P. 1
כנס - שבעים פנים לתורה - תכנית

כנס - שבעים פנים לתורה - תכנית

|Views: 103|Likes:
Published by Mati Shemoelof

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: Mati Shemoelof on May 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2011

pdf

text

original

ארקמל גוחה

הרותל םינפ םיעבש
םייניבה ימיב תידוהיה ארקמה תונשרפ לש הינפ ןווגמ
24/5/2011 א"עשת רייאב 'כ ,ישילש םוי
לוכשא לדגמ ,29 המוק ,טאנסה םלוא
ארקמל ג"סר ישוריפ :ןושאר בשומ 11:00 – 9:30
ביבא-לת תטיסרבינוא ,רדרא םרוי ר"וי
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,יאמש ןב יגח
:תינתלכש היגולואית לש התורישב תונשרפה
ארקמב םייטסינימרטד םידגיהל ג"סר שוריפ
הפיח תטיסרבינוא ,יבוט ףסוי
ןואג הידעס בר לש תיברעל ארקמה םוגרת ןיב סחיה
ארקמל וישוריפ ןיבל
רדנל ןוכמ ,ןליא םחנ
תיתרוקיב הרודהמ תארקל :ג"סר ריספת תונש ףלא
חרוק םרמע ברל םולש הוונ לש
לק דוביכו הקספה 11:30 – 11:00
הרותל ן"במר שוריפ :ינש בשומ 13:00 – 11:30
Yeshiva University ,ןהכ יכדרמ ר"וי
York University ,ןישקול ריאמ
ן"במר תונשרפב טשפ
ןליא-רב תטיסרבינוא ,רפוע ףסוי
הרותל ושוריפ לש תונושה תורודהמב לחר רבק לע ן"במר ישוריפ
ןליא-רב תטיסרבינוא ,סבקעי ןתנוהי
הנושארל ן"במר ףשחנ םהילא םירבחמו םירפס
לארשי ץראל ועיגהב
םיירהצ תקספה 14:15 – 13:00
היגוסל ארקמה תונשרפ :ישילש בשומ 16:15 – 14:15
הפיח תטיסרבינוא ,יבוט ףסוי ר"וי
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,ןייטשדלוג םירמ
(א"י-'י תואמ) תידוהי-תיברעב תיארק תונשרפב שרדמל סחיה
הפיח תטיסרבינוא ,דמלמ םהרבא
תיפוסוליפה ארקמה תונשרפ לש התומדל םיוק
םירחואמה םייניבה ימיב
הפיח תטיסרבינוא ,איבל השמ
הזינג יעטק לש םייופימל - ארקמה תונשרפל שרדמ ןיב
תוירוגטקה ןיב ולפנש
ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,ילארשי דדוע
רהוזה רפסב ארקמה תונשרפ
22/5/2011 א"עשת רייאב ח"י ,ןושאר םוי
ישארה ןינבה ,טכה ןואיזומ םוירוטידוא
לק דוביכו תוסנכתה – 9:15
הכרב ירבד – 9:30
תוגלמ תקולח
וישרפמו וכרד – י"שר :ןושאר בשומ 11:15 – 9:45
הפיח תטיסרבינוא ,ולסכ רמתיא ר"וי
ןודרוג תללכמ ,הפיח תטיסרבינוא ,דנאז םירפא
ושעמ תוכרבה תבינג רופיס - י"שר לצא שרדל טשפ ןיב סחיה
לאירא יאטיסרבינואה זכרמה ,אריפש ןונמא
('רחא רבד'ו ,'שרדו טשפ') י"שרב ינורקע םזילאוד
הפיח תטיסרבינוא ,ירואמ והיעשי
י"שר שוריפ לע 'ןורכז רפס'ב טארקב םהרבא יבר לש וכרדל
לק דוביכו הקספה 11:30 – 11:15
תפרצבו זנכשאב ארקמה תונשרפ :ינש בשומ 13:30 – 11:30
York University ,ןישקול ריאמ ר"וי
Yeshiva University ,לגופרנק םירפא
זנכשא ימכחו תופסותה ילעב לצא טשפה תונשרפ
ג"יה האמה עצמאל דעו ב"יה האמה ףוסמ
Jewish Theological Seminary ,סיראה יבור
תפרצב טשפו הקיטיונמרה ,תונשרפ
ןוטגנישו תעבג תללכמ ,תורוא תללכמ ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,לאירפ ףסוי
םישדח םיאצממ - ומוקמו ונמז : (ינוקזח) חונמ ןב היקזח
ץישפיל תללכמ ,ןוטגנישו תעבג תללכמ ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,רטסלא ךורב
תלהקו תור ,םירישה ריש תוליגמל י"שרל סחויש שוריפ
םיירהצ תקספה 14:30 – 13:30
םירצונו םידוהי ןיב :ישילש בשומ 16:00 – 14:30
Yeshiva University ,לגופרנק םירפא ר"וי
הפיח תטיסרבינוא ,דרלגנא הפי
םייניבה ימי לש תונמואבו תונשרפב 'קחצמ' הלימה ?הרש התאר המ
ןליא-רב תטיסרבינוא ,רגייג ירא
תירצונה טשפה תלוכסא לש תינשרפה השיגה
הרותב םייתכלהה םיקלחה יפלכ
ןליא-רב תטיסרבינוא ,ןמדירפ הסיל
ילשמל י"שר לש ושוריפב ירצונ-ידוהי סומלופ
לק דוביכו הקספה 16:30 – 16:00
ארקמל ם"בשר ישוריפ :יעיבר בשומ 18:00 – 16:30
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,תפי הרש ר"וי
הפיח תטיסרבינוא ,ולסכ רמתיא
ם"בשרלו ארק ףסוי 'רל הרותה ישוריפ ןיב הקיזה
תויפלת תללכמ ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ןיישדנומ ןרהא
:"הברה תויפ ול ורמאש רפס – 'תויפלת'"
ם"בשר תעדל םילהת רפס לש ורוביח לע
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,רלדרמ הלאנור
דומלתל ושוריפ יפ לע ארקמל ם"בשר שוריפ לע
23/5/2011 א"עשת רייאב ט"י ,ינש םוי
לוכשא לדגמ ,29 המוק ,טאנסה םלוא
לגוטרופבו דרפסב ארקמה תונשרפ :ןושאר בשומ 11:00– 9:00
הפיח תטיסרבינוא ,ירואמ והיעשי ר"וי
Yeshiva University ,ןהכ יכדרמ
יטתסאה דממה לע ארזע ןבא השמ 'ר תעד :'איבנמ ףידע םכח'
תוינשרפה היתוכלשהו ארקמה לש
ןולקשא תללכמ ,סאה ריאי
תועמשמלו הנבמל ארזע ןבא םהרבא יבר לש וסחי
תימואל-תירוטסיהה ותוגה רואל ו"ס-'מ היעשיב
ןליא-רב תטיסרבינוא ,ילאשמ הליאו רופיצ השמ
םישדח םינויע - םוי לכב םישדחתמה תוטשפה
רתסאל ע"באר ישוריפ ינשב
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה ,לזיו ןרע
:ןויח ףסוי לש ותבושתל לאנברבא קחצי לש ותלאש ןיב
הרותה תביתכב השמ לש יתריציה שפוחה תייגוס
לק דוביכו הקספה 11:15 – 11:00
ארקמל י"שר לש וישוריפ :ינש בשומ 12:45 – 11:15
הפיח תטיסרבינוא ,קפוש ילינ ר"וי
ןליא-רב תטיסרבינוא ,רבוקנפ קחצי
ך"נתל ושוריפל י"שר תוהגה
ןליא-רב תטיסרבינוא ,שירפ סומע
י"שר תונשרפב החנמה הלימה
ןליא-רב תטיסרבינוא ,ברפלמיה האל
- (גל ,'כ א"למ) 'ונממה וטלחיו' יוטיבל י"שר לש ורואיב
תונשרפו הרוסמ ,חסונ
םיירהצ תקספה 14:30 – 13:00
טכה ןואיזומב רויס
תיארקה תונשרפה :ישילש בשומ 16:00 – 14:30
Jewish Theological Seminary ,סיראה יבור ר"וי
ביבא-לת תטיסרבינוא ,קאילופ הריאמ
:םייניבה ימיב ארקמה תונשרפב טשפה תעדות תיילע
יסמוקלא לאינד לש המורתה
Sacred Heart University ,ןושש הנליא
ילע ןב תפי לש ותונשרפב ירדגמ ןויווישל הייטנ
ביבא-לת תטיסרבינוא ,רדרא םרוי
(די-א ,אכ 'ב לאומש) םינועבגה ידיב לואש יאצאצ תעקוה
ותמוי אל םינבו םינב לע תובא ותמוי אל' :בותכה רואל
יהולא רסומ יכרע :(זט ,דכ םירבד) 'ותמוי ואטחב שיא תובא לע
המודקה תיארקה תונשרפב בותכה טשפ לומל
לק דוביכו הקספה 16:30 – 16:00
דרפסב ארקמה תונשרפ :יעיבר בשומ 18:00 – 16:30
סנאבורפבו
ביבא-לת תטיסרבינוא ,קאילופ הריאמ ר"וי
Yeshiva University ,זיוהנירג ימענ
חנא'ג ןבא הנוי 'ר לש ארקמה שוריפל ל"זח ירבד תמורת
םישרושה רפסב
ןליא-רב תטיסרבינוא ,ןמסורג ןתנוי
ארקמב תועמשמ לפכל רשא ןב ייחב ונבר לש וסחי
ןליא-רב תטיסרבינוא ,רלדייס תלייא
יארקמה רופיסב תויומדה בוציעב ק"דר לש וכרד
2011 יאמב 24-22 א"עשת רייאב 'כ-ח"י ,ישילש-ןושאר םימי
04-8240748 ארקמל גוחה תוריכזמ :םיטרפל
smordec1@univ.haifa.ac.il

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->