‫הוראות למיתקני תברואה )הל"ת(‪,‬‬

‫עידכונים‬

‫התשס"ז ‪2007 -‬‬

‫שינויים בהוראות למיתקני תברואה ‪) -‬הל"ת(‬
‫התשס"ז ‪2007 -‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל ‪) (1)1970 -‬להלן –‬
‫תקנות הבניה( ושאר הסמכויות הניתנות לי על פי דין‪ ,‬ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון‬
‫ולבניה‪ ,‬הרני מאשר את השינויים הבאים להוראות למיתקני תברואה)‪) (2‬להלן – הל"ת(‪:‬‬
‫החלפת‬
‫פרק ‪1‬‬

‫‪ .1‬במקום פרק ‪ 1‬להל"ת – הגדרות ופרשנות‪ ,‬יבוא‪:‬‬
‫‪1.1‬‬

‫הגדרות‬

‫פירוש‬
‫המונחים‬

‫‪1.1.1‬‬

‫בהוראות אלה‪ ,‬תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצידם‪:‬‬
‫"אבזר איוור" ‪ -‬אבזר המחבר נקז אופקי‪ ,‬נקז אנכי או קולטן עם אוור;‬
‫"אבזר נגד גישות" ‪ -‬אבזר המשמש לחיבור סעיף‪ ,‬או סעיפי הקבועה‪ ,‬לקולטן‬
‫ואשר מבנהו המיוחד מאפשר הקטנת תת לחץ ולחץ יתר בקולטן‪.‬‬
‫אבזר נגד גישות מכונה במספר ארצות "סוונט ‪;"Sovent -‬‬
‫"אבזר ניקוז" ‪ -‬אבזר המתאים לזרימה הידראולית של שפכים;‬
‫"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף ‪ 5‬לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם‬
‫מוגבלות‪ ,‬התשנ"ח – ‪;(3)1998‬‬
‫"אוור" ‪ -‬צינור שהינו חלק ממערכת האיוור;‬
‫"אוור הקולטן" ‪ -‬המשכו של קולטן מעל לסעיף הקבועה הגבוה ביותר המחובר‬
‫אליו;‬
‫"אוור מעקפי" ‪ -‬אוור המחבר ומשווה לחצים בין חלקו התחתון של הקולטן ובין‬
‫המשכו האופקי‪ ,‬או נקז אופקי שאליו מתחבר הקולטן;‬
‫"אוור ראשי" ‪ -‬הצינור הראשי של מערכת האיוור שאפשר לחבר אליו סעיפי‬
‫איוור;‬
‫"אורך הפרוש" ‪ -‬אורכו של צינור ואבזריו לאורך ציר הצינור;‬
‫"איוור הקולטן" ‪ -‬שיטה של איוור קבועה אחת או יותר דרך קולטן הצואים או‬
‫הדלוחים;‬

‫________________________________________________________________‬
‫)‪ (1‬ק"ת התש"ל עמ' ‪ ;1841‬התשס"א עמ' ‪.525‬‬
‫)‪ (2‬הוראות למתקני תברואה‪ ,‬התש"ל‪ ,1970-‬שאושרו על ידי שר הפנים לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועותק מהן‬
‫הופקד במשרדי כל ועדה מקומית; הודעת שר הפנים על אישור ההל"ת פורסמה בי"פ ‪ ,1645‬התש"ל‪ ,‬עמ' ‪ ;2545‬הודעה בדבר התיקון‬
‫האחרון להל"ת פורסמה י"פ התשס"ב עמ' ‪.1368‬‬
‫)‪ (3‬ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.152‬‬

‫"איוור כולל" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן‪ ,‬סעיף הקבועה ומחסומי הקבועות על‬
‫ידי מערכת אוורים המאוורת את כל מחסומי הקבועות באמצעות אוורי‬
‫הקבועות ואוור ראשי המחובר אל הצינור נגד גישות )להלן – צנ"ג(;‬
‫"איוור מחסום הקבועה" ‪ -‬שיטת איוורם של מחסום קבועה אחד או מספר‬
‫מחסומי קבועות‪ ,‬דרך מערכת האיוור;‬
‫"אתר בריכת שחיה" – בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה‪,‬‬
‫כגון מלתחות ושרותים;‬
‫"בור רקב" ‪ -‬כלי קיבול אטים מים‪ ,‬שלתוכו זורמים המים ממערכת הביבים או‬
‫מחלק מהמערכת‪ ,‬והמתוכנן ובנוי בצורה שיוכל להפריד את המוצקים‬
‫מהנוזלים‪ ,‬להתסיס את החומר האורגני תוך תקופת ההשהיה‪ ,‬ולאפשר את‬
‫הזרמת הנוזלים לתוך הקרקע מחוץ למיכל או למקום סילוק אחר דרך בור‬
‫חלחול או דרך מערכת של צינורות עם מחברים פתוחים או של צינורות‬
‫מנוקבים;‬
‫"בור שאיבה" ‪ -‬כלי קיבול אטים מים‪ ,‬הנמצא במפלס מתחת למערכת הכובד‪,‬‬
‫והמצריך ריקון באמצעים מכניים;‬
‫"ביב הבנין" ‪ -‬צנרת הביוב המתחילה בתא הבקרה הראשון שמחוץ לבנין‬
‫והמעבירה את השפכים מנקז הבנין לביב ציבורי או למערכת סילוק שפכים‬
‫פרטית;‬
‫"ביב פרטי" ‪ -‬ביב המשמש נכס אחד על חיבוריו;‬
‫"ביב ציבורי" ‪ -‬ביב שאינו ביב פרטי;‬
‫"ביוב" ‪ -‬מערכת סילוק שפכים הכוללת ביבים‪ ,‬תאי בקרה ומיתקני טיהור‬
‫לשפכים;‬
‫"בנין לאוכלוסיה רגישה" ‪ -‬מעון המשמש או נועד לשמש‪ ,‬כולו או בחלקו‪,‬‬
‫מקום מגורים או מקום שהיה לילדים‪ ,‬לזקנים‪ ,‬לבעלי מום גופני או ללוקים‬
‫בשכלם והכל כשהם מחוץ למשפחתם‪ ,‬או מוסד כמשמעותו בחוק הפיקוח על‬
‫מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים‪ ,‬התשנ"ג – ‪ ;1993‬ולרבות בית ספר‪ ,‬גן‬
‫ילדים‪ ,‬מעון יום וכל מוסד חינוכי אחר‪ ,‬בתי חולים ומרפאות;‬
‫"בריכת שחיה" – מבנה מלאכותי המכיל מים‪ ,‬ובכלל זה אמצעי פינוי מים‬
‫עיליים‪ ,‬למטרת שחיה‪ ,‬שכשוך‪ ,‬נופש ושעשועי מים‪ ,‬לימוד‪ ,‬טיפול במים וריפוי;‬
‫"גובה קולטן" ‪ -‬המרחק האנכי בקולטן שבין הקו העליון של הסעיף הגבוה‬
‫ביותר ובין הקו התחתון של האבזר הנמוך ביותר המשמש לשינוי כיוון הקולטן‬
‫לאופקי או לחיבור הקולטן לנקז אופקי;‬
‫"גישמה" ‪ -‬צינור אנכי הקולט את מי הגשם מהגג ומובילם אל נקז גשמים או אל‬
‫אמצעי סילוק אחר;‬
‫"דלוחים" ‪ -‬נוזלים הזורמים מכל קבועה‪ ,‬מכשיר או אבזר שאין בהם הפרשות‬
‫אדם;‬
‫"הלם מים" – שינוי לחץ פתאומי וקיצוני בזרימה;‬
‫"הספקת מים ציבורית" ‪ -‬הספקת מים לנכס שבאחריות הרשות המקומית;‬
‫"ועדה מקומית" – כמשמעותה בתקנה ‪ 1‬לתקנות הבניה;‬

‫"זרימה חוזרת" ‪ -‬זרימת מים לאחר שימושם או מים מזוהמים לתוך צינור‬ ‫הספקת מי שתיה עקב לחץ נגדי או גישות חוזרת או תת לחץ במערכת הספקת‬ ‫מים.‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (4‬ס"ח התשכ"ה‪ .‬מחסום כזה יכול גם להוות חלק של הקבועה עצמה.‬רמשים‪ .‬שהמחסום יכול לקלוט‪ .‬‬ ‫שסתום חד כיווני כפול ושסתום חד כיווני עם תא לחץ מופחת.‬ ‫"יחידת שרותים" ‪ -‬חדר או קבוצת חדרים שלהם כניסה נפרדת והכוללים מספר‬ ‫קבועות.‬ ‫"מהנדס" ‪ -‬מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה כמשמעו בתקנה ‪ 1‬לתקנות‬ ‫הבניה.‬ ‫"חתם המחסום" ‪ -‬העומק המקסימלי של נוזל‪ .‬ ‫"מונע זרימה חוזרת" ‪ -‬מכשיר או אמצעי למניעת זרימה חוזרת לתוך מערכת‬ ‫הספקת מי שתיה או מערכות דלוחין ושופכין כדוגמת‪ :‬שסתום חד כיווני‪.‬ספיקתה של יחידת קבועה אחת היא ‪ 1‬ליטר‬ ‫לשניה.‬ ‫"חיבור איוור עקיף" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן וסעיף הקבועה על ידי אוור‬ ‫המחבר את סעיף הקבועה לצנ"ג באמצעות אוור אנכי.‬מבלי‬ ‫להפריע את זרימת השפכים דרכו.‬הקולטת מי גשם מגג משופע של בנין או של‬ ‫חלק הימנו ומובילה אותם אל הגשמה.‬ ‫"חיבור איוור ישיר" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן על ידי חיבורו הישיר בכל קומה‪.‬הנמדד‬ ‫בין עילית הנוזל לתחתית החסם.‬ ‫"מזחילה" ‪ -‬תעלה פתוחה אופקית‪ .307‬‬ .‬ ‫"יחידת קבועה" או "י"ק" ‪ -‬גורם כמותי המבטא בסולם מדידה מוסכם את‬ ‫עומס הקבועות על מערכת הנקזים‪ .‬‬ ‫מתחת לאבזר הסעיף הנמוך ביותר באותה קומה‪ .‬ ‫"חוק" ‪ -‬חוק התכנון והבניה‪ .‬ ‫"מחסום הקבועה" ‪ -‬מחסום הנקבע בין מוצאה של קבועת שרברבות לבין צינור‬ ‫צואים או דלוחים‪ .‬לצנ"ג בזוית של ‪ 45°‬לאנך.‬התשכ"ה – ‪.‬מכרסמים וכו'‪ .‬ ‫"מחסום" ‪ -‬אבזר או מכשיר המתוכנן ובנוי בצורה שיש בו חתם נוזלי המונע‬ ‫מעבר חוזר של גזים או ריחות וחדירת חרקים‪ .(4)1965‬‬ ‫"חיבור איוור הפוך" ‪ -‬חיבור סעיף איוור אל קולטן באמצעות אבזר איוור‬ ‫)הסתעפות( הפונה מעלה בזוית של ‪ 45°‬לאנך למניעת מעבר זרימה מהקולטן אל‬ ‫האוור.‬עמ' ‪.‬ ‫"חיבור איוור מעגלי" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן וסעיף הקבועה על ידי אוור‬ ‫המחבר את סעיף הקבועה לצנ"ג או לקולטן באמצעות אוור אנכי וסעיף איוור.

556‬‬ .‫"מחסום רצפה" ‪ -‬מחסום שקובעים אותו ברצפה‪ .‬וכל האבזרים והציוד הדרושים בתוך‬ ‫הבנין או המבנים או בסמוך להם.‬ ‫"מי שתיה" ‪ -‬מים העומדים בדרישות תקנות בריאות העם )איכותם התברואית‬ ‫של מי שתיה(‪ .‬‬ ‫"מקדם פיזור" ‪ -‬מספר המבטא את בו‪-‬הזמניות )סימולטניות( של השימוש‬ ‫בקבועות והנקבע לפי סוג הבנין.‬ ‫"מכל כובד" – מכל אגירה בלחץ אטמוספרי.‬ ‫"מלכוד" ‪ -‬מכשיר או אבזר או מערכת אבזרים המתוכנן‪ .‬ ‫"מערכת במעגל סגור" – מערכת שהמים זורמים בה במעגל סגור ואינם באים‬ ‫במגע עם זורם אחר.(5)1974‬‬ ‫"מיתקן שאיבה לשפכים" ‪ -‬מערכת הכוללת מכל שאיבה‪ .‬צנרת והציוד הנדרש‬ ‫לשאיבת השפכים מתוכו לרבות משאבות‪ .‬ ‫"מערכת סולרית סגורה" – מערכת סולרית שיש בה הפרדה בין המים שבקולט‬ ‫לבין המים לצריכה‪.‬‬ ‫"מערכת סולרית פתוחה" – מערכת שאינה מערכת במעגל סגור‪.‬התשל"ד – ‪.‬ותפקידו להזרים דרכו את המים הדלוחים משטח הרצפה‬ ‫לתוך צינור הדלוחים או הצואים.‬אביק או קולט מי גשם המסננת את‬ ‫חדירתם של מוצקים לצינור.‬מלכוד חול וכו'.‬צינורות חיבור‪ .‬שכניסתו נמצאת ברום‬ ‫הרצפה או מתחתה‪ .‬בנוי ומותקן בצורה‬ ‫המאפשרת לכידתם‪ .‬קליטתם וצבירתם של חומרים מתוך השפכים‬ ‫כגון מלכוד שומן‪ .‬עמ' ‪.‬ ‫"מכל התפשטות סגור" – מכל לחץ סגור המכיל מים ואויר דחוס או גז אינרטי‬ ‫המופרדים זה מזה על‪-‬ידי ממברנה גמישה‪ .‬ ‫"מערכת הספקת מים" ‪ -‬מערכת הכוללת את צינור הספקת המים‪ .‬הצינורות‬ ‫לחלוקת המים‪ .‬המכל מאפשר התפשטות נפח המים‬ ‫במערכת במעגל סגור תוך עליית לחץ מבוקרת.‬ ‫"מערכת לסילוק שפכים פרטית" – מערכת לסילוק שפכים‪ .‬שסתומים‪ .‬שסתומים ולוח חשמל ופיקוד.‬בתחום הנכס‪.‬‬ ‫שאינה מחוברת לביוב הציבורי.‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (5‬ק"ת התשל"ד‪ .‬ ‫"מכבר"‪ -‬רשת סינון בפתח מחסום רצפה‪ .‬ ‫"מקלט" – כמשמעו בתקנות הבניה.‬ ‫"מכל לחץ" ‪ -‬מכל אגירה שבו הזורם נתון בלחץ יתר או בתת לחץ.‬ ‫"מיתקן תברואה" – כמשמעו בתקנות הבניה.‬הפרדתם‪ .‬מלכוד דלק‪ .

‬ .‫"מרווח אויר" ‪ -‬המרחק האנכי בין המפלס הנמוך ביותר של פי צינור או ברז‬ ‫ובין המפלס המירבי של הנוזלים בכלי הקיבול אליו הם זורמים כשפת קבועה‪.‬ ‫"מתכנן" – מי שערך את התכניות למיתקני התברואה ומוסמך לכך לפי תקנות‬ ‫הבניה.‬ ‫"נקז הגג" ‪ -‬נקז המחבר בין קולט מי גשמים לגשמה.‬ ‫"נקז אופקי" ‪ -‬נקז ששיפועו שווה או קטן מ‪) 5% -‬הזוית בין צירו לבין האופק‬ ‫שווה או קטנה מ‪.‬ ‫"צינור הספקת מים" ‪ -‬צינור המוביל מים אל הצרכן מצינור הספקת המים‬ ‫הציבורי או ממקור אחר של הספקת מים.9° -‬‬ ‫"נקז אנכי" ‪ -‬נקז שצירו מתלכד עם האנך.‬ ‫"ציבורי או שימוש ציבורי" ‪ -‬בהוראות אלה‪ .‬ ‫"פרטי או שימוש פרטי" ‪ -‬בהוראות אלה‪ .‬המונח "ציבורי" מתייחס‬ ‫למיתקני תברואה או חלקיהם המותקנים בבנין או חלק מבנין המיועדים‬ ‫לשימוש ציבורי או בבנין ציבורי כהגדרתם בסעיף ‪ 158‬ב' לחוק.‬ ‫"צואים" ‪ -‬נוזלים הזורמים מאסלות‪ .‬ ‫"סעיף הקבועה" ‪ -‬נקז המחבר מספר נקזי קבועות עם קולטן.(2.‬ ‫"ספיקה של נקז" ‪ -‬הספיקה‪ .‬מחסום או רצפה.‬העוברת בנקז.‬משתנות או קבועות המיועדות לתפקיד‬ ‫דומה והכוללים הפרשות אדם.‬המונח "פרטי" מתייחס למיתקני‬ ‫תברואה או חלקיהם המותקנים בבנין או חלק מבנין שאינם מוגדרים כבנין‬ ‫לשימוש ציבורי כמשמעם בסעיף ‪ 158‬ב' לחוק ושאינם מיועדים לשימוש‬ ‫הציבור הרחב.‬ ‫"סעיף איוור" ‪ -‬אוור אופקי המחבר זקף איוור אחד או יותר עם צנ"ג או עם‬ ‫אוור ראשי.‬ ‫"סעיף" ‪ -‬כל חלק של מערכת הצינורות פרט לצינור ראשי‪ .‬זקף או קולטן.‬‬ ‫מכל‪ .‬ ‫"נקז הקבועה" ‪ -‬נקז המחבר את מחסום הקבועה לצומת עם צינור נקז אחר.‬משפך‪ .‬ ‫"צינור דלוחים עקיף" ‪ -‬צינור המוביל דלוחים שאינו מחובר באופן ישיר אל‬ ‫מערכת הנקזים אלא מזרים את מי הדלוחים באמצעות מרווח אויר לתוך‬ ‫קבועת שרברבות או כלי קיבול המחובר באופן ישיר אל מערכת הנקזים.‬ ‫"נקז הבנין" ‪ -‬החלק התחתון במערכת הנקזים בבנין הקולט את ספיקת‬ ‫השפכים ומזרימם אל תא בקרה מחוץ לבנין.‬ביחידות ליטר לשניה‪ .‬ ‫"נקז משופע" ‪ -‬נקז שאינו נקז אופקי או נקז אנכי.‬ ‫"נקז" ‪ -‬כל צינור המוביל מי צואים או דלוחים במערכת הנקזים של בנין.

‫"צינור סניקה" ‪ -‬קטע של מערכת הנקזים בה זרימת השפכים מאולצת.‬ ‫"צינור נגד גישות" ‪ -‬צינור איוור המחובר לקולטן שמטרתו השוואת לחצים בין‬ ‫הקולטן ללחץ האטמוספרי.‬ ‫"קוטר" ‪ -‬קוטרם הנומינלי של הצינורות במ"מ או באינצ'ים כמפורט בטבלאות‬ ‫‪ 1.1‬ו‪:1.2 -‬‬ .‬ ‫"קבועות שרברבות או קבועות" ‪ -‬כלי קיבול ומכשירים המחוברים להספקת‬ ‫מים והמקבלים לתוכם או מזרימים מתוכם נוזלים או פסולת המוסעת על ידי‬ ‫נוזלים‪ .‬המועברים או שאינם מועברים אל מערכת הביבים אשר אליה‬ ‫מחוברות הקבועות באופן ישיר או עקיף.

1‬קטרים נומינליים לצנרת מים‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫צנרת פלסטיק‬ ‫צנרת פלדה‬ ‫ד‬ ‫קוטר נומינלי‬ ‫צנרת נחושת‬ ‫צנרת נחושת‬ ‫אינצ'ית‬ ‫מילימטרית‬ ‫מ"מ‬ ‫אינצ'‬ ‫אינצ'‬ ‫מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪3/8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪40‬‬ ‫¼‪1‬‬ ‫¼‪1‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪50‬‬ ‫½‪1‬‬ ‫½‪1‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪75‬‬ ‫½‪2‬‬ ‫½‪2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪308‬‬ .‫טבלה ‪ – 1.

4‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪299.‬על פי כל דין.4‬‬ ‫‪46.6‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪237.‬ ‫"שיפוע" ‪ -‬מפלו של ציר האורך של קו צינורות ביחס לקו אופקי המצויין‬ ‫באחוזים או במעלות.4‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪71.8‬‬ ‫‪115.P‬‬ ‫‪ HDPE‬ייצקת‬ ‫מגולבן‬ ‫דרג ב'‬ ‫ת" י‬ ‫ת" י‬ ‫ת" י‬ ‫ת"י ‪124‬‬ ‫ת"י ‪103‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪4476‬‬ ‫מ"מ‬ ‫אינצ'‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫‪32‬‬ ‫¼‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪28.4‬‬ ‫‪36.4‬‬ ‫‪99.4‬‬ ‫‪71.‬ ‫"שסתום בטיחות" – שסתום הנפתח אוטומטית בלחץ יתר הפורק את עודף‬ ‫הלחץ והנסגר אוטומטית עם ירידת הלחץ.‬דלוחים או איוור.4‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪41.4‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46.9‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪105.0‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪187.‫טבלה ‪ – 1.6‬‬ ‫‪152.2‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪191.1‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪118.4‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪35.‬ .6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪154.2‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪79.‬ ‫"קולטן" ‪ -‬צינור ראשי אנכי של מערכת צינורות לצואים‪ .2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪128.‬ ‫"שובר ריק" ‪ -‬הינו מונע זרימה חוזרת.2‬קטרים נומינליים וקטרי פנים מינימליים לצנרת ואבזרם לנקזים‬ ‫ואוורים‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫קוטר נומינלי‬ ‫צנרת‬ ‫פלסטית‬ ‫צנרת‬ ‫מתכתית‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫ז‬ ‫קוטר פנים‬ ‫מינימלי‬ ‫‪PVC‬‬ ‫‪P.‬ ‫"רשות מוסמכת" ‪ -‬כל רשות שיש לה סמכות בענין היתרים או מתן הוראות‬ ‫בקשר לבניה‪ .6‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪295.‬ ‫"רשות הבריאות" ‪ -‬כמשמעותה בתקנה ‪ 1‬לתקנות הבניה.6‬‬ ‫‪104.6‬‬ ‫‪101.8‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪153.4‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪52.4‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫"קולט מי גשמים" ‪ -‬כלי המיועד לקליטת מי גשמים הנקווים משטח פתוח.8‬‬ ‫‪147.6‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪234.5‬‬ ‫‪104.5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫½‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36.

‬‬ ‫‪1.‬ ‫"שפת הקיבול" ‪ -‬שפתו העליונה של כלי קיבול שממנו גולשים המים.‬בשרטוטים מפורטים פרטים‬ ‫הנדרשים להבהרת נושא או סעיף והם אינם כוללים בהכרח את כל הנדרש על פי‬ ‫ההוראות.‬והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת‪.‬ ‫"תקן" ‪ -‬כמשמעותו בתקנה ‪ 1‬לתקנות הבניה.‬‬ .2‬‬ ‫פרשנות כללית‬ ‫פרשנות‬ ‫‪1.‬ ‫"תיעול" ‪ -‬צנרת תת קרקעית לניקוז מי גשם.3.‫"שפכים" ‪ -‬כל נוזל הכולל בתוכו דלוחים או צואים.3.‬ציוד ושיטות עבודה.3‬‬ ‫שרטוטים‬ ‫מעמד‬ ‫השרטוטים‬ ‫‪1.‬ובאין הגדרה של מונח זה בחוק‪.‬הרחבה ושינויים במיתקני‬ ‫התברואה לרבות חומרים‪ .‬התשכ"ה – ‪) (4)1965‬להלן – החוק(‪ .1‬‬ ‫השרטוטים המובאים בהוראות אלה משמשים להבהרה בלבד ומתאימים לכל‬ ‫סוגי החומרים המותרים גם אם אינם מראים זאת‪ .‬‬ ‫ספרור‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪1.2‬‬ ‫מספר השרטוט נקבע על פי הסעיף העיקרי בהל"ת הרלוונטי לשרטוט זה‪.‬תחזוקה‪ .‬‬ ‫אפשר ויהא ‪-‬‬ ‫התרה וחיוב‬ ‫‪1.‬ ‫"שפכים תעשייתים" ‪ -‬שפכים הנוצרים אגב תהליכים תעשיתיים ואין בהם‬ ‫צואים.‬‬ ‫התש"ל‪.2.1‬‬ ‫כל מונח שלא הוגדר מפורשות בהוראות אלה‪ .2.‬המילה "אפשר" היא מונח מתיר בעוד המילה "יהא" היא מונח‬ ‫מחייב‪.‬ ‫"תקנות הבניה" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .(1)1970 -‬‬ ‫"תת נקז הבנין" ‪ -‬קטע של מערכת השפכים שאין לנקזו בכוח הכובד לתוך ביב‬ ‫הבנין‪.‬פירושו כמשמעותו בחוק התכנון‬ ‫והבניה‪ .‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫פירושו כמשמעותו בתקנות הבניה‪ .2‬‬ ‫בהוראות אלה‪ .‬ ‫"שרברבות" ‪ -‬מקצוע העוסק בהתקנה‪ .‬תנאיו ואגרות(‪.‬ ‫המחייב בתכנון וביצוע מיתקן תברואה הינן ההוראות הכתובות בסעיפים‬ ‫השונים ולא השרטוטים‪.

‬מכשירים מונעי זרימה חוזרת‬ ‫וציוד דומה‪ .‬ואולם רשאי בעל היתר לבקש מהועדה כי‬ ‫הוראות אלה יחולו על בקשה להיתר שהגיש בתום ‪ 30‬ימים מיום הפרסום‪.2‬במקום פרק ‪ 2‬להל"ת – הספקת מים‪ .‬‬ ‫)ב( תובטח אי חדירת מים שאינם מי שתיה או נוזלים מנקזים‬ ‫למכלים‪.‬צינורות גלישה‪ .‬חומרים‬ ‫ומוצרים הבאים במגע עם המים‪ .2.1.‬‬ ‫‪ 2.2.‬יתאימו ליעודם‪ .1‬‬ ‫חובת הספקת מי שתיה‬ ‫חובת התקנת‬ ‫מערכת מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.2.1.‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪2‬‬ ‫" פרק ‪ – 2‬הספקת מים‬ ‫‪2.‬צינורות אויר‪ .‬ ‫)ב( הוראות אלה יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לועדה המקומית ביום תחילתן‬ ‫של הוראות אלה או לאחריו‪ .2‬‬ ‫הגנת הספקת מי שתיה‬ ‫מניעת זיהום‬ ‫מי שתיה‬ ‫‪2.‬‬ ‫תחולה‬ ‫‪1.‬ ‫‪2.1.4‬‬ ‫החלפת‬ ‫תחילה ותחולה‬ ‫תחילה‬ ‫‪1.‬אבזרים‪ .‬ .2‬‬ ‫)א( בתוך מכלי מי שתיה לא יעברו צינורות או חלקי מערכת של מים‬ ‫שאינם מי שתיה או נקזים.1‬‬ ‫כל הצנרת של מערכת הספקת מי שתיה וכל חלקיה ומכשיריה‪ .‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫בכל בנין תותקן מערכת הספקת מי שתיה‪.‬אבזרים‪ .4.1‬‬ ‫תחילתן של הוראות אלה ‪ 180 -‬יום ממועד פרסום ההודעה על הפקדתן‬ ‫ברשומות )להלן – יום הפרסום(‪.2.2‬‬ ‫)א( הוראות אלה יחולו גם על מיתקני תברואה בהיתר לתוספת בניה לבנינים‬ ‫קיימים.‬‬ ‫‪ .‬לרבות‬ ‫כל המוצאים לספיקת המים מצינורות‪ .‬זרנוקים‬ ‫גמישים‪ .‫‪1.1.‬לא יותקנו במצב המאפשר את טיבועם בתוך נוזל או‬ ‫חומר מזוהמים.1.1‬מטעמים מיוחדים‬ ‫הנוגעים לאופי השימוש בבנין‪.3‬כל רכיבי המערכת להספקת מי שתיה כגון צינורות‪ .2‬‬ ‫המהנדס יהיה רשאי לפטור בנין מהוראות סעיף ‪ 2.‬‬ ‫פטור מחובת‬ ‫התקנה‬ ‫‪2.‬ברזים‪ .‬ולא יפגעו בטיב מי‬ ‫השתיה. למעט מערכות חימום מים‪.1‬‬ ‫מערכת מי שתיה תוגן בפני זיהום כדלקמן‪:‬‬ ‫‪2.4.

10‬א((‬ ‫‪2.‬ת"י ‪ 1205‬חלק ‪ .(7)1‬‬ ‫‪2.2.‬זאת‬ ‫על מנת למנוע בזבוז מים וזיהום‪.(7)1‬כגון מונע זרימה חוזרת‬ ‫עם אזור לחץ מופחת‪ .‬יהא מוצא מי השתיה מצוייד באמצעי למניעת זרימה‬ ‫חוזרת שהגישה אליו נוחה ויתאים לתקנות בריאות העם )התקנת‬ ‫מכשיר מונע זרימה חוזרת(‪ .2.2.‬אקווריום וכדומה‪ .1.2.‬ומטעמים מיוחדים שירשמו‪ .‬הכלי או המכל‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור לעיל‪ .4‬‬ ‫יש לדאוג לתחזוקה השוטפת של אמצעים למניעת זרימה חוזרת‪ .2.‬התשנ"ב – ‪ (6)1992‬ולתקן ישראלי‪ .2.2.2.1‬קצה המוצא שממנו זורמים המים יהיה מורם מעל שפת הקיבול‬ ‫המקסימלית של הקבועה‪ .‬בריכת שחיה או נוי‪ .3‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים למניעת זרימה חוזרת בהתאם לדרישות תקנות‬ ‫בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(‪ .‬ת"י‬ ‫‪ 1205‬חלק ‪.‫‪2.2‬‬ ‫מערכת מי שתיה תוגן בפני זרימה חוזרת כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ 2.‬לאחר שקיבל אישור מרשות‬ ‫הבריאות‪ .1030‬‬ ‫)‪ (8‬י"פ התש"ס‪ .4‬‬ ‫)א( השימוש בקולחים או שפכים לכל מטרה שהיא בתחום הנכס‬ ‫אסור‪.2.2.‬בריכת‬ ‫מפל או מזרקה‪ .2.‬‬ ‫זרימה חוזרת‬ ‫)ראה שרטוט‬ ‫‪)2.‬שסתום חד כיווני כפול וכו'‪.2069‬‬ .2‬‬ ‫למרות האמור בסעיף ‪ .‬עמ' ‪.‬‬ ‫‪2.‬רשאי המהנדס‪ .‬שלתוכו זורמים המים כך שיווצר‬ ‫ביניהם מרווח אוויר‪.2.‬‬ ‫‪2.1‬במקום שאין אפשרות ליצור מרווח‬ ‫אויר מינימלי‪ .2.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (7‬ק"ת התשנ"ב‪ .‬התשנ"ב –‬ ‫‪ (6)1992‬ולתקן ישראלי‪ .‬‬ ‫מרווח האוויר המינימלי הדרוש להגנה בפני זרימה חוזרת לא יהא‬ ‫פחות מהמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫)א( לכיור רחץ‪:‬‬ ‫)ב( לכיור מטבח או כביסה‪ 40:‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫)ג( לאמבט‪:‬‬ ‫כפליים מקוטר פתח המוצא של צינור‬ ‫)ד( למכל כובד‪:‬‬ ‫או אבזר הספקה ולא פחות מ‪60 -‬‬ ‫מ"מ‪.‬עמ' ‪.‬להתיר שימוש חוזר‬ ‫בקולחים‪.

‬ .‬בשימוש אקראי‪ .2.‬שלטים המפרטים את סוג‬ ‫הזורם והיא תצבע בגוונים אחרים מגווני צנרת מי השתיה המותאמים‬ ‫לנדרש בתקן הישראלי ת"י ‪" : 659‬סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל‬ ‫נוזלים‪ .4‬‬ ‫בנקודת המוצא יותקן שילוט קבע המזהיר בפני שתיה.‬‬ ‫‪2.‫‪2.1‬ההזנה ממערכת מי שתיה תהיה רק כמפורט בסעיף ‪.2.‬מי השקיה עם חומרי דישון‪ .‬ ‫המערכת אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף ‪ 2.‬אם יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 2.4.3.3.‬‬ ‫במרחקים שאינם עולים על ‪ 5‬מטרים‪ .3.3.4.2.‬גאזים או כבלי חשמל"‪.3.‬תותקן תוך כדי נקיטת‬ ‫אמצעים שיש בהם כדי למנוע שימוש למטרות שתיה‪ .‬ינקטו אמצעים‬ ‫למניעת זרימה חוזרת כמפורט בסעיף ‪.3.‬‬ ‫‪2.2.4.1‬התקנת מתקני תברואה‬ ‫ובדיקתם – מערכות שרברבות‪ :‬מערכות הספקת מים קרים וחמים"‬ ‫או לפי כל דין.3.3.‬מי מערכות‬ ‫מתזים ומי הסנקה לכיבוי אש‪ .4.4.2‬‬ ‫אם מערכת מים שאינם מי שתיה מוזנת ממערכת מי שתיה‪ .3‬‬ ‫השימוש במי המערכת הוא לעיתים נדירות כגון מערכות כיבוי אש‬ ‫באמצעות מתזים ומערכות כיבוי אש המכילות מים להידרנטים או‬ ‫גלגלונים בלבד.2‬צנרת המים שאינם מי שתיה‪ .‬ ‫‪ 2.‬מי מערכות מיזוג אוויר‬ ‫וכו'.1‬‬ ‫מערכות מי שתיה ומערכות מים שאינם מי שתיה תהיינה נפרדות וללא חיבור‬ ‫ביניהן למעט ההזנה שתעשה בכפוף לדרישות סעיף ‪.3‬‬ ‫יש לראות מערכת כמערכת מים שאינם מי שתיה אם בחלק ממנה מתקיים אחד‬ ‫או יותר מהתנאים הבאים‪:‬‬ ‫במערכת מוזרמים‪ .2.4.3.3.1‬‬ ‫שתיה כמי בריכות שחיה‪ .‬ ‫תנאים להתקנת‬ ‫מערכת מים‬ ‫שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫)ראה שרטוט‬ ‫‪(2.‬מי הסקה‪ .2‬‬ ‫הזנת מערכת‬ ‫מים שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.‬מים או חומרים שאינם מי‬ ‫‪2.‬ ‫‪2.2‬‬ ‫המערכת מכילה צנרת או אבזרים או מכשירים האסורים לשימוש‬ ‫למי שתיה לפי תקן ישראלי ת"י ‪" :(7)1205.4‬‬ ‫מותר להתקין מערכת מים שאינם מי שתיה‪ .4‬‬ ‫‪2.2‬לגבי מערכות‬ ‫מי שתיה‪.3.‬על אבזריה‪ .2‬יותקנו על הצנרת‪.2‬‬ ‫מערכת מים‬ ‫שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.3.‬בישול ורחיצה.2.2‬‬ ‫‪ 2.3.3.3‬‬ ‫הספקת מי שתיה ומים שאינם מי שתיה‬ ‫דרישה‬ ‫למערכות‬ ‫נפרדות‬ ‫‪2.3.3.3.3.4‬‬ ‫‪2.3‬בנוסף לנקיטת האמצעים כאמור בסעיף ‪ .3.

1‬‬ ‫התאמת‬ ‫חומרים ליעודם‬ ‫‪2.4.‬‬ ‫ת"י ‪ :(8)5452‬בדיקות מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה‪.‬יתאימו לדרישות תקנות הבניה ולמפורט בתקן הישראלי ת"י‬ ‫‪ .4.‬‬ ‫באישור משרד הבריאות‪.(7)1205.4.3‬‬ ‫צינורות ואבזרים להספקת מי שתיה המותקנים בקרקע‪ .‬עמ' ‪.1‬‬ ‫מניעת‬ ‫הצטברות אויר‬ ‫‪2.‫‪2.‬הכנה לציפויים וכדומה יעמדו בדרישות התקן הישראלי‪.5.‬חומרים אחרים אסורים‪.5.1‬‬ ‫כל המוצרים הבאים במגע עם מי שתיה לרבות צינורות‪ .2‬‬ ‫התקנת צנרת ואבזרים להספקת מים בבנין תעשה בהתאם לדרישות תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪.5.‬אבזרים‪ .1‬בהתאם ליעודם ויהיו עמידים בלחץ ובטמפרטורה של המים הזורמים‬ ‫איסור שימוש‬ ‫בצנרת ואבזרים‬ ‫ששימשו מים‬ ‫שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.‬ברזים‪.‬או במילוי או במקום‬ ‫סמוי אחר יהיו עמידים בפני השפעות חומרי הכיסוי ו‪/‬או המילוי או יוגנו בפניהם‬ ‫לפי דרישות התקן הישראלי ת"י ‪.‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .4.‬בידודם‪ .‬‬ ‫עמידות בפני‬ ‫שיתוך‬ ‫‪2.‬‬ ‫להספקת מי שתיה‪ .‬יש להתקין התקן לשחרור האויר כגון שסתום‬ ‫שחרור אויר אוטומטי‪.4‬‬ ‫החומרים לצינורות ואבזרים להספקת מי שתיה‪ .5.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (8‬י"פ התשס"ד‪ .‬ציפויי המגן שלהם‬ ‫ושל הבידוד‪ .‬ציפויים‪ .2.‬ניתן להסב מערכות הספקת מים קיימות למי שתיה‪.2‬‬ ‫צינורות ואבזרים להספקת מי שתיה יהיו עמידים בפני שיתוך )קורוזיה( פנימי‬ ‫או חיצוני או יהיו מצופים בציפוי מגן מתאים‪.2.5‬‬ ‫צנרת ואבזרים ‪ -‬התקנה בבנין‬ ‫בתוכם‪ .1‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫צינורות בקרקע‬ ‫או במילוי‬ ‫‪2.4.2738‬‬ .1‬‬ ‫צנרת להספקת מים תבוצע באופן שימנע הצטברות אויר בתוכה למעט‬ ‫מקום בו יוכל האויר להשתחרר ע"י פתיחת ברז לשימוש סדיר.‬‬ ‫שסתומים‪ .2‬‬ ‫במקומות בהם עלול להצטבר אויר במערכת הצנרת ושלא ניתן לחברם‬ ‫לברז בשימוש סדיר‪ .(7)1205.4‬‬ ‫צנרת ואבזרים ‪ -‬חומרים‬ ‫מניעת נזק‬ ‫בריאותי‬ ‫‪2.‬‬ ‫התאמה‬ ‫לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‬ ‫‪2.(7)1205.5‬‬ ‫‪2.‬ ‫‪2.‬אסור השימוש בצינורות ואבזרים שהשתמשו בהם להספקת‬ ‫מים שאינם מי שתיה או נוזלים וחומרים אחרים‪.

6.6.4‬‬ ‫‪ 2.‬מותרת התקנת צנרת להספקת מים כשהיא‬ ‫יצוקה באלמנטים מבטון אם נתקיימו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( הצנרת הותקנה בשרוול רציף‪.‬‬ ‫)ב( הצנרת היא גמישה וניתנת להוצאה מהשרוול ולהכנסה אליו‪.6‬‬ ‫‪2.6.‬‬ ‫לפני ואחרי מקום החדירה למקלט יותקנו בה שסתומי ניתוק‪.5.5.2‬תספק מים רק למקלט שבו היא מותקנת‪.1‬‬ ‫התקנת צנרת ואבזרים להספקת מים מחוץ לבנין תעשה בהתאם לדרישות תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪.‬‬ ‫צנרת המספקת מים לפרט אחד‪ .‬היצוקים מבטון‪ .3‬‬ ‫איסור התקנה‬ ‫באלמנטים‬ ‫יצוקים בבטון‬ ‫‪2.5‬‬ ‫צנרת בתחום‬ ‫הפרט‬ ‫‪2.5.1‬תתאים לדרישות סעיף ‪.5.4.5.‬מותרת העברת צנרת של פרט אחד בתחומי‬ ‫מרפסת שרות‪ .4.3.5.‬לא תותקן בתחומי בעלות פרט אחר‬ ‫או בנכס אחר.2.‬‬ ‫צנרת מים במקלט תותקן בכפוף לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫)ג( מיקום הצנרת אושר על ידי מהנדס השלד‪.4‬‬ ‫צנרת מים‬ ‫במקלט‬ ‫‪2.5.5.‬‬ ‫התאמה‬ ‫לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‬ ‫‪2.2‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .5.5.2596‬‬ ‫בין צינור מים תת קרקעי ובין ביבים או נקזים ‪ -‬לא פחות‬ ‫מהמפורט בטבלה ‪.5.5.‬עמ' ‪.‬חצר או אזור שרות של פרט אחר אם יעודה הוא אחד‬ ‫מאלה‪:‬‬ ‫)א( הספקת מים דירתית ראשית ממד המים בבנין שאינו בנין גבוה‬ ‫או רב קומות‪.‬‬ ‫‪2.6.3‬‬ ‫‪2.‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .5.2‬‬ ‫המרחק המינימלי בין צינור מים תת קרקעי ובין יסודות או צינורות אחרים‬ ‫יהיה כדלקמן‪:‬‬ ‫‪2.5.1‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (9‬י"פ התשס"ג‪ .‬‬ ‫התפשטות‬ ‫תרמית‬ ‫‪2.5.(9)1205‬‬ ‫מרחק מינימלי‬ ‫של צינור מים‬ ‫תת קרקעי‬ ‫מיסודות‬ ‫וצינורות‬ ‫אחרים‬ ‫‪2.2‬‬ ‫חדירתה למקלט תהיה אטומה‪.4‬‬ ‫‪2.6.‬‬ ‫)ב( הספקת מים קרים וחמים המיועדים למערכת סולרית‪.5.2.5.6‬‬ ‫צנרת ואבזרים ‪ -‬התקנה מחוץ לבנין‬ ‫‪2.‫צנרת להספקת מים תותקן באופן המאפשר את התפשטותה והתכווצותה‬ ‫כתוצאה משינויי טמפרטורה ללא יצירת מאמצים מכניים בה ובאביזריה וללא‬ ‫גרימת נזקים לחלקי הבנין ולצנרת‪.5.7‬‬ .‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.‬למעט בחריצים ותעלות שהוכנו מראש‬ ‫ושאושרו ע"י מתכנן שלד הבנין.1‬‬ ‫צנרת להספקת מים לא תותקן כשהיא יצוקה בתוך אלמנטים של‬ ‫הבנין‪ .

6.7.2.1‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .3.6.‬רשאי המהנדס להתיר אי התקנת מד מים נפרד‬ ‫ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( הבנין או חלק ממנו אינו בנין מגורים‪.‬‬ ‫)ג( לבנין או חלק ממנו מד מים ראשי המודד את צריכת המים‬ ‫הכללית‪.4‬‬ ‫‪2.‬ת"י ‪.‬‬ ‫בכל בנין בו הותקנה מערכת כיבוי אש‪ .6.‬‬ ‫‪ 2.1.7.‬משרד וכיוצא באלה יותקן מד מים נפרד‬ ‫שבאמצעותו ניתן למדוד את צריכת המים לכל יחידה כאמור‪.7.1.3‬‬ ‫בין צינור מים תת קרקעי ובין יסודות וצינורות אחרים – לא פחות‬ ‫מהמפורט בטבלה ‪ 5.6.3‬‬ ‫צנרת ואבזרים תת קרקעיים להספקת מים והתחברותם למבנה יהיו עמידים או‬ ‫מוגנים בפני קורוזיה חיצונית‪ .2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .‬‬ ‫)ב( תבוצע הכנה להרכבת מד מים אשר תאפשר הרכבתו בעתיד‪.‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪2.7‬‬ ‫מדידת הספקת המים והתקנת שסתום מפסיק‬ ‫מדי מים‬ ‫‪2.7.4‬‬ ‫צנרת ואבזרים תת קרקעיים להספקת מים יהיו עשויים מחומרים המותרים לפי‬ ‫התקן ה ישראלי‪ .7.‬‬ ‫‪2.‬‬ .2‬‬ ‫הגנת צנרת תת‬ ‫קרקעית‬ ‫‪2.‬‬ ‫)ב( מד מים ראשי משולב לצינור הספקת המים וכיבוי אש‪.6‬‬ ‫)ד( הבנין אינו בנין גבוה או בנין רב קומות‪.1‬‬ ‫לא יחובר בנין או חלק ממנו לרשת הספקת המים אלא אם יותקן לכל צרכן מד‬ ‫מים‪.‬‬ ‫)ג( שני מדי מים נפרדים לצינור הספקת המים ולצינור כיבוי האש‬ ‫ובתנאי שהמערכות מופרדות‪.7.‬עומס חיצוני של הקרקע‪ .‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫לכל בנין יותקן מד מים ראשי בסמוך לגבולות הנכס‪ .‬שקיעות יחסיות‪ .1‬‬ ‫‪2.‬לאשר אי התקנת מד מים ראשי‬ ‫אם מתקיימים התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( לבנין אין צריכת מים משותפת‪.‬‬ ‫המרחקים ימדדו כמפורט בסעיף ‪.5‬‬ ‫‪2.(7)1205.7.‬יותקן מד מים ראשי באחת‬ ‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( מד מים ראשי אחד‪ .‬ת"י‬ ‫‪.2.1‬‬ ‫‪2.1.(7)1205.6.2‬‬ ‫לכל דירה‪ .1‬מד המים ואופן התקנתו יתאימו לדרישות התקן הישראלי‪ .1.‬רשאי המהנדס‪ .1.1.7.(7)1205.5.3.‬ת"י ‪.‬אם הוא מתאים למדידת כל תחום‬ ‫הספיקות המתוכננות לרבות לצרכי כיבוי אש‪.2.‫‪2.‬באופן שתהיה‬ ‫אליו גישה חופשית לצורך קריאה ואחזקה ובהתאם לדרישת לתקן‬ ‫הישראלי‪ .‬חנות‪ .‬‬ ‫)ב( לכל יחידה בבנין יותקן מד מים כאמור בסעיף ‪.‬עומס‬ ‫צפוי מעל לקרקע‪.2‬‬ ‫)ג( כל מדי המים של הבנין מותקנים בסמוך לגבולות הנכס‪.1.7‬לגבי ביבים‪.

‬במבואה הקומתית‪.‬ ‫במבוא לכל מערכת מים שאינם מי שתיה כגון מערכת מיזוג אויר‪.4‬בבנינים שאינם מיועדים למגורים‪ .5‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫‪2.‫‪2.7.8.8.‬‬ ‫‪ 2.8.1.7.‬‬ ‫בריכת שחיה‪ .1‬הבטחת הספקת מים למקרה של הפסקה בהספקת המים הציבורית‬ ‫כמפורט בסעיף ‪.10.2‬‬ ‫‪ 2.‬ובכניסה ויציאה מכל‬ ‫מיכל אגירה‪.‬‬ ‫‪ 2.2.2‬הבטחת נפח יניקה למערכות הגברת לחץ כמפורט בסעיף ‪.1‬‬ ‫במבוא לכל מערכת טיפול או חימום כגון מערכת ריכוך‪ .2‬לכל יחידת דיור‪ .1.‬מערכת הסקה וכו'‪.7.1‬למד מים – על פי התקן הישראלי‪ .‬ת"י ‪ 63‬חלק ‪" :2‬מדי מים למים‬ ‫קרים‪ :‬הוראות התקנה"‪.6‬‬ ‫הצורך במכלי‬ ‫כובד להספקת‬ ‫ואגירת מים‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫במקום שהגישה אליו נוחה‪.7.‬ ‫שסתום ניתוק‬ ‫)ראה שרטוטים‬ ‫‪)2.2.6 -‬‬ ‫‪2.10‬א(‬ ‫ו‪(2.8.7.7.8‬‬ ‫הצורך במכלי כובד להספקת ואגירת מים ונפחם‬ ‫‪2.‬לכל קבועה או קבוצת קבועות‬ ‫המהווים יחידת שרותים.7.2.2.1.‬‬ ‫יש להתקין מכלי כובד להספקת ואגירת מים לצרכים המפורטים להלן‪:‬‬ ‫‪ 2.3‬‬ .‬מערכת‬ ‫חימום מי צריכה מרכזית וכו'.2.2.3‬בכניסה למכל לחץ‪ .7‬‬ ‫מותר לרכז את מדי המים הדירתיים בכל קומה‪ .‬כהגדרתה בסעיף ‪) 32‬ד( לחוק ‪ -‬כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי‪ .2.‬‬ ‫במקומות המפורטים להלן יותקן שסתום ניתוק שמידתו לא תפחת ממידת‬ ‫הצינור להספקת מים‪:‬‬ ‫‪ 2.(7)1205.7.‬ת"י ‪.‬מכל כובד מכל מים חמים‪ .8.

8.‬‬ ‫‪ 50‬ליטר לאדם לפי מספר‬ ‫האנשים בפועל לרבות קהל‬ ‫מבקרים‪.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫ד‪ .‬בנין מגורים רב‬ ‫קומות שיש בו‬ ‫מערכת הגברת לחץ‪.‬בנין שהספקת המים‬ ‫הציבורית אליו אינה‬ ‫אמינה למעט בנין‬ ‫המפורט בסעיפים ב'‬ ‫עד ד' להלן‪.‬לפי כל דין‬ ‫ב‪ .1‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.8.‬‬ ‫ב‪ .8.8.8.2.2‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫כל מערכת מים ציבורית תחשב כאמינה אלא אם נקבעה כלא אמינה‬ ‫ע"י המהנדס‪.‬‬ ‫‪ 400‬ליטר לכל דירה‬ ‫ג‪ .‬אכסון שלא מגורים – ‪ 500‬ליטר לכל חדר אורחים‬ ‫בתי מלון בעלי ‪100‬‬ ‫חדרי אורחים או‬ ‫יותר‪.1‬‬ ‫נפח אגירת מים לצרכי הבטחת הספקתם יהיה כמפורט בטבלה‬ ‫‪:2.2.‬‬ ‫בבנין מגורים‪ 400 :‬ליטר‬ ‫לכל דירה‪.‬‬ ‫)ב( למערכת יש איגום‪.‬מוסדות בריאות –‬ ‫בתי חולים ומרפאות‬ ‫ומוסדות לאוכלוסיות‬ ‫בעלות צרכים‬ ‫מיוחדים – בתי אבות‬ ‫ודיור מוגן‪.2.2.8.‬‬ ‫)ג( למערכת יש אמצעי שאיבה רזרביים‪.2.‫אגירת מים‬ ‫לצרכי הבטחת‬ ‫הספקתם‬ ‫‪2.‬לפי דרישת יועץ בטיחות‬ ‫להידרנטים‬ ‫וגלגלוני כיבוי‬ ‫לבנין רב קומות‬ ‫‪ 15‬מ"ק‬ ‫למתזים‬ ‫לכל סוגי בנינים‬ ‫לפי דרישות תקן ישראלי‬ ‫‪" :1596‬מערכות מתזים –‬ ‫התקנה"‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנפח הנדרש יהיה הנפח נטו הניתן לניצול בהתאם למפלס צינורות‬ ‫המוצא‪.2‬‬ ‫‪2.1‬נפח אגירת מים לצרכי הבטחת הספקתם‬ ‫השימוש במים‬ ‫לכל צריכה‬ ‫למעט לצרכי‬ ‫כיבוי אש‬ ‫ובטיחות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫סוג הבנין‬ ‫נפח אגירה מינימלי‬ ‫א‪ .‬‬ ‫מערכת הספקת מים ציבורית לבנין תחשב כאמינה אם יתקיימו‬ ‫התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( המערכת היא טבעתית‪.‬‬ ‫לפי הנחיות רשות הבריאות‬ ‫לצרכים‬ ‫בטיחותיים‬ ‫בנין בו יש שימוש במים‬ ‫לצרכים בטיחותיים‪.‬‬ ‫א‪ .‬‬ ‫)ד( לאמצעי השאיבה יש הנעה חליפית או הספקת חשמל חליפית‪.‬‬ .

3.9‬‬ ‫שמירת איכות המים במכלי כובד‬ ‫תחלופת מים‬ ‫במכלי כובד‬ ‫)ראה שרטוט‬ ‫‪(2.3.5‬‬ ‫למרות האמור לעיל בסעיפים ‪ 2.9.2‬כמכל כובד ליניקה‪.8.1‬‬ ‫‪2.8.1.‬תובטח‬ ‫תחלופת המים כך שכל נפח מכל הכובד יוחלף במים טריים לפחות כל‬ ‫‪ 3‬ימים‪.3.‬המשמש בחלקו למי שתיה‪ .1‬‬ ‫יניקת מים למערכות הגברת לחץ תהיה ממכל כובד ליניקה ולא‬ ‫ישירות מצנרת ההספקה אלא אם אישר המהנדס‪.2‬‬ ‫נפחו של מכל כובד ליניקה לא יפחת מהנפח המחושב לפי הנוסחה‬ ‫הבאה‪:‬‬ ‫מכלי כובד‬ ‫ליניקת מים‬ ‫למערכות‬ ‫הגברת לחץ‬ ‫‪2.8.‬גלגלונים‬ ‫ומתזים( לא ישמש לכל צורך אחר‪.‬‬ ‫‪ – Qp‬ספיקה מכסימלית של מערכת הגברת הלחץ במ"ק לשעה‪.9.8.‬אינו מאפשר תחלופה‬ ‫כאמור בסעיפים ‪ 2.3‬‬ ‫‪2.2.3.‬במלואו או בחלקו‪ .2‬‬ ‫‪2.8.4‬מותר לחבר את‬ ‫יניקת המים למערכות הגברת לחץ המספקות מים לעד שתי דירות‪.2 -‬יש להפריד את נפח מי השתיה‬ ‫למכל כובד נפרד‪.3‬‬ ‫למכל כובד המשמש לאגירת מי שתיה‪ .9.‬‬ ‫‪.8.4‬‬ ‫מותר להשתמש במכל כובד לאגירת מים לצרכי הבטחת הספקתם‬ ‫שנפחו מתאים לדרישות סעיף ‪ 2.9.‬‬ ‫תוספת נפח נדרשת כשספיקת צינור המילוי נמוכה‬ ‫מספיקתה המכסימלית של מערכת הגברת הלחץ‪.8.4‬‬ ‫יובטח כי נפח אגירת המים לצרכי כיבוי אש )הידרנטים‪ .‬‬ ‫‪2.9.2.1‬ו‪ .8.‬‬ ‫‪V1 = 0‬‬ ‫‪Qp − Qi‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אם ‪Qi ≥ Qp‬‬ ‫=‬ ‫‪1‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אם ‪Qi <Qp‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫הנפח הנדרש יהיה הנפח נטו הניתן לניצול בהתאם למפלס צינורות‬ ‫המוצא‪.3.1‬עד ‪ .8.Qi‬‬ ‫‪– V1‬‬ ‫ספיקת צינור מילוי מכל הכובד במ"ק לשעה‪.3.2.1.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫תחלופת המים תהיה רק על ידי שימוש בהם‪.1.‫‪2.‬‬ ‫אם נפח מכל הכובד‪ .‬ישירות לצנרת ההספקה‪.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪2.9.‬‬ ‫‪2.‬‬ .1.10‬‬ ‫‪2.8.3.1.‬‬ ‫בבנין מגורים‪ .1‬‬ ‫‪Qp‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪6 V1‬‬ ‫‪–V‬‬ ‫=‪V‬‬ ‫נפח מכל כובד ליניקה במ"ק‪.3.

9.1‬‬ ‫‪2.2.4‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.3‬שטח חתך צינור הגלישה יהיה לפחות כפול משטח חתך צינור המילוי‪.‬‬ ‫‪ 2.2.4.3‬‬ ‫מערכת מילוי מכל כובד תובטח מפני זרימה חוזרת לפי הוראות סעיף ‪.10.‬אם‬ ‫תבוצע למים הכלרה באישור רשות הבריאות‪.1‬‬ ‫מכל כובד ליניקת ואגירת מים יהא עשוי מחומרים אטימים למעבר נוזלים‬ ‫וגזים‪ .10.‬‬ ‫‪2.2.9.9.10‬ו‪-‬‬ ‫)‪2.17‬‬ ‫מבנה והתקנה‬ ‫‪2.9.9.‬‬ ‫הפרדת מכלי‬ ‫כובד )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.8‬למעט דרישות‬ ‫סעיף זה‪.‬‬ .‫‪2.9.1.2‬‬ ‫איוורור מכלי‬ ‫כובד )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.2‬‬ ‫גלישה )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.1‬‬ ‫מכל כובד יהיה אטום למעבר נוזלים מתוכו‪.2.2.‬ת"י ‪.4‬‬ ‫למרות האמור בסעיפים ‪ 2.1.10‬א((‬ ‫‪2.10‬א((‬ ‫‪2.4.1‬לכל מכל כובד יותקן צינור הרקה מיוחד לצורך זה עם שסתום‬ ‫מפסיק‪.2.10‬א'(‬ ‫‪2.4.‬‬ ‫‪2.4.‬‬ ‫‪ 2.1‬‬ ‫מילוי‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪2.9.2‬‬ ‫מערכות הצנרת יאפשרו הפעלת כל מכל כובד מתוך השניים כשהשני‬ ‫ריק לחלוטין לצורך תחזוקה‪.2‬‬ ‫מבנה והתקנת מכל כובד ליניקת ואגירת מים יהיו לפי דרישת התקן הישראלי‪.1‬עד ‪ .10.8‬‬ ‫‪ 2.3‬‬ ‫תיקרת מכל כובד תת קרקעי המשמשת כרצפת חלק מהבנין או‬ ‫הבולטת פחות מ‪ 20 -‬ס"מ מפני הקרקע תהיה אטומה מבחוץ למעבר‬ ‫נוזלים אל תוך מיכל הכובד‪.4.4.‬במלואו או בחלקו‪ .‬‬ ‫חומרים )ראה‬ ‫שרטוט ‪ 2.3‬מותר לוותר על תחלופת‬ ‫מים במכל כובד המשמש לאגירת מי שתיה‪ .10.10.1‬‬ ‫מכלי כובד שנפחם עולה על ‪ 200‬מ"ק יחולקו לשני מכלי כובד שעל כל‬ ‫אחד מהם יחולו כל דרישות סעיפים ‪ 2.5‬‬ ‫‪ 2.(7)1205.10‬‬ ‫‪2.10.9.1‬לכל מכל כובד ליניקת או אגירת מים יותקן צינור גלישה‪.‬‬ ‫ת"י ‪.‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫הרקה )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.9.10.2.(7)1205.10.9.1.2‬יש לראות את צינור הגלישה כצינור דלוחים עקיף שיתאים לדרישות‬ ‫סעיף ‪.9.4.2.2‬‬ ‫ריצפת מכל כובד תת קרקעי וקירותיו יהיו אטומים מבחוץ למעבר‬ ‫נוזלים אל תוכו‪.9 .10‬‬ ‫התקנת מכלי כובד ליניקת ואגירת מים‬ ‫מכל כובד יאוורר לפי דרישות התקן הישראלי‪ .‬צידו הפנימי של מכל הכובד יהיה חלק ועמיד בפני תהליכי החיטוי‬ ‫המפורטים בסעיף ‪.10 .5.10.3‬‬ ‫איטום מכלי‬ ‫כובד )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.

10.10.8.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪7.6.10‬‬ ‫‪2.‬ובתנאי שהמרווח ביניהם יהיה מנוקז‬ ‫בצינור דלוחים עקיף‪.‫‪ 2.6‬‬ ‫מניעת הצפה‬ ‫‪2.‬‬ ‫צנרת יניקה‬ ‫למשאבות )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.10.10.7‬‬ ‫מניעת סיכונים‬ ‫ומטרדים )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.‬רצפות או תקרות כפולים כשהאחד שייך למכל‬ ‫הכובד והשני משמש את הבנין‪ .10.11.(10)1596‬‬ ‫‪ 2.‬רצפה או תקרה של חניון או חדר מכונות אם אינו‬ ‫שייך לפיר מעלית או לחדר חשמל‪.1‬‬ ‫הלחץ במוצא כל ברז הספקת מים חמים או קרים לקבועה או למכשיר יתאים‬ ‫למפורט בטבלה ‪.‬עמ' ‪.‬ת"י ‪.6‬‬ ‫בחדרים הגובלים במכל כובד ליניקת ואגירת מים ושבהם ממוקמים צינורות‬ ‫ושסתומי מכל הכובד‪ .2‬מותר להתקין קירות‪ .‬רצפה או תקרה של מכל‬ ‫כובד לשמש כקיר‪ .‬‬ ‫לחץ מינימלי‬ ‫ומקסימלי‬ ‫‪2.11.‬רצפה או תקרה של בנין לא ישמשו כקיר‪ .‬‬ ‫‪ 2.6.2.1‬יכול קיר‪ .8‬‬ ‫‪2.‬רצפה או תקרה של‬ ‫‪2.5‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫קיר‪ .8.5.11‬‬ ‫לחץ הספקת המים‬ ‫במכל כובד המשמש הן לצרכי הספקת מים לצריכה והן לכיבוי אש‬ ‫‪2.8.1‬‬ ‫מכל כובד‪.6.1‬לחץ מינימלי ומקסימלי במוצא ברזים ומכשירים‬ ‫מערכת‬ ‫לחץ מינימלי‬ ‫מקסימלי‬ ‫בר‬ ‫בר‬ ‫מים חמים וקרים לצריכה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיבוי אש באמצעות מתזים‬ ‫לפי דרישות ת"י ‪1596‬‬ ‫כיבוי אש באמצעות ברזי כיבוי‬ ‫וגלגלוני צינורות גמישים‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (10‬י"פ התשס"ג‪ .10.10.10.10.2‬ביניקה לצרכי כיבוי אש יותקן אבזר למניעת מערבולת כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי‪ .6‬‬ ‫‪2.‬כמפורט‬ ‫בתקן הישראלי‪ .‬‬ ‫תותקן מערכת ניקוז שתתאים לדרישות סעיף ‪.(7)1205.2.2‬רום תחתית צינור ההרקה יהיה לא גבוה מרום תחתית מכל הכובד‪.2.5.11.10.802‬‬ ‫‪1.3‬למרות האמור בסעיף ‪ .‬ת"י ‪ (10)1596‬או בשרטוט ‪.‬ת"י ‪.10.10.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫תבטיח היניקה לצריכה תחלופת מים מתחתית מכל הכובד‪ .3‬ביניקה ממכל כובד המשמש למי צריכה בלבד יותקן אבזר למניעת‬ ‫מערבולת כמפורט בתקן הישראלי‪ .10.8.0‬‬ .‬מוצאי צינורות הגלישה וההרקה ומערכות הגברת הלחץ‪.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.1‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫‪ 2.4.

2.1.‬כגון שסתום מילוי מאגר‪ .‬‬ ‫הלם מים )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.11.2.3‬למערכות כיבוי אש באמצעות מתזים ‪ -‬כשלחץ‪ .1.‬‬ ‫)‪ (2‬לחץ דינמי בזרימה לפי הספיקה הנדרשת‪.2‬מניעת הפסקה מהירה של הזרימה בצינור סניקה של משאבה אם‬ ‫העומד שמוסיפה המשאבה עולה על ‪ 30‬מטר‪.10‬א((‬ ‫‪2.11.10‬א((‬ ‫‪2.12.11.11.‬יש ליצור כיסי אויר‬ ‫בחלקם העליון של זקפי ההספקה ו‪/‬או להתקין תאי אויר ו‪/‬או‬ ‫להתקין שסתומים נגד הלם מים או כל אמצעי אחר שימנע את הלם‬ ‫המים‪.4‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים להקטנת הלחץ למניעת לחץ יתר מעל למפורט בטבלה‬ ‫‪.(10)1596‬‬ ‫‪ 2.12.‬‬ ‫ת"י ‪.1‬‬ ‫יש להתקין מערכת הגברת לחץ לבנין או חלק ממנו‪ .‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים למניעת הלם מים במערכת הספקת המים כדלקמן‪:‬‬ ‫מניעת סגירה מהירה של שסתום אוטומטי כגון שסתום למילוי‬ ‫‪2.2.2.‬‬ ‫הדרישה‬ ‫למערכת הגברת‬ ‫לחץ‬ ‫‪2.‬‬ .2.‬במקרים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 2.1.1.‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לחץ סטטי ללא זרימה‪.11‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫הקטנת לחץ‬ ‫‪2.11.4‬הלחץ ממכל כובד ימדד כהפרש שבין רום צינור המוצא של מכל‬ ‫הכובד ובין רום מוצא ברז הקבועה‪.3‬אם האמצעים המפורטים לעיל אינם מספיקים‪ .1‬‬ ‫מאגר או מכל‪.‬‬ ‫‪ 2.11.3‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים למניעת נפילת לחץ פתאומית כתוצאה מפתיחת ברז‬ ‫בספיקה גדולה‪ .‬ספיקת ואמינות‬ ‫הרשת הציבורית או לחץ מכל הכובד אין בהם כדי לספק מים‬ ‫למערכות כיבוי האש באמצעות מתזים לפי דרישות התקן הישראלי‪.2.12.12.‬ע"י התקנת מנגנון הידראולי לשמירת‬ ‫לחץ במעלה הזרם‪.2‬לברזי וגלגלוני כיבוי אש ‪ -‬כשלחץ הרשת הציבורית או מכל כובד אין‬ ‫בו כי לספק מים לכל ברזי וגלגלוני הכיבוי בבנין לפי דרישות סעיף‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪ 2.1‬‬ ‫‪2.11.12‬‬ ‫מערכות הגברת לחץ‬ ‫‪ 2.2‬‬ ‫נפילות לחץ‬ ‫פתאומיות )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.12.1‬לקבועות ‪ -‬כשלחץ הרשת הציבורית או מכל כובד אין בו כי לספק מים‬ ‫לכל הקבועות בבנין לפי דרישות סעיף ‪.

‬‬ ‫)ב( מפסק לחץ )פרסוסטט(‪.1.‬‬ ‫)ב( ישמרו דרישות הלחץ המינימליות בכל נקודות הצריכה‪ .13.8.13‬‬ ‫קביעת הספיקה והקטרים‬ ‫‪ 2.1‬‬ ‫מערכת הגברת לחץ לכיבוי אש באמצעות מתזים תתאים לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‪ .1‬בהתאם לעקרונות הבאים‪:‬‬ ‫)א( יהיה מספיק להעברת הספיקה הדרושה לכל הקבועות‬ ‫המחוברות אליו בשיא הצריכה‪ .‬לברזים ולגלגלוני כיבוי אש תהייה‬ ‫באחת מהאפשרויות הבאות או בצירוף שלהן‪:‬‬ ‫‪ 2.‫מערכת הגברת לחץ לאספקת מים לקבועות‪ .2‬‬ ‫מערכות הגברת‬ ‫לחץ לכיבוי אש‬ ‫באמצעות‬ ‫מתזים‬ ‫‪2.3‬‬ ‫)ב( לפי חישוב הנדסי הידראולי המתחשב בהפסדי העומד בצנרת‬ ‫ואבזריה‪ .‬‬ ‫‪ 2.2.1.(10)1596‬‬ ‫קוטרו של צינור להספקת מים יקבע כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ 2.13.‬ת"י ‪.12.2‬‬ .2.3‬מערכת משאבות במהירות סיבוב משתנה ופיקוד לפי לחץ המים‬ ‫הכוללת‪:‬‬ ‫)א( משאבות הגברת לחץ המתאימות לשינוי תדר‪.‬‬ ‫)ב( רגש לחץ ובקר אלקטרוני‪.1.‬‬ ‫)ג( מכל כובד ליניקה למשאבות לפי דרישות סעיף ‪.‬‬ ‫)ג( מכל לחץ לויסות המכיל כרית אויר או גז דחוסים‪ .5‬‬ ‫)ג( לכל ברז קבועה‪ .2.‬כך שמהירות הזרימה לא תעלה על המפורט בסעיף‬ ‫‪.‬נפח המכל‬ ‫יבטיח מרווח של ‪ 5‬דקות לפחות בין התנעות המשאבה‪.‬בשיא‬ ‫הספיקה‪.2.‬‬ ‫)ג( מערכת שינוי מהירות סיבוב ‪ -‬למשאבה אחת לפחות‪.3‬‬ ‫‪2.13.‬‬ ‫)ג( לא יגרום למטרדי רעש‪.12.8.2.2.‬‬ ‫)ד( מכל כובד ליניקה למשאבות לפי דרישות סעיף ‪.‬לא פחות מקוטר מבוא ברז הקבועה המפורט‬ ‫בטבלה ‪.2.1‬מערכת מכל כובד ומשאבות הכוללת‪:‬‬ ‫)א( מכל כובד לאגירת מים לפי דרישות סעיף ‪ 2.2‬בהתאם לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫)א( לפי הספיקה לקביעת קטרי צנרת המפורטת בסעיף ‪.2‬‬ ‫)ד( לא פחות מהמפורט בטבלה ‪.2.13.13.13.2‬או ‪.8.2.8.‬‬ ‫)ד( מכל כובד ליניקה למשאבות לפי דרישות סעיף ‪.12.8.2.3‬‬ ‫מערכת הגברת‬ ‫לחץ לקבועות‬ ‫ולברזי וגלגלוני‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪2.3‬‬ ‫)ב( משאבות למילוי מכל הכובד‪.13.3‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫צנרת מים‬ ‫‪2.2‬מערכת משאבות עם פיקוד לפי לחץ המים ומכל לחץ לויסות הכוללת‪:‬‬ ‫)א( משאבות הגברת לחץ‪.3‬‬ ‫‪ 2.12.2.12.‬בהתחשב בסימולטניות השימוש‬ ‫בהן לפי סוג הבנין‪.

‫טבלה ‪ – 2.‬‬ ‫יש לסכם את נקודות הצריכה של המים הקרים והחמים אותם‬ ‫הוא מזין כשסוללת עירוב מחושבת כנקודת צריכה אחת‪.2.‬‬ ‫)**( ‪ -‬כיור מטבח‪ .‬ברזיה וכיור כביסה‪.‬בידה‪ .‬מקלחת‪ .‬יש להתייחס לסוללת‬ ‫עירוב כנקודת צריכה אחת של מים חמים‪.‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)א( לקביעת קוטרו של צינור מים חמים‪ .‬אמבטיה ומכונת כביסה‪.‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מינימלית‬ ‫לתכנון במוצא‬ ‫ברזי קבועות‬ ‫‪2.‬‬ ‫)ב( לקביעת קוטרו של צינור מים קרים שאינו מזין את מחמם‬ ‫המים‪ .‬יש להתייחס לסוללת עירוב כנקודת צריכה אחת של‬ ‫מים קרים‪.13.1.13.‬אסלה‪ .‬‬ ‫)ג( לקביעת קוטרו של צינור מים קרים המזין את מחמם המים‪.2‬‬ .2‬‬ ‫הספיקה המינימלית לתכנון במוצא ברזי הקבועות תהא כמפורט בטבלה ‪.2‬קוטר מינימלי לצנרת מים‬ ‫מספר נקודות‬ ‫צריכה שקוטר‬ ‫מבואם ‪16‬‬ ‫מ"מ‬ ‫מיקום נקודות‬ ‫הצריכה‬ ‫בכל מקום‬ ‫‪1‬‬ ‫קוטר צינור‬ ‫מינימלי למים‬ ‫קרים או חמים‬ ‫במ"מ‬ ‫צינור מתכתי‬ ‫מגולוון‬ ‫)באינצ'ים(‬ ‫)*(‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫)**(‬ ‫‪2‬‬ ‫באותו חדר‬ ‫שרותים או‬ ‫בחדרי שרותים‬ ‫נפרדים‬ ‫)*(‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫)**(‬ ‫)*(‬ ‫‪1/2‬‬ ‫)**(‬ ‫‪3/4‬‬ ‫מ‪ 3 -‬עד ‪8‬‬ ‫בכל מקום‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מ‪ 9 -‬עד ‪20‬‬ ‫בכל מקום‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1 1/4‬‬ ‫)*( – כיור רחץ‪ .13.

00‬‬ ‫‪1.‬המחושבת לפי הוראות סעיף ‪ 2.13.3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪ .4‬בליטר לשניה‪.‬‬ ‫ספיקה לקביעת‬ ‫קטרי צנרת‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪0.‫טבלה ‪ – 2.07‬‬ ‫‪0.‬‬ .‬‬ ‫)‪ (2‬לברזים שלא פורטו והדורשים לפי הוראות היצרן ספיקות ולחצים‬ ‫הגדולים מהמפורט בטבלה‪ .2‬ספיקה מינימלית לתכנון במוצא ברזי קבועות‬ ‫)‪(2‬‬ ‫סוג ברז הקבועה‬ ‫ברז‬ ‫סוללת ערבוב ל‪:‬‬ ‫מקלחת כולל ברז דלי‬ ‫אמבט‬ ‫כיור מטבח‬ ‫כיור רחצה‬ ‫מיכל הדחה לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫משתנה ליחיד‬ ‫מדיח כלים ביתי‬ ‫מכונת כביסה ביתית‬ ‫מחמם מים חשמלי‬ ‫מיידי לקבועה אחת‬ ‫קוטר‬ ‫מבוא‬ ‫ברז‬ ‫הקבועה‬ ‫מ"מ‬ ‫אינצ‬ ‫'‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫ספיקה מינימלית לתכנון ‪Qb‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫לסוללות עירוב‬ ‫מים קרים מים חמים‬ ‫קר או חם‬ ‫ליטר לשניה‬ ‫‪0.∑Qk‬סכום ספיקתם של ברזי מכשירים או צרכנים הצורכים צריכה מתמשכת‬ ‫כמערכות מיזוג אויר‪ .15‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫הספיקה לפיה יש לקבוע את קטרי הצנרת למי שתיה תקבע ע"י הנוסחה הבאה‪:‬‬ ‫‪Qz = Qt + ∑Qk‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫‪0.‬יש להתיחס לנתוני היצרן המתאימים‪.07‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪0.13.15‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫כצריכה מתמשכת תחשב צריכה במשך ‪ 15‬דקות או יותר‪.10‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הספיקה המינימלית המפורטת מבוססת על טמפרטורות של ‪ 15°‬למים‬ ‫קרים ו‪ 55° -‬למים חמים‪.‬‬ ‫‪.13.15‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.Qt‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית של כל ברזי הקבועות והמכשירים שאינם בעלי‬ ‫צריכה מתמשכת‪ .0‬‬ ‫‪0.‬גינון וכו' בליטר לשניה‪.Qz‬‬ ‫הספיקה לקביעת קטרי הצנרת בליטר לשניה‪.

‫ספיקה‬
‫סימולטנית של‬
‫ברזים שאינם‬
‫בעלי צריכה‬
‫מתמשכת‬

‫‪2.13.4‬‬

‫הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬בליטר לשניה של ברזי קבועות ומכשירים שאינם בעלי‬
‫צריכה מתמשכת תקבע בהתאם לנוסחאות המפורטות בטבלה ‪ 2.13.4‬לסוגי‬
‫הבניינים השונים ובהתאם לנתונים הבאים‪:‬‬
‫‪- Qb‬‬

‫ספיקה מינימלית לתכנון של ברז בליטר לשניה לפי טבלה ‪.2.13.2‬‬

‫‪ – Qb max‬ספיקתו בליטר לשניה של ברז הקבועה או המכשיר המחובר למערכת‬
‫בעל הספיקה הגדולה ביותר‪.‬‬
‫‪ - ∑Qb‬סכום הספיקות המינימליות לתכנון בליטר לשניה של כל הברזים‬
‫והמכשירים הניזונים מקטעי הצינור שאת קוטרו יש לקבוע כדלקמן‪:‬‬
‫)א( לספיקת צינור מים חמים‪ ,‬יש להתייחס בסוללת עירוב לספיקת‬
‫המים החמים‪.‬‬
‫)ב( לספיקת צינור מים קרים שאינו מזין את מחמם המים‪ ,‬יש להתייחס‬
‫בסוללת עירוב לספיקת המים הקרים‪.‬‬
‫)ג( לספיקת צינור מים קרים המזין גם את מחמם המים‪ ,‬יש להתייחס‬
‫בסוללת עירוב לספיקת המים הקרים או החמים בלבד‪.‬‬
‫בטבלאות ‪ 2.13.4.1‬עד ‪ 2.13.4.6‬מפורטות תוצאות החישוב של הנוסחאות‬
‫לקביעת ‪.Qt‬‬

‫טבלה ‪ – 2.13.4‬נוסחאות לקביעת הספיקה הסימולטנית של ברזי‬
‫קבועות ומכשירים שאינם בעלי צריכה מתמשכת לפי סוגי הבנינים‬
‫סוג‬
‫הבנין‬

‫‪Qb max‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫ליטר לשניה‬

‫ליטר לשניה‬

‫הנוסחה לחישוב‬
‫הספיקה הסימולטנית‬

‫מס' הטבלה‬
‫‪Qt‬‬

‫‪Qt‬‬

‫‪<0.5‬‬
‫מגורים‬
‫‪≥0.5‬‬

‫‪<0.5‬‬
‫משרדים‬
‫‪≥0.5‬‬

‫אכסון‬
‫שלא‬
‫למגורים‬
‫ בתי‬‫מלון‬

‫‪<0.5‬‬

‫‪≥0.5‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫‪0.682(∑Qb)0.45 – 0.14‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪1.7 (∑Qb)0.7-0.21‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫‪1.7(∑Qb)0.21 – 0.7‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪1.7(∑Qb)0.21 – 0.7‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫כמו במגורים‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪0.698(∑Qb)0.54 + 0.48‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫כמו במגורים‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫כמו במגורים‬

‫‪>20.0‬‬
‫‪≤20.0‬‬

‫‪0.698(∑Qb)0.5 – 0.12‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪1.08(∑Qb)0.5 – 1.83‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫‪(∑Qb)0.366‬‬

‫מסחר –‬
‫חנויות‬
‫וקניונים‬
‫‪≥0.5‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫מוסדות‬
‫בריאות‬
‫‬‫מרפאות‬
‫וחדרי‬
‫אשפוז‬
‫מיתקני‬
‫חינוך ‪-‬‬
‫בתי ספר‬

‫‪<0.5‬‬

‫‪≥0.5‬‬

‫כמו בבתי מלון‬
‫‪– 6.65‬‬

‫‪0.27‬‬

‫)‪4.3(∑Qb‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫כמו בבתי מלון‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪– 6.65‬‬

‫‪0.27‬‬

‫כמו בבתי מלון‬
‫‪+ 1.25‬‬

‫‪0.65‬‬

‫)‪0.25(∑Qb‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫כמו בבתי מלון‬
‫‪+ 1.25‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪0.65‬‬

‫‪2.13.4.5‬‬

‫)‪0.25(∑Qb‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪≤1.5‬‬

‫‪>1.5 ;≤20.0‬‬

‫‪2.13.4.4‬‬

‫)‪4.3(∑Qb‬‬

‫כמו בבתי מלון‬

‫‪>20.0‬‬
‫לכל גודל‬
‫ברז‬

‫‪1.08(∑Qb) – 1.83‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫‪2.13.4.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫כמו בבתי מלון‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪2.13.4.2‬‬

‫)‪0.4(∑Qb‬‬

‫‪+ 0.48‬‬

‫‪>20.0‬‬
‫‪<0.5‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪2.13.4.1‬‬

‫‪– 3.41‬‬

‫‪0.27‬‬

‫)‪4.4(∑Qb‬‬

‫‪-22.5(∑Qb)-0.5 + 11.5‬‬

‫‪2.13.4.6‬‬

‫טבלה ‪ – 2.13.4.1‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬
‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני מגורים‬
‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬

‫בליטר לשניה‬
‫‪Qb max‬‬
‫‪< 0.5‬‬

‫‪0.06‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.39‬‬
‫‪1.59‬‬
‫‪1.81‬‬
‫‪2.04‬‬
‫‪2.29‬‬

‫‪0.50‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪Qt‬‬

‫בליטר‬
‫לשניה‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪< 0.5‬‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪≥ 0.5‬‬

‫‪2.55‬‬
‫‪2.83‬‬
‫‪3.13‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪3.78‬‬
‫‪4.12‬‬
‫‪4.49‬‬
‫‪4.87‬‬
‫‪5.26‬‬
‫‪5.68‬‬
‫‪6.11‬‬
‫‪6.56‬‬
‫‪7.03‬‬
‫‪7.51‬‬
‫‪8.02‬‬
‫‪8.54‬‬
‫‪9.08‬‬

‫‪0.90‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪1.92‬‬
‫‪2.17‬‬
‫‪2.44‬‬
‫‪2.74‬‬
‫‪3.06‬‬
‫‪3.41‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪4.22‬‬
‫‪4.67‬‬
‫‪5.17‬‬

‫‪0.05‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.85‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר‬
‫לשניה‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪≥ 0.5‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬

‫‪∑Qb‬‬
‫בליטר לשניה‬

‫‪0.90‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪1.35‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.45‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪1.65‬‬
‫‪1.70‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪< 0.5‬‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪≥ 0.5‬‬

‫‪9.63‬‬
‫‪10.21‬‬
‫‪10.80‬‬
‫‪11.41‬‬
‫‪12.04‬‬
‫‪12.69‬‬
‫‪13.36‬‬
‫‪14.05‬‬
‫‪14.76‬‬
‫‪15.48‬‬
‫‪16.23‬‬
‫‪16.99‬‬
‫‪17.78‬‬
‫‪18.58‬‬
‫‪19.40‬‬
‫‪20.24‬‬

‫‪5.70‬‬
‫‪6.27‬‬
‫‪6.89‬‬
‫‪7.56‬‬
‫‪8.28‬‬
‫‪9.05‬‬
‫‪9.88‬‬
‫‪10.76‬‬
‫‪11.71‬‬
‫‪12.72‬‬
‫‪13.80‬‬
‫‪14.95‬‬
‫‪16.17‬‬
‫‪17.48‬‬
‫‪18.86‬‬
‫‪20.33‬‬

‫‪Qt‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬
‫בליטר‬
‫לשניה‬

‫‪1.75‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪1.90‬‬
‫‪1.95‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.05‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.15‬‬
‫‪2.20‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪2.30‬‬
‫‪2.35‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪2.45‬‬
‫‪2.50‬‬

‫‪Qt‬‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫‪21.89‬‬
‫‪23.54‬‬
‫‪25.28‬‬
‫‪27.13‬‬
‫‪29.08‬‬
‫‪31.15‬‬
‫‪33.32‬‬
‫‪35.62‬‬
‫‪38.04‬‬
‫‪40.58‬‬
‫‪43.26‬‬
‫‪46.08‬‬
‫‪49.04‬‬
‫‪52.15‬‬
‫‪55.41‬‬
‫‪58.83‬‬

‫‪2.55‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪2.65‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪2.75‬‬
‫‪2.80‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪2.90‬‬
‫‪2.95‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.05‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪3.15‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪3.25‬‬
‫‪3.30‬‬

‫‪62.41‬‬
‫‪66.17‬‬
‫‪70.10‬‬
‫‪74.21‬‬
‫‪78.51‬‬
‫‪83.01‬‬
‫‪87.71‬‬
‫‪92.62‬‬
‫‪97.74‬‬
‫‪103.08‬‬
‫‪108.65‬‬
‫‪114.45‬‬
‫‪120.50‬‬
‫‪126.79‬‬
‫‪133‬‬
‫‪140‬‬

‫‪3.35‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪3.55‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪3.65‬‬
‫‪3.70‬‬
‫‪3.75‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪3.85‬‬
‫‪3.90‬‬
‫‪3.95‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.05‬‬
‫‪4.10‬‬

‫‪147‬‬
‫‪155‬‬
‫‪162‬‬
‫‪170‬‬
‫‪178‬‬
‫‪187‬‬
‫‪196‬‬
‫‪205‬‬
‫‪215‬‬
‫‪225‬‬
‫‪235‬‬
‫‪246‬‬
‫‪257‬‬
‫‪268‬‬
‫‪280‬‬

‫‪4.15‬‬
‫‪4.20‬‬
‫‪4.25‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪4.35‬‬
‫‪4.40‬‬
‫‪4.45‬‬
‫‪4.50‬‬
‫‪4.55‬‬
‫‪4.60‬‬
‫‪4.65‬‬
‫‪4.70‬‬
‫‪4.75‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪4.85‬‬

‫‪292‬‬
‫‪305‬‬
‫‪318‬‬
‫‪331‬‬
‫‪345‬‬
‫‪360‬‬
‫‪374‬‬
‫‪390‬‬
‫‪406‬‬
‫‪422‬‬
‫‪439‬‬
‫‪456‬‬
‫‪474‬‬
‫‪493‬‬
‫‪512‬‬

‫‪4.90‬‬
‫‪4.95‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪5.05‬‬
‫‪5.10‬‬
‫‪5.15‬‬
‫‪5.20‬‬
‫‪5.25‬‬
‫‪5.30‬‬
‫‪5.35‬‬
‫‪5.40‬‬
‫‪5.45‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪5.55‬‬
‫‪5.60‬‬

4‬‬ ‫‪205.80‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪58.10‬‬ ‫‪60.7‬‬ ‫‪146.45‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪293.6‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.05‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪227.25‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪387.45‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪318.63‬‬ ‫‪83.09‬‬ ‫‪43.16‬‬ ‫‪98.84‬‬ ‫‪23.89‬‬ ‫‪81.50‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪5.95‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪216.55‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪501.76‬‬ ‫‪111.5‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪211.39‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪9.80‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪11.95‬‬ ‫‪88.2‬‬ ‫‪485.43‬‬ ‫‪55.81‬‬ ‫‪42.40‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪20.20‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪477.65‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪262.2‬‬ ‫‪331.8‬‬ ‫‪416.35‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪352.55‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪94.1‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪244.0‬‬ ‫‪8.35‬‬ ‫‪5.68‬‬ ‫‪35.5‬‬ ‫‪408.1‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪250.9‬‬ ‫‪12.15‬‬ ‫‪51.76‬‬ ‫‪50.9‬‬ ‫‪10.80‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪26.13.9‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪155.98‬‬ ‫‪122.8‬‬ ‫‪9.10‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪150.5‬‬ ‫‪160.4‬‬ ‫‪5.65‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪238.85‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪96.00‬ליטר לשניה יש לקבוע את ‪ Qt‬לפי בניני מגורים – טבלה ‪2.70‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪11.89‬‬ ‫‪103.30‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫‪4.58‬‬ ‫‪92.60‬‬ ‫‪2.04‬‬ ‫‪47.95‬‬ ‫‪5.45‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪9.60‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪76.90‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪8.25‬‬ ‫‪3.87‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪233.1‬‬ ‫‪7.25‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪359.2‬‬ ‫‪141.1‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.2‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני משרדים‬ ‫לספיקות ‪ ∑Qb‬קטנות מ – ‪ 20.38‬‬ ‫‪85.75‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪6.88‬‬ ‫‪27.40‬‬ ‫‪4.01‬‬ ‫‪66.19‬‬ ‫‪126.3‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪25.6‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪461.00‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪132.15‬‬ ‫‪5.65‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪9.4.90‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪268.75‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪24.90‬‬ ‫‪5.95‬‬ ‫‪6.71‬‬ ‫‪46.9‬‬ ‫‪190.7‬‬ ‫‪312.70‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫‪5.85‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪200.5‬‬ ‫‪256.56‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪469.75‬‬ ‫‪119.35‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪11.32‬‬ ‫‪128.‫טבלה ‪ – 2.82‬‬ ‫‪71.45‬‬ ‫‪73.3‬‬ ‫‪401.9‬‬ ‫‪380.87‬‬ ‫‪37.7‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪345.0‬‬ ‫‪438.70‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫‪74.30‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪9.40‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪7.79‬‬ ‫‪107.96‬‬ ‫‪101.8‬‬ ‫‪280.7‬‬ ‫‪6.88‬‬ ‫‪57.50‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪446.93‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪7.80‬‬ ‫‪115.3‬‬ ‫‪305.0‬‬ ‫‪299.15‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪10.13.91‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪274.80‬‬ ‫‪2.51‬‬ ‫‪34.5‬‬ ‫‪10.85‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪109.65‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫‪124.5‬‬ ‫‪222.0‬‬ ‫‪169.8‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪8.85‬‬ ‫‪117.46‬‬ ‫‪78.4.20‬‬ ‫‪69.3‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪493.16‬‬ ‫‪86.9‬‬ ‫‪8.20‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪8.98‬‬ ‫‪54.15‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪453.77‬‬ ‫‪113.8‬‬ ‫‪179.37‬‬ ‫‪61.4‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪137.90‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪184.3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪423.60‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪8.36‬‬ ‫‪33.76‬‬ ‫‪90.9‬‬ ‫‪174.90‬‬ ‫‪63.8‬‬ ‫‪338.0‬‬ ‫‪365.1‬‬ ‫‪394.39‬‬ ‫‪48.7‬‬ ‫‪325.6‬‬ ‫‪11.86‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪6.20‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪165.60‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪195.11‬‬ ‫‪31.17‬‬ ‫‪79.31‬‬ ‫‪39.94‬‬ ‫‪29.85‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪431.08‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪372.4‬‬ ‫‪11.05‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪99.83‬‬ ‫‪105.0‬‬ .6‬‬ ‫‪286.23‬‬ ‫‪32.02‬‬ ‫‪30.1‬‬ ‫‪11.45‬‬ ‫‪65.

00‬‬ ‫‪23.91‬‬ ‫‪17.24‬‬ ‫‪19.27‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪11.05‬‬ ‫‪2.25‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪58.60‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪7.13‬‬ ‫‪9.45‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪12.55‬‬ ‫‪1.31‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪≥ 0.05‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪29.35‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪30.41‬‬ ‫‪39.30‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪5.93‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪73.14‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪7.40‬‬ ‫‪18.58‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪55.56‬‬ ‫‪37.20‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪24.85‬‬ ‫‪4.90‬‬ ‫‪35.80‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪53.90‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪62.08‬‬ ‫‪0.02‬‬ ‫‪12.34‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪10.50‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪8.25‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪37.17‬‬ ‫‪31.82‬‬ ‫‪25.75‬‬ ‫‪26.26‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪71.05‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר‬ ‫לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪≥ 0.85‬‬ ‫‪13.28‬‬ ‫‪25.07‬‬ ‫‪8.56‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪52.45‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪2.13.1‬‬ ‫‪6.26‬‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪69.35‬‬ ‫‪2.84‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪42.55‬‬ ‫‪2.03‬‬ ‫‪13.85‬‬ ‫‪0.4‬‬ ‫‪6.64‬‬ ‫‪30.60‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪34.95‬‬ ‫‪5.97‬‬ ‫‪5.30‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫‪4.99‬‬ ‫‪41.67‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪59.69‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪1.79‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪49.10‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪66.1‬‬ ‫‪47.35‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪4.20‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪4.06‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪≥ 0.1‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪28.65‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪7.52‬‬ ‫‪13.72‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪3.59‬‬ ‫‪9.90‬‬ ‫‪24.80‬‬ ‫‪27.05‬‬ ‫‪3.54‬‬ ‫‪14.‫טבלה ‪ – 2.15‬‬ ‫‪1.58‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪44.4.55‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪7.85‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪19.3‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבנינים לאיכסון שלא למגורים – בתי מלון‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪< 0.80‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪20.52‬‬ ‫‪12.70‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪8.66‬‬ ‫‪28.09‬‬ ‫‪14.70‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪46.06‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪3.22‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪68.60‬‬ ‫‪36.40‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪5.19‬‬ ‫‪15.69‬‬ ‫‪10.76‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪6.14‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר‬ ‫לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪< 0.46‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪33.9‬‬ ‫‪65.75‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪7.75‬‬ ‫‪4.74‬‬ ‫‪5.75‬‬ ‫‪16.20‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪16.75‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪10.81‬‬ ‫‪0.4‬‬ .65‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪56.56‬‬ ‫‪23.00‬‬ ‫‪5.57‬‬ ‫‪7.66‬‬ ‫‪31.60‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪27.25‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪8.89‬‬ ‫‪11.18‬‬ ‫‪7.55‬‬ ‫‪1.67‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪29.5‬‬ ‫‪60.63‬‬ ‫‪15.10‬‬ ‫‪2.69‬‬ ‫‪38.62‬‬ ‫‪7.15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.01‬‬ ‫‪15.12‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪43.30‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪63.50‬‬ ‫‪3.28‬‬ ‫‪10.57‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪36.30‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪6.85‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪51.5‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.80‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪6.56‬‬ ‫‪14.53‬‬ ‫‪12.21‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪5.79‬‬ ‫‪9.27‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪18.85‬‬ ‫‪0.74‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪6.84‬‬ ‫‪21.30‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪22.60‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪18.70‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪1.83‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪< 0.80‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪5.60‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪16.40‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪5.20‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪4.64‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪1.44‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪48.65‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪2.43‬‬ ‫‪6.35‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪0.22‬‬ ‫‪26.10‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר‬ ‫לשניה‬ ‫‪2.92‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪6.

7‬‬ ‫‪284.4‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪112.8‬‬ ‫‪10.4‬‬ .6‬‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪79.0‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪304.2‬‬ ‫‪130.0‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪82.5‬‬ ‫‪81.6‬‬ ‫‪191.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪206.5‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪183.1‬‬ ‫‪423.3‬‬ ‫‪154.3‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪228.7‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪89.3‬‬ ‫‪128.1‬‬ ‫‪126.0‬‬ ‫‪379.0‬‬ ‫‪188.0‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪470.8‬‬ ‫‪217.4‬‬ ‫‪104.4‬‬ ‫‪393.6‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪84.1‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪134.5‬‬ ‫‪181.4‬‬ ‫‪212.2‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪96.8‬‬ ‫‪150.3‬‬ ‫‪222.1‬‬ ‫‪193.1‬‬ ‫‪143.8‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪95.‫טבלה ‪) 2.3‬‬ ‫‪145.8‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪220.2‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪118.1‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪106.2‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪431.0‬‬ ‫‪310.3‬‬ ‫‪439.6‬‬ ‫‪164.6‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪108.9‬‬ ‫‪372.5‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪76.6‬‬ ‫‪278.1‬‬ ‫‪240.6‬‬ ‫‪231.9‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪416.1‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪204.5‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪495.4‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪446.9‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪462.8‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪486.9‬‬ ‫‪291.4‬‬ ‫‪234.5‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪116.9‬‬ ‫‪98.4‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪122.7‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪156.7‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪198.0‬‬ ‫‪350.6‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪147.9‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪454.4‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪136.8‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪7.13.9‬‬ ‫‪357.2‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪196.5‬‬ ‫‪186.7‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪176.4‬‬ ‫‪337.6‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪124.2‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪86.0‬‬ ‫‪114.0‬‬ ‫‪323.1‬‬ ‫‪214.6‬‬ ‫‪254.3‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪272.2‬‬ ‫‪317.0‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪110.4‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫‪14.4.1‬‬ ‫‪152.0‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪77.1‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪201.4‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪266.4‬‬ ‫‪19.2‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪159.3‬‬ ‫‪237.7‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪297.1‬‬ ‫‪503.2‬‬ ‫‪173.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪364.0‬‬ ‫‪120.0‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪209.1‬‬ ‫‪344.1‬‬ ‫‪408.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪132.1‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪260.8‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪91.3‬המשך(‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪74.4‬‬ ‫‪168.0‬‬ ‫‪17.1‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪138.1‬‬ ‫‪225.6‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪386.4‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪161.1‬‬ ‫‪178.8‬‬ ‫‪248.2‬‬ ‫‪88.0‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪330.0‬‬ ‫‪166.6‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪102.2‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪141.0‬‬ ‫‪242.6‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪478.4‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪100.8‬‬ ‫‪171.7‬‬ ‫‪401.0‬‬ ‫‪8.

4‬‬ ‫‪72.4‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪161.98‬‬ ‫‪47.2‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪10.95‬‬ ‫‪6.61‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪66.2‬‬ ‫‪175.20‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪8.90‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪263.6‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪6.45‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪131.70‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪13.88‬‬ ‫‪31.17‬‬ ‫‪34.20‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪111.6‬‬ ‫‪84.4‬‬ ‫‪12.75‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪14.58‬‬ ‫‪21.13.00‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪243.7‬‬ ‫‪11.15‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪199.50‬‬ ‫‪37.57‬‬ ‫‪40.65‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪151.00‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪7.33‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪109.9‬‬ ‫‪12.70‬‬ ‫‪38.45‬‬ ‫‪5.55‬‬ ‫‪56.15‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪24.85‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪25.4‬‬ .9‬‬ ‫‪7.95‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪147.6‬‬ ‫‪268.87‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪7.25‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪138.8‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪11.60‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪10.84‬‬ ‫‪41.16‬‬ ‫‪49.95‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪220.10‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪157.8‬‬ ‫‪134.5‬‬ ‫‪82.33‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪191.97‬‬ ‫‪53.5‬‬ ‫‪61.2‬‬ ‫‪10.90‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪101.9‬‬ ‫‪125.84‬‬ ‫‪30.70‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪144.50‬‬ ‫‪5.60‬‬ ‫‪4.83‬‬ ‫‪29.74‬‬ ‫‪35.35‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪289.0‬‬ ‫‪9.13.8‬‬ ‫‪59.84‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪6.18‬‬ ‫‪21.6‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪335.6‬‬ ‫‪258.7‬‬ ‫‪273.3‬‬ ‫‪12.75‬‬ ‫‪3.86‬‬ ‫‪45.1‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪207.40‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪16.4.3‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪42.15‬‬ ‫‪42.8‬‬ ‫‪87.7‬‬ ‫‪114.50‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪25.7‬‬ ‫‪89.4‬‬ ‫‪195.26‬‬ ‫‪46.5‬‬ ‫‪117.94‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪306.0‬‬ ‫‪154.00‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪8.00‬ליטר לשניה יש לקבוע את ‪ Qt‬לפי בתי מלון – טבלה ‪2.30‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪329.5‬‬ ‫‪172.55‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪312.7‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪13.99‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪96.2‬‬ ‫‪11.05‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪212.1‬‬ ‫‪6.4‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני מסחר ‪ -‬חנויות וקניונים‬ ‫לספיקות ‪ ∑Qb‬קטנות מ – ‪ 20.40‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪9.83‬‬ ‫‪23.80‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪323.9‬‬ ‫‪179.6‬‬ ‫‪216.85‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪7.80‬‬ ‫‪5.19‬‬ ‫‪52.15‬‬ ‫‪4.‫טבלה ‪ – 2.2‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪248.5‬‬ ‫‪9.39‬‬ ‫‪20.42‬‬ ‫‪52.6‬‬ ‫‪94.4‬‬ ‫‪164.32‬‬ ‫‪38.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪68.3‬‬ ‫‪9.76‬‬ ‫‪54.10‬‬ ‫‪5.30‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪76.3‬‬ ‫‪78.3‬‬ ‫‪74.4.6‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪57.80‬‬ ‫‪3.42‬‬ ‫‪31.90‬‬ ‫‪39.2‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪120.9‬‬ ‫‪168.5‬‬ ‫‪203.4‬‬ ‫‪9.55‬‬ ‫‪4.70‬‬ ‫‪5.43‬‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪279.4‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪11.10‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪225.47‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪10.20‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪284.3‬‬ ‫‪91.36‬‬ ‫‪30.55‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪229.78‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪253.5‬‬ ‫‪12.40‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪11.00‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪70.66‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪7.41‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.95‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪80.75‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪234.93‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪15.3‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪14.56‬‬ ‫‪46.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪16.2‬‬ ‫‪300.0‬‬ ‫‪122.0‬‬ ‫‪317.35‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪103.1‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪187.0‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫‪141.25‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪6.49‬‬ ‫‪44.4‬‬ ‫‪98.30‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪183.90‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪106.1‬‬ ‫‪12.65‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪33.91‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪63.6‬‬ ‫‪13.35‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪128.25‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪13.50‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪7.82‬‬ ‫‪43.40‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪239.05‬‬ ‫‪33.8‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪295.35‬‬ ‫‪27.32‬‬ ‫‪35.

98‬‬ ‫‪40.90‬‬ ‫‪5.32‬‬ ‫‪64.05‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪13.42‬‬ ‫‪50.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪9.51‬‬ ‫‪26.95‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪281.05‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪156.51‬‬ ‫‪93.1‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪308.30‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪65.4‬‬ ‫‪9.05‬‬ ‫‪88.78‬‬ ‫‪37.1‬‬ ‫‪317.70‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪5.55‬‬ ‫‪5.46‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪415.8‬‬ ‫‪8.31‬‬ ‫‪68.20‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.48‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪272.1‬‬ ‫‪186.16‬‬ ‫‪75.0‬‬ ‫‪11.95‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪205.40‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪234.9‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪277.60‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪193.5‬‬ ‫‪145.7‬‬ ‫‪355.3‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪13.20‬‬ ‫‪3.62‬‬ ‫‪24.9‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪13.4.8‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪350.4‬‬ ‫‪285.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪170.2‬‬ ‫‪131.30‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪331.00‬‬ ‫‪4.58‬‬ ‫‪87.0‬‬ ‫‪9.45‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪299.20‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪263.5‬‬ ‫‪11.‫טבלה ‪ – 2.67‬‬ ‫‪84.1‬‬ ‫‪12.85‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪182.4‬‬ ‫‪341.86‬‬ ‫‪53.00‬ליטר לשניה יש לקבוע את ‪ Qt‬לפי בתי מלון – טבלה ‪2.80‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪11.02‬‬ ‫‪71.37‬‬ ‫‪79.4‬‬ ‫‪6.13.65‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪135.40‬‬ ‫‪5.15‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪246.45‬‬ ‫‪28.8‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪178.4‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪425.88‬‬ ‫‪38.3‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪213.41‬‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪379.2‬‬ ‫‪370.48‬‬ ‫‪32.00‬‬ ‫‪3.55‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪6.23‬‬ ‫‪42.56‬‬ ‫‪25.15‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪149.7‬‬ ‫‪6.60‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪99.01‬‬ ‫‪91.95‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪12.63‬‬ ‫‪35.0‬‬ ‫‪138.0‬‬ ‫‪189.2‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪399.5‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪389.75‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪290.8‬‬ ‫‪268.5‬‬ ‫‪313.70‬‬ ‫‪3.22‬‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪13.75‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪13.85‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫‪36.25‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪11.57‬‬ ‫‪34.4‬‬ ‫‪187.03‬‬ ‫‪48.44‬‬ ‫‪29.0‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.25‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪10.30‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪45.6‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪250.1‬‬ ‫‪159.4‬‬ ‫‪10.90‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪404.63‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫‪345.35‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪10.70‬‬ ‫‪3.52‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪152.60‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪163.9‬‬ ‫‪384.3‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪255.55‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪81.6‬‬ ‫‪201.8‬‬ ‫‪394.96‬‬ ‫‪78.8‬‬ ‫‪174.3‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪114.23‬‬ ‫‪82.50‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪327.1‬‬ ‫‪10.53‬‬ ‫‪90.6‬‬ ‫‪221.3‬‬ ‫‪303.4‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪242.5‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪11.70‬‬ ‫‪5.5‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת מוסדות בריאות ‪ -‬מרפאות‬ ‫לספיקות ‪ ∑Qb‬קטנות מ – ‪ 20.6‬‬ ‫‪7.05‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪197.7‬‬ ‫‪336.5‬‬ ‫‪360.5‬‬ ‫‪13.88‬‬ ‫‪21.4.9‬‬ ‫‪12.12‬‬ ‫‪85.2‬‬ ‫‪15.85‬‬ ‫‪58.4‬‬ ‫‪365.33‬‬ ‫‪55.0‬‬ ‫‪420.44‬‬ ‫‪30.35‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪13.50‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪217.5‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪209.13.7‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.80‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪128.2‬‬ ‫‪121.9‬‬ ‫‪118.39‬‬ ‫‪72.7‬‬ ‫‪322.78‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪238.3‬‬ ‫‪294.9‬‬ ‫‪7.09‬‬ ‫‪54.5‬‬ ‫‪111.7‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪375.1‬‬ ‫‪8.66‬‬ ‫‪70.2‬‬ ‫‪259.00‬‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪105.45‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪124.9‬‬ ‫‪409.90‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪7.59‬‬ ‫‪56.7‬‬ ‫‪225.50‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪4.51‬‬ ‫‪44.10‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪12.55‬‬ ‫‪76.0‬‬ ‫‪10.85‬‬ ‫‪62.70‬‬ ‫‪23.12‬‬ ‫‪59.4‬‬ ‫‪141.8‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪229.2‬‬ ‫‪6.40‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪102.3‬‬ ‫‪7.85‬‬ ‫‪47.01‬‬ ‫‪96.10‬‬ ‫‪5.97‬‬ ‫‪67.1‬‬ ‫‪11.6‬‬ .77‬‬ ‫‪74.37‬‬ ‫‪43.4‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪108.

05‬‬ ‫‪16.90‬‬ ‫‪8.40‬‬ ‫‪9.47‬‬ ‫‪5.17‬‬ ‫‪197.80‬‬ ‫‪9.76‬‬ ‫‪19.50‬‬ ‫‪9.89‬‬ ‫‪7.80‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪3.57‬‬ ‫‪69.10‬‬ ‫‪7.39‬‬ ‫‪506.70‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪10.24‬‬ ‫‪7.57‬‬ ‫‪8.40‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪22.69‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪5.60‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪0.50‬‬ .05‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪5.51‬‬ ‫‪12.33‬‬ ‫‪43.35‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪4.91‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪7.05‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪36.20‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪10.97‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪6.81‬‬ ‫‪15.00‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪10.10‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪7.99‬‬ ‫‪9.95‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪27.50‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪8.25‬‬ ‫‪21.70‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪6.08‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪28.00‬‬ ‫‪4.6‬ללא לינה‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪5.60‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪46.70‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪5.15‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪9.15‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪1.01‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪17.00‬‬ ‫‪7.13.30‬‬ ‫‪4.20‬‬ ‫‪0.98‬‬ ‫‪39.45‬‬ ‫‪3.63‬‬ ‫‪9.87‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪10.62‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪4.90‬‬ ‫‪9.48‬‬ ‫‪20.90‬‬ ‫‪6.75‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪18.80‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫‪2.55‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪7.10‬‬ ‫‪9.12‬‬ ‫‪31.05‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.92‬‬ ‫‪23.85‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪7.85‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪8.58‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪5.30‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫‪5.80‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪3.68‬‬ ‫‪56.10‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪126.6‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני חינוך – מיתקני חינוך לילדים מעל גיל ‪ .08‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪3.91‬‬ ‫‪6.08‬‬ ‫‪10.25‬‬ ‫‪60.04‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪175.90‬‬ ‫‪6.64‬‬ ‫‪33.00‬‬ ‫‪87.00‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪13.55‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪5.60‬‬ ‫‪114.60‬‬ ‫‪8.30‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪5.41‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪26.85‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪6.51‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫‪8.50‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪5.61‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪2.98‬‬ ‫‪8.37‬‬ ‫‪18.08‬‬ ‫‪13.20‬‬ ‫‪6.30‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1.‫טבלה ‪ – 2.27‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.70‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪140.79‬‬ ‫‪7.70‬‬ ‫‪8.70‬‬ ‫‪5.40‬‬ ‫‪4.42‬‬ ‫‪16.90‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪7.17‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪2.74‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪9.50‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪52.80‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪6.64‬‬ ‫‪14.90‬‬ ‫‪10.80‬‬ ‫‪8.02‬‬ ‫‪12.98‬‬ ‫‪3.25‬‬ ‫‪0.39‬‬ ‫‪6.89‬‬ ‫‪81.80‬‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪7.30‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪6.70‬‬ ‫‪7.06‬‬ ‫‪41.25‬‬ ‫‪6.22‬‬ ‫‪14.56‬‬ ‫‪418.20‬‬ ‫‪10.30‬‬ ‫‪7.10‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪258.42‬‬ ‫‪7.80‬‬ ‫‪5.20‬‬ ‫‪5.35‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪156.00‬‬ ‫‪5.15‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪30.25‬‬ ‫‪4.18‬‬ ‫‪8.56‬‬ ‫‪351.38‬‬ ‫‪2.55‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪4.70‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪8.10‬‬ ‫‪3.27‬‬ ‫‪3.49‬‬ ‫‪49.55‬‬ ‫‪0.31‬‬ ‫‪10.22‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪2.37‬‬ ‫‪8.29‬‬ ‫‪299.39‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪6.60‬‬ ‫‪7.28‬‬ ‫‪35.65‬‬ ‫‪1.72‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪21.56‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪225.90‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪9.80‬‬ ‫‪2.63‬‬ ‫‪2.44‬‬ ‫‪74.00‬‬ ‫‪8.30‬‬ ‫‪10.30‬‬ ‫‪8.68‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪4.77‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪11.54‬‬ ‫‪10.4.60‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪9.37‬‬ ‫‪3.03‬‬ ‫‪4.89‬‬ ‫‪95.70‬‬ ‫‪104.20‬‬ ‫‪64.35‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪1.71‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪7.85‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪8.02‬‬ ‫‪11.92‬‬ ‫‪25.65‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪1.

14.13.8 .1‬יש להתקין מערכת הספקת מים חמים לקבועות בכל בנין או חלק‬ ‫ממנו לפי דרישות סעיף ‪.1‬מערכת סולרית לפי דרישות סעיפים ‪ 2.14.5‬מהירות זרימה מקסימלית בצנרת מי שתיה‬ ‫סוג בנין‬ ‫בניני מגורים‪ .3.3‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.0‬‬ ‫‪>90‬‬ ‫‪2.14.‬אכסון‬ ‫שלא למגורים – בתי‬ ‫מלון‪ .‬‬ ‫‪ 2.7‬‬ ‫‪≤90‬‬ ‫‪2.1.1.‬‬ ‫מטבחים וכו'‬ ‫צנרת ראשית וצנרת‬ ‫בפירים בתחום‬ ‫השטחים הייעודיים‬ ‫צנרת ראשית‬ ‫בשטחים שאינם‬ ‫יעודיים כחניונים‪.‬‬ ‫לא תעלה על ‪.14.‬‬ ‫‪ 2.2‬‬ ‫מערכות‬ ‫הספקת מים‬ ‫חמים‬ ‫‪2.‫מהירות הזרימה בצנרת למי שתיה לא תעלה על הערך הנקוב בטבלה ‪.1.14.‬מסחר‪.5‬‬ ‫מהירות זרימה‬ ‫מקסימלית‬ ‫לקביעת קטרי‬ ‫צנרת‬ ‫‪2.1‬מטעמים‬ ‫מיוחדים הנוגעים לאופי השימוש בבנין‪.13.1.5‬‬ ‫‪ 2.3.‬בנינים‬ ‫הרגישים לרעש‬ ‫מיקום הצנרת‬ ‫בחדרי שרותים‪.5‬‬ ‫‪≤90‬‬ ‫‪2.14.14.2.‬יהיו בהתאם לדרישות התקנים הישראליים‬ ‫המתאימים ויותקנו לפיהם‪.7‬וכפוף לחובת‬ ‫ההתקנה של מערכת כזו כמפורט בסעיפים אלה‪.5‬‬ ‫‪≤90‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫התאמה‬ ‫לדרישות‬ ‫התקנים‬ ‫הישראליים‬ ‫‪2.4‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי צריכה חמים מסוחררת‪ .‬‬ ‫הספקת מים חמים תהיה באמצעות אחת המערכות המפורטות להלן או צרוף‬ ‫שלהן‪:‬‬ ‫‪ 2.14‬‬ ‫הספקת מים חמים‬ ‫חובת הספקת‬ ‫מים חמים‬ ‫והגבלת‬ ‫טמפרטורה‬ ‫‪2.14.14.14.5‬בבנינים לאוכלוסיה רגישה טמפרטורת המים החמים בנקודות המוצא‬ ‫לא תעלה על ‪.550c‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫שאינם‬ ‫תעשיה ובנינים‬ ‫בכל האזורים‬ ‫רגישים לרעש‬ ‫קוטר הצנרת‬ ‫מהירות זרימה‬ ‫מקסימלית‬ ‫מ"מ‬ ‫מטר לשניה‬ ‫בכל קוטר‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪ 2.14.5‬‬ ‫‪>90‬‬ ‫‪1.3‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי הצריכה החמים ללא סחרור‪.1.‬לא‬ ‫תרד מ‪ 550c -‬בנקודת החזרה לאוגר‪.‬מוסדות בריאות‬ ‫– בתי חולים‪ .1.‬‬ ‫חדרי מכונות ושרות‬ ‫בניני משרדים‪ .‬בידודה ואבזריה‪ .450c‬‬ ‫הצנרת במערכות מים חמים‪ .5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪>90‬‬ ‫‪2.‬מכשירי חימום ומכלי לחץ למים‬ ‫חמים לחימום ואגירה ואבזריהם‪ .‬‬ .2‬המהנדס יהיה רשאי לפטור בנין מהוראות סעיף ‪ 2.2.13.14.

2.13‬‬ .‬המחוממים באחד מהאמצעים הבאים‪:‬‬ ‫)א( באמצעות גז פחממני מעובה ‪ -‬לפי דרישות סעיף ‪.14.5‬‬ ‫‪ 2.2.14.14.14.‬‬ ‫)‪ (3‬בת מעל לשלושה חדרים – ‪ 150‬ליטר לפחות‪.3.2.‬‬ ‫או חלק מבנין שאינו בנין מגורים‪ .‬באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( לכל יחידת דיור יהא מכל לחץ לאגירת מים חמים משלה בנפח‬ ‫כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בת חדר אחד – ‪ 60‬ליטר לפחות‪.3.14.3.14.‬‬ ‫)ב( מכל לחץ לאגירה משותף לכל הבנין ובתנאי שלכל חלק מבנין‬ ‫הנמצא בבעלות נפרדת יותקן מונה מים חמים נפרד‪ .3.1‬בבנין מגורים‪ .2‬מחממי מים נפרדים לכל דירה בבנין מגורים או חלק מבנין שאינו‬ ‫בנין מגורים‪ .3‬יותקנו‬ ‫מכלי לחץ לאגירת מים חמים‪ .‬נפח מכלי הלחץ יהיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 2.4‬מערכת הספקת מים חמים מרכזית לפי דרישות סעיף ‪.14.4.9‬‬ ‫)ב( באמצעות חשמל – לפי דרישות סעיף ‪.‬משרד וכו' – מכל לחץ‬ ‫לאגירה משלה‪.13‬‬ ‫‪ 2.‫‪ 2.‬באחת מהאפשרויות הבאות או צרוף שלהן‪:‬‬ ‫)א( לכל יחידה נפרדת של הבנין כגון חנות‪ .10‬‬ ‫מכלי לחץ‬ ‫לאגירת מים‬ ‫חמים‬ ‫‪2.14.14.9‬‬ ‫)ב( באמצעות חשמל – לפי דרישות סעיף ‪.‬המחוממים באחד מהאמצעים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫)א( באמצעות גז פחממני מעובה ‪ -‬לפי דרישות סעיף ‪.‬‬ ‫)ב( מכל לחץ לאגירה משותף לכל יחידות הדיור בנפח המסוגל לספק‬ ‫את הספיקות הסימולטניות הנדרשות לפי סעיף ‪.‬נפח מכל‬ ‫הלחץ לאגירה יוכל לספק את הספיקות הסימולטניות הנדרשות‬ ‫לפי סעיף ‪.4‬‬ ‫במערכות הספקת מים חמים למעט אלה המפורטות בסעיף ‪ 2.4.2.14.2‬בבנין שאינו בנין מגורים‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬בת שניים או שלושה חדרים – ‪ 120‬ליטר לפחות‪.14.14.2.2.6‬‬ ‫‪ 2.3‬מחממי מים מידיים נפרדים לכל קבועה או לכל דירה בבנין מגורים‪.2.

2. מיכל מים"‪.‬‬ ‫‪ 2.6‬תובטח גישה נוחה למערכת האבזרים של המחמם‪.‬לפי הסדר כלהלן‪:‬‬ ‫)א( שסתום מפסיק‪.14.4‬חיבור המחמם לצנרת המים הקרים והחמים יתאים לדרישות‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫)א( קוטר הצנרת המחברת את המחמם לצנרת המים הקרים‬ ‫והחמים לא יקטן מקוטר מבוא ומוצא המחמם‪.14.‬‬ ‫)ב( חיבורי הצנרת למחמם יהיה באבזרים תקניים בלבד‪.‬‬ ‫)ב( מחמם מים שנפחו עולה על ‪ 300‬ליטר יתאים לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‪ .1‬‬ ‫‪ 2.14.‬ת"י ‪ .3‬והתקן הישראלי‪ .1163‬‬ .14.1.‬‬ ‫ויתאים לתנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( מחמם מים שנפחו עד ‪ 300‬ליטר יתאים לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‪ .‬ינקטו אמצעים אשר יגבילו את‬ ‫טמפרטורת המים החמים המסופקים ל‪ 550c -‬מעלות לפי דרישות‬ ‫סעיף ‪ 2.2‬המחמם יצוייד באבזרים שיורכבו בצינור הספקת המים הקרים‬ ‫למחמם‪ .‬ ‫)ד( המרחב להתקנת המחמם יתאים לדרישות התקן הישראלי‪ .14.13‬‬ ‫)ה( מד לחץ בטווח מדידה של עד ‪ 16‬בר‪.5.5.‬ת"י ‪ .‬‬ ‫‪ 2.12‬‬ ‫)ד( מכל התפשטות סגור לפי דרישות סעיף ‪.5.‬‬ ‫)ג( לחץ העבודה הנומינלי של המחמם לא יפחת מ‪ 8 -‬בר.5‬במוצא של מחמם‪ .‬שבו טמפרטורת המים עלולה לעלות על ‪550c‬‬ ‫מעלות‪ .‬‬ ‫)ג( שסתום בטיחות לפי דרישות סעיף ‪.‬בכיוון זרימת המים‪ .‬‬ ‫)ב( שסתום חד כיווני‪.5.5‬‬ ‫מחמם מים חשמלי )להלן – המחמם( המיועד לאספקה של מים חמים בבנינים‪.69‬חלק ‪.14.‬‬ ‫לרבות מכל לחץ לאגירה למערכת סולרית עם מערכת גיבוי חשמלית‪ .14.1‬המחמם יכיל מכל גלילי‪ .2.(7)1205.‬עמ' ‪.14.‬הניזון בחשמל‪.‬ת"י ‪ :(12)962‬מחממי מים חשמליים מרכזיים – כללי‬ ‫בטיחות.‬עמ' ‪.5.3‬מחמם שנפחו עולה על ‪ 300‬ליטר יצוייד במד טמפרטורה )תרמומטר(‬ ‫שיותקן בתוך כיס מדידה בתחום השליש העליון של גובה המחמם‪.5.‫מחממי מים‬ ‫חשמליים‬ ‫‪2.(11)1‬‬ ‫‪ 2.3215‬‬ ‫)‪ (12‬י"פ התשל"ז‪ .(7)1205.‬במערכת שאיננה מסוחררת‪ .14.‬ת"י ‪.14.1‬ובמערכת מסוחררת‬ ‫טמפרטורת המים לא תעלה על ‪ 60‬מעלות בנקודת היציאה מהדוד‬ ‫כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (11‬י"פ התשנ"ט‪ .69‬חלק ‪" : (11)1‬מחממי מים חשמליים‪ :‬מחממים‬ ‫בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי"‪.‬ת"י‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ 2.‬מטיפוס הפועל בלחץ‪ .‬יותקן‬ ‫בהתאם להוראות אלה‪:‬‬ ‫‪ 2.

6 -‬‬ ‫מחממי מים‬ ‫מידיים‬ ‫המחוממים‬ ‫בחשמל‬ ‫‪2.11.2413‬י"פ התשנ"ח‪ .14.‬‬ ‫‪ 2.2‬הועדה המקומית רשאית לפטור מחובת התקנת מערכת סולרית‬ ‫במקרים בהם מתקיימים התנאים המפורטים בתקנות הבניה‪.3 -‬‬ ‫‪ 2.1936‬‬ .9.‬ולדרישות סעיפים ‪)2.1‬בבנין מגורים שאינו בנין רב קומות תותקן מערכת סולרית לאספקת‬ ‫מים חמים‪.14.‬‬ ‫מחממי מים‬ ‫המוסקים בגז‬ ‫פחמימני‬ ‫מעובה‬ ‫‪2.11.14.‬עמ' ‪.11.14.11.‬עמ' ‪ .9.4‬‬ ‫‪ 2.14.14.2.7.14.4 -‬‬ ‫מערכת הספקת‬ ‫מים מרכזית‬ ‫‪2.7.‬עמ' ‪ .‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (13‬י"פ התשס"א‪ .3804‬‬ ‫)‪ (15‬י"פ התשנ"א‪ .14.4‬ו‪.4‬מחמם מים מיידי המיועד לחימום מים להסקה וגם לחימום מי שתיה‬ ‫יתאים לדרישות סעיפים ‪ 2.2.7.‬ת"י ‪ :(14)579‬מערכות‬ ‫סולאריות לחימום מים" על חלקיו‪.7‬‬ ‫מערכת סולרית‬ ‫חובת התאמה‬ ‫לתקן‬ ‫‪2.‫מחממים מידיים המחוממים בחשמל יתאימו לדרישות התקן הישראלי‪ .3881‬‬ ‫)‪ (16‬י"פ התשנ"ט‪ .5.‬ת"י‬ ‫‪" :(13)1191‬מחממי מים חשמליים מידיים"‪ .14.14.‬‬ ‫להולכת חום במים"‪.‬‬ ‫‪ 2.14.9.5.11‬‬ ‫‪ 2.14.203‬י"פ התשנ"ז‪ .3‬‬ ‫‪ 2.‬עמ' ‪.14.11.2.14.9‬‬ ‫מחממי מים המוסקים בגז פחמימני מעובה יתאימו לדרישות התקן הישראלי‪.‬‬ ‫‪ 2.‬עמ' ‪.5 .8‬התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם – מערכות‬ ‫‪ 2.1‬מחמם מים במערכת פתוחה המיועד לחימום מי שתיה והמצוייד‬ ‫במכל לחץ לאגירה )מחמם עם אגירה( יתאים לדרישות סעיף‬ ‫‪.10‬‬ ‫מערכת הספקת מים חמים מרכזית תתאים לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.2.3‬במערכת סולרית תותקן מערכת גיבוי כדי לספק אנרגיה לחימום מים‬ ‫למקרים שבהם מקור קרינת השמש אינו מספיק למטרה זו‪.‬‬ ‫ת"י ‪" :(16)1205.14.14.14.10.14.14.3‬מחמם מים המיועד לחימום מים להסקה וגם לחימום מי שתיה‬ ‫יתאים לדרישות סעיפים ‪ 2.2.5418‬י"פ התשס"ב‪ .14.1‬מכלי הלחץ לאגירה יתאימו לדרישות סעיף ‪.2.5.14.‬‬ ‫ת"י ‪" (15)1296‬מחממי מים לשימוש ביתי המוסקים בגז פחמימני מעובה"‬ ‫ולדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.10.14.10.2‬מחמם מים מיידי המיועד לחימום מי שתיה יתאים לדרישות סעיף‬ ‫‪.9.14.2‬אמצעי הבטיחות יתאימו לדרישות סעיף ‪.3‬מערכת הולכת חום במעגל סגור תתאים לדרישות התקן הישראלי‪.1‬ו‪.4‬‬ ‫‪ 2.14.6‬‬ ‫מערכות‬ ‫סולריות‪-‬חובת‬ ‫התקנה‬ ‫‪2.2.3220‬‬ ‫)‪ (14‬י"פ התשס"ז‪ .2.2‬א( עד )ג(‪.‬עמ' ‪.11.14.1‬ו‪.14.8‬‬ ‫מערכת סולרית תתאים לדרישות התקן הישראלי‪ .5.14.‬עמ' ‪ .

2.2‬קוטרו המינימלי של שסתום הבטיחות יהיה כמפורט בטבלה‬ ‫‪.14.2.2.5.1‬שסתום בטיחות יותקן במערכות בהם הוא נדרש בפרק זה‪.14.5 .2.11.1‬במיתקן בעל מערכת במעגל סגור המהווה מקור הספקת מי הסקה‬ ‫לחימום מים חמים‪:‬‬ ‫)א( כל המפורט בסעיף ‪.5‬‬ ‫‪ 2.14.14.14.14.14.2‬ו‪.14.14.5.‬כל המפורט בסעיף ‪.2.‬‬ ‫‪ 2.5.‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫)ב( אם המחממים הם מסוג שבו החימום מופעל בתוך מכל הלחץ‬ ‫לאגירה לפי תרמוסטט )מחממי אגירה(‪ .3‬ו‪.3‬במערכת פתוחה של הספקת מים חמים מרכזית‪:‬‬ ‫)א( לחץ העבודה הנומינלי של מכלי הלחץ לאגירה לא יפחת מהלחץ‬ ‫המקסימלי כמערכת אספקת המים הראשית ולא פחות מ‪ 8 -‬בר‪.3 .11‬‬ ‫שסתומי‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2.4 .12.12.6 -‬‬ ‫)‪ (3‬תובטח הפסקת החימום כשטמפרטורת המים היא ‪ 550c‬או‬ ‫יותר‪.5.14.12‬‬ ‫במערכת אספקת מים חמים יותקנו אמצעי בטיחות כלהלן‪:‬‬ ‫‪ 2.14.2‬במחמם מים חשמלי ומכל לחץ לאגירה למערכת סולרית עם גיבוי‬ ‫חשמלי‪ .14.2.‬‬ ‫‪ 2.2‬‬ ‫)ב( מקטין לחץ ללחץ העבודה הנומינלי הנמוך ביותר של רכיבי‬ ‫המיתקן‪.14.14.14.5‬‬ ‫‪ 2.14.12.4‬במערכת פתוחה של הספקת מים חמים באמצעות מחממים מידיים‪:‬‬ ‫)א( אם המחממים הם מסוג שבו החימום מופעל רק בעת שקיימת‬ ‫זרימה )מחממים מידיים(‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרישות סעיף ‪ 2.11.5.11.5.2‬סעיפי משנה )א( עד )ג( ו‪) -‬ה(‪.5.2.5.14.14.‬יחולו כל דרישות סעיף‬ ‫‪.2‬‬ .‬‬ ‫)‪ (2‬דרישות סעיפים ‪ 2.‫אמצעי בטיחות‬ ‫במערכת‬ ‫אספקת מים‬ ‫חמים‬ ‫‪2.‬‬ ‫)ב( כל המפורט בסעיפים ‪ 2.5.2.6 -‬‬ ‫)ג( קוטר חיבורי מכלי הלחץ לאגירה והצנרת במערכת לא יפחת‬ ‫מקוטר צנרת ההספקה הראשית למים חמים‪.11.14.2.14.

12.‬יקבע בחישוב הנדסי לפי נפח המים והספק‬ ‫החימום‪.‬‬ ‫‪ 2.4‬הנפח הנומינלי המינימלי של מכל התפשטות יהיה כמפורט בטבלאות‬ ‫‪)2.8‬‬ ‫מכלי‬ ‫התפשטות‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ 2.12.13.‬‬ ‫‪ 2.000‬‬ ‫מעל ‪5000‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במחמם בנפח ‪ 240‬עד ‪ 300‬ליטר‪ .14.‬‬ ‫‪ 2.14.‬ת"י ‪ :(17)1964‬שסתום בטיחות ושסתום בטיחות‬ ‫משולב עם שסתום חד‪-‬כיווני"‪.14.13.12.12.14.‬שההספק מעל ‪ 350‬קילו‪-‬וואט או מעל ‪300.1‬מכל התפשטות יותקן במערכות בהם הוא נדרש בפרק זה‪.‫טבלה ‪ – 2.13‬‬ ‫‪ 2.000‬‬ ‫קילו ‪ -‬קלוריות לשעה‪ .13.14.14.14.000‬‬ ‫מ‪ 200 -‬עד ‪1000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪175.13.4‬שסתום בטיחות עד לקוטר מבוא של ‪ 25‬מ"מ יהיה בעל ממברנה לפי‬ ‫התקן הישראלי‪ .3‬קוטרו המינימלי של שסתום הבטיחות במערכת במעגל סגור או‬ ‫במערכת סולרית‪ .13.4.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (17‬י"פ התשס"ב‪ .2‬מכל התפשטות יהיה מטיפוס סגור הכולל נפח המיועד למים ונפח‬ ‫המיועד לאויר או גז אינרטי‪ .14.13.‬מותר להתקין שני שסתומי‬ ‫בטיחות בקוטר מבוא של ‪ 16‬מ"מ במקום שסתום בטיחות‬ ‫בקוטר מבוא של ‪ 25‬מ"מ‪.14.14.14.‬‬ ‫‪ 2.2505‬‬ .2‬קוטרו המינימלי של שסתום בטיחות‬ ‫קוטר‬ ‫המבוא‬ ‫קוטר‬ ‫המוצא‬ ‫במערכות במעגל סגור‬ ‫ובמערכות סולריות‬ ‫סגורות עד הספק של‪:‬‬ ‫במערכות פתוחות‬ ‫בנפח מחמם של‪:‬‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫קילו‪-‬‬ ‫וואט‬ ‫קילו‪-‬קלוריות‬ ‫לשעה‬ ‫ליטרים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45.3‬הנפח הנומינלי של מכל ההתפשטות הוא סכום נפח המים ונפח האויר‬ ‫או הגז האינרטי‪.‬שני הנפחים יופרדו ע"י ממברנה או בלון‬ ‫מחומר גמיש‪.4‬א( ו‪)2.‬עמ' ‪.‬‬ ‫‪ 2.000‬‬ ‫מ‪ 1001 -‬עד ‪5000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300.5‬מוצא שסתום הבטיחות יחובר לצינור דלוחים עקיף לפי דרישות סעיף‬ ‫‪.000‬‬ ‫עד ‪200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90.4 -‬ב(‪.

14.13.13.0‬‬ ‫‪6.14.18‬‬ ‫‪8.‬אנרגיה‬ ‫סולרית או כל אמצעי חימום אחר‪.14.‫טבלה ‪)2.0‬‬ ‫מ‪31 -‬‬ ‫עד ‪60‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8.‬גז פחמימני מעובה‪ .0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫מ‪121 -‬‬ ‫עד ‪200‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪8.‬מי הסקה‪ .1‬ג(‪.4‬ב( – נפח נומינלי מינימלי של מכלי התפשטות‬ ‫במערכת במעגל סגור או במערכת סולרית סגורה‬ .‬‬ ‫טבלה ‪)2.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.4‬א( – נפח נומינלי מינימלי של מכלי התפשטות‬ ‫במערכת פתוחה‬ ‫נתוני מכל התפשטות‬ ‫נפח נומינלי‬ ‫מינימלי‬ ‫לחץ עבודה נומינלי של‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מכל התפשטות‬ ‫לחץ האויר‬ ‫או הגז‬ ‫נפח‬ ‫המחמם‬ ‫ליטר‬ ‫ליטר‬ ‫בר‬ ‫בר‬ ‫עד ‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫מ‪61 -‬‬ ‫עד ‪80‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫לכל ליטר‬ ‫נוסף‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.5.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחמם המחומם בחשמל‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬כפוף לדרישות סעיף ‪)2.0‬‬ ‫מ‪81 -‬‬ ‫עד ‪120‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8.

‬קולטים סולריים וכו'‪.5‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.‬יש להכפיל את דרישות הטבלה במקדמים‬ ‫הבאים‪:‬‬ .5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי נתוני המערכת‪.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2.‫לחץ עבודה נומינלי‬ ‫של מכל ההתפשטות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫והמערכת‬ ‫לחץ האויר או הגז‬ ‫במכל‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ההתפשטות‬ ‫נפח נומינלי מינימלי‬ ‫של מכל ההתפשטות‬ ‫לכל ‪ 100‬ליטר של נפח‬ ‫)‪(3) (2‬‬ ‫המים במערכת‬ ‫בר‬ ‫בר‬ ‫ליטר‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫)‪ (2‬נפח המים הכולל במערכת במעגל סגור או במערכת סולרית‬ ‫סגורה לרבות בצנרת‪ .0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪3.‬מחממים מכל סוג‪ .5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪10.‬לטמפרטורות שונות‬ ‫מ‪ 90 -‬מעלות‪ .5‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫)‪ (3‬הנפח הנומינלי המינימלי של מכל ההתפשטות מבוסס על‬ ‫טמפרטורת מים מקסימלית של ‪ 90‬מעלות‪ .5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪4.

‬עמ' ‪.‬ת"י‬ ‫‪" :(23)5120‬ברז בית בעל פתיחה וסגירה אוטומטית"‪.2.2‬ראש מקלח או מקלח יד כמפורט בתקן הישראלי‪ .1‬‬ ‫התקנת אבזרים‬ ‫חוסכי מים‬ ‫‪2.1‬מיכל הדחה דו כמותי כמפורט בתקנים הישראליים‪ .15.‬עמ' ‪.1.2‬‬ ‫‪ 2.15.‬עמ' ‪.2.2517‬‬ ‫)‪(19‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫)‪(21‬‬ ‫)‪(22‬‬ ‫)‪(23‬‬ ‫)‪(24‬‬ ‫)‪(25‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .‬ת"י ‪: 851‬‬ ‫"מכל הדחה לאסלה" או ת"י ‪" :(19)1385‬אסלות ישיבה לבתי‪-‬כסא‬ ‫מחומר קרמי בעלות מכל הדחה צמוד"‪.‬עמ' ‪.5‬ברזים אוטומטים או סוללות ברזים או ברזי ערבוב לכיורים עם וסת‬ ‫ספיקה או מגביל ספיקה כמפורט בתקנים הישראליים‪ .15.2.‬עמ' ‪.14.1‬לא יותקן מתקן תברואי אלא אם תוכנן באופן שימנע בזבוז מים‬ ‫ותידרש כמות מים מינימלית להפעלתו ונקויו כהלכה‪.‬‬ ‫‪2.34‬‬ ‫‪ 2.15.‬‬ ‫‪ 2.4589‬‬ .‬יותקנו בבנין אבזרים חוסכי מים כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 2.5‬מותר להתקין מספר מכלי התפשטות שסכום נפחם הנומינלי לא יהיה‬ ‫פחות מהמפורט בטבלאות אלה‪.‬ת"י ‪:(20)1482‬‬ ‫"מקלחים – ראש מקלח ומקלח יד"‪ .2.63‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪0.15.15.40‬‬ ‫‪0.‫טמפרטור‬ ‫ת עבודה‬ ‫מקסימלית‬ ‫‪95‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מקדם‬ ‫‪1.15.2‬אסור להשתמש באבזרים‪ .47‬‬ ‫‪0.84‬‬ ‫‪0.3‬ברזים בעלי סגירה אוטומטית כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬עמ' ‪.‬‬ ‫)‪(18‬‬ ‫‪ 2.3868‬‬ ‫י"פ התשס"ה‪ .‬‬ ‫לחסכון במים‪ .‬עמ' ‪.1537‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .2.‬עמ' ‪.15.4190‬‬ ‫י"פ התשנ"ט‪ .‬ברזים‪ .‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (18‬י"פ התשס"ו‪ .15‬‬ ‫מניעת בזבוז מים‬ ‫איסור בזבוז‬ ‫מים‬ ‫‪2.4‬ברזים בעלי פתיחה וסגירה אוטומטית כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬מכשירים ושיטות התקנה ושטיפה‬ ‫הגורמים לבזבוז מים‪.719‬‬ ‫י"פ התשס"ו‪ .‬‬ ‫‪ 2.13.‬ת"י ‪:(24)1317‬‬ ‫"סוללת ברזים ממתכת" ות"י ‪" :(25)1347‬ברז ערבוב ממתכת בעל ידית‬ ‫הפעלה אחת"‪.1.‬‬ ‫‪ 2.1537‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .55‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪0.3520‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .‬עם וסת ספיקה או מגביל‬ ‫ספיקה כמפורט בתקן הישראלי ת"י ‪" :(21)1483‬וסתי ספיקה"‪.‬‬ ‫‪ 2.80‬‬ ‫‪0.15.‬ת"י ‪:(22)5124‬‬ ‫"ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית"‪.

3‬‬ ‫טבלה ‪ .15.15.‬מותר להפעיל את הסחרור רק בשעות הצריכה‬ ‫באמצעות קוצב זמן יומי או שבועי )טיימר(‪.‬שאין בה צריכה בשעות מסוימות או‬ ‫בימים מסוימים‪ .15.3.‬‬ .‬‬ ‫‪ 2.3.2‬ספיקת הסחרור המינימלית תהיה‪:‬‬ ‫‪3V‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ – Q‬הספיקה בליטר לשעה‬ ‫= ‪Q‬‬ ‫‪ – V‬נפח מערכת הצנרת להספקת מים חמים לרבות צנרת הסחרור‬ ‫בליטרים‬ ‫‪ – t‬שעה‬ ‫‪ 2.15.3‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫)ב( האורך הפרוש של הסתעפות מצינור מים חמים מסוחרר לפי‬ ‫סעיף )א( לעיל עולה על ‪ 15‬מטר‪.4‬במערכת להספקת מים חמים‪ .3.‫סחרור‬ ‫במערכות מים‬ ‫חמים למניעת‬ ‫בזבוז מים‬ ‫‪2.2.3‬קוטר מינימלי לצינורות הסחרור יהיה כמפורט בטבלה ‪:2.3‬קוטר צינורות סחרור במערכת הספקת מים חמים‬ ‫קוטר צינור הספקת המים‬ ‫החמים‬ ‫קוטר צינור מינימלי לסחרור‬ ‫מערכת הספקת המים החמים‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫עד ‪32‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 50‬עד ‪75‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 90‬עד ‪110‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ 2.‬יש לנקוט‬ ‫באמצעים לסחרור המים במערכת הצנרת דרך מקור החימום בכל‬ ‫מקרה כאשר‪:‬‬ ‫)א( האורך הפרוש בין מקור הספקת המים החמים ונקודת הצריכה‬ ‫המרוחקת ביותר עולה על ‪ 25‬מטר‪.15.1‬בכדי למנוע בזבוז מים במערכת הספקת מים חמים‪ .15.15.3.3.3.

2.14.‬ת"י‬ ‫‪.16.16.17‬‬ ‫הכנה‪ .‬‬ ‫‪ 2.4‬בקו סניקה של מערכת מתזים‪ :‬לפי דרישות התקן הישראלי‪ .2‬מוצא מכשיר הבטיחות ינוקז באופן שהמים הניתזים בעת פעולתו לא‬ ‫יפגעו באדם ולא יגרמו להצפה‪.1.17.‬‬ ‫שטיפה וחיטוי‬ ‫למכלים‬ ‫ומאגרים למי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.‫‪2.16.5‬‬ ‫מכשירי בטיחות יתאימו ויותקנו על פי התקנים הישראליים‪ .1.1‬‬ ‫אופן התקנת‬ ‫מכשירי‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2.5.1‬עקב תקלה‬ ‫כלשהיא‪.11.1‬‬ ‫בכל מקרה שמערכת מי שתיה או כל חלק ממנה הותקנה או תוקנה‪ .4‬‬ ‫כל מתקן חימום יצוייד במערכת ויסות טמפרטורה אוטומטית ובמכשיר בטיחות‬ ‫לפי דרישות סעיפים ‪ 2.2.3‬ו‪-‬‬ ‫‪.2‬שסתום בטיחות או שומר לחץ‪ :‬בכל קטע של המערכת שבו עלול‬ ‫הלחץ לעלות על הלחץ המכסימלי המפורט בסעיף ‪ 2.5‬‬ ‫מווסת‬ ‫טמפרטורה‬ ‫אוטומטי‬ ‫‪2.16.16.16.2.17.16.1.16.16.14.14.‬‬ ‫‪ 2.(14)579‬‬ ‫‪2.1‬בין מכשיר הבטיחות למערכת אותה הוא מבטיח‪ .16.16.16.3‬‬ ‫חובה להתקין אמצעים להגבלת טמפרטורה לפי דרישות סעיפים ‪ 2.‬‬ ‫חובת התקנת‬ ‫מכשירי‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2.‬ת"י ‪ (7)1205.2.16‬‬ ‫מכשירי בטיחות‬ ‫חובה להתקין שסתומי בטיחות או פורקי לחץ במקרים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫‪ 2.1‬ות"י‬ ‫‪.1.1‬ו‪.16.3‬שסתום בטיחות או שומר לחץ‪ :‬בכל קו סניקה של משאבות שבו‬ ‫הלחץ הנוצר בעת פעולת המשאבות מול מגוף סגור עולה על לחץ‬ ‫העבודה המותר של הצנרת‪ .‬מבער וכדומה ושניתן לנתקו ע"י‬ ‫שסתומי סגירה‪.2‬‬ ‫מגביל‬ ‫טמפרטורה‬ ‫‪2.2.‬יש לבצע בה‬ ‫שטיפה וחיטוי לפני הכנסתה לשימוש‪.‬‬ .2‬‬ ‫שטיפה וחיטוי של מיכל כובד ליניקה או אגירה תעשה בהתאם להנחיות רשות‬ ‫הבריאות‪.‬שטיפה וחיטוי מערכת הספקת מי שתיה‬ ‫‪ 2.‬לא יותקן שסתום‬ ‫ניתוק‪.2 -‬‬ ‫התקנה על פי‬ ‫התקן‬ ‫‪2.1‬שסתומי בטיחות‪ :‬בכל קטע של המערכת המתחמם על ידי מקור חום‬ ‫כגוף חימום חשמלי‪ .12‬‬ ‫דרישה‬ ‫לשטיפה וחיטוי‬ ‫של מערכות מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.3‬התקנת שסתום בטיחות תתאים לדרישות סעיף ‪.1.2.‬אבזריה ושסתומיה‪.‬מחליף חום‪ .16.‬‬ ‫‪ 2.(10)1596‬‬ ‫התקנת מכשירי בטיחות תתאים לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.

18.18.4‬‬ ‫חיטוי מכל כובד ליניקה או אגירה יבוצע רק על ידי מי שאושר או הוסמך על ידי‬ ‫רשות הבריאות‪.4.‬מעמדם הינו כמפורט בסעיף ‪.10‬‬ ‫מילוי‪ .17.18.18‬‬ ‫שרטוטים‬ ‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪2.1‬רשימת שרטוטים‬ ‫שם השרטוט‬ ‫שילוט לסימון מי שתיה‬ ‫מס' השרטוט‬ ‫‪2.17.10‬א(‬ ‫צנרת יניקה למשאבות ממיכלי כובד‬ ‫‪2.6‬‬ ‫להלן שרטוטי פרק ‪ 2‬על פי סדר פרוטם בטבלה ‪:2.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫דרישת הסמכה‬ ‫למבצע החיטוי‬ ‫‪2.‫שטיפה וחיטוי‬ ‫מערכות צנרת‬ ‫מי שתיה‬ ‫‪2.10.4‬‬ ‫דרישות כלליות ממכלי כובד ליניקה ואגירת מים‬ ‫‪2.1‬באים להבהיר את המפורט בסעיפי פרק‬ ‫זה‪ .18.5‬‬ ‫מבצע החיטוי ימסור לאחראי על הבקורת תעודה בנוסח שאושר ע"י רשות‬ ‫הבריאות המאשרת ביצוע החיטוי‪.1‬‬ ‫השרטוטים‬ ‫‪2.2‬‬ ‫השרטוטים המפורטים בטבלה ‪ 2.1.18.‬‬ ‫תעודת חיטוי‬ ‫‪2.3‬‬ ‫שטיפה וחיטוי מערכת צנרת למי שתיה ואבזריה יעשו לפי הנחיות רשות‬ ‫הבריאות‪.1‬‬ .17.3.3.‬הרקה וגלישת מכלי כובד ליניקה ואגירה‬ ‫‪)2.

.

.

.

.

12.‬אם צויידה במחסום הכולל חומר נוזלי‬ ‫מיוחד המיועד לכך‪.6.‬פרט לאסלה מזרחית‪ .1.1.1‬‬ ‫לא תחובר קבועה למערכת הנקזים אלא אם צויידה במחסום בעל‬ ‫חתם מים לפי דרישות סעיף ‪.‬עמ' ‪.3‬התקנת מתקני שרברבות ובדיקתם – מערכות שרברבות‪ :‬קבועות‬ ‫שרברבות ואבזריהן"‪.4‬‬ ‫מותר לחבר קבועות למערכת הנקזים בחיבור עקיף אם מתקיימים‬ ‫התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( לכיורי מטבח ציבורי ושקתות רחצה בלבד‪.3356‬‬ ‫מושב אסלה‬ ‫‪3.‬ת"י‬ ‫‪" :(26)1205.7‬‬ ‫לכל אסלה‪ .‬‬ ‫‪3.‬מכלול של מושב ומכסה לאסלה‬ ‫מושב המתוקן על אסלה לשימוש ציבורי יהיה מטיפוס הפתוח בצידו הפנימי‪.1.1.‬‬ .‬‬ ‫)ב( צינור הדלוחים העקיף ינוקז לתעלת ניקוז החסומה במחסום‬ ‫רצפה‪.4.1.2‬‬ ‫‪3.1.‬‬ ‫‪3.‬ניתן לחבר משתנה ליחיד שאינה מצויידת‬ ‫במחסום בעל חתם מים‪ .2‬‬ ‫על אף האמור לעיל‪ .‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪3‬‬ ‫" פרק ‪ – 3‬קבועות שרברבות ומחסומים‬ ‫‪3.2‬‬ ‫קבועות שרברבות ואבזריהן יהיו מחומרים כמפורט בתקן הישראלי‪ .4‬‬ ‫קבועות שרברבות ואבזריהן יותקנו על פי התקנים הישראליים המתאימים‪.5‬‬ ‫לכל קבועת שרברבות יהיה מוצא בגודל שלא יפחת מהמפורט בטבלה ‪.1.‬יהיו שטחי המגע אטימי מים‪.‬יותקן מושב המתאים לדרישות תקן ישראלי‬ ‫ת"י ‪" :(27)1172‬מכלל של מושב ומכסה לאסלה"‪ .3‬‬ ‫במשתנה בעלת מחסום הכולל חומר נוזלי מיוחד‪ .‬המותקנת בבית‬ ‫שימוש בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף ‪158‬ב לחוק‪ .1.3.‬ובלתי סופג‪.‫החלפת‬ ‫‪ .1.‬‬ ‫מוצאי קבועות‬ ‫‪3.‬‬ ‫)ג( החיבור יתאים לדרישות סעיף ‪.1.3‬‬ ‫קבועת שרברבות תותקן בצורה המאפשרת גישה נוחה לניקוייה‪ .6.1.1‬‬ ‫התאמת‬ ‫הקבועות לתקן‬ ‫ישראלי‬ ‫‪3.3‬במקום פרק ‪ 3‬להל"ת – קבועות שרברבות‪ .8‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (26‬י"פ התש"ס‪ .‬יובטחו האמצעים‬ ‫לאחזקתה התקינה‪.2‬‬ ‫חיבור למערכת‬ ‫נקזים‬ ‫‪3.‬‬ ‫גישה לניקוי‬ ‫קבועות‬ ‫‪3.6.6‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫דרישות‬ ‫מקבועות‬ ‫שרברבות‬ ‫קבועות שרברבות‬ ‫פני קבועות שרברבות יהיו עשויים מחומר חלק‪ .‬מחסומים ומלכודים‪ .‬‬ ‫‪3.‬במקרים בהם‬ ‫הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה‪ .4.6.‬‬ ‫התקנה‬ ‫‪3.

2.‬‬ ‫)ב( במקומות בהם צפוי תת לחץ‪ .‬‬ ‫‪3.2.‬‬ ‫עומק החתם‬ ‫‪3.2.4.‬‬ ‫המרחק‬ ‫‪3.‬‬ ‫גישה‬ ‫למחסומים‬ ‫‪3.603‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫מחסום קבועה‬ ‫כללי‬ ‫‪3.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (27‬י"פ התשנ"ה‪ .2‬‬ ‫מחסום נפרד יותקן סמוך ככל האפשר למוצא הקבועה‪ .‬‬ ‫)ב( המחסום יהיה סמוי עם פתח גישה המאפשר פרוקו לצורך ניקוי‬ ‫מבלי לגעת בקבועה‪.2.4.‬באחת‬ ‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( המחסום יהיה גלוי עם אפשרות לפרוקו לצורך ניקוי מבלי לגעת‬ ‫בקבועה‪.‬על ידי התקנת פתח ניקוי ובקרה אשר יאפשר גישה‬ ‫לחלקו הסמוי של המחסום מצנרת הנקזים‪.‬‬ ‫)ג( המחסום יהיה סמוי ויצוייד בפתח ניקוי ובקרה כך שתתאפשר‬ ‫גישה לכל אורכו מהפתח או מהקבועה‪.‬‬ ‫)ב( התקנת פתח ניקוי ובקרה כך שתתאפשר גישה לכל אורך‬ ‫המחסום מהפתח או מהקבועה‪.1‬‬ ‫מחסום קבועה יכול להוות חלק בלתי נפרד מהקבועה או מחסום נפרד המתחבר‬ ‫אליה‪.2.‬באחת‬ ‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( פרוק הקבועה בנקל מבלי לפגוע בקיר או ברצפה‪.‬עמ' ‪.‬המרחק האנכי ממוצא‬ ‫הקבועה אל מיגלש המחסום לא יעלה על ‪ 30‬ס"מ‪.2.‬יהיה העומק המינימלי של חתם‬ ‫מחסום הקבועה גדול ב‪ 5 -‬ס"מ מעומד תת הלחץ או על הלחץ הצפוי‪.‬‬ ‫‪3.1‬למחסומי קבועות שאינם מהווים חלק בלתי נפרד מהקבועה‪ .‬או על לחץ‪ .‫‪3.4.2‬‬ ‫למחסומי קבועות המהווים חלק בלתי נפרד מהקבועה‪ .3‬‬ ‫)א( עומקו המינימלי של חתם מחסום קבועה יהיה ‪ 5‬ס"מ‪.3‬‬ ‫למחסומי רצפה‪ .2.3‬‬ ‫מידות ומרחבי שימוש לקבועות‬ .4‬‬ ‫לכל מחסום תהיה גישה לניקוי כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ 3.

3.3‬‬ ‫בחזית כל קבועה יובטח מרחב שימוש.‬ימדד רוחב מרחב שימוש מהמישור האנכי של קצה‬ ‫משטח השיש‪.3‬א((‬ ‫‪3.3.3.2‬‬ ‫מידות‬ ‫מינימליות‬ ‫למרחב שימוש‬ ‫)ראה שרטוטים‬ ‫‪ 3.3.‬‬ ‫)‪ (3‬ניתן למקם בכל מקום שבתחום חלל האמבט העשוי להכיל מים‪.‬‬ ‫‪3.‬במקרים בהם הקבועה מותקנת‬ ‫במשטח שיש‪ .3.‬אם לא‬ ‫נאמר אחרת‪ .‬בחדרי‬ ‫שירותים ציבוריים‪ .3.‬‬ ‫המידות המינימליות של מרחב שימוש יהיו כמפורט בטבלה ‪:3.3.3.‬למרות‬ ‫האמור‪ .‬ניתן לבצע חפיפה במרחבי שימוש‬ ‫של קבועות שונות‪.‬‬ ‫)‪ (2‬כיור המשמש לנטילת ידיים או הממוקם בתוך חדר אסלה‪.3.‬‬ ‫‪3.3‬מידות מינימליות של מרחבי שימוש לקבועות‬ ‫הקבועה‬ ‫כיור רחצה בודד‬ ‫אורך מרחב‬ ‫שימוש‬ ‫רוחב מרחב‬ ‫שימוש‬ ‫ס"מ‬ ‫ס"מ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪80‬‬ ‫כיור רחצה בשורת כיורים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫כיור רחצה קטן‬ ‫‪120‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100-105‬‬ ‫אסלה‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫אסלה מזרחית‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיור מטבח בגישה חזיתית‬ ‫בידה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪90‬‬ ‫אמבט‬ ‫)‪(4‬‬ ‫מקלחת בגישה חזיתית‬ ‫מקלחת בגישה פינתית‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫משתנה בודדת‬ ‫משתנה בשורת משתנות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לכיורים כפולים או כיור שאורכו עולה על ‪ 60‬ס"מ יהיה אורך מרחב‬ ‫השימוש כאורך הכיור )או הכיורים( בתוספת ‪ 20‬ס"מ מכל צד‪.2.‫הדרישה‬ ‫למרחב שימוש‬ ‫‪3.2‬‬ ‫רוחב מרחב שימוש נמדד מהמישור האנכי של פני חזית הקבועה‬ ‫לכיוון חלל החדר בו היא מותקנת‪ .‬כמו כן‪ .1‬‬ ‫מדידת מרחב‬ ‫שימוש )ראה‬ ‫שרטוט ‪(3.3. במרחב השימוש לא יותקנו אלמנטים‬ ‫קבועים של הבנין כקירות‪ .3‬ו‪-‬‬ ‫‪)3.‬‬ .‬יתלכד ציר מרכז מידת האורך עם ציר הקבועה‪ .3‬‬ ‫‪3.2.3‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.‬אין להתקין קבועות תוך חפיפה של מרחב השימוש‪ .‬מותרת‬ ‫סטיה של ‪ 5‬ס"מ‪.‬לחדרי שירותים עבור משתמש יחיד‪ .1‬‬ ‫אורך מרחב שימוש נמדד במקביל לקיר שמאחורי הקבועה‪ .‬משטחי שיש או קבועות אחרות‪ .

‫)‪ (4‬שטח פנים מינימלי של תא מקלחת )מקלחון( יהיה ‪ 0.3.65‬מ"ר וברוחב‬ ‫מינימלי שלא יפחת מ‪ 70 -‬ס"מ‪.4‬‬ ‫‪3.3.‬‬ ‫מרחקים‬ ‫מינימליים בין‬ ‫קבועות‬ ‫לקבועות אחרות‬ ‫ובין קבועות‬ ‫לקירות )ראה‬ ‫שרטוט ‪(3.3.4‬‬ .4‬‬ ‫המרחקים בין קבועות לקבועות אחרות ובין קבועות לקירות לא יפחתו‬ ‫מהמפורט בטבלה ‪.3.

2‬‬ ‫)‪ (7‬אם על הקיר מותקן כיור רחצה‪ .‬‬ ‫)‪ (8‬המרחקים המינימליים בין כיורים בטבלה זו לא יחולו על כיור מטבח כפול‬ ‫או שני כיורי מטבח הצמודים אחד לשני‪.3.‬‬ ‫)‪ (4‬המרחק נמדד מהקצה החיצוני של הקיר או המחיצה התוחמים את תא‬ ‫המקלחת ובהעדרם – מקצה מידת תא המקלחת המפורט בהערה )‪(4‬‬ ‫לטבלה ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬המרחק נמדד מקצה חיפוי דופן האמבט ברום האמבט או מקצה פני‬ ‫האמבט – הבולט מביניהם‪.3.‬‬ .‫טבלה ‪ – 3.3.‬‬ ‫)‪ (2‬אם רוחבו של כיור הרחצה גדול מ‪ 60 -‬ס"מ‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬כל אסלה תותקן בתא נפרד בכפוף לנדרש בסעיף ‪.4‬מרחקים מינמליים בין קבועות לקבועות אחרות ובין קבועות‬ ‫לקירות )המידות בס"מ(‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫קטן‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫)‪(8)(2)(1‬‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫אסלה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫בידה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫אמבט‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪40‬‬ ‫מקלחת‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪40‬‬ ‫משתנה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪90‬‬ ‫קיר‬ ‫קיר‬ ‫מאחורי‬ ‫)‪(5‬‬ ‫אסלה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪120‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(8)(2)(1‬‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫קטן‬ ‫אסלה‬ ‫בידה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪---‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫מקלחת‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫משתנה‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫אמבט‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫קיר‬ ‫)‪(5‬‬ ‫קיר‬ ‫מאחורי‬ ‫)‪(5‬‬ ‫אסלה‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק נמדד מציר הקבועה‪.‬יוגדל המרחק הרשום בטבלה ל‪ 45 -‬ס"מ‪.3‬‬ ‫)‪ (5‬המרחק נמדד מפני הקיר הסופיים לאחר החיפוי‪.‬יגדל המרחק בשיעור ההפרש‬ ‫שבין מחצית רוחב הכיור ובין ‪ 30‬ס"מ‪.3.

6‬‬ ‫סידורים תברואתיים מינימליים בבנינים‬ ‫המספר‬ ‫המינימלי של‬ ‫קבועות‬ ‫בבנינים‬ ‫‪3.‬‬ ‫ניקוי וגישה‬ ‫‪3.4.3‬‬ ‫גודלו של מחסום רצפה יקבע לפי הספיקות שעליו לפנות‪.‬‬ ‫)ב( בבנין פרטי רשאי המהנדס‪ .‬להורות‬ ‫במיוחד על מספר אחר של קבועות שרברבות‪ .14‬להלן –‬ ‫טבלאות סידורים מינימליים(‪.1‬‬ ‫למחסום רצפה יהיה חתם מים כנדרש בסעיף ‪ 3.2.3‬לגבי מחסום קבועה‪.‬השונה מהקבוע בטבלאות‬ ‫סידורים מינימליים ובלבד שהמדור המיועד לנשים גדול במספר הקבועות‬ ‫שבו ובשטחו מן המדור המיועד לגברים באותו בנין וזאת מטעמים‬ ‫מיוחדים שירשמו‪.6.5‬‬ ‫מחסום רצפה‬ ‫חתם‬ ‫‪3.5.4.‬‬ ‫להורות במיוחד על מספר אחר של קבועות שרברבות מהקבוע בטבלאות‬ ‫סידורים מינימליים וזאת מטעמים מיוחדים שירשמו‪.‬‬ ‫)ג( בבנין ציבורי רשאי המהנדס‪ .‬השטח החלול במכבר יהיה‬ ‫לפחות שני שלישים משטח החתך של מוצאו‪.5‬‬ ‫מחסום רצפה יהיה בעל מבנה המאפשר את ניקויו בקלות‪ .4‬‬ ‫טוחני אשפה‬ ‫אישור לטוחן‬ ‫אשפה‬ ‫‪3.‫‪3.1‬עד ‪) 3.‬מבוא מחסום הרצפה‬ ‫יהא קבוע במקום שאפשר להגיע אליו בנקל בכל זמן‪.‬‬ .2‬‬ ‫למחסום רצפה יותקן מכבר )רשת( הניתן לפרוק‪ .‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫קוטר מוצא‬ ‫‪3.4‬‬ ‫קוטר מוצאו של מחסום רצפה לא יפחת מ‪ 40 -‬מ"מ‪.‬לאחר התייעצות עם רשות הבריאות‪ .1‬‬ ‫טוחן אשפה יותקן לפי אישור של המהנדס‪.‬יהא המספר המינימלי של כל‬ ‫קבועות השרברבות בהתאם להוראות טבלאות ‪ 3.‬‬ ‫מכבר‬ ‫‪3.3‬‬ ‫לטוחן אשפה יותקן מחסום‪.‬לאחר התייעצות עם הרשות המוסמכת‪.‬‬ ‫דרישות‬ ‫‪3.4.5.2‬‬ ‫טוחן אשפה שיותקן חייב לענות לדרישות תקן‪.5.5.6.‬‬ ‫‪3.3.3.‬‬ ‫גודל‬ ‫‪3.5.6.1‬‬ ‫)א( כשמתקינים קבועות שרברבות בבנינים‪ .‬‬ ‫דרישה‬ ‫למחסום‬ ‫‪3.

2‬‬ ‫סידורים‬ ‫תברואיים‬ ‫מינימליים‬ ‫בבנינים‬ ‫‪3.6.6.6.‬התשכ"ה – ‪.‬למעט בבתי אוכל‪ .8‬‬ ‫)‪ (29‬ק"ת התשכ"ה‪ .‬‬ ‫ההנחיות הבאות יחולו על טבלאות סידורים מינימליים המפורטות להלן‪:‬‬ ‫)א( בכל טבלה בה נדרשות משתנות‪ .3‬‬ ‫)א( סידורים תברואיים מינימליים לאנשים עם מוגבלות יקבעו כנדרש בתקנות‬ ‫הבניה ובהעדר הוראה שבדין סידורים אלה יותקנו כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי‪ .1‬סידורים תברואיים מינימליים בבניני מגורים‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫יחידת דיור‬ ‫‪2‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫מקלחות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיורי מטבח‬ ‫הכנה למכונת‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כביסה‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חובה לספק מים קרים וחמים לכמות המינימלית הנדרשת‪.‬שאיננו בנין מגורים‪ .‬‬ ‫ימנו סידורים אלה במנין הסידורים התברואיים המינימליים של הבנין‪.‬ניתן להתקין במקומן אסלות במספר זהה‪.‬‬ ‫)ה( בתקופת בנייתם יותקנו בבנינים סידורים תברואיים מינימליים על פי‬ ‫דרישות תקנות הבטיחות בעבודה )נוחיות(‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬ניתן להתקין אמבט עם מקלח יד במקום מקלחת‪.‬בתנאי ששוכנע‬ ‫המהנדס שאין אפשרות לבנות תא נגיש על חשבון שטח אחר בבנין‪.‬‬ ‫)ג( במקום שבו נדרש תא שירותים אחד‪ .3.‬לא יעלה על ‪ 75‬מטר‪ .‬אלא אם הותר במפורש‬ ‫אחרת‪.‬שבו לא קיים תא שירותים לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‪ .‬‬ ‫)ב( בבנינים בהם נדרשים סידורים תברואיים המיועדים לאנשים עם מוגבלות‪.‬דרישה זו לא תחול על החניון‪.‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.‬‬ ‫)ד( כשנדרשת התקנת מיתקן שתייה למים צוננים‪ .‬‬ ‫)ד( בבניין קיים‪ .‬‬ ‫הכוונה למספר האנשים שצויין או לחלק ממנו‪.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬פנים הבנין –‬ ‫דרישות בסיסיות"‪.‬יש להתקין‬ ‫סידורים תברואיים נפרדים לגברים ולנשים‪ .‬עמ' ‪.‬יותקן המיתקן מחוץ לחדרי‬ ‫השרותים‪.‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪" (28)3.‬אל יחידת‬ ‫)ו (‬ ‫השירותים‪ .‬יהיה זה תא נגיש לאנשים עם מוגבלות‪.‬‬ ‫)ג( בכל מקום בו הוגדר מספר האנשים כ "לכל )מספר אנשים( נוספים‪/‬ות"‪.1621‬‬ .(29)1965‬‬ ‫מרחק ההליכה האופקי מכל מקום בבנין‪ .‬עמ' ‪.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (28‬י"פ התשס"ז‪ .‬‬ ‫)ב( בכל טבלה בה מפורטות דרישות נפרדות לגברים ולנשים‪ .‬ניתן לאחד שני תאי שירותים לתא אחד נגיש‪ .‫סידורים‬ ‫תברואיים‬ ‫מינימליים‬ ‫לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫‪3.

‬‬ ‫)**( מקלחת באגנית עם משטף יד‪.3.2‬סידורים תברואיים מינימליים במיתקני חינוך ומוסדות לילדים‬ ‫)א‪ (1‬מעונות לילדים לגיל הרך )עד ‪ 3‬שנים( ללא לינת לילה‬ ‫‪1‬‬ ‫גיל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מסגרת‬ ‫‪4‬‬ ‫קבועות בשרותים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫כיורי‬ ‫רחצה‬ ‫‪5‬‬ ‫מקלחות‬ ‫שנים‬ ‫כיתה‬ ‫אסלות‬ ‫עד ‪1‬‬ ‫עד ‪15‬‬ ‫תינוקות‬ ‫עד ‪ 22‬פעוטות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)**(‬ ‫‪2-3‬‬ ‫עד ‪ 27‬ילדים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)**(‬ ‫‪2 -1‬‬ ‫מתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫ברז דלי‬ ‫)*(‬ ‫)***(‬ ‫סגל‬ ‫)‪(4)(3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫קבועות במעון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)*( כיור רחצה ‪ 1‬יהיה במידות ‪ 90X40‬ס"מ לרחיצת תינוקות עם משטף יד‪.‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.‬‬ ‫כיור בכיתה‬ ‫)*(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ .6.‫טבלה ‪ – 3.2‬סידורים תברואיים מינימליים במיתקני חינוך ומוסדות לילדים‬ ‫)א‪ (2‬לילדים בגילאי ‪ 3‬עד ‪ 6‬שנים בכיתת גן‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מספר‬ ‫משתמשים‬ ‫אסלות‬ ‫עד – ‪35‬‬ ‫ילדים‬ ‫סגל‬ ‫‪2‬‬ ‫)**(‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(4)(3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ברז דלי‬ ‫מקלחת )משטף‬ ‫)‪(3‬‬ ‫יד(‬ ‫מתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫‪ 1‬משולב בתא ‪1‬‬ ‫השירותים‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)*( כיור בכיתה במידות ‪ 40X60‬ס"מ‪.3.‬‬ ‫)***( אסלה עבור הסגל מתאימה לשימוש אנשים עם מוגבלות‪.‬‬ ‫)**( אסלה עבור הסגל מתאימה לשימוש אנשים עם מוגבלות‪.6.

6‬ללא לינה – בית ספר יסודי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ילדים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ילדות‬ ‫)‪(5‬‬ ‫סגל‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪120‬‬ ‫ילד‬ ‫) ‪(8‬‬ ‫בבנין‬ ‫ולכל ‪40‬‬ ‫ילד‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫בחצר‬ ‫‪1‬‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫בה‬ ‫יותר‬ ‫מ–‪4‬‬ ‫כיתות‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.‫)ב( מיתקן חינוך לילדים מעל גיל ‪ .‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫נערות‪.6‬ללא לינה ‪ -‬למעט בי"ס יסודי‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫נערים‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪120‬‬ ‫אנשים‬ ‫בבנין‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫בה יותר‬ ‫מ–‪4‬‬ ‫כיתות‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ .‬ללא לינה)‪ (10‬ומיתקן חינוך לילדים מעל גיל ‪ .‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫סגל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫)ג( מיתקן חינוך למבוגרים‪ .

3.‬‬ ‫)‪ (11‬בית ספר עיוני‪ .‬מתנ"ס‪ .‬נערים‬ ‫ילדות‪ .‬‬ ‫הקבועות עבור הסגל הן מתוך סה"כ הקבועות הנדרשות במוסדות אלה ולא בנוסף‪.‫)ד( אולם התעמלות )בצמוד למגרש ספורט של מוסד לילדים או מיתקן חינוך(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫פרטים‬ ‫‪4‬‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ילדים‪ .6.‬‬ ‫)‪ (2‬האסלות שיותקנו עבור ילדים וילדות יהיו אסלות נמוכות‪.‬וכד'‪.‬‬ ‫)‪ (9‬תותקן מזרקה לשתייה עם ברז לחצן במקום מוצל ומרוצף‪.‬‬ ‫)‪ (3‬חובה לספק מים קרים וחמים‪ .2‬‬ ‫)‪ (1‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז ‪.‬בית ספר מקצועי‪ .‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫) ‪(7‬‬ ‫כיורי רחצה שיותקנו עבור ילדים וילדות יותקנו בגובה נמוך‪.‬סמינר וכו'‪.‬בי"ס חקלאי‪ .‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.‬נערות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪120‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬מכללה‪ .‬ישיבה‪ .‬‬ ‫)‪ (10‬אוניברסיטה‪ .‬צהרון‪ .‬‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ .‬טמפרטורת המים החמים לא תעלה על ‪ 45°‬צלזיוס‪.‬‬ ‫יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי הצפי של סוג מיתקן החינוך‪.‬‬ ‫)‪ (8‬ולפחות אחד בכל קומה‪.

‬‬ ‫)‪ (5‬ולפחות אחד בכל קומה‪.‬‬ ‫)‪ (3‬מתוך הסידורים התברואים הנדרשים‪ .‬יחס‬ ‫החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.‬‬ .‬בהתאם למקדמי‬ ‫התפוסה‪.‬משרדי רשויות‬ ‫מקומיות‪ .‬שרותי רווחה או ביטוח לאומי וכו' ובכלל כל בנין הנועד לשרות ציבורי‪.‬משרדי ממשלה‪ .3‬סידורים תברואיים מינימליים בבניני משרדים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(4‬‬ ‫נשים‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪130‬‬‫‪81‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספי‬ ‫ם‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫כיורי מטבח‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫ששטח‬ ‫ה מעל‬ ‫‪150‬‬ ‫מ" ר‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫לכל‬ ‫‪75‬‬ ‫אנשים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כל עיסוק המלווה בניירת ומדיה מגנטית בלבד כגון עורך דין‪ .‬דואר‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬ ‫)‪ (4‬אם לא ידוע מספר האנשים למעשה‪ .‬יש לחשב את מספר האנשים בפועל בבנין‪ .‬בתי משפט‪ .3.‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.‬יש להקצות לציבור המבקרים לפי צפי המבקרים‪ .6.

‬‬ .‬‬ ‫)‪ (4‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬ובהכללת‬ ‫הסידורים המפורטים בטבלה ‪)3.‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.6.‬מעונות סטודנטים וכד'‪.3.4‬‬ ‫)‪ (1‬מקום ללינת נופש בכל הרמות לרבות ללינות ארעיות כמו בית מלון‪ .3.‬‬ ‫)ד( סגל‬ ‫הסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים לסגל יהיו נפרדים ויקבעו בהתאם לסעיף המתאים‬ ‫שבטבלה‪.‬אכסניות‪ .4‬ב(‪.‬בתי מרגוע‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.4‬סידורים תברואיים מינימליים בבניני מלונאות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)א( חדרי או יחידות ארוח‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסלות‬ ‫)‪(3) (2‬‬ ‫מקלחות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל חדר או יחידת‬ ‫ארוח‬ ‫)ב( שרותים ציבוריים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫נשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫לכל ‪ 200‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 200‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 200‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪5‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪8‬‬ ‫לכל ‪ 100‬נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 100‬נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫)ג( אזורים מיוחדים‬ ‫הסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים באזורים המיוחדים בבניני מלונאות כגון אולמות‬ ‫אירועים‪ .‬המתאים לאותו אזור‪ .‬מלון סוויטות‪ .‬‬ ‫)‪ (5‬לפי התפוסה המכסימלית הצפויה באזור הציבורי – יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪50%‬‬ ‫גברים‪ 50% .‬נשים‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ניתן להתקין אמבט עם מקלח יד במקום מקלחת‪.‬וכד' יקבעו בהתאם לסעיף המתאים בטבלה‪ .3.‬פנסיון וכד' וללינות לתקופה ארוכה כמו מלון דירות‪ .‬מסעדות‪ .‫טבלה ‪ .6.3.6.‬בית‬ ‫הבראה‪ .

5‬סידורים תברואיים מינימליים בבנינים המשמשים להתקהלות ציבור למטרות פנאי ‪-‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫אולמות למופעים‪ .6.3.‫טבלה ‪ .‬ארועים וכנסים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫)א( קהל המבקרים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫מיתקן שתיה למים‬ ‫צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪6‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪3‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪2‬‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫)ב( במות )לצוות(‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫כיורי‬ ‫מטבח‬ ‫מיתקן‬ ‫שתיה‬ ‫למים‬ ‫צוננים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫מקלחות‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ .3.

5‬‬ ‫)‪ (1‬בנין מקורה או לא מקורה לרבות תיאטרון‪ .‬ארועים או כנסים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מוזיאון‪ .‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬‬ ‫)‪ (5‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬אודיטוריום‪ .3.‬‬ ‫טבלה ‪ -3.‬אולם קונצרטים‪ .6.‬‬ ‫)‪ (3‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.3.6.‬ספריה‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬באזורי ההמתנה של קהל המבקרים‪.‬‬ ‫)‪ (2‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז חסומים‪.‬שם יקבע‬ .‬‬ ‫)‪ (3‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪ .‬למעט בבתי‬ ‫יחס זה לפי צפי המתפללים‪.6‬סידורים תברואיים מינימליים בבנינים המשמשים להתקהלות ציבור למטרות פנאי –‬ ‫)‪(1‬‬ ‫בנינים שאין בהם מופעים‪ .‬קולנוע‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬יותקן בצמוד למקום המיועד למזנון‪.‬מסגד או כנסיה‪.‬תפילה‪ .‬ולמעט בנין‬ ‫המשמש להסעדה‪ .‬‬ ‫)‪ (7‬בריכוז בתי קולנוע‪ .‬‬ ‫תפילה‪ .‬מועדון או ספורט‪.‬מועדון ובתי תפילה כגון בית כנסת‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬מוזיאון‪ .‬מספר הקבועות המינימלי יהיה בהתאם למספר האנשים המהווים רבע ממספר‬ ‫המושבים הכולל‪.‬ספריה‪ .

3.‬מזנון‪ .‬‬ ‫)‪ (7‬עד ‪ 5‬עובדים ועובדות‪ .‬השימוש בשרותים של קהל המבקרים‪.‬בית קפה וכד'‪.6.‬‬ .‬‬ ‫)‪ (3‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.7‬סידורים תברואיים מינימליים בבנינים המשמשים להתקהלות ציבור למטרות פנאי –‬ ‫)‪(2) (1‬‬ ‫בתי אוכל‬ ‫)א( קהל המבקרים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫גברים ונשים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫נשים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫)‪(4‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪30 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-----‬‬ ‫‪-----‬‬ ‫עד ‪30 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫)ב( צוות עובדים‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫גברים ונשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪10-6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10-6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 10‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 10‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬אולם ארועים‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬ראה גם חוק רישוי עסקים‪.3.‬‬ ‫)‪ (4‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬‬ ‫)‪ (6‬שרותים נפרדים עבור קהל המבקרים לפי יחס חלוקה של ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.‫טבלה ‪ -3.6.7‬‬ ‫)‪ (1‬מסעדה‪ .‬‬ ‫)‪ (5‬עד ‪ 30‬מבקרים ומבקרות ‪ -‬השרותים משותפים‪.

3.‫טבלה ‪ -3.‬‬ ‫לכל ‪7‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ .6.8‬סידורים תברואיים מינימליים בתעשיה‬ ‫)א( תעשיה קלה‬ ‫)‪(5) (4) (3) (2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הנהלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫גברים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הנהלה‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫אנשים‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אנשים‬ ‫)‪(9) (4) (3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪5‬‬ ‫קבועות‬ ‫)ב( תעשיה כבדה ותעשיה מסוכנת‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מקלחות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10-1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪5 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪15‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪7‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪5 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.

8‬‬ ‫)‪ (1‬יצור לרבות הרכבה‪ .‬מתפרה‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬בתעשיות ומלאכות שלגביהן קיימות תקנות בטיחות וגהות יהיו סעיפי הקבועות בהתאם להוראות‬ ‫אלה‪.‫)‪(4) (3‬‬ ‫)ג( תעשיית יצור מזון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫פרטים‬ ‫אסלות‬ ‫)‪(7‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הנהלה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(10) (8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מקלחות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪15‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪7‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪5 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪10‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪15‬‬ ‫נוספות‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.‬‬ ‫)‪ (9‬מפעל מתכת‪ .‬תיקון ואריזה‪.‬גימור‪ .‬מפעל זכוכית‪ .‬מנסרת עץ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ראה גם חוק רישוי עסקים‪.‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬‬ ‫)‪ (7‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי הצפי של סוג המפעל‪.‬בית דפוס‪ .‬מכבסה‪ .‬מפעל קרמיקה‪ .‬סנדלריה‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬מוסך‪.‬הן יותקנו לפי הכמויות המפורטות בטבלה )ב( – תעשיה‬ ‫כבדה‪.‬מזקקת נפט‪ .‬‬ ‫תעשיה עתירת ידע‪ .‬מפעל הרכבת חלקי מכונות‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬מעבדה‪ .‬תעשית תרופות וכד'‪.6.3.‬בית מלאכה כגון נגריה‪ .‬‬ ‫)‪ (10‬בחדר האוכל יותקנו כיורי רחצה כדלקמן‪:‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪75-51‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪100-67‬‬ ‫‪7‬‬ ‫כל ‪ 30‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ .‬‬ ‫)‪ (5‬במידה ותדרשנה מקלחות לפי סוג העבודה‪ .‬‬ ‫)‪ (8‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬ערבוב‪ .‬‬ ‫ייצור חמרי נפץ וכד'‪.‬צורפות‪ .‬ניקוי יבש‪ .

‫טבלה ‪ – 3.6.3.9‬סידורים תברואיים מינימליים למיתקני חינוך לילדים מעל גיל ‪ ,6‬עם לינה ומיתקני‬
‫)‪(2‬‬
‫חינוך למבוגרים עם לינה)‪ (1‬ומוסדות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים‬
‫)‪(4)(3‬‬

‫)א( לנים או חוסים‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫פרטים‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬
‫)‪(6‬‬

‫‪6‬‬
‫)‪(7)(6‬‬

‫מקלחות‬

‫כיורי רחצה‬

‫)‪(5‬‬

‫נערים‪,‬‬
‫גברים‬
‫נערות‪,‬‬
‫נשים‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫קומה‬

‫קבועות‬

‫עד‪10-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪10-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪10-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪15‬‬
‫נוספי‬
‫ם‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪15‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪15‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספי‬
‫ם‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪5‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫מיתקן שתיה עביט שפכים‬
‫למים צוננים‬
‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫לכל‬
‫‪50‬‬
‫חוסים‬

‫קבועות‬

‫קומה‬

‫בכל‬
‫קומה‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫)ב( סגל‬
‫‪1‬‬

‫פרטים‬

‫גברים‬

‫נשים‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫‪4‬‬
‫)‪(6‬‬

‫כיורי רחצה‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪2‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪2‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪2‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪2‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪4‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪ 25‬נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספות‬

‫‪1‬‬

‫הערות לכל טבלאות ‪:3.6.3.9‬‬
‫)‪ (1‬פנימיות למוסדות שפורטו בטבלאות ‪) 3.6.3.2‬ב( ו‪) 3.6.3.2 -‬ג(‪.‬‬
‫)‪ (2‬בית אבות‪ ,‬דיור מוגן‪ ,‬מעון גמילה מסמים‪ ,‬מעון ללוקים בשכלם‪ ,‬מעון לנשים מוכות‪ ,‬פנימיה‪ ,‬מרכז‬
‫שיקום לעבריינים צעירים‪ ,‬מועדון לנוער במצוקה‪ ,‬בתי מעבר לילדים לאימוץ וכד'‪.‬‬
‫)‪ (3‬אם חלוקת הלנים או החוסים בבתי אבות ודיור מוגן היא כדוגמת יחידות דיור או חדרי מלון‪ ,‬יקבעו‬
‫הסידורים התברואיים המינימליים לפי טבלה ‪) 3.6.3.4‬א(‪.‬‬
‫)‪ (4‬סידורים תברואיים מיוחדים במעונות לילדים מוגבלים או ללוקים ‪ -‬ראה גם תקנות פיקוח‬
‫הרלוונטיות עבור מעונות אלו‪.‬‬
‫)‪ (5‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬
‫)‪ (6‬חובה לספק מים קרים וחמים‪ .‬טמפרטורת המים החמים לא תעלה על ‪ 45‬מעלות צלזיוס‪.‬‬
‫)‪ (7‬במוסדות להחזקת חוסים הלוקים בשכלם ‪ -‬לכל ‪ 50‬חוסים יותקן אמבט עם מקלח יד‪ .‬אם ‪ 50%‬או‬
‫יותר מהחוסים הן מתחת לגיל ‪ ,6‬יוכפל מספר האמבטיות‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫טבלה ‪ -3.6.3.10‬סידורים תברואיים מינימליים לבניני מסחר‬
‫)א( עובדי בתי המסחר‬

‫)‪(2‬‬

‫‪1‬‬

‫פרטים‬
‫)‪(4‬‬

‫גברים ונשים‬

‫)‪(5‬‬

‫גברים‬

‫)‪(5‬‬

‫נשים‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫)‪(3‬‬

‫כיורי רחצה‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪2‬‬

‫____‬

‫____‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20-6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪20-6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20-6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪3‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪2‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪20‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪20‬‬
‫נוספים‬

‫‪2‬‬

‫לכל ‪20‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪20-9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪20-9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪5‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫)‪(8) (7)(6‬‬

‫)ב( שרותים ציבוריים‬
‫‪1‬‬

‫פרטים‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫שטח מסחרי‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬
‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫קבועות‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫שטח מסחרי‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬
‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬
‫)‪(3‬‬

‫כיורי רחצה‬
‫קבועות‬

‫שטח מסחרי‬

‫‪1‬‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬

‫‪1‬‬

‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫מיתקן שתיה‬
‫למים צוננים‬

‫קבועות‬

‫קבועות‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫גברים‬
‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪2‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪2‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪1000‬‬
‫מ"ר נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 1000‬מ"ר‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 1000‬מ"ר‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫לכל ‪ 1000‬מ"ר‬
‫נוספים‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬

‫נשים‬

‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫‪3‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪4‬‬

‫לכל ‪1000‬‬
‫מ"ר נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ 1‬לכל קבוצת‬
‫שרותים ציבוריים‬

‫הערות לכל טבלאות ‪:3.6.3.10‬‬
‫)‪ (1‬חנות מסחר‪ ,‬מרכולים כגון סופרמרקט ומינימרקט‪ ,‬חנות בגדים‪ ,‬אולם לתצוגת מכשירי חשמל‪ ,‬בית‬
‫מרקחת‪ ,‬חנות לחמרי בנין‪ ,‬תחנות דלק וכד'‪.‬‬
‫)‪ (2‬לפחות אסלה אחת וכיור רחצה אחד לכל חנות מעל ל‪ 25 -‬מ"ר‪.‬‬
‫)‪ (3‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬‬
‫)‪ (4‬עד ‪ 15‬עובדים ועובדות – השרותים משותפים‪.‬‬
‫)‪ (5‬יחס חלוקה בין הגברים לנשים יקבע לפי ‪ 40%‬גברים ו‪ 60% -‬נשים‪.‬‬
‫)‪ (6‬לקהל המבקרים יותקנו שרותים ציבוריים לפי השטח המסחרי או שטח מול כמפורט בטבלה או‬
‫חלק ממנו‪ .‬השטח אינו כולל שטח בתי עסק אשר לגביהם יש שירותים ציבוריים בנפרד כגון‪ :‬בתי‬
‫קולנוע‪ ,‬בתי עינוגים‪ ,‬ומסעדות‪.‬‬
‫)‪ (7‬מיקום יחידות השרותים יתאים לדרישות הבאות‪:‬‬
‫)א( מרחק ההליכה ימדד בתחום השטח הציבורי‪.‬‬
‫)ב( אחת מיחידות השרותים תמוקם בסמוך לאזור ריכוז בתי האוכל ‪.‬‬
‫)ג( בכדי להגיע ליחידת השרותים הקרובה‪ ,‬לא יהיה צורך לעלות או לרדת יותר מחצי קומה‬
‫ובתנאי שתיתאפשר נגישות לאנשים עם מוגבלות‪.‬‬
‫)ד( חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬
‫)‪ (8‬עד ‪ 100‬מ"ר‪ ,‬הקבועות שבשירותים משותפים לעובדים ולציבור ואין הפרדה בין גברים לנשים‪.‬‬

‫)‪(2)(1‬‬

‫טבלה ‪ - 3.6.3.11‬סידורים תברואיים מינימליים למיתקני ספורט‬
‫)א( קהל הצופים‬
‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬
‫)‪(5‬‬

‫פרטים‬

‫אסלות‬

‫)‪(3‬‬

‫גברים‬

‫)‪(3‬‬

‫נשים‬

‫)‪(3‬‬

‫דו תכליתי‬

‫)‪(4‬‬

‫לכל יחידת‬
‫)‪(4‬‬
‫שרותים‬

‫‪4‬‬
‫)‪(4) (6‬‬

‫משתנות‬

‫‪5‬‬
‫)‪(7)(4‬‬

‫כיורי רחצה‬
‫)‪(8‬‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד ‪140 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪140-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪210-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל‬
‫‪140‬נוספי‬
‫ם‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪140‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪210‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪70 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪200-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪70‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪200‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪70 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪200-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל‬
‫‪70‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪200‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫ברז שתיה‬
‫)‪(9‬‬
‫למים‬
‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד‪200-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪200‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫)‪(10‬‬

‫עביט שפכים‬
‫מתחם‬

‫למתחם‬
‫שירותי‬
‫ם‬

‫)ב( שטחים תפעוליים‬
‫הסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים בשטחים התפעוליים של מיתקן ספורט יהיו נפרדים‬
‫ויקבעו כמו בבנין משרדים‪ .‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.‬‬

‫קבועות‬

‫‪1‬‬

‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‫)ג( שרותי ספורטאים‬ ‫סידורים תברואיים לספורטאים יקבעו לפי פעילויות הספורט המתוכננות במיתקן הספורט‪.‬יקבע מספר הסידורים התברואיים המינימליים גם בהתאם לטבלה מתאימה ליעוד‬ ‫הנוסף‪. 1205.‬‬ ‫)‪(26‬‬ ‫‪ 20%‬מכמות כיורי הרחצה יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .‬‬ ‫)ה( בסמוך לכל אזור ריכוז בתי אוכל או מזנון מהיר תותקן יחידת שרותים אחת לפחות‪.‬‬ ‫)‪ (3‬יחס חלוקה בין גברים לנשים יקבע כדלקמן‪:‬‬ ‫)א( ‪ 50%‬גברים‪.‬‬ ‫)ב( ‪ 15%‬נשים‪.‬‬ ‫)‪ (2‬אם מיתקן הספורט מתוכנן גם ליעוד נוסף כגון‪ .‬‬ ‫)ג( ‪ 35%‬לשימוש דו תכליתי )ראה הערה בסעיף ‪) 4‬ג((‪.14-11‬כמומלץ בתקן ‪.‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.3.‬‬ ‫ארועים וכנסים‪ .‬להתקהלות ציבור למטרות פנאי‪ -‬אולמות למופעים‪. 1205.‬בכל יחידת שרותים יותקנו כיורי‬ ‫רחצה כנדרש‪.‬‬ ‫)ג( יחידות השרותים לשימוש דו‪-‬תכליתי תיועדנה לנשים בלבד או לגברים בלבד לפי סוג השימוש‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫) ‪(7‬‬ ‫) ‪(8‬‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫במיתקן‬ ‫)ד( חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬ו‪ 2 -‬כיורי רחץ‪.11‬‬ ‫)‪ (1‬אולם ספורט מקורה‪ .‬‬ ‫בכל מתחם הכולל מספר יחידות שרותים סמוכות יותקן עביט שפכים אחד באחת מיחידות‬ ‫השרותים‪.‬‬ ‫)‪(26‬‬ ‫‪ 20%‬מכמות המשתנות יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .3‬‬ ‫חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬‬ ‫)ב( אסלות ומשתנות לגברים ימוקמו ביחידות שרותים נפרדות‪ .‬מגרש ספורט ואיצטדיון‪.6.‬‬ ‫)‪ (4‬יחידת שרותים תתאים לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫)א( בכל יחידת שרותים יותקנו לפחות ‪ 2‬אסלות או ‪ 2‬משתנות‪ .‬‬ .12-6‬כמומלץ בתקן ‪.3‬‬ ‫חמישית מכמות הברזים יחוברו למיתקן שתיה למים צוננים‪.

3‬‬ ‫חמישית מכמות הברזים יחוברו למיתקן שתיה למים צוננים‪.‬הסעדה וכו'‪.14-11‬כמומלץ בתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬בתחנות הסעה שלהן רציפים שהגישה אליהם היא דרך מחסום כרטיסים או בטחון‪ .‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.(26)1205.3.‬‬ ‫‪ 20%‬מכמות המשתנות יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .3.6.‬רכבת קלה או תחתית.‬נשים‪.3.‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬יותקנו אסלות תלויות‪.(26)1205.‬‬ ‫יחס החלוקה יקבע לפי ‪ 50%‬גברים‪ 50% .3.‬למעט תחנות תחבורה ציבורית לאוטובוסים או רכבת קלה‪.‬‬ . תחנה מרכזית‬ ‫למסוף לנוסעים באוטובוסים‪ .6.12-6‬כמומלץ בתקן ישראלי ת"י ‪. תחנת רכבת‪ .13‬סידורים תברואיים מינימליים בתחנות דלק‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסלות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫גברים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נשים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בנוסף לסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים לאזורי המסחר‪ .12‬סידורים תברואיים מינימליים לתחנות הסעה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(3)(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(4)(6‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(4)(6‬‬ ‫נשים‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד‪500-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד‪500-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד‪500-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לכל‬ ‫‪500‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪500‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪500‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪2‬‬ ‫עד‪150-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד‪150-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪150‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪150‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫נשים‬ ‫וגברים‬ ‫‪6‬‬ ‫ברז שתיה‬ ‫)‪(9‬‬ ‫למים‬ ‫אנשים‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫עד‪150-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪500‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫מתחם‬ ‫קבועות‬ ‫למתחם‬ ‫שירותי‬ ‫ם‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בית נתיבות לנוסעים של נמל תעופה או ים.3‬‬ ‫‪ 20%‬כיורי הרחצה יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .‬יותקנו באזור‬ ‫הרציפים מתחמי שרותים נפרדים‪.‬‬ ‫) ‪(3‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫) ‪(7‬‬ ‫) ‪(8‬‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫מספר האנשים יקבע לפי מספר השוהים המקסימלי הצפוי בתחנה‪.‬‬ ‫חובה לתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.

‬עמ' ‪.4‬‬ ‫)א(‬ ‫)ב (‬ ‫)ג(‬ ‫)ד(‬ ‫) ה(‬ ‫)ו(‬ ‫)ז(‬ ‫סידורים תברואיים מינמליים לעסקים הטעונים רשוי בהתאם לחוק רישוי‬ ‫עסקים‪ .6.‬התשכ"ח‪ (30)1968 -‬ואשר לא פורטו בטבלה זו ‪ -‬בהתאם לחוק‬ ‫רישוי עסקים‪ .‬יחושבו לפי טבלאות הבנינים‬ ‫שיעודם דומה‪.‬למעט‬ ‫מקלחות בכניסה לבריכה‪.‬‬ ‫בבריכות שחיה מקורות )המשמשות גם בחורף( יש חובה לספק מים חמים בכיורים ובמקלחות‪ .6.‬‬ ‫סדורים תברואיים אלה הם עבור אתר בריכת שחיה בלבד ללא מתקנים נוספים‪.204‬‬ .‬בהתאם ליעודם‪ .‬מוסדות סיעודיים‬ ‫וכדומה‪ .‬יש לחשב את קיבולת המבקרים לפי חלוקת שטח פני המים באתר‬ ‫בריכת השחיה ב‪ .‬בהתאם לתקנות התכנון והבניה‪.‬‬ ‫בבתי‪-‬כלא למינהם ‪ -‬לפי הנחיות שב"ס ובאישורו‪.‬דינן כדין משרדים‪.3 -‬ומוכפל ב‪ .‬מוסדות בריאות‪ .‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (30‬ס"ח התשכ"ח‪ .‬‬ ‫הסידורים התברואיים המינימליים בסוגי בנינים שלא נזכרו בטבלאות או‬ ‫בסעיפים שלעיל יקבעו לפי כל דין ובהעדרו‪ .‬יחס ‪ 50%‬גברים ‪ 50%‬נשים‪.‬‬ ‫בתי‪-‬חולים‪ .4 -‬בחישוב הקיבולת יש להתייחס לכך‪ .‬‬ ‫באתר בריכות שחיה יוקמו מבני שרות לשימוש הציבור ובכלל זה לאדם עם מוגבלות‬ ‫סידורים תברואיים נפרדים‪ .‬‬ ‫בתי‪ -‬אבות למינהם‪ .‬גם לפי תקנות או הוראות של משרד‬ ‫הבריאות ומשרד העבודה והרווחה‪.‬‬ ‫תעשיות עתירות ידע‪ .‬‬ ‫המספר‬ ‫המינימלי של‬ ‫קבועות במיני‬ ‫בנינים שאינם‬ ‫מפורטים‬ ‫בטבלאות‬ ‫‪3.‫טבלה ‪ .3.‬מרפאות רפואיות‪ .3.‬‬ ‫חישוב הסידורים התברואיים והמינמליים לחניוני דרך ואתרי תיור ‪ -‬יעשה‬ ‫בהתאם לדרישות הרשויות המתאימות ובאישורן‪.‬גם לפי הנחיות משרד הבריאות‪.‬התקנות והצו שמתוכו‪.‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫) ‪(1‬‬ ‫) ‪(2‬‬ ‫) ‪(3‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫לצורך קביעת מספר הקבועות‪ .14‬סידורים תברואיים מינימליים לבריכות שחיה‬ ‫)‪(5)(2‬‬ ‫)א( אתר בריכת שחיה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫מקלחות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)ב( בכניסה לבריכה‬ ‫אמצעי לשטיפה חובה בכל כניסה לבריכת שחיה‪ .‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.‬כי מספר הגברים שווה למספר‬ ‫הנשים‪.

3.7.7.1‬‬ ‫‪3.1‬רשימת שרטוטים‬ ‫שם השרטוט‬ ‫מס' השרטוט‬ ‫מידות מינימליות למרחבי שימוש לקבועות‬ ‫‪3.7.‫‪3.3‬‬ ‫מידות מינימליות למרחבי שימוש לקבועות‬ ‫‪) 3.3.1‬‬ ‫השרטוטים‬ ‫‪3.‬‬ ‫מעמדם הינו כמפורט בסעיף ‪.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.7.4‬‬ .3.7‬‬ ‫שרטוטים‬ ‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪3.2‬‬ ‫השרטוטים המפורטים בטבלה ‪ 3.1‬באים להבהיר את המפורט בסעיפי פרק זה‪.7.3.3‬א(‬ ‫מרחקים מינימלים בין קבועות‬ ‫להלן שרטוטי פרק ‪ 3‬על פי סדר פרוטם בטבלה ‪:3.1.

.

.

.

5‬‬ ‫‪4.15.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.3‬‬ ‫‪6.5‬י"ק לאסלה‪.2 .5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2.4.2‬יבוא ‪-‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן ללא‬ ‫צנ"ג‬ ‫"‬ ‫ראה שרטוט מס' ‪4.7‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪52‬‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫‪160‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪(3‬‬ ‫י"ק‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.14.2‬‬ ‫טבלה ‪ .15.4.5‬‬ ‫)‪( 7‬‬ .15.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.2‬עומס מירבי לקולטן ללא צנ"ג‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.5‬‬ ‫קוטר קוטר‬ ‫קולטן פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.15.14.‬‬ ‫)‪ (7‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .1‬‬ ‫)‪ (4‬מקסימום שתי קבועות של ‪ 1‬י"ק כל אחת‪.‫‪ .‬‬ ‫)‪ (5‬לא יותר מ‪ 4 -‬כיורי מטבח‪.5‬‬ ‫‪5.4.5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪2.12.‬‬ ‫י"ק‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪1.4.‬‬ ‫)‪ (6‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.3‬‬ ‫‪1.4.0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪10.4‬בפרק ‪ 4‬להל"ת – מערכת נקזים ואוורים בבנין ‪-‬‬ ‫תיקון‬ ‫פרק ‪4‬‬ ‫)‪ (1‬במקום סעיף ‪ 4.1‬‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.5‬‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫י"ק‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבועה‬ ‫בודדת‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪1.

4.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.1‬‬ ‫‪160‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.4.14.4.5‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מ"מ‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.15.2‬‬ ‫)‪ (5‬לא יותר מ‪ 4 -‬כיורי מטבח‪.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪5.5‬י"ק לאסלה‪.3‬‬ ‫ראה שרטוטים מס' ‪) .4.‬‬ ‫)‪ (7‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .‫)‪ (2‬במקום סעיף ‪ 4.3‬עומס מירבי לקולטן עם צנ"ג בחיבור איוור ישיר או עקיף‬ ‫ללא איוור כולל‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.1‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.4.15.12.3‬א(‪4.3‬יבוא ‪-‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן עם‬ ‫צנ"ג‬ ‫בחיבור‬ ‫איוור ישיר‬ ‫או עקיף‬ ‫ללא איוור‬ ‫כולל‬ ‫"‬ ‫קוטר‬ ‫קולטן‬ ‫קוטר‬ ‫פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫מ"מ‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪159 795‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪102 406‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪50 199‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2.15.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫)‪ (4‬ערכי הספיקה גבוהים ב ‪ 40% -‬מערכי טבלה ‪.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫קוטר הצנ"ג‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבוע‬ ‫ראשי מגשר‬ ‫ה‬ ‫בודדת‬ ‫י"ק‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪67‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)‪ (6‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.4.‬‬ .5‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪14.15.4‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪61 303‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪39 154‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪44 219‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪28 112‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪25 125‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8.4.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪7.15.15.14.7‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.3‬‬ ‫טבלה ‪ .2 .

2‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.6‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1.‬‬ .12.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2.15.4.4‬‬ ‫טבלה ‪ .‬‬ ‫)‪ (7‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .2 .4.4‬‬ ‫ראה שרטוטים מס' ‪) .7‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪37 185‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6.4.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10.‬‬ ‫)‪ (6‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.5‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מ"מ‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.1‬‬ ‫)‪ (4‬ערכי הספיקה גבוהים ב ‪ 70% -‬מערכי טבלה ‪.15.15.4.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.14.15.8‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪65 324‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪41 165‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.4.4‬א(‪4.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪9.14.4‬עומס מירבי לקולטן עם צנ"ג בחיבור איוור עקיף או מעגלי‬ ‫עם איוור כולל‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.4.5‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪237 118‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪151 604‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪74 296‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2.15.5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫)‪ (5‬לא יותר מ‪ 4 -‬כיורי מטבח‪.0‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪88 441‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪56 225‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪28 110‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2.4‬יבוא ‪-‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן עם‬ ‫צנ"ג‬ ‫בחיבור‬ ‫איוור עקיף‬ ‫או מעגלי‬ ‫עם איוור‬ ‫כולל‬ ‫"‬ ‫קוטר‬ ‫קולטן‬ ‫קוטר‬ ‫פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫מ"מ‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪17.7‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.4.15.5‬י"ק לאסלה‪.‫)‪ (3‬במקום סעיף ‪ 4.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫קוטר הצנ"ג‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבוע‬ ‫ראשי מגשר‬ ‫ה‬ ‫בודדת‬ ‫י"ק‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪67‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1.

‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבועה‬ ‫בודדת‬ ‫י"ק‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪2.‬‬ ‫)‪ (5‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .4.5‬‬ ‫ראה שרטוט מס' ‪4.5‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.5‬‬ ‫טבלה ‪ .1‬‬ ‫)‪ (4‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.15.15.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.5‬י"ק לאסלה‪.5‬‬ ‫קוטר קוטר‬ ‫קולטן פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪57‬‬ ‫)‪( 4‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪118‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪37‬‬ ‫)‪( 4‬‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.4.6‬‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ .2 .‫)‪ (4‬במקום סעיף ‪ 4.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪258‬‬ ‫‪14--‬‬ ‫‪17‬‬ ‫)‪( 4‬‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.4.12.5‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן ללא‬ ‫צנ"ג וכל‬ ‫סעיפי‬ ‫הקבועות‬ ‫מחוברים‬ ‫אליו‬ ‫באמצעות‬ ‫אבזר נגד‬ ‫גישות‬ ‫‪4.14.4.15.4.15.7‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.5‬עומס מירבי לקולטן ללא צנ"ג עם אבזר נגד גישות‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.14.

7‬‬ ‫טבלה ‪ .‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫ניצב ליסוד ‪ -‬מתחתיו ללא שרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪60‬‬ ‫או יותר‪ .3.5.1.1.‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫ניצב ליסוד או קורת יסוד דרך‬ ‫היסוד ללא שרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫אסור‬ ‫ניצב ליסוד או קורת יסוד דרך‬ ‫)‪(2‬‬ ‫היסוד בשרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫באישור יועץ ביסוס‬ .7‬מרחק מינימלי של ביב מיסודות וצינורות אחרים‬ ‫הגוף התת‪-‬קרקעי‬ ‫מרחק מינימלי‬ ‫מביב או משרוול‬ ‫הביב ‪ -‬בס"מ‬ ‫אופקי‬ ‫צינור מים‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫הערות‬ ‫אנכי‬ ‫‪30‬‬ ‫הביב תמיד תחתון‬ ‫צינור גז ללא שרוול‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫עפ"י ת"י ‪462‬‬ ‫צינור גז בשרוול‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫עפ"י ת"י ‪462‬‬ ‫כבל חשמל ראשי ‪ -‬הזנה לבנין‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כבל חשמל של הבנין‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כבל תקשורת וטלויזיה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מקביל לקצה יסוד‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫או יותר‪ .‬אם הנסיבות אינן מאפשרות‬ ‫חיבור זה‪ .‬באישור רשות הבריאות ובהסכמת הועדה‬ ‫המקומית‪ .‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫ניצב ליסוד או קורת יסוד ‪-‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מתחתיו בשרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪5‬‬ ‫או יותר‪ .7‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫מרחק‬ ‫מינימלי של‬ ‫ביב‬ ‫מיסודות‬ ‫וצינורות אחרים‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪5.3.‬לאשר את החיבור של ביב הבנין אל מערכת סילוק שפכים‬ ‫פרטית בהתאם לדרישות פרק ‪.3.‬ומטעמים‬ ‫מיוחדים שירשמו‪ .‬רשאי המהנדס‪ .‬רשאי המהנדס‪ .1.1‬‬ ‫כל בנין שמותקנות בו קבועות שרברבות יחובר לביוב ציבורי ולא יותקן‬ ‫בו או בתחומי הנכס מיתקן טיהור לשפכים‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬במקום סעיף ‪ 5.‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫מקביל לקיר בנין קיים‬ ‫‪150‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫או יותר‪ .1.1‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫חובת חיבור‬ ‫לביוב‬ ‫ציבורי‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪5.‬באישור רשות הבריאות‪ .2‬‬ ‫על אף האמור לעיל‪ .5‬בפרק ‪ 5‬להל"ת – ביב הבנין ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬במקום סעיף ‪ 5.‬להתיר התקנת מתקן טיהור לשפכים לשימוש חוזר‬ ‫בקולחים‪.1.‫תיקון‬ ‫פרק ‪5‬‬ ‫‪ .1.

9‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪------------------‬‬‫)‪ (31‬ק"ת התש"ס‪ .8‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫אסור אסור אסור אסור‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪71.9‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪32.‬‬ ‫)‪ (3‬אם שמירת מרחק זה בלתי אפשרית‪ .5‬‬ .2‬‬ ‫‪12.‬קוטר השרוול יהיה גדול בשלושה קטרים נומינליים לפחות מקוטר הביב‬ ‫העובר דרכו ולא פחות מ ‪ 200 -‬מ"מ‪.7‬‬ ‫‪16.‬מכנית ותרמית בהתאם לדרישות‬ ‫תקנות החשמל )התקנת כבלים במת שאינו עולה על מתח נמוך(‪ .‬עמ' ‪.5‬‬ ‫‪118.3‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסור‬ ‫‪22.6‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫אסור‬ ‫‪20.2‬‬ ‫הספיקה המירבית שמותר לחבר לצינור נקז בנין או ביב בקוטר מסויים תהיה‬ ‫כמפורט בטבלה ‪:5.9‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪23.‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬או פחות אם הכבל יוגן מבחינה חשמלית‪ .4‬‬ ‫‪6.2‬ספיקה מירבית בנקז בנין וביב הבנין‬ ‫קוטר קוטר‬ ‫הנקז פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫הערה‬ ‫מס'‬ ‫הספיקה המירבית בליטר לשניה שאפשר לחבר לכל קטע אופקי‬ ‫)‪(1‬‬ ‫של נקז הבנין או ביב הבנין‬ ‫השיפוע באחוזים‬ ‫)מ"מ(‬ ‫)מ"מ(‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪115‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסור אסור אסור‬ ‫‪122‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסור אסור אסור‬ ‫‪125‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪2.‬השרוול יהיה עמיד בעומס היסוד או קורת היסוד‪.5‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫אסור אסור‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫אסור‬ ‫‪37.4‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪0.7‬‬ ‫‪10.‬‬ ‫ד‪ .2‬‬ ‫‪49.‬התש"ס –‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪8.‬גמיש שלא יגרום‬ ‫לשיתוך )קורוזיה( לביב ולשרוול‪.3‬‬ ‫‪153.5‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪83.790‬‬ ‫‪57.0‬‬ ‫‪82.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪27.(31)2000‬‬ ‫)‪ (2‬א‪ .‬‬ ‫ג‪ .0‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪58.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪36.5.2‬‬ ‫‪6.5.0‬‬ ‫אסור אסור אסור אסור‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪45.8‬‬ ‫‪55.7‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪84.1‬‬ ‫‪97.8‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫‪66.0‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסור‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪1.5.7‬‬ ‫‪26.7‬‬ ‫‪41.9‬‬ ‫‪7.‬ינקטו אמצעיים להגנה מפני נזילות‬ ‫ושקיעות שיאושרו ע"י יועץ הביסוס‪" .6‬‬ ‫‪22.1‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫‪2.5.3‬‬ ‫‪36.0‬‬ ‫‪91.3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪34.2‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫בנקז בנין‬ ‫וביב‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪72.8‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪41.‬‬ ‫)‪ (3‬במקום סעיף ‪ 5.8‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסור אסור‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪14.‬‬ ‫ב‪ .4‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫טבלה ‪ .2‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪28.‬השרוול יבלוט ‪ 10‬ס"מ לפחות מכל צד של היסוד או קורת היסוד‪.5‬‬ ‫‪93.1‬‬ ‫‪108.5.1‬‬ ‫‪2.‬השרוול יאטם בקצוות בחומר איטום אטים מים‪ .9‬‬ ‫‪137.0‬‬ ‫‪50.

5 -‬‬ ‫)‪ (4‬לביב הבנין או לנקזי הבנין שההסתעפויות אליהם מחוברות לפי סעיף ‪.7.5.‬‬ ‫מלכודי דלק‬ ‫נוזלי‬ ‫‪5.‬מועדונים‪ .2‬דרגת מילוי‬ ‫מירבית ‪.5.1‬‬ ‫אישור‬ ‫‪5.5‬‬ ‫מלכודי‬ ‫שומן‬ ‫‪5.‬ואח"כ להפרידה במלכוד‪ .7‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫‪5.‬חול‬ ‫וחומרים אחרים המזיקים למערכת ביבי הבנין‪ .7.6‬‬ ‫מלכודים )כולל מלכודי שומן‪ .2‬‬ ‫מלכודי שומן יותקנו בקו הדלוחים המחובר למשטפי מטבח‪ .5 -‬‬ ‫)‪ (3‬לנקזי הבנין שההסתעפויות אליהם מחוברות לפי סעיף ‪ .7‬‬ ‫מלכוד שומן יהיה במבנהו ובגודלו בהתאם לתקן‪.‬או לקבועות מטבח דומות במפעלים כדלקמן‪ :‬מסעדות‪ .5.5.‬בתי קפה‪ .‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חישוב הספיקה יבוצע לפי סעיף ‪ 4.7‬‬ ‫מלכודים ומפרידים‬ ‫מתי הוא‬ ‫דרוש‬ ‫‪5.4.3‬‬ ‫גישה נוחה‬ ‫וניקוי‬ ‫‪5.‬‬ ‫גודלו‪ .3‬‬ ‫דרגת מילוי מירבית ‪.‬מטבחי מלון‪.7 -‬‬ ‫)‪ (4‬במקום סעיף ‪ 5.‬‬ ‫המלכוד יתוכנן באופן שלא יווצר כיס אויר אם יכוסה במכסה אטום‪ .‬למחסומי רצפה של‬ ‫מטבחים‪ .‬למכון הטיפול‬ ‫בשפכים או לתהליכי טיפול בשפכים‪.‬‬ ‫)‪ (2‬לביב הבנין או נקזי הבנין‪ .7.5.7.7.‬דרגת מילוי מירבית ‪.‬מזנונים‪ .7.‬שסכנת‬ ‫סתימת ביבם קיימת לפי דעתו של המהנדס‪.4.4‬‬ ‫הפרדה‬ ‫‪5.‬‬ ‫תערובת של מוצקים קלים וכבדים או של נוזלים ומוצקים בעלי משקל סגולי שונה‬ ‫אפשר להעביר דרך תהליך של טיפול‪ .‬המלכוד יוחזק בתנאי שימוש יעילים ע"י ניקויו מדי פעם בפעם‪.8‬‬ ‫מלכודי דלק נוזל או נפט יותקנו עבור מפעלי שרות למכוניות וחניונים באופן‬ ‫שיתאימו לדרישות המהנדס‪.2‬‬ ‫אוור מסייע‬ ‫‪5.‬טיפוסו ומקומו של כל מלכוד או מפרד יאושר ע"י המהנדס בהתאם לתקנים‪.7.7.‬לפי אישורו של‬ ‫המהנדס בהתאם לסעיף ‪.0.‬מלכוד עבור‬ ‫נוזלים דליקים‪ .‬‬ ‫קנטינות‪ .0.‬‬ .4.‬לביב הציבורי‪ .‬מפעלי מזון ובמוסדות אחרים‪ .‬‬ ‫שום נוזלי פסולת חוץ לאלה הדורשים טיפול והפרדה לא יוזרמו לתוך המלכוד‬ ‫המתאים‪.7.‬חול וכו'( יותקנו במקום בו שלדעת המהנדס הם‬ ‫דרושים לטיפול מתאים בפסולת נוזלית המכילה שומן‪ .3‬ולפי העומס ביחידות קבועה על פי‬ ‫מקדם הפיזור של הבנין‪.‬‬ ‫כל מלכוד יותקן במקום שהגישה אליו קלה‪ .‬ובצורה המאפשרת אמצעי טיפול‬ ‫מתאימים‪ .‬מרעילים או מזיקים יאוורר כראוי‪.0.‬‬ ‫טיפוס‬ ‫תקני‬ ‫‪5.12.‬דלוחים דליקים‪ .

1‬‬ ‫‪------------------‬‬‫)‪ (32‬י"פ התשס"ג‪ .2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫מערכת לסילוק שפכים פרטית תותקן באישור המהנדס ורשות הבריאות‬ ‫ובהסכמת הועדה המקומית‪ .‬‬ ‫מרחק מינימלי של רכיב מערכת לסילוק שפכים פרטית מרכיבים אחרים‪ .4‬‬ ‫איתור רכיבי‬ ‫מערכת סילוק‬ ‫שפכים פרטית‬ ‫‪6.‬לבטל ולמלא בקרקע טבעית את‬ ‫בורות הרקב‪ .6‬במקום פרק ‪ 6‬להל"ת – מערכת סילוק שפכים פרטית‪ .1.1‬א' ו‪ -‬ג' היא חובה בכל‬ ‫מערכת לסילוק שפכים פרטית‪.‬‬ ‫שהתקנתו תאושר על‪-‬ידי רשות הבריאות‪.‬‬ ‫חלחול הקולחים שלא באמצעות בור חלחול אסורה‪.1‬‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫תנאי התקנת‬ ‫מערכת לסילוק‬ ‫שפכים פרטית‬ ‫‪6.3‬‬ ‫ביטול מערכת‬ ‫לסילוק שפכים‬ ‫פרטית‬ ‫‪6.1‬‬ ‫מערכת לסילוק שפכים תהיה מורכבת מהרכיבים הבאים‪:‬‬ ‫)א( בור רקב כמפורט בסעיף ‪ 6.1.1.‬במקום בו הנסיבות אינן מאפשרות חיבור לביוב‬ ‫ציבורי‪.1.‬עמ' ‪.9‬‬ ‫"התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם"‪ :‬מערכת סילוק שפכים פרטית )להלן – ת"י‬ ‫‪ .3‬או מתקן טיהור שפכים אחר‪.‬להתחבר לביוב‬ ‫העירוני‪.‬‬ ‫רכיבי מערכת‬ ‫סילוק שפכים‬ ‫פרטית‬ ‫‪6.3.‬‬ ‫)ב( תא פילוג‪.‬‬ ‫עם חיבורו של הביב הפרטי לביב הציבורי או לביב המאסף‪ .‬ככל הניתן‪ .3.2‬‬ ‫המערכת תותקן בהתאם לדרישות פרק זה והתקן הישראלי ת"י ‪.(1205.2.(32)1205.2.‬בורות החלחול או כל מערכת לסילוק שפכים פרטית אחרת‪.‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫התקנה על פי‬ ‫דרישות ההל"ת‬ ‫והתקן‬ ‫‪6.1.1‬‬ .3‬‬ ‫‪6.3.2‬‬ ‫איתור מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫‪6.9‬מיקום המערכת יקבע כך שיתאפשר בעתיד‪ .‬יש לסתום את‬ ‫ההסתעפות למערכת לסילוק שפכים פרטית‪ .‬‬ ‫התקנת תא פילוג היא חובה בכל מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫הכוללת יותר מבור חלחול אחד‪.1537‬‬ ‫התקנת הרכיבים המפורטים בסעיף ‪ 6.3.‫החלפת‬ ‫‪ .1.‬‬ ‫)ג( בור חלחול‪.1.‬יסודות‬ ‫ומקורות מי שתיה יקבע לפי טבלה ‪:6.4‬‬ ‫‪6.‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪6‬‬ ‫" פרק ‪ – 6‬מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫‪6.3.1.1.

‬‬ ‫‪6.1.‬אגם או מעיין יש לקבל אישור מיוחד מרשות הבריאות‪.‬‬ ‫)‪ (4‬למרחקים מנחל‪ .3.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 6.3‬‬ ‫)‪ (3‬המרחק נמדד מדופן הקרקע החפורה הקרובה ביותר‪.1‬נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין מגורים ובנין שיש בו‬ ‫לינה‬ .7‬לביב מקביל‬ ‫קיר בנין קיים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫בור חלחול‬ ‫)‪(3‬‬ ‫_____‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫גבול המגרש‬ ‫_____‬ ‫)‪(6‬‬ ‫_____‬ ‫תא ספיגה‬ ‫______‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק נמדד מהקצה הקרוב ביותר של הדופן החיצונית‪.1‬‬ ‫נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין מגורים ובנין שיש בו לינה יהא‬ ‫בהתאם לטבלה ‪:6.6.3.‬התשנ"ה – ‪1995‬‬ ‫כמפורט בטבלה ‪ 5.‫טבלה ‪ .3‬‬ ‫בורות רקב‬ ‫נפח הנוזלים‬ ‫בבורות רקב‬ ‫לבנין מגורים‬ ‫ולבנין שיש בו‬ ‫לינה‬ ‫‪6.1‬איתור רכיבי מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫רכיבי מערכת לסילוק‬ ‫שפכים‬ ‫מ‪) :‬מטרים(‬ ‫המרחק המינימלי במטרים של‪:‬‬ ‫בור‬ ‫רקב‬ ‫תא‬ ‫פילוג‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫מקור מי שתיה‬ ‫קצה יסוד או קורת יסוד‬ ‫)‪(2) (1‬‬ ‫בור‬ ‫חלחול‬ ‫‪(3‬‬ ‫תא‬ ‫ספיגה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לפי תקנות בריאות העם )תנאים תברואיים‬ ‫לקידוח מי שתיה(‪ .3.‬‬ ‫)‪ (2‬לרבות מתקן טיהור שפכים שאינו בור רקב כמפורט בסעיף ‪.6.‬‬ ‫)‪ (5‬כפוף להנחיות יועץ ביסוס‪.2.3.

5‬‬ ‫עד ‪32‬‬ ‫‪5.3.3‬‬ ‫המספר המקסימלי של האנשים‬ ‫המשתמשים במיתקן‬ ‫הנפח המינימלי של הנוזל במיכל‬ ‫מספר‬ ‫מ"ק‬ ‫עד ‪6‬‬ ‫‪2.3.0‬‬ ‫עד ‪18‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מעל ‪60‬‬ ‫‪) 0.5‬‬ ‫עד ‪14‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫עד ‪26‬‬ ‫‪4.‬‬ .‬בליטרים‬ ‫מוסד לילדים עד גיל שנתיים ללא לינה‬ ‫ומוסד לילדים מגיל שנתיים עד ‪ 6‬ללא‬ ‫לינה‬ ‫‪50‬‬ ‫מיתקן חינוך לילדים מעל גיל ‪ 6‬ללא‬ ‫לינה‬ ‫‪15‬‬ ‫בניין משרדים‬ ‫‪25‬‬ ‫בנין המשמש להתקהלות ציבור‬ ‫למטרות פנאי‬ ‫‪7-10‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬על אף האמור בטבלה‪ .‬‬ ‫מותר לפצל את נפח הנוזלים בבור רקב לשני תאים‪ .2‬נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין שאין בו לינה‬ ‫סוג הבנין‬ ‫נפח הנוזלים המינימלי לכל אדם‬ ‫המשתמש במיתקן‪ .1‬תוספת לכל נפש(‬ ‫נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין שאין בו לינה יחושב בהתאם לטבלה‬ ‫‪:6.3.‬לא יפחת נפח בור הרקב מ‪ 2000 -‬ליטר‪.5‬‬ ‫עד ‪22‬‬ ‫‪4.‬נפח תא הכניסה לא יפחת‬ ‫משני שליש מנפחו הכללי של המיכל‪.2‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 6.‫נפח הנוזלים‬ ‫בבורות רקב‬ ‫לבנין שאין בו‬ ‫לינה‬ ‫‪6.3.2‬‬ ‫בורות רקב‬ ‫רבי‪-‬תאים‬ ‫‪6.0‬‬ ‫עד ‪10‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫עד ‪60‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫עד ‪42‬‬ ‫‪5.

‬לפי טבלה ‪ .‬סוליה נוקשה של סלע ושכבות קרקע אטימות אחרות‬ ‫אינן מתאימות לבנין בור חלחול‪.6.5.4.5.‬‬ ‫)‪ (2‬מי עיבוי ממערכת מיזוג אויר‪.5.(32)1205.2‬‬ ‫בצינורות המוצא של תא הפילוג יותקנו סגרים‪.6.‬‬ ‫מבנה הקרקע‬ ‫‪6.(32)1205.5.12.5‬‬ ‫אסור לבצע בור חלחול שההפרש בין מפלס קרקעיתו והמפלס המירבי של מי‬ ‫תהום קטן מ‪ 2 -‬מטר‪.4.5‬י‪.9‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫שטח הספיגה המינימלי של תא ספיגה יקבע כאמור בסעיפים ‪ 6.‫בורות רקב יתאימו לדרישות ת"י ‪.4‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫שרטוטים‬ .9‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫תא פילוג‬ ‫מתי הוא דרוש‬ ‫‪6.2‬לא‬ ‫יעלו על ‪ 1.(32)1205.‬‬ ‫התאמה לתקן‬ ‫‪6.‬יותקן במוצאו‬ ‫של בור הרקב תא פילוג‪.3.‬‬ ‫מגופים‬ ‫‪6.5.‬‬ ‫שטח ספיגה‬ ‫דרוש‬ ‫‪6.2‬ו‪ 6.6.‬‬ ‫מבנה‬ ‫‪6.‬ק‪.‬‬ ‫חישוב שטח‬ ‫ספיגה של בור‬ ‫ספיגה‬ ‫‪6.4‬‬ ‫חרסית כבדה והדוקה‪ .6‬‬ ‫תא ספיגה‬ ‫מתי תא ספיגה‬ ‫מותר‬ ‫‪6.‬‬ ‫שטח ספיגה‬ ‫דרוש‬ ‫‪6.(32)1205.1‬‬ ‫תא ספיגה ישמש לספיגת דלוחים מקבועה מאחד מהמקורות הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקבועות שסך הכל ערכי יחידות הקבועה שלהם‪ .9‬‬ ‫מבנה‬ ‫‪6.3‬‬ ‫בחישוב שטח הספיגה האפקטיבי של בור חלחול יובא בחשבון שטח המגע עם‬ ‫הקרקע מתחת למפלס צינור הכניסה לבור ללא שטח הקרקעית‪.3‬‬ ‫תא הספיגה יתאים לדרישות ת"י ‪.5.2‬‬ ‫שטח הספיגה האפקטיבי המינימלי הנדרש בבור חלחול יקבע על‪-‬ידי יועץ‬ ‫הקרקע‪.6‬‬ ‫מבנה בור חלחול יתאים לנדרש בת"י ‪.‬‬ ‫איסור התקנה‬ ‫במפלס הקרוב‬ ‫למי תהום‬ ‫‪6.4.‬‬ ‫מבנה בור‬ ‫חלחול‬ ‫‪6.5‬‬ ‫בור חלחול‬ ‫אפשרויות‬ ‫ספיגה‬ ‫‪6.4.3 -‬לבור‬ ‫חלחול‪.1‬‬ ‫ספיגת הקולחים לקרקע תבוצע באמצעות בורות חלחול‪.5.9‬‬ ‫‪6.5.3‬‬ ‫מבנה תא הפילוג והתקנתו יתאימו למפורט בת"י ‪.1‬‬ ‫כדי להבטיח חלוקה שווה של השפכים לכל קווי מערכת הסילוק‪ .

‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪6.7.3.1‬‬ .‬מעמדו הינו‬ ‫כמפורט בסעיף ‪:1.1‬‬ ‫השרטוט המובא להלן בא להבהיר את המפורט בסעיפי פרק זה‪ .

7.1.2‬‬ ‫שיטות ניקוז החצרות‬ ‫‪7.7.4.1.1.‬כאמור בס"ק ‪.2 -‬יסולקו המים למערכת ניקוז או‬ ‫תיעול באופן שלא יגרם כל נזק או מפגע לבניין או לסביבה‪.1‬‬ ‫שטחים מרוצפים‪ .4‬‬ ‫חובת חלחול‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7.‬כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת‬ ‫כאמור בפסקאות ‪ 7.‬מרפסות וחצרות‪ .‬‬ ‫‪7.‬מרפסות ומכל שטח הנכס יטופלו כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪7.1.1.‬לפי‬ ‫הענין‪:‬‬ ‫‪ 7.‬בין‬ ‫השאר‪ .4.2‬מערכת תיעול שתחובר לתיעול הציבורי או לתא שפיכה שיותקן ליד‬ ‫אבן השפה של המדרכה שברחוב הסמוך‪.‬יבוצע הניקוז באמצעות מיתקן של שאיבת מי גשם מהשטחים‬ ‫הנמוכים‪ .2.7.4.1.‬לרבות חצרות פנימיות )להלן ‪ -‬חצרות(‬ ‫וגגות‪ .‬‬ ‫באישור המהנדס‪ .1.2‬‬ ‫הם יוחדרו לקרקע בתחום הנכס ובלבד שמדובר בקרקע מחלחלת‪.‬‬ ‫אם רום פני החצר נמוך בפחות מ‪ 20 -‬ס"מ מרום פני המכסה של התא המיועד‬ ‫לקלוט מי גשם‪ .2‬‬ ‫ניקוז מי גשם ייעשה באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבנין הסמוך או לסביבה‪.4.1‬ו‪ .2.7‬במקום פרק ‪ 7‬להל"ת – נקזי גשמים‪ .‬‬ ‫באישור המהנדס‪ .‬יבוצע הניקוז באחת משתי השיטות הבאות או בשילובן‪ .‬ייעשה על פי הוראות פרק זה באישורו של‬ ‫המהנדס‪:‬‬ ‫אם רום פני החצר גבוה ב‪ 20 -‬ס"מ או יותר מרום פני המכסה של התא המיועד‬ ‫‪7.‫החלפת‬ ‫‪ .2.‬‬ ‫הגנה על‬ ‫הסביבה‬ ‫‪7.3‬‬ ‫ניקוז מי גשם מחצרות אל מחוץ לגבולות הנכס‪ .2‬‬ .‬אלא רק במקרה מיוחד‪ .1‬‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫חובת הניקוז‬ ‫‪7.‬כמפורט בס"ק ‪.1‬זרימה עילית‪.‬‬ ‫‪7.2.3‬‬ ‫מי גשם לא ינוקזו לתוך הביב‪ .‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪7‬‬ ‫" פרק ‪ – 7‬נקזי גשמים‬ ‫‪7.2.‬על הבנין ויסודותיו בפני רטיבות ולמנוע סכנה ותנאים בלתי תברואיים‬ ‫לבני‪-‬אדם‪.1.1.1.‬בפסקה זו "נכס סמוך" – נכס הגובל בנכס נושא‬ ‫הבקשה או מצוי בקרבתו לרבות שטח ציבורי בבעלות הרשות‬ ‫המקומית‪.1‬‬ ‫לקלוט מי גשם‪ .1‬‬ ‫‪7.1.‬שיחובר לתיעול הציבורי או לתא שפיכה‪ .1.4.4.4‬‬ ‫מי גשם מגגות מרצפות‪ .2.1.4‬‬ ‫החדרת מים לקרקע באזורי תעשיה תהיה באישור רשות הבריאות‪.‬‬ ‫איסור הניקוז‬ ‫לתוך ביב‬ ‫‪7.‬כי אין קרקע מחלחלת בנכס – יוחדרו מי הגשם‬ ‫לקרקע מחלחלת בנכס סמוך ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת בעל‬ ‫הנכס הסמוך‪ .‬ינוקזו על‪-‬ידי מערכת נפרדת כמפורט ביתר הוראות פרק זה כדי להגן‪ .2‬‬ ‫‪ 7.

‬‬ ‫כפוף לאמור בסעיף ‪ .3‬מותר לנקז מי גשם לתוך הביב‪ .1.2‬‬ ‫טבלה ‪ – 7.1.‬‬ ‫‪ 7.3.3.1.‬‬ ‫‪7.2‬חומרים לביצוע גשימות‬ ‫החומר‬ ‫התאמה לתקן‬ ‫ישראלי‬ ‫פח פלדה מגולבן‬ ‫סוג‬ ‫הבנין‬ ‫התקנה גלויה‬ ‫א'‬ ‫ב' ג'‬ ‫ד'‬ ‫התקנה‬ ‫התקנה‬ ‫סמויה אופקית או‬ ‫בשיפוע‬ ‫ז'‬ ‫ו'‬ ‫ה'‬ ‫‪I‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪II III‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צינור פלדה מגולבן‬ ‫ת"י ‪103‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫צינור יצקת ברזל‬ ‫ואביזרים‬ ‫ת"י ‪124‬‬ ‫ת"י ‪125‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫צינור פלדה שחור‬ ‫ת"י ‪530‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫צינור ‪ PVC‬קשיח‬ ‫ופוליפרופילן‬ ‫ת"י ‪576‬‬ ‫ת"י ‪958‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צינור עשוי‬ ‫פוליאטילן בצפיפות‬ ‫גבוהה )‪(PE-80‬‬ ‫ת"י ‪4476‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ +‬מותר.1‬מחוץ לבנין‪ .‫‪7.3‬בתוך קירות הבנין שאינם חלק משלד הבנין‪.‬במקום בו ישנה גישה אליה‪.3.‬‬ ‫שיטות ניקוז הגגות והמרפסות‬ ‫הגגות ינוקזו באמצעות גישמות )צינורות גשם אנכיים על כל שינויי הכיוון( ויחולו עליהן‬ ‫הוראות אלה‪:‬‬ ‫מיקומה של הגישמה יכול להיות‪:‬‬ ‫‪7.4‬בתוך עמודים או בתוך קירות נושאים‪ .2‬‬ ‫הגישמה תהיה עשויה מחומר המתאים למקום התקנתה‪ .‬בור‬ ‫חילחול‪ .‬‬ ‫‪ 7.‬חפירי חילחול‪ .3. ‪ -‬אסור‬ .‬על פני קירות חוץ‪.‬באישור מתכנן שלד הבנין‪.1.2.3‬‬ ‫במידת הנדרש יש להשתמש במיתקן סילוק פרטי‪ .2‬בפנים הבנין‪ .3.1.3‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪ 7.‬אם הוא מותאם לכושר הספיגה של הקרקע ולשטח‬ ‫המנוקז ואם נוקטים אמצעים נגד חדירת מים לתוך הבנין‪.‬אם השטח המנוקז‬ ‫הוא חצר פנימית ששטחה אינו עולה על ‪ 40‬מ"ר‪ .7.2.3.3.7.1‬‬ ‫‪ 7.‬הוא בלתי מקורה או מקורה‬ ‫בחלקו‪ .‬לסוג הבנין‪ .‬כגון‪ :‬קידוח חילחול‪ .‬הכל‬ ‫כמפורט בטבלה ‪.‬והחיבור לביב נעשה באמצעות מחסום‪.3.

45‬העשויה מיצקת ברזל או מפלדה‪ .2‬הגישמה על חיבוריה תעמוד בתנאי לחץ מירבי שעשוי להיווצר‬ ‫בתחתיתה‪.‬‬ ‫‪ 7.3.‬תחובר‬ ‫הגישמה אל תא בקרה למי גשם‪.‬ומעל מיפלס פני הקרקע הסופיים ‪-‬‬ ‫בין ‪ 15‬ס"מ עד ‪ 20‬ס"מ‪..I‬בנין שאיננו בנין גבוה או בנין רב‪-‬קומות כמשמעותם בתקנות‪.4‬‬ ‫לגישמה יהיו פתחי ניקוי‪ .4.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪ 7.II‬בנין גבוה כמשמעותו בתקנות‪.‬‬ ‫גישמה עשויה מצינור פלדה שחור מותרת לשימוש רק כאשר הצינור‬ ‫מצופה בפנים שכבת מגן בפני שיתוך ובשימוש בהתקנות גלויות‪ .3.5.‬‬ ‫גישמה עשויה מפח פלדה מגולבן אסורה לשימוש גם בהתקנות גלויות‬ ‫אם היא מותקנת בתוך חללים מקורים המיועדים לשמש שטח פרטי‬ ‫פתוח‪.‬‬ ‫‪7.2.2.‬למעט קומה שנועדה לשמש כולה מקלט‪.‬יותקן פתח נוסף עם‬ ‫גישה אליו שתאפשר ניקוי הגישמה‪ .‬‬ ‫‪7.3.3.‬‬ ‫‪ 7.2‬‬ ‫‪7.3.‬כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫ד' ‪ -‬כנ"ל‪ .3.3.‬אולם מוגנת גם בפני פגיעה מכנית‪.‫‪7.‬‬ ‫ג' ‪ -‬גישמה מוגנת בפני השפעות אקלימיות חיצוניות‪.4.3.2.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫ז' ‪ -‬גישמה אופקית או בשיפוע‪ .III‬בנין רב‪-‬קומות כמשמעותו בתקנות או בנין שיש בו בנוסף‬ ‫לקומות מעל לכניסה הקובעת לבנין גם ‪ 3‬קומות לפחות מתחת‬ ‫לכניסה האמורה‪ .3.2.3‬‬ ‫היה המרחק האנכי בין שני פתחים גדול מ‪ -15‬מ'‪ .3‬‬ ‫על חיבורי הגישמה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪ 7.3.3.2‬במקרה ולא מתאפשרת שפיכה חופשית מעל פני הקרקע‪ .‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫הגישמה תיגמר באחת משתי צורות אלה‪:‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫התקנה גלויה‬ ‫א' ‪ -‬גישמה חשופה להשפעות אקלימיות חיצוניות‪.6‬‬ ‫‪ .4‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫המרפסות ינוקזו כמפורט להלן‪:‬‬ .‬‬ ‫‪7.‬אולם חשופה גם בפני פגיעה מכנית‪.2.3.3‬‬ ‫‪7.3.1‬במקרה של שפיכה חופשית מעל פני הקרקע‪ .4.‬אם‬ ‫הצינור יצופה שכבת מגן כאמור גם בחוץ‪.3.‬תיגמר הגישמה בזווית‬ ‫יציאה של בין ‪ 30‬עד ‪ .‬‬ ‫התקנה סמויה – עמודה ה'‬ ‫התקנה אופקית או בשיפוע‬ ‫ו' ‪ -‬גישמה אופקית או בשיפוע בהתקנה גלויה או במלוי הרצפה‪.1‬חיבורי הגישמה יתאימו לחומר ממנו עשויה הגישמה ויהיו אטומים‪.1‬לכל גישמה יהיה פתח ומכסה בקרה בחלקה העליון ובכל שינוי כיוון‬ ‫שלה‪.‬נקודת‬ ‫השפיכה של המים בזווית היציאה תהיה מרוחקת ממישור פני הקיר‬ ‫או העמוד ‪ -‬בין ‪ 5‬ס"מ עד ‪ 15‬ס"מ‪ .‬בתוך תקרת או רצפת בטון מזוין‪.5‬‬ ‫‪7.3.‬‬ ‫ב' ‪ -‬כנ"ל‪ .5.3.3.2‬לפתח האמור תהיה גישה לצרכי ניקוי של הגישמה‪.‬כאמור‪.1‬‬ ‫סוג הבנין‬ ‫‪ .3.3.2.

‬ינוקזו באמצעות‬ ‫גישמה‪ .4.7.‬‬ ‫במקרה של שימוש בזרבוביות‪ .‬הן יותקנו בצורה שלא ייגרם כל נזק או‬ ‫מיפגע לבני אדם או לרכוש‪.1‬‬ ‫‪7.‬כדלהלן ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 7.1‬‬ ‫או באמצעות זרבוביות‪.4‬‬ ‫הוראות שבטבלה ‪ 7.‬‬ ‫קוטר של הגישמה ושל מוצא של קולט מי גשם לא יפחת מ‪ 110 -‬מ"מ‪ .3‬‬ ‫‪7.4.5‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שטח הגג המוטל המירבי‬ ‫מטרים רבועים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנתונים שבטבלה מבוססים על שיעור שיא של ‪ 100‬מ"מ גשם לשעה‬ ‫)‪ (2‬למרפסת בלבד‪.‬‬ ‫המרפסות בבנינים אחרים ינוקזו או בדרך המתוארת בס"ק ‪.‬ינוקז בגישמה‪ .‬‬ ‫קולטי מי גשם מהגגות‬ ‫כל שטחי הגג ינוקזו באמצעות קולטי מי גשם‪ .7‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫האחרות‪.‬‬ ‫‪7.6.‫‪7.2‬‬ ‫‪7.4.3.4.‬‬ ‫‪7.‬נפרדת ממערכת הגישמות‬ ‫המנקזות שאר הגגות‪ .4‬‬ ‫המרפסות בבנינים גבוהים ובבנינים רבי‪-‬קומות‪ .4‬גודל הגישמה ומוצא של קולט מי גשם‬ ‫הקוטר הנומינלי של גישמה ושל מוצא הקולט‬ ‫מ"מ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫אינטשים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2.‬קרינת השמש וההשפעות האקלימיות‬ ‫‪7.3.‬למעט השטחים המנוקזים אל מזחלות‬ ‫תלויות‪ .1‬‬ ‫חיבורו אל הגישמה יהיה ישיר או באמצעות נקז הגג‪.‬למעט מקרים בהם אין כל סכנה של הצפת הגג הנמצא‬ ‫במיפלס הנמוך ביותר‪.3.3.4.2‬‬ ‫הוא יהיה עשוי מחומר עמיד בפני שיתוך‪ .6.‬ועל הקולטים האלה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫מיקומו יהיה סמוך ככל שניתן לגישמה אליה הוא מתחבר‪.‬‬ .‬ויחולו‬ ‫‪7.‬נפרדת ממערכת גישמות המנקזות את הגגות של הבנינים‬ ‫האמורים‪.‬‬ ‫כל גג הנמצא בבנין במיפלס שונה‪ .6.4‬ושל סעיפי המשנה‪ .3.4.6.

2‬קוטר של נקז הגג יהא זהה לקוטר מוצא הקולט‪.‬יחשב‬ ‫השטח המוטל המירבי של גג בתוספת ‪ 50%‬משטח הקירות האנכיים‬ ‫המתרוממים מעליו כאמור‪.7.3.‬לרבות נקז הגג והגישמה‪ .‬יותקנו לפחות ‪ 2‬מוצאים שקוטרם של כל אחד מהם לא‬ ‫יפחת מ‪ 100 -‬מ"מ‪ .2‬‬ .‬הכל כמפורט בטבלה ‪:7.‬ואם שטחו של הגג המוטל המירבי גדול מ‪-‬‬ ‫‪ 150‬מ"ר‪ .7‬‬ ‫כל קולט מי גשם‪ .‬יהא שטחו שווה לשטח של‬ ‫החתך העגול של המוצא‪ .‬הכל בהתאמה‬ ‫לתנאים שנקבעו בטבלה ‪.5 -‬פעם שטח החתך של מוצא הקולט‪.‬‬ ‫‪7.6.5.4.2‬‬ ‫גודל המזחילה ייקבע על פי גודל השטח המוטל המרבי של הגג ובהתאם‬ ‫לשיפועים‪ .4.5‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫מזחילות‬ ‫כל השטחים של גגות משופעים ינוקזו באמצעות מזחילות שיתחברו ישירות אל הגישמות‪.‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫ועל המזחילות יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫המזחילה תהיה עשויה מפח פלדה מגולוון או פלדה או חומר אחר‪ .‬הדרוש לניקוז הגג‪ .4.5.5‬‬ ‫כל קולט מי גשם יצויד במכבר הבולט מעליו‪ .6.‬מותר להתקין גישמה בקוטר ‪ 90‬מ"מ לניקוז מרפסות בלבד‬ ‫בתנאי ששטח של מרפסת בודדת לא יעלה על ‪ 25‬מ"ר והשטח הכולל המנוקז של‬ ‫מספר מרפסות לא יעלה על ‪ 50‬מ"ר כמצוין בטבלה ‪.3‬על נקז הגג יחולו הוראות שבסעיף ‪.2‬‬ ‫‪7.5.1‬‬ ‫לתנאים שנקבעו בטבלה ‪.4.1.2‬היה החתך של מוצא של הקולט מלבני‪ .2‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .‫‪ 7.2‬‬ ‫‪ 7.7.‬‬ ‫יש להתקין נקז גג ויחולו עליו הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪ 7.‬והמחוברים כל אחד מהם לגישמה נפרדת‪.4.‬יותקן בדרך המבטיחה אטימות‬ ‫מוחלטת‪.‬הכל בהתאמה‬ ‫‪7.1‬מספר המוצאים של קולטי מי גשם‪ .‬כפול ‪.7.4.4.3.4.4.‬שטח המעבר החופשי דרך המכבר‬ ‫לא יפחת מ‪ 1.6‬‬ ‫‪7.1‬נקז הגג יהא עשוי מיצקת ברזל או פלדה או חומר אחר‪ .4‬‬ ‫‪7.4.6.‬ייקבע על פי‬ ‫תכנון השיפועים של הגג‪ .3‬בבנין רב קומות שמעליו מתרוממים קירות אנכיים ולאורכם קיימת‬ ‫זרימה של מי גשם אל אותו הגג בגלל רוחות המנשבות באזור‪ .7.6‬‬ ‫במקרה והציר האנכי של קולט מי גשם אינו חופף את הציר האנכי של הגישמה‪.4.4.4.

6‬‬ ‫מ"מ‬ ‫אינטשים‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫מטרים רבועים‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪930‬‬ ‫המזחילות ייבנו בצורת חצי עיגול או בצורה אחרת בעלת חתך ששטחו שווה‬ ‫לשטחו של חצי עיגול‪ .2‬גודל המזחילה‬ ‫קוטר המזחילה‬ ‫שטח המוטל המירבי של הגג בהתאם לשיפועים שונים‬ ‫‪½%‬‬ ‫‪7.‬הכל כמפורט בטבלה ‪.1‬‬ .‫טבלה ‪ – 7.3‬קצה הגג המשופע בחלקו הנמוך יהיה מרוחק מקו הבנין לפחות ‪30‬‬ ‫ס"מ‪.4‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫הגג ובהתאם לשיפועים‪ .4.3‬‬ ‫‪7.4.‬כפול ‪.4‬תובטח הרחקת המים מהבנין‪.6.‬‬ ‫נקזי גשם אופקיים‬ ‫על צנרת המיועדת להובלת מי גשם בתוך הבנין )להלן ‪ -‬נקזי גשם אופקיים( יחולו הוראות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫הקוטרים של נקזי גשם אופקיים ייקבעו על פי גודל השטח המוטל המירבי של‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪ 7.4.5.5.5.6.5.4.7.5.2‬השטח המוטל המירבי של הגג לא יהיה גדול מ‪ 40 -‬מ"ר‪.2‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .‬‬ ‫‪ 7.1.5.‬ניתן לנקז גג משופע או קטע של גג משופע ע"י שפיכה‬ ‫חופשית ובלבד שמתקיימים התנאים כדלהלן‪:‬‬ ‫‪ 7.1‬הגג המשופע והשטח אליו נשפכים המים שייכים לנכס אחד‪.5.

‬הכל כמפורט בטבלה ‪:7.1‬‬ .5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫מטרים רבועים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנתונים שבטבלה מבוססים על שיעור שיא של ‪ 100‬מ"מ גשם לשעה‬ ‫)‪ (2‬למרפסת בלבד‪.‬אבל בכל מקרה לא יותקנו הנקזים האמורים בשיפוע יותר קטן מ‪-‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫על אף האמור בטבלה ‪ .6.0.1‬ניתן להתקין נקזי גשם אופקיים בעלי קוטר גדול‬ ‫יותר מ‪ 200 -‬מ"מ ובשיפועים מעל ל‪ .2‬‬ ‫‪7.4% -‬אם חישוב הספיקה העוברת בהם‬ ‫מאפשר זאת‪ .5%‬‬ ‫תיעול‬ ‫על צנרת המיועדת לתיעול יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪7.‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 7.7.6.6.7.1‬‬ ‫הצנרת תהיה עשויה מחומר מתאים‪ .‬‬ ‫‪7.7.1‬גודל נקזי גשם אופקיים‬ ‫הקוטר הנומינלי של נקז‬ ‫גשם‬ ‫שטח המוטל המרבי של הגג עבור נקזי גשם‬ ‫בהתאם לשיפועים השונים‬ ‫‪1%‬‬ ‫מ"מ‬ ‫אינטשים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2.

6‬‬ ‫‪7.4‬למעט דרישות סעיפים קטנים ‪5.‬‬ ‫)ב( הבנייה של תאי שפיכת מי גשם האמורים תבוצע בהתאם לדרישות‬ ‫המהנדס ובאישורו‪ .‬אם הם נמצאים מחוץ לגבולות הנכס‪.7.‬הזורמים על פני החצרות‪ .7.3‬ו‪ .5.5.‬‬ .‬והם יבנו מבטון מזוין‪.8‬‬ ‫חיבורים אסורים‬ ‫איך לחבר אל מערכת מי‪ -‬גשם מערכות אחרות כל שהן‪.‬אם לדעתו נסיבות הענין‬ ‫מחייבות זאת‪ .2‬‬ ‫המחברים של הצנרת יתאימו לדרישות סעיפים ‪ 4.‬אם‬ ‫הוא מצופה בפנים ובחוץ‬ ‫שכבת מגן בפני שיתוך‬ ‫צינור יצקת ברזל‬ ‫ת"י ‪124‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫אין‬ ‫צינור פלסטיק קשיח‬ ‫ת"י ‪884‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫אין‬ ‫צינור פלסטיק עשוי‬ ‫פוליאטילן בצפיפות‬ ‫גבוהה )‪(PE-80‬‬ ‫ת"י ‪4476.‬הכל לפי הענין‪.‬‬ ‫תאי קליטה של מי גשם‪ .‬ייקבעו במקומות הנמוכים‬ ‫ביותר של השטחים המנוקזים‪.1‬חומרים לביצוע תיעול‬ ‫החומר‬ ‫התאמה לתקן‬ ‫ישראלי‬ ‫הערות‬ ‫התקנה‬ ‫מתחת‬ ‫לבנין‬ ‫מחוץ‬ ‫לבנין‬ ‫צינור פלדה שחור‬ ‫ת"י ‪530‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫הצינור מותר לשימוש‪ .4‬ו‪.4.1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫התקנה מחוץ לבנין בהתאם‬ ‫להוראות המתכנן‬ ‫‪ +‬מותר.‬‬ ‫‪7.4 -‬לפי הענין‪.4‬‬ ‫ו‪.7.‬‬ ‫גם לפי הוראות סעיפים קטנים ‪ 5.7.4.4.7.5‬‬ ‫‪7.‫טבלה ‪ – 7.7.‬‬ ‫‪7.8 -‬‬ ‫)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(‪ .‬רשאי המהנדס‪ .7‬‬ ‫‪7.8 -‬‬ ‫)א( בכפוף לאמור בסעיף ‪ .‬אבל‬ ‫לא יותקן תיעול בעל קוטר שיפחת מ‪ 160 -‬מ"מ‪ .2‬ייקבעו תאי שפיכת מי גשם ליד אבן השפה של‬ ‫המדרכה‪ . ‪ -‬אסור‬ ‫‪7.4‬‬ ‫הקוטרים של הצנרת ושיפועה ייקבעו על פי חישוב הספיקה העוברת בצנרת‪ .4.‬והשיפוע של הצנרת בין שני תאי‬ ‫בקרה יהיה אחיד‪.4.‬כולם או מקצתם‪.7.‬להורות לבצע את תאי הבקרה האמורים‪ .3‬בהתאמה‪ .‬‬ ‫)א( על תאי בקרה יחולו הוראות סעיף ‪ 5.3‬‬ ‫על הנחת צנרת תיעול יחולו הוראות סעיף ‪ 5.‬‬ ‫‪7.7.

1‬‬ ‫הדוגמאות המובאות להלן‪ .‬‬ ‫בכל דירה‪:‬‬ ‫* חדר שרותים הכולל ‪ 1‬אסלה‪ 1 .3.‬קטרי הנקזים וקטרי צנרת המים‬ ‫‪.‬‬ ‫בנין בן ‪ 12‬קומות‪ .‬‬ ‫‪1.3.3‬ספיקות‪.1.‬הינן תקציר להבהרה בלבד ומתייחסות למערכות‬ ‫הנקזים ואספקת המים לצריכה‪ .6.‬בקרה ובדיקה ‪-‬‬ ‫פרק ‪8‬‬ ‫)‪ (1‬במקום סעיף ‪ 8.1‬‬ .‬‬ ‫* חדר שירותי הורים הכולל אסלה‪ .‫תיקון ‪ .2‬‬ ‫ההפניות בנספח זה הינן לסעיפי וטבלאות הל"ת‪ .‬המערכות יתוכננו ויבוצעו לפי כל דרישות‬ ‫הל"ת‪.1‬‬ ‫כללי‬ ‫דוגמאות‬ ‫והבהרות‬ ‫לתכנון‬ ‫‪1.3.‬שהותקנו כדין‪ .‬כיור רחצה‪ 1 .3.‬אמבט ו‪ 1-‬מכונת כביסה ביתית‪.1‬דוגמאות לקביעת מספר הסידורים התברואיים‬ ‫המינימליים‪ .‬יוגשו תכניות של‬ ‫המיתקנים הקיימים‪.‬‬ ‫כמות הקבועות מתאימה לדרישות המופיעות בטבלה ‪.5‬‬ ‫הוצע השימוש בבור רקב או בבור חלחול‪ .‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫הצורך במאגרי מים‪.‬שיטת האיוור‪ .8‬בפרק ‪ 8‬להל"ת – הגשת תכניות בניה‪ .5‬‬ ‫הצורך בהגברה ו‪/‬או הפחתת לחצי המים בבנין‪.9‬במקום נספח ‪ 1‬להל"ת – תזרים פעילויות ודוגמאות לקביעת מספר הסידורים התברואיים‬ ‫המינימליים‪ .‬כיור רחצה ומקלחת‪.‬יבוא‪:‬‬ ‫" נספח ‪ .3.‬אלא אם נאמר אחרת‪.‬שיטת האיוור וקטרי הנקזים‪ .‬‬ ‫‪ .‬בכל קומה ‪ 4‬דירות‪.3.1.3‬‬ ‫לפני תכנון מערכת אספקת המים‪ .‬הקיימים‪ .‬יש לברר ולבדוק את הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫איפיון רשת‬ ‫המים‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪ 1.1‬‬ ‫‪1.1‬קוטר הצנרת הראשית המזינה את הבנין‪.‬‬ ‫* חדר שירותי אורחים הכולל אסלה וכיור‪.2‬‬ ‫דוגמא א'‪ :‬בנין מגורים‬ ‫‪ 1.3.‬‬ ‫הפניות‬ ‫‪1.2‬‬ ‫לחצי המים ברשת )ביום ובלילה(‪.‬‬ ‫תאור הבנין‬ ‫‪2.5‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫החלפת‬ ‫נספח ‪1‬‬ ‫מערכת‬ ‫לסילוק‬ ‫שפכים‬ ‫פרטית‬ ‫קיימת‬ ‫‪8.

7‬‬ ‫לפי טבלה ‪ .‬‬ ‫בדוגמא זו אין לכך השפעה על קוטר הקולטן‪ .2.5‬י"ק‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 0.7.2.2‬בפרק ‪.12.6‬‬ ‫קולטן חדר שירותים )חישוב לקומה(‪:‬‬ ‫לפי טבלה ‪ – 4.5 X‬י"ק לקומה = ‪ 54‬י"ק‬ ‫קולטן חדר שירותי הורים )חישוב לקומה(‪:‬‬ ‫לפי טבלה ‪ – 4.2.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 1‬אסלה עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 1‬כיור רחצה‬ ‫‪ 1‬מקלחת‬ ‫סה"כ י"ק לקולטן חדר שירותי הורים בקומה‬ ‫קולטן שירותי הורים )חישוב לבניין(‪:‬‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 0.2.15.9‬חיבור קומת מגורים ראשונה בנפרד‪:‬‬ ‫לפני תנאי סעיף ‪ .5‬‬ ‫‪2.12.4.4‬במידה ויש להפריד את קומת המגורים‬ ‫הראשונה ולחברה בנפרד‪ .‬שהוא קוטר הקולטן הקטן ביותר המותר לפי טבלה‬ ‫מס' ‪ 4.2‬‬ ‫קביעת נפח‬ ‫אגירת המים‬ ‫לכל הדירות‬ ‫בבניין‬ ‫‪2.5‬העומס המירבי המותר‬ ‫לקולטן בקוטר ‪ 110‬מ"מ הוא ‪ 64‬י"ק‪.‬נדרשים לפי טבלה ‪ .‫חישוב קוטר‬ ‫קולטנים‬ ‫‪2.5 :‬י"ק‬ ‫קולטן שירותי אורחים )חישוב לבניין(‪:‬‬ ‫‪ 12‬קומות ‪ 2.4‬פרק ‪ .5 X‬י"ק )לקומה( – ‪ 30‬י"ק‬ ‫‪2.‬זאת בשל השימוש בקולטן‬ ‫בקוטר ‪ 110‬מ"מ‪ .(4.12.‬בהנחה שהבניין דורש מערכת‬ ‫הגברת לחץ‪ .K = 0.2‬‬ ‫‪2.2.5‬י"ק‬ ‫‪ 12‬קומות ‪ 3.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 1‬אסלה עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 0.3‬‬ ‫‪2.2.2.15.2.‬הבניין הוא רב קומות‪ .4.1‬‬ ‫‪2.‬חישוב עומס הקולטנים יעשה לפי ‪ 11‬קומות‪.‬‬ ‫‪ 2.1‬נפחי אגירה כדלקמן‪:‬‬ .2‬ועבור מקדם פיזור ‪ .5‬‬ ‫‪ 2.5‬י"ק‬ ‫‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 4.3‬‬ ‫‪2.4.3‬מקדם פיזור לדירת מגורים הוא ‪K = 0.5 X‬י"ק )לקומה( = ‪ 45‬י"ק‬ ‫קולטן שירותי אורחים )חישוב לקומה(‪:‬‬ ‫לפי טבלה ‪ – 4.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 1‬אסלה עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 1‬כיור רחצה‬ ‫‪ 1‬אמבט‬ ‫‪ 1‬מכונת כביסה ביתית‬ ‫סה"כ י"ק לקולטן חדר שירותים בקומה‪:‬‬ ‫קולטן חדר שירותים )חישוב לבנין(‪:‬‬ ‫‪ 12‬קומות ‪ 4.2.4‬‬ ‫כפי שהוגדר בדוגמא‪ .8.‬ולכן קולטן‬ ‫בקוטר ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג )טבלה ‪ .‬‬ ‫עומס מירבי זה גדול מהעומס הדרוש עבור הקולטנים‪ .5‬י"ק‬ ‫‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 3.15.2.8‬לפי טבלה ‪ 4.2.14.2‬מתאים לכל שלושת‬ ‫הקולטנים‪.5‬י"ק‬ ‫‪ 1‬כיור רחצה‬ ‫סה"כ י"ק לקולטן חדר שירותי אורחים בקומה‪ 2.4‬‬ ‫‪2.

4‬‬ ‫א‪ .4.1‬‬ ‫הספיקה )‪ (∑Qb‬שחושבה )‪ 66.7 (∑Qb) 0.00‬ליטר בשניה( נמצאת בין ‪ 62.20‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫סה"כ ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 66.‬לצריכה‪ 12 :‬קומות ‪ 4 X‬דירות בקומה ‪ 400 X‬ליטר = ‪ 19.25 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 12.4.2‬‬ ‫‪ 3‬אסלות ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.16 m3 /h – 2.72‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 3‬כיורי רחיצה ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.4.70‬מטר לשניה = ‪V‬‬ ‫מקדם החיכוך יהיה‪:‬‬ ‫‪ 9.5‬ו‪ .‬ת"י ‪.38 – 12.3‬‬ ‫למכונת כביסה – ‪ 0.4.00‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪2.‬להידרנטים וגלגלונים‪ 15 :‬מ"ק‬ ‫ג‪ .‬בהנחה כי‬ ‫מקדם החיכוך של הצנרת הוא ‪C=110‬‬ ‫מהירות זרימה הינה‪:‬‬ ‫‪ 1.‬למתזים‪ :‬לפי דרישות תקן ישראלי‪ .13.13.00‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 1‬אמבטיה ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.36‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 48‬מדיחי כלים ‪ 0.2‬מ"ק‪.7 :‬‬ ‫לחילופין ניתן להעזר בטבלה ‪2.20‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 1‬מקלחת ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.21 – 0.4.4.6‬‬ ‫קביעת קוטר הצינור‪ :‬בהנחה כי הצינור "‪ 2‬יהיה ממתכת‪ .15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 7.4‬ליטר בשניה = ‪Qz‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫הברז בעל הספיקה הגדולה ביותר )‪:(Qb max‬‬ ‫‪2.4.40‬ליטר‬ ‫בשניה נבחר ‪ 3.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪10.1‬סכום הספיקות המינימלי לתכנון של כל הברזים הניזונים מקטע הצינור‬ ‫בכניסתו למבנה )‪ (∑Qb‬לפי טבלה ‪.4‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית של ברזי הקבועות והמכשירים שאינם בעלי‬ ‫צריכה מתמשכת )‪(Qt‬‬ ‫לפי טבלה ‪ .1596‬‬ ‫לצורך הדגמה יחושב קוטר צינור נדרש לבניין דירות הכולל ‪ 4‬דירות בקומה ב‪-‬‬ ‫‪ 12‬קומות‪.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 3.4‬למגורים כאשר ‪ Qb max< 0.4.80‬מילי בר למטר = ‪J‬‬ .13.15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪7.‬ספיקה זו זהה‬ ‫לספיקה שחושבה בסעיף‪ 3.‬‬ ‫‪2.2.41‬ל‪66.13 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪18.Qt = 1.25‬ליטר בשניה = )‪(Qb max‬‬ ‫ספיקת ברזים או מכשירים בעלי צריכה מתמשכת‪:‬‬ ‫)‪ – (∑Qb‬אין כאלה לכן ‪∑Qb = 0‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫ב‪ .44‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 48‬מכונות כביסה ‪ 0.35‬לבין ‪ 3.08‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 48‬כיורי מטבח ‪ 0.∑ Qb>20 -‬הנוסחה‬ ‫לחישוב היא‪.5‬‬ ‫הספיקה לפיה יש לקבוע את קטרי הצינור )‪:(Qz‬‬ ‫מאחר ואין מכשירים או ברזים בעלי צריכה מתמשכת‪ .15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪7.38‬ליטר בשניה‪.17 -‬‬ ‫בטור המתאים ולכן הספיקה הסימולטנית היא בין ‪ 3.‬‬ ‫‪ 2.‫חישוב קטרי‬ ‫צנורות מים‬ ‫‪2.

15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.5‬‬ ‫ו‪ ∑qb< 20.07‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫מדיח כלים ‪ 0.2‬‬ ‫‪ 3‬אסלות ‪ 13 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.1‬‬ ‫בניין בן שתי קומות ללא מרתף‪ .‬כיתות לימוד‪ .39‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 3‬כיורים ‪ 0.2.10‬‬ ‫במידה ונבחר צינור – ‪ PPR‬הנתונים יהיו‪:‬‬ ‫‪32MM‬‬ ‫‪ 1.7‬‬ ‫בדיקת קוטר צינור הכניסה לדירה‪:‬‬ ‫סכום הספיקות בצינור הכניסה לדירה למבנה )‪ (∑Qb‬לפי טבלה ‪.9‬מילי בר למטר= מ= ‪J‬‬ ‫במידה ונבחר בקוטר נומינלי ‪25MM‬‬ ‫‪ 1.4.13.4.13.‬חדר מזכירות‪ .‬‬ ‫קומה עליונה ‪ 12‬כיתות לימוד שני ריכוזי שירותים בקצוות הקומה מעל ריכוז‬ ‫השירותים בקומת הקרקע‪.3‬‬ ‫תאור הבנין‬ ‫דוגמא ב'‪ :‬בית ספר יסודי‬ ‫‪3.8‬‬ ‫ספיקת ברזים או מכשירים בעלי צריכה מתמשכת )‪ -(∑QK‬אין כאלה‬ ‫לכן – ‪∑QK = 0‬‬ ‫‪2.99‬מטר לשניה = ‪V‬‬ ‫‪ 22.15‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫מכונת כביסה ‪ 0.‬חדר סגל‪ .37‬מילי בר למטר = ‪J‬‬ ‫‪.25‬מטר לשניה = ‪V‬‬ ‫‪ 6.3 M3\h‬‬ ‫‪2.4.‬בצמוד לחדר הסגל‪.64‬ליטר בשניה שהם ‪2.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.37‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫הברז בעל הספיקה הגדולה ביותר‪ :‬מקס ‪ Qb‬למכונת כביסה‪:‬‬ ‫‪ 0.9‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית של ברזי הקבועות והמכשירים שאינם בעלי‬ ‫צריכה מתמשכת )‪ (QT‬לפי טבלה ‪ 2.2.4.‬בניין בית הספר כולל ‪ 20‬כיתות לימוד ל‪35 -‬‬ ‫תלמידים בכל כיתה לפי החלוקה הבאה‪:‬‬ ‫קומת קרקע‪ 8 .4.25‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫אמבטיה ‪ 0.25 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.13.15‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫סה"כ ‪∑Qb‬‬ ‫= ‪ 1.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.25‬ליטר בשניה = מקס ‪Qb‬‬ ‫‪2.‬‬ .0 -‬הנוסחה לחישוב היא‪:‬‬ ‫‪qt=0.‬חדר מנהל‪ .‬אחד לבנים ואחד לבנות‪ .15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.‫‪2.21‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫כיור מטבח ‪ 0.1‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית הינה ‪ 0.‬בכל אחד‬ ‫מקצוות הקומה ריכוז שירותים‪ .15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.14‬‬ ‫ולחילופין ניתן להיעזר בטבלה ‪.‬‬ ‫שירותי סגל וכיור מטבח בחדר הסגל‪.15‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫מקלחת ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.45 – 0.682 (∑ QB)0.4‬למגורים כאשר ‪Qb max < 0.

1.2‬בפרק ‪ .2‬‬ ‫קולטן שני‬ ‫‪ 6‬אסלות = ‪ 12‬י"ק‬ ‫‪ 6‬כיורים = ‪ 3‬י"ק‬ ‫‪ 15‬י"ק‬ ‫סה"כ‬ ‫קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג ‪ -‬מתאים‬ ‫‪3.1‬‬ ‫לפי טבלה ‪) 3.5%‬המאפשר לפי אותה טבלה ‪ 3.‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫חלוקה ל‪ 3 -‬קולטנים‬ ‫קולטן אחד ‪ 8‬אסלות = ‪ 16‬י"ק = קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג‬ ‫‪3.15.5‬עד‬ ‫‪ 7.‫לצורך הדוגמא‪ .2.‬קומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.‬סה"כ ‪ 31‬י"ק לפי טבלה ‪ 4.2‬‬ ‫קולטן שני ‪ 8‬אסלות = ‪ 16‬י"ק = קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא נצ"ג‬ ‫‪3.2‬ג( – פרק ‪ .1.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 20‬י"ק‬ ‫‪ 10‬אסלות עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 4‬י"ק‬ ‫‪ 8‬כיורי רחצה‬ ‫‪ 24‬י"ק‬ ‫סה"כ י"ק לשירותי בנות בקומת קרקע‬ ‫קומה עליונה זהה במבנה של שרותים מעל שרותים‪.2.2.2‬עומד על ‪ 4‬אסלות‬ ‫לקומה‪ 4 .2‬ג( – פרק ‪ .5.12.3.2.9 -‬ליטר בשניה‬ ‫נקז בקוטר ‪ 160‬מ"מ ב‪ 1% -‬שיפוע מאפשר לפי טבלה ‪ 5.‬אסלות לקולטן‪.2‬‬ ‫טבלה ‪) 3.1.4‬‬ ‫מספר אסלות מירבי לקולטן לפי טבלה ‪ .3.3‬‬ ‫קולטן שלישי ‪ 4‬אסלות = ‪ 8‬י"ק‬ .12.1‬‬ ‫קולטן אחד‬ ‫‪ 6‬אסלות = ‪ 12‬י"ק‬ ‫‪ 8‬משתנות = ‪ 4‬י"ק‬ ‫‪ 16‬י"ק לקולטן‬ ‫סה"כ‬ ‫קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג – מתאים‬ ‫‪3.4.3‬‬ ‫נקז אופקי לשני הקולטנים‪ .‬‬ ‫ריכוז שירותי‬ ‫בנים‪ .3.4.7‬‬ ‫מס' אסלות‬ ‫מירבי לקומה‬ ‫‪3.4‬במקדם‬ ‫פיזור ‪ = 0.‬‬ ‫מקדם פיזור‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪ 12‬י"ק‬ ‫‪ 6‬אסלות עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 4‬משתנות‬ ‫‪ 3‬י"ק‬ ‫‪ 6‬כיורי רחצה‬ ‫‪ 17‬י"ק‬ ‫סה"כ י"ק לשירותי בנים בקומת קרקע‬ ‫ריכוז שירותי‬ ‫בנות‪ .3.2‬פרק ‪.3‬עומד על‬ ‫‪.‬להלן חישוב קולטני ריכוזי השירותים לבנות ובנים בשתי קומות‬ ‫המבנה‪.3‬ולפי טבלה ‪ – 4.3‬ולפי טבלה ‪ – 4.1.‬או לחילופין נקז בקוטר ‪ 110‬מ"מ בשיפוע מינימלי של‬ ‫‪ .‬וסה"כ ‪ 8‬אסלות‪ .1‬ליטר בשניה‪ .9‬ליטר בשניה‪.3‬‬ ‫‪3.7‬ל‪ 3.‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫לקולטן לבנים‬ ‫‪3.12.3‬‬ ‫ערך מקדם פיזור למתקני חינוך ‪ -‬בתי ספר‪ .‬כך שיש לחלק את חדר השירותים לשני‬ ‫קולטנים‪ 3 .12.‬קומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.6.4.6.3.‬לפי טבלה ‪ 4.0.2‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫קולטנים‬ ‫לבנות‬ ‫‪3.

13.5‬י"ק = ‪ 1.‬סה"כ ‪ 48‬י"ק = ‪ 4.4%‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫נקז לשאר‬ ‫הקבועות‬ ‫‪3.27‬‬ ‫)‪Qt = 4.80 .‬או לחילופין נקז בקוטר ‪110‬‬ ‫מ"מ בשיפוע מינימלי של ‪.9‬ליטר בשניה‪.13‬ליטר לשניה ‪ 6 X‬אסלות ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 1.6.1‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צנור אספקת‬ ‫מים לשירותי‬ ‫בנות בקומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.4.13‬ליטר לשניה ‪ 10 X‬אסלות ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 0.41‬‬ ‫‪ 2.‫‪ 16‬כיורים = ‪ 8‬י"ק‬ ‫סה"כ ‪ 16‬י"ק = י"ק = קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא נצ"ג‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪ 2‬אסלות עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר = ‪ 4‬י"ק‬ ‫‪ 2‬כיורי רחצה‬ ‫= ‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 1‬כיור מטבח‬ ‫= ‪ 1‬י"ק‬ ‫כמו כן מזרקה לשתיה בחצר‬ ‫= ‪ 0.‬‬ ‫לפי‬ ‫טבלה‬ ‫‪2.78‬ליטר לשניה = ‪ 0.8‬ליטר בשניה‬ ‫סה"כ‬ ‫נקז בקוטר ‪ 110‬מ"מ ב‪ 2% -‬שיפוע – מתאים‪.2‬‬ ‫‪ 0.86‬ליטר לשניה ‪∑Qb‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬לפי טבלה ‪ 1.‬‬ .‬‬ ‫מהירות זרימה בצינור תהיה ‪ 2.5‬י"ק‬ ‫‪ 6.‬נקז בקוטר ‪ 110‬מ"מ אינו מתאים‪.5‬‬ ‫‪0.13.‬‬ ‫לצורך הדגמה יחושב קוטר צינור נדרש לבית ספר‪ -‬ראה סעיף ‪ 3.30‬ליטר לשניה = ‪ 0.07‬ליטר לשניה ‪ 8 X‬כיורים‬ ‫‪ 1.5‬י"ק = ‪ 6.1‬לעיל‪.45‬ליטר בשניה‪.40‬ליטר לשניה‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫סימולטנית‬ ‫‪QT‬‬ ‫הנוסחה לחישוב ספיקה‬ ‫כאשר ‪20 ≥ Qb > 1.‬‬ ‫לצינור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 20‬מילי בר למטר‪.‬‬ ‫סה"כ י"ק כולל = ‪ 85.50‬מטר לשניה‪.3%‬זאת במידה ונקזי‬ ‫הקולטנים אינם בקוטר גדול יותר‪.‬‬ ‫האפשרויות הן‪:‬‬ ‫א‪ .13.6.4 (∑Qb‬‬ ‫הנוסחה ‪– 3.4‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫נקז ראשי‬ ‫)חיבור לתא‬ ‫עירוני(‬ ‫‪3.3.6‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 50‬מ"מ‪.1%‬‬ ‫ג‪ .4‬‬ ‫נקז אופקי לשלושת הקולטנים‪ .‬נקז בקוטר ‪ 125‬מ"מ בשיפוע מינימלי של ‪ .‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צינור אספקת‬ ‫מים לשרותי‬ ‫בנים קומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.13‬ליטר לשניה ‪ 4 X‬משתנות‬ ‫‪ 0.4‬‬ ‫‪ 1.07‬ליטר לשניה ‪ 6 X‬כיורים‬ ‫‪ 2.5‬‬ ‫חישוב קטרי‬ ‫צנורות מים‬ ‫בבית ספר‬ ‫‪3.2.20‬ליטר לשניה = ‪ 0.‬‬ ‫ב‪ .4.6‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג ‪ PPR‬נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 50‬מ"מ‪.‬‬ ‫נקז בקוטר ‪ 160‬מ"מ בשיפוע ‪ 1%‬מתאים‪ .42‬ליטר לשניה = ‪ 0.‬נקז בקוטר ‪ 160‬מ"מ בשיפוע של ‪.56‬ליטר לשניה = ‪ 0.18‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫או לפי טבלה ‪2.

‬‬ ‫‪1‬‬ .47‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג ‪ PPR‬נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 32‬מ"מ‪.4‬‬ ‫כלומר ‪ 0.4‬‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צנור אספקת‬ ‫מים לשירותי‬ ‫סגל‬ ‫‪3.6‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג ‪ PPR‬נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 75‬מ"מ‪.04‬ליטר לשניה = ‪ 8 X 0.10‬ליטר לשניה = ‪ 0.47‬ליטר לשניה = ‪∑Qb‬‬ ‫הנוסחה‬ ‫לחישוב‬ ‫סימולטנית‬ ‫ספיקה‬ ‫‪Qt‬‬ ‫לפי‬ ‫חינוך‬ ‫מתקני‬ ‫כאשר ‪∑Qb ≤ 1.13‬ליטר לשניה ‪ 2 X‬אסלות ‪∑Qb‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צנור אספקת‬ ‫מים לכל‬ ‫הצרכים‬ ‫הסניטריים‬ ‫‪3.42‬ליטר לשניה = ‪ 34 X 0.5‬‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫מהירות זרימה בצינור תהיה ‪ 2.07‬ליטר לשניה = ‪ 0.0‬מטר לשניה‪.5‬‬ ‫לפי טבלה ‪Qt = ∑Qb 2.13.63‬ליטר לשניה = ‪∑Qb‬‬ ‫לפי טבלה ‪ 4.4.‬‬ ‫ריכוז שירותים במבנה‬ ‫קבוצה‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורים‬ ‫קומה‬ ‫קומת קרקע בנים‬ ‫קומה א'‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כיורי‬ ‫מטבח‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫בנות‬ ‫‪10‬‬ ‫בנים‬ ‫‪6‬‬ ‫בנות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫סגל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫סה"כ‬ ‫קביעת ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 4.‫לצנור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 15‬מיליבר למטר‪.26‬ליטר לשניה = ‪ 0.07‬ליטר לשניה ‪ 2 X‬כיורים‬ ‫‪ 0.6.07‬ליטר לשניה ‪ 30 X‬כיורים‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫מהירות זרימה בצנור תהיה ‪ 2.4‬מטר לשניה‪.22 .14‬ליטר לשניה = ‪ 0.6.07‬ליטר לשניה ‪ 1 X‬כיור מטבח‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫קוטר צנורות‬ ‫‪3.13.‬‬ ‫לצנור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 30‬מילי בר למטר‪.13‬אסלות‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫לצנור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 10‬מילי בר למטר‪.3‬‬ ‫בהנחה שהשירותים בקומה עליונה זהים לשירותים בקומת הקרקע‪.13‬משתנות‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫מהירות זרימה בצנור תהיה ‪ 2.07‬ליטר לשניה = ‪ 0.07‬ליטר לשניה ‪ 1 X‬כיורי מטבח‬ ‫‪ 7.6.0‬מטר לשניה‪.‬‬ ‫יהיו קוטרי הצנורות המזינים את הקומה העליונה זהים לקוטרים‬ ‫בקומת הקרקע‪.2.

25‬‬ ‫)‪ (5‬שרטוט לדוגמא מס' ‪-26‬‬ ‫)‪ (6‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.‬מחסום שומן‪ .10‬רשימת שרטוטים לדוגמא ‪ -‬בטלה‪.9‬‬ ‫מחסומים‪.‬‬ ‫ביטול‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪ .11‬השרטוטים לדוגמא הבאים בטלים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.12‬‬ ‫מחסום בנין‪ .‬‬ ‫______________‬ ‫רוני בר‪-‬און‬ ‫שר הפנים‬ .‬‬ ‫_______________ התשס"ז‪.‬‬ ‫חפיר סילוק‪.27‬‬ ‫בור רקב‪.‬‬ ‫תא פילוג‪.‬‬ ‫בור חלחול‪.‫ביטול‬ ‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪ .‬מלכוד שומן‪.(2007 _____________) .‬‬ ‫)‪ (3‬שרטוט לדוגמא מס' ‪-24‬‬ ‫)‪ (4‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful