‫הוראות למיתקני תברואה )הל"ת(‪,‬‬

‫עידכונים‬

‫התשס"ז ‪2007 -‬‬

‫שינויים בהוראות למיתקני תברואה ‪) -‬הל"ת(‬
‫התשס"ז ‪2007 -‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל ‪) (1)1970 -‬להלן –‬
‫תקנות הבניה( ושאר הסמכויות הניתנות לי על פי דין‪ ,‬ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון‬
‫ולבניה‪ ,‬הרני מאשר את השינויים הבאים להוראות למיתקני תברואה)‪) (2‬להלן – הל"ת(‪:‬‬
‫החלפת‬
‫פרק ‪1‬‬

‫‪ .1‬במקום פרק ‪ 1‬להל"ת – הגדרות ופרשנות‪ ,‬יבוא‪:‬‬
‫‪1.1‬‬

‫הגדרות‬

‫פירוש‬
‫המונחים‬

‫‪1.1.1‬‬

‫בהוראות אלה‪ ,‬תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצידם‪:‬‬
‫"אבזר איוור" ‪ -‬אבזר המחבר נקז אופקי‪ ,‬נקז אנכי או קולטן עם אוור;‬
‫"אבזר נגד גישות" ‪ -‬אבזר המשמש לחיבור סעיף‪ ,‬או סעיפי הקבועה‪ ,‬לקולטן‬
‫ואשר מבנהו המיוחד מאפשר הקטנת תת לחץ ולחץ יתר בקולטן‪.‬‬
‫אבזר נגד גישות מכונה במספר ארצות "סוונט ‪;"Sovent -‬‬
‫"אבזר ניקוז" ‪ -‬אבזר המתאים לזרימה הידראולית של שפכים;‬
‫"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף ‪ 5‬לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם‬
‫מוגבלות‪ ,‬התשנ"ח – ‪;(3)1998‬‬
‫"אוור" ‪ -‬צינור שהינו חלק ממערכת האיוור;‬
‫"אוור הקולטן" ‪ -‬המשכו של קולטן מעל לסעיף הקבועה הגבוה ביותר המחובר‬
‫אליו;‬
‫"אוור מעקפי" ‪ -‬אוור המחבר ומשווה לחצים בין חלקו התחתון של הקולטן ובין‬
‫המשכו האופקי‪ ,‬או נקז אופקי שאליו מתחבר הקולטן;‬
‫"אוור ראשי" ‪ -‬הצינור הראשי של מערכת האיוור שאפשר לחבר אליו סעיפי‬
‫איוור;‬
‫"אורך הפרוש" ‪ -‬אורכו של צינור ואבזריו לאורך ציר הצינור;‬
‫"איוור הקולטן" ‪ -‬שיטה של איוור קבועה אחת או יותר דרך קולטן הצואים או‬
‫הדלוחים;‬

‫________________________________________________________________‬
‫)‪ (1‬ק"ת התש"ל עמ' ‪ ;1841‬התשס"א עמ' ‪.525‬‬
‫)‪ (2‬הוראות למתקני תברואה‪ ,‬התש"ל‪ ,1970-‬שאושרו על ידי שר הפנים לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועותק מהן‬
‫הופקד במשרדי כל ועדה מקומית; הודעת שר הפנים על אישור ההל"ת פורסמה בי"פ ‪ ,1645‬התש"ל‪ ,‬עמ' ‪ ;2545‬הודעה בדבר התיקון‬
‫האחרון להל"ת פורסמה י"פ התשס"ב עמ' ‪.1368‬‬
‫)‪ (3‬ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.152‬‬

‫"איוור כולל" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן‪ ,‬סעיף הקבועה ומחסומי הקבועות על‬
‫ידי מערכת אוורים המאוורת את כל מחסומי הקבועות באמצעות אוורי‬
‫הקבועות ואוור ראשי המחובר אל הצינור נגד גישות )להלן – צנ"ג(;‬
‫"איוור מחסום הקבועה" ‪ -‬שיטת איוורם של מחסום קבועה אחד או מספר‬
‫מחסומי קבועות‪ ,‬דרך מערכת האיוור;‬
‫"אתר בריכת שחיה" – בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה‪,‬‬
‫כגון מלתחות ושרותים;‬
‫"בור רקב" ‪ -‬כלי קיבול אטים מים‪ ,‬שלתוכו זורמים המים ממערכת הביבים או‬
‫מחלק מהמערכת‪ ,‬והמתוכנן ובנוי בצורה שיוכל להפריד את המוצקים‬
‫מהנוזלים‪ ,‬להתסיס את החומר האורגני תוך תקופת ההשהיה‪ ,‬ולאפשר את‬
‫הזרמת הנוזלים לתוך הקרקע מחוץ למיכל או למקום סילוק אחר דרך בור‬
‫חלחול או דרך מערכת של צינורות עם מחברים פתוחים או של צינורות‬
‫מנוקבים;‬
‫"בור שאיבה" ‪ -‬כלי קיבול אטים מים‪ ,‬הנמצא במפלס מתחת למערכת הכובד‪,‬‬
‫והמצריך ריקון באמצעים מכניים;‬
‫"ביב הבנין" ‪ -‬צנרת הביוב המתחילה בתא הבקרה הראשון שמחוץ לבנין‬
‫והמעבירה את השפכים מנקז הבנין לביב ציבורי או למערכת סילוק שפכים‬
‫פרטית;‬
‫"ביב פרטי" ‪ -‬ביב המשמש נכס אחד על חיבוריו;‬
‫"ביב ציבורי" ‪ -‬ביב שאינו ביב פרטי;‬
‫"ביוב" ‪ -‬מערכת סילוק שפכים הכוללת ביבים‪ ,‬תאי בקרה ומיתקני טיהור‬
‫לשפכים;‬
‫"בנין לאוכלוסיה רגישה" ‪ -‬מעון המשמש או נועד לשמש‪ ,‬כולו או בחלקו‪,‬‬
‫מקום מגורים או מקום שהיה לילדים‪ ,‬לזקנים‪ ,‬לבעלי מום גופני או ללוקים‬
‫בשכלם והכל כשהם מחוץ למשפחתם‪ ,‬או מוסד כמשמעותו בחוק הפיקוח על‬
‫מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים‪ ,‬התשנ"ג – ‪ ;1993‬ולרבות בית ספר‪ ,‬גן‬
‫ילדים‪ ,‬מעון יום וכל מוסד חינוכי אחר‪ ,‬בתי חולים ומרפאות;‬
‫"בריכת שחיה" – מבנה מלאכותי המכיל מים‪ ,‬ובכלל זה אמצעי פינוי מים‬
‫עיליים‪ ,‬למטרת שחיה‪ ,‬שכשוך‪ ,‬נופש ושעשועי מים‪ ,‬לימוד‪ ,‬טיפול במים וריפוי;‬
‫"גובה קולטן" ‪ -‬המרחק האנכי בקולטן שבין הקו העליון של הסעיף הגבוה‬
‫ביותר ובין הקו התחתון של האבזר הנמוך ביותר המשמש לשינוי כיוון הקולטן‬
‫לאופקי או לחיבור הקולטן לנקז אופקי;‬
‫"גישמה" ‪ -‬צינור אנכי הקולט את מי הגשם מהגג ומובילם אל נקז גשמים או אל‬
‫אמצעי סילוק אחר;‬
‫"דלוחים" ‪ -‬נוזלים הזורמים מכל קבועה‪ ,‬מכשיר או אבזר שאין בהם הפרשות‬
‫אדם;‬
‫"הלם מים" – שינוי לחץ פתאומי וקיצוני בזרימה;‬
‫"הספקת מים ציבורית" ‪ -‬הספקת מים לנכס שבאחריות הרשות המקומית;‬
‫"ועדה מקומית" – כמשמעותה בתקנה ‪ 1‬לתקנות הבניה;‬

‬‬ ‫מתחת לאבזר הסעיף הנמוך ביותר באותה קומה‪ .‬ ‫"מונע זרימה חוזרת" ‪ -‬מכשיר או אמצעי למניעת זרימה חוזרת לתוך מערכת‬ ‫הספקת מי שתיה או מערכות דלוחין ושופכין כדוגמת‪ :‬שסתום חד כיווני‪.‬התשכ"ה – ‪.‬ ‫"חיבור איוור עקיף" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן וסעיף הקבועה על ידי אוור‬ ‫המחבר את סעיף הקבועה לצנ"ג באמצעות אוור אנכי.‬ ‫"חיבור איוור מעגלי" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן וסעיף הקבועה על ידי אוור‬ ‫המחבר את סעיף הקבועה לצנ"ג או לקולטן באמצעות אוור אנכי וסעיף איוור.‬שהמחסום יכול לקלוט‪ .‬לצנ"ג בזוית של ‪ 45°‬לאנך.‬מכרסמים וכו'‪ .‬ ‫"מהנדס" ‪ -‬מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה כמשמעו בתקנה ‪ 1‬לתקנות‬ ‫הבניה.‬ ‫"חתם המחסום" ‪ -‬העומק המקסימלי של נוזל‪ .‬ ‫"יחידת קבועה" או "י"ק" ‪ -‬גורם כמותי המבטא בסולם מדידה מוסכם את‬ ‫עומס הקבועות על מערכת הנקזים‪ .‬ ‫"מזחילה" ‪ -‬תעלה פתוחה אופקית‪ .307‬‬ .‬הקולטת מי גשם מגג משופע של בנין או של‬ ‫חלק הימנו ומובילה אותם אל הגשמה.(4)1965‬‬ ‫"חיבור איוור הפוך" ‪ -‬חיבור סעיף איוור אל קולטן באמצעות אבזר איוור‬ ‫)הסתעפות( הפונה מעלה בזוית של ‪ 45°‬לאנך למניעת מעבר זרימה מהקולטן אל‬ ‫האוור.‬מבלי‬ ‫להפריע את זרימת השפכים דרכו.‬ספיקתה של יחידת קבועה אחת היא ‪ 1‬ליטר‬ ‫לשניה.‬ ‫"חוק" ‪ -‬חוק התכנון והבניה‪ .‬עמ' ‪.‫"זרימה חוזרת" ‪ -‬זרימת מים לאחר שימושם או מים מזוהמים לתוך צינור‬ ‫הספקת מי שתיה עקב לחץ נגדי או גישות חוזרת או תת לחץ במערכת הספקת‬ ‫מים.‬מחסום כזה יכול גם להוות חלק של הקבועה עצמה.‬הנמדד‬ ‫בין עילית הנוזל לתחתית החסם.‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (4‬ס"ח התשכ"ה‪ .‬‬ ‫שסתום חד כיווני כפול ושסתום חד כיווני עם תא לחץ מופחת.‬ ‫"חיבור איוור ישיר" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן על ידי חיבורו הישיר בכל קומה‪.‬ ‫"יחידת שרותים" ‪ -‬חדר או קבוצת חדרים שלהם כניסה נפרדת והכוללים מספר‬ ‫קבועות.‬ ‫"מחסום" ‪ -‬אבזר או מכשיר המתוכנן ובנוי בצורה שיש בו חתם נוזלי המונע‬ ‫מעבר חוזר של גזים או ריחות וחדירת חרקים‪ .‬רמשים‪ .‬ ‫"מחסום הקבועה" ‪ -‬מחסום הנקבע בין מוצאה של קבועת שרברבות לבין צינור‬ ‫צואים או דלוחים‪ .

‬עמ' ‪.‬ ‫"מכל התפשטות סגור" – מכל לחץ סגור המכיל מים ואויר דחוס או גז אינרטי‬ ‫המופרדים זה מזה על‪-‬ידי ממברנה גמישה‪ .‬קליטתם וצבירתם של חומרים מתוך השפכים‬ ‫כגון מלכוד שומן‪ .‬שסתומים‪ .‬‬ ‫"מערכת סולרית פתוחה" – מערכת שאינה מערכת במעגל סגור‪.‬‬ ‫שאינה מחוברת לביוב הציבורי.‬מלכוד חול וכו'.‬ ‫"מערכת לסילוק שפכים פרטית" – מערכת לסילוק שפכים‪ .‬ ‫"מכל כובד" – מכל אגירה בלחץ אטמוספרי.‬ ‫"מערכת במעגל סגור" – מערכת שהמים זורמים בה במעגל סגור ואינם באים‬ ‫במגע עם זורם אחר.‬בתחום הנכס‪.556‬‬ .‬וכל האבזרים והציוד הדרושים בתוך‬ ‫הבנין או המבנים או בסמוך להם.‬ ‫"מקלט" – כמשמעו בתקנות הבניה.‬ ‫"מכבר"‪ -‬רשת סינון בפתח מחסום רצפה‪ .‬הצינורות‬ ‫לחלוקת המים‪ .‬התשל"ד – ‪.‬ ‫"מכל לחץ" ‪ -‬מכל אגירה שבו הזורם נתון בלחץ יתר או בתת לחץ.‬ ‫"מיתקן תברואה" – כמשמעו בתקנות הבניה.‬שכניסתו נמצאת ברום‬ ‫הרצפה או מתחתה‪ .‬ ‫"מערכת הספקת מים" ‪ -‬מערכת הכוללת את צינור הספקת המים‪ .(5)1974‬‬ ‫"מיתקן שאיבה לשפכים" ‪ -‬מערכת הכוללת מכל שאיבה‪ .‬מלכוד דלק‪ .‬צינורות חיבור‪ .‬אביק או קולט מי גשם המסננת את‬ ‫חדירתם של מוצקים לצינור.‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (5‬ק"ת התשל"ד‪ .‬ ‫"מלכוד" ‪ -‬מכשיר או אבזר או מערכת אבזרים המתוכנן‪ .‬צנרת והציוד הנדרש‬ ‫לשאיבת השפכים מתוכו לרבות משאבות‪ .‬הפרדתם‪ .‬‬ ‫"מקדם פיזור" ‪ -‬מספר המבטא את בו‪-‬הזמניות )סימולטניות( של השימוש‬ ‫בקבועות והנקבע לפי סוג הבנין.‬המכל מאפשר התפשטות נפח המים‬ ‫במערכת במעגל סגור תוך עליית לחץ מבוקרת.‬ותפקידו להזרים דרכו את המים הדלוחים משטח הרצפה‬ ‫לתוך צינור הדלוחים או הצואים.‬ ‫"מערכת סולרית סגורה" – מערכת סולרית שיש בה הפרדה בין המים שבקולט‬ ‫לבין המים לצריכה‪.‬בנוי ומותקן בצורה‬ ‫המאפשרת לכידתם‪ .‬ ‫"מי שתיה" ‪ -‬מים העומדים בדרישות תקנות בריאות העם )איכותם התברואית‬ ‫של מי שתיה(‪ .‬שסתומים ולוח חשמל ופיקוד.‫"מחסום רצפה" ‪ -‬מחסום שקובעים אותו ברצפה‪ .

‬מחסום או רצפה.‬ ‫"צואים" ‪ -‬נוזלים הזורמים מאסלות‪ .‬ ‫"צינור דלוחים עקיף" ‪ -‬צינור המוביל דלוחים שאינו מחובר באופן ישיר אל‬ ‫מערכת הנקזים אלא מזרים את מי הדלוחים באמצעות מרווח אויר לתוך‬ ‫קבועת שרברבות או כלי קיבול המחובר באופן ישיר אל מערכת הנקזים.‬ ‫"נקז הקבועה" ‪ -‬נקז המחבר את מחסום הקבועה לצומת עם צינור נקז אחר.‬ ‫"נקז אופקי" ‪ -‬נקז ששיפועו שווה או קטן מ‪) 5% -‬הזוית בין צירו לבין האופק‬ ‫שווה או קטנה מ‪.‬המונח "פרטי" מתייחס למיתקני‬ ‫תברואה או חלקיהם המותקנים בבנין או חלק מבנין שאינם מוגדרים כבנין‬ ‫לשימוש ציבורי כמשמעם בסעיף ‪ 158‬ב' לחוק ושאינם מיועדים לשימוש‬ ‫הציבור הרחב.‬ ‫"נקז משופע" ‪ -‬נקז שאינו נקז אופקי או נקז אנכי.9° -‬‬ ‫"נקז אנכי" ‪ -‬נקז שצירו מתלכד עם האנך.‬ ‫"ציבורי או שימוש ציבורי" ‪ -‬בהוראות אלה‪ .‬המונח "ציבורי" מתייחס‬ ‫למיתקני תברואה או חלקיהם המותקנים בבנין או חלק מבנין המיועדים‬ ‫לשימוש ציבורי או בבנין ציבורי כהגדרתם בסעיף ‪ 158‬ב' לחוק.‬ ‫"מתכנן" – מי שערך את התכניות למיתקני התברואה ומוסמך לכך לפי תקנות‬ ‫הבניה.‬ביחידות ליטר לשניה‪ .‬משתנות או קבועות המיועדות לתפקיד‬ ‫דומה והכוללים הפרשות אדם.‬ ‫"נקז הגג" ‪ -‬נקז המחבר בין קולט מי גשמים לגשמה.‬ .‬ ‫"נקז הבנין" ‪ -‬החלק התחתון במערכת הנקזים בבנין הקולט את ספיקת‬ ‫השפכים ומזרימם אל תא בקרה מחוץ לבנין.(2.‬ ‫"סעיף" ‪ -‬כל חלק של מערכת הצינורות פרט לצינור ראשי‪ .‬העוברת בנקז.‬ ‫"ספיקה של נקז" ‪ -‬הספיקה‪ .‬משפך‪ .‬זקף או קולטן.‬ ‫"סעיף הקבועה" ‪ -‬נקז המחבר מספר נקזי קבועות עם קולטן.‬ ‫"סעיף איוור" ‪ -‬אוור אופקי המחבר זקף איוור אחד או יותר עם צנ"ג או עם‬ ‫אוור ראשי.‬ ‫"צינור הספקת מים" ‪ -‬צינור המוביל מים אל הצרכן מצינור הספקת המים‬ ‫הציבורי או ממקור אחר של הספקת מים.‫"מרווח אויר" ‪ -‬המרחק האנכי בין המפלס הנמוך ביותר של פי צינור או ברז‬ ‫ובין המפלס המירבי של הנוזלים בכלי הקיבול אליו הם זורמים כשפת קבועה‪.‬ ‫"פרטי או שימוש פרטי" ‪ -‬בהוראות אלה‪ .‬ ‫"נקז" ‪ -‬כל צינור המוביל מי צואים או דלוחים במערכת הנקזים של בנין.‬‬ ‫מכל‪ .

‫"צינור סניקה" ‪ -‬קטע של מערכת הנקזים בה זרימת השפכים מאולצת.2 -‬‬ .‬ ‫"קבועות שרברבות או קבועות" ‪ -‬כלי קיבול ומכשירים המחוברים להספקת‬ ‫מים והמקבלים לתוכם או מזרימים מתוכם נוזלים או פסולת המוסעת על ידי‬ ‫נוזלים‪ .‬ ‫"צינור נגד גישות" ‪ -‬צינור איוור המחובר לקולטן שמטרתו השוואת לחצים בין‬ ‫הקולטן ללחץ האטמוספרי.‬ ‫"קוטר" ‪ -‬קוטרם הנומינלי של הצינורות במ"מ או באינצ'ים כמפורט בטבלאות‬ ‫‪ 1.1‬ו‪:1.‬המועברים או שאינם מועברים אל מערכת הביבים אשר אליה‬ ‫מחוברות הקבועות באופן ישיר או עקיף.

1‬קטרים נומינליים לצנרת מים‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫צנרת פלסטיק‬ ‫צנרת פלדה‬ ‫ד‬ ‫קוטר נומינלי‬ ‫צנרת נחושת‬ ‫צנרת נחושת‬ ‫אינצ'ית‬ ‫מילימטרית‬ ‫מ"מ‬ ‫אינצ'‬ ‫אינצ'‬ ‫מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪3/8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪40‬‬ ‫¼‪1‬‬ ‫¼‪1‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪50‬‬ ‫½‪1‬‬ ‫½‪1‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪75‬‬ ‫½‪2‬‬ ‫½‪2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪308‬‬ .‫טבלה ‪ – 1.

4‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪52.‬על פי כל דין.6‬‬ ‫‪104.4‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪299.8‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪153.4‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪99.6‬‬ ‫‪101.‬ ‫"שסתום בטיחות" – שסתום הנפתח אוטומטית בלחץ יתר הפורק את עודף‬ ‫הלחץ והנסגר אוטומטית עם ירידת הלחץ.2‬קטרים נומינליים וקטרי פנים מינימליים לצנרת ואבזרם לנקזים‬ ‫ואוורים‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫קוטר נומינלי‬ ‫צנרת‬ ‫פלסטית‬ ‫צנרת‬ ‫מתכתית‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫ז‬ ‫קוטר פנים‬ ‫מינימלי‬ ‫‪PVC‬‬ ‫‪P.‬ ‫"שובר ריק" ‪ -‬הינו מונע זרימה חוזרת.4‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪71.P‬‬ ‫‪ HDPE‬ייצקת‬ ‫מגולבן‬ ‫דרג ב'‬ ‫ת" י‬ ‫ת" י‬ ‫ת" י‬ ‫ת"י ‪124‬‬ ‫ת"י ‪103‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪4476‬‬ ‫מ"מ‬ ‫אינצ'‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫‪32‬‬ ‫¼‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪28.‬ ‫"קולטן" ‪ -‬צינור ראשי אנכי של מערכת צינורות לצואים‪ .‫טבלה ‪ – 1.2‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪79.6‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪234.‬ ‫"שיפוע" ‪ -‬מפלו של ציר האורך של קו צינורות ביחס לקו אופקי המצויין‬ ‫באחוזים או במעלות.2‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪191.4‬‬ ‫‪71.‬דלוחים או איוור.6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪154.6‬‬ ‫‪152.4‬‬ ‫‪46.‬ .‬ ‫"רשות מוסמכת" ‪ -‬כל רשות שיש לה סמכות בענין היתרים או מתן הוראות‬ ‫בקשר לבניה‪ .4‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪36.9‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪105.1‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪118.8‬‬ ‫‪147.6‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪237.6‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪295.4‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫"קולט מי גשמים" ‪ -‬כלי המיועד לקליטת מי גשמים הנקווים משטח פתוח.2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪128.8‬‬ ‫‪115.4‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪104.‬ ‫"רשות הבריאות" ‪ -‬כמשמעותה בתקנה ‪ 1‬לתקנות הבניה.0‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪187.5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫½‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36.

‬בשרטוטים מפורטים פרטים‬ ‫הנדרשים להבהרת נושא או סעיף והם אינם כוללים בהכרח את כל הנדרש על פי‬ ‫ההוראות.‬המילה "אפשר" היא מונח מתיר בעוד המילה "יהא" היא מונח‬ ‫מחייב‪.1‬‬ ‫כל מונח שלא הוגדר מפורשות בהוראות אלה‪ .2.‬פירושו כמשמעותו בחוק התכנון‬ ‫והבניה‪ .‬ ‫"תקן" ‪ -‬כמשמעותו בתקנה ‪ 1‬לתקנות הבניה.2.2‬‬ ‫מספר השרטוט נקבע על פי הסעיף העיקרי בהל"ת הרלוונטי לשרטוט זה‪.‫"שפכים" ‪ -‬כל נוזל הכולל בתוכו דלוחים או צואים.‬והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת‪.‬‬ ‫התש"ל‪.‬‬ ‫‪1.‬התשכ"ה – ‪) (4)1965‬להלן – החוק(‪ .‬תנאיו ואגרות(‪.‬‬ ‫פירושו כמשמעותו בתקנות הבניה‪ .‬‬ .‬ ‫"תיעול" ‪ -‬צנרת תת קרקעית לניקוז מי גשם.‬תחזוקה‪ .‬ציוד ושיטות עבודה.‬‬ ‫אפשר ויהא ‪-‬‬ ‫התרה וחיוב‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫שרטוטים‬ ‫מעמד‬ ‫השרטוטים‬ ‫‪1.‬ ‫"תקנות הבניה" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .‬ובאין הגדרה של מונח זה בחוק‪.2‬‬ ‫בהוראות אלה‪ .(1)1970 -‬‬ ‫"תת נקז הבנין" ‪ -‬קטע של מערכת השפכים שאין לנקזו בכוח הכובד לתוך ביב‬ ‫הבנין‪.2‬‬ ‫פרשנות כללית‬ ‫פרשנות‬ ‫‪1.‬הרחבה ושינויים במיתקני‬ ‫התברואה לרבות חומרים‪ .‬‬ ‫ספרור‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪1.‬ ‫"שפת הקיבול" ‪ -‬שפתו העליונה של כלי קיבול שממנו גולשים המים.1‬‬ ‫השרטוטים המובאים בהוראות אלה משמשים להבהרה בלבד ומתאימים לכל‬ ‫סוגי החומרים המותרים גם אם אינם מראים זאת‪ .‬ ‫המחייב בתכנון וביצוע מיתקן תברואה הינן ההוראות הכתובות בסעיפים‬ ‫השונים ולא השרטוטים‪.3.3.‬ ‫"שפכים תעשייתים" ‪ -‬שפכים הנוצרים אגב תהליכים תעשיתיים ואין בהם‬ ‫צואים.‬ ‫"שרברבות" ‪ -‬מקצוע העוסק בהתקנה‪ .

‬אבזרים‪ .‬ולא יפגעו בטיב מי‬ ‫השתיה.‬ואולם רשאי בעל היתר לבקש מהועדה כי‬ ‫הוראות אלה יחולו על בקשה להיתר שהגיש בתום ‪ 30‬ימים מיום הפרסום‪.2‬‬ ‫הגנת הספקת מי שתיה‬ ‫מניעת זיהום‬ ‫מי שתיה‬ ‫‪2.‫‪1.1.‬ ‫)ב( הוראות אלה יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לועדה המקומית ביום תחילתן‬ ‫של הוראות אלה או לאחריו‪ .‬צינורות גלישה‪ .‬‬ ‫תחולה‬ ‫‪1.‬חומרים‬ ‫ומוצרים הבאים במגע עם המים‪ .‬יתאימו ליעודם‪ .3‬כל רכיבי המערכת להספקת מי שתיה כגון צינורות‪ .2.1.1.‬לא יותקנו במצב המאפשר את טיבועם בתוך נוזל או‬ ‫חומר מזוהמים.‬אבזרים‪ .‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫כל הצנרת של מערכת הספקת מי שתיה וכל חלקיה ומכשיריה‪ .‬לרבות‬ ‫כל המוצאים לספיקת המים מצינורות‪ .2.4. למעט מערכות חימום מים‪.‬ ‫‪2.‬ברזים‪ .‬צינורות אויר‪ .‬ .1‬‬ ‫מערכת מי שתיה תוגן בפני זיהום כדלקמן‪:‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫)א( בתוך מכלי מי שתיה לא יעברו צינורות או חלקי מערכת של מים‬ ‫שאינם מי שתיה או נקזים.2‬‬ ‫המהנדס יהיה רשאי לפטור בנין מהוראות סעיף ‪ 2.1‬מטעמים מיוחדים‬ ‫הנוגעים לאופי השימוש בבנין‪.2.1‬‬ ‫תחילתן של הוראות אלה ‪ 180 -‬יום ממועד פרסום ההודעה על הפקדתן‬ ‫ברשומות )להלן – יום הפרסום(‪.2‬במקום פרק ‪ 2‬להל"ת – הספקת מים‪ .‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪2‬‬ ‫" פרק ‪ – 2‬הספקת מים‬ ‫‪2.1.‬מכשירים מונעי זרימה חוזרת‬ ‫וציוד דומה‪ .1.4.2‬‬ ‫)א( הוראות אלה יחולו גם על מיתקני תברואה בהיתר לתוספת בניה לבנינים‬ ‫קיימים.2.4‬‬ ‫החלפת‬ ‫תחילה ותחולה‬ ‫תחילה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫חובת הספקת מי שתיה‬ ‫חובת התקנת‬ ‫מערכת מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.‬זרנוקים‬ ‫גמישים‪ .1‬‬ ‫בכל בנין תותקן מערכת הספקת מי שתיה‪.1.‬‬ ‫)ב( תובטח אי חדירת מים שאינם מי שתיה או נוזלים מנקזים‬ ‫למכלים‪.‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫פטור מחובת‬ ‫התקנה‬ ‫‪2.

‬ת"י ‪ 1205‬חלק ‪ .2.‬יהא מוצא מי השתיה מצוייד באמצעי למניעת זרימה‬ ‫חוזרת שהגישה אליו נוחה ויתאים לתקנות בריאות העם )התקנת‬ ‫מכשיר מונע זרימה חוזרת(‪ .2.‬‬ ‫)ב( על אף האמור לעיל‪ .2.1‬קצה המוצא שממנו זורמים המים יהיה מורם מעל שפת הקיבול‬ ‫המקסימלית של הקבועה‪ .(7)1‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫זרימה חוזרת‬ ‫)ראה שרטוט‬ ‫‪)2.2.‬בריכת‬ ‫מפל או מזרקה‪ .‬אקווריום וכדומה‪ .‬‬ ‫‪2.1‬במקום שאין אפשרות ליצור מרווח‬ ‫אויר מינימלי‪ .‬זאת‬ ‫על מנת למנוע בזבוז מים וזיהום‪.10‬א((‬ ‫‪2.‬רשאי המהנדס‪ .(7)1‬כגון מונע זרימה חוזרת‬ ‫עם אזור לחץ מופחת‪ .‬ת"י‬ ‫‪ 1205‬חלק ‪.‬בריכת שחיה או נוי‪ .‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים למניעת זרימה חוזרת בהתאם לדרישות תקנות‬ ‫בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(‪ .‬התשנ"ב – ‪ (6)1992‬ולתקן ישראלי‪ .2.4‬‬ ‫)א( השימוש בקולחים או שפכים לכל מטרה שהיא בתחום הנכס‬ ‫אסור‪.‬שסתום חד כיווני כפול וכו'‪.1.‬לאחר שקיבל אישור מרשות‬ ‫הבריאות‪ .2.2.‬עמ' ‪.2.2.‬הכלי או המכל‪ .2.‬עמ' ‪.‫‪2.4‬‬ ‫יש לדאוג לתחזוקה השוטפת של אמצעים למניעת זרימה חוזרת‪ .‬‬ ‫מרווח האוויר המינימלי הדרוש להגנה בפני זרימה חוזרת לא יהא‬ ‫פחות מהמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫)א( לכיור רחץ‪:‬‬ ‫)ב( לכיור מטבח או כביסה‪ 40:‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫)ג( לאמבט‪:‬‬ ‫כפליים מקוטר פתח המוצא של צינור‬ ‫)ד( למכל כובד‪:‬‬ ‫או אבזר הספקה ולא פחות מ‪60 -‬‬ ‫מ"מ‪.‬להתיר שימוש חוזר‬ ‫בקולחים‪.1030‬‬ ‫)‪ (8‬י"פ התש"ס‪ .2‬‬ ‫מערכת מי שתיה תוגן בפני זרימה חוזרת כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ 2.2069‬‬ .2‬‬ ‫למרות האמור בסעיף ‪ .‬התשנ"ב –‬ ‫‪ (6)1992‬ולתקן ישראלי‪ .2.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (7‬ק"ת התשנ"ב‪ .2.‬שלתוכו זורמים המים כך שיווצר‬ ‫ביניהם מרווח אוויר‪.2.‬ומטעמים מיוחדים שירשמו‪ .

3.‬מים או חומרים שאינם מי‬ ‫‪2.‬מי מערכות מיזוג אוויר‬ ‫וכו'.‬תותקן תוך כדי נקיטת‬ ‫אמצעים שיש בהם כדי למנוע שימוש למטרות שתיה‪ .2‬‬ ‫אם מערכת מים שאינם מי שתיה מוזנת ממערכת מי שתיה‪ .2‬לגבי מערכות‬ ‫מי שתיה‪.4.1‬התקנת מתקני תברואה‬ ‫ובדיקתם – מערכות שרברבות‪ :‬מערכות הספקת מים קרים וחמים"‬ ‫או לפי כל דין.‬‬ ‫‪2.2‬צנרת המים שאינם מי שתיה‪ .3.4‬‬ ‫‪2.1‬ההזנה ממערכת מי שתיה תהיה רק כמפורט בסעיף ‪.2.‬ ‫המערכת אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף ‪ 2.4.‬מי מערכות‬ ‫מתזים ומי הסנקה לכיבוי אש‪ .2.3.3‬‬ ‫השימוש במי המערכת הוא לעיתים נדירות כגון מערכות כיבוי אש‬ ‫באמצעות מתזים ומערכות כיבוי אש המכילות מים להידרנטים או‬ ‫גלגלונים בלבד.4.3.4‬‬ ‫בנקודת המוצא יותקן שילוט קבע המזהיר בפני שתיה.2‬‬ ‫הזנת מערכת‬ ‫מים שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.‬‬ ‫במרחקים שאינם עולים על ‪ 5‬מטרים‪ .3.2.2.3.1‬‬ ‫שתיה כמי בריכות שחיה‪ .2.3.4.2‬‬ ‫‪ 2.4.2‬‬ ‫מערכת מים‬ ‫שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.‬בשימוש אקראי‪ .3.2‬‬ ‫המערכת מכילה צנרת או אבזרים או מכשירים האסורים לשימוש‬ ‫למי שתיה לפי תקן ישראלי ת"י ‪" :(7)1205.3.3‬‬ ‫יש לראות מערכת כמערכת מים שאינם מי שתיה אם בחלק ממנה מתקיים אחד‬ ‫או יותר מהתנאים הבאים‪:‬‬ ‫במערכת מוזרמים‪ .‬על אבזריה‪ .3.‬בישול ורחיצה.‬ינקטו אמצעים‬ ‫למניעת זרימה חוזרת כמפורט בסעיף ‪.3.‬מי השקיה עם חומרי דישון‪ .‫‪2.4‬‬ ‫‪2.‬ ‫‪ 2.2.‬אם יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 2.4.3.3.3‬בנוסף לנקיטת האמצעים כאמור בסעיף ‪ .3.‬ ‫‪2.‬מי הסקה‪ .‬שלטים המפרטים את סוג‬ ‫הזורם והיא תצבע בגוונים אחרים מגווני צנרת מי השתיה המותאמים‬ ‫לנדרש בתקן הישראלי ת"י ‪" : 659‬סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל‬ ‫נוזלים‪ .3.‬ .‬גאזים או כבלי חשמל"‪.3.3.3.4‬‬ ‫מותר להתקין מערכת מים שאינם מי שתיה‪ .‬‬ ‫‪2.3.‬ ‫תנאים להתקנת‬ ‫מערכת מים‬ ‫שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫)ראה שרטוט‬ ‫‪(2.2‬יותקנו על הצנרת‪.1‬‬ ‫מערכות מי שתיה ומערכות מים שאינם מי שתיה תהיינה נפרדות וללא חיבור‬ ‫ביניהן למעט ההזנה שתעשה בכפוף לדרישות סעיף ‪.3‬‬ ‫הספקת מי שתיה ומים שאינם מי שתיה‬ ‫דרישה‬ ‫למערכות‬ ‫נפרדות‬ ‫‪2.

2‬‬ ‫התקנת צנרת ואבזרים להספקת מים בבנין תעשה בהתאם לדרישות תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪.5.1‬בהתאם ליעודם ויהיו עמידים בלחץ ובטמפרטורה של המים הזורמים‬ ‫איסור שימוש‬ ‫בצנרת ואבזרים‬ ‫ששימשו מים‬ ‫שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.‬עמ' ‪.4.5‬‬ ‫‪2.(7)1205.1‬‬ ‫מניעת‬ ‫הצטברות אויר‬ ‫‪2.‬‬ ‫עמידות בפני‬ ‫שיתוך‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.‬ציפויי המגן שלהם‬ ‫ושל הבידוד‪ .2‬‬ ‫צינורות ואבזרים להספקת מי שתיה יהיו עמידים בפני שיתוך )קורוזיה( פנימי‬ ‫או חיצוני או יהיו מצופים בציפוי מגן מתאים‪.5‬‬ ‫צנרת ואבזרים ‪ -‬התקנה בבנין‬ ‫בתוכם‪ .‬‬ ‫להספקת מי שתיה‪ .‬אסור השימוש בצינורות ואבזרים שהשתמשו בהם להספקת‬ ‫מים שאינם מי שתיה או נוזלים וחומרים אחרים‪.‬חומרים אחרים אסורים‪.4.5.‬בידודם‪ .‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (8‬י"פ התשס"ד‪ .4.‬או במילוי או במקום‬ ‫סמוי אחר יהיו עמידים בפני השפעות חומרי הכיסוי ו‪/‬או המילוי או יוגנו בפניהם‬ ‫לפי דרישות התקן הישראלי ת"י ‪.2738‬‬ .‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .(7)1205.‬‬ ‫התאמה‬ ‫לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‬ ‫‪2.‬ברזים‪.‬‬ ‫ת"י ‪ :(8)5452‬בדיקות מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה‪.4‬‬ ‫צנרת ואבזרים ‪ -‬חומרים‬ ‫מניעת נזק‬ ‫בריאותי‬ ‫‪2.5.4.‬יתאימו לדרישות תקנות הבניה ולמפורט בתקן הישראלי ת"י‬ ‫‪ .‬ניתן להסב מערכות הספקת מים קיימות למי שתיה‪.‬‬ ‫צינורות בקרקע‬ ‫או במילוי‬ ‫‪2.‬ ‫‪2.5.2‬‬ ‫במקומות בהם עלול להצטבר אויר במערכת הצנרת ושלא ניתן לחברם‬ ‫לברז בשימוש סדיר‪ .‬אבזרים‪ .‬‬ ‫שסתומים‪ .3‬‬ ‫צינורות ואבזרים להספקת מי שתיה המותקנים בקרקע‪ .1‬‬ ‫כל המוצרים הבאים במגע עם מי שתיה לרבות צינורות‪ .4‬‬ ‫החומרים לצינורות ואבזרים להספקת מי שתיה‪ .‬הכנה לציפויים וכדומה יעמדו בדרישות התקן הישראלי‪.‬ציפויים‪ .1‬‬ ‫התאמת‬ ‫חומרים ליעודם‬ ‫‪2.1‬‬ ‫צנרת להספקת מים תבוצע באופן שימנע הצטברות אויר בתוכה למעט‬ ‫מקום בו יוכל האויר להשתחרר ע"י פתיחת ברז לשימוש סדיר.2.‬‬ ‫באישור משרד הבריאות‪.(7)1205.2.‫‪2.‬יש להתקין התקן לשחרור האויר כגון שסתום‬ ‫שחרור אויר אוטומטי‪.4.

4‬‬ ‫‪2.5.2‬‬ ‫המרחק המינימלי בין צינור מים תת קרקעי ובין יסודות או צינורות אחרים‬ ‫יהיה כדלקמן‪:‬‬ ‫‪2.2.‬‬ ‫לפני ואחרי מקום החדירה למקלט יותקנו בה שסתומי ניתוק‪.‬‬ ‫)ב( הצנרת היא גמישה וניתנת להוצאה מהשרוול ולהכנסה אליו‪.5.1‬‬ ‫צנרת להספקת מים לא תותקן כשהיא יצוקה בתוך אלמנטים של‬ ‫הבנין‪ .5.7‬‬ .6.2.‬‬ ‫התאמה‬ ‫לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‬ ‫‪2.6.2‬‬ ‫חדירתה למקלט תהיה אטומה‪.‬‬ ‫צנרת המספקת מים לפרט אחד‪ .‫צנרת להספקת מים תותקן באופן המאפשר את התפשטותה והתכווצותה‬ ‫כתוצאה משינויי טמפרטורה ללא יצירת מאמצים מכניים בה ובאביזריה וללא‬ ‫גרימת נזקים לחלקי הבנין ולצנרת‪.2596‬‬ ‫בין צינור מים תת קרקעי ובין ביבים או נקזים ‪ -‬לא פחות‬ ‫מהמפורט בטבלה ‪.4.‬מותרת העברת צנרת של פרט אחד בתחומי‬ ‫מרפסת שרות‪ .4‬‬ ‫צנרת מים‬ ‫במקלט‬ ‫‪2.‬חצר או אזור שרות של פרט אחר אם יעודה הוא אחד‬ ‫מאלה‪:‬‬ ‫)א( הספקת מים דירתית ראשית ממד המים בבנין שאינו בנין גבוה‬ ‫או רב קומות‪.2‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .5.5.‬מותרת התקנת צנרת להספקת מים כשהיא‬ ‫יצוקה באלמנטים מבטון אם נתקיימו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( הצנרת הותקנה בשרוול רציף‪.5.‬עמ' ‪.‬‬ ‫התפשטות‬ ‫תרמית‬ ‫‪2.2‬תספק מים רק למקלט שבו היא מותקנת‪.(9)1205‬‬ ‫מרחק מינימלי‬ ‫של צינור מים‬ ‫תת קרקעי‬ ‫מיסודות‬ ‫וצינורות‬ ‫אחרים‬ ‫‪2.5.‬‬ ‫צנרת מים במקלט תותקן בכפוף לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.5‬‬ ‫צנרת בתחום‬ ‫הפרט‬ ‫‪2.6.4.6.5.1‬‬ ‫התקנת צנרת ואבזרים להספקת מים מחוץ לבנין תעשה בהתאם לדרישות תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪.6‬‬ ‫‪2.5.5.5.‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (9‬י"פ התשס"ג‪ .‬‬ ‫)ג( מיקום הצנרת אושר על ידי מהנדס השלד‪.3‬‬ ‫‪2.5.3‬‬ ‫איסור התקנה‬ ‫באלמנטים‬ ‫יצוקים בבטון‬ ‫‪2.3.4‬‬ ‫‪ 2.5.5.6.5.1‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫)ב( הספקת מים קרים וחמים המיועדים למערכת סולרית‪.‬ ‫‪2.5.5.‬למעט בחריצים ותעלות שהוכנו מראש‬ ‫ושאושרו ע"י מתכנן שלד הבנין.1‬תתאים לדרישות סעיף ‪.‬היצוקים מבטון‪ .‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .‬לא תותקן בתחומי בעלות פרט אחר‬ ‫או בנכס אחר.5.6‬‬ ‫צנרת ואבזרים ‪ -‬התקנה מחוץ לבנין‬ ‫‪2.

1.(7)1205.‬רשאי המהנדס‪ .3‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .‬עומס‬ ‫צפוי מעל לקרקע‪.‬‬ ‫)ג( לבנין או חלק ממנו מד מים ראשי המודד את צריכת המים‬ ‫הכללית‪.4‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫הגנת צנרת תת‬ ‫קרקעית‬ ‫‪2.6.1.‬‬ ‫)ב( לכל יחידה בבנין יותקן מד מים כאמור בסעיף ‪.‬חנות‪ .‬‬ .‬עומס חיצוני של הקרקע‪ .2‬‬ ‫)ג( כל מדי המים של הבנין מותקנים בסמוך לגבולות הנכס‪.7.‬ת"י ‪.1.2.7.‬‬ ‫)ג( שני מדי מים נפרדים לצינור הספקת המים ולצינור כיבוי האש‬ ‫ובתנאי שהמערכות מופרדות‪.‬‬ ‫המרחקים ימדדו כמפורט בסעיף ‪.7.6.‬ת"י ‪.7.2‬‬ ‫לכל דירה‪ .‬לאשר אי התקנת מד מים ראשי‬ ‫אם מתקיימים התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( לבנין אין צריכת מים משותפת‪.(7)1205.2‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫)ב( תבוצע הכנה להרכבת מד מים אשר תאפשר הרכבתו בעתיד‪.7‬‬ ‫מדידת הספקת המים והתקנת שסתום מפסיק‬ ‫מדי מים‬ ‫‪2.‬באופן שתהיה‬ ‫אליו גישה חופשית לצורך קריאה ואחזקה ובהתאם לדרישת לתקן‬ ‫הישראלי‪ .‬רשאי המהנדס להתיר אי התקנת מד מים נפרד‬ ‫ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( הבנין או חלק ממנו אינו בנין מגורים‪.3‬‬ ‫צנרת ואבזרים תת קרקעיים להספקת מים והתחברותם למבנה יהיו עמידים או‬ ‫מוגנים בפני קורוזיה חיצונית‪ .7.1.‬משרד וכיוצא באלה יותקן מד מים נפרד‬ ‫שבאמצעותו ניתן למדוד את צריכת המים לכל יחידה כאמור‪.1.‬‬ ‫לכל בנין יותקן מד מים ראשי בסמוך לגבולות הנכס‪ .‬שקיעות יחסיות‪ .3.1‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .7‬לגבי ביבים‪.5‬‬ ‫‪2.6.6.1‬מד המים ואופן התקנתו יתאימו לדרישות התקן הישראלי‪ .‬יותקן מד מים ראשי באחת‬ ‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( מד מים ראשי אחד‪ .6.4‬‬ ‫צנרת ואבזרים תת קרקעיים להספקת מים יהיו עשויים מחומרים המותרים לפי‬ ‫התקן ה ישראלי‪ .1‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫בכל בנין בו הותקנה מערכת כיבוי אש‪ .5.‬‬ ‫)ב( מד מים ראשי משולב לצינור הספקת המים וכיבוי אש‪.‫‪2.6‬‬ ‫)ד( הבנין אינו בנין גבוה או בנין רב קומות‪.1‬‬ ‫‪2.2.‬אם הוא מתאים למדידת כל תחום‬ ‫הספיקות המתוכננות לרבות לצרכי כיבוי אש‪.7.1‬‬ ‫לא יחובר בנין או חלק ממנו לרשת הספקת המים אלא אם יותקן לכל צרכן מד‬ ‫מים‪.‬ת"י‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ 2.1.‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪2.(7)1205.3‬‬ ‫בין צינור מים תת קרקעי ובין יסודות וצינורות אחרים – לא פחות‬ ‫מהמפורט בטבלה ‪ 5.3.7.7.2.1.‬‬ ‫‪2.

2‬‬ ‫‪ 2.‬מערכת הסקה וכו'‪.7.2.7.8.8‬‬ ‫הצורך במכלי כובד להספקת ואגירת מים ונפחם‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ 2.8.8.‬‬ ‫במקומות המפורטים להלן יותקן שסתום ניתוק שמידתו לא תפחת ממידת‬ ‫הצינור להספקת מים‪:‬‬ ‫‪ 2.5‬‬ ‫‪2.8.‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫יש להתקין מכלי כובד להספקת ואגירת מים לצרכים המפורטים להלן‪:‬‬ ‫‪ 2.‬ובכניסה ויציאה מכל‬ ‫מיכל אגירה‪.10‬א(‬ ‫ו‪(2.‬ ‫במבוא לכל מערכת מים שאינם מי שתיה כגון מערכת מיזוג אויר‪.7.3‬‬ .(7)1205.7.‬כהגדרתה בסעיף ‪) 32‬ד( לחוק ‪ -‬כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי‪ .2‬‬ ‫‪2.‬מערכת‬ ‫חימום מי צריכה מרכזית וכו'.1.1‬למד מים – על פי התקן הישראלי‪ .‬ת"י ‪ 63‬חלק ‪" :2‬מדי מים למים‬ ‫קרים‪ :‬הוראות התקנה"‪.2.7.1‬‬ ‫במבוא לכל מערכת טיפול או חימום כגון מערכת ריכוך‪ .‬ת"י ‪.1.7‬‬ ‫מותר לרכז את מדי המים הדירתיים בכל קומה‪ .‫‪2.10.1.2.2.‬‬ ‫במקום שהגישה אליו נוחה‪.2.3‬בכניסה למכל לחץ‪ .6‬‬ ‫הצורך במכלי‬ ‫כובד להספקת‬ ‫ואגירת מים‬ ‫‪2.2‬לכל יחידת דיור‪ .2.2.8.‬במבואה הקומתית‪.7.1‬‬ ‫‪ 2.1‬הבטחת הספקת מים למקרה של הפסקה בהספקת המים הציבורית‬ ‫כמפורט בסעיף ‪.‬מכל כובד מכל מים חמים‪ .‬ ‫שסתום ניתוק‬ ‫)ראה שרטוטים‬ ‫‪)2.‬‬ ‫בריכת שחיה‪ .7.2.7.‬לכל קבועה או קבוצת קבועות‬ ‫המהווים יחידת שרותים.6 -‬‬ ‫‪2.2‬הבטחת נפח יניקה למערכות הגברת לחץ כמפורט בסעיף ‪.4‬בבנינים שאינם מיועדים למגורים‪ .

‬מוסדות בריאות –‬ ‫בתי חולים ומרפאות‬ ‫ומוסדות לאוכלוסיות‬ ‫בעלות צרכים‬ ‫מיוחדים – בתי אבות‬ ‫ודיור מוגן‪.2‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫מערכת הספקת מים ציבורית לבנין תחשב כאמינה אם יתקיימו‬ ‫התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( המערכת היא טבעתית‪.‬‬ ‫ב‪ .‬‬ ‫)ג( למערכת יש אמצעי שאיבה רזרביים‪.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.8.8.8.8.‬בנין שהספקת המים‬ ‫הציבורית אליו אינה‬ ‫אמינה למעט בנין‬ ‫המפורט בסעיפים ב'‬ ‫עד ד' להלן‪.2.1‬נפח אגירת מים לצרכי הבטחת הספקתם‬ ‫השימוש במים‬ ‫לכל צריכה‬ ‫למעט לצרכי‬ ‫כיבוי אש‬ ‫ובטיחות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫סוג הבנין‬ ‫נפח אגירה מינימלי‬ ‫א‪ .‬‬ ‫‪2.2.‬לפי כל דין‬ ‫ב‪ .2.‬לפי דרישת יועץ בטיחות‬ ‫להידרנטים‬ ‫וגלגלוני כיבוי‬ ‫לבנין רב קומות‬ ‫‪ 15‬מ"ק‬ ‫למתזים‬ ‫לכל סוגי בנינים‬ ‫לפי דרישות תקן ישראלי‬ ‫‪" :1596‬מערכות מתזים –‬ ‫התקנה"‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנפח הנדרש יהיה הנפח נטו הניתן לניצול בהתאם למפלס צינורות‬ ‫המוצא‪.‬‬ .‬‬ ‫‪ 400‬ליטר לכל דירה‬ ‫ג‪ .3‬‬ ‫כל מערכת מים ציבורית תחשב כאמינה אלא אם נקבעה כלא אמינה‬ ‫ע"י המהנדס‪.‬‬ ‫ד‪ .‬‬ ‫)ד( לאמצעי השאיבה יש הנעה חליפית או הספקת חשמל חליפית‪.8.‬‬ ‫לפי הנחיות רשות הבריאות‬ ‫לצרכים‬ ‫בטיחותיים‬ ‫בנין בו יש שימוש במים‬ ‫לצרכים בטיחותיים‪.‬בנין מגורים רב‬ ‫קומות שיש בו‬ ‫מערכת הגברת לחץ‪.‬‬ ‫א‪ .1‬‬ ‫נפח אגירת מים לצרכי הבטחת הספקתם יהיה כמפורט בטבלה‬ ‫‪:2.‬‬ ‫בבנין מגורים‪ 400 :‬ליטר‬ ‫לכל דירה‪.2.‬‬ ‫)ב( למערכת יש איגום‪.‬אכסון שלא מגורים – ‪ 500‬ליטר לכל חדר אורחים‬ ‫בתי מלון בעלי ‪100‬‬ ‫חדרי אורחים או‬ ‫יותר‪.‫אגירת מים‬ ‫לצרכי הבטחת‬ ‫הספקתם‬ ‫‪2.2.‬‬ ‫‪ 50‬ליטר לאדם לפי מספר‬ ‫האנשים בפועל לרבות קהל‬ ‫מבקרים‪.2‬‬ ‫‪2.8.

9.1.1‬ו‪ .‬‬ ‫‪2.‬ישירות לצנרת ההספקה‪.3‬‬ ‫‪2.1.1.‫‪2.2 -‬יש להפריד את נפח מי השתיה‬ ‫למכל כובד נפרד‪.8.1.8.‬‬ ‫בבנין מגורים‪ .8.3.8.1‬‬ ‫יניקת מים למערכות הגברת לחץ תהיה ממכל כובד ליניקה ולא‬ ‫ישירות מצנרת ההספקה אלא אם אישר המהנדס‪.9‬‬ ‫שמירת איכות המים במכלי כובד‬ ‫תחלופת מים‬ ‫במכלי כובד‬ ‫)ראה שרטוט‬ ‫‪(2.3.‬‬ ‫אם נפח מכל הכובד‪ .4‬מותר לחבר את‬ ‫יניקת המים למערכות הגברת לחץ המספקות מים לעד שתי דירות‪.‬במלואו או בחלקו‪ .8.‬‬ ‫תחלופת המים תהיה רק על ידי שימוש בהם‪.5‬‬ ‫למרות האמור לעיל בסעיפים ‪ 2.‬תובטח‬ ‫תחלופת המים כך שכל נפח מכל הכובד יוחלף במים טריים לפחות כל‬ ‫‪ 3‬ימים‪.2.‬‬ ‫‪2.3.3.1‬‬ ‫‪Qp‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪6 V1‬‬ ‫‪–V‬‬ ‫=‪V‬‬ ‫נפח מכל כובד ליניקה במ"ק‪.3.1‬עד ‪ .‬‬ ‫‪V1 = 0‬‬ ‫‪Qp − Qi‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אם ‪Qi ≥ Qp‬‬ ‫=‬ ‫‪1‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אם ‪Qi <Qp‬‬ ‫‪2.9.Qi‬‬ ‫‪– V1‬‬ ‫ספיקת צינור מילוי מכל הכובד במ"ק לשעה‪.‬‬ ‫‪2.‬גלגלונים‬ ‫ומתזים( לא ישמש לכל צורך אחר‪.2‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫תוספת נפח נדרשת כשספיקת צינור המילוי נמוכה‬ ‫מספיקתה המכסימלית של מערכת הגברת הלחץ‪.9.2.‬‬ ‫‪2.8.‬המשמש בחלקו למי שתיה‪ .1‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫למכל כובד המשמש לאגירת מי שתיה‪ .9.8.‬‬ ‫‪2.3.9.8.2‬כמכל כובד ליניקה‪.8.‬‬ ‫‪.3.‬‬ ‫‪ – Qp‬ספיקה מכסימלית של מערכת הגברת הלחץ במ"ק לשעה‪.4‬‬ ‫יובטח כי נפח אגירת המים לצרכי כיבוי אש )הידרנטים‪ .3‬‬ ‫הנפח הנדרש יהיה הנפח נטו הניתן לניצול בהתאם למפלס צינורות‬ ‫המוצא‪.4‬‬ ‫מותר להשתמש במכל כובד לאגירת מים לצרכי הבטחת הספקתם‬ ‫שנפחו מתאים לדרישות סעיף ‪ 2.2.8.3.1.2‬‬ ‫נפחו של מכל כובד ליניקה לא יפחת מהנפח המחושב לפי הנוסחה‬ ‫הבאה‪:‬‬ ‫מכלי כובד‬ ‫ליניקת מים‬ ‫למערכות‬ ‫הגברת לחץ‬ ‫‪2.‬אינו מאפשר תחלופה‬ ‫כאמור בסעיפים ‪ 2.‬‬ .10‬‬ ‫‪2.9.

1‬‬ ‫מכלי כובד שנפחם עולה על ‪ 200‬מ"ק יחולקו לשני מכלי כובד שעל כל‬ ‫אחד מהם יחולו כל דרישות סעיפים ‪ 2.2‬יש לראות את צינור הגלישה כצינור דלוחים עקיף שיתאים לדרישות‬ ‫סעיף ‪.10‬ו‪-‬‬ ‫)‪2.9.10‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫מילוי‬ ‫‪2.3‬מותר לוותר על תחלופת‬ ‫מים במכל כובד המשמש לאגירת מי שתיה‪ .2.‬‬ ‫‪2.9.10.(7)1205.1‬לכל מכל כובד ליניקת או אגירת מים יותקן צינור גלישה‪.‬צידו הפנימי של מכל הכובד יהיה חלק ועמיד בפני תהליכי החיטוי‬ ‫המפורטים בסעיף ‪.10.10‬‬ ‫‪2.10.‫‪2.1‬‬ ‫מכל כובד יהיה אטום למעבר נוזלים מתוכו‪.‬‬ ‫‪2.10 .1.1.9.2.2‬‬ ‫גלישה )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.17‬‬ ‫מבנה והתקנה‬ ‫‪2.10.1‬‬ ‫‪2.2.4‬‬ ‫הרקה )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.4.3‬‬ ‫מערכת מילוי מכל כובד תובטח מפני זרימה חוזרת לפי הוראות סעיף ‪.4.‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫הפרדת מכלי‬ ‫כובד )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.2‬‬ ‫מבנה והתקנת מכל כובד ליניקת ואגירת מים יהיו לפי דרישת התקן הישראלי‪.2.‬‬ ‫ת"י ‪.9.3‬שטח חתך צינור הגלישה יהיה לפחות כפול משטח חתך צינור המילוי‪.9.‬‬ ‫‪ 2.2.9.2.8‬‬ ‫‪ 2.‬אם‬ ‫תבוצע למים הכלרה באישור רשות הבריאות‪.4.‬‬ ‫‪ 2.10‬א'(‬ ‫‪2.10.10.‬‬ ‫חומרים )ראה‬ ‫שרטוט ‪ 2.10‬‬ ‫‪2.1‬לכל מכל כובד יותקן צינור הרקה מיוחד לצורך זה עם שסתום‬ ‫מפסיק‪.10.9.10.2.4.‬‬ ‫‪2.1‬עד ‪ .10‬‬ ‫התקנת מכלי כובד ליניקת ואגירת מים‬ ‫מכל כובד יאוורר לפי דרישות התקן הישראלי‪ .9.10.9.2.2‬‬ ‫ריצפת מכל כובד תת קרקעי וקירותיו יהיו אטומים מבחוץ למעבר‬ ‫נוזלים אל תוכו‪.2‬‬ ‫איוורור מכלי‬ ‫כובד )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.4.10‬א((‬ ‫‪2.8‬למעט דרישות‬ ‫סעיף זה‪.5.2‬‬ ‫מערכות הצנרת יאפשרו הפעלת כל מכל כובד מתוך השניים כשהשני‬ ‫ריק לחלוטין לצורך תחזוקה‪.4.9 .9.1.3‬‬ ‫תיקרת מכל כובד תת קרקעי המשמשת כרצפת חלק מהבנין או‬ ‫הבולטת פחות מ‪ 20 -‬ס"מ מפני הקרקע תהיה אטומה מבחוץ למעבר‬ ‫נוזלים אל תוך מיכל הכובד‪.‬‬ .‬ת"י ‪.1‬‬ ‫מכל כובד ליניקת ואגירת מים יהא עשוי מחומרים אטימים למעבר נוזלים‬ ‫וגזים‪ .4‬‬ ‫‪2.‬במלואו או בחלקו‪ .3‬‬ ‫איטום מכלי‬ ‫כובד )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.4‬‬ ‫למרות האמור בסעיפים ‪ 2.9.(7)1205.4.10‬א((‬ ‫‪2.

‬ת"י ‪ (10)1596‬או בשרטוט ‪.6‬‬ ‫מניעת הצפה‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ 2.1‬יכול קיר‪ .(7)1205.‬עמ' ‪.7‬‬ ‫מניעת סיכונים‬ ‫ומטרדים )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.5‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2.‬מוצאי צינורות הגלישה וההרקה ומערכות הגברת הלחץ‪.‬ובתנאי שהמרווח ביניהם יהיה מנוקז‬ ‫בצינור דלוחים עקיף‪.2‬מותר להתקין קירות‪ .‬‬ ‫לחץ מינימלי‬ ‫ומקסימלי‬ ‫‪2.‬רצפות או תקרות כפולים כשהאחד שייך למכל‬ ‫הכובד והשני משמש את הבנין‪ .11.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪7.8.8.10.10.‬‬ ‫‪ 2.10.10.8.11‬‬ ‫לחץ הספקת המים‬ ‫במכל כובד המשמש הן לצרכי הספקת מים לצריכה והן לכיבוי אש‬ ‫‪2.6.(10)1596‬‬ ‫‪ 2.8.10‬‬ ‫‪2.5.10.5.3‬למרות האמור בסעיף ‪ .6‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫תותקן מערכת ניקוז שתתאים לדרישות סעיף ‪.0‬‬ .6‬‬ ‫בחדרים הגובלים במכל כובד ליניקת ואגירת מים ושבהם ממוקמים צינורות‬ ‫ושסתומי מכל הכובד‪ .10.11.7‬‬ ‫קיר‪ .‫‪ 2.2.10.‬רצפה או תקרה של מכל‬ ‫כובד לשמש כקיר‪ .1‬‬ ‫הלחץ במוצא כל ברז הספקת מים חמים או קרים לקבועה או למכשיר יתאים‬ ‫למפורט בטבלה ‪.1‬לחץ מינימלי ומקסימלי במוצא ברזים ומכשירים‬ ‫מערכת‬ ‫לחץ מינימלי‬ ‫מקסימלי‬ ‫בר‬ ‫בר‬ ‫מים חמים וקרים לצריכה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיבוי אש באמצעות מתזים‬ ‫לפי דרישות ת"י ‪1596‬‬ ‫כיבוי אש באמצעות ברזי כיבוי‬ ‫וגלגלוני צינורות גמישים‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (10‬י"פ התשס"ג‪ .10.10.2.‬ת"י ‪.‬ת"י ‪.6.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪6.10.1‬‬ ‫‪ 2.‬רצפה או תקרה של בנין לא ישמשו כקיר‪ .2‬רום תחתית צינור ההרקה יהיה לא גבוה מרום תחתית מכל הכובד‪.‬רצפה או תקרה של חניון או חדר מכונות אם אינו‬ ‫שייך לפיר מעלית או לחדר חשמל‪.‬רצפה או תקרה של‬ ‫‪2.‬כמפורט‬ ‫בתקן הישראלי‪ .2.10.11.6.10.802‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.2‬ביניקה לצרכי כיבוי אש יותקן אבזר למניעת מערבולת כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי‪ .1‬‬ ‫מכל כובד‪.3‬ביניקה ממכל כובד המשמש למי צריכה בלבד יותקן אבזר למניעת‬ ‫מערבולת כמפורט בתקן הישראלי‪ .4.‬‬ ‫צנרת יניקה‬ ‫למשאבות )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.10.1‬‬ ‫תבטיח היניקה לצריכה תחלופת מים מתחתית מכל הכובד‪ .

‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים למניעת הלם מים במערכת הספקת המים כדלקמן‪:‬‬ ‫מניעת סגירה מהירה של שסתום אוטומטי כגון שסתום למילוי‬ ‫‪2.2‬לברזי וגלגלוני כיבוי אש ‪ -‬כשלחץ הרשת הציבורית או מכל כובד אין‬ ‫בו כי לספק מים לכל ברזי וגלגלוני הכיבוי בבנין לפי דרישות סעיף‬ ‫‪.‬יש ליצור כיסי אויר‬ ‫בחלקם העליון של זקפי ההספקה ו‪/‬או להתקין תאי אויר ו‪/‬או‬ ‫להתקין שסתומים נגד הלם מים או כל אמצעי אחר שימנע את הלם‬ ‫המים‪.4‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים להקטנת הלחץ למניעת לחץ יתר מעל למפורט בטבלה‬ ‫‪.11‬‬ ‫‪ 2.‬‬ .11.2‬מניעת הפסקה מהירה של הזרימה בצינור סניקה של משאבה אם‬ ‫העומד שמוסיפה המשאבה עולה על ‪ 30‬מטר‪.3‬אם האמצעים המפורטים לעיל אינם מספיקים‪ .‬ע"י התקנת מנגנון הידראולי לשמירת‬ ‫לחץ במעלה הזרם‪.11‬‬ ‫‪ 2.‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לחץ סטטי ללא זרימה‪.‬‬ ‫הקטנת לחץ‬ ‫‪2.‬‬ ‫הלם מים )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.11.(10)1596‬‬ ‫‪ 2.12‬‬ ‫מערכות הגברת לחץ‬ ‫‪ 2.10‬א((‬ ‫‪2.1.11.10‬א((‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.11.1‬‬ ‫מאגר או מכל‪.2.2.3‬למערכות כיבוי אש באמצעות מתזים ‪ -‬כשלחץ‪ .4‬הלחץ ממכל כובד ימדד כהפרש שבין רום צינור המוצא של מכל‬ ‫הכובד ובין רום מוצא ברז הקבועה‪.2.‬‬ ‫ת"י ‪.12.1.1.1‬‬ ‫יש להתקין מערכת הגברת לחץ לבנין או חלק ממנו‪ .2.2.‬‬ ‫)‪ (2‬לחץ דינמי בזרימה לפי הספיקה הנדרשת‪.11.11.2‬‬ ‫נפילות לחץ‬ ‫פתאומיות )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.12.‬‬ ‫‪ 2.1‬לקבועות ‪ -‬כשלחץ הרשת הציבורית או מכל כובד אין בו כי לספק מים‬ ‫לכל הקבועות בבנין לפי דרישות סעיף ‪.11.‬‬ ‫הדרישה‬ ‫למערכת הגברת‬ ‫לחץ‬ ‫‪2.12.12.3‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים למניעת נפילת לחץ פתאומית כתוצאה מפתיחת ברז‬ ‫בספיקה גדולה‪ .2.12.‬כגון שסתום מילוי מאגר‪ .‬ספיקת ואמינות‬ ‫הרשת הציבורית או לחץ מכל הכובד אין בהם כדי לספק מים‬ ‫למערכות כיבוי האש באמצעות מתזים לפי דרישות התקן הישראלי‪.1.‬במקרים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 2.

3‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫צנרת מים‬ ‫‪2.13.1.‬‬ ‫)ג( לא יגרום למטרדי רעש‪.3‬‬ ‫מערכת הגברת‬ ‫לחץ לקבועות‬ ‫ולברזי וגלגלוני‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪2.12.2.‬‬ ‫)ג( מערכת שינוי מהירות סיבוב ‪ -‬למשאבה אחת לפחות‪.1‬מערכת מכל כובד ומשאבות הכוללת‪:‬‬ ‫)א( מכל כובד לאגירת מים לפי דרישות סעיף ‪ 2.2‬בהתאם לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫)א( לפי הספיקה לקביעת קטרי צנרת המפורטת בסעיף ‪.12.2‬‬ .(10)1596‬‬ ‫קוטרו של צינור להספקת מים יקבע כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ 2.‬נפח המכל‬ ‫יבטיח מרווח של ‪ 5‬דקות לפחות בין התנעות המשאבה‪.13‬‬ ‫קביעת הספיקה והקטרים‬ ‫‪ 2.2‬‬ ‫מערכות הגברת‬ ‫לחץ לכיבוי אש‬ ‫באמצעות‬ ‫מתזים‬ ‫‪2.13.1‬‬ ‫מערכת הגברת לחץ לכיבוי אש באמצעות מתזים תתאים לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‪ .13.‬לא פחות מקוטר מבוא ברז הקבועה המפורט‬ ‫בטבלה ‪.‬‬ ‫)ב( רגש לחץ ובקר אלקטרוני‪.‬בהתחשב בסימולטניות השימוש‬ ‫בהן לפי סוג הבנין‪.3‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫)ג( לכל ברז קבועה‪ .8.2.2.‬‬ ‫)ד( מכל כובד ליניקה למשאבות לפי דרישות סעיף ‪.3‬‬ ‫‪ 2.13.2.3‬מערכת משאבות במהירות סיבוב משתנה ופיקוד לפי לחץ המים‬ ‫הכוללת‪:‬‬ ‫)א( משאבות הגברת לחץ המתאימות לשינוי תדר‪.8.‬‬ ‫)ג( מכל לחץ לויסות המכיל כרית אויר או גז דחוסים‪ .3‬‬ ‫)ב( משאבות למילוי מכל הכובד‪.13.2.2‬‬ ‫)ד( לא פחות מהמפורט בטבלה ‪.‫מערכת הגברת לחץ לאספקת מים לקבועות‪ .2.‬‬ ‫)ג( מכל כובד ליניקה למשאבות לפי דרישות סעיף ‪.13.1.2‬מערכת משאבות עם פיקוד לפי לחץ המים ומכל לחץ לויסות הכוללת‪:‬‬ ‫)א( משאבות הגברת לחץ‪.13.2.12.‬‬ ‫)ד( מכל כובד ליניקה למשאבות לפי דרישות סעיף ‪.‬ת"י ‪.3‬‬ ‫)ב( לפי חישוב הנדסי הידראולי המתחשב בהפסדי העומד בצנרת‬ ‫ואבזריה‪ .‬בשיא‬ ‫הספיקה‪.‬‬ ‫)ב( ישמרו דרישות הלחץ המינימליות בכל נקודות הצריכה‪ .12.8.1.‬‬ ‫)ב( מפסק לחץ )פרסוסטט(‪.1‬בהתאם לעקרונות הבאים‪:‬‬ ‫)א( יהיה מספיק להעברת הספיקה הדרושה לכל הקבועות‬ ‫המחוברות אליו בשיא הצריכה‪ .‬כך שמהירות הזרימה לא תעלה על המפורט בסעיף‬ ‫‪.8.12.2.2‬או ‪.8.2.‬לברזים ולגלגלוני כיבוי אש תהייה‬ ‫באחת מהאפשרויות הבאות או בצירוף שלהן‪:‬‬ ‫‪ 2.2.2.‬‬ ‫‪ 2.

‬ברזיה וכיור כביסה‪.13.‫טבלה ‪ – 2.‬אמבטיה ומכונת כביסה‪.‬‬ ‫)ג( לקביעת קוטרו של צינור מים קרים המזין את מחמם המים‪.2‬‬ .‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)א( לקביעת קוטרו של צינור מים חמים‪ .‬מקלחת‪ .‬‬ ‫)ב( לקביעת קוטרו של צינור מים קרים שאינו מזין את מחמם‬ ‫המים‪ .‬יש להתייחס לסוללת‬ ‫עירוב כנקודת צריכה אחת של מים חמים‪.2‬קוטר מינימלי לצנרת מים‬ ‫מספר נקודות‬ ‫צריכה שקוטר‬ ‫מבואם ‪16‬‬ ‫מ"מ‬ ‫מיקום נקודות‬ ‫הצריכה‬ ‫בכל מקום‬ ‫‪1‬‬ ‫קוטר צינור‬ ‫מינימלי למים‬ ‫קרים או חמים‬ ‫במ"מ‬ ‫צינור מתכתי‬ ‫מגולוון‬ ‫)באינצ'ים(‬ ‫)*(‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫)**(‬ ‫‪2‬‬ ‫באותו חדר‬ ‫שרותים או‬ ‫בחדרי שרותים‬ ‫נפרדים‬ ‫)*(‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫)**(‬ ‫)*(‬ ‫‪1/2‬‬ ‫)**(‬ ‫‪3/4‬‬ ‫מ‪ 3 -‬עד ‪8‬‬ ‫בכל מקום‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מ‪ 9 -‬עד ‪20‬‬ ‫בכל מקום‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1 1/4‬‬ ‫)*( – כיור רחץ‪ .13.2.2‬‬ ‫הספיקה המינימלית לתכנון במוצא ברזי הקבועות תהא כמפורט בטבלה ‪.13.‬אסלה‪ .‬‬ ‫)**( ‪ -‬כיור מטבח‪ .‬יש להתייחס לסוללת עירוב כנקודת צריכה אחת של‬ ‫מים קרים‪.‬‬ ‫יש לסכם את נקודות הצריכה של המים הקרים והחמים אותם‬ ‫הוא מזין כשסוללת עירוב מחושבת כנקודת צריכה אחת‪.‬בידה‪ .1.‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מינימלית‬ ‫לתכנון במוצא‬ ‫ברזי קבועות‬ ‫‪2.

25‬‬ ‫‪0.‬המחושבת לפי הוראות סעיף ‪ 2.‬יש להתיחס לנתוני היצרן המתאימים‪.4‬בליטר לשניה‪.07‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1.07‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.Qt‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית של כל ברזי הקבועות והמכשירים שאינם בעלי‬ ‫צריכה מתמשכת‪ .‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הספיקה המינימלית המפורטת מבוססת על טמפרטורות של ‪ 15°‬למים‬ ‫קרים ו‪ 55° -‬למים חמים‪.15‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.13.13‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪0.Qz‬‬ ‫הספיקה לקביעת קטרי הצנרת בליטר לשניה‪.2‬ספיקה מינימלית לתכנון במוצא ברזי קבועות‬ ‫)‪(2‬‬ ‫סוג ברז הקבועה‬ ‫ברז‬ ‫סוללת ערבוב ל‪:‬‬ ‫מקלחת כולל ברז דלי‬ ‫אמבט‬ ‫כיור מטבח‬ ‫כיור רחצה‬ ‫מיכל הדחה לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫משתנה ליחיד‬ ‫מדיח כלים ביתי‬ ‫מכונת כביסה ביתית‬ ‫מחמם מים חשמלי‬ ‫מיידי לקבועה אחת‬ ‫קוטר‬ ‫מבוא‬ ‫ברז‬ ‫הקבועה‬ ‫מ"מ‬ ‫אינצ‬ ‫'‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫ספיקה מינימלית לתכנון ‪Qb‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫לסוללות עירוב‬ ‫מים קרים מים חמים‬ ‫קר או חם‬ ‫ליטר לשניה‬ ‫‪0.‬גינון וכו' בליטר לשניה‪.15‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫ספיקה לקביעת‬ ‫קטרי צנרת‬ ‫‪2.‬‬ .00‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪ .13.07‬‬ ‫‪0.∑Qk‬סכום ספיקתם של ברזי מכשירים או צרכנים הצורכים צריכה מתמשכת‬ ‫כמערכות מיזוג אויר‪ .‫טבלה ‪ – 2.‬‬ ‫)‪ (2‬לברזים שלא פורטו והדורשים לפי הוראות היצרן ספיקות ולחצים‬ ‫הגדולים מהמפורט בטבלה‪ .0‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫כצריכה מתמשכת תחשב צריכה במשך ‪ 15‬דקות או יותר‪.3‬‬ ‫הספיקה לפיה יש לקבוע את קטרי הצנרת למי שתיה תקבע ע"י הנוסחה הבאה‪:‬‬ ‫‪Qz = Qt + ∑Qk‬‬ ‫‪.13.15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪0.

‫ספיקה‬
‫סימולטנית של‬
‫ברזים שאינם‬
‫בעלי צריכה‬
‫מתמשכת‬

‫‪2.13.4‬‬

‫הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬בליטר לשניה של ברזי קבועות ומכשירים שאינם בעלי‬
‫צריכה מתמשכת תקבע בהתאם לנוסחאות המפורטות בטבלה ‪ 2.13.4‬לסוגי‬
‫הבניינים השונים ובהתאם לנתונים הבאים‪:‬‬
‫‪- Qb‬‬

‫ספיקה מינימלית לתכנון של ברז בליטר לשניה לפי טבלה ‪.2.13.2‬‬

‫‪ – Qb max‬ספיקתו בליטר לשניה של ברז הקבועה או המכשיר המחובר למערכת‬
‫בעל הספיקה הגדולה ביותר‪.‬‬
‫‪ - ∑Qb‬סכום הספיקות המינימליות לתכנון בליטר לשניה של כל הברזים‬
‫והמכשירים הניזונים מקטעי הצינור שאת קוטרו יש לקבוע כדלקמן‪:‬‬
‫)א( לספיקת צינור מים חמים‪ ,‬יש להתייחס בסוללת עירוב לספיקת‬
‫המים החמים‪.‬‬
‫)ב( לספיקת צינור מים קרים שאינו מזין את מחמם המים‪ ,‬יש להתייחס‬
‫בסוללת עירוב לספיקת המים הקרים‪.‬‬
‫)ג( לספיקת צינור מים קרים המזין גם את מחמם המים‪ ,‬יש להתייחס‬
‫בסוללת עירוב לספיקת המים הקרים או החמים בלבד‪.‬‬
‫בטבלאות ‪ 2.13.4.1‬עד ‪ 2.13.4.6‬מפורטות תוצאות החישוב של הנוסחאות‬
‫לקביעת ‪.Qt‬‬

‫טבלה ‪ – 2.13.4‬נוסחאות לקביעת הספיקה הסימולטנית של ברזי‬
‫קבועות ומכשירים שאינם בעלי צריכה מתמשכת לפי סוגי הבנינים‬
‫סוג‬
‫הבנין‬

‫‪Qb max‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫ליטר לשניה‬

‫ליטר לשניה‬

‫הנוסחה לחישוב‬
‫הספיקה הסימולטנית‬

‫מס' הטבלה‬
‫‪Qt‬‬

‫‪Qt‬‬

‫‪<0.5‬‬
‫מגורים‬
‫‪≥0.5‬‬

‫‪<0.5‬‬
‫משרדים‬
‫‪≥0.5‬‬

‫אכסון‬
‫שלא‬
‫למגורים‬
‫ בתי‬‫מלון‬

‫‪<0.5‬‬

‫‪≥0.5‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫‪0.682(∑Qb)0.45 – 0.14‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪1.7 (∑Qb)0.7-0.21‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫‪1.7(∑Qb)0.21 – 0.7‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪1.7(∑Qb)0.21 – 0.7‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫כמו במגורים‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪0.698(∑Qb)0.54 + 0.48‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫כמו במגורים‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫כמו במגורים‬

‫‪>20.0‬‬
‫‪≤20.0‬‬

‫‪0.698(∑Qb)0.5 – 0.12‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪1.08(∑Qb)0.5 – 1.83‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫‪(∑Qb)0.366‬‬

‫מסחר –‬
‫חנויות‬
‫וקניונים‬
‫‪≥0.5‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫מוסדות‬
‫בריאות‬
‫‬‫מרפאות‬
‫וחדרי‬
‫אשפוז‬
‫מיתקני‬
‫חינוך ‪-‬‬
‫בתי ספר‬

‫‪<0.5‬‬

‫‪≥0.5‬‬

‫כמו בבתי מלון‬
‫‪– 6.65‬‬

‫‪0.27‬‬

‫)‪4.3(∑Qb‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫כמו בבתי מלון‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪– 6.65‬‬

‫‪0.27‬‬

‫כמו בבתי מלון‬
‫‪+ 1.25‬‬

‫‪0.65‬‬

‫)‪0.25(∑Qb‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫כמו בבתי מלון‬
‫‪+ 1.25‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪0.65‬‬

‫‪2.13.4.5‬‬

‫)‪0.25(∑Qb‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪≤1.5‬‬

‫‪>1.5 ;≤20.0‬‬

‫‪2.13.4.4‬‬

‫)‪4.3(∑Qb‬‬

‫כמו בבתי מלון‬

‫‪>20.0‬‬
‫לכל גודל‬
‫ברז‬

‫‪1.08(∑Qb) – 1.83‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫‪2.13.4.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫כמו בבתי מלון‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪2.13.4.2‬‬

‫)‪0.4(∑Qb‬‬

‫‪+ 0.48‬‬

‫‪>20.0‬‬
‫‪<0.5‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪2.13.4.1‬‬

‫‪– 3.41‬‬

‫‪0.27‬‬

‫)‪4.4(∑Qb‬‬

‫‪-22.5(∑Qb)-0.5 + 11.5‬‬

‫‪2.13.4.6‬‬

‫טבלה ‪ – 2.13.4.1‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬
‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני מגורים‬
‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬

‫בליטר לשניה‬
‫‪Qb max‬‬
‫‪< 0.5‬‬

‫‪0.06‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.39‬‬
‫‪1.59‬‬
‫‪1.81‬‬
‫‪2.04‬‬
‫‪2.29‬‬

‫‪0.50‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪Qt‬‬

‫בליטר‬
‫לשניה‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪< 0.5‬‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪≥ 0.5‬‬

‫‪2.55‬‬
‫‪2.83‬‬
‫‪3.13‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪3.78‬‬
‫‪4.12‬‬
‫‪4.49‬‬
‫‪4.87‬‬
‫‪5.26‬‬
‫‪5.68‬‬
‫‪6.11‬‬
‫‪6.56‬‬
‫‪7.03‬‬
‫‪7.51‬‬
‫‪8.02‬‬
‫‪8.54‬‬
‫‪9.08‬‬

‫‪0.90‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪1.92‬‬
‫‪2.17‬‬
‫‪2.44‬‬
‫‪2.74‬‬
‫‪3.06‬‬
‫‪3.41‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪4.22‬‬
‫‪4.67‬‬
‫‪5.17‬‬

‫‪0.05‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.85‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר‬
‫לשניה‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪≥ 0.5‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬

‫‪∑Qb‬‬
‫בליטר לשניה‬

‫‪0.90‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪1.35‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.45‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪1.65‬‬
‫‪1.70‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪< 0.5‬‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪≥ 0.5‬‬

‫‪9.63‬‬
‫‪10.21‬‬
‫‪10.80‬‬
‫‪11.41‬‬
‫‪12.04‬‬
‫‪12.69‬‬
‫‪13.36‬‬
‫‪14.05‬‬
‫‪14.76‬‬
‫‪15.48‬‬
‫‪16.23‬‬
‫‪16.99‬‬
‫‪17.78‬‬
‫‪18.58‬‬
‫‪19.40‬‬
‫‪20.24‬‬

‫‪5.70‬‬
‫‪6.27‬‬
‫‪6.89‬‬
‫‪7.56‬‬
‫‪8.28‬‬
‫‪9.05‬‬
‫‪9.88‬‬
‫‪10.76‬‬
‫‪11.71‬‬
‫‪12.72‬‬
‫‪13.80‬‬
‫‪14.95‬‬
‫‪16.17‬‬
‫‪17.48‬‬
‫‪18.86‬‬
‫‪20.33‬‬

‫‪Qt‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬
‫בליטר‬
‫לשניה‬

‫‪1.75‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪1.90‬‬
‫‪1.95‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.05‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.15‬‬
‫‪2.20‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪2.30‬‬
‫‪2.35‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪2.45‬‬
‫‪2.50‬‬

‫‪Qt‬‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫‪21.89‬‬
‫‪23.54‬‬
‫‪25.28‬‬
‫‪27.13‬‬
‫‪29.08‬‬
‫‪31.15‬‬
‫‪33.32‬‬
‫‪35.62‬‬
‫‪38.04‬‬
‫‪40.58‬‬
‫‪43.26‬‬
‫‪46.08‬‬
‫‪49.04‬‬
‫‪52.15‬‬
‫‪55.41‬‬
‫‪58.83‬‬

‫‪2.55‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪2.65‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪2.75‬‬
‫‪2.80‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪2.90‬‬
‫‪2.95‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.05‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪3.15‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪3.25‬‬
‫‪3.30‬‬

‫‪62.41‬‬
‫‪66.17‬‬
‫‪70.10‬‬
‫‪74.21‬‬
‫‪78.51‬‬
‫‪83.01‬‬
‫‪87.71‬‬
‫‪92.62‬‬
‫‪97.74‬‬
‫‪103.08‬‬
‫‪108.65‬‬
‫‪114.45‬‬
‫‪120.50‬‬
‫‪126.79‬‬
‫‪133‬‬
‫‪140‬‬

‫‪3.35‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪3.55‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪3.65‬‬
‫‪3.70‬‬
‫‪3.75‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪3.85‬‬
‫‪3.90‬‬
‫‪3.95‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.05‬‬
‫‪4.10‬‬

‫‪147‬‬
‫‪155‬‬
‫‪162‬‬
‫‪170‬‬
‫‪178‬‬
‫‪187‬‬
‫‪196‬‬
‫‪205‬‬
‫‪215‬‬
‫‪225‬‬
‫‪235‬‬
‫‪246‬‬
‫‪257‬‬
‫‪268‬‬
‫‪280‬‬

‫‪4.15‬‬
‫‪4.20‬‬
‫‪4.25‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪4.35‬‬
‫‪4.40‬‬
‫‪4.45‬‬
‫‪4.50‬‬
‫‪4.55‬‬
‫‪4.60‬‬
‫‪4.65‬‬
‫‪4.70‬‬
‫‪4.75‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪4.85‬‬

‫‪292‬‬
‫‪305‬‬
‫‪318‬‬
‫‪331‬‬
‫‪345‬‬
‫‪360‬‬
‫‪374‬‬
‫‪390‬‬
‫‪406‬‬
‫‪422‬‬
‫‪439‬‬
‫‪456‬‬
‫‪474‬‬
‫‪493‬‬
‫‪512‬‬

‫‪4.90‬‬
‫‪4.95‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪5.05‬‬
‫‪5.10‬‬
‫‪5.15‬‬
‫‪5.20‬‬
‫‪5.25‬‬
‫‪5.30‬‬
‫‪5.35‬‬
‫‪5.40‬‬
‫‪5.45‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪5.55‬‬
‫‪5.60‬‬

13.39‬‬ ‫‪44.46‬‬ ‫‪132.6‬‬ ‫‪446.9‬‬ ‫‪372.76‬‬ ‫‪111.0‬‬ ‫‪438.95‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪11.90‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪7.84‬‬ ‫‪23.0‬‬ ‫‪11.15‬‬ ‫‪5.35‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪312.95‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪216.4‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪416.2‬‬ ‫‪485.2‬‬ ‫‪9.84‬‬ ‫‪26.77‬‬ ‫‪113.05‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪7.38‬‬ ‫‪85.40‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪256.70‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪165.8‬‬ ‫‪6.25‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪4.19‬‬ ‫‪126.8‬‬ ‫‪137.58‬‬ ‫‪92.56‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪12.25‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪74.15‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪227.6‬‬ ‫‪469.7‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪352.3‬‬ ‫‪9.81‬‬ ‫‪42.16‬‬ ‫‪98.1‬‬ ‫‪493.8‬‬ ‫‪461.9‬‬ ‫‪380.1‬‬ ‫‪394.00‬‬ ‫‪5.55‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪431.23‬‬ ‫‪32.05‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.80‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.02‬‬ ‫‪30.50‬‬ ‫‪3.‫טבלה ‪ – 2.63‬‬ ‫‪83.8‬‬ ‫‪280.7‬‬ ‫‪146.15‬‬ ‫‪51.3‬‬ ‫‪477.85‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪4.04‬‬ ‫‪47.3‬‬ ‫‪305.89‬‬ ‫‪103.51‬‬ ‫‪34.8‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪222.46‬‬ ‫‪78.8‬‬ ‫‪155.36‬‬ ‫‪58.77‬‬ ‫‪109.08‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪11.85‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫‪60.45‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪96.5‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪205.82‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪6.79‬‬ ‫‪107.0‬‬ ‫‪195.8‬‬ ‫‪9.89‬‬ ‫‪81.0‬‬ ‫‪8.15‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪21.75‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪8.98‬‬ ‫‪122.9‬‬ ‫‪8.75‬‬ ‫‪119.50‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪325.5‬‬ ‫‪10.95‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪179.87‬‬ ‫‪37.2‬‬ ‫‪141.7‬‬ ‫‪293.90‬‬ ‫‪63.05‬‬ ‫‪99.8‬‬ ‫‪338.90‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪286.1‬‬ ‫‪423.7‬‬ ‫‪10.88‬‬ ‫‪57.8‬‬ ‫‪184.60‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪8.17‬‬ ‫‪79.88‬‬ ‫‪27.96‬‬ ‫‪101.9‬‬ ‫‪174.80‬‬ ‫‪5.94‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪262.1‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪211.5‬‬ ‫‪160.2‬‬ ‫‪318.3‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪11.65‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪66.45‬‬ ‫‪3.4.20‬‬ ‫‪69.2‬‬ ‫‪453.83‬‬ ‫‪105.30‬‬ ‫‪3.11‬‬ ‫‪31.3‬‬ ‫‪10.60‬‬ ‫‪68.2‬‬ ‫‪150.7‬‬ ‫‪250.20‬‬ ‫‪5.32‬‬ ‫‪128.30‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪90.4‬‬ ‫‪8.37‬‬ ‫‪61.0‬‬ ‫‪9.39‬‬ ‫‪48.90‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪169.91‬‬ ‫‪4.36‬‬ ‫‪33.6‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪408.45‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪274.31‬‬ ‫‪39.0‬‬ ‫‪10.95‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪365.0‬‬ .5‬‬ ‫‪9.55‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪10.09‬‬ ‫‪43.77‬‬ ‫‪76.3‬‬ ‫‪401.76‬‬ ‫‪50.1‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪331.4‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪6.75‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪7.2‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני משרדים‬ ‫לספיקות ‪ ∑Qb‬קטנות מ – ‪ 20.45‬‬ ‫‪73.87‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪238.16‬‬ ‫‪86.00‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪501.95‬‬ ‫‪88.40‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪65.85‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪35.05‬‬ ‫‪3.55‬‬ ‫‪2.13.6‬‬ ‫‪11.55‬‬ ‫‪40.70‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪94.1‬‬ ‫‪359.8‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪6.35‬‬ ‫‪5.60‬‬ ‫‪3.43‬‬ ‫‪55.80‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪11.50‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪190.71‬‬ ‫‪46.40‬‬ ‫‪5.00‬ליטר לשניה יש לקבוע את ‪ Qt‬לפי בניני מגורים – טבלה ‪2.4.60‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪9.90‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪233.0‬‬ ‫‪7.98‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪6.08‬‬ ‫‪124.5‬‬ ‫‪8.30‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪115.85‬‬ ‫‪117.9‬‬ ‫‪244.10‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪10.85‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪4.82‬‬ ‫‪71.6‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪299.2‬‬ ‫‪200.82‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪345.3‬‬ ‫‪268.55‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪387.

20‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪6.66‬‬ ‫‪31.40‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪59.45‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪2.4‬‬ .35‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪12.90‬‬ ‫‪0.14‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר‬ ‫לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪< 0.6‬‬ ‫‪53.56‬‬ ‫‪14.10‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫‪65.7‬‬ ‫‪58.34‬‬ ‫‪19.90‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪10.52‬‬ ‫‪13.90‬‬ ‫‪35.50‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪1.06‬‬ ‫‪5.98‬‬ ‫‪7.05‬‬ ‫‪3.13‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪51.74‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪0.6‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪60.70‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪6.28‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪3.43‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.62‬‬ ‫‪7.89‬‬ ‫‪11.64‬‬ ‫‪29.59‬‬ ‫‪9.70‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪14.3‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבנינים לאיכסון שלא למגורים – בתי מלון‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪< 0.72‬‬ ‫‪19.63‬‬ ‫‪15.14‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪36.38‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪7.22‬‬ ‫‪26.18‬‬ ‫‪6.64‬‬ ‫‪30.40‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪5.95‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪18.00‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪5.84‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪48.05‬‬ ‫‪4.14‬‬ ‫‪2.81‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪23.44‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪56.14‬‬ ‫‪29.75‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪0.32‬‬ ‫‪16.28‬‬ ‫‪33.20‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪6.83‬‬ ‫‪39.95‬‬ ‫‪4.22‬‬ ‫‪9.85‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪66.7‬‬ ‫‪5.36‬‬ ‫‪24.2‬‬ ‫‪6.56‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪0.24‬‬ ‫‪19.72‬‬ ‫‪6.65‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪6.84‬‬ ‫‪21.20‬‬ ‫‪4.27‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪68.6‬‬ ‫‪49.4‬‬ ‫‪63.69‬‬ ‫‪22.69‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪7.36‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪26.4‬‬ ‫‪6.19‬‬ ‫‪15.31‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪23.65‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪62.41‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪≥ 0.55‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪25.70‬‬ ‫‪3.39‬‬ ‫‪5.28‬‬ ‫‪25.40‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪7.67‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪4.93‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪8.60‬‬ ‫‪3.25‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪7.17‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪1.45‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪27.5‬‬ ‫‪73.00‬‬ ‫‪36.97‬‬ ‫‪8.92‬‬ ‫‪4.4.5‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪52.80‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪5.15‬‬ ‫‪0.28‬‬ ‫‪10.56‬‬ ‫‪23.90‬‬ ‫‪2.85‬‬ ‫‪4.01‬‬ ‫‪15.56‬‬ ‫‪37.02‬‬ ‫‪12.10‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪69.90‬‬ ‫‪3.46‬‬ ‫‪1.58‬‬ ‫‪17.17‬‬ ‫‪12.01‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪6.‫טבלה ‪ – 2.75‬‬ ‫‪3.06‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪6.70‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪37.55‬‬ ‫‪0.99‬‬ ‫‪41.12‬‬ ‫‪10.80‬‬ ‫‪27.55‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪2.07‬‬ ‫‪6.75‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪≥ 0.40‬‬ ‫‪4.57‬‬ ‫‪2.13.11‬‬ ‫‪20.9‬‬ ‫‪71.15‬‬ ‫‪4.74‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪30.45‬‬ ‫‪4.07‬‬ ‫‪8.69‬‬ ‫‪10.22‬‬ ‫‪32.17‬‬ ‫‪31.30‬‬ ‫‪2.52‬‬ ‫‪12.35‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪5.85‬‬ ‫‪13.97‬‬ ‫‪5.00‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪1.55‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪42.25‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪1.11‬‬ ‫‪18.45‬‬ ‫‪1.91‬‬ ‫‪17.45‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר‬ ‫לשניה‬ ‫‪2.67‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪11.21‬‬ ‫‪0.09‬‬ ‫‪14.42‬‬ ‫‪20.78‬‬ ‫‪16.45‬‬ ‫‪0.79‬‬ ‫‪9.85‬‬ ‫‪1.22‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪16.50‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר‬ ‫לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪≥ 0.5‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪43.30‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪47.66‬‬ ‫‪28.25‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪55.79‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪< 0.30‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪34.08‬‬ ‫‪0.03‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪5.55‬‬ ‫‪3.64‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪38.85‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪44.25‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪28.80‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪7.

2‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪237.5‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪191.9‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪96.4‬‬ ‫‪393.9‬‬ ‫‪372.0‬‬ ‫‪310.5‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪204.4‬‬ ‫‪337.0‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪278.1‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪134.9‬‬ ‫‪98.4‬‬ ‫‪104.0‬‬ ‫‪166.3‬‬ ‫‪439.2‬‬ ‫‪130.5‬‬ ‫‪272.5‬‬ ‫‪181.8‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪138.6‬‬ ‫‪156.4‬‬ .9‬‬ ‫‪79.6‬‬ ‫‪416.3‬‬ ‫‪198.2‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪401.2‬‬ ‫‪173.8‬‬ ‫‪217.7‬‬ ‫‪100.2‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪291.4‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪91.1‬‬ ‫‪193.6‬‬ ‫‪147.7‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪82.4‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪248.9‬‬ ‫‪159.6‬‬ ‫‪478.3‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪220.1‬‬ ‫‪112.7‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪77.0‬‬ ‫‪188.7‬‬ ‫‪284.9‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪330.8‬‬ ‫‪19.6‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪86.3‬‬ ‫‪161.1‬‬ ‫‪225.2‬‬ ‫‪88.8‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪260.6‬‬ ‫‪254.5‬‬ ‫‪93.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪228.8‬‬ ‫‪209.1‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪7.‫טבלה ‪) 2.3‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪18.8‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪122.4‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪386.1‬‬ ‫‪152.3‬‬ ‫‪17.6‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪108.0‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪132.2‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪503.5‬‬ ‫‪266.4‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪126.0‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪150.0‬‬ ‫‪118.0‬‬ ‫‪242.1‬‬ ‫‪408.6‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪136.8‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪178.6‬‬ ‫‪102.4‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪16.6‬‬ ‫‪76.0‬‬ ‫‪120.8‬‬ ‫‪20.3‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪297.6‬‬ ‫‪231.5‬‬ ‫‪10.4.9‬‬ ‫‪495.9‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪379.1‬‬ ‫‪423.8‬‬ ‫‪364.3‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪17.0‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪206.2‬‬ ‫‪124.3‬‬ ‫‪154.0‬‬ ‫‪183.3‬‬ ‫‪222.2‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪110.0‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪168.1‬‬ ‫‪446.1‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪486.3‬‬ ‫‪106.2‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪81.8‬‬ ‫‪171.4‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪186.7‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪95.9‬‬ ‫‪201.0‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪114.6‬‬ ‫‪164.1‬‬ ‫‪344.7‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪18.9‬‬ ‫‪454.6‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪212.0‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪357.4‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪89.0‬‬ ‫‪323.1‬‬ ‫‪214.6‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪196.13.6‬‬ ‫‪176.3‬‬ ‫‪128.3‬‬ ‫‪145.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪116.7‬‬ ‫‪462.6‬‬ ‫‪16.5‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪84.6‬‬ ‫‪304.6‬‬ ‫‪470.4‬‬ ‫‪234.8‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪350.6‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪143.9‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪431.2‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪8.3‬המשך(‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪74.2‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪240.7‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪141.2‬‬ ‫‪317.

7‬‬ ‫‪114.8‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪4.49‬‬ ‫‪44.47‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪161.01‬‬ ‫‪25.5‬‬ ‫‪13.78‬‬ ‫‪21.55‬‬ ‫‪5.17‬‬ ‫‪34.57‬‬ ‫‪40.6‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪64.0‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪80.33‬‬ ‫‪29.10‬‬ ‫‪37.90‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪12.50‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪187.0‬‬ ‫‪154.3‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.70‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪10.50‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪13.32‬‬ ‫‪35.70‬‬ ‫‪48.0‬‬ ‫‪96.35‬‬ ‫‪27.45‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪10.25‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪10.00‬ליטר לשניה יש לקבוע את ‪ Qt‬לפי בתי מלון – טבלה ‪2.17‬‬ ‫‪44.2‬‬ ‫‪57.9‬‬ ‫‪212.4‬‬ ‫‪6.83‬‬ ‫‪23.70‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.33‬‬ ‫‪28.65‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪61.5‬‬ ‫‪117.0‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪76.‫טבלה ‪ – 2.1‬‬ ‫‪11.50‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫‪220.1‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪10.84‬‬ ‫‪30.80‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪11.16‬‬ ‫‪49.7‬‬ ‫‪207.9‬‬ ‫‪179.94‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪37.6‬‬ ‫‪6.30‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪56.5‬‬ ‫‪203.95‬‬ ‫‪5.75‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪306.8‬‬ ‫‪66.97‬‬ ‫‪53.7‬‬ ‫‪11.19‬‬ ‫‪52.00‬‬ ‫‪6.15‬‬ ‫‪42.99‬‬ ‫‪22.3‬‬ ‫‪11.60‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪239.5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪3.25‬‬ ‫‪5.85‬‬ ‫‪3.84‬‬ ‫‪28.10‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.80‬‬ ‫‪4.41‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪195.93‬‬ ‫‪26.35‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪98.4‬‬ ‫‪157.4‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪70.85‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪15.2‬‬ ‫‪7.55‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪74.9‬‬ ‫‪234.8‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪295.9‬‬ ‫‪248.74‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪13.90‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪15.60‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪94.7‬‬ ‫‪89.20‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪335.05‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪120.7‬‬ ‫‪273.6‬‬ ‫‪15.10‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪125.6‬‬ ‫‪258.20‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪14.80‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪134.55‬‬ ‫‪4.4‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני מסחר ‪ -‬חנויות וקניונים‬ ‫לספיקות ‪ ∑Qb‬קטנות מ – ‪ 20.26‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪7.05‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪9.70‬‬ ‫‪38.65‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪20.7‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪279.66‬‬ ‫‪51.8‬‬ ‫‪8.4.85‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪82.5‬‬ ‫‪7.87‬‬ ‫‪27.2‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪151.15‬‬ ‫‪5.56‬‬ ‫‪46.56‬‬ ‫‪25.75‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪111.2‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪7.86‬‬ ‫‪45.13.82‬‬ ‫‪43.65‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪300.0‬‬ ‫‪317.05‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪122.2‬‬ ‫‪13.05‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪6.30‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪216.3‬‬ ‫‪312.3‬‬ ‫‪289.6‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫‪14.45‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪10.40‬‬ ‫‪26.00‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪31.95‬‬ ‫‪32.60‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪144.4‬‬ ‫‪72.1‬‬ ‫‪13.45‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪10.95‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪7.90‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪225.7‬‬ ‫‪323.9‬‬ ‫‪138.18‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪8.70‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪183.8‬‬ ‫‪59.3‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪175.32‬‬ ‫‪38.4‬‬ ‫‪164.9‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪141.3‬‬ ‫‪103.4‬‬ ‫‪109.7‬‬ ‫‪10.58‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪63.8‬‬ ‫‪253.5‬‬ ‫‪172.0‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪6.35‬‬ ‫‪5.30‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪78.8‬‬ ‫‪101.4‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪9.84‬‬ ‫‪41.13.50‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪329.9‬‬ ‫‪106.42‬‬ ‫‪52.12‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪16.43‬‬ ‫‪49.35‬‬ ‫‪4.4.00‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪284.1‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪243.9‬‬ ‫‪168.40‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪47.7‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪268.36‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫‪9.25‬‬ ‫‪23.15‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪263.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪229.3‬‬ ‫‪6.83‬‬ ‫‪29.3‬‬ ‫‪91.90‬‬ ‫‪36.68‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫‪9.15‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪10.91‬‬ ‫‪50.76‬‬ ‫‪54.2‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪147.39‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪8.25‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪199.4‬‬ ‫‪12.95‬‬ ‫‪4.4‬‬ .2‬‬ ‫‪15.8‬‬ ‫‪128.20‬‬ ‫‪40.61‬‬ ‫‪34.1‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪87.6‬‬ ‫‪84.8‬‬ ‫‪131.75‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪191.

0‬‬ ‫‪99.66‬‬ ‫‪70.03‬‬ ‫‪48.23‬‬ ‫‪82.1‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪384.6‬‬ ‫‪250.01‬‬ ‫‪91.8‬‬ ‫‪229.2‬‬ ‫‪131.1‬‬ ‫‪186.3‬‬ ‫‪108.2‬‬ ‫‪370.6‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪420.2‬‬ ‫‪345.4‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪11.09‬‬ ‫‪54.4.7‬‬ ‫‪13.33‬‬ ‫‪55.8‬‬ ‫‪128.60‬‬ ‫‪5.80‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪11.70‬‬ ‫‪23.4‬‬ ‫‪341.5‬‬ ‫‪10.22‬‬ ‫‪49.0‬‬ ‫‪331.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪14.6‬‬ .45‬‬ ‫‪4.4.9‬‬ ‫‪255.9‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪365.6‬‬ ‫‪205.85‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪299.8‬‬ ‫‪399.95‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪6.56‬‬ ‫‪25.75‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪7.20‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪7.65‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪360.1‬‬ ‫‪102.2‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪303.20‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪355.8‬‬ ‫‪394.7‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪11.05‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪277.1‬‬ ‫‪11.48‬‬ ‫‪32.88‬‬ ‫‪21.10‬‬ ‫‪4.48‬‬ ‫‪27.44‬‬ ‫‪29.9‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪40.00‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪6.13.4‬‬ ‫‪14.9‬‬ ‫‪308.75‬‬ ‫‪5.65‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪375.96‬‬ ‫‪78.05‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪263.3‬‬ ‫‪6.25‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪114.50‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪159.3‬‬ ‫‪294.1‬‬ ‫‪8.75‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪11.20‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪246.90‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪217.4‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪11.10‬‬ ‫‪3.‫טבלה ‪ – 2.9‬‬ ‫‪409.01‬‬ ‫‪96.67‬‬ ‫‪84.31‬‬ ‫‪68.4‬‬ ‫‪141.30‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪213.0‬‬ ‫‪13.5‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת מוסדות בריאות ‪ -‬מרפאות‬ ‫לספיקות ‪ ∑Qb‬קטנות מ – ‪ 20.3‬‬ ‫‪13.15‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪118.2‬‬ ‫‪242.2‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪281.97‬‬ ‫‪67.4‬‬ ‫‪8.13.2‬‬ ‫‪121.2‬‬ ‫‪272.5‬‬ ‫‪313.1‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪379.2‬‬ ‫‪12.30‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪152.00‬ליטר לשניה יש לקבוע את ‪ Qt‬לפי בתי מלון – טבלה ‪2.6‬‬ ‫‪135.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪145.90‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪124.3‬‬ ‫‪7.05‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪317.80‬‬ ‫‪81.8‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪105.7‬‬ ‫‪322.2‬‬ ‫‪259.95‬‬ ‫‪5.77‬‬ ‫‪74.25‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪12.32‬‬ ‫‪64.6‬‬ ‫‪178.55‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪138.70‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪193.88‬‬ ‫‪38.95‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪8.45‬‬ ‫‪28.90‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪20.40‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪88.8‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫‪170.35‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪201.63‬‬ ‫‪51.53‬‬ ‫‪90.50‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪12.68‬‬ ‫‪45.12‬‬ ‫‪85.39‬‬ ‫‪72.1‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪14.8‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪209.45‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪111.8‬‬ ‫‪174.00‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪182.57‬‬ ‫‪34.9‬‬ ‫‪8.78‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪12.52‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪189.0‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪336.78‬‬ ‫‪22.46‬‬ ‫‪31.2‬‬ ‫‪15.10‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪389.5‬‬ ‫‪156.0‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪234.4‬‬ ‫‪187.0‬‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.65‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪9.16‬‬ ‫‪75.00‬‬ ‫‪6.51‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪7.86‬‬ ‫‪53.70‬‬ ‫‪36.40‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪404.3‬‬ ‫‪8.41‬‬ ‫‪60.4‬‬ ‫‪149.8‬‬ ‫‪268.7‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪9.60‬‬ ‫‪4.02‬‬ ‫‪71.40‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪59.0‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪12.51‬‬ ‫‪26.3‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪6.51‬‬ ‫‪93.00‬‬ ‫‪63.0‬‬ ‫‪14.23‬‬ ‫‪42.45‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪163.85‬‬ ‫‪62.37‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫‪238.85‬‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪415.15‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫‪41.8‬‬ ‫‪290.50‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪425.85‬‬ ‫‪47.9‬‬ ‫‪350.8‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪13.70‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪4.58‬‬ ‫‪87.42‬‬ ‫‪50.3‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪221.2‬‬ ‫‪13.63‬‬ ‫‪35.55‬‬ ‫‪76.64‬‬ ‫‪65.3‬‬ ‫‪327.59‬‬ ‫‪56.44‬‬ ‫‪30.37‬‬ ‫‪79.62‬‬ ‫‪24.80‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪225.7‬‬ ‫‪197.4‬‬ ‫‪285.9‬‬ ‫‪7.

85‬‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪22.95‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪2.46‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪8.63‬‬ ‫‪2.13.90‬‬ ‫‪7.20‬‬ ‫‪10.91‬‬ ‫‪5.75‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪1.91‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪0.37‬‬ ‫‪8.25‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪10.20‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪10.79‬‬ ‫‪7.05‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪10.28‬‬ ‫‪35.44‬‬ ‫‪52.89‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪13.25‬‬ ‫‪60.55‬‬ ‫‪1.99‬‬ ‫‪9.48‬‬ ‫‪3.49‬‬ ‫‪49.54‬‬ ‫‪10.50‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪5.20‬‬ ‫‪7.30‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪5.02‬‬ ‫‪12.45‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪7.30‬‬ ‫‪7.57‬‬ ‫‪8.17‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪6.30‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪6.06‬‬ ‫‪41.60‬‬ ‫‪4.‫טבלה ‪ – 2.95‬‬ ‫‪2.58‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪0.54‬‬ ‫‪13.40‬‬ ‫‪6.25‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.38‬‬ ‫‪28.95‬‬ ‫‪3.45‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪3.48‬‬ ‫‪20.70‬‬ ‫‪104.31‬‬ ‫‪10.64‬‬ ‫‪14.07‬‬ ‫‪6.68‬‬ ‫‪56.10‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪0.50‬‬ .70‬‬ ‫‪5.91‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪8.90‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫‪9.90‬‬ ‫‪8.35‬‬ ‫‪1.97‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪8.70‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪4.87‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪10.70‬‬ ‫‪8.15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪1.69‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪3.25‬‬ ‫‪3.56‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪8.63‬‬ ‫‪9.81‬‬ ‫‪15.15‬‬ ‫‪2.76‬‬ ‫‪5.75‬‬ ‫‪225.25‬‬ ‫‪4.70‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪5.22‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪2.32‬‬ ‫‪5.75‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪1.02‬‬ ‫‪11.60‬‬ ‫‪114.80‬‬ ‫‪126.08‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪9.39‬‬ ‫‪6.20‬‬ ‫‪5.07‬‬ ‫‪7.35‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪3.41‬‬ ‫‪9.15‬‬ ‫‪27.90‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪418.85‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪10.90‬‬ ‫‪6.70‬‬ ‫‪17.56‬‬ ‫‪140.35‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪10.89‬‬ ‫‪81.30‬‬ ‫‪9.27‬‬ ‫‪4.10‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪2.06‬‬ ‫‪36.79‬‬ ‫‪46.75‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪351.80‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪8.24‬‬ ‫‪156.60‬‬ ‫‪5.57‬‬ ‫‪69.42‬‬ ‫‪16.78‬‬ ‫‪8.20‬‬ ‫‪64.35‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪4.90‬‬ ‫‪1.35‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪26.80‬‬ ‫‪6.76‬‬ ‫‪19.38‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪4.54‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪25.90‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪258.50‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪1.24‬‬ ‫‪7.64‬‬ ‫‪33.51‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪5.61‬‬ ‫‪7.37‬‬ ‫‪18.80‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫‪3.71‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪7.42‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪8.30‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪3.29‬‬ ‫‪299.33‬‬ ‫‪43.4.01‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪0.04‬‬ ‫‪5.15‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪7.55‬‬ ‫‪2.55‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪87.70‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪175.85‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪18.12‬‬ ‫‪31.60‬‬ ‫‪9.03‬‬ ‫‪4.70‬‬ ‫‪30.40‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪6.20‬‬ ‫‪1.37‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪197.00‬‬ ‫‪8.45‬‬ ‫‪4.74‬‬ ‫‪1.77‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪8.05‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪4.72‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪9.64‬‬ ‫‪4.6‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני חינוך – מיתקני חינוך לילדים מעל גיל ‪ .20‬‬ ‫‪9.44‬‬ ‫‪74.15‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪4.68‬‬ ‫‪1.39‬‬ ‫‪506.15‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪5.20‬‬ ‫‪8.92‬‬ ‫‪23.55‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪7.20‬‬ ‫‪9.70‬‬ ‫‪7.22‬‬ ‫‪14.70‬‬ ‫‪9.98‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪4.18‬‬ ‫‪8.6‬ללא לינה‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪9.75‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪10.95‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪4.90‬‬ ‫‪6.89‬‬ ‫‪95.23‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪7.25‬‬ ‫‪21.50‬‬ ‫‪7.27‬‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪6.15‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪21.50‬‬ ‫‪5.30‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪1.98‬‬ ‫‪39.50‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪4.78‬‬ ‫‪11.35‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪3.61‬‬ ‫‪5.60‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪3.05‬‬ ‫‪16.

14.1‬מטעמים‬ ‫מיוחדים הנוגעים לאופי השימוש בבנין‪.14.5‬‬ ‫‪ 2.1.5‬מהירות זרימה מקסימלית בצנרת מי שתיה‬ ‫סוג בנין‬ ‫בניני מגורים‪ .‫מהירות הזרימה בצנרת למי שתיה לא תעלה על הערך הנקוב בטבלה ‪.‬בנינים‬ ‫הרגישים לרעש‬ ‫מיקום הצנרת‬ ‫בחדרי שרותים‪.‬‬ ‫מטבחים וכו'‬ ‫צנרת ראשית וצנרת‬ ‫בפירים בתחום‬ ‫השטחים הייעודיים‬ ‫צנרת ראשית‬ ‫בשטחים שאינם‬ ‫יעודיים כחניונים‪.14‬‬ ‫הספקת מים חמים‬ ‫חובת הספקת‬ ‫מים חמים‬ ‫והגבלת‬ ‫טמפרטורה‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ 2.‬יהיו בהתאם לדרישות התקנים הישראליים‬ ‫המתאימים ויותקנו לפיהם‪.3.1.‬בידודה ואבזריה‪ .1‬יש להתקין מערכת הספקת מים חמים לקבועות בכל בנין או חלק‬ ‫ממנו לפי דרישות סעיף ‪.14.‬‬ ‫הספקת מים חמים תהיה באמצעות אחת המערכות המפורטות להלן או צרוף‬ ‫שלהן‪:‬‬ ‫‪ 2.‬אכסון‬ ‫שלא למגורים – בתי‬ ‫מלון‪ .14.0‬‬ ‫‪>90‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪ 2.1.14.2.550c‬‬ ‫‪ 2.1.13.14.0‬‬ ‫‪>90‬‬ ‫‪2.14.‬‬ ‫שאינם‬ ‫תעשיה ובנינים‬ ‫בכל האזורים‬ ‫רגישים לרעש‬ ‫קוטר הצנרת‬ ‫מהירות זרימה‬ ‫מקסימלית‬ ‫מ"מ‬ ‫מטר לשניה‬ ‫בכל קוטר‬ ‫‪1.13.14.2.14.1.‬‬ ‫חדרי מכונות ושרות‬ ‫בניני משרדים‪ .14.1.5‬‬ ‫‪>90‬‬ ‫‪1.‬מסחר‪.5‬‬ ‫‪≤90‬‬ ‫‪2.3.‬מכשירי חימום ומכלי לחץ למים‬ ‫חמים לחימום ואגירה ואבזריהם‪ .4‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי צריכה חמים מסוחררת‪ .2‬המהנדס יהיה רשאי לפטור בנין מהוראות סעיף ‪ 2.8 .2‬‬ ‫מערכות‬ ‫הספקת מים‬ ‫חמים‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.1‬מערכת סולרית לפי דרישות סעיפים ‪ 2.3‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי הצריכה החמים ללא סחרור‪.450c‬‬ ‫הצנרת במערכות מים חמים‪ .14.‬מוסדות בריאות‬ ‫– בתי חולים‪ .‬‬ ‫‪ 2.5‬בבנינים לאוכלוסיה רגישה טמפרטורת המים החמים בנקודות המוצא‬ ‫לא תעלה על ‪.5‬‬ ‫מהירות זרימה‬ ‫מקסימלית‬ ‫לקביעת קטרי‬ ‫צנרת‬ ‫‪2.7‬וכפוף לחובת‬ ‫ההתקנה של מערכת כזו כמפורט בסעיפים אלה‪.1‬‬ ‫התאמה‬ ‫לדרישות‬ ‫התקנים‬ ‫הישראליים‬ ‫‪2.13.‬‬ .3‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.14.‬‬ ‫לא תעלה על ‪.7‬‬ ‫‪≤90‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪≤90‬‬ ‫‪1.‬לא‬ ‫תרד מ‪ 550c -‬בנקודת החזרה לאוגר‪.

6‬‬ ‫‪ 2.3‬יותקנו‬ ‫מכלי לחץ לאגירת מים חמים‪ .4.‬משרד וכו' – מכל לחץ‬ ‫לאגירה משלה‪.14.3.14.14.5‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫)‪ (2‬בת שניים או שלושה חדרים – ‪ 120‬ליטר לפחות‪.‬המחוממים באחד מהאמצעים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫)א( באמצעות גז פחממני מעובה ‪ -‬לפי דרישות סעיף ‪.14.‬‬ ‫או חלק מבנין שאינו בנין מגורים‪ .13‬‬ .2.‬המחוממים באחד מהאמצעים הבאים‪:‬‬ ‫)א( באמצעות גז פחממני מעובה ‪ -‬לפי דרישות סעיף ‪.14.‬‬ ‫)‪ (3‬בת מעל לשלושה חדרים – ‪ 150‬ליטר לפחות‪.3.‬באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( לכל יחידת דיור יהא מכל לחץ לאגירת מים חמים משלה בנפח‬ ‫כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בת חדר אחד – ‪ 60‬ליטר לפחות‪.4‬‬ ‫במערכות הספקת מים חמים למעט אלה המפורטות בסעיף ‪ 2.3‬מחממי מים מידיים נפרדים לכל קבועה או לכל דירה בבנין מגורים‪.3.14.‬נפח מכל‬ ‫הלחץ לאגירה יוכל לספק את הספיקות הסימולטניות הנדרשות‬ ‫לפי סעיף ‪.2.2.‬‬ ‫)ב( מכל לחץ לאגירה משותף לכל הבנין ובתנאי שלכל חלק מבנין‬ ‫הנמצא בבעלות נפרדת יותקן מונה מים חמים נפרד‪ .14.3.2‬בבנין שאינו בנין מגורים‪ .14.‫‪ 2.‬באחת מהאפשרויות הבאות או צרוף שלהן‪:‬‬ ‫)א( לכל יחידה נפרדת של הבנין כגון חנות‪ .9‬‬ ‫)ב( באמצעות חשמל – לפי דרישות סעיף ‪.14.4.2.10‬‬ ‫מכלי לחץ‬ ‫לאגירת מים‬ ‫חמים‬ ‫‪2.‬נפח מכלי הלחץ יהיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫)ב( מכל לחץ לאגירה משותף לכל יחידות הדיור בנפח המסוגל לספק‬ ‫את הספיקות הסימולטניות הנדרשות לפי סעיף ‪.9‬‬ ‫)ב( באמצעות חשמל – לפי דרישות סעיף ‪.4‬מערכת הספקת מים חמים מרכזית לפי דרישות סעיף ‪.14.2.13‬‬ ‫‪ 2.14.2.2.1‬בבנין מגורים‪ .2‬מחממי מים נפרדים לכל דירה בבנין מגורים או חלק מבנין שאינו‬ ‫בנין מגורים‪ .14.

14.‬ ‫)ד( המרחב להתקנת המחמם יתאים לדרישות התקן הישראלי‪ .5.‬בכיוון זרימת המים‪ .13‬‬ ‫)ה( מד לחץ בטווח מדידה של עד ‪ 16‬בר‪.‬ת"י ‪ . מיכל מים"‪.‫מחממי מים‬ ‫חשמליים‬ ‫‪2.14.14.‬במערכת שאיננה מסוחררת‪ .‬ת"י ‪ :(12)962‬מחממי מים חשמליים מרכזיים – כללי‬ ‫בטיחות.‬‬ ‫)ב( שסתום חד כיווני‪.‬יותקן‬ ‫בהתאם להוראות אלה‪:‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫)ג( לחץ העבודה הנומינלי של המחמם לא יפחת מ‪ 8 -‬בר.14.‬‬ ‫לרבות מכל לחץ לאגירה למערכת סולרית עם מערכת גיבוי חשמלית‪ .‬‬ ‫ויתאים לתנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( מחמם מים שנפחו עד ‪ 300‬ליטר יתאים לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‪ .(7)1205.‬שבו טמפרטורת המים עלולה לעלות על ‪550c‬‬ ‫מעלות‪ .14.2.14.(11)1‬‬ ‫‪ 2.‬עמ' ‪.14.‬‬ ‫)ב( חיבורי הצנרת למחמם יהיה באבזרים תקניים בלבד‪.12‬‬ ‫)ד( מכל התפשטות סגור לפי דרישות סעיף ‪.5‬במוצא של מחמם‪ .‬לפי הסדר כלהלן‪:‬‬ ‫)א( שסתום מפסיק‪.2.1‬המחמם יכיל מכל גלילי‪ .3‬מחמם שנפחו עולה על ‪ 300‬ליטר יצוייד במד טמפרטורה )תרמומטר(‬ ‫שיותקן בתוך כיס מדידה בתחום השליש העליון של גובה המחמם‪.14.5.‬עמ' ‪.‬‬ ‫)ג( שסתום בטיחות לפי דרישות סעיף ‪.5.‬מטיפוס הפועל בלחץ‪ .3‬והתקן הישראלי‪ .(7)1205.6‬תובטח גישה נוחה למערכת האבזרים של המחמם‪.‬ת"י ‪ .3215‬‬ ‫)‪ (12‬י"פ התשל"ז‪ .‬ינקטו אמצעים אשר יגבילו את‬ ‫טמפרטורת המים החמים המסופקים ל‪ 550c -‬מעלות לפי דרישות‬ ‫סעיף ‪ 2.5.14.2‬המחמם יצוייד באבזרים שיורכבו בצינור הספקת המים הקרים‬ ‫למחמם‪ .‬ת"י‬ ‫‪ .69‬חלק ‪" : (11)1‬מחממי מים חשמליים‪ :‬מחממים‬ ‫בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי"‪.‬‬ ‫‪ 2.1.1163‬‬ .1‬ובמערכת מסוחררת‬ ‫טמפרטורת המים לא תעלה על ‪ 60‬מעלות בנקודת היציאה מהדוד‬ ‫כמפורט בתקן הישראלי‪ .69‬חלק ‪.4‬חיבור המחמם לצנרת המים הקרים והחמים יתאים לדרישות‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫)א( קוטר הצנרת המחברת את המחמם לצנרת המים הקרים‬ ‫והחמים לא יקטן מקוטר מבוא ומוצא המחמם‪.5.5.1‬‬ ‫‪ 2.‬ת"י ‪.‬‬ ‫‪ 2.5‬‬ ‫מחמם מים חשמלי )להלן – המחמם( המיועד לאספקה של מים חמים בבנינים‪.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (11‬י"פ התשנ"ט‪ .‬‬ ‫)ב( מחמם מים שנפחו עולה על ‪ 300‬ליטר יתאים לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‪ .14.‬הניזון בחשמל‪.‬‬ ‫‪ 2.

3881‬‬ ‫)‪ (16‬י"פ התשנ"ט‪ .14.3804‬‬ ‫)‪ (15‬י"פ התשנ"א‪ .14.4‬‬ ‫‪ 2.4 -‬‬ ‫מערכת הספקת‬ ‫מים מרכזית‬ ‫‪2.‬‬ ‫ת"י ‪" (15)1296‬מחממי מים לשימוש ביתי המוסקים בגז פחמימני מעובה"‬ ‫ולדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.5.14.14.10.9.14.14.9.10‬‬ ‫מערכת הספקת מים חמים מרכזית תתאים לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.11‬‬ ‫‪ 2.6 -‬‬ ‫מחממי מים‬ ‫מידיים‬ ‫המחוממים‬ ‫בחשמל‬ ‫‪2.‬‬ ‫ת"י ‪" :(16)1205.14.2‬א( עד )ג(‪.‬ולדרישות סעיפים ‪)2.4‬ו‪.9.9‬‬ ‫מחממי מים המוסקים בגז פחמימני מעובה יתאימו לדרישות התקן הישראלי‪.‬‬ ‫‪ 2.2.7.1‬מכלי הלחץ לאגירה יתאימו לדרישות סעיף ‪.6‬‬ ‫מערכות‬ ‫סולריות‪-‬חובת‬ ‫התקנה‬ ‫‪2.14.2.14.14.2‬הועדה המקומית רשאית לפטור מחובת התקנת מערכת סולרית‬ ‫במקרים בהם מתקיימים התנאים המפורטים בתקנות הבניה‪.‬‬ ‫להולכת חום במים"‪.1‬ו‪.14.14.2.2.‬עמ' ‪.11.‬‬ ‫‪ 2.5.1‬בבנין מגורים שאינו בנין רב קומות תותקן מערכת סולרית לאספקת‬ ‫מים חמים‪.2‬מחמם מים מיידי המיועד לחימום מי שתיה יתאים לדרישות סעיף‬ ‫‪.‬ת"י‬ ‫‪" :(13)1191‬מחממי מים חשמליים מידיים"‪ .8‬התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם – מערכות‬ ‫‪ 2.5.14.14.3‬במערכת סולרית תותקן מערכת גיבוי כדי לספק אנרגיה לחימום מים‬ ‫למקרים שבהם מקור קרינת השמש אינו מספיק למטרה זו‪.‬עמ' ‪.10.10.4‬‬ ‫‪ 2.14.3220‬‬ ‫)‪ (14‬י"פ התשס"ז‪ .2.1‬מחמם מים במערכת פתוחה המיועד לחימום מי שתיה והמצוייד‬ ‫במכל לחץ לאגירה )מחמם עם אגירה( יתאים לדרישות סעיף‬ ‫‪.2.‬‬ ‫מחממי מים‬ ‫המוסקים בגז‬ ‫פחמימני‬ ‫מעובה‬ ‫‪2.11.14.5.3‬מערכת הולכת חום במעגל סגור תתאים לדרישות התקן הישראלי‪.3 -‬‬ ‫‪ 2.7.‬עמ' ‪ .14.14.‬ת"י ‪ :(14)579‬מערכות‬ ‫סולאריות לחימום מים" על חלקיו‪.14.14.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (13‬י"פ התשס"א‪ .14.11.‬‬ ‫‪ 2.11.1936‬‬ .‫מחממים מידיים המחוממים בחשמל יתאימו לדרישות התקן הישראלי‪ .7‬‬ ‫מערכת סולרית‬ ‫חובת התאמה‬ ‫לתקן‬ ‫‪2.4‬מחמם מים מיידי המיועד לחימום מים להסקה וגם לחימום מי שתיה‬ ‫יתאים לדרישות סעיפים ‪ 2.3‬מחמם מים המיועד לחימום מים להסקה וגם לחימום מי שתיה‬ ‫יתאים לדרישות סעיפים ‪ 2.‬עמ' ‪.14.7.11.14.2.2‬אמצעי הבטיחות יתאימו לדרישות סעיף ‪.5 .9.5418‬י"פ התשס"ב‪ .2.14.14.2413‬י"פ התשנ"ח‪ .3‬‬ ‫‪ 2.‬עמ' ‪.1‬ו‪.14.11.‬עמ' ‪ .8‬‬ ‫מערכת סולרית תתאים לדרישות התקן הישראלי‪ .14.‬עמ' ‪ .203‬י"פ התשנ"ז‪ .

5.5.3‬ו‪.3 .1‬שסתום בטיחות יותקן במערכות בהם הוא נדרש בפרק זה‪.14.12.1‬במיתקן בעל מערכת במעגל סגור המהווה מקור הספקת מי הסקה‬ ‫לחימום מים חמים‪:‬‬ ‫)א( כל המפורט בסעיף ‪.5‬‬ ‫‪ 2.5.2.2.6 -‬‬ ‫)‪ (3‬תובטח הפסקת החימום כשטמפרטורת המים היא ‪ 550c‬או‬ ‫יותר‪.2.14.11‬‬ ‫שסתומי‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2.5.14.2.‬כל המפורט בסעיף ‪.14.12.14.‬‬ ‫)‪ (2‬דרישות סעיפים ‪ 2.5 .14.14.14.14.2‬ו‪.‬‬ ‫‪ 2.14.5.2‬קוטרו המינימלי של שסתום הבטיחות יהיה כמפורט בטבלה‬ ‫‪.11.14.‬‬ ‫‪ 2.5‬‬ ‫‪ 2.2‬‬ .2.14.2.2.‬‬ ‫)ב( אם המחממים הם מסוג שבו החימום מופעל בתוך מכל הלחץ‬ ‫לאגירה לפי תרמוסטט )מחממי אגירה(‪ .‫אמצעי בטיחות‬ ‫במערכת‬ ‫אספקת מים‬ ‫חמים‬ ‫‪2.11.14.11.2.12.14.2‬במחמם מים חשמלי ומכל לחץ לאגירה למערכת סולרית עם גיבוי‬ ‫חשמלי‪ .6 -‬‬ ‫)ג( קוטר חיבורי מכלי הלחץ לאגירה והצנרת במערכת לא יפחת‬ ‫מקוטר צנרת ההספקה הראשית למים חמים‪.11.5.14.14.14.14.2.12‬‬ ‫במערכת אספקת מים חמים יותקנו אמצעי בטיחות כלהלן‪:‬‬ ‫‪ 2.2‬סעיפי משנה )א( עד )ג( ו‪) -‬ה(‪.‬יחולו כל דרישות סעיף‬ ‫‪.4‬במערכת פתוחה של הספקת מים חמים באמצעות מחממים מידיים‪:‬‬ ‫)א( אם המחממים הם מסוג שבו החימום מופעל רק בעת שקיימת‬ ‫זרימה )מחממים מידיים(‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרישות סעיף ‪ 2.2‬‬ ‫)ב( מקטין לחץ ללחץ העבודה הנומינלי הנמוך ביותר של רכיבי‬ ‫המיתקן‪.5.14.14.5.‬‬ ‫)ב( כל המפורט בסעיפים ‪ 2.4 .‬‬ ‫‪ 2.5.3‬במערכת פתוחה של הספקת מים חמים מרכזית‪:‬‬ ‫)א( לחץ העבודה הנומינלי של מכלי הלחץ לאגירה לא יפחת מהלחץ‬ ‫המקסימלי כמערכת אספקת המים הראשית ולא פחות מ‪ 8 -‬בר‪.

‬עמ' ‪.‬‬ ‫‪ 2.000‬‬ ‫מ‪ 1001 -‬עד ‪5000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300.12.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (17‬י"פ התשס"ב‪ .12.14.4‬א( ו‪)2.2505‬‬ .13.000‬‬ ‫מעל ‪5000‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במחמם בנפח ‪ 240‬עד ‪ 300‬ליטר‪ .13.‬יקבע בחישוב הנדסי לפי נפח המים והספק‬ ‫החימום‪.‬‬ ‫‪ 2.13‬‬ ‫‪ 2.8‬‬ ‫מכלי‬ ‫התפשטות‬ ‫‪2.‬שני הנפחים יופרדו ע"י ממברנה או בלון‬ ‫מחומר גמיש‪.‬‬ ‫‪ 2.14.4‬הנפח הנומינלי המינימלי של מכל התפשטות יהיה כמפורט בטבלאות‬ ‫‪)2.‬‬ ‫‪ 2.1‬מכל התפשטות יותקן במערכות בהם הוא נדרש בפרק זה‪.‬‬ ‫‪ 2.000‬‬ ‫קילו ‪ -‬קלוריות לשעה‪ .3‬הנפח הנומינלי של מכל ההתפשטות הוא סכום נפח המים ונפח האויר‬ ‫או הגז האינרטי‪.12.4‬שסתום בטיחות עד לקוטר מבוא של ‪ 25‬מ"מ יהיה בעל ממברנה לפי‬ ‫התקן הישראלי‪ .14.12.14.‬ת"י ‪ :(17)1964‬שסתום בטיחות ושסתום בטיחות‬ ‫משולב עם שסתום חד‪-‬כיווני"‪.‬‬ ‫‪ 2.‫טבלה ‪ – 2.13.‬מותר להתקין שני שסתומי‬ ‫בטיחות בקוטר מבוא של ‪ 16‬מ"מ במקום שסתום בטיחות‬ ‫בקוטר מבוא של ‪ 25‬מ"מ‪.4.13.000‬‬ ‫מ‪ 200 -‬עד ‪1000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪175.‬שההספק מעל ‪ 350‬קילו‪-‬וואט או מעל ‪300.4 -‬ב(‪.2‬מכל התפשטות יהיה מטיפוס סגור הכולל נפח המיועד למים ונפח‬ ‫המיועד לאויר או גז אינרטי‪ .14.14.14.13.14.3‬קוטרו המינימלי של שסתום הבטיחות במערכת במעגל סגור או‬ ‫במערכת סולרית‪ .14.5‬מוצא שסתום הבטיחות יחובר לצינור דלוחים עקיף לפי דרישות סעיף‬ ‫‪.000‬‬ ‫עד ‪200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90.14.13.14.2‬קוטרו המינימלי של שסתום בטיחות‬ ‫קוטר‬ ‫המבוא‬ ‫קוטר‬ ‫המוצא‬ ‫במערכות במעגל סגור‬ ‫ובמערכות סולריות‬ ‫סגורות עד הספק של‪:‬‬ ‫במערכות פתוחות‬ ‫בנפח מחמם של‪:‬‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫קילו‪-‬‬ ‫וואט‬ ‫קילו‪-‬קלוריות‬ ‫לשעה‬ ‫ליטרים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45.

0‬‬ ‫‪6.13.0‬‬ ‫מ‪121 -‬‬ ‫עד ‪200‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫מ‪81 -‬‬ ‫עד ‪120‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫לכל ליטר‬ ‫נוסף‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.14.0‬‬ ‫מ‪31 -‬‬ ‫עד ‪60‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8.1‬ג(‪.‬‬ ‫)‪ (2‬כפוף לדרישות סעיף ‪)2.‬אנרגיה‬ ‫סולרית או כל אמצעי חימום אחר‪.4‬א( – נפח נומינלי מינימלי של מכלי התפשטות‬ ‫במערכת פתוחה‬ ‫נתוני מכל התפשטות‬ ‫נפח נומינלי‬ ‫מינימלי‬ ‫לחץ עבודה נומינלי של‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מכל התפשטות‬ ‫לחץ האויר‬ ‫או הגז‬ ‫נפח‬ ‫המחמם‬ ‫ליטר‬ ‫ליטר‬ ‫בר‬ ‫בר‬ ‫עד ‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8.13.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחמם המחומם בחשמל‪ .0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫טבלה ‪)2.18‬‬ ‫‪8.14.‫טבלה ‪)2.14.‬מי הסקה‪ .0‬‬ ‫‪6.‬גז פחמימני מעובה‪ .0‬‬ ‫מ‪61 -‬‬ ‫עד ‪80‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8.4‬ב( – נפח נומינלי מינימלי של מכלי התפשטות‬ ‫במערכת במעגל סגור או במערכת סולרית סגורה‬ .5.

0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫)‪ (2‬נפח המים הכולל במערכת במעגל סגור או במערכת סולרית‬ ‫סגורה לרבות בצנרת‪ .5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪5.‬יש להכפיל את דרישות הטבלה במקדמים‬ ‫הבאים‪:‬‬ .0‬‬ ‫‪4.‬לטמפרטורות שונות‬ ‫מ‪ 90 -‬מעלות‪ .0‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫)‪ (3‬הנפח הנומינלי המינימלי של מכל ההתפשטות מבוסס על‬ ‫טמפרטורת מים מקסימלית של ‪ 90‬מעלות‪ .6‬‬ ‫‪5.‬מחממים מכל סוג‪ .2‬‬ ‫‪3.‫לחץ עבודה נומינלי‬ ‫של מכל ההתפשטות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫והמערכת‬ ‫לחץ האויר או הגז‬ ‫במכל‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ההתפשטות‬ ‫נפח נומינלי מינימלי‬ ‫של מכל ההתפשטות‬ ‫לכל ‪ 100‬ליטר של נפח‬ ‫)‪(3) (2‬‬ ‫המים במערכת‬ ‫בר‬ ‫בר‬ ‫ליטר‬ ‫‪2.3‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי נתוני המערכת‪.7‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪36.‬קולטים סולריים וכו'‪.5‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪5.

15.15.‬‬ ‫לחסכון במים‪ .13.55‬‬ ‫‪0.15.3520‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .3‬ברזים בעלי סגירה אוטומטית כמפורט בתקן הישראלי‪ .4‬ברזים בעלי פתיחה וסגירה אוטומטית כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬‬ ‫‪ 2.80‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫מניעת בזבוז מים‬ ‫איסור בזבוז‬ ‫מים‬ ‫‪2.2.1537‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .‬מכשירים ושיטות התקנה ושטיפה‬ ‫הגורמים לבזבוז מים‪.‬עמ' ‪.‬עמ' ‪.3868‬‬ ‫י"פ התשס"ה‪ .‬ת"י ‪: 851‬‬ ‫"מכל הדחה לאסלה" או ת"י ‪" :(19)1385‬אסלות ישיבה לבתי‪-‬כסא‬ ‫מחומר קרמי בעלות מכל הדחה צמוד"‪.63‬‬ ‫‪0.‬עמ' ‪.1537‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .2.5‬מותר להתקין מספר מכלי התפשטות שסכום נפחם הנומינלי לא יהיה‬ ‫פחות מהמפורט בטבלאות אלה‪.‬עמ' ‪.15.‫טמפרטור‬ ‫ת עבודה‬ ‫מקסימלית‬ ‫‪95‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מקדם‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫‪ 2.2.‬ת"י‬ ‫‪" :(23)5120‬ברז בית בעל פתיחה וסגירה אוטומטית"‪.‬ברזים‪ .1‬‬ ‫התקנת אבזרים‬ ‫חוסכי מים‬ ‫‪2.‬עמ' ‪.‬ת"י ‪:(22)5124‬‬ ‫"ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית"‪.2517‬‬ ‫)‪(19‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫)‪(21‬‬ ‫)‪(22‬‬ ‫)‪(23‬‬ ‫)‪(24‬‬ ‫)‪(25‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .‬עמ' ‪.‬‬ ‫‪ 2.15.2.‬‬ ‫‪ 2.4589‬‬ .2‬אסור להשתמש באבזרים‪ .14.‬‬ ‫‪2.15.5‬ברזים אוטומטים או סוללות ברזים או ברזי ערבוב לכיורים עם וסת‬ ‫ספיקה או מגביל ספיקה כמפורט בתקנים הישראליים‪ .84‬‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪0.‬יותקנו בבנין אבזרים חוסכי מים כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 2.‬ת"י ‪:(20)1482‬‬ ‫"מקלחים – ראש מקלח ומקלח יד"‪ .‬עמ' ‪.10‬‬ ‫‪0.1.34‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫‪ 2.15.71‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (18‬י"פ התשס"ו‪ .1.719‬‬ ‫י"פ התשס"ו‪ .40‬‬ ‫‪0.1‬לא יותקן מתקן תברואי אלא אם תוכנן באופן שימנע בזבוז מים‬ ‫ותידרש כמות מים מינימלית להפעלתו ונקויו כהלכה‪.2‬ראש מקלח או מקלח יד כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬עמ' ‪.15.‬‬ ‫)‪(18‬‬ ‫‪ 2.‬עם וסת ספיקה או מגביל‬ ‫ספיקה כמפורט בתקן הישראלי ת"י ‪" :(21)1483‬וסתי ספיקה"‪.4190‬‬ ‫י"פ התשנ"ט‪ .‬ת"י ‪:(24)1317‬‬ ‫"סוללת ברזים ממתכת" ות"י ‪" :(25)1347‬ברז ערבוב ממתכת בעל ידית‬ ‫הפעלה אחת"‪.1‬מיכל הדחה דו כמותי כמפורט בתקנים הישראליים‪ .15.

3.15.‬שאין בה צריכה בשעות מסוימות או‬ ‫בימים מסוימים‪ .3‬‬ ‫‪ 2.‫סחרור‬ ‫במערכות מים‬ ‫חמים למניעת‬ ‫בזבוז מים‬ ‫‪2.‬מותר להפעיל את הסחרור רק בשעות הצריכה‬ ‫באמצעות קוצב זמן יומי או שבועי )טיימר(‪.3.3.2.15.1‬בכדי למנוע בזבוז מים במערכת הספקת מים חמים‪ .15.3‬קוטר צינורות סחרור במערכת הספקת מים חמים‬ ‫קוטר צינור הספקת המים‬ ‫החמים‬ ‫קוטר צינור מינימלי לסחרור‬ ‫מערכת הספקת המים החמים‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫עד ‪32‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 50‬עד ‪75‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 90‬עד ‪110‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ 2.3.3.15.3.15.‬‬ .‬‬ ‫‪ 2.3‬קוטר מינימלי לצינורות הסחרור יהיה כמפורט בטבלה ‪:2.‬‬ ‫)ב( האורך הפרוש של הסתעפות מצינור מים חמים מסוחרר לפי‬ ‫סעיף )א( לעיל עולה על ‪ 15‬מטר‪.4‬במערכת להספקת מים חמים‪ .15.15.‬יש לנקוט‬ ‫באמצעים לסחרור המים במערכת הצנרת דרך מקור החימום בכל‬ ‫מקרה כאשר‪:‬‬ ‫)א( האורך הפרוש בין מקור הספקת המים החמים ונקודת הצריכה‬ ‫המרוחקת ביותר עולה על ‪ 25‬מטר‪.2‬ספיקת הסחרור המינימלית תהיה‪:‬‬ ‫‪3V‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ – Q‬הספיקה בליטר לשעה‬ ‫= ‪Q‬‬ ‫‪ – V‬נפח מערכת הצנרת להספקת מים חמים לרבות צנרת הסחרור‬ ‫בליטרים‬ ‫‪ – t‬שעה‬ ‫‪ 2.3‬‬ ‫טבלה ‪ .

14.14.2‬‬ ‫מגביל‬ ‫טמפרטורה‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ 2.16.1‬בין מכשיר הבטיחות למערכת אותה הוא מבטיח‪ .1‬עקב תקלה‬ ‫כלשהיא‪.16.1‬ות"י‬ ‫‪.2‬שסתום בטיחות או שומר לחץ‪ :‬בכל קטע של המערכת שבו עלול‬ ‫הלחץ לעלות על הלחץ המכסימלי המפורט בסעיף ‪ 2.16.16.16.17.16.2‬‬ ‫שטיפה וחיטוי של מיכל כובד ליניקה או אגירה תעשה בהתאם להנחיות רשות‬ ‫הבריאות‪.1.‬יש לבצע בה‬ ‫שטיפה וחיטוי לפני הכנסתה לשימוש‪.2.‬ת"י‬ ‫‪.‬אבזריה ושסתומיה‪.16.‫‪2.‬ת"י ‪ (7)1205.(14)579‬‬ ‫‪2.1.17.2.‬‬ ‫‪ 2.5‬‬ ‫מכשירי בטיחות יתאימו ויותקנו על פי התקנים הישראליים‪ .2‬מוצא מכשיר הבטיחות ינוקז באופן שהמים הניתזים בעת פעולתו לא‬ ‫יפגעו באדם ולא יגרמו להצפה‪.‬מחליף חום‪ .‬‬ ‫שטיפה וחיטוי‬ ‫למכלים‬ ‫ומאגרים למי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.16.1.4‬בקו סניקה של מערכת מתזים‪ :‬לפי דרישות התקן הישראלי‪ .‬לא יותקן שסתום‬ ‫ניתוק‪.1‬ו‪.16.1‬‬ ‫בכל מקרה שמערכת מי שתיה או כל חלק ממנה הותקנה או תוקנה‪ .2.1.16.5‬‬ ‫מווסת‬ ‫טמפרטורה‬ ‫אוטומטי‬ ‫‪2.3‬התקנת שסתום בטיחות תתאים לדרישות סעיף ‪.11.5.2.2.(10)1596‬‬ ‫התקנת מכשירי בטיחות תתאים לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.16.17‬‬ ‫הכנה‪ .14.1‬שסתומי בטיחות‪ :‬בכל קטע של המערכת המתחמם על ידי מקור חום‬ ‫כגוף חימום חשמלי‪ .2.3‬‬ ‫חובה להתקין אמצעים להגבלת טמפרטורה לפי דרישות סעיפים ‪ 2.‬‬ ‫חובת התקנת‬ ‫מכשירי‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2.16.1.1‬‬ ‫אופן התקנת‬ ‫מכשירי‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2.4‬‬ ‫כל מתקן חימום יצוייד במערכת ויסות טמפרטורה אוטומטית ובמכשיר בטיחות‬ ‫לפי דרישות סעיפים ‪ 2.2 -‬‬ ‫התקנה על פי‬ ‫התקן‬ ‫‪2.‬‬ .12‬‬ ‫דרישה‬ ‫לשטיפה וחיטוי‬ ‫של מערכות מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ 2.‬שטיפה וחיטוי מערכת הספקת מי שתיה‬ ‫‪ 2.16.16.3‬ו‪-‬‬ ‫‪.‬מבער וכדומה ושניתן לנתקו ע"י‬ ‫שסתומי סגירה‪.‬‬ ‫‪ 2.3‬שסתום בטיחות או שומר לחץ‪ :‬בכל קו סניקה של משאבות שבו‬ ‫הלחץ הנוצר בעת פעולת המשאבות מול מגוף סגור עולה על לחץ‬ ‫העבודה המותר של הצנרת‪ .16‬‬ ‫מכשירי בטיחות‬ ‫חובה להתקין שסתומי בטיחות או פורקי לחץ במקרים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 2.

4‬‬ ‫חיטוי מכל כובד ליניקה או אגירה יבוצע רק על ידי מי שאושר או הוסמך על ידי‬ ‫רשות הבריאות‪.1.17.17.4‬‬ ‫דרישות כלליות ממכלי כובד ליניקה ואגירת מים‬ ‫‪2.17.18.10‬‬ ‫מילוי‪ .1‬‬ ‫השרטוטים‬ ‫‪2.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.3‬‬ ‫שטיפה וחיטוי מערכת צנרת למי שתיה ואבזריה יעשו לפי הנחיות רשות‬ ‫הבריאות‪.1‬באים להבהיר את המפורט בסעיפי פרק‬ ‫זה‪ .1‬רשימת שרטוטים‬ ‫שם השרטוט‬ ‫שילוט לסימון מי שתיה‬ ‫מס' השרטוט‬ ‫‪2.3.3.5‬‬ ‫מבצע החיטוי ימסור לאחראי על הבקורת תעודה בנוסח שאושר ע"י רשות‬ ‫הבריאות המאשרת ביצוע החיטוי‪.18.6‬‬ ‫להלן שרטוטי פרק ‪ 2‬על פי סדר פרוטם בטבלה ‪:2.10‬א(‬ ‫צנרת יניקה למשאבות ממיכלי כובד‬ ‫‪2.18‬‬ ‫שרטוטים‬ ‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪2.10.‬‬ ‫תעודת חיטוי‬ ‫‪2.‬הרקה וגלישת מכלי כובד ליניקה ואגירה‬ ‫‪)2.1‬‬ .‫שטיפה וחיטוי‬ ‫מערכות צנרת‬ ‫מי שתיה‬ ‫‪2.‬‬ ‫דרישת הסמכה‬ ‫למבצע החיטוי‬ ‫‪2.18.18.18.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫השרטוטים המפורטים בטבלה ‪ 2.‬מעמדם הינו כמפורט בסעיף ‪.4.

.

.

.

.

‬‬ ‫‪3.‬מכלול של מושב ומכסה לאסלה‬ ‫מושב המתוקן על אסלה לשימוש ציבורי יהיה מטיפוס הפתוח בצידו הפנימי‪.‬במקרים בהם‬ ‫הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה‪ .1.‬‬ ‫מוצאי קבועות‬ ‫‪3.‬ת"י‬ ‫‪" :(26)1205.4.‬‬ ‫גישה לניקוי‬ ‫קבועות‬ ‫‪3.‬יותקן מושב המתאים לדרישות תקן ישראלי‬ ‫ת"י ‪" :(27)1172‬מכלל של מושב ומכסה לאסלה"‪ .6.6‬‬ ‫‪3.1.1.‬מחסומים ומלכודים‪ .1.1.‬ניתן לחבר משתנה ליחיד שאינה מצויידת‬ ‫במחסום בעל חתם מים‪ .1‬‬ ‫לא תחובר קבועה למערכת הנקזים אלא אם צויידה במחסום בעל‬ ‫חתם מים לפי דרישות סעיף ‪.4‬‬ ‫מותר לחבר קבועות למערכת הנקזים בחיבור עקיף אם מתקיימים‬ ‫התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( לכיורי מטבח ציבורי ושקתות רחצה בלבד‪.12.5‬‬ ‫לכל קבועת שרברבות יהיה מוצא בגודל שלא יפחת מהמפורט בטבלה ‪.3‬התקנת מתקני שרברבות ובדיקתם – מערכות שרברבות‪ :‬קבועות‬ ‫שרברבות ואבזריהן"‪.‬אם צויידה במחסום הכולל חומר נוזלי‬ ‫מיוחד המיועד לכך‪.‬יהיו שטחי המגע אטימי מים‪.3.‬המותקנת בבית‬ ‫שימוש בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף ‪158‬ב לחוק‪ .3‬במקום פרק ‪ 3‬להל"ת – קבועות שרברבות‪ .4‬‬ ‫קבועות שרברבות ואבזריהן יותקנו על פי התקנים הישראליים המתאימים‪.‬‬ ‫‪3.1.4.1.‬עמ' ‪.8‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (26‬י"פ התש"ס‪ .‬‬ .2‬‬ ‫על אף האמור לעיל‪ .1.3‬‬ ‫קבועת שרברבות תותקן בצורה המאפשרת גישה נוחה לניקוייה‪ .1.‬‬ ‫)ג( החיבור יתאים לדרישות סעיף ‪.3‬‬ ‫במשתנה בעלת מחסום הכולל חומר נוזלי מיוחד‪ .‬‬ ‫התקנה‬ ‫‪3.1.‫החלפת‬ ‫‪ .1‬‬ ‫התאמת‬ ‫הקבועות לתקן‬ ‫ישראלי‬ ‫‪3.‬יובטחו האמצעים‬ ‫לאחזקתה התקינה‪.1.‬פרט לאסלה מזרחית‪ .6.2‬‬ ‫חיבור למערכת‬ ‫נקזים‬ ‫‪3.7‬‬ ‫לכל אסלה‪ .‬‬ ‫‪3.6.‬ובלתי סופג‪.2‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫דרישות‬ ‫מקבועות‬ ‫שרברבות‬ ‫קבועות שרברבות‬ ‫פני קבועות שרברבות יהיו עשויים מחומר חלק‪ .‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪3‬‬ ‫" פרק ‪ – 3‬קבועות שרברבות ומחסומים‬ ‫‪3.6.3356‬‬ ‫מושב אסלה‬ ‫‪3.‬‬ ‫)ב( צינור הדלוחים העקיף ינוקז לתעלת ניקוז החסומה במחסום‬ ‫רצפה‪.2‬‬ ‫קבועות שרברבות ואבזריהן יהיו מחומרים כמפורט בתקן הישראלי‪ .

4.4‬‬ ‫לכל מחסום תהיה גישה לניקוי כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫עומק החתם‬ ‫‪3.2.2.2.‬יהיה העומק המינימלי של חתם‬ ‫מחסום הקבועה גדול ב‪ 5 -‬ס"מ מעומד תת הלחץ או על הלחץ הצפוי‪.‬המרחק האנכי ממוצא‬ ‫הקבועה אל מיגלש המחסום לא יעלה על ‪ 30‬ס"מ‪.‬עמ' ‪.‬‬ ‫)ג( המחסום יהיה סמוי ויצוייד בפתח ניקוי ובקרה כך שתתאפשר‬ ‫גישה לכל אורכו מהפתח או מהקבועה‪.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (27‬י"פ התשנ"ה‪ .2.‬‬ ‫)ב( המחסום יהיה סמוי עם פתח גישה המאפשר פרוקו לצורך ניקוי‬ ‫מבלי לגעת בקבועה‪.‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫למחסומי קבועות המהווים חלק בלתי נפרד מהקבועה‪ .2.‬באחת‬ ‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( פרוק הקבועה בנקל מבלי לפגוע בקיר או ברצפה‪.4.‬‬ ‫המרחק‬ ‫‪3.‬באחת‬ ‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( המחסום יהיה גלוי עם אפשרות לפרוקו לצורך ניקוי מבלי לגעת‬ ‫בקבועה‪.2‬‬ ‫מחסום קבועה‬ ‫כללי‬ ‫‪3.603‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫)א( עומקו המינימלי של חתם מחסום קבועה יהיה ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬ ‫גישה‬ ‫למחסומים‬ ‫‪3.2.3‬‬ ‫למחסומי רצפה‪ .‬או על לחץ‪ .4.1‬‬ ‫מחסום קבועה יכול להוות חלק בלתי נפרד מהקבועה או מחסום נפרד המתחבר‬ ‫אליה‪.1‬למחסומי קבועות שאינם מהווים חלק בלתי נפרד מהקבועה‪ .‬על ידי התקנת פתח ניקוי ובקרה אשר יאפשר גישה‬ ‫לחלקו הסמוי של המחסום מצנרת הנקזים‪.2.2‬‬ ‫מחסום נפרד יותקן סמוך ככל האפשר למוצא הקבועה‪ .‬‬ ‫)ב( התקנת פתח ניקוי ובקרה כך שתתאפשר גישה לכל אורך‬ ‫המחסום מהפתח או מהקבועה‪.‫‪3.3‬‬ ‫מידות ומרחבי שימוש לקבועות‬ .‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫)ב( במקומות בהם צפוי תת לחץ‪ .

1‬‬ ‫מדידת מרחב‬ ‫שימוש )ראה‬ ‫שרטוט ‪(3.‬יתלכד ציר מרכז מידת האורך עם ציר הקבועה‪ .3.3‬ו‪-‬‬ ‫‪)3.3‬‬ ‫בחזית כל קבועה יובטח מרחב שימוש.‬מותרת‬ ‫סטיה של ‪ 5‬ס"מ‪.‬בחדרי‬ ‫שירותים ציבוריים‪ .3.2‬‬ ‫רוחב מרחב שימוש נמדד מהמישור האנכי של פני חזית הקבועה‬ ‫לכיוון חלל החדר בו היא מותקנת‪ .1‬‬ ‫אורך מרחב שימוש נמדד במקביל לקיר שמאחורי הקבועה‪ .‬ימדד רוחב מרחב שימוש מהמישור האנכי של קצה‬ ‫משטח השיש‪.‬‬ ‫‪3.3.2. במרחב השימוש לא יותקנו אלמנטים‬ ‫קבועים של הבנין כקירות‪ .3.‬‬ ‫‪3.‬משטחי שיש או קבועות אחרות‪ .‬למרות‬ ‫האמור‪ .‬‬ ‫)‪ (3‬ניתן למקם בכל מקום שבתחום חלל האמבט העשוי להכיל מים‪.‬במקרים בהם הקבועה מותקנת‬ ‫במשטח שיש‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬כיור המשמש לנטילת ידיים או הממוקם בתוך חדר אסלה‪.3.3.3.‬אם לא‬ ‫נאמר אחרת‪ .3‬א((‬ ‫‪3.2‬‬ ‫מידות‬ ‫מינימליות‬ ‫למרחב שימוש‬ ‫)ראה שרטוטים‬ ‫‪ 3.‬‬ ‫המידות המינימליות של מרחב שימוש יהיו כמפורט בטבלה ‪:3.3.3.‬ניתן לבצע חפיפה במרחבי שימוש‬ ‫של קבועות שונות‪.3‬‬ ‫‪3.2.‬אין להתקין קבועות תוך חפיפה של מרחב השימוש‪ .3‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.‬כמו כן‪ .‬‬ .‫הדרישה‬ ‫למרחב שימוש‬ ‫‪3.3‬מידות מינימליות של מרחבי שימוש לקבועות‬ ‫הקבועה‬ ‫כיור רחצה בודד‬ ‫אורך מרחב‬ ‫שימוש‬ ‫רוחב מרחב‬ ‫שימוש‬ ‫ס"מ‬ ‫ס"מ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪80‬‬ ‫כיור רחצה בשורת כיורים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫כיור רחצה קטן‬ ‫‪120‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100-105‬‬ ‫אסלה‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫אסלה מזרחית‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיור מטבח בגישה חזיתית‬ ‫בידה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪90‬‬ ‫אמבט‬ ‫)‪(4‬‬ ‫מקלחת בגישה חזיתית‬ ‫מקלחת בגישה פינתית‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫משתנה בודדת‬ ‫משתנה בשורת משתנות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לכיורים כפולים או כיור שאורכו עולה על ‪ 60‬ס"מ יהיה אורך מרחב‬ ‫השימוש כאורך הכיור )או הכיורים( בתוספת ‪ 20‬ס"מ מכל צד‪.3.‬לחדרי שירותים עבור משתמש יחיד‪ .

3.3.3.3.4‬‬ ‫המרחקים בין קבועות לקבועות אחרות ובין קבועות לקירות לא יפחתו‬ ‫מהמפורט בטבלה ‪.‫)‪ (4‬שטח פנים מינימלי של תא מקלחת )מקלחון( יהיה ‪ 0.4‬‬ .4‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫מרחקים‬ ‫מינימליים בין‬ ‫קבועות‬ ‫לקבועות אחרות‬ ‫ובין קבועות‬ ‫לקירות )ראה‬ ‫שרטוט ‪(3.65‬מ"ר וברוחב‬ ‫מינימלי שלא יפחת מ‪ 70 -‬ס"מ‪.

‬‬ ‫)‪ (2‬אם רוחבו של כיור הרחצה גדול מ‪ 60 -‬ס"מ‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬המרחק נמדד מהקצה החיצוני של הקיר או המחיצה התוחמים את תא‬ ‫המקלחת ובהעדרם – מקצה מידת תא המקלחת המפורט בהערה )‪(4‬‬ ‫לטבלה ‪.3.2‬‬ ‫)‪ (7‬אם על הקיר מותקן כיור רחצה‪ .‬יוגדל המרחק הרשום בטבלה ל‪ 45 -‬ס"מ‪.‬‬ ‫)‪ (8‬המרחקים המינימליים בין כיורים בטבלה זו לא יחולו על כיור מטבח כפול‬ ‫או שני כיורי מטבח הצמודים אחד לשני‪.4‬מרחקים מינמליים בין קבועות לקבועות אחרות ובין קבועות‬ ‫לקירות )המידות בס"מ(‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫קטן‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫)‪(8)(2)(1‬‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫אסלה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫בידה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫אמבט‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪40‬‬ ‫מקלחת‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪40‬‬ ‫משתנה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪90‬‬ ‫קיר‬ ‫קיר‬ ‫מאחורי‬ ‫)‪(5‬‬ ‫אסלה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪120‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(8)(2)(1‬‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫קטן‬ ‫אסלה‬ ‫בידה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪---‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫מקלחת‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫משתנה‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫אמבט‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫קיר‬ ‫)‪(5‬‬ ‫קיר‬ ‫מאחורי‬ ‫)‪(5‬‬ ‫אסלה‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק נמדד מציר הקבועה‪.‫טבלה ‪ – 3.3‬‬ ‫)‪ (5‬המרחק נמדד מפני הקיר הסופיים לאחר החיפוי‪.‬יגדל המרחק בשיעור ההפרש‬ ‫שבין מחצית רוחב הכיור ובין ‪ 30‬ס"מ‪.3.‬‬ ‫)‪ (3‬המרחק נמדד מקצה חיפוי דופן האמבט ברום האמבט או מקצה פני‬ ‫האמבט – הבולט מביניהם‪.‬‬ ‫)‪ (6‬כל אסלה תותקן בתא נפרד בכפוף לנדרש בסעיף ‪.3.3.‬‬ .

‬לאחר התייעצות עם הרשות המוסמכת‪.3‬‬ ‫גודלו של מחסום רצפה יקבע לפי הספיקות שעליו לפנות‪.4‬‬ ‫טוחני אשפה‬ ‫אישור לטוחן‬ ‫אשפה‬ ‫‪3.6.4.2‬‬ ‫למחסום רצפה יותקן מכבר )רשת( הניתן לפרוק‪ .‬יהא המספר המינימלי של כל‬ ‫קבועות השרברבות בהתאם להוראות טבלאות ‪ 3.1‬‬ ‫)א( כשמתקינים קבועות שרברבות בבנינים‪ .5.‬השונה מהקבוע בטבלאות‬ ‫סידורים מינימליים ובלבד שהמדור המיועד לנשים גדול במספר הקבועות‬ ‫שבו ובשטחו מן המדור המיועד לגברים באותו בנין וזאת מטעמים‬ ‫מיוחדים שירשמו‪.3‬‬ ‫לטוחן אשפה יותקן מחסום‪.6‬‬ ‫סידורים תברואתיים מינימליים בבנינים‬ ‫המספר‬ ‫המינימלי של‬ ‫קבועות‬ ‫בבנינים‬ ‫‪3.4.4.‬‬ ‫)ג( בבנין ציבורי רשאי המהנדס‪ .‬‬ ‫קוטר מוצא‬ ‫‪3.2.‬‬ .‬‬ ‫ניקוי וגישה‬ ‫‪3.4‬‬ ‫קוטר מוצאו של מחסום רצפה לא יפחת מ‪ 40 -‬מ"מ‪.‬‬ ‫)ב( בבנין פרטי רשאי המהנדס‪ .‬לאחר התייעצות עם רשות הבריאות‪ .1‬‬ ‫טוחן אשפה יותקן לפי אישור של המהנדס‪.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫דרישות‬ ‫‪3.5‬‬ ‫מחסום רצפה יהיה בעל מבנה המאפשר את ניקויו בקלות‪ .5.‫‪3.14‬להלן –‬ ‫טבלאות סידורים מינימליים(‪.5.‬‬ ‫מכבר‬ ‫‪3.3.5.2‬‬ ‫טוחן אשפה שיותקן חייב לענות לדרישות תקן‪.3‬לגבי מחסום קבועה‪.6.‬‬ ‫דרישה‬ ‫למחסום‬ ‫‪3.‬השטח החלול במכבר יהיה‬ ‫לפחות שני שלישים משטח החתך של מוצאו‪.5‬‬ ‫מחסום רצפה‬ ‫חתם‬ ‫‪3.‬מבוא מחסום הרצפה‬ ‫יהא קבוע במקום שאפשר להגיע אליו בנקל בכל זמן‪.3.5.‬‬ ‫להורות במיוחד על מספר אחר של קבועות שרברבות מהקבוע בטבלאות‬ ‫סידורים מינימליים וזאת מטעמים מיוחדים שירשמו‪.‬‬ ‫גודל‬ ‫‪3.1‬‬ ‫למחסום רצפה יהיה חתם מים כנדרש בסעיף ‪ 3.‬‬ ‫‪3.6.‬להורות‬ ‫במיוחד על מספר אחר של קבועות שרברבות‪ .1‬עד ‪) 3.

6.‬עמ' ‪.‬אל יחידת‬ ‫)ו (‬ ‫השירותים‪ .‬שאיננו בנין מגורים‪ .‬לא יעלה על ‪ 75‬מטר‪ .‬‬ ‫)ד( בבניין קיים‪ .‬‬ ‫ההנחיות הבאות יחולו על טבלאות סידורים מינימליים המפורטות להלן‪:‬‬ ‫)א( בכל טבלה בה נדרשות משתנות‪ .(29)1965‬‬ ‫מרחק ההליכה האופקי מכל מקום בבנין‪ .2‬‬ ‫סידורים‬ ‫תברואיים‬ ‫מינימליים‬ ‫בבנינים‬ ‫‪3.‬יותקן המיתקן מחוץ לחדרי‬ ‫השרותים‪.‬‬ ‫ימנו סידורים אלה במנין הסידורים התברואיים המינימליים של הבנין‪.8‬‬ ‫)‪ (29‬ק"ת התשכ"ה‪ .3.‬‬ ‫)ב( בבנינים בהם נדרשים סידורים תברואיים המיועדים לאנשים עם מוגבלות‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ניתן להתקין אמבט עם מקלח יד במקום מקלחת‪.3‬‬ ‫)א( סידורים תברואיים מינימליים לאנשים עם מוגבלות יקבעו כנדרש בתקנות‬ ‫הבניה ובהעדר הוראה שבדין סידורים אלה יותקנו כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי‪ .‬למעט בבתי אוכל‪ .6.‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.‬‬ ‫)ב( בכל טבלה בה מפורטות דרישות נפרדות לגברים ולנשים‪ .‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (28‬י"פ התשס"ז‪ .‬אלא אם הותר במפורש‬ ‫אחרת‪.‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪" (28)3.‬דרישה זו לא תחול על החניון‪.‬יש להתקין‬ ‫סידורים תברואיים נפרדים לגברים ולנשים‪ .1‬סידורים תברואיים מינימליים בבניני מגורים‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫יחידת דיור‬ ‫‪2‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫מקלחות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיורי מטבח‬ ‫הכנה למכונת‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כביסה‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חובה לספק מים קרים וחמים לכמות המינימלית הנדרשת‪.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬פנים הבנין –‬ ‫דרישות בסיסיות"‪.‬‬ ‫)ג( בכל מקום בו הוגדר מספר האנשים כ "לכל )מספר אנשים( נוספים‪/‬ות"‪.‬‬ ‫)ג( במקום שבו נדרש תא שירותים אחד‪ .‬התשכ"ה – ‪.‬ניתן לאחד שני תאי שירותים לתא אחד נגיש‪ .‬שבו לא קיים תא שירותים לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‪ .‬‬ ‫)ה( בתקופת בנייתם יותקנו בבנינים סידורים תברואיים מינימליים על פי‬ ‫דרישות תקנות הבטיחות בעבודה )נוחיות(‪ .‬ניתן להתקין במקומן אסלות במספר זהה‪.‬יהיה זה תא נגיש לאנשים עם מוגבלות‪.1621‬‬ .‬בתנאי ששוכנע‬ ‫המהנדס שאין אפשרות לבנות תא נגיש על חשבון שטח אחר בבנין‪.‬‬ ‫)ד( כשנדרשת התקנת מיתקן שתייה למים צוננים‪ .6.‬‬ ‫הכוונה למספר האנשים שצויין או לחלק ממנו‪.‫סידורים‬ ‫תברואיים‬ ‫מינימליים‬ ‫לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫‪3.‬עמ' ‪.

2‬סידורים תברואיים מינימליים במיתקני חינוך ומוסדות לילדים‬ ‫)א‪ (2‬לילדים בגילאי ‪ 3‬עד ‪ 6‬שנים בכיתת גן‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מספר‬ ‫משתמשים‬ ‫אסלות‬ ‫עד – ‪35‬‬ ‫ילדים‬ ‫סגל‬ ‫‪2‬‬ ‫)**(‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(4)(3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ברז דלי‬ ‫מקלחת )משטף‬ ‫)‪(3‬‬ ‫יד(‬ ‫מתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫‪ 1‬משולב בתא ‪1‬‬ ‫השירותים‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)*( כיור בכיתה במידות ‪ 40X60‬ס"מ‪.‬‬ ‫)**( אסלה עבור הסגל מתאימה לשימוש אנשים עם מוגבלות‪.3.‬‬ ‫)***( אסלה עבור הסגל מתאימה לשימוש אנשים עם מוגבלות‪.2‬סידורים תברואיים מינימליים במיתקני חינוך ומוסדות לילדים‬ ‫)א‪ (1‬מעונות לילדים לגיל הרך )עד ‪ 3‬שנים( ללא לינת לילה‬ ‫‪1‬‬ ‫גיל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מסגרת‬ ‫‪4‬‬ ‫קבועות בשרותים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫כיורי‬ ‫רחצה‬ ‫‪5‬‬ ‫מקלחות‬ ‫שנים‬ ‫כיתה‬ ‫אסלות‬ ‫עד ‪1‬‬ ‫עד ‪15‬‬ ‫תינוקות‬ ‫עד ‪ 22‬פעוטות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)**(‬ ‫‪2-3‬‬ ‫עד ‪ 27‬ילדים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)**(‬ ‫‪2 -1‬‬ ‫מתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫ברז דלי‬ ‫)*(‬ ‫)***(‬ ‫סגל‬ ‫)‪(4)(3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫קבועות במעון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)*( כיור רחצה ‪ 1‬יהיה במידות ‪ 90X40‬ס"מ לרחיצת תינוקות עם משטף יד‪.‬‬ ‫כיור בכיתה‬ ‫)*(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ .‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.3.‬‬ ‫)**( מקלחת באגנית עם משטף יד‪.6.6.‫טבלה ‪ – 3.

‫)ב( מיתקן חינוך לילדים מעל גיל ‪ .‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪120‬‬ ‫אנשים‬ ‫בבנין‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫בה יותר‬ ‫מ–‪4‬‬ ‫כיתות‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ .6‬ללא לינה – בית ספר יסודי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ילדים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ילדות‬ ‫)‪(5‬‬ ‫סגל‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪120‬‬ ‫ילד‬ ‫) ‪(8‬‬ ‫בבנין‬ ‫ולכל ‪40‬‬ ‫ילד‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫בחצר‬ ‫‪1‬‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫בה‬ ‫יותר‬ ‫מ–‪4‬‬ ‫כיתות‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫סגל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.‬ללא לינה)‪ (10‬ומיתקן חינוך לילדים מעל גיל ‪ .6‬ללא לינה ‪ -‬למעט בי"ס יסודי‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫נערים‪.‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫נערות‪.‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫)ג( מיתקן חינוך למבוגרים‪ .

‬טמפרטורת המים החמים לא תעלה על ‪ 45°‬צלזיוס‪.‬‬ ‫)‪ (9‬תותקן מזרקה לשתייה עם ברז לחצן במקום מוצל ומרוצף‪.‬נערות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪120‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.3.‬צהרון‪ .2‬‬ ‫)‪ (1‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז ‪.6.‬בי"ס חקלאי‪ .‬‬ ‫הקבועות עבור הסגל הן מתוך סה"כ הקבועות הנדרשות במוסדות אלה ולא בנוסף‪.‬ישיבה‪ .‬‬ ‫)‪ (10‬אוניברסיטה‪ .‬‬ ‫)‪ (11‬בית ספר עיוני‪ .‬בית ספר מקצועי‪ .‬נערים‬ ‫ילדות‪ .‬‬ ‫)‪ (8‬ולפחות אחד בכל קומה‪.‬‬ ‫)‪ (2‬האסלות שיותקנו עבור ילדים וילדות יהיו אסלות נמוכות‪.‬מכללה‪ .‬מתנ"ס‪ .‬‬ ‫)‪ (3‬חובה לספק מים קרים וחמים‪ .‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.‬‬ ‫יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי הצפי של סוג מיתקן החינוך‪.‬סמינר וכו'‪.‬וכד'‪.‬‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ .‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫) ‪(7‬‬ ‫כיורי רחצה שיותקנו עבור ילדים וילדות יותקנו בגובה נמוך‪.‫)ד( אולם התעמלות )בצמוד למגרש ספורט של מוסד לילדים או מיתקן חינוך(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫פרטים‬ ‫‪4‬‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ילדים‪ .

‬יש לחשב את מספר האנשים בפועל בבנין‪ .‬בהתאם למקדמי‬ ‫התפוסה‪.‬בתי משפט‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬אם לא ידוע מספר האנשים למעשה‪ .3‬סידורים תברואיים מינימליים בבניני משרדים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(4‬‬ ‫נשים‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪130‬‬‫‪81‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספי‬ ‫ם‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫כיורי מטבח‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫ששטח‬ ‫ה מעל‬ ‫‪150‬‬ ‫מ" ר‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫לכל‬ ‫‪75‬‬ ‫אנשים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כל עיסוק המלווה בניירת ומדיה מגנטית בלבד כגון עורך דין‪ .6.‬‬ ‫)‪ (5‬ולפחות אחד בכל קומה‪.‬‬ ‫)‪ (2‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.3.‬יש להקצות לציבור המבקרים לפי צפי המבקרים‪ .‬משרדי ממשלה‪ .‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.‬יחס‬ ‫החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.‬‬ .‬‬ ‫)‪ (3‬מתוך הסידורים התברואים הנדרשים‪ .‬דואר‪ .‬משרדי רשויות‬ ‫מקומיות‪ .‬שרותי רווחה או ביטוח לאומי וכו' ובכלל כל בנין הנועד לשרות ציבורי‪.

‬‬ .‬אכסניות‪ .‬בית‬ ‫הבראה‪ .4‬סידורים תברואיים מינימליים בבניני מלונאות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)א( חדרי או יחידות ארוח‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסלות‬ ‫)‪(3) (2‬‬ ‫מקלחות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל חדר או יחידת‬ ‫ארוח‬ ‫)ב( שרותים ציבוריים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫נשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫לכל ‪ 200‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 200‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 200‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪5‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪8‬‬ ‫לכל ‪ 100‬נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 100‬נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫)ג( אזורים מיוחדים‬ ‫הסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים באזורים המיוחדים בבניני מלונאות כגון אולמות‬ ‫אירועים‪ .4‬‬ ‫)‪ (1‬מקום ללינת נופש בכל הרמות לרבות ללינות ארעיות כמו בית מלון‪ .3.‬בתי מרגוע‪ .‬נשים‪.3.‬פנסיון וכד' וללינות לתקופה ארוכה כמו מלון דירות‪ .‬‬ ‫)‪ (5‬לפי התפוסה המכסימלית הצפויה באזור הציבורי – יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪50%‬‬ ‫גברים‪ 50% .‬ובהכללת‬ ‫הסידורים המפורטים בטבלה ‪)3.6.‫טבלה ‪ .4‬ב(‪.‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬‬ ‫)‪ (4‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬וכד' יקבעו בהתאם לסעיף המתאים בטבלה‪ .3.‬‬ ‫)ד( סגל‬ ‫הסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים לסגל יהיו נפרדים ויקבעו בהתאם לסעיף המתאים‬ ‫שבטבלה‪.‬מסעדות‪ .‬מלון סוויטות‪ .6.‬‬ ‫)‪ (3‬ניתן להתקין אמבט עם מקלח יד במקום מקלחת‪.‬המתאים לאותו אזור‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.6.‬מעונות סטודנטים וכד'‪.3.

‬ארועים וכנסים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫)א( קהל המבקרים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫מיתקן שתיה למים‬ ‫צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪6‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪3‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪2‬‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫)ב( במות )לצוות(‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫כיורי‬ ‫מטבח‬ ‫מיתקן‬ ‫שתיה‬ ‫למים‬ ‫צוננים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫מקלחות‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ .5‬סידורים תברואיים מינימליים בבנינים המשמשים להתקהלות ציבור למטרות פנאי ‪-‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫אולמות למופעים‪ .‫טבלה ‪ .6.3.3.

6‬סידורים תברואיים מינימליים בבנינים המשמשים להתקהלות ציבור למטרות פנאי –‬ ‫)‪(1‬‬ ‫בנינים שאין בהם מופעים‪ .‬אודיטוריום‪ .‬שם יקבע‬ .‬תפילה‪ .‬ספריה‪ .‬מועדון ובתי תפילה כגון בית כנסת‪ .‬‬ ‫)‪ (3‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.‬‬ ‫)‪ (3‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז חסומים‪.3.‬‬ ‫)‪ (2‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬קולנוע‪ .‬מספר הקבועות המינימלי יהיה בהתאם למספר האנשים המהווים רבע ממספר‬ ‫המושבים הכולל‪.3.‬‬ ‫)‪ (7‬בריכוז בתי קולנוע‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬יותקן בצמוד למקום המיועד למזנון‪.‬מועדון או ספורט‪.‬ולמעט בנין‬ ‫המשמש להסעדה‪ .‬‬ ‫טבלה ‪ -3.‬מסגד או כנסיה‪.6.5‬‬ ‫)‪ (1‬בנין מקורה או לא מקורה לרבות תיאטרון‪ .‬ספריה‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬באזורי ההמתנה של קהל המבקרים‪.‬מוזיאון‪ .‬‬ ‫תפילה‪ .6.‬‬ ‫)‪ (5‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬ארועים או כנסים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מוזיאון‪ .‬אולם קונצרטים‪ .‬למעט בבתי‬ ‫יחס זה לפי צפי המתפללים‪.

‬‬ ‫)‪ (6‬שרותים נפרדים עבור קהל המבקרים לפי יחס חלוקה של ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.3.‬מזנון‪ .‬‬ ‫)‪ (3‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‫טבלה ‪ -3.‬השימוש בשרותים של קהל המבקרים‪.7‬סידורים תברואיים מינימליים בבנינים המשמשים להתקהלות ציבור למטרות פנאי –‬ ‫)‪(2) (1‬‬ ‫בתי אוכל‬ ‫)א( קהל המבקרים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫גברים ונשים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫נשים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫)‪(4‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪30 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-----‬‬ ‫‪-----‬‬ ‫עד ‪30 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫)ב( צוות עובדים‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫גברים ונשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪10-6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10-6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 10‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 10‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.6.‬‬ ‫)‪ (7‬עד ‪ 5‬עובדים ועובדות‪ .‬אולם ארועים‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬‬ .7‬‬ ‫)‪ (1‬מסעדה‪ .‬בית קפה וכד'‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ראה גם חוק רישוי עסקים‪.6.3.‬‬ ‫)‪ (5‬עד ‪ 30‬מבקרים ומבקרות ‪ -‬השרותים משותפים‪.

6.‫טבלה ‪ -3.‬‬ ‫לכל ‪7‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ .8‬סידורים תברואיים מינימליים בתעשיה‬ ‫)א( תעשיה קלה‬ ‫)‪(5) (4) (3) (2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הנהלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫גברים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הנהלה‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫אנשים‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אנשים‬ ‫)‪(9) (4) (3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪5‬‬ ‫קבועות‬ ‫)ב( תעשיה כבדה ותעשיה מסוכנת‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מקלחות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10-1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪5 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪15‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪7‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪5 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.3.

‬‬ ‫)‪ (9‬מפעל מתכת‪ .‬ערבוב‪ .‬בית מלאכה כגון נגריה‪ .‬מכבסה‪ .‬תעשית תרופות וכד'‪.‫)‪(4) (3‬‬ ‫)ג( תעשיית יצור מזון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫פרטים‬ ‫אסלות‬ ‫)‪(7‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הנהלה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(10) (8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מקלחות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪15‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪7‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪5 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪10‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪15‬‬ ‫נוספות‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.‬גימור‪ .‬‬ ‫)‪ (3‬ראה גם חוק רישוי עסקים‪.‬בית דפוס‪ .3.‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬‬ ‫ייצור חמרי נפץ וכד'‪.‬מפעל הרכבת חלקי מכונות‪ .6.‬ניקוי יבש‪ .‬מזקקת נפט‪ .‬‬ ‫)‪ (7‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי הצפי של סוג המפעל‪.‬תיקון ואריזה‪.‬‬ ‫)‪ (8‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬‬ ‫תעשיה עתירת ידע‪ .‬צורפות‪ .‬מתפרה‪ .‬הן יותקנו לפי הכמויות המפורטות בטבלה )ב( – תעשיה‬ ‫כבדה‪.‬מפעל זכוכית‪ .‬‬ ‫)‪ (5‬במידה ותדרשנה מקלחות לפי סוג העבודה‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬מעבדה‪ .‬סנדלריה‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬בתעשיות ומלאכות שלגביהן קיימות תקנות בטיחות וגהות יהיו סעיפי הקבועות בהתאם להוראות‬ ‫אלה‪.‬מנסרת עץ‪.‬מפעל קרמיקה‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬ ‫)‪ (10‬בחדר האוכל יותקנו כיורי רחצה כדלקמן‪:‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪75-51‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪100-67‬‬ ‫‪7‬‬ ‫כל ‪ 30‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ .‬מוסך‪.8‬‬ ‫)‪ (1‬יצור לרבות הרכבה‪ .

‫טבלה ‪ – 3.6.3.9‬סידורים תברואיים מינימליים למיתקני חינוך לילדים מעל גיל ‪ ,6‬עם לינה ומיתקני‬
‫)‪(2‬‬
‫חינוך למבוגרים עם לינה)‪ (1‬ומוסדות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים‬
‫)‪(4)(3‬‬

‫)א( לנים או חוסים‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫פרטים‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬
‫)‪(6‬‬

‫‪6‬‬
‫)‪(7)(6‬‬

‫מקלחות‬

‫כיורי רחצה‬

‫)‪(5‬‬

‫נערים‪,‬‬
‫גברים‬
‫נערות‪,‬‬
‫נשים‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫קומה‬

‫קבועות‬

‫עד‪10-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪10-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪10-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪15‬‬
‫נוספי‬
‫ם‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪15‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪15‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספי‬
‫ם‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪5‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫מיתקן שתיה עביט שפכים‬
‫למים צוננים‬
‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫לכל‬
‫‪50‬‬
‫חוסים‬

‫קבועות‬

‫קומה‬

‫בכל‬
‫קומה‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫)ב( סגל‬
‫‪1‬‬

‫פרטים‬

‫גברים‬

‫נשים‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫‪4‬‬
‫)‪(6‬‬

‫כיורי רחצה‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪2‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪2‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪2‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪2‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪4‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪ 25‬נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספות‬

‫‪1‬‬

‫הערות לכל טבלאות ‪:3.6.3.9‬‬
‫)‪ (1‬פנימיות למוסדות שפורטו בטבלאות ‪) 3.6.3.2‬ב( ו‪) 3.6.3.2 -‬ג(‪.‬‬
‫)‪ (2‬בית אבות‪ ,‬דיור מוגן‪ ,‬מעון גמילה מסמים‪ ,‬מעון ללוקים בשכלם‪ ,‬מעון לנשים מוכות‪ ,‬פנימיה‪ ,‬מרכז‬
‫שיקום לעבריינים צעירים‪ ,‬מועדון לנוער במצוקה‪ ,‬בתי מעבר לילדים לאימוץ וכד'‪.‬‬
‫)‪ (3‬אם חלוקת הלנים או החוסים בבתי אבות ודיור מוגן היא כדוגמת יחידות דיור או חדרי מלון‪ ,‬יקבעו‬
‫הסידורים התברואיים המינימליים לפי טבלה ‪) 3.6.3.4‬א(‪.‬‬
‫)‪ (4‬סידורים תברואיים מיוחדים במעונות לילדים מוגבלים או ללוקים ‪ -‬ראה גם תקנות פיקוח‬
‫הרלוונטיות עבור מעונות אלו‪.‬‬
‫)‪ (5‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬
‫)‪ (6‬חובה לספק מים קרים וחמים‪ .‬טמפרטורת המים החמים לא תעלה על ‪ 45‬מעלות צלזיוס‪.‬‬
‫)‪ (7‬במוסדות להחזקת חוסים הלוקים בשכלם ‪ -‬לכל ‪ 50‬חוסים יותקן אמבט עם מקלח יד‪ .‬אם ‪ 50%‬או‬
‫יותר מהחוסים הן מתחת לגיל ‪ ,6‬יוכפל מספר האמבטיות‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫טבלה ‪ -3.6.3.10‬סידורים תברואיים מינימליים לבניני מסחר‬
‫)א( עובדי בתי המסחר‬

‫)‪(2‬‬

‫‪1‬‬

‫פרטים‬
‫)‪(4‬‬

‫גברים ונשים‬

‫)‪(5‬‬

‫גברים‬

‫)‪(5‬‬

‫נשים‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫)‪(3‬‬

‫כיורי רחצה‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪2‬‬

‫____‬

‫____‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20-6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪20-6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20-6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪3‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪2‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪20‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪20‬‬
‫נוספים‬

‫‪2‬‬

‫לכל ‪20‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪20-9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪20-9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪5‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫)‪(8) (7)(6‬‬

‫)ב( שרותים ציבוריים‬
‫‪1‬‬

‫פרטים‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫שטח מסחרי‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬
‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫קבועות‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫שטח מסחרי‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬
‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬
‫)‪(3‬‬

‫כיורי רחצה‬
‫קבועות‬

‫שטח מסחרי‬

‫‪1‬‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬

‫‪1‬‬

‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫מיתקן שתיה‬
‫למים צוננים‬

‫קבועות‬

‫קבועות‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫גברים‬
‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪2‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪2‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪1000‬‬
‫מ"ר נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 1000‬מ"ר‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 1000‬מ"ר‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫לכל ‪ 1000‬מ"ר‬
‫נוספים‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬

‫נשים‬

‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫‪3‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪4‬‬

‫לכל ‪1000‬‬
‫מ"ר נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ 1‬לכל קבוצת‬
‫שרותים ציבוריים‬

‫הערות לכל טבלאות ‪:3.6.3.10‬‬
‫)‪ (1‬חנות מסחר‪ ,‬מרכולים כגון סופרמרקט ומינימרקט‪ ,‬חנות בגדים‪ ,‬אולם לתצוגת מכשירי חשמל‪ ,‬בית‬
‫מרקחת‪ ,‬חנות לחמרי בנין‪ ,‬תחנות דלק וכד'‪.‬‬
‫)‪ (2‬לפחות אסלה אחת וכיור רחצה אחד לכל חנות מעל ל‪ 25 -‬מ"ר‪.‬‬
‫)‪ (3‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬‬
‫)‪ (4‬עד ‪ 15‬עובדים ועובדות – השרותים משותפים‪.‬‬
‫)‪ (5‬יחס חלוקה בין הגברים לנשים יקבע לפי ‪ 40%‬גברים ו‪ 60% -‬נשים‪.‬‬
‫)‪ (6‬לקהל המבקרים יותקנו שרותים ציבוריים לפי השטח המסחרי או שטח מול כמפורט בטבלה או‬
‫חלק ממנו‪ .‬השטח אינו כולל שטח בתי עסק אשר לגביהם יש שירותים ציבוריים בנפרד כגון‪ :‬בתי‬
‫קולנוע‪ ,‬בתי עינוגים‪ ,‬ומסעדות‪.‬‬
‫)‪ (7‬מיקום יחידות השרותים יתאים לדרישות הבאות‪:‬‬
‫)א( מרחק ההליכה ימדד בתחום השטח הציבורי‪.‬‬
‫)ב( אחת מיחידות השרותים תמוקם בסמוך לאזור ריכוז בתי האוכל ‪.‬‬
‫)ג( בכדי להגיע ליחידת השרותים הקרובה‪ ,‬לא יהיה צורך לעלות או לרדת יותר מחצי קומה‬
‫ובתנאי שתיתאפשר נגישות לאנשים עם מוגבלות‪.‬‬
‫)ד( חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬
‫)‪ (8‬עד ‪ 100‬מ"ר‪ ,‬הקבועות שבשירותים משותפים לעובדים ולציבור ואין הפרדה בין גברים לנשים‪.‬‬

‫)‪(2)(1‬‬

‫טבלה ‪ - 3.6.3.11‬סידורים תברואיים מינימליים למיתקני ספורט‬
‫)א( קהל הצופים‬
‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬
‫)‪(5‬‬

‫פרטים‬

‫אסלות‬

‫)‪(3‬‬

‫גברים‬

‫)‪(3‬‬

‫נשים‬

‫)‪(3‬‬

‫דו תכליתי‬

‫)‪(4‬‬

‫לכל יחידת‬
‫)‪(4‬‬
‫שרותים‬

‫‪4‬‬
‫)‪(4) (6‬‬

‫משתנות‬

‫‪5‬‬
‫)‪(7)(4‬‬

‫כיורי רחצה‬
‫)‪(8‬‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד ‪140 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪140-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪210-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל‬
‫‪140‬נוספי‬
‫ם‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪140‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪210‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪70 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪200-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪70‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪200‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪70 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪200-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל‬
‫‪70‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪200‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫ברז שתיה‬
‫)‪(9‬‬
‫למים‬
‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד‪200-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪200‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫)‪(10‬‬

‫עביט שפכים‬
‫מתחם‬

‫למתחם‬
‫שירותי‬
‫ם‬

‫)ב( שטחים תפעוליים‬
‫הסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים בשטחים התפעוליים של מיתקן ספורט יהיו נפרדים‬
‫ויקבעו כמו בבנין משרדים‪ .‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.‬‬

‫קבועות‬

‫‪1‬‬

1205.11‬‬ ‫)‪ (1‬אולם ספורט מקורה‪ .14-11‬כמומלץ בתקן ‪.‫)ג( שרותי ספורטאים‬ ‫סידורים תברואיים לספורטאים יקבעו לפי פעילויות הספורט המתוכננות במיתקן הספורט‪.‬בכל יחידת שרותים יותקנו כיורי‬ ‫רחצה כנדרש‪.‬‬ ‫בכל מתחם הכולל מספר יחידות שרותים סמוכות יותקן עביט שפכים אחד באחת מיחידות‬ ‫השרותים‪.3‬‬ ‫חמישית מכמות הברזים יחוברו למיתקן שתיה למים צוננים‪.‬‬ ‫)‪(26‬‬ ‫‪ 20%‬מכמות המשתנות יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .‬‬ ‫ארועים וכנסים‪ .‬‬ ‫)‪(26‬‬ ‫‪ 20%‬מכמות כיורי הרחצה יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬יחידת שרותים תתאים לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫)א( בכל יחידת שרותים יותקנו לפחות ‪ 2‬אסלות או ‪ 2‬משתנות‪ .‬ו‪ 2 -‬כיורי רחץ‪.‬‬ ‫)ג( יחידות השרותים לשימוש דו‪-‬תכליתי תיועדנה לנשים בלבד או לגברים בלבד לפי סוג השימוש‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫) ‪(7‬‬ ‫) ‪(8‬‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫במיתקן‬ ‫)ד( חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬ ‫)‪ (3‬יחס חלוקה בין גברים לנשים יקבע כדלקמן‪:‬‬ ‫)א( ‪ 50%‬גברים‪. 1205.‬יקבע מספר הסידורים התברואיים המינימליים גם בהתאם לטבלה מתאימה ליעוד‬ ‫הנוסף‪.‬‬ ‫)ג( ‪ 35%‬לשימוש דו תכליתי )ראה הערה בסעיף ‪) 4‬ג((‪.‬‬ .‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.12-6‬כמומלץ בתקן ‪.‬להתקהלות ציבור למטרות פנאי‪ -‬אולמות למופעים‪.‬‬ ‫)ב( אסלות ומשתנות לגברים ימוקמו ביחידות שרותים נפרדות‪ .‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.3‬‬ ‫חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬מגרש ספורט ואיצטדיון‪.3.‬‬ ‫)ב( ‪ 15%‬נשים‪.6.‬‬ ‫)‪ (2‬אם מיתקן הספורט מתוכנן גם ליעוד נוסף כגון‪ .‬‬ ‫)ה( בסמוך לכל אזור ריכוז בתי אוכל או מזנון מהיר תותקן יחידת שרותים אחת לפחות‪.

14-11‬כמומלץ בתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪.(26)1205.‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ .3.12-6‬כמומלץ בתקן ישראלי ת"י ‪.‬יותקנו באזור‬ ‫הרציפים מתחמי שרותים נפרדים‪.‬‬ ‫)‪ (2‬בתחנות הסעה שלהן רציפים שהגישה אליהם היא דרך מחסום כרטיסים או בטחון‪ .‬רכבת קלה או תחתית.3.13‬סידורים תברואיים מינימליים בתחנות דלק‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסלות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫גברים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נשים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בנוסף לסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים לאזורי המסחר‪ .‬‬ ‫יחס החלוקה יקבע לפי ‪ 50%‬גברים‪ 50% .‬‬ ‫) ‪(3‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫) ‪(7‬‬ ‫) ‪(8‬‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫מספר האנשים יקבע לפי מספר השוהים המקסימלי הצפוי בתחנה‪.‬הסעדה וכו'‪.3‬‬ ‫חמישית מכמות הברזים יחוברו למיתקן שתיה למים צוננים‪.3.‬‬ .‬נשים‪. תחנה מרכזית‬ ‫למסוף לנוסעים באוטובוסים‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬יותקנו אסלות תלויות‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ .3‬‬ ‫‪ 20%‬כיורי הרחצה יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .12‬סידורים תברואיים מינימליים לתחנות הסעה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(3)(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(4)(6‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(4)(6‬‬ ‫נשים‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד‪500-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד‪500-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד‪500-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לכל‬ ‫‪500‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪500‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪500‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪2‬‬ ‫עד‪150-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד‪150-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪150‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪150‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫נשים‬ ‫וגברים‬ ‫‪6‬‬ ‫ברז שתיה‬ ‫)‪(9‬‬ ‫למים‬ ‫אנשים‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫עד‪150-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪500‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫מתחם‬ ‫קבועות‬ ‫למתחם‬ ‫שירותי‬ ‫ם‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בית נתיבות לנוסעים של נמל תעופה או ים.‬‬ ‫‪ 20%‬מכמות המשתנות יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .6.‬‬ ‫חובה לתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.(26)1205. תחנת רכבת‪ .‬למעט תחנות תחבורה ציבורית לאוטובוסים או רכבת קלה‪.3.6.

‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (30‬ס"ח התשכ"ח‪ .3.‬בהתאם ליעודם‪ .14‬סידורים תברואיים מינימליים לבריכות שחיה‬ ‫)‪(5)(2‬‬ ‫)א( אתר בריכת שחיה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫מקלחות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)ב( בכניסה לבריכה‬ ‫אמצעי לשטיפה חובה בכל כניסה לבריכת שחיה‪ .‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.‬‬ ‫סדורים תברואיים אלה הם עבור אתר בריכת שחיה בלבד ללא מתקנים נוספים‪.‬‬ ‫חישוב הסידורים התברואיים והמינמליים לחניוני דרך ואתרי תיור ‪ -‬יעשה‬ ‫בהתאם לדרישות הרשויות המתאימות ובאישורן‪.‬כי מספר הגברים שווה למספר‬ ‫הנשים‪.3.‬דינן כדין משרדים‪.‬התקנות והצו שמתוכו‪.‬יחושבו לפי טבלאות הבנינים‬ ‫שיעודם דומה‪.‬מוסדות סיעודיים‬ ‫וכדומה‪ .204‬‬ .‬יש לחשב את קיבולת המבקרים לפי חלוקת שטח פני המים באתר‬ ‫בריכת השחיה ב‪ .‬יחס ‪ 50%‬גברים ‪ 50%‬נשים‪.6.6.4 -‬בחישוב הקיבולת יש להתייחס לכך‪ .‬בהתאם לתקנות התכנון והבניה‪.3 -‬ומוכפל ב‪ .‬‬ ‫בבתי‪-‬כלא למינהם ‪ -‬לפי הנחיות שב"ס ובאישורו‪.‬מוסדות בריאות‪ .‬‬ ‫הסידורים התברואיים המינימליים בסוגי בנינים שלא נזכרו בטבלאות או‬ ‫בסעיפים שלעיל יקבעו לפי כל דין ובהעדרו‪ .‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫) ‪(1‬‬ ‫) ‪(2‬‬ ‫) ‪(3‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫לצורך קביעת מספר הקבועות‪ .‬‬ ‫בתי‪ -‬אבות למינהם‪ .‬מרפאות רפואיות‪ .‬גם לפי תקנות או הוראות של משרד‬ ‫הבריאות ומשרד העבודה והרווחה‪.‬התשכ"ח‪ (30)1968 -‬ואשר לא פורטו בטבלה זו ‪ -‬בהתאם לחוק‬ ‫רישוי עסקים‪ .‬‬ ‫באתר בריכות שחיה יוקמו מבני שרות לשימוש הציבור ובכלל זה לאדם עם מוגבלות‬ ‫סידורים תברואיים נפרדים‪ .‬למעט‬ ‫מקלחות בכניסה לבריכה‪.‬‬ ‫המספר‬ ‫המינימלי של‬ ‫קבועות במיני‬ ‫בנינים שאינם‬ ‫מפורטים‬ ‫בטבלאות‬ ‫‪3.4‬‬ ‫)א(‬ ‫)ב (‬ ‫)ג(‬ ‫)ד(‬ ‫) ה(‬ ‫)ו(‬ ‫)ז(‬ ‫סידורים תברואיים מינמליים לעסקים הטעונים רשוי בהתאם לחוק רישוי‬ ‫עסקים‪ .‬‬ ‫בבריכות שחיה מקורות )המשמשות גם בחורף( יש חובה לספק מים חמים בכיורים ובמקלחות‪ .‬‬ ‫תעשיות עתירות ידע‪ .‬‬ ‫בתי‪-‬חולים‪ .‬עמ' ‪.‫טבלה ‪ .‬גם לפי הנחיות משרד הבריאות‪.

1‬‬ ‫‪3.4‬‬ .7.1.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.3‬א(‬ ‫מרחקים מינימלים בין קבועות‬ ‫להלן שרטוטי פרק ‪ 3‬על פי סדר פרוטם בטבלה ‪:3.7.7‬‬ ‫שרטוטים‬ ‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪3.2‬‬ ‫השרטוטים המפורטים בטבלה ‪ 3.7.3‬‬ ‫מידות מינימליות למרחבי שימוש לקבועות‬ ‫‪) 3.1‬רשימת שרטוטים‬ ‫שם השרטוט‬ ‫מס' השרטוט‬ ‫מידות מינימליות למרחבי שימוש לקבועות‬ ‫‪3.7.1‬‬ ‫השרטוטים‬ ‫‪3.3.1‬באים להבהיר את המפורט בסעיפי פרק זה‪.7.‬‬ ‫מעמדם הינו כמפורט בסעיף ‪.3.‫‪3.3.3.

.

.

.

12.4.5‬‬ ‫קוטר קוטר‬ ‫קולטן פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.‬‬ ‫)‪ (7‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫)‪( 7‬‬ .5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪10.4.‬‬ ‫)‪ (5‬לא יותר מ‪ 4 -‬כיורי מטבח‪.4.4.15.2 .15.14.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪6.4.‬‬ ‫י"ק‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪1.‬‬ ‫)‪ (6‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.2‬‬ ‫טבלה ‪ .3‬‬ ‫‪1.15.2‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן ללא‬ ‫צנ"ג‬ ‫"‬ ‫ראה שרטוט מס' ‪4.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪4.‫‪ .14.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.5‬י"ק לאסלה‪.4‬בפרק ‪ 4‬להל"ת – מערכת נקזים ואוורים בבנין ‪-‬‬ ‫תיקון‬ ‫פרק ‪4‬‬ ‫)‪ (1‬במקום סעיף ‪ 4.1‬‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.2‬עומס מירבי לקולטן ללא צנ"ג‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪2.2‬יבוא ‪-‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪52‬‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫‪160‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪(3‬‬ ‫י"ק‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.5‬‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫י"ק‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבועה‬ ‫בודדת‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.15.1‬‬ ‫)‪ (4‬מקסימום שתי קבועות של ‪ 1‬י"ק כל אחת‪.

7‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪159 795‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪102 406‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪50 199‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2.4.6‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪44 219‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪28 112‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.15.7‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.15.‫)‪ (2‬במקום סעיף ‪ 4.15.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪5.5‬י"ק לאסלה‪.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.3‬עומס מירבי לקולטן עם צנ"ג בחיבור איוור ישיר או עקיף‬ ‫ללא איוור כולל‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.3‬‬ ‫טבלה ‪ .1‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.4.‬‬ .5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪7.4.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8.4.1‬‬ ‫‪160‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.4.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.4‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪61 303‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪39 154‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪25 125‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.3‬יבוא ‪-‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן עם‬ ‫צנ"ג‬ ‫בחיבור‬ ‫איוור ישיר‬ ‫או עקיף‬ ‫ללא איוור‬ ‫כולל‬ ‫"‬ ‫קוטר‬ ‫קולטן‬ ‫קוטר‬ ‫פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫מ"מ‬ ‫‪4.15.2 .‬‬ ‫)‪ (7‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .15.5‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫קוטר הצנ"ג‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבוע‬ ‫ראשי מגשר‬ ‫ה‬ ‫בודדת‬ ‫י"ק‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪67‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫)‪ (4‬ערכי הספיקה גבוהים ב ‪ 40% -‬מערכי טבלה ‪.‬‬ ‫)‪ (6‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.4.2‬‬ ‫)‪ (5‬לא יותר מ‪ 4 -‬כיורי מטבח‪.4.12.3‬א(‪4.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מ"מ‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.14.14.5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫ראה שרטוטים מס' ‪) .15.

‬‬ ‫)‪ (7‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪9.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.6‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1.4.15.7‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.2‬‬ ‫)‪ (5‬לא יותר מ‪ 4 -‬כיורי מטבח‪.15.4.5‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪237 118‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪151 604‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪74 296‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2.4.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫טבלה ‪ .4‬יבוא ‪-‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן עם‬ ‫צנ"ג‬ ‫בחיבור‬ ‫איוור עקיף‬ ‫או מעגלי‬ ‫עם איוור‬ ‫כולל‬ ‫"‬ ‫קוטר‬ ‫קולטן‬ ‫קוטר‬ ‫פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫מ"מ‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫)‪ (4‬ערכי הספיקה גבוהים ב ‪ 70% -‬מערכי טבלה ‪.4‬א(‪4.15.4.14.15.15.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10.5‬י"ק לאסלה‪.15.4.‬‬ ‫)‪ (6‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.12.4‬‬ ‫ראה שרטוטים מס' ‪) .7‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪37 185‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.4.4.5‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪65 324‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪41 165‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪88 441‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪56 225‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪28 110‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מ"מ‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.14.2 .2‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.‬‬ .5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫קוטר הצנ"ג‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבוע‬ ‫ראשי מגשר‬ ‫ה‬ ‫בודדת‬ ‫י"ק‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪67‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.‫)‪ (3‬במקום סעיף ‪ 4.4‬עומס מירבי לקולטן עם צנ"ג בחיבור איוור עקיף או מעגלי‬ ‫עם איוור כולל‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.

4.‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבועה‬ ‫בודדת‬ ‫י"ק‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪2.5‬י"ק לאסלה‪.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪258‬‬ ‫‪14--‬‬ ‫‪17‬‬ ‫)‪( 4‬‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.5‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן ללא‬ ‫צנ"ג וכל‬ ‫סעיפי‬ ‫הקבועות‬ ‫מחוברים‬ ‫אליו‬ ‫באמצעות‬ ‫אבזר נגד‬ ‫גישות‬ ‫‪4.2 .4.5‬‬ ‫קוטר קוטר‬ ‫קולטן פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪57‬‬ ‫)‪( 4‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪118‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪37‬‬ ‫)‪( 4‬‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.14.12.4.15.15.14.5‬‬ ‫ראה שרטוט מס' ‪4.7‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.6‬‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ .4.5‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫)‪ (5‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .5‬עומס מירבי לקולטן ללא צנ"ג עם אבזר נגד גישות‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.15.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.1‬‬ ‫)‪ (4‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.15.‫)‪ (4‬במקום סעיף ‪ 4.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.4.5‬‬ ‫טבלה ‪ .

‬באישור רשות הבריאות ובהסכמת הועדה‬ ‫המקומית‪ .7‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫מרחק‬ ‫מינימלי של‬ ‫ביב‬ ‫מיסודות‬ ‫וצינורות אחרים‬ ‫‪5.‬רשאי המהנדס‪ .‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫ניצב ליסוד או קורת יסוד ‪-‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מתחתיו בשרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪5‬‬ ‫או יותר‪ .1‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫חובת חיבור‬ ‫לביוב‬ ‫ציבורי‬ ‫‪5.1.3.7‬מרחק מינימלי של ביב מיסודות וצינורות אחרים‬ ‫הגוף התת‪-‬קרקעי‬ ‫מרחק מינימלי‬ ‫מביב או משרוול‬ ‫הביב ‪ -‬בס"מ‬ ‫אופקי‬ ‫צינור מים‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫הערות‬ ‫אנכי‬ ‫‪30‬‬ ‫הביב תמיד תחתון‬ ‫צינור גז ללא שרוול‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫עפ"י ת"י ‪462‬‬ ‫צינור גז בשרוול‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫עפ"י ת"י ‪462‬‬ ‫כבל חשמל ראשי ‪ -‬הזנה לבנין‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כבל חשמל של הבנין‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כבל תקשורת וטלויזיה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מקביל לקצה יסוד‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫או יותר‪ .5.‬‬ ‫)‪ (2‬במקום סעיף ‪ 5.1.1‬‬ ‫כל בנין שמותקנות בו קבועות שרברבות יחובר לביוב ציבורי ולא יותקן‬ ‫בו או בתחומי הנכס מיתקן טיהור לשפכים‪ .‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫ניצב ליסוד או קורת יסוד דרך‬ ‫היסוד ללא שרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫אסור‬ ‫ניצב ליסוד או קורת יסוד דרך‬ ‫)‪(2‬‬ ‫היסוד בשרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫באישור יועץ ביסוס‬ .‬אם הנסיבות אינן מאפשרות‬ ‫חיבור זה‪ .‬באישור רשות הבריאות‪ .‬רשאי המהנדס‪ .1.1.‫תיקון‬ ‫פרק ‪5‬‬ ‫‪ .1.3.1.3.‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫מקביל לקיר בנין קיים‬ ‫‪150‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫או יותר‪ .1‬‬ ‫‪5.‬לאשר את החיבור של ביב הבנין אל מערכת סילוק שפכים‬ ‫פרטית בהתאם לדרישות פרק ‪.5‬בפרק ‪ 5‬להל"ת – ביב הבנין ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬במקום סעיף ‪ 5.‬להתיר התקנת מתקן טיהור לשפכים לשימוש חוזר‬ ‫בקולחים‪.‬ומטעמים‬ ‫מיוחדים שירשמו‪ .‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫ניצב ליסוד ‪ -‬מתחתיו ללא שרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪60‬‬ ‫או יותר‪ .6‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫על אף האמור לעיל‪ .7‬‬ ‫טבלה ‪ .

3‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסור‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪1.5.5‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסור‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪6.3‬‬ ‫‪36.3‬‬ ‫‪83.5‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫טבלה ‪ .3‬‬ ‫‪39.‬השרוול יבלוט ‪ 10‬ס"מ לפחות מכל צד של היסוד או קורת היסוד‪.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪------------------‬‬‫)‪ (31‬ק"ת התש"ס‪ .1‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪30.3‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫אסור‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪84.‬מכנית ותרמית בהתאם לדרישות‬ ‫תקנות החשמל )התקנת כבלים במת שאינו עולה על מתח נמוך(‪ .0‬‬ ‫אסור אסור אסור אסור‬ ‫‪3.‬‬ ‫ג‪ .2‬‬ ‫‪39.9‬‬ ‫‪30.‬קוטר השרוול יהיה גדול בשלושה קטרים נומינליים לפחות מקוטר הביב‬ ‫העובר דרכו ולא פחות מ ‪ 200 -‬מ"מ‪.7‬‬ ‫‪51.5.9‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫‪49.6‬‬ ‫‪35.3‬‬ ‫‪24.7‬‬ ‫‪27.1‬‬ ‫‪108.2‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪16.‬‬ ‫ב‪ .0‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪22.‬עמ' ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬במקום סעיף ‪ 5.9‬‬ ‫‪137.5‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪6.‬השרוול יהיה עמיד בעומס היסוד או קורת היסוד‪.8‬‬ ‫‪20.8‬‬ ‫‪19.5.2‬‬ ‫הספיקה המירבית שמותר לחבר לצינור נקז בנין או ביב בקוטר מסויים תהיה‬ ‫כמפורט בטבלה ‪:5.0‬‬ ‫‪11.‬גמיש שלא יגרום‬ ‫לשיתוך )קורוזיה( לביב ולשרוול‪.3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪34.3‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪153.‬‬ ‫ד‪ .0‬‬ ‫‪0.2‬ספיקה מירבית בנקז בנין וביב הבנין‬ ‫קוטר קוטר‬ ‫הנקז פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫הערה‬ ‫מס'‬ ‫הספיקה המירבית בליטר לשניה שאפשר לחבר לכל קטע אופקי‬ ‫)‪(1‬‬ ‫של נקז הבנין או ביב הבנין‬ ‫השיפוע באחוזים‬ ‫)מ"מ(‬ ‫)מ"מ(‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪115‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסור אסור אסור‬ ‫‪122‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסור אסור אסור‬ ‫‪125‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪59.‬ינקטו אמצעיים להגנה מפני נזילות‬ ‫ושקיעות שיאושרו ע"י יועץ הביסוס‪" .‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬או פחות אם הכבל יוגן מבחינה חשמלית‪ .0‬‬ ‫‪82.5.9‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪7.‬השרוול יאטם בקצוות בחומר איטום אטים מים‪ .6‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪41.2‬‬ ‫‪58.7‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪72.5‬‬ ‫‪7.(31)2000‬‬ ‫)‪ (2‬א‪ .5.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪68.5‬‬ ‫‪93.0‬‬ ‫‪64.2‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫בנקז בנין‬ ‫וביב‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫אסור אסור‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪97.790‬‬ ‫‪57.7‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪91.4‬‬ ‫‪43.3‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪26.8‬‬ ‫‪71.5‬‬ ‫‪118.0‬‬ ‫‪66.7‬‬ ‫אסור אסור אסור אסור‬ ‫‪1.‬התש"ס –‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪55.5‬‬ .4‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫)‪ (3‬אם שמירת מרחק זה בלתי אפשרית‪ .6‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪32.0‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫אסור‬ ‫‪20.8‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסור אסור‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪61.8‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪4.

‬‬ ‫קנטינות‪ .‬ובצורה המאפשרת אמצעי טיפול‬ ‫מתאימים‪ .‬או לקבועות מטבח דומות במפעלים כדלקמן‪ :‬מסעדות‪ .5 -‬‬ ‫)‪ (4‬לביב הבנין או לנקזי הבנין שההסתעפויות אליהם מחוברות לפי סעיף ‪.4.5.‬מלכוד עבור‬ ‫נוזלים דליקים‪ .‬לפי אישורו של‬ ‫המהנדס בהתאם לסעיף ‪.‬‬ ‫תערובת של מוצקים קלים וכבדים או של נוזלים ומוצקים בעלי משקל סגולי שונה‬ ‫אפשר להעביר דרך תהליך של טיפול‪ .‬לביב הציבורי‪ .7.0.3‬‬ ‫דרגת מילוי מירבית ‪.‬‬ ‫מלכודי דלק‬ ‫נוזלי‬ ‫‪5.‬‬ .5.5.‬דרגת מילוי מירבית ‪.5 -‬‬ ‫)‪ (3‬לנקזי הבנין שההסתעפויות אליהם מחוברות לפי סעיף ‪ .‬בתי קפה‪ .‬ואח"כ להפרידה במלכוד‪ .2‬‬ ‫אוור מסייע‬ ‫‪5.‬למחסומי רצפה של‬ ‫מטבחים‪ .7.7‬‬ ‫מלכודים ומפרידים‬ ‫מתי הוא‬ ‫דרוש‬ ‫‪5.7‬‬ ‫מלכוד שומן יהיה במבנהו ובגודלו בהתאם לתקן‪.5.‬‬ ‫גודלו‪ .2‬דרגת מילוי‬ ‫מירבית ‪.‬למכון הטיפול‬ ‫בשפכים או לתהליכי טיפול בשפכים‪.7.‬מרעילים או מזיקים יאוורר כראוי‪.7.‬‬ ‫)‪ (2‬לביב הבנין או נקזי הבנין‪ .7.1‬‬ ‫אישור‬ ‫‪5.12.3‬‬ ‫גישה נוחה‬ ‫וניקוי‬ ‫‪5.‬שסכנת‬ ‫סתימת ביבם קיימת לפי דעתו של המהנדס‪.7.7.0.‬‬ ‫כל מלכוד יותקן במקום שהגישה אליו קלה‪ .4.‬דלוחים דליקים‪ .4.‬‬ ‫המלכוד יתוכנן באופן שלא יווצר כיס אויר אם יכוסה במכסה אטום‪ .‬מועדונים‪ .‬המלכוד יוחזק בתנאי שימוש יעילים ע"י ניקויו מדי פעם בפעם‪.6‬‬ ‫מלכודים )כולל מלכודי שומן‪ .2‬‬ ‫מלכודי שומן יותקנו בקו הדלוחים המחובר למשטפי מטבח‪ .7‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫‪5.‬‬ ‫שום נוזלי פסולת חוץ לאלה הדורשים טיפול והפרדה לא יוזרמו לתוך המלכוד‬ ‫המתאים‪.‬‬ ‫טיפוס‬ ‫תקני‬ ‫‪5.‬מזנונים‪ .7 -‬‬ ‫)‪ (4‬במקום סעיף ‪ 5.‬חול‬ ‫וחומרים אחרים המזיקים למערכת ביבי הבנין‪ .3‬ולפי העומס ביחידות קבועה על פי‬ ‫מקדם הפיזור של הבנין‪.‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חישוב הספיקה יבוצע לפי סעיף ‪ 4.5.7.5‬‬ ‫מלכודי‬ ‫שומן‬ ‫‪5.8‬‬ ‫מלכודי דלק נוזל או נפט יותקנו עבור מפעלי שרות למכוניות וחניונים באופן‬ ‫שיתאימו לדרישות המהנדס‪.‬טיפוסו ומקומו של כל מלכוד או מפרד יאושר ע"י המהנדס בהתאם לתקנים‪.‬מטבחי מלון‪.0.‬חול וכו'( יותקנו במקום בו שלדעת המהנדס הם‬ ‫דרושים לטיפול מתאים בפסולת נוזלית המכילה שומן‪ .7.‬מפעלי מזון ובמוסדות אחרים‪ .4‬‬ ‫הפרדה‬ ‫‪5.

‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫עם חיבורו של הביב הפרטי לביב הציבורי או לביב המאסף‪ .4‬‬ ‫איתור רכיבי‬ ‫מערכת סילוק‬ ‫שפכים פרטית‬ ‫‪6.‫החלפת‬ ‫‪ .‬‬ ‫שהתקנתו תאושר על‪-‬ידי רשות הבריאות‪.‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪6‬‬ ‫" פרק ‪ – 6‬מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫‪6.1.1‬א' ו‪ -‬ג' היא חובה בכל‬ ‫מערכת לסילוק שפכים פרטית‪.1‬‬ ‫מערכת לסילוק שפכים תהיה מורכבת מהרכיבים הבאים‪:‬‬ ‫)א( בור רקב כמפורט בסעיף ‪ 6.1‬‬ ‫‪------------------‬‬‫)‪ (32‬י"פ התשס"ג‪ .3‬‬ ‫ביטול מערכת‬ ‫לסילוק שפכים‬ ‫פרטית‬ ‫‪6.(32)1205.3.1.‬‬ ‫התקנת תא פילוג היא חובה בכל מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫הכוללת יותר מבור חלחול אחד‪.1.‬‬ ‫חלחול הקולחים שלא באמצעות בור חלחול אסורה‪.‬‬ ‫התקנה על פי‬ ‫דרישות ההל"ת‬ ‫והתקן‬ ‫‪6.1.‬יסודות‬ ‫ומקורות מי שתיה יקבע לפי טבלה ‪:6.3.3.6‬במקום פרק ‪ 6‬להל"ת – מערכת סילוק שפכים פרטית‪ .‬עמ' ‪.‬‬ ‫)ב( תא פילוג‪.‬במקום בו הנסיבות אינן מאפשרות חיבור לביוב‬ ‫ציבורי‪.1.2.2‬‬ ‫‪6.1.2‬‬ ‫המערכת תותקן בהתאם לדרישות פרק זה והתקן הישראלי ת"י ‪.‬‬ ‫מרחק מינימלי של רכיב מערכת לסילוק שפכים פרטית מרכיבים אחרים‪ .‬‬ ‫)ג( בור חלחול‪.1537‬‬ ‫התקנת הרכיבים המפורטים בסעיף ‪ 6.3.9‬מיקום המערכת יקבע כך שיתאפשר בעתיד‪ .1‬‬ ‫מערכת לסילוק שפכים פרטית תותקן באישור המהנדס ורשות הבריאות‬ ‫ובהסכמת הועדה המקומית‪ .2.2‬‬ ‫איתור מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫‪6.1.9‬‬ ‫"התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם"‪ :‬מערכת סילוק שפכים פרטית )להלן – ת"י‬ ‫‪ .(1205.1‬‬ .1.3.3‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫רכיבי מערכת‬ ‫סילוק שפכים‬ ‫פרטית‬ ‫‪6.‬ככל הניתן‪ .4‬‬ ‫‪6.3‬או מתקן טיהור שפכים אחר‪.1.1‬‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫תנאי התקנת‬ ‫מערכת לסילוק‬ ‫שפכים פרטית‬ ‫‪6.‬לבטל ולמלא בקרקע טבעית את‬ ‫בורות הרקב‪ .‬בורות החלחול או כל מערכת לסילוק שפכים פרטית אחרת‪.‬להתחבר לביוב‬ ‫העירוני‪.‬יש לסתום את‬ ‫ההסתעפות למערכת לסילוק שפכים פרטית‪ .

‬אגם או מעיין יש לקבל אישור מיוחד מרשות הבריאות‪.‬‬ ‫)‪ (4‬למרחקים מנחל‪ .2.3‬‬ ‫בורות רקב‬ ‫נפח הנוזלים‬ ‫בבורות רקב‬ ‫לבנין מגורים‬ ‫ולבנין שיש בו‬ ‫לינה‬ ‫‪6.3.‬‬ ‫)‪ (5‬כפוף להנחיות יועץ ביסוס‪.1.‬‬ ‫‪6.6.3.3.‬‬ ‫)‪ (2‬לרבות מתקן טיהור שפכים שאינו בור רקב כמפורט בסעיף ‪.3‬‬ ‫)‪ (3‬המרחק נמדד מדופן הקרקע החפורה הקרובה ביותר‪.3.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 6.‬התשנ"ה – ‪1995‬‬ ‫כמפורט בטבלה ‪ 5.1‬‬ ‫נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין מגורים ובנין שיש בו לינה יהא‬ ‫בהתאם לטבלה ‪:6.1‬נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין מגורים ובנין שיש בו‬ ‫לינה‬ .7‬לביב מקביל‬ ‫קיר בנין קיים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫בור חלחול‬ ‫)‪(3‬‬ ‫_____‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫גבול המגרש‬ ‫_____‬ ‫)‪(6‬‬ ‫_____‬ ‫תא ספיגה‬ ‫______‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק נמדד מהקצה הקרוב ביותר של הדופן החיצונית‪.1‬איתור רכיבי מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫רכיבי מערכת לסילוק‬ ‫שפכים‬ ‫מ‪) :‬מטרים(‬ ‫המרחק המינימלי במטרים של‪:‬‬ ‫בור‬ ‫רקב‬ ‫תא‬ ‫פילוג‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫מקור מי שתיה‬ ‫קצה יסוד או קורת יסוד‬ ‫)‪(2) (1‬‬ ‫בור‬ ‫חלחול‬ ‫‪(3‬‬ ‫תא‬ ‫ספיגה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לפי תקנות בריאות העם )תנאים תברואיים‬ ‫לקידוח מי שתיה(‪ .‫טבלה ‪ .6.

0‬‬ ‫עד ‪26‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 6.3.‬לא יפחת נפח בור הרקב מ‪ 2000 -‬ליטר‪.‬‬ .5‬‬ ‫עד ‪14‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫עד ‪32‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫עד ‪60‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫עד ‪18‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫עד ‪42‬‬ ‫‪5.3.‬בליטרים‬ ‫מוסד לילדים עד גיל שנתיים ללא לינה‬ ‫ומוסד לילדים מגיל שנתיים עד ‪ 6‬ללא‬ ‫לינה‬ ‫‪50‬‬ ‫מיתקן חינוך לילדים מעל גיל ‪ 6‬ללא‬ ‫לינה‬ ‫‪15‬‬ ‫בניין משרדים‬ ‫‪25‬‬ ‫בנין המשמש להתקהלות ציבור‬ ‫למטרות פנאי‬ ‫‪7-10‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬על אף האמור בטבלה‪ .2‬נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין שאין בו לינה‬ ‫סוג הבנין‬ ‫נפח הנוזלים המינימלי לכל אדם‬ ‫המשתמש במיתקן‪ .3.1‬תוספת לכל נפש(‬ ‫נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין שאין בו לינה יחושב בהתאם לטבלה‬ ‫‪:6.‫נפח הנוזלים‬ ‫בבורות רקב‬ ‫לבנין שאין בו‬ ‫לינה‬ ‫‪6.5‬‬ ‫עד ‪22‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫מעל ‪60‬‬ ‫‪) 0.‬‬ ‫מותר לפצל את נפח הנוזלים בבור רקב לשני תאים‪ .2‬‬ ‫בורות רקב‬ ‫רבי‪-‬תאים‬ ‫‪6.3‬‬ ‫המספר המקסימלי של האנשים‬ ‫המשתמשים במיתקן‬ ‫הנפח המינימלי של הנוזל במיכל‬ ‫מספר‬ ‫מ"ק‬ ‫עד ‪6‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫עד ‪10‬‬ ‫‪2.3.‬נפח תא הכניסה לא יפחת‬ ‫משני שליש מנפחו הכללי של המיכל‪.

(32)1205.‬‬ ‫מבנה בור‬ ‫חלחול‬ ‫‪6.‬‬ ‫מבנה‬ ‫‪6.2‬‬ ‫בצינורות המוצא של תא הפילוג יותקנו סגרים‪.3‬‬ ‫תא הספיגה יתאים לדרישות ת"י ‪.2‬לא‬ ‫יעלו על ‪ 1.2‬ו‪ 6.‬יותקן במוצאו‬ ‫של בור הרקב תא פילוג‪.4.1‬‬ ‫תא ספיגה ישמש לספיגת דלוחים מקבועה מאחד מהמקורות הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקבועות שסך הכל ערכי יחידות הקבועה שלהם‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬מי עיבוי ממערכת מיזוג אויר‪.5‬‬ ‫בור חלחול‬ ‫אפשרויות‬ ‫ספיגה‬ ‫‪6.6.(32)1205.2‬‬ ‫שטח הספיגה המינימלי של תא ספיגה יקבע כאמור בסעיפים ‪ 6.6.9‬‬ ‫‪6.5.12.1‬‬ ‫ספיגת הקולחים לקרקע תבוצע באמצעות בורות חלחול‪.5.‬‬ ‫שטח ספיגה‬ ‫דרוש‬ ‫‪6.7‬‬ ‫שרטוטים‬ .‬‬ ‫שטח ספיגה‬ ‫דרוש‬ ‫‪6.5.5.6‬‬ ‫תא ספיגה‬ ‫מתי תא ספיגה‬ ‫מותר‬ ‫‪6.‬‬ ‫מבנה הקרקע‬ ‫‪6.2‬‬ ‫שטח הספיגה האפקטיבי המינימלי הנדרש בבור חלחול יקבע על‪-‬ידי יועץ‬ ‫הקרקע‪.9‬‬ ‫‪6.4.‬לפי טבלה ‪ .3‬‬ ‫בחישוב שטח הספיגה האפקטיבי של בור חלחול יובא בחשבון שטח המגע עם‬ ‫הקרקע מתחת למפלס צינור הכניסה לבור ללא שטח הקרקעית‪.3‬‬ ‫מבנה תא הפילוג והתקנתו יתאימו למפורט בת"י ‪.‬סוליה נוקשה של סלע ושכבות קרקע אטימות אחרות‬ ‫אינן מתאימות לבנין בור חלחול‪.3.‬‬ ‫מגופים‬ ‫‪6.6.(32)1205.9‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫מבנה‬ ‫‪6.1‬‬ ‫כדי להבטיח חלוקה שווה של השפכים לכל קווי מערכת הסילוק‪ .5.5‬י‪.‬‬ ‫איסור התקנה‬ ‫במפלס הקרוב‬ ‫למי תהום‬ ‫‪6.5.5‬‬ ‫אסור לבצע בור חלחול שההפרש בין מפלס קרקעיתו והמפלס המירבי של מי‬ ‫תהום קטן מ‪ 2 -‬מטר‪.4‬‬ ‫תא פילוג‬ ‫מתי הוא דרוש‬ ‫‪6.‬ק‪.‬‬ ‫התאמה לתקן‬ ‫‪6.5.6‬‬ ‫מבנה בור חלחול יתאים לנדרש בת"י ‪.5.4‬‬ ‫‪6.4.‬‬ ‫חישוב שטח‬ ‫ספיגה של בור‬ ‫ספיגה‬ ‫‪6.3 -‬לבור‬ ‫חלחול‪.‫בורות רקב יתאימו לדרישות ת"י ‪.4.(32)1205.4‬‬ ‫חרסית כבדה והדוקה‪ .

1‬‬ ‫השרטוט המובא להלן בא להבהיר את המפורט בסעיפי פרק זה‪ .7.‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪6.3.‬מעמדו הינו‬ ‫כמפורט בסעיף ‪:1.1‬‬ .

‬‬ ‫באישור המהנדס‪ .1.1.2.1‬זרימה עילית‪.1.‬‬ ‫באישור המהנדס‪ .‬‬ ‫‪7.‬כמפורט בס"ק ‪.4.2‬מערכת תיעול שתחובר לתיעול הציבורי או לתא שפיכה שיותקן ליד‬ ‫אבן השפה של המדרכה שברחוב הסמוך‪.2.1.4‬‬ ‫החדרת מים לקרקע באזורי תעשיה תהיה באישור רשות הבריאות‪.1.4‬‬ ‫מי גשם מגגות מרצפות‪ .2.1‬ו‪ .1.1.2 -‬יסולקו המים למערכת ניקוז או‬ ‫תיעול באופן שלא יגרם כל נזק או מפגע לבניין או לסביבה‪.‬כי אין קרקע מחלחלת בנכס – יוחדרו מי הגשם‬ ‫לקרקע מחלחלת בנכס סמוך ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת בעל‬ ‫הנכס הסמוך‪ .2.2.4.4.1‬‬ ‫לקלוט מי גשם‪ .‬כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת‬ ‫כאמור בפסקאות ‪ 7.3‬‬ ‫מי גשם לא ינוקזו לתוך הביב‪ .1‬‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫חובת הניקוז‬ ‫‪7.2‬‬ ‫ניקוז מי גשם ייעשה באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבנין הסמוך או לסביבה‪.1.‬לפי‬ ‫הענין‪:‬‬ ‫‪ 7.4.1.4.‬לרבות חצרות פנימיות )להלן ‪ -‬חצרות(‬ ‫וגגות‪ .7‬במקום פרק ‪ 7‬להל"ת – נקזי גשמים‪ .‬‬ ‫‪7.‬בין‬ ‫השאר‪ .4.‬יבוצע הניקוז באמצעות מיתקן של שאיבת מי גשם מהשטחים‬ ‫הנמוכים‪ .3‬‬ ‫ניקוז מי גשם מחצרות אל מחוץ לגבולות הנכס‪ .1.7.2.1‬‬ ‫שטחים מרוצפים‪ .2‬‬ ‫שיטות ניקוז החצרות‬ ‫‪7.‬בפסקה זו "נכס סמוך" – נכס הגובל בנכס נושא‬ ‫הבקשה או מצוי בקרבתו לרבות שטח ציבורי בבעלות הרשות‬ ‫המקומית‪.2‬‬ ‫הם יוחדרו לקרקע בתחום הנכס ובלבד שמדובר בקרקע מחלחלת‪.1.‬שיחובר לתיעול הציבורי או לתא שפיכה‪ .‬ינוקזו על‪-‬ידי מערכת נפרדת כמפורט ביתר הוראות פרק זה כדי להגן‪ .‬כאמור בס"ק ‪.1.1.7.2‬‬ .1‬‬ ‫‪7.‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪7‬‬ ‫" פרק ‪ – 7‬נקזי גשמים‬ ‫‪7.‬‬ ‫הגנה על‬ ‫הסביבה‬ ‫‪7.‬‬ ‫איסור הניקוז‬ ‫לתוך ביב‬ ‫‪7.7.2‬‬ ‫‪ 7.‬יבוצע הניקוז באחת משתי השיטות הבאות או בשילובן‪ .‬מרפסות ומכל שטח הנכס יטופלו כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪7.‬ייעשה על פי הוראות פרק זה באישורו של‬ ‫המהנדס‪:‬‬ ‫אם רום פני החצר גבוה ב‪ 20 -‬ס"מ או יותר מרום פני המכסה של התא המיועד‬ ‫‪7.‬אלא רק במקרה מיוחד‪ .‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫אם רום פני החצר נמוך בפחות מ‪ 20 -‬ס"מ מרום פני המכסה של התא המיועד‬ ‫לקלוט מי גשם‪ .‬מרפסות וחצרות‪ .‬על הבנין ויסודותיו בפני רטיבות ולמנוע סכנה ותנאים בלתי תברואיים‬ ‫לבני‪-‬אדם‪.4‬‬ ‫חובת חלחול‬ ‫‪7.‫החלפת‬ ‫‪ .

‬‬ ‫‪ 7. ‪ -‬אסור‬ .‬לסוג הבנין‪ .‬והחיבור לביב נעשה באמצעות מחסום‪.‫‪7.7.3.‬כגון‪ :‬קידוח חילחול‪ .1‬‬ ‫‪ 7.3‬בתוך קירות הבנין שאינם חלק משלד הבנין‪.1.4‬בתוך עמודים או בתוך קירות נושאים‪ .3.3.‬אם השטח המנוקז‬ ‫הוא חצר פנימית ששטחה אינו עולה על ‪ 40‬מ"ר‪ .‬על פני קירות חוץ‪.3.1.‬הוא בלתי מקורה או מקורה‬ ‫בחלקו‪ .2‬בפנים הבנין‪ .3‬מותר לנקז מי גשם לתוך הביב‪ .2‬‬ ‫הגישמה תהיה עשויה מחומר המתאים למקום התקנתה‪ .‬הכל‬ ‫כמפורט בטבלה ‪.‬חפירי חילחול‪ .2.‬‬ ‫כפוף לאמור בסעיף ‪ .‬‬ ‫‪ 7.3.‬באישור מתכנן שלד הבנין‪.‬במקום בו ישנה גישה אליה‪.1‬מחוץ לבנין‪ .‬‬ ‫‪ 7.2‬‬ ‫טבלה ‪ – 7.1.3‬‬ ‫במידת הנדרש יש להשתמש במיתקן סילוק פרטי‪ .2‬חומרים לביצוע גשימות‬ ‫החומר‬ ‫התאמה לתקן‬ ‫ישראלי‬ ‫פח פלדה מגולבן‬ ‫סוג‬ ‫הבנין‬ ‫התקנה גלויה‬ ‫א'‬ ‫ב' ג'‬ ‫ד'‬ ‫התקנה‬ ‫התקנה‬ ‫סמויה אופקית או‬ ‫בשיפוע‬ ‫ז'‬ ‫ו'‬ ‫ה'‬ ‫‪I‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪II III‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צינור פלדה מגולבן‬ ‫ת"י ‪103‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫צינור יצקת ברזל‬ ‫ואביזרים‬ ‫ת"י ‪124‬‬ ‫ת"י ‪125‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫צינור פלדה שחור‬ ‫ת"י ‪530‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫צינור ‪ PVC‬קשיח‬ ‫ופוליפרופילן‬ ‫ת"י ‪576‬‬ ‫ת"י ‪958‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צינור עשוי‬ ‫פוליאטילן בצפיפות‬ ‫גבוהה )‪(PE-80‬‬ ‫ת"י ‪4476‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ +‬מותר.1.‬‬ ‫שיטות ניקוז הגגות והמרפסות‬ ‫הגגות ינוקזו באמצעות גישמות )צינורות גשם אנכיים על כל שינויי הכיוון( ויחולו עליהן‬ ‫הוראות אלה‪:‬‬ ‫מיקומה של הגישמה יכול להיות‪:‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7.3.‬בור‬ ‫חילחול‪ .3.7.2.4‬‬ ‫‪7.3.1.‬אם הוא מותאם לכושר הספיגה של הקרקע ולשטח‬ ‫המנוקז ואם נוקטים אמצעים נגד חדירת מים לתוך הבנין‪.3‬‬ ‫‪7.

5‬‬ ‫‪7.3.3.‬‬ ‫ב' ‪ -‬כנ"ל‪ .III‬בנין רב‪-‬קומות כמשמעותו בתקנות או בנין שיש בו בנוסף‬ ‫לקומות מעל לכניסה הקובעת לבנין גם ‪ 3‬קומות לפחות מתחת‬ ‫לכניסה האמורה‪ .3.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪ 7.3.4.2‬לפתח האמור תהיה גישה לצרכי ניקוי של הגישמה‪.3.I‬בנין שאיננו בנין גבוה או בנין רב‪-‬קומות כמשמעותם בתקנות‪.‬יותקן פתח נוסף עם‬ ‫גישה אליו שתאפשר ניקוי הגישמה‪ .2.‬כאמור‪..2.1‬‬ ‫סוג הבנין‬ ‫‪ .3‬‬ ‫היה המרחק האנכי בין שני פתחים גדול מ‪ -15‬מ'‪ .3.2‬הגישמה על חיבוריה תעמוד בתנאי לחץ מירבי שעשוי להיווצר‬ ‫בתחתיתה‪.3.‬‬ ‫התקנה גלויה‬ ‫א' ‪ -‬גישמה חשופה להשפעות אקלימיות חיצוניות‪.II‬בנין גבוה כמשמעותו בתקנות‪.1‬במקרה של שפיכה חופשית מעל פני הקרקע‪ .1‬חיבורי הגישמה יתאימו לחומר ממנו עשויה הגישמה ויהיו אטומים‪.‬‬ ‫גישמה עשויה מפח פלדה מגולבן אסורה לשימוש גם בהתקנות גלויות‬ ‫אם היא מותקנת בתוך חללים מקורים המיועדים לשמש שטח פרטי‬ ‫פתוח‪.45‬העשויה מיצקת ברזל או מפלדה‪ .2‬במקרה ולא מתאפשרת שפיכה חופשית מעל פני הקרקע‪ .‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫גישמה עשויה מצינור פלדה שחור מותרת לשימוש רק כאשר הצינור‬ ‫מצופה בפנים שכבת מגן בפני שיתוך ובשימוש בהתקנות גלויות‪ .5.4‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7.3.3.‬תחובר‬ ‫הגישמה אל תא בקרה למי גשם‪.‬‬ ‫ג' ‪ -‬גישמה מוגנת בפני השפעות אקלימיות חיצוניות‪.6‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪7.1‬לכל גישמה יהיה פתח ומכסה בקרה בחלקה העליון ובכל שינוי כיוון‬ ‫שלה‪.2.‬אם‬ ‫הצינור יצופה שכבת מגן כאמור גם בחוץ‪.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫ז' ‪ -‬גישמה אופקית או בשיפוע‪ .4.3.3.3.‬כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 7.‬ומעל מיפלס פני הקרקע הסופיים ‪-‬‬ ‫בין ‪ 15‬ס"מ עד ‪ 20‬ס"מ‪.5.3‬‬ ‫‪7.3.‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪ .4‬‬ ‫לגישמה יהיו פתחי ניקוי‪ .3.3.3.‬‬ ‫‪7.3.‬אולם חשופה גם בפני פגיעה מכנית‪.2.4.‬תיגמר הגישמה בזווית‬ ‫יציאה של בין ‪ 30‬עד ‪ .‬‬ ‫ד' ‪ -‬כנ"ל‪ .3.‬‬ ‫התקנה סמויה – עמודה ה'‬ ‫התקנה אופקית או בשיפוע‬ ‫ו' ‪ -‬גישמה אופקית או בשיפוע בהתקנה גלויה או במלוי הרצפה‪.2.5‬‬ ‫הגישמה תיגמר באחת משתי צורות אלה‪:‬‬ ‫‪ 7.6‬‬ ‫המרפסות ינוקזו כמפורט להלן‪:‬‬ .‬בתוך תקרת או רצפת בטון מזוין‪.‬אולם מוגנת גם בפני פגיעה מכנית‪.2.‬‬ ‫‪ 7.3‬‬ ‫על חיבורי הגישמה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪ 7.‬למעט קומה שנועדה לשמש כולה מקלט‪.‬נקודת‬ ‫השפיכה של המים בזווית היציאה תהיה מרוחקת ממישור פני הקיר‬ ‫או העמוד ‪ -‬בין ‪ 5‬ס"מ עד ‪ 15‬ס"מ‪ .‫‪7.3.

‬‬ ‫קולטי מי גשם מהגגות‬ ‫כל שטחי הגג ינוקזו באמצעות קולטי מי גשם‪ .7.4.‬למעט השטחים המנוקזים אל מזחלות‬ ‫תלויות‪ .4.‬נפרדת ממערכת גישמות המנקזות את הגגות של הבנינים‬ ‫האמורים‪.3.4.3.2‬‬ ‫‪7.3.3.‬‬ ‫כל גג הנמצא בבנין במיפלס שונה‪ .6.6.4.‬‬ ‫‪7.‬למעט מקרים בהם אין כל סכנה של הצפת הגג הנמצא‬ ‫במיפלס הנמוך ביותר‪.6.‬כדלהלן ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 7.‬ועל הקולטים האלה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫מיקומו יהיה סמוך ככל שניתן לגישמה אליה הוא מתחבר‪.‬‬ ‫המרפסות בבנינים אחרים ינוקזו או בדרך המתוארת בס"ק ‪.‬ינוקז בגישמה‪ .3.4.4‬גודל הגישמה ומוצא של קולט מי גשם‬ ‫הקוטר הנומינלי של גישמה ושל מוצא הקולט‬ ‫מ"מ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫אינטשים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫במקרה של שימוש בזרבוביות‪ .‬‬ ‫קוטר של הגישמה ושל מוצא של קולט מי גשם לא יפחת מ‪ 110 -‬מ"מ‪ .‬ינוקזו באמצעות‬ ‫גישמה‪ .2‬‬ ‫הוא יהיה עשוי מחומר עמיד בפני שיתוך‪ .3‬‬ ‫‪7.‬‬ .‬נפרדת ממערכת הגישמות‬ ‫המנקזות שאר הגגות‪ .5‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שטח הגג המוטל המירבי‬ ‫מטרים רבועים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנתונים שבטבלה מבוססים על שיעור שיא של ‪ 100‬מ"מ גשם לשעה‬ ‫)‪ (2‬למרפסת בלבד‪.6.1‬‬ ‫או באמצעות זרבוביות‪.3‬‬ ‫האחרות‪.‫‪7.4‬‬ ‫המרפסות בבנינים גבוהים ובבנינים רבי‪-‬קומות‪ .‬הן יותקנו בצורה שלא ייגרם כל נזק או‬ ‫מיפגע לבני אדם או לרכוש‪.4‬‬ ‫הוראות שבטבלה ‪ 7.‬ויחולו‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7.4‬ושל סעיפי המשנה‪ .7‬‬ ‫‪7.4.‬קרינת השמש וההשפעות האקלימיות‬ ‫‪7.1‬‬ ‫חיבורו אל הגישמה יהיה ישיר או באמצעות נקז הגג‪.

7.‬‬ ‫ועל המזחילות יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫המזחילה תהיה עשויה מפח פלדה מגולוון או פלדה או חומר אחר‪ .6.2‬‬ .5.3‬בבנין רב קומות שמעליו מתרוממים קירות אנכיים ולאורכם קיימת‬ ‫זרימה של מי גשם אל אותו הגג בגלל רוחות המנשבות באזור‪ .4.4.7.2‬קוטר של נקז הגג יהא זהה לקוטר מוצא הקולט‪.5 -‬פעם שטח החתך של מוצא הקולט‪.6‬‬ ‫במקרה והציר האנכי של קולט מי גשם אינו חופף את הציר האנכי של הגישמה‪.4.‬‬ ‫‪ 7.7.4.2‬‬ ‫‪ 7.2‬‬ ‫‪ 7.‬יהא שטחו שווה לשטח של‬ ‫החתך העגול של המוצא‪ .1‬נקז הגג יהא עשוי מיצקת ברזל או פלדה או חומר אחר‪ .5.2‬היה החתך של מוצא של הקולט מלבני‪ .‬שטח המעבר החופשי דרך המכבר‬ ‫לא יפחת מ‪ 1.4.‫‪ 7.5‬‬ ‫‪7.6.1‬‬ ‫לתנאים שנקבעו בטבלה ‪.2‬‬ ‫גודל המזחילה ייקבע על פי גודל השטח המוטל המרבי של הגג ובהתאם‬ ‫לשיפועים‪ .‬ייקבע על פי‬ ‫תכנון השיפועים של הגג‪ .‬‬ ‫יש להתקין נקז גג ויחולו עליו הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪ 7.3.4.6.5‬‬ ‫כל קולט מי גשם יצויד במכבר הבולט מעליו‪ .‬יחשב‬ ‫השטח המוטל המירבי של גג בתוספת ‪ 50%‬משטח הקירות האנכיים‬ ‫המתרוממים מעליו כאמור‪.‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .‬הדרוש לניקוז הגג‪ .4‬‬ ‫‪7.‬הכל כמפורט בטבלה ‪:7.7‬‬ ‫כל קולט מי גשם‪ .4.‬יותקנו לפחות ‪ 2‬מוצאים שקוטרם של כל אחד מהם לא‬ ‫יפחת מ‪ 100 -‬מ"מ‪ .‬הכל בהתאמה‬ ‫לתנאים שנקבעו בטבלה ‪.4.4.2‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.4.3.4.1.‬הכל בהתאמה‬ ‫‪7.5.‬יותקן בדרך המבטיחה אטימות‬ ‫מוחלטת‪.‬מותר להתקין גישמה בקוטר ‪ 90‬מ"מ לניקוז מרפסות בלבד‬ ‫בתנאי ששטח של מרפסת בודדת לא יעלה על ‪ 25‬מ"ר והשטח הכולל המנוקז של‬ ‫מספר מרפסות לא יעלה על ‪ 50‬מ"ר כמצוין בטבלה ‪.‬ואם שטחו של הגג המוטל המירבי גדול מ‪-‬‬ ‫‪ 150‬מ"ר‪ .4.3‬על נקז הגג יחולו הוראות שבסעיף ‪.4.‬והמחוברים כל אחד מהם לגישמה נפרדת‪.7.‬לרבות נקז הגג והגישמה‪ .‬‬ ‫‪7.1‬מספר המוצאים של קולטי מי גשם‪ .‬‬ ‫מזחילות‬ ‫כל השטחים של גגות משופעים ינוקזו באמצעות מזחילות שיתחברו ישירות אל הגישמות‪.‬כפול ‪.

5.6.5.6.4.‬‬ ‫‪ 7.‬כפול ‪.‬הכל כמפורט בטבלה ‪.‬ניתן לנקז גג משופע או קטע של גג משופע ע"י שפיכה‬ ‫חופשית ובלבד שמתקיימים התנאים כדלהלן‪:‬‬ ‫‪ 7.5.‬‬ ‫‪ 7.4.‬‬ ‫נקזי גשם אופקיים‬ ‫על צנרת המיועדת להובלת מי גשם בתוך הבנין )להלן ‪ -‬נקזי גשם אופקיים( יחולו הוראות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫הקוטרים של נקזי גשם אופקיים ייקבעו על פי גודל השטח המוטל המירבי של‬ ‫‪7.3‬קצה הגג המשופע בחלקו הנמוך יהיה מרוחק מקו הבנין לפחות ‪30‬‬ ‫ס"מ‪.5.‬‬ ‫‪ 7.1‬הגג המשופע והשטח אליו נשפכים המים שייכים לנכס אחד‪.4‬תובטח הרחקת המים מהבנין‪.7.4‬‬ ‫‪7.5.2‬גודל המזחילה‬ ‫קוטר המזחילה‬ ‫שטח המוטל המירבי של הגג בהתאם לשיפועים שונים‬ ‫‪½%‬‬ ‫‪7.1.5.1‬‬ .2‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .5.1‬‬ ‫הגג ובהתאם לשיפועים‪ .4.4.2‬השטח המוטל המירבי של הגג לא יהיה גדול מ‪ 40 -‬מ"ר‪.3‬‬ ‫‪7.‫טבלה ‪ – 7.6‬‬ ‫מ"מ‬ ‫אינטשים‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫מטרים רבועים‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪930‬‬ ‫המזחילות ייבנו בצורת חצי עיגול או בצורה אחרת בעלת חתך ששטחו שווה‬ ‫לשטחו של חצי עיגול‪ .

4% -‬אם חישוב הספיקה העוברת בהם‬ ‫מאפשר זאת‪ .7.7.7‬‬ ‫על אף האמור בטבלה ‪ .5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫מטרים רבועים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנתונים שבטבלה מבוססים על שיעור שיא של ‪ 100‬מ"מ גשם לשעה‬ ‫)‪ (2‬למרפסת בלבד‪.6.1‬גודל נקזי גשם אופקיים‬ ‫הקוטר הנומינלי של נקז‬ ‫גשם‬ ‫שטח המוטל המרבי של הגג עבור נקזי גשם‬ ‫בהתאם לשיפועים השונים‬ ‫‪1%‬‬ ‫מ"מ‬ ‫אינטשים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2.7.6.‬אבל בכל מקרה לא יותקנו הנקזים האמורים בשיפוע יותר קטן מ‪-‬‬ ‫‪.‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 7.1‬‬ ‫הצנרת תהיה עשויה מחומר מתאים‪ .0.2‬‬ ‫‪7.1‬‬ .5%‬‬ ‫תיעול‬ ‫על צנרת המיועדת לתיעול יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪7.‬הכל כמפורט בטבלה ‪:7.‬‬ ‫‪7.6.1‬ניתן להתקין נקזי גשם אופקיים בעלי קוטר גדול‬ ‫יותר מ‪ 200 -‬מ"מ ובשיפועים מעל ל‪ .

1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫התקנה מחוץ לבנין בהתאם‬ ‫להוראות המתכנן‬ ‫‪ +‬מותר.4.4‬‬ ‫הקוטרים של הצנרת ושיפועה ייקבעו על פי חישוב הספיקה העוברת בצנרת‪ .4.7‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫גם לפי הוראות סעיפים קטנים ‪ 5.2‬‬ ‫המחברים של הצנרת יתאימו לדרישות סעיפים ‪ 4.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7.‬להורות לבצע את תאי הבקרה האמורים‪ .7.5‬‬ ‫‪7.4‬ו‪.‬‬ .1‬חומרים לביצוע תיעול‬ ‫החומר‬ ‫התאמה לתקן‬ ‫ישראלי‬ ‫הערות‬ ‫התקנה‬ ‫מתחת‬ ‫לבנין‬ ‫מחוץ‬ ‫לבנין‬ ‫צינור פלדה שחור‬ ‫ת"י ‪530‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫הצינור מותר לשימוש‪ .‬אם לדעתו נסיבות הענין‬ ‫מחייבות זאת‪ .‬ייקבעו במקומות הנמוכים‬ ‫ביותר של השטחים המנוקזים‪.‬כולם או מקצתם‪.6‬‬ ‫‪7.‫טבלה ‪ – 7.3‬‬ ‫על הנחת צנרת תיעול יחולו הוראות סעיף ‪ 5.7.3‬ו‪ .‬אם הם נמצאים מחוץ לגבולות הנכס‪.‬‬ ‫‪7.8 -‬‬ ‫)א( בכפוף לאמור בסעיף ‪ .‬‬ ‫תאי קליטה של מי גשם‪ .8 -‬‬ ‫)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(‪ .4.7.4 -‬לפי הענין‪.2‬ייקבעו תאי שפיכת מי גשם ליד אבן השפה של‬ ‫המדרכה‪ .4‬למעט דרישות סעיפים קטנים ‪5.‬הזורמים על פני החצרות‪ .5.‬והם יבנו מבטון מזוין‪.7.7.7.3‬בהתאמה‪ . ‪ -‬אסור‬ ‫‪7.8‬‬ ‫חיבורים אסורים‬ ‫איך לחבר אל מערכת מי‪ -‬גשם מערכות אחרות כל שהן‪.‬אבל‬ ‫לא יותקן תיעול בעל קוטר שיפחת מ‪ 160 -‬מ"מ‪ .‬רשאי המהנדס‪ .‬והשיפוע של הצנרת בין שני תאי‬ ‫בקרה יהיה אחיד‪.7.‬אם‬ ‫הוא מצופה בפנים ובחוץ‬ ‫שכבת מגן בפני שיתוך‬ ‫צינור יצקת ברזל‬ ‫ת"י ‪124‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫אין‬ ‫צינור פלסטיק קשיח‬ ‫ת"י ‪884‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫אין‬ ‫צינור פלסטיק עשוי‬ ‫פוליאטילן בצפיפות‬ ‫גבוהה )‪(PE-80‬‬ ‫ת"י ‪4476.‬הכל לפי הענין‪.4.4‬‬ ‫ו‪.5.‬‬ ‫)א( על תאי בקרה יחולו הוראות סעיף ‪ 5.‬‬ ‫)ב( הבנייה של תאי שפיכת מי גשם האמורים תבוצע בהתאם לדרישות‬ ‫המהנדס ובאישורו‪ .4.7.

1‬‬ ‫‪1.‬יוגשו תכניות של‬ ‫המיתקנים הקיימים‪.8‬בפרק ‪ 8‬להל"ת – הגשת תכניות בניה‪ .2‬‬ ‫ההפניות בנספח זה הינן לסעיפי וטבלאות הל"ת‪ .‬יבוא‪:‬‬ ‫" נספח ‪ .3.‬הקיימים‪ .2‬‬ ‫לחצי המים ברשת )ביום ובלילה(‪.‬‬ ‫בנין בן ‪ 12‬קומות‪ .‬שיטת האיוור‪ .3.‬‬ ‫* חדר שירותי הורים הכולל אסלה‪ .‬בכל קומה ‪ 4‬דירות‪.‬‬ ‫איפיון רשת‬ ‫המים‬ ‫‪1.5‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫החלפת‬ ‫נספח ‪1‬‬ ‫מערכת‬ ‫לסילוק‬ ‫שפכים‬ ‫פרטית‬ ‫קיימת‬ ‫‪8.5‬‬ ‫הצורך בהגברה ו‪/‬או הפחתת לחצי המים בבנין‪.1‬‬ ‫כללי‬ ‫דוגמאות‬ ‫והבהרות‬ ‫לתכנון‬ ‫‪1.‬‬ ‫‪1.1‬דוגמאות לקביעת מספר הסידורים התברואיים‬ ‫המינימליים‪ .1.‬‬ ‫‪ 1.‬בקרה ובדיקה ‪-‬‬ ‫פרק ‪8‬‬ ‫)‪ (1‬במקום סעיף ‪ 8.‬המערכות יתוכננו ויבוצעו לפי כל דרישות‬ ‫הל"ת‪.1‬קוטר הצנרת הראשית המזינה את הבנין‪.1.‬יש לברר ולבדוק את הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫‪.‬אלא אם נאמר אחרת‪.3‬ספיקות‪.‬‬ ‫כמות הקבועות מתאימה לדרישות המופיעות בטבלה ‪.‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫הפניות‬ ‫‪1.‬כיור רחצה‪ 1 .3.‬‬ ‫בכל דירה‪:‬‬ ‫* חדר שרותים הכולל ‪ 1‬אסלה‪ 1 .1‬‬ .‫תיקון ‪ .5‬‬ ‫הוצע השימוש בבור רקב או בבור חלחול‪ .6.9‬במקום נספח ‪ 1‬להל"ת – תזרים פעילויות ודוגמאות לקביעת מספר הסידורים התברואיים‬ ‫המינימליים‪ .4‬‬ ‫הצורך במאגרי מים‪.‬‬ ‫תאור הבנין‬ ‫‪2.‬שהותקנו כדין‪ .2‬‬ ‫דוגמא א'‪ :‬בנין מגורים‬ ‫‪ 1.3.‬‬ ‫* חדר שירותי אורחים הכולל אסלה וכיור‪.‬אמבט ו‪ 1-‬מכונת כביסה ביתית‪.3‬‬ ‫לפני תכנון מערכת אספקת המים‪ .‬שיטת האיוור וקטרי הנקזים‪ .3.‬כיור רחצה ומקלחת‪.3.‬הינן תקציר להבהרה בלבד ומתייחסות למערכות‬ ‫הנקזים ואספקת המים לצריכה‪ .‬‬ ‫‪ .3.‬קטרי הנקזים וקטרי צנרת המים‬ ‫‪.1‬‬ ‫הדוגמאות המובאות להלן‪ .

12.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 1‬אסלה עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 0.2.‬חישוב עומס הקולטנים יעשה לפי ‪ 11‬קומות‪.5‬י"ק‬ ‫‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 3.2.2.2.4.5‬י"ק‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 0.2‬בפרק ‪.2.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 1‬אסלה עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 1‬כיור רחצה‬ ‫‪ 1‬מקלחת‬ ‫סה"כ י"ק לקולטן חדר שירותי הורים בקומה‬ ‫קולטן שירותי הורים )חישוב לבניין(‪:‬‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 0.2.1‬נפחי אגירה כדלקמן‪:‬‬ .14.12.2‬‬ ‫קביעת נפח‬ ‫אגירת המים‬ ‫לכל הדירות‬ ‫בבניין‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 2.5 X‬י"ק לקומה = ‪ 54‬י"ק‬ ‫קולטן חדר שירותי הורים )חישוב לקומה(‪:‬‬ ‫לפי טבלה ‪ – 4.5‬‬ ‫‪2.2‬ועבור מקדם פיזור ‪ .2.4.5‬י"ק‬ ‫‪ 1‬כיור רחצה‬ ‫סה"כ י"ק לקולטן חדר שירותי אורחים בקומה‪ 2.3‬מקדם פיזור לדירת מגורים הוא ‪K = 0.6‬‬ ‫קולטן חדר שירותים )חישוב לקומה(‪:‬‬ ‫לפי טבלה ‪ – 4.5‬י"ק‬ ‫‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 4.3‬‬ ‫‪2.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 1‬אסלה עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 1‬כיור רחצה‬ ‫‪ 1‬אמבט‬ ‫‪ 1‬מכונת כביסה ביתית‬ ‫סה"כ י"ק לקולטן חדר שירותים בקומה‪:‬‬ ‫קולטן חדר שירותים )חישוב לבנין(‪:‬‬ ‫‪ 12‬קומות ‪ 4.8‬לפי טבלה ‪ 4.4.2.15.15.2.3‬‬ ‫‪2.‬בהנחה שהבניין דורש מערכת‬ ‫הגברת לחץ‪ .4‬פרק ‪ .5‬העומס המירבי המותר‬ ‫לקולטן בקוטר ‪ 110‬מ"מ הוא ‪ 64‬י"ק‪.‬הבניין הוא רב קומות‪ .‬‬ ‫‪ 2.‬ולכן קולטן‬ ‫בקוטר ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג )טבלה ‪ .5 X‬י"ק )לקומה( = ‪ 45‬י"ק‬ ‫קולטן שירותי אורחים )חישוב לקומה(‪:‬‬ ‫לפי טבלה ‪ – 4.4‬‬ ‫כפי שהוגדר בדוגמא‪ .‬זאת בשל השימוש בקולטן‬ ‫בקוטר ‪ 110‬מ"מ‪ .2‬מתאים לכל שלושת‬ ‫הקולטנים‪.5 X‬י"ק )לקומה( – ‪ 30‬י"ק‬ ‫‪2.‬נדרשים לפי טבלה ‪ .‬שהוא קוטר הקולטן הקטן ביותר המותר לפי טבלה‬ ‫מס' ‪ 4.2‬‬ ‫‪2.5 :‬י"ק‬ ‫קולטן שירותי אורחים )חישוב לבניין(‪:‬‬ ‫‪ 12‬קומות ‪ 2.15.5‬י"ק‬ ‫‪ 12‬קומות ‪ 3.1‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫בדוגמא זו אין לכך השפעה על קוטר הקולטן‪ .K = 0.12.7‬‬ ‫לפי טבלה ‪ .9‬חיבור קומת מגורים ראשונה בנפרד‪:‬‬ ‫לפני תנאי סעיף ‪ .‬‬ ‫עומס מירבי זה גדול מהעומס הדרוש עבור הקולטנים‪ .8.4‬במידה ויש להפריד את קומת המגורים‬ ‫הראשונה ולחברה בנפרד‪ .7.4‬‬ ‫‪2.(4.‫חישוב קוטר‬ ‫קולטנים‬ ‫‪2.2.2.

4‬‬ ‫א‪ .15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪7.17 -‬‬ ‫בטור המתאים ולכן הספיקה הסימולטנית היא בין ‪ 3.7 (∑Qb) 0.00‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 1‬אמבטיה ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 7.2‬‬ ‫‪ 3‬אסלות ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.70‬מטר לשניה = ‪V‬‬ ‫מקדם החיכוך יהיה‪:‬‬ ‫‪ 9.40‬ליטר‬ ‫בשניה נבחר ‪ 3.15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪7.4‬למגורים כאשר ‪ Qb max< 0.‬בהנחה כי‬ ‫מקדם החיכוך של הצנרת הוא ‪C=110‬‬ ‫מהירות זרימה הינה‪:‬‬ ‫‪ 1.‬‬ ‫ב‪ .44‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 48‬מכונות כביסה ‪ 0.38 – 12.80‬מילי בר למטר = ‪J‬‬ .‬‬ ‫‪ 2.3‬‬ ‫למכונת כביסה – ‪ 0.2‬‬ ‫הברז בעל הספיקה הגדולה ביותר )‪:(Qb max‬‬ ‫‪2.4.35‬לבין ‪ 3.1596‬‬ ‫לצורך הדגמה יחושב קוטר צינור נדרש לבניין דירות הכולל ‪ 4‬דירות בקומה ב‪-‬‬ ‫‪ 12‬קומות‪.00‬ליטר בשניה( נמצאת בין ‪ 62.4.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪10.00‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪2.4.36‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 48‬מדיחי כלים ‪ 0.13.∑ Qb>20 -‬הנוסחה‬ ‫לחישוב היא‪.72‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 3‬כיורי רחיצה ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.4.25 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 12.4.4.‬למתזים‪ :‬לפי דרישות תקן ישראלי‪ .5‬‬ ‫הספיקה לפיה יש לקבוע את קטרי הצינור )‪:(Qz‬‬ ‫מאחר ואין מכשירים או ברזים בעלי צריכה מתמשכת‪ .1‬‬ ‫הספיקה )‪ (∑Qb‬שחושבה )‪ 66.‫חישוב קטרי‬ ‫צנורות מים‬ ‫‪2.13 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪18.2‬מ"ק‪.08‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 48‬כיורי מטבח ‪ 0.‬לצריכה‪ 12 :‬קומות ‪ 4 X‬דירות בקומה ‪ 400 X‬ליטר = ‪ 19.20‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 1‬מקלחת ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.20‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫סה"כ ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 66.1‬סכום הספיקות המינימלי לתכנון של כל הברזים הניזונים מקטע הצינור‬ ‫בכניסתו למבנה )‪ (∑Qb‬לפי טבלה ‪.‬ת"י ‪.4.Qt = 1.4‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית של ברזי הקבועות והמכשירים שאינם בעלי‬ ‫צריכה מתמשכת )‪(Qt‬‬ ‫לפי טבלה ‪ .‬להידרנטים וגלגלונים‪ 15 :‬מ"ק‬ ‫ג‪ .41‬ל‪66.6‬‬ ‫קביעת קוטר הצינור‪ :‬בהנחה כי הצינור "‪ 2‬יהיה ממתכת‪ .5‬ו‪ .4‬ליטר בשניה = ‪Qz‬‬ ‫‪2.7 :‬‬ ‫לחילופין ניתן להעזר בטבלה ‪2.2.16 m3 /h – 2.‬‬ ‫‪2.25‬ליטר בשניה = )‪(Qb max‬‬ ‫ספיקת ברזים או מכשירים בעלי צריכה מתמשכת‪:‬‬ ‫)‪ – (∑Qb‬אין כאלה לכן ‪∑Qb = 0‬‬ ‫‪2.2.‬ספיקה זו זהה‬ ‫לספיקה שחושבה בסעיף‪ 3.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 3.13.13.4.38‬ליטר בשניה‪.21 – 0.

3 M3\h‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫בדיקת קוטר צינור הכניסה לדירה‪:‬‬ ‫סכום הספיקות בצינור הכניסה לדירה למבנה )‪ (∑Qb‬לפי טבלה ‪.13.4‬למגורים כאשר ‪Qb max < 0.9‬מילי בר למטר= מ= ‪J‬‬ ‫במידה ונבחר בקוטר נומינלי ‪25MM‬‬ ‫‪ 1.5‬‬ ‫ו‪ ∑qb< 20.15‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫סה"כ ‪∑Qb‬‬ ‫= ‪ 1.15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.39‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 3‬כיורים ‪ 0.13.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.‬אחד לבנים ואחד לבנות‪ .2.‬בניין בית הספר כולל ‪ 20‬כיתות לימוד ל‪35 -‬‬ ‫תלמידים בכל כיתה לפי החלוקה הבאה‪:‬‬ ‫קומת קרקע‪ 8 .‬בכל אחד‬ ‫מקצוות הקומה ריכוז שירותים‪ .9‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית של ברזי הקבועות והמכשירים שאינם בעלי‬ ‫צריכה מתמשכת )‪ (QT‬לפי טבלה ‪ 2.4.4.‬‬ ‫קומה עליונה ‪ 12‬כיתות לימוד שני ריכוזי שירותים בקצוות הקומה מעל ריכוז‬ ‫השירותים בקומת הקרקע‪.‬חדר סגל‪ .1‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית הינה ‪ 0.37‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫הברז בעל הספיקה הגדולה ביותר‪ :‬מקס ‪ Qb‬למכונת כביסה‪:‬‬ ‫‪ 0.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.‬‬ ‫שירותי סגל וכיור מטבח בחדר הסגל‪.4.8‬‬ ‫ספיקת ברזים או מכשירים בעלי צריכה מתמשכת )‪ -(∑QK‬אין כאלה‬ ‫לכן – ‪∑QK = 0‬‬ ‫‪2.13.25‬מטר לשניה = ‪V‬‬ ‫‪ 6.4.25‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫אמבטיה ‪ 0.14‬‬ ‫ולחילופין ניתן להיעזר בטבלה ‪.2‬‬ ‫‪ 3‬אסלות ‪ 13 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.‬חדר מנהל‪ .4.25‬ליטר בשניה = מקס ‪Qb‬‬ ‫‪2.‫‪2.2.15‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫מקלחת ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.99‬מטר לשניה = ‪V‬‬ ‫‪ 22.0 -‬הנוסחה לחישוב היא‪:‬‬ ‫‪qt=0.64‬ליטר בשניה שהם ‪2.45 – 0.3‬‬ ‫תאור הבנין‬ ‫דוגמא ב'‪ :‬בית ספר יסודי‬ ‫‪3.‬‬ .07‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫מדיח כלים ‪ 0.21‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫כיור מטבח ‪ 0.15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.10‬‬ ‫במידה ונבחר צינור – ‪ PPR‬הנתונים יהיו‪:‬‬ ‫‪32MM‬‬ ‫‪ 1.25 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.‬חדר מזכירות‪ .‬כיתות לימוד‪ .1‬‬ ‫בניין בן שתי קומות ללא מרתף‪ .682 (∑ QB)0.37‬מילי בר למטר = ‪J‬‬ ‫‪.15‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫מכונת כביסה ‪ 0.‬בצמוד לחדר הסגל‪.

‬לפי טבלה ‪ 4.3‬‬ ‫קולטן שלישי ‪ 4‬אסלות = ‪ 8‬י"ק‬ .‬להלן חישוב קולטני ריכוזי השירותים לבנות ובנים בשתי קומות‬ ‫המבנה‪.4.‬או לחילופין נקז בקוטר ‪ 110‬מ"מ בשיפוע מינימלי של‬ ‫‪ .6.‬סה"כ ‪ 31‬י"ק לפי טבלה ‪ 4.7‬ל‪ 3.1‬ליטר בשניה‪ .12.9 -‬ליטר בשניה‬ ‫נקז בקוטר ‪ 160‬מ"מ ב‪ 1% -‬שיפוע מאפשר לפי טבלה ‪ 5.2.3.2‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫קולטנים‬ ‫לבנות‬ ‫‪3.0.3‬עומד על‬ ‫‪.2‬פרק ‪.4‬‬ ‫מספר אסלות מירבי לקולטן לפי טבלה ‪ .2‬‬ ‫קולטן שני‬ ‫‪ 6‬אסלות = ‪ 12‬י"ק‬ ‫‪ 6‬כיורים = ‪ 3‬י"ק‬ ‫‪ 15‬י"ק‬ ‫סה"כ‬ ‫קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג ‪ -‬מתאים‬ ‫‪3.2.7‬‬ ‫מס' אסלות‬ ‫מירבי לקומה‬ ‫‪3.1‬‬ ‫לפי טבלה ‪) 3.‬אסלות לקולטן‪.12.‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫ריכוז שירותי‬ ‫בנים‪ .2‬‬ ‫טבלה ‪) 3.‬קומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.2‬‬ ‫קולטן שני ‪ 8‬אסלות = ‪ 16‬י"ק = קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא נצ"ג‬ ‫‪3.2.4‬‬ ‫‪ 12‬י"ק‬ ‫‪ 6‬אסלות עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 4‬משתנות‬ ‫‪ 3‬י"ק‬ ‫‪ 6‬כיורי רחצה‬ ‫‪ 17‬י"ק‬ ‫סה"כ י"ק לשירותי בנים בקומת קרקע‬ ‫ריכוז שירותי‬ ‫בנות‪ .12.4.3.2‬עומד על ‪ 4‬אסלות‬ ‫לקומה‪ 4 .‬קומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.3‬‬ ‫נקז אופקי לשני הקולטנים‪ .15.3‬ולפי טבלה ‪ – 4.4‬במקדם‬ ‫פיזור ‪ = 0.3‬‬ ‫‪3.1.1.3.1.9‬ליטר בשניה‪.‬‬ ‫מקדם פיזור‬ ‫‪3.3.12.‬כך שיש לחלק את חדר השירותים לשני‬ ‫קולטנים‪ 3 .2‬בפרק ‪ .5‬עד‬ ‫‪ 7.3‬‬ ‫ערך מקדם פיזור למתקני חינוך ‪ -‬בתי ספר‪ .4.‫לצורך הדוגמא‪ .3.‬וסה"כ ‪ 8‬אסלות‪ .2‬ג( – פרק ‪ .1.‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫לקולטן לבנים‬ ‫‪3.2‬ג( – פרק ‪ .1‬‬ ‫חלוקה ל‪ 3 -‬קולטנים‬ ‫קולטן אחד ‪ 8‬אסלות = ‪ 16‬י"ק = קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג‬ ‫‪3.5%‬המאפשר לפי אותה טבלה ‪ 3.1‬‬ ‫קולטן אחד‬ ‫‪ 6‬אסלות = ‪ 12‬י"ק‬ ‫‪ 8‬משתנות = ‪ 4‬י"ק‬ ‫‪ 16‬י"ק לקולטן‬ ‫סה"כ‬ ‫קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג – מתאים‬ ‫‪3.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 20‬י"ק‬ ‫‪ 10‬אסלות עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 4‬י"ק‬ ‫‪ 8‬כיורי רחצה‬ ‫‪ 24‬י"ק‬ ‫סה"כ י"ק לשירותי בנות בקומת קרקע‬ ‫קומה עליונה זהה במבנה של שרותים מעל שרותים‪.6.5.3‬ולפי טבלה ‪ – 4.2.

4‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫נקז ראשי‬ ‫)חיבור לתא‬ ‫עירוני(‬ ‫‪3.80 .42‬ליטר לשניה = ‪ 0.8‬ליטר בשניה‬ ‫סה"כ‬ ‫נקז בקוטר ‪ 110‬מ"מ ב‪ 2% -‬שיפוע – מתאים‪.6.9‬ליטר בשניה‪.‬‬ ‫לפי‬ ‫טבלה‬ ‫‪2.‬או לחילופין נקז בקוטר ‪110‬‬ ‫מ"מ בשיפוע מינימלי של ‪.13‬ליטר לשניה ‪ 10 X‬אסלות ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 0.07‬ליטר לשניה ‪ 6 X‬כיורים‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫לצורך הדגמה יחושב קוטר צינור נדרש לבית ספר‪ -‬ראה סעיף ‪ 3.07‬ליטר לשניה ‪ 8 X‬כיורים‬ ‫‪ 1.5‬י"ק = ‪ 1.13‬ליטר לשניה ‪ 6 X‬אסלות ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 1.5‬י"ק = ‪ 6.5‬‬ ‫‪0.27‬‬ ‫)‪Qt = 4.4‬‬ ‫‪ 1.40‬ליטר לשניה‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫סימולטנית‬ ‫‪QT‬‬ ‫הנוסחה לחישוב ספיקה‬ ‫כאשר ‪20 ≥ Qb > 1.13‬ליטר לשניה ‪ 4 X‬משתנות‬ ‫‪ 0.6‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 50‬מ"מ‪.30‬ליטר לשניה = ‪ 0.2‬‬ ‫‪ 0.6.‬‬ ‫לצינור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 20‬מילי בר למטר‪.86‬ליטר לשניה ‪∑Qb‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬לפי טבלה ‪ 1.45‬ליטר בשניה‪.‬‬ ‫נקז בקוטר ‪ 160‬מ"מ בשיפוע ‪ 1%‬מתאים‪ .4%‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫נקז לשאר‬ ‫הקבועות‬ ‫‪3.6‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג ‪ PPR‬נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 50‬מ"מ‪.13.2.4 (∑Qb‬‬ ‫הנוסחה ‪– 3.‬נקז בקוטר ‪ 110‬מ"מ אינו מתאים‪.20‬ליטר לשניה = ‪ 0.‬‬ .5‬‬ ‫חישוב קטרי‬ ‫צנורות מים‬ ‫בבית ספר‬ ‫‪3.‫‪ 16‬כיורים = ‪ 8‬י"ק‬ ‫סה"כ ‪ 16‬י"ק = י"ק = קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא נצ"ג‬ ‫‪3.‬נקז בקוטר ‪ 125‬מ"מ בשיפוע מינימלי של ‪ .5‬י"ק‬ ‫‪ 6.‬‬ ‫האפשרויות הן‪:‬‬ ‫א‪ .50‬מטר לשניה‪.78‬ליטר לשניה = ‪ 0.4.18‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫או לפי טבלה ‪2.‬סה"כ ‪ 48‬י"ק = ‪ 4.1%‬‬ ‫ג‪ .13.‬‬ ‫מהירות זרימה בצינור תהיה ‪ 2.13.‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צינור אספקת‬ ‫מים לשרותי‬ ‫בנים קומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.3.‬נקז בקוטר ‪ 160‬מ"מ בשיפוע של ‪.1‬לעיל‪.‬‬ ‫ב‪ .41‬‬ ‫‪ 2.4.‬‬ ‫סה"כ י"ק כולל = ‪ 85.4‬‬ ‫נקז אופקי לשלושת הקולטנים‪ .6‬‬ ‫‪ 2‬אסלות עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר = ‪ 4‬י"ק‬ ‫‪ 2‬כיורי רחצה‬ ‫= ‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 1‬כיור מטבח‬ ‫= ‪ 1‬י"ק‬ ‫כמו כן מזרקה לשתיה בחצר‬ ‫= ‪ 0.1‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צנור אספקת‬ ‫מים לשירותי‬ ‫בנות בקומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.56‬ליטר לשניה = ‪ 0.3%‬זאת במידה ונקזי‬ ‫הקולטנים אינם בקוטר גדול יותר‪.

13.07‬ליטר לשניה = ‪ 0.‬‬ ‫יהיו קוטרי הצנורות המזינים את הקומה העליונה זהים לקוטרים‬ ‫בקומת הקרקע‪.6.07‬ליטר לשניה ‪ 1 X‬כיור מטבח‬ ‫‪ 0.6‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג ‪ PPR‬נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 75‬מ"מ‪.13‬אסלות‬ ‫‪ 1.4‬‬ ‫כלומר ‪ 0.‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צנור אספקת‬ ‫מים לשירותי‬ ‫סגל‬ ‫‪3.07‬ליטר לשניה = ‪ 0.5‬‬ ‫‪ 0.22 .6.47‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג ‪ PPR‬נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 32‬מ"מ‪.‬‬ ‫ריכוז שירותים במבנה‬ ‫קבוצה‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורים‬ ‫קומה‬ ‫קומת קרקע בנים‬ ‫קומה א'‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כיורי‬ ‫מטבח‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫בנות‬ ‫‪10‬‬ ‫בנים‬ ‫‪6‬‬ ‫בנות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫סגל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫סה"כ‬ ‫קביעת ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 4.‬‬ ‫‪1‬‬ .‬‬ ‫מהירות זרימה בצנור תהיה ‪ 2.42‬ליטר לשניה = ‪ 34 X 0.0‬מטר לשניה‪.5‬‬ ‫לפי טבלה ‪Qt = ∑Qb 2.07‬ליטר לשניה ‪ 2 X‬כיורים‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫לצנור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 10‬מילי בר למטר‪.07‬ליטר לשניה ‪ 30 X‬כיורים‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫לצנור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 30‬מילי בר למטר‪.14‬ליטר לשניה = ‪ 0.0‬מטר לשניה‪.10‬ליטר לשניה = ‪ 0.13‬ליטר לשניה ‪ 2 X‬אסלות ‪∑Qb‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צנור אספקת‬ ‫מים לכל‬ ‫הצרכים‬ ‫הסניטריים‬ ‫‪3.26‬ליטר לשניה = ‪ 0.4‬מטר לשניה‪.4.13.6.47‬ליטר לשניה = ‪∑Qb‬‬ ‫הנוסחה‬ ‫לחישוב‬ ‫סימולטנית‬ ‫ספיקה‬ ‫‪Qt‬‬ ‫לפי‬ ‫חינוך‬ ‫מתקני‬ ‫כאשר ‪∑Qb ≤ 1.3‬‬ ‫בהנחה שהשירותים בקומה עליונה זהים לשירותים בקומת הקרקע‪.‫לצנור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 15‬מיליבר למטר‪.04‬ליטר לשניה = ‪ 8 X 0.07‬ליטר לשניה ‪ 1 X‬כיורי מטבח‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫מהירות זרימה בצינור תהיה ‪ 2.4‬‬ ‫‪ 0.63‬ליטר לשניה = ‪∑Qb‬‬ ‫לפי טבלה ‪ 4.13‬משתנות‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫קוטר צנורות‬ ‫‪3.2.‬‬ ‫מהירות זרימה בצנור תהיה ‪ 2.

‬‬ ‫)‪ (2‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.10‬רשימת שרטוטים לדוגמא ‪ -‬בטלה‪.12‬‬ ‫מחסום בנין‪ .‫ביטול‬ ‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪ .‬מלכוד שומן‪.‬‬ ‫בור חלחול‪.‬‬ ‫)‪ (3‬שרטוט לדוגמא מס' ‪-24‬‬ ‫)‪ (4‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.‬‬ ‫ביטול‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪ .27‬‬ ‫בור רקב‪.‬‬ ‫תא פילוג‪.11‬השרטוטים לדוגמא הבאים בטלים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.‬מחסום שומן‪ .(2007 _____________) .9‬‬ ‫מחסומים‪.25‬‬ ‫)‪ (5‬שרטוט לדוגמא מס' ‪-26‬‬ ‫)‪ (6‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.‬‬ ‫_______________ התשס"ז‪.‬‬ ‫חפיר סילוק‪.‬‬ ‫______________‬ ‫רוני בר‪-‬און‬ ‫שר הפנים‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful