P. 1
תקנות-הלת-2007

תקנות-הלת-2007

|Views: 1,459|Likes:
Published by Ben Zaken

More info:

Published by: Ben Zaken on May 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2011

pdf

text

original

האורבת ינקתימל תוארוה ) לה " ת

( ,
ם י נ ו כ ד י ע
סשתה " ז - 2007
האורבת ינקתימל תוארוהב םייוניש - ) לה " ת (
סשתה " ז - 2007

יפל יתוכמס ףקותב תונקת הינבהו ןונכתה ) רתיהל השקב , תורגאו ויאנת ( , שתה " ל - 1970
) 1 (
) ןלהל –
הינבה תונקת ( ו ןיד יפ לע יל תונתינה תויוכמסה ראש , ןונכתל תיצראה הצעומה םע תוצעייתה רחאלו
הינבלו , האורבת ינקתימל תוארוהל םיאבה םייונישה תא רשאמ ינרה
) 2 (
) ןלהל – לה " ת ( :

תפלחה 1 . ב םוקמ קרפ 1 להל " ת – תונשרפו תורדגה , אובי :
קרפ 1
1.1 תורדגה
שוריפ
םיחנומה
1.1.1 הלא תוארוהב , ת םדיצל המושרה תועמשמה ןלהל םימושרה םיחנומל אה :
" רוויא רזבא " - יקפוא זקנ רבחמה רזבא , זקנ רווא םע ןטלוק וא יכנא ;
" תושיג דגנ רזבא " - ףיעס רוביחל שמשמה רזבא , העובקה יפיעס וא , ןטלוקל
ןטלוקב רתי ץחלו ץחל תת תנטקה רשפאמ דחוימה והנבמ רשאו .
ב הנוכמ תושיג דגנ רזבא תוצרא רפסמ " טנווס - Sovent " ;
" זוקינ רזבא " - םיכפש לש תילוארדיה המירזל םיאתמה רזבא ;
" תולבגומ םע םדא " – ףיעסב ותרדגהכ 5 םע םישנאל תויוכז ןויוויש קוחל
תולבגומ , נשתה " ח – 1998
) 3 (
;
" רווא " - רוויאה תכרעממ קלח וניהש רוניצ ;
" ןטלוקה רווא " - יעסל לעמ ןטלוק לש וכשמה רבוחמה רתויב הובגה העובקה ף
וילא ;
" יפקעמ רווא " - ןיבו ןטלוקה לש ןותחתה וקלח ןיב םיצחל הוושמו רבחמה רווא
יקפואה וכשמה , ןטלוקה רבחתמ וילאש יקפוא זקנ וא ;
" ישאר רווא " - יפיעס וילא רבחל רשפאש רוויאה תכרעמ לש ישארה רוניצה
רוויא ;
" שורפה ךרוא " - באו רוניצ לש וכרוא רוניצה ריצ ךרואל וירז ;
" ןטלוקה רוויא " - וא םיאוצה ןטלוק ךרד רתוי וא תחא העובק רוויא לש הטיש
םיחולדה ;
________________________________________________________________
) 1 ( ק " שתה ת " מע ל ' 1841 ; סשתה " מע א ' 525 .
) 2 ( האורבת ינקתמל תוארוה , שתה " ל - 1970 , י לע ורשואש ו ןונכתל תיצראה הצעומה םע תוצעייתה רחאל םינפה רש יד ל ןהמ קתועו הינב
תימוקמ הדעו לכ ידרשמב דקפוה ; להה רושיא לע םינפה רש תעדוה " יב המסרופ ת " פ 1645 , שתה " ל , מע ' 2545 ; ןוקיתה רבדב העדוה
להל ןורחאה " המסרופ ת י " סשתה פ " מע ב ' 1368 .
) 3 ( ס " נשתה ח " ח , מע ' 152 .


" כ רוויא ללו " - ןטלוקה לש רוויא תטיש , לע תועובקה ימוסחמו העובקה ףיעס
ירווא תועצמאב תועובקה ימוסחמ לכ תא תרוואמה םירווא תכרעמ ידי
תושיג דגנ רוניצה לא רבוחמה ישאר רוואו תועובקה ) ןלהל – נצ " ג ( ;
" העובקה םוסחמ רוויא " - רפסמ וא דחא העובק םוסחמ לש םרוויא תטיש
תועובק ימוסחמ , רוויאה תכרעמ ךרד ;
" היחש תכירב רתא " – התוא םיתרשמה םינבמהו םירצחה תוברל היחש תכירב ,
םיתורשו תוחתלמ ןוגכ ;
" בקר רוב " - םימ םיטא לוביק ילכ , וא םיביבה תכרעממ םימה םימרוז וכותלש
קלחמ מ תכרעמה , םיקצומה תא דירפהל לכויש הרוצב יונבו ןנכותמהו
םילזונהמ , וחה תא סיסתהל היהשהה תפוקת ךות ינגרואה רמ , תא רשפאלו
רוב ךרד רחא קוליס םוקמל וא לכימל ץוחמ עקרקה ךותל םילזונה תמרזה
תורוניצ לש וא םיחותפ םירבחמ םע תורוניצ לש תכרעמ ךרד וא לוחלח
םיבקונמ ;
" הביאש רוב " - םימ םיטא לוביק ילכ , דבוכה תכרעמל תחתמ סלפמב אצמנה ,
עצמאב ןוקיר ךירצמהו םיינכמ םי ;
" ןינבה ביב " - בויבה תרנצ ב הליחתמה ןינבל ץוחמש ןושארה הרקבה את
ו םיכפש קוליס תכרעמל וא ירוביצ ביבל ןינבה זקנמ םיכפשה תא הריבעמה
תיטרפ ;
" יטרפ ביב " - וירוביח לע דחא סכנ שמשמה ביב ;
" ירוביצ ביב " - יטרפ ביב וניאש ביב ;
" בויב " - תללוכה םיכפש קוליס תכרעמ םיביב , רוהיט ינקתימו הרקב יאת
םיכפשל ;
" השיגר היסולכואל ןינב " - ןועמ שמשל דעונ וא שמשמה , וא ולוכ וקלחב ,
םידליל היהש םוקמ וא םירוגמ םוקמ , םינקזל , םיקולל וא ינפוג םומ ילעבל
םלכשב םתחפשמל ץוחמ םהשכ לכהו , לע חוקיפה קוחב ותועמשמכ דסומ וא
לופיטל תודסומ ב םישמתשמ םימסב , נשתה " ג – 1993 ; רפס תיב תוברלו , ןג
םידלי , רחא יכוניח דסומ לכו םוי ןועמ , תואפרמו םילוח יתב ;
" היחש תכירב " – םימ ליכמה יתוכאלמ הנבמ , םימ יוניפ יעצמא הז ללכבו
םייליע , היחש תרטמל , ךושכש , םימ יעושעשו שפונ , דומיל , יופירו םימב לופיט ;
" ןטלוק הבוג " - ה קחרמה הובגה ףיעסה לש ןוילעה וקה ןיבש ןטלוקב יכנא
לש ןותחתה וקה ןיבו רתויב רזבאה ןטלוקה ןוויכ יונישל שמשמה רתויב ךומנה
יקפוא זקנל ןטלוקה רוביחל וא יקפואל ;
" המשיג " - לא וא םימשג זקנ לא םליבומו גגהמ םשגה ימ תא טלוקה יכנא רוניצ
רחא קוליס יעצמא ;
" םיחולד " - וזה םילזונ העובק לכמ םימר , תושרפה םהב ןיאש רזבא וא רישכמ
םדא ;
" םימ םלה " – המירזב ינוציקו ימואתפ ץחל יוניש ;
" תירוביצ םימ תקפסה " - תימוקמה תושרה תוירחאבש סכנל םימ תקפסה ;
" תימוקמ הדעו " – ועמשמכ הת הנקתב 1 הינבה תונקתל ;


" תרזוח המירז " - רוניצ ךותל םימהוזמ םימ וא םשומיש רחאל םימ תמירז
מ תקפסה היתש י רזוח תושיג וא ידגנ ץחל בקע ת תקפסה תכרעמב ץחל תת וא
םימ ;
" קוח " - הינבהו ןונכתה קוח , כשתה " ה – 1965
) 4 (
;
" ךופה רוויא רוביח " - ןטלוק לא רוויא ףיעס רוביח רוויא רזבא תועצמאב
) תופעתסה ( לש תיוזב הלעמ הנופה ° 45 לא ןטלוקהמ המירז רבעמ תעינמל ךנאל
רוואה ;
" רישי רוויא רוביח " - ע ןטלוקה לש רוויא תטיש ל י יד המוק לכב רישיה ורוביח ,
המוק התואב רתויב ךומנה ףיעסה רזבאל תחתמ , נצל " לש תיוזב ג ° 45 ךנאל ;
" ילגעמ רוויא רוביח " - ש רווא ידי לע העובקה ףיעסו ןטלוקה לש רוויא תטי
נצל העובקה ףיעס תא רבחמה " רוויא ףיעסו יכנא רווא תועצמאב ןטלוקל וא ג ;
" ףיקע רוויא רוביח " - רווא ידי לע העובקה ףיעסו ןטלוקה לש רוויא תטיש
נצל העובקה ףיעס תא רבחמה " יכנא רווא תועצמאב ג ;
" םוסחמה םתח " - ילמיסקמה קמועה לזונ לש , טולקל לוכי םוסחמהש , דדמנה
םסחה תיתחתל לזונה תיליע ןיב ;
" העובק תדיחי " וא " י " ק " - תא םכסומ הדידמ םלוסב אטבמה יתומכ םרוג
םיזקנה תכרעמ לע תועובקה סמוע . איה תחא העובק תדיחי לש התקיפס 1 רטיל
הינשל ;
" םיתורש תדיחי " - הו תדרפנ הסינכ םהלש םירדח תצובק וא רדח רפסמ םיללוכ
תועובק ;
" סדנהמ " - הנקתב ועמשמכ הינבלו ןונכתל תימוקמה הדעוה סדנהמ 1 תונקתל
הינבה ;
" תרזוח המירז ענומ " - תכרעמ ךותל תרזוח המירז תעינמל יעצמא וא רישכמ
ימ תקפסה היתש תמגודכ ןיכפושו ןיחולד תוכרעמ וא : ינוויכ דח םותסש ,
כ דח םותסשו לופכ ינוויכ דח םותסש תחפומ ץחל את םע ינווי ;
" הליחזמ " - תיקפוא החותפ הלעת , לש וא ןינב לש עפושמ גגמ םשג ימ תטלוקה
המשגה לא םתוא הליבומו ונמיה קלח ;
" םוסחמ " - ענומה ילזונ םתח וב שיש הרוצב יונבו ןנכותמה רישכמ וא רזבא
םיקרח תרידחו תוחיר וא םיזג לש רזוח רבעמ , םישמר , וכו םימסרכמ ,' לבמ י
וכרד םיכפשה תמירז תא עירפהל ;
" העובקה םוסחמ " - תוברברש תעובק לש האצומ ןיב עבקנה םוסחמ ןיבל רוניצ
םיחולד וא םיאוצ . המצע העובקה לש קלח תווהל םג לוכי הזכ םוסחמ ;
_______ _____________________
) 4 ( ס " כשתה ח " ה , מע ' 307 ." הפצר םוסחמ " - צרב ותוא םיעבוקש םוסחמ הפ , םורב תאצמנ ותסינכש
התחתמ וא הפצרה , חטשמ םיחולדה םימה תא וכרד םירזהל ודיקפתו הפצרה
םיאוצה וא םיחולדה רוניצ ךותל ;
" ימ היתש " - םעה תואירב תונקת תושירדב םידמועה םימ ) תיאורבתה םתוכיא
היתש ימ לש ( , לשתה " ד – 1974
) 5 (
;
" םיכפשל הביאש ןקתימ " - יאש לכמ תללוכה תכרעמ הב , שרדנה דויצהו תרנצ
תובאשמ תוברל וכותמ םיכפשה תביאשל , דוקיפו למשח חולו םימותסש ;
" האורבת ןקתימ " – הינבה תונקתב ועמשמכ ;
" רוגס תוטשפתה לכמ " – יטרניא זג וא סוחד ריואו םימ ליכמה רוגס ץחל לכמ
לע הזמ הז םידרפומה - השימג הנרבממ ידי . םימה חפנ תוטשפתה רשפאמ לכמה
עמב תרקובמ ץחל תיילע ךות רוגס לגעמב תכר ;
" דבוכ לכמ " – ירפסומטא ץחלב הריגא לכמ ;
" ץחל לכמ " - ץחל תתב וא רתי ץחלב ןותנ םרוזה ובש הריגא לכמ ;
" רבכמ " - הפצר םוסחמ חתפב ןוניס תשר , תא תננסמה םשג ימ טלוק וא קיבא
רוניצל םיקצומ לש םתרידח ;
" דוכלמ " - תכרעמ וא רזבא וא רישכמ ןנכותמה םירזבא , הרוצב ןקתומו יונב
םתדיכל תרשפאמה , םתדרפה , םיכפשה ךותמ םירמוח לש םתריבצו םתטילק
ןמוש דוכלמ ןוגכ , קלד דוכלמ , וכו לוח דוכלמ ;'
" רוגס לגעמב תכרעמ " – םיאב םניאו רוגס לגעמב הב םימרוז םימהש תכרעמ
רחא םרוז םע עגמב ;
" םימ תקפסה תכרעמ " - תללוכה תכרעמ םימה תקפסה רוניצ תא , תורוניצה
םימה תקולחל , רוביח תורוניצ , םימותסש , ךותב םישורדה דויצהו םירזבאה לכו
םהל ךומסב וא םינבמה וא ןינבה ;
" תיטרפ םיכפש קוליסל תכרעמ " – םיכפש קוליסל תכרעמ , סכנה םוחתב ,
ירוביצה בויבל תרבוחמ הניאש ;
" הרוגס תירלוס תכרעמ " – יש תירלוס תכרעמ טלוקבש םימה ןיב הדרפה הב ש
הכירצל םימה ןיבל .
" החותפ תירלוס תכרעמ " – רוגס לגעמב תכרעמ הניאש תכרעמ .
" רוזיפ םדקמ " - תא אטבמה רפסמ וב - תוינמזה ) תוינטלומיס ( שומישה לש
ןינבה גוס יפל עבקנהו תועובקב ;
" טלקמ " – הינבה תונקתב ועמשמכ ;
____________________________
) 5 ( ק " ת לשתה " ד , מע ' 556 .
" ריוא חוורמ " - זרב וא רוניצ יפ לש רתויב ךומנה סלפמה ןיב יכנאה קחרמה
העובק תפשכ םימרוז םה וילא לוביקה ילכב םילזונה לש יברימה סלפמה ןיבו ,
לכמ , ךפשמ , הפצר וא םוסחמ ;
" ןנכתמ " – תונקת יפל ךכל ךמסומו האורבתה ינקתימל תוינכתה תא ךרעש ימ
ה הינב ;
" זקנ " - ןינב לש םיזקנה תכרעמב םיחולד וא םיאוצ ימ ליבומה רוניצ לכ ;
" יקפוא זקנ " - מ ןטק וא הווש ועופישש זקנ - 5% ) קפואה ןיבל וריצ ןיב תיוזה
מ הנטק וא הווש - ° 2.9 ( ;
" יכנא זקנ " - ךנאה םע דכלתמ וריצש זקנ ;
" ןינבה זקנ " - טלוקה ןינבב םיזקנה תכרעמב ןותחתה קלחה תקיפס תא
ןינבל ץוחמ הרקב את לא םמירזמו םיכפשה ;
" גגה זקנ " - המשגל םימשג ימ טלוק ןיב רבחמה זקנ ;
" העובקה זקנ " - רחא זקנ רוניצ םע תמוצל העובקה םוסחמ תא רבחמה זקנ ;
" זקנ עפושמ " - יכנא זקנ וא יקפוא זקנ וניאש זקנ ;
" ףיעס " - ישאר רוניצל טרפ תורוניצה תכרעמ לש קלח לכ , ןטלוק וא ףקז ;
" רוויא ףיעס " - נצ םע רתוי וא דחא רוויא ףקז רבחמה יקפוא רווא " םע וא ג
ישאר רווא ;
" העובקה ףיעס " - ןטלוק םע תועובק יזקנ רפסמ רבחמה זקנ ;
" זקנ לש הקיפס " - הקיפסה , הינשל רטיל תודיחיב , זקנב תרבועה ;
" יטרפ שומיש וא יטרפ " - הלא תוארוהב , חנומה " יטרפ " מ ינקתימל סחיית
ןינבכ םירדגומ םניאש ןינבמ קלח וא ןינבב םינקתומה םהיקלח וא האורבת
ףיעסב םעמשמכ ירוביצ שומישל 158 ב ' שומישל םידעוימ םניאשו קוחל
רוביצה בחרה ;
" םיאוצ " - תולסאמ םימרוזה םילזונ , דיקפתל תודעוימה תועובק וא תונתשמ
םדא תושרפה םיללוכהו המוד ;
" וא ירוביצ ירוביצ שומיש " - הלא תוארוהב , חנומה " ירוביצ " סחייתמ
םידעוימה ןינבמ קלח וא ןינבב םינקתומה םהיקלח וא האורבת ינקתימל
ףיעסב םתרדגהכ ירוביצ ןינבב וא ירוביצ שומישל 158 ב ' קוחל ;
" ףיקע םיחולד רוניצ " - לא רישי ןפואב רבוחמ וניאש םיחולד ליבומה רוניצ
מ אלא םיזקנה תכרעמ םיחולדה ימ תא םירז ריוא חוורמ תועצמאב ךותל
םיזקנה תכרעמ לא רישי ןפואב רבוחמה לוביק ילכ וא תוברברש תעובק ;
" םימ תקפסה רוניצ " - לא םימ ליבומה רוניצ םימה תקפסה רוניצמ ןכרצה
לש רחא רוקממ וא ירוביצה םימ תקפסה ;
" הקינס רוניצ " - פשה תמירז הב םיזקנה תכרעמ לש עטק תצלואמ םיכ ;
" תושיג דגנ רוניצ " - ןיב םיצחל תאוושה ותרטמש ןטלוקל רבוחמה רוויא רוניצ
ירפסומטאה ץחלל ןטלוקה ;
" תועובק וא תוברברש תועובק " - תקפסהל םירבוחמה םירישכמו לוביק ילכ
ע תעסומה תלוספ וא םילזונ םכותמ םימירזמ וא םכותל םילבקמהו םימ ל י יד
םילזונ , ש וא םירבעומה הילא רשא םיביבה תכרעמ לא םירבעומ םניא
ףיקע וא רישי ןפואב תועובקה תורבוחמ ;
" רטוק " - ילנימונה םרטוק מב תורוניצה לש " צניאב וא מ ' תואלבטב טרופמכ םי
1.1 ו - 1.2 :

הלבט 1.1 – םירטק םיילנימונ םימ תרנצל

א ב ג ד
ונ רטוק ילנימ
יטסלפ תרנצ ק תרנצ הדלפ תשוחנ תרנצ
צניא ' תי
תשוחנ תרנצ
תירטמילימ
מ " מ צניא ' צניא ' מ " מ
10 -- -- 10
12 -- 3/8 12
16 1/2 1/2 15
20 5/8 5/8 18
25 3/4 3/4 22
32 1 1 28
40 ¼ 1 ¼ 1 35
50 ½ 1 ½ 1 42
63 2 2 54
75 ½ 2 ½ 2 67
90 3 3 79
110 4 4 105
125 5 5 130
140 -- -- --
160 6 6 156
180 -- -- --
200 8 8 206
225 -- -- --
250 10 10 257
280 -- -- --
315 12 12 308


הלבט 1.2 – םינפ ירטקו םיילנימונ םירטק םיזקנל םרזבאו תרנצל םיילמינימ
םירוואו
א ב ג ד ה ו ז ח
ק ילנימונ רטו ק םינפ רטו
תרנצ
תיטסלפ
תרנצ
תיתכתמ
ילמינימ PVC P . P HDPE תקציי ןבלוגמ
ב גרד '
ת " י
576
ת " י
958
ת " י
4476
ת " י 124 ת " י 103
מ " מ א צני ' מ " מ מ " מ מ " מ מ " מ מ " מ מ " מ
32 ¼ 1 26 -- 28.4 26 -- 35.5
40 ½ 1 34 36.4 36.4 34 -- 41.4
50 2 44 46.4 46.4 44 -- 52.4
63 -- 56 -- -- 57 -- - -
75 -- 67 71.4 71.2 69 -- --
90 3 74 -- -- 83 74 79.9
110 4 98 105.6 104.6 101.4 99.5 104.1
115 -- 118.8 115.2
125
5 122 -- 124 128.8
160 6 146 153.6 152.8 147.6 150 154.2
200 8 187 191.0 -- 187.6 201 --
250 10 234 237.6 -- 234.4 -- --
315 12 282 299.6 -- 295.4 -- --


" םימשג ימ טלוק " - חותפ חטשמ םיווקנה םימשג ימ תטילקל דעוימה ילכ ;
" ןטלוק " - םיאוצל תורוניצ תכרעמ לש יכנא ישאר רוניצ , רוויא וא םיחולד ;
" תואירבה תושר " - תועמשמכ ה הנקתב 1 הינבה תונקתל ;
" תכמסומ תושר " - תוארוה ןתמ וא םירתיה ןינעב תוכמס הל שיש תושר לכ
הינבל רשקב , ע ןיד לכ יפ ל ;
" קיר רבוש " - תרזוח המירז ענומ וניה ;
" עופיש " - ןייוצמה יקפוא וקל סחיב תורוניצ וק לש ךרואה ריצ לש ולפמ
תולעמב וא םיזוחאב ;
" תוחיטב םותסש " – ףדוע תא קרופה רתי ץחלב תיטמוטוא חתפנה םותסש
ץחלה תדירי םע תיטמוטוא רגסנהו ץחלה ;


" םיכפש " - תב ללוכה לזונ לכ םיאוצ וא םיחולד וכו ;
" םיתיישעת םיכפש " - ישעת םיכילהת בגא םירצונה םיכפש םיית םהב ןיאו
םיאוצ ;
" לוביקה תפש " - םימה םישלוג ונממש לוביק ילכ לש הנוילעה ותפש ;
" תוברברש " - הנקתהב קסועה עוצקמ , הקוזחת , ינקתימב םייונישו הבחרה
םירמוח תוברל האורבתה , הדובע תוטישו דויצ ;
" לועית " - םשג ימ זוקינל תיעקרק תת תרנצ ;
" ןקת " - הנקתב ותועמשמכ 1 הינבה תונקתל ;
" הינבה תונקת " - הינבהו ןונכתה תונקת ) רתיהל השקב , תורגאו ויאנת ( ,
שתה " ל - 1970
) 1 (
;
" ןינבה זקנ תת " - ביב ךותל דבוכה חוכב וזקנל ןיאש םיכפשה תכרעמ לש עטק
ןינבה .
1.2 תיללכ תונשרפ
נשרפ תו 1.2.1 הלא תוארוהב תושרופמ רדגוה אלש חנומ לכ , ןונכתה קוחב ותועמשמכ ושוריפ
הינבהו , כשתה " ה – 1965
) 4 (
) ןלהל – קוחה ( , קוחב הז חנומ לש הרדגה ןיאבו ,
הינבה תונקתב ותועמשמכ ושוריפ , תעמתשמ תרחא הנווכ ןיאשכ אוהו .
אהיו רשפא -
בויחו הרתה
1.2.2 הלא תוארוהב , הלימה " א רשפ " הלימה דועב ריתמ חנומ איה " אהי " חנומ איה
בייחמ .
1.3 םיטוטרש
דמעמ
םיטוטרשה
1.3.1 לכל םימיאתמו דבלב הרהבהל םישמשמ הלא תוארוהב םיאבומה םיטוטרשה
תאז םיארמ םניא םא םג םירתומה םירמוחה יגוס . םיטרפ םיטרופמ םיטוטרשב
םיללוכ םניא םהו ףיעס וא אשונ תרהבהל םישרדנה יפ לע שרדנה לכ תא חרכהב
תוארוהה ;
םיפיעסב תובותכה תוארוהה ןניה האורבת ןקתימ עוציבו ןונכתב בייחמה
םיטוטרשה אלו םינושה .
רורפס
םיטוטרש
1.3.2 שה רפסמ להב ירקיעה ףיעסה יפ לע עבקנ טוטר " הז טוטרשל יטנוולרה ת .

1.4 הליחת הלוחתו
הליחת 1.4.1 ליחת ןת לש וארוה הלא ת - 180 ןתדקפה לע העדוהה םוסרפ דעוממ םוי
תומושרב ) ןלהל – םוסרפה םוי .(
חת ו הל 1.4.2 ) א ( תוארוה הלא ולוחי םג לע ב האורבת ינקתימ םינינבל הינב תפסותל רתיה
םימייק ;
) ב ( תוארוה הדעול השגוהש רתיהל השקב לע ולוחי הלא ה תימוקמ םויב תליחת ן
לש תוארוה הלא וירחאל וא , ו יכ הדעוהמ שקבל רתיה לעב יאשר םלוא
םותב שיגהש רתיהל השקב לע ולוחי הלא תוארוה 30 םוסרפה םוימ םימי .


תפלחה 2 . ב םוקמ קרפ 2 להל " ת – םימ תקפסה , אובי :
קרפ 2
" קרפ 2 – םימ תקפסה
2.1 ימ תקפסה תבוח היתש
תנקתה תבוח
ימ תכרעמ
היתש
2.1.1 תכרעמ ןקתות ןינב לכב תקפסה ימ היתש .
תבוחמ רוטפ
הנקתה
2.1.2 ףיעס תוארוהמ ןינב רוטפל יאשר היהי סדנהמה 2.1.1 םידחוימ םימעטמ
ןינבב שומישה יפואל םיעגונה .
2.2 ימ תקפסה תנגה היתש
תעינמ םוהיז
היתש ימ
2.2.1 ןמקלדכ םוהיז ינפב ןגות היתש ימ תכרעמ :
2.2.1.1 היתש ימ תקפסה תכרעמ לש תרנצה לכ הירישכמו היקלח לכו , תוברל
תורוניצמ םימה תקיפסל םיאצומה לכ , םירזבא , םיזרב , םיקונרז
םישימג , ריוא תורוניצ , השילג תורוניצ , תרזוח המירז יענומ םירישכמ
המוד דויצו , וא לזונ ךותב םעוביט תא רשפאמה בצמב ונקתוי אל
הוזמ רמוח םימ ;
2.2.1.2 ) א ( רבעי אל היתש ימ ילכמ ךותב םימ לש תכרעמ יקלח וא תורוניצ ו
םניאש ימ םיזקנ וא היתש ; םימ םומיח תוכרעמ טעמל .
) ב ( חטבות יא תרידח םיזקנמ םילזונ וא היתש ימ םניאש םימ
םילכמל .
2.2.1.3 תורוניצ ןוגכ היתש ימ תקפסהל תכרעמה יביכר לכ , םירזבא , םירמוח
םימה םע עגמב םיאבה םירצומו , דועיל ומיאתי ם , ימ ביטב ועגפי אלו
היתשה ;

2.2.1.4 ) א ( סכנה םוחתב איהש הרטמ לכל םיכפש וא םיחלוקב שומישה
רוסא .
) ב ( ליעל רומאה ףא לע , סדנהמה יאשר , רחאל תושרמ רושיא לביקש
תואירבה , ומשריש םידחוימ םימעטמו , רזוח שומיש ריתהל
םיחלוקב .
תרזוח המירז
) טוטרש האר
2.10 ) א ((
2.2.2 ןמקלדכ תרזוח המירז ינפב ןגות היתש ימ תכרעמ :
2.2.2.1 לוביקה תפש לעמ םרומ היהי םימה םימרוז ונממש אצומה הצק
העובקה לש תילמיסקמה , ילכה לכמה וא , יונ וא היחש תכירב , תכירב
הקרזמ וא לפמ , המודכו םוירווקא , רצוויש ךכ םימה םימרוז וכותלש
ווא חוורמ םהיניב רי .
אהי אל תרזוח המירז ינפב הנגהל שורדה ילמינימה ריוואה חוורמ
ןלהל טרופמהמ תוחפ :
) א ( ץחר רויכל : 25 מ " מ
) ב ( הסיבכ וא חבטמ רויכל : 40 מ " מ
) ג ( טבמאל : 40 מ " מ
) ד ( לכמל דבוכ : רוניצ לש אצומה חתפ רטוקמ םיילפכ
הקפסה רזבא וא מ תוחפ אלו - 60
מ " מ .
2.2.2.2 ףיעסב רומאה תורמל 2.2.2.1 , חוורמ רוציל תורשפא ןיאש םוקמב
ילמינימ ריוא , דייוצמ היתשה ימ אצומ אהי המירז תעינמל יעצמאב
תרזוח םעה תואירב תונקתל םיאתיו החונ וילא השיגהש ) תנקתה
תרזוח המירז ענומ רישכמ ( , נשתה " ב – 1992
) 6 (
שי ןקתלו ילאר , ת " י
1205 קלח 1
) 7 (
.
2.2.2.3 תונקת תושירדל םאתהב תרזוח המירז תעינמל םיעצמאב טוקנל שי
םעה תואירב ) תרזוח םימ תמירז ענומ רישכמ תנקתה ( , נשתה " ב –
1992
) 6 (
ילארשי ןקתלו , ת " י 1205 קלח 1
) 7 (
, תרזוח המירז ענומ ןוגכ
תחפומ ץחל רוזא םע , וכו לופכ ינוויכ דח םותסש ' .
2.2.2.4 גואדל שי תרזוח המירז תעינמל םיעצמא לש תפטושה הקוזחתל , תאז
םוהיזו םימ זובזב עונמל תנמ לע .


____________________________
) 7 ( ק " ת נשתה " ב , מע ' 1030 .
) 8 ( י " פ שתה " ס , מע ' 2069 .2.3 ימ תקפסה ו היתש םימ םניאש ימ היתש
השירד
תוכרעמל
תודרפנ
2.3.1 כרעמו היתש ימ תוכרעמ םניאש םימ תו ימ רוביח אללו תודרפנ הנייהת היתש
ןהיניב ףיעס תושירדל ףופכב השעתש הנזהה טעמל 2.3.2 .
תכרעמ תנזה
םניאש םימ ימ
היתש
2.3.2 םניאש םימ תכרעמ םא ימ היתש ימ תכרעממ תנזומ היתש , םיעצמא וטקני
ףיעסב טרופמכ תרזוח המירז תעינמל 2.2.2 .
כרעמ ת םימ
םניאש ימ
יתש ה
2.3.3 םניאש םימ תכרעמכ תכרעמ תוארל שי ימ דחא םייקתמ הנממ קלחב םא היתש
םיאבה םיאנתהמ רתוי וא :
2.3.3.1 םימרזומ תכרעמב , יארקא שומישב , םניאש םירמוח וא םימ ימ
היחש תוכירב ימכ היתש , ןושיד ירמוח םע היקשה ימ , תוכרעמ ימ
םיזתמ שא יוביכל הקנסה ימו , הקסה ימ , עמ ימ כר ו ריווא גוזימ ת
וכו ' ;
2.3.3.2 שומישל םירוסאה םירישכמ וא םירזבא וא תרנצ הליכמ תכרעמה
ת ילארשי ןקת יפל היתש ימל " י 1205.1
) 7 (
" : האורבת ינקתמ תנקתה
םתקידבו – תוברברש תוכרעמ : םימחו םירק םימ תקפסה תוכרעמ "
ןיד לכ יפל וא ;
2.3.3.3 תיעל אוה תכרעמה ימב שומישה שא יוביכ תוכרעמ ןוגכ תורידנ םי
וא םיטנרדיהל םימ תוליכמה שא יוביכ תוכרעמו םיזתמ תועצמאב
דבלב םינולגלג ;
2.3.3.4 ףיעסב םיטרופמה םיאנתב תדמוע הניא תכרעמה 2.2 תוכרעמ יבגל
ימ היתש .
תנקתהל םיאנת
םימ תכרעמ
םניאש ימ
היתש
) טוטרש האר
2.3.4.4 (
2.3.4 ןיקתהל רתומ םניאש םימ תכרעמ ימ היתש , םיאבה םיאנתה ואלמתי םא :
2.3.4.1 ימ תכרעממ הנזהה ףיעסב טרופמכ קר היהת היתש 2.2.2 ;
2.3.4.2 םניאש םימה תרנצ ימ היתש , הירזבא לע , תטיקנ ידכ ךות ןקתות
היתש תורטמל שומיש עונמל ידכ םהב שיש םיעצמא , הציחרו לושיב ;
2.3.4.3 םיעצמאה תטיקנל ףסונב ףיעסב רומאכ 2.3.4.2 , תרנצה לע ונקתוי ,
לע םילוע םניאש םיקחרמב 5 מ םירט , גוס תא םיטרפמה םיטלש
ימ תרנצ ינווגמ םירחא םינווגב עבצת איהו םרוזה היתשה תומה םימא
ת ילארשיה ןקתב שרדנל " י 659 :

" ליכמה דויצל הרהזאו רכיה ינמיס
םילזונ , למשח ילבכ וא םיזאג ."
2.3.4.4 קנב היתש ינפב ריהזמה עבק טוליש ןקתוי אצומה תדו ;


2.4 םירזבאו תרנצ - םירמוח
קזנ תעינמ
יתואירב
2.4.1 תורוניצ תוברל היתש ימ םע עגמב םיאבה םירצומה לכ , םירזבא , םיזרב ,
םימותסש , םייופיצ , םייופיצל הנכה ילארשיה ןקתה תושירדב ודמעי המודכו ,
ת " י 5452
) 8 (
: דב היתש ימ םע עגמב םיאבה םירצומ תוקי .
ינפב תודימע
ךותיש
2.4.2 ךותיש ינפב םידימע ויהי היתש ימ תקפסהל םירזבאו תורוניצ ) היזורוק ( ימינפ
וא ינוציח וא ויהי םיאתמ ןגמ יופיצב םיפוצמ .
עקרקב תורוניצ
יולימב וא
2.4.3 תורוניצ היתש ימ תקפסהל םירזבאו עקרקב םינקתומה , וא מב םוקמב וא יולי
ו יוסיכה ירמוח תועפשה ינפב םידימע ויהי רחא יומס / םהינפב ונגוי וא יולימה וא
יפל ת ילארשיה ןקתה תושירד " י 1205.1
) 7 (
.
תמאתה
םדועיל םירמוח
2.4.4 תורוניצל םירמוחה םירזבאו היתש ימ תקפסהל , םדודיב , םהלש ןגמה ייופיצ
דודיבה לשו , בה תונקת תושירדל ומיאתי ת ילארשיה ןקתב טרופמלו הינ " י
1205.1
) 7 (
, םדועיל םאתהב םימרוזה םימה לש הרוטרפמטבו ץחלב םידימע ויהיו
םכותב . םירוסא םירחא םירמוח .
שומיש רוסיא
םירזבאו תרנצב
םימ ושמישש
ימ םניאש
היתש
2.4.5 היתש ימ תקפסהל , צב שומישה רוסא י נ ו ר ו תקפסהל םהב ושמתשהש םירזבאו ת
ניאש םימ םירחא םירמוחו םילזונ וא היתש ימ ם .
ליעל רומאה תורמל , היתש ימל תומייק םימ תקפסה תוכרעמ בסהל ןתינ ,
תואירבה דרשמ רושיאב .
2.5 םירזבאו תרנצ - ןינבב הנקתה
המאתה
ןקתה תושירדל
ילארשיה
2.5.1 אתהב השעת ןינבב םימ תקפסהל םירזבאו תרנצ תנקתה ןקת תושירדל ם
ת ילארשי " י 1205.1
) 7 (
.
תעינמ
ריוא תורבטצה
2.5.2
2.5.2.1 טעמל הכותב ריוא תורבטצה ענמיש ןפואב עצובת םימ תקפסהל תרנצ
ע ררחתשהל ריואה לכוי וב םוקמ " רידס שומישל זרב תחיתפ י ;
2.5.2.2 םרבחל ןתינ אלשו תרנצה תכרעמב ריוא רבטצהל לולע םהב תומוקמב
רידס שומישב זרבל , תה ןיקתהל שי םותסש ןוגכ ריואה רורחשל ןק
יטמוטוא ריוא רורחש .

____________________________
) 8 ( י " פ סשתה " ד , מע ' 2738 .תוטשפתה
תימרת
2.5.3 התוצווכתהו התוטשפתה תא רשפאמה ןפואב ןקתות םימ תקפסהל תרנצ
אללו הירזיבאבו הב םיינכמ םיצמאמ תריצי אלל הרוטרפמט ייונישמ האצותכ
ירג ןינבה יקלחל םיקזנ תמ תרנצלו .
הנקתה רוסיא
םיטנמלאב
ןוטבב םיקוצי
2.5.4
2.5.4.1 םיטנמלא ךותב הקוצי איהשכ ןקתות אל םימ תקפסהל תרנצ לש
ןינבה , ןוטבמ םיקוציה , שארמ ונכוהש תולעתו םיצירחב טעמל
ע ורשואשו " י ש ןנכתמ ןינבה דל ;
2.5.4.2 ליעל רומאה תורמל , תנקתה תרתומ איהשכ םימ תקפסהל תרנצ
םיאבה םיאנתה ומייקתנ םא ןוטבמ םיטנמלאב הקוצי :
) א ( ףיצר לוורשב הנקתוה תרנצה .
) ב ( וילא הסנכהלו לוורשהמ האצוהל תנתינו השימג איה תרנצה .
) ג ( דלשה סדנהמ ידי לע רשוא תרנצה םוקימ .
םימ תרנצ
טלקמב
2.5.5 ףופכב ןקתות טלקמב םימ תרנצ תואבה תושירדל :
2.5.5.1 ףיעס תושירדל םיאתת 2.5.4 .
2.5.5.2 תנקתומ איה ובש טלקמל קר םימ קפסת .
2.5.5.3 המוטא היהת טלקמל התרידח .
2.5.5.4 קותינ ימותסש הב ונקתוי טלקמל הרידחה םוקמ ירחאו ינפל .
םוחתב תרנצ
טרפה
2.5.6
2.5.6.1 דחא טרפל םימ תקפסמה תרנצ , ת אל רחא טרפ תולעב ימוחתב ןקתו
רחא סכנב וא ;
2.5.6.2 ליעל רומאה תורמל , ה תרתומ תרבע תרנצ דחא טרפ לש ימוחתב
תורש תספרמ , רצח דחא אוה הדועי םא רחא טרפ לש תורש רוזא וא
הלאמ :


) א ( הובג ןינב וניאש ןינבב םימה דממ תישאר תיתריד םימ תקפסה
תומוק בר וא .
) ב ( םימ תקפסה תירלוס תכרעמל םידעוימה םימחו םירק .
2.6 םירזבאו תרנצ - ןינבל ץוחמ הנקתה
המאתה
ןקתה תושירדל
ילארשיה
2.6.1 תהב השעת ןינבל ץוחמ םימ תקפסהל םירזבאו תרנצ תנקתה ןקת תושירדל םא
ת ילארשי " י 1205
) 9 (
.
ילמינימ קחרמ
םימ רוניצ לש
יעקרק תת
תודוסימ
תורוניצו
םירחא
2.6.2 קחרמה ילמינימה רוניצ ןיב םימ יעקרק תת םירחא תורוניצ וא תודוסי ןיבו
ןמקלדכ היהי :
2.6.2.1 יצ ןיב יעקרק תת םימ רונ םיזקנ וא םיביב ןיבו - אל תוחפ
הלבטב טרופמהמ 5.3.7 .
____________________________
) 9 ( י " פ סשתה " ג , מע ' 2596 .2.6.2.2 יעקרק תת םימ רוניצ ןיב םירחא תורוניצו תודוסי ןיבו – תוחפ אל
הלבטב טרופמהמ 5.3.7 םיביב יבגל .
2.6.2.3 ףיעסב טרופמכ ודדמי םיקחרמה 5.3.6.2 .
תת תרנצ תנגה
תיעקרק
2.6.3 וא םידימע ויהי הנבמל םתורבחתהו םימ תקפסהל םייעקרק תת םירזבאו תרנצ
תינוציח היזורוק ינפב םינגומ , תויסחי תועיקש , נוציח סמוע עקרקה לש י , סמוע
עקרקל לעמ יופצ .
םירמוח 2.6.4 יפל םירתומה םירמוחמ םייושע ויהי םימ תקפסהל םייעקרק תת םירזבאו תרנצ
ילארשי ה ןקתה , ת " י 1205.1
) 7 (
.
2.7 םימה תקפסה תדידמ קיספמ םותסש תנקתהו
םימ ידמ 2.7.1 אלא םימה תקפסה תשרל ונממ קלח וא ןינב רבוחי אל דמ ןכרצ לכל ןקתוי םא
םימ .
2.7.1.1 ל ומיאתי ותנקתה ןפואו םימה דמ ילארשיה ןקתה תושירד , ת " י
1205.1
) 7 (
.
2.7.1.2 הריד לכל , תונח , דרפנ םימ דמ ןקתוי הלאב אצויכו דרשמ
רומאכ הדיחי לכל םימה תכירצ תא דודמל ןתינ ותועצמאבש .
2.7.1.3 ליעל רומאה תורמל , יתהל סדנהמה יאשר דרפנ םימ דמ תנקתה יא ר
םיאבה םיאנתה ומייקתנש דבלבו :
) א ( םירוגמ ןינב וניא ונממ קלח וא ןינבה .
) ב ( דיתעב ותבכרה רשפאת רשא םימ דמ תבכרהל הנכה עצובת .
) ג ( םימה תכירצ תא דדומה ישאר םימ דמ ונממ קלח וא ןינבל
תיללכה .
2.7.1.4 לובגל ךומסב ישאר םימ דמ ןקתוי ןינב לכל סכנה תו , היהתש ןפואב
תשירדל םאתהבו הקזחאו האירק ךרוצל תישפוח השיג וילא ןקתל
ילארשיה , ת " י 1205.1
) 7 (
.
2.7.1.5 ליעל רומאה תורמל , סדנהמה יאשר , ישאר םימ דמ תנקתה יא רשאל
םיאבה םיאנתה םימייקתמ םא :
) א ( תפתושמ םימ תכירצ ןיא ןינבל .
) ב ( מ דמ ןקתוי ןינבב הדיחי לכל ףיעסב רומאכ םי 2.7.1.2 .
) ג ( סכנה תולובגל ךומסב םינקתומ ןינבה לש םימה ידמ לכ .
) ד ( תומוק בר ןינב וא הובג ןינב וניא ןינבה .
2.7.1.6 שא יוביכ תכרעמ הנקתוה וב ןינב לכב , תחאב ישאר םימ דמ ןקתוי
תואבה תויורשפאהמ :
) א ( דחא ישאר םימ דמ , םוחת לכ תדידמל םיאתמ אוה םא
שא יוביכ יכרצל תוברל תוננכותמה תוקיפסה .
) ב ( שא יוביכו םימה תקפסה רוניצל בלושמ ישאר םימ דמ .
) ג ( שאה יוביכ רוניצלו םימה תקפסה רוניצל םידרפנ םימ ידמ ינש
תודרפומ תוכרעמהש יאנתבו .


2.7.1.7 המוק לכב םייתרידה םימה ידמ תא זכרל רתומ , תיתמוקה האובמב ,
השיגהש םוקמב החונ וילא .
םותסש קותינ
) םיטוטרש האר
2.10 ) א (
ו - 2.10.6 (
2.7.2 םותסש ןקתוי ןלהל םיטרופמה תומוקמב קותינ תדיממ תחפת אל ותדימש
םימ תקפסהל רוניצה :
2.7.2.1 ל םימ דמ – ילארשיה ןקתה יפ לע , ת " י 63 קלח 2 " : םימל םימ ידמ
םירק : הנקתה תוארוה ."
2.7.2.2 ויד תדיחי לכל ר , ףיעסב התרדגהכ 32 ) ד ( קוחל - ןקתב טרופמכ
ילארשיה , ת " י 1205.1
) 7 (
;
2.7.2.3 ל הסינכב ץחל לכמ , םימח םימ לכמ דבוכ לכמ , ו לכמ האיציו הסינכב
הריגא לכימ .
2.7.2.4 םירוגמל םידעוימ םניאש םינינבב , לכל העובק תצובק וא תועובק
דיחי םיווהמה ת םיתורש ;
2.7.2.5 אובמב ךוכיר תכרעמ ןוגכ םומיח וא לופיט תכרעמ לכל , תכרעמ
וכו תיזכרמ הכירצ ימ םומיח ' ;
2.7.2.6 םניאש םימ תכרעמ לכל אובמב היתש ימ ריוא גוזימ תכרעמ ןוגכ ,
היחש תכירב , וכו הקסה תכרעמ ' .
2.8 ילכמב ךרוצה ל דבוכ םחפנו םימ תריגאו תקפסה
ילכמב ךרוצה
תקפסהל דבוכ
םימ תריגאו
2.8.1 ןלהל םיטרופמה םיכרצל םימ תריגאו תקפסהל דבוכ ילכמ ןיקתהל שי :
2.8.1.1 תירוביצה םימה תקפסהב הקספה לש הרקמל םימ תקפסה תחטבה
ףיעסב טרופמכ 2.8.2 .
2.8.1.2 ףיעסב טרופמכ ץחל תרבגה תוכרעמל הקיני חפנ תחטבה 2.8.3 .


םימ תריגא
רצל תחטבה יכ
םתקפסה
2.8.2
2.8.2.1 הלבטב טרופמכ היהי םתקפסה תחטבה יכרצל םימ תריגא חפנ
2.8.2.1 :

הלבט 2.8.2.1 – םתקפסה תחטבה יכרצל םימ תריגא חפנ

םימב שומישה ןינבה גוס ילמינימ הריגא חפנ
) 1 (

א . םימה תקפסהש ןינב
יצה הניא וילא תירוב
הנימא ןינב טעמל
ב םיפיעסב טרופמה '
ד דע ' ןלהל .
50 רפסמ יפל םדאל רטיל
להק תוברל לעופב םישנאה
םירקבמ .
םירוגמ ןינבב : 400 רטיל
הריד לכל .
ב . בר םירוגמ ןינב
וב שיש תומוק
ץחל תרבגה תכרעמ .
400 הריד לכל רטיל
ג . םירוגמ אלש ןוסכא –
ילעב ןולמ יתב 100
וא םיחרוא ירדח
רתוי .
500 םיחרוא רדח לכל רטילהכירצ לכל
יכרצל טעמל
יוביכ שא
תוחיטבו
ד . תואירב תודסומ –
תואפרמו םילוח יתב
תויסולכואל תודסומו
םיכרצ תולעב
םידחוימ – תובא יתב
ןגומ רוידו .
תואירבה תושר תויחנה יפל
םיכרצל
םייתוחיטב
םימב שומיש שי וב ןינב
םייתוחיטב םיכרצל .
א . ןיד לכ יפל
ב . שירד יפל תוחיטב ץעוי ת
םיטנרדיהל
יוביכ ינולגלגו
תומוק בר ןינבל 15 מ " ק
םיזתמל םינינב יגוס לכל ילארשי ןקת תושירד יפל
1596 " : םיזתמ תוכרעמ –
הנקתה "

רעה ה :
) 1 ( תורוניצ סלפמל םאתהב לוצינל ןתינה וטנ חפנה היהי שרדנה חפנה
אצומה .
2.8.2.2 בשחת תירוביצ םימ תכרעמ לכ הנימא אלכ העבקנ םא אלא הנימאכ
ע " סדנהמה י .
2.8.2.3 ומייקתי םא הנימאכ בשחת ןינבל תירוביצ םימ תקפסה תכרעמ
םיאבה םיאנתה :
) א ( תיתעבט איה תכרעמה .
) ב ( םוגיא שי תכרעמל .
) ג ( םייברזר הביאש יעצמא שי תכרעמל .
) ד ( תיפילח למשח תקפסה וא תיפילח הענה שי הביאשה יעצמאל .


2.8.2.4 שא יוביכ יכרצל םימה תריגא חפנ יכ חטבוי ) םיטנרדיה , םינולגלג
םיזתמו ( רחא ךרוצ לכל שמשי אל .
דבוכ ילכמ
םימ תקיניל
תוכרעמל
ץחל תרבגה
2.8.3
2.8.3.1 אלו הקיניל דבוכ לכממ היהת ץחל תרבגה תוכרעמל םימ תקיני
הקפסהה תרנצמ תורישי סדנהמה רשיא םא אלא .
2.8.3.2 החסונה יפל בשוחמה חפנהמ תחפי אל הקיניל דבוכ לכמ לש וחפנ
האבה :

V
Qp
V
1
6
+ =

V – מב הקיניל דבוכ לכמ חפנ " ק .

Qp – מב ץחלה תרבגה תכרעמ לש תילמיסכמ הקיפס " העשל ק .

Qi - מב דבוכה לכמ יולימ רוניצ תקיפס " העשל ק .

V
1
– דנ חפנ תפסות הכומנ יולימה רוניצ תקיפסשכ תשר
ץחלה תרבגה תכרעמ לש תילמיסכמה התקיפסמ .

0 = 1 V םא Qi ≥ Qp
2
1
Qi Qp
V

=
םא Qi <Qp
2.8.3.3 תורוניצ סלפמל םאתהב לוצינל ןתינה וטנ חפנה היהי שרדנה חפנה
אצומה .
2.8.3.4 כמב שמתשהל רתומ םתקפסה תחטבה יכרצל םימ תריגאל דבוכ ל
ףיעס תושירדל םיאתמ וחפנש 2.8.3.2 הקיניל דבוכ לכמכ .
2.8.3.5 םיפיעסב ליעל רומאה תורמל 2.8.3.1 דע 2.8.3.4 , תא רבחל רתומ
בגה תוכרעמל םימה תקיני תוריד יתש דעל םימ תוקפסמה ץחל תר ,
םירוגמ ןינבב , הקפסהה תרנצל תורישי .
2.9 ימש דבוכ ילכמב םימה תוכיא תר
םימ תפולחת
דבוכ ילכמב
) טוטרש האר
2.10 (
2.9.1
2.9.1.1 היתש ימ תריגאל שמשמה דבוכ לכמל , וקלחב וא ואולמב , חטבות
לכ תוחפל םיירט םימב ףלחוי דבוכה לכמ חפנ לכש ךכ םימה תפולחת
3 םימי .
2.9.1.2 םהב שומיש ידי לע קר היהת םימה תפולחת .
2.9.1.3 דבוכה לכמ חפנ םא , היתש ימל וקלחב שמשמה , הפולחת רשפאמ וניא
םיפיעסב רומאכ 2.9.1.1 ו - 2.9.1.2 , היתשה ימ חפנ תא דירפהל שי
דרפנ דבוכ לכמל .


2.9.1.4 םיפיעסב רומאה תורמל 2.9.1.1 דע 2.9.1.3 , תפולחת לע רתוול רתומ
היתש ימ תריגאל שמשמה דבוכ לכמב םימ , ואולמב וקלחב וא , םא
תואירבה תושר רושיאב הרלכה םימל עצובת .
ילכמ תדרפה
דבוכ ) האר
טוטרש 2.10 (
2.9.2
2.9.2.1 לע הלוע םחפנש דבוכ ילכמ 200 מ " לכ לעש דבוכ ילכמ ינשל וקלוחי ק
םיפיעס תושירד לכ ולוחי םהמ דחא 2.8 , 2.9 , 2.10 תושירד טעמל
הז ףיעס .
2.9.2.2 שפאי תרנצה תוכרעמ ינשהשכ םיינשה ךותמ דבוכ לכמ לכ תלעפה ור
הקוזחת ךרוצל ןיטולחל קיר .
ילכמ רורוויא
דבוכ ) האר
טוטרש 2.10 (
2.9.3 תושירד יפל ררוואי דבוכ לכמ ה ןקת ילארשיה , ת " י 1205.1
) 7 (
.
ילכמ םוטיא
דבוכ ) האר
טוטרש 2.10 (
2.9.4
2.9.4.1 וכותמ םילזונ רבעמל םוטא היהי דבוכ לכמ .
2.9.4.2 רבעמל ץוחבמ םימוטא ויהי ויתוריקו יעקרק תת דבוכ לכמ תפציר
וכות לא םילזונ .
2.9.4.3 וא ןינבהמ קלח תפצרכ תשמשמה יעקרק תת דבוכ לכמ תרקית
מ תוחפ תטלובה - 20 ס " רבעמל ץוחבמ המוטא היהת עקרקה ינפמ מ
לכימ ךות לא םילזונ כה דבו .
2.10 ו תקיניל דבוכ ילכמ תנקתה םימ תריגא
םירמוח ) האר
טוטרש 2.10 ו -
) 2.10 א ' (
2.10.1 לכמ תקיניל דבוכ םילזונ רבעמל םימיטא םירמוחמ יושע אהי םימ תריגאו
םיזגו . לכמ לש ימינפה ודיצ דבוכה ינפב דימעו קלח היהי יכילהת יוטיחה
ףיעסב םיטרופמה 2.17 .
הנקתהו הנבמ 2.10.2 ריגאו תקיניל דבוכ לכמ תנקתהו הנבמ תשירד יפל ויהי םימ ת ה ןקת ה ארשי יל ,
ת " י 1205.1
) 7 (
.
יולימ 2.10.3 ףיעס תוארוה יפל תרזוח המירז ינפמ חטבות דבוכ לכמ יולימ תכרעמ 2.2.2 .
השילג ) האר
טוטרש 2.10 ) א ((
2.10.4
2.10.4.1 לכמ לכל תקיניל דבוכ השילג רוניצ ןקתוי םימ תריגא וא .
2.10.4.2 רוניצ תא תוארל שי תושירדל םיאתיש ףיקע םיחולד רוניצכ השילגה
ףיעס 4.8 .
2.10.4.3 יולימה רוניצ ךתח חטשמ לופכ תוחפל היהי השילגה רוניצ ךתח חטש .
הקרה ) האר
טוטרש 2.10 ) א ((
2.10.5
2.10.5.1 לכמ לכל דבוכ םותסש םע הז ךרוצל דחוימ הקרה רוניצ ןקתוי
קיספמ .


2.10.5.2 רוניצ תיתחת םור דבוכה לכמ תיתחת םורמ הובג אל היהי הקרהה .
הקיני תרנצ
תובאשמל ) האר
טוטרש 2.10.6 (
2.10.6
2.10.6.1 שא יוביכל ןהו הכירצל םימ תקפסה יכרצל ןה שמשמה דבוכ לכמב
דבוכה לכמ תיתחתמ םימ תפולחת הכירצל הקיניה חיטבת , טרופמכ
ילארשיה ןקתב , ת " י 1205.1
) 7 (
.
2.10.6.2 קיניב טרופמכ תלוברעמ תעינמל רזבא ןקתוי שא יוביכ יכרצל ה ןקתב
ילארשיה , ת " י 1596
) 10 (
.
2.10.6.3 תעינמל רזבא ןקתוי דבלב הכירצ ימל שמשמה דבוכ לכממ הקיניב
טרופמכ תלוברעמ ילארשיה ןקתב , ת " י 1596
) 10 (
טוטרשב וא 2.10.6 .
הפצה תעינמ 2.10.7 תקיניל דבוכ לכמב םילבוגה םירדחב תורוניצ םימקוממ םהבשו םימ תריגאו
דבוכה לכמ ימותסשו , ץחלה תרבגה תוכרעמו הקרההו השילגה תורוניצ יאצומ ,
ףיעס תושירדל םיאתתש זוקינ תכרעמ ןקתות 4.5.7 .
םינוכיס תעינמ
םידרטמו ) האר
טוטרש 2.10 (
2.10.8
2.10.8.1 ריק , ריקכ ושמשי אל ןינב לש הרקת וא הפצר , רקת וא הפצר לש ה
דבוכ לכמ .
2.10.8.2 תוריק ןיקתהל רתומ , לכמל ךייש דחאהשכ םילופכ תורקת וא תופצר
ןינבה תא שמשמ ינשהו דבוכה , זקונמ היהי םהיניב חוורמהש יאנתבו
ףיקע םיחולד רוניצב .
2.10.8.3 ףיעסב רומאה תורמל 2.10.8.1 , ריק לוכי , לכמ לש הרקת וא הפצר
ריקכ שמשל דבוכ , הפצר וניא םא תונוכמ רדח וא ןוינח לש הרקת וא
למשח רדחל וא תילעמ ריפל ךייש .
2.11 םימה תקפסה ץחל
ילמינימ ץחל
ילמיסקמו
2.11.1 םיאתי רישכמל וא העובקל םירק וא םימח םימ תקפסה זרב לכ אצומב ץחלה
הלבטב טרופמל 2.11.1 .
הלבט 2.11.1 – כמו םיזרב אצומב ילמיסקמו ילמינימ ץחל םיריש

תכרעמ ילמינימ ץחל ילמיסקמ

רב רב
הכירצל םירקו םימח םימ 1.5
) 1 (
6.0
) 1 (

םיזתמ תועצמאב שא יוביכ ת תושירד יפל " י 1596
יוביכ יזרב תועצמאב שא יוביכ
םישימג תורוניצ ינולגלגו
2.0
) 2 (
7.0
) 1 (


____________________________
) 10 ( י " פ סשתה " ג , מע ' 802 .
תורעה :
) 1 ( המירז אלל יטטס ץחל .
) 2 ( תשרדנה הקיפסה יפל המירזב ימניד ץחל .
םימ םלה ) האר
טוטרש 2.10 ) א ((
2.11.2 ןמקלדכ םימה תקפסה תכרעמב םימ םלה תעינמל םיעצמאב טוקנל שי :
2.11.2.1 יולימל םותסש ןוגכ יטמוטוא םותסש לש הריהמ הריגס תעינמ
לכמ וא רגאמ .
2.11.2.2 םא הבאשמ לש הקינס רוניצב המירזה לש הריהמ הקספה תעינמ
לע הלוע הבאשמה הפיסומש דמועה 30 רטמ .
2.11.2.3 םיקיפסמ םניא ליעל םיטרופמה םיעצמאה םא , ריוא יסיכ רוציל שי
ו הקפסהה יפקז לש ןוילעה םקלחב / ו ריוא יאת ןיקתהל וא / וא
יעצמא לכ וא םימ םלה דגנ םימותסש ןיקתהל םלה תא ענמיש רחא
םימה .
ץחל תוליפנ
תוימואתפ ) האר
טוטרש 2.10 ) א ((
2.11.3 זרב תחיתפמ האצותכ תימואתפ ץחל תליפנ תעינמל םיעצמאב טוקנל שי
הלודג הקיפסב , רגאמ יולימ םותסש ןוגכ , ע " תרימשל ילוארדיה ןונגנמ תנקתה י
םרזה הלעמב ץחל .
ץחל תנטקה 2.11.4 טקהל םיעצמאב טוקנל שי הלבטב טרופמל לעמ רתי ץחל תעינמל ץחלה תנ
2.11.1 .
2.12 ץחל תרבגה תוכרעמ
השירדה
תרבגה תכרעמל
ץחל
2.12.1 ונממ קלח וא ןינבל ץחל תרבגה תכרעמ ןיקתהל שי , םיאבה םירקמב :
2.12.1.1 תועובקל - םימ קפסל יכ וב ןיא דבוכ לכמ וא תירוביצה תשרה ץחלשכ
רד יפל ןינבב תועובקה לכל ףיעס תושי 2.11 .
2.12.1.2 שא יוביכ ינולגלגו יזרבל - ןיא דבוכ לכמ וא תירוביצה תשרה ץחלשכ
ףיעס תושירד יפל ןינבב יוביכה ינולגלגו יזרב לכל םימ קפסל יכ וב
2.11 .
2.12.1.3 םיזתמ תועצמאב שא יוביכ תוכרעמל - ץחלשכ , תונימאו תקיפס
םהב ןיא דבוכה לכמ ץחל וא תירוביצה תשרה םימ קפסל ידכ
ה תושירד יפל םיזתמ תועצמאב שאה יוביכ תוכרעמל ילארשיה ןקת ,
ת " י 1596
) 10 (
.
2.12.1.4 לכמ לש אצומה רוניצ םור ןיבש שרפהכ דדמי דבוכ לכממ ץחלה
העובקה זרב אצומ םור ןיבו דבוכה .
תרבגה תכרעמ
תועובקל ץחל
ינולגלגו יזרבלו
שא יוביכ
2.12.2 ל תרבגה תכרעמ תועובקל םימ תקפסאל ץח , יזרבל ם ו ל הייהת שא יוביכ ינולגלג
ןהלש ףוריצב וא תואבה תויורשפאהמ תחאב :
2.12.2.1 תללוכה תובאשמו דבוכ לכמ תכרעמ :
) א ( ףיעס תושירד יפל םימ תריגאל דבוכ לכמ 2.8.2 וא 2.8.3 .
) ב ( דבוכה לכמ יולימל תובאשמ .
) ג ( ושירד יפל תובאשמל הקיניל דבוכ לכמ ףיעס ת 2.8.3 .
2.12.2.2 תללוכה תוסיול ץחל לכמו םימה ץחל יפל דוקיפ םע תובאשמ תכרעמ :
) א ( ץחל תרבגה תובאשמ .
) ב ( ץחל קספמ ) טטסוסרפ .(
) ג ( םיסוחד זג וא ריוא תירכ ליכמה תוסיול ץחל לכמ . לכמה חפנ
לש חוורמ חיטבי 5 הבאשמה תוענתה ןיב תוחפל תוקד .
) ד ( הקיניל דבוכ לכמ ףיעס תושירד יפל תובאשמל 2.8.3 .
2.12.2.3 םימה ץחל יפל דוקיפו הנתשמ בוביס תוריהמב תובאשמ תכרעמ
תללוכה :
) א ( רדת יונישל תומיאתמה ץחל תרבגה תובאשמ .
) ב ( ינורטקלא רקבו ץחל שגר .
) ג ( בוביס תוריהמ יוניש תכרעמ - תוחפל תחא הבאשמל .
) ד ( רד יפל תובאשמל הקיניל דבוכ לכמ ףיעס תושי 2.8.3 .
תרבגה תוכרעמ
שא יוביכל ץחל
תועצמאב
םיזתמ
2.12.3 םיאתת םיזתמ תועצמאב שא יוביכל ץחל תרבגה תכרעמ ןקתה תושירדל
ילארשיה , ת " י 1596
) 10 (
.
2.13 םירטקהו הקיפסה תעיבק
רטוק תעיבק
תרנצ םימ
2.13.1 ימ תקפסהל רוניצ לש ורטוק ם עבקי ןמקלדכ :
2.13.1.1 םאתהב תונורקעל םיאבה :
) א ( תועובקה לכל השורדה הקיפסה תרבעהל קיפסמ היהי
הכירצה אישב וילא תורבוחמה , שומישה תוינטלומיסב בשחתהב
ןינבה גוס יפל ןהב .
) ב ( הכירצה תודוקנ לכב תוילמינימה ץחלה תושירד ורמשי , אישב
הקיפסה .
) ג ( שער ידרטמל םורגי אל .
2.13.1.2 אבה תושירדל םאתהב תו :
) א ( ףיעסב תטרופמה תרנצ ירטק תעיבקל הקיפסה יפל 2.13.3 .
) ב ( תרנצב דמועה ידספהב בשחתמה ילוארדיה יסדנה בושיח יפל
הירזבאו , ףיעסב טרופמה לע הלעת אל המירזה תוריהמש ךכ
2.13.5 .
) ג ( העובק זרב לכל , טרופמה העובקה זרב אובמ רטוקמ תוחפ אל
הלבטב 2.13.2 .
) ד ( המ תוחפ אל הלבטב טרופמ 2.13.1.2 .הלבט 2.13.1.2 – םימ תרנצל ילמינימ רטוק

תודוקנ רפסמ
רטוקש הכירצ
םאובמ 16
מ " מ
תודוקנ םוקימ
הכירצה
רוניצ רטוק
םימל ילמינימ
םימח וא םירק
מב " מ
יתכתמ רוניצ
ןוולוגמ
) צניאב ' םי (
1
םוקמ לכב 16
) * (

20
) ** (

1/2
2
רדח ותואב
וא םיתורש
חב םיתורש ירד
םידרפנ
20
) * (

25
) ** (

1/2
) * (

3/4
) ** (

מ - 3 דע 8 םוקמ לכב 32 1
מ - 9 דע 20 םוקמ לכב 40 1/4 1


) * ( – ץחר רויכ , הלסא , הדיב , הסיבכ רויכו היזרב .
) ** ( - חבטמ רויכ , תחלקמ , הסיבכ תנוכמו היטבמא .

תורעה :
) א ( טוק תעיבקל םימח םימ רוניצ לש ור , תללוסל סחייתהל שי
םימח םימ לש תחא הכירצ תדוקנכ בוריע .
) ב ( םמחמ תא ןיזמ וניאש םירק םימ רוניצ לש ורטוק תעיבקל
םימה , לש תחא הכירצ תדוקנכ בוריע תללוסל סחייתהל שי
םירק םימ .
) ג ( םימה םמחמ תא ןיזמה םירק םימ רוניצ לש ורטוק תעיבקל ,
סל שי םתוא םימחהו םירקה םימה לש הכירצה תודוקנ תא םכ
תחא הכירצ תדוקנכ תבשוחמ בוריע תללוסשכ ןיזמ אוה .
הקיפס
תילמינימ
אצומב ןונכתל
תועובק יזרב
2.13.2 ה הקיפס ןונכתל תילמינימה תועובקה יזרב אצומב אהת הלבטב טרופמכ 2.13.2 .

הלבט 2.13.2 – ומב ןונכתל תילמינימ הקיפס תועובק יזרב אצ


רטוק
אובמ
ןונכתל תילמינימ הקיפס Qb
העובקה זרב גוס
) 2 (

זרב
העובקה
בוריע תוללוסל
) 1 (

םח וא רק

םירק םימ םימח םימ

מ " מ צניא
'
הינשל רטיל
זרב 16
25
1/2
3/4
0.3
1.0
ל בוברע תללוס :

תחלקמ ילד זרב ללוכ
טבמא
חבטמ רויכ
חר רויכ הצ
16
16
16
16
1/2
1/2
1/2
1/2
0.15
0.15
0.07
0.07
0.15
0.15
0.07
0.07

הלסאל החדה לכימ
הלסאל םרזמ
הלסאל םרזמ
הלסאל םרזמ
הלסאל םרזמ
דיחיל הנתשמ
16
16
20
25
32
16
1/2
1/2
5/8
3/4
1
1/2


0.13
0.70
1.00
1.00
1.20
0.3
יתיב םילכ חידמ
תיתיב הסיבכ תנוכמ
16
16
1/2
1/2
0.15
0.25
ילמשח םימ םמחמ
ידיימ תחא העובקל
16 1/2 0.10

תורעה :

) 1 ( לש תורוטרפמט לע תססובמ תטרופמה תילמינימה הקיפסה ° 15 םימל
ו םירק - ° 55 םימח םימל .
) 2 ( םיצחלו תוקיפס ןרציה תוארוה יפל םישרודהו וטרופ אלש םיזרבל
הלבטב טרופמהמ םילודגה , חיתהל שי םימיאתמה ןרציה ינותנל ס .
תעיבקל הקיפס
תרנצ ירטק
2.13.3 תרנצה ירטק תא עובקל שי היפל הקיפסה היתש ימל ע עבקת " האבה החסונה י :
Qz = Qt + ∑Qk
Qz - ה ל הקיפס תעיבק הינשל רטילב תרנצה ירטק .
Qt - ילעב םניאש םירישכמהו תועובקה יזרב לכ לש תינטלומיסה הקיפסה
שמתמ הכירצ תכ , ףיעס תוארוה יפל תבשוחמה 2.13.4 הינשל רטילב .
∑Qk - תכשמתמ הכירצ םיכרוצה םינכרצ וא םירישכמ יזרב לש םתקיפס םוכס
ריוא גוזימ תוכרעמכ , וכו ןוניג ' הינשל רטילב .
ךשמב הכירצ בשחת תכשמתמ הכירצכ 15 רתוי וא תוקד .


הקיפס
לש תינטלומיס
םניאש םיזרב
הכירצ ילעב
תכשמתמ
2.13.4 תינטלומיסה הקיפסה Qt ילעב םניאש םירישכמו תועובק יזרב לש הינשל רטילב
הלבטב תוטרופמה תואחסונל םאתהב עבקת תכשמתמ הכירצ 2.13.4 יגוסל
םיאבה םינותנל םאתהבו םינושה םיניינבה :
Qb - הלבט יפל הינשל רטילב זרב לש ןונכתל תילמינימ הקיפס 2.13.2 .
Qb max – ותקיפס ילב הינשל רט זרב לש ה וא העובק ה תכרעמל רבוחמה רישכמ
רתויב הלודגה הקיפסה לעב .
∑Qb - םיזרבה לכ לש הינשל רטילב ןונכתל תוילמינימה תוקיפסה םוכס
עובקל שי ורטוק תאש רוניצה יעטקמ םינוזינה םירישכמהו ןמקלדכ :
) א ( םימח םימ רוניצ תקיפסל , תקיפסל בוריע תללוסב סחייתהל שי
םימה םימחה .
) ב ( םימה םמחמ תא ןיזמ וניאש םירק םימ רוניצ תקיפסל , סחייתהל שי
םירקה םימה תקיפסל בוריע תללוסב .
) ג ( ג ןיזמה םירק םימ רוניצ תקיפסל םימה םמחמ תא ם , סחייתהל שי
דבלב םימחה וא םירקה םימה תקיפסל בוריע תללוסב .
תואלבטב 2.13.4.1 דע 2.13.4.6 שיחה תואצות תוטרופמ תואחסונה לש בו
תעיבקל Qt .
הלבט 2.13.4 – יזרב לש תינטלומיסה הקיפסה תעיבקל תואחסונ
םירישכמו תועובק םינינבה יגוס יפל תכשמתמ הכירצ ילעב םניאש
גוס
ןינבה
Qb max ∑Qb
בושיחל החסונה
תינטלומיסה הקיפסה
Qt
סמ ' הלבטה
Qt
הינשל רטיל הינשל רטיל
20.0 ≤ 0.14 –
0.45
) ∑Qb ( 0.682
0.5 <
20.0 >
0.7-
0.21
) ∑Qb ( 1.7
1.0 ≤ ∑Qb
20.0 ≤ ; 1.0 > 0.7 –
0.21
) ∑Qb ( 1.7
םירוגמ
0.5 ≥
20.0 >
0.7 –
0.21
) ∑Qb ( 1.7
2.13.4.1
20.0 ≤
םירוגמב ומכ
0.5 <
20.0 >
0.48 +
0.54
) ∑Qb ( 0.698
1.0 ≤
םירוגמב ומכ
20.0 ≤ ; 1.0 >
םירוגמב ומכ
םידרשמ
0.5 ≥
20.0 >
0.48 +
0.54
) ∑Qb ( 0.4
2.13.4.2
20.0 ≤ 0.12 –
0.5
) ∑Qb ( 0.698
0.5 <
20.0 >
1.83 –
0.5
) ∑Qb ( 1.08
1.0 ≤ ∑Qb
20.0 ≤ ; 1.0 >
0.366
) ∑Qb (
ןוסכא
אלש
םירוגמל
- יתב
ןולמ
0.5 ≥
20.0 >
1.83 –
0.5
) ∑Qb ( 1.08
2.13.4.3
20.0 ≤
ומכ ןולמ יתבב
0.5 <
20.0 >
6.65 –
0.27
) ∑Qb ( 4.3
1.0 ≤
ןולמ יתבב ומכ
20.0 ≤ ; 1.0 >
ןולמ יתבב ומכ
רחסמ –
תויונח
םינוינקו
0.5 ≥
20.0 >
6.65 –
0.27
) ∑Qb ( 4.3
2.13.4.4
20.0 ≤
ןולמ יתבב ומכ
0.5 <
20.0 >
1.25 +
0.65
) ∑Qb ( 0.25
1.0 ≤
בב ומכ ןולמ ית
20.0 ≤ ; 1.0 >
ןולמ יתבב ומכ
תודסומ
תואירב
-
תואפרמ
ירדחו
זופשא
0.5 ≥
20.0 >
1.25 +
0.65
) ∑Qb ( 0.25
2.13.4.5
1.5 ≤ ∑Qb
20.0 ≤ ; 1.5 > 3.41 –
0.27
) ∑Qb ( 4.4
ינקתימ
ךוניח -
רפס יתב
לדוג לכל
זרב
20.0 >
11.5 +
0.5 -
) ∑Qb ( 22.5 -
2.13.4.6
הלבט 2.13.4.1 – תינטלומיסה הקיפסה Qt ירישכמו תועובק יזרב לש ם
תכשמתמ הכירצ ילעב םניאש םירוגמ ינינבב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
רטילב
הינשל
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
רטילב
הינשל
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
רטילב
הינשל
Qb max
0.5 <
Qb max
0.5 ≥

Qb max
0.5 <
Qb max
0.5 ≥
Qb max
0.5 <
Qb max
0.5 ≥
0.06

0.05 2.55 0.90 0.90 9.63 5.70 1.75
0.10

0.10 2.83 0.95 0.95 10.21 6.27 1.80
0.15

0.15 3.13 1.00 1.00 10.80 6.89 1.85
0.21

0.20 3.45 1.15 1.05 11.41 7.56 1.90
0.29

0.25 3.78 1.31 1.10 12.04 8.28 1.95
0.38

0.30 4.12 1.50 1.15 12.69 9.05 2.00
0.48

0.35 4.49 1.70 1.20 13.36 9.88 2.05
0.60

0.40 4.87 1.92 1.25 14.05 10.76 2.10
0.72

0.45 5.26 2.17 1.30 14.76 11.71 2.15
0.87 0.50 0.50 5.68 2.44 1.35 15.48 12.72 2.20
1.03 0.55 0.55 6.11 2.74 1.40 16.23 13.80 2.25
1.20 0.60 0.60 6.56 3.06 1.45 16.99 14.95 2.30
1.39 0.65 0.65 7.03 3.41 1.50 17.78 16.17 2.35
1.59 0.70 0.70 7.51 3.80 1.55 18.58 17.48 2.40
1.81 0.75 0.75 8.02 4.22 1.60 19.40 18.86 2.45
2.04 0.80 0.80 8.54 4.67 1.65 20.24 20.33 2.50
2.29 0.85 0.85 9.08 5.17 1.70

Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
4.90 292 4.15 147 3.35 62.41 2.55 21.89
4.95 305 4.20 155 3.40 66.17 2.60 23.54
5.00 318 4.25 162 3.45 70.10 2.65 25.28
5.05 331 4.30 170 3.50 74.21 2.70 27.13
5.10 345 4.35 178 3.55 78.51 2.75 29.08
5.15 360 4.40 187 3.60 83.01 2.80 31.15
5.20 374 4.45 196 3.65 87.71 2.85 33.32
5.25 390 4.50 205 3.70 92.62 2.90 35.62
5.30 406 4.55 215 3.75 97.74 2.95 38.04
5.35 422 4.60 225 3.80 103.08 3.00 40.58
5.40 439 4.65 235 3.85 108.65 3.05 43.26
5.45 456 4.70 246 3.90 114.45 3.10 46.08
5.50 474 4.75 257 3.95 120.50 3.15 49.04
5.55 493 4.80 268 4.00 126.79 3.20 52.15
5.60 512 4.85 280 4.05 133 3.25 55.41

4.10 140 3.30 58.83
הלבט 2.13.4.2 – תינטלומיסה הקיפסה Qt םירישכמו תועובק יזרב לש
תכשמתמ הכירצ ילעב םניאש םידרשמ ינינבב
תוקיפסל ∑Qb מ תונטק – 20.00 תא עובקל שי הינשל רטיל Qt יפל ינינב םירוגמ – הלבט 2.13.4.1
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
של רטילב הינ
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
8.9 280.6 5.80 119.98 4.15 60.37 2.50 20.00
9.0 286.7 5.85 122.08 4.20 61.90 2.55 20.93
9.1 293.0 5.90 124.19 4.25 63.45 2.60 21.87
9.2 299.3 5.95 126.32 4.30 65.01 2.65 22.84
9.3 305.7 6.00 128.46 4.35 66.60 2.70 23.82
9.4 312.2 6.1 132.8 4.40 68.20 2.75 24.82
9.5 318.7 6.2 137.2 4.45 69.82 2.80 25.84
9.6 325.2 6.3 141.7 4.50 71.45 2.85 26.88
9.7 331.8 6.4 146.2 4.55 73.10 2.90 27.94
9.8 338.5 6.5 150.8 4.60 74.77 2.95 29.02
9.9 345.3 6.6 155.5 4.65 76.46 3.00 30.11
10.0 352.1 6.7 160.2 4.70 78.17 3.05 31.23
10.1 359.0 6.8 165.0 4.75 79.89 3.10 32.36
10.2 365.9 6.9 169.9 4.80 81.63 3.15 33.51
10.3 372.9 7.0 174.8 4.85 83.38 3.20 34.68
10.4 380.0 7.1 179.8 4.90 85.16 3.25 35.87
10.5 387.1 7.2 184.9 4.95 86.95 3.30 37.08
10.6 394.3 7.3 190.0 5.00 88.76 3.35 38.31
10.7 401.5 7.4 195.2 5.05 90.58 3.40 39.55
10.8 408.8 7.5 200.4 5.10 92.42 3.45 40.81
10.9 416.1 7.6 205.7 5.15 94.28 3.50 42.09
11.0 423.6 7.7 211.1 5.20 96.16 3.55 43.39
11.1 431.0 7.8 216.5 5.25 98.05 3.60 44.71
11.2 438.6 7.9 222.0 5.30 99.96 3.65 46.04
11.3 446.2 8.0 227.6 5.35 101.89 3.70 47.39
11.4 453.8 8.1 233.2 5.40 103.83 3.75 48.76
11.5 461.6 8.2 238.9 5.45 105.79 3.80 50.15
11.6 469.3 8.3 244.7 5.50 107.77 3.85 51.56
11.7 477.2 8.4 250.5 5.55 109.76 3.90 52.98
11.8 485.1 8.5 256.4 5.60 111.77 3.95 54.43
11.9 493.0 8.6 262.3 5.65 113.80 4.00 55.88
12.0 501.0 8.7 268.4 5.70 115.85 4.05 57.36

8.8 274.4 5.75 117.91 4.10 58.86
הלבט 2.13.4.3 – תינטלומיסה הקיפסה Qt םירישכמו תועובק יזרב לש
תכשמתמ הכירצ ילעב םניאש םירוגמל אלש ןוסכיאל םינינבב – ןולמ יתב
Qt
רטילב
הינשל
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
רטילב
הינשל
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
רטילב
הינשל
∑Qb
הינשל רטילב

Qb max
0.5 ≥
Qb max
0.5 <

Qb max
0.5 ≥
Qb max
0.5 <
Qb max
0.5 ≥
Qb max
0.5 <
2.10 7.56 10.12 1.10 1.30 3.05 0.10

0.10
2.15 8.07 10.58 1.15 1.46 3.31 0.15

0.15
2.20 8.59 11.05 1.20 1.64 3.58 0.20

0.21
2.25 9.13 11.53 1.25 1.84 3.85 0.25

0.28
2.30 9.69 12.02 1.30 2.05 4.14 0.30

0.36
2.35 10.28 12.52 1.35 2.27 4.44 0.35

0.45
2.40 10.89 13.03 1.40 2.50 4.74 0.40

0.56
2.45 11.52 13.56 1.45 2.75 5.06 0.45

0.67
2.50 12.17 14.09 1.50 3.02 5.39 0.50 0.50 0.79
2.55 12.85 14.63 1.55 3.30 5.72 0.55 0.55 0.92
2.60 13.54 15.19 1.60 3.60 6.07 0.60 0.60 1.06
2.65 14.27 15.75 1.65 3.92 6.43 0.65 0.65 1.22
2.70 15.01 16.32 1.70 4.25 6.80 0.70 0.70 1.38
2.75 15.78 16.91 1.75 4.60 7.18 0.75 0.75 1.55
2.80 16.58 17.50 1.80 4.97 7.57 0.80 0.80 1.74
2.85 17.40 18.11 1.85 5.35 7.97 0.85 0.85 1.93
2.90 18.24 18.72 1.90 5.76 8.38 0.90 0.90 2.14
2.95 19.11 19.34 1.95 6.18 8.79 0.95 0.95 2.35
3.00 20.01 19.98 2.00 6.62 9.22 1.00 1.00 2.57

2.05 7.08 9.67 1.05 1.14 2.81

Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
5.9 51.2 4.65 36.00 3.85 27.66 3.05 20.42
6.0 52.6 4.70 36.56 3.90 28.15 3.10 20.84
6.1 53.9 4.75 37.12 3.95 28.64 3.15 21.26
6.2 55.3 4.80 37.69 4.00 29.14 3.20 21.69
6.3 56.7 4.85 38.26 4.05 29.64 3.25 22.12
6.4 58.1 4.90 38.83 4.10 30.15 3.30 22.56
6.5 59.5 4.95 39.41 4.15 30.66 3.35 23.00
6.6 60.3 5.00 39.99 4.20 31.17 3.40 23.45
6.7 62.4 5.1 41.2 4.25 31.69 3.45 23.90
6.8 63.9 5.2 42.4 4.30 32.22 3.50 24.36
6.9 65.3 5.3 43.6 4.35 32.74 3.55 24.82
7.0 66.8 5.4 44.8 4.40 33.28 3.60 25.28
7.1 68.4 5.5 46.1 4.45 33.81 3.65 25.75
7.2 69.9 5.6 47.3 4.50 34.35 3.70 26.22
7.3 71.5 5.7 48.6 4.55 34.90 3.75 26.69
7.4 73.0 5.8 49.9 4.60 35.45 3.80 27.17
הלבט 2.13.4.3 ) ךשמה (
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
17.4 317.0 13.3 196.3 10.4 128.2 7.5 74.6
17.6 323.7 13.4 198.9 10.5 130.3 6.7 76.2
17.8 330.4 13.5 201.5 10.6 132.5 7.7 77.9
18.0 337.1 13.6 204.1 10.7 134.6 7.8 79.5
18.2 344.0 13.7 206.8 10.8 136.8 7.9 81.2
18.4 350.9 13.8 209.4 10.9 138.9 8.0 82.8
18.6 357.8 13.9 212.1 11.0 141.1 8.1 84.5
18.8 364.9 14.0 214.8 11.1 143.3 8.2 86.2
19.0 372.0 14.1 217.6 11.2 145.6 8.3 88.0
19.2 379.2 14.2 220.3 11.3 147.8 8.4 89.7
19.4 386.4 14.3 222.1 11.4 150.1 8.5 91.5
19.6 393.7 14.4 225.8 11.5 152.3 8.6 93.3
19.8 401.1 14.5 228.6 11.6 154.6 8.7 95.1
20.0 408.6 14.6 231.4 11.7 156.9 8.8 96.9
20.2 416.1 14.7 234.3 11.8 159.3 8.9 98.7
20.4 423.7 14.8 237.1 11.9 161.6 9.0 100.6
20.6 431.3 14.9 240.0 12.0 164.0 9.1 102.4
20.8 439.1 15.0 242.8 12.1 166.4 9.2 104.3
21.0 446.9 15.2 248.6 12.2 168.8 9.3 106.2
21.2 454.7 15.4 254.5 12.3 171.2 9.4 108.1
21.4 462.6 15.6 260.5 12.4 173.6 9.5 110.1
21.6 470.6 15.8 266.5 12.5 176.1 9.6 112.0
21.8 478.7 16.0 272.6 12.6 178.5 9.7 114.0
22.0 486.9 16.2 278.7 12.7 181.0 9.8 116.0
22.2 495.1 16.4 284.9 12.8 183.5 9.9 118.0
22.4 503.3 16.6 291.2 12.9 186.0 10.0 120.0

16.8 297.6 13.0 188.6 10.1 122.2

17.0 304.0 13.1 191.1 10.2 124.1

17.2 310.5 13.2 193.7 10.3 126.1

הלבט 2.13.4.4 – תינטלומיסה הקיפסה Qt םירישכמו תועובק יזרב לש
תכשמתמ הכירצ ילעב םניאש מ ינינבב רחס - םינוינקו תויונח
תוקיפסל ∑Qb מ תונטק – 20.00 תא עובקל שי הינשל רטיל Qt יפל ןולמ יתב – הלבט 2.13.4.3
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
11.7 216.5 7.8 89.3 4.95 39.57 3.00 20.00
11.8 220.9 7.9 91.6 5.00 40.20 3.05 20.39
11.9 225.4 8.0 94.0 5.05 40.84 3.10 20.78
12.0 229.9 8.1 96.4 5.10 41.50 3.15 21.18
12.1 234.5 8.2 98.8 5.15 42.15 3.20 21.58
12.2 239.2 8.3 101.3 5.20 42.82 3.25 21.99
12.3 243.9 8.4 103.9 5.25 43.49 3.30 22.41
12.4 248.8 8.5 106.4 5.30 44.17 3.35 22.83
12.5 253.6 8.6 109.1 5.35 44.86 3.40 23.25
12.6 258.6 8.7 111.7 5.40 45.56 3.45 23.68
12.7 263.6 8.8 114.5 5.45 46.26 3.50 24.12
12.8 268.7 8.9 117.2 5.50 46.98 3.55 24.56
12.9 273.8 9.0 120.0 5.55 47.70 3.60 25.01
13.0 279.1 9.1 122.9 5.60 48.43 3.65 25.47
13.1 284.3 9.2 125.8 5.65 49.16 3.70 25.93
13.2 289.7 9.3 128.8 5.70 49.91 3.75 26.40
13.3 295.2 9.4 131.8 5.75 50.66 3.80 26.87
13.4 300.7 9.5 134.9 5.80 51.42 3.85 27.35
13.5 306.3 9.6 138.0 5.85 52.19 3.90 27.84
13.6 312.0 9.7 141.2 5.90 52.97 3.95 28.33
13.7 317.7 9.8 144.4 5.95 53.76 4.00 28.83
13.8 323.5 9.9 147.7 6.00 54.55 4.05 29.33
13.9 329.4 10.0 151.0 6.1 56.2 4.10 29.84
14.0 335.4 10.1 154.4 6.2 57.8 4.15 30.36
14.2 348 10.2 157.9 6.3 59.5 4.20 30.88
14.4 360 10.3 161.4 6.4 61.2 4.25 31.42
14.6 373 10.4 164.9 6.5 63.0 4.30 31.95
14.8 386 10.5 168.5 6.6 64.8 4.35 32.50
15.0 400 10.6 172.2 6.7 66.6 4.40 33.05
15.2 414 10.7 175.9 6.8 68.5 4.45 33.61
15.4 428 10.8 179.7 6.9 70.4 4.50 34.17
15.6 442 10.9 183.6 7.0 72.3 4.55 34.74
15.8 457 11.0 187.5 7.1 74.3 4.60 35.32
16.0 472 11.1 191.4 7.2 76.3 4.65 35.90
16.2 488 11.2 195.5 7.3 78.4 4.70 36.50
16.4 504 11.3 199.5 7.4 80.5 4.75 37.10

11.4 203.7 7.5 82.6 4.80 37.70

11.5 207.9 7.6 84.8 4.85 38.32

11.6 212.2 7.7 87.0 4.90 38.94
הלבט 2.13.4.5 – תינטלומיסה הקיפסה Qt םירישכמו תועובק יזרב לש
תכשמתמ הכירצ ילעב םניאש תואירב תודסומ - תואפרמ
תוקיפסל ∑Qb מ תונטק – 20.00 שי הינשל רטיל תא עובקל Qt יפל ןולמ יתב – הלבט 2.13.4.3
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
11.4 299.3 7.6 145.4 4.90 62.00 3.00 20.00
11.5 303.9 7.7 149.0 4.95 63.32 3.05 20.88
11.6 308.5 7.8 152.5 5.00 64.64 3.10 21.78
11.7 313.1 7.9 156.1 5.05 65.97 3.15 22.70
11.8 317.7 8.0 159.8 5.10 67.31 3.20 23.62
11.9 322.3 8.1 163.4 5.15 68.66 3.25 24.56
12.0 327.0 8.2 187.1 5.20 70.02 3.30 25.51
12.1 331.7 8.3 170.8 5.25 71.39 3.35 26.48
12.2 336.4 8.4 174.6 5.30 72.77 3.40 27.45
12.3 341.2 8.5 178.3 5.35 74.16 3.45 28.44
12.4 345.9 8.6 182.1 5.40 75.55 3.50 29.44
12.5 350.7 8.7 186.0 5.45 76.96 3.55 30.46
12.6 355.5 8.8 189.8 5.50 78.37 3.60 31.48
12.7 360.4 8.9 193.7 5.55 79.80 3.65 32.52
12.8 365.2 9.0 197.6 5.60 81.23 3.70 33.57
12.9 370.1 9.1 201.6 5.65 82.67 3.75 34.63
13.0 375.0 9.2 205.5 5.70 84.12 3.80 35.70
13.1 379.9 9.3 209.5 5.75 85.58 3.85 36.78
13.2 384.9 9.4 213.5 5.80 87.05 3.90 37.88
13.3 389.8 9.5 217.6 5.85 88.53 3.95 38.98
13.4 394.8 9.6 221.7 5.90 90.01 4.00 40.10
13.5 399.9 9.7 225.8 5.95 91.51 4.05 41.23
13.6 404.9 9.8 229.9 6.00 93.01 4.10 42.37
13.7 409.9 9.9 234.0 6.1 96.0 4.15 43.51
13.8 415.0 10.0 238.2 6.2 99.1 4.20 44.68
13.9 420.1 10.1 242.4 6.3 102.2 4.25 45.85
14.0 425.3 10.2 246.6 6.4 105.3 4.30 47.03
14.2 436 10.3 250.9 6.5 108.5 4.35 48.22
14.4 446 10.4 255.2 6.6 111.7 4.40 49.42
14.6 456 10.5 259.5 6.7 114.9 4.45 50.63
14.8 467 10.6 263.8 6.8 118.2 4.50 51.86
15.0 478 10.7 268.2 6.9 121.5 4.55 53.09
15.2 488 10.8 272.5 7.0 124.8 4.60 54.33
15.4 499 10.9 277.0 7.1 128.2 4.65 55.59
15.6 510 11.0 281.4 7.2 131.6 4.70 56.85

11.1 285.8 7.3 135.0 4.75 58.12

11.2 290.3 7.4 138.4 4.80 59.41

11.3 294.8 7.5 141.9 4.85 60.70
הלבט 2.13.4.6 – תינטלומיסה הקיפסה Qt םירישכמו תועובק יזרב לש
תכשמתמ הכירצ ילעב םניאש ךוניח ינינבב – ליג לעמ םידליל ךוניח ינקתימ 6 , הניל אלל
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
ל רטילב הינש
Qt
הינשל רטילב
∑Qb
הינשל רטילב
6.80 22.92 3.95 6.72 2.00 2.15 0.05 0.05
6.90 23.92 4.00 6.89 2.05 2.22 0.10 0.10
7.00 25.00 4.05 7.07 2.10 2.30 0.15 0.15
7.10 26.15 4.10 7.24 2.15 2.38 0.20 0.20
7.20 27.38 4.15 7.42 2.20 2.46 0.25 0.25
7.30 28.70 4.20 7.61 2.25 2.54 0.30 0.30
7.40 30.12 4.25 7.79 2.30 2.63 0.35 0.35
7.50 31.64 4.30 7.98 2.35 2.71 0.40 0.40
7.60 33.28 4.35 8.18 2.40 2.80 0.45 0.45
7.70 35.06 4.40 8.37 2.45 2.89 0.50 0.50
7.80 36.98 4.45 8.57 2.50 2.98 0.55 0.55
7.90 39.06 4.50 8.78 2.55 3.08 0.60 0.60
8.00 41.33 4.55 8.99 2.60 3.17 0.65 0.65
8.10 43.79 4.60 9.20 2.65 3.27 0.70 0.70
8.20 46.49 4.65 9.41 2.70 3.37 0.75 0.75
8.30 49.44 4.70 9.63 2.75 3.48 0.80 0.80
8.40 52.68 4.75 9.85 2.80 3.58 0.85 0.85
8.50 56.25 4.80 10.08 2.85 3.69 0.90 0.90
8.60 60.20 4.85 10.31 2.90 3.80 0.95 0.95
8.70 64.57 4.90 10.54 2.95 3.91 1.00 1.00
8.80 69.44 4.95 10.78 3.00 4.03 1.05 1.05
8.90 74.89 5.00 11.02 3.05 4.15 1.10 1.10
9.00 81.00 5.10 11.51 3.10 4.27 1.15 1.15
9.10 87.89 5.20 12.02 3.15 4.39 1.20 1.20
9.20 95.70 5.30 12.54 3.20 4.51 1.25 1.25
9.30 104.60 5.40 13.08 3.25 4.64 1.30 1.30
9.40 114.80 5.50 13.64 3.30 4.77 1.35 1.35
9.50 126.56 5.60 14.22 3.35 4.91 1.40 1.40
9.60 140.24 5.70 14.81 3.40 5.04 1.45 1.45
9.70 156.25 5.80 15.42 3.45 5.18 1.50 1.50
9.80 175.17 5.90 16.05 3.50 5.32 1.55 1.56
9.90 197.75 6.00 16.70 3.55 5.47 1.60 1.62
10.00 225.00 6.10 17.37 3.60 5.61 1.65 1.68
10.10 258.29 6.20 18.05 3.65 5.76 1.70 1.74
10.20 299.56 6.30 18.76 3.70 5.91 1.75 1.80
10.30 351.56 6.40 19.48 3.75 6.07 1.80 1.87
10.40 418.39 6.50 20.25 3.80 6.23 1.85 1.94
10.50 506.25 6.60 21.08 3.85 6.39 1.90 2.01

6.70 21.97 3.90 6.55 1.95 2.08
הלבטב בוקנה ךרעה לע הלעת אל היתש ימל תרנצב המירזה תוריהמ 2.13.5 .
הלבט 2.13.5 – היתש ימ תרנצב תילמיסקמ המירז תוריהמ
2.13.5 המירז תוריהמ
תילמיסקמ
ירטק תעיבקל
תרנצ

המירז תוריהמ
תילמיסקמ
תרנצה רטוק תרנצה םוקימ ןינב גוס
הינשל רטמ מ " מ
1.5 רטוק לכב
ירדחב םיתורש ,
וכו םיחבטמ '
1.5
90 ≤
1.7
90 >
תרנצו תישאר תרנצ
םוחתב םיריפב
םיידועייה םיחטשה
2.0
90 ≤
2.5
90 >
תישאר תרנצ
םניאש םיחטשב
םינוינחכ םיידועי ,
תורשו תונוכמ ירדח

םירוגמ ינינב , ןוסכא
םירוגמל אלש – יתב
ןולמ , תואירב תודסומ
– םילוח יתב , םינינב
שערל םישיגרה
2.0
90 ≤
2.5
90 >
םירוזאה לכב
ינינב םידרשמ , רחסמ ,
םניאש םינינבו הישעת
שערל םישיגר

םימח םימ תקפסה 2.14

2.14.1.1 קלח וא ןינב לכב תועובקל םימח םימ תקפסה תכרעמ ןיקתהל שי
ףיעס תושירד יפל ונממ 3.6 .
2.14.1.2 ףיעס תוארוהמ ןינב רוטפל יאשר היהי סדנהמה 2.14.1.1 םימעטמ
ןינבב שומישה יפואל םיעגונה םידחוימ .
2.14.1.3 םימחה הכירצה ימ תכרעמב םימחה םימה תרוטרפמט רורחס אלל ,
לע הלעת אל
0
c 55 .
2.14.1.4 תררחוסמ םימח הכירצ ימ תכרעמב םימחה םימה תרוטרפמט , אל
מ דרת -
0
c 55 רגואל הרזחה תדוקנב .
2.14.1.5 שיגר היסולכואל םינינבב אצומה תודוקנב םימחה םימה תרוטרפמט ה
לע הלעת אל
0
c 45 .
2.14.1 תקפסה תבוח
םימח םימ
תלבגהו
הרוטרפמט
םימח םימ תוכרעמב תרנצה , הירזבאו הדודיב , םימל ץחל ילכמו םומיח ירישכמ
םהירזבאו הריגאו םומיחל םימח , םיילארשיה םינקתה תושירדל םאתהב ויהי
םהיפל ונקתויו םימיאתמה .
2.14.2 המאתה
תושירדל
םינקתה
םיילארשיה
ףורצ וא ןלהל תוטרופמה תוכרעמה תחא תועצמאב היהת םימח םימ תקפסה
ןהלש :
2.14.3 תוכרעמ
םימ תקפסה
םימח
2.14.3.1 םיפיעס תושירד יפל תירלוס תכרעמ 2.14.7 , 2.14.8 תבוחל ףופכו
הלא םיפיעסב טרופמכ וזכ תכרעמ לש הנקתהה .2.14.3.2 חמ וניאש ןינבמ קלח וא םירוגמ ןינבב הריד לכל םידרפנ םימ יממ
םירוגמ ןינב , םיאבה םיעצמאהמ דחאב םיממוחמה :
) א ( הבועמ ינממחפ זג תועצמאב - ףיעס תושירד יפל 2.14.9 .
) ב ( למשח תועצמאב – ףיעס תושירד יפל 2.14.5 .

2.14.3.3 ב הריד לכל וא העובק לכל םידרפנ םיידימ םימ יממחמ םירוגמ ןינב ,
םירוגמ ןינב וניאש ןינבמ קלח וא , םיעצמאהמ דחאב םיממוחמה
םיאבה :
) א ( הבועמ ינממחפ זג תועצמאב - ףיעס תושירד יפל 2.14.9 .
) ב ( למשח תועצמאב – ףיעס תושירד יפל 2.14.6 .

2.14.3.4 ףיעס תושירד יפל תיזכרמ םימח םימ תקפסה תכרעמ 2.14.10 .
ימ תקפסה תוכרעמב ףיעסב תוטרופמה הלא טעמל םימח ם 2.14.3.3 ונקתוי
םימח םימ תריגאל ץחל ילכמ . ןלהל טרופמכ היהי ץחלה ילכמ חפנ :
2.14.4 ץחל ילכמ
םימ תריגאל
םימח
2.14.4.1 םירוגמ ןינבב , תואבה תויורשפאהמ תחאב :
) א ( חפנב הלשמ םימח םימ תריגאל ץחל לכמ אהי רויד תדיחי לכל
ןמקלדכ :
) 1 ( תב דחא רדח – 60 תוחפל רטיל .
) 2 ( םירדח השולש וא םיינש תב – 120 תוחפל רטיל .
) 3 ( םירדח השולשל לעמ תב – 150 תוחפל רטיל .
) ב ( קפסל לגוסמה חפנב רוידה תודיחי לכל ףתושמ הריגאל ץחל לכמ
ףיעס יפל תושרדנה תוינטלומיסה תוקיפסה תא 2.13 .

2.14.4.2 םירוגמ ןינב וניאש ןינבב , ןהלש ףורצ וא תואבה תויורשפאהמ תחאב :
) א ( תונח ןוגכ ןינבה לש תדרפנ הדיחי לכל , וכו דרשמ ' – ץחל לכמ
הלשמ הריגאל .
) ב ( ןינבמ קלח לכלש יאנתבו ןינבה לכל ףתושמ הריגאל ץחל לכמ
דרפנ םימח םימ הנומ ןקתוי תדרפנ תולעבב אצמנה . לכמ חפנ
מיסה תוקיפסה תא קפסל לכוי הריגאל ץחלה תושרדנה תוינטלו
ףיעס יפל 2.13 .ילמשח םימ םמחמ ) ןלהל – םמחמה ( םינינבב םימח םימ לש הקפסאל דעוימה ,
תילמשח יוביג תכרעמ םע תירלוס תכרעמל הריגאל ץחל לכמ תוברל , ןקתוי
הלא תוארוהל םאתהב :
2.14.5.1 ילילג לכמ ליכי םמחמה , ץחלב לעופה סופיטמ , למשחב ןוזינה ,
תל םיאתיו הלא םיאנ :
) א ( דע וחפנש םימ םמחמ 300 ירדל םיאתי רטיל ןקתה תוש
ילארשיה , ת " י 69 , קלח 1
) 11 (
: " םיילמשח םימ יממחמ : םיממחמ
ימרת דודיבו יטטסומרת תוסיו ילעב ."
) ב ( לע הלוע וחפנש םימ םמחמ 300 יאתי רטיל ןקתה תושירדל ם
ילארשיה , ת " י 962
) 12 (
: םייזכרמ םיילמשח םימ יממחמ – כ ילל
תוחיטב ; םימ לכימ ."
) ג ( מ תחפי אל םמחמה לש ילנימונה הדובעה ץחל - 8 רב ;
) ד ( ירדל םיאתי םמחמה תנקתהל בחרמה ילארשיה ןקתה תוש , ת " י
69 , קלח 1
) 11 (
.
2.14.5 םימ יממחמ
םיילמשח
2.14.5.2 םירקה םימה תקפסה רוניצב ובכרויש םירזבאב דייוצי םמחמה
םמחמל , םימה תמירז ןוויכב , ןלהלכ רדסה יפל :
) א ( קיספמ םותסש .
) ב ( ינוויכ דח םותסש .
) ג ( ףיעס תושירד יפל תוחיטב םותסש 2.14.12 .
) ד ( ףיעס תושירד יפל רוגס תוטשפתה לכמ 2.14.13 .
) ה ( דע לש הדידמ חווטב ץחל דמ 16 רב .

2.14.5.3 לע הלוע וחפנש םמחמ 300 הרוטרפמט דמב דייוצי רטיל ) רטמומרת (
ןקתויש םמחמה הבוג לש ןוילעה שילשה םוחתב הדידמ סיכ ךותב .

2.14.5.4 תושירדל םיאתי םימחהו םירקה םימה תרנצל םמחמה רוביח
תואבה :
) א ( םירקה םימה תרנצל םמחמה תא תרבחמה תרנצה רטוק
םמחמה אצומו אובמ רטוקמ ןטקי אל םימחהו .
) ב ( דבלב םיינקת םירזבאב היהי םמחמל תרנצה ירוביח .

2.14.5.5 םמחמ לש אצומב , לע תולעל הלולע םימה תרוטרפמט ובש
0
c 55
תולעמ , תררחוסמ הנניאש תכרעמב , תא וליבגי רשא םיעצמא וטקני
ל םיקפוסמה םימחה םימה תרוטרפמט -
0
c 55 תושירד יפל תולעמ
ףיעס 2.14.1.3 ילארשיה ןקתהו , ת " י 1205.1
) 7 (
. תררחוסמ תכרעמבו
הלעת אל םימה תרוטרפמט לע 60 דודהמ האיציה תדוקנב תולעמ
ילארשיה ןקתב טרופמכ , ת " י 1205.1
) 7 (
.

2.14.5.6 םמחמה לש םירזבאה תכרעמל החונ השיג חטבות .
____________________________
) 11 ( י " נשתה פ " ט , מע ' 3215 .
) 12 ( י " פ לשתה " ז , מע ' 1163 .ה תושירדל ומיאתי למשחב םיממוחמה םיידימ םיממחמ ילארשיה ןקת , ת " י
1191
) 13 (
" : חמ מ םיידימ םיילמשח םימ ימ " , םיפיעס תושירדלו 2.14.5.2 ) א ( דע ) ג ( ,
2.14.5.4 , 2.14.5.5 ו - 2.14.5.6 .
2.14.6 םימ יממחמ
םיידימ
םיממוחמה
למשחב

2.14.7.1 תקפסאל תירלוס תכרעמ ןקתות תומוק בר ןינב וניאש םירוגמ ןינבב
םימח םימ .
2.14.7.2 הדעוה תירלוס תכרעמ תנקתה תבוחמ רוטפל תיאשר תימוקמה
הינבה תונקתב םיטרופמה םיאנתה םימייקתמ םהב םירקמב .
2.14.7.3 םימ םומיחל היגרנא קפסל ידכ יוביג תכרעמ ןקתות תירלוס תכרעמב
וז הרטמל קיפסמ וניא שמשה תנירק רוקמ םהבש םירקמל .
2.14.7 תוכרעמ
תוירלוס - תבוח
הנקתה
ס תכרעמ יאתת תירלו ילארשיה ןקתה תושירדל ם , ת " י 579
) 14 (
: תוכרעמ
םימ םומיחל תויראלוס " ויקלח לע .
2.14.8 תירלוס תכרעמ
המאתה תבוח
ןקתל
ילארשיה ןקתה תושירדל ומיאתי הבועמ ינמימחפ זגב םיקסומה םימ יממחמ ,
ת " י 1296
) 15 (
" הבועמ ינמימחפ זגב םיקסומה יתיב שומישל םימ יממחמ "
ירדלו תואבה תוש :
2.14.9.1 דייוצמהו היתש ימ םומיחל דעוימה החותפ תכרעמב םימ םמחמ
הריגאל ץחל לכמב ) הריגא םע םמחמ ( ףיעס תושירדל םיאתי
2.14.11.3 .
2.14.9.2 ףיעס תושירדל םיאתי היתש ימ םומיחל דעוימה ידיימ םימ םמחמ
2.14.11.4 .
2.14.9.3 םגו הקסהל םימ םומיחל דעוימה םימ םמחמ היתש ימ םומיחל
םיפיעס תושירדל םיאתי 2.14.11.1 ו - 2.14.11.3 .
2.14.9.4 היתש ימ םומיחל םגו הקסהל םימ םומיחל דעוימה ידיימ םימ םמחמ
םיפיעס תושירדל םיאתי 2.14.11.1 ו - 2.14.11.4 .
2.14.9 חמ מ םימ ימ
זגב םיקסומה
ינמימחפ
הבועמ
שירדל םיאתת תיזכרמ םימח םימ תקפסה תכרעמ תואבה תו :
2.14.10.1 ףיעס תושירדל ומיאתי הריגאל ץחלה ילכמ 2.14.4 .
2.14.10.2 ףיעס תושירדל ומיאתי תוחיטבה יעצמא 2.14.11 .
2.14.10.3 ל םיאתת רוגס לגעמב םוח תכלוה תכרעמ ילארשיה ןקתה תושירד ,
ת " י 1205.8
) 16 (
" : םתקידבו האורבת ינקתימ תנקתה – תוכרעמ
םימב םוח תכלוהל ."
2.14.10 תקפסה תכרעמ
תיזכרמ םימ


____________________________
) 13 ( י " פ סשתה " א , מע ' 3220 .
) 14 ( י " פ סשתה " ז , מע ' 203 ; י " פ נשתה " ז , מע ' 5418 ; י " פ שתה ס " ב , מע ' 2413 ; י " פ נשתה " ח , מע ' 3804 .
) 15 ( י " פ נשתה " א , מע ' 3881 .
) 16 ( י " נשתה פ " ט , מע ' 1936 .סא תכרעמב ןלהלכ תוחיטב יעצמא ונקתוי םימח םימ תקפ :
2.14.11.1 הקסה ימ תקפסה רוקמ הווהמה רוגס לגעמב תכרעמ לעב ןקתימב
םימח םימ םומיחל :
) א ( ףיעסב טרופמה לכ 2.14.5.2 .
) ב ( יביכר לש רתויב ךומנה ילנימונה הדובעה ץחלל ץחל ןיטקמ
ןקתימה .
2.14.11 תוחיטב יעצמא
תכרעמב
םימ תקפסא
ימח ם
2.14.11.2 יוביג םע תירלוס תכרעמל הריגאל ץחל לכמו ילמשח םימ םמחמב
ילמשח , ףיעסב טרופמה לכ 2.14.5 .

2.14.11.3 תיזכרמ םימח םימ תקפסה לש החותפ תכרעמב :
) א ( ץחלהמ תחפי אל הריגאל ץחלה ילכמ לש ילנימונה הדובעה ץחל
מ תוחפ אלו תישארה םימה תקפסא תכרעמכ ילמיסקמה - 8 רב .
) ב ( םיפיעסב טרופמה לכ 2.14.5.2 , 2.14.5.3 , 2.14.5.5 ו - 2.14.5.6 .
) ג ( תחפי אל תכרעמב תרנצהו הריגאל ץחלה ילכמ ירוביח רטוק
םימח םימל תישארה הקפסהה תרנצ רטוקמ .

2.14.11.4 םיידימ םיממחמ תועצמאב םימח םימ תקפסה לש החותפ תכרעמב :
) א ( ה ובש גוסמ םה םיממחמה םא תמייקש תעב קר לעפומ םומיח
המירז ) םיידימ םיממחמ :(
) 1 ( ףיעס תושירד 2.14.5.2 הנשמ יפיעס ) א ( דע ) ג ( ו - ) ה .(
) 2 ( םיפיעס תושירד 2.14.5.3 , 2.14.5.4 ו - 2.14.5.6 .
) 3 ( קספה חטבות איה םימה תרוטרפמטשכ םומיחה ת
0
c 55 וא
רתוי .
) ב ( ותב לעפומ םומיחה ובש גוסמ םה םיממחמה םא ץחלה לכמ ך
טטסומרת יפל הריגאל ) הריגא יממחמ ( , ףיעס תושירד לכ ולוחי
2.14.5 .


2.14.12.1 הז קרפב שרדנ אוה םהב תוכרעמב ןקתוי תוחיטב םותסש .
2.14.12.2 הלבטב טרופמכ היהי תוחיטבה םותסש לש ילמינימה ורטוק
2.14.12.2 .
2.14.12 ימותסש
תוחיטבהלבט 2.14.12.2 – תוחיטב םותסש לש ילמינימה ורטוק

תוחותפ תוכרעמב
לש םמחמ חפנב :
רוגס לגעמב תוכרעמב
תוירלוס תוכרעמבו
לש קפסה דע תורוגס :
רטוק
אצומה
רטוק
אובמה
םירטיל וליק - תוירולק
העשל
וליק -
טאוו
מ " מ מ " מ
דע 200 45,000 50 25 16
מ - 200 דע 1000
) 1 (
90,000 100 32 25
מ - 1001 דע 5000 175,000 200 40 32
לעמ 5000 300,000 350 50 40

רעה ה :
) 1 ( חפנב םמחמב 240 דע 300 רטיל , ימותסש ינש ןיקתהל רתומ
לש אובמ רטוקב תוחיטב 16 מ " תוחיטב םותסש םוקמב מ
לש אובמ רטוקב 25 מ " מ .

2.14.12.3 ילמינימה ורטוק וא רוגס לגעמב תכרעמב תוחיטבה םותסש לש
תירלוס תכרעמב , לעמ קפסההש 350 וליק - לעמ וא טאוו 300,000
וליק - העשל תוירולק , קפסהו םימה חפנ יפל יסדנה בושיחב עבקי
םומיחה .

2.14.12.4 לש אובמ רטוקל דע תוחיטב םותסש 25 מ " יפל הנרבממ לעב היהי מ
ה ןקת ה ילארשי , ת " י 1964
) 17 (
: תוחיטב םותסשו תוחיטב םותסש
דח םותסש םע בלושמ - ינוויכ ."

2.14.12.5 ףיעס תושירד יפל ףיקע םיחולד רוניצל רבוחי תוחיטבה םותסש אצומ
4.8 .


2.14.13.1 הז קרפב שרדנ אוה םהב תוכרעמב ןקתוי תוטשפתה לכמ .
2.14.13.2 ל דעוימה חפנ ללוכה רוגס סופיטמ היהי תוטשפתה לכמ חפנו םימ
יטרניא זג וא ריואל דעוימה . ע ודרפוי םיחפנה ינש " ןולב וא הנרבממ י
שימג רמוחמ .
2.14.13.3 ריואה חפנו םימה חפנ םוכס אוה תוטשפתהה לכמ לש ילנימונה חפנה
יטרניאה זגה וא .
2.14.13.4 תואלבטב טרופמכ היהי תוטשפתה לכמ לש ילמינימה ילנימונה חפנה
2.14.13.4 ) א ( ו - 2.14.13.4 ) ב .(
2.14.13 ילכמ
תוטשפתה


____________________________
) 17 ( י " פ סשתה " ב , מע ' 2505 .
הלבט 2.14.13.4 ) א ( – תוטשפתה ילכמ לש ילמינימ ילנימונ חפנ
החותפ תכרעמב


תוטשפתה לכמ ינותנ

ריואה ץחל
זגה וא
לש ילנימונ הדובע ץחל
תוטשפתה לכמ
) 2 (

נימונ חפנ יל
ילמינימ
חפנ
םמחמה
) 1 (

רב רב רטיל רטיל
6.0 8.0 5 דע 30
6.0 8.0 12 מ - 31
דע 60
6.0 8.0 15 מ - 61
דע 80
6.0 8.0 24 מ - 81
דע 120
6.0 8.0 35 מ - 121
דע 200
6.0 8.0 0.18 רטיל לכל
ףסונ

רעה תו :
) 1 ( למשחב םמוחמה םמחמ , הבועמ ינמימחפ זג , הקסה ימ , א היגרנ
רחא םומיח יעצמא לכ וא תירלוס .

) 2 ( ףיעס תושירדל ףופכ 2.14.5.1 ) ג .(
הלבט 2.14.13.4 ) ב ( – תוטשפתה ילכמ לש ילמינימ ילנימונ חפנ
הרוגס תירלוס תכרעמב וא רוגס לגעמב תכרעמב
ילמינימ ילנימונ חפנ
תוטשפתהה לכמ לש
לכל 100 טיל חפנ לש ר
תכרעמב םימה
) 2 ) ( 3 (

זגה וא ריואה ץחל
לכמב
תוטשפתהה
) 1 (

ילנימונ הדובע ץחל
תוטשפתהה לכמ לש
תכרעמהו
) 1 (

רטיל רב רב
21.5 1.5 2.0
13.1 1.5 2.5
9.9 1.5 3.0
24.5 2.0 2.5
14.7 2.0 3.0
10.8 2.0 3.5
28.2 2.5 3.0
16.7 2.5 3.5
12.2 2.5 4.0
30.6 3.0 3.5
18.4 3.0 4.0
13.6 3.0 4.5
33.4 3.5 4.0
17.5 3.5 4.5
14.7 3.5 5.0
36.7 4.0 4.5
21.6 4.0 5.0
15.3 4.0 5.5


רעה תו :
) 1 ( תכרעמה ינותנ יפל .
) 2 ( תירלוס תכרעמב וא רוגס לגעמב תכרעמב ללוכה םימה חפנ
תרנצב תוברל הרוגס , גוס לכמ םיממחמ , םיירלוס םיטלוק וכו ' .

) 3 ( לע ססובמ תוטשפתהה לכמ לש ילמינימה ילנימונה חפנה
לש תילמיסקמ םימ תרוטרפמט 90 תולעמ . תונוש תורוטרפמטל
מ - 90 תולעמ , םימדקמב הלבטה תושירד תא ליפכהל שי
םיאבה :

50 55 60 65 70 75 80 85 95
רוטרפמט
הדובע ת
תילמיסקמ
0.34 0.40 0.47 0.55 0.63 0.71 0.80 0.84 1.10 םדקמ

2.14.13.5 היהי אל ילנימונה םחפנ םוכסש תוטשפתה ילכמ רפסמ ןיקתהל רתומ
הלא תואלבטב טרופמהמ תוחפ .

םימ זובזב תעינמ 2.15

2.15.1.1 םימ זובזב ענמיש ןפואב ןנכות םא אלא יאורבת ןקתמ ןקתוי אל
הכלהכ ויוקנו ותלעפהל תילמינימ םימ תומכ שרדיתו .
2.15.1.2 םירזבאב שמתשהל רוסא , םיזרב , הפיטשו הנקתה תוטישו םירישכמ
םימ זובזבל םימרוגה .
2.15.1 זובזב רוסיא
םימ
םימב ןוכסחל , ןלהל טרופמכ םימ יכסוח םירזבא ןינבב ונקתוי :
2.15.2.1 םיילארשיה םינקתב טרופמכ יתומכ וד החדה לכימ , ת " י 851
) 18 (
:
" הלסאל החדה לכמ " ת וא " י 1385
) 19 (
" : יתבל הבישי תולסא - אסכ
דומצ החדה לכמ תולעב ימרק רמוחמ ."
2.15.2.2 י חלקמ וא חלקמ שאר ילארשיה ןקתב טרופמכ ד , ת " י 1482
) 20 (
:
" םיחלקמ – די חלקמו חלקמ שאר " , ליבגמ וא הקיפס תסו םע
יפס ןקתב טרופמכ הק ת ילארשיה " י 1483
) 21 (
" : הקיפס יתסו ."
2.15.2.3 םיזרב ילעב יטמוטוא הריגס ילארשיה ןקתב טרופמכ ת , ת " י 5124
) 22 (
:
" תיטמוטוא הריגס ילעב תיב יזרב ."
2.15.2.4 יזרב ם תיטמוטוא הריגסו החיתפ ילעב קתב טרופמכ ילארשיה ן , ת " י
5120
) 23 (
" : תיטמוטוא הריגסו החיתפ לעב תיב זרב ."
2.15.2.5 ירויכל בוברע יזרב וא םיזרב תוללוס וא םיטמוטוא םיזרב תסו םע ם
הקיפס ליבגמ וא הקיפס םיילארשיה םינקתב טרופמכ , ת " י 1317
) 24 (
:
" תכתממ םיזרב תללוס " תו " י 1347
) 25 (
" : תידי לעב תכתממ בוברע זרב
תחא הלעפה ."
2.15.2 םירזבא תנקתה
םימ יכסוח

____________________________
) 18 ( י " פ סשתה " ו , מע ' 2517 .
) 19 ( י " פ סשתה " ג , מע ' 3520 .
) 20 ( י " פ סשתה " ג , מע ' 1537 .
) 21 ( י " פ סשתה " ג , מע ' 1537 .
) 22 ( י " פ סשתה " ג , מע ' 3868 .
) 23 ( י " פ סשתה " ה , מע ' 4190 .
) 24 ( י " פ נשתה " ט , מע ' 719 .
) 25 ( י " פ סשתה " ו , מע ' 4589 .

2.15.3.1 םימח םימ תקפסה תכרעמב םימ זובזב עונמל ידכב , טוקנל שי
ורחסל םיעצמאב לכב םומיחה רוקמ ךרד תרנצה תכרעמב םימה ר
רשאכ הרקמ :
) א ( הכירצה תדוקנו םימחה םימה תקפסה רוקמ ןיב שורפה ךרואה
לע הלוע רתויב תקחורמה 25 רטמ .
) ב ( יפל ררחוסמ םימח םימ רוניצמ תופעתסה לש שורפה ךרואה
ףיעס ) א ( לע הלוע ליעל 15 רטמ .
2.15.3.2 יהת תילמינימה רורחסה תקיפס ה :

t
V
Q
3
=
Q – העשל רטילב הקיפסה
V – רורחסה תרנצ תוברל םימח םימ תקפסהל תרנצה תכרעמ חפנ
םירטילב
t – העש
2.15.3.3 הלבטב טרופמכ היהי רורחסה תורוניצל ילמינימ רטוק 2.15.3.3 :
2.15.3 רורחס
םימ תוכרעמב
תעינמל םימח
םימ זובזב

הלבט 2.15.3.3 - םימח םימ תקפסה תכרעמב רורחס תורוניצ רטוק

רורחסל ילמינימ רוניצ רטוק
םימחה םימה תקפסה תכרעמ
םימה תקפסה רוניצ רטוק
םימחה
מ " מ מ " מ
12 דע 32
20 40
25 50 דע 75
32 90 דע 110
40 1602.15.3.4 םימח םימ תקפסהל תכרעמב , וא תומיוסמ תועשב הכירצ הב ןיאש
מיב םימיוסמ םי , הכירצה תועשב קר רורחסה תא ליעפהל רתומ
יעובש וא ימוי ןמז בצוק תועצמאב ) רמייט .(


תוחיטב ירישכמ 2.16
ימותסש ןיקתהל הבוח ב תוחיט םיאבה םירקמב ץחל יקרופ וא :
2.16.1.1 תוחיטב ימותסש : תכרעמה לש עטק לכב םמחתמה ידי לע םוח רוקמ
ילמשח םומיח ףוגכ , םוח ףילחמ , רעבמ המודכו ע וקתנל ןתינשו " י
הריגס ימותסש .
2.16.1 תנקתה תבוח
ירישכמ
תוחיטב
2.16.1.2 ץחל רמוש וא תוחיטב םותסש : לולע ובש תכרעמה לש עטק לכב
לע תולעל ץחלה ילמיסכמה ץחלה ףיעסב טרופמה 2.11.1 הלקת בקע
איהשלכ .

2.16.1.3 ץחל רמוש וא תוחיטב םותסש : ב ובש תובאשמ לש הקינס וק לכ
ץחל לע הלוע רוגס ףוגמ לומ תובאשמה תלועפ תעב רצונה ץחלה
תרנצה לש רתומה הדובעה , הימותסשו הירזבא .

2.16.1.4 םיזתמ תכרעמ לש הקינס וקב : תושירד יפל ילארשיה ןקתה , ת " י
1596
) 10 (
.

תואבה תושירדל םיאתת תוחיטב ירישכמ תנקתה :
2.16.2.1 מ ןיב חיטבמ אוה התוא תכרעמל תוחיטבה רישכ , םותסש ןקתוי אל
קותינ .
2.16.2 תנקתה ןפוא
ירישכמ
תוחיטב
2.16.2.2 אל ותלועפ תעב םיזתינה םימהש ןפואב זקוני תוחיטבה רישכמ אצומ
הפצהל ומרגי אלו םדאב ועגפי .

2.16.2.3 ףיעס תושירדל םיאתת תוחיטב םותסש תנקתה 2.14.12 .
הל הבוח תלבגהל םיעצמא ןיקת הרוטרפמט םיפיעס תושירד יפל 2.14.1.3 ו -
2.14.5.5 .
2.16.3 מ ליבג
הרוטרפמט
תוחיטב רישכמבו תיטמוטוא הרוטרפמט תוסיו תכרעמב דייוצי םומיח ןקתמ לכ
םיפיעס תושירד יפל 2.16.1 ו - 2.16.2 .
2.16.4 תסוומ
הרוטרפמט
יטמוטוא
ונקתויו ומיאתי תוחיטב ירישכמ םיילארשיה םינקתה יפ לע , ת " י 1205.1
) 7 (
תו " י
579
) 14 (
.
2.16.5 יפ לע הנקתה
ןקתה
הנכה , היתש ימ תקפסה תכרעמ יוטיחו הפיטש 2.17
הנקות וא הנקתוה הנממ קלח לכ וא היתש ימ תכרעמש הרקמ לכב , שי הב עצבל
יוטיחו הפיטש שומישל התסנכה ינפל .
2.17.1 השירד
יוטיחו הפיטשל
כרעמ לש ימ תו
היתש
תושר תויחנהל םאתהב השעת הריגא וא הקיניל דבוכ לכימ לש יוטיחו הפיטש
תואירבה .
2.17.2 יוטיחו הפיטש
םילכמל
ימל םירגאמו
היתש


תושר תויחנה יפל ושעי הירזבאו היתש ימל תרנצ תכרעמ יוטיחו הפיטש
תואירבה .
2.17.3 יוטיחו הפיטש
תרנצ תוכרעמ
היתש ימ
וכ לכמ יוטיח ידי לע ךמסוה וא רשואש ימ ידי לע קר עצובי הריגא וא הקיניל דב
תואירבה תושר .
2.17.4 הכמסה תשירד
יוטיחה עצבמל
ע רשואש חסונב הדועת תרוקבה לע יארחאל רוסמי יוטיחה עצבמ " תושר י
יוטיחה עוציב תרשאמה תואירבה .
2.17.5 יוטיח תדועת
םיטוטרש 2.18
הלבטב םיטרופמה םיטוטרשה 2.18.1 קרפ יפיעסב טרופמה תא ריהבהל םיאב
הז . ףיעסב טרופמכ וניה םדמעמ 1.3.1 .
2.18.1 תמישר
םיטוטרש
הלבט 2.18.1 – םיטוטרש תמישר

טוטרשה םש סמ ' טוטרשה
היתש ימ ןומיסל טוליש 2.3.4.4
םימ תריגאו הקיניל דבוכ ילכממ תויללכ תושירד 2.10
יולימ , כ ילכמ תשילגו הקרה הריגאו הקיניל דבו 2.10 ) א (
דבוכ ילכיממ תובאשמל הקיני תרנצ 2.10.6קרפ יטוטרש ןלהל 2 הלבטב םטורפ רדס יפ לע 2.18.1 : 2.18.2 םיטוטרשה
תפלחה 3 . ב םוקמ קרפ 3 להל " ת – תוברברש תועובק , םידוכלמו םימוסחמ , אובי :
קרפ 3
" קרפ 3 – מו תוברברש תועובק םימוסח
3.1 תוברברש תועובק
תושירד
תועובקמ
תוברברש
3.1.1 קלח רמוחמ םייושע ויהי תוברברש תועובק ינפ , גפוס יתלבו .
תמאתה
ןקתל תועובקה
ילארשי
3.1.2 םירמוחמ ויהי ןהירזבאו תוברברש תועובק ילארשיה ןקתב טרופמכ , ת " י
1205.3
) 26 (
" : םתקידבו תוברברש ינקתמ תנקתה – תוכרעמ תוברברש : תועובק
ןהירזבאו תוברברש ."
יוקינל השיג
תועובק
3.1.3 הייוקינל החונ השיג תרשפאמה הרוצב ןקתות תוברברש תעובק . םהב םירקמב
הפצרב וא ריקב תעגונ העובקה , םימ ימיטא עגמה יחטש ויהי .
הנקתה 3.1.4 םימיאתמה םיילארשיה םינקתה יפ לע ונקתוי ןהירזבאו תוברברש תועובק .
תועובק יאצומ 3.1.5 הלבטב טרופמהמ תחפי אלש לדוגב אצומ היהי תוברברש תעובק לכל 4.12.2 .
תכרעמל רוביח
םיזקנ
3.1.6
3.1.6.1 לעב םוסחמב הדייוצ םא אלא םיזקנה תכרעמל העובק רבוחת אל
ףיעס תושירד יפל םימ םתח 3.2 .
3.1.6.2 ליעל רומאה ףא לע , ש דיחיל הנתשמ רבחל ןתינ תדייוצמ הניא
םימ םתח לעב םוסחמב , ילזונ רמוח ללוכה םוסחמב הדייוצ םא
ךכל דעוימה דחוימ .
3.1.6.3 דחוימ ילזונ רמוח ללוכה םוסחמ תלעב הנתשמב , תיבב תנקתומה
ףיעסב ותרדגהכ ירוביצ ןינבב שומיש 158 קוחל ב , םיעצמאה וחטבוי
הניקתה התקזחאל .
3.1.6.4 מל תועובק רבחל רתומ םימייקתמ םא ףיקע רוביחב םיזקנה תכרע
םיאבה םיאנתה :
) א ( דבלב הצחר תותקשו ירוביצ חבטמ ירויכל .
) ב ( םוסחמב המוסחה זוקינ תלעתל זקוני ףיקעה םיחולדה רוניצ
הפצר .
) ג ( ףיעס תושירדל םיאתי רוביחה 4.8 .
____________________________
) 26 ( י " פ שתה " ס , מע ' 3356 .
הלסא בשומ 3.1.7 הלסא לכל , תיחרזמ הלסאל טרפ , ילארשי ןקת תושירדל םיאתמה בשומ ןקתוי
ת " י 1172
) 27 (
" : הלסאל הסכמו בשומ לש ללכמ " , הלסאל הסכמו בשומ לש לולכמ
ימינפה ודיצב חותפה סופיטמ היהי ירוביצ שומישל הלסא לע ןקותמה בשומ .


3.2 העובק םוסחמ
יללכ 3.2.1 תווהל לוכי העובק םוסחמ רבחתמה דרפנ םוסחמ וא העובקהמ דרפנ יתלב קלח
הילא .
קחרמה 3.2.2 םוסחמ ןקתוי דרפנ ךומס רשפאה לככ העובקה אצומל . ה אצוממ יכנאה קחרמ
לע הלעי אל םוסחמה שלגימ לא העובקה 30 ס " מ .
םתחה קמוע 3.2.3 ) א ( היהי העובק םוסחמ םתח לש ילמינימה וקמוע 5 ס " מ .
) ב ( יופצ םהב תומוקמב ץחל תת , ץחל לע וא , םתח לש ילמינימה קמועה היהי
םוסחמ ה העובק ב לודג - 5 ס " מ יופצה ץחלה לע וא ץחלה תת דמועמ .
השיג
םימוסחמל
3.2.4 ןמקלדכ יוקינל השיג היהת םוסחמ לכל :
3.2.4.1 העובקהמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ םניאש תועובק ימוסחמל , תחאב
תואבה תויורשפאהמ :
) א ( י םוסחמה תעגל ילבמ יוקינ ךרוצל וקורפל תורשפא םע יולג היה
העובקב .
) ב ( יוקינ ךרוצל וקורפ רשפאמה השיג חתפ םע יומס היהי םוסחמה
העובקב תעגל ילבמ .
) ג ( רשפאתתש ךכ הרקבו יוקינ חתפב דייוציו יומס היהי םוסחמה
העובקהמ וא חתפהמ וכרוא לכל השיג .
3.2.4.2 קלח םיווהמה תועובק ימוסחמל העובקהמ דרפנ יתלב , תחאב
תואבה תויורשפאהמ :
) א ( הפצרב וא ריקב עוגפל ילבמ לקנב העובקה קורפ .
) ב ( ךרוא לכל השיג רשפאתתש ךכ הרקבו יוקינ חתפ תנקתה
העובקהמ וא חתפהמ םוסחמה .
3.2.4.3 הפצר ימוסחמל , השיג רשפאי רשא הרקבו יוקינ חתפ תנקתה ידי לע
צמ םוסחמה לש יומסה וקלחל םיזקנה תרנ .


____________________________
) 27 ( י " פ נשתה " ה , מע ' 603 .


3.3 תועובקל שומיש יבחרמו תודימ


השירדה
שומיש בחרמל
3.3.1 שומיש בחרמ חטבוי העובק לכ תיזחב ; םיטנמלא ונקתוי אל שומישה בחרמב
תוריקכ ןינבה לש םיעובק , שמ תורחא תועובק וא שיש יחט . מכ ןכ ו , ירדחב
םיירוביצ םיתוריש , שומישה בחרמ לש הפיפח ךות תועובק ןיקתהל ןיא . תורמל
רומאה , דיחי שמתשמ רובע םיתוריש ירדחל , שומיש יבחרמב הפיפח עצבל ןתינ
תונוש תועובק לש .
בחרמ תדידמ
שומיש ) האר
טוטרש 3.3.3 (
3.3.2
3.3.2.1 ירוחאמש ריקל ליבקמב דדמנ שומיש בחרמ ךרוא העובקה . אל םא
תרחא רמאנ , יצ דכלתי העובקה ריצ םע ךרואה תדימ זכרמ ר , תרתומ
לש היטס 5 ס " מ .
3.3.2.2 בחור שומיש בחרמ רושימהמ דדמנ העובקה תיזח ינפ לש יכנאה
תנקתומ איה וב רדחה ללח ןוויכל . תנקתומ העובקה םהב םירקמב
שיש חטשמב , לש יכנאה רושימהמ שומיש בחרמ בחור דדמי הצק
שישה חטשמ .
תודימ
תוילמינימ
שומיש בחרמל
) םיטוטרש האר
3.3.3 ו -
3.3.3 ) א ((
3.3.3 הלבטב טרופמכ ויהי שומיש בחרמ לש תוילמינימה תודימה 3.3.3 :
הלבט 3.3.3 – תועובקל שומיש יבחרמ לש תוילמינימ תודימ

העובקה בחרמ ךרוא
שומיש
בחרמ בחור
שומיש
ס " מ ס " מ
וב הצחר רויכ דד
) 1 (
75
םירויכ תרושב הצחר רויכ
) 1 (

80
120
ןטק הצחר רויכ
) 2 (
75 75
תיתיזח השיגב חבטמ רויכ
) 1 (
100 100-105
הלסא 80 75
תיחרזמ הלסא 80 75
הדיב 80 75
טבמא
) 3 (
90 75
תיתיזח השיגב תחלקמ
) 4 (
80 75
תיתניפ השיגב תחלקמ 70 75
תדדוב הנתשמ 75
שמ תרושב הנתשמ תונת
60
120תורעה :
) 1 ( לע הלוע וכרואש רויכ וא םילופכ םירויכל 60 ס " בחרמ ךרוא היהי מ
רויכה ךרואכ שומישה ) םירויכה וא ( תפסותב 20 ס " דצ לכמ מ .
) 2 ( הלסא רדח ךותב םקוממה וא םיידי תליטנל שמשמה רויכ .
) 3 ( ל ןתינ םימ ליכהל יושעה טבמאה ללח םוחתבש םוקמ לכב םקמ .


) 4 ( תחלקמ את לש ילמינימ םינפ חטש ) ןוחלקמ ( היהי 0.65 מ " בחורבו ר
מ תחפי אלש ילמינימ - 70 ס " מ .
םיקחרמ
ןיב םיילמינימ
תועובק
תורחא תועובקל
תועובק ןיבו
תוריקל ) האר
טוטרש 3.3.4 (
3.3.4 ותחפי אל תוריקל תועובק ןיבו תורחא תועובקל תועובק ןיב םיקחרמה
הלבטב טרופמהמ 3.3.4 .

הלבט 3.3.4 – תועובק ןיבו תורחא תועובקל תועובק ןיב םיילמנימ םיקחרמ
תוריקל ) סב תודימה " מ (


רויכ
הצחר
) 1 )( 2 )( 8 (

רויכ
הצחר
ןטק
) 1 (

הלסא
) 1 (

הדיב
) 1 (

טבמא
) 3 (

תחלקמ
) 4 (

הנתשמ
) 1 (

ריק
) 5 (

ריק
ירוחאמ
הלסא
) 5 (
רויכ
הצחר
) 1 )( 2 )( 8 (

80 65 65 65 40 40 90 40 120
רויכ
הצחר
ןטק
) 1 (

65 65 65 65 35 40 90 40 100
הלסא
) 1 (
65 65 ---
) 6 (
65 40 40 --- 40
) 7 (
---
הדיב
) 1 (
65 65 65 --- 40 40 --- 40 ---
טבמא
) 3 (
40 40 40 40 --- --- --- --- ---
תחלקמ
) 4 (

40 40 40 40 --- --- --- --- ---
הנתשמ
) 1 (

90 90 --- -- - --- --- 60 40 ---
ריק
) 5 (
40 40 40
) 7 (
40 --- --- 40 --- ---
ריק
ירוחאמ
הלסא
) 5 (

120 100 --- --- --- --- --- --- ---

תורעה :
) 1 ( העובקה ריצמ דדמנ קחרמה .
) 2 ( מ לודג הצחרה רויכ לש ובחור םא - 60 ס " מ , שרפהה רועישב קחרמה לדגי
ןיבו רויכה בחור תיצחמ ןיבש 30 ס " מ .
) 3 ( ינפ הצקמ וא טבמאה םורב טבמאה ןפוד יופיח הצקמ דדמנ קחרמה
טבמאה – טלובה םהיניבמ .
) 4 ( את תא םימחותה הציחמה וא ריקה לש ינוציחה הצקהמ דדמנ קחרמה
תחלקמה בו ה םרדע – הצקמ הרעהב טרופמה תחלקמה את תדימ ) 4 (
הלבטל 3.3.3 .
) 5 ( אל םייפוסה ריקה ינפמ דדמנ קחרמה יופיחה רח .
) 6 ( ףיעסב שרדנל ףופכב דרפנ אתב ןקתות הלסא לכ 3.2 .
) 7 ( לע םא הצחר רויכ ןקתומ ריקה , ל הלבטב םושרה קחרמה לדגוי - 45 ס " מ .
) 8 ( לופכ חבטמ רויכ לע ולוחי אל וז הלבטב םירויכ ןיב םיילמינימה םיקחרמה
ינשל דחא םידומצה חבטמ ירויכ ינש וא .
3.4 הפשא ינחוט
ןחוטל רושיא
הפשא
3.4.1 סדנהמה לש רושיא יפל ןקתוי הפשא ןחוט .
תושירד 3.4.2 ןחוט תושירדל תונעל בייח ןקתויש הפשא ןקת .
השירד
םוסחמל
3.4.3 ל הפשא ןחוט םוסחמ ןקתוי .
3.5 הפצר םוסחמ
םתח 3.5.1 םימ םתח היהי הפצר םוסחמל ףיעסב שרדנכ 3.2.3 העובק םוסחמ יבגל .
רבכמ 3.5.2 רבכמ ןקתוי הפצר םוסחמל ) תשר ( קורפל ןתינה . היהי רבכמב לולחה חטשה
לש ךתחה חטשמ םישילש ינש תוחפל ואצומ .
לדוג 3.5.3 לש ולדוג הפצר םוסחמ תונפל וילעש תוקיפסה יפל עבקי .
אצומ רטוק 3.5.4 מ תחפי אל הפצר םוסחמ לש ואצומ רטוק - 40 מ " מ .
השיגו יוקינ 3.5.5 םוסחמ תולקב ויוקינ תא רשפאמה הנבמ לעב היהי הפצר . הפצרה םוסחמ אובמ
ןמז לכב לקנב וילא עיגהל רשפאש םוקמב עובק אהי .
3.6 םינינבב םיילמינימ םייתאורבת םירודיס
רפסמה
לש ילמינימה
תועובק
םינינבב
3.6.1 ) א ( תוברברש תועובק םיניקתמשכ םינינבב , לכ לש ילמינימה רפסמה אהי
ועובק ת ה תוארוהל םאתהב תוברברש תואלבט 3.6.3.1 דע 3.6.3.14 ) ןלהל –
םיילמינימ םירודיס תואלבט .(
) ב ( סדנהמה יאשר יטרפ ןינבב , םע תוצעייתה רחאל ה תושר תכמסומה ,
תועובק לש רחא רפסמ לע דחוימב תורוהל ב עובקהמ תוברברש תואלבט
םיילמינימ םירודיס ומשריש םידחוימ םימעטמ תאזו .
) ג ( סדנהמה יאשר ירוביצ ןינבב , תושר םע תוצעייתה רחאל תואירבה , תורוהל
תוברברש תועובק לש רחא רפסמ לע דחוימב , ב עובקהמ הנושה תואלבט
םיילמינימ םירודיס תועובקה רפסמב לודג םישנל דעוימה רודמהש דבלבו
םימעטמ תאזו ןינב ותואב םירבגל דעוימה רודמה ןמ וחטשבו ובש
משריש םידחוימ ו .םירודיס
םייאורבת
םיילמינימ
םע םישנאל
ומ תולבג
3.6.2 ) א ( תונקתב שרדנכ ועבקי תולבגומ םע םישנאל םיילמינימ םייאורבת םירודיס
הינבה ןידבש הארוה רדעהבו פמכ ונקתוי הלא םירודיס ןקתב טרו
ילארשיה , ת " י 1918 קלח 3.1
) 28 (
" היונבה הביבסה תושיגנ : ןינבה םינפ –
תושירד תויסיסב ."
) ב ( םידעוימה םייאורבת םירודיס םישרדנ םהב םינינבב תולבגומ םע םישנאל ,
םירודיס ונמי הלא נימה םייאורבתה םירודיסה ןינמב י ןינבה לש םיילמ .

) ג ( דחא םיתוריש את שרדנ ובש םוקמב , תולבגומ םע םישנאל שיגנ את הז היהי .
) ד ( םייק ןיינבב , םירוגמ ןינב ונניאש , םע םישנאל םיתוריש את םייק אל ובש
תולבגומ , שיגנ דחא אתל םיתוריש יאת ינש דחאל ןתינ , ענכושש יאנתב
ןינבב רחא חטש ןובשח לע שיגנ את תונבל תורשפא ןיאש סדנהמה .
םירודיס
םייאורבת
םיילמינימ
םינינבב
3.6.3 להל תוטרופמה םיילמינימ םירודיס תואלבט לע ולוחי תואבה תויחנהה ן :
) א ( תונתשמ תושרדנ הב הלבט לכב , ההז רפסמב תולסא ןמוקמב ןיקתהל ןתינ .
) ב ( תוטרופמ הב הלבט לכב םישנלו םירבגל תודרפנ תושירד , ןיקתהל שי
םישנלו םירבגל םידרפנ םייאורבת םירודיס , שרופמב רתוה םא אלא
תרחא .
) ג ( כ םישנאה רפסמ רדגוה וב םוקמ לכב " לכל ) םישנא רפסמ ( יפסונ ם / תו " ,
ונממ קלחל וא ןייוצש םישנאה רפסמל הנווכה .
) ד ( שרדנשכ ת מ תנקתה י םיננוצ םימל הייתש ןקת , מה ןקתוי י ירדחל ץוחמ ןקת
םיתורשה .
) ה ( ייאורבת םירודיס םינינבב ונקתוי םתיינב תפוקתב יפ לע םיילמינימ ם
הדובעב תוחיטבה תונקת תושירד ) תויחונ ( , כשתה " ה – 1965
) 29 (
.
) ו ( מ ןינבב םוקמ לכמ יקפואה הכילהה קחר , לכוא יתבב טעמל , תדיחי לא
םיתורישה , לע הלעי אל 75 רטמ . ןוינחה לע לוחת אל וז השירד .
הלבט .1 .3 6 . 3 – ינינבב םיילמינימ םייאורבת םירודיס ירוגמ ם
1 2 3 4 5 6
תולסא הצחר ירויכ
) 1 (
תוחלקמ
) 1 (
חבטמ ירויכ
) 1 (
תנוכמל הנכה
הסיבכ
) 1 (

םיטרפ
תועובק תועובק תועובק תועובק תועובק
רויד תדיחי
1 1 1 1 1
תורעה :
) 1 ( תשרדנה תילמינימה תומכל םימחו םירק םימ קפסל הבוח .
) 2 ( ןיקתהל ןתינ טבמא תחלקמ םוקמב די חלקמ םע .

____________________________
) 28 ( י " פ סשתה " ז , מע ' 8 .
) 29 ( ק " ת כשתה " ה , מע ' 1621 .

הלבט .2 .3 6 . 3 – ב םיילמינימ םייאורבת םירודיס םידליל תודסומו ךוניח ינקתימ
) א 1 ( ךרה ליגל םידליל תונועמ ) דע 3 םינש ( הליל תניל אלל

1 2 3 4 5 6 7 8
ליג תרגסמ םיתורשב תועובק ןועמב תועובק

םינש

התיכ

תולסא
) 2 (


ירויכ
הצחר
) 3 ( ) 4 (


תוחלקמ
) 3 (


ילד זרב

ש ןקתמ הית
םיננוצ םימל

הצחר ירויכ
דע 1 דע 15
תוקונית
1 2
(*)
1
1 - 2 דע 22 תוטועפ 2 2 1
(**)
1
2-3 דע 27 םידלי 3 3 1
(**)
1
לגס 1
(***)
1
1
1


תורעה :
(*) הצחר רויכ 1 תודימב היהי 40 X 90 ס " די ףטשמ םע תוקונית תציחרל מ .
(**) די ףטשמ םע תינגאב תחלקמ .
(***) תולבגומ םע םישנא שומישל המיאתמ לגסה רובע הלסא .הלבט .2 .3 6 . 3 – ב םיילמינימ םייאורבת םירודיס םידליל תודסומו ךוניח ינקתימ
) א 2 ( יאליגב םידליל 3 דע 6 ןג תתיכב םינש


1 2 3 4 5 6 7

רפסמ
םישמתשמ

תולסא
) 2 (


הצחר ירויכ
) 3 ( ) 4 (


תחלקמ ) ףטשמ
די (
) 3 (


תמ היתש ןק
םיננוצ םימל

התיכב רויכ
ילד זרב
דע – 35
םידלי
2 3 1 אתב בלושמ
םיתורישה
1 1
(*)

לגס 1
(**)
1

1

תורעה :
(*) רויכ התיכב תודימב 60 X 40 ס " מ .
(**) תולבגומ םע םישנא שומישל המיאתמ לגסה רובע הלסא .
) ב ( ליג לעמ םידליל ךוניח ןקתימ 6 , הניל אלל – ס תיב ידוסי רפ
1 2 3 4 5 6
תולסא
) 7 (
תונתשמ הצחר ירויכ היתש ןקתימ
םיננוצ םימל
םיכפש טיבע םיטרפ
םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק המוק תועובק
דע - 40 2 דע - 40 1 דע - 40 2
80-41 3 80-41 2 80-41 3
160-81 4 160-81 3 160-81 4
240-161 5 240-161 4 240-161 5
םידלי
) 6 (

לכל 40
םיפסונ
1 לכל 40
םיפסונ
1 לכל 40
םיפסונ
1
דע - 40 4 דע - 40 4
80-41 6 80-41 6
160-81 8 160-81 8
240-161 10 240-161 10
תודלי
) 6 (

לכל 40
תופסונ
1 לכל 40
תופסונ
1
לכל 120
דלי
ןינבב
) 8 (

לכלו 40
דלי
רצחב
) 9 (

1
לכב
המוק
הב
רתוי
מ – 4
תותיכ
1
לגס
) 5 (
םידרשמ ןינבב ומכ .
) ג ( םירגובמל ךוניח ןקתימ , הניל אלל
) 10 (
ליג לעמ םידליל ךוניח ןקתימו 6 , הניל אלל - יב טעמל " ידוסי ס
) 11 (

1 2 3 4 5 6
תולסא
) 7 (
תונתשמ הצחר ירויכ יתש ןקתימ ה
םיננוצ םימל
םיכפש טיבע םיטרפ
םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק המוק תועובק
דע - 40 1 דע - 40 1 דע - 40 1
80-41 2 80-41 1 80-41 2
160-81 4 160-81 2 160-81 4
240-161 5 240-161 3 240-161 5
םירענ ,
םירבג
) 6 (

לכל 80
םיפסונ
1 לכל 80
םיפסונ
1 לכל 80
םיפסונ
1
דע - 40 3 דע - 40 3
80-41 4 80-41 4
160-81 7 160-81 6
240-161 9 240-161 7
תורענ ,
םישנ
) 6 (

לכל 40
תופסונ
1 לכל 40
תופסונ
1
לכל 120
םישנא
ןינבב
1
) 8 (

לכב
המוק
רתוי הב
מ – 4
תותיכ
1
גס ל
) 5 (
םידרשמ ןינבב ומכ .
) ד ( תולמעתה םלוא ) לש טרופס שרגמל דומצב ךוניח ןקתימ וא םידליל דסומ (
1 2 3 4 5 6
תולסא
) 7 (
תונתשמ הצחר ירויכ היתש ןקתימ
םיננוצ םימל
םיכפש טיבע םיטרפ
תועובק תועובק תועובק םישנא תועובק תועובק
םידלי , םירענ
) 6 (

1 1 1
תודלי , תורענ
) 6 (

2 1
לכל 120
שנא םי
1 1
תואלבט לכל תורעה 3.6.3.2 :
) 1 ( ןיקתהל הבוח לכב םיתורש תדיחי זוקינ ירודיס .
) 2 ( תוכומנ תולסא ויהי תודליו םידלי רובע ונקתויש תולסאה .
) 3 ( הבוח םירק םימ קפסל ו םימח . לע הלעת אל םימחה םימה תרוטרפמט ° 45 סויזלצ .
) 4 ( קתויש הצחר ירויכ ךומנ הבוגב ונקתוי תודליו םידלי רובע ונ .
) 5 ( הס ךותמ ןה לגסה רובע תועובקה " ףסונב אלו הלא תודסומב תושרדנה תועובקה כ .
) 6 ( סחי ןיב הקולחה םירבג ל םישנ עבקי גוס לש יפצה יפל ךוניחה ןקתימ .
) 7 ( תויולת תולסא ונקתוי .
) 8 ( המוק לכב דחא תוחפלו .
) 9 ( ןקתות הייתשל הקרזמ ןצחל זרב םע ףצורמו לצומ םוקמב .
) 10 ( הטיסרבינוא , הללכמ , הבישי , וכו רנימס ' .
) 11 ( ינויע רפס תיב , יעוצקמ רפס תיב , יב " יאלקח ס , ןורהצ , נתמ " ס , דכו ' .
הלבט .3 .3 6 . 3 – ינינבב םיילמינימ םייאורבת םירודיס םידרשמ
) 1 (

1 2 3 4 5 6 7
תולסא
) 3 (
תונתשמ
) 3 (
ירויכ הצחר
) 3 (
חבטמ ירויכ היתש ןקתימ
םיננוצ םימל
םיכפש טיבע םיטרפ
) 2 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק המוק תועובק םישנא תועובק המוק תועובק
דע - 15 1 דע -
15
1 דע - 15 1
35-16 2 35-16 1 35-16 2
80-36 3 80-36 2 80-36 3
130-81 4 130-
81
2 130-81 4
םירבג
) 4 (

לכל 80
םיפסונ
1 לכל 80
יפסונ
ם
1 לכל 80
םיפסונ
1
דע - 15 2 דע - 15 1
35-16 4 35-16 3
80-36 6 80-36 5
130-81 7 130-81 6
םישנ
) 4 (

לכל 40
נ תופסו
1 לכל 40
תופסונ
1
לכב
המוק
חטשש
לעמ ה
150
מ " ר
1
לכל
75
םישנא
1
) 5 (

לכב
המוק
1
תורעה :
) 1 ( ןיד ךרוע ןוגכ דבלב תיטנגמ הידמו תריינב הוולמה קוסיע לכ , ראוד , הלשממ ידרשמ , תויושר ידרשמ
תוימוקמ , טפשמ יתב , וא החוור יתורש חוטיב וכו ימואל ' ירוביצ תורשל דעונה ןינב לכ ללכבו .
) 2 ( ןיקתהל הבוח לכב םיתורש תדיחי רודיס י זוקינ .
) 3 ( ךותמ ה םירודיס ה נה םיאורבת םישרד , תוצקהל שי ל םירקבמה רוביצ םירקבמה יפצ יפל . סחי
ןיב הקולחה םירבג ל םישנ עבקי יפל 50% םירבג ו - 50% םישנ .
) 4 ( השעמל םישנאה רפסמ עודי אל םא , ל שי בשח תא ןינבב לעופב םישנאה רפסמ , ימדקמל םאתהב
הסופתה .
) 5 ( לכב דחא תוחפלו המוק .
הלבט .4 .3 6 . 3 - םיילמינימ םייאורבת םירודיס תואנולמ ינינבב
) 1 (

) א ( חורא תודיחי וא ירדח
1 2 3 4
תולסא הצחר ירויכ
) 2 (
תוחלקמ
) 2 ) ( 3 (
םיטרפ
תועובק תועובק תועובק
תדיחי וא רדח לכל
חורא
1 1 1
) ב ( םיירוביצ םיתורש
1 2 3 4
תולסא תונתשמ ויכ הצחר יר םיטרפ
) 4 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק
דע - 100 2 דע - 100 2 דע - 100 2
200-101 3 200-101 3 200-101 3
300-201 4 300-201 4 300-201 4 םירבג
) 5 (

לכל 200 םיפסונ 1 לכל 200 םיפסונ 1 לכל 200 םיפסונ 1
דע - 100 5 דע - 100 4
200-101 7 200-101 6
300-201 10 300-201 8
םישנ
) 5 (

לכל 100 תופסונ 1 לכל 100 תופסונ 1
) ג ( םידחוימ םירוזא
ב םישרדנה םיילמינימה םייאורבתה םירודיסה םידחוימה םירוזא תואנולמ ינינבב ןוגכ תומלוא
םיעוריא , תודעסמ , דכו ' ועבקי הלבטב םיאתמה ףיעסל םאתהב , רוזא ותואל םיאתמה , תללכהבו
םיטרופמה םירודיסה ב הלבט 3.6.3.4 ) ב .(
) ד ( לגס
ל םישרדנה םיילמינימה םייאורבתה םירודיסה לגס ועבקיו םידרפנ ויהי םיאתמה ףיעסל םאתהב
הלבטבש .
תואלבט לכל תורעה 3.6.3.4 :
) 1 ( ןולמ תיב ומכ תויערא תונילל תוברל תומרה לכב שפונ תנילל םוקמ , תוינסכא , תוטיווס ןולמ , תיב
ה הארב , עוגרמ יתב , דכו ןויסנפ ' תוריד ןולמ ומכ הכורא הפוקתל תוניללו , דכו םיטנדוטס תונועמ ' .
) 2 ( םימחו םירק םימ קפסל הבוח .
) 3 ( ןיקתהל ןתינ טבמא תחלקמ םוקמב די חלקמ םע .
) 4 ( ןיקתהל הבוח לכב םיתורש תדיחי זוקינ ירודיס .
) 5 ( ירוביצה רוזאב היופצה תילמיסכמה הסופתה יפל – יפל עבקי םישנל םירבג ןיב הקולחה סחי 50%
םירבג , 50% םישנ .

הלבט .5 .3 6 . 3 - םיילמינימ םייאורבת םירודיס יאנפ תורטמל רוביצ תולהקתהל םישמשמה םינינבב -
םיעפומל תומלוא , םיסנכו םיעורא
) 1 (

) א ( םירקבמה להק
) 7 (

1 2 3 4 5
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ תש ןקתימ םימל הי
םיננוצ
םיטרפ
) 2 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק תועובק
דע - 100 2 דע - 100 2 דע - 100 3
200-101 3 200-101 3 200-101 5
400-201 4 400-201 4 400-201 7
םירבג
) 3 (

לכל 100
םיפסונ
1 לכל 100
םיפסונ
1 לכל 100
םיפסונ
1
דע - 100 6 דע - 100 5
200-101 9 200-101 7
400-201 12 400-201 10
םישנ
) 3 (

לכל 100
תופסונ
3 לכל 100
תופסונ
2
1
) 4 (

) ב ( תומב ) תווצל (
1 2 3 4 5 6 7
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ
) 5 (
תוחלקמ
) 5 (
ירויכ
חבטמ
ןקתימ
היתש
םימל
םיננוצ
םיטרפ
) 2 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק תועובק תועובק
דע - 35 1 דע - 35 1 דע - 35 2 דע - 35 2
55-36 2 55-36 1 55-36 3 55-36 2
םירבג
) 3 (

לכל 40
םיפסונ
1 לכל 40
םיפסונ
1 לכל 40
םיפסונ
1 לכל 40
םיפסונ
1
דע - 35 2 דע - 35 2 דע - 35 2
55-36 3 55-36 3 55-36 2
םישנ
) 3 (

לכל 40
תופסונ
1 לכל 40
תופסונ
1 לכל 40
תופסונ
1
1
) 6 (
1תואלבט לכל תורעה 3.6.3.5 :
) 1 ( תוברל הרוקמ אל וא הרוקמ ןינב ןורטאית , םלוא םיטרצנוק , עונלוק , םוירוטידוא , ןינב טעמלו
הדעסהל שמשמה , הליפת , ןואיזומ , הירפס , טרופס וא ןודעומ .
) 2 ( ןיקתהל הבוח לכב ש תדיחי םיתור םימוסח זוקינ ירודיס .
) 3 ( הקולחה סחי ןיב םירבג ל םישנ עבקי יפל 50% םירבג ו - 50% םישנ .
) 4 ( םירקבמה להק לש הנתמהה ירוזאב .
) 5 ( םימחו םירק םימ קפסל הבוח .
) 6 ( ןקתוי ןונזמל דעוימה םוקמל דומצב .
) 7 ( ב עונלוק יתב זוכיר , נאה רפסמל םאתהב היהי ילמינימה תועובקה רפסמ רפסממ עבר םיווהמה םיש
ללוכה םיבשומה .

הלבט .6 .3 6 . 3 - םיילמינימ םייאורבת םירודיס יאנפ תורטמל רוביצ תולהקתהל םישמשמה םינינבב –
םיעפומ םהב ןיאש םינינב , םיסנכ וא םיעורא
) 1 (

1 2 3 4
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ םיטרפ
) 2 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק
דע - 50 1 דע - 50 1 דע - 50 1
100-51 2 100-51 1 100-51 2
200-101 2 200-101 2 200-101 3
400-201 3 400-201 3 400-201 5
ירבג ם
) 3 (

לכל 200
םיפסונ
1 לכל 200
םיפסונ
1 לכל 200
םיפסונ
1
דע - 50 2 דע - 50 1
100-51 3 100-51 2
200-101 5 200-101 4
400-201 7 400-201 5
םישנ
) 3 (

לכל 100
תופסונ
1 לכל 100
תופסונ
1
תורעה :
) 1 ( ןואיזומ , הירפס , ו ןודעומ ןוגכ הליפת יתב תסנכ תיב , דגסמ וא היסנכ .
) 2 ( ןיקתהל הבוח לכב םיתורש תדיחי זוקינ ירודיס .
) 3 ( הקולחה סחי ןיב םירבג ל םישנ עבקי יפל 50% ו םירבג - 50% םישנ , טעמל יתבב הליפת , עבקי םש
יפל הז סחי םיללפתמה יפצ .
הלבט .7 .3 6 . 3 - םיילמינימ םייאורבת םירודיס יאנפ תורטמל רוביצ תולהקתהל םישמשמה םינינבב –
לכוא יתב
) 1 ) ( 2 (

) א ( םירקבמה להק
1 2 3 4
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ
) 4 (
םיטרפ
) 3 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק
םישנו םירבג
) 5 (

דע - 30 1 ----- ----- דע - 30 1
50-16 1 50-16 1 50-16 1
100-51 2 100-51 2 100-51 2
200-101 3 200-101 3 200-101 3
םירבג
) 6 (

לכל 200
םיפסונ
1 לכל 200
םיפסונ
1 לכל 100
םיפסונ
1
50-16 2 50-16 2
100-51 4 100-51 3
200-101 6 200-101 5
םישנ
) 6 (

לכל 100
תופסונ
1 לכל 100
תופסונ
1
) ב ( םידבוע תווצ
) 7 (

1 2 3
תולסא הצחר ירויכ םיטרפ
םישנא תועובק םישנא תועובק
10-6 1 10-6 1
םישנו םירבג
לכל 10 םיפסונ 1 לכל 10 םיפסונ 1
תואלבט לכל תורעה 3.6.3.7 :
) 1 ( הדעסמ , םיעורא םלוא , ןונזמ , פק תיב דכו ה ' .
) 2 ( םיקסע יושיר קוח םג האר .
) 3 ( ןיקתהל הבוח לכב םיתורש תדיחי דיס זוקינ ירו .
) 4 ( הבוח םימחו םירק םימ קפסל .
) 5 ( דע 30 םירקבמ תורקבמו - ה םיפתושמ םיתורש .
) 6 ( םידרפנ םיתורש םירקבמה להק רובע לש הקולח סחי יפל 50% םירבג ו - 50% םישנ .
) 7 ( דע 5 תודבועו םידבוע , ב שומישה םיתורש םירקבמה להק לש .

הלבט .8 .3 6 . 3 - םיילמינימ םייאורבת םירודיס הישעתב
) 1 (

) א ( הלק הישעת
) 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 (

1 2 3 4 5
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ
) 8 (
היתש ןקתימ
םיננוצ םימל
םיטרפ
) 6 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק
דע - 10 1 דע - 10 1 דע - 10 1
25-11 2 25-11 1 25-11 2
50-26 2 50-26 1 50-26 3
80-51 3 80-51 2 80-51 4
110-81 3 110-81 3 110-81 5
םירבג
) 7 (

לכל 60
םיפסונ
1 לכל 60
םיפסונ
1 לכל 30
םיפסונ
1
דע - 10 2 דע - 10 2
25-11 3 25-11 3
50-26 4 50-26 4
80-51 5 80-51 5
110-81 6 110-81 6
םישנ
) 7 (

לכל 30
תופסונ
1 לכל 30
תופסונ
1
לכל 50
םישנא
1
הלהנה
) 7 (
םידרשמ ןינבב ומכ
) ב ( תנכוסמ הישעתו הדבכ הישעת
) 3 ) ( 4 ) ( 9 (

1 2 3 4 5 6
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ
) 8 (
תוחלקמ
) 8 (
תש ןקתימ הי
םיננוצ םימל
םיטרפ
) 6 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק
דע 10-1 1 10-1 1 10-1 2
25-11 2 25-11 1 25-11 3
50-26 2 50-26 1 50-26 4
80-51 3 80-51 2 80-51 5
110-81 3 110-81 3 110-81 6
דע - 5 1
םירבג
) 7 (

לכל 60
םיפסונ
1 לכל 60
םיפסונ
1 לכל 15
םיפסונ
1 לכל 7
םיפסונ
1
דע - 10 2 דע - 10 2
25-11 3 25-11 3
50-26 4 50-26 4
80-51 5 80-51 5
110-81 6 110-81 6
דע - 5 1
םישנ
) 7 (

לכל 30
תופסונ
1 לכל 30
תופסונ
1 לכל 7
תופסונ
1
לכל 50
םישנא
1
הלהנה
) 7 (
םידרשמ ןינבב ומכ .
) ג ( ןוזמ רוצי תיישעת
) 3 ) ( 4 (

1 2 3 4 5 6
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ
) 8 ) ( 10 (
תוחלקמ
) 8 (
היתש ןקתימ
םיננוצ םימל
םיטרפ
) 6 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק
דע - 10 1 דע - 10 1 דע - 10 1
25-11 2 25-11 1 25-11 3
50-26 2 50-26 1 50-26 4
80-51 3 80-51 2 80-51 6
110-81 3 110-81 3 110-81 10
דע - 10 1
םירבג
) 7 (

לכל 60
םיפסונ
1 לכל 60
םיפסונ
1 לכל 15
םיפסונ
1 לכל 7
םיפסונ
1
דע - 10 2 דע - 10 2
25-11 3 25-11 3
50-26 4 50-26 4
80-51 5 80-51 5
110-81 6 110-81 6
דע - 5 1
םישנ
) 7 (

לכל 30
תופסונ
1 לכל 10
תופסונ
1 לכל 15
תופסונ
1
לכל 50
םישנא
1
הלהנה
) 7 (
םידרשמ ןינבב ומכ .
לכל תורעה תואלבט 3.6.3.8 :
) 1 ( הבכרה תוברל רוצי , בוברע , מיג רו , הזיראו ןוקית .
) 2 ( הדבעמ , הירגנ ןוגכ הכאלמ תיב , הרפתמ , סופד תיב , שבי יוקינ , הסבכמ , הירלדנס , תופרוצ , ךסומ ,
עדי תריתע הישעת , דכו תופורת תישעת ' .
) 3 ( םיקסע יושיר קוח םג האר .
) 4 ( רוהל םאתהב תועובקה יפיעס ויהי תוהגו תוחיטב תונקת תומייק ןהיבגלש תוכאלמו תוישעתב תוא
הלא .
) 5 ( הדובעה גוס יפל תוחלקמ הנשרדתו הדימב , הלבטב תוטרופמה תויומכה יפל ונקתוי ןה ) ב ( – הישעת
הדבכ .
) 6 ( ןיקתהל הבוח לכב םיתורש תדיחי זוקינ ירודיס .
) 7 ( סחי הקולחה ןיב םירבג ל םישנ עבקי גוס לש יפצה יפל לעפמה .
) 8 ( הבוח םימחו םירק םימ קפסל .
) 9 ( תכתמ לעפמ , הקימרק לעפמ , תיכוכז לעפמ , תונוכמ יקלח תבכרה לעפמ , טפנ תקקזמ , ץע תרסנמ ,
דכו ץפנ ירמח רוציי ' .
) 10 ( רדחב ה לכוא ןמקלדכ הצחר ירויכ ונקתוי :

םישנא דע 10 25-11 50-26 75-51 100-67 לכ 30 םיפסונ

תועובק 1 2 3 6 7 1
הלבט .9 .3 6 . 3 – םיילמינימ םייאורבת םירודיס ליג לעמ םידליל ךוניח ינקתימל 6 , ינקתימו הניל םע
הניל םע םירגובמל ךוניח
) 1 (
םידחוימ םיכרצ תולעב תויסולכואל תודסומו
) 2 (

) א ( םיסוח וא םינל
) 3 )( 4 (

1 2 3 4 5 6 7
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ
) 6 (
תוחלקמ
) 6 )( 7 (
היתש ןקתימ
םיננוצ םימל
םיכפש טיבע םיטרפ
) 5 (
םישנא ועובק ת םישנא תועובק םישנא תועובק המוק תועובק םישנא תועובק המוק תועובק
דע - 10 1 דע - 10 1 דע - 10 1 דע - 5 1
םירענ ,
םירבג
לכל 15
יפסונ
ם
1 לכל 15
םיפסונ
1 לכל 15
םיפסונ
1 לכל 10
יפסונ
ם
1
דע - 5 1 דע - 5 1 דע - 5 1
תורענ ,
םישנ
לכל 5
ונ תופס
1 לכל 10
תופסונ
1 לכל 10
תופסונ
1
לכל
50
םיסוח
1
לכב
המוק
1
) ב ( לגס
1 2 3 4
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ
) 6 (
םיטרפ
םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק
דע - 15 1 דע - 15 1 דע - 15 1
50-16 2 50-16 2 50-16 1
םירבג
לכל 50 םיפסונ 1 לכל 50 םיפסונ 1 לכל 50 םיפסונ 1
דע - 15 2 דע - 15 2
50-16 4 50-16 3 ישנ ם
לכל 25 תופסונ 1 לכל 50 תופסונ 1
תואלבט לכל תורעה 3.6.3.9 :
) 1 ( תואלבטב וטרופש תודסומל תוימינפ 3.6.3.2 ) ב ( ו - 3.6.3.2 ) ג .(
) 2 ( תובא תיב , ןגומ רויד , םימסמ הלימג ןועמ , םלכשב םיקולל ןועמ , תוכומ םישנל ןועמ , ימינפ ה , זכרמ
םיריעצ םיניירבעל םוקיש , הקוצמב רעונל ןודעומ , דכו ץומיאל םידליל רבעמ יתב ' .
) 3 ( תודיחי תמגודכ איה ןגומ רוידו תובא יתבב םיסוחה וא םינלה תקולח םא ןולמ ירדח וא רויד , ועבקי
הלבט יפל םיילמינימה םייאורבתה םירודיסה 3.6.3.4 ) א .(
) 4 ( םידחוימ םייאורבת םירודיס םיקולל וא םילבגומ םידליל תונועמב - חוקיפ תונקת םג האר
ולא תונועמ רובע תויטנוולרה .
) 5 ( ןיקתהל הבוח לכב םיתורש תדיחי זוקינ ירודיס .
) 6 ( םימחו םירק םימ קפסל הבוח . לע הלעת אל םימחה םימה תרוטרפמט 45 סויזלצ תולעמ .
) 7 ( םיקולה םיסוח תקזחהל תודסומב םלכשב - לכל 50 ח די חלקמ םע טבמא ןקתוי םיסו . םא 50% וא
ליגל תחתמ ןה םיסוחהמ רתוי 6 , תויטבמאה רפסמ לפכוי .
הלבט .10 .3 6 . 3 - םיילמינימ םייאורבת םירודיס רחסמ ינינבל
) 1 (

) א ( רחסמה יתב ידבוע
) 2 (

1 2 3 4
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ
) 3 (
םיטרפ
םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא ועובק ת
םירבג םישנו
) 4 (

דע - 15 2 ____ ____ דע - 15 1
20-6 2 20-6 1 20-6 2
40-21 3 40-21 2 40-21 3
םירבג
) 5 (

לכל 20
םיפסונ
1 לכל 20
םיפסונ
2 לכל 20
םיפסונ
1
20-9 3 20-9 2
40-21 5 40-21 3
םישנ
) 5 (

לכל 10
תופסונ
1 לכל 10
תופסונ
1
) ב ( יירוביצ םיתורש ם
) 6 )( 7 ( ) 8 (

1 2 3 4 5
תולסא תונתשמ הצחר ירויכ
) 3 (
היתש ןקתימ
םיננוצ םימל
םיטרפ
ירחסמ חטש תועובק ירחסמ חטש תועובק ירחסמ חטש תועובק תועובק

מ - 100 מ " ר
דע 500 מ " ר1

מ - 100 מ " ר
דע 500 מ " ר


1

מ - 100 מ " ר
דע 500 מ " ר


1

מ - 500 מ " ר
דע 1000 מ " ר


1

מ - 500 מ " ר
דע 1000 מ " ר

1

מ - 500 מ " ר
דע 1000 מ " ר

2

מ - 1000 מ " ר
דע - 2000 מ " ר

2

מ - 1000 מ " ר
דע - 2000 מ " ר

2

מ - 1000 מ " ר
דע - 2000 מ " ר

3
םירבג


לכל 1000
מ " םיפסונ ר

1

לכל 1000 מ " ר
םיפסונ

1

לכל 1000 מ " ר
םיפסונ

1

מ - 100 מ " ר
דע 500 מ " ר2


---


---

מ - 100 מ " ר
דע 500 מ " ר2

מ - 500 מ " ר
דע 1000 מ " ר


3


---


---

מ - 500 מ " ר
דע 1000 מ " ר


3

מ - 1000 מ " ר
דע - 2000 מ " ר

4


---


---

מ - 1000 מ " ר
דע - 2000 מ " ר

4

םישנ


לכל 1000
מ " םיפסונ ר

1


---


---

לכל 1000 מ " ר
םיפסונ

1
1 לכל תצובק
םיירוביצ םיתורשתואלבט לכל תורעה 3.6.3.10 :
) 1 ( רחסמ תונח , טקרמינימו טקרמרפוס ןוגכ םילוכרמ , םידגב תונח , למשח ירישכמ תגוצתל םלוא , תיב
תחקרמ , ןינב ירמחל תונח , דכו קלד תונחת ' .
) 2 ( תוחפל דחא הצחר רויכו תחא הלסא ונח לכל ל לעמ ת - 25 מ " ר .
) 3 ( םימחו םירק םימ קפסל הבוח .
) 4 ( דע 15 תודבועו םידבוע – םיפתושמ םיתורשה .
) 5 ( יפל עבקי םישנל םירבגה ןיב הקולח סחי 40% ו םירבג - 60% םישנ .
) 6 ( הלבטב טרופמכ לומ חטש וא ירחסמה חטשה יפל םיירוביצ םיתורש ונקתוי םירקבמה להקל וא
ונממ קלח . וניא חטשה ןוגכ דרפנב םיירוביצ םיתוריש שי םהיבגל רשא קסע יתב חטש ללוכ : יתב
עונלוק , םיגוניע יתב , תודעסמו .
) 7 ( תואבה תושירדל םיאתי םיתורשה תודיחי םוקימ :
) א ( ירוביצה חטשה םוחתב דדמי הכילהה קחרמ .
) ב ( םיתורשה תודיחימ תחא לכואה יתב זוכיר רוזאל ךומסב םקומת .
) ג ( הבורקה םיתורשה תדיחיל עיגהל ידכב , וצ היהי אל המוק יצחמ רתוי תדרל וא תולעל ךר
תולבגומ םע םישנאל תושיגנ רשפאתיתש יאנתבו .
) ד ( ןיקתהל הבוח לכב םיתורש תדיחי זוקינ ירודיס .
) 8 ( דע 100 מ " ר , על םיפתושמ םיתורישבש תועובקה םישנל םירבג ןיב הדרפה ןיאו רוביצלו םידבו .


הלבט .11 .3 6 . 3 - םיילמינימ םייאורבת םירודיס טרופס ינקתימל
) 1 )( 2 (

) א ( םיפוצה להק
1 2 3 4 5 6
תולסא
) 5 (
תונתשמ
) 6 ) ( 4 (
הצחר ירויכ
) 4 )( 7 (
) 8 (

היתש זרב
םימל
) 9 (

םיכפש טיבע
) 10 (
םיטרפ
םישנא תועובק םישנא תועובק שנא םי תועובק םישנא תועובק םחתמ תועובק
דע - 140 1 דע - 140 1 דע - 210 1
םירבג
) 3 (

לכל
140 יפסונ
ם
1 לכל 140
םיפסונ
1 לכל 210
םיפסונ
1
דע - 70 1 דע - 200 1
םישנ
) 3 (

לכל 70
תופסונ
1 לכל 200
תופסונ
1
דע - 70 1 דע - 200 1
יתילכת וד
) 3 (
) 4 (

כל ל
70 םיפסונ
1 לכל 200
םיפסונ
1

דע - 200 1
תדיחי לכל
םיתורש
) 4 (
לכל 200
םיפסונ
1
םחתמל
יתוריש
ם
1
) ב ( םיילועפת םיחטש
םידרפנ ויהי טרופס ןקתימ לש םיילועפתה םיחטשב םישרדנה םיילמינימה םייאורבתה םירודיסה
םידרשמ ןינבב ומכ ועבקיו . ןיב הקולחה סחי םירבג ל נ םיש עבקי יפל 50% םירבג ו - 50% םישנ .


) ג ( םיאטרופס יתורש
טרופסה ןקתימב תוננכותמה טרופסה תויוליעפ יפל ועבקי םיאטרופסל םייאורבת םירודיס .
תואלבט לכל תורעה 3.6.3.11 :
) 1 ( הרוקמ טרופס םלוא , שרגמ ןוידטציאו טרופס .
) 2 ( ןקתימ םא ה טרופס ןוגכ ףסונ דועיל םג ןנכותמ , ל יאנפ תורטמל רוביצ תולהקתה - םיעפומל תומלוא ,
םיסנכו םיעורא , דועיל המיאתמ הלבטל םאתהב םג םיילמינימה םייאורבתה םירודיסה רפסמ עבקי
ףסונה .
) 3 ( דכ עבקי םישנל םירבג ןיב הקולח סחי ןמקל :
) א ( 50% םירבג .
) ב ( 15% םישנ .
) ג ( 35% מישל יתילכת וד שו ) ףיעסב הרעה האר 4 ) ג .((
) 4 ( תואבה תושירדל םיאתת םיתורש תדיחי :
) א ( תוחפל ונקתוי םיתורש תדיחי לכב 2 וא תולסא 2 תונתשמ , ו - 2 ץחר ירויכ .
) ב ( תונתשמו תולסא ומקומי םירבגל תודרפנ םיתורש תודיחיב . ירויכ ונקתוי םיתורש תדיחי לכב
שרדנכ הצחר .
) ג ( וד שומישל םיתורשה תודיחי - יתילכת ב םישנל הנדעוית שומישה גוס יפל דבלב םירבגל וא דבל
ןקתימב
) ד ( ןיקתהל הבוח ב לכ זוקינ ירודיס םיתורש תדיחי .
) ה ( תוחפל תחא םיתורש תדיחי ןקתות ריהמ ןונזמ וא לכוא יתב זוכיר רוזא לכל ךומסב .
) 5 ( תויולת תולסא ונקתוי .
) 6 ( 20% ליגב םידליל םאתומה הבוגב ונקתוי תונתשמה תומכמ 14-11 , מומכ ןקתב ץל 1205.3
) 26 (
.
) 7 ( םימחו םירק םימ קפסל הבוח .
) 8 ( 20% ידליל םאתומה הבוגב ונקתוי הצחרה ירויכ תומכמ ליגב ם 12-6 , ןקתב ץלמומכ 1205.3
) 26 (
.
) 9 ( םיננוצ םימל היתש ןקתימל ורבוחי םיזרבה תומכמ תישימח .
) 10 ( םחתמ לכב םיכפש טיבע ןקתוי תוכומס םיתורש תודיחי רפסמ ללוכה תודיחימ תחאב דחא
םיתורשה .

הלבט .12 .3 6 . 3 - םיילמינימ םייאורבת םירודיס העסה תונחתל
) 1 (

1 2 3 4 5 6
תולסא
) 5 (
תונתשמ
) 7 (
הצחר ירויכ
) 8 (
היתש זרב
םימל
) 9 (

םיכפש טיבע םיטרפ
) 2 )( 3 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םחתמ ובק תוע
דע - 500 1 דע - 500 1 דע - 500 2
םירבג
) 6 )( 4 (

לכל
500 םיפסונ
1 לכל 500
םיפסונ
1 לכל 500
םיפסונ
2
דע - 150 1 דע - 150 1
םישנ
) 6 )( 4 (

לכל 150
תופסונ
1 לכל 150
תופסונ
1


דע - 150 1
םישנ
םירבגו
לכל 500
םיפסונ
1
םחתמל
יתוריש
ם
1
ה תורע :
) 1 ( םי וא הפועת למנ לש םיעסונל תוביתנ תיב ; תבכר תנחת , תיתחת וא הלק תבכר ; תיזכרמ הנחת
םיסובוטואב םיעסונל ףוסמל , הלק תבכר וא םיסובוטואל תירוביצ הרובחת תונחת טעמל .
) 2 ( ןוחטב וא םיסיטרכ םוסחמ ךרד איה םהילא השיגהש םיפיצר ןהלש העסה תונחתב , רוזאב ונקתוי
רה םידרפנ םיתורש ימחתמ םיפיצ .
) 3 ( הנחתב יופצה ילמיסקמה םיהושה רפסמ יפל עבקי םישנאה רפסמ .
) 4 ( יפל עבקי הקולחה סחי 50% םירבג , 50% םישנ .
) 5 ( תויולת תולסא ונקתוי .
) 6 ( זוקינ ירודיס םיתורש תדיחי לכב ןיקתל הבוח .
) 7 ( 20% ליגב םידליל םאתומה הבוגב ונקתוי תונתשמה תומכמ 14-11 , ת ילארשי ןקתב ץלמומכ " י
1205.3
) 26 (
.
) 8 ( 20% ליגב םידליל םאתומה הבוגב ונקתוי הצחרה ירויכ 12-6 , ת ילארשי ןקתב ץלמומכ " י 1205.3
) 26 (
.
) 9 ( םיננוצ םימל היתש ןקתימל ורבוחי םיזרבה תומכמ תישימח .
הלבט .13 .3 6 . 3 - םיילמינימ םייאורבת םירודיס קלד תונחתב
) 1 (

1 2 3
םיטרפ תולסא
) 2 (
הצחר ירויכ
םירבג 1 1
םישנ 1 1
תורעה :
) 1 ( רחסמה ירוזאל םישרדנה םיילמינימה םייאורבתה םירודיסל ףסונב , וכו הדעסה ' .
) 2 ( תויולת תולסא ונקתוי .
הלבט .14 .3 6 . 3 - םיילמינימ םייאורבת םירודיס היחש תוכירבל
) א ( היחש תכירב רתא
) 2 )( 5 (

1 2 3 4 5 6
תולסא
) 6 (
תונתשמ הצחר ירויכ
) 4 (
תוחלקמ
) 4 (
היתש ןקתמ
םימל םיננוצ
םיטרפ
) 1 (

םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק םישנא תועובק
םירבג
) 3 (

לכל 100 1 לכל 100 1 לכל 100 1 לכל 60 1
םישנ
) 3 (

לכל 50 1 לכל 50 1 לכל 60 1
לכל 100 1
) ב ( הסינכב הכירבל
) 4 (

היחש תכירבל הסינכ לכב הבוח הפיטשל יעצמא , הינבהו ןונכתה תונקתל םאתהב .
תורעה :
) 1 ( תועובקה רפסמ תעיבק ךרוצל , ק תא בשחל שי י םימה ינפ חטש תקולח יפל םירקבמה תלוב רתאב
היחשה תכירב ב - 3 , לפכומו ב - 4 . ךכל סחייתהל שי תלוביקה בושיחב , ל הווש םירבגה רפסמ יכ רפסמ
םישנה .
) 2 ( תולבגומ םע םדאל הז ללכבו רוביצה שומישל תורש ינבמ ומקוי היחש תוכירב רתאב
) 3 ( םידרפנ םייאורבת םירודיס , סחי 50% םירבג 50% םישנ .
) 4 ( תורוקמ היחש תוכירבב ) ףרוחב םג תושמשמה ( תוחלקמבו םירויכב םימח םימ קפסל הבוח שי , טעמל
קמ תוחל הכירבל הסינכב .
) 5 ( ס רובע םה הלא םייאורבת םירוד תכירב רתא םיפסונ םינקתמ אלל דבלב היחש .
) 6 ( תויולת תולסא ונקתוי .

רפסמה
לש ילמינימה
תועובק ינימב
םינינב םניאש
םיטרופמ
תואלבטב
3.6.4 ) א ( יושר םינועטה םיקסעל םיילמנימ םייאורבת םירודיס יושיר קוחל םאתהב
םיקסע , כשתה " ח - 1968
) 30 (
ל רשאו וז הלבטב וטרופ א - קוחל םאתהב
םיקסע יושיר , וכותמש וצהו תונקתה .
) ב ( םיילמנימהו םייאורבתה םירודיסה בושיח ל רוית ירתאו ךרד ינוינח - השעי
ןרושיאבו תומיאתמה תויושרה תושירדל םאתהב .
) ג ( יתב - םהנימל תובא , םדועיל םאתהב , דרשמ לש תוארוה וא תונקת יפל םג
דרשמו תואירבה החוורהו הדובעה .
) ד ( יתב - םילוח , תואירב תודסומ , תויאופר תואפרמ , םיידועיס תודסומ
המודכו , םג תואירבה דרשמ תויחנה יפל .
) ה ( יתבב - םהנימל אלכ - בש תויחנה יפל " ורושיאבו ס .
) ו ( עדי תוריתע תוישעת , םידרשמ ןידכ ןניד .
) ז ( םינינב יגוסב םיילמינימה םייאורבתה םירודיסה לבטב ורכזנ אלש תוא וא
םיפיעסב ליעלש ורדעהבו ןיד לכ יפל ועבקי , יפל ובשוחי תואלבט םינינבה
המוד םדועיש .
____________________________
) 30 ( ס " כשתה ח " ח , מע ' 204 .3.7 םיטוטרש
תמישר
םיטוטרש
3.7.1 הלבטב םיטרופמה םיטוטרשה 3.7.1 קרפ יפיעסב טרופמה תא ריהבהל םיאב הז .
ףיעסב טרופמכ וניה םדמעמ 1.3.1 .
הלבט 3.7.1 – םיטוטרש תמישר

טוטרשה םש סמ ' טוטרשה
תועובקל שומיש יבחרמל תוילמינימ תודימ 3.3.3
תועובקל שומיש יבחרמל תוילמינימ תודימ 3.3.3 ) א (
םיקחרמ םילמינימ תועובק ןיב 3.3.4םיטוטרשה 3.7.2 קרפ יטוטרש ןלהל 3 פ לע הלבטב םטורפ רדס י 3.7.1 :
ןוקית 4 . קרפב 4 להל " ת – ןינבב םירוואו םיזקנ תכרעמ -
קרפ 4

) 1 ( ףיעס םוקמב 4.15.2 אובי -
"
סמוע
יברימ
טלוקל ן אלל
נצ " ג
4.15.2 סמ טוטרש האר ' 4.15.2
הלבט 4.15.2 - נצ אלל ןטלוקל יברימ סמוע " ג

רטוק
ןטלוק
רטוק
ימינפ
ילמינימ
רוזיפה םדקמ
0.5 = K
) 1 (

רוזיפה םדקמ
0.7 = K
) 1 (

רוזיפה םדקמ
1.0 = K
) 1 (

סמוע
יברימ
לש
הקיפס
תיברימ

ןטלוקל יברימ סמוע
) 2 (

רפסמ
תולסא
יברימ
ןטלוקל יברימ סמוע
) 2 (

רפסמ
תולסא
יברימ
ןטלוקל יברימ סמוע
)
2 (

רפסמ
תולסא
יברימ
העובק
תדדוב

מ " מ מ " מ י " ק רפסמ
תולסא

) 6 (

רפסמ
תולסא

) 7 (

המוקל
) 3 (

י " ק רפסמ
תולסא

) 6 (

רפסמ
תולסא

) 7 (

המוקל
) 3 (
י " ק רפסמ
תולסא

) 6 (

רפסמ
תולסא

) 7 (

המוקל
) 3 (
י " ק רטיל /
הינש
63 56 3
) 4 (
-- -- -- 2 -- -- -- 2 -- -- -- 1.0 1.3
75
) 5 (
67 9 -- -- -- 5 -- -- -- 2 -- -- -- 1.5 1.5
90 78 20 -- 5 5 10 -- 2 2 5 -- 1 1 1.5 2.2
110 98 64 13 15 6 33 8 10 4 16 4 5 2 2.5 4.0
125
115 112 22 27 7 57 14 17 5 28 7 8 3 2.5 5.3
122 154 31 42 10 78 20 25 7 38 10 12 4 2.5 6.2
160 146 408 82 102 22 208 52 65 14 102 25 31 9 2.5 10.1

תורעה :
) 1 ( הלבט יפל 4.12.4.3 .
) 2 ( הבוג תלבגה אלל .
) 3 ( תואלבטל ףופכ העובק ףיעס לכ 4.14.1 , 4.14.2 .
) 4 ( מ סק לש תועובק יתש םומי 1 י " תחא לכ ק .
) 5 ( מ רתוי אל - 4 חבטמ ירויכ .
) 6 ( לש החדה םע תולסא 9 רטיל – יפל 2.5 י " הלסאל ק .
) 7 ( לש החדה תולסא 6 רטיל – יפל 2 י " הלסאל ק . "

) 2 ( מב ףיעס םוק 4.15.3 אובי -
"
סמוע
יברימ
טלוקל ן םע
נצ " ג
רוביחב
רישי רוויא
ףיקע וא
רוויא אלל
ללוכ
4.15.3 סמ םיטוטרש האר ' 4.15.3 , ) א ( 4.15.3
הלבט 4.15.3 - נצ םע ןטלוקל יברימ סמוע " ףיקע וא רישי רוויא רוביחב ג
ללוכ רוויא אלל

רטוק
ןטלוק
רטוק
ימינפ
ילמינימ
פה םדקמ רוזי
0.5 = K
) 1 (

רוזיפה םדקמ
0.7 = K
) 1 (

רוזיפה םדקמ
1.0 = K
) 1 (

סמוע
יברימ
לש
נצה רטוק " ג הקיפס
תיברימ
) 4 (


ןטלוקל יברימ סמוע
) 2 (

ןטלוקל יברימ סמוע
) 2 (

ןטלוקל יברימ סמוע
) 2 (

עובק
ה
תדדוב
ישאר רשגמ

מ " מ מ " מ י " ק רפסמ
תולסא
) 6 (

רפסמ
תולסא
) 7 (

רפסמ
תולסא
יברימ
המוקל
) 3 (
י " ק רפסמ
תולסא
) 6 (

רפסמ
תולסא
) 7 (

רפסמ
תולסא
יברימ
המוקל
) 3 (
י " ק רפסמ
תולסא
) 6 (

רפסמ
תולסא

) 7 (

רפסמ
תולסא
יברימ
המוקל
) 3 (
י " ק מ " מ מ " מ רטיל /
הינש
75
) 5 (
67 18 -- -- -- 9 -- -- -- 4 -- -- -- 1.5 50 50 2.1
90 78 38 -- 9 6 19 -- 4 4 9 -- 2 2 1.5 63 50 3.1
110 98 125 25 31 6 64 16 20 4 31 8 10 2 2.5 90 50 5.6
125
115 219 44 55 7 112 28 35 5 55 14 17 3 2.5 90 50 7.4

122 303 61 76 10 154 39 48 7 76 20 25 4 2.5 90 50 8.7
160 146 795 159 198 22 406 102 127 14 199 50 62 9 2.5 110 50 14.1

עה תור :
) 1 ( הלבט יפל 4.12.4.3 .
) 2 ( הבוג תלבגה אלל .
) 3 ( תואלבטל ףופכ העובק ףיעס לכ 4.14.1 , 4.14.2 .
) 4 ( ב םיהובג הקיפסה יכרע - 40% הלבט יכרעמ 4.15.2 .
) 5 ( מ רתוי אל - 4 חבטמ ירויכ .
) 6 ( לש החדה םע תולסא 9 רטיל – יפל 2.5 י " הלסאל ק .
) 7 ( לש החדה תולסא 6 רטיל – יפל 2 י " הלסאל ק . "


) 3 ( ףיעס םוקמב 4.15.4 אובי -
"
סמוע
יברימ
טלוקל ן םע
נצ " ג
רוביחב
ףיקע רוויא
ילגעמ וא
םע רוויא
ללוכ
4.15.4 סמ םיטוטרש האר ' 4.15.4 , ) א ( 4.15.4
הלבט 4.15.4 - נצ םע ןטלוקל יברימ סמוע " ףיקע רוויא רוביחב ג ילגעמ וא
םע ללוכ רוויא

רטוק
לוק ןט
רטוק
ימינפ
ילמינימ
רוזיפה םדקמ
0.5 = K
) 1 (

רוזיפה םדקמ
0.7 = K
) 1 (

רוזיפה םדקמ
1.0 = K
) 1 (

סמוע
יברימ
לש
נצה רטוק " ג הקיפס
תיברימ
) 4 (


ןטלוקל יברימ סמוע
) 2 (

ןטלוקל יברימ סמוע
) 2 (

ןטלוקל יברימ סמוע
) 2 (

עובק
ה
תדדוב
ישאר רשגמ

מ " מ מ " מ י " ק רפסמ
תולסא
) 6 (

רפסמ
תולסא
) 7 (

רפסמ
תולסא
יברימ
המוקל
) 3 (
י " ק רפסמ
תולסא
) 6 (

רפסמ
תולסא
) 7 (

רפסמ
תולסא
יברימ
המוקל
) 3 (
י " ק רפסמ
תולסא
) 6 (

רפסמ
תולסא

) 7 (

רפסמ
תולסא
יברימ
המוקל
) 3 (
י " ק מ " מ מ " מ רטיל /
הינש
75
) 5 (
67 27 -- -- -- 14 -- -- -- 7 -- -- -- 1.5 50 50 2.6
90 78 56 -- 19 7 29 -- 7 5 14 -- 3 3 1.5 63 50 3.7
110 98 185 37 46 8 94 24 30 5 46 12 15 4 2.5 90 50 6.8
125
115 324 65 81 10 165 41 51 7 81 20 25 4 2.5 90 50 9.0

122 441 88 110 15 225 56 70 10 110 28 35 6 2.5 90 50 10.5
160 146 118
3
237 296 30 604 151 188 19 296 74 92 11 2.5 110 50 17.2

תורעה :
) 1 ( הלבט יפל 4.12.4.3 .
) 2 ( הבוג תלבגה אלל .
) 3 ( תואלבטל ףופכ העובק ףיעס לכ 4.14.1 , 4.14.2 .
) 4 ( ב םיהובג הקיפסה יכרע - 70% הלבט יכרעמ 4.15.2 .
) 5 ( מ רתוי אל - 4 חבטמ ירויכ .
) 6 ( לש החדה םע תולסא 9 רטיל – יפל 2.5 י " ק הלסאל .
) 7 ( לש החדה תולסא 6 רטיל – יפל 2 י " הלסאל ק . ") 4 ( ףיעס םוקמב 4.15.5 אובי -
"
סמוע
יברימ
טלוקל ן אלל
נצ " ג לכו
יפיעס
תועובקה
םירבוחמ
ילא ו
תועצמאב
דגנ רזבא
תושיג
4.15.5 סמ טוטרש האר ' 4.15.5
הלבט 4.15.5 - נצ אלל ןטלוקל יברימ סמוע " נ רזבא םע ג תושיג דג

רטוק
ןטלוק
רטוק
ימינפ
ילמינימ
רוזיפה םדקמ
0.5 = K
) 1 (

רוזיפה םדקמ
0.7 = K
) 1 (

רוזיפה םדקמ
1.0 = K
) 1 (

סמוע
יברימ
לש
הקיפס
תיברימ

ןטלוקל יברימ סמוע
) 2 (

רפסמ
תולסא
יברימ
ןטלוקל יברימ סמוע
) 2 (

רפסמ
תולסא
יברימ
ןטלוקל יברימ סמוע
)
2 (

רפסמ
תולסא
יברימ
העובק
תדדוב

מ " מ מ " מ י " ק רפסמ
תולסא

) 4 (

רפסמ
תולסא

) 5 (

המוקל
) 3 (

י " ק רפסמ
תולסא

) 4 (

רפסמ
תולסא

) 5 (

המוקל
) 3 (
י " ק רפסמ
תולסא

) 4 (

רפסמ
תולסא

) 5 (

המוקל
) 3 (
י " ק רטיל /
הינש
110 98 231 46 57 8 118 30 37 5 258 -- 14 17 3 2.5 7.6

תורעה :
) 1 ( הלבט יפל 4.12.4.3 .
) 2 ( הבוג תלבגה אלל .
) 3 ( תואלבטל ףופכ העובק ףיעס לכ 4.14.1 , 4.14.2 .
) 4 ( לש החדה םע תולסא 9 רטיל – יפל 2.5 י " הלסאל ק .
) 5 ( לש החדה תולסא 6 רטיל – יפל 2 י " הלסאל ק . "
ןוקית 5 . קרפב 5 להל " ת – ןינבה ביב -
קרפ 5

) 1 ( ףיעס םוקמב 5.1.1 אובי -
"
יח תבוח רוב
בויבל
ירוביצ
5.1.1 5.1.1.1 ירוביצ בויבל רבוחי תוברברש תועובק וב תונקתומש ןינב לכ אלו ןקתוי
ןקתימ סכנה ימוחתב וא וב םיכפשל רוהיט . תורשפאמ ןניא תוביסנה םא
הז רוביח , סדנהמה יאשר , ר רושיאב הדעוה תמכסהבו תואירבה תוש
תימוקמה , מ לא ןינבה ביב לש רוביחה תא רשאל םיכפש קוליס תכרע
תיטרפ קרפ תושירדל םאתהב 6 .
5.1.1.2 ליעל רומאה ףא לע , סדנהמה יאשר , רושיאב תואירבה תושר , םימעטמו
ומשריש םידחוימ , של רוהיט ןקתמ תנקתה ריתהל רזוח שומישל םיכפ
םיחלוקב .

) 2 ( ףיעס םוקמב 5.3.7 אובי -
"
קחרמ
לש ילמינימ
ביב
תודוסימ
5.3.7
הלבט 5.3.7 - םירחא תורוניצו תודוסימ ביב לש ילמינימ קחרמ
םירחא תורוניצו
תתה ףוגה - יעקרק
ילמינימ קחרמ
לוורשמ וא ביבמ
ביבה - סב " מ
תורעה
יקפוא יכנא
םימ רוניצ 100
) 3 (
30 ןותחת דימת ביבה
לוורש אלל זג רוניצ 50 50 פע " ת י " י 462
לוורשב זג רוניצ 20 20 פע " ת י " י 462
ישאר למשח לבכ - ןינבל הנזה 50
) 1 (
50
) 1 (

ןינבה לש למשח לבכ 50
) 1 (
50
) 1 (

היזיולטו תרושקת לבכ 50 30
דוסי הצקל ליבקמ 100
) 3 (
-- רתוי וא , יפל סוסיב ץעוי
םייק ןינב ריקל ליבקמ 150
) 3 (
-- רתוי וא , יפל סוסיב ץעוי
דוסיל בצינ - לוורש אלל ויתחתמ --- 60 י וא רתו , יפל סוסיב ץעוי
דוסי תרוק וא דוסיל בצינ -
לוורשב ויתחתמ
) 2 (

--- 5 רתוי וא , יפל סוסיב ץעוי
ךרד דוסי תרוק וא דוסיל בצינ
לוורש אלל דוסיה
--- --- רוסא
ךרד דוסי תרוק וא דוסיל בצינ
לוורשב דוסיה
) 2 (

--- --- רושיאב סוסיב ץעויתורעה :
) 1 ( לבכה םא תוחפ וא תילמשח הניחבמ ןגוי , תושירדל םאתהב תימרתו תינכמ
שחה תונקת למ ) םילבכ תנקתה ךומנ חתמ לע הלוע וניאש תמב ( , שתה " ס –
2000
) 31 (
.
) 2 ( א . רטוקמ תוחפל םיילנימונ םירטק השולשב לודג היהי לוורשה רטוק ביבה
מ תוחפ אלו וכרד רבועה - 200 מ " מ .
ב . טולבי לוורשה 10 ס " כמ תוחפל מ דוסיה תרוק וא דוסיה לש דצ ל .
ג . םימ םיטא םוטיא רמוחב תווצקב םטאי לוורשה , שימג םורגי אלש
ךותישל ) יזורוק ה ( לוורשלו ביבל .
ד . דוסיה תרוק וא דוסיה סמועב דימע היהי לוורשה .
) 3 ( תירשפא יתלב הז קחרמ תרימש םא , תוליזנ ינפמ הנגהל םייעצמא וטקני
שו ע ורשואיש תועיק " ץעוי י סוסיבה . "

) 3 ( ףיעס םוקמב 5.5.2 אובי -
"
הקיפס
תיברימ
ןינב זקנב
ביבו
5.5.2 היהת םייוסמ רטוקב ביב וא ןינב זקנ רוניצל רבחל רתומש תיברימה הקיפסה
הלבטב טרופמכ 5.5.2 :

הלבט 5.5.2 - ןינבה ביבו ןינב זקנב תיברימ הקיפס
יפסה יקפוא עטק לכל רבחל רשפאש הינשל רטילב תיברימה הק
ןינבה ביב וא ןינבה זקנ לש
) 1 (

רטוק
זקנה
רטוק
ימינפ
ילמינימ
הרעה
סמ '
םיזוחאב עופישה
) מ " מ ( ) מ " מ (
0.7 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0
90 78 ) 2 ( רוסא רוסא רוסא רוסא 1.9 2.1 2.3 2.7 3.0
110 98 ) 2 ( רוסא רוסא רוסא רוסא 3.5 3.9 4.2 4.9 5.5
115 ) 2 ( רוסא רוסא רוסא 4.6 5.3 5.9 6.5 7.5 8.4
125
122
) 2 (
רוסא רוסא רוסא 5.4 6.2 6.9 7.6 8.8 9.8
) 3 ( רוסא רוסא 7.1 8.7 10.0 11.2 12.3 14.2 15.8
160 146
) 4 ( רוסא רוסא 11.9 14.6 16.8 18.8 20.5 23.7 26.5
) 3 ( רוסא 12.3 13.7 16.8 19.4 21.7 23.7 27.4 30.6
200 187
) 4 ( רוסא 20.6 22.9 28.1 32.5 36.3 39.8 45.9 51.3
) 3 ( רוסא 22.3 24.9 30.6 35.2 39.4 43.2 49.8 55.7
250 234
) 4 ( רוסא 37.3 41.7 51.1 59.0 66.0 72.3 83.5 93.3
) 4 ( 34.3 36.7 41.0 50.2 58.0 64.8 71.0 82.0 91.7
315 282
) 4 ( 57.4 61.4 68.6 84.1 97.1 108.5 118.9 137.3 153.5
-------------------
) 31 ( ק " ת שתה " ס , מע ' 790 .
רעה תו :
) 1 ( ףיעס יפל עצובי הקיפסה בושיח 4.12.4.3 ע העובק תודיחיב סמועה יפלו יפ ל
ןינבה לש רוזיפה םדקמ .
) 2 ( ביבל ןינבה יזקנ וא ןינבה , תיברימ יולימ תגרד - 0.5 .
) 3 ( ל ופעתסההש ןינבה יזקנ ףיעס יפל תורבוחמ םהילא תוי 4.5.5.2 , יולימ תגרד
תיברימ - 0.5 .
) 4 ( ףיעס יפל תורבוחמ םהילא תויופעתסההש ןינבה יזקנל וא ןינבה ביבל 4.5.5.3 ,
תיברימ יולימ תגרד - 0.7 .

) 4 ( ףיעס םוקמב 5.7 אובי -
"
5.7 םידירפמו םידוכלמ

אוה יתמ
שורד
5.7.1 םידוכלמ ) וכלמ ללוכ ןמוש יד , וכו לוח ' ( ונקתוי וב םוקמב םה סדנהמה תעדלש
ןמוש הליכמה תילזונ תלוספב םיאתמ לופיטל םישורד , םיקילד םיחולד , לוח
ןינבה יביב תכרעמל םיקיזמה םירחא םירמוחו , ירוביצה ביבל , לופיטה ןוכמל
םיכפשב לופיט יכילהתל וא םיכפשב .

רושיא 5.7.2 ולדוג , כ לש ומוקמו וסופיט ע רשואי דרפמ וא דוכלמ ל " םינקתל םאתהב סדנהמה י .
דוכלמה ךותל ומרזוי אל הדרפהו לופיט םישרודה הלאל ץוח תלוספ ילזונ םוש
םיאתמה .

עייסמ רווא 5.7.3 םוטא הסכמב הסוכי םא ריוא סיכ רצווי אלש ןפואב ןנכותי דוכלמה . רובע דוכלמ
םיקילד םילזונ , ארכ ררוואי םיקיזמ וא םיליערמ יו .

החונ השיג
יוקינו
5.7.4 הלק וילא השיגהש םוקמב ןקתוי דוכלמ לכ , לופיט יעצמא תרשפאמה הרוצבו
םימיאתמ . ע םיליעי שומיש יאנתב קזחוי דוכלמה " םעפב םעפ ידמ ויוקינ י .

הדרפה 5.7.5 הנוש ילוגס לקשמ ילעב םיקצומו םילזונ לש וא םידבכו םילק םיקצומ לש תבורעת
ריבעהל רשפא לופיט לש ךילהת ךרד , חאו " דוכלמב הדירפהל כ , לש ורושיא יפל
ףיעסל םאתהב סדנהמה 5.7.2 .

ידוכלמ
ןמוש
5.7.6 חבטמ יפטשמל רבוחמה םיחולדה וקב ונקתוי ןמוש ידוכלמ , לש הפצר ימוסחמל
םיחבטמ , ןמקלדכ םילעפמב תומוד חבטמ תועובקל וא : תודעסמ , ןולמ יחבטמ ,
תוניטנק , םינודעומ , ב הפק ית , םינונזמ , ןוזמ ילעפמ םירחא תודסומבו , תנכסש
סדנהמה לש ותעד יפל תמייק םביב תמיתס .

סופיט
ינקת
5.7.7 ולדוגבו והנבמב היהי ןמוש דוכלמ ןקתל םאתהב .

קלד ידוכלמ
לזונ י
5.7.8 ןפואב םינוינחו תוינוכמל תורש ילעפמ רובע ונקתוי טפנ וא לזונ קלד ידוכלמ
ירדל ומיאתיש נהמה תוש סד .


תפלחה 6 . ב םוקמ קרפ 6 להל " ת – יטרפ םיכפש קוליס תכרעמ ת , אובי :
קרפ 6
" קרפ 6 – תכרעמ ל םיכפש קוליס תיטרפ
6.1 תויללכ תוארוה
תנקתה יאנת
קוליסל תכרעמ
תיטרפ םיכפש
6.1.1 ות תיטרפ םיכפש קוליסל תכרעמ תואירבה תושרו סדנהמה רושיאב ןקת
וה תמכסהבו תימוקמה הדע , בויבל רוביח תורשפאמ ןניא תוביסנה וב םוקמב
ירוביצ .
יפ לע הנקתה
להה תושירד " ת
ןקתהו
6.1.2 ה תכרעמ ות קת ן הז קרפ תושירדל םאתהב ת ילארשיה ןקתהו " י 1205.9
) 32 (
,
" םתקידבו האורבת ינקתימ תנקתה " : תיטרפ םיכפש קוליס תכרעמ ) ןלהל – ת " י
1205.9 .( קי תכרעמה םוקימ דיתעב רשפאתיש ךכ עב , ןתינה לככ , בויבל רבחתהל
ינוריעה .
תכרעמ יביכר
םיכפש קוליס
תיטרפ
6.1.3
6.1.3.1 םיאבה םיביכרהמ תבכרומ היהת םיכפש קוליסל תכרעמ :
) א ( ףיעסב טרופמכ בקר רוב 6.3 רחא םיכפש רוהיט ןקתמ וא ,
לע רשואת ותנקתהש - תואירבה תושר ידי .
) ב ( גוליפ את .
) ג ( לוחלח רוב .
6.1.3.2 ףיעסב םיטרופמה םיביכרה תנקתה 6.1.3.1 א ' ו - ג ' לכב הבוח איה
תכרעמ ל תיטרפ םיכפש קוליס .
6.1.3.3 תיטרפ םיכפש קוליסל תכרעמ לכב הבוח איה גוליפ את תנקתה
דחא לוחלח רובמ רתוי תללוכה .
6.1.3.4 הרוסא לוחלח רוב תועצמאב אלש םיחלוקה לוחלח .
תכרעמ לוטיב
םיכפש קוליסל
תיטרפ
6.1.4 רוביח םע ו ףסאמה ביבל וא ירוביצה ביבל יטרפה ביבה לש , תסל שי ו תא ם
ל תופעתסהה םיכפש קוליסל תכרעמ תיטרפ , תא תיעבט עקרקב אלמלו לטבל
בקרה תורוב , תרחא תיטרפ םיכפש קוליסל תכרעמ לכ וא לוחלחה תורוב .
6.2 יכפש קוליסל תכרעמ רותיא תיטרפ ם
יביכר רותיא
קוליס תכרעמ
תיטרפ םיכפש
6.2.1 םירחא םיביכרמ תיטרפ םיכפש קוליסל תכרעמ ביכר לש ילמינימ קחרמ , תודוסי
הלבט יפל עבקי היתש ימ תורוקמו 6.2.1 :
-------------------
) 32 ( י " פ סשתה " ג , מע ' 1537 .

הלבט 6.2.1 - םיכפש קוליסל תכרעמ יביכר רותיא תיטרפ

קוליסל תכרעמ יביכר
םיכפש
לש םירטמב ילמינימה קחרמה :
מ : ) םירטמ ( את
גוליפ
) 1 (

רוב
בקר
) 1 ) ( 2 (
רוב
לוחלח
3 (

את
הגיפס
) 3 (

היתש ימ רוקמ
) 4 (
םעה תואירב תונקת יפל ) םייאורבת םיאנת
היתש ימ חודיקל ( , נשתה " ה – 1995
דוסי תרוק וא דוסי הצק
םייק ןינב ריק
הלבטב טרופמכ 5.3.7 ביבל ליבקמ
לוחלח רוב
) 3 (
______
) 5 (
6 6 4
הגיפס את
) 3 (
_____
) 5 (
6 4 2
שרגמה לובג _____
) 6 (
_____ 1
) 5 (
1
) 5 (


תורעה :
) 1 ( תינוציחה ןפודה לש רתויב בורקה הצקהמ דדמנ קחרמה .
) 2 ( ףיעסב טרופמכ בקר רוב וניאש םיכפש רוהיט ןקתמ תוברל 6.1.3 .
) 3 ( רתויב הבורקה הרופחה עקרקה ןפודמ דדמנ קחרמה .
) 4 ( לחנמ םיקחרמל , תואירבה תושרמ דחוימ רושיא לבקל שי ןייעמ וא םגא .
) 5 ( סוסיב ץעוי תויחנהל ףופכ .
6.3 בקר תורוב
םילזונה חפנ
ב בקר תורוב
םירוגמ ןינבל
וב שיש ןינבלו
הניל
6.3.1 םילזונה חפנ ילמינימה ב תורוב בקר םירוגמ ןינבל הניל וב שיש ןינבו אהי
הלבטל םאתהב 6.3.1 :
הלבט 6.3.1 – ב ילמינימה םילזונה חפנ בקר תורוב וב שיש ןינבו םירוגמ ןינבל
הניל
םישנאה לש ילמיסקמה רפסמה
ןקתימב םישמתשמה
חפנה לכימב לזונה לש ילמינימה
רפסמ מ " ק
דע 6 2.0
דע 10 2.5
דע 14 3.0
דע 18 3.5
דע 22 4.0
דע 26 4.5
דע 32 5.0
דע 42 5.5
דע 60 6.0
לעמ 60 0.1 ) שפנ לכל תפסות (

םילזונה חפנ
ב בקר תורוב
וב ןיאש ןינבל
הניל
6.3.2 חפנ םילזונה ב ילמינימה ינבל בקר תורוב ן בשוחי הניל וב ןיאש םאתהב הלבטל
6.3.2 :

הלבט 6.3.2 – ילמינימה םילזונה חפנ ב בקר תורוב הניל וב ןיאש ןינבל
) 1 (

ןינבה גוס חפנ םדא לכל ילמינימה םילזונה
ןקתימב שמתשמה , םירטילב
הניל אלל םייתנש ליג דע םידליל דסומ
דע םייתנש ליגמ םידליל דסומו 6 אלל
הניל
50
ליג לעמ םידליל ךוניח ןקתימ 6 אלל
הניל
15
םידרשמ ןיינב 25
צ תולהקתהל שמשמה ןינב רובי
יאנפ תורטמל
7-10

רעה ה :
) 1 ( הלבטב רומאה ףא לע , מ בקרה רוב חפנ תחפי אל - 2000 רטיל .
בקר תורוב
יבר - םיאת
6.3.3 םיאת ינשל בקר רובב םילזונה חפנ תא לצפל רתומ . הסינכה את חפנ אל י תחפ
שילש ינשמ וחפנמ לכימה לש יללכה .


הנבמ 6.3.4 ורוב ת תושירדל ומיאתי בקר ת " י 1205.9
) 32 (
.
6.4 גוליפ את
שורד אוה יתמ 6.4.1 קוליסה תכרעמ יווק לכל םיכפשה לש הווש הקולח חיטבהל ידכ , ואצומב ןקתוי
גוליפ את בקרה רוב לש .
םיפוגמ 6.4.2 ונקתוי גוליפה את לש אצומה תורוניצב םירגס .
הנבמ 6.4.3 תב טרופמל ומיאתי ותנקתהו גוליפה את הנבמ " י 1205.9
) 32 (
.
6.5 לוחלח רוב
תויורשפא
הגיפס
6.5.1 לוחלח תורוב תועצמאב עצובת עקרקל םיחלוקה תגיפס .
הגיפס חטש
שורד
6.5.2 לע עבקי לוחלח רובב שרדנה ילמינימה יביטקפאה הגיפסה חטש - ץעוי ידי
עקרקה .
חטש בושיח
רוב לש הגיפס
הגיפס
6.5.3 לח רוב לש יביטקפאה הגיפסה חטש בושיחב םע עגמה חטש ןובשחב אבוי לוח
תיעקרקה חטש אלל רובל הסינכה רוניצ סלפמל תחתמ עקרקה .
עקרקה הנבמ 6.5.4 הקודהו הדבכ תיסרח , תורחא תומיטא עקרק תובכשו עלס לש השקונ הילוס
לוחלח רוב ןינבל תומיאתמ ןניא .
הנקתה רוסיא
בורקה סלפמב
םוהת ימל
6.5.5 עצבל רוסא לוחלח רוב ההש ימ לש יברימה סלפמהו ותיעקרק סלפמ ןיב שרפ
מ ןטק םוהת - 2 רטמ .
רוב הנבמ
לוחלח
6.5.6 וב הנבמ תב שרדנל םיאתי לוחלח ר " י 1205.9
) 32 (
.
6.6 את הגיפס
יתמ את הגיפס
רתומ
6.6.1 את הגיפס י ל שמש תגיפס העובקמ םיחולד םיאבה תורוקמהמ דחאמ :
) 1 ( בקה תודיחי יכרע לכה ךסש תועובקמ םהלש העו , הלבט יפל 4.12.2 , אל
לע ולעי 1.5 י . ק .
) 2 ( יע ימ ריוא גוזימ תכרעממ יוב .
הגיפס חטש
שורד
6.6.2 םיפיעסב רומאכ עבקי הגיפס את לש ילמינימה הגיפסה חטש 6.5.2 ו - 6.5.3 רובל
לוחלח .
ןקתל המאתה 6.6.3 את ת תושירדל םיאתי הגיפסה " י 1205.9
) 32 (
.
6.7 םיטוטרש


מישר ת
םיטוטרש
6.7.1 הז קרפ יפיעסב טרופמה תא ריהבהל אב ןלהל אבומה טוטרשה . וניה ודמעמ
ףיעסב טרופמכ 1.3.1 :
תפלחה 7 . ב םוקמ קרפ 7 להל " ת – םימשג יזקנ , אובי :
קרפ 7
" קרפ 7 – םימשג יזקנ
7.1 תויללכ תוארוה
תבוח זוקינה 7.1.1 םיפצורמ םיחטש , תוספרמ תורצחו , רצח תוברל תוימינפ תו ) ןלהל - תורצח (
תוגגו , לע וזקוני - ןגהל ידכ הז קרפ תוארוה רתיב טרופמכ תדרפנ תכרעמ ידי , ןיב
ראשה , םייאורבת יתלב םיאנתו הנכס עונמלו תוביטר ינפב ויתודוסיו ןינבה לע
ינבל - םדא .
לע הנגה
הביבסה
7.1.2 ןינבל עגפמ וא קזנ לכ םרגיי אלש ןפואב השעיי םשג ימ זוקינ הביבסל וא ךומסה .
זוקינה רוסיא
ביב ךותל
7.1.3 ביבה ךותל וזקוני אל םשג ימ , דחוימ הרקמב קר אלא , סב טרופמכ " ק 7.2.4 .
לוחלח תבוח 7.1.4 תופצרמ תוגגמ םשג ימ , ןלהל טרופמכ ולפוטי סכנה חטש לכמו תוספרמ :
7.1.4.1 לחלחמ עקרקב רבודמש דבלבו סכנה םוחתב עקרקל ורדחוי םה ת .
7.1.4.2 סדנהמה רושיאב , סכנב תלחלחמ עקרק ןיא יכ – םשגה ימ ורדחוי
לעב תמכסה ךכ לע הלבקתהש דבלבו ךומס סכנב תלחלחמ עקרקל
ךומסה סכנה . וז הקספב " ךומס סכנ " – אשונ סכנב לבוגה סכנ
תושרה תולעבב ירוביצ חטש תוברל ותברקב יוצמ וא השקבה
תימוקמה .
7.1.4.3 ה רושיאב סדנהמ , תלחלחמ עקרקל םשגה ימ תא רידחהל ךרד ןיא יכ
תואקספב רומאכ 7.1.4.1 ו - 7.1.4.2 , וא זוקינ תכרעמל םימה וקלוסי
הביבסל וא ןיינבל עגפמ וא קזנ לכ םרגי אלש ןפואב לועית .
7.1.4.4 תואירבה תושר רושיאב היהת הישעת ירוזאב עקרקל םימ תרדחה .
7.2 תורצחה זוקינ תוטיש
סכנה תולובגל ץוחמ לא תורצחמ םשג ימ זוקינ , תוארוה יפ לע השעיי הז קרפ לש ורושיאב
סדנהמה :
7.2.1 הובג רצחה ינפ םור םא ב - 20 ס " רתוי וא מ דעוימה אתה לש הסכמה ינפ םורמ
םשג ימ טולקל , יתשמ תחאב זוקינה עצובי תואבה תוטישה ןבולישב וא , יפל
ןינעה :

7.2.1.1 יע המירז תיל .
7.2.1.2 דיל ןקתויש הכיפש אתל וא ירוביצה לועיתל רבוחתש לועית תכרעמ
ךומסה בוחרבש הכרדמה לש הפשה ןבא .
7.2.2 ךומנ רצחה ינפ םור םא מ תוחפב - 20 ס " מ דעוימה אתה לש הסכמה ינפ םורמ
םשג ימ טולקל , םיחטשהמ םשג ימ תביאש לש ןקתימ תועצמאב זוקינה עצובי
םיכומנה , ש הכיפש אתל וא ירוביצה לועיתל רבוחי , סב רומאכ " ק 7.2.1.2 .


7.2.3 שמתשהל שי שרדנה תדימב יטרפ קוליס ןקתימב , ןוגכ : לוחליח חודיק , רוב
לוחליח , לוחליח יריפח , חטשלו עקרקה לש הגיפסה רשוכל םאתומ אוה םא
זקונמה ןינבה ךותל םימ תרידח דגנ םיעצמא םיטקונ םאו .
7.2.4 ל ףופכ ףיעסב רומא 7.1.3 , ביבה ךותל םשג ימ זקנל רתומ , זקונמה חטשה םא
לע הלוע וניא החטשש תימינפ רצח אוה 40 מ " ר , הרוקמ וא הרוקמ יתלב אוה
וקלחב , םוסחמ תועצמאב השענ ביבל רוביחהו .
7.3 זוקינ תוטיש תוספרמהו תוגגה
תומשיג תועצמאב וזקוני תוגגה ) ש לכ לע םייכנא םשג תורוניצ ןוויכה ייוני ( ןהילע ולוחיו
הלא תוארוה :
7.3.1 תויהל לוכי המשיגה לש המוקימ :

7.3.1.1 ןינבל ץוחמ , ץוח תוריק ינפ לע .

7.3.1.2 ןינבה םינפב , הילא השיג הנשי וב םוקמב .

7.3.1.3 ןינבה דלשמ קלח םניאש ןינבה תוריק ךותב .

7.3.1.4 שונ תוריק ךותב וא םידומע ךותב םיא , ןינבה דלש ןנכתמ רושיאב .
7.3.2 התנקתה םוקמל םיאתמה רמוחמ היושע היהת המשיגה , ןינבה גוסל , לכה
הלבטב טרופמכ 7.3.2 .

הלבט 7.3.2 – תומישג עוציבל םירמוח

היולג הנקתה הנקתה
היומס
הנקתה
וא תיקפוא
עופישב
רמוחה ןקתל המאתה
ילארשי
גוס
ןינבה
א ' ב ' ג ' ד ' ה ' ו ' ז '
I + - - + - - - ןבלוגמ הדלפ חפ
III II - - - - - - -
ןבלוגמ הדלפ רוניצ ת " י 103 III II I + + + + + + +
לזרב תקצי רוניצ
םירזיבאו
ת " י 124
ת " י 125
III II I + + + + + + +
רוחש הדלפ רוניצ ת " י 530 III II I + + + + + + +
רוניצ PVC חישק
ילופו ןליפורפ
ת " י 576
ת " י 958
III II I - - - + - + -
יושע רוניצ
תופיפצב ןליטאילופ
ההובג ) PE-80 (
ת " י 4476 III II I + + + + + + +
+ רתומ ; - רוסא

7.3.2.1 ןינבה גוס
I - בר ןינב וא הובג ןינב ונניאש ןינב - תונקתב םתועמשמכ תומוק .
II - קתב ותועמשמכ הובג ןינב תונ .
III - בר ןינב - ףסונב וב שיש ןינב וא תונקתב ותועמשמכ תומוק
םג ןינבל תעבוקה הסינכל לעמ תומוקל 3 תחתמ תוחפל תומוק
הרומאה הסינכל , ל טלקמ הלוכ שמשל הדעונש המוק טעמ .

7.3.2.2 היולג הנקתה
א ' - תוינוציח תוימילקא תועפשהל הפושח המשיג .
ב ' - נכ " ל , םג הפושח םלוא תינכמ העיגפ ינפב .
ג ' - תוינוציח תוימילקא תועפשה ינפב תנגומ המשיג .
ד ' - נכ " ל , תינכמ העיגפ ינפב םג תנגומ םלוא .

7.3.2.3 היומס הנקתה – ה הדומע '

7.3.2.4 עופישב וא תיקפוא הנקתה
ו ' - היולג הנקתהב עופישב וא תיקפוא המשיג הפצרה יולמב וא .
ז ' - וא תיקפוא המשיג עופישב , רקת ךותב תפצר וא ת ןיוזמ ןוטב .

7.3.2.5 תויולג תונקתהב םג שומישל הרוסא ןבלוגמ הדלפ חפמ היושע המשיג
רוקמ םיללח ךותב תנקתומ איה םא יטרפ חטש שמשל םידעוימה םי
חותפ .

7.3.2.6 רוניצה רשאכ קר שומישל תרתומ רוחש הדלפ רוניצמ היושע המשיג
מ תבכש םינפב הפוצמ תויולג תונקתהב שומישבו ךותיש ינפב ןג , - םא
וניצה ץוחב םג רומאכ ןגמ תבכש הפוצי ר .
7.3.3 הלא תוארוה ולוחי המשיגה ירוביח לע :
7.3.3.1 רמוחל ומיאתי המשיגה ירוביח םימוטא ויהיו המשיגה היושע ונממ .
7.3.3.2 ל יאנתב דומעת הירוביח לע המשיגה צוויהל יושעש יברימ ץח ר
התיתחתב .
7.3.4 יוקינ יחתפ ויהי המשיגל , ןלהל טרופמכ :
7.3.4.1 לחב הרקב הסכמו חתפ היהי המשיג לכל ןוויכ יוניש לכבו ןוילעה הק
הלש .
7.3.4.2 ת רומאה חתפל המשיגה לש יוקינ יכרצל השיג היה .
7.3.4.3 מ לודג םיחתפ ינש ןיב יכנאה קחרמה היה 15 - מ ,' ףסונ חתפ ןקתוי םע
א השיג המשיגה יוקינ רשפאתש ויל , רומאכ .
7.3.5 הלא תורוצ יתשמ תחאב רמגית המשיגה :
7.3.5.1 עקרקה ינפ לעמ תישפוח הכיפש לש הרקמב , תיווזב המשיגה רמגית
ןיב לש האיצי 30 דע 45 , הדלפמ וא לזרב תקצימ היושעה . תדוקנ
רושיממ תקחורמ היהת האיציה תיווזב םימה לש הכיפשה ריקה ינפ
דומעה וא - ןיב 5 ס " דע מ 15 ס " מ , םייפוסה עקרקה ינפ סלפימ לעמו -
ןיב 15 ס " דע מ 20 ס " מ .
7.3.5.2 עקרקה ינפ לעמ תישפוח הכיפש תרשפאתמ אלו הרקמב , רבוחת
הרקב את לא המשיגה םשג ימל .
7.3.6 ןלהל טרופמכ וזקוני תוספרמה :


7.3.6.1 ו םיהובג םינינבב תוספרמה יבר םינינבב - תומוק , תועצמאב וזקוני
המשיג , םינינבה לש תוגגה תא תוזקנמה תומשיג תכרעממ תדרפנ
םירומאה .
7.3.6.2 סב תראותמה ךרדב וא וזקוני םירחא םינינבב תוספרמה " ק 7.3.6.1 ,
תויבוברז תועצמאב וא .
7.3.6.3 תויבוברזב שומיש לש הרקמב , נ לכ םרגיי אלש הרוצב ונקתוי ןה וא קז
שוכרל וא םדא ינבל עגפימ .
7.3.7 הנוש סלפימב ןינבב אצמנה גג לכ , המשיגב זקוני , תומשיגה תכרעממ תדרפנ
תוזקנמה ש תוגגה רא , אצמנה גגה תפצה לש הנכס לכ ןיא םהב םירקמ טעמל
רתויב ךומנה סלפימב .
7.4 תוגגהמ םשג ימ יטלוק
םשג ימ יטלוק תועצמאב וזקוני גגה יחטש לכ , תולחזמ לא םיזקונמה םיחטשה טעמל
תויולת , לעו הלא תוארוה ולוחי הלאה םיטלוקה :
7.4.1 רבחתמ אוה הילא המשיגל ןתינש לככ ךומס היהי ומוקימ .

7.4.2 גגה זקנ תועצמאב וא רישי היהי המשיגה לא ורוביח .

7.4.3 ךותיש ינפב דימע רמוחמ יושע היהי אוה , קאה תועפשההו שמשה תנירק תוימיל
אה תורח .

7.4.4 מ תחפי אל םשג ימ טלוק לש אצומ לשו המשיגה לש רטוק - 110 מ " מ , ולוחיו
הלבטבש תוארוה 7.4.4 הנשמה יפיעס לשו , ןלהלדכ :

הלבט 7.4.4 – םשג ימ טלוק לש אצומו המשיגה לדוג
) 1 (

טלוקה אצומ לשו המשיג לש ילנימונה רטוקה יברימה לטומה גגה חטש
מ " מ יא םישטנ םיעובר םירטמ
75
) 2 (
2.5
) 2 (
50
90
) 2 (
3
) 2 (
90
110 4 200
125 5 300
160 6 500
200 8 1000
250 10 2000רעה תו :
) 1 ( לש איש רועיש לע םיססובמ הלבטבש םינותנה 100 מ " מ העשל םשג
) 2 ( דבלב תספרמל .


7.4.4.1 םשג ימ יטלוק לש םיאצומה רפסמ , קינל שורדה גגה זו , יפ לע עבקיי
גגה לש םיעופישה ןונכת , מ לודג יברימה לטומה גגה לש וחטש םאו -
150 מ " ר , תוחפל ונקתוי 2 אל םהמ דחא לכ לש םרטוקש םיאצומ
מ תחפי - 100 מ " מ , תדרפנ המשיגל םהמ דחא לכ םירבוחמהו .
7.4.4.2 ינבלמ טלוקה לש אצומ לש ךתחה היה , לש חטשל הווש וחטש אהי
תחה אצומה לש לוגעה ך , לופכ 1.2 .
7.4.4.3 תמייק םכרואלו םייכנא תוריק םיממורתמ וילעמש תומוק בר ןינבב
רוזאב תובשנמה תוחור ללגב גגה ותוא לא םשג ימ לש המירז , בשחי
תפסותב גג לש יברימה לטומה חטשה 50% םייכנאה תוריקה חטשמ
רומאכ וילעמ םיממורתמה .

ליעל רומאה תורמל , מ רטוקב המשיג ןיקתהל רתו 90 מ " דבלב תוספרמ זוקינל מ
לע הלעי אל תדדוב תספרמ לש חטשש יאנתב 25 מ " לש זקונמה ללוכה חטשהו ר
לע הלעי אל תוספרמ רפסמ 50 מ " ר הלבטב ןיוצמכ 7.4.4 .

7.4.5 וילעמ טלובה רבכמב דיוצי םשג ימ טלוק לכ . רבכמה ךרד ישפוחה רבעמה חטש
מ תחפי אל - 1.5 פ טלוקה אצומ לש ךתחה חטש םע .

7.4.6 המשיגה לש יכנאה ריצה תא ףפוח וניא םשג ימ טלוק לש יכנאה ריצהו הרקמב ,
הלא תוארוה וילע ולוחיו גג זקנ ןיקתהל שי :

7.4.6.1 רחא רמוח וא הדלפ וא לזרב תקצימ יושע אהי גגה זקנ , הב לכה המאת
הלבטב ועבקנש םיאנתל 7.3.2 .

7.4.6.2 טוק טלוקה אצומ רטוקל ההז אהי גגה זקנ לש ר .

7.4.6.3 ףיעסבש תוארוה ולוחי גגה זקנ לע 7.6 .
7.4.7 םשג ימ טלוק לכ , משיגהו גגה זקנ תוברל ה , קתוי ן תומיטא החיטבמה ךרדב
תטלחומ .
7.5 תוליחזמ
תומשיגה לא תורישי ורבחתיש תוליחזמ תועצמאב וזקוני םיעפושמ תוגג לש םיחטשה לכ ,
הלא תוארוה ולוחי תוליחזמה לעו :
7.5.1 לוגמ הדלפ חפמ היושע היהת הליחזמה וו רחא רמוח וא הדלפ וא ן , המאתהב לכה
הלבטב ועבקנש םיאנתל 7.3.2 .
7.5.2 םאתהבו גגה לש יברמה לטומה חטשה לדוג יפ לע עבקיי הליחזמה לדוג
םיעופישל , הלבטב טרופמכ לכה 7.5.2 :

הלבט 7.5.2 – הליחזמה לדוג


הליחזמה רטוק םינוש םיעופישל םאתהב גגה לש יברימה לטומה חטש

% ½ 1% 2% 4%
מ " מ םישטניא םיעובר םירטמ
110 4 35 50 70 95
125 5 60 85 120 165
160 6 90 130 180 260
200 8 190 260 370 520
250 10 335 475 670 930

7.5.3 הווש וחטשש ךתח תלעב תרחא הרוצב וא לוגיע יצח תרוצב ונביי תוליחזמה
לוגיע יצח לש וחטשל , לופכ 1.2 .
7.5.4 ליעל רומאה תורמל , ע עפושמ גג לש עטק וא עפושמ גג זקנל ןתינ " הכיפש י
ןלהלדכ םיאנתה םימייקתמש דבלבו תישפוח :
7.5.4.1 לא חטשהו עפושמה גגה ש םימה םיכפשנ וי דחא סכנל םיכיי .
7.5.4.2 מ לודג היהי אל גגה לש יברימה לטומה חטשה - 40 מ " ר .
7.5.4.3 תוחפל ןינבה וקמ קחורמ היהי ךומנה וקלחב עפושמה גגה הצק 30
ס " מ .
7.5.4.4 ןינבהמ םימה תקחרה חטבות .
7.6 םייקפוא םשג יזקנ
ןינבה ךותב םשג ימ תלבוהל תדעוימה תרנצ לע ) ןלהל - יזקנ םייקפוא םשג ( תוארוה ולוחי
הלא :
7.6.1 לש יברימה לטומה חטשה לדוג יפ לע ועבקיי םייקפוא םשג יזקנ לש םירטוקה
םיעופישל םאתהבו גגה , הלבטב טרופמכ לכה 7.6.1 .

הלבט 7.6.1 – לדוג םייקפוא םשג יזקנ
) 1 (

זקנ לש ילנימונה רטוקה
םשג
ובע גגה לש יברמה לטומה חטש םשג יזקנ ר
םינושה םיעופישל םאתהב

1% 2% 4%
מ " מ םישטניא םיעובר םירטמ
63
) 2 (
2
) 2 (
10 -- --
75
) 2 (
2.5
) 2 (
25 -- --
90
) 2 (
3
) 2 (
40 -- --
110 4 140 200 300
125 5 250 350 500
160 6 400 550 800
200 8 800 1150 1600

רעה ה :
) 1 ( לע םיססובמ הלבטבש םינותנה לש איש רועיש 100 מ " העשל םשג מ
) 2 ( דבלב תספרמל .
7.6.2 הלבטב רומאה ףא לע 7.6.1 , רטוק ילעב םייקפוא םשג יזקנ ןיקתהל ןתינ לודג
מ רתוי - 200 מ " מ ל לעמ םיעופישבו - 4% , םהב תרבועה הקיפסה בושיח םא
תאז רשפאמ , טק רתוי עופישב םירומאה םיזקנה ונקתוי אל הרקמ לכב לבא מ ן -
0.5% .
7.7 לועית
דעוימה תרנצ לע הלא תוארוה ולוחי לועיתל ת :
7.7.1 םיאתמ רמוחמ היושע היהת תרנצה , הלבטב טרופמכ לכה 7.7.1 :

הלבט 7.7.1 – לועית עוציבל םירמוח


הנקתה רמוחה ןקתל המאתה
ילארשי
תחתמ
ןינבל
ץוחמ
ןינבל
תורעה
רוחש הדלפ רוניצ ת " י 530 + + שומישל רתומ רוניצה , םא
ץוחבו םינפב הפוצמ אוה
ךותיש ינפב ןגמ תבכש
לזרב תקצי רוניצ ת " י 124 + + ןיא
חישק קיטסלפ רוניצ ת " י 884 - + ןיא
יושע קיטסלפ רוניצ
תופיפצב ןליטאילופ
ההובג ) PE-80 (
ת " י 4476.1 + + םאתהב ןינבל ץוחמ הנקתה
ןנכתמה תוארוהל

+ רתומ ; - רוסא

7.7.2 יעס תושירדל ומיאתי תרנצה לש םירבחמה םיפ 4.3 ו - 4.4 , ןינעה יפל .
7.7.3 ףיעס תוארוה ולוחי לועית תרנצ תחנה לע 5.3 המאתהב , ןינעה יפל לכה .
7.7.4 תרנצב תרבועה הקיפסה בושיח יפ לע ועבקיי העופישו תרנצה לש םירטוקה , לבא
מ תחפיש רטוק לעב לועית ןקתוי אל - 160 מ " מ , יאת ינש ןיב תרנצה לש עופישהו
דיחא היהי הרקב .
7.7.5 ) א ( ףיעס תוארוה ולוחי הרקב יאת לע 5.4 םינטק םיפיעס תושירד טעמל 5.4.4
ו - 5.4.8 .
) ב ( ןטק ףיעסב רומאה ףא לע ) א ( , סדנהמה יאשר , ןינעה תוביסנ ותעדל םא
תאז תובייחמ , םירומאה הרקבה יאת תא עצבל תורוהל , םתצקמ וא םלוכ ,
וארוה יפל םג םינטק םיפיעס ת 5.4.4 ו - 5.4.8 .
7.7.6 ) א ( ףיעסב רומאל ףופכב 7.2 , לש הפשה ןבא דיל םשג ימ תכיפש יאת ועבקיי
הכרדמה , ןיוזמ ןוטבמ ונבי םהו .
) ב ( תושירדל םאתהב עצובת םירומאה םשג ימ תכיפש יאת לש היינבה
ורושיאבו סדנהמה , םיאצמנ םה םא סכנה תולובגל ץוחמ .
7.7.7 םשג ימ לש הטילק יאת , תורצחה ינפ לע םימרוזה , םיכומנה תומוקמב ועבקיי
םיזקונמה םיחטשה לש רתויב .
7.8 םירוסא םירוביח
רעמ לא רבחל ךיא ימ תכ - ןהש לכ תורחא תוכרעמ םשג .ןוקית 8 . קרפב 8 להל " ת – הינב תוינכת תשגה , הקידבו הרקב -
קרפ 8

) 1 ( ףיעס םוקמב 8.1.5 אובי -
"
תכרעמ
קוליסל
םיכפש
תיטרפ
תמייק
8.1.5 לוחלח רובב וא בקר רובב שומישה עצוה , םימייקה , ןידכ ונקתוהש , לש תוינכת ושגוי
םימייקה םינקתימה .תפלחה 9 . ב םוקמ חפסנ 1 להל " ת – םירזת ורבתה םירודיסה רפסמ תעיבקל תואמגודו תויוליעפ םייא
חפסנ 1 םיילמינימה , רוויאה תטיש ו םיזקנה ירטק , אובי :
" חפסנ 1 - בקל תואמגוד י םירודיסה רפסמ תע םייאורבתה
םיילמינימה , רוויאה תטיש , םיזקנה ירטק םימה תרנצ ירטקו

1 .
יללכ
תואמגוד
תורהבהו
ןונכתל
1.1 ןלהל תואבומה תואמגודה , וסחייתמו דבלב הרהבהל ריצקת ןניה תוכרעמל ת
הכירצל םימה תקפסאו םיזקנה . תושירד לכ יפל ועצוביו וננכותי תוכרעמה
לה " ת .
תוינפה 1.2 לה תואלבטו יפיעסל ןניה הז חפסנב תוינפהה " ת , תרחא רמאנ םא אלא .
תשר ןויפיא
םימה
1.3 םימה תקפסא תכרעמ ןונכת ינפל , םיאבה םינותנה תא קודבלו ררבל שי :
1.3.1 רנצה רטוק ןינבה תא הניזמה תישארה ת .
1.3.2 תשרב םימה יצחל ) הלילבו םויב .(
1.3.3 תוקיפס .
1.3.4 םימ ירגאמב ךרוצה .
1.3.5 ו הרבגהב ךרוצה / ןינבב םימה יצחל תתחפה וא .
2 .
א אמגוד ' : םירוגמ ןינב
ןינבה רואת 2.1 ןב ןינב 12 תומוק . המוק לכב 4 תוריד .
הריד לכב :
* ח ללוכה םיתורש רד 1 הלסא , 1 הצחר רויכ , 1 טבמא ו - 1 תיתיב הסיבכ תנוכמ .
* הלסא ללוכה םירוה יתוריש רדח , תחלקמו הצחר רויכ .
* רויכו הלסא ללוכה םיחרוא יתוריש רדח .
הלבטב תועיפומה תושירדל המיאתמ תועובקה תומכ 3.6.3.1 .


רטוק בושיח
םינטלוק
2.2 2.2.1 םיתוריש רדח ןטלוק ) ח המוקל בושי :(
הלבט יפל 4.12.2 – קרפ 4
1 לש החדה לכימ םע הלסא 6 רטיל 2 י " ק
1 הצחר רויכ 0.5 י " ק
1 טבמא 1 י " ק
1 תיתיב הסיבכ תנוכמ 1 י " ק
הס " י כ " המוקב םיתוריש רדח ןטלוקל ק : 4.5 י " ק
2.2.2 םיתוריש רדח ןטלוק ) ןינבל בושיח :(
12 תומוק X 4.5 י " המוקל ק = 54 י " ק
2.2.3 םירוה יתוריש רדח ןטלוק ) המוקל בושיח ( :
הלבט יפל 4.14.2 – קרפ 4
1 לש החדה לכימ םע הלסא 6 רטיל 2 י " ק
1 הצחר רויכ 0.5 י " ק
1 תחלקמ 1 י " ק
הס " י כ " המוקב םירוה יתוריש רדח ןטלוקל ק 3.5 י " ק
2.2.4 םירוה יתוריש ןטלוק ) ןיינבל בושיח :(
12 תומוק X 3.5 י " ק ) המוקל = ( 45 י " ק
2.2.5 םיחרוא יתוריש ןטלוק ) המוקל בושיח :(
הלבט יפל 4.12.2 – קרפ 4
1 לש החדה לכימ םע הלסא 6 רטיל 2 י " ק
1 הצחר רויכ 0.5 י " ק
הס " י כ " המוקב םיחרוא יתוריש רדח ןטלוקל ק : 2.5 י " ק
2.2.6 םיחרוא יתוריש ןטלוק ) ןיינבל בושיח :(
12 תומוק X 2.5 י " ק ) המוקל ( – 30 י " ק
2.2.7 הלבט יפל 4.12.4.3 , אוה םירוגמ תרידל רוזיפ םדקמ 0.5 = K
2.2.8 הלבט יפל 4.15.2 רוזיפ םדקמ רובעו 0.5 = K , רתומה יברימה סמועה
רטוקב ןטלוקל 110 מ " אוה מ 64 י " ק .
םינטלוקה רובע שורדה סמועהמ לודג הז יברימ סמוע , ןטלוק ןכלו
רטוקב 110 מ " נצ אלל מ " ג ) הלבט 4.15.2 ( , ש לכל םיאתמ תשול
םינטלוקה .
2.2.9 דרפנב הנושאר םירוגמ תמוק רוביח :
ףיעס יאנת ינפל 4.7.4 - קרפ 4 , םירוגמה תמוק תא דירפהל שיו הדימב
דרפנב הרבחלו הנושארה , יפל השעי םינטלוקה סמוע בושיח 11 תומוק .
ןטלוקה רטוק לע העפשה ךכל ןיא וז אמגודב , ןטלוקב שומישה לשב תאז
רטוקב 110 מ " מ , הלבט יפל רתומה רתויב ןטקה ןטלוקה רטוק אוהש
סמ ' 4.15.2 קרפב 4 .
חפנ תעיבק
םימה תריגא
תורידה לכל
ןיינבב
2.3 אמגודב רדגוהש יפכ , תומוק בר אוה ןיינבה . תכרעמ שרוד ןיינבהש החנהב
ץחל תרבגה , הלבט יפל םישרדנ 2.8.2.1 . ןמקלדכ הריגא יחפנ :

א . הכירצל : 12 תומוק X 4 המוקב תוריד X 400 רטיל = 19.2 מ " ק .

ב . םינולגלגו םיטנרדיהל : 15 מ " ק

ג . םיזתמל : ילארשי ןקת תושירד יפל , ת " י 1596 .
ירטק בושיח
םימ תורונצ
2.4 ללוכה תוריד ןיינבל שרדנ רוניצ רטוק בשוחי המגדה ךרוצל 4 ב המוקב תוריד -
12 תומוק .
2.4.1 מינימה תוקיפסה םוכס רוניצה עטקמ םינוזינה םיזרבה לכ לש ןונכתל יל
הנבמל ותסינכב ) Qb ∑ ( הלבט יפל 2.13.2 .

3 תולסא X 4 תוריד X 12 תומוק X 0.13 הינשב רטיל = 18,72 רטיל / הינש
3 הציחר ירויכ X 4 תוריד X 12 תומוק X 0.07 הינשב רטיל = 10,08 רטיל / הינש

48 חבטמ ירויכ X 0,07 שב רטיל הינ = 3,36 רטיל / הינש

48 םילכ יחידמ X 0,15 הינשב רטיל = 7,44 רטיל / הינש

48 הסיבכ תונוכמ X 0,25 הינשב רטיל = 12,00 רטיל / הינש

1 היטבמא X 4 תוריד X 12 תומוק X 0,15 הינשב רטיל = 7,20 רטיל / הינש

1 תחלקמ X 4 תוריד X 12 תומוק X 0,15 הינשב רטיל = 7,20 רטיל / הינש

הס " כ Qb ∑
66,00 רטיל / הינש
2.4.2 רתויב הלודגה הקיפסה לעב זרבה ) Qb max :(
הסיבכ תנוכמל – 0,25 הינשב רטיל = ) Qb max (
2.4.3 תכשמתמ הכירצ ילעב םירישכמ וא םיזרב תקיפס :
) Qb ∑ ( – ןכל הלאכ ןיא 0 = Qb ∑
2.4.4 ובקה יזרב לש תינטלומיסה הקיפסה ילעב םניאש םירישכמהו תוע
תכשמתמ הכירצ ) Qt (
הלבט יפל 2.13.4 , רשאכ םירוגמל 0,5 < Qb max ו - 20 > Qb ∑ , החסונה
איה בושיחל : 0.7 –
0.21
) Qb ∑ ( 1.7 = Qt .
הלבטב רזעהל ןתינ ןיפוליחל 2.13.4.1
הקיפסה ) Qb ∑ ( הבשוחש ) 66.00 הינשב רטיל ( ןיב תאצמנ 62.41 ל - 66,17
לו םיאתמה רוטב ןיב איה תינטלומיסה הקיפסה ןכ 3.35 ןיבל 3.40 רטיל
רחבנ הינשב 3.38 הינשב רטיל .
2.4.5 רוניצה ירטק תא עובקל שי היפל הקיפסה ) Qz :(
תכשמתמ הכירצ ילעב םיזרב וא םירישכמ ןיאו רחאמ , ההז וז הקיפס
ףיעסב הבשוחש הקיפסל 2.4.4 – h / m
3
12,16 – 3.38 הינשב רטיל = Qz
2.4.6 רוניצה רטוק תעיבק : רוניצה יכ החנהב " 2 תכתממ היהי . יכ החנהב
אוה תרנצה לש ךוכיחה םדקמ C=110
הניה המירז תוריהמ : 1.70 הינשל רטמ = V
היהי ךוכיחה םדקמ : 9.80 רטמל רב ילימ = J
2.4.7 הרידל הסינכה רוניצ רטוק תקידב :
הסינכה רוניצב תוקיפסה םוכס הרידל הנבמל ) Qb ∑ ( הלבט יפל 2.13.2 .

3 תולסא X 13 הינשב רטיל = 0,39 רטיל / הינש

3 םירויכ X 0,07 הינשב רטיל = 0,21 רטיל / הינש

חבטמ רויכ X 0,07 הינשב רטיל = 0,07 רטיל / הינש

םילכ חידמ X 0,15 הינשב רטיל = 0,15 רטיל / הינש

הסיבכ תנוכמ X 0,25 הינשב רטיל = 0,25 רטיל / הינש

היטבמא X 0,15 הינשב רטיל = 0,15 רטיל / הינש

תחלקמ X 4 תוריד X 12 תומוק X 0,15 הינשב רטיל = 0,15 רטיל / הינש

הס " כ Qb ∑
= 1,37 רטיל / הינש

רתויב הלודגה הקיפסה לעב זרבה : סקמ Qb הסיבכ תנוכמל :
0.25 הינשב רטיל = סקמ Qb

2.4.8
םירישכמ וא םיזרב תקיפס תכשמתמ הכירצ ילעב ) QK ∑ ( - הלאכ ןיא
ןכל – 0 = QK ∑

2.4.9 ילעב םניאש םירישכמהו תועובקה יזרב לש תינטלומיסה הקיפסה
תכשמתמ הכירצ ) QT ( הלבט יפל 2.13.4 רשאכ םירוגמל < 0.5 Qb max
ו - 20.0 qb< ∑ איה בושיחל החסונה :
qt=0.682 (∑ QB)
0.45
– 0.14
הלבטב רזעיהל ןתינ ןיפוליחלו 2.13.4.1 .
הניה תינטלומיסה הקיפסה 0.64 םהש הינשב רטיל h \
3
M 2.3


2.4.10
רוניצ רחבנו הדימב – PPR ויהי םינותנה :
MM 32
1.25 הינשל רטמ = V
6.9 רטמל רב ילימ = מ = J
ילנימונ רטוקב רחבנו הדימב MM 25
1.99 הינשל רטמ = V
22.37 רטמל רב ילימ = J
3 . ב אמגוד ' : רפס תיב ידוסי
ןינבה רואת 3.1 ףתרמ אלל תומוק יתש ןב ןיינב . ללוכ רפסה תיב ןיינב 20 ל דומיל תותיכ - 35
האבה הקולחה יפל התיכ לכב םידימלת :
עקרק תמוק , 8 דומיל תותיכ , לגס רדח , תוריכזמ רדח , להנמ רדח , דחא לכב
ש זוכיר המוקה תווצקמ םיתורי , תונבל דחאו םינבל דחא . לגסה רדחל דומצב ,
לגסה רדחב חבטמ רויכו לגס יתוריש .
הנוילע המוק 12 זוכיר לעמ המוקה תווצקב םיתוריש יזוכיר ינש דומיל תותיכ
עקרקה תמוקב םיתורישה .


אמגודה ךרוצל , תומוק יתשב םינבו תונבל םיתורישה יזוכיר ינטלוק בושיח ןלהל
הנבמה .
כיר יתוריש זו
םינב , תמוק
עקרק
3.1.1 הלבט יפל 3.6.3.2 ) ג ( – קרפ 3 , הלבט יפלו 4.12.2 – קרפ 4 .
6 לש החדה לכימ םע תולסא 6 רטיל 12 י " ק
4 תונתשמ 2 י " ק
6 הצחר ירויכ 3 י " ק
הס " י כ " עקרק תמוקב םינב יתורישל ק 17 י " ק
יר יתוריש זוכ
תונב , תמוק
עקרק
3.1.2 הלבט 3.6.3.2 ) ג ( – קרפ 3 , הלבט יפלו 4.12.2 – קרפ 4
10 לש החדה לכימ םע תולסא 6 רטיל 20 י " ק
8 הצחר ירויכ 4 י " ק
הס " י כ " עקרק תמוקב תונב יתורישל ק 24 י " ק
םיתורש לעמ םיתורש לש הנבמב ההז הנוילע המוק .
רוזיפ םדקמ 3.1.3 ךוניח ינקתמל רוזיפ םדקמ ךרע - רפס יתב , הלבט יפל 4.12.4.3 לע דמוע
0.7 .
סמ ' תולסא
המוקל יברימ
3.1.4 הלבט יפל ןטלוקל יברימ תולסא רפסמ 4.15.2 , לע דמוע 4 תולסא
המוקל , 4 הסו " כ 8 תולסא , ינשל םיתורישה רדח תא קלחל שיש ךכ
םינטלוק , 3 וקל תולסא ןטל .
רטוק תעיבק
םינבל ןטלוקל
3.2 3.2.1 דחא ןטלוק 6 תולסא = 12 י " ק
8 תונתשמ = 4 י " ק
הס " כ 16 י " ןטלוקל ק
ןטלוק 110 מ " נצ אלל מ " ג – םיאתמ
3.2.2 ינש ןטלוק 6 תולסא = 12 י " ק
6 םירויכ = 3 י " ק
הס " כ 15 י " ק
ןטלוק 110 מ " נצ אלל מ " ג - םיאתמ
3.2.3 םינטלוקה ינשל יקפוא זקנ , הס " כ 31 י " הלבט יפל ק 4.12.4.4 םדקמב
רוזיפ 0.7 = ל - 3.9 הינשב רטיל
רטוקב זקנ 160 מ " ב מ - 1% הלבט יפל רשפאמ עופיש 5.5.2 קרפב 5 , דע
7.1 הינשב רטיל , רטוקב זקנ ןיפוליחל וא 110 מ " לש ילמינימ עופישב מ
2.5% , הלבט התוא יפל רשפאמה 3.9 הינשב רטיל .
רטוק תעיבק
םינטלוק
תונבל
3.3
3.3.1 ל הקולח - 3 םינטלוק
דחא ןטלוק 8 תולסא = 16 י " ק = ןטלוק 110 מ " נצ אלל מ " ג
3.3.2 ינש ןטלוק 8 תולסא = 16 י " ק = ןטלוק 110 מ " צנ אלל מ " ג

3.3.3 ק ישילש ןטלו 4 תולסא = 8 י " ק


16 םירויכ = 8 י " ק
הס " כ 16 י " ק = י " ק = ןטלוק 110 מ " צנ אלל מ " ג
3.3.4 םינטלוקה תשולשל יקפוא זקנ , הס " כ 48 י " ק = 4.9 הינשב רטיל .
רטוקב זקנ 160 מ " עופישב מ 1% םיאתמ , רטוקב זקנ ןיפוליחל וא 110
מ " לש ילמינימ עופישב מ 4% .
רטוק תעיבק
ראשל זקנ
תועובקה
3.4 2 לש החדה לכימ םע תולסא 6 רטיל = 4 י " ק
2 הצחר ירויכ = 1 י " ק
1 חבטמ רויכ = 1 י " ק
רצחב היתשל הקרזמ ןכ ומכ = 0.5 י " ק
הס " כ 6.5 י " ק = 1.8 הינשב רטיל
רטוקב זקנ 110 מ " מ ב - 2% עופיש – םיאתמ .
רטוק תעיבק
ישאר זקנ
) אתל רוביח
ינוריע (
3.5 הס " י כ " ללוכ ק = 85.5 י " ק = 6.45 הינשב רטיל .
ןה תויורשפאה :
א . רטוקב זקנ 125 מ " לש ילמינימ עופישב מ 3% . יזקנו הדימב תאז
רתוי לודג רטוקב םניא םינטלוקה .
ב . רטוקב זקנ 160 מ " לש עופישב מ 1% .
ג . רטוקב זקנ 110 מ " םיאתמ וניא מ .
ירטק בושיח
םימ תורונצ
רפס תיבב
3.6 רפס תיבל שרדנ רוניצ רטוק בשוחי המגדה ךרוצל - ףיעס האר 3.1 ליעל .
רטוק בושיח
תקפסא רוניצ
יתורשל םימ
תמוק םינב
עקרק
3.6.1
0.78 הינשל רטיל = 0.13 הינשל רטיל X 6 תולסא Qb ∑
1.20 הינשל רטיל = 0.13 ל רטיל הינש X 4 תונתשמ
0.42 הינשל רטיל = 0.07 הינשל רטיל X 6 םירויכ
2.40 הינשל רטיל Qb ∑
תינטלומיס הקיפס בושיחל החסונה QT הלבט יפל 2.13.4
רשאכ 1.5 > Qb ≥ 20

החסונה 3.41 –
0.27
) Qb ∑ ( 4.4 = Qt
הלבט יפל וא 2.13.4.6 2.18 הינשל רטיל = Qt
גוסמ רוניצה רטוק PPR היהי וז הקיפס תרבעהל שרדנ 50 מ " מ .
נה רוניצל " תרנצב המירזה ןיגב םידספה ל 20 רטמל רב ילימ .
היהת רוניצב המירז תוריהמ 2.50 הינשל רטמ .
רטוק בושיח
תקפסא רונצ
יתורישל םימ
תמוקב תונב
עקרק
3.6.2
1.30 הינשל רטיל = 0.13 נשל רטיל הי X 10 תולסא Qb ∑
0.56 הינשל רטיל = 0.07 הינשל רטיל X 8 םירויכ
1.86 הינשל רטיל Qb ∑
תינטלומיסה הקיפסה Qt הלבט יפל 2.13.4.6 - 1.80 הינשל רטיל = Qt
היהי וז הקיפס תרבעהל שרדנ גוסמ רוניצה רטוק 50 מ " מ .


נה רונצל " תרנצב המירזה ןיגב םידספה ל 15 לימ רטמל רבי .
היהת רונצב המירז תוריהמ 2.0 הינשל רטמ .
תורונצ רטוק 3.6.3 עקרקה תמוקב םיתורישל םיהז הנוילע המוקב םיתורישהש החנהב ,
םירטוקל םיהז הנוילעה המוקה תא םיניזמה תורונצה ירטוק ויהי
עקרקה תמוקב .
רטוק בושיח
תקפסא רונצ
יתורישל םימ
לגס
3.6.4
0.26 ל רטיל הינש = 0.13 הינשל רטיל X 2 תולסא Qb ∑
0.14 הינשל רטיל = 0.07 הינשל רטיל X 2 םירויכ
0.07 הינשל רטיל = 0.07 הינשל רטיל X 1 חבטמ רויכ
0.47 הינשל רטיל = Qb ∑
תינטלומיס הקיפס בושיחל החסונה Qt ךוניח ינקתמ יפל
רשאכ 1.5 ≤ Qb ∑

הלבט יפל 2.13.4 Qb ∑ = Qt
רמולכ 0.47 הינשל רטיל = Qt
גוסמ רוניצה רטוק PPR היהי וז הקיפס תרבעהל שרדנ 32 מ " מ .
נה רונצל " תרנצב המירזה ןיגב םידספה ל 30 רטמל רב ילימ .
היהת רוניצב המירז תוריהמ 2.0 הינשל רטמ .
רטוק בושיח
תקפסא רונצ
לכל םימ
םיכרצה
םיירטינסה
3.6.5 וריש זוכיר הנבמב םית


המוק
הצובק תולסא תונתשמ םירויכ ירויכ
חבטמ
םינב 6 4 6 עקרק תמוק
תונב 10 8

םינב 6 4 6
תונב 10 8
א המוק '
לגס 2 2 1
הס " כ


תעיבק Qb ∑
4.42 הינשל רטיל = 0.13 X 34 תולסא
1.04 הינשל רטיל = 0.13 X 8 תונתשמ
2.10 רטיל הינשל = 0.07 הינשל רטיל X 30 םירויכ
0.07 הינשל רטיל = 0.07 הינשל רטיל X 1 חבטמ ירויכ

7.63 הינשל רטיל = Qb ∑
הלבט יפל 2.13.4.6 - 4.22 הינשל רטיל = Qt
גוסמ רוניצה רטוק PPR היהי וז הקיפס תרבעהל שרדנ 75 מ " מ .
נה רונצל " מירזה ןיגב םידספה ל תרנצב ה 10 רטמל רב ילימ .
היהת רונצב המירז תוריהמ 2.4 הינשל רטמ .לוטיב
תמישר
םיטוטרש
10 . אמגודל םיטוטרש תמישר - הלטב .
לוטיב
םיטוטרש
11 . ה אמגודל םיטוטרש םילטב םיאבה :

) 1 ( סמ אמגודל טוטרש ' 9 - םימוסחמ .

) 2 ( סמ אמגודל טוטרש ' 12 - ןינב םוסחמ , וסחמ ןמוש ם , ןמוש דוכלמ .

) 3 ( סמ אמגודל טוטרש ' 24 - בקר רוב .

) 4 ( סמ אמגודל טוטרש ' 25 - גוליפ את .

) 5 ( סמ אמגודל טוטרש ' 26 - קוליס ריפח .

) 6 ( סמ אמגודל טוטרש ' 27 - לוחלח רוב .

_______________ ה סשת " ז , ) _____________ 2007 .(


____ ___ _ ______
רב ינור - ןוא
םינפה רש

‫שינויים בהוראות למיתקני תברואה - )הל"ת(‬ ‫התשס"ז - 7002‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות(, התש"ל - 0791)1( )להלן –‬ ‫תקנות הבניה( ושאר הסמכויות הניתנות לי על פי דין, ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון‬ ‫ולבניה, הרני מאשר את השינויים הבאים להוראות למיתקני תברואה)2( )להלן – הל"ת(:‬ ‫1. במקום פרק 1 להל"ת – הגדרות ופרשנות, יבוא:‬ ‫הגדרות‬
‫בהוראות אלה, תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצידם:‬ ‫"אבזר איוור" - אבזר המחבר נקז אופקי, נקז אנכי או קולטן עם אוור;‬ ‫"אבזר נגד גישות" - אבזר המשמש לחיבור סעיף, או סעיפי הקבועה, לקולטן‬ ‫ואשר מבנהו המיוחד מאפשר הקטנת תת לחץ ולחץ יתר בקולטן.‬ ‫אבזר נגד גישות מכונה במספר ארצות "סוונט - ‪;"Sovent‬‬ ‫"אבזר ניקוז" - אבזר המתאים לזרימה הידראולית של שפכים;‬ ‫"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף 5 לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם‬ ‫מוגבלות, התשנ"ח – 8991)3(;‬ ‫"אוור" - צינור שהינו חלק ממערכת האיוור;‬ ‫"אוור הקולטן" - המשכו של קולטן מעל לסעיף הקבועה הגבוה ביותר המחובר‬ ‫אליו;‬ ‫"אוור מעקפי" - אוור המחבר ומשווה לחצים בין חלקו התחתון של הקולטן ובין‬ ‫המשכו האופקי, או נקז אופקי שאליו מתחבר הקולטן;‬ ‫"אוור ראשי" - הצינור הראשי של מערכת האיוור שאפשר לחבר אליו סעיפי‬ ‫איוור;‬ ‫"אורך הפרוש" - אורכו של צינור ואבזריו לאורך ציר הצינור;‬ ‫"איוור הקולטן" - שיטה של איוור קבועה אחת או יותר דרך קולטן הצואים או‬ ‫הדלוחים;‬
‫________________________________________________________________‬ ‫)1( ק"ת התש"ל עמ' 1481; התשס"א עמ' 525.‬
‫)2( הוראות למתקני תברואה, התש"ל-0791, שאושרו על ידי שר הפנים לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועותק מהן‬ ‫הופקד במשרדי כל ועדה מקומית; הודעת שר הפנים על אישור ההל"ת פורסמה בי"פ 5461, התש"ל, עמ' 5452; הודעה בדבר התיקון‬ ‫האחרון להל"ת פורסמה י"פ התשס"ב עמ' 8631.‬ ‫)3( ס"ח התשנ"ח, עמ' 251.‬
‫החלפת‬ ‫פרק 1‬

‫1.1‬
‫פירוש‬ ‫המונחים‬

‫1.1.1‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->