‫הוראות למיתקני תברואה )הל"ת(‪,‬‬

‫עידכונים‬

‫התשס"ז ‪2007 -‬‬

‫שינויים בהוראות למיתקני תברואה ‪) -‬הל"ת(‬
‫התשס"ז ‪2007 -‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ ,‬תנאיו ואגרות(‪ ,‬התש"ל ‪) (1)1970 -‬להלן –‬
‫תקנות הבניה( ושאר הסמכויות הניתנות לי על פי דין‪ ,‬ולאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון‬
‫ולבניה‪ ,‬הרני מאשר את השינויים הבאים להוראות למיתקני תברואה)‪) (2‬להלן – הל"ת(‪:‬‬
‫החלפת‬
‫פרק ‪1‬‬

‫‪ .1‬במקום פרק ‪ 1‬להל"ת – הגדרות ופרשנות‪ ,‬יבוא‪:‬‬
‫‪1.1‬‬

‫הגדרות‬

‫פירוש‬
‫המונחים‬

‫‪1.1.1‬‬

‫בהוראות אלה‪ ,‬תהא למונחים הרשומים להלן המשמעות הרשומה לצידם‪:‬‬
‫"אבזר איוור" ‪ -‬אבזר המחבר נקז אופקי‪ ,‬נקז אנכי או קולטן עם אוור;‬
‫"אבזר נגד גישות" ‪ -‬אבזר המשמש לחיבור סעיף‪ ,‬או סעיפי הקבועה‪ ,‬לקולטן‬
‫ואשר מבנהו המיוחד מאפשר הקטנת תת לחץ ולחץ יתר בקולטן‪.‬‬
‫אבזר נגד גישות מכונה במספר ארצות "סוונט ‪;"Sovent -‬‬
‫"אבזר ניקוז" ‪ -‬אבזר המתאים לזרימה הידראולית של שפכים;‬
‫"אדם עם מוגבלות" – כהגדרתו בסעיף ‪ 5‬לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם‬
‫מוגבלות‪ ,‬התשנ"ח – ‪;(3)1998‬‬
‫"אוור" ‪ -‬צינור שהינו חלק ממערכת האיוור;‬
‫"אוור הקולטן" ‪ -‬המשכו של קולטן מעל לסעיף הקבועה הגבוה ביותר המחובר‬
‫אליו;‬
‫"אוור מעקפי" ‪ -‬אוור המחבר ומשווה לחצים בין חלקו התחתון של הקולטן ובין‬
‫המשכו האופקי‪ ,‬או נקז אופקי שאליו מתחבר הקולטן;‬
‫"אוור ראשי" ‪ -‬הצינור הראשי של מערכת האיוור שאפשר לחבר אליו סעיפי‬
‫איוור;‬
‫"אורך הפרוש" ‪ -‬אורכו של צינור ואבזריו לאורך ציר הצינור;‬
‫"איוור הקולטן" ‪ -‬שיטה של איוור קבועה אחת או יותר דרך קולטן הצואים או‬
‫הדלוחים;‬

‫________________________________________________________________‬
‫)‪ (1‬ק"ת התש"ל עמ' ‪ ;1841‬התשס"א עמ' ‪.525‬‬
‫)‪ (2‬הוראות למתקני תברואה‪ ,‬התש"ל‪ ,1970-‬שאושרו על ידי שר הפנים לאחר התייעצות עם המועצה הארצית לתכנון ולבניה ועותק מהן‬
‫הופקד במשרדי כל ועדה מקומית; הודעת שר הפנים על אישור ההל"ת פורסמה בי"פ ‪ ,1645‬התש"ל‪ ,‬עמ' ‪ ;2545‬הודעה בדבר התיקון‬
‫האחרון להל"ת פורסמה י"פ התשס"ב עמ' ‪.1368‬‬
‫)‪ (3‬ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.152‬‬

‫"איוור כולל" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן‪ ,‬סעיף הקבועה ומחסומי הקבועות על‬
‫ידי מערכת אוורים המאוורת את כל מחסומי הקבועות באמצעות אוורי‬
‫הקבועות ואוור ראשי המחובר אל הצינור נגד גישות )להלן – צנ"ג(;‬
‫"איוור מחסום הקבועה" ‪ -‬שיטת איוורם של מחסום קבועה אחד או מספר‬
‫מחסומי קבועות‪ ,‬דרך מערכת האיוור;‬
‫"אתר בריכת שחיה" – בריכת שחיה לרבות החצרים והמבנים המשרתים אותה‪,‬‬
‫כגון מלתחות ושרותים;‬
‫"בור רקב" ‪ -‬כלי קיבול אטים מים‪ ,‬שלתוכו זורמים המים ממערכת הביבים או‬
‫מחלק מהמערכת‪ ,‬והמתוכנן ובנוי בצורה שיוכל להפריד את המוצקים‬
‫מהנוזלים‪ ,‬להתסיס את החומר האורגני תוך תקופת ההשהיה‪ ,‬ולאפשר את‬
‫הזרמת הנוזלים לתוך הקרקע מחוץ למיכל או למקום סילוק אחר דרך בור‬
‫חלחול או דרך מערכת של צינורות עם מחברים פתוחים או של צינורות‬
‫מנוקבים;‬
‫"בור שאיבה" ‪ -‬כלי קיבול אטים מים‪ ,‬הנמצא במפלס מתחת למערכת הכובד‪,‬‬
‫והמצריך ריקון באמצעים מכניים;‬
‫"ביב הבנין" ‪ -‬צנרת הביוב המתחילה בתא הבקרה הראשון שמחוץ לבנין‬
‫והמעבירה את השפכים מנקז הבנין לביב ציבורי או למערכת סילוק שפכים‬
‫פרטית;‬
‫"ביב פרטי" ‪ -‬ביב המשמש נכס אחד על חיבוריו;‬
‫"ביב ציבורי" ‪ -‬ביב שאינו ביב פרטי;‬
‫"ביוב" ‪ -‬מערכת סילוק שפכים הכוללת ביבים‪ ,‬תאי בקרה ומיתקני טיהור‬
‫לשפכים;‬
‫"בנין לאוכלוסיה רגישה" ‪ -‬מעון המשמש או נועד לשמש‪ ,‬כולו או בחלקו‪,‬‬
‫מקום מגורים או מקום שהיה לילדים‪ ,‬לזקנים‪ ,‬לבעלי מום גופני או ללוקים‬
‫בשכלם והכל כשהם מחוץ למשפחתם‪ ,‬או מוסד כמשמעותו בחוק הפיקוח על‬
‫מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים‪ ,‬התשנ"ג – ‪ ;1993‬ולרבות בית ספר‪ ,‬גן‬
‫ילדים‪ ,‬מעון יום וכל מוסד חינוכי אחר‪ ,‬בתי חולים ומרפאות;‬
‫"בריכת שחיה" – מבנה מלאכותי המכיל מים‪ ,‬ובכלל זה אמצעי פינוי מים‬
‫עיליים‪ ,‬למטרת שחיה‪ ,‬שכשוך‪ ,‬נופש ושעשועי מים‪ ,‬לימוד‪ ,‬טיפול במים וריפוי;‬
‫"גובה קולטן" ‪ -‬המרחק האנכי בקולטן שבין הקו העליון של הסעיף הגבוה‬
‫ביותר ובין הקו התחתון של האבזר הנמוך ביותר המשמש לשינוי כיוון הקולטן‬
‫לאופקי או לחיבור הקולטן לנקז אופקי;‬
‫"גישמה" ‪ -‬צינור אנכי הקולט את מי הגשם מהגג ומובילם אל נקז גשמים או אל‬
‫אמצעי סילוק אחר;‬
‫"דלוחים" ‪ -‬נוזלים הזורמים מכל קבועה‪ ,‬מכשיר או אבזר שאין בהם הפרשות‬
‫אדם;‬
‫"הלם מים" – שינוי לחץ פתאומי וקיצוני בזרימה;‬
‫"הספקת מים ציבורית" ‪ -‬הספקת מים לנכס שבאחריות הרשות המקומית;‬
‫"ועדה מקומית" – כמשמעותה בתקנה ‪ 1‬לתקנות הבניה;‬

307‬‬ .‬ ‫"מונע זרימה חוזרת" ‪ -‬מכשיר או אמצעי למניעת זרימה חוזרת לתוך מערכת‬ ‫הספקת מי שתיה או מערכות דלוחין ושופכין כדוגמת‪ :‬שסתום חד כיווני‪.‬לצנ"ג בזוית של ‪ 45°‬לאנך.‬ ‫"מהנדס" ‪ -‬מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה כמשמעו בתקנה ‪ 1‬לתקנות‬ ‫הבניה.‬מבלי‬ ‫להפריע את זרימת השפכים דרכו.‬מכרסמים וכו'‪ .‬ ‫"יחידת שרותים" ‪ -‬חדר או קבוצת חדרים שלהם כניסה נפרדת והכוללים מספר‬ ‫קבועות.‬‬ ‫שסתום חד כיווני כפול ושסתום חד כיווני עם תא לחץ מופחת.‬ ‫"חוק" ‪ -‬חוק התכנון והבניה‪ .‬ ‫"חיבור איוור עקיף" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן וסעיף הקבועה על ידי אוור‬ ‫המחבר את סעיף הקבועה לצנ"ג באמצעות אוור אנכי.‬ ‫"חיבור איוור ישיר" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן על ידי חיבורו הישיר בכל קומה‪.‫"זרימה חוזרת" ‪ -‬זרימת מים לאחר שימושם או מים מזוהמים לתוך צינור‬ ‫הספקת מי שתיה עקב לחץ נגדי או גישות חוזרת או תת לחץ במערכת הספקת‬ ‫מים.‬הקולטת מי גשם מגג משופע של בנין או של‬ ‫חלק הימנו ומובילה אותם אל הגשמה.‬עמ' ‪.‬ ‫"חיבור איוור מעגלי" ‪ -‬שיטת איוור של הקולטן וסעיף הקבועה על ידי אוור‬ ‫המחבר את סעיף הקבועה לצנ"ג או לקולטן באמצעות אוור אנכי וסעיף איוור.‬הנמדד‬ ‫בין עילית הנוזל לתחתית החסם.‬ספיקתה של יחידת קבועה אחת היא ‪ 1‬ליטר‬ ‫לשניה.‬ ‫"מזחילה" ‪ -‬תעלה פתוחה אופקית‪ .‬ ‫"מחסום הקבועה" ‪ -‬מחסום הנקבע בין מוצאה של קבועת שרברבות לבין צינור‬ ‫צואים או דלוחים‪ .‬ ‫"מחסום" ‪ -‬אבזר או מכשיר המתוכנן ובנוי בצורה שיש בו חתם נוזלי המונע‬ ‫מעבר חוזר של גזים או ריחות וחדירת חרקים‪ .‬שהמחסום יכול לקלוט‪ .‬מחסום כזה יכול גם להוות חלק של הקבועה עצמה.‬ ‫"יחידת קבועה" או "י"ק" ‪ -‬גורם כמותי המבטא בסולם מדידה מוסכם את‬ ‫עומס הקבועות על מערכת הנקזים‪ .‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (4‬ס"ח התשכ"ה‪ .‬ ‫"חתם המחסום" ‪ -‬העומק המקסימלי של נוזל‪ .‬‬ ‫מתחת לאבזר הסעיף הנמוך ביותר באותה קומה‪ .‬רמשים‪ .(4)1965‬‬ ‫"חיבור איוור הפוך" ‪ -‬חיבור סעיף איוור אל קולטן באמצעות אבזר איוור‬ ‫)הסתעפות( הפונה מעלה בזוית של ‪ 45°‬לאנך למניעת מעבר זרימה מהקולטן אל‬ ‫האוור.‬התשכ"ה – ‪.

‬בנוי ומותקן בצורה‬ ‫המאפשרת לכידתם‪ .‬ ‫"מקלט" – כמשמעו בתקנות הבניה.‫"מחסום רצפה" ‪ -‬מחסום שקובעים אותו ברצפה‪ .‬צינורות חיבור‪ .‬ ‫"מלכוד" ‪ -‬מכשיר או אבזר או מערכת אבזרים המתוכנן‪ .‬שסתומים‪ .‬שסתומים ולוח חשמל ופיקוד.‬שכניסתו נמצאת ברום‬ ‫הרצפה או מתחתה‪ .‬ ‫"מיתקן תברואה" – כמשמעו בתקנות הבניה.‬קליטתם וצבירתם של חומרים מתוך השפכים‬ ‫כגון מלכוד שומן‪ .‬‬ ‫"מערכת סולרית פתוחה" – מערכת שאינה מערכת במעגל סגור‪.‬צנרת והציוד הנדרש‬ ‫לשאיבת השפכים מתוכו לרבות משאבות‪ .556‬‬ .‬ ‫"מערכת לסילוק שפכים פרטית" – מערכת לסילוק שפכים‪ .‬בתחום הנכס‪.‬המכל מאפשר התפשטות נפח המים‬ ‫במערכת במעגל סגור תוך עליית לחץ מבוקרת.‬‬ ‫שאינה מחוברת לביוב הציבורי.‬ ‫"מכל כובד" – מכל אגירה בלחץ אטמוספרי.‬הצינורות‬ ‫לחלוקת המים‪ .‬ ‫"מערכת הספקת מים" ‪ -‬מערכת הכוללת את צינור הספקת המים‪ .‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (5‬ק"ת התשל"ד‪ .‬ ‫"מכבר"‪ -‬רשת סינון בפתח מחסום רצפה‪ .‬עמ' ‪.‬התשל"ד – ‪.‬ ‫"מכל התפשטות סגור" – מכל לחץ סגור המכיל מים ואויר דחוס או גז אינרטי‬ ‫המופרדים זה מזה על‪-‬ידי ממברנה גמישה‪ .‬מלכוד דלק‪ .‬וכל האבזרים והציוד הדרושים בתוך‬ ‫הבנין או המבנים או בסמוך להם.‬ ‫"מכל לחץ" ‪ -‬מכל אגירה שבו הזורם נתון בלחץ יתר או בתת לחץ.‬הפרדתם‪ .‬‬ ‫"מקדם פיזור" ‪ -‬מספר המבטא את בו‪-‬הזמניות )סימולטניות( של השימוש‬ ‫בקבועות והנקבע לפי סוג הבנין.‬ ‫"מערכת במעגל סגור" – מערכת שהמים זורמים בה במעגל סגור ואינם באים‬ ‫במגע עם זורם אחר.(5)1974‬‬ ‫"מיתקן שאיבה לשפכים" ‪ -‬מערכת הכוללת מכל שאיבה‪ .‬ ‫"מערכת סולרית סגורה" – מערכת סולרית שיש בה הפרדה בין המים שבקולט‬ ‫לבין המים לצריכה‪.‬מלכוד חול וכו'.‬אביק או קולט מי גשם המסננת את‬ ‫חדירתם של מוצקים לצינור.‬ותפקידו להזרים דרכו את המים הדלוחים משטח הרצפה‬ ‫לתוך צינור הדלוחים או הצואים.‬ ‫"מי שתיה" ‪ -‬מים העומדים בדרישות תקנות בריאות העם )איכותם התברואית‬ ‫של מי שתיה(‪ .

‬העוברת בנקז.‬ ‫"סעיף הקבועה" ‪ -‬נקז המחבר מספר נקזי קבועות עם קולטן.‬ ‫"ספיקה של נקז" ‪ -‬הספיקה‪ .‬ ‫"נקז הגג" ‪ -‬נקז המחבר בין קולט מי גשמים לגשמה.‬ ‫"נקז משופע" ‪ -‬נקז שאינו נקז אופקי או נקז אנכי.‬זקף או קולטן.‬ ‫"פרטי או שימוש פרטי" ‪ -‬בהוראות אלה‪ .‬ ‫"צואים" ‪ -‬נוזלים הזורמים מאסלות‪ .‫"מרווח אויר" ‪ -‬המרחק האנכי בין המפלס הנמוך ביותר של פי צינור או ברז‬ ‫ובין המפלס המירבי של הנוזלים בכלי הקיבול אליו הם זורמים כשפת קבועה‪.‬ .(2.‬ ‫"סעיף איוור" ‪ -‬אוור אופקי המחבר זקף איוור אחד או יותר עם צנ"ג או עם‬ ‫אוור ראשי.‬ ‫"נקז הקבועה" ‪ -‬נקז המחבר את מחסום הקבועה לצומת עם צינור נקז אחר.‬משפך‪ .‬ ‫"צינור הספקת מים" ‪ -‬צינור המוביל מים אל הצרכן מצינור הספקת המים‬ ‫הציבורי או ממקור אחר של הספקת מים.‬המונח "ציבורי" מתייחס‬ ‫למיתקני תברואה או חלקיהם המותקנים בבנין או חלק מבנין המיועדים‬ ‫לשימוש ציבורי או בבנין ציבורי כהגדרתם בסעיף ‪ 158‬ב' לחוק.‬ ‫"מתכנן" – מי שערך את התכניות למיתקני התברואה ומוסמך לכך לפי תקנות‬ ‫הבניה.‬ ‫"נקז הבנין" ‪ -‬החלק התחתון במערכת הנקזים בבנין הקולט את ספיקת‬ ‫השפכים ומזרימם אל תא בקרה מחוץ לבנין.‬ביחידות ליטר לשניה‪ .‬ ‫"נקז" ‪ -‬כל צינור המוביל מי צואים או דלוחים במערכת הנקזים של בנין.‬משתנות או קבועות המיועדות לתפקיד‬ ‫דומה והכוללים הפרשות אדם.‬ ‫"צינור דלוחים עקיף" ‪ -‬צינור המוביל דלוחים שאינו מחובר באופן ישיר אל‬ ‫מערכת הנקזים אלא מזרים את מי הדלוחים באמצעות מרווח אויר לתוך‬ ‫קבועת שרברבות או כלי קיבול המחובר באופן ישיר אל מערכת הנקזים.‬המונח "פרטי" מתייחס למיתקני‬ ‫תברואה או חלקיהם המותקנים בבנין או חלק מבנין שאינם מוגדרים כבנין‬ ‫לשימוש ציבורי כמשמעם בסעיף ‪ 158‬ב' לחוק ושאינם מיועדים לשימוש‬ ‫הציבור הרחב.‬מחסום או רצפה.9° -‬‬ ‫"נקז אנכי" ‪ -‬נקז שצירו מתלכד עם האנך.‬ ‫"סעיף" ‪ -‬כל חלק של מערכת הצינורות פרט לצינור ראשי‪ .‬ ‫"נקז אופקי" ‪ -‬נקז ששיפועו שווה או קטן מ‪) 5% -‬הזוית בין צירו לבין האופק‬ ‫שווה או קטנה מ‪.‬‬ ‫מכל‪ .‬ ‫"ציבורי או שימוש ציבורי" ‪ -‬בהוראות אלה‪ .

1‬ו‪:1.2 -‬‬ .‬ ‫"קוטר" ‪ -‬קוטרם הנומינלי של הצינורות במ"מ או באינצ'ים כמפורט בטבלאות‬ ‫‪ 1.‫"צינור סניקה" ‪ -‬קטע של מערכת הנקזים בה זרימת השפכים מאולצת.‬המועברים או שאינם מועברים אל מערכת הביבים אשר אליה‬ ‫מחוברות הקבועות באופן ישיר או עקיף.‬ ‫"צינור נגד גישות" ‪ -‬צינור איוור המחובר לקולטן שמטרתו השוואת לחצים בין‬ ‫הקולטן ללחץ האטמוספרי.‬ ‫"קבועות שרברבות או קבועות" ‪ -‬כלי קיבול ומכשירים המחוברים להספקת‬ ‫מים והמקבלים לתוכם או מזרימים מתוכם נוזלים או פסולת המוסעת על ידי‬ ‫נוזלים‪ .

‫טבלה ‪ – 1.1‬קטרים נומינליים לצנרת מים‬ ‫ג‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫צנרת פלסטיק‬ ‫צנרת פלדה‬ ‫ד‬ ‫קוטר נומינלי‬ ‫צנרת נחושת‬ ‫צנרת נחושת‬ ‫אינצ'ית‬ ‫מילימטרית‬ ‫מ"מ‬ ‫אינצ'‬ ‫אינצ'‬ ‫מ"מ‬ ‫‪10‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪3/8‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪40‬‬ ‫¼‪1‬‬ ‫¼‪1‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪50‬‬ ‫½‪1‬‬ ‫½‪1‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪75‬‬ ‫½‪2‬‬ ‫½‪2‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪156‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪206‬‬ ‫‪225‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪257‬‬ ‫‪280‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪308‬‬ .

9‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪105.4‬‬ ‫‪46.4‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫"קולט מי גשמים" ‪ -‬כלי המיועד לקליטת מי גשמים הנקווים משטח פתוח.2‬קטרים נומינליים וקטרי פנים מינימליים לצנרת ואבזרם לנקזים‬ ‫ואוורים‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫ד‬ ‫ג‬ ‫קוטר נומינלי‬ ‫צנרת‬ ‫פלסטית‬ ‫צנרת‬ ‫מתכתית‬ ‫ו‬ ‫ה‬ ‫ח‬ ‫ז‬ ‫קוטר פנים‬ ‫מינימלי‬ ‫‪PVC‬‬ ‫‪P.4‬‬ ‫‪99.2‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪79.P‬‬ ‫‪ HDPE‬ייצקת‬ ‫מגולבן‬ ‫דרג ב'‬ ‫ת" י‬ ‫ת" י‬ ‫ת" י‬ ‫ת"י ‪124‬‬ ‫ת"י ‪103‬‬ ‫‪576‬‬ ‫‪958‬‬ ‫‪4476‬‬ ‫מ"מ‬ ‫אינצ'‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫‪32‬‬ ‫¼‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪104.‬דלוחים או איוור.1‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪118.6‬‬ ‫‪150‬‬ ‫‪154.4‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪41.5‬‬ ‫‪40‬‬ ‫½‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪191.8‬‬ ‫‪147.‬ ‫"שיפוע" ‪ -‬מפלו של ציר האורך של קו צינורות ביחס לקו אופקי המצויין‬ ‫באחוזים או במעלות.4‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46.‫טבלה ‪ – 1.4‬‬ ‫‪71.‬ ‫"רשות מוסמכת" ‪ -‬כל רשות שיש לה סמכות בענין היתרים או מתן הוראות‬ ‫בקשר לבניה‪ .4‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪52.‬ ‫"שובר ריק" ‪ -‬הינו מונע זרימה חוזרת.4‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪299.8‬‬ ‫‪115.6‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪295.2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪124‬‬ ‫‪128.6‬‬ ‫‪201‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪237.‬ ‫"רשות הבריאות" ‪ -‬כמשמעותה בתקנה ‪ 1‬לתקנות הבניה.‬ .6‬‬ ‫‪101.‬ ‫"שסתום בטיחות" – שסתום הנפתח אוטומטית בלחץ יתר הפורק את עודף‬ ‫הלחץ והנסגר אוטומטית עם ירידת הלחץ.4‬‬ ‫‪36.6‬‬ ‫‪152.‬ ‫"קולטן" ‪ -‬צינור ראשי אנכי של מערכת צינורות לצואים‪ .0‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪187.4‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪35.6‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪234.8‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪153.6‬‬ ‫‪104.4‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪71.‬על פי כל דין.

2‬‬ ‫בהוראות אלה‪ .‬והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת‪.‬ציוד ושיטות עבודה.2‬‬ ‫מספר השרטוט נקבע על פי הסעיף העיקרי בהל"ת הרלוונטי לשרטוט זה‪.‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫השרטוטים המובאים בהוראות אלה משמשים להבהרה בלבד ומתאימים לכל‬ ‫סוגי החומרים המותרים גם אם אינם מראים זאת‪ .‬ ‫"תקן" ‪ -‬כמשמעותו בתקנה ‪ 1‬לתקנות הבניה.‬בשרטוטים מפורטים פרטים‬ ‫הנדרשים להבהרת נושא או סעיף והם אינם כוללים בהכרח את כל הנדרש על פי‬ ‫ההוראות.‬‬ ‫פירושו כמשמעותו בתקנות הבניה‪ .‬ ‫"תקנות הבניה" ‪ -‬תקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר‪ .2.‬‬ ‫‪1.‬ובאין הגדרה של מונח זה בחוק‪.‬הרחבה ושינויים במיתקני‬ ‫התברואה לרבות חומרים‪ .(1)1970 -‬‬ ‫"תת נקז הבנין" ‪ -‬קטע של מערכת השפכים שאין לנקזו בכוח הכובד לתוך ביב‬ ‫הבנין‪.1‬‬ ‫כל מונח שלא הוגדר מפורשות בהוראות אלה‪ .‬ ‫"שפת הקיבול" ‪ -‬שפתו העליונה של כלי קיבול שממנו גולשים המים.‬ ‫"שפכים תעשייתים" ‪ -‬שפכים הנוצרים אגב תהליכים תעשיתיים ואין בהם‬ ‫צואים.‬‬ ‫אפשר ויהא ‪-‬‬ ‫התרה וחיוב‬ ‫‪1.3‬‬ ‫שרטוטים‬ ‫מעמד‬ ‫השרטוטים‬ ‫‪1.2.2‬‬ ‫פרשנות כללית‬ ‫פרשנות‬ ‫‪1.‬‬ .‬המילה "אפשר" היא מונח מתיר בעוד המילה "יהא" היא מונח‬ ‫מחייב‪.‫"שפכים" ‪ -‬כל נוזל הכולל בתוכו דלוחים או צואים.‬תנאיו ואגרות(‪.‬ ‫"תיעול" ‪ -‬צנרת תת קרקעית לניקוז מי גשם.‬פירושו כמשמעותו בחוק התכנון‬ ‫והבניה‪ .‬‬ ‫ספרור‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪1.‬תחזוקה‪ .‬‬ ‫התש"ל‪.3.‬ ‫המחייב בתכנון וביצוע מיתקן תברואה הינן ההוראות הכתובות בסעיפים‬ ‫השונים ולא השרטוטים‪.‬ ‫"שרברבות" ‪ -‬מקצוע העוסק בהתקנה‪ .3.‬התשכ"ה – ‪) (4)1965‬להלן – החוק(‪ .

‫‪1.‬אבזרים‪ .2.‬לא יותקנו במצב המאפשר את טיבועם בתוך נוזל או‬ ‫חומר מזוהמים.1.‬‬ ‫‪ 2.‬ ‫)ב( הוראות אלה יחולו על בקשה להיתר שהוגשה לועדה המקומית ביום תחילתן‬ ‫של הוראות אלה או לאחריו‪ .‬ .‬ ‫‪2.‬צינורות אויר‪ .‬ואולם רשאי בעל היתר לבקש מהועדה כי‬ ‫הוראות אלה יחולו על בקשה להיתר שהגיש בתום ‪ 30‬ימים מיום הפרסום‪.1.4‬‬ ‫החלפת‬ ‫תחילה ותחולה‬ ‫תחילה‬ ‫‪1.2‬במקום פרק ‪ 2‬להל"ת – הספקת מים‪ .2‬‬ ‫)א( הוראות אלה יחולו גם על מיתקני תברואה בהיתר לתוספת בניה לבנינים‬ ‫קיימים.1.1.2‬‬ ‫המהנדס יהיה רשאי לפטור בנין מהוראות סעיף ‪ 2.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫פטור מחובת‬ ‫התקנה‬ ‫‪2.‬יתאימו ליעודם‪ .‬אבזרים‪ .3‬כל רכיבי המערכת להספקת מי שתיה כגון צינורות‪ .‬ברזים‪ .‬לרבות‬ ‫כל המוצאים לספיקת המים מצינורות‪ .‬זרנוקים‬ ‫גמישים‪ .‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪2‬‬ ‫" פרק ‪ – 2‬הספקת מים‬ ‫‪2.‬מכשירים מונעי זרימה חוזרת‬ ‫וציוד דומה‪ .1‬מטעמים מיוחדים‬ ‫הנוגעים לאופי השימוש בבנין‪.1.‬צינורות גלישה‪ . למעט מערכות חימום מים‪.1‬‬ ‫כל הצנרת של מערכת הספקת מי שתיה וכל חלקיה ומכשיריה‪ .‬ולא יפגעו בטיב מי‬ ‫השתיה.‬‬ ‫‪2.4.1‬‬ ‫בכל בנין תותקן מערכת הספקת מי שתיה‪.2.2‬‬ ‫הגנת הספקת מי שתיה‬ ‫מניעת זיהום‬ ‫מי שתיה‬ ‫‪2.‬חומרים‬ ‫ומוצרים הבאים במגע עם המים‪ .‬‬ ‫)ב( תובטח אי חדירת מים שאינם מי שתיה או נוזלים מנקזים‬ ‫למכלים‪.1‬‬ ‫חובת הספקת מי שתיה‬ ‫חובת התקנת‬ ‫מערכת מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.4.2.2.‬‬ ‫תחולה‬ ‫‪1.1‬‬ ‫מערכת מי שתיה תוגן בפני זיהום כדלקמן‪:‬‬ ‫‪2.1.1‬‬ ‫תחילתן של הוראות אלה ‪ 180 -‬יום ממועד פרסום ההודעה על הפקדתן‬ ‫ברשומות )להלן – יום הפרסום(‪.2‬‬ ‫)א( בתוך מכלי מי שתיה לא יעברו צינורות או חלקי מערכת של מים‬ ‫שאינם מי שתיה או נקזים.

‬יהא מוצא מי השתיה מצוייד באמצעי למניעת זרימה‬ ‫חוזרת שהגישה אליו נוחה ויתאים לתקנות בריאות העם )התקנת‬ ‫מכשיר מונע זרימה חוזרת(‪ .2.(7)1‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (7‬ק"ת התשנ"ב‪ .2.‬בריכת שחיה או נוי‪ .‬שסתום חד כיווני כפול וכו'‪.‬התשנ"ב –‬ ‫‪ (6)1992‬ולתקן ישראלי‪ .2.2‬‬ ‫למרות האמור בסעיף ‪ .1030‬‬ ‫)‪ (8‬י"פ התש"ס‪ .2.1‬קצה המוצא שממנו זורמים המים יהיה מורם מעל שפת הקיבול‬ ‫המקסימלית של הקבועה‪ .10‬א((‬ ‫‪2.‬אקווריום וכדומה‪ .2.‬לאחר שקיבל אישור מרשות‬ ‫הבריאות‪ .‫‪2.‬להתיר שימוש חוזר‬ ‫בקולחים‪.(7)1‬כגון מונע זרימה חוזרת‬ ‫עם אזור לחץ מופחת‪ .2.2.‬ת"י‬ ‫‪ 1205‬חלק ‪.1.‬זאת‬ ‫על מנת למנוע בזבוז מים וזיהום‪.‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫מערכת מי שתיה תוגן בפני זרימה חוזרת כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ 2.2.3‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים למניעת זרימה חוזרת בהתאם לדרישות תקנות‬ ‫בריאות העם )התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת(‪ .‬‬ ‫מרווח האוויר המינימלי הדרוש להגנה בפני זרימה חוזרת לא יהא‬ ‫פחות מהמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 25‬מ"מ‬ ‫)א( לכיור רחץ‪:‬‬ ‫)ב( לכיור מטבח או כביסה‪ 40:‬מ"מ‬ ‫‪ 40‬מ"מ‬ ‫)ג( לאמבט‪:‬‬ ‫כפליים מקוטר פתח המוצא של צינור‬ ‫)ד( למכל כובד‪:‬‬ ‫או אבזר הספקה ולא פחות מ‪60 -‬‬ ‫מ"מ‪.‬ת"י ‪ 1205‬חלק ‪ .2.2.‬ומטעמים מיוחדים שירשמו‪ .2.4‬‬ ‫)א( השימוש בקולחים או שפכים לכל מטרה שהיא בתחום הנכס‬ ‫אסור‪.2.‬‬ ‫זרימה חוזרת‬ ‫)ראה שרטוט‬ ‫‪)2.‬רשאי המהנדס‪ .‬‬ ‫‪2.‬עמ' ‪.‬שלתוכו זורמים המים כך שיווצר‬ ‫ביניהם מרווח אוויר‪.‬הכלי או המכל‪ .1‬במקום שאין אפשרות ליצור מרווח‬ ‫אויר מינימלי‪ .‬בריכת‬ ‫מפל או מזרקה‪ .‬התשנ"ב – ‪ (6)1992‬ולתקן ישראלי‪ .‬‬ ‫)ב( על אף האמור לעיל‪ .4‬‬ ‫יש לדאוג לתחזוקה השוטפת של אמצעים למניעת זרימה חוזרת‪ .‬עמ' ‪.2069‬‬ .2.

3.2.4.3.‬ ‫‪ 2.2‬‬ ‫המערכת מכילה צנרת או אבזרים או מכשירים האסורים לשימוש‬ ‫למי שתיה לפי תקן ישראלי ת"י ‪" :(7)1205.3.‬מים או חומרים שאינם מי‬ ‫‪2.2.‬ .‬שלטים המפרטים את סוג‬ ‫הזורם והיא תצבע בגוונים אחרים מגווני צנרת מי השתיה המותאמים‬ ‫לנדרש בתקן הישראלי ת"י ‪" : 659‬סימני היכר ואזהרה לציוד המכיל‬ ‫נוזלים‪ .4‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪2.‬גאזים או כבלי חשמל"‪.3.‬בשימוש אקראי‪ .1‬‬ ‫מערכות מי שתיה ומערכות מים שאינם מי שתיה תהיינה נפרדות וללא חיבור‬ ‫ביניהן למעט ההזנה שתעשה בכפוף לדרישות סעיף ‪.‬‬ ‫במרחקים שאינם עולים על ‪ 5‬מטרים‪ .4.‬תותקן תוך כדי נקיטת‬ ‫אמצעים שיש בהם כדי למנוע שימוש למטרות שתיה‪ .3‬‬ ‫הספקת מי שתיה ומים שאינם מי שתיה‬ ‫דרישה‬ ‫למערכות‬ ‫נפרדות‬ ‫‪2.‬אם יתמלאו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 2.‫‪2.3‬‬ ‫יש לראות מערכת כמערכת מים שאינם מי שתיה אם בחלק ממנה מתקיים אחד‬ ‫או יותר מהתנאים הבאים‪:‬‬ ‫במערכת מוזרמים‪ .‬מי הסקה‪ .2‬‬ ‫הזנת מערכת‬ ‫מים שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.2‬‬ ‫מערכת מים‬ ‫שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪ 2.‬על אבזריה‪ .‬בישול ורחיצה.‬ ‫תנאים להתקנת‬ ‫מערכת מים‬ ‫שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫)ראה שרטוט‬ ‫‪(2.3.2‬לגבי מערכות‬ ‫מי שתיה‪.1‬ההזנה ממערכת מי שתיה תהיה רק כמפורט בסעיף ‪.3.4.4‬‬ ‫‪2.‬ ‫‪2.‬ ‫המערכת אינה עומדת בתנאים המפורטים בסעיף ‪ 2.4.3.3.4‬‬ ‫בנקודת המוצא יותקן שילוט קבע המזהיר בפני שתיה.3.1‬התקנת מתקני תברואה‬ ‫ובדיקתם – מערכות שרברבות‪ :‬מערכות הספקת מים קרים וחמים"‬ ‫או לפי כל דין.‬‬ ‫‪2.3.‬מי מערכות‬ ‫מתזים ומי הסנקה לכיבוי אש‪ .4‬‬ ‫מותר להתקין מערכת מים שאינם מי שתיה‪ .3.3.3.4.3.3‬‬ ‫השימוש במי המערכת הוא לעיתים נדירות כגון מערכות כיבוי אש‬ ‫באמצעות מתזים ומערכות כיבוי אש המכילות מים להידרנטים או‬ ‫גלגלונים בלבד.3.‬מי מערכות מיזוג אוויר‬ ‫וכו'.2.2‬צנרת המים שאינם מי שתיה‪ .2.2‬‬ ‫אם מערכת מים שאינם מי שתיה מוזנת ממערכת מי שתיה‪ .3.2‬יותקנו על הצנרת‪.2.3.‬ינקטו אמצעים‬ ‫למניעת זרימה חוזרת כמפורט בסעיף ‪.4.‬מי השקיה עם חומרי דישון‪ .3.3.3‬בנוסף לנקיטת האמצעים כאמור בסעיף ‪ .1‬‬ ‫שתיה כמי בריכות שחיה‪ .2.

4.‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .4.2738‬‬ .2‬‬ ‫במקומות בהם עלול להצטבר אויר במערכת הצנרת ושלא ניתן לחברם‬ ‫לברז בשימוש סדיר‪ .1‬‬ ‫מניעת‬ ‫הצטברות אויר‬ ‫‪2.‬בידודם‪ .‬‬ ‫שסתומים‪ .‬אסור השימוש בצינורות ואבזרים שהשתמשו בהם להספקת‬ ‫מים שאינם מי שתיה או נוזלים וחומרים אחרים‪.‫‪2.5.5.2‬‬ ‫התקנת צנרת ואבזרים להספקת מים בבנין תעשה בהתאם לדרישות תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪.(7)1205.‬ציפויים‪ .‬חומרים אחרים אסורים‪.‬עמ' ‪.4.5‬‬ ‫‪2.2.‬יתאימו לדרישות תקנות הבניה ולמפורט בתקן הישראלי ת"י‬ ‫‪ .1‬‬ ‫צנרת להספקת מים תבוצע באופן שימנע הצטברות אויר בתוכה למעט‬ ‫מקום בו יוכל האויר להשתחרר ע"י פתיחת ברז לשימוש סדיר.1‬‬ ‫התאמת‬ ‫חומרים ליעודם‬ ‫‪2.‬‬ ‫ת"י ‪ :(8)5452‬בדיקות מוצרים הבאים במגע עם מי שתיה‪.1‬‬ ‫‪2.‬אבזרים‪ .‬‬ ‫התאמה‬ ‫לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‬ ‫‪2.(7)1205.‬ ‫‪2.‬יש להתקין התקן לשחרור האויר כגון שסתום‬ ‫שחרור אויר אוטומטי‪.4‬‬ ‫החומרים לצינורות ואבזרים להספקת מי שתיה‪ .5.‬ברזים‪.(7)1205.‬ציפויי המגן שלהם‬ ‫ושל הבידוד‪ .‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (8‬י"פ התשס"ד‪ .1‬בהתאם ליעודם ויהיו עמידים בלחץ ובטמפרטורה של המים הזורמים‬ ‫איסור שימוש‬ ‫בצנרת ואבזרים‬ ‫ששימשו מים‬ ‫שאינם מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.‬ניתן להסב מערכות הספקת מים קיימות למי שתיה‪.5‬‬ ‫צנרת ואבזרים ‪ -‬התקנה בבנין‬ ‫בתוכם‪ .‬‬ ‫באישור משרד הבריאות‪.‬‬ ‫להספקת מי שתיה‪ .4.1‬‬ ‫כל המוצרים הבאים במגע עם מי שתיה לרבות צינורות‪ .2.‬‬ ‫צינורות בקרקע‬ ‫או במילוי‬ ‫‪2.4‬‬ ‫צנרת ואבזרים ‪ -‬חומרים‬ ‫מניעת נזק‬ ‫בריאותי‬ ‫‪2.‬או במילוי או במקום‬ ‫סמוי אחר יהיו עמידים בפני השפעות חומרי הכיסוי ו‪/‬או המילוי או יוגנו בפניהם‬ ‫לפי דרישות התקן הישראלי ת"י ‪.‬הכנה לציפויים וכדומה יעמדו בדרישות התקן הישראלי‪.5.‬‬ ‫עמידות בפני‬ ‫שיתוך‬ ‫‪2.3‬‬ ‫צינורות ואבזרים להספקת מי שתיה המותקנים בקרקע‪ .2‬‬ ‫צינורות ואבזרים להספקת מי שתיה יהיו עמידים בפני שיתוך )קורוזיה( פנימי‬ ‫או חיצוני או יהיו מצופים בציפוי מגן מתאים‪.4.

5.2‬תספק מים רק למקלט שבו היא מותקנת‪.6.5.‬מותרת העברת צנרת של פרט אחד בתחומי‬ ‫מרפסת שרות‪ .5.1‬‬ ‫צנרת להספקת מים לא תותקן כשהיא יצוקה בתוך אלמנטים של‬ ‫הבנין‪ .5.3‬‬ ‫‪2.5.‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫התפשטות‬ ‫תרמית‬ ‫‪2.4.6.‬מותרת התקנת צנרת להספקת מים כשהיא‬ ‫יצוקה באלמנטים מבטון אם נתקיימו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( הצנרת הותקנה בשרוול רציף‪.5.6.2.‬חצר או אזור שרות של פרט אחר אם יעודה הוא אחד‬ ‫מאלה‪:‬‬ ‫)א( הספקת מים דירתית ראשית ממד המים בבנין שאינו בנין גבוה‬ ‫או רב קומות‪.‬לא תותקן בתחומי בעלות פרט אחר‬ ‫או בנכס אחר.6‬‬ ‫צנרת ואבזרים ‪ -‬התקנה מחוץ לבנין‬ ‫‪2.5.‬היצוקים מבטון‪ .5.‬‬ ‫)ב( הספקת מים קרים וחמים המיועדים למערכת סולרית‪.‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪2.5.5.‬עמ' ‪.1‬תתאים לדרישות סעיף ‪.4.‬‬ ‫)ג( מיקום הצנרת אושר על ידי מהנדס השלד‪.6‬‬ ‫‪2.6.2‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .5.1‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (9‬י"פ התשס"ג‪ .4‬‬ ‫צנרת מים‬ ‫במקלט‬ ‫‪2.‫צנרת להספקת מים תותקן באופן המאפשר את התפשטותה והתכווצותה‬ ‫כתוצאה משינויי טמפרטורה ללא יצירת מאמצים מכניים בה ובאביזריה וללא‬ ‫גרימת נזקים לחלקי הבנין ולצנרת‪.‬‬ ‫צנרת המספקת מים לפרט אחד‪ .2‬‬ ‫חדירתה למקלט תהיה אטומה‪.5.3.7‬‬ .3‬‬ ‫איסור התקנה‬ ‫באלמנטים‬ ‫יצוקים בבטון‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪ 2.‬למעט בחריצים ותעלות שהוכנו מראש‬ ‫ושאושרו ע"י מתכנן שלד הבנין.2‬‬ ‫המרחק המינימלי בין צינור מים תת קרקעי ובין יסודות או צינורות אחרים‬ ‫יהיה כדלקמן‪:‬‬ ‫‪2.5.‬‬ ‫לפני ואחרי מקום החדירה למקלט יותקנו בה שסתומי ניתוק‪.5.‬‬ ‫)ב( הצנרת היא גמישה וניתנת להוצאה מהשרוול ולהכנסה אליו‪.(9)1205‬‬ ‫מרחק מינימלי‬ ‫של צינור מים‬ ‫תת קרקעי‬ ‫מיסודות‬ ‫וצינורות‬ ‫אחרים‬ ‫‪2.1‬‬ ‫התקנת צנרת ואבזרים להספקת מים מחוץ לבנין תעשה בהתאם לדרישות תקן‬ ‫ישראלי ת"י ‪.6.5.‬‬ ‫התאמה‬ ‫לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‬ ‫‪2.5‬‬ ‫צנרת בתחום‬ ‫הפרט‬ ‫‪2.2596‬‬ ‫בין צינור מים תת קרקעי ובין ביבים או נקזים ‪ -‬לא פחות‬ ‫מהמפורט בטבלה ‪.5.‬‬ ‫צנרת מים במקלט תותקן בכפוף לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.2.4‬‬ ‫‪2.5.5.

‬עומס חיצוני של הקרקע‪ .‬‬ ‫לכל בנין יותקן מד מים ראשי בסמוך לגבולות הנכס‪ .7.1.‬‬ ‫‪2.6.2‬‬ ‫‪2.7‬לגבי ביבים‪.1.‬ת"י ‪.‬‬ .3.1‬‬ ‫‪2.‬אם הוא מתאים למדידת כל תחום‬ ‫הספיקות המתוכננות לרבות לצרכי כיבוי אש‪.‬ת"י‬ ‫‪.‬באופן שתהיה‬ ‫אליו גישה חופשית לצורך קריאה ואחזקה ובהתאם לדרישת לתקן‬ ‫הישראלי‪ .3‬‬ ‫צנרת ואבזרים תת קרקעיים להספקת מים והתחברותם למבנה יהיו עמידים או‬ ‫מוגנים בפני קורוזיה חיצונית‪ .2‬‬ ‫הגנת צנרת תת‬ ‫קרקעית‬ ‫‪2.7.(7)1205.7.2‬‬ ‫לכל דירה‪ .4‬‬ ‫צנרת ואבזרים תת קרקעיים להספקת מים יהיו עשויים מחומרים המותרים לפי‬ ‫התקן ה ישראלי‪ .1‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .‬לאשר אי התקנת מד מים ראשי‬ ‫אם מתקיימים התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( לבנין אין צריכת מים משותפת‪.3.6.‬‬ ‫)ב( לכל יחידה בבנין יותקן מד מים כאמור בסעיף ‪.6.‬‬ ‫‪ 2.7‬‬ ‫מדידת הספקת המים והתקנת שסתום מפסיק‬ ‫מדי מים‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫בכל בנין בו הותקנה מערכת כיבוי אש‪ .1.‬ת"י ‪.7.6.1.2.7.7.‬משרד וכיוצא באלה יותקן מד מים נפרד‬ ‫שבאמצעותו ניתן למדוד את צריכת המים לכל יחידה כאמור‪.‬‬ ‫)ב( תבוצע הכנה להרכבת מד מים אשר תאפשר הרכבתו בעתיד‪.6.(7)1205.‬חנות‪ .2.1‬מד המים ואופן התקנתו יתאימו לדרישות התקן הישראלי‪ .1.‬‬ ‫)ג( לבנין או חלק ממנו מד מים ראשי המודד את צריכת המים‬ ‫הכללית‪.‫‪2.‬‬ ‫)ג( שני מדי מים נפרדים לצינור הספקת המים ולצינור כיבוי האש‬ ‫ובתנאי שהמערכות מופרדות‪.5.1.5‬‬ ‫‪2.7.‬רשאי המהנדס להתיר אי התקנת מד מים נפרד‬ ‫ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( הבנין או חלק ממנו אינו בנין מגורים‪.1.‬‬ ‫המרחקים ימדדו כמפורט בסעיף ‪.6‬‬ ‫)ד( הבנין אינו בנין גבוה או בנין רב קומות‪.‬רשאי המהנדס‪ .3‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .‬‬ ‫חומרים‬ ‫‪2.‬יותקן מד מים ראשי באחת‬ ‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( מד מים ראשי אחד‪ .2‬‬ ‫)ג( כל מדי המים של הבנין מותקנים בסמוך לגבולות הנכס‪.‬עומס‬ ‫צפוי מעל לקרקע‪.‬שקיעות יחסיות‪ .‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫בין צינור מים תת קרקעי ובין יסודות וצינורות אחרים – לא פחות‬ ‫מהמפורט בטבלה ‪ 5.‬‬ ‫)ב( מד מים ראשי משולב לצינור הספקת המים וכיבוי אש‪.4‬‬ ‫‪2.7.(7)1205.1‬‬ ‫לא יחובר בנין או חלק ממנו לרשת הספקת המים אלא אם יותקן לכל צרכן מד‬ ‫מים‪.

2.10‬א(‬ ‫ו‪(2.7.2‬לכל יחידת דיור‪ .2.7.‬מערכת‬ ‫חימום מי צריכה מרכזית וכו'.2‬‬ ‫‪ 2.‬מערכת הסקה וכו'‪.3‬‬ .‬ ‫שסתום ניתוק‬ ‫)ראה שרטוטים‬ ‫‪)2.‬לכל קבועה או קבוצת קבועות‬ ‫המהווים יחידת שרותים.1‬‬ ‫במבוא לכל מערכת טיפול או חימום כגון מערכת ריכוך‪ .7.‬‬ ‫‪ 2.8.‬כהגדרתה בסעיף ‪) 32‬ד( לחוק ‪ -‬כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי‪ .‫‪2.8‬‬ ‫הצורך במכלי כובד להספקת ואגירת מים ונפחם‬ ‫‪2.7.5‬‬ ‫‪2.‬מכל כובד מכל מים חמים‪ .4‬בבנינים שאינם מיועדים למגורים‪ .8.8.2.‬‬ ‫‪ 2.7.1‬למד מים – על פי התקן הישראלי‪ .6 -‬‬ ‫‪2.7.‬‬ ‫יש להתקין מכלי כובד להספקת ואגירת מים לצרכים המפורטים להלן‪:‬‬ ‫‪ 2.8.‬ת"י ‪ 63‬חלק ‪" :2‬מדי מים למים‬ ‫קרים‪ :‬הוראות התקנה"‪.7.(7)1205.‬ובכניסה ויציאה מכל‬ ‫מיכל אגירה‪.7‬‬ ‫מותר לרכז את מדי המים הדירתיים בכל קומה‪ .2.8.10.‬ת"י ‪.‬‬ ‫במקומות המפורטים להלן יותקן שסתום ניתוק שמידתו לא תפחת ממידת‬ ‫הצינור להספקת מים‪:‬‬ ‫‪ 2.2.6‬‬ ‫הצורך במכלי‬ ‫כובד להספקת‬ ‫ואגירת מים‬ ‫‪2.1.1.2.7.3‬בכניסה למכל לחץ‪ .2.‬‬ ‫במקום שהגישה אליו נוחה‪.1.‬ ‫במבוא לכל מערכת מים שאינם מי שתיה כגון מערכת מיזוג אויר‪.1‬‬ ‫‪ 2.2‬הבטחת נפח יניקה למערכות הגברת לחץ כמפורט בסעיף ‪.‬‬ ‫בריכת שחיה‪ .‬במבואה הקומתית‪.2.2‬‬ ‫‪2.1‬הבטחת הספקת מים למקרה של הפסקה בהספקת המים הציבורית‬ ‫כמפורט בסעיף ‪.

2.1‬‬ ‫נפח אגירת מים לצרכי הבטחת הספקתם יהיה כמפורט בטבלה‬ ‫‪:2.2.‬‬ .2.‬‬ ‫מערכת הספקת מים ציבורית לבנין תחשב כאמינה אם יתקיימו‬ ‫התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( המערכת היא טבעתית‪.‬‬ ‫א‪ .8.‬בנין מגורים רב‬ ‫קומות שיש בו‬ ‫מערכת הגברת לחץ‪.‬‬ ‫ב‪ .‬לפי דרישת יועץ בטיחות‬ ‫להידרנטים‬ ‫וגלגלוני כיבוי‬ ‫לבנין רב קומות‬ ‫‪ 15‬מ"ק‬ ‫למתזים‬ ‫לכל סוגי בנינים‬ ‫לפי דרישות תקן ישראלי‬ ‫‪" :1596‬מערכות מתזים –‬ ‫התקנה"‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנפח הנדרש יהיה הנפח נטו הניתן לניצול בהתאם למפלס צינורות‬ ‫המוצא‪.‬‬ ‫‪ 400‬ליטר לכל דירה‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫)ג( למערכת יש אמצעי שאיבה רזרביים‪.‬‬ ‫‪2.‫אגירת מים‬ ‫לצרכי הבטחת‬ ‫הספקתם‬ ‫‪2.‬‬ ‫בבנין מגורים‪ 400 :‬ליטר‬ ‫לכל דירה‪.‬אכסון שלא מגורים – ‪ 500‬ליטר לכל חדר אורחים‬ ‫בתי מלון בעלי ‪100‬‬ ‫חדרי אורחים או‬ ‫יותר‪.‬‬ ‫לפי הנחיות רשות הבריאות‬ ‫לצרכים‬ ‫בטיחותיים‬ ‫בנין בו יש שימוש במים‬ ‫לצרכים בטיחותיים‪.8.‬‬ ‫‪ 50‬ליטר לאדם לפי מספר‬ ‫האנשים בפועל לרבות קהל‬ ‫מבקרים‪.8.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.8.2‬‬ ‫‪2.2.2‬‬ ‫‪2.8.3‬‬ ‫כל מערכת מים ציבורית תחשב כאמינה אלא אם נקבעה כלא אמינה‬ ‫ע"י המהנדס‪.1‬נפח אגירת מים לצרכי הבטחת הספקתם‬ ‫השימוש במים‬ ‫לכל צריכה‬ ‫למעט לצרכי‬ ‫כיבוי אש‬ ‫ובטיחות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫סוג הבנין‬ ‫נפח אגירה מינימלי‬ ‫א‪ .‬לפי כל דין‬ ‫ב‪ .‬מוסדות בריאות –‬ ‫בתי חולים ומרפאות‬ ‫ומוסדות לאוכלוסיות‬ ‫בעלות צרכים‬ ‫מיוחדים – בתי אבות‬ ‫ודיור מוגן‪.8.‬‬ ‫ד‪ .‬בנין שהספקת המים‬ ‫הציבורית אליו אינה‬ ‫אמינה למעט בנין‬ ‫המפורט בסעיפים ב'‬ ‫עד ד' להלן‪.‬‬ ‫)ד( לאמצעי השאיבה יש הנעה חליפית או הספקת חשמל חליפית‪.2.‬‬ ‫)ב( למערכת יש איגום‪.

‬‬ ‫‪2.3.2.‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪Qp‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪6 V1‬‬ ‫‪–V‬‬ ‫=‪V‬‬ ‫נפח מכל כובד ליניקה במ"ק‪.‫‪2.4‬מותר לחבר את‬ ‫יניקת המים למערכות הגברת לחץ המספקות מים לעד שתי דירות‪.‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫למרות האמור לעיל בסעיפים ‪ 2.1.9.1‬עד ‪ .‬‬ ‫‪2.2.1‬‬ ‫יניקת מים למערכות הגברת לחץ תהיה ממכל כובד ליניקה ולא‬ ‫ישירות מצנרת ההספקה אלא אם אישר המהנדס‪.‬במלואו או בחלקו‪ .2.3.‬‬ ‫תחלופת המים תהיה רק על ידי שימוש בהם‪.‬‬ .8.3‬‬ ‫‪2.9.8.‬תובטח‬ ‫תחלופת המים כך שכל נפח מכל הכובד יוחלף במים טריים לפחות כל‬ ‫‪ 3‬ימים‪.9.8.9‬‬ ‫שמירת איכות המים במכלי כובד‬ ‫תחלופת מים‬ ‫במכלי כובד‬ ‫)ראה שרטוט‬ ‫‪(2.8.2‬‬ ‫‪2.9.9.1.8.8.3.2‬‬ ‫נפחו של מכל כובד ליניקה לא יפחת מהנפח המחושב לפי הנוסחה‬ ‫הבאה‪:‬‬ ‫מכלי כובד‬ ‫ליניקת מים‬ ‫למערכות‬ ‫הגברת לחץ‬ ‫‪2.3‬‬ ‫הנפח הנדרש יהיה הנפח נטו הניתן לניצול בהתאם למפלס צינורות‬ ‫המוצא‪.‬‬ ‫‪V1 = 0‬‬ ‫‪Qp − Qi‬‬ ‫‪2‬‬ ‫אם ‪Qi ≥ Qp‬‬ ‫=‬ ‫‪1‬‬ ‫‪V‬‬ ‫אם ‪Qi <Qp‬‬ ‫‪2.8.3.1.1‬‬ ‫‪2.8.‬‬ ‫בבנין מגורים‪ .3.‬ישירות לצנרת ההספקה‪.1.2‬כמכל כובד ליניקה‪.‬‬ ‫‪2.1.‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫יובטח כי נפח אגירת המים לצרכי כיבוי אש )הידרנטים‪ .‬אינו מאפשר תחלופה‬ ‫כאמור בסעיפים ‪ 2.8.8.‬‬ ‫‪ – Qp‬ספיקה מכסימלית של מערכת הגברת הלחץ במ"ק לשעה‪.3.10‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫תוספת נפח נדרשת כשספיקת צינור המילוי נמוכה‬ ‫מספיקתה המכסימלית של מערכת הגברת הלחץ‪.3.4‬‬ ‫מותר להשתמש במכל כובד לאגירת מים לצרכי הבטחת הספקתם‬ ‫שנפחו מתאים לדרישות סעיף ‪ 2.‬‬ ‫אם נפח מכל הכובד‪ .2 -‬יש להפריד את נפח מי השתיה‬ ‫למכל כובד נפרד‪.Qi‬‬ ‫‪– V1‬‬ ‫ספיקת צינור מילוי מכל הכובד במ"ק לשעה‪.9.‬המשמש בחלקו למי שתיה‪ .3.1‬ו‪ .‬גלגלונים‬ ‫ומתזים( לא ישמש לכל צורך אחר‪.3‬‬ ‫למכל כובד המשמש לאגירת מי שתיה‪ .

‬‬ ‫‪ 2.10.10.3‬מותר לוותר על תחלופת‬ ‫מים במכל כובד המשמש לאגירת מי שתיה‪ .3‬‬ ‫איטום מכלי‬ ‫כובד )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.9.10.4.2‬‬ ‫מבנה והתקנת מכל כובד ליניקת ואגירת מים יהיו לפי דרישת התקן הישראלי‪.1‬לכל מכל כובד יותקן צינור הרקה מיוחד לצורך זה עם שסתום‬ ‫מפסיק‪.‬‬ ‫‪2.9.4‬‬ ‫למרות האמור בסעיפים ‪ 2.8‬למעט דרישות‬ ‫סעיף זה‪.4.8‬‬ ‫‪ 2.1‬‬ ‫מכל כובד יהיה אטום למעבר נוזלים מתוכו‪.3‬‬ ‫מערכת מילוי מכל כובד תובטח מפני זרימה חוזרת לפי הוראות סעיף ‪.5‬‬ ‫‪ 2.‫‪2.‬‬ ‫חומרים )ראה‬ ‫שרטוט ‪ 2.9.2‬‬ ‫ריצפת מכל כובד תת קרקעי וקירותיו יהיו אטומים מבחוץ למעבר‬ ‫נוזלים אל תוכו‪.4.10.2.1‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫מילוי‬ ‫‪2.1‬עד ‪ .(7)1205.4‬‬ ‫הרקה )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.‬‬ ‫ת"י ‪.2‬‬ ‫איוורור מכלי‬ ‫כובד )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.4.4.‬‬ ‫‪ 2.4‬‬ ‫‪2.1‬לכל מכל כובד ליניקת או אגירת מים יותקן צינור גלישה‪.‬אם‬ ‫תבוצע למים הכלרה באישור רשות הבריאות‪.2‬‬ ‫גלישה )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.10‬א((‬ ‫‪2.(7)1205.1‬‬ ‫מכלי כובד שנפחם עולה על ‪ 200‬מ"ק יחולקו לשני מכלי כובד שעל כל‬ ‫אחד מהם יחולו כל דרישות סעיפים ‪ 2.10.‬‬ ‫‪2.10.9.‬‬ ‫הפרדת מכלי‬ ‫כובד )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.10‬‬ ‫‪2.10‬ו‪-‬‬ ‫)‪2.10 .17‬‬ ‫מבנה והתקנה‬ ‫‪2.1.9.1.1.10.9.‬ת"י ‪.5.1‬‬ ‫מכל כובד ליניקת ואגירת מים יהא עשוי מחומרים אטימים למעבר נוזלים‬ ‫וגזים‪ .10.10‬‬ ‫‪2.2‬יש לראות את צינור הגלישה כצינור דלוחים עקיף שיתאים לדרישות‬ ‫סעיף ‪.9.2.10.3‬שטח חתך צינור הגלישה יהיה לפחות כפול משטח חתך צינור המילוי‪.9.4.‬‬ ‫‪2.2.‬‬ .9.9 .3‬‬ ‫תיקרת מכל כובד תת קרקעי המשמשת כרצפת חלק מהבנין או‬ ‫הבולטת פחות מ‪ 20 -‬ס"מ מפני הקרקע תהיה אטומה מבחוץ למעבר‬ ‫נוזלים אל תוך מיכל הכובד‪.9.10‬א((‬ ‫‪2.2.9.2.2.2.‬‬ ‫‪2.2.4.10‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫התקנת מכלי כובד ליניקת ואגירת מים‬ ‫מכל כובד יאוורר לפי דרישות התקן הישראלי‪ .2‬‬ ‫מערכות הצנרת יאפשרו הפעלת כל מכל כובד מתוך השניים כשהשני‬ ‫ריק לחלוטין לצורך תחזוקה‪.10‬א'(‬ ‫‪2.‬במלואו או בחלקו‪ .‬צידו הפנימי של מכל הכובד יהיה חלק ועמיד בפני תהליכי החיטוי‬ ‫המפורטים בסעיף ‪.

2.‬רצפה או תקרה של מכל‬ ‫כובד לשמש כקיר‪ .1‬‬ ‫תבטיח היניקה לצריכה תחלופת מים מתחתית מכל הכובד‪ .10.10.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪6.‬ת"י ‪.11‬‬ ‫לחץ הספקת המים‬ ‫במכל כובד המשמש הן לצרכי הספקת מים לצריכה והן לכיבוי אש‬ ‫‪2.1‬יכול קיר‪ .10.3‬ביניקה ממכל כובד המשמש למי צריכה בלבד יותקן אבזר למניעת‬ ‫מערבולת כמפורט בתקן הישראלי‪ .8.3‬למרות האמור בסעיף ‪ .10.0‬‬ .10.8.‬‬ ‫לחץ מינימלי‬ ‫ומקסימלי‬ ‫‪2.1‬‬ ‫הלחץ במוצא כל ברז הספקת מים חמים או קרים לקבועה או למכשיר יתאים‬ ‫למפורט בטבלה ‪.‬עמ' ‪.10.2.1‬לחץ מינימלי ומקסימלי במוצא ברזים ומכשירים‬ ‫מערכת‬ ‫לחץ מינימלי‬ ‫מקסימלי‬ ‫בר‬ ‫בר‬ ‫מים חמים וקרים לצריכה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיבוי אש באמצעות מתזים‬ ‫לפי דרישות ת"י ‪1596‬‬ ‫כיבוי אש באמצעות ברזי כיבוי‬ ‫וגלגלוני צינורות גמישים‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (10‬י"פ התשס"ג‪ .6.10.6.‬‬ ‫תותקן מערכת ניקוז שתתאים לדרישות סעיף ‪.8‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫‪ 2.10.8.‬‬ ‫צנרת יניקה‬ ‫למשאבות )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.10.6‬‬ ‫מניעת הצפה‬ ‫‪2.‬ת"י ‪.(10)1596‬‬ ‫‪ 2.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪7.‬ת"י ‪ (10)1596‬או בשרטוט ‪.6‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.10.‬רצפה או תקרה של‬ ‫‪2.8.‬מוצאי צינורות הגלישה וההרקה ומערכות הגברת הלחץ‪.4.‬רצפה או תקרה של בנין לא ישמשו כקיר‪ .2‬מותר להתקין קירות‪ .‬כמפורט‬ ‫בתקן הישראלי‪ .11.5‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫מכל כובד‪.10.11.2‬רום תחתית צינור ההרקה יהיה לא גבוה מרום תחתית מכל הכובד‪.11.802‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫מניעת סיכונים‬ ‫ומטרדים )ראה‬ ‫שרטוט ‪(2.6.7‬‬ ‫קיר‪ .5.‬ובתנאי שהמרווח ביניהם יהיה מנוקז‬ ‫בצינור דלוחים עקיף‪.10.‫‪ 2.‬רצפות או תקרות כפולים כשהאחד שייך למכל‬ ‫הכובד והשני משמש את הבנין‪ .6‬‬ ‫בחדרים הגובלים במכל כובד ליניקת ואגירת מים ושבהם ממוקמים צינורות‬ ‫ושסתומי מכל הכובד‪ .1‬‬ ‫‪ 2.(7)1205.‬רצפה או תקרה של חניון או חדר מכונות אם אינו‬ ‫שייך לפיר מעלית או לחדר חשמל‪.5.2‬ביניקה לצרכי כיבוי אש יותקן אבזר למניעת מערבולת כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי‪ .2.10.

11‬‬ ‫‪ 2.12.11‬‬ ‫‪ 2.‬במקרים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 2.11.11.‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים למניעת הלם מים במערכת הספקת המים כדלקמן‪:‬‬ ‫מניעת סגירה מהירה של שסתום אוטומטי כגון שסתום למילוי‬ ‫‪2.‬כגון שסתום מילוי מאגר‪ .4‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים להקטנת הלחץ למניעת לחץ יתר מעל למפורט בטבלה‬ ‫‪.‬‬ ‫הדרישה‬ ‫למערכת הגברת‬ ‫לחץ‬ ‫‪2.10‬א((‬ ‫‪2.1.1.1‬‬ ‫מאגר או מכל‪.‬‬ .11.2.12.4‬הלחץ ממכל כובד ימדד כהפרש שבין רום צינור המוצא של מכל‬ ‫הכובד ובין רום מוצא ברז הקבועה‪.‬‬ ‫הקטנת לחץ‬ ‫‪2.1‬לקבועות ‪ -‬כשלחץ הרשת הציבורית או מכל כובד אין בו כי לספק מים‬ ‫לכל הקבועות בבנין לפי דרישות סעיף ‪.‬‬ ‫ת"י ‪.1.12.2.11.2‬לברזי וגלגלוני כיבוי אש ‪ -‬כשלחץ הרשת הציבורית או מכל כובד אין‬ ‫בו כי לספק מים לכל ברזי וגלגלוני הכיבוי בבנין לפי דרישות סעיף‬ ‫‪.2.‬‬ ‫‪ 2.‬ספיקת ואמינות‬ ‫הרשת הציבורית או לחץ מכל הכובד אין בהם כדי לספק מים‬ ‫למערכות כיבוי האש באמצעות מתזים לפי דרישות התקן הישראלי‪.3‬אם האמצעים המפורטים לעיל אינם מספיקים‪ .11.‬יש ליצור כיסי אויר‬ ‫בחלקם העליון של זקפי ההספקה ו‪/‬או להתקין תאי אויר ו‪/‬או‬ ‫להתקין שסתומים נגד הלם מים או כל אמצעי אחר שימנע את הלם‬ ‫המים‪.‬‬ ‫הלם מים )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.12‬‬ ‫מערכות הגברת לחץ‬ ‫‪ 2.11.1.‬ע"י התקנת מנגנון הידראולי לשמירת‬ ‫לחץ במעלה הזרם‪.‬‬ ‫)‪ (2‬לחץ דינמי בזרימה לפי הספיקה הנדרשת‪.(10)1596‬‬ ‫‪ 2.3‬‬ ‫יש לנקוט באמצעים למניעת נפילת לחץ פתאומית כתוצאה מפתיחת ברז‬ ‫בספיקה גדולה‪ .‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לחץ סטטי ללא זרימה‪.1‬‬ ‫יש להתקין מערכת הגברת לחץ לבנין או חלק ממנו‪ .2.11.2.12.10‬א((‬ ‫‪2.3‬למערכות כיבוי אש באמצעות מתזים ‪ -‬כשלחץ‪ .2.2‬מניעת הפסקה מהירה של הזרימה בצינור סניקה של משאבה אם‬ ‫העומד שמוסיפה המשאבה עולה על ‪ 30‬מטר‪.2‬‬ ‫נפילות לחץ‬ ‫פתאומיות )ראה‬ ‫שרטוט ‪)2.1‬‬ ‫‪2.12.

2‬בהתאם לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫)א( לפי הספיקה לקביעת קטרי צנרת המפורטת בסעיף ‪.‬נפח המכל‬ ‫יבטיח מרווח של ‪ 5‬דקות לפחות בין התנעות המשאבה‪.12.13.‬לא פחות מקוטר מבוא ברז הקבועה המפורט‬ ‫בטבלה ‪.‬לברזים ולגלגלוני כיבוי אש תהייה‬ ‫באחת מהאפשרויות הבאות או בצירוף שלהן‪:‬‬ ‫‪ 2.12.1‬בהתאם לעקרונות הבאים‪:‬‬ ‫)א( יהיה מספיק להעברת הספיקה הדרושה לכל הקבועות‬ ‫המחוברות אליו בשיא הצריכה‪ .13‬‬ ‫קביעת הספיקה והקטרים‬ ‫‪ 2.1‬‬ ‫מערכת הגברת לחץ לכיבוי אש באמצעות מתזים תתאים לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‪ .‬‬ ‫)ג( מכל לחץ לויסות המכיל כרית אויר או גז דחוסים‪ .(10)1596‬‬ ‫קוטרו של צינור להספקת מים יקבע כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ 2.13.3‬מערכת משאבות במהירות סיבוב משתנה ופיקוד לפי לחץ המים‬ ‫הכוללת‪:‬‬ ‫)א( משאבות הגברת לחץ המתאימות לשינוי תדר‪.2‬‬ ‫מערכות הגברת‬ ‫לחץ לכיבוי אש‬ ‫באמצעות‬ ‫מתזים‬ ‫‪2.8.‬בשיא‬ ‫הספיקה‪.2.1.2.‬‬ ‫‪ 2.‫מערכת הגברת לחץ לאספקת מים לקבועות‪ .1‬מערכת מכל כובד ומשאבות הכוללת‪:‬‬ ‫)א( מכל כובד לאגירת מים לפי דרישות סעיף ‪ 2.‬‬ ‫)ג( מערכת שינוי מהירות סיבוב ‪ -‬למשאבה אחת לפחות‪.‬‬ ‫)ב( ישמרו דרישות הלחץ המינימליות בכל נקודות הצריכה‪ .13.3‬‬ ‫)ב( משאבות למילוי מכל הכובד‪.3‬‬ ‫)ב( לפי חישוב הנדסי הידראולי המתחשב בהפסדי העומד בצנרת‬ ‫ואבזריה‪ .‬כך שמהירות הזרימה לא תעלה על המפורט בסעיף‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪ 2.12.13.‬‬ ‫)ד( מכל כובד ליניקה למשאבות לפי דרישות סעיף ‪.‬‬ ‫)ד( מכל כובד ליניקה למשאבות לפי דרישות סעיף ‪.2.‬‬ ‫)ב( רגש לחץ ובקר אלקטרוני‪.2.13.‬‬ ‫)ג( לא יגרום למטרדי רעש‪.2.2.2.2.1.2.5‬‬ ‫)ג( לכל ברז קבועה‪ .3‬‬ ‫‪2.2.13.‬בהתחשב בסימולטניות השימוש‬ ‫בהן לפי סוג הבנין‪.1.13.12.2‬‬ .8.2‬או ‪.2‬מערכת משאבות עם פיקוד לפי לחץ המים ומכל לחץ לויסות הכוללת‪:‬‬ ‫)א( משאבות הגברת לחץ‪.2‬‬ ‫)ד( לא פחות מהמפורט בטבלה ‪.‬‬ ‫)ב( מפסק לחץ )פרסוסטט(‪.‬ת"י ‪.8.‬‬ ‫)ג( מכל כובד ליניקה למשאבות לפי דרישות סעיף ‪.2.8.3‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫צנרת מים‬ ‫‪2.3‬‬ ‫מערכת הגברת‬ ‫לחץ לקבועות‬ ‫ולברזי וגלגלוני‬ ‫כיבוי אש‬ ‫‪2.12.8.

‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)א( לקביעת קוטרו של צינור מים חמים‪ .‬‬ ‫יש לסכם את נקודות הצריכה של המים הקרים והחמים אותם‬ ‫הוא מזין כשסוללת עירוב מחושבת כנקודת צריכה אחת‪.‬מקלחת‪ .‫טבלה ‪ – 2.‬‬ ‫)ג( לקביעת קוטרו של צינור מים קרים המזין את מחמם המים‪.‬‬ ‫)**( ‪ -‬כיור מטבח‪ .‬‬ ‫)ב( לקביעת קוטרו של צינור מים קרים שאינו מזין את מחמם‬ ‫המים‪ .13.‬אמבטיה ומכונת כביסה‪.‬אסלה‪ .‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מינימלית‬ ‫לתכנון במוצא‬ ‫ברזי קבועות‬ ‫‪2.‬יש להתייחס לסוללת‬ ‫עירוב כנקודת צריכה אחת של מים חמים‪.1.2‬קוטר מינימלי לצנרת מים‬ ‫מספר נקודות‬ ‫צריכה שקוטר‬ ‫מבואם ‪16‬‬ ‫מ"מ‬ ‫מיקום נקודות‬ ‫הצריכה‬ ‫בכל מקום‬ ‫‪1‬‬ ‫קוטר צינור‬ ‫מינימלי למים‬ ‫קרים או חמים‬ ‫במ"מ‬ ‫צינור מתכתי‬ ‫מגולוון‬ ‫)באינצ'ים(‬ ‫)*(‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫)**(‬ ‫‪2‬‬ ‫באותו חדר‬ ‫שרותים או‬ ‫בחדרי שרותים‬ ‫נפרדים‬ ‫)*(‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫)**(‬ ‫)*(‬ ‫‪1/2‬‬ ‫)**(‬ ‫‪3/4‬‬ ‫מ‪ 3 -‬עד ‪8‬‬ ‫בכל מקום‬ ‫‪32‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מ‪ 9 -‬עד ‪20‬‬ ‫בכל מקום‬ ‫‪40‬‬ ‫‪1 1/4‬‬ ‫)*( – כיור רחץ‪ .2‬‬ .2.2‬‬ ‫הספיקה המינימלית לתכנון במוצא ברזי הקבועות תהא כמפורט בטבלה ‪.‬ברזיה וכיור כביסה‪.13.13.‬בידה‪ .‬יש להתייחס לסוללת עירוב כנקודת צריכה אחת של‬ ‫מים קרים‪.

‬‬ ‫‪ .20‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.‫טבלה ‪ – 2.07‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪5/8‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪0.Qz‬‬ ‫הספיקה לקביעת קטרי הצנרת בליטר לשניה‪.3‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫הספיקה לפיה יש לקבוע את קטרי הצנרת למי שתיה תקבע ע"י הנוסחה הבאה‪:‬‬ ‫‪Qz = Qt + ∑Qk‬‬ ‫‪.15‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫ספיקה לקביעת‬ ‫קטרי צנרת‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪.13.25‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪1.‬המחושבת לפי הוראות סעיף ‪ 2.∑Qk‬סכום ספיקתם של ברזי מכשירים או צרכנים הצורכים צריכה מתמשכת‬ ‫כמערכות מיזוג אויר‪ .15‬‬ ‫‪0.4‬בליטר לשניה‪.Qt‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית של כל ברזי הקבועות והמכשירים שאינם בעלי‬ ‫צריכה מתמשכת‪ .‬‬ ‫כצריכה מתמשכת תחשב צריכה במשך ‪ 15‬דקות או יותר‪.2‬ספיקה מינימלית לתכנון במוצא ברזי קבועות‬ ‫)‪(2‬‬ ‫סוג ברז הקבועה‬ ‫ברז‬ ‫סוללת ערבוב ל‪:‬‬ ‫מקלחת כולל ברז דלי‬ ‫אמבט‬ ‫כיור מטבח‬ ‫כיור רחצה‬ ‫מיכל הדחה לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫מזרם לאסלה‬ ‫משתנה ליחיד‬ ‫מדיח כלים ביתי‬ ‫מכונת כביסה ביתית‬ ‫מחמם מים חשמלי‬ ‫מיידי לקבועה אחת‬ ‫קוטר‬ ‫מבוא‬ ‫ברז‬ ‫הקבועה‬ ‫מ"מ‬ ‫אינצ‬ ‫'‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪3/4‬‬ ‫ספיקה מינימלית לתכנון ‪Qb‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫לסוללות עירוב‬ ‫מים קרים מים חמים‬ ‫קר או חם‬ ‫ליטר לשניה‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪0.0‬‬ ‫‪0.‬יש להתיחס לנתוני היצרן המתאימים‪.‬‬ ‫)‪ (2‬לברזים שלא פורטו והדורשים לפי הוראות היצרן ספיקות ולחצים‬ ‫הגדולים מהמפורט בטבלה‪ .‬‬ .15‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.‬גינון וכו' בליטר לשניה‪.07‬‬ ‫‪0.13‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪1/2‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הספיקה המינימלית המפורטת מבוססת על טמפרטורות של ‪ 15°‬למים‬ ‫קרים ו‪ 55° -‬למים חמים‪.13.13.

‫ספיקה‬
‫סימולטנית של‬
‫ברזים שאינם‬
‫בעלי צריכה‬
‫מתמשכת‬

‫‪2.13.4‬‬

‫הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬בליטר לשניה של ברזי קבועות ומכשירים שאינם בעלי‬
‫צריכה מתמשכת תקבע בהתאם לנוסחאות המפורטות בטבלה ‪ 2.13.4‬לסוגי‬
‫הבניינים השונים ובהתאם לנתונים הבאים‪:‬‬
‫‪- Qb‬‬

‫ספיקה מינימלית לתכנון של ברז בליטר לשניה לפי טבלה ‪.2.13.2‬‬

‫‪ – Qb max‬ספיקתו בליטר לשניה של ברז הקבועה או המכשיר המחובר למערכת‬
‫בעל הספיקה הגדולה ביותר‪.‬‬
‫‪ - ∑Qb‬סכום הספיקות המינימליות לתכנון בליטר לשניה של כל הברזים‬
‫והמכשירים הניזונים מקטעי הצינור שאת קוטרו יש לקבוע כדלקמן‪:‬‬
‫)א( לספיקת צינור מים חמים‪ ,‬יש להתייחס בסוללת עירוב לספיקת‬
‫המים החמים‪.‬‬
‫)ב( לספיקת צינור מים קרים שאינו מזין את מחמם המים‪ ,‬יש להתייחס‬
‫בסוללת עירוב לספיקת המים הקרים‪.‬‬
‫)ג( לספיקת צינור מים קרים המזין גם את מחמם המים‪ ,‬יש להתייחס‬
‫בסוללת עירוב לספיקת המים הקרים או החמים בלבד‪.‬‬
‫בטבלאות ‪ 2.13.4.1‬עד ‪ 2.13.4.6‬מפורטות תוצאות החישוב של הנוסחאות‬
‫לקביעת ‪.Qt‬‬

‫טבלה ‪ – 2.13.4‬נוסחאות לקביעת הספיקה הסימולטנית של ברזי‬
‫קבועות ומכשירים שאינם בעלי צריכה מתמשכת לפי סוגי הבנינים‬
‫סוג‬
‫הבנין‬

‫‪Qb max‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫ליטר לשניה‬

‫ליטר לשניה‬

‫הנוסחה לחישוב‬
‫הספיקה הסימולטנית‬

‫מס' הטבלה‬
‫‪Qt‬‬

‫‪Qt‬‬

‫‪<0.5‬‬
‫מגורים‬
‫‪≥0.5‬‬

‫‪<0.5‬‬
‫משרדים‬
‫‪≥0.5‬‬

‫אכסון‬
‫שלא‬
‫למגורים‬
‫ בתי‬‫מלון‬

‫‪<0.5‬‬

‫‪≥0.5‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫‪0.682(∑Qb)0.45 – 0.14‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪1.7 (∑Qb)0.7-0.21‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫‪1.7(∑Qb)0.21 – 0.7‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪1.7(∑Qb)0.21 – 0.7‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫כמו במגורים‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪0.698(∑Qb)0.54 + 0.48‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫כמו במגורים‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫כמו במגורים‬

‫‪>20.0‬‬
‫‪≤20.0‬‬

‫‪0.698(∑Qb)0.5 – 0.12‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪1.08(∑Qb)0.5 – 1.83‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫‪(∑Qb)0.366‬‬

‫מסחר –‬
‫חנויות‬
‫וקניונים‬
‫‪≥0.5‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫מוסדות‬
‫בריאות‬
‫‬‫מרפאות‬
‫וחדרי‬
‫אשפוז‬
‫מיתקני‬
‫חינוך ‪-‬‬
‫בתי ספר‬

‫‪<0.5‬‬

‫‪≥0.5‬‬

‫כמו בבתי מלון‬
‫‪– 6.65‬‬

‫‪0.27‬‬

‫)‪4.3(∑Qb‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫כמו בבתי מלון‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪– 6.65‬‬

‫‪0.27‬‬

‫כמו בבתי מלון‬
‫‪+ 1.25‬‬

‫‪0.65‬‬

‫)‪0.25(∑Qb‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪>1.0 ;≤20.0‬‬

‫כמו בבתי מלון‬
‫‪+ 1.25‬‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪0.65‬‬

‫‪2.13.4.5‬‬

‫)‪0.25(∑Qb‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪≤1.5‬‬

‫‪>1.5 ;≤20.0‬‬

‫‪2.13.4.4‬‬

‫)‪4.3(∑Qb‬‬

‫כמו בבתי מלון‬

‫‪>20.0‬‬
‫לכל גודל‬
‫ברז‬

‫‪1.08(∑Qb) – 1.83‬‬

‫‪≤1.0‬‬

‫‪≤20.0‬‬

‫‪2.13.4.3‬‬

‫‪0.5‬‬

‫כמו בבתי מלון‬

‫‪>20.0‬‬

‫‪2.13.4.2‬‬

‫)‪0.4(∑Qb‬‬

‫‪+ 0.48‬‬

‫‪>20.0‬‬
‫‪<0.5‬‬

‫‪0.54‬‬

‫‪2.13.4.1‬‬

‫‪– 3.41‬‬

‫‪0.27‬‬

‫)‪4.4(∑Qb‬‬

‫‪-22.5(∑Qb)-0.5 + 11.5‬‬

‫‪2.13.4.6‬‬

‫טבלה ‪ – 2.13.4.1‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬
‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני מגורים‬
‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬

‫בליטר לשניה‬
‫‪Qb max‬‬
‫‪< 0.5‬‬

‫‪0.06‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪0.87‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.39‬‬
‫‪1.59‬‬
‫‪1.81‬‬
‫‪2.04‬‬
‫‪2.29‬‬

‫‪0.50‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪Qt‬‬

‫בליטר‬
‫לשניה‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪< 0.5‬‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪≥ 0.5‬‬

‫‪2.55‬‬
‫‪2.83‬‬
‫‪3.13‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪3.78‬‬
‫‪4.12‬‬
‫‪4.49‬‬
‫‪4.87‬‬
‫‪5.26‬‬
‫‪5.68‬‬
‫‪6.11‬‬
‫‪6.56‬‬
‫‪7.03‬‬
‫‪7.51‬‬
‫‪8.02‬‬
‫‪8.54‬‬
‫‪9.08‬‬

‫‪0.90‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪1.92‬‬
‫‪2.17‬‬
‫‪2.44‬‬
‫‪2.74‬‬
‫‪3.06‬‬
‫‪3.41‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪4.22‬‬
‫‪4.67‬‬
‫‪5.17‬‬

‫‪0.05‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.60‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.85‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר‬
‫לשניה‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪≥ 0.5‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬

‫‪∑Qb‬‬
‫בליטר לשניה‬

‫‪0.90‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.05‬‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.20‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.30‬‬
‫‪1.35‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.45‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.60‬‬
‫‪1.65‬‬
‫‪1.70‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪< 0.5‬‬

‫‪Qb max‬‬
‫‪≥ 0.5‬‬

‫‪9.63‬‬
‫‪10.21‬‬
‫‪10.80‬‬
‫‪11.41‬‬
‫‪12.04‬‬
‫‪12.69‬‬
‫‪13.36‬‬
‫‪14.05‬‬
‫‪14.76‬‬
‫‪15.48‬‬
‫‪16.23‬‬
‫‪16.99‬‬
‫‪17.78‬‬
‫‪18.58‬‬
‫‪19.40‬‬
‫‪20.24‬‬

‫‪5.70‬‬
‫‪6.27‬‬
‫‪6.89‬‬
‫‪7.56‬‬
‫‪8.28‬‬
‫‪9.05‬‬
‫‪9.88‬‬
‫‪10.76‬‬
‫‪11.71‬‬
‫‪12.72‬‬
‫‪13.80‬‬
‫‪14.95‬‬
‫‪16.17‬‬
‫‪17.48‬‬
‫‪18.86‬‬
‫‪20.33‬‬

‫‪Qt‬‬

‫‪∑Qb‬‬

‫‪Qt‬‬
‫בליטר‬
‫לשניה‬

‫‪1.75‬‬
‫‪1.80‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪1.90‬‬
‫‪1.95‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.05‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪2.15‬‬
‫‪2.20‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪2.30‬‬
‫‪2.35‬‬
‫‪2.40‬‬
‫‪2.45‬‬
‫‪2.50‬‬

‫‪Qt‬‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫בליטר לשניה‬

‫‪21.89‬‬
‫‪23.54‬‬
‫‪25.28‬‬
‫‪27.13‬‬
‫‪29.08‬‬
‫‪31.15‬‬
‫‪33.32‬‬
‫‪35.62‬‬
‫‪38.04‬‬
‫‪40.58‬‬
‫‪43.26‬‬
‫‪46.08‬‬
‫‪49.04‬‬
‫‪52.15‬‬
‫‪55.41‬‬
‫‪58.83‬‬

‫‪2.55‬‬
‫‪2.60‬‬
‫‪2.65‬‬
‫‪2.70‬‬
‫‪2.75‬‬
‫‪2.80‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪2.90‬‬
‫‪2.95‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪3.05‬‬
‫‪3.10‬‬
‫‪3.15‬‬
‫‪3.20‬‬
‫‪3.25‬‬
‫‪3.30‬‬

‫‪62.41‬‬
‫‪66.17‬‬
‫‪70.10‬‬
‫‪74.21‬‬
‫‪78.51‬‬
‫‪83.01‬‬
‫‪87.71‬‬
‫‪92.62‬‬
‫‪97.74‬‬
‫‪103.08‬‬
‫‪108.65‬‬
‫‪114.45‬‬
‫‪120.50‬‬
‫‪126.79‬‬
‫‪133‬‬
‫‪140‬‬

‫‪3.35‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪3.50‬‬
‫‪3.55‬‬
‫‪3.60‬‬
‫‪3.65‬‬
‫‪3.70‬‬
‫‪3.75‬‬
‫‪3.80‬‬
‫‪3.85‬‬
‫‪3.90‬‬
‫‪3.95‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪4.05‬‬
‫‪4.10‬‬

‫‪147‬‬
‫‪155‬‬
‫‪162‬‬
‫‪170‬‬
‫‪178‬‬
‫‪187‬‬
‫‪196‬‬
‫‪205‬‬
‫‪215‬‬
‫‪225‬‬
‫‪235‬‬
‫‪246‬‬
‫‪257‬‬
‫‪268‬‬
‫‪280‬‬

‫‪4.15‬‬
‫‪4.20‬‬
‫‪4.25‬‬
‫‪4.30‬‬
‫‪4.35‬‬
‫‪4.40‬‬
‫‪4.45‬‬
‫‪4.50‬‬
‫‪4.55‬‬
‫‪4.60‬‬
‫‪4.65‬‬
‫‪4.70‬‬
‫‪4.75‬‬
‫‪4.80‬‬
‫‪4.85‬‬

‫‪292‬‬
‫‪305‬‬
‫‪318‬‬
‫‪331‬‬
‫‪345‬‬
‫‪360‬‬
‫‪374‬‬
‫‪390‬‬
‫‪406‬‬
‫‪422‬‬
‫‪439‬‬
‫‪456‬‬
‫‪474‬‬
‫‪493‬‬
‫‪512‬‬

‫‪4.90‬‬
‫‪4.95‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪5.05‬‬
‫‪5.10‬‬
‫‪5.15‬‬
‫‪5.20‬‬
‫‪5.25‬‬
‫‪5.30‬‬
‫‪5.35‬‬
‫‪5.40‬‬
‫‪5.45‬‬
‫‪5.50‬‬
‫‪5.55‬‬
‫‪5.60‬‬

0‬‬ ‫‪7.95‬‬ ‫‪4.4.3‬‬ ‫‪8.70‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪160.7‬‬ ‫‪250.95‬‬ ‫‪5.80‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪401.1‬‬ ‫‪216.45‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪6.2‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני משרדים‬ ‫לספיקות ‪ ∑Qb‬קטנות מ – ‪ 20.4‬‬ ‫‪9.96‬‬ ‫‪101.75‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪268.8‬‬ ‫‪179.65‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪387.85‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪5.40‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪137.9‬‬ ‫‪372.4‬‬ ‫‪205.7‬‬ ‫‪312.17‬‬ ‫‪79.35‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪54.05‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪262.89‬‬ ‫‪81.4‬‬ ‫‪8.68‬‬ ‫‪35.9‬‬ ‫‪244.7‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪305.10‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪9.80‬‬ ‫‪5.77‬‬ ‫‪109.00‬‬ ‫‪5.90‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪485.65‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪2.65‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪9.82‬‬ ‫‪71.76‬‬ ‫‪90.45‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪7.98‬‬ ‫‪122.09‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪8.60‬‬ ‫‪68.0‬‬ ‫‪8.76‬‬ ‫‪111.00‬‬ ‫‪4.90‬‬ ‫‪5.46‬‬ ‫‪78.50‬‬ ‫‪2.8‬‬ ‫‪7.36‬‬ ‫‪58.3‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪318.13.20‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪299.87‬‬ ‫‪22.7‬‬ ‫‪8.80‬‬ ‫‪4.08‬‬ ‫‪124.37‬‬ ‫‪61.46‬‬ ‫‪132.5‬‬ ‫‪408.9‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪5.36‬‬ ‫‪33.4‬‬ ‫‪6.31‬‬ ‫‪39.6‬‬ ‫‪233.39‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪10.63‬‬ ‫‪83.75‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪9.20‬‬ ‫‪69.35‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪141.15‬‬ ‫‪3.94‬‬ ‫‪29.35‬‬ ‫‪5.‫טבלה ‪ – 2.75‬‬ ‫‪119.45‬‬ ‫‪73.88‬‬ ‫‪27.39‬‬ ‫‪44.9‬‬ ‫‪174.84‬‬ ‫‪26.55‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪169.95‬‬ ‫‪6.77‬‬ ‫‪113.1‬‬ ‫‪423.5‬‬ ‫‪345.8‬‬ ‫‪280.93‬‬ ‫‪21.45‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪9.7‬‬ ‫‪10.71‬‬ ‫‪46.3‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪9.80‬‬ ‫‪115.77‬‬ ‫‪76.84‬‬ ‫‪23.6‬‬ ‫‪446.58‬‬ ‫‪92.23‬‬ ‫‪32.16‬‬ ‫‪86.2‬‬ ‫‪200.85‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪184.60‬‬ ‫‪5.15‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪501.79‬‬ ‫‪107.8‬‬ ‫‪461.11‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪469.0‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪6.76‬‬ ‫‪50.5‬‬ ‫‪10.70‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪94.2‬‬ ‫‪453.0‬‬ ‫‪11.30‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪380.7‬‬ ‫‪211.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪493.60‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪7.81‬‬ ‫‪42.4‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪325.3‬‬ ‫‪352.32‬‬ ‫‪128.1‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.30‬‬ ‫‪5.00‬ליטר לשניה יש לקבוע את ‪ Qt‬לפי בניני מגורים – טבלה ‪2.40‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪74.1‬‬ ‫‪359.9‬‬ ‫‪190.38‬‬ ‫‪85.20‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪293.05‬‬ ‫‪99.28‬‬ ‫‪96.85‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪365.02‬‬ ‫‪30.50‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪10.56‬‬ ‫‪52.8‬‬ ‫‪155.2‬‬ ‫‪11.55‬‬ ‫‪3.13.8‬‬ ‫‪416.0‬‬ .6‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪438.2‬‬ ‫‪165.9‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪286.2‬‬ ‫‪150.88‬‬ ‫‪57.3‬‬ ‫‪477.8‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪6.15‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫‪6.82‬‬ ‫‪24.05‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪40.87‬‬ ‫‪37.25‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪117.65‬‬ ‫‪5.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪146.86‬‬ ‫‪2.15‬‬ ‫‪5.08‬‬ ‫‪38.50‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫‪88.6‬‬ ‫‪431.90‬‬ ‫‪3.90‬‬ ‫‪63.85‬‬ ‫‪3.82‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪338.50‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪331.4‬‬ ‫‪274.95‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪105.91‬‬ ‫‪4.89‬‬ ‫‪103.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪256.2‬‬ ‫‪10.90‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪60.6‬‬ ‫‪11.19‬‬ ‫‪126.9‬‬ ‫‪7.43‬‬ ‫‪55.55‬‬ ‫‪5.51‬‬ ‫‪34.0‬‬ ‫‪195.5‬‬ ‫‪222.04‬‬ ‫‪47.6‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪227.30‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪394.45‬‬ ‫‪65.4.16‬‬ ‫‪98.01‬‬ ‫‪66.2‬‬ ‫‪238.3‬‬ ‫‪11.

90‬‬ ‫‪0.85‬‬ ‫‪13.93‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪4.11‬‬ ‫‪18.22‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪56.80‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪5.85‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪6.60‬‬ ‫‪36.35‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪30.52‬‬ ‫‪12.66‬‬ ‫‪31.5‬‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪≥ 0.9‬‬ ‫‪65.1‬‬ ‫‪59.8‬‬ ‫‪6.70‬‬ ‫‪0.18‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪4.12‬‬ ‫‪22.97‬‬ ‫‪8.32‬‬ ‫‪16.85‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪36.2‬‬ ‫‪6.56‬‬ ‫‪23.15‬‬ ‫‪28.84‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪43.‫טבלה ‪ – 2.00‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪42.50‬‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪25.00‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪66.67‬‬ ‫‪0.53‬‬ ‫‪12.15‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪1.92‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪3.72‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪5.44‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪5.95‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪0.4‬‬ .00‬‬ ‫‪1.8‬‬ ‫‪51.90‬‬ ‫‪35.25‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪2.39‬‬ ‫‪5.99‬‬ ‫‪41.6‬‬ ‫‪49.59‬‬ ‫‪9.55‬‬ ‫‪1.56‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.20‬‬ ‫‪4.85‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪7.55‬‬ ‫‪0.72‬‬ ‫‪6.20‬‬ ‫‪2.06‬‬ ‫‪5.69‬‬ ‫‪10.05‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪19.56‬‬ ‫‪37.22‬‬ ‫‪32.31‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪30.28‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪2.91‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪26.69‬‬ ‫‪32.75‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪18.65‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪3.76‬‬ ‫‪6.15‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪7.70‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪5.80‬‬ ‫‪27.63‬‬ ‫‪15.64‬‬ ‫‪1.28‬‬ ‫‪25.28‬‬ ‫‪10.30‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪6.50‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪4.83‬‬ ‫‪39.5‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר‬ ‫לשניה‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1.13‬‬ ‫‪9.64‬‬ ‫‪29.02‬‬ ‫‪3.03‬‬ ‫‪13.27‬‬ ‫‪2.12‬‬ ‫‪37.55‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪48.27‬‬ ‫‪15.30‬‬ ‫‪1.4‬‬ ‫‪69.67‬‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪14.45‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪6.01‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪0.36‬‬ ‫‪0.58‬‬ ‫‪17.02‬‬ ‫‪12.40‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪5.26‬‬ ‫‪38.17‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪0.25‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪4.74‬‬ ‫‪33.50‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪12.62‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪62.78‬‬ ‫‪16.22‬‬ ‫‪1.14‬‬ ‫‪2.66‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪53.6‬‬ ‫‪5.14‬‬ ‫‪4.98‬‬ ‫‪7.20‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪2.4‬‬ ‫‪63.42‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪3.69‬‬ ‫‪27.20‬‬ ‫‪1.40‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר‬ ‫לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪≥ 0.52‬‬ ‫‪13.17‬‬ ‫‪31.6‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪5.75‬‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪7.55‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪≥ 0.12‬‬ ‫‪10.60‬‬ ‫‪2.38‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.57‬‬ ‫‪2.75‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪71.95‬‬ ‫‪2.56‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪11.92‬‬ ‫‪4.84‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪2.45‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪5.15‬‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪14.10‬‬ ‫‪1.21‬‬ ‫‪0.07‬‬ ‫‪8.75‬‬ ‫‪16.69‬‬ ‫‪38.2‬‬ ‫‪52.50‬‬ ‫‪2.79‬‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪5.4.35‬‬ ‫‪4.14‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר‬ ‫לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪< 0.95‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪8.90‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪10.30‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫‪47.25‬‬ ‫‪2.1‬‬ ‫‪6.85‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪60.80‬‬ ‫‪4.95‬‬ ‫‪1.19‬‬ ‫‪15.40‬‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪46.01‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪0.80‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪7.58‬‬ ‫‪3.35‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪9.41‬‬ ‫‪39.7‬‬ ‫‪5.35‬‬ ‫‪34.28‬‬ ‫‪33.5‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪< 0.35‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪11.55‬‬ ‫‪4.90‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪18.75‬‬ ‫‪3.74‬‬ ‫‪1.34‬‬ ‫‪19.26‬‬ ‫‪21.10‬‬ ‫‪0.06‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪3.65‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪3.14‬‬ ‫‪29.18‬‬ ‫‪6.85‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪5.70‬‬ ‫‪4.38‬‬ ‫‪8.81‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪23.85‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪1.13.85‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪7.45‬‬ ‫‪23.95‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪4.3‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבנינים לאיכסון שלא למגורים – בתי מלון‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪Qb max‬‬ ‫‪< 0.22‬‬ ‫‪26.74‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪55.69‬‬ ‫‪22.05‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪5.36‬‬ ‫‪24.8‬‬ ‫‪68.05‬‬ ‫‪3.58‬‬ ‫‪11.11‬‬ ‫‪20.25‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪73.45‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪6.10‬‬ ‫‪4.

7‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪178.1‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪495.0‬‬ ‫‪120.2‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪423.1‬‬ ‫‪344.2‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪20.0‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪393.8‬‬ ‫‪364.0‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪14.2‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪136.9‬‬ ‫‪98.3‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪439.6‬‬ ‫‪19.9‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪317.5‬‬ ‫‪272.8‬‬ ‫‪21.8‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪21.5‬‬ ‫‪260.5‬‬ ‫‪86.9‬‬ ‫‪357.2‬‬ ‫‪297.2‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪154.1‬‬ ‫‪503.6‬‬ ‫‪76.3‬‬ ‫‪132.1‬‬ ‫‪112.6‬‬ ‫‪156.4‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪196.1‬‬ ‫‪193.8‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪15.5‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪100.6‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪431.6‬‬ ‫‪15.1‬‬ ‫‪126.1‬‬ ‫‪152.8‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪186.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪116.5‬‬ ‫‪11.9‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪242.9‬‬ ‫‪201.7‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪416.2‬‬ ‫‪386.3‬‬ ‫‪161.6‬‬ ‫‪21.1‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪106.8‬‬ ‫‪18.6‬‬ ‫‪191.7‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪198.5‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪237.6‬‬ ‫‪164.9‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪248.6‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪130.5‬‬ ‫‪266.4.2‬‬ ‫‪22.2‬‬ ‫‪173.6‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪143.2‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪13.3‬המשך(‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪74.0‬‬ ‫‪118.7‬‬ ‫‪91.5‬‬ ‫‪204.6‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪254.7‬‬ ‫‪462.2‬‬ ‫‪15.6‬‬ ‫‪18.7‬‬ ‫‪486.6‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪114.6‬‬ ‫‪102.8‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪159.8‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫‪81.8‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪240.6‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪150.5‬‬ ‫‪9.8‬‬ ‫‪84.2‬‬ ‫‪88.1‬‬ ‫‪446.7‬‬ ‫‪330.4‬‬ ‫‪168.6‬‬ ‫‪176.8‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪82.1‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪188.3‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪18.0‬‬ ‫‪21.2‬‬ ‫‪77.1‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪337.8‬‬ ‫‪171.4‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪17.9‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪181.0‬‬ ‫‪183.6‬‬ ‫‪220.8‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪18.1‬‬ ‫‪110.3‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪304.0‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫‪108.2‬‬ ‫‪19.5‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪470.6‬‬ ‫‪478.1‬‬ ‫‪214.8‬‬ ‫‪228.1‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪20.6‬‬ ‫‪278.9‬‬ ‫‪291.6‬‬ ‫‪147.8‬‬ ‫‪209.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪379.8‬‬ ‫‪138.5‬‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪225.8‬‬ ‫‪217.0‬‬ ‫‪16.3‬‬ ‫‪222.2‬‬ ‫‪124.1‬‬ ‫‪96.0‬‬ ‫‪14.‫טבלה ‪) 2.3‬‬ ‫‪145.9‬‬ ‫‪141.4‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪234.8‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪323.4‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪122.4‬‬ ‫‪212.9‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪408.4‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪350.1‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪128.6‬‬ ‫‪20.1‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪93.5‬‬ ‫‪134.6‬‬ ‫‪16.1‬‬ ‫‪206.9‬‬ ‫‪372.13.7‬‬ ‫‪284.9‬‬ ‫‪454.7‬‬ ‫‪401.8‬‬ ‫‪22.0‬‬ ‫‪89.3‬‬ ‫‪95.4‬‬ ‫‪104.8‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪79.2‬‬ ‫‪21.4‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪310.0‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪17.4‬‬ .3‬‬ ‫‪13.9‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪231.0‬‬ ‫‪166.

66‬‬ ‫‪51.2‬‬ ‫‪11.32‬‬ ‫‪35.10‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪128.2‬‬ ‫‪8.25‬‬ ‫‪23.95‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪279.55‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪134.7‬‬ ‫‪114.6‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪284.6‬‬ ‫‪68.7‬‬ ‫‪9.95‬‬ ‫‪32.4‬‬ ‫‪8.17‬‬ ‫‪34.00‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪57.8‬‬ ‫‪253.20‬‬ ‫‪5.40‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪13.33‬‬ ‫‪28.6‬‬ ‫‪84.19‬‬ ‫‪52.4‬‬ ‫‪80.65‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪13.20‬‬ ‫‪40.5‬‬ ‫‪117.75‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪12.9‬‬ ‫‪234.4‬‬ ‫‪7.15‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪157.95‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪101.90‬‬ ‫‪39.4‬‬ ‫‪109.0‬‬ ‫‪15.9‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪76.4‬‬ ‫‪195.7‬‬ ‫‪207.84‬‬ ‫‪30.0‬‬ ‫‪16.50‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪151.10‬‬ ‫‪37.5‬‬ ‫‪13.45‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪64.5‬‬ ‫‪239.7‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪96.9‬‬ ‫‪125.56‬‬ ‫‪25.8‬‬ ‫‪59.8‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪191.60‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪258.78‬‬ ‫‪21.68‬‬ ‫‪24.5‬‬ ‫‪203.9‬‬ ‫‪9.86‬‬ ‫‪45.80‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪306.2‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪199.3‬‬ ‫‪289.8‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪138.9‬‬ ‫‪212.00‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪3.83‬‬ ‫‪29.4‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪15.4‬‬ ‫‪98.00‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪122.2‬‬ ‫‪243.82‬‬ ‫‪43.1‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪4.33‬‬ ‫‪29.26‬‬ ‫‪46.87‬‬ ‫‪27.84‬‬ ‫‪41.56‬‬ ‫‪46.9‬‬ ‫‪179.8‬‬ ‫‪15.05‬‬ ‫‪33.4‬‬ .35‬‬ ‫‪27.6‬‬ ‫‪14.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪141.13.3‬‬ ‫‪103.10‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪14.00‬‬ ‫‪20.16‬‬ ‫‪49.15‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪37.41‬‬ ‫‪22.45‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪94.2‬‬ ‫‪120.4‬‬ ‫‪335.91‬‬ ‫‪50.1‬‬ ‫‪13.4‬‬ ‫‪13.2‬‬ ‫‪7.4‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני מסחר ‪ -‬חנויות וקניונים‬ ‫לספיקות ‪ ∑Qb‬קטנות מ – ‪ 20.94‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪47.42‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫‪273.36‬‬ ‫‪30.49‬‬ ‫‪44.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪7.88‬‬ ‫‪31.40‬‬ ‫‪5.47‬‬ ‫‪25.25‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪5.75‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪72.‫טבלה ‪ – 2.0‬‬ ‫‪14.25‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪9.60‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪78.4‬‬ ‫‪147.4.60‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪225.70‬‬ ‫‪4.76‬‬ ‫‪54.4‬‬ ‫‪348‬‬ ‫‪360‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪386‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪414‬‬ ‫‪428‬‬ ‫‪442‬‬ ‫‪457‬‬ ‫‪472‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪504‬‬ ‫‪11.6‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪183.90‬‬ ‫‪5.90‬‬ ‫‪36.1‬‬ ‫‪8.70‬‬ ‫‪38.6‬‬ ‫‪263.20‬‬ ‫‪3.32‬‬ ‫‪38.0‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪175.55‬‬ ‫‪56.84‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫‪8.9‬‬ ‫‪106.80‬‬ ‫‪5.40‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪49.61‬‬ ‫‪34.12‬‬ ‫‪24.3‬‬ ‫‪11.90‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪12.65‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪70.75‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪89.8‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪16.15‬‬ ‫‪42.6‬‬ ‫‪268.4‬‬ ‫‪14.39‬‬ ‫‪20.95‬‬ ‫‪4.13.6‬‬ ‫‪12.55‬‬ ‫‪3.17‬‬ ‫‪44.5‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪8.3‬‬ ‫‪12.70‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪248.85‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪82.35‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪10.8‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪15.30‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪312.0‬‬ ‫‪154.30‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪220.7‬‬ ‫‪295.6‬‬ ‫‪8.6‬‬ ‫‪187.05‬‬ ‫‪4.3‬‬ ‫‪74.5‬‬ ‫‪329.50‬‬ ‫‪42.5‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪11.42‬‬ ‫‪31.0‬‬ ‫‪317.8‬‬ ‫‪66.2‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪8.83‬‬ ‫‪23.7‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪172.85‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪12.3‬‬ ‫‪91.50‬‬ ‫‪33.74‬‬ ‫‪35.70‬‬ ‫‪48.9‬‬ ‫‪12.18‬‬ ‫‪21.85‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪7.05‬‬ ‫‪5.45‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪87.7‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.2‬‬ ‫‪144.30‬‬ ‫‪3.93‬‬ ‫‪26.15‬‬ ‫‪4.00‬ליטר לשניה יש לקבוע את ‪ Qt‬לפי בתי מלון – טבלה ‪2.0‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪131.3‬‬ ‫‪6.99‬‬ ‫‪22.57‬‬ ‫‪40.1‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫‪61.3‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫‪7.9‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫‪164.4.2‬‬ ‫‪63.40‬‬ ‫‪26.2‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪11.58‬‬ ‫‪21.01‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪11.8‬‬ ‫‪6.70‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪323.97‬‬ ‫‪53.50‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪11.10‬‬ ‫‪5.6‬‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪168.20‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪229.4‬‬ ‫‪11.3‬‬ ‫‪13.6‬‬ ‫‪216.9‬‬ ‫‪161.4‬‬ ‫‪10.2‬‬ ‫‪300.1‬‬ ‫‪111.

8‬‬ ‫‪174.45‬‬ ‫‪4.75‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪379.4‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪225.4‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪281.3‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪15.40‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪12.4‬‬ ‫‪7.00‬ליטר לשניה יש לקבוע את ‪ Qt‬לפי בתי מלון – טבלה ‪2.50‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪389.6‬‬ ‫‪221.10‬‬ ‫‪5.45‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪12.55‬‬ ‫‪5.37‬‬ ‫‪79.78‬‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪415.64‬‬ ‫‪65.1‬‬ ‫‪11.44‬‬ ‫‪29.8‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪336.42‬‬ ‫‪50.8‬‬ ‫‪6.7‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪242.85‬‬ ‫‪58.01‬‬ ‫‪96.6‬‬ .85‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪13.66‬‬ ‫‪70.2‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪345.55‬‬ ‫‪3.55‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪8.8‬‬ ‫‪128.05‬‬ ‫‪5.65‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪99.30‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪399.98‬‬ ‫‪40.7‬‬ ‫‪322.59‬‬ ‫‪56.0‬‬ ‫‪9.45‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪13.3‬‬ ‫‪436‬‬ ‫‪446‬‬ ‫‪456‬‬ ‫‪467‬‬ ‫‪478‬‬ ‫‪488‬‬ ‫‪499‬‬ ‫‪510‬‬ ‫‪11.7‬‬ ‫‪12.2‬‬ ‫‪9.4‬‬ ‫‪341.3‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪178.70‬‬ ‫‪4.70‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪15.80‬‬ ‫‪5.63‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪141.80‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪7.60‬‬ ‫‪5.37‬‬ ‫‪43.85‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫‪91.53‬‬ ‫‪90.6‬‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪7.10‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪11.85‬‬ ‫‪62.25‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪187.41‬‬ ‫‪60.50‬‬ ‫‪5.05‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪14.4‬‬ ‫‪365.5‬‬ ‫‪277.75‬‬ ‫‪5.32‬‬ ‫‪64.12‬‬ ‫‪85.3‬‬ ‫‪108.80‬‬ ‫‪81.7‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪420.63‬‬ ‫‪51.9‬‬ ‫‪384.60‬‬ ‫‪3.9‬‬ ‫‪404.67‬‬ ‫‪84.1‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪272.48‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪6.95‬‬ ‫‪4.05‬‬ ‫‪88.5‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת מוסדות בריאות ‪ -‬מרפאות‬ ‫לספיקות ‪ ∑Qb‬קטנות מ – ‪ 20.23‬‬ ‫‪42.0‬‬ ‫‪8.96‬‬ ‫‪78.5‬‬ ‫‪209.6‬‬ ‫‪11.1‬‬ ‫‪425.8‬‬ ‫‪163.0‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪213.2‬‬ ‫‪12.0‬‬ ‫‪11.44‬‬ ‫‪30.70‬‬ ‫‪36.68‬‬ ‫‪45.02‬‬ ‫‪71.20‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪13.8‬‬ ‫‪394.0‬‬ ‫‪15.4.5‬‬ ‫‪156.10‬‬ ‫‪41.12‬‬ ‫‪59.23‬‬ ‫‪82.0‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫‪246.6‬‬ ‫‪135.85‬‬ ‫‪47.2‬‬ ‫‪370.1‬‬ ‫‪375.9‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪118.1‬‬ ‫‪170.4‬‬ ‫‪9.10‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪299.6‬‬ ‫‪201.9‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪44.1‬‬ ‫‪102.88‬‬ ‫‪21.78‬‬ ‫‪22.95‬‬ ‫‪6.20‬‬ ‫‪5.13.6‬‬ ‫‪7.2‬‬ ‫‪131.5‬‬ ‫‪9.9‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫‪7.48‬‬ ‫‪27.8‬‬ ‫‪12.60‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪10.90‬‬ ‫‪3.2‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫‪13.7‬‬ ‫‪355.15‬‬ ‫‪4.2‬‬ ‫‪105.8‬‬ ‫‪229.6‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪313.6‬‬ ‫‪14.30‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪114.5‬‬ ‫‪111.9‬‬ ‫‪11.4‬‬ ‫‪149.9‬‬ ‫‪14.7‬‬ ‫‪13.00‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪193.5‬‬ ‫‪13.57‬‬ ‫‪34.97‬‬ ‫‪67.0‬‬ ‫‪138.39‬‬ ‫‪72.9‬‬ ‫‪234.3‬‬ ‫‪10.1‬‬ ‫‪317.13.31‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫‪9.65‬‬ ‫‪3.51‬‬ ‫‪26.35‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫‪6.8‬‬ ‫‪268.88‬‬ ‫‪38.1‬‬ ‫‪9.00‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪6.6‬‬ ‫‪250.56‬‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪20.33‬‬ ‫‪55.3‬‬ ‫‪327.6‬‬ ‫‪205.9‬‬ ‫‪350.62‬‬ ‫‪24.22‬‬ ‫‪49.51‬‬ ‫‪93.25‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪186.77‬‬ ‫‪74.0‬‬ ‫‪152.70‬‬ ‫‪23.15‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪11.70‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫‪197.3‬‬ ‫‪9.5‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪331.8‬‬ ‫‪15.‫טבלה ‪ – 2.15‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪3.40‬‬ ‫‪4.1‬‬ ‫‪159.00‬‬ ‫‪63.3‬‬ ‫‪294.35‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪11.5‬‬ ‫‪217.5‬‬ ‫‪360.5‬‬ ‫‪124.9‬‬ ‫‪308.1‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫‪290.5‬‬ ‫‪8.2‬‬ ‫‪121.6‬‬ ‫‪6.90‬‬ ‫‪4.4‬‬ ‫‪10.3‬‬ ‫‪303.7‬‬ ‫‪10.9‬‬ ‫‪255.0‬‬ ‫‪189.52‬‬ ‫‪33.20‬‬ ‫‪3.4.9‬‬ ‫‪409.8‬‬ ‫‪9.05‬‬ ‫‪4.45‬‬ ‫‪5.86‬‬ ‫‪53.8‬‬ ‫‪10.6‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪145.16‬‬ ‫‪75.2‬‬ ‫‪259.55‬‬ ‫‪76.46‬‬ ‫‪31.4‬‬ ‫‪285.5‬‬ ‫‪12.03‬‬ ‫‪48.90‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪11.40‬‬ ‫‪5.9‬‬ ‫‪4.6‬‬ ‫‪9.58‬‬ ‫‪87.65‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪263.70‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪8.4‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫‪9.09‬‬ ‫‪54.95‬‬ ‫‪5.3‬‬ ‫‪182.0‬‬ ‫‪238.

60‬‬ ‫‪114.70‬‬ ‫‪30.10‬‬ ‫‪9.25‬‬ ‫‪1.18‬‬ ‫‪8.50‬‬ .40‬‬ ‫‪8.85‬‬ ‫‪1.62‬‬ ‫‪1.85‬‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪6.57‬‬ ‫‪69.95‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪418.57‬‬ ‫‪8.38‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪258.60‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫‪46.54‬‬ ‫‪13.41‬‬ ‫‪9.35‬‬ ‫‪4.70‬‬ ‫‪7.27‬‬ ‫‪3.97‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪10.65‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪8.20‬‬ ‫‪5.91‬‬ ‫‪4.92‬‬ ‫‪25.90‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪1.54‬‬ ‫‪10.45‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪2.05‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪7.80‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪9.10‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪8.15‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪6.39‬‬ ‫‪6.37‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪10.01‬‬ ‫‪2.55‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪2.35‬‬ ‫‪2.02‬‬ ‫‪11.45‬‬ ‫‪1.60‬‬ ‫‪6.40‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪0.89‬‬ ‫‪81.80‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪3.02‬‬ ‫‪12.40‬‬ ‫‪7.80‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪18.55‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪6.95‬‬ ‫‪5.56‬‬ ‫‪351.31‬‬ ‫‪10.90‬‬ ‫‪0.60‬‬ ‫‪8.44‬‬ ‫‪74.78‬‬ ‫‪8.80‬‬ ‫‪5.51‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪8.37‬‬ ‫‪8.05‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪7.80‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪60.10‬‬ ‫‪2.95‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪2.18‬‬ ‫‪5.25‬‬ ‫‪0.48‬‬ ‫‪3.20‬‬ ‫‪9.75‬‬ ‫‪4.55‬‬ ‫‪2.78‬‬ ‫‪11.15‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪4.80‬‬ ‫‪6.81‬‬ ‫‪15.50‬‬ ‫‪9.45‬‬ ‫‪2.22‬‬ ‫‪2.90‬‬ ‫‪10.08‬‬ ‫‪0.46‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪3.03‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪197.08‬‬ ‫‪21.25‬‬ ‫‪3.10‬‬ ‫‪0.35‬‬ ‫‪1.58‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪4.94‬‬ ‫‪2.72‬‬ ‫‪6.70‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪0.00‬‬ ‫‪2.50‬‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪7.61‬‬ ‫‪5.47‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪5.20‬‬ ‫‪0.05‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪26.45‬‬ ‫‪0.08‬‬ ‫‪3.30‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪2.‫טבלה ‪ – 2.60‬‬ ‫‪9.24‬‬ ‫‪7.10‬‬ ‫‪1.50‬‬ ‫‪4.20‬‬ ‫‪1.42‬‬ ‫‪7.00‬‬ ‫‪5.30‬‬ ‫‪1.75‬‬ ‫‪2.30‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪2.27‬‬ ‫‪4.65‬‬ ‫‪4.25‬‬ ‫‪21.40‬‬ ‫‪9.4.87‬‬ ‫‪1.65‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪10.25‬‬ ‫‪0.69‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪156.95‬‬ ‫‪1.80‬‬ ‫‪1.08‬‬ ‫‪13.60‬‬ ‫‪5.07‬‬ ‫‪6.98‬‬ ‫‪3.98‬‬ ‫‪39.40‬‬ ‫‪0.10‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪87.54‬‬ ‫‪2.28‬‬ ‫‪35.89‬‬ ‫‪2.68‬‬ ‫‪56.00‬‬ ‫‪9.85‬‬ ‫‪4.17‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪3.85‬‬ ‫‪10.39‬‬ ‫‪506.51‬‬ ‫‪12.22‬‬ ‫‪14.80‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪1.95‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪17.92‬‬ ‫‪23.06‬‬ ‫‪36.10‬‬ ‫‪6.70‬‬ ‫‪5.10‬‬ ‫‪1.00‬‬ ‫‪1.49‬‬ ‫‪49.29‬‬ ‫‪299.85‬‬ ‫‪3.50‬‬ ‫‪2.89‬‬ ‫‪7.76‬‬ ‫‪19.70‬‬ ‫‪104.00‬‬ ‫‪3.70‬‬ ‫‪8.00‬‬ ‫‪7.56‬‬ ‫‪1.91‬‬ ‫‪5.30‬‬ ‫‪1.25‬‬ ‫‪1.23‬‬ ‫‪6.55‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪8.79‬‬ ‫‪7.20‬‬ ‫‪1.70‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪5.50‬‬ ‫‪0.71‬‬ ‫‪2.00‬‬ ‫‪8.45‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪9.85‬‬ ‫‪0.65‬‬ ‫‪0.45‬‬ ‫‪4.56‬‬ ‫‪140.90‬‬ ‫‪6.98‬‬ ‫‪8.06‬‬ ‫‪41.25‬‬ ‫‪4.40‬‬ ‫‪1.90‬‬ ‫‪9.35‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪9.75‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪7.50‬‬ ‫‪1.04‬‬ ‫‪5.55‬‬ ‫‪3.25‬‬ ‫‪175.20‬‬ ‫‪3.07‬‬ ‫‪7.25‬‬ ‫‪2.40‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪9.38‬‬ ‫‪28.75‬‬ ‫‪0.70‬‬ ‫‪22.44‬‬ ‫‪52.25‬‬ ‫‪6.45‬‬ ‫‪1.30‬‬ ‫‪0.90‬‬ ‫‪4.60‬‬ ‫‪0.15‬‬ ‫‪2.70‬‬ ‫‪9.68‬‬ ‫‪1.12‬‬ ‫‪31.89‬‬ ‫‪95.63‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪7.61‬‬ ‫‪7.05‬‬ ‫‪2.20‬‬ ‫‪8.08‬‬ ‫‪10.30‬‬ ‫‪7.05‬‬ ‫‪16.64‬‬ ‫‪33.15‬‬ ‫‪0.40‬‬ ‫‪1.76‬‬ ‫‪5.32‬‬ ‫‪5.40‬‬ ‫‪6.90‬‬ ‫‪2.33‬‬ ‫‪43.15‬‬ ‫‪3.60‬‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪0.75‬‬ ‫‪225.15‬‬ ‫‪27.48‬‬ ‫‪20.00‬‬ ‫‪4.20‬‬ ‫‪9.30‬‬ ‫‪10.40‬‬ ‫‪0.20‬‬ ‫‪64.65‬‬ ‫‪3.80‬‬ ‫‪126.35‬‬ ‫‪0.6‬ללא לינה‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫‪Qt‬‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫בליטר לשניה‬ ‫‪0.30‬‬ ‫‪2.80‬‬ ‫‪2.77‬‬ ‫‪4.30‬‬ ‫‪5.74‬‬ ‫‪1.64‬‬ ‫‪14.6‬הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬של ברזי קבועות ומכשירים‬ ‫שאינם בעלי צריכה מתמשכת בבניני חינוך – מיתקני חינוך לילדים מעל גיל ‪ .20‬‬ ‫‪6.05‬‬ ‫‪3.00‬‬ ‫‪6.00‬‬ ‫‪1.20‬‬ ‫‪0.55‬‬ ‫‪4.35‬‬ ‫‪3.95‬‬ ‫‪4.50‬‬ ‫‪7.13.75‬‬ ‫‪1.15‬‬ ‫‪4.39‬‬ ‫‪4.15‬‬ ‫‪2.60‬‬ ‫‪1.10‬‬ ‫‪5.42‬‬ ‫‪16.64‬‬ ‫‪4.37‬‬ ‫‪18.10‬‬ ‫‪10.

‬‬ ‫שאינם‬ ‫תעשיה ובנינים‬ ‫בכל האזורים‬ ‫רגישים לרעש‬ ‫קוטר הצנרת‬ ‫מהירות זרימה‬ ‫מקסימלית‬ ‫מ"מ‬ ‫מטר לשניה‬ ‫בכל קוטר‬ ‫‪1.14.14.‬‬ ‫‪ 2.‬מכשירי חימום ומכלי לחץ למים‬ ‫חמים לחימום ואגירה ואבזריהם‪ .1.3.‬‬ ‫הספקת מים חמים תהיה באמצעות אחת המערכות המפורטות להלן או צרוף‬ ‫שלהן‪:‬‬ ‫‪ 2.14.‬‬ ‫מטבחים וכו'‬ ‫צנרת ראשית וצנרת‬ ‫בפירים בתחום‬ ‫השטחים הייעודיים‬ ‫צנרת ראשית‬ ‫בשטחים שאינם‬ ‫יעודיים כחניונים‪.14.1.2.1‬יש להתקין מערכת הספקת מים חמים לקבועות בכל בנין או חלק‬ ‫ממנו לפי דרישות סעיף ‪.1.7‬‬ ‫‪≤90‬‬ ‫‪2.‬בידודה ואבזריה‪ .5‬‬ ‫‪2.2‬המהנדס יהיה רשאי לפטור בנין מהוראות סעיף ‪ 2.0‬‬ ‫‪>90‬‬ ‫‪2.‬יהיו בהתאם לדרישות התקנים הישראליים‬ ‫המתאימים ויותקנו לפיהם‪.8 .‬מוסדות בריאות‬ ‫– בתי חולים‪ .14.7‬וכפוף לחובת‬ ‫ההתקנה של מערכת כזו כמפורט בסעיפים אלה‪.4‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי צריכה חמים מסוחררת‪ .5‬‬ ‫‪ 2.13.5‬‬ ‫‪≤90‬‬ ‫‪1.14.‬לא‬ ‫תרד מ‪ 550c -‬בנקודת החזרה לאוגר‪.5‬‬ ‫מהירות זרימה‬ ‫מקסימלית‬ ‫לקביעת קטרי‬ ‫צנרת‬ ‫‪2.‬מסחר‪.14.‬‬ ‫‪ 2.1.3.5‬בבנינים לאוכלוסיה רגישה טמפרטורת המים החמים בנקודות המוצא‬ ‫לא תעלה על ‪.‬‬ .6‬‬ ‫‪ 2.13.0‬‬ ‫‪>90‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫לא תעלה על ‪.13.3‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.1‬מערכת סולרית לפי דרישות סעיפים ‪ 2.14‬‬ ‫הספקת מים חמים‬ ‫חובת הספקת‬ ‫מים חמים‬ ‫והגבלת‬ ‫טמפרטורה‬ ‫‪2.14.450c‬‬ ‫הצנרת במערכות מים חמים‪ .550c‬‬ ‫‪ 2.‬אכסון‬ ‫שלא למגורים – בתי‬ ‫מלון‪ .‫מהירות הזרימה בצנרת למי שתיה לא תעלה על הערך הנקוב בטבלה ‪.1‬‬ ‫התאמה‬ ‫לדרישות‬ ‫התקנים‬ ‫הישראליים‬ ‫‪2.2.1.5‬מהירות זרימה מקסימלית בצנרת מי שתיה‬ ‫סוג בנין‬ ‫בניני מגורים‪ .14.5‬‬ ‫‪≤90‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫חדרי מכונות ושרות‬ ‫בניני משרדים‪ .2‬‬ ‫מערכות‬ ‫הספקת מים‬ ‫חמים‬ ‫‪2.‬בנינים‬ ‫הרגישים לרעש‬ ‫מיקום הצנרת‬ ‫בחדרי שרותים‪.5‬‬ ‫‪>90‬‬ ‫‪1.14.14.3‬טמפרטורת המים החמים במערכת מי הצריכה החמים ללא סחרור‪.14.1‬מטעמים‬ ‫מיוחדים הנוגעים לאופי השימוש בבנין‪.1.

4‬מערכת הספקת מים חמים מרכזית לפי דרישות סעיף ‪.3‬מחממי מים מידיים נפרדים לכל קבועה או לכל דירה בבנין מגורים‪.‬באחת מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( לכל יחידת דיור יהא מכל לחץ לאגירת מים חמים משלה בנפח‬ ‫כדלקמן‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בת חדר אחד – ‪ 60‬ליטר לפחות‪.5‬‬ ‫‪ 2.3.2.10‬‬ ‫מכלי לחץ‬ ‫לאגירת מים‬ ‫חמים‬ ‫‪2.‬‬ ‫)‪ (2‬בת שניים או שלושה חדרים – ‪ 120‬ליטר לפחות‪.14.14.‬המחוממים באחד מהאמצעים הבאים‪:‬‬ ‫)א( באמצעות גז פחממני מעובה ‪ -‬לפי דרישות סעיף ‪.2.4.‬‬ ‫)ב( מכל לחץ לאגירה משותף לכל יחידות הדיור בנפח המסוגל לספק‬ ‫את הספיקות הסימולטניות הנדרשות לפי סעיף ‪.3.6‬‬ ‫‪ 2.9‬‬ ‫)ב( באמצעות חשמל – לפי דרישות סעיף ‪.3.‬באחת מהאפשרויות הבאות או צרוף שלהן‪:‬‬ ‫)א( לכל יחידה נפרדת של הבנין כגון חנות‪ .14.2.14.4‬‬ ‫במערכות הספקת מים חמים למעט אלה המפורטות בסעיף ‪ 2.2‬בבנין שאינו בנין מגורים‪ .‬נפח מכל‬ ‫הלחץ לאגירה יוכל לספק את הספיקות הסימולטניות הנדרשות‬ ‫לפי סעיף ‪.2.13‬‬ ‫‪ 2.9‬‬ ‫)ב( באמצעות חשמל – לפי דרישות סעיף ‪.3.‬‬ ‫)‪ (3‬בת מעל לשלושה חדרים – ‪ 150‬ליטר לפחות‪.‬נפח מכלי הלחץ יהיה כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 2.14.2‬מחממי מים נפרדים לכל דירה בבנין מגורים או חלק מבנין שאינו‬ ‫בנין מגורים‪ .1‬בבנין מגורים‪ .‬משרד וכו' – מכל לחץ‬ ‫לאגירה משלה‪.14.4.‬‬ ‫או חלק מבנין שאינו בנין מגורים‪ .14.14.14.‬המחוממים באחד מהאמצעים‬ ‫הבאים‪:‬‬ ‫)א( באמצעות גז פחממני מעובה ‪ -‬לפי דרישות סעיף ‪.3‬יותקנו‬ ‫מכלי לחץ לאגירת מים חמים‪ .‬‬ ‫)ב( מכל לחץ לאגירה משותף לכל הבנין ובתנאי שלכל חלק מבנין‬ ‫הנמצא בבעלות נפרדת יותקן מונה מים חמים נפרד‪ .‫‪ 2.13‬‬ .2.14.14.2.2.14.

‬ ‫)ד( המרחב להתקנת המחמם יתאים לדרישות התקן הישראלי‪ .‬בכיוון זרימת המים‪ .12‬‬ ‫)ד( מכל התפשטות סגור לפי דרישות סעיף ‪. מיכל מים"‪.(11)1‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫)ג( לחץ העבודה הנומינלי של המחמם לא יפחת מ‪ 8 -‬בר.14.14.69‬חלק ‪.1.69‬חלק ‪" : (11)1‬מחממי מים חשמליים‪ :‬מחממים‬ ‫בעלי ויסות תרמוסטטי ובידוד תרמי"‪.‬ת"י ‪ .1‬המחמם יכיל מכל גלילי‪ .4‬חיבור המחמם לצנרת המים הקרים והחמים יתאים לדרישות‬ ‫הבאות‪:‬‬ ‫)א( קוטר הצנרת המחברת את המחמם לצנרת המים הקרים‬ ‫והחמים לא יקטן מקוטר מבוא ומוצא המחמם‪.14.2.2.(7)1205.‬עמ' ‪.14.5.‬ינקטו אמצעים אשר יגבילו את‬ ‫טמפרטורת המים החמים המסופקים ל‪ 550c -‬מעלות לפי דרישות‬ ‫סעיף ‪ 2.3‬והתקן הישראלי‪ .‬‬ ‫‪ 2.‬מטיפוס הפועל בלחץ‪ .5‬במוצא של מחמם‪ .‬‬ ‫ויתאים לתנאים אלה‪:‬‬ ‫)א( מחמם מים שנפחו עד ‪ 300‬ליטר יתאים לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‪ .‫מחממי מים‬ ‫חשמליים‬ ‫‪2.‬‬ ‫)ב( שסתום חד כיווני‪.1‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (11‬י"פ התשנ"ט‪ .‬‬ ‫לרבות מכל לחץ לאגירה למערכת סולרית עם מערכת גיבוי חשמלית‪ .2‬המחמם יצוייד באבזרים שיורכבו בצינור הספקת המים הקרים‬ ‫למחמם‪ .13‬‬ ‫)ה( מד לחץ בטווח מדידה של עד ‪ 16‬בר‪.3‬מחמם שנפחו עולה על ‪ 300‬ליטר יצוייד במד טמפרטורה )תרמומטר(‬ ‫שיותקן בתוך כיס מדידה בתחום השליש העליון של גובה המחמם‪.‬במערכת שאיננה מסוחררת‪ .‬‬ ‫‪ 2.14.‬‬ ‫)ב( מחמם מים שנפחו עולה על ‪ 300‬ליטר יתאים לדרישות התקן‬ ‫הישראלי‪ .5.14.‬עמ' ‪.5.5.5‬‬ ‫מחמם מים חשמלי )להלן – המחמם( המיועד לאספקה של מים חמים בבנינים‪.3215‬‬ ‫)‪ (12‬י"פ התשל"ז‪ .‬‬ ‫)ב( חיבורי הצנרת למחמם יהיה באבזרים תקניים בלבד‪.5.‬ת"י ‪.14.‬ת"י ‪ .1‬ובמערכת מסוחררת‬ ‫טמפרטורת המים לא תעלה על ‪ 60‬מעלות בנקודת היציאה מהדוד‬ ‫כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬ת"י‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ 2.14.5.‬לפי הסדר כלהלן‪:‬‬ ‫)א( שסתום מפסיק‪.1163‬‬ .‬ת"י ‪ :(12)962‬מחממי מים חשמליים מרכזיים – כללי‬ ‫בטיחות.‬הניזון בחשמל‪.‬‬ ‫)ג( שסתום בטיחות לפי דרישות סעיף ‪.‬יותקן‬ ‫בהתאם להוראות אלה‪:‬‬ ‫‪ 2.6‬תובטח גישה נוחה למערכת האבזרים של המחמם‪.14.14.(7)1205.‬שבו טמפרטורת המים עלולה לעלות על ‪550c‬‬ ‫מעלות‪ .

11.11.14.2.11.1‬ו‪.9.4‬‬ ‫‪ 2.5.2.203‬י"פ התשנ"ז‪ .8‬‬ ‫מערכת סולרית תתאים לדרישות התקן הישראלי‪ .1‬מכלי הלחץ לאגירה יתאימו לדרישות סעיף ‪.10.‬עמ' ‪ .4‬מחמם מים מיידי המיועד לחימום מים להסקה וגם לחימום מי שתיה‬ ‫יתאים לדרישות סעיפים ‪ 2.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (13‬י"פ התשס"א‪ .5418‬י"פ התשס"ב‪ .5.14.2413‬י"פ התשנ"ח‪ .‬‬ ‫ת"י ‪" :(16)1205.2.‬עמ' ‪ .1936‬‬ .‬עמ' ‪.‬‬ ‫‪ 2.14.2‬מחמם מים מיידי המיועד לחימום מי שתיה יתאים לדרישות סעיף‬ ‫‪.3 -‬‬ ‫‪ 2.14.3‬‬ ‫‪ 2.14.‬‬ ‫מחממי מים‬ ‫המוסקים בגז‬ ‫פחמימני‬ ‫מעובה‬ ‫‪2.10.14.2.2.11.14.7.14.14.14.9.9‬‬ ‫מחממי מים המוסקים בגז פחמימני מעובה יתאימו לדרישות התקן הישראלי‪.14.3220‬‬ ‫)‪ (14‬י"פ התשס"ז‪ .3804‬‬ ‫)‪ (15‬י"פ התשנ"א‪ .8‬התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם – מערכות‬ ‫‪ 2.3881‬‬ ‫)‪ (16‬י"פ התשנ"ט‪ .5.10.14.4‬‬ ‫‪ 2.6‬‬ ‫מערכות‬ ‫סולריות‪-‬חובת‬ ‫התקנה‬ ‫‪2.14.14.5 .7.14.1‬בבנין מגורים שאינו בנין רב קומות תותקן מערכת סולרית לאספקת‬ ‫מים חמים‪.1‬ו‪.14.1‬מחמם מים במערכת פתוחה המיועד לחימום מי שתיה והמצוייד‬ ‫במכל לחץ לאגירה )מחמם עם אגירה( יתאים לדרישות סעיף‬ ‫‪.14.3‬במערכת סולרית תותקן מערכת גיבוי כדי לספק אנרגיה לחימום מים‬ ‫למקרים שבהם מקור קרינת השמש אינו מספיק למטרה זו‪.‬ת"י ‪ :(14)579‬מערכות‬ ‫סולאריות לחימום מים" על חלקיו‪.14.14.‬‬ ‫‪ 2.2‬הועדה המקומית רשאית לפטור מחובת התקנת מערכת סולרית‬ ‫במקרים בהם מתקיימים התנאים המפורטים בתקנות הבניה‪.11.7‬‬ ‫מערכת סולרית‬ ‫חובת התאמה‬ ‫לתקן‬ ‫‪2.7.3‬מערכת הולכת חום במעגל סגור תתאים לדרישות התקן הישראלי‪.10‬‬ ‫מערכת הספקת מים חמים מרכזית תתאים לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.2‬א( עד )ג(‪.14.‬עמ' ‪ .‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫להולכת חום במים"‪.14.11‬‬ ‫‪ 2.‬עמ' ‪.9.6 -‬‬ ‫מחממי מים‬ ‫מידיים‬ ‫המחוממים‬ ‫בחשמל‬ ‫‪2.‬עמ' ‪.4 -‬‬ ‫מערכת הספקת‬ ‫מים מרכזית‬ ‫‪2.14.14.9.5.‫מחממים מידיים המחוממים בחשמל יתאימו לדרישות התקן הישראלי‪ .‬ולדרישות סעיפים ‪)2.2.14.‬עמ' ‪.14.3‬מחמם מים המיועד לחימום מים להסקה וגם לחימום מי שתיה‬ ‫יתאים לדרישות סעיפים ‪ 2.‬‬ ‫ת"י ‪" (15)1296‬מחממי מים לשימוש ביתי המוסקים בגז פחמימני מעובה"‬ ‫ולדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.14.2‬אמצעי הבטיחות יתאימו לדרישות סעיף ‪.2.14.4‬ו‪.‬ת"י‬ ‫‪" :(13)1191‬מחממי מים חשמליים מידיים"‪ .2.11.

11.11.11.3 .‬‬ ‫)ב( אם המחממים הם מסוג שבו החימום מופעל בתוך מכל הלחץ‬ ‫לאגירה לפי תרמוסטט )מחממי אגירה(‪ .5 .6 -‬‬ ‫)ג( קוטר חיבורי מכלי הלחץ לאגירה והצנרת במערכת לא יפחת‬ ‫מקוטר צנרת ההספקה הראשית למים חמים‪.14.6 -‬‬ ‫)‪ (3‬תובטח הפסקת החימום כשטמפרטורת המים היא ‪ 550c‬או‬ ‫יותר‪.14.2.14.14.2‬ו‪.12.14.‬יחולו כל דרישות סעיף‬ ‫‪.14.2‬במחמם מים חשמלי ומכל לחץ לאגירה למערכת סולרית עם גיבוי‬ ‫חשמלי‪ .5‬‬ ‫‪ 2.14.2.2.14.14.5.5.3‬ו‪.2‬‬ ‫)ב( מקטין לחץ ללחץ העבודה הנומינלי הנמוך ביותר של רכיבי‬ ‫המיתקן‪.‬‬ ‫‪ 2.2.14.5.14.2.5.12.5.4‬במערכת פתוחה של הספקת מים חמים באמצעות מחממים מידיים‪:‬‬ ‫)א( אם המחממים הם מסוג שבו החימום מופעל רק בעת שקיימת‬ ‫זרימה )מחממים מידיים(‪:‬‬ ‫)‪ (1‬דרישות סעיף ‪ 2.5.12‬‬ ‫במערכת אספקת מים חמים יותקנו אמצעי בטיחות כלהלן‪:‬‬ ‫‪ 2.14.5.1‬שסתום בטיחות יותקן במערכות בהם הוא נדרש בפרק זה‪.5.1‬במיתקן בעל מערכת במעגל סגור המהווה מקור הספקת מי הסקה‬ ‫לחימום מים חמים‪:‬‬ ‫)א( כל המפורט בסעיף ‪.14.3‬במערכת פתוחה של הספקת מים חמים מרכזית‪:‬‬ ‫)א( לחץ העבודה הנומינלי של מכלי הלחץ לאגירה לא יפחת מהלחץ‬ ‫המקסימלי כמערכת אספקת המים הראשית ולא פחות מ‪ 8 -‬בר‪.2.14.14.2.4 .14.12.11.‫אמצעי בטיחות‬ ‫במערכת‬ ‫אספקת מים‬ ‫חמים‬ ‫‪2.2.2.5.‬כל המפורט בסעיף ‪.‬‬ ‫‪ 2.14.‬‬ ‫)‪ (2‬דרישות סעיפים ‪ 2.‬‬ ‫‪ 2.14.‬‬ ‫)ב( כל המפורט בסעיפים ‪ 2.5‬‬ ‫‪ 2.14.2‬קוטרו המינימלי של שסתום הבטיחות יהיה כמפורט בטבלה‬ ‫‪.11‬‬ ‫שסתומי‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2.2‬סעיפי משנה )א( עד )ג( ו‪) -‬ה(‪.2‬‬ .14.

14.‬‬ ‫‪ 2.4 -‬ב(‪.12.12.‬יקבע בחישוב הנדסי לפי נפח המים והספק‬ ‫החימום‪.14.‬‬ ‫‪ 2.14.‬מותר להתקין שני שסתומי‬ ‫בטיחות בקוטר מבוא של ‪ 16‬מ"מ במקום שסתום בטיחות‬ ‫בקוטר מבוא של ‪ 25‬מ"מ‪.2‬קוטרו המינימלי של שסתום בטיחות‬ ‫קוטר‬ ‫המבוא‬ ‫קוטר‬ ‫המוצא‬ ‫במערכות במעגל סגור‬ ‫ובמערכות סולריות‬ ‫סגורות עד הספק של‪:‬‬ ‫במערכות פתוחות‬ ‫בנפח מחמם של‪:‬‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫קילו‪-‬‬ ‫וואט‬ ‫קילו‪-‬קלוריות‬ ‫לשעה‬ ‫ליטרים‬ ‫‪16‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45.‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (17‬י"פ התשס"ב‪ .000‬‬ ‫מעל ‪5000‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬במחמם בנפח ‪ 240‬עד ‪ 300‬ליטר‪ .13.3‬קוטרו המינימלי של שסתום הבטיחות במערכת במעגל סגור או‬ ‫במערכת סולרית‪ .‬עמ' ‪.000‬‬ ‫קילו ‪ -‬קלוריות לשעה‪ .8‬‬ ‫מכלי‬ ‫התפשטות‬ ‫‪2.4‬הנפח הנומינלי המינימלי של מכל התפשטות יהיה כמפורט בטבלאות‬ ‫‪)2.12.‬‬ ‫‪ 2.13.4.14.‫טבלה ‪ – 2.13.14.‬שההספק מעל ‪ 350‬קילו‪-‬וואט או מעל ‪300.‬‬ ‫‪ 2.13.‬שני הנפחים יופרדו ע"י ממברנה או בלון‬ ‫מחומר גמיש‪.3‬הנפח הנומינלי של מכל ההתפשטות הוא סכום נפח המים ונפח האויר‬ ‫או הגז האינרטי‪.13.14.4‬א( ו‪)2.14.000‬‬ ‫מ‪ 1001 -‬עד ‪5000‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪300.4‬שסתום בטיחות עד לקוטר מבוא של ‪ 25‬מ"מ יהיה בעל ממברנה לפי‬ ‫התקן הישראלי‪ .14.14.000‬‬ ‫מ‪ 200 -‬עד ‪1000‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪175.13‬‬ ‫‪ 2.‬ת"י ‪ :(17)1964‬שסתום בטיחות ושסתום בטיחות‬ ‫משולב עם שסתום חד‪-‬כיווני"‪.2‬מכל התפשטות יהיה מטיפוס סגור הכולל נפח המיועד למים ונפח‬ ‫המיועד לאויר או גז אינרטי‪ .14.5‬מוצא שסתום הבטיחות יחובר לצינור דלוחים עקיף לפי דרישות סעיף‬ ‫‪.1‬מכל התפשטות יותקן במערכות בהם הוא נדרש בפרק זה‪.13.000‬‬ ‫עד ‪200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪90.12.14.2505‬‬ .‬‬ ‫‪ 2.

‬גז פחמימני מעובה‪ .5.0‬‬ ‫מ‪121 -‬‬ ‫עד ‪200‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪8.14.‬מי הסקה‪ .14.0‬‬ ‫לכל ליטר‬ ‫נוסף‬ ‫‪0.0‬‬ ‫מ‪31 -‬‬ ‫עד ‪60‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪6.18‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫מ‪61 -‬‬ ‫עד ‪80‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫מ‪81 -‬‬ ‫עד ‪120‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8.13.14.‬‬ ‫טבלה ‪)2.‬‬ ‫)‪ (2‬כפוף לדרישות סעיף ‪)2.‬אנרגיה‬ ‫סולרית או כל אמצעי חימום אחר‪.13.4‬ב( – נפח נומינלי מינימלי של מכלי התפשטות‬ ‫במערכת במעגל סגור או במערכת סולרית סגורה‬ .0‬‬ ‫‪6.4‬א( – נפח נומינלי מינימלי של מכלי התפשטות‬ ‫במערכת פתוחה‬ ‫נתוני מכל התפשטות‬ ‫נפח נומינלי‬ ‫מינימלי‬ ‫לחץ עבודה נומינלי של‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מכל התפשטות‬ ‫לחץ האויר‬ ‫או הגז‬ ‫נפח‬ ‫המחמם‬ ‫ליטר‬ ‫ליטר‬ ‫בר‬ ‫בר‬ ‫עד ‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מחמם המחומם בחשמל‪ .1‬ג(‪.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪6.‫טבלה ‪)2.0‬‬ ‫‪6.

0‬‬ ‫‪18.5‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי נתוני המערכת‪.5‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫‪2.‬קולטים סולריים וכו'‪.0‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪2.‬יש להכפיל את דרישות הטבלה במקדמים‬ ‫הבאים‪:‬‬ .5‬‬ ‫‪14.6‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪3.‬לטמפרטורות שונות‬ ‫מ‪ 90 -‬מעלות‪ .5‬‬ ‫‪5.2‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪36.5‬‬ ‫‪13.5‬‬ ‫‪3.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪15.0‬‬ ‫‪30.2‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪1.7‬‬ ‫‪4.8‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪4.‫לחץ עבודה נומינלי‬ ‫של מכל ההתפשטות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫והמערכת‬ ‫לחץ האויר או הגז‬ ‫במכל‬ ‫)‪(1‬‬ ‫ההתפשטות‬ ‫נפח נומינלי מינימלי‬ ‫של מכל ההתפשטות‬ ‫לכל ‪ 100‬ליטר של נפח‬ ‫)‪(3) (2‬‬ ‫המים במערכת‬ ‫בר‬ ‫בר‬ ‫ליטר‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪21.0‬‬ ‫‪24.1‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪33.0‬‬ ‫‪1.6‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪17.5‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫)‪ (3‬הנפח הנומינלי המינימלי של מכל ההתפשטות מבוסס על‬ ‫טמפרטורת מים מקסימלית של ‪ 90‬מעלות‪ .‬מחממים מכל סוג‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬נפח המים הכולל במערכת במעגל סגור או במערכת סולרית‬ ‫סגורה לרבות בצנרת‪ .0‬‬ ‫‪13.0‬‬ ‫‪2.7‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪28.0‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪16.4‬‬ ‫‪4.

34‬‬ ‫‪ 2.‬עם וסת ספיקה או מגביל‬ ‫ספיקה כמפורט בתקן הישראלי ת"י ‪" :(21)1483‬וסתי ספיקה"‪.15.15.1537‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .2.‬‬ ‫לחסכון במים‪ .2‬‬ ‫‪ 2.1‬לא יותקן מתקן תברואי אלא אם תוכנן באופן שימנע בזבוז מים‬ ‫ותידרש כמות מים מינימלית להפעלתו ונקויו כהלכה‪.15.15.15.47‬‬ ‫‪0.‬ת"י‬ ‫‪" :(23)5120‬ברז בית בעל פתיחה וסגירה אוטומטית"‪.‬ת"י ‪:(20)1482‬‬ ‫"מקלחים – ראש מקלח ומקלח יד"‪ .15.‬עמ' ‪.55‬‬ ‫‪0.‬ת"י ‪: 851‬‬ ‫"מכל הדחה לאסלה" או ת"י ‪" :(19)1385‬אסלות ישיבה לבתי‪-‬כסא‬ ‫מחומר קרמי בעלות מכל הדחה צמוד"‪.4589‬‬ .2.4190‬‬ ‫י"פ התשנ"ט‪ .‬עמ' ‪.40‬‬ ‫‪0.‬‬ ‫‪ 2.3868‬‬ ‫י"פ התשס"ה‪ .‬‬ ‫‪ 2.15.1.‬ברזים‪ .‫טמפרטור‬ ‫ת עבודה‬ ‫מקסימלית‬ ‫‪95‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מקדם‬ ‫‪1.‬עמ' ‪.1‬מיכל הדחה דו כמותי כמפורט בתקנים הישראליים‪ .3‬ברזים בעלי סגירה אוטומטית כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬עמ' ‪.10‬‬ ‫‪0.1‬‬ ‫התקנת אבזרים‬ ‫חוסכי מים‬ ‫‪2.15.5‬ברזים אוטומטים או סוללות ברזים או ברזי ערבוב לכיורים עם וסת‬ ‫ספיקה או מגביל ספיקה כמפורט בתקנים הישראליים‪ .‬ת"י ‪:(22)5124‬‬ ‫"ברזי בית בעלי סגירה אוטומטית"‪.719‬‬ ‫י"פ התשס"ו‪ .‬עמ' ‪.‬עמ' ‪.‬ת"י ‪:(24)1317‬‬ ‫"סוללת ברזים ממתכת" ות"י ‪" :(25)1347‬ברז ערבוב ממתכת בעל ידית‬ ‫הפעלה אחת"‪.2517‬‬ ‫)‪(19‬‬ ‫)‪(20‬‬ ‫)‪(21‬‬ ‫)‪(22‬‬ ‫)‪(23‬‬ ‫)‪(24‬‬ ‫)‪(25‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .15‬‬ ‫מניעת בזבוז מים‬ ‫איסור בזבוז‬ ‫מים‬ ‫‪2.5‬מותר להתקין מספר מכלי התפשטות שסכום נפחם הנומינלי לא יהיה‬ ‫פחות מהמפורט בטבלאות אלה‪.3520‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .‬‬ ‫‪2.14.‬‬ ‫‪ 2.1537‬‬ ‫י"פ התשס"ג‪ .‬‬ ‫)‪(18‬‬ ‫‪ 2.2.‬מכשירים ושיטות התקנה ושטיפה‬ ‫הגורמים לבזבוז מים‪.15.2‬אסור להשתמש באבזרים‪ .4‬ברזים בעלי פתיחה וסגירה אוטומטית כמפורט בתקן הישראלי‪ .13.‬עמ' ‪.‬יותקנו בבנין אבזרים חוסכי מים כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 2.‬עמ' ‪.84‬‬ ‫‪0.63‬‬ ‫‪0.2.2.80‬‬ ‫‪0.1.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (18‬י"פ התשס"ו‪ .71‬‬ ‫‪0.2‬ראש מקלח או מקלח יד כמפורט בתקן הישראלי‪ .‬‬ ‫‪ 2.

3.2.15.15.3.3‬קוטר צינורות סחרור במערכת הספקת מים חמים‬ ‫קוטר צינור הספקת המים‬ ‫החמים‬ ‫קוטר צינור מינימלי לסחרור‬ ‫מערכת הספקת המים החמים‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫עד ‪32‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 50‬עד ‪75‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪ 90‬עד ‪110‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪ 2.15.3.3‬קוטר מינימלי לצינורות הסחרור יהיה כמפורט בטבלה ‪:2.‬‬ .‬‬ ‫)ב( האורך הפרוש של הסתעפות מצינור מים חמים מסוחרר לפי‬ ‫סעיף )א( לעיל עולה על ‪ 15‬מטר‪.15.‫סחרור‬ ‫במערכות מים‬ ‫חמים למניעת‬ ‫בזבוז מים‬ ‫‪2.15.15.3.1‬בכדי למנוע בזבוז מים במערכת הספקת מים חמים‪ .‬יש לנקוט‬ ‫באמצעים לסחרור המים במערכת הצנרת דרך מקור החימום בכל‬ ‫מקרה כאשר‪:‬‬ ‫)א( האורך הפרוש בין מקור הספקת המים החמים ונקודת הצריכה‬ ‫המרוחקת ביותר עולה על ‪ 25‬מטר‪.4‬במערכת להספקת מים חמים‪ .2‬ספיקת הסחרור המינימלית תהיה‪:‬‬ ‫‪3V‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪ – Q‬הספיקה בליטר לשעה‬ ‫= ‪Q‬‬ ‫‪ – V‬נפח מערכת הצנרת להספקת מים חמים לרבות צנרת הסחרור‬ ‫בליטרים‬ ‫‪ – t‬שעה‬ ‫‪ 2.3‬‬ ‫טבלה ‪ .‬מותר להפעיל את הסחרור רק בשעות הצריכה‬ ‫באמצעות קוצב זמן יומי או שבועי )טיימר(‪.3.3‬‬ ‫‪ 2.3.‬‬ ‫‪ 2.15.‬שאין בה צריכה בשעות מסוימות או‬ ‫בימים מסוימים‪ .

2.2.3‬‬ ‫חובה להתקין אמצעים להגבלת טמפרטורה לפי דרישות סעיפים ‪ 2.‬מבער וכדומה ושניתן לנתקו ע"י‬ ‫שסתומי סגירה‪.3‬שסתום בטיחות או שומר לחץ‪ :‬בכל קו סניקה של משאבות שבו‬ ‫הלחץ הנוצר בעת פעולת המשאבות מול מגוף סגור עולה על לחץ‬ ‫העבודה המותר של הצנרת‪ .1‬‬ ‫בכל מקרה שמערכת מי שתיה או כל חלק ממנה הותקנה או תוקנה‪ .5‬‬ ‫מכשירי בטיחות יתאימו ויותקנו על פי התקנים הישראליים‪ .1.1‬ות"י‬ ‫‪.2.‬מחליף חום‪ .16.3‬ו‪-‬‬ ‫‪.‬‬ ‫שטיפה וחיטוי‬ ‫למכלים‬ ‫ומאגרים למי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.16.17‬‬ ‫הכנה‪ .16.‬אבזריה ושסתומיה‪.5‬‬ ‫מווסת‬ ‫טמפרטורה‬ ‫אוטומטי‬ ‫‪2.16.‬שטיפה וחיטוי מערכת הספקת מי שתיה‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫‪ 2.16.16.16.17.1.4‬בקו סניקה של מערכת מתזים‪ :‬לפי דרישות התקן הישראלי‪ .16.3‬התקנת שסתום בטיחות תתאים לדרישות סעיף ‪.1‬ו‪.2‬‬ ‫מגביל‬ ‫טמפרטורה‬ ‫‪2.1‬עקב תקלה‬ ‫כלשהיא‪.16.14.14.(14)579‬‬ ‫‪2.‬ת"י‬ ‫‪.‬‬ .1‬‬ ‫אופן התקנת‬ ‫מכשירי‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ 2.4‬‬ ‫כל מתקן חימום יצוייד במערכת ויסות טמפרטורה אוטומטית ובמכשיר בטיחות‬ ‫לפי דרישות סעיפים ‪ 2.‬ת"י ‪ (7)1205.1.‬‬ ‫חובת התקנת‬ ‫מכשירי‬ ‫בטיחות‬ ‫‪2.1.1‬בין מכשיר הבטיחות למערכת אותה הוא מבטיח‪ .2.17.14.5.1‬שסתומי בטיחות‪ :‬בכל קטע של המערכת המתחמם על ידי מקור חום‬ ‫כגוף חימום חשמלי‪ .2.16‬‬ ‫מכשירי בטיחות‬ ‫חובה להתקין שסתומי בטיחות או פורקי לחץ במקרים הבאים‪:‬‬ ‫‪ 2.2‬שסתום בטיחות או שומר לחץ‪ :‬בכל קטע של המערכת שבו עלול‬ ‫הלחץ לעלות על הלחץ המכסימלי המפורט בסעיף ‪ 2.2 -‬‬ ‫התקנה על פי‬ ‫התקן‬ ‫‪2.12‬‬ ‫דרישה‬ ‫לשטיפה וחיטוי‬ ‫של מערכות מי‬ ‫שתיה‬ ‫‪2.16.‬יש לבצע בה‬ ‫שטיפה וחיטוי לפני הכנסתה לשימוש‪.(10)1596‬‬ ‫התקנת מכשירי בטיחות תתאים לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫‪ 2.16.11.1.2.‫‪2.2‬מוצא מכשיר הבטיחות ינוקז באופן שהמים הניתזים בעת פעולתו לא‬ ‫יפגעו באדם ולא יגרמו להצפה‪.16.2‬‬ ‫שטיפה וחיטוי של מיכל כובד ליניקה או אגירה תעשה בהתאם להנחיות רשות‬ ‫הבריאות‪.‬‬ ‫‪ 2.‬‬ ‫‪ 2.16.16.‬לא יותקן שסתום‬ ‫ניתוק‪.

18.3.10‬‬ ‫מילוי‪ .1‬באים להבהיר את המפורט בסעיפי פרק‬ ‫זה‪ .6‬‬ ‫להלן שרטוטי פרק ‪ 2‬על פי סדר פרוטם בטבלה ‪:2.2‬‬ ‫השרטוטים המפורטים בטבלה ‪ 2.18.5‬‬ ‫מבצע החיטוי ימסור לאחראי על הבקורת תעודה בנוסח שאושר ע"י רשות‬ ‫הבריאות המאשרת ביצוע החיטוי‪.1‬‬ ‫השרטוטים‬ ‫‪2.1‬‬ .1‬‬ ‫טבלה ‪ – 2.18.4‬‬ ‫חיטוי מכל כובד ליניקה או אגירה יבוצע רק על ידי מי שאושר או הוסמך על ידי‬ ‫רשות הבריאות‪.1.‫שטיפה וחיטוי‬ ‫מערכות צנרת‬ ‫מי שתיה‬ ‫‪2.4.4‬‬ ‫דרישות כלליות ממכלי כובד ליניקה ואגירת מים‬ ‫‪2.‬הרקה וגלישת מכלי כובד ליניקה ואגירה‬ ‫‪)2.‬מעמדם הינו כמפורט בסעיף ‪.17.18‬‬ ‫שרטוטים‬ ‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪2.‬‬ ‫דרישת הסמכה‬ ‫למבצע החיטוי‬ ‫‪2.10‬א(‬ ‫צנרת יניקה למשאבות ממיכלי כובד‬ ‫‪2.3.10.‬‬ ‫‪2.18.1‬רשימת שרטוטים‬ ‫שם השרטוט‬ ‫שילוט לסימון מי שתיה‬ ‫מס' השרטוט‬ ‫‪2.18.17.‬‬ ‫תעודת חיטוי‬ ‫‪2.17.3‬‬ ‫שטיפה וחיטוי מערכת צנרת למי שתיה ואבזריה יעשו לפי הנחיות רשות‬ ‫הבריאות‪.

.

.

.

.

1.‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (26‬י"פ התש"ס‪ .4‬‬ ‫מותר לחבר קבועות למערכת הנקזים בחיבור עקיף אם מתקיימים‬ ‫התנאים הבאים‪:‬‬ ‫)א( לכיורי מטבח ציבורי ושקתות רחצה בלבד‪.1.3356‬‬ ‫מושב אסלה‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪3.‬ניתן לחבר משתנה ליחיד שאינה מצויידת‬ ‫במחסום בעל חתם מים‪ .‬עמ' ‪.6.‬ת"י‬ ‫‪" :(26)1205.‬יובטחו האמצעים‬ ‫לאחזקתה התקינה‪.‬מחסומים ומלכודים‪ .6.4.3.‬‬ ‫)ג( החיבור יתאים לדרישות סעיף ‪.6‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪3.‬יהיו שטחי המגע אטימי מים‪.‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪3‬‬ ‫" פרק ‪ – 3‬קבועות שרברבות ומחסומים‬ ‫‪3.2‬‬ ‫על אף האמור לעיל‪ .1‬‬ ‫דרישות‬ ‫מקבועות‬ ‫שרברבות‬ ‫קבועות שרברבות‬ ‫פני קבועות שרברבות יהיו עשויים מחומר חלק‪ .2‬‬ ‫קבועות שרברבות ואבזריהן יהיו מחומרים כמפורט בתקן הישראלי‪ .3‬‬ ‫במשתנה בעלת מחסום הכולל חומר נוזלי מיוחד‪ .‬ובלתי סופג‪.‬יותקן מושב המתאים לדרישות תקן ישראלי‬ ‫ת"י ‪" :(27)1172‬מכלל של מושב ומכסה לאסלה"‪ .2‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫לכל אסלה‪ .‬במקרים בהם‬ ‫הקבועה נוגעת בקיר או ברצפה‪ .‬‬ ‫התקנה‬ ‫‪3.1.1.1.‬‬ ‫גישה לניקוי‬ ‫קבועות‬ ‫‪3.4‬‬ ‫קבועות שרברבות ואבזריהן יותקנו על פי התקנים הישראליים המתאימים‪.1.1.12.‫החלפת‬ ‫‪ .‬פרט לאסלה מזרחית‪ .3‬‬ ‫קבועת שרברבות תותקן בצורה המאפשרת גישה נוחה לניקוייה‪ .1.‬אם צויידה במחסום הכולל חומר נוזלי‬ ‫מיוחד המיועד לכך‪.3‬במקום פרק ‪ 3‬להל"ת – קבועות שרברבות‪ .6.‬‬ ‫)ב( צינור הדלוחים העקיף ינוקז לתעלת ניקוז החסומה במחסום‬ ‫רצפה‪.1.3‬התקנת מתקני שרברבות ובדיקתם – מערכות שרברבות‪ :‬קבועות‬ ‫שרברבות ואבזריהן"‪.1‬‬ ‫לא תחובר קבועה למערכת הנקזים אלא אם צויידה במחסום בעל‬ ‫חתם מים לפי דרישות סעיף ‪.2‬‬ ‫חיבור למערכת‬ ‫נקזים‬ ‫‪3.1.‬המותקנת בבית‬ ‫שימוש בבנין ציבורי כהגדרתו בסעיף ‪158‬ב לחוק‪ .‬‬ .1.‬מכלול של מושב ומכסה לאסלה‬ ‫מושב המתוקן על אסלה לשימוש ציבורי יהיה מטיפוס הפתוח בצידו הפנימי‪.5‬‬ ‫לכל קבועת שרברבות יהיה מוצא בגודל שלא יפחת מהמפורט בטבלה ‪.4.6.‬‬ ‫מוצאי קבועות‬ ‫‪3.1‬‬ ‫התאמת‬ ‫הקבועות לתקן‬ ‫ישראלי‬ ‫‪3.

2.‬‬ ‫גישה‬ ‫למחסומים‬ ‫‪3.603‬‬ ‫‪3.‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (27‬י"פ התשנ"ה‪ .‬באחת‬ ‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( פרוק הקבועה בנקל מבלי לפגוע בקיר או ברצפה‪.‬באחת‬ ‫מהאפשרויות הבאות‪:‬‬ ‫)א( המחסום יהיה גלוי עם אפשרות לפרוקו לצורך ניקוי מבלי לגעת‬ ‫בקבועה‪.2‬‬ ‫מחסום קבועה‬ ‫כללי‬ ‫‪3.4.‬עמ' ‪.2.3‬‬ ‫)א( עומקו המינימלי של חתם מחסום קבועה יהיה ‪ 5‬ס"מ‪.2.‬יהיה העומק המינימלי של חתם‬ ‫מחסום הקבועה גדול ב‪ 5 -‬ס"מ מעומד תת הלחץ או על הלחץ הצפוי‪.‬‬ ‫)ב( במקומות בהם צפוי תת לחץ‪ .‬המרחק האנכי ממוצא‬ ‫הקבועה אל מיגלש המחסום לא יעלה על ‪ 30‬ס"מ‪.‬או על לחץ‪ .2.‬‬ ‫)ב( המחסום יהיה סמוי עם פתח גישה המאפשר פרוקו לצורך ניקוי‬ ‫מבלי לגעת בקבועה‪.2.‬על ידי התקנת פתח ניקוי ובקרה אשר יאפשר גישה‬ ‫לחלקו הסמוי של המחסום מצנרת הנקזים‪.2.2‬‬ ‫מחסום נפרד יותקן סמוך ככל האפשר למוצא הקבועה‪ .‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫למחסומי רצפה‪ .‬‬ ‫)ג( המחסום יהיה סמוי ויצוייד בפתח ניקוי ובקרה כך שתתאפשר‬ ‫גישה לכל אורכו מהפתח או מהקבועה‪.4‬‬ ‫לכל מחסום תהיה גישה לניקוי כדלקמן‪:‬‬ ‫‪ 3.2‬‬ ‫למחסומי קבועות המהווים חלק בלתי נפרד מהקבועה‪ .‫‪3.1‬למחסומי קבועות שאינם מהווים חלק בלתי נפרד מהקבועה‪ .3‬‬ ‫מידות ומרחבי שימוש לקבועות‬ .‬‬ ‫עומק החתם‬ ‫‪3.‬‬ ‫‪3.1‬‬ ‫מחסום קבועה יכול להוות חלק בלתי נפרד מהקבועה או מחסום נפרד המתחבר‬ ‫אליה‪.4.4.‬‬ ‫המרחק‬ ‫‪3.2.‬‬ ‫)ב( התקנת פתח ניקוי ובקרה כך שתתאפשר גישה לכל אורך‬ ‫המחסום מהפתח או מהקבועה‪.

3‬‬ ‫‪3. במרחב השימוש לא יותקנו אלמנטים‬ ‫קבועים של הבנין כקירות‪ .3‬‬ ‫בחזית כל קבועה יובטח מרחב שימוש.2‬‬ ‫רוחב מרחב שימוש נמדד מהמישור האנכי של פני חזית הקבועה‬ ‫לכיוון חלל החדר בו היא מותקנת‪ .‬‬ .‬‬ ‫)‪ (3‬ניתן למקם בכל מקום שבתחום חלל האמבט העשוי להכיל מים‪.3.‬‬ ‫)‪ (2‬כיור המשמש לנטילת ידיים או הממוקם בתוך חדר אסלה‪.3.‬ימדד רוחב מרחב שימוש מהמישור האנכי של קצה‬ ‫משטח השיש‪.2.‬‬ ‫‪3.‬מותרת‬ ‫סטיה של ‪ 5‬ס"מ‪.3‬מידות מינימליות של מרחבי שימוש לקבועות‬ ‫הקבועה‬ ‫כיור רחצה בודד‬ ‫אורך מרחב‬ ‫שימוש‬ ‫רוחב מרחב‬ ‫שימוש‬ ‫ס"מ‬ ‫ס"מ‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪80‬‬ ‫כיור רחצה בשורת כיורים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫כיור רחצה קטן‬ ‫‪120‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪100-105‬‬ ‫אסלה‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫אסלה מזרחית‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיור מטבח בגישה חזיתית‬ ‫בידה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪90‬‬ ‫אמבט‬ ‫)‪(4‬‬ ‫מקלחת בגישה חזיתית‬ ‫מקלחת בגישה פינתית‬ ‫‪80‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪75‬‬ ‫משתנה בודדת‬ ‫משתנה בשורת משתנות‬ ‫‪75‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪120‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לכיורים כפולים או כיור שאורכו עולה על ‪ 60‬ס"מ יהיה אורך מרחב‬ ‫השימוש כאורך הכיור )או הכיורים( בתוספת ‪ 20‬ס"מ מכל צד‪.‬אם לא‬ ‫נאמר אחרת‪ .‬למרות‬ ‫האמור‪ .‬‬ ‫‪3.3.3.‫הדרישה‬ ‫למרחב שימוש‬ ‫‪3.3‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.3.3‬א((‬ ‫‪3.‬בחדרי‬ ‫שירותים ציבוריים‪ .3.3.‬ניתן לבצע חפיפה במרחבי שימוש‬ ‫של קבועות שונות‪.1‬‬ ‫מדידת מרחב‬ ‫שימוש )ראה‬ ‫שרטוט ‪(3.‬לחדרי שירותים עבור משתמש יחיד‪ .‬‬ ‫המידות המינימליות של מרחב שימוש יהיו כמפורט בטבלה ‪:3.3.2‬‬ ‫מידות‬ ‫מינימליות‬ ‫למרחב שימוש‬ ‫)ראה שרטוטים‬ ‫‪ 3.3.‬אין להתקין קבועות תוך חפיפה של מרחב השימוש‪ .‬במקרים בהם הקבועה מותקנת‬ ‫במשטח שיש‪ .2.3.1‬‬ ‫אורך מרחב שימוש נמדד במקביל לקיר שמאחורי הקבועה‪ .3‬ו‪-‬‬ ‫‪)3.‬יתלכד ציר מרכז מידת האורך עם ציר הקבועה‪ .‬משטחי שיש או קבועות אחרות‪ .‬כמו כן‪ .

3.65‬מ"ר וברוחב‬ ‫מינימלי שלא יפחת מ‪ 70 -‬ס"מ‪.4‬‬ .3.‫)‪ (4‬שטח פנים מינימלי של תא מקלחת )מקלחון( יהיה ‪ 0.3.‬‬ ‫מרחקים‬ ‫מינימליים בין‬ ‫קבועות‬ ‫לקבועות אחרות‬ ‫ובין קבועות‬ ‫לקירות )ראה‬ ‫שרטוט ‪(3.3.4‬‬ ‫‪3.4‬‬ ‫המרחקים בין קבועות לקבועות אחרות ובין קבועות לקירות לא יפחתו‬ ‫מהמפורט בטבלה ‪.

4‬מרחקים מינמליים בין קבועות לקבועות אחרות ובין קבועות‬ ‫לקירות )המידות בס"מ(‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫קטן‬ ‫‪80‬‬ ‫‪65‬‬ ‫)‪(8)(2)(1‬‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫אסלה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫בידה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫אמבט‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪40‬‬ ‫מקלחת‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪40‬‬ ‫משתנה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪90‬‬ ‫קיר‬ ‫קיר‬ ‫מאחורי‬ ‫)‪(5‬‬ ‫אסלה‬ ‫‪40‬‬ ‫‪120‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫)‪(8)(2)(1‬‬ ‫כיור‬ ‫רחצה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫קטן‬ ‫אסלה‬ ‫בידה‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪---‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫מקלחת‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫משתנה‬ ‫‪90‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫אמבט‬ ‫)‪(3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫קיר‬ ‫)‪(5‬‬ ‫קיר‬ ‫מאחורי‬ ‫)‪(5‬‬ ‫אסלה‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק נמדד מציר הקבועה‪.‬‬ .2‬‬ ‫)‪ (7‬אם על הקיר מותקן כיור רחצה‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬אם רוחבו של כיור הרחצה גדול מ‪ 60 -‬ס"מ‪ .3.‬‬ ‫)‪ (8‬המרחקים המינימליים בין כיורים בטבלה זו לא יחולו על כיור מטבח כפול‬ ‫או שני כיורי מטבח הצמודים אחד לשני‪.3.‬‬ ‫)‪ (6‬כל אסלה תותקן בתא נפרד בכפוף לנדרש בסעיף ‪.‬יגדל המרחק בשיעור ההפרש‬ ‫שבין מחצית רוחב הכיור ובין ‪ 30‬ס"מ‪.3‬‬ ‫)‪ (5‬המרחק נמדד מפני הקיר הסופיים לאחר החיפוי‪.‫טבלה ‪ – 3.‬‬ ‫)‪ (3‬המרחק נמדד מקצה חיפוי דופן האמבט ברום האמבט או מקצה פני‬ ‫האמבט – הבולט מביניהם‪.‬‬ ‫)‪ (4‬המרחק נמדד מהקצה החיצוני של הקיר או המחיצה התוחמים את תא‬ ‫המקלחת ובהעדרם – מקצה מידת תא המקלחת המפורט בהערה )‪(4‬‬ ‫לטבלה ‪.3.‬יוגדל המרחק הרשום בטבלה ל‪ 45 -‬ס"מ‪.3.

6.‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫לטוחן אשפה יותקן מחסום‪.‬‬ ‫גודל‬ ‫‪3.‬לאחר התייעצות עם רשות הבריאות‪ .4.‬‬ ‫‪3.4.6‬‬ ‫סידורים תברואתיים מינימליים בבנינים‬ ‫המספר‬ ‫המינימלי של‬ ‫קבועות‬ ‫בבנינים‬ ‫‪3.5.‬השטח החלול במכבר יהיה‬ ‫לפחות שני שלישים משטח החתך של מוצאו‪.‬‬ ‫דרישות‬ ‫‪3.5.‬‬ ‫)ג( בבנין ציבורי רשאי המהנדס‪ .‬‬ ‫דרישה‬ ‫למחסום‬ ‫‪3.2‬‬ ‫טוחן אשפה שיותקן חייב לענות לדרישות תקן‪.1‬‬ ‫טוחן אשפה יותקן לפי אישור של המהנדס‪.4‬‬ ‫קוטר מוצאו של מחסום רצפה לא יפחת מ‪ 40 -‬מ"מ‪.‬‬ .‬‬ ‫ניקוי וגישה‬ ‫‪3.5‬‬ ‫מחסום רצפה‬ ‫חתם‬ ‫‪3.‬לאחר התייעצות עם הרשות המוסמכת‪.6.‬‬ ‫להורות במיוחד על מספר אחר של קבועות שרברבות מהקבוע בטבלאות‬ ‫סידורים מינימליים וזאת מטעמים מיוחדים שירשמו‪.4‬‬ ‫טוחני אשפה‬ ‫אישור לטוחן‬ ‫אשפה‬ ‫‪3.‬‬ ‫)ב( בבנין פרטי רשאי המהנדס‪ .1‬עד ‪) 3.‬‬ ‫קוטר מוצא‬ ‫‪3.2‬‬ ‫למחסום רצפה יותקן מכבר )רשת( הניתן לפרוק‪ .3.14‬להלן –‬ ‫טבלאות סידורים מינימליים(‪.‬השונה מהקבוע בטבלאות‬ ‫סידורים מינימליים ובלבד שהמדור המיועד לנשים גדול במספר הקבועות‬ ‫שבו ובשטחו מן המדור המיועד לגברים באותו בנין וזאת מטעמים‬ ‫מיוחדים שירשמו‪.3‬לגבי מחסום קבועה‪.‬‬ ‫מכבר‬ ‫‪3.‬מבוא מחסום הרצפה‬ ‫יהא קבוע במקום שאפשר להגיע אליו בנקל בכל זמן‪.3.‬יהא המספר המינימלי של כל‬ ‫קבועות השרברבות בהתאם להוראות טבלאות ‪ 3.1‬‬ ‫למחסום רצפה יהיה חתם מים כנדרש בסעיף ‪ 3.6.3‬‬ ‫גודלו של מחסום רצפה יקבע לפי הספיקות שעליו לפנות‪.5‬‬ ‫מחסום רצפה יהיה בעל מבנה המאפשר את ניקויו בקלות‪ .5.‫‪3.4.‬להורות‬ ‫במיוחד על מספר אחר של קבועות שרברבות‪ .1‬‬ ‫)א( כשמתקינים קבועות שרברבות בבנינים‪ .5.2.5.

‬אל יחידת‬ ‫)ו (‬ ‫השירותים‪ .‬דרישה זו לא תחול על החניון‪.6.‬‬ ‫הכוונה למספר האנשים שצויין או לחלק ממנו‪.1621‬‬ .‬ת"י ‪ 1918‬חלק ‪" (28)3.‬‬ ‫)ג( במקום שבו נדרש תא שירותים אחד‪ .‬לא יעלה על ‪ 75‬מטר‪ .‬יותקן המיתקן מחוץ לחדרי‬ ‫השרותים‪.8‬‬ ‫)‪ (29‬ק"ת התשכ"ה‪ .‬יש להתקין‬ ‫סידורים תברואיים נפרדים לגברים ולנשים‪ .‬‬ ‫ימנו סידורים אלה במנין הסידורים התברואיים המינימליים של הבנין‪.‬‬ ‫)ד( כשנדרשת התקנת מיתקן שתייה למים צוננים‪ .6.‬‬ ‫)ה( בתקופת בנייתם יותקנו בבנינים סידורים תברואיים מינימליים על פי‬ ‫דרישות תקנות הבטיחות בעבודה )נוחיות(‪ .‬אלא אם הותר במפורש‬ ‫אחרת‪.‬ניתן להתקין במקומן אסלות במספר זהה‪.3.‬למעט בבתי אוכל‪ .‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (28‬י"פ התשס"ז‪ .2‬‬ ‫סידורים‬ ‫תברואיים‬ ‫מינימליים‬ ‫בבנינים‬ ‫‪3.‬שבו לא קיים תא שירותים לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‪ .‬בתנאי ששוכנע‬ ‫המהנדס שאין אפשרות לבנות תא נגיש על חשבון שטח אחר בבנין‪.‬‬ ‫ההנחיות הבאות יחולו על טבלאות סידורים מינימליים המפורטות להלן‪:‬‬ ‫)א( בכל טבלה בה נדרשות משתנות‪ .‬ניתן לאחד שני תאי שירותים לתא אחד נגיש‪ .6.‫סידורים‬ ‫תברואיים‬ ‫מינימליים‬ ‫לאנשים עם‬ ‫מוגבלות‬ ‫‪3.‬‬ ‫)‪ (2‬ניתן להתקין אמבט עם מקלח יד במקום מקלחת‪.‬‬ ‫)ב( בבנינים בהם נדרשים סידורים תברואיים המיועדים לאנשים עם מוגבלות‪.‬עמ' ‪.‬‬ ‫)ב( בכל טבלה בה מפורטות דרישות נפרדות לגברים ולנשים‪ .‬שאיננו בנין מגורים‪ .‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.‬‬ ‫)ג( בכל מקום בו הוגדר מספר האנשים כ "לכל )מספר אנשים( נוספים‪/‬ות"‪.‬‬ ‫)ד( בבניין קיים‪ .(29)1965‬‬ ‫מרחק ההליכה האופקי מכל מקום בבנין‪ .‬עמ' ‪.‬יהיה זה תא נגיש לאנשים עם מוגבלות‪.3‬‬ ‫)א( סידורים תברואיים מינימליים לאנשים עם מוגבלות יקבעו כנדרש בתקנות‬ ‫הבניה ובהעדר הוראה שבדין סידורים אלה יותקנו כמפורט בתקן‬ ‫הישראלי‪ .‬התשכ"ה – ‪.1‬נגישות הסביבה הבנויה‪ :‬פנים הבנין –‬ ‫דרישות בסיסיות"‪.1‬סידורים תברואיים מינימליים בבניני מגורים‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫יחידת דיור‬ ‫‪2‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫מקלחות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כיורי מטבח‬ ‫הכנה למכונת‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כביסה‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חובה לספק מים קרים וחמים לכמות המינימלית הנדרשת‪.

3.3.2‬סידורים תברואיים מינימליים במיתקני חינוך ומוסדות לילדים‬ ‫)א‪ (2‬לילדים בגילאי ‪ 3‬עד ‪ 6‬שנים בכיתת גן‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מספר‬ ‫משתמשים‬ ‫אסלות‬ ‫עד – ‪35‬‬ ‫ילדים‬ ‫סגל‬ ‫‪2‬‬ ‫)**(‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(4)(3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ברז דלי‬ ‫מקלחת )משטף‬ ‫)‪(3‬‬ ‫יד(‬ ‫מתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫‪ 1‬משולב בתא ‪1‬‬ ‫השירותים‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)*( כיור בכיתה במידות ‪ 40X60‬ס"מ‪.‬‬ ‫)**( מקלחת באגנית עם משטף יד‪.‬‬ ‫)**( אסלה עבור הסגל מתאימה לשימוש אנשים עם מוגבלות‪.6.‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.6.2‬סידורים תברואיים מינימליים במיתקני חינוך ומוסדות לילדים‬ ‫)א‪ (1‬מעונות לילדים לגיל הרך )עד ‪ 3‬שנים( ללא לינת לילה‬ ‫‪1‬‬ ‫גיל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫מסגרת‬ ‫‪4‬‬ ‫קבועות בשרותים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫כיורי‬ ‫רחצה‬ ‫‪5‬‬ ‫מקלחות‬ ‫שנים‬ ‫כיתה‬ ‫אסלות‬ ‫עד ‪1‬‬ ‫עד ‪15‬‬ ‫תינוקות‬ ‫עד ‪ 22‬פעוטות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)**(‬ ‫‪2-3‬‬ ‫עד ‪ 27‬ילדים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)**(‬ ‫‪2 -1‬‬ ‫מתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫ברז דלי‬ ‫)*(‬ ‫)***(‬ ‫סגל‬ ‫)‪(4)(3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫קבועות במעון‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)*( כיור רחצה ‪ 1‬יהיה במידות ‪ 90X40‬ס"מ לרחיצת תינוקות עם משטף יד‪.‬‬ ‫)***( אסלה עבור הסגל מתאימה לשימוש אנשים עם מוגבלות‪.‫טבלה ‪ – 3.‬‬ ‫כיור בכיתה‬ ‫)*(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ .

‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫נערות‪.‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫סגל‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪120‬‬ ‫אנשים‬ ‫בבנין‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫בה יותר‬ ‫מ–‪4‬‬ ‫כיתות‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ .‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫)ג( מיתקן חינוך למבוגרים‪ .6‬ללא לינה ‪ -‬למעט בי"ס יסודי‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫נערים‪.‫)ב( מיתקן חינוך לילדים מעל גיל ‪ .6‬ללא לינה – בית ספר יסודי‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ילדים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫ילדות‬ ‫)‪(5‬‬ ‫סגל‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫עד ‪40 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪80-41‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪160-81‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪240-161‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪120‬‬ ‫ילד‬ ‫) ‪(8‬‬ ‫בבנין‬ ‫ולכל ‪40‬‬ ‫ילד‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫בחצר‬ ‫‪1‬‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫בה‬ ‫יותר‬ ‫מ–‪4‬‬ ‫כיתות‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.‬ללא לינה)‪ (10‬ומיתקן חינוך לילדים מעל גיל ‪ .

‬צהרון‪ .‬סמינר וכו'‪.‬וכד'‪.6.‫)ד( אולם התעמלות )בצמוד למגרש ספורט של מוסד לילדים או מיתקן חינוך(‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫פרטים‬ ‫‪4‬‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ילדים‪ .‬‬ ‫)‪ (3‬חובה לספק מים קרים וחמים‪ .‬‬ ‫)‪ (10‬אוניברסיטה‪ .‬‬ ‫הקבועות עבור הסגל הן מתוך סה"כ הקבועות הנדרשות במוסדות אלה ולא בנוסף‪.‬‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ .‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫) ‪(7‬‬ ‫כיורי רחצה שיותקנו עבור ילדים וילדות יותקנו בגובה נמוך‪.‬בי"ס חקלאי‪ .2‬‬ ‫)‪ (1‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬האסלות שיותקנו עבור ילדים וילדות יהיו אסלות נמוכות‪.‬‬ ‫יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי הצפי של סוג מיתקן החינוך‪.‬נערות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪120‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬מכללה‪ .3.‬ישיבה‪ .‬מתנ"ס‪ .‬נערים‬ ‫ילדות‪ .‬בית ספר מקצועי‪ .‬טמפרטורת המים החמים לא תעלה על ‪ 45°‬צלזיוס‪.‬‬ ‫)‪ (8‬ולפחות אחד בכל קומה‪.‬‬ ‫)‪ (11‬בית ספר עיוני‪ .‬‬ ‫)‪ (9‬תותקן מזרקה לשתייה עם ברז לחצן במקום מוצל ומרוצף‪.

‬יחס‬ ‫החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.6.‬‬ ‫)‪ (5‬ולפחות אחד בכל קומה‪.‬בתי משפט‪ .3‬סידורים תברואיים מינימליים בבניני משרדים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(4‬‬ ‫נשים‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪-‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪130‬‬‫‪81‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪4‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספי‬ ‫ם‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪80‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪15 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪35-16‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪80-36‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪130-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫כיורי מטבח‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫ששטח‬ ‫ה מעל‬ ‫‪150‬‬ ‫מ" ר‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫לכל‬ ‫‪75‬‬ ‫אנשים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫קומה‬ ‫בכל‬ ‫קומה‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬כל עיסוק המלווה בניירת ומדיה מגנטית בלבד כגון עורך דין‪ .‬‬ .‬‬ ‫)‪ (3‬מתוך הסידורים התברואים הנדרשים‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬אם לא ידוע מספר האנשים למעשה‪ .3.‬בהתאם למקדמי‬ ‫התפוסה‪.‬שרותי רווחה או ביטוח לאומי וכו' ובכלל כל בנין הנועד לשרות ציבורי‪.‬‬ ‫)‪ (2‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬דואר‪ .‬יש להקצות לציבור המבקרים לפי צפי המבקרים‪ .‬משרדי ממשלה‪ .‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.‬משרדי רשויות‬ ‫מקומיות‪ .‬יש לחשב את מספר האנשים בפועל בבנין‪ .

4‬‬ ‫)‪ (1‬מקום ללינת נופש בכל הרמות לרבות ללינות ארעיות כמו בית מלון‪ .‬‬ .6.4‬סידורים תברואיים מינימליים בבניני מלונאות‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)א( חדרי או יחידות ארוח‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסלות‬ ‫)‪(3) (2‬‬ ‫מקלחות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל חדר או יחידת‬ ‫ארוח‬ ‫)ב( שרותים ציבוריים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫נשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫לכל ‪ 200‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 200‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 200‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪5‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪300-201‬‬ ‫‪8‬‬ ‫לכל ‪ 100‬נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 100‬נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫)ג( אזורים מיוחדים‬ ‫הסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים באזורים המיוחדים בבניני מלונאות כגון אולמות‬ ‫אירועים‪ .‬בית‬ ‫הבראה‪ .‬ובהכללת‬ ‫הסידורים המפורטים בטבלה ‪)3.‬‬ ‫)‪ (4‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬מלון סוויטות‪ .‬בתי מרגוע‪ .‬מעונות סטודנטים וכד'‪.3.‬נשים‪.‬וכד' יקבעו בהתאם לסעיף המתאים בטבלה‪ .3.‬פנסיון וכד' וללינות לתקופה ארוכה כמו מלון דירות‪ .6.6.‬מסעדות‪ .‬המתאים לאותו אזור‪ .‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬‬ ‫)ד( סגל‬ ‫הסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים לסגל יהיו נפרדים ויקבעו בהתאם לסעיף המתאים‬ ‫שבטבלה‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ניתן להתקין אמבט עם מקלח יד במקום מקלחת‪.‬‬ ‫)‪ (2‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬אכסניות‪ .4‬ב(‪.‫טבלה ‪ .‬‬ ‫)‪ (5‬לפי התפוסה המכסימלית הצפויה באזור הציבורי – יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪50%‬‬ ‫גברים‪ 50% .3.3.

3.5‬סידורים תברואיים מינימליים בבנינים המשמשים להתקהלות ציבור למטרות פנאי ‪-‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫אולמות למופעים‪ .‬ארועים וכנסים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫)א( קהל המבקרים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫מיתקן שתיה למים‬ ‫צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪7‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪6‬‬ ‫עד ‪100 -‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪3‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪2‬‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫)ב( במות )לצוות(‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫כיורי‬ ‫מטבח‬ ‫מיתקן‬ ‫שתיה‬ ‫למים‬ ‫צוננים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪35 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪55-36‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪40‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫מקלחות‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ .6.3.‫טבלה ‪ .

‬‬ ‫)‪ (3‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪ .‬מוזיאון‪ .‬מספר הקבועות המינימלי יהיה בהתאם למספר האנשים המהווים רבע ממספר‬ ‫המושבים הכולל‪.3.‬‬ ‫)‪ (3‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.‬‬ ‫)‪ (4‬באזורי ההמתנה של קהל המבקרים‪.‬למעט בבתי‬ ‫יחס זה לפי צפי המתפללים‪.6.‬‬ ‫)‪ (5‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬שם יקבע‬ .‬תפילה‪ .6.6‬סידורים תברואיים מינימליים בבנינים המשמשים להתקהלות ציבור למטרות פנאי –‬ ‫)‪(1‬‬ ‫בנינים שאין בהם מופעים‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬ ‫)‪ (6‬יותקן בצמוד למקום המיועד למזנון‪.‬אולם קונצרטים‪ .‬מועדון ובתי תפילה כגון בית כנסת‪ .‬ספריה‪ .‬ארועים או כנסים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪50 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪400-201‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מוזיאון‪ .3.‬‬ ‫טבלה ‪ -3.‬‬ ‫)‪ (2‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז חסומים‪.‬מסגד או כנסיה‪.‬ספריה‪ .‬מועדון או ספורט‪.5‬‬ ‫)‪ (1‬בנין מקורה או לא מקורה לרבות תיאטרון‪ .‬‬ ‫תפילה‪ .‬‬ ‫)‪ (7‬בריכוז בתי קולנוע‪ .‬קולנוע‪ .‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬ולמעט בנין‬ ‫המשמש להסעדה‪ .‬אודיטוריום‪ .

‬‬ .6.‬מזנון‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬שרותים נפרדים עבור קהל המבקרים לפי יחס חלוקה של ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.‬‬ ‫)‪ (4‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.7‬‬ ‫)‪ (1‬מסעדה‪ .‬‬ ‫)‪ (7‬עד ‪ 5‬עובדים ועובדות‪ .‬אולם ארועים‪ .‬בית קפה וכד'‪.‬‬ ‫)‪ (5‬עד ‪ 30‬מבקרים ומבקרות ‪ -‬השרותים משותפים‪.6.‫טבלה ‪ -3.‬‬ ‫)‪ (2‬ראה גם חוק רישוי עסקים‪.3.3.7‬סידורים תברואיים מינימליים בבנינים המשמשים להתקהלות ציבור למטרות פנאי –‬ ‫)‪(2) (1‬‬ ‫בתי אוכל‬ ‫)א( קהל המבקרים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(5‬‬ ‫גברים ונשים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(6‬‬ ‫נשים‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫)‪(4‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪30 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪-----‬‬ ‫‪-----‬‬ ‫עד ‪30 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪3‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪200‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-16‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪100-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪200-101‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫)ב( צוות עובדים‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫גברים ונשים‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪10-6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10-6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 10‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪ 10‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬השימוש בשרותים של קהל המבקרים‪.‬‬ ‫)‪ (3‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.

‫טבלה ‪ -3.8‬סידורים תברואיים מינימליים בתעשיה‬ ‫)א( תעשיה קלה‬ ‫)‪(5) (4) (3) (2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הנהלה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫גברים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הנהלה‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪5‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫אנשים‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫אנשים‬ ‫)‪(9) (4) (3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪5‬‬ ‫קבועות‬ ‫)ב( תעשיה כבדה ותעשיה מסוכנת‬ ‫)‪(6‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מקלחות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10-1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10-1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪5 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪15‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪7‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪5 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.3.‬‬ ‫לכל ‪7‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ .6.

‬תעשית תרופות וכד'‪.‬‬ ‫ייצור חמרי נפץ וכד'‪.‬‬ ‫תעשיה עתירת ידע‪ .‬צורפות‪ .‬בית מלאכה כגון נגריה‪ .‬‬ ‫)‪ (6‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬מוסך‪.‬מפעל קרמיקה‪ .‬‬ ‫)‪ (4‬בתעשיות ומלאכות שלגביהן קיימות תקנות בטיחות וגהות יהיו סעיפי הקבועות בהתאם להוראות‬ ‫אלה‪.‬מתפרה‪ .‬מזקקת נפט‪ .‬הן יותקנו לפי הכמויות המפורטות בטבלה )ב( – תעשיה‬ ‫כבדה‪.‬‬ ‫)‪ (2‬מעבדה‪ .‬מפעל זכוכית‪ .‬‬ ‫)‪ (8‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬‬ ‫)‪ (5‬במידה ותדרשנה מקלחות לפי סוג העבודה‪ .‬ניקוי יבש‪ .‬‬ ‫)‪ (3‬ראה גם חוק רישוי עסקים‪.‬תיקון ואריזה‪.‬סנדלריה‪ .6.‫)‪(4) (3‬‬ ‫)ג( תעשיית יצור מזון‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫פרטים‬ ‫אסלות‬ ‫)‪(7‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫נשים‬ ‫)‪(7‬‬ ‫הנהלה‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(10) (8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫מקלחות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪15‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪7‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫עד ‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד‪10 -‬‬ ‫‪2‬‬ ‫עד ‪5 -‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪80-51‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪110-81‬‬ ‫‪6‬‬ ‫לכל ‪30‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪10‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪15‬‬ ‫נוספות‬ ‫מיתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫כמו בבנין משרדים‪.‬‬ ‫)‪ (9‬מפעל מתכת‪ .‬‬ ‫)‪ (10‬בחדר האוכל יותקנו כיורי רחצה כדלקמן‪:‬‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד ‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25-11‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50-26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪75-51‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪100-67‬‬ ‫‪7‬‬ ‫כל ‪ 30‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ .‬ערבוב‪ .3.‬מנסרת עץ‪.‬גימור‪ .‬מכבסה‪ .‬מפעל הרכבת חלקי מכונות‪ .‬‬ ‫)‪ (7‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי הצפי של סוג המפעל‪.8‬‬ ‫)‪ (1‬יצור לרבות הרכבה‪ .‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.‬בית דפוס‪ .

‫טבלה ‪ – 3.6.3.9‬סידורים תברואיים מינימליים למיתקני חינוך לילדים מעל גיל ‪ ,6‬עם לינה ומיתקני‬
‫)‪(2‬‬
‫חינוך למבוגרים עם לינה)‪ (1‬ומוסדות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים‬
‫)‪(4)(3‬‬

‫)א( לנים או חוסים‬
‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫פרטים‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬
‫)‪(6‬‬

‫‪6‬‬
‫)‪(7)(6‬‬

‫מקלחות‬

‫כיורי רחצה‬

‫)‪(5‬‬

‫נערים‪,‬‬
‫גברים‬
‫נערות‪,‬‬
‫נשים‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫קומה‬

‫קבועות‬

‫עד‪10-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪10-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪10-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪15‬‬
‫נוספי‬
‫ם‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪15‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪15‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספי‬
‫ם‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪5-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪5‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫מיתקן שתיה עביט שפכים‬
‫למים צוננים‬
‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫לכל‬
‫‪50‬‬
‫חוסים‬

‫קבועות‬

‫קומה‬

‫בכל‬
‫קומה‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫)ב( סגל‬
‫‪1‬‬

‫פרטים‬

‫גברים‬

‫נשים‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫‪4‬‬
‫)‪(6‬‬

‫כיורי רחצה‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪2‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪2‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪2‬‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪2‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪4‬‬

‫‪50-16‬‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪ 25‬נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 50‬נוספות‬

‫‪1‬‬

‫הערות לכל טבלאות ‪:3.6.3.9‬‬
‫)‪ (1‬פנימיות למוסדות שפורטו בטבלאות ‪) 3.6.3.2‬ב( ו‪) 3.6.3.2 -‬ג(‪.‬‬
‫)‪ (2‬בית אבות‪ ,‬דיור מוגן‪ ,‬מעון גמילה מסמים‪ ,‬מעון ללוקים בשכלם‪ ,‬מעון לנשים מוכות‪ ,‬פנימיה‪ ,‬מרכז‬
‫שיקום לעבריינים צעירים‪ ,‬מועדון לנוער במצוקה‪ ,‬בתי מעבר לילדים לאימוץ וכד'‪.‬‬
‫)‪ (3‬אם חלוקת הלנים או החוסים בבתי אבות ודיור מוגן היא כדוגמת יחידות דיור או חדרי מלון‪ ,‬יקבעו‬
‫הסידורים התברואיים המינימליים לפי טבלה ‪) 3.6.3.4‬א(‪.‬‬
‫)‪ (4‬סידורים תברואיים מיוחדים במעונות לילדים מוגבלים או ללוקים ‪ -‬ראה גם תקנות פיקוח‬
‫הרלוונטיות עבור מעונות אלו‪.‬‬
‫)‪ (5‬חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬
‫)‪ (6‬חובה לספק מים קרים וחמים‪ .‬טמפרטורת המים החמים לא תעלה על ‪ 45‬מעלות צלזיוס‪.‬‬
‫)‪ (7‬במוסדות להחזקת חוסים הלוקים בשכלם ‪ -‬לכל ‪ 50‬חוסים יותקן אמבט עם מקלח יד‪ .‬אם ‪ 50%‬או‬
‫יותר מהחוסים הן מתחת לגיל ‪ ,6‬יוכפל מספר האמבטיות‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫טבלה ‪ -3.6.3.10‬סידורים תברואיים מינימליים לבניני מסחר‬
‫)א( עובדי בתי המסחר‬

‫)‪(2‬‬

‫‪1‬‬

‫פרטים‬
‫)‪(4‬‬

‫גברים ונשים‬

‫)‪(5‬‬

‫גברים‬

‫)‪(5‬‬

‫נשים‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫)‪(3‬‬

‫כיורי רחצה‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪2‬‬

‫____‬

‫____‬

‫עד ‪15 -‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20-6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪20-6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20-6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪3‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪2‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪20‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪20‬‬
‫נוספים‬

‫‪2‬‬

‫לכל ‪20‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪20-9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪20-9‬‬

‫‪2‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪5‬‬

‫‪40-21‬‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪10‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫)‪(8) (7)(6‬‬

‫)ב( שרותים ציבוריים‬
‫‪1‬‬

‫פרטים‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫אסלות‬

‫משתנות‬

‫שטח מסחרי‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬
‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫קבועות‬

‫‪1‬‬
‫‪1‬‬

‫שטח מסחרי‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬
‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬
‫)‪(3‬‬

‫כיורי רחצה‬
‫קבועות‬

‫שטח מסחרי‬

‫‪1‬‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬

‫‪1‬‬

‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫מיתקן שתיה‬
‫למים צוננים‬

‫קבועות‬

‫קבועות‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫גברים‬
‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪2‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪2‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪3‬‬

‫לכל ‪1000‬‬
‫מ"ר נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 1000‬מ"ר‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪ 1000‬מ"ר‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪---‬‬

‫‪---‬‬

‫לכל ‪ 1000‬מ"ר‬
‫נוספים‬

‫מ‪ 100 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 500‬מ"ר‬

‫נשים‬

‫מ‪ 500 -‬מ"ר‬
‫עד ‪ 1000‬מ"ר‬

‫‪3‬‬

‫מ‪ 1000 -‬מ"ר‬
‫עד‪ 2000 -‬מ"ר‬

‫‪4‬‬

‫לכל ‪1000‬‬
‫מ"ר נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬
‫‪3‬‬

‫‪4‬‬
‫‪1‬‬

‫‪ 1‬לכל קבוצת‬
‫שרותים ציבוריים‬

‫הערות לכל טבלאות ‪:3.6.3.10‬‬
‫)‪ (1‬חנות מסחר‪ ,‬מרכולים כגון סופרמרקט ומינימרקט‪ ,‬חנות בגדים‪ ,‬אולם לתצוגת מכשירי חשמל‪ ,‬בית‬
‫מרקחת‪ ,‬חנות לחמרי בנין‪ ,‬תחנות דלק וכד'‪.‬‬
‫)‪ (2‬לפחות אסלה אחת וכיור רחצה אחד לכל חנות מעל ל‪ 25 -‬מ"ר‪.‬‬
‫)‪ (3‬חובה לספק מים קרים וחמים‪.‬‬
‫)‪ (4‬עד ‪ 15‬עובדים ועובדות – השרותים משותפים‪.‬‬
‫)‪ (5‬יחס חלוקה בין הגברים לנשים יקבע לפי ‪ 40%‬גברים ו‪ 60% -‬נשים‪.‬‬
‫)‪ (6‬לקהל המבקרים יותקנו שרותים ציבוריים לפי השטח המסחרי או שטח מול כמפורט בטבלה או‬
‫חלק ממנו‪ .‬השטח אינו כולל שטח בתי עסק אשר לגביהם יש שירותים ציבוריים בנפרד כגון‪ :‬בתי‬
‫קולנוע‪ ,‬בתי עינוגים‪ ,‬ומסעדות‪.‬‬
‫)‪ (7‬מיקום יחידות השרותים יתאים לדרישות הבאות‪:‬‬
‫)א( מרחק ההליכה ימדד בתחום השטח הציבורי‪.‬‬
‫)ב( אחת מיחידות השרותים תמוקם בסמוך לאזור ריכוז בתי האוכל ‪.‬‬
‫)ג( בכדי להגיע ליחידת השרותים הקרובה‪ ,‬לא יהיה צורך לעלות או לרדת יותר מחצי קומה‬
‫ובתנאי שתיתאפשר נגישות לאנשים עם מוגבלות‪.‬‬
‫)ד( חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬
‫)‪ (8‬עד ‪ 100‬מ"ר‪ ,‬הקבועות שבשירותים משותפים לעובדים ולציבור ואין הפרדה בין גברים לנשים‪.‬‬

‫)‪(2)(1‬‬

‫טבלה ‪ - 3.6.3.11‬סידורים תברואיים מינימליים למיתקני ספורט‬
‫)א( קהל הצופים‬
‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬
‫)‪(5‬‬

‫פרטים‬

‫אסלות‬

‫)‪(3‬‬

‫גברים‬

‫)‪(3‬‬

‫נשים‬

‫)‪(3‬‬

‫דו תכליתי‬

‫)‪(4‬‬

‫לכל יחידת‬
‫)‪(4‬‬
‫שרותים‬

‫‪4‬‬
‫)‪(4) (6‬‬

‫משתנות‬

‫‪5‬‬
‫)‪(7)(4‬‬

‫כיורי רחצה‬
‫)‪(8‬‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד ‪140 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪140-‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪210-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל‬
‫‪140‬נוספי‬
‫ם‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪140‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪210‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪70 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪200-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪70‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪200‬‬
‫נוספות‬

‫‪1‬‬

‫עד ‪70 -‬‬

‫‪1‬‬

‫עד‪200-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל‬
‫‪70‬נוספים‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪200‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫ברז שתיה‬
‫)‪(9‬‬
‫למים‬
‫אנשים‬

‫קבועות‬

‫עד‪200-‬‬

‫‪1‬‬

‫לכל ‪200‬‬
‫נוספים‬

‫‪1‬‬

‫)‪(10‬‬

‫עביט שפכים‬
‫מתחם‬

‫למתחם‬
‫שירותי‬
‫ם‬

‫)ב( שטחים תפעוליים‬
‫הסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים בשטחים התפעוליים של מיתקן ספורט יהיו נפרדים‬
‫ויקבעו כמו בבנין משרדים‪ .‬יחס החלוקה בין גברים לנשים יקבע לפי ‪ 50%‬גברים ו‪ 50% -‬נשים‪.‬‬

‫קבועות‬

‫‪1‬‬

‬‬ ‫)‪(26‬‬ ‫‪ 20%‬מכמות המשתנות יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .3.‬‬ ‫)‪ (3‬יחס חלוקה בין גברים לנשים יקבע כדלקמן‪:‬‬ ‫)א( ‪ 50%‬גברים‪.‬‬ ‫)ה( בסמוך לכל אזור ריכוז בתי אוכל או מזנון מהיר תותקן יחידת שרותים אחת לפחות‪.‬יקבע מספר הסידורים התברואיים המינימליים גם בהתאם לטבלה מתאימה ליעוד‬ ‫הנוסף‪.12-6‬כמומלץ בתקן ‪.‬‬ ‫בכל מתחם הכולל מספר יחידות שרותים סמוכות יותקן עביט שפכים אחד באחת מיחידות‬ ‫השרותים‪.‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.‬‬ ‫)ב( אסלות ומשתנות לגברים ימוקמו ביחידות שרותים נפרדות‪ .11‬‬ ‫)‪ (1‬אולם ספורט מקורה‪ .‬‬ ‫הערות לכל טבלאות ‪:3.6.‬בכל יחידת שרותים יותקנו כיורי‬ ‫רחצה כנדרש‪.‬‬ ‫)ג( יחידות השרותים לשימוש דו‪-‬תכליתי תיועדנה לנשים בלבד או לגברים בלבד לפי סוג השימוש‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫) ‪(7‬‬ ‫) ‪(8‬‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫)‪(10‬‬ ‫במיתקן‬ ‫)ד( חובה להתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.‬‬ ‫)ג( ‪ 35%‬לשימוש דו תכליתי )ראה הערה בסעיף ‪) 4‬ג((‪.3‬‬ ‫חובה לספק מים קרים וחמים‪.‫)ג( שרותי ספורטאים‬ ‫סידורים תברואיים לספורטאים יקבעו לפי פעילויות הספורט המתוכננות במיתקן הספורט‪.‬‬ ‫ארועים וכנסים‪ .‬ו‪ 2 -‬כיורי רחץ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬אם מיתקן הספורט מתוכנן גם ליעוד נוסף כגון‪ .‬‬ ‫)ב( ‪ 15%‬נשים‪.14-11‬כמומלץ בתקן ‪.3‬‬ ‫חמישית מכמות הברזים יחוברו למיתקן שתיה למים צוננים‪. 1205.‬‬ . 1205.‬‬ ‫)‪ (4‬יחידת שרותים תתאים לדרישות הבאות‪:‬‬ ‫)א( בכל יחידת שרותים יותקנו לפחות ‪ 2‬אסלות או ‪ 2‬משתנות‪ .‬‬ ‫)‪(26‬‬ ‫‪ 20%‬מכמות כיורי הרחצה יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .‬מגרש ספורט ואיצטדיון‪.‬להתקהלות ציבור למטרות פנאי‪ -‬אולמות למופעים‪.

‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.‬‬ ‫) ‪(3‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫) ‪(7‬‬ ‫) ‪(8‬‬ ‫) ‪(9‬‬ ‫מספר האנשים יקבע לפי מספר השוהים המקסימלי הצפוי בתחנה‪.3. תחנת רכבת‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬יותקנו אסלות תלויות‪.(26)1205.3‬‬ ‫‪ 20%‬כיורי הרחצה יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .14-11‬כמומלץ בתקן ישראלי ת"י‬ ‫‪.3.12‬סידורים תברואיים מינימליים לתחנות הסעה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(3)(2‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(4)(6‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(4)(6‬‬ ‫נשים‬ ‫‪3‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(7‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫עד‪500-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד‪500-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד‪500-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫לכל‬ ‫‪500‬נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪500‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪500‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪2‬‬ ‫עד‪150-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫עד‪150-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪150‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪150‬‬ ‫נוספות‬ ‫‪1‬‬ ‫נשים‬ ‫וגברים‬ ‫‪6‬‬ ‫ברז שתיה‬ ‫)‪(9‬‬ ‫למים‬ ‫אנשים‬ ‫עביט שפכים‬ ‫קבועות‬ ‫עד‪150-‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪500‬‬ ‫נוספים‬ ‫‪1‬‬ ‫מתחם‬ ‫קבועות‬ ‫למתחם‬ ‫שירותי‬ ‫ם‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בית נתיבות לנוסעים של נמל תעופה או ים.6.3.3.12-6‬כמומלץ בתקן ישראלי ת"י ‪.‬הסעדה וכו'‪.13‬סידורים תברואיים מינימליים בתחנות דלק‬ ‫‪1‬‬ ‫פרטים‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסלות‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫גברים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫נשים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬בנוסף לסידורים התברואיים המינימליים הנדרשים לאזורי המסחר‪ . תחנה מרכזית‬ ‫למסוף לנוסעים באוטובוסים‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬בתחנות הסעה שלהן רציפים שהגישה אליהם היא דרך מחסום כרטיסים או בטחון‪ .‬‬ ‫יחס החלוקה יקבע לפי ‪ 50%‬גברים‪ 50% .‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ .(26)1205.‬נשים‪.‬‬ ‫‪ 20%‬מכמות המשתנות יותקנו בגובה המותאם לילדים בגיל ‪ .‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ .‬‬ .‬למעט תחנות תחבורה ציבורית לאוטובוסים או רכבת קלה‪.‬יותקנו באזור‬ ‫הרציפים מתחמי שרותים נפרדים‪.‬‬ ‫חובה לתקין בכל יחידת שרותים סידורי ניקוז‪.3‬‬ ‫חמישית מכמות הברזים יחוברו למיתקן שתיה למים צוננים‪.6.‬רכבת קלה או תחתית.

‬יחושבו לפי טבלאות הבנינים‬ ‫שיעודם דומה‪.‬מרפאות רפואיות‪ .6.‬‬ ‫תעשיות עתירות ידע‪ .3 -‬ומוכפל ב‪ .‬בהתאם ליעודם‪ .‬‬ ‫יותקנו אסלות תלויות‪.‬מוסדות סיעודיים‬ ‫וכדומה‪ .‫טבלה ‪ .‬‬ ‫באתר בריכות שחיה יוקמו מבני שרות לשימוש הציבור ובכלל זה לאדם עם מוגבלות‬ ‫סידורים תברואיים נפרדים‪ .‬גם לפי תקנות או הוראות של משרד‬ ‫הבריאות ומשרד העבודה והרווחה‪.‬מוסדות בריאות‪ .‬דינן כדין משרדים‪.‬למעט‬ ‫מקלחות בכניסה לבריכה‪.‬‬ ‫הסידורים התברואיים המינימליים בסוגי בנינים שלא נזכרו בטבלאות או‬ ‫בסעיפים שלעיל יקבעו לפי כל דין ובהעדרו‪ .‬התשכ"ח‪ (30)1968 -‬ואשר לא פורטו בטבלה זו ‪ -‬בהתאם לחוק‬ ‫רישוי עסקים‪ .‬‬ ‫סדורים תברואיים אלה הם עבור אתר בריכת שחיה בלבד ללא מתקנים נוספים‪.3.‬כי מספר הגברים שווה למספר‬ ‫הנשים‪.4 -‬בחישוב הקיבולת יש להתייחס לכך‪ .‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫) ‪(1‬‬ ‫) ‪(2‬‬ ‫) ‪(3‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫) ‪(6‬‬ ‫לצורך קביעת מספר הקבועות‪ .3.‬‬ ‫חישוב הסידורים התברואיים והמינמליים לחניוני דרך ואתרי תיור ‪ -‬יעשה‬ ‫בהתאם לדרישות הרשויות המתאימות ובאישורן‪.4‬‬ ‫)א(‬ ‫)ב (‬ ‫)ג(‬ ‫)ד(‬ ‫) ה(‬ ‫)ו(‬ ‫)ז(‬ ‫סידורים תברואיים מינמליים לעסקים הטעונים רשוי בהתאם לחוק רישוי‬ ‫עסקים‪ .‬יש לחשב את קיבולת המבקרים לפי חלוקת שטח פני המים באתר‬ ‫בריכת השחיה ב‪ .‬‬ ‫____________________________‬ ‫)‪ (30‬ס"ח התשכ"ח‪ .‬‬ ‫בבריכות שחיה מקורות )המשמשות גם בחורף( יש חובה לספק מים חמים בכיורים ובמקלחות‪ .‬גם לפי הנחיות משרד הבריאות‪.‬התקנות והצו שמתוכו‪.‬עמ' ‪.204‬‬ .‬‬ ‫בבתי‪-‬כלא למינהם ‪ -‬לפי הנחיות שב"ס ובאישורו‪.14‬סידורים תברואיים מינימליים לבריכות שחיה‬ ‫)‪(5)(2‬‬ ‫)א( אתר בריכת שחיה‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫פרטים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫גברים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫נשים‬ ‫‪3‬‬ ‫אסלות‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫כיורי רחצה‬ ‫משתנות‬ ‫‪6‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫מקלחות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪50‬‬ ‫‪1‬‬ ‫לכל ‪60‬‬ ‫‪1‬‬ ‫מתקן שתיה‬ ‫למים צוננים‬ ‫אנשים‬ ‫קבועות‬ ‫לכל ‪100‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)ב( בכניסה לבריכה‬ ‫אמצעי לשטיפה חובה בכל כניסה לבריכת שחיה‪ .‬‬ ‫בתי‪ -‬אבות למינהם‪ .‬‬ ‫בתי‪-‬חולים‪ .‬בהתאם לתקנות התכנון והבניה‪.‬‬ ‫המספר‬ ‫המינימלי של‬ ‫קבועות במיני‬ ‫בנינים שאינם‬ ‫מפורטים‬ ‫בטבלאות‬ ‫‪3.6.‬יחס ‪ 50%‬גברים ‪ 50%‬נשים‪.

3.7.4‬‬ .1‬באים להבהיר את המפורט בסעיפי פרק זה‪.7.1‬‬ ‫השרטוטים‬ ‫‪3.1‬‬ ‫‪3.3.1‬רשימת שרטוטים‬ ‫שם השרטוט‬ ‫מס' השרטוט‬ ‫מידות מינימליות למרחבי שימוש לקבועות‬ ‫‪3.2‬‬ ‫השרטוטים המפורטים בטבלה ‪ 3.7.7.‬‬ ‫מעמדם הינו כמפורט בסעיף ‪.3‬א(‬ ‫מרחקים מינימלים בין קבועות‬ ‫להלן שרטוטי פרק ‪ 3‬על פי סדר פרוטם בטבלה ‪:3.1‬‬ ‫טבלה ‪ – 3.7‬‬ ‫שרטוטים‬ ‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪3.3‬‬ ‫מידות מינימליות למרחבי שימוש לקבועות‬ ‫‪) 3.‫‪3.3.7.3.1.

.

.

.

‬‬ ‫)‪ (5‬לא יותר מ‪ 4 -‬כיורי מטבח‪.2‬‬ ‫טבלה ‪ .2‬יבוא ‪-‬‬ ‫‪4.5‬י"ק לאסלה‪.2‬‬ ‫‪10.‬‬ ‫י"ק‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪1.‬‬ ‫)‪ (7‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .‬‬ ‫)‪ (6‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.2‬עומס מירבי לקולטן ללא צנ"ג‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.1‬‬ ‫)‪ (4‬מקסימום שתי קבועות של ‪ 1‬י"ק כל אחת‪.14.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪5.5‬‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫י"ק‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבועה‬ ‫בודדת‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪2‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1.2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.‫‪ .5‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2.4.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪6.5‬‬ ‫קוטר קוטר‬ ‫קולטן פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.1‬‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.2 .15.4.5‬‬ ‫‪2.4.15.14.12.5‬‬ ‫‪4.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.0‬‬ ‫‪1.4‬בפרק ‪ 4‬להל"ת – מערכת נקזים ואוורים בבנין ‪-‬‬ ‫תיקון‬ ‫פרק ‪4‬‬ ‫)‪ (1‬במקום סעיף ‪ 4.4.15.7‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪112‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪408‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪102‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪208‬‬ ‫‪52‬‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫‪160‬‬ ‫) ‪(4‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪(3‬‬ ‫י"ק‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.2‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן ללא‬ ‫צנ"ג‬ ‫"‬ ‫ראה שרטוט מס' ‪4.15.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.5‬‬ ‫)‪( 7‬‬ .5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1.4.3‬‬ ‫‪1.

5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪7.15.4.‬‬ .3‬‬ ‫ראה שרטוטים מס' ‪) .5‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪14.1‬‬ ‫‪160‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.‬‬ ‫)‪ (7‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .4.3‬‬ ‫טבלה ‪ .‫)‪ (2‬במקום סעיף ‪ 4.7‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪159 795‬‬ ‫‪198‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪102 406‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪50 199‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מ"מ‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.1‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪8.3‬א(‪4.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫קוטר הצנ"ג‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבוע‬ ‫ראשי מגשר‬ ‫ה‬ ‫בודדת‬ ‫י"ק‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪67‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.15.‬‬ ‫)‪ (6‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.4.1‬‬ ‫)‪ (4‬ערכי הספיקה גבוהים ב ‪ 40% -‬מערכי טבלה ‪.3‬יבוא ‪-‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן עם‬ ‫צנ"ג‬ ‫בחיבור‬ ‫איוור ישיר‬ ‫או עקיף‬ ‫ללא איוור‬ ‫כולל‬ ‫"‬ ‫קוטר‬ ‫קולטן‬ ‫קוטר‬ ‫פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫מ"מ‬ ‫‪4.15.1‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪25 125‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫)‪ (5‬לא יותר מ‪ 4 -‬כיורי מטבח‪.6‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪44 219‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪28 112‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.12.4‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪61 303‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪39 154‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.3‬עומס מירבי לקולטן עם צנ"ג בחיבור איוור ישיר או עקיף‬ ‫ללא איוור כולל‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.4.14.4.2 .7‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪5.15.4.14.5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2.4.5‬י"ק לאסלה‪.15.15.5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3.

2‬‬ ‫)‪ (5‬לא יותר מ‪ 4 -‬כיורי מטבח‪.‬‬ ‫)‪ (6‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.‬‬ .5‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪17.8‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪115‬‬ ‫‪65 324‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪41 165‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.15.4‬א(‪4.15.5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪3.5‬י"ק לאסלה‪.5‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מ"מ‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫‪75‬‬ ‫) ‪(5‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.6‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪9.4.4.5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10.4‬‬ ‫ראה שרטוטים מס' ‪) .15.5‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪237 118‬‬ ‫‪296‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪151 604‬‬ ‫‪188‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪74 296‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪2.‫)‪ (3‬במקום סעיף ‪ 4.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.12.4.0‬‬ ‫‪122‬‬ ‫‪88 441‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪56 225‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪28 110‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2.14.4.2 .5‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.4‬‬ ‫טבלה ‪ .4‬יבוא ‪-‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן עם‬ ‫צנ"ג‬ ‫בחיבור‬ ‫איוור עקיף‬ ‫או מעגלי‬ ‫עם איוור‬ ‫כולל‬ ‫"‬ ‫קוטר‬ ‫קולטן‬ ‫קוטר‬ ‫פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫מ"מ‬ ‫‪4.1‬‬ ‫)‪ (4‬ערכי הספיקה גבוהים ב ‪ 70% -‬מערכי טבלה ‪.4‬עומס מירבי לקולטן עם צנ"ג בחיבור איוור עקיף או מעגלי‬ ‫עם איוור כולל‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.15.7‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪37 185‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2.4.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫קוטר הצנ"ג‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבוע‬ ‫ראשי מגשר‬ ‫ה‬ ‫בודדת‬ ‫י"ק‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫)‪(4‬‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪67‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪1.14.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.4.7‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫)‪( 6‬‬ ‫)‪( 7‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.4.‬‬ ‫)‪ (7‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .5‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪6.15.15.

6‬‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ .2 .4.15.5‬‬ ‫קוטר קוטר‬ ‫קולטן פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מ"מ‬ ‫מ"מ‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫‪231‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪57‬‬ ‫)‪( 4‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫לקומה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪118‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪37‬‬ ‫)‪( 4‬‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 1.5‬‬ ‫ראה שרטוט מס' ‪4.‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫של‬ ‫קבועה‬ ‫בודדת‬ ‫י"ק‬ ‫ליטר‪/‬‬ ‫שניה‬ ‫‪2.7‬‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.15.4.15.5‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫עומס‬ ‫מירבי‬ ‫לקולטן ללא‬ ‫צנ"ג וכל‬ ‫סעיפי‬ ‫הקבועות‬ ‫מחוברים‬ ‫אליו‬ ‫באמצעות‬ ‫אבזר נגד‬ ‫גישות‬ ‫‪4.3‬‬ ‫)‪ (2‬ללא הגבלת גובה‪.‫)‪ (4‬במקום סעיף ‪ 4.5‬עומס מירבי לקולטן ללא צנ"ג עם אבזר נגד גישות‬ ‫מקדם הפיזור‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪K = 0.15.4.‬‬ ‫)‪ (5‬אסלות הדחה של ‪ 6‬ליטר – לפי ‪ 2‬י"ק לאסלה‪" .4.4.14.5‬‬ ‫טבלה ‪ .14.1‬‬ ‫)‪ (4‬אסלות עם הדחה של ‪ 9‬ליטר – לפי ‪ 2.12.‬‬ ‫)‪ (3‬כל סעיף קבועה כפוף לטבלאות ‪.5‬י"ק לאסלה‪.0‬‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מירבי‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לקומה‬ ‫עומס מירבי לקולטן‬ ‫י"ק‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫מספר‬ ‫אסלות‬ ‫‪258‬‬ ‫‪14--‬‬ ‫‪17‬‬ ‫)‪( 4‬‬ ‫)‪( 5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬לפי טבלה ‪.5‬‬ ‫‪7.

1.6‬‬ ‫‪5.1.3.7‬‬ ‫טבלה ‪ .1‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫חובת חיבור‬ ‫לביוב‬ ‫ציבורי‬ ‫‪5.1.‬באישור רשות הבריאות ובהסכמת הועדה‬ ‫המקומית‪ .3.‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫מקביל לקיר בנין קיים‬ ‫‪150‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫או יותר‪ .2‬‬ ‫על אף האמור לעיל‪ .‬ומטעמים‬ ‫מיוחדים שירשמו‪ .5.1.3.7‬מרחק מינימלי של ביב מיסודות וצינורות אחרים‬ ‫הגוף התת‪-‬קרקעי‬ ‫מרחק מינימלי‬ ‫מביב או משרוול‬ ‫הביב ‪ -‬בס"מ‬ ‫אופקי‬ ‫צינור מים‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫הערות‬ ‫אנכי‬ ‫‪30‬‬ ‫הביב תמיד תחתון‬ ‫צינור גז ללא שרוול‬ ‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫עפ"י ת"י ‪462‬‬ ‫צינור גז בשרוול‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫עפ"י ת"י ‪462‬‬ ‫כבל חשמל ראשי ‪ -‬הזנה לבנין‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כבל חשמל של הבנין‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫כבל תקשורת וטלויזיה‬ ‫‪30‬‬ ‫‪50‬‬ ‫מקביל לקצה יסוד‬ ‫‪100‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫‪--‬‬ ‫או יותר‪ .1.‬לאשר את החיבור של ביב הבנין אל מערכת סילוק שפכים‬ ‫פרטית בהתאם לדרישות פרק ‪.‬להתיר התקנת מתקן טיהור לשפכים לשימוש חוזר‬ ‫בקולחים‪.‬באישור רשות הבריאות‪ .‫תיקון‬ ‫פרק ‪5‬‬ ‫‪ .1‬‬ ‫כל בנין שמותקנות בו קבועות שרברבות יחובר לביוב ציבורי ולא יותקן‬ ‫בו או בתחומי הנכס מיתקן טיהור לשפכים‪ .‬אם הנסיבות אינן מאפשרות‬ ‫חיבור זה‪ .1‬‬ ‫‪5.7‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫מרחק‬ ‫מינימלי של‬ ‫ביב‬ ‫מיסודות‬ ‫וצינורות אחרים‬ ‫‪5.‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫ניצב ליסוד או קורת יסוד דרך‬ ‫היסוד ללא שרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫אסור‬ ‫ניצב ליסוד או קורת יסוד דרך‬ ‫)‪(2‬‬ ‫היסוד בשרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪---‬‬ ‫באישור יועץ ביסוס‬ .1.‬‬ ‫)‪ (2‬במקום סעיף ‪ 5.5‬בפרק ‪ 5‬להל"ת – ביב הבנין ‪-‬‬ ‫)‪ (1‬במקום סעיף ‪ 5.‬רשאי המהנדס‪ .‬רשאי המהנדס‪ .‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫ניצב ליסוד ‪ -‬מתחתיו ללא שרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪60‬‬ ‫או יותר‪ .‬לפי יועץ ביסוס‬ ‫ניצב ליסוד או קורת יסוד ‪-‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫מתחתיו בשרוול‬ ‫‪---‬‬ ‫‪5‬‬ ‫או יותר‪ .

8‬‬ ‫‪45.0‬‬ ‫‪50.5.0‬‬ ‫‪68.9‬‬ ‫‪137.0‬‬ ‫‪66.8‬‬ ‫‪55.4‬‬ ‫‪5.7‬‬ ‫אסור אסור אסור אסור‬ ‫‪1.9‬‬ ‫‪30.9‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫‪93.7‬‬ ‫‪23.9‬‬ ‫‪2.6‬‬ ‫‪35.4‬‬ ‫‪30.8‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסור אסור‬ ‫‪7.8‬‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪41.‬מכנית ותרמית בהתאם לדרישות‬ ‫תקנות החשמל )התקנת כבלים במת שאינו עולה על מתח נמוך(‪ .4‬‬ ‫‪43.0‬‬ ‫‪91.7‬‬ ‫‪27.‬עמ' ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬אם שמירת מרחק זה בלתי אפשרית‪ .8‬‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪4.‬השרוול יהיה עמיד בעומס היסוד או קורת היסוד‪.2‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫‪15.7‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪64.4‬‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪36.4‬‬ ‫‪1.3‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪83.5‬‬ .9‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪26.1‬‬ ‫‪32.3‬‬ ‫‪13.‬ינקטו אמצעיים להגנה מפני נזילות‬ ‫ושקיעות שיאושרו ע"י יועץ הביסוס‪" .1‬‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪11.‬‬ ‫ב‪ .3‬‬ ‫‪153.6‬‬ ‫‪22.2‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫ספיקה‬ ‫מירבית‬ ‫בנקז בנין‬ ‫וביב‬ ‫‪5.1‬‬ ‫‪8.‬קוטר השרוול יהיה גדול בשלושה קטרים נומינליים לפחות מקוטר הביב‬ ‫העובר דרכו ולא פחות מ ‪ 200 -‬מ"מ‪.2‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫‪39.3‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪34.‬התש"ס –‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪71.7‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסור‬ ‫‪12.5‬‬ ‫‪118.9‬‬ ‫‪6.(31)2000‬‬ ‫)‪ (2‬א‪ .9‬‬ ‫‪7.5‬‬ ‫‪84.5.2‬‬ ‫‪49.6‬‬ ‫‪5.‬‬ ‫)‪ (3‬במקום סעיף ‪ 5.0‬‬ ‫‪82.790‬‬ ‫‪57.6‬‬ ‫‪8.7‬‬ ‫‪16.7‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫אסור‬ ‫‪37.9‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪5.8‬‬ ‫‪61.6‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫אסור‬ ‫‪20.‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬או פחות אם הכבל יוגן מבחינה חשמלית‪ .1‬‬ ‫‪108.‬‬ ‫ד‪ .4‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪58.‬השרוול יאטם בקצוות בחומר איטום אטים מים‪ .7‬‬ ‫‪51.7‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫‪------------------‬‬‫)‪ (31‬ק"ת התש"ס‪ .1‬‬ ‫‪59.5.6‬‬ ‫‪1.0‬‬ ‫‪0.2‬‬ ‫‪12.8‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫אסור אסור‬ ‫‪11.‬‬ ‫ג‪ .5‬‬ ‫‪8.5‬‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫‪5.‬גמיש שלא יגרום‬ ‫לשיתוך )קורוזיה( לביב ולשרוול‪.1‬‬ ‫‪97.9‬‬ ‫‪14.3‬‬ ‫‪24.5.2‬‬ ‫טבלה ‪ .8‬‬ ‫‪18.2‬‬ ‫‪4.5‬‬ ‫‪3.8‬‬ ‫‪19.0‬‬ ‫אסור אסור אסור אסור‬ ‫‪3.‬השרוול יבלוט ‪ 10‬ס"מ לפחות מכל צד של היסוד או קורת היסוד‪.0‬‬ ‫‪72.5‬‬ ‫‪36.7‬‬ ‫‪41.3‬‬ ‫)‪(3‬‬ ‫אסור‬ ‫‪22.6‬‬ ‫‪16.9‬‬ ‫‪51.5‬‬ ‫‪23.2‬ספיקה מירבית בנקז בנין וביב הבנין‬ ‫קוטר קוטר‬ ‫הנקז פנימי‬ ‫מינימלי‬ ‫הערה‬ ‫מס'‬ ‫הספיקה המירבית בליטר לשניה שאפשר לחבר לכל קטע אופקי‬ ‫)‪(1‬‬ ‫של נקז הבנין או ביב הבנין‬ ‫השיפוע באחוזים‬ ‫)מ"מ(‬ ‫)מ"מ(‬ ‫‪90‬‬ ‫‪78‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪98‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪115‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסור אסור אסור‬ ‫‪122‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫אסור אסור אסור‬ ‫‪125‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪146‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪187‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪234‬‬ ‫‪315‬‬ ‫‪282‬‬ ‫‪2.2‬‬ ‫הספיקה המירבית שמותר לחבר לצינור נקז בנין או ביב בקוטר מסויים תהיה‬ ‫כמפורט בטבלה ‪:5.5.

4.‬מזנונים‪ .‬‬ ‫המלכוד יתוכנן באופן שלא יווצר כיס אויר אם יכוסה במכסה אטום‪ .‬שסכנת‬ ‫סתימת ביבם קיימת לפי דעתו של המהנדס‪.‬מלכוד עבור‬ ‫נוזלים דליקים‪ .7‬‬ ‫מלכוד שומן יהיה במבנהו ובגודלו בהתאם לתקן‪.‬המלכוד יוחזק בתנאי שימוש יעילים ע"י ניקויו מדי פעם בפעם‪.‬ואח"כ להפרידה במלכוד‪ .‬חול‬ ‫וחומרים אחרים המזיקים למערכת ביבי הבנין‪ .‬למכון הטיפול‬ ‫בשפכים או לתהליכי טיפול בשפכים‪.7‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫‪5.4.‬‬ ‫כל מלכוד יותקן במקום שהגישה אליו קלה‪ .‬‬ ‫)‪ (2‬לביב הבנין או נקזי הבנין‪ .‬מטבחי מלון‪.‬‬ ‫שום נוזלי פסולת חוץ לאלה הדורשים טיפול והפרדה לא יוזרמו לתוך המלכוד‬ ‫המתאים‪.5‬‬ ‫מלכודי‬ ‫שומן‬ ‫‪5.‬‬ ‫קנטינות‪ .‬‬ ‫תערובת של מוצקים קלים וכבדים או של נוזלים ומוצקים בעלי משקל סגולי שונה‬ ‫אפשר להעביר דרך תהליך של טיפול‪ .‬או לקבועות מטבח דומות במפעלים כדלקמן‪ :‬מסעדות‪ .4‬‬ ‫הפרדה‬ ‫‪5.7.5 -‬‬ ‫)‪ (4‬לביב הבנין או לנקזי הבנין שההסתעפויות אליהם מחוברות לפי סעיף ‪.‬‬ .4.‬דרגת מילוי מירבית ‪.‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬חישוב הספיקה יבוצע לפי סעיף ‪ 4.7‬‬ ‫מלכודים ומפרידים‬ ‫מתי הוא‬ ‫דרוש‬ ‫‪5.‬מועדונים‪ .‬דלוחים דליקים‪ .5.7.‬לפי אישורו של‬ ‫המהנדס בהתאם לסעיף ‪.1‬‬ ‫אישור‬ ‫‪5.2‬‬ ‫מלכודי שומן יותקנו בקו הדלוחים המחובר למשטפי מטבח‪ .2‬‬ ‫אוור מסייע‬ ‫‪5.3‬ולפי העומס ביחידות קבועה על פי‬ ‫מקדם הפיזור של הבנין‪.7.7.3‬‬ ‫גישה נוחה‬ ‫וניקוי‬ ‫‪5.‬חול וכו'( יותקנו במקום בו שלדעת המהנדס הם‬ ‫דרושים לטיפול מתאים בפסולת נוזלית המכילה שומן‪ .7.7.‬ובצורה המאפשרת אמצעי טיפול‬ ‫מתאימים‪ .0.12.5.‬‬ ‫טיפוס‬ ‫תקני‬ ‫‪5.2‬דרגת מילוי‬ ‫מירבית ‪.0.‬לביב הציבורי‪ .6‬‬ ‫מלכודים )כולל מלכודי שומן‪ .7 -‬‬ ‫)‪ (4‬במקום סעיף ‪ 5.7.5.5.5 -‬‬ ‫)‪ (3‬לנקזי הבנין שההסתעפויות אליהם מחוברות לפי סעיף ‪ .8‬‬ ‫מלכודי דלק נוזל או נפט יותקנו עבור מפעלי שרות למכוניות וחניונים באופן‬ ‫שיתאימו לדרישות המהנדס‪.‬‬ ‫גודלו‪ .‬‬ ‫מלכודי דלק‬ ‫נוזלי‬ ‫‪5.7.3‬‬ ‫דרגת מילוי מירבית ‪.5.‬מפעלי מזון ובמוסדות אחרים‪ .0.‬בתי קפה‪ .‬מרעילים או מזיקים יאוורר כראוי‪.‬למחסומי רצפה של‬ ‫מטבחים‪ .7.‬טיפוסו ומקומו של כל מלכוד או מפרד יאושר ע"י המהנדס בהתאם לתקנים‪.

‬‬ ‫עם חיבורו של הביב הפרטי לביב הציבורי או לביב המאסף‪ .1.3.‬עמ' ‪.‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪6‬‬ ‫" פרק ‪ – 6‬מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫‪6.(32)1205.1‬‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫תנאי התקנת‬ ‫מערכת לסילוק‬ ‫שפכים פרטית‬ ‫‪6.3‬או מתקן טיהור שפכים אחר‪.3.1‬א' ו‪ -‬ג' היא חובה בכל‬ ‫מערכת לסילוק שפכים פרטית‪.9‬מיקום המערכת יקבע כך שיתאפשר בעתיד‪ .1.1537‬‬ ‫התקנת הרכיבים המפורטים בסעיף ‪ 6.3‬‬ ‫ביטול מערכת‬ ‫לסילוק שפכים‬ ‫פרטית‬ ‫‪6.1‬‬ ‫מערכת לסילוק שפכים תהיה מורכבת מהרכיבים הבאים‪:‬‬ ‫)א( בור רקב כמפורט בסעיף ‪ 6.4‬‬ ‫‪6.2.‬ככל הניתן‪ .1.9‬‬ ‫"התקנת מיתקני תברואה ובדיקתם"‪ :‬מערכת סילוק שפכים פרטית )להלן – ת"י‬ ‫‪ .2‬‬ ‫‪6.‬יש לסתום את‬ ‫ההסתעפות למערכת לסילוק שפכים פרטית‪ .1‬‬ ‫‪------------------‬‬‫)‪ (32‬י"פ התשס"ג‪ .‬לבטל ולמלא בקרקע טבעית את‬ ‫בורות הרקב‪ .3.2.‬‬ ‫רכיבי מערכת‬ ‫סילוק שפכים‬ ‫פרטית‬ ‫‪6.‬‬ ‫)ב( תא פילוג‪.1.‬יסודות‬ ‫ומקורות מי שתיה יקבע לפי טבלה ‪:6.1.‬‬ ‫התקנת תא פילוג היא חובה בכל מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫הכוללת יותר מבור חלחול אחד‪.1.3.‬‬ ‫מרחק מינימלי של רכיב מערכת לסילוק שפכים פרטית מרכיבים אחרים‪ .2‬‬ ‫איתור מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫‪6.1‬‬ ‫מערכת לסילוק שפכים פרטית תותקן באישור המהנדס ורשות הבריאות‬ ‫ובהסכמת הועדה המקומית‪ .1‬‬ .3.‬בורות החלחול או כל מערכת לסילוק שפכים פרטית אחרת‪.‬במקום בו הנסיבות אינן מאפשרות חיבור לביוב‬ ‫ציבורי‪.6‬במקום פרק ‪ 6‬להל"ת – מערכת סילוק שפכים פרטית‪ .3‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫התקנה על פי‬ ‫דרישות ההל"ת‬ ‫והתקן‬ ‫‪6.1.‬‬ ‫‪6.4‬‬ ‫איתור רכיבי‬ ‫מערכת סילוק‬ ‫שפכים פרטית‬ ‫‪6.(1205.‬‬ ‫חלחול הקולחים שלא באמצעות בור חלחול אסורה‪.‫החלפת‬ ‫‪ .‬להתחבר לביוב‬ ‫העירוני‪.‬‬ ‫)ג( בור חלחול‪.1.1.‬‬ ‫שהתקנתו תאושר על‪-‬ידי רשות הבריאות‪.2‬‬ ‫המערכת תותקן בהתאם לדרישות פרק זה והתקן הישראלי ת"י ‪.

1.1‬איתור רכיבי מערכת לסילוק שפכים פרטית‬ ‫רכיבי מערכת לסילוק‬ ‫שפכים‬ ‫מ‪) :‬מטרים(‬ ‫המרחק המינימלי במטרים של‪:‬‬ ‫בור‬ ‫רקב‬ ‫תא‬ ‫פילוג‬ ‫)‪(1‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫מקור מי שתיה‬ ‫קצה יסוד או קורת יסוד‬ ‫)‪(2) (1‬‬ ‫בור‬ ‫חלחול‬ ‫‪(3‬‬ ‫תא‬ ‫ספיגה‬ ‫)‪(3‬‬ ‫לפי תקנות בריאות העם )תנאים תברואיים‬ ‫לקידוח מי שתיה(‪ .‫טבלה ‪ .6.7‬לביב מקביל‬ ‫קיר בנין קיים‬ ‫)‪(3‬‬ ‫בור חלחול‬ ‫)‪(3‬‬ ‫_____‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫גבול המגרש‬ ‫_____‬ ‫)‪(6‬‬ ‫_____‬ ‫תא ספיגה‬ ‫______‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫)‪(5‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬המרחק נמדד מהקצה הקרוב ביותר של הדופן החיצונית‪.6.‬‬ ‫)‪ (2‬לרבות מתקן טיהור שפכים שאינו בור רקב כמפורט בסעיף ‪.‬אגם או מעיין יש לקבל אישור מיוחד מרשות הבריאות‪.‬‬ ‫)‪ (4‬למרחקים מנחל‪ .1‬‬ ‫טבלה ‪ – 6.2.3‬‬ ‫)‪ (3‬המרחק נמדד מדופן הקרקע החפורה הקרובה ביותר‪.‬‬ ‫‪6.3.1‬נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין מגורים ובנין שיש בו‬ ‫לינה‬ .‬התשנ"ה – ‪1995‬‬ ‫כמפורט בטבלה ‪ 5.3.3‬‬ ‫בורות רקב‬ ‫נפח הנוזלים‬ ‫בבורות רקב‬ ‫לבנין מגורים‬ ‫ולבנין שיש בו‬ ‫לינה‬ ‫‪6.3.3.1‬‬ ‫נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין מגורים ובנין שיש בו לינה יהא‬ ‫בהתאם לטבלה ‪:6.‬‬ ‫)‪ (5‬כפוף להנחיות יועץ ביסוס‪.

2‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 6.‬לא יפחת נפח בור הרקב מ‪ 2000 -‬ליטר‪.5‬‬ ‫עד ‪14‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫עד ‪10‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫מעל ‪60‬‬ ‫‪) 0.5‬‬ ‫עד ‪32‬‬ ‫‪5.3.3.5‬‬ ‫עד ‪22‬‬ ‫‪4.2‬נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין שאין בו לינה‬ ‫סוג הבנין‬ ‫נפח הנוזלים המינימלי לכל אדם‬ ‫המשתמש במיתקן‪ .5‬‬ ‫עד ‪60‬‬ ‫‪6.2‬‬ ‫בורות רקב‬ ‫רבי‪-‬תאים‬ ‫‪6.0‬‬ ‫עד ‪18‬‬ ‫‪3.3‬‬ ‫המספר המקסימלי של האנשים‬ ‫המשתמשים במיתקן‬ ‫הנפח המינימלי של הנוזל במיכל‬ ‫מספר‬ ‫מ"ק‬ ‫עד ‪6‬‬ ‫‪2.3.‫נפח הנוזלים‬ ‫בבורות רקב‬ ‫לבנין שאין בו‬ ‫לינה‬ ‫‪6.‬‬ ‫מותר לפצל את נפח הנוזלים בבור רקב לשני תאים‪ .0‬‬ ‫עד ‪42‬‬ ‫‪5.‬נפח תא הכניסה לא יפחת‬ ‫משני שליש מנפחו הכללי של המיכל‪.‬בליטרים‬ ‫מוסד לילדים עד גיל שנתיים ללא לינה‬ ‫ומוסד לילדים מגיל שנתיים עד ‪ 6‬ללא‬ ‫לינה‬ ‫‪50‬‬ ‫מיתקן חינוך לילדים מעל גיל ‪ 6‬ללא‬ ‫לינה‬ ‫‪15‬‬ ‫בניין משרדים‬ ‫‪25‬‬ ‫בנין המשמש להתקהלות ציבור‬ ‫למטרות פנאי‬ ‫‪7-10‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬על אף האמור בטבלה‪ .0‬‬ ‫עד ‪26‬‬ ‫‪4.‬‬ .3.1‬תוספת לכל נפש(‬ ‫נפח הנוזלים המינימלי בבורות רקב לבנין שאין בו לינה יחושב בהתאם לטבלה‬ ‫‪:6.

6‬‬ ‫תא ספיגה‬ ‫מתי תא ספיגה‬ ‫מותר‬ ‫‪6.9‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫התאמה לתקן‬ ‫‪6.4.5.2‬לא‬ ‫יעלו על ‪ 1.9‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫איסור התקנה‬ ‫במפלס הקרוב‬ ‫למי תהום‬ ‫‪6.5.‬לפי טבלה ‪ .5.‬‬ ‫)‪ (2‬מי עיבוי ממערכת מיזוג אויר‪.‬‬ ‫מבנה בור‬ ‫חלחול‬ ‫‪6.5‬‬ ‫אסור לבצע בור חלחול שההפרש בין מפלס קרקעיתו והמפלס המירבי של מי‬ ‫תהום קטן מ‪ 2 -‬מטר‪.4.2‬‬ ‫שטח הספיגה האפקטיבי המינימלי הנדרש בבור חלחול יקבע על‪-‬ידי יועץ‬ ‫הקרקע‪.‬‬ ‫חישוב שטח‬ ‫ספיגה של בור‬ ‫ספיגה‬ ‫‪6.9‬‬ ‫מבנה‬ ‫‪6.‬סוליה נוקשה של סלע ושכבות קרקע אטימות אחרות‬ ‫אינן מתאימות לבנין בור חלחול‪.‬‬ ‫שטח ספיגה‬ ‫דרוש‬ ‫‪6.1‬‬ ‫כדי להבטיח חלוקה שווה של השפכים לכל קווי מערכת הסילוק‪ .6‬‬ ‫מבנה בור חלחול יתאים לנדרש בת"י ‪.‬‬ ‫מבנה‬ ‫‪6.6.3‬‬ ‫מבנה תא הפילוג והתקנתו יתאימו למפורט בת"י ‪.12.1‬‬ ‫ספיגת הקולחים לקרקע תבוצע באמצעות בורות חלחול‪.2‬‬ ‫שטח הספיגה המינימלי של תא ספיגה יקבע כאמור בסעיפים ‪ 6.5.(32)1205.6.(32)1205.3‬‬ ‫בחישוב שטח הספיגה האפקטיבי של בור חלחול יובא בחשבון שטח המגע עם‬ ‫הקרקע מתחת למפלס צינור הכניסה לבור ללא שטח הקרקעית‪.4‬‬ ‫תא פילוג‬ ‫מתי הוא דרוש‬ ‫‪6.2‬ו‪ 6.‬‬ ‫מבנה הקרקע‬ ‫‪6.1‬‬ ‫תא ספיגה ישמש לספיגת דלוחים מקבועה מאחד מהמקורות הבאים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬מקבועות שסך הכל ערכי יחידות הקבועה שלהם‪ .‫בורות רקב יתאימו לדרישות ת"י ‪.4‬‬ ‫חרסית כבדה והדוקה‪ .5‬י‪.6.5‬‬ ‫בור חלחול‬ ‫אפשרויות‬ ‫ספיגה‬ ‫‪6.7‬‬ ‫שרטוטים‬ .9‬‬ ‫‪6.5.‬‬ ‫מגופים‬ ‫‪6.(32)1205.(32)1205.5.2‬‬ ‫בצינורות המוצא של תא הפילוג יותקנו סגרים‪.3.3 -‬לבור‬ ‫חלחול‪.5.3‬‬ ‫תא הספיגה יתאים לדרישות ת"י ‪.4.‬ק‪.‬יותקן במוצאו‬ ‫של בור הרקב תא פילוג‪.4‬‬ ‫‪6.‬‬ ‫שטח ספיגה‬ ‫דרוש‬ ‫‪6.5.4.

‬מעמדו הינו‬ ‫כמפורט בסעיף ‪:1.1‬‬ ‫השרטוט המובא להלן בא להבהיר את המפורט בסעיפי פרק זה‪ .‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪6.7.1‬‬ .3.

2.1.‬ינוקזו על‪-‬ידי מערכת נפרדת כמפורט ביתר הוראות פרק זה כדי להגן‪ .1‬‬ ‫‪7.‬מרפסות ומכל שטח הנכס יטופלו כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪7.2.‬יבוצע הניקוז באחת משתי השיטות הבאות או בשילובן‪ .1.‬בין‬ ‫השאר‪ .‬‬ ‫‪7.4‬‬ ‫חובת חלחול‬ ‫‪7.4.1.3‬‬ ‫מי גשם לא ינוקזו לתוך הביב‪ .1.‬יבוא‪:‬‬ ‫פרק ‪7‬‬ ‫" פרק ‪ – 7‬נקזי גשמים‬ ‫‪7.4‬‬ ‫מי גשם מגגות מרצפות‪ .4.‬‬ ‫‪7.1‬‬ ‫לקלוט מי גשם‪ .1.1‬ו‪ .1‬‬ ‫הוראות כלליות‬ ‫חובת הניקוז‬ ‫‪7.7.‬כאמור בס"ק ‪.‬‬ ‫באישור המהנדס‪ .2.2‬‬ ‫הם יוחדרו לקרקע בתחום הנכס ובלבד שמדובר בקרקע מחלחלת‪.‫החלפת‬ ‫‪ .4‬‬ ‫החדרת מים לקרקע באזורי תעשיה תהיה באישור רשות הבריאות‪.1‬זרימה עילית‪.1.1.2‬מערכת תיעול שתחובר לתיעול הציבורי או לתא שפיכה שיותקן ליד‬ ‫אבן השפה של המדרכה שברחוב הסמוך‪.1.4.‬לרבות חצרות פנימיות )להלן ‪ -‬חצרות(‬ ‫וגגות‪ .‬לפי‬ ‫הענין‪:‬‬ ‫‪ 7.4.2 -‬יסולקו המים למערכת ניקוז או‬ ‫תיעול באופן שלא יגרם כל נזק או מפגע לבניין או לסביבה‪.2‬‬ ‫ניקוז מי גשם ייעשה באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבנין הסמוך או לסביבה‪.7.‬כי אין דרך להחדיר את מי הגשם לקרקע מחלחלת‬ ‫כאמור בפסקאות ‪ 7.‬‬ ‫אם רום פני החצר נמוך בפחות מ‪ 20 -‬ס"מ מרום פני המכסה של התא המיועד‬ ‫לקלוט מי גשם‪ .1.2‬‬ ‫שיטות ניקוז החצרות‬ ‫‪7.‬‬ ‫באישור המהנדס‪ .2.‬אלא רק במקרה מיוחד‪ .‬שיחובר לתיעול הציבורי או לתא שפיכה‪ .7.1.‬בפסקה זו "נכס סמוך" – נכס הגובל בנכס נושא‬ ‫הבקשה או מצוי בקרבתו לרבות שטח ציבורי בבעלות הרשות‬ ‫המקומית‪.2‬‬ .4.2.4.1‬‬ ‫שטחים מרוצפים‪ .‬‬ ‫איסור הניקוז‬ ‫לתוך ביב‬ ‫‪7.1.‬ייעשה על פי הוראות פרק זה באישורו של‬ ‫המהנדס‪:‬‬ ‫אם רום פני החצר גבוה ב‪ 20 -‬ס"מ או יותר מרום פני המכסה של התא המיועד‬ ‫‪7.‬כי אין קרקע מחלחלת בנכס – יוחדרו מי הגשם‬ ‫לקרקע מחלחלת בנכס סמוך ובלבד שהתקבלה על כך הסכמת בעל‬ ‫הנכס הסמוך‪ .1.‬‬ ‫הגנה על‬ ‫הסביבה‬ ‫‪7.7‬במקום פרק ‪ 7‬להל"ת – נקזי גשמים‪ .1.2‬‬ ‫‪ 7.‬יבוצע הניקוז באמצעות מיתקן של שאיבת מי גשם מהשטחים‬ ‫הנמוכים‪ .‬מרפסות וחצרות‪ .‬כמפורט בס"ק ‪.2.3‬‬ ‫ניקוז מי גשם מחצרות אל מחוץ לגבולות הנכס‪ .‬על הבנין ויסודותיו בפני רטיבות ולמנוע סכנה ותנאים בלתי תברואיים‬ ‫לבני‪-‬אדם‪.‬‬ ‫‪7.

3.3.1.3‬בתוך קירות הבנין שאינם חלק משלד הבנין‪.‬אם השטח המנוקז‬ ‫הוא חצר פנימית ששטחה אינו עולה על ‪ 40‬מ"ר‪ .‬‬ ‫שיטות ניקוז הגגות והמרפסות‬ ‫הגגות ינוקזו באמצעות גישמות )צינורות גשם אנכיים על כל שינויי הכיוון( ויחולו עליהן‬ ‫הוראות אלה‪:‬‬ ‫מיקומה של הגישמה יכול להיות‪:‬‬ ‫‪7.1.3‬מותר לנקז מי גשם לתוך הביב‪ .3.‬‬ ‫‪ 7.4‬בתוך עמודים או בתוך קירות נושאים‪ .1‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪7.‬חפירי חילחול‪ .‬בור‬ ‫חילחול‪ .‬‬ ‫כפוף לאמור בסעיף ‪ .3‬‬ ‫במידת הנדרש יש להשתמש במיתקן סילוק פרטי‪ .3.‬לסוג הבנין‪ .3.3.‬הוא בלתי מקורה או מקורה‬ ‫בחלקו‪ .‬והחיבור לביב נעשה באמצעות מחסום‪.1‬מחוץ לבנין‪ .2.2‬חומרים לביצוע גשימות‬ ‫החומר‬ ‫התאמה לתקן‬ ‫ישראלי‬ ‫פח פלדה מגולבן‬ ‫סוג‬ ‫הבנין‬ ‫התקנה גלויה‬ ‫א'‬ ‫ב' ג'‬ ‫ד'‬ ‫התקנה‬ ‫התקנה‬ ‫סמויה אופקית או‬ ‫בשיפוע‬ ‫ז'‬ ‫ו'‬ ‫ה'‬ ‫‪I‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪II III‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צינור פלדה מגולבן‬ ‫ת"י ‪103‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫צינור יצקת ברזל‬ ‫ואביזרים‬ ‫ת"י ‪124‬‬ ‫ת"י ‪125‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫צינור פלדה שחור‬ ‫ת"י ‪530‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫צינור ‪ PVC‬קשיח‬ ‫ופוליפרופילן‬ ‫ת"י ‪576‬‬ ‫ת"י ‪958‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪-‬‬ ‫צינור עשוי‬ ‫פוליאטילן בצפיפות‬ ‫גבוהה )‪(PE-80‬‬ ‫ת"י ‪4476‬‬ ‫‪I II III‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪ +‬מותר.‬אם הוא מותאם לכושר הספיגה של הקרקע ולשטח‬ ‫המנוקז ואם נוקטים אמצעים נגד חדירת מים לתוך הבנין‪.1.3.‬כגון‪ :‬קידוח חילחול‪ .7.3‬‬ ‫‪7.3.‬הכל‬ ‫כמפורט בטבלה ‪.7.2‬בפנים הבנין‪ .‬על פני קירות חוץ‪.‬‬ ‫‪ 7.‫‪7.1.4‬‬ ‫‪7.2.‬במקום בו ישנה גישה אליה‪.2‬‬ ‫טבלה ‪ – 7.‬באישור מתכנן שלד הבנין‪. ‪ -‬אסור‬ .1.2‬‬ ‫הגישמה תהיה עשויה מחומר המתאים למקום התקנתה‪ .

‬אולם חשופה גם בפני פגיעה מכנית‪.‬כמפורט להלן‪:‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪7.2.3.‬‬ ‫גישמה עשויה מפח פלדה מגולבן אסורה לשימוש גם בהתקנות גלויות‬ ‫אם היא מותקנת בתוך חללים מקורים המיועדים לשמש שטח פרטי‬ ‫פתוח‪.‬ומעל מיפלס פני הקרקע הסופיים ‪-‬‬ ‫בין ‪ 15‬ס"מ עד ‪ 20‬ס"מ‪.3.3.1‬במקרה של שפיכה חופשית מעל פני הקרקע‪ .‬תחובר‬ ‫הגישמה אל תא בקרה למי גשם‪.1‬‬ ‫סוג הבנין‬ ‫‪ .3‬‬ ‫היה המרחק האנכי בין שני פתחים גדול מ‪ -15‬מ'‪ .‬‬ ‫התקנה סמויה – עמודה ה'‬ ‫התקנה אופקית או בשיפוע‬ ‫ו' ‪ -‬גישמה אופקית או בשיפוע בהתקנה גלויה או במלוי הרצפה‪.‬נקודת‬ ‫השפיכה של המים בזווית היציאה תהיה מרוחקת ממישור פני הקיר‬ ‫או העמוד ‪ -‬בין ‪ 5‬ס"מ עד ‪ 15‬ס"מ‪ .3..‬תיגמר הגישמה בזווית‬ ‫יציאה של בין ‪ 30‬עד ‪ .4.1‬לכל גישמה יהיה פתח ומכסה בקרה בחלקה העליון ובכל שינוי כיוון‬ ‫שלה‪.3.2.‬‬ ‫ב' ‪ -‬כנ"ל‪ .45‬העשויה מיצקת ברזל או מפלדה‪ .5‬‬ ‫‪7.3‬‬ ‫על חיבורי הגישמה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫ז' ‪ -‬גישמה אופקית או בשיפוע‪ .‬‬ ‫התקנה גלויה‬ ‫א' ‪ -‬גישמה חשופה להשפעות אקלימיות חיצוניות‪.‬כאמור‪.3.3.‬‬ ‫‪ .6‬‬ ‫המרפסות ינוקזו כמפורט להלן‪:‬‬ .4‬‬ ‫לגישמה יהיו פתחי ניקוי‪ .5.‬אם‬ ‫הצינור יצופה שכבת מגן כאמור גם בחוץ‪.3.3.1‬חיבורי הגישמה יתאימו לחומר ממנו עשויה הגישמה ויהיו אטומים‪.‬‬ ‫‪7.3.3.I‬בנין שאיננו בנין גבוה או בנין רב‪-‬קומות כמשמעותם בתקנות‪.‬‬ ‫גישמה עשויה מצינור פלדה שחור מותרת לשימוש רק כאשר הצינור‬ ‫מצופה בפנים שכבת מגן בפני שיתוך ובשימוש בהתקנות גלויות‪ .4‬‬ ‫‪7.3.5‬‬ ‫הגישמה תיגמר באחת משתי צורות אלה‪:‬‬ ‫‪ 7.3.‬למעט קומה שנועדה לשמש כולה מקלט‪.2‬במקרה ולא מתאפשרת שפיכה חופשית מעל פני הקרקע‪ .‬בתוך תקרת או רצפת בטון מזוין‪.‬‬ ‫ג' ‪ -‬גישמה מוגנת בפני השפעות אקלימיות חיצוניות‪.‬‬ ‫‪ 7.2‬לפתח האמור תהיה גישה לצרכי ניקוי של הגישמה‪.2‬הגישמה על חיבוריה תעמוד בתנאי לחץ מירבי שעשוי להיווצר‬ ‫בתחתיתה‪.3‬‬ ‫‪7.3.‬‬ ‫‪ 7.6‬‬ ‫‪ .2.2.‬‬ ‫‪ 7.‬אולם מוגנת גם בפני פגיעה מכנית‪.‬‬ ‫‪7.2.3.4.‬יותקן פתח נוסף עם‬ ‫גישה אליו שתאפשר ניקוי הגישמה‪ .5.‬‬ ‫‪7.4.III‬בנין רב‪-‬קומות כמשמעותו בתקנות או בנין שיש בו בנוסף‬ ‫לקומות מעל לכניסה הקובעת לבנין גם ‪ 3‬קומות לפחות מתחת‬ ‫לכניסה האמורה‪ .3.3.3.3.‫‪7.II‬בנין גבוה כמשמעותו בתקנות‪.2.2‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫ד' ‪ -‬כנ"ל‪ .

3‬‬ ‫‪7.4‬ושל סעיפי המשנה‪ .4.1‬‬ ‫חיבורו אל הגישמה יהיה ישיר או באמצעות נקז הגג‪.‬‬ ‫במקרה של שימוש בזרבוביות‪ .‬למעט השטחים המנוקזים אל מזחלות‬ ‫תלויות‪ .3.6.‬‬ ‫קוטר של הגישמה ושל מוצא של קולט מי גשם לא יפחת מ‪ 110 -‬מ"מ‪ .4‬גודל הגישמה ומוצא של קולט מי גשם‬ ‫הקוטר הנומינלי של גישמה ושל מוצא הקולט‬ ‫מ"מ‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫אינטשים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2.‬למעט מקרים בהם אין כל סכנה של הצפת הגג הנמצא‬ ‫במיפלס הנמוך ביותר‪.‬כדלהלן ‪:‬‬ ‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 7.3.4‬‬ ‫המרפסות בבנינים גבוהים ובבנינים רבי‪-‬קומות‪ .4.‬ויחולו‬ ‫‪7.‬ינוקז בגישמה‪ .4‬‬ ‫הוראות שבטבלה ‪ 7.‬‬ ‫המרפסות בבנינים אחרים ינוקזו או בדרך המתוארת בס"ק ‪.1‬‬ ‫‪7.‫‪7.‬‬ .3.3.5‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫שטח הגג המוטל המירבי‬ ‫מטרים רבועים‬ ‫‪50‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫הערות‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנתונים שבטבלה מבוססים על שיעור שיא של ‪ 100‬מ"מ גשם לשעה‬ ‫)‪ (2‬למרפסת בלבד‪.6.‬נפרדת ממערכת הגישמות‬ ‫המנקזות שאר הגגות‪ .4.3.6.2‬‬ ‫הוא יהיה עשוי מחומר עמיד בפני שיתוך‪ .2‬‬ ‫‪7.7‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫קולטי מי גשם מהגגות‬ ‫כל שטחי הגג ינוקזו באמצעות קולטי מי גשם‪ .‬ועל הקולטים האלה יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫מיקומו יהיה סמוך ככל שניתן לגישמה אליה הוא מתחבר‪.‬‬ ‫כל גג הנמצא בבנין במיפלס שונה‪ .‬‬ ‫‪7.4.‬קרינת השמש וההשפעות האקלימיות‬ ‫‪7.3‬‬ ‫האחרות‪.‬הן יותקנו בצורה שלא ייגרם כל נזק או‬ ‫מיפגע לבני אדם או לרכוש‪.‬נפרדת ממערכת גישמות המנקזות את הגגות של הבנינים‬ ‫האמורים‪.4.‬‬ ‫‪7.7.4.‬ינוקזו באמצעות‬ ‫גישמה‪ .6.1‬‬ ‫או באמצעות זרבוביות‪.

7‬‬ ‫כל קולט מי גשם‪ .4.‬כפול ‪.‬‬ ‫‪ 7.‬הדרוש לניקוז הגג‪ .2‬‬ .3‬על נקז הגג יחולו הוראות שבסעיף ‪.‬והמחוברים כל אחד מהם לגישמה נפרדת‪.6.5‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫מזחילות‬ ‫כל השטחים של גגות משופעים ינוקזו באמצעות מזחילות שיתחברו ישירות אל הגישמות‪.‬הכל כמפורט בטבלה ‪:7.4.‬‬ ‫‪7.‬שטח המעבר החופשי דרך המכבר‬ ‫לא יפחת מ‪ 1.‬יהא שטחו שווה לשטח של‬ ‫החתך העגול של המוצא‪ .4.4.‬מותר להתקין גישמה בקוטר ‪ 90‬מ"מ לניקוז מרפסות בלבד‬ ‫בתנאי ששטח של מרפסת בודדת לא יעלה על ‪ 25‬מ"ר והשטח הכולל המנוקז של‬ ‫מספר מרפסות לא יעלה על ‪ 50‬מ"ר כמצוין בטבלה ‪.4.‬לרבות נקז הגג והגישמה‪ .‬‬ ‫ועל המזחילות יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫המזחילה תהיה עשויה מפח פלדה מגולוון או פלדה או חומר אחר‪ .‬ייקבע על פי‬ ‫תכנון השיפועים של הגג‪ .7.‬ואם שטחו של הגג המוטל המירבי גדול מ‪-‬‬ ‫‪ 150‬מ"ר‪ .2‬היה החתך של מוצא של הקולט מלבני‪ .6‬‬ ‫במקרה והציר האנכי של קולט מי גשם אינו חופף את הציר האנכי של הגישמה‪.4‬‬ ‫‪7.4.4.‬יותקן בדרך המבטיחה אטימות‬ ‫מוחלטת‪.6.2‬‬ ‫‪7.6‬‬ ‫‪7.7.3‬בבנין רב קומות שמעליו מתרוממים קירות אנכיים ולאורכם קיימת‬ ‫זרימה של מי גשם אל אותו הגג בגלל רוחות המנשבות באזור‪ .7.2‬‬ ‫‪ 7.5 -‬פעם שטח החתך של מוצא הקולט‪.‬הכל בהתאמה‬ ‫לתנאים שנקבעו בטבלה ‪.1.2‬קוטר של נקז הגג יהא זהה לקוטר מוצא הקולט‪.4.3.1‬נקז הגג יהא עשוי מיצקת ברזל או פלדה או חומר אחר‪ .‬‬ ‫‪ 7.‫‪ 7.5‬‬ ‫כל קולט מי גשם יצויד במכבר הבולט מעליו‪ .5.4.5.4.2‬‬ ‫‪ 7.4.3.‬‬ ‫יש להתקין נקז גג ויחולו עליו הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪ 7.1‬‬ ‫לתנאים שנקבעו בטבלה ‪.7.‬הכל בהתאמה‬ ‫‪7.4.4.‬יחשב‬ ‫השטח המוטל המירבי של גג בתוספת ‪ 50%‬משטח הקירות האנכיים‬ ‫המתרוממים מעליו כאמור‪.6.5.‬יותקנו לפחות ‪ 2‬מוצאים שקוטרם של כל אחד מהם לא‬ ‫יפחת מ‪ 100 -‬מ"מ‪ .2‬‬ ‫גודל המזחילה ייקבע על פי גודל השטח המוטל המרבי של הגג ובהתאם‬ ‫לשיפועים‪ .1‬מספר המוצאים של קולטי מי גשם‪ .‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .

5.‬כפול ‪.‬‬ ‫נקזי גשם אופקיים‬ ‫על צנרת המיועדת להובלת מי גשם בתוך הבנין )להלן ‪ -‬נקזי גשם אופקיים( יחולו הוראות‬ ‫אלה‪:‬‬ ‫הקוטרים של נקזי גשם אופקיים ייקבעו על פי גודל השטח המוטל המירבי של‬ ‫‪7.‬ניתן לנקז גג משופע או קטע של גג משופע ע"י שפיכה‬ ‫חופשית ובלבד שמתקיימים התנאים כדלהלן‪:‬‬ ‫‪ 7.4.6‬‬ ‫מ"מ‬ ‫אינטשים‬ ‫‪1%‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫מטרים רבועים‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪95‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪165‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪90‬‬ ‫‪130‬‬ ‫‪180‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪190‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪370‬‬ ‫‪520‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪335‬‬ ‫‪475‬‬ ‫‪670‬‬ ‫‪930‬‬ ‫המזחילות ייבנו בצורת חצי עיגול או בצורה אחרת בעלת חתך ששטחו שווה‬ ‫לשטחו של חצי עיגול‪ .2‬גודל המזחילה‬ ‫קוטר המזחילה‬ ‫שטח המוטל המירבי של הגג בהתאם לשיפועים שונים‬ ‫‪½%‬‬ ‫‪7.‫טבלה ‪ – 7.1‬‬ .1‬הגג המשופע והשטח אליו נשפכים המים שייכים לנכס אחד‪.6.1‬‬ ‫הגג ובהתאם לשיפועים‪ .‬הכל כמפורט בטבלה ‪.5.5.1.5.4.5.4.‬‬ ‫‪ 7.5.6.4.‬‬ ‫‪ 7.3‬קצה הגג המשופע בחלקו הנמוך יהיה מרוחק מקו הבנין לפחות ‪30‬‬ ‫ס"מ‪.5.‬‬ ‫‪ 7.3‬‬ ‫‪7.7.4‬תובטח הרחקת המים מהבנין‪.2‬‬ ‫למרות האמור לעיל‪ .4‬‬ ‫‪7.2‬השטח המוטל המירבי של הגג לא יהיה גדול מ‪ 40 -‬מ"ר‪.

5%‬‬ ‫תיעול‬ ‫על צנרת המיועדת לתיעול יחולו הוראות אלה‪:‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7.6.1‬גודל נקזי גשם אופקיים‬ ‫הקוטר הנומינלי של נקז‬ ‫גשם‬ ‫שטח המוטל המרבי של הגג עבור נקזי גשם‬ ‫בהתאם לשיפועים השונים‬ ‫‪1%‬‬ ‫מ"מ‬ ‫אינטשים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪2.4% -‬אם חישוב הספיקה העוברת בהם‬ ‫מאפשר זאת‪ .7‬‬ ‫על אף האמור בטבלה ‪ .‬אבל בכל מקרה לא יותקנו הנקזים האמורים בשיפוע יותר קטן מ‪-‬‬ ‫‪.‫)‪(1‬‬ ‫טבלה ‪ – 7.5‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪2%‬‬ ‫‪4%‬‬ ‫מטרים רבועים‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪--‬‬ ‫‪110‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪140‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪125‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪250‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪500‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪550‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪800‬‬ ‫‪1150‬‬ ‫‪1600‬‬ ‫‪75‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪90‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫)‪(2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫הערה‪:‬‬ ‫)‪ (1‬הנתונים שבטבלה מבוססים על שיעור שיא של ‪ 100‬מ"מ גשם לשעה‬ ‫)‪ (2‬למרפסת בלבד‪.7.6.1‬‬ .1‬ניתן להתקין נקזי גשם אופקיים בעלי קוטר גדול‬ ‫יותר מ‪ 200 -‬מ"מ ובשיפועים מעל ל‪ .0.‬הכל כמפורט בטבלה ‪:7.7.1‬‬ ‫הצנרת תהיה עשויה מחומר מתאים‪ .7.2‬‬ ‫‪7.6.

‬אבל‬ ‫לא יותקן תיעול בעל קוטר שיפחת מ‪ 160 -‬מ"מ‪ .5‬‬ ‫‪7.4‬ו‪.‬‬ ‫גם לפי הוראות סעיפים קטנים ‪ 5.2‬‬ ‫המחברים של הצנרת יתאימו לדרישות סעיפים ‪ 4.1‬חומרים לביצוע תיעול‬ ‫החומר‬ ‫התאמה לתקן‬ ‫ישראלי‬ ‫הערות‬ ‫התקנה‬ ‫מתחת‬ ‫לבנין‬ ‫מחוץ‬ ‫לבנין‬ ‫צינור פלדה שחור‬ ‫ת"י ‪530‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫הצינור מותר לשימוש‪ .‬הכל לפי הענין‪.7‬‬ ‫‪7.‬‬ ‫)ב( הבנייה של תאי שפיכת מי גשם האמורים תבוצע בהתאם לדרישות‬ ‫המהנדס ובאישורו‪ .7.‬הזורמים על פני החצרות‪ .4‬‬ ‫ו‪. ‪ -‬אסור‬ ‫‪7.‬‬ ‫‪7.‬‬ .5.7.3‬‬ ‫על הנחת צנרת תיעול יחולו הוראות סעיף ‪ 5.‫טבלה ‪ – 7.4.1‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫התקנה מחוץ לבנין בהתאם‬ ‫להוראות המתכנן‬ ‫‪ +‬מותר.4.3‬ו‪ .‬‬ ‫תאי קליטה של מי גשם‪ .‬רשאי המהנדס‪ .6‬‬ ‫‪7.‬אם הם נמצאים מחוץ לגבולות הנכס‪.‬אם לדעתו נסיבות הענין‬ ‫מחייבות זאת‪ .4 -‬לפי הענין‪.7.‬כולם או מקצתם‪.7.‬להורות לבצע את תאי הבקרה האמורים‪ .4.‬‬ ‫‪7.4.8‬‬ ‫חיבורים אסורים‬ ‫איך לחבר אל מערכת מי‪ -‬גשם מערכות אחרות כל שהן‪.‬אם‬ ‫הוא מצופה בפנים ובחוץ‬ ‫שכבת מגן בפני שיתוך‬ ‫צינור יצקת ברזל‬ ‫ת"י ‪124‬‬ ‫‪+‬‬ ‫‪+‬‬ ‫אין‬ ‫צינור פלסטיק קשיח‬ ‫ת"י ‪884‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪+‬‬ ‫אין‬ ‫צינור פלסטיק עשוי‬ ‫פוליאטילן בצפיפות‬ ‫גבוהה )‪(PE-80‬‬ ‫ת"י ‪4476.‬והם יבנו מבטון מזוין‪.8 -‬‬ ‫)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א(‪ .4.‬ייקבעו במקומות הנמוכים‬ ‫ביותר של השטחים המנוקזים‪.3‬בהתאמה‪ .4‬למעט דרישות סעיפים קטנים ‪5.8 -‬‬ ‫)א( בכפוף לאמור בסעיף ‪ .‬‬ ‫‪7.‬והשיפוע של הצנרת בין שני תאי‬ ‫בקרה יהיה אחיד‪.4‬‬ ‫הקוטרים של הצנרת ושיפועה ייקבעו על פי חישוב הספיקה העוברת בצנרת‪ .‬‬ ‫)א( על תאי בקרה יחולו הוראות סעיף ‪ 5.7.7.7.2‬ייקבעו תאי שפיכת מי גשם ליד אבן השפה של‬ ‫המדרכה‪ .7.5.

4‬‬ ‫הצורך במאגרי מים‪.3.‬‬ ‫איפיון רשת‬ ‫המים‬ ‫‪1.8‬בפרק ‪ 8‬להל"ת – הגשת תכניות בניה‪ .‬‬ ‫הפניות‬ ‫‪1.1‬‬ .‫תיקון ‪ .1‬‬ ‫כללי‬ ‫דוגמאות‬ ‫והבהרות‬ ‫לתכנון‬ ‫‪1.‬המערכות יתוכננו ויבוצעו לפי כל דרישות‬ ‫הל"ת‪.‬אלא אם נאמר אחרת‪.6.‬יש לברר ולבדוק את הנתונים הבאים‪:‬‬ ‫‪.3.3.5‬יבוא ‪-‬‬ ‫"‬ ‫החלפת‬ ‫נספח ‪1‬‬ ‫מערכת‬ ‫לסילוק‬ ‫שפכים‬ ‫פרטית‬ ‫קיימת‬ ‫‪8.‬‬ ‫‪ .‬שיטת האיוור וקטרי הנקזים‪ .‬‬ ‫‪1.‬כיור רחצה‪ 1 .3.‬‬ ‫כמות הקבועות מתאימה לדרישות המופיעות בטבלה ‪.9‬במקום נספח ‪ 1‬להל"ת – תזרים פעילויות ודוגמאות לקביעת מספר הסידורים התברואיים‬ ‫המינימליים‪ .2‬‬ ‫ההפניות בנספח זה הינן לסעיפי וטבלאות הל"ת‪ .3.1‬קוטר הצנרת הראשית המזינה את הבנין‪.‬שיטת האיוור‪ .3‬ספיקות‪.‬קטרי הנקזים וקטרי צנרת המים‬ ‫‪.‬בכל קומה ‪ 4‬דירות‪.‬אמבט ו‪ 1-‬מכונת כביסה ביתית‪.‬שהותקנו כדין‪ .3.‬‬ ‫תאור הבנין‬ ‫‪2.1.2‬‬ ‫דוגמא א'‪ :‬בנין מגורים‬ ‫‪ 1.5‬‬ ‫הוצע השימוש בבור רקב או בבור חלחול‪ .‬‬ ‫* חדר שירותי הורים הכולל אסלה‪ .‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫בכל דירה‪:‬‬ ‫* חדר שרותים הכולל ‪ 1‬אסלה‪ 1 .3.2‬‬ ‫לחצי המים ברשת )ביום ובלילה(‪.‬בקרה ובדיקה ‪-‬‬ ‫פרק ‪8‬‬ ‫)‪ (1‬במקום סעיף ‪ 8.‬יבוא‪:‬‬ ‫" נספח ‪ .‬יוגשו תכניות של‬ ‫המיתקנים הקיימים‪.‬הקיימים‪ .1‬‬ ‫‪1.‬‬ ‫* חדר שירותי אורחים הכולל אסלה וכיור‪.1‬‬ ‫הדוגמאות המובאות להלן‪ .‬כיור רחצה ומקלחת‪.‬‬ ‫‪ 1.3‬‬ ‫לפני תכנון מערכת אספקת המים‪ .1.‬‬ ‫בנין בן ‪ 12‬קומות‪ .1‬דוגמאות לקביעת מספר הסידורים התברואיים‬ ‫המינימליים‪ .5‬‬ ‫הצורך בהגברה ו‪/‬או הפחתת לחצי המים בבנין‪.‬הינן תקציר להבהרה בלבד ומתייחסות למערכות‬ ‫הנקזים ואספקת המים לצריכה‪ .

5 :‬י"ק‬ ‫קולטן שירותי אורחים )חישוב לבניין(‪:‬‬ ‫‪ 12‬קומות ‪ 2.15.2.6‬‬ ‫קולטן חדר שירותים )חישוב לקומה(‪:‬‬ ‫לפי טבלה ‪ – 4.5‬י"ק‬ ‫‪ 12‬קומות ‪ 3.‬ולכן קולטן‬ ‫בקוטר ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג )טבלה ‪ .12.2.9‬חיבור קומת מגורים ראשונה בנפרד‪:‬‬ ‫לפני תנאי סעיף ‪ .1‬נפחי אגירה כדלקמן‪:‬‬ .‬הבניין הוא רב קומות‪ .2.2.4‬פרק ‪ .‬חישוב עומס הקולטנים יעשה לפי ‪ 11‬קומות‪.4.‬‬ ‫עומס מירבי זה גדול מהעומס הדרוש עבור הקולטנים‪ .2‬‬ ‫‪2.5‬י"ק‬ ‫‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 3.15.2‬‬ ‫קביעת נפח‬ ‫אגירת המים‬ ‫לכל הדירות‬ ‫בבניין‬ ‫‪2.‬בהנחה שהבניין דורש מערכת‬ ‫הגברת לחץ‪ .2.4‬‬ ‫כפי שהוגדר בדוגמא‪ .5 X‬י"ק )לקומה( = ‪ 45‬י"ק‬ ‫קולטן שירותי אורחים )חישוב לקומה(‪:‬‬ ‫לפי טבלה ‪ – 4.K = 0.8‬לפי טבלה ‪ 4.4.5‬י"ק‬ ‫‪ 1‬כיור רחצה‬ ‫סה"כ י"ק לקולטן חדר שירותי אורחים בקומה‪ 2.5‬‬ ‫‪2.12.7.14.‬נדרשים לפי טבלה ‪ .15.2‬בפרק ‪.2‬ועבור מקדם פיזור ‪ .8.5‬י"ק‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 0.2.‬‬ ‫‪ 2.7‬‬ ‫לפי טבלה ‪ .3‬מקדם פיזור לדירת מגורים הוא ‪K = 0.5 X‬י"ק )לקומה( – ‪ 30‬י"ק‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪ 2.1‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫בדוגמא זו אין לכך השפעה על קוטר הקולטן‪ .12.3‬‬ ‫‪2.5‬העומס המירבי המותר‬ ‫לקולטן בקוטר ‪ 110‬מ"מ הוא ‪ 64‬י"ק‪.2‬מתאים לכל שלושת‬ ‫הקולטנים‪.5‬י"ק‬ ‫‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 4.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 1‬אסלה עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 1‬כיור רחצה‬ ‫‪ 1‬אמבט‬ ‫‪ 1‬מכונת כביסה ביתית‬ ‫סה"כ י"ק לקולטן חדר שירותים בקומה‪:‬‬ ‫קולטן חדר שירותים )חישוב לבנין(‪:‬‬ ‫‪ 12‬קומות ‪ 4.3‬‬ ‫‪2.2.‬זאת בשל השימוש בקולטן‬ ‫בקוטר ‪ 110‬מ"מ‪ .2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 1‬אסלה עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 1‬כיור רחצה‬ ‫‪ 1‬מקלחת‬ ‫סה"כ י"ק לקולטן חדר שירותי הורים בקומה‬ ‫קולטן שירותי הורים )חישוב לבניין(‪:‬‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 0.4‬‬ ‫‪2.(4.2.2.2.4.‫חישוב קוטר‬ ‫קולטנים‬ ‫‪2.5 X‬י"ק לקומה = ‪ 54‬י"ק‬ ‫קולטן חדר שירותי הורים )חישוב לקומה(‪:‬‬ ‫לפי טבלה ‪ – 4.‬שהוא קוטר הקולטן הקטן ביותר המותר לפי טבלה‬ ‫מס' ‪ 4.2.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 1‬אסלה עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 0.4‬במידה ויש להפריד את קומת המגורים‬ ‫הראשונה ולחברה בנפרד‪ .

07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 3.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪10.4.4.25‬ליטר בשניה = )‪(Qb max‬‬ ‫ספיקת ברזים או מכשירים בעלי צריכה מתמשכת‪:‬‬ ‫)‪ – (∑Qb‬אין כאלה לכן ‪∑Qb = 0‬‬ ‫‪2.35‬לבין ‪ 3.1‬‬ ‫הספיקה )‪ (∑Qb‬שחושבה )‪ 66.00‬ליטר בשניה( נמצאת בין ‪ 62.2.‫חישוב קטרי‬ ‫צנורות מים‬ ‫‪2.5‬ו‪ .4.4‬ליטר בשניה = ‪Qz‬‬ ‫‪2.‬‬ ‫‪ 2.00‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪2.‬ספיקה זו זהה‬ ‫לספיקה שחושבה בסעיף‪ 3.21 – 0.2‬מ"ק‪.20‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 1‬מקלחת ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.25 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 12.4.36‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 48‬מדיחי כלים ‪ 0.70‬מטר לשניה = ‪V‬‬ ‫מקדם החיכוך יהיה‪:‬‬ ‫‪ 9.1‬סכום הספיקות המינימלי לתכנון של כל הברזים הניזונים מקטע הצינור‬ ‫בכניסתו למבנה )‪ (∑Qb‬לפי טבלה ‪.38‬ליטר בשניה‪.13 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪18.44‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 48‬מכונות כביסה ‪ 0.‬בהנחה כי‬ ‫מקדם החיכוך של הצנרת הוא ‪C=110‬‬ ‫מהירות זרימה הינה‪:‬‬ ‫‪ 1.15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪7.00‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 1‬אמבטיה ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.Qt = 1.4.6‬‬ ‫קביעת קוטר הצינור‪ :‬בהנחה כי הצינור "‪ 2‬יהיה ממתכת‪ .20‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫סה"כ ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 66.40‬ליטר‬ ‫בשניה נבחר ‪ 3.2‬‬ ‫‪ 3‬אסלות ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.17 -‬‬ ‫בטור המתאים ולכן הספיקה הסימולטנית היא בין ‪ 3.∑ Qb>20 -‬הנוסחה‬ ‫לחישוב היא‪.08‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 48‬כיורי מטבח ‪ 0.13.41‬ל‪66.‬להידרנטים וגלגלונים‪ 15 :‬מ"ק‬ ‫ג‪ .5‬‬ ‫הספיקה לפיה יש לקבוע את קטרי הצינור )‪:(Qz‬‬ ‫מאחר ואין מכשירים או ברזים בעלי צריכה מתמשכת‪ .‬לצריכה‪ 12 :‬קומות ‪ 4 X‬דירות בקומה ‪ 400 X‬ליטר = ‪ 19.1596‬‬ ‫לצורך הדגמה יחושב קוטר צינור נדרש לבניין דירות הכולל ‪ 4‬דירות בקומה ב‪-‬‬ ‫‪ 12‬קומות‪.4‬‬ ‫א‪ .15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 7.13.7 :‬‬ ‫לחילופין ניתן להעזר בטבלה ‪2.80‬מילי בר למטר = ‪J‬‬ .4.‬ת"י ‪.4.15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪7.13.4.3‬‬ ‫למכונת כביסה – ‪ 0.2‬‬ ‫הברז בעל הספיקה הגדולה ביותר )‪:(Qb max‬‬ ‫‪2.7 (∑Qb) 0.4‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית של ברזי הקבועות והמכשירים שאינם בעלי‬ ‫צריכה מתמשכת )‪(Qt‬‬ ‫לפי טבלה ‪ .2.‬‬ ‫‪2.38 – 12.4‬למגורים כאשר ‪ Qb max< 0.16 m3 /h – 2.72‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 3‬כיורי רחיצה ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.‬‬ ‫ב‪ .‬למתזים‪ :‬לפי דרישות תקן ישראלי‪ .

15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.21‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫כיור מטבח ‪ 0.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.15‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫סה"כ ‪∑Qb‬‬ ‫= ‪ 1.15‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫מכונת כביסה ‪ 0.9‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית של ברזי הקבועות והמכשירים שאינם בעלי‬ ‫צריכה מתמשכת )‪ (QT‬לפי טבלה ‪ 2.14‬‬ ‫ולחילופין ניתן להיעזר בטבלה ‪.‬חדר מזכירות‪ .45 – 0.25‬ליטר בשניה = מקס ‪Qb‬‬ ‫‪2.4.3‬‬ ‫תאור הבנין‬ ‫דוגמא ב'‪ :‬בית ספר יסודי‬ ‫‪3.64‬ליטר בשניה שהם ‪2.13.4.07‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫מדיח כלים ‪ 0.3 M3\h‬‬ ‫‪2.25‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫אמבטיה ‪ 0.1‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית הינה ‪ 0.‬בכל אחד‬ ‫מקצוות הקומה ריכוז שירותים‪ .15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.25 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.‬חדר מנהל‪ .8‬‬ ‫ספיקת ברזים או מכשירים בעלי צריכה מתמשכת )‪ -(∑QK‬אין כאלה‬ ‫לכן – ‪∑QK = 0‬‬ ‫‪2.10‬‬ ‫במידה ונבחר צינור – ‪ PPR‬הנתונים יהיו‪:‬‬ ‫‪32MM‬‬ ‫‪ 1.39‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫‪ 3‬כיורים ‪ 0.2‬‬ ‫‪ 3‬אסלות ‪ 13 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.37‬מילי בר למטר = ‪J‬‬ ‫‪.13.07 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.‬‬ ‫קומה עליונה ‪ 12‬כיתות לימוד שני ריכוזי שירותים בקצוות הקומה מעל ריכוז‬ ‫השירותים בקומת הקרקע‪.‬בצמוד לחדר הסגל‪.‬בניין בית הספר כולל ‪ 20‬כיתות לימוד ל‪35 -‬‬ ‫תלמידים בכל כיתה לפי החלוקה הבאה‪:‬‬ ‫קומת קרקע‪ 8 .‬‬ .4‬למגורים כאשר ‪Qb max < 0.‬‬ ‫שירותי סגל וכיור מטבח בחדר הסגל‪.99‬מטר לשניה = ‪V‬‬ ‫‪ 22.9‬מילי בר למטר= מ= ‪J‬‬ ‫במידה ונבחר בקוטר נומינלי ‪25MM‬‬ ‫‪ 1.2.37‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫הברז בעל הספיקה הגדולה ביותר‪ :‬מקס ‪ Qb‬למכונת כביסה‪:‬‬ ‫‪ 0.‬חדר סגל‪ .‬כיתות לימוד‪ .15‬ליטר‪/‬שניה‬ ‫מקלחת ‪ 4 X‬דירות ‪ 12 X‬קומות ‪ 0.4.13.15 X‬ליטר בשניה‬ ‫= ‪ 0.‫‪2.682 (∑ QB)0.5‬‬ ‫ו‪ ∑qb< 20.‬אחד לבנים ואחד לבנות‪ .1‬‬ ‫בניין בן שתי קומות ללא מרתף‪ .4.0 -‬הנוסחה לחישוב היא‪:‬‬ ‫‪qt=0.7‬‬ ‫בדיקת קוטר צינור הכניסה לדירה‪:‬‬ ‫סכום הספיקות בצינור הכניסה לדירה למבנה )‪ (∑Qb‬לפי טבלה ‪.2.25‬מטר לשניה = ‪V‬‬ ‫‪ 6.4.

6.‬קומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.5%‬המאפשר לפי אותה טבלה ‪ 3.‬אסלות לקולטן‪.2‬‬ ‫קולטן שני ‪ 8‬אסלות = ‪ 16‬י"ק = קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא נצ"ג‬ ‫‪3.4‬‬ ‫‪ 12‬י"ק‬ ‫‪ 6‬אסלות עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 2‬י"ק‬ ‫‪ 4‬משתנות‬ ‫‪ 3‬י"ק‬ ‫‪ 6‬כיורי רחצה‬ ‫‪ 17‬י"ק‬ ‫סה"כ י"ק לשירותי בנים בקומת קרקע‬ ‫ריכוז שירותי‬ ‫בנות‪ .‫לצורך הדוגמא‪ .9‬ליטר בשניה‪.2.2.5‬עד‬ ‫‪ 7.2‬פרק ‪.12.2‬‬ ‫טבלה ‪) 3.‬לפי טבלה ‪ 4.3.2‬בפרק ‪ .12.1.‬כך שיש לחלק את חדר השירותים לשני‬ ‫קולטנים‪ 3 .3‬ולפי טבלה ‪ – 4.1.0.4.2‬ג( – פרק ‪ .2‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫קולטנים‬ ‫לבנות‬ ‫‪3.3.‬סה"כ ‪ 31‬י"ק לפי טבלה ‪ 4.3‬‬ ‫‪3.4‬במקדם‬ ‫פיזור ‪ = 0.1.12.4‬‬ ‫מספר אסלות מירבי לקולטן לפי טבלה ‪ .2‬‬ ‫קולטן שני‬ ‫‪ 6‬אסלות = ‪ 12‬י"ק‬ ‫‪ 6‬כיורים = ‪ 3‬י"ק‬ ‫‪ 15‬י"ק‬ ‫סה"כ‬ ‫קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג ‪ -‬מתאים‬ ‫‪3.3.‬קומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.12.3‬עומד על‬ ‫‪.1‬‬ ‫קולטן אחד‬ ‫‪ 6‬אסלות = ‪ 12‬י"ק‬ ‫‪ 8‬משתנות = ‪ 4‬י"ק‬ ‫‪ 16‬י"ק לקולטן‬ ‫סה"כ‬ ‫קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג – מתאים‬ ‫‪3.‬‬ ‫ריכוז שירותי‬ ‫בנים‪ .‬להלן חישוב קולטני ריכוזי השירותים לבנות ובנים בשתי קומות‬ ‫המבנה‪.2.15.‬או לחילופין נקז בקוטר ‪ 110‬מ"מ בשיפוע מינימלי של‬ ‫‪ .1‬ליטר בשניה‪ .3‬‬ ‫ערך מקדם פיזור למתקני חינוך ‪ -‬בתי ספר‪ .4.2‬ג( – פרק ‪ .3‬‬ ‫קולטן שלישי ‪ 4‬אסלות = ‪ 8‬י"ק‬ .2‬עומד על ‪ 4‬אסלות‬ ‫לקומה‪ 4 .‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫לקולטן לבנים‬ ‫‪3.3‬ולפי טבלה ‪ – 4.2.5.3.3‬‬ ‫נקז אופקי לשני הקולטנים‪ .‬וסה"כ ‪ 8‬אסלות‪ .9 -‬ליטר בשניה‬ ‫נקז בקוטר ‪ 160‬מ"מ ב‪ 1% -‬שיפוע מאפשר לפי טבלה ‪ 5.‬‬ ‫‪3.6.1.2‬פרק ‪4‬‬ ‫‪ 20‬י"ק‬ ‫‪ 10‬אסלות עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר‬ ‫‪ 4‬י"ק‬ ‫‪ 8‬כיורי רחצה‬ ‫‪ 24‬י"ק‬ ‫סה"כ י"ק לשירותי בנות בקומת קרקע‬ ‫קומה עליונה זהה במבנה של שרותים מעל שרותים‪.7‬‬ ‫מס' אסלות‬ ‫מירבי לקומה‬ ‫‪3.1‬‬ ‫חלוקה ל‪ 3 -‬קולטנים‬ ‫קולטן אחד ‪ 8‬אסלות = ‪ 16‬י"ק = קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא צנ"ג‬ ‫‪3.‬‬ ‫מקדם פיזור‬ ‫‪3.7‬ל‪ 3.4.1‬‬ ‫לפי טבלה ‪) 3.3.

20‬ליטר לשניה = ‪ 0.86‬ליטר לשניה ‪∑Qb‬‬ ‫הספיקה הסימולטנית ‪ Qt‬לפי טבלה ‪ 1.18‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫או לפי טבלה ‪2.5‬י"ק = ‪ 1.‬‬ ‫ב‪ .41‬‬ ‫‪ 2.6‬‬ ‫‪ 2‬אסלות עם מיכל הדחה של ‪ 6‬ליטר = ‪ 4‬י"ק‬ ‫‪ 2‬כיורי רחצה‬ ‫= ‪ 1‬י"ק‬ ‫‪ 1‬כיור מטבח‬ ‫= ‪ 1‬י"ק‬ ‫כמו כן מזרקה לשתיה בחצר‬ ‫= ‪ 0.6‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 50‬מ"מ‪.‬נקז בקוטר ‪ 160‬מ"מ בשיפוע של ‪.‬‬ ‫לפי‬ ‫טבלה‬ ‫‪2.2‬‬ ‫‪ 0.80 .3.‬או לחילופין נקז בקוטר ‪110‬‬ ‫מ"מ בשיפוע מינימלי של ‪.‬‬ ‫לצינור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 20‬מילי בר למטר‪.13.3%‬זאת במידה ונקזי‬ ‫הקולטנים אינם בקוטר גדול יותר‪.78‬ליטר לשניה = ‪ 0.4%‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫נקז לשאר‬ ‫הקבועות‬ ‫‪3.6.‬נקז בקוטר ‪ 110‬מ"מ אינו מתאים‪.4‬‬ ‫נקז אופקי לשלושת הקולטנים‪ .40‬ליטר לשניה‬ ‫‪∑Qb‬‬ ‫סימולטנית‬ ‫‪QT‬‬ ‫הנוסחה לחישוב ספיקה‬ ‫כאשר ‪20 ≥ Qb > 1.‬‬ ‫נקז בקוטר ‪ 160‬מ"מ בשיפוע ‪ 1%‬מתאים‪ .8‬ליטר בשניה‬ ‫סה"כ‬ ‫נקז בקוטר ‪ 110‬מ"מ ב‪ 2% -‬שיפוע – מתאים‪.‬נקז בקוטר ‪ 125‬מ"מ בשיפוע מינימלי של ‪ .5‬י"ק = ‪ 6.1‬לעיל‪.‬‬ ‫האפשרויות הן‪:‬‬ ‫א‪ .45‬ליטר בשניה‪.1%‬‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫לצורך הדגמה יחושב קוטר צינור נדרש לבית ספר‪ -‬ראה סעיף ‪ 3.4.4‬‬ ‫קביעת קוטר‬ ‫נקז ראשי‬ ‫)חיבור לתא‬ ‫עירוני(‬ ‫‪3.42‬ליטר לשניה = ‪ 0.13.4 (∑Qb‬‬ ‫הנוסחה ‪– 3.27‬‬ ‫)‪Qt = 4.‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צינור אספקת‬ ‫מים לשרותי‬ ‫בנים קומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.30‬ליטר לשניה = ‪ 0.4.6.4‬‬ ‫‪ 1.5‬‬ ‫‪0.5‬‬ ‫חישוב קטרי‬ ‫צנורות מים‬ ‫בבית ספר‬ ‫‪3.13.6‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג ‪ PPR‬נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 50‬מ"מ‪.‬סה"כ ‪ 48‬י"ק = ‪ 4.‫‪ 16‬כיורים = ‪ 8‬י"ק‬ ‫סה"כ ‪ 16‬י"ק = י"ק = קולטן ‪ 110‬מ"מ ללא נצ"ג‬ ‫‪3.13‬ליטר לשניה ‪ 6 X‬אסלות ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 1.9‬ליטר בשניה‪.56‬ליטר לשניה = ‪ 0.13‬ליטר לשניה ‪ 10 X‬אסלות ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 0.07‬ליטר לשניה ‪ 6 X‬כיורים‬ ‫‪ 2.1‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צנור אספקת‬ ‫מים לשירותי‬ ‫בנות בקומת‬ ‫קרקע‬ ‫‪3.5‬י"ק‬ ‫‪ 6.‬‬ .‬‬ ‫מהירות זרימה בצינור תהיה ‪ 2.50‬מטר לשניה‪.13‬ליטר לשניה ‪ 4 X‬משתנות‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫סה"כ י"ק כולל = ‪ 85.2.07‬ליטר לשניה ‪ 8 X‬כיורים‬ ‫‪ 1.

2.13‬אסלות‬ ‫‪ 1.47‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג ‪ PPR‬נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 32‬מ"מ‪.07‬ליטר לשניה = ‪ 0.‬‬ ‫ריכוז שירותים במבנה‬ ‫קבוצה‬ ‫אסלות‬ ‫משתנות‬ ‫כיורים‬ ‫קומה‬ ‫קומת קרקע בנים‬ ‫קומה א'‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫כיורי‬ ‫מטבח‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫בנות‬ ‫‪10‬‬ ‫בנים‬ ‫‪6‬‬ ‫בנות‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫סגל‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫סה"כ‬ ‫קביעת ‪∑Qb‬‬ ‫‪ 4.13.‬‬ ‫מהירות זרימה בצנור תהיה ‪ 2.3‬‬ ‫בהנחה שהשירותים בקומה עליונה זהים לשירותים בקומת הקרקע‪.63‬ליטר לשניה = ‪∑Qb‬‬ ‫לפי טבלה ‪ 4.‬‬ ‫לצנור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 10‬מילי בר למטר‪.47‬ליטר לשניה = ‪∑Qb‬‬ ‫הנוסחה‬ ‫לחישוב‬ ‫סימולטנית‬ ‫ספיקה‬ ‫‪Qt‬‬ ‫לפי‬ ‫חינוך‬ ‫מתקני‬ ‫כאשר ‪∑Qb ≤ 1.07‬ליטר לשניה ‪ 1 X‬כיור מטבח‬ ‫‪ 0.‬‬ ‫קוטר צנורות‬ ‫‪3.‫לצנור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 15‬מיליבר למטר‪.04‬ליטר לשניה = ‪ 8 X 0.‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צנור אספקת‬ ‫מים לשירותי‬ ‫סגל‬ ‫‪3.10‬ליטר לשניה = ‪ 0.07‬ליטר לשניה = ‪ 0.‬‬ ‫יהיו קוטרי הצנורות המזינים את הקומה העליונה זהים לקוטרים‬ ‫בקומת הקרקע‪.6.42‬ליטר לשניה = ‪ 34 X 0.5‬‬ ‫‪ 0.4‬‬ ‫‪ 0.4.07‬ליטר לשניה ‪ 1 X‬כיורי מטבח‬ ‫‪ 7.‬‬ ‫‪1‬‬ .13‬ליטר לשניה ‪ 2 X‬אסלות ‪∑Qb‬‬ ‫חישוב קוטר‬ ‫צנור אספקת‬ ‫מים לכל‬ ‫הצרכים‬ ‫הסניטריים‬ ‫‪3.07‬ליטר לשניה ‪ 2 X‬כיורים‬ ‫‪ 0.07‬ליטר לשניה ‪ 30 X‬כיורים‬ ‫‪ 0.22 .4‬‬ ‫כלומר ‪ 0.0‬מטר לשניה‪.13‬משתנות‬ ‫‪ 2.26‬ליטר לשניה = ‪ 0.4‬מטר לשניה‪.6‬ליטר לשניה = ‪Qt‬‬ ‫קוטר הצינור מסוג ‪ PPR‬נדרש להעברת ספיקה זו יהיה ‪ 75‬מ"מ‪.5‬‬ ‫לפי טבלה ‪Qt = ∑Qb 2.‬‬ ‫מהירות זרימה בצינור תהיה ‪ 2.‬‬ ‫מהירות זרימה בצנור תהיה ‪ 2.6.13.14‬ליטר לשניה = ‪ 0.0‬מטר לשניה‪.‬‬ ‫לצנור הנ"ל הפסדים בגין הזרימה בצנרת ‪ 30‬מילי בר למטר‪.6.

‬‬ ‫)‪ (3‬שרטוט לדוגמא מס' ‪-24‬‬ ‫)‪ (4‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.‫ביטול‬ ‫רשימת‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪ .12‬‬ ‫מחסום בנין‪ .9‬‬ ‫מחסומים‪.‬מחסום שומן‪ .‬‬ ‫ביטול‬ ‫שרטוטים‬ ‫‪ .27‬‬ ‫בור רקב‪.(2007 _____________) .‬‬ ‫תא פילוג‪.‬‬ ‫_______________ התשס"ז‪.‬‬ ‫)‪ (2‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.‬‬ ‫בור חלחול‪.10‬רשימת שרטוטים לדוגמא ‪ -‬בטלה‪.11‬השרטוטים לדוגמא הבאים בטלים‪:‬‬ ‫)‪ (1‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.‬מלכוד שומן‪.‬‬ ‫חפיר סילוק‪.‬‬ ‫______________‬ ‫רוני בר‪-‬און‬ ‫שר הפנים‬ .25‬‬ ‫)‪ (5‬שרטוט לדוגמא מס' ‪-26‬‬ ‫)‪ (6‬שרטוט לדוגמא מס' ‪.