P. 1
אירועים בירושלים - מאי 2011

אירועים בירושלים - מאי 2011

|Views: 569|Likes:

More info:

Published by: אריה בר-טוב on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2011

pdf

text

original

יאמ םילשוריב המ 2011

ןורכיזה םויו תואמצעה םוי .................................................................................................... 1
לארשי לביטספ .................................................................................................................... 9
ל"קש לביטספ ................................................................................................................... 10
םילשורי םוי ..................................................................................................................... 11
החפשמו םידלי .................................................................................................................. 14
םינואיזומ ......................................................................................................................... 19
םירויס ............................................................................................................................. 31
טרופס .............................................................................................................................
תוריית ............................................................................................................................. !
ןורטאית ........................................................................................................................... !"
תוברת ............................................................................................................................. #"
תוכורעת .......................................................................................................................... 99
ןורכיזה םויו תואמצעה םוי
א"עשת םילשוריב ןורכיזה םויו תואמצעה םוי יעוריא
-ה תואמצעה םויב 63 .תויוליעפו םיעוריא תורשע םילשוריב ומייקתי לארשי תנידמל
.הריבב רקבלו אובל לארשי תיב לכ תא ןימזמ תקרב רינ ,םילשורי ריעה שאר
,'ב ,'א םימיב ומייקתי לארשי תוכרעמ יללnל ןורכיזה יoקo 8-9/5/2011
רייא 'ד 'א םוי ,ןורכיזה םוי ברע 8/5/2011 העש 20:30
תשומnתה תעבx
העשב 16:30
לארשיל ישארה ברה ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,תסנכה ר"וי ,מ"הור דמעמב םילוכש םירוה תרצע
.םילשורי ריעה שארו
יברעמה לתוכה תבnרב לארשי תוכרעמ יללnל ןורכיזה םוי תnיתפ oקo
העשב 20:00
,םילשורי ריעה שאר ,הנידמה אישנ דובכ דמעמב םייקתי ,לתוכה תבחרב ןורכיזה םוי תחיתפ סקט
.תולוכש תוחפשמו םימ"חא ,ל"כטמרה
רכב ראר'ז זכרמב םימnול יריש ברע
העשב 21:30
,ףרש יבצ חצנמ – הטננימוד תרמזה תרובח ,ןורהא תימולש םע םימחול יריש ברע
.תקרב רינ ,ריעה שאר דמעמב
.דועו םיררושמ יריש לש האירק יעטק .רנסא םייחו יזוע :םע רוביצב הריש
.דבלב תונמזהב הoינכה
רורoה יעxפנל ןורכיז ברע -םירפoמו םירש םירכוז
העשב 20:00 ןoלושה תכירבב
.םירפסמו םירש םירכוז
,ךינורa ימולש ,דנר ילוש ,ידמע ןדיע ,הזורב דיויד ,בורחס ירב :םירמזה תופתתשהב םירש םינמוא
.םיפסונ םירמזו תודיפל ישי ,רלדא לכימ
.םולשתב הoינכה
ןופלoב וא תומיב דרשמב םיoיoרכ 02-6237000 .םוקמב עפומה ברעבו
"זכרמב םירש"
העשב 21:00 ארפo רכיכ -
,לאלא ןירוק ,ידמע ןדיע ,לאיזר ןורהא ,שוa תרפא ,ןלפק ימרי :םירמזה תופתתשהב םירש םינמוא
.רונילאו ירזוע הבוהא
.ןמכוה לטימו רביירש רימא םע רוביצב הריש
.םניn הoינכה
תונוכשב ןורכיז יoקo
העשב 19:45
– תונוכשב םייתליהקה םילהנימה לכב ומייקתי ןורכיזה םוי ברע יסקט
.םייתליהקה םילהנימב םיטרפ

רייאב 'ה 'ב םוי ,ןורכיזה םוי 9/5/2011
םילשורי תביon לש תואoרדנאב ןורכיזה םוי יoקo
העשב 09:00
ידימלת תופתתשהבו הייריעה תצעומ יaיצנ ,םילשורי תביטח ףותישב תואטרדנאה דיל ןורכיז יסכט
.רפסה תיב
.םולשה רעיו ביצנה ןומרא ,לחר תמר ,רוט ובא ,השמ ןימי :תואטרדנאב ומייקתי םיסקטה
ארפo רכיכב ןורכיזה םוי oקo
העשב 09:15
ידימלת ,ל"חנה תביטח ,תורתחמה יaיצנ ,םילשורי מ"שי תדיחי ,תקרב רינ ,ריעה שאר תופתתשהב
.םילשורי תייריע ידבועו ,ןיסק הנרק "היב
םיליהת קרפ ,שידק תאירק ,ןמרסו.א ףסוי ברה ןזחה ,חילמלא רואיל רמזה ,ע"הר רבד :תינכתב
.ןוטלס יבצ :החנמ .רוכזיו
םייתכלממ ןורכיז יoקo
העשב- לצרה רהב 11:00 - .לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי סקט םייקתי
העשב- לצרה רהב 13:00 - .הביא תולועפ יעaפנ יללחל יתכלממ הרכזא סקט םייקתי
.תולוכש תוחפשמו ,םילשורי ריעה שאר ,םירש ,מ"הור :תופתתשהב ומייקתי םיסקטה

םיxxוn 63 םילשוריב תואמצע
רייאב 'ה 'ב םוי ,תואמצעה םוי ברע 9/5/2011
לצרה רה - תואושמה תקלדה oקo
19:45
םילaדה תרבעה סקט ,תואושמ תקלדה ,תסנכה ר"וי ירבד,רוכזי ,םייסקטה תוחוכה תיילע:תינכותב
,תויאבצ תוקהל ,ל"הצ יכנ תקהל ,"הלוחמ" לש דוקירה תוקהל ,הווקתה ,העדצה דעצמ ,םיישארה
.(דבלב הנמזהב הסינכ) הריש
ןויצ רכיכ - תיזכרמ המב
העשהמ לnה 21:00
דדn תירש לש העפוה
העשהמ לחה לעפת תיזכרמה המבה 21:00 העשה דעו 01:00 לש תועפוה הנמייקתת וז המבב .
:םירמזה -ו םיבולש םילכ תיישילש ,ןמכוה לoימ ,ןדיבא הביבא ,דדn תירש DJ .ידמע דעלא
.תישפוn הoינכה
תולותnה רכיכ תמב
העשהמ לnה 21:00
.זכרמב םיריעצ ,םיטנדוטסה תודוaא ףותישב םיריעצל בוחר תביסמ
םע קנאפ תביסמ D.J .ומn ןב ןדיע
םע תירבע הביסמ D.J – .ילאערזי ןור
לש תועפוהו דוה בxר רמזהו ןאליo תקהל
.תישפוn הoינכה
ריבשמה תמב
בחרה להקלו ,דועו אביקע ינב ,ארזע תעונת ימואל יתדה רוביצל הביסמ
ותקהלו דיווo יoוי רמזה תעפוה , yכ הדוהי םע עבשל עבר תקהל
ותקהלו ידיוד ידוא רמזהו
ארפo רכיכ תמב - תואמצע םירש
21:00-23:00
לודxה שיoה
םע לארשי yרא יריש ברע םייקתי הב תיזכרמ המב םקות ארפס רכיכב - בהל השמ
לודxה שיoה .םויה דעו ח"שתמ תואמצע םירש ,
תישפוn הoינכה
ארפo רכיכ תמב תואמצע םידקור
23:00-03:30
כיכב :םידיקרמה בטימ םע םימעו םע ידוקיר לש תינומה הדקרה םייקתת ארפס ר
.יoדקומ הליהו וקיא ידיx ,עושוהי דדוע ,םיענ רנבא

תועשב 22:45 -ו , 24:00 .הזאלפ ודרנואיל ןולמ תוonבו לעמ רונ-יד ןיקוקיז עפומ םייקתי
תונוכשב תואמצעה ליל
קינוo קnצי 'nר םיעוריאה רכיכב - (ריעה ןופצ ) באז תxoפ
העשהמ 21:00
.תוימוקמ תוקהלו רמז תורובח ,ןדיבא הביבא תרמזה םע תואמצע םירש
העשב רונ-יד ןיקוקיז 23:15
ביצנה ןומרא תלייoב - (ריעה םורד) nרזמ תויפלת
העשהמ 21:00
.תוימוקמ תוקהלו הדועמ זעוב רמזה – םילשורי לש םיהדמה ףונה עקר לע
העשב רונ-יד ןיקוקיז 23:00
הינד קראפב - (ריעה nרזמ םורד) לבוי תיירק
העשהמ 21:00
.תואושמ תקלדה סקט
הדועמ זעוב רמזה .תוימוקמ תוקהלו
העשב רונ-יד ןיקוקיז 23:00
רוoבוקניא
תבש תבלק
10/5/11 , 20:30
םירישו םינוכרעמב יול יק'aו תבש תבלק לבמסנא . תבש תבלק לש לשייפס םייקתי יח יבא תיב רצחב
.באז ןב ירוד -דחוימ חרוא .הנידמה לש תדלוה םוי דובכל
ןויצע רפכ הדש רפo תיב
(םייoרפ םיבכרב תוnפשמ ילויo) "ריעה לא \רדב"
) ןורכיזה םוי ברע -רייאב 'ד ,ןושאר םוי 8/5 (
רפסמ שיבכ לע שלוחה "תוריישה סכר" לא ליפענ 1 רורחשה תמחלמב וכרענש תוברקה לע עמשנ ,
.רישה ירוחאמש רופיסה תא עמשנו "דאוו לא באב" לע ףיקשנ ,ריעה לא ךרדב
ישוק תמר - .לק
.סנפו םיילענ ,םימב דייטצהל שי
-שרוש תמוצב שxפמ תעש 20:30
-םויo תעש 23:30
-תולע 30 ,רaובמל n 20 ליa) דליל n 3-15 (
"ןויצע תורייש" תובקעב (םייoרפ םיבכרב תוnפשמ ילויo)
) ןורכיזה םוי ברע -רייאב 'ד ,ןושאר םוי 8/5 (
םרט ןהכ תווחב םולע תובשייתה ןויסינ לע עמשנ םש ,לאינד הוונ בושייהמ אצנ ןורכיזה םוי תארקל
םוקמ בר'ע תברוחב רקבנ ,לאינד יבנ תרייש תודוא לע רפסנו לאינד יבנ לא ךישמנ ,הנידמה םוק
.תואמצעה תמחלמב הנושארה הריישה תליפנ לע עמשנו הרשעה תרייש תליפנ
ישוק תמר .לק -
.םיילענו םימ ,עבוכב דייטצהל שי
תולע - 30 ,רaובמל n 20 ליa) דליל n 3-15 (
הדש רפo תיבב שxפמ תעש - 16:00
םויo תעש - 19:00
(םייoרפ םיבכרב תוכיא ילויo) לצרה רה
) ןורכיזה םוי - רייאב 'ה ,ינש םוי 9/5 (
רפורo ןימינב תכרדהב
(וילש קחצי) "?תאזה םעפב תקשנש םחולה יפ תא תעדיה ...םימחול קשונה יקולא"
וילע ףסכה שaמל ויהש םישנאה תובקעב לצרה רהב רויסל אצנ תואמצעה םויו ןורכיזה םוי דובכל
לעמ ושע ךא םוסרפל וכז אלש תודחוימ תויומד ריכנ .ח"שתב ןויצע שוa יללח םהבו הנידמה הנתינ
.עדונ אל םתרובק םוקמש םילפונ לש תובצמו וחכשנש םירבק רקבנ ....רבעמו
:(לצרה רהל הoינכב) שxפמ תעש 13:00
:םויo תעש 16:00
:תולע 50 ףתתשמל n

תונוש ישוק תוxרדב yראה תופנכ עברא לא לאינד יבנמ ןויצע שוx תxoפמ םילויo תxיxn
) תואמצעה םוי - רייאב 'ו ,ישילש םוי 10/5 (
םלועה xx לא
?לאינד יבנב רובק ימ ררבנ לולסמב -אלפומה ןייעמב רקבנ לש הרופיס תא רפסנ , סיסק לא ןיע
רבע לא -ןורבח רהב ההובaה תידוהיה הדוקנה -"םלועה aa"מ תיפצת ךורענ , לאינד יבנ תרייש
!רהה ימורממ םיפקשנה םיביהרמה םיפונה
:ישוק תמר לק
:לולoמ \רוא 3 .מ"ק
:לולoמה \שמ 3 תועש
.הפלחהל םידaבו סנפ ,םיילענ ,םימ ,עבוכב דייטצהל שי
:תולע 30 ,רaובמל n 20 ליa) דליל n 3-15 לש תפסות ריכב ךירדמל) ( 10 (םדאל n
:לויoה תאיצי תועש 9:00 , 9:45 , 10:40 העשב) 9:45 (ריכב ךירדמ תכרדהב לויט םa אצי
ויתונייעמו דיבר לnנ
לש תומישרמה תועלצמה ןיב רתיב ריעה לא דיבר לחנ ךרד דרנו לאינד יבנב ןויצע שוa תaספמ אצמנ
לש דחוימה ףונהמ הנהנו ירפ ינתסובו תיתרוסמ תואלקח ,הבכש תונייעמ שוaפנ לחנב .ןורבח רה
.הדוהי ירה ילחנב לולתה
לולoמה \שמ : 3 תועש
:ישוק תxרד ינוניב
.הפלחהל םידaבו סנפ ,םיילענ ,םימ ,עבוכב דייטצהל שי
:תולע – רaובמ 30 – דלי n 20 לש תפסות ריכב ךירדמל) n 10 (םדאל n
:לויoה תאיצי תועש 9:10 , 9:55 , 10:30 העשב) 9:55 (ריכב ךירדמ תכרדהב לויט םa אצי
תינוניב ישוק תמרב לויo - ראיבה תמאל לאינד יבנמ
לאינד יבנב ןויצע שוa תaספמ לויט .ןויצע שוa בלב תומולע תוניפו ןורבח רה יפונ ךרד ראיבה תמא לא
תורעמ - העמ'aא 'חרמ ,ןויצע שוaב תונייעמה לודa - סיסק לא ןיע :םיאבה םירתאב רקבנ רויסב
ןיעמ - הרעמ ןיע ,ינש תיב ימימ תוברוח - הריב לא תברוחו ברע תברוח ,ןושאר תיב תפוקתמ הרובק
.ןושאר תיב ימימ יaולואיכרא לת - רועפ לת ,ךרדה םא לע םוסק
לויoה \שמ : 4 תועש
ישוק תxרד ינוניב :
תולע - רaובמ : 30 - דלי ,n 25 n
:לויoה תאיצי תועש 9:20 , 10:05
לאינד יבנמ תונייעמה לnנל
ךרד דרנ םשמ .הלפשלו רבדמל המישרמ תיפצתב ,ןויצע שוaב ההובaה הדוקנה ,לאינד יבנב חתפנ
תוברוחל הילעב םייסנ .םימותח תונייעמו תיתרוסמ רה תואלקח ןיב ,תונייעמה לחנ לא דיבר לחנ
.יבוק ןיעו ובאק רפכה
לולoמה \שמ : 6 תועש
:ישוק תxרד תכל יביטימל
.הפלחהל םידaבו סנפ ,םיילענ ,םימ ,עבוכב דייטצהל שי
:תולע – דלי / רaובמ 35 n
:האיצי תעש 9:40
תכל יביoימל לויo -םoיעה תעבxל לאינד יבנמ
תיבה ימימ םידוהי םיבושיי הריב לא תברוחו ב'רע תברוח ךרד ןויצע שוa תaספב לאינד יבנמ אצנ
רמתה תעבa ךרד ךישמנ .וללה םיבושייל חישמה ןיב רשקה המ עמשנו םיבושח םיאצממ םהבו ינשה
.תיזה תעבa לא בורעה תמא ידירש ךרד ליפענו תנב לא ריד רזנמב רקבנ םש םיריפה לחנ ןaא לא
לויoה \שמ : 5 תועש
:האיצי תעש 9:45
:ישוק תxרד השק
םיילענו םימ ,עבוכב דייטצהל שי
תולע – דלי / רaובמ : 35 n
:האיצי תעש 10:10
- ןויצע רפכ הדש רפo תיב 02-9935133
:רתא http:\\ www.k-etzion.co.iI .
עבoה תנxהל הרבnה
תואמצעה םויל דnוימ עפומ-רויo
הנידמה תמקהו \רדבש הנידמה
ישימn םוי 5.5.11 16:30
\ירדמ ודנל יסוי :
ריnמ : 30/40 הרבח ירבחל n
'תרnא yרא יל ןיא' :עפומ רויoה ירnא
רציפש הואנ םע םירופיoו הריש עפומ
הנותמ ש"ע םלוא ,ייaרס רצחב
ריnמ : 35/45 הרבח ירבחל n
עפומ + רויoל דnוימ ריnמ : 55/75 הרבח ירבחל n
: הקורי תוברת זכרמב שארמ המשרהב 02-6252357
םילשורי ןמזה תילעמ - "לנימרo"
תואמצע םיxxוn
-ב םילשורי ןמזה תילעמ "לנימרo"ב םיישוn - ברה תועoמל וoנכי הבוnב םילייn 15 דבלב n
ישילש םויב לחש תואמצעה םוי לaרל 10.5.11 תועסמהמ דחאב תופצל םידמב הבוח ילייח םינמזומ ,
תרומת םילשורי ןמזה תילעמב "לנימרט"ב דמימ תלתב םיישוח -ברה 15 םוקמב דבלב n 25 םע) n
.(רaוח תדועת תaצה
:עצבמב םיxצומה תועoמה תילעמ" טרסה ,"םוקיב עסמ" ,"םדאה ףוaב עסמ" ,"המיהדמה ודוה"
.(דממ ודב) "םילשורי ןמזה
:תואמצעה םויב הnיתפ תועש 10:00-17:00 .
:ריnמ 54n .
ללה 'nר ,ןורxא תיב :תבותכ 37 .םילשורי ,
:qoונ עדימו תונמזהל ןופלo 02-6248381 .
:ליימ JerusaIem.co.iI maaIit1@terminaI .-
לארשי ןואיזומ

תועשה ןיב לארשי ןואיזומל םניn הoינכה תואמצעה םויב 10.00-14.00
ןלפק ש"ע ןשיה בושיה רצn ןואיזומ
תואמצעה םוי 9.5.11
-ב תnאב קoפ תומוnה ןיבש ידוהיה בושיה 28.5.1948 ריעל ורבע הקיתעה ריעה יבשות .
לע nלכה דבא .ינדריה יבשל וכלה (םישישקו םירענ םהב) םיnרזאהמ קלnו םימnולה .השדnה
.דוע בושי אלש םלוע .םילשוריב הקיתעה ריעב " ידרפoה ןתoוב"ה
ןלפק קnצי ש"ע ןשיה בושיה רצn ןואיזומ הלוע םיצפחל דעבמ :םלענש םלוע ותוא תא דעתמ ,
תימוימוי תודדומתה לע ,בצעו תוחמש לע ,הדילו ןיאושינ לע :םידיaו רוע םרוקו םהילעב לש םרופיס
.םלוע ארובב הנומאהו טעומב תוקפתסהה ,םייחה יישק םע
תרובa ,רוצנה עבורה תא הaיצמ ןשיה בושיה רצח ןואיזומב תaצומה "ברקבו רוצמב" הכורעתה
.יבשב הליפנה תאו םימחולהו םיחרזאה
תועשב םולשת אלל nתפי ןואיזומה תואמצעה םויב 10:00-15:00 רומישל הצעומה תוonב
.םירתא
:תינכותב
דועו ,רצחב םעפ לש תודלי יקחשמ ,ןומטמה תא םישפחמ ,(שארמ המשרהב) םיכרדומ םירויס
.תועתפה
:המשרהו םיoרפל 02-6276319 , 052-4002478
םייnה רוא :תבותכ 6 ידוהיה עבורה ,
םאלoאה תונמאל ןואיזומ
תואמצעה xnב תדnוימ הבoה
-מ ונהיי םירקבמה לכ 50% .םניn ינש oיoרכ וא הnנה
.םכיnרוא תא ונימזהו תונמדזהה תא ולצנ
n"מלפה :תבותכ 2 (םילשורי ןורoאית דיל)
:ןופלo 02-5661291/2
:oנרoניא רתא WWW.isIamicart.co.iI
רכב ראר'ז זכרמ
םירישב רוכזנ
ןמייה יoוי רמ הייריעה ל"כנמ תופתתשהבו תקרב רינ רמ ריעה שאר דמעמב
א"עשת רייא 'ד ,ןושאר םוי 8.5.11
העשב 21:30 רכב ראר'ז םלואב ,
תינכתב
:םיnרוא םינמא לש וחוצינב "הטננימוד" תקהל ,ןהכ לטרוא ,רנסא הענ ,ןבלוק לאינד ,ןורהא תימולש
.ףרש יבצ
:רוביצב הריש .לילח – רושימ יליע ,בובא – רושימ תיaח ,רנסא םייחו יזוע
:האירק יעoק טחוש יסוי .
:ילקיoומ לוהינ רנסא םייחו יזוע .
.לבxומ תומוקמה רפoמ .דבלב תונמזהב הoינכה
םילשורי ןורoאית
10.5 a 21:00 קר לנימילבאo דע לצרהמ - הווקתה
ר"ד ןצלב תירתoא ןונמהה אשונב ,ינכדעו ינכפהמ ,שדח רקחמ םכסמה עפומב
תaצמ ,ןפושו הנטמס ,טרצומ תוריצימ הניaנ יעטק ללוכ עפומה."הווקתה" ימואלה
יעטקו ןונמהה לש םיינכדעו םיירוטסיה םיעוציב ,םירידנ םיכמסמ הבו
תוליפתה ןמ ,yראל תוצופתה ןמ :הניaנמהו םילמה ביבס םלוע קבוח עסמ.םיטרס
דע לצרהמו םינלופל םינמורה ןמ ,םיטרצנוקה םלואל םעה ירישמ,האחמה ירישל
.לנימילבאס
oוכרמ 'nר :תבותכ 20
:ןופלo 02-5605755
:רתא http://www.jerusaIem-theatre.co.iI/defauIt.asp
לארשי לביooפ
ןמיoב תועובש העברא תב תוברת תxיxn 50 -כ םע לארשי לביooפל םינש 50 םירnבנ םיעפומ
םלועהמו yראהמ
23.5.2011 - 18.6.2011
הנשה ןייצי לארשי לביטספ 50 תושדח תוריצי םע תוברת תaיaח לש תועובש העבראב תוליעפ תונש
,הלי'צ ,ב"הרא :ןהבו תובר תונידממ םיימואלניב םיעפומו תוילארשיה תוצובקהו םירצויה בטימ לש
,היaרואיa ,היכ'צ,הירטסוא ,הילaנא ,הילטיא ,דנלניפ ,היaלב ,yיווש,דנליז וינ ,הינמרa ,היסור ,קרמנד
.ןוויו דנלריא תפרצ ,ןפי
םיכיראתב םייקתי לביטספה 23.5.2011 – 18.6.2011 :םינושה הירתאו היתומלוא לע םילשוריב
יניינב ,ןטלוסה תכירב ,(ןפלואה ,ןוארק הקבר ,ןוארק ירנה ,רבורש) םילשורי ןורטאית תומלוא
.aראט זכרמו רכב ראר'ז זכרמ ,א"קמי םלוא ,לאומש תיב ,ינטובה ןaה ,שדחה לארשי ןואיזומ ,המואה
.yראה םורדו ןופצב םיירוטסיה םירתאבו הנומיד ,ןיעידומ ,ןולוחב םa ולעוי לביטספה יעפומ
םידnוימ םיעוריא
רקאo ןxב קנע העדצה עפומ :תופתתשהב ,םילשורי םוי יעוריאו םישימחה לארשי לביטספ דובכל
הרוהו וaיטרו לוחמה תוקהלו ,םילשורי תינופמיסה תרומזתה יווילב רוא'ד דוד ,שחנ aדה ,הטיר
.םילשורי
םייקתי לביטספל םישימחה תוaיaח תרaסמב ןx יoאלק עוריאה םילשוריב ינoובה ןxב רצויה תיבמ
תוריציל םידוביע םהש םייח םיעפומ הנומשב תופצל היהי ןתינ םוסקה ןaב רויס דצל ."יח ןואיזומ" לש
,ןוטניקיה ריש) םיררושמ ירישל םיילאקוו םיעוציב ןיב ."ןaה" אוה םלוכל ףתושמה הנכמהש תויסאלק
ףתתשהל היהי ןתינ ("םירוברבה םaא" ךותמ םיעטק) לוחמ יעפומ ןיבו , ('וכו תולייאה תושוע המ
קלח תחקל ףאו "yיק ליל םולח"ו "ביבאה ןחלופ" ומכ תוריציל םייסאלק םיעוציבל ןיזאהלו ןa תוביסמב
קנעה" ,"םירפרפה דיצו הלכה" ,"םינבדבודה ןa" :ןוaכ תוריציל םידוביע םיaיצמה םיינורטאית םיעוריאב
.דועו "ונaו
50 קלוק ידo תדלוהל םינש האמו לארשי לביooפל םינש תרaסמב םיפתתשמ בר ילקיסומ עוריא -
.ךשמהב ורסמי םיטרפ .רקאס ןaב םילשורי םוי יעורא
תשרומ ירתא השימnב שדn oקיורפ לביooפה \ונnי לביooפל םישימnה תנש לxרל רצחו יח לת :
םיימואלניב םיילקיסומ םיעפומ ומייקתי ולא םירתאב .םורדב תולובaו יכדרמ די ,ןופצב תרנכ
תוצעומה ,לארשיב תוברת ,תוברתה להנימ תכימתב .תואבה םינשב םכשמהו הנשה םתישארש
.םירתא רומישל הצעומהו תוימוקמה
- המב ימלצ" 50 "לארשי לביooפל הנש .םילשורי ןורטאית תרדסכאב תירוטסיה תיתוזח הכורעת -
yראב המבה יעפומ םוליצ תוחתפתהו לארשי לביטספ לש הירוטסיהה תא הנושארל aיצת הכורעתה
תונרקה ,לביטספה תוזרכ לש תירוטסיה הכורעת ,לביטספה תישאר לש תירוטסיה הכורעת :לולכתו
ןיקסוס םהרבאמ :םהיתורודל המב ימלצל הווחמ תכורעת ןכו ,aצימו ןורטאית ,לוחמ יעפומ לש ואידיו
.זר איa :רצוא .תחאו םירשעה האמה תישארב ןוaד ידa דעו םירשעה האמה תישארב
:רתא $%%&'(())).*+,-./01.+%*2-/.3,4.*/("010 (
ל"קש לביooפ
תואיצמ םירצוי

תרטמ .תואיצמ םירצוי ל"קש לביטספ םייקתמ הנשה םa ,הרבעש הנשה לש החלצהל ךשמהב
דרפנ יתלב קלחכ םידחוימ םיכרצ םע םישנא aיצהלו תולבaומה תסיפת תא רaתאל איה לביטספה
.הרבחהמ
ךיראתב םילשורי קטמניסב םייקתי לביטספה לש החיתפה עוריא 4 יאמב 2011 , שדוחה ךלהמבו
.ןולוחו הניפ שאר ,הפיח ,תורדש ,ביבא לתל םa עיaי לביטספה
:qoונ עדימל
http://www.shekel.org.il /

תוליעפ רשפאל תנמ לע תולבaומ םע םדא לכ רובע םייתליהק םיתוריש חותיפ אוה ל"קש לש הנוזח
המשaה ,דובכ לש םייחל תורשפא ןתמ ךות תאז .הרבחבו יאנפה תועשב ,הדובעב ,תיבב תיאמצע
.תויוכז יווש םירבחכ הליהקב תופתתשהו בוליש ,תימצע
לש בחר ןווaמ הליעפמ ל"קש םייתרבח םיתוריש תוברל יתליהק רויד , הקוסעת יאנפ תויוליעפו תינכת)
-כל ,("םיאיש" 8,000 .םידחוימ םיכרצ םע םישנא תוחוקלה םיאב ל"קש תתומעמ םיתוריש םילבקמש
האaתמ ל"קש ףסונב .םיינוליחו םידרח ,םיברע ,םידוהי םהיניב הייסולכואה לש בחרה םורטקפסהמ
,דחוימ ךוניחל רפס יתבל תויכוניח תוינכת ,תושיaנה םוחתב םייעוצקמה ןונכתהו yועייה יתורישב
.דועו ילופיט-יצועיי זכרמ
תנשב המקוה ,םידחוימ םיכרצ םע םישנאל םייתליהק םיתוריש - ל"קש תתומע 1979 טניו'a י"ע
עוצקמ ישנאו דחוימ ךוניח ישנא ,תורחא תוימוקמ תויושר ,םילשורי תייריע ,החוורה דרשמ ,לארשי
.םירחא

םילשורי םוי
םילשוריל העידצמ תובשייתהה
,רייאב 'וכ ,'ב םוי 30 יאמב 2011 העשהמ לnה , 17:00
yראב םינמאה בoימ לש ביהרמ עפומו קנע תדעצב
ינבו יתובשייתהה ךוניחה רעונ , תוירוזאה תוצעומה לש םידעוצ יפלא תופתתשהב יaיaח דעצמ
.רקאס ןaו תואמצעה ןaב ומייקתי ביהרמ עפומו םילשורי ריעה דובכל ,םיבשומה
לט םהרבאו ידמע ןדיע ,תבש ימולש :םירמזה בטימ לש תועפוה -יaיaחה העדצהה עוריא זכרמב
-כ 20 -מ , םיפתתשמו םידעוצ ףלא 53 ךוניחהמ םיבר רעונ ינב םהיניב ,תוירוזא תוצעומ
,םיירוטסיה םירוטקרט תללוכה ,םילשורי תובוחרב תראופמ קנע תכולהתב ופתתשי יתובשייתהה
.דועו םיפפותמ ילaעמ ,תורומזת
םילשורי םוי ינפל םיימוי םייקתת הדעצה
ןועדa ךוניחה רש ,סרפ ןועמש ,הנידמה אישנ דמעמב תואמצעה ןaב יaיaח סקטב חתפת הדעצה
.תקרב רינ םילשורי ריעה שארו דקונ תירוא תואלקחה תרש, yינייטש לבוי רצואה רש ,רעס
םולשת אלל ריעה יבחרב םיקתרמ םילולסמב "יבצ ןב די" ןוכמ לש םיכרדומ םירויס וכרעי עוריאה םויב
ךוניחל להנמה םע ףותישבו ,םילשורי תייריעו תוירוזאה תוצעומה זכרמ לש תפתושמ המזויב עוריאה
ינב יאלקחה דוחיאה ,רעונה תועונת ,ח"לש רענ ,רעונה תיילע ,םיבשומה ינב , יתיימינפ יתובשייתה
.ל"הצ יכנ ןוaראו ,ארזעו אביקע
,"םילשוריל העידצמ תובשייתהה" עוריאב םויה רדo 30.5.2011
:רקובה תועשב .שארמ המשרהב ,םילשוריב יבצ ןב די לש בחרה להקל םניח םירויס
17:00 .םידבוכמו םירש ,תקרב רינ ריעה שאר סקטו תואמצעה ןaב תוסנכתה :
17:30 .רקאס ןa דע םילשורי תובוחרב רובעתש קנע תכולהת :
.העונתל ורaסיי הכולהתה רובעת ןהב תובוחרה
19:00-20:00 .רקאס ןaב תוסנכתה :
20:00-22:30 לט םהרבא ,ידמע ןדיע ,תבש ימולש :לארשיב םינמאה בטימ לש םיעפומ :
22:30 .קנע םיקוקיז עפומ-
:oנרoניא רתא http://ma-soreq.org.iI/jerusaIem
םרכ ןיע תדxא
םילשורי םוי דובכל - הנoקה םילשורי
\יראתב ישימn םויב םייקתי רויoה 2.6.11
:העשב שxפמ 19.00 nורה תנnת דיל ,השמ ןימיב

תומיהדמ הרקוי תונוכשל וכפה םויהו םימיה תשש תמחלמ דע לובaה תונוכש ויהש תונוכשב רייסנ
,ולא תונוכשב ולדaש םידליה ירופיס תא ויפמ עמשנו הנוכשה יבשותמ דחא תא שוaפנ .תוכושח לבא
ףונ םע רירק יציק ברעמ הנהנ ,םידרפסהו םיזנכשאה ירופיס תא ריכנ .היaלטסונה תא ,םיישקה תא
.הקיתעה ריעה תומוח לא םיהדמ
:תולע 90 ת / ףתתשמל n
םיoרפל ןופלט : 02-6418682 סקפ וא 02-6434355
:רתא http://www.einkerem-Iegend.co.iI /
לאומש תיב
םילשוריב הnמשו הרוה ,םיילxר ולק
19.5.11 , ישימn , 17:00
םילשורי םוי דובכל לאומש תיבב הדקרהו רויo
:הדקרהו רויo 100 :דבלב רויo n 89 :דבלב הדקרה n 30 n"ש
17:00 םכתריחבל םיימלשורי היaלטסונ ירויס -
19:30 לק דוביכו לאומש תיבב תוסנכתה -
20:00 לאומש תיב לש ויטאפב םיטנדוטסה תקהל לש רולקלופ עפומ -
20:30 תינומה הדקרה ,הליaנו הרוה -
םילשורי םיoנדוooה תקהל
תא תaציימה םירמזו םינaנ ,םינדקר לש תילארשי רולקלופ תקהל איה םילשורי םיטנדוטסה תקהל
.םלועה יבחרב םיימואלניב רולקלופ ילביטספב הנש ידמ תפתתשמו לארשי
ינתא רולקלופו ידוהיהו ילארשיה רולקלופה לש תומיענו םיריש ,םידוקירמ בכרומ הקהלה ראוטרפר
.היסורו ןילופ ,הינמור ,ןקלבה ,הקירפא ןופצ ,היכרות ,סרפ ,ןמיתמ תוידוהי תוליהק לש
. םייטסוקא םילכ תרומזת ידי לע םיוולמ םירישהו םידוקירה
:הריnבל םירויo
למשn אלל םייn
ולכא המ .הנש (תואמ שמח וא) האמ ינפל םילשוריב םוי-םויה ייח וארנ דציכ םימעפל םיהות ונלוכ
ריעב םימעטו תוחיר ,תולוק ,תוארמ ,רזחשל הסננ הז רויס ךלהמב .?ריעה התארנ דציכ .?ותש המו
םע .םיממחבו םינאחב ,םיקוושב ,הקיתעה םיאלפה לימרת .תועתפה שודaה
ןונרא ו'צנד :\ירדמ
ונמאי אלש םירופיo
:רפסנ וב אליממ דעו השמ ןימי ךרד תיטוקסה הייסנכהמ םוניה-ןב איa לעמ רויס
לשכש רחאל ורכש ריזחהש ללקמ לע ,איבצמה לש ודaבמ תכורפ לע ,םילשוריל ךלמ-בל לש ועסמ לע
...ודיקפתב
.המוחה ךרואל ביהרמה ףונב הוולמ לכהו
השמ ןב ילרוא :הכירדמ
הליoמהמ םירופיo
ךרואל עספנ הז רויסב .תעקשומ תלייטל הנורחאל ךפה םילשוריב הנשיה תבכרה תליסמ יאוותמ קלח
עמשנ .הז יאוותב התעיסנמ תבכרה הלדח זאמ ןיעה ןמ םירתסנל וכפהש תומוקמ הארנו הליסמה
םירסיקו םיכלמ לש םהינפ תא ולביק ךיא ,למשח םעפ ןאכ קפוה ךיא :םעפ לש םילשורי לע םירופיס
,רוקיבל וצפקש ?דוד ךלמה ןולמב תישישל תישימחה המוקה ןיב רתתסמ המו
ןירב דדלא :\ירדמ

ימלשורי ברועמ
עודיה ימלשוריה חבטמה תא םירצויו ורצי םילשורי בלב לארשי תודע ,םיסרפ ,םיפויתא :וימעטמב
םעטנו םהיתוזוחמב רייסנ .דועו םינמית ,םיזנכשא ,םילפרוא םa אוהש רנויטסבב שוaפנ,םהילכאממ
םידרפס ןיב םיכודישה לע עמשנ הנממ ,השמ להאב םינש תררוaתמה תרaובמ הידרפסב ,ררושמ
דועו תאז לכ ,םינש רבכ הניכמ איה םתוא םיידוחיי םילישבת לע ןכו ישיאה הנויסינמ םיזנכשאו
.תואלחנ תנוכש לש תוירויצהו תומוסקה היתואטמסב
:לולoמ הדוהי-הנחמ קוש ,ופי 'חר ,ידרפסה ןתסובה ,תואלחנ
לאומש תיב :המשרהו םיoרפל 02-6203461
:רתא http://www.beitshmueI.com /
הnפשמו םידלי
לאומש תיב
תועובשו רמועב x"ל - תבש םירצוי םידלי
,תבש 14.5.11 , 11:00 לודxה םלואה ,
.הריציו היווח לש רקובל ,םידליו םירוה ,םכתא םינימזמ ונא ,רקובב תבש ימיב ,שדוחל תחא
.תועובשו רמועב a"ל – םעפהו שא לש תוריצי ללש רוצינ .םהיתורוסמו םהיaהנמ ,םיaחה ינש תודוא חחושנ
.םיaחה חורב םימו
תכרדהב תויתריציה nותיפל תואנדo - רxה .
.תישפוח הסינכה - םיוולמו םירוה
.שארמ תומוקמ ןיירשל שי ,לבaומ תומוקמה רפסמ
הדדנש הינxפוoה
רניoקיo לואש לש ריעצה הפוצל ילארשיה ןורoאיתה
,יעיבר 18.5.11 , 18:00 שריה םלוא ,
.םידליל תילקיזומ הaצה
תיסור םע תדaא דועו לעוש ,בוד השaפ םש .רעיל אתבסו אבסמ החרבש היינaפוס לע תרפסמש
אתבסו אבס תיבל רוזחלו בל yמואו היישות תוכזב חורבל החילצה וז .התוא לוכאל וצרש תויומד
.החפשמה לש התובישחו תורaבתה לע רופיס .םולשב
.תיסורה הפשב הלוכ הaצהה
יומיבו הזnמ ,רניטקיט לואש : תובוב בוציע ,יקסריז ילטנ : ןיnלמ ,yיבורכלב השמ : םינקnש היסיאט :
.רניטקיט לואשו ביזינטוק
:םיoרפל 02-6203427
:רתא http://www.beitshmueI.com /
לנימרo
םילשורי ןמזה תילעמב םידליה םע ש"פוoב תוליעפ
ישיש ימי :עובשפוoב הnיתפ תועש 10:00-14:00 תבש , 12:00-18:00 .
וקשוהש םיישוח בר תועסמ ,םימושa םימיב םa ,עובש יפוסב םיעיצמ ,ןמזה תילעמ ,"לנימרט"ב
."םדאה ףוaב עסמ"ו "םוקיה לא עסמ" :הנורחאל
- םוקיה לא עoמ תוצק לא yראה רודכמ ,דמימ תלת יפקשמ תרזעב יביטקארטניא עסמ אוה
םע םירוטאלומיס לע םיבושיה םיפוצה ווחי עסמה תרaסמב .היסקלaה 6 וב עaרה תא ,העונת ינוויכ
חריה ,yראה רודכ תא תללוכה ונלש שמשה תכרעמב שחרתמ עסמה .לודaה yפמב םוקיה רצונ
.תונכשה תוטנלפהו
-םדאה qוxב עoמ חקול שדחה עסמה .דמימ תלתב םדאה ףוaב ביהרמ ישוח בר יביטקארטניא עסמ
לא םיסנכנ ונא ,תינניח המלצמ תלוספק -ופניא תרזעב .םדאה ףוa -האירבה יאלפמ דחא לא ונתוא
.ףוaב םינוש םירוזא םיקרוסו השא ףוa ךות
.םלועב תוללכושמהמ םימו חור ,לוק ,הרואת ,הנרקה תוכרעמב תרזענ תישוח -ברה היווחה
:ריחמ 49 יאליaל תדעוימ הסינכה .n 5 .הלעמו
:oנרoניא רתא WWW.TIME-ELEVATOR-JERUSALEM.CO.IL .
ללה 'nר ,ןורxא תיב :תבותכ 37 .םילשורי ,
דוד לדxמ ןואיזומ
"לדxמב ישימn"
תועשה ןיב ישימn םוי לכב םייקתת תוליעפה 19:00-17:00
יעושעשו הריצי ,תומישמ לש עפש הבו דוד לדaמ ןואיזומב החפשמה לכל היווח לש םיירהצה רחא
."דועו תוא" הכורעתה תרaסמב ןושל
,תוקתרמ רבע תויומד םע שaפמ ,תומוחו םילדaמ ,הקיתע הדוצמב תובותכו תויתוא ,םילמ לש הaיaח
."דועו תוא" הכורעתב רויסו הריצי ,תויתוא אשונב הריצי יקחשמ ,תוקיתע תופשב תובותכ חונעפ
:רxובמ/ דליל ריnמ 20 n
יאליxב םידליל םיאתמ 12-6
.לבxומ תומוקמה רפoמ
.לoב ןואיזומה לש תונמזהה זכרמב שארמ םשריהל יוצר 6865333 - 02 וא 2884 *
םאלoאה תונמאל ןואיזומ
הnפשמה לכל רמועב x"ל
22.5.11
– םידליל הריצי תואנדס 10:00-15:00
העשב 12:00 "קירה yיצעה" – םידליל רופיס ןורטאית –
.לודaה ןחבמל הכלממב םידליה לכ תא ןימזמו ,שרוי שפחמה ךלמ לע רופיס
.הסינכה ימדב הלולכ הaצהה
n"מלפה :תבותכ 2 (םילשורי ןורoאית דיל)
:ןופלo 02-5661291/2
:oנרoניא רתא WWW.isIamicart.co.iI
רכב ראר'ז זכרמ
תיכולכלו רעוכמה ןוזוורבה
םידלי תxצה
:עפומה \יראת 18/05/2011
:העש 17:30
רכב ראר'ז :םלוא
.הצירקו רומוהב אלמו שדn שובלב תושxומ ,תועודיה תודxאה יתש
.תויומדה לכ ןיב םיטטהלמה םינקחש ינש ידי-לע שaומה ,רופיסו ןורטאית לש ידוחיי בוליש
אצמנ רשא רוביa לש תורבaתהו תורaבתה עסמב תוקסוע ןהיתש ,תועודיה תודaאה יתשב ףתושמה
הוולמ הז לכ .הכיסנל תיכולכלמו רוברבל רעוכמ ןוזוורבמ ךפוה אוה וחוכ יוליa תובקעב ךא ,םיילושב
.תרומזתה לש ףחוס ילקיסומ יווילב
לxo הנא :הקיoומ
זבלא לאומש :nצנמ
\ילרא ינד :יומיב
\ילרא ינד ,שיר רxה :םיפתתשמ
דרבמול ינאלמ :תושובלת תריפת
ארפo ילוי :הרואפת עוציב
ןיקo ינוי :הרואת ליעפמ

לבלובמה לבנרקה
לואש הצינ םע םoק ילילצ תרדo
:עפומה \יראת 23/05/2011
:העש 17:30
רכב ראר'ז :םלוא
:ריnמ 65 n''ש
oנo ןo ימק לראש לש ותודלי רופיo
לע ןaינ םייתנש ליaב .ינמרוצ לילצ עמשל יכבב ררימו ,םיענ לילצ עמששכ רשואמ חרז קוניתה סנס ןס
בהא אוהו דאמ חתופמ רומוה שוח ול היה .קתרמ םירופיס רפס ומכ םיוות ארק שש ליaבו רתנספ
,תובוב ןורטאית תופתתשהב .דועו הילנחכבה ,תויחה לבנרק .םישנא ינפ לע ןתוא ףידעהו תויח דואמ
.םינדקרו םינaנ
יאליxל דעוימ 10-4
קoמניo
ןונn לש ונמוי
07.05.2011 העשב , 11:00
תדובעב תוסנתהל ,להקה ןמ םיבדנתמ םידלי ולכוי הב ,הרצק קחשמ תנדס םייקתת טרסה ינפל
ןורטאית תיאמבו הרומ ,ביתנ ןסינ קחשמל וידוטסה תרaוב ,רחש עטנ ריבעת הנדסה תא .קחשמ
כ הנדסה ךרוא) 30 .(תוקד
:oרoה תודוא ורופיס תא רפסמ טרסה ,ריכמ דלי לכ טעמכ ותוא םסרופמה רכמה בר לע ססבתהב
יראלופופ יכה דליל הב ךפהיהל ףאושו השדח םייניב תביטחב דומלל ליחתמה 'yיבדנס דלי ,aרa לש
.ללכ טושפ ול תויהל ךלוה אל הזש ןיבמ אוה הרהמ דע ךא ,הבכשב
בודה יxוי
21.05.2011 העשב , 11:00
רקחל זכרמה להנמו ,םלצ ,רייצ ,ןבלב רימע תאמ "עבט תורומש" אשונב האצרה םייקתת טרסה ינפל
.(העש יצחכ האצרהה ךרוא) עבטה תנaהל הרבחה לש םילשוריב םירופיצ
:oרoה תודוא תיאמב לש הרופיס תא רפסמ טרסה ,תיaולותימה היזיוולטה תומד לע ססבתהב
בודה יaויב תלקתנ איה זאש אלא ,טרס םש םלצל תנמ לע ןוטסול'a תרומש לא העיaמש תירטנמוקוד
קראפה תא רוaסל הצורה ימוקמה הצעומה שארב םקבאמב םהילא תרבוח איהו ,ובוב ןמאנה ורזועבו
אוהו ,םייח םינקחשל היצמינא תויומד ןיב ברעמ טרסה .בשוי אוה הילע המדאה תא רוכמל תנמ לע
החפשמה לכל דאמ קיחצמ רקיעבו עשעשמ ,חתומ יוליב עיצמ
ןורקה ןורoאית
הרודנפ
רעונו םירaובמל יתוזח ןורטאיתל ס"היבמ םיטנדוטס תוריצי ברע :חראמ ןורקה ןורטאית
21.5.11 העשב 21:00
ןורקה רתאב םיoרפ
:ןורקה ייונמ רובע םיoיoרכ תנמזהל !שדn ליימ kupa@traintheater.co.iI
.לoב וא 02-5618514 הnולש 8
:רתא www.traintheater.co.iI
\יראת םוי העש רופיo ןורoאית / הxצהה םש ריnמ
2.5.11 ינש הרובaלו האושל ןורכיזה םוי .תוaצה ומייקתי אל
7.5.11 תבש 11:00 הנשי הנשושה 30 n"ש
9.5.11 ינש לארשי תוכרעמ יללחל ןורכיזה םוי .תוaצה ומייקתי אל
14.5.11 תבש 11:00 ריינ תדaא – םשaה רופיצ 40 n"ש
16.5.11 ינש 16:30
17:30
"תורואה רעיב תויnו םידמx" תוטועפל ןטק ןורטאית -
יאליaל) טלבלסקו רומיל םע 2-4 (
"תורואה רעיב תויnו םידמx" תוטועפל ןטק ןורטאית -
יאליaל) טלבלסקו רומיל םע 2-4 (
15 n"ש
17.5.11 ישילש 17:00 באזהו רטפ 30 n"ש
21.5.11 תבש 11:00
11:30
השדח הaצה – הדוקנ וק
"תומולnה יששx" – השמ ןימיב תואטמס ןורטאית –
השדח הaצה
40 n"ש
60 n"ש
23.5.11 ינש 16:30
17:30
"םימoקה עבוכו ושוש" תוטועפל ןטקה ןורטאית –
יאליaל) דרa-יול הילa םע 2-4 (
"םימoקה עבוכו ושוש" תוטועפל ןטקה ןורטאית –
יאליaל) דרa-יול הילa םע 2-4 (
15 n"ש
28.5.11 תבש 11:00 ןפיצרמה תייפ 40 n"ש
30.5.11 ינש 16:30
17:30
"תומוx התצרש הדליה" תוטועפל ןטק ןורטאית -
יאליaל) ןמסייו ינש םע 2-4 (
"תומוx התצרש הדליה" תוטועפל ןטק ןורטאית -
יאליaל) ןמסייו ינש םע 2-4 (
15 n"ש
ריעה יבnרב תוxצהה
עפומה \יראת םוי העש עפומה םש תורשקתה יoרפ + םוקמ
18.5.11 יעיבר 17:00
רופיס ןורטאית – "רזaב השעמ"
יאליaל 4-7 דרa-יול הילa םע
שרוש בשומ ,ימוקמ םלוא
31.5.11 יעיבר 17:00 יכה יכה ףסואה
,תיתפרצה העבaה יתליהק זכרמ
:'לט .ם-י 02-5416000
םינואיזומ
לארשי ןואיזומ
תושדn תוכורעת

:\יoנ לש ותריnב טספדוב ,תויונמאל ןואיזומה ,יזהרטסא ףסואמ ריינ לע תפומ תוריצי
:שומיש תוארוה :םייnה לכל תוליעפו תוארוהל תוסחייתמה תיוושכע תונמא לש תודובע
תונמאל ךוניחהו רעונה ףaאב החפשמה
:יקoרל רמלה -ה תונשמ םימוליצ ,תודבוע םיידי 40
:ןוינוא לש ותנדoמ ףויסומ המלש ףסואמ םירידנ תיכוכז ילכ
:'xדירoנק םאיליו םיאשונ השימח

הירלx יnיש
\יoנ לש ותריnב
3.5
הכורעתה תרצוא ,ןמהל-ירפ הריאמ םע
תרnאה השיאה
3.5
וכיט תיבב הכורעתה תרצוא ,יכאלמ םירמ םע
שומיש תוארוה :םייnה
28.6 , 17.5
הכורעתה תרצוא ,ןורימ היא םע
םיאשונ השימn :'xדירoנק םאיליו
24.5
תויונמאל תישאר תרצוא ,ואדנל ןזוס םע
הקירפא תונמא
31.5
ריפש תירוד תרצואה םע
תוברת ישxפמ
להק - ןמא ישxפמ תרדo
5 םיאיבמה הנשב םישaפמ 5 תא םיaיצמה םינוש םימוחתמ םינמא לש תוישיא טבמ תודוקנ
רופיסל עדוותהלו רצויה ןמאה תא בורקמ ריכהל זפ תונמדזה .ןואיזומה תוכורעתב םהיתוריצי
.רוקמה תריצי ירוחאמש
:ןופלoב המשרהה 6708813,6708960
שילש םוי 17.05.2011
לעו ותריציל םימדוקה ןונכתה יכילהת לע ,ולש הארשהה תורוקמ לע חחושי רנ–ןב איa
הכורעתב תaצומה ותדובע .שומיש תוארוה :םייnה
.הכורעתה תרצוא ,ןורימ היא םע הירלa חיש היהי שaפמל םדוק
רעונה ףaא םוירוטידואב
55 ןואיזומל הסינכ ללוכ ח"ש
15 םייונמל ח"ש
ישילש םוי 31.05.2011
תויוברת ןיב שxפמ - ןענכו םירצמ
םויהו זא - םירצמ םירצמ לש היaולואכראל תרצוא ,רות–ןב הנפד םע
;הכפהמה תובקעב םירצמ-לארשי יonי ?דיתעל הרזnב רירaשו ןחרזמ ,ימע–ןב ןועדa םע
.ריהקב רבעשל לארשי
רaנירפש ש"ע םוירוטידואב
55 םיאלמaל) ח"ש 35 (n םניח םייונמל ,ןואיזומל הסינכ ללוכ
'לoב המשרהה ,לבxומ תומוקמה רפoמ 670896
תילאוoריווה היירפoל תיoלקה היירפoהמ :תוירפo ירופיo
,x ימי 18.30-17.30
תקסוע ,טביט דעו ןארמוקמ קיתעה םלועהמ תוירפס ןנער טבמב תנחוב םיימוחתניב םישaפמ תרדס
.דועו תוירפסל םייוושכע םינמא לש סחיב ,לארשיב תוירוביצה תוירפסה תולכירדאב
.רפסה לכיה לש דומילהו עדימה זכרמ ףותישב תואצרהה
לבxומ תומוקמה רפoמ ,qoונ םולשת ילב ,רפoה לכיה םוירוoידואב
'לoב המשרה 6332566 תדדוב האצרהל םשריהל רשפא ,
"לxוx" ןדיעב תוירפoו םירפo
24.5
ןילי דוד תללכמ ,רלדא ןנחלא 'פורפ םע ילטיaידה םלועב היירפסה לש המוקמ
דnוימ עוריא
םוי ד 18.5
הכורעתה לaרל - תרnאה השיאה קוק ברה 'nר ,וכיo תיבב 9
19:00 יכאלמ םירמ תרצואה םע הכורעתב רויס -
20:00 ינפיה ןורoאתב תרnאה השיאה :תואיצמו לאדיא - חרזמו ןורטאית ידומיל ,יונ תרנכ ר"ד םע
תירבעה 'נואה ,היסא
20:45 יניoה עונלוקב תוישנ לש םיxוציי :השדnה השיאהו תבהאמה ,היערה - ,ןכוק רורד םע
תירבעה 'נואה
45 ,n"ש 35 'לoב qoונ עדימ .יונמל n"ש 6708813
\יoנ לש ותריnב הכורעתה לxרל
םוי ד 18.5
הקירפפל דעו שאדר'צה תוכיסנמו יזהרטסא תצמואל דעו ןדייהמ - לכוא ,הקיזומ ,תונמא
םיoרפ רתאב oנרoניאה : www.imj.org.iI
ארקמה תוצרא ןואיזומ
תוכורעת
עבקה תכורעת
ףסוא תועצמאב םודקה בורקה חרזמה תויוברתו ארקמה תוצרא לא רקבמה תא ליבומה ןמזב עסמ
תפוקתל דעו תירוטסיהרפה הפוקתהמ תונמא תוריציו ךרע ירקי םיטירפ ללוכה ,ידוחיי תוקיתע
.דומלתהו הנשמה
תודnוימ תוכורעת
\"נתה תובקעב זרבלא לנמ - תארשהב ןפוד תאצוי תונשרפ םילבקמ םהירוביaו ך"נתה ירופיס -
.תיוושכע לוסיפ תכורעתב
תויoאלק םינינפ תוברתה תעפשה תא תוaיצמה הדמח תויכש .יקסבורוב ףסואמ םירחבנ םיטירפ –
.תיסאלקה הפוקתה ךלהמב הילטיאב תונמאה לע תינוויה
ןווי תראפת דעו הזנורבה תפוקתב םיתרכמ לחה ,הקיתעה ןווי תויוברתמ בהז יטישכתו סרח ילכ -
.תיסאלקה ןוויל
- דnאל םינפ השולש תותדה שולש ילמסב ינושה תאו ןוימדה תא םיaיצמה םידחוימ םיצפח ןווaמ
.םאלסאהו תורצנה ,תודהיה - תויטסיאיתונומה
םיימור ריק ירויצ רדn הסינכה .הילטיאבש הינאפמק רוזאמ םיביהרמ םיימור תואקסרפ ףסוא -
.שארמ םואתב
םוי ידמ םיכרדומ םירויo
תילxנא 10:30 | תירבע . 11:00
:'ד ימיב םיפסונ םירויס תילxנא | 17:30 תירבע . 18:00
תותבשב : שארמ ןכדעתהל אנ
.שארמ םואיתב תוצובקו תופסונ תופשב םירויס ,םייטרפ םירויס
לש ובוכיכב תרבוח םע תימצע הכרדהב יתחפשמ רויס יש מש_ " .ןואיזומב ך"נתה תובקעב "
םיפסונ םיטרפו המשרהל 02-5611066 | education@blmj.org
יעיבר ימי תואצרה
העשב ןואיזומב יעיבר ימי 19:30
ןואיזומל הoינכה םע qoונ םולשת אלל
ןואיזומה תפוקב וא oנרoניאה רתאב שארמ םיoיoרכ ןימזהל yלמומ 02-5611066
םיקיודמה םיעדמהו עבoה יעדמ יארב םודקה לארשי
4.5.11
תירבעב ,ביבא לת תטיסרבינוא ,תודa לבוי ר"ד
תיקלoיאה הרפואהו אמור ,ןווי - ןואיזומב םינינפ
11.5.11
םינינפ השדחה הכורעתה דובכלו םילשוריבו חלמה םי – הדצמב הרפואה לביטספ תארקל דחוימ ברע
תויסאלק
ןואיזומה תוירלxב oרצנוק | תילארשיה הרפואה ינלוס תופתתשהב 18:30
יקoורoאה םלועהו ןווי | תירבעה הטיסרבטינואה ,סבח איה-יל ר"ד יפמ האצרה , 19:30
הקיתעה םירצמ - ןורכיזו nצנ
18.5.11
תירבעב ,ביבא לת הטיסרבינוא ,ןח-ימולש ילחר ר"ד
ימואלניבה םינואיזומה םוי תרaסמב האצרה
תיבה רהמ תוקיתעב תושדn
25.5.11
תילaנאב ,ןליא רב תטיסרבינוא ,יאקרב לאירבa ר"ד
-ה הנשה יעוריא תרaסמב האצרה 19 ןואיזומה דוסייל
תואצרהה תרדo \שמה
תידוnיי תואצרה תרדo םיxיצמ םילשורי ארקמה תוצרא ןואיזומו םיננאש תונכשמ
תיבב ומכ ןיא
תיבה לא הצצה םיקפסמ םיטיהרהו םירוטיעה ,ללחה בוציע .םישנא לש םירופיס םירפסמ םיתב
.הווהבו רבעב םוימויה ייחלו תונחלושה לע ושaוהש םילכאמל ,החפשמה ייחל ,ויבשויו
,םיישיא םירופיסו םיתב ירופיס םירזושה םישaפמ השש לש ימלשוריה תיבל דעו יארקמה תיבהמ
.ונימי
העשב ישיש ימי – ארקמה תוצרא ןואיזומב ןיaוריסל ומייקתי םישaפמה 10:30
העשב ישימח ימי – םיננאש תונכשמבו 20:00
דא ר יoירבה oדנמה ימיב םילשוריב תולכי
6.5.11
.רקנאיורק דוד לכירדא .ארקמה תוצרא ןואיזומ
תימלשורי תודלי לש תונורכיז
26.5.11
.רנקנד ןונמא רפוסהו יאנותיעה .םיננאש תונכשמ
:םיסיטרכ 250 ,הרדסה לכל ח"ש 50 םיטנדוטסלו םיאלמaל החנה | דדוב שaפמל n
.(דרפנב םסרופי ריחמ) םילשוריב םיידוחי םיתבב םכסמ רויס םייקתי תואצרהה תרדס םותב
:תונמזהלו םיoרפל
:םילשורי ארקמה תוצרא ןואיזומ 02-5611066 , contact@blmj.org
:םיננאש תונכשמ 02-6292212 , prog@mishkenot.org.il
לייoמ ןואיזומ 2011
םירתאל בחרה להקה תא תחקולה םילשורי ארקמה תוצרא ןואיזומ לש תידוחיי םילויט תרדס
הרושהמ םיחמומו םיaולואיכרא םע ,yראה יבחרב ,םישדחתמו םישדח ,םיקתרמ םייaולואיכרא
.הנושארה
תיבה רהו לתוכה תוריפn
17.5.11
.תיבה רהב רוקיבו יaולואיכראה ןaהו לתוכה תבחר רוזאב םייזכרמה םישודיחה תובקעב רויס
.תוקיתעה תושר ,םילשורי זוחמ aולואיכרא ,ךורב לבוי תכרדהב רושיאב הנתומ תיבה רהב רוקיבה
.רוקיבה דעומל \ומo
!לבxומ תומוקמה רפoמ ,שארמ המשרהב
המשרהלו םיoרפל 02-5611066
19 ןואיזומה לש ודoוויהל םינש
22 - 27 יאמב 2011 א"עשת רייאב x"כ - n"י ,
-ה הנשה תא ןייצי ןואיזומה 19 תיaיaח ברע תחורא םאישבו םיעוריאב אלמ דחוימ עובשב ודסוויהל
,ישימח םויב םייקתתש 26 יאמב 2011 לש םייתמצועה וילספ ןיב ךרעי ברעה .(א"עשת רייאב ב"כ)
םירופיס תורקוח רשא תוילאטנמונומ תוריצי הaיצמ זרבלא לש ותכורעת .זרבלא לנמ ידרפסה ןמאה
םיקיתעה םילספה םע ןיינעמ aולאידל םיפוצה תא תונימזמו תיוושכע תילוסיפ הפש תועצמאב םייכ"נת
.ןואיזומה ףסואב
םיררועמ רשא תודסומלו םידיחיל הווחמכ ךרעי אוהו "יוניש םיבצעמ" ןמיסב הלאaה ברע ךרעי הנשה
aראמב תורעתהל ןתרטמ רשא ןואיזומה תוינכת ןווaמל שדקוי ברעה .תיתליהק תוברועמל הארשה
ףשחיהל תונמדזה םהל עיצהלו תונוש תוליהקל די טישוהל ,םילשורי לש ןווaמה יתוברתהו ישונאה
ןואיזומ תא ךפוה המ ולaי ברעה לש םיחרואה .ןואיזומה יaצומ ירוחאמ רתתסמש קתרמה םלועל
.הליהקב ליבומ יתרבחו יתוברת דסומל ארקמה תוצרא
תכרדהב םייתוכיא םייaולואיכרא םירויס תרדסל ונילא ףרטצהל םכתא םינימזמ ונא הנש ידמכ
.רקבנ םהב םירתאל םיחמומו םיaולואיכרא
:םירויoה תינכת
22.5.10 - השרמו ןירבוx תיב
23-24.5.10 - םערב ,שדק לת ,רוצn לת
25.5.10 - דידn לתו קפא לת
26.5.10 - םכש \רד לע םירתא - םילשורי
תילxנאב ומייקתי םירויoה
המשרהלו האלמה תינכתה תלבקל
02-5611066 | dep.dir@blmj.org

:תבותכ תונרa םהרבא בוחר 25 ןואיזומלו תסנכה ןכשמל ךומסב) םילשורי םינואיזומה תיירק ,
(לארשי
:הnיתפ תועש 'ה ,'a ,'ב ,'א םימי 9:30 - 17:30 'ד ; 9:30 - 21:30 aח יברעו 'ו ימי ; 9:30 - 14:00 .
ןופלo : 02-5611066
ליימ : contact@blmj.org
רתא : www.blmj.org
םאלoאה תונמאל ןואיזומ
ימואלניבה םינואיזומה םוי
יעיבר 18.5.11
םירקבמל םניn nותפ היהי ןואיזומה
םאלoאה םלועב םיוושכעה םיכפהמה
תנש 2011 העברא ךותב .ןוכיתה חרזמה לש הירוטסיהב רתויב תובושחה םינשה תחאכ רכזית
לכמ יטמרד ןפואב הנושה תואיצמ םירצמו בול ,הירוס ,ןמית ,סינותב תוכפהמה ורצי דבלב םישדוח
.ונרכהש המ
םינשרפה לש תורתוסה תויזחתהו םיחדומה םיטילשה הארמ ,תובוחרל םימרוזה םינומהה תונומת
םיקחשמ תוחוכ וליא ?הכפהמה ילaלa תא עינמ המ - הלאשה תא רתוי דוע םישיaדמ קר םיחמומהו
?ונלומ שרפנה הזחמב
תא םאלסאה תונמאל ןואיזומב תואצרה תרדסב ףושחי ,ןוכיתה חרזמה רקוח ,ילארשי יפר רוספורפ
תנש לש תויברעה תוכפהמה סיסבב םידמועה םירתסנה םימרוaה 2011 .
: תואצרהה nול
ןוoלשה תוימיoיxלו םאלoא
12.5.11 העשב ישימn םוי 19:00
ילארשי יפר 'פורפ לש ותאצרה
ימאלoאהו יברעה םלועב תינוoלשה תותיnשה
19.5.11 העשב ישימn םוי 19:00
ילארשי יפר 'פורפ לש ותאצרה
יoילופה עדימה לש היצזילבולx
26.5.11 העשב ישימn םוי 19:00
ילארשי יפר 'פורפ לש ותאצרה
היoרקומד yמאי ימאלoאה םלועה םאה
2.6.11 העשב ישימn םוי 19:00
ילארשי יפר 'פורפ לש ותאצרה
יאבודו בול - nרוא תאצרה
16.6.11 העשב ישימn םוי 19:00
תקתרמ םימוליצ תaצמ ללוכ ןמיתב רוקיב ימשר לע הצרי תונותיע םלצ – רaליה ילתפנ
150 תואצרהה תרדס לכל ח"ש
40 דדוב שaפמל םימשרנל ח"ש
:ורשקתה םיoיoרכ תנמזהל 02-5661291
20% קיתוו nרזאל הnנה
האצרהה תליnת דע תוnותפ ןואיזומה תוירלx
הnיתפ תועש
'ד ,'ב,'א 10:00-15:00
'ה ,'a 10:00-19:00
ישיש 10:00-14:00
תבש 10:00-16:00
n"מלפה :תבותכ 2 (םילשורי ןורoאית דיל)
:ןופלo 02-5661291/2
:oנרoניא רתא WWW.isIamicart.co.iI
עדמה ןואיזומ
ןואיזומב תוכורעת
,רשקה המ ,ךשוח סנפ ,רופיסה לכ הז עדמ ,יוליaל ףונמ ,םילשוריב םימ ,םימ םירקוח ,םימה תורוקמ
ה םש me .תוילשא ,ןובשחב אב ,למשחה רואל ,קראפ הנולב בוביס ,קחש
:הnיתפ תועשו םימי
תועשה ןיב 'ה – 'ב םימי 10:00 – 18:00
תועשה ןיב – ישיש ימי 10:00 – 14:00
תועשה ןיב - תותבש 10:00 – 16:00

:םיריnמ ליa דע םידלי 5 ,םניח הסינכ - 34 ליa לעמ) רaובמל םילקש 5 ,( 110 תיתחפשמ הסינכל
ליa דע םידליו םירוה) 18 .(
תבותכ םר תעבa םינואיזומה תרדש :
לo . 026544888
ליימ : mada@mada.org.il
רתא : www.mada.org.il
ןלפק ש"ע ןשיה בושיה רצn ןואיזומ
םינואיזומה םוי 18/5/11
תועשב nותפ ןואיזומה 10:00-17:00 .םולשת אלל
:תינכותב
16:00 .ןואיזומה תרצוא םע תונורכיזו ןורכיז שaדב ןואיזומב ךרדומ רויס -
:רמועב x"ל 22.5.11
תועשב nותפ ןואיזומה 10:00-17:00
:תינכותב
11:30 - תראפתל הברוn ןיב" רויo "
" תסנכה תיב "הברוnה yראב ,םילשוריב ידוהיה בושיל למס הוויה ,הנשכ ינפל םייתסה וצופישש
.תוצופתבו
ןשיה בושיה רצn ןואיזומ ןלפק ש"ע .ימלשוריה ןשיה בושיה ישנא ייח לע הרידנ הצצה רשפאמ
תוחמש לע ,הדילו ןיאושינ לע :םידיaו רוע םרוקו םהילעב לש םרופיס הלוע ןואיזומב םיצפחל דעבמ
.םלוע ארובב הנומאהו טעומב תוקפתסהה ,םייחה יישק םע תימוימוי תודדומתה לע ,בצעו
.םיפוסיכהו הווקתה ,תואיצמהו םולחה :םעפ לש םילשורי תא םירקבמל שיחממ םירתאה ינשב רויס
םולשת : 45 ,רaובמל n 27 דליל n
:הnיתפ תועש
:ה-א םימי 10:00 - 15:00
:ו םימי 10:00-13:00
םייnה רוא :ןואיזומה תבותכ 6 םילשורי, ידוהיה עבורה,
-יתnפשמ oיoרכ 40 !דבלב n"ש
הילoיא תודהי ןואיזומ
"לצרהל ידלבירxמ"
16 - יאמל 15 ילויל 2011
הילoיאו לארשי ןיב תימואלה היnתה
ןויצ לaרל 150 הילטיא דוחיאל םינש
.אמורב תידוהיה הליהקה לש ירוטסיהה ןויכראהו תיקלטיאה תורירaשה ףותישב הכורעתה
הילoיאמ םירידנ די יבתכו םיירבע םירפo לש השדn הכורעת
ביהרמ ך''נת .יקלטיאה סנאסנרה תפוקת ןב ןמא ידיב אילפהל ריואמ ך''נת רתיה ןיב aצומ הכורעתב
.aצוה אל םלועמו יטרפ ףסואמ וניה הז
תוaצומה תופיה תודaהה יפד ןיב ילאוטריו "ףודפד" םירקבמל רשפאי ההובa היצולוזרב ילטיaיד ךסמ
הכורעתב
ןואיזומה תרצוא ידי לע ןתניתש האצרהו הירלa חיש םע חתפית הכורעתה
:תבותכ ללה 27
:הnיתפ תועש
'ד ,'a ,'א ימי 09:00 – 17:00
'ה םוי 09:00 – 21:00
'ו ,'ב ימי 09:00 – 13:00
:ןופלo 624161002 -
:רתא www.jija.org
:ליימ jija@netvision.net.il
דוד לדxמ ןואיזומ
'תיבפלאה רופיo - דועו תוא'
ינוי :הליענ 2011
ןויo הנר :תישאר תרצוא | תילxרמ תאילו דלפנזור הרש :תורצוא
השדחה הכורעתה "דועו תוא" תאצמה :הירוטסיהב תובושחה תרושקתה תוכפהממ תחאב תקסוע
,םילמסב הרישע תיוושכע תיaולונכט תואיצמ ךותל ודלונש םיברל יעבט הארנש המ .תיבפלאה
םירזוח ונחנא םאה .רבעב רבכ הרק ,םלש ילולימ םלוע אטבל םתרטמש ,תונומתו תורוצ ,םייומיד
?דבלב םילמס לע תרושקתה הססבתה םהבש םימיל
.רויצ ףאו רוביד ,תולוקה תעמשה ,ףוa תווחמ לע םדא ינב ןיב תרושקתה הססבתה בתכה תאצמה דע
ףלאב קר .דועו ןשע ,שא ,םיפות ומכ רשק יעצמאו םיצפח ורצונ קוחרמ םירסמ ריבעהל וצר רשאכ
הפוקתל תירוטסיה-הרפה הפוקתהמ רבעמה תא ןייצ הזו ,בתכב שומיש לחה הריפסה ינפל יעיברה
.תירוטסיהה
שומיש וכירצהש בתכ תוכרעמ םוקמב .הירוטסיהב תובושחה תרושקתה תוכפהממ אוה תיבפלאה
תועצמאב תרושקת הרשפאש ,השדח בתכ תטיש האצמוה ,רסמ ריבעהל ידכ םינמיס רופסניאב
תושרמ הביתכה תא איצוה תיבפלאה בתכב שומישה .דבלב םינמיס םישולשכ לש הנטק הצובק
עדי תצפה ,תונויערו תושaר ,תועד תעבה הרשפא תיתיבפלא הביתכ .םיברה תלחנל דבלב םיחמומ
.דועיתו
הכורעתה "דועו תוא" ,םייביטקארטניא םיקחשמ ןוaכ םיכרד ןווaמב תיבפלאה תוחתפתה תא aיצת
.תוידוחיי תושחמהו םייתריצי הרשעהו הכרדה ינוטרס
.ןואיזומה תוליעפ ידעומב להקל הnותפ הכורעתה
ילילה ןויזיnה
.ילילה ןויזיחה :ויפויב ביהרמ הליל עפומל הרואפת תושמשמ דוד לדaמ ןואיזומ לש הדוצמה תומוח
.המודמ תואיצמ לש המישנ ירצוע קנע ייומידב םילשורי ריעה לש הרופיס הלaנ תירוקמ הקיזומ ילילצל
ילילה ןויזיחה הaוסמ הדיחי תישוח בר היווחב הפוצה תא ףטועו "םייניע תזיחא" לש הקינכטב יושע
םילשורי ריעה לש הרופיס ,רבע לכמ רפוסמ ,ןואיזומה רצח ינבא לע .תינשדח היaולונכטב שומיש ךות
ךרואל היתודלותו 4,000 ,תללכושמ בושחמ תכרעמבו תוינשדח תוקינכטב שמתשמ עפומה .הנש
הליעפמה 20 ,םינרקמ 10 ,ואדיו ינaנ 14 ,םיבשחמ 14 -כב שומיש השועו ,םילוקמר 10 םירטמוליק
.הנרקה יתב ינשו םינוש םיaוסמ םילבכ לש
תרבח :םירצוי Skerzo עפומה ריידוa ןא'ז :םיילוק םיטקפא ןושורפ ןייטא :תירוקמ הקיזומ תפרצ ,
.םילשוריל ןרקהו תורייתל תיתלשממה הרבחה ,תורייתה דרשמ ,םילשורי תייריע :עויסב םייקתמ

תועשב ישימnו יעיבר ,ינש םימיב :ינויו יאמ םישדוnב ןויזיnה תנרקה ידעומ 20:30 ו 21:30
תועשב תבש-יאצומבו 21:00 ו 22:00
םח שובלב אובל yלמומ .םשa לש םירקמב םייקתי אל ןויזיחה .
-כ עפומה ךשמ 45 .תוקד
דוד לדaמ ןואיזומ לש טנרטניאה רתאב שארמ הנמזהב םיסיטרכ www.towerofdavid.org.il
ןופלטב תונמזהה זכרמב 026265333 .יונפ םוקמ סיסב לע עפומה ברעבו
:יללכ
:ןואיזומה תnיתפ תועש
ישימח – ןושאר םימי 16:00-10:00
(תוצובק ירוקיב םאתל ןתינ ךא) רוaס - ישיש ימי
תותבשו םיaח ,aח יברע 14:00-10:00 .
:םידיnיל - עבקה תוכורעתב םיכרדומ םירויo
דו ב םימיב :תירבעב 10:30 ו 11:00 ;
ה-א ימי :תילaנאב 11:00 ;
a ימיב :תיתפרצב 11:00
.םידיחיל םידחוימו ןואיזומל הסינכה ריחמב םילולכ םירויסה
:תוצובקל הכרדה תנמזה 6265347 . 02 ;
דוד לדxמ ןואיזומ רתאב םיעוריאה לכ לע qoונ עדימ www.towerofdavid.org.iI
ןופלoב תונמזהה זכרמב 026265333

ןיxב תשרומ זכרמ
הרובxלו האושל ןורכיזה םוי oקo
א"עשת ןoינ n"כ ,ינש םוי 2.5.2011 , 17:00 .
ר"תיב תעונת לש ירוטסיהה הקלחל ןכו האושה ןמזב תידוהיה הרובaל סקטה שדקוי הנש לכב
הירבחו ר"תיב תעונת יכינח י"ע המקוה רשא י"צא תרתחמ הללכבו וז הפוקתב תוידוהיה תוליהקב
.השראו וטa דרמ ךלהמב הרובaב ומחל
:תינכתב
תודע" -ןמכייא ףלודא יצאנה עשופה ירקוחמו yיוושוא לוצינ ,ר"תיב ךינח ,דעלa ןמדלוa לאכימ רמ
"תישיא
-השראו וטa דרמ" -yוח ירשקל תילארשיה הצעומה ,ימלועה ידוהיה סרaנוקה ,םואבניו סנרול ר"ד
"םישדח םייוליa
םהירוחאמש םירופיסה יווילב םינוaינ -"האושה לצב םינוaינ" -ךבנירמ ינרב
ןיaב תשרומ זכרמ שאר ,בוקמ לצרה :החנמ
ןופלoב םכתופתתשה ורשא אנא לבxומ תומוקמה רפoמ 02-5652011 .
ןורכיז לש וnוכ -ןויע ברע
,א"עשת ןoינ o"כ ,ישילש םוי 3.5.2011 , 18:00
?nימצהל ןורכיזה לש וnוכב םאה ?ומצע לשמ nוכ ןורכיזל םאה
יעצמאכ ןורכיזב קוסענ "דחיב -תויחל ךישמהל" תתומע ףותישב םייקתי רשא הז ןויע ברע ךלהמב
.םוקישו הלידa ,תימינפ תוננובתה רשפאמה
:תינכתב
ןיaב תשרומ זכרמ שאר ,בוקמ לצרה :החיתפ ירבד
:תואצרה
"יפרaויב -הר ךילהתכ ןורכיז" -aרבנטור יכדרמ 'פורפ
ןורכיזבש הכרבה לע -"רכזנש םוקמב ךרבי" -לaס ינד ברה
השדח ךרדל תאצלו ידאווה לא סנכיהל -"ידאוה ךרד" -ךרכב ההלב ר"ד
דחיב תויחל ךישמהל תתומע ר"וי ,ןשרוש -קנזור הלש :החנמ
:הoינכ ימד 10 דבלב עוריאה ברעב םיoיoרכ תשיכר ,n
תשרומו תונויצ יאשונב השדn תוברת יעוריא תרדo -"תינויצ תוברת"
לצרה ילו'x לש הדוo:ןושאר עוריא
,א"עשת רייא 'ז ,יעיבר םוי 11.5.2011 , 20:00
ךלהמב .םידוהיה תנידמ הזוח לש תחכשומה ותשא תודוא קז -ןויצע ידע תאמ תילקיזומ המרדונומ
ינב לכ םע יaארטה ףוסה לא תכעודו ,ףוריטה לובa לע ,הלעבל תשאונ הבהא ילו'a תפשוח הaצהה
.דaמ-תירוצ הדיא תאמ "הדונמה ותשא" ןמורה תארשהב .התחפשמ
קז-ןויצע ידע :קחשמו הביתכ
ליביז תנסא :יומיב
ר"וי ,ןייטשדלפ לאירא 'פורפ םע "?וידחי רודואתו ילו'a ולכי םאה אשונב החיש םייקתת הaצהה רחאל
.לצרה ןימינב תחצנהל תירוביצה הצעומה
:oיoרכ ריnמ 40 :ןופלoב שארמ ןימזהל ןתינ םינמוoמ תומוקמה ,n 02-5652011
!תואצרהה תרדo \שמה -"תונויצה תובא"
םיצרמה בטימ יפמ תוישדוח תואצרה תרדסב קלח לוטיל רוביצה תא ןימזמ ןיaב םחנמ תשרומ זכרמ
םרטב דוע םידוהיה תנידמ םולח תמשaה ןעמל ולעפו ובתכ רשא םיינויצה םיaוהה ילודa תודוא
.התמקה !תופסונ תואצרה יתש ,הרדסה תחלצה רואל
'לזרבה תונויצ' לע רואנ הירא 'פורפ
,רייא ז"כ ,ישילש םוי 31.5.2011 העשב 19:00 :
ל"צאה ידסיימו aרבנירa יבצ ירוא ,ריאמיחא א"בא
םינשה ןיב ןיaב תלשממ ריכזמכ שמיש רואנ 'פורפ 1977 - 1982 ,"לארשי לוק" תושדח ךרועכ ןכ ינפלו
.ןוירוa ןב תטיסרבינואב הנידמה עדמל ריכב הצרמכ םויכ שמשמו ימדקא רקחמל הנפ ותשירפ רחאל
\רוצ ןיא !תישפוn הoינכה שארמ המשרהב
ןמייה (ה'צnנ) םוnנ םע -ירבעה רמזה תודלותב םיקרפ
.םילשוריב ןיaב תשרומל זכרמב רמזה יברעל ךשמה תרדס לע רשבל םיחמש ונא
לש רמזה תוברת לע םתוח וריאשה רשא םיניחלמו םיררושמ לש םתריציל ושדקוי הרדסה יעפומ
לש תוביהרמ תוaצמ ,םירישה ירוחאמש םירופיסה םע אתווצב הריש לש בוליש .תירבעה הפשה
.םירידנו םירצק םיטרס יעטקו םיירוטסיה םימוליצ
םכתיא דחי רישיו רפסי ,החני ןמייה (ה'צnנ) םוnנ .ןריב לילצ רתנספב הוולי ,
העשב ישילש ימיב שדוnל תnא ומייקתי םיעוריאה 20:00 .
,א"עשת רייא x"י 17.5.11 (יריooה ןורoאיתה) ול-הל-יל -הו אoאoמה ירישמ -
,א"עשת ןוויס ט"י 21.6.11 םיaיידו למנ ,םי יריש ,"תוניפסה תוaילפמ םיקחרמל" -
:oיoרכ ריnמ 50 ריnמב הלוכ הרדoל יונמ שוכרל ןתינ ,הקoפהב לק דוביכ ללוכ n 350 .n
-םייונמו םיoיoרכ תנמזהל .םינמוoמ תומוקמה 02-5652011
עובש תשרפ xוn
.םיצרמה בoימ יפמ עובשה תשרפ ירועיש
העשב ישימn םוי ידימ 19:00 !תישפוn הoינכה ,
אוה ארקיו שמוח לע הצרמה .בישילא בקעי ר"ד ברה
תילאיצוס הדובעבו היaולוכיספב תימושיי הקיתאלו היפוסוליפל ר"ד וניה בישילא בקעי ברה
.רבעשל םי תיירק ריעה ברו
ןוכנ א.ש 'nר ,ןיxב תשרומ זכרמ 6 (ןומעפה ןxל קoמניoה ןיב) םילשורי
www.begincenter.org.iI
לאירא
יבצ ןב די ,ןושאר תיב ימיב םילשורי תודלותל זכרמה
םיאיבנהו םיכלמה ימי לש םילשורי תא תווnל ואוב
רמוnבש nורה .ריעה לש המסק דוס תא ריאמה שaרמ aצימ -
םילשורי לש יונב םxד .שדקמה תיבו היתומוח ,היתב לע -
.ארקמה תפוקתב םילשורי םע תורכיה םירשפאמה םימaדו תושחמה ,םיאצממ הבו הaוצת
:םידיnיו תוnפשמ תוצובקל הליעפ הכרדה
.הביתכב תוסנתה ללוכ .םודקה ירבעה בתכה לע -ות דע ףלאמ
.הרובקו םירבק לע -הטמ לש םילשורי
.ןברוחל תודעו םתוח תועיבט ,םיבתכמ לע -המיתח תוכז ןפשל ןתנ ימ
.םילשורי תלצהו בירחנס עסמ לע -בולכב רופיצכ
.םילשורי ,ידוהיה עבורה ,לתוכה תxולפ 'nר תניפ המוnה ינוב 'nר
'לo 02-6286288 'oקפ , 02-6288593
:ינורoקלא ראוד degem@ybz.org.iI
-יבצ ןב קnצי די רתאב םיoרפ www.ybz.org.iI
םירויo
ריעה זכרמב םיכרדומ םירויo
שדnמ םילשורי זכרמ תא תולxל
ריעה בל יתליהק להנימו ןדע תרבח ,םילשורי חותיפל תושרה
.םילשורי זכרמב םיכרדומ םירויס תייווחמ תונהיל םכתא םינימזמ
,םינבאה ןיבש הירוטסיהה ,תראופמה הרוטקטיכראה ילעב םיתבה ,תומוסקה תוניפהו תורצחה
שדחמ םתוא ולaתש םיכחמ םיאלפנה םימעטהו תשדחתמה תוברתה
ישיש םוי ידמ ?יתמ
העשב ולnי םירויoה ?העש וזיאב 12:00
יצnו העשכ רויo לכ \שמ ?ןמז המכ
לאלצב בוnר ,לאלצב דיריב םישxפנ ? םישxפנ ןכיה 1
םרכ ןיע תדxא
nרי רואל תויששע רויo
\יראתב ישימn םויב םייקתי רויoה 19.5.11
:העשב שxפמ 19.30 םרכ ןיע ,םירמ ןייעמב

.ימלשורי דוביכ םע רויסה תא חתפנ
,םינאתל תוניב םינימה תעבש ליבשב ךלהנ ,ןייעמה קמעב אלמ חריו תויששע רואל יליל רויסל אצנ
.תיז יצעו םינומיר
.הלילה תוולשמ הנהנו הירטנקיפו םירופיסל ןיזאנ ,ימלשוריה ריוואהמ הנהנ
:תולע 105 ת / ףתתשמל n

םילשורי םוי דובכל - הנoקה םילשורי
\יראתב ישימn םויב םייקתי רויoה 2.6.11
:העשב שxפמ 19.00 nורה תנnת דיל ,השמ ןימיב

תומיהדמ הרקוי תונוכשל וכפה םויהו םימיה תשש תמחלמ דע לובaה תונוכש ויהש תונוכשב רייסנ
,ולא תונוכשב ולדaש םידליה ירופיס תא ויפמ עמשנו הנוכשה יבשותמ דחא תא שוaפנ .תוכושח לבא
ףונ םע רירק יציק ברעמ הנהנ ,םידרפסהו םיזנכשאה ירופיס תא ריכנ .היaלטסונה תא ,םיישקה תא
.הקיתעה ריעה תומוח לא םיהדמ
:תולע 90 ת / ףתתשמל n

רוא תפoוע ריע
\יראתב ישימn םויב םייקתי רויoה 16.6.11
:העשב שxפמ 19.00 הכלמה ינלה תניפ - זבנומ בוnר

.םימלשורי םירופיסו תורירק ,רוא לש קילדמ הליל רויס
םיראומש רתויב םיביהרמה םימחתמב רוקיב ,םירופיס ןיבל ןיב – הכותבו הקיתעה ריעה רוזיאב
.תוירטנקיפו תודaא
:תולע 70 ת / ףתתשמל n
םיoרפל ןופלט : 02-6418682 סקפ וא 02-6434355
:רתא http://www.einkerem-Iegend.co.iI /
לאומש תיב
הררoומ -ןn תעפוש
,ישימn 5.5.11 , 16:00
לע םיראופמ ןבא יתב היתב .ןח תעפוש תימלשורי הנוכש הל תנכוש ריעה ברעמו חרזמ ןיב רפתה
,יתפרצ רזנמ ,תיניפ הייסנכ ,ינלופ רזנמ ,תינמור הייסנכ :םימעו תומוא ןווaממ םירזנמו תויסנכ הביבסו
ןהיבשות תא שוaפנו תונושה תויסנכב רקבנ ,הנוכשה תואטמסב רייסנ .יפויתא רזנמו תיסור הייסנכ
.וז הנוכש לש קתרמה ישונאה ספיספה תא םיביכרמה םינושה םימעה ינב
דעo רתoא :הכירדמ
:ריnמ 89 n
םילשוריב הלבקה תארשהב םירצוי - שדוקה ריעב דוoו רהוז
,ישיש 6.5.11 , 9:00
םילכה המל,תוריפסה רשע םה המ - תויתואהו םיעבצה לש םתועמשמ תא תולaל הסננ וב יטסימ רויס
..?ןוקית והמו םירובש
תימואלה היירפסל עסנ ,םלועב םילודaהמ יטרפה תוזוזמה ףסוא תא הארנ,לודaה תסנכה תיבב רייסנ
תונמאל הקלחמב רתכבש םולהיב םייסנו ,םר תעבaב ןודרא לש ותריצי רופיס תא ריכנו םר תעבaב
.רפסה לכיה לש תוילמסה לע טבמ ללוכ ,לארשי ןואיזומב היפרaונתאו תידוהי
שרמ- אריצn ובא הוודn : הכירדמ
:ריnמ 120 n"ש

תבש שדוקה ריע לש רבדמה לא
6.5.11 , 8:00 \ורא םוי ,
"לזאזעה"מ רויס .הינקרוה תעקבלו אבס רמ רזנמ ןוויכל רטנומ לב'aמ ,םירזנמבש םישרמלו שודקל
קותינ ,ףוaיס ייחל רבדמה לא םיכלוהה ,הדוהי רבדמ ןופצב םידדובתמה יביתנב םישרמו קתרמ
יביתנב רייסנ ,םילשוריל רבדמה ןיב תידדהה הקיזה תא םיaדי רויסה ...תימינפ תוננובתהו םיריזנה
...ירבדמה טקשב .חצנ ייח לא םכרדב לaרה ילועו
,סאבס לש ינחורה והרומ היה רשא ,הדוהי רבדמ יריזנ ילודaמ דחא לע עמשנו סוימיטבא רזנמב רקבנ
תחא רבעל םשמ ,רבדמה יבחרמ לא הביהרמ תיפצתל ,"לזאזעה רה" -רטנומ לב'a רבעל ךישמנ
תעקב רבעל ךישמנ ,אבס רמ רזנמ -םוצעה רזנמה לומ לא -yראב תוידוחייה תיפצתה תודוקנמ
יעטקב הוולמו דחוימ ירבדמ בכרב רויסה .םילשוריל הרזחו ףונ תויפצתו הדוצמב רויס ,הינקרוה
.םח שובלב דייטצהל שי ךכיפל חותפ ירבדמ בכרב העיסנה ,ןוזמו םימב דייטצהל שי .םירצק הכילה
.ריואה xזמ יאנתבו ל"הצ רושיאב הנתומ רויoה םויק :בל ומיש
(עונצ שובל + םירתאל הoינכ + העoה ללוכ)
זועמ שיומ :\ירדמ
:ריnמ 260
היxרוoילבש םoקה
,תבש 7.5.11 , 15:00
הצמיא תורצנה .םהלשמ היaרוטיל יפ לע לאה תראפתל םינaנמו םירש םייולה ויה שדקמה תיבב רבכ
תוירצונ תודעב תוליפת לש םיחסונל בישקנ .תובaשנ לש םיאישל התוא האיבהו המצע לשמ היaרוטיל
.ירצונה עבורה תוזוחמב תאז לכ בaוע תניaנלו תודחא
ןרפש המnנ :הכירדמ
:ריnמ 95 n
םירופיo לש תורצואו רצוא ירופיo
,ישימn 12.5.11 , 20:00
תדיח ןיב אלפומה רשקהו ,תויטנאזיבה תויסנכב הרידאה ,"האינ"ה תייסנכ לש םיהדמה הרופיס
.וננמזב שדחמ םתאיצמלו ,שדקמה תיב תורצואל ,עיתפמה היוליaו התומלעיה
.תומוסקה היתואטמסו הקיתעה ריעה רבעל ריעה ברעממ םימודמד רואב ילaר רויס
ןייoש קורב ןונרא :\ירדמ
:ריnמ 89 n
ה ישיש םוי 13 תולפת תונומאו םישnל ,םיפשכ לע רויo ...
, ישיש 13.5.11,10:00
-ה ישיש םוי 13 לש ויתורוקמ לא עדוותנ רויסב .לרוa -הרה םויל תויוברת הברהב בשחנ שדוחב
.ונממ העפשוה תידוהיה תרוסמה םa ךא ורקיעב ירצונ אוהש ,aהנמה
תומוקמה תומכמ לעפתנ .יתואיצמה םלועב תולפת תונומאו םישחלל השיaה תא ןחבנ וב רוזאב רייסנ
חוניקל .ערה ןיע קוליסל הכרע ונמצעל שוכרל ףא לכונו ריעה יבחרב םיפשכב םיקסועה םדאב שוaפנ
.וניתומשנ תא םa "ןקתנ"ו םידש איצומה
ןרפש המnנ :הכירדמ
:ריnמ 89 n"ש
ןאooירומ
,תבש 14.5.11 , 10:00
םידבה ירחוס ןיב םירייתה ילaר תפיפט,םינומעפ ילילצ ,תויסנכ יחירצ ןיב םישaפנ תומלוע - ןאטסירומ
השודקה ישימשתו ןינרמ הקשמו .האלפנ תיפצתב
aשומהמ רזaנ ןאטסירומ .ירצונה עבורב רשא ןאטסירומה ירתאב ידוחיי רויס "ןטסירמב" יסרפה
לש קתרמ ןווaימ םחתמב .תינבלצה הפוקתב םילוח תיב םחתמב היה ןכא ,םילוח תיב ושוריפש
הווחנ רויסב .תותדה שלשל aוצייו םירתא םירייתה עפוש, ידוחייה רוזאה לש וינמכמ ריכנו
---לולסמה .תונושה תודעה ימחתמ ןיב קלחנו הקרזמ ובלב ,ינוaברו ינועבצ ,םשונ, יח,םירקבמהו
ןנחוי תייסנכב רקבנ ,ןאטסירומה לש קקושה םלועה לא ונאיבת הרצק הכילה ,ופי רעשב שaפמ
םיבלושמ הב יקסביינ רדנסכלא תייסנכל ךישמנ ,םייסכודותרוא השודק ישימשת ריכנ ,תינוויה ליבטמה
,םיקוושה תוaa רויסל הלענ ,הנבלה תיסורה תורצנה זכרמ הבו הנילוטיפק היליא ימימ םיימור םידירש
םחתמב רקבנ תיפצתל הלענ ,דוד תואנ םשב ידוהי םחתמל ךפהו ירצונ םילוח תיב שמיש רשא
ובא לאלב -הקיתעה ריעב םידבה ירחוס לודa לצא רקבנ ,תינרתולה לאוaה תייסנכ לדaממ המישרמ
.דועו ודוהמ םירידנ םידב ,תויaיaחה תוטופקה ידב ללוכ ,קשמדמ םירידנ םידב הקיקשב ששמנו ףלח
aaמ הקשמו תיפצתב חנקנ .סאירדנא אפאפ תדעסמ
דעo רתoא :הכירדמ
הדוהי תלפש ירותoמ
אבכוכ רב דרמ ימימ תובשייתה ירתא תובקעב
,תבש 14.5.11 , 9:00
ופקיהב םוצע דרמ .ינשה תיבה ימי לש תידוהיה הירוטסיהב ךרדה ינויצמ דחא אוה אבכוכ רב דרמ
דרמה תרטמ התייה המ .תיתרתחמ תידוהי תודaאתה לומ םיימור תונויaל תומכ ברעמה
תלפשב המויק ךרוצלו וז תרתחמ תורישל ומקוה היינב ילעפמ וליא ?םיאמורה דaנ היaטרטסאהו
הייסנכ ידירשו םוירבמולוק ,רותסמ תוכרעמו םימישרמ םירבק ףושחנ ,סרדמ תברחב רייסנ ?הדוהי
ןירבוa תיבב ,ירתע תברחב רקבנ ןכ ומכ .הנורחאל התלaתהש המיהדמ ספיספ תפצר םע תראופמ
ךורענו םימישרמ םיירוביצ םינבמו םירוaמ ינבמ ,םירטועמ םירבק ,תואווקמ םa הלaנו תיזול תרעמבו
תוביהרמ תויפצת
(םירתאל הoינכ ימד+ םייoרפ םיבכרב רויo)
ביxש םוnנ ר"ד :\ירדמ
:ריnמ 110 n"ש
םילשוריב ןווי תורצn
,ישיש 20.5.11 , 8:30
,תינוויה הבשומב הדלונש תיסקודותרוא היינווי איה :רצייל הלוכי םילשורי קרש סופיט איה סימטרא
סימטרא .םילשוריב ןווימ םיניילצ תכרדהמ תסנרפתמו רזנמב היח ,דואמ הייתד ,החצ תירבע תרבוד
רידב רייסנ .םרופיס תא ורפסיו םילשוריב םירכומ תוחפה םיינוויה םירזנמב רויסל ונתוא וחקי ו'צנדו
:בל ומיש .שודקה 'aרו'a רזנמו ,ליבטמה ןנחוי רזנמ ,םירמ רזנמ ,הדיעס ריד ,עושי אלכ ,סדע-לא
עונצ שובלב עיaהל אנ .לולסמב םייוניש ונכתי
oימoראו ןונרא ו'צנד:תכרדהב
:ריnמ 120 n
הקילדמה ריעה
,תבש 21.5.11 , 21:00 רמועב x"ל ,
םילaעמב םיענ החמש יבהלושמ לארשי תיב ינומה :םילשורי לש תוידרחה תונוכשב שאה יביתנב רויס
.ריעה תא תוממחמו םילתכה תא תוריאמה קנעה תורודמ ביבס
..דועו לארשי תיב ,םירעש האמ ,הלואa ,השמ ןורכז :לולסמ
!הפיכ םע םירבaו תויאצחב םישנ ,עונצ שובלב אובל אנ
זועמ שיומ :\ירדמ
:ריnמ 95 n
ימלoומה עבורב ידוהיה בושייה
,ישיש 27.5.11 , 9:00
רקבנ רויסב .םילשוריב תידוהיה תובשייתהה תודלותמ קחמנ טעמכש בושח קרפ תובקעב רידנ רויס
תויומדל עדוותנ ,דסחו דומיל ,הליפת לש םיידוהי תודסומ ריכנ ,תורכומ אלו תוירותסמ תורצחב
-ה האמה עצמאב התישארש ,ימלסומה עבורב תידוהיה תובשייתהה לש הדוס תא הלaנו תואלפומ 19
.טדנמה תפוקתב תוערפב הפוסו
תויוברת ןיב בוליש לש תכבוסמה תובכרומה לא yיצהל תניוצמ תונמדזה ונל קינעי הז רויס
.ונימיב הקיתעה ריעב תודaונמ תויסולכואו
ןוoדיוד לייא :\ירדמ
םיכירכתו nמור ,בלצ ,תפנוכמ אלפ-תייn ,שאו ןנע דומע
םילשוריב םייooימ םיצפn תובקעב עoמ
,תבש 28.5.11 , 10:00
םינשב .ןוימדה תא דימתמו זאמ הרaמו הריa םייטסימ םיצפחו םישדוקמ םידירש ביבסש ןירותסמה
הזכיר םילשוריש המוד .ךכב םיקסועה םיטרסו םירפסל רושקה לכב החירפל םידע ונא תונורחאה
הירוטסיהה ךרואל קלחב קוסענ הז רויסב .תוחפ םקלחו םירכומ םקלח ,ולא םיצפחמ רכינ קלח
.םיבר הכ תובבלב םילשורי לש הדמעמ תא שדקל ועייסש םייטסימה םיצפחהו םישדוקמה םידירשהמ
הקיתעה ריעב רייסנ .ירצונה רופיסהמ רכינ קלח ובציע רשא םיצפחלו םידירשל ןתניי דחוימ שaד
.התביבסו
שורית ןרע :\ירדמ
:ריnמ 89 n"ש
לארשי לביooפ תרxoמב םירויo
-ה לארשי לביooפ יפתתשמל דnוימ ריnמב םירויo 50
* םיפoונ םיoרפל 6226
:רתא www.israeI-festivaI.org.iI
(עונצ שובל) יפוי לש ןיבק רoירת
26.5.11 ,ישימn , 17:00
דעוצ וינפלשכ ,ותיבמ רקוב לכב אצי ימ ?"הלילו הליל ףלא" לש דדaבל תירוטדנמה םילשורי ןיב המ
תולאש לע ?ינילוסומ תא וצירעהש תוריזנה לרוaב הלע המו ?רדוהמ סאווק תונעל הסננ דועו ולא
לש רתויב םיפיה היתב רסירת ןיב רויסב ראפה תנוכש לaדה תניפס" ,היבלט לש " הנטקה םילשורי
.םיערוצמל ח"היב לש םוסקה ןaב רוקיב ללוכ רויסה .תיטילופומסוקהו
:ךירדמ ןירב דדלא
העשב םילשורי ןורoאיתב םייתoי רויoה 20:00
םילשורי לש םיקייה
27.5.11 ,ישיש , 9:30
ושaפנ ברעבו ןויסנפב םיירהצ ולכא ,הפק יתבב וליב ,תינמרaב וטפטפ םישולשה תונש לש היבחרב
םיצולח ,םיררושמ ,םירוספורפ לש הנוכשב .תיסאלק הקיסומל ןיזאהל תוחוורמה תורידה תחאב
םילבלובמ םירומ ,םיידיב לכואש אישנ ,םי-דדוש ,ןושארה ירבעה דושה לע עמשנ םירישע םידרפסו
רפסמ תיבב םירa םאהו 13 ?
.היבחר לש םישדחהו םיקיתוה םיבשותה תודוא רויס
:הכירדמ ןרפש המnנ
העשב םילשורי ןורoאיתב םייתoי רויoה 12:30
םרכ ןיעב רויo -הנומת \ותמ ומכ
27.5.11 ,ישיש , 8:00 העשב xראo תיבב םייתoי רויoה , 10:30
28.5.11 ,תבש , 9:00 העשב xראo תיבב םייתoי רויoה , 11:30
11.6.11 ,תבש , 9:00 העשב xראo תיבב םייתoי רויoה , 11:30
יתבו תוירלa ,תיברעה היינבה ,תומישרמה ויתויסנכ ךרד םרכ ןיע ירויצהו הפהפיה רפכב רייסנ
תייסנכ ,ליבטמה ןנחוי רזנמ ,םירמ ןיעמ ,היליבנוaובה תואטמסב ליבטמה ןנחוי לש ורופיס ,הכאלמ
..דועו ןויצ תויחא לש יתפרצה ןaה ,רוקיבה
לאומש תיב לש \רדה ירומ בoימ תכרדהב
םיoנדוooל רויo -רויoיי'צ
,ישימn 2.6.11 , 18:00
רחאל תוירטפ ומכ ריעה זכרמב םיחמוצ םיריעצל יוליב תומוקמו ,ויהיו ויה דימת םילשוריב םיריעצ
ריעה תרבועש ךילהתה תא ןחבנו םילשורי לש םיטהולה יוליבה תומוקמ ןיב רייסל אצנ .םשaה
תיתרבחה היישעה לע עמשנו םייתרבח םיליעפ םע שaפינ .הלש ילאיטנדוטסה להקל המאתהב
.ריעב םיריעצה להקל הפנעה .רסיי'צב קנפתנ ןיבל ןיב העשב רקאס ןaב םייתסי רויסה 20:30
דעo רתoא:הכירדמ
לאומש תיב :המשרהו םיoרפל 02-6203461
:רתא http://www.beitshmueI.com /
ןויצע רפכ הדש רפo תיב
) ןoינב n"כ ,ינש םוי 2/5 (
(ם-ימ האיצי) oובוoוא םע תוכיא לויo "qoכה שxמ ונnנא םx"
ןמרנייפ לאירוא תכרדהב
האושה ילוצינ לע תשaרמו תיתייווח הרוצב תרפסמה ח"מלפה ןואיזומב השדחה הכורעתב רקבנ
ילוצינ לש םתמיחל הטלב םהבש ןורטל ןוaכ םיפסונ םירתאב רקבנ ןכו .רורחשה תמחלמב ופתתשהש
.םייפש רוזאב ןורשה תרומשב הכילה לולסמ הז יניצר םויל בלשנ .האוש
המואה יניינבמ האיצי תעש : 8:55
רעושמ םויo תעש : 19:00
ישוק תxרד ינוניב– לק :
:תולע 185 םדאל n
) רייאב 'א ,ישימn םוי 5/5 (
-ידוהיה עבורב רורnשה תמnלמ תרדהנ yרא qותישב םילשוריב ברע רויo
עבורה לא ןויצ רה ךרד השמ ןימי תנוכשמ ,תואמצעה תמחלמב םילשורי תיזח ימחול תובקעב רויס
.ידוהיה
:(nורה תנnת דיל) םיננאש תונכשמב שxפמ תעש 19:00
:םויo תעש 22:00
:תולע – רaובמ 30 – דלי n 30 n
) רייאב 'ב ,ישיש םוי 6/5/2011 (
תויoרפ תוינוכמב תכל יביoימל לויo - אפצ-א רוo תרעמו םלת לnנ
רפורo ןימינב תכרדהב
םיאצממ ולaתנ הב תיקנע תיעבט הרעמ ,אפצ-א רוט תרעמ רבע לא הנופצ םלת בושייהמ אצנ
.םלת בושייל רוזחנו בצק-לא ןיעו ףוק-לא ןיע ךרד ךישמנ םשמ .אבכוכ-רב דרמ ימימ םיניינעמ
:ישוק תxרד .השק
לולoמה \רוא : 10 מ"ק
:שxפמ תועש 6:45 (ןויצע שוa תמוצב) 7:15 (םלת בושייה לש רעשב)
:םויo תעש 14:00 .
:תולע 85 םדאל n
-בו n"שתב ןורoל 1967 תודעו םאלoא אשונב תוכיא לויo -ונישאר לעמ תפnרמ םיoילפה nור -
הידבוע ןורי תכרדהב
תמחלמב yחומ ןוחצינל תואמצעה תמחלמב הליפשמ הסובת ןיב הענ ןורטל רוזא לש הירוטסיהה
-ב ןורטלב םינדריל ךכ לכ בושח היה המ .םימיה תשש 48 תא םינדריה םיאור דציכ ?םש בשי ימ ?
קראפ רוזאב םייזכרמ םירתאל עסינ ,הבכנה םוי תא םיברעה םינייצמ וב םויה תארקל ?ןורטל תוברק
דע םוקמב ובשיש םייברעה םירפכה תא ריכנ ,ןורטל – הדנק 1967 טעמכ ןיא עודמ קודבל הסננו ,
.חטשבו העדותב םיטילפה אשונ תא חיצנהל םינוש םיפוa םיסנמ המלו ,םירפכל םידירש
:שxפמ 08:30 .ןורטלב ןוירשה רתאל הסינכה דיל (רכרוכה) ןוילעה הינחה שרaמב
:םויo תעש 13:00 .הדנק קראפב
:תולע 85 .םדאל n
) ןורכיזה םוי ברע -רייאב 'ד ,ןושאר םוי 8/5 (
(םייoרפ םיבכרב תוnפשמ ילויo) "ריעה לא \רדב"
רפסמ שיבכ לע שלוחה "תוריישה סכר" לא ליפענ 1 רורחשה תמחלמב וכרענש תוברקה לע עמשנ ,
.רישה ירוחאמש רופיסה תא עמשנו "דאוו לא באב" לע ףיקשנ ,ריעה לא ךרדב
ישוק תמר - .לק
.סנפו םיילענ ,םימב דייטצהל שי
-שרוש תמוצב שxפמ תעש 20:30
-םויo תעש 23:30
-תולע 30 ,רaובמל n 20 ליa) דליל n 3-15 (
"ןויצע תורייש" תובקעב (םייoרפ םיבכרב תוnפשמ ילויo)
םרט ןהכ תווחב םולע תובשייתה ןויסינ לע עמשנ םש ,לאינד הוונ בושייהמ אצנ ןורכיזה םוי תארקל
םוקמ בר'ע תברוחב רקבנ ,לאינד יבנ תרייש תודוא לע רפסנו לאינד יבנ לא ךישמנ ,הנידמה םוק
.תואמצעה תמחלמב הנושארה הריישה תליפנ לע עמשנו הרשעה תרייש תליפנ
ישוק תמר .לק -
.םיילענו םימ ,עבוכב דייטצהל שי
תולע - 30 ,רaובמל n 20 ליa) דליל n 3-15 (
הדש רפo תיבב שxפמ תעש - 16:00
םויo תעש - 19:00
) ןורכיזה םוי - רייאב 'ה ,ינש םוי 9/5 (
(םייoרפ םיבכרב תוכיא ילויo) לצרה רה
רפורo ןימינב תכרדהב
(וילש קחצי) "?תאזה םעפב תקשנש םחולה יפ תא תעדיה ...םימחול קשונה יקולא"
וילע ףסכה שaמל ויהש םישנאה תובקעב לצרה רהב רויסל אצנ תואמצעה םויו ןורכיזה םוי דובכל
לעמ ושע ךא םוסרפל וכז אלש תודחוימ תויומד ריכנ .ח"שתב ןויצע שוa יללח םהבו הנידמה הנתינ
.עדונ אל םתרובק םוקמש םילפונ לש תובצמו וחכשנש םירבק רקבנ ....רבעמו
:(לצרה רהל הoינכב) שxפמ תעש 13:00
:םויo תעש 16:00
:תולע 50 ףתתשמל n

) תואמצעה םוי - רייאב 'ו ,ישילש םוי 10/5 (
:תונוש ישוק תוxרדב yראה תופנכ עברא לא לאינד יבנמ ןויצע שוx תxoפמ םילויo תxיxn
םלועה xx לא
?לאינד יבנב רובק ימ ררבנ לולסמב -אלפומה ןייעמב רקבנ לש הרופיס תא רפסנ , סיסק לא ןיע
רבע לא -ןורבח רהב ההובaה תידוהיה הדוקנה -"םלועה aa"מ תיפצת ךורענ , לאינד יבנ תרייש
!רהה ימורממ םיפקשנה םיביהרמה םיפונה
לק :ישוק תמר
:לולסמ ךרוא 3 .מ"ק
:לולסמה ךשמ 3 תועש
.הפלחהל םידaבו סנפ ,םיילענ ,םימ ,עבוכב דייטצהל שי
:תולע 30 ,רaובמל n 20 ליa) דליל n 3-15 לש תפסות ריכב ךירדמל) ( 10 (םדאל n
:לויoה תאיצי תועש 9:00 , 9:45 , 10:40 העשב) 9:45 (ריכב ךירדמ תכרדהב לויט םa אצי
ויתונייעמו דיבר לnנ
לש תומישרמה תועלצמה ןיב רתיב ריעה לא דיבר לחנ ךרד דרנו לאינד יבנב ןויצע שוa תaספמ אצמנ
לש דחוימה ףונהמ הנהנו ירפ ינתסובו תיתרוסמ תואלקח ,הבכש תונייעמ שוaפנ לחנב .ןורבח רה
.הדוהי ירה ילחנב לולתה
:לולסמה ךשמ 3 תועש
ינוניב :ישוק תaרד
.הפלחהל םידaבו סנפ ,םיילענ ,םימ ,עבוכב דייטצהל שי
– רaובמ :תולע 30 – דלי n 20 לש תפסות ריכב ךירדמל) n 10 (םדאל n
:לויoה תאיצי תועש 9:10 , 9:55 , 10:30 העשב) 9:55 (ריכב ךירדמ תכרדהב לויט םa אצי
תינוניב ישוק תמרב לויo - ראיבה תמאל לאינד יבנמ
לאינד יבנב ןויצע שוa תaספמ לויט .ןויצע שוa בלב תומולע תוניפו ןורבח רה יפונ ךרד ראיבה תמא לא
תורעמ - העמ'aא 'חרמ ,ןויצע שוaב תונייעמה לודa - סיסק לא ןיע :םיאבה םירתאב רקבנ רויסב
ןיעמ - הרעמ ןיע ,ינש תיב ימימ תוברוח - הריב לא תברוחו ברע תברוח ,ןושאר תיב תפוקתמ הרובק
.ןושאר תיב ימימ יaולואיכרא לת - רועפ לת ,ךרדה םא לע םוסק
:לויטה ךשמ 4 תועש
ינוניב :ישוק תaרד
- רaובמ :תולע 30 - דלי ,n 25 n
:לויoה תאיצי תועש 9:20 , 10:05
לאינד יבנמ תונייעמה לnנל
ךרד דרנ םשמ .הלפשלו רבדמל המישרמ תיפצתב ,ןויצע שוaב ההובaה הדוקנה ,לאינד יבנב חתפנ
תוברוחל הילעב םייסנ .םימותח תונייעמו תיתרוסמ רה תואלקח ןיב ,תונייעמה לחנ לא דיבר לחנ
.יבוק ןיעו ובאק רפכה
:לולסמה ךשמ 6 תועש
תכל יביטימל:ישוק תaרד
.הפלחהל םידaבו סנפ ,םיילענ ,םימ ,עבוכב דייטצהל שי
– דלי / רaובמ :תולע 35 n
:האיצי תעש 9:40
תכל יביoימל לויo -םoיעה תעבxל לאינד יבנמ
תיבה ימימ םידוהי םיבושיי הריב לא תברוחו ב'רע תברוח ךרד ןויצע שוa תaספב לאינד יבנמ אצנ
רמתה תעבa ךרד ךישמנ .וללה םיבושייל חישמה ןיב רשקה המ עמשנו םיבושח םיאצממ םהבו ינשה
.תיזה תעבa לא בורעה תמא ידירש ךרד ליפענו תנב לא ריד רזנמב רקבנ םש םיריפה לחנ ןaא לא
:לויטה ךשמ 5 תועש
:האיצי תעש 9:45
:ישוק תaרד השק
םיילענו םימ ,עבוכב דייטצהל שי
– דלי / רaובמ :תולע 35 n
:האיצי תעש 10:10
) רייאב 'ז ,יעיבר םוי 11/5 (
(ם-ימ האיצי) oובוoוא םע תוכיא לויo הדוהיב oודרוה ילעפמ
xרבנoור הירא תכרדהב
םירקוח ידי לע סודרוהל תסחוימ ותיינבש הלפכמה תרעמ לעמ ילאטנמונומה ןיינבב רוקיבב חתפנ
תיבה תפוקת זאמ ותומלשב דמוע תיבהש הדבועהמו ינידורה הנוכמה הינבה ןונaסמ םשרתנ .םיבר
הארנו עברא תיירקל הלענ .תיבה תיינבב תובר הכ עיקשהש הנובה לש ויתורטמ לע םa דומענ .ינשה
.ינשה תיבה ימימ הaוצתבש םיאצממה תא ןכו ,הנבמל תחתמש המצע הרעמב וליaש םילכה תא
-לא ידאו) םיריפה לחנבש המאה ןיעב רקבנו םילשוריל םימה תמא לש ינידורהה לעפמל רויסב ךישמנ
רבקה ולaתה ןהב תושדחה תוריפחב ןכדעתנו תיתחתהו תיליעה ןוידורהב ידוסי רויסב םייסנ .(ראיב
.םיפסונ םימישרמ םינבמו ןורטאית ,ראופמה
המואה ינינבמ האיצי תעש : 8:30
רעושמ םויo תעש : 18:00
ישוק תxרד ינוניב- לק :
תולע : 185 םדאל n
) רייאב 'n ,ישימn םוי 12/5 (
הליל יראפo תורפצ יבבוnל םייoרפ םיבכרב תוכיא לויo -
רקנב ןרע תכרדהב
אצנו ,הכישחה ךות לא רויס ךורענ .המחה תעיקש םע תמייתסמ הניא תופועה תוליעפ ,ןד שוaב
הסננש םינימה ןיב .ןוניק יכילהתב קומע עוקש וז הנועב רשא הליל יסרוד לש עיתפמ ןווaמ תובקעב
.תומשנתו םינוש םיפושני ויהי ,הכישחה תוסחב ,אוצמל
:שxפמה םוקמ .ןורטלב קלדה תנחת
:שxפמ תעש 18:30
תרדהנ yרא qותישב םילשוריב ברע רויo - תואלnנב תודxא
.היבוט ןורכזל דעו לארשי ןבא תנוכשמ ריעה בלב תויובחה תואטמסב המוסק תימלשורי הריוואב רויס
.םידחוימה הישנאו הנוכשה יווה לע עמשנ
,ללכ ןיינבב שxפמ תעש :ופי בוnרל הנופה הoינכב 20:00
:םויo תעש 22:00
:תולע – רaובמ 30 – דלי n 20 n
) רייאב 'o ,ישיש םוי 13/5 (
םייoרפ םיבכרב תוכיא ילויo -יoירבה oדנמה תובקעב
רפורo ןימינב תכרדהב
םחתמב רקבנו ופי רעשמ אצנ .יטירבה טדנמה ימיב םילשוריב ולחש תורומתה תובקעב רויסל אצנ
רקבנו ןויצ רהל תומוחה ךרואל דעצנ .טדנמה תפוקתב םילשוריב לחש חותיפה תא ףקשמה אליממ
א"קמי ןיינבלו תיטוקסה הינסכאל ךישמנ .רהב םינומטה םיטירבה םילייחהו םירקוחה ירבקב
טדנמה ימיב םילשוריב הינבה תא םיפקשמה תא םילמסמה דוד ךלמה ןולמבו תבכרה תנחתב םייסנו
.יטירבה ןוטלשב םידוהיה לש קבאמה ימי
:ופי רעשב שxפמ תעש 9:00
:םויo תעש 13:00
:תולע 50 .םדאל n
םיינפוא לויo - רבדמה רפoב ןומישיל ערזמה ןיב
בומייn ידx : תכרדהב
לש רבדמה רפס יפונ ךרד עסינ .ןויצע שוa חרזמ לש תיזה ימרכ ןיב -עוקת לת ןווכל סומע הלעממ אצנ
םילחנהמ סומע לחנ תא הצחנ םיבושיה לובa לע רבדמל רהה ןיב תבשונה yראה לובaב איבנה סומע
.עוקת בושייב םייסנו הדוהי רבדמ לש םימולעה
:לולoמה \רוא 8 מ"ק
:ישוק תxרד 3
:האיצי תעש 6:30 (סומע הלעמל הסינכב)
:םויo תעש 10:30
:הרעה לולסמה ףוסל םיבכר תצפקה היהת לויטה תליחתב
הקינoוב יבבוnל םייoרפ םיבכרב תוכיא ילויo - ימורדה qוnה רושימב םיה qוn nמוצ
ןלוx זוע ר"ד תכרדהב
ןולקשא לש המי ףוחב רייסנ .yיקה ךותל רחואמה ביבאב אקווד שדחמ םיררועתמ םיה ףוח יחמצ
םייסנו םיקיז ףוחל ךישמנ .םורדמ ול הדומצה החותפה הרומשבו ימואלה ןaה ירתאב ,םורדל ןופצמ
.הבaנ רוזאב םירידנ םיחמצ תחירפב
הxרד לnנ ןוינק לא (א"תמ האיצי- "תרדהנ yרא" םע qותישב oובוoוא לויo)
ילחנב םסרופמה לא ירaתא לויט לא תוaרד יקוצממ אצנ .(ה'aרדה) הaרד לחנ - הדוהי רבדמ ןופצ
.ה'aרדה לש םישרמה ןוינקב םילפמו םיבa ןיב םילבחב הדירי ללוכה לולסמ
םילשורימ האיצי תעש -(תיתפרצה העבaה תמוצ) 5:30
א"תב םויo תעש - 16:30
לויoל דויצ - ! בטרנ דויצה לכ – םימל תומוטא תויקש ,םימ ,עבוכ ,םילענ
ישוק תxרד - .םיהובa םילפמב לבח תרזעב הדיריו םיקומע םימב הייחש בייחמ ,השק
תולע - 90 םדאל n
- עoמ תונייע לא (םייoרפ םיבכרב תוnפשמ לויo)
תיילוa רבק לע ספטנ ,הקיתע תימור ךרד יאוות לע ,הייפיפי השרוחב ,םינולאו תולא ,םינרוא ןיב לייטנ
ןכ ומכ .עטנ ימו הנב ימ ,דחוימה םיפואו הדוהי ירה לע עמשנ לולסמב .עטמ תונייעמב רוקיבב חנקנו
!םיכרד תלילסל םיימור םילייח ןיינע המ ,ןיבהל הסננ
:הדש רפo תיב תינnמ האיצי תעש 8:30
:עoמ בשומל הoינכהמ האיצי תעש 9:00
:םויo תעש 12:30
:לויoל דויצ .(םיניינועמל) םימב הכילהל םיילענו םיסנפ ,םימ ,עבוכ ,הכילה ילענ
:ישוק תxרד לק
:תולע – רaובמ 30 – דלי n 20 n
) רייאב ב"י ,ינש םוי 16/5/11 (
(םייברעה ןיב רויo) הלפשבו רהב אבכוכ רב תובקעב
:תכרדהב xרבנoור הירא
תיווזמ הפצנ וכלהמבש םינרוא רעיב ילaעמ לולסמב ךלנו םיירהצה רחא תועשב יבוק ןיעב ליחתנ
ועינכהש םיאמורה לעו דרמה יהלש לע םשעמשנ .(דוהי-לא 'ח) המודקה רתיב לע תדחוימ
רתיב לש המוקמ לעו רתאב ולaתהש םיאצממה לע רפסנ ."רתיב הדכלנ"ו םידרומה תא תוירזכאב
תרעמל הרעמה לחנב הלענו ,הלפשל ("רסיקה ךרד") תימורה ךרדב דרנ םשמ ,תונויצה תרותב
לש ןומטמ ללוכ אבכוכ רב דרמ ימימ םיאצממ לש העיתפמה תילaתה לע הרעמב עמשנ .םימואתה
טלפמ תרעמל וז הרעמ תכיפה לע תדמלמ וז תילaת .הרעמה קמועב ואצמנש אבכוכ רב תועבטמ
םa וליa וב םוקמב חריה רואל רצק רויסב הקזע לתב הלילב םייסנ .הדוהי רבדמב ולaתהש ולא ומכ
.אבכוכ רב דרממ םיאצממ ןכ
:המואה יניינבמ האיצי תעש 14:45
:רעושמ םויo תעש 22:00
תולע : 185 .םדאל n
(א"תמ האיצי- "תרדהנ yרא" םע qותישב oובוoוא לויo) ראופ ןיעל oלק ןיעמ - ןוכית oלק ידאו
ךרואל הברעמ ךישמנ טלק ןיעמ .רבדמה בלב םוסק ןייעמ ,טלק ןיע לא וחירי הפצמ בושייהמ דרנ
.yראב םיפיה םילחנה דחאב תומודק תומא (ראופ ןיע) עaושמה ןייעמל דע לחנה הלעמב ךישמנ
ןולא שיבכ םייסנו
תיתפרצה העבxה תמוצמ האיצי תעש : 8:35
ישוק תxרד השק - ינוניב :
א"תב םויo תעש : 16:30
תולע : 90 םדאל n
םייoרפ םיבכרב תוnפשמ לויo - הדוהי תלפשב אבכוכ-רב תובקעב
.אבכוכ-רב דרמ לע םישדחה םייוליaה תובקעב הדוהי תלפשב רויסל אצנ רמועב a"ל תארקל
םידירש וירחא ריאשהו דרמה ךלהמב ברחנש ןטק ידוהי רפכ -ירתיע תברוחב לויטה תא ליחתנ
תא םייסנ .רותסמ תורעמב לחזנו הלפשה תועבa ךרד סרדמ תברוחו עוש תברוחל ךלנ .םיקתרמ
.אבכוכ-רב דרמ ימימ לודa ןומטמ תפלוחה הנשב אצמנ םש םימואתה תרעמב רויסה
הדש רפo תיב תינnמ האיצי תעש : 8:00
הלאה תמוצמ האיצי תעש : 8:30
םויo תעש : 13:30
שרדנ דויצ .סנפ ,עבוכ ,םימ :
ישוק תמר .ינוניב :
:תולע – רaובמ 30 – דלי n 20 n
) רייאב א"כ ,יעיבר םוי 25/5 (
(ם-ימ האיצי) oובוoוא םע תוכיא לויo - ינש תיב ימי לש םילשורי
xרבנoור הירא תכרדהב
.חונמה הנוי-יבא לאכימ 'פורפ ןיכהש "ינש תיב םילשורי" לש םaדב ונרויס תא ליחתנ
.הנברוח ברע התראפת אישב םילשורי תא הארנ ,רפסה לכיה דיל םויה aצומש םaדב ריעה ןיב ןיחבנ
רהב שדקמהמ ןבומכו רוביצה ינבממ ,םילדaמהמו תומוחהמ םשרתנו ,הנותחתה ריעה ןיבל הנוילעה
רוקיב רחאל .תיבה תפוקתמ םיאצממ לש השדחה הכורעתב דקמתנו לארשי ןואיזומל ךישמנ םaדב
ולaתהש םיפסונ םירתאב םייסנ .לתוכה תרהנמב רויס ךורענו יברעמה לתוכל עסינ םשמ .ינשה תיבה
.ימורדה לתוכה תוריפחבו תיברעמה העבaב ינש תיב תפוקתמ
המואה יניינבמ האיצי תעש : 8:55
:רעושמ םויo תעש 18:00
:ישוק תxרד ינוניב-לק
תולע : 185 ח"ש
) רייאב ב"כ ,ישימn םוי 26/5 (
- הירתאו לnר תמר תרדהנ yרא qותישב םילשוריב ברע רויo
תובקעב לחר תמר yוביקב רויסל ךישמנ םשמ ,םחל תיב חרזמ לא םיתיזה ןaמ תיפצתב חתפנ
םייסנ .תואמצעה תמחלמב םוקמב וכרענש תוברקה לע עמשנ ,הדובעה דודa ירבח י"ע yוביקה תמקה
.םוקמב וכרענש תושדחה תוריפחבו הדוהי יכלמ תפוקתמ ןומראב רוקיבב
:לnר תמר ןולמל הoינכב שxפמ תעש 17:00
:םויo תעש 20:00
:תולע – רaובמ 30 – דלי n 20 n
) רייאב x"כ ,ישיש םוי 27/5 (
םיינפוא יבכורל לויo - הנפוx ירה
בומייn ידx תכרדהב
לחנ לש תונייעמהו םיתיזה ימרכ ןיב ךישמנ םשמ ,ןימינב ברעמב רשא ןורי רעיל השרח לתמ אצנ
דע בלוד ימב ךשכתשנ ,אבכוכ רב דרמ ימימ טלפמ תרעמב רקבנ לולסמה ךלהמב .בלוד בושי
.םינתסובו םיתיז ימרכ ןיב עסנו תונייעמ
לולoמה \רוא : 13 מ"ק
ישוק תxרד : 4
האיצי תעש : 6:30 (השרח הפצמל הסינכב)
םויo : 10:30
.לולסמה ףוסל םיבכר תצפקה היהת לולסמה תליחתב :תורעה
תויoרפ תוינוכמב תכל יביoימל לויo - (x"צא) "רתיב לופנב םx אבכוכ רב תרות תמא"
רפורo ןימינב תכרדהב
דרנו רתיב הפצממ אצנ .יאבכוכ רבה ןוטלשה לש ותריב -רתיב ריעה לא לויט ךרד ןבל סכר ךרואל
.רתיב ריעה םע ההוזמה דוהי-לא תברח לא ליפענ .דרמה ימיב ריעה תא ףיקהש יאמורה קיידה יאוות
.םיבכרל רוזחנו דלב-לא ןיעל ןבל סכר רבעל ךישמנ רתיבמ
:ישוק תxרד .השק-ינוניב
:לולoמה \רוא 8 .מ"ק
תעש :שxפמ 7:00 (קלדה תנחת דיל הרוא תמוצב)
:םויo תעש 14:00
(א"תמ האיצי) 'תרדהנ yרא' םע qותישב oובוoוא לויo - ?תרקיב רבכ ןוידורהב ,בונo
רשא ,ורבקבו ונומראב רוקיב ,סודרוה ךלמה ידי לע הנבנ רשא ,רצובמה ןוידורהה רה לא הלפעה
רבעל תוביהרמ תויפצת ,הנורחאל הלaתנ ורצבתה ןהב תונושה תופוקתה לש ןרופיסו הדוהי רבדמ
.אבכוכ-רב דרמ ימחולל דעו לודaה דרמב םיירקיסה ימיו סודרוה ימי ןמל ,רהב םישנא
ישוק תמר .לק -
לויoל דויצ .םיילענו םימ ,עבוכב :
ןויצע שוx תמוצמ האיצי תעש - 8:40
א"תב םויo תעש – 14:30
תולע - (ןוידורהל הסינכ ללוכ) 90 םדאל n
(םייoרפ םיבכרב תוnפשמ ילויo) בלוד לnנב עבoו שרוn
דרויה בלוד לחנ לש הפיפיה וצורע ךותב ךישמנ ,םשמ .תיעבט הרעמ לא עבונה ןטק ןייעמב רקבנ
רקבנ לולסמה ךשמהב ,הלפשה ןוויכל םילשורי ירהמ שטננ רשא ןאבא-ריד יברעה רפכה תוברוחב
.תואמצעה תמחלמב
:ןויצע רפכ הדש רפo תיבמ האיצי תעש 8:00
הoינכה רעשמ האיצי תעש םירה oנ : 8:30
:םויo תעש 12:00
:לויoל דויצ סנפ ,םימ ,עבוכ ,הכילה ילענ
:ישוק תxרד ינוניב
:תולע 30 ,רaובמל n 20 ליa) דליל n 3-15 (
) רייאב ו"כ ,ינש םוי 30/5 (
(ם-ימ האיצי) oובוoוא םע תוכיא לויo -"ןויצ הלענו ומוק"
רפורo ןימינב תכרדהב
וכשמהבו ארפס רכיכב השדחה ריעב ליחתמה רויסב ריעה לש הדוחיא תא ןייצנ םילשורי םוי דובכל
רכיכמ .ולש קחצי ימלשוריה ררושמה יריש תובקעב ךלנ םויה לש ןושארה קלחב .הקיתעה ריעל סנכנ
הברוחה תסנכ תיבל ,ןויצ רהב 'דוד רבק'לו ,ןויצ רעשל המוחה ךרואל םשמו ופי רעשל ךלנ ארפס
תוריפחב ולaתהש םישודיחב ןכדעתנ םויה לש ינשה קלחב .יברעמה לתוכל דעו (yוחבמ)
ימימ הנורחאב התלaתהש תראופמה הליווהמ םשרתנו יתעבa ןוינחב ליחתנ .דוד ריעב תויaולואיכרא
תוaרדמהו תינאידורהה חולישה תכירב ומכ םיפסונ םירתאל דוד ריעב ךישמנ .הנילוטיפק היליא
.תיבה רהל הנממ תולועה
המואה יניינבמ האיצי תעש : 8:55
תרעושמ הרזn תעש : 18:00
ישוק תxרד ינוניב לק :
תולע : 185 .םדאל n
) רייאב ז"כ ישילש םוי 31/5 (
(תרדהנ yרא qותישב םילשוריב ברע ירויo) םילשורי יררnשמ םינnנצה תובקעב
אצנ .תיבה רה תאו םילשורי תא הררחשש םינחנצה תביטח תובקעב רויסל אצנ םילשורי םוי לילב
איבנה לאומש בוחרב םימחולה לש סוניכה יחטשמ תרובa לע רפסנ .'םכש ךרד' בוחרב דעצנו
םימחולה רתויב בושחה יaולואיכראה אצממה תרבעהו רלפקור ןואיזומ שוביכ ,'תוומה תטמיס'-ב
-ה האמב 20 תרייסה ברק ,לארשי תנידמ ידיל רעש ךרד הקיתעה ריעל הצירפה ,םינמש-תa רשaב
.יברעמה לתוכה תבחרב םייסנו תיבה-רה שוביכו תויראה
האיצי תעש : 20:00
:םויo תעש 24:00
תולע – רaובמ : 30 -דלי , 20
תרדהנ yרא qותישב םילשוריב ברע רויo - תואלnנב תודxא
ןורכזל דעו לארשי ןבא תנוכשמ ריעה בלב תויובחה תואטמסב המוסק תימלשורי הריוואב רויס
.םידחוימה הישנאו הנוכשה יווה לע עמשנ .היבוט
ללכ ןיינבב שxפמ תעש , :ופי בוחרל הנופה הסינכב 20:00
םויo תעש : 22:00
תולע – רaובמ : 30 – דלי n 20 n
) םילשורי םוי-רייאב n"כ ,יעיבר םוי 1/6 (
ןויצע רפכ הדש רפo תיבב ןויע םוי - אבכוכ רב דרמו הנבי
1 ותרותו יאכז ןב ןנחוי ןבר-לאילמa ךונח .ר"ד ברה.
2 אבכוכ רב דרמ תארקל-aרבנטור הירא.
3 אבכוכ רב דרמ ירחאו ינפל ידוהיה לילaה-רנביל יזוע.ר"ד.
4 ןלוa-לילaב תסנכה יתב רקחמב םישודיח-רנביל יזוע .ר,ד.
םיבכרב תוכיא ילויo -הקיתעה ריעב וילש קnצי יריש תובקעב - "?יולה רש אלו רישא המ"
םייoרפ
רפורo ןימינב תכרדהב קחצי -חכשנו טעמכש ימלשורי ררושמ תובקעב רויסל אצנ םילשורי םוי דובכל
הנושו שדח רואב םירכומה םירתאה תא הארנו הקיתעה ריעב רייסנ םימיהדמה ויריש ךרד .וילש
.ןיטולחל
:ל"הצ רכיכב שxפמ תעש 17:00
:םויo תעש 20:00
:תולע 50 .םדאל n
- ןויצע רפכ הדש רפo תיב 02-9935133
:רתא http:\\ www.k-etzion.co.iI .
עבoה תנxהל הרבnה
: הקורי תוברת זכרמב שארמ המשרהב םיעוריא 02-6252357

רoיק \רד-תונn רה-תונn תברn
ישיש םוי 6.5.11 07:30
.תכל יביoימל
\ירדמ ןליא יסוי :
הnoבאל םולשת 30/40 n
םימלoומו םירצונ םידוהי ןיב םילשורי : האצרה
'ה םוי 19.5.11 19:30
ייaרס רצחב 'הנותמ' ש"ע םלואב עדי – הנק תרדסמ האצרה
הצרמ ןחרזמו סומידב רירaש ,רהוז דוד :
ריnמ : 35/45 הרבח ירבחל n
ןושאר oבממ \ודיש :עפומרויo
ישימn םוי 26.5.11 16:30
– זנכשאמ אוהו חרזמהמ איה 60 "הימחנו ארזע" תיילעל הנש
הכירדמ yיבוסוק והילא הכלמ :
ריnמ : 30/40 הרבח ירבחל n
'העפוהב ירוד הנפדו דעוo':עפומ....רויoה ירnא
רוניכו ןונאק ,דוע יווילב תיברעה הקיסאלקהמ םיריש תועצבמ התבו םא
הנותמ ש"ע םלוא ,ייaרס רצח
ריnמ : 35/45 הרבח ירבחל n
עפומ + רויoל דnוימ ריnמ : 55/75 הרבח ירבחל n
המשרהב \רוצ ןיא - םולשת אלל םירויo
םשו די תואoרדנאב האושה
ןושאר םוי 1.5.11 10:00
\ירדמ רשא רב יסוי :
שxפמ םוקמ םשו דיב ירוטסיהה ןואיזומל הסינכה :
תורפצה זכרמל רדאב nיישו קדצ ירעש תורבקה תיב ,םינבל דימ - ינוריע עבoו הnצנה
ינש םוי 2.5.11 16:00
הכירדמ yיבוסוק והילא הכלמ :
שxפמ םוקמ ךורב לאומש בוחר תניפ "אמא" תדעסמל הסינכב :
תואמצעה תמnלמב םילשורי םורד שוביכ-םורד ןושלק עצבמ - םימnול תובקעב
ישילש םוי 3.5.11 15:30
:םיכירדמ ביני בקעיו רהוז והילא ,ילאינד םייח ,ויליבח המלש
שxפמ םוקמ הינחב (זאה) ביצנה ןומרא תלייט :
"םשו די"ו לצרה רה תא רבnמה ליבשה
יעיבר םוי 4.5.11 15:00
\ירדמ ודנל יסוי :
ירוooיהה םילוnה תיבו ןoנה תניx
יעיבר םוי 4.5.11 15:30
הכירדמ בaר הקבר :
שxפמ םוקמ (םילשורי ןורטאית דיל) בונבוד-ןפוש תניפ סוכרמ בוחר :
לצרה רהב ןימלעה תיב
ישיש םוי 6.5.11 10:30
\ירדמ ןהכ לאומש :
שxפמה םוקמ לצרה רהל הסינכה :
םילפונה לש םרופיoו תוערואמבו הנxהב םרכה תיב - םימnול תובקעב
תבש םוי 7.5.11 16:00
\ירדמ ןיאלש םירפא :
שxפמ םוקמ םרכה תיב הינד רכיכ :
ןורכיזה םויל רות-ובא תנוכש
תבש םוי 7.5.11 16:00
\ירדמ רדלפנזור ןבואר :
שxפמ םוקמ ימענ בוחרו ןורבח ךרד תניפ :
תoנכה יתבו םייnה יווה ,ןהינובו ןהידoיימ - אדורב יתב ,דנאר יתב ,תoנכ תונוכש
ישימn םוי 12.5.11 15:00
\ירדמ (םילשורי ריקי) הירכז יתבש ד"וע :
:שxפמ םוקמ לאלצב בוחרב רכב ראר'ז ןיינב
לnר תמר
ישיש םוי 13.5.11 09:30
\ירדמ ןורמ ריאי :
שxפמ םוקמ לחר תמר yוביקב החראהה תיבל הסינכב :
תילxנאבו תירבעב - םרכ ןיע
תבש םוי 14.5.11 10:00
:\ירדמ םק לאaי
שxפמ םוקמ "הווaא" תדעסמ דיל ןייעמה בוחרל הינפב :
תילxנאב - םיאיבנה בוnר
ןושאר םוי 15.5.11 10:00
Rechov HaNevi'im JerusaIem under the Ottomans and the British
Sunday 15.5.11 10:00
םיטירבהו םינמותועה ןוטלש תחת םיאיבנה 'חר
הכירדמ ןלפק לורק : Carol Caplan
שxפמ םוקמ לארשי יטבשו םיאיבנה תמוצ : corner of HaNevi'im and Shivtei Yisrael .
רות ובאל הנשיה תבכרה תנnתמ - םימnול תובקעב
ישילש םוי 17.5.11 16:00
\ירדמ רלסקו ידa :
שxפמ םוקמ זמר דוד בוחר הנשיה תבכרה תנחת :
ןבלה רפoה תובקעב ל"צאה תולועפ - םימnול תובקעב
יעיבר םוי 18.5.11 16:00
:הכירדמ יאני תיב תימלוש
שxפמ םוקמ אבכוכ-רב רכיכ ,ופי בוחר ,ילרנ'a ןיינב :
םיoורה שרxמו ארפo רכיכ
ישימn םוי 19.5.11 09:00
\ירדמ םואבסונ הבכוכ :
שxפמ םוקמ ארפס בוחר ,ארפס רכיכב םילקדה דיל :
ןיע ,ירק oימ ,ןxו תיב ,המאמn 'n ,לצרה רהב תואמצעה תמnלמב המיnלה - םימnול תובקעב
םרכ
ישיש םוי 20.5.11 09:30
\ירדמ רהוז והילא :
שxפמ םוקמ לצרה רה :
הoדה בבוo ליבש
ישיש םוי 20.5.11 10:00
\ירדמ שיפ יבצ :
שxפמ םוקמ םרכ ןיע הסדה םילוחה תיבל (ןריב הנשוש רכיכ-תינוציחה) תישארה הסינכה רכיכב :
-ה תונש לש תירוooיהה ןליא הוונ 40 -הו 50
תבש םוי 21.5.11 10:00
\ירדמ ןויצ-בל רזעילא :
שxפמ םוקמ סובוטואה לש הנושאר הנחתב ןליא הוונב :
n"שתב לnר תמר תוברק - םימnול תובקעב
תבש םוי 21.5.11 10:00
םיכירדמ ןייפ קמור ,ינוקרי (הסומ) השמ :
:שxפמ םוקמ לחר תמרב ןולמל הסינכה
הקדיודה תמוצל קוק ברה בוnרמ - 'ב םיאיבנה
ישילש םוי 24.5.11 16:00
הכירדמ ירaס םרמע-ןב הלילכ :
שxפמ םוקמ םיאיבנהו קוק ברה תובוחר תמוצ :
n"שתב ידוהיה עבורה תליפנל ןורכיז רויo - םימnול תובקעב
ישיש םוי 27.5.11 10:00
\ירדמ ןמליה (ו'צאט) יבצ :
שxפמ םוקמ ופי רעש :
-ה תונש לש תירוooיהה ןליא הוונ 40 -הו 50
תבש םוי 28.5.11 10:00
\ירדמ ןויצ-בל רזעילא :
שxפמ םוקמ סובוטואה לש הנושארה הנחתב תירוטסיהה ןליא הוונב :
אעמש תנוכש ,השמ ןימי ,בנע לא תרו'x :םורד תונוכש
ישילש םוי 31.5.11 15:00
\ירדמ בוט-רב באז :
שxפמ םוקמ ופי רעש :
:ונירתאב ורקב
www.teva.org.iI www.sustainabIe-jerusaIem.org www.greenmap.org.iI
הקורי תוברתל זכרמה ,עבoה תנxהל הרבnה 6252357 - 02
הכלמה ינלה בוnר ייxרo רצn 13 םילשורי ,
תועשב 'ה - 'א םוי 09:00-17:00
תועשב 'ו ימיב 12:00 - 08:30
www.SustainabIe-jerusaIem.org
יברעמה לתוכה תשרומל ןרקה
םיאצn ינש ןיב
...זא לש םילשוריב ינוריעה לובxה וק \רואל תכלו qונ יבהואל רויo
) א"עשת רייא זo ,ישיש םויב םייקתי רויoה 20.5.2011 (
העשב רויסל האיצי 10:00 םילשורי ,ביצנה ןומרא תלייט ןוינחמ
וק / ביצנה ןומרא ןוינח) תימצע העaה 8 (
?תינכתב המ
• הקיתעה םילשורי לע רוביצה ףועממ טבמ – ביצנה ןומרא תיפצת
• (השבי הרהנמב הכילה ,םיoנפ איבהל אנ) תינאידורהה םימה תמאב רויo
• רבורש תלייo
• רויס לובxה וק לע רות ובא תנוכשב הנוכשה זכרמב רבעש
• "רתoנה" לבכרה ןואיזומב רוקיב
• ןויצמרודה תדמע ,ןויצ רה - בורוק הלעמ
רויoה םויo ןויצ רה :
:רויoה \שמ -כ 4 תועש
:תורעה םומינימ 20 רויסב םיפתתשמ
:תולע 50 ףתתשמל n . .םירתאל תוסינכו הכרדה תללוכ תולעה
יברעמה לתוכה תשרומל ןרקה יכירדמ בטימ י"ע םירויסה תכרדה
:qoונ עדימל 02-6788452
:רתא $%%&'(())).%$.53%./.3,4 (
ןורוד ילויo
םיריxרxה ןיב רויo תוימלשוריה תויoומוnה
12/5/2011 !רקובב ישימn
!םילשוריל תולעל ךירצ לניaרוא סומוח בaנל ידכ
תויסומוחב רקבנ וב התביבסבו הקיתעה ריעה לש םיקוושבו תואטמסב תימלשורי הריוואב רויס
הניחטל קיתע לעפמב רקבנ ,תודוסו םירופיס עמשנו aנעתנ ,םעטנ !םלועב רתויב תובוטה יכהו הרוהט
!ירוקמה ירקוש ובא והימ דימתלו תחא הלaנ :בושח
הקיתעה ריעהו ןיד-א חאל'צ 'חר תוביבס :לולסמ
:תומיעט םיללוכ ריחמ 95 ח"ש
:ןאכ וצחל המשרהו םיטרפל םילשוריב תויסומוח לויט
:ןופלט 054-5668540
:ליימ info@dorontours.com
:רתא www.DoronTours.com
יבצ ןב די
'םשה רבדל םידרnה'
) ןoינב o"כ ,ישילש םוי ,עלוקו רצק 3.5 ,( 16:00 דע 19:00
רויסה .דועו םיכודישה ,יוחמתה יתב ,ח"מaה ,ךלביטשה ,הווקמה ,הבישיה ,םידaנתמהו םידיסחה לע
םויסלו םישנל תואפ ןולסב רוקיב ,םירבaל םיעבוכ תונחב רוקיב ללוכ ריעה בלב תוידרחה תונוכשב
.ימלשורי לaוק...ו םירעש האמב תידרח החפשמ תיבב החישו חוריא
.תבשה רכיכו םהרבא םרכ תנוכש ,םייפכ עיaי תנוכש ,הלואa תנוכש :לולסמ
.דעo רתoא :הכירדמ
:ריnמ 80 n
.תויאצחב םישנ ,עונצ שובל
הנידמ תארקל
) רייאב 'א ,ישימn םוי ,עלוקו רצק 5.5 ,( 16:00 דע 19:00
רוצמ ימיב תוילרוa תוערכהו תרתחמ תולועפ – תואמצעה תמחלמ לש המוציעב םיעוריאו םישיא
.םיימואלה תודסומל ןידה תיב ןיב םיניינב yוציפו תפות תוינוכמ ,תוברק תרעסבו
.(ןימורפ תיב) הנשיה תסנכל אישנה תיבמ :לולסמ
רלoקו ידx :\ירדמ
:ריnמ 75 n
'\להוא םוקמ יביnרה'
) רייאב 'א ,ישימn םוי 5.5.11 ,( 19:00-16:00
בשומ לש דחוימה ורופיס תא הבוחב תנמוטה ,באז תaספ תנוכשל דע ונרויס ביחרנ 'בקעי הוונ' תא ,
ל תוריישה לש ןרופיס תורoע ןומרא וליפאו תידוחיי השרוח ,רכומ יתלב יaולואיכרא קראפ ,ח"שתב
. םיכלמ
– ךירדמ ריינפש יoוי ר"ד
:הרדסה תרaסמב םינשיה םיתבה qונב
תורכומה םילשורי תונוכשב םירויס תרדס - ...םילשורי הלטנ העשת ,םלועל ודרי תונוכש ןיבק הרשע
תוחפ
:המשרהל 02-5398855 , bsIy@ybz.org.iI
היתוביבoו םילשורי nרזמב היינש םירויo תרדo - הרוoאה ריעה
) ,רייאב 'ב ,ישיש םוי 6.5.11 , ( 8:30
ללכ ךרדב תושיaנ ןניאש ולאב רייסנ ונאו ,םילשוריב תורזופמ תדחוימ הדמח תויכשו תובר תוניפ
בחרה רוביצל
םילשורי חרזמ תונוכש - םעפהו
והיקדצ ןרע - \ירדמ
:ריnמ 150 n
הלודxה הציפקה - םירשעה האמב םילשורי
) ,רייאב 'ב ,ישיש םוי 6.5.11 , ( 8:30
תוירוטסיהה תוכופהתה תאו ,תומר דעו היבחרמ תחתפתמו תשדחתמה ריעה תא ריכהל אצנ
..םויכ םיריכמ ונאש ןילופורטמל התוא וכפהש תוינברואהו
- םעפהו היוצחה ריעה
ןהכ רמת :הכירדמ
:ריnמ 130 n
ןוידורה
) ,רייאב 'ב ,ישיש םוי 6.5.11 , ( 09:00 דע 12:00
ןויד ןבומכו ,םימ ירaאמו רותסמ תוליחמ ,תיתחת ריעו רצובמ ןומרא לא ,ןוידורה ימואלה ןaב רויס
?ןוידורהב סודרוה רבקנ םנמאה :תולאשה תלאשב
yיבקoונ בד :\ירדמ
:ריnמ 135 n
רדxה לע בשוי
) ,רייאב 'ב ,ישיש םוי 6.5.11 , ( 10:00 דע 12:00
םירתנפה' לע .היוצחה ריעב רפס תנוכשל הכפהש תירוטדנמ ראפ תנוכש ,הררסומ תנוכשב רויס
המוקיש טקיורפ לעו הב דחוימה ישונאה ספיספה לע ,הנוכשב החמצש האחמה תעונת ,'םירוחשה
.הרומישו
.הררסומ תנוכש לא ארפס רכיכמ :לולסמ
:ריnמ 40 n
...םיכלוהו ...םיאב םיoירבה
) רייאב 'n ,ישימn םוי ,עלוקו רצק 12.5 ,( 16:00 דע 19:00
הנהנ ,םיבר םיירוטדנמ רוביצ ינבמ םייוצמ ובש דוד ךלמה בוחרב רייסנ יטירבה טדנמה םויס םוי ןויצל
לע ,ימלוע םולש לע רבידש לרנa לע ,רידא yוציפ לע עמשנ ,הפוקתה ינב לוסיפמו הרוטקטיכראמ
.בוחרב דובכ רחא תנכושש הימומ לע ףאו ואבחוהש תומצע לע ,םייאשח טוטיצ ירישכמ
.דועו סאלאפ ןולמ ,דוד ךלמה ןולמ ,א"קמי ,תיטוקסה הייסנכה :לולסמ
.ןהכ רמת :הכירדמ
:ריnמ 75 n
תינאמ'תועה הפוקתה דע ינשה תיבה ןברוnמ םילשורי - רהoל בלצה ןיב
) ,רייאב 'o ,ישיש םוי 13.5.11 ( 8:30 -
,םאלסאלו תורצנל התושדקתה םע ריעה ייחב תשחרתמה הכפהמה לא
...?רופיסה לכב םידוהיה ןכיה - םaו
תיכולממה הפוקתבו םייניבה ימיב םילשורי - םעפהו
:ריnמ 130 n
םילשורי בלב תוצוn ןורoאית
) רייאב 'o ,ישיש םוי ,עלוקו רצק 13.5 ,( 09:00 דע 12:00
דועו ולא תויומד .תרחא םילשורי שי ןהמ תחא לכל – ימורה ביצנה תשא ,םינהוכ תב ,הלכ ,תינצבק
תרודחו תבקונה ,תישיאה ןטבמ תדוקנמ תונושה תופוקתב םילשורי לש הרופיס תא ונל ורפסי
.רומוהה
לתוכהו ידוהיה עבורה לא ןויצ רעשמ :לולסמ
תוילxרמ היבצ :ה/כירדמו תינקnש
:ריnמ 75 n
ןוזn ריעל הזוn עoמ
) רייאב 'o ,ישיש םוי ,רצרצק 13.5 ,( 10:00 דע 12:00
ריעהש תושוחתה לע ,ריעל ואוב לע עמשנ .ויתובקעב םילשוריב רויסל אצנ לצרה לש ותדלוה םוי ןויצל
.רסיקה םע תירוטסיהה ותשיaפ לע ןבומכו םילשורי ישנא םע שaפמה לע ,וב הריתוה
.םיאיבנה בוחרלו אליממ תנוכש לא םיננאש תונכשממ :לולסמ
:ריnמ 40 n
םילשורי זכרמב תודעו תונוכש
) א"עשת רייאב א"י ,ןושאר םוי 15.5.2011 ,( 15:30
,לארשי תונכשמ ,לארשי ןבא :לולסמה
לארשי תסנכו השמ תרכזמ
:הרדסה תרaסמב םילשורי תרכה
תינאמ'תועה הירפמיאה תליפנ דעו םאלסאה תישארמ
100 n דיחי שaפמל
:המשרהל יבצ-ןב די ,לארשי-yרא ידומילל זכרמה
:'לט 02-5398855 :'סקפ · 02-5636449
:ינורטקלא ראוד had@ybz.org.iI
םילשורי לש ריקה ירויצ תובקעב ?ריקבש שיאה תא ריכמ ימ
) רייאב x"י ,ישילש םוי ,עלוקו רצק 17.5 ,( 16:00 דע 19:00
.ללכב םלועבו טרפב הפוריאב םינש תבר תרוסמ איה םיתב תותיזח לע ריק ירויצ תרוסמ
תוניב רייסנ .ריק ירויצב ןהיתב תותיזח תא תוראפמה םירעל םילשורי הפרטצה תונורחאה םינשב
.ריעה תובוחר תא םירטעמה ריקה ירויצל
.ספירaא בוחר ,השמ תרכזמ תנוכש ,הדוהי-ןב בוחר ,ופי בוחר ,יזכרמה ראודה ןיינב :לולסמ
דaרוא-ןהכ ללה תליא :הכירדמ
םיאיבנה בוnרב םייnה ןמ תולודx םישנ - תואיבנה בוnר
) רייאב ו"o ,ישימn םוי ,עלוקו רצק 19.5 ,( 18:00 דע 21:00
:תילארשיהו תימלשוריה הירוטסיהה לש הינפ תא ונישש ,תמאב תולודa םישנ לש ןהייח רופיס
,תיסור הכיסנ ,םילשוריב הפיה תיאקורמה ,קילאיב לש תירותסמה ותבוהא ,תרנכמ תררושמה
.ןהיניב רבועש דחא בוחרו תימלשורי תרייצ ,תיפויתא תירסיק
.דועו וכיט הנא תיב ,הדוהי-ןב רזעילא תיב ,תיפויתאה הייסנכה לא ייaרס רצחמ :לולסמ
שרמ-אריצח ובא הוודח :הכירדמ
היתוביבoו םילשורי nרזמב היינש םירויo תרדo - הרוoאה ריעה
) ,רייאב ז"o ,ישיש םוי 20.5.11 ( 8:30
ללכ ךרדב תושיaנ ןניאש ולאב רייסנ ונאו ,םילשוריב תורזופמ תדחוימ הדמח תויכשו תובר תוניפ
בחרה רוביצל
- םעפהו ימלסומה עבורב םירתא
בaר הרפע :הכירדמ
:ריחמ 150 n
הלודxה הציפקה - םירשעה האמב םילשורי
) ,רייאב ז"o ,ישיש םוי 20.5.11 ( 8:30
תוירוטסיהה תוכופהתה תאו ,תומר דעו היבחרמ תחתפתמו תשדחתמה ריעה תא ריכהל אצנ
..םויכ םיריכמ ונאש ןילופורטמל התוא וכפהש תוינברואהו
- םעפהו םר תעבaב תוירקה םחתמ
ןהכ רמת :הכירדמ
:ריnמ 130 n
ריעה לא \רדב
) רייאב ז"o ,ישיש םוי ,עלוקו רצק 20.5 ,( 09:00 דע 12:00
לא לייטנ ,תואמצעה תמחלמב םילשוריל ךרדה יצרופ לש םתרובa תובקעב ,םוסקה םילשורי ירה ףונב
. הכילהל חונו יתייווח לולסמב תורייש סכר
ירפ תירש :הכירדמ
םיבכרב לולoמל האיציה תדוקנל העxה * .הייתשבו עבוכב ,הכילהל תוnונ םיילענב דייoצהל שי *
.םייoרפ
n"שתב עבורה - תומוnה לע דבל
) רייאב ז"o ,ישיש םוי ,רצרצק 20.5 ,( 10:00 דע 12:00
ויניaמו עבורה ימחול לש םטבמ תדוקנמ ח"שתב ידוהיה עבורה לש ותליפנו וקבאמ רופיס לע עמשנ
.ונא ונימיב םa תוחורה תא ריעסמ וב ןוידהשו זאמ חותפ רתונש עצפה לעו
:ריnמ 40 n
'העמדמ \ייניעו יכבמ \לוק יענמ'
) רייאב ב"כ ,ישימn םוי 26.5.11 ,( 19:00-16:00
םילשוריב הנוכש ןיעכ – לחר תמר
– ךירדמ yמרn השמ
:הרדסה תרaסמב םינשיה םיתבה qונב
תורכומה םילשורי תונוכשב םירויס תרדס - ...םילשורי הלטנ העשת ,םלועל ודרי תונוכש ןיבק הרשע
תוחפ
:המשרהל 02-5398855 , bsIy@ybz.org.iI
םילשוריב תירלפמoה הבשומה
) א"עשת רייאב ה"כ ,ןושאר םוי 29.5.2011 ,( 15:30
תינמרaה הבשומה ,םיאפר קמע ,תבכרה תנחת :לולסמה
:הרדסה תרaסמב םילשורי תרכה
תינאמ'תועה הירפמיאה תליפנ דעו םאלסאה תישארמ
100 n דיחי שaפמל
:המשרהל יבצ-ןב די ,לארשי-yרא ידומילל זכרמה
:'לט 02-5398855 :'סקפ · 02-5636449
:ינורטקלא ראוד had@ybz.org.iI
המשרהלו םיoרפל
לארשי yרא ידומילל זכרמהו םילשורי ידומילל רפoה תיב ,יבצ-ןב די
:'לט 02-5398855 :'סקפ , 02-5636449
לאנברבא 'חר 12 ד"ת ,היבחר , 7660 םילשורי , 91076
:ינורטקלא ראוד had@ybz.org.il
:טנרטניאב ונתבותכ www.ybz.org.il
תומזויו םיכרע םוקמ
ורבשו oותימה - לאומo יבנ ברק
,רייא 'ב ,ישיש םוי 6.5.2011 , 8:30-14:00
רבמבונבט"כ -ב הקולחה תטלחה תרחמל לחה םילשורי לע ברקה 1947 .
לירפאב ח"מלפהו הנaהה תוברק רוזחש 1948 .לאומס יבנב ברקה ,ראדרה ברק ,לארה תרייש :
.תובר םינשל ל"הצ לש הריכבה הנוצקה תא וחימצהו סותימל ויהש תוברק
לולoמ איבנה לאומש רבק ,רדא רה ,איaה רעש :
ריnמ : 120 ביבא לתמ סובוטוא ללוכ ,ח"ש
ןורכיזה רה - "םייn תא ונל וויצ םתומב"
,רייא 'o ,ישיש םוי 13.5.2011 , 9:30-12:30
.תיאבצה הקלחל המואה ילודa תקלחמ ,לצרה רהב ןימלעה תיבב רויס םיבוטו םיבר לש םהייח רופיס
.םייחה תא ונל וויצ םתומבו תדלומהו םעה תמוקת ןעמל םשפנ תא ורסמש
ויתופיאשל םיפתוש תויהל ונל רשפאמה םידוהיה תנידמ הזוח םע ילוקרוא שaפמ -לצרה ןואיזומ
וירחא חינהש רaתאלו ונוזח תמצעל ,ויaשיה תלודaל ,רעוסה ישיאה ועסמל ,ויתובזכא קמועל ,תוזעונה
.ותשרומב
ריnמ : 79 ןואיזומל הסינכ ללוכ n
םירדoמו תותד - הקיתעה םילשורי
,רייא x"כ ,ישיש םוי 27.5.2011 , 8:30-13:00
עבורב רוקיב ,תינמראה הדעה לש קתרמה הרופיס :הקיתעה םילשוריב םירדסמו תודע ,תותד
.תיתרוסמ הקימרקל וידוטסבו סמיי'a טנס תייסנכב-ינמראה ,ירצונה עבורה בלב אבחנה רמוע דaסמ
ריעה תוaa לע הביהרמ תיפצת ,תינרטולה לאוaה תייסנכ ,ןטסירומה רכיכב ירלטיפסוהה רדסמה
.ןמא דיב רזחושש ידוהיה עבורה בלב הברוחה תסנכ תיב לש ורופיס - חוניקלו
הכרדה לכירדא ,ןלפק םר :
ריnמ : 79 הברוחה תסנכ תיבל הסינכ ללוכ n
שxפמ םילשורי :
המוקתהו הברוnה
,רייא ה"כ ,ןושאר םוי 29.5.2011 , 16:00-19:00
ירופיס .הקיתעה ריעה תואטמסו תוaa ךרד ,ידוהיה עבורל ןויצ רהמ ,ח"שתב עבורה ימחול תובקעב
השקה ברקה לע םידיעמו םויה דע רעשב םירכינ םיזaפהו םירודכה תוקלצ .הנתיאה הדימעהו הרובaה
הביהרמ תיפצת ללוכ ,ןמא דיב רזחושש הברוחה תסנכה תיב לש ורופיס ,םויסל .ןאכ ללוחתהש
.םינפבמ
ריnמ : 75 הברוחה תסנכ תיבל הסינכ ללוכ n
שxפמ םילשורי :
אליממ ירופיo
,רייא ו"כ ,ינש םוי 30.5.2011 , 17:30-21:30
םחתמב רוקיב .רפס תנוכשל התוא ךפהו אליממ תנוכש תא הצחש לובaה יאוות לא ירוטסיה רויס
תיב – קראלק תיב ,םילשוריב ורוקיבב לצרה ןסכאתה ובש תיבה – ןרטש תיב תא ללוכה רזחושמה
.הנוכשה לש הרופיס תא םירפסמה םיפסונ םינבמו הלילו הליל ףלא ןונaסב ראופמ
תפוקתמ תיעקרק תת היווח – לתוכה תורהנמל הסינכ - םויסלו , וירופיסו ויתב לע דוד רפכ לא ךישמנ
.ינש תיב
**הבר תינוריע הכילהב \ורכ רויoה **
ריnמ : 66 ח"ש תפסות , 25 לתוכה תורהנמל ח"ש
שxפמ םילשורי :
המולnב היובש
,רייא ז"כ ,ישילש םוי 31.5.2011 , 17:00-20:00
,הנידמו דרמ aיהנה ינשהו הנוכש דסיי דחאה .ןיaב םחנמל ירויפיטנומ השממ ליבומ השעמ לש טוח
תא ושעש תויומדה םע םיילרטאית םישaפמ .םיקתרמ םירתאו ןורכיז וריתוהש תויומד יתש
,וקידיוד דליה ,ןרטש קיזייא ,ארוט הדוהי ,ירויפיטנומ השמ :םיננאש תונכשמו השמ ןימיב הירוטסיהה
.ןקחש םע רויסב תויומד דועו הנוכשה יבשות
.הפוקתו aיהנמ תורוק לע ,ןיaב תשרומ זכרמב האלפומ תישוaיר – תישוח בר היווח ,םויסל
קnשמו הכרדה יחרזמ ביבח :
ריnמ : 75 ןיaב תשרומ זכרמל הסינכ ללוכ n
60 ןואיזומה אלל ח"ש
עoמ ןמוי :םילשוריב םיאלימרת
,רייא ז"כ ,ישילש םוי 31.5.2011 , 21:30-00:00
רבע לא קוחרה םתיבמ תאצל תורודה לכב םיעסונ ועינה תונדמחו הנומא ,תונקתפרה ,תונרקס
ינמויב ארקנ ,הקיתעה ריעב יליל עסמב .בתכה לע םתעתפה ימשר תא ולעה םהמ םיבר .םילשורי
.םהיניעל התלaתנש יפכ םילשורי תא הלaנו םיינועבצ םילייטמ לש עסמ
הכרדה yרווש הוח :
ריnמ : 55 n
שxפמ םילשורי :

:תומזויו םיכרע םוקמ 1-700-70-77-76 / 03-6353503
:רתא http://www.makom-tour.co.iI
לזב תירונ
םיאפרה קמע לא
,יעיבר םוי 11.5.2011 העש , 10:00
-םירצונ – םירלפמטה י"ע המקוהש הנוכש ,תינמרaה הבשומה לש ישארה בוחרה אוה םיאפר קמע
הנידמה םוק םעו םייח תוכיאב וצרש םיברע םa םהיתב תא הב ונב םינשה םע .ןוזח ילעב םינמרa
הנוכשה לע ורפיס םירחא םיבר דועו בוטרב ךונח ,yומא-ןב ןד ,יחימע הדוהי .םישדח םילוע הב ונכוש
– םויסב .םויה הנוכשב הרוק המו רבעב ונבנש םיפיה םיתבה תא הארנ ,ובתכ המ עמשנ .ורa הב
...לוענ ןaל רעש חתפנ
02-6525484
תאלמב - ותnפשמו יאנב יoוי תובקעב 5 ותומל םינש
,יעיבר םוי 11.5.2011 העש , 16:00
םירתא ךרד ,הדוהי הנחמ קושב ותיבל ריעה זכרממ יאנב יסוי לש תודליה לולסמב םיעוaעaו תונורכיז
יווילב .דועו בהאש עונלוקה יתב ,דבע וב סופדה תיב ,סנאילא רפס תיב :וירפסמו וירישמ םירכומה
.םירישו האירק יעטק
02-6254256
םיאיבנה בוnרב תוליכרו תולכירדא
,ישיש םוי 13.5.2011 העש , 8:00
לייטמה יניעל םיפשחנ ןוימד יררועמו םייטנקיפ םייח ירופיסב הוולמ ןיינעמו ביהרמ םייניע הארמ
ןב רזעילא .םינשה ךרואל םהיריידו םיפיה םיתבה ירוחאמש םירופיסה תא עמשנ .םיאיבנה בוחרב
םה לחר תררושמהו קוק ברה ,תרייצה הנא ותשיאו וכיט םהרבא ר"ד ,קיש דרנוק טקטיכראה ,הדוהי
.הז ינועבצ בוחר לש םיקתרמה םיבשותהמ קלח קר
הנח סדרפמ העסה
6378551-04
(זוע oומע) \שוnו הבהא תוזוnמ לא
,יעיבר 18.5.2010 העש , 8:00 בקעי ןורכיזמ העoה
תוזוחמ תא ראתמ אוהשכ ,רפוסה ונתוא שaרמ "ךשוחו הבהא לע רופיס" יפארaויבוטואה ורפסב
תיבל ,וילע התעפשה לע עמשנו ,הדלז הרומה לצא דמל וב רפסה תיבל ךלנ .םהרבא םרכב ותודלי
דועו לדa וב תיבב רקבנ ,רואה זוחמ – ביבא-לתל החפשמה הלצלצ ונממ תחקרמה
העונצ תשובלת
04-6396369
וירפo ירוביxו ןמoורx דיוד רפוoה תובקעב
,ישימn םוי 19.5.2011 העש 15:00 ביבא-לתמ האיצי
בוקענ רויסב .ותודליל הקישמ םתודליש ,וירפסמ קלח ירוביaו ןמסורa דוד רפוסה ולדa םרכה תיבב
דיוד ,"ברק וד" רוביa תא ריכנ ,"ימינפה קודקדה רפס" רוביa ,דלפניילק ןורהא לש םוימויה ייח רחא
."aז aיז םידלי שי" רוביa ,ונונ לע רפסנו
םרכה תיב בוחר :שaפמ תדוקנ 1
םרכה תיבב םילעופה תנוכש :םויס תדוקנ
* 2344
תאלמב - ותnפשמו יאנב יoוי תובקעב 5 ותומל םינש
,ישימn םוי 20.5.2011 העש , 7:30
םירתא ךרד ,הדוהי הנחמ קושב ותיבל ריעה זכרממ יאנב יסוי לש תודליה לולסמב םיעוaעaו תונורכיז
יווילב .דועו בהאש עונלוקה יתב ,דבע וב סופדה תיב ,סנאילא רפס תיב :וירפסמו וירישמ םירכומה
.םירישו האירק יעטק
ביבא-לתמ העסה
03-6388665
תומיעo ללוכ - קושב םימעoו םיעבצ
,ישילש םוי 24.5.2011 העש 7:00
תונורחאה םינשב ."הדוהי הנחמ" קושב לויטה תא םיוולמ םירופיס הברה םע תוחיר ,תולוק ,םיעבצ
תוינתא תויונח ,הנפוא תויונח םa ,רשבו םיaד ,תוקרי לש םייתרוסמ םינכוד דצל ,קושב אוצמל ןתינ
יתבב תבשל וא תויליתפ לע םילשובמה םילכאמ וב לוכאל רשפא .םלועהמו yראהמ םייתרקוי םירצומו
תינאמתועה הפוקתה יהלשב רבכ לחה קושה .ביבא-לתב ןיקניש בוחר תא ףא םישייבמ ויה אלש הפק
םימעטהמ םעטנ ףאו םוקמה ירופיס תא עמשנ ,תוארמל ףסונב ,םויה .תוכופהתו םייוניש רבע זאמו
.הז חמש קוש לש
תיליע תרצנמ העסה
04-6467468
םיאפרה קמע לא
,יעיבר םוי 25.5.2011 העש , 10:00
-םירצונ – םירלפמטה י"ע המקוהש הנוכש ,תינמרaה הבשומה לש ישארה בוחרה אוה םיאפר קמע
הנידמה םוק םעו םייח תוכיאב וצרש םיברע םa םהיתב תא הב ונב םינשה םע .ןוזח ילעב םינמרa
הנוכשה לע ורפיס םירחא םיבר דועו בוטרב ךונח ,yומא-ןב ןד ,יחימע הדוהי .םישדח םילוע הב ונכוש
– םויסב .םויה הנוכשב הרוק המו רבעב ונבנש םיפיה םיתבה תא הארנ ,ובתכ המ עמשנ .ורa הב
...לוענ ןaל רעש חתפנ
02-6525484
ותnפשמו יאנב יoוי תובקעב
,ישימn םוי 26.5.2011 העש , 15:00
םירתא ךרד ,הדוהי הנחמ קושב ותיבל ריעה זכרממ יאנב יסוי לש תודליה לולסמב םיעוaעaו תונורכיז
יווילב .דועו בהאש עונלוקה יתב ,דבע וב סופדה תיב ,סנאילא רפס תיב :וירפסמו וירישמ םירכומה
.םירישו האירק יעטק
הנח סדרפמ העסה
046378551
:ןופלo 02-6525484
www.nuritb.com
qש ילופ
לבוטמ רויסה .הדוהי הנחמ קושב םידדוב וא תוצובקל ,תומיעט ללוכ ,םייראנילוק םירויס
ןב רויס :םירויס יaוס השולש שי .וביבסו קושב הלעפו היחש החפשמה לע םיישיא םירופיסב
בולישב םייתעש ןב רויסו תומיעט הברה םע יצחו םייתעש ןב רויס ,תולק תומיעטו םייתעש
.האלמ החורא
.העסה ללוכ םלש םוי ןב הדוהי תלפשו הדוהי ירהב יראנילוק לויט ןימזהל ןתינ ףסונב
רשק תריציל www.poli-chef.co.il
oרופo
לוxoירoo
םיכיראתה ןיב 23 - 25 (א"עשת רייא א'כ - 'o''י) יאמל
.ידo ןוידoצא לש אשדה רכ לע \רעיי ידוnיי לxר oק רינרוo 150 תויורnת ןווxמו לxר oק תוצובק
אשדה רכ לע .לוaטירטס - לaר טקה רינרוט תא תמייקמ םילשורי תייריעש תישימחה הנשה וז
תודדומתמ 2 תחא לכב רשאכ ,תוצובק 3 ידט ןוידטצא לש אשדה רכ לע ולעי .רעוש אלל םינקחש
150 -מ – םיפתתשמה ליaל םאתהב תוירוaטק שמחל וקלוחי רשא ,לaר טק תוצובק 10 דעו 40 .
.רבד לכל לaר-טק רתאל ידט ךופהי רינרוטה ךלהמב 7 םקוי ועצמאבו ,ןוידטצאב ומקוי לaר טק ישרaמ
ומייקתי דוע .םיאטירבלס ללשו הייריעה תלהנה תופתתשהב הוואר רינרוט ךרעיי וב יזכרמ שרaמ
תוטיעב ןהיניב ,טרופס תויורחת ןווaמ יזכרמה שרaמב 11 .דועו בהזה לaר ,רודכ תוצפקה ,(םילדנפ )
ילווי'צופב םלועה עיבx תופילא
םיכיראתה ןיב ןoלוoה תכירב 5 - 6 יאמל
Corona FootvoIIey WorId Cup JerusaIem 2011
םלועה יבחר לכמ תורחבנ .םילשוריב הנושארל הנשה ךרעי םיפוח לaרודכו ףע רודכל ימלוע רינרוט
.הנושארה הלעמהמ יתייווח עוריא ותויה לשב רקיעב םיקחרמל אצי ומשש רינרוטב קלח וחקיי
-מ תורחבנ קלח וחקי רינרוטב 16 ,דנלוה ,הינמרa ,ב"הרא ,דנליאת ,ליזרב ןהיניב ,םלועב תונידמ
.דועו לaוטרופ ,דרפס ,הילטיא
םינשה ןיב הכז הנורוק לש ילווי'צופה רינרוט 2009 – 2010 .תרושקתה ילכב המוצע הפישחל
תורחבנה וכז הל ההובa חוריא תמר דצל קחשמה לש ומסקב ובשנ םיאטירבלס טעמ אלש הדבועה
.םלועה יבחרב תומייקתמה תורחא תוימואלניב תויורחת םע תחא הרושב רינרוטה תא ומקימ
ימואלניבה oרופoה עובש
xניניפo
הקיתעה ריעה תומוח תולaרמל ימואלניבה טרופסה עובש תרaסמב ךרעיי ינומה aניניפס עוריא
.אליממ תורדש בורלא תלייטב
-ה ישימn םוי 26 יאמל חיכויש ינומה aניניפס עוריא ךרדל אציי ,ימואלניבה טרופסה עובש תרaסמב ,
.דחוימב םינהמ תויהל םילוכי הרזaה לע הרימשו האנה ,טרופסש
עוריאב וחקיי ,ריעה שאר דצל .םילשורי תייריע תנaראמש לארשיב לודaה aניניפסה עוריאב רבודמ
תועשה ןיב .yראה יבחר לכמ רתויב םיבוטה םיכירדמה קלח 18:00 - 22:00 ולכוי 220 – םיבכור
ביילב ןרקוי ןילנרדאהו yרמה ףוטש עוריאה .םיצקמ ינשב קלח תחקל ,yראה יבחר לכמ םישנו םירבa
.הקיתעה ריעה תומוח לע
:שווידה תaיaחב תופתתשהה ריחמ 70 .ח"ש
יבוריא
-ה יעיבר םוי 25 יאמל ריעב רתויב םיבוטה םיכירדמה .םישוח תפירטמ תיבוריא היווחל ולוכ שדקוי
aניסקובקיק ,בוציע ,יבוריא ירועיש םע ,םידוקירו העונת ,בצק ,רורחש ,האנהב שודa םויל םכתא וליבוי
:הסינכה תולע ,לבוי תיירקב יקסנילופ טרופסה םלואב םייקתי עוריאה .דועו 99 .ח"ש
:עוריאל םיסיטרכ תשיכרו המשרה ,םיטרפל
02-6733191 , 050-7434464
תועשה ןיב 09:00 .- 18:00
תוריית
יכ"נתה תויnה ןx
יכ"נתה תויnה ןx
(הnלמ ןוינק דיל) תnנמ ,בולוש ןורהא \רד
:ןxה תnיתפ תועש
'ה-'א םימי 9:00 - 18:00
- aח יברעו 'ו םוי 9:00 - 16:30
aחו תבש םוי 10:00 - 18:00
תויחה ןaל הסינכה .ןaה תריaס ינפל העשכ
תויnה-ןxל הoינכה יריnמ
ליaמ) דליל 3-18 - ( 37 ח"ש
ליa לעמ) רaובמל 18 - ( 47 ח"ש
(הדועת תaצה םע) ל"הצ הכנ ,הכנ ,רנויסנפ ,טנדוטס ,לייח - 37 n
:םיפoונ םיoרפל 02-6750111
:oנרoניא רתא www.jerusaIemzoo.org.iI
ינoובה ןxה
לארשיב םיnמצה ןווxמ :ןויע םוי
,'ד םוי 11/5/2011 תועשב 15:30-09:00
םיחמצה ןווaמב :אשונה לש םינוש םיטקפסאב עaינו yראב םימייקה םיחמצה ןווaמ תא ריכנ הז םויב
עטנ םדאהש םיצעה ןווaמבו יונה יחמצ לש םוצעה ןווaמב ,םיינשלפה םיחמצה תייעבב ,ורומישו עבטב
.ביבאה ףוס לש החירפ רויסב הנהנ םהמ ,ינטובה ןaב םילדaה םינימה יפלא תא חכשנ אל .תורעיב
.ןוניa ישנאלו םיאנטובל ,םיaולוקאל ,ינטובה ןaה ידידילו םירקבמל ,בחרה להקל דעוימ ןויעה םוי
.ינoובה ןxל הoינכה ריnמב הלולכ ןויעה םויב תופתתשהה
:ויהי ןויעה םוי יאשונ
םויהל ינכדע בצמ ,yראב םיחמצה ןווaמ *
yראב םיעוטנ תורעיב םיצעה ןווaמ *
? דוביאל תכלל אל ךיא- לארשיב יונה יחמצ ןווaמ *
תוינכדע תוזילנא ,yראב םיינשלפ םיחמצ *
םינימה ןווaמ לע הרימשב םייעדמ םירaתא *
םיצרמ ינטובה ןaה תווצו רורד-רופוד קראמ-ןא'ז ר"ד ,aנירדלוa םרוי ר"ד ,ןומדק ןנור .פורפ :
!שארמ םשריהל אנ
:המשרהו םיoרפ
'לט םיסרוקה תקלחמב 073-2438942 'לט תוריכזמב 02-6794012/3
תועשב) 08:30 – 15:00 .(
:סקפב 02-6793941 ליימיאב atad@botanic.co.il
תואיצמל ןוזnמ - תימיoפוא תואירב oנכ
ישיש םוי 13 יאמב 2011 תועשה ןיב 9.30-13.00
הנוכנ הבשחמ לש הדלות איהש תואירב ?רבודמ תואירב הזיאבו .תואירב לע םירבדמ תוספניסב
– המלש תואירבל עיaהל לכונ םדקומ יוליaו אירב םייח חרוא םע דחי ,חומשל ילש תלוכיה לש רקיעבו
.תימיטפוא תואירב
לעו ונפוaל וניתובשחמ ןיב רשקה לע רישעמו קיחצמ ,יתיווח שaפמב יקצלמ ךליל ר"דו ןזיא הניד ר"ד
.םייח תחמש הב שיש תואירב תריציל (תוספניס) םירוביח תיינב
אוה ,תחבושמ תינוכית םי הנוזתו רומוהו קוחצ ,הבוט הניש ,תינפוa תוליעפ םע דחי הבשחמה יופיר
.םירשואמו םיאירב םייחל חתפמה
,"תוימינפ תוכלממ לא עסמ" הכרדהה רפסו תימיטפוא תואירבל םילכה תכרע תא לבקי ףתתשמ לכ
ןיב תורבחמה תוחמש תוספניס תיינב םירשפאמה םילכה תא םשיינו לaרתנ שaפמה ךלהמבו
.םינושה םייחה יבצמב תולת אלל ,החמשו הלבק הב שיש תימיטפוא תואירב תומדקמו בלל הבשחמה
.םייחל םיישעמ םילכ הברה ןבומכו תחטבומ הבר האנה
יקצלמ ךליל 'רדו ןזיא הניד 'רד י"ע רבעות תוליעפה*
תויולע : 210 המיענ הרבחו אירבו לק דוביכ ,הנתמ רפסו האלמ הכרע ללוכ ףתתשמל n
.םיפתתשמ םומינימב הנתומ םישxפמה םויק
.לבxומ תומוקמה רפoמ ,שארמ םשריהל שי
:המשרהו םיoרפל 050-8643141 synapsot@gmaiI.com
ןxב אירב ירפכ קוש
העשהמ לnה ינoובה ןxה תבnרב ישיש ידימ םייקתי קושה 09:00 .ריואה xזמ יאנתל qופכב
חספה aח רחאל דימ םaאה תבחרב רקובב ישיש םוי ידימ אירב ירפכ קוש !ןaב שדח
םייעבט םירמוחמ םירצומו תרצות ןווaמ עצות וכלהמב ,אירב-ירפכ קושל רוביצה תא םינימזמ ונא
,םימחל ,תוניי ,םינילבת ,תיז ןמש ,תוניבa ,תוריפו תוקרי :תויתוכאלמ תופסות אלל ,(םבורב םיינaרוא)
אירב םייח חרוא יבaל yועייו רבסה לבקל היהי ןתינ ןכ ומכ .דועו םידליל םירצומ ,ישוס ,םיפאמ
.םיאירב םיטירפתו
.רשכ קושב ןוזמה לכ
.תישפוn קושל הoינכה
"ןxב ןפי" תואצרה תרדo
:םה הרדoב תואבה תואצרהל םיכיראתה 25/5 , 22/6
תוקתרמה תואצרהה תרדסל םכנימזהל םיחמש - ןפי לארשי תודידיה תדוaא ףותישב ינטובה ןaה
."ןaב ןפי" אשונב
ןaל הסינכ ריחמב האצרהל הסינכה 28 n
ןפי לארשי תודידיה תדוaא ירבחל 18 n
ינoובה ןxב תבש תלבק
םייקתיש ,ןaב הקיסומ לביטספב תבשה תא לבקל ,רוביצה תא םינימזמ לאירא תרבחו ינטובה ןaה
העשהמ ינוי- יאמ םישדוnב ,ישיש םוי לכב 16:30 .
לע תימיטניאו תידוחיי הריוואב ,תילארשיה הקיסומב םייזכרמ םירצוי לש םיעפומ לולכי לביטספה
םרקו עבוכב דייטצהל yלמומ) ,ימלשורי עבט ףונ לומו םaאה לעמ ,ינטובה ןaה לש םיפונ ןיב אשדה
.(הנaה
20/05/2011 דוחיאל דחוימ תועפוה בוביס תרaסמב .ךינורa המלשו יפסכ יתמ - םילילצה ירוחאמ -
.עפומה
27/05/2011 ינש יווילב ימיטניא עפומב םינמזה לכמ םירישה בטימ - חור תונחת - יול בוט-םש -
.םינaנ
03/06/2011 .םימובלאה לכמ םיריש עפומ - לאלא ןירוק -
17/06/2011 תקהל ,תרווכ תקהל יריש תא ללוכה עפומב .רימש םירפאו קי'צראלוא ןולא - ונשaפנ -
.םהינש לש םירכומה םינומזפהו ל"חנה
- םיסיטרכ תנמזהלו םיטרפל 02-6480050 טנרטניאה רתאב וא
.םידידיה תדוaאב תודחוימ תוחנה ןaה ייונמל
תוברת לש עבo
תוברת ישיאו םירצוי ,םירפוo ישxפמ תרדo
- השדח םישaפמ תרדסל רוביצה תא ןימזמ םילשוריב םר תעבaב ינטובה ןaה תוברת לש עבo .
- ב ,ישיש ימיב 11:00 שaפמ לכ .הנוש אשונב תוברת שיאו רפוס םע שaפמ ךרעיי ,(םייעובשל תחא)
תוניפמ תחאב האצרהל תוסנכתה וירחאלו ,חרופה ינטובה ןaה יליבשב ךרדומ יביבא רויסב לחי
.(לצומו הרוקמ) ןaב דמחה
.םילשוריל ןרקה תכימתב םישaפמה
םישaפמה יאשונ :
13/5/11 – ןיxב .ב באז .ןושארה תיבה ןברוח ברע שיכל יבתכמ לש םרוקמו הלפשה לש העבט ,
27/5/11 – ולש ריאמ ."יסור ןמור" ןמורב עבטל הרומה תומד ,
העשב ינטובה ןaב רויסה תליחת 10:00 .
העשב תואצרהה תליחתל תוסנכתה 11:00 .
-(המח היתשו הפאמ ללוכ) סיטרכ ריחמ 50 שaפמל n
- םישaפמה תעבראל 170 n
- ינטובה ןaה ייונמל 35 n
ןופלoב שארמ םיoיoרכ שוכרל yלמומ 02-6480050 .
אלרוב הדוהי בוחרמ ןaל הסינכה 1 תוינ תנוכשב
:ןxה לש הnיתפ תועש
: (תוינ רפוס דיל) ןוילע רעש
: ה-א םימי 09:00-19:00
-ישיש םוי 09:00 תבשה תסינכ ינפל העש דע
:תבש םוי 09:00-19:00
: (הרהנמהו קלדה תנחת ןוויכמ) ןותחת רעש
-ה-א םימי 08:00-24:00 -ישיש םוי , 08:00-18:00 -תבש םוי , 09:00 - 24:00
:ןופלo 02-6794012/3
:רתא http://www.botanic.co.iI /
לנימרo
ןמזה תילעמב תוישוn בר תויווn
זכרממ לנימרo ןמזב תועסמל תאצל ולכות .םימיהדמ םידעי לא תוקתרמ תוסיט העש לכב תואירממ
עסמ ,סונייקואה יקמעמ לא ,ללחה לא ,המדאה ןטב לא עסמ ,תויטוזקא םירעו תוצרא לש הירוטסיהל
.דיתעה לא תועסמו םדאה ףוa ךות לא הריעז הלוספקב
עיaהל םולחל קר םתלוכי הכ דעש םידעיל תאצל ולכות תומדקתמ תוישוח-בר תויaולונכט תרזעב
.אסכהמ זוזל ילבמ ...םהילא
םוקיב עoמ
םיפוצה ווחי עסמה תרaסמב .היסקלaה תוצק לא yראה רודכמ ,דמימ תלתב יביטקארטניא עסמ
םע םירוטלומיס לע םיבושיה 6 שחרתמ עסמה .לודaה yפמב םוקיה רצונ וב עaרה תא ,העונת ינוויכ
.תונכשה תוטנלפהו חריה ,yראה רודכ תא תללוכה ונלש שמשה תכרעמב
המיהדמה ודוה
לש ודוהב יתוברתו יפרaואיa עסמל םיפוצה םיחקלנ "הלאוו םייט" – האלפומ ןמז תנוכמ תועצמאב
ףונ ימוליצ ,ודוהב ואצמנש תוקיתע לש םידמימ תלת םירוזחש תבלשמ תינכתה .תונושה תופוקתה
םייח תונונaסו תויוברת ,תותד לש ןפודה אצוי ןווaמה תא תוaיצמה תידוה תואיצמ תוסיפו ,םיביהרמ
.ודוהב
םדאה qוxב עoמ
.דמימ תלתב םדאה ףוaב ביהרמ ישוח בר יביטקארטניא עסמ
המלצמ תלוספק -ופניא תרזעב .םדאה ףוa -האירבה יאלפמ דחא לא ונתוא חקול שדחה עסמה
.ףוaב םינוש םירוזא םיקרוסו השא ףוa ךות לא םיסנכנ ונא ,תינניח
םיקnשב םולאלo
ידכ ךותו ,םירופיצה תדידנ – עבטב םימישרמה םייריוואה תועסמהמ דחא תא הוולנ תינכתה ךלהמב
םע ?טווינה ירaתא םע םירופיצהו םדאה ינב םידדומתמ דציכ .ונחנא םיסט ךיאו תופע ןה ךיא דמלנ ךכ
אירמהל םיחילצמ ללכב דציכ - רתויב תיסיסבה הלאשהו ?היaרנא םיaישמ ןכיהמ ?ריוואה aזמ ייוניש
?ריוואב ראשיהלו
ןמזה תילעמ
לע הייחתל םימק הישנאו ריעה .םילשורי לש תבכרומהו הכוראה הירוטסיהב רדס השוע ןמזה תילעמ
יבa 3 .םהיתודלות תא תווחל םיפוצה תא םינימזמו ,תינמז וב םיכסמ
ןב םילויט ךירדמ ,םלש תא םלaמ לופוט םייח הז aצימב 3000 ריכנ ובש רויסל ונתוא חקול אוה .הנש
תואטמסב ךלהנ ,המלש ךלמה ןומראב רקבנ ,ינש תיב תפוקתב התוא הארנ :קמועל םילשורי תא
.תירוקמו תידוחיי הרוצב תשחמומ הלעמ לש םילשורי םa .דועו ,תיטנזיבה ריעה
!שארמ םאתל yלמומ
:תבותכ ללה 37 ןורaא תיב ,
:תונמזהל ןופלo 02-6248381 .
:ריחמ 49 יאליaל תדעוימ הסינכה .n 5 .הלעמו
:טנרטניא רתא WWW.TÌME-ELEVATOR-JERUSALEM.CO.ÌL .
:תוליעפ תועש
ה-'א םימי 10:00-17:00 ,
aח יברעו 'ו םוי 10:00-14:00
תבש 12:00-18:00
דוד ריע
רבעה יליבשב דיתעה בכר - ייווxo ילויo
.ייווaסה – דיתעה ילכ םכל םיניתממ ,םילשורי בלב הקוריו המוסק רעי תניפב
םיצעל תוניבו ,ביצנה ןומרא תולייט ךרואל תומוסק דמח תוניפ םע תורכהל םכתא הנימזמ דוד ריע
הקתפרהה םוחתב הנורחאה הלימה םה (עוניכר תירבעב) ייווaסה ילויט .םולשה רעיב םיקורי
,םימדקתמ םינשייחב דיוצמה ,םכחותמ ילaלa וד בכר יבa לע הביכר תיווחל םינמזומ םתא .תינוריעה
,המידק טעמ ןוכרל אוה תושעל םכילעש לכ ,רצק ןומיא רחאל .בכורה לש ופוa תחונת תא םיארוקש
...וכרדל קנזמו ,תידיימ ביaמ ייווaסהו
ןומרא סכר יפונב ,ביהרמ תויפצת לולסמב "ינוריע עבט" לש היווח וניחרואל םינמזמ ,ונלש םילויטה
.הזכרמב דוד ריעו המודקה םילשורי תפקשנ ןופצמשכ ,ביצנה
לולoמה החרזמ המישרמ תיפצת ךורענ .ןמדלוa תלייט לא האלהו זאה תלייט לא ,םולשה רעימ אצנ :
תוידדצ םיכרדב ענ ונלולסמ .רבורש תלייט לא הברעמ עסינו ,ןמדלוa לש המרונפהמ הדוהי רבדמ לא
הירוטסיה יאשונב הכרדה םע תויפצתב הוולמ לויטה .סכרה ךרואלש תולייטה ןיב ,בכר ילכ אלל תופיו
.דחוימהו שידחה הרובחתה ילכב ןוכנ שומישל הרצק תיעוצקמ הכרדהב ןכו ,םילשורי יפונו
• תדוקנב חונו לצומ םוקמו ,םידומצ םיתוריש ,המיענ הפק תניפ וניחרוא תושרל
האיציה
• ינבל םיאתמ אוהו ,םייתעש לויטה ךשמ 18 .הלעמו
• כ"הס ונתושרב 20 - לויטה ריחמ ,םילכ 170 .םדאל n
• רפסמב הינתה אלל תילaנאבו תירבעב םיכרדומ םוימוי עובק ןפואב םיאצוי ונילויט
.םיפתתשמה
ןופלo :תונמזה 6033 - ןופלoב וא * 02-6268700 ,
oנרoניאב תורישי וא www.cityofdavid.org.iI
דוד ריע ימואלה ןxב \רדומ רויo
ירפסמ תיצחמ ובתכנ הב ,םיאיבנו םיכלמ לש םריע ,המודקה םילשורי לש הביל לא שaרמ רויס
.םילשוריב תונורחאה םינשב רתויב םימישרמהו םישaרמה םיאצממה ולaתנ הבו ,ארקמה
:ללוכ ןושארה תיבה ימי לש ךרדומה רויסה לולסמ
• .הפוצה תיבמ המישרמ תימארונפ תיפצת
• .(דבלב םאותו ןמזוהש יאנתב) שידח ידמימ תלת aצימ
• יכלמ תפוקתמ םישרמ ירוביצ הנבמ ."ןומראה" - רזמ תוריפחב תוילaתו םישודיח
.הדוהי
• חטש) ןוטלשה תיירק G .םייטרפה םיתבה ידירשו (םסרופמה
• הדוצמה םחתמב תושדח תוילaת ללוכ ,תובאה ימימ תיעקרק תתה םימה תכרעמ
.תינענכה הכירבהו ,ןיעמה תיב ,ןרוו ריפ .תינענכה
• בוטרה לולסמב תמסרופמה (חולישה תבקנ) והיקזח תבקנב םיסנפ רואל הכילה
.אלמה
• .שביה לולסמב תכלל םירחובל ,השביה תינענכה הלעתב הכילה
- דוד ריע לש ךרדומה רויסה ךשמ 3 ןיב הז לולסמב תכלל תולוכי תימצע הכרדהב תוצובק .תועש
.הצובקה לש ןיינעה תמרב יולת ,תועש שולשל יצחו העש
.תונוש תועשב םוי לכב םיאצוי תירבעבו תילaנאב םיכרדומ םירויס
- ונרתאב oנרoניאב תורישי תונמזהו qoונ עדימ www.cityofdavid.org.iI ,
- ןופלoב וא 02-6268700 - ןופלoב ןכו , 6033 *
םילשוריל םימה תובקעב עoמ -תיאנומשnה םימה תמא
ריaה יעלסב הבוצחה ,המודק הבקנ תרבוע ,רכומ יתלבו רתסנ םוקמב ,ביצנה ןומרא סכר תחת
בייחמ הב רבעמהו ,ביצנה ןומרא תנוכש ךרד ,םורדמ השיaנ תרתסנה המאה .םישקה םיימלשוריה
.םודק ימור חיטב םיחיוטמה ,םיפוקז תוריק ןיב ,המדאה הבעמב הכילהו ,םיסנפ
ללוכ רויסה .םימה תמא לש בוצחו ךורא עטקב המישרמו תינקתפרה הכילה םכל עיצמ הז רויס
ןטבב םיסנפ רואל עצבתמה ,השביה המאב שaרמ הכילה עטק ןכו ,המאל yוחמ תויפצתו םירבסה
.המדאה
• .רקובב 'ו ימיב עובק ןפואב םייק \רדומ רויo
• רייסל תולוכי תויאמצע תוצובק .םייתעשכ וניה דוד ריע לש ךרדומה רויסה ךשמ
.העשכ רתאב
• ,םירוaס תומוקממ םיששוחל תצלמומ הניאו ,הכילה יבבוחל המיאתמ המאל הסינכה
.םדקתמ ןוירהב םישנלו
• .םיסנפ תבייחמ הסינכה
• – םירקבמה זכרמ לש ןופלטב) המאה תחיתפ תא שארמ םאתל תוכירצ תוצובק
6033 (*
- ןופלoב תונמזהו עדימ 6033 - וא * 02-6268700
- ונרתאב וא www.cityofdavid.org.iI
תוקיתעב תוליל
ברעב 'ה ימיב .המיענו תיטתסא ,הנוש היווח דוד ריע ימואלה ןaה עיצמ ,עובק ןפואב ,
תא תפטוע הכר תיתונמא הרואת .הטקשו תעaור הריווא המודקה דוד ריע תא תפטוע ,ברעה תדר םע
הפקמ תונהילו הקיזומל בישקהל ,חוורתהל ןתינ ,םיקיתעה תיזה יצע ןיב ,ךלמה ןaבו ,תוקיתעה
.םיעט
ידוחייה המוקימ תא השיחממה ,"הפוצה תיב" שארמ הביהרמ הליל תיפצתב םיחתפנ ברעה ירויס
ידמימ תלת aצימ .הקיתעה םילשורי תא תופיקמה תומוחל סחיב תיארקמה דוד ריע לש ךומנהו
םיפשחנ ,המישרמ הרואתב הוולמה ,ךרדומ יליל רויסבו ,ריעה לש ראופמה הרבע תא ףשוח םישרמ
"ןוטלשה תיירק" לא ךשמנ רויסה .דוד ריע תעבaב ארקמה תפוקתמ םיניינעמו םישדח םיאצממ
העונתב דוד ריע לש הרופיס תא רפסמה ,שדחו הפי יתונמא aצימ תוקיתעה לע ןרקומ םש ,המודקה
.לילצו
• העשל דע ףצרב חותפ היהי רתאה 22:30 דע רתאב רויסל הנורחא הסינכ . 21:00 .
• – העשב 'ה םוי לכב 18:00 .תירבעב ךרדומ רויס –
• – העשב 'ה םוי לכב 21:00 .תילaנאב ךרדומ רויס –
• .עברו העשכ ךרדומה רויסה ךשמ
• הרואתהו םיaצימה ללוכ ,ברעב תוצובקלו םייאמצע םירקבמל חותפ רתאה :תולעה
) םיליaרה הסינכה יריחמב 25 ,רaובמל n 13 .(דליל n
• - הלילב "תוקיתעב תוליל" ךרדומה רויסה תולע 35 ,רaובמל n 25 .דליל
:ונרתאב qoונ עדימ www.cityofdavid.org.iI ,
- ןופלo 02-6268700 - ןופלo לכמ וא , 6033 .*
ןורoאית
םילשורי ןורoאית
\יראת םוי העש םלוא עפומ
\יראת םוי העש םלוא עפומ
2.5 ב 19:30 קר (תולוכoא qותישב) םייnה תועמשמו רשוא לע
רשואה :המישוריה תצצפל תלעותה ןורקעמ :אשונב רaנוא ירנה ר"ד לש ותאצרה
"תיביטקלוק המכסהכ
2.5 ב 19:00 שת "ןמכייא oפשמ תונורכז" oרo .האושה םוי לaרל
לש וטרס בולרפ דוד , 1979
,ידוחיי ירוטסיהו יעונלוק ךמסמ והז .בולרפ לש וטרסב תונבנ ןורכיז לש תובכש
,ותרידב בולרפ םייקש תונויאר ובו 17 .ןמכייא טפשמ רחאל הנש
2.5 ב 21:00 חא (תילxנאב) םלוש" תxצה
תאמ בל הלאירבx ףותישב רלוoo תליא .
השא-הדלי לש שפנה תוזוחמ לא שaרמו ףחוס ןורכיז עסמ איה "םלוש" הaצהה
.האוש-ילוצינ לש תיבב הלדaה
3.5 a 17:00 קה (הnפשמל) םילשורי תינופמיoה תרומזתה
,yיבורתלא לx ,חצנמ oאימnנ ינn תינקחשו תרמז ,
םילילצב תונומתו תודaא
3.5 a 17:00 קר "ןידאלא" םידליל
:יומיבו הביתכ הררפ ןנערו ןשוש ןב השמ
:היפרaואירוכ רooשדנרב ינור
ול ןימטמ התוא ,רשועהו ףסכה תדוכלמל לפונש ,םסק אלמו ינע דלי אוה ןידאלא
וב ,םילושכמו תוכופהת אלמ תואקתפרה רופיס .בהז תרעמ ךותב עשרה רפא'a
.רשואמ תויהל חרכהב אל הז רישע תויהלש ןיבמו ובל yמוא תא ןידאלא הלaמ
ינבל 5 דע 10
3.5 a 20:00 שת ם"יקא ןעמל םינמא עפומ
תאלמב יaיaח ברעב םיבוהאו םירכומ םינמאו םירמז 60 ,םילשורי ם"יקאל
.תויולבaומ םע םישנאב תלפטמה התומע
לש בכרה יווילב ,באז-ןב רוצ :ילקיסומ קיפמ , ירפ םחנמ :החנמ 5 .םינaנ
:םיפתתשמ הקימ ,רב המלש ,רנדור ימn ,לo לכימ ,ןתנ ילוש ,ירקנא יתא
.דועו םיער דמצ ,ינרק
4.5 ד 10:30 קר (תולוכoא qותישב) ooיל תא שxופ ןפוש
ןרתנספו החנמ ,ךרוע onוש ליx
.טסיל לש הaמואהו אפלאה
4.5 ד 17:00 קה (הnפשמל) םילשורי תינופמיoה תרומזתה
האר 3.5
4.5 ד 17:30
20:00
קר (תולוכoא qותישב) רתנoפל תפומה תוריצי
ןרתנספו החנמ ,ךרוע onוש ליx
.ילקיסומה םזינויסרפמיאה רשבמ - יסויבד דולק
4.5 ד 20:30 שת "תלוכמ" תxצה
ירמאקה ןורoאיתה ףותישב ןיoיל תיב
תאמ oקנופלoימ ללה ויומיבבו
:תופתתשהב ינבא לoימ , הירוא יבא , ןהכ oרבלא/רברx יoוי , ןייד יקית , קnצי
היקזn , יול ביני , yנאק יoוי , oור הנn , ריירש הנד .
לש ופיב 1970 םינש הזמ םייח ,םהלש תלוכמה תונחל דומצה ןשי תיבב ,
.יקסנירמ תחפשמ ינב ,תובילעב
,תיבחב חולמה יaדו תלוכמה לש םיכרצמה ןסחמל רבכ הז ךפה םירוaמה רדח
תוברק :החפשמה ינב ןיב םירמה תוברקל םינורחאה םידעה םה ,רדחה זכרמבש
.רתוי בוט דיתעל תוינכת לעו ודילaה אלש םינשי םיעצפ לע ,רבעה ןורכז לע
םייוציפ תלבקל יוכיסה םע תנמתסמ הקוצמהו תולדה ןמ yלחיהל תורשפאה
ףוס ומישaי ,םיווקמ םה ,ומויסבש ןורחאה ברקל םיכרענ החפשמה ינב .הינמרaמ
....yראה ינבל םיטילפמ ךופהל םמולח תא ףוס
5.5 ה 17:30 קר "יכה תויהל הצרש ליפה" םידליל
: םינומזפו הזחמ oוקרוק הליא לש ורפס י"פע , רוק לואפ :יומיב , הכלמ יבא
\יראת םוי העש םלוא עפומ
םיפתתשמ .םתור יפר ,לבוש ינור ,ןמנזייא ידע ,דרא ידע :
רחא שפחמ אוה ,ינועבצ תויהל הצורש בוצע ליפ לש ויתואקתפרה רופיס והז
.םיחרפ ללשו אשד רמ ,המודא תישופיח םע שaפנ וכרדבו םיעבצ
ינבל 3 דע 8
5.5 ה 20:00 קה ןצלב תירתoא - ברעה
טסיל ןיחלה עודמ ?ןטשה תא םדאה איצמה עודמ – וטסיפמו טסיל 4 תא םימעפ
.לפואה תוחוכ לא המבה ןמא לש הכישמ לע ?וטסיפמ סלאו
ןרתנספה תופתתשהב יקoריooנומ םידאו .
5.5 ה 21:00 שת "תלוכמ" תxצה
האר 4.5
7.5 ש 21:15 שת "תלוכמ" תxצה
האר 4.5
10.5 a 21:00 קר לנימילבאo דע לצרהמ - הווקתה
ר"ד ןצלב תירתoא ןונמהה אשונב ,ינכדעו ינכפהמ ,שדח רקחמ םכסמה עפומב
תaצמ ,ןפושו הנטמס ,טרצומ תוריצימ הניaנ יעטק ללוכ עפומה."הווקתה" ימואלה
יעטקו ןונמהה לש םיינכדעו םיירוטסיה םיעוציב ,םירידנ םיכמסמ הבו
תוליפתה ןמ ,yראל תוצופתה ןמ :הניaנמהו םילמה ביבס םלוע קבוח עסמ.םיטרס
דע לצרהמו םינלופל םינמורה ןמ ,םיטרצנוקה םלואל םעה ירישמ,האחמה ירישל
.לנימילבאס
11.5 ד 20:30 שת "הלדנייש" תxצה
ןיסיל תיב ןורטאית
תאמ ןונד ימרו יול ןונמא
:יומיב ןונד ימר
:םינקחש לייא ,xבo ןn-תב ,ןובנ בד ,לייו ריפוא ,ןרוx תאיל ,תשק-ןאילא הנוי
.רובת יפר ,רלמoש לכימ ,oלזור
,תסחוימ תידרח הריעצ ,הלדנייש תעלקנ םילשוריב םירעש האמ תנוכשב
איה .רצחה תא תשרל ןעוטה ןיבל המא ןיב םירציו םיככת אלמ השורי קבאמל
יכ ,ב"הראב תולaל קחרומה ,בוהאה הלעב םע תויaוז לע תינמז רתוול תצלאנ
וב ,ירוביצ סומלופל ךפוה הלדנייש לש הרופיס .םלועל םידלי האיבה אל ןיידע
חילצהש הזחמל השדח הסרa .תומילאו םיליווקשפ ,תומרח היבוברעב םישמשמ
.היaהנמו היפוא תא ןוחבלו תידרחה הרבחל סנכיהל
12.5 ה 16:00 כא "םיעלקה ןיב עoמ" םידליל
ילרטאית עסמ איהש הaצה .םילשורי ןורטאית לש תדחוימ הקפה
.םיעלקה ירוחאמו המבה לע ,ןורטאיתה תומלואב
ינבל 5 דע 10
12.5 ה 21:00 שת "הלדנייש" תxצה
האר 11.5
12.5 ה 21:15 קר "תיעבo הציקע" הלרופיצ
עפומ רבכ ךפה םינשה ךשמבש עפומה .קיחצמו ןנער ,טעוב ,יזואוטריוו ירוקמ
,היזיוולט ,הקיטילופ -ונל עaונש המ לכו תוימוימוי תויצאוטיסב קסוע ,טלאקל
-מ בכרומש ילרטאית םינוכרעמ עפומ.תויaוזו םיסחי תוכרעמ ,אבצ 15 םיעטק
ומיובו ובתכנ רשא ,קחשמו העונת ,הריש ,חבושמ סנסנונ ,הריטאס םיבלשמה
,םכחותמ ,ינצקוע ,לילק ,חמש ,יטלתא ,עaושמ ,ריעצ עפומ .הצובקה ירבח ידי לע
.קיחצמ דואמו יסקס
13.5 ו 10:00 קר (תולוכoא qותישב) םיררושמ םירפוo שxפמ
תרושקתה שיאו רפוסה םע שaפמ רנקנד ןונמא ,
.ןמורב הרושבהו הלילעה ,ברקעהו עדרפצה לע לשמב קוסעיש
14.5 ש 21:00 קר ןיאושינמ דnפמ ימ
לש ויומיבב הידמוק xרבליז לאוי
:תופתתשהב ,וקנ'צמורפ הנור/ינאוד לעי ,ירא ןב לימש ,לאוxה ןילווא
\יראת םוי העש םלוא עפומ
.xרבמoש יבוק
תימע לש ורוקיבל םיפצמ ,היaולופורתנאל םירוספורפ aוז ,רונמ הנשושו ןועדa
,היפהפיה ותב העיaמ חרואה םוקמב ךא .תובר םינש ואר אל ותוא ,היaלבמ
תב התיהשכ הבהאתה וב ,ןועדa תא aישהל התרטמש 15 .
םע ,רשואב יושנה ןועדa לש ותודדומתה תא עפומה הלעמ תונינשבו רומוהב
תרזוחמה ,ותשא םע םיסחיה תכרעמ תאו ,הריעצה לש התומדב יותיפה
י"ע תונשקעב
.יול ר"ד
14.5 ש 21:15 שת "תלוכמ" תxצה
האר 4.5
15.5 א 19:00 קה הלאx oרצנוק
םילשורי לוחמלו הקיסומל הימדקאה ןוירוטברסנוק
תינקחשה תופתתשהב הלאa טרצנוק וoרב ןאיליל ידימלתו לאירא תייעיבר ,
תלהקמ ,הריעצה תירמאקה תרומזתה ,תינופמיסה תרומזתה - ןוירוטברסנוקה
.םייaוצי םיבכרהו לוחמ תוקהל ,רוקנא
.ןוירוטברסנוקה ידימלת רובע תוaלמה ןרקל שדוק טרצנוקה תוסנכה
15.5 א 20:30 שת "תלוכמ" תxצה
האר 4.5
16.5 ב 17:00 קר אתnנתא oרצנוק
הסינכה םלואב םימייקתמ "הקיסומה לוק" תקפהב םייעובש םיירמאק םיטרצנוק
העשמ טרצנוקה םויב לבקל ןתינש הנמזה יסיטרכ םע 16:00 .
16.5 ב 17:30 קר "תנוxיx יxיx" םידליל
תוקפה ןaד יש
:הזחמ ןxד-יקצינפלוק תילx :יומיב , יnמק רימת :תילקיסומ הקפה , ןxד יש
םיפתתשמ .יול ןולא ,ןxד-יקצינפלוק תילx :
לש םלוע - םידליה םלוע לע "םילוח" יצוצרק יצוצ בוטה הרבחו תנוaיa יaיa
,היסטנפ
,םיקתממ לש םלוע .םיצורש המ וב תושעל רשפאש ,םירaובמ ילבו םיקוח ילב
?םידליה םלועמ התיבה רוזחל וצרי םאה .תועתפה הברהו תונתמ ,םיקחשמ
ינבל 3 דע 7
16.5 ב 20:30 שת "תלוכמ" תxצה
האר 4.5
17.5 a 10:00 קר (תולוכoא qותישב) עונולק ישxפמ
תנרקהו .הרומתו תרוסמ – תדחואמה הכלממה לע ובנ ודיע "ד לש ותאצרה
"הכלמה" טרסה
17.5 a 17:00
20:30
שת "תלוכמ" תxצה
האר 4.5
18.5 ד 20:00 קה םילשורי תינופמיoה תרומזתה oרצנוק
.רלהאמ לש ותומל האמה הנשה םוי רלהאמ תוריצימ oרצנוק
לxo ירוא חצנמ ,
רלמיא ןאיooירכ ןוטירב ,
qרוooור ןורש - רימז ןרפוס - וצמ ,
הנימולב ) 'סמ הינופמיס ךותמ( 1
ךותמ םיריש רענה לש אלפה ןרק
'סמ הינופמיס ךותמ וירוטaרופ וצרקסו וי'aדא 10 )קנרק : רומזת(
18.5 ד 20:30 שת "ריאי בכוכ" תxצה
המיבה ןורoאית
תאמ הזחמ yיבוקשומ ימולש :יומיב ןורב ידד
:םינקחש ,ןוoרפo תידיע ,ןמיונ ןולא ,יקציבורבוד הנא ,לxo לבוי ,הדש לאxי
.ןמשל ינד
\יראת םוי העש םלוא עפומ
הכנב לפטל ןוחטיבה דרשמ םעטמ תחלשנ ,הריעצ תיניארקוא הרוחב ,הילוי
יורשה עודי רפוס - ונכש תיבל תועטב העיaמ איה .רפתה וק לע בושיביחה ,ל"הצ
שחרתמ המ ול רפסת איה – "יתורפס לוaיר" יתורש ול העיצמו,הביתכ "םוסחמ"ב
חוכ ,םיתבהמ דחא לכב התוחכונ .ותביתכ תא שדחמ קילדת ךכו םינכשה יתבב
.םייוניש ןהב תוללוחמו תונושה תויומדה תא תוריעסמ התוישיאו התוינימ
19.5 ה 17:30 קר "אoאoמ לע פמרo" םידליל
תאמ הזחמ ןורnש יבא לש הרפס י"פע , ןוoדלנוד הילו'x
:יומיב ןוזמ תירשו ןורnש יבא
:םינקחש תירש ידע ,רנשoרכ ןויo ,ןייoשדלה רמות ,ןיoשניבור לo ,ןוזמ
.ןומxא הרש ,ןוזניבונ
לע אלפומ עסמל םיאצוי ,תחא הקיחצמ הפשכמו הבבושו תינלוק תויח תרובח
-ףותיש תרזעב יכ םידמול םה תואקתפרהב סומע םוי לש וכלהמב .אטאטמ
םויא ןוקרד ....לע וליפא .לושכמ לכ לע רבaתהל ןתינ ,הבוט תורבחו הלועפ
.םידוקירו םיריש תעפוש ,תעשעשמו תחלוק הaצה.ארונו
ינבל 3 דע 8
19.5 ה 21:00 שת "למיש oירומ" תxצה
המיבה ןורoאית ףותישב הפיn ןורoאית
ןיול \ונn תאמ
לש היומיבב ןנור לעי
:םיפתתשמ ,ןורש רמות ,ןמכוה ירוא ,קי'צרלומo ימע ,רינשוק יבא ,xינק איל
.קלופ וoרבור ,רדיק הרובד ,לxo יoוי ,xלפ יקימ ,יקציבורבוד הנא

לטלטימה יaרט רוביa אוה למיש סירומ ויתופיאש ןיבל הבולעה וייח תואיצמ ןיב
קר אל תאטבתמ ותובילע .והומכ תוללמוא תויומדב ףקומ ,תוaשומ יתלבה
וירבדל.יואר ונניא ,ולש לבסה וליפאש ךכב אלא ,תימיטיaל רשוא תנמל הפיאשב
."לוזלז קבא םע ,הידמוקה ינא ,הידaרטה הכלה"
.המבה לע הנושארל הלועש ,ןיול לש ונובזעב םיברה תוזחמהמ דחא
19.5 ה 21:00 קה היoרוא'צ דoרפירה oידנפ - תידוה הקיoומל לביooפה
,"הxארה יפנכ לע" תידוה הקיoומל לביooפה תnיתפ עפומ תיב תקפהב
.היצרדפנוקה
,ירוסנב - היסרוא'צ דסרפירה :םינaנ הoאהx יי'xיו ,הלבט - דoרפ ינווהב
קאהoק ,'aווהקפ - היoרוא'צ .פ ירשאניאנ ,הרופמט - o'צווא לינוo .ירוסנב -
היoרוא'צ דoרפירה oידנפ ןaנל אילפמ ,yרענ הרומו ןנוחמ רתלאמ ,ןיחלמ ,
.וננמז ינב םידוהה םיאקיסומה ילודaמ דחאל בשחנו ,ירוסנבה ,ידוהה דצה לילחב
21.5 ש 21:00 שת יבערש זעוב
םיריש םע ,םירמזו םינaנ לש בחרומ בכרה םע רמזהו ןיחלמה לש שדח עפומ
ךותמ
.םידחוימ םיעוציבב םירכומהו םיבוהאה וירישו "םסקה עaמ" אלפנה םובלאה
24.5 a 11:00 קר "רמצ" תxצה
קיoפ ןורoאית
תאמ הנומיoורooמ םאיליו
:יומיב o'xדה לאומש :הפתוש תיאמב , רדיינש הרואל
:םינקחש .ןרoש הריש ,ooשנoכיל רתיבא
התרידל תפסואה ,םיקתממ תונחב תדבועש תינמלוח הריעצ ,זור לש הרופיס
הזש רחאל ,חתופמ רומוה שוחב ןחינש ריעצ תיאשמ aהנ ,ףילקתא העוערה
תונשל דמוע ימעפ-דחו לילק תויהל רומא היהש יליל שaפמ .ותיאשמ םע עקתנ
קוחצ וב ףרוטמ עסמל םיפחסנ םיינשה וב ןפוד-אצוי יטמרד הזחמ.םהייח תא
.הטושפ הבהא ,םיכבוסמ םישנא .םולח תשaופ תואיצמו באכב לוהמ
30.5 ב 17:30 שת "םידמxה תעבשו היxלש" םידליל
\יראת םוי העש םלוא עפומ
תוקפה ירוע בaשמ
:יומיבו דוביע ,רנoד ןתנ :םינחל yד השמ :םינומזפ , ריש רדמo ,
לש םבוכיכב הידד דולק ,ריפצ לכימ ,yד הנרוא .םירחאו
היווח.םיפתתשמ תבר ,השדח הקפהב ,םירa םיחאה י"פע תיסאלקה הדaאה
.תשבוכו תינועבצ תילקיסומ
ינבל 3 דע 8
oוכרמ 'nר :תבותכ 20
:ןופלo 02-5605755
:רתא http://www.jerusaIem-theatre.co.iI/defauIt.asp
ןאnה ןורoאית
םש
ןורoאיתה
xיצמה
הxצהה םש \יראת עובשב םוי תעש
הxצהה
וב ןורoאית
םייקתמ
עפומה
םלוא
ןאחה
ימלשוריה
םילכוא 02.05.11 'ב 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןאחה
ימלשוריה
םילכוא 03.05.11 'a 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןורטאית
רצחב
ילצלצ
ילבנעב
הדירפה
03.05.11 'a 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ןאחה
ימלשוריה
ןa
םינבדבודה
04.05.11 'ד 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןורטאית
ורקימ
םיריש
םעדיובהמ
04.05.11 'ד 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ןורטאית
ןיסיל תיב
לעמ הארמ
רשaה
04.05.11 'ד 20:30 ןושמש זכרמ לאומש תיב
ןאחה
ימלשוריה
ןa
םינבדבודה
05.05.11 'ה 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןורטאית
ורקימ
תוכזה
תויהל
טוידיא
05.05.11 'ה 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ןורטאית
ןיסיל תיב
לעמ הארמ
רשaה
05.05.11 'ה 20:30 ןושמש זכרמ לאומש תיב
ןאחה
ימלשוריה
ןa
םינבדבודה
07.05.11 'ש 21:00 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןורטאית
ורקימ
םירדנ 07.05.11 'ש 21:30 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ןורטאית
סטנרט
-םלועה לכ
...המב
11.05.11 'ד 20:00 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
הדקוראב ראפ
הקיaרוטילה
12.05.11 'ה 20:30 היסנכה
תיטוקסה
היסנכה
תיטוקסה
םש
ןורoאיתה
xיצמה
הxצהה םש \יראת עובשב םוי תעש
הxצהה
וב ןורoאית
םייקתמ
עפומה
םלוא
תיקלטיאה
ןורטאית
סטנרט
םלועה לכ
...המב-
12.05.11 'ה 20:00 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ילרוא
-'yיבוקרמ
תוקפה
ינינaפ ברע 14.05.11 'ש 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ןורטאית
חנ תבית
אב רבa
השאל
17.05.11 'a 21:00 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
יטרפ קיפמ םלוחה 18.05.11 ד 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ןורטאית
ורקימ
אלפנ םוי
רובש בלל
19.05.11 'ה 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ןאחה
ימלשוריה
יניווס ילומ 21.05.11 'ש 21:00 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןורטאית
ורקימ
אלפנ םוי
רובש בלל
21.05.11 'ש 21:30 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ןאחה
ימלשוריה
יניווס ילומ 22.05.11 'א 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןאחה
ימלשוריה
יניווס ילומ 23.05.11 'ב 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןאחה
ימלשוריה
יניווס ילומ 24.05.11 'a 17:30
20:30
ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןאחה
ימלשוריה
יניווס ילומ 25.05.11 'ד 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןאחה
ימלשוריה
יניווס ילומ 26.05.11 'ה 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןאחה
ימלשוריה
יניווס ילומ 28.05.11 'ש 21:00 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןאחה
ימלשוריה
?םדא והזה 28.05.11 'ש 21:00 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ןאחה
ימלשוריה
?םדא והזה 29.05.11 'א 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
ןאחה
ימלשוריה
םילכוא 30.05.11 'ב 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןאחה
ןאחה
ימלשוריה
?םדא והזה 31.05.11 'a 20:30 ןאחה
ימלשוריה
ןטקה ןאחה
המב 2
"יניווo ילומ"
ליירפ ןאירב :תאמ
הטנומ הטי'a :יומיב
ינינפ יבא ,ןמייה באוי ,לa תירוא :םיפתתשמ
השולשל .החמומ אפור תרזעב היניע רואמ לע םחלנ הלעבש ,הדילמ תרוויע ,השא לש הרופיס
דח העדותהו הייארה םאה -הלאשב קסוע הזחמה .הדיחיה הייארה הניא תיסיפה הייארה יכ הלaתמ
."תוארל אל וא תוארל",סקאס רבילוא לש ורופיס לע ססובמ הזחמה .םה
"?םדא והזה"
יול ומירפ: תאמ
קנרפ רומ :יומיבו דוביע
ןור רינ :עוציבב
אלהו םיישונאה ,םינטקה םיטרפה :המוצע תישונא הדבעמכ הנחמה תא האור,האוש לוצינ ,יול ומירפ
יעבטה ןפואבו האנש אלל ,הקנמש ופאקה :יול ומירפ לש ישיאה ורופיס תא םיביכרמה םה ,םיישונא
היפ תא תרעופה רופחדה ףכ :ומירפלש םיפנוטמה וידaב לע ןמשמ תכלכולמה ודי ףכ תא ,רתויב
תדועס לומ םימסקומ םידמועה ,םיבער םיריצע לש הרו/ש לומ לא תונתבערב המדאב תסaונו
אאחשל םיאבה םיסורה תוצצפה עמשמל תלפונה ,ריקב דיחי רמסמ לע היולתה קרמה ףכו ,רופחדה
.תונחמה תא
ליעפ ןפואב אוה ףא ףתתשמ רשא ,להקל רופיסה תא יוושכעו רישי ןפואב רפסמ דיחי ןקחש
"הדירפה ילבנעב ילצלצ"
קחשמו הביתכ סובוקעי הסדה :
יומיב הלחר :
הכילומ ןפוד אצוי ילרטאית 'זאלוקב .םייח תוואתו רומוה ,הבהא תיוור הaצהל תכפוה תבאוכ הדירפ
.סויפהו ןדבאה ,הבהאה ,תוהמאה ,באכה יכבנ לא להקה תא תינקחשה
.יוליaו ןדבא ,החמשו לבא ןיב םירכומ תולובa הצוחה תונמא תריציל ךפוה הסדה לש ישיאה הרופיס
.הבשחמ ררועמו לטלטמ ןורטאית
ורקימ ןורoאית
"םירדנ"
"ויחאו ףסוי" ןמורהמ םיעטק יפ לע תאמ ,ןאמ סאמות: יומיבו דוביע קילרוa הניריא :
ןורטאית .שרדמהו ארקמה ירופיס לע תנעשנה תינרדומ תפומ תריצי רצי ,לבונ סרפ הכוז ,ןאמ סאמות
הבהא לע תויטמרד תולילע יתש .יתומלאה יארקמה רופיסה לש תיתמיבה ותסרa תא הלעמ "ורקימ"
. ארקמה ירוביa תא תוארל להקל ורפאי שופיחו
"םעדיובהמ םיריש"
יומיבו הזחמ קילרוa הניריא :
אפרמו ,םהב ןכושה םסקה דוס המ .םייחה לכ םהל בישקהלו ךישמהל רשפאש...םינשונ םינשי םיריש
םינוכרעמ ונרזש םהניב.הזה אפרמה ןשיה aוסהמ םיריש לש ףסוא ונזרא הaצהב ?תוכרב שפנה תא
עוציבו ישיא לופיט ונילצא לביק ריש לכו שדחמ ודלונ ומכ םינשונה םירישה ךכו ".שפנה יופיר" אשונב
.ןיפנא ריעזב המלש הaצה לש
"oוידיא תויהל תוכזה"
ןמורה יפ לע דומו דלורה : תאמ , סניaיה.ק : יומיבו דוביע קילרוa הניריא :
עוציבב תיטנתוא הקיזומ .רדוק רענו בהזה ליa תב הזילע תרבa לש םהייח רופיסל תירוקמה הסרaה
תואיצמ תרצויה הaצהל םידכלתמ -העיתפמ הרואפתו הדח הביתכ,יסיסע יתעונת יומיבב תרזשנ יח
.ןיטולחל השדח תילרטאית
ונרזש םהניב.הזה אפרמה ןשיה aוסהמ םיריש לש ףסוא ונזרא הaצהב ?תוכרב שפנה תא אפרמו ,
לופיט ונילצא לביק ריש לכו שדחמ ודלונ ומכ םינשונה םירישה ךכו ".שפנה יופיר" אשונב םינוכרעמ
.ןיפנא ריעזב המלש הaצה לש עוציבו ישיא
"רובש בלל אלפנ םוי"
תאמ סמאיליו יסנט:
יומיב קילרוa הניריא :
-תודדובו תולכרמ ,תולמעתמ ,תובר ,תולשבמ ,תודבוע ןה ,הנטק הרידב תושaפנ םישנ עברא
.הריהזמ תוימיטפואב םיאלמו הבהאל םיהמכ תובבל העברא.דחיב
ינינxפ ברע
24 (וקיסקמ) סוטסוי ןאירדא ימואלניבה זאוטריוה רנכה םע ינינaפ תאמ ולוס רוניכל וי'צירפק
.המרדו רומוה ,הדaא ,תפשוכמ הבהא לש הקיסומב רוניכל תיזואוטריוה תורפסה תaספ
"nנ תבית" ןורoאית
השאל אב רבx
תירבעה הסרaה
יאמבו יאזחמ בוקינטולז ןומיס :
הזחמה...אל ינשה רשאכ בהאנ דחאה דציכה " :הניה םדא לכ לש ותייווהב תויחצנה תולאשה תחא
עaונה לכב לכה םיווח םידדצ ינש ןהב ,תוקתרמ םייתעש ינפ לע תשרפתמה הרידנ הצצה קפסמ
.הניבל וניבש םיסחיל
ooנרo ןורoאית
(איהו אוה) ...המב- םלועה לכ
:הביתכ ןייטש סירוב
:יומיב רנבוק לחר
תכלמ תבזילא לש תוטנוסב,וש דרנרב ,ריפסקש לש תוזחמה ךותמ םיעטק לע ססובמ ירוקמ הזחמ
.הילaנא
...תויתריצי לע , ןבומבו .הדיaבו תודידי ,הבהא לע ,םינקחשו ןורטאית לע ,בוצעו רזומ תצק רופיס
תיoורה הפשב הxצהה
הדקוראב
תיקלטיאה הקיaרוטילה ראפ
תא הלעמ הז טרצנוק .הפוריא לש יתוברתה זכרמכ הכורא הפוקת ךרואל השמיש תילותקה הילטיא
טבאטסהו ,ידלויו לש הירולaה :קוראקה תפוקת לש הילטיאמ תורכומהו תולודaה תויתייסנכה תוריציה
.יזלוaרפ לש רטאמ
"רשxה לעמ הארמ"
תאמ רלימ רותרא :
יומיבו םוaרת טקנופלטימ ללה :
תופתתשהב .םירחאו רומ םהרבא ,ןמיונ הקבר, רואנ לאaי :
.דובכו המקנ,הדיaב ,הקושת לע רופיס .רלימ רותרא לש רתויב םיבוטה ויתוזחממ דחא
לש התוחא תב -יתק תא ותשאו הנוברק ידא םילדaמ ,קרוי-וינב םייקלטיא םירaהמ לש הנוכשב
.השאה
.םייתרוסמה דובכה יקוח ןיבו הילא תירציה ותקושת ןיב ערקנו הריעצה יתקב יאשחב בהואמ ידא
םa בהאתמ םהניב ריעצהשכו ,יקוח יתלב ןפואב הקירמאל וסנכנש םידוד ינב ינש םיעיaמ םתיב לא
,דובכו רצי לש תוירסומ תולאשב קסוע הזחמה.םדהו סרהה ביתנ לע םילוע םלוכ ייח ,יתקב אוה
.תניועו תרכנתמ,השידא הרבחב םייקוח יתלב םידבועו םירaהמ לש םמלועבו ,תונמאנו תוירחא
-םלוnה dreamers
קחשמו הביתכ סיליa ןתנוהי :
יומיב ןהכ תירונ :
.ימוקמה אטבמב רבדמה ,יטאמaרפו ,ינרדומ םדא -ונימי לש הילaנא ןופצמ אב הערפ לש םיפואה רש
איבמ אוהש וננמז ןב םדא לש שארה הז ,רהוסה תיבל חלשנו העודי אל הביסמ רצענ אוהשכ
ויתויומד םע ,רסוסה תיב לש םלועה ךות לא םיסנכנ ונא וכרד .עלקנ הכותל היוזהה תואיצמל
.ארקמהמ תורכומ ךכ לכ ןניאש תואצות םעו ,ןהיתומולחו ,תויארקמה
תילxנאה הפשב הxצהה
זמר דוד 'nר :תבותכ 2
:ןופלo 02-6303600
:רתא http://new.khan.co.iI /
ימלשוריה ןורoאיתה תצובק
םל¸ Iש
ל"וnבו yראב םיניוצמ תורוקיבו םיnבשל התכז הxצהה
1.5.2011 העש , 21:00 תירבעה ,םילשורי ןורoאית ,
2.5.2011 העש , 21:00 םילשורי ןורoאית In EngIish
תא םייחל םיררועמ ,ימלשוריה ןורטאיתה תצובק ינקחשו בל הלאירבa ,תרחאו תינשדח הaצהב
.וירופיסו האושה לוצינ היבא תא ,התודלי תונורכיז
רבחתהל לוכי דחא לכש תונרקסמו תופחוס ,ןפוד תואצוי תויומד חראמה ילרטאית עסמ וניה םל¸ iש
ליל ןחלוש ביבס שחרתמ לכהשכ דוקירו הקיסומ ,קחשמ ,ריש ךרד תורפסמ ןה ןרופיס תא .ןהילא
.רדסה
םיבכרומ ,םירחא םינמזל המצועו שaר אלמ ,ימולח םלוע המבה לע םירצוי םינקחשה תעברא
.האושה תפוקתמ
תאמ רלוטס תליא םע תפתושמ הריציב בל הלאירבa :
יומיב ןינקוו 'aרס :
ילקיoומ להנמ שיפ ישיבא :
םיפתתשמ רריפרסייו ןושרa ,שיפ ישיבא ,רלוטס תליא ,בל הלאירבa :
ימלשוריה ןורoאיתה תצובק
:לo 02-6244585
:oקפ 624458702 -
:רתא www.tcj.org.il
ורקימ ןורoאית
4/5 - 20:30 םעדיובהמ םיריש -
5/5 - 20:30 טוידיא תויהל תוכזה -
7/5 - 21:30 םירדנ -
19/5 20:30 רובש בלל אלפנ םוי -
21/5 - 21:30 רובש בלל אלפנ םוי -
:רתא http://www.mikro.co.iI /
רוoבוקניא
תבש תבלק
10/5/11 , 20:30
םירישו םינוכרעמב יול יק'aו תבש תבלק לבמסנא . תבש תבלק לש לשייפס םייקתי יח יבא תיב רצחב
.באז ןב ירוד -דחוימ חרוא .הנידמה לש תדלוה םוי דובכל

הoוnש הרפ
- ב יn יבא תיבב עובש לכ ."הoוnש הרפ" לש תישילשה הנועה 22:00 .
3/5 . תבש -
11/5 .תבש -
17/5 .םיאטח –
24/5 .םיאטח -
תוברת
השדnה oילופורקא
םייn \רדכ היפוoוליפ oרוק
'ד םוי 04.05.11 20:00
תוירבדמל דעו היאלמיהה תוaספמ תויוברתו תושבי הצוח עסמ וניה "םייח ךרדכ היפוסוליפ" סרוק
תועמשמ יאלמ םייח תויחל תומודק תויצזיליוויצב םדאה ינבל ועייסש םילכ רחא שפחנ ונעסמב .הרהס
ותוא ראשנ םדאה ,םיינרדומה םייחה לש םיינוציחה םייונישה תורמלש הלaנ עסמה ךרואל .ךרע ילעבו
.ונייחמו ונמצעמ בטימה תא קיפהל ידכ ,םויכ םa ונתוא שמשל םילוכי םיקיתע םילכ םתואו ,םדא
!תישפוn הoינכב ןויoינ ןושאר רועיש
םילשוריב יעובש xנוק יינ ןומיא
,'x ימי 17:15 - 19:15
חוכ חותיפ ,תימינפ הדובע דחיב םילaרתמה ,םישנו םירבa ,םימדקתמו םיליחתמ תבלשמ הצובקה
.המיחלה תונמא ךרד ,דועו הטילש ,ימינפ
.שארמ םואיתב ,תישפוn הoינכב ןויoינ ןומיאל עיxהל ןתינ
:רתא http://www.newacropolis.org.il/site/index
:תבותכ תולעמה 'חר 7
:ןופלo 02-6221399
יxוב
שדnה םלואב םילשורי ןורoאיתב הלילב ישימn םוי ידמ
:םיפסונ םיטרפל www.boogienights.co.il
יn יבא תיב
\יראת עוריאה םש םיפתתשמו םינכת ריnמ
,ןסינב חכ ,ינש 2
העשב ,יאמב 20:30
ירnאש םויה
הnצנה ,ןורכיז לע
ירnאש רודב תוהזו
תודעה
ןורכיזה םוי ןויצל עוריא
הרובaלו האושל
הדימב הבציע תילארשיה הרבחב האושה ילוצינ לש םתוחכונ
םילוצינה רפסמ ךא .הילע חישה תאו האושה ןורכיז תא תרכינ
דוע הכזנ אל תודחא םינש ךותבו ,הנשל הנשמ תחופו ךלוה
חישב ידוסי יונישל הז ךילהת םורaי םאה .וניניב םתוארל
,החצנהל סחיב ונב םיעמטומה םייסיסב םיaשומבו ילארשיה
המוקמ היהי המו ,ןורכיזה לש וביט זא היהי המ ?ןורכיזו תודע
?םיאבה םירושעב תילארשיה תוהזב האושה לש
תרפוסהו תיaולוכיספה :החנמ oורx-ןוx יפיצ
:תופתתשהב
ד"וע רשיפ לאנור
ר"ד ןמרמיצ השמ תילארשי תוברתלו עונלוקל הצרמ ,
'פורפ ,לפמx הדנלוי הרבחהו א"ת תטיסרבינוא
לארשיב תיטילנאוכיספה
םולשת אלל הסינכה
,יונפ םוקמ סיסב לע
םויב םיסיטרכ תקולח
לחה ,עוריאה
העשהמ 19:30
ישילש ,ןסינב טכ , 3
העשב , יאמב
20:00
שדוnל שאר
ח"שת רוד :רייא שדוח
תא הנבש רודה לא רוזחנ תואמצעה שדוח לש וחתפב
עונלוקב ותומד הנייפוא דציכ קודבנו ,ח"שת רוד ,הנידמה
.םינשה ךרואל ילארשיה
:תינכתב
ןילביר לבוי רבצה לש ותליפנו ותיילע :"םיה לא רזח קילא" -
יaולותימה
" הרדסב ןושארה קרפה לש תיaיaח הנרקה תולבנ "
רפוסה םע החיש קוינק םרוי הרדסה הרצונ ורפס תארשהבש
הרדסה יאמב םעו ובo רורד
םולשת אלל הסינכה
,יונפ םוקמ סיסב לע
םויב םיסיטרכ תקולח
לחה ,עוריאה
העשהמ 19:00
,ןסינב טכ ,ישילש 3
העשב ,יאמב 22:00
- הoוnש הרפ הנוע
תישילש
דימתמ תוקיחצמו תושדח תוטיחש םע תרזוח הרפה
,עבש-'ח'ב םיאטח העבש ,םילשורי ,תבש :םיעפומ
.ושושב וניניב ראשייש
:םיחיaשמו םישיaמ ירול לבנעו ןמהל ריאי
תבש
?םדוק הילע בשח ימ ?תבש םוי לכ אל המל תלאוש הרפה
?ןימחה תא איצמה ימו ?התוא וא הילע םירמוש ךיא
:ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 30 ,n
ןושאר הקשמ ללוכ
,ןסינב ל ,יעיבר 4
העשב ,יאמב 21:00
באכ ריש
לארשיב האחמ תריש
יתמו ,הנופ איה ימ לא ?תילארשיה הרישב האחמ שי םאה
םיבתוכו םירמז ,םיררושמ םע םישaפמ ?םייחל תררועתמ איה
.םתביתכמ הלוע האחמה תקעזש
:הרדסה יכרוע לxo רימעו רoע ןב ימולש
רלוד ןוילימ :ישילש שxפמ
וליפאו ךוניחה ,בוחרה ,תרושקתה םיבבוס ינרדומה ןדיעב
ונחנאש תילכלכה תכרעמהו ףסכה .ףסכה ביבס םייחה תרaש
,תויaוז ,תוישaר ,תויתוברת תויועמשמ ללש םינפוצ הב םינותנ
.תוישיאו תוישונא
לעו תיטסילטיפקה תוברתה לש ינרמוחה םלועב םייחה לע
.ילכלכה םדאה ,סוקימונוקא-ומוהה לש ותועמשמ
:תופתתשהב
:ריחמ 30 ,n
:םיטנדוטס 20 n
חב םייקתי שaפמה 7
\יראת עוריאה םש םיפתתשמו םינכת ריnמ
רמזה יקoרפ יפר
תררושמה לארב תיונ
ררושמה קמוo ינור
חתפת הכורעתה
א ,ישימח םויב להקל
,רייאב 5 יאמב
תחיתפ תועש
:הכורעתה
:ה-א 10:00 –
19:00
:ו םוי 10:00 –
13:00
דע קורי
תיתצובק אשונ תכורעת
:תרצוא ןמדירפ הנייע
עבטה שלופ ןכיה ?ונביבסש עבטה ןיבל וניניב רשקה המ
?ותוא םיתיחשמו םיקיחרמ ונא תומוקמ וליאבו ,ונייח ךותל
הריקע עודמו ?ונתודלי ףונב רבצה יחיש לש םתועמשמ המ
?ונרובע תילמס הכ התשענ תיז יצע לש
םדאה ןיבש יפוסניאה aולאידה תא םינחוב םילארשי םינמא
.עבטל
הריצי ימוחתב םינמא רשע העברא םיפתתשמ הכורעתב
.רויאו בוציע ,םוליצ ,ואידיו ,בצימ ,לוסיפ ,רויצ :םינוש
הכורעתל הסינכה
םולשת אלל
aולטק תא שוכרל ןתינ
תיב תפוקב הכורעתה
תועשב יח יבא
התחיתפ
,רייאב א ,ישימח םוי
5 העשב ,יאמב
20:00
תובא 2011
תובאה לא טבמ
הנועל ךשמהב .החילצמה תואצרהה תרדסל תישיש הנוע
לש הבלב םידמועה תובאה לא טבמ ונינפה הב הרבעש
,םיקתרמו םישדח םישיא הלaנו ךישמנ וז הנועב ,תובא תכסמ
םהיתופיאש ,ודמילו ודמל םהבש שרדמה יתב ,םהייח לע
.לארשי תודלותב םמוקמו םלוע ןוקיתל
ןאנש רודaיבא 'פורפ :החנמו ךרוע
\רע ןב רזעלא 'ר :ינש שxפמ
ינפa והיעשי 'פורפ :חרוא
,םולשת אלל הסינכה
יונפ םוקמ סיסב לע
,רייאב א ,ישימח 5
העשב ,יאמב 20:30
- יקי'צנומיל
LIMONCHIKI
םישaפמ תרדס
ןיב םיילקיסומ
םייתוברת
Jewlia Eisenberg
(USA)– The Bowls
Project
Jewish Multicultural
Musical experiment
תיב םולשו סקס ,הקיטסימ ,םינודש ,םיפשכ ,םיישנ םישחל
לש התרישב דחי םירבוח ולא לכ ,דומלתה ימי תפוקתמ
.aרבנזייא הילו'a – תיטמזירכה קנאפ-רמזיילכה תכיסנ
תימעפ דח היווח ,םיילארשי םיאקיסומ םע דחי ידוחיי עפומ
.הלודaה לבב ילושמ םיידוהיה תולוקל רוביח לש
xרבנזייא הילו'x האיצוה .ןרוז ןו'a לש 'קידצ' לביילב המותח -
התקהל םע םימובלא השולש םויה דע Charming Hostess
תנצס לש הנמאנ הרירaשכ תונורחאה םינשב תנהכמו
-לת םורד לש דנוארaרדנאה ינודעומב תיקרוי-וינה ןואטנואדה
.ביבא
:תופתתשהב The HoIyIand Charming Hostess ,
.הז עפומל ידוחיי בכרה
ר"ד תופתתשהב טקיורפה תודוא שaפמ םייקתי עפומה ינפל
oייו המnור תיאנותיעה תייחנהבו דומלתל הצרמו תרקוח ,
היoא הנישוooיא .
:ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 20 ,n
,רייאב a ,ש"צומ 7
העשב ,יאמב 22:30
םירזוn - שצומ
התיבה
תילארשי הקיסומ ןייל
תירוקמ
תורוקמ לא םירזוח תילארשיה הקיסומה ינמא בטימ
הקיסומ ךרדו םיריש ,םירופיס ךרד םתודלי תיב לש הארשהה
לע העיפשהו םהייחב תונוש תופוקתב םתוא התווילש
.םתריצי
:יתונמא לוהינ | םיאנב הנינ :הקפה תוקפה ןאי
םרוכ היא
,ילשכית תnא אל יאדו תא ,הלאה םייnבש \ל יתרמא"
"...ילש \רדב תכלל וא ,תושקה םיכרדב דומלל קר ילכות
תרצויהו תרמזה העיaמ ישילשה המובלא תאצ ינפל עaר
תרצנב תודליה לע רפסת ובש ,ימיטניא שaפמל החילצמה
לע הדובעהו העיתפמה החלצהה ,הקיסומה ידומיל ,תיליע
.שדחה םובלאה
:עפומל ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 30 ,n
ןושאר הקשמ ללוכ
הבישי יעפומ
םוי ,ישילש
,רייאב ו ,תואמצעה
10 העשב ,יאמב
תואמצע תבלק
םויל תבלק לשייפס
םוי יכ ,תואמצעה
.ףאה לע דמוע ןוירוa ןב ,ףרוטמ קבמאקב תונויצה
םישיטפו aלש יירפס !םישaרמ םיריש !םישדח םינוכרעמ
!םישארל
:ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 30 n
רצחב םייקתי עוריאה
\יראת עוריאה םש םיפתתשמו םינכת ריnמ
20:30 , םעפ קר שי תדלוה
הנשב
:דחוימ חרוא באז ןב ירוד yלמומ ,יח יבא תיב
םח שובלב דייטצהל
,רייאב ז ,יעיבר 11
העשב ,יאמב 21:00
םידובא
םיטסקטל םישדח םייח
םיחכשנ
םירישל םישדח םינחל םישיaמ לארשיב םירצויה בטימ
ובתכנ םירישה .ידוהיה םלועה תוצק לכמ וטקול רשא םיחכשנ
-ה האמה עצמא ןיבש תרעוסה הפוקתב 19 -ה האמה עצמאל
20 ,םיטושפו םיינונאק ,םינטקו םילודa םיעaר םיללוכו
.םייטרפו םיירוביצ
.טקיורפה רובע וטקולש םירישל דחוימב ובתכנ םינחלה
םע טקיורפה תרaסמב ונחלוהש םירישה ובלושי ,עפומ לכב
.ןמאה לש םירכומה ויריש
:יתונמא לוהינ oירoo ןנאש
רהז המלע :ןושאר עפומ
:ריחמ 60 ,n
:םיטנדוטס 20 n
,רייאב ז ,ישילש 11
העשב ,יאמב 22:00
- הoוnש הרפ הנוע
תישילש
דימתמ תוקיחצמו תושדח תוטיחש םע תרזוח הרפה
,עבש-'ח'ב םיאטח העבש ,םילשורי ,תבש :םיעפומ
.ושושב וניניב ראשייש
:םיחיaשמו םישיaמ ירול לבנעו ןמהל ריאי
תבש
?םדוק הילע בשח ימ ?תבש םוי לכ אל המל תלאוש הרפה
?ןימחה תא איצמה ימו ?התוא וא הילע םירמוש ךיא
:ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 30 ,n
ןושאר הקשמ ללוכ
,רייאב ח ,ישימח םוי
12 העשב ,יאמב
20:00
תובא 2011
תובאה לא טבמ
הנועל ךשמהב .החילצמה תואצרהה תרדסל תישיש הנוע
לש הבלב םידמועה תובאה לא טבמ ונינפה הב הרבעש
,םיקתרמו םישדח םישיא הלaנו ךישמנ וז הנועב ,תובא תכסמ
םהיתופיאש ,ודמילו ודמל םהבש שרדמה יתב ,םהייח לע
.לארשי תודלותב םמוקמו םלוע ןוקיתל
ןאנש רודaיבא 'פורפ :החנמו ךרוע
היובא ןב עשילא :ישילש שxפמ
םתור תידוהי תרפוסה :תחרוא
,םולשת אלל הסינכה
יונפ םוקמ סיסב לע
,רייאב ח ,ישימח 12
העשב ,יאמב 20:30
היxולותנאה
הווה ןמזב הaצה
תנaנמ ,דימתמ תטעובו היח ,האוש תלוצינ ,דלוונירa המלז
תכסכוסמה לארשיב ינש רוד תויהל הנב לע הפוכו רתנספב
יניעל הנתשמה תינשדחו תירוקמ ןורטאית תaצה .ונימי לש
.באוכש הפיא הקיחצמו להקה
:םירצוי םינמא qoוי ינומו ןורעי רדמo
,ןמא-וד לביטספב ןושאר סרפב וז הaצה לע התכז ןורעי רדמס
1999 ביבא לת ,
תיגאמ המצוע שי ןורעי רדמסל ...דסח לש עגר" םיקילא "
בירעמ ,ןורי
" תלחלחמו תרדוח המצוע תלעב הריצי הינמרa ,aרובמה "...
" םינכת ונילא םיריבעמ תולילקבו רומוהב םיטנפהמ םינקחש
םייתוהמ תפרצ ,הילסרמ הל "...
:ריחמ 60 ,n
:םיטנדוטס 30 n
,רייאב י ,ש"צומ 14
העשב ,יאמב 22:30
םירזוn - שצומ
התיבה
תילארשי הקיסומ ןייל
תירוקמ
תורוקמ לא םירזוח תילארשיה הקיסומה ינמא בטימ
הקיסומ ךרדו םיריש ,םירופיס ךרד םתודלי תיב לש הארשהה
לע העיפשהו םהייחב תונוש תופוקתב םתוא התווילש
.םתריצי
:יתונמא לוהינ | םיאנב הנינ :הקפה תוקפה ןאי
תירoש הכימ
ריעה ימשב םיכאלמ ,תוארל יתnלצה היופש תnא הקדב"
"...ןיידע ונילע רתוומ אל םיהולא ,תאזה
תילארשיה הקיסומה לש םיקתרמהו םיירוקמה םירצויה דחא
לע םירופיסו תופוקתה לכמ ויטיהל ללש תא ללוכש שaפמב
םלאב םייקתי עפומה
יח יבא תיב
:עפומל ריחמ 50n ,
:םיטנדוטס 30 ,n
\יראת עוריאה םש םיפתתשמו םינכת ריnמ
תויaוזה ,םיילקיסומה הארשהה תורוקמ ,הירהנב תודליה
,ןוינב רימע םע הדובעה ,ןיכוד ידקרא םע תיעוצקמה
.םירחא םינמא רובע הריציהו םיטויפל תורבחתהה
,רייאב אי ,ןושאר 15
העשב ,יאמב 20:30
היxולותנאה
הווה ןמזב הaצה
תנaנמ ,דימתמ תטעובו היח ,האוש תלוצינ ,דלוונירa המלז
תכסכוסמה לארשיב ינש רוד תויהל הנב לע הפוכו רתנספב
יניעל הנתשמה תינשדחו תירוקמ ןורטאית תaצה .ונימי לש
.באוכש הפיא הקיחצמו להקה
:םירצוי םינמא qoוי ינומו ןורעי רדמo
,ןמא-וד לביטספב ןושאר סרפב וז הaצה לע התכז ןורעי רדמס
1999 ביבא לת ,
תיגאמ המצוע שי ןורעי רדמסל ...דסח לש עגר" םיקילא "
בירעמ ,ןורי
" תלחלחמו תרדוח המצוע תלעב הריצי הינמרa ,aרובמה "...
" םינכת ונילא םיריבעמ תולילקבו רומוהב םיטנפהמ םינקחש
םייתוהמ תפרצ ,הילסרמ הל "...
:ריחמ 60 ,n
:םיטנדוטס 30 n
, רייאב בי, ינש 16
העשב ,יאמב 21:00
ינשב הקיoומ
,תילארשי הקיסומ
המו תידוהי הקיסומ
ןהיניבש
המדא לבמoנאו זרא רמתיא
שאר סרפ יכוזמ ,זרא רמתיא ליבומ ותוא ,המדא לבמסנא
יוושכע זא'a לש המוסק תבוכרת שיaמ ,הנחלהל הלשממה
.םלוע תקיסומו לע ססובמ עפומה
קסידה Hommage תוילקיסומ תועפשה לש םינש םכסמה
לע ועיפשהש םיאקיסומל םישדקומה םיעטק ליכמו תונווaמ
עיפומ אוה ותאש ,קוראפ רמוע םהיניב ,דחוימב רמתיא
.םלועה יבחרב
זרא רמתיא | רתנספו תורטיa – שיכל םרוי | הפישנ ילכ –
תקרב רוא | סברטנוק – oקידנב ינד םיפות –
:ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 20 n
הבישי עפומ
,רייאב aי ,ישילש 17
העשב ,יאמב 22:00
- הoוnש הרפ הנוע
תישילש
דימתמ תוקיחצמו תושדח תוטיחש םע תרזוח הרפה
,עבש-'ח'ב םיאטח העבש ,םילשורי ,תבש :םיעפומ
.ושושב וניניב ראשייש
:םיחיaשמו םישיaמ ירול לבנעו ןמהל ריאי
אon 7
םיאטוחה םה ימ ?אטח והמ – .תשנענו תאטוח הרפה
...?"שינעמ"ה אוה ימו –?םהל םיפצמ םישנוע וליא ?םילודaה
:ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 30 ,n
ןושאר הקשמ ללוכ
,רייאב די ,יעיבר 18
העשב ,יאמב 20:00
הריxהו הריש לע
חראמ יפלא יסוי
לע שaפמל םיררושמ
תוהזו הריaה ,הריש
תימוקמ
ןוoקזיא .n ןורימו \ייר רשא תא nראמ יפלא יoוי
תדלונה הרישה לעו הפשה שוביכ לע ,הפשה תשורי לע
םכותמ
:תופתתשהב
ןוסקזיא .ח ןורימו ךייר רשא םיררושמה
,"ימיא תפש" םהיניב הירישמ רישת לאלא ןירוק תיאקיסומה
.דועו ןוסקזיא לש ויתולימל ןחוהש ריש
:ריחמ 40 ,שaפמל n
:םיטנדוטס 20 n
,רייאב וט ,ישימח םוי
19 העשב ,יאמב
20:00
תובא 2011
תובאה לא טבמ
הנועל ךשמהב .החילצמה תואצרהה תרדסל תישיש הנוע
לש הבלב םידמועה תובאה לא טבמ ונינפה הב הרבעש
,םיקתרמו םישדח םישיא הלaנו ךישמנ וז הנועב ,תובא תכסמ
םהיתופיאש ,ודמילו ודמל םהבש שרדמה יתב ,םהייח לע
.לארשי תודלותב םמוקמו םלוע ןוקיתל
ןאנש רודaיבא 'פורפ :החנמו ךרוע
אoוד ןב אנינn :יעיבר שxפמ
יול יק'a :חרוא
,םולשת אלל הסינכה
יונפ םוקמ סיסב לע
,רייאב זי ,ש"צומ 21
העשב ,יאמב 22:30
םירזוn - שצומ
התיבה
תילארשי הקיסומ ןייל
תירוקמ
תורוקמ לא םירזוח תילארשיה הקיסומה ינמא בטימ
הקיסומ ךרדו םיריש ,םירופיס ךרד םתודלי תיב לש הארשהה
לע העיפשהו םהייחב תונוש תופוקתב םתוא התווילש
.םתריצי
:יתונמא לוהינ | םיאנב הנינ :הקפה תוקפה ןאי
:עפומל ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 30 n
םלואב םייקתי עפומה
יח יבא תיב
\יראת עוריאה םש םיפתתשמו םינכת ריnמ
ןורהא תימולש
תויהלו \לרוx תארקל תכלל ,\מצע תא שוxפל \ל תתל"
"...\תוא לבקל - םתיא
שaפמל העיaמ לארשיב תוקתרמהו תוינוaברה תורמזה תחא
יאצוי םירוהל הדליכ ביבא לתב הימי לע רפסת ובש ,ישיא
תיבב םידומילה ,היבא לש תמדקומה הריטפה לע ,ןילופ
תונחתהו ןשב לאaי םע הריירקה תליחת ,תויונמאל רפסה
רוביחהו ולוסה תריירקל דע זאמ הרבעש תוילקיסומה
.םירונטל
,רמועב a"ל ,ןושאר
,רייאב חי 22 ,יאמב
העשב 20:30
"תוניxנב nצנמל"
הקיסומו הריצי
ירומזמ תארשהב
םויס ברע - םיליהת
טקייורפה
םיליהת ירומזמ תארשהב הריצי לש ברע
:ברעה תינכות
חרוא עפומ * תוכוזה תוריציה לע הזרכה * תוריציה תaצה
תיבו יח יבא תיבל ףתושמ טקייורפ אוה "תוניaנב חצנמל"
םיטנדוטסו םיריעצ תורשע וקסע טקייורפה תרaסמב .ללה
.םיליהת יקרפ תובקעב הריציו דומילב
'פורפ :םיטפושה ןיב ןהכ זעילא ,שריה ילא ,ןאנש רודxיבא ,
ר"ד oייו המnור .
:חרוא עפומ תוxרדמה תקהל ה'לקני ,ןייד דוה ,ירמד ןליא –
לaס
,םולשת אלל הסינכה
,יונפ םוקמ סיסב לע
לחה םיסיטרכ תקולח
העשהמ 19:30
,רייאב טי ,ינש 23
העשב ,יאמב 20:00
רוקמל ןמאנ תורפסל עונלוק ןיב םיבכרומה םיסחיה לע
םהיתוריצי תובקעב םילארשי םירפוס םע םישaפמ תרדס
םיטרסל ודבועש
:תייחנהב יריא ןיקיר
תוזודמ :ןושאר שxפמ
רפוסה םע תרק רxתא
םיטרס תיישעל תרופיס תביתכ ןיב - תיתריציה היווחה לע
ותשיא םע ףותישב) "תוזודמ" טרסה יאמבו רפוסה םע שaפמ
(ןפa הריש
:ריחמ 30 ,n
:םיטנדוטס 20 n
,רייאב טי ,ינש 23
העשב ,יאמב 21:00
ינשב הקיoומ
,תילארשי הקיסומ
המו תידוהי הקיסומ
ןהיניבש
וירo ללקיooיא
,תוינרדומ תועיaנ בולישב תיכרות הקיסומב החמתמ בכרהה
םייתרוסמ םילכ לע םינaנמ םינaנה .דועו קור ,ן'זויפ תעפשהב
הקיסומ ןיבו םהלש םייתחפשמה םישרושה ןיב םיבלשמו
.תינרדומ
oיoק לאירא | ןונאק – ןמכייo ביני | דוע – oקו העונ ילכ –
השקה
:ריחמ 40 ,n
:םיטנדוטס 20 n
הבישי עפומ
,רייאב כ ,ישילש 24
העשב ,יאמב 22:00
- הoוnש הרפ הנוע
תישילש
דימתמ תוקיחצמו תושדח תוטיחש םע תרזוח הרפה
,עבש-'ח'ב םיאטח העבש ,םילשורי ,תבש :םיעפומ
.ושושב וניניב ראשייש
:םיחיaשמו םישיaמ ירול לבנעו ןמהל ריאי
םיאטוחה םה ימ ?אטח והמ – .תשנענו תאטוח הרפה
...?"שינעמ"ה אוה ימו –?םהל םיפצמ םישנוע וליא ?םילודaה
:ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 30 ,n
ןושאר הקשמ ללוכ
,רייאב אכ ,יעיבר 25
העשב ,יאמב 21:00
םידובא
םיטסקטל םישדח םייח
םיחכשנ
םירישל םישדח םינחל םישיaמ לארשיב םירצויה בטימ
ובתכנ םירישה .ידוהיה םלועה תוצק לכמ וטקול רשא םיחכשנ
-ה האמה עצמא ןיבש תרעוסה הפוקתב 19 -ה האמה עצמאל
20 ,םיטושפו םיינונאק ,םינטקו םילודa םיעaר םיללוכו
.םייטרפו םיירוביצ
.טקיורפה רובע וטקולש םירישל דחוימב ובתכנ םינחלה
םע טקיורפה תרaסמב ונחלוהש םירישה ובלושי ,עפומ לכב
.ןמאה לש םירכומה ויריש
:יתונמא לוהינ oירoo ןנאש
לאזר ןורהא
:ריחמ 60 ,n
:םיטנדוטס 20 n
בכ ,ישימח םוי
,רייאב 26 ,יאמב
העשב 20:00
תובא 2011
תובאה לא טבמ
הנועל ךשמהב .החילצמה תואצרהה תרדסל תישיש הנוע
לש הבלב םידמועה תובאה לא טבמ ונינפה הב הרבעש
,םיקתרמו םישדח םישיא הלaנו ךישמנ וז הנועב ,תובא תכסמ
,םולשת אלל הסינכה
יונפ םוקמ סיסב לע
\יראת עוריאה םש םיפתתשמו םינכת ריnמ
םהיתופיאש ,ודמילו ודמל םהבש שרדמה יתב ,םהייח לע
.לארשי תודלותב םמוקמו םלוע ןוקיתל
ןאנש רודaיבא 'פורפ :החנמו ךרוע
לאילמx ןבר :ישימn שxפמ
ןוריפ יש ברה :חרוא
,רייאב דכ ,ש"צומ
28 העשב ,יאמב
22:30
םירזוn - שצומ
התיבה
תילארשי הקיסומ ןייל
תירוקמ
תורוקמ לא םירזוח תילארשיה הקיסומה ינמא בטימ
הקיסומ ךרדו םיריש ,םירופיס ךרד םתודלי תיב לש הארשהה
לע העיפשהו םהייחב תונוש תופוקתב םתוא התווילש
.םתריצי
:יתונמא לוהינ | םיאנב הנינ :הקפה תוקפה ןאי
תודשא רהזי
םילילצהמ םקרנ \יא ,תולילב יתיזהו תוליפת וכב םירתימ"
"...ילש דלוקושה בל
ללש תא עצבי ובש ימיטניא שaפמב םלסית תקהל aיהנמ
לע רפסי ןיבל ןיבו ,תופוקתה לכמ ויטיהל ,yראב תודליה
םע ל"וחב תכשוממה הייהשה תובקעב קור-פופב תוחמתהה
םע הדובעהו תרחואמה ולוסה תריירק ,וירוה םירחא םינמא
.הקפהה ידדצ לכב טלושש ןעוצקמ יאקיסומכ
:עפומל ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 30 n
םלואב םייקתי עפומה
יח יבא תיב
, רייאב וכ , ינש 30
העשב ,יאמב 21:00
ינשב הקיoומ
,תילארשי הקיסומ
המו תידוהי הקיסומ
ןהיניבש
הבשnמל ןמז - ןיילק לx
,הלועמה הבכרהו ןיילק לa תרמזה לש ףחוסו ירוקמ עפומ
םיידוחיי םיריש םע ילארשי זא'a בלשמה
.ןפוד תאצוי תילקיסומ היווח רצויו
ןיילק לx | הריש – תרשוא לארוא | רתנספ – ןייoשנרוx הרו
| רוניכ – הנביל ןר | סברטנוק – יול דדוע םיפות –
:ריחמ 40 ,n
:םיטנדוטס 20 n
הבישי עפומ
,רייאב זכ ,ישילש 31
העשב ,יאמב 22:00
- הoוnש הרפ הנוע
תישילש
דימתמ תוקיחצמו תושדח תוטיחש םע תרזוח הרפה
,עבש-'ח'ב םיאטח העבש ,םילשורי ,תבש :םיעפומ
.ושושב וניניב ראשייש
:םיחיaשמו םישיaמ ירול לבנעו ןמהל ריאי
םילשורי
םייתאמ דע תרפוס ,...-כ לולצ םירה ריוא תמשונ הרפה,
ויויובא השועו קילבמב תסעול
:ריחמ 50 ,n
:םיטנדוטס 30 ,n
ןושאר הקשמ ללוכ
יn יבא תיב
'xרו'x \למה 44
:יn יבא תיב לש oנרoניאה רתאב ןכדעתהל yלמומ www.bac.org.iI
ןופלoב וא 621530002 -
:םיoיoרכ תנמזהל 621590002 תועשב ,- 13:00 - 21:00
היצרדפנוקה תיב
האושה םוי ברע
האושב םישנ יריש :םייnל לוק
1.5.11 ,'א םוי , 21:00 היצרדפנוקה תיב ,
.הדמשהה תונחמב תוידוהי-אלו תוידוהי תויאקיסומ ידיב ונחלוהו ובתכנש האחמו עוaעa ,שרע יריש
.תונחמב תינחורה תודרשיהה תייווחל בנשא חתופ םירישה לש טושפה םייפוי
,היצנו ,אמורב רתיה ןיב הז עפומ התלעה יaנלוטוא תימלוש טלרש הייקלטיא-תילארשיה תרמזה
.הבודפו הינולוב
ןופוסקס ןוהירב הטבא | רתנספ הליחכ רהוז | הריש יaנלוטוא תימלוש טלרש
םולשת אלל הoינכה
:רשק ורצ אנא םולשת אלל םיoיoרכ תנמזהל
היצרדפנוקה תיב 02-6245206
דonה תעש 2011 "הבהא קר" :
!םולשת אלל בnרה להקל הnתפנ הרדoה
הרישל יnימע הדוהי ישxפמ
רשה בלה תרישל .הבהא תרישל הנשה ודחויי "דסחה תעש" תרדס לש הנועה ישaפמ תעבש
קקותשמו .ןהכ זעילא ררושמה החניו ךורעי הרדסה תא .תירבעב
ישימn שxפמ
4.5.11 ,'ד םוי , 20:00 | תוoנכתה , 20:30 היצרדפנוקה תיב | הלnתה ,
.הרישל הבהאהמו הבהאה תרישמ םיחחושמו םיארוק תרופ עשילאו aסמ הניבס םיררושמה
.ןהכ זעילא ררושמה :החנמו ךרוע
הxארה יפנכ לע
םילשוריב תידוה הקיoומל לביooפ
19 - 23 יאמב 2011
לביטספה "הaארה יפנכ לע" :היצרדפנוקה תיב תקפהבו תמזויב שדח לביטספ םייקתי יאמ שדוחב
ימואלניב םש ילעב םידוה םינמא תופתתשהב ,םילשוריב תידוה הקיסומל ןושארה
יאמ שדוח ךלהמב םייקתיש ,"לארשיב ודוה" לביטספמ קלח אוה "הaארה יפנכ לע" לביטספה 2011
תרבח לש התקפהבו ודוה תורירaש תמזויב ,yראה יקלח בורב Teamwork Productions
תימואלניבה
qxאהו ודוה תורירxש ,םילשוריל ןרקה ,oרופoהו תוברתה דרשמ תכימתב םייקתמ לביooפה
.םילשורי תייריעב תוברתל
:לביooפה יעפומ
היoרוא'צ דoרפירה oידנפ
19.5.11 ,ןוארק ירנה םלוא ,םילשורי ןורoאת ,ישימn םוי , 21:00
םילשוריל עיxמ ודוה ינלילn לודx
-ןופצה דצה לילח – ירוסנב תניaנב רטסאמכ ולוכ םלועב עדונ היסרוא'צ דסרפירה (רטסאמ) טידנפ
.קובמב יושעה ,ידוה
היסרוא'צ וננמז ינב םיאקיסומה ילודaמ דחאל םa אלא ,תידוהה הקיסומה יקנעמ דחאל קר אל בשחנ
ש ,ןנוחמ רתלאמו yרענ הרומ ,הרופ ןיחלמ :ללכב ותמורת לע םיבר םיימואלניבו םיימואל םיסרפב הכז
ה ללוכ ,תידוהה הקיסומל ןפודה תאצוי ןאשהביוומדפ לע םיחרזאל קנעומה ותובישחב ינשה סרפה –
הז ללכבו ,םלועהמו ודוהמ םינמאה בטימ םע תחא המב לע ןaינ ףא אוה .ודוה תלשממ ידי
ןילפלקמ ןו'a טסירטיaהו רברa ןאי טסינופוסקסה .
תרוסמה לע תתשומה ,ינשדח ןונaס :ולש וחותיפ ירפ אוה ירוסנבה לילחב היסרוא'צ לש ותניaנ ןונaס
תיסאלקה הקיסומה ןמ תועפשהו תוידוה תויממע תורוסמ בלשמ םa ךא ,תיסאלקה תידוהה
.תיברעמה
םיבר םיסרפל הכז ,תויסאלק תוaאר תורשע טילקהש ,בר ןוימד לעבו יביסרפסקא ןaנ אוה היסרוא'צ
.וידר תוקפהלו םיירלופופ םיידוה םיטרסל הקיסומ םa ןיחלהו ,הפוריאבו ודוהב ותניaנו ויתוריצי לע
" ומובלא "קמעה תאירק תנשב טלקוהש , 1967 הקיסומה לש תפומה תוריצימ דחאל םויכ בשחנ ,
.השדחה תיסאלקה תידוהה
-ב 15 תידוה הקיסומ היסרוא'צ דמלמ ,םלועה יבחרב ויתועפוהל ליבקמב ,תונורחאה םינשה
םדרטורב ןוירוטברסנוקב .
דoרפירה היoרוא'צ | ירוסנב הoאהx יי'xיו | הלבט קאהoק דoרפ ינווהב | 'aווהקפ .פ ירשנייאנ
היoרוא'צ | הרופמט o'צווא לינוo ירוסנב
http://www.hariprasadchaurasia.com

'xווהקפה qות יווילב ,קיתעה דפורהדה ןונxoב הריש
21.5.11 ,היצרדפנוקה תיב ,ש"צומ , 22:00
הרשימ oנק-ירש oידנפ ידוהה 'xווהקפה qות ןxנ יווילב ריבכלא תנoאו לאינo קיווoיר oידנפ
יסאנרו תטיסרבינואב רוספורפו ןיחלמ ,עצבמ – לאינס קיווטיר טידנפ -מ הלעמל לעופ – 30 םינש
.דפורהד קיתעה ידוהה הרישה ןונaס לש ורומישלו ומוסרפל
דבלמ םירפס םסרפ (רaד ןידוא דירפ דטסוא לש ודימלת היהש) לאינס ,ודוה יבחרב ויתועפוה
.ודוה ןופצ לש רתויב תונדועמהו תוקיתעה תורוסמה ןמ אוהש ,קיתעה ילאקווה ןונaסה לע םירמאמו
-ה האמה ךלהמב ,הברה ותובכרומ לשב 20 הכוז אוה םויכ ךא ,דפורהדה לש תוירלופופה הכעד
.דחי םa ברעמבו ודוהב תשדוחמ הנדעל
הקיסומה לש תידולמה תינבתה – הaארה תרaסמב ישפוח רותלאב ןייפואמ דפורהדה ןונaסב עוציבה
תוחתפתהו לילצל לילצמ םינדועמ םירבעמ ,םייטיא םיכלהמ לע שaד תמיש ךות – תיסאלקה תידוהה
,קומע ולילצש ףות ,'aווהקפה הרישה תא הוולמ הaארה לש ינשה קלחב .ריהמה לא יטיאה ןמ עוציבה
יבצק ילקיסומ aולאידב ינש לוק ןיעמכ ףרטצמה .
לאינo קיווoיר oידנפ | הריש תנoא ריבכלא | ילוק יווילו הריש הרשימ oנק-ירש oידנפ | 'aווהקפ
ריבכלא ודוד ארופמט
םלוע תקיזומ -הייxרימ
. 5.1122 ,לאומש תיב ,ןושאר םוי , 21:00
זולבו זא'x ,תידוה הקיoומ לש יoxרנאו רישע בוליש
תידוה הקיסומ ,תיסאלק תידוה הקיסומ לש רישע בוליש רציש ,ןפוד אצוי ילקיסומ בכרה אוה היaירמ
הירוטירטב ותוא תמקממ בכרהה תוריצי לש תלמשחמהו תינשוחה הרוטסקטה .זא'aו זולב ,תיממע
םיידוהה םיבצקמל בכרהה לש השדחה תונשרפה .םלועה תקיסומל תיסאלקה תידוהה הריציה ןיבש
.תושaרמו תודיקרמ תוריציל םתוא תכפוה תוידוהה תוניaנמלו
האציו ,םיילוש תקיסומל ורובנידא לביטספב רטוו פאט סרפבו ל'aנא דלארה סרפב התכז הקהלה
.הילaנאו רופaניס ,דנליז-וינב תועפוה יבוביסל
הווooוירש הרדנ'צ oראש | רוניכו הריש xניo ןאיx | קלוהדו םאaנדירמ ,הלבט יזאינ רידק םלוx
| תיפוס ילאווק תריש ןo יoירקוo | תיסאלק הריש ראככ o'xאר | השקה ילכו םיפות המרש ןראק
| תילמשח הרטיa רופאק ןי'צאo | הרישו םידילק ןרהירה לינארדניא סב הרטיaו הריש
ןאק הליז
23.5.11 ,לאומש תיב ,ינש םוי , 21:00
תיפוoו תיממע ,תיoאלק תידוה הריש
תילקיסומ תרוסמ תלעב תיפוס החפשמל תב איה – ודוהב רתויב תועודיה תורמזה ןמ – ןאח הליז
תלשוש תלעבו ,הרישע תרוסמ יכ רמול aוהנ ,השעמל .תידוהה הקיסומה םלועב תראופמ ןיסחוי
.התחפשמ לש תנווaמה התמורת אלוליא תילכתב הנוש התיה הלוכ ודוהב הקיסומה
,ונימי לש תידוהה הקיסומה יקנעמ אוה ,ןאח טאיאליו דטסוא ראטיסה רטסאמ ,הליז לש היבא
תוכזב העדונ המצע איה .ידוחיי ןווa התרישל וקינעהו הילע ועיפשה התחפשמ ינב רתי לש הקיסומהו
דחוימה הלוק .תויברעו תויסרפ ,תויסאלק תוידוה – תוילוק תורוסמ ןווaמב הלש המישרמה הטילשה
.תידוהה תיסאלקה הקיסומבש םיקומעה םיינחורה םיטביהה תא שיaדמ
ןאn הליז הריש ברהדנx היxהבo | רוניכ לפ רדנoי'x | רזייסתניס יהoo ןיורפ | קלוהד ףות
ןמוימה ןיזאמה
18.5.11 העשב ,היצרדפנוקה תיב ,יעיבר םוי , 20:30
?תיoאלקה תידוהה הקיoומל ןיזאהל דציכ
ואידיו יעoקבו תכרדומ הנזאהב ,הרישב תומxדהו האצרה :ריבכלא תנoא
הלדח אל איה ןכלהמבו ,הנש םייפלאמ רתוי תב איה תיסאלקה תידוהה תילקיסומה תרוסמה
הלש תויטתסאה תושיפתהו דוסיה יaשומש ,תנווaמו הרישע תילקיסומ תרוסמ וז .שדחתהלו חתפתהל
לש ומוקמ ,בצקמה ,הידולמה ,הינומרהה דצ לע תיברעמה תיסאלקה הקיסומה לש הלאמ תונוש
.הריציה לש ןשרפכ יאקיסומה לש ודיקפתו רותלאה
,םיילקיסומ-yוחהו םיילקיסומה הינייפאמ לע – תידולמה תינבתה – הaארה aשומ תא ריכנ שaפמב
הקיסומה לש םיילכהו םיילוקה םירנא'זה תאו רותלאה תונורקע תא ןחבנ ;עבצו שaר ,ןמז תמaודכ
.םהיניב הרוקש המ תאו םילילצה תא הווחנ ;בצקה תאו ףותה תא ריכנ ;תידוהה
דפורהדה ןונaסב הרישב החמתמו ,םידוהה םירטסאמה ילודa לש םתדימלת איה ריבכלא תנסא
תיבב תידוה הקיסומ הדמיל ,"תורהנה שaפמב" הרפסב היתורוק תא הדעיתש ,ריבכלא .לוחמבו
ביבא-לת תטיסרבינואב תדמלמ איה םויכ .תירבעה הטיסרבינואבו יקסניול רנימסב ,ןומיר רפסה
.ודוהבו לארשיב העיפומו
היצרדפנוקה תיב ןינבב תנכושה "םינאת" תדעoמב ושxוי לביooפה ימי לכ \להמב
.םידnוימ םידוה םילכאמ
םינאת :תומוקמ תנמזהל 6251967 – 02
םיריnמו םיoיoרכ
\יראת עפומ םלוא ריnמ םיoיoרכ תנמזהל
19.5 oידנפ
דoרפירה
היoרוא'צ
ןורטאת
םלוא - םילשורי
ןוארק ירנה
120 n תומיב 02-6237000
www.bimot.co.il
21.5 ןונxoב הריש
דפורהדה
תיב
היצרדפנוקה
80 n תומיב 02-6237000
www.bimot.co.il
22.5 -הייxרימ
םלוע תקיזומ
תיב םלוא
לאומש
100 n תומיב 02-6237000
www.bimot.co.il
לאומש תיב 6203455
www.beitshmuel.com
23.5 ןאק הליז תיב םלוא
לאומש
100 n תומיב 02-6237000
www.bimot.co.il
לאומש תיב 6203455
www.beitshmuel.com
18.5 ןיזאמה תיב 35 n תומיב 02-6237000
- ןמוימה
תנoא
ריבכלא
היצרדפנוקה www.bimot.co.il
םולשת אלל שxפמל םיoיoרכ תנמזהל :רשק ורצ אנא 02-6245206
:רתא http://www.confederationhouse.org /
הoוב לימא 'nר 12 השמ ןימי ,
:לo 02-6245206
:oקפ 02-6234756
xרבנירx יבצ ירוא תשרומ תיב
"תיxצא םירבדמ"
א"עשת רייא 'ז ,יעיבר םוי 11.5 העשב 19:30
xרבנירx יבצ ירואל הווnמב םיררושמו םירפוo
:םע םעפהו יפש רה ןויoו יnרז תירונ
הקיסומ יעטק יווילב
:הסינכ 25 םידימלתל ,n - 15 n
-ה תנש ןויצל ברע 30 x"צא תריoפל
א"עשת רייא ב"י ,ינש םוי 16.5 ןיxב תשרומ זכרמב
:אשונב ?ררושמה qדרנ המלו המ לע
החנמ : ןהכ הלואx a"צא תשרומ תיב ר"וי -
:תופתתשהב -ךוניחה רש רעo ןועדx -ררושמה תייער , xרבנירx הזילע תרפוסה , ריתע למקמ הואנ
'פורפ ןורימ ןד ר"ד , ןוזנומ qלוו רמת 'פורפ , רדנלדירפ הדוהי ררושמה , ןהכ זעילא .
:הקיסומ ןוינב רימע , רב המלש "תיעבטה הרירבה" תקהלו
:הסינכ 30 n
ירבע רמז ןודעומ -"yראה תרמז"
א"עשת רייא 'כ ,ישילש םוי 24.5 העשב 20:30
yראל הבהא יריש -'יצרא \ל יתרש' :םעפהו
םע יnצ םדא ,הרטיaו הריש - ןייoשדלוx םענ ,דצ לילח - -ןורש ינוי השקה ילכ
:הסינכ 30 n
ילש םילשורי תיפי המ
x"צא םירש םירצוי
א"עשת רייא ה"כ ןושאר םוי 29.5.11
תבותכ ופי 'חר : 34 םילשורי ,
ןופלo : 02-6231532 , 02-6231759
רתא www.uri-zvi-greenberg.org :
ל"אוד azagg@walla.co.il :
לאומש תיב
תוימעפ דn תואצרה
: "תמאב םיבושnה םירבדה לע" oרוקה תרxoמב
תועשב ,ןושאר ימיב 21:30-20:00 :םיכיראתב שדוnל תnא ,םישxפמ השולש , 3.4.2011 ,
15.5.2011 , 5.6.2011 :ריnמ .. 210 לקש
סרוקה יפתתשמ תא וכירדי ולא לכ ?ןטקה ךיסנהו בודה ופ ,סילא ןיב המ םיבושnה םירבדה לע"
תמאב לש ותייחנהב " אריפש םייn ר''ד לכמ םיaולוכיספו םיפוסוליפ ,םיררושמ ,םירפוס ןיב עסמב
.תמאב םיבושחה םירבדה םהמ תולaלו רוקחל תנמ לע ,תופוקתה לכמו םימעה אריפש ר"ד אוה
סבולa םינותיעה י"ע לארשיב םישקובמה םיצרמה דחאכ רדaוהש ,םיעדמ תארוהלו תיטמתמ הקיטנaל
.תורפסו היaולוכיספ ,הלכלכ ,היפוסוליפ ,הקיטמתמ דמלמ אוה .רקרמ הדו אריפש יבר לש םרבחמ
.'תמאב םיבושחה םירבדה לע'ו 'םיקחשמה תרות לע תוחיש' :רכמה
תייפוסוליפ ןיב רשקל םיפתתשמה ופשחי סרוקה תרaסמב .ןלא ידוו תא שaפ בודה ופשכ ?יהמ המכח
יעaר לע ,םייחל תימיטפואה השיaה תובישחל ,ברעמהו חרזמה ןמ תויפוסוליפ ןיבל בודה ופ לש םייחה
.תונורכיזה םובלאל םתוא ףוסאל ךרדהו רשואה
עיצמ סרוקה תרaסמב :תואלפה yראב סילא אריפש םייn ר''ד 'סילא ירפס' לש תורושה ןיב אורקל
ףוריט ןיבו ןויaה -יאל ןויaיהה ןיבש לובaה רוזאב רקבל .תויועמשמהו תומולחה ,תונורכיזה לע רבדלו
.תויפשל
ותרaסמבו ןטקה ךיסנה תובקעב האלפומ הקתפרהל ואציי סרוקה יפתתשמ :הבהאו תודידי ,ןוימד לע
תועמשמו הבהא ,תודידי :םזכרמבו םיבר םיאשונב קתרמו קימעמ יaולוכיספו יפוסוליפ ןוידב ופתתשי
.םייחה
ןופלo שארמ םשריהל שי 6203463 .לבxומ תומוקמה 'oמ ,
http://www.beitshmueI.com/course_aviv.asp
תועפוה
רשxה לעמ הארמ
,יעיבר 4.5.11 , 20:30 שריה םלוא ,
,ישימn 5.5.11 , 20:30 שריה םלוא ,
ןורטאית תא חראל םיחמש ןאחה ןורטאיתו לאומש תיב ןיסיל תיב רתויב םיבוטה ויתוזחממ דחא םע
,קרוי וינב םייקלטיא םירaהמ לש הנוכשב .דובכו המקנ ,הדיaב ,הקושת לע רופיס .רלימ רותרא לש
ערקנו הריעצה יתקב יאשחב בהואמ ידא .השאה לש התוחא תב יתק תא ותשאו הנוברק ידא םילדaמ
וסנכנש םידוד ינב ינש םיעיaמ םתיב לא .םייתרוסמה דובכה יקוח ןיבו הילא תירציה ותקושת ןיב
סרהה ביתנ לע םילוע םלוכ ייח ,יתקב אוה םa בהאתמ םהיניב ריעצהשכו ,יקוח יתלב ןפואב הקירמאל
םירaהמ לש םמלועבו ,תונמאנו תוירחא ,דובכו רצי לש תוירסומ תולאשב קסוע הזחמה .םדהו
דחאכ םירקבמה ידי לע רדaוה הזחמה .תניועו תרכנתמ ,השידא הרבחב םייקוח יתלב םידבועו
דווילוהב םיטרס רפסמל דבועו תפומ יעוציב תורשעב aצוה ,תינרדומה המרדב םיבושחה תוזחמה
.הפוריאבו
:תאמ רלימ רותרא :יומיבו םוaרת , oקנופלoימ ללה :הרואפת , ןומצע ןרע :תושובלת , הנרוא
יקoנוxרומo :הקיסומ , יקoבלoידיו ירוא :הרואת , ןהכ ינור :העונת , יnמק דעלx :המב תוברק , ןליא
תיזx :תילוק הכרדה , ,אריפש לבוי :םיפתתשמ ,ונאירוooק ןד ,הירוא יבא ,ןמיונ הקבר ,רואנ לאxי
.xרבנייפ יש ,בוoנק לייא ,xרביילב יתיא ,ילnירק קיציא ,תודפ ןולא ,ונרומ oדה ,ןהד רורד
לאומש תיב לש קnשמה תנדo - דאo-הרמ
,ינש 16.5.11 , 20:30 שריה םלוא ,
,ישילש 17.5.11 , 20:30 שריה םלוא ,
ירייד ידי-לע תaצומש יפכ ,הרמ לופ ןא'ז לש ותחיצרו ותפידר רואית ךות תויפש–יא לש העורפ הaיaח
.ןוטנרש ,שפנ ילוחל םילוחה תיב
תכפוה הכפהמה טא טא ךא ,יתרבחה קדצהו ןוקיתה תא איבתש הכפהמל םהיניע םיאשונ םינומהה
.הבזכאה האב המיעו רתוי תנכוסמו המילא תואנקל
.היתולוועו החוכ ,הכפהמה עבט לש הקימעמ הריקח תכרענ הaצהה ךלהמב
.דחוימב תיטנוולר תכפוה הaצהה ,תולדa תווקתהו תושחרתמ תוכפהמ ןהב ,הלא םימיב
:תאמ oייו רoפ :הכירעו יומיב , xלפ העונ :םיפתתשמ , ילא ,לבx oניא ,ןי'צליפ ירוא ,בוoרה יבא
,ןמלק הבוo ,קי'צלופ תלצבn ,oרבלוx ןיי'x ,רקוו היתב ,'yיבוניבר הכרב ,רנייו יירדנא ,ולש
זוליא לאומש ,יבורn בדנ ,קוליא תרנכ ,דדn ןהכ תעפי ,ביני המלש ,לo תידוהי .
הרודמל ביבoמ - ימלשוריה םירפoמה ןודעומ
,ש"צומ 21.5.11 , 21:30 לודx םלוא ,
.קוחצו חתמ ,ןוימד ,תואיצמ םהב שיש םירופיס לש ליהמת ונל ושעי טאבזי'צ תצקו היזטנפ תצק
.המואה ילודa לש הרובa ירופיס דצב לארשי ךמע לש םיימוי-םוי הרובa ירופיס לש הרודמ קילדנ
.ימלשורי לכ טעמכ לש ובילב תרעוב ןיידעש םירופיסה שא תא הלaנ yוחב תורודמה ורעבישכ
.ונלש תועודיה תוימלשוריה תויפאמהמ לק דוביכ שaוי .תשקה יסרפ וקלוחיו yחה תדיח דוחנ
:ןוaינו רישב ומיעני .ןומרn היתבו ןושרx יבא ,יול הלילצ
:החנמו תרפסמ .ןומרn היתב
יהלדמ למשnמ ידוה ן'זויפ - היxירמ
םילשוריב תידוה הקיoומ לביooפ תרxoמב
,ןושאר 22.5.11 , 21:00 שריה םלוא ,
תיתרוסמה הקיסומה תולובa תא yרופ – רושעמ רתוי הז לעופה ,ןפוד אצוי ילקיסומ בכרה - היaירמ
תידוה הריש ,תיממע תידוה הקיסומ ,תידוה תיסאלק הקיסומ ןיב םירבחמ בכרהה ירבח .תידוהה
םילכ ןיבו – תיניטל הקיסומו וקנמלפ ,קור ,זולב ,זא'a תועפשה ןיבל תיפוס ילאווק תרישו תיסאלק
,תילמשח הרטיa תמaוד םייברעמ םיינרדומ םילכ ןיבל םאaנדירמו הלבט יפותכ םייתרוסמ םיידוה
.ןaרואו םיפות
תוריצי היaירמ ירבח םירצוי – תיסאלקה תידוהה הקיסומב תידולמה תינבתה – הaארה סיסב לע
םa עיפוהל םיברמ םהו ,ודוהב םיטיהלל ויה רבכ םהיתוריצימ המכ .תולמשחמו תוינשוח ן'זויפ
.םלועה יבחרב םילביטספב
הווooוירש הרדנ'צ oראש | רוניכו הריש xניo ןאיx | קלוהדו םאaנדירמ ,הלבט יזאינ רידק םלוx
| תיפוס ילאווק תריש ןo יoירקוo | תיסאלק הריש ראככ o'xאר | השקה ילכו םיפות המרש ןראק
| תילמשח הרטיa רופאק ןי'צאo | הרישו םידילק ןרהירה לינארדניא .סב הרטיaו הריש
תיפוoו תיממע ,תיoאלק תידוה הריש - ןאn הליז
םילשוריב תידוה הקיoומ לביooפ תרxoמב
,ינש 23.5.11 , 21:00 שריה םלוא ,
תילקיסומ תרוסמ תלעב תיפוס החפשמל תב איה – ודוהב רתויב תועודיה תורמזה ןמ – ןאח הליז
,ונימי לש תידוהה הקיסומה יקנעמ אוה ,ןאח טאיאליו דטסוא ראטיסה ןaנ ,היבא .הרישע
.ידוחיי ןווa התרישל וקינעה םירחאה התחפשמ ינב לש םהיתועפשהו
תויסרפ ,תויסאלק תוידוה – תוילוק תורוסמ ןווaמב הלש המישרמה הטילשה תוכזב העדונ ןאח הליז
םיינחורה םיטביהה תא שיaדמ אלא ,הטושפה עוציבה תמצוע לע ךמסנ וניא דחוימה הלוק .תויברעו
עבמ לכו .תוילוקה היתורוסמ לש הקומע הנבהל ליבומו ,תידוהה תיסאלקה הקיסומבש םיקומעה
.יaלטסונה טבמה תא ודצלו – הווהה לש םסקה תא םיפקשמ התרישב המישנו
ןאn הליז | הריש לפ רדנoי'x | רזייסתניס ןיורפ יהoo | קלוהד ףות ברהדנx היxהבo .רוניכ
יoנמור ןופוoקo
עוציבב J SEVEN MUSIC
,יעיבר 25.5.11 , 20:00 שריה םלוא ,
.היaלטסונה חור תא םכב חיפתו רתויב םייטנמורה םיעaרל םכתא ףחסת האלפנ הקיסומ לש םייתעש
-ה האמהמ םימסרופמ םיניחלמ לש תודוהא תוריצי עמשמל הנהנ העפוהב 20 בשחנה ,ןופוסקסה .
.הבהאו הקיטנמור לש הליaר יתלב הריווא רצוי ,רתויב םיפיה הניaנה ילכמ דחאל
:ועמשויש תוריציה ןיב
Stevie Wonder – "Ì just called to say Ì love you ¨
Fausto Papetti - "Emmanuel "לאונמע" םסרופמה טרסהמ חוקלה "
Joe Dassin - "Et Si Tu N`Existais Pas "
James Harmer "קינאטיט" טרסהמ הקיסומ –
.תופסונ תובר תוריצי דועו
J.Seven .םלועה יבחרב תועפוה תונמנ ולש תיתונמאה היפרaויבבו הניaנ ילכ לש בחר ןווaמ לע ןaנמ
:םיפתתשמ J.Seven ,תילילחו תידרפס הרטיa ,ןופוקסקס : רבורooוא לאכימ : ,רוניכ היoooנא
הבוקזק ,הריש : ןמרבליז בלoינoo ,םיפות : :קנע רש ,סב הרטיa :xרובנינ ינxבי תילמשח הרטיa ,
oיל דלנור .םידילק :
הניoנמלק הל הרפוא
,ישימn 26.5.11 , 20:00 שריה ןורoאית ,
."הרפוא הנרטא" םילשורי תירמאקה הרפואה ןורטאית עוציבב ינירכוב י'aיאול תאמ הרפוא י'aיאול
ןיחלה אוה "הניטנמלק הל" תא םa .תוכלמה רצחב דרפסב וייח בור דבע ,יקלטיא ןיחלמ ,ינירכוב
-ה האמהמ ידרפס ררושמ תאמ הזחמ יפ לע דירדמב 18 תאמ הרפואה תא .זורק הל הד ןומר
.וזה הקיסומהמ תונהיל לוכי להקה הב הנושארה םעפה וז yראבו םלואב ומייב אלו טעמכ ינירכוב
תוצור ןהיתש .ןתחל הצור אוה ןהיתש תא .תונב יתש שי ליצאו רישע שיאל :טושפ וניה רופיסה
םיררבתמ עפומה ךשמב .ריעצ ליaב המלענש ותוחא תא שפחל דירדמל עיaהש ןודא םע ןתחתהל
.תויומדה ןיב םייתחפשמה םירשקה תודוא םיניינעמ םיטרפ
יתונמא להנמו חצנמ ןיקoולפ הילא : :יאמב , השמ יקoבורימנ :תבצעמ , וקנ'צקo הניריא :םיפתתשמ ,
ירoימיד ,ןייoשניבור םעונ ,ןיכקלפ הילוי ,ןיקoולפ הנלה ,oלברפיז הנילx ,יקoבשד לאריש
.בונופירo יירדנא ,בונוימo
עפומב ןאoי'x הד xניווo GYPSY FEST
,ש"צומ 28.5.11 , 21:00 שריה םלוא ,
12 םינדקרו םינaנ .תססותו תינועביצ ינעוצ aניווס תaיaחב רצונ םש ,זירפב םינעוצה זוחמ ךותל לויט
הרמתשהו הרצונ ולא םישaפמב .הרודמל ביבסמ םינaנ תורשע םע םיכורא תולילב םינעוצה יווה
.טדראהנייר וaנא'aד ידaאה ינעוצה טסירטיaה לש הקיסומה aניווס ידוקירבו תיזואוטריו הניaנב הייחמ
הקהלה ירבח ופשחנ וילא דחוימ ינעוצ יווה ותוא תא ה .הפוריא ברעמב םהיתועסמב
תקהל ה Swing De Gitanes םיטקיורפב ןכו yראב םילביטספ לש בר ןווaמב הפתתשה ""
.םינווaמ םיימואלניב
:םיפתתשמ :ןאoי'x הד xניווo תיישילש -איaש ןרוא ,תינעוצ הרטיa -יבצ ןב ירוא ,רטוח בקעי
,סברטנוק :םיnרוא םינמא ,איaש ןולא ,טנירלק -ןהד לa ,ןואידרוקא -רטיורק לימא ,רוניכ -ןיול לבפ
ריש תינעוצ הרטיa -רפט , :םינדקר ,ןמלטסיימ הנאי ,יקסניבורבוד ןר ,רשוא ילריש .יבוט ןרע
"העורת ילצלצב"
,ןושאר 29.5.11 , 19:00 שריה םלוא ,
לארשי תורוסמ רומישו דחמ השדח הריצי םודיקו דודיע ויתורטמ ןיבש ,תידוהי הקיזומל ןוכמה "תוננר"
תא "תוננר" ןוכמ חראמ הזה יaיaחה ברעב .הלא תורטמ יתש ןיב בלשל תירוקמ ךרד אצמ ,ךדיאמ
ל"הצ תרומזת לש וחוצינב ןרעי לאכימ ל"אo לע תססובמה הריצי תנחלהל םיסרפ תאשונ תורחתב
תושדחה תוריציה תא תימלוע הרוכבב ןaנת תרומזתה .לארשי תודע תורוסממ םיילקיזומ תורוקמ
.םלועבו yראב רעונה תורומזת לש ןהיתוינכותב הנבלתשת חטבלש תוריצי ,הז ברעל דחוימב ובתכנש
.דבלב תונמזהב הסינכה
:םיoרפל 02-6203427
:רתא http://www.beitshmueI.com /
תילארשיה הרפואה
:טנרטניאה רתא www.israel-opera.co.il
עבoה תנxהל הרבnה
הקורי תוברתל זכרמה ,עבoה תנxהל הרבnה 6252357 - 02
הכלמה ינלה בוnר ייxרo רצn 13 םילשורי ,
םילשורי תינופמיoה תרומזתה
תרומזתה תא םינוב
3-4 'ד-'x ,יאמב 17:00 | ןוארק ירנה םלוא םילשורי,
?םויכ הידממל העיxה איה דציכ ?תרומזתה הnתפתה דציכ
'yיבורותלא לx לש וnוצינבו oאימnנ ינn תופתתשהב
הרדסב ןורחאה טרצנוקב החפשמה לכל לש רודישה תושר - םילשורי תינופמיסה תרומזתה וaצוי
םא ,םינוש תרומזת ילכ םייטננימוד םהב םיילקיזומ םיעטק ךותב טלוב דיקפת ילעבכ םאו םינלוסכ
.תיתרומזת הריצי סאימחנ ינח הינaנ ילכ לע עקר ירופיס תיביטקינומוק תעשעשמ הרוצב רפסת
םירופיס ,םינושה חצני תרומזתה לע .םילכה ורצונ ךיאו םהילע ונaנש םימסרופמ םינaנ ייחמ לa
.הרדסה הaוה ,'yיבורתלא
תלבקל דע ,הבעתתו לדaתו ךלת ,המבה לע שממ לש תרומזת "הנבת" טרצנוקה ךלהמב תרומזת
.ונימיב תלבוקמה האלמה תרומזתה - הרישעו הלודa רובע דלונש דיקפת - חצנמה דיקפת לע בחרוי
ולבקי להקה ברקמ םידליו הלודa תרומזת .תרומזתה לע חצנל וכזיו "חוצינ רועיש"
- םילשורי תינופמיoה תרומזתה :םיoיoרכו qoונ עדימ 1-700-70-4000
:םיoיoרכ יריnמ 100 -ו 80 n''ש
:רתא http://www.jso.co.iI/defauIt.asp
םילשורי םושירו רויצל אנדoה
םילשורי qונ רויצל ירישעה ימואלניבה ןותרמה
15.5.2011-26.5.2011
תרוסמל ךפה רשא ימואלניב טקיורפ - "םילשורי ףונ רויצל ןותרמ" אנדסה תמייקמ ,הנש ידימכ
הפונ תא רייצל םלועהו yראה לכמ (םייעוצקמו םיבבוח) םירייצ הנימזמ תינכותה .תידוחיי תימלשורי
.םילשוריב םינוש םירוזאב ,הייחנה ךות ,םילשורי לש םוסקה
הנשה םיnנמה דסיימו יתונמא להנמ - aרבשרה לארשי ,ב"הראמ חרוא ןמא - ףרודסלבונ טרוק :
םילשורי,םושירו רויצל אנדסה
םיפoונ םירומ ןיבור רימע ,יקצלרב לאירא ,רaתא ןורש ,ירבצ לaיס ,רברפ רדלא :
:תינכותב
.םילשוריב םימיוסמ ףונ ירתאב החנומ רויצ
.םיחרואה םירייצה י"ע תומaדה
.תודובע תרוקיב - םוי לכב
.ןורחאה םויב תמכסמ תרוקיב
לש םירויצ תכורעת ןכו בחרה להקל תוחותפ ,תואצרה יתש הנמייקתת ןותרמה ךלהמב Kurt
Knobelsdorf .
:החיתפ .ףרודסלבונ טרוק רייצה לש םירויצ תכורעת 17.5.2010 ,םושירו רויצל אנדסה לש הירלaב
.םילשורי
:המשרהו םיoרפל 6727592 ) 02 ( 6719525 ) 02 (
:ליימ jss@netvisiopn.net.il
:רתא www.jssart.com
תימואלה היירפoה
"ריאמל רוא" - ימוnת - בר רנימo
,רייאב 'א ,ישימn םוי 5 העשב ,יאמב 20:00
תידרפoה הרוזפב לארשי תמכn רקוn ,והינב ריאמ 'פורפ לש ורכזל תודהיה יעדמב ןויע ברע
.והינב ריאמ לש ותומל םייתנש ןויצל עוריאה .הילoיאבו
.תימואלה היירפסה ,ןמלוטס דעיבא ר"ד :החנמ
- אירול קחצי 'ר לע - ןמטרה םולש ןוכמו תירבעה הטיסרבינואה ,לדיא השמ 'פורפ :םיפתתשמ
םינויע :יזנכשאה
לש ורישב ןויע :םישולשו שלש השאה יפוי יאנת - תירבעה הטיסרבינואה ,ליפנוב ןבואר 'פורפ
"אכבה קמע" לעב ןהכה ףסוי הרשע-ששה האמה ןב ןוירוטסיהה
ןב סומינולק לש תיתרבחה תרוקיבה תועמשמ - תירבעה הטיסרבינואה ,ןמסורa םהרבא 'פורפ
."סנאבורפ שיא סומינולק
aולוקיסומ ונתא ונזנול יד םחנמ 'ר - תירבעה הטיסרבינואה ,יסורס ןיוודא 'פורפ
.ןייטשדלוa דנומייר ןרתנספה יווילב ןופלח לאינד ןזחה :הריש
יבהז דוד ןיnלמה ירישמ oרצנוק - "רתימ היה היה"
,רייאב 'ז ,יעיבר םוי 11 העשב יאמב 20:00
הקיסומה תקלחמ תורצואמ יבהז דוד לש ותריצי לע םירבד : הפלוו לאכימ
הטלוקפהמ םינaנ ,םילשורי לוחמלו הקיסומל הימדקאה לש תילאקווה הקלחמהמ םירמז :תופתתשהב
. עוציבה תויונמאל
aרבנזיו םחנמ לש ותכרדהב תימוחת ברה הקיסומל aוחה ידימלת ידי לע ובתכנ הז ברעל םידוביע
. למז יבצ :ילקיסומ לוהינ
בבל-רב oאילא הרואיל ר"ד רכזל תיתנשה האצרהה
,רייאב א"י ,ןושאר םוי 15 העשב יאמב 19:30
התריoפל םינש שמn תאלמב
ירדק רמת ר"ד :שאר תבשוי
.סומסוקורקימכ תימואלה היירפסה :ןמאנ תיב תוaרדמ לע :ראב םייח 'פורפ רפוסה
:יבשת והיעשי - ימוnת-בר רנימo
,רייאב o"י 23 העשב ,יאמב 18:00
ותיירפס תמורת ןויצל עוריא .תידוהיה הקיטסימהו רסומה ,הבשחמה תורפס ,הלבקה רקוח
תימואלה היירפסל ונויכראו
תימואלה היירפסה ,יאמש-ןב יaח 'פורפ :החנמ
הנוריaב הלבקה רקחו יבשת היעשי - תירבעה הטיסרבינואה ,ןד ףסוי 'פורפ :םיפתתשמ
- אנבודמ לדוי אדוהי ר"ב אקסוי ףסוי 'רל "ףסוי דוסי" - תירבעה הטיסרבינואה ,םיובלא בקעי 'פורפ
.ז"יה האמה ףוסמ תחא תירסומ היaולותנא לע

יתרפא ןתנ ר"ד םע םיירהצב רקוn
,רייאב ה"כ ,ןושאר םוי 29 העשב ,יאמב 13:00
תירבע ןושלל הימדקאה ,יתרפא ןתנ ר"ד
.תירבעה ןושלה תייחת ךילהתב ותובישח לע :ןורחאה וייח רושעב הדוהי-ןב רזעילא'
עמדלא ליx לש וידוביעו וירישמ oרצנוק - "םענת יכ" - םיילקיoומ םישxפמ
,רייאב ו"כ , ינש םוי 30 העשב ,יאמב 20:00
תימואלה היירפoה ןויכראל עמדלא ליx לש ויתודובע תרבעה לxרל
םלפ הליa ר"ד :החיתפ ירבד
.ןויצ רה ימוחנ : החנמ
.עמדלא ליa לש ותריצי לע : ןהכה והילא
ינש לאכימ חוצינב , ביבא לת תירמאקה הלהקמה :תינכותב
טיבש הימ חוצינב , " ינורפעה " תלהקמ תורaוב לבמסנא
לט זרא תכרדהב ," הלפקלק " תיינימש
ןלוa דקש תינוי ,עמדלא ןורי : םינלוס
בוaרא יבa : רתנספה דיל
ףלש הקטומ :ילקיסומ לוהינ
םר תעבxב תימואלה היירפoב תוברתהו הקיoומה יעוריא
.יונפ םוקמ oיoב לע םיעוריאה לכל הoינכה .םולשת אלל םניה םיעוריאה לכ
) היירפoה רתאב לבקל ןתינ םיoרפ www.nIi.org.iI ןופלoב וא ( 6585072 - 02 .
יבצ ןב די
תינאמ'תועה הפוקתה יהלשב םילשוריב היינבה
) א"עשת ןoינב ז"כ ,ןושאר םוי 1.5.2011 (
סרוקב האצרה
16:30 תינאמ'תועה הפוקתה יהלשב םילשוריב תירצונה תוליעפל ינוoקoיכראה יוoיבה
ןמפוש הלא החותפה הטיסרבינואהו לארשי ןואיזומ ,תולכירדאהו תונמאה תודלות ,
18:00 תינאמ'תועה הפוקתה יהלשב םילשוריב תוידוהיה תונוכשב היינבה
ןמפוש הלא
:הרדסה תרaסמב םילשורי תרכה
תינאמ'תועה הירפמיאה תליפנ דעו םאלסאה תישארמ
100 n דיחי שaפמל
:המשרהל
יבצ-ןב די ,לארשי-yרא ידומילל זכרמה
:'לט 02-5398855 :'סקפ · 02-5636449
:ינורטקלא ראוד had@ybz.org.iI
'תינכפהמ היהת הבהאה םx'
,ןoינב n"כ ,ינש םוי 2.5.11 , 21:00-19:30
היינשה היילעב הnפשמו תויxוז ,הבהא לע
"..םהיניבש המו םיבהוא ,הבהא לע – הבהא לע דועו"– תואצרהה תרדס תרaסמב
םינרוא תללכמ ,אריעז יטומ ר"ד
:ריnמ 75 n
אפייק תברn תוריפn
) רייאב 'א ,ישימn םוי 5.5 (
,ארקמה תפוקת לש יaולואכראה סומלופה תמדקב םויכ םיאצמנה םיקתרמה םיאצממה דחאב ןויד
איהש הז ןמז קרפמ הדיחיהו תדחוימ ריעמ אצממ .הדוהי תלפשבש אפייק תברחמ בותכה אצממה
ילעב םע ןוידב קתרמה אצממה תא aיצי לקנופרa יסוי 'פורפ רתאה רפוח .התמוחב לופכ רעש תלעב
.הנושארה הרושה ןמ עוצקמ
םירקוn תואצרה תרדo :רבעה לא oבמ תרxoמב
!תישפוn הoינכה


םיבתכו בתכ לע
,ישימn םוי רייא 'n ) א"עשת 12 ) יאמב 2011 , 20:30 - 16:00
ינדרי הדע דובכל ןויע םוי
א בשומ
'פורפ :ר"וי ןמשריה םnנמ
ר"ד בxשמ יxn ירבעה בתכל ינענכה בתכהמ רבעמה :תוחתפתה וא yומיא –
ר"ד ןמוינ ללה אבכוכ-רב תפוקתמ הדוהי רבדממ תודועת לע תורעה :הרעמב רוא –
'פורפ דקש לואש ארוחס בר לש העבשהה –
'פורפ רooיק םnנמ תוירצונו תוידוהי תורוסמב םיתוכו yעד בתכ לע –
הקספה
ב בשומ
'פורפ :ר"וי האנ המלש
'פורפ oיירפ ןתנוי לארשי yראב תסנכה יתב תובותכב תימראל תינווי ןיב –
'פורפ - לעפא לארשי םירצמ yראב םיחדינהו רושא yראב םידבואה לע תויפרaיפא תורעה
'פורפ ןתוכ הנn ינדרי הדע לש הלעפמ לע –
ר"ד ינדרי הדע םירבד –
תישפוn הoינכה
:םיoרפל 02-5398822
?תינרדומ הבהא יהמ
,רייאב ב"י ,ינש םוי 16.5.11 , 21:00-19:30
"..םהיניבש המו םיבהוא ,הבהא לע – הבהא לע דועו"– תואצרהה תרדס תרaסמב
תירבעה הטיסרבינואה ,היaולופורתנאו היaולויצוס ,זוליא הווא 'פורפ
:ריnמ 75 n
'qoוי בוoמ' רפoה תעפוה לxרל ברע
) א"עשת רייאב א"כ יעיבר םוי 25.5.11 העשב ( 17:00
יבוo qoוי 'פורפ דובכל לבויה רפo
'פורפ :ר"וי ,ינינ הדוהי ביבא-לת תטיסרבינוא
- תוכרב 'פורפ oיoע בוo םוי יבצ-ןב ןוכמ שאר ,
ר"ד םולש-ןב לאxי הינתנ ,תוברתו הרבח חופיטל הדוaאה ,י"שמה ןוכמ שאר ,
רפוסה ,ירo הינב ןד הנממ יתקני וז ןבא
טפושה ירורד השמ דעו ם"במרהו ןואa הידעס ברמ – הבושת תוכלה ,םילשורי יזוחמה טפשמה תיב ,
ונרודב לארשי תנידמ לש טפשמל
'פורפ קאילופ הריאמ תידוהיה תיברעה תורפסה לש התומדל םינפ ,ביבא לת תטיסרבינוא ,
'פורפ יבוo qoוי םירבד ,הפיח תטיסרבינוא ,
תדnוימ הnנהב לבויה רפo רכמיי ברעה \להמב
תישפוn הoינכה
:םיoרפל www.ybz.org.iI
'לo 02-5398844
'ןורהא תודלות' תודיonב תוכדתשהה \ילהת
,רייאב ו"כ ,ינש םוי 30.5.11 , 21:00-19:30
"..םהיניבש המו םיבהוא ,הבהא לע – הבהא לע דועו"– תואצרהה תרדס תרaסמב
ןליא=רב תטיסרבינוא ,תילאיצוס הדובע ,aרבצלז המיס ר"ד
:ריnמ 75 n
המשרהלו םיoרפל
לארשי yרא ידומילל זכרמהו םילשורי ידומילל רפoה תיב ,יבצ-ןב די
:'לט 02-5398855 :'סקפ , 02-5636449
לאנברבא 'חר 12 ד"ת ,היבחר , 7660 םילשורי , 91076
:ינורטקלא ראוד had@ybz.org.il
:טנרטניאב ונתבותכ www.ybz.org.il
תויונמאל לאלצב דירי
:יאמ שדוnב םיכיראת 6.5 , 13.5 , 20.5 , 27.5 .
םירויo -ב םיאצוי 12 לאלצב דירימ ריעה זכרמב םירתאל
תועשה ןיב ישיש םוי ידמ םייקתמה "תויונמאל לאלצב דירי"ב םיxיצמ םירצויו םינמא תורשע
9:00 - 15:00 "רביש רוב" ןxב ןכו y"ש בוnרדמו לאלצב תoמo \רואל םייקתמ דיריה .
ןכרצל ריבשמה תבnרל \ומoבש
םימלצ לש תודובע ,םידחוימ םילכ ,תיכוכזו ליטסקט ,yעמ די תודובע ,םירויצ םירכמנ דיריב םינכודב
תוירוקמהו ןוויaה תא חיטבהל תנמ לע םינaראמה י"ע הדיפקב ורחבנ םלוכש תונמוא יצפחו םיבצעמו
ומכ םיבאשמו םיבדנתמ סייaל ושקביש םינוaרא לש "םייתרבח םינכוד" םa שי ,ףסונב .םיaצומה לש
ןמא לש הכורעת ישיש םוי ידמ aצות y"ש בוחרדמב .דועו רייצה תיב ,ידא תתומע ,םייח ילעב רעצ
.ךשמתמו דחוימ רוזחמ םזימ םa הבחרב ליחתהל יופצ דיתעבו רחא ימלשורי
תויונמאו תוברת qxא qותישב ריעה בל יתליהק להנימ םיקיפמו ומזי הזה לודxה םזימה תא
.םילשורי תייריעב
:דיריה רתא www.bezaIeIfair.co.iI
םלש לוnמ
ןמלדא יבור תאמ "oייל - האוש"
24,26-5-11 העש 21-00
"סקימ-הררסומ" לביטספ תרaסמב
ןמלדא יבור ,לאפר הילa ,יחרזמ םר ,רaרבניו תוער ,לaנא השס :םירצוי םיפתתשמ
aרבנייו ביני ,לaנא השס :תירוקמ הקיסומ
לaנא השס :ואדיו ןמא
aרבנייו ביני ,לaנא השס :דנואס תכירע
לאירבa היא :תושובלת בוציע
תקרב רחש :הרואת בוציע
aרבנפאש סאירדנא :יתונמא יוויל
yש ידוד :לעופב הקפה
ןaק ודיע : ןטהנמ תסריa דוביע
Original video "Hitler in my heart¨ Valentina Brandolini
תולוקו סאב :סדה יעור
\רוא עפומה העשכ :
לארשי יoבש 'nר הררoומ יתליהק להנמ :qנרקה םלוא תבותכ 22 םילשורי ,
.ליימב םלש לוnמ רתא \רד תומוקמ רומשל שי ,יונפ םוקמ oיoב לע תישפוn הoינכה
:םירוריבל 052-8828613 רתאב וא www.machoI-shaIem.org
רכב ראר'ז זכרמ
םירישב רוכזנ
ןמייה יoוי רמ הייריעה ל"כנמ תופתתשהבו תקרב רינ רמ ריעה שאר דמעמב
א"עשת רייא 'ד ,ןושאר םוי 8.5.11
העשב 21:30 רכב ראר'ז םלואב ,
תינכתב
:םיnרוא םינמא לש וחוצינב "הטננימוד" תקהל ,ןהכ לטרוא ,רנסא הענ ,ןבלוק לאינד ,ןורהא תימולש
.ףרש יבצ
:רוביצב הריש .לילח – רושימ יליע ,בובא – רושימ תיaח ,רנסא םייחו יזוע
:האירק יעoק טחוש יסוי .
:ילקיoומ לוהינ רנסא םייחו יזוע .
.לבxומ תומוקמה רפoמ .דבלב תונמזהב הoינכה
תיכולכלו רעוכמה ןוזוורבה
םידלי תxצה
:עפומה \יראת 18/05/2011
:העש 17:30
רכב ראר'ז :םלוא
.הצירקו רומוהב אלמו שדn שובלב תושxומ ,תועודיה תודxאה יתש
.תויומדה לכ ןיב םיטטהלמה םינקחש ינש ידי-לע שaומה ,רופיסו ןורטאית לש ידוחיי בוליש
אצמנ רשא רוביa לש תורבaתהו תורaבתה עסמב תוקסוע ןהיתש ,תועודיה תודaאה יתשב ףתושמה
הוולמ הז לכ .הכיסנל תיכולכלמו רוברבל רעוכמ ןוזוורבמ ךפוה אוה וחוכ יוליa תובקעב ךא ,םיילושב
.תרומזתה לש ףחוס ילקיסומ יווילב
לxo הנא :הקיoומ
זבלא לאומש :nצנמ
\ילרא ינד :יומיב
\ילרא ינד ,שיר רxה :םיפתתשמ
דרבמול ינאלמ :תושובלת תריפת
ארפo ילוי :הרואפת עוציב
ןיקo ינוי :הרואת ליעפמ

לבלובמה לבנרקה
לואש הצינ םע םoק ילילצ תרדo
:עפומה \יראת 23/05/2011
:העש 17:30
רכב ראר'ז :םלוא
:ריnמ 65 n''ש
oנo ןo ימק לראש לש ותודלי רופיo
לע ןaינ םייתנש ליaב .ינמרוצ לילצ עמשל יכבב ררימו ,םיענ לילצ עמששכ רשואמ חרז קוניתה סנס ןס
בהא אוהו דאמ חתופמ רומוה שוח ול היה .קתרמ םירופיס רפס ומכ םיוות ארק שש ליaבו רתנספ
,תובוב ןורטאית תופתתשהב .דועו הילנחכבה ,תויחה לבנרק .םישנא ינפ לע ןתוא ףידעהו תויח דואמ
.םינדקרו םינaנ
יאליxל דעוימ 10-4
The Story Of Love
םn זא'x תרדo
:עפומה \יראת 24/05/2011
:העש 21:00
רכב ראר'ז :םלוא
:ריnמ 115 n''ש
(ב''הרא) הריש - יראמ הנר
התכישמו םישרמה הלוק .םויכ רתויב תוזעונהו תורשכומה זא'aה תורמזמ תחאל תבשחנ ,יראמ הנר
הנינ ומכ תודבוכמ זא'a תווידל תואוושהב תחא אל התוא וכיז תקולחמב םייונש םיאשונב קוסיעל
.ןהוו הרשו דלר'aציפ הלא ,יידילוה יליב ,ןומיס
,ינשה המובלא Vertigo ןיזaמה י''ע 'הנשה לש בוטה ילאקווה םובלאכ רתכוה , JazzTime הכז ,
.זא'aה לש תולודaה תוחטבההמ תחאכ התוא ןמיסו תובהלנ תורוקיבל
ןמלז יש ,(סב) ימיכח ףסא ,( ריית ןולא ,(טנירלקו םינופסקס) ןומולוס יבוק :םע דחי עיפות ירמ הנר
.(םיפות)
הזרוoק לארשי
:עפומה \יראת 21/05/2011
:העש 21:30
רכב ראר'ז :םלוא
:ריnמ 119 n''ש
םיצור ונחנאש המ לא- ונייח לא yיצמה ,הזרוטק לארשי לש שaרמו קיחצמ ,ירודיב פאדנטס עפומ
יטסיניבוש ,היתפמא אלמ פא דנטס עפומ .הנישה רדחב ריתסהל םיצור ונחנאש המ לאו ןולסב aיצהל
.יראaלוו אל לבא
ןהכ בקעי
:עפומה \יראת 26/05/2011
:העש 21:00
רכב ראר'ז :םלוא
:ריnמ 95 n''ש
תפרוטמה השaהה ךרדו טסקטה תועצמאב קר קיחצמו עברו העש ךשמב המבה לע דמוע ןהכ בקעי
וייחב תויטמרדה תויוחתפתהה .וייח רופיס ךותב ולש םיקיחצמה םירמוחה תא אצומ ןהכ בקעי .ולש
םידבועמ םלוכ תילארשיה הרבחה ךותב ויעסמב שaפש תויומד ,םדוקה עפומה זאמ ורבעש םינשב
.תזעונו הטוב דאמ תימוק הרימאל
לופיט םילבקמ ולא לכ ןיאושינ ייח ,םידלי ,הנותח – קסוע אוה םהב םיאשונה תא ביחרמ אוה םעפה
לארשי לש דחא רפסמ ןרדבה לש ימוקבו דחוימה טבמב .
תותרשמה
קויoקיו ןמור ןורoאית
:עפומה \יראת 28/05/2011
:העש 20:00
רכב ראר'ז :םלוא
תררחסמ החלצהל התכז ,םלועבו היסורב ךרעומו עודי יאמב ,קוטקיו ןמור לש ויומיבב "תותרשמה"
תלילע תא ססיב ,דרוסבאה יאזחמב םילודaהמ ,הנא'ז ןא'ז .לארשיל העיaמ הנושארלו םלועה יבחרב
תודבועה תויחא יתש .ותפוקתב תיתפרצה תונותיעב םסרופש יתימא הרקמ לע "תותרשמה"
קסועו ןוימדל תואיצמ ןיב לבלבמה קחשמב תוקחשמו םאדאמה לש התורדעיה תא תולצנמ תותרשמכ
.תוומו םייח ,האנק ,הקושת ,םירציב
.םירבx י"ע תומלוxמ תוישנה תויומדה "תותרשמה" הxצהב
.תירבעב תויבותכ יווילב תיoורה הפשב הxצהה
להקה תורישל םיnותפ רכב ראר'ז ידרשמ :
העשמ 'ה-'א םימיב 09:00 דע 16:30
לאלצב בוnר :תבותכ 11 ד.ת , 37054 םילשורי , 91370
:ןופלo 02-6251139 I :oקפ 02-6251306
e-maiI: gerardbehar@jerusaIem.muni.iI
gerard-behar.jerusaIem.muni.iI !!רתאב ונשדnתה
להקה תורישל הnותפ רכב ראר'ז זכרמ תפוק :
העשמ 'ה-'א םימיב 16:30 דע 19:00
העשמו 19:00 עפומה תעש דע
:xnו תבש יאצומ
.עפומה תלnתה תעש דע תבשה תאצ רnאל העשמ
:ןופלoב הפוקה תוליעפ תועשב םיoיoרכ ןימזהל ןתינ םכתויnונל 02-6251139
םיoיoרכה דרשמב ןכו :"תומיב" : 02-6237000 I www.bimot.co.iI
***םיעוריאה nולב םייוניש \ורעל תוכזה ומצעל רמוש רכב ראר'ז זכרמ***
הקיoומל רימת-ןדע זכרמ
"רפכב הxראוn"
-ישימn םוי 5 יאמב 2011 , 20:00 ברעב
"הקנמלפ הינפ" תקהל םע וקנמלפ עפומ
,הרטיa – חילמלא רמות ,הריש – יקיוש הדוהי
דוקיר – ןנחוי ןרק ,יררה הלאכימ ,השקה ילכ – יול יקעי ,םשל יaח
"תוניוצמ"
-ישיש םוי 6 יאמב 2011 , 12:00 םירהצב
הרפוא וידוoo תילארשיה הרפואה לש
החפשמב ראשנ לוקה
תשק ילכ תויעיבר - הבoימב תירמאק הקיoומ
-תבש 7 יאמב 2011 , 11:00 רקובב
םינושאר תייעיבר
.פוא רו'aמ לומב יסב תשק ילכ תייעיבר - ןדייה 76 .סמ 4 ("החירזה")
.סמ הייעיבר - 'yיבוקטסוש 7 .פוא 108
רו'aמ הפב הייעיבר - קא'זובד .פוא 96 ("תיאקירמאה")
ד,תורוניכ - לט קרבו יקסנרפ ןורי
ול'צ - ןהכ זר ,הלויו - הנביל תיריע
הבoימב תירמאק הקיoומ
-תבש 14 יאמב 2011 , 11:00 רקובב
תיבה לבמסנא ,םוינלימ לבמסנא
רונימ הפב רתנספ תיישימח – קנרפ
רתנספ תיישילש – לוואר
"תוניוצמ"
-ישיש םוי 20 יאמב 2011 , 12:00 םירהצב
םינייoצמ םיירמאק םיבכרה
ביבא לת תטיסרבינוא ,הטהמ-ןמכוב ש"ע הקיסומל ס"היב לש
הבoימב תירמאק הקיoומ
-תבש 21 יאמב 2011 , 11:00 רקובב
הפישנ ילכב קוראב
ואוניטנוקו בובאל רונימ יסב הטנוס – ידלאויו
ואוניטנוקו לילחל רונימ ימב הטנוס – ךאב.ס.י
ואוניטנוקו ןוסאבל רו'זמ ודב הטנוס – שאפ.פ.י
ןוסאבו בובא ,לילחל הטנוס וירט – ךאב.ס.י
ןוסאבו בובא ,לילחל הטנוס וירט – לדנה
" ואוניטנוקו ןוסאב ,בובא ,לילחל רונימ הרב טטרווק – ןמלט Tafelmusik ÌÌ "
,בובא–הוור ירמע ,לילח –ןידוהי םייסרטפ ןאיטסירק
ול'צ –ינרק הלה ,ןוסאב –זאפ ויצירואמ
םרכ ןיעב לארשי לביooפ
"םיינשה םיבוo"
-ישיש םוי 27 יאמב 2011 - 11:00 םירהצב
ילבמ'צ ינש
Enrico Baiano & Aapo Häkkinen
"הרפואב ooיל"
-תבש 28 יאמב 2011 , 12:00 םירהצב
) ooיל yנרפל תדלוה םוי 1811 - 1886 (
200 הרפואל \לוה ןיידעו ןקזל הנש
תילארשיה הרפואה ירמז םע דועו ידרו ,יניסור,טרצומ תאמ תובוהא תוירא
םינרתנספ ואוד םע טסיל תאמ תורפואה לע תויסטנפ דצל
הוואזאנק ימo – ינומדא לבוי
:םיoרפ
www.israeI-festivaI.org.iI/2010
info@israeI-festivaI.org.iI
* יצרא תוריכמ זכרמ 6226
יאמש :תומיב 8 םילשורי, 02-6237000
:לo 02 6414250
:oקפ 02 6411413
:ליימ edentamir@013net.net
:רתא www.einkeremusicenter.org.iI
םיננאש תונכשמ
"םשמ םיבתוכ ,ןאכמ םיבתוכ"
ודב םיידוהו םילארשי םירפוo םע םישxפמ ומייקתי ותרxoמב ודוה לביooפ לארשיב הנושארל
יתורפo nיש
,ישימn 12 יאמב 2011 תועשה ןיב 9.30 - 17.30 םילשורי ,םיננאש תונכשמב
ומייקתיש ,םייתורפס םיאשונב םישaפמ םויל םיננאש תונכשמב וחראתי םילארשיו םידוה םירפוס
תרבח תקפהבו לארשיב ודוה תורירaש תמזויב םייקתמה לארשיב ודוה לביטספב Teamwork
Productions םיקיסעמה םיאשונה לע הז םע הז םירפוסה וחחושי םישaפמה םויב .תימואלניבה
לעש םינושה םייתורפסה םיפונה ןיב וושי םה .םתביתכ ןפוא תא ובציעש ןויסינהו הביתכב םתוא
תוחישה .םימוד ,םהירוביa תא םינייפאמה םיישונאה םיפחדה יכ ולaיש ןכתיי .םיבתוכ םה םהיעקר
ךותמ םיעטק וארקוי ןכ ומכ .ןוימדל תודבוע ןיב סחיהו ,םע תיינב ,הירוטסיה ,הריaה ומכ םיאשונ וללכי
.םהירפס לע ומתחי םירפוסהו תוריציה
.הנרס 'aאטבנ ,לאפ'aט ןוראט ,הילאטוב ישאברוא ,להקוa הטימנ ,םוס הבר :םידוהה םירפוסה
.ולש היורצ ,ולש ריאמ ,ןמלוש דיוד 'פורפ ,רימע ילא ,עשוהי .ב.א ,ןוסקזיא ןורימ :םילארשיה םירפוסה
םירפוo ישxפמ nול
11.00 – 10.00 תוכרב
12.00 – 11.00 ןורימו ןמלוש דיוד 'פורפ ,םוס הבר ידוהה רפוסה תופתתשהב םירפוס לנאפ
ןוסקזיא
14.00 – 13.00 לאפ'aט ןוראט רפוסה תא חראמ עשוהי ב.א
15.00 – 14.00 להקוa הטימאנ תא תחראמ ולש היורצ
16.30 – 15.30 הנרס 'aאטבנ תא חראמ רימע ילא
17.30 – 16.30 הילאטוב ישאברוא תא חראמ ולש ריאמ
ןורכיזו דועית לש הקיתא
ה"עשת רייאב 'א ישימn םוי 5 יאמב 2011
"האושה תדaה לש הקיתא – ןבאמ דרפנ ןורכיז" :וקטק רמת ר"ד לש הרפס תקשה דובכל
:תינכתב
17:30 תוסנכתה
18:00 החיתפ ירבד
הקיתאל זכרמה להנמ ,אולימ לאינד
18:15 :ןושאר בשומ לארשיב ןורכיזה תוברת
ילקיזומ עטק – ןורט הילט
:ןמרקוצ השמ רוספורפ תילארשיה ןורכיזה תוברתב רבעה סויaו ,רבע
:רבואטש ינור ר"ד -ה תונשב לארשיב האושה תעדות בוציע לע קבאמה - ןורכיזל היaולואידיא ןיב 50
19:30 הקספה
19:45 :ינש בשומ הרובaה דועית ,האושה תדaה
:סנרא השמ רוספורפ םלשה רופיסה - השראו וטa דרמ
:וקטק רמת ר"ד "וייח תרaיש ךותל םפסאיו םפטקי"
ילקיזומ עטק -ןורט הילט

:הבוהאל תונפל םינמזומ םתא המשרהלו םיoרפל
'לo 02-6292224
:ל"אוד ahuva@mishkenot.org.iI
"בושnל רשפא"
-ב nתפיי לביooפה 18 \שמייו יאמב 3 .םימי
תנוע" םע qותישב םילשורי ,םיננאש תונכשמב ןושאר היפוoוליפ לביooפ :לארשיב הנושארל
."םילשוריב תוברתה
.םינמאו םיאקיoומ ,nור ישנא ,םיפוoוליפ תופתתשהב תוxה לש םימי השולש
םיעוריאו תוaה תוביסמ ,םידליל היפוסוליפ תואנדס ,ריעה יבחרב םייפוסוליפ םירויס :תינכתב דוע
.םיפסונ
ונלוכ ."ישילשה ףלאה תליחתב םדאה" היהת םירשקה ללשב ריוואה ללחב ףחרתש ,aaה תלאש
תוכלוה ןבאב תוקוקח ויה םעפש דוסי תוסיפת .םייח ונחנא הב הפוקתב םיריבכה םייונישל םיעדומ
םינמא םינקיטרואית, םיaוה :לביטספה יפתתשמ .םייחב םירטמרפה לכל העיaנ שי יונישלו – תומלענו
עיצמ לביטספה .םישדח רקחמו הבשחמ ינוויכ ןמסלו תוהזל וסני םלועהמו yראהמ םיאקיסומו
.םינוש םילהקלו םינוש םיאשונב םיפסונ םיעוריאו םיaוה םע םישaפמ
תיצהל ,רוקחל שקבמ היפוסוליפה לביטספ .תידוחיי הבישחל ריבכ דקומ םילשורי התייה םינש יפלא
.הבשחמה תא ןנערלו ןוימדה תא
יעבטה םוקמה אוה םלועהמו yראהמ תועד יaוהו םירפוס ,םירצוי רבעב חריאש םיננאש תונכשמ
.לביטספה תא חראל רתויב
,תויתוברת תועצה תללוכ הנועה ."םילשוריב תוברתה תנוע" לש חתופה עוריאה היהי לביטספה
.הריבה ריעב yיקה ךלהמב תוידוחייו תויתוכיא
יתיא םע ףותישב םיננאש תונכשמב תוינכת תקלחמ תלהנמ ,רמרק לט -לביטספה לש יתונמא לוהינ
דעיל :ןכות יצעוי .םתוח תרבחמ ןויח הליצו ,םילשוריב תוברתה תנוע לש יתונמאה הלהנמ ,רנטואמ
.ךייר דעלa ,קירדומ
:המשרהלו םיפoונ םיoרפל
םיננאש תונכשמ ,תוינכתה תקלחמ 02-6292212
:ןופלט םילשורי "תומיב" :םיסיטרכ תשיכר 02-6237000 :סקפ , 02-6244535 , www.bimot.co.il .
6226 *
:הoינכ ימד
:םינוידו תואצרה 40-30 :שפנ ףוa ישaפמ,n 50-40 :םירויס,n 60 :םיעפומ,n 100-80 n
םישנא לש םירופיo םירפoמ םיתב תיבב ומכ ןיא תידוnיי תואצרה תרדo
םיxיצמ םילשורי ארקמה תוצרא ןואיזומו םיננאש תונכשמ
םילכאמל ,החפשמה ייחל ,ויבשויו תיבה לא הצצה םיקפסמ םיטיהרהו םירוטיעה ,ללחה בוציע
םירופיסו םיתב ירופיס םירזושה םישaפמ השש .הווהבו רבעב םוימויה ייחלו תונחלושה לע ושaוהש
.ונימי לש ימלשוריה תיבל דעו יארקמה תיבהמ ,םיישיא
העשב ישיש ימי - ארקמה תוצרא ןואיזומב ןיxוריoל ומייקתי םישxפמה 10:30 תונכשמבו
העשב ישימn ימי - םיננאש 20:00
יoירבה oדנמה ימיב םילשוריב תולכירדא
,ישיש םוי 6.5.2011
רקנאיורק דוד לכירדאה
ארקמה תוצרא ןואיזומ
תימלשורי תודלי לש תונורכיז
,ישימn םוי 26.5.2011
רנקנד ןונמא רפוסהו יאנותיעה
םיננאש תונכשמ
:םיסיטרכ 250 ,הרדסה לכל ח"ש 40 / 50 דדוב שaפמל n
וניניבש המ לעו ונמצע לע ,ונירוה לע
םיננאש תונכשמב יפארתורפo שxדב האירק תנדo
הnנמ רaרב הקבר ר"ד :

תועשב יעיבר ימיב ומייקתי םישxפמה 17:30 - 20:30 .
:םישxפמה יכיראת 27.4.11 , 25.5.11 , 15.6.11
,םהיתושaרו םהיתויוסנתה יפלכ תוחיתפ לש סחי םיפתתשמה לצא חתפל איה אנדסה תרטמ
.תועדומלו ימצע שופיחל רשוכו תונוכנ םהל תונקהלו האירק תועצמאב תינבומו תכרדומ שaדב
תונבות שוכרל אנדסה יפתתשמ ולכוי תורבוע תויומדהש םיישפנה םיכילהתב ןוידו יפארתורפס
ףא ילואו ,םימוד םיבצמב םיווח םהש תושaרל םיעדומ תויהל ,םהלש םהיתויוסנתה יבaל תויתועמשמ
.יבובוק הרובד ר"ד תטיש לע תססבתמ אנדסב היחנהה .דיתעב הנוש הרוצב םתא דדומתהל
ב אנדסה דקמתת הנשה 5 - בו םינמור 2 תדוקנמ םירוהה תא םיראתמה תירבעה תורפסהמ תולבונ
.םהיתונבו םהינב לש םתואר
ומייקתי האירקה תנדסב 8 ינב ,םישaפמ 3 ידימ ,א"כ תועש 3 .תועובש

םינמורה : ,זוע סומע ,ךשוחו הבהא לע רופיס 2002 ; ,םולב – לטסק ילרוא ,יטיס ילוד 2007 ,םילבח;
,ראב םייח 1998 ; ,וaודרב ימס ,םירבדה הז 2010 ; ,ונידעצ לוק ,ןולטמ תינור 2008 :תולבונהןכו ; ימדב
,ןונaע י"ש ,הימי 1923 , ,ןמסורa דיוד ,קימומ 2005 .

םישaפמב םירפסב ןוידה רדס רסמייו אשונה ותואב תורצק תוריצי רפסמ ארקנ ןושארה שaפמב
.םיאבה
ךרעית הנדסה םילשורי ,השמ ןימי ,םיננאש תונכשמ ,ילaוני'a םלואב
:ריחמ 1,000 ,n 900 .םיטנדוטסלו םיקיתו םיחרזאל n

תוינכתה תקלnמ :המשרהלו םיoרפל 02-6292212 , prog@mishkenot.org.iI
הבוהצה תללוצה
םיבכרה oקיורפ םויo ברע 17
יעיבר 4.5 21:00
30 n
רבכ ,ותרaסמבש ,םוקמה לש לaדה יטקיורפמ דחא וניה ,הבוהצה תללוצה לש םיבכרהה טקיורפ 16
.הקיסומה תנצסב םינושארה ןהידעצ תא תושוע תוריעצ תוימלשורי רעונ תוקהל ,הנש
תטלקהו תללוצה לש תורזחה ירדחב הדובע ,תילקיסומ הקפהו יוויל תולבקמ ןה ,טקיורפה ךרואל EP
.ןפלואב תיעוצקמ
:תוחיטבמו תונווaמ תוריעצ תוקהל שמח aיצמ הז ברע
-הנoo הקנוו F בורx-קנא
The high door יביoנרoלא קור -
קור-זולב -ןורש תיריא
ינרדומ לור&קור -ןמoוx המענ
-qoא רמתיא F לאoמ -קנא
oקo הקינומ
ישימn 5.5 22:00
80-85-90 n
ותוא ןרקסמו שדח םובלא םע םירזוח ,תילארשיה הקיסומב םיבושחהו םיטלובה קורה יבכרהמ קיפה
תילקיזומ יריאמ רפוע .
"דירדממ הלמשה" : םובלאה \ותמ הכ דע וררnושש םילxניoה ינש אשונה רישו "הניxנמ "
םיבכרה 'nר :תבותכ 13 תויפלת .ת.א ,
:ןופלo 02-6794040
:oקפ 02-6790867
:רתא http://www.yeIIowsubmarine.org.iI /
םירכיאה קוש
תועשה ןיב (םשx ימי oעמל) ישיש םויב םייקתמ קושה 9.00-15.00
םניn הoינכה
יטישכת ,תיכוכזו yע תוריצי :להקל םהיתודובע תא םיaיצמה ,םירצויה םינמאה בטימ וב םיפתתשמ
,םירפס ,סבa תודובע ,תורaסוממ תוכרב ,םירויצו תונומת ,הקיאדוי ,תונוש די תודובע ,ףסכו לטסירק
הינש די םיצפחו תוקיתע,םישפשפ קוש
תואצרה ,תיביטנרטלא האופר ,םינוש םילופיטו םי'aאסמ ללוכה יביטנרטלא םחתמ םייקתמ דיריב
תוניי ,תיז ןמש ,םיתיז ,םידחוימ םילישבת םיבר םימעטמ םירכמנ , םלועה תקיסומ ,אשונב תואנדסו
.דועו תודע ילכאמ ,םייעבט םיצימ ,םישיק ,םיפאמו תוaוע ,םייטרפ םיבקימ
םיאפר קמע 'nר ,רעונו םימע תוברת זכרמ :תבותכ 12
תוכורעת
oפירxא 12
רooיימכצ ידנx
דיnי-תכורעת
02.04.11-03.05.11
זונx
תבש :הnיתפ 07.05.2011 העש 12:00
:הליענ 31.05.2011
בxנ יכוי
הירלx .בירי יעור :nרוא ןמא 8P .
oפירxא בוnר 12 םילשורי ,
:לo 02-6233257
:ליימ agripas12gaIIery@gmaiI.com
:תוליעפ תועש
ה-ב 16:30 - 19:30
תבשו ישיש 11:00 - 14:00
:רתא http://www.gripas.iIbiz.co.iI /
ימלשוריה רצומה תוא תיב
לארשיב הקיאזומה ינמא ןוxרא תכורעת
:הליענ 14.5.11
תאלמ לxרל השדn הקיאזומ תכורעת 5 .לארשיב הקיאזומה ינמא ןוxראל םינש
םיפתתשמ ,aיו הילט ,ימaא ןלה ידרa הנילה ,ליטנטרו יטיa ,םיענ רתסא ,סילטיו הנריא :
,הירא ןב יפיצ ,רוa ןב יניפ ,ורב-סנומיס תנע ,דוד ןב דלפ הרינ ,רבוב םירמ
.יזנכשא לחרו בייaרס ןלסור
םירצוא ינרס רוaיאו ןצינ לעי :
םישנ ירויצ תכורעת
15.5-30.6.11
:תבותכ ןורבח ךרד 12 םילשורי
:הnיתפה תועש
- מ לוח ימי 11:00 דע 18:00
- מ aח יברעו תבש ,ישיש ימיב 10:00 דע 14:00
:רתא http://www.art-jerusaIem.com /
םינמאה תיב
םינמאה תיבב ינש
,ינש םויב 2.5.2011 העשב 19:00
."ימוקמ עסמ" דדח םרפר לש האצרה םייקתת

.להקל רוxo היהי םינמאה תיב תואמצעה םויב
"תוoכ לע תובשnמ :הל-מש"
21.5.2011 - 20.8.2011
תרצוא יפסכ לקד היפוצ :
:םילשורי םינמאה תיבב הnיתפ 21.5.2011 העשב 12:00
,yפחכ הלמשה תא הaיצמו תוסכב םייוושכע םינמא םישועש שומישה תא ןוחבל תשקבמ הכורעתה
תועמשמה ןיבל תוסכה תיצקנופ ןיב םאתמ דימת היה הירוטסיהה ךרואל .ורשקהמ אצוהש טקייבואכ
-ה האמב ךא ;תונמאב הלמשל הדעויש 20 ,השדח האירקל הכזו םירכומה וירשקהמ שימשתה שלתנ
ןיעמב הלמשה תועמשמו תוסכה תיצקנופ .ונממ רדענה לש aוצייכ ותובישח תשaדה ךות ,תיתרוקיב
תא תפטועה תוסכ ,דחמ .בבוסמו הביס לש ידרוסבא חיש תומייקמ ,תקולחמב יונשו טורפ aראמ
ותוהז_ל תרשפאמ תעב-הבו ותביבס ןיבל ףוaה ןיב תצצוח ,וילע הניaמו ותוא הסכמ ,התרדaהב ,ףוaה
ינחלופבו םיסותימב יזכרמ דיקפת תלעבכ ,ךדיאמ .יתוברתהו יתרבחה םויקה תויכרריהב ומקמלו
,יטסילאירוסה הז ןיבל יטסילנויצקנופה םזינרדומה ןיב .םוקמו ןמז ייונישמ תעפשומכו ישונאה םויקה
.התוא שבולה לש היולת יתלבה ותוהז תקיחמלו הרדהל םיתיעל תמרות ,יוסיככ תוסכה
יומידל םaו – עבטב יסיסבה םויקל :עמשמ יתרת ,ונמויק תישארל ונתוא הריזחמ תוסכב תודקמתהה
םידבר הטע ותישארב רבכש יושע yפח איה תוסכה .האירבה סותימל ,יכ"נתה ןדעה ןa לש ילידיאה
םדאל םיהולא 'ה שעיו") לאה ידי-לע ,ינש רועכ ,ול קנעוה אלא םדאה ידיב אצמוה אלש המכ ,םיילמס
םיירוטסיהה םינחלופב יזכרמ דיקפת ,תוסכל .(אכ ,a תישארב ;"םשיבליו רוע תונתוכ ותשאלו
ךרעכ תנaועמ תועינצה ,לשמל .תוינוליחו תד ,תוהז לש םינעטמ הב םיכרכנו תינרדומה תוברתבו
הנaה לש הווסמב הטילש יעצמא תשמשמ תוסכה ,הנצקה לש תותע בו תודסוממה תותדה תיברמב
.תימואל-תיתדה תוהזה לע וא רסומה לע
לש םינומשה תונשל דע טעמכ הארנ אל תילארשיה תונמאב ורשקהמ אצוהש יומידכ הלמשב לופיטה
קר ."םיישנ" ובשחנש םיאשונל הסחויש תותיחנ לש םוקממ האב תוענמיהה רשאכ ,תמדוקה האמה
,םיללוחמ םהש הרזהב ,הכורעתב תוסכה ייומיד .ןיע תיארמ יומידה לביק םינומשה תונש ףוס תארקל
.םישדח םייח yפחה ןמ םיצלחמ ,הציצח וא הרתסה לש םיעצמאב
םירשקה .תיתוזחה םתפשב םוקמ ול הנקש יומידה לא םירזוחו םיבש הכורעתב םיפתתשמה םינמאה
,ההובaל הכומנ תוברת ןיב ,ירוביצל יטרפה ןיב רשוק יומידב םלופיט ןפוא .תוקינכטה םמעו ובחרתה
.הקיטתסאו הקיתא ,רדaמ לש תולאש ,תויטילופ-ואיa תויתרבח תולאש ,זכרמל הירפירפ ןיב
,ןמייה לכימ ,לקד הרורד ,ןודד ףזו'a ףסוי ,שדב קיציא ,יסaא ילנ ,רשיבא יליa :םיפתתשמה םינמאה
ירוא ,רוטנק הקיבצ ,שומרוק שוש ,ורנייפ ןוימיס ולב ,יקצובשטופ הקבר ,רוני יל ,באטח תפאר
.רצנר פיליפ ,ןבר רמת ,ןייטשנצק
:הכורעתה \להמב םיעוריא
21.5.2011 (ןaעמ) הסרמ – aצימ :באטח תפאר – הכורעתה תחיתפ דעומב
11.6.2011 העשב 12:00 הירלa חיש –
25.6.2011 העשב 12:00 aצימ :ןבר רמת –
9.7.2011 העשב 12:00 הירלa חיש –
תישפוn הoינכה
:הnיתפ תועש
:'ה–'א 13:00 – 10:00 , 19:00 – 16:00
:'ו 13:00 – 10:00
:תבש 14:00 – 11:00
:תבותכ דיaנה לאומש 'חר 12 םילשורי ,
'לo : 026253653
oקפ 625859402
ינורoקלא ראוד : artists@zahav.net.il
:רתא www.art.org.iI
תפרצ תיב
"?הצור השיא המ"
ימואלניבה השיאה םוי ןויצל הכורעתב הירלx nישב oרoו האצרה
,ישימn םוי 5.5.2011 העשב 19:00
.םילשוריב םר תעבxב תירבעה הoיoרבינואב ארפo .י דנומדא ש"ע oופמק ,תפרצ תיב
"?הצור השיא המ" בישהל הסני תאזה תנכוסמה הלאשה לע – ,ןילב ללה ןבא 'פורפ ןקיטילנאוכיספ
השיאה םוי ןויצל "תרaסמ השיא" תידוחיי תיתצובק הכורעת תרaסמב הירלa חישב ףתתשמה רייצו
.קוק'ציהו ןאקל ,דיורפ תא ןילב 'פורפ ליכי ותאצרהב .ימואלניבה
םיידיה בחר םלואב םייקתי אוהו םינווaמ םימוחתמ תוינמואו םינמוא ,קתרמ ןמואו הצרמ ורבח עוריאל
.הכורעתה תמקוממ וב תפרצ תיב לש
"הירלaה חיש" תינכות תרaסמב לxור ילוש תינמואה לש "תויnל" שxרמה oרoה ןרקוי . הידוא ר"ד
זר-ןהכ רוברב" רקסואה סרפל דמעומ היהש טרסה לע חחושת א"ת תטיסרבינואמ עונלוקל הצרמ ,
.ןמטרופ ילטנ לש הבוכיכב "רוחש
רטאיכיספ ,ןילב ."?הצור השיא המ " ןילב ללה ןבא 'פורפ לש ותאצרה רומאכ דומעת ברעה זכרמב
הסדהב השע 'aאטסהמ קלחו ב"הראב האופר דמל אוה .הכורעתב ומצעב aיצמ ןקיטילנאוכיספו
ןילב .סקנורבב לודa ירטאיכיספ םילוח תיב להינו ,קרוי וינב םילוח תיבב רוספורפכ שמיש .םילשורי
שמיש ליבקמב .קרוי וינ ,היבמולוק תטיסרבינואב הזילנאוכיספו יתחפשמ לופיטב היפרתוכיספ דמל
ליaמ . קרוי וינב "תרפ" תונמאל ההובaה רפסה תיבב ריבעה רתיה ןיבו הצרמכ 16 םימילו רייצל לחה
.ולשמ וידוטס לעב היה
חתפת הירלa חיש עוריאה תא ןדo לכימ 'בxה .תפרצ תיב תלהנמ ,
-ה תנש לxרל םישנ לש תידוnיי תיתצובק הכורעת 100 ימואלניבה השיאה םוי ןויצל
-ה דע בnרה להקל הnותפ הכורעתה 18 יאמב 2011 .
תועשב 'ה -'א ימיב רוקיבה תועש 08:00 - 18:00 :לoב שארמ םואיתב 02-5660192 .
לש תיתצובק הכורעת איה "תרaסמ השיא" הכורעתה 50 .דועו לוסיפה םוליצה ,רויצה ימוחתב םינמא
םר תעבaב תירבעה הטיסרבינואב ארפס .י דנומדא ש"ע סופמק ,תפרצ תיבב תמקוממ הכורעתה
.םילשוריב
וקחיש"ו תרaסמהמ ואציש ,ןהיתומודו יריק ירמ ,קראד ןא'ז ומכ ,םישנה ויה תוטעמ ,םינשה ךרואל
,תויזח ףורשל ילב םa ,תולובa תוצרופש םישנה לש ןרפסמ לדa ,תונורחאה םינשב .םירחא "םישרaמב
ןה ,תאז םע .דועו הליהק ,תויaוז ,םידומיל ,החפשמ ,הדובע - דימתמ תובר תותיזחב קלח תולטונ ןהו
ןיבו החפשמבו תיבב לפטל ינושארה ךרוצה ןיבש ,יסיסבה טקילפנוקה םע דדומתהל תוכישממ
עונל םיליחתמ םירבaה ,םנמא .וילא םיוולתמה המשאה תושaר םעו ,םירחאה םימוחתב תושירדה
םישנש ,אלפ הז ןיא ,ןכל .תילוש העפות םייתניב וז ךא ,לשמל ,תיבה קשמב ףתושמ לופיט ןוויכל
.תונושה תורaסמה םע ןהיסחיל עaונב תעה לכ תוטבלתמ
לאומש תיב
ולמעו םלוע
:הליענ 23.05.2011
ןורו ילא - םימוליצ
תרצוא רaרבדלוa הרובד :
תועשה ןיב םוי לכ חותפ 10:00 – 20:00
העמש והילא 'חר 6
ופי תיירלx 23
: הxיצמ םילשורי בוציעו תונמאל הימדקאה ,לאלצב תיתוזn תרושקתל הקלnמה
"qירnו yומn ,קותמ ,nולמ"
- הnיתפ 12.4.2011 ,'x םוי 19:30 - הליענ , 6.5.2011
םידלי ירפo רויאל תימואלניב םיoנדוoo תכורעת
.םיaהנמו םימקרמ ,םיעבצ לש ןובאת ררועמ יתוזח עסמ .םימעט ףוס ןיאו תויוברת עברא
רויאהו בוציעה םוחתב תוליבומה תוימדקאהמ רויאל םיטנדוטס לארשיו הירxלוב ,הינמרx ,האירוקמ
.לכוא אשונב םידליל םירויא םירייאמ
ירפס רויאל סחיב ,תויוברתה ןיב ןוימדהו ינושה לש הניחב תרשפאמ תוריואמה תולופכב תוננובתה
םילשוריו רטסנומ ,היפוס ,לואסב בחרה להקל תaצומ הכורעתה .הכורעתה אשונכ לכואל סחיבו םידלי
םיטנדוטסל תימואלניב הפישחו ,םינושה רפסה יתב ןיב םייומידו תונויער תפלחה תרשפאמו
.הב םיפתתשמה
זאמ .רויאה ידימלת םיסחייתמ וילא רחא ילאסרבינוא אשונ רחבנ הנש לכב 2009 קלח םיחקול
'a הנש ידימלת ,םיטנדוטס ימואלניבה טקיורפב תיתוזח תרושקתל הקלחמב רויאל לולסמהמ
.םילשורי ,לאלצבב
ןדומ ותור תייnנהב םידלי ירפo רויא oרוק תרxoמב ורצונ םירויאה .
ופי" תיירלx 23 ופי בוnר ," 23 תישפוn הoינכה ,םילשורי ,
:הnיתפה תועש
,'ה - 'א 11:00 - 20:00
תבש , 'ו 11:00-14:00
תינומרומה הoיoרבינואה
בורקה nרזמה ידומילל ימלשוריה זכרמב םייקתת הביהרמ םיoפיoפ תxוצת
זכרמהו תוקיתעה תושר תובידאב םייקתת הייפויב הביהרמו תידוחיי הנושאר םיספיספ תaוצת
םילודa םיספיספ השולש לולכת הaוצתה .(תינומרומה 'נואה) בורקה חרזמה ידומילל ימלשוריה
ראבב יאודבה קושה רוזאב ףשחנש ספיספ תפצר וaצוי םיספיספה ןיב .תיטנזיבה הפוקתהמ םידחוימו
אליממ ,ופי רעשמ ספיספ תפצר .תיטנזיבה הפוקתהמ רוביצ הנבמ ורטיע ספיספה תפצר יעטק .עבש
-ה האמהמ םילשורי 6 הפוקתהמ yחרמ תיבב ףוצירמ קלח היה ספיספה תפצר עטק .נ"הסל
.םילשוריב (ופי רעש) אליממ רוזאב ףשחנש ,תיטנזיבה
לופיטה .ולפנש ספיספה יקלח תקבדהו תונשי ןוטיב תוקיצי תפלחה ללכ םיספיספב ירומישה לופיטה
.םירמשמ השש לש תווצ םע הנשכ ךרא םהב
הרaלא :הכורעתה תרצוא ,תוקיתעה תושרב תורצוא םוחתמ רימש תירוא ר"ד הלהינ טקיורפה תא
.תוקיתעה תושר ,רומיש להנימ :םיספיספב ירומיש לופיט ,וaאירבס
םיכרדומה םירויoה תרxoמב םולשת אלל תוארל ןתינ העובקה םיoפיoפה תxוצת תא
:תועשב 'ו,'ה,'ד םימיב תינומרומה הoיoרבינואב 10:00 , 10:30 , 11:00 , 11:30 , 14:00 , 14:30 ,
15:00 , 15:30 .
םילשורי םושירו רויצל אנדoה
ב"הרא ,qרודoלבונ oרוק לש םירויצ תכורעת
Kurt KnobeIsdorf: "Magshots: Studies in BIack and White "
:הnיתפ 15.5.2011 העשב 20:00
ה ימואלניבה ןותרמה תרaסמב תמייקתמ הכורעתה 12 םילשורי ףונ רויצל
:םיoרפל 6719525 ) 02 (
:רתא www.jssart.com
םיצורn די ,"oקנא" תיב 4 תויפלת ,(לxיפש םאo)

תואצרה
qונב לדומ רויצ - qרודoלבונ oרוק
,ישילש םוי 17.5.11 העשב 20:30
" Kurt Knobelsdorf: Painting the Figure in the Landscape "
"רואה לקשמ" - qרודoלבונ oרוק
,ןושאר םוי 22.5.11 העשב 20:30
" Kurt Knobelsdorf: The weight of Light "
םולשת אלל - בnרה להקל הnותפו תילxנאב האצרהה
םיצורn די , "oקנא" תיב 4 םילשורי ,תויפלת ,(לxיפש םאo)
םילשורי ,םושירו רויצל אנדoה :םיoרפל 6336373 02
םילשורי oפדהה תנדo
הנדo - הירלxב 1
המ'x לת :רלה בד
רשקה םע ,ןדבואו המחלמ םע תודדומתה לש תיטרפ היaולותימ תשרופ רלה בד ןמאה לש ותכורעת
תרדס הכורעתה זכרמב .םהב תברועמו םייחל תביוחמש תונמא רוציל תורשפאה םעו ףונלו המדאל
תורדס הדיצלו ,ספדהה תנדסב הנורחאל סיפדה התוא "המ'a לת" רלה לש השדחה םיבירצתה
.םיטקייבואו ןמש ירויצ ,ריינ לע תודובע ,ןורחאה רושעה הנדסב רציש ןמא-רפסו תשר-יספדה
.aולטקב הוולמ הכורעתה
ןודרוx הנריא :תרצוא
הנדo - הירלxב 3
oקש תדוקנ
ימש לאיnי ,ןמרפפוק השמ ,ןיקאילופ ןורש ,לקינ האל ,ןורימ לאירוא ,ןי'צרוד בקעי
תויתונמא תוaוס לע תינונaס-ןיבו תירוד-ןיב תוננובתה רשפאמ הנדסה לש ידוחייה םיספדהה ףסוא
שי ןהב תודובעב ונרחב תיחכונה הכורעתב .םינושה ויוטיב לע טשפומה איה ןהמ תחאש ,תויזכרמ
ןיבל ירויצה בחרמב וקה לש בצקמבו יaשומה דירaב ,ספדהה עצמב תקסועה הטשפה ןיב חתמ
.תוישיא תויווחמו תונורכיזמ םa ומכ םיטקייבואמו םיפונמ התארשה תלבקמה תויוויטרוaיפ לש תובקע
ןודרוx הנריא :תרצוא
תועשה ןיב 'ה-'א םימי :תוכורעתה הnיתפ תועש 8:00 - 15:00
שארמ םואית יפל וא
לארשי יoבש 'nר ,םילשורי oפדהה תנדo 38
:oקפ/לo 02-6288614
אליממ תורדש
\"נתה ירופיo
אליממ תורדש בורלאב השדn הכורעת
רבוoקוא qוo - הליענ 2011 .
!תישפוn הoינכה

,םתונשרפ תא תועיבמה תוריצי רוציל הבר תובהלתהב ומתרנ ,ל"וחמ םaו yראה יבחר לכמ םינמוא
םיסחייתמ וז הכורעתב םינמואה .תורכומה ויתויומדלו ך"נתה ירופיסל םתוסחייתהו םהיתושaרה
תונמוא תוריצי וaצוי הרדשה ךרוא לכל .םירפסה רפסב םירסחהו םייובחה ולאל םaו םייולaה םיטרפל
תוהמאה ,הביתהו חונ ,הוחו םדא ןוaכ ך"נתהמ תויומד וaיצי רשא ,םיפסונ םירמוחמו הזנורבמ ,ןבאמ
ילעב .המלש טפשמו הרומעו םודסמ טלמנה טול ,בקעיו קחצי םהרבא תובאה ,האלו לחר הקבר הרש
ינפב םיaיצמו ,תטשפומ וא תיביטארוaיפ הרוצ וז הכורעתב םישבול םילשמו םירופיס ,םישנא ,םייח
.יכ"נתה רופיסה תא הרדשה ירקבמ

הרצאו הקיפה לטיו יפיצ :
.אליממ תורדש בורלא ןוינnב הנושארה העשב םניn היינn
אליממ תורדש בורלאב םיעוריאה לע אלמ עדימ רoומה ילוק את רוביצה תושרל
02-6360028 וא 02-6360000
םילשורי ןורoאית
"nצנל םיירצמ ןיב"
-ה דע \שמת הכורעתה 19 יאמל 2011 .
ןיבול nנ ןמאל דיnי תכורעת
.ןיבול חנ ידוחייהו יוושכעה ןמאה לש השדח דיחי תכורעתב רדסה ליל לע ירוקמו לטלטמ ,יניצ טבמ
25 תיפוס ןיאה תידוהיה הלומהל ןיבול לש יתרבחהו יaיaחה ,ישיאה וטבמ תא םיפקשמה ,קנע ירויצ
.השדחה דיחיה תכורעת לש הזכרמ איה ,רדסה ליל ביבס
םימישרמ ,םילודa ,םירויצה .דחוימה ברעה רופיס תא ןיבול לש ןפודה תאצוי וכרדב םירפסמה
תפירש סקט תא וא ןחלושל תחתמ ןמוקיפאה תא תושפחמ תויטסילאירוס תויומד תוארל רשפא ךכ
.ךרדו םיעבצ ףוס ןיא לש ףצר ךותמ ,המצע ךותמ תרבדמ ןיבול לש תידוחייה טבמה תדוקנ .yמחה
.בוט ולוכש שדח םלוע ארב וליאכ
חנש טבמה אוה רדסה ליל לע ונל קינעמ י .לטלטמו ידוחי ירחא הנוש ןפואב טיבנ אבה רדסה ליל לע
הכורעתב הפצנש
) חנ 31 חנ .לארשיל ב"הרא ןיב וכרד השועש ,ב"הרא וaקיש דילי יוושכע יאקירמא ידוהי ןמא אוה ,(
.לארשיו הקירפא ,הפוריאב םייטרפ םיפסואב םיאצמנ ירויצ ,ל"וחב הלוע בכוכ בשחנ

‫ערב שירי לוחמים עם שלומית אהרון, חבורת הזמרת דומיננטה – מנצח צבי שרף,‬ ‫במעמד ראש העיר, ניר ברקת.‬ ‫שירה בציבור עם: עוזי וחיים אסנר. קטעי קריאה של שירי משוררים ועוד.‬ ‫הכניסה בהזמנות בלבד.‬ ‫זוכרים שרים ומספרים- ערב זיכרון לנפגעי הטרור‬ ‫בשעה 00:02 בבריכת השולטן‬ ‫זוכרים שרים ומספרים.‬ ‫אומנים שרים בהשתתפות הזמרים: ברי סחרוב, דיויד ברוזה, עידן עמדי, שולי רנד, שלומי גרוניך,‬ ‫מיכל אדלר, ישי לפידות וזמרים נוספים.‬ ‫הכניסה בתשלום.‬ ‫כרטיסים במשרד בימות או בטלפון 0007326-20 ובערב המופע במקום.‬ ‫"שרים במרכז"‬ ‫בשעה 00:12 – כיכר ספרא‬ ‫אומנים שרים בהשתתפות הזמרים: ירמי קפלן, אפרת גוש, אהרון רזיאל, עידן עמדי, קורין אלאל,‬ ‫אהובה עוזרי ואלינור.‬ ‫שירה בציבור עם אמיר שרייבר ומיטל הוכמן.‬ ‫הכניסה חינם.‬ ‫טקסי זיכרון בשכונות‬ ‫בשעה 54:91‬ ‫טקסי ערב יום הזיכרון יתקיימו בכל המינהלים הקהילתיים בשכונות –‬ ‫פרטים במינהלים הקהילתיים.‬

‫יום הזיכרון, יום ב' ה' באייר 1102/5/9‬ ‫טקסי יום הזיכרון באנדרטאות של חטיבת ירושלים‬ ‫בשעה 00:90‬ ‫טכסי זיכרון ליד האנדרטאות בשיתוף חטיבת ירושלים, נציגי מועצת העירייה ובהשתתפות תלמידי‬ ‫בית הספר.‬ ‫הטקסים יתקיימו באנדרטאות: ימין משה, אבו טור, רמת רחל, ארמון הנציב ויער השלום.‬ ‫טקס יום הזיכרון בכיכר ספרא‬ ‫בשעה 51:90‬ ‫בהשתתפות ראש העיר, ניר ברקת, יחידת יש"מ ירושלים, נציגי המחתרות, חטיבת הנח"ל, תלמידי‬ ‫ביה" קרנה קסין, ועובדי עיריית ירושלים.‬ ‫בתכנית: דבר רה"ע, הזמר ליאור אלמליח, החזן הרב יוסף א.וסרמן, קריאת קדיש, פרק תהילים‬ ‫ויזכור. מנחה: צבי סלטון.‬ ‫טקסי זיכרון ממלכתיים‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->