P. 1
תרופות אוטוטוקסיות

תרופות אוטוטוקסיות

|Views: 867|Likes:
Published by Miko Rotem

More info:

Categories:Types, Reviews
Published by: Miko Rotem on May 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/24/2011

pdf

text

original

5.

0255

תופורת וטוא תויסקוט


לט םתור

אובמ –

תמייוסמ הלחמב הלוחה הלוחל תונתינה תופורת ולא תויסקוטוטוא תופורת ( רדב " הניא כ
םיינזואל הרושק ) לקשמ יווישו העימשה לע תועיפשמו .
םה םיירקיעה םיימוטפמיסה :
1 ) י יר העימשב הד
2 ) ןוטנט
3 ) לקשמ יוויש רסוחו תורוחרחס .

העיגפה תא הארנ הפיא ?
גפה יה העי םיינוציח רעיש יאתב רקיעב א , סירלוקסו הירטסב םיימינפ ( םד קפסמה רביא
ןזואל תימינפה )
העימש תדיריל הפצנ SN וד " צ , ח העיגפ םג ןכתת יכ םא " צ .
חווט רצק וניה הפורתב שומישה םא הכיפה תויהל הלוכי העיגפה .
רעמ לע ןתעפשהלו תויסקוטוטואה תופורתל תונוש תויושיגר תומייק העימשה תכ .
םניה תרבגומ תושיגר םע םילוח :
1 ) תוילכ ילוח
2 ) דבכ ילוח
3 ) רגובמ ליג
4 ) יסקוטוטוא לופיט ידי לע תמדוק העיגפ
5 ) םדק יבצע יתשוחת העימש יוקיל ה לופיט
6 ) םדה ילכ תכרעמב תוערפה
7 ) תיטנג הייטנ

ינמ הע םדקומ יוהיזו ?
ינחבמ תרזעב TEOAE ו DPOAE ינפל דוע תופורתה תחיקל בקע םרגנש קזנ ןחבאל ןתינ
יפסב יוטיב ידיל אבש PT . ה תקידב DPOAE השיגר רתוי הניה ( . תולבקתמה תובוגתה
מ הנרבממה זבה י ל ר י ת .) לש םינושאר םינמיס תוהזל תועייסמ תוקידבה " הקוצמ "
רעישה יאת דוקפתב .

וטיבה העימשה תכרעמב קזנל י :
1 ) הדירי SN וד " צ - םינושאר ועגפי םיהובגה םירדתה
2 ) לעב ןוטנט pitch הובג
3 ) תונוש ויהי הרמוחה תוגרד
4 ) ABR יגולותפ - ב םייוניש הארנ BTT יראלוכורטר קזנל םייניפואה ( ! הפוצמל דוגינב
קזנב SN ב יוניש ןיא וב BTT )


תא קלחל גוהנ תויסקוטוטואה תופורתה תוצובקל :

סמ הצובק ' 5 :
םידיזוקילגונימא
תונוש תוקיטויביטנאב םיאצמנה םירמוח ולא . ה תחפשמ םהיניב " םיניצימ " הקיזמכ העודי
רתויב .
בק ' תימינפה ןזואה ילזונמ ולא םירמוח לש יטיא זוקינ בקע תיסקוטוטואכ תבשחנ וז .
ראשב רשאמ רתוי ךשוממ ןמז ןזואב םיאצמנ םיליערה םירמוחה םה םש ףוגב תומוקמה
תיסקוטוטואה םתעפשהל יוכיס רתוי שי ןכלו םדה םרזב םיפטשנ .
וז הירוגטקב תולולכה תופורת ( : םיירחסמה ןהיתומש םניה תונייוצמה תופורתה תומש )

Gueri at al. , 1891 ית ורא תא םידיזוקילגונימאב לופיטה תועפשה ( ןתינש IV ) ךורא חווטל
( סמ ונתינ הז הרקמב ' קרזה םימי המכ ךשמב תו ) רצק חווטלו ( יביסנטניאו רצק לופיט )
תרזעב ABR . סמ רבכ יכ אצמנ ' םייוניש תוארל ןתינ הפורתה תקרזה רחאל תוקד םייגולותפ
ב ABR . ( רצקה חווטב , סמ ' הקרזהה רחאל תוקד : לג תולצפתה 1 , לג לש הדוטילפמאב היילע
5 . ךורא חווטב - סמ ' םימי : לג ןויבח תכראה 1 , רוציק BTT ) תאז םע , ש ןייצל שי ABR ב 2
לג ןויבחל טרפ םירקמה 1 חווטה ךורא לופיטב ךראומ ) רמולכ , ויה ואצמנש תועפשהה
תוכיפה .

ג ' ןיצימטנ -
בק ןימב רתויב ליערה וניה ' וז .
דירול הקרזהב ןתינ ( רדב " כ ) םינוש םימוהיזל לופיטכ .
1 ) Amikacin sulphate
היקטויביטנא וס לע העיפשמה הקזח םיקדייח לש םיבר םיג .

2 ) teva - zenil, azithromycin A , סקמורתיז , וטז 052
Azithromycin – נה תופורתב ליעפה רמוחה " ל . תוקלד לש םירקמב תנתינה הקיטויביטנא
תונוילעה המישנה יכרדב , תוקלד , ןתשה יכרדב , םיינזוא תוקלד , ןימה יכרדב תוקלד , םימוהיז
רועב סדייא ילוחלו . ח אוה רמוחה רדב לופיטה ןכלו קז " חווט רצק היהי כ .

3 ) ןיצימותניס , לוקינפורולכ , לוקינפ , קיטפוארולכ
וניה ליעפה רמוחה l chloramphenico . םיינזאו םייניע ימוהיזב ימוקמ לופיטל . םורק תקלדבו
חומה .
ילארוא ןפואב וא הקרזהב ןתינ . בטיה רדוחו טשפתמ רמוחה . םימוהיז לש םירקמב קר ןתינ
םישק .

4 ) ןסקוליצ , סיגורפיצ , ןיקלורפיצ , סוקלפיצ , סקדורפיצ , ןיצקאפולפורפיצ - עבט , ליסקפוי
וניה ליעפה רמוחה ciprofloxacin . הביז לש םירקמב ןתינ , המישנה יכרדב םוהיז , תכרעמ
לוכיעה תכרעמו ןתשה .

5 ) ןיראק , סקדיראלק , דיצלק , עבט ןיצימורתירלק
וניה ליעפה רמוחה clarithromycin . ינ םיינזא תוקלד לש םירקמב ןת , תואיר תוקלד ,
רטקבוקילהו רוע ימוהיזו סיטיסוניס .

6 ) ןיסאלד C , סיגאלאד T ןילדקניז , ג לקיפוט ןיליקזנב ' ל ,
וניה ליעפה רמוחה clindamycin . הנקא לש םירקמב ןתינ ( גכ ' ל ) , קדייח לש םוהיז
קוקוליפטסה , םישנב ןטבבו ןגאב םימוהיז , תקלד סגה יעמה לש השק .

7 ) ןפיסקומ , טיויסקומ , amoxi , augmantin
דואמ הצופנ הקיטויביטנא . םימוהיזו תוקלד לש םיבר םירקמב ןתינ .

8 ) ליטפסיד , םירפסר , ןירטפס , םירטאפלוס -
וניה ליעפה רמוחה - trimoxazole - co . תואיר תוקלד לש םירקמב ןתינ , ןתשה יכרדב תוקלד ,
יינזוא תוקלדו רוע תוקלד ם

ירחסמ םש - ןיצירלוק
Colistin - ןתשה יכרדב םימוהיז לש םירקמב לופיטל תנתינ , תויווכמ האצותכ םימוהיז
ילוח ברקב םימוהיזו CF .

םיירחסמ תומש - יסקוד 522 , קיטויביסקוד , ןיליסקוד , םירטיסקוד , טאטסוירפ , ןיצימרביו
— Doxyxycline המישנה יכרדב םימוהיז לש םירקמב ןתינ , תינומרעה תקלד , תוקלד
ןימה תכרעמב , הנקאב לופיט


לוזנוקורקימ + לוזנוקרטניא - תוירטפב לופיטל תונתינש תוחשמ ( רועה רוזאב רקיעב
קיתרנהו ) רדב העיפומ " םימרקב כ - תורידנ יאוול תועפות .
ןירטקד , ג ןירטקד ' ל , ג ' ןירטקד וני , ןוירטפ , םרדיגנופ
לוזאנוקימ - יתיירטפ יטנא - ועל םיניתנה םירישכתב אצמנ קיתרנבו ר

םיירחסמ תומש - ג לאבודיז ' ל , גונו ' לי , ג סקודר ' ל , לוזדינורטמ , גורטמ ' לי , גלפ ' לי , לוזילא
ג לטנד ' ל .
וניה ליעפה רמוחה לונזידורטמ - METRODIZANOLE
לופיטל ןתינ נא םיקדייח לש םימוהיזב - םייבוריא . ןוגכ : ןימה יכרדב םימוהיז , םימייוסמ םימוהיז
וטבב , יזב לופיטו העינמ חותינ רחאל םימוה

םיירחסמ תומש - ןילקונימ , ןילקיצונימ .

וניה ליעפה רמוחה - Minocyclin
הנקא יעצפב לופיטל ןתינ .

םיירחסמ תומש - ןטקמיר , ןידפיר
ליעפה רמוחה - Rifampicin
םיקזח םימוהיז לש םירקמב ןתינ - תפחש , תערצ , תומצעב םימוהיז , ימתסמ לש םימוהיז
בלה .
ורא וניה לופיטה חווט ך ( תוחפל הנש יצח )

םיירחסמ תומש - וקנו - עבט , ןיצימוקנו - ןליימ .
וניה ליעפה רמוחה - ןיצימוקנו . םינירופסולפצ וא םיניליצינפ םע לופיט רשא םילוחל תנתינ איה
ולא תופורתל םישיגרה םילוחל וא לשכ . ןוגכ סוקוקוליפטס ימוהיזב לופיטב הליעי ןיצימוקנו
סיטידרקודנא , דב םימוהיז תונותחת המישנ יכר , םצעו רוע ימוהיזו םד חלא . הדבל תנתינ איה
םידיזוקילגונימאה תחפשממ תפסונ תיטויביטנא הפורת םע בולישב ואסמ הצובק ' 0 :
ANTI NEOPLASTICS , CIS PLATINUM
רדב תונתינה ולא תופורת " םינוש ןטרס יגוסל לופיטכ תופסונ תופורת םע היפרתומיכ ךותב כ .
תועפשהה תכרעמב העיגפ אלל העימשב הדיריו ןוטנטב ואטבתי תופורתה בור לש תויסקוטה
ש ו " מ .

Biro et al.2006 , ב לופיט רחאל םייסקוטוטוא םינייפאמ ונחב cis platinum ןוכיס ימרוגו
לופיטב תיסקוטוטוא תושיגר םיריבגמה . היה םייונישה תא וקדב ותיא רקחמה ילכ DPOAE
חמב יכ אצמנ רק 20% טמהמ םיהובגה םירדתב רקיעב העימשב הדירימ ולבס םילפו ( לעמ
3 KHz .) הובג ןונימ ןתינ םהב םירקמב תאז םע םיכומנה םירדתב םג העימשב הדירי התפצנ
( רובידה ירדת .) ןוכיס ימרוג ואצמנ אל ( ןושיע / שערל הפישח ) הפורתה ןונימל טרפ םיפסונ .

- Bleomycin
דג תטאהל לופיטכ תנתינה הקיטויבטינא םיינטרס םיאת לש הלי .
ןוגכ םינוש םימרוגב םייולת ןונימהו לופיטה ךשמ - ןטרסה גוס , חקול םדאהש תופסונ תופורת
דכו ' .

Bortezomib
הצופנ המולאימ גוסמ ןטרס ילוחל לופיטכ ןתינ .

carboplatin
םיבר ןטרס יגוסב לופיטל היפרתומיכב ביכרמ .

- Cisplatin
תדגונ הפורת איה ןיטאלפסיצ םיכשאה ןטרסב לופיטל רקיעב תדעוימה ןטרס , ןטרס
ןתשה תיחופלש , ראווצו שאר ןטרס , תולחשה ןטרסו תואיר ןטרס . ךרדב תנתינ איה - ללכ
רחא ןטרס תודגונ תופורת בולישב .
. תיאופר החגשה תחתו דירוה ךותל יוריעב תנתינ ןיטאלפסיצ

cyclophosphamide
פואב םיבר ןטרס יגוסל לופיטכ ןתינ וא ילארוא ן IV .

dactinomycin
ב ןתינ ןטרסל לופיטכ IV

Ifosfamide (ifex)
ומיכ ךותב ' םינוש ןטרס יגוסל לופיטכ ( שארו ראוצ ןטרס , תואירה ןורס , םדה ןטרס )

Nitrogen mustard
דשה ןטרסו תואירה ןטרסל לופיטכ .
כב עיפומה ןוטניט איה ול תסחוימה תיסקוטוטואה יאוולה תעפות - 10-29% םירקמהמ .

paclitaxel
ןטרסל לופיט .
םע בולישב ןתינ םיתיעל cisplatin ( תיסקוטה ותעפשה תא ריבגמש המ )

Vinblastine
תיפרתומיכ הפורת . יעמה ןטרס לש םירקמב ןתינ , תואיר , דש , המופמיל , שאר , ראוצ , המוניצרק .
רדב יאוולה תועפות " לופיטה םות םע ופלחי כ . סחוימה תיסקוטה העפותה איה וז הפורתל ת
שב העיגפ " מ , העימשב הדיריו ןוטנט .
vincristine
תיפרתומיכ הפורת . לש םירקמב תנתינ - המופמיל , המוטסלבוריונ , דועו הימיקול .
רדב יאוולה תןעפות " לופיטה םויס םע תוכיפה כ .

Vinorelbine
תיפרתומיכ הפורת . תואירה ןטרס לש םירקמב רקיעב תנתינ .סמ הצובק ' 3 :
QUINEN - ANTI MALERIA

- Chloroquine
ןיידע הירלמה םהב תומוקמב םילייטמל ענומ לופיט וא הירלמל לופיטכ תנתינה הפורת
הצופנ .
קתל תנתינ ' תכשוממ ןמז . שדוחמ רתוי . העימשב הדיריל םורגל הלולע , ש רסוחו ונטנט " מ .
בקב רתויב תיסקוטוטואה הפורתה ' וז .

hydroxychloquine
כ תנתינ הירלמל העינמו לופיט
םיילגרה ירירשב תויוצווכתהל לופיטכ םג הז גוסמ תופורתב שומיש השענ םיתיעל םויכ .
אוה יתעימשה קזנה SN רדב " יליביסרבר כ , יליביסרבריא קזנ לע חווד םיהובג םינונימב ךא .


םד ילכו בל תולחמ -
roponalol P -
הובג םד ץחלב לופיטל דעוימ , בלב תורידס יא , ינמ דועו תונרגימ תע
ןוטנט איה תסחוימה תיסקוטוטואה יאוולה תעפות .
רדב " ךשוממ היהי לופיטה כ .


הצובק סמ ' 4 - diuretic

2 ) ethacrynic acid
ףסונ ירחסמ םש - edecryn
ןתשמ רמוח , הובג םד ץחל לש םירקמב םג ןתינ , תרכס לש םימייוסמ םיגוסו .
הל תוסחוימה תויסקוטוטואה תועפותה : דירי ןוטנטו העימשב ה .


3 ) furosemide
ןתשמ רמוח . בל תויעבו דבכב לשכ לש םירקמב ןתינ , רקיעב .
ול תוסחוימה תויסקוטוטאה יאוולה תועפות - העימשב הדירי ףןוטנט , ש תויעבו " מ .
סמ הצובק ' 5 - ה תצובקמ תופורת saids N וא - םיטאליסילאס .
( יטנא - יתקלד ינאו םידיאורטס )
וז הצובקב םינוש םיבאכ יככשמ םיללכנ .

הרגאיו , סילאיס -
ןניה תוראותמה יאוולה תועפות - ימואתפ העימש ןדבוא ( רידנ ) , ןוטנטו העימשב הדירי .
רדב " הז הרקמב תוילביסרבר ןה ולא תועפות כ .

ןיריפסא -
םוח תדרוהו םיבאכ ךוכישל הפורת , בל תויעבל העינמכ םג ןתינ םיתיעל .
הל תוסחוימה תועפותה : י העימשב הדיר ( ךיפה ) ןוטנטו . ןה תוראותמה יאוולה תועפות ךא
דבלב םיהובג םינונימב .
H.S. Plattsmie (
a
) Dennis McFadden:1983

todolac E
תינווינ םיקרפ תקלדו םיקזח םיבאכ לש םירקמב ןתינ
וטוטואה יאוולה תועפת ןה תוסחוימה תויסק : העימשב הדירי ( רדב " ךיפה כ ) ןוטנט , ש תויעב " מ .

סמ הצובק ' 6 ardiovascular C
םד ץחל תויעבו תומייוסמ בל תולחמל תונתינה תופורת ולא ( hypertention ) . רדב " לופיטה כ
ךשוממ היהי .
Diazoxid
הובג םד ץחל לש תידיימ הדרוהב ךרוצ שי םהב םוריח ירקמב ןתינ .

zem Diltia
םיירחסמ תומש : Cardizem, Cardizem CD, Cardizem LA, Cartia XT, Dilacor XR,
Dilt-CD, Dilt-XR, Diltia XT, Diltiazem Hydrochloride CD, Diltiazem
Hydrochloride SR, Diltiazem Hydrochloride XR, Diltiazem Hydrochloride XT,
Diltzac, Taztia XT, Tiazac, Cardizem SR, Cardizem Monovial, Matzim
םדה ילכו בלה ירירש תא תופרהל דעונ . הובג םד ץחל תויעבל לופיטכ ןתינ , יאו הזחב םיבאכ
בלה בצקב תורידס .


l Metoprolo
רחסמ תומש םיי : Lopressor, Metoprolol Succinate ER, Toprol-XL, Metoprolol Tartrate
בל ףקתהל העינמכ ןתינ , הזחב ץחל םד ץחל תדרוהו .

Nifedipin
םיירחסמ תומש - ומסוא - טלדא , טלוסרפ , עבט ןיפידפינ .
בל תקיפס יא םע םילוחל לופיטכ ןתינ , הזח תקועת ( הניגנא ) , םירוחט .

Propranolol
ל לופיטכ ןתינ : בלה בצקב תוערפה , הובג םד ץחל , תונרגימל יתעינמ לופיט , הזח תקועת
( הניגנא )

l Enalapri
תומש םיירחסמ - ןיטרבנוק , לירפאפלאנא , סקלדנא
םד ץחל רתיל הפורת , בל תקיפס יא . תנתשמ הפורת םע בולישב תנתינ םיתיעל ( diuretic
תויסקוטוטואכ ןה ףא תועודיש .)

l Verapami
םיירחסמ תומש : רוקאקיא רוקאופא , סרפאקיא , רוקארו , סרפארו .
םד ץחל רתיל לופיטכ ןתינ , עתו בלה בצקב תוערפה הזח תקו .סמ הצובק ' 7 תוירטאיכיספ תופורת :

bupropion
ירחסמ םש - ZYBAN .
ןושיעמ הלימגל לופיטכ ןתינ .
Fluexetine
ןוגכ ןואכיד תודגונ תופורתב ליעפ רמוח : קאזורפ

mianserin
חמב םיבצעה תכרעמ לע לעופה רמוח .
ןואכיד תדגונ הפורת .

Venlafaxine
ןואכיד תדגונ הפורת . ירקמב םג תנתינ תונוש תויבופ לש ם .
םישנ לצא םוח ילגב לופיטל םג שומיש הב השענ םיתיעל .


8 ) תונוש

Acetazolamide
לש םירקמב ןתינ : המוקואלג , האצותכ תקצב וא בל תקיפסיטא לש םירקמב תנתשמ הפורת
היספליפאו תורחא תופורת תליטנמ .
םיירחסמ תומש - סקומאיס , סקומארוא , הקרזהל דימלוזאטצא

ntiretrovirals A
ה קדייחו סדייאב לופיטל הפורת HIV .
תופסונ תופורת םע בולישב סדדיאל ופיטכ ןתינ .


Cyclosporine
תינוסיחה תכרעמה יוכידל הפורת . תולתשה רחאל ןתינ .
םיירחסמ תומש - ןירופסולקיצ , ןומידנס ןומיסקד , לרואנ ןומידנס , היצגנט , סיזטסר .

Dantrolene
פסל לופיט ןוגכ םיבצעה תכרעמב תומייוסמ תוערפהמ האצותכ םירירשב םז : CP , תשרט
הצופנ , דכו הרדיש דומע תועיגפ ' .
תוסחוימ תויסקטוטוא ץועפות : העימשב הדיריו תורוחרחס .
םיירחסמ תומש - םוירטנד .


deferoxamine
ירחסמ םש : Deferoxamine mesylate
לש םירקמב לופיטכ ןץינ : לזרב ףדוע , ב תלערה הימנא לש םימייוסמ םיגוסו לזר , תויורבטצה
םוינימולא , הזילאידב םילפוטמה םילוחל םג םיתיעל ןתינ .

n Estradiol / Estroge
םיירחסמ תומש : םפורטסא םפיגו , לרווא , גורטסא ' ל , ית םרדרטסא . ית . סא , הרמילק , סודורטסא
הבוניגורפ .
רבעמה ליג ינימסתב יפולח ילנומרוה לופיטכ ןתינ


isB Vaccin Hepatit

MMR Vaccin


Hydrocodon
םיירחסמ תומש : Anexsia, Dolorex Forte, Hycet, Liquicet, Lorcet 10/650, Lorcet
Plus, Lortab 10/500, Lortab 2.5/500, Lortab 5/500, Lortab 7.5/500, Lortab
Elixir, Maxidone, Norco, Polygesic, Stagesic, Vicodin, Vicodin ES, Vicodin HP,
Xodol, Xodol 5, Zydone
םיינורכו םיקזח םיבאכ ךכשמ , לועישב הלקהל לופיטכ ןתינ םימייוסמ םירמוח םע בולישב .

Interferon
תינוסיחה תכרעמה לש לשכ שי םהב םיבר םירקמל לופיטכ ןתינ

Nitrous Oxid
קוחצ זגתורוקמ :
McFadden, D. and Plattsmier, H.S., Aspirin can potentiate the temporary hearing loss
induced by intense sounds. Hearing Research. 1983; 9: 295–316.

K.Biro et al.. Characteristics and Risk Factors of Cisplatin-Induced Ototoxicity in
Testicular Cancer Patients Detected by Distorsion Product Otoacoustic Emission.
Oncology. 2006;70: 177-184.

Medic. 2008. 37, 2. in S.H. Bergman editor. Shirol publications, Herzliya, Israel.

תויסקוטוטוא תופורת , רגמ תכירעב ' להטש הכרב , יתפורת עדימל זכרמה , ןיבר יאופר זכרמ . ב עיפומ -
http://www.pharmaline.co.il/images/PDFs/table%2021.pdf . ב הפצנ - /2011 5 .


חפסנ 5

ךותמ - http://www.pharmaline.co.il/images/PDFs/table%2021.pdf

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->