P. 1
חוברת קטעי קריאה

חוברת קטעי קריאה

|Views: 15,889|Likes:
Published by Henn Tep

More info:

Published by: Henn Tep on Jun 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2012

pdf

text

original

לילגה ןולא הכרדה תווצ

םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה


תרבוח
יעטק
האירק

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

2
םיכירדמ םירקי ,
םעפב הכירדמכ לויטל יתאציש הנושארה , ע סקנפ ידיל לפנ האירק יעטק המכ ם ,
רצק ריש תויהל לוכי יתועמשמ המכ יתיארש ירחא , לויט ךלהמב רופיס וא טוטיצ ,
הכרב םיבתוכשכ וא הלועפ – יתטלחה ףוסאל ליחתהל האירק יעטק תונמדזה לכבו
םתוא אירקהל . זאמו האירק יעטק לש תינפסא יתייהנ , כ ובשיש וכיחו אספוקב םלו
בשחמב טלקיהל .
הז ןמז תצק חקל , וישכע לבא כה ו בותכ ל , רדוסמ , ןגרואמו ךורע םכל רבעומו
הבהא הברהב .
םיעטקה היהיש ךכ םיבחר םיאשונ יפ לע םינגרואמ עטקה תא אוצמל לק םכל
םלשומה עגרב םלשומה .
החוטב תיכוניח היישעל הב שמתשהל וליכשתו םכתרזעל היהת תרבוחהש
ןכותב הרישעו תיתועמשמ ,
ינא החלצה הברה םכל תלחאמ ,

תבהוא ןומה !!!
ןח רפט
דמ " לילגה ןולא תיב


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

3
יתובר , תומסוק אל וז הכרדה .
גורפו םכלשמ המב םכל היהת הנשה םנמא ' םכילע קר ריאיש רוטק ,
ןויפפ םוקמב םודא טרסו לוחכ עבצב היהי ודיסקוטה לבא .
יש לודג רמנ עירכמה עגרב עבוכהמ ץופקל לולע דומחו ןבל בנרא םוקמבש רוכזל בושח דימתו ץיבר
סיב הזיא .
תוכיתחל ךינחה תא ךותחל אלו קפאתהל יאדכו , ותוא ביכרהל ךיא וחכשת ועגריתשכ ילוא יכ
שדחמ ...
ןורחאה עגרב םכתא ליציש יוקישו םימסק הטמ לע ךומסל םוקמב זא ,
םכמצע לע וכמסת טושפ .

תוטש וז תבשל / ןוטריבלס
דומעל ףייעמו תוטש וז תבשל
שפוטמו תושפיט וז ץורל דועצל הז
רתוי דוע ץופקל ארונ הז לוחזל
רהמ יד סאמנו ךחוגמ דוקרל
בצמה הז םאו ביאכמ עורכל
בגה לע בכשלו רוזחל רבכ ףידע

" םהיניע תא םימצוע אלש םימלוח ןוילימב ךרוצ שי ןטק דחא םולח םישגהל ידכ . םישגהל ידכ
נזוא תא םימטוא אלש םימלוח ןוילימב ךרוצ שי ןשי דחא םולח ברקתהל םולחה לא םינכומש םהי
בהאתהל םילוכיש באכה תא לקהל ךיא םירכוז דועש , םוקמ םהל ראשנ דועש תולגלו בייחתהל
בלב ."

הניפס םינוב ךיא ?
םישנא םיפסוא הבהאה תא םהב םיעטונו
םיל ההימכהו יפוסניאה לודגה בחרה .
אלו , םישנא םיפסוא אל
םהל םירמואו םיצע ףוסאל ,
תוינכת ןיכהל הניפס תונבלו
טנס ןאוטנא - ירפזיכא

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

4
םניחב אוה ךויחה ,
ךייח זא !
םדא ןב היהת ךייחב .
הפ לכב ךייח םייניעב ךייח
הפרמ וניאש בבלמ ךויח
בל לכל עיגמו לוכה אפרמ אוה
באכו המיחו תוגאד החומו
רומאל רכומה קוספל דוגינב יכ
" רומג ול םירמוא הווצמב ליחתמה "
ךייחמ טבמב םירמוא ונלצא
" ךשמה ול םירמוא הווצמה ליחתמה ."

לבחה לשמ :
רבחתהל וצרי יכ םילבח ינש
רתוול היהי םהמ דחא לכ לע
ידכ וכרואמ הדימ לע רתוול ץלאי דחא לכ רצווייש רשקה .
רתוול ןכומ היהי אל דחא ףא םא , רשקה םדקתי אל םלועל .
רותיווה היה וב םוקמבש הפי – רשקה רצונ .

חמצ ומכ תויהל
ברה חקול טעמו ןתונ ה
רואו םימ תצק םע
רוזשל םירז לגוסמ אוה .
דחא לכל ןתונ אוה
דחוימ רבד םדא לכל
חירה תא הזל
חרפה תא הזלו
קורי הלע הזל
קוחצל קשח הזלו .

תוריפה תאש עדוי אוה
תורפ וליפא םימעפלו םישנא ולכאי
לכל חותפ אוה רוציקב
לכה וב שיש הזכ אוהו .
ךירדמה אוה ךכ
פ אוה ךינח לכל חות
לכה תא ןתונ אוה
לכה ירחא לבקמ םגו .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

5

רודה רוביג – דגמ ןורהא
לבא , םויה ונרוד רוביג והימ , ה תונש לש 80 - הו 90 - ץראב ? ולש לאידיאה המ ? וניא רבכ אוה
" שדחה ירבעה םדאה " , תולגה תא ובג ירוחאמ ךילשמה , רמול היה גוהנש יפכ . םויה , רזוח אוה
ו רתוי המוד השענו יתולגה ידוהיל רתוי , רענתהל תונויצה השקיב ונממש . תולג לש ידוהיה אל
חרזמ - הפוריא , ןבומכ , החורמו הנממ דירש רתונ אלש , לש ידוהיה אלא " בהזה תלוג " , הילאש
ושפנ תפסכנ , ברעמ ףוסב ושפנו חרזמב אוה . חילצהל ותפיאש וז , חיוורהל , תרחא וא וז ךרדב , לכב
איהש ךרד , ףחדיהל , " סהל רדת " ו " רדסל " תלוזה תא . דוע אלו " הזל הז םיברע לארשי " , אלא " םא
יל ינא ןיא - יל ימ , ימצעלשכ ינאו - יל לכה ."

םימיוסמ םידלי - תוצירמ ומכ םה , םתוא ףוחדל ךרוצ שי .
םירחא םידלי - תוריס ומכ םה , םתיא רותחל ךרוצ שי .
םימיוסמ םירחא םידלי - םינופיפע ומכ םה , םהל רושקת אל םא ףועל םילולע םה טוח .
םילותח ומכ םירחא - םתוא םיפטלמשכ רתוי םיצורמו .
םימיוסמ םידלי - תונורק םה - םתוא םיכשומ םא קר שומיש םהל שי .
ןולב ומכ םה םירחא , ץצופתהל םילולעו חור םיאלמ , תוריהזב םהב לפטנ םא אלא .

םינורחא ןושיל תכלל , םינושאר םוקל ,
ש וזיא רפסל אבש ךינח לכלו דיגהל תוט
" סנכיה "
לרומה לע רומשל , שארה תא םירהל ,
םיבידא דימת תויהל ,
םיבישקמ םיכינחה יכ ןנולתהל רוסא .
הלאש לכ לע תונעל ,
ןוילע רוצי תויהל ,
םעפב העטש ךינח לכ לובסל
ןוילימה .
תוכבל ךל אבשכ רישל ,
ךל רבשנשכ ץורל ךישמהל
הריטס םוקמב רבסה תתל
לטבתהל םהל תתל .
קודבל רדסב םלוכ לש םידגבהש ,
רוהט דימת תויהל ,
קדוצ תויהל , רשי תויהל ,
רוחש בלה םא וליפא ,
םירופישל םוקמ שישכ
רמול " לזלזל אל "
םוקמב " וכל םידלי םתכלכל לזאזעל "

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

6
ךכ םתס אל הז ךירדמ תויהל
חקו ןת לש סחי הז ךירדמ תויהל
רטוש םויה לכ תויהל הז ךירדמ תויהל
מתהל הז ךירדמ תויהל רטוקו יכב לש תולוק םע דדו
ןועשה ביבס דובעל הז ךירדמ תויהל
ןורגה תא איצוהל הז ךירדמ תויהל
הבוט יופכ עוצקמ הז ךירדמ תויהל
הבהא לבקל תופצל אל הז ךירדמ תויהל
רמגית הלועפהש תוצרל הז ךירדמ תויהל
תרמגנ הלועפהשכ הז ךירדמ תויהל , רעטצהל
ל הלועפה ףוסבש הז ךירדמ תויהל הצובקהמ הבוט הלימ עומש
חא הז ךירדמ תויהל " הטישה תא בוהאל כ
שדח רוד ךנחל יואר תויהל הז ךירדמ תויהל
שממ ןמז ותואב השקו ךר תויהל הז ךירדמ תויהל
הלק הדובע אל וז ךירדמ תויהל
המשנה תא תתל הז ךירדמ תויהל
ךירדמ תמאב התא םאו , לוקב ורמאי הנשה ףוסב זא :
לודג התא ךירדמה !
לכה תא הווש היהי הז זאו .
לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

7

תרוקיב םע םייח םידלי םא ,
רקבל םידמול םה .
תוניוע םע םייח םידלי םא ,
םחלהל םידמול םה .
דחפב םייח םידלי םא ,
םיעונכ תויהל םידמול םה .
םימחרב םייח םידלי םא ,
םמצע לע םחרל םידמול םה .
ךוחיגה לצב םייח םידלי םא ,
םינשייב תויהל םידמול םה .
האנק לש הריוואב םייח םידלי םא ,
האנק יהמ םידמול םה .
השובה לש הלצב םייח םידלי םא ,
םשא תושגר שוחל םידמול םה .
תונלבוסב םייח םידלי םא ,
תונלבוסב תויחל םידמול םה .
תדדועמ הרבחב םייח םידלי םא ,
ימצע ןוחטב שוחל םידמול םה .


םיחבש לש םרואל םייח םידלי םא ,
הל םידמול םה ךירע .
םתוא הכירעמש הביבסב םייח םידלי םא ,
םמצע תא בבחל םידמול םה .
תלבקמו החותפ הביבסב םייח םידלי םא ,
תורטמ םמצעל םישל םידמול םה .
קולחל תדדועמש הביבסב םייח םידלי םא
םירבד ,
םיבידנ תויהל םידמול םה .
תונכו תוניגה לש הלצב םייח םידלי םא ,
דצו תמא לש םתוהמ םידמול םה ק .
החטבב םייח םידלי םא ,
םיבבוסבו םמצעב ןימאהל םידמול םה
םתוא .
תיתודידי הריוואב םייח םידלי םא ,
רוגל דמחנ םוקמ אוה םלועהש םידמול םה
וב .
הוולשב םייח םידלי םא ,
תוולש יהמ םידמול םה - שפנ .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

8

ארונ הכ םויה םא ... בוטרו ... רירגסו
רירמ םעט הפב ךל שיו
ךלה אל םולכ , וכ תונעט יאלמ םל
תונולשיכ תפוצרו השק ךרדהו
תבשחו ...
תישעו
יד ילב דע תיסינו
המדנ םואתפו
יאדכ אל הז לכש
רוכז :
םלועל שאייתהל אל
םילגה לש םדוס יכ - םתדמתהב !

ףרוחב םיררקמו ץיקב םיממחמ הידמש םלועב הדיחיה העונתה וז .
ומכ טפשמ דיגהל לוכי התאש םלועב הדיחיה העונתה " : דמה " שמהו רניערגה תא חלש ב " םיצ
מצהש הארנכ יכ ןגפמל םיטנזב איבהל רוכשב " ועיגי ר " , הצור התא המ וניבי םלוכו ...
מש םלועב הדיחיה העונתה " ןב אוה פ 18 , חמ " ןב ט 19 , כטמרהו " ינמית ל .
תוצובקב לכואה רדחל םיכלוה אל הב םלועב הדיחיה העונתה , אלא " : ןוזמה תמרב תולהנתהה
כ ךות היהת לכואה רדח ןוויכל הצובקל רוביח יד ....."
טפשמה הבש העונת " יתוא שגופ הז הפיא " תויונפ םייונפ ןודעומ לש םש וניא , הניא היצטניירואש
השק רוע תלחמ לש םש , מורטו " תידרפסה היזיוולטב םידלי תינכת לש םש וניא םיפ .
הב ריעצ ךירדמ תויהל ידכש םלועב הדיחיה העונתה , אמאמ דרפנ התא דע ןמז הברה ךכ לכל
וארתתש הנורחאה םעפה וזש ךל המדנש .
םילגעמ ידי לע תולבקתמ תוטלחה הבש םלועב הדיחיה העונתה .
דמ סרוק ימי רשע דחא שי הבש הדיחיה העונתה " םיצ , דמ סרוק ימי השיש " םימ , שמח
דמ תויומלתשה " םיצ , תונחמ העברא , םיסרוק השולש .
שיגרמ ינא הבש הדיחיה העונתה וז תיבב - ילש העונתה !לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

9ילאידיא ךירדמ , ילאידיא אוהש בשוח אלש ךירדמ אוה .
שופיחו דומיל לש יפוס ןיא ךילהתב אצמנ אוה , ןובשח - תומדקתהו שפנ .
ךורא חווטל םייכוניח םידעי ול שי ,
הווהה רואל שדחמ םוי לכ םתוא ןחוב אוה ךא .
ילאידיאה ךירדמה , ( ןכו , הכירדמה םג )...
כב ריכמ ולש ןושארה יכוניחה דעיהש ך ,
ומצע אוה הז …
אמגוד איהש תוישיא רקיעבו תישיא אמגוד תויהל וילע
הלועפב קר אל , תיבב םג אלא .
נחל החיש תעב קר אל וירבח םע דבל אוהשכ םג אלא ויכי .
הצובקכ וטבש תא ליבוהל ףאוש ךירדמה
רשק חופיט ךות דרפנב ךינח לכ םע יתועמשמ ישיא .
אידיא ךירדמ תולובג לע רמושש הז אוה יל .
יניצר תויהל ךירצ יתמ ןיבמ אוה
ךירצ יתמו ( יאדכו )... ללותשהל .
וטבשל ארוקה גיהנמ תויהל וילע יתמ עדוי אוה " : ירחא "
דצה ןמ ןנובתהל וילע יתמו , ל רשפאלו ולש וכרד תא רורבל טבש .
הדילמ גיהנמ אוה ילאידיא ךירדמ ,
דלונ םתיא םירושיכב קפתסמ וניאש ,
םהב רזענ אלא ,
הלעמ הלעמ תולעלו ךישמהל ידכ
יד ילב דע ...

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

01

ןמשה ךפ סנ אוה הכונחב םיגגוח ונאש םיסינה דחא . הכיפהה ךותב שדקמה תיבב םינוויה וללוחש סרההו ,
םותחו רוהט דחא ןמש ךפ אצמנ . ךפב ןמשה תומכ דחא םוי ךשמב הרונמה תקלדהל המיאתה . םיבכמה
הרונמה תא קילדהל ופאש ךז תיז ןמשב רוהטו , הזכ שדח ןמש קיפהל ידכ םימי הנומש םישורדש ועדי ךא
שדקמל ואיבהלו .
ךפ תאיצמל תסחייתמ ונימי לש הרבחה התייה ךיא םעפ םתבשח םאה ןמשה ?
תרושקתה יעצמאב תראותמ התייה הבושחה תילגתה ילוא , ללכב םא , כ ' תובישח תרסח ' - ןמשהש םושמ
ה תא ליצהל לכוי אל טעומה רסחה תייעב תא רותפלו בצמ ךז תיז ןמשב .
" םולכ אל וא לכה " םינוש םישנא ילוא ונעטיי , קילדהל אל וצילמיו ללכב הרונמה תא ( תושעל רשפא יא םא
רתויב הבוטה הרוצב הז תא , ללכב המ ליבשב זא ורטל ח ? .)
תונורתפ ינימ לכ אוצמל םיסנמ ילוא ויה רתוי םיישעמ םישנא םיינרשפ , ל לשמל ומכ הרונמה תא תובכ
ןמשה לע רומשל ךכו תועש המכ ירחא , שמתשהל וא רחא גוסמ ןמשב .
םהינפב תודמועה תויורשפאה ןהמ בטיה ועדי םיבכמהש קפס ןיא , הרונמה תא קילדהל וטילחה תאז לכבו
רתויב תרדוהמה ךרדב . ךכש ועדיש תורמל תאז ושע םה םויב רבכ םתושרל הדמעש ןמשה תומכ הלכת
ןושארה , שו טרדנטסב דומעל ךישמהל ולכוי אל הובגה , רומשל וצר ךכ לכ וילעש . תאז לכבו , וטילחה םה
היהש המ םע םומיסקמה תא תושעל םהידיב .
ונליבשב קומע רסמ ןאכ שי . ידצב םיבזענ םיבושח םיצמאמ המכ החלצה ונל תחטבומ אל יכ םיכרדה
תמלשומ ? תאז םעו , ששח ךותמ השעמ ספא לש האצותה ןולשיכל , ןולשיכ המצע איה . דומלל םילוכי ונחנא
גישהל הוושש הרטמ שישכש םיבכמהמ , קתשמה םזינויצקפרפה תא קלסל םיכירצ , ומוקמבו , ךמתסהל
השדח תואיצמ רוצילו שיש המ לע םייוכיסה לכ דגנכ .
הזה הכונחב , םיבכמה תשרומ תא ונמצעל ץמאל לכונ . הרטמ ורחב ןולשיכמ ששח ללגב םתיחדש הבושח ,
נו ולכותש המ גישהל וס . תמלשומה החלצהל וגאדת לא . הז עגרב םכל שיש המ לכ תא ךכב ועיקשה טושפ .
המוסק תונח ךותל םיסנכנ םתאש עגרל וניימד , םיסנפ םירכומ הבו לכמ םסק תורואב םידיוצמה םידחוימ
םיגוס ינימ . ולכות , אמגודל , לש סנפ תונקל " רוא עדמה " , םכדי ףכ לע וב וריאת רשאכו , די וארת אל , אלא
םד ילכו םיאת , םידיגו תומצע . לש סנפ םג תונקל ולכות " תונמואה רוא " , זאו , דיה לע וב וריאת םא , וארת
וליאכ התוא צניו הד ודרנואיל לש רויצ איה ' י - הרוצ , הרוטסקטו עבצ .
םיסנפהמ דחא לכ קודבלו ןוחבל דואמ םינהנ םתא , םיאור םתא זאו וילע בותכש דחא " ונח רוא הכ ." המ
הזה רואב וארת ?
לעש ןיינעמ - תידוהיה הכלהה יפ , הייכונחה תא םיקילדמ ונחנאשכ הרואמ תונהיל ונל רוסא - אורקל רוסא
ותרזעב , רחא ךרוצ לכל וב שמתשהל וא . הז םוקמב , רואה לע לכתסהל טושפ םיווצמ ונחנא . ונא הנשה לכ
ונחנאש המ לע רואה תרזעב םילכתסמ םיאור , הכונחב לבא ומצע רואה תייארב דקמתהל ונילע . ונא
רואב וניניע תא אלמל םירומא הכונח לש , הכונחה גח רמגיישכש ךכ , דחוימה רואב ונייח תא תוארל ךישמנ
הזה .
הכונח לש ורואב דחוימ ןכ םא המ ?

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

00
המלש ךלמה בתכשכ " : שמשה תחת שדח ןיא " , יעבטה רואל סחייתה אוה . רהוזה , ותמועל , לכהש דמלמ
שאכ שדח שמשל רבעמש רואב ותוא םיאור ר .
שמשל רבעמש רואה אוה הכונחה גח לש ורוא . עבטל רבעמש רוא והז , םיסינ לש םרוא . עבטה רואב , וילאש
המלש ךלמה סחייתה , שדח ןיא . םיסינ לש םרואל לבא שדוחמו שדח לכה .
ףכ לע יעדמה רואב ריאמ ינאשכ - ידי , םידירוו םיאת האור ינא . ה רואב ריאמ ינאשכ ידי לע תונמוא , ינא
הרוצ האור , הרוטסקטו עבצ . רואב ריאמ ינאשכ לבא הכונח לש , סנ האור ינא . וניניע תא םיאלממ ונחנא
םימי הנומש ךשמב הכונחה רואב , ידכ גחה םייתסישכש , לכהש הארנ - עבטה וליפא - סנ השעמל אוה .
ןייטשנייא טרבלא רמא םעפ " : םלועב ןנובתהל םיכרד יתש שי - וא ש סנ םוש םיאור אל , סנ לכהש וא ".
תינוויה הידגרטה
סנכ לכה םיאור םידוהי . סנכ רבד םוש ואר אל םינוויה . רובע םינוויה , ידרוסבא רבד אוה סנ . קר םליבשב
ינויגהש המ , תויהל לוכי ילאנויצרו יגול יתימא . םיירשפא םניא ןכלו םייגול םניא םיסנ .
רואל סנכיהל ולכי אל םעפ ףא םינוויה הכונח , םיסינה רוא , םושמ רבסהה רואב ונימאה םהש . םרובע
דימת םייק היה םלועה ; ארבנ אל םלועמ אוה . הירוטסיהה יחרכה ךילהת התייה - רבעל רושק הווהה
רבעה לש תויחרכהה תואצותלו . ליגר יתלב רבד םוש תורקל לוכי אל , םדקתהל ךישמת הירוטסיהה ,
תמדוקה האצותה יבג לע האצות .
ותואב ןפוא , םיקולאל םתוסחייתה , םהלש םילילאל ןוכנ רתוי וא , ןמ תולדבומש תולענ תויושי לאכ התייה
םלועה , ןמצעב תוקוסע . היה אל םהלש םילילאל םדאה ינבמ תפכיא . שמשה תחת שדח ןיא םינוויה רובע -
היהיש אוה היהש המ . םיסינ ןכל םיירשפא םניא .
ךכ לכ הזיגרה תודהיה וללגבש םעטה הז םינוויה תא , וטילחהש דע התוא קוחמל . תנעוט תודהיה
םלועה תא ארב םיקולאש , םדאה ינבל גאוד אוהש , ףתשמ אוהשו תאבהו הירוטסיהה בוציעב םדאה תא
ותומלשל םלועה . םלשומ רבכ םלועהש וחינה םינוויה . תויהל רומא אוהש יפכ לכה . יחצנ םלועה ,
תענמנ יתלב הירוטסיהה , ישיא אל םיקולאה . םוש םיסינל תויפיצ , הווקת םוש . תינווי הידגרט םה םייחה .
צייבולוס ףסוי ברה ' לע ידוהיה טבמה ןיב ינושהש ריבסה קי ללכה טבמהו הירוטסיהה - לע ימלוע
הירוטסיהה , הזכ אוה : תא ללכ ךרדב האור םלועה האלהו רבעה ןמ תשרפנו תללגנכ הירוטסיהה , וליאכ
המידק הירוטסיהה תא ףחוד רבעהש ; לבא תא ליעפמש הז אוה דיתעה השעמלש הנימאמ תודהיה
הירוטסיהה - ורבעל ונתוא ךשומ .
הווקת לש הרוא
םימעפל םא - אה לש ופתושכ תישפוח הריחב שי םדאלש םושמ - ל הירוטסיהה בוציעב - הטוס הירוטסיהה
ךרדה ןמ , ברעתהל יושע םיקולאה זא - דיתעה ןעמל - הווהה לא רבעהמ תיעבטה המירזב . זאו , הווהה
רבעה יפ לע אלש עבקיי , דיתעה ידי לע אלא . םיסינ םישחרתמ הבש הדוקנה וז .
לארשי םע לש ותויחצנ איה ךכל תחא אמגוד , םינוירוטסיההש העפות תורוד רבכ הב םיטבחתמ . םידוהיה
ןאכ תויהל םירומא ויה אל . םיללכה לכ תא ונרבש םיירוטסיהה . הלאכ םיאנתב הדרשש המוא דוע ןיא .
לש םיקולאב ןימאמש םיסינ לש םע ונחנא םיסינ . ה םאו ' הצור , לוכי שדחו ןיטולחל הנוש רבד םימעפל
עגר ןב תורקל . ונל שי דימת הווקתל הביס .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

02
הכונחב תורנ םיקילדמ ונא ןכל , רואה תא הנש ידמ םיסינכמו ונייח ךותל דחוימה .
ילאנויצר אלו ינויגה אל דואמ והשמ גישהל וסינ םיבכמה , ינפמ קר םהיתומשנב היה רבכ םיסינה רואש .
ןווי ימחול לומ הדמע םישלח םישנא לש הנטק הצובק םינמוימה , החצינו . ירשפא הזש ועדי םה ךא , םושמ
הש ' תושעל ישפוח אוהו םלועה תא ארב ונוצרכ וב .
ןכבו , ומצע ינפב סנ היה םנוחצינ , תא וילע ףיסוהל המל זא מש יסינ ןפואב תקלודש הרונמה םימי הנו ? הז
ןיטולחל רתוימ הארנ . רדסב , וררחש םיבכמה םינוויהמ םילשוריב שדקמה תיב תא , תא קילדהל וצרשכו
קר קיפסהש ןמש ואצמ םה הרונמה דחא םויל . ןכו , קיפהל ולכיש דע םימי הנומשל םהל קיפסה הזה ןמשה
ותוא איבהלו שדח ןמש שדקמל . דחוימב בושח סנ ומכ הארנ אל הז לבא . ליא הרונמה תא קילדהל ולכי ילו ,
אל םלועה ברחנ היה . םימי הנומש דוע תוכחל םיכירצ ויה םה רתויה לכל - ךכ לכ היה הז םאה עורג ?
לש ותרדגה םצע יהוז לבא ' סנ ' - יחרכה אל אוה . ןה עבט תועפות יחרכה רבד . ךותל ויד תפיט ליטמ ינא םא
םימ , ססומתת איהש יחרכה . עבט הז . אוה סנ לבא דב ךפיהה קוי . תויהל רומא אל אוה . ןכא , עבטה רואל
שחרתהל ךירצ היה אל אוה . אוה לבא הש המ הז יכ הרוק ' הצור . סנ ללוחל ידכ הביס ךירצ אל םיקולא .
הצור םיקולא , םיקולא השוע . םיסינ לש םיהדמ גח אוה הכונח ןכל , סנה תוהמ תא גגוחש גחה והזש םושמ ,
תוהמ תא יחרכה יתלבה .
ונחנאשכ הכונח רואב םלועב םיננובתמ , רבד לכש םיניחבמ ונחנא יחרכה וניא םלועב ; יתלב ונחנא וליפאש
םייחרכה . ןאכ םלועה תאז לכבו , ןאכ ונחנאו . יחרכה יתלבה תא גוגחל - הבהאה תגיגח םצעב יהוז . םושמ
דסחהו הבהאה לש הלענה םייוטיבש תושעל םיבייחש המ תושעל וניא , ונחנאש המ תושעל אלא אל
תושעל םיחרכומ . עגופ ינא םא קזנה לע םלשל עיצמ זאו ךלש בכרב , הבהא לש יוטיב ןאכ ןיא . קוחה הז .
דחא םוי םא לבא תינוכמה תא ךל ףוטשל טילחמ ינא , הבהא לש יוטיב הז .
םיקולאהש םושמ ןאכ ונחנאש הנימאמ תודהיה - ןיאה ותבהא ךותמ תיפוס - ונתוא ארב . ונחנאש סנ הז
ןאכ , נחבו הכו , הנשב רחא ןמז לכב רשאמ רתוי , ונא ךכמ םילעפתמ . סנה רואב ונמצע תא םיאור ונחנא ,
הווקתה רואב .
םיטביה םיאור ונחנא תונמאה רואבו עדמה רואב - קלח קרו םיטביההמ - םייקש המ לש . רואב לבא
הכונחה - םיסינה רואב - ירשפא לכהש םיאור ונחנא . תבהא לש הנוחצינ תא םיאור ונחנא ה '.לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

03

רוצעל םישקבתמ ונא הנשב םעפ . רוצעל שממ , םיבשוח תושעל , הנורחאה הנשה תא ונשארב ץירהל
בושחלו ... - בושחל המ ? ... הנורחאה הנשב ונל היה םצעב המ בושחל ...
הרבעש הנשה לש התליחת תא םירכוז םכמ המכ עדוי אל ינא , ב ונלביק וב עגרה תא SMS הנש תכרב
הבוט , וב עגרה תא הנש תא תוינניחב ורשו םיעלות ינש ואצי ונממש חופתה לע ןוטרסה תא ליימב ונלביק
הבוט ... הבוט הנש יל רמול וגאד םירבח שגפמ לש םויס לכבש רכוז ינאש רמול לוכי וליפא ינא ...
רוצעל םישקבתמ ונא הנשב םעפ . רוצעל טושפ . בושחלו . ונישע ונחנא המ לע בושחל . הנידמכ ונישע המ אלו ,
הרבחכ , םדא ינבכ הנורחאה הנשב ונישע ונא המ אלא , םילאודיבידניאכ . הילא הרבחה תא דצב עגרל םישל
הארמ לומ ונמצע תא דימעהלו םיכייתשמ ונא .
הלוכ הרבחל הארמ םישל לק יכה ירה , רדסב אל המ רמולו תילארשיה הרבחה לומ רוגטקכ אובל , ןכיה
ונלשכ , ל םיכירצ ונייהשכ ונלעפ אל ןכיה האלה ןכו לועפ , ואל וא ןימאמ ידוהי ינא םא הנשמ אלו , םעפ
הנשב , םירופיכה םויב ינא בושחלו רוצעל שקבתמ ... הנורחאה הנשב יתלעפ דציכ . יתסחייתה דציכ
םירחאל , ייתונעטב יתקדצ תמאב קלח יתלטנ םהבש תובירמה לכב םאה ? יירבחל בל יתמש םאה , םימעפל
םילימ ךירצ אל , פה תעבה הקיפסמ םינ , תיללכה תוגהנתהה ...
רוצעל םישקבתמ ונא הנשב םעפ . ונמצע תא םישאהל םילוכי אל ונחנא הנידמב הרקש המ לכ תא םנמא ,
רחא וא הזכ ןיינעב הקעצ לוק עיבהל וא לפטל ונדיקפתמ אל הז יכ ונרמא תונמדזה לכב םא טלחהב לבא ,
תוחפ אל ונייהש ירה " םיבוט " רמול רשפא טלחהב זאו ללכה ןמ הדימה התואב םימשא ונאש . ינפל לבא
ונמצע לע םיבשוח השענו רוצענ ואוב לכה . הפלחש הנשב וניתויוגהנתה תא ןחבנ ואוב . קלח ונשדקה םאה
תלוזל המורתב ונינמזמ ? םירחאל םורתל הלוכי איה ךא התושעל םיבייוחמ אל ונאש איהשלכ היישעב ?
לש ןפהמ אל הנורחאה הנשה לע לכתסנו רוצענ ואוב טרפה לש ןפהמ אלא ללכה .
ורבחל םדא ןיב אל ךא םוקמל םדא ןיבש םירבד לע רפכמ םירופיכה םוי – תחילס תא שקבנ אלש דע
ונירבח . החילסה תלימ תרימאו ישיאה שגפמה דימת אל איה החילסה ( טעמ אל הבושח איה םג יכ םא ) , ךא
יתימא הלבקו םישעמ לש הנפהו הנבה תויהל הכירצ החילסה םימעפל םירבדה םתוא לע רוזחל אלש ת ...
ונתיאמ תחאו דחא לכל שפנ ןובשח תויהל ךירצ ונתיאמ דחא לכ לש ישיאה םירופיכה םוי . אלו , נא ונח אל
סנמ םי הבושתב הרזח לע ףיטהל , נניא ו בייחמ םי רופיכ םויב תסנכה תיבל אובל דחא ףא , נא לבא ונח
בשוח םי תושעלו רוצעל ןפוד תאצוי תונמדזה ןאכ שיש םיבשוח . םוי יגהנמו תוליפת תועצמאב תודהיה
הבושת תושעל םדאה תא תודדועמ םירופיכה , ויתורוקמל בושל – בוט םדא תויהל . לכ לע הדימ התואב ךא
םירוהטה שפנה תורוקמל בושל ורובע רתויב הבוטה ךרדה תא רוחבל םדא .
ונרצע . ונבשח . וניעטש ונבה . ישחה אלמ תא ונסחיי אלש וא וניאר אלש ונישעמל תוב . לכ לש ותורשפאב ךא
הבוט תוחפה וכרדמ וב רוזחל םדא , םיעדומ תויהל טושפ אלא םדו רשב םדא ינפל תודוותהל ךירצ אל
ונלש יעבטה ןוצרל ןווכתהל םימתבו תמאבו ונישעמל , הנוכנה ךרדה תא עדוי חוטבש ונלש ישיאה ןופצמל
םיבוט רתוי תויהל ונמצע לע לבקלו , ל בל רתוי םישל ונתוא םיבבוס , םדא לכל דובכב סחייתהל , ךכבו
הצובקל ךופהנ םתעפשהלו םהישעמל םיעדומ רשא םיילאודיוודניאמש דע רתוי בחרה לגעמה לע עיפשהל
המלש – רתוי הבוט הרבח איהש , תרחא ריעב הקוצמ הנשי יכ םינותיעב ונארק םא הב הרבח , טובצי רבדה
בלב ונל םג , מאי רשא ןפואב טובצי רבדהו הדמע עיבהל ךרוצ שיש ונל ר , העד עיבהל , בטימכ דיה תא תתל
ונתלוכי ....

- הבוט המיתח רמג .לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

04
ךתוא האור אל דחא ףאש וליאכ דוקרת
ינומלא
ןתחתנש ירחא רתוי םיבוט ויהי ונייחש ונמצע תא םיענכשמ ונא . ירחא םידלי ונל ויהיש .

םילודג קיפסמ םניא םידליה יכ םילכסותמ ונא , היהנשו םירשואמ ולדגי םהשכ רתוי .

םתיא השקו םירגבתמ םה יכ םילכסותמ ונחנא ךכ רחא . ונא רתוי םירשואמ היהנש םיחוטב
הזה בלשה תא ורבעי םהש רחאל .

ונמצעל םירמוא ונחנא ןבשכ םימלשומ ויהיו רתוי םיבוט ויהי ונייחש / רתוי וחילצי ונלש גוזה תב ,
ונל היהתשכ ג תיב וא רתוי הבוט תינוכמ רתוי לוד , שפונל עוסנל לכונשכ , היהנשכ היסנפב .

מ םירשואמ תויהל רתוי בוט ןמז ןיאש איה תמאה " וישכע ", אל םא יתמ זא וישכע ?

םילושכמו םירגתאב םיאלמ דימת םייחה . טילחהלו תאז לבקל ףידע הרקמ לכב םירשואמ תויהל .

םעפ רמא והשימ " : ש יל המדנ היה ןמז הברה ךשמ " םייחה ייתימאה ם " דוע ליחתהל םירומא ויה
טעמ , דחא לושכמ היה דימת ךא . דדומתהל ילעש היעב התיא , רותפ אל סקפ , םלשל ךירצש בוח ,
ליחתהל םירומא ויה םייחה זא . יתנבהש דע ילש םייחה םה םה הלאה םילושכמהש ".

ךרד ןיאש ןיבהל יל הרזע תאזה הביטקפסרפה רשואל , ךכל ךרדה אוה רשואה , םא בוט היהי
והשימ םע וא דבל ךל שיש בוט עגר לכ רומשת יכ ותיא ךנמז תא תולבל הוושש דחוימ קיפסמ
רוכזת , דחא ףאל הכחמ אל ןמזה .

ןכל , םידומילה ףוס דע תוכחל קיספת , לקשמב דרתש דע , ןתחתתש דע , ובזעי ךלש םידליהש דע
תא תיבה . שרגתתש דע , רקובב ןושאר םוי דע וא ברעב ישיש םוי דע , קה דע ץי , ויתסה דע , דע
תויהל בוט רתוי ןמז ןיאש טילחהל ידכ תומתש דע וא ביבאה וא ףרוחה רשואמ .

ךרד אוה רשואה - לרוג אל .

קוקז אל התא וליאכ דובעת ףסכל ,
ךב ועגפ אל םעפ ףא וליאכ בהאת ,
ךתוא האור אל דחא ףאש וליאכ דוקרתו .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

05
המשגה
הנבה שי םש תונכ שי וב םוקמב
ה שי וב םוקמב הוולש שי םש תוניג
תורבח שי םש ףותיש שי וב םוקמב
המשגהו תושממתה שי םש הבהא שי וב םוקמב

" ובש ןטק ילבולג רפכל םלועה תייסולכוא לכ תא ץווכל ונלוכי וליא 100 םיבשות , רשאכ
תוהז תוראשנ ויה תוימלועה תויצרופורפה , הככ הארנ היה הז :
םיתאיסא ויה םהמ םייתשו םישימח , םירשע םיאפוריא דחאו , םיאקירמא רשע עברא , הנומש
םיאקירפא .
םישנ ויה םייתשו םישימח , םירבג הנומשו םיעברא . םינבל םישולש , םיינועבצ םיעבש .
םירצונ םישולש , תורחא תותד ינב םיעבש . םילאוסקסורטה העשתו םינומש , םיאומוה רשע דחא
תויבסלו .
םיזוחא העשתו םישימח דחיב וקיזחי םהמ השיש םלוכ לש רשועהמ . תוצראמ ויהי השישה לכ
תירבה . תת םירוגמ יאנתב ויחי םינומש - םייטרדנטס , בותכו אורק ועדי אל םיעבש , ולבסי םישימח
תתמ - הנוזת , דלוויהל דמוע דחאו ססוג היהי דחא .
גלוק רגוב היהי דחא קר ,' בשחמ היהי דחא ידיב קר .
רקובה אירב תררועתה םא זא , ךרובמ התא , בשה יכ ץראה רודכ ינפ לע םדא ינב ןוילמ ותומי עו .
ונלש רודכה לע םייחש םדא ינב דראילימ השיש ךותמ , ולבסי אל ןוילימ תואמ שמח קר
תומחלממ , רהוס יתבמ , םייוניעמ , בערמ וא אמצמ .
לכוא ךל שי םא , וב רוגל םח תיבו םידגב , רודכ יבשותמ םיזוחא השימחו םיעבשמ רתוי רישע התא
ץראה .
שי םא ןוכסיח והשזיאו קנבב ףסכ ךל , ןטנטק וליפא , םישנאה לש םיזוחאה הנומש ןיב התא
םלועב םירישעה . ךינפ לע ךויח הלוע םעפל םעפמ םא - םילוכי אל םישנאה בור יכ - התא םאו
דיה תא והשימל קיזחמ , והשימ קבחמ , עגונ וליפא וא , ךרובמ התא , םילגוסמה הלאמ התא יכ
הכימת לש עגמ עיצהל .
א הזה עדימה תא אורקל לוכי םג התא ם , םיימעפ ךרובמ התא : תישאר , ךילע בשח והשימ יכ
תינשו , אורקל םילוכי םניאש םדא ינב דראילימ ינשמ רתוי ךרובמ התא "


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

06

תב החפשמ התייה 5 לדו ןטק תיבב ורגש תושפנ , אל תאזה החפשמה שיש תיבהמ הצורמ התייה
אוהש ךכ לע וננולתה דימתש ללגב םהל וב חונ אלשו ידימ ףופצ םוקמ ןיאשו , ריעה ברל ךלה באה
ןודאל בישה ברה ןודינב תושעל המ ותוא לאשו " : אנ עמש יל , חק ךממ אנא 3 סנכהו םישבכ
ךתיבל " ןודאה לאש " : יבר המל ? " וכרדב ךישמה ברהו ... סינכה תיבה לעב 3 ותיבל םישבכ ...
תונולתה רתוי לודגו בר היה תופיפצה לבסש ןבומכו םעפ ידימ עמשיהל וכישמה .. בוש ןודאה ךלה
לאשו ברה לא " : יבר , ונתיבב םוקמ רבכ ןיא " ברה הנע " : דוע חק 5 ךתיבל סנכהו םישבכ " ךישמהו
וכרדב ... עמשמ תא ןיבה אל ןודאה דוע חקלו ךלה תאז לכב לבא וינזוא 5 רצחב ויהש םישבכ
ותיבל סינכהו םתיב , בושו יפצ לע וידליו ותשא הננולתה קיצמש םוחו תופ , לא ךלה עובשה ףוסב
ול רמאו ברה " : יבר רתוי לוכי יניא " ברה בישה " עמשת , ילא אובו ךתיבמ םישבכה לכ תא איצות "
עמשמכ השע וילא זחו ברה ירבד , ברה רמא " : ינב , וישכע ךתשגרה ךיא ? םכל ףופצ םאה ? םאה
םכל השק ? ןודאה הנע " : דליל רתוי חונו םוקמ שי ינודא אל ללכ ילו יתאשלו י " ברה בישה " :
וישכע סנ אוה ךתיבש ןיבת , םתוא םמחיש תיב אל חטבו שובלל םהל המ ןיא םגש םירחא שי יכ
ךירצש םיימשה תפיכ תחת םייח םהו , לזמ רב התאש ןבה זא , ןנולתהל המ לע ךל ןיאשו , שג
ךתיבל ךכ לע הדוהו " לכשה רסומ : םכל שיש המ תא ךירעהל ודמלת

לש תעדל בושח רבדל קיפסמ א , תושעל םג ךירצ
תוסנל םג ךירצ חילצהל ליבשבש תעדל
רחואמ הארנשכ םג דימתהל תעדל
רשי קר תכלל ךישמהל תעדל
םלוכ אל הז ינאש תעדל
םלשומ אל דחא ףאש תעדלו
השירדב דומעל תעדל
בושח יכה לבא –
השדח הלחתה היהת רחמש תעדל


בוחרה ןרקב ושגפנ גוזה ינב . דחי ונפ םה רצק סקטב ואשינ םשו הייריעה ןיינבל , תא ואלמ
השיאו לעבל ויהו ךכל םידעוימה םיספטה .
לש יצראה דעוה תובישיל בש ןוירוג ןב דודו חותינה דודו חותינה רדחל הלופ הרזח תאז רחאל
ןויצ ילעופ .
" יתרדענש החילס " רמא " וישכע יתנתחתה "
" תנתחתה ? "! ביבס והמת , " גוגחל ךירצ ךכ םא , רהל תיסוכ םי ."
" עיבצנ םדוק " ןוירוג ןב קספ , ברעה דע הכשמנ הבישיהו .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

07

ץמואה ריש / ר ' גנילפיק
לופית יכ בושחת םא , תלפנ רבכ , תלצינו סוסיה ילב היחת םא . אל רמאת ךא חצנל הצרת םא
לכוא , לקבש לקב תרחבש רורב ןה . דבאת יכ רמאת םא , יאדווב דבאת ןה , םלועב שיא לכ יכ
רה יחהו ססותה ןוצרה תעורת ילב הילא עיגי אל ןוחצינ תעורתל עיגהל הצו . םימלוע קוח והז
לזרבמ ןתיאו קוחה אוה טושפו לשומלו לשמנל : לכות יכ טלחה - לשומ זא ךנוצר , ןגי ךילע , קוח
לזרבמ ןתיא . תושקבמ דימת אל םייחה תומחלמ , תושקונה ויפתכו קזחה שיאה תא . דימתי םא ,
לוכב חצני דימת זא , קר לוכי יכ בשוחה םדאה ותוא . תורטמ וביצת םכמצעב ונימאת טושפ זא
םהילא ועיגתו , םכלש אבה םולחה שומימב החלצה םכל לחאמ .

המכוח / ינומלא
תומדקומה רקובה תועשמ הברעב ובכר םירקוב השולש . וחאבנה טבש ןב היה םהמ דחא .
טטושמה רקבה ףוסיאב םויה לע םיקוסע םתויהב , השולשה ונפתה אל לוכאל . ברע תארקל ,
ריעל ועיגישכ ולכאיש תורידאה תוחוראה לעו לודגה םנובער לע רבדל םירקובהמ םיינש וליחתה .
בער אוה םג םא וחאבנה ןב תא םירקובה דחא לאששכ , רמאו ויפתכב ךשמ קר אוה " אל ." רחואמ
ברעה ותואב רתוי , ריעל םעיגהב , הלודג תירשב הדועס םתשולש ונימזה . ןב לחהשכ וחאבנה
דיל אבה לכמ ןובאתב לולזל , ונניאש םהל רמא אוה םדוק העשמ תוחפש וירבחמ דחא ול ריכזה
בער " . זא בער תויהל םכח היה אל " בישה " לכוא היה אל ..."

המטסא / תרק רגתא
" המטסא ףקתה ךל שישכ , המישנ ךל ןיא . רבדל השק המישנ ךל ןיאשכ . ידי לע םוסח ךלש טפשמה
תאש ריוואה תומכ תואירהמ איצוהל לגוסמ ה . הברה אל הז , ןיב והשמ 3 ל - 6 םילימ . ךל ןתונ הז
הלימל דובכ . שארב ךל תורבועש םילימ לש תומרע ןיב רבוע התא , תובושח יכה תא רחוב .. ןה םגו
ומכ שארב םהל ורבטצהש םילימה לכ תא םיאיצומה םיאירבה םישנאה ומכ אל ךל תולוע
הפשא םיאיצומש . ןמזב והשימשכ רמוא ףקתה " ךתוא בהוא ינא " וא " ךתוא בהוא ארונ ינא " , שי
לדבה . ןומה הז הלימ הלימ לש לדבה . תויהל הלוכי הלימ יכ " תבשוי " וא " ןילוטנו " וליפא וא
" סנלובמא ."

םלועה דמוע םידוהי השימח לע .: לכהש רמא ושי סקס לכהש רמא דיורפ קוח לכהש רמא השמ
שנייאו ףסכ לכהש רמא סקרמ הבהא יסחי לכהש רמא ןייט

שבתשהל לולע המ רבד םא יפרמ קוח - שבתשי ןכא אוה . תובחרה : 1 . יפכ טושפ וניא רבד םוש
הארנ אוהש . 2 . תכרעהש הממ רתוי בר ןמז ךשמנ רבד לכ . 3 . םירבד המכש תורשפא הנשי םא
ושבתשי - רתויב ברה קזנל םורגיש רבדה שבתשי . 5 . תומייק םא 4 תושבתשהל תויורשפא םירבד
תאז עונמל ידכ םידעצ טקונ התאו , תישימח תורשפא חתפתת . 6 . תושדח תויעב רצוי ןורתיפ לכ . 7 .
םירתסנ םייוקיל לש םדיצל דימת דמוע עבטה . 8 . םוש ןיאש דע םימכחותמ הכ םניה םישפיט
םהינפב דמועה רבד רוציל תורשפא . 9 . התומכ ןיעמ תיזבנ איה עבט אמא .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

08

איהש זעה העדי וליא זע , וזב וז תוכבתסמ הילגר ויה . גד אוהש גדה עדי וליא , יקמעמל עקוש היה
תרפוע שוגכ רהנה . זעה , תעדוי הניאש העידיב םמצע םיעדוי רהנהו גדהו רהה . הסנמ םדאה קר
תעדל " זע איה זעהש םשכ םדא תויהל חילצמ םדאה ןיא ןכ לעו תעדויה העידיב , גד אוה גדה , רהה
רהנ אוה רהנהו רה אוה .

ןמזה תא חיוורהל הצירהמ , ןמזב םיעיגמ ילואש הז ףוסב אצויש המו ףשנתהל םיליחתמ , לבא
ריווא ילב ...

םש יא שי
ךיילע בשוח והשימ
ארונ ךתוא הצור והשימ
םש יא שי

םש יא שי
ךיילע םלוח והשימ
ךכ לכ ךתוא בהוא והשימ
םש יא שי

הלילה יכבת לא זא
ןאכ יחינה ךשאר
ךליל תא ריאמ לפונ בכוכ
ןאל לאוש
הלעמלמ ישקבת המו
יתוא הז םא
ןמזמ ךלש ינא הנה זא

רש ךל ריש
ילטנמיטנס בוצע ריש
דבל ךתוא ריאשמ אלש ריש
רש ךל ריש

כ הכחמ רחשה רב
הניפל רבעמ
וישכע תבבותסמ שמשה
המונת דועל
ךיינפ לע לכתסמ ינא
תפטלמ ךמולח תא
הנטק רוא ןרק

םש יא שי
ךיילע בשוח והשימ
ארונ ךתוא הצור והשימ
םש יא שי .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

09

וגהנמכ החירזה ינפל שממ ררועתה ןקז שיא , ידכ שדחה םויה תא ךרבלו סונייקואה ףוח לע ךלהל .
רחשה תולע םע ותכילהב , וטבמ דקמתה הקוחרו הפר העונתב .
ףפוכתמ ריעצ רענב ןיחבה קוחר , וידיב טבוחו טישומ , דקרמ ףוחה לע , הגיגחב יורש קפס אלל
בורקב ליחתמש םלשומה םויה לגרל . לא ןקזה ברקתהשכ רענה , לומ דקור ונניא רענה יכ ןיבה
ץרפמה , תואגש םיריישה תא רורבל ידכ ףפוכתמ אלא וחאמ הריאשה הלילה היר . רצע רענה , םירה
לא הרזח וכילשהל ידכ ףקדזהו םי בכוכ םיה .
ויצמאמ תרטמל ריעצה תא ןקזה לאש .
" ףוחה לא םיה יבכוכ תא הפטש תואגה םמצע תוחוכב םיה לא רוזחל םילוכי םניא םהו , " הנע
רענה " . הלעת שמשה רשאכ , ותומי םה המיה הרזח םתוא ךילשא אלוליא ".
צעה בחרמה תא רקס ןקזה ינשב ערתשהש ףוחה לש םו היארה הדשל ץוחמ לא םינוויכה . רופסניא
ףוחה לע םירזפתמ ויה םי יבכוכ . הווקתה רסוח הרורב התיה רענה תינכות לש . ןקזה רמא " : ישיא
ריעצה , הברה םיאצמנ ףוחה לעש ןיבמ ךניא המחה תולע דע ליצהל לכות רשאמ םי יבכוכ רתוי ?
ללוחל הפצמ תמאב ךניא יוניש "!
ןקזה שיאה לש ירבד תא לקשו טעמ ההתשה רענה , דוע םירהו ףפוכתה רחא םי בכוכ , ךייח
ןתינש לככ קוחר םיה לא וכילשה , רמאו ןקזה לא הנפ זא " : דחא ותואל יוניש יתללוח "!
עיפשהל תלוכיה תא שי ונתיאמ דחא לכל
םלועה תא ךופהלו רתוי םיענ םוקמל .
השענש רבד לכ - ןטנטק וליפא , ארנש שגרומ יתלבכ ה
- ףיסומ םלועבש בוטה ןזאמל והשמ .
שאיית לא זא , םי יבכוכ םע ליחתה , ופוסבש ןמאהו עיפשת רבד לש
םימשבש םיבכוכה לע םג ...

קקפדינ ילש בשחמב והשמש בשוח ינא . בשחמה אל וליפא הזש הארנכ ,
הזש תדלקקמה םתס . ןמזמ אל ותוא יתינקק הקקווד , הינש די , והשימ הזיאמ ןותיעב םסריפש .
הזכ רזומ סופיט , ישמ קקולחב תלדה תא יל חתפ ,
רוחש טרסב תיתוכיא הנוז הזיא ומכ ןבל . הת יל השע , ענענ םע
ומצעב תינדאב לדיג אוהש . יל רמא " האיצמ הזה בשחמה . יאדכ ךל ,
רעטצת אל ". צ ול יתמשר זא ' קק , רעטצמ יד הקקווד ינא וישכעו .
העדומב הש בותכ היה ןותיעב וחל העיסנ לגרל הריד תלוכת לש איה הריכמ " ל ,
קקולחב שיאה לבא אוהש הז לגרל םצעב הריכמהש איה תמאהש יל רמא
וא - וט - וט - הלחמ הזיאמ תומל ךלוה וט , בתוכ התאש רבד אל הזש קר
ןותיעב , אובי והשימש הצור התא םא אל חטב " םצעב , " אוה רמא
" והשנאל העיסנ ומכ תצקק םג הז תוומ , הז זא רקקש שמ אל ".
היה הז תא רמאשכ לוקקב הזכ דעור והשמ ןימ ול , ימיטפוא , וליאכ
לויט ומכתוומה תא ןיימדל הינש חילצה שדח םוקקמל הזכ דמחנ ,
ראווצה לע ךל ףשונש לשא םולכ תכיתח הזיא םתס אלו .
הז ךסב היה - םימי המכ ינפל לכה . וישכע ןופלט וילא םירהל יתלוכי ,
הז לע ול דיגהלו ש קקפדינ בשחמה . ןוגה סופיט הארנ אוה , יתייה םא
תא לטבמ היה חטב אוה זא ול רמוא הקקסיעה , ןורתיפ הזיא עיצמ תוחפל וא .
םיענ אל תצקק הזש קקר . ןפוא לכב , םדאנבה ססוג , םיקקית קקיפסמ ול שי
ולשמ , וילע לופא ינאש ינאש ילב םג . רבכ אוה ללכב ילוא וישכע תמ ,
לע העונת ילב בכוש ןולסב חיטשה . חיטשה לע אל וליפא ילוא , ילוא אוה
חיטשה תא רכמ , בלכ ומכ הרקקה הפצירה לע עורש אוהו . ןכסמ , תומל ול עיגה אל , הקקווד אוה

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

21
דמחנ םדאנב הארנ .
רבדל המ ןיא , םייחה לכ תויצרופורפל ךתוא סינכמ הז הזה תוומהו .
ךס - םיפי ילש םייחה לכה : ריעצ ינא , אירב ינא , מ תצקק חירקק ילוא ,
הלחמ הז תא בישחהל שממ רשפא יא לבא . םע הזה רופיסה לכ םגו תדלקקמה ,
הז לע םיבשוחשכ , הפורטסטקק תאזכ אל הז . תבשל םתס םוקקמב ילואו הפ
רטקקלו , םילכ זגראל תכלל לוכי טושפ ינא , ונממ גודל
ןטקק גרבמ הזיא , תוסנלו דבל הזה ארחה תא ןקקקקקקקקקקקתל .


בטוחה דשהו םינו :
ובג לע הלודג תנביג ולו ןקז םיצע בטוח יח םירהב ןטק רפכב .
רהה לע הדרי הכשחהו ךרדב העט דחא םוי , םוקמ ול שפיחו דחפב ןקזה בטוחה ףקתנ וב ריבעהל
הלילה תא . וכותב רתתסהל טילחהו לולח עזג האר קחרממ .
םדרנ בטוחה קוחצו הקיזומ תולוק עמשמל ררועתה הלילה עצמאבו . להבנו ואובחמ םוקממ ץיצה
- הצובק ץעה דיל הגגח םינודש לש הלודג . הרודמ וקילדה םינודשה , המיז יריש ורשו ןיי ותש
םיקיחצמ , שאה ביבס םידקרמ םהש ידכ ךות .
אל רבכ םינודשהו םיקיחצמ ויה םירישה הגיגחל ףרטצהל טילחה בטוחהו םידיחפמ וארנ .
החמשב בטוחה תא ולביק םינודשה , נתנ ול ו םידקורה לגעמל ותוא וררגו ןיי . וללוהתהו ודקר םה
ןושאר רוא םעו עיצפהל רחשה דמעש דע בטוחל םינודשה ורמא " : התא דמחנ שיא , גוגחל ונל םיענ
ךתיא , גוגחל בוש אובת םא חמשנ ונתיא ."
" אובאש חטב " בטוחה רמא , וירבד םע םלש היה אל ובלב ךא , קוידב עדי אל ןכש אצמנ אוה ןכיה .
" ךתחטבה תא םייקתש םיחוטב היהנש תנמ לע , ןוכשמ ךממ חקינ " , ורמא וריסהו םינודשה ול
קשב התוא םשו הלודגה תנביגה תא ובגמ . לודג עסמש שחו שיאה ףקדזה ונממ לטנ , רשואמ היהו .
רפכה לא ףוקז בש רקובב . ונימאה אלו רפכה ישנא ותוא ואר םהיניע הארמל , ןקזה בטוחה
עצ הארינ ןבוגמה ןוא אלמו רי .
רשפל םיירפכה ותוא ולאש לולחה ץעה דיל םינודשה תביסמ לע םהל רפיס בטוחהו רבדה .
ישנאמ דחא רופיסה תא עמש רפכה , תנביג היה ובג לע םגש , בטוחה לש ותנביגכ הלודג אל םנמא ,
תנמ לע הקיפסמ םלוא ךכ לע וגעלי רפכה ישנאש . תא אוצמל תוסנל טילחהו בטוחב שיאה אניק
לולחה ץעה , תנמ לע ולש תנביגה תא םג ןוכשמכ ונממ וחקיי םינודשהש .
עזגה ךותב שיאה ןשי תוליל השולש לולחה , וקילדהו םינודשה ועיפוה תוצחב יעיברה הלילבו
הרודמ . אציו שיאה םתוא האר הביסמל םהילא ףרטצהו ואובחמ םוקממ . םירוכיש ויה םינודשה
ףרטצהש רחא שיאש בל ומש אלו םהילא הגיגחל . עיצפהל רחשה דמעש דע וללוהתהו ודקר םה
םינודשה ורמא ןושאר רוא םעו שיאל " : בוט שיא התא , ותחטבהב דומעל עדויה , תא ךל ריזחנ ןכל
ךממ ונחקלש המ ." ואיצוה לע התוא וקיבדהו קשהמ בטוחה לש תנכשוממה ותנביג תא םינודשה
שיאה לש ובגה ומלענו .
ה אלו םומהו ףופכ שיאה דמע ול השענ ךכש ןימא . תנביג ול היהתש םוקמב וישכע תחא , ול שי
םיתש .
רופיסה לש לכשה רסומ - םלזמ תא דומחת לאו ךרבח לש ותחלצהב חמש םירחא לש בוטה ,
תורצ תא ךבג לע בחוס ךמצע תא אוצמל לולע התא תרחא י םה .לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

20

תווצ תדובע וז בושח יכה / דיפל ריאי

ןוכנ , ש בצקה תא שי דחא לכל ול . יטיא תצק לשמל ינא .

תחא דיב הלודגה תא הקריס יתשא רקובה ,
היינשה דיב רפסה תיבל םיכירכ ינשו רקוב תוחורא הניכה ,
קוניתל בלחה תא הבברע ( רטנסה תרזעב הארנכ ) ,
תיב ירועיש יבגל הלאש הזיאל התנע ,
םייניש חצחצל לודגה ןבל הריכזהו .

הפקל םימ יתחתרה ינא םייתניב .

יתחתרהש םימה םע הפק הניכה יתשא ךכ רחא ,
תחא דיב הייקוקל הלודגה לש רעישה תא הפסא
( תחא דיב הייקוק תושעל החילצמ איה ללכב ךיא ? ) ,
תצק ררקתיש ידכ םירק םימ תרעקב בלחה תא המש ,
םימ יקובקב הפיסוהו םיטוקליב תוסורפה תא הרדיס ( ףתכה םע ? .)

טקה תא יתאצוה ינא ןמזב וב הטימהמ ן .

לוטיט ול הפילחה יתשא ,
םידגב ףילחהל ויחא תא החלש ( ולש אבא ומכ םידגב רחוב אוה ) ,
םיטוקליה ינשב אצמנ תכרעמל שרדנש המ לכש הקדב ,
חידמה תא הליעפה ,
שביימל הסיבכה תנוכממ םידגבה תא הריבעה ,
הסיבכ לש ףסונ רוזחמל םידגב הסינכהו .

לל יתקפסה הזה ןמזב ינא שביימה לש הלעפהה רותפכ לע ץוח .

חידמה לש הלעפהה רותפכ לע םג ץוחלל יתנווכתהש איה תמאה ,
ןב עסמה תא יתישעש ןמזב לבא - חידמל שביימהמ םידעצה ינש ,
חידמל חלמ הסינכמ תחא הפונתב יתשא ךיא יתיאר ,
ותוא הליעפמו ותוא תרגוס
קובקבהמ קוניתה תא הליכאמ איה היינשה דיבשכ .

דרשמב רקובה יתלאש .

ארונ תוריהמ םישנ שי םירבג הברהלש אקווד רבתסמ .
רמוא םחנמ , רקובב תעדל ךירצ רבגהש בושח יכה רבדהש ,
עירפהל אל הז ( חידמל שביימה ןיב ךרדב דומעל אל לשמל )
תווצה תדובעב עגופ הז יכ ...


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

22
ךמצעל חטבה
ךתוולש תא רפהל לכוי אל רבדש ךכ לכ קזח תויהל .
ל רבד ךכרדב הרקנש ימ לכ םע
תואירב לע , גושגשו רשוע .
ךידידי לכל םורגל שיגרהל
ךרע לעב והשמ םהב שיש .
רבד לכב יבויחה דצה תא תוארל ,
תתלו המצע תא םישגהל ךלש תוימיטפואל .
םירחא לש םתחלצהמ בהלתהל
בהלנ התאש םשכ ךתחלצהמ .
רבעה תואיגש תא חוכשל
דיתעה יגשיה לא המידק טיבהלו .
בחר תויהל גואדל ידכמ תעד ,
דחפל ידכמ יליצא
לצב ןוכשל ןהשלכ תורצל תתל ידכמ רשואמו ךתרוק .
רתויב בוטה לע קר בושח , רתויב בוטה ןעמל לעפ , רתויב בוטל הפצ

ץמואה ריש / ר ' גנילפיק
לופית יכ בושחת םא , תלפנ רבכ ,
תלצינו סוסיה ילב היחת םא .
לכוא אל רמאת ךא חצנל הצרת םא ,
ןה לקבש לקב תרחבש רורב .
דבאת יכ רמאת םא , יאדווב דבאת ןה ,
יחהו ססותה םלועב שיא לכ יכ
ןוחצינ תעורתל עיגהל הצורה
ןוצרה תעורת ילב הילא עיגי אל .
לשומלו לשמנל םימלוע קוח והז
לזרבמ ןתיאו קוחה אוה טושפו :
לכות יכ טלחה - לשומ זא ךנוצר ,
ןגי ךילע , לזרבמ ןתיא קוח .
תומחלמ תושקבמ דימת אל םייחה ,
תושקונה ויפתכו קזחה שיאה תא .
דימתי םא , לוכב חצני דימת זא ,
לוכי יכ בשוחה םדאה ותוא קר .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

23
הרוגא םילוע אלש םלועב םירבד שי
םלועבש ןוהה לכ תא םיווש םה ךא
בחר ךויח
קזח קוביח
הבוט הלימ
םדאה לש וייחמ ןמז טעמכ םילזוג אלש םירבד שי
םיווש םה ךא םלועבש ןמזה לכ תא
בחר ךויח
קזח קוביח
הבוט הלימ
םליבשב קוחר עוסנל ךירצ אלש םירבד שי
וש םה ךא ו שיש קחרמ לכ םי
בחר ךויח
םח קוביח
תדדועמו המח הלימ
םישנאל השק ךכ לכ המל זא םתושעל טושפ ךכ לכ םא זא
בחר ךויח ךייחל , המח הלימ דיגהלו קזח קוביח קבחל ?

ק ידמ רתוי םיתעל םידחפמ ונחנא תובור .
תושעל םילגוסמ היהנ אל ילואש הממ .
הסננ םא ובשחי םישנא ילואש הממ .
ונלש תווקתה תא חצנל םידחפל םינתונ ונחנא
ןכ רמול וניצר םצעבשכ אל םירמוא ונחנא .
הפה תא םותסל םיכירצ ונאש העשב םירחאה םע םיקעוצ ונחנא ,
המל ?
דחא בוביסל קר הפ ונחנא לכה ירחא .
יא דחפל ידכ ןמז יד ונל ן .
קיפסמ זא !
תיסינ אל םעפ ףאש והשמ הסנ . ןוכיס חק .
ןולתאירטל םשרית ךל , תכרעמל בתכמ בותכ , תרוכשמב האלעה שורד , ןידל היריעה תא עבת ,
לזאזעל ךלש בכרה תא קורז , תירבה תוצראל ביבסמ םיינפוא לע בכר , תלחזמב השילג הסנ .
הצור התאש המ הסנ .
וז ינבל דיגת םהילע בשוח התא המ תונ , רבדמ אל התא התפש תאש ץראל עס .
והשמ לע טנטפ איצות ,
הילא ןפלט .
חיוורהל המ ןומה ןומה ןומה ךל שי לבא דיספהל המ ךל ןיא .
JUST DO IT


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

24
תובהלתה ךייחב שי ... הנממ קלח היה
הדובע ךייחב שי ... התושעל לחתה
שי תובצע ךייחב ... באכה תא קחרה
שי החמש ךייחב ... התוא שגרה , התוא רכה , ףתש הב
תורטמ ךייחב שי ... תומלשה לא ףאש
תילכת ךייחב שי ... התוא הלג .

םולח םלח םדא דחא הליל
אוהש םלח אוה ףוחה ךרואל ךלוה
םיהולא םע
תוריהמב ופלח םימשה ינפ לע
תונצס וייחמ .
לכב הנצס בל םש אוה
תוגוז ינשל
לוחב םיילגר תובקע .
ךייש דחא גוז ינשה גוזהו ול
םיהולאל
ףולח םע הנצסה וייח לש הנורחאה
הרוחא לכתסה אוה לוחבש תובקעל .
תובר םימעפש בל םש אוה
וייח ךרד ךרואל
תובקע גוז קר היה דחא , אוה ןכ ומכ
תופוקתב הרק הזש בל םש
תופופשה
וייחב רתויב .
רבד לאש אוהו ודירטה הז
םיהולא תא
ךכל עגונב :
" לא םיהו , תרמא התא
םויבש ךיקוח רחא ךלאש
לכ ךרואל ידמע ךלת התא
ךרדה , הנהו
תופוקתבש בל יתמש תושקה
שי ייחב רתויב
דחא תובקע גוז קר . ינניא
רשאכ עודמ ןיבמ
לכמ רתוי ךתוא יתכרטצה
ינתבזע
םיהולא הנע " : ינב
דואמ דע רקיה , ינא בהוא
ךבזעא אל םלועלו ךתוא .
ת ןתואב ךלבס היה בר הכ ןהבש תופוק
התאשכ תובקע לש דחא גוז האור
ךייתובקע הלא ויה אל
ילש ייתובקע הלא ויה
ייפכ לע ךתוא יתאשנשכ ".
לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

25

ןיינעמ ןויסינ השעש דחא ךלמ לע תרפסמ הדגאה . רוציי םהינפל דימעהו םירוויע העברא חקל אוה
םיוסמ . מל דמוע המ רמולו ותוא ששמל םהמ שקיב אוה םלו . והזש ןוחטיבב רמאו שגינ ןושארה
קצומו לוגע דומע . שימגו ךורא לבח והזש טהלב ןעט ינשה . זירכהו וימדוק ינש לע קקחצ ישילשה
השקו בחר חטשמ והז קפס לש לצ אללש . יעיברהו ? העירי תאצמנ וינפלש ירמגל ענכושמ היה אוה
המיענו הכר .
תמאה המו ? ליפ םש היה .
ןכתיי הז ךיא ? ושפ ט . ולגר תא ששימ ןושארה , ובנז תא ינשה , ונטב תא ישילשה , זחא יעיברהו
ונזואב .
ועט םלוכ ? אקווד ואל .
וקדצ םלוכ . ירמגל אל לבא . םלש אל לבא יתימאו ןוכנ רבד רמא דחא לכ .

ןחלושה לע חנומ רוגס בתכמ התארו הת ִ ב לש רדחל הסנכנ איה . התליגו הפטעמה תא המירה איה
הלימה תא ' ל אמא ' הילע הבותכ . דיה בתכ תא דיימ התהיז איה . תא החתפ איה הער השגרהב
הארקו בתכמה :
" הרקי אמא , תאזכ הרוצב הז לע ךל עידוהל תרעטצמ ינא , רבחל יתפרטצהו תיבה תא יתבזע לבא
ילש . דחיב רוגל םירבוע ונחנא . ומכ ותוא ובהאתו ולבקתש החוטב ינא לבא ותוא הריכמ אל תא
בהוא םתאש יתוא םי . קוחר אל השרוחב ולש ףירצב םירשואמ דואמ היהנ ונחנאש יל רמא אוה
ולש םירוהה לש רפכהמ . תופורתה תרזעב בוט רתוי תצק שיגרמ אוה הנורחאה הפוקתב אקווד
לבוס אוה הנממ סדייאה תלחמ ללגב תחקל ליחתהש תדחוימה . וחילצי םיאפורהש הווקמ ינא
הרהמב הפורת הל אוצמל . כ ינפל הווקמ תמאב ינאו ןוירהב ינאש תולגל ונחמש םג םימי המ
יליבשב תייה תאש ומכ ונלש דליל הבוט אמא תויהל תוכזל . יגאדת לא , אמא , שמח תב רבכ ינא
ימצעל גואדל ךיא תעדוי ינאו הרשע . שדוחב םעפ תוחפל רקבל אובל לדתשהל החיטבמ ינא -
םיישדוח .
ךלש תבה
תירונ
נ . ב .
וכנ אל הז לכ אמא ן , הלקיד לצא ינא , הנכשה לש תבה . רתוי םירבד שיש ךל תוארהל יתיצר קר
ןחלושה לש הריגמב תאצמנש ילש הדועתהמ םייחב םיעורג ... ךתוא תבהוא ינא ! עידוהל ירשקתת
התיבה רוזחל חוטב הז יתמ יל ."
תחא היינש , םירבח , ועיגרת . טעו ףד איבהל םיצר םתאש ינפל , יסיסע בתכמ הזיא םיציברמו
םירוהל , הבשחמל רצרצק ןמז קספל עגרל אצנו ואובו הקומע המישנ וחק .
תמאה , ונמצע םע םינכ היהנ םא , םירוה אקווד תנייפאמש הלחמ אל הז תויצרופורפ דבאל . אל
הב םיקול ונלוכ לבא רמול םיענ , תרחא וא וזכ המרב . ליפ בובזמ תושעל , םירבד חפנלו םיזגהל , וז
פוא ךכ לכ תישונא הנוכת הנממ םילבוס ונייה אלולש תיניי , דוע םינהנ ונחנאש בושחל רשפא היה
הזמ . םיעדוי םלוכ ירה . םייחב הז הככ . םיצור ונייהש ומכ רדתסמ לוכה דימת אל . וניוויק ,

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

26

וננוכתה , וניפיצ , ונמלחש ומכ רדתסמ קוידב לוכה ךיא םיטרס ץורל וליחתה רבכ ונלש תונוימדב
ו ... םולכ . רמול המ ןיא . הסאב !
ולש םילוכסתהו ליג לכ . ידוסיב ליחתמ הז ( התיכה לכ ינפל ליעגמ שממ והשמ ךל הרמא הרומה ) ,
ןוכיתל ךישממ ( הכרדהל ךתוא וסינכה אל , תיצר ארונש עפומל תכלל ךל ושרה אל םירוהה , תלשכנ
טסטב ( יעיבר )! , הינחהמ האיציב םירוהה לש וטואה תא תקפד ) , רשע הנומש ליג ירחא ךישממ ה
( סיט סרוקל שוביגב תלפנ , ירטמוכיספב תלביק 5 האופרל הטלוקפל לבקתהל ידכמ תוחפ תודוקנ
שש ליגמ םולחה תא םישגהלו ) , םייחב תוכופהתהו םיבלשה לכב ונתוא הוולמו .
בלב זא ונל רבוע המ ? לוכסת , סעכ , ןואכד . קשחו תוחוכ ןיאש םישיגרמו המינפ לחדזמ שואיה
םולכל . ל וליפא םימעפל רקובב רחמ םוקל אב א .
וישכע הז םע םישוע המ איה הלודגה הלאשה .
םעפ יל הרמא תחא המכח השיא " : אובל ונלש תורצה תא םינימזמ אל ונחנא . םיטילחמ קר ונחנא
ונלצא ןתוא חראל ךיא ." םירבדל םיסחייתמ ונא וב ןפואה המכ דע ןמאיי אל טושפ , םתוא הנשמ
הצקה לא הצקה ןמ . ויהל לוכי ינא לכסותמ ת , ינבצע , גגה דע ימצע לע םחרל . בבותסהל לוכי ינא
ידיל תויהל קשחה אציי םיבבוסה לכלש דע םינפה לע חורמ באב העשת לש ףוצרפ םע עובש . וז
הלקה הריחבה .
ינש דצמ , לעמ תולעתהלו ץמאתהל לוכי םג ינא . תולקב רתוי תצק םייחה תא תחקלו תוסנל . אל
שקעתהלו ליפ בובזמ תושעל םהלש יתימאה לדוגב םירבדה לע לכתסהל .
סאבתהל תצק ךל אב תאז לכב ? רומג רדסב . וזה תוכזה תא ךממ חקינ אל . ונחנאש הלאשהש אלא
איה ונמצעל םיבייח : חופינו המזגה םתס וז יתמו ןיינעל הז יתמ . חתפמ איה הילע הנוכנ הבושת
םירשואמו םינזואמ םייחל לודג .לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

27

אבה ויתסב , וניחבתשכ ףרוחה ךשמל המורד םכרדב םיזוואב , תרצויה הקהלב דחי םיענ םהשכ
תואה תרוצ V , ךכ םיפע םה עודמ ובשחתש יאדכ ילוא .
תיעדמ תילגתכ תאז ריבסהל יל ושרה :
 ויתובקעב םיפעש םיזוואל יוליע חוכ ויפנכב זווא לכ רצוי ופועמב . יזווא רשאכ םיסט רבה
הנבמב , ב םילידגמ םה - 71% חווט תא םתסיט .
לכשה רסומ : תופתוש לש השוחת םיקלוחה םישנא , רתיב םדעיל עיגהל הזל הז רוזעל םילוכי
תולק . ידדהה ןומאה יפנכ לע םיאשינ םה .
 הנבמהמ קתינ רבה יזוואמ דחא רשאכ , ררגה תוחוכב תחא תבב שח אוה םירכומה תודגנתההו
ודבל ףעש ףוע לכל . הנבמל רזוחו רוחאל גוסנ אוה , נל ידכ חוכ תא לצ םיזוואה םירצויש יוליעה
וינפלש .
לכשה רסומ : םיזוואכ םימכח ונייה םא , ונא וילאש םוקמל םיסטה ירחא םיבקוע ונייה
עיגהל םיפאוש , םירחאל ונתרזע תא טישוהלו םתרזע תא לבקל םינוכנ ונייה .
 ףייעתמ ליבומה רבה זווא רשאכ , ספות רחא זוואו הנבמה ירוחאל גוסנ אוה ומוקמ תא .
לכשה רסומ : םישק םידיקפת יולימב ףלחתהל ונל יאדכ , לש ידוחייה בכרהה תא דבכל ונילע
תונורשכ , םירושיכ , ונתיאמ דחא לכל שיש םיבאשמו תולוכי , וילע ןגהלו .
 םהינפלש הלאל םיעגעגמ הנבמב םיסטש םיזוואה , לע רומשל םתוא דדועל ידכ םתוריהמ .
לכשה רסומ : ונילע םידדועמ ןכא ונלש עוגעיגה תולוקש חיטבהל . דודיע םע תוצובקב , הקופתה
הלודג רתוי , יתוכיא דודיעמ עבונ דיחיה לש לאיצנטופה שומימ .
 הלוח רבה יזוואמ דחא רשאכ , םיוולמו הנבמהמ ותיא םישרופ םיזווא ינש ידכ עקרקל ותוא
וילע ןגהל ידכו ול רוזעל .
לכשה רסומ : ינובנ ונייה םא םיזוואכ ם , ונחוכ אישב ןהו םישק םימיב ןה הזל הז םירזוע ונייה .
ונ ? תווצ תדובע לע דומלל המ ונל שיש ןוכנ ?


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

28

רבח והמ ? ךל רמוא הנה • ךמצע התא תויהל זעת ותיא רשא םדא אוה רבח • לכות ךתמשנ
ותציחמב לטרעתהל • בלל ךילע הווצי אל אוה ךפוג לע רבד שו , ךמצע התא היהתש שקבי קר • אוה
רתוי ער וא בוט היהת יכ הצרי אל • ןידב יאכז אצי רשא ריסאכ שוחת ותציחמב • ךירצ ךניא
רמשמה לע תויהל . בושחת רשא לכ תא רמול לכות , תמאב אוה התא דוע לכ • לכ תא ןיבמ אוה
דכ אלש םירחאה ךתוא םיטפוש םללגבש ךייפואב םידוגינה ןי • ישפוח התא םשונ ותציחמב
ררחושמו • ךלש םינטקה לבהה ישעמ לע תודוותהל לכות , עשרה תוצוצינו האנקהו האנשה לע ,
ךלש תויוטשהו תויזבנה , ומלעי םה ולומ םתוא ףושחתשכו , לש הזה ןבלה סונייקואב וגומי
ותונמאנ • ןיבמ אוה • ריהז תויהל בייח ךניא • וצימשהל לוכי התא , וחינזהל , ותוא לובסל • המו
לכמ בוטש , ותיא קותשל לוכי התא • הנשמ הז ןיא • ךתוא בבחמ אוה , רודחת רשא שאכ אוה
תומצעל • ןיבמ אוה • ןכ , ןיבמ אוה • ותיא תוכבל לוכי התא , ותיא אוטחל • ותיא קוחצל , ללפתהל
ותיא • לכה לעו - לכמ רתוי - האור אוה , ךתוא בהוא םגו ריכמ • רבח ? רבח והמ ?
הז קר , ךמצע התא תויהל זעת ותיא רשא רזוח ינא .

תודגאה לכ ומכ ליחתמש רופיס רפסנ " : םעפ היה היה … תובר אל םינש ינפל , אל םוקמב דדוב יא
ןאכמ קוחר ךכ לכ . םיחמש םלוכ ויה הזה יאה יבשות , םיזילע , םירשואמו םיאירב . דוס המו
םרשוא ? תינוציח תיקש םע דלונ יאב דלונש קונית לכ ב האלמ " םימח םייתפיטק " , םכמ דחא לכ
ה תא ול ןיימדל לכוי " םימח םייתפיטק " , םינפה לע ותוא םש היה , ףוגה לע , לכבו םיידיה לע
םחו םיענ ףוטיל לש השגרה ול ןתנ רבדהו הצר קרש םוקמ , הכפהו בר ןמז ותוא התווילש השגרה
רשואמל ותוא . ה תא ומצע לע חינהל דחא לכ םייסשכ " ח םייתפיטק םימ " תיקשל םתוא סינכה
ולש . ינשהמ דחא םימח םייתפיטק םוי לכב ולביקו ונתנ יאב םישנאה לכ , םיצורמ ויה םלוכ ,
םיחמש , םירשואמו םיאירב .
הטילחהו יאה לע הרוק המ התארשכ סעכמ המידאה שממש הער הפשכמ יאה לעמ הפע דחא םוי
השעמ תושעל . רכממל קסויק וב המיקהו יאב התחנ איה " פיטק םייטתניס םיית " ןיב לדבהה
ה " םימח םייתפיטק " ל " םייטתניס םייתפיטק " ש היה " יטתניס יתפיטק " לע םימשש הזכ היה
רצק ןמזל קר המיענ השגרה ןתונו ףוגה . ב האלמה תיקש לכ הרכמ הפשכמה " םייתפיטק
םייטתניס " תונקל תורשפא ןיאש ןוויכמש בשו רבוע לכל הריבסהו דבלב דחא לקשב הלאכ
" תפיטק םימח םיי " םוקמ םושב , ה לע רומשל בושח " םימחה םייתפיטק " םישנא רובע םהל שיש
םירחאל תתלו תמאב םהל םיבושחש " םייטתניס םייתפיטק " ןאכ הלצא עפשב תונקל ןתינ םתוא
ןכודב , רבחל קינעהל הצור םדאש בצמ הלילחו סח רצוויי אלש / רכמ / בוהא " םימח יתפיטק "
ול ורמגנש הלגמ םואתפ אוהו םלוכ . הפשכמל ובישקה םישנאה , שיש ורמאו םשארב ונהנה םקלח
לש תיקש ונקו ףסכ הברה אל הז דחא לקששו הירבדב קדצ " םייטתניס םייתפיטק " , ורכז םירחא
ב רסוח לש היעב םהל התייה אל םעפ ףאש " םימח םייתפיטק " האלה םשמ וכישמהו .
םוי ותוא זאמ , בוחרב םישנא ינש ושגפנשכ , דחאלש קיפסמ לש תיקש התייה םהמ " םייתפיטק
םייטתניס " ה תיקשל םדי וחלשיש ינפל עגרל בושחל ורצעי םהש ידכ " םייתפיטק ." םהילע היה

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

29

תעכ בוחרב ושגפש םדאל תתל יאדכ תמאב םאה טילחהל " םימח יתפיטק " םהל יאדכ ילואש וא
ול תתל " יטתניס יתפיטק ." קלחל תויקשה יתש ילעב וטילחה םישנאהמ קלחל " טק םייתפי
םייטתניס " םוקמב " םימח םייתפיטק " , ה תא תתל וכישמה קלחלו " םימחה םייתפיטק ."
םהל תתל המ םמצעב וטילחיש ינפל ושגפש םישנאה םהל ונתי המ תוארל וצר םג םישנאה
הרזחב . ולביקש םישנאה " םייטתניס םייתפיטק " חאו רצק ןמזל בוט ושיגרה " השגרההשכ כ
הפלח הבוטה , ל בושחל וליחתה םמצע " : אקווד ינומלא ינולפ יל ןתנ עודמ ,, םייתפיטק
םייטתניס " ? יל ןתנ אל עודמ ,, םימח םייתפיטק " ? קיפסמ יתוא בהוא אל אוה ילוא ? אל אוה ילוא
ילש רבח תמאב ? רדסב אל ינאש בשוח אוה ילוא ? ." םידרטומו םירהרוהמ יאב ובבותסה םישנא .
לש תיקש םהידגב לע םלוכ ולת רבכ ךשמהב " יטק םייטתניס םייתפ " , לש העובקה תיקשל ףסונב
" םימח םייתפיטק " בוחרב והשימ ושגפשכ דיה תא חולשל תיקש וזיאל םילקושו םינחוב ויהו , םגו
םלומש םדאל תתל וטילחה םא " םימח םייתפיטק " , אלש אדוול תיקשל םדוק םיציצמ ויה
םע וראשיי " םימח םייתפיטק " ידימ םיטעמ , פי יתמו ימ עדוי ימ יכ םהל תתל טילחיו םתוא שוג
המ " םימח םייתפיטק " ? ה לכש בצמ רצוויהל לולע ירה " םימח םייתפיטק " הפיאמו רמגנ םהלש
דוע זא וגישי " םימח םייתפיטק " רתויב םהל םירקיה םישנאה רובע ? ויהנ וליפא םישנאהמ קלח
יה ךשמב םירחא םישנא םע םהל ויהש םישגפמ וחתינש תוינדרוט תובשחמ בורמ םילוח םו .
בצמהמ תרשואמ התייה הפשכמה , ומכ םירשואמו םיאירב ויה אל רבכ םישנאהו וחרפ םיקסעה
םדוק .
תויהל התסינ דימתש תרחא הפשכמ " יכה " , הפשכמה התרבח הללוחש ךפהמה לע העמש
השעמ תושעלו יאל תדרל איה ףא הטילחהו יאב הנושארה . הרחתמ קסויק יאב החתפ איה
וב הרכמו ןושארה קסויקל " םירקוד םירק ." ה ןיב לדבהה " םימחה םייתפיטק " הו " םייתפיטק
םייטתניסה " ל " םירקוד םירק " תמש רשאכש היה " רקוד רק " תורירק תשגרה דיימ ףוגה לע
תרקוד . ב האלמה תיקש לכ הרכמ הפשכמה " םירקוד םירק " רבוע לכל הריבסהו דבלב לקש יצחב
לש תויקש יתש הלצא תונקל יאדכש בשו " םירקוד םירק " לש דחא תיקש לכ ריחמב " םייתפיטק
םייטתניס " , ףסכ תוחפבו ינשל דחא רתוי הברה תתל םישנאה ולכוי ךכ . םלוכל החיטבה איה
ה יאלמש " םירקוד םירק " וצרי קרש המכ הנממ תונקל םילוכי םהשו םלועל רמגיי אל הלש .
הפשכמל ובישקה םישנאה , הירבדב קדצ שיש ורמאו םשארב ונהנה םקלח , ש יצחשו אל הז לק
ב האלמ תיקש רובע ףסכ הברה " םירקוד םירק " ךכ לכ אל םה םתואש םישנא שי תמאבשו
המ תתל היהי ןתינ םהלשו םיבהוא וא םיריכמ " םירקוד םירק " םילוזהו םישדחה .
רימחהו ךלה יאב בצמה . לש תיקשה תא םג םידגבה לע ולת רבכ םלוכ " םירקוד םירק ." םישנא
ובשחב ןמזה לכ םיקוסע ויה םיבושיחו תונ " . יל תתנ לומתא " םייטתניס םייתפיטק " ינא םויה זא
ךל ןתא םג " םייטתניס םייתפיטק " , יל תתנ אל רקובב " םימח םייתפיטק " יתיפיצש ומכ , ינא זא
וישכע ךל ןתא " םירקוד םירק ." קיפסמ יתלביק אל םויה " םימח םייתפיטק " ךל ןתא ינא זא
" םייטתניס םייתפיטק "." ופידעה םישנא םישנאה בורל תתל " םירקוד םירק " םילוזה םה יכ
רתויב , תתל וכישמה םישנאהמ קלחל " םייטתניס םייתפיטק " לש דואמ תמצמוצמ הצובקל קרו
תתל וכישמה םישנא " םימח םייתפיטק ." דב ויה ולא םישנא " כ : םהידליו םירוה , השיאו לעב ,

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

31
הרבחו רבח , םיבורק םירבחו החפשמה גוחמ םיבורק םירכמ . יבר םיטקש תויהל וכפה יאב ם ,
םיבוצע , תולקב םיבלענו םיסועכ . םינתונ דיימ םהש תוארהל וססיה םג םה " םימח םייתפיטק "
םיששוחו םיססהמ תויהל וכפהו והשימל .
םויה תואיצמל רוזחנו יאה תא בוזענ - ונלש תימוי :
םהב םישגופ םתא רשאכ תנייוצמ השגרה םינתונ םתא תמאב םישנא המכל בושחל וסנ . המכ
םתיא רבדלו דומעל ןמז םכל היהיש םכתא םישגופ םהשכ דימת םיעדוי םישנא , תמושת שידקהל
בל , םכל ורפסיש םירבדל סחייתהל . ונתית תמאב םישנא המכל " םימח םייתפיטק ."
שיש םככותב םיעדוי םתא םלוא םתוא שוגפל םינהנ םתאש תוינוציח םיארמ םתא םישנא המכל
םיבושח םירבד עגרכ םכל תורצה תאו םהלש םירופיסה תא עומשלו דומעל רשאמ תושעל רתוי
םהלש " . ןכ ... ןכ " םירמואו םירזוח םתא . תוניינעתה תווהמה תויבויח םילימ הרואכל . ןב סלכתב
לביק רבכש וזב קפתסמו תפסונ תוסחייתהל הכזי אלש דואמ רהמ ןיבמ םכתחיש " . םייתפיטק
םייטתניס " , רהמ רבוע לבא עומשל םיענ .
תוארלמ ענמיהל םילדתשמ םתא םישנא המכ ? אל וליאכ םמצע תושעל םיפידעמ םתאש םישנא
ללכ םתוא םתיאר ? םיפאושו ףאה תא םימקעמ םתא קחרממ םתוא םיאור םתאשכ דועש םישנא
תונלבס םכל ןיא שארמשו םהמ רטפיהל ןמז םכל חקיי הזש םיעדוי רבכ םתא יכ תוקומע ריווא
הל שיש םירבדה תא עומשל םכל דיגהל ם , םכתא איצוהלו םכתא זיגרהל םיחילצמ דימת םה יכ
םתוולשמ . םכמ םילבקמה םישנאה " םירקוד םירק ."לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

30
סעכה לע טלתשהל תלוכיה איה תורגב , יקוליח בשייל
סרה וא תומילא אלל תועד .
הדמתה איה תורגב , ףא לע הרטמל תודמצה
ךרדב תונולשיכ ףא לעו תודגנתה , איה תורגב
נא רסוח תויכו , תלוזה יכרצל תונעה .
תויומיענ יא םע דדומתהל תלוכיה איה תורגב
רמרמתהל ילבמ תובזכאו .
הוונע איה תורגב , רמול לגוסמ רגוב םדא " יתיגש "
רמול לגוסמ םג אוה " רעטצמ ינא ." רשאכ
ותקדצ תחכומ , רמולמ ענמנ אוה " ךכ יתרמא ."
תונמיהמ השוריפ תורגב , רשוי , תוחטבה םויקו .
םדאל רבד לכל הלתמא שי תורגב רסח , דימת אוה
המהמתמ , תעשב טטומתמו ץמוא רסח אלא וניא
רבשמ .
אלש תוחטבה םיאלמ תורגבה ירבח לש םהייח
ומיוק ,
רבעשל םידידיו םירומג אלש םיניינע .
המ םע תומלשב תויחל תלוכיה איה תורגב
תונשל ןתינ אלש .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

32
םיטסינומוקה תא וחקל הליחת ,
היה אל יל לבא תפכא ,
יתייה אל יכ .

םילעופה תא וחקל דיימ ,
תפכא היה אל יל לבא
יתייה אל הז םג יכ .

יעוצקמה דוגיאה ישנא תא ורצע ךשמהב ,
תפכא היה אל יל לבא ,
יעוצקמ דוגיא שיא ינניא יכ .

םירמכ המכ ואלכ ןכמ רחאל ,
יתד ינניאש ןוויכמ לבא
יל תפכא היה אל ןכ םג .

יתוא םיחקול וישכע
רחואמ רבכ הז לבא ...
( טכרב )


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

33
סיאול החרוח בתכ ותומ ינפל רצק ןמז סחרוב , רפוס
קירבמ תועד הגוהו יאניטנגרא ררושמו , תואבה תורושה תא :
" שדחמ ייח תא תויחל יתלוכי ול ....
תויועט רתוי תושעל לדתשמ יתייה םירחאה םייחב .
םלשומ ךכ לכ תויהל לדתשמ יתייה אל , יתייה תוי יופר ר .
יתייהש הממ שפיט רתוי יתייה ; םירבד טעמ תוניצרב חקול יתייה .
שטולמ תוחפ יתייה , םינוכיס רתוי חקול יתייה , רתוי עסונ יתייה .
תועיקשב ןנובתמ , םירה לע רתוי ספטמ , החוש רתוי םיבר תורהנב .
םלועמ םהב יתייה אלש תומוקמ רתויל ךלוה יתייה ,
ג רתוי לכוא יתייה תיעועש תוחפו הדיל .
תויתימא תויעב רתוי יל ויהיש לדתשמ יתייה תומודמ תוחפו .
םייחב הקד לכ ויחש םישנא םתואמ יתייה ינא הלוקשו היירופ הרוצב ;
רשוא יעגר ויה יל םגש רורב , םכתעידיל – קר םייחה םייושע הזמ , םיעגרמ .
רוחאל רוזחל יתלוכי וליא ךא , לדתשמ יתייה קר ויהיש םיבוט םיעגר .
םושל םיכלוה אל םלועלש םישנא םתואמ יתייה ינא דמ אלל םוקמ - םוח ,
םיילגרל םומיח תיקש אלל , חנצמו היירטמ אלל .
שדחמ תויחל יתלוכי וליא , רתוי עסונ יתייה לילק .
שדחמ םייחה תא תויחל יתלוכי וליא ,
ףחי ךלוהו ביבאה תליחתב ילענ תא ץלוח יתייה סה ףוס דע וית .
הלסורקב רתוי בבותסמ יתייה , םע רתוי קחשמ םידלי .
יינפל בוש ויה ייח ול ...לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

34
םירחאה לא היהתש , ךמצעל התאש ומכ ,
שיש המב ךרבתתש , ךקלחב חמשתשו .
ךלתש ךרד לכב ךרדה תא אצמתש
ךפהתמה לרוגה לומ דרשיהל עדתשו .
בוט ךל היהיש !

בוט ךל היהיש
בוהאל קיפסתש
הזה לוגלגב
לק אל ירמגל הז יכ
ללכב הפ תויהל
הזה לוגלגב דועו .

המידק דימת ךלתש
הווקת דבאת אלשו
בוטו םולש עדתש
הבהאה תא אצמתשו .לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

35
רשפא לבא תונתשהל השק
יאדכ לבא לגרתהל לק אל
הזכ רבד ןיא - " לוכי אל ינא "
ארקנה רבד שי - " ןוצר יל ןיא "
דיגת לא - " שדח םוי חתפנ רחמ "
םויהמ לחתה , ףסונ ןמז זבזבת לא !
רזוח וניא ךלוהש ןמז יכ ,
רבוע תוריהמבש רבד הז ןמז .
ךמצע תא ךידיב ךכ ןכל
םיינש יפ השק היהי ךלו רחואמ היהיש ינפל .
םיווש אלש םירבדל בל םישת לא ,

םיבושח םירבדל ךנמז תא לצנ
ארובב הנומאו ןוצר חוכ ךל שי םאו -
הארת , םואתפש שי , הרוק סנ ךל םג .
הנהו השק אל ללכב תמאב
רשפא לכה יכ
הצור קר התא םא


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

36

ףוא ! אבא "! םייחב היתויעב םע תודדומתהבש ישוקה לע חבטה תב הננולתה " . יל השק ארונ "....
םימ וחתר םהב םיריס השולש הל הארהו חבטמל ותב תא ליבוה באה : רזג םש ןושארה ריסב ,
הציב סינכה ינשה ריסל , פק יריגרג ךפש ישילשה ריסל ה .
" וישכע המ ונ ? " תבה הלאש .
" םיכחמ " התכיח תבהו באה רמא .
תחלצב ותוא םשו ריסה ןמ רזגה תא חבטה ףלש המ ןמז רחאל , םימה ןמ הציבה תא איצוה
הרעקב התוא חינהו םיחתורה , לפסב ותוא גזמו הפקה תא ןניס . לאשו ותבב חבטה טיבה " : המ
האור תא , יתריקי ? "
נחבו ןחלושל הברקתה תבה םירצותה תא ה : ךעמנו ךר היה רזגה . הציבה תא הפליק איה , התייהש
השק , גנעמו בוט היה ומעטו אלפנ חיר ףידה הפקה .
חבטה רמא " : םייחה ישוק םע םידדומתמ םינושה םדאה ינב םג ךכ . ההז ישוקה - םימה
םירמוחה תשולש רובע בצמה ותואב ויה םיחתורה : השק םימל עיגה רזגה , ב הייהש רחאלו םימ
תולקב ותוא ררופל ןתינ וישכעו ךכרתה םיחתורה . הציבה , תילזונו הנידע םיחתורה םימל העיגה
הקדה התפילק תחת , הלוכ התשקתה םיחתור םימב הייהש רחאל . הפקה ילופו ... םיידוחיי םה !
םיחתורה םימב םתוהש רחאל , חבושמ רצומל םימה תא וכפה םה , קוחרמל אשינ וחוחינש ."
תא תבה הנחב תונושה תוחלצה . באה לאש " : המוד תא םהמ הזיאל , הרקיה יתב ? תויעב רשאכ
ךתלד ןתפמל תועיגמ , הביגמ תא ךיא ? יבצמב ויתונוכת דבאמ ךא קזח הארנש רזג ומכ תא םאה
ץחל ? םירוטיפ רחאל הביל תא השקמש ןידע יפוא תלעב הציבכ תא ילוא , םישוריג , םדא לש תוומ
בוהא ? מל ההז תיארנ תא ילוא םדוק תייהש ה , בלה םינפב ךא ץוחבמ רבד ותוא תיארנ תא
םימיענו םיכר םניא בושו םישקתמ המשנהו ? הפק לופ ומכ תא ילוא וא , םייחב ודיקפת רשא
ןתינש רתויב בוטה רבדל באוכה בצמה תא ךופהל ? ןמזב רתויב תובוטה ויתונוכתל עיגמ הפקה
החיתרה אישב םימהש ".
ירצ הפק ילופ תויהל ליבשב רוכזל קר ך ,
יכ הביס שי םייחב הרוקש המ לכל ...
הנממ דומללו איה המ תולגל ראשנ קר ונל .
ןורתיל ךופהל ןתינ אלש ןורסיח ןיא .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

37
ת חקול ' ןמז ( ןפג ןתנוהי )
היונפ השיא שגופ ינא םא
עגונב המ התוא לאוש ינא
העשה המ יתוא םילאוש םא
עדוי אל ינאש ןעוט ינא זא .
האור ינא םא בנג ,
ותיא בנגנ ינא
הביבסב ןמז האור ינא םאו
ותוא חקול ינא , ת חקול ' ןמז .

רטוש ילא שגינ בוביסב םא
םיידיה תא םיקיזאל טישומ ינא .
בוצע תויהל אל יל קשחתמ םא ,
םילשורי ןוויכל עסונ ינא זא .
לותח האור ינא םא ,
ותבוטל ינא .
הביבסב ןמז האור ינא םאו
וא חקול ינא ות
ת חקול ' ןמז .

ירוביצ אל לספס לע טקשב בשוי ינא
ירות יתמ דחא ףא תא לאוש אלו .
טיבמו חריה לע ןעשנ
טילקת ומכ בבותסמ םלועה ךיא .
םייחה לא םיסחייתמש םיסופיט שי
ןגרואמ לויט לא ומכ ,
עסונ אל ינא לבא ,
ת חקול ינא ' ןמז .

העוט ינאש יל םירמוא םא
מ אל וליפא ינא חכוותהל ליחת .
המחלמ הליחתהש יל םירפסמ םא
חצנמש דצל רבוע דימ ינא זא .
ןקז האור ינא םא ,
ותצעב עמשא .
הביבסב ןמז האור ינא םאו
ותוא חקול ינא , ת חקול ' ןמז
לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

38
שי תומוקמ התאש םהב רבוע , טיבמ םידדצל ךישממו האלה ...
שי םישנא התאש םהב שגופ ,
ךייחמ תולק ךישממו האלה . ..
לבא ,

שי , הברה אל ןבומכ , םש יא םידחוימ המכ קר ,
תומוקמ התאש רבוע ראשנו םהב
יכ ךל בוט םחו האלה ךישמהל םשמ השקו .
שיו םישנא התאש בהואו רשקנו םהב שגופ
התאשכ ךישממ האלה ךתיא םיכישממ םה קומע קומע בלב ...

ץמואה ריש / ר ' גנילפיק
לופית יכ בושחת םא , תלפנ רבכ
, ת םא תלצינו סוסיה ילב היח
לכוא אל רמאת ךא חצנל הצרת םא
. לקבש לקב תרחבש רורב ןה
דבאת יכ רמאת םא , יאדווב דבאת ןה
יחהו ססותה םלועב שיא לכ יכ
ןוחצינ תעורתל עיגהל הצורה
. יגי אל ןוצרה תעורת ילב הילא ע
לשומלו לשמנל םימלוע קוח והז
: לזרבמ ןתיאו קוחה אוה טושפו
כות יכ טלחה ל - לשומ זא ךנוצר
. לזרבמ ןתיא קוח ןגי ךילע
תושקבמ דימת אל םייחה תומחלמ
, תושקונה ויפתכו קזחה שיאה תא
דימתי םא , לוכב חצני דימת זא
. לוכי יכ בשוחה םדאה ותוא קר

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

39

לכהמ תוסנל הצור יתייה ,
רבד לכמ םועטל .
תחא םעפ קר יח םדא
ןמז הברה ךכ לכ אלו ,
ותוא זבזבל לכויש
תס ךכ ם
תומוקמ הברה תוארל הצור ינא
םייח תורוצ ריכהל ,
םישנא הברה הברהו .
תויווח ינימ לכ תוסנל
תונהל םיכרד דוע ריכהל , תולגל ,
בושחל תאנוש
יתרבעש
יתיסינ אלו
יתיצימ אלו
תוצמל ןתינש לכ תא
תושעל יתננכתו יתיצרש לכו
תוארלו תעדל .לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

41

השיאה תא ארב םיהולאש םויב
םיהולאש םויב לאשו ךאלמ עיפוה השאה תא ארב :
וז הריציב ןמז הברה ךכ לכ עיקשמ התא עודמ ?
רמא םיהולאו :
הל יתננכתש טרפמה תא תיאר םאה ?
הלוק הקוק טאיד לע דקפתל תלוכי ילעב םיקלח םייתאממ רתוימ תבכרומ איה
דבלב ןוזמ ץוצמקו , תינמז וב םידלי העברא קיזחהל הלוכיש עורז תלעב
תלעבו רובש בל דעו הלובח ךרבמ אפרל הלוכיש הקישנ ,
השוע איהש המ לכ תאו , דבלב םיידי יתשב עצבל לכות .
הבושתהמ םהדנ ךאלמה .
םיידי יתש קר ? אל םייחב ! ליגרה טרדנטסה קר הזו ?
דחא םוי ליבשב הדובע ידמ רתוי הז ! םייסל ידכ רחמל הכח !
אל , אל ינא , םיהולא רמא . סל בורק ינא וזה הריציה םוי , יבלל ךכ לכ הבורקש .
וישכע רבכ , הרומג איהש ינפל דוע , הלוח איהשכ המצע תא האפרמ איה ,
דובעל הלוכיו 18 הממיב תועש .
השאב עגנו ברקתה ךאלמה :
הכר ךכ לכ התוא תישע לבא . הכר איה , םיהולא םיכסה , החושק םג לבא .
וליא לומו עצבל תלגוסמ איה המ גשומ ךל ןיא דדומתהל הלוכי איה םיישק .
בושחל תלגוסמ היהת םאה ? ךאלמה לאש .
בושחל לכותש קר אל , םיהולא רמא , ןויגהב בושחל ףא לכות איה , חכוותהלו .
השאה יחלב עגנ ךאלמה . ספוא , טקפד הפ שי ,
הזה םגדב ידמ רתוי סינכהל הסנמ התאש ךל יתרמא .
טקפד אל הז , םיהולא רמא , העמד וז .
מ ליבשב העמד ה , ךאלמה לאש
רמא םיהולאו , החמש עיבהל הכרד איה העמדה , רעצ , באכ , הבזכא , הבהא , תודידב .
םשרתה ךאלמה . רבד לכ לע תבשח ! תמאב םיהדמ רבד איה השא !
ךכ ןכא ! םילדגה לכב םישנ שי , תונוכת ןתוא ןלוכל לבא תורזגה לכבו םיעבצה לכב :
םייפוסניא המצועו חכ שי םישנל ,
ןה רשואו הבהא שוחל תולגוסמ לבא םיישק תולבוס .
חורצל תוצור ןהשכ תוכייחמ ןה .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

40
תוכבל תוצור ןהשכ תורש ןה ,
תוינבצע ןהשכ תוקחוצ ןה ,
וב תונימאמ ןהש רבד רובע תומחלנ ןה .
קדצ רסוח דגנכ תוממוקתמ ןה . תולבקמ אל ןה " אל " הבושתכ ,
רתוי בוט ןורתפ שיש תונימאמ ןהשכ .
בהוא ןה רבדב היולת הניאש הבהא תו .
ןולשכב םירבח תודדועמו םיחילצמ ןהלש םידליהשכ תוכוב ןה .
תוקרפתמ ןהש ןהל הארנ רשאכ םג קזוח תואצומ ןה .
לכה םיאפרמ הקישנו קוביחש תועדוי ןה .
םלועה תא עינהל ךישממש המ אוה השא לש בל .
הרקמ לכבו ,
םגפ שי ןכא השאב םא , וש איהש הדבועה תאז הווש איהש המכ תחכ .ףדרמ / ןודנול ןורי
לזרב היבצע לבא תשוחנ היררה רשא ץרא לזונ םימכ הילחנב םדה ךא היקרועב שבדהש הבוט ץרא
ללגב ךיתואר ןצמח לכ טעמ דוע ףרשנש דע ףד דועו םיפד םיפלא היתורוק םיפדרמ רשא ץרא
ףדרמה תצורמ .
רת היביוא תא איהו היביוא הופדרי רשא ץרא גישת היביוא תא איהו ףדרמב ףוד , םה היביוא ךא
ללכ התיה אל ומכ לבא הארי איה ףדינה הלעכ םייולת דגנמ םייחה תא האורה וז ףכב הדוכלי אל
ףדרמה םותל דע ןיתמת תגאדומ .
אובחמב וינפ תא ןיפצמו קיקנב רתתסמ ףדרמה םות , שמשה ומכ אובי אוה ופוסל ךא אובחמב
זא אובת איה חרזמב רשא דע ונילגרו אובי אוה ןכ תובאה םהינב לע אלו הננוקת תוהמיא רתוי אל
תווקתה תובקעב ףודרל הניאלת אל זא .

תא סופתתש ירחא קר ןורחאה רהנה תא ליערתש ירחא קר ןורחאה ץעה תא תורכתש ירחא קר
ףסכ לוכאל רשפא יאש הלגת זא קר ןורחאה גדה ( !!! ןולא לאגי )


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

42
" צעל בשוח ינא םימעפל דנליז ויב תויחל הז ךיא ימ ?
טקשה סונייקואה ייאב דלוויהל , הפמה לע התוא רתאל השקש הנידמב .
קורי הדשב לייטלו םימודא היפערש ריעב לודגל .
הנב אבסש תיבב רוגל , תיעבט התימ תמש אבס לש דכנ תויהל .
קדו רופא רפס ךותמ הנש םייתאמכ לש הירוטסיה דומלל .
ףתרמבש תיבחהמ ןיי תותשל , טלקמ וניאש ףתרמ .
ןנכתלו ידנליז וינ תויהל 5 שארמ םינש , תימוקמה לגרודכה תצובק רחא הדרחב בוקעל .
עבק אבצל סייגתהל , םייחב חתמ תצקל הפיאש ךותמ אבצהמ רטפתהלו הבוח תורש ןיאב .
שדוקה ץראב שחרתמב ןיבהל אלו ידנליז וינ ןותיע אורקל , המדא ללש לע םישנא םיגרהנ עודמ ,
לועהש םירקי םייחהו אוה בחר ם .
תישונא הרוצב לכה ריבסהל רשפא בוט ןוצר םאו םיווש םדאה ינב לכש ןימאהל .
תבזילא הכלמה לש התדלוה םויב קר הרוי חתותש תעדלו ידנליז וינ תויהל ,'
דגבה לע םתכ ריאשמה ירפ אוה ןומיר יכ תעדל , הנמלא יכו םילויטל דעונ הניש קש קר יכ תעדל
ללכ ךרדב איה הנקז השיא .
לפנ ונב יכ יל רפסמ ןכשהשכו , לואשל : לבחנ םאה ?
ילש םיהולא , םימעה לכמ ונתרחבש התא , הנעטב ךילא אב ינניא .
הוואגבו הבהאב ןידה תא לבקמ ינא , םילק םייחה ןאכ םייחה תאו םילשורי תא ףילחמ יתייה אל
רתוי , רחא םוקמ לכב .
יצרא וז , םיתמ דנליז וינבש קדוצ הז םאה ךא םומעשמ ? "" ןפצמה ( " םלועה ךותמ , ךכ רחא תצק " , דניורפטוג רימא .)

" ךל רפסא הנה . בוהא דוד יל היה דלי יתייהשכ , תונתמ איבמ . דמילו ןטק ןפצמ יל שכר דחא םוי
ןופצה ןוויכ אוצמל יתוא . יתיא ויתאשנ יתכלהש םוקמ לכל , אוה ןכיה יתרריב רבד תישארו
ןופצה . חמה התארה םוקמ לכב ןופצה ןכיה ט . רפסה תיבב , םיקחשמה ןגב , ירדחב , לש ותונחב
אבא . הדיח יל דח אבה ורוקיבבו . יתוא לאש : ינופצה יטנגמה בטוקה לע שממ דומעת םאו , ןכיהל
טחמה עיבצת ? ישארב התלעש הבושת לכ קחומ םינוא רסח יתוא ריאשה , יל עידוהש דע - םש ,
עגתשת טחמה בטוקב . הלעמ עיבצת , הטמ , דיצה ה , םוקמ לכל . הפי , לכב ןופצה תוארהל ןפצמה
ומצע ןופצהמ ץוח תומדא ילע םוקמ . ידוד רמא לכ . לשמנה המו ? לכשכ תונויצה התייה הלק המכ
ןויצל םיפוסיכ התייה הלוכ . תולגה םוקמ לכב , טחמה התארה וקורמבו ןמיתבו היסורבו ןילופב
ןוויכה ןכיה , תושעל שרדנ המ . ןאכל ונאבש עגרמ לבא , ןויצל , טחמה העגתשה . ןוכנ ןאכ , ןוכנ םש ,
רחרחס לוכהו ...


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

43

הדיחיה הנידמה / דיפל ריאי
לעופ רצי ותואש ןבל לוחכ יסור לגד דלימ תמוצב הנוקש ימ אוה טוירטפ הבש הדיחיה הנידמה יהוז
הזעב הרפתממ עיגהש דבמ ידנליאת .
הבש הדיחיה הנידמה יהוז 61% כלאה תעוצר דוינב ךמות רוביצהמ קר לבא ןוס 12% הז המ םיעדוי .
םירוהה םימלשמ םניח ךוניחה תא לבא הנידמה תמלשמ יאמצעה ךוניחה תא הבש הדיחיה הנידמה יהוז .
םיתבוש םילטבומה הב הדיחיה הנידמה יהוז .
יצחה ינפל רמגנ לארשי הצוח שיבכ הבש הדיחיה הנידמה יהוז .
ינב הבש הדיחיה הנידמה יהוז 60 תא םיאנוש ןיידע מה " תונוריטהמ כ .
שי הבש הדיחיה הנידמה יהוז 2 שורג ןיא םהינשלו רצוא ירש .
ברה לש אמיאלש הדיחיה הנידמה יהוז " מה לש ןופלטה תא שי ט " ול רהזישו מ .
חירצב תונבו הנקב םיחרפ אוה טיהלה יזטסקא יכומ סנארט ינודעומבש הדיחיה הנידמה יהוז , רמזה
יידע םידעצמה תא שבכ ולש טקיורפהש אבס רפכב םירוהה םע רג ן , יקומ םיארוק הטוב יכה פארלש
ךשמנ קיפ הקיבצ לש קבמקהו 10 םינש .
קאריעמ םיליט רבכ וצצופתה הבש הדיחיה הנידמה יהוז , תונבלמ תושויטק , םיזגפו הזעמ םידבאתמ
תריד ןיידעו הירוסמ 3 זיראפב רשאמ רתוי הלוע םירדח .
נבכוכ םילאוש הבש הדיחיה הנידמה יהוז ונרופ תוי , ךלש אמיא תרמוא המ ?
יברע טלסמ תבכרומ תילארשי החורא הבש הדיחיה הנידמה יהוז , ינמור בבק , םרקו תיקאריע התיפ
ינמרג היראווב . םימשיטנא לוכאל םיבהוא הארנכ ונחנא .
הבינעהו הפילחה םע ודילש הזו רשה דובכ אוה םתכה םע החותפה הצלוחב שיאה הבש הדיחיה הנידמה וז
אוה ולש גהנה .
ךל יתערפה אל יוטיבה הבש הדיחיה הנידמה וז , ךל עירפהל הצור ינאש ועמשמ .
םייחה קחשמ תא םיטילקמ ןורטאיתל םיכלוהש םישנא הבש הדיחיה הנידמה וז .
הנושארה םעפב ךילא םיאבש םישנא הבש הדיחיה הנידמה וז ,
ררקמהמ תחקל רשפא םא םילאוש … . ?
יא ףא הבש הדיחיה הנידמה וז התיא תרבדמ לבא ךלש אמיא םע תרדתסמ אל הש 3 םויב םימעפ .
וידרב םירישה יפל ינוחטיבה בצמה המ תעדל רשפא הבש הדיחיה הנידמה וז .
הדיחיה הנידמהו אבצב התריש איה הפיא הרוחבה תא םילאוש ןושארה טיידב הבש הדיחיה הנידמה וז
ךממ תיברק רתוי התייה איהש ררבתמ הבש .
ה הנידמה יהוז הב אקווד םירג םה המל ריבסהל םילגוסמ םניא םישנאה בור הבש הדיחי , םהל שי לבא
רחא םוקמב רוגל רשפא יא המל תוביס ןומה .
םיאקיטילופ אנוש התא םא הבש הדיחיה הנידמה יהוז , םידיקפ אנוש , בצמה תא אנוש , תא אנוש
םיסימה , ריוואה גזמ תא אנושו תורישה תוכיא תא אנוש , א התאש ןמיס התוא בהו .
הב תויחל יתלוכיש הדיחיה הנידמה יהוז .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

44
ץרא יהוז / ןושיק םירפא
הנטק ךכ לכ ץרא יהוז וכותב המש תא בותכל ידכ קיפסמ וניא םלועה תפמ לע החטשש .
םלועב הדיחיה ץראה יהוז התוא ומיקה ץראל ץוחב הייסימ ימלשמש .
יתלב תולובג תלעב ץרא יהוז םילבגומ .
יב הרצה ץראה יהוז םלועב רתו , תורצה ץרא יהוז .
םאה תדמול הב ץרא יהוז הידלי יפמ םאה תפש תא .
םינבה ינישו רסוב ולכא תובא הב ץרא יהוז תונייוצמ .
םירבע םיבתוכ הב ץרא יהוז , תילגנא םיארוק , תיסור םירבדמו .
ץרא יהוז בישקהל והשימ בייחמה קוח הב ןיא ךא ותעד תא רמול תוכז חרזא לכל הב .
א יהוז ץר בורקה חרזמב רתויב תמדקתמה – היתונכשל תודוה .
לצא אצמנ ןוהה לכ הב ץרא יהוז ךכ לע תורמרמתהה הברו םידוהיה .
תינוכממ ץוח לכה תא ךפסכב תונקל לכות הב ץרא יהוז ידימ הרקי איהש ראוגי .
תדה הב תטלוש זאמו הנידמל תד ןיב הדירפהש ץרא יהוז הדבל .
ימוטא רוכ הב שיש ץרא יהוז םייתנש דועב קר ןופלט ךא .
לש ץרא יהוז הרירב לכ הב ןיאש תורירב .
ידבוע תתיבש לע אל ךא יברעה םרחה לע הרבגתהש ץרא יהוז ינוריעה ןויקינה .
הרוסא דוע הצחרה ךא םיה ןמ הייתש ימ קיפהל החילצהש ץרא יהוז וב .
הלש םייעוצקמה םידוגיאה ןמ דרפנ יתלב קלח איהש ץרא יהוז .
רא יהוז הבש ץ םירה זיזהל לגוסמ ןטק קתפ , םימואנ םידילומ םירה ךא .
הממ תוחפ תרציימה ץרא יהוז בערמ שיא תמ םרט הב אקוודו תלכוא איהש .
םיבשחתמ אלא םיסינל םיפצמ אל הב ץרא יהוז םהב .
םילבקמ היבשות ךא תדמתמ הנכסב המויקש ץרא יהוז " סוקלוא " םינכשה ןמ אקווד הלעמל .
יא הב ץרא יהוז דובעל הצור שיא ן , םימי השולש ךות השדח ריע םימיקמ ןכל דע לטב םיכלוהו
עובשה ףוס .
תוריח תמשונ לבא ריווא תלבקמ הניאש ץרא יהוז .
םדא לכ הב ץרא יהוז – לייח לכ תאז לכבו לייח – םדא .
לבא םישימח תב ץרא יהוז םירשע תבכ הסונמו המכח .
ניא ידוהי הבש םלועב הדיחיה ץראה יהוז ידוהי ו .
יהוז הב תויחל לוכי ינאש הדיחיה ץראה .
ילש ץראה יהוז !


םוקמ איה לארשי , ךרד איה , הנומא איה , תד איה , תשרומ איה , םולח איה , הווקת איה , איה
תודדומתה , תויצולח איה , ףונ איה , םדא איה , רבע איה , םולשו המחלמ איה , תואלקח איה , איה
חמוצו יח , םויק וד איה , ווח איה היי .
םיקומעה היכבנ תא םילגמ ךכ רתוי הב םירקבמש לככ ךא תנוטנטק ץרא םנמא איה לארשי
םיחבושמה היכבדנו .
םיקתרמ ףונ ירתאב תעפושמ לארשי , םע ןווגמ ישונא שגפמ הבו םירידנ םיירוטסיה םירתאב
תונוש תושרומ , ודו תומחלמ - ירירבש םויק - תויצולח , תווקת , תומשגהו תומולח .
רשיל םיפונ לש בחר ןווגימ לא : םינומרחו ןדרי ץראב םימה יוור ןומרחב גלשהמ , םיפונה דעו
בגנהו הדוהי רבדמ לש םיקתרמהו םיחיחצה . םיירוטסיה םירתא העורז ץראה , םיכלוהש
דועו דוע םירשעתמ םיגולואיכראה היתורצואו הלא םימי םצעב םג םיפשחנו , םירשבתמ ונאו
ח םייוליג לע םירקבל תושדח תינבינה ץראה לש הרישעה הירוטסהה לע ףסונ רוא םירוזה םישד –
תרדהתמ םיתיעלו תסגננ םיתיעל – ףרה אלל הינפ תא הנשמו

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

45

" לרוגה ירוד ינב ייחא תאו יתוא דילוה םימיב הומיקהו םצראל םידוהיה ובש םהב םילודגה
שדחמ . יכרדב דדונה ידוהיה ינניא בוש םלועה , הנידמל הנידממ רגהמה , מה הלוגל הלוגמ שרוג .
רודו רוד לכב ידוהי לכ לבא , בייח תוארל םש היה וליאכ ומצע , ול ומדקש םיעוריאבו תומוקמבו .
יפל דדונ ינדוע ךכ , תוחדינה םיכרדב אל לבא לש םלועה . ןמזה יבחרמב דדונ ינא התע , רודמ ענ
רודל , תונורכזה יביתנב עסונ .
ןורכיזה םיקחרמה תא םצמצמ . 200 בע תורוד ימע תודלות תישארמ ור , םימיכ יניעב םימוד םהו
םידחא . קר 200 תורוד ורבע לא ךלהו ותדלומ תאו וצרא תא בזעו םהרבא ומשו םדא םק זאמ
יצרא איה םויהש ץראה . קר 200 תא םהרבא הנקש םוימ ורבע תורוד תרעמ הלפכמה ןורבח ריעב
ירודב הב םישחרתמה םיינחצרה םיכוסכיסה דעו . קר 150 רוד ורבע תו דומעמ תאיצי לש שאה
האושה לש ןשעה ידומע דעו םירצמ . ינאו , םהרבא לש וערזמ יתדלונש - םלוכב יתייה :
יתייה םירצמב דבע , רהב הרותה תא יתלבקו יניס , ןדריה רהנ תא יתרבע והילאו עשוהי םע דחיו .
דוד םע םילשוריל יתסנכנ , יתילגו הנממ והיקדצ םע , ורהנ לע התוא יתחכש אלו לבב ת , ה בושבו '
ןיב יתמלח ןויצ תביש תא ינוב התמוח . דרפסמ יתשרוגו םיאמורב יתמחל , דקומה לע יתילעוהו
הצנגמב , ץניימ איה , יתדמלו ןמיתב הרות , בנישיקב יתחפשמ תא יתלכשו , הקנילברטב יתפרשנו
השרווב יתדרמו יתילעו לארשי ץראל , ב ינא הנממו יתדלונ הבו יתילג הנממש יצרא איה הילאו א
בושא ".
ךותמ ןמצייו רזע אישנה םואנ ינפב כב הינמרג לש טנמלרפה ירבח " ד נשת תבטב " ו ( 16.1.96 )

השדח החימצ ( רפח םייח )
ונרמא – לילגה ץראל ונילעו , תוארל
הישעתה ינגב ( / רבדנו רמאנ המ –
שורג לכ הווש התייה , העיסנה / )! ונאב
תוארל , לזרבב םיינעה היררהב םאה
וחנבו תש / תוכתמה חורפל ולכוי
תשורחה יתבבו םילעפמב תובכרומה /
וידחי לוחכהו ןבלה ןוראווצה םאה , םאה
שרחהו סדנהמה / םיעטונו םיערוז
שדח גוסמ תונויצ ונל םיפטוקו / תונויצ
תמכחותמ , םימיכ תודדמנ תוינש הבש /
לש לובי בינמ דחא הישעת םנוד הבש
םימנוד תואמ / כזב רשא תונויצ התו
דחא םוי הלקהב םושנל לכונ / רמולו :
םיחרופו םייח ונחנא , דיו לגר טושפל ילבמ
םיכלוה ונייה ןאל ( ןמרתלא ןתנ )

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

46

הנתשמ ץראהש אל הז ביצעמש המ , םיעורק תובצחמה יעצפש . תומרל רשפא יאש רבד ןיא אלה
םיעבצב . לזוא ריוואה ונלצאש אלא , םירהל אירמנ אלו . רומש הצקב דומעל ראשינ תובא ץרא ת -
תובוהז תונוידל רובת ינולא ןיב םיעות . הרמצו הבלחמ ונל הנתנש הנטק זע , הרתח תוזרה הילגרבו
בורחה לצ לא תולוחב ךרד ונל .
השקעתה אלול - םיאב ונייה הנא ?
וישכע םיכלוה ונייה ןאלו ?

תרנכ ( בלרהט םרוי )
תרנכ תרנכ וה , ונלצא תאש ךלזמ - אלו תרחא ץראב . דנלניפב וא ץיוושב תייה ול - ךֹ ור ְ בב תייה - םש
ךומכ םיפלא םנשי . דנלטוקס לע רבדל אלש , טושפ ךל םיארוק ויה םש " ךול ." תרנכ ונלצא לבא
הדיחיו תחא תא - הדגאה תאו תואיצמה תא . םילביטספ הברה ךכ לכ , םיטרצנוקו , תודקרה
תודעצו . ימואלה םימה רוקמ תא … הארשהה רוקמ תא ימו ימה לכל . ץרא לש תוברתה שרע תא
לארשי … לרב דעו סנה לעב ריאממ , לחרו . תורודה לכ ינב םיקידצה ילודג םתחונמ םיחנ ךביבס
םיידוהיה . הז ללכבו , בגא , םידומע לע םינוב ןאכ ןולמה יתב תא … תרנכה ללכב איה ימו ? תכיתח
הרוטאינימ … הרטולח אלא םדא אל , הרוגיפ וזיא הל הרוצ וזיא , תחתופמ תצק םנמא הלעמל
החטבה לש הלחתה ומכ תיארנ הירבטו , בגב ךניע ןתת םא ךא - בג ןיע טושפ הלגת .
רתאה ילג לעו תונותיעה יפד לעמ יל ודיגת המל זא , רטמיטנס הל דרוי וא ףסונשכ םיחוודמ ,
וויחה ששגה דעו היפעלובא םייח זאמ רקבמו בשות לכמ רוביצ יסחי הלאכ הל שי המ תוכזבו ר .
ילוא , יל וחלסתו , יטוידיא תצק עמשנ הז , יתאזכ אל םצעב תרנכה לבא … הל אב התכישמ חוכ
יטוריאה יומידה תוכזב . םייותיפ המכ הל שי הזה ןיינעב יכ הלגמ התא הפמב טיבמ התאשכ :
בותכ הנטב לע - םיחטובמ תומוקמ ינש ךרדב אצמת תצק ךישמת םאו חרי תיב תצק הטמלו הירופ
ןועגש . דחאל ערז תיב םיארוק , ןואה ינשלו .
המח אובמל ךרדה עצמאב קיספת אל םאו
המרה לא קפס ילב עיגת העש יצח ךות .
םיפוחה הפ םיאלמתמ גח וא תבש לכבש הביסה וז ילואו , הלוע לירגה ןשעו , ששה - םיפלקהו שב …
םיפפועמה םינשלגהו יקס תוריסו םילהוא … וחורו ופוגב ןאכ אצמנ ולוכ םעהו .
ןכא ןאכו תרנכה תא התלעהש תיממעה המצועה תחמוצ ( הירבט לעופה תאו ) תימואלה הגילה לא
םותב לואשל רזוחו הלא לכ לומ דמוע התאו …

ילש תרנכ יוה , םולח יתמלח וא תייהה ? .!לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

47
ץראה תאז ( בלרהט םרוי )
ץראה תאז
םילימ ילב
תורוצ ףלא , םיעבצ ףלא , םילחנ , םישיבכ ,
םילוקיעו תונורמק .
ארל רשפאו רבשה וק תא תו , קפואה וק ,
רואה וקו , םימה תשרפ וקו .
הלעמלמ ץרא , םיימש אלל ץרא .
ןדריה , ןוקריה , העקבה , הברעה , שתכמה .
ךתחנ רה , לפונ לצ , שבי לחנ ,
תורטממ , חרופ הדש .
יתדלומ יצרא יוה , חרק םישרט רה
ץראה תאז
ומצעל אוהשכ יפויהו , עבצו הרוצ לש קחשמ ,
טשפומה רויצה , טקרסבא עבטה לש .
םילחנה יכפשב תמרוזה הקיזומה
םירהה יפכוא , םיסכר , םילתו .
ץראה תאז .
הכרואל התוא תרבע םא םג , הבחורל , םייחב םש יא
רעונה תעונתב , אבצב , ךירבח םע , ךידלי םע ,
ךידיב הגההו ךדיצל הפמהשכ התוא תיצח םא םג ,,
התא םיהבגה ןמ התוא האור התאשכ קר
לא הב ןנובתמ ךיא ןיבמ םיהו ".


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

48

רמגינ הזש תויהל לוכי ? / ןפג ןתנוהי

יתדלונש ינפל חמש הפ היהש םירמוא
כהו ו יתעגהש דע אלפנ טושפ היה ל .
רוחש הלילב ןבל סוס םע ירבע רמוש
תרניכ םי תפש לע , רוביג היה רודלפמורט .
הנטקה ביבא לת , םימודא תולוח , דחא קילאיב
יצע ינש םימקש , תומולח םיאלמ םיפי םישנא .
תונביהלו תונבל הצרא ונאב ונאו
וז ץרא ונל יכ .

ןאכ , אשדה תא האור התאש הפיא
ויה , םעפ , תוציבו םישותי קר .
רדהנ םולח ןאכ היה םעפש ורמא
רבד םוש יתאצמ אל תוארל יתאבשכ לבא
רמגנ הזש תויהל לוכי …

יתדלונש ינפל חמש הפ היהש םירמוא
כהו ו יתעגהש דע אלפנ טושפ היה ל .
מלפ " ח , גניפ ' ןא , םיבכוכו רוחש הפק
םילגנא , םיבזכה טוקליו תרתחמ .
תירולבו םפש , ראווצ לע הייפכ , יבהז ןורי .
ןמרתלא , רמת , תופי תורוחב , םירצק םייסנכמ .
רקובב םוקל המ ליבש םהל היהו
וז ץרא ונל יכ .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

49
ףסכה שגמ / ןמרתלא ןתנ
… טוקשת ץראהו , תמדוא םימש ןיע
ולובג לע הטיאל םעמעת םינשע ת .
דומעת המואו – תמשונ ךא בל תעורק …
ינש ןיא דחאה סנה תא לבקל .

ןוכית סקטל איה . רהס לומל םוקת איה
הדמעו , םרט - םוי , המיאו גח הטוע .
-- רענו הרענ ואצי דגנמ זא
המואה לומ לא םה ודעצי טא טאו .

רוגחו לוח ישבול , םילענ ידבכו
שרחהו ךולה םה ולעי ביתנב .
ילחה אל םדגב ופ , םימב דוע וחמ אל
םוי תובקע תא - שאה וק לילו ךרפה .

ץק ילב דע םיפייע , עוגרממ םיריזנ ,
םיירבע םירוענ יללט םיפטונו _ _
ושגיי םינשה םוד , עונ ילבל ודמעו .
םייורי םא וא םה םייח םא תוא ןיאו .

המואה לאשת זא , םסקו עמד תפוטש ,
הרמאו : םתא ימ ? םיטקוש םינשהו ,
ונעי הל : ףסכה שגמ ונחנא
םידוהיה תנידמ הנתנ ךל וילעש ,
לצ יפטוע הלגרל ולפנו ורמאיו ךכ ,

לארשי תודלותב רפוסי ראשהו .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

51

השדח החימצ / רפח םייח
ונרמא – לילגה ץראל ונילעו , תוארל
הישעתה ינגב ( / רבדנו רמאנ המ –
שורג לכ הווש התייה , העיסנה / )! ונאב
תוארל , עה היררהב םאה לזרבב םיינ
תשוחנבו / תוכתמה חורפל ולכוי
תשורחה יתבבו םילעפמב תובכרומה /
וידחי לוחכהו ןבלה ןוראווצה םאה , םאה
שרחהו סדנהמה / םיעטונו םיערוז
שדח גוסמ תונויצ ונל םיפטוקו / תונויצ
תמכחותמ , םימיכ תודדמנ תוינש הבש /
לש לובי בינמ דחא הישעת םנוד הבש
םימנוד תואמ / התוכזב רשא תונויצ
דחא םוי הלקהב םושנל לכונ / רמולו :
םיחרופו םייח ונחנא , דיו לגר טושפל ילבמ .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

50
א התיכ םולש `
רואיל ,
א התיכ םולש ' .
בורקה ןושאר םויב , ילש דלי , םעפב רפסה תיבל ךלת התא הנושארה ךייחב . לש למסה םע קיתה
עובש רבכ ןכומ יפונס , ללוכ פוטעה תורבחמה תו , םושמו תא שובחל הצור התאש ונל תעדוה המ
קיחצמה םותכה עבוכה , ומכ תואריהל ךל םרוגש ץווכתהש טסירוטקרט הסיבכב . ןנוכתמ אל ינא
ךתיא חכוותהל , הזה םויב אל חטב , לבא יתוא ץיחלמ תצק הזש הדומ ינא . ונרכהש עגרהמ - התא
הז תא רכוז אל , לבא שאר קר תייה ונשגפנשכ , דוע ףוגה םינפב היה - ךלש ךרדה ךל התיה דימת
תושעל םירבד . יתוא זיגרמ הז םימעפל ( לוענל חקול ןמז המכ םילדנס ? ) , עשעשמ םימעפל ( אל ,
עבצא ץוצמל רוסא אבצב ) , דימת לבא ירוקמ דואמ דלי תייה . לכש תויהל לוכי םיבשוח םירוהה
הככ , לבא םיקדוצ םירוהה לכש םג תויהל לוכי . סנכנ התא וישכע ל תכרעמ . איהש ןושארה רבדה
םלוכ ומכ התאש אוה ךל דיגת . איהש עדתש הצור ינא העוט .
א התיכ םולש ' . ךירצש ומכ הזה םויל ךתוא ונכהש חוטב ינא דימת אל . אל םעפ ףא ךל יתרבסה ,
לשמל , הנוש הרוצב םוקמ לכב םיגהנתמ םישנאש . םירבדה לכ םינטקה םיארנ תיבב ונלצאש
תויהל םילולע קיחצמ תומוקמב םילבלבמ םירחא . בהוא התאש הז התאש םישנאל קוביח תתל
םע פב שגופ הנושארה ( ששואתה אל דוע םיררקמהמ שיאה ) , ןמזה לכ להנמ התאש הז תומישר
" בהוא יכה ינא ימ תא " , עגרכ בשוי התאש הז וליפא חבטמב מ ןורמנ ומכ שובל " בדה ופ " , ללוכ
בנזה . רדסב הזש ךל רמול הצור יתייה , אש ודיגי םלוכ המ בושח אלו ךישמהל לוכי הת , אל הז לבא
הככ . תמאב אל . לכמ רפס תיבב דמלתש םירועישה , באוכ יכה הארנכ הז : התא תויהל תעדל , םג
התאשכ תרחא גהנתהל חרכומ .
א התיכ םולש ' . םידלי , רואיל , תורובחב תויחל םיטונ . ןב היה ךלש אבאשכ שש , דימת המ םושמ
ותוא וריאשה ץוחב . יתוא ונימזה אל המל עדוי אל ינא , דע לבא אל ינא םויה תספות קחשל עדוי .
םה םגש אוה םינשה םע יתדמלש דיחיה רבדה םידחופ . הלאה םידליה , ואיבה וליאכ ךל םיארנש
רבחה תא ' םע תיבהמ ה ציוודנסה ' םי , םתוא ריכהל הצור התאש ומכ קוידב ךתוא ריכהל םיצור .
םג ורבע םה םע תומישרה לע והשימ התיכב שי םא תוארל ידכ םהלש אמא ןגב םתיא היהש , םג
םה ורבדי אל םאש ידכ קיתב ןומיקופ ואיבחה ידוס רבח םהל היהי םתיא , םיעדוי םה םג לעב
ףוסה דע הלחתההמ רפסל םילוכי םהש תחא ואדיו תטלק תוחפל הפ . םאו ךל היהי לזמ , בוהא
ילש , קחשל רצחל ךתוא ונימזי דימו , לכתסת ה דלי םש שי םא תוארל הדצ דבל ד מועש . הארתשכ
ותוא , תא לאשת לא םירחאה ובשחי המ ךמצע , ארקת טושפ אלא ףרטצהל ול . ליבשב אבא .
א התיכ םולש ' . םלועב דחא ףא ןיא , ירואיל , לכהב בוט תויהל לוכיש . עדוי ינא הצור דואמ התאש ,
הככ דבוע אל הז לבא . תולקב ךל ואוביש םירבד ויהי , יהי ו ישוקב שממש הלאכ . ךלש אמא ,
לשמל , ינאש המכח יכה השאה איה ריכמ , אל איה לבא הירוטסיהב הבוט . תבשוח איה םויה דע
תמחלמבש ודיספה תומטנזירכה םינשושה . ךל םישק םירבדב ןויסינ םוש ןיא . םויה דע , הז םא
ךבתסה , רחא םוקמל תבזע טושפ . ךלוה התא וישכע וי הברה הז לשכיהלש תולגל אלמ בוט רת
תוסנל . ןושאר םויב בורקה , לשמל , בתוכ התאש הנושארה םעפב ךל ררבתי " א ' " ךופה , וקה םע
ךוראה לאמשל ןימימ . ךתוא לכסתיו ךתוא זיגרי הז , םולכ ךילע רמוא אל הז לבא . רתומ תועטל .
ינפל 33 קוידב הנש , א התיכל יתכלהשכ ,' ךלש אבס ינממ הפצמ אוהש יל רמא טימכ תושעל קר ב
יתלוכי , אל הז םאו רבד םוש הרק אל קיפסי ( ילש הרקמב , בגא , יתלוכי בטימכ יתישע אל תמאבו
רבד םוש הרק .) ךתוא ךנחל רומא ינאש עדוי ינא ריחמ לכב החלצהלו תוניוצמלו תויגשיהל , לבא
אל הזש יתוירחא לע ךל רמוא ינא המ בושחש . בוט םדא היהתש אוה בושח תמאבש דיחיה רבדה .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

52

ולש א התיכ ם ' . םויה דע , ילש בוהא דלי , דחא רואיל קר היה . התא ןושאר םוימ ךב שיש הלגת
םירואיל הברה . םירועישה לש רואיל , תוקספהה לש רואיל , לש רואיל תיבה , םירבחה לש רואיל .
ירמגל רדסב הז , קלח הזו ךלש תורגבתההמ , םידליל לבא םירבד ריתסהל האלפומ תלוכי שי . םה
על םירמוא אל וריתסה םהש םמצ , םהש םהל המדנ וחכש טושפ , הז לבא הככ תמאב אל . ינא
יל רפסל לוכי התאש עדתש הצור . אל התא חרכומ , לוכי דימת התא לבא . ךל םיקיצמ םא , םא
והשמב ךל השק , הרומ שי םא הפי אל ךילא גהנתמש , תאצל ךל ונתנ אלו יפיפ ךירצ תייה םא , ןיא
רבד םוש רושקש יינעמ אלו ךילא יתוא ן . ידמ ןטק אוהש רבד םוש , ךבוסמ וא ידמ , יל םורגי וא
יתיא תרבידש ךכ לע סועכל . םאש ךל חיטבמ ינא ברעתא ינאש הצרת אל , תא דבכא ינא הז
( השק יל היהיש תורמל ) , לודגה ךיחא תא לואשל לוכי התא לבא , החפשמב ונלצא לכ םדוק
םידליל םינימאמ .
א התיכ םולש ' . היהי הזש יתבשח ךפהל , אל לבא . רפס תיבל תכלל חמש התא , אמא םיכוב ינאו
ץוחב .
( דיפל ריאי , בירעמ , 30.8.02 )
לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

53

החפשמה םוי היה םדוקה ישימח םויב . םיירהצה ירחא הדבע היחתש יתגוז , רואיל םע יתכלה זא
ןגל , ןוטלשה תוכיאל העונתה לש סוניכב ןומר םייח ומכ חמש . לודג תורעק ונל וכיח ונסנכנשכ תו
סוקוקו דלוקוש לש , דלוקוש ירודכ ןיכהל ידכ םיריעזה תואסיכה לע ונבשייתהו . יצח םש ונבשי
ךרעב העש . תונטק תוירכוסבו סוקוקב םתוא טשיק רואילו םירודכה תא יתלגלג ינא . שמחב
ונינש תא עשעש הז תונושארה תוקדה . רגה לש הצלוחה ךותל סוקוק קרז רואיל ובש עגרה דוחייב
גה ' גני ' תי . םמעשמ ונל תויהל ליחתה ךכ רחא . דואמ ונל היה םמעשמ תצק ונל היהש ירחא
םמעשמ , רדכלו םש תבשל ונכשמה לבא . תושעל ונל ורמאש המ הז יכ .
יל הרוק דימת הז והשכיא . םירוה לש תויצאוטיסל עיגמ ינאש םעפ לכב - םידלי , ןוחבל ליחתמ ינא
תוהמאה לש םייניעה ךרד ימצע תא . תמ אל ינא ינומכ גהנ ( ץוחב רואיל םע היה רבכ ינומכ , קחשמ
הגנטס ) , תגהנתמ התיה היחתש יתגוזש יל המדנש ומכ אלא . הזל אורקל ידצמ םילוכי םה " םוי
החפשמה " תורודה לכ ץק דע , םאה םוי ןיידע הז לבא . םינב םע קר .

רתוי הרורב התיה םידיקפתה תקולח הבש הפוקתב יתלדג ינא . ילוא הבוט תוחפ , הרורב לבא .
דיתעה לע םינוממ ויה תובאה , הווהה לע תוהמאה . וזש ינפמ םירודכ לגלגל ןגל האב ילש אמא
היווח התיה , עדמה ןואיזומל הנשב םעפ יתוא חקל ילש אבא ( הזכ רבד םעפ היה , םגד םהל היה
רצחב תיללח לש םותכ ) הרפסומטא יהמ יל ריבסהו . םולכ יתנבה אל
ןיכמ אוהש יתעדי לבא רגובמ היהא םהבש םימיל יתוא . ודיקפת היה הז . הדוספרה לע יתוא םישל
תורגבה לא יתוא הריבעמש . םייחה לש דחוימב ןיינעמ קרפל הבשחנ אל םידלי לש םתודלי .
םהמ ואציי םדא ינב הזיא התיה הלודגה הלאשה . קחמנ הווההש התיה תידיימה האצותה . אל
כל תויקינקנ יתנגיטו חבטמב יתדמע ןמזמ םלו . קבשאלפ יל היה םואתפ . ילש אמאל יתלצלצ
םידומילהמ רזוח יתייהשכ לכוא יל הניכמ התיה איה םא התוא יתלאשו . יב תוריל התצר איה .
תונלבסב יתיא הבשיו הריפו םילצינש םע יל התכיח איה םוי לכבש ררבתה
רפס תיבב היה ךיא עומשל ידכ . יל קחמנ הזש תצק שייבתמ ינא , רורב יד לבא הרק המ יל :
הווהה היה הז . דחוימב בושח היה אל אוה .
ילש אבא תא בהוא ינא , תרחא הז ילצאש ןימאהל הצור לבא . מ בושח תוחפ אל יל הארנ שמח ליג -
25 . לק הז דימת אל . ה הארקהב אל דוחייב - 1,785 בודה ופ לש . םיסקמ רופיס הז , יל שי לבא
הרואמהמ ותוא וצלחי האבה םעפב םגש השגרה ןפשה לש . לש תקתרמ האצרה יתעמש ןמזמ אל
רגה רמת תיטסינימפה תרפוסה , םידלומ אל םה םישנל םירבג ןיב םילדבההש הריבסהש , אלא
תיתרבח הינתה לש האצות . תשיובמ הענכהב הז תא לבקמ ינא , הדבועה תא הנשמ אל הז לבא
תגאוש היחתש יתגוזשכש , " הפי רויצ הזיא " , יתרבחה התיינתהמ האצותכ תנווכתמ תמאב איה ת
הזל . ימצע תא השוע תצק ינא .
יעבט רבד איה תורוהש עגרל בשוח ינאש אל . לגרודכ תוארל ףידעמ ינא יעבט ןפואב . יל רורבש קר
םיקוסע םישנא םניא תותבשב קר םהלש םידליה תא םישגופש תובאש , תובא לש ארח םתס אלא .
םתיא תויהלו ןמזה תא תונפל יל בושח , תוא ריכהל ם , םהב חומשל . תושעל ךרדה תא שפחמ ינא
םהלש אמאמ הנוש ןפואב הז תא . תוהמאה ךרד הלש תוישנה תא רידגהל רתומ הלש ומכ , ינא
אבא ינאש ןמזב רבג תויהל הצור . הז תא תושעל ךיא הלאשה יבגל תיטלחה הבושת יל ןיא . לכל םג
וזכ הבושת ןיא יביבס םירחאה תובאה . תצק םילבלובמ ונחנא .
י דיפל ריא

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

54

ימת ילא הלצלצ רבעש עובשה תליחתב , הבוטה התרבח - רתויב - וליפא - םגש - לש תיריע
היחתש יתגוז , תדלומוי בורקב שי התלעמ דוהלש יל הריכזהו . יתוא חמיש עדימה
דואמ , רחא רבג לכל המודב ןכש , תדלוה ימי לש יתרדס חכוש ינא םג . יל ןיא , בגא ,
העפותל רבסה םוש . הייהתב רבודמ אל רזירפבו רוא שי ררקמב המל לש המרב תימויק .
הנתמ תונקל ץר רבכ ינאש ימתל יתרמא , ירמגל רחא ןויער היה הל לבא " . השעת ילוא
העתפה תביסמ הל ? " , העיצה . בר םכסה שי היחתש ןיבו יניבש תוביבחב הל יתרבסה
ינשל דחא תועתפה םישוע אל ונחנאש יתנש " . הא " , ינ הכובמב הרמא איה תרכ , " הא ...
הא , עגר ." תוחפל ברועמ היה םהבש תושיחלו םישורשר לש הרושב וקה אלמתה ןאכו
דושח ןפואב יל רכומ היהש דחא לוק . שדוחמ ץרמב וקל הרזח ימת ךכ רחא " . לא זא
העתפה הל השעת " , הרתי תוצילעב הרמא , " הביסמ הל השעת םתס . חמשת ארונ חטב איה ."

הז בלשב , הדומ ינא , עוריאה תרמוח תא יתנבה אל דוע . הביסמ ךירצ אל , יתרמא
ימתל , אתבסה לצא םידליה תא םישנ , ךכ רחאו הבוט הדעסמל ךלנ , יח - יח , תא
תעדוי , יח - יח , תדלומוי , יח - יח . םעפ ףא איהש יתרכזנ דיב יל אפק ןופלטהשכ קר
יתוא הלבס אל " . בוט " , שבויב הרמא איה , " הצור התאש המ השעת ."

ברעב , הסנרפהמ יתרזחשכ , ולכי אשידק הרבחהש ףוצרפ םע ןולסב יתגוז תא יתאצמ
תומוסרפל וב שמתשהל . הבגב יתינענו הרק המ יתלאש - ילג " . הנקז ינא " , איה
החפייתה , " ינאש המ הז , הנקז ." תצק עתפומ יתייהש הדומ ינא . תב השאה 34 . יל שי
הנממ םירגובמ רתוי םינותחת תיבב " . נא לבא הנקז ומכ היח י " , הבוגתב התעג איה .
" הריעצ שיגרהל הצור ינא . דוקרל , תולבל , םירבח ילא ואוביש , ודקרי םה םגש ,
הקיזומ היהתש , לוכאל ןטק והשמ םג ילוא , שאה לע רשבו םיטלס יגוס השולש דיגנ ,
יד . ג ' יי , ןיב 80 ל - 100 םינמזומ , עשתב ישיש םויב , שיגיש חותפ תואקשמ רב םע
רגרמ יל ליאשהל הלוכי איהש הרמא ילחש וסרפסא תנוכמו תוטי ." ךיא עדוי אל ינא
הרק הז , יחומב עגר ותואב קיזבה ףרוטמ ןויער לבא " . ךתעד המ " , הל יתרמא
סוסיהב , " הביסמ השענש ? ." טבמ ילא המירה איה " . הביסמ ? " , ההימתב הלאש , " המ

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

55
הביסמ םואתפ ? ."

םידעצב יתלחתה רקובב תרחמל רבכ םישרדנה םיינוגראה . לכב בושח יכה רבדה
הביסמ , ןב דלי לכ עדויש ומכ 34 , ידה אוה . ג ' יי . תקסועה הרבחל ןופלט יתמרה
יד םהל הנפתה קוידב ילזמלש החמשב יל ורשיב םהו הקיזומ יתורישב . ג ' םוכסב יי
לש טועפה 1,390 עמ סולפ רלוד " מ . יא ךוראה חווטלש יתרכזנ ךכ רחא תוק ד שולש
םושנל ילב תויחל רשפא . יד . ג ' יי , תרוכזתה ליבשב קר , אוה ועוצקמש םדא אוה
וארטס תכרעמ ךותל םיקסיד סינכהל . רגתא הזב ןיאש הלילח ןעוט אל ינא
ילאוטקלטניא , והשמ דוע השעי אוהש הפצמ יתייה העשל לקש ףלא ליבשב לבא . שולפי
לוטל - םרכ , לשמל . ףיקמ קוש רקח ירחא , לאב יתרחב תוחפ אל הבוט הביטנרט : ןב יקוש
ה - 15.5 , צוחמה דליה אוהש ' ןכשה תיבהמ יתורו ןועמש לש ןק . היה ולש ףירעתה
הרזחבו בוחרה ףוס דע ילש וטואה לע בוביס .

נה הכובסה היגוסב יתלפיט ינאש ןמזב " ל , היחתש יתגוז - אלפ חרואב המילחהש
התוא ףקתש ןואכידהמ - לכואה תנמזהב הקסע . ינשה רדחהמ ופלדש םיטרפה , שי
תודוהל , תצקמב יתוא ועזעז . הביסמ יתישעש הנורחאה םעפב , הבמבמ הבכרוה תבורקתה
סומוח םע תותיפו . זא , םיעבשה תונש יהלשב , םהילותב תא םיבר םיריעצ ודביא
םנבשימ תלטלטימ ץומח ןופפלמ תסיפשכ . םויה , ררבתמ , גנירטייק ילב רשפא יא ,
ש הזכ יוצרו ילומקאווגב ןיבמ . קוידב הז המ יתלאששכ , לכאמב רבודמש ררבתה
ירלופופ ינקיסקמ . דחוימב תוכובס ולש הנכהה תוארוה : םיכעומו ודקובא םיחקול
הניטלפ ומכ הלוע אוהש דע ותוא . ליבקמב , אש ידכ לוהוכלא קיפסמ איבהל יתחלשנ
הלילצ סרוק וב ךורעל היהי רשפ . ש ירחאש תודוהל ץלאנ ינא םיקובקבה תא יתאבה
תוכיא ןחבמ םהל ךורעל יאדכש יתטלחה התיבה . איצוהל העשה העיגהשכש התיה האצותה
וגילפי ןהש הווקתב הייחש לש תועונת יתישעו ןהילע יתבכשנ ןולסהמ תופסה תא
ןמצעמ .

תונורקע ינש יפל תלעופ איהש ךות םינמזומה תמישר לע החמשה תלכ החרט ליבקמב

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

56
לזרב :
1 . תמאב םיבורק םירבח קר םינימזמ .
2 . רבחה לכ םע אובל הל הרמאו הרפסמב תננגה הסדה לש הדוד תב תא השגפ איה ' ה
הלש .
תיבה ךותל םורזל םיחרואה ולחה ךרעב יצחו עשתב . ירעצל , ה תא קר יתיהיז - 300
םינושארה ףלא . וינמרג סנארט תוקהל לש םיקסיד הלחתהב םהל ןגינ רשואמה יקוש ת ,
ל רבע אוה תופאכ יתש ץקמ לבא " אבבא ." ץרמב וזזיפש םישנב האלמתה םידוקירה תבחר
םיידיה םע םישוע המ ןיבהל וסינו הרוחאו המידק שארה תא וזיזהש ןהילעבבו .
םיוסמ תויביטקייבוא רסוח תורמל , תחלצומ הביסמ התיהש דיעהל רישכ ינאש יל המדנ
דואמ : נומימב דאופ ומכ ועיזה םלוכ ה , םולכ עומשל היה רשפא יא , איקה והשימ
תוינדאה ךותל תוירגיס וביכ םלוכו םיתורישב . תרכומ הפיאמ יתיליג הלילב תחאב
השוחתה יל : תונוריטהמ . םש םג ונישעש המ קוידב הז . ינשה רדחל יתקמח , יתלצלצ
הרטשמל , דיפל לש תיבהמ שערה לע הרמ יתננולתהו ןכשה ינאש םינפ יתדמעה . 40
תוברוחה ןיב דבל ונייה רבכ יתגוזו ינא ךכ רחא תוקד " . הנורחא םעפ " , הרמא איה ,
" תוביסמ הפ תושעל ךל תתל המיכסמ ינאש ."
דיפל ריאילילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

57

ישונאה ןימה לש ועבט םע המוגע תורכיה ךותמ , הדבועב חדבמ דצ ואצמיש םישנא ויהיש יל רורב
הננב ידי לע יתפקתוהש . ל רמול לוכי ינאש המ לכ תיקנע הרפש הווקמ ינאש אוה הלאכ םישנא
םהלש תיבה לע לופית . ךריה יבועל החפנתהש לאמש עורז םע ףוחה לע השפוח תולבל םתא וסנת
הנאה ילא לש . נה הננבה " ל , יטנגילטניא שפונ לכ יאדווב שחינש יפכ , תיתימא הננב הנניא .
הננב תרוצב הבוהצ ימוג תכיתחב רבודמ , יס ידי לע םיב תררגנה םיבשוי הבג לעשכ עונמ תר
לש וזל ההז םהלש תפתושמה לכשמהתנמש םינחווצ םדא ינב השימח , ןוכנ , םתשחינ , סגא .
רשפאה לככ תופרוטמ תויווזב םילגה לע הננבה תא ץיפקהל איה ליגרתה תרטמ , םיעסונה דועב
הזל הז םיקעוצו םהיתוחוכ תיראשב הב םיזחאנ " : ףיכ הז ןוכנ ? ןוכנ ? ףיכ ? ההההההא ." הז בלשב
םימל םילפונ םה , םי ימ יצחו רטילכ םיתוש , תושעל דימ םיטילחמו הננבל הרזחב םיספטמ זאו
בוש הז תא .
( הרעה : םמצעל םירמואו האירקה תא יאדווב התע םיקיספמ הז רודמ לש רתוי םייבקעה ויארוק :
ייה ! הקיסרוקב היה אוה םייעובש ינפל קר ! בוש עסנ אוה םואתפ המ ? ! יתבושת איה תצרחנה
היקרוטב יתרקוי שפונ ןולמב עובש תולבל איה תיאנותיעה יתמישמ םאש , ןורחאה שיאה ינא יזא
גוסייש . יהוז , בגא , תיתימא תיחרזא הבוח תשוחת לש התועמשמ , םינשב לזואו ךלוה ירעצלש רבד
הנידמה לש םיריעצה היבשות ברקב תונורחאה .)
נה הננבה לע יתבשיש הדבועה תא " רשפא ל ד רבעשל ידידיל סחייל טלחהב ' . ונשגפנ דוע לכ
לארשיב , ד הארנ ' נה " חלוגמו ביבח שיאכ ל , םכבגל ןיכס ףוחדיש םישחנמ םתייה אל םלועלש
הנושארה תונמדזהב . היקרוטל הצובקה העיגהש עגרב ( ונחנא 22 ףט ללוכ ) , תצלפמה ונממ האצי .
" םידלי ואוב " , תודווזמה וקרופ םרט דוע קעז אוה , " ךלנ םיקאיק תושעל ." תואבה תועשה ששב
תואבה תויוליעפב ףתתשה אוה ( אה רדס יפל " ב :) תיבוריא תולמעתה , םיפוח ףערודכ , יחנצמ
הפיחר , לקרונש םע הלילצ , םירוהל ףתושמ יקס רועישו םיבובא טיש - םידלי .
םישושתה וידלי תשולש תא ךירדמ וילע יתלכתסהו ףוחה לע יתצבר ברע תארקל
אר תוציפקב ש " . ליעפ דואמ אוה " , היחתש יתגוז רבעל יתלמלמ . הז לע הבשח איה
עגר " . תובא שי " , ףוסבל הרמא , " םהלש םידליה םע תולבל ףיכ הזש םיבשוחש ."
םילק תועד יקוליח הצובקב שיש ררבתה חתפתהש ןוידב . תוהמאה בור , לשמל , לש וסחיש ובשח
ד ' םיסקמ טושפ ויאצאצל . תובאה , ןתמועל , מאהל וטנ ותוא זפשאל ךירצש ןכוסמ קומש אוהש ןי
םימו לכוא ילב רוגס דסומב . השפוח , ןהל ונרבסה , םוש תושעל הביס םוש ןיא ובש בצמ איה
ץומצממ רתוי תינוציק הלועפ . תוגשה ויה היחתשל .
" םהירחא ץורל הכירצ דימתש תאז ינאש בשוח התא המל ? " , םויאב הלאש ( שמשהמ הזז אל איה
תועש עברא רבכ .) " ד לש ותשא ' תלכתסמ , הננבל רואיל תא חק ךל ." רבכ ךכ רחא תוקד רשע
בוהצה ימוגה לע יתבשי . 60 הכפהתה הננבה רתוי רחואמ תוינש . םימל ולפנ םלוכ , ינא לבא
התוא קיזחהל ךישמהל המ םושמ יתשקעתה . הגילפהו םוקמהמ הרקענ ילש דיהש התיה האצותה
ןיסירפקל תיאמצע . ה יתיארש אבה רבדה תושונאה העדיש רתויב םיתיעבמה תוזחמה דחא או :
דיב קרזמ םע יקרוט .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

58
יתלביקש לופיטה לע םילימ ןאכ ריבכא אל ינא . נה אפורהש ןייצא םא יד " אוה ל
םישדח חבטמ תונוראל יתקקזנ וליא וילא הנופ יתייהש ןושארה שיאה . יתאצי באודו הכומ
ו שלושמ הלתמב ידישכ האפרמהמ - 120 יס . קסומ יס ינבשיב םיצוענ לו . ףוחה לא יתרזח , םש
היחתש יל התכיח " . רדסב התא ? " , יתוא הלאש . באוכש הל יתרמא . רעצב יפתכ תא הפטיל איה ,
" ילש ןכסמ " , הרמא , " שפוחה תא סורהי אל הזש הווקמ ינא ."
עגרל יתוא העטה אל גאדומה טבמה . ןהלש םילעבה תא תואורש םישנש אוה תומסרופמה ןמ
טונ םיעצפנ הבהאבו הביחב ביג הל תו . דואמ תוסעוכ ןה זאו ןהל רבוע הז תוקד שולש ירחא
היינשל תחא תורמואו " : םהב לפטל םידלי העברא רבכ יל שי וישכע ."
יל רצב , םירחא תומוקמב הדהא שפחל יתטלחה . יתשפיחו ללמוא ףוצרפב םחה לוחה לע יתעספ
אסיכ . ד לש ותשא ' תשגל הנושארה התיה " . דיה ךיא ? " , תופתתשהב הלאש . יל שיש הל יתרמא
דיגה לש החיתמ " . קיחצמ " , הרהרה איה , " תומוקמ השולשב לגרה תא יתרבש םעפ ." יתכשמה
האלה , הזה תושיגרה רסוח ןגפממ םומה , קשנמל יתרפיסו ' יבצמ לע היחלו ה . קשנמש ררבתה ' ה
ךריב תרזוח תקלדמ תלבוס היחו ףתכה תא קרפ םעפ .
ד ,' םייתניב עיגהש םיקוצמ לע סופיטמ , המישנ יישקמ ןיידע לבסו עלצ ןמזמ אל רבש ( אוה ירעצל
םייח תנכסב וניא .) יבואכמ ללש תא םהינזואב טרפלו ךישמהל יתיסינ , וכישמה רבכ םה לבא
םכרדב האלה , תא ךפהו השלגממ לפנ ןממ ןבוארש םעפה לע םייטנקיפ םיטרפ םהיניב םיפילחמ
בבקל ולש ךרבה .
תועיצפ , בתמ רר , תוטאידל תומוד . ול הרוק הזש ימ תא קר תוניינעמ ןה . עודיכ , השועש םדא
ךשמב רבדל לגוסמ הטאיד 17 אלו תוגועה תרעק דיל דמע אוהש ךכ לע תופוצר תועש - עגנ - ףאב -
תחא . הנחמב אוה ול ןיזאהל םיכסיש והשימ אוצמל יושע אוה ובש דיחיה םוקמהש איה היעבה
ראצנא םייובשה ( שי םש םגו בשה לש םייוניעה תא ופידעיש הלאכ " כ .)
המ םושמ , ךתניחבמ רתוי תאלממו הלודג היווחהש לככ , הביבסה תא רתוי תממעשמ איה ךכ . הז
םינושאר תונוירה יבגל םג ןוכנ "( תמאב ? הליחב ? הזכ רבד לע תעמוש ינאש הנושאר םעפ )" ; טיש
"( לודג לג אב זאו . הז תא תוארל ךירצ תייה )" ; וט יכה טרסה ךלש םייחב תיארש ב "( היה םוט
קנע )" ; ןבומכו - הנותח ינפל םידמועה תוגוז . רתויב םינכוסמה הלא . ךתוא רורגל םילגוסמ םה
המיאב שוחללו הכושח הניפל " : ןימאמ תייה ? ! הפמה לש עבצב אל תויפמה ."! הגצה אל וז . םה
תומדא ילע ןיינעמ יכה אשונה הזש םיענכושמ תמאב . גוסמ ינא ללכ ךרדב תושגרתה ףייזל ל
הלאכ םיבצמב , םעפה אל לבא . ידמ יל תבאוכ דיה . דיגה תא יתחתמ , בגא , ףתכה קרפמב עקנ םע ,
עורזה תא םירמ ינאשכ רקיעב באוכ הז . ןמז הרקמב םכל שי םא , הז לע רפסל המ הברה יל שי .

דיפל ריאי

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

59
יברע יתייה ול
דיפל ריאי תאמ , בירעמ , 13.10.00

יברע יתייה ול . תצק רבכ ינא יכ תמוצב םינבא קרוזש יברע אל
הז ליבשב ידמ רגובמ , ינומכ יברע אלא . ןותמ יברע , יתד אל ,
יאנותיע וליפא ילוא , ןב דלי םע 13 , גיאדמה ליגה . ינוריע יברע
ףונ קר םה תיזה יצע וליבשבש , ורצחמ הלוע אל רתעזה חירו
ותיב תחתש תונחב הנקש הנמנמשה התיפה ןמ אלא . ברע םע י
טנרטניאל רוביח , תא רקובב ארוקש " לא - םארהא " ךסממ
תויוכיסנ לש היזיוולטל ותוא רבחיש ידכ ןייוולל הכחמו בשחמה
ץרפמה . ביגנ תא םגו הדורנ ולבאפ תא םג ארקש ינע אל יברע
לא דירפ לש םינשי םיטילקת רמוש ןיידעו זופחמ - שרטא . עדויש
יחמ ןיידעו רוזאה לש הירוטסיהה תא ער אל רפסמ אוהשכ ךי
ינשה ונבל הלילב , שמחה ןב , א חאלצ םשב םודק יובואק לע - ןיד
ה האמב םיירצונ םינבשי טעמ אלב טעבש - 12 . יברע יתייה ול
הזכ , םידוהיה לע בשוח יתייה המ ?
םינרקש םה םידוהיהש בשוח יתייה . יטרפ ןפואב אל - ינא ירהש
םהמ דחאו הפוטח תורכיה םהמ המכ ריכמ , א התש םעפש ילצ
הת תיבב , ול שיש היזיוולטב לומתא רמא " ןיב םיבוט םירבח
םיברעה " ילע רבדמ אוה ילואש ההומת הבשחמ יב הפלח עגרלו
- ביטקלוקכ אלא . 52 הזל הז םירמואו הפ םיבבותסמ םה הנש
םהש " תיטרקומדו תידוהי הנידמ " והזש םתעדב הלועש ילב
סקודרפ . ויק תא ססבמ התאש וא יטרקומד התאש וא לע ךמ
יעזג סיסב . תומייק תויורשפאה יתש , דחיב אל לבא . הנידמ ןיא
" תיטרקומד הנבל " , וא " הב שי םידוהילש תיטרקומד הנידמ
תויוכז תוחפ " עדוי ינומכ ימו , רעצב , הזכ רבד ןיאש " הנידמ
תיטרקומד תימלסומ ."
הזה לודגה רקשהו , ילש הליגרנה ךותל רהרהמ יתייה ( ינא םג יכ
םימעפל , ל המ תושע , תצקמב יפיטוארטס ) , לכ לש אבאה אוה
םינטקה םירקשה . ורבוח אלש םימה יווק לכ לש , תועקרקה
ורזחוה אלש , ונקות אלש םיבויבה . תידוהי הנידמב יכ
תיטרקומד , יל וחלסת םא , ארחל םדוק ידוהיה ארחה וליפא
יברעה . םידבוע אל םייחה יכ היולג תיתלשממ הטלחה אל וז

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

61
הככ , המ טושפ אלא תותחונ ףייע דיקפ לש ונחלוש לעשכ הרוקש
תוהז תושקב יתש , לא םואמ היינשהו הלופעמ תחא - םחאפ .
םעפ לכב יב תזחוא התיה הלודג האילפ יברע יתייה ול
ש ריבסמ היה ילארשי יאקיטילופש " לארשיב םיברעה לש םבצמ
תרחא הנידמ לכבמ רתוי בוט ." ויה םיכירצ םה םג יכ לכ םדוק
מ אל הזש תעדל ןוכנ שמ , ראטקב ירחסמה חפסנה תא ולאשיש .
הזמ ץוח , רתויב בושחה רבדה היה ילכלכ בצמ םא , המ זא
םידוהיה ןאכ םישוע ? רתוי בוט אל הדנקב ? רבד איה הסנרפ
בושח , תוחפ אל םיבושח תימצע הרדגהו שפוח לבא . אל רבכ ינא
ירוסל יניטסלפ ןיב לדבההש וניבי םהש ןמזה עיגהש הז לע רבדמ
ודג תודשאמ קינצוביק ןיב לדבהה רשאמ תוחפ אל ל - לעבל בקעי
ימאימב ידוהי הסבכמ .
ןיטסלפב רוגל הצור יתייה אל יברע יתייה ול . יתייה אל ילוא
םר לוקב הז תא רמוא , םגו לודג סוש הזכ אל איה הזע לבא
הלדנמ ןוסלנ קוידב אל אוה רסאי ונדידי . ןאכ רוגל ךישמא ינא
ידלי תא הפ לדגלו , אל תנידמ לש התדמשהל הייפיצ ךותמ
לארשי - יברע ינא , טוידיא אל - יתיב והזש ינפמ אלא . םא ירה
ביבא תמר ינפל סרהיי ילש תיבה תללוכ המחלמ הפ חתפית ,
םכלש םידליה ינפל ותומי ילש םידליה , רתוי ריהמ םכלש ליטה
ילש הקטגורהמ . תויחל הצור יתייה יברע יתייה ול . ןכ , םג שי
ש םיברע הככ םישיגרמ .
יברע יתייה ול ןוכנ היה הז לכ , אל ינא לבא . אל וליפא ינא
איהש רשויב ןועטל הלוכי לארשיש ןימאמ " היחרזא לכ תנידמ ."
ואצמנ ולוכ םוקיה לכב 20 םהבש עבורמ רטמוליק ףלא תצקו
הרדגהל תוכזה ןמו תטלחומ תוריחמ תונהיל םידוהיה םילוכי
תימצע . ע ינב םה רחא םוקמ לכב תקפקופמה םתובידנ לש הבור
םירז לש . רחא םוקמ ןיא יכ הפ ונחנא . יטולוסבא קדצ וניא הז
םידוהי לש קדצ אלא . ברסמ ינא לבא ינגוטופ אוה דימת אל
וילע לצנתהל . ןכ , חוכ לע ןעשנ אוה . ןעשיי אוהש םתיצר המ לע ?
ז תנמא לע ' הבנ ? ינש דצמ , םיחרזא ןויליממ רתוי וניניב םייח
ב גוס ' . א םהמ םלעתהל רשפא י , חטבו םתוא םילעהל רשפא יא
םידוהי ומכ ובשחיש םהמ תופצל רשפא יאש .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

60

דיפל ריאי - רבגה לש תואמצעה תליגמ – ומילשתו וארקת תונב

1 . הלסא לעפתל ודמלת . תולודג תודלי ןתא , התוא ודירות . הלעמל התוא םיכירצ ונחנא , ןתא
הטמל התוא תוכירצ , הז הככ . אל ןתא הטמל דימת איהש הז לע םיננולתמ ונתוא תועמוש .
2 . לגרודכ שי תבשב . וטורב םייתעשב רבודמ . עובשב שי 168 תועש . ךלש אמא םע תבר םא , ןתא
םייתעש דועב םג תוכסכוסמ ויהת .
3 . הטיחס אוה יכב .
4 " . ילש אמאל תכלוה ינא " הטיחס אל הז ( תדבוע אל איה לבא ןכ הז .)
5 . והשמ הצור תא םא , ישקבת . תאז ריהבנ יאוב : םידבוע אל םיקד םיזמר ! אל םירורב םיזמר
םידבוע ! םידבוע אל ןורש ירמוע לש יבועב םיזמר ! הצור תא המ ידיגת טושפ .
6 . תקדוצ תאש תורמוא ךלש תורבחהש הז , תקדוצ תאש רמוא אל ןיידע .
7 " . אלו ןכ " תולאשה בורל תוקפסמ תובושת ןה .
8 . היעב םע ונילא יאובת התוא רותפנש הצור תא םא קר . תושעל םיעדוי ונחנאש המ הז . ליבשב
ךלש תורבחה תא ךל שי תישגר הכימת .
9 . רקובב אל ! רקובב אל קר המ הנשמ אל .
10 . עובשמ רתוי ךשמנ שאר באכ םא , אפור תוארל יכל .
11 . רבד ןיא הלילב קר עיפומש שאר באכ הזכ .
12 " . ןימ הלוח " דא אוה תוחפ סקס הצורש ם עובשב םיימעפמ .
13 . הצור תא םא " םייטנמור רתוי היהנש " , תויריב ישבלתש הזב יליחתת , ממ יניטוח יש , בקע ילענ
הפוקש הרחת תייזחו .
14 . יוטיבהש ןובשחב יחק " דחי םירבד רתוי תושעל םיכירצ ונחנא " , וכ דראיליב לל , פירטס רקופ
לגרודכו .
15 . לש םירבחה םע שב שש קחשל םיפידעמ ונחנא ונ . סל ינניח אל הז תועבצאב םיכלהמ רופ .
16 . הלעמו םישדוח השיש ינפל ונרמאש רבד לכ , חוכיו ןמזב ףקת וניא . השעמל , ונרעהש הרעה לכ
מ הלטב םיאלמ הדובע ימי העבש רחאל ףקות .
17 . תאש ךל המדנ םא הנמש , הנמש תא . ונתוא ילאשת לא .
18 . ול תאש וז איה בוט רתוי תיארנש הלמשה רכ תשב עג , רבכ תאצל םיצור ונחנא .
19 . יה לש ןגב תוביסמב ותיא תדקור תא דל , םימלצמ ונחנא .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

62

20 . ךתיא אובל ונתוא תחרכה םא , ןמזה לכ ילאשת לא " הנ התא הנ ? " לש תואצותה םע ייחת
ךיישעמ .
21 . מ אל םירבג םיילענ לע םילכתס . יידמ הטמל הז .
22 . םיכרד יתשב ונרמאש והשמ ןיבהל רשפא םא , או הבוצע שיגרהל ךל תמרוג ןהמ תח תסעוכ וא ,
היינשה ךרדל ונווכתה .
23 . והשמ תושעל ונתיאמ שקבל הלוכי תא , הז תא תושעל ךיא ונל דיגהל וא . םהינש אל . תא םא
ךיא ונתיאמ בוט רתוי תעדוי הז תא תושעל , ךמצעב הז תא ישעת .
24 . רשפאתמ הז םא , ידיגת תומוסריפה ןמזב דיגהל ךל שיש המ .
25 . ונתחתה , ונרוועתה אל .
26 . ןשקא יטרסב , אל םיקחשמ םירוביגה ךיא ונל תפכיא .
27 . ונרופ םיבהוא ונחנא . הז םע ייחת .
28 . ונרופ ונתיא תוארל הליעומ תא םא , םיקלחל עיגהל ידכ הלילעה תא ץירנש ןובשחב יחק
ונתוא םיניינעמש . הזכ הרקמב , רופסל ינניח אקווד הז תועבצאב םיכלהמ .
29 . ירבסה שקבל רשאמ ךרדב תועטל םיפידעמ ונחנא ם . חילצה הז סובמולוק רפוטסירכל .
30 . קר תוארל םילגוסמ םירבגה לכ 16 םיעבצ , תנכות ומכ קוידב " תונולח ." קסרפא , לשמל , אוה
עבצ אל , ירפ הז . נכ " תעלד יבגל ל . מ גשומ ונל ןיא םודא ןיב לדבהה ה , ודרובו ןמגרא .
31 . ונל דרגמ םא , םידרגמ ונחנא . הז הפיא הנשמ אל .
32 . תרמוא תאו הרק המ ךתוא םילאוש ונחנא םא " םולכ " , הרק אל םולכ וליאכ גהנתנ ונחנא .
תרקשמ תאש םיעדוי ונחנא , הזל חכ ונל ןיא לבא .
33 . הילע הבושתה המ גשומ ךל ןיאש הלאש תלאוש תא םא , ךיינעב ןח אצמת אלש הבושתל יפצ .
34 " . וי איה מ הפי רת ינמ ? " תירוטר הלאש הניא .
35 . ונתוא ילאשת לא " בשוח התא המ לע " , ןיב םיסחיה לע החיש להנל הנכומ תא ןכ םא אלא
ינמינ יבאו רגנילק . סוטב תיליל העיסנ תעב םג הז לע בושחל םילולע ונחנא הנק , ןיי קובקב םע
ירוחאה בשומב .
36 . םידגב קיפסמ ךל שי .
37 . םיילענ יידמ רתוי ךל שי .
38 . תוינקל ונתוא תררוג תא םא , םיריחמה לע לכתסנש ןובשחב יחק .
39 . תחתה לע בוט ונל םיבשוי םייסנכמה םא ונתוא ןיינעמ אל . המידקמ הז הארמ .
40 . תארקש הדות . ןכ , הפסה לע הלילה ןושיל ךרטצא ינאש עדוי ינא . םירבגה בורלש תעדי םאה
םימעפל םש ןושיל תפכא אל שממ ? סל לויט ומכ הז יני .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

63
" עתפל ליחתמ רבדמה , הרהזא םוש אלל
הבוגה יווק םע והשמ , םימה תשרפ םע ,
םיעקשמ םע
הדוהי ירה םתוא , דחא דצמ , םילבקמ םה 1000 מ " מ ,
םולכ אלו טעמכ ינש דצמ .
ונתריב םילשורימ םידעצ המכ זאו
שממ לש רבדמ ליחתמ
רבדמ הז המ עדוי וניאש ימ
םייח אלל םוקמ הזש רובס
רבדמה לבא , םיעגושמ םייח וב שי .
חמצ הז םכח רבד ןמ הזיא תוארל רשפא רבדמב קר
ול שי םוכחת המכ , הזה לחוזה הזה ןטקה רבדל ,
וב ןיחבמ ךניא ללכב בוט לכתסמ ךניא םאש ...
ודועיי תא אלמלו וייח לע רומשל ידכ ,
חמצל , דחא דועיי שי רבדמה חמצל דוחייבו :
םיאבה תורודה תא חיטבהל .
ברה ול ןיא ךכ םשל ןמז ה , םייעובש ילוא ,
תוחפ ילוא .
הזה ןמזב , םימ תוארל יוכיס ול שי וב ידיחיה ןמזה ,
חורפל וילע , ויחרפ תא תוארהל , םתצפהל גואדלו םיערזה תא רצייל ".

רבדמ ליחתמ ךכ / ןניק סומע

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

64
ןמזהו לצה לוחה - האירק עטק
ריעצ רענ לש ויבא םלענ דחא םוי , וירחא שפחל אצי אוהו . ועש רענה ךלה תוכורא ת יליבשב
רבדמה , תועבגה לע ספיטו םילחנה יצורע תא קרס , אצמ אל ויבא תא לבא . ףייע ןבא לע בשייתה ,
וישופיחב ךישמי ןכיה ותעדב ךלמנו ותעיז תא החמ . הנהו רהרהמ ודוע ךלוה שיא האר קוחרמ
רבדמב . וילא ברקו םק רענה , לאשו םולשל וכריב " : ךכרדב תיאר ילוא יוודב למג םע ךלוה ? אבא
ולש למגה םע םלענ ילש ."
" עלוצ ךיבא םאה ? " ול ריזחה הלאשב ךלהה " . ןכ ! עלוצ אבא ! תעדי ךיא ? " " ודיב קיזחה םאהו
לקמ ? " לואשל ךלהה ךישמה . " ןכ ! דיב לקמ ול היה ! ודיב לקמו ךלוה אוה דימת , " ןבה בישה .
" םותש ולש למגה םאהו ןיע ? " " ןוכנ ! רוויע אבא לש למגה תחאה וניעב "! עיבמ ולוקו ןבה הנע
האילפ " . למגה םאהו ובג לע םירמת אשונ ? " " ןכ ! ןכ "! תושגרתהב ןבה ארק " . הזו ילש אבא הז
ולמג ! אנא , דגה םתוא תיאר הפיא יל !"
" ינביא אי תמאה , םתוא יתיאר אל ינא . ללכבו , שיא יתשגפ אל םימימת םיימוי הז ךדבלמ " הנע
ךלהה " . יל געול התא ? " עכ ןבה ס " . ראתל עדוי התא ךיא ולמג תאו ותוא קוידב , התא תאז לכבו
ותוא תיאר אלש ןעוט ? םיטרפה לכ תא עדוי התא ךיא הלאה ? " ךלהה הנע " : יתיאר אלש ףא
תחתמ המ ןמז וחנ םהש תואדווב עדוי ינא יניעב םתוא הזה ץעל , וכלה םהש ךל רמול םג לוכי ינאו
ךרעב תועש שולש ינפל ןאכמ " ". לבא התא ךיא ךיניע ומב םתוא תיאר אל םא הלא לכ תא עדוי ?
עלוצ יבאש עדוי התא ךיא , קיזחמ אוהש לקמ ודיב , למגה לש ובג לעשו ןיע םותש ולש למגהש
םירמת אשמ ? " רענה המת .
" םנמא יניעב םתוא יתיאר אל םלועמ , עדוי ינא תובקעה יפ לע לבא " ךלהה בישה .
" הארת ילוא יבסתו תובקעה תא יל יל תרפיסש המ לכ תא ןהמ דמול התא ךיא יל ר " רענה שקיב .
ליבוה תובקעה לא רענה תא ךלהה , רמאו ןהילע עיבצה " : לוחבש תובקעה לע טבה : תובקע הלא
ךלש אבא לש םיילגרה , לקמה ינמיס הלאו למגה תובקע הלא . אבא לש םיילגרה תובקע לע טבה
ךלש – הלודגו רתוי הקומע לאמש לגר לש הבקעה ןימי לגר לש הבקעהמ רתוי . רבדה שוריפ אוהש
עלוצ . ילש תובקעה לע טבה וישכע , " לוחב וילענ ינמיס תא עבטו רמא " . לש תובקעה ךלש אבא
רתוי תוקומע , ינממ ןמש אוהש ןאכמ . הנה , ודיב קיזחהש לקמה ינמיס הלא " ". אל ןמאי !
ב רוויע ילש אבא לש למגהש עדוי התא ךיא יל רמול לכות םאהו תחאה וניע ? ירה הניא למגה ןיע
תובקע אלו םינמיס הריאשמ הניאו לוחב תעגונ "! רמאו ךלהה קחצ " : םנמא העיגמ הניא למגה ןיע
הב תעגונ הניאו המדאה לא , בשעה דילש תובקעה לע לכתסה לבא . ךניא קר לכא למגהש האור
ינמיה דצהמ ? " רמאו םיחישבו תובקעב רענה טיבה " : םיאלפ אלפ !
רומאו השקבב יל , םירמת אשנ למגהש ךל ןיאמ ? לוחב תובקע םיעיבטמ םירמתה םג םאה ?"
" אוב " ודיב זחאו רענל ךלהה רמא . ךרד תרבכ וכלה , רמאו ךלהה רצע זאו " : ןאכ טבה , לע ליחנ
הזה םוקמב תושחורה םילמנה . רבדמה םוח תמחמו םהיקשב םיסוחד םירמתה ויהש ינפמ ורשנ
םירמת סיסע לש תופיט המכ עקרקה לע ..."
לאש ךכ רחאו רענה קתש " : תלוכי ךיאו ןמזה תא עובקל ? שולש ינפל ןאכמ ואצי םהש תעדי ךיא
תועש ? " ץע לא רענה תא ךלהה ליבוה ול רמאו ךומס " : ןאכ , הזה ץעל תחתמ , ולמגו ךלש אבא וחנ .
האור ךניא ? " " האור ינא , " הנע םינמיסה תא ןחבו רענה , " שולש ינפלש תעדי ךיא לבא ויה תועש
ןאכ , תועש שמח ינפל אלו ?" רמאו בוש ךלהה קחצ " : ץעה לש וליצ ןכיה האר . אבאש בשוח התא
יולג םוקמב בשוי היה ךלש שמשל ? " " אל ! לצב חנ אוהש חוטב ינא , " ןבה הנע " . ןב יוודב ינא
רבדמה , ינא ינויסינמו תועש שולשכ ינפל דע לצומ היה ךיבא וב בשיש םוקמהש עדוי . םגש רחאמ
ינא , ךיבא ומכ , אל ומוקמב תחפוק שמשהו לצה םלענ ןכ םא אלא לצומ םוקמ בזוע יתייה , יתרמא
בזע ךלש אבאש תועש שולש ינפל םוקמה תא !"

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

65
הוואג ( םירבשנ םיעלס וליפא /) ץיבוקיבר הילד '
ךל תרמוא ינא םירבשנ םיעלס וליפא
הנקז תמחמ אלו .
רוקב םוחב םבג לע םיבכוש םה תובר םינש ,
םינש תובר הכ ,
הוולש לש םשור רצונ טעמכ .
םיעיקבה םירתסנ ךכו םמוקממ םיזז םה ןיא .
הוואג ןיעמ .
הייפיצב םהילע תורבוע תובר םינש .
אב אל ןיידע םתוא חבשל דיתעש ימ .
גשגשמ בוזאה זאו , תושגרנ תוצאה , רזוחו חיגמ םיהו ,
העונת אלל םה המודו .
םיעלסה לע ךכחתהל ןטק םי בלכ אוביש דע
י ךליו אוב .
העוצפ ןבאה םואתפו .
ךל יתרמא , העתפהב הרוק הז םירבשנ םיעלסשכ .
םישנא םג המו .

תומילג / ג ' ןארבו
וזל וז ורמאו םיה תפש לע רועיכה תלאו יפויה תלא ושגפנ םימיה דחאב " : םיב ץחרנ יאוב ." וריסה
םימב וחשו ןהיתומילג .
םימהמ רועיכה תלא האצי המ ןמז רחאל , מילגב הפטעתה הכרדל הכלהו יפויה תלא לש הת .
תכלל ידכמ תינשייב התייהש ןוויכמו התמילג תא האצמ אל םימהמ יפויה תלא האצי רשאכ
המוריע , רועיכה תלא לש התמילג תא השבל .
םייתשה ןיב םיעוט םישנו םירבג הזה םויה דעו , םג וב םיריכמ םהו יפויה ינפ תא םיעדויה שי לבא
ותמילגל רבעמ , יעדויה שיו םהיניעמ ותוא הריתסמ הניא המילגהו רועיכה ינפ תא ם .
לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

66

בגנ -רה ןנח /...רבדמה תא תעדל תובר םיכרד
רבדמה תא תעדל תובר םיכרד .
המדאב ויניעו ךלוהה שי , תונטקה תוטוזה רחא שפחמ , הייפוימ לעפתמו ןבא לכ םירמ , ץרענ
ע האילפב " ינוגסס לחז וא םילוגס תוריפ לעב חמצ י .
והה ורבח הרפה תפוקתמ תיפרומאטמ ןבא איה םירהש ןבאהש ול ריבסמ וירחא ךל - תוירבמק ,
תלת םיארוק חמצל - ינרק , בורכה ןונבל רפרפ םויה אובב לדגי הז לחזמו .
םירהה תוגספ לע אצמת ישילשה תאו , תולודגה ויתועיספ הבוגמ לכה ןחוב , המל בל םש אוה ןיא
וילגר תחת רבועש - הצקב םש אצמנש המל אלא קפואה .
רקוחה בנדזמ ףוסב . םירה ןושארהש ןבאה תא םירמ אוה , הנכות תא קדובו הרבוש , עודמ לאוש
רהה שארב אלו ץורעב ןאכ אקווד הז חמצ לודג , ולודיגו ונוזמ רחא בקועו לחזה תא ףסוא .
ונרביד העברא דגנכ : םת , םכח , איבנ , לואשל עדוישו . ישימחהו ?
םירוסייב רבדמה תא עדוי ישימחה , לודגה םוחב , םישקה תולעמב , רבכ עיגיש תדמתמ הייפיצב
ףוסה - וביבס שחרתמ רשאל וביל תא םש אוה ןיא .
וליבשב , עיגהל ידכ ותוא רובעל שיש םוקמ אוה רבדמה , רחא םוקמל .
ךרדה לא םיאצוי ונא וישכע .
רבדמה תא תעדל הצור אוה דציכ רחבי ונתיאמ דחא לכ :
תומימתב , המכוחב , האובנב , יאשב תולאש תל , םירוסייב וא .
וידחי םהמ המכב ילוא וא .

בדמב םייחש םישנא ר
" םיהולאב םיניינעתמ דימת רבדמב םייחש םישנא . םח קיפסמ םאו , םהש םהל המדנ םג םיאור
ותוא . עבוכ םהל ןיא םאו , ותיא חחושל םיליחתמ םג םה . ןאכ םישנאש תרמוא תאז םיטושפ
ללכ ךרדב ... ינא םג . םיטושפ ונלוכ ןאכ . הלעמל שמשהשכ םיפייע , שישכ םירשואמ לצו חור ונל ."

" קיר קר הנניא הממש , וידעלב רשפא יא קיר התיה וליפאו .
הדיחפה דימתמו זאמ םדאה תא הממשה , חמצ הב ןיאו לצ הב ןיא , תוחונ ןיאו םירוגמ ןיא .
תונכס הב שי לבא דיחפמ הב שיו רכומ אל הב שיו .
תאז םעו , פנ םיבר םירקמב לש ודיצב אקווד שדח ךד חת קירה רוזיאה , רבדמה לש ודיצב , הדיצב
הממשה לש ."

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

67
ןטקה שתכמה יוליג
א תפמב טיבמש ימ " שתכמל רכז אצמי אל הנידמה םוק ינפלמ דומיל ירפסב וא י .
תנשב 1942 םירוחב השיש ואצי , הדוהי רבדמ םורדב םייעובש ןב רויסל םילועה תונחמ ירגוב
אל ץרא זא היהש תעדונ . ועמש אל וילעו ואר אל והומכ רשא רזומ םוקמל ועיגה םה םדועמ , אל
יאודבה ךרדה הרומ אל וליפאו םה . קנע תוריקב דצ לכמ רוגס קמע , רמונמ םיעבצ ללשב .
הז חסונב םירופיס יעפושו ולעפתה יאלמ ורזח םה " : ץירח ךרד רבוע התא םיקומע םיעלס ןיב , לכ
עי אל רומח וליפאש רצ ךכ רוב ךותב דמוע התא םואתפו וב רוב קנע . דע םיבוג רובה תוריק
םיעבצ ףלאמ םייושעו םיימשה . םודא ריק לא שגינ התא ןזרגב וב הכמו , הלגנ היתחתו ןבא תלפונ
בוהצ ריק , ןבל ריק הלגנו הכמ דוע , וירחאו םודא , לוגסו ...


תמישמ איה אלא תפלוחו תיעגר הניאש תחא המישמ יתעדל הנשי רודה : םורדה לש ובושיו היילע
הו בגנ . ןהב ונכרבתנש תונוכתה יתשב שמתשנ םא הל לכונ : עדמו תויצולח .
- ןב דוד - ןוירוג

ב נ בג ותנידמו לארשיב םעה ןחביי - תעצבמו תננכתמ הנידמו בדנתמ םע לש דכולמ ץמאמב קר יכ
הבושיו הממשה תחרפה לש הלודגה המישמל לכונ . לארשי תנידמ לש הלרוג עבקי הז ץמאמ
ישונאה ןימה תודלותב ונמע לש ודמעמו .
ןב דוד - ןוירוג

הכותב רבדמ תואיצמ תלבוס הניא לארשי תנידמ . רבדמה תא לסחת אל הנידמה םא , רבדמה לולע
הנידמה תא לסחל . לש בחורב הפיחל ופי ןיבש הרצה העוצרה 15-20 ק " מ , ה ובור תא הליכמה לודג
לארשיב םעה לש , הו םורדה יבחרמב רצובמו בר בושיי ילב םימי ךרואל דומעת אל בגנ .
- ןב דוד - ןוירוג
{ םואנ ךותמ " בגנה תועמשמ ( " ה - 17 ראוניב , 1955 ) }


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

68
תוילע – עונפואה תקזחא תונמאו ןז ךותמ
רשפאה לככ ןטק ץמאמ ךותמ ספטל שי םירה לע , הרתי תובהלתה ילב .
ה תעבט לש תמאה בצקה תא ביתכהל הכירצש וז איה ימצע . חור רצק השענ התא םא – תא רבגה
בצקה , המישנ רצק השענ התא םא – טאה .
המישנה רצוקל חורה רצוק ןיב רוזיא ךותמ רהב ליפעהל שי .
םירהה לע בושחל םידקמ ךניא רשאכ זא , דחא לכו הרטמ תגשהל םיעצמ תויהמ ךיידעצ םיקסופ
ומצע ינפב הרואמ השענ .
םיננושמ תווצק שי הז לע , תפפור הרוצב זוחא הז עלס , רתוי בורק אצמנ אוה יכ ףא , םירבד הלא
םהב ןיחבהל שי דימתש . תידיתע הרטמ טעמל קר םייחנה םייח , םידודר םייח םה . ןה רהה תועלצ
םייחה תא תוזיזמה , ותגספ אלמ . םירבד לש היחמצ תשחרתמ ןהילע . םלוא , ןבומכ , הגספ אלב -
כות אל תועלצה םייקתהל הנל . ונא םיכישממ ןכו תועלצה לש ןתוהמ תא הרידגמה איה הגפסה
האלה . ונינפל הכורא ךרד ... רהמל המ ןיא . דעצ טושפ ... דעצ דחא .

םייתסמ אל חלצומ עסמ
םלועל םייתסמ אל חלצומ עסמ – ןכ םירטמוליקה .
ךכותב קוקח ראשנ ןמזה ךא , ךממ קלחל ךפוה .
רמ ינניא עסמה ףוסב חצנמ שיג , הכותב ינא אלו יכותב הרבע ךרדהש וליאכ הדות ריסא רתוי אלא .


ויניע תא דימת אשייו ההובגה הגספה תא קוחרמ האריש יד אל רהה הלעמב הלוע םדאשכ
התארקל , תופרוט תויח וא תורובו םיחתפ םיכרדב ןיא םא קודבלו םיליבשה תא תוארל וילע .
םנשי םאו , ל וא םהילע רבגתהל וילע הגספל עיגי אל תרחא םתוא ףוקע .
- ןב דוד - ןוירוג

הפי ךכ לכ םוקמב לייטמ ינאשכ
עגתשמ שממ ינאש
ינאשכ דוע םש
עגעגתמ רבכ ינא
( סלטא הדוהי )לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

69

ולש ריאמ / םידחא םימיכ
הסרפ תושעל לוכי אל רליירטימסה תאזה ץראב לבא הלילחו סח לזלזמ ינאש אל , תושעל ךירצ
םירצמ לובג תא רובעל אל ליבשב סרוור תצק . המשו - תרמגנ אלש ץרא - הלודג , הבחר - אל
םולכ לע תנצמקתמ - םירמוא המש " לודגה ןוינקה " - וחקלש ומכ אלו לודג םגו ןוינק םג אוה זא
ונכיה םלש םוי תליא די לע בגנה הצקל םיבשומה ינב לש לויטל הנידמה םוק ינפל דוע םעפ ונתוא
תחת לש ץירח קוידב היה ןוינקה לכ ףוסבו ןוינק תוארל ליבשב שמשב - םודא םגו ןטק םג ...

עבט בבוח עבג / רב סומע
" השוע התא המ עגושמ ? " לומתא עגושמ התאש יל עדונ . ילש םירבחה םע יתלייט . יתיאר םואתפו
הכרדמה לע קיטסמ לש הפיטע . םתס קרזו הפשא חפ שיש קרזו הפשא חפ שיש חכש והשימ , ידכ
ךלכלל . ררקמב קיטראה תא תפטועש הפיטעהש עדוי ינא , לבא דואמ הפיו תינועבצ איה , איהשכ
כתה ךולכל םתסל תכפוה איה הכרדמה לע הקורז חפל ותוא יתקרזו ךולכלה תא יתמרה יתפפו
הפשאה . וכרצו ילש םירבחה ילע ולפנתה זאו " : עגושמ , השוע התא המ ? " " תא תרשמ התא רייארפ
םלוכ " "! ןויקינ ילעופ שי ךתעדל המ ליבשב ? " םלוכ לע ףצפצ ינא לבא . ףוסאל שייבתמ אל ינא
ךולכל , ורזיפ םירחאש םג . ןוילממ רתוי ץראב שיש עדוי ינא םידלי . ךולכל םירי םהמ דחא לכ םא
הפשאה חפל ותוא סינכי םויב דחא , תוחפ םיכולכל ןוילמ ץראב ויהי . יל םיארוק םידליה לבא
" עגושמ " םיקדוצ םהו - הייקנ היהת ונצראש בהוא ינא ןויקינל עגושמ ינא . םוקמ שי רבד לכל :
ןורפעל - רמלק , תרבחמל - טע , תלוספו ךולכללו - הפשא חפ . א םא רבד לכ םש ינא ברעב בש ינ
רקובב ותוא אצמאש ידכ ומוקמב , ותוא הארא אל ינאש ידכ םוקמב םש ינא ךולכלה תאש ירה
רתוי ............

" בקה ארבש העשב " ןושארה םדאה תא ה , ול רמאו ןדע ןג ינליא לכ לע וריזחהו ולטנ : ישעמ האר ,
םה םיחבושמו םיאנ המכ , יתארב ךליבשב יתארבש לכו . ןת ימלוע תא בירחתו לקלקת אלש ךתעד ,
ךירחא ןקתיש ימ ןיא לקלקת םא יכ "... הבר תלהק , ז ,' 28

םדא אוה רשאב םדא יכ , עבטה ךותב דימת תויהל ךירצ , ריכמהו שיגרמה םדאל אוה עבטה יכ
גדל םה םימהש המ שממ . םדאה קוקז ושפנ ךותב עבטה לש ותאובב תופקתשהל קר אל יכ . קוקז
הריפסל אוה עבטה לש , תדחאמהו תפקמה הציחלל , עבטהש , לע תצחול תיפוסה ןיא היווההש
תויחל ותוא החירכמו ושפנו ופוג תודוקנמ הדוקנ , ומצע ינפב טרפ תויהלו םדא תויהל . א . ןודרוג ד

םילשוריב םינבא
הנתמ הנה חק . ןבא , הנטק ןבא םתס .... םינבא םתס םילשוריב ןיא הז המ ! חבזמ לש ןבא וז ילוא ,
ספיספ ןבא ילוא ? ןומרא לש ןבא וז ילוא ? שדקמ תיבמ ילוא ? עלק ןבא וז ילוא ? הניפ ןבא ילוא ?
ינפל התיא קחיש ןטק דליש ןבא וז ילואו 2000 הנש .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

71

יאקירפא ירוסה רבשה , דחו רורב אוה םימשה ךותמ . םיגולואיג םירבסה ףלא איבהל לוכי התא .
הבל לע רבדל , ב וז וצחלנש תלזב תובכש לע וז , םיה תגיסנו תושביה תזוזת לע , תויוטש לכה לבא ,
דחא רבד ומכ הארנ הז : םלועה לע סעכ והשימ , ותוא קדסו ופורגא תא וב תיחנה .

עלסו חרפ ןיב / רפח םייח
הב שיש דחאכ הינעו הכורב וזה ץראה 5000 םיחרפ ינימ , ינש ןיא ו דחא קר םילחנה יגוס לכמ ךא
ידג ןיע , יאו ןדרי ינש ןיאו ןוכסיחב רועש םיהולא ונל ןתנ עבטה ומכו ןוקרי ינש ן . הנפ עבטה ומכו
רמאו ונליא : ידו רתוי ןיא יכ םכל יתתנש המ לע ורמיש ייתוברו ייתוריבג .

ץרא םסק / הרטאמ ןי יטס
ץראל ךדועמ תבשקה םאה ? תרבדמ ץראה ןכ , םהיתובילב עומשל םילוכיה הלאל קר לבא . איה
תוקד םיכרד ףלאב תרבדמ , ילב תובורק םיתיעל איה תרודשתה ונירבחו וניתוחפשמל המודב לבא
םילימ . התא האור ןכש , הבהאה תפשב תרבדמ ץראה . שדח הלע לש ותרוצב יוצמ הלוק ,
םימב הקלחוהש ןבא לש התשוחתב , ברע ימש לש םעבצב , ץיק םשג לש וחירב , חורה תוושאבו
תילילה . לכב תויוצמ התשיחל , ב ונשיש ימ קר לבא התברק , התיא , היתואירקל תונעיהל םילגוסמ .

ךרדה ףוס ריש / גרבדלוג האל
יהולא ינדמל , למק הלע דוס לע ללפתהו ךרב , לשב ירפ הגנ לע , תאזה תורחה לע : תוארל , שוחל ,
םושנל , תעדל , לחייל , לשכיהל . םעו רקוב םע ךמוי שדחתהב ללה רישו הכרב ייתותפש תא דמל
ליל , ומתכ ימוי היהי לבל לגרה ילע ימוי היהי לבל םושלש ל .

םלועב םישותי םימייק המ םשל / ןמרתלא ןתנ
םיצקועו םידירטמ םימייק המ םשל םישותי םלועב םישותי םימייק המ םשל , םיצצומ םדא םד ,
םימייק ללכב המ םשל םימרוג דורג קרו םימייקתמ םדה ןמ ? ליבשב קר םימייק םישותי
רע אוה םכיחל םרשבו םיעדרפצ םיעדרפצ ליבשב םה םימייק םיעטו ב . םיעדרפצ תומייק המ םשל
םלועב ? . תומייק המ םשל םיעדרפצ ? תודמוע ןה הציבב , םישותימ תודורצ רבכ תורקרקמ
תומרוג שערלו תומייקתמ . תומייק ללכב ןה המ םשל ? . ןתואש תודיסח ליבשב תומייק םיעדרפצ
תודמוע תחא לגר לעו תועלוב ןה - ב ןה תומייק תודיסח ליבש . םלועב תודיסח תומייק המ םשל ?
תומייק המ םשל תודיסח ? תודדונ דימת ןה , תומרוג סרהל קר תומכח ןניא םג תודשה תותיחשמ
תומייק ללכב ןה המ םשל ? תודיסח םידמחנ םישנא ויהי רשא םידלי תואיבמ רורב הז תודיסח
םישנא תואיבמ ... םלועב םישנא םימייק המ םשל ? . םישנא םימייק המ םשל ? םיכפוה םה
םימייק ללכב םה המ םשל תומחלמ םישועו תומלוע ?
םימייקתמ םדמ רשא םישותי ליבשב םה םימייק !
םדא האגתת לא ןכל , תוישוק הברת לא , שותיב עגפת אנ לאו תויחל הביס שי םלועב ןאכ רוצי לכל
דלווי דלי דוע וללגבו םוי אובי דמוע ךפא לעש ...


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

70
םיליבש / ע ןולא הירז
רומשו רוכז : וב םיכלוהה ןמ ליבשה םכח ! ונבזעת לא וב תילע םא , דימת קדוצ אוה יכ . הנה
םיה תפש לא ךתוא ךושמי , רצקלו ותוא שוטנל הצור התאו אקווד םירהל ךינפש העשב , תעגה
רוחס רוחס אוהו תדרל הצור התאו קועמ תפשל , םירוציקמ ךל רהזה ךא ךשומו דרויו הלוע !
ךומס םיעורו םידדוש לש תורוד ירוד לע , הצא ךכרד רשאמ תוחפ אל םהל הצא םכרד רשא םישנא
ךל . ךכ אקווד ליבשה תא ושבכ םהילעשב - ןימאמ ךניא ? הברדא , תעגהו התא ךכרדב ךל הסנ ...
ךרד אלל לפמ לא וא , םינפ תשובב ךיתובקע לע הרזח דבלמ , קומעו הובג םינבא ךפש לא וא
לא ךתוא ליבומה םניחל בקעתת םהב תועבגו תוידאולש ךבסל םתס וא לג ינבאו םיצצח והות
אוושלו . הכוראה ךרדה איה הזכ רוציק ....

" זיגרמו חונ אל םימעפל , זיעהל חוכ ןיא םימעפל , זילע ריש עיפומ םואתפ ךא , יל רש , עידומ
זירכמו .: תכלל השק םא - רבד ןיא , רבעל תכפוה העש לכ . הרוחא טיבת לא , שי ךל ףוסב יכ ר
רחמ שי הלילה ".

םיביתנ תעדל / עונפואה תקזחא תונמואו ןז , גיסריפ טרבור
"... םיסנכנ םניאו חורה יררה לומ םהימי לכ םדאה ינב בור םיבצינ ונירוחאמש קמעב הלא ומכ
םלועל םהילא . יישקמ םמצע םירטופ ךכבו םש ויהש הלא לש םהירופיסל הנזאהב םיקנפתמ םה
הלפעהה . עמה שי רתויב םיבוטה םיביתנה תא םיריכמה םיסונמ ךרד ירומ יווילב םירהב םיליפ
םינכוסמ תוחפהו , םדעיל םה םיעיגמ ךכו . םירחא , םיינדשחו ןויסנ ירסח , ביתנ סלפל םיסנמ
םמצעב . םתפיאש תא םימישגמ םהמ םיטעמ קר , םהמ םידחא שי ךא - ןוצרה חוכ תרזעב , לזמ
לאה ידסחו - ךכב םיחילצמ . יגהבו המש םע , קר ןיאש ךכל רתיה לכמ רתויל םיעדומ םה םייהנ
דעיה לא עובק םילולסמ רפסמ וא דחא ביתנ . הלש ביתנהו שפנ לכ .

" קפואל רבעמ םש שי המ יל ירמאת לא קר . רבעמ םש שי המ םיעדוי םתאש יל ירמאת לא קר
קפואל . ל םיה לש ופוחל ךלהתהל טקשה תא ונל ןתונ תאזה העידיה רסוח קר יכ םילגב טיבה
םוקמ םושמ םיאבה . תונתינ יתלבה תובהאה תא בוהאלו םירורב יתלבה תומולחה תא םולחל
הגשהל . רגניטא סומע .

תורעמ / ןולא הירזע
תמ עלס הנניא הרעמ , יח ףוג אלא . ןמזה לכ הנתשמ איה , הילע עיפשמ םרוג לכו . העיגפה לע
רתוימ םיפיטנב , הרואכל , רבדל . תוירברב םתס יהוז , עגופל והשמ ףיסוהל הב ןיאש , הקיזמ איהו
דיתעב הילא םיאבה לכלו הרעמל . ןצמחה תומכ תא תיחפמ הרעמב םירקבמ ףדוע , לע עיפשמו
םיפיטנה לודיג . ילילש אוה הרעמה תראהל תורנב שומישה יכ ררבתמ : תא ריחשמו רבטצמ חיפה
תוריקה , רתוי עורגו , תורנה יסיסבב ראשנה הז וא ףטפטמ בלחה , מ תוירטיפל לודיג עקרק שמש
תוילילש . למשח יסנפב שומישל רובעל שי . הנורחאלו - הסני לאו ךכ לע חוודי הרעמ הלגמה לכ ,
הלילח , ולש תויחונ ימעטמ הסרהל .לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

72

ןבא יתאצמ לומתא / ןפג ןתנוהי
הרדהנו הקלח תאזכ ןבא יתאצמ לומתא . הרזחב הצוחה התוא קורזאש ינממ ושקיב םלוכ . אמא
הרמא יל : הנטק ןבא תאז , לבח , הצוחה התוא קורזת , לדגת איה ילוא . לש ןולחהמ יתעמש ברעב
םינכשה : םינבא איבה ןפג לש דליה בוש . בל םש אל ינאו יל תפכיא אל לבא , תאזה ןבאה תא יכ
בהוא אקווד ינא . םינושמ םירבד יל תרמוא ןבאהו , םינבא לש הפשב ריש יל הרשו . יתאצמ לומתא
הנו הקלח ןבא הרד , הריגמב ילש םינבאה ראש םע התוא יתמשו .

םשג לש תונטק תופיט המ הארת / ןפג ןור
תושעל תולוכי םשג לש תונטק תופיט המ הארת , םידבר ידבר חימצהל ךיא , תורצוא תוסכל ךיא .
תודבכ םינבא םיימשהמ םילפונ ויה םא וליפא , תוארטסילב , םיעלס , םימלש םירה , םיקנט ,
תוצצפ , קורי והשמ הזמ אצוי היה אל . םשג לש תונטק תופיט המ הארת קר תוסנל םעט וליפא ןיא
תושעל תויושע !

םח םוי / ןפג ןתנוהי
הלוגעו המודא ונילעמ תחתורה שמשה לע םחרמ ינא הזכ םח םויב . וראת ךכ לכ םח ונלצא םא יכ
םכל - הלצא הז ךיא ...

וב יתכלה אלש ליבשה
טסורפ טרבור
ינפל םיליבש ינש ולצפתה
בוהצ שדוחב , דוא יתיצרו
דועצל דחיב וללה םינשב .
ולכתסה יניע םהמ דחאב ,
וקימעה , דועו וטיבה -

וערב יתרחבו , אוה ףא האנ ליבש ,
אעמק ףידע ומדוקמ ילואו ,
והכ אל וילעו ןנער היה יכ ,
ועגפנ םהינש ךרדמה ןמ יכ ףא
טעמכ הדימ התואב .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

73

םינשה דוע םיסוכמ ויה רקוב ותוא
לע רוחשל דוע סמרנ אל םעבצש םי ,
ייניע יתאשנ דוע ןושארה ליבשה לא ם
יתעדיו – םייתניב ינקיחרמ יליבש
רוזחא םעפ יא םא קפסו .

תוחנאב ךכ ךל רפסא דוע
םימיה דיאב , רמא ךכ :
תוחותפ ינפל ויה םיכרד יתש
תוחפ הב וכלהש וזב יתרחבו ,
רבד לש ורקע הזו .


ילגרה תופכמ הזיא תיליגש עגרב תינמיה איה םי ,
היעבה קר הרתונ זאו תילאמשה ףכה איה ןהמ ימל רשקב תויוטבלתה הברה ךל ןיא רבכ -
דועצל ליחתהל ןהמ הזיאב !
( בודה ופ )


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

74
" ויה עיגה ם ...
םלועב תומוקמל אצוי התא , ולש זא ם !
םיילגר םע ארב לכש םעו םיילענב ש ,
ךלש ךרדה תא אצמת , ושחת לא ש ,
עדויו לוכי התא , כומ ן מוזמו ן ,
אל טילחיש הז אוה התאו ן .
תובוחרב לכתסת , םינפלמ , וחאמ ר ,
בוחר שי טילחתש ": יל יאדכ אל ל וחב ר ".
תובוט םיילגר םע , בושחל לכש םעו
תכלל אל רהזת וט אל תצק בוחרב ב .
האתש בוחר םוש אצמת אל ללכב םא ב -
אצתו ריעה תא בוזעת חרמל ב ,
חורלו ריוואל חותפ חטש לא ,
ירוק םש ירבדה ם ם ...
דחפת לא רבדה הרקישכ ,
עיזת לא ,
יגתש הארתו ךלתו ךישמת ע "...
ד " סוס ר

קוריה שיאה לע רופיסה / ןפג ןתנוי
םעפ היה ויה , הקורי ריעב , דחא שיא ול רג , קורי שיא .
םיקורי תונולחו הקורי תלד םע קורי תיבב רג קוריה שיאה .
יקורי םידלי ינשו הקורי השיא ול התייה ם .
םיקורי תומולח םלוחו ולש הקוריה הטימב בשוי היה תולילבו .
קורי רקובב קוריה שיאה םק דחא םוי , תוקורי םיילענ לענ ,
הצוחה אציו םיקורי םייסנכמו הקורי הצלוח שבל .
קוריה שיבכב עסנו ולש קוריה וטואב עסנ קוריה שיאה .
םיחרפ ינשה דצהמו קורי םי שיאה האר שיבכה לש דחא דצמ םיקורי . הפי םוי היה הז .
םיקורי םיריש רשו חמש קוריה שיאהו , קורי ןשע םע הקורי הירגיס ןשיעו .
לוחכ שיא דמוע שיבכה לעש קוריה שיאה האר זאו .
ולש קוריה וטואה תא רצע קוריה שיאה
לוחכה שיאה תא לאשו " : יה , לוחכ שיא , הפ השוע התא המ ? "
" ינא ? " , לוחכה שיאה רמא , " ופיסמ ינא רחא ר ."


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

75

רבדמה תא תעדל תובר םיכרד :
המדאב ויניעו ךלוהה שי , תונטק תוטוז רחא אוה שפחמ , ןבא לכ םירמ , לע האילפב רצענו לעפתמ
ינוגסס לחז וא םילוגס תוריפ םע םיחמצ די .
וירוחאמ ךלוהה ורבח , ה תפוקתמ תיפרומטמ ןבא איה םירהש ןבאהש ול ריבסמ ] הר - םוירבמק ,
ורפי םיארוק חמצלו ינרק תלת ק , יוצמה בורכה ןונבל רפרפ םויה אובב לדגי הז לחזמו .
םירהה תוגספ לע דימת אצמת ישילשה תא , הובגמ לוכה ןחוב , בל םש אוה ןיאו תולודג ויתועיספ
םש אצמנש המל אלא וילגר תופכ תחת רבועש המל , קפואל רבעמ קחרה .
רקוחה בנדזמ רוטה ףוסבו . ה ןושארהש ןבאה תא םירמ אוה םיר , הנכת תא קדובו התוא רבוש .
לאוש אוה " רהה שארב אלו ץורעב אקווד הז חמצ לדג עודמ ? "
ונרביד םינב העברא דגנכ : םת , םכח , לואשל עדוישו איבנ .
ישימחהו ? םירוסייב רבדמה תא עדוי ישימחה , לודגה םוחב , םישקה תולעמב , תדמתמה הייפצב
ףוסה רבכ עיגיש . מש המל בל םש אוה ןיא וביבס שחרת . ךירצ ותוא םוקמ אוה רבדמה וליבשב
רחא םוקמל עיגהל ידכ רובעל .
רבדמה תא תעדל הצור אוה ךיא רוחבל ךירצ דחא לכו ךרדל םיאצוי ונחנא וישכע : המכחב ,
האובנב , דחי םהמ המכ ףא ילואו םירוסייב וא תולאשב ...

אלפומ קמע שי בגנה ירה ןיב
ש לכ לע הנועו וכותמ הלוע דהה הלאשמו הלא .
ותרענב השעי המ לואשל ריעצ םלע עיגה קמעה לא
דההו םלהה ןיב החישה ירהו :
 רקי דה , ךתיא רבדל הצור ינא ןמזמ , המ לע יאדו עדוי התא ( המלע ... המלע )...
 דה תקדצ , הרענ יתשגפ , האנ הרוחב ( הא ... הא )...
 רקי דה יל רומא ךא , םדוקמ הפי המצע השוע דציכ ( םדוא ... םדוא )...
 ףוגיסבו םוצב גישהל איה הצור המו ( ףוג ... ףוג )...
 ןתחתנשכ םוי םוי רמאת המו ( ןת ... ןת )...
 הל איבאש איה הצור המו ? ( הליו ... הליו )...
 תושירדה לכב דומעל לכוא דציכו ? ( טוש ... טוש )...
 תוקמנהה לכ דגנכ השעא המו ? ( תוכמ ... תוכמ )...
 אשניהל ללכב יאדכ םאהו ? ( הסנ ... הסנ )...
 התוא חכשא אל םא השעא המו ? ( התוא חק ... התוא חק )...
 יושנ תויהל הז ךיא דה יל רמאת ( יוא ... יוא )...
 דה תישיא הלאש , ןימאמ התא המב ןיאושינה ייחב ? ( ןימ ... ןימ )...
 ךירדמ תויהל הז ךיאו ? ( חיא ... חיא )...

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

76

הלילב רבדמה לש אלפנהו םוסקה םלועל םיאבה םיכורב :
םויב םא , קבאה רבדמה לש ויפוי תא תצק םכל וריתסה םוחהו םיננעהו ,
לא תוטיבמ רשא םייניע םע תכלל וא שמש יפקשמ ביכרהל םכמ םיברל המרג תרוונסמה שמשהו
המדאה –
רמואו ונל ארוק אלמ חרי ליל : ואוב , ובישקה , ולכתסה , ושפח , םתיצר םעפ יאש המ לכ , המ לכ
םתכרטצה םעפ יאש , שממ ןאכ אצמנ .
עסמה הלילה ורבעתש , קוחר עסמכ םכל המדי ילוא , וברקתתש לככ ךא הנושמו דיחפמ , ולגת
םכמצעל םתברקתה קר םצעבש . רמגיי לוכה םג ןאכו ליחתה לוכה ןאכ יכ !

" הזה םוקמב תויהל םילוכי םניאש םישנא שי ,
ידימ םהל בוהצ ,
עגתשהל רשפאש טקש .
םהילע לודג םיהולאש םישנא שי
הזה רבדמב .
א תולילב םיבכוכה תא םיעמוש םהשכ םילהבנ םישנ .
הזה טקשל םיקבדנש םישנא םג שי לבא .
ונממ דרפיהלו בושל םילוכי םניאו .
הלא , ןאכ וראשי ."
ירוג םייח .

אורקל אמא יתוא הדמיל דציכ רכוז ינא תא
ןועשה יגוחמ , ןב יתייה 6 ןועש יל הנקתש הנממ יתשקיבו .
יתוא הכילוה איה וחה ידיב הרמאו הצ :
" הדייז ןועש ךירצ אל התא , םלועב שי םינועש המכ הארת ".
איה רמא ותרמצבו ולדוגבש סוטפילקאה לש וליצ תא יל התארה 9:00 רקובב .
םילעלעה תא ץרמ עצמא ורמאש ןומירה לש םימודאה . הרמאו יל הדנדנתהש ןשה תא 6 םינש . תא
םיטמקה םיעברא ורמאו היניע תויוזבש .
" יז האור התא הדי " , הרמא , " ןמזה ךותב התא ךכ , םאו ודי לע היהת התא ןועש ךל ונקי ".
ולש ריאמ – םידחא םימיכ


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

77

ץיחה שטשטימ לויטב . די ינשל טישומ דחא , השק לושכמ רובעל ול רזוע . הז םע הז לכוא םיקלוח ,
ףילחת הל ןיאש תוירדילוסב םחל בערל םיסרופ , השק עטק לש וכלהמב , םישק םיעטק שיו ,
מול תלוזה לש ויתושלוחב בשחתהלו ריכהל םיד . תוישיאה ויתונוכת תא דבכל וא . לויטב , ץוחב ,
םייובח םידלי םילגתמ עיקרה יבחרמל קפואה וק ןיבש בחרמב . םיתעל םיקחדנ םוי םויבש הלא
הרבחה ילושל , םהילע םיליפאמ םינבה ךלמ וא התיכה תכלמ יכ , להק תעד יכילומל עגרל םיכפוה
דוהא תויומדו תובוהאו תו ." גרוב םהרבא { ןותיע ' ץראה ,' 27/5/1994 }


תאנוש יכה ינאש םישנאה
( םיחצורש םיערה םידודה ירחא
טקרמרפוסב םיגד )
לש םיכירדמה םה " הרבחה
עבטה תנגהל ."
םיעוט אל םעפ ףא םה יכ ,
םילפונ אל םעפ ףא ,
םיאמצ אל םעפ ףא ,
רדנסכלא יתמ םירכוז דימתו
שי ץרא תא שבכ ןודקומ לאר .


יוטיבה תא בהוא אל ינא " עבט תרומש ." ללכב , הלימה םצע " הרומש " יילע תלבוקמ הניא . ינניא
רבד הזיא לע רומשל ידכ הזה םלועל יתאבש בשוח . ותלוזל םדא ןיב םיסחיהש בשוח ינניא , וא
רומיש לש םיסחי םה ותשרומל םדא וא ומוקמל םדא . וניא ונדוקפתו ןואיזומ ךותל ונדלונ אל
צל םיגצומה לע תוסכמה תויכוכזה תא חצח , ידכ םהיתועבצא תוצק לע ונירחא ונידלי תא ליבוהלו
שיש הממ ולעפתיש . עבטב תעדל רתומ , וב תעגל ךירצ , תונשל םג רתומ . איה הלאשה ךא : ךיא ? !
תויהל הכירצ הבושתה :
הבהאב
( זוע סומע )

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

78

םישאייתמ שארמש םישנא שי
ל םיפידעמו םוקמב ראשיה ,
העיקשה תא תוארלו
דימת וארש םוקמ ותואמ .
וישכע קרש םישנא שיו
ספטל וליחתה
הארנכ וזה העיקשה תאו
וז הגספמ וארי אל
לבא , ספטל וכישמי םה .
הלאכ שי
םהלש ךרדה עצמאל ועיגהש
םהל תיארנ העיקשהו -
הפיאמ הפי קיפסמ .
ורצענ םהש -
והתיו םש וראשיי םה זא
הגספל עיגהל ולכוי םא
םשמ תיארנ העיקשה ךיאו ...
םירחא שיו -
הגספל ועיגיש
תונהל וקיפסי אל םה ךא העיקשהמ
םישפחמ רבכ םה יכ תרחא הגספ
םיטקש אל םעפ ףא םהו
הגספה תא ואצמי אל םעפ ףאו
םהלש .
הלאמ ויהת לא
םישאוימ ךכ לכש
נ אל וליפאש הגספל ספטל וסי
םהלש ,
ךרדה עצמאב ורצעת לאו
םילגוסמ םתאשכ
האלה ךישמהל
םכלש הגספל ועיגתשכו
ורצעת !
העיקשה לע ולכתסת
הנממ ונהת ...
זאו - וכישמת
האבה הגספל !!!


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

79
הכבת םימעפל , ךיתועמדב ןיחבי אל שיא ךא
ךכויחב ןיחבי אל שיא ךא קחצת םימעפל
ב ןיחבי אל שיא ךא דחפת םימעפל ךב רבועה דער
ךקבאמב ןיחבי אל שיא ךא לופית םימעפל
ךרוחיאב ןיחבי אל שיא ךא רחאת םימעפל
ךתלימב ךתוא סופתי אל שיא ךא רקשת םימעפל
ץילפת תחא םעפ לבא ...


תורפ יתש ךל שי םא :
 םזיכרנא : תורפ יתש ךל שי . ה תא בנוגו תורפה לע רמוש התא רפ ךלש ןכשה לש . התא
הלשממהמ םלעתמ . ןמזה ותואב , ךתוא םיגרוהו תורפה תא תחקל םיסנמ ךלש םינכשה .
ל תוכז םוש ךל ןיאש תוטילחמ תורפה ה םע והשמ תושע בלח ןהלש , םיקהל ידכ תובזועו
ה תא הרבח ןהלש .
 היטרקוטסירא : תורפ יתש ךל שי . תמאב הלודג תחא הרפ הנוקו ןהיתש תא רכומ התא ,
ןיסחוי ןליא םע .
 םזילרביל : תורפ יתש ךל שי . ל הנידמ ךמויקמ תפכא אל , תורפב תניינעתמ הניאש יאדוובו
ךלש .
 םזילאיצוס : תורפ יתש ךל שי . רחא והשימל התוא תנתונו ןהמ תחא ךממ תחקול הנידמה .
 יפוטוא םזילאיצוס : תורפ יתש ךל שי . םיכירצ םלוכו םלוכ לש תורפה תא תחקול הנידמה
בלח לבקל ידכ ןהב לפטל .
 יפוטוא תוחפ םזילאיצוס : תורפ יתש ךל שי . םלוכו םלוכ לש תורפה תא תחקול הנידמה
ירצ בלח לבקל ידכ ןהב לפטל םיכ . לעופב , ירושיא ואיצוה םלוכ הלחמ ךממ ץוח .
 ק םזינומו : תורפ יתש ךל שי . קובקב שדוח לכ ךל תנתונו ןהיתש תא ךממ תחקול הנידמה
בלח . תרחא הסרג : תורפ יתש ךל שי . תורפה תא ךל תחקול הלשממה , ןתוא תבלוח ,
בויבה לא בלחה תא תכפושו ןתוא תחצור .
 חסונ םזינומוק צברוג ' בו : תורפ יתש ךל שי . העיקשמו ןהיתש תא ךממ תחקול הנידמה
הלש יניערגה לנסראה תבחרהב . הכחמ התא םייתניב 16 בלח סוכ לבקל ידכ רותב תועש .
הנורחאה תא חקל ךינפל היהש שיאה .
 םזילטיפק : תורפ יתש ךל שי . תחא רכומ התא , רפ המוקמב הנוק העברה , תורפ רדע לדגמ
חוורב ןתוא רכומו .
 םזילטיפק - הסרגה תילארשיה : תורפ יתש ךל שי . תירוביצה הרבחל ןהמ שולש רכומ התא
ב ךסיג ידי לע חתפנש יארשא וקב שומיש ךות ךתולעבבש קנב . עצבמ התא ןכמ רחאל
בוח ףוליח / םע העקשה תב תרבח הרזחב תורפה עברא תא לבקמ התאש ךכ , חה םע ירז סמ
תורפ שמח לע . ל יאשחב רבעומ תורפה שש לש בלחה שק תרבח ב ןמייק ייא ילעבל תכיישה
ה ןוה הרבחה לש םיירקיעה , ךלש הרבחל הרזח תורפה עבש לכל תויוכזה תא םירכומה .
ודב " יתנשה ח תורפ הנומש הרבחה תולעבב יכ םושר , תפסונ הרפל היצפוא םע . תעדוהל
ה תונותיע ןזאמ ףרוצמ אל . צ םע ךלש רושה תא הנוק רוביצה ' יוסיכ ירסח םיק .
 םזיפיצפ : תורפ יתש ךל שי , ךתוא תוסמור ןה .
 םזישפ : תורפ יתש ךל שי . תבייחמו ןתוא תחקול הלשממה בלח תונקל ךתוא .
 ישילשה םלועה : תורפ יתש ךל ןיא ( ג ךל שי לבא ' הפרי .)


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

81

המישנ ךל ןיא המטסא ףקתה ךל שישכ . בדל השק המישנ ךל ןיאשכ ר . ידי לע םוסח ךלש טפשמה
תואירהמ איצוהל לגוסמ התאש ריואה תומכ . הברה אל הז , םילימ ששל שולש ןיב והשמ . ןתונ הז
הלימל דובכ ךל . שארב ךל תולועש םילימה תומרע ןיב רבוע התא . תובושח יכה תא רחוב . ןה םגו
ךל תולוע . םהל ורבטצהש םילימה לכ תא םיאיצומש םיאירב םישנא ומכ אל ומכ שארב
הפשא םיאיצומש . רמוא ףקתה ןמזב והשימשכ ' ךתוא בהוא ינא ' וא ' ךתוא בהוא ארונ ינא ' שי
לדבה . הלימ לש לדבה . ןומה הז הלימ , תויהל הלוכי הלימ יכ ' תבשל ' ,' ןילוטנו ' וליפא וא
' סנלובמא ' .
- תרק רגתא
{ רפסה ךותמ " תורונצ " }

ךייחמ אל דחא ףא לבא הז תא םיעדוי ונלוכ , א החמשל ןווכתמ ינא ךייחמ רמוא ינאשכו תיתימ
בלהמ האבש , וחב השפוחל העיסנ תיולת החמש אל " ל , דגב תיינק , ונלביקש האמחמ , הקסיע
יקסיו קובקב יצח וא הרגסנש . וחמ רוזחל ךרטצנ ירה " ל , ירחא דיימ תפלוח דגבה תיינק תחמשו
הנושארה םעפב שבלנ אוהש , רבוע לוטוסהו תפלוח הקסעהו . תיתימא החמש הצור ינא , לש החמש
דמתמ הבהא ת , שיש המב תוקפתסה לש , הדות תרכה לש .
- רנטייה ןליא
{ רפסה ךותמ " היטבמאה תכלמו סומוחה ךלמ " }

רבדמה אוה הפי ( ךותמ : ןטקה ךיסנה / א . ירפוזכא טנס הד )
רבדמה אוה הפי , ןטקה ךיסנה ףיסוה .
ןטקה ךיסנה קדצ , רבדמה תא יתבהא דימת . לוח תעבג לע ךל בשוי התא . רבדו רבד האור ךניא
עמוש ךניא . ןכ יפ לע ףאו , הממדב ריאמו ןרוק רימט והשמ .
רבדמה לש ויפוי דוס - ןטקה ךיסנה ריעה - םייח םימ רוקמ ובוחב םש יא ןפוצ אוהש .
חרפ אלא וכרדב שגפ אלו רבדמב רבע ןטקה ךיסנה תרתוכ ילע השולש לעב דיחי , בולעו לד חרפ .
" םולש " , ןטקה ךיסנה רמא .
" םולש " , חרפה בישה .
" םדאה ינב ןכיה ? " , תובידאב ןטקה ךיסנה לאש .
רבדמב הרבעש הרייש םעפ האר חרפה .
" םדאה ינב " , חרפה רמא , " השש לע הלוע אל םרפסמש ינרובס , העבש . ךא םינש ינפל םתוא יתיאר
כיה עדוי ימ םאצומל ן ? חורה םע םיפלוח םה , דואמ םהילע דיבכמ הז רבדו םישרוש םהל ןיא ".
" םולש " ןטקה ךיסנה רמא
" םולש " , חרפה רמא .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

80
םירבדמ דימת , םילימ םילימ םילימ
הז לע םיבשוחשכ לבא - תרבדמ הקיתשה םגש םילגמ .
םש איה , הקזח איה , הפי איה , תרחאו .
ןידע לוק הל שי , וש אלו טעמכ םיעמ .
הבזכאל הקיתש שי .
הכובמ לש הקיתש .
החותמ תצק הקיתשו .
הקיחצמ הקיתש .
הקיעמ הקיתש .
הקיתש ... הבהאל .
תוששוחש תוקיתש שי .
תושגרמ תוקיתש שיו .
רמגנש תוקיתש שיו .
רקי והשימ םע תוקיתש .
תופי יכה יכהו .
רבד ןהב רמול ךירצ אלש תוקיתש ןה .
ללכבו - ונייה המ תוקיתש ילב םישוע ?
תוקבדנ ויה םילימה לכ .
הזואפ ילב הקיזומ .
שגד ילב םואנ .
שגרתהל ןמז היה אל תוקיתש ילב ...
תוריהזב שממ ןהל בישקנ םאו .
עומשל לכונ .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

82
בושח לוק , ונתיא ךלוהש לולצ לוק .
םלועב בושח יכה לוקה .
ונלש לוקה .
ילוא זא , טק עגרל ,
קותשלו רוצעל יאדכ . ..
םוילווה תא ךימנהל
קועצל ןהל תתלו .
םכל וחק 10 תוקד
םכמצע םע קותשל .
םיחותינ ילב , םיחוכיוו ילב , םילילמת ילב םילימ ילב .
ךכ רחא ילב
וישכע קר , הרוחא ןעשיהל -
הקד לכמ תונהילו ...
לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

83
תודשו םימרכ ןיב הפי קמעב . גמ דמוע תומוק שמח ןב לד . לדגמב רג ימו ?
המוקב הנמש תלוגנרת הנושארה . תכפהתמ הבכשמ לע התיבב םויה לכ . לכ איה - השקש הנמש ךכ
תכלל הל . היקוק הרג הינשה המוקב , תכלהמ איה םויה לכ , םירוקיב השוע , םיניקב םירג הינב יכ
םירחא . הייקנ תישוכ הלותח תישילשה המוקב , תרדנוגמ . טרס הל שי ראווצ לע . תיעיברה המוקב
תיאנס הרג . החמשב תחצפמ םיזוגא תחנו . רבכע רמ רג תישימחה המוקבו . זרא עובש ינפל ךא
עסנו ויצפח . עודמו ןאל עדוי וניא שיא . טלש לדגמה ירייד ובתכ , תלדל לעמ רמסמ ועקת , ועבקו
ריקב טלש : ריכשהל הריד

םיליבשב הנהו , םיכרדב , םישיבכב - םישדח םירייד םיאב תיבה לא .

הלמנ האב הנושאר , ימח המוקל הלוע תיש , טלשהתא צארוק . תלדה תא תחתופ , םינפב תדמוע
תלכתסמו . םינכשה תורידה לכמ םיאב , ביבסמ םידמוע , םינפ הל םיריבסמ :

- ךיניעב םירדחה םיאנה ?

- םיאנ .

- ךיניעב חבטמה האנה ?

- האנ .

ךיניעב ןורדסמה האנה ?

- האנ .

- הלמנה ונתיא יבש ןכ םא !

- אל , בשא אל .

- המל ?

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

84

תרמוא הלמנה : יניעב םיבוט םניא םינכשה . הלצע תלוגנרת םע דחטא תיבב הלמנה ינא ? םויה לכ
תכפהתמ הבכשמ לע , תכלל הל השק ןמוש בורמ !

תלוגנרתה הבלענ , הל הכלה הלמנהו .

תבנראה האבו הלמנה הכלה . הנורחא המוקל הלוע רהמ שיח . טלשה תא הארוק , תחתופ
תלדה , תלכתסמו םינפב תדמוע . כמ םפיאב םינכשה תורידב ל , ביבס םידמוע ,םינפ הל םיריבסמ :

- ךיניעב ירדחה םיאנה ?

- םיאנ .

- ךיניעב חבטמה האנה ?

- האנ .

ךינעב ןורדסמה האנה ?

- האנ .

_ ונתיא יבש ןכ םא , תבנראה !

- בשא אל אל .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

85

- המל ?

- יניעב םיבוט םניא םינכשה . הפ בשא ךיא , תובנרא םירשעל םא , פמ היקוק םע םינבה הריק ? לכ
םירז םיניקב ולדג הינב , םיבוזע םלוכ , םירקפומ םלוכ . ידלי ודמלי חקל המ ?

היקוקה הבלענ , הל הכלה תבנראהו .

ריזחה אב תבנראה הכלה . טלשה תא ארק " ריכשהל הריד ." טלשה תא ארקש ירחאו , לגלגתה
תלדה תא חתפו הלעו . םליתכב תונטקה ויניעה טיבמו דמוע , נותחבו הרקתב תו . תורידה לכמ םיאב
םינכשה , וביבס םידמוע , םינפ ול םיריבסמו :

- ךיניעב הרידה האנה ?

- האנ .

- ךיניעב חבטמה האנה ?

- חבטמה האנ , ךלכולמ אל יכ ףא !

- ךיניעב ןורדסמה האנה ?

- האנ .

ןכ םא , וניא בש !

- בשא אל אל .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

86
- המל ?

- יניעב םיבוט םניא םינכשה , ריזח ינא בשא ךיא , תישארב ימימ םינבל ןב ןבל , םע תחא הפיפכב
תישוכ הלותח ! יל האי אלו יל האנ אל .

םינכשה וארק : ךל , ריזח ךל ךל ! האי אלו האנ אל ונל םג !

ריזחה ךלה . רימז אב . הניר לוקב רימזה רש , הנורחא המוקל רימזה הלוע . טלשה תא ארוק , חתופ
תלדה תא , הרידב לכתסמ , םילתכב , הרקתב ... םיאב םינכשה תורידה לכמ , וביבסמ םידמוע
, םינפ ול םיריבסמ :

- ךיניעב םירדחה םיאנה ?

- םיאנ

- ךיניעה חבטמה האנה ?

- האנ .

ונתא בש ןכ םא !

- אל , בשא לא . יניעב םיבוט םניא םינכשה . תחנבו הוולשב בשא ךיא . םיזוגא םויה לכ תיאנסו
תחצפמ . םיימשה בל דע םחוציפ לוק הלוע , םויא ארונו , םיינזוא שירחמ . תולוקל תוליגר ינזאו
םירחא , םירומזמלו םירישל קר .

יאנסה הבלענ , ול ךלה רימזהו . רימזה ךלה , הנוי האב . הנורחא המוקל התלע לק שיח . הארוק
טלשהתא , תלדה תחתופ , תלכתסמו םינפב תדמוע . םינכשה לכ הילא םיאב , הביבסמ םידמוע ,
םינפ הל םיריבסמ :

- רדחה םיאנה ךיניעב םי ?

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

87

- םירצ םירדחה .

- ךיניעב חבטמה האנה ?

- חבטמה האנ , חוורמ וניא ךא .

- ךיניעב ןורדסמה האנה ?

- לצה וב הבורמ , לפא ןורדסמה .

- ונתא יבשת אל ןכבו ?

- בל ץפחב בשאו בשא , יניעב םיבוט םינכשה יכ :

תלוגנרתה - תלוברכ תבוט , היקוקה - היפהפי , הלותחה - ייקנ ךכ לכ ה , םיזוגא תלעב תיאנסהו ,
םיזילע םייח תויחל תעדוי . הבוט הרבחב דחיב תויחל לכונ יכ ינא האור , תחנבו םולשב .

הרידה תא הנויה הרכש , םוי - הרדחב איה המוה םוי .

תודשו םימרכ ןיב הפי קמעב ךכ , תומוק שמח ןב לדגמ דמוע . םויה דע םירג לדגמבו , םיבוט םינכש
ייח - םולש .לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

88
ה הברמל לזמ
סוטמב סט דחא םדא
לזמה עורל – סוטמהמ לפנ אוה
לזמה הברמל – חנצמ ול היה
חתפנ אל חנצמה לזמה עורל
ויתחתמ שק תמרע התייה לזמה הברמל
המרעב ץוענ היה ןושלק לזמה עורל
ןושלקה לע לפנ אל אוה לזמה הברמל
המירעה לע לפנ אל םג אוה לזמה עורל ...

רומשו רוכז ! - ןמ ליבשה םכח וב םיכלוהה . וב תילע םא - דימת קדוצ אוה יכ ונבזעת לא . הנה
אקווד םירהל ךינפש העשב םיה תפש לא ךתוא ךושמי , ו ותוא שוטנל הצור התאו " רצקל ." תעגה
קוצמה תפשל , רוחס רוחס אוהו תדר הצור התאו , דרויו הלוע , יא לא ךשומו - ךל רהזה ךא
םירוציקמ ! ורו םידדוש לש תורוד ירוד לע ךומס םיע , תוחפ אל םהל םכרד הצא רשא םישנא
ךל הצא ךכרד רשאמ . ךכ אקווד ליבשה תא ושבכ םהילעשבו . ןימאמ ךניא ? אברדא , הסנ . ךל
תעגהו התא ךכרדב ...
ךרד אלל לפמ לא וא , םינפ תשובב ךיתובקע לע הרזח דבלב , קומעו הובג םינבא ךפש לע וא
םיצצח והות לא ךתוא ליבומה תועבגו תוידאוו לש ךבסל םתס וא לג ינבאו , תועש בכעתת םהב
אוושלו םניחל .
" רוציק " הכוראהו הרצקה ךרדה אוה הזכ

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

89

ךרדל הדיצ / רואנ האל
תזרא המ יל תפכא אל ךרדל אצוי התא םא ,
םירהה לא הלועה בהוא התאש המ תאו .
בושח תמאבש המ ךתיא חקית אלש רהזיה
םירתוימ םירבד . בלב ךל שיש המ הז .

םולח חק - חונל בש , חורל קורז
אל ידימ דבכ , רתוימש המ לכ תא
החמשו - וישכעו , חוטב בלב ,
ידימ הלודג אל , ראשנש המ ךתיא חק :
ריש םגו -
ידימ ךורא אל . םולח חק - ידימ דבכ אל ,
י ַ ד הז . החמשו - ידימ הלודג אל ,
ריש םגו - ידימ ךורא אל ,
ךרדב םיפי םיפונ שי י ַ ד הז .
םירהה לא הלועה .
הטמל ךשומ לימרתה ,
םירישה קר םירזוע הפ .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

91
ביבח ןיתשמ רקי ןיתשמ
ביבסמ אלו רשי ןתשה
ןברח ףיכב ןברח תחנב
תחתה תא בגנל חכשת לאו

םיידיה תא ףוטשת האיציב
הברהו ןובס םע םימ
ץצורתת לע הארמה דיל
ץפנתת איה רועיכ בורמ

וע המ ךממ רשפא ד שקבל ?
שקשקת לא השקבב תוריקה לע
תריהמב לכאת לע םעפ ףאו
ךל היהית זא יכ תוריצע

תוכחל ןתשל ןתית לעו
תוקנל ךרטצא ינאו ץצופתת תרחא
טקשב ןברח תוחנה ילב
תוכמ לבקת ינממש וא

החלצהבו ךרדל אצ וישכע
יל שיש המ לכ הזו ךל דיגהל !!!

ןונצ םירמואשכ
תא םישיגרמ ןושלה
לצב םירמואשכ
ןובאת םילבקמ
ומכ הז יברלוק דיגהל
קועצל
ומכ הז הנופא דיגהל
קותשל .
חופת םירמואשכ ,
חופנ היהנ הפה .
ליזורטפ םירמואש ירחא הי
חונל ךירצ .
םחל םירמואשכ
תיבב םישיגרמ .
חיטבא םירמואשכ
ץיק םישיגרמ
תילוכשא םירמואשכ
דיגהל המ ןיאש ןמיס .
גרמ הננב םירמואשכ םישי
םינטק
קושיטרא םירמואשכ
םינפה לכ םיטמקתמ
קיחצמ יכהו
תיבורכ דיגהל הז .
לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה


רקובה לש ןושארה ךויחה
בושח יכה ךויחה אוה
רקובה תא ליחתמ אוה
רמגנ םויהש דע ונתוא הוולמו .
םייתפשה לע עיפומ ךויחהשכ
ב ךירצ - מ - ה - י - ר - ו - טישוהל ת 2 םיידי ,
סופתל ותוא , עולבלו .
ןטבב גדגדי אוה םויה לכ הככ
םייניעה ךותמ ץיציו .לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

92
ןברחמ דלי
תיקנע שממ איה ישיש םוי לש החוראה ונלצא . לכ ולכא אל וליאכ םיללוז עובשה . רקובב תשב
ןטבב ץחל תצק יתשגרה רבכ , ןברחל ןמז יל היה אל לבא . רהממ ינא למנל , תואמי תלועפל . תבשה ,
הנושארה םעפב , י תיכהמ תונב המכ הלועפל ואוב ה ונתא ואציש הריסב . םישגרתמ ארונ םלוכ
תואב ןהש ללגב . רותחל ןהל ןתינ אל חטב . ליהבנ ילוא ןתוא .
םייתש קר ואובי לבא שמח אובל תוכירצ ויה . תחא , רמרק הרופיצ , הטאלפ איה הרומג , תאז
הקלח תרמוא , א תאז ו םיידש הל ןיאש תרמ . הכיתח יד אקווד היינשה . ןמליפש הכרב .
המהב ומכ תקחוצ דימת , קיירבא ךייש תועבג תא הל םיאור הצלוחה ךרד לבא . םעפ , ודקרשכ
ןב תחקול תבו תב חקול ןב לגעמב , לש םיכורש ןאפרסה ךרד יתשגרהו התוא יתחקל הייזח . טעמכ
יתפלעתהו . רשאל הז תא יתרפיס . תונבב ןומה ןיבמ אוה . שיש רמא וליפא אוה רוח ינש ןהל םי
סוקב , ןייזל דחאו ןתשפל דחא . יתעדי אל זא דע . יתבשח דימת , םא הרוק המ ןתשפל תוצור ןה
תורעש םג שיש חוטב םיידש שיש ימלש רמוא רשא ןויזה עצמאב . לשמל יל הרעש ףא דוע ןיא , םגו
ןיא רשאל . עש לש קפ םינותחתב םעפ עקת הזה ןצילה ר ולש אמא לש תו , קרסמהמ דירוהש ,
תא יל הארה תורעש רבכ ול שיש רמאו ולש םייסנכמה לש תונחה ךרד הז . דע יתנמאה טעמכ
הביש תורעש הלאש יתיארש . ןיזה די לע ? יל וראשנ םהו תורעשב יתכשמ דיב . לכ ונקחצ ךיא
םויה ! םיידשה הז בושח יכה הכיתח ול רחבי אוהש רמוא רשא , ינא לבא רתוי הז יפואש בשוח
םינפמ בושח . התא םאש רמוא רשא זא םיליעגמ םינפ לע לכתסמו ןייזמ מ ה יפואהמ ךל אצוי . םע
םיכסמ אקווד ינא הז .
המוד אוה יכ ןובב םיארוק ונלש ךירדמל הזנפמיש הזיאל . םיארוק הריסלו " גרבנירג חספ ." לע הז
והשימ וא ליפעמ הזיא םש גרהנש הייריעהמ .
הלאכ תומש םיארוק תוריסה לכל . ה לכמ הדבכ איה גרבנירג חספה תוריס לש " לעופה ." םינתונ
תנברוחמ יכה הצובקל התוא , ונחנא הזו , ונלחתה שדוח ינפל קר יכ ןמאתהל . קר דוע ונחנא
םיטושמב , םישרפמב אל .
ת ןתיא ואיבה תונבה יתש ' לכוא קית . ציוודנס ' םיזופתו םי . המ ןיא הריסבו אימצמ הז ישפיט הז
תותשל , ועדיי ןהש הפיאמ לבא אל דחא ףא םא הז תא ןהל רמא . ךיא תולכתסמו דצב תודמוע ןה
הריסה תא םיפחוד ונחנא םימה ךותל . הברה יפ ץמאתמ דחא לכ םואתפ םויה , ץיוושהל ליבשב
ןהינפב , ץמאתמ ינאש לבא תחתהמ יל חרבי ארחה ףכיתש שיגרמ םואתפ ינא . הז וכה ל ללגב
איהה ברע תחורא , ןטבה לכש ארחמ האלמ ילש .
ךותב הריסה רבכ וישכע יל וכחי אל םה ןברחל ךלא ינא םאו םימה . ינא תונבהש הצור אל םג
ךירצ ינאש ועדיי . ללכב , תיב ןיא ןברחל הפיא םש ןיא - לכבו שומיש םישנא ךל םיבבותסמ םוקמ .
המכ ץמאתהל לדתשמו הריסב םלוכ םע בשוי ינא זא תוחפש .
םיקוחר יד רבכ ונחנאש , ירצ ינאש שיגרמ ינא ןברחל ךירצ ינאש בורמ םג ך ןתשפל , בשוח ינא זאו
ינא םאש א יל רובעי תצק הז ילוא ןתשפ . ימצע תא השוע ינא זא לפונו והשמב לקתנ ינא וליאכ
םיה ךותל הריסהמ . םימעפל םישועש תאזכ החידב ןימ תאז , לקלקמ הז יכ הז תא אנוש ןובב לבא
הריתחה תא . הריסל ביבסמ החוש ינאו יתוא ללקמ אוה חא ףאו םימב ןתשפמו עדוי אל ד . ינאשכ
םילג ומכ אובל םיליחתמ םיבאכה הריסב בוש . שי םיעגר המכ וכהש ל א םואתפו רדסב נ שיגרמ י
ץצופתהל ךלוה ינאש . םתוסש הזכ רירש השוע ינא רוחה תא יל , יל חרבי אלש קר . םש ויה אל םא
ןמזמ ןברחמ יתייה תומנב .
ונחנא ףוסב ףוחל םיעיגמ . ףירצל ץרו הריסהמ דרוי ינא לש " לעופה " , ןברחל הפיא ןיא לבא .
םייתניב תיבל תכלל םיליחתמ םלוכ , ופי בוחר ךרד , י ש תותיפ רכומש דחא יברע לש הייפאמ םש
תומח . םתיא ךלוה ינא . טאל םיכלוה םלוכ םויה אקווד , תונבה םע ליחתהל ליבשב . שי יל םיבאכ
םיילגרה תא בילצמו דמוע םתס וא םביבסמ ץר ינאו . מ ינא םואתפ ךלוה ארחהש שיגר יל תאצל
וא ןטבה לש ריקהמ יינזואהמ ם . ומצעמ ץופקל ליחתמ רוחה תא םתוסש רירשה , םהשכו םידמענ
תינמרגה הבשומה ןוויכל ץר ינא תאזה הייפאמב .
רדחל סנכנ ינא - דחא תוגרדמ םייסנכמה תא ינממ ערוק שממ ינא ףתרמל תודרויש תוגרדמ האורו
הנורחאה היינשב ןברחמו עה תא יליגב דלי לש תחתמ האציש הלודג יכה הגו , תחתמ וליפא ילואו
שיא לש לודג .
שער עמוש ינא םואתפ , הזש בשח םתס ילוא סנכנ יתוא עמש םש רגש דחא שיא ןנתסמ . דמוע אוה
ףתרמה ךותל קעוצו ילעמ " : םש הז ימ ? ." תושעל לוכי ינא המ זא ? הפיאל חרבא ינאש ? ינא זא

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

93
רמוא " : דלי ." מוא אוה זא ר " : םש השוע התא המ , דלי ? " ינאש המ זא דיגי ?
רמוא ינא " : ןברחמ ." רוא םש קילדמו ילא דרוי הזה שיאה זא . האור אוה םואתפו לע בשוי יתוא -
תאזה הגועה די . סעוכ ארונ אוה , והשימ אב םואתפו ולש תיבה הז יכ ןברחמו . יתוא ספות אוה
יל רמואו ןזואב " : הז תא חקית " רמוא ינא " : ךיא ? " רמוא אוה זא : " ךיא ? םיידיב "! ינאש המ זא
השעי " ? יתוא בחוס אוהו הגועה לכ תא םיידי יתשב םירמ ינא בוחרל הצוחה ןזואב . אצוי ינא
התיכהמ תונבהו םינבה לכ םשל םיעיגמשכ קוידב בוחרל . םה יתוא קיזחמ שיא םיאורו םידמענ
ןזואב , לש החירסמו הלודג הגוע םיידי יתשב קיזחמ ינאו ארח ירט .
הרוק המ ןימאהל םילוכי אל םה . םיקחוצ אל וליפא םה . יא םיאור קר ך יל קיזחמ הזה עגושמהש
תוסכלו בוחרל רבעמ שרגמב ארחה תא םישל יתוא חירכמו ןזואב לוח הברהב . ינאש המ זא
יתישע ? יתיסיכ .
אוהש המכ דחא לכל הז תא רפסל לוכי רשא הצור . קיחצמ אל ללכב הז .
הצור ינא םא , א םיעורג רתוי םירבד וילע רפסל לוכי ינ . ו התיכ לש לויטב הנה ' הרבעש הנשב , ינפל
צהמ ונרבעש ו תדחואמה העונתל םיצולחה םיפ , לא בכואכ דע ןיסמחב ונכלה - הוואה , ונל ורמגנו
םימה . וניתש םשו שוטנ רפכל ונעגה ףוסב כולמ רובמ םימ ל ולביק םידלי הברהו ך לושלש . רחא
שיבכל דע ונדרי , ו לחנ םע רשג םש היה שיבכל תחתמ , הריב ידאו . רחאו וצחרתה םלוכ םש - ךכ
מב ובשי ע לכמ החורא לוכאל ידכ לג וראשנש םירומיש תואספוקה , םדוק יכ , םח היהש , היה אל
ןובאית םהל . ובשי םהש ומכ זא לגעמב רשגל תחתמ , לוכאל םיכחמ , רשגה לע הלע רשא , דירוה
םייסנכמ , הקעמה לע בשייתה ברחו לודג לושלש ן . לושלשה רטמ האמ ילוא לפנ , עצמאל רשי
לגעמה , הצצפ ומכ - ץב ! - עגפ זיתהו עלסה לע םידדצה לכל בוטר בוטר ארח . קורזל הז ללגב וצר
העונתהמ ותוא , דע לבא הקרפתה העונתה רוריבה תא ול ושע .
לושלש יל היה אלש חמש תוחפל ינא , תרחא יכ לש הגועה תא םירמ יתייה ךיא דיב ארחה ?


טלס לש םש אל הז תלוזל הרזע / ק . ןוסקיזיא
ןמז ןומה ןומה ינפל ליחתמ ונירופיס , ןטק דלי היה ךלש אבס לש אבסשכ .
ללחב םש יא קוחר קוחר , ןטק בכוכ לע , לבלובמ םע רג .
הלולוג היה הכוכה םש . הלודג הוולשב םיאלוג ויח םש .
ע רוקיבל העיגה דחא םויש ד , רוזאש המ לכ הבהאש הפשכמ .
ובשחי די מתש םלוכ תא הפשיכ איה , ב םא םג 2 וררועתי הלילב .
הווש אל רוזעל םעפ ףאש , הזמ םולכ ללכב אצוי אל ךל יכ .
הללק ןמ תאזכ םהילע הליטה איה , ארונ ודחפ םיאלוגה לכש .
רמאיו עיבצי םהילע והשימש " ייה : זועש ריירפ הנה ר - רזומ יאלוג ."
תוחפו תוחפ ורזע םה הנש לכ . קוח ואיצמה ףוסבש דע
" רבוע קוחה לעש ימל יואו רבחל אל םג רוזעל רוסא "
רפכב ןיא ריעב ןיא ידלי הרזע ךא רסוה ןמזמ ףושיכה םינשה ורבע ךכ .
םיבשוח דימת אל ןשי קוח שישכ , םיאתמ ךכ לכ אל אוהש תויהל לוכיש .
לגרודכ וקחיש אל םה ךכ לסחו שנעוי רזועש ימ יכ לסרודכ אל ףא .
םח תיב ואצמ אל םיבוזע םיבלכ , םלועמ ונקות אל םירובש םיעוצעצ .
םולחל קר היה רשפא בגה ןוביס לע , םויאה קוחה ללגב םיעוצפל ורזע אל
וחכש הרזעה תא םינשה ךשמב , ויהנ םישק בכוכב םייחה .
תושעל רשפא המ קודבל וטילחה זא . יחכונה בצמב יכ תויחל השק .
םיאלוג תבישיל םלוכ תא ונימזה , םילק רתוי םייחה תא תושעל ךיא קודבל
ןואכידב שממ ויה םלוכ ןורתיפ ואצמ אלו םימי ובשי םה
רמאו ןקז שיא םקש דע " : המדינ יל הבושתה - העוט ינניא םא תלוזל הרזע איה "
יושע הז המ ימ ? לאש םיאלוגה דחא , ללכב הזל שי הרוצ הזיא ?

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

94
יא ינא רכוז ינניאו ןקז ש , רחא םוקמב ושפחת הבושת .
תחלשמ ואיצוה , םיבכוכה לכב שפחתש , םייחה לע הלקמ םלוזל הרזע ךיא .
םירחא םיעבצו תורוצ ןומה םע םינושמ םיבכוכ הברהב ורקיב םה ,
םירוח םע הבוהצ הניבג לש בכוכ , םישרט תמדא קר ולוכש בכוכ .
בשח טעמכ םה הגספה תוגספ ומשש דחא בכוכב הבושת ואצמש ו ,
ידוחיו ןיינעמ קוח םש היה , ינלטק ףושיכ םש לטוהש הארנכ -
םיצורש המכ רוזעל רתומ , םיאנת המכב דידי לבא
ינשל דחא רוזעל רתומ , ישילשל ער היהיש יאנתב קר ,
תוכבל והשימל םורגל םתס וא סורהל רוזעל לשמל רתומ
" דמחנ םוקמ אל הזש " םיאלוגה ורמא , זמ תא שפחל וכלהו םירחא םיבכוכב םל .
רוכז וניא ומשש רחא בכוכב , רומח השעמ ומייקל אלש קוח היה :
םיאורש ימ לכל רוזעל הבוח ! רוקב , םוחב , םישק יכה םיאנתב .
היפכ ךותמ התשענ הרזע לכ , הנווכ ךותמ רזע אל דחא ףא ,
קוחה תא םייקל ודיפקה םלוכ בכוכב , קוחצ וב עמש אל םלועמ שיא ךא .
א קוחה יכ ורזע רבע קוחה לעש ימל יואו רמ ( רכומ םכל עמשנ ? )
םישק דואמ ויה םייחה םש םג , םיאלוגה תחלשמ תא חירבהש רבד .
בהזה ליבש תא ואצמ אל לבא בכוכל בכוכ ןיב ורבע םה ךכ ,
םינושמ םיקוח ויה בכוכ לכב , םייתצלפמ שממ ויה קלח .
הזיא בכוכ ראשנ ףוסב " ץרא " דחוימב חיטבמ עמשנ אל שממש דחא ,
הרזע לע םיקוח םש ןיאש ועמש םיאלוגה , בכוכב ותחנ םה " ץרא " הרירב רסוחמ :
תידיימ התיחנ ךירצהש רבד תיללחב השק הלקת התייה ,
םימהדנ םיפוצרפב ולקתנ שיו םידלי ןגב תוחנל וחילצה םה .
רמאו שגינ םידליה דחא " : רמת ןגל םיאבה םיכורב םולש
הרזע תצק םיכירצ םתאש יל הארנ " יה וישכע האילפב טיבהל םיאלוגה רות ה :
" רוזעל םיצור םתא ? קוח םוש הפ ןיא לבא , קוחר בכוכמ רוציל הרזע לע רבדצש "
םיאלוגה תחלשמל ונתי הרזע לבא םיניבמ אל םה םיקוחבש ונע םידליה .
יתה תכרעמב קלח עקתנש רמאו קדבש יתנוכשה ןואגל אורקל וחלש דימ .
הרושב ודמענ םידליה לכ , איצוהל וסינו עקתנש המ תא . היעב שיש ריהבהל ורהימ םיאלוגה " : םה
הרומתב םלשל םילוכי אל "
הדות ודיגת םא קפתסנ ונחנא , הגועו הפקל רקבל אובנש וא .
םירחאל בוט השוע הזש בושחל קרםיחוור ךירצ אל רוזעל ליבשב .
רשואמ ךויח וינפ לעשכ רמאו ץפק םיאלוגה דחא םואתפ :
" זע ךיא םיניבמ ונחנא וישכע םייחה לע הלקמ תלוזל הר ."
ןמז דואמ טעמב תיללחה תא ונקית ןגה ידלי לכו םיאלוגה דחיב ודבע .
םיקוחב הבותכ אל תלוזל הרזעש םיאלוגה תחלשמ תעדל החכונ
םולח אל הזש דואמ וויקו םולשל םינטקה םירזועהמ ודרפנ
ורזח םילקה םייחה אלפ הזיא וארו ולטיב קוחה תא בכוכל םעיגהב :
חיש םה לגרודכ וק , לסרודכ וקחיש , לסחו שנענ אל יאלוג םושו , םח תיב ואצמ םיבוזע םיבלכ ,
ןבומכ ונקות םירובש םיעוצעצ ,
ארונ ךכ לכ היה אל עצפיהל וליפא . הרזע שיגה והשימ דימ יכ .
םיינעל םורתל בוש היה רשפא . ןכ , םיטושפ רתוי הברה ויה הרזע םע םייחה .
בגא ךרדב ריכזנ דוע קרו , בושש בגה תא ןבסל רשפא היה .
ףוסה עיגה םידלי ןאכ
קוח ןמ הזכב ולקתת אלש הוקנ
רוקיבל ץופקת הפשכמ הזיא תאז לכב םא
ףשכל הסנתו : רוסא רוזעלש

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

95
םייניע עבראב החישל התוא וחק
םיילפכ ורזעת אקווד םתאש ודיגת
הלולגה הכוכ לע רופיסה תא הל ורפס
הרזע הכירצ תא הרקמב יילוא ולאשתו ? !

תוילע / תרק רגתא
תוילעב דימת היה םילויטב ילש לודג יכה טויסה . המדאב שארה םע ספטמ יתייה ךיא רכוז ינא
לוכי ינאש תוארהלו רהמל בייח דימתו המידק ףוגה םעו , תוגישמ הטמלמ תונבה יכ .
תיפוסוליפה הלאשב יתקסעתה היילע לכו – המל ? ! מ הז תא ךירצ ינא ה ? היילע אקווד המל ? המלו
ינא אקווד ?
ער רבד יל וארנ דימת תוילע ללכב . ןושאר רבד – הרותל היילעה – בר הזיא םע םיבשוי תועש
ףרוטמ , בתכש המ ןיבה םתוא בתכש ימ םא קפסש םיקוספב םיינישה תא םירבוש , רהמ ףוסבו
הנח הדודהמ שארב היירכוס םיפטוח . הזמ ץוח , א שי יבב תוילעה ת " ס , הירוטסיה רועישב –
הנושאר היילע , היינש היילע , תישילש , תיעיבר , הרבמ היילעהו ןמיתמ היילעה " מ – רשפא ךיא
הז לכ תא רוכזל ? לק רתוי הברה יל היה הלאה תוילעה לכ ילב ללכבו .
לקשמב היילע םג שי – כ אמאש רבדה " ונממ תדחפמ כ , דיקפתב היילעו – ל אוהש ןעוט אבאש א
םילבקמ םירחאש ןבצעתמו הצור .
תוחלב היילע םג שי , העורג יכה איהש – הלאכ םילויטב חטב . תמרוגש למשחה יריחמב היילעו
םיקלוד תורוא שפחלו תולילב ירורהס בבותסהל אבאל . הזמ ץוח , לדפל ךירצ דימת תוילעב
אל תודיריבו םיינפואב .
תובוט רתוי דימת תודירי ללכב . יב רכיכל תדרל שי רבחה תא תוארלו ישיש םו ' ה , הדירי תדרל שיו
זוזל ילב םיטקסב . כ יתנבה אלש הדיריו םוחה סמועב הדירי שי " לוחכ טרסב האר ימר לבא כ
לודג היהאשכ ןיבאש יל רמאו .
היילעה עצמאל עיגמ ינאשכ ךרעב , םינותחתל תדרוי היצביטומהו חומל יל ספטמ םדהשכ , םואתפ
בד שי תודיריב םגש ןיבמ ינא םיער םיר . םידומילב הדירי שי – עובש תוחפל ןיכהל ךירצ הירחאש
םירועיש . תוחלב היילע לש םויב תלוכמל תדרל שי , דימתש יול תחפשמ לש תיבה תא םג שיו
לש תיב אוהש םירמואו וילע םיעיבצמ " םידרוי ." כ אל ינא " רשפא ךיאו קוידב הז המ יתנבה כ
ןמזה לכ תויהל " םידרוי " אב לקתיהל אלו היילע ף . בוט אקווד יל הארנ הז !
היילעה לש ןורחאה עגרב , דחא דעצ דוע שיש האורו הקומעו הגורא המישנ תחקל רצוע ינאשכ
ףוסל , הדירימ בוט רתוי הז היילע םא לואשלש הנקסמל עיגמ ינא , םיבהוא ימ תא לואשל ומכ הז
רתוי – אמא תא וא אבא תא ? תונבצעמ תולאשה יתש , הינש הרקמ לכב יכ םש ם , אמא םעפ זא
הרומהמ בתכמ לע םתוח אבא םעפו קילפ תנתונ .
ךכו , הלק איה םא םגו השק איה םא םגו היילע שי םעפ , הדירי ףוסב יל הכחמש עדוי דימת ינא .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

96

המלע קיטסמכ םייחה / רנטייר ןליא
(( הלגייבה תמכוח ךותמ ))
" קיטסמ ? " יתלאש התוא , דחא ימצעל יתאצוהו .
" המלע קיטסמל ברסל רשפא ? םעפ לש םעטל ? " הליבחהמ דחא הפלשו הרמא איה .
" םעפ היה ףיכ יכה , הז המל עדוי אל , םויה שיש הממ םיעט רתוי דימת םעפ היהש המ לכ לבא . םע
םירופישהו םיטובורהו םירקחמהו םיבשחמהו היגולונכטה לכ , םעפ ומכ ןיא .
ק ינאש ךל יעדת המלע קיטסמ תוליבח שמח הזיא םוי לכ הנו , וקיספיש הצור אל ינאש ללגב קר
הז תא רצייל . תא תרשפאמה המרב שוקיבה תא תוקיזחמה ןה ולאה תוליבח שמחהש יל הארנ
לעפמה לש ותדובע ךשמה ."
" ןלוכ תא לכוא התאו ? " בחר ךויח הכייחו הלאש איה .
" תונורקע לע ךתיא רבדמ ינא , ומורב םירבד לע םלוע לש , םלוכ תא לכוא ינא םא ןיינעמ ךתואו ? "
קוחצל ךפה הלש ךויחה , וילע תולעל םידמוע ונחנאש אבה ןקתמה תא יתיאר רבכ ינאו .
" םישדחה םיקיטסמה לכ תא םילכוא םישנאה לכ תא האור ינא , בלה יל באוכו . רתוי אל םה ירה
םימיעט , תוחפ וליפא , ינסרוד םוסרפו רוביצ יסחי תנוכמש קר םהירוחאמ תדמוע ת , םהל תעגשמו
לכשה תא .
" תנתונ התייהו קיתהמ ותוא האיצומ התייהש ונלש אתבס תא ונל ריכזי דימת המלע קיטסמ ירה
דחא דחאב ותוא ונל , הלש קיתב הנש יצח לש ןוניצ תפוקת ירחא תוחפל תאזו , קבדנ היה ריינהו
קיטסמל , הזמ הז םתוא דירפהל םיכירצ ונייהו , יה םימעפלו תא םילכואו הזירקה תא םילבקמ וני
ריינה םע קיטסמה " . ןח הזב שי , ןח שי םינשיה םירבדה לכב , םסק שי . תניוזמה היגולונכטה לכ
תאזה , עגר לכ הנתשמש , םולכל םירבוחמ תויהל אל ונל תמרוג . ריוואב םייולת שממ ונחנא , אל
םולכל םירבוחמ .
" המידק ןמזה לכ םיצר םישנא , ל םהל םרוגש המ םולכל םינמאנ אל תויה !! םירבד ןמזה לכ
םינתשמ , םישדח םירצומ םיאצוי ןמזה לכ , םישדח םיחותיפ , ינשל דחאמ רבוע ןמזה לכ התאו ,
ינשל דחאהמ . השוע התאש רבד לכ , האור , לכוא , עמוש , ינמז אוה . הייפיצב יח ןמזה לכ התא
אבה והשמל , האבה היצקרטאל , אבה חותיפל .
תודווזמ לע יח התא !! !
תודווזמ לע תויחל הצור אל ינא , תיב יל היהיש הצור ינא . ילשמ תיב הצור ינא , לכוא דימת וילא
רוזחל .
דחא קר שי תיב יכ .
המלעה תא יל וחקיי אלש זא , צנארקו סקיווטו טיברוא יל ונתייו הבמבה תאו טסיווטה תא ' סי ;
בוחרב םינבאה תא יל וחקיי אלשו , םיינפואה תאו , נתיו רודכה תאו םילבכו בשחמ יל ו ; אלשו
ןושארה קוביחה תא יל וחקיי , הנושארה הקישנה תאו , ליגב םילוחכ םיטרס יל ונתיו 11 ;
םירבחה תא יל וחקי אלשו , םיקחשמה תאו םיקוחצה תאו , םע טנרטניאב תובותכ יל ונתיו
םילוקמרו תומלצמ ;
זווא ןמושה תא יל וחקי אלשו , ל ונתיו תנמשה תדילג תאו האמחה תא לועבט י , טייל הנירגרמ
ןמוש תלד הדילגו ;
תוירגיסהו שמשה תא ינממ וחקי אלשו , םתוא הצור ינא יכ , םע עוסנל יתוא וחירכיש הצור אלו
תוחיטב תרוגח !!!
םהל תפכא המ ? !!
ליג דע תויחל הצור אל ינאו 150 . הצור אל טושפ .
םייחה תא ונל םיכיראמ זא – םהל דובכה לכ .
מל הלאש ללכב והשימ בוט הז ה ? " רמייהצלא לש םינש המכ דוע יל ויהי זא , תא רורגא ינא
דוע ןטרסה 10 םויה לכ םילופיטו תוחרק םע םינש , דוע הרבחה לע לטנ היהא ינא 20 הנש , ינא

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

97

דוע תוקרוח תומצע תמרע היהא 20 הנש , דוע םילוחה יתבב רותב דומעי ינא 10 םינש , לכוא ינא
םינינה לש םינינה תא תוארל ילש , ללכב ילא וסחייתי אל חטבש , ינא ימ ועדי ישוקב םה יכ , יכ
םלענו ךלוה החפשמה גשומ . רעיש עבצא ינא זא , םינפ חתמאו , ןמוש באשיו , תומקר שדחיו , חקאו
ןיזה יל דומעיש דע םירודכ .
בל דוע יל וליתשי זא , תומצע דועו , ןורכיז דועו , ץרמ דועו .
יל ןתי הז המו ?
חלמב וגאל תפסות ךירצ אל ינא םיהולא לומ המ !
הניבמ אל תא , ונתוא םיסרוה םה . סרהנו ךלוה םלועה . בוט רתוי ונל היהנש םיבשוח ונחנא , הככ
ונילע םידבוע , ןודבאה לא םיכלוה ונחנא לבא .
םייחב לק רתוי ונל היהיש םיצור אל ונחנאש םיניבמ אל םה !!
ךירענ המ תא , תולקב ךכ לכ אובי לכה םא הנהנ הממ ?
הלאה םיבשחמה םע עיגנ ןאל , הלאה םינגה יחותיפ לכ םע עיגנ ןאל ?
לכש תלתשהל , יפוי תלתשה , רומוה שוח תלתשה .
ונתוא םילתוש םה !!
" ולש םירבחה םע טמל הנוכשב קחשי ילש דליהש הצור ינא , םישוג תמחלמ םתיא השעיש , הנביש
ץובב הלעת , םינפואב עסיש , הנוכשב רודכ םע קחשיש , כש ןבצעיש עבראל םייתש ןיב םינ , ארקיש
םידלי ירפס , תדלוה םוי תוביסמב תודלי בבחיו תפמסיש , לש תיבל ונלש תיבה ןיב הגמוא השעיש
ולש רבחה , םיצע לע םיתב הנביו םישוטנ םינבמ הלגיש . ל תרודמל םיניינבמ םיצע בונגיש " רמועב ג
הרודמ לש חיר םע התיבה רוזחישו .
" הרבחל די ןתי אוהש הצור ינא ולש , התוא קבחי אוהש הצור ינא , תא קשני אוהש הצור ינא
ולש הרבח , הבהא התיא השעי אוהש הצור ינא .
ולש וכרדב הז תא השעי אוהש הצור ינא , ולש בצקב . תונומתה יפל ןייזי אוהש הצור אל ינא
ליגב האר אוהש טנרטניאב 6 . אוהש םילוחכה םיטרסה יפל הרוחבל סחי חתפי אוהש הצור אל ינא
ליגב האר 7 . סיילפ זורלמ האר יכ דוגבי אוהש הצור אל ינא , בושחש המש בושחיש הצור אל ינא
ףסכ קר הז . רוביג אוה דגובש ימש בושחיש הצור אל ינא , קזח אוה חצורש ימו . הצור אל ינא
תומטמוטמ היזיבלט תוחנמו םיליבד םירמז ץירעי אוהש . תיבב םויה לכ בשיי אוהש הצור אל ינא
ה לומ סקלפ ןרוק לכאיו בשחמ .
ול ויהי תויווח הזיא ?
בשחמה לע םירבח שוגפי אוה , בשחמה לע םילויטל אצי , בשחמה ךרד רפס תיבל ךלי , םע אצי
בשחמה ךרד תורוחב , בשחמה ךרד ןייזי , בשחמה תא ןייזי !!
תוצלפמ ויהי םה !!
המלע קיטסמ הנוק ינא הז לכ ללגבו . הו םירבחה לכל ידיגתו תא םג ינקתו קר תונקל ךלש תורבח
המלע קיטסמ ."
" סעוכ שממ התא ואוו "
הז לע םיבשוחשכ סועכל אל רשפא ? הזמ ץצופתמ ינא "!
הז ימו ' םה ?'
" םה " ונחנא הז ' , םה ' גיהנמ ירחא רדע ומכ ךלוהש הזה םלועה לכו ינאו תא הז , בנזה ירחא ףדורש
ומצע לש .
" ה לש הרטמה המו ' םה ,' הלאש איה .
" רגתאה . צנל רגתאה עבטה תא ח , םיהולא תא חצנל . םטמוטמ לכ לע םיקלדנ ונחנאש ומכ קוידב
ונתוא הצור אלש תמטמוטמ וא , השימח ומכ הפ םייח אל ונחנאש ונמצעל חיכוהל םיצור ונא ךכ
םיליבד דראילימ , תודעומ ונינפ ןאלו ונאב הפיאמ םיעדוי אלא ". ייקוא , יתוא תענכש . יל שי 10
יילע םילקש , תוליבח המכל קיפסמ הז המלע ?


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

98

הלב לע , הנונש הנקסמ לעו ארח לע .
הקוחר ץראב םש יא , םגאב , והקילל ארקי רופיסה ךרוצל רשא ,
םיזוורב תרובח תחנבו טקשב הל היח . תרשואמו החמש התייה הרובח התוא -
תוכירב םישימחב וחתפ םה םויה תא , הנשד הדועס ןכמ רחאל
םיחישה תוניב הקומע הניש ףוסבלו .
הזוורבה הלב םג התייה הרובח התואב ( תוזוורבה לכ תוארקנ ךכ - תושעל המ )!
םיקחשמו םיעושעשב םויה תא הריבעה איה ףא הלבו , הנישו לכוא .
םירצק ושענ םימיהו ברקתמ לחה ףרוחה ךא . חתפב דמע רבכ הדידנה ךיראת .
המצע םטפל הלחה םיזוורבה תרובח – לכ לגנמ ושע םה םוי ( ןבומכ ינוחמצ )... ,
ךרפמה עסמל חוכ רובצל תנמ לע הלחנאב ודקשו םיקחשמה לע ורתיו .
תינבצע תויהל הלחה הלב – בוטחה הפוג ( םירמואש ומכ יסקסוורב )...
לגעתמו חפות לחה , עגימו השק הכ היהש הרבעש הנש עסמב הרכזנ איה ,
לכמ ארונהו – כ הדביא הלש האלפנה תקורסתה ןיטולחל תיזוורב הרוצ ל !
הטלחה הבילב השבגתנ טאל טאל – דודנת אל איה , ןאכ ראשית איה !
םיישקה םע דדומתהל לכות טלחהב הומכ תרשכומ הזוורב .
רוקה לע ורבגי ךופ תוכימשו םיזילעה לגנמה ימימ עפשב ראשנ לכוא .
עיגה לודגה םויה ןכבו . הננוכתהו הארמהה לולסמ לע הרדתסה הרובחה לכ הקיסנל .
הרסח הלב יכ וליג עתפלשכ הנורחא יאלמ תריפס ועצב םה .
תפרוטמ הצירב הניפהמ החיגמ הלבו תוקד שמח תורבוע אל
המישנ תרסח םהילא העיגמו , םהל העידומ איה המישנה תרדסה רחאל
דודנל אלש הטילחה יכ . ינויגה אל הזש הנעטב התוא ענכשל התסינ הרובחה
מ קיזחת איהש יוכיס ןיאו ארונה רוקב דמע . קומינ לכ הלטיב הלב ךא ,
רדתסת איהש הנעטו .
םיטעמ תונויסינ רחאל הרובחה הרתיו התונשקעב העודי התייה הלבש ןוויכמו ,
הכרדל האירמהו הלבמ הדרפנ .
היקוסיעל התנפו םגאל הרזח הלב .
םייח ףיכ התשע איה ןושארה עובשב - בג ןטב התחש , הלכא , הלילח רזוחו הנשי .
היה ךכ ישילשהו ינשה עובשב ףא .
גלש תדרל לחהשכ , תפקשמה תא החקל , עלס שאר לע הבשייתה
םיינידנולבה יקסה ישלוג לע התפצו .
ירשפא הזש םלוכל חיכות איה הנה יכ השיגרהו הראשנש החמש הלב .
הצוחה תאצל הדמעו התטיממ הלב המק דחא רקוב ךא . רבשו דוש ךא -
הזז אל תלדה , ו ןולחל טבמ התנפה הלב גלש הסוכמ אוה יכ התליג התמהדתל .
גלשל הלגלגתהו הבוראה ךרד ףוסבל תאצל החילצה םיבורמ םיעצמאב .
רבד התאר אלו הלאמשו הנימי הטיבה הששואתהשכ - לכה הסיכ גלשה .
אצמנב היה אל לכוא ךא רקרקל הלחה הנטיב .
תוומה ףס לע תדמוע איה יכ השח איהו הפוג תא בזע םוחה .
עתפלשכ , םושמ ומכ םידממ םוצע ארח שוג ונלש הלב לע תחנ םוקמ
( הרקמב םש הרבעש הרפ לש – תלקלוקמ התייה התביק .)
ןושארה עגרב הלהבנ הלב , הירבאב םוח טשפתהל לחה דיימ ךא
הילא בש החוכש השח איהו .
הנהו רקה ףרוחה לע רובגל החילצמ איה הנהש השיגרה הלב ,
ירשפא הזש םלוכל חיכות איה .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

99
ה רשוא בורמ ץייצל הלחהו ארחהמ השאר תא הלב האיצו .
לעוש עמש , םוקמב הרקמב רבעש , היצויצ תא , םחה שוגהמ הנטקה הלב תא ףלשו עיגה .
ןימי ףנכ תא הקינ , לאמש ףנכ תא הקינ ,
ו ... ונורגל התוא קילחה .

הנקסמהו : ךתוא אנוש ךילע ןברחמש ימ לכ אל .
ארחהמ ךתוא איצומש ימ לכ אל - ךתוא בהוא .
התא םאו קותשת תוחפל זא ארחה ךותב רבכ !!!


םיבכוכ שי
םניאו ודבא םמצע םה רשאכ קר הצרא עיגמ םרואש
םיבכוכ שי
ונכותב רתוי םניא םמצע םה רשאכ ריאמ םרכז ויזש
םישנא שי
הלא – הלילה תכשחב םיקיהבמה –
ךרדה תורוא תא םדאל םיארמש םהךותמ " ןדע ןג שי םא \ םשל ןור
" מוא התא המ זא ילש חא ר ? ןונבל לע םלוח ןיידע ינא הזעב הלאה םירוחשה תולילבש הז ךיא ?
ןונבלל תרשקתמ דימת ילצא תובצעהו , יתדחפ םש קרש יל המדנו ? ינויגה אל הז ןכתיי ךיא
בראמב ץובב הפ בכוש ינאש , הרימש תדימעב ץפעתמ וא , מגנב עסונ וא " ש , יברע בכרל ברקתמ וא
ונהיגל יתוא םירהל לולעש הנטק רותפכ תציחלב ם , ןמזה לכ שארב יל תבשוי ןונבל קרו ?
רופובה תא שיגרמ ינא עוגר אלשכו עוגרשכ , תוחירה תא חירמ , תרומרמצ ףקתה ףקתנ םימעפל .
הנהנ ינאש קזח יכה ילא רזוח הזש ריבסת ךיאו ? רושק אל רבד םוש , הריב לע תיבב םירבח םע בשוי
ףיכב לוכה הרק , הבבסב , ףאו אבצ לע רבדמ אל דחא , קחוצ םואתפ והשימו , קחוצ ינאו , והשימו
שגפ אוהש תחא תיסוכ לע רפסמ , השדח הבהא לע , הבוט הביסמ לע . קוידב אוהה עגרב םשו , הז
באוכ הזו הערתה ילב ףקות , באוכ יכה .
ער יל השוע הזו קורי האור ינא .

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

011
גרפהו ינועבצה יחרפ לע בשוח , ןטובה תודש לע , ןונראב םיתבה תורצחב תפנפנתמה הסיבכה לע ,
קנחנו .
יתוא עיגרמ אל עבט . םיינזואב יל באוכ טקשהו . ילב יתוא ץיפקהל החילצמ תלד לש הנטק הקירט
היצרופורפ .
דקור ינא , בלב ילצא םידקור םיתמ םילייחו .
םיידיב תמ םדאנב קיזחמ התאש השוחתה תא רכוז , ולוכ יופר ולש ףוגהו ? אוהו םדה לכמ םח
רבטצהש ? .......
רדסב הז יופש ינא . ברק םלה יל ןיא . ליגב קיזחהש דיחיה אל שממ ינא ונלש הנידמב 21 רבח לש ףוג
שאר ילב ולש . ונלצא ןאכ יעבט הזש רמול טעמכ רשפא , הזכ רבד קיזחהל .
באכ הברהבו , בלה לע די םע , ילש הבשחמה תא ךל תולגל חרכומ ינא , יכה איהו תירלופופ אל
רשפאש :
םייתניב םולש רורשי אל םא , ינא םש יתרבע ינאש המ תא רובעי ילש דליה םגש הצרא ינא , תא
םירגתאה , םיבאכה תא , םידחפה תא , םלועה לע תרחא לכתסהל יל ומרג םה , ימצע תא תולגל , תא
יל םיבושחש םירבדה , החפשמל הבהאה תא , םייחל הבהאה תא , וירירבשה תא םהלש ת .
םירבח ודביאש םישנא ףקומ התאש הז הככ , שיבכב ריהז דואמ גהונ התא םואתפ , לשמל .
םטמוטמ עמשנ ? ילצא הז הככ . םש יתרגבתה , הערלו הבוטל , םימעפל בוט םש יל היה וליפאו .
.....
ינאו , תמאה , ישיא ןפואב , רוזחנש ןימאמ . רהה לע ןולמ םש היהי אל , לש הדקפמ היהת הללאבזיח
שובכל .
המ , רוזחנ אל ? םע בגשמב עוגיפ בוש היהי אל ? .... םיחטמ תחת הנומש תיירק היהית אל ? ...
רוזחי לוכהש יתעד וז , םש טקש םאו , םייתניב , יעצמא םירבוצו םימצעתמ םילבחמהש ללגב קר הז
המיחל .
םהל הרסח אל תונלבס , וזכש הקיטקט תאז , התוא לכאנ דוע ונחנא . לייח ונל ופטחי , מצפ ורגשי " םיר
בושיי לע , טאל טאל , ןסר וררחשי .
עיגי הזשכ , ריוואהמ הדובעה תא תושעל לגוסמ ברק יסוטמ קהלש בשוחש ימ לכ , ןיאש הלגי דוע
יחל ףילחת " םיקיניר . ונחנא םש דעצנ , רהטנ , רובענ תיבל תיבמ , ךופהנ ןבא ןבא . םייתניב יכ
ונדספה , האירק ןמיס םע , קפס ןיא . םולש רדסהב ונאצי אל , םיקסורמ םילבחמהשכ ונבזע אל .
...
איהה הנשהו , ןונבל ךותב ונרבעה ילש םידליהו ינאש איהה הסומעה הנורחאה הנשה , המרת איה םאה
והשמל ? והשמב הרזע םאה , והשמב המדיק , והשמ התניש ?

ןכ , יחא , רוביג ילש חא , םניחל היה לוכה


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

010


תכמ ךותמ ינוי יב / והינתנ ינוי
" הניר , שש תב טעמכ רבכ תא - הרשע . תא תלגוסמ םאה ןימאהל , לכמ עבר טעמכ רבכ תייחש
ךייח תפוקת ? םיטעומ םימי קר יחה קרחל , המוצע ןמז תפוקת יח אוהש יאדו המדנ . הביסמ ילוא
םייח לש םלש חצנ דוע ונל שיש ונל הארנ וז . לצנל וילעו םלועל יח וניא םדאה דימכ תא ותלוכי ת
וייח תפוקת . םמות דע םתוא תוצמל לדתשהל וילע .
םתוא תוצמל דציכ , ךל רמול לוכי יניא . רוריבב עדוי יתייה וליא , םייחה תדיחמ תיצחמש ירה
תרתפנ התייה .
םיוסמ ליגל עיגהל הצור יניאש עדוי קר ינא , יתרצי אלש םואתפ תולגלו יביבס לכתסהל רבד ,
דאה ינב ראש לככ ינאש םיקרח ומכ םיצרו םיצאש ם , בושו ךולה , רבד םישוע םניא םלועלו ,
םיאצאצ םריאשהב רבק ילא םידרויו םהייח תרגש לע םירזוח , ה לע ורזחי קרש " אל - תוימולכ "
םמצע םהלש ...
בייח ינא שיגרהל , יתייחש הפוקתה לע ןובשחו ןיד שיגהל לכוא יתומ עגרב קר אלש , לכבש אלא
הקד מ היהא ייחמ הקדו רמולו ימצע ינפב בצייתהל ןכו – יתישע ךכו ךכ ".

( והינתנ ינוי , 23.5.63 , ינוי יבתכמ ךותמ )

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

012
תכנחמל בתכמ / ןמטרט דדוע
ךל םולש , גיווצנזור תרבג .
גרבדלוג דעלג לע והשמ ךל רפסל יתיצר , ש אוהה םדא ארפה ךממ לביק " קיפסמ יתלב "
תוגהנתהב .
דעלג זא , קית ילב התיכל עיגמ היהש , םינחנצל סייגתה . תא דרש אל אוה ולש תוזירפקה םע
תרייסל שוביגה , בא תוחותפ תועורזב ול הכיח דודגה ל .
דעלג , םינותחתב איבחה אוהש קתפ ללגב ןחבמ ול תלספש , קפ לביקו תונוריט םייס " בגנ ל -
לקושש , יתריקי , שמח לופכ ךומכ טעמכ . ןונבלל סנכנ אוה הזה בגנה םעו .
דעלג , וא תפעהש גל סייא ףונרימס סינכהש ירחא יתנשה לויטהמ ות ' יתתיכה ןקיר , המכב לקתנ
ולש הקלחמה לע תפות שא וריטמהש םינוללאבזיח . םירודכ , רגאס יליטו םינומיר תא וחליפ
לבסנ יתלב שערב ריוואה .
דעלג , ןשיעש ירחא םידומילהמ תיעשהש " המ תעדל הצור אל ינא " םיתורישב , הדיצה לכתסה
תא אצמו ולש רבחה , יול , ףרועב הסינכ רוח םע , םד תילולש ךותב ןטבה לע בכוש .
עלגל חקל תוינש שמח קוידב המיחל תרות לש טלפל דחפ םגרתל ד .
דעלג , להנמה לש הרומשה הינחל ולש תינוכמה תא ליחשהש , םלה הפטח ולש הקלחמה בורש הליג
ברק - דקפמה ללוכ . ו ורבשנ אלש םידיחיה םיינשה תא חקל אוה דוקיפ חקל .
ה תא חרצו קעצו קעז היח תאזה הקלחמה ןתוכזבש תודוקפ .
דעלג , התיכל תסנכנש ינפל עגמ קבד אסיכה לע ךל חרמש , ל ידיימ יוניפ רשקב ןימזה השולש
םייניעב םיסיסר םע םימחול .
דעלג , צאה ןואיזומל לויטבש " סובוטואב ןושיל ראשנ ל , הפצרהמ ףוסאל ידכ עגרל קשנה תא רצנ
רומשלו יול לש םדה תגופס הפיכה תא סיכב .
דעלג , םילג ויה םוי ותואב יכ תוחרזאב תורגבל שגינ אלש , צפהמ םדב חרמנו בגה לע יול תא בחס ע
ושארב חותפה , ףטפטל קיספה אלש .
דעלג , הירגיס םע המבל הלע םויסה תביסמבש , הקלחמה לכ םע לצרה רהב היוולל הלע , דמע לבא
דצב . רבקה לע וכב םלוכשכ , םידדצל לכתסה דעלג . םידפסההו תושרדה לכ ירחא , ינפל היינש
סובוטואל היילעה , רבקה לומ דמענו בבותסה דעלג . קזח ךכ לכו ימואתפ יכבב ץרפ אוה , המדנש
ותוא עיגרהל ידכ םק יול עגר לכ וליאכ היה . דעלגב וזחא םישנא העברא .
רבד םוש . דוע ראשנ אוה 20 תוקד , תא המדאל חווצ ש המ לכ ברקה הדשב קיחדהל חילצה .
תרבג גיווצנזור , תורגב תדועת ךירצ אל , הארי אל דחא ףאשכ לבא , ןויליג תא בשחמהמ יפלש
דעלג לש תוגהנתהה .
תירוקמה הדועתב ךיראתה תא יקחמ , ימשר 2006 , םוקמבו " קיפסמ יתלב " יבתכ " רוביג ."

ןמטרט דדוע , ב יברק שבוח - 890

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

013

תשדוחמה הסרגב םתוי לשמ / תע ךלוו היל
לארשי יחרזא ילא ועמש
םיהולא םכילא עמשיו ,
םיזירג רה שארמ ןטקה םתוי לש ולשמל
םיצורעה לכב םויה דע דהדהמה ,
םויה יכ , ךרעב הנש םיפלא תשולש ינפל
ךלמ םהילע חושמל םיצעה וכלה ךולה .


לבונ סרפ הכוז רוספורפ לא ואוביו ,
וריצפיו ": לארשי םע לע ךולמ אוב
הניפסה ןה למק תיבהו תעבוט ".
וירפסמ ושאר ןעדמה איצוה אל
ויתפש ןיב תישירח ןניסו ץמצמ :
" תעה יבתכב םסרפלמ לדחאה
טטוקתהל אצא דוכילה זכרמבו ?
םירבח אל , רעטצמ ינא ,
רחא רייארפ םכל ושפח "


םינפ תשובב תחלשמה האצי
םיבצוח רה םחתמל הימעפ המש
ייה יריבא ופסאנ םש – הלילע יבר קט
םהל הלאשמ ועיבהו היצטנזרפ וכרע :
" הלוגל רוזחנ ןפ םעה וגיהנה "!
םלאפה תא רוגסל ילב םיבשויה וכחיג
םפא תא וחמו תועמד דע וקחצ
" וניבכר שוטננה , ןזוכעב קוקח ונלמס
ןד שוג לש םיכפשב קוסעל ליחתנו ?


שארה לע םתלפנ אדווב םתא
דע רופסנש ינפל וקלתסה ... שולש "!
פנ תא םיחילשה ומש םפכב םש
םיירפב ועיפוה – םייט , םעה לא ונפ ,
תושירד ולעה , םידמעומ ושפיח
םייחה תורוקל רפסמ וגיצה ,
דחא ריינ ולו טלפ אל סקפה ךא
שנרב לש הז דבלמ , ןודאה , דטא רמ .


דיקפתב ןויסינ וא םידומיל וב ועיפוה אל
דיתעל תוינכות וא רבעה תעידי אל

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

014
קר " ינאו ינא " ףדה ךרוא לכל ,
ןמ " ינאו ינא " חלוממ , ףשפושמ .
דמעומ ןיאבו םלוה שיא ןיאבו ,
ךלמל רחבנ , ןודאה , דטא רמ .


לבסה תאס השדגנ זאמ
יח לארשי םעו , לבזב ךא
םיצירפ תרואמל הנמאנ היירק הכפה
םידמג תנידמל םיקנע ץרא ,
םיחופנ תודאנ קר ןוטלשה סכ לע
םיבגחכ םיסננ םהיניעב ונייהו ,


ילג דע תוליא לבחמ הניפ שארו ל
דחוש קר אצמת , הניבמוקו םינומלש
ךילא זא , םנמונמ ךתיבב ןופסה
ארקא : םדא ןב , םדרנ ךל המ ? !
םתוי לש ולשמ עמשו םוק .


םיבולע םתואב ךומתל םתישע םימתבו תמאב םא
תובוחרב תוחמל ואצת אלו , םיתמצבו תורככב
םירטקמ םתא קוידב המ לע ?
ב םה וחמשיו םיתחשומב םתא וחמש םכ
םלעת לארשי תנידמו .


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

015

רבדמ םכח הזיא וידרב םעפ יתעמש , ונלש עבטה לעמש המ לכ הז ונחנאש רמאש . עבטה תא שי
ונלש , ונחנא הזו , תויחה , תולירוגה , רותב ונינפל אוהה תא גורהל הצרנ זא םיבער ונחנא םאש
דלנודקמב ' ס , קקפה לכ תא ךותחנ זא םירהממ ונחנא םאו , ונחנא םאו לגענ זא ףסכ דוע םיצור
תוניפ תצק , תצק דוגבנ זא םינמרח ונחנא םאו , תצק רקשנ זא דובכ דוע םיצור ונחנא םאו . שי לבא
תרחאה תורשפאה תא םג : הלירוג תויהל אל , רבגתהל . רוצעלו הלאה םיעגרב ךמצע תא טולקל
רבגתהלו לכה . םייחב ונלש הדיחה הריחבה םג וזו , דלנודקמ יכ ' ר רגרוב וא ס ץנא ,' וא רנטרפ
םוקלס , טוה וא סי , הריחב קוידב אל הז . רבגתמ וא ענכנ ינא םאה איה הריחבה , רתוומ וא סעוכ ,
אנוש וא בהוא .

דיגהל זא " ינא הככ " ץורית אל הז . הככ ונלוכ . ה לע רבגתהל הצור התא םא הלאשה " ינא הככ "
םדא תויהלו , הלירוג תויהלו ול ענכיהל וא .
- רנטייה ןליא
{ רפסה ךותמ " תוציצק " }


םימעפל , שפחמ התא המ תעדל ידכ , תאצי ונממש םוקמל רוזחל ךירצ התא . רדחל ןולסהמ תכלה
והשמ תחקל ידכ הנישה , רדחל תעגה איבהל תיצר םצעב המ תחכשו הנישה , ןולסל רזוח התא ,
ךרוצה תא ךל ריכזמש המ תא האור , ותוא איבהל הנישה רדחל רזוחו . תישיאה תומדקתהב םג ךכ
ךלש - ער ןמיס אל הז הרוחא רזוח התאש הז , המ תעדל ידכ הרוחא רוזחל בייח התא םימעפל
שפחמ התא םצעב .
- רנטייה ןליא
{ רפסה ךותמ " תוציצק " , יפמ תומדה ' רנטסג לאירא ' }

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

016

םוקמ םישדח םירבד בותכל ....


לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

017

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

018

לילגה ןולא הכרדה תווצ
םיננעב םיכינחה םיימשב הכרדהה

019

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->