P. 1
Maayan Magazine Hayfa Wehbe, Nancy Ajram Article and Poems

Maayan Magazine Hayfa Wehbe, Nancy Ajram Article and Poems

4.0

|Views: 639|Likes:
Published by Nimrod Kamer
by Nimrod Kamer, Aharon Shabtai & Wael Noureddine, Hebrew

Maayan Magazine #3, January2007
by Nimrod Kamer, Aharon Shabtai & Wael Noureddine, Hebrew

Maayan Magazine #3, January2007

More info:

Published by: Nimrod Kamer on Sep 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/06/2009

pdf

text

original

17 | ןיעמ

רמק דורמנ / תורייבו אָ פיַ ה
להקה תבהא לע תוקבאנ םיקחש תעיקרמ הצרעה םע תוינונבל פופ תורמז שולש
יסננו ,ןונבל םורד לש רבעשל יפויה תכלמ ,תיעישה יבּהו אפיה ,הסילא .יברעה
יא םויכ .העפוהל ףלא 150 לש להקו םיקתוע ינוילימ לש תוריכמב הקיזחמש םר'גע
הרהצהב הוולמ רעשה לע ןהמ תחא תוארל ילב תיברעב ומורכ ןיזגמ חותפל רשפא
ינונבלה טנמלרפל הציר לע וא (הנשב םעפ עצוממב) יטסלפ חותינ לע
.ןהל םיבישקמ םלוכ .תיברעה פופה תריז לע ילטוט ןפואב וטלתשה תוימוקמ תורמז שולש .תחתור תורייב
תועיפומ ןה .בולב יפוי ינוכמב םישנו ריהאקב הנועה קחשמב לגרודכ ידהוא ,ופיב םיגיידו ןיירחבב תורענ
היטילקתש םר'גע יסננ איה רתויב העודיהו החילצמה .ברעמב םגו תיברע הנידמ לכב טעמכ םיטילקת תורכומו
רעשה לע העיפוה אל ןהמ ימ לש הנומתש ינונבל ןותיע ןיא .דבלב םירצמב םיקתוע ןוילימ 7.7–ב רבכ ורכמנ
לכב ,"טואא םייט" םייוליבה ןיזגמ .םימעפ המכו המכ ךכ לע ורזח ףא םיניזגמהו םינותיעה תיברמו ,ולש
.הבחרהב תחא םעפ תוחפל אפיה–יסננ תעפות תא רקס ,(תיקרוי וינהו תיביבא לתה טעמל) תונושה ויתורודהמ
.2006 תנשל םלועב תוכשומה םישנ האמ תמישרב 49–ה םוקמב הגרוד יבּהו אפיה askmen.com רתאב
.שיא ףלא 150–מ רתוי ועיגה יאבודב םר'גע יסננ לש הנורחאה העפוהל
ועיפוה וא ופתתשה ןתשולש .הל הצוחמו ןונבלב תועודי ויה אלו טעמכ וללה תובכוכה לכ 2002 תנש דע
- (תילארשיה "דלונ בכוכ" ומכ) "לודייא ןקירמא"ל תוליבקמה תויברעה יטילאירה תוינכותמ תחאב םיוסמ בלשב
תונידמבו ןוכיתה חרזמב םויכ רתויב תופצנה תוינכותה ןהש - "ראטס–רפוס" וא "ידאו–לא" ,"ימדקא ראטס"
תונבה בור וליאו םירבגה ברקב רתויב תעמשומה תרמזה איה ,ופיב ךרענש רצק םגדממ ררבתמ ,הסילא .ץרפמה
.יבּהו אפיה איה ,םינמזה לכבו בור יפ לע ,ןלוכמ תיביטקובורפהו תיסקסה .יסננ תא אקווד תופידעמ תוריעצה
ורטסאמה
.תובחרנ תויתוברתו תויקסע תוכלשה םע ןהיניב תדמתמ המחלמ לש בצמב תונותנ וללה תולודגה תובכוכה שולש
םימעפ המכ רבכ וארה ןה חטשה ינפל לעמו תחתמ .יבּהו אפיהו הסילאל תוסחוימ רתויב תוקיתווה תויוביריה תחא
תחרואכ "ורטסאמה" תינונבלה חוריאה תינכותב הסילא הפתתשה ןורחאה רבוטקואב .וז תא וז תולבוס אל ןהש
רמול הל םורגל םימעפ המכ הסינ ןייארמה .תימלועה הקיזומה יסרפ תורחתב הנורחאה התחלצה תובקעב ,תיזכרמה
ההובגה המרב תבכוכ לאכ הילא תסחייתמ איהש הרמאו אפיה תא החביש הסילא .אפיה לע תבשוח תמאב איה המ
ירושיכ חבשב הלימ ףא הרמאנ אלש ןבומכ) הייפוי תוכזב קר אלו הלש הרידאה המזירכה תוכזב החילצמש ,רתויב
ןפלואב םיפוצה להק .הכ דע תינכותב התפצ איהשו ,וקה לע יבּהו אפיהש ורטסאמה עידוה םואתפ .(הלש הרמזה
,אפיה לש הדצב לצלצמ עמשנ ןופלטה דועב .יח רודישב וז םע וז הסילאו אפיה ורביד אל םלועמ .םומה היה
וא) הכובמה הברמלו ,ןופלטה לצלצ תוכורא תוקד ךשמב .הפסה לע תחנ רסוחב הענו דואמ הצוחל התארנ הסילא
לע דיינ ןופלט םע ןפלואל םיקיפמה דחא סנכנ עתפל .הקתונ החישה .הבושת התיה אל (אפיה לש םדקומה ןונכתה
בוט ברע" .תומוסרפה תקספה לע רתוול טילחה אוהו ורהז ורטסאמה לש וינפ .וקה לע יבּהו אפיהש זירכהו רקיפס
.הסילא התנע ,"ל"נכ" - "ךלש םירישה תא תבהוא ארונ ינאש תעדוי תא" ."אפיה בוט ברע" ,"הסילא
רודיבה קוש חתנמ זוחא האמב טולשל לוכי אל דחא ןמא - תושעל המ ןיאש יח רודישב ומיכסה םייתשה
איהש ורטסאמל הרמאו המכיס הסילא .המחלמ לש םייתנש רחאל ןהיניב םילשהל תוטילחמ ןהש ועידוהו
,(יבור ,הירמ ,הנאיד) תורחא תורמז המגודכ האיבמ איהש ךות ,ןלוכ דצל םולשב םייקתהל הלוכי איהש הרובס
.םר'גע יסננ - םולשב תויחל לכות אל םלועל הארנכ איה התיא - תחא ןייצל ןבומכ תחכוש ךא
הסילא בככת ובש שדח ןייפמק לע יספפ תרבח העידוה "ורטסאמה" תינכותב תרבודמה החלוסה רחאל עובש
םיה ףוח לעו יאבודב ,תירבה תוצראב תיארנ הסילא ,ורדוש רבכש תוברה תומוסרפב .הרליגא הניטסירכ דצל
תואקשמה תיקנע העידוה רבמצדב .םינורחאה הימובלאמ םיריש הרשו יספפ תיחפמ תמגול תורייבב ןוכיתה
רתוי תרומת 2007 תנשב תואקשמה תיקנע תא גציילו בככל המיכסהו המוד העצה הלביק יבּהו אפיה םגש יספפ
תרבח םע רבמצדב יסננ המתחש הזוחב ;םר'גע יסננ הלביקש םוכסהמ טעמ קר הובג םוכס - רלוד ןוילימ ינשמ
הלוק הקוק וגול תא בלשל המיכסה איה ,יברעה םלועב הגוסמ רתויב הלודגה הקסעכ רדגומה הזוח ,הלוק הקוק
הייברעה תרמזל התוא ךפהש רבד ,רלוד ןוילימ ינש תרומת הרבחה רובע םידחוימ םיריש עצבלו הימובלאב
,ריהאקב הלוק הקוקל פילקה ימוליצ ידכ ךות היזיוולטל םר'גע הנתנש ןויאירב .(אפיה דע) םעפ יא רתויב תיחוורה
maayan03 NS.indd 17 20/12/2006 16:04:18
18 | ןיעמ
ףוסבש קר ,פילק לש םימוליצ הל הריכזמ ידש ,הלודג הכ תמוסרפב עיפוהל תשגרנ איה המכ דע הרפיס איה
הקיזומה ץורעב קר אלו תוינכותה לכבו םיצורעה לכב תנרקומו ,םילודג רתוי הברה תוצוח יטלש לע תגצומ איה
."הנאטור"
ןהיניבמ "תיסאלק"ה איה הסילא .לארשיב םגו יברעה םלועה יבחרב תוירלופופ תוריעצה תוינונבלה תורמזה
ןה יבּהו אפיהו םר'גע יסננ .םייטא םיבצקמב תנייפאתמ הלש הקיזומה .ןואכיד ירישו םיבוצע םיריש םע
.תיזכרמה םייט םיירפה תינכותב יח רודישב םר'גע יסננ םע ןויאיר ךרענ LBC ץורעב .רתוי תוינצפוקו תוֹיפופ
.םו'תלוכ םוא לש התבירי ,תיגולותימה תינונבלה תרמזה ,זורייפ לע תבשוח איה המ יסננ תא לאש ןייארמה
,זורייפ לש ןבה תא וקה לע ולעה זא .תנשוימו הסאפ תצק איה זורייפש תבשוח איה תמאה ןעמלש התנע יסננ
ישנאל תונמאה תא יריאשת ,יסננ" :יח רודישב הל רמאו יסננ לא הנפש ,ומצע תוכזב ז'ג יאקיזומ ,ינאבחר דאיז
."סקסה תא ךל ריאשנ ונחנאו תונמאה
םייחה םעט
.ןונבלב הלוק הקוק תרבח תוריכמ ףיצר ןפואב ורשפאתה אל ,לארשי לע יברעה םרחה בקע ,רושעכ ינפל דע
,תימלועה הליבומה ,הלוק הקוק .ברע תונידמ לש םילקה תואקשמה קושב המר דיב יספפ תטלוש םויה דע
הלש רתויב דוריה קושה חתנמ הלא םירוזאב תלבוסו ,תירדייסטואאו תינדרמ הרבחל עיתפמ ןפואב תבשחנ
,תיווכו ראטק ,יאבוד ,ןיירחב ,םירצמ ,ןונבל לש תואקשמה קושמ הלעמו םישילש ינשב הקיזחמ יספפ .םלועב
תוברועמ רתויו תוקנופמ תוחפכ תועודיה תובכוכה יתש ,הסילאו אפיה תא הלש ןייפמקל הרחב איה אקוודו
המידקה טושפ םר'גע יסננש איה ךכל תוביסה תחא .ינונבלה רהוזה םלועב תוידדה תויוחסכתהו םילדנקסב
קר וראשנ יספפלו ,(םיססות תמוסרפ–יפילק השולש םלצל הקיפסה רבכו) הלוק הקוק םע הנושאר המתחו
רבדה לע תוכלוה ןכלו ,"ןהלש לע תודמועו רהוזש המ לכ תא תולבקמ אל" םייתשהש ןעטנ .אפיהו הסילא
"ידאו–לא" יטילאירה תינכות לש םיוסמ קרפב :םייטרפה ןהייחל םג איה הנווכה .יספפ - הז הרקמב - יתימאה
ותחפשמו ילפ'גש חווד ןכמ רחאל .ןיאושינ הל עיצה ילפ'ג–לא קראט ידועסה רנוילימהש םואתפ העידוה אפיה
התיה אפיה .הלש רהוזה תריירק לע רתוותו הידועסב החפשמה ןומראב רוגל רובעת אפיהש ךכ לע םישקעתמ
,העובק הדובע הל שיש ךכב הבוריס תא תקמנמ איהש ךות ,ידועסה רנוילימה תעצהל הבריסו השקבהמ המומה
התיה תיברעה תונותיעהו ןיסוריאה ולטוב םיימוי רובעכ .דבל הידועסל רוזחל לוכי אוה לבא ,תרעטצמ איהשו
.רתוי שגדומ היה אל םלועמ יברעה םלועב הריירקה תשא לש הדמעמ .הירטסיהב
אל םיברעש ךכ לע .תיברעה הרבחה לש תולשחנהו תוינוציקה לע םירבדמ הנורחאל םוקמ לכבש הארנ"
הסילא תינונבלה תבכוכ–תרמזה הצפינ לומתאש המדנ .יברעמה םלועב הרחתיש רבד םוש קיפהל םילגוסמ
השובל תממהמה הסילא העיגה סל'גנא סולב ךרענש תימלועה הקיזומה יסרפ תקולח סקטב .הזה סותימה תא
םיפוצה ושקבתה ונכרעש רקסב .םיחרואה תא המהדתב התכהו זפול רפינ'ג לש התלמשל ירמגל ההז הלמשב
יאקירמאה ןיזגמב חוויד ."33% - 67% רפינ'ג תא הסיבה הסילא .הלמשה התואב רתוי הפי התיה ימ טילחהל
.2005 רבוטקוא ,"ףאָ לֵ א"
:ףסונ ידועס םיקסע שיא ,הובגמ ,ףרטצמ יסננל הסילאל אפיה ןיב וא יספפל הלוק הקוק ןיב תוברקה לא
ןיב קיזחמ לאלט ןב .תויברעמ תורבח המכב תוחלצומ תוינק המכ השעש רדראילימ ,לאלט ןב דילו ךיסנה
תרבח .יברעה םלועב רתויב הלודגה םיטילקתהו םיפילקה תקפה תרבחו היזיוולטה תשר ,"הנאטור"ב ראשה
הכ דע .ןהלש םיפילקה תאו יבּהו אפיהו הסילא לש ןהימובלא תא הקיפמ הנאטור דיגאת לש םיטילקתה
הלודגה תבכוכה .םר'גע יסננ - הל היהש דחא לודג רעפ טעמל ,תטלחומ הבשחנ קושב הנאטור לש התטילש
הפתיש ןבומכ ךא ,םירחא םידועס םירדראילימל תוכיישה תורבח ךרד אקווד הימובלא תא איצוהל הרחב רתויב
םיפילק ןירקהל ברסל ומצעל תושרהל לוכי אל יברע רמז ףא .םיפילקה רודישב הנאטור ץורע םע הלועפ
לאלט ןב ךיסנה :ףסונב .הלוק הקוקו םר'גע יסננ דגנ יספפו הנאטור :אוה ןאכ ןמתסמש רושיקה ."הנאטור"ב
יסננ לש הריירקה תא החפיטו הלדיגש תשר התוא .LBC תירצונ–תינונבלה היזיוולטה תשר לש םילעבה אוה
תא םג ותטילשב קיזחמ ךיסנ ותואש אוה רחא ןיינעמ טביה .רתוי דוע ןיינעה תא ךבסמש רבד - היירצונה
רוסיאו םיפילק יצורע םתוא תריגסל ףרה אלל תופיטמה ,תידועסה ברע לש תוינרמש–הרטלואה רודישה תונחת
.תוינריתמה תוינונבלה תורמזה לש ןהיטילקת לש יללכ הצפה
דיגאתב הלש הזוחה תא שדחת אלש יבּהו העידוה שדוח ינפל :אפיהמ האב הנורחאה הלימה ,ליגרכ ,םוכיסל
maayan03 NS.indd 18 20/12/2006 16:04:18
19 | ןיעמ
רהוזה םלועב רחסהו תושיכרה םוחת לעו ,תוחוכה ינזאמב םיפוכתה םייונישה לע דיעמש המ ,"הנאטור"
.והשלכ ידועס ילכלכ סרטניא ברועמ לוכב טעמכ - ינונבלה
.רודישה תיקנע תשרודש םיינוקרדה םיזוחב תולבגהה לשב הנאטור םע םותחל הבריס ,םירחא םירמז ומכ ,יסננ
המכ רבכ יסננל ונפ דיגאתה ישנא .תרחא םיפילק תנחתב םהיריש תא רדשל הלצא םימותחה לע תרסוא הנאטור
תרזעבו המצע תוחוכב החילצה תאז תורמלו .םעפ רחא םעפ הבריס איהו ,הזוח לע םתיא םותחל השקבב םימעפ
ףקותב שרד ,היניינע לכ תא להנמש ,היבא .תורחתמ תונחת לש בר רפסמב םיפילקה תא ץיפהש ,היבא לש תויתריציה
.םידעצמב היריש תחלצה ףא לע הנאטורב תיארנ הניאו טעמכ יסננש ךכ .הלש םיפילקה ירודיש ולבגוי אלש
קיטסלפ
ןויאירב יולגב הרפיס םר'גע יסננ .תוינימ תויטנבו םייטסלפ םיחותינב הרושק תוינאטיטה ןיב תפסונ קבאמ תריז
יליבשב [ יטסלפ] חותינ" :24 תב אל דוע איהו םימעפ שולש רבכ החתונש 2006 ראונימ יאבוד "טואא םייט"ל
הכורא תרוסמ שי ןונבלב .הזל רשקב םיעובצ תויהל םעט ןיאו הזב תשייבתמ אל ינא .יעבט דואמ והשמ אוה
עודי .ךפהל ,הלש םיחותינב תשייבתמ אל (םינש רשעב יסננמ תרגובמה) יבּהו אפיה םג ."םייטסלפ םיחותינ לש
ךפה רבכ ולוכ קסעה .תורחתמה תא "קיבדהל" ידכ רתויב בוטה חתנמה תא הנשל תחא תרכוש תבכוכ לכש
םר'גע יסננ לש הנורחאל ומסרופש תונומתו ,םיחתונמ םיבכוכהמ םיבר יאבודו ןונבל ,ריהאקב .ינוטונומל ןמזמ
הארמה" םיגולבב םינכמ םיברש המ תא םג ךא ,הבוטל הב לחש ינוציקה יונישה תא תושיגדמ חותינה ינפל
הלודגה הגיצנה איה יסננש ךכל תוזימר רופסניא תומייק רשאכ "םר'גע יסננ לש (ינונבלו יבסל) ינונבסלה
.תאכודמה תיברעה זייגה תליהק לש הנושארה
םר'גע יסננ
maayan03 NS.indd 19 20/12/2006 16:04:18
20 | ןיעמ
הדובעה איה ןהב הנושארהש ,תוחכוה ךכל איבמו הז ןיינעל קר ולוכ שדקומה דחוימ גולב שי "טופסגולב"ב
טיהלה) יקאבל המותח וילעש ןושארה פילקהמ לחה :יקאבל ןידאנ ,הלש םיפילקה תיאמב םע יסננ לש הדומצה
םהמ תמלעתמו םירבג המכב תטלושש היישפוח השיאכ יסננ תגצומ ובש (2003–מ {"ךתיא בירל"} ,”הֶ א כַּ מסַ חא"
תיארנ ובש "יאַ י" רישל פילקה אוה םר'גע לש ינונבלה קיש–ובסלל הרואכל החכוה דוע .יתרוסמ הפק תיבב ירמגל
ןיינבה לעופמ הנממ תוחפ אל בהלתמו התיא הנהנש יביסולקסקא הנפוא ןולסב ייג רפַּ ס םע הרשו תדקור יסננ
.בוחרב ןכל םדוק התארש ךיתחה
וקורמל
לע .וקורמב עיפוהל המ ןמזל תחא עוסנל תולגרומ תורייבמ תובכוכה לכ .וקורמ איה הנשי–השדח קבאמ תריז
וצרפ שיא ףלא האמ לש להק ינפל 2005 לירפאב שקרמב העיפוה םר'גע יסננש רחאל ,"הייברע–לא" ןותיע יפ
ריעה שאר עידוה ךכ לשבו ,(ןוידטצאל ץוחמ תונגפהו ,תובינג ,תוינימ תודרטה ללוכ) םיעיציב קנע תומוהמ
.ריעב רתוי עיפוהל לכות אל איה ברה ורעצלש םר'געל
יאקורמה םיאקיזומה דוגיאש הל ררבתה וקורמב תירלופופ חוריא תינכותל הנייארתה יבּהו אפיהשכ ,םאתהב
."הנידמה לע תינונבלה פופה תוברת לשו הלש תוטלתשהה" רתלאל קספותש דע תיללכ התיבשב חותפל טילחה
תינכותהו 'הנאטור' לש תוינדקר ,םיראטס–רפוסמ עפשומש ,ונלש ריעצה רודה אוה ןאכ ןברוקה" ,םהירבדל
איה םגש יבּהו העידוה ,שקרמב ימואלניבה הפועתה הדשב הדרטוה התנעטלש רחאל ."'ימדקא ראטס' הסואמה
תוארל םילוכי םלוכ" ,זוטנעב רמגנש םלוצמ ןויאירב הרמא איה ,"הרקמ לכב" .וקורמל רוזחל תנווכתמ אל
."רבע ילוכסתב האלמשו יתוא הליעגמש ץרא איה וקורמו ,היזיוולטב יתוא
המר לע רומשל החילצמ דימת םר'גע" .הלאכ תויואטבתהל הררגנ אל יסננ ,תיביטקובורפה אפיה תמועל
העפוהה תארקל ןותיעב םסרופש רמאמב "רמאק" ינדריה ןותיעה ךרוע בתוכ ,"טקרוק ילקיטילופ לש תמיוסמ
:תיטוירטפו תילירטס תיטמולפיד תימדת לע תרמוש דימת איה והשכיא .2006 יאמב 19–ב ןאמעב יסננ לש
שאר לש חצרה תא הנגמ ,המואה בצמ יפ לע הבוצעו החמש ,םיבר םילוח יתבבו םיטילפ תונחמב רידת תרקבמ
ןייפמקב םר'גע האצי ,לשמל ,הרבעש הנשב םירצמב 'חייש–א םראשב םיעוגיפה תרדס רחאל .ירירח הלשממה
תופילא תארקל .םראשב ךורעל תנווכתמ איהש קנע טרצנוק לע העידוהו האוגה ימאלסאה רורטה דגנ לודג
תרחבנה דודיעל (ירצמ ינא) "ירסמ אנא" םשב שדח פילקו ריש האיצוה יסננ ןורחאה ראורבפב לגרודכב הקירפא
תוירצמ תויומד לש םיפוצרפ קר אלא - הלש הינפ תא הארה אלש הלש ןושארה פילקה ,תופילאב תירצמה
תב"כ רתוי אלא ,יבּהו אפיה ומכ לע–תינמגודכ תגצומ הניא איה יסננ לש טנרטניאה רתאב םג .ירצמה םעה לשו
ישנאו םי'חייש םע עובק ןפואב תשגפנ יסננ ."ותומימתב ינשוח"כ ראותמ הייפויו ,םעל םינפה םע "ןכשה לש
הלש גולבב ןורחאה טסופה .תינימ תררחושמהו תיאמצעה תבכוכה יומיד תא תצמאמ ,לודגבו ,ןמזב וב ךא ,תד
איהש השדחה תינוכמה לע רפסמ (ןושאר ףוגב בותכה גולב החתפש תולודגה תורמזה תרובחמ הנושארה איה)
הלש תונומת םדקהב םישלו תורייב תובוחר תא עורקל תננוכתמ איה התיא ,12 יו סובארב סדצרמ - הנימזה
.הסילאו אפיהל ללכ ךרדב הריאשמ איה הזה םוחתה תא ?יטילאירו .גולבב ,הז תא השוע
סא–םא–סאה רוד
איהש ףא לע .יבּהו אפיה םלואל הסנכנ םואתפ .ב'גאר ירבח םע תיגיגח ברע תחוראל הנורחאל יתבשי"
אפיה זאו וניניב ריכה ב'גאר .ובבותסה רדחב םישארה לכ ,תינרמש הרזגב הלמשב ,גירח ןפואב ,השובל התארנ
יב הצענו הכייח אפיה .ןותיעב ילש םירמאמה תא תארוק איה םאה אפיה תא לאש ב'גאר .ידי לע הבשייתה
ילש הריירקה לכב הנושארל .הלש הקיזומה תא בהוא ינא םאה םא יתוא לאשו םכחתהל הסינ ב'גאר .טבמ
חור ישנאו םינמא ,םלוע–יעוש םע תועעורתה ,גרד–תומר תושיגפ לש הנש 40 ירחא .ץווכתמ יחומ ךיא יתשח
,תרדהנ אפיהש המכ לע והשמ יתלמלמ .דקפתל יתלוכי אל טושפ - יל הרוקש רבד לכ לע ןותיעב רוט תביתכו
םע יתרביד המ לע בושו בוש יתוא ולאש יתעגה וילא םוקמ לכב ,זאמ .רוויחו דעור םלואה תא יתבזעו יתמק
ךרעומהו קיתווה יאנותיעה ,65 ,הללאטע רימס ."תוקד שמחכ ךשמל הנממ מ"ס 40 תויהל יתשגרה ךיאו אפיה
.2006 סרמ ,"טסווא–לא קראש–לא" ןותיעב ולש ימויה רוטב ,ןונבלב רתויב
הזעמ תושדחה תוחידבה תא איבמ דחאה :הנורחאל תיברעה תונותיעב ומסרפתה םיניינעמ םיחוויד ינש
אפיה לש תונומת רוסאל םייושע תונוטלשה הב תיתד הנידממ ששחה הלע סאמחה ןוטלש תיילע םע .הללאמרמו
maayan03 NS.indd 20 20/12/2006 16:04:20
21 | ןיעמ
יבּהו אפיהל ןיזאמ ספתייש ימש םירמואו חטשב וישכע םיבבותסמ םיסא–םא–סא ינש .תונותיעבו רלולסב יסננו
ןסרל הסנמ סאמחה ,ןוטלשל ותיילע זאמ .סאמחהמ תוקלמ 80 לבקי יסננל ןיזאיש ימו הנידמהמ תוקלמ 50–ב שנעיי
הנורחאל דע .קוחל ץוחמ לא תירלופופה הקיזומה לש וידרה תונחת תא איצוהל ןויסינ השענו םיפילקה תונחת תא
לכ .ןארוקל תויונשרפו תוארקהל םידחוימ וירודיש תיברמ וישכעו ,םייטנמור םירישו תוגצה רדיש "ןיטסלפ וידר"
.יסננ לש הקיזומה תרזוח םימייתסמ הלאשכ דיימ לבא ,ןארוק ירודיש תועש ךשמב רדשמ וידרה ברע
יטסירומוה–יצח םטייא תורייבב "הייברע–לא" ןותיעב םסרפתה םישדוח רפסמ ינפלש ךכ לע רפסמ ינשה םטייאה
אפיה ,יסננ "תוינונבלה" תא העיקומה "לארשיב תונמאו עונלוקל תיללכה תונכוסה" לש הרזומ העדוה לע רפסמה
םויאכ תורמזה תא רידגמ ךמסמה .("סקלפנרוקה תדלי" יוניכב העודיה הריעצ תינונבל תרמז איה הירמ) הירמו
ןביבס דחאל תוחילצמש תונושארה ןהש הדבועהו ןהלש "ידמ הלודגה" תוירלופופה בקע לארשי ןוחטיבל ישממ
,תיסקס תילארשי–יטנא העד דדועל תויושעו ,הלוכ תיברע–ןפהו תיברעה להקה תעד תא ילטוטו םישרמ הכ ןפואבו
.תונידמ ןתוא לש םיגיהנמה תמועל הברהב יביטקפא ןפואב ,ברע תונידמ לכמ םיצירעמ ןהירחא ףוחסלו ףאו
םודראטס
שדח יברע רמז הנש ידמ רחבנ ופוסב רשא ,יברעה םלועב רתויב רכממה יטילאירה ,"ימדקא ראטס" תינכותב
הכז "3 ימדקא ראטס"ב .ינש קרפ לכב טעמכ ץוצל יבּהו אפיה תגהונ ,תורחתב תופתתשמה ברע תונידממ תחאמ
המבל התלעו ותוא הדביכ אפיה .(תידועסה ברעל רזחשכ דאיר לש תועינצה תרטשמ ידי לע רצענש) ידועס רוחב
סנארט לש תועיגנ בלשמה ("אפיה ינא") "אפיה אנא" םסרופמה הריש םע תינכותב הייפצה יזוחא לש אישה עגרב
.התלמש תמדקב ןטק ןסכור החתפ םג אפיה רישה ידכ ךות .תיבסל–ומוה הקיטתסא םע םישבוכ םיינימ םיזמרו
איה ,תוינונבלה תווידה ןיבמ רתויב תיביטקובורפכו תיסקסכ העודיה ,יבּהווש אוה םלוכל עודי אלש המ
תרכומה היירצמה תינקחשהו תרמזה ,יבּוּר םג .(תוירצונ ןה ראשה לכ טעמכו םר'גע יסננ) תיעיש תימלסומ
;ךפהה תושעל לש תיקסע תוברת - "יטנאה" תוברת הרצונ ןונבלב זיב–ואושה לש הקיטילופב .תיעיש איה ,רתויב
לש ותחפשמל תכיישה ,"לבקתסומ–לא" :ןונבלב תומסרופמ יכה היזיוולטה תונחת יתש ןיב אוה יזכרמה קבאמה
ןומיממ תמייקתמ לבא ,ןונבלב םירצונל תכיישש LBC הלומו ,חצרנש ירירח–לא קיפר רבעשל הלשממה שאר
"ראטס–רפוס" תינכותה םע ךישמהו LBC–ב "ימדקא ראטס"ב ליחתה הז .רחא והשמ תצמאמ הנחת לכ .ידועס
.הרחתמה םע ןוטפילו LBC םע הלטסנ - תרחא הת תרבח לע תוסח החקל הנחת לכ ךכ רחא ."לבקתסומ–לא"ב
הנורחאל .יסננ תא םינשה ךרואל ץמיא ,םירצונה לש היזיוולטה ץורע ,LBC .יספפו הלוק הקוקל רבע םג הז זאו
תובכע וא היעב הנחתה ישנאל ןיאש תוארהל ידכ תימלסומה אפיהל אקווד רתוי הלודג המב תתל הנחתב טלחוה
.היירצונה םר'גע יסננ תא דיימ הצמיא "דיתעה" תנחת ,דגנ תבוגתכ .םימלסומה יפלכ ןהשלכ תויתד
ךסמ לע הנושארל םר'גע יסננ תא גיצי רשא הז היהי אוהש עידוה יוואלחמ ילע ירצמה םיטרסה יאמב
.הללארסנ דע עיגהלו הללאבזחה תורושל רודחל חילצמ רשא ילארשי דסומ שיאב קסוע בתכש טרסה .עונלוקה
שממ ,דסומה שיא לש ותשא .ןוגראה לע ותעד תא הנשמו הללאבזחל ףרטצהל טילחמ אוה וב עוגפל םוקמב
יכ תירצמה תונותיעב העידי המסרפתה טסוגואב .םר'גע יסננ תויהל התיה הרומא ,ןכנימ טרסב ררוז תלייא ומכ
םע םולשה םכסה דגנו הללאבזחה דעב ררועל לולע אוהש הסיסתה בקע טרסה תקפה ולספ םירצמב תונוטלשה
."הללאבזחה ןוגראל תנכוסמ היצזיטנמור" השוע טרסהש ןעטנ ,לארשי
הארת .שפנ תלוח אל ינא .ונרופ טרסב הפתתשה איה '96–ב .תעדוי ינא ,התוחא ינא .הנוז איה יבּהו אפיה"
ינונבלה ןותיעל ןויאירב ,יבּהו אפיה לש התוחא ,יבּהו הלוּר ."ונברשכ יל החלש איהש םיסא–םא–סאה לכ תא
.2006 סרמ ,"סר'ג–לא"

הדרוהל םיטרס אצמנב ןיאו התוא אוצמל השק לבא ,םירצמבו ןונבלב יהשלכ ונרופ תיישעת תמייק םנמא
.ץראב םג ןגישהל ןתינ .םוריעב יבּהו אפיה לש תונומת תיירלג םיגיצמ םיירלולס םינופלט ,תאז םע .טנרטניאב
.ינונבלה טנמלרפל הצר איהש אפיה העידוה הנורחאל
השדחה המחלמה לע הלאשנשכ יאנותיע ןויאירב יבּהו אפיה הבישה ,"ילש תויטוירטפה תא ןחבי אל שיאש"
תלשממ שאר תא הטטיצ איה ,"תאזה המחלמב חתפש ינפל ונתעדל לאש אל דחא ףא" .הצרא תא הבירחמה
ינא ובש תיבהש הכחאש ?השעאש ינממ םיפצמ המ .הפועתה הדשל בורק ילש תיבה" .הללאבזחל זמרב ןונבל
דימת עודמ ?םהיתב תא ובזע אל םינונבל יפלא םאה ?יתחפשמ ינב לש םהישאר לעו ישאר לע טטומתי הרג
"?םינמא לע תרוקיב םיחתומ
."סבולג" ןותיעב בתכו ןעונלוק .1981 דילי ,רמק דורמנ
maayan03 NS.indd 21 20/12/2006 16:04:21
22 | ןיעמ
יאתבש ןרהא / ןולשיכ
1
ללפתמ ינא
ןולשיכל
תאזה המחלמב
החירסמה
ךיפנכ שורפ
םוחר ןולשיכ אובו
ןולשיכ אוב
2
םירטרטמ םיסוטמ
ןונבל רבעל
םיללוצ
קב לעבל
סורהל
םיקובקבל ר"חיב
3
ללפתמ ינא
סוטמה תאש
הצצפ ונוחגבש
חצנת
תיבה תרקת
4
םירפסה םשב
יתארקש םיפיה
תוקישנה םשב
יתקשנש
אבצה סבוי
maayan03 NS.indd 22 20/12/2006 16:04:21
23 | ןיעמ
5
רטיילואגה
ןונבל לש
חיטבמ רבכ
ןנוכל
יאבצ לשממ
6
םיקנטהשכ
ינטילל ועיגי
םינומיר םהילא וכילשי
ורבאה תדג לעמ
7
תאזה המחלמב
דעב ינא
םירפכה
םידגסמה דעב
8
תאזה המחלמב
דעב ינא
תיעישה החפשמה
רוצ דעב
maayan03 NS.indd 23 20/12/2006 16:04:21
24 | ןיעמ
9
אמאה דעב
אבסה דעב
םידליה דעב
(ןאו–ינימב) הנומשה
תחפטמ דעב
הנבלה ישמה
10
ואה ואה ואה
ואה ואה ואה
טרמלוא חבונ
11

ואה ואה ואה
ואה ואה ואה
ןומר חבונ
12
ןולשיכה חיר
הפהמ ףדונ
המחלמה
ןושלהמ החירסמ
13
הקזח לארשי
הזרכ תדדועמ
בירעמ תיב לע
םיעסונה תא
הגנ'צימי'צ תדעסמל
maayan03 NS.indd 24 20/12/2006 16:04:21
25 | ןיעמ
ןידארונ לאאו / םיינונבל םיריש השולש
רגניטא הנל :תירבע
יקסיו
,רתי תנממ תומא ינא
,דואמ הובג תישימחה המוקב ןולחה
,דבכ - תומוקה עברא תא דרי רשא ילש ףוגה
,שארה םדוק
,ראשה לכ ךכ רחאו
,ןכ ינפל לבא
,ןוטבה תא וקשני םיינישה
,יקסיוו ארחב אלמ ילש חומה
,ורבשיי יילגר
,יתריקי
.הראווג ה'צ ןונגסב תוומ יל היהי אל
הלבק
,הירוטסיהה תא תונשלו ,תומל אל ליבשב םיטרס תושעל
...םימח דואמ םה ,םימל סנכיהל הצור אל ינא
ריבעהל וא רוסאל ידכ שיבכ תא םיצוח םהשכ םירטושל בישקהל
.הטיחהו לוחה תיראש תא שירכל
.תשפוחמ אל םעפ ףא תואיצמהש ינפמ ץורל
,זבזבל אל ליבשב תויצפוא דוע ויהיש
.ךירצשכ חלקתהלו חלגתהל
.דחא ןוויכמ קר בוחרה תא םלצל אל םעפ ףא
,תוארמ ויהי רוביצל ,חוטב יעצמא איה הרוטקטיכרא
תננוכתמו םיצומח םינופפלמ תלכוא ,םיירהצה רחא ריעב תבבותסמ איה ,ילש ןיזה איה ילש המלצמה
הכפהמל
,יתיא ןיידע ילש םינמאנה שמשה יפקשמ
...קיפמ יתייה ,רישע יתייה םא
maayan03 NS.indd 25 20/12/2006 16:04:21
26 | ןיעמ
יאבצ תוריש
הבוחה תורישב םינומיאב ילש דקפמה דובכל
'ג הנשמ ףולא
,דקפמה
,ארח אנוש ףאש ומכ ךתוא אנוש ינא
הנוז תב לש תחתהמ אציש ארח ,ארח םתס אלו
ינפל ,םילותח לש ארח תלכוא רבדמ ינא הילעש הנוז תבה ,הנוז תב םתס אלו
המצע לשמ ארחה תא תרציימ איהש
,דקפמה
.הז תא עדוי התאו לזופ התא
ארח לש טבמ םע קורי טובור תכיתח
הצירה ירחא רקוב לכ
,והז - ימצעל רמוא יתייה
ךתוא גרוה ינא םויה
ארח וקפסיש םילותחל ןתונו בוש ךתוחו ךתוא רזוגו ךתוא ךתוחו
,התא הז הזה ארחה לש חירה .ארח אצֵ י הלש תחתהמ זאו ותוא לכאתש הנוז תבל
קורי ארח תכיתח
דקפמה
.ךלש קורי ארחב אלמה שארהמ רתוי תומכח ויה ילש תונברוחמה תויאבצה םיילענה
2006 לירפא
.תורייבל זירפ ןיב ונמז תא קלחמ .ינונבל ןעונלוקו ררושמ ,יאנותיע .1978 דילי ,ןידארונ לאאו
maayan03 NS.indd 26 20/12/2006 16:04:22

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->