P. 1
פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

פיתוח רשת מוקדי צפרות בישראל

|Views: 770|Likes:
מחקר זה בוחן את הכדאיות הכלכלית והערכית של פיתוח תיירות צפרות בישראל. המחקר משרטט תמונת מצב של מערך מרכזי הצפרות בהיבטים הרב תחומיים של עבודתם ובבחינת פעילות המוקדים כמרכזי רווח כלכליים. המחקר בחן את פוטנציאל הצפרות ואת תרומתו הכלכלית להיבטי תיירות פנים ותיירות נכנסת, ולהיבטים כגון חינוך, מחקר, שמירת טבע, קונפליקטים עם חקלאות וקונפליקטים עם תעופה אזרחית. בנוסף בוחן המחקר את אפשרויות הפיתוח של תחום הצפרות ברמה הלאומית ואת שילובו בפעילותם של גורמים ממשלתיים, אקדמיים, ציבוריים וקרנות פרטיות הקשורות לצפרות בישראל
מחקר זה בוחן את הכדאיות הכלכלית והערכית של פיתוח תיירות צפרות בישראל. המחקר משרטט תמונת מצב של מערך מרכזי הצפרות בהיבטים הרב תחומיים של עבודתם ובבחינת פעילות המוקדים כמרכזי רווח כלכליים. המחקר בחן את פוטנציאל הצפרות ואת תרומתו הכלכלית להיבטי תיירות פנים ותיירות נכנסת, ולהיבטים כגון חינוך, מחקר, שמירת טבע, קונפליקטים עם חקלאות וקונפליקטים עם תעופה אזרחית. בנוסף בוחן המחקר את אפשרויות הפיתוח של תחום הצפרות ברמה הלאומית ואת שילובו בפעילותם של גורמים ממשלתיים, אקדמיים, ציבוריים וקרנות פרטיות הקשורות לצפרות בישראל

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Environmental Policy Center on Jul 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2011

pdf

text

original

ךוניחה דרשמ

לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ
רקחמלו ךוניחל ,תורייתל ,הביבסל התמורתו
יאלקח ןר ,ןמלדיא רימע ,)אחו’ג( לגנא ריאי יבא ףסוי ,ןולא ןד ,םשל יסוי
הלוחה ןומגא
1
קפא
3
ןולייא קראפ
7
ןיפור רפכ
4
לאכימ ןגעמ
5
םילשורי
9 ןורטל
8
יברעמ בגנ
11
רקוב הדש
12
הבצח
13
ןטול
14
תליא
15
םילשורי ןוכמ
לארשי רקחל
לילגה םורמ
2
היגולואוזל הקלחמה
ביבא-לת
6
ידג ןיע
10
)באז( שקרפ בקעי :רויא
תשר חותיפ
לארשיב תורפצ ידקומ
,תורייתל ,הביבסל התמורתו
רקחמלו ךוניחל
,ןולא ןד ,םשל יסוי :ובתכ
,)אחו’ג( לגנא ריאי יבא ףסוי
יאלקח ןר
:ימדק רעש ימוליצ
לובשא יסוי - םימודא םיזב גוז
לובשא יסוי - הזח ינבל גוז
לובשא יסוי - םיקרקרש גוז
םשל יסוי - תליא ירהב םידווש םירפצ
2009 ראורבפ - טסשת טבש
)רזע רימא :םוליצ( לאערזי קמע ,הירופלב בשומב ןקה ןמ םתחירפ רחאל םיצע ףושני ילזוג ינש
.”ונֵ מְ כַחְי םִיַ מָּ שַׁה ףועֵ מו“
)אי ,ה"ל בויא(
םיניינעה ןכות
תוכרב
4 ......................................................................................................הביבסה תנגהל רשה
4 ........................................................................................................................... ךוניחה תרש
5 ........................................................................................................................תורייתה תרש
5 .......................................................................................... לילגהו בגנה חותיפל רשה
7 ............................................ימוחת-ברה תווצה םשב - אובמ
11 ............................................................................ ריצקת - 1 קרפ
15 ..........................................................הדובעה תורטמ - 2 קרפ
19 .............................................הדובעה תטישו תווצה - 3 קרפ
23 ......................................... לארשיב תורפצה יזכרמ - 4 קרפ
24 .......................................... תליאב םירופיצה רקחל ימואלניבה זכרמה .1
28 ........................................................ןטול תיגולוקא תוריית - תורפצ זכרמ .2
30 ...................................................... הבצחב םינבנזה רקחו תורפצה זכרמ .3
32 .........................................................................םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה .4
36 .........................ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה .5
41 .................................... ןיפור רפכב תורפצה זכרמ - ”הדיסחה רוקמ“ .6
44 .............................................................................לאכימ ןגעמ תורפצה קראפ .7
48 ...........................................................יברעמ לילג ,קפא ןיע ,תורפצ זכרמ .8
52 ...........................................................................הלוחה קמעב תורפצה זכרמ .9
59 ............)ןונכתב( לילגה םורמב םירשנ לע שגדב תורפצה זכרמ .10
63 ............................................................................. )ןונכתב( ןורש לאירא קראפ .11
- ”לודגה עקבה”ו חלמה םי רקחל ימוחת ברה זכרמה .12
65 .....................................................................)ןונכתב( ידג ןיע הדש רפס תיב
66 ................. )ןונכתב( ”רופיצ שאר“ ביבא לת ירופצ רקחל הנחתה .13
71 .................................... ימוחת בר טביהב תורפצה - 5 קרפ
72 ............................................................... לארשיב תורפצה לש יעדמה ןפה .א
77 ................................................................................................................. עבט תרימש .ב
89 ........................................................................... םירופיצו תואלקח טקילפנוק .ג
98 ................................................................................................................................... ךוניח .ד
109 ................................................................................................................................תוריית .ה
122 ..................................................................................................................... ינוריע עבט .ו
123 ......................................................................................... םירופיצו הסיט תוחיטב .ז
123 ...............................ימואלניבו ירוזא הלועפ ףותישל ילככ - תורפצה .ח
131 .............................................. םלועה יבחרב תורפצ - 6 קרפ
132 .......................................................................................... ליבומ ביבחת - תורפצ .א
132 ............................................................................םלועה יבחרב םירפצ תוריית .ב
134 ........................................................................ םלועב םיליבומ תורפצ ינוגרא .ג
144 ...................................... םלועה יבחרב תורפצ ירתאו תורפצ ילולסמ .ד
145 ........................................................................... םלועב םיליבומ תורפצ ירתא .ה
157 .................. תורפצה יזכרמ תשר תלעפהל לדומ - 7 קרפ
158 ........................................................................ תירוזא הדיחיכ תורפצה זכרמ .א
159 ................................................................... תורפצה יזכרמב תוליעפה ןויפא .ב
159 ............................................... תיצרא המרב תורפצ יזכרמ תשר חותיפ .ג
הלשממה ידרשמו םייתכלממ םיפוג .ד
163 ................................................................................... תורפצל תימואל תינכתב
167 ........................................................... הלכלכו תורפצ - 8 קרפ
168 .........................................................................לארשי לש םייסחיה תונורתיה .א
168 .......................................................... תלעות לומ תולע :תורפצב העקשה .ב
תילכלכה תויאדכה תניחבל תודותמ .ג
169 ....................................................................................תורפצ יזכרמ תמקה לש
169 .............................................................. תורפצ זכרמל תנייפאמ המרגורפ .ד
170 ...................................................................... תורפצ זכרמל הסנכה תורוקמ .ה
171 ......................................................................... קשמל תלעותו ירוביצ בוצקת .ו
172 ................................................................................................................ המקהה תווצ .ז
175 .................... תעצומה תינכתה םושייל תוצלמה - 9 קרפ
176 .................................................................................................................................. ןוגרא .א
176 .....................................................................................................................................ןכות .ב
176 .............................................................................................................................. ביצקת .ג
179 ......................................................... תרחבנ תורפס - 10 קרפ
185 ....................................................................... םיחפסנ - 11 קרפ
186 ....... הרבעב ”תולובג אלל תורפצ“ קראפל בא תינכות ריצקת .1
189 ...תורפצ שגדב עבט קראפכ הנימינב תבצחמ םוקישל תינכות .2
190 ....................... ןאש תיב קמעב תורפצ קראפל בא תינכת ריצקת .3
תודדונה םירופיצה“ יכוניחה טנרטניאה רתא לש םיסרפ .4
194 ................................................................................................ ”תולובג תועדוי ןניא
196 ............................................................................ תיברעב ריצקת
200 .......................................................................... תילגנאב ריצקת
תוקפסמו ,ךוניחה תכרעמ רובע ןפוד תאצוי תיכוניח המרופטלפ תושמשמ ,תולובגה תוצוח ,תודדונה םירופיצה
םודיקב רושעמ הלעמל עייסמ ךוניחה דרשמ .ץראה תווצק לכמ םידימלת ןיב תרבחמה ,תידוחיי תידומיל היווח
םירופיצה תדידנ תעפות דחוימבו ,עבטה יאלפ לע דומלל םידימלתל רשפאמה ימוחת-בר אשונכ תורפצה אשונ
,דחא לולכמב תונמאהו הקיזיפה ,היפרגואיגה ,היגולויבה אשונ תא תובלשמ ךוניחה דרשמ עויסב וחתופש תוינכותה .ונצראל תידוחיי הכש
,םימ"כמ ,ןייוול תרזעב הדידנה רחא בוקעל םידימלתל םירשפאמ ,רקחמה תיזחב םייוצמה םייגולונכטה םיעצמאהו טנרטניאה ירתא תרזעבו
הז םוחתב וחתופש תויכוניחה תוינכותב האור ינא .ןתוגהנתה לע דומללו םירופיצב תופצל הדשב םירויס בוליש ךות ,םיניקב online תומלצמו
.דיתעב וז תכרובמ תוליעפ חתפלו ביחרהל ליכשנ ונינפלש תרבוחה תרזעב יכ הווקמו ,םידימלתה רובע האלפנ תונמדזה
,םכלש
,רימת ילוי ’פורפ
ךוניחה תרש
ךוניחה דרשמ
טילחה ,ןכל .לארשיב הביבסה תוכיא בצמל יתועמשמ רוטקידניא תווהמ תודדונהו תופרוחה ,תוביציה םירופיצה
םיחטשה רומישב תובר עיקשמ דרשמה .הז בושח ךמסמב ותליחת עגרמ ךומתלו תוולל הביבסה תנגהל דרשמה
תבחרנ תיכוניח תוליעפבו םיאלקחה םע תולערהה טקילפנוק תנטקהב ,ינוריעה עבטב ,םילחנה םוקישב ,םיחותפה
ןגהל לכ םדוק שי ,תודדונה םירופיצה ינוילימ 500 לעו ,ונצראב תופצנה םירופיצה ינימ 540 לע ןגהל ידכ .םינימה ןווגמ רומישל בחרה רוביצב
תנגה לע קוחה םעטמ הנוממה ,םיימואלה םינגהו עבטה תושר תועצמאב םישוע ונא תאזו ,ןמצע םירופיצה ינימ לע םג ןבומכו ,ןלודיג תיב לע
.םיקוריה םיפוגה רתיו ל"קק ,עבטה תנגהל הרבחה ,רבה תויח
דחיב ,יתלוכי לככ השעא הביבסה תנגהל רשכש חיטבהלו ,הז ךמסמ תנכהב תובר עיקשהש ימוחת-ברהו יעוצקמה תווצה תא ךרבל ינוצרב
.ונינפל חנומה ךמסמב גצומה ןוזחה תא שממל ידכ ,הלשממב יער םע
,הכרבב
,ארזע ןועדג
הביבסה תנגהל רשה
תורייתה דרשמ
לאיצנטופה לע ת"מחהו ידרשמ ישנאמ תוידוסיב יתדמלו הלוחה ןומגאב םיינפואה ליבש ךנחנ הנורחאל קר
.הז יעוצקמו ידוחיי תוריית חלפכ תורפצה לש ידוחייה
ירירגש תווהמ תודדונה םירופיצה ןוילימ 500-ש ינחוטב ,םינפה תורייתו תסנכנה תורייתה םודיק לע הנוממה הרשכ
תשר .ףדעומ יתוריית דעי םרובע הווהמ לארשיו ,םלועה יבחרב םיטטושמה םירפצה ןוילימ 90-מ קלח תוחפל ךושמל תולוכיש ,בוט ןוצר
לכל תירוטסיהה תשרומהו היגולואיכראה תרזעב קר אל ונתנידמ תא םדקל ולכוי רתא לכל החונ תושיגנו ,םירמיצ יפלא ,תחתופמ תונולמ
.םירפצה תא ןהיתובקעב תוכשומה ,םירופיצה לש ןפודה אצוי רשועה תרזעב םג אלא ,תותדה
טביהב דיתעב םג אשונה תא ליבוהל ךישמי דרשמהו ,םינש 27 ינפל ,תליאב ןושארה זכרמה תמקהב האלמ תפתוש התיה ת"מחה
.ימואלה
,בר דובכב
,אלילב םהרבא המחור
תורייתה תרש
11 .לילגהו בגנה חותיפל דחוימב ההובג תועמשמ שי ,ונינפלש תרבוחב תעצומה תורפצה ידקומ תשר תמקהל
,הדוהי רבדמבו ,ןופצב וכע קמעו ןאש תיב קמעב ,לילגב םיאצמנ המקהל םיעצומ וא ,םילעופה םיזכרמה 14 ךותמ
.םורדב בגנבו הברעב
יבשותל הסנרפ תורוקמ קפס אלל רשפאת ,רקחמהו תואלקחה ,ךוניחה ,תורייתה ימרוג ןיב רבחתש תימוחת-בר תורפצ תיתשת חותיפ
ןווגמו הדידנה תעפות לש הדוחיילו ,לילגהו בגנה לש םיביהרמה םהיפונל ל"וחמ םירייתה תא ןהו לארשי יחרזא תא ןה ףושחתו ,הירפירפה
.ןופצב םיחלה לודיגה יתבב םימ ירופיצו בגנב תורידנ רבדמ ירופיצ ןיב בלשמה ,ןפודה אצוי םירופיצה
תורפצה ידקומל םגד הווהת ,הנשב םירקבמ ןוילימ עברל העיגמה ,הלוחה קמעב םירופיצה תוריית חותיפב הלודגה החלצהה יכ ינחוטב
.ונצרא יבחרב אמייק-רב חותיפל יתועמשמ ףונמ הווהת ףאו םירחאה
,הכרבב
,ירדא בקעי
לילגהו בגנה חותיפל רשה
ץוביקב הילזוגב תלפטמה הדיסחה ןוניקב םיפוצ םידלי ןג ידימלת
)םשל יסוי :םוליצ( ךרה ליגב ליחתמ תורפצל ךוניחה - יבצ תריט
הָיִנְ שׁ רופִ צ
ךז ןתנ :םילימ
לגס השימ :ןחל
.יִ פֹי תַ בר רופִ צ יִ תיִ אר
.יִ תוא הָ תֲ אר רופִ צַה
דוע הֶ ארֶ א אל תאֹזָ כ יִ פֹי תַ בר רופִ צ
.יִ תומ םוי דַ ע
.שֶׁ מֶ שׁ לֶ שׁ טֶ טר זָ א יִ תוא רַ בָ ע
.םולָ ש לֶ שׁ םיִ לִ מ יִ תרַ מָ א
שֶ מֶ א יִ תרַ מָ אֶ שׁ םיִ לִ מ
.םויַה דוע רַ מֹא אל
לע םויה תועש לכ ךשמב הלצמ יבצ תריטב הניקב הדיסחה תבקנ
)םשל יסוי :םוליצ( ןאש תיב קמעבש הובגה םוחב םילזוגה
.ששח לכ אלל בורקמ הב תופצל תרשפאמה ,ןבנזה ,תיתרבח רופיצ לע רקחמ תכרעמ יבהז ץומא ’פורפ חתיפ ,הברעבש הבצח הדש ס”יבב תורפצה זכרמב
)ילגס יער :םוליצ( ידוחיי יתוריית-יכוניח-יעדמ בוליש והז
".ונֵ צרַ אְ ב עַ מְ שִׁנ רותַה לוקְו ;ַ עיִגִה ריִ מָזַה תֵ ע"
)ב"י ,’ב םירישה ריש(
אובמ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ <
ךפהמ עוציבל ףונמו ךרד תצירפ הווהת תרבוחהש םיווקמ ונא
,)...תיביטקייבוס םנמא( ונתכרעהלש ,הז ידוחיי אשונב יתועמשמ
.לארשי תנידמ לש היגולואיכראהו הירוטסיההמ בושח תוחפ אל
תרגסמב תימואלה רופיצה תריחבל םזימה הכז ול םוצעה ןיינעה
,רפס יתב 4,000 ופתתשה ובש ,הנידמה תונש םישיש יעוריא
הרחבנ ובו ,בחרה רוביצהו ל"הצ תודיחי ללכ ,םידלי ינג 9,500
תורפצל יכ ונתעד תא םיקזחמ קר ,תימואלה רופיצכ תפיכודה
"...לובגה םה םימשהו" - רתויב הובג לאיצנטופ
ןוכמ ישנאל :תרבוחה תנכהב ועייסש ולא לכל תודוהל םישקבמ ונא
תווצה תוליעפו רקחמה תא ןממל ומיכסהש ,לארשי רקחל םילשורי
תוינידמל זכרמה להנמ ,ןמלדיא רימע ר"דל דחוימבו ,יעוצקמה
ותרזוע ,ןזח תילגלו ,ןוכמה תלהנמ ריאמיחא הרואל ,תיתביבס
ר"דל ןכו ,רימע לש הנמאנה
ירבח ,יחמק לארשיו ןישח היאמ
העברא יגיצנל .יעוצקמה תווצה
ומיכסהש ,םייתלשממ םידרשמ
,םינוידב יזכרמ קלח תחקל
:תרבוחה תקפה ןומימב עייסלו
ןועדג רמ ,הביבסה תנגהל רשל
רשכ וכרד תליחתמש ארזע
רשכ ורבעבו הביבסה תנגהל
המכוחה תלא לש ינווי עבטמ
תוברחה סוכ - הנתא
ןוילעה וקלחבש ,ינאידניא םטוט
למס ,שארה ןבל םטיעה ףלוגמ
ב"הרא למסו ינאידניא
אובמ
,עתפל ללוצו ,קוצמ ךרואל ןואגב האודה טיעב הפצש ימ לכ
םיצבקתמה םירשנ תורשעב ,ופרט רבעל המיהדמ תוריהמב
םיקחשב תוגחה תודיסח יפלא לש תדדונ הקהלב ,רגפל ביבס
הינווגב הריעזה תיפוצב וא ,ףנכ תטבח לכ אלל תוליצאב
וניא ,תיבה תניגב חרפל לעמ רפרפכ תפרפרמה ,םייתכתמה
.ונצרא ףונל םירופיצה לש ןתמורת יהמ עונכשל קוקז
םתמצועמ םינומדקה ומשרתה ,הריפסה ינפל ישילשה ףלאב רבכ
יגציימכ וליפאו ,יתוכלמ למסכ םהב ורחבו םיסרודה תופועה לש
םינומדקה םינוויה ,סורוה לאל למסכ זבב ורחב םירצמה .תוהולא
ורחב םיאמורה ,הנתא המכחה תלאל למסכ תוברחה סוכב ורחב
תא ושדיק הקירמא ןופצב םינאידניאה .םלמסכ בוהזה טיעב
התכז תודהיבו ,םלמסכ וב ורחבו ,)Bald Eagle( שארה ןבל םטיעה
."לודגה רשנה" יוניכל ,ם"במרה ,רתויב תועיפשמה תויומדה תחא
עקרקה ןמ קתנתהל ,דלי ותויה זאמ ,םעפ יא םלח אל ונתיאמ ימ
םמורתהל תלוכיה םע המשנה הרשקתה ידכב אל ?רופיצכ ףפועלו
."שפנה רופיצ"ו "שפנ תוממורתה" ומכ םיגשומ וחמצ ךכו ,ףועלו
,םינימה ןווגמ ,תנווגמה הרישה ,הברה תוינועבצה ,הפועתה תלוכי
ןפוד אצוי ןיינע הכשמ ,הדידנב תיתנשה תוירוזחמהו ףונב תוטלובה
.יחה םלועב תורחא תוקלחמל רבעמ הברה ,תופועה תקלחמב
לע רתכה רוגע
הדנגוא לגד
בנז ןבל םטיע
לש ימואלה למסכ
ב”הרא
- האופפ
ןדע ןג רופיצ
בנז ןבל םטיע
תיללח למסכ
11 ולופא
לגד לע טיעה
םירצמ
שארה לופכ טיעה
היסור למס -
למס - יכות
הקילבופרה
תינקינימודה
- ומא
ילרטסואלמס
הקלחמה תא םירופיצה וויה הימדקאב םג
יבחרב עבטה יבבוח ןיבו ,רתויב תרקחנה
תא תובר םינש רבכ הווהמ תורפצה ,םלועה
ףא אשונה ןורחאה רושעב .ליבומה ביבחתה
םירפצה רפסמו ןפוד תאצוי הנדעל הכז
ןוילימ 100-כל עיגמ םירופיצב םיניינעתמהו
.)!( שיא
תנידמש ,ררבוה םינורחאה םירושעה ינשב
שולש לש תמוצב המוקימ בקע ,לארשי
חותיפל ידוחיי לאיצנטופ הווהמ ,תושבי
אשונ ךא .םיימוחת-ברה ויטביהב אשונה
-לע יתועמשמ ןפואב םדוק אל תורפצה
םייאמדקאה ,םייתלשממה םימרוגה ידי
.ימואלה טביהב םיירוביצהו
העשת לארשיב חתפתהל ולחה םינורחאה םירושעה השולשב
רשקה רסוח טלבשכ ,תונוש תוימוקמ תומזויב תורפצ ידקומ
ןיב תורחת ףא הלחה םירקמהמ קלחבו ,םינושה םידקומה ןיב
ךרוצה טלב .םידקומה תא וליעפהש םיפוגה ןיבו םינושה םירתאה
תניחבו ,תורפצה לש םידעיה תרדגה ,םידקומה ןיב דוחיא ןוחבל
ךות ,תימואלה המרב אשונה תא םדקל רשפאתש ,תכרעמ
םינוגרא ,תולודג תונרקמ ,םינושה הלשממה ידרשממ עויס תלבק
.םיימואלניב עבט תרימש יפוגו ,הימדקא ,םיירוביצ
ישנאו םירופיצה יבבוח ןיב קוחרמל אצי לארשי לש המש
םעו תודדונ םירופיצ ינוילימ תואמ םע הנטק הנידמכ הימדקאה
רושעב קר .םצמוצמה הלדוגל האוושהב ןפוד אצוי םינימ ןווגמ
,ילכלכה לאיצנטופה תא םינפהל תוטלחהה ילבקמ ולחה ןורחאה
יסוי ר"ד ונפ ,תאז תובקעב .תורפצב םולגה יתורייתהו יכוניחה
,לארשי רקחל םילשורי ןוכממ ןמלדיא רימא ר"דל ןולא ןדו םשל
ןחביו בצמה תנומת תא דמליש ימוחתניב תווצ תמקה ןוחבל ידכ
התמורתו לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפל טפסנוק שוביג
)25 דומע האר( רחבנש תווצה .רקחמלו ךוניחל ,תורייתל ,הביבסל
,ךוניח ,תוריית ,הימדקא ,עבטה תרימש ,תורפצ ישנא לע ססבתה
דמל תווצה .םיירוביצ םיפוגו םייתלשממ םיפוג יגיצנו הלכלכ
תא ודביעו וחתינ ויגיצנו חטשב םירויסב ,םישגפמב אשונה תא
.ךינפל תחנומה תרבוחב ופסאנש םינותנה
סורוה לאה תא למסמה זבה
הטונחה הימומה לע אצמנש
ןומא חנא-תות הערפ לש
םירצמב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ <
,ונצרא לש היפונ רומישל יתועמשמ ףונמ תורפצב האר ,תורייתה
ןורילו ,דרשמב םיחותפ םיחטשל ףגאה להנמ ,יקצולז םחנמל
םיליעפ םיפתוש ויהש ,דרשמב הניקתו הלכלכ ףגא להנמ ,ןונרא
קחצי רמ דיקפתב המדוקלו אלילב םהרבא המחור הרשל .תווצב
דרשמה ישנאלו ,ןוזחה שומימב יתועמשמ דיקפת םהלש ,'ץיבונורהא
הקיטסיטטס םוחת תלהנמ ,ןטלוס רתסא :תווצב םיליעפה ויהש
תלהנמ ,ןרוק הנחל ,ןונכת ףגא תלהנמ ,םדק-ץניפ תימרכ ,עדימו
הרבחה ל"כנמס ,ץרפ הרינל תדחוימ הדות .תירפכ תורייתל ףגאה
זאמ ןוזחב הפתוש תויהל התכזש ,)ת"מח( תורייתל תיתלשממה
התיהו ,םינומשה תונש תישארב ,תליאב ןושארה זכרמה תמקה
הדות .2008 תנשב ת"מחהמ התשירפל דע ךרדל הנמאנ הפתוש
ירדא בקעי רשה םשארבו לילגהו בגנה חותיפל דרשמה ישנאל
וקלח לחהש ,)אחו'ג( לגנא ריאי-יבא ףסויל דחוימבו ,רוסמה ותווצו
רשה ץעויכ ,עבטה תנגהל הרבחב תורייתה ףגא להנמכ טקיורפב
ישיא ץעויכ התעו ,לילגהו בגנה חותיפל דרשמב סרפה ןועמש
תורייתה םודיק תא תורייתה דרשמב ליבוה אחו'ג .הנידמה אישנל
.זפב אלוסי אל תווצ רבחכ ונויסנ ןכלו ,םירמיצהו תירפכה
'פורפה ,ךוניחה תרשל הדות
אשונל הפרטצהש רימת ילוי
תיכוניחה ותובישח תא התארו
הרבח להנמ ישנאלו ההובגה
,ל"ז ולש חנ םשארבו ,רעונו
םתרנ הברה ותובהלתהבש
תורפצה תולעפה תא שממל
.רעונה להנמ תרגסמב
הכז אל ולש חנ ,ונביל ןובאדל
תרבוחה לש התאצוהב תוארל
ומלוע תיבל ךלה אוהו ,רואל
םיחוטב ונא .ט"סשת ירשתב
היואר הבצמ הווהת תרבוחהש
יסויל הדות .בחרנה ולעופל
.חנ לש ופילחמ ,יול
יבתוכל תדחוימ הדות
:תרבוחב םייזכרמה םיקרפה
תורפצה יזכרמ תעשת ילהנמ
תא בתכש טהב רפוע ר"דל ,קרפ לכב רכזומ םמשש ,םילעופה
לע קרפה תא בתכש ,ןבלב רימעל ,רקחמו עדמ אשונב קרפה
רבח ,יאלקח ןרל .יעוצקמה תווצה ירבח םג ויהש ,ינוריעה עבטה
דחיב ףתוש היהו ,הלכלכו תורפצ אשונב קרפה תא בתכש ,תווצה
.תורפצה זכרמל ינושאר לדומ תנכהו םינותנה חותינב אחו'ג םע
םג היהש ,םינגהו עבטה תושר לש תופוע גולוקא ,הפוצה דהואל
תגיצנו ,ל"קקב זכרמ זוחמ תננכתמ ,רימע הנינל ,ליעפ תווצ רבח
,תווצב תואלקחה דרשמ תגיצנ ,ןייטשנרוא הנליאל .תווצב ל"קק
רפצו הביבסה תוכיאל דרשמה לש רבעשל ל"כנמה ,ןרוג קחציל
.תווצב םיאלקחה גיצנ ,רחשה תלייא ץוביקמ ילילג ילאלו ,ליעפ
הברעב תורפצה תינכת תא ליבוהש ,לכירדא ,בומימחר היראל
ןווגמש ,םיברה םימלצל .ימוחת-ברה תווצה רבחו ןאש תיב קמעבו
,ףסונ ןווג ול םינתונו ךמסמה תא םירטעמ םיידוחייה םהימוליצ
לע קינלוקש בקעיל .םימישרמה וירויא לע ,ץרוק היבוט רייצלו
,)מ"פל( תיתלשממה םוסרפה תכשללו תרבוחל תינושלה ההגהה
הקפוה םתועצמאבש ,יראפ-בל תירואלו ונרומ ןרקל דחוימבו
לגיסל ,טליב ריאמ ול"כנמל דחוימבו ,טליב וידוטסל .תרבוחה
בוציעהו דומיעה לע ולמעש ,ןירג ןרומלו ,ןמקיד תאילל ,ןיקסיד
.תורוקמב עויסה לע לאיומ םייחל .הבר תונמוימב ,םכרדכ ,יפרגה
תוספדהב תיתועמשמ העייסש ,רתב ןרקל תדחוימ הדות
לש דרשמה לוהינ לע ,ןשב ידעל .השיתמה הנכהה תדובעבו
רמותלו ,א"ת תטיסרבינואב הדידנה רקחל ימואלניבה זכרמה
יעוצקמה דוקינה לע סייו הכרבל .תוספדהב עויסה לע יקסנדואר
לע רטיר לרוסל הדות .םירישל תויוכזה לע ם"וקאלו ,םירישה לש
.תילגנאב רמוחב לופיטב תיעוצקמה הדובעה
"יזכרמה םרוגה" םג היהש םשל יסוי זכיר יעוצקמה תווצה תא
תרבוחה תקפהב בוכיעב םג ךא ,םזימה םודיקב ןולא ןד םע דחי
ונתולצנתה ךכ לעו ,תופסונ תולטמ בקע יצחו םייתנשכ ךשמב
.יעוצקמה תווצה ירבח לכלו םילשורי ןוכמל
הרבחה ,היגולואוזל ’חמה ,ביבא-לת תטיסרבינואל תדחוימ הדות
לארשיב תורפצה יזכרמ לש רוסמה תווצה ללכו עבטה תנגהל
ימואלניבה זכרמה תווצלו ,ןולא ןד םשארבו ,הדשבו םידרשמב
.תידוחייו תיצולח הדובע םישועה ,ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל
ןושארה תורפצה זרכמ תא להנל הכוזה ,ףסוי ןבואר 'פורפל
.תעצומה תיצראה תשרב םקוהש
Special thanks and high appreciation to Prof. Hiroyoshi
Higuchi, University of Tokyo, Japan, who hosted Yossi
Leshem as a visiting Professor in 2006, to prepare his first
draft of this booklet.
,הנידמה אישנל דחוימו ישיא ןפואב תודוהל םישקבמ ונא ,םויסלו
אשונכ תורפצה תא ונוזחב האר דימתש ,סרפ ןועמש רמ
,םיימוחת-ברה םיטביהב לארשי תנידמ לש המודיקל יתועמשמ
דימת התיה סרפ רמ לש ותלד .לילגהו בגנה חותיפל דחוימבו
.וידיקפת לכב ונינפב החותפ
,הרהמב שממתי וננוזחש הווקתבו
,הנהמ האירק ילוחיאב
ןולא ןדו םשל יסוי
ימוחת ברה תווצה םשב
,םירטספלוג ןושחנ ,F-15 זב :לאמשל ןימימ .םירופיצ םש לע םייורק ריואה ליח ךרעמב םיסוטמ 13
קוה קלב ףושני
רופִ צַה לֶ א
קילאיב ןמחנ םייח
,תדֶ מְחֶנ הרּ ֹפִ צ ,ךֵ בושׁ בר םולָ שׁ
- יִנולַח-לֶ א םֹחַה תוצרַ אֵ מ
הָ תָ לָ כ יִ שְׁ פּ ַנ-הַ מ ברָ ע יּ ִ כ ךֵ לוק לֶ א
.יִנועְ מ ךֵ בְזָ עּ ְ ב ףרֹחּ ַ ב
,הרקְיַה ירופִ צ ,ירּ ֵ פַ ס ,ירּ ְ מַז
,תואָ לְ פִנ םיּ קַחרֶ מ ץרֶ אֵ מ
,הָ פּ ָיַה ,הּ ָ מַחַה ץרָ אּ ָ ב םָ שׁ םַגֲה
?תואָ לּ ְ תַה ,תוערָה הָניּ ֶ ברּ ִ ת
,ןויִ צּ ְ ב יַחַ אֵ מ םולָ ש יִ ל יִ אְ שִ תֲה
?םיִ בורּ קַה םיקוחרָה יַחַ אֵ מ
ַ עדָי ועדֵיֲה !םירּ ָ שֻ אְ מ יוה
?םיִ בואְ כַ מ לּ ֹבְ סֶ א יוה ,לּ ֹבְ סֶ א יּ ִ כ
,יַנְ טֹש הֹפ ובר הָ מ ַ עדָי ועדֵיֲה
?םיִ מק יִ ל םיּ ִ בר יוה ,םיּ ִ בר הָ מ
,ץרֶ אֵ מ תואָ לְ פִנ ,ירופִ צ ,ירּ ְ מַז
.םיִ מָ לוע הֶוְנִי הּ ָ ב ביִ בָ אָה
:םיִ תְ עדְי אל הָ עָ ברַ אְו יִנֶ מִ מ ואְ לְ פִנ הָ מֵה הָ שׁלְ שׁ...“
רוצ-יֵ לֲ ע שָׁחָנ ךרֶד םִיַ מָ שַ ב רֶ שֶׁנַה ךרֶד
”...הָ מְ לַ עְ ב רֶ בֶג ךרדְו םָי-בֶ לְ ב הָיִנֳ א ךרֶד
)ט"י-ח"י ,'ל ילשמ(
ריצקת
קרפ
1
)בוטרב לייא :םוליצ( ןלוגה תמרבש אלמג תרומש לעמ םיאוד םירשנ תיישילש
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 12
ריצקת .1
רקיעב תורייתה םוחתב הלש הכישמה חוכ תא תססבמ לארשי
םלועו תורצנה שרע ,רישע רבע :תשרומב םירושקה םיאשונ לע
םיאלפ התשעש ,לארשי תנידמ תמוקת דצב ידוהיה תוברתה
,תובשומו םיבשומ ,םיצוביק לש ידוחייה תובשייתהה לעפמב
םירתאה עפש .רבדמה תחרפהבו תינרדומ תואלקח חותיפב
םילשורי לש הדוחיי ,םצמוצמ חטשב םזוכירו םייגולואיכראה
םה - הנשה לכ ךשמב תיסחי חונ םילקא ,הדצמ רופיס ,היתורודל
.םיריית ונילא םיכשומה םיפסונ םימרוג
עבטה תוריית חלפ לש ולקשמ הלוע םינורחאה םירושעה ינשב
תוריית חלפכ הלגתה לארשיב תורפצה םוחת .תיללכה תורייתב
םיימוחת-בר םיטביה םדקל ןתינ ותרזעבש ,בר לאיצנטופ לעב
.לילגבו בגנבש הירפירפה ירוזאב רקיעב ,הנידמה תלכלכב
,תושבי שולש לש תמוצ - ידוחיי יפרגואיג םוקמב תנכוש לארשי
רידנ םיאנת ףוריצ .ןוכיתה םיה יפוחו ינקירפא ירוסה רבשה ןיב
לעב דקומ איה לארשי םירופיצה תדידנ תונועבש ךכל איבה הז
ןוילמ 500-מ הלעמל .םלועב ול ינש ןיאש ,תימואלניב תובישח
.לארשי ימשב הנשב םיימעפ תופלוח םירופיצ
הנשה תומי לכ םירפצל ןדע ןג :לארשי
םירופיצה ינימ לש םוצעה ןווגמל הביסה םה םייפרגואיגה םיאנתה
םינימ 540-כב לארשיב תופצל ןתינ .החטש לדוגל תיסחי ,לארשיב
.תונמדזמו תופלוח ,תוצייקמ ,תופרוח ,תוביצי - םירופיצ לש םינוש
םניאש םינימו םיירבדמ תופוע ינימ םה הז ןווגממ רכינ קלח
היצקרטא םיווהמ הלא םינימ .הברעמבו הפוריא זכרמב םיננקמ
לש יתורייתה לאיצנטופה תא םילידגמו םירופיצ יבבוחל תידוחיי
.לארשי
ןורתי והז .הבםימייקהלודיגהיתבןווגמבו רשועבםג תטלובלארשי
יגלשב תיסחי רצק ןמז קרפב רייסל םילוכיש ,עבטה יבבוחל רידא
יקמעבש םיגדה תוכירבב ,הלוחה ןומגאב ,ןלוגה יקוצמבו ןומרחה
לש םיירבדמה םירוזאבו ,הדוהיבו לילג ינוכית םיה שרוחב ,ןופצה
השיג יכרד שי הלאה תומוקמה לכב .תליא ירהו בגנה ,הדוהי
לארשיב .תורפצה ירתאל ךומס ,תונוש תומרב הניל ירתאו תוחונ
םהבש תומוקמלו םידעומל רשאב תבחרנ עדי תיתשת תמייק םג
.לארשי יבחרב רופיצ לש ןימו ןימ לכב תופצל ץלמומ
העבש דע השישכ תכשמנ םירופיצה לש ביבאהו ויתסה תדידנ
;יאמ דע ראורבפ ףוסמ תשחרתמ ביבאה תדידנ .הנשב םישדוח
תוהוש תופרוחה םירופיצה .רבמבונ דע טסוגואמ ויתסה תדידנ
הפוריא ירפצל תוקינעמ ןהו סראמל רבוטקוא ןיב לארשיב
תוימוקמ םירופיצ ןווגמב דלומה גח תשפוחב תופצל תונמדזה
ןוניק תובשומ ןוגכ ,תוצייקמו תוננקמ םירופיצב הייפצה .תופרוחו
,ידמג ןרומרוקו תופנא ינימ השימח ,םיקרקרש ,םימודא םיזב לש
,איה לארשי .ילוי - לירפא ישדוחב םג םירפצל הפורצ האנה איה
.הנשה לכ ךשמב "תירפצ היצקרטא" ,ןכ םא
האירממ םלועב תורפצה תוריית
תוריית יחמומ .הלולת הקיסנב םלועב אצמנ תורפצב ןיינעה
.תורפצב םיקסועו םיניינעתמ שיא ןוילימ 100-כש םיכירעמ
,תופקשמ תשיכרב םירלוד ידראילימ לגלגמ הז תוריית חלפ
חותיפבו םירייתה עונישב ,תורפסו םוליצ דויצ ,םיפוקסלט
איה תורפצש הליג
1
תירבה תוצראב השענש רקס .תויתשת
ןוילימ 1.1 הנומ יטירבה תורפצה ןוגרא .ותובישחב ינשה ביבחתה
רושעב !הינטירבב לודגה ירוביצה ףוגה תא הווהמ אוהו ,בא יתב
םיכשומה םישדח תורפצ ירתא 30 תירבה תוצראב וחתופ ןורחאה
.
2
םירקבמ ינוילימ
.םיגילפמ םייוניש ןורחאה רושעב תורפצה םוחתב ולח לארשיב םג
חריא ,תואנ תיתשת לופיטל הכזו שדחמ ףצוהש ,הלוחה קמע
הנידמה חטשל םירופיצה ינימ ןיב סחיה
)יקצלוברפ יבא 'פורפ :רוקמ(
םירופיצה תדידנב ימלוע דקומכ תושבי שולש ןיב תמוצב לארשי
Cordell 1998 .1
White 2004 .2
םילייטמ 250,000-כ הלוחה ןומגאב תונורחאה םינשה שולשב
.עבטה תרומשב םיפסונ םירקבמ 100,000-כו ,הנש ידמ םילארשי
ךשמב םש םיפרוחה ,קמעבש םירוגעה יפלאל רקיעב וכשמנ םה
םקומ ןורטלבש ןוירשל די רתאב !דבלב ףרוחה ישדוח תעברא
חראל יושע אוה תויתשתה תמלשה םע .הדידנ זכרמ הלא םימיב
וקסע ןורחאה רושעב .לכה ונניא הז ךא .הנשב םירקבמ 400,000
ירתאב םירויסבו תיכוניח "תירפצ" תוליעפב םידימלת 100,000-כ
תודדונה םירופיצה" תינכותב וקסע רפס יתב 250-ב .תורפצה
,תינכותה תא הבגמה טנרטניאה רתא ."תולובג תועדוי ןניא
.הנשב תוסינכ 800,000-כ םשור www.birds.org.il
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 13
בצמ תנומת .לארשיב תורפצה יזכרמ
,ל"קק ,םינגהו עבטה תושר ,עבטה תנגהל הרבחה לש ןתמזויב
תוימוקמ תוצעומו תויריע )ת"מח( תורייתל תיתלשממה הרבחה
,ןאש תיב קמע תירוזא הצעומו םילשורי תייריע ,תליא תייריע ןוגכ
לכ אלל ,תימוקמ המרב םילעופה תורפצ יזכרמ העשת ומקוה
םדקל לכותש תיצרא תשר חתפל ילבמו תימואלה המרב ןונכת
רקחמ ,ךוניח ,תוריית ןוגכ םיימוחת-בר םיטביהב תורפצה םוחת תא
.ל"וחבו ץראב קווישו
וידחי ורבח ביבא לת תטיסרבינואו עבטה תנגהל הרבחה תמזויב
תנגהל דרשמה ,תורייתה דרשמ ,לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
ונמימו ,לילגהו בגנה חותיפל דרשמהו ךוניחה דרשמ ,הביבסה
רתוי ךשמב ןחב תווצה .םיחמומ 21 ןב בחר תווצ לש ותוליעפ תא
ןוזחה שומימ לש תיכרעהו תילכלכה תויאדכה תא םייתנשמ
תנומת חותינבו דומילב הדקמתה הדובעה .וז תרבוחב עצומה
םיימוחת-ברה םיטביהב ,תורפצה יזכרמ לש תיוושכעה בצמה
.םיילכלכ חוור יזכרמכ םידקומה תוליעפ תניחבבו םתדובע לש
יטביהל תילכלכה ותמורת תאו תורפצה לאיצנטופ תא ןחב תווצה
תרימש ,רקחמ ,ךוניח ןוגכ םיטביהלו ,תסנכנ תורייתו םינפ תוריית
טקילפנוקו םירע ידקומב תורפצ ,תואלקח םע טקילפנוק ,עבט
.תיאבצו תיחרזא הפועת םע
ןחבו יברעמה םלועב תורפצה םוחתב השענה לע דמל תווצה
תא םג קדב תווצה .ל"וחב םייעוצקמ םיפוג םע םירשק חותיפ
תאו תימואלה המרב תורפצה םוחת לש חותיפה תויורשפא
םיירוביצ ,םיימדקא ,םייתלשממ םימרוג לש םתוליעפב ובוליש
.לארשיב תורפצל םירושקה תויטרפ תונרקו
ינידמה דמימהו םירופיצה
תא תרשקמ "תולובג תועדוי ןניא תודדונה םירופיצה" תינכות
תורחא תונידמ םעו ,םינדריהו םיאניתשלפה הינכש םע לארשי
USAID/( יתנש שש טקיורפ םייתסה 2004 תנשב .םלועה יבחרב
.יאקירמא ןומימב להנתהש ,)MERC
םיפוג לשתוליעפהתאתינכתההרביחרלודןוילימ1.5 לשהעקשהב
יפוריאה קושה .לארשיב תוליעפל םיינדריו םייאניתשלפ םיירוביצ
ףותיש רציו וריא ןוילימ 2.3 לש םוכסב טקיורפה ךשמה תא ןמימ
לחנ( בי'גומ ידאוובו וחיריב ,ןאש תיב קמעב ,ןדריה עקבב הלועפ
,םילארשי םיאלקחל ףתושמ טקיורפ םייקתמ התעו ןדריבש )ןונרא
םייגולויב םיריבדמכ םיזבבו תומשנתב שומישל םיאניתשלפו םינדרי
תורפצה םוחתב יתועמשמ רשק םימדקמ ולא םימיב .תואלקחב
םע רקיעב ,ינקירפא ירוסה עקבה ךרואל תונכושה תונידמה 22 ןיב
.הקירפא תונידמ
הלכלכה יארב תורפצה
הברה המורתה תא םישיחממ תואבה תורושב םיאבומה םינותנה
.לארשי תלכלכל איבהל יושע ,תואיכ להוני םא ,תורפצה םוחתש
תווצה תכרעה .1,200$-ב תדמאנ דחא רייתמ קשמל הסנכהה •
םודיק תובקעב ץראב ורקביש ל"וחמ םירפצה רפסמש איה
100,000-ל )הדאפיתניאה ינפל( 30,000-מ הלעי תויתשתה
.הנשב
תמר תא ולעי תורפצ יזכרמ תשרכ תועצומה תויתשתה •
םירקבמ 500,000-מ ךוניחה תכרעמ תורייתו םינפה תוריית
ימוקמ רקבמ לכל ףסומה ךרעה .הנשב םירקבמ 1,500,000-ל
.רויס םויל ₪ 90-כ לע דמוע
ותייערו ,אוהש ,רטרק ימי'ג יאקירמאה אישנה :2005 ,ראוניב 5
ירופיצ רקחל הנחתב חראתמ ,םיעבשומ םירופיצ יבבוח ןילזור
.)שארבס( תעבוטמ רופיצ עבטל ררחשמו םילשורי
יאניתשלפה ןוגראה להנמ - שרטע דאמיע :לאמשל ןימימ(
רימע ,רטרק אישנה ,אישנה לש ישיאה ורזוע ,ונתוליעפל ףתושה
.)םשל יסויו םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה להנמ - ןבלב .8-ו 7 םיקרפב עיפומה ילכלכה חותינה לע ססובמ .3
תיוולנה תכרעמהו תורפצה יזכרמ 15 יכ איה הכרעהה •
ירוזאב םבור ,הקוסעת תומוקמ 300-כ קשמל ףיסות םהילא
תיוולנ תוליעפל סחייתהל ילבמ( לילגבו בגנבש הירפירפה
.)תועסהו םירמיצב הניל ןוגכ
הקידבה תווצ תוצלמה
לש םרפסמ תא לידגהל תוטלחהה ילבקמל עיצמ הקידבה תווצ
לש תוליעפה תא רידגהלו ,15-ל העשתמ םימייקה תורפצה יזכרמ
,ל"קק ,תוצעומ ,תויריע ןוגכ םיפוג ףתשמה ירוזא זכרמכ זכרמ לכ
"תורוקמ" תרבחו תובצחמ םוקישל ןרקה ,םינגהו עבטה תושר
ליבויש הטמ םיקהל עיצמ תווצה .תופתושמה תויתשת חותיפל
תנגהל הרבחה םע ףתושמב ,םינש שמח ךשמב אשונה תא
םוחת תא םיליבומה םיפוגה ינש - ביבא לת תטיסרבינואו עבטה
,תירוביצ הדעו .ירקחמה טביהבו ירוביצה טביהב לארשיב תורפצה
תא וותיש םיחמומ רפסממו םיפתושה םיפוגה יגיצנמ בכרותש
קרפ ךות .הטמה תא הוולת ,המקהה תונש שמחל הדובעה יכרד
ןוזיאלו תילכלכ תואמצעל עיגהל םיזכרמה לכ וכרטצי הז ןמז
.ורגסיי - ךכב ודמעי אלש םיפוג .יביצקת
לש יביצקת שומימל הקידבה תווצ תוצלמה
3
טקיורפה
.₪ ןוילימ 52-ל עיגמ תכרעמה תמקהל יתנש שמח דוסבס .1
דרשמלשםיל"כנמהוליבויש,תידרשמןיב הדעוושעיצמתווצה
תנגהל דרשמה ,ךוניחה דרשמ ,רצואה דרשמ ,הלשממה שאר
,תואלקחה דרשמ ,עדמה דרשמ ,תורייתה דרשמ ,הביבסה
ינש סייגל ךרדה תא אצמת - םינפה דרשמו ןוחטיבה דרשמ
ינפ לע שרפתיש ,)₪ ןוילימ 35( הז ידועיי ביצקתמ םישילש
לועפתל הנשל ₪ ןוילימ 1.5 ןכו )הנשל ₪ ןוילימ 7( םינש שמח
,תויטרפ תונרקמ ףסונ שילש סייגת טקיורפה תלהנמ .ףטושה
תורפצלש החנהב ,םיימואלניב תורפצ יפוגמו ל"וחב םימרותמ
.ירוזאה םולשה ךילהת םודיקל לאיצנטופ שי
םייתלשממ אלהו םיירוביצה םימרוגה לכל שגוי ךמסמה .2
.ומודיקלו ךילהתה רושיאל
בל רהט םרוי :םילימ
ךינורג המלש :הניגנמ
ַחונָ מ תואְ צומ ןָניֵ א םירֳ פִ צַה
ןָ לולְ סַ מְ ב תורְ תוח םירֳ פִ צַה
ַחֹנ לֶ שׁ ויָ מָי זָ אֵ מ תושָׁח ןֵהְו
.ןָ תְחַ תִ מ תֶ טֶ מְ שִׁנ עקרַ קַהֶ שׁ
לובְג ןיֵ א םירֳ פּ ִ צַ ל
קֶ פֹא ןיֵ א םירֳ פִ צַ ל
ןָ כרדְ ב ןֵה תורְ תוח
לֶ פֹא דַ עְו רַחַ שִ מ
םושׁר ביִ תָנַהְו
קֶ פֹדַה תומיִ עְ פִ ב
לובְג ןיֵ א םירֳ פּ ִ צַ ל
.קֶ פֹד ןיֵ א
ץִיַ קַה םֹת תֶ א תושָׁח םירֳ פִ צַה
ץֵ קַה בורק יִ כ ןֵה תושָׁח םִ אַה
טִיַ עָהְו רֶ שֶנַה ירְ פָ ט לַ ע
.ץֵנַה יֵניֵ ע לֶ שׁ רַ עַ תַה דֹח לַ ע
לובְג ןיֵ א םירֳ פּ ִ צַ ל
קֶ פֹא ןיֵ א םירֳ פִ צַ ל
ןָ כרדְ ב ןֵה תורְ תוח
לֶ פֹא דַ עְו רַחַ שִ מ
םושׁר ביִ תָנַהְו
קֶ פֹדַה תומיִ עְ פִ ב
לובְג ןיֵ א םירֳ פִ צַ ל
.קֶ פֹד ןיֵ א
ךרֶדַה יֵ לושְׁ כִ מ לָ כ ןודיִחְ פַי אל
תורָהְנַה אלְו םירָהֶה אל
יִ תְ עדָי ןָ תומְ כו יִנֵנְ תִי יִ מ וה
.תורָ עְ סַה לובְג תֶ א דַ בְ ל תוצֲחַ ל
...לובְג ןיֵ א םירּ ֳ פִ צַ ל
ַחונָ מ תואְ צומ ןָניֵ א םירֳ פצַה
ןּ ָ תְחַ תִ מ תֶ טֶ מְ שִׁנ הָ מָ דֲ אָה
דַחַי ונְ מַ שָנ רֶ שֲׁ א ריִוֲ אָהְו
?ןָ תואְו ונָ תוא אָ שִי םִ אַה
,ַחֹכַה רָגֱ אֶנ דוע ןֶהיֵ פְנַ כְ ב
.ןָ תְחַ תִ מ תֶ טֶ מְ שִׁנ עקרַ קַה ךַ א
1996 רבוטקוא ,ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמל הניפה ןבא תחנה סקט עוריאל דבוע ןחלהו בתכנ רישה
לובְג ןיֵ א םירֳ פִ צַ ל
)לובשא יסוי :םוליצ( ויתסה תדידנב ,הקירפאל הכרד ךשמהל האירממ ,ןאש תיב קמעב ליל תחונמל התחנש רחאל ,תודדונ תודיסח תקהל
,ָהידֲ עומ הָ עדָי ,םִיַ מָ שַ ב הָ דיִ סֲח םַג"
)ז ,'ח הימרי( ."הָנָ אֹב תֵ ע תֶ א ורְ מָ שׁ ,רוגָ עְו )סיִ סְו( סוסו רֹתְו
הדובעה תורטמ 2
קרפ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 16
,תועש 3.5-4 רחאל הדוהי רבדמו רבדמה רפסל תועיגמ ןאש תיב קמעמ רקובה תועשב תואירממה תודיסחה .םילשורי ריעה לעמ תודדונ תודיסח תקהל
)קיניר ןיטרמ :רויצ( שדוקה ריע ימש לעמ תופלוח םיתיעלו
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 17
הדובעה תורטמ .2
ןפואו תיחכונה בצמה תנומת חותינו דומיל .1
,םויכ םילעופה תורפצה יזכרמ לש םדוקפת
- םייעוצקמה םיימוחת-ברה םהיטביה לע
תוריית םודיק ,ךוניח ,עבט תרימש ,רקחמ
םע םיטקילפנוקו תסנכנ תורייתו תימוקמ
.הפועתהו םיאלקחה
לכ לש הלועפה יפוא לש הרדגהו הניחב .2
ילכלכ חוור זכרמכ ,תיאמצע הנחתכ זכרמ
קלחכו תיצרא תשר ,תירוזא תשרב הדיחיכו
.תילבולגו תירוזא תכרעממ
תילכלכ הניחבמ תורפצה לאיצנטופ חותינ .3
ל"וחמ תוריית ,תימוקמ תורייתל התמורתו
לש הניחבל שגד ןתינ .םירחא םיאשונלו
.תיתביבס תוינידמ שוביגב תורפצה תמורת
חלפ ןוגכ םיילכלכ םיטביהל סחייתמ חותינה
םירפצה תוריית לש ףסומה ךרעהו קושה
.תירוזאה המרבו תיללכה תילכלכה המרב
תונידמב תורפצ יפוג לועפת םע תורכיה .4
תורפצ יזכרמו ,יברעמה םלועב תוליבומ
תומשרתהו ,לארשיב חותיפו יוקיחל םגדכ
.םיילוהינו םייקוויש ,םייעוצקמ םירושיכמ
לארשיב םיידוחיי תורפצ ירתא תרדגה .5
םיחטשבו םיקראפב ,עבט תורומשב
תוליעפל תיתשת תווהל ולכויש ,םיחותפ
לכב הנשמ תודיחי תרדגה .תורפצה יזכרמ
תווהל ולכויש ,םירמיצו תונולמ ןוגכ ,רוזא
.תורפצה זכרמל םיינשמ הלעפה ירתא
יאשונל תורפצ ןיב רשקל תורשפאה תניחב .6
םירתא ,םייפונ םירתא ןוגכ םירחא תוריית
לע הביכר ,רגתא ילויט ,םייגולואיכרא
.ברק תשרומו תוניילצ ,םיינפוא
תכרעמ חותיפל תיתשתה תויצפוא חותינ .7
ידרשמ ןוגכ םייתלשממ םיפוג רבחתש
םיפוג םע ,םינגהו עבטה תושר ,הלשממ
ל"קק ןוגכ םיירוביצ םיפוג םע ,םייטרפ
,םיימדקא םיפוג םעו עבטה תנגהל הרבחהו
תשר םודיקל ומוחתב דחא לכ ועייסיש
.תורפצה יזכרמ
תוינידמ יעבוקל שגויש םכסמ ךמסמ תנכה .8
ףונמכ םיפסונ םימרוגלו תימוחת-בר
םיזכרמה תשר תמקהל ךילהתה תענתהל
.תיצראה
)לובשא יסוי :םוליצ( רוזיחב םינורימת גוז
םָיַ ל רֶ בֵ עֵ מ
קילאיב ןמחנ םייח :םילימ
הלאנתנ :ןחל
,םָיַ ל רֶ בֵ עֵ מ
- םָיַ ל רֶ בֵ עֵ מ
םירֳ פִ צ ,ועדֵ תֲה
?םָ שְׁ ל ךרֶדַה
,םָיַ ל רֶ בֵ עֵ מ
,םָיַה תונידְ מִ ב
,בָהָזַה יּ ֵיִ א םָ שׁ
.םָ מְ שׁ הַ מ יִ תְחַ כָ שׁ
בָהָזַה יֵיִ אְ בו
,םָיַ ל רֶ בֵ עֵ מ
,םיקָנֲ ע םיִ כּ ְ לַהְ תִ מ
.םרָו לודָג םַ ע
,םרָו לודָג םַ ע
םָ תְו רָ שָׁי םַ ע
םֶהיֵ לֲ ע ךֶ לֶ מו
.םק אל והומָ כ
ךֶ לֶ מַ ל םיִנַגְו
- םָיַ ל רֶ בֵ עֵ מ
ןדֵ ע ןַג ירֳ פִ צ
.םָ ב תונְנקְ מ
,םָיַ ל רֶ בֵ עֵ מ
- םָיַ ל רֶ בֵ עֵ מ
םירֳ פִ צ ועדֵ תֲה
?םָ שְ ל ךרֶדַה
3
קרפ
הדובעה תטישו תווצה
".םִיָ מָ שַ ב ףועָ ת רֶ שֲׁ א ףָנָ כ רופִ צ לָ כ ..."
)ז"י ,'ד םירבד(
)לובשא יסוי :םוליצ( םיה ףוחב ופסאנש תופדצמ ולוכ יונב ןקה .תילתעב חלמה תוכירבב תוננקמ םי תויפחש גוז
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 20
ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמב ,טנרטניאהו םיבשחמה תתיכב טקיורפה תווצ ןפואב תורפצה אשונל רבחתמ ,בומימחר הירא לכירדאה ,תווצה רבח .יברעמה בגנב תווצה רויס
...רתויב יסיסבה
,לאכימ ןגעמב תורפצה זכרמ להנמו תורבוחה רקוח ,)ןימימ( זורמ ףסא .יברעמה בגנב תווצה רויס
ץלחופב עויס ידכ ךות תורבוחה לש רוזיחה דוקיר תא תווצל גיצמ
תליאב םירופיצה רקחל ימואלניבה זכרמב רוקיב תעב יעוצקמה תווצה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 21
הדובעה תטישו תווצה .3
יעוצקמה תווצה
םוחתב ףטוש ןפואב םיקסועה םישנא םה ורחבנש תווצה ירבח
.ןונכתהו הלכלכה ,ךוניחה ,תורייתה ימוחתמ עוצקמ ישנאו תורפצה
:תווצה ירבח םה הלא
הקלחמב ,ביבא לת תטיסרבינואב ריכב רקוח - םשל יסוי ר"ד .1
םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה להנמ .היגולואוזל
הרבחב םינש 25 דבע .םינש 37 הז תורפצב קסוע .ןורטלב
.ל"כנמכ 1995 תנשב ודיקפת םייסו עבטה תנגהל
20 הז תורפצב קסוע .ילארשיה תורפצה זכרמ להנמ - ןולא ןד .2
קמעב םיפרוחה םירוגעה אשונב ינש ראותל הדובע םייס .הנש
.תורפצה יאשונב םיטקיורפ ןווגמ ליבומ .הלוחה
.תסנכה ןגבש םילשורי ירופיצ רקחל זכרמה להנמ - ןבלב רימע .3
.ךמסומ םירופיצ עבטמ .הנש 20 הז תורפצה םוחתב ליעפ
יתביבס ץועייבו ןונכתב קסוע .עבט םלצו רייצ ,"לאלצב" רגוב
.םיינוריע עבט יאשונ םודיקב החמומו
הלכלכ - יאלקח ןר" תרבח להנמ ,ףרגואיגו ןלכלכ - יאלקח ןר .4
תלכלכו הביבס תלכלכ יאשונב תודובעב ברועמ ."מ"עב תינברוא
.עבטה תנגהל הרבחה לש להנמה דעווה רבח .םיחותפ םיחטש
.רצואב םיביצקתה לע הנוממה ןגסכ רבעב ןהיכ
.לחר תמר ץוביקמ תוריית שיא - )אחו'ג( לגנא ריאי-יבא ףסוי .5
ךפהמ תא תורייתה דרשמב ליבוהו לחר תמר ןולמ תא להינ
תורפצה םוחת םודיקבו תורייתה להנמכ דבע .תירפכה תורייתה
לילגהו בגנה חותיפל דרשמב ץעויכ ןהיכ .עבטה תנגהל הרבחב
.הנידמה אישנל ץעוי םויכו
תישארמ תורפצה םודיק תא הוולמ .ת"מחה ל"כנמס - ץרפ הרינ .6
תלעב .תליאב ןושארה תורפצה זכרמ םקוה תע ,80 -ה תונש
.םיידוחיי תוריית יחלפ חותיפב רישע ןויסינ
םייתביבס םיינונכת םיטקיורפ ליבוה .לכירדא - בומימחר הירא .7
הברעב תורפצל תללוכ תינכות תנכה הלא ללכב ,םילודג
.ןאש תיב קמעבו
עבטה תושר לש עדמה תביטחב תופוע גולוקא - הפוצה דהוא .8
עבט תרימשב בר ןויסינ לעב .םיסרודלו םירשנל החמומ .םינגהו
תושר גיצנ .עבטל םתבשהו ,טרפב םיסרודו ללכב תופוע לש
.תווצב םינגהו עבטה
ףנכ םישרופ" טקיורפ לש יעוצקמ להנמ רבעב - טהב רפע ר"ד .9
הרבחל ,םינגהו עבטה תושרל ףתושמה ,"םיסרודהו םירשנה לע
.םיסרודלו םירשנל החמומ .למשחה תרבחלו עבטה תנגהל
זכרמ םזוי .םירופיצ לש עבט תרימשבו ךוניחב הנש 25 הז קסוע
.לילגה םורמב תורפצה
םיפונ ןונכתב תקסוע .ל"קקב זכרמ זוחמ תננכתמ - רימע הנינ .10
םיבלשמה םיטקיורפ םודיקב םינש שמח הז תברועמו םיחותפ
.תווצב ל"קק תגיצנ .תורפצ
תנגהל דרשמב םיחותפ םיחטש ףגא להנמ - יקצולז םחנמ .11
ל"כנמכ רבעב ןהיכ .היפרגואיגב ינש ראות לעב .הביבסה
.עבטה תנגהל הרבחה
תלהנמ ,תווצב תואלקחה דרשמ תגיצנ - ןייטשנרוה הנליא .12
.ןונכתל תושרה - תוריית םוחת
מ"לא .הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמכ רבעב ןהיכ - ןרוג קחצי .13
.בחרנ ינוגרא ןויסינ לעב ,תורפצו םוליצ בבוח ,).לימ(
םינש המכ הז קסוע .רחשה תלייא ץוביקמ יאלקח - ילילג ילא .14
.םייאלקח תודשו תופרוח םירופיצ ןיבש םוגעה טקילפנוקב
דרשמב עדימו הקיטסיטטס םוחת תלהנמ - ןטלוס רתסא .15
תיארחא .תורייתה ימוחתב םירקחמ םינש 13 הז תזכרמ .תורייתה
םע ףותישב דרשמה השועש םירקחמ לש יווילהו רושיאה לע
.םירחא םיפוג
תקסוע .תורייתה דרשמ ,ןונכת ףגא תלהנמ - םדק-ץניפ תימרכ .16
תבחרה ךרוצל םייתוריית םיטקיורפ ןונכת םודיקב רתיה ןיב
.תורפצה אשונ הז ללכבו יתורייתה ןווגמה
.תורייתה דרשמ ,תירפכ תורייתל ףגאה תלהנמ - ןרוק הנח .17
.םיקסע להנמב תירבעה הטיסרבינואה ךמסומ - ןונרא ןורי .18
להינו םיקה .יטרפה רזגמב יתביבס לוהינו הלכלכ יאשונב ץעוי
דרשמב הניקתו הלכלכ ףגא תא תונורחאה םינשה הנומשב
תיקסעה הביטחבו רצואה דרשמב דבע רבעב .הביבסה תוכיאל
.ימואל קנבב
,תיתביבס תוינידמל זכרמה להנמ .גולואיג - ןמלדיא רימע ר"ד .19
.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ
.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ תגיצנ - ןשוח היאמ ר"ד .20
רקחל םילשורי ןוכמב ריכב רקוח ,םירע ןנכתמ - יחמק לארשי .21
הטיסרבינואב םיירוזאו םיינוריע םידומילל ןוכמב הרומ ,לארשי
.םילשורי זוחמל תיזוחמה תינכתה לש ןונכתה תווצ זכרמ .תירבעה
תווצה תדובע
,תווצה שוביגל ודעונש ,םישגפמ השיש ומייקתה ןושארה בלשב
םילעופה םיפוגה םע םירישי םישגפמל רקיעבו תידדה תורכיהל
ןוכמב םייקתה ,2002 רבמטפסב 29-ב ,ןושאר שגפמ .חטשב
טפסנוקהו תינכותה ,בצמ תנומת תגצהל שדקוהו םילשורי רקחל
הדובעה ינוויכו תומגמה לע חותפ ןויד ולהינ םיפתתשמה .ןנכותמה
םע תורכיהל ושדקוהש םירויס השימח וכרענ ךשמהב .תווצה לש
ירבח תפישח תארקל "וק רשייל" ידכ םימייקה תורפצה יזכרמ
.םינותנה חותינל תווצה
:הלאה תומוקמבו םיכיראתב ומייקתה םירויסה
רפכ דילש םיקמעב תורפצה זכרמל רויס - 2002 רבמבונב 3 .1
תואלקח בלשמה םגד לעופ ןולמב .םימיה הפצמ ןולמלו ןיפור
םיאלקח ןיבש טקילפנוקה םע תורכיה .תורפצ תוליעפו תינגרוא
.הלוחה ןומגא רוזאב םירוגעו
זכרמלו םילשורי ירופיצ רקחל הנחתל רויס - 2003 רבמבונב 10 .2
.ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה
זכרמב רוקיב .תליאו הברעה שגדב רויס - 2002 רבמצדב 11-12 .3
ץובקבש תורפצה זכרמב ,הבצח הדש רפס תיבבש רקחמה
היראו ןולא ןד .תליאב םירופיצל ימואלניבה רקחמה זכרמבו ןטול
.הברעב תורפצ חותיפל תינכותה תא וגיצה בומימחר
תלבזמ( "היד" רתאב רוקיב .יברעמה בגנב רויס - 2003 ראוניב 2 .4
רתאב רוקיב ,יברעמה בגנב םיפרוח םיסרודב הייפצ ,)םילאצ
.תדבע ןיעבש םיסרודה ינוניק לולכמבו זוזע רוזאבש תורבוחה
,רבדמה רקחל ןוכמה ,רקוב הדש תשרדמ תלהנה םע שגפמ
.רקוב הדש הדש ס"יבו ןוירוג ןב תטיסרבינוא
,למרכב "בידנה תמר" טקיורפל רויס - 2003 ראורבפב 10 .5
רוקיב .הביבסל וירשקהו םוקמב תורפצה יטביה לא תועדוותה
הדש רפס תיבב ,םירשנל הלכאה תנחתבו למרכ "רב-יח"ב
תורפצה יטביה םע תורכיהל לאכימ ןגעמ ץוביקבו לאכימ ןגעמ
.רוזאבש םיגדה תוכירבב
ומשרתהו הילגנאבו תפרצב ,דרפסב ורקיב תווצה ירבחמ המכ
יאשונב םהיטביה לע הפוריא ברעמב תורפצ יזכרמ תוליעפמ
ביצקתמ ןמומ רויסה( עבט תרימשו עבט ,תוריית ,ךוניח ,הלכלכ
.)הז טקיורפל רושק וניאש ,דרפנ
םירוגֲ עָה
עודי אל :םילימ
יקסבונמלוק דראודא :ןחל
רוגמלא ןד :תירבע הסרג
רָ פְ כַה לָ עֵ מ םיִ פְ לוח םירוגֲ עָה
רָהָנַה לֶ א םיִ פָ ע םירוגֲ עָה
םַחַה םורָדַה לֶ א םיִ אְ צוי ,םיִ בְזוע םירוגֲ עָה
?םָ תומְ כ ףועָ ל לַ כונ יַ תָ מ ,יַ תָ מ
םיִנָנֲ עָ ל יַניֵ ע אֵ שונ יִנֲ א
םיִנומֲהַ ב םיִ טָ שׁ םירוגֲ עָה
םַחַה םורָדַה לֶ א םיִ פָ ע ,םיִ בְזוע םירוגעָה
?םָ תומְ כ םיִנומֲהַ ב אֵ צֵנ יַ תָ מ
וָ תְ סַה אוב םִ ע אֵ צֵ א הדָ שַה לֶ א
בָ תְ כִ מ םִ ע תַ עַ בַ ט ידָיְ בו
םֵ מוד בּ ָ תְ כִ מ דיִ מְ צַ א ולְגרְ לו רוגָ ע סֹפְ תֶ א
.םָ שׁ יֵ א יַחַ א לָ כְ ל םולָ שׁ תַ סירְ פ
םיִ בְזוע םירוגֲ עָה רֹקַה אוב םִ ע
.םיִ בָ שׁ םֵה וניֵ לֵ א ביִ בָ א אוב םִ ע
רֹקַה ףולֲח םִ ע םֵה םירְזוח ,םיִ בָ שׁ םירוגֲ עָה
.רֹזֲחַנ אל רָ בְ כ אֵ צֵנ םִ א ,ונְחַנֲ א
"הָנויַ כ הֶגְהֶ א ףֵ צְ פַ צֲ א ןֵ כ רוגָ ע סוסְ כ"
)ד"י ,ח"ל היעשי(
)לובשא יסוי :םוליצ( .ןומרחה יגלש עקר לע ,המישרמה עבטה תעפותב תופצל 2008 תנשב ועיגה םירקבמ 300,000 .הלוחה ןומגאב םיפרוח םירוגע 30,000
4 לארשיב תורפצה יזכרמ קרפ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 24
םויכ םילעופה תורפצה יזכרמ תעשת םה הלא
:לארשיב
.1980-ב דסונ .תליאב ימואלניבה זכרמה .1
.1996-ב דסונ .ןטולב תורפצה זכרמ .2
.1979-ב דסונ .הבצחב םינבנזה רקחו תורפצה זכרמ .3
.1994-ב הדסונ .םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה .4
דסונ .ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה .5
.1996-ב
.1997-ב דסונ .)ןיפור רפכ( םיקמעב תורפצה זכרמ .6
דסונ .לאכימ ןגעמב תורפצו םי ףוח ,םילחנ ידומילל זכרמה .7
.2007-ב
.2007-ב דסונ .יברעמ לילג ,קפא ןיע תורפצ זכרמ .8
.2001-ב דסונ .הלוחה קמעב תורפצה זכרמ .9
.)ןונכתב( לילגה םורמ ,םירשנ שגדב תורפצה זכרמ .10
.)ןונכתב( ןורש לאירא םש לע ןולייא קראפ .11
.)ןונכתב( ידג ןיע הדש ס“יב .12
.)ןונכתב( ”רופיצ שאר“ ,ביבא לת ירופיצ רקחל הנחתה .13
הרבחה תמזויב ,תימוקמ המזויב םק תורפצה יזכרממ דחא לכ
תיתלשממה הרבחה ,ל"קק ,םינגהו עבטה תושר וא ,עבטה תנגהל
תויריע ,)ןוחטב ,הביבס ,עדמ ,ךוניח( םייתלשממ םידרשמ ,תורייתל
םודיקל ודבל לעפ זכרמ לכ .םיפסונ םיפתושו תוימוקמ תוצעומו
הז בצמ .םיבאשמ סויגלו ל"וחבו ץראב ותוליעפ קווישל ,ויתורטמ
םלועמ .םיביצקתה תורוקמ לע םיזכרמה ןיב תורחת םימעפל רצי
תיצרא תכרעמכ תורפצה יזכרמ תא ןנכתל תורשפאה הנחבנ אל
רידגהל רשפאתש ,)ןוכיתה חרזמב תירוזא המרב וליפא ךשמהבו(
רוזאה תאו זכרמ לכ לש יתורייתהו יכוניחה ,יעדמה ודוחיי תא
.וב קוסעיש יוארש
,תיצרא תשרכ םיזכרמה תא קוושל תורשפאה הנחבנ אל םלועמ
תויכוניח תוינכות חתפלו ל"וחבו ץראב קווישב םיבאשמ םגאל
יתועמשמ ןפואב םורתל לכותש ,הביצי תיצרא תשרכ תוירקחמו
.תיתביבס תוינידמ תעיבקל
תורפצה יזכרמ תעשת לע הצממ עדימ איבנ תואבה תורושב
.םינוש ןונכת יבלשב רבכ םייוצמה העברא לעו לארשיב םילעופה
תליאב םירופיצה רקחל ימואלניבה זכרמה .1
ר"כלמ אוה תליאב םירופיצה רקחל ימואלניבה זכרמה
,ת"מחה יגיצנ םינהכמ ותלהנהבש תירוביצ התומעו
תטיסרבינוא ,םינגהו עבטה תושר ,תליא תייריע ,ל"קק
זאמ .)הילגנא( ל'צימ טנילו רגת קילומש ,בגנב ןוירוג-ןב
תא עיקשמו םייטרפ םימרוגמ תומורת סויגב זכרמה קסוע 1993
םיימואלניב םיסרפל הכז תליאב קראפה .םירופיצה קראפב ןבור
2008 תנשב ”לארשי םישגמ תוא”ו
1
סקלור סרפ םהיניב ,םיבר
תומייקתמ קראפב .הפי לארשיל הצעומהו הנידמה אישנמ
התומעה תנמא לש תוירקיעה תורטמב תורושקה תונוש תויוליעפ
.תוריית-וקאו ךוניח ,עבט תרימשו רקחמ -
,תיברע-ורהסה תוירבדמה תרוגח לש ינופצה לובגב תנכוש תליא
םירופיצ לש םיבר םינימל והומכ ןיאמ בושח רתא איה ךכיפלו
תושוע ןה ויתסב .תליא רוזאב חונל תוטונ תובר םירופיצ .תודדונ
וליאו - יניסו הרהס ,ליהאס - קנעה תוירבדמ תייצח ינפל תאז
תועובש 4 לע תולועה תיפוקתל תליאב תוחנל תובייח ןה ביבאב
עיגהל חילצהל ידכבו רבדמה תייצח רחאל תוחוכ שדחל ידכ
.היסאו הפוריא יבחרב ןוניקה ירוזאל
ןונכתב םייוצמה םיזכרמו לארשיב םויכ םילעופה תורפצה יזכרמ
הלוחה ןומגא

קפא

ןיפור רפכ
6
לאכימ ןגעמ
7
םילשורי
4
ןורטל
5
הבצח
3
ןטול
2
תליא
1
תליאב םירופיצה רקחל ימואלניבה זכרמה
ףסוי ןבואר ’פורפ :להנמ
.88000 תליא ,רטנס יטיס ,774 .ד .ת :תבותכ
08-6335319 ,08-6376922 :סקפ ,08-6335339 :ןופלט
ibrce@eilatcity.co.il :ינורטקלא ראוד
www.birdsofeilat.com :טנרטניא רתא
.1980 :המקה תנש
www.rolexawards.com 1
1918 תנשב ריוואהמ המלוצש יפכ תליא תחלמ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 25
םירופיצה ןכש ,הנופצ עסמב דחוימב ינויח םוקמ איה תליא
תואלת תא ודרשש הלא ןה םידודנה עסמב ןאכל תועיגמש
בור ,םיבר םירקמב .ירבדמה עסמה תאו הקירפאב ףרוחה
תוברע טיע ,לשמל( םימיוסמ םינימ לש תימלועה הייסולכואה
,הפוריאב הדחכה תנכסב םיאצמנה םינימו )תועבצא-רצק ץנו
תונועבש םיכירעמ .תליא רוזא לש קובקבה ראווצב םיזכרתמ
.םירופיצ דראילימל ןוילימ 500 ןיב תליא ימשב תורבוע הדידנה
יתשביה רשגהמ הבר תלעות םיקיפמה הלא םה םיאודה תופועה
)תוממורתהל לצונמה םח ריווא( תוקימרתש םושמ ,הזה דיחיה
ןוילימ השימח דע השולשכ .םי לעמ אלו השבי לעמ תושחרתמ
.הדידנ תנוע ידמ תליא רוזאב םיפלוח םיאוד תופוע
םירופיצ .הלודג הנכס תבצינ וז תדחוימ עבט תעפות לש החתיפל
םיקזנמ תולבוס ,יטקראואילפה ברעמהמ ,תוימוקמו תודדונ
ךא ,טאל טאל םירבגתמש םיקזנ ,תליא לש התביבסל םימרגנש
.הדמתהב
תדחכנ תליא תחלמ
ץרפמ לש יברעמ-ינופצה הצקב 1948 תנשב המק תליא ריעה
.שרשר-םוא היה המשש הנטק תיקרוט הרטשמ תנחת דיל ,תליא
םיררוגתמ םויכ .םיבשות 500 תליא תייסולכוא התנמ 1955 תנשב
טעמכ ונבנ ,תקהבומ תוריית ריע ,תליאב .םיבשות 53,000-כ הב
ןולמה יתב בור .םירייתה תורישל תונוגל ורפחנו ןולמ ירדח 10,000
םיחטש .תוחלמ רבעב וערתשה ובש םוקמב ונבנ תונוגלהו
.חלמ תקפהלו תוצא לודיגל ,תואלקחל וצקוה תוחלמהמ םיבחרנ
םויכ ראשנ אל ,ר"מק 12 ינפ לע הערתשהש ,תבחרנה החלמהמ
.יעבט חטש ללכ
חטשה ינפ .םיצורעב הילא ומרזש םשג ימב ףרוחב הפצוה החלמה
הייחמצ החלמב המייקתה הלא םינותנב .תיסרחב םיסוכמ ויה
ביבאב ,הנשב םיימעפ תוריפ ובינהו ובלבל היגיצנש ,תידוחיי
הב םיחמוצש םיחמצלו החלמל .הדידנה תונועב קוידב ,ויתסבו
.םירופיצ לש םיבר םינימ לש היצולובאב בושח קלח ,ןכ םא ,שי
ןקנח( רוזאהמ םירופיצ לש םיימדנא םינימ המכ לש םתומלעיה
םיבאשמה תולדלדיה לע הדיעמ ,)היירמח ,ןדריה רורד ,לודג
הלאכ וא ,דואמ םיקזח םינימ קר .הזה ידוחייה לודיגה תיבב
,תיבה רורד( חטשב וראשנ ,םדאה תביבסב תויחל ולגתסהש
.תודדונה םירופיצל ןוסא אוה לודיגה תיב ןדבוא .)שושפו לובלוב
ןמוש םירגוא םהו ןטק םפוגש םושמ דחוימב םיעיגפ ולא םינימ
"קלדה" תומכ תא קוידב םהל תקפסמש ,הדודמ תומכב
םינימהמ המכ לש םהייח .תליא דע תוירבדמה תייצחל השורדה
שדחל תורומא ןה ונממש ,תליא תוחלמב אצמנש ןוזמב םייולת
ועיגהש ירחא ,ןוניקה ירוזאל עסמה ךשמהל היגרנאה ירגאמ תא
."קולדת" אלל תועש 20-40 לש עסמב ןאכל
ולרוג לע קר אל םיעיפשמ הדידנה עסמ יאנתש םיארמ םירקחמ
הבקנהש םיציבה רפסמ לע םג אלא ,דדונה טרפה לש ישיאה
בושח רבעמה תונחת רומיש ,ךכיפל .ןוניקה רוזאל העיגהב הליטמ
םימי ןהב תוהוש םירופיצה םא םג ,תודדונה תויסולכואל ךורע ןיאל
םינימל רשאב דחוימב ןוכנ רבדה .הנשה ךשמב דבלב םירופס
הייברה תנועש םושמ ,הרהס הצוח וא ,יטקראה רוזאב םיננקמה
.הדיפקב ןמזותמ ןוניקה ךשמו דואמ הרצק םהלש
םירופיצה קראפל הלבזממ
התומע 1984 תנשב הדסונ ,השענש קזנהמ קלח ןקתל ידכ
רקחל ימואלניבה זכרמה" אוה המשש )1990-מ המושר( תירוביצ
התומעה לש הלופיטל הריאשה תליא תייריע ."תליאב םירופיצה
תונש דעו '50-ה תונש תישארמ הפשא הרבצש ,הלבזמה תא
וכפוהלו סורה חטש רזחמל הרידנ תונמדזה התייה וז .'70-ה
.םוהיזו ךולכלמ הייקנ םירופיצל רבעמ תנחתל ,הביבסל יתודידיל
קוליסל וסיוגש םיבאשמה לכ וצקוה תונושארה תוליעפה תונשב 2003 תנשב ריוואהמ המלוצש יפכ ,הסורה תליא תחלמ
םינלבק וענכש זכרמה ישנא .ומצע רתאב התרובקלו תלוספה
םהידיב ורתונש רפעה יפדוע תא הלבזמה חטשב ךופשל םיימוקמ
חטש לבקתה רבד לש ופוסב .תושדח תונוכשו ןולמ יתב תיינבמ
ולתש ךכ רחא .המדא םירטמ השולשכ לש הבכשב הסוכמה יקנ
היהשכ םוקמב וחמצש ,םיימוקמ םיחמצ חטשב זכרמה ישנא
םירישע ,תיקלח םילפוטמ ןיחלוק ימב וקשוה םיחמצה .יעבט
.תוריפ ואשנו ובלבל ,תוריהמב וחתפתה םה .ינגרוא רמוחב
תירישע וחטשש רוזאב ,זכורמו בר ןוזמב וכז תודדונה םירופיצה
.תוירוקמה תוחלמה לש ןחטשמ
תמייקה םיקותמ םימ תכירבל םימ תקפסמ "תורוקמ" תרבח
.םירופיצ ינימ תורשעל רדהנ לודיג תיב הכפה הכירבה .קראפב
תונמדזה קינעמ ”תליאב חלמה תרבח“ םע הלועפ ףותיש
הלועפ ףותיש .חלמה תוכירב תא לצנל םיאמפוח ינימ תורשעל
ליעפהל זכרמל בורקב רשפאי ”לארשיל למשחה תרבח“ םע
.םירופיצה קראפ יחטשב למשח תוכרוצה תויעדמ תוכרעמ
,תודדונ םירופיצל הינח תדוקנ ,חלמה תוכירב לע תיפצת
תליאב זכרמה תמזויב המקוהש
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 26
עבט תרימשו רקחמ תוליעפ
תודיחי י'צאביר תודוכלמ הנומש תולעפומ םירופיצה קראפב
חטשה יאנתל דחוימב תומאתומה ,ןוכיתה חרזמב ןגוסמ
עבטלו דוכלל רשפא הלא תודוכלמ תועצמאב .תליאב
.תובר םירופיצ
ומכ ,טרוטקוד-טסופו טרוטקוד ,ךמסומ ראותל םיטנדוטס
.תורפצה קראפב רקח תודובע םיכרוע ,ןוכית ידימלת םג
1993 זאמ .הנש ידמ םייעדמ םירמאמ 20 דע םימסרפמ םה
40-מ םיטנדוטסו םיבדנתמ 500-מ רתוי תורפצה קראפ חריא
תרימש יאשונ ,רקחמב ,םירופיצ עוביטב ומלתשהש ,תונידמ
.יתביבס ךוניחו תוריית-וקא ,עבט
עבט תרימש תוטיש םושייבו םירקחמב ףתתשמ רקחמה תווצ
,היסור ,ןווי ,היקרוט ,הילוגנומ ,ןיס ,ודוה ,ןדרי ,הירגינ ןוגכ ,ל"וחב
.תירבה תוצראו דרפס ,הידבש ,דנלוה ,קרמנד ,ןילופ ,הירגנוה
תירבעה הטיסרבינואה ףותישב ,םימייקמ תורפצה זכרמב
תולחמבו םיליפטב םירקחמ ,ןורדק ש"ע ירנירטווה ןוכמהו
.תשביל תשבימ םירבועש
ןיב םיטקילפנוקל תונורתפ תאיצמב קסוע תורפצה זכרמ
לודג ץמאמ השענ .תודדונה םירופיצה תויסולכואו םיאלקח
תוינמחבו םיחיטבאבםירובדתועצבמשהקבאהבעוגפל אלש
הדובע .)םירובדמ םינוזינה( םיקרקרשה תדידנ אישב קוידב
ימרכל םיכבס ינימ םימרוגש םיקזנה םוצמצב תקסוע תפסונ
.םינפגה
דומאלידכבתליאירהבםיאודתופועירקסךרועתורפצהזכרמ
י"ע תועפשומהו ןשיה םלועה תויסולכואב םילחה םייונישה תא
יוניש ,הקירפאבו הפוריאב םדאה תוליעפ ומכ םינוש םימרוג
רבדמל תימורד רובדימה תעפות לע ותעפשהו ילבולג םילקא
.הרהס
רודכ ינפ לע םילקאה יוניש תעפשה תא רתוי בוט ןיבהל ידכ
םירקוחה תווצ ,תודדונה םירופיצה לש תויסולכוא לע ץראה
,NASA-מ םינותנ ונלביק .ב"הראמ םירקוח םע הלועפ ףתשמ
תומגמ ינפמ עירתהלו םייונישה תא רתוי בוט ןיבהל ידכ
.תויסולכואב תוילילש
.רוזאב תועגפנה םירופיצ םוקישב תובר קסוע םג זכרמה תווצ
,הלילהו םויה תועש לכב םירופיצ ליצהל םיארקנ תווצה ישנא
הברעה םורד רוזא לכמ תושושת וא תועוצפ םירופיצ ףוסאל
.תליאו הילוגנומו ןילופמ םיטנדוטסו תליאב זכרמה תווצ
הלועפ ףתשמ )םודאב תונמוסמ תולובג( תליאב זכרמה תווצ
.תונורחאה םייתנשב הבקעב םקוהש תורפצל זכרמה םע
ףוסמל ךומס םיאצמנ )לוחכב תולובג( הבקע לש זכרמה יחטש
הצחמל רתסומה הנבמה .ינדריה דצב ימואלניבה רבעמה
יכוניח רתאכ רקיעב שמשמ ,ףוסמה ןמ האיציה תעב שיבכהמ
לובגה .ל"וחמ םירקבמה רובע םירופיצב היפצלו הבקע ידליל
הווהמ ונניא םיזכרמה ינש ןיב דירפמה )בוהצ וק( ימואלניבה
םיזכרמה ינש ןיב תוישפוחב תורבועה םירופיצה בורל היעב
.הזמ הז דחא מ"קמ תוחפ לש קחרמ ,לובגה ידצ ינשמש
ךוניח
אוה ,תליאב תורפצה זכרמ להנמ ,ףסוי ןבואר ’פורפ
סרוקב דמלמו בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינואב ריכב הצרמ
ךופהת "היגולותינרוא" בורקב ."םירופיצה תרות - היגולותינרוא"
.תליאב הטיסרבינואה לש סופמקב זכורתש תיאמצע המגמל
רפס יתב ידלי 60,000-כ הנש ידמ םירקבמ םירופיצה קראפב
ןוגכ תוימדקא תורגסמב םיטנדוטס 1,000-כו ץראה יבחרמ
.ךרד ירומ לש תויומלתשהו תואטיסרבינוא ,ךוניחל תוללכמ
ריאמ רמ ,תליא תייריע שארל רזוע )לאמשמ( ףסוי ןבואר ’פורפ
עבטל הרזחב םקושמ יאוויח ררחשל ,יולה קחצי
ןכוש )םודא ספ( תליאב םירופצה רקחל ימואלניבה זכרמה
זכרמ חתפל םידמוע םינדריה .)בוהצ ספ( ןדרי לובגל ברעממ
”תולובג אלל“ הלועפ ףתשיש )לוחכ ספ( ליבקמ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 27
תוריית-וקא
תועדומה תרבגהל םיבר םיצמאמ
תועצמאבםישענ םירופיצהקראפל
,תימוקמ תונותיעב םירמאמ םוסרפ
קראפה תווצ .תימואלניבו תימואל
לודגה תורפצה דיריב ףתתשמ
טסוגוא ידמ םייקתמה ,םלועב
םירז םירפצ יפלא .הילגנאב
םילבקמו ונרוזאב הנשידמםירקבמ
.עויסו עדימ זכרמהמ
ידכ םיעקשומ םיבר םיבאשמ
ךוניח תולועפו תוריית-וקא םייקל
.תליאבו הנכשה הבקעב תופתושמ
לעב תורפצ זכרמ םייק הבקעב
ףאו תליאבש הזמ רתוי לודג חטש
םירקבמ זכרמ םש תונבל וקיפסה
.לובגה ףוסמל ךומס רדוסמ 2008 ביבא ,תליאב תורפצה קראפב הרוחש הירמחב םיפוצ םירפצ
םירגובמ םידלי
120
100
80
60
40
20
0
)
ם
י
פ
ל
א
ב
(

ם
י
ר
ק
ב
מ

ר
פ
ס
מ
2
0
0
6
2
0
0
5
2
0
0
4
2
0
0
3
2
0
0
2
2
0
0
1
2
0
0
0
1
9
9
9
1
9
9
8
1
9
9
7
1
9
9
6
תליאב םירופיצה קראפב םירקבמה זוחא
ל”וח םילארשי
100
80
60
40
20
0
ם
י
ז
ו
ח
א
2
0
0
6
2
0
0
5
2
0
0
4
2
0
0
3
2
0
0
2
2
0
0
1
2
0
0
0
1
9
9
9
1
9
9
8
1
9
9
7
1
9
9
6
הנש ידמ שיא 40,000-כ םירקבמ תליאב םירופיצה קראפב
.תליאב םייתחפשמ םילויטו םייתצובק םילויט תרגסמב
תעפשה תא ונשגרהשכ ,2001 תנש דעש הדבועה תטלוב
בור ,תליאב ל"וחמ םירקבמה רפסמ לע יטילופה בצמה
התנתשה וז המגמו ל"וחמ עבט יבבוחו םירפצ ויה םירקבמה
תועדומל הילע תנמתסמ תונורחאה םינשב .תונורחאה םינשב
אל םירקבמה רפסמ .הביבס יניינעל ילארשיה רוביצה ברקב
.םילארשיה תמועל םירזה ןיב סחיה קר אלא ,הנתשה
תליאב םירופצה קראפב םירקבמה רפסמ
ביצקת
ליגר ביצקת
םילובקת
זכרמב תורבחה תופתתשה 236,000
רקחמ תונרקו תומורת 285,000
תורחא תומורת 365,000
םיימצע םילובקת 120,000
םימוסרפו יעדמ רמוח תצפה 30,000
תורחא תוסנכה 37,000
כ”הס 1,073,000
םימולשת
קראפה תקזחאו ןוניג 284,000
דויצ תשיכר 55,500
םיסנכו םירקחמ 172,500
ימוסרפו יעדמ רמוח תקפה 43,000
2007 ביצקת - תליאב םירופיצה רקחל ימואלניבה זכרמה
ביצקת
הכרדהו רקחמ רכש 390,000
הלהנימ רכש 40,000
תוידרשמו הלהנימ 30,000
הכרדהו רקחמ בכר 40,000
ןומימ תואצוה 6,000
רבטצמ ןועריג יוסיכ
כ”הס 1,061,000
ביצקתב )-( ןוערג/ףדוע
ליגרה
12,000
קראפב חותיפ ביצקת
םילובקת
חותיפל ביצקת 300,000
ל”קק - למשח תיתשת 70,000
תרבח - למשחה רוביח
למשח
80,000
ביצקת
- רחא חותיפ 34,000
כ”הס 484,000
םימולשת
חותיפל ביצקת
למשח תיתשת 170,000
תונופטיש יקזנ ןוקית 270,000
רחא חותיפ 56,000
כ”הס 496,000
ביצקתב )-( ןוערג/ףדוע
חותיפה
-12,000
םילובקת כ”הס 1,557,000
םימולשת כ”הס 1,557,000
)-( ןוערג/ףדוע
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 2
ןטול תיגולוקא תוריית - תורפצ זכרמ .2
1996 תנשב םקוה ןטול ץוביקב תורפצה זכרמ
תומלוהה תויתביבסה תויגולוקאה תומזויה תחאכ
אשונ .בושייה ירבח לש הקוריה הסיפתה תא
תיכוניחה תורייתה ףנעל תפסות הוויה תורפצה
,תיפולח היינב( םירחא םייגולוקא םיטקיורפ םע דחיו ןטול לש
רתוי תיתודידי תורייתל רבעמה תא ץיאה )תינגרוא תואלקח
לש ותודסמתה .תיגולוקא תורייתל ףנעה יונישל ליבוהש ,הביבסל
.ץוביקה לש םירופיצה תרומש לש התמקה םע הלחהה זכרמה
רדגל תימורד תאצמנה הליעפ אל הבצחמ םקשל היה ןויערה
.תוימוקמו תודדונ םירופיצל הכישמ דקומל הכפוהלו ,ץוביקה
תנגהל הרבחה לש ילארשיה תורפצה זכרמ ויה טקיורפל םיפתושה
.לארשיל תמייק ןרקהו ,תליאב תורפצל ימואלניבה זכרמה ,עבטה
ןטול ץוביק תיגולוקא תוריית
ןטול תורפצ קראפ
לבא הנפד :תלהנמ
88855 :דוקימ ,תוליא לבח .נ.ד ,ןטול ץוביק :תבותכ
08-6356935 ,1-800-200075 :ןופלט
08-6356911 ןצינ קיימ :יארחא
;programs@lotan.ardom.co.il :ינורטקלא ראוד
Snitzan@hotmail.com
;www.birdingisrael.com :טנרטניא רתא
www.kibbutzlotan.com
.1996-ב דסונ :המקה תנש
י"ע להונמ אוהו ןטולב תיגולוקאה תורייתה ףנעמ קלח אוה זכרמה
- ברימ ןתנוהי ונה זכרמה םע דבועה ישאר ךירדמ .ץוביקה ירבח
.זכרמהמ םיאצויש םייעוצקמה םילויטה תא ךירדמו ןנכתמה
תורפצה יזכרמ תיברממ ויפואב הנוש ןטולב תורפצה זכרמ
אוה ,ןטולב תיגולוקאה תורייתה ףנעמ קלחכ .לארשיב םירחאה
דיחיה וניהו ,רתויב ההובגה המרב תורפצ תכרדה יתוריש קפסמ
.תונגרואמ תורפצ תוצובקו ל"וחמ םירפצ םע עובק ןפואב דבועה
ילעבו רתויב ההובגה המרהמ םירפצ םלוכ םה זכרמה יכירדמ
םורד לשו ללכב לארשיב תורפצה ירתא לש תימיטניא תורכיה
.טרפב הברעהו ץראה
ץוביקה הווהמ ,תימורדה הברעה בלב ןטול ץוביק לש ומוקימ לשב
םיניממ תונהיל תנמ לע תכל קיחרהל ךרוצ ןיאו םירופיצל ןדע ןג
רישעה ץוביקה .הדידנה תונועב דחוימב ,םירופיצ לש םינווגמו םיבר
היגרנא תריבצו "קולדת" תנחת הווהמ ,םימ תורוקמבו היחמצב
.לודגה עקבב םיפלוחה םידדונ םינימ תואמ רובע רתויב הבושח
,תודחוימ םירופיצ לש םיבר םינימ ןטולב ואצמנ םינשה ךשמב
.לארשיב דבלב תודדוב תויפצת םע רתויב םירידנ םינימ ללוכ
250-ל לעמ םע לארשיב תומישרמהמ איה ונלש םירופיצה תמישר
.תידיימה ותביבסו ןטול ץוביקב ופצנש םינימ
הרומשב ןטקה רותסמה
"םירופיצ תכשומ" תינגרוא הניג .ןטול ץוביקב תורפצה זכרמ
ישנא לש יגולוקאה ןוזחה םע הפי בלתשמ ןטולב תורפצה זכרמ
לש םבלב בושח םוקמ םיספות עבט תרימשו תורפצ .ץוביקה
םירקבמה םיברה םירפצה תא הכרבב םילבקמ םהו ץוביקה ישנא
.הדידנה תונוע ךלהמב ץוביקב
םירופיצה תרומש תא ןייצל בושח ,עבטהו תורפצה ירויס דבלמ
,ר"מק 5 לש עקרק חטש םייק ,םורדמ ,ץוביקל דומצ .ונלש
,םיינוציח םירקבמל הרוגסה ,הרומשה .םירופיצל ולוכ שדקומה
םירופיצ תכישמל םינוש לודיג יתב םיווהמה םיקלח 3-מ תבכרומ
.תילמינימ הערפהו תוברעתה ךות ,תוביציו תודדונ
,םנוד 75 לע תערתשמה ,"תודדונ םירופיצל ןטול תרומש"ב
דע תוצובקל דעוימה ,דחא רותסמ .םירותסמ העברא םיבצומ
היינב תווצ י"ע עצובו בומימחר הירא לכירדא י"ע ןנכות( שיא 30
ףיקשמו הרומשה לש ינופצה הצקב אצמנ ,)ןטול לש תיגולוקא
רותסמ אצמנ הדש ותוא לש ימורדה הצקב .תספסא הדש לע
תילמיסקמ הייפצ םירשפאמ םהינשו )םישנא 10 דע( ףסונ ןטק
.תספסאה יחטשב םיקרחל תוכשמנה ריש ירופיצ לע
ירופיצ תכשומה היחמצ וביבסו ןטק םגא דיל אצמנ רחא רותסמ
םידומע םע יעלס חותפ חטש לע ףיקשמ ןורחאה רותסמה .ףוח
םירשפאמ םירותסמה לכ .םיסרודל םידעוימה ,םיהובג םיצעו
.םיימוקמ םירמוחמו תיגולוקא תיפולח הטישב ונבנו החונ הייפצ
תיגולוקא תוריית ידי לע םילהונמ םירופיצה תרומשו תורפצה ירויס
תורפצה לולסמב הקורי דמח תניפ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 2
םירופיצה תרומשב ,תוצובקל לודגה רותסמה
רובע םולשתב קסעומ יעוצקמ ךירדמ .דרפנ ביצקת אלל ,ןטול
רתאה תא םידקופ ץראהמו ל"וחמ םירפצ תורשע .תוכרדה
,ףסונב .החראהה תיבב הנילו םיכרדומ םירויסל הדידנה תונועב
רצק רוקיבל ץוביקה תא םירקבמ לש תובר תורשע םידקופ
.חטשהמ תושדחו עדימ תלבקלו ןיינעה ידקומב
ןנכותמה קראפה
100 םנשי ,היינב יבלשב יוצמו ןנכותמה ,"ןטול תורפצ קראפ"ב
םירופיצה ינימ תא םימלוהה םימילקא-תתל םיקלחתמה םנוד
ךומסו ץוביקה רדג ךותב אצמנש ,קראפה .הברעב תודדונה
רתא הווהמ אוה םגש( "ףיכ-וקא" - תיתריצי היגולוקאל זכרמל
טקיורפ אוה ,תיגולוקאה תורייתה ףנע לש )ימואלניב תורפצ
- םלועה ביבס היפינס לכ לע - לארשיל תמייק ןרקה לש ףתושמ
הרבחה - ילארשיה תורפצה זכרמו "ףייל ןרק" - יפוריאה דוחיאה
לש יתביבסה יכוניחה םחתמהמ קלח אוה קראפה .עבטה תנגהל
יבהואו םייעוצקמ ,םיבבוח םירפצל היצקרטא היהי אוהו ץוביקה
קראפ" לש םיזכרמ השולשמ דחא תויהל ןנכותמ קראפה .עבט
ולוהינב תליאב ליעפ דחא( הברעה ךרואל "תולובג אלל תורפצ
היצפסנוק יבלשב ישילשו ,ןטולב המקהב ינש ,ףסוי ןבואר ר"ד לש
.)יבהז ץומא 'פורפ לש ולוהינב ,"הבצח" הדש ס"יבב
םיכפש לופיטל ןקתמ - "קוריה ןגא"ה אצמנ קראפה לש ובלב
ןטול ירוגמ לש בויבה ימ לכ תא טלוק ןגאה .יתביבס יגולויב
לש תויגולונכטב שומיש י"ע םתוא רהטמו ץוביקה לש תפרהו
הרומשה ,קראפה חטש תא וקשי םירהוטמה םימה .םימ יחמצ
לש בויבה יממ 70% לש רזוח שומיש רשפאמ ןגאה ".ףיכ-וקאו"
םיננכותמ קראפה חטשב .שממ יגולוקא ץוביקל ותוא ךפוהו ןטול
תדוקנו עוביט תגוצתל הנבמ ,עוביט תותשר ,םירותסמ ,םיליבש
םגאהו ,ןגאה ,קראפה חטש לכ לע ףיקשתש תיזכרמ תיפצת
תוצובק סוניכ רשפאי הז .)םנוד .5 לדוגב יאו םנוד 4.5 לש לדוגב(
.הכרדהו םירבסה ךרוצל תונטקו תולודג
ותוא ףיקיו םגאה לא דרי רשא הכילה ליבש ןנכותמ תיפצתהמ
םע ליבשה רבחתי יברעמ-ימורדה ודצב .ברעמו םורדמו חרזממ
םוסחמ היהי וז רוביח תדוקנל רבעמ .קוריה ןגאה לש תיזכרמה ךרדה
רובע טקש רוזא רמשייש ,יברעמה עטקב ךישמהל םירקבממ ענמיש
עיגמה ליבש לא ומורדב הז יפקיה ליבש רבחתי ,ןכ ומכ .םירופיצה
".םירופיצה תרומש" לא םיאצוי ונממ ץוביקה רדגב רעשהמ
ןטולב העבוטש תינבנז תירות
םע רשקהב םיחישו םיצע םהבו "םייניב יחטש" ויהי קראפה ךותב
.םיינשבוי לודיג יתב לש םיחישו םיצעו םיחל לודיג יתב
,םירופיצ לש בחר ןווגמב תופצל תונמדזה רצוי לודיגה יתב ןווגמ
הערפה ךות ,היחמצו םוקמל ןמדזהל םייושעה םירחא ח"עב
.םירקבמל תוחונו הבר תויביטקרטא םעו םהל תילאמינימ
םיסובוטואל היינח שרגמ ןנכותמ קראפל השיגה ךרד הצקב
הסינכה דיל תישארה היינחהמ הדרוה ךרוצל( תויטרפ תוינוכמל
ריצ לע דקומ הווהי רתאה .םיינפואלו )ףיכ-וקא לש תינופצה
קראפה ןיבש קשממב .הברעה םורד רוזאל ןנכותמה םיינפואה
-תוליעפ םלואל בסוהש ןשי לול ,"היכות"ה תאצמנ ףיכ-וקא ןיבו
הכרדה זכרמ תויהל תננכותמ "הייכות"ה .קסויק/באפלו תואצרה
.להק תלבקו תותיכ םע
ןטול תורפצ זכרמ ביצקת
ןרק"/יפוריא דוחיאה ,ל"קק ,ןטול ץוביק :חותיפל ןומימ תורוקמ
קראפ"ל בומימחר ןונכת ןומימ( עבטה תנגהל הרבחה ",ףייל
₪ 300,000 - הברעב וינכתו וכרוא לכ לע "תולובג אלל תורפצ
,ת"מח ,)ןטולב זכרמל תינוניב היצולוזרב תינויערה תינכות ללוכה
.)תואלקח ,הביבסה תנגה( הלשממ ידרשמ
תא ליחתהש הבצחמ םוקיש טקיורפ - םירופיצה תרומש .1
הארשה רוקמו בלה תא הוויהו ןטולב םייגולוקאה םיטקיורפה
י"ע ועקשוה ח"שלימ 2 .ידיתעה קראפהו ןטול תורפצ לש
.ל"קקה י"ע ח"שלימ 1/2 ,ןטול ץוביק
תורפצ קראפב - )יגולויב יגולוקא םיכפש רוהיט( קורי ןגא .2
4.1 כ"הס ,ףייל ןרק ₪ 800,000 ,ל"קק ח"שלימ 3.3 )עצוב(
.ח"שלימ
,ףונ בוציע ,םגא :ללוכה קוריה ןגאה ביבס קראפ תמקה .3
להק תלבק םלוא גורדש ,םיליבש ,םירובצמ ,תיזכרמ תיפצת
ח"שלימ 4 = 2010 -ב עוציבל ידיתע .תוכורעתו
שומישל דעוימ ףיכ-וקאב םקוממה יתילכת בר ךוניח הנבמ .4
תוטישב יונב-תורפצ קראפו תיתריצי היגולוקאל זכרמה לש
.)תירלוס( תיפולח היגרנא סיסב לע )שק תוליבחו ץוב( תוקורי
ל"קק ח"שלימ 1.6 ,2009 ץרמ - רעושמ םויס ךיראת ,היינבב
.ןטול ץוביק ₪ 100,000 ,הביבסה תנגהל דרשמה ₪ 125,000
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 30
תורפציכרוצםג שמשמהיתיווחהיגולוקאהקראפה- ףיכ-וקא .5
היינב ,רוזחימ ,קורי ןגא לש סופיט-בא ,ינגרוא ןג ,תוכורעת םע
רתאה ןיב תרבחמה תלייט ,תועובק עוביט תודמע ,תיגולוקא
לש ףתושמ ןומימ .להק תלבק/הת תיב ,תורפצה קראפו
תואלקחה דרשמ ,ח"שלימ 2 ת"מח ,ח"שלימ 2.5 ןטול ץוביק
.₪ ףלא 200
היינב יבלש םותב ידיתעו םייק ףטוש ביצקתו םירקבמ טוריפ .6
תולע ;ןטול ינקתמב הנשב םירקבמ 9500 םנשי :המקהו
הדובע ללוכ ₪ 35,000 איה תיתנשה םירופיצה תרומש הקוזחת
ןוויכמ קוריה ןגאה תלעפה לע םימלש םינותנ ןיא ןיידע .םימו
רפסמל עיגהל :םיידיתע םידעי .לועפל ליחתה קר אוהש
.תליאב זכרמה לש הזל המוד םירוקיב
תיכוניח תוליעפ
יבבוח להק תא איבהל ןה ןטול זכרמ לש תויכוניחה תורטמה
תורכיה רוצילו תימורדה הברעל םלועהו ץראה ןמ הביבסו עבטה
רמשל ןוצרה תא קזחל ,רוזיאהו ןטול לש תוידוחייה ןיבו להקה ןיב
.עבטה ןיבו םדאה ןיב רשקה תא קימעהל ,הביבסה תא
יניינעב םישדוח 3 דעו םייתעשמ תוכשמנה תוכרדהו תוינכות
םימי רפסמ ,םוי יקלחל תורפצ ירויס ;תורפצו היגולוקא ,עבט
תורפצ לביטספ םירהל זכרמה תנווכב .בגנבו הברעב עובש דעו
,הדידנה לש תידוחייה עבטה תעפות תא תווחל ןוצרל הנעמ ןתונה
ןוכמ םעו תליאב זכרמה םע ףותישב עוביט/רקחמ תנחת ףיסוהל
ילכלכ עונמ תווהלו ןוירוג-ןב תטיסרבינוא/הביבסה ידומילל הברע
.ןטול ץוביקל אמייק רב
הבצחב םינבנזה רקחו תורפצה זכרמ .3
םייקתמ הבצח הדש רפס תיבב
,היגולויבב רקחמ 1971 זאמ
תיתרבחהתוגהנתהבו היגולוקאב
.תבכרומ תיתרבח תכרעמב היחה ריש רופיצ ,יברעה ןבנזה לש
,ףזיש תרומשב להנתמה ,רקחמה חטשב םינבנזה תייסולכוא לכ
חטשב תויחה תוצובקה 20-ב םיטרפה תיברמ לש רבעה .תנמוסמ
.םירקוחל רכומ רקחמה
תוירואית חותיפל סיסב השמיש הבצחב םינבנזה תייסולכוא
ןיב תרושקתה תנבה - ןזכרמב .היגולויבויצוסב תויזכרמ תויעדמ
לצא םזיאורטלאה תועמשמ תנבהו "הדבכהה ןורקע" ,םיטרפה
רפסב ומסרופ הלאה םירקחמה תואצות .ללכב עבטבו םינבנזה
םג ומכ ,םינבנזה לש הרבחה ייחבו הדבכהה ןורקעב קסועה
.תופש עבראל הכ דע םגרות רפסה .םייעדמ םירמאמ תורשעב
גשיבא 'פורפ ,ותשאב רזענ ,רקחמה להנמ ,יבהז ץומא 'פורפ
םיפסואו הדשב עבק ךרד םיאצמנ םירקוחה .וידימלתבו ,יבהז
.םינבנזה ייח לע עדימ
לע ,הברעב םייחה תופועה לע בר עדימ םרת םינבנזה רקחמ
תופועה םלועב ולחש םייונישה לעו רוזאב םידדונה תופועה
ןהבש עבטה תורומש דיל השענש יאלקחה חותיפה תובקעב
תיתשתב בושח קלח אוה הבצחב רבטצהש עדיה .רקחמה ךרענ
עדימ לש יתטיש ףוסיאל תיפצת תנחתכ םוקמה לש וחותיפל
לעו רבדמה תופוע לש היגולויבה לע ,הברעב הדידנה לע
םיחטשל ואבש תופועל רבדמה תופוע ןיבש היצקארטניאה
.םדאה תובקעב םייאלקחה
היגולוקאב הכרדה תוינכות לש ןחותיפל האיבה הבצחב תוליעפה
בנז-רוחש ןוגכ םיביצי תופוע ינימ המכ לשו םינבנזה לש היגולויבבו
,תויגולויב תומגממןוכיתידימלתו םיטנדוטסלשתוצובק.לודג ןקנחו
יבהז ץומא 'פורפ :להנמ
.86815 הברע .נ.ד ,הבצח הדש רפס תיב :תבותכ
08-6581546 :ןופלט
zahavi@post.tau.ac.il ; hazeva@spni.org.il :ינורטקלא ראוד
www.hazeva.com ; www.zanvanim.org.il :טנרטניא רתא
.1979 :המקה תנש
,ביבא לת תטיסרבינוא ,עבטה תנגהל הרבחה :םיפתוש
עדמה דרשמ ,הברע תירוזאה הצעומה
לש םידחוימה םהייח לע דומלל הנש לכב תועיגמ ,ל"וחמו ץראהמ
ןמזה ךשמב .תופוע תוגהנתה לע רקחמ תוטישב ןמאתהלו םינבנזה
םיבשחמ ,הטלקה םוליצ דויצ הבו הדש תדבעמ הבצחב החתפתה
.םוקמב תוכרענש תויומלתשהל תעייסמה ,תודוכלמו
,םילייט תוצובקו תוחפשמ .תיתוריית היצקרטאל וכפה םינבנזה
םירויסב םיפתתשמו ףזיש תולוח תרומשל םיאב ,םירגובמו רעונ
הלא תוכרדהמ תוסנכהה .רקחמה תווצ ישנא ידי לע םיכרדומה
.םינבנזה לש ךשמתמה רקחמה תואצוהמ קלחב תוכמות
ינבל ולגרתה םינבנזה .תיתרגש יתלב היווח איה םינבנזב תיפצתה
תולקב ןנובתהל לוכי אוהו בורקמ תופועב הפוצ רקבמה .םדא
הליכא ,הצחר ,ןוזמ שופיח ,םייתרבח םידוקיר ,רוזיח - םתוגהנתהב
תופצל ןתינ ןוניקה תנועב .המכשההו הנילל םהיתונכה ,הייתשו
םיריית ,םינעדמ םא ןיב ,םירקבמה .םהבש םילזוגבו םינקב בורקמ
.םכרד יפ לע הייפצהמ םלוכ םינהנ - םידימלתו
זכרמ ישנא תא האיבה םינבנזה תייסולכואב הייפצמ האנהה
םינימ הרשעכ םדאה תוחכונל ליגרהלו תוסנל הבצחב תורפצה
תונויסינה בלשב ,הכ דע .ףזיש תרומשב םייחה תופוע לש םיפסונ
,לובלוב - תופוע לש םיפסונ םינימ העברא ךכל ולגרוה ,םימדקומה
תועצמאב ,עדמה דרשמ .לודג ןקנחו רבדמ ינורפע ,בנז-רוחש
וז הכימת .תובורקה םינשב תינכותב ךומתי ,ירוזאה פ"ומה
.2008-ב תמייתסמ
)ןניק דדוע :םוליצ( רטמ לש קחרממ תיפצת .ורבח תא "ץנסמ" ןבנז
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 31
עבטה תרימשל הבצחב העובק רקחמ תנחת לש הכרע
תחא הפיפכב םייח ובש ידוחיי עבט םלוע םייקתמ הברעב
הקירפא חרזמב ,הרהסב םרוקמש םיחמצו םייח ילעב לש םינימ
קלח תרמשמ ףזיש תרומש .ברעו תיזכרמה היסא תוירבדמבו
הבצח ישנא םיכרוע הבש ,הרומשה .הברעל םידחוימה םיפונהמ
.ןדרי םע לובגבו הברעה לחנב חרזמב תלבוג ,םהירקחמ תא
בחור לכל תוערתשמה ,םישתכמה תורומש תונכוש הל ברעממ
תא תמייקמה תישארב ץרא יהוז .םירצמ םע לובגה דע ,בגנה
יכרע לעב רוזא והז .לארשיב רתויב לודגה ףוצרהו חותפה ףונה
.םתומכ ןיאמ םיבושח םייגולויב םיכרעו ףונ
דיתעב ףרטצהל היושע לארשיב םישתכמה תורומש תרוגח
תוימואלניב תורומש לש ףצר רוצילו ןדריבש אנד תרומשל
םורב ,םודא ירהב ליחתמ ףצרה .הקירפאל היסא תא תורבחמה
ןאכמ .םיצעב רישעו רעוימ םוקמב ,םיה ינפ לעמ םירטמ 1,600 לש
םירטמ 200-כ( הברעה לש חיחצה רבדמה לא ,הברעמ םיתחונ
לש םירדהנה םינוינקה ךרד הברעמ םיכישממו )םיה ינפל תחתמ
םשמו )'מ 1,000( השרוח רהו ןומר שתכמ לא ויפיעסו תורקנ לחנ
.יניסב יבחרמ לא
,הברעה לחנ ידצבש "םיראווחה ץרא"ב ,תרחא תורומש תעוצר
םירקחמה .םידחוימה ויכרעו חלמה םי רוזא לא הבצח תא תרשוק
ומויק לע הרימשל עייסל םייושע ףזיש תולוח תרומשב םיכרענה
תוינידמ ססבל עייסמ ףסאנש עדימה .רומש רוזאכ חטשה לש
,ןכ םא ,איה הבצח .תדהוא להק תעד סויגו עבט תרימש לש
לע הרימשו תימואלניב הרומש לש השומימל יוכיס לש תמוצ
היהי ,םיינש וא ,רוד ךות .ילארשיה רבדמבש עבטה תורומש תעוצר
,הל םורדמש חטשה .תופיפצב בשוימ וז העוצרל ןופצמש בחרמה
.אבצ תונחמו םיקנט תוארשרש תחת סרדיי ,התע הארנ הז ךכ
הבצחב יחכונה תוליעפה ףקיה
ץומא לש םתדובע ,הנש לכב ,םויכ םיעקשומ םינבנזה רקחמב
2005 תנשל .רזוע בדנתמו דחא רקחמ דימלת ,יבהז גשיבאו
ותועצמאבש ,National Geographic-מ ביצקתל רושיא לבקתה
הז ביצקת .םיפסונ םיבדנתמ העברא הנש ךשמב קיסעהל ןתינ
םירופיצה תלגרהב .םינבנז תוצובק שש ירחא בוקעל רשפאמ
ביצקתה .םיבדנתמ העברא ודבעי ףזיש תרומשב םדאה תוחכונל
תומוקמ .עדמה דרשמ לש הכימתמ חטבומ הנשל םתוליעפל
.הבצח הדש רפס תיבב םיאצמנ רקחמה תודבעמו רוידה
דרשמ ידי לע םירופיצה תלגרה הכמתנ 2006-2008 םינשב
םה תוליעפה ןומימל ירקיעה רוקמה .יבהז ץומאל קנעמב עדמה
תחטבומ תרוכשמ ענומ הז בצמ .תחא הנשל םינתינה םיקנעממ
בכרה םג .יעוצקמה ודיתע תא הב תוארל לוכיש ,הנחת להנמל
םיבדנתמה ידי לע ובורב ןמוממ רקחמה תוליעפל שמשמה
ססבל שי תוליעפב ךישמהל ידכ .דעומ ירצק םיקנעמ ידי לעו
תלעפהל תואצוה ביצקתו בכר ילכ דמוע ותושרלש עובק תווצ
.םיבדנתמה
רבדמה תופועב רקחמ תנחת תוליעפ תחטבהל רעושמ ביצקת
הבצחב םידדונה תופועהו
ביבא לת תטיסרבינוא ןומימ זכרמה להנמ
₪ 85,000 הנחתה להנמ רפצל תרוכשמ
₪ 36,000 םיבדנתמ השולש תקזחא
₪ 48,000 בכר
,תודוכלמ ,תועבט( דויצ
₪ 30,000 )תופועל ןוזמ ,תותשר
₪ 11,000 תונוש
₪ 200,000 כ"הס
תולועפמ תוסנכהה יכ הארנ ,הבצחב רבצנש ןויסינה ךמס לע
המויקל רסחה םוכסה .הנשב ₪ 50.000-ל עיגהל תולוכי הכרדהה
הבצחב תופועל רקחמה תנחתב תכשמתמו הרידס תוליעפ לש
.₪ 150.000-כ לע ,אופיא ,דמוע
םיטנדוטס ולעפי וביבסש ןיערג שמשל לוכי יסיסבה תווצה
תרגסמב םתדובע ןומימל םיביצקתה תא ואיביש ,םיפסונ םיבדנתמו
.תונושה הארוההו רקחמה תוינכותל תומורתו רקחמ יקנעמ
הבצחב םויכ םייקתמה תיכוניחה תוליעפה ףקיה
הנחתב ורקחמ תא תועיבקב םייקמ לארשימ ינש ראותל דימלת
.ל"וחמ דחא רקחמ דימלת םג הבצחל עיגמ עצוממב .הבצחב
תוצראמ םידימלת םינוש םיראתל םרקחמ תא ומילשה הכ דע
.ןפיו ,הינמרג ,הילגנא ,תירבה
תרמצב ותרמשמ לע ןבנז .ףזיש תולוח תרומשב החירז תעש
הצובקל וירבח לע חיגשמ ,ץעה
הבצח הדש רפס תיבב הינסכאה
תטיסרבינואמ םיטנדוטס תצובק ךירדמ )ןימימ( יבהז ץומא 'פורפ
ףזיש תרומשב ביבא לת
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 32
,םירוזחמ ינש .ביבא לת תטיסרבינואמ םיטנדוטסל עובש ןב סרוק
.םיטנדוטס 50
.ביבא לת תטיסרבינואמ םיטנדוטסל םיימוי ןב הקיטסינואפ סרוק
.םיטנדוטס 40
.םיטנדוטס 15 .םינרוא תללכממ םייטנדוטסל םיימוי ןב סרוק
.םיטנדוטס 50 .םינרוא תללכממ םיטנדוטסל םוי ןב סרוק
.עודי םרט םרפסמ .הווחא תללכממ םיטנדוטסל םיימוי ןב סרוק
תרכהב הנש לכב םיכרדומ םייניב תוביטחו ןוכית ידימלת 200-כ
תרומש לש היגולוקאה
לע הבש םינבנזהו ףזיש
.רכיירטסוא ינור ר"ד ידי
לארשימ םיריית 1000-כ
תופצל הנש לכב םיאב
עצוממב .םינבנזב בורקמ
יתש הנש לכב תועיגמ
םירפצ וא םיריית תוצובק
רפסהתיבידימלת.ל"וחמ
הכרדה םילבקמ ירוזיאה
תיבב םייקתמו ,הרומשב
תורפצלדחוימגוחרפסה
ףקה .הרומשב רקבמה
ללגב לבגומ תוליעפה
.קוויש ןונגנמ רדעה
עבט רתא - םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה .4
יתליהק ינוריע
לש יללכ רואית
רתאה
ירופיצ רקחל הנחתה
ןג ןיב תמקוממ םיה ינפ לעמ רטמ 800 םורב תאצמנ םילשורי
הנחתה חטש .תסנכה ןכשמו ןוילעה טפשמה תיב ,רקס ןג ,םידרוה
חל לודיג תיב ,שרוח ,םינתסוב םיללוכה לודיג יתב לש םנוד 5-כ
,רדאב חיש לש תורבקה תיבמ עפשומ לודיגה תיב .רוב הדשו
.םישרט יומד לודיג תיב
.תופרוחו תודדונ ,תוביצי ריש ירופיצ ללוכ הנחתב םירופיצה ןווגמ
םבור ,םכותמ םינימ םיעבשכ .םינוש םינימ 200 לעמ ופצנ הנחתב
.עבק ךרד םיעבוטמ ,ריש ירופיצ
חטשב םירופיצ תוליעפ לש הובגה זוכירב אוה הנחתה לש הדוחיי
םימוחת השולשב תקסוע הנחתה .הריבה בלב המוקימו ןטק
.הפנע תיכוניח תוליעפו לודיגה יתב לש יזיפ לוהינ ,רקחמ :םיירקיע
המוחתב לודיגה יתבו םירופיצה ןווגמ רומיש איה הנחתה תרטמ
הנחתה .חותפ ירוביצ חטשכ חטשה לש ודמעמ לע הרימש ךות
עבטה תנגהל הרבחב ינוריעה עבטה םוחת תא םדקל תלעופ
.ץראה יבחר לכבו םילשוריב
םיחותפ םיחטשב לדגו ךלוהה רוסחמה עקר לע המקוה הנחתה
.ריעב םיבושחה תורפצה ירתא בור סרהו םילשוריב
רקחמ
ךלהמב רגאנש עוביט ינותנ דסמ לע תססבתמ רקחמה תוליעפ
הדיכל ץמאמ סיסב לע הנבנ םינותנה דסמ .תונורחאה םינשה 14
תעצבמש םירקחמה .יתאוושה םינותנ דוביע רשפאמה עובק
תיתוריית היצקרטא .דיה ןמ לוכאל לגרוהש לודג ןקנח
)ןניק דדוע :םוליצ(
הנחתה להנמ ,יבהז ץומא 'פורפ
יבהז גשיבא 'פורפ ותייערו ,הבצחב
תושרה ,עבטה תנגהל הרבחה :הנחתה תמקהל םיפתוש
דרשמה ,תורייתל תיתלשממה הרבחה ,םילשורי חותיפל
.הכרב ןרק ,הביבסה תנגהל
ןבלב רימע ,ןמלרפ ןועדג ר"ד :להנמ
91031 ם-י םרכה תיב 3557 .ד.ת :תבותכ
052-3869488 :ןופלט
amirbalaban1@013.net.il :ינורטקלא ראוד
www.jbo.org.il :טנרטניא רתא
1994 :המקה תנש
ןוכמ ןוגכ רקחמ יפוג רובע ףטוש רוטינו הריקס םיללוכ הנחתה
םינגהו עבטה תושר ,לארשיל תמיק ןרק ,לארשי רקחל םילשורי
הטיסרבינואה ףותישב םינוש םירקחמ וכרענ הנחתב .דועו
סיסב הווהמ רקחמה תוליעפ .ביבא לת תטיסרבינואו תירבעה
ןווגמ תא הוותמו הנחתב לודיגה יתב קשממ תינכות חותיפל
.הנחתב ךוניחה תוינכות
הליהקו ךוניח
תוללוכה ךוניח תויוליעפ לש בחר ןווגמ תעצבמו תחתפמ הנחתה
ריעב רפס יתבל דומיל תוינכות ,לודג םיבדנתמ תווצ חותיפ
אלו תוילמרופ ךוניח תורגסמל תויוליעפ ןווגמו הל הצוחמו
יתב י"ע םייעבט םיחטש ץומיא תללוכ הנחתה תוליעפ .תוילמרופ
.דועו דודשא ,םי תב ,ןולקשא ןוגכ תורחא םירעו םילשוריב רפס
לש הישעה ימוחת לכב ליעפ קלח םיחקול הנחתה תליהק ירבח
הנחתה .להק תטילקו לודיג יתב קשממ ,רקחמ םיללוכה הנחתה
.םירגובמלו רעונל ,םיליחתמל תורפצ יגוח השולש הליעפמ
.הנשב פוטויב תודובע האמכ תוכרענ הנחתב
הדובע ללוכה דחוימה ךוניחה םוחת חתפתמ תונורחאה םינשב
.ריעב תובא יתבו רעונ םוקיש זכרמ ,ל"קש ןוגכ תורגסמ םע
הנחתה תויוליעפו דעי להק
םיידוסי רפס יתב ,םידלי ינג ללוכה ןווגמ דעי להקל הנופ הנחתה
ןוכית ידימלת ,)םיינוליחו םייתד ,םידוהיו םיברע( םירזגמה לכמ
הינקתמו הנחתה חטש .ץראה יבחרמו םילשורימ תוחפשמו
.הנשה תומיו םויה תועש לכב םירקבמה להק תושרל םידמוע
תווצ ,םדבלמ .הנחתה תא םיליעפמ םיעובק תווצ ישנא העברא
.ךוניחבו רקחמב ,הנחתה לוהינב קסוע םיכירדמ
,עבט גוח ,ראשה ןיב ,תוללוכ רוביצל תונופה תוליעפה תורגסמ
יסרוק ,תילגנא ירבוד םירגוב םירפצ גוח ,םיריעצ םירפצ גוח
םיכרצ לעב רעונל תויתובדנתה תורגסמו םיבדנתמ ףוג ,םיעבטמ
.תונטייקו עבטב םוליצו רויצ יגוח ,םידחוימ
תותיכל םירויס תוללוכ ילמרופה ךוניחל תונופה תוליעפה תורגסמ
האיצי ,םילשורי יבחרב םיינוריע עבט ירתאבו הנחתב םידלי ינגו
םילשוריב םייעוצקמ םירויסו תורפצ ילויט ,ץראה יבחרב םיעוביטל
ןתמבו םיפוטויב תכרדהב םג תקסוע הנחתה .לארשי יבחרבו
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 33
םילשורי ירופיצ רקחל הנחתב )1994-2007( םינש 14-ב םירופיצ תדיכל םוכיס
שיא 50,000-כ .תונוש תרגסמב םיכירדמל תויעוצקמ תויומלתשה
.תנגראמ הנחתהש םולשתב תויוליעפב קלח םיחקול הנשב
,"ץיצהל" םיאבו רוזאב םיפלוחה ,םייארקאה םירקבמה רפסמ
םבורש ,הנשב םיפלא המכב רבודמ הכרעהה יפ לע .עודי ונניא
.םיגחבו עובש יפוסב הנחתל םיעיגמ
םירקבמ
.םימלשמ םירקבמל לבגומ הנחתב םירקבמ לש ירפסמ ןדמוא
לש עצוממ לע דמוע היתויוליעפבו הנחתב םירקבמה רפסמ
ףסונב .)הכרדה ימי 1,400-כ( הנשב םימלשמ םירקבמ 50,000
ימי ךלהמב םירקבמש םיבר םיפלא םנשי םימלשמ םירקבמל
הסינכה( םולשת אלל רותסמב םישמתשמו יאמצע ןפואב הנשה
.)םולשתב הכורכ הנניא רתאל
:םינוש דעי ילהקמ )םינדמוא( הנשב םירקבמה רפסמ
5% םיריית 70% םידימלת
5% םיטנדוטס 20% תוחפשמ םירקבמ
תויעבט תוכרעמ קשממ
תללוכ קשממה תוליעפ :לודיג יתב רפסמ תלהנמ הנחתה
םירותסמ( להק יטלוק םינקתמ לש הקוזחתו תויסיסב ןוניג תולועפ
ירופיצ רקחל הנחתה לש תימע להנמ ,)ןימימ דמוע( ןבלב רימע
םיצע ףושני עוביט םידימלתל גיצמ ,םילשורי
ירופיצ רקחל הנחתה לש תימע להנמ ,)לאמשמ( ןמלרפ ןועדג ר"ד
וחיריב עוביט תנחת תמקה תארקל יאניתשלפ עבטמ רישכמ ,םילשורי
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ו
ד
כ
ל
נ
ש

ם
י
ר
ו
פ
י
צ
ה

ת
ו
מ
כ
2
0
0
7
2
0
0
5
2
0
0
4
2
0
0
3
2
0
0
2
2
0
0
1
2
0
0
0
1
9
9
9
1
9
9
8
1
9
9
7
1
9
9
6
1
9
9
4
2
0
0
6
ללוכ םוכס
1994-2007 םינשה ןיב םירופיצ תדיכל
תנש
רקחמ
םישדוח 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 כ”הס
ראוני 25 55 28 33 68 145 105 104 129 139 119 164 1114
ראורבפ 35 23 6 15 77 96 127 92 148 219 273 145 206 1462
ץרמ 1 150 63 237 406 342 663 761 822 916 1246 1115 866 7588
לירפא 205 392 459 576 797 1104 1240 1385 2679 3315 2148 3073 3135 20508
יאמ 292 13 310 167 590 761 1356 905 924 1453 1807 2333 1616 2054 14581
ינוי 3 13 56 105 147 174 195 433 408 399 433 395 2761
ילוי 701 2 60 609 61 208 310 362 320 390 412 555 469 4459
טסוגוא 441 122 47 67 186 481 516 735 606 789 855 757 1019 6621
רבמטפס 237 546 73 174 337 631 288 527 598 357 456 391 494 5109
רבוטקוא 375 271 353 140 403 409 496 600 373 498 371 479 642 5410
רבמבונ 196 101 88 242 272 395 348 423 522 536 503 296 710 4632
רבמצד 54 98 17 118 135 171 137 117 114 228 112 152 259 1712
ללוכ םוכס 533 2020 2040 1401 2852 3573 5408 5349 6226 8172 9592 9247 9131 10413 75957
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 34
םישדקומה הליהק ימי לש תרגסמ תלעפומ הנחתב .)'דכו תוככס
םילעפומ הליהקה ימי .הנחתה לש הקוזחתו תיעוצקמ הרשכהל
.הנחתה לש תזכר תולבוהב דחוימה ךוניחה לש םיתווצ י"ע
תוידיתע תוינכותו םינבמ
הסינכ תככס )ר"מ 40( עוביטה תנחת הנבמ יוצמ הנחתה םוחתב
יונב חטש כ"הס )ר"מ 40( תיפצת רותסמ )ר"מ 80( ןסחמ )ר"מ 20(
זכרמל ותבסהו ןסחמה ץופיש ןנכותמ 2007-8 ךלהמב .ר"מ 180
.םיתורישו תונח ,הירפס ,הירלג ,יזכרמ םלוא :לולכיש םירקבמ
תיז ץע עטונ ,רטרק ימי'ג ,רבעשל ב"הרא אישנ :5/1/2005
דאמיע ונימימ .םולשל למסכ ,םילשורי ירופיצ רקחל הנחתב
םה תיז יצע( .תורפצה טקיורפב יאניתשלפה ףתושה ,שרטע
ויתס ידדונ לשו הפיכה רוחש יכבסה לש ןוזמה טירפתמ קלח
)םיפסונ
:הנחתה תווצ
עבטמ
ישאר
תזכר
הכרדה
םירקוח
)םירקוס(
תזכר
דחוימ ךוניח
םירסנלירפ םיעבטמ תווצ םירסנלירפ םיכירדמ תווצ
תסנכה תעבג תמוצב םיטלשה תבצה ןמזב בטיה הניבה צ"עמ
...רוזאב בושחה רתאה והימ
םיפוצ יפלאל תידוחיי תיפצת תדוקנ הווהמ אובחמה .בורקמ תופצל ןתינ ןהבש ,תובר םירופיצ ךשומה ,)לאמשמ( יתוכאלמ םימ הווקמ לע הפוצה )ןימימ( אובחמ םקוה הנחתב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 35
הלכלכ - הנחתה דוקפת
.חוור תנווכ אלל התומעכ תלעופ םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה
הרכח עבטה תנגהל הרבחהש חותפ ירוביצ חטשב תלעופ איה
הנחתה תואצוה בור .םיילמס הריכח ימד תרומת הנידמהמ
תכאלמב קסועה יעוצקמה םדאה חוכ תולע יוסיכל תושדקומ
לע ולוכ ססבתמ רתאב תויתשתה חותיפ .ךוניחהו רקחמה
לש תפטושה הקזחאה תולע .ל"וחמו ץראהמ תומורת סויג
ןוניגה תויולע תא תוסכמ תואצוהה רקיע .תיסחי הכומנ רתאה
תופטושה הקוזחת תודובע .הנחתה ינבמ תקזחאו יביסנטסקא
.םיבדנתמה ידי לע ןבורב תועצבתמ רתאב
,םינוש הרשמ יפקיהב ,םדא ינב העבש לש תווצ קסעומ הנחתב
,םיעבטמ ,תויוליעפ קוויש ,הכרדה זוכיר ,לוהינ :הלאה םידיקפתב
הנחתה תמייקתמ ונממש תוסנכהה לס .דחוימ ךוניחו םיכירדמ
הצוחמו הנחתב הכרדה ימי ,תונרק :הלאה םיביכרמה תא ללוכ
םימרוגל ןונכתו ץועיי ,םירקס ,תונטייק ,תויעוצקמ תויומלתשה ,הל
.םירצומ תריכמו הקפהו םינוציח
ידיתע חותיפ
ינוריעה םייחה םקרמב ינוריעה עבטה תסיפתו הנחתה סוסיבל
:הלאה תוליעפה ימוחת חותיפב הנחתה תווצ קסוע
תתיכו םירקבמ זכרמ תמקה - רתאב תוירוביצ תויתשת חותיפ .1
.2009 תנשב דומיל
ןונכתה יפוג םע בולישב ריעה יבחרב עבט ירתא חותיפ .2
.םייזוחמהו םיינוריעה
.םיינוריע עבט ירתאב רפס יתבל תודסבוסמ תויוליעפ חותיפ .3
.ריעב עבט ירתא לע תוססבתמה שפונו יאנפ תויוליעפ חותיפ .4
- םיטועימ ינבו םידרח ,דחוימ ךוניח ןוגכ דעי ילהקל הצירפ .5
.םילשוריב עבטה םלועמ ונהנ אל הכ דעש
הסנכה תורוקמ
םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה לש תוסנכהה ודמע 2007 תנשב
אוה הנחתה תוסנכה ללכמ 96%-ל רוקמה .₪ 641,493 ךס לע
םהש ,םירתונה םיזוחאה תעברא .הנחתה תווצ לש הדובע רכש
.תומורתכ ולבקתה ,₪ 26,414
.הנחתה תוליעפמ ןטק קלח תבצקתמ עבטה תנגהל הרבחה
הנחתה לש ’ב בלש תיינב ללוכ אל( 2008 תנשל ףטוש ביצקת
)₪ ןוילימ-כ ותולעו תומורתמ ןמומתש
םוחת תוסנכה םוחת תואצוה
הכרדה 382,000 םדא חכ 322,000
םירקס עוציב 100,000 רזע יכירדמ 248,000
דודשאב תוליעפ 150,000 בכר תקזחה 70,000
תומורת 100,000 תורחא תואצוה 130,000
רמוח תוריכמ 15,000
טקיורפ תואצוה
דודשא
65,000
טקיורפ זוכיר
הינב
55,000 הרוקת 86,500
כ"הס 802,000
תופתתשה
ט"הלח
119,500
תוסנכה כ"הס 921,500 תואצוה כ"הס 921,500
תואצוה
םידבועה רכש תא תונמממ םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה תואצוה
.2004 תנשב בכר הקיזחה אל הנחתה .רתאה תקזחא תאו הנחתב
לש םרכש ןיב קלחתמ ,תואצוההמ 80%-כ הווהמה ,םידבועה רכש
.םיימוי םיכירדמ רכשו םיעובק םידבוע השימח ,םילהנמה ינש
ותדידנב דכלנש ןבהז רכזב תובהלתהב םיפוצ םידימלת
םילשוריב עוביטה תנחתב
םיטקייורפ
םיירפס-תיב
הריכמ
תומורת
םילביטספו םיעוריא
תויומלתשה ,םיסרוק
תואצרהו
ץיק תנטייק
םירויסו םילויט
םיגוח
םיפוטויב
תוצובק תכרדה
דחוימ ךוניח
ץוח יעוביט
םוכיס
תרימשל ךוניחו רקחמ ,תוליעפ דקומל הנחתה הכפה התמקה זאמ
תשר חותיפל םגד הנחתב םיאור ונא .םילשוריב ץראה תבהאו עבט
חותיפ ונה הז םגד .ץראה יבחרב םייתליהק םיינוריע עבט ירתא לש
דומע תא התוויה רבעבש ,הדש רפס יתב תכרעמ לש לולכשו
םיססבתמה םירתא לש םחותיפ .עבטה תנגהל הרבחה לש הרדשה
:הלאה תויוליעפל ועייסי הנחתב שכרנש ןויסינהו עדיה לע
.םיבושח עבט ירתא לע תיזיפ הרימש .א
.תימוקמ הקיז תלעב הריעצ תיתביבס תוגיהנמ חותיפ .ב
.העפשה תלעבו תעדומ תירוביצ תכרעמ חותיפ .ג
יתועמשמ היינח םוקמ הווהמ םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה
םילשורי רוזאב תודדונ םירופיצל
םילשורי ירופיצ רקחל הנחתב הסנכהה תורוקמ תגוע .1 ףרג
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 36
םשל יסוי ר"ד :להנמ
,םייחה יעדמל הטלוקפה ,היגולואוזל הקלחמה :תבותכ
.69978 ביבא לת ,ביבא תמר ,ביבא לת תטיסרבינוא
03-6407963 ,03-6406010 :ןופלט
yleshem@post.tau.ac.il :ינורטקלא ראוד
www.birds.org.il :טנרטניא רתא
.1996 :המקה תנש
םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה .5
ןורטלב
המזויב םקוה ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה
רתאה .עבטה תנגהל הרבחהו ביבא לת תטיסרבינוא לש תפתושמ
זאמ תוברק דומל רתא - לארשי תנידמ בלב ,ןולייא קמעב ןכוש
תנידמ תודלותב םינושארה ןוירשה תוברק דעו ןונ ןב עשוהי לש וימי
ןואיזומה לעופ רתאב .תואמצעה תמחלמב ןאכ וכרענש ,לארשי
.הנש ידמ םירקבמ 400,000-כ וילא ךשומה ,"ןוירשל די" תתומע לש
.םירופיצה לש יברעמה הדידנה ריצ לש ובל בלב םקוממ זכרמה
.החטשמ םימנוד רפסמ זכרמל ןוירשה תתומע התצקה ,ךכיפל
תשרומ :םייזכרמ םיאשונ ינשל ףשחנ רתאל אבה בחרה להקה
-ייה ,רקחמ - דיתעה יאשונ ;ןוירשה ליחמ םילפונל ןורכיז - רבעה
ןניא תודדונה םירופיצה" תינכותו עבטהו הביבסה רומיש ,קט
.ונרוזאב םולשה ךילהתל םרותה יכוניח ילככ ,"תולובג תועדוי
םינורחאה םירושעה ינשב חתפתה םירופיצה תדידנ רקחמ
תלכלכל םיבושח רקחמ יאשונ םדקל יושעה ,ימוחת-בר אשונכ
.21-ה האמב התומדלו הנידמה
- ביבא-לת תטיסרבינוא לש תופתושמ םייפנכ תחת לעופ זכרמה
- עבטה תנגהל הרבחה לשו ,םיירקחמה םיאשונה תא הליבומה
םילפטמםיפוגהינש.םיילועפתהו םייכוניחהםיאשונהתאהליבומה
.תיביצקתה הרקבבו יפסכה לוהינב ,םדא חוכ סויגב
זכרמה תורטמ
-בר םירקחמ חותיפב לארשי תנידמ לש יסחיה הנורתי לוצינ .1
חותיפ ךות ,םירופיצה תדידנל םירושקה םיאשונב םיימוחת
הפוריא חרזמו תיפוריאה הליהקה תונידמ םע רקחמ ירשק
ליחל חוודמ ,ריוואה ליח לש תירפצ עויסב ,'ץיבניד דינואיל ר"ד
הנשב םישדוח 7 ,יריוואה בחרמב םירופיצ תואצמיה לע ריוואה
תוצעומה תירבמ הלוע ןעדמ ,ץיבניד דינואיל ר"ד :הלעמל
גזמ ימ"כמ 47 לש תשר להינש ,גולורואטמו לרנג היה )רבעשל(
1991 תנשב הלע ץיבניד ר"ד .םידבוע 3600-כו םיסוטמ 5 ,ריווא
ביבא לת תטיסרבינוא לגס רבחכ ףרטצה ךשמהבו ,לארשיל
תא ומע איבה אוה .)םילוע םינעדמ תטילקל ע"מק תינכתב(
תנשב בצוהש )MRL-5 םגדמ( םייסורה ריווא גזמ ימ"כממ דחא
ןוחטיבה דרשמ ת"אפמ ןומימב בסוה ,ןורטלב ןוירשה רתאב 1997
תכרעמו ריוואה ליח תא שמשמו ילאטיגיד םירופיצ ם"כמל
ליעיו ףטוש ןפואב ךוניחה
.1997 תנשמ ןורטלב לעופה ,MRL-5 יסורה רקחמה ם"כמ
םיליעפמש םה ,ם"כמה תיזחב הנומתב םיארנה ,םילוע םינעדמ
לע תוארתה ,תמא ןמזב ,ריוואה ליחל קפנמ מ"כמה .ותוא
תודדונ םירופיצ תוקהל
חרזמה תונידמ םע ,)םירופיצה לש אצומהו ןוניקה תוצרא(
תוצרא םעו )תודדונה םירופיצה תופלוח ןכרדש( ןוכיתה
.)םירופיצה לש הפירחה ירוזא( הקירפא
רותיא רקיעב ,הדידנל רושקה ימושייה רקחמה חותיפ .2
תוסיטב תוחיטב םודיקו םיאלקח םע םיטקילפנוקל תונורתפ
תיצרא תשר תמקה לע ססבתמ הז חותיפ .תויחרזאו תויאבצ
םייוניש רחא בקעמלו םירופיצ יוליגל םימ"כמ לש תירוזאו
.ריוואה גזמב
,הימדקאב לארשיב ךוניחה םודיקל תיעדמה תיתשתב שומיש .3
רוביצה ברקבו תילמרופ אלהו תילמרופה ךוניחה תכרעמב
יתב ןיב יכוניחה רשקה חותיפו טנרטניא ירתא חותיפ .בחרה
.םלועה יבחרבו ןוכיתה חרזמב רפס יתבל לארשיב רפס
.תורפצה םוחתב רקיעב ,)Eco-tourism( עבט תוריית חותיפ .4
תשר לש המודיק ,ילארשיה תורפצה זכרמ םע ףותישב
.תורפצ יזכרמ לש תיצרא
ןוגכ ,תואלקחה םוחתב הביבסל םייתודידי תונורתפ תאיצמ .5
.םיזבו תומשנת תועצמאב םימסרכמ לש תיגולויב הרבדה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 37
זכרמה קסוע םהבש םיימוחת-בר םיאשונ
םויק ךותו םייתנש-בר םקלח ,םירקחמ 10 עצבמ זכרמה - רקחמ
םירופיצ רחא בקעמ ,המגודל .ל"וחבו לארשיב םימרוג םע םירשק
יתנש-בר ןומימב השענ ןייוול יטלקנ םירדשמ תועצמאב תודדונ
.לארשיו תירבה תוצרא ,הינמרג תולשממ לש
תתחפהל איבה ריוואה ליח םע ףתושמ רקחמ - הסיט תוחיטב
תודדונ םירופיצ םע םיסוטמ לש םישגפמב תומרגנה תונואתה
700-מ הלעמל 1984 זאמ ימואלה ביצקתל ךסח הז גשיה .76%-ב
הדידנה רקחמ תא ליבומ זכרמה .שפנב תועיגפ ענמו רלוד ןוילימ
יחמומ .תמא ןמזב הארתהה תכרעמ תא לעפתמו ריוואה ליחב
תיריוואה היישעתל ,תיחרזאה הפועתה ימרוגל םיצעיימ זכרמה
זכרמה יחמומ םיפתשמ תונורחאה םינשב .לע-לא תרבחלו
תונידמו ,תירבה תוצראו היכרות ,ןדרי לש ריוואה תוליח םע הלועפ
.הקירפאו היסא ,הפוריא
תינכות ,ךוניחה דרשמ םע ףותישב ,חתפמ זכרמה - ךוניח
ןניא תודדונה םירופיצה" תרתוכה תחת תימוחת-בר םידומיל
םירופיצ רחא םידימלת םיבקוע הכלהמבש ,"תולובג תועדוי
תעפשה לע ם"כמ ינותנמ םידמול םידימלתה .ןייוול תורדשוממ
רפס יתבב םידלי םע ,תוליעפה ידכ ךות ,םירשקתמו םילקאה
היסורב םיידוהי רפס יתב םעו ,ןוכיתה חרזמבו לארשיב םירחא
"לגדה תוינכות"מ תחא איה וז םידומיל תינכות .הקירמא ןופצבו
םודיקלו יעדמהו יגולונכטה ךוניחה םודיקל ךוניחה דרשמ לש
תינכותב םיבלושמ רפס יתב 350-מ הלעמל .תוניוצמל ךוניחה
.וז תיכוניח
תטיסרבינואב םירופיצה תדידנ לע סרוק ריבעמ זכרמה להנמ
םירויס ,תואצרה תואמ הנש ידמ םיריבעמ זכרמה ישנא .ביבא לת
תורפצה זכרמ םע ףותישב יכוניח רמוח קיפמ זכרמה .ןויע ימיו
.עבטה תנגהל הרבחב ילארשיה
,ימואל ךלהמ ליבומ ןורטלב זכרמה - )Eco-tourism( עבט תוריית
14-כ לש תשר חותיפב ,ילארשיה תורפצה זכרמ םע ףותישב
ךוניחו רקחמ תוחולש לע וססבתיש ,"םירופיצ תוריית" תונחת
תורפצ דקומכ הפמה לע לארשי תא הלעת וז תשר .הדשב
.םייגולואיכראו םיירוטסיה םיאשונב םייק רבדהש יפכ ,ימואלניב
רקחמהו עדיה .םינדריהו םיאניתשלפה ונינכש תא בלשת תשרה
.תיעוצקמ תורפצ לש תוריית חותיפל סיסב ושמשי
האור ןורטלב זכרמה - הביבסל תיתודידי תואלקחו עבט תרימש
הרימשב םלועב הליבומכ לארשי לש המוקמל הבר תועמשמ
ומכ ,הקירפא תוצראבו ןוכיתה חרזמב תודדונה םירופיצה לע
.םירופיצה םע טקילפנוקה אשונב ימואלניב סנכ :1999 לירפא
,ןווי ,היכרות ,ןדרי :)לאמשל ןימימ( לש ריוא תוליחמ םילרנג
םיעידצמ ,זרא םייח ).לימ( ףולא ,”ןוירשל די“ תתומע ר”ויו ב”הרא
ןורטלב ”תומשה ריק“ דיל לארשי תומחלמב םילפונל
תוליח השימחמ םילרנג הבו ןורטלב זכרמב םיבשחמה תתיכ
םירופיצ ןיב םייקה טקילפנוקב ןדש סנכב ,ןוכיתה חרזמב ריווא
1999 לירפא ,םיסוטמו
תואלקח םודיקבו םיאלקח םע םיטקילפנוקל תונורתפ ןתמב םג
יבחרב יוצמ זבבו תמשנתב שומישה ,המגודל .הביבסל תיתודידי
.הרבדה ירמוחב שומישב תיתועמשמ התחפהל םרות לארשי
ןיב םירשוקה םירקחמ םזי ןורטלב זכרמה - ריווא גזמו םילקא
.םיימילקא םייוניש יוזיחל ינשדח ןשייחכ תודדונה םירופיצה
םירושקה םיימוחת-ברה םיאשונה - םולשה ךילהתל המורת
תורפצה זכרמ תא ואיבה ,תונכש תונידמ םע רשקהו הדידנב
םייאבצו םייתוריית ,םייכוניח ,םייעדמ םימרוג ןיב רשקל ןורטלב
זכרמה .םינדריו םיאניתשלפ םע ךוניחו עדמ ירשק חותיפבו
תליהק ,USAID-MERC ןומימב תופתושמ תויוליעפ רפסמ ליבוה
.דועו ,הינמרגב רקחמ ינוכמ ,דנלבילק
תורפצה זכרמ תיינבל םיבאשמה - רתאב היינבו תויתשת ןונכת
האר( וגשוה רבכ ,תומוק שולש ןב הנבמ ובו ,ןוירשה רתאב
לחת הינבה .םייתסה זכרמה תמקהל טרופמה ןונכתה .)טוטרש
:הלאה םינקתמה ,ראשה ןיב ,ומקוי זכרמב .2009 תנשב
םורדל הינמרגמ )לוחכב( ”הסצנירפ“ הדיסחה לש הדידנ לולסמ
דמצוהש ןייוול רדשמב טלקנש יפכ ,)לוגסב( הרזחו הקירפא
)בוהצ( דרפס םורדל דדנ ,”סנוי“ ,הלעב .הפוגל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 3
רוא ןויזחב ופצי ובש ,םירקבמ 200 תטילקל םלוא - םוירוטידוא
םירופיצה תדידנ תעפות לש הדוחייבו ,קט-ייה יעצמאב ,ילוק
להקל ןויע ימיו תורפצ תויוליעפ ומייקתי םוירוטידואב .לארשיב
.תופלחתמ תוגוצתל בחרמ שמשי אוהו ,בחרה
הפמב לארשי לש הדוחיי תא גיצי ןואיזומה - יביטקא ןואיזומ
לש םיבר םיטביהב קוסעיו םירופיצה תדידנ לש תימלועה
הגוצתה .םיליעפ ויהי םירקבמה ובש ןואיזומ היהי הז .הדידנה
ריוואה ליח יסוטמ ןיב םויק-וד תגשהל םיכרדה תא שיגדת
םיעצמאב םיינשדח םירקחמ גיצתו ,תודדונה םירופיצהו
.םיללכושמ
ןורטלב "ןוירשל די" רתא לעמ תודדונ םיערצ תויא תקהל
)קיניר ןיטרמ :רויצ(
תוניל לש המוד רפסמ הילא ךושמל תפאוש ךוניחה תירקו הנשב
,ידוהי רעונ תוצובקו ל"וחמ םירפצ ,םידימלת ,עבט יבבוח לש
ךוניחה תירקב .תורפצבו תשרומ יאשונב תושפוחב וקסעיש
.טנרטניאו םיבשחמ ,תורפצ תתיכ תמקוממ
טנרטניאו םיבשחמ תתיכ המקוה - טנרטניאו םיבשחמ תתיכ
תשמשמ םיבשחמה תתיכ .םיבשחמ 15-ו הבישי תומוקמ 60 הבו
םילייחל םג תשמשמ התיכה .םידימלתו םירומ תויומלתשהל
.הנשב םירקבמ 36,000-כ תטלוקו ךוניחה תורדסב
יאטיסרבינואה זכרמה ידרשמ ומקוי ןוכמב - יעדמ רקחמ ןוכמ
תורפצה זכרמ ידרשמ ,ביבא לת תטיסרבינוא תלבוהב
,רקחמ ינקתמו תודבעמ ,עבטה תנגהל הרבחה לש ילארשיה
ואוביש ,םלועה יבחרמ םירקוח תטילקל תודיחי המכו היירפס
.תימדקא ןותבש תנש תרגסמב זכרמל
םויכ בצמה תנומת
,ךוניחה תירק תא תונבל המייס ןוירשה תתומע - ךוניחה תירק
244( חוריא ירדח 44 םיאצמנ הירקב .2005 יאמב לועפל הלחהש
תוניל 35,000 לע בייחתה ל"הצ .דומיל תותיכ לש לולכמו )תוטימ
תורפצה זכרמו הדידנה זכרמ ידרשמו יעדמ רקחמ ןוכמ ונכשי הנוילעה המוקב .ןורטלב "ןוירשל די" רתאב ןנכותמה יזכרמה הנבמה
תופצל היהי רשפא גגהמ .יביטקא ןואיזומ לעפי עקרקה תמוקב .תופלחתמ תוכורעתל םלואו םוירוטידוא ויהי היינשה המוקב .ילארשיה
ביבסמ .יסורה ם"כמה לש קוריה "ןולב"ה בצוי הנבמה ירוחאמ .גגה לע הירטיפקמ תונהילו םירופיצה תדידנ רחא בוקעל ,ןוליא קמע ףונב
תוימוקמה םירופיצב הייפצל םימ תורוקמו םיאובחמ ובו תורפצ קראפ ןנכותמ הנבמל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 3
יסורה ם"כמה - עקרב .תומוקמ 17,000 דע ליכמו ,םיעוריא 40-כ הנש ידמ טלוק "ןוירשל די"ב ןורטאיתה
,ןוירשה תתומע םע ףותישב - הביבסלו עבטל הנגהה אבצ תתיכ
.לאכימו הירוה ,םהידלי רכזל ,רגהו אנוא תוחפשמ עויסב התנבנו
אבצה ןיב םיטקילפנוקה תנבהב םיקסוע תבשחוממה התיכב
.םרמשל ןתינ דציכו ,עבטלו הביבסל
לולכמ תיינבל םיבאשמה וסיוג ןורטלב הדידנה זכרמב - םיבאשמ
לש יונב חטש לולכיש )הימדה רויצ האר( מ"כמל דומצב תורפצה
תומש לע םיארקנ ךוניחה תירקב םינבמה לכ .עובר רטמ 3,200
תיב לשמל ומכ ,םירופיצ תרדסל שדקומ הנבמ לכו ,םירופיצ
.המודכו םיסרוד תופועל רשנה
היבדלוממ אבוה ם"כמה - MRL-5 ,יסור םירופיצו ריוא גזמ ם"כמ
רחא בקעמל ם"כמה דעונ רוקמב .1997 תנשב ןורטלב בצוהו
ביבאב .םירופיצ רקחמל םג בסוה אוה ךא ,ריווא גזמ תועפות
הרוצל תיגולנא הרוצמ ם"כמה תונומת תרבעה בלש םייתסה 2000
ביסב טנרטניאלו םיבשחמה תתיכל תורבעומ תונומתה .תילטיגיד
ריוואה ליחל תמא ןמזב תורבעומ תונומתה 2002 ויתסמ .יטפוא
לש תווצ הנשב םישדוח העבש .זכרמה לש טנרטניאה רתאלו
תובצועה קראפ
שורפה ,ל"קק רעיב .ןוירשל די רתא תא ברעממו ןופצמ ףיקמ
ומקומו ,םיילגר לויט ילולסמ וצרפנ ,םימנוד 120-כ לש חטש לע
םיננכותמ וילושבו רעיב .תונושה ןוירשה תובצוע לש תואטרדנא
תכשומ הייחמצ חותיפ תרזעב םירופיצב הייפצל םיידוחיי םילולסמ
,ךוניחה תירק יממ ורזחומיש םינטק םימגאו םימרוז םימ ,םירופיצ
םילולסמב ובלושי תורפצה ילולסמ .םירופיצב הייפצל םיאובחמו
םירופיצל םירושקה ך”נתב םיעיפומה םיקוספה לכ םע םיטלושמ
.תורפצה יאשונב ןווגמ םילספ ןגבו
ןורטל ,2008 תנשב תיתורייתהו תיכוניחה תוליעפה םוכיס
תוליעפ
’סמ
םיפתתשמ
ןורטלב םילייחל תואצרה )1( 5,000
רפס יתב םע תוליעפ )2(
)םידימלת 250 x תותיכ 40(
10,000
ימדקא סרוק - םיטנדוטס )3( 185
הרבחה ירבח ,ל"הצ( בחרה רוביצל תואצרה )4(
)'דכו ןויע ימי ,עבטה תנגהל
6,000
םיעדמ םיסנכו ל"וחב להק ינפב תואצרה )5( 1,200
םירויס ,"שפנה רופיצ" ומכ( םירויס תוכרדה )6(
)עבטה תנגהל הרבחה ירבחו בחרה רוביצל
600
ןורטל תדעצב הכרדה תינכת )7( 3,500
כ"הס 26,485
ןורטלב תובצועה רעיב ןנכותמה תורפצה לולסמב סורטבלא לספ
ת"אפמ ןומימבו ,'ץיבניד דינואיל ר"ד לש ולוהינב םילוע םינעדמ
.אשונה תא ליבומ
ינושאר ןונכתםייתסה- תורפצלולסמו תוניירושמהתובצועהקראפ
לש םנודה 190 ךותמ 80 סופתי לולסמה .רתאב תורפצה לולסמל
.ןופצמו ברעממ ןוירשה רתא תא ףטועה ,תוניירושמה תובצועה רעי
לש תכרעמ חתופת ,םירופיצ יכשומ םיחישו םיצע ולתשיי לולסמב
ילספ לש הכורעת בצותו םירפצל רותסמ תומוקמו םימ תוכירב
ןנכותמ קראפה .םלועב םיליבומ םילספ לש םהיתוריצימ ,םירופיצ
.ל"קקו ת"מחה ,"ןוירשל די" תתומע םע ףותישב
םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמב - ביצקתו םדא חוכ
,ךוניח ישנא ,םילוע םינעדמ םהבו שיא 15-כ לש תווצ םויכ לעופ
ןמוממ תווצה .הלהנמ ישנאו ישילשו ינש ראותל םיטנדוטס
ביצקתה .עבטה תנגהל הרבחהו ביבא לת תטיסרבינוא יביצקתב
.לקש ןוילימ 2.5-כ לע דמוע זכרמה לש יתנשה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 40
,תוליעפה תנש םוכיסל ,הדידנה זכרמבו "ןוירשל די" רתאב וסנכתה )יברעה רזגמהמ םקלח( רפס יתב 85-מ םידימלת 5000 :2000 יאמ
םינופיפע תחרפהל תורחת :םוליצב ."תולובג תועדוי ןניא תודדונה םירופיצה" תיכוניחה תינכתב םיידומילה םהיגשיה תגצה ךות
תורפצ לולסמו ןוירשה תובצמ תומקומ ובש רתאה תא קבוח רעי
םיקוספ ןכו ,תיפצתו םימ תורוקמ ,םירופצ תכשומ הייחמצ בלשמה
םירופצ ילספ לש הכורעתו ך”נתב םירכזומה םירופיצ לע
תוימוקמה םירופיצב היפצל הבישי ילספסו םיצע ,םימ רוקמ
תואצוה .1

רקחמ תווצ ,להנמ - םדא חכ
תווצ ,טנרוטקוד 1 ,םיטנרטסמ 5(
תלהנמ ,הכרדה זכר )םילוע םינעדמ
םינותנ דוביעו טנרטניא תזכר ,דרשמ
₪ 1,200,000
.ב תונושו דרשמ תקזחא ₪ 80,000
.ג טנרטניא רתא ₪ 90,000
.ד ל"וחבו ץראב תועיסנ ,בכר ₪ 70,000

םירמוח תקפה ,ןויע ימי ,םיעוריא תקפה
םייכוניח
₪ 177,500
.ו םירקחמ ןומימ ₪ 80,000
.ז תיכוניח תוליעפ ןומימ ₪ 80,000
.ח 10% הרוקת ₪ 197,500
כ"הס ₪ 1,975,000
תוסנכה .2
.א רקחמ תונרקו ביבא לת תטיסרבינוא ₪ 522,000
.ב עבטה תנגהל הרבחה ₪ 200,000
.ג ןוחטיבה דרשמ ₪ 700,000
.ד ל"קק ₪ 61,000
.ה הביבסה תנגהל דרשמה ₪ 172,000
.ו תומורת ₪ 200,000
.ז תוריכמו הכרדה תוליעפמ תוסנכה ₪ 120,000
כ"הס ₪ 1,975,000
חותיפ .3
ןוירשה רתאב זכרמה תיינבל חותיפ ביצקת .א
תומורתו תונרק ןורטלב
$ 2,500,000
ןוירשה תובצוע רעיב תורפצ קראפ חותיפ ביצקת .ב
די תתומע ,JNF ,ל"קק ןומימ )220 ךותמ םנוד 70(
)סיוג אל ןיידע( ט"הלחו ןוירשל
$ 1,800,000
ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה
עבטה תנגהל הרבחה לש בוליש - 2008 ביצקת
ביבא לת תטיסרבינואו
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 41
תואמ לש יביסאמה רבעמה םע הליחתמ ויתסה תדידנ .ץיקב
ןהירחא .רבמטפס עצמא דע טסוגוא עצמאמ תודיסח יפלא
רבוטקואבו תורוחש תודיסחו םיערצה תויא רבמטפסב תופלוח
םיטלוב תספסאה תודשב .םיטיע לש םיבר םינימו םיצינ ,תויד
.םהינימל םינותבגו םינויפיפ ,בוהצה ילאילחנה
ומכ םיסרוד ,םיזוורב לש םיבר םינימ םיטלוב םיפרוחה םינימה ןיב
םינפכ ,תורוחש תודיסח תואמ .םיעדרפצה טיעו ,םינורזה ,ךלשה
ץיקב .םימפוחו תויפוח ,תוינציב ינימ לש ןווגמ םג ומכ ,תופנא ינימו
םידרויה ראווחה יקוצמב .הירמחהו תיפוראה היקוקה ןנקל םיעיגמ
םג םהבו םילחכו םיקרקרש לש ןוניק תובשומ תוחתפתמ ןדריל
תובשומ תוחתפתמ םילשאה ךבסב .דוקע רופרפ ,הזח ןבל ,סוכ
,דמגה ןרומרוקה םע ,הלילה תופנאו תונטקה תוינבלה לש ןוניקה
םיביציה םינימה ןיב .ףוסה תופנאו ,תימלוע הדחכה תנכסב ןימ
ןתינש - ןוורכ ,ןדריה רורד ,ןילוקנרפה רוזאב םדוחייב םיטלוב
.הנשה לכב תועודי תודוקנב םהב תופצל
רנזלג דוד :להנמ
ןאש תב .נ.ד ,ןיפור רפכ ץובק :תבותכ
050-5395856 ,04-6068396 :ןופלט
dglasner@kfar-ruppin.org.il :ינורטקלא ראוד
www.birdwatching.org.il :טנרטניא רתא
.1997-ב דסומ :המקה תנש
ןיפור רפכב תורפצה זכרמ "הדיסחה רוקמ" .6
לע 1997 תנשב םקוה םיקמעב תורפצה זכרמ
זכרמ םע הלועפ ףותישב ,ןיפור רפכ ץוביק ידי
.עבטה תנגהל הרבחה לש ילארשיה תורפצה
,ץוביקה לש יזכרמה יתורייתה דקומכ חתפתהל ךישממ זכרמה
לש הריציל רקחמהו ךוניחה ,תורייתה ,עבטה תרימש לש בולישב
.אמייק רב יגולוקא רוזא
תורפצו הביבס
וכרדו ישארהימלועההדידנהריצלשוזכרמבאצמנ םיקמעהרוזא
םישדוח ךשמב ביבאה תדידנו ץראב ויתסה תדידנ בור תרבוע
לודיג יתבב רישע ,"תוניעמה קמע" ,ותביבסו ןאש תיב קמע .םיבר
שרוחהו ןדריה ןואג ,רכששי תמרו עובלגה :םייתוכאלמו םייעבט
הלא לכ .םיחרופ םיבושייו םיעטמ ,תודשהו םיגדה תוכירב ,יעבטה
ןוניקבו הפירחב ,הדידנה תונועב ,םישרמ םינימ ןווגמ ןאכל םיכשומ
ויתסה תדידנב הארמה תארקל תספסא הדשב החנ תודיסח תקהל
זכרמה תורטמ
.תורפצה םוחתב רקיעב ,עבטה תרימש
תוניעמה קמעב םישנאו םירופיצ ןעמל אמייק רב חותיפ
םייזכרמ םידעי
,םייעבטו םייתוכאלמ ,םינגומ םיחטש הרימש - עבט תרימש
ינימ לע הנגה .הדידנב םירופיצה תחונמלו ןוניקל ,הייחמל
.ולוכ רוזאבו םינגומה םיחטשב הדחכה תנכסב םירופיצ
םינימ תשגדהב ,ןדריה קמעב םירופיצה תדידנ רקח - רקחמ
עקרקה ישומישב םיטקילפנוקה דומיל ."לגד ינימ"ו םירידנ
.םדאל עבט ןיב םויק-ודל תונורתפ אוצמל ידכ
םיידוחי םיתורש לש בלושמ חותיפ - תיגולוקא תוריית
תיפצת ירותסמו הכרדה ,םירופיצה לע ןכדועמ עדימ ןוגכ
תורייתל ,תוירוזא תוריית תוליבח לש קווישו היינב .םירופיצל
.םילארשילו תסנכנה
םיגדה תכירב ילושב ףרוחב תוזכרתמ תורוחש תודיסחו תולודג תוינבל ,תורופא תופנא
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 42
,ביבא לת תטיסרבינואב ,םירופיצה תדידנ סרוקמ םיטנדוטס
ןיפור רפכב עוביטה תנחתב עוביטב םיפוצ תורפצה יליבשו תומשנתל המגדה תבית ,עוביטה תנחת - ןורהס לת תמשנתהו הביתה םע פוטויב ידימלת
רפס יתבל הכרדה תוינכות לש הלעפהו חותיפ - ךוניח
חותיפ .רוזאה תרכהו הביבסה תרימש ,תורפצה ימוחתב
םיאלקחה םעו רוזאב הליהקה םע תפתושמ תוליעפל תוינכות
.לובגל רבעמש םינכשהו
זכרמב תויוליעפה
םירויס םע ,חוריאו הניל תבלשמ זכרמה לש תיתורייתה תוליעפה
רויסל ,םירפצל ןכדועמ תורפצ עדימו עובש ףוס לכב םיכרדומ
עבט יבבוח לש להק םיכשומ םיחפוטמה חוריאה ירדח .יאמצע
קחרמב םימקוממ םתויהב ,ל"וחמ םירפצל דאמ םיחונו לארשימ
יתייווח רויסל תוכוז םילייטמ לש תוצובק .תורפצה ירתאמ הכילה
ףונה םע תורכיה ,תיאלקחה הביבסה תרכה ,תורפצ בלשמה
,רהנה ירבע ינשמ תחתפתמה תונכשהו ןדריה ןואג לש דחוימה
םיבלשמ םיידומילה םירויסה .ץוביקה ייח םע הבורק תורכיהו
תרכהל ,םיגדה תוכירב ןיב רויס םע עוביטה תנחתב ךרדומ רוקיב
םייתביבס ,םיבכרומה םיסחיהו םימה תופוע לש היגולוקאה
.הגדמה ףנע םע ,םיילכלכו
,תומשנת לש היסולכואה דודיע י"ע תיגולויבה הרבדהה טקיורפ
לש הייחנהבו ולא םירויסב בר שגדל הכוז ,םיפלטעו םיזב
לכמ קלח אוה "תמשנתה לצא תיב רוקיב" .רוזאב םיאלקחה
שומישה תתחפה לש לדומה תא םיגיצמ ונא ובש ךרדומ רויס
תאו תמשנתה לש תודחוימה היתונוכת תא ,תואלקחב םילערב
.רוזאב םימסרכמה ןווגמלו הטירפתל תודע תווהמה תופנצה
המגמב ןוכית ידימלתל "פוטויב הנחמ" הנש ידמ םייקמ זכרמה
תמשנתה לש ןוזמה בכרה ירחא ונתיחנהב םיבקועש ,תיגולויב
חווטל םג תירקחמ תובישח ולא םינותנל .םינושה לודיגה יתבב
.תיתנש בר האוושהל ,ךוראה
ןורתפב רוזעל םיסנמ ונא רוזאב םיאלקחה םע הלועפ ףותישב
.םירופיצה לש םיכרצל תיביסנטניאה תואלקחה ןיב םיטקילפנוקה
תולודגה תוינבלה לש הנילה ירחא םיבקוע ונא םירמתה יעטמב
אוצמל הרטמב ,ירפה לע "תושלשלמ"ש ,תורופאה תופנאהו
עצבתה םיגדה תוכירבב .םירחא הניל ירתאל ןתוא קיחרהל םיכרד
תונקסמ .םירופיצה ינפמ תוכירבה לע הנגהה תותשר לש רקס
תותשרל ,םיגיידל תויחנהל םינגהו עבטה תושר י"ע ומגרות רקחמה
לש ץוליחל םילעופ ונא םיגיידה םע פ"תשב .שומישל תורתומה
זכרמה .הדידנה תונועב רקיעב ,הנגהה תותשרב תודכלנש םירופיצ
זכרמ י"ע ךרענש ,ויתסה לש הדידנה רקס תא הנש לכב חראמ
ףסונב .ריוואה ליח םע ףותישב ,עבטה תנגהל הרבחה לש תורפצה
בר ירקחמ ילכ הווהמ רקסה ,הסיטה תוחיטבל תערכמה המורתל
העובקה תוחכונה .ויתסב ץראה ימשב םיאודה םינימה לכ לע יתנש
עדימל הפיסומ רבוטקוא -טסוגוא םישדוחב ,זכרמב םירפצ לש
.ל"וחמ תורפצה תוריית לש טבהב דוחייב ,זכרמה לש ףטושה
1997 תנשמ הדידנה תונוע בורב תלעופ ןורהס לתב עוביטה תנחת
דע ועבוט הנחתב .םיפסונ םיאשונב הכרדה רתאכ םג תשמשמו
תורזוח תודיכל םג ללוכ הז .םינימ םינומשכמ ,הנשב םירופיצ 10,000
הנחתה לש התלעפה ךשמ .ל"וחמ עוביט ירזחהו םינש המכ ירחא
.רקחמה תושרל םידמועש םייביצקתה תורוקמב יולת הנש לכב
,ימואלניב טקיורפ תרגסמב חתפתהו לעפ זכרמה 2000-4 םינשב
,)BirdLife International( ימלועה תורפצה ןוגרא לש ולוהינב
םעו )RSCN( ןדריב עבטה תרימשל תיתוכלמה הרבחה םע ףותישב
.)Palestine Wildlife Society( יאניתשלפה עבטה תרימש ןוגרא
ילכלכ םרוגכ זכרמה תא חתפלו ליעפהל ךישממ ןיפור רפכ ץוביק
תרבוג תונורחאה םינשב .)תוריית-וקא( עבט תוריית לש שגדב
.טרפב תורפצהו ללכב עבטה תוריית ימוחתל ץראב תועדומה
םיעובקה תורפצה ירויס םע בולישב חוראה ירדחל הלועה שוקיבה
םירפצה תומכב הילעה .זכרמה לש העובקה תורייתה תליבח אוה
.םירדח תפסותב ךרוצה תא איה םג תנמסמ ל"וחמ
םירתא חותיפו םינקתמ
תנשב גורדשו הבחרהל םיננכותמ )לקד( םימייקה חוראה ירדח
תצובק טולקל תורשפאל עיגנ םירדח 15 לש תפסותב .2009
תננכותמ ךשמהב .תוללוכ תוריית תוליבח קוושלו םירפצ/םילייטמ
יתביבס חותיפ םע ,ןדריה ןואג לש ףונה לא הפוצה ןורדמב היינב
ןווגממ םירופיצ תכישמו ידוחיי רתא תריציב דקמתמש יגולוקא
₪ ןוילימ 4-3 איה תובורקה םינשב תשרדנה העקשהה .םינימ
.תוריית תויתשתבו םינבמב
ירותסמ ינש ,ןורהס לתב עוביטה תנחת תא םיללוכ תורפצה ירתא
תכרעמו הזכרמבש ןייעמה לאו עבטה תרומש לא םיפוצה תורפצ
תיפצת רותסמ ףיסוהל תינכותב .םהיניב תרבחמה םיליבש
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 43
.הרומשה לש ףקהב םיליבשה תכרעמ תא ביחרהלו לחנה דרומב
ימצע רויסל החותפו םויה ירקבמ תכרדהל תשמשמ תכרעמה
.)₪ 200,000-ב תכרעומ העקשה( זכרמב םינלה לכלו םירפצל
רתא םיחתפמ ונא ,םיגדה תוכירב ילושב אצמנש ,חולמ לתב
ףקשנה םישרמה ףונה לש לוצינ ךות ,הביבסו תורפצ תיפצתל
אבצה לש שוטנ בצומ לע ססובמ רתאה .ןדריה ןואג לא החרזמ
םינשב השתהה תמחלמ לש תשרומה תא שיגדת ותרימשו
ינושאר חותיפ ,תיפצת תככס המקוה רבכ םוקמב .1967-70
ץפוש יאבצה םיתורשה הנבמ .לצל תועיטנו היינח ,םיליבש לש
.ת"מחהו תורייתה דרשמ ןומימב תועקשהה .םירקבמה שומישל
,בצומה תוליחמל הסינכ ,הכרדהו הגוצתל םיללח וחתופי דיתעב
ףסונה חותיפה .המיאתמ הרואת תכרעמו טוליש ,תיפצת תוככס
תוצובקל םג ,םילייטמו םידימלתל ,רתאב הפוצר תוליעפ רשפאי
.)₪ 500,000-כ ,ןנכותמה העקשהה ףקה( תולודג
2008 תנשל תוליעפה םוכיס
רפכ( תוריית לארוד" תרבח י"ע לעפומ רתאה :חותיפו לוהינ
."מ"עב )ןיפור
ירדחב היה 2008 תנשב ירקיעה תוליעפה חפנ :תפטוש תוליעפ
תוליעפ .תויתחפשמ תוריד עברא לש תפסות ללוכ ,חוראה
.םיגדה תוכרב ןיבםיכרדומ םירויס לע הבורב תססובמ תורפצה
תומשנתה,הביבסה,הדידנהאשונב הרשעהללוכ הז ס"יב ידימלתל
תחורא בולישב רויסה תונגרואמ תוצובקל .הגדמו תופוע יסחיו
םיבלשמ תוחפשמ ירויס .הביבסב םיפסונ םירתאו ץוביקב םיירהצ
עבט רויס םייקתמ עובש ףוס לכב .םידליל תולעפה םע ןכותה תא
.ירפכה חוראה תליבחב בלושמו ליג לכל םיאתמש תורפצו
לארוד תרבח העיקשה 2008 תנשב :2008-ב תועקשהו חותיפ
םקוה .ץוביקב הרדשב תויתחפשמ תוריד עברא לש ץופישב
דרשמ עויסב ,תוצובקל הכרדהו םיחרואה תלבקל םירקבמ זכרמ
תדוקנ חותיפב ףסונ בלש ונמייס .רפכה חותיפו תואלקחה
.לארשיל א"קי ןרק עויסב ,חולמ לתב תיפצתה
2009 תנשל חותיפה תינכות
.תופסונ תויתחפשמ תוריד ץופיש .1
.חולמ לתבו םירקבמה זכרמב םיפסונ םינכת חותיפ .2
רנזלג דוד :םשר
םיירקיע דעי ילהק
םירויסל ילארשיה דעיה להק .1
םוי" אוה רפס יתבל קוושמה יזכרמה רצומה - רפס יתב
,עוביטה תנחתב ךרדומ רוקיב ללוכ .תועש 4-5 ןב "תורפצ
ןואגבו םיגדה תוכירבב רויסו תמשנתה לצא "תיב רוקיב"
ידומיל לש תומגמל תוקוושמ תומאתומ תואסרג .ןדריה
.היגולויבו הביבס
תוצובק ןווגמל םאתומ "תורפצה םוי" - םילייטמ תוצובק
.הצובק לכל םאתומ רויסה ךשמ .תוידסומו תויטרפ ,םילייטמ
,ףסונ רויס ,החורא םג תללוכש הליבח תקוושמ תוצובקל
.רשכ אוה לכואה רדח .םיאתמ עוריא וא דוביכ
םיכרענה םיעובקה םירויסב םיפתתשמ - םינמדזמ םילייטמ
.םיגחבו תושפוחב םידחוימ םיעוריאבו עובש ףוס לכב
םיבלשמה ,עבט יבבוח לש תוגוזו תוחפשמ - תונילל דעיה להק .2
תוצובק .עובש ידמ העובקה רויסה תליבח םע הנילה תא
לתב תיתנש תיגולואיכרא תחלשמ :תודחוימ תוצובקו םילייטמ
.הביבסהמ םידבוע תוצובק ,ויתסה לש הדידנה רקס ,ףצ
רקיעב ,םלועה יבחרמ םירפצ ךשומ זכרמה - ל"וחמ םירפצ .3
לודגה םקלח .הדידנה תונועב
םינהנו הנילה יתורשב םישמתשמ
קלח .ונלש ןכדועמה עדימהמ
םג םילבקמ ל"וחמ םיחרואהמ
רקיעב ,תורפצב הדומצ הכרדה
.בורקה רוזאב
,”םולשה לובגל“ תורפצו ףונ תיפצת - חולמ לתב חותיפה רואת
רבעשל ל”הצ בצוממ
תודדונ םירופיצל היצקרטא ,םימ רגאמו ןדריה ןואגל טבמ
ןיפור רפכב תופרוחו
ןא'ז רמ ,לארשיב יפוריאה דוחיאה רירגש םע שרוח טיע רורחש
ולאמשמו ,טיעב זחוא ,םירופיצה עיבטמ ,םורמ יבוק .הס'ג רייפ
ןאש תיב קמע תירוזאה הצעומה שאר ,ילאיתלאש לעי
,ןורהס לתב תרזוח הדיכל
היכרותמ תעבט םע תינק
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 44
םירקבמה ירפסמ
םירויסו תוניל םוכיס - הדיסחה רוקמ
)2007 ,ןדמא( דעי ילהק יפל הקולח
.700 - תוחפשמ ,1,000 - םירגובמ תוצובק ,800 - םידימלת :םירויס
400 - םיריית ,600 - רעונו תוצובק ,2,500 - תוחפשמ :תוניל
תורעה
הרזח הלעיו םירדחה רפסמב םייוניש בקע דרי תונילה רפסמ .1
2009-ב
תונורחאה םייתנשב הילעב ל"וחמ םיריית לש תוניל .2
)ח"שא( יתנשה ביצקתה
,50,000 - תונוש ,120,000 - םירויס ,400,000 - הניל :תוסנכה
,120,000 - קווישו לועפת ,70,000 - תוחורא ,300,000 הדובע :תואצוה
.80,000 - תונוש םירויס תוניל
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
ם
י
ז
ו
ח
א
2003 2004 2005 2006 2007
לאכימ ןגעמ תורפצה קראפ .7
םילחנ ,תורפצ ידומילל זכרמה
םי ףוחו
,טרפב לאכימ-ןגעמו ללכב למרכה ףוח
אלו ,עבטלו תורפצל ףדרנ םשכ תירוביצה העדותב םישמשמ
,ינשה דצב םיה ףוחלו דחא דצמ למרכה רהל הברקה .ידכב
הז ןטק חטש ינפ לע םימייקתמה לודיג יתב לש בחר ןווגמ םירצוי
םיבר םינימל תיב םיווהמ וללה םינווגמה תויחה תומוקמ .הז דצל
רתאל לאכימ-ןגעמ תא וכפהש םהו ,םיקנויו םילחוז ,תופוע לש
.ימלוע םש לעב עבט
העובק תוליעפ לאכימ-ןגעמב החתפתה םישישה תונש ךלהמב
,תורפצה אשונ ביבס
. עבטו הי גו לו או ז
םקו ה הגרדהב
רפס-תיב םוקמב
למרכה ףוח הדש
תנגהל הרבחה לש
רפסה תיב .עבטה
תויוליעפ זכירו םזי
תונווגמ תויכוניח
שגפמ םוקמ היהו
םיגולואוז ,םירפצל
םיבר .עבט יבבוחו
םידמועה םישנאהמ
תודסומהשארבםויכ
לע םי דקפו מה
)ןימימ( תונבל תומשנת גוזל ילאידיא ןוניק ןכשמ םויכ הווהמו ,השתהה תמחלמב זגפמ עגפנ ןיפור רפכ ץוביקב םימה לדגמ :לאמשמ
זורימ ףסא :להנמ
,לאכימ ןגעמ ץוביק ,למרכה ףוח הדש רפס תיב :תבותכ
37805 השנמ .נ.ד
052-3869433 :ןופלט
iocasaf@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד
:טנרטניא רתא
- עבטה תנגהל הרבחה ידי לע 2007 -ב םקוה :המקה תנש
רקחל ימואלניבה זכרמה םע ףותישב ,ילארשיה תורפצה זכרמ
דרשמה םע ףותישב לועפל ןנכותמ .ןורטלב םירופיצה תדידנ
,םינגהו עבטה תושר ,לאכימ ןגעמ ץוביק ,הביבסה תנגהל
.םימיה תלהנמו תימוקמה הצעומה
.עבט תרימשו ךוניח :זכרמה לש ודוחי
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 45
םתוריעצב וכנחתה ,ץראב יגולוקאה רקחמהו עבטה תרימש
לשב .םויה דע ותוא םיריקומ םהו לאכימ-ןגעמ הדש רפס תיבב
םינבמהו ,רושעכ ינפל הדש רפס-תיבה שטינ םיילכלכ םיישק
םוקמב תיכוניחה תוליעפה .לאכימ ןגעמ ץוביק ינב תא ושמיש
תיאבצ-םדקה הניכמה םוקמב המקוה תע ,םייתנשכ ינפל השדוח
.הביבסו עבט ,תורפצ ביבס תוליעפ לע שגד המשש ,"ולק םירשנמ"
,עבטה תנגהל הרבחה לש תורפצה זכרמו לאכימ-ןגעמ ץוביק
תנחת לאכימ ןגעמב םיקהל הרטמב םינורחאה םישדוחב םילעופ
ידקומ תשרל ףרטצתש ,עבטו תורפצ אשונב הכרדה זכרמו רקחמ
.2007 רבוטקואב ותוליעפ תא לחה זכרמה .תיצראה תורפצה
םלוכ ,שיא ףלאמ הלעמל רתאב ורקיב ותוליעפל ןושארה שדוחב
.םולשתב םיכרדומ םירויס תרגסמב
לייג תיב
,ףונו עבט םלצל הבהאש ,תיאקירמא תמלצ התייה ןיבור לייג
ילעב ןיב לייג הרשיק הימוליצב .םייח ילעבו םירופיצ דחוימבו
תורוקמבו ך"נתב םהילע רפוסמה ןיבל ץראה עבטו םייחה
.לארשי
השפוחל לייג העיגה תע ,1969 תנשב הלחה לארשיב התובהאתה
ןגעמב ,םיה די-לע רוגלו ןאכ ראשיהל הטילחה איה .ץראב
חיצנהלו ,םיגדה תוכירב דיל תבשל תגהונ התייה לייג .לאכימ
םוקמב אקווד .םימלש םימי ךשמב ,תושחרתהה תא התמלצמב
.יגארטה התומ תא האצמ ,ךכ-לכ הילע בוהא היהש ,הזה
וחצרו םיגדה תוכירבל םיה ןמ םילבחמ ורדח 1978 ץרמ שדוחב
הרבחה םע ףותישב ,התחפשמ ינב .םוליצב הקסעש ןמזב לייג תא
"לייג תיב" תוברתה זכרמ תא הרכזלו הדובכל ונב ,עבטה תנגהל
,תואצרה ירדח ינש ללוכ תיבה .למרכה ףוח הדש-רפס תיבבש
.הלש תונומתה ףסואו היירפס
ףוחה ילחנ םוקיש
םילחנ 25-כו ןוכיתה םיל םימרוזה םיישאר םילחנ 16-כ לארשיב
,םילחנה תיברמב םיריפש םימ ומרז רבעב .תרניכלו ןדריל םימרוזה
.תורישע תויפונו תויגולוקא תוכרעמ וחתפתה םהיתודגבו
םילחנה תיברמ לש םמוהיזל האיבה םינש תורשע תב החנזה
םימ רוקמ ויהש ףוחה ילחנו ןדריה .תיתיישעתו תיתייב תלוספב
תורפצ ידומילל זכרמו עבט קראפ תמקה - ןויערה
םילחנו
רומיש ,םילחנ םוקיש שגדב עבט קראפו םירקבמ זכרמ תמקה
,םיל ולש ךפשהו םינינת לחנ לע ססבתי קראפה .תורפצו םיה ףוח
ןגעמ לש תוימורדה תוכירבה ,םינגהו עבטה תושר ידי לע להונמה
.עבטה תנגהל הרבחה לש הדש רפס-תיבו לאכימ
,תימואלניב המרב םדקתמ עבט קראפ םיקהל אוה ןוזחה
זכרמ ךדיאמו ,בחרה רוביצה רובע תיתוריית היצקרטא הווהמש
ךרד ,םיה ףוחו םילחנה רומיש אשונל להקה תא רבחמש יכוניח
םימזינגרואה לולכמ םעו רוזחימהו םוקישה יכילהת םע תורכיהה
.םמויקל םהב םייולת וא םימב םייחה
םידעיו תוליעפ ימוחת
ךוניח .1
לכמ רפס-יתב תותיכל ,תונגרואמ תוצובקל םילויט תכרדה
ומייקתי םילויטה .בחרה רוביצלו תוחפשמל ןכו ץראה יבחר
םע בולישב ,למרכה םטוחב וא םיה ףוחב ,םיגדה תוכירבב
.םירקבמה זכרמב טרס וא האצרה
דמלי םכלהמב הנשה ךרואל םישגפמ תרדס .תורפצ יגוח
עדי לש בוליש ךות ,הנבומו יתגרדה ןפואב תורפצה אשונ
,םירגובמל םימיאתמ םיגוחה .הדשב םירויס םע יטרואית
.רעונו םידלי
תע םילבחמ תעיגפמ הגרהנש ,ל"ז ןיבור לייג לש התנומת עקר לע ,)ןימימ( ןיבור לייג תיבב רקבמ הביבסה תנגהל רשה :2007 רבוטקוא
)1976( לאכימ ןגעמב םיגדה תוכירבב םירופיצ המליצ
,םייתיבה םיכפשה לש םיירקיעה בויבה יקרועל וכפה ,םייח
.םייאלקחהו םייתיישעתה
,רוביצה תשיגב ןה שממ לש ךפהמ לח ףלחש רושעה ךלהמב
תרגסמב .םילחנה לש יגולוקאה בצמב ןהו ,תועקשהה ףקיהב ןה
םייוצמ הביבסה תנגהל דרשמה ליבומש םילחנה םוקיש טקיורפ
.םוקיש לש םינוש םיבלשב ץראה ילחנ
םיה ףוח רומישו םוקיש
ץרפמב מ"ק 14-כו ןוכיתה םיב םיפוח לש מ"ק 195-כ לארשיל
,םייתביבס ,םייעבט םיבאשמב םירישע לארשי יפוח .תליא
ךלהמב .הנידמה יבשותל בר ךרע ילעב םהו םיילכלכו םייתוברת
-ירבוש ,םיחזמ ,םילמנ ,תונירמ לארשי יפוח ךרואל ונבנ םינשה
ורתונ מ"ק 195 ךותמ .םירוגמ יתבו תונולמ ,חוכ-תונחת ,םילג
חותיפה תויוליעפ דבלמ .חותפ יעבט ףוח לש מ"ק 53 קר
ךשמתמ םוסרכמ ןכו םינוש תורוקממ םימוהיזמ םיפוחה םיעגפנ
יקוצמ לש הפירח היילבמו תולוחה תומכבו ףוחה תעוצר בחורב
.רכרוכה
םיצקמ ,תוימוקמה תויושרה ףותישב ,לארשיב םיקוריה םיפוגה
.םהילע הרימשלו םיפוחה יוקינל םיבר םיבאשמ תונורחאה םינשב
בצינה רתויב לודגה יתביבסה רגתאה וניה םימה יבאשמ רומיש
םילחנהו םיפוחה רומישל חתפמה .לארשי תנידמ ינפב םויכ
.רוביצה תועדומב יתוהמ יוניש אוה ןמז ךרואל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 46
בלשל וצריש רפס יתבל דעוימ .רפס-יתבב םייתנש םיסרוק
יאשונ ודמליי ותרגסמבש ,עובק גוח םהלש םידומילה תינכותב
תופועה םלוע םע תורכיה לולכי סרוקה .הביבסו עבט ,תורפצ
ירתאבו רפסה תיב תביבסב תורפצ ירויס ,עבטב םייחה ילעבו
םירופיצל ןוניק תוביתו הלכאה ינקתמ תיינב ,םינוש תורפצ
ילעבלו םירופיצל המיאתמ היחמצ תליתש ,רפסה תיב רצחב
.דועו םירחא םייח
םירופיצ םוליצלו רויצל תיתונמוא אנדס .רויצו םוליצ תואנדס
חטשב ומקויש תיפצת יאובחמב שמתשת אנדסה .עבטו
.םינינת לחנ וא םיגדה תוכירב
לש םידומילה תינכות תרגסמב .רפס יתבל הרשעהו ןויע ימי
תורפצ ,עבט אשונב ןויע ימי רפסמ בלשל ןתינ רפסה יתב
- הנשה תונועל םאתהב ונתשי דומילה יאשונ .הביבס תוכיאו
וכרעי ןויעה םוי תרגסמב .דועו תיגולויב הרבדה ,ןוניק ,הדידנ
.םיכרדומ םירויסו תולעפה ,תואצרה
תדידנ - תוכוס ןוגכ ,םייזכרמה םיגחב ומייקתי .ףיכו תורפצ ימי
ףיכה ימי .ביבאה תדידנ - חספ ,םיפרוח תופוע - הכונח ,ויתסה
תוניפ תלעפה ,םירופיצ עוביט ,חטשב םיכרדומ םירויס וללכי
םימיאתמ ףיכה ימי .'דכו יתונמוא עפומ ,םידליל הלעפהו הריצי
.'וכו םידבוע ידעוו ,תולודג תורבח ,תונגרואמ תוצובקל םג
םידעוימ .עדויב ירויסו פוטויב תודובע ,םיכרדומ םירקחמ
קלחכ רקחמ עצבל םיניינועמה םיטנדוטסלו םידימלתל
.תואטיסרבינואבו רפסה יתבב םהידומילמ
םידליל עבט תונחמו תונטייק ןוגרא - תונטייקו עבט תונחמ
.עובש יפוסבו םישפוחב ,םי ףוחו תורפצ שגדב רעונו
)לובשא יסוי :םוליצ( םימ ירופיצל ןדע ןג - לאכימ ןגעמ לש תוימורדה םיגדה תוכירבל ךומס ,םינינתה לחנ ךפש לע טבמ
קשממ .2
.עבט תרימש תניחבמ תימואלניב תובישח שי לאכימ ןגעמל
םידדונש תופוע יפלא םהילא םיכשומ םיה ףוחו םיגדה תוכירב
הבושח םייניב תנחתכ רוזאה שמשמ םרובע ,םיה ףוח ךרואל
.הקירפאל וא הפוריאל עסמה ךשמה תארקל הליכאלו החונמל
הרומחה דיצה תנכס חכונל ףקות הנשמ תלבקמ וז תובישח
רוזא .םירצמו יניס ,ןונבל ,הירוס יפוח ךרואל תופועל תברואש
םימיוסמ םינימ לש תומלש תויסולכוא וילא טלוק לאכימ ןגעמ
ותייסולכוא לכש ,ןבלה יאנקשה תמגוד ,הפוריאב םיננקמה
.לארשי ךרד תדדונ תיפוריאה
ךרוצל ףוחהו תוכירבה לש םרומישב םייולת םיבר םייח ילעב
םהיתובקנש ,קוריה םיה-בצו םוחה םיה-בצ םה הלאכ .היברו ןוניק
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 47
ייא לע קר ץראב ןנקמש ,לגרה בוהצ ףחשה ,ילוחה ףוחב תוליטמ
הנתומ ןמויקש ,תידמגה תיפחשהו םיה תיפחש ,םיטעמה ףוחה
.תוכירבה םוחתב םייא תריציב
ןפואב רוזאה תא חתפל הלודג תובישח שי הלא םינותנ רואל
.רקחמו רוטינ לש דומצ יוויל ךות ,לכשומ
םיגדה תוכירב .תופוע רובע ןגומ םחתמ - תורפצ קראפ תריצי
תוציבה( םיחלה לודיגה יתבל ףילחת תופועה רובע תווהמ
.תמדוקה האמה עצמאל דע רוזאה תא ונייפאש )םילחנהו
ןוזמה עפשל תודוה ןיוצמ ףילחת ןכא תווהמ םיגדה תוכירב
תופועה יניממ קלח וכפה ,ךדיאמ ךא ,תופועל תועיצמ ןהש
םיסנמו םהב םימחלנש הגדמה ישנא לש עבשומה םביואל
ירי ,תותשר ידי לע( תוכירבה יחטשב דוצל םהמ עונמל
ןתינ תופועה רובע ןגומ םחתמ תמקה ידי לע .)הדחפה יעצמאו
,ךדיאמו תופועל הגדמה ישנא ןיב טקילפנוקה תא םצמצל
.ןפוד תאצוי עבט תייווח להקל קינעמש תורפצ קראפ רוציל
ןורתפל הגדמה ישנאל ץועייו םינרומרוקהו םיאנקשה רוטינ
תונורחאה םינשב .םימה תופועל הגדמה ףנע ןיב טקילפנוקה
םיברה םיאנקשה לש תרקובמ הלכאה עצבל ןויסינ השענ
תוכירבל םימרוג םהש קזנה תא רעזמל ידכ ,רוזאב םיפלוחה
.םיגדה
רקחמ .3
הדידנ
הדידנה ףקיה לע םינותנ ףוסאתש העובק רקחמ תנחת לוהינ
תופלוחה םירופיצה ירפסמב םייוניש רחא בוקעתו רוזאב
.ןהלש הדידנה ילגרהבו
לש רקחמ רשפאמ לאכימ ןגעמ לש ידוחייה םוקימה
,םי-תוצוח תודדונ םירופיצ לש היגולוקאהו היגולויזיפה
.דועו הדידנ ריצ ךרואל םייניב תיינח לש היגולוקא
ולוהינב הנשה לכ ךשמב םירופצ עוביט תנחת תלעופ םוקמב
.ןומגא יש לש
קשממ הוולמ רקחמ
ןווגמ םויק םירשפאמה םייתביבסה םיאנתה לולכמ לש רקחמ
.םיחל לודיג יתבב בחר יגולויב
םיננקמכ ומלענש םינימ לש הבשה יצמאמל הוולמ רקחמ
)תודג ימפוחו ירדנסכלא ימפוח ,ירימז ןלוגרח תמגוד( רוזאב
תיגולוקא תוריית .4
ץראהמ עבט יבבוח םיריית רובע הכישמ דקומכ רוזאה םודיק
.םלועהמו
חטשב םייזיפ םינבמ .5
היינסכא ללוכש ,לאכימ ןגעמ הדש רפס תיבב םקוממ זכרמה
,)תיאבצ-םדקה הניכמה ירבח תא םישמשמ הירדח תיברמש(
תיבו )הגוצתו דומיל תותיכ שולש ללוכש( לייג תיב ,תווצ ירוגמ
ללוכ חטשב ,םידרשמו דומיל תומלוא רפסמ ללוכש( בונלבוק
,םנוד 20-כ לש חטש ינפ לע ערתשמ רפסה תיב .)ר"מ 600-כ לש
םיה ףוח ,םיגדה תוכירב לא הפוצה תילותב רכרוכ תעבג ללוכ
.םינינת לחנ תרומשו
תווצה .6
הרשמב הכרדה תזכר ,עוביטו רקחמ להנמ ,להנמ ללוכ תווצה
.תיקלח הרשמב םיכירדמ 15-כו האלמ
2008 תנשל תיתורייתו תיכוניח תוליעפ םוכיס
להק גוס םירקבמ רפסמ
ךוניחה תכרעמ ידימלת 6,500
רויסויב/עדויב/פוטויב 400
תוחפשמ ילויט 18,000
תויתנש דומיל תוינכות 700
כ"הס 25,600
לאכימ ןגעמ הדש רפס תיבב ”ולק םירשנמ“ תיאבצ םדק הניכמ
םדק הניכמ לאכימ ןגעמ הדש רפס תיבב המקוה 2005 תנשב
התוא להנמש ,רצב יקומ לש ותמזויב ,”ולק םירשנמ“ תיאבצ
תיאבצ םדקה הניכמה .םשל יסוי ר”ד לש ועויסב התמקה םוימ
.ןוכיתה ידומיל תא ומייסש םיכינח םיעבראכ הנש ידמ הרישכמ
תוליעפב םישדוח 10 ךשמב םיקסוע םה יאבצה תורישה תארקל
,תודהי ,לארשי ץרא אשונב עדיה הבחרהב ,הליהקל תמרות
,תוירחא תחיקלו תוגיהנמל היצביטומה קוזיח שגדבו ל”הצ ,תותד
םדק תוניכמ 37 לש תשרמ קלח איה הניכמה .הרבחל המורתו
,ליבומ אשונב תדקמתמ הניכמ לכ .דחאכ תויתדו תוינוליח תויאבצ
שגדב תלעופ לאכימ ןגעמב הניכמה .םייללכה םידומילל רבעמ
יכוניח הדותע חוכ הווהמו ,טרפב תורפצו ללכב הביבסה רומיש
םיכינחה .הניכמל ךומסב חתפתמה תורפצה זכרמל יתועמשמ
.רוזאב םירופיצה רומישל ךוניחו םי ףוח ,םילחנ םוקיש :תורפצה זכרמ םהב קסועש םייזכרמה םיאשונה תשולש שומימב םיעייסמ
ינוי לש ונגס היהו ,גדלש תדיחי תא םיקה ,ל”כטמ תרייסב םימסרופמה םיניצקהמ היה ,רצב יקומ )’לימ( מ”לא ,הניכמה להנמ
.הביבסהו עבטה יטביהב רעונ ךוניחל ונמז לכ תא שידקמ אוה םויכ .הבטנא עצבמב והינתנ
,ולק םירשנמ תיאבצ םדקה הניכמב ויכינחו רצב יקומ
לאכימ ןגעמ הדש ס”יבב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 4
תמוצל םלוסה סכר ןיבש וקה דעו םורדב אתא תירק ךמוס
.ר"מק 300-כ לש חטש ,ןופצב דוהיחא
ףונ תודיחי
ףונ תודיחי ,ובש ףונה תורוצ יובירמ רקיעב עבונ רוזאה דוחיי
תבכרומה ףוח תעוצר ומכ תרכינ הרוצב וזמ וז תונושה תונטק
םיעטמ הדש ילודיג לש תואלקח יחטש ,ילוח ףוחו רכרוכ יסכרמ
.יעבט שרוחו םינרוא םיסוטפילקא תושרוח ,םיגד תוכירבו
תינתא תוידוחיי - תינוריע תובשייתה
,השעמל .םילודג םיינוריע םיזכרמ תברקב אצמנ תורפצה זכרמ
.הז רוזאב תזכורמ ץראב הייסולכואה ללכמ 20%-כ
שוג ,חרזמ ןופצב םרכה תיב תעקבו לאימרכ םורדב הפיח
ןופצב הביבסהו אחישרת-תולעמ ,ברעמב הירהנו וכע ,תוירקה
רוזאב הייסולכואה .חרזמב ןילבעאו הרמט ,םערפש םירפכהו
דצב םימייקתמ םייברע םירפכו םיבושיי ,הייפואב תברועמ
.תוברועמה םירעהו םיידוהיה םיבושייה
שגפמ םוקמל זכרמה תא ךפוה רוזאה לש יפרגומדה ויפוא
,םירופיצה אשונ ביבס םיברעו םידוהי םידימלתל ילאיצנטופ
ביבס קפא ןיע תרומשב החלצהב םויה דע ועצובש םישגפמ
.םימה ומכ ,םירחא םיאשונ
תופועל לודיגה יתב יגוס
:ףוחה רושימב לודיג יתב רפסמ לע עיבצהל ןתינ
תוציב .א
לכ ךשמב תועיבנ לש יעבט םימ ףוג הווהמ קפא ןיע עבט תרומש
םייעבט םימ ובש ץראב דיחי טעמכה חלה לודיגה תיב והז .הנשה
לש תויעבט תוציב ווהתה ןמענה לחנ ביבס ,ןכ ומכ .הבוט תוכיאב
.ריש ירופיצו םימ תופועל הכישמ דקומ תווהמה ,ןמענה ירכ
)ריאמ ןולא :םוליצ( .קפא ןיע תרומשב םימו הייחמצ ךבס
יברעמ לילג ,קפא ןיע תורפצ זכרמ .8
עקר
הווהמ ףוחה רושימ לש ינופצה רוזאה
תופוע לש םיבר םינימל הכישמ דקומ
,םידדונ תופוע לש רבעמ רוזאו ,ריש ירופיצו םימ תופוע ,םיסרוד
תידוחיי תימואלניב תובישח לעב רוזא והז .םיימוקמו םיציקמ ,םיפרוח
רוזא תובישח .הקירפאל הפוריא ןיב םירופיצה תדידנב ריצ הווהמה
תובישח ילעב םירוזא תרדגה טקיורפ םוכיסב םג השגדוה הז
Important Birds ןוכיתה חרזמב תימלועו תירוזא תיגולותינרוא
הנגהל ימואלניבה ןוגראה י"ע ךרענש ,Area in the Midlle-East
ךלהמב .)Evans, 1994( BirdLife International םירופיצ רקחמו
ףוחה רושימב םירופיצ לש םינוש םינימ 279 ופצנ 1982-1996 םינשה
תוחיכש תוגרדב םיביצי םינימ 15-ו םיננקמ םינימ 40 םהמ ,ינופצה
.)1998 ,ואלבצילב( תונוש
:םיטלוב תונורתי רפסמ עיצמ קפא ןיע תרומשב זכרמה םוקימ
תופועל הכישמ דקומ הווהמש חל לודיג תיב ,ידוחיי יפרגואיג םוקימ
לכ ךשמב הפיקמ תורפצ תוליעפ ,תמייק עדימ תיתשת ,םיבר
לוכיו הנשה לכ הרומשב דבועה יעוצקמ םדא חכ ,הנשה ישדוח
רוביצה ברקב אשונב תועדומה תרבגהלו עדי תצפהל סיסב תווהל
ףותישל ףונמ הווהמש תיכוניח תיתשת תללוכ םג הרומשה .בחרה
תוידוחיי ,םייקנ םימ לש לודיג תיב ,הליהקהו רוביצה םע הלועפ
םיבר ןיינע ילעב ןיב הלועפ ףותישל לאיצנטופ םייק ףסונבו ,תינתא
.רוזאב חתפתהש "םיגייד - םירופיצ" טקילפנוקב
רוזאה ינייפאמ
תולובג
רוזא לע שולחת קפא ןיע תרומשב הזכרמש תורפצה תוליעפ
ןותחתה לילגה תודרומ ,ברעמב ןוכיתה םיה ףוחמ ערתשמה
תמוצ ןיבש וקהמו ,חרזמב )תפדוי סכרו םערפש םינולא תועבג(
ןזח לזי'ג :תלהנמ
,םולש רוצ ,1384 .ד.ת ,קפא ןיע עבט תרומש :תבותכ
27113 ,קילאיב תירק
04-8779992 :ןופלט
st.afeq@npa.org.il :ינורטקלא ראוד
www.parks.org.il :טנרטניא רתא
.2007-ב דסונ :המקה תנש
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 4
םיגד תוכירב .ב
ורצונ רכינ ןפואב לדג הגדמה ףנעשכ ,םישימחה תונש זאמ
תוברה םיגדה תוכירב ..קמעב םיבר םישדח םיחל לודיג יתב
רוזאב םימייק םויכ .םיפלוחו םיפרוח םינימ לש הבר תומכ תוכשומ
בחר ןווגמל הכישמ דקומ תווהמה םיגד תוכירב לש םנוד 2000-כ
טיע ,םהינמל םיזוורב ,תודיסח ,םיאנקש ,םינלגמכ םירופיצ לש
.םירחא םיברו םיעדרפצ
םיה תפשו םיה ףוח .ג
רקיעב היונבה החוטש העוצר ,רטמ 500-כ םיה ףוח תעוצר בחור
,תוחתופמ רכרוכ תועוצר הז רוזאב .תוירכרוכ דודיג תואלבטמ
.מ"ק 1-כ לש בחורב וכעל ןופצמ קר תומייק
"תורייש" תולהנתמ םימה ינפל ךומסב ,תימיה ביזכא תרומשב
ילאילחנ ,ףחש םייאב ןהלש ןוניקה תובשומ לא ןכרדב תויפחשה
.ילארשי ץראה ףוחה לש יברעמה רכרוכה סכר ידירש - תלכתו
לכ ךרואל םיאמפוחו םימ תופוע ןווגמב שוגפל ןתינ הז רוזאב
.הנשה
תורפצה זכרמ תוליעפל דקומכ קפא ןיע עבט תרומש
"קורי יא" הווהמ איה ,1979 תנשב עבט תרומשכ הזרכוה קפא ןיע
660 ינפ לע תערתשמה ,הרומשה .יתיישעתו ינברוא רוזא בלב
היהש חטש לע תמקוממו םיחל לודיג יתב תרומש איה ,םנוד
רבעה תראפתל רכז ,ןמענה תוציבו תונייעמ ךרעממ קלח רבעב
.לארשי לש ףוחה רושימ ילחנ לש
תונייעמ .הימוחתבש םוהתה ימ תועיבנ ןה הרומשב םימה רוקמ
ןגאב ןמונקה רפיווקא לש יעבטה אצומה תא םיווהמ ןמענה
.ןמענה
,םרוז לחנ :ןווגמ יפוא ילעב םימ יפוג הרומשב םיאצמנ םויכ
ףרוח תילולש ,תויתנועו תוביצי תוכירב ,םייתנועו םיביצי תונייעמ
עיגמ הרומשב םיחלה לודיגה יתב חטש .הצחמל םיפצומ םיחטשו
. םימושג םיפרוחב םנוד 210-כל
הדדמנ 40-ה תונשב .הרומשב םייחה רוקמ םה קפא תונייעמ
הוושה העיפש ,ק"מלמ 50-כ לש תעצוממ תיתנש-בר העיפש
לחוה 60-ה תונשב .ןמענה ןגאב יתנש ברה רזוחה יולימל בוריקב
,הביאשל רפיווקאה לש רבוג לוצינל תבחרנ םיחודיק תשר חותיפב
.ןמענה ןגאב תוביאשה רטשמב הרומשב םימה יסלפמ םייולת זאמו
.ןמענב רגואה תא וניטקה תרוצב תונשו הביאשה רטשמ
לחנ לא ןוטב תלעת ידי-לע םיזקונמ הרומשב תונייעמה לכ
םורדמ םיל ךפשנו הנופצ מ"ק 9-כ םימה תא ךילומ רשא ,ןמענה
.וכעל
:םיירקיע לודיג יתב ינש םימייקתמ הרומשב
הציבו םימ יחטשל םיינייפוא חמוצ ינימ רמָ שמ :חלה לודיגה תיב
,הלודג תינש ,הריעש הברברע ,רמס ,םיאמג ינימ ,ףוס ,הנק ומכ
תינורהנ ומכ םילובט םיחמצו תיבוכרא ינימ ,תלתפתמ תינש
.הלוכת האיפמינו
החתפתה הז םוקמב ,לתה יבג לע ערתשמ :שביה לודיגה תיב
ומכ םיבר םיטיפואיג ינימ אוצמל ןתינ ןאכ .התב יחמצ תייסולכוא
.םיינגדו םיינובשע לש לודג ןווגמו תופקר ,םיעבצ ללשב תוינלכ
.םיינובשעו םיינגד רקיעב לתה תא םיסכמ ויתסהו ץיקה תונועב
,שושפ ומכ ריש ירופיצב ןיחבהל ןתינ םיפצומה םירוזאה ביבס
םימ תופוע םיאצמנ םימבו הציבה יכבסב .דועו תיפוצ ,לובלוב
רישרש ,היכרב ,םוח ןלגמ ,קסקס ,הנטק תינבל ,הליל תפנא :הדגו
תנילל םילשאה ןיב םיזכרתמ וא הרומשב םיננקמ םקלח ,םירחאו
קמעב בושח הנילו הינח םוקמכ הרומשה תשמשמ ,ללככ .הליל
.תובר םירופיצ ינימ רובע יברעמה הדידנה ריצבו
הרומשב םייזיפ םיטנמלאו להק תטילק .א
.להק תטלוק הרומשכ 1980 תנשב הרשכוה קפא ןיע
:רויס ילולסמ ינש הרומשב
לולסמה ,דחא מ"קכ וכרואש יתעבט לולסמ - הציבב רויס .1
ףסונב .ץע ירשג יבג לע וקלחבו םימה יפוג דיל וקלחב רבוע
תנועב .םירקבמה תויחונל תולצומ הבישי תונחתו תודמע וב שי
תודומצה םיגדה תוכירב רוזאל םג םיעיגמ םילייטמה הדידנה
.םש תוזכרתמה םירופיצב תופצל תנמ לע הרומשל
הלוע לולסמה .דחא מ"קכ וכרואש יתעבט לולסמ - לתב רויס .2
םישדוחב רקיעב ליוטמ לולסמה .קפא לת שארמ תיפצתל
.הביהרמ החירפב חרופ לתה םהבש ,יאמ-ראורבפ
לש ומויקב ךומתל הלוכיש תיתוריית תיתשת תמייק רבכ הרומשב
.םירקבמ זכרמ תשמשמ איהו הצפוש חמקה תנחט .תורפצ זכרמ
עבטהו הירוטסיהה תא רקוסה ילוקרוא ןויזיח גצומ הנחטה םלואב
.םיקיתע תואלקח ילכ לש עבק תכורעת וב תאצמנ ןכו הרומשב
ףסונ רדחו דומיל תותיכ יתש דוע תומייק םלואל ףסונב .1
הנתשמ וא העובק הכורעת םיקהל ןתינ םהבש ,ילאיצנטופ
.תורפצ אשונב
םירקסב ךומתל הלוכיה תבשחוממ תיגולורואטמ הנחת .2
.םירקחמבו
לש תיגולויב הרבדה םשל תומשנתל ןוניק תובית ובצוה .3
.הרומשב תודלוח
.הכרדה ירזעו םיכירדמ רדח .4
.םיתורישו היתש ימ םע םוי ןוינח .5
.תולצומ הכרדה תונחת .6
.ןונזמ .7
.הינח .8
.תוגוצתו תוכורעתל םוקמ .9
.שיא 50 ל תואצרה םלוא .10
םייכוניח םיטנמלא .ב
,ןווגמו בושח הדימל הדשו רקח תודובעל םוקמ הווהמ הרומשה
םיקינעמה ןמוימ םיכירדמ תווצו קיתוו הכרדה זכרמ לעופ םוקמב
ןגהמ רפסה יתב ידימלתל תיברעבו תירבעב הכרדה יתוריש
תויומלתשה ,ההובג הלכשהל תודסומ ,הנוילעה הביטחה דעו
תרימש לש םיאשונב תוחפשמ ילויט ,ילמרופ יתלב ךוניח ,םירומ
תודובע תומייקתמ ןכ ומכ .תוסנתה ךות םיחל לודיג יתבו עבט
תמייק .היגולויב תמגמב רוזאה ידימלתל םיפוטויב תייחנה לש
םינותנ ףוסיאב תעייסמה תבשחוממ תיגולורואטמ הנחת הרומשב
.פוטויבה ידימלתל
םיירוטסיהה ,םייתרבחה ,םייגולוקאה ,םייגולויבה ,םינושה םיטביהה
םימה יפונב םתמצוע אולמב םיבלושמ דחי םלוכ ,םייתונמואהו
הרכהל הרומשה התכז 1996 תנשבש הביסה םג וז .הרומשב
.)םיחל לודיג יתב תרימשל הנמא( RAMSAR תנמאב תימואלניב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 50
)ריאמ ןולא :םוליצ( םירופיצב הייפצל הכילה לולסמ
הרומשב םימייקה םיפסונ םידחוימ םירבד .ו
הרבדהל תומשנתל ןוניק תובית שמח ובצוה קפא ןיעב .1
.הרבסהו ךוניח ,תיגולויב
הרפסנו רוזאב תורוחש תויד לש הריפס העצבתה הנורחאל .2
ירבד יפל .ןמענ ירכ תרומשב םיטרפ 11,000-כ לש הניל
.תופרוח תויד לש ץראב םילודגה םירפסמה הלא םירפצה
םיסוטפילקאה לע הנילל תוסנכתמה תוידה יפלאב הייפצה
.רתויב םישרמ הזחמ הניה
לילגה - קפא ןיע עבט תרומש תורפצ זכרמ תמקה
יברעמה
לע םינגהו עבטה תושר י"ע 2007 לירפאב תימשר זרכוה זכרמה
תרומשב תמייקה תירקחמהו תיכוניחה - תיזיפה תיתשתה סיסב
.קפא ןיע
תורטמ
ןיעב וזכרמש יברעמה לילגה ריצב יזכרמ תורפצ דקומ תריצי .1
דקומ הווהתו ךורא חווטל העובק עוביט תנחת ללוכה קפא
.םירייתו םירקוח ,םיניינעתמ להקל עדימ
הדידנה תעפותו םירופיצה ןווגמל בחרה להקה תפישח .2
.הרומשה רוזאב תיטננימודה
בוצימ .הרומשב תמייקה תיכוניחה תיתשתב הכימתו חותיפ .3
תריצי .רוזאב ךוניחה תכרעמ לומ לא תורפצ רתאכ הרומשה
.חווט ירצקו יכורא םייכוניח םיכרעמ
,םירויס :בחרה להקל םידעוימה םייתוריית םינכת חותיפ .4
.דועו עוביט תומגדה ,תונוש תואנדס
םידעי
)םזירות-וקא( תיגולוקא תורייתו עבט תרימשל ךוניח
יתב ידימלת ינפב תוליעפה תבחרהו תנווגמ הייסולכוא תכישמ .1
.תוטלחה ילבקמו תוחפשמ ,םילייח ,םירומ ,םיטנדוטס ,רפס
ינבו םידליל תורפצ יגוח :תילמרופ יתלבה תוליעפה דודיע .2
.רעונ
.העובק עוביט תנחת תמקה י"ע םירופיצה עוביט אשונ דוסימ .3
ביבס )םיברעו םידוהי םידימלת( םויק-וד לש תיכוניח תוליעפ .4
.םירופיצה אשונ
.תויומלתשהו ןויע ימי ,תואצרה תרבעה .5
.רקחמ תועצהו תויכוניח תומזוי תביתכ .6
.םיכירדמ תרשכהו םימייק םיכרעמ ןונער .7
תטרפמה תונושה תונועל המאתהב תיתנש בר תינכות תנכה .8
ףוסיאו תודוקנו ןוניק תובשומ ,תיפצת ,הריצע תודוקנ ,םילולסמ
.)םיזוורב ףרוחבו תופנאו םינלגמ לש ןוניק תובשומ ץיקב(
ךוניחו תורפצ .ג
לארשי ץרא לש יברעמה הדידנה ריצ לע תמקוממ הרומשה
וזככ .םירופיצב הייפצל בושחו ןיינעמ ,רישע תיפצת ןולח הווהמו
תשק לכמ רפס יתב ידימלתו ןיינעתמ להק הילא תכשומ איה
תודובע הב תושענ הנש ידמו ,יברעהו ידוהיה רזגמהמ ,םיאליגה
.פוטויב ידימלת לש רקח
םירופיצ עוביט .ד
.ןושמש יתיא :ישאר עבטמ
תחא רשאכ 2001 תנשב הנושארל לחה הרומשב םירופיצה עוביט
ונתושרב םויכ .ךבסה רוזאב תותשר הנומשכ תומקומ שדוחל
כ"הס( םיעוביט תונש שש לש תויפצת ללוכה םינותנ רגאמ
.)םינימ 67-מ 5135 - תועבוטמ םירופיצ
הרומשב תורפצ אשונב דומיל .ה
דע םיידוסיה רפסה יתבל דעוימה הכרדה ךרעמ :"תורפצ םוי" .1
םיקסוע תורפצה ימי .תוחפשמל םג םיאתמו ,םייניב תוביטח
,םירופיצב םיפוצ ךיא ,םירופיצה םלוע םע תורכיה ןוגכ םיאשונב
לודיג תיבכ םיגדה תוכירבו הרומשה ,תיפצת ףד תרטמ
.רוגיחה תעפותל ףוג הנבמ תמאתהו הדידנה תעפות ,תופועל
ךותב הרבעהל יתרבסה-יכוניח ךרעמ :"םירופיצל םירזוע" .2
םיידוסיה רפסה יתב לש תוהובגה תותיכל דעוימה ,התיכה
םירופיצב העיגפה תייעב םע תורכיה :ותרטמ .םייניבה תוביטחו
.ןהילע הרימשה תובישח תנבהו
עוביט ךרעמ :"םהיניבש המו םיעוביט ,םיניק ,םירופיצ לע" .3
םידימלתה םיפתוש ובו ,םיאליגה לכל דעוימה םירופיצ
תוסנתה ךות םידמול ךרעמב .םירופיצ תרדגהו עוביט תייווחב
תורכיה ,םירופיצל לודיג תיבכ הרומשה תובישח לע תיתייווח
.טרפב עוביטו ללכב םירופיצה רחא בקעמו
דעוימה טקיורפ :ריש ירופיצ/םימ תופוע פוטויב - רקח תדובע .3
תינבומ תוליעפ .היגולויבה ידומילל המגמב ב"י-א"י ידימלתל
ןויפא תולאש ,תויפצת יפד לע היונבה םישגפמ העבש לש
םיגדה תוכירבבו הרומשב רבעומ פוטויבה .תויגולוקא תולאשו
תורפצ יאשונב םיפוטויב תואמ ונרבעה הכ דע .תוכומסה
.םינוש
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 51
.תורפצ אשונב פוטויב תיחנה תוצובק עבש ויה 2006/07 תנשב
תנועב םיעיגמ רפס יתב ידימלת לש תוצובק םישימחכ ,ףסונב
םייתנשה םיעוריאה ןכ ומכ .הדידנהו תורפצה לע דומלל ויתסה
עוביט לש תוכרדה ללכו תורפצ שגדב ויה תוכוסו חספ לש
תוכרדה ויה ףרוחה ישדוחב .תומשנת לש ןוניק תוביתו םירופיצ
תוכרדה ץיקה ישדוחבו ןמענה ירכב תורוחשה תוידה תניל אשונב
.םירופיצ תניל לע שגדב ברע
םוכיס
חטש והז .הלודג תיפרגואיג תונוש לעב אוה תורפצה זכרמ רוזא
.ח"עבו הייחמצ ינימו לודיג יתב ,ףונ תוביטח תניחבמ רתויב ןווגמ
הגדמב םיינקהל תופוע קשממ
ףותיש םודיק ךות ,םיגיידהו םירופיצה ןיב טקילפנוקה רועזמ .1
רחא שופיחו תורבדיה ,רקחמ .םינושה םימרוגה ןיב הלועפה
ירמושו םיגיידה - םידדצה ינש ןוצר תא ועיבשיש תונורתפ
.עבטה
רוביצ יסחיו תוריית ,הרבסה
רושקש המ לכב םיחקפו תוצעומלו בחרה להקל ירוזא הנעמ .1
.תועוגפו תועוצפ םירופצל
הפיאשב רקחמו חותיפ ,רוזאב םיגיידו תואלקחל הנעמ .2
.םינוש תואלקח יקיזמו םירופצל ןורתפ אוצמל
.וכע קמעב םייקה לאיצנטופה תא רוביצה תעדותל איבהל .3
תימוקמה המרב אל רוביצה תעדותב אצמנ אל קמעה םויכ
.תיצראה המרב אלו
םילוכיש םייתורייתה םיטנמלאה יופימו תיתוריית תינכות תנכה .4
.וכע קמע תא םדקל
תורייתו תיגולוקא תוריית םודיקל תיתורייתה תיתשתה חותיפ .5
.תורפצ
םיחטשה תרימשל ףונמכ תירוביצה תועדומה תאלעה .6
עבטה תרימש ימרוג ןיב הלועפ ףותיש תריצילו םיחותפה
.םיחתפמהו םיבשיימה םימרוגל
רקחמ
.םיאלקחה םע םיטקילפנוקל תונורתפ תאיצמ .1
.רקחמה םודיקל העובק םירופיצ עוביט תנחת תמקה .2
אשונל םירושקה ילכלכו יתוריית-יכוניחה רקחמה םודיק .3
.תורפצה
קפא ןיע תרומשב להק תטילק
םכותמ 50% ,םירקבמ ףלא 60-כ הרומשה תא םידקופ הנש ידמ
להקה .בחר להקו םיאלמג ,תוחפשמ להק ראשהו םיכרדומ םה
ללוכ ,הנוילעה הביטחה דעו ןגהמ רפס יתב םידימלת םה ךרדומה
םיגולויב ,עבט תרומש קשממ לוהינ לע דומלל םיאבה םיטנדוטס
,ריש ירופיצ אשונב רקח תודובע םישוע פוטויבה ידימלת .דועו
.םיפסונ םיגולוקא םיאשונבו םיגדה תוכירבב םימ תופוע
םימ לש עבט תרומש םהבו םינווגמ םיחל לודיג יתב ןאכ שי
תוידוחיי וב שיו בכרומ רוזאה תיפרגומד הניחבמ .םימהזממ םייקנ
טקילפנוקו םילודג ריע יזכרמל הברק ,םיברעו םידוהי לש תינתא
.םיגיידו םירופיצ ןיב הנבומ
ילכלכ לאיצנטופ וכותב ןמוט תורפצו תיגולוקא תוריית ןיב בולישה
תינכותה ,)רוזאה יבגל יעוצקמ ןפואב ותוא קודבל שיש( לודג
.תיגולוקא-תוריית תיתשת חותיפל סיסב תווהל הכירצ
תויעבב לפטל תונמדזה הווהמ תורפצ זכרמ חותיפ ,ןכ ומכ
.דועו יתיישעת םוהיז ,תלוספ ירתא םוקיש ןוגכ תויגולוקא
)ריאמ ןולא :םוליצ( קפא תרומשב םיגד דיצל הלילצה רחאל ויפנכ תא שביימ ,תימלוע הדחכה תנכסב ןימ ,דמג ןרומרוק
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 52
הלוחה קמעב תורפצה זכרמ .9
ירוסה רבשה בלב קמעה לש ומוקימ
תושיח( לודיגה יתבב רשועה ,יאקירפא
,םייאלקח תודש ,םיגד תוכירב ,םינק
ןלוגל הברה הברקה םג ומכ ,)'הלוחה ןומגא'ו הלוחה תרומש
תורפצה ירתאמ דחאל קמעה תא ךפוה דחי הז לכ ,ןוילעה לילגלו
וכרד תודדונ הנש לכב .ולוכ םלועבו לארשיב רתויב םידחוימה
ינוילימל תיב םג קמעה שמשמ ףרוחבו ,םירופיצ ינוילימ תואמ
.תופרוח םירופיצ
עבטה תנגהל הרבחה לש תורפצ זכרמ לעופ הלוחה קמעב
תורפצה ירתאב םירקחמ םייקמ זכרמה .קמעב תורפצה םודיקל
ירתא ינש שי הלוחה קמעב .הלוחה קמע לש םיחותפה םיחטשבו
םינגהו עבטה תושר י"ע תלהונמה ,הלוחה תרומש :םיבושח תורפצ
.לארשיל תמייקה ןרקה י"ע להונמה ,הלוחה ןומגאו
זכרמה תורטמ
הלוחה קמעב םהלש לודיגה יתבו םירופיצה ינימ ןווגמ רומיש
.הביבסהו
.תורפצה םוחתל תימוקמה הליהקה בוריק
םידעי
הלוחה קמעב ןלודיג יתבו םירופיצ לע עדימ רגאמ תמקה
.ץראה ןופצבו
.הדחכה תנכסב םינימ לש תויסולכוא רוטינ
םוצמצו םינימה ןווגמ תרימש אשונב םיימושיי םירקחמ םויק
.ץראה ןופצבו הלוחה קמעב םינוש םימרוג םע םיטקילפנוק
אשונל תנמדזמהו תימוקמה הליהקב תועדומה תרבגה
.המודכו לודיג יתב רומיש ,עבט תרימש ,םירופיצ
.הביבסה יבשות ברקב תיכוניח תוליעפ
.תסנכנ תורייתו םינפ תוריית ,עבט תוריית םודיק
זכרמה קסוע םהבש םיאשונה טוריפ
הכרדהו ךוניח
.הלוחה קמעב תורפצ יכירדמ תרשכה :םיכירדמ תרשכה
בחרה להקלו םיכירדמל תישדוח תומלתשה :תויומלתשה
.תורפצ םוחתב
םינכת ןונערו םישדח םינכת תיינב :םינכת ןונערו שודיח
.םימייק
תיתליהק תוליעפ
.םירגובמו םידליל עבטו תורפצ יגוח
.הביבסב רפס יתבלו הליהקל םיעוריא
רוטינו רקחמ
ותביבסו הלוחה קמעב ןלודיג תיבו םירופיצה ללכ רוטינ
תימלוע/תירוזא הדחכה תנכסב םינימ לע שגד תמיש ךות
טיע ,םיעדרפצ טיע ,שיושמ זוורב ,ןבל יאנקש ,הרצב תינק(
.)...שמש
. יתורייתו ירקחמ שומישל םינותנ רגאמ לוהינ
.םירוגעה טקיורפ יוויל
תונרק י"ע םינוממ םירקחמ ,םייפיצפס םירקחמ עוציב
.המודכו
עבטה תנגהל הרבחה לש תורפצה זכרמ
ינש יתיא :להנמ
12105 הלעמה דוסי 63 .ד.ת :תבותכ
052-3689773 :ןופלט
077-9300173 :סקפ
iochula@netvision.net.il :ינורטקלא ראוד
ילתפנ תומר ,לודגה עקבה הצקמ תיפצתמ טבמב הלוחה ןומגא
)ןולא ןד :םוליצ(
.רקחמ תועצה לש הביתכו םוזיי
קמעבו ןומגאב םירופיצה בצמ לע םיעובק תוחוד םוסרפ
.)בחרה להקלו יעוצקמ( הלוחה
הלוחה ןומגאב עוביטה תנחת תא להנמ זכרמה
עוביטה תנחתה תא ולא םימיב המיקמ לארשיל תמייקה ןרקה
ףתושמב ליעפי הלוחה קמעב תורפצה זכרמ .הלוחה ןומגא לש
עוביט תנחת לש לדומב דובעתש ,הנחתה תא תמייקה ןרקה םע
.להק תטלוק
,םירופיצה תדידנב תורושקה תועפותה תא רוקחל :הנחתה תורטמ
תפישח ידכ ךות םיננקמ םינימ ירחא בקעמו לודיגה יתב תוכיא
רוביצהו םידימלת ,םיריית - בחרה להקל תירקחמה תוליעפה
.בחרה
זכרמב לודגה יאב תמייקה ןרקה י"ע םקוה עוביטה תנחת הנבמ
הרטמל דחוימב בצועש עוביט רתא לולכת הנחתה .הלוחה ןומגא
תטילקל תיתשת םג לולכיש עוביט הנבמ :תורפצה זכרמ י"ע וז
ונתניי הב ,הללצה תלוגרפ םע ןטק ץע הנבמ ,ירק ,םירקבמ
דויצל ןסחמ םגו בחר להקלו רוזאה ןמ םידימלתל םירבסה
ךרדהמ רבעמ רשפאיש רשג ,עוביטב הכרדהה ירזעלו עוביטה
הנוניק ירוזאל הלוחה ןומגאמ הנילורק הרוגעה תדידנ לולסמ
יטלקנ םירדשמ תרזעב רקחנש יפכ ,ןומגאל הרזחו היסור ןופצב
ןולא ןד י”ע ןייוול
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 53
)ילילג רורד :םוליצ( ןומרחה יגלש עקר לע הפועתב םירוגעה :הנומתב .הלוחה קמעב םיפרוח םירוגע 30,000
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 54
,טישה תלעת לעמ רבעמ רשפאיש רשגו עוביטה רתאל תישארה
.הדיכלה ירוזאל עוביטה תווצ לש חונ רבעמ רשפאמה
תוצובק .הנשה לכ םירופיצ עוביט רשפאל ידכ הבצוע הנחתה
לע דומללו הכרדה לבקל ,הנחתב רקבל ולכוי רתאל ועיגיש
,הנחתב רקבל ולכוי רתאב ולייטיש םידדוב .םירופיצה תדידנ
םתדובע לע םיעבטמהמ םירבסה לבקלו עוביטה ךילהתב תופצל
םייעוצקמ םילוקיש יפ לע ,הנשה לכ תלעופ הנחתה .תיעדמה
תוכיא ,עוביטה יקוח לש הרימש לע שגד תמיש ךות ,עוביטה לש
םואתבו ריווא גזמ יאנתו הדובעה תועש ,הצובקה לדוג ,הכרדהה
.רתאב תורייתהו הכרדהה יכרצ םע אלמ
תודובע ,םיפוטויב( רקחמל תובר תויורשפא םג תקפסמ הנחתה
םג ומכ םילארשי םירקוח תעגה רשפאת דיתעבו )...תויאמדקא
.הנחתה תווצב םבולישו םלועה ןמ םירקוח
,האלמ הרשמב להנמ ללוכ הלוחה קמעב תורפצה זכרמ תווצ
תזכרו האלמ הרשמב עוביט זכר ,הרשמ יצחב םירקחמ זכר
10 כ תורפצה זכרמ קיסעמ ףסונב .הרשמ יצחב הכרדהו ךוניח
.םיפסונ םירקוח ךרוצה יפ לעו םיינמז םיכירדמ
זכרמה ביצקת
תוסנכה תואצוה
הכרדה 270,000 םדא חכ 650,000
תונרקמ
םירקחמל
600,000 רזע יכירדמ 75,000
טקיורפ
תומשנת
340,000 בכר תקזחה 160,000
טקיורפ
תוינומא
150,000
תואצוה
רקחמ
210,000
תואצוה
תורחא
140,000
הרוקת 125,000
כ"הס ח"ש 1,360,000 ח"ש 1,360,000
ןולא ןד ידי לע הדכלנש ,הילגרל ןומיסה תעבטו הבג לע ןייוולה רדשמ םע הנילורק הרוגעה
)רירש יפא :םליצ( דרפסמ םירוגע רקוח ,וסנולא ’פורפ לש ועויסב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 55
םירקבמה זכרמב תגצומ עבטה תרומשב לודיגה תיב לש המרויד
)םינגהו עבטה תושר תובידאב :םוליצ(
."הירופוע" עפומב רקבל ןתינ הלוחה תרומשב רוקיבה ינפל
םייפקשמ תרזעב ידמימ תלת טרסב םיפוצ םילייטמ :םוליצב
)םינגהו עבטה תושר תובידאב :םוליצ( םידחוימ
,תאז תורמל .1964 תנשב תימשר הזרכוהש ,לארשיב הנושארה
.םוקמה ןמ ודחכנ ,רבעב ןאכ ויחש םייח ילעבו םיחמצ לש םינימ
.יאקירפא ירוסה רבשה רציש םיקמעה דחא וניה הלוחה קמע
ימורדה וקלחבו ילתפנ ירה ברעמב ,ןלוגה תמר חרזמב :ויתולובג
אלכש קקפ הרצי ןלוגבו רוזאב תינקלוו תוצרפתה .םיזרוכ תמר
ןייפואמ היה רשא הלוחה םגא תא רציו קמעה ימימ עפש תא
)סוריפפ אמוג( םייאקירפא םיחמצ שגפמ ,םיחל לודיג יתב עפשב
תלוג .תוכיכרו םיגד ינימ ,םיבר םיקנוי ,)ףנע סוריא( םייפוריאו
םינימ ,םתדידנ ריצב אצמנ קמעהש ,םימה תופוע םה תרתוכה
דחא תא רצי תוציבה שובייו תובשייתהה ןוזח .םיפרוחו םיננקמ
םישימחה תונשב הנידמה העדיש םילודגה םייסדנהה םילעפמה
ורפחנ .)תישארב ףונ תומלעיהו יגולוקא ןוסאל םרג ליבקמב ךא(
שוביי ידכ ךות .קמעה םורדב תלזבה םוסחמ ץרפנו זוקינ תולעת
הרבחה המקו הציבהו םגאהמ דירש רומישל קבאמ ןגראתה םגאה
.םינגהו עבטה תושר תמקה תא םימיל המזיש עבטה תנגהל
הרומשל םוקמה רחבנ שובייה תודובע ידכ ךותו ,חילצה קבאמה
הלא תוללוסש ררבתה הרהמב .רפע תוללוס חטשה ביבס ומרענו
בלשבו ךורא םוקישב ךרוצ היה .שבייתה חטשהו דמעמ וקיזחה אל
תוכיכר ,םיגד :ומקוש אל םויה דעש תויגולוקא תוכרעמ ועגפנ הז
הלוחה תרומש
םינגהו עבטה תושר י"ע תלהונמ
השולש הלוחה קמע רבע תונורחאה םינשה האמב
,1952-1958 םינשבשחרתהןושארהךפהמה;םיכפהמ
.וב היהש םגאה תא ושבייו קמעה תוציב תא וזקינ תע
ןווגמ םייקתה ובש ,ידוחיי לודיג תיב ןדבואל םרג הלוחה שוביי
יבבוחו עדמ ישנא .םירחא םייח ילעבו םירופיצ ,םיחמצ לש רישע
,םגאה יפונמ קלח תוחפל רמשל םחוכ לכב ולעפ לארשיב עבטה
הרומשה ,עבט תרומשל שדקוה םנוד 3,200 ןב חטש ,םנמאו
הלוחה תרומש
העשל דע הסינכה ,8:00-17:00 תבשו ה-א םימיב :החיתפ תועש
.15:00 העשל דע הסינכה ,8:00-16:00 גח יברעו ישיש ימיב .16:00
,הנומש תיירקל הניפ שאר ןיב 90 שיבכ לע םיעסונה :העגה ךרד
הינחה שרגמ לא טולישה יפ לע 454-453 מ"קה ןיב החרזמ ונפיי
.הרומשל הסינכב
.04-6934069 ,04-6937069 :ןופלט
)לובשא יסוי םוליצ( םיקתעהה קוצמ תונורדמ עקר לע ,הלוחה תרומשב הליל תנילל ותחנש םיאנקש 2,000 - 2008 רבוטקואב 23
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 56
הרומשה .םויה דע ךשמנ הרומשה םוקיש השעמל .םימ יחמצו
לודיג יתב תריצי לע הדפקה ךות תיתוכאלמ הרוצב תלהונמ
3,000-כ םויכ הרומשה חטש .רבעב תוציבהו םגאה תא ונייפאש
.הלעמה דוסי הבשומהמ דחא רטמוליקכ הרומשה םוקימ .םנוד
,דבלב םיילגר םילולסמ הרומשב .םולשתב הרומשל הסינכה
:תידוחיי היצקרטא "הירופוע"ה םירקבמה זכרמב .םיכנל םימאתומ
טרסו הרומשה לש הירוטסיההו חמוצה ,יחה לע םירפסמה םיגצימ
,תונח םוקמב .תישוח בר היווח אוהש ,הדידנה אשונב ידמימ תלת
םינש שולשכ ינפל דע .תופקשמ תרכשהל תנחתו עדימ תנחת
םירקבמה זכרמתמקה םע.הנשב םירקבמ80,000-כ הרומשב ורקיב
הלע ,תורפצב תכלוהו הלדגה תוניינעתההו ,"הירופוע"הו שדוחמה
.םירקבמ 140,000-ל יתנשה םירקבמה רפסמ 2008 תנשב
הלוחה ןומגא
עייס תורפצה זכרמ .לארשיל תמייק ןרק י"ע להונמ
לוהינב תמייקה ןרקל ץעיימ םויהו רתאה תמקהב תובר
שחרתה הלוחה קמעב ינשה ךפהמה .רתאה לש ףטושה
ל"קקו םימה תויושר ישנא ,קמעה יסנרפ .1992-1996 םינשה ןיב
,הלוחה קמעב לובכה תומדא םוקיש טקיורפל ורבח ,םשארב
לש תווקיהה ןגאל םימהזמ לש הפיטשמ ,תופירשמ ולבסש
.הכומנ תיאלקח הבונתמו חורב לובכה תמדא תפיחסמ ,תרניכה
)הלוחה ןומגא ןויכרא תובידאב :םוליצ( םיאלקחה םע טקילפנוקה תא ןיטולחל טעמכ התיחפה םוי ידמ סרית ןוט השולשב םירוגעה תלכאה
100-כ לש ללוכ ךרואב תולעת ורפחנ םנוד 60,000-כ לש חטשב
ידכ לובכה תמדא תוחל לע רומשל רקיעב ודעונש ,םירטמוליק
םג ללכ טקיורפה .םדוק ורכזוהש תוילילשה תועפותה תא עונמל
לש ובילב .םנוד 5,000-כ לש חטש לע ערתשמה ,יתוריית םזימ
םנוד 1,000-כ וחטשש הלוחה ןומגא אוה ,דודר םגא אצמנ םזימה
.םנוד 4,000-כ לע ערתשמה קורי חטש וביבסמו
ןוגכ ,םישדח םילודיג תסנכהו הלוחה קמעב םישדחה םיאנתה
םינימ 400-כ ונמנ הכ דע .םירופיצב רוזאה תא דואמ ורישעה ,םינטוב
רתויב ברה םוסריפל הכזש ףועה .םיפרוחו םידדונ םבור ,םירופיצ לש
דימ ,ויתסב קמעל םיעיגמ םירוגעה .)Grus grus( רופאה רוגעה אוה
הדשב םירתונש םינטובה תויראשמ םינוזינו םינטובה שיד רחאל
דעו לובכה םוקיש תליחתמ .)םנודל םינטוב ג"ק 30-כ( שידה רחאל
.תרכינ הרוצב הלוחה קמעב םירוגעה רפסמ הלע םויה
םה .הלוחה קמעב תורפצה םוחתב יונישה יללוחמ םה םירוגעה
קשממ שרדנ םויכ םגו םייאלקחה םילודיגל םיבר םיקזנ ומרג
קמעל האיבמ םהב תוניינעתהה ,ינש דצמ .םהיקזנ תעינמל ידוחיי
ולחה 2002-2003 ףרוחב .הנשב םירקבמ יפלא תורשע הלוחה
ןומגא תא דוקפל ,םיכלוהו םילדג םירפסמב ,םירקבמ ינומה
יפ לע( םירקבמ 100,000-כ ןומגאב ורקיב תוכרעהה יפ לע .הלוחה
הלוחה ןומגא .)עובשה עצמא יבגל תוכרעהו עובש יפוסב הריפס
סרק טעמכ רתאהו םיבר הכ םירקבמ תטילקל ךורע היה אל
.תויתשתב רוסחמ ללגב
תויתשתה תמקה - ישילשה ךפהמל ואיבהש םה םיברה םירקבמה
תאובמ רתאב ל"קק הדימעה םישדוח המכ ךות .הלוחה ןומגאב
הפיקמה ךרדה תא הללסו הינח ישרגמ התנב ,השדח הסינכ
םייטרפ בכר ילכ תסינכ הרסאנ 2003 רבמצדמ .ןומגאה תא
רתאה לש םידחוימ םיעסיהב קר רתומ רוקיבה .ןומגאה רוזאל
לגרב וא ,םיינפואב ,רתאב רוכשל ןתינש ילמשח בכרב ,)םולשתב(
.)םולשת אלל(
,שדחה יתורייתה ךרעמה לעפ הבש הנושארה הנשה ,2004 תנשב
40,000 דועו םולשתב םירקבמ 100,000-כ הלוחה ןומגאב ורקיב
הלוחה ןומגא
העשל דע הסינכה ,8:00-17:00 תבשו ה-א םימיב :החיתפ תועש
.15:00 העשל דע הסינכה , 8:00-16:00 גח יברעו ישיש ימיב .16:00
.04-6934069 ,04-6937069 :ןופלט
agamon@actcom.co.il :ינורטקלא ראוד
www.agamon-hula.co.il :טנרטניא רתא
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 57
לארשיל ידוחייו ירוקמ ןויער ,בורקמ םירוגעב תופצל םירקבמ 50-ל תרשפאמה ,תיפצת תלגע ררוגה רוטקרט םע םירוגעה ןיב עונל :ירוקמ ןויער חתפל ורשפא ,הלכאהה רוטקרטל ולגרתהש ,םירוגעה
)הלוחה ןומגא ןויכרא תובידאב :םוליצ(
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 5
העסהה יתורישב שמתשהל ילבמ ,לגרב רתאב ולייטש םירקבמ
.250,000-כל םירקבמה רפסמ הלע 2006 תנשב .רתאה לש
םייטרפ םינייכז ;דואמ הלודג לילגל רתאה לש תילכלכה ותמורת
םימוחתב םיפסונ םידבוע םיקיסעמה םיילכלכ םימזימ וב ומיקה
תריכמ ,תדיינ אובחמ תלגעב לופיט ,םינפוא תרכשה ןוגכ
רקיעב הלוחה ןומגא תא םידקופ םירייתה .ןונזמ תלעפהו תורכזמ
טעמכ הנועל הכ דע בשחנש דעומ ,סראמ-רבוטקוא םישדוחב
.רוזאה תורייתב התמ
םיאנקש לש הקהל חותפה הדשב החנ םירוטקרטל םירוגעה ןיב .םירוגעב הייפצ
)לובשא יסוי :םוליצ( )בוטרב לייא :םוליצ( הלוחה ןומגאב "יאנקש רופצמ"
םירוגעה רפסמב הילעל האוושהב הלוחה קמעב םירקבמה רפסמב היילעה
םירקבמ םירוגע
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
ם
י
ר
ו
ג
ע
ה

ר
פ
ס
מ
1980’s 1991 1996 2005
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
ם
י
ר
ק
ב
מ
ה

ר
פ
ס
מ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 5
םורמב םירשנ לע שגדב תורפצה זכרמ .10
)ןונכתב( לילגה
זכרמה לש ודוחי .1
עקר .א
םייביטקרטאהו םיפיה םירוזאהמ דחא תא הווהמ לילגה םורמ רוזא
ידוחיי ישונא םקרמ ובו ,שפונו לויט ירוזאו ףונ תניחבמ לארשיב
רוזאב .םוקמלו המדאל תרבוחמה הליהק םיביכרמה םיבשות לש
ותחירפ לע םידיעמה םינוש םייגולואיכראו םיירוטסיה םירתא שי
לילגה םורמ תליהקב םיבר םיבשות .תומודק תופוקתב רבכ
עודי רוזאהו םימרוכו םיעטונ ,םירקוב םהב ,תואלקחב םיקסוע
.םיחבושמה ויתונייב
םיסרוד תופועו םירשנ לש םתיב דימתמו זאמ היה לילגה םורמ
םירקוח לש םהיתויודעמ רייטצמש יפכ ,םדאה דצל ויחש ,םירחא
לש דחוימה יפרגופוטה הנבמה בקע .תונוש תופוקתב םיעסונו
םירצויו םירתחתמה םילולתו םיקומע םינוינק ללוכה ,רוזאה
לש בולישה ןכו ,םיכוכו תורעמ ורצונ וב עלסמו ,םיהובג םיקוצמ
,רקבל הערמו תואלקח יחטש םע םיבר םייעבט םיחותפ םיחטש
רוזאב .םירחא םיסרוד תופועלו םירשנל ןיוצמ לודיג-תיב םייקתמ
םורמב םירשנ לש םיבושחה ןוניקה ירתאמ דחא אוה ןושיד לחנ
לילגה
םירשנ לש רתויב תובושחה ןוניקה תובשומ 2004 תנשל דע ורתונ
.רתיבא רהו הרבכע עלס ,דומע לחנ ,ןושיד לחנ ןוגכ ,לילגב
תולערהמ ותמ 2004 תנש לש הנושארה תיצחמב ,רעצה הברמל
םיזוחא 10 תוחפל וויהש ,םירשנ 40 תוחפל לילגב תוינשמ
םירשנה תייסולכוא .תע התואב לארשיב םירשנה תייסולכואמ
יתלב שומיש .ששואתהל זאמ השקתמו הדחכנו טעמכ לילגב
תא תונורחאה םינשה 50-ב הווהמ םיאלקח ידי לע םילערב רקובמ
,לארשיב םירחא םיסרוד תופועו םירשנ תדחכהל ירקיעה םרוגה
תיגולוקא העיגפ םהב ,םיפסונ םירומח םיקזנל םרוג ונרעצלו
םוהיז ,)םיפרוט ןוגכ( םירחא םייח-ילעב לש הלערה בקע הבחר
-ינבב השק תיתואירב העיגפו םימה תורוקמו עקרקה לש רומח
הריהמה םתוטשפתהו םילערה לש ההובגה תופידנה בקע ,םדא
.םילודג םיקחרמל
רומיש טקיורפ רבח ,לילגב םישקה הלערהה יעוריא תובקעב
םירשנה ץומיא - ףנכ םישרופ" לארשיב םיסרודה תופועה
,םינגהו עבטה תושר ידי לע ףתושמב עצובש ,"לארשיב םיסרודהו
תליהק לא ,)1996-2005( עבטה תנגהל הרבחהו למשחה תרבח
תייסולכוא רומישלו תולערהה תעינמל לועפל הרטמב לילגה םורמ
טקיורפ לילגה םורמב לועפל לחה 2004 רבוטקואב .םירשנה
"ףנכ םישרופ" ידי לע ףתושמב "לילגה םורמב םירשנה ץומיא"
הרטמב ,לילגה םורמ יבשות תליהקו תירוזאה הצעומה םע דחי
םיבשותה לש סכנל לילגה םורמב םירשנה תייסולכוא תא ךופהל
,תוריית ,עבט תרימש לש תיתליהק תוליעפל דקומ ,הוואג רוקמלו
רוביצה תובכש לכ תא וכותל באש ,הז טקיורפ .הרבסהו ךוניח
ישנא ךרד ,םיאלקחהמ לחה ,לילגה םורמב הליהקה ימרוגו
קלח לוטיל ידכ וסייגתהש ,רעונ ינבו םידלי ןבומכו ךוניחה תכרעמ
םורמ" תירוזאה הצעומה הבצינ ץמאמה שארב .ותחלצהב עייסלו
הכרענ .וידבוע תווצו יול המלש הצעומה שאר לש הלבוהב "לילגה
לכ םע ףותישב הפיקמו הקימעמ תיתרבסהו תיכוניח תוליעפ
םירשנ"( ידוחיי םידלי רפס קפוה ,לילגה םורמב רוביצה תובכש
ורבעוה ,תולערההו םירשנה רופיס תא רפסמה )"םימודא םיימשב
םרומיש תובישח ,םירשנה לע םהיתוחפשמו םיאלקחל תיב יגוח
תנחת המקוה ,םדאלו הביבסל תולערהה לש םישקה םיקזנהו
וסייגתהש םיאלקחה םע ףותישב הלעפותש םירשנל הלכאהה
ךשמה תוינכות ונכוהו ,םירשנה תלצהלו תולערה תעינמל ץמאמל
.םירשנ רופצמ תמקה ללוכ ,תובר
תריגס רואל הביאב וז הבושח תוליעפ העטקנ ,רעצה הברמל
םימוצמצ בקע 2005 רבוטקואב יצראה "ףנכ םישרופ" טקיורפ
.םייביצקת
תוקסרתה ןוסא עריא ,היינשה ןונבל תמחלמ ךלהמב ,24.7.2006-ב
הקיבצ מ"לא ונמנ םילפונה םע .)ואב-גנול י'צאפא( "ףרש"ה קוסמ
םירטמ 400-כ אוה קוסמה תוקסרתה םוקמ .שקרפ םת ןרסו טפול
תנחת לא הפוצה רופצמ לש המקה הננכות וב םוקמהמ דבלב
םירשנה ןוניק קוצמ לאו רתיבא רה תודרומב םירשנל הלכאהה
-ליחב י'צאפאה יקוסמ ךרעמ ימיקממ ,טפול הקיבצ מ"לא .רהב
,סייטכ תונורשכ ךורב ,שקרפ םת ןרסו ,ליחה יסייט יריכבמו ריוואה
ימחולכ ,לילגה תנגהל המיחלב ולפנ ,םירחא םימוחתו יאקיסומ
תופועהו םירשנה רומישל תרבוחמ התיה הכרד תליחתמש תסייט
המייק םינשה ךלהמב .ריוואה-ליחב הז םוחתב הצולחו םיסרודה
תווצ ישנא ברקב תועדומו הרבסה לש הפנע תוליעפ תסייטה
לש ותלבוהב םיסוטמל םירשנה ןיבש םויק-ודה תובישחל ריוואה
הסיטה ראתמ .תסייטה ימיקממו ןנוחמ רפצ ,ל”ז יאכז ידיג ן”סר
,תוידאווו םינוינקב הכומנ הסיט בייחמ י'צאפאה יקוסמל דחוימה
םיסרוד תופועו םירשנ םע תושגנתה תנכסל סיטה ילכ תא ףשוחו
.םירחא םיננקמ
טפול הקיבצ מ"לא לש םתליפנו "ףרש"ה קוסמ תוקסרתה ןוסא
.רתויב הייוארה ךרדב חצנומ תויהל ךירצ ,המיחלב שקרפ םת ןרסו
םורמב םירשנה רומיש םע םתחצנה תא בלשל ןתינש םיבשוח ונא
,םיסרודה תופועהו םירשנה םע ידוחיי םויק-וד ותוא רואל ,לילגה
ץומיא" ,ןכ ומכ .התמקה םוימ י'צאפאה יקוסמ תסייט תא ןייפאמה
לכוי ,םתו הקיבצ ולפנ ותנגהלו וב םוקמב ,לילגה םורמב "םירשנה
תרגסמ תמקה ךות םלעופ תחצנהו םתחצנהל הייואר ךרד תויהל
הרבסה ,ךוניח תוליעפ בלשמה תורפצ זכרמ לש תמשונו היח
.ותביבסל םדאה ןיב םויק-ודב עבט יכרע רומישו
תורטמ .ב
תונוש תולועפ עוציבו לילגה םורמ יבחרב םירשנה לע הרימש .1
,תולערה תעינמל הרבסהו ךוניח ללוכ ,םתדחכה תעינמל
.הלכאה תנחת לועפתב עויסו ןוניקה ירתא לע הרימש
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 60
טקיורפל הידבר לכ לע לילגה םורמ תליהק לש שדחמ רוביח .2
עוציב ךות ,ללכב הביבסו םירופיצ רומישלו םירשנה רומיש
םירשנה רומיש תובישחל תועדומו הרבסה לש תויוליעפ ןווגמ
,םיבשותל הוואג רוקמו רוזאל הבושחו תידוחיי עבט תעפותכ
המלש תושארב לילגה םורמ תירוזאה הצעומה לש הלבוהב
.יול
ליגמ ,טקיורפל לילגה םורמב ךוניחה תכרעמ לש שדחמ רוביח .3
-תיכוניחה תוליעפה לש הקמעהו שודיחו ,ןוכית ףוס דעו ןג
.תיתליהק
לילגה םורמ יבחרב הביבסו עבט רומיש תוליעפ לש חותיפ .4
לילגה םורמב םירשנ רומיש אשונב הרבסהו ךוניח תוליעפ
יאשונ לש בוליש ךות ,םירשנה רומיש טקיורפמ תרזגנה
.הרבסהו ךוניח ,תוריית
יתוריית-יתרבסה-יכוניח זכרמ הווהיש םירשנ רופצמ תמקה .5
םקוי רופצמה .הלוכ תוליעפל זכרמו דקומו וגוסמ דיחי ליעפ
םג שמשיו ,שקרפ םת ןרסו טפול הקיבצ מ"לא לש םרכזל
דחוימה רשקה רופיס תא םג רפסיש ךות ,םלעופ תחצנהל
.לארשיב םיסרודה תופועהו םירשנה רומישל ריוואה-ליח ןיבש
.טקיורפב תיכוניחה תוליעפב ל"הצו ריואה ליח תודיחי בוליש .6
לש רוביחל לארשי יבחרב יוקיחל םגדכ טקיורפה תכיפה .7
.הביבסהו עבטה רומישלו התמדאל הליהק
תולערהה אשונב םידלי רפס ."םימודא םימשב םירשנ"
לילגה םורמ יאלקח ידי לע םירשנל הלכאהה תנחת לועפת
הטישה .ג
םיברועמה םימרוגה לכ קלח ולטיי וב יוגיה תווצ לש המקה .1
.ליעיהו ריהמה ומודיק ןעמל טקיורפב
לכ לש טרופמ ןונכת ךשמהבו ,טקיורפל המרגורפ תנכה .2
.ויביכרמ
,תיתשתה רופישו שודיח ללוכ םירשנל הלכאה תנחת לועפת .3
הנחתל םיאלקחהמ םירגפ דוינ ךרעמ לש שדחמ הריצי
הרשמ .םיאלקחה ףותיש ךות ,הנחתה לש ףטוש לועפתו
ףוסיאו הנחתה לועפת לע יארחא היהיש רקוחו ליעפמל
.ללכב רוזאב םירשנה תוליעפ יבגל םינותנ
םת ןרסו טפול הקיבצ מ"לא לש םרכזל רופצמ תמקה .4
תיזחב םילודג תונולח ובו תיפצת הנבמכ ןה שמשיש ,שקרפ
םיסרודו( םירשנה ןוניק קוצמ לאו הלכאהה תנחת לא םיפוצה
,ךוניחה תוליעפל יזכרמ הנבמכ ןהו ,רתיבא רה לש )םירחא
יעצמא )א :ראשה ןיב ,לולכי הנבמה .הרבסההו תורייתה
תרבעה ללוכ( םיפוקסלטו תומלצמ ןוגכ םיללכושמ תיפצת
.םדקתמ הגוצת ךרעמו ,)חטשב תומקוממה תומלצממ הנומת
הגוצתו הנרקה יעצמא םע ללכושמ תוגוצתו תואצרה םלוא )ב
ךרעמ :ראשה ןיב ללוכו ,םישנא 100-50-ל דעוימה םימדקתמ
לילגב עבטהו םירשנה ,ללכב םירשנה לע תוגוצתו תושחמה
הפועתה ,הנורתפ תובישחו תולערהה תייעב ,הווהבו רבעב
תוליעפה לע שגד ךות םירופיצל סייט ילכ ןיב םויק-ודהו
םינשה 25-ב אשונב ילארשיה ריוואה-ליח םייקמש הפנעה
לש הגצהו תינייוול תרושקת לולכי תוגוצתה ךרעמ .תונורחאה
דומצב .on-line לארשימ םירופיצ רחא םיינייוול בקעמ ינותנ
םיאשונב יתורפס רמוחו םיבשחמ הבו דומיל תתיכ םקות
.םרומישו םירשנה לש טביהב טרפבו םייתפועתו םייגולויב
שכרנש עדיבו ןויסינב שומיש השעיי רופצמה תמקה ךרוצל
לש םירשנה רומישל זכרמב ןוגכ םלועב םימוד םיטקיורפב
הלעמל לעופה רתויב חלצומ םגדכ( תפרצב סארט לשימ
.ןפיב BIWA םגאו )רושעמ
רופצמב בלשל תורשפא ןחבית - תורכזמ תונחו הירטיפק .5
זכרמב םייקל המודב( העונצ תורכזמ תונחו הירטיפק םג
םירצומ ןווגמ הריכמל ועצוי הבו ףונה לא הפוצה )תפרצב
,םירפס ןוגכ( םרומישו םיסרוד תופוע ,םירשנב םירושקה לילגה םורמ יאלקח ידי לע םירשנל הלכאהה תנחת לועפת
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 61
ידי לע התלעפה תניחב ךות .)'וכו תוקבדמ םירטסופ ,תוטלק
.לילגה םורממ עקרקה ילעב
הפיקמ תיכוניח תינכת הנכוה רבכ רבעב - תיכוניח בא תינכת .6
םורמב םירשנה רומיש אשונב רפסה יתב לכ לש תוליעפל
םורמ תירוזאה הצעומה לש ךוניחה תקלחמ ידי לע לילגה
ןכו ,רוזאבש רפסה יתב ירומו ילהנמ םע ףותישב ,לילגה
,2004-2005 םינשב הלעפ תינכתה ."ףנכ םישרופ" יגיצנ םע
הכרעה בוליש ללוכ ,תומאתהו םינוכדע הב עצבל שי םלוא
האציש םירשנ לע )"ףנכ םישרופ" ןדגוא( השדחה תיכוניחה
תרגסמב .שדחמ הליעפהלו ,2007 תנש תליחתב רואל
אל לועפל הבר תובישח שי תשדוחמה תיכוניחה תוליעפה
ללוכ ,הלוכ הליהקה יביכרמ םע דחי אלא רפסה-תיבב קר
תיתונמוא תוליעפו היווח יברע ,ןויע ימי ,תואצרה לש עוציב
.לילגה םורמב הביבסהו םירשנה רומיש אשונ ביבס תיתריציו
דומיל ירמוח תקפהל הבר תובישח דיתעב םיאור ונא ,ןכ ומכ
להקל רכמיהל ולכוי םג םקלחו ,טקיורפה תא ווליש הרבסהו
הנשדקות תוסנכהה .)תוקבדמו םירטסופ ,תורבוח ןוגכ( בחרה
.טקיורפה לש ףטוש לועפתו םירשנה רומישל
תיכוניח תינכת לש םושייו הנכהל ליבקמב - םירשנה סובוטוא .7
ינש בסהל עצומ ,לילגה םורמב םירשנה ץומיאל תנכדועמ
םיסובוטואה ."םירשנ יסובוטוא"ל הצעומה לש םיסובוטוא
ירויצ ןהילעו רבע לכמ ןתוא ופיקיש תודחוימ תוקבדמב וסוכי
תוחפשמו םידימלת תעסהל ושמשי הלא םיסובוטוא .םירשנ
רבכ רבעב .הינחיר דיל םקותש םירשנב תיפצתה תנחת לא
יעוצקמ רייצ ידי לע םיסובוטואל םירויצ לש הציקס הנכוה
.)יילריפ סכלא( הז םוחתב החמתמה
תדחוימ תובישח תמייק - לילגה םורמ ירקובל תיב יגוח .8
תעינמל םירקובה ברקב תידועיי הרבסה תוליעפ עוציבל
יגוח םייקל איה רתויב הבוטה ךרדה ,וננויסינ יפ לע .תולערה
םרומיש תובישח ,םירשנה אשונב לילגה םורמ ירקובל תיב
.םדאה-ינבלו הביבסל ,םירשנל - םילערב שומישבש תונכסהו
המלע ,ןותלדב תיב יגוח הבר החלצהב ולעפוה רבכ רבעב
תוליעפ תרגסמב .הקימעהלו וז תוליעפ ביחרהל שיו הינחירו
עבטב םירשנה לש בושחה םמוקמל םיאלקחה םיעדוותמ וז
תובר םירזוע ךכבו םירגפמ חטשה תא םיקנמה "םירטינס"כ
תופוקתמ םדאה לש םיוולמ םירשנה תויה לע ןכו ,םיאלקחל
.רוזאה ימע לכ לש תרוסמבו תוברתב םתובישחו תומודק
אל שומיש םרוגש ברה ןוכיסב םג רבודמ תיבה יגוחב ,ןכ ומכ
.רוביצה תואירבל םילער לש תולודג תויומכב רקובמ
תוליעפ עוציבל תויורשפא ןווגמ םיאור ונא - תיתוברת תוליעפ .9
יברעו םיטרצנוק ללוכ ,םירשנה אשונ ביבס תבבוסה תוברת
תוליעפ ,םירופיצו תודהי ןיב רשקה ,תינתאו תיתרוסמ הקיסומ
תעצובמה( םירופיצו תוברת תבלשמה ,"שפנה רופיצ" תמגוד
תנגהל הרבחה ידי לע תונורחאה םינשב הבר החלצהב
.דועו םירופיצ שגדב תוברת יברע ,)עבטה
תומוקמב םימייקה םיגוחל המודב - תורפצ גוח תמקה .10
רפצ ידי לע ךרדומה תורפצ גוח תוליעפ ,לארשיב םינוש
ןמ אצוי יעצמא הווהמו רעונ ינבו םידלי תכשומ יעוצקמ
תוליעפ םודיקו תורפצהו םירופיצה םלוע םע תורכיהל ללכה
.ךוניחו רקח
ירקחמ ילכ אוה םירופיצ עוביט - םירופיצ עוביט תוליעפ עוציב .11
לע הריתי החלצהב שגדומש יפכ הנושארה הלעמהמ יכוניחו
עוביטל הנחתה תמגודכ ,לארשיב תוליעפ עוביט תונחת ידי
תרגסמב וז תוליעפ בוליש .םילשוריב תסנכה ןגב םירופיצ
דמימ ףיסוי לילגה םורמב תיתרבסההו תיכוניחה תוליעפה
,רופצמל ךומס עוביט דקומ םיקהל ןתינ .יביטקרטאו ןיינעמ
יסקר'צה רפסה תיב ידימלת ידי לע עצובמ רשנה דוקיר
-תיבב תוליעפב ןושאר בלש םוכיסל עוריאמ קלחכ הינחירב
2005 לילגה םורמב םירשנה ץומיא אשונב רפסה
תיכוניחהו תירקחמה תוליעפה תרגסמב ותוליעפ תא בלשלו
.תורפצה זכרמ לש תללוכה
םירושיאל ףופכב - םירשנ לש עבטל הבשהו הייבר זכרמ .12
הייבר בולכ תמקה ,םינגהו עבטה תושר םע הלועפ ףותישלו
רורחשו )ל"וחמ וא ץראהמ( םירגוב םירשנ ואבוי וילאש לודג
ועקביש םירשנה לש - םיאנתה ורשפאי רשאכ - דיתעב עבטל
רומישל רתויב הבושחו תיתימא המורת תווהל לכות ,םוקמב
יתרבסהו יכוניח ילכ ןכו ,לילגב םתייסולכוא שושיאו םירשנה
.הנושארה הלעמהמ
תוליעפל ןפוד אצוי דקומכ זכרמה תא םיאור ונא - תוריית .13
:ןכ לעו תיתוריית
םורמ לש תורייתה תפמב טקיורפה בולישל תינכת ןכות )א
היצקרטא בלשמה יכרעו ידוחיי טקיורפכ ללכב ןופצהו לילגה
.הנימב תדחוימ עבט תעפות לש הרכהו דומיל םע תידוחיי
םורמ תא תובלשמה םירופיצ שגדב רויס "תוליבח" ועצובי )ב
.אלמגו הלוחה קמע ,לילגה
.ץוח תורייתל ידוחיי רתאכ בצומי )ושארב רופצמהו( רתאה )ג
,לילגה םורמ שגדב לילגב תובשייתהה רופיס רוביח )ד
.םירשנל ריוואה-ליח ןיב רשקהו םירשנה ,תואלקחה
םייתרבסהו םייכוניח םינכת .ד
תוברתמ קלחכ םירשנה - לילגבו תוברתב תשרומ - רשנה .1
- לילגה לש הירוטסיההו ףונהמו ,תומודק תופוקתמ םדאה
לע םארטסירט רקייב ירנה ןוגכ םיעסונו םירקוח לש םירואית
םתובישחו 19-ה האמב לילגב םירשנה לש םוצעה רפסמה
םייטנוולר םינוש םירושימב בושח רשנה .הביבסל הברה
.הקיסומו דוקיר ללוכ ,לילגל
,עבטה לש "רטינס"כ יגולוקאה ודיקפתו רשנה לש היגולויבה .2
לכואכ רשנה - רשנל )םיאלקח לע שגדב( םדאה ןיב רשקהו
)יילריפ סכלא :רויצ( "םירשנה סובוטוא" לש הציקסה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 62
,הלעמב ןושאר יגולוקא דיקפת ולש ירוטגילבוא םירגפ
.עבטה לש "רטינס"כ ותוחמתהו תינויצולובאה ותוחתפתה
תא םיקנמה עבטה לש "םירטינס"כ םירשנה - המאתהב
ךכב םיעייסמו תולחמ תוטשפתה םיענומ ,םירגפמ חטשה
.טרפב לילגה יאלקחלו ,ללכב םדאלו םיאלקחל
ימרוג רואית - לילגבו ללכב םירשנה תדחכהל םימרוגה .3
-יתב סרה ,תולמשחתה ,תולערה ללוכ ,םינושה הדחכהה
ךות ,דועו םיקוסמו םיסוטמ תוסיט ,רקובמ אל חותיפ ,לודיג
םוצעה קזנהו ,תואלקחב תוינשמה תולערהה אשונ לע שגד
םימ תורוקמו הביבס םוהיז ,תיגולוקא הניחבמ תומרוג ןהש
תולערהה תייעב לע שגד .םדאב הרומח תיתואירב העיגפו
.םוקמב םירשנה תדחכהל ירקיעה םרוגכ לילגב
ךרדה - רשנו םדא ןיב םויק-ודו אמייק-רב חותיפו רומיש .4
שומיש ךות תמדקתמו תחתופמ תיאלקח הביבס םייקל
תונורקע יפ לע ,הביבסה רומישו הרבדה ירמוחב רקובמ
.הליהקה בוליש ךות תומייקה
רוטינה ,רקחמה תוטיש - 2000-ה תונשב םירשנ רומישו רקחמ .5
השושיא ,הייסולכואה רומישל ילככ םירשנ רחא בקעמהו
ןהבש תוטישה טוריפ .התדחכה תעינמו לילגל התבשהו
שומיש .םירשנ רומישו רקחמל םלועבו לארשיב םישמתשמ
רחא תמא ןמזב ינייוול בקעמ ןוגכ תומדקתמ תויגולונכטב
ל”ז טפול הקיבצ מ”לא
יטלקנ םירדשמב לילגב ונמוסי וא ,עבטל וררחושיש םירשנ
טנרטניאה רתאב ןכו רופצמב תופמ לע םינותנה תגצה ,ןייוול
יעצמאב שומיש .וילא םינותנה רושיק ךות תורפצה זכרמ לש
הלכאהה תנחת לא םינווכמה )הלילו םוי( םימדקתמ תיפצת
תמא ןמזב תונומתה תרבעהו ,לילגה םורמב םירשנה יקוצמו
.טנרטניאה תועצמאב ןכו רופצמל
ןיב תויולקתיה - ויתונורתפו םירופיצל סיט-ילכ ןיב טקילפנוקה .6
הרומח העיגפ ,ריווא תווצ ישנא ןוכיסל תומרוג סיט ילכל םירופיצ
שגד ךות ,תונוש םירופיצב םירומח העיגפו קזנלו ,סיט-ילכב
דביאש ,ילארשיה ריוואה-ליח .טרפב םירשנו םיסרוד תופוע לע
השוע ,םירופיצ םע תולקתיה בקע ריווא תווצ ישנא השולש
טקילפנוקה םוצמצל תוכורא םינש הזמ ףקיה תבחר תוליעפ
.ונורתפו
)םירופיצ שגד( יחה םלועב םמושייו הפועתה תונורקע .7
ילכלו םירופיצל םיפתושמ הפועתה תונורקע - םיסוטמבו
,התוחתפתהו יחה םלועב הפועתה לש הירוטסיהה .םינוש סיט
תולוכיה .םדאה ידי לע סיטה-ילכו הפועתה תוחתפתהו
,סיט-ילכ תפועתל ןתאוושהו הפועתב םירופיצ לש תומיהדמה
ל”ז ןומר ןליא רוכזיא ללוכ( ללחל הפועתו םיהבגב הפועת
.)היבמולוק תיללחה תוקסרתה ןוסאו
תעינמל הלש רשקהו ריוואה-ליחב י'צאפא יקוסמ תסייט .8
י'צאפאה יקוסמ תסייט - םיסרוד תופועו םירשנ םע תונואת
םירופיצ םע תויולקתיה תנכסל תפשחנו ךומנ ראתמב הסט
דחוימב ,םינוש תופוע ןוניקל םירומח םיקזנ םורגל הלולעו
יקוסמ תסייט התיה הכרד תישארמ .םירשנ םהבו םיסרוד
)ל"ז יאכז ידיג ן"סר לש ולעופב הבר הדימב( י'צאפאה
סיט ילכ ןיב םויק-וד אשונב ריוואה-ליחב ךרד תליבומל
ריוואה-ליח תוארוהב םויכ יוטיב ידיל אבש יפכ ,םירופיצל
תופועו םירשנה לש ןוניקהו תוליעפה ירוזאב הסיט תעינמל
.םירחאה םיסרוד
ןוימד - יריו תורטמ רותיא תוכרעמ ובו המיחל ילככ י'צאפאה .9
לש 1X1 לדוגב לדומ תנכה .הלילהו םויה-יסרוד םלועל
.השחמהו הגוצת ,תיפצת יעצמא ובו י'צאפא לש טיפקוק
-ילכו ברקה יקוסמ לש הלילהו םויה תולוכי לש האוושה
תקידב .הלילו םוי-יסרודל דחוימבו יחה םלועל םירחא סיט
הלילו םוי תיפצת יעצמאו םיימרת םיעצמאב שומיש תורשפא
יעצמאבו רופצמב םבולישו )תוכרעמ טיבלא לש ןוגכ( םירחא
.י'צאפאה טיפקוקב השחמהה
םילפונה תחצנה - ל"ז שקרפ םת ןרסו טפול הקיבצ מ"לא .10
.רופצמב תוליעפהמ קלחכ
םורמ לש ודוחיי - םינבה לש םתליפנ םוקמכ לילגה םורמ .11
ןיאל רבעב ףשחנש ןונבלה לובג לע רוזא לש טביהב לילגה
.המדאלו םוקמל רשקו תושיחנ הארמו המיחל יעוריא רופס
םייתוריית םינכת .ה
,םיירוטסיה ,םייפרגואיג םינייפאמ לש בולישו דוחיי - לילגה םורמ .1
.הלא וינייפאמ לע רוזאה תגצה .ףונו עבט םדא ,תשרומ
לש אתווצב םייחו ןפוד אצוי בוליש - לילגה םורמ תליהק .2
,םיזורד ,םידוהי ,םיידוחיי תרוסמו עקר םע תנווגמ הליהק
תוריית ירתאו תויתוריית תויצקרטא תגצה .םיסקר'צו םיברע
םירתא ןוגכ( תיוושכעהו תירוטסיהה תשרומלו םדאל םירושקה
-ןיע ןוגכ םינושאר תובשייתה ירתא ,םייגולואיכראו םיירוטסיה
-ןיע רפכה ,הינחיר רפכב םירתאו יסקר'צה ןואיזומה ,םיתיז
.)דועו ,תשרומ תניחבמ ודוחייו דסא-לא
םירתא לש טוריפ - לויטהו ףונה ,עבטה ץרא - לילגה םורמ .3
.בכרבו םיינפואב ,ילגר לויטל ,לילגה םורמב לויט ילולסמו
םיסרוד תופועו םירשנב תיפצתו עבטה תרימש לש ןפה בוליש
ןוגכ םירזע לש בוליש .לילגה םורמב לויטו רויס תרגסמב
תויורשפא לע הכרדה ןוטרסו םירטסופ ,תוקבדמ ,תופדפד
.לילגה םורימב חוריאהו לויטה
,םיבקי ןיב עסמ - ןייה ץראו שבדו בלח תבז ץרא - לילגה םורמ .4
תחבושמ תיאלקח תרצות לש בוליש ,חוריא ירדחו תודעסמ
תיפצתו עבטה תרימש לש ןפה בוליש .םיחרוא תסנכהו
ימונורטסג לויטו חוריא תרגסמב םיסרוד תופועו םירשנב
.לילגה םורמב
חטשב םייזיפ םינבמ .ו
ןיא ןכלו הנכהב תאצמנה המרגורפמ קלח הווהמ הז אשונ .1
רופצמ תונבל הנווכ תמייק ,םלוא .יפוס עדימ הז בלשב ויבגל
,תפרצב Cevvennes רוזאב םירשנה זכרמ לש לדומה יפ לע
ל”ז שקרפ םות ןרס
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 63
יללח ללוכ אוה םלוא ,ףונב רכינ וניא ןכ לעו יעקרק-תת ובורש
תנווגמ תוליעפ םייקל םירשפאמה םיבחרנ תוליעפו הגוצת
תילאמיסקמ הטילקל ךרעי רופצמה רתא .הרבסהו ךוניח לש
תורשפא ךות ,ומצע רתאב תינמז-וב םירקבמ 140 דע לש
ביבסמ חותפה בחרמב םג תסוומ ןפואב להקה תוליעפל
הכילהה ליבש ךרואל רבסה תונחתו תויפצתב ןוגכ - רתאל
.םורדמ רופצמה לא ןנכותמה
תומלואל חטש תאצקה לולכת רופצמה לש המרגורפה .2
חטש תאצקה ןכו ,הפועתה אשונו םירשנה אשונ רובע הגוצת
.תונחלו הירטיפקל
רפס יתב ידימלת ללוכ רופצמה ןווכמ וילא דעיה להק .3
,לילגה לש םיבשותו לילגה םורמ תליהק ישנא ,םידלי ינגו
ןכו םיטנדוטס ,םיריית ,ץראה יבחרמ םירקבמו תוחפשמ
.םילייחו תויתיישעת תורבח ןוגכ םינוש םיפוגמ םירקבמ
)ןונכתב( ןורש לאירא קראפ .11
אובמ
חותפה חטשב עבט לש יאכ ותובישחב עודי ןורש לאירא קראפ
םיחטשה .ןד שוג לש קנעה ןילופורטמה בלב רתונש ןורחאה
ךרואל תיסחי םיטעמ םייוניש ורבע ןולייא לחנ ךרואלש םיחותפה
חותיפה .םייח ילעבו םירופיצב רישע ראשנו היה רוזאהו ,םינשה
םיבר םייח ילעבל תינברוא המוח ןיעמ רצוי ביבסמ יביסאמה
.םיחותפה םיחטשבו תודשב םיראשנה
תיב - םיחותפ םיחטש לש ףצר רצויו רבחמ ןורש לאירא קראפ
ימואלה קראפהו םורד ןיגב קראפ ,לארשי הווקמ יאלקחה רפסה
ךרואל םיניינעמ תורפצ ירתא תריחב י"ע .ןג תמרב יראפסהו
לודיגה יתבב םירופיצה רשוע תא תוארהל היהי ןתינ הלוכ הרזגה
בושח הדידנ ריצ בלב םקוממ קראפה .קראפה חטשבש םינושה
ינימ תורשעל רתויב בושח הפירח רוזא שמשמו םירופיצ ינוילימל
בחרה להקל עיצהל היהי ןתינ תונוכנה תויתשתה תרזעב .םירופיצ
םוקמ לכמ העיסנ תוקד המכ קחרמב תחכשנ יתלב תורפצ תיווח
.ןד שוגב
תורפצה תא ךופהל ןתינ םינוכנ תודוסי תחנה י"עש םינימאמ ונא
.ןורש לאירא קראפ לש לגדה יאשונמ דחאל
ותובלתשהו ןוכנו יעבט רבד אוה םוקמב תורפצ זכרמ לש ותמקה
תומשנתה טקיורפ ומכ םייזכרמ םיטקיורפב ןורש לאירא קראפ לש
תיתועמשמ םדקל לוכי ,תיצראה תורפצה ידקומ תשרו םיזבהו
תורפצ קראפו יתביבס קראפל תרדוסמ אל הלבזממ - היריח תלבזמ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 64
ההובג המרבו העפשה לעב תורפצ זכרמ .רבדב םיעגונה לכ תא
רומישל אמגוד שמשיו קראפה לש קוריה ןוזחה םע הפי בלתשי
.םירידא חותיפ יצחלל ןותנה רוזא בלב עבטו םיחותפ םיחטש
הדובע תינכות
תורטמ
.ןורש לאירא קראפב עבט/תורפצ תבכש לש המקהו ןונכת
.םירפומ לודיג יתב לש גורדשו םוקיש לופיט
.עבטהו תורפצה םוחתב תיתוריית תינכות תריצי
.עבטו תורפצ אשונב תיכוניח תינכות תריצי
.קראפה תא שמשתש קשממ תינכות תריצי
םיריבדמכ םיזבבו תומשנתב שומשל םגדכ קראפב שומיש
.תואלקחב םייגולויב
2009 ראוני ,הדובע תליחת - 'א בלש
י"ע ןהו הדשב תורפצ לש ימניד טביהב ןה ,רקס תודובע
.לודיגה יתב לאיצנטופ תנבהל םגדמ יעוביט
.יתורפצ חותיפל תודוקנ תריחבו יופימ
םיזב י"ע תיגולויבה הרבדהה טקיורפל תודוסי תחנהו יופימ
.תומשנתו
רתויב בוטה לאיצנטופה םע תודוקנה תא רתאל שי ןושאר בלשב
תנומת לבקל ידכ .תיפונ הניחבמ ןהו םירופיצה ןווגמ תניחבמ ןה
ליחתהל שי קראפה לש יתורפצה לאיצנופה לע תקיודמ בצמ
םזוי ,לייו ןיטרמ ר”ד םע ,ארזע ןועדג רמ ,הביבסה תנגהל רשה
הלשממה שאר לש ונב ,ןורש ירמע רמו ,הכרב ןרק ל”כנמו קראפה
קראפה תקשה סכטב ,ןורש לאירא ,רבעשל
קראפה תקשה סקטב טרמלוא דוהא רמ הלשממה שאר
רקס ימי רפסמ תוצקהלו 2009 תליחתב רבכ רקסה תודובעב
.הנשה לכ ינפ לע ,שדוח לכ הדובעו
שי תומשנתה טקיורפ אשונב רתויב תובוטה תואצותל עיגהל ידכ
.ןוניקה תנוע דע ןוניקה תובית תבצהל חטשה תא ןיכהלו תופמל
2009 ביבא ,הדובע תליחת - 'ב בלש
תונטק תוצובקל תויורקיע תורפצ תודוקנ תלעפה תליחת
.רקחמ ימרוגלו )תרוקיב תוצובק(
,םינבמ ןונכתו םוקימ .יפונ טביהב תוינכת חותיפ תליחת
.רפע תודובעו היחמצ ,םימ ינגא ,םיליבש
ללוכ ,רתאב תורפצה תבכש תלעפהל המרגורפ תנכה
.תיקסיע תינכות
2009 ץיק ,הדובע תליחת - 'ג בלש
םירקסה יאצממ חותינו תוירקיעה תורפצה תודוקנ תריחב רחאל
טביהה תא חתפל ליחתהלו להק לבקל ןתינ ,םגדמה יעוביטו
ידמל םדקומ בלשמ רבכ בחרה להקה תא בלשל ןתינ .יתורייתה
רבכ ולחי בחרה להקל תורפצ שגדב עובש יפוס .הדובעה לש
קראפה תויוליעפ תא בלשל שי ץיקה ךלהמב .2009 תליחתב
תרדוסמ תינכתל ףואשל שי .םיפסונ םיטקיורפבו ךוניח תוינכתב
הליחתמש םידומילה תנש תארקל רבכ רפס יתבו םידימלתל
.םיגחה תארקלו 2009 רבמטפסב
ןונכתה לע תססובמה תורפצ תיתשת לש המקה - 'ד בלש
הרבחה ןיבל ןורש לאירא קראפ ןיב תורשקתה ללוכ ,טרופמה
.תורפצה רתא לש הלעפהה תרוצ לע עבטה תנגהל
קראפב תוליעפה .םירקבמ 25,000 לעמ רתאב ורקיב 2008 תנשב
הביבס יאשונ לש בולישל ןיוצמ םגד תויהל הלוכי ןורש לאירא
.תורפצו
25,000 2008 תנשב ועיגה היריחב הנבנש םירקבמה זכרמל
יאשונ בולישל תנייוצמ אמגוד יהוזו ,םידימלת רקיעב ,םירקבמ
)יחימע ןליא :םימוליצ( תורפצו הביבס ,רוזחימ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 65
עקבה"ו חלמה םי רקחל ימוחת ברה זכרמה .12
)ןונכתב( ידג ןיע הדש רפס תיב - "לודגה
עקר
ויטביה לע חלמה םי רוזאל
,תירוזא תובישח ,םינושה
תימואלניבו תימואל
.ונמלועב ידוחי םוקמ םיווהמ ותביבסו חלמה םי .הנושאר הגרדמ
םיטביהמ םיינוציק/םיידוחי םיאנת לש רידנ בוליש ,ןאכ ,םייק
,חמוצ ,יח ,םילקא ,היגולואג לש םיטביהמ ,םייזיפ - םייפרגואיג
"לודגה עקבה"מ קלח הווהמ רוזאה .דועו תוברת תשרומ ,םילרנימ
תיגולואיגה העפותה ,היצזיליביצה שרע - )ינקירפא-ירוסה רבשה(
הדידנ לולסמו ,תוצרא 22-ב מ"ק 7,200 - םלועב רתויב הכוראה
חלמה םי רקחל זכרמה" .םירופיצ ינוילימ תואמ לש עובק יתנש
,ידוחייו ימוחת בר רקחמ דקומ תויהל ןנכותמ "לודגה עקבהו
ןילמוגה יסחיו םינושה םיטביהה יביטרגטניא ןפואב םינחבנ וב
רמשלו ןיבהל הרטמב ,לודגה עקבהו חלמה םי תביבסב םימייקה
חותיפ ,החימצל איביש ןפואב ונימב דיחיה עבטה באשמ תא
תוניל 35,000-כ הנשב טלוק ידג ןיע הדש ס"יב .רוזאה גושגשו
דקומ תמקה .הדוהי רבדמב םירויסל עדימ תנחת םג הווהמו
,רשפאי )הנש 50 הז לעופ הדש ס"היב( ליעפו םייק ןקתמב תורפצ
,שיא 70,000-ל ןקתמב םירקבמה רפסמ תא ליפכהל ,ונתכרעהל
.לודגה עקבה ךרואל ביתנה שגדב ,תורפצה אשונ תשגדה ךות
העובק עוביט תנחת ,םירקבמ זכרמ תיינבב ,ןנכותמה בולישה
עוצקמ ישנא ,םירקוח-םיכירדמ תצובק תיינבו ,תודדונ םירופיצל
תיכוניח תיתורייתה תוליעפה תא ביחרהל ורשפאי ,תורפצב
הששכ ףונב דאמ םיטלובה תודיסחהו םיסרודה תדידנל רשקהב
אשונב תיעוצקמ הכרדה תכרעמ חותיפ ךות תאזו ,הנשב םישדוח
םידקוממ םירויסלו ,חלמה םי תונולמ ללכ רובע הדידנהו תורפצה
.ץראה יבחר לכמ םידימלתו םילייטמל אשונב
תינבמה תרגסמה
תרגסמ אוה "לודגה עקבהו חלמה םי רקחל ימוחת ברה זכרמה"
םינושה םיטביהב םיקסועה רקחמה ימרוגל תפתושמ תוליעפ
אוהו ,ללכב לודגה עקבהו טרפב חלמה םי תביבסב םירושקה
:םייזכרמ םימרוג ינש ןיב הלועפ ףותיש לע ססבתמ
דומילו חותיפ ,רקחמל חלמה םי ןוכמ :ירוזאה פ"ומה זכרמ
דרשמ לש םיירוזאה םיפ"ומה תרגסמב לעופ רשא ,)ר"ע(
.בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינוא לש תימדקא תוסחבו עדמה
.חלמה םי רקחל זכרמה /ביבא לת תטיסרבינוא
םיירקיע םיפתושו םיעייסמ
עדמה דרשמ "רמת" תירוזאה הצעומה
עבטה תנגהל הרבחה לילגהו בגנה חותיפל דרשמה
תוכיאל דרשמה :םע קודה רשקב הייהת זכרמה תוליעפ
רודכ ידידיו ,עבטה תנגהל הרבחה ,םינגהו עבטה תושר ,הביבסה
,םינוש םינוגרא לש םתופתתשהל החותפ היהת איהו ,ץראה
ןתניי דחוימ שגד .ל”וחמו ץראהמ רקחמ תונרקו תואטיסרבינוא
.תולובג הצוח הלועפ ףותיש לש םיטקיורפל
םוקימה
,םירקוח ירדח וליכיו הדצמב ומקוי רשא םינבמב ןכושי זכרמה
.המודכו םוירוטידוא ,דומיל תומלוא ,םיבשחמ ירדח ,תודבעמ
תופתתשהב)החולש( ינשמדקומ,ידג ןיעהדשס"יבבםקוי ,ליבקמב
הגוצת ,םירקבמ זכרמכ לעפוי רשא ,םייטנבלרה םימרוגה לכ
לע הפוצ ,דוד לחנ תרומשל ןופצמ ןכוש ידג ןיע הדש ס"יב
תילאידיא רקחמו תיפצת תדוקנ הווהמו ,חלמה םיו הרומשה
)בוטרב לייא :םוליצ( לודגה עקבה ךרואל ,םיאוד תופוע תדידנל
זכרמ םע תופתושב ירוזא טקיורפמ קלח הווהי ידג ןיעב זכרמה
קלחכ ,בי'גומ ידאווב םינדריה לשו וחיריב םיאניתשלפה לש ליבקמ
םהרבא ןב יבצ ’פורפ הגהש ”םולשה שלושמ“ טפסנוקמ
רודכ יעדמ לע שגד םע תיזיפואיג הדידמ זכרמ וב ויהי .תיפצתו
תנגהל הרבחה .תיצראה תשרהמ קלחכ תורפצה זכרמו ץראה
תורשפא הנשמ תריכחב ביבא לת תטיסרבינואל ריבעת עבטה
המייתסה אל ותיינבש ,שדחה לכואה רדח לעמ היינש המוק תונבל
םי לש ודוחיי תא גיציש םירקבמ זכרמ הנביי םוקמבו )הנומת האר(
לש םישגדב לודגה עקבהמ קלחכ ובוליש תא ,הדוהי רבדמו חלמה
תודבעמ הנמקומת זכרמב .םירופיצה תדידנו היגולוקא ,היגולואיג
רחא בקעמ דקומ ,תודדונ םירופיצל עוביט תנחת ,םירקוח ירדחו
לחנ תרומשב ,הדש ס"יבב תורפצ ירויסל האיציל זכרמו הדידנה
יריצמ דחאב םקוממה ,הדוהי רבדמ לש חטשה לכבו ,הכומסה דוד
.הקירפאו היסא ,הפוריא ןיב םייזכרמה הדידנה
ןוגראו לוהינ
יוגיה תדעו תועצמאב ,תירקחמ-תימדקא ,לעפוי רקחמה זכרמ
תימואלה הימדקאה אישנ י"ע עצוי הבכרה רשא תצעיימ תימדקא
רבח היהי זכרמל .ל"וחמ עדמ ישנאל גוצי םג הב היהיו םיעדמל
.ל"כנמו ר"וי םע תימוקמ הלהנה ןכו ל"ניב םינמאנ
תויזכרמ תורטמ
לש תובכרומהו תוידוחיה תא אטביש ימוחת-בר רקחמ עצבל
רודכ יעדמ לע שגד םע לודגה עקבהו חלמה םי תכרעמ
.תשרומו תוישונא תוליהק ,הביבס ,חמוצ ,יח ,ץראה
וחירי
בי’גומ ידאו
ידג ןיע
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 66
תטיסרבינואמ יאקיזיפואיג ,)ןימימ( םהרבא-ןב יבצ ’פורפ
ירקחמ תא םירושע 3 הז ליבומ ,לארשי סרפ ןתחו ביבא לת
תא השעש ,הפיח תטיסרבינואמ רזל לקיימ ר”דו ,חלמה םי
רקחמה תללוצ דיל ,חלמה םי לע ולש טרוטקודה
יאשונב םירקבמ זכרמ שמשת לכואה רדח לעמ היינש המוק
תורפצו היגולוקא ,היגולואיג
םי לע הפוצה ידג ןיע הדש רפס תיבב שדחה לכואה רדח דלש
המלשוה םרט ותיינבש ,חלמה
קוסיע הזכרמב רשא תיכוניח-תירקחמ תכרעמל סיסב תווהל
.הז בחרמב יחהו םדאה ,עבטה תביבס לש םינושה םיטביהב
םי עקב רקחל ימואל ןיבו ירוזא הלועפ ףותישל זכרמ תווהל
.חלמה
תירוזאה חותיפה תוליעפב ךמותה רקחמל יעדמ סיסב רוציל
.לודגה עקבהו חלמה םי בחרמב
םיאשונה ןווגמב םיינכדעו םייתטיש םינותנ ירגאמ חתפל
.חלמה םי עקבב םירושקה
םימרוגהו עקבה תביבס לש תיגולוקאה תכרעמה תא דומלל
.הילע םיעיפשמה םיירקיעה
הרבסהו הגוצתל םיירוביצו םייכוניח הכישמ ידקומ ליעפהל
.עקבה תוידוחיי לש
יזכרמ ךבדנ תווהל רומא לודגה עקבהו חלמה םי רקחל זכרמה
ףותישל דקומ הווהיו - "חלמה םי שלושמ" - תיבטוק-תלת תכרעמב
חותיפ תוינכתל סיסבו ,יכוניחו ירקחמ ,תולובג הצוח ירוזא הלועפ
יתש בולישב ,תיאניתשלפה תושרהו ןדרי ,לארשי ןיב ,תוירוזא
.חלמה םיל חרזממש בי'גומ ידאוובו וחיריב - "תויחא תונחת"
"רופיצ שאר" ביבא לת ירופיצ רקחל הנחתה .13
)ןונכתב(
עקר .1
ירתא תבוטל םידבכנ םיחטש םיצקומ תולודג תויברעמ םירעב
חותיפל םיירקיעה םיעינמה .טרפב תורפצ ירתאו םיינוריע עבט
:םה ולא םירתא
םיינייפואה תיתביבס תשרומו םינימ ןווגמ ,עבט יכרע רומיש
.ריעל
.ידוחייה הפונ חופיטו רומיש י"ע ריעה בוצימ
.תיתביבס ךוניחו יאנפ תויוליעפל תיתשת חותיפ
.אמייק ינבו קשממ ילד םיירוביצ םיבחרמ חותיפ
חטש םנה טרפב רופיצ שאר רוזאו ןוקרי-ןולייא םילחנה שגפמ
םקרמב בלתשמה םידממ בחר ינוריע עבט רתא חותיפל ילאידיא
רתאב םייוצמ יחכונה ובצמב .םייביסנטניאה םיירוביצה םיחטשה
םיבאשמ לש זוכיר םייק םהב םייסיסב םיביכרמ רפסמ עצומה
דיתעבו ,תידיימ תיתביבס יאנפ תוליעפ חותיפ רשפאמה םייעבט
םוקימ .םיבאשמב רישעו לודג ינוריע עבט רתאל תויתשת תמקה
תוליעפ חיטבי לארשי תנידמב םיפופצה םירוזאה דחאב רתאה
ןוקריה לחנל םידחוימה םינכתל תיברמ הפישחו הפנע להק
תעצומה תינויערה תינכותה .וב תמייקתמה תיעבטה תכרעמלו
תוכרעמ לש יתגרדה חותיפו תמייקה תיתשתה לע תססבתמ
תורפצה יזכרמ .םילחנה שגפמ רוזאב והוזש תוילאיצנטופ תויעבט
תוינכת תרבעהב םינש שמח הז םיקסוע עבטה תנגהל הרבחה לש
הרשע .למשחה תרבחו ךוניחה להנמ ,ביבא לת תיריע םע תויכוניח
תופצל ועיגה םלוכו הבר החלצהב תינכתב םיבלושמ רפס יתב
םע תורכיה לש תולועפב םג ומכ ,רופיצ שארב םירופיצ עוביטב
תרזעב ."ריעב עבטה ליבשב" תיבהו רפסה תיב תברקב םירופיצה
הרבחה ,הביבסה תנגהל דרשמה ףותישב הקפוהש תיכוניח תינכת
רבה ירופיצ חופיטל זכרמה ,ופי ביבא-לת תייריע עבטה תנגהל
.םירומהו םידימלתה תובהלתהו םוצע ןיינעל וכזש תיבה רצחב
התמקה זאמ החילצה תסנכה ןגב םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה
לתב יכ םיחוטב ונאו הנש ידמ םידימלת 50,000-כ הנחתל ךושמל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 67
150,000-כ רתאל ךושמל חילצנ ,תויתשתה תא חתפנ םא ,ביבא
.הנש ידמ םידימלתו םירקבמ
רופיצ שארב רתאה תמקהל תינכותה ירקיע .2
עוציב יבלש .א
.תויגולוקא תוכרעמ ןונכתו חטשה תריקס .1
,לחנ יעטק( םימייק לודיג יתב לש יגולוקא קשממו הרימש .2
.)'דכו חמוצ תוכרעמ ,תודג ,םיינשמ םיצורע
תוילולש ,םימ יווקמו תולעת( םישדח לודיג יתב חותיפו קוזיח .3
.)'דכו םינתסוב ,ףרוח
,םיליבש ךרעמ( להק בותינו הטילקל תויזיפ תויתשת חותיפ .4
.)תיפצת ירותסמ ,טוליש ,עדימ יפד
םיכירדמ תרשכה( יביטקא להק תטילק ךרעמ תלעפה .5
.)יאנפו ךוניח תינכות תלעפהו
הכרדה זכרמו רופצמ ,עוביט תנחת - םירקבמ זכרמ תמקה .6
.הגוצת םע
להק טלוק תורפצו עבט רתאכ חטשה חותיפ .ב
םימייק תורפצו עבט יבאשמ חופיטו יוהיז .1.ב
:רתיה ןיב םיללוכ רתאב חופיטו רומישל םיירקיעה םיבאשמה
חולמה ןוקריה קיפא .2 קותמה ןוקריה קיפא .1
ץוב תודג .4 ןולייא לחנ קיפא .3
הנשמ יצורע .6 הדג יקוצמ .5
תושרוח .8 םינק תושיח .7
)לתה( רכרוכ סכר .10 ףרוח תוילולש .9
תואלקח יחטש .12 םיינובשע לודיג יתב .11
ךא תידיימ תוליעפ םירשפאמ יחכונה םבצמב ולא םידקומ
.רתאב הכרדהו עוביט לש תלבגומ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 6
”ביבא-לתל םירזוח תומשנתהו םיזבה“ אשונב תיכוניח תינכת
לת ,הביבסו עבטל רפסה תיב :םוליצב .הבר החלצהב הלעפוה
)םשל יסוי :םוליצ( ריבכ
,תיכוניחה תוליעפה תינכת תא דמילש ,טנרוטקוד ,רטר’צ יטומ
-לתב בגשי רפס תיב ידימלת םע דחי םיזבל ןוניק תבית ןיקתמ
)ירוטו ןנור :םוליצ( ביבא
ןיקתמ ,ריעה ינפ רופישל הקלחמה ,ביבא לת תייריע לש ףונמ
ריעב רפס תיב דיל ןוניק תובית
תורפצ דקומ=ל דעוימ רופיצ שארבו תיאלקחה הווחב חטשה .)ומש ןאכמו( רופיצ שארכ הארנה ןוקריה לותיפ וזכרמבו ןוקריה תפמ
ביבא-לת לש ינוריע
םישדח תורפצ ידקומ חותיפ .2.ב
:םחתמב םישדח הכישמ ידקומ חותיפ
הנשמ יצורע תפסוה .1
םינק תושיח חותיפ .2
םימגאו םימ תולעת לש החל תכרעמ תריצי .3
ףרוח תוילולשל םיעקש תריצי .4
ירפ יבינמ םינתסוב תעיטנ .5
םיינובשע לודיג יתב חותיפ .6
להק תוטלוק תויתשת תרשכה .3.ב
םינושה עבטה ידקומ ןיב םיליבש ךרעמ תריצי .1
םייעבט םידקומ לומ תיפצת ירותסמו תוספרמ תנקתה .2
ןטק םירקבמ זכרמו עוביט תנחת ,רופצמ תמקה .3
רתאב יתורייתו יכוניח ךרעמ חותיפ .ג
הכרדה ינכת חותיפ .1
הכרדה תווצ תרשכה .2
יאנפו ךוניח תינכות תלעפהו לוהינ .3
הקוחרהו הבורקה הליהקה םע הדובע ךרעמ תנכה .4
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 6
,םילזוגה רוריקל בוטר שק איבמ רכזה :יבצ תריט ץוביקב הדיסחה ןוניק
)ודסא לבוי :םוליצ( .םוחה ינפמ םילזוגה לע הלצמ הבקנה
לָזוג ףוע
בולאירבג יקימ :ןחל
ןייטשנייא קירא :םילימ
ןֵ קַה תֶ א ובְזָ ע יִ לֶ ש םיִ לָזוגַה
ופָ עְו םִיַ פָנְ כ ושרָ פ
ןֵ קַ ב יִ תרַ אְ שִנ הָנקְז רופִ צ יִנֲ אַו
.רדֵ סְ ב הֶיְהִי לֹכַהֶ ש דֹאְ מ הֶוקְ מ
םויַה אובָיֶ ש יִ תְ עדָי דיִ מָ ת
דרָ פִהְ ל ךירָ צ ובֶ ש
םֹאְ תִ פ יִ ל אָ ב הָ כָ כ הֶז וָ שְ כַ ע לָ בֲ א
.גֵ אוד תָ צק יִנֲ אֶ ש אֶ לֶ פַה הַ מ זָ א
לָזוג ףוע
םִיַ מָּ שַה תֶ א ךֹתֲח
ךְ ל אָ בֶ ש ןָ אְ ל סוט
חַ כְ שִ ת לַ א קר
םִיַ מָּ שַ ב רֶ שֶנ שֵי
.ךְ ל רוג
ןֵ קַ ב ונדַ בְ ל ונרַ אְ שִנ וָ שְ כַ ע
דַחַיְ ב ונְחַנֲ א לָ בֲ א
ןֵ כ יִ ל ידיִגַ ת קָזָח יִ תוא יקְ בַח
ןֵ קַדְזִהְ ל ףיֵ כ דַחַיְ ב יִגֲ אדִ ת לַ א
לָזוג ףוע
םִיַ מָּ שַה תֶ א ךֹתֲח
ךְ ל אָ בֶ ש ןָ אְ ל סוט
חַ כְ שִ ת לַ א קר
םִיַ מָ שַ ב רֶ שֶנ שֵי
.ךְ ל רוג
עַ בֶ טַ ב הֶז הָ כָ כֶ ש ַ עדוי יִנֲ א
ןק יִ תְ בַזָ ע יִנֲ א םַגְו
עַגרָה אָ בֶ שְ כ ויָ שְ כַ ע לָ בֲ א
ןורָגַ ב תָ צק קיִנְחַ מ זָ א
.ןורָגַ ב תָ צק קיִנְחַ מ
לָזוג ףוע
םִיַ מָּ שַה תֶ א ךֹתֲח
ךְ ל אָ בֶ ש ןָ אְ ל סוט
חַ כְ שִ ת לַ א קר
םִיַ מָ שַ ב רֶ שֶנ שֵי
.ךְ ל רוג
."הָ ל ןק רורדו תִיַ ב הָ אְ צָ מ רופִ צ-םַג"
)ד ,ד"פ םיליהת(
5 ימוחת בר טביהב תורפצה
קרפ
.)ץרוק היבוט :רויצ( הקיתעה ריעה עקר לע םילשוריב הררסומ תנוכשב ,תימלוע הדחכה תנכסב ןימ ,םימודא םיזב גוז
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 72
יללכ עקר
הצובקל ביבחתכ תורפצה אשונ הארנ םישנא טעמ אלל
םיבהואה םיטסילאודיבידניא ,”רבדל םיעגושמ“ לש תמצמוצמ
תורידנ םירופיצ רחא רותלו ןושאר רוא ינפל םוק םיכשהל
סופיטכ ”רפצ”ה רבעב בשחנ יברעמה םלועב .םיחדינ תוידאווב
.יאנג תלימכ םיתיעל רשקתהו ,הרבחב בלתשהל חילצמ אלש
םלועב םיליבומה םיביבחתה דחאל הכפה תורפצה ןורחאה רושעב
לע אשונב םיקסוע שיא ןוילימ האמכש איה הכרעההו ,ינרדומה
בצמל יתועמשמ רוטקידניאל םג וכפה םירופיצה .םינושה ויטביה
,ידוחיי יעדמ-יכוניח ילכ דחמ תווהמ ןהו ,םייח ונא הב הביבסה
הפועת םע םיטקילפנוק תרצויה יחה םלועב הקלחמ ,ךדיאמו
.דועו םיאלקחה םע ,למשחה תשר םע ,תיחרזאו תיאבצ
םינושה םימוחתה אשונב העיריה תא טעמ ביחרנ הז קרפב
םייכוניחה ,םיילכלכה ,םייעדמה היטביה לע תורפצב םיעגונה
.םייתוברתהו
לארשיב תורפצה לש יעדמה ןפה .א.5
רבדב תוטלחה תלבקל תיסיסבה תיתשתה םה רקחמו עדמ
הטלחהל עיגהל ידכ .ימוחת-בר טביהב תורפצה חותיפו םושיי
,תוריית ,תואלקח ,ךוניח ,עבטה תרימשב םירושקה םיאשונב הנוכנ
יעדמ רקחמב ופסאנש םינותנ לע ססבתהל שי ,קווישו תוחיטב
.יתנש-ברו קצומ
ךכ רחאו 19-ה האמב הילגנאב חתפתהל הלחהש ,תורפצה
,דנלוה ןוגכ( הפוריא ברעמב תונוש תוצראל תוריהמב הטשפתה
האמה ךלהמב החתפתה ,תירבה-תוצראלו )הידבשו הינמרג ,ץיווש
ינוילימ ותרגסמב דגאמה תושבי קבוח ימלוע ללכ ביבחתל 20-ה
תורפצה הכפה דאמ םדקומ בלשמ רבכ ,םלוא .םירופיצ יבבוח
ןפ הלביקו ,עדמ ישנא ןיבל םיבבוח ןיב תידוחיי רוביח תדוקנל
תא רביחש םילוגדה עדמה ישנאמ דחא .הבר תובישח לעב יעדמ
יצרופו חווט יכורא םייעדמ םירקחמל םירופיצה יבבוח לש תורפצה
לע וירקחמש ,דרופסקוא תטיסרבינואמ David Lack היה ,ךרד
םודיקב ךרד ינבא ןה תורחא תובר םירופיצ ינימו
32
םיזגרי ,
31
םיסיס
םיפסונ םיבר םינעדמ ואב ויתובקעב .תורפצה לש יעדמה ןפה
םודיקל םירפצה להקב ןומטה םוצעה לאיצנטופה תא וארש
,הביבס רומישו היגולויב לש םינוש םימוחתב יעדמה עדיהו רקחמה
הֹ כ המורת ול ומרת עבטה יבבוחש יעדמ םוחת דוע ןיאש הארנו
.הלודג
עשוהי ידי לע ץראב הלחה תיתועמשמ תיגולותינרוא תוליעפ
תע ,20-ה האמה לש 30-ה תונש תליחתב )1877-1947( ןילוגרמ
ךשמהב החתפתה ונממש ,ביבא-לתב יגולויבה ןוכמה תא דסיי
לש היינשה תיצחמהמ רבכ ,םלוא .ביבא-לת תטיסרבינוא
לע רקיעב ,ץראב תורפצה םוחת חתפתהל לחה 19-ה האמה
יטירבה רמוכה ןוגכ ,לארשי-ץראב ורקיבש םיעסונו םירקוח ידי
לע 20-ה האמה תליחתבו )1822-1906(
54
םארטסירט רקייב ירנה
1882-( ינורהא לארשי רוספורפ םיירבעה םיגולואוזה ןושאר ידי
םירופיצל שידקה
64,65
וירפסבו ךרעש רקחה תועסמבש )1946
םיימדקא תודסומ תמקה רחאל קר ,םלוא .רתויב דבכנ םוקמ
תיגולותינרוא תוליעפל דסמה רצונ ,לארשיב עבט תרימש יפוגו
םרוג .יעדמ רקחמו חווט ךוראו יתטיש םינותנ ףוסיא תרבחמה
,הכרד תליחתמ ,תורפצה לש יעדמה ןפה םודיקב יזכרמו יצולח
ךירנייה רוספורפ לש ותלבוהב ,ביבא-לת תטיסרבינוא התיה
ךשמב .לארשיב ומקש םיגולואוזה יבושחמ ,)1910-2002( ןוסלדנמ
קלחכ םירופיצה רומיש תאו תורפצה תא םדיק אוה תוכורא םינש
וקסעש םיבר םיטנדוטס החנהו ,תירקחמהו תימדקאה ותוליעפמ
רמוכ ,םרטסירט רקייב ירנה
ץרא תא תובר רקחש יטירב
19-ה האמה תיצחמב שדוקה
םלוע לע יתועמשמ עדימ דעיתו
לארשי ץראב תורפצה
טסנרא ,ילותקה ינמרגה רמוכה
ןיב לארשי ץראל עיגה ,ץימש
לש ףסוא ןיכה ,1906-1922 םינשה
דעתו ,ודחכנש תובר רב תויח
ונרוזאב ןהלש בצמה תנומת תא
םירמאמ תורשעב
,
43,44
ןגהצרניימ דר’ציר לנולוק
לרנג לש ןיעידומה ןיצק ,יטירב
םירפס םסרפש ליעפ רפצ ,יבנלא
םירופיצ טעמ אל ףסאו םיבר
תמקהל םיכמותה ןיב היה .ונרוזאמ
תידוהיה הנידמה
,ינורהא לארשי ’פורפ
הלע ,”ןושארה ירבעה גולואוזה“
,20-ה האמה תישארב ץראל
היה כ”חאו תובוחרב בשייתה
לש םינושארה לגסה ישנאמ
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
,ןוסלדנמ ךירנייה ’פורפ
יבא ,ביבא לת תטיסרבינוא
גולואוזה ,לארשיב עבטה תרימש
תנגהל הרבחה תמקהל ליבוהש
םינגהו עבטה תושרו עבטה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 73
ךבדנל תורפצה הכפה הגרדהב .םירופיצ לע ימדקא רקחמב
םוחתבו ,לארשיב םירופיצל הרושקה תיעדמ תוליעפב בושח
ןתינ םהיניבש ,םינווגמו םינוש םיאשונ םינשה ךלהמב ומדוק הז
:הלאה םיאשונה תא תונמל
תוליעפ בקע חתפתהל לחהש ,הז םוחת - תוריפסו םירקס .1
ישנאו עבטה תנגהל הרבחה ישנא רקיעב ,םיבבוח םירפצ לש
תושר ןוגכ םיפוג םע ףותישב םינשה םע דסמתה ,הימדקא
הנשי תורפצל וב יזכרמו בושח אשונל ךפהו ,םינגהו עבטה
ןיב .יתטישו ירקחמ םינותנ ףוסיאל רתויב תיתועמשמ המורת
תופועה ןוניק רקס תא ןייצל ןתינ לארשיב םיכרענה םירקסה
לש ותמזויב 20-ה האמה לש 60-ה תונשב לחהש ,םיסרודה
ןתנ הז רקס .םינשה ךרואל ןיגוריסל זאמ עצבתמו עלס לאגי
םינימה ןווגמבו םיטרפה רפסמב הדירי לע הבושח הנומת
ןווגמב הדיריל הרורב היצקידניאכ ,םינשה ךשמב םיננקמה
.לארשיב יגולויבה
תונשמ לחה חתפתהש רתויב הבר תובישח לעב ףסונ םוחת
הרבחה יפנכ תחת דסמתהו םירפצ לש המזויב 70-ה
היה הליחת .הדידנה ירקס לש םוחתה אוה ,עבטה תנגהל
ןיטס לש ותושארב ,קרמנדמ הנטק םירפצ תצובקב רבודמ
תא תמדוקה האמה לש 70-ה תונשב התפימש ,
17
ןסנטסירק
ןוילימ 314-ב רבודמש התליגו ,תליא ירהב םיסרודה תדידנ
יבבוח תצובק ךשמהבו ,תליא ירה לעמ םידדונש םיסרוד
בושח הדידנ ריצ התליגש ,
90
תרבד דוהא תושארב םירופיצ
תודרומב ,םסאק רפכ רוזאב ויתסב םיסרוד תופוע לש
הז רקס ךפה רתוי רחואמ .הדוהיו ןורמוש ירה לש םייברעמה
םינשה ךרואל עצבתמו ץראה בחור לכ תא הסכמה רקסל
הרבחה תלבוהב םיפוצר םירושע השולש הז ,יתטיש ןפואב
ךרוצל תמא ןמזב תומשוימ רקסה תואצות .עבטה תנגהל
.םיסוטמל םירופיצ ןיב תונואת תעינמ
םיפרוחה תופועב קסוע תוריפסו םירקס ועצוב וב ףסונ םוחת
תושר ידי לע םימ תופוע דקפמ עצובמ הז םוחתב .לארשיב
ותרגסמב,20-ההאמהלש60-התונשףוסמלחהםינגהו עבטה
ומכ .םירגאמבו תוכירבב ףרוח ידמ םימה תופוע תא םירקוס
ןיגוריסל תעצבתמ 20-ה האמה לש 80-ה תונשמ לחה ,ןכ
עבטה תנגהל הרבחה לש ילארשיה תורפצה זכרמ ידי לע
םהלש םיירקיעה הפירחה ירתאב םיפרוח םיסרוד תריפס
.ץראה יבחרב
המורת הנשי תורפצל הז םוחתב - ןוניק תייגולויבב רקחמ .2
ןכו ,םינוש םינימ לש הצופת לע עדימ ןתמב לכ םדוק ,הבושח
םיבושח םיטביהו תוגהנתה ימגד לע רוא תוכפושש תויפצתב
הפירט ,הייברב החלצהה רועיש ןוגכ ,ןוניקה תייגולויבב םירחא
ץומא רוספורפ לש םינשה ךורא ורקחמ תא ןייצל יואר .דועו
,םלועב םירופיצ תוגהנתה ירקוחו םיגולותינרואה יבושחמ -
79
יבהז
)םיפסונ םיבר םיטביהו( ןוניקה תייגולויב תא 1972 תנשמ רקחש
ץוח קלח םילטונ הז ידוחיי רקחמב .הבצחב יברעה ןבנזה לש
םימרותש ,םיבר םיבבוח םירפצ םג יעוצקמ םירקוח תווצמ
הרקחנ ןוניקה תייגולויב .חטשב םינותנה ףוסיאל הבושח המורת
תופוע ללוכ ,םירחא םיבר תופוע יבגל םינווגמו םינוש םיטביהב
םודא זב ,רשנ ,בוהז טיע ,
88
יצינ טיע ,
82
יטיע בקע ןוגכ( םיסרוד
ריש ירופיצ ,)םיצע ףושניו תמשנת ןוגכ( הליל יסרוד ,)םירחאו
.)תיפוצ ,ףנכ-תנבל תיעלס ,בנז רוחש ,ינברוע ןוגכ( תונוש
הנשי לארשיבתורפצל- םינימתרדגהו ימונוסקטרקחמםודיק .3
םינימ לש הרדגהו ימונוסקטה רקחמה םודיקל תערכמ המורת
םירפצ לש הפנעה םתוליעפ אלול יכ קפס ןיא .םישדחו םימייק
ימונוסקטה רקחמה היה ,הרדגהו יוהיזב ןווגמו בר עדי ילעב
םירפצ .עדימו םינותנב בר רוסחממ לבוס לארשיב תופוע לע
לש םייוליגל תונורחאה םינשה 20-ב םיארחא ”ןיינעל םיעגושמ“
םדוק תרכומ התיה אל לארשיב םתואצמיהש ,םינימ תורשע
תישיא יארחאש ,
51
יחיריש םרודה דחוימב טלוב םהיניב .ןכל
םישדח םירופיצ ינימ םיעבראמ הלעמל לש םתרדגהו םייוהיזל
Birds of Israel ילטנמונומ רפס תביתכו לארשי לש הנואפל
,םידומע 692 ליכמה ,)Unipress & Academic Press תאצוהב(
.תימואלניבה הפמה לע לארשי ירופיצ לע עדיה תא םשש
,יוהיזו הרדגהב םירפצה לש הפנעה םתוליעפ ,ךכל ףסונב
עדימ ןתמ ךות ימונוסקטה רקחמל םג הבושח המורת תמרות
םינווגמ םיטביה דועו םינימ-תת ,םינוש םייגולופרומ םיעפומ לע
.הז יעדמ םוחת לש
תמייק הז םוחתב - תודירש תכרעהו תויסולכוא לש הקימניד .4
ףוסיאו רקחמל תורפצה םוחת לש רתויב תיתועמשמ המורת
תוכלשה םג יעדמה ןיינעל רבעמ םהב שיש ,םייעדמ םינותנ
לש םיטביהו םינימ ןווגמ ,םינימ רומיש יבגל תכל תוקיחרמ
יבגל חווט יכורא םירקחמ .םירופיצ תויסולכוא לש קשממ
,תוריפסו םירקס ,עוביטה יזכרמב לארשיב םישענ תויסולכוא
תרימשב רקחמב בלושמה יטמטסיס םינותנ ףוסיאב םג ךא
תויפצתה טקיורפ איה ךכל תוטלובה תואמגודה תחא .עבט
רפע לש ותמזויב 1994 תנשב לחהש ,אלמג תרומשב םירשנב
םיבדנתמ םירפצו הרומשה תווצ לש בולישב ךפהו ,טהב
תודסוממ םיטנדוטסו םירקוח םע דחי ,םלועה לכמ םיבר
חווט ךוראו יתטיש ןפואב קסועה טקיורפל ,םינוש םיימדקא
םימרוגהו הרומשב םירשנה תייסולכוא לש הקימנידה רקחמב
רקחמה תא לארשיב הז םוחתב ןייצל יואר .הילע םיעיפשמה
תנגהל הרבחהמ ןולא ןד תמזויב השענש ,םודאה זבה לע
םינוש םיימדקא תודסוממ םירקוחו םירפצ בולישב ,עבטה
םג ןויצל יואר .20-ה האמה לש 90-ה תונש תליחתמ לחה
םשל יסוי תמזיב לחהש ,ןאש-תיב קמעב תומשנתה רקחמ
-ה תונש תליחתב עבטה תנגהל הרבחה םע
63
לאיבא לואשו
תודסוממ םירקוחל תבאוש ןבא ךפהו ,20-ה האמה לש 80
קימעמ ןפואב םיקסועה םירפצ בולישב םינוש םיימדקא
םימרוגהו תומשנתה תייסולכוא לש הקימנידה דומילב
תויסולכוא לש יתנש בר רוטינ םג םייק .הילע םיעיפשמה
תושר תלבוהב ,םידחכנ םיסרודב לופיטהו םיסרודהו םירשנה
.הפוצה דהוא ידי לע רקיעב םינגהו עבטה
םיבלושמ םירפצהו תורפצה ובש יזכרמ םוחת - עוביט .5
םירופיצ עוביט .עוביטה םוחת אוה חווט ךורא יעדמ רקחמב
םלוא ,19-ה האמב רבכ יתטיש ןפואב הפוריא ברעמב לחה
תונשמ יתטיש ןפואבו יתועמשמ ףקיהב השענ אוה לארשיב
עוביט דוסימל רתויב הבושח המורת .20-ה האמה לש 70-ה
עוביטה תנחת תא ליעפהל הלחהש ,לג הירורבל שי םירופיצה
.20-ה האמה לש 60-ה תונש ףוסב רבכ תליאב םירופיצל
תוליעפה ףקיה תלעבו לארשיב הקיתווה איהש ,וז הנחתל
ךשמהב ופסונ ,ףסוי ןבואר ’פורפ תלבוהב ,רתויב לודגה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 74
)ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה פ”ע( לארשי ימשב ביבאהו ויתסה תדידנב םיאודה תופועה לש םיטלובה םינימה ילג תעפוה ינמז
טסוגוא רבמטפס רבוטקוא רבמבונ ץרמ לירפא יאמ
תודיסח
תוערצ תויא
תועבצא רצק ץנ
שרוח טיע
ףרוח בקע
הרוחש היד
םיאנקש
תוברע טיע
םירוגע
ויתסה תדידנ ביבאה תדידנ
ם
י
ר
ו
פ
י
צ
ה

ר
פ
ס
מ
םירוזא יפל םירשנה לש ויתסה תריפס ינותנ
)םינגהו עבטה תושר ,הפוצה דהוא(
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
רקחמ תנש
םורד ויתס ןופצ ויתס
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
292
60
240
107
181
204
199
218
202
180
167
130
173
83
125
130
108
ם
י
ר
ו
פ
י
צ
ה

ר
פ
ס
מ
)עבטה תנגהל הרבחה ,ילארשיה תורפצה זכרמ פ”ע( 1982-2007 ויתסב םיסרודה תופועה תדידנ תונש 25 ירקס םוכיס
800,000
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
רקחמ תנש 1
9
8
2
1
9
8
4
1
9
8
6
1
9
8
8
1
9
9
0
1
9
9
2
1
9
9
4
1
9
9
6
1
9
9
8
2
0
0
0
2
0
0
2
2
0
0
4
2
0
0
6
תועבצא רצק ץנ שרוח טיע םיערצ תיא םירחא
ם
י
ר
ו
פ
י
צ
ה

ר
פ
ס
מ
לארשיב ץיקב םירשנה תריפס ינותנ
)םינגהו עבטה תושר ,הפוצה דהוא(
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
רקחמ תנש
םורד ץיק ןופצ ץיק
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
164
102
229
99
169
186
206
113
137
112
102
105
123
48
171
93
182
254
ם
י
ר
ו
פ
י
צ
ה

ר
פ
ס
מ
)דבלב םייקלח םינותנ - 2000 ,2007( םימה תופוע רקס
)רקטיוו הדניל ,הפוצה דהוא ,םינגהו עבטה תושר פ”ע(
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
רקסה תנש 1
9
8
5
1
9
8
6
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
1
9
9
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
2
0
0
8
תדידנב םיסרודה תופועה תדידנ לש םיירקיעה םינימה םוכיס
)תליאב ימואלניבה תורפצה זכרמ פ”ע( 1997-1998 תליאב ביבאה
ם
י
ר
ו
פ
י
צ
ה

ר
פ
ס
מ
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
רקחמ תנש
תוברע טיע יחרזמ בקע תועבצא רצק ץנ
הרוחש היד םיערצ תיא
1
9
7
7
1
9
8
0
1
9
8
3
1
9
8
4
1
9
8
5
1
9
8
6
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 75
תליאב עוביטה תנחתב ועוביט רחאל תוברע טיע רורחש
)לובשא יסוי :םוליצ(
ףתושמה טקיורפב ןייוול טלקנ רדשמב הנבל הדיסח רודשמ
)דלוטרב רטיפ ’פורפ( הינמרג ,לצפלודרב קנאלפ סקמ ןוכמל
:הנומתב .ביבא לת תטיסבינוא הדידנה רקחל ימואלניבה זכרמהו
תיב קמעב ולש טרוטקודה תדובע תא השעש ,השוב רד ןאו םליו
)ןונ ןב הינב :םוליצ( םורימ יבוק עבטמה ודיב עייסמ .ןאש
-רפכב ,םילשוריב תסנכה ןגב ןוגכ ,תופסונ עוביט תונחת
םירחא םיבר םירתאב ןכו ,לאכימ ןגעמב ,הלוחה ןומגאב ,ןיפור
םיקסועה םיבבוח םירפצ םהש םיעבטמ םילעופ לארשיב
םג .םירופיצ לש עוביטו הדיכלב תוכורא םינש ךרואל ןוישירב
.וז תוליעפב יתועמשמ דיקפת היה ץרא-וז םולשל
עדיה תלדגהל רתויב תיתועמשמ המורת הנשי עוביטל
עדימ ,ירטמופרומ רקחמ ןוגכ םינווגמו םיבר םימוחתב ירקחמה
לש הקימנידב םילדבה ,תונוש תויסולכוא לש רבעמ ינמז לע
םיטרפ לש ינפוגה בצמה לע עדימ ,םינוש םינימ ןיב הדידנה
.דועו םינוש
תמייק התוללכב עוביטה תוליעפלו עוביטה תונחתל ,ןכ ומכ
םירושקה הרבסההו ךוניחה םוחתב רתויב הבושח המורת םג
עוביטה תנחתל םיעיגמ םירקבמ יפלא תורשעו ,תורפצב
.לאכימ ןגעמו הלוחה קמע ,םילשורי ,תליאב
ידוחייה יפרגואיגה המוקימ בקע - םירופיצ תדידנ לע רקחמ .6
איהש הדבועהו ,תושבי ןיב שגפמ תדוקנב לארשי לש
,םלועב רתויב םיבושחה הדידנה יריצמ דחא לע תאצמנ
תוליעפב רתויב בושח ביכרמל םירופיצה תדידנ רקחמ ךפה
,הז רקחמב .לארשיב תכרענה תורפצב הרושקה תיעדמה
רקחמ תוטיש בלשמה ,עוביטלו תוריפסל ,םירקסל רושקה
לע תורפצה לש רתויב הבר תוברועמ תמייק ,תופסונ תונוש
המורת םימרותה םיבר םירפצ וב םיבלושמו ,םינושה היטביה
תבר ותדובע ןויצל היואר הז םוחתב .ומודיקל תערכמ
,םיסרוד תופוע ןוגכ םינימב תקסועה ,
91
םשל יסוי לש םינשה
דחי םירפצ לש הפנע תוליעפ תבלשמו םיאנקשו תודיסח
תכורא ותדובע םג .תוינשדחו תונווגמ רקחמ תוטיש םע
,הלוחה קמעב רופאה רוגעה לע
68,69,74
ןולא ןד לש חווטה
םירפצ בולישב השענה חווט ךורא רקחמל אמגוד הווהמ
.ףרוחו דדונ ףוע לש קשממו רומיש לש םיטביהב םג קסועו
םילגמ תורפצב םיקסועה - תוינשדח רקחמ תוטיש םודיק .7
המורתב םג הז ללכבו ,חטשב רקחמ תוליעפב תוברועמ
תא תונמל ןתינ ,ראשה ןיב .תוינשדח רקחמ תוטיש םודיקל
םירדשמ ללוכ ,םירופיצ רחא בקעמל םירדשמב שומישה
העצוב הז םוחתב .ןייוול יטלקנ םירדשמו עקרקהמ םיטלקנה
,םירשנ ןוגכ םינוש םינימ לע םינש ךרואלו בחרנ ףקיהב הדובע
רקחממ קלחכ .םיפסונ םינימו תונבל תודיסח ,תומשנת
ילכב שומיש הנושארל השענ םשל יסוי לש ותושארב הדידנה
רשנה .למרכב הפוצה דהוא רדשימש רשנ לש הדידנה לולסמ
ןמיתל המורד ךישמה ךכ-רחאו ןלוגל הליחת ףע
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 76
תודיסח 4,000 לש הקהל םע רקחמ תסיטב ענוממה ןואדה
)בוטרב לייא :םוליצ( תודדונ
תליאב עוביטה תנחתב יחרזמ ףרוח בקע רורחש
)לובשא יסוי :םוליצ(
םירקחמב .מ”כמב יתטיש שומיש ןכו ענוממ ןואד ןוגכ סיט
הימדה יעצמאב שומיש השענ םייגולויסיפו םייתוגהנתה
,בל בצקו ףוג תרוטרפמט םירטנמה םירדשמבו םיימרת
םירקחמב .טהב רפע ידי לע ךרענש םירשנ לע רקחמב ןוגכ
תדיכלב ועייסש םיבדנתמ םירפצ םיבר םירקמב ובלוש הלא
.רוטינבו בקעמב ,חטשב תופוע
דחא - תופועב תולחמו התומת תוביס לע יאופר רקחמ .8
לחה תיתועמשמ הדימב לארשיב ומדוקש רקחמה ימוחתמ
םינוש םייאופר םיטביהב קסוע ,20-ה האמה לש 90-ה תונשמ
תולחמ ימרוגו םינגותפ לש רוטינ ןוגכ ,םירופיצב םירושקה
רוטינו התומת ימרוגב קסועה יתאוושה רקחמ ,תופועב םינוש
,ןכ ומכ .ץראב םינוש םירתאו םייפרגואיג םירוזאב םתעפוה
םוי-יסרוד ןוגכ םינוש תופוע לש םילערל הפישחה לע רקחמ
םוחתב .םינוש תופוע לע תרפועב ירי יקזנ לעו הליל-יסרודו
יראפסב םיסרוד תופועל יאופר זכרמ תמקה ןויצל היואר הז
רוזאב ןטסחזקב םירקוח ידי לע הרדשומ
41
ספ ןורז לש הבקנ
טסוגוא תיצחמ( ןוניקה תנוע םויס םע .)קורי לוגיע( הנוניק
,)קוריה ביתנה( חרזמ ןופצל מ”ק 800 הבקנה הדדנ ,)2007
עסמ“ תארקנה העפות( שדוחכ םש התהש ,היסור םע לובגל
,)םירחא םינורזל תיסחי רחואמ( רבוטקוא תליחתבו ,)”ץיק
תפלוח איהש ךות ,ברעמ םורדל ,ךופהה ןוויכב דודנל הלחה
זכרמב לארשי תא התצח רבוטקואל 10-ב .ןוניקה רוזא לעמ
םירצמ םורדל העיגה רבכ איה רבוטקואל 12-בו ,הברעה
(McGrady et al. 2007)
רקחמב ליעפ קלח וחקל ל”וחמו לארשימ םירפצ 600-כ
םג .לארשי תנידמ בחורל תיעקרק םיפוצ תשר ליעפהש
)לובשא יסוי :םוליצ( תיפצתל ופרטצה םייברעה םיאלקחה
עבטה תושר ףותישבו ץיבורוה לאגי ר”ד תושארב ןג תמרב
היצטיליבהר םג תללוכה ףקיה תבחר תוליעפ עצבמה ,םינגהו
הז םוחתב םג יכ ןייצל שי .ולפוטש תופוע לש עבטל הבשהו
עוביטו תורפצ יזכרמו םירפצ תוליעפל הבר המורת תמייק
תולעב תויפצתו עדימ ,םיעוגפ תופוע םיקפסמה ,חטשב
.הבר תובישח
תורפצל וב ףסונ בושח אשונ - קשממו עבט תרימש לע רקחמ .9
עבטה תרימש םוחת אוה רקחמל קודה רשק שי לארשיב
תויוליעפו עוביט ,תוריפס ,םירקסב ףסאנה עדימה .הביבסהו
ןושאר ילככ םישמשמ ,תורפצב תורושקה תורחא תובר
םימויאו םינוכיס לש ןוחבאל ,תייסולכוא לש רוטינל הלעמב
.תשרדנ קשממו רומיש תוליעפ לש םודיקל ילככו ןהילע
םיליבומ עבט תרימש יפוג לש םתדובע תטלוב הז אשונב
תודסומ ,םינגהו עבטה תושרו עבטה תנגהל הרבחה ןוגכ
.עוביטו תורפצ יזכרמו םיימדקא
ןומגאב רוגע סרוד ,תימלוע הדחכה תנכסב ןימ .םיעדרפצ טיע
)לובשא יסוי :םוליצ( הלוחה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 77
רדשמ תועצמאב .ןדריב אנד תרומשב רשנ ןוניק רחא בקעמ
הלכאהה תנחתל רידת ןפואב עיגמ רשנהש ררבתה ןייוול טלקנ
ןדריל בש ךכ-רחאו םירגפמ ןוזיהל ןומר הפצמב
ינפל רדשוממ רשנב זחוא ,םינגהו עבטה תושרמ הפוצה דהוא
עבטל ורורחש
עבט תרימש .ב.5
סחיב תופועו םירופיצ ינימב רתויב תורישעה תונידמהמ איה לארשי
תופיפצ .תופוע ינימ 511 ופצנ ר”מק 27,000-כ לש חטשב .החטשל
םירוזאב םינימה תופיפצ תא הרשועב הריכזמ לארשיב םינימה
:הלאה םימרוגה םיעיפשמ ץראב םינימה ןווגמ לע .םייפורט
.םייטקראלפה תופועה תדידנב קובקב ראווצ איה לארשי .1
םהמ ,הדידנה תונוע יתשב ץראה ינפ לע םיפלוח םינימ 283
םינימ 106-ו ץראב םיפרוח םגש םינימ 127 ,דבלב םיפלוח 50
.םיביציו םיצייקמ םגש
לובג הווהמ לארשי ,םיפרגואגויב םירוזאו תושבי לש תמוצכ .2
הצופת לובג ,יתאיסאוריא אצוממ םינימל ימורד הצופת
הצופת לובגו םיינארוט-ונאריאו םיילטניירוא םינימל יברעמ
.)יאקירפא( יפורטואלפו ידניס-ורהס אצוממ םינימל ינופצ
.תיסחי ןטק חטשב םיזכורמ לארשיב לודיגה יתב לש ןווגמ .3
תעוצר לובגל ,םיה ףוחל הברקה תמרות הזה רשועל
ביתנ אוהש - יאקירפא-ירוסה רבשלו תימלועה תוירבדמה
לובג הווהמ ןומרח רה .םיאקירפא םינימל הנופצ הרידח
ינימ 16 .םיינרוט-ונריאו םיירביס-וריא םינימל ימורד הצופת
.דבלב ןומרחבו ןלוגה ןופצב ץראב םיגצוימ תופוע
םינימה לכ ךסמ זוחא םינימ רפסמ יפרגואיגואוז רוזא
5.9 12 )יטילופומסוק( ימלוע-ללכ
11.3 23 יללכ ןשי םלוע
5.4 11 )יטקראילפ-סנארט( יללכ יטקראילפ
28.2 57 )הפופצ היחמצ םע םיחל םירוזא( יטקראילפ ןופצ
14.3 29 )םיגזוממו םימח םירוזא( יטקראילפ זכרמ
16.3 33 ידניס-ורהס
5.4 11 ימורד יטקראילפ
3.9 8 )ילטניירוא + יאקירפא( יפורטואילפ
5.4 11 יפורט-ורפא
3.4 7 יפורט-ילטניירוא
100 202 כ”הס
)Shirihai 1996( לארשיב םיננקמה תופוע לש היפרגואיגואוז .6 הלבט
)ןומלש ינב םוליצ( הברעב ןניקש ןורחאה בגנה תוינזע גוז .18.8.85
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 78
תורעה לארשיב סוטטס ןימה םש ןוכיסה תיירוגטק
תימלועה הייסולכואהמ םיזוחא 20-כ תפרוח ץראב )פ”עב עדימ - 2008 ,דודח( 2828 דע 1935 ,רידנ ףרוח Oxyura leucocephala ןבל שאר חצ Endangered (EN)
םיננקמ תוגוז 35 דע ,רידנ ףרוחו ןנקמ Marmaronette angustirostris שיושמ זוורב Vulnerable (VU)
םיטרפ 200 דע ,רידנ ףרוח .ןנקמכ דחכנ Aquila clanga םיעדרפצ טיע Vulnerable
םיטרפ 70-כ ,רידנ ףרוח Aquila heliaca שמש טיע Vulnerable
תוגוז 600-כ ,רידנ ןנקמו ץייקמ Falco naumanni םודא זב Vulnerable
רידנ ףלוח Crex crex וילשיכלמ Vulnerable
רידנ ףרוחו ףלוח Vanellus gregarius תינקהל תיויק Vulnerable
ןורחאה רושעב ץראב ןנקל בש ידמל רידנ ףרוח .םיננקמ תוגוז 100-כ ,רידנ ביצי Phalacrocorax pygmeus דמג ןרומרוק (Near threatened (NT
הדחכה ףס לע ,רתויב רידנ ןנקמ Aythya nyroca תוציב ללוצ Near threatened
75
ותבשהל טקיורפ עצובמ .ןנקמכ דחכנ Haliaeetus albicilla בנז-ןבל םטיע Near threatened
תידועסה ברעב תוגוז 150-כ לש הטירוטוא תמייק לארשימ דחכנ Torgos trachliotas negevensis ןימה תת - בגנה תינזע
לארשימ דחכנ Gypaetos bazbatos סרפ
רתויב רידנ ףרוח .ןנקמכ דחכנ Aegypius monachus הרוחש הינזע Near threatened
ןורחאה רושעב דואמ הטעמתה תפרוחה הייסולכואה רידנ ףרוח ,ידמל יוצמ ףלוח Circus macrourus תודש ןורז Near threatened
רידנ ףרוח Tetrax tetrax הנטק הבוח Near threatened
)ןורחאה רושעב זוחא 20 -כ( הדירי תמגמב תאצמנ הייסולכואה םירגוד תוגוז 100-כ דע ,רידנ ביצי Chlamydotis undulata הרבוח Near threatened
רתויב רידנ ףלוח Gallinago media תינוניב תימוטרח Near threatened
רידנ ףלוח Emberiza cineracea רופא ןותבג Near threatened
ןומרחב םיננקמ תוגוז 200 דע 100-כ Serinus syriacus ןונבל זובזב Near threatened
הרידנ תפלוח Glareola nordmanni ףנכ-תרוחש תימדש DD
(Statterfield & Capper, 2000) םלועב הדחכה תנכסב םיאצמנה לארשיב תופוע ינימ .7 הלבט
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 79
)לובשא יסוי :םוליצ( תוגוז 140-כ םיננקמ ןיידע לארשיב קר .ןוכיתה חרזמהמ דחכנ ןימה .רופיצה תמדקב ץבור חורפאה .יברעמה בגנב הרבוח
לארשיב םירופיצה בצמ
ךותמ .תוימלוע ןוכיס תוירוגטקב םירדגומ לארשיב תופוע ינימ 18
םינימכ
15
םיימואלניב םינוגרא הנורחאל ורידגהש םינימ 1,186
- הב םיננקמה םיינש םהמ ,העבש לארשיב םיגצוימ ,ידיימ ןוכיסב
תיירוגטקב םירדגומ םיפסונ םינימ 11 .
66
שיושמ זוורבו םודא זב
הדחכה תנכסב םירדגומה םינימ לש ךומנה רפסמה .הכומנ ןוכיס
השקהו יתימאה בצמה תא ףקשמ וניא ,ץראב םיגצוימו תימלוע
ץראהמ ודחכנ תופוע ינימ 13 .לארשיב תופועה םלוע יורש ובש
םינימ(
78
םירג תופוע ינימ העברא .20-ה האמה ךלהמב םיננקמכ
רידס חרואב לארשיב םיננקמה תופועה ינימ בצמ .8 הלבט
DD LC NT VU EN CR RE+Reintrduction RE Total
12 71 51 21 6 17 1 15 194
ענמת קראפב הליל תחונמל התחנש תדדונ הרוחש הינזע
)יחיריש םרודה :םוליצ(
הלוחה קמעב ףרוח ,תימלוע הדחכה תנכסב ןימ .שמש טיע
)בוטרב לייא :םוליצ( יברעמה בגנבו
וטשפתהו וססבתה - הניאמו ידוה ברוע ,הררד ,תלצוצ - )םישלופ
.תודדונ םירופיצ ינוילימ תופלוח לארשי ימשב .םיננקמכ לארשיב
לעב רוזאב םיאצמנ ונא ,תימואלניב טבמ תדוקנמ ,ךכיפל
.יטקראלפ-ברעמה תופועה םלוע ןווגמ תרימשב הבר תובישח
בור ובש רוזא ,ןוכיתה חרזמב ףקות הנשמ תלבקמ וז תובישח
,הדידנה ריצ .עבטה תרימש יקוח לע תודיפקמ ןניא תונידמה
תובורק םיתעל ךפוה ,ןוכיתה חרזמה תונידמ ךרד רבועה
.םידדונה תופועה רובע תוומ תדוכלמל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 80
לארשי ירופיצל הערפהו ןוכיס ימרוג
105
םיחותפ םיחטש םוצמצו לודיגה יתב סרה
הייסולכואה לודיג בצק .םלועב תופופצה תונידמהמ איה לארשי
תא םינכסמ םייעבט םיחטשב הסיגנו חותיפ .דואמ הובג ונלצא
םייחה ילעב לש ןווגמבו בכרהב םיבר םייונישל םימרוגו יחה םלוע
,דימתמ ץחל תחת םיאצמנש וא ,םימלענ םיבר םינימ .םיחמצהו
םתוברתה תא דדועמ לודיגה תיב יונישש םירחא םינימ תמועל
םיאצמנה םינימה לש םרפסמ .תוריהמב הלדג םתייסולכואו
קילדהל תבייחש הדבוע ,הובג לארשיב תירוזא הדחכה תנכסב
.םינימה ןווגמו עבטה רומישב םיקסועש םיפוגה לצא המודא הרונ
לכב םייתוהמ םייונישל האיבה לארשיב תצאומה תוחתפתהה
,ץראה ןופצב דחוימב םיטלוב הלא םייוניש .םייעבטה לודיגה יתב
הדימב ועגפנש לודיגה יתב .ןוכיתה םיה ףוח ךרואלו הזכרמב
:הלא םה רתויב הברה
רושימבו ןופצה יקמעב רקיעבו ץראה ןופצב - םיחל םיחטש
םגאה שוביי .בורל ףרוח תוילולשו ,תוציב ,םיחל םיחטש ויה ,ףוחה
,20-ה האמה לש 50-ה תונשב שחרתהש ,הלוחה קמעב תוציבהו
הפנא םהיניב ,םיננקמ םינימ העבש לש תירוזא הדחכהל איבה
העיגפלו ,םיעדרפצ טיעו ףוס ןורז ,הרוחש תימורימ ,הרופא
םהיניב ,םיפרוחו םיננקמ ,םיבר םינימ לש תויסולכואב תיתועמשמ
.ירדנסכלא ימפוחו תודג ימפוח ,תיפוריא תינק ,ירימז ןלוגרח
שרוח יחטש וסיכ 20-ה האמה תישאר דע - ינוכית-םי שרוח
שרוחה תיברמ תרכנ זאש אלא ,הנופצו ץראה זכרמ תא םיבחרנ
,םיבחרנ רעי יחטש ועטינ הנידמה תמקה רחאל .חותיפ יכרוצל
הטישו סוטפילקא ,ןרוא ןוגכ םיימוקמ םניאש םיצעב םתיברמ
ינוכית-םיה לבחב יחה בכרה לע ועיפשה הלא םייוניש .הליחכמ
לש תויסולכואב בחרנ םוצמצל איבה רועייה .רבדמה רפסבו
לש הצופתה םוחת תא תרכינ הדימב ביחרהו םיימוקמ םינימ
העגפנ םתייסולכואש ינוכית-םי שרוח לש םינימ .רעי יבבוח םינימ
תבחרה ,תאז תמועל .ןורדגו ןוקרי ,תיחוח ,יוצמ רות לשמל םה
לע האב יוצמ ץנו ינברוע ,רופא ברוע ןוגכ םינימ לש םתצופת
תורחתמ האצותכ ,םירחא םינימ לש תויסולכואב העיגפ ןובשח
.השק תינימ ןיב
םיחטש וסיכ תותבה :רבדמ רפס תתבו םיינוכית-םי הגירגו התב
הדוהיב ,בגנבש רבדמה רפסב .לילגבו ןורמושב ,הדוהיב םירכינ
)לובשא יסוי :םוליצ( הלוחה קמעב לערוהש ריעצ שמש טיע
,ןלוגה תמרמ יאלקח ידי לע ולערוהש םירשנ 35 ךותמ דחא :1998
םיבאז ליערהל ידכ תלערומ הרפו תולוגנרת 50 רזיפש
)בוטרב לייא :םוליצ(
םיטישה גונרה ףנע לע דמוע תיחרזמ הערצ דצש דמג קרקרש
)לובשא יסוי :םוליצ(
םירושעה תשולשב .תינצוק הריס רקיעב התבב הטלש ,ןורמושבו
ומצמטצה ,ץאומ חותיפו הייער ,רויעמ האצותכ רקיעב ,םינורחאה
הדירימ ולבס םיינייפוא םינימ .הז ידוחיי לודיג תיב יחטש דואמ
,תיפוריא הייקוק ,םירה ןויפיפ םהיניב ,םתייסולכוא לדוגב תיטסרד
.היירמחו תוברע יכבס
םיבחרנ םיחטש ןייפאמה לודיגה תיב :בגנה תולוחו סל ירושימ
תוליעפמו יאלקח דוביעמ תיתועמשמ עגפנ ,וברעמב רקיעב ,בגנב
תונייפאמה תופועה תויסולכואב השק העיגפ :האצותה .תיאבצ
.תילגנס הטקו רבדמ ץר ,הרבוח ןוגכ תולוחהו סלה ירושימ תא
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 81
)בוטרב לייא :םוליצ(
76,77
למרכל הבשהה טקיורפב םיקוצ זב טרפב זחוא ,)ןויצע רפכב םויכ( ידעלג רפכ ץוביקמ ,רוצ ןר - 1956
שדק לחנב וניקמ חקלנש הנידמה ןופצב םיקוצ זב לש ןורחאה
תיביסנטניאהתיאלקחהתוליעפה:תוחלמו תונאווס,הברעהקמע
הדאמח יחטש םוצמצל ואיבה ,תוראבמ רתי תביאשו הברעב
תופוע ינימ רפסמ .הטיש יצע לש תונאווס שוביילו החלמו
,תירוזא הדחכה ףס לע םויכ םיאצמנ לודיג תיבל םיינייפואה
.יבונ סמחתו ןומילא ,םיטיש יכבס םהיניב
םילער תעיגפ
םילערב ץראב שמתשהל ולחה 20-ה האמה לש 50-ה תונשב
םניאש ,םיביצי םילערב שומיש .
45
תואלקחב םיקיזמ תרבדהל
ילעב םג םילטוק ,םייביטקלס םניאשו םרוזיפ רחאל םיקרפתמ
השונא העיגפ עגפ ,ודעונ םהלש םיקיזמה דבלמ םירחא םייח
השגרוה העיגפה .םיסרוד תופועב רקיעב ,םיבר תופוע ינימב
םינש ןתואב ועגפנש ,תופרוח תויסולכואבו תוננקמ תויסולכואב
,דואמ םיצופנ ויהש ,םיסרוד תופוע לש םיבר םינימ .הפוריאב םג
ןיטולחל טעמכ ומלענ ,םיקוצ זבו רשנ ,םחר ,הרוחש היד ןוגכ
לש תויסולכואה תצקמ .ינוכית םיה לבחב רקיעב ,ץראה יפונמ
וקקחנ 70-ה תונש ףוסבש רחאל המ תדימב ששואתה הלא םינימ
.םילערב שומישה תא תוליבגמה תונקת
תולמשחתה יקזנ
,םילודג תופוע לש םחתפל תדמועה הנכס איה תולמשחתה
עגפנ רשנה .
81
תיפצתו החונמ םשל הובג חתמ ילבכ לע םיתחונה
םילמשחתמםירשנ 20 דע12-כ.תולמשחתהמרתויבהשקההרוצב
םינימ םג םיעגפנ תולמשחתהמ .ןלוגב רקיעב ,הנש ידמ םיתמו
טיע ,הדיסח ,רוגע ,יאנקש םהיניב ,םיבר םיביציו םיפרוח ,םידדונ
ןגמל ץמאמ השענ תונורחאה םינשב .םירחאו שמש טיע ,יצינ
ןכאו ,תופוע תולמשחתה דגנכ למשחה ילבכו למשחה ידומע תא
.םיעגפנה תופועה רפסמב תיתועמשמ הדירי תשגרומ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 82
)טהב רפוע :םוליצ( למרכב למשח ידומע ןוגימ
)טהב רפוע :םוליצ( למשח דומע לע למשוחמ רשנ )בוטרב לייא :םוליצ( תוימואלניב תונמאו רבה תייח תנגה קוח לע הריבע .םיגד ילדגמ םיאלקח ידי לע ורונש םיאנקש
הווהמ םיסרוד יניקל ךומס םיקוסמו םיסוטמ לש הכומנ הסיט
)ץרוק היבוט :רויצ( םיסרוד ןוניקב השק העיגפ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 83
)רמייהפמיו דיוייד :םוליצ( .םידדונ תוברע יטיע ינשב הריש ,םירצמ ,ץאוסב דייצ
הפיכ ירוחש םיכבס םייולת ותרוגח לעש ינונבל דייצ - 1982
)םשל יסוי :םוליצ(
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 84
דיצ
לעב םרוג דיצה היה ,הנושארה התיצחמב רקיעב ,20-ה האמב
רחאל תרכינ הדימב םצמוצ דיצה .רבה תויח לע תערכמ העפשה
הקיקחה .רבה תויח תרימשל םיקוחה וקקחנ תע ,הנידמה םוק
ינימ לש בר רפסמ לע הנגמ ,םלועב תובוטהמ ,לארשיב תמייקה
תוכומנה ןמ איה לארשיב יקוחה דיצה תמר .םייח ילעב
קסועה םדאה חוכ טועימ ללגב ,ינש דצמ .םלועב
הדובעל םירז םילעופ תקסעה ,דיצ תפיכאב
ירוזאמ קלחב תוינוחטיב תויעבו תואלקחב
ץחלה ןורחאה רושעב דואמ הלע ,ץראה
רקס .יקוח יתלב דיצמ רבה תויח לע
ץראבש ,הלעה הנורחאל ךרענש
תורשע יקוח יתלב ןפואב תולעפומ
םיקנוי תדיכלל תודוכלמ יפלא
שממ לש ןוכיס תונכסמה ,תופועו
תודוכלמה .רבה תויח תייסולכוא תא
חרזמה ינב םילעופ ידי לע תונקתומ
םיקסעומה ,דנליאתמ רקיעב ,קוחרה
םג דואמ רבגתה הנורחאל .תואלקחב
ינב דצמ ,יריבו תודוכלמב ,יקוח יתלבה דיצה
חוקיפה תופפורתה תא םילצנמש ,םירחאו םיטועימ
הרומחה הרוצב םיעגפנש םירוזאה .רפס ירוזאב
רבדמ תמרו ןורמוש חרזמ ,הדוהי רבדמ םה רתויב
עבק ךרד םיעגפנ הלא םירוזאב םיננקמה םיסרוד תופוע .הדוהי
.םיניק תדידשמ
ריואה ליח תוסיט
יריואה בחרמה תא קולחל ץלאנה ריואה ליח לש ולדוגו ותמצוע
,תודדונ םירופיצ ינוילימ תואמ םע לארשי תנידמ לש םצמוצמה
יקוצמל ךומסב תוכומנה תוסיטה ליבקמבו ,שאה יחטשב םוצמצה
תיתועמשמ הערפהלו םיניק תשיטנל םימרוג ,ץראה יבחרב ןוניקה
תובקעב .םיננקמה םינימה לש םילזוג לודיגב החלצהה יזוחאב
עבטה תנגהל הרבחה לש תפתושמ תוליעפ תמייקתמ תאז
ןומיאה יחטש יונישל ,תוערפהה תנטקהל םינגהו עבטה תושרו
.םיסייטה ברקב תבחרנ הרבסה תוליעפלו
לארשיב תופועל םיינויחה לודיגה יתב
רדס יפל תובישח תגרדב ,לארשיב תופועל םיינויחה לודיגה יתב
לבחב םיקוצמ ,בגנה תולוחו סל ירושימ ,םימ יפונ :הלא םה ,דרוי
לבחב םיקוצמו םירה ,הברעהו בגנה חרזמ ,ןומרח רה ,ירבדמב
תיב ןיב עקבה ,םידבועמ תודשו םיבושיי ,הגירגו התב ,ינוכית-םיה
.חלמה םי עקב ,וחיריל ןאש
לש הברה ותובישח ללגב :םייטווקא לודיג יתב
רומשל שי ,ץראב םינימה ןווגמל הז לודיג תיב
קפסלו ,םייקנ םימייקה םימה יווקמ לע
לע הרימש .הנשה לכ ךשמב םימ םהל
םויקל הבושח םימה סלפמ תוביצי
םירוזפה םיצעלו תודגב חמוצה ךבס
תא חפטל שי .םימה יווקמ ביבס
ידכ הגדמה ףנע ישנא םע רשקה
ידכו םימה תופועל רישי קזנ עונמל
הדגה תייחמצ תא ריאשהל םענכשל
םיגדה תוכירבל ביבסמש הרישעה
.םירגאמלו
בגנבש לוחהו סלה ירושימב :תולוחו סל
םהמ םיבר ,םינימ לש לודג ןווגמ םייק הברעבו
םימיאתמ םיחטש רתאל שי .תידיימ הדחכה תנכסב
.בגנה ברעמב תחא הלודג הרומש תוחפל םיקהלו
.תוטק רובע תועובק הייתש תודוקנ רוציל בושח
רתא םישמשמ םיקוצמה :ירבדמהו ינוכית םיה לבחב םיקוצמ
תונטק םהיתויסולכואש ,םיסרוד תופועל רקיעב ,םיבר םינימל ןוניק
ימוחתב םיללכנ םייקוצמה לודיגה יתב תיברמ .דחוימב תועיגפו
אבצ תוליעפ לש תוערפהמ םילבוס םה תאז תורמלו ,עבט תורומש
תוחכונ תא ריבגהל שי .םילזוגמו םיציבמ םיסמחנ םיניק .םילייטמו
.םילייטמו סיט ילכ םהמ קיחרהלו ןוניק יקוצמ תברקב םיחקפה
.םילייטמ ינפב תורומשהמ קלח רוגסל שי ןוניקה תונועבש ןכתיי
םיננקמ ,רתויו םיה ינפ לעמ רטמ 1,200 ,הובגה וקלחב :ןומרח רה
.ימלועה ימורדה םתצופת לובגל ןומרחב םיעיגמה םיבר םינימ
ישנאו ל”הצ וב םיעצבמ ,עבט תרומשכ זרכומ רוזאהש תורמל
שיגר לודיג תיבב תועגופה ,תובר חותיפ תודובע ןומרחה רתא
.הז ידוחייו
,חותיפמ ןורחאה רושעב תושק עגפנ רוזאה :הברעהו בגנה חרזמ
.םילייטמ לש תיביסנטניא תוליעפמו רתי תביאשמ ,יאלקח דוביעמ
לועפל שי .השק העיגפ תשגרומ םיבר םינימ לש תויסולכואב
הטישה יצע לש תוששואתה רשפאל ידכ רוזאב םימה ןזאמ רופישל
םימלענו םיכלוהש םירופיצ ינימ ןעמל תולודג עבט תורומש םיקהלו
.יבונ סמחתו
97
הרבוח ,םיטיש יכבס ,ןומילא ןוגכ תוריהמב
תופוע ינימ תרימשל תושרדנ תולועפ
לודיגה יתבב רשפאה לככ תולודג עבט תורומש תזרכה .1
רועייב םייעבט לודיג יתב לש עוטיק תעינמו ,תופועל םיינויחה
.חותיפ תולועפבו
םימ תורוקמ םוקישו םייקנ םייעבט םימ תורוקמ לע הרימש .2
לעו עובק םימ סלפמ לע רומשל שי .ומהוז וא ,ושבייתהש
.ךבסו הדג תייחמצ
.םימסרכמו םיקרח ילטוק רקיעב ,םילערב שומיש תתחפה .3
קשממל תוינידמ עבקיש יתלשממ ףוג תמקהב ךרוצ שי
רשפאה לככ תויתודידי יאלקח דוביע תוטישו עבטו תואלקח
עוציבו םילערב שומישל תוינידמ תעיבקב ךרוצ שי .הביבסל
תלבגהל ןונקת עובקל שי .םהינימל םילערל ןוכיס תכרעה
.םינכוסמה םילערב שומישה
הפיכאה תרבגה די לע ,יקוח יתלבה רקיעב ,דיצ תתחפה .4
.םיאלקח םע הלועפה ףותיש תרבגה ידכ ךות ,חוקיפהו
תרדסהו ,בכרבו לגרב םילויטה ילולסמב תוליעפה תרדסה .5
.שא יחטשבו םייעבט םיחטשב ,עבט תורומשב אבצ ינומיא
ינקתמ ןוגימל למשחה תרבח םע הלועפה ףותיש ךשמה .6
.תופועה דגנכ למשח
לארשיב םירופיצל תובישח ילעב םירתא
,םלועב תורפצה ינוגרא לש גגה ןוגרא ,Birdlife International
םיבושחה םירוזאה רומישל ימואלניב טקיורפב 1992 תנשב לחה
Important תרתוכב הפוריאב לחה טקיורפה .םלועב םירופיצל
ילעב םירתא 10,000-כ םלועב ורדגוה הכ דע .(IBA) Bird Area
,ןייפאל איה טקיורפה תרטמ .תונידמ 130-ב ,םירופיצל תובישח
ירופיצ רומיש ןעמל IBA ירתא לש תימואל ןיב תשר רמשלו רטנל
.יגולויבה ןווגמהו םלועה
לכב הצפוהש הקבדמ
ריואה ליח תוסייט
)ץרוק היבוט :רויא(
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 85
תופוע ינימ רפסמ
ודחכנש
תופוע ינימ רפסמ
תימלוע הדחכה תנכסב
תופוע ינימ רפסמ
ירוזא הדחכה תנכסב
ינימ רפסמ
םיננקמ תופוע
לודיג תיב / תויח רוזא
7 45 םידבועמ תודשו םיבושיי
)NT( 1 8 83 ןומרחה רה
4 8 18 ינוכית םיה לבחב יקוצמו יררה ףונ
1 28 ינוכית םי שרוח
1 7 39
רפס תתבו םיינוכית םי הגירגו התב
רבדמ
7 EN, 1VU, 2 NT 1 14 36 םיחל תודשו םימ יפונ
1 NT 1 9 26 בגנה תולוחו סל ירושימ
4 14 וחיריל ןאש תיב ןיב עקבה
2 14 חלמה םי עקב
2 NT 1 8 24 הברעהו בגנה חרזמ
1 9 23 ירבדמה לבחב םיקוצמ
םינוש םיפרגואיג םירוזאו לודיג יתבב תופועה ינימ תעפיש
לע םיערתשמה ,םירופיצל תובישח ילעב םירתא 17 ורדגוה לארשיב
ראשהו עבט תורומשב אצמנ םהמ שילשכ .ר”מק 5,000-כ לש חטש
:תוצובק עבראל םיקלחנ לארשיב IBA‘s-ה .קוחב םינגומ םניא
םישמשמההלארקיעב,הדידנבקובקבראווצםיווהמהםירתא .1
.תודדונ םירופיצל הייהשו הריצע ירתאכ
.םיסרוד תופוע םיננקמ םהבש םיקוצמ .2
םייניב תונחתו הפירח ,ןוניק ירתאכ םישמשמה םימ יפונ .3
.םימה תופועל
לודיג תיבל םיידוחיי םינימ םיסלכאמה םיחותפ רבדמ יחטש .4
לש םיחותפה םיחטשה רקסב םילולכ לארשיב IBA‘s-ה .הז
הפוריאב .תירוטוטטס תועמשמ לכ ךכל ןיא ךא ,םינפה דרשמ
.בייחמ ירוטוטטס דמעמל וכז IBA’s-ה
םיסרודהו םירשנה לע ףנכ םישרופ
םיינשכ ינפל עצבתה ,םירגפה ילכוא ,םיירשנה תצובקב לופיטה
לע רדוסמ רקחמ לחה רשאכ .יחטש ןפואב םירושע השולשו
ץראב .הדחכה ףס לע הזה ףועה אצמנ ,)1979( בגנה תיינזע
גוזה .רבעב ןאכ ונכשש תוגוז 35-כ ךותמ תוגוז העברא קר ורתונ
זאמו 1982 תנש דע תימורדה הברעבש םחר לחנב ןניק ןורחאה
תיינזע .הדחכנ לארשיב תננקמה הייסולכואה .בוש תאז השע אל
ידוחיי ןימ-תת איה )Torgos tracheliotus negevensis) בגנה
יבחרב םירופיצ יבבוחו םינעדמ ברקב םוצע ןיינע ררועש ,לארשיל
לש הייהשה .הז רידנ ןימב תופצל ידכ ןאכל ורהנ םיבר .םלועה
,תיעוצקמ הרוצב םהב לפטל עדי אל שיאש ,םיבהלנה םיפוצה
.ןנקמה גוזל הקיזה
תירישעל הנטק םתייסולכואש ,םירשנה רקחמ ,תאז תמועל
תושר םע ףותישב ,למשחה תרבח :הלפוט ,הנידמה םוק זאמ
ארקנש ףתושמ ףוג ומיקה ,עבטה תנגהל הרבחהו םינגהו עבטה
דחי לעפ םירשנה עצבמ .”םיסרודהו םירשנה לע ףנכ םישרופ“
ינש ראותל םירקחמ העבש עוציב ידכ ךות ,םיימדקא םיפוג םע
.םירשנה תייסולכוא לודלדל םימרוגה לע דומעל ודעונש ,ישילשו
,םירשנה ןעמל הלכאה תונחת תמקהל איבה
83
םירקחמה דחא
רפשל ודעונ תומצעה .תוקסורמ תומצעו ןוזמ םהל וקפיס ןהבש
רוסחמ יכ ררבתהש רחאל ,םילזוגה תומצעל ןדיסה תורוקמ תא
םיזגפ יסיסר םהילזוגל קפסל םירשנל םרג תונימז תומצעב
תככרה תלחמב וקלו ןדיסב רוסחממ ולבס םילזוגה .ףילחתכ
.דואמ תוריבשו תושלח תומצעל המרגש
רחא ןייוול ירדשמ תועצמאב בקעמב וקסע
72
םיפסונ םירקחמ
ילכלכה ךרעה תא דמא דחא רקחמ .םירשנה לש תוטטושה חווט
תופוע ינימל הייבר יניערג ומיקה ץראב םידחא תומוקמב .רשנ לש
תוליעפה .םתייבר יאנת לש יגולויזיפ רקחמ עוציב רחאל ,םיסרוד
ועיפשה ןורחאה רושעב םירקחמה תואצות לש םושייהו תירקחמה
.לארשיב םירשנה תייסולכוא לע רכינ ןפואב
לארשיב IBA ירוזא לש תיטמכס הפמ
(Important Bird Areas(
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 86
)רריפש םרוי :םוליצ( רקוב הדשב הלכאהה תנחת דיל םירשנ תקהל
םידדונ םימ תופוע לש םרומיש רבדב םכסה
םיינאיסאוריא-םיינקירפא
Agreement on the Conservation of African-
Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA)
םרומיש רבדב הנמאהמ קלח אוה הז םכסה
Convention( רב תויח לש םידדונ םינימ לש
םתחנ םכסהה .)on Migratory Species - CMS
לארשי .01/12/1999-ב ףקותל סנכנו ,דנלוה ,גאהב 16/06/1995-ב
תומותח ,2004 ץרמל ןוכנ .14/08/2002-ב AEWA םכסהל הפרטצה
.הקירפאמו ןוכיתה חרזמהמ ,הפוריאמ תונידמ 49 םכסהה לע
דעו הדנק ןופצמ ערתשמה יפרגואיגה רוזאל סחייתמ םכסהה
יתבו םירופיצה רומיש אשונב תוימואלניב תונמא
ןלודיג
רב תויח לש םידדונ םינימ לש םרומיש רבדב הנמא
The Convention on the Conservation of Wild
Animals of Migratory Species
הנמאה תא לארשי תנידמ הררשא 1983 רבמבונב 1-ב
העודיה רב תויח לש םידדונ םינימ לש םרומיש רבדב
.ןוב תנמא וא CMS םשב םג
הנמאה חור
םג ,CITES תנמאו יגולויבה ןווגמה תנמא ,רסמר תנמאל המודב
רומישב תוקסועה ,תויתלשממ-ןיבה תונמאהמ תחא איה וז הנמא
תלעב איה וז הנמא .תימלועה המרב ןהלש לודיגה יתבו רבה תויח
םינימ 85-ל תימואל-ןיבה בלה תמושת תיינפהב ידוחיי דיקפת
.הדחכה תנכסב םייוצמה ,רב תויח לש םידדונ
הנמאה תרטמ
םימכסה לע המיתחב ,רקחמב ימואל-ןיב הלועפ ףותישל איבהל
םייוצמה ,רב תויח לש םידדונ םינימ לע הנגהבו םיימואל-ןיב
.הדחכה תנכסב
הנמאל םידדצה
רפסמ הדמתהב לדג ,1983 רבמבונב ףקותל הנמאה תסינכ זאמ
הנמאה לע תומותח 2004 ץרמל ןוכנ .הילע תומותחה תונידמה
הקירמא זכרמ ,הקירפא תשבימ תונידמ הז ללכבו תונידמ 87
.הינייקואו הפוריא ,היסא ,המורדו
הנמאה תוסחב םיימואל-ןיב םימכסה
,םינוש םיאשונב םיירוזאו םיימואלניב םימכסה 12 הבינה הנמאה
רבדב םכסה - AEWA :ונירוזאל םיטנבלר םימכסה השולש םכותמ
וילא ,םיינאיסאוריא-םיינקירפא םידדונ םימ תופוע לש םרומיש
םיניממ םיפלטע רבדב - Eurobats ,םירחאלש .הפרטצה לארשי
ןוכיתה םיה ,רוחשה םיב םיימי םיקנוי רבדב - Accobams-ו םייפוריא
.הפרטצה אל ןיידע לארשי ,יטנלטאה סונייקואהמ קלחו
לע הנגהו רומיש איה םכסהה תרטמ .הקירפא לש ימורדה הצקל
תועצמאב ,הקירפאל הפוריאמ םידדונה םימ תופוע לש םינימ 235
תפרוצמה הלועפה תינכתבו םכסהב תוטרופמה תולועפה תטיקנ
םינימ רומיש ומכ םיאשונ תללוכ וז הלועפ תינכות .חפסנכ וילא
רקחמ ,)תיגולוקא תורייתו דייצ( תוישונא תולועפ לוהינ ,לודיג יתבו
לש הדידנה ביתנב תמקוממ לארשי .םושייו הרבסהו ךוניח ,רוטינו
חתפמ תנידמכ תבשחנו ,םכסהב םילולכה םימה תופוע ינימ בור
.םהמ םיברל החונמו רבעמ תנחת התויהב
לשב תורפצו עבט יבבוח לש הפנע תיתוריית תוליעפ תמייק ,ןכ ומכ
תעיבקב קלח תליטנ תרשפאמ םכסהל לארשי תופרטצה .ךכ
.הלא םיניינעב תימלועה תוינידמה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 87
רב תויח לש םינימב ימואל-ןיב רחס רבדב הנמא
הנכסב םינותנה רב תייחמצו
Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora
ימואל-ןיב רחס רבדב הנמאה המתחנ 1973 תנשב
,הנכסב םינותנה רב תייחמצו רב תויח לש םינימב
הנמאה תא הררשא לארשי .CITES םשב םג העודיה
ידראילימב דמאנה ,רב יחמצבו תויחב ימואל-ןיבה רחסה .1979 סרמב
הנטקהב יזכרמ םרוגל 60-ה תונשב ךפה ,הנש ידמ םירלוד
ואיבה רחסה ידממ .םיחמצו תויח ינימ ןווגמבו רפסמב תיתועמשמה
תימואל-ןיבההלועפהו םינימרפסמלשםמויקל עגונב ילבולג ששחל
167 הנמאב תורבח םויכ .הנמאה ןוניכ התייה ךכל הבוגתב הטקננש
יפל רב יחמצבו תויחב ימואל-ןיבה רחסה לע תוחקפמה תונידמ
םיניוצמה םינזב רוחסל תרשפאמ הניא הנמאה .תומכסומ תומישר
רוטינו חוקיפ םימייקתמו ,הדחכה תנכסב םיחמצהו תויחה תמישרב
ןונגנמ םייק לארשיב .הדחכה תנכסל םיברקתמה םינז לע םיינדפק
תוטלחה תא עצבל ותרטמש רב יחמצו תויח לש אוציו אובי ירתיהל
.םינגהו עבטה תושר לופיטב ,הנמאה
יגולויב ןווגמ רבדב הנמא
Convention on Biological Diversity
הנמאה תא לארשי תנידמ הררשא 1995 רבמבונב 5-ב
.יגולויבה ןווגמה רבדב
יגולויב ןווגמ והמ
םירוציה לש ןווגמהו רפסמה תא ראתמ ”יגולויב ןווגמ“ חנומה
אוה יגולויבה ןווגמה ,הנמאה יפ לע .ץראה רודכ ינפ לע םייחה
,רחא וא ימימ ,ימי ,יתשבי רוקמ לכמ םייח םימזינגרוא ןיבש תונושה
ןווגמה ללכנ תאזב .הנממ קלח ןהש תויגולוקאה תויובכרומה ןכו
.תויגולוקאה תוכרעמה ןיבו םינימה ןיב ,םינושה םינימה ךותבש
םינגב ןכו ,םימזינגרוא-ורקימבו םייח ילעבב ,םיחמצב רבודמ ,רמולכ
םיפסונ םיאשונ .םתוא תוללוכה תויגולוקאה תוכרעמבו םהלש
,תיטנגה הסדנההו םישלופה םינימה םה הנמאה לופיטב םייוצמה
.עבטב םינימה רגאמ לע םיעיפשמ רשא
הנמאה תורטמ
ץראה רודכ תגספ לש אצוי לעופ איה יגולויבה ןווגמה תנמא
תומואה סנככ וא ויר תדיעווכ םג העודיה - )Earth Summit(
United Nations Committee( חותיפלו הביבסל תודחואמה
ינוי שדוחב המייקתהש ,)on Environment and Development
קוחב ךרד ןויצ תשמשמ וז הנמא .ליזרבב ורנ’ז הד וירב 1992
ןווגמה רומישש ךכב הנושארל הריכמ איה ןכש ,ימואל-ןיבה
לכ תא הסכמ הנמאה .תושונאה ללכל ףתושמ ןיינע אוה יגולויבה
הל שיו םימייקה םייטנגה תורוקמהו םינזה ,תויגולוקאה תוכרעמה
:תוירקיע תורטמ שולש
.יגולויבה ןווגמה רומיש
.ויביכרמב אמייק רב שומיש
םיבאשמ לוצינמ תועבונה תולעותה לש תינויוושו תנגוה הקולח
.םייטנג
שיגהל הנמאל דצ איהש הנידמ תביוחמ הנמאל 26 ףיעס יפ-לע
יפ-לע .)םינש 4 ידמ( הנמאל םידדצה שגפמ ינפל ימואל ח”וד
םשל הנידמב ושענש תולועפה תא ןוחבל ןתינ הלא םיימואל תוחוד
.הנמאה תוריכזמל תוחוד ינש השיגה לארשי .לעופב הנמאה םושיי
תארקל השיגה ינשה ימואלה ח”ודה תאו 1997 תנשב שגוה ןושארה
.גאהב 2002 לירפאב ,הנמאל םידדצה לש ישישה שגפמה
Biosafety לוקוטורפ
עודיה,שדחםכסהיגולויבהןווגמהתנמאהצמיא,2000 ראוניל 29-ב
הנחטרק לוקוטורפ .הנחטרק לוקוטורפ וא ,Biosafety לוקוטורפכ
םימזינגרוא לכב שומישלו לופיטל ,החוטב הרבעהל סחייתמ
םילולעש ,)LMOs Living Modified Organisms( םייח םיסדנוהמ
רשאכ ,יגולויבה ןווגמה לש אמייק-רב שומישבו רומישב עוגפל
לע שגד םימשו םדאה תואירבל ןוכיסה תא ןובשחב םיחקול םג
דיחיה ימואלניבה ילכה אוה לוקוטורפה .תולובג תוצוח תועונת
.םיסדנוהמ םייח םימזינגרוא םע ידוחיי ןפואב קסעתמש
םדקתמ עדימ תרבעה ןונגנמ םקוה לוקוטורפה תרגסמב
חיטבי הז ןונגנמ .)Advanced Informed Agreement AIA(
אוביי יבגל הטלחה תלבק ינפל ינויחה עדימה היהי תונידמלש
םיקה לוקוטורפה .םהלש הירוטירטל םייח םיסדנוהמ םימזינגרוא
תפלחה לע לקהל ידכ ,Biosafety Clearing House - ףסונ ןונגנמ
םייח םיסדנוהמ םימזינגרוא אשונב ,תונידמה ןיב ןויסינו עדימ
103 ,2004 ץרמ ,םויה דע .לוקוטורפה םושייב תונידמל עייסל ידכו
.ותוא וררשיא תונידמ 87-ו הנחטרק לוקוטורפ לע ומתח תונידמ
.2003 רבמטפסל 11-ב ףקותל סנכנ לוקוטורפה
-ןיב תובישח ילעב םיחל לודיג יתב רבדב הנמאה
)Ramsar רסמר( םימ תופועל לודיג תיבכ תימואל
Wetlands of International Importance
especially as Waterfowl The Convention on
Habitat
הנמא המתחנ ,ןריאבש רסמר ריעב ,1971 תנשב
תיבכ תימואל-ןיב תובישח ילעב םימ יווקמ רבדב
,1975-ב ףקותל הסנכנ הנמאה .םימ תופועל לודיג
,הדנק ,תירבה תוצרא ןהיניב ,תונידמ 145 התוא וררשא םויה דעו
םילולכ הנמאב .םירצמו ןדרי ,הילרטסוא ,הינמרג ,תפרצ ,הינטירב
תמישרב םירדגומה םנוד ןוילימ 1,119 םהש ,םימ יווקמ ירתא 1,328
הנמאה לע המתח לארשי .תימואל-ןיב תובישח ילעב םימה יווקמ
.1997-ב התוא הררשאו 1993 תנשב
הנמאה תרטמ
םא ןיב ,םימ וא לובכ תומדא ,תוציב לש םימ יווקמ ירוזא רומיש
םידמוע םימ םע ,םיינמז וא םיעובק ,םייתוכאלמ וא םייעבט םה
םי ימ לש םירוזא ללוכ ,םיחולמ וא םיחילמ ,םיקותמ ,םימרוז וא
.םידודר
?םימ יווקמ םהמ
םיעבונה םיידוחיי םינויפא תולעב תויגולוקא תוכרעמ םה םימ יווקמ
ובש יפואה איה ולא תונוכתמ תחא .ןתוא רצויה םוידמה תונוכתמ
דימת םה םימ יווקמ .ףונה לש יפרגופוטה דרומב םימרוז םימה
םירמוחל )sink( עלבמ םה ךכמ האצותכו ףונב הכומנה הדיחיה
וז הנוכת .םהלש תווקיהה ןגא םוחתבש הביבסהמ תועפשהלו
לכמ תויגולוקא תועפשהל םימה יווקמ לש םתושיגר תא הריבגמ
.םהלש זוקינה ןגא רוזא
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 88
)רריפש םרוי :םוליצ( םמיע דחי דועסל ואבש םיבאז םע תומיע ךות ,רקוב הדשב הלכאהה תנחתב רגפל ביבס םיצבקתמ םירשנ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 89
םירופיצו תואלקח טקילפנוק .ג.5
םיימשרה םינותנה יפ לע ,לארשיב םייאלקחה םיחטשה ףקיה
24.6% םיווהמה ,םנוד ןוילימ 5.5-כ לע דמוע ,תואלקחה דרשמ לש
,בגרו ןיקנשש( םיחותפה םיחטשהמ 48%-כו הנידמה חטש ללכמ
חטש אוה ,םנוד ןוילימ 4.1-כ ,לארשיב יאלקחה חטשה בור .
49
)2001
.הערמ יחטש םה ,םנוד ןוילימ 1.4-כ ,ראשה .דבועמ
,תוריפ - ןוזמ םירופיצל םיקפסמ םייאלקחה םיחטשב םילוביה
עפשב םיתעל םייוצמה םימסרכמ םיקרח םג ומכ ,םיגדו םיערז
-דח( תירוטלוקונומ תואלקח .תינרדומה תואלקחה תודשב
תונמדזה הקינעמ ,םילודג םיחטש לע תססבתמה ,)תילודיג
תואלקחה .םירופיצה תועיגמ םהיתובקעב .םיקיזמ תוחתפתהל
םישמשמ תודשה .םיפרוחו םידדונ םינימל רקיעב תמרות
ינוילימל החונמ ירוזאכו )Roosting Sites( םייניב תיינחל םיחטשכ
םיחטש םידדונה תופועל םיבושח דחוימב .םיפרוחו םידדונ תופוע
תיסחי הלדה הביבסה לע םיצפמה ,םיירבדמ םירוזאב םידבועמ
.ןוזמ תורוקמב
המגודכ איבנ .תדחוימ תובישח תעדונ םייאלקח םילודיג רפסמל
.םיגד תוכירב תאו תספסאה תודש תא
תספסא
רתויב בושחה ירטה ןוזמה רוקמ ,בושח אופסמ לודיג איה תספסא
,תספסא לודיגמ חיוורהלו העקשהה תא ריזחהל ידכ .תובלוח תורפל
הדשה תא םירצוק הנש לכב .לודיג תונש שולש ללכ ךרדב תושרדנ
.יחוור וניא ,לודיג תונש שולשל עיגמ וניאש הדש .םימעפ המכ
,םיבר םיקיזמ םיססבתמ םינש שולש ךשמב שרחנ וניאש הדשב
תספסאהמ םינוזינה ,םירחא םימסרכמו םינרבנ ,םיקרח רקיעב
תודש םיעפוש ףרוחבו הדידנה תונועב .יאלקחל קזנ םימרוגו
.םיקיזמה םימסרכמהמו םיקרחהמ תונוזינה ,םירופיצ תספסאה
םימ ירגאמו םיגד תוכירב
ףילחת ,לארשיב דרשש ןורחאה חלה לודיגה תיב ןה תוכירבה
וילא ךשומ תוכירבב םיגדה רשוע .םייעבטה םיחלה לודיגה יתבל
תופוע .םיגדלשו םינרומרוק ,םיאנקש ,תופנא ןוגכ םיגד ילכוא
ינימ ,םיחמצו תוצא - תוכירבה לש יאוול ירצותל םיכשמנ םיבר
.ןוטקנלפו םינטרס
?םימ יווקמ לש םתובישח המ
רפסמ תוכזב המוצע תילכלכ תלעות םיקפסמ םימ יווקמ
,גייד תקפסה ,תכרעמל םייתוכיא םימ תקפסא ןוגכ םינייפאמ
םימה סלפמ תא קיזחהל םתלוכי תוכזב( תואלקחל םתמורת
רב-תויחל ,לובכל תורוקמ ,םיצע תריצי ,)םיטנאירטונה תמרו
תוביבסהמ קלח םה םימ יווקמ .יוליבו תורייתל תויונמדזה תחיתפו
,יגולויב ןווגמל הלודג תיתשת םיווהמ םה .םלועב רתויב תוירופה
םיחמצ ינימ לש םמויקל םייחרכה םיאנתו םימ תקפסמ רשא
,םירופיצ ינימ לש דואמ הובג זוכירל םיעייסמ םה .םיבר םייח ילעבו
.תויחל םהב םייולתש תוילוח-ירסחו םיגד ,םייח-וד ,םילחוז ,םיקנוי
הנמאה חור
םתובישחל תימואל-ןיבה תועדומה תא יוטיב ידיל האיבמ הנמאה
רודכ ינפ לע רתויב תוינויחהמ תויגולוקא תוכרעמכ םימ יווקמ לש
ןווגמל לודיג תיב םיווהמ םימה יווקמ .םרומישב ךרוצה תאו ,ץראה
ןכו םיגדו םילחוז ,םיקנוי ,םירופיצ הז ללכבו םייח ילעב לש לודג
תכרעמ רוציל איה הנמאה תנווכ .זרוא ןוגכ םילודיגו םימ יחמצ
.םימ יווקמ רומישל ימואל-ןיב הלועפ ףותישל
הנמאה ידי לע תורשואמה עבט תורומש יתש תומייק לארשיב
,םנוד 660 - קפא ןיע תרומשו םנוד 3,000 - הלוחה תרומש :ןהו
לודיג יתבכ תימואל-ןיב תובישח תולעב תורומשל תובשחנה
איהש הנידמ לכ תביוחמ הנמאה םושיי תרגסמב .םימ תופועל
םידדצה לש שגפמ לכ ינפל ימואל ח”וד תשגהב הנמאל דצ
לארשי השיגה 2002 ץרמב .םינש שולש ידמ םייקתמה הנמאל
הנמאל ינימשה םידדצה שגפמ תארקל ,ימואלה ח”ודה תא
ח”ודה תא םג השיגה לארשי .2002 רבמבונ שדוחב םייקתהש
.2008 תנשל
תימלוע תשרומ ירתא רומישב תקסועה הנמא
עבטו תוברת אשונב
UNESCO, world Heritage Convention
תומואה לש ףוגה אוה ו”קסנוא
-ברה םיטביהב קסועה תודחואמה
תמייק .רומישו עדמ ,ךוניח לש םיימוחת
.זיראפב ובשומש הז ףוגל ם”ואב הרבחה הנידמ לכל תוגיצנ
ר”וי איה ךוניחה תרש .ךוניחה דרשמ אוה לארשיב ו”קסנוא גיצנ
-רב לאינד רמ ,האלמ הרשמב ל”כזמ םייקו ,לארשי ו”קסנוא
תשרומ ירתא תזרכהב תקסוע ו”קסנוא לש תודיחיה תחא .ילא
תוליעפ תרגסמבו World Heritage Convention )WHC( תימלוע
קיימ ’פורפ דמוע השארבש ,WHC תדעו תמייק ,לארשי ו”קסנוא
תוברת תשרומ ירתא תזרכהב קסוע WHC .לאלצבמ רנרט
השיש לארשיב וזרכוה וז תרגסמב .)nature( עבטו )culture(
,םייכנתה םיליתה ,הנבלה ביבא לת ,וכע ,הדצמ( תשרומ ירתא
ךילהתב הלוחה קמע יוצמ התעו )םיאהבה ירתאו םימשבה ךרד
)Great Rift Valley( לודגה עקבה ללכ תזרכהמ קלחכ הזרכה
ךרע שי הכ דע םיזרכומה םירתא 840-ל .תימלוע תשרומ רתאכ
ידי לע ורומיש תובישחלו ודוחייל ”ןקת ות“ תקנעה םצעמ הובג
.םייתלשממה םימרוגה
םיימואלה םינגהו עבטה תושרב ,גרבנקנרפ רזעילא ר”ד
לומ לארשי תא גציימ )eliezer.frankenberg@npa.org.il(
.אשונב ףסונ בחרנ עדימ ודיבו ,תונושה תונמאה
,םייאלקח םיחטשל ךשמנ ןילוקנרפה .הלוחה קמעב ןילוקנרפ
הווהמ ןכ לעו הפוריאב ןנקמ וניא אוה .תספסא תודשל רקיעב
םירפצה תורייתל תידוחיי היצקרטא
)יחיריש םרודה :םוליצ(
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 90
ןאש תיב קמעב םיגדה תוכירב תשרב הספתנש הדיסח
)בוטרב לייא :םוליצ(
.םיבר םימ תופוע םיכשומ םיגד לודיגל ודעונ אלש םימ ירגאמ םג
,םיגד תוכירבל םימ תאצקהב רוסחמה בקע ,תונורחאה םינשב
תיביסנטניא הרוצב תוכירבב םיגד לדגל הגדמה ישנא ולחה
תותשרה .םירופיצה ינפב הנגהכ תותשרב תוכירבהמ קלח תוסכלו
הז טקילפנוק .הנשב םימ ירופיצ יפלאל תוומ תדוכלמ תוכפוה
תותשרב תוספתנה םירופיצה לכש תורמל ,יואר ןורתפל הכז םרט
.קוח יפ לע תונגומ
םייאלקח םיחטשב םיבושח תורפצ ירוזא
תוכירבבו הדשילודיגבולוככובורדבועמהלוחהקמע- הלוחהקמע
ןכושה חטשו ןוזמ קפסכ בושח דיקפת שי קמעב תואלקחל .םיגד
.תופרוחו תודדונ םירופיצל תימלוע תובישח לעב רוזאב
ןאש תיב קמעבש הדשה ילודיגו םיגדה תוכירב - ןאש תיב קמע
.רוזאב תואצמנש םירופיצל ירקיעה הכישמה דקומ םה
בושח הכישמ דקומ םה הדשה ילודיגו םירגאמה - לאערזי קמע
.םירופיצל
ןולובז קמעב ,למרכה ףוחבש םיגדה תוכירב - ףוחה רושימ
.םירופיצל בושח הכישמ רוקמ תווהמ ,רפח קמעבו
םידדונ םינימל בושח דקומ אוה לוכשא שוג רוזא - יברעמה בגנה
.םיפרוחו
,תוממחב םיסוכמ םניאש ,הברעב םידבועמה םיחטשה - הברעה
.תודדונ םירופיצ ינוילימ תורשעל הכישמ דקומ םיווהמ
תופועל םיאלקח ןיב טקילפנוק
הב ךא ,הסחמו ןוזמ אוצמל בוט לאיצנטופ שי םייאלקחה תודשב
תוברואה תונכסה .תוומ תדוכלמל םג ךופהל םילולע םה העשב
:הלא ןה םידבועמה םיחטשב םירופיצל
םימרוג הדשב םיססורמו םירזופמה םילער - הרבדה ירמוח
םניאש םילקימיכ םג .םירופיצל םייתואירב םיקזנלו התומתל
םירופיצ לע הערל םיעיפשמ ,ןושיד ירמוח ןוגכ ,הרבדה ירמוח
.םירחא םייח ילעבו
תכפוה דחא הדשב תובר םירופיצ לש תוקהלתה - םיקיזמ םינימ
םירופיצ תוקהל ילכלכ קזנ תמירג ידכ ךות םיתעל ,קיזמל ןתוא
.ירפ יעטמלו הדש ילודיגל ,הגדמה תוכירבב םיקזנ םורגל תולולע
.םירובדה ילדגמל םיקזנ םימרוגו שבד ירובד םיפרוט םיקרקרש
םירוגעה טקיורפ
ךופהל םיבר םירקמב לוכי תואלקחו םירופיצ ןיב טקילפנוקה
הינשה תיצחמב ןולא ןד ךרעש רקחמ .םיידוחיי םיטקיורפל ףונמ
,ויתסב הלוחה קמעל םיעיגמ םירוגעש הארה
70,75
,90-ה תונש לש
םינטוב תויראשמ ויתסב םינוזינ םירוגעה .םינטובה שיד םות םע
רשאכ ,ףרוחב ,תאז תמועל .םיאלקחל קזנ ךכב םימרוג םניאו
םירוגעה ,תולקלקתמו םשגב תובטרנ הדשבש םינטובה תויראש
םינטובה יערז לע םינוזינ )םיטרפ 15,000-30,000( קמעב םיראשנש
.םוצע תואלקחל קזנה .ןמז ותואב קוידב םיערזנש
לבא .תחא הפיפכב רודל ולכוי אל םיאלקחו םירוגעש היה המדנ
ןורתפ אצמנ ,בוט ןוצר וליג םידדצה לכש רחאל ,רבד לש ופוסב
,עבטה תנגהל הרבחה ,לילגה יאלקח 2000 תנשב ולחה ומושייבש
דרשמו הביבסה תוכיאל דרשמה ,םינגהו עבטה תושר ,ל”קק
.םיבלש השולשב ךרענ עצבמה .תואלקחה
לכ אלל קמעב םיהוש םירוגע 25,000-כ ,ויתסב ,ןושארה בלשב
םירתונהו קמעהתאםירוגעהמקלחםיבזועףרוחהתליחתב.קשממ
םיזכרמ אבה בלשב .םירדגומ םירוזאב םיזכורמ )םירוגע 15,000 דע(
ךשמב םנעמל םירזפמ ובש ,דחא דדובמ םוקמל םירוגעה תא
ץוחמ לא םירוגעה תא האיצומ וז הלועפ .סרית ןוט 200-כ ףרוחה
יוטיב ידיל אב אוהו דואמ לודג טקיורפה לש ףסומה ךרעה .תודשל
)2006-2008( תונורחאה םינשה שולשב ורקיבש םירקבמ 250,000-כב
.םירוגעה לש תומישרמה תוקהלה תוכזב רקיעב ,הלוחה ןומגאב
תואלקחל םירופיצ ןיב םיטקילפנוק
םיקיזמ אלו םיפרוח םיפלוח םירוגע :תונורתפל תואמגוד
הרבחה ,ל”קק ,הלוחה קמע יאלקח :טקיורפל םיפתושה םיפוגה
.םינגהו עבטה תושר ,עבטה תנגהל
תורשעל ירקיע היינח רתאל הלוחה קמע ךפה םינש 15-כ הז
םירקבמ יפלא תואמ םיכשומ ,םייפויב ,םירוגעה .םירוגע יפלא
.תואלקחה יחטשל דואמ םיקיזמ ןוזמ רחא םשפחב לבא
ורקיעש ידוחיי הלועפ ףותיש ורצי םיקוריה םיפוגהו םיאלקחה
ןוזמב רשעומ ףרוחה ישדוחבש ,םירוגעל היחמ חטש תריצי
טקילפנוקה ךפוה ךכב .תואלקחה יחטשל הביטנרטלא הווהמו
אלל תואלקח םויק תרשפאמה ,תיטתסאו תיתוריית היצקרטאל
תוכיא לע הרימשו ,םירקבמ יפלא תואמל היווח ,דחמ םיקזנ
קמעב תואלקחל םיקזנה ,טקיורפה רדעהב .ךדיאמ הביבסה
לע ודמע )םשרגל תונויסינב העקשוהש הדובעה ללוכ( הלוחה
םיריתומ םירוגעהמ תונהיל םיאבה םירייתה ןכ ומכ .₪ ןוילימ 2.5-כ
.הנוע ידמ םילקש ןוילימ 70-מ הלעמל רוזאב םהירחא
טקיורפה תורטמ
.תואלקחל םירוגע יקזנ תעינמ .1
.םיפרוחה םירוגעה ירפסמ םוצמצ .2
.רקחמהו רוטינה ךשמה .3
.םירייתו םידימלת :בחרה להקל טקיורפה תפישח .4
טקיורפה רואית
קוחר דודנל וכישמי םירוגעהש תנמ לעש תרמוא הדובעה תחנה
תושורדה היגרנאה תודותע תא אלמלו חונל םהל רשפאל שי
:הדידנ( ויתסה תנוע ךשמב ,וז השיפת פ”ע .עסמה ךשמהל
םאתהבו םינטק תומוקמב םירוגעה וזכורי ,)ראוני - רבמטפס
יחטש לכב ןוזמ רוחיש םירוגעהמ ענמיי ריוואה גזמ תויוחתפתהל
.םייתרוסמה החונמהו הייהשה תומוקממ קלחב ללוכ ,קמעה
גזמ יאנתב תובשחתהבו הפוקתה לכ ךרואל וכשמיי הלא תולועפ
.ןיגוריסל היפרהו ץחל השולש םיימוי לש םיצבקמב .ריוואה
ןוזמ רזופי הבש הלכאה תנחת חתפית )ץרמ - ראוני( ףרוחה ךשמב
,םינוי ןוגכ םייוצר אל תופוע קיחרהל תולועפ ושעיי .ךרוצה י”פע
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 91
ומכ .ןוזמה לוצינ תא לעיל ךכבו הלכאה יחטשמ תויכרבו םירות
יתוכאלמ ןפואב רזופיש ןוזמה תומכ תא ןיטקהל ץמאמ השעי ןכ
תרימשל הנפוי ץמאמה רקיע וז הפוקתב .יחרכהה םומינימל
ףוס( תיביבאה הדידנה תפוקתב .םידבועמהו םיעורזה םיחטשה
רפסמ לש תוביצי רסוחב תנייפואמה הפוקת ,)יאמ - ראורבפ
הלכאהה תנחת .רתויב תומצמטצמ ןוזמה תופולח ,קמעב םירוגעה
רשעותו םילהנה יפל תוערפהמ ןגומ חטשכ דקפתתו ךישמת
.הדידנה רמג דע ,ךרוצה י”פע ןוזמ לש רתויב תומצמוצמ תויומכב
תורפצה זכרמ .הנופצ הדידנה דודיעל תולועפ ושעיי הדידנ ימיב
תושרו א”ת תטיסרבינוא םע ףותישב עבטה תנגהל הרבחה לש
הוולמ רקחמ טקיורפה תונש לכ ךרואל םימייקמ םינגהו עבטה
ירדשמב שומיש השענ תונושארה רקחמה תונשב .טקיורפל
בושח םיקפסמ םהש עדימהו דואמ ההובג םירדשמה תולע .ןייוול
םירדשמ תשיכר רשפאמ ונניא םייקה רקחמה ביצקת .רתויב
.רקחמה ךשמהל םישורדה םישדח
תיתוריית תיתשת תמייק הלוחה תרומשבו הלוחה ןומגאב
תונהיל הדידנה ישדוחב רתאה תא םידקופה םיפלאל רשפאתש
.םתדידנו םירוגעה לע דומללו
:תולע
,לילגהו בגנה חותיפל דרשמה ,ל”קק ,הביבסה תנגהל דרשמה
.סריתה תולע תא םינמממ קמעב םיאלקחהו תורייתה דרשמ
.םייספא םייאלקחה םילודיגל םיקזנה
.הלכאההו העינמ תולע הנשל ₪ 1,000,000
.הנשל ₪ 250,000 :רקחמ תולע
םיקיזמ אלו םידדונ םיאנקש
לש תיטקראילפה הייסולכואה לכ םהש ,םיאנקש 60,000-כ
הארה יתנש בר רקחמ .לארשי ךרד םידדונ ,ןבלה יאנקשה
”קולדת“ םיאנקשה םיבייח הקירפאל םתדידנב ךישמהל ידכש
ףנעל םידבכ םיקזנ םימרוג םיאנקשה הזכ קולדת אלל .לארשיב
תואמב הנש לכב םיעגופ םילכסותמ םיגייד .לארשיב הגדמה
,ףסונב .תימלועה םיאנקשה תייסולכואב עגופש רבד ,םיאנקש
איה םיאנקשה תדידנ ,ןימה תרימשבש תובישחל רבעמש רורב לש תרקובמ הלכאה .ותומכ ןיאמ בושח יכוניחו יתוריית באשמ םג
רומשל ךדיאמו ,דחמ םיאנקשה לע רומשל תרשפאמ םיאנקש
ינש לעו .הנש לכב םהל םרגנש קזנה ינפמ םיגדה תוכרב לע
םיפלא תואמ .םלוכ תא תרשתש תיתוריית היצקרטא רצווית ולא
.ןופצב תורפצה ידקומ תא תונורחאה םינשב םידקופ
טקיורפה רואית
הלוחה קמעב :הלכאה ידקומ ינשב םיגד ןוט 130 לש ידועיי לודיג
תעגהל ליבקמב הלכאהה תודוקנב םיגדה רוזיפ .למרכה ףוחבו
הלוחה תרומשב ,הלוחה ןומגאב םייקתת הלכאהה .תוקהלה
.למרכה ףוחב םילושחנ ץוביק לש םיגדה תוכרבבו
לש ינייוול רודשמ ראשה ןיב לולכיש רקחמב הוולי ןוזמה רוזיפ
ןומגאב .םתדידנ רחא בוקעל ידכ ,הנש לכב םיאנקש רפסמ
רשפאתש תיתוריית תיתשת תמייק הלוחה תרומשבו הלוחה
לע דומללו תונהיל הדידנה ישדוחב רתאה תא םידקופה םיפלאל
.םתדידנו םיאנקשה
תולע
לכל )ח”ש 200,000( םיגד ןוט 130 לודיג תולע הנשל ₪ 400,000
.רוזא
.הנשל ₪ 130,000 ,םינש שולשל הנשל םירדשמ 3 :רקחמ תולע
תא התצח ,14.11.07 ,דחא הדידנ םויבש םיאנקשה תקהל לולסמ
רקחמה תווצ לש דומצ בקעמב .לארשי לש יריואה בחרמה לכ
ילארשיה תורפצה זכרמ ידי לע עצובמה ריואה ליח טקיורפ לש
םיצוח םהש ךות ,ףוצר ןפואב הקהלה ירחא ונבקע םימ”כמהו
הנכס םיווהמו ,םירצחו ףונ לת ,דוד תמר :ריוא ליח יסיסבמ 3
)Google רתא ךותמ( הסיטה תוחיטבל תיתועמשמ
םייניב תיינחל הלוחה ןומגאב התחנש םיאנקש 8,500 לש הקהל
)לובשא יסוי :םוליצ( )13/11/2007(
)בוטרב לייא :םוליצ( הדידנה ךשמהל הלוחה קמעמ אירממ יאנקש
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 92
.תואלקחב םייגולויב םיריבדמכ םיזבו תומשנת
ירוזאו ימואל טקיורפל יתדוקנ טקיורפמ
עקר .א
הרטמב תואלקחב םייגולויב םיריבדמכ םיזבבו תומשנתב שומישה
השולשמ הלעמל עצובמ ,הרבדה ירמוחב שומישה תא תיחפהל
וקלחבו ,ההובג החלצהב וקלחב ,םלועב םינוש תומוקמב םירושע
תובית 4,000-מ הלעמל ונקתוה לשמל היזלאמב .תיקלח החלצהב
ידכ ןמש ילקדו זרוא תודשב ,הלשממה ןומימב תומשנתל ןוניק
.)Hafidzi and Na’im 2003( תודלוח לש תויסולכוא ןיטקהל
עצוב ףסונ טקיורפ .ןוניק תובית 20,000-מ הלעמל ובצוה הילגנאב
ומכ .החלצה ינותנ ןיא ךא )Vibe- Peterson et al. 2006( הינזנטב
.רדוסמ םוסרפ לכ אלל תופסונ תוצראב םימוסרפ םימייק ןכ
ןוניק תובית 15-כ ביצהל ינושאר ןויסינב לחוה 1982 תנשב
המזויה .יכדרמ תואנ ץוביק לש םייאלקחה תודשב תומשנתל
םיסרוד תופוע תואמ לש תויביסאמ תולערה תובקעב הטקננ
ולערוהש םינרבנ תליכא ידכ ךות תינשמ הלערהמ האצותכ ותמש
’פורפ ,םשל יסוי ר”ד תמזויב( הלוחה קמעב תספסאה תודשב
סייו הדוהיו רטוח ילא ,ל”ז בונר’צ ןתיא ’פורפ ,ל”ז ןוסלדנמ ךירנייה
ןסלכאל ,םייאלקחה תודשב ןוניק תובית ביצהל היה ןויערה .)ל”ז
תטיסרבינוא לש יגולואוזה ןגה יפדועמ תומשנת לש תוגוזב
ונטלחה .לשכנ ןויסינה .םייאלקחה םיחטשב ןמלקאלו ביבא לת
קשמב דקמתהל ידכ ,והילא הדש ץוביקל יוסינה תא קיתעהל
.הביבסל תיתודידיה תואלקחה חותיפ תא ולגד לע טרוחה
תוגוזב והילא הדשב ןוניק תובית רפסמ וסלכוא 1983-84 תנשב
ךא ,ביבא לת תטיסרבינוא לש יגולואוזה ןגהמ ואבוהש תומשנת
וסלכוא תוקירה תוביתהמ קלח תאז תמועל .חטשב ומלענ ןה
ןיא יכ ונל רהבוה .תומשנתה לש תיעבטה הייסולכואה ידי לע
רשפאלו ,ןוניק תובית ביצהל ףידעו יבשהמ תוגוז םלקאל ךרוצ
לואש ליבוה טקיורפה תא .ןסלכאל םוקמב תיעבטה הייסולכואל
.והילא הדש ץוביקמ לאיבא
ץוביקב תובית 60-כל דע ,הגרדהב לדג ןוניקה תובית רפסמ
תוגוז ידי לע םינשה ךשמב וסלכוא ןכותמ 40-70% שכ ,והילא הדש
.תומשנתה
הלוחה קמעבו ןאש תיב קמעבש ,ונל רהבוה 90-ה תונש תישארב
)FLIP DE NOOYER/FOTO NATURA/FLPA :םוליצ( ןוניקה תביתב ,החירפ ינפל יוצמ זב ילזוג 5
הביציהו תפרוחה ,תדדונה הייסולכואל תובר תולערה תומרגנ
הלערה תובקעב .םיפסונ םינימו תומשנתה לש ,םויה יסרוד לש
ןפואב העצובש ,1997 רבוטקואב םיסרודו תומשנת לש תיביסאמ
רויס 1998 ץרמב ונמזי ,ןאש תיב קמע יצוביקמ 5 ידי לע יקוח יתלב
רשהו תואלקחה רש ,הלשממה שאר ןגס לש ותושארב ףתושמ
תיב קמעב רויסל ךשמהב .)לופר( ןתיא לאפר הביבסה תוכיאל
ביחרהלו תוסנל טלחוה ויתובקעבו ,הצעומב ןויע םוי םייקתה ןאש
.קמעה יבחר לכב תומשנתב שומישה תא
ןוניק תובית 220 ןאש תיב קמעב ובצוה )1998-2006( םינש רשעכ ךות
.)והילא הדשב ובצוהש ולא דבלמ( םימנוד 80,000 לש חטש לע
לארשי יבחרב ובצוה 2007 תנשל דעו ,הצואת רובצל לחה אשונה
קמע ,לאערזי קמע ,ןלוגה תמר ,הלוחה קמעב םג ,ןוניק תובית 710
.יברעמה בגנהו שיכל ,ןדריה תעקב ,וכע
םיזב םג בלשל ןויסינב ,טקיורפה תבחרהב ונלחתה 2000 תנשב
,רטר’צ יטומ לש ורקחמ לע ססבתהב ,תיגולויבה הרבדהב םייוצמ
ץוביק תודשב .M.Sc. ראותל הדובעכ ,ביבא לת תטיסרבינוא
ןוניק תובית 100-כ ךשמהבו ,ןוניק תובית 15 ובצוה והילא הדש
.)2005 ,רטר’צ( לארשי יבחרב
דנלבילק תליהק ןומימב .ףסונ בלש בחרוה 2005-2008 תנשב
לש תודשב םיזבל תובית 12-ו תומשנתל ןוניק תובית 25 ובצוה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 93
והילא הדשב ןוניקה תבית חתפב הרוקמב ןרבנו תמשנת
)קחש הירוא :םוליצ(
)רזע רימא :םוליצ( .הניקל יאלקח הדשמ ןרבנ האיבמ תמשנת )ירוטו ןנור :םוליצ( וירפטב ןרבנו יוצמ זב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 94
תואלקח תרזעב היעבה תא רותפל דציכ - ןויע םויל אובמכו ,ןאש תיב קמעב תולערההו םינרבנה טקילפנוק ןורתיפל רויס :26.3.1998
לאפר ,ןאש תיב תעקב תצעומ שאר - לאיתלאש לעי :ןימיל לאמשמ .םייגולויב םיריבדמכ םיזבבו תומשנתב שומישו הביבסל תיתודידי
ךירנייה ’פורפ ,הצעומה שאר ןגס - )סורי( ץיבלסורי דוד ,הביבסה תוכיאל רשהו תואלקחה רש ,הלשממה שאר ןגס - ל”ז )לופר( ןתיא
.)םשל יסוי :םוליצ( - םימסרכמל החמומ )ונימימ( ל”ז ןומיר-קוצ רהוזו )”בלצומ”ה קיתהו ןבלה עבוכה םע( ל”ז ןוסלדנמ
רחאל תאז .)לחפ רוזא( ןאש תיב קמעל חרזממש םינדרי םיאלקח
םיאלקחו םינעדמל ףתושמ רנימס םייקתה 2002 רבמצדבש
לרנג תלבוהב ,)ירוזא פ”תשל דרשמה ןומימב( םילארשיו םינדרי
Amman Center for Peace and שאר בשוי ,דשאר-ובא רוסנמ
.(Development (ACPD
,Palestine Wildlife Society להנמ ,שרטע דאמיע ביצה ,ליבקמב
תושרה ,וחיריב םיאלקחה תודשב תומשנתל ןוניק תובית 10
USAID-MERC ידי לע רשוא 2007 יאממ לחה .תיאניתשלפה
תלת טקיורפ תלחתה )(Middle East Regional Cooperation
יוסינ תוקלח ןחביש יעדמ רקחמל ,)30/5/2010 דע 1/6/2007( יתנש
,ןאש תיב קמעב םיזבו תומשנת ילבו םע הרבדהב ,הטיח תודשב
ןומאט רוזאב תיאניתשלפה תושרה יחטשבו ,)דיבריא רוזיא( ןדריב
תלבוהב .ןורמושה ירה תרדש לש םייחרזמה תונורדמב סאבוטו
תובית 64 ובצוה Palestine wildlife Society יאניתשלפה ןוגראה
.רוזאה יאלקח םע בלושמ טקיורפב םיזבלו תומשנתל ןוניק
לארשיב תומשנתל ןוניקה תובית רפסמב הילע
)1983-2008( תונורחאה םינשה שמחו םירשעב
ינש םע ,ינדרי יאלקחו לאיבא לואש ,ןדריב ןוניקה תבית דיל
ןדריב ןוניקה תביתב ואצמנו תומשנתה ידי לע ודוצינש םינוירמ
)רטר’צ יטומ :םוליצ(
Amman Center for Peace & ר”וי ,דשאר ובא רוסנמ לרנג
תרוסמל דוגינב( תמשנת הוואגב גיצמ ,Development (ACPD(
)...ער לזמ האיבמ תמשנתה היפ לע םימלסומה ןיב הצופנה
)רטר’צ יטומ :םוליצ(
ן
ו
נ
י
ק
ה

ת
ו
ב
י
ת
ר
פ
ס
מ
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
1983 1986 1989 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2008
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 95
.ןייסוח ךלמהו ןמציו אישנה ,ןיבר קחצי הלשממה שאר ,ןוטנילק אישנה .ןדרי םע םולשה םכסה לע המיתח - 1994
)מ”על תובידאב :םוליצ( לגיפש ךורב ל”את ילארשיה ופתושו דשאר-ובא רוסנמ לרנג :ןימיל לאמשמ רוחאמ םידמוע
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 96
תיברעבו תירבעב םימסרכמ לש יגולויב ריבדמכ תמשנתה תרבוחה
םיאלקחה ברקב אשונה תעמטה .ב
תנשב הקפוה ,םיאלקחה ןיב תוליעפה תא ביחרהל המגמב
,”םימסרכמ לש יגולויב ריבדמכ תמשנתה“ תינועבצ תרבוח 2003
לג-רב הליחכ הליג ר”ד ,ורטומ באוי ,לאיבא לואש ידי לע הבתכנש
.ץראה יבחרב הצפוהו ,םשל יסוי ר”דו
לש תוירוזא תויוסנכתהב ןויע ימי תרגסמב תובר תואצרה ומיוק
המגרות 2005 תנשב .דועו תורפצל ןויע ימי ,ינקלוו ןוכמב ,םיאלקחה
תושרב ,לארשיב םיברעה םיאלקחה ןיב הצפוהו תיברעל תרבוחה
תומשנתה לע תוזרכ 2 וקפוה 2005 תנשב .ןדריבו תיאניתשלפה
תנשבו ,תוביתה תיינבל תוארוה ללוכ ,םייגולויב םיריבדמכ םיזבהו
,תיברעב םיזבהו תומשנתה תא תדגאמה תחא הזרכ הקפוה 2006
.ןדריב ACPD תרתוכ תחת
םייגולויב םיריבדמכ םיזבבו תומשנתב שומישה לע םיאלקחל הזרכ
ןדריבו תיאניתשלפה תושרב תצפומה תיברעב הזרכ
תואצות
התע יוצמ םינושה םירוזאה יפל תוביתב ןוניקה תחלצה חותינ .1
םינושה תומוקמב ןוניקה תובית תסופת זוחא יכ הארנ .דוביעב
ןיב ,םורימ יבוק לש ובקעמ לע ססבתמ עדימה .41-77% ןיב ענ
:הפ לעב עדימ( דבלב ןאש תיב קמעב ,2002-2006 םינשה
.)לאיבא לואש ,ורטומ באוי ,םורימ יבוק
ןאש תיב קמעב תומשנת 1,016 םורימ יבוק עביט 2004 תנשב .2
לואש עביטש תומשנת 132-ל ףסונב תאז ,דבלב הלוחה קמעו
.לאיבא
75%-כ םיווהמ םימסרכמה יכ הלוע רטר’צ יטומ לש ורקחממ .3
.)2005 ,רטר’צ( והילא הדשב םיזבה לש םנוזמ בכרהמ
יתרבסההןייפמקהו ,ןוניקהתוביתרפסמבתיתועמשמההיילעה .4
ףרטצהל ושקיב םיבר םיאלקחש ,ךכל איבה ,אשונה תא הווילש
וניבה אלש ,םיאלקחה לש תובזכא טעמ אל ויה ךא ,טקיורפל
הרקב ,ךשמתמ לופיט שרדנ אלא ,תובית תבצהב יד ןיאש
.םיאלקחה תא וחניש עוצקמ ישנא לש היחנהו
הדובע תינכת תיינב ךות ,ימואל טביהב לפוט אל אשונה .5
,בלתשהל םיניינועמה םיאלקחה לכ תא דחאל ןויסינו תיתנש
תימושייה תוליעפה תא תווללו ,תיעוצקמ היחנה תדובע םדקל
םע ,המוד ןפואב וחתונ אל ופסאנש םינותנה םג .רקחמב
.םינושה תומוקמב םינותנה לש היצזיטרדנטס
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 97
-ירקחמ טקיורפב םייוצמ םיזבלו תומשנתל ןוניקה תובית תקשה סקטב םיצבקתמ ןומאט רוזאמ םיאניתשלפ םיאלקח 60-כ :2008 ראוני
USAID-MERC ידי לע ןמומש ימושיי
תומשנתב שומישל ימואלה טקיורפב םייאלקחה םירוזאה
2008-2010 םינשב םייגולויב םיריבדמכ םיזבבו
רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ יל”כנמ וטילחה 2007 ינויב
הרבחהו הכרב ןרק םע דחיב םוזיל הביבסה תנגהל דרשמהו
תא םדקיש )2008-2010( ימואל יתנש תלת טקיורפ ,עבטה תנגהל
תכרעמ חותיפ ךות ,ץראה יבחר לכב םיזבבו תומשנתב שומישה
בחרנ יכוניח ןייפמקו יעדמ רוטינ ,םיאלקחל תיעוצקמ היחנה
יבחר לכב אשונה תא עימטהל המגמב ,הרבסה םע בולישב
םירוזאו ,2009 תנשב 8-9 םירוזא ,2008 תנשב 1-7 םירוזא( לארשי
ידי לע וחנוי םייאלקחה םירוזאה 11 .)הפמ האר ,2010 תנשב 10-11
ךמסמב תעצומה תורפצה ידקומ תשרל ורבחתיש םיירוזא םיזכר
תושרה םע בולישה .םיאלקחל יוביגו תיעוצקמ תיתשתכ הז
תולערהה תייעב םע דדומתהל רשפאי םינדריהו תיאניתשלפה
תיתודידי תואלקח יתועמשמ ןפואב חתפל ךכו ,תירוזאה המרב
,םימה תורוקמב ,עקרקב ,םדאב העיגפה תא תיחפהלו הביבסל
.תודדונה םירופיצבו רבה תויחב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 98
ךוניח .ד.5
םידימלת תכישמב ןפוד אצוי יכוניח לאיצנטופ שי תורפצל
רשקה קודיהו לארשיל תידוחיי עבט תעפותל םתפישח ,הדשל
ילכ אוה תורפצה םוחתב רבטצהש עדימה .םתדלומל םהלש
”םיריעצ םירקוח”כ חתפתהל םידימלתל רשפאמה ,בושח יכוניח
םע תורכיה ךות ,רקחמב ליעפ קלח תחקל ,םינעדמ תכרדהב
םימ”כמ עויסב בקעמ ,ינייוול בקעמ לשמל ומכ ,םיינשדח םיאשונ
.עבטהו םירופיצה תרימשל םורתלו ,םיניקב online תומלצמו
םירושקה םידומילב םיקסוע םניא רפסה יתב בור ,האילפה הברמל
תויפצתל םיאצוי םניא היגולויבהו עבטה ירומ תיברמ .םירופיצב
םדבל דדומתהל םיששוח םהו ,םהידימלת םע הדשב םירופיצב
םיעגושמלו םינעוצקמ”ל קר םיאתמ םהל הארנה ,הז םוחת םע
.”רבדל
יגוחב תוליעפ ,רעונ יגוח - ילמרופ יתלבה ךוניחב ,תאז תמועל
ךא ,בר ןיינעל הכוז תורפצה ,תוחפשמ ילויטבו עבט יגוחו רויס
,ונתכרעהל .םידימלתהמ םועז קלח לש םתלחנ איה וז תוליעפ
.תורפצה םוחתל הנבומ ןפואב םיפשחנ םידימלתהמ 5%-כ קר
תכרעמב ןתינ תשרומ יאשונו - םייגולואיכרא-םיירוטסיהה םיאשונל
הביבסה רומישו ,עבטה ,תורפצה אשונו ,יתועמשמ שגד ךוניחה
.תויכוניחה תוינכתל יתועמשמ ןפואב הנורחאל קר רודחל לחה
ןווגמ םע תושבי שולש לש תמוצב הנידמכ ,לארשי לש הדוחיי
תיתועמשמ הכ הסמו )םינימ 530-כ( החטשל תיסחי לודג הכ םינימ
,)הנשב םיימעפ תודדונ םירופיצ ןוילימ 500( תודדונ םירופיצ לש
חותיפו תימואל הוואג חותיפל יתועמשמ יכוניח ילכ תווהל םילוכי
םירופיצה תא ריכהל ןוצרה חותיפו ,וצראל דימלתה לש רשקה
יבחרב םוקמ לכב טעמכ וז האלפומ עבט תעפות לש הדוחייו
תועיפומ םירופיצה .הבורקה תינוריעה הביבסב ףאו ,ונצרא
ןהו )דומלתו הנשמ ,ך”נת( םיידוהיה תורוקמב ןה תומוקמ הברהב
.תונמאבו רויצב ,דוקירב ,הקיסומב ,הקיתעה הרישב
תורשפא םיווהמ לארשיב תורפצה אשונב םימדקתמה םירקחמה
תשרשכ ,הדשה לא האיציהו רקחמה ןיב בלשל תידוחיי תיכוניח
רפס תיבמ תימלסומ הדימלת :םוליצב .ףתושמב םידוהיו םיברע םידימלת לש תוליעפ תובלשמה תויכוניח תוינכת חתפל תרשפאמ תורפצה
לש תפתושמה תיכוניחה תוליעפב הלוחה קמעב םירוגעב ביבא לתב ןילטייצ יתדה רפס תיבמ הידוהי הדימלת םע דחי הפוצ ,הווסנלקב
)רירש יפא :םוליצ( ןורטלב זכרמה
באוי :םוליצב .םיינוליחל םייתד ןיב רשגל תרשפאמ תורפצה
בדנתמב רזענ ,םילשוריב תסנכה ןגב םירופיצמ עבטמ ,ןמלרפ
הזחה תוצונ עבצב םלשומה םאתמל בל ומיש .ידרחה רזגמהמ
.)םשל יסוי :םוליצ( בדנתמה לש ורעש ןווגו הזחה םודא לש
תורפצה תינכתב םיקסועה רפסה יתב לש םרפסמ
1997-2004 םינשב
ם
י
ר
ו
פ
י
צ
ה

ר
פ
ס
מ
250
200
150
100
50
0
תונש
תוליעפה
םיאניתשלפ םינדרי תולללכמ םינוכית
ב”טח
ד”סשת
2004
םיידוסי
ג”סשת
2003
ב”סשת
2002
א”סשת
2001
ס”שת
2000
ט”נשת
1999
ח”נשת
1998
ז”נשת
1997
US-AID תסינכ
MERC
ביצקתב ץוציק
ךוניחה דרשמ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 99
תאצל םיכנחמלו םירומל קצומ סיסב הווהת תורפצה ידקומ
תורפצה ידקומ תשרשכ ,אשונה לש קימעמ דומיל םייקלו עבטל
לש יתועמשמ קלחל תעייסמו הביצי תיכוניח תיתשת םיווהמ
.אשונה םע םדבל דדומתהל םהל השקש םירומה
תורפצה זכרמו םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה
םיאשונה םודיקב בר ץמאמ ןורחאה רושעב ועיקשה ילארשיה
עבטה תושר ןוגכ םיפסונ םימרוג םג ומכ ,תורפצה לש םייכוניחה
:תואמגוד רפסמ ןלהל .םירחאו ל”הצ ,ל”קק ,םינגהו
”םירופיצה םע םולשב סוטל“ תידומיל תינכות
טנרטניאה רתא לע תססבתמ תינכותה www.birds.org.il
תנשב ןורטלב הדידנה רקחל ימואלניבה זכרמה ליחתה וחותיפבש
דרשמה ןומימב עצבתהש רקחמ לע ססבתמ רתאב עדימה .1997
בקעמל ,הינמרגב קנלפ סקמ ןוכמו הינמרגב הביבסה תוכיאל
ךוניחה דרשמ .
35
ןייוול רדשמ דמצוה ןפוגלש תודדונ תודיסח רחא
יגולונכטה ךוניחה םודיקל תימואלה תינכותה תרגסמב ,ילארשיה
תיכוניח תינכות לש התיינב תא ןמימ ,)”98 רחמ“( יעדמהו
שיחמהל הדעונש ,)תועש 60( תולופכ תועש 30 לע תססבתמה
.םירופיצה תדידנב תורושקה תועפות םייניבה תוביטח ידימלתל
,רקח תולאש חותיפ ךות טנרטניאה רתאב םירזענ םידימלתה
לש התובישח ,םירופיצה תדידנ תעפות תא ריכהל םידמול םהו
ליחב ואצמש ןורתפהו םדאה םע םיטקילפנוקה ,הדידנל לארשי
הסיטב תוחיטב תויעבל ריוואה.
םויב הפל הפמ אלמ ביבא לת תטיסרבינואב הריש-רב םלוא
)םשל יסוי :םוליצ( 2004 ,תורפצל יתנשה ןויעה
םירוגע ,תודיסח רחא ינייוול בקעמל וחתופש םירקחמה ינותנ
תלעופה,םייעקרקהםירפצהתשרתויפצתו םימ”כמהינותנ ,םירשנו
.www.birds.org.il טנרטניאה רתאב ונזוה ,םינש 23 הז תופיצרב
ןיינעל םיכוזש תודיסחו םיסרוד תופוע יניקב online תומלצמ ובצוה
ם”כמה ינותנ ,)ןוניקב הייפצל קר הנשב תוסינכ 160,000-כ( םוצע
סיסב .הנשב םישדוח 7 ףטוש ןפואב רתאל םימרזומ ןורטלב יסורה
.ךוניחה תכרעמ תושרל דמוע בחרה םינותנה
דומלל ,online תורפצה אשונ תא דומלל םיכורע רפס יתב
תעפשה ןוגכ םיאשונ לע םינשה ךשמב ופסאנש םיברה םינותנהמ
תוטיש ,הפועתה תקיזיפ םע תורכיה ,הדידנה לע םילקאה יוניש
.ריואה ליח יסיסבבו ,הדשב רקחמה ירתאב רוקיבו תונוש רקחמ
החלצהל התכז ,רפס יתב 350-מ רתוי ופתתשה הבש ,תינכותה
,הלוחל ,ןיפור רפכב תורפצה יזכרמל םידימלת המירזהו הבר
ירתאלו ןורטלל ,אלמג תרומשל ,םילשורי ירופיצ רקחל הנחתל
.םירחא תורפצ
תויומלתשה תורשע וכרענ ךוניחה תכרעמל אשונה תרדחהל
הבחרוה ךשמהב .םימי השישל דחא םוי ןיב וכשמנש ,םירומל
תלשממ .’ו ’ה תותיכ ידימלתלו םיינוכית רפסה יתבל םג תינכותה
חותיפל רלוד ןוילימ 1.5 הביצקה )US-AID, MERC( תירבה תוצרא
,”תולובג תועדוי ןניא תודדונה םירופיצה“ התרתוכש תיכוניח תינכות
תעצבתמ תינכותה .)1998-2004( תופוצר םינש שש ךשמב הלעפו
תועצמאב ,ןדריבו תיאניתשלפה תושרה לש רפס יתבב תינמז וב
Royal Society - עבטה תנגהל הרבחל םיליבקמ םיירוביצ םיפוג
Palestine Wildlife-ו ,ןדריב for Conservation of Nature (RSCN(
.תיאניתשלפה תושרב Society
םינשב םיחתפמ היתובקעבו הבר החלצהל התכז תינכותה
הקירמא ןופצבו היסורב םיידוהי רפס יתב ןיב רשק תונורחאה
רפס יתב ןיב בושקתל .םהיניב םיבשקתמו תינכותה תא םידמולה
לומ תלעופ לארשיב התיכשכ ,םיילארשי רפס יתבלו הלוגב םיידוהי
םידימלת ןיב רשקה םודיקב ןפוד תאצוי תובישח שי ,ל”וחב התיכ
רשקה קודיה שגדבו ,םילארשיה םהיתימעל תוצופתב םידוהי
.לארשי ץראל
טקיורפ ביחרהל ןתינ ל”קקו תידוהיה תונכוסה תרזעב ,ונתכרעהל
תנשמ לחה ,םינש 28 הז םייקמ תורפצה זכרמ .לדוג ירדס ינשב הז
.םירופיצ יבבוח 800-כ םיפתתשמ םהבש םייתנש ןויע ימי ,1979
רפס יתבב תואצרהו הנשב הדשב הכרדה ימי תואמ ךרוע זכרמה
,םינושה תורפצה יזכרמל םיעיגמ םידימלת יפלא תורשע .הליהקבו
םיבר םימוסרפ קיפמ תורפצה זכרמ .דסוממ ןפואב אל יכ םא
ןכדועמו יעוצקמ םירופיצ רידגמ ,תיכוניחה תינכותל ןדגואו CD ןוגכ
- ”הינזעה“ - יתנש-וד תע בתכו )םיקתוע 10,000( הפמ תאצוהב
1,000-ב רואל אצויו לארשיב םירופיצה יבבוחל רמוח םסרפמה
.םיקתוע
”םיסרודהו םירשנה םע ףנכ םישרופ“
תקסועה ,למשחה תרבח םע ףותישב הקפוהש תיכוניח הכרע
ףונל םתובישח ,םדאל םיסרודה ןיב םיטקילפנוקה תנבהב
םע CD’s העברא ,רועיש יכרעמ הרשעמ היונב הכרעה .המודכו
תופועו םירשנ שגדב םירויס ילולסמ ,דימלתלו הרומל תולעפה
לש הדוחיי תא םידימלתה ינפב ףושחל תרשפאמ איהו ,םיסרוד
.םיסרודה לש ןוניקה יאשונב לארשי
”ך”נתה תויח“
זכרמהו הביבסה תנגהל דרשמה ףותישב הקפוהש הכרע
תוביסב תקסועו ,ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה
םירכזומה םילחוזו םירופיצ ,םיקנוי ינימ םישימחכ לש םתדחכהל
.ך”נתב
תינועבצ הזרכו CD ,רועיש יכרעמ הנומש לע היונב הכרעה
,בגנל דעו ןומרחהמ ,יעבטה ןלודיג תיבב תויחה לש הביהרמו
ףונב רבה תויח לש ןתובישח תא ריכהל םידימלתל תרשפאמו
.ונצרא
”ריעב עבטה ליבשב“
,הביהרמו תינועבצ הזרכו הרומל תרבוח ,CD-מ היונבה הכרע
ינוריעה עבטה אשונ םע תורכיהה תא קימעהלו חתפל תרשפאמה
תעייסמ הכרעה .רפסה תיב רצחבו תיבה תביבסב םירופיצהו
תונחת תיינבב ,תיבה תברקב תוצופנה םירופיצ ינימ 30 םע תורכיהב
רקח תלאש חותיפבו םירופיצב הייפצב ,םירופיצל הייתשו הלכאה
.אשונב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 100
טנס ,”םילשורי“ ידוהיה רפסה תיבמ תונייטצמ תודימלת
,רבעשל עדמה רש - )ןימימ( גרבדנז ידומ םע ,היסור ,גרובסרטפ
14 -מ םידימלת תואמ ופתתשה סכטב .ןורטלב ךרענש סכטב
)םשל יסוי :םוליצ( רפס יתב
ןיפור רפכב םירופיצה תדידנב םיפוצ הפיחב ילאירה ס”היב ידימלתו )םימעה רבח תונידממ םילוע םבור( תפומ-חבש רפסה תיב ידימלת
)םשל יסוי :םוליצ(
,MIT תטיסרבינואמ טואנרוטסא עיגה ןוטסובמ םידימלתה םע
רוקיב תעב ,הנומתב .תינכתב בלתשהש ,גנאי יראל ’פורפ
)ריאי תעפי :םוליצ( דוד תמרב ריואה ליח סיסבב ףתושמ
םירקבמה ,ב”הרא ,ןוטסובב רטכש רפס תיבמ םידימלת
,טנרטניאב יעדמ-יכוניח טקיורפל םהיתימע םע דחי ,לארשיב
תורפצה אשונב בושקת תנש רחאל ,הפיחב ’ג ינוריע רפס תיב
)םשל יסוי :םוליצ(
תורפצל ךוניחה ידעי
ילעב עוצקמ ישנאל ורשפאיש תורפצ יזכרמ תשר תיינב .1
תילמרופה ךוניחה תכרעמב תורפצה תא םדקל יכוניח עקר
.תילמרופ יתלבהו
יזכרמכ תורפצה יזכרמ תועצמאב תיכוניח תכרעמ תיינב .2
.הדשב םירופיצב תופצל םירומ רישכתש ,עדיו תומלתשה
.ךוניחה תכרעמב עמטותש תורפצב תיכוניח תינכות תיינב .3
קלחכ ”תותיכ תוטלוק“ הדש תונחת ויהי תוליעפה ידקומ
.הדשבו התיכב אשונה לש ךשמתמ דומילמ
הבורקה הביבסה םע תורכיהל יכוניח ילככ תורפצה חותיפ .4
תוירחא תחיקלל ליעי ילככ ,לארשי ץרא לש תיללכ תורכיהו
.הביבסה לע
,”ינוריע עבט“ שגדב תורפצה לש םייכוניחה םיטביהה חותיפ .5
לע תוירחא תחיקלו ,רפסה תיבו תיבה רצחל םירופיצ תכישמו
.םידימלתה ידי לע הבורקה הביבסה
ימוקמ ףוגכ תורפצה זכרמ לש םידעיה
הקצומ תיתשת לעב ךוניח שיא לעפי תורפצ זכרמ לכב .1
.גשויש ביצקתל םאתהב ,תורפצב
םידימלת תטילקל תיכוניח תיתנש תוליעפ םדקי ךוניחה שיא .2
עיגהל רשפאתש ,רפס יתבו תורפצ יגוח ,םינוש םילגעמב
.םידימלתה ברימל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 101
ןורטלב יסורה ם”כמה דיל גרובסרטפ טנסמ םייסורה םידימלתה
)םשל יסוי :םוליצ(
אשונל בחרה להקה תפישחבו םיאודה תופועה לש ויתסה תדידנ ירקסב ליעפ קלח החקל הלופע תייריע
שגדב תורפצה זכרמל תויכוניח תוינכות חתפי ךוניחה שיא .3
.לעופ אוה ובש רוזאה לש ידוחייה
.םינושה ץראה ירוזאמ םידימלת ןיב םירשק חתפי ךוניחה שיא .4
וחקיי םהבש רקחמ תודובע חותיפב עייסי ךוניחה שיא .5
,פוטוקא ,פוטויב ,תונמדזמ תויפצת ןוגכ ,ליעפ קלח םידימלת
.רמג תודובעו ”רקח תולאש“
דעי ילהקלו ליג תוצובק ןווגמל תוינכות חתפי ךוניחה שיא .6
ךוניחה תכרעממ טלפנש רעונו לבגומ רעונ ןוגכ םינוש
.הז דעי להק אקווד ךושמל הלוכי תורפצ .תימשרה
רוזאב תוליעפב תורפצה יזכרמ לש םידעיה
םירחא םיאשונל תורפצה תא תרשקמה תיכוניח תכרעמ חותיפ .1
:המגודל .םירומהו םידימלתה תא קתרתש ”הליבח”כ רוזאב
לעו תורפצ לע םידמול ובש בלושמ תיכוניח תוליעפ םוי לש בוליש
רגתא תוליעפו היגולואיכרא ןוגכ ץראה תעידיב םירחא םיאשונ
.חטשב
םיליבומ םיפסונ םימרוג םע ףותישב תיכוניח תוליעפ םוזיי .2
.תוימוקמ תוצעומו ל”קק ,םינגהו עבטה תושר ןוגכ
תופוע תריפס ,”תורפצ תדעצ“ ןוגכ םייכוניח םיעוריא םוזיי .3
.םיסרוד ןוניק רקסו תיתנוע םימ
יצראה הדימ הנקב תורפצה יזכרמ לש םידעיה
דרשמ ,ךוניחה דרשמ ימרוג לומ תיביסנטניא תוליעפ .1
םודיקל תוטלחה תלבקל ,הביבסה תנגהל דרשמהו עדמה
תוריכזמ ר”וי ,ל”כנמ/רש תמרב ,ורכזוהש םיפיעסה
.)ר”מפמ( םייעוצקמ םיחקפמו ,תיגוגדפ
.ןווגמ ידומיל רמוח תקפהו ,םייצרא ןויע ימי םוזיי .2
םינדריהו םיאניתשלפהונינכשףותישל תירוזאתוליעפםוזיי .3
.תיכוניחה תוליעפב
םודיקו פוטויב ידומיל תרגסמב תורפצ יאשונ תרדסה .4
.הדשל תואיצי ללוכ ,הנשה ךשמב דמלנה אשונה
תויח( תורוקמב תורפצה ןוגכ תועוצקמל תורפצה רושיק .5
.הקיזיפו הריש ,תונמא ,דוקיר ,)ך”נתה
עבטה“ יאשונב ידוחיי יכוניח ילככ תורפצה תועמשמ .6
.תיבה ןתפמב ”ינוריעה
,לארשיב םידימלת רבחמה ילבולג ילככ תורפצה לוצינ .7
.םלועה יבחרב םידימלתל ,טנרטניאה תועצמאב רקיעב
םיררוגתמה םידימלת ןיב םירשקל ולעותי םירשקה רקיע
)ןוכיתה חרזמה( הדידנה ירוזאב )הפוריא( ןוניקה תונידמב
.)הקירפא( הפירחה ירוזאבו
תשגדה ךות ,תוצופתב ידוהי רעונ םע רשקמ אשונכ תורפצה .8
,הדנקב תוליהק 11-ב עצובש טולייפ טקיורפ .הביבס ידומיל
.הובג לאיצנטופ חיכוה גרובסרטפ טנסבו תירבה תוצראב
םידימלתה ,רשקמה ידומילה אשונה תא תווהמ םירופיצה
,םיידוהיה רפסה יתב רבד לש ופוסבו ,טנרטניאב םיבתכתמ
םיידוהיה םידימלתה םישגופ ,טנרטניאב בושקת תנש רחאל
תורפצה אשונל םיפשחנו ,לארשימ םהיתימע תא ל”וחמ
.לארשיב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 102
חרזמהו לארשיב םיסרוד תדידנ
.רקחמ תונש 30 ימוכיס - ןוכיתה
תליאב ימואלניבה תורפצה זכרמ
8,000-כל תורפצ אשונב רטלזוינ
ל”וחב תורפצו עבט יבבוח
- ”םיסרודהו םירשנה לע ףנכ םישרופ“
הרומל רועיש יכרעמ 10 םע תיכוניח הכרע
,םיקסיד 4 תרזעב תולעפה עפשו ,דימלתלו
למשח תרבח ףותישב הקפוהש
תא הגיצמה תרבוחה רעש
יתבל תפתושמה תינכותה
םייאניתשלפ ,םיילארשי רפס
תלשממ ןומימב( םיינדריו
(USAID- MERC) ב”הרא
םע סוטל“ ואדיו תטלק
תורשע וקפוה .”םירופיצה
םימרוג םע םירופיצ יטרס
ל”וחבו לארשיב
רפסה .Unipress-ו Academic Press תאצוהב Birds of Israel
םירפצה ירוקיב תאו לארשיב תורפצה תא תיתועמשמ םדיק
ץראב ל”וחמ
לארשיב תורפצה
)”הפמ“ תאצוהב(
תאצוהב ”הפועתב םיסרוד יוהיז“ רפס
עבטה תנגהל הרבחהו סרפינוי
םימוסרפ רחבמ
תורפצ אשונב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 103
יכרעמ 60 םע תיכוניח הכרע
תורשע םע CD-ו רועיש
-כב הלעפ תינכתה .תולעפה
לארשי יבחרב רפס יתב 350
תאצוהב םירופיצה רידגמ
תורפצה זכרמ תמזויב ,”הפמ“
עבטה תנגהל הרבחה לש
ןורטלב הדידנה זכרמו
רואל אצי - ”הינזעה“ ןואטיב
)1980-2000( תופוצר םינש 20
ביצקת רסוחמ רגסנו
הקפוהש תיסורבו תירבעב תרבוח
”תפומ חבש“ דימלת ידי לע
אשונב תיתנש-בר תיכוניח תינכתב
םדאו םירופצ םויק-וד
תיכוניח הכרע - ”ך”נתה תויח“
CD ,רועיש יכרעמ 10 תללוכה
הקפוהש ,דימלתלו הרומל
תנגהל דרשמה ףותישב
עבטה תנגהל הרבחהו הביבסה
םיקתוע 50,000-ב
ילארשיה תורפצה זכרמ ידי לע תילגנאבו תירבעב קפוה ,לארשיב תורפצ ירתאל ךירדמ
”אטרכ“ תאצוהב
,תירבעב ”םירופיצה םע סוטל“ רפס
”תונורחא תועידי“ תאצוהב
תילגנאב ”םירופיצה םע סוטל“ רפס
”תונורחא תועידי“ תאצוהב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 104
ותכשלב סקטב לבקמ ,ןורש קירא ,רבעשל הלשממה שאר :2003 ,טסוגואב 10
רידגמ לש ןושארה קתועה תאו ,לארשיב םינתיילוחה לש םודאה רפסה תא
,עבטה תנגהל הרבחה רואל האיצוהש ,לארשיו הפוריאל םלשה םירופיצה
,רימש ןרע ןרס רפצה לש ורכזל ,דחואמה ץוביקהו הפמ תרבח םע ףותישב
הלשממה שאר .1997 תנשב ןונבלב ברקב לפנש םינחנצה תרייס דקפמ ןגס
היה ,םימקש תווחב ותיבבש ןוויכמ ,םירופיצה רידגממ דחוימב שגרתה ןורש
ףולאהו ,תילגנאה הפשב ןוסרטפ לש ןשיה םירופיצה רידגמ תא יליל ותייערל
.תירבעל תומשה לכ תא הנעמל םגרת ,םינגהו עבטה תושר ר”וי ,הפי םהרבא
,2001 תנשבו ,הווחל העיגהש השדח רופיצ לכ לע קיראל חוודל הגהנ יליל
רידגמה םג ףרשנ ,הווחב התיהש הלודגה הפירשב
,םילשורי תייריע שאר ,טרמלוא דוהא רמ
לע דמולו ,”םירוגעה ןיי“ קובקב תא לבקמ
הלוחה ןומגאב םירוגעה טקיורפ
ןובס ימ לש ןושאר ילד ךפוש ,םילשורי תייריע שאר ותויהב ,טרמלוא דוהא רמ
םילער רוזיפ ענומש יתביבס ןורתפ והז .ימלשוריה תורפצה גוחמ רעונ ינב יניעל
תייסולכואב םיעגופ םילערומ םיבצרע .םיבצרעמ ןוזינ םודאה זבה .םיבצרע דגנ
םודאה זבה
תבית תא ןיקתהל ידכ למשחה תרבח לש ףונמ לע הלוע טרמלוא דוהא רמ
ןייפמקהמ קלחכ ,םילשוריב הררסומ תנוכשב םודאה זבל הנושארה ןוניקה
הדחכה תנכסב םייוצמה ,הריבה ריעב םימודאה םיזבה לע הנגהל
םיריכב תוטלחה ילבקמ םע ”תיכוניח תוליעפ“ - תורפצו הלשממ ישאר
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 105
ם”כמ לש ותלעפה תא ךנוח ,ןמציו רזע ,הנידמה אישנ - 1997 לירפא
דירש יסוי ,הביבסה תוכיאל רשה ולאמשמ ןורטלב יסורה םירופיצה
ןכשמב ”םירופיצה םע סוטל“ םימוליצה תכורעת תקשה עוריא - 1997 ראורבפ
תסנכב שדוח רחאל .ז”נשת טבשב ו”ט ,תסנכה לש תדלוהה םויב תסנכה
ןגס :לאמשל ןימימ .ריואה ליח יסיסב ןיבו לארשי יבחרב הדדנ הכורעתה
חבש ’פורפ תסנכה ר”וי ,ןזח ימענ ’פורפ כ”ח ,ץולח ןד ל”את ,ריואה ליח דקפמ
םשל יסויו דירש יסוי הביבסה תוכיאל רשה ,סיו
הרודהמה ,”םירופיצה םע סוטל“ רפסה תקשה סקט - 1999 רבוטקואב 3
,ריואה ליח דקפמ ,אישנל ןימימ .ןמציו רזע הנידמה אישנ תיבב ,תילגנאב
ןוגראה להנמ ,שרטע דאמיע לש ודי תא ץחול ,והילא ןב ןתיא ףולאה
יסוי ר”דו טהב רפוע ר”ד ולאמשמו ,Palestine Wildlife Society יאניתשלפה
רפסה יבתוכ ,םשל
,בתכש תיתביבסה הקיסומה לע ימארג יסרפ 5 -ב הכזש ,רטניו לופ - 2005
תילקיסומ הריצימ עטק ,לילגהו בגנה חותיפל רשה ,סרפ ןועמש רמל ןגנמ
לכלשכ ,לודגה עקבה ךרואל םירופיצה תדידנ לע ,Flyways - בתכש השדח
תינתא הקיסומ לש ידוחיי ילקיסומ עטק עקבה ךרואל תונידמה 22 -מ תחא
תודדונ םירופיצ 22 ךותמ תחא לש ןלוקב בלושמ
,יכרות ,ינדרי ,ילארשיה ריואה תוליח סנכב ,סרפ ןועמש מ”הור - 1999 ץרמ
רקחל ימואלניבה זכרמהו ילארשיה ריואה ליח ומזיש ,יאקירמאו ינווי
יכרותה ,ינדריה םילרנגה :ןימימ .ןורטלב ןוירשל די רתאב םירופיצה תדידנ
ותמורתל הכרעה תואכ ,מ”הורל סרפ לש רויצ םיקינעמ יאקירמאהו
ונרוזאב הלועפה ףותיש םודיקל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 106
תואיצמל ןוזחמ - ”הביבסלו עבטל הנגהה אבצ“
ישנא בולישבו ,הנידמב לודגה ”קיסעמה ףוג”ה תא הווהמ ל”הצ
איה ףונבו עבטב ולש העיגפל לאיצנטופה תמצוע םיאולימה
ךוניחה ,אשונל דחוימ שגד תתל ההובג תועמשמ שי ןכל .המוצע
.דחוימ ןפואב ל”הצב הביבסהו עבטה תבהאל
דרשמה תלבוהב ל”הצ םע תפתושמ תוליעפ לש בולישה
תא ברקל רשפאת ,םיקוריה םיפוגה םע דחיב הביבסה תנגהל
תוליעפ .םרומישו םירופיצה תרכה אשונל וילייחו ל”הצ ידקפמ
תוטלחה ילבקמ םע שגדבו ,ל”הצ תודיחי םע תיתנש-בר
םותרל רשפאת ,הלעמו ד”גמ תמרב םיריכב םיניצק תלבוהב
”ןוירשל די“ רתאב םויה עצובמ אוהש יפכ אשונל תודיחיה תא
תומוקמבו ,הלוחה ןומגאב ,הדידנה זכרמ םע בולישב ,ןורטלב
הרבחה ,םינגהו עבטה תושר ידי לע הבר החלצהב םיפסונ
.דועו הפי לארשיל הצעומה תוקיתעה תושר ,עבטה תנגהל
תוליעפב ל”הצ לש תודיחי רובע תוינכת וחתפי תורפצה ידקומ
תומרותה תויוליעפב םג הנבלושת ל”הצ תודיחי .הכרדהו הרבסה
,םירויסל תיתנש-בר תינכת ןכות .ןלודיג תיבו םירופיצה תנגהל
םידקפמה םע רשקה שגדב הכרדה ירמוחו תוליעפ ,תוכרדה
.’דכו 1 ד”הב ,מ”ופ ומכ הכרדה תודיחי םעו
הליג רה הדש ס”יבב תורפצ לע האצרהב 101 םינחנצה דודג לגס
תוליעפב ,ריכבה והטמו גומלא ןורוד ,רבעשל םורד דוקיפ ףולא
ןורטלב הדידנה רקחל ימואלניבה זכרמב תיכוניח
תונש 60 עורא לגרל ,”תימואלה רופיצה“ תריחב
אשונב תבחרנ תיכוניח תוליעפל םגדכ - הנידמה
92
תורפצה
הביבסה תנגהל רשה םג חכנ ובש אישנה תיבב יגיגחה סקטב
דחי .תימואלה רופיצה ראותב תפיכודה התכז ,ארזע ןועדג רמ
תפיכודה .תופסונ תודמעומ עשת ”זירמיירפ”ל ועיגה תפיכודה םע
ינשה םוקמל .םיעיבצמ 155,000 לש תולוקה ןמ זוחא 35-ב התכז
9.8( תיחוחה העיגה ישילשה םוקמלו )םיזוחא 10.3( שושפה עיגה
.29.5.2008-ב םייקתה סכטה .)םיזוחא
60-ה תוגיגח לש יותיעב ,תימואלה רופיצה תריחב לש התובישח
ףונ תינבתל םעה לש ילמסה רוביחה דבלמ ,לארשי תנידמל
הרימשל תועדומה םודיקל ,תיכרעו תיתוברת-תיכוניח איה ,ותדלומ
.םייעבט תויח ירוזאו יגולויב ןווגמ לע הרימשלו עבטה לע
.ימואל למסכ םירופיצ םינוש םימע וצמיא תומודק תופוקתב רבכ
-לופכ טיע .תימורהו תיטסינלהה תוכלממה תא למיס בוהזה טיעה
התולצפתה םע תיטנזיב-תימורה תורסיקה לש הלמס היה שאר
-ןבל םטיעה רחבנ תירבה תוצראב .תיחרזמו תיברעמ הירפמיאל
רופיצכ ,”ינקירמאה רשנה“ םיבר ידי לע תועטב הנוכמה ,שארה
.תימואלה
,11 ולופא תיללחה ומכ ,תויללח לע העיפומ םטיעה תומד
תירבה תוצרא תונידמ לכ .חריה לע םדא הנושארל התיחנהש
,אטיל לש ןלמס איה הדיסחה .ןמע ההוזמה רופיצ ןמצעל וצמיא
,הדנק לש הלמס אוה ןללוצה ,קרמנד לש הלמס אוה רוברבה
.המודכו ,הילרטסוא לש הלמס אוה ומאה
?ליחתה לוכה ךיא
ונילע ובש אשונב ונטבלתה הנידמל 60-ה תנש ינפל םייתנשכ
םירופיצל תועדומה תא יתועמשמ ןפואב ריבגהל ידכ ,דקמתהל
.ילארשיה רוביצה ברקב
ףונל אצ“ חלצומה לדומה וניניע דגנל דמע םירבדה עבטמ
תועדומה תא ריבגהו םעה לכ תא ףחס רשא ,”ףוטקת לא ךא
תושרו עבטה תנגהל הרבחה .םינגומ רב יחרפ ףוטקל רוסיאל
ויתואצות תאו ,ההובג החלצהב םזימה תא וליבוה עבטה תורומש
.םינש תורשע רבכ םיאור
)ץרוק היבוט :רויצ( תיכוניחה תוליעפב ל”הצ בוליש
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 107
םסרפתה )2006 רבמצד-רבמבונ( ”עבטו ץרא“ ןואטיבב ,הנהו
,ןוירוג ןב תטיסרבינואמ ינדל לואש ’פורפ לש שגרמ רמאמ
םג אוה םיכורא םיקחרמל הכילהב םלועה ףולא ותויה דבלמש
קושב םישופשפ ךלהמב יכ רפוס רמאמב .בהלנ הירוטסיה בבוח
תוא“ רזומה בותיכה תא האשנש הכיס רתיא אוה םישפשיפה
ןתנוהי - תואה םזוי תא רתאל ינדל חילצה ישלב עצבמב .”חמצה
הצרש ,םייתעבגב בוכורוב רפסה תיבמ 91 ןב עבטל הרומ ,יזוגא
ץרא יחמצ תרכהב תואיקב ,1945 תנשב רבכ ,וידימלתל ליחנהל
.”טרופסה תוא“ תקנעהו רשוכה ינחבמ לש המגודה יפ לע ,לארשי
.שממתה אל ןויערה
”חמצה תוא“ שומימ תא שדחל ןויערה הלע הבתכה םוסרפ םע
תנידמל 60-ה יעוריא תרגסמב ,”רופיצה תוא“ תא םג וילא ףרצלו
בחרה רוביצהו ל”הצ ילייח ,םידימלתה תא בוש רבחל ידכ ,לארשי
רופיצה תריחבב דקמתהל טלחוה ףוסבל .ותרימשו עבטה תבהאל
הארנ .הפוצמל רבעמו לעמ הצואת רובצל לחה ןויערהו ,תימואלה
,שפוחה תא תולמסמכ םירופיצה תא םחור יניעב ואר םלוכש
.שפנה תוממורו תולובגה רסוח
תרגסמבש העצה השגוה יסיסבה טפסנוקהו ןויערה שוביג רחאל
רחאל .תימואלה רופיצה רחבית לארשי תנידמל 60-ה יעוריא
,60-ה תונש יעוריאל תיתלשממה הדעווה ידי לע םזימה רושיא
הרבחה לש ילארשיה תורפצה זכרמ תלבוהב ,ךרדל אצי אוה
ןורטלב םירופיצ תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמהו עבטה תנגהל
.)עבטה תנגהל הרבחלו ביבא לת תטיסרבינואל ףתושמ ףוג(
תישיאה םתוסח תא ונתנ ךוניחה תרשו הביבסה תנגהל רשה
ןיצק לש תישיא תוברועמב ,ל”הצ םע דחי ,םזימל םדרשמ תוסחו
.ותדקפמו ישאר רעונו ךוניח
,הימדקאה ןמ ,םינוש םירזגממ םיגיצנ 30 לש תירוביצ הדעו המקוה
יגיצנו הלכלכו חור ישנא ,םירפצ ,םייתלשממ םידרשמ יגיצנ
,תימואלה רופיצל תויטרקומד תוריחב לע טלחוה .םידימלתה
,בחרה רוביצה :הווש הקולחב רוביצה תולוק לע תוססובמ ויהיש
.תירוביצ הדעוו םילייח ,םידימלת
המוקמ ,לארשיב ןנקל הכירצ רופיצה ןוגכ ,םינוירטירק ועבקנ
.קהבומ ילארשי טביה וא הנוכת ןויפאו ,ונלש העדותבו תורוקמב
תרגסמב ,”זירמיירפ”ל תודמעומה רשע ורחבנ םירופיצ 50 ןיבמ
.ביבא לת תטיסרבינואב םייקתהש םירופיצל יתנשה ןויעה םוי
.םירופיצו עבט יבבוח 1,000-כ הריחבב ופתתשה
ורבע ,ללכב בחרה רוביצהו ל”הצ ילייח ,ךוניחה תכרעמ ידימלת
וכלהמבש ,ידומיל-יכוניח ךילהת טקיורפה לש ומושיי ךלהמב
םייתביבס םינכתל ופשחנו םירופיצה ינימ לע ודמל םה
םדאה לש רשקהו םינימה ןווגמ ,הביבסה רומיש - םייגולוקא
.הבורקה ותביבסל
9,500-בו רפס יתב 4,000-ב וצפוה תודמעומה לש תוזרכ 130,000
וליכהש תוכרע וקלוח .ידרחהו יברעה רזגמב ללוכ ,םידלי ינג
יעטק ,םיידוהיה תורוקמה ןמ םיעטק ,רופיצ לכ לע עקר רמוח
תולעפהו עבטה תרימש יאשונב תוליעפו ,םירופיצה תולוק ,ואדיו
.םידימלתל
הרבחה ,ךוניחה דרשמ לש טנרטניאה רתאב עמטוה םג עדימה
.)טנל”הצ( ל”הצו Ynet ,עבטה תנגהל
ונטלחה ,בחרה רוביצב םוצע ןיינעל הכוז אשונהש ונבהשכ
.רפסה יתבבו םידליה ינגב תיתרבסהה תוליעפה תא ביחרהל
.תימואלה רופיצה תריחבל רפס יתב לכ וכרענ טקיורפה תרגסמב
יתב לש תוחרזאה ידומיל תרגסמב םג בלוש תוריחבה עוריא
התיכ לכשכ ,יטרקומד תוריחב ךרעמל ופשחנ םידימלתה .רפסה
םירופיצה יניממ דחאל תוריחב ןייפמק תכירע לע תיארחא התייה
תכירע ,רופיצה לע הדימל ללכש ,)”תרחבנה רופיצה תגלפמ“(
ךילהת .הלש רופיצה דעב עיבצהל םירחובה דודיעו יקוויש ןייפמק
.ל”הצ יסיסבב םייקתה המוד
ךילב רפס תיבב םגדמ תוריחב וכרענ ,תוריחב לכ ינפל ומכ
םוי רקובב האלמתה ,תשעוג תיטילופ תכרעמל האיכ .ןג-תמרב
ענכשל וסינש ,”תוגלפמה יליעפ”ב רפסה תיב תבחר תוריחבה
ושמתשה ”תוגלפמ”ה .םהלש דמעומב רוחבל םידימלתה תא
,תושופחת ,םיקתממ ,םינכוד :חטשב טולבל ידכ םילכה לכב
ררבתה תולוקה תריפס םותב .תינלוק הרישו יטפנוק ,תואמסיס
הגרוד תפיכודה ,תולוקהמ זוחא 25-כ לש בורב הכז שושפהש
תא םתח םודאה זבהו תולוקהמ זוחא 22-כ םע ינשה םוקמב
רשה ,ךוניחה תרש .תולוקהמ זוחא 11 םע תחצנמה היישילשה
תורפצה תגיגחב ופתתשה ןג תמר תייריע שארו הביבסה תנגהל
.היטרקומדהו
יכרע ועמטוהו ,תיאבצה תכרעמב םג הלחה תיתרבסה תוליעפ
תא .ל”הצ יסיסבב עבטהו הביבסה רומיש תוברל ,תשרומו עבט
זבה לביק הירקב ל”הצב תוריחבב רתויב הובגה תולוקה רפסמ
,ל”כטמרה ,ותמועל .קרב דוהא ןוחטיבה רש רחב םג ךכ ,םודאה
ףולאה ריואה ליח דקפמו ,תפיכודב רחב ,יזנכשא יבג ףולא בר
תיליעה תדיחי - ידכב אלש הארנכו( גדלשב רחב ידקש רזעילא
עובש תרגסמב ומייקתה תוריחבה .)ומש לע היורק ריואה ליח לש
תונחת ובצוה תוריחבה ךלהמב .ל”הצב הביבסלו עבטל תועדומה
םיקתוע 130,000-ב הצפוהש תימואלה רופיצל תודמעומה 10 תזרכ
בחרה רוביצבו ל”הצב ,םידלי ינג 9,500 ,רפס יתב 4,500-ב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 108
ילוי ’פורפ ךוניחה תרש ,ארזע ןועדג רמ הביבסה תנגהל רשה
תיבב ”םגדמה תוריחב”ב רב יבצ רמ ןג תמר תייריע שארו רימת
)היולד יפר :םוליצ( ךילב רפס
םע דחי ,תרחבנה רופיצה תנומתמ טולה תא ריסמ ,סרפ ןועמש רמ ,אישנה .תימואלה רופיצכ אישנה תיבב יתכלממ סקטב הזרכוה תפיכודה
)90 שאלפ ,לטפ לכימ :םוליצ( עבשומ םירופיצ בבוחו סכטה החנמ ,םואבנשריק יטומ זכרמב .הברעהמו ”הזע ףטוע”מ םידימלת ינש
ומייקתהש םגדמה תוריחבב הנוחצינ תא תגגוח שושפה תגלפמ
)היולד יפר :םליצ( ןג תמר ,ךילב רפס תיבב
ןיצק וירוחאמ .הירקב עיבצמ ,יזנכשא יבג ףולא בר ,ל”כטמרה
)ןמדירפ דעלג :םליצ( תפיכודב רחב ל”כטמרה .ישאר ךוניח
תרחוב ,ינבל יפיצ ’בגה ,ץוחה תרשו הלשממה שאר תינגס
ופתתשה םלועה יבחרב תויוגיצנ 40 .ץוחה דרשמב יפלקב
)90 שאלפ :םוליצ( הריחבב
רחובו ,הירקה סיסבב עיבצהל עיגמ ,קרב דוהא רמ ,ןוחטיבה רש
ןגעמב תיאבצ םדקה הניכמה להנמ ,רצב יקומ ונימימ .םודאה זבב
)ןמדירפ דעלג :םליצ( ל”כטמ תרייסב תורישה ןמ ודידיו ,לאכימ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 109
תויפלקו תונושה םירופיצה לע עדימ ינוטרס וגצוה ןהבש ,עדימ
.םידקפמהו םילייחה ועיבצה ןהבש הריחב
םינרדשו ,תימואלה המישמל םה ףא וסייגתה תרושקתה יצורע
הלע אשונה .המדקלו ”תדמעומ“ םמצעל ץמאל ולחה םיליבומ
בחרתה םיניינעתמה לגעמו ,ירוביצה םויה רדס לע קפס אלל
.תיתועמשמ
ךא ,תימואלה רופיצל ועיבצה ץוחה דרשמ לש תויוגיצנ 40-כ
אלא םירחבנ םניא םיכ”ח“ ןגולסה תרגסמב ,תסנכה ירבח ברקב
העבצה ירתא .השקבל ונענ םיכ”חה 120 ךותמ 23 קר ,”םירחוב
,יראפסה ,הלוחה ןומגא ומכ םייזכרמ עבט ירתאב ובצוה תויפלקו
,טנרטניאב העבצה ירתאל ףסונב( יכ”נתה תויחה ןגו ןורטל תדעצ
.)Ynet-ו 2 ץורע ,עבטה תנגהל הרבחה רתא ומכ
רופיצ תריחב טקיורפ םדקל איה תינכתה ,הזה םזימל ךשמהב
לת תייריע .התוא דחייתש רופיצ ץמאתש ,לארשיב ריע לכל
,ןייד לעי םע םואיתב .הדוסייל םינש 100 2009 תנשב תגגוח ביבא
תומוחה סיס לע זירכהל םיננכתמ ונחנא ,הייריעה שאר תינגס
לש םתבשהל תוליעפ םדקלו ,ביבא לת לש תגציימה רופיצכ
תוליעפה תא בלשנ ןכ ומכ .תופסונ םירעלו ביבא לתל םיסיסה
לע תימלוע תשרומ רתא ,”הנבלה ריע”כ ביבא לת לש התזרכהב
.ביבא לת יבשותו רפסה יתב ללכ ופתושי תוליעפב .ו”קסנוא ידי
,סרפ ןועמש רמ ,הנידמה אישנ תיבב סקט םייקתה 29/4/2008-ב
.תימואלה רופיצה לע זרכוה ובו
יפלא תואמל עיגהל ונל רשפיאו ,ןפוד תאצוי החלצה הוויה םזימה
תובתכ תואמב עיפוה אשונה .בחרה רוביצלו םילייח ,םידימלת
יבשות ללכל הרשפאש תוליעפ דוע גיצהו ,תונותיעו וידר ,היזיוולט
.תורפצה אשונב תוליעפל ףשחיהל הנידמה
תוריית .ה.5
.םייזכרמ תוריית ילהק רפסמ לארשיב וחתפתה הנידמה םוק זאמ
הירבט ,תרצנ ומכ םידקומל תכשמנה תירצונה תורייתה תא ןייצנ
תוריית ,חלמה םי ביבס תדקמתמה אפרמה תוריית ,םילשוריו
רקיעב תכשמנה שפונ תוריית ,ביבא לתב תדקמתמה תיקסע
.תורייתה ירזגמ לכל תבאוש ןבא הווהמה םילשוריו ,תליאל
תונפל בייח ,תורפצה תוריית ומכ שדח ידוחיי תוריית רצומ חותיפ
ליבקמבו ,םה רשאב עבט יבבוח - רשפאה לככ םיבחר דעי ילהקל
.םייעוצקמה םירפצה לש ידוחיי להקל םייסיסב םיתוריש תתל
שלושמה לע ססבתהל בייח תורפצה תוריית ומכ שדח רצומ
,)הז ךמסמב תעצומה תורפצה ידקומ תשר( תויתשתמ יונבה
תרכשה ,ןוזמ ,ןוסכא( רייתל םישורדה םייסיסב תוריית יתוריש
,םלועה יבחרב םימוסרפ לש תכרעמב רצומה קווישו )’דכו בכר
.’דכו תוריית ינכוס
תא םישפחמ םירפצהש רמול לבוקמ םירופיצה תוריית ינכוס ןיב
.Beer ...ו Bird, Bread, Bed - ”B-ה תעברא“ בוליש
יתועמשמ ןפואב םינורחאה םירושעב התנתשה תורייתה תכירצ
,”םימי הרשעב תונידמ שמח”ב לייטל קיפסהל םוקמב :רתויב
לועפל וביבסו דחא רתאב דקמתהל םיבר םיריית םיפידעמ
תורפצה חלפ .עבטב םירויס וא יוליב ,תוברת ,טרופס לש טביהב
.ולא תומגמב בטיה בלתשמ
תרגובמה היסולכואב לודיג
יברעמה םלועב םירגובמה תייסולכוא היופצ בורקה רושעב
ליגה תצובק .ליגה תוצובק לכ ןיבמ רתויב ריהמה בצקב חומצל
תוצראב םג המוד רבדהו ,23%-ב לדגל היופצ ב”הראב 69 דע 55
םיאצוי הברה( יונפ ןמז ,ףסכ שי וז ליג תצובקל .לארשיו תורחא
תוכורכה תויתוריית תויוליעפ םישפחמ םהו )תואלמגל ריעצ ליגב
םישנא תרכהו םיילאוטקלטניא םייוריג ,םיקפוא תבחרה ,דומילב
,ולא םיכרצ םהל תקפסמ םירופיצב הייפצ לש תוליעפ .םישדח
,הדימל לש ךילהת םג שי ,םירופיצב הייפצ לש ךילהתל רבעמ יכ
תילאוטקלטניא תויביטקאו םוחתב םיקסועה םירחא םישנא תרכה
.)1995 רשיילפ(
)יעלק יבוד :םוליצ( ברקע הלזוגל האיבמ ,תימואלה רופיצה - תפיכודה .הדש יבאשמ ץוביק
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 110
הלכשהה תמרב היילע
םע הלועו תכלוה יברעמה םלועה תייסולכוא לש ךוניחה תמר
היילעה ןיב רישי רשק םייק יכ אצמנ םיבר םירקחמב .םינשה
הלועש לככ ,תאזמ הרתי .תורייתה יכרצב היילעל הלכשהה תמרב
ול וקפסי רשא תויתוריית תויווח רייתה שפחמ ךכ ,הלכשהה תמר
.תינחור הניחבמ ותוא רישעיו ידומיל ןכות
תיביסאפתורייתמרבעמםייקש,איהתיתורייתהניחבמתועמשמה
תורייתל םייתרוסמ םינואיזומ וא םיעושעש קראפ ומכ ,יוליב ךרוצל
Leisure( םייח ילעבו עדי יזכרמ לש תישיא תוסנתה לש תיביטקא
םיכרצ תקפסמ םירופיצב הייפצה ןאכ םג .)Consultants, 1990
.)פ”עב עדימ ,רשיילפ( ולא
הקורי תוריית
הביבסה רומיש םע תוריית לש בוליש ןוחבל םיליחתמ םיבר םיריית
דרי גידו דיצב םיקסועה םירייתה רפסמ .)”הקורי תוריית“(
םייח ילעבב תויפצתו םירויסב םתופתתשה תמועל תיתועמשמ
המורת בלשמה שפונ םישפחמ םקלח .טרפב םירופיצבו ללכב
תופקשמ םע םיניילצ”כ םירפצ םירידגמה שי .הביבסל הליעפ
חלפ חותיפש םירובס ונא ,ךכל יא .”םסיכב ןמוזמו - םראווצ לע
ףא ,הובג ,לארשי ומכ םירופיצ תריתע הנידמב דחוימבו ,תורפצה
יבבוח לש רשפאה לככ בחר להקל שגדב חתפתהל בייח אוה יכ
.הביבסהו עבטה
יתורייתה טביהב לארשי לש הדוחיי
;לארשי ימשב הנשב םיימעפ תודדונה םירופיצ ינוילימ 500 .א
םיבר םינימ םכותמ ,םירופיצ ינימ 530-מ רתוי לש רידנ רשוע .ב
;הקירמא ןופצו הפוריאב ןהב תופצל ןתינ אלש
;רתויב םצמוצמ חטשב ידוחיי לודיג יתב ןווגמ .ג
;הלק תושיגנ .ד
;םימושג אל םימי לש תיסחי לודג רפסמ .ה
םירמיצ ,הדש רפס יתב ,תוינסכא ,םינוינח ,הניל תיתשת .ו
;םיראופמ תונולמו
םימוסרפ ;םירחא םינימו םיסרודה תופועה תדידנ לע בחרנ עדי .ז
.םיירלופופו םייעדמ
תוריית לש תדחוימ השינכ תורפצה חותיפל סיסב םה הלא לכ
ישדוח 6-7 :הנשה ישדוח לכ טעמכ המייקל רשפאש ,עבט
םינימל ץיק ישדוח ,תופרוח םירופיצ לש םישדוח 4-5 ,הדידנ
לארשיל ךושמל לוכיש לאיצנטופ והז .םיצייקמו םיננקמ
ןוכנ היהי הז לכ .םירופיצו עבט יבבוח יפלא תואמ הנש ידמ
קושה .”שמתשמל תיתודידי“ תיתשת חתפל ליכשנש יאנתב
תאזה תדחוימה היצקרטאה תא ךורצל יושעש ילאיצנטופה
.תסנכנ תורייתו םינפ תוריית :םיינשל קלחתמ
רפסמ ומיוק .הקיסומו תודהי ,תורפצ לש בוליש - ”שפנה רופיצ“
תשולש ןיב בולישהשכ ,לודג םיניינעתמ להק וכשמש םירנימס
תורפצ לש תוליעפל קר עיגמ אלש ףסונ להק ךשמ םיאשונה
םינפ תוריית
לש שפונה תכירצ ילגרהב הכפהמ הלח תונורחאה םינשה רשעב
יתוריש הדצבו תירפכה תורייתה תוחתפתה .עצוממה ילארשיה
לייטל ילארשיה רוביצה תא ואיבה ,תויוכיאו תומר ןווגמב ןוזמ
םימעפ רתויו תורייתה ירתאב רתוי ךשוממ ןמז תוהשל ,חטשב
חוריאל תאצל םישנא לש האיציל תוירקיעה תוביסה .הנשב
,הירבוחו רשילפ( םירקחמבו םירקסב יוטיב ידיל ואבש יפכ ,ירפכה
:הלא ןה ,)2002 ,לגנאו רשיילפ ;2004 ,2002 ,
106
1997
.םייח תוכיאו הטקש הריווא
.תימשר אלו תישפוח הריווא
.עבטה לא הברק
.תויטרפ
.םידלי םע השפוחל םיאתמ
תוליעפו ןיינע ,ףיכ ,עבט תועפות רתויו רתוי שפחמ ילארשיה
ילארשיה לש םיכרצהו ןוצרה לא בטיה תרבחתמ תורפצה .השפוחב
תולועפ .המיאתמ תפטעמב התוא םיפטוע קר םא ,ותשפוחב
ךירצש לכ .תורקי ןניאו תוכבוסמ ןניא ילארשיה קושל קווישה
אוהו - תירפצה היצקרטאה םויקב ילארשיה תא עדייל אוה תושעל
םיפלא המכ קרו ,”םיליגר“ עבט יבבוח םה םילארשיה בור .עיגי רבכ
עדימהמ 60%-כש ונדמל רבעה ירקחממ .םירפצכ םמצע םירידגמ
.)…”ורפיס החפשמ ינבו םירבח“( ןזואל הפמ רבוע ילארשיה רייתל
הרהמ דעש יוכיס שי ,בוט רצומ דימעהל חילצמ רתאשכ ,ךכיפל
.םיבר םירקבמ וילא ךשומש ”דנרט”ל ךפהיי אוה
תורפצה קוש
קמעב םילארשי םירקבמ ברקב 2001/2 ףרוחב ךרענש רקסב
עייסל םילוכיש םיבושח םיאצממ ולע ,)2002 ,לגנאו רשיילפ( הלוחה
.גשגשמ קסעל תורפצה ףנע תא חתפל רוזאב חותיפה ימרוגל
:הלאה םיאצממה תא הליג רקסה
רקיעב ,דחא הליל תוחפל רוזאב והש םירקבמהמ 40%-כ
.הביבסב םיבושיי 65-כב םירוזפה ירפכה חוריאה ירדחב
ידכ דחוימב רתאל ועיגהש ורמא ןומגאב םירקבמהמ 37%-כ
.םירופיצב תופצל
.םייתעש דע העש יצח הלוחה קמעב והש םירקבמה תיברמ
ןגעמב תורפצה זכרמל ועיגה עבטו םירופיצ יבבוח 5,000 לעמ
)ירוטו ןנור :םוליצ( 2008 תוכוסב לאכימ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 111
תופצל ידכ דחוימב ועיגהש םיחרואהמ רוזאל הסנכהה
טקפא .₪ ןוילימ 4.5-כ לע 2001/2 ףרוחב הדמע םירופיצב
₪ ןוילימ 8.5-כל עיגמ קשמל המורתל ילכלכה ליפכמה
.)₪ ןוילימ 32-ל עיגה 2007 תנשב רזוח רקסבו(
תרומשב םירקבמה רפסמ תא הלידגה םילייטמה תעונת
יליעפמ .ןלוגהו לילגה בחרמב םיפסונ תוריית ירתאבו הלוחה
תונילה ירפסמב היילע לע וחוויד ירפכה חוריאה תודיחי
.)1997 ,לגנאו רשיילפ( עובשה עצמאב
םיאשונ וללכש ”תורפצ תוליבח“ תיינבל ןגוע השמיש תורפצה
,החירפ ילולסמ ,םייגולואיכרא םירתאב רוקיב ןוגכ םיפסונ
.טווינ תוצירו םיינפוא לע הביכר ,םיירגתא םילולסמ
תסנכנה תורייתה לש ילאיצנטופה קושה
רקיעב חתפתמ אוה .הנשל הנשמ לדג םירופיצה יריית קוש
םהירבח תא םינכדעמ םירפצ ינוגרא .ןפיבו ברעמה תוצראב
םלועה יבחרבו םהיתוצראב תלהנתמה תוליעפבו תושדחב
תועצמאב םג םימיוסמ תומוקמבו ,םידחוימ םיניזגמ תועצמאב
לוזבו תולקב דעיה קוש לא עיגהל ןתינ ,ךכיפל .םירפיב תכרעמ
:הלא ןה תורפצה םוחתב הפוריאב תוליבומה תונידמה .תיסחי
הילגנאב .םירפצ ןוילימ 1.1-כ םירבח RSPB ןוגראב - הילגנא
ינכוס 10 -כ הב םילעופו תורפצ לש םיניזגמ השישכ םימסרפתמ
יתנשה דיריה ךלהמב ךרענש רקסב .הז םוחתל םיידועיי תועיסנ
תא תאצל םיגהונ םילגנאה םירפצהמ 35%-ש אצמנ ,
1
הילגנאב
תבשחנ ,תליא דחוימבו ,לארשי .תורפצ רויתל הילגנא תולובג
תונידמ האמ ךותמ דרפס ירחא ינשה םוקמב םילגנאה יניעב
.תורפצ תורייתל בושח םוקמכ רקסב הלע םמשש
.םירפצ ףלא 500-כ םיתרשמ םיידועיי םיניזגמ ינש - דנלוה
.םירפצ ףלא 800-כ םיתרשמ םיידועיי םיניזגמ ינש - הינמרג
לש עודי אל רפסמ םיתרשמ םיניזגמ השולש םיינש - היבנידנקס
.)םירבח 100,000-כב ךרעומ( םינגרואמ םירבח
.)םירבח 60,000-כ( םיידועיי םיניזגמ המכ - ןפי
םירפצה רפסמ תא ךירעמ 2000 תנשמ רקס - תירבה תוצרא

שיא ןוילימ 71-כ לע ,םיבבוח םירפצ םג הז ללכב ,תירבה תוצראב
.(U.S. Forest Service, 2000)
תורפצה תליבח הילגנאב רכמיהל הלחה 2003 תנש ףוסב
.םיצוביקב החראה תשר םע ףותישב תנגרואמה ,fly& drive
דומעת ןשארבש תוצובקב תוליבח קוושל ןויסינ םג עצבתמ
.םילגנאה םירפצה ברקב תרכומ תוישיא
םירפצל תויתוריית תויתשת
.תולוזו תוטושפ ןה ל”וחמ םירפצ לש תורייתל תושורדה תויתשתה
תיינקב ,תיסחי תולוזו תויקנ חוריא תודיחיב םיקפתסמ םירפצ
.ברעה תועשב )…הריב הברה( הריב תמיגלבו רקי אלו בוט ןוזמ
םימעפ שולש םיימעפ
םימעפ עבראמ רתוי
תחא םעפ
םימעפ עברא
םיעפ ףא
תונורחאה םינשה שולשב הילגנא יבשות לש םירוקיב רפסמ
םירופיצב הייפצ םשל תורז תונידמב
ל”וחב לויטב והש םילגנא םירפצש םימיה רפסמ
םייעובש דע םייעובשמ הלעמל עובש דע
םישנא השולש-םיינשכ ,םידדובכ ללכ ךרדב םיעיגמ םירפצה
םיענה ,םישנא 14 דע לש תונטק תוצובקב וא ,רוכש בכרב
הבושח םירפצה ןיב עדימ תפלחה .םינאוו ינשב וא סובינימב
וא בושיי לכב ,רוזא לכבש יוצר .אבה לויטה םוי ןונכתל תינויחו
היהת ובש ,”םירפצ ןודעומ“ לעפי ,םירפצ חראמש תורפצ דקומ
תדוקנ היהתש ,הייפצ םוי רחאל םירפצה ןיב םישגפמל תורשפא
תכרעמ היהתשו שיגנ םוקמב בצומה חול לע םינותנ םושיר
ולטלטל השקש ,דבכ דויצב םיסומע םירפצה .םינוכדעל טנרטניא
תיפצת תודמע ונביי חטשבש בושח ךכיפל .םיכורא םיקחרמל
הייפצה תודמעב םסרפל יאדכ .בכרל תושיגנו תויקנ ,תוטושפ
,םימלצל םירותסמ ןיכהל םג שי .הביבסב השענה לע םינוכדע
,רוזא לכב עוביט תונחת םקמל םג יאדכ .הכורא הייהשל ומיאתיש
.םירקבמ לש הכישמל
לארשיב םירפצל םימוסרפו עדימ
םירייתכ םיאב םירפצה תיברמש ןוויכמ
ינכדע עדימב םתוא דייצל שי ,םידדוב
הייפצ יזכרמ ,תודעסמ ,ןוסכא תומוקמ לע
הפוקת לכב תוארל ןתינש םירופיצה ינימו
ףגאו ילארשיה תורפצה זכרמ .הפוקתו
וקיפה עבטה תנגהל הרבחה לש תורייתה
,תילגנאה הפשב רפצל תואצמתה תפמ
םילולסמ ,תופמ ללוכה רפצל ךירדמו
,ץראה יבחרב תורפצה ירתא לע םירבסהו
רידגמ רואל אצי .תירבעבו תילגנאב
,הפמ תאצוהב ןכדועמו יעוצקמ םירופיצ
םודיקל יקוויש ילככ .תירבעה הפשב
ןיי יקובקב לש הרדס רואל האצי תורפצ
תנשב .םירופיצ תוראתמה תויוות םיאשונה
תנשב ,”םודאה זבה ןיי“ רואל אצי 1999
םע ףותישב םהינש - ”םירוגעה ןיי“ - 2000
הנודרש ןיי קפוה 2003 תנשב .יחרזמ למרכ
יבקי םע ףותישב ,”תומשנתה ןיי“ ,ינגרוא
.2007 תנשב רוצייה תא ושדיחש ,ןלוגה
רוביצל וקפוהש םילודג תורפצ יעוריאב
תזרכה םע :2008
,תימואלה רופיצה
שבד רכיש קפוה
תפיכודה רויצ םע
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 112
יפכ ,תננכותמה תוליעפה יפ לע תורפצ זכרמ לכב תיתשתה
:הלאה תואמגודב שחמומש
,םיינפואב וא ,בכרב העיסנ לולסמ ןיכהל שי - םירופיצ יראפס
.םינימ לש בחר ןווגמב תופצל ןתינ ובש
ןתינ הנממש הדוקנב הדמע םיקהל שי - תיטטס הייפצ תדמע
םיעצמאב וא ,תניוזמ יתלב ןיעב רשפאה לככ םיבר םינימ תוארל
.םייטפוא
,חטשב הכורא הייהשל תודמע םיקהל שי - םוליצ תדמע
.םימלצ גוזל וא ,דחא םלצל תודעוימה
ותמגדהלו אשונה תגצהל םיחונ םיאנת רוציל שי - עוביט תנחת
.הצובקל
תורפצ זכרמ לש יסיסב הנבמ
.םיתורישו הינח שרגמ ,הסינכ ךרעמ
.ןוזמ דקומ + עדימ תנחת
.חותיפו הייפצ רוזא
תורפצ זכרמל המרגורפ
לש דועייו לדוג לכל םיטנמלא רוזגל ןתינ תגצומה המרגורפה ךותמ
רקחמב םירושקה םיטנמלא ףיסוהל שי וז המרגורפל .תורפצ זכרמ
ןכדעתתש ,תחא טנרטניא תשרב םירבוחמ ויהי םירתאה לכ .ךוניחו
.תונחתהמ תחא לכב ןויצל יואר עוריא שחרתמש תמיא לכ
.הינח שרגמו הסינכ ךרעמ .1
.םוקמה יאנת יפ לע הרוקמ הנבמ .2
.םירבסה ןתמלו תוצובק תטילקל םוקמ ובו הסינכ יבול .3
.תופקשמו םיפוקסלט .הייפצה ןוויכל תונולח .4
.רוזאב תוחיכש םירופיצ םיראתמה םירויצו םימוליצ לש הכורעת .5
יפ לע וגצוי םימגדה .רתאב תואצמנה םירופיצ ימגד לש גציימ .6
.םינושה םינימה ןיב לדוג ילדבה לש השוחת תתל ידכ מ”נק
רחא תובקועה ,םתביבסבו םיניקב ואדיו תומלצמ תבצה .7
.ןתוליעפל עירפהל ילבמ ,הלילבו םויב םירפצה תוגהנתה
תונומת תורבעומ וילאש קנע ךסמ ובו שיא 50-ל הנרקה רדח .8
.תרזחושמו הרישי הנרקהל תורשפא .ואדיוה
.ולש הירוטסיההו רוזאה לע םינכת םע תוישיא ואדיו תודמע .9
.אשונב םיגציימ בלשל תורשפא
ןיב .תורפצה םוחתב םינוש םירצומ ,וקנעוה וא ,ורכמנ ילארשיה
םסאק רפכב םירופיצה תדידנ :הלאה םיעוריאה ונגרוא ,ראשה
הלפשב םיסרודה תופועה תדידנ ;)הנש ידמ םירקבמ 35,000-כ(
םע ףתושמ תורפצ שדוח ;)םיפתתשמ 2,000-כ( הנשה שארב
תורפצ ישדוח ,תופוצר םינש 12 הז םייקתמה ,םימיה הפצמ ןולמ
אלמגב .םינגהו עבטה תושרו םיאלקח ינוגרא ,ל”קק םע ףותישב
.םירקבמ 200,000-כ רתא לכל םיעיגמ תדבע ןיעבו
יתוריית תורפצ זכרמ םוקימל םינוירטירק
לכב םילייטמ תרשתש תיתשת לש התמקה תא לוקשל םוקמ שי
רתוי תכשמנה םירופיצ לש תניינעמ תוליעפ תמייקתמ ובש םוקמ
הזכ תורפצ זכרמ םקמל שי .הנשב םיפוצר םישדוח השולשמ
לכ לש ןונכת תעב .הלוחה ןומגא ןוגכ ,תיתורייתה תושחרתהה בלב
,םירקבמה לאיצנטופ ןוגכ םימרוג ןובשחב איבהל שי תורפצ זכרמ
תא םיקהל שי .םינכש תורפצ ירתאו הנשה תונועל המאתהה
םודיקל יקוויש ילככ תומשנתה ןייו םירוגעה ןיי ,םודאה זבה ןיי
םיקובקב 50,000 דע 25,000 וקווש גתומ לכמ .תורפצ
םירופיצ שש םע םירקיל לש םינוש םימעט השיש וקפוה :2007
זרקיל בקי םע ףותישב ,תוגציימ
.רוזאה לש טילבת תפמ .10
,םיילאוזיו השחמה יעצמאב ושעיי הגוצתב םירבסההש יוצר .11
.רשפאה לככ רצק טסקטב םיוולמה
,תוכיס ,תוצלוח ןוגכ םירצומ רוכמת תימוקמ תורכזמ תונח .12
.םילובו תועבטמ ,םינוילדמ ,תוחתפמ יקיזחמ ,םירטסופ ,תויולג
ןוזמ רכממל תויטמוטוא תונוכמ וא ,ןונזמ םג ויהי הנחתב
.תואקשמו
.םיכנ יתוריש ללוכ ,ההובג המרב םיתוריש .13
זכרמ לעופ ובש בחרמב םיחרואה תא הווליש ידוחיי טוליש .14
.תורפצה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 113
םלועה יבחרב םירופיצ תוריית קווישב םיחמתמה תועיסנ ינכוס ימוסרפ לש תואמגוד רפסמ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 114
ןפוד אצוי ןפואב ורבחתהש לארשיב תונולמ ינש המגודל ןייצנ
הווהמש אשונ םהיתוחוקלל קפסל המגמב ,תורפצה תוליעפל
הנילל רבעמ תיתוברת-תיתייווח תיתועמשמ תינכת תפסות
.הליכאלו
םימיה הפצמ ןולמ .א
ינשמ דחא( יתרקוי אפס ןולמ
לארשיב םידדובה תונולמה
םירהה תודרומ לע ןכושה )Relais Chateaux תימואלניבה תשרבש
ןאכמ( הלוחה קמעו תרנכה לע הפוצו הניפ שארל תפצ ןיבש
לש חטשב לדגמה ”יקרטוא קשמ“ לע ססבתמ ןולמה .)ומש
.בלחו םיציב קשמו םיינגרוא םינילבת ,תוריפ ,תוקרי םנוד 150-כ
ימס רמ ,ןולמה לש םילעבה ןיב רשק רצונ רושעמ הלעמל ינפל
םייקלו ,ינשדח יאנולמ אשונ םדקל טלחוהו ,ןולא ןדו םשל יסוי ,ןזח
)תועובש 5( תורפצ שדוח רבמצד-רבמבונ םישדוחב הנש ידמ
ןולמב היהשה םע םיבלשמ .”םירופיצה םע ףועל“ תרתוכה תחת
רוקממ םירפסמה ,םירקוחהו םירפצה בטימ לש תואצרה תרדס
ךות ,לארשיב םירופיצה רומישל םהיתויוליעפו םהירקחמ לע ןושאר
םירופיצ עוביט ,אלמג תרומשל ,הלוחה ןומגאל םירויס םע בוליש
תא אלמל החילצהו ,הצואת הרהמב הספת תוליעפה .’דכו
הייהשל רבעמ תפסונ תוליעפ םישפחמה םיחרואב ןולמה ירדח
םיררושמ ,םירפוס לש תואצרהב הבלוש תוליעפה .ןולמב תיביספ
לש םיטטרווק םע תיעובש תוליעפב התוול ,תורפצ שגדב םינגנו
םימיה הפצמ ןולמב רדח הלוחה קמעלו תרנכל הפוצ םימיה הפצמ ןולמ
בולישה לע םידמולו ןולמה לש תינגרואה הניגב םירייסמ ,הקירפאב תונידמ םירשעמ תורייתו תורפצ ישנא 46 לש הצובק :2001 יאמ
םימיה הפצמ ןולמ תלהנמ ,הטינא איה הכירדמה .תורפצו תוריית ןיב ידוחייה
םיזגריל ןוניק תובית תבצה
םימיה הפצמ ןולמב
םירופיצל הלכאה ןחלוש
םימיה הפצמ ןולמ תניגב
.תידוחיי תיתנש-בר תרוסמל הכפהו תינומרהליפה תרומזתה
לש םיבחרנה םינגב םירופיצל ןוניק תובית המיקה ןולמה תלהנה
.םימ תייתשו הלכאה תוניפ ,ןולמה
,םירופיצב הייפצ םע ההובג המרב םייתוכיא שפונ יאנת לש בוליש
.םלועבו לארשיב יוקיחל ןיוצמ םגד הווהמ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 115
םולב רפכ לרוטספ ןולמ .ב
ץוביקב הלוחה קמעב ןכוש םולב רפכ לרוטספ ןולמ
,ןולמה תלהנה לש תצרמנ המזוי תובקעב .םולב רפכ
תויתוברת תויוליעפ לש םישרמ ןווגמ ןולמב תועצובמ
ןולמל איבהל תוחילצמה תודהיו הקיסומ יאשונב
.האלמ הסופת
ןורטלב הדידנה זכרמו עבטה תנגהל הרבחה לש תורפצה זכרמ
,”שפנה רופיצ“ תרתוכה תחת תיתנש-בר תוליעפ תרגסמ ומזי
תרשפאמו הקיסומו תודהי ,תורפצ לש ידוחיי בוליש תדגאמה
רוזאב םירויסל םיליבומ םיצרמ ןיב רוביחהמ תונהיל בחרה להקל
.הקיסומב תורפצו םיידוהי תורוקמ ,תורפצ שגדב
הנולא ,ריפוא תינור ,ךינורג המלש ,רואד דוד ומכ םיליבומ םינמא
ןונ-ןב לאוי ברה ,תרופ ןנח ברה ומכ םירכומ םינבר םע דחי לארוט
תכשומה תרגסמ תורפצה ילויט םע דחיב רוציל וחילצה ,םירחאו
.אשונל ףשחנ ךכו ,תורפצה יטביהב ליעפ אקווד ואלש ,להק
םולב רפכב ”שפנה רופיצ“ עפומב ךינורג המלש תארקל ורפס תא רנימסה יפתתשמ ינפב ןתעפוהב לארוט הנולאלו ריפוא תינורל שיגמ תרופ ןנח ברה
.”2007 שפנה רופיצ“
םולב רפכב ןולמב ”שפנה רופיצ“ רנימסל םוסרפה תורפצ ללוכ תואנולמו םינכת בלשמה ןולמל םגד .םולב רפכ ,לרוטספ ןולמ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 116
תורפצה םע בלושמ חותיפל םיינשדח תונויער ץבוק
תיכוניח-תיתורייתה תוליעפה לש יתועמשמה םודיקה תרגסמב
םיאשונ רפסמ דוע ןלהל םיעצומ ,ןורחאה רושעב תורפצה לש
להקה ידי לע םג תורפצה תוליעפל הכישמ ימרוג תויהל םייושעה
הלא תונויער .ימוימויו ףטוש ןפואב אשונב קסוע אלש בחרה
חתפתהל םילוכיו ,םינושה תורפצה יזכרמ ידי לע תיקלח ועצוב
.עצומה אשונל םימיאתמה םירתאב וא תימואל המרב
םירופיצה םע טושל .1
םינשה עבראב םייקל ונלחתה ,ילארשיה תורפצה זכרמ תמזויב
טיש לויט בג-ןיע ץוביקב תוניפסה ןגעמ םע ףותישב תונורחאה
,הירבטמ תאצל תולוכי תוניפסה .תורפצ שגדב ,תרנכב תוניפסב
םינרומרוקה יפלא לש םיזוכירה רבעל טושל ,םוחנ רפכ וא בג-ןיע
החיטבה רוזאב טושל ,תרכומ אל תיווזמ םהב תופצלו ,תרנכב
.תרנכב תופרוחה םירופיצה ןווגממ תונהילו
תוקהל םה םידימלתה וא בחרה להקה תא רתויב ביהלמה אשונה
ןוויכמ .הניפסה תא םיוולמה ,םימגא יפחש רקיעב ,םיפחשה
,םחל תוסיפ תרנכל ךילשמ םילייטמה רוביצ יכ ודמל םיפחשהש
תופצל ןתינו ,"דומצ סטמ"ב הניפסה תא םהיפלאב םיוולמ םה
תאצוי תובהלתהה .ספא קחרממ דיצ תוגהנתהבו הפועתב םהב
תומיאתמ תוצובקבו ,ןמוימ ךירדמ לש הכרדה שרוד רויסה .ןפוד
םינלבטהו םיזוורבה ,םינושה םיפחשה ינימ יוהיזב דקמתהל ןתינ
תורפצ םיבלשמה הלא םה דחוימב םיחלצומ םירויס .תרנכבש
,תרנכב םימה תייעב םע תורכיה ומכ םינווגמו םיפסונ םיאשונ םע
עוביטה תדמעב רוקיב םע בולישו ,תורצנל םישדוקמה םירתאה
ןומגאב םירוגעב הייפצו םירופיצ טיש לש בוליש וא ,ןואה רתאב
.הלוחה
,)ץרמ-רבמבונ םישדוח( תופרוחה םירופיצב תדקוממ תוליעפה
עצבל ןתינ המוד טיש תוליעפ .האישב םירופיצה לש תוליעפהשכ
ךרואל טיש ,תליא ץרפמב םי תופוע לש םירידנ םינימב הייפצל
.'דכו ןוכיתה םיה יפוחמ קלח
םירופיצה םע סוטל .2
וא םיימשל תפקשמ תמרה ךות םירופיצב םיפוצ םישנאה בור
תידוחיי תיווז .םייוצמ םה וב רושימה ותואב םירופיצב תוננובתה
תפש לע וא רה לש הגספמ תדדונ םירופיצ תקהלב הייפצ איה
ררוג דימתשןפואב ,ךיתחתמהפועתב תופלוחםירופיצהשכ ,קוצמ
,ריוואה ליח םע ףתושמה רקחמה תרגסמב .תולעפתה תואירק
"טריימ" םירופיצה ם"כמ הב ,םשל יסוי י"ע רקחמ תטיש החתופ
הקהלה תא הוולמ ןואדהו ,תדדונ םירופיצ תקהל לא ענוממ ןואד
)םשל יסוי :םימוליצ( הניפסה תא םיוולמה םיפחש יפלא לש תוקהל םע תרנכב הניפסב טיש
הפועת וא ןואדה לש עונמה תממדה ךות ,תועש רפסמ ךשמב
ףנכ סוטל ונל הרשפא וז תידוחיי הטיש .עונמה לש קרס יבוביסב
יביתנ לע דומלל ,םיאנקשו תודיסח ,םיסרוד תופוע םע ףנכ לא
לעמ םיפלוח םה הבש האלפומה תויקוחה תא ןיבהלו םתדידנ
ןמית הדשב הנחש ,ןילופ תרצותמ ענוממ ןואד תרזעב .לארשי
ימי 270-מ הלעמל הבר החלצהב ונעצב ,"טיע" תרבח י"ע לעפוהו
,תורפצו עבט יבבוח סיטהל ונלחתה תאז תובקעבו ,רקחמ תוסיט
לע הדידנה תא דעתל ושקיבש םיטרס תורבח תורשע םג ומכ
,תליאב ןגרואש ,םיסרוד תופוע אשונב סנכב .לארשי יפונ עקר
תדידנ אישב( סנכה יפתתשממ 70 סיטהל םימי 4 ךות ונחלצה
םיפתתשמה לכ תבוגת .חוקלה ףלחתמ העש לכשכ ,)םיסרודה
."לארשיב םהייח תיווח" התייה וז יכ התייה
םינואד העברא םע ליעפ הייאד בולק םייק ודיגמ תחנמב
םיקהל עצומ .תמצמוצמ תוליעפ תמייק םיינחמב םגו ,םיענוממ
יבבוח תסטהב הנשב םישדוח השיש קוסעתש תירחסמ הרבח
ימל תידוחיי תוליעפ קוויש ךות ,םימ"כמה תכרעמ עויסב ,תורפצ
.'דכו בוהא גוז ןבל ,הווצמ רבל "היווח" תוסיטכ ,תאז ןממל לוכיש
םעו םיחרופ םירודכ םע םג התשענ המוד תינושאר תוליעפ
עירפהל אלב( הדידנה ביתנל ליבקמב וסטש ,םילק םיסוטמ
.םיסטה תא דאמ שגרל וחילצהו )םירופיצל
וקל ליבקמב ענוממה ןואדהמ םיאנקשב תיפצתב תידוחיי תיווז
)םשל יסוי :םוליצ( הנבי רוזאב ףוחה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 117
)בוטרב לייא :םוליצ( םירופיצ םע םירויסל לאיצנטופ דוע ,חרופ רודכב סוטל )בוטרב לייא :םוליצ( תידוחיי תיתוריית היווח .תודיסחו םיסרוד ,םיאנקש יפלא םע תואדל
םע הסט ,םירופיצ תבבוחו ,The Economist יתרקויה יטירבה ןיזגמה לש תישארה תכרועה Frances Cairncross
)םשל יסוי :םוליצ( תודדונ תודיסח ןיב ענוממה ןואדה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 118
)םשל יסוי :םימוליצ( םירופיצה ם"כמ תולגרמל ,ןורטלב ןוירשל-דיב סקטב ךוראה עסמה תא םייסמ ,הילגנאמ םידוהי לש תוקיתע תוינוכמ ילאר
םירופיצה םע "שוודל" .3
שפונה תוברתב יזכרמ קלחל ןורחאה רושעב וכפה םיינפואה ילויט
םישפחמ םיבכור םיפלא תורשע .תוילארשיה תוחפשמה לש
ןומגאב .םיינפואה תביכר לש יביטרופסה טביהל םיפסונ םינכת
לש הוולשהמ הנהנו עיגמ בחרנ להקו ,םיינפוא רוכשל ןתינ הלוחה
.חותפה חטשב תינפוג תוליעפו םירופיצב הייפצ
תלשממו ל"קק םע דחי ,םינגהו עבטה תושר
לארשי ליבש" תא חתפל םיננכתמ ,לארשי
תורפצל םיבלושמ םילולסמ תיינבל ."םיינפואל
.לודג לאיצנטופ שי םיינפואב "שוודל"ו
"רבד לכ םע תורפצ" .4
קפתסמ בחרה רוביצה יכ ,הלוע רבעה ןויסינמ
ןוויג שפחמו ,תורופס תועש לש תורפצ תייווחב
אצי רבכש רחאל ,םירחא םימילשמ םיאשונ
תורפצה בוליש .רתוי וא דחא םוי לש לויטל
אשונ תא ססבל לכוי םיפסונ םיאשונ ןווגמ םע
ןווגמ חתפל שי .רתוי בחרנ ןפואב תורפצה
ןייצנ .םיפסונ םיאשונ ןווגמב תובלושמ תויוליעפ
:תואמגוד רפסמ
יצח םע ,םיגדה תכירבב רויסו עוביט לש בוליש - ןאש תיב קמע
םוי יצח לש בוליש ןיפוליחל וא ,תינגרוא תואלקח שגדב ףסונ םוי
קמע"ב תונייעמ רויס ,ןאש תיב לתב יגולואיכרא רויס םע תורפצ
.עובלגה יסכר לע תיפצת רויס וא ,"תונייעמה
ןוירשה תשרומ רתאב רויס תובלשמה תוכרדה וחתופ ןורטלב
שגדב םירויס ,םירגובמל ןהו םידימלתל ןה ,תורפצ םע דחי
.רומיש ירתא םע דחי ,ריעב תוננקמ םירופיצ - ינוריע עבט לש
לת" ירתא תא רבחמה יפואב תוינכת התע םיחתפמ ביבא לתב
.'דכו רומישל םינבמב תוננקמ םירופיצ םע )הנבלה ריעה( ביבא
)הלוחה ןומגא :םוליצ( הלוחה ןומגאב םירופיצב הייפצל םיינפוא רויס
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 119
תורפצו תוקיתע תוינוכמ ילאר .5
הצובקכ לייטל םיבהוא ,םידימא םילהק לש "תוכיא תוצובק"
אשונב עבטב לויט םע דחי םיוסמ אשונל םתבהא תא בלשלו
תוקיתע תוינוכמ יבבוח םידוהי תצובק אמגודכ ןייצנ .ףסונ
חוריאב העדצה עסמל לארשיל הנש ידמ םיעיגמה ,הילגנאמ
ימיב םבלשל ןתינ .ץראה יבחרב הלא תוינוכמב םיעסונו ל"קק
,םידבוע ידעו ,תונוש תורבח לש 4X4 יבכר ינודעומ םג ומכ ,תורפצ
םינושה םידקומה 15-ב תורפצה ילולסמש ,דועו םילייטמ יגוח
.ץרא לבח לכב ,הנושו ידוחיי אשונב ריכהל םהל ורשפאי
דוקיר ,הריש ,הקיסומ ,לוסיפ ,רויצ :תונמאב םירופיצ
דועו
הידבר לע תונמאה לש םיטביהב תורפצה אשונב םוצע ןיינע םייק
םירופיצה ןיבש רשקהו ,הפועתב םירופיצ לש םירויצ ינוילימ :םינושה
תוריצי יפלא ובתכנ .םלועב םירייצה יליבומ ידי לע גצומ ,םדאהו
הקיסומב ןהו תיסאלקה הקיסומב ןה ,םירופיצל תורושקה תוילקיסומ
רוטיזופמוקה תא ןייצנ אמגודל .)קרפ לכ חתפב האר( תידוהיה
הקיסומו ,תיתייסנכ הקיסומל ושדקוה ויתוריצי בורש ,ןאיסמ יתפרצה
תקיסומ ןגנו יאקירמאה רוטיזופמוקה וא ,םירופיצ תולוק הקחמה
תולוק ןיב תובלשמה תוריצי לש הרדס בתכש ,רטניו לופ ,םלוע
.ימארג יסרפ השישב הכז הילעו ,רביח אוהש הקיסומו םירופיצ
תבלשמה ,"Flyways" ,השדח הריצי רטניו רביח תונורחאה םינשב
םע לודגה עקבה ךרואלש תונידמה 22 לש תינתאה הקיסומה תא
תננכותמ הריציה לש הרוכבה תעמשה .תודדונ םירופיצ 22 תולוק
.חלמה םי - םלועב ךומנה םוקמב ,2010 תנשב ביבאה תדידנל
דחי ,ןורטלב זכרמהו ילארשיה תורפצה זכרמ ונגרא 2008 תנשב
קמעב לביטספ ,)AFN( עבטה ןעמל םינמאו יפוריאה קושה םע
,לארשיו הפוריאב םירופיצה ירייצ יבוטמ 15 ועיגה וילא ,הלוחה
רוביצ בוליש ךות ,הלוחה ןומגאב םירופיצ ורייצ םימי עובש ךשמבו
סנכב Flyways-ל הנכה תריצי םיעצבמ םינגנ הששו רטניו לופ
2008 רבמטפס ,סרייא סונאובב Birdlife
)קירב באוי ,םשל יסוי :םוליצ( 2008 ףרוח ,)AFN( Artists for Nature ףוגה תרגסמב ,ל"קקו עבטה תנגהל הרבחה ,יאפוריאה קושה ףותישב םייקתהש הלוחה ןומגאב לביטספה תרגסמב םינמא
תואצות .יתונמאה םלעופ םע תורכיהב םידימלת תוצובקו בחר
תא ןמימש ,יפוריאה קושה .רפסבו הנש חולב וספדוי לביטספה
,םינמא 25-ל וביחרהלו 2009 ץרמב םג וילע רוזחל טילחה ,לעפמה
.טקיורפב ךוניחה תכרעמ בוליש ךות
םירויצ תויורחתל ונסחייתה )ךשמה עטקב( תרבוחה תרגסמב
רשא ,"שפנה רופיצ" לש תוליעפלו ,תורפצה אשונב תונידמ ןיב
.תורפצו תודהי םע הקיסומ לש םירנימס הבר החלצהב הבליש
יארשא יסיטרכו םידרכלט ,םילוב לש תוטעמ אל תורדס וקפוה
םילכ" לש םתמצוע תא לצנל יאדכ .םירופיצ לש םירויצ םע
םיקתוע יפלא תואמב ספדוה טרפ לכ ןכש ,הלא "םייקוויש
לש תומזיה םודיק .)םילוב( םיקתוע ינוילימ וליפאו )םיטרכלט(
רשפאת ,בחרנ רוביצ לש ובילל תעגונה ,תורפצהו תונמאה בוליש
.רתויב יתועמשמ ןפואב אשונה תא םדקל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 120
הביבסל תיתודידי תואלקחו תמשנת :לאמשמ .ןלוגב הובג חתמ וק לעמ רשנ :זכרמב .ןייוול טלקנ רדשוממ יאנקש :ןימימ
םיטרכלטו םילוב תועבטמ
לודגה עקבה אשונב ,עבטה תנגהל הרבחה ףותישב קזב תאצוהב םיטרכלט לש הרדס
הלוחה קמע לעמ םירוגע :לאמשמ .ןדריה רהנ לעמ תורוחש תודיסח :זכרמב .הדצמ לעמ בוהז טיע :ןימימ
לודגה עקבה ךרואל םירופיצ לש תועבטמו םילוב ,םיטרכלט לש תבלושמ הרדס
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 121
היקרוט ןדרי ,ב"הרא לש ריואה תוליח לש ירוזא סנכ לגרל וקפוהש םיטרכלט 4
תינייפוא רופיצו סוטמ ידי לע תגצוימ הנידמ לכ .)1999 לירפא( לארשיו
לארשי לש םיסרוד תופוע ילוב העברא לש הדמיצ
1986 טבשב ו"טב יאלובה תורישה קיפהש
הדנקו ב"הרא לש םיזוורבה יבבוח ןוגרא םע עבטה תנגהל הרבחה ףותישב וקפוהש עבט תרימש ילובו תוילדמ לש תורדס 4 ךותמ תחא
הדמיצה לאמשמו הילדמה זכרמב ,הפטעמה ןימימ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 122
-וינבש קראפ לרטנסה אוה םסרופמ ינוריע תורפצו עבט רתא
םירפצ 300-כ לש תיביסנטניא תוליעפ וביבס דגאמה ,קרוי
אוה קראפ לרטנסהש ררבתה םהיתויפצת תובקעב .םיבדנתמ
לש לודג ןווגמב הייפצל םלועב םיבוטה תורפצה ירתאמ דחא
ןנקל לחה קראפל דומצה הנבמב .תודדונ ריש ירופיצו םייכבס
תרושקתב שממ לש םיאטירבלסל וכפהש ,בנז-ימודא םיבקע גוז
.םירפצ תואמ םוי ידמ תוארל ןתינ קראפ לרטנסב .תיאקירמאה
,תפקשמב םידיוצמ ,וירחאל וא הדובעה םוי ינפל םיעיגמ םקלח
.תורפצו עבט יבבוח יפלאב המוה קראפה עובש יפוסבו
יננכתמ תושרל דמועה בושח ילכ אוה םיינוריע עבט ירתא חותיפ
שמשמו עבט תרימש ישנאו הליהק ידבוע ,ךוניח ישנא ,ףונו םירע
.תיתליהקו תינוריע תושדחתה יכילהתב לעי ילככ
:םיירקיע םיסופיט השולשל םיקלחתמ ינוריע עבט ירתא
ינוריע עבט .ו.5
תובר םירעב .ימוקמה ןונכתה ףונב שדח גשומ אוה ריעב עבט
םוקישל םיבחרנ םיחטש םיצקמ הקירמאבו הפוריא יבחרב
.ןתובישחב הרכה ךותמ ןרומישלו תוינוריע תויגולוקא תוכרעמ
.תוכומנ הקזחא תויולעב םייתביבס םיעגפמ ןתממ ינוריע עבט
ןכות םיקינעמו ריעה לש התומד תא םיבצממ הלא םיחטש
.יאנפו ךוניח תוליעפל
ןונכתב .עבט תרומשב םהל ןיאש ”תויוכז“ הליהקלו םדאל שי ריעב
םיבאשמה רומישל הווש בל תמושת תשדקומ ינוריע עבט רתא
ריעב עבט רתא לש ותרטמ .להק תוטלוק תויתשת חותיפלו
ובש םוקמ רוציל םג אלא ,עבטה יבאשמ תא רמשל קר הנניא
וריעל םידחוימה עבטה יבאשמ תא שוגפל לוכי בחרה רוביצה
.תידיימו הלוז ,הנימז הרוצב
ךרואל הילא תורדוחו ריעה לובגל תוקשונה - תוקשונ תוכרעמ
לש תונורדסמ וליפאו םילחנ ,םיקראפ ןוגכ םיחותפ ףונ ייוות
לתב ןולייא לחנ ,םילשוריב קרוש לחנו םיאפר לחנ .תויתשת
עבש ראבב עבש ראב לחנו הפיחב םטול לחנו חיש לחנ ,ביבא
.ריע תורדוח תוכרעמל תויסלק תואמגוד םה
תוכרעמה ,ריעה קמועל םירדוחש לככ - תואולכ תוכרעמ
תוכרעמ .תואולכ תוכרעמל הגרדהב תוכפוהו תועטקנ תוקשונה
תכרעמהמ םינוש םיביכרמ תורמשמ ,ןלדוגל םאתהב ,ולא
ךורב לת תולוחו םילשוריב םיאבצה קמע .תינייפואה תיעבטה
ינוריעה םוחתב תורמשנ םהבש םיחטשל תואמגוד ןה ביבא לתב
.רוזאל תוינייפוא הרולפו הנואפ
םימייקתמ ריעב רתויב םיפופצה םירוזאב םג - םילגתסמו םידרוש
יאנתל םהייח חרוא תא ומיאתהש וא ,ודרשש םיחמצו םייח ילעב
וא ,תיעבטה םתביבסל ריעה יאנת ןיב ןוימד ואצמ ולא םינימ .ריעה
.םדאה תביבס תא לצנל םהל הרשפא ההובג תולגתסה תלוכיש
תוננקמ תויפוצו ןוניק קוצמל ףילחתכ תוינדאב םיננקמ םיזב
.םיתב ךותבש םיליהאב םיתעל
.יתליהק ינוריע עבט רתא .םילשוריב םיאבצה קמע
ביבא לת ריעל גציימ ףועכ תומוחה יסיס ורחבנ ,ביבא לתל הנש 100 יעוריא תוגיגחב ,2009 תנש תארקל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 123
.)ץרוק היבוט :רויצ( ביבא לת ףוח לע ופימ הפוצ תיפוצ לש רכז
?
109
ינוריע עבט רתא לעופ דציכ
םיביכרמ השולש לע ללכ ךרדב ססובמ ינוריע עבט רתא
:םיירקיע
יבאשמב רישע ,)פ”צש( חותפ ירוביצ חטש - ריעב תיעבט תיתשת
חותפ רתאה .ההובג תושיגנ לעבו ריעה םוחתב םיימוקמ עבט
.םולשת אלל רוביצל
,בטיה ותוא ריכמו רתאה תא רקוחש ליבומ תווצ - החנמ םדא חוכ
.רתאב הליהקה תוליעפ תאו עבטה יבאשמ תא להנמ
לכב קלח םיחקול םירגובמו רעונ ינב ,םידלי - הליעפ הליהק
,ילמרופ יתלבו ילמרופ ךוניח ,רקחמ :רתאב תוליעפה ימוחת
לוהינ ,תולייטמ תוחפשמ יגוחו עבט יגוח ןוגכ יאנפ תורגסמ חותיפ
.ובש עבטה יבאשמו רתאה קשממו
דקומ םהבש םייתליהק םיזכרמכ םידקפתמ םיינוריע עבט ירתא
לכמ ,בחר רוביצל רשפאמ תוליעפה יפוא .עבט אוה קוסיעה
.קלח הב תחקל ,םייתרבחה םידברה
ינוריע עבט רתאב םייזכרמה קוסיעה ימוחת
םיינוריע עבט ירתא לש העפשהה לאיצנטופ
.ריעצ ליגמ םיימוקמ םייתביבס םיכרע תעמטה
.תימוקמ תיתביבס תוהזה קוזיחו הריצי
.ץראה תעידיו עבט יבבוח לש ריעצ רוד חותיפ
.םייתביבס םינכתב ךוניחה תכרעמ תרשעה
תוזח לע העפשהו ,ןונכת יכילהתב תוברועמל םיבשותה דודיע
.התביבסו ריעה
.תיתביבס יאנפ תוליעפ יסופד חותיפ
תוצובקו םירזגמ ןיב תפתושמ תוליעפל תרגסמ תריצי
.בחר ףתושמ הנכמ ביבס הרבחב תויבטוק
םניאש ,ריעב םייתוכיא יאנפ תוליעפ ידקומ לש תפסות
.םולשתב םיכורכ
.ינוריעה בחרמב םיחותפ םיירוביצ םיחטש חופיטו לופיט
םירופיצו הסיט תוחיטב .ז.5
לארשי לש יריוואה בחרמב תוימוקמהו תודדונה םירופיצה תופיפצ
.תויחרזא ןהו תויאבצ ןה ,הסיט תוחיטב לש תושק תויעב תרצוי
הרזחוה יניס רשאכ ,1982 לירפא רחאל דואמ הפירחה היעבה
ץווכתהש יריווא בחרמב ןמאתהל ץלאנ ריוואה ליחו םירצמל
עגפיהל תורבתסהה תא לידגה הז בצמ .םדוקה ולדוגמ עברל
ילארשיה ריוואה ליח .הדידנה ישדוח תששב דחוימב ,םירופיצמ
.םירופיצ תונואת 3,450-מ םינורחאה םירושעה תשולשב לבס
,וקסרתה ברק יסוטמ העשת ,םיסייט השולש וגרהנ הלא תונואתב
.הנואת לכב רלוד ןויליממ רתוי לש קזנ םרגנ תונואת 75-בו
תנשב םייתסהו 1983 תנשב םשל יסוי ליבוהש ףתושמ רקחמ
עבטה תנגהל הרבחה ,עדמה דרשמ ,ריוואה ליח ןומימב ,1989
76%-ב םירופיצמ תונואתה תא תיחפה ,ביבא לת תטיסרבינואו
רבדל אלש ,רלוד ןוילימ 700-מ הלעמל ןוחטיבה ביצקתל ךסחו
ליח תועצמאב ,תנמממ ןוחטיבה תכרעמ .שפנב תועיגפ לע
םירקחמ ,םיפסונ םימרוגו ללחה רקחל רשיפ ןוכמ ,ת”אפמ ,ריוואה
תובקעב .םירופיצ םע םיסוטמ לש םייריווא םישגפמ תעינמל
ימואלניבה זכרמהו ילארשיה תורפצה זכרמ םיליבומ רקחמה
ליחב םירופיצה תדידנ ירקחמ תא ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל
קוליסל ילוק רדרוב יבלכ 2002 תנשמ הליעפמ BCR תרבח .ריוואה
הרטמב ,םילודגה ריואה ליח יסיסב השימחב םירופיצ יעגפמ
.ןהב עוגפל ילב םילולסמב םירופיצמ םיעגפמה תא ןיטקהל
םימ”כמ לש תשר חותיפב הנש 15-מ רתוי ינפל לחה ריוואה ליח
תנשב .ץראה זכרמבו בגנב ריווא גזמ יוזיחלו םירופיצ רותיאל
לש בצמ תנומת קינעיש ,ץראה ןופצב ףסונ ם”כמ בצוי 2009
.לארשי יבחרב יוסיכ םע תמא ןמזב ריוואה גזמו םירופיצ תוקהל
עדימב שמתשהלו הדידנה תא רוקחל תורשפאמ ולא תויתשת
.ךוניחו תוריית ןוגכ ,םירחא םיטביהל םג ףסאנש
ילכו םירופיצ לשב תומרגנה אווש תוערתהמ לבוס םיה ליח םג
דיתע התע חתפתמש שדח רקחמ .ךרוצ אלל םיקנזומה טיש
םזימ םדקתמ ,ךכ לע ףסונב .וללה אוושה תוערתה תא תיחפהל
תא םדקל ידכ ןוכיתה חרזמב ריוואה תוליח ןיב הלועפ ףותישל
.ףתושמ םינותנ סיסב תלעבו תירוזא תכרעמכ הסיטה תוחיטב
םירפצו םידימלת שומישל םג ןימז היהי עדימה ,שמומי רבדה םא
.Online תכרעמב
ימואלניבו ירוזא הלועפ ףותישל ילככ תורפצה .ח.5
ילארשי-ינמרג ףתושמ רקחמ ןומימ - ’א בלש
ותושארב ינמרגה הביבסה תוכיאל דרשמה רשיא 1995 תנשב
ןוכמל ףתושמ יתנש-תלת רקחמ רפפוט סואלק ’פורפ רשה לש
בקעמל ביבא לת תטיסרבינואו הינמרג ,לצפלודר ,קנלפ סקמ
תודדונה תוינמרג תודיסח רחא ןייוול יטלקנ םירדשמ תרזעב
הביחרה ,ךשמהב .הקירפא םורדל דע לארשי ךרד הינמרגמ
)הינמרג לש תירלצנקה םויכ( לקרמ הל’גנא ר”ד הרשה ,ותפילחמ
תרזעב .ורוי ןוילימ 1.3 לש תולעב יתנש-שש רקחמל רקחמה תא
םירדשמ ודמצוה ןפוגלש תודדונ תודיסח 120 רחא ונבקע ןומימה
תיינח ירתא לש םתובישח לע ידוסי ןפואב ונדמלו ,ןייוול יטלקנ
הפוריאמ ןתדידנ ביתנ ךרואל תודדונה תודיסחה לש םייניבה
תועמשמ שי ”קובקב ראווצכ“ לארשיל יכ ,ררבוה .הקירפא םורדל
.תודיסחל םייניב תיינח תדוקנכ רתויב ההובג
ףונ לתב ריואה ליח סיסבב לולסמה דצב ילוק רדרוב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 124
בוהז טיע תרידח תובקעב קסרתהש רחאל F-16 סוטמ לש בנז
)ריואה ליח תובידאב :םימוליצ( הדוהי רבדמ לעמ ועונמל
הדיסח לש העיגפמ עגפנש ריואה ליח לש ברק תסייט דקפמ
ולש ברקה סוטמב הפוחה תא הרדחש
”קרב”ה סוטמב ועגפש תודיסחה שולש ידירש
לולסמה לע ודמעש תודיסח שולשמ עגפנש )F-16 D( ”קרב“
.)2000 ,יאמ( הלילה תוצחב תיעצבמ הארמה תעב
,ריואה ליחב םימשוימה )םירופיצ הכומ רוזא( צ”מאה יביתנ
ריואה ליחב םירופיצמ תונואתה תא וניטקה הדידנה תנועב
ןוילימ 700-מ הלעמל ימואלה ביצקתל וכסחו 76%-ב 1984 תנשמ
)םיסייטה ייחל סחייתהל אלב( רלוד
ת
ו
י
ו
ל
ק
ת
ה

ר
פ
ס
מ
600
500
400
300
200
100
0
283
247
397
515
561
254
182
274
453
386
301
220
םישדוח ויתס תדידנ ביבא תדידנ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2003 יאמל ןוכנ *
הנשה ישדוח יפ לע ריואה ליחב םירופיצמ תונואת תונש 30 םוכיס
11 12
רקחמה סיסב לע יכוניח טקיורפ - ’ב בלש
ןונמא ’פורפ ,זאד ךוניחה רש רשיא ףתושמה רקחמה תובקעב
םירופיצה“ תרתוכהתחתתינשדחתיכוניחתינכתחותיפ,ןייטשניבור
ךוניחה דרשמ לש םידעיה תרגסמב ,”תולובג תועדוי ןניא תודדונה
ךמסמ ,”98 רחמ“( יתועמשמ ןפואב יגולונכטה ךוניחה תא םדקל
,)www.birds.org.il( בחרנ טנרטניא רתא םקוה .)יררה םייח ’פורפ
םידדונ םירוגעב םג ךשמהבו ,תודדונה תודיסחב תופצל רשפיאש
תבחרנ תיכוניח תינכת הבתכנ .)online( רתאב תמא ןמזב םירשנבו
.”םירופיצה םע םולשב סוטל“ תרתוכה תחת רועיש יכרעמ 60 לש
,לארשי לש הדוחיי ,הדידנה תעפות תא ןיבהל תרשפאמ תינכתה
תומש ונתינ םירופיצל .םוי ידמ םירופיצה רחא ישיא בקעמ ךות
ורבחתה תיסחי רצק ןמז קרפ ךותו ,םיידוהיו םיירצונ ,םיימלסומ
150
100
50
0
ם
י
ק
ז
נ
ה

ר
פ
ס
מ
1
9
8
0
1
9
8
1
1
9
8
2
1
9
8
3
1
9
8
4
1
9
8
5
1
9
8
6
1
9
8
7
1
9
8
8
1
9
8
9
1
9
9
0
1
9
9
1
1
9
9
2
1
9
9
3
1
9
9
4
1
9
9
5
1
9
9
6
1
9
9
7
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
1
9
9
1
2
0
0
2
2
0
0
3
2
0
0
4
2
0
0
5
2
0
0
6
2
0
0
7
הנש
זאמ תונואתה ותחפ ויתובקעבש ,ריואה ליחב רקחמה םושי
76%-ב 1984
צ”מא ילהנ תלעפה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 125
ירתאל הדשב םירויס בוליש ךות ,תיכוניחה תינכתל רפס יתב 350-כ
on-line בקעמל םג רתאה בחרוה ךשמהב .הפירחהו הדידנה
םינותנ סיסב םקוהו ,ןורטלב יסורה ם”כמה תרזעב הדידנה רחא
לש םיניקב תומלצמ ונקתוה .תיעקרק םיפוצ תשרו עוביטה לש
הדיסח לש ןקב 2007 תנשבו ,תומשנתו םייוצמ םיזב ,םימודא םיזב
.רתאל תוסינכ יפלא תואמ וכשמש יבצ תריטב
רקחמהו ךוניחה טקיורפ לש ירוזא ףותיש - ’ג בלש
תיתנש-שש העצה השגוה תיכוניחה החלצהה תובקעב
חותיפל רלוד ןוילימ 1.5 לש ןומימל MERC, US-AID-ל )1998-2004(
.ןדרילו תיאניתשלפה תושרל םג ךוניחו רקחמ בלשמה ,טפסנוקה
ונרבח עבטה תנגהל הרבחהו ביבא לת תטיסרבינוא תרזעב
םקוממה יאניתשלפ ןוגרא ,)PWLS) Palestine Wildlife Society-ל
Royal ינדרי ןוגראו ,שרטע דאמיע לש ולוהינב ,רוחאס תיבב
ליבומה ןוגראה ,)RSCN) Society for the Protection of Nature
הלועפה ףותיש .יתלשממו ירוביצ ףוג לש בוליש הווהמה ,ןדריב
םיבשחמ תתיכ תמקה ךות ,תיתועמשמ הפונתל הכז ירוזאה
ןאמעב םיבשחמ תתיכ ,הלא’ג תיבב ימוק אתילט ינמרגה ס”היבב
םיתווצל תויומלתשה םדקמ זכרמ לכשכ ,ןורטלב זכרמב התיכו
.ירוזא ןיב בושקתו רפס יתב תורשע לש
םיברע( םילארשיו םיאניתשלפ םידימלת לש םיסובוטוא תורשע
ןאש ןיב קמעב תופרוח םירופיצבו הדידנב הייפצל ושגפנ )םידוהיו
)2000 רבוטקואב( היינשה הדאפיתניאה תובקעב .הלוחה קמעבו
ךישמה טקיורפה יליבומ ןיב ףותישה ךא ,םיפתושמה םירויסה וקספ
המרופטלפ תווהמ תודדונה םירופיצהש ,ררבתה .םויה דע ףצרב
לש רסמ םעו םירקוחהו םירומה ,םידימלתה ןיב רוביחל תיתוהמ
.ירוזא הלועפ ףותיש
םירופיצ יעבטמ ורשכוה םג תפתושמה תוליעפה תובקעב
קרזא תרומשבו וחיריב עוביט תונחת ומיקהש םיאניתשלפ
.ןדריב
תונחת תמקהב יפוריאה קושה בוליש - ’ד בלש
ןדריה קמעב תורפצ
חותיפב הנומתל יפוריאה קושה ופרטצה 2001-2003 םינשה ןיב
המרופטלפה תא תווהמ םירופיצהשכ ,ירוזא הלועפ ףותיש
ר”ד ,היינמרגה הרשה םע םשל יסוי ר”ד לש שגפמ :1998
ןיב םיפתושמה םירקחמה םודיקב ןוידל ,הינמרגב לקרמ הל’גנא
WWF ןוגרא אישנ ,דלפניורט לראק רמ זכרמב( לארשיו הינמרג
)עדונ םירוגע רקוחו ,הינמרג
עוביטה תנחתב תויאניתשלפ תודימלת ךירדמ שרטע דאמיע
ופשחנ םיאניתשלפ תודימלתו םידימלת 6,500 .וחיריב ונוגרא לש
התיה וז םבורלו ,וחיריב הנחתב 2007 תנשב תורפצה אשונל
םהייחב הנושאר םירופיצב תיפצת
לע וססבתהש ,הדש ילושיבל תויורחת ומייקתה םיירהצה תקספהב
יאניתשלפ דימלתו ילארשי-יברע דימלת ,ידוהי דימלת לש בוליש
םיפוצ רוחאס תיבו הלא’ג תיב ,םחל תיבמ םיאניתשלפ םידימלת
ןאש תיב קמעמ םידימלת םע דחי הדידנב
,לארשיב יפוריאה הליהקה לש רירגשה לש ותלבוהב .תדחאמה
זכרמל ורוי ןוילימ 2.3 לש ךסב ףתושמ ביצקת רשוא ,Jesse רירגשה
ינדריה RSCN-ל ,עבטה תנגהל הרבחה לש ילארשיה תורפצה
תורייתו ךוניח ,רקחמ תונחת 3 תמקהל יאניתשלפה PWLS-לו
תושרה( וחירי ,)לארשי( ןיפור רפכב תפתושמ תשרב םירופיצ
הפונת ןתנ ,ולא םיטקיורפ בוליש .)ןדרי( ב’גומ ידאוו )תיאניתשלפה
For :תרתוכה תחת תירוזאה המרב תורפצה תוליעפל תיתועמשמ
תחת השענ הז טקיורפ .Birds and People in the Jordan Valley
תחתש ,BirdLife International ליבומה תורפצה ןוגרא לש ותוסח
.הילגנא ’גדירבמייקב םקוממ אוהו ,תונידמ 115 תודגואמ ויפנכ
םינדריה םיאלקחה םע הלועפ ףותיש - ’ה בלש
םירופיצ תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה ןגרא 2002 רבמצדב
םע רנימס ירוזא הלועפ ףותישל דרשמה םע ףותישב ןורטלב
טקיורפה תא ביחרהל תורשפאה תא ןוחבל ידכ םינדרי םיאלקח
םייגולויב םיריבדמכ םיזבו תומשנתב שומישל לארשיב חתופש
םייקתה רנימסה .ןאש תיב קמעל חרזממ ,ןדריב םג תואלקחב
Amman Center for Peace and Development ןוגרא םע ףותישב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 126
חקלש ,דשאר ובא רוסנמ ינדריה לרנגה לש ותושארב ,)ACPD)
םיאלקח 14 .1994 תנשב ןדרי םע םולשה ךילהתב יזכרמ קלח
טביהב ,ךבוסמ היהש( אשונה תא ודמלו ינדריה דצהמ ועיגה
”המוב“ ,תומשנתהש ,הנומאה תמייק הב ,תימלסומה תוברתה
לש יתועמשמ עויסב לחה ךילהתה .)
94
...ער לזמ תואיבמ ,תיברעב
.)תואלקחה דרשמ תיל”כנמ םימיל( ילאיתלאש לעי ,הצעומה שאר
2006-2007 םינשב .טקיורפל ףרטצהל וטילחה םינדריה םיאלקחה
טקיורפה לש טולייפה תא דנלבילקב תידוהיה הליהקה הנמימ
.ןדריל חרזממ םיסדרפב ןוניק תובית תורשע ובצוהו
הלועפה ףותיש תבחרה - ’ו בלש
תבחרהל 2007-2010 יתנש תלת ןומימ הרשא US-AID, MERC
,םיינדרי הטיח תודשב אתמרו דיבריא תמרב ןדריב טקיורפה
לש ףותישכ ,תיאניתשלפה תושרה חטשב סבוט-ןומטבו
,ACPD-ו PWLS ,עבטה תנגהל הרבחה ,ביבא לת תטיסרבינוא
.טקיורפל $414,000 לש םוכס הנמימו
תימלוע תשרומ רתאכ לודגה עקבה - ’ז בלש
םילודגהמ יגולואיג רבש אוה )Great Rift Valley( לודגה עקבה
היכרותבסורואטהירהמםירטמוליק7,100 ךרואל ערתשמהםלועב
אוהש ךות ,הקירפא תשבי לש ימורדה הקלחב ,קיבמזומ דע
הלע 1994 תנשב רבכ .הקירפאבו ןוכיתה חרזמב תונידמ 22 הצוח
רומישו תדידנ אשונש ,רבשה ךרואל תונידמה תא דגאל ןויערה
ימואלניב הלועפ ףותישל המרופטלפ הווהמ ןלודיג יתבו םירופיצה
תונידמ ,)היסא ברעמו הפוריא( םירופיצה לש ןוניקה תונידמ ןיב
.)הקירפא( הפירחה תונידמו )ןוכיתה חרזמה( הדידנה
חרואכ המל יאלדה ןמזוה עבטה תנגהל הרבחל םינש 40 יעוריאב
םויה דע הכזש ,רטניו לופ םסרופמה יאקיסומה םע דחיב דובכ
בולישב ןגנמו ,בתכש םלועה תקיסומ לע ימארג יסרפ השישב
תודג לע .םירופיצו םיימי םיקנוי ,םיקנוי םייח ילעב תולוק לש
אשונב םואנ המל יאלדה אשנ ,תליא ירהב ,לודגה עקבה יקוצמ
ינפב םיטרצנוק רפסמ ןגינ רטניו לופו ,יתביבס הלועפ ףותיש
.םיחרוא 23,000 ךכ רחאו 13,000
הדעווהתגהנהבימואלניבםיחמומשגפמםייקתה2002 רבוטקואב
םי תפשל ןולמב תימלוע תשרומ ירתאל ו”קסנואל תילארשיה
ןושאר ךמסמ ןכוה אנדסה תרגסמב .םלועב ךומנה םוקמה ,חלמה
לע זירכהל ,)WHC) World Heritage Center ,ו”קסנואל עיצמה
תא םדקל רשפאיש תימלוע תשרומ רתאכ לודגה עקבה לכ
,םייגולואיגה :םיימוחת-ברה ויטביה לע לודגה עקבה לש ורומיש
תוברתה שרעל םייתועמשמה ויטביה ,ןומדקה םדאה תדידנ ביתנ
לש המרופטלפב שמתשהל רקיעבו ,םינימה ןווגמ ,תישונאה
.םלועב םיבושחהמ ,תושבי ןיב הדידנ ביתנכ עקבה
תוליבומ הקירפא תונידמ .םימדקתמ םיבלשב םויכ היוצמ הזרכהה
טקיורפה תובישחב הנבה ךות תעייסמ לארשיו המזויה תא
הכ לדוג רדסב ו”קסנואב רבעב השענ אלש גוסמ ינושחנה
,IUCN ,UNEP( המזויל תובהלתהב ופרטצה םיבר םינוגרא .בחרנ
)םיפסונ םיבוטו םיברו UN Foundation ,BirdLife International
םיגצומה םיימוחת-ברה םיטביהה תא םדקל קפס אלל לכותש
.המודכו תואלקח ,רקחמ ,ךוניח ,תוריית ,ךמסמב
,בחרנ ךמסמ הניכה ו”קסנואל WHC לש תילארשיה הדעווה
לש קלחכו תימלוע תשרומ רתאכ ולוכ הלוחה קמע תא שיגמה
.לודגה עקבה ךרואל תורפצ ירתא תרשרש
תימואלניבה הליהקה םע רשק - ’ח בלש
םירשק םינושה תורפצה ימרוג וחתיפ םינורחאה םירושעה ינשב
ינוגרא ,רקחמ תודסומ ,םיימדקא םיפוג םע ןפוד יאצוי םיימואלניב
םיטביהב הלועפה ףותיש חותיפל תונוש תונרקו עבט תרימש
תרבח תא ןייצנ ,המגודל .המישרמ החלצהב םקלח ,םינושה
,לארשיב רקיב Ing. Jurgen Weber םדוקה האישנש ,הזנהטפול
רקחמל יתנש-בר ןומימ םרתו תבחרנה תוליעפהמ םשרתה
הלועפ ףותישלו הלוחה קמעב )הזנהטפול לש למסה( םירוגעה
.הקירפא תונידמ םע ףותישו ילארשי-יאניתשלפ
ןופצב םיידוהי רפס יתב םע םייכוניח הלועפ יפותיש וחתופ
םידמול טנרטניאה רתא לע ססבתהב .היסורבו הקירמא
םיבשקתמ ,םאצומ תוצראב תורפצה אשונ תא םיידוהי םידימלת
םירוקיבל םיעיגמ םידחאו ,םהידימלתו םיילארשי רפס יתב םע
אשונה תא םירופס םישדוח ךשמב ודמלש רתאל לארשיב
טנסב ”םילשורי“ ידוהיה ס”יב .םילארשיה םידימלתה םע ובשקיתו
טקיורפב תחלצומ תוליעפ םינש 5 הז ליבומ היסורב גרובסרטפ
.)הנשב םידימלת 120-כ( ”תולובג תועדוי ןניא תודדונה םירופיצה“
תורפצלו םלועה יבחרב םיידוהי רפס יתב ןיב בושקתה אשונל
ידימלת לש רשקה קודיהב המוצע תינויצ-תיכוניח תועמשמ שי
.לארשי ץראל תוצופתה
דיתעב תוליעפ ןונכת - ’ט בלש
ירוזאה הלועפה ףותיש תא םדקל תצרמנ תוליעפ תמייקתמ
ידקומ לש תשרה תמקהשכ ,םינווגמ םיטביהב ימואלניבהו
.בורקה רושעב תוליעי רתיב לועפל רשפאת תורפצה ןדריב םיזבל ןוניק תואספוק תנקתה
ןאש תיב קמעב תומשנת ןוניקב םיפוצ םינדרי םיאלקח
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 127
תוגציימ תואמגוד רפסמ ןייצנ
ףותישל רודזורפכ ןדריה עקב לע זירכה - ןפי תלשממ שאר
The Jordan Valley - Corridor for המסיסה תחת חותיפו
םירלוד ינוילימ תואמ עיקשהל ןיינועמו ,Peace and Prosperity
דואמ בושח ,יכוניחו יאלקח ,יתוריית הלועפ ףותיש .עקבה חותיפב
Japan) JICA ליבומה דעסה ןוגראו תינפיה הלשממה תורטמל
ביבא לת תטיסרבינוא .(International Cooperation Agency
תורייתו רקחמ תונחת 3 תמקהב הלועפ ףותישל העצה השיגה
הצועמה םע ףותישב ,ב’גומ ידאוובו ידג ןיע הדש ס”יבב ,וחיריב
.םיפסונ םימרוגו רמת תימוקמה
תפסונ תירוזא אמגוד
ףזיש תרומשו ,)ןדרי( אנאד תרומש ןיב הלועפ ףותישל העצה
.םלודיג יתבו םינימה רומישל תפתושמ תיפרגואיג הדיחיכ
םירופיצה רקחל ימואלניבה זכרמה ןיב הלועפ ףותישל העצה
תונידמ 20 לש ץוחה דרשמ ,ב”שמ סנכ םייקתה 2001 יאמב
37
הלועפ ףותיש חותיפ לש םיימוחת-בר םיטביה אשונב תיאקירפא
1994 ביבא ,הנצינב םיניזאמ 23,000 ינפב ןגנמ רטניו לופ
7,000-כל ותנשמ תא הצרמ ,לודגה עקבה תפש לע המל יאלדה
םיחרוא
)ץיבוקשרה ילא :םוליצ( לודגה עקבה ךרואל ןתדידנ ביתנב ןאש תיב קמעב הליל תנילל ותחנ תודיסח ףלא האמכ - 2004 לירפא
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 128
קיבמזומל היכרותמ - לודגה עקבה תפמ
רפסה תיבב םייקתהש סקטב ,רבוו ןגרוי ,הזנהטפול אישנ
רוגעה - הזנהטפול וגול עקרב .הלא’ג תיבב ימוק אתילט
רקחמל ןושארה ןייוולה רדשמ תא םרות הזנהטפול אישנ
)ןולא ןדו שרטע דאמיע ולאמשמ( םירוגעה
םירקבמ ,היסור ,גרובסרטפ טנסמ םיידוהיה םידימלתהמ 23
)תהק יש :םוליצ( ןורטלב טנרטניאהו םיבשחמה תתיכב
תיב תרגסמב ,גרובסרטפ טנסב םידימלת 500-ל תוליעפ םוי
)תהק יש :םוליצ( היסורב ”םילשורי“ רפסה
ב”הרא ,היסורב םיידוהי רפס יתב ידימלת ןיב םירויצ תורחתב
הבוקנלוק היטסנ היסור הדימלת התכז ,2006 תנשב לארשיו
לעמ םירופיצ - היגולירט .ןושארה םוקמב גרובסרטפ טנסמ
,םילשורי שדוקה ריע לעמ תודיסח עצמאב ,טיע ןימימ :םילשורי
הנוי לאמשמ
םירע ישאר שגפמב םאונ לארשיב ןפי רירגש :19/4/2007
תושרה ,וחירימ םיגיצנ ופתתשה וב ,לודגה עקבב תוצעומו
)םשל יסוי :םוליצ( לארשימ תוצעומ ישארו ןדרי ,תיאניתשלפה
לע קרפב האר( ןדרי הבקע חטשב ליבקמ חטשו תליאב
.)תליאב זכרמה
חוריאל הלועפ ףותיש - תוירוזא תורפצו רויס תוליבח חותיפ
רוית תליבחב ןדריו תיאניתשלפ תושר ,לארשיב תסנכנ תוריית
.ףתושמ לוהינב םימי 14-10 לש
לש ריוואה תוליח ןיב הלועפ ףותישל סנכ םייקתה 1999 תנשב
םירופיצ יקזנ לש םיטביהב ב”הראו ןווי ,היכרות ,לארשי ,ןדרי
יתפועת ןה בושח לאיצנטופ אשונל .תיחרזאו תיאבצה הפועתל
.ושומימל יתועמשמ לופיט שרודו ,יתביבס ןהו
)Friends of the Earth( םיירהנ - ץראה רודכ ידידי לש המזוי
גרבנטור לש םיירהנ תשרומ תא בלשמה טקיורפ חתפל
רתאכו ןדרי חטשב תורפצל ףצומ חטש םע ףתושמ דקומכ
.תופרוחו תודדונ םירופיצל היינח
המזוי - ןוכיתה חרזמל םימחרו תוינזע ,םירשנ ,םיסרפ תבשה
עויסב ,ןוכיתה חרזמל בישהל הרטמב ,סרפ אישנל הגצוהש
ילכוא ינימ תעברא תא בישהל וחילצהש ,הפוריאב םימרוג
LIFE טקיורפב רטנס ביסאמלו םיאנריפל ,םיפלאל םירגפה
,תויאפוריא תונידמ 7 קלח וחקל וב ,יפוריאה קושה לש
ב”הראל ינרופילקה רודנוקה תבשה לש ליבקמ טקיורפבו
ירוזא טקיורפב שכרנש ברה ןויסינה לוצינ ךות ,דחכנו טעמכש
.ןוכיתה חרזמב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 129
ימואלניבה ןוגראה תאישנ איהש ,ודמקאט תינפיה רתכה תכיסנ
הדיסחה תועסמ לע רפס םע ,BirdLife International
,ZDF-ה תשר לש טרס םע דחיב קפוהש ,הסצנירפ תרדשוממה
)םשל הקבר :םוליצ( הינמרג
ץוביקב יוצמ זב םיררחשמ עקבה ךרואל םירע ישאר :19/4/2007
,דשאר-ובא רוסנמ לרנג :ןימיל לאמשמ םוליצב .והילא הדש
לארשיב ןפי רירגש ,ילאיתלאש לעי ,תואלקחה דרשמ תיל”כנמ
ןאנדע ,וחירי ריעה תצעומ רבח ,ותייערו H.E. Yoshinori Katori
)יצרא רורד :םוליצ( שרטע דאמיעו ,דאמח
,ינדריה ריואה ליח גיצנ ,הנשבה קילאמ לרנג :לאמשל ןימימ
,ירבע דוד )’לימ( ףולא ,ריואה ליח דקפמ ,והילא ןב ןתיא ףולא
ליח הטמ שאר ,ץולח ןד ל”אתו ימואל ןוחטיבל הצעומה שאר
1999 לירפא ,ןוכיתה חרזמב םירופיצו םיסוטמ סנכב ,ריואה
ףותישל סנכב הצרמ ,יכרותה ריואה ליחמ ,ןגלוב טרומ לרנגה
1999 לירפא ,ןוכיתה חרזמב ריוא תוליח ןיב הלועפ
טקיורפ לע רבסה לבקמ ,רוג לא רמ ב”הרא אישנ ןגס - 1995
”תולובג תועדוי ןניא תודדונה םירופיצה“ ירוזאה הלועפה ףותיש
.םשל יסוי ר”דו דירש יסוי רמ הביבסה תוכיאל רשהמ
הביבסה תוכיאל דרשמה ל”כנמ ,גלפ לארשי ר”ד :ונימימ
)ןדריו לארשי( םיירהנ .1
)לארשי( ןאש תיב קמע .2
)תיאניתשלפ תושר( ןומט - סבוט
)ןדרי( אתמר - דיבריא
)תיאניתשלפ תושר( וחירי .3
)לארשי( ידג ןיע
)ןדרי( בי’גומ ידאו
)ןדרי( אנאד ידאו תרומש .4
)לארשי( ףזיש תרומש
)לארשי( תליאב תורפצה זכרמ .5
)ןדרי( הבקע
לודגה עקבה ךרואל תורפצה יאשונב ירוזא הלועפ ףותישל םידקומ 5
)בוטרב לייא :םוליצ( שושפ
הָזיִ לֲ ע הָ לֵהקַ מ
רואנ האל :םילמ
שריה תירונ :ןחל

.הּ ָ לֻ מֲהַו הָחְ מִ ש רֵ צָחּ ֶ בֶ ש שורְ בַה שאר לַ ע
.הָ לֵהקַ מ ומיקֵה ריִ עָ ב םירֳ פּ ִ צַה לָ כ םָ ש
,ןורָגַה תֶ א הָ תְ קִנ תיִנָ לוסַה ,תיִנורְ פֶ עָה
.ןרְ ב הָחְ צָ פ םַגְו רוקַ מ הָ פקָז ,ףָנָ כ הָ בְ לִ ש
,קרְ ש קירְ ש ,ףיִ צ ףיִ צ
...הַ ל הַ ל ,לַ ב-לִ ב לֻב-לֻב
:רַ מָ א עַ מָ שֶ ש יִ מ לָ כְו
!הָ לֵהקַ מ וזיֵ א ,חָ א
ריִ עָז דָחֶ א שושָ פ הריִ שַה תֶ א קיִ סְ פִה םֹאְ תִ פ
!ריִ שָ ל ןָ כומ אל אוה םיִוָ ת ןיֵ אְו םיִ לִ מ ןיֵ א םִ א
םיִ לובְ לֻבַה וזְגר ,םיִ לִ מ םיִ צור אל ונְחַנֲ א-
.םיִ לְ בְ לַ בְ תִ מ ארונ םיִ לִ מ אלְ ל םַג ונְחַנֲ א-
...קרְ ש קירְ ש ,ףיִ צ ףיִ צ
.תורדְג לַ עְו טוח לַ ע םיִוָ ת ובְ תָ כ תויִנונְ סַה
.תורָ דְהֶנ םיִ לִ מ ןתוא דֵ מִ ל דָחֶ א יִ כֻת
,ריִ שְ ב דָיִ מ וצרָ פ םיִנורְ פֶ עְו םירורְד יֵ פְ לַ א
.ריִ עָה הָ לְ בְ לַ בְ תִה םיִ לובְ לֻבַה תולוקִ מו
...קרְ ש קירְ ש ,ףיִ צ ףיִ צ
.שורְ בַה םֹאְ תִ פ קַ עָ צ -ריִ שָ ל םֶ כָ ל יַד ,רָ בְ כ יַד ,יוא
.שארָה רָ בְ כ יִ ל בֵ אוכ !רָחֻ אְ מ רָ בְ כ !ןושיִ ל וכְ ל-
,הָ פוס לֶ א הָ אָ ב אל הָ פָיַה הָ טרֶ פואָה
.הָ פָ צְ פַ צַה ץֵ ע לַ ע טרֶ צְנוק ופְ צְ פַ צְי רָחָ מ
...קרְ ש קירְ ש ,ףיִ צ ףיִ צ
)לובשא יסוי :םוליצ( לובלוב
ץרוק היבוט :רויצ ,הקירפא תשביל היסא ברעמו הפוריאמ תודדונ םירופיצ דראילימ השימחכ
”ןָ מיֵ תְ ל וָ פָנְ כ שרְ פִי ץֵנ-רֶ בֲ אַי ךְ תָניִ בִ מֲה“
)ו”כ ,ט”ל בויא(
6 םלועה יבחרב תורפצ
קרפ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 132
ליבומ ביבחת - תורפצ .א.6
םירופיצב הייפצב תוניינעתהה תרבוג םינורחאה םירושעה ינשב
לעמ םויכ םיקסוע םלועה יבחרב .ןהייח תוחרוא רחא תוקחתהבו
ישנא קר םניא הלא .תורפצב הרושקה תוליעפב שיא ןוילימ 100
םהו ליעפ ביבחתכ תורפצה תא וחתיפש םישנא אלא ,עוצקמ
,תאז םע דחי .םהיתונידמבש תורפצה ינוגראב םירבחכ םימושר
.והשלכ ןוגראב םירבח ויהיש ילבמ םירופיצב תופצל םינהנ םיבר
יטירבה תורפצה ןוגראל תוכיישה ,הילגנאב םירופיצה תורומשב
ורקיב ,Royal Society for the Protection of Birds )RSPB(
םירבח םניא םהמ 538,152 .שיא ןויליממ רתוי 2003-ו 2002 םינשב
ןוגרא םזויש תורפצה יעוריאל .)הנש Louergan( תורפצה ןוגראב
Rutland רגאמב ךרענה ,BirdLife International ימלועה תורפצה
.)הנש Thomas( שיא ףלא 30-כ הנש ידמ םיאב ,ןודנולל ןופצמש
רושעב וסייג British Bird Fair יתנשה ילגנאה תורפצה דיריב
BirdLife לש םיטקיורפ רובע גנילרטש תוריל ןוילימ 1.5 ןורחאה
.םירופיצ לש דחכנ ןימ וא רוזא תלצהל ודעונש ,International
לע דיעמ הזה דבכנה םוכסהש רמא ,דיריה ימזוימ ,Tim Appleton
ידמ םירקבמה םירפצל בושחה אשונ איה םירופיצה תנגהש ךכ
,יאקירמא רקחמ תווצ .)BirdLife in Europe, 2003
9
( דיריב הנש
הייפצש אצמ ,שיא 15,000-מ רתוי לש םהיביבחת תא קדבש
לש הכורא המישר ךותמ ותבישחב ינשה ביבחתה איה םירופיצב
ושידקהש םימיה םוכיס .םיאקירמאה לע תופדעומה תויוליעפ
.םימי ןוילימ 4,749 הז יוליבב וקסע םהש הלגמ תורפצל םילאשנה
ןוילימ 14,381( תורפצל םיאקירמאה ברקב תמדוק הדיעצה קר
2,308 םילאשנה תא הקיסעה םירחא םייח ילעבב הייפצו )םימי
.םיביבחתה תפדעה תלבטב ישימח םוקמ ,םימי ןוילימ

)
ם
ינ
ויל
ימ
ב
(

ת
ול
יע
פ
ל

ם
יש
יד
ק
מ
ה

ם
ימ
י
ר
פ
ס
מ לש םגדמ ךותמ םיאקירמא לע ףדעומה ביבחתה
)cordell et al, 1998( םילאשנ ףלא 15
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
ביבחתה יפוא הכילה תורפצ ףוחב רוקיב ילעבב היפצ
םירחא םייח
היחש
הכירבב
לע הביכר
םיינפוא
םלוע יבחרב םירופיצ תוריית .ב.6
.ולוכ םלועה יבחרב תורייתה לע םינותנ וזכורו ופסאנ אל הכ דע
World Tourism( ימלועה תורייתה ןוגרא לש הכרעהה יפ לע
ואיצוהש ,שיא ןוילימ 595 וריית 1997 תנשב ,)Organization
תורייתה תעונתמ 7% .םייאקירמא םירלוד דראילימ 425-מ רתוי
ידכ והשלכ םוקמל םיעסונש םיריית םה ,ןוגראה ךירעמ ךכ ,וזה
World Resources-ה 1990 תנשב ךרעש רקחמב .עבטהמ תונהיל
תונורחאה םינשב הלדג תיללכה תורייתהש אצמנ ,Institute
לש רועישב הלדג עבטה תוריית וליאו ,הנשב 4% לש רועישב
רחא רקחמ .)Ecotourism Statistical Fact Sheet
21
( 10%-25%
תוריית איה ץוח תורייתמ 60%-40%-ש אצמ )Fillion et al., 1994
22
(
רחא חוד .םייח ילעבל הרושקש תוריית איה 40%-20%-שו ,עבט
תויוליעפ לכמש אצמ )Fish and Wildlife services, 2001
24
(
.רתויב תלבוקמה תוליעפה איה תורפצה ,םייח ילעבב הייפצה
1994-בו 1988-ב םלועב םירייתה ירפסמ
)Fillion et al. 1994
22
(
םייח ילעב יריית
)םינוילימב(
עבט יריית
)םינוילימב(
ץוח יריית
)םינוילימב( הנש
79-157 157-236 393 1988
106-211 211-317 528.4 1994
תימלועה תורייתה לש הרישיה תילכלכה העפשהה
)Fillion et al. 1994(
םייח ילעב תוריית
)$ ידראילימב(
עבט תוריית
)$ ידראילימב(
ץוח תוריית
)$ ידראילימב(
הנש
147-155 223-293 388 1988
166-183 166-250 416 1994
National Survey on Recreation and the Environment לש רקס
תייסולכואמ עברכ( הקירמא ןופצמ שיא ןוילימ 70-ש אצמ ,(2000)
Ecotourism( 2001 תנשב תורפצ תועסמל ואצי )תירבה תוצרא
U.S. Fish and Wildlife Services לש ח”וד .)Statistical Fact Sheet
,םייניצר םירפצ םה תירבה תוצראב שיא ןוילימ 46-ש ךירעמ )2001(
,תועיסנ לע הנשב םיאקירמא םירלוד דראילימ 43-כ םיעיקשמה
תאצמנ תורפצ ידירי לש תוירלופופהש םג אצמנ .דויצו םיכירדמ
םירופיצ
םישיבכעו םיקרח
םירחאו םיגד
םיזוחא 0 20 40 60 80 100
םיאקירמא םילייטמ ופצ ובש םייחה לעב גוס
24
םייח ילעבל םירושקה עבט ילויטב ,תיבה תברקב
םירופיצ
השבי יקנוי
םיגד
םיימי םיקנוי
םירחא
םיזוחא 0 20 40 60 80 100
תיבהמ קוחר םייח ילעבב הייפצ
םלועב םיליבומ םינוגרא העשתב םירבחה רפסמ
1,500,000
1,000,000
500,000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PSPB הילגנא .1 Audubon ב”הרא .2 NABU הינמרג .3 Vogelbescheming דנלוה .4
SVS ץיווש .5 BirdLife Belgium היגלב .6 WBSJ ןפי .7 Lipu הילטיא .8 LPO תפרצ .9
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 133
הלע 2001-ו 1983 םינשה ןיבש ,הלוע רקס ותואמ .היילע תמגמב
.232%-ב תירבה תוצראב םירפצה רפסמ
תויסולכואל הסינכה תירבה תוצראב עבט תורומשל תורייתה
םירלוד דראילימ 14.2 ,ףיקעו רישי ןפואב ,1996 תנשב תוימוקמ
םירושקה תודובע תומוקמ ףלא 300-כב הכמתו ,םייאקירמא
,R. Payne יפל .)Ecotourism Statistical Fact Sheet(
21
תורייתל
הנטק הרייע ,American Birding Association-ה שאר בשוי
,תועובש השישב רלוד ןוילימ ינש לעמ 2003 תנשב התדפ ססקטב
עוריא .)Cairncross, 2004
14
( תודדונ םירופיצ לש ןתעגהל תודוה
השולש ךשמנש ,Rutland Water Fair-ה ,הילגנאב לודגה תורפצה
גנילרטש תוריל ןוילימ 5.4$-מ רתוי 16-ה ותנשב סינכמ ,םימי
,הנש ידמ םירפצ 25,000-כ וילא ךשומ דיריה .)Cairncross, 2004
14
(
תודחכנ םירופיצ לש לודיג יתב לע הנגהל תונפומ ויתוסנכה לכו
.םלועה יבחרב
780,000-מ רתוי ורקיב ,עבט תורייתל ירלופופ םוקמ ,הקיר הטסוקב
התואב םש ורקיבש םירייתהמ 66%-מ רתוי .
21
1996 תנשב םיריית
רפסמ לדג סרודנוהבש םיכירעמ .עבט תורומשב ורייס ,הנש
תנשב )םיריית ףלא 200-כ( 15%-כב עבטה יבבוח םירקבמה
.)Ecotourism Statistical Fact Shee( 1995
BirdLife םעטמ הירגנוהב תורפצ עוריא םייקתה 2002 רבוטקואב
ופצ םה .םלועה יבחרמ םירפצ ףלא 38,000 וחכנ ובש ,in Hungary
התייה עוריאה תרטמ .דחא עובש ףוס ךלהמב םירופיצ ןוילימ 1.5-ב
.ללכב עבט תרימשלו םירופיצ תרימשל תועדומה תא תולעהל
.תויפוריא תונידמ 31-ב 2002 תנשב ומייקתה ולאכ תורפצ יעוריא
לש תופתתשה איש גישה ,ןאוויטב שחרתהש ,רחא תורפצ עוריא
.שיא 45,000
םיחוודמ ,יטפוא דויצ תרציימה ,Swarovski תירטסואה הרבחב
תועיסנ תורבח .הנש ידמ 5%-כב תולוע םירפצל םהיתוריכמש
תוחמתמו תורפצה םוחתב ןומטה לאיצנטופה תא תואורש
Tropical Birding, WildLife Worldwide, ןוגכ ,הז םוחתב
םיטקיורפל בר ףסכ תומרות ,Victor Emanuel Nature Toures
לודיגה תיב לעו הנכסב םיאצמנש םירופיצ ינימ לע הרימש לש
תבחרנ תורפס תמייק .)תורבחה לש םיטקפסורפ ךותמ( םהלש
תורפצ ילויט ינכוס תואמ לש תופדפדו םירפס ,תורבוח לש רתויב
.תושביה תשמחב
םישגפנו םיטרסב םיפוצ ,םינודיחב ,תואצרהב םיפתתשמ ,הילגנאב דיריל םיאב םירופיצ יבבוח 25,000
תורפצה םוחתב םלועב תוליבומ תויומד םע
רקחמה ,ךוניחה ,תורייתה ימוחתב םתוליעפ תא הילגנאב תורפצה דיריב םיגיצמ םיילארשיה תורפצה יזכרמש םינש 11 הז
.ילארשיה תורפצה זכרמ להנמ ,ןולא ןד :ןימימ .םלועה יבחרב םירפצמ הבר תוניינעתהל םיכוזו ,עבטה תרימשו
תליאב תורפצה זכרמ להנמ ,ףסוי ןבואר ’פורפ :לאמשמ
לש תופקשמו םיפוקסלט רחבמ .הילגנאב תורפצה דירי
תוגצומ םלועב תוליבומה תורבחה
םירופיצ ירייצ 20 לש תפתושמ הריצי .הילגנאב תורפצה דירי
הרטמוסב םשגה רעי רומיש ןעמל םלועב םיליבומ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 134
םלועב םיליבומ תורפצ ינוגרא .ג.6
Birdlife International
םייתלשממ אל תורפצ ינוגרא לש גג ןוגרא
.םירופיצ לש עבט תרימשב םיקסועה (NGOs)
,דבלב דחא ןוגרא הנידמ לכמ רחוב ןוגראה
םינוגרא רפסמ תורבחל םילבקמה םירחא םינוגראמ הנושב
2.5 םיגציימה םינוגרא 115 םויה םירבח ןוגראב .הנידמ התואמ
.תונוש תונידמ 115-ב םירבח ןוילימ
,קיפיסאפ ,הקירפא ,הפוריא ,הקירמא :םירוזא 6-ל קלוחמ ןוגראה
לארשי תא תגציימ עבטה תנגהל הרבחה .ןוכיתה חרזמהו היסא
,2000 תנשמ ןוגראב האלמ הרבח עבטה תנגהל הרבחה .ןוגראב
תגציימו )ת”הזמב תיטילופ תרגסמב( יאפוריאה רוזאב הרבח איהו
.תויוליעפה ןווגמב לארשי תא
םירחא םינוגראל דוגינב םינוגרא לש רבחכ רדגומ ןוגראה
םיכמות םירישעהו םילודגה םינוגראה .היירטמ ינוגראכ םירדגומה
ןמממ הילגנאמ RSPB ,לשמל .תוינע תונידממ םינטק םינוגראב
לש םוכסב הקירפאבו הפוריא חרזמב םינטק םינוגרא הנש לכ
וילא ימלועה סנכה תא ןוגראה םייקמ םינש 4 לכב .רלוד ןוילימ 5-כ
היגטרטסאה תא םירבחה םיצמאמ סנכב .םירבחה לכ םיעיגמ
.תואבה םינשה 4-ל
םירחבנ הירבחו ,ר”וי השארבש תימלוע הלהנה י”ע להונמ ןוגראה
י”ע השענ ןוגראה לש ףטושה לוהינה .םירוזאה תשש ךותמ
.הילגנא ,’גדירבמייקב תמקוממה תוריכזמ
הינטירב Great Britain
The Royal Society for the Protection of Birds
)RSPB( םירופיצה תנגהל תיתוכלמה הרבחה
האירב הביבס חיטבהל ןוגראה תרטמ
תריציב עייסל ךכ ידי לעו ,עבטלו םירופיצל
ידי לע תענומ ןוגראה תדובע .םדאה ינב לכל רתוי בוט םלוע
:יכ הנומאה
.םדאה ינב ייח תא םירישעמ םירחא םייח ילעבו םירופיצ
רודכ תואירב תא תפקשמ םירופיצה תויסולכוא תואירב
.ונדיתע יולת וב רשא ,ץראה
.יגולויבה ןווגמה לע ןגהל תוירחאה תלטומ ונלוכ לע
הלועפה תטיש
םיכילהתהחותינו יוהיז םשל חווטיכוראםירקסתועצמאב רוטינ
תולועפב תודקמתהו ,תיעבטה הביבסבו םירופיצב םישחרתמה
.רתויב תוצוחנה
םהב לופיטלש םייח תוביבס וא םינימב תדקמתמ תוליעפה
.רתויב הלודגה העפשהה היהת
םידעיו תורטמ תבצה
תורטמ יפ לע עבקנ עבטה תרימש תוליעפל תויופידעה רדס
.םיקמונמו םירורב םידעיו
םינותנ חותינו רקחמ
תא רתוי ןיבהל ידכ םיילכלכו םייעדמ םירקחמ םיעצבמ
.תונורתפ אוצמלו הביבסהו םירופיצה ינפב םיבצינה םימויאה
תוליעפה םודיקו ןונכת
ולקשנש תוטרופמ תוינכתו תויגטרטסאמ תרזגנ תוליעפה
.בטיה
Dr. Michael Rands :ןוגראה להנמ
Peter Schei :ןוגראה ר”וי
Princess תינפיה רתכה תכיסנ :ןוגראה לש דובכ אישנ
Takamado
1994 :ןוגראה דוסיי
ןוילימ 2.5 :םירבחה רפסמ
םידבוע 180 ,תונידמ 115-מ םיגיצנ :םידבועה רפסמ
Wellbrook Court, Girton Road, Cambridge CB3 :תבותכ
0NA, UK
birdlife@birdlife.org :ל”אוד
1223277318+)0( 44 :ןופלט
http://www.birdlife.org :רתא
ורוי ןוילימ 30 :ביצקת
1889 :ןוגראה דוסיי
.םלועב לודגה תורפצה ןוגרא ,1,050,000-כ :םירבחה רפסמ
1,440 :םידבועה רפסמ
The Lodge, Sandy, Bedfordshire, SG19 2DL, UK :תבותכ
info@rspb.org.UK :ל”אוד
http://www.rspb.org.uk :רתא
הנשב רלוד 200,000,000-כ :ביצקת
תומרב תומשוימ לודיג יתב לעו םינימ לע הרימשל תוינכות
.תימוקמלו תירוזאל דעו תימואלהו תימואל ןיבהמ ,תונושה
תוינכתה םושיי
תוביבס לעו םינימ לע הנגהל עבט תורומש תלהנמ RSPB-ה
תא הכירדמו תעדיימ הרבחה ןכ ומכ .יגולויבה ןווגמהו םייח
המרב תלעופו לשממה תוינידמו תולועפ לע העיפשמ ,רוביצה
.תימואל ןיבה
תומדקתהה רוטינ
תומדקתהה רוטינ ידי לע התוליעפ תוליעי תא תנחוב RSPB-ה
.המצעל הביצהש תורטמה תגשה תדימו
רוביצה תועדומ
םהב םיעוריאב תרושקתה לומ התוליעפב תזכרתמ RSPB-ה
הלש דעיה להק םע תרושקתה .ילמיסקמה טקפאה לבקתי
יהימ לש תקיודמ רתוי הנבה תוגישמש םיכרדב תישענ
הירסמו התוהז תא תמדקמ RSPB-ה .השוע איה המו הרבחה
הידבוע לש תרושקתה לכ תועצמאב תוריהבבו הדמתהב
.םיינוציח םימרוג םע היבדנתמו
תיכוניח תוליעפ
,RSPB-ה לש רתויב םיבושחה םילהקה דחא םה רעונו םידלי
תלעופ הרבחה .אבה רודה לש תוטלחהה ילבקמ םתויהב
םיאשונב םיריעצה לש תוברועמהו תוהדזהה ,הנבהה םודיקל
תוחפ תויוליעפו יתביבסה ךוניחה תועצמאב עבט תרימש
םידומילה תינכת לע עיפשהל החילצה הרבחה .תוילאמרופ
.סליוובו הילגנאב תימשרה
הלועפ יפותיש
הינטירבב ,םישנאו םיפוג ןווגמ םע הלועפ תפתשמ RSPB-ה
תורבחו לשממ ימרוג ,תועקרק ילעב ,היישעת :הל ץוחמו
תרימשב םיקסועש םירחא םינוגראו תוימוקמ תויושר ,תוירוביצ
.עבטה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 135
”קורי ןוגרא“ תארקל
הליעפמו ,הביבסה יבאשמב לכשומ שומישל תביוחמ RSPB ה
תא עצבל הל עייסתש )action for greening( תינכת
תינכתה .הביבסל רתויב תיתודידיה ךרדב היתויוליעפ לכ
,תויוליעפ לש בחר ןווגמ לש םייתביבסה םיטביהל תסחייתמ
.םימבו ריינב ,היגרנאב ןוכסיח דעו תועיסנמ לחה
תוליעפה לש תיפרגואיג הסירפ
.תימואל-ןיבו תימואל ,תירוזא ,תימוקמה המרב תלעופ הרבחה
םידרשמ םג םנשי .ריישדרופדב ,ידנסב תנכוש הלהנהה
השיש לש תשר ןכו דנלריא ןופצו סליוו ,דנלטוקסב םייצרא
.דנלטוקסב השולשו הילגנאב םיירוזא םידרשמ
RSPB-ה לש עבטה תורומש
לע תולהונמ וא הרבחה תולעבב תואצמנ עבט תורומש 190
.הינטירבב הדי
85% ןהב םייוצמו תורידנ םירופיצל טלקמ תושמשמ תורומשה
.ןוכיסב אצמנ הינטירבב םדיתעש םינימה וא םירידנה םינימהמ
129,337( ר”מק 30,000-כ הינטירבב תורומשה לש ללוכה ןחטש
.)ראטקה
.הנשב ןוילימ לע הלוע תורומשב םירוקיבה רפסמ
תשיגב בושח טביה איה תימוקמה הליהקה לש תוברועמ
.תורומשה קשממו לוהינל הרבחה
ןומימ תורוקמ
תכימת ,םיקנעמ ,םיבאשמ סויג ,תושורי תשדקה ,תורבח ימד
3-ל תוקיפסמ ןוגראה לש תויפסכה תוברזרה .תונרקו םיקסע
.תוליעפ ישדוח
1951 :ןוגראה דוסיי
65,000 -כ :םירבחה רפסמ
(Natuurpunt), 48 (Natagora) 133 :םידבועה רפסמ
BirdLife Belgium - Natuurpunt, Michiel :תבותכ
Coxiestraat 11, 2800 Mechelen, Belgium
Natuurpunt) wim.vandenbossche@) :)תימלפ( ל”אוד
natuurpunt.be
http://www.natuurpunt.be (Natuurpunt) :)תימלפ( רתא
(Dutch)
Natagora, rue du Wisconsin 3, :)תיתפרצ ,תינולאו( תבותכ
5000 Namur, Belgium
(Natagora) :)תיתפרצ( ל”אוד
roland.deschaetzen@natagora.be
(Natagora) http://www.natagora.be :)תיתפרצ( רתא
היגלב Belgium
(Natuurpunt - natagora) BirdLife Belgium
היגלב ףיילדריב
ןוגראה הנבמ
תחתו תילרדפ הנידמ איה היגלב
הירדנלפב .םינוגרא ינש םילעופ ,Birdlife Belgium ,גגה ןוגרא
תולועפה לכ תועצבתמ ,)תידנלוה( תימלפ רבודה רוזאב ,לסירבבו
54,000-כ ול רשא ,Natuurpunt יתלשממ אלה ןוגראה ידי לע
תנשב דסונ ,תיתפרצ רבודה רוזאב ,לסירבבו הינולווב .םירבח
Réserves Naturelles( םינוגרא ינש ידי לע Natagora ןוגראה 2003
ןוגראה .)RNOB and Aves, Société d’études Ornithologiques
.םירבח 11,000-כ ידי לע ךמתנ
עבטה תורומש
.ולוהינב וא ןוגראה תולעבב תואצמנ תורומש 400
.)ראטקה 17,147( ר”מק 171 ללוכה ןחטש
תויושר לש יפסכ עויסב םישענ תורומשה רוטינו לוהינ ,תשיכר
.םיבדנתמ תדובעו )regional government( תוירוזאו תוימוקמ
ךרד תעצבתמ תוליעפב תוימוקמה תוליהקה תוברועמ
.תורומשב םיבדנתמ תדובע
לע ,םיכנו םילבגומ ללוכ ,לכל תושיגנ רשפאל ץמאמ השענ
.תיפצת ירותסמלו םיליבשל הנווכה ידי
.םולשת אלל תורומשה לכל הסינכה
םינמממ םימרוג
לש עויס תינכת( LIFE, Interreg ,תוירוזאו תוימוקמ תויושר
.םיפסונ םיפוגו תודסומו )יפוריאה דוחיאה
רקחמו רוטינ
םירקוח ידי לעו םיבדנתמ ידי לע םיעצבתמ רקחמהו רוטינה
,םירופיצב םיקסועו ןהל ץוחמו תורומשה ימוחתב םייעוצקמ
.םיקרחו םיחמצ ,םירחא םיקנויו םיפלטע ,םילחוזו םייח-וד
תוינידמה לע העפשהו תונלדתש
תוסנמ Natagora-ו Natuurpunt לש תוינידמה תוקלחמ
קשממ ,יסיפ ןונכת יאשונב יטילופה םויה רדס לע עיפשהל
Natura ירתא תנגהו תואלקח ,םימהו רעיה ,)תונויד( תוילוחה
הלועפה תוצובק זכרמב םידמוע םיבדנתמ .Ramsar-ו 2000
תוצעומב םיליעפה םיבדנתמה .תוינידמהו ףוחה יאשונב
תרימש יקוח םע תורכיהל תויומלתשה םירבוע תוירפכה
.עבטה
תיכוניח תוליעפ
דיל םינטק םירקבמ יזכרמ 10 להנמ BirdLife Belgium
.תובושח עבט תורומש
יפלא םינגראמ תוחולשו םיפינס 150-מ הלעמלב םיליעפ
ירויס ,עבטה תורומשב תוכרדה ןוגכ תוימוקמ תויוליעפ
.תואצרהו תוכורעת ,םיינפוא
ןוגראהו דאמ הליעפ תיכוניח הקלחמ שי Natuurpunt-ל
.Turnhout-ב ןואיזומ להנמ
)לוהינ( קשממב םידימלת ברעל הסנמ BirdLife Belgium
רוקיבו הדובע םוי ,האצרה תללוכ תוליעפה .עבטה תורומש
.הדובעה תואצותב חכוויהל ידכ הרומשב רזוח
זכרמ תא להנמ ,WWF-Belgium םע דחי ,Natagora
ללוכה ,(Aquascope Virelles) Virelles םגא דילש םירקבמה
הרומשב יביטקארטניא לולסמו תוכורעת ,הידמיטלומ תגוצת
בחרה להקל םיתוריש םג םוקמב .םנוד 1400 החטשש
.)םידליל םיקחשמ ישרגמו קינקיפ רתא ,הדעסמ(
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 136
תירוביצ תועדומ
םע תרושקתל םביצקתמ שילשכ םישידקמ םינוגראה
לגד ינימ תנגהל תוינכת .בחרה רוביצהו םיבדנתמה ,םירבחה
ררועל תונווכמ )רגוא ,הרוחש הדיסח ,הנבל הדיסח ,םיפלטע(
.עבטה תרימש יאשונב בחר ירוביצ ןיינע
הקירפא םורד South Africa
(BLSA) BirdLife South Africa
הקירפא םורד ףיילדריב
:תוירקיע תויוליעפ
תורפצה םוחתב שפונו יאנפ תוליעפ
.םיפינס 24-ב
.)IBA( םירופיצל םיבושח םירתא רומישל תינכת
.יתביבס ךוניחל תינכת
.)Global Seabird Programme( םי תופוע אשונב תינכת
.תורפצ יכירדמכ תוינע תוליהק ינב תרשכהל תינכת
.תיגולוקא תוריית םודיקל Wakkerstroom Site Programme
.Ostrich םירופיצ אשונב תעה בתכ םוסרפ
Birding( ”לודגה תורפצה םוי“ :רוביצ יסחי תומדקמ תויוליעפ
.םירופיצ לביטספו )Big Day
רדחו online רודישב םיטרס תנרקה
להקל תואצרה
לודיגה תיב לש היגולוקאה תנבהל הגוצת
,םירופיצב תיפצתל םיעובק םיפוקסלט 20
םייכוניח םירצומ תריכמ רוחאמו
תיפצתה תדוקנמ online תומלצמ 4
םגאב
לילגה םורמב ותוקחל םיעיצמ ונאש זכרמל אמגוד - ןפיב BIWA םגאב םימ ירופיצל תיפצת זכרמ
1930 :ןוגראה דוסיי
8,000-כ :םירבחה רפסמ
21 :םידבועה רפסמ
P O Box 515, Randburg, Johannesburg 2125, :תבותכ
South Africa
secretary@birdlife.org.za :ל”אוד
http://www.birdlife.org.za :רתא
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 137
תוירקיע תויוליעפ
םירוזאל תינכתה תועצמאב םירופיצה לע הנגהל תרגסמה חותיפ
םיליעפ לש תשר תקסעה .תירבה תוצראב םירופיצל םיבושח
תאבה .תימוקמהו תימואלה תומרב הביבסה ןעמל תוינידמ םודיקל
עבטה יזכרמב .עבטה םע שגפמל הנש ידמ שיא ןוילממ הלעמל
םיפתתשמ יפלא תורשע תלבוה ןובודוא לש תויכוניחה תוינכתבו
גח תריפס ןוגכ םירופיצה לע הנגהו הכרעה ,רוטינל תויוליעפב
האצוה .תופסונ תויוליעפו תיבה רצחב םירופיצה תריפס ,דלומה
לש השיג םדקמה ,”Audubon at Home“ ןואטבה לש רואל
.םוי-םויה ייחב הבורקה הביבסל תוירחאו תועדומ
,הקירמאב תובחרנה תוירוביצה תועקרקה לע הנגה ןעמל הדובע
Arctic National Wildlife:ללוכ ,תובחרנה תויעבטה תוכרעמה לעו
,וקסיסנרפ ןס ץרפמ ,יפיסיסימה רהנ ,Refuge, the Everglades
.Long Island Sound-ו ,הקסרבנב טאלפ רהנ
תפרצ France
(LPO) Ligue pour la Protection des Oiseaux
םירופיצה תנגהל הגילה
תוירקיע תויוליעפ
םירתא :עבט תרימש
,תויפוח ןהמ 6 ,)םנוד 130,000( תוימואל עבט תורומש 7 לוהינ
.יטנלטאה ףוחה ךרואל רקיעב
)םנוד 30,000-כ ,wet grassland( חל וחא לש קשממה רופיש
.תוימוקמ תויושרל תיפסכ הכימת וא ץועיי ימכסה ידי לע
ילדגמל םירכחומ םירתאה .)םנוד 12,000-כ( חל וחא לע תולעב
ןווגמה תא רמשל וא םקשל ותרטמש קשממב םילהונמו רקב
.םמוחתב יגולויבה
לש עבטה תורומשו ירתאל קשממ תוינכת םושייו הנכה
.Natura 2000
1912 :ןוגראה דוסיי
35,000-כ :םירבחה רפסמ
הניחבמ םייאמצע םיפינס 30-ב םילעופ 127 :םידבועה רפסמ
תפרצ יבחרב תילכלכ
Ligue pour la Protection des Oiseaux, La Corderie :תבותכ
Royale, B.P. 90263, 17305 ROCHEFORT CEDEX, France
lpo@lpo.fr :ל”אוד
http://www.lpo.fr :רתא
ןפי Japan
Wild Bird Society of Japan )WBSJ(
רבה ירופיצל תינפיה הרבחה
:)ישארה דרשמה( תוירקיע תויוליעפ
.םישדח םירבח סויגב עויס
.עבט תורומש 11 לוהינ
.עבט אשונב ךוניחו תורפצ םודיק
םימרוגל רשק( תימואלה תמרב עבט תרימש תויוליעפ
.)םייתלשממ
.)הדש יכירדמ ,םירבחל תע בתכ( םימוסרפ
.תיללכ הלהנמו םיבאשמ סויג
.םלועה לש עבטהו רבה ירופיצל ימואל ןיב זכרמ WING
.םלועבו ןפיב רקחמ
.םלועב עבט תרימש
:)recent( הנורחאה תעב םיגשיה
חותיפמ םתנגהל םיירוורפ םירוזאב תורעי רומישל ןייפמק םלשוה
אשונב הנש 20 הזמ ןושאר רקס םלשוה .אמייק-רב וניאש
תומגמ תכרעהל םיבושח רקסה ינותנ .ןפיב תוננקמה םירופיצה
םימטיע ירחא ןייוול תועצמאב בקעמ ךרענ .תויסולכואה לדוגב
היסורמ םירקוח ףותישב ךרענ רקחמה .רלטס ימטיעו בנז ינבל
אשונב םיבושח םיטרפ ולגתה .NEC ןרצנוקה ידי לע ןמומו ב”הראמו
ינשו אנדס וכרענ ןכ ומכ .הפירחהו ןוניקה ירוזאו הדידנה יביתנ
:היסאל םיעגונה םירפס רובע עדימ ףסאנ .
40
אשונב םינויזופמיס
םיטקיורפ רובע ףסכ סיוגו ,םיבושחה םירתאה רפסו םודאה רפסה
תינפיה ןרקה ןומימב ,תימינפה הילוגנומב אנדס הכרענ .הלא
)Japan Fund for the Global Environment( תימלועה הביבסל
.הלודגה הבוחה לש תיחרזמה הייסולכואה רומיש אשונב
.םיחל לודיג יתב רומיש אשונב םינש שמח תב תינכת המלשוה
1934 :ןוגראה דוסיי
47,000-כ :םירבחה רפסמ
120 :םידבועה רפסמ
Wild Bird Society of Japan, Maruwa Building, 3-9- :תבותכ
23 Nishi-Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0031, Japan
hogo@wbsj.org :ל”אוד
http://www.wbsj.org :רתא
יתבב רוטינ ךרענו הרשכה יסרוק ומייקתה וז תינכת תרגסמב
תינכתה .)המרוב( ראמנימו סואל ,דנליאת ,םיניפיליפב םיחל לודיג
םג תברועמ תושרה .ןפי לש הביבס יאשונל תושרה ןומימב הכרענ
.ראמנימב תדקמתמה השדח תינכתב
קבאמ לש םינש 15 רחאל :ןפיב םייתביבס םיאשונב תוחלצה
הלטובו ,ודיאקוה יאב Chitase רהנה רוזאב זוקינ ענמנ ירוביצ
)לפשו תואג( הפצהה רושימ לש דוביעל הרשכהל תינכת
.תודדונה םיה ירופיצל הבושח הנחת ,Fujimae
,םיפסונ םינוגראו גנוק גנוה ,ןאויאטב תורפצ ינוגרא ףותישב
ביתנ רחא חלצומ בקעמ ךרענ ,ינאוויאטו ינפי יתלשממ ןומימב
,הדחכה תנכסב אצמנה ,Black-faced Spoonbill לש הדידנה
ןכו ,האירוקב זרופמה רוזאב הכ דע םיעודי ויה אלש ןוניק ירתאל
םע הלועפ ףותיש שי .ןיסב הדידנה לולסמב היינח ירוזא ורתוא
רושימב עבט תורומש ןונכתב Heilongjiang רוזאב ןיסב תויושרה
.ימואל-ןיב הלועפ ףותישל ינפיה קנבה ןומימב ,Sanjiang-ה
היסאב תודדונה םימה ירופיצ רומישל תיגטרטסאה תינכתה
םיחל לודיג יתבל ימואלניבה ןוגראה ףותישב המדוק תיחרזמה
יכוניח זכרמ תמקהב עויסו ןומימ .)Wetlands International(
.רומא רהנה ךרואל ,היסור חרזמב Muraviovka עבטה קראפב
תירבה תוצרא USA
ןובודוא Audubon
םירבחיאקירמאהתורפצהןוגראב
ןוגראל ףסונב .םירפצ ףלא 550-כ
Audubon ינוגרא תירבה תוצראב תונידמ 26-ב םילעופ ימואלה
יסר’ג וינ תנידמב .)עבטה תרימשל םילעופה םייאקירמא םינוגרא(
וינ תנידמבו ,םירבח 22,000 ןוגראה הנומ )New Jersey Audubon(
.םירבח 10,000 - )New York City Audubon( קרוי
1905 :ןוגראה דוסיי
550,000-כ :םירבחה רפסמ
הנידמה יבחרב םיפינס 500-כב 500 :םידבועה רפסמ
Broadway, New York, NY 10003-9562, USA 700 :תבותכ
audubonaction@audubon.org :ל”אוד
http://www.audubon.org :רתא
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 138
םינימ :עבט תרימש
היינזעו סרפ ,רשנ לש תויסולכוא קשממו עבטל הבשה
רחא יתנש בקעמ .תפרצב םינוש םייררה םירוזאב הרוחש
.םיסרוד תופוע לש תננקמה הייסולכואה
,םודא זב לשמל( תימלועה המרב ןוכיסב םינימב לופיט
,הדחכהל תוביסה יוהיז ,ןוניקה תומוקמ קשממ :)וילשיכלמ
.םייתרושקת תועסמ ,תויסולכואה רוטינ
הדחכה תנכסב םינימ ןעמל הלועפ תוינכת לש םושייו םואית
היינזע ,םחר ,יצינ טיע ,תטטרושמ הפנא ,וילשיכלמ :תפרצב
.םי תופועו סוכ ,המודא היד ,םודא זב ,ךלש ,סרפ ,הרוחש
ףונב םירושימה ירופיצ לש תוטעמתהה תא םולבל םיצמאמ
הבוחו וילשיכלמ לגדה ינימ( הערמה תומדאבו יאלקחה
םיעצמא םושיי ,עקרק תשיכר ,םיאלקח לומ הדובע :)הנטק
י”ע הנטקה הבוחה לש הייסולכואה קוזיח ,םייתביבס-ורגא
.הייבר ןיערג
רקחמו רוטינ
םיבושח םירוזאו תורומש לש יאצמה תומישר ןוכדע
.םירופיצל
.םיל רבעמש תפרצ תובשומב ללוכ ,ןוכיסב םינימ רוטינ
.תימואלניבה םימה תופוע תריפס לש תפרצב ןוגראו םואית
לודיג יתב לש ימלוע עדימ רגאמ :םיימואלניב םיטקיורפל המורת
.’דכו םייעדמ םימוסרפ ,הלועפ תוינכת ,יאצמ תומישר ,םיחל
,הביבסה יניינעל דרשמה לש תודעווב הליעפ תופתתשה
.תימואלהו תירוזאה המרב
.2002 תנשמ לחה ,םוי יסרוד לש יצרא רקס
ךוניח
.רפס יתב ףותישב םייכוניח םילכ חותיפ ,רפס יתבב הדובע
.הנשב םירקבמ 300,000-כ םיטלוקה םירקבמ יזכרמ 10 לוהינ
םייח ילעב ןעמל טלפמ תומוקמ לש תשר לש הבחרהו חותיפ
תועקרקב )םנוד 240,000 ,תפרצ יבחרב םירתא 9,500( םיחמצו
.)’דכו תינוריע עקרק ,תודש ,םינג( תויטרפ
.ןוגראה ירבחל תעה בתכב יגולוקא ןוניג אשונב ץועיי תובתכ
הינמרג Germany
Nature And Biodiversity Conservation Union
(NABU)
יגולויבה ןווגמהו עבטה תרימשל דוחיאה
:תוירקיע תויוליעפ
הקיקחב תוברועמ
לע הנגה ,עבט תרימש ןיינעב םיילרדפה םיקוחב תודקמתה
.ןונכתו הרובחת ,גיד ,דיצ ,תונרעי ,תואלקח ,םינימ
םיבושח םירתא לע הנגהל תופידע ,הינמרג דוחיא ,1990 זאמ
.הינמרג חרזמב תיגולוקא הניחבמ
הלא תושירד םושייו יגולוקא סמ תמרופר ןעמל תונלדתש
רופישל תונלדתש .הינמרג תלשממ לש ינויצילאוקה םכסהב
םירחא Birdlife יפתוש םע דחי ,ןילרבבו ןובב Agenda 2000
ריינ תנכה .)יפוריאה דוחיאה לש המרב( גרובסרטשבו לסירבב
דוחיאב הינמרג לש תואישנה תפוקתל Birdlife לש הדמעה
לש םיירקיעה הדמעה תוריינ תנכהב תופתתשהו ,יפוריאה
.יפוריאה טנמלרפל תוריחבה תארקל Birdlife
תורעיה תנגהו דיצ יאשונב םיילארדפה םיקוחב לופיט
.םנכדעל הינמרג תלשממ תנווכ תובקעב
Natura 2000 תשרו םירופיצל םיבושח םירוזא
תובקעב םירופיצל םיבושח םירוזאל השדח יאצמ תמישר תנכה
םירתא 542 הב םיללכנו המישרה הלדגוה 2002-ב .הינמרג דוחיא
.הינמרג חטשמ 15.8% ,ר”מק 56,509 לש ללוכ חטשב
עגונב יפוריאה דוחיאה וצ לש רתוי בוט םושייל תונלדתש
םירתאב natura 2000 תינכת םושיי - לודיג יתבו םירופיצל
דמעמל וכז םירתאהמ 60%-מ הלעמל רבכ םייתניב .וצה תחת
ללוכ חטשב םירתא 457( וצה תחת יפוריאה דוחיאה לש ימשר
.)ר”מק 28,857
תוימואלניב תויוליעפ
,NABU לש רעונה ןוגרא ,NAJU :םירופיצ תדיכלו דיצב קבאמ
םירופיצה תנגהל תיקלטיאה הגילה םע הלועפ ףותישב
הירבלקבו הניסמ ירצמב תונחמ םייקמ ,םירחא םינוגראו
הטלמב .םיסרודה תופועהו תודיסחה דיצ תא רוצעל הרטמב
.דיצ דגנ וקבאמב ימוקמה תורפצה ןוגראל עייסמ NABU
לש םייזכרמה םידעיה דחאל הכפה הפוריא חרזמב תוליעפ
הרזע ןתמ ןכו ,Baltic Birds לש םיסוניכל תוסח ןתמ :NABU
המייקתה 1993 תנשב .םיתימע םינוגראל תיפסכו תינכט
םיתימעל הכרדה תינכת ילארדפה הביבסה דרשמ ףותישב
2004-2005 םינשב בושו 1994-1995 םינשב .םייפוריא חרזמ
וחא יחטשו םיחל לודיג יתבל ןוכמהמ NABU לש םיחמומה
)ישישהו ישימחה( םיימואלניב םירקס ונגרא Bergenhusen-ב
.תונבל תודיסח לש
ףותישב םילעופ NABU לש תוימוקמ תוצובק ןכו םיחמומ
םיטקיורפב הפוריא חרזמב םיימוקמ םינוגרא םע הלועפ
.ןילופ ןופצבו הבונדה תתלד לש ינמורה הקלחב ןוגכ ,םינוש
ןוגרא ידי לע םיחטש תשיכרב NABU עייס ןילופבש Biebrza-ב
תיגולוקא תוריית ידי לע רתיה ןיב ,PTOP ינלופה תורפצה
.םוקמב
,ןאטסיגריקב ,היסא זכרמב תושדח תוירפסויב תורומש רותיא
עבט תרימש לש בולישל םילדומכ ןאטסיקבזואבו ןאטסחזק
המייקתה 1998 תנשב .)יתלשממ עויסב( םייקמ חותיפו
,ןאטזיגריקב ,הלא תורומשב הנושארה לש תימשרה החיתפה
.ץייווש לש החטשכ ךרעב החטשש
םינוגרא ףותישב ,היסורב תימלוע תשרומ ירתא יוהיז
1995-1997 םינשה ךשמב .)םירחאו היסור סיפנירג( םיימוקמ
לש ללוכ חטשב םירתא השולש ו”קסנוא ידי לע ורשוא
רוזא ,לרוא ירה ןופצב )Komi( ילותב רעי :ר”מק 80,000-כ
,Vodlozero ימואלה קראפהו קוחרה חרזמב הקט’צמק
,הנגהל הכזש הפוריאב רתויב לודגה תוציבה חטש
יבלשב תאצמנ םיפסונ םירוזא לש םתזרכה .ר”מק 6,000-כ
.הנכה
תנשב קשוה ןאטזיגריק ירהב גלשה רמנ תלצהל טקיורפ
.הז ןיממ םיטרפ 700 קר ודרש דיצ בקע .1998
1899 :ןוגראה דוסיי
405,000-כ :םירבחה רפסמ
90 :םידבועה רפסמ
Bonn headquarters: Herbert-Rabius-Str. 26, :תבותכ
D-53225 Bonn, Germany
Berlin headquarters: Invalidenstr. 112, D-10115 Berlin, Germany
nabu@nabu.de :ל”אוד
http://www.nabu.de :רתא
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 139
טקיורפ :הקירפאב תוליעפב רתוי ברועמ NABU הנורחאל
תינמרגה עויסה ןרק ףותישב הינקב Arabuke-Sokoke
הינטירואמ תופרטצה ,“Kindernothilfe” םידלי תואירבל
םיקראפ םוקישל עויס ,NABU לש המזוי תובקעב ןוב תנמאל
.הירבילב םיימואל

הילטיא Italy
(LIPU) Lega Italiana Protezione Uccelli
םירופיצה תנגהל תיקלטיאה הגילה
תוירקיע תויוליעפ
:םיירקיע תוליעפ ימוחת העברא
.םינימ תנגה
.לודיג יתבו םירתא רוטיש
.רוביצה תועדומו ךוניח
.)lobbying( תיטילופ תונלדתשו תוינידמ
תופועב יקוח יתלב יריו תודדונ ריש ירופיצ תדיכל דגנ תוליעפ
תוליעפב םיבדנתמ תלעפה וללכ תולועפה .דואמ וחילצה םיסרוד
תוליעפ תמאתמ ךוניחה תקלחמ .רוביצה תועדומ תלדגהו חטשב
.רפס יתבב םיימוקמ םיפינס
יזכרמ וא תורומשמ תחאל הסינכ ומליש םירקבמ 100,000-כ
חרזמ םורדב ,Carloforte תרומשב אמגודל .LIPU לש ךוניחה
תבשומ לע םיפוקסלט תרזעב תופצל םירקבמה םילוכי ,הינידרס
הכרדה לבקלו םיפוח יזב לש תוגוז 100-מ הלעמל הנומה ןוניק
דיל תרזחושמ הציב ,Torrile תרומשב .םוקמב דבועה חקפמ
תוגוז 100-מ רתוי לע תיפצת ירותסממ תופצל ןתינ ,המראפ
.םינורימת לש םיננקמ
םיפסונ םוקיש יזכרמו הנקסוטב ”םי תופוע תלצהל זכרמה“
רוביצה םע רשק םירצוי ,תוינוריע םירופיצלו םיסרוד תופועל
רוביצל םיחותפ םירורחש וא ,”רופיצ ץמא“ תוינכת תועצמאב
הפישחו םיימואל םיעוריא .LIPU תורומשב תומקושמ םירופיצ לש
יבחרב ןוגראה לש רסמה תא םיציפמ תרושקתל תיביסנטניא
.הנידמה
,םודא זב ,המודא היד ,הנבל הדיסח יבגל וטקננ רומיש יצמאמ
הנידמב הדיחיה םירשנה תבשומל .שארחצו רוקמ-םודא ףחש
הלדג איה םינש רשע ךותו ,דרפסמ םאצומש םירשנ וררחוש
תואמ תכימתב וכז הקיקחב וקסעש םינייפמק .תוגוז 41-ל 18-מ
תמישר תנטקה( רתוי םישקונ דיצ יקוח וגישהו םיחרזא יפלא
עגונב שדח קוח ,)דיצה תנוע רוציק ,דיצל םירתומה םינימה
,םישדח םיימואל םיקראפו תורומש תזרכהו ,םינגומ םירוזאל
ןייפמק להנתמ .)IBA( םירופיצל םיבושח םירוזא הברה םיללוכה
לע ורדגוהש תורטמב קסועה ,”תואלקחו תוינונס“ ,דואמ חלצומ
.תואלקח יניינעל Birdlife לש המישמה חוכ ידי
תיטמרדהתנתשהעבטהתרימשל יקלטיאהםעהלשתוסחייתהה
2-מ הלעמל הילטיאב ויה 1970 תנשב .תונורחאה הנשה םישולשב
.800,000 לע םידייצה רפסמ דמוע תעכ .םידייצ ןוילמ
הנורחאה תעב םיגשיה
תוטישל עגונב יטילופה יבולב הכימתל תומיתח 130,000 וגשוה
קשממ תויוליעפ רוטינל זכרמ םקוה .תואלקחב דוביעה
.תויאלקח
לש תורומש 47 םויה דע לכה ךסבו ,תושדח תורומש 4 וחתפנ
םילוח יתב השימח תלהנמ הגילה .םנוד 70,000 לש חטשב LIPU
.תדמתמ היילעב םירבחה רפסמ .םירופיצל
הכראהה דגנ יפוריאה ןייפמקב הכימתל תומיתח 100,000 ופסאנ
.תפרצב דיצה תנוע לש תיקוח יתלבה
,שארחצ ,הנבל הדיסח יבגל רוטינהו קשממה תוינכת תוכשמנ
:ולחהש םישדח םיטקיורפ .םיפוח זבו וילשיכלמ ,תוציב ללוצ
.”םירופיצו םיכרד”ו )היליציס( םירשנ
םיבושח םירוזאל יקוח ףקות תקנעהל ירוביצה ץחלה ךשמנ
םירוזא 192 ךותמ 90-ל יקוח דמעמ ןתינ הכ דע .םירופיצל
.תיקלטיאה המישרבש
םירטוש 70 םויכ שי LIPU-ל .יקוח יתלב דיצ דגנ תולועפה תוכשמנ
תוליעפ לש תיתרושקת הפישח .)”תיגולוקא הרטשמ“( םיבדנתמ
ימואל-וד טקיורפ ןנכותמ .םיקלטיא ןוילימ 12-ל העיגה ןוגראה
.הירגינב תורפצה ןוגרא ףותישב תותפרה תינונס אשונב
1965 :ןוגראה דוסיי
42,000 -כ :םירבח רפסמ
95 :םידבועה רפסמ
via Trento n. 49, 43100 Parma, Italy :תבותכ
info@lipu.it :ל”אוד
/http://www.lipu.it :רתא
דנלוה The Netherlands
Netherlands Society for the Protection of
Birds (VBN)
(VPN) םירופיצה תנגהל תידנלוהה הרבחה
הלועפ יכרד
:תושיג עברא תוגוהנ
עבטלו םירופיצל תיבויח תוינידמ םודיק - תיטילופ תונלדתש
.יפוריאה דוחיאבו תימואלה המרב
תוינכת עוציבו םיבאשמ סויג ,םוזייב בושח דיקפת - אמגוד תבצה
ןפואב תועיפשמ הלא תוינכת .םיפדעומ םירתאלו םינימל רומיש
.םירחא םירוזאל אמגוד תווהמו ימוקמ
םיעצמאב שומיש .המושייו הקצומ הקיקח דודיע - תיקוח הנגה
םיכרצ ןיב ןוזיא םייקתמש חיטבהל ידכ ךרוצה הרקמב םייטפשמ
.םירופיצה יכרצ ןיבל הרבחה לש םינוש
לע ןגהל ךרוצל תועדומה תאלעהל - תרחא תרושקתו םינייפמק
רוביצה תשיג לע םיעיפשמ םינייפמקה .ןתביבס לעו םירופיצה
.םיבאשמ סויגב םיעייסמ ןכו םיאקיטילופהו
הדימה הנקו יפוא יפ לע עבקנ הרקמ לכב תושיגה ליהמת
תססבתמ תוליעפה .םיקסוע ןהב עבטה תרימש תויעב לש
תשר לש תוינפ לע ןכו ,רוטינבו רקחמב ורוקמש עדימ לע
עדימ .דנלוהב עבטה תרימש ןעמל םיליעפה תוצובקו םינוגראה
תשרמ עיגמ םירופיצל יוכיסו יוכיס ימרוג רותיאל דחוימב בושח
םיבושחה םיחלה לודיגה יתב רוטינב םיקסועה םיבדנתמה
.םירופיצל
:תוירקיע תוינכת
תוגוהנ ויהש דוביעה תוטישב םייוניש - םייאלקחה םיפונה ירופיצ
ןוגכ ,יאלקחה ףונל תוינייפואה םירופיצה תא םינכסמ םינש תואמ
תקסוע תינכתהו ,סוכו וילשיכלמ ,תודשה תיערז ,היוצמ הזומיל
.ןהילע הנגהב
1899 :ןוגראה דוסיי
125,000 :םירבחה רפסמ
53 :םידבועה רפסמ
Boulevard 12, 3707 BN Zeist, Netherlands :תבותכ
info@vogelbescherming.nl :ל”אוד
http://www.vogelbescherming.nl :רתא
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 140
םיכילהת םימייקתמ םהב םירוזאה בור - יעבטה ףונב םירופיצ
םיבושח םירוזאכ וזרכוה םבור .םיחל לודיג יתב םה םייעבט
לע הנגהב תדקמתמ תוליעפה .תימואלניב המרב םירופיצל
ןכ ומכ .תורהנה יכפשו ינופצה םיה ,ןדאו םי ןוגכ ,הלא םירוזא
.תונוידהו םיפוחה ירופיצו תוציב ירופיצל רומיש תוינכת תומשוימ
תויוליעפב םג תברועמ הרבחה - םיבשוימה םירוזאה ירופיצ
)עבטהו( םירופיצה תא ברקל הרטמב ,םיבושייב עבט תרימש
סיסו תיבה רורד םישמשמ לגד ינימכ .בחרה רוביצה לש ובילל
.תומוחה
תוליעפב ליעפ קלח תלטונ הרבחה - םלועב םירופיצ תרימש
הפוריאב םיליעפה תשר חותיפל תעייסמו ,םלועב ףיילדריב ןוגרא
.םיירוטסיה םירשק םידנלוהל שי ןהב תוצראבו ,הקירפאבו
ףיילדריב לש המישמ תוצובקב םיפתתשמ הרבחה ישנא ,ףסונב
םירופיצל תויטנוולרה תוימואלניב תונמא לש הדובע תוצובקבו
ףותיש לש ךרדב הרבחה תטקונ תויוליעפה לכב .עבט תרימשלו
ינוגרא ,םיניישעת ,םירכיא ,םיגייד :ןיינעה ילעב לכ לע הלועפ
אוצמל ןתינ םיפתושמ םיצמאמב .’דכו םירחא עבט תרימש
.םירופיצה תודמוע ןהינפב תוכובסה תויעבל םייבטימ תונורתפ
הנורחאה תעב םיגשיה
םי םירופיצל בושחה רוזאב תופדצ לש ינאכמ גיד לע רוסיא
תוריכזמל םיפסונ םינוגרא לשו הרבחה לש םיצחל תובקעב .ןדאו
לש םייעבטה ויבאשמ לש רתיה לוצינש טלחוה יפוריאה דוחיאה
.םירופיצל תימואלניבה ותובישח םע דחא הנקב םילוע םניא םיה
הטקננ 2000-2004 םינשב - תוציב ירופיצ לע הנגהב החלצה
טקיורפה תרגסמב .תוציב ירופיצ לש םינימ 13 תנגהל הלועפ
החלצהב ומגרות הלאו ןימ לכ לש תויגולוקאה תושירדה והוז
יתב םוקיש לש םיטקיורפה .קשממו רומישל תויטרקנוק תוינכתל
וקתעוה תינמגראה הפנאהו תטטרושמה הפנאה לש לודיגה
הלחש הריהמה הדיריה תריצעל ומרתו ,םיפסונ םירוזאל החלצהב
.דנלוהב הלא םינימ תויסולכואב
Westerschelde-ה ןעמל ימואלניב ןייפמק
הרבחה ,היגלבמו דנלוהמ םיפסונ םינוגרא םע הלועפ ףותישב
לפשהו תואיגה תכרעמ תובישחב הרכה ןעמל ןייפמק תלהנמ
םירבוג םויכ .םיימי םיקנויו םירופיצ ,םיגדל Westerschelde-ב
ןייפמקה םלוא ,עבטה תרימש יכרצ לע טישהו היישעתה ילוקיש
הגרדהב םרוג םיאקיטילופהו םיניישעתה ,בחרה רוביצל הנופה
.יונישל
םינוגראל הרבחה עויס - היסינותב םיחל לודיג יתב רומיש
.םיזוורבו םיאמפוחל םיבושחה םיחל לודיג יתב לע ןגהל םיימוקמ
יתבב תיכוניח תינכת ןכו ,קשממ ידבועו םיחקפ לש תשר ומקוה
תוריעצ תויוצמ תוזומיל לש הדידנה ביתנ .םיינוכיתו םיידוסי רפס
דנלוהב הרבחה ירבח ןיבל היסינותב םירופיצה רומיש ןיב רשקמ
.תרבוגו תכלוה וז תוליעפב םתכימתו
הידבש Sweden
Swedish Ornithological Society (SOF)
תידבשה תיגולותינרואה הרבחה
תוירקיע תויוליעפ
.ימואלניב הלועפ ףותישבו תימואלה המרב עבט רומיש
.םינוש םירפסו תע יבתכ השולש לש רואל האצוה
םוקמ ותואב םירקבמ זכרמו Ottenby םירופיצה הפצמ לוהינ
.)ץיק ידמ םירקבמ 200,000-כ(
.הרבחה לש עבטה תונחב תופקשמו םירפס תריכמ
.םיירוזא םיפינס 24 לוהינ
.עבט ילויטל תועיסנ תרבח לוהינ
וא םידיחי םינימב םידקמתמה םירקחמו םירקס לוהינ
.םירוזא
.טנרטניא רתא לוהינ
.טנרטניאה ךרד תינשדח הטישב םירופיצ לע תויפצת ףוסיא
ןוגראל עויס ןתמ - ףיילדריב ןוגראב תופתושה תרגסמב
.היבטלב ליבקמה
.םיריעצ םירפצל תויוליעפ םויק
הנורחאה תעב םיגשיה
.םיזגרי ינימו םיצע ספט ןוגכ רעי ירופיצל רוטינ תטיש חותיפ
תימגא ,תירמ ,בנז-דח זוורבל דיצ ינפמ תיקוח הנגה תקנעה
.תוציב תימוטרחו
תקפה ןעמל יתנשה ”םיערצה תייא םוי“ ךלהמב םיבאשמ סויג
.ימוקמ ןוגרא ףותישב ,הטלמב םידליל דעוימה םירופיצ רפס
,”תינונסה“ ,טנרטניאה לע תססובמה תכרעמ חותיפ
.םהיתויפצת חווידל םידבש םירפצ יפלא תשמשמה
ימוקמה ןוגראה ףותישב ,ףיילדריב תרגסמב היבטלב הדובע
.םיימוקמ םינוגרא הנומש תמקהל
הפממה סלטא לש השולש ךותמ ןושארה ךרכה תאצוה
.הידבשב םירופיצ לש תורזוח תודיכל
םירופיצ תנגהו תרימש יפוג רפסמ םיגצומ ןלהל
לארשיב יוקיחל םגדכ ,ימואלניב םש ילעב
םירוגעה ןעמל תימואלניבה ןרקה
International Crane Foundation
http://www.savingcranes.org :רתא
ןרקה תוחתפתה
Ron( יוס ןור ידי לע 1973 תנשב המקוה ןרקה
םיריעצ םיטנדוטס ,דלבי’צרא ’גרו’גו )Sauey
ינימ 15 תא ליצהל הרטמב ,לנרוק תטיסרבינואב
לכו הדחכה תנכסב םהמ 7 רשא ,םלועב םימייקה םירוגעה
תווחב הכרד תא הלחה ןרקה .הדיריב םה םג םיאצמנ ראשה
וירוה ידי לע ןורל הרכחוהש ,ןיסנוקסיו ,Baraboo-ב םיסוס
םירוגע לודיגל ’גרו’גו ןור ידי לע הדעוי הווחה .הנשל $1 תרומת
.םירוגעה ייח תא רוקחלו הייבר יניערג רוציל הרטמב יבשב
הלאשהב םהמ ולביקו םלועה לכב תויח ינג םע רשק ורצי םה
רשק ורציו םלועה יבחרב ועסנ ’גרו’גו ןור .םירוגע יציבו םירוגע
רצוויהל הלחה תורופס םינש ךותו ,םירוגע יבבוחו םינעדמ םע
עיפשהל הלחהש ,םירוגעה תרימש ןעמל תימואלניב תשר
ןעמל םידעצ טוקנל ןפיו ןיס ,האירוק-םורד ,ודוה תולשממ לע
םינשה ךלהמב .ןהיתוצראב םירוגעה לש םויקה ירוזא תרימש
.תושביה שמחב םירוגעה ירקוח ןיב םירשקה וקדהתהו ורצונ
1945 :ןוגראה דוסיי
11,000 :םירבחה רפסמ
24 :םידבועה רפסמ
Sveriges Ornitologiska Förening, Stenhusa Gård, :תבותכ
380 62 Mörbylånga, Sweden
birdlife@sofnet.org :ל”אוד
http://www.sofnet.org :רתא
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 141
לדגה םרפסמ תא ליכהלמ רצ השענ םוקמהשכ ,1984 תנשב
המוקמל ןרקה הרבע ,תופועהו םירקוחה ,םירקבמה לש ךלוהו
.ירוקמה הרתאמ מ”ק 8-כ ,יחכונה
הבשהו לודיגב םיבר םישודיח וגשוה םירוגעה לש לודיגה תווחב
,םירוגע יציב לש הנושאר הרבעה :ןוגכ ,רב תופוע לש עבטל
הכראהב שומיש ,יבשב םירוגע לש םינוש םינימ לש ןושאר יוביר
ררועל ידכ ןוסנומה ימשג לש יומיד ,רואה תועש לש תיתוכאלמ
יבשב םילזוגב לופיטל םירוגע תובובב ןושאר שומיש ,םיציב תלטה
.עבטל הרזחה רשפאלו םדא ינב לע המתחה עונמל ידכ
יבשב יובירה תונמא
.הדחכה תנכסל ןותנ ןקלח ,וטעמתה םירוגע ינימ לכ תויסולכוא
תעינמל הייבר יניערג ךרוצל היבשב םירוגעה יובירב תקסוע ןרקה
םיאנת םישורד גוז לכל ףאו ןימ לכל .בכרומ יבשב יובירה .הדחכה
םרשוא לע רומשל ידכ תוננכותמ תואלכמה .םהל םימיאתמ
.הברתי ,אירבו חונינ ,רשואמ רוגע קר .םירוגעה לש םתואירבו
עבטל הבשה
ץופנה רוגעב שומיש השענ עבטב הבשהה ךרד דומיל ךרוצל
ןכלו המתחה עונמל שי יכ אצמנ .Sandhill Crane ,הקירמאב
ינבל ופרטצה וררחושש םילזוג .םירוגע תובובב םילזוגב ולפיט
ףסונ רקחמב .רורחשה םוקמל ביבאב ורזחו המורד הדידנב םנימ
וקזחוה םה הדידנה ןמז עיגהשכו ,המוד ךרדב םילזוגה ולפוט
,םידדונ םירוגע תכישמל ןווכש ןוזמ עפש הבו הלודג האלכמב
ךכו ,המורד עסמה ךשמהל םהילא ףרטצהל םילזוגה תא ודדועיש
.רבה ירוגע םע 8 ובזע םילזוג 16 ךותמ .הדידנה לולסמ תא ודמלי
לש החונמ םוקמל ועסוה םמוקמב וראשנו וססיהש םילזוג הנומש
.םולשב ביבאב ורזח םילזוגה 16 ךותמ 15 .תודדונ תוקהל
ןיבמ רתויב רידנה ןימה והז :)Whooping Crane) ארוקה רוגעה
22 םלועב ורתונ 1941 תנשב .שממ הדחכה ףסמ לצינש ,םירוגעה
תנשב .1865 תנשב 1,200-1,400-כ תמועל ,הז ןיממ דבלב םיטרפ
לכמ תחא הציב ,םיציב שש :יבשב םירוגעה לודיגב לחוה 1967
ולאפוב רעי ימואלה קראפב( עבטב ורתונש םיניקה תששמ דחא
םינשה שש ךשמב .תירבה תוצראב לודיגל ורבעוה ,)הדנקבש
הנושארל ולטוה 1975 תנשבו ,תופסונ םיציב 44 ורבעוה תואבה
תלדגהל .םינש 7-11 ליגל ועיגה תובקנה בורשכ ,הייבשב םיציב
תיתוכאלמ הרגדהב תויעבו תיתוכאלמ הערזהב ורזענ תוירופה
םיניממ םירוגע ידי לע ”ץומיא”ל םיציבה תריסמ ידי לע ורתפנ
הקהל דוסיי וללכ םיארוקה םירוגעה לש שושיאה יצמאמ .םירחא
תחלצהו ההובג התומתמ תלבוס וז ךא ,הדירולפב תדדונ יתלב
הקהלל םיריעצ םירוגע ריבעהל קיספהל טלחוהש ךכ ,הכומנ הייבר
לש םירוגעה לודיג תווחל ,ןיסנוקסיו ,וברבל 22 ורבעוה 1989 תנשב .וז
רהנל חרזממ םיארוק םירוגע לש הנושאר הקהל דוסיי םשל ,ןרקה
אלש ןוויכ .הנש 100-מ רתוי לש הקספה רחאל הזמ יפיסיסימה
םילזוגה ומתחוה ,הדידנה לולסמ תא םיריכמה םירגוב םירוגע ורתונ
םויכ .הדירולפב הפירחה רוזאל םתוא ליבומה ענוממ ןואד ידי לע
הלסיח הב ,2006 תנש טעמלו ,םיטרפ 50-מ הלעמל וז הקהל הנומ
התואב ועקבש םיריעצה םיטרפה לכ תא הדירולפב ודנרוט תפוס
תומדקתהמ םיימוי םיחוויד .הטיאל הלדגו הקהלה תכלוה ,הנש
:”הדידנ עצבמ“ לש ידועייה רתאב ןכו ,ןרקה רתאב םיאבומ הדידנה
.http://www.operationmigration.org/index.html
The Peregrine Fund - World Center for Birds
of Prey
םיסרוד תופוע ןעמל ימלוע זכרמ - דדונה זבה ןרק
http://www.peregrinefund.org :רתא
תופועה לע רומשל הרטמב 1970 תנשב הדסונ ןרקה
םינותנה םינימב תזכרתמ ןרקה .עבטב םיסרודה
לע הרימש ,עבטל הבשהב החמתמו הדחכה תנכסל
,עוצקמ ישנאו םיליעפ תרשכה ,ךוניח ,לודיגה יתב
.רוביצל עדימ תצפהו
הלעמל ,םיעובק תווצ ישנא 100-כ םילעופ ןרקה תרגסמב
.םייתנוע םידבוע םישימחכו ,תירבה תוצראל ץוחמ םתיצחממ
רקיעב םיקסועה ,םיבדנתמ 100-מ הלעמל םימילשמ הלא תא
הנומה ליעפ םילהנמ רבח ידי לע תלהונמ ןרקה .תיכוניח תוליעפב
.שיא 35-כ
Boise,( והדייא תנידמ ,סיובב ,םיסרודה תופועל ימלועה זכרמה
תופוע האממ הלעמל םילדגמ זכרמב .1984 תנשב םקוה )Idaho
םייוצמ ןכ ומכ .עבטל הבשה תרטמל הייבר יניערגב םיסרוד
םייאקירמא םיטקיורפ תלהנה ,יאקירמאה תורייזבה ןויכרא זכרמב
ףותישב לעפומה יכוניחה םירקבמה זכרמו ןרקה לש םיימואלניבו
.םיבדנתמ
,רקחמ יזוח וא תוגלמ ,תונרק יפסכמ רקיעב השענ תוליעפה ןומימ
תוירחסמ תורבחו םידיגאת ,םייטרפ םישנא לש תורבח ימד
םיעוריא ,תועקשה ,תוריכממ תוימצע תוסנכהמ התוחפ הדימבו
.הסינכ ימדו םירויס ,םידחוימ
םיטקיורפ
,80-ה תונשב :Californian Condor ינרופילק רודנוק
,דבלב םיטרפ 27-ל המצמטצה עבטב הדרשש הייסולכואהשכ
סולבו וגייד ןסב תויח ינגל ורבעוהו ,עבטב םידרוקנוקה לכ ודכלנ
עבטל רורחשב לחוה 1996 תנשב .הייבר ןיערג תמקה םשל סל’גנא
הייסולכואל ףסונ 2003 תנשב .הנוזיראב ןוינק דנרגה תרומשב
הייסולכואה התנמ 2006 תנשבו ,עבטב עקבש ריעצ הנושארל
הביסה .עבטב םיניקב ולדגו ועקבש 4 םהמ ,םיטרפ 57 עבטב
איה ,הייסולכואה םויק תא תנכסמ ןיידע רשאו ,הדחכהל תירקיעה
ענכשל םיצמאמ םישענ .דיצ ירודכב הרוקמש תרפוע תלערה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 142
םיפתתשמ טקיורפב .תשוחנ ירודכב שומישל רובעל םידייצה תא
תויושר ףותישב השענ טקיורפה .ןרקה םעטמ תווצ ישנא 13
.םיבר םייטרפ םימרוג ןומימבו תויתנידמו תוילרדפ
ברעמ םורדב ץופנ היה רבעב :Falco femoralis ”ודמולפא זב“
ןיטולחל םלענש דע 19-ה האמה ףוסמ טעמתה ךא ,תירבה תוצרא
העיגהו הטעמתה וקיסקמב ותייסולכוא םג .20-ה האמה עצמאב
תורושק ותומלעיהל תוירקיעה תוביסהש הארנ .הדחכהה ףסל
ףוסב תידרפסה תובשייתהה זאמ לודיגה תיבב ולחש םייונישב
.רתי תייער בקע הייחמצב םייוניש רקיעב ,19-ה האמה
הבשהה הלחהו הייברה ןיערג תא ןרקה הדסיי 1990-ה תונשב
רבכ הססבתה 2000-ה תונש תליחתבו ,ססקט םורדב עבטל
טלחוה החלצה תובקעב .עבטב תוגוז 40-כ לש הייסולכוא
הבשהה יצמאמ תא קיתעהל
לחוהו םירחא םירוזאל עבטל
ברעמב עבטל הבשהב
וררחוש םיטרפ 115( ססקט
תנידמ םורדבו )2006 תנשב
.וקיסקמ-וינ
תשביה תתב םירשנה רבשמ
רומישב הרזע - תידוהה
תנכסב םינותנה םירשנה
.הרומח הדחכה
םורדב םירשנה ינימ תשולש
ינימ ןיב רבעב ובשחנש ,היסא
,םלועב םיצופנה םיסרודה
תנכס ינפב םויכ םידמוע
תולצניה .תיטירק הדחכה
תויולת םירשנה תוששואתהו
םורדב תולשממה תוביוחמב
תא לילכ רוסאל היסא
תירנירטוה הפורתב שומישה
,diclofenac ”קנפולקיד“
עבטל הבשהל הייבר יניערג םיקהלו ,תינומהה הלערהל המרגש
הדעות ,ןרקה ידי לע עצובש ,הייסולכואה רוטינב .רוזאה יבחרב
םגדממ ,אמגודל :םירשנה לש םידקתה תרסח תוטטומתהה
13-בש Indian white-rumped vulture ןימהמ תוגוז 2,400 לש
27 םינש 7 רובעכ ודרש ,ןטסיקפב ב’גנפ זוחמב ןוניק תובשומ
.דבלב תחא הבשומב תוגוז
,1976 תנשב ,הנושארה התיה ןרקה :Bald Eagle שאר-ןבל םטיע
הייסולכואהש רחאל ,קרוי-וינ תנידמל םימטיע עבטל בישהל
םילזוג הנושארל ולדיג הלא םימטיע .דחא גוזל המצמטצה םש
.קרוי-וינב םיננקמה תוגוזה רפסמ תא וליפכה ךכבו ,1980 תנשב
ףועה לש הלצהה יצמאמל םיבר םינוגראו תונידמ ופרטצה זאמ
תמישרמ רסוה אוה 2007 תנשבו ,תירבה תוצרא לש ימואלה
.הדחכה תנכסבש תופועה
טיעה :הקירמא זכרמב Harpy Eagle לש רקחמו עבטל הבשה
קר ןנקמ - הבר תויטיאב הברתמ ,הקירמאב רתויב קזחהו לודגה
םלענו ,יריו תורעיה תתירכ ידי לע םיואמ .שולש םייתנשל תחא
ןגא לש יטנלטאה רוזאב רקיעב ,ותצופת רוזאב םיבחרנ םיקלחמ
,הנש 20-מ הלעמל ךשמנ טקיורפה .הקירמא זכרמו סנוזמאה
םיטרפ 40-מ הלעמל הקירמא זכרמב עבטל וררחוש וכלהמבו
םיטרפה ירחא בקעמ ללוכ טקיורפה .הייברה ןיערגב םרוקמש
.הייסולכואה רוטינו רורחשה רחאל
םיפסונ םיטקיורפ
תויסולכואה רומישו רקח - תיטקראה תינכתה
םיעצבתמםיטקיורפה.ןופצזבו דדונ זבלשתויטקראה
םינימ רומישו רקח .היסא חרזמו רקסגדמ ,הקירפא חרזמב םג
Harpy eagle,( םיניפיליפבו השדחה האיניגב םיסרוד לש םירידנ
יתביבס ךוניח .הילוגנומו היאמ ,סויצירואמ זב ,)Philipine eagle
האיניג ,תיפורטה הקירמאב םיסרוד רומיש ,תיפורטה הקירמאב
,)Falco deiroleucus( ”הזח-םותכ זב“ ,)Harpy eagle( השדחה
.האובבמיזו םייבירקה םייאה
http://www.partnersinflight.org :תיבה רתא
תויונכוס לש תפתושמ המזי איה )PIF) Partners in Flight
יתלב םינוגרא ,היישעת ,תוימוקמו תוירוזא ,תויתנידמ ,תוילארדפ
תפתושמה םתרטמש ,ב”הראב םירחא םיברו םירקוח ,םייתלשממ
רקיעב קסוע PIF .תינופצה הקירמא ירופיצ לע הרימשה איה
הרטמב םיפסונ םינוגרא םע הלועפ ףתשמ ךא ,השבי ירופיצב
.םירופיצה ינימ לכ לע הנגה םדקל
ןוגראה תוחילש
:ומצע לע חקל PIF-ש תולטמה
םתייסולכואש םינימ ןעמל ברעתהל שי :ןוכיסב םינימל הרזע
ןכש ,הדחכה תנכס ינפב םידמוע םהש ינפל דוע הדיריב
רתוי הברה םילודג ויהי זא םליצהל ושרדייש םיצמאמה
.תחטבומ הנניא םתחלצהו
םינימ לש םדמעמ לע רומשל שי :םיצופנה םינימה לע הרימש
ינימ ןווגמ תביל תא םיווהמ םה ןכש ,םתצופת רוזא לכב הלא
.תיגולוקאה תכרעמה תומלשל םיינויחו תופועה
הרימשה :םישנאו לודיג יתב ,םירופיצ ןעמל ןוצרמ תופתוש
רודכ ינפ לע םייחה לש םמויקל תינויח תיעבטה הביבסה לע
שי המישמב חילצהל ידכ .םדאה ינב לש םמויק ללוכ ,ץראה
ןיבל הביבסה לע הרימש ןעמל םילעופה לכ ןיב תופתוש רוציל
.םתחוור וא םתלכלכל הב םייולתה הלא
תורטמ
חתפיו ההזיש ,ןתיא יעדמ סיסב לע ,ליעפ ךילהת םויק
.םהינפב תובצינ םירופיצהש םינוכיסלו תויעבל תונורתפ
תוינכת תא םימשיימה םיפתוש לש תמאותמ תשר תריצי
.תימוקמה דעו תיתשביהמ ,תונושה תומרב הלועפה
תונדפקב םשייל ידכ םיקיפסמ םיבאשמו תוביוחמ תחטבה
.הלועפה תוינכת תויחנה תא
תיעדמה הלועפה ךרד
יעדמ סיסב תחתפמה דעצ-רחא-דעצ לש ןונכת תשיג םשיימ PIF
הכרעהו םושיי ,הבצה לש ינויגה ךילהתלו תוטלחה תלבקל ןתיא
:םידעצה הלאו .רומיש תורטמ לש
.השביה ירופיצ לכ לש רומישל תושיגרה תכרעה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 143
הדימה הנקב רתויב םיפוחדה רומישה יכרצ ילעב םינימה יוהיז
.ירוזאה וא יתשביה
תובישח ילעב םינימ לש תויסולכואה לדוגל םידעי תבצה
.רומישל תיתשבי וא תירוזא
תובישח ילעב םינימל תוצלמומ תולועפו רומישה יכרוצ יוהיז
.םהלש לודיגה יתבלו רומישל
הנקב לודיגה יתבו םינימה ידעי תגשהל תויגטרטסא םושיי
.ירוזא הדימ הנקבו יתשבי הדימ
תורטמ תבצהו םייוניש תכירע ,החלצהה תדימ תכרעה
.ךשמהל תושדח
:רתאהמ
.הלועפ תוינכתו םינימ תצופת לע עדימב שודג רתאה
םירופיצה תדידנ תרצויש םירשקה תא תוארמה תופמ :אמגוד
.םירחא םירוזא םע הדנקו תירבה תוצרא תונידממ תחא לכ ןיב
תחא לכב םיליעפ ןיב תויופתוש תריצי רשפאמ הז בושח עדימ
.םירופיצה רומיש ןעמל ןהל ץוחמש םימרוג םע תונידמהמ
ולאו ,הינרופילק ירופיצ תופרוח ןכיה תוארמ תונומתבש תופמה
הדירולפב תופרוחה םירופיצ תוננקמ ןכיה הטמל תונומתבש
.הנוזיראבו
ןהב תונידמה תא ףתשמ Partners in Flight התומעה לש וגולה
המורדבו הקירמא ןופצב םירופיצה תודדונ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 144
םלועה יבחרב תורפצ ירתאו תורפצ ילולסמ .ד.6
,בושח ןיינע איה תורפצש הדבועב םיריכמ םלועב םיבר תומוקמב
טפשמה תיב זירכה 1998 תנשב .ול ועייסי תולשממ םג יכ יוארש
לש םיבושח םירוזאש )European Court of Justice( יפוריאה
סנכנ 1999 תנשב .
7
)SPA( םינגומ םירוזאל סיסב םה םירופיצ
דעונש ,Eurasian Bird Agreement - African םכסהה ופקותל
תונידמ 38 .םידדונ םימ תופוע ינימ 172 לש םרומיש תא םדקל
60-כ לע םיערתשמה םיחטשל סחייתמה ,םכסהה לע ומתח
םירקבמ ינוילימ םיכשומ תירבה תוצראב ןורחאה רושעב וחתופש תורפצ ירתא 30
,הלוכ הפוריא ,הדנק חרזמ-ןופצ תא ללוכש בחרמב ,ר”מק ןוילימ
הפוריאב תונידמ 50-ב .ןוכיתה חרזמהו היסא ברעמ ,הקירפא
.
8
םירופיצל םיבושחכ םירוזא 3,500-מ רתוי ורדגוה
לאיצנטופה תא הניבה ססקט תנידמש רחאל ,1996 תנשב
)Birding trail( תורפצ לולסמ םש ורצי ,תורפצב ןומטה ילכלכה
לש ץרפמה ףוחו הנאיזיאול ןיבש בחרמב םירתא 300 רבחמה
לולסמה רואיתל הקפוהש םירופיצה תפמב .Rio Grande Valley
Great ,םילולסמה דחאב .
57
הייפצל םיצלמומה םירתאה םינמוסמ
ןדמוא .םירופיצ ינימ 620-כב תופצל ןתינ ,Texas Birding Trail
רלוד דראילימ אוה תורפצמ ססקט תנידמל תויופצה תוסנכהה
ןה םג ורציו ססקט תא וקיח היני’גריוו הי’גרו’ג ,הדירולפ .
25
הנשב
םירפצל םיצלמומה םילולסמה תמישר .םיימשר תורפצ ילולסמ
תורפצה ילולסמ תופמ .הנשל הנשמ הלדג תירבה תוצראב
תוצרא תונידממ 20 ורצי הכ דע .
57
טנרטניאב תונכדעתמו תוצפומ
.
27
םירפצל םידחוימ םילולסמ תירבה
םיערתשמה ,םירומש לודיג יתבל םירתא 134 הדעיי דנלוה תלשממ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 145
םיפפוח הלא םיחטשמ 80% .ר”מק םיפלא תעבשמ רתוי לש חטש לע
.
8
)SPAs( םירומש םינימ לש םירוזאו )IBAs( םיבושח םירופיצ ירוזא
ןגא לע היכרותב הביבסה תוכיאל דרשמה זירכה 2000 רבמבונב
רתוי לש חטש לע ערתשמ רוזאה .דחוימ ןגומ רוזאכ Tuz Golu
אוהו היכרותב רתויב לודגה ןגומה רוזאה והז .ר”מק ןוילימ 2.6-מ
.
6
םירופיצל םיבושח םירוזא השימח ללוכ
םלועב םיליבומ תורפצ ירתא .ה.6
תאצמנ ,RSPB-ל תכיישה ,הרומשה .Leighton Moss - הילגנא
לש םילודג םיחטש ,ראשה ןיב ,תללוכ איה .הילגנא ברעמ םורדב
.םירופיצ ינימ לש לודג ןווגמ שי הרומשב .םירעוימ םיחטשו םינק
,םילגלג תואסיכל םיקתורמה םיכנל םג םימיאתמ לויטה ילולסמ
הרומשב .
30
םירופיצה ירותסמ השימח ךותמ העברא םג ומכ
RSPB-ב םירבח 75,000-כ םכותמ ,הנשב שיא 105,000-כ םירקבמ
.
31
ןוגראב םירבח םניאש 30,000-כו
ר”מק 750 לש חטש לע תערתשמ הרומשה .Camargue - תפרצ
,תוחולמ תונוגל ,םייא ,לוח תונויד ,םיפוח ללוכ רוזאה .תפרצ םורדב
םיפרוח וא םידדונ ,םיננקמ םימ תופוע 20,000 לעמ .תורעיו תורהנ
.הנשב םירקבמ 100,000-כ .הרומשב
גוזש רחאל ,םקוה רתאה .ךלשה ןוניק .Lockh Garten - דנלטוקס
ןניק אל תופוצר הנש םישימחשכ ,1957 תנשב ןנקל ורזח םיכלש
ןוגרא .םיניקמ םיציב תסימח בקע םייטירבה םייאב םיכלש גוז ףא
הירחא ובקע םירקוחהו ,הקירפא ברעמל תופוצר םינש 4 הדדנ )הניטסירק( הנומתב הרוחשה הדיסחה .ןייוול תורדושממ תורוחש תודיסח ירחא ובקע םיכ’צ םירקוח
)קבוב בלסורימ :הפמו םימוליצ( ומויב םוי ידמ היכ’צ וידרב םירישי םירודיש בוליש ךות ,לגנס דע פי’גו ןייוול תרזעב
לע ןועשה ביבס הרימש ןגרא RSPB
ןתינ וב ,םירקבמ זכרמ חתפו ןקה
תומלצמ םע ןקב השענב תופצל
ךלשה לע תורכזמ שוכרלו ,online
60-ל ויניק תא ביחרה םייתניבש
םירקבמ 100,000-מ הלעמל .תוגוז
.הנש ידמ רתאל םיעיגמ
רוזא .Onburga םגא - הידווש
,לודג םגא וזכרמבש יאלקח
.הלוחה קמעל םימוד םיאנת לעב
יפלא הנש ידמ םיצבקתמ םוקמב
,ןופצל םורדהמ םכרדב םירוגע
.יצחו שדוחכ רוזאב םיראשנ םהו
םיאלקחה ןיב ללוחתהש תומיעה
םילדגמה תא איבה םירוגעל
םייח רשפאתש תכרעמ חתפל
.הלוחה ןומגאל המודב ,םיפתושמ
זכרמ םוקמב ומיקה םיאלקחה
תויסיסב תויתשת וניכהו םירקבמ
םיעיגמ הנש ידמ .םירוגעב הייפצל
תופצל םירקבמ 200,000-כ רוזאל
.םירוגעה דוקירב
Cape - יסר’ג וינ - תירבה תוצרא
תנידמ לש סונייקואה ףוחב .May
תורפצ רתא אצמנ יסר’ג וינ
.הקירמא ןופצבש םיבושחהמ
ינימ 400-מ רתויב ןאכ תופצל ןתינ
ןאכ ופצ דבלב דחא םויב .םירופיצ
-ב .םירופיצ ינימ 200-כב םירפצ
ירופיצ ןוילימ 1.5 תויח Cape May
200,000-כ וילא ךשומ םוקמהו ףוח
.
32
הנשב םירקבמ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 146
םירהה סכר .Hawk Mountain - הינבליסנפ ,תירבה תוצרא
והז .םי’צלפאה סכרמ קלח אוה הינבליסנפ חרזמ-םורדב אצמנה
םירקבמ םוקמב .םידדונ םיסרוד תופועב הייפצל ץלמומ םוקמ
תופועה לש ויתסה תדידנב תופצל םיאבה ,
33
הנשב םישנא 95,000-כ
םקוה םינש שמחכ ינפל .לודג םירקבמ זכרמב םירקבמו םיסרודה
חראתהל םינעדמ 20-כל רשפאמה הדידנ רקחל זכרמ םג רתאב
.םוקמב תודבעמבו היירפסב שמתשהלו םוקמב
םע ליחתמ םיסרודה תופועל םלועב ןושארה טלקמה לש ורופיס
לפשה תונשב ,)Richard Pough( ףאפ דרא’ציר םשב בבוח רפצ
תושר הביצה 1929 תנשב .תירבה תוצראב )1930-ה תונש( לודגה
לודג ץנ לכ לע רלוד 5 לש ריחמ הינבליסנפ תנידמ לש דיצה
דרא’ציר השענ רתוי רחואמ םייתנש .םינש ןתואב םוצע םוכס ,יורי
,עבטה יבבוחמ דחאל ,היפלדליפב רגש ירט ’גלוק רגוב ,ףאפ
,םיפרוטה תדמשה לש תוינידמל ודגנתהש ,ברו ךלה םרפסמש
Hawk“ יורקה םוקמ לע עמש ףאפ .םיסרודה תופועה םללכבו
םישנא האר םש ורוקיבב .רקבל טילחהו )”םיצינה רה“( ”Mountain
.”טרופס“ םשל םיסרודב םירוי
םירוזפה םייוריה תופועה תא ףוסאלו םלצל ידכ םוקמל רזח ףאפ
תוחוכב יריה תא רוצעל ,החלצה אלל ,הסינ אוה .רעיה עקרק לע
.יריה תקספהל ואיבה םליצש םימוליצה רבד לש ופוסב ךא ,ומצע
התאר ,עבט תרימש ןעמל הליעפו קרוי וינ תבשות ,’גדא ילזור
הרכח איה .Hawk Mountain-ל 1934 תנשב העיגהו םימוליצה תא
,ןוארב סירומ ,דנלגניא וינמ םירופיצ בבוח הביצהו םנוד 5,600-כ
תא ’גדא ’בג החתפ ךכ רחא הנשו דימ קספ יריה .םוקמב חקפכ
,םיסרודה תופועה לש םתדידנב הייפצ םוקמכ רוביצל הרומשה
ותוא הריבעהו חטשה תא השכר ’גדא ’בג .םיפדרנהו םימישרמה
תנשב הדגאתהש ,Hawk Mountain Association לש התושרל
.חוור תנווכ אלל ןוגראכ 1938
ןוגראה תרטמ/ תוחילש
רקחמה תלבוה ידי לע םלועה יבחרב םיסרוד תופוע תרימש
לדומכ Hawk Mountain תרומש לש המויקו ,םוחתב ךוניחהו
.ךוניחו רקחמ ,תיפצת םוקמל
,םיבדנתמ 200-ב רזענה ,האלמ הרשמב םידבוע 16 לש תווצ
,רוטינו רקחמ ,ךוניח ,עבט תרימש תובלשמה תוינכת םשיימ
תרימש רקחו ךוניחל זכרמו םירקבמ זכרמ תלעפה תוללוכה
הלעמל םויכ החטשש הרומשה תא ליעפמו ,םיסרודה
.םנוד 10,000-מ
.עבטב הייפצו םילויט
םירקבמ 95,000-כל תיתוכיא עבט תייווח תנמזמ הרומשה
םיבדנתמ ,םידבוע םיללוכה ,תווצ ישנא 12 -מ תוחפ אל .הנשב
תיפצתה תודמעב להקל הכרדהב םיקסוע ,םימלתשמו
.םיסרודה תדידנב
לויט תרשפאמ םירטמוליק 13-כ הכרואש םיליבש תכרעמ
וכראש םי’צלפאה ירה ליבשל תרשוקמו הרומשה יבחרב ילגר
.רטמוליק 3,000-מ הלעמל
שרגמל הבורקה תיפצתה תדמעל םיכנל תושיגנ תמייק
םירקבמה תושרל דמוע דחוימ םיכנ אסיכו ,)’מ 100( הינחה
תושרל דמוע םיסומע עובש יפוסב .םולשת אלל ול םיקקזנה
זכרמב .בדנתמ ידיב גוהנ ףלוג בכר ךכל םיקקזנה םירקבמה
הייפצ תודמע ,םיסרוד תופוע אשונב הירלג שי םירקבמה
.םירפס תונחו )תונטק תויחו םירופיצ( רעיל ינייפואה רב-יחב
תיכוניח תוליעפ
רוקיבה תעב הדימלל םירגמו ןיינע םיררועמ םיסרודה תופועה
,היגולואיגה תא םירקבמל םיגיצמ הרומשה יליבש .הרומשב
תוכרדה תומייקתמ הרומשב .םי’צלפאה ירה לש יחהו הייחמצה
םיסרוק ןכו ,תוצובקלו םידימלתל הכרדה תוינכת ,עובש יפוסב
.םירומלו םיטנדוטסל
תינכתב םוקמב ורשכוהםלועהיבחרב תונידמ38 -מםימלתשמ215
רקחמו ךוניחל ,םיסרוד רומישל תוטיש םידמול םיטנדוטס .תידוחיי
תורייתמ תוסנכהה הב הרומשה לש חלצומה םגדה תועצמאב
.עבטה תרימש תוליעפ תא תונמממ
הרומשל ”םיסרודה רה“ תכיפה תא המזי ’גדא ילזור .1934
תופוע דיצל דחוימ רתא םוקמה היה זא דע .םלועב הנושארה
םיסרוד
םיסרוד יפלא רוזאב ורונ ,1934 תנשב ,הרומשה תמקהל דע
)Hawk Mountain תובידאב :םוליצ( הנשב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 147
תירקחמ תוליעפ
םלועב רתויב הקיתוה הפוצרה הריפסה :ויתסה תריפס
םיסרודה תופועה רפסמב םייונישה לע בושח עדימ תקפסמ
םיסרוד 25,000-כ םיפלוח םוקמב .הקירמא חרזמ-ןופצב
םיסרוד ןוילימכ םיפלוח תליאב :האוושה םשל( הנשב עצוממב
.)ביבא ידמ
םירתא םע תופתושב תכרענ :הקירמא ןופצב רוטינה תינכת
.תשביה יבחרב םיסרודה תויסולכוא בצמ תכרעהל ,םיפסונ
.םלועב םיסרוד תדידנ ירקחמ
חראמ הרומשב רקחמה זכרמ :תירוזאו תימוקמ היגולוקא
.םוחתב םיפתושמ םירקחמל םינעדמ
עבט תרימשב ימואלניב הלועפ ףותיש
םורדמ םיפרוח הרומשב םיפלוחה םיסרודה תיצחממ הלעמל
םיסרודה תרימשב דחוימ ןיינע שי הדוגאל ןכלו ,תירבה תוצראל
.המורדבו הקירמא זכרמב
םיפתושל תינכט הרזעבו םיבאשמ סויגב תעייסמ הדוגאה
היבילוב ,המנפ ,הקיר הטסוק ,וקיסקמ ,הבוקב םיסרודה תרימשב
לש הליעפ תשר םייקלו םיקהל איה הדוגאה תרטמ .הלאוצנוו
יביתנ ראש ךרואלו תיניטלה הקירמאב רומישו רקחמ יפתוש
.םלועב םיירקיעה הדידנה
הרומשה לוהינו קשממ
םייקל ךרוצה ןיבל להקה תטילק יכרצ ןיב ןזאמ הרומשה לוהינ
.תדקפתמו האירב תיגולוקא תכרעמ
םינימ ינש ללוכ ,רעיה ירופיצל יתוכיא לודיג תיב תקפסמ הרומשה
,בטיה דעותמ הרומשב יגולויבה ןווגמה .ריש ירופיצ לש םירידנ
התומלש .הרומשב םינוש םינימ 460-מ הלעמל והוז הנורחאלו
הסינכ ימד תייבג ידי לע תרמשנ הרומשה לש תיגולוקאהו תיפונה
.ךומסה ימואלה קראפה עקרקב שומיש תויוכז תשיכרו
יתנש תורפצ דירי םייקתמ ,ןאווייט תריב ,הפייטב .Taipei - ןאווייט
דיריב .ןתדידנב תובר םירופיצב תופצל ןתינ וכלהמבש ,םיימוי ןב
.שיא 60,000-כ םירקבמ
תכשומ הרומשה .תורפצ השיגדמה עבט תרומש .Baratpor - ודוה
.םירפצ 100,000-כ הנש ידמ
וגנימלפ לש םיטרפ ןוילימכ םייח םגאב .Nakuru םגא - הינק
םי’צאלפאה סכרב םיסרודה תופועה תדידנב תופצל Hawk Mountain תרומשל ביבא ידמ םיאב םירופיצ יבבוח 95,000-כ
)Hawk Mountain תובידאב :םוליצ(
הדידנה אשונב הדש תדובעל תינמז וב םיטנדוטסו םירקוח 20 טולקל רשפאמ הרומשה חטשב היירפסהו רקחמה זכרמ
)Hawk Mountain תובידאב :םוליצ(
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 148
)Hawk Mountain תובידאב :םוליצ( הדשב ב”הרא חרזמב הדידנה לע דומלל בחרה רוביצל רשפאמ ,רקחמ זכרמו הירפס ,דומיל ירדח ללוכה ,Hawk Mountain לש לודגה םירקבמה זכרמ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 149
תופוע תדידנב הפייטל םורדמ 1999 תנשב ופצ שיא 35,000
רב תויחב יקוח אל רחסב ימלוע דקוממ הכפה ןאווייט .םיסרוד
עבט רומישל זכרמל
רוזאב םירשנה לכ לש הדחכהל םרג רבדה .דיצ יבורב םהינומהב
םירשנ 6 .םירשנמ ןיטולחל םמוש היה הנש 40 ךשמבו 1940 תנשב
רומישהו הבשהה טקיורפ תרגסמב רוזאב עבטל ובשוה םינושאר
תורשע המכ דוע ובשוה ךכ רחא םינש רפסמ ךשמבו 1980 תנשב
הלעמל םויכ הנומו הססבתה םירשנה תבשומ .)כ”הסב 60( םירשנ
הנושארו שארב ץוענ הז טקיורפ לש החלצהה דוס .םירשנ 600-מ
הליהק( ,וכרד תישארמ טקיורפב תימוקמה הליהקה ףותישב
,)הניבג רוצייל םישבכ לודיגב םיקסועה םיאלקחמ בכרומ הבורש
רוקמל ותכיפהו טקיורפב הליהקה ישנא לש אלמ בוליש ךות
הנש ידמ םירקבמ וב תיתוריית תוליעפ לש דקומלו הוואג לש
.םישנא 100,000-כ
םירקבמ זכרמ 1998 תנשב םוקמב חתפנ ,הז טקיורפ תרגסמב
םהלש רשקהו ,רוזאב םהלש הירוטסיהב ,םירשנב קסועה ידוחיי
דוחייה לע תונוש תוגוצת תורפסמ זכרמב .ויבשותלו םוקמל
.תפרצ םורדב Massif Central-ב םירשנה תבשה רוזא תפמ
Le Rozier רפכל תוכימסב אצמנ םירקבמה זכרמ
עבטה לש רטינסכ שמשמה םירגפ לכואכ רשנה לש יגולויבה
תומוקמ 50 ליכמה תואצרה םלוא שי זכרמב .םירגפמ ותוא הקנמו
תחא :חטשב תואצמנה תומלצמ 3-מ ואידיו בתונמ וילאו הבישי
ןמזב תונומת ןוניקה תנועב הריבעמו םירשנ לש ליעפ ןק לא הפוצ
םיקוצמה דחא לע תדקוממ היינש המלצמ .ןוניקה ךילהתמ תמא
תנחת לא תנווכמ תישילש המלצמ .ףועמב םיפלוחה םירשנ הגיצמו
.הנחתב םינוזינה םירשנ לש תונומת הריבעמו םירשנל הלכאה
.לגורקימ רודיש תועצמאב זכרמה לא םירדושמ ואידיוה ימוליצ
רופצמה ןונכתב הלעמב הנושאר תובישח לעבו ידוחיי ףסונ ביכרמ
ינש .יעקרק-תת ובורב ותויה אוה תפרצב םירשנה תבשה רוזאב
אצמנ ןוילעה סלפמה קרו המדאב םירופח םינותחתה ויסלפמ
תוגוצתה יללח םיאצמנ םינותחתה םיסלפמה ינשב .עקרקל לעמ
ובו הסינכ תאובמכ שמשמ ןוילעה סלפמהו ,תואצרהה םלואו
.ץעמ תיפצת תספרמ ןדילו תונחו הפוק
םירשנה רופצמ לש תובלתשהל תערכמ המורת םרות הז ןונכת
ותערפהו ותוחכונ תא םומינימל ןיטקמו תיעבטה הביבסב תפרצב
ינש גישמ אוה ,הז ןונכת לש תישעמה תועמשמל רבעמ .ףונל
תיכרעו תיתועמשמ תיתביבס הרימא - דחאה :םיבושח תונורתי
.ילמינימ ןפואב הביבסב עגופה אמייק-רב יתוריית חותיפ יבגל
תוידוחיי תוגוצת רוציל םירשפאמה םיהובג םיללח תריצי - ינשה
הנרקה וא ,הרקתהמ םייולתה םירשנ לש םימגד ןוגכ( תוניינעמו
רתוי םירקבמ הרומשב .תורחא םירופיצ לש םינימ 400-כו
.
35
הנשב םירקבמ 100,000-מ
דרפס לש המורדב תנכוש הרומשה .Cota Donniana - דרפס
םירקבמל רוגס הרומשהמ קלח .רהנו םיחל לודיג יתב תגציימ איהו
.הנשב םירקבמ 60,000-כ םירקבמ הרומשב .רקחמל דעוימו
הרומשב .Phillip Island Nature Park - הילרטסוא ,הירוטקיו
שיא 500,000-כ הב םירקבמ .םיניווגניפ תוכולהתב תופצל ןתינ
1995 תנשב .יאקירמא רלוד ןוילימ 63-כ ךכ םשל םיאיצומה ,הנשב
.םידבוע 1,000-כ הרומשה הקיסעה
תפרצ ,לרטנס ףיסאמ ,םירשנב הייפצל זכרמ
לארשיב ונממ םיביכרמ םושיי תובישחו תפרצב רופצמה לדומ
עבט יאשונב םירושקה םיבר תורייתו םירקבמ יזכרמ םימייק םלועב
שגפמב ,ימורדה Massif Central-ה רוזאב תפרצב םלוא .הביבסו
עצבתמ ,Millau ריעהמ קחרה אל ,Tarn-ו Jonte תורהנה ןיב
.םירשנ רומישו עבטל הבשה לש רתויב בושח טקיורפ 1980 תנשמ
יבשותו ,ילפורטסטק הז רוזאב םירשנה רומיש בצמ היה רבעב
םירשנב תורילו לודג הדימ הנקב םילערב שמתשהל וגהנ םוקמה
Massif םירשנה טקיורפ תא םזי ,FIR ןוגרא להנמ ,סארט לשימ
Central
Massif Central-ב םירקבמה זכרמ
Le Belvédère des vautours :רתאה
Le Truel :םוקמה
St. Pierre des Tripiers, 48150 Lozere, France
05 65 62 69 69 :ןופלט
05 65 62 69 67 :סקפ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 150
בלשל רשפאמ הז ידוחיי ןונכת .)הבוגב תוגצמו תונומת לש
הקיטתסאל ,תדחוימה הריוואל םימרותה םינוש םיביכרמו תוגוצת
קמועל הבישח התייה הז ןונכתבש רכינ .םירקבמה לש היווחלו
וננכות םהל םאתהבו םירקבמה זכרמב םירבעומש םינכתה לע
ןיאשכ ,תובורק םיתעל ונרעצל הרוקש יפכ ךפיהה אלו( םיללחה
םיגצומ תויהל םירומאש םינכתל ילכירדאה ןונכתה ןיב רשק
תומרויד תוללוכ םירקבמה זכרמ ךותב תוגוצתה .)הגוצתה יללחב
,תיגולויבו תירוטסיה הניחבמ םירשנה לע םירפסמה םיגצומ ןהבו
,הבשהב םינוש םיביכרמ םג ןכו ,רבעב םתדחכהל תוביסה
תועבטו השילגו סופיט דויצ ןוגכ ,םירשנה רומישבו רקחמב
תבשומב תכרענש תפקמה עוביטה תוליעפ לע םירפסמה ןומיסל
םילזוגה תיברמ ללוכ ,םיעבוטמ םוקמב םיטרפהמ 90%-כ( םירשנה
לועפתל םישמשמה םילכו דויצ ןכו )!עבטב הנש ידמ םיעקובה
םירשנל תוחיטבמו בחרמב תורוזפה םירשנל הלכאה תונחת
תליהק עויסב תולעפומ הלא תונחת .העובק ןוזמ תקפסא
.תימוקמה םיאלקחה
םירשנה זכרמ לש ןויסינהמ דומלל ןתינ םהמ םיירקיעה םיביכרמה
לילגה םורמב המוד טקיורפ יבגל תפרצב
לש הליהקל ומצע זכרמבו ולוכ טקיורפב יעצמא יתלב רשק
.םוקמה יבשות
םיננקמכ ןיטולחל ודחכנ וב רוזאב ,תוגוז 250 ןנקל ובש וילא Massif Central -ב םירשנה ןוניק קוצמ
סארט לשימ :ןימימ .םינוניקב היפצ םירשפאמה םיפוקסלט ובצוה םירקבמה זכרמ גג לע
תחתמ םיסלפמ ינשב הנבנ ,Massif Central ב םירקבמה זכרמ
ןוניקה קוצמל תחתמ ,עקרקה ינפל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 151
ןתינ רתאב .םימחרהו םירשנה לע תיפצת יעצמא רקיעבו תוריכמ
םיפוקסלט תרזעב ימוקמה תווצה לש הכרדה עויסב תופצל
תובצומה on-line תומלצמב תופצל ליבקמבו ,ןוניקה תבשומב
םוז ליעפהל לוכי ךירדמה .םימחרה ןקו םירשנ יניק ינש ךותב
םירקבמה םיארנ דציכ גיצהל וליפאו ,ןוניקה קוצמב "טטושלו"
הערפה לש םומינימ רצויו ףונב בלתשמש ךכ זכרמה ןונכת
םיהובג םיללח תריציו המדאל תחתמ הקמעה ךות ,הביבסל
.תונוש תוגוצתל ידוחיי בחרמ םינתונה
,םתביבסב םירשנה לש ”רופיס”ה תרבעה ךות תוגוצתה ןונכת
.םויק-ודו תונורתפ דצל םיטקילפנוקו תויעב רואית
םיעצמאב םיתעל ,שומיש ךות הקיטתסא לע שגד ןתמ
השילג דויצ ,םילבח ןוגכ( םיקזח םירסמ תרבעהל ,םיטושפ
.)םיניקב םירשנה ילזוג ןומיס לע רופיסל תועבטו
תואצרהה םלואב תינמז-וב תוחפל תותיכ יתש טולקל תלוכי
רוזא( ולוכ זכרמה בחרמב תופסונ תותיכ 4-2 תוחפל דועו
- רמולכ .)תפסונ תיפצתל ליבש ,תיפצת תספרמ ,תוגוצתה
תא טולקל םירשפאמה הלכהו תוסיו ירוזא לש שארמ ןונכת
הז הערפהו תופיפצ לש םומינימב הכרדה ןתמ ךות םירקבמה
.הזל
תומלצמ תועצמאב - ץוחב שחרתמל תמא ןמזב רשק
םיטלקומ םיטרס תוארהל ןתינ ןוניקה תנועל ץוחמ .ואידיוה
,ןיפוליחל וא ,רבעב םלוצ טרסהש םירקבמל רפסל ןבומכו
.תמא-ןמזב םוליצב רבודמש ןייצל ,המיאתמה הנועב
,Aste Béon ,םירשנ ןוניק קוצמב תיפצת זכרמ
םייתפרצה םיאנריפה
רפכל ךומס ,)Vallée d'Ossau( ואסוא קמעב ,םייתפרצה םיאנריפב
םימחרו םירשנ לש ןוניק קוצמ תולגרמל הנבנ ,ןימוי קיתעו ןטק
לש בלושמ ןומימב La Falaise aux Vautours םירקבמה זכרמ
רתאה .יאפוריאה קושהו עבטה תרימש יפוג ,תוימוקמה תויושרה
קוצמב ונניק רבעב .Pao ריעל םורדמו Laruns ריעל ןופצמ אצמנ
רפסמ דרי םויכ .םיסרפ גוזו םימחר תוגוז 3 ,םירשנ תוגוז 150 ןוניקה
.דחכנ םיסרפה גוז .דדוב םימחר גוזו םירשנ תוגוז 39-ל םינוניקה
תוגוצת םלוא :םיסלפמ השולשב ,עונצ םירקבמ זכרמ הנבנ רתאב
תונח ,שיא 60-כל תונרקה םלוא ,םתרימש תויעבו םירשנה אשונב
Aste Béon-ב םירקבמה זכרמ
La Falaise aux Vautour :רתאה
Aste Béon, France :םוקמה
0533-559-826549 :ןופלט
http://www.falaise-aux-vautours.com :רתא
falaise.aux.vautours@wanadoo.fr :ל"אוד
Aste Béon-ב ןוניקה קוצמב היפצ תורשפא
Aste Béon-ב םירקבמה זכרמ
םירשנה ןוניק קוצמ עקר לע Aste Béon-ב םירקבמה זכרמ
וטבמ תדוקנמ זכרמב
.רשנה לש
םיעטק וטקול ,ףסונב
לש ןוניקה רוזחממ
לש רוזיחה עגרמ -רשנה
דעו ןקב העיקב ,םירוהה
םינרקומ .לזוגה תפנכהל
סרפ לש ןוניקמ םינוטרס
50,000-כ ןכש ,קוצמב
רתאל םיעיגמ םירקבמ
אשונל םיפשחנו הנשב
ןפואב דקפתמש ,ידוחיי
ריעה שאר .ליעי ךא עונצ
לפטמ )רפכה ,םצעבו(
,ישיא ןפואב טקיורפב
םג המקוה ותמזויבו
םירשנל הלכאה תנחת
.הלכאהב םג תופצל ןתינו ,קיתע םיעור רפכ דיל ,קוצמה תברקב
םיגח םהו ,תומדקומה צ"החא תועשב םוי ידמ םיצבקתמ םירשנה
ןיע ,אלמג תרומשב יוקיחל יסאלק םגד - םיפוצה ישארל לעמ
םירשנב תופצלו "םירמיצ" רוכשל ןתינ רפכב .לילגה םורמו תדבע
,רוזאב םימיסקמ הכילה ילולסמ בלשל ןתינ ןכו ,םירמיצה תניגמ
.םיינייפוא םיאנריפ םירפכב רוקיב ללוכ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 152
סלייווב םירקבמה זכרמ
םידדונ םיזבו תומודא תוידב היפצל םירקבמ זכרמ
סלייווב
,Ceredigion Forest District ,סלייוובימוקמהתורעיהתורישתמזויב
Rhanbarth Geodwigo-בש תורעיה בלב םירקבמ זכרמ םקוה
.סלייוו זכרמב ,Aberystwyth ףוחה ריעל תיחרזמ ,Ceredigion
)םיטלושמ( ילגר לויט ילולסמ השולש םירקבמה זכרמל ביבסמ
.תורעיב
לודגה NGO-ה לש המזוי תרגסמב
ןוילימ לעמ הנומה ,RSPB ,הינטירבב
תבשהל ימואל טקיורפ חתופ ,םירבח
ויהש ,הינטירבב תומודאה תוידה ןוניק
יתליהק-יכוניחה קלחב .הדחכה ףס לע
on-line תומלצמ ובצוה טקיורפה לש
לש קוצמ לע ןקבו תומודא תויד לש ןקב
דואמ הנטק ותייסולכוא םגש ,דדונ זב
.הרבדה ירמוחב יביסנטניא שומיש בקע
הבש םינורחאה םירושעה ינשב קר
םויכ העיגמו ,הששואתהו ותייסולכוא
.םיננקמ תוגוז 2,000-כל
,סומכ דוס אוה ןוניקה ירתא לש םמוקמ
תונומתה תא תוריבעמ תומלצמה ךא
לע דומלל תורשפאמו םירקבמה זכרמל
ןתינ דציכו ,on-line םיסרודה תופועה
RSPB ןוגראב םירבחכ ףרטצהל ,םרומישל ליעפ ןפואב םורתל
הנבנו ,רפס יתבו בחר להק טלוק םירקבמה זכרמ ןיינב .'דכו
.)'דכו םיכומנ םיכסמ( םיריעצ םידליל הייפצ רשפאל דחוימב
.הנש ידמ רתאל םיעיגמ םירקבמ 60,000-כ
Nant yr Arian :םירקבמ זכרמ
The Forest District Manager :םוקמה
Enterprise Leanafan, Aberystwyth, Dyfed SY23 4AY
0044-1974-261404 :ןופלט
http://www.nantyrarian.com :רתא
םידדונ םיזבו תומודא תויד ןוניקב on-line תייפצל םיכסמ
םירקבמה זכרמב
רתויב םיאתמ( רעיהו םיסרודה תופועה אשונ םע תורכיה
)לארשיב ל"קק תוליעפל
תוידה לש לודיגה תיב םע תורכיהל םירקבמה זכרמ ןולחמ ףונ
םיזבהו תומודאה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 153
םימ תופוע רומישל ןרקהו הילגנאב 'גדירבמילס רתא
Wildfowl and Wetlands( םיחל לודיג יתבו םימה תופוע ןרק
עבט תרימשב תקסועה הקדצ ןוגרא הניה )Trust - WWT
הדסונ ןרקה .היינשה טבזילא הכלמה איה הנורטפ .הילגנאב
הלחתהב ,טוקס רטיפ רס גולותינרואה ידי לע 1946 תנשב
עשתו םירבח 130,000-מ רתוי ןרקב .ןרבס םימה תופוע ןרקכ
רתוי לש חטש תוסכמ דחיבש ,םירקבמ יזכרמ תולעב תורומש
רתוי ןהב םירקבמו םירופיצ 150,000-מ רתויב תוכמות ,ר"מק 20-מ
ילעב םירתא העבש תוללוכ תורומשה .הנש לכ םירקבמ ןויליממ
,)Site of Special Scientific Interest - SSSI( דחוימ יעדמ ןיינע
)Special Protection Areas - SPA( םידחוימ הרימש ירוזא השימח
םינגא לע הרימשל תיתלשממ-ןיב תירב( RAMSAR ירתא השימחו
.)םיקורי
ידי לע תלהונמה םיחל לודיג יתב תרומש איה 'גדירבמילס WWT
ןיב ךרדה יצח ,הילגנא ,ריישרטסולגב רשא 'גדירבמילסב WWT-ה
הנושארה הרומשה יהוז .ןרבסה רהנ לש ךפשב רטסולגו לוטסירב
,1946 רבמבונב 10 ךיראתב החתפנ איה .WWT-ה יזכרמ ןיבמ
.טוקס רטיפ רס עבטה תרימש שיאו רייצה לש ןוזחל תודוה
ידכ .םלועב םיזוואהו םיזוורבה תא רוקחלו לפטל הרומשה תרטמ
םיפוצ רשא םירותסמ 16 ומקוה ,םירפצל םיבוט םיאנת קפסל
רטסולג תלעתו ןרבס רהנב םילבוגה םימגאו תורהנ ,תודשה לע
תונורדממ םיקחרמל תויפצת רשפאמ תיפצתה לדגמ .סנפרשו
.ברעמב ןקידה רעיו ןרבסה רהנל דעו חרזמב דלווסטוקה
תיירלג ,הדעסמ ,תונחו םירקבמ זכרמ םג םנשי 'גדירבמילסב
.יפורט תיבו תונמוא
ר"מ 500,000 םכותמ ,ר"מק 3 לש חטש תלעב הרומש רתאב
.להקל םיחותפו םיבצועמ
תוקהל םע ,ףרוחב רתוי הובג םירוברבהו םיזוואה ,םיזוורבה רפסמ
םיטרפ שי ,תוקהלה ךותב ,םיתיעל .חצמ-ינבל םיזווא לש תולודג
ןייפאמ ןטקה רוברבה .ןטקה זוואה ,רתוי רידנה זוואה לש םידדוב
תינופצה היסורמ עיגמ אוה רשאכ ,ףרוחב 'גדירבמילס תא
תא .הילגנא םורדב ררושה רתוי ןותמה םילקאהמ תונהיל ידכ
רוקמה םגד .'גדירבמילסב תיביסנטניא הרוצב ורקח םתוגהנתה
המידקמ ,םירוקמ לש םינטק םירויצ ונכוהו ,ידוחיי אוה טרפ לכ לש
.םייטרפ תומש תולבקמ םג םירופיצה .יוהיזב רוזעל ידכ ,דצהמו
,דמגה זבהו דדונה זבה ומכ םיסרוד םה ףרוחב םיפסונ םירקבמ
תא הנגרא טזבילא הכלמה .ריש ירופיצו םייאמפוח םג ומכ
הרוקיב ןמזב 'גדירבמילסב םינושארה םירשה םירוברבה חולשמ
הרקיב הכלמהשכ .טוקס רטיפ לש תישיא השקב יפל ,הדנקב
."הכלמה ירוברב" יוניכה תא ולביק םה ,1952 תנשב 'גדירבמילסב
זווא תלצה היה תמדוקה האמה לש 50-ה תונשמ החלצה רופיס
דעו תוריפ ובינה 'גדירבמילסב הייברה יצמאמ .הדחכהמ יאווה החוראה ןמזב םירופיצב היפצ תרשפאמ הדעסמה
תופצל 'גדירבמילס תרומשל םירקבמ ןוילימ םיעיגמ הנש ידמ
םימה ירופיצב
םירוברבה תלכאהל לכוא תויקש קלחמ 'גדירבמילסב זכרמה
להקהו םירופיצה ןיב יעצמא יתלב רשק רוציל ידכ
םימה ירופיצ לש דיצה תויעב תנבהל ןואיזומ םקוממ רתאב
אל יאווהב עבטל ןושארה םרורחש .םוקמב יאווה יזווא שי םויה
ינפמ זוואה לש יעבטה לודיגה תיב לע הרימש יא ללגב חילצה
לש הרימשב ולחהש עגרב .םדאה ידי לע יאל וסנכוהש םיפרוט
.חילצה עבטל םרורחש ,זוואה לש לודיגה תיב
ועיגה רשא םימוח םינלגמ 16 לש הקהלש םיווקמ 'גדירבמילסב
.הייברה תנועל ראשיהל וטילחי 2007 תנשב
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 154
Cornell Lab of Ornithology
לנרוק תטיסרבינוא לש הדבעמה
תטיסרבינואדיליעדמןוכמאיההיגולותינרואל
איה ותרטמו םירבח לע ססובמה ,לנרוק
ףוסיאב בחרה רוביצה בוליש ךות םינימה ןווגמ לע רומשלו רוקחל
הנבנ יאטיסרבינואה זכרמה .)“citizen Science”( םחותינו םינותנ
,רקחמה תודבעמ תוזכורמ ובו ,חל לודיג תיב םע רעי ילושב
ןוכמה .הלודג רכמ תונחו םירופיצב תכרדומ תיפצתל תוספרמ
יבחרמו ב”הראמ עוצקמ ישנאלו תורפצ יבבוחל םיסרוק החנמ
25,000 ןוכמל .םירופיצ רומישו היגולוקא ,היצולובא יאשונב םלועה
.םירבח
חותיפב ןהו רקחמב ןה ,םלועב םיליבומה רחאל בשחנ ןוכמה
.בחרה רוביצהו עבטה יבבוח םע תבחרנו תידוחיי תוליעפ
Citizen Science Projects
לע ףטוש םושירו תויפצת תומייקמ ב”הראב תוחפשמ יפלא
הלכאה תונחת לע ססבתהב ,תיבה תניגב םירופיצה תואצמיה
ימואל םינותנ סיסב לע םילעומ םינותנה .תורצחב ובצוהש
.ןוכמה ליבומש ,ינורטקלא ראודב םירבחל תוצפומ תואצותהו
eBird Trail Tracker
רשפאמש םינותנ סיסב לע הלעומ ב”הרא יבחרב הפצנש עדימה
לש תואצותה תא לבקמ אוהש ךות ומשרל םירופיצ בבוח לכל
דומלל םירופיצה יבבוח םילוכי ךכ .עדימה תשרב םירבחה לכ
תופמ ללוכ ,תשביה יבחרב תונוש םירופיצ ופצנ ןכיה יתימא ןמזב
ופרטצה םירפצ 36,000-מ הלעמל .)www.ebird.org( הצופתה
תא ביחרהל םיבבוחל םיעייסמ ולא םינותנ .תינכתל הכ דע
םינותנ חתנל םינעדמל רשפאמ רבדהו ,םהלש ישיאה עדימה
יבבוח ןיב רשגלו רתאב םיבחרנ עדימ תורוקממ םילבקתמה
.םה רשאב עבטה
Sapsucker Woods Road, Ithaca, NY 14850, USA 159 :תבותכ
1-800-843-BIRD, 1-800-843-2473 :ןופלט
cornellbirds@cornell.edu :ל”אוד
http://www.birds.cornell.edu :רתא
טנרטניאב תידומיל תכרעמ
תורשפאמה ,תורפצה אשונב תובחרנ םידומיל תוינכת וחתופ
לע בחרנ ןפואב דומלל םלועה יבחרב םיניינעתמ ינוילימל
.םירופיצ בבוח לכל םניח חותפ רתאה .ןלודיג יתבו םירופיצה
תודדונ םירופיצ תוטלקה
תוטושפ תוכרעמ םע בא יתב 3,500 ופרטצה ןוכמה רוזאב
חתיפש הנכותב בשחמל תורבוחמה םירופיצ תולוק תטלקהל
תינכתל רבוחמה תיב לכ טילקמ הממיב תועש 24 ךשמב .ןוכמה
רבודמ םינימ וליאב ההזמ הנכותה .תודדונה םירופיצה תולוק תא
.)המרגונוס( תולוקה תא ההזמה בשחוממ ןוניס לע ססבתהב
לע דומלל ןתינ ךכו ,ןוכמה ידי לע םיחתונמו םיפסאנ םינותנה
ישיא ןפואב םימרות םיחרזאהשכ ,תשביה לעמ הלילה תדידנ
.הדידנה אשונב תויעדמ תולאש ןורתפל
םיחרזאמ עדימ לע ססבתהב ,ב"הרא יבחרב House Finch Disease תלחמ תוטשפתה בצק
םייעדמ םירקחמב םיחרזא ףותיש
ןתינ ןלודיג תיבו םירופיצה אשונב עדימ ףוסיאב םיחרזא ףותישב
םתלוכיו םנמזמ ומרתיש םיחרזא יפלא תואמ ףאו םיפלא ליעפהל
הדבעמהתלבוהב,ב"הראב.בחרנ םינותנ סיסבלעםיאשונ תנבהל
,יתועמשמ םודיקל אשונה הכז ,לנרוק תטיסרבינואב תורפצל
יופימ ,םירופיצל םישרדנ לודיג יתב יופימב םיעייסמ םיחרזאשכ
תולוק תרזעב הדידנ יביתנ יופימ ,תודחכנ םירופיצ לש הצופת
תוטשפתה תופמל םירופיצ יבבוח ועייס םינשה ךשמב .םירופיצה
,ןלהלש המגודה ומכ ,םירופיצ תועצמאב תורבעומה תופיגמ לש
House תלחמ תוטשפתה בצק תא תופמל םיחרזא ועייס הב
.ב"הרא יבחרב Finch Disease
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 155
.םיבשחמ תשר תועצמאב םינותנ ףוסאל םיחרזאל ארוקה לנרוק תטיסרבינוא לש ןייפמק :ןימימ
רבצנה עדיה חותינל לנרוק תטיסרבינוא לש םינעדמל עדימה חולשמו םירקבמה םינימה רחא ימוי בקעמ .תיבה תניגב הלכאה תונחת תיינב םוזיי :לאמשמ
יִ לֵ איִ לְחַנ
רונמ דוהא :םילימ
יפסכ יתמ :ןחל
ץוחַ ב דֵ בָ כ ברָ ש
יִנֲ א בֵ שוי ןאָ כְו
תיִ לולְ ש דַיְ ל דֵ מוע אוהְו
יִנָ בְ צַ ע תָ צק הֶ ארִנ
ףיִ צ ףיִ צ ףיִ צ ול ארוק יִנֲ א
ויָניֵ ע ךות לֶ א טיִ בַ מ
תודַח תועונְ ת הֶ שוע אוהְו
.בָנָזַ בו שארָ ב
יִ לֵ א יִ ל חָנ יִ ל חָנ , יִ לֵ איִ לְחַנ ,יִ לֵ איִ לְחַנ
,יִ לֵ א ול חָנומ יִ לֵ א יִ ל חָנומ
יִ לֵ א
.יִנולַח לומ
םירורֵ פ ַחיִנֵ מ יִנֲ א
,ןולַחַה ןדֶ א לַ ע
אֵ בַחְ תִ מו הֶ כַחְ מו
.ןוליִו ירוחֲ אֵ מ
,םיִ בוביִ סְ ב ברקְ תִ מ אוה
םיִנַ טק םיִגולדְו
טרָחְ תִ מ אוה םֹאְ תִ פ לָ בֲ א
.םיִנֵ כְ שַה לֶ א ףָ עְו
יִ לֵ א יִ ל לַחַנ יִ ל חָנ ,יִ לֵ איִ לְחַנ ,יִ לֵ איִ לְחַנ
יִ לֵ א ול חַנָז יִ לֵ א יִ ל חַנָז
יִ לֵ א
.יִנולַח תֶ א
,לָוֻנְ מ - ול קֵ עוצ יִנֲ א
רֹכְזִ ת הָ תַ א רֹזֲח
ירְ מַגְ ל ַחֵ כוש םֹאְ תִ פ
.רופִ צ לָ לְ כִ ב אוהֶ ש
דֵדַיְ תִהְ ל הֶ צור אל אוה
בָ צּ ַ מַה והֶז ,ןֵ כ
יִ ל ַ עידוהְ ל קר אָ ב אוה
.וָ תְ ס רָ בְ כ טַ עְ מ דועֶ ש
יִ לֵ א יִ ל חָנ יִ ל חָנ ,יִ לֵ איִ לְחַנ , יִ לֵ איִ לְחַנ
,יִ לֵ א ול חרָ ב יִ לֵ א יִ ל חרָ ב
.יִנולַחֵ מ יִ לֵ א
יִוָ תְ ס םוי ברֶ עְ ב םיִ פָ לק קֵחַ שְ מו בֵ שוי
.יִ ביִ בְ ס הָ טיִ בַ מו לָגְ עַ מַ ב תדֶ מוע איִהְו
,יִ מְ צַ ע תֶ א הֶ שוע קר ךר שיִגרַ מ אל וליִ אְ כ יִנֲ א
.יִ מוקְ מ תֶ א אֹצְ מִ ל לוכָי אל אל אל אל אל אל
יִ לֵ א יִ ל לַחַנ יִ ל חָנ ,יִ לֵ איִ לְחַנ ,יִ לֵ איִ לְחַנ
הָ תוא אל ןיֵ אְו יִ לֵ א יִ ל ןיֵ אְו
.יִ לֵ איִ לְחַנ אלְו
בוהצ ילאילחנ ןתבנז ילאילחנ ןבל ילאילחנ
ב
ו
ט
ר
ב

ל
י
י
א

:
ם
י
מ
ו
ל
י
צ
םישקבמ םלועה יבחרמ םיבר םירפצ .בגנבו הברעב ,הדוהי רבדמב תננקמה תקהבומ תירבדמ רופיצ איה רבדמה תיליל
)הנבל ינור :םוליצ( ןטסי’צולבל יניס ןיבש תוירבדמל תלבגומ התצופת .הב תופצל
תורפצה יזכרמ תשר תלעפהל לדומ 7
קרפ
;ארקִי והֵ ער-לַ ע ריִ עָ שְו םיִיִ א-תֶ א םיִיִ צ ושְגָ פו“
)ד“י ,ד“ל היעשי( “ַחונָ מ הָ ל הָ אְ צָ מו תיִ ליִ ל הָ עיִגרִה םָ ש ךַ א
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 158
לארשי לש הדוחיי תא שיגדמ ,הכ דע גצוהש עקרה רמוח
ברה עדיה תורמל ,שומימ ללכל העיגה םרטש ,”תורפצ תמצעמ”כ
לארשיב םויכ םילעופה תורפצה יזכרמ תעשת .הז םוחתב םייקה
,הלועפ םיפתשמ םה םשו הפ .תוימוקמ תומזוי תובקעב וחמצ
,תוימואל תויתשת תלעב ,הדיחא תכרעמכ םילעופ םניא םה ךא
םילבוס תורפצה יזכרמ .םינושה תוליעפה יטביהב םידעי הרידגמה
.םתוליעפב עגופה ,ביצקתב רוסחממ םלוככ םבור
תא ץורפי ,”תורפצ יזכרמ תשר”ל תורפצה יזכרמ רוביח ,ונתנבהל
יזכרמל קינעי ,לארשיב תורפצה םוחתב יתועמשמ םודיקל ךרדה
תימואל המרל םתמר תא הלעי ,תילכלכ תואמצע תורפצה
תנידמש ידוחיי םוחת דועל תורפצה תא ךופהיו תימואלניבו
.וב ךרבתת לארשי
תירוזא הדיחיכ תורפצה זכרמ .א.7
לע ססבתתש תיצרא תשר םודיקב הבר תובישח םיאור ונא
תורפצ זכרמ לכ .לארשיב ץרא ילבח 15-ב תוימונוטוא תודיחי
תא םדקל הסנמו ,ןכוש אוה ובש ץראה לבח לע ”תוירחא חקול„
רשקה חותיפ ךות ,ורוזאב םילעופה םימרוגה םע תורפצה םוחת
ןיפור רפכב תורפצה זכרמ ,המגודל .םוקמה יבשותו הליהקה םע
.לאערזי קמעבו ןאש תיב קמעב תורפצה תוליעפ תא ליבוי
יזכרמ תעשת לע םיפסונ םיזכרמ השיש םיקהל םיעיצמ ונא
זכרמ לכ לש לוהינה ןפוא .ץראה יבחרב םויכ םיליעפה תורפצה
המקהה תיתשת .אבה בלשב ןכויש ,טרופמ ךמסמב רדגוי
תלוכיו תיביצקתה תלוכיל םאתהב חתופת זכרמ לכ לש הלעפההו
םיקהל היהי רשפא וז הלועפ ךרדב .ותמקהל םיפתושה םיפוגה
התומעכ ,ןיפור רפכו ןטול ומכ - ץוביקב ףנעכ תורפצה זכרמ תא
דסומכ וא ,תליאב תורפצה זכרמ ומכ - םיפוג המכ םיפתוש הבש
,ןורטלב הדידנה זכרמ ומכ - תורפצב ןיינע םהל שיש םיפוג ינש לש
ןוזחה .ביבא לת תטיסרבינואו עבטה תנגהל הרבחה םיפתוש ובש
לועפל בייחתי זכרמ .בייחמו טרופמ ךמסמב רדגוי זכרמ לכ לש
לעפי זכרמה .תורייתו ךוניח ,עבט תרימש ,רקחמ ןוגכ םימוחתב
,םייתלשממ םימרוג םע הלועפ ףתשי ,ורוזאב הליהקה ימרוג םע
.םייטנוולר םיירוביצ םימרוג םעו תימוקמה תושרה םע
)לובשא יסוי :םוליצ( םילחכ גוז
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 159
לש ינונכתה טפסנוקה לע תופיקמ תודובע יתש ונכוה הכ דע
תיב קמעב היינשו הברעב תחא - תירוזא המרב תורפצ זכרמ

בומימחר הירא לכירדאה ידי לע עצובש ,הברעב ןונכתה .ןאש
,ןופצב הבצח :םיזכרמ השולשל רוזאה תא קליח ,)2001 ,בומימחר(
ירתא חותיפל ועצוה זכרמ לכ ביבס .םורדב תליאו זכרמב ןטול
ךרואל .םיירוזאה םיזכרמה תועצמאב ולעפויש ,םיינשמ תורפצ
.תורפצ ירתא 46 ורתוא הלוכ הברעה
תילכירדא ידי לע התשענ ,ןאש תיב קמעב ,היינשה ןונכתה תדובע
ןונכתה ךשמהל סיסב ןה תודובעה יתש .)2004 ,הפי( הנח הפי ףונה
סורפתש ,תימואל ןונכת תמרל עיגהל ידכ ץראה ילבח ראשב
יזכרמ 14 לש גגה תחת הלוכ ץראה יבחרמב תורפצה ירתא תא
.הדיחא תיצרא תכרעמב תורפצה
ףוסב המגודכ אבומ הברעב בומימחר לש ותדובע ריצקת
.1 ’סמ חפסנב ,תרבוחה
תורפצה יזכרמב תויוליעפה ןויפא .ב.7
האוושהב תורפצ זכרמ לכ לש ודוחיי תא ןייפאל דואמ בושח
תויוליעפ לדומ חתפלו תויוחמתה רוציל ידכ ,םירחאה םיזכרמל
,התע רבכ .םינושה םיזכרמה ןיב רובעל להקה תא ךושמיש ןווגמ
.בטיה תאז שיחמהל רשפא ,תמייקה תוליעפב
םע תורכהב תדקמתמ - םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה .1
חתפל תויונמוימ תשיכר ךות ,ינוריעה לודיגה תיבב םירופיצה
הנחתה תווצ .םיאבצה קמע ןוגכ םילשוריב םיפסונ םירתא
תמגודכ ,תורחא םירעב תורפצ ירתא חותיפ תוחנהל לכוי
.ביבא לתב רופיצ שאר
תובישח לעב קובקב ראווצב ןכוש - תליאב תורפצה זכרמ .2
רתא תא םקיש זכרמה .םיסרודה תופועה תדידנב תימואלניב
.ידוחיי תורפצ רתאל התוא ךפהו תינוריעה הלבזמה
רקחמ םירושע השולש הז ליבומ - הבצחב תורפצה זכרמ .3
תוטיש חותיפב ימלוע ןיינעל הכזש ,םינבנז לע יתוגהנתה
.ספא קחרממ תויתרבח םירופיצב תיפצתל
םירופיצ לש תוליעפב דקמתמ הלוחה קמעב תורפצה זכרמ .4
.םירופיצל םיאלקח ןיב םיטקילפנוק ןורתפב קסועו תופרוח
-ל התע רבכ עיגמה ,לודג םירקבמ להקב לפטמ זכרמה
.הנשב 300,000
תובישח לעב רתאב ןכוש - ןיפור רפכב תורפצה זכרמ .5
זכרמה .תימלועה תודיסחה תייסולכואל הינח תנחתכ הבר
תומשנת לוצינב ,והילא הדש ץוביק םע ףותישב ,החמתה
תיתודידי תואלקח אשונב לופיטבו ,םייגולויב םיריבדמכ םיזבו
.הביבסל
יתודידי יגולוקא רתא תריציב החמתה - ןטולב תורפצה זכרמ .6
.הברעב תודדונ םירופיצל רבדמ תאנ שמשמה הביבסל
ליבומ - ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה .7
לש החצנהה רתאב ,ץראה זכרמב ומוקימ תוכזב .הדידנ ירקחמ
יפלא תואמל הדידנה תעפות תא ףושחל לוכי זכרמה .ןוירשה
תומלצמ ,םינייוול ,ם”כמה ירקחמ תא גיצהלו הנשב םירקבמ
זכרמה םהבש םיעצמאה .ריואה ליח םע רשקה תאו online
.תשרה לכ תוליעפל יצרא זכרמכ ותוא רישכהל םילוכי דיוצמ
,תורפצה ןיבש רשקב דקמתמ - לאכימ ןגעמב זכרמה .8
לודיג תיבכ ,םיגדה תוכירבו םיה ףוח רומישו םילחנ םוקישל
םייתלשממ םיפוג רפסמ ןיב ףותישל םגדכו ,םימ ירופיצל
.לודג להק תטילקו םיירוביצו
לודגה עקבה יקוצמ לש רשקב דקמתי - ידג ןיעב זכרמה .9
לודיג תיבכ חלמה םיו הדוהי רבדמו ,ימואלניב הדידנ ביתנכ
,תימלוע תובישח לעב רתאכ חלמה םיב לופיטבו ידוחיי ירבדמ
.עורג בצמב יוצמ ךא
רומיש לש תובישחה אשונב דקמתי - לילגה םורמב זכרמה .10
הליהקה רוביחו הנידמה ןופצב עבטל םתבשה ,םירשנה
.םרומישל
,ינוריע עבט שגדב דקמתי - ןורש קירא ש”ע ןולייא קראפ .11
.תורפצה חותיפל ןילופורטמה בלב חותפ חטש םוקישב
,חל לודיג תיבב לופיטב תדקמתמ - ןמענ-קפא תרומש .12
.ףוחה רושימב ונצרא יפונמ דחכנו ךלוהש
ורשפאי - יברעמה בגנבו רקוב הדשב םיקיתווה םיזכרמה .13
ילעב םירוזאכ בגנב םיחותפה םיחטשב לופיטה תא דקמל
.תורייתלו תורפצל תידוחי תובישח
לכ .םיזכרמה לכ ןיב רשקמ טוח םייק ,תאז םע דחי
:הלאה םיפתושמה םיאשונב קוסעל לוכי זכרמ
יבחרב רפס יתבלו ורוזאב רפס יתבל תיכוניח תינכות חותיפ
.זכרמה לש ודוחייל םאתהב ץראה
םימייקה הנילה ירתאל רוביחו םינפה תורייתל תורפצה חותיפ
דעו הדש רפס יתבו תוינסכא ךרד ,חטשב הנילמ - רוזאב
.םיראופמ תונולמ
תונגרואמ תוצובקלו םידדובל תסנכנ תורייתל תורפצ חותיפ
.ץראב
םילויט יאשונ בולישב שפונו יאנפ תוליעפל תורפצ חותיפ
תכל יביטימל םירויס ,ירגתא טרופס ,היגולואיכרא ןוגכ םירחא
.םיינפוא ירויסו
,םינגהו עבטה תושר ,ל”קק ןוגכ םיפוג םע רשקה חותיפ
תויריע ,םייתלשממ םיפוג ,”תורוקמ” ,עבטה תנגהל הרבחה
.תורפצה םוחתב תומזוי םודיקל ,תוצעומו
תואלקח םודיק תשגדה ךות ,רוזאה יאלקח םע רשקה חותיפ
.הביבסל תיתודידי
.םיירוזא רפס יתבו ס”נתמ ,תוימוקמ תויושר םע רשקה חותיפ
תשר תמרב סויגל רבעמ ,תימוקמ המרב םיבאשמ סויג
.זכרמה לש תילכלכה תואמצעה םודיקו ,תיצראה תורפצה
ישנאו עבט תרימש ישנא ,םירקוח לש בלושמ תווצ תיינב
.תימוחת-בר תוליעפ םע דדומתהל המגמב הכרדה
תיצרא המרב תורפצ יזכרמ תשר חותיפ .ג.7
יזכרמ לש תוינידמה תא הוותיש יצרא הטמ םיקהל בושח
םירוזאב תורפצה יאשונ תא םדקי הטמה .ץראה יבחרב תורפצה
םימרוג ,הלשממ ימרוג םע ליעי רשק תריצי ךות ,תיצרא המרב
הוותי הטמה .םיימואלניב םימרוגו םיירוביצ םימרוג ,םייתכלממ
לש םידעיהו םינכתה שוביגל עייסיו תיתנש-בר הלועפ תינכות
םע דדומתהל לכויש יעוצקמ תווצ לעפי הטמב .זכרמו זכרמ לכ
.קווישו הלכלכ ,ךוניח ,תוריית ,עדמ ןוגכ תורפצל םיקישמ םיאשונ
:הלאה תורוצהמ תחאב לועפל לוכי הטמה
.תלהנמ הרבח תמקה
לע ססבתתש ,חוור תורטמל אלש ,תירוביצ התומע תמקה
.םיילאיצנטופה םיפתושה ןיב רוביחה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 160
םילעופ םיזכרמ .א
)2008(
המקהל םיזכרמ .ב
)2009-2013(
םיקראפו עבט תורומש .ג
תורפצ שגדב םיעצומ
םימ ירגאמ .ד
ל”קק / תורוקמ
ל”קק ירתא .ה
תובצחמ .ו
)תובצחמ םתוקישל ןרק(
םיינוריע תורפצ יזכרמ .ז
לארשיב תורפצ יזכרמ תשרל חותיפה ינוויכ
)תליא ירה( תליא
- ידג ןיע ש“סיב
חלמה םיו הדוהי רבדמ
תליא ירה תרומש ןותלד רגאמ תליא תורפצ קראפ רמס תולוח
ירופיצ רקחל הנחתה
םילשורי
”רופיצה שאר“
ביבא לת ןוקרי
הפיח - םטל לחנ
הבאר ידאו - ןיעה שאר
ןד שוג יכפש
ןויצל ןושאר
,ןורש קירא קראפ
לארשי הוקמל היריחמ
םי תב ךורב לת ףוח
עבש ראב לחנ
עבש-ראב יכפשו
ןולוח תונויד קראפ
קדצ לדגמ
בידנה תמר - הנימינב
בג ןיע
הדנק קראפ
האושמ רעי
הברעה קראפ
םע רינ
הצרת רגאמ
תובצועה ראפ
ןורטל - תוניירושמה
השנמ תומר
הלוחה ןומגא
ןאש תיב קמע
הדוהי תלפש
ןושיקה רגאמ
ךורב רפכ רגאמ
רפח קמע רגאמ
םייח ץפח ירגאמ
רהוז םגא
םיניצה קוצמ תדבע ןיע
יברעמ בגנ תרומש
הדוהי רבדמ תרומש
ןורימ רה תרומש
קפא תרומש
םוחנ רפכ
אלמג
:הלכאה תונחת
התבטי רב-יח
ןומר שתכמ
רבח לחנ
למרכ רב-יח
דומע לחנ
אלמג
בגנה רה - רקוב הדש
יברעמ בגנ - םילאצ
- לילגה םורמ
םירשנ דקומ
ןולייא קראפ
ןורש קירא ש“ע
תימורד הברע - ןטול
- הבצח ש“סיב
תינופצ הברע
םילשורי - תסנכה ןג
הדוהי ירהו
יצרא - ןורטל
תיב קמע - ןיפור רפכ
לאערזי קמעו ןאש
- הלוחה ןומגא
הלוחה קמע
- לאכימ ןגעמ ש“סיב
למרכהו למרכ ףוח
ןמענ - קפא תרומש
ןולובז קמע
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
- ”רופיצ שאר“
ביבא לת ןוקרי קראפ
15
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 161
)2005 יאמ( לארשיב םויכ םילעופה תורפצה יזכרמ .1
תליאב תורפצ רקחל ימואלניבה זכרמה .1
ןטול ץוביק .2
הבצח הדש ס”יב .3
תסנכה ןג ,םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה .4
ןורטלב םירופיצ תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה .5
ןיפור רפכ ,םיקמעב תורפצה זכרמ .6
הלוחה ןומגא .7
לאכימ ןגעמ .8
ןמענ-קפא תרומש .9
המקהל םיעצומה תורפצה יזכרמ .2

בגנה רה - רקוב הדש הדש ס”יב .10
הדוהי רבדמ - ידג ןיע הדש ס”יב .11
יברעמ בגנ - םילאצ .12
ןורש קירא ש”ע ןולייא קראפ .13
םירשנ דקומ ,לילגה םורמ .14
ביבא לת ,רופיצ שאר .15
)םיעצומ( םיינוריע תורפצ ידקומ .3
עבש ראב .1
םי תב .2
ןולייא קראפ .3
ןד שוג יכפש .4
ןיעה שאר - הבאר ידאו .5
ןוקריה קראפ - רופיצה שאר .6
םילשורי - תסנכה ןג .7
הפיח - םטול לחנ .8
ןולוח ,הנויד .9
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 162
תורפצ שגדב םיקראפו עבט תורומש .4
התבטוי רב-יח - הלכאה תנחת 1.1
ןומר שתכמ - הלכאה תנחת 1.2
רבח לחנ - הלכאה תנחת 1.3
למרכ רב יח - הלכאה תנחת 1.4
אלמג 1.5
תדבע ןיע .2
יברעמ בגנ .3
קפא ןיע תרומש .4
ןוכימ רה תרומש .5
אלמג תרומש .6
ל”קק ירתא .5
תליאב רקחמל ימואלניבה תורפצה זכרמ .1
הברע .2
םע רינ .3
הדנק קראפ .4
האושמ רעי .5
הצרת רגאמ .6
ןורטלב תונירושמה תובצועה רעי .7
)יוצמ ץנ ינוניק( השנמ תורעי .8
ימלוע תשרומ רתא UNSCO - הלוחה ןומגא .9
ןאש תיב קמע .10
הדוהי תלפש .11
ל”קקו תורוקמ תרבח םע ףותישב םימ ירגאמ .6
רהוז םגא .1
םייח ץפח ירגאמ .2
רפח קמע .3
ךורב רפכ רגאמ .4
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 163
תובצחמ םוקישל ןרקה םע ףותישב תובצחמ .7
רמס תולוח .1
קדצ לדגמ .2
בידנה תמר .3
בג ןיע .4
לע חקיי ”םיקוריה םיפוגה“ דחא
.הטמה דיקפת תא ומצע
ירוביצ ףוג םע ,ןווכמ וא ,ילוהינ ףותיש
ףוג םעו עבטה תנגהל הרבחה ןוגכ
.ביבא לת תטיסרבינוא ןוגכ ,ימדקא
תא ליבותש המקה תלהנמ תריחב
המקהה רחאל קרופתו אשונה
הז ךילהת .תשרה לש תוססבתההו
.םינש המכ ךשמיהל יושע
זכרמ לכ ובש ךרעמ ןיכהל עצומ
אוה ןהבש םיכרדה תא טרפמ תורפצ
תרגסמב תורפצה תא םדקל ןווכתמ
.יאמצע ירוטוטטס ףוגכ ותוליעפ
ידרשמו םייתכלממ םיפוג .ד.7
תימואל תינכותב הלשממה
תורפצל
אשונכ תורפצה םודיקל תינכות םושייל
יפוג לש הלועפ ףותישב ךרוצ שי ימואל
תורבחו תויושר ,הלשממ ידרשמ ,ןונכת
עיפומש יפכ ,תויטנוולר תויתלשממ
.תואבה תורושב
הלשממ ידרשמ
לע יארחא - הביבסה תנגהל דרשמה
םג םהבו לארשיב םייתביבסה םיאשונה
םיחטשה רומיש ,יגולויבה ןווגמה רומיש
.תירוביצה תועדומה םודיקו םיחותפה
תינכותב ברועמ תויהל ךירצ דרשמה
לודיג יתב רומישב ,םירופיצה ינימ רומישב
.ךכל תירוביצה תועדומה םודיקבו
ךירצ ךוניח דרשמ - ךוניחה דרשמ
םתעמטהבו םינכת תנכהב ברועמ תויהל
-אהו תילמרופה ךוניחה תכרעמב
רעונ תעונת ,ס”נתמ ירויס יגוח( תילמרופ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 164
םהיניב ,םיבר םיאשונב בלתשהל לוכיש אשונ אוה תורפצה .)’דכו
רפס יתב םע בושקת ,תונמא ,תורפס ,הקיזיפ ,הביבס ,היגולויב
םיברע ןיב רשק ,לארשי ץראל רשקה קוזיח ךות ,ל”וחב םיידוהי
.דועו ,”תולובג יצוח“ םידוהיו
תמושתל תונורחאה םינשב הכוז םנמא תורייתה - תורייתה דרשמ
.תורפצה םוחתב תומזיב לודג רוסחמ םייק ןיידע לבא ,בל
הברה תוניינעתההו תסנכנ תורייתב ןומטה לודגה לאיצנטופה
םודיקל םינפומה םיבאשמ לש תיתועמשמ הלדגה תבייחמ ץראב
תורפצה קווישב קוסעל ךירצ תורייתה דרשמ .תורפצה תוריית
טעמכ ועקשוה אלש םיבאשמ םישרדנ ךכ םשל .ל”וחבו ץראב
,םלועה יבחרב ויתוכשל תא ליעפהל ךירצ דרשמה .הז םוחתב
הנומת תונשלו ,תורייתה תותומע תאו ץראב קווישה להנימ תא
דרשמב םירחא םיפגאו )ת”מח( תורייתל תיתלשממה הרבחה .וז
שיש ,תוריית לש הז םוחת חותיפל םיביצקת רתוי תוצקהל םיבייח
.יברעמה םלועה יבחרב הנדע התע ול
לע ונדמע תואלקחה קרפב - רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ
םירופיצ ןיב הקיזה תא לידגהל ידכ .תואלקחל תורפצ ןיב רשקה
תנטקהל רקחמה תרבגה :הלאה תולועפב טוקנל שי םיאלקחל
םיקשממל םיבאשמ תיינפהו םירופיצו םיאלקח ןיב םיטקילפנוקה
תויתודידי תוטישתסנכהו הרבדהירמוחבשומישהתתחפה;םיידוחיי
;םירופיצל םרגנה קזנה תא תיחפהל ידכ תולחמו םיקיזמ תרבדהל
לאיצנטופ םייק םהבש םייאלקח םיחטשב תיתוריית תיתשת תריצי
עיקשהל דרשמה לע .הז םוחתב םיאלקח לש תומזי םדקלו ,יתוריית
,תורפצב קוסיעל םיאלקח לש הרשכהבו הרבסהב םיבאשמ
.תירפכה תורייתה חלפ חותיפב יתועמשמ באשמכ
ידקומ לש יתועמשמ קלח - לילגהו בגנה חותיפל דרשמה
חותיפ יביצקתל םיכוזה םירוזאבו לילגב ,בגנב םימקוממ תורפצה
קלחכ תורפצה יאשונ תא ללוכה ןונכתל סינכהל שי .םייתועמשמ
.ולא םירוזאב חותיפה תינכותמ
תינכותה בוצקתב עייסל רצואה דרשמ לע - רצואה דרשמ
.אשונב םיקסועה םימרוגהו הלשממה ידרשמ תועצמאב המושייבו
םוחתב עקשוהש המל תיסחי םילודג םנמא םישרדנה םיבאשמה
.הנידמה ביצקת לש םיגשומב םיחינז םה לבא ,הכ דע הז
שולש ןיב ”קובקב ראווצ”ב לארשי לש המוקמ - עדמה דרשמ
לע .תימואלניב תובישח לעב רקחמ רתאל התוא ךפוה תושבי
םייסיסב םירקחמ דדועלו ליבוהל המישמה תלטומ עדמה דרשמ
םיימדקא םיפוג םע ףותישב רתאלו תורפצה םוחתב םיימושייו
.יעדמה אשונה םודיקל ןומימ תורוקמ ל”וחבו ץראב
ינשב ןוחטיבה דרשמל הקישמ תורפצה - ןוחטיבה דרשמ
עבטה תרימשל ךוניחה .הסיט תוחיטבו ךוניח :םיירקיע םימוחת
םנמא ת”אפמו ריוואה ליח .רתוי בחרנ םוקמ לבקל בייח ל”הצב
םיסוטמ ןיב טקילפנוקה ןורתפב םיבר םיבאשמ םיעיקשמ
הז אשונב לפטל ידכ םיבר םיבאשמ דוע םישרדנ לבא ,םירופיצו
.תיתכרעמ המרב
תוינכותב יוטיב ידיל אובל בייח תורפצה םוחת - םינפה דרשמ
םיבושח םירתא רותיאב םויכ םיקסוע םלועה יבחרב .ראתמ
שי .ירוטוטטס דמעמל הלאכ םירתא וכז הפוריאבו םירופיצל
Important) IBA םודיק לש שגדב ,לארשיב םג הזכ ךלהמ םדקל
םיעיצמ ונא .הנידמה לש חותיפבו באה תוינכתב )Bird Areas
ליבוהלו םייטנוולרה הלשממה ידרשמ לש ”םויצרוסנוק“ םיקהל
תינכותו תיביצקת תינכות תרדגהל רצואה דרשמ םע ךלהמ
דרשמו רש רוחבל שי .םינושה ויטביה לע אשונה םודיקל שמוח
ותוניינעתה רואל םויצרוסנוקה תא ליבוהל ומיכסיש יתלשממ
.םוחתב הברה
םייתכלממ םיפוגו תויושר
םיימואלה םינגהמ קלחבו תובר תורומשב - םינגהו עבטה תושר
תימואל תינכות תרגסמב .רתויב םייתועמשמ תורפצ ירתא םנשי
ןהב השענה לע עדיה תא רפשל ,תורומשב תויתשת ןיכהל שי
םינגהו עבטה תושרשכ ,םירקבמל ןתינה עדימה תאו רפשלו
תריצי ךות ךא ,תורפצה ירתא תא היבאשמ תרגסמב חתפת
.וז תרבוחב תעצומה תשרה םע הקודה הקיז
לולכל הכירצ תורפצל תימואל תינכות - לארשי יעקרקמ להנימ
תמקהל םיחטש לש דועיי יונישו םיחותפ םיחטש לש האצקה
תוצקהלו תינכותב ףתוש תויהל ךירצ להנימה .תורפצ ירתא
אשונב תונווכ ךמסמ ןיכהל עצומ .ךכ םשל ושרדייש םיחטש
.א”שד ןוכמ תועצמאב
םירתאבו םירגאמב ,תורעיב בלתשהל בייח תורפצה םוחת - ל”קק
םימייק םירתאב םינכת תפסוה ידי לע תאז תושעל ןתינ .ל”קק לש
יאשונל סחייתהל ל”קק יננכתמ לע .םישדח םירתא ןונכתבו
יבחרב תמקומה תרחא תיתשת לכבו םירגאמב ,תורעיב תורפצה
.ץראה
דוסיה ןרק תאו תונכוסה תא בלשל שי - תידוהיה תונכוסה
רקיעב ,תורפצה םוחתב תועקשהה תא לידגהל ידכ תוינכותב
.לילגבו בגנב הירפירפה ירוזאב
אשונל תועדומה תא ריבגהל שי - תויריעו תוימוקמ תוצעומ
םיקהלו ןנכתל ידכ תוצעומל םיביצקת תוצקהלו ינוריעה עבטה
תוצעומה לש ךוניחה תכרעמ תא ליעפהלו ,םייואר םירתא
.ולא םיאשונב לועפל תויריעהו
תוצעומה ברקב תועדומה תא ריבגהל שי - תוירוזא תוצעומ
תא רידחהלו ןמוחתב םיאצמנש םיבושח תורפצ ירתאל תוירוזאה
ןהלש תוילכלכה תורבחה לשו ןהלש חותיפהו ןונכתל תורפצה םוחת
.תורייתה תותומע לשו
םוקישל תודעוימה תובר תובצחמ - תובצחמ םוקישל ןרקה
לש םמוקיש תא הרשיא רבכ ןרקה .תורפצ ירתאל ךופהל תויושע
.תורפצ ירתאכ - הנימינב תבצחמו בג ןיע תבצחמ - םירתא ינש
םילאיצנטופה םירתאה תא רתאל ,תאז המגמב ךישמהל שי
.םאתהב םננכתלו
תויתלשממ תורבח
םבורש ,םימ ירגאמ תואמ תלהנמ ”תורוקמ“ תרבח - ”תורוקמ“
םירגאמ לע זירכיש ךילהת ןנכתל שי .םיבושח תורפצ ירתא
קשממ חתפל שי ךכ םשל .םייתוריית תורפצ ירתאכ םיבושח
.תויתורייתה תויתשתה תא ןנכתלו םיאתמ
םוחת םודיקל םויכ רבכ השוע למשחה תרבח - למשחה תרבח
ידכ ץראה יבחרב למשח ידומע ןוגימ תא םייסל שי .תורפצה
.םירופיצל ןוכיסה תא םומינימל ןיטקהל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 165
- לא רתאב םיעובק הניל תומוקמל ברע ידמ וסנכתהש תוקהלב )!( םיטרפ ןוילימ השימחל דע ועיגה רבעבש ,תולודג תוקהלב םיריזרזה םייח ףרוחה תנועב .לארשיב תופרוחה םירופיצה ףונב תטלוב רופיצ איה )Starling( ריזרזה
הפועתה דוקירב אטבתמ םיריזרזה לש םדוחיי .דבלב םיטרפ יפלא תואמ דע תורשעל םינורחאה םירושעה ינשב ודרי םיריזרזה לש תויסולכואה .בגנבש ררג לחנבו ביבא לתב ,םילשוריב ,ידעלג רפכב ,ןיפסיחב ,ןלוגה םורדבש המח
תיצחמ ןיב םיביהרמה הפועתה יעוציב תא תוארל ןתינ ,עבש ראבל ברעמ ןופצמש ,םיאדוד תלבזמ דיל .םתוא דוצל םיסנמה םיסרוד תופועמ קמחתהל םיסנמ םהשכ ,םויה תועשב וא ,הנילה ירתאל הדיריה תארקל םיעצבמ םהש
,Animal collective behavior תרגסמב םירקוחה ידי לע הרדגוהו תספתנ אל טעמכש תונמוימב ,םיהדמ םואיתבו תודח תוינפב הסיט ינוויכ תונשל םיריזרז יפלא תואמ לש תלוכיה הרקחנ תונורחאה םינשב .ץרמ תליחתל רבמבונ
6-7 םע )interaction( היצקארטניאב םילעופ )ריזרז לכ וא( םיריזרזהש וליגו ,םיידמימ תלת םילדומ חותינב העפותה תא ונחב STARFLAG טקיורפ תרגסמב )ימוחת בר( רקחמ תוצובק 6 .םייח ילעב לש תיתצובק תוגהנתה רמולכ
.)Eitan Haddok :םוליצ .םיאדוד רתאמ םימוליצה( םיבר םיפוג ןיב הבוגתו ףותישו ,קוש תלכלכב תישונא תוגהנתה תוברל ,םיבר עדמ ימוחתב חתפמ ביכרמ הווהמ תיתצובק תוגהנתה .םיטרפ
תודדונ םירֳ פִ צ
בל רהט םרוי :םילמ
רצנ .א :ןחל
םירֳ פִ צַה ורְזָח וָ תְ סַה םִ ע
,םירָהֶה רֶ בֵ עֵ מ ,רָ בדִ מַה רֶ בֵ עֵ מ
ףָנָ עֶה לַ ע הָ תוא הָ אר אוה
.ףָנָ כ תַ קַד איִהְו ,הָ צונ תּ ַ לֻחְ כ איִהְו
:ןומזפ
,וָ תְ סַה אוב םִ ע הָיָה הֶז
,בַהָ א ךָ כ לָ כ הָ תוא אוה
,םיריִ שַ ב ומְ כ הָ פָי הָ תְיָה
.םירּ ֳ פּ ִ צַה וָ תְ סַ ב ומְ כ
םיִ בָ שֲ עֵ מ ןק הָ ל הָנָ ב אוה
.םיִ בָגרָה ךותִ מ םיִ ערְז הָ טְ קִ ל איִהְו
הָ בֲהַ א לֶ ש ריִ ש הָ ל קרָ ש אוה
.הָ בָנְז ךותִ מ הָ צונ - יַ ש ול איִהְו
...הָיָה הֶז :ןומזפ
רקָו תועיקְ ש ןיֵ ב ףרֹחַ בו
רוקַ מ יֵ לֱ א רוקַ מ ,וזָ ל הֶז םֵה וקְ שָנ
ןָנָ ע ךותִ מ הָחרָז הָ מַח תֵ עְו
.ןַג לֶ אְו שרֹח לֶ א םירוכִ ש ופָ ע םֵה
...הָיָה הֶז :ןומזפ
- םירָ פְ כַה לֶ א ביִ בָ א רַזָח תֵ ע
,םירָהֶה לֶ א איִהְו רָ בדִ מַה לֶ א בָ ש אוה
אָ צָ מ ןַגַ ב רַ בָ עֶ ש ַחור
.הָ צונְו חרֶ פ שרֹחַה יֵ צֲ ע לֵ צְ ב
הלכלכו תורפצ 8
קרפ
ןה תוירבדמה תוטקה ינימ 5 לש הייתשה ירתא .בגנה לש תינוגדחה עקרקה עקר לע םישרמה ויתוצונ ןווגמ תא גיצמ בנז תדח הטק לש רכז
)הנבל ינור :םוליצ( הדיצל תורפצ תוריית חותיפו רומיש תוליעפ תשרודה ,תידוחיי היצקרטא
;ףֵחרְי ויָ לָזוג-לַ ע ,ונק ריִ עָי רֶ שֶנְ כ“
)א”י ,ב”ל םירבד( ”ותרְ בֶ א-לַ ע והֵ אָ שִי ,והֵחָ קִי ויָ פָנְ כ שרְ פִי
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 168
לארשי לש םייסחיה תונורתיה .א.8
ונכרבתה ,תופועה לש הדידנה ביתנב לארשי לש המוקמ תוכזב
םינימה ןווגמ .םירופיצה תורייתו תורפצה םוחתב םיבר תונורתיב
םיקינעמ הנשב םיימעפ ץראב תורבועש םירופיצה רפסמו
תומייק ןניאש תויפצתל תונמדזה ל"וחמו ץראהמ םירפצל
םג תונהיל םילוכי לארשיב תורפצהיריית,סונובכ .םירחאתומוקמב
תשרומהו היגולואיכראה ,הירוטסיהה םוחתב תופסונ תויצקרטאמ
קוש חלפ ךשומ םירפצה תוריית ףנעש חינהל שי .תיתוברתה
לש םתוהש תא ךיראמ םג ילואו לארשיב תמייקה תורייתל ףסונ
.לודג תורפצה םוחתב יתורייתה לאיצנטופה ."םייתרוסמ" םיריית
םה םהמ ןטק קלח קר םא םג .םירפצ ןוילמ 100-כ םיליעפ םלועב
תפסות בינהל יושעש לאיצנטופב רבודמ ,"םיימואלניב םירפצ"
הדאפיתניאה ינפלש םינשב .לארשיב םיריית יפלא תורשע לש
החנההו הנש ידמ םיימואלניב םירפצ ףלא 40-30 ץראב ורקיב
םיימואלניב םירפצ 100,000-כ איבהל לוכי ףנעה םודיק יכ איה
ץראב רקבמה ריית ןכש ,בושח הסנכה רוקמ איה תוריית .הנשב
.עצוממב רלוד 1,200-כ הנידמל סינכמ
קשממ רוציל הלוכי תורפצה .םירופיצה תובקעב םיכלוה םירפצה
,ןדרי תא רבחלו לודגה עקבה ךרואלש תונידמה ןיב תוריית לש
.דחא יתוריית םזימל לארשיו תיאניתשלפה תושרה
םייק בצמ
:הלא םה לארשיב םויכ םילעופה תורפצה יזכרמ תעשת
ןורטל .5 תליא .1
ןיפור רפכ .6 ןטול .2
לאכימ ןגעמ .7 הבצח .3
הלוחה קמע .8 םילשוריב תסנכה ןג .4
רפסמ ,םישוקיבה לע םהמ דומלל ןתינו םילעופ ולא םיזכרמ
תויולע לעו ירשפאה תוסנכהה בכרה לע ,םנויפאו םירקבמה
םוקימב ןה - םיזכרמה ןיב הבר תונוש תמייק .לועפתהו המקהה
ןהלש הכישמה חוכב ןהו םירופיצה לש הדידנה יביתנל סחיב
איה םג הנוש זכרמו זכרמ לכ לועפתל העקשהה .םירפצל רשאב
.םוקמה לש לועפתלו המקהל םישורדה םיעצמאב היולת איהו
לש תלוכיב ,ראשה ןיב ,היולת זכרמו זכרמ לכב העקשהה לדוג
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
ם
י
ר
ק
ב
מ
ה

ר
פ
ס
מ
תורפצה זכרמ
הלוחה קמעב
רקחל הנחתה
םילשורי ירופיצ
ימואלניבה זכרמה
םירופיצה רקחל
תליאב
זכרמבו םילשורי ירופיצ רקחל הנחתב 2006 תנשב הסנכה
.הלוחה קמעב תורפצה
תלעות לומ תולע :תורפצב העקשה .ב.8
תדוקנ - תחא :טבמ תודוקנ יתשמ ונחבנ תלעות - תולע ילוקיש
לש וטבמ תדוקנמ הניחב - היינש ;תירוזא וא ,תיקשמ ללכ תואר
ולא טבמ תודוקנ יתשמ הניחב .)תורפצה זכרמ( חוורה זכרמ
תשר תמקהמ תעבונה תלעותה לש תללוכ הייאר תרשפאמ
תגשהל הדותמו היגטרטסא תעיבקל סיסבו תיצרא תורפצ
עובקל רשפאת הלא טבמ תודוקנ יתש תניחב .תורטמהו םידעיה
ןודל שי .םידעיהו תורטמה תגשהל ליעפהל שיש םילכה תא
:תוחפשמ יתשל גוויסל םינתינה ,םילכה תא חתפלו
,תירוזא ללכו תיצרא ללכ תלעות לע םינוע - הלכלכ ורקאמ ילכ
םילכ .טרפל וא ,הצובקל ,תמיוסמ המריפל הסחייל תורשפא ןיאש
תיפסכו תילכלכ תוברעתה םרקיעו הלשממה ידיב םיאצמנ הלא
המריפה ינפב תודמועה תיסחיה תלעותהו תויולעה תא הנשמש
.תלעופה
זכרמ"כ תרדגומ המריפה .המריפה תלכלכ - הלכלכ ורקימ ילכ
רידגהל שי תורפצ זכרמל .תורפצ יזכרמ לש לוכשאכ וא ,"תורפצ
םג רידגהל שי .הסנכה תורוקמו םפקיה ,תוליעפ ימוחת לש המרגורפ
תכרעמ רוציל איה הנווכה .תורפצה יזכרמ ןיב תילועפתו תילכלכ הקיז
.ךוראהו ינוניבה חווטב "ומצע תא אשונה יח" הווהמה תילכלכ
תנתונ ורקימהו ורקאמה תואר תדוקנמ תילכלכ היאר לש בולישה
"םוי לש ופוסב"ש ךכ ,םינוש ןמז יחווטב םילכלכה םיאנתל היצקידניא
,ודסבוסי םיזכרמה םא םג .תילכלכ תנוכתמב ולעפי תורפצה יזכרמ
.ךכמ תחמוצש תלעותה תא דודמל ולכוי םידסבסמה םימרוגה
הסוסיבו תלעותה
תורפצה םוחתב תוריית תוליעפמ קיפהל רשפאש תירוזאה תלעותה
םיפסונ םישוקיב תורצויה רוזאב תוילכלכ תויוליעפ תפסות איה
הלכלכה לע התעפשהו תינשמה םישוקיבה תפסות .תילכלכ החימצו
תורשמ לש תפסות ,המגודל ."ירוזאה ילכלכה ליפכמה" הנוכמ
םיקסועה הלאל םיתוריש ינתונ לש תפסותל םורגת תורייתה םוחתב
לש ולדוג .תילכלכה תוליעפה רבגתת ךכו תורייתה םוחתב תורישי
.םירחא םיבושייל הברק םהיניב ,םיבר םינתשמב יולת ליפכמה
תויולע .המקהל ירוביצ ןומימ גישהל זכרמה ימזי לשו רוזאה יסנרפ
תמייק הז ןיינעב םגו תוליעפה ףקיה לש רצוי לעופ ןה הקוזחתה
םינותנה סיסב לע .והנשמל דחא תורפצ זכרמ ןיב הבר תונוש
חתפל ןתינ ,שקובמ םוקמב תונכושה ,םירקבמ תוריתע תונחתמ
םישדח תורפצ יזכרמ תמקהל החנמ םגד שמשיש "לדומ זכרמ"
סיסב לע ונלש חותינה תא םיססבמ ונא .םימייקה לש םשודיחלו
.םילשוריבו תליאב ,הלוחה קמעב תורפצה יזכרמ לש םינותנה
2006 תנש - םירקבמ רפסמ
םירופיצה רקחל ימואלניבה זכרמב 2006 תנשב םירקבמה רפסמ
קמעב תורפצה זכרמבו םילשורי ירופיצ רקחל הנחתב ,תליאב
.הלוחה
תיתנש הסנכה
1,500,000
1,250,000
1,000,000
750,000
500,000
250,000
0
ם
י
ר
ק
ב
מ
ה

ר
פ
ס
מ
תורפצה זכרמ
הלוחה קמעב
רקחל הנחתה
םילשורי ירופיצ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 169
תמקה לש תילכלכה תויאדכה תניחבל תודותמ .ג.8
תורפצ יזכרמ
תורפצהו םירופיצה םלוע ןווגמלו רשועל תועדומה תרבגהל
,תוילכלכ הדידמ תוקינכטב תומיכל ןתינש ילכלכ ךרע שי לארשיב
לש םייפולח םישומיש לומ תורפצ יזכרמ לש יוושה תא תוכירעמה
םימוכסה תא דומאל ןתינ .שונא ןוה יבאשמו ףסכ ,עקרק יבאשמ
הניל לעו םירתאב רוקיב לע ,םירזו םילארשי ,םיריית םיאיצומש
תפסותה תא בשחלו ,תורפצ זכרמב רוקיב תרגסמב ןוזמו
הסנכהה תרתי תאו חוורה תא ןוחבל ןתינ .וז תוליעפמ תילכלכה
יתורייתה טביהה לש ךרעה .ויתויוליעפ לולכמ לע תורפצ זכרממ
ןלהל .תודובע המכב ונחבנ תורפצה לש תילכלכה העפשההו
:וז תרגסמב הניחבל עקר ושמישש תויזכרמ תודובע שולש
)אחו'ג( לגנא ריאי-יבא ףסויו רשיילפ הזילע ר"ד וכרעש רקס .1
.םילארשיה םירקבמה ברקב הלוחה קמעב 2001/2 ףרוחב
תורפצה זכרמב )אחו'ג( לגנא ריאי-יבא ףסוי ךרעש הניחב .2
."היד" רתאבש
רינ ר"דו שרוח לעי ועציבש םירשנ רומיש לש ילכלכ-ויב חותינ .3
רשנב הייפצמ תילכלכה תלעותה תא ךירעמ חותינה .רקב
שומישה ינייפאמ תאו תויולעה תא קדובו )Gyps fulvous(
.הלכאה תונחתב םייגולויבה
תורפצ זכרמ תמקה תויאדכ תניחבל םייביטקודניא םינותנ
)2001/2 ףרוח ,)אחו'ג( לגנא ריאי-יבא ףסויו רשיילפ הזילע ר"ד תאמ רקס ךמס לע(

רוקיבה
הניל ללוכ
וניא רוקיבה
הניל ללוכ
לכל כ"הס
םירקבמה
םירקבמ 8,395 12,590 20,985
םירפצכ ועיגהש םירקבמ 3,104 4,658 7,762
שפנל תעצוממ האצוה ₪ 294 ₪ 31 ₪ 135
תואצוה כ"הס ₪ 2,464,062 ₪ 390,667 ₪ 2,854,729
תורושקה האצוה כ"הס
םירפצל
₪ 911,174 ₪ 144,535 ₪ 1,045,614
תיתנש תיללכ תלעות
רוזאל
₪ 8,500,000
יתנש םירקבמ רפסמ ₪ 70,000
יתנש רקבממ תלעות ₪ 121
תדמאנ ליפכמה טקפא ללוכ רוזאל תילכלכה המורתה
.₪ ןוילימ 8.5 -כב
תדמאנ הביבסב ןל וניאש רקבמל תעצוממה האצוהה
.₪ 31-כב
.₪ 121 איה עצוממ רוקיבמ רוזאל תילכלכה תלעותה
תלעותה תכרעהל סיסב הלא םינותנ םישמשמ רקחמה ךשמהב
.תורפצ זכרמ לש תוסנכהלו קשמלו רוזאל
ומצע תא אשונה תורפצ זכרמ
תולודג רוזאלו קשמל תורפצ זכרמ לש ומויקמ תלעותה
זכרמכ תורפצ זכרמ לש ותוליעפמ תרזגנה הרישיה תלעותהמ
בחרמב םיפדוע םיחוור הבינמ תורפצ זכרמב העקשהה .חוור
תורפצ זכרמש בצמל עיגהל שי ,הז םע דחי .לעופ זכרמה ובש
תועקשה אלל .תופטושה ויתואצוהב "ומצע תא אשונה יח" היהי
זכרמ לש תימצעה הסנכההש ךכב תינתומ דעיה תגשה ,המקהב
.ןוהה תואצוהמ קלחו ולש לועפתה תויולע תא הסכת תורפצ
םירטמרפב חוור זכרמכ ומצע תא לכלכל לוכי וניא תורפצ זכרמ
רקיעב איה תורפצ זכרמ תמקה לש תלעותה .םירישי םייקסע
העקשהל ונתשיג .ילכלכה ליפכמה תוליעפב תעבונה תלעותב
העקשהה לא תוסחייתה איה תורפצ זכרמ תמקהב תשרדנה
ןיב רעפה .המקהה תויולע תסירפ ךות ,תפטוש האצוה לאכ
תוסנכהה ןיבל העקשהה תולע תא תוסכל הרומאה הסנכהה
לש ומויקמ תעבונ תויאדכהו ירוביצ ביצקתמ ןמומי ,תויופצה
.ירוזאה ליפכמה טקפא
חוכמ קלח םיווהמ הלוחב תורפצה זכרמב םירקבמה ףלא 250
אוהש ,"ירוזאה ילכלכה ליפכמ"ה טקפא תא םירצויו רוזאב היינקה
.רישי ילכלכ רזחה הל ןיאש זכרמב תירוביצ העקשהל הקדצהה
תורפצ זכרמל תנייפאמ המרגורפ .ד.8
ריאי-יבא ףסוי לש ותדובע לע תססובמ תורפצ זכרמל המרגורפה
לכירדאה לש המרגורפה לעו "היד" תורפצ זכרמב )אחו'ג( לגנא
זכרמב העקשהה .תליאבו הברעב תורפצ יזכרמל בומימחר הירא
תוארל רשפאש יפכ ,ח"ש ןוילימ 1.8-ב תדמאנ עצוממ תורפצ
.ןלהלד הלבטב
)לדומ( תורפצ זכרמ תמקהב העקשה
המקה תויולעו המארגורפ
תועקשהה יגוס כ"הס
םירקסו ןונכת ₪ 90,000
יעוצקמ יווילו ןונכת ₪ 100,000
םירופצמ ₪ 450,000
תויטרפ 20 +םיסובוטוא 2 הינח ₪ 700,000
םירופצמל םיליבש ₪ 400,000
םימלצל םירותסמ ₪ 200,000
םיימיכ םיתוריש ₪ 500,000
תופקשמ -םירזיבא ₪ 150,000
ןונזמ ₪ 100,000
תועיטנו ןוניג - תיתשת ₪ 700,000
עדימ תנחתל םאתומו רזבואמ ררגנ 80,000 ₪
כ"הס ₪ 3,470,000
מ.צ.ב ₪ 530,000
כ"הס ₪ 4,000,000
םייתנש םיגשומב המקה תולע
ךירצ תורפצ זכרמש החנהבו ,העקשהה לש ןוכנ רוחמת םשל
תא ןממל לכויש ידכ העקשהה תא ריזחהלו ומצע תא קזחתל
הנש 30 ךשמל האוולהב םקוי זכרמהש איה החנהה ,תחפה
ןוהה רזחה לש תולעה הלא םיאנתב .4.5% לש תיתנש תיבירבו
תוסנכהה .תחפל ךרע הווש םוכס ,הנשב ₪ 250,000 לע תדמוע
.לועפתה תויולעל ףסונב הז םוכס תוסכל תורומא
תורפצ זכרמ תמקהל יופצ יתנש רזחה
יתנש רזחה
תורפצ זכרמב העקשה ₪ 4,000,000
םינש 30
הדומצ תיתנש תיביר 4.50%
ןוהה רזחה לש תיתנש תולע ₪ 250,000
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 170
םירקבמה רפסמ
.ומוקמ לש אצוי לעופ אוה עדימה זכרמב רוקיבל שוקיבה
לויט ילולסמל ותברק ,ריעהמ קחרמה םה םיעיפשמה םינותנה
תורפצ זכרמב העקשהה .ובש "תירפצ"ה היצקרטאהו םילבוקמ
לע הנעיש ריבס דרדנטסל תילמינימה העקשהה תויהל הכירצ
ןיפור רפכב הנשל 4,000 ןיב ענ םירקבמה רפסמ .םירוקיבה ףקיה
.הלוחב רתויו הנשל 70,000-ל
המוזי תוליעפמ תונתשהל יושע זכרמ לכב םירקבמה רפסמ
םירוגעב תופצל ןתינש זאמ .וב םימייקה םייסחיה תונורתיה יוצימל
.הנשב םילארשי םירקבמ 220,000 םוקמב םירקבמ ,הלוחה קמעב
רוזחת רשאכ םירקבמה רפסמל תפסות היהתש תופצל ןתינ
.םדוקה הפקיהל ץוחה תוריית
ןמוימ םדא חוכ
תריצילו תורפצ זכרמ לש ליעיה ולועפתל יחרכה יאנת
יעוצקמ םדא חוכ לש ותוחכונ איה דעיה ילהקל תויביטקרטא
הכרדה .זכרמה תא לעפתמ העשב הבו רקחמב קסועש ,ןמוימו
סיסב םגו ,תויביטקרטאו תוימניד זכרמל הקינעמ וזכש תיעוצקמ
םיפוגו רקחמ תונרק לש ןומימ תופתתשהב ורוקמש ףסונ הסנכה
.םירחא
תורפצה יזכרמל הסנכה תורוקמ .ה.8
הכרדה זכרמב רקבמה םדאל תעצוממה האצוהה - הסינכ ימד
איה החנהה .₪ 31 לע תדמוע ,הניל טעמל ,וביבסש בחרמבו
הסינכ ימד לע הז םוכסמ תיצחמ איצוהל ןכומ עצוממה רקבמהש
לש לדוג רדסב הסנכהל תופצל ןתינ ,רמולכ .תורפצה זכרמל
,תרעושמה הסנכהה בישחת ךרוצל ,תוריהז ימעטמ .םדאל ₪ 20-כ
.םדאל ₪ 15 ךסב הסינכ ימד ונכרעה
תוסנכהב בושח ףיעס אוה תוכרדהמ ןוידפ - תוכרדהו םילויט
תורפצה זכרמב םילויטמו תוכרדהמ הסנכהה .תורפצ יזכרמ
.הנשב ח"ש 650,000-כ לע תדמוע םילשוריב ינוריעה עבטהו
תדמאנ הז ףיעסמ תוסנכהה ריעהמ םיקחורמ תורפצ יזכרמב
םינטק תורפצ יזכרממ תוסנכהה סיסב לע ,הנשב ₪ 100,000-כב
תויתנשה תוסנכהה ביכרמ וב ןיפור רפכב תורפצה זכרמ ומכ
.םימוד םיפקיהב היה םירויסמ
גציימ תורפצ זכרמ לש יתנש ביצקת
אשונה תוסנכה אשונה תואצוה
יפל םירקבמ רפסמ
הלאו הלא רקס
20,000
תעצוממ הסנכה
רקבממ
15
/ ןוהה רזחה
תחפ
₪ 250,000
תוסנכה כ"הס
םירקבממ
₪ 300,000 1 הרעה תורשמ ₪ 360,000
תוכרדהמ תוסנכה
םילויטמו
₪ 300,000
הקזחא תויולע
לועפתו
₪ 150,000
כ"הס ₪ 600,000 ₪ 760,000
ןוערג -₪ 160,000
תואצוהל סחיב ןוערג -21%
תורפצ זכרמ לש ומויקמ קשמל תלעות ןדמוא
תוריהז ימעטמ .רקבמל ₪ 121 לש האצוה לע ססבתמ ןדמואה
תלעותכ תבשוחמ הסנכהה .רקבמל ₪ 90-ל האצוהה תא ונתחפה
םשל ןוחטב םדקמ יוכינבו ירוזאה ליפכמה יפל ירוזאה קשמל
.תונרמשו תוריהז
תורפצ זכרממ קשמל תלעותה
תורפצ זכרמ תלעפהב ןוערג ₪ -160,000
םירקבמ רפסמ 20,000
עצוממ רוקיבמ רוזאל תלעותה ₪ 90
תויתנשה תולעותה כ"הס
תורפצ זכרממ רוזאל
₪ 1,800,000
ידיל חרכהב האב הניאו "ירוזאה ליפכמה" תא תללוכ תלעותה
תוארה תדוקנמ ךא ,תורפצה זכרמ לש םינמוזמה םירזתב יוטיב
םייח תמרב ,הקוסעתב יוטיב ידיל אובת תלעותה ,קשמה לש
.תויתרבח תואצוה לע יביצקת ןוכסיחבו
םיקמעב תורפצה זכרמ
הנשל תוסנכהו תואצוה
תוסנכה תואצוה
600
500
400
300
200
100
0
ח

ש

י
פ
ל
א
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
םיתורישו םירצומ קווישמ הסנכהה - םיפסונ הסנכה תורוקמ
רקחמ יקנעממ ,תומורתמ ,)םירפסו םירצומ ,הנילל םירדח קוויש(
הנידמה ביצקתב ןרוקמש תואצקהמ ,זכרמב םידבועה םירקוחל
לש לדוג רדסב תדמאנ ,ךוניחבו תואלקחב ,תורייתב הכימתכ
.הנשב ₪ ףלא 100-כ
)לדומ( תורפצ זכרמ לש ילכלכ לועפת
םיזכרמ שי .םינותנ לש םיעצוממ לע ססובמ תורפצ זכרמ לש לדומ
אלו עצוממהמ הברהב ההובג תננכותמה העקשהה תולע םהבש
תוחפ עיקשהל ןתינ םירחא םזכרמב .הנוכנה העקשהה וז חרכהב
עלוק לדומ ,םירבדה עבטמ .תויוצרה תואצותה תא גישהל ןיידעו
קלחש ןוויכמ .םיוסמ זכרמ לש תמיוסמ תולע ףקשמ וניאו עצוממל
תינכת עצבל םוקמ ןיאו תורשפא ןיא ,וננכות םרט תורפצה יזכרממ
רשפאמ לדומה ,תאז םע .םיזכרמהמ דחאו דחא לכל תיקסע
תומרגורפ לש תילכלכה תועמשמל סחייתהל תוטלחהה ילבקמל
תניחבו תיקסע תינכת .םאתהב העקשהה תא ןווכלו תוירשפא
.ההובג רתוי הברה טוריפ תמרב היהת זכרמ לש תלעות תולע
ידיב ילכ שמשל הדעונש תיגטרטסא הניחב הגיצמ וז הדובע
הגיצמ ןלהלש הלבטה .טרופמ ןונכת תארקל תוטלחהה ילבקמ
.גציימ תורפצ זכרמ לש יתנש ביצקת לש יביטקידניא חותינ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 171
)לדומ( תורפצ זכרמל ירוביצ בוצקת .ו.8
תורפצ זכרממ קשמל תלעותה
תורפצ זכרמ תלעפהב ןועריג ₪ -160,000
םירקבמ רפסמ 20,000
עצוממ רוקיבמ רוזאל תלעותה ₪ 90
תויתנשה תולעותה כ"הס
תורפצ זכרממ רוזאל
₪ 1,800,000
תורפצ זכרמל דוסבסה ₪ -160,000
רוזאל וטנ תלעות ₪ 1,640,000
תלעותל סחיב דוסבס 9%
ןועריגמ לבוס תורפצה זכרמש תורמלש םיחיכומ הלבטב םינותנה
ביצקתב ןועריגה יוסיכ .קשמל תלעות תרצוי ותלעפה ,ילועפת
תורפצ זכרמ .קשמל וטנ תילכלכ תלעות תאז לכב איבי ירוביצה
הסכיש ילועפת ןוזיאל עיגהל יושע ,םירקבמ רתוי איביש ,חילצמ
תורפצ זכרמ םויקל יחרכה יאנת ,הז םע דחי .ותמקה תולע תא םג
ךומנ הרועישש תיביצקת תופתתשהב תוקפתסה איה ךורא חווטל
הסנכהה ףקיה תא םיעבוקה םינתשמה .תויתנשה תויולעהמ 50%-מ
ימימ תוסנכהו םירקבממ הסנכהה םה עובקה ביצקתה ףקיה תאו
םאתהב שורדה דוסבסה ירועיש תא ונקדב .םילויטמו הכרדה
ףסה יאנת תא תראתמ ןלהלד הלבטה .וללה םינתשמה ינשל
לש רצוי לעופ איה ףסה יאנתב הדימע .תורפצ זכרמ לש ומויקל
העקשהה לש ,תורפצה זכרמ לש תיביטקייבואה תויביטקרטאה
.תווצה לש לועפתהו לוהינה תלוכי תאו ותלעפהב השורדה
לועפתה תויולעמ בוצקת ףקיה בושיח
דוסבסה רועיש
תויולעה ללכמ
םירקבמ רפסמ
24% 5,000 9,000 20,000 30,000

ר
ק
ב
מ
מ

ת
ו
ס
נ
כ
ה
₪ 10 50.70% 45.07% 29.58% 15.49%
₪ 12 49.30% 42.54% 23.94% 7.04%
₪ 18 45.07% 34.93% 7.04% -18.31%
תויולעה ללכמ דוסבסה רועיש
ןיא .לועפתה תולעמ 50% לעמ דוסבס רועיש :םודא עבצ
.הלעפהל תויאדכ
שי .לועפתה תויולעמ 50% -מ ךומנ דוסבס רועיש :רוחש עבצ
.הלעפהל תויאדכ
.דוסבסב ךרוצ ןיא .ילילש דוסבס רועיש :לוחכ עבצ
רפסמ םהבש תורפצ יזכרמ ,ליעלש הלבטב םינותנה יפ לע
.ילועפת ןוזיאל עיגהל ושקתי ,הנשב שיא 9,000-מ ךומנ םירקבמה
יושע ,לועפתה תואצוהמ 50% לע הלועש דוסבס לע תוססבתה
תורפצה זכרמ םא .ינוניבה חווטב תורפצה זכרמ תסירקל איבהל
,תוסנכהו תוליעפ ידעיל םינש תוליעפ תונש שמחכ רחאל עיגי אל
.ותוליעפ ךשמהל םוקמ היהי אלו בצקותי אל אוה
קשמל תלעותו ירוביצ בוצקת
זכרמ .תורפצ יזכרמ לש תשר תמקהל םילדומ רפסמ םימייק
,לועפתב טולשלו רבד לכל יאמצע לוהינב לועפל לוכי ןכא תורפצ
םימייק ,תיקוויש תואר תדוקנמ לבא .תואצוהבו תוסנכהב ,ביצקתב
םירפצל הקינעמ וזכ תשר .תורפצ יזכרמ תשר םויקב תונורתי
ינימ ןווגמב תופצל ןתינ ובש םלש לולסמ םיבבוחלו םייעוצקמ
ידיל אב תשרה לש לדוגה תונורתי לוצינ .הנשה תונוע לכב ,םירופיצ
םיבאשמ םוגיא תלוכיב ,רתוי םילודג םיבאשמ סויג תלוכיב יוטיב
חוכב הכימתבו ףתושמ קווישב ,עדי תרבעהב ,תימדקא תוליעפל
ףתושמ לוהינ ,תורפצה תשר לע תפתושמ תולעב .ןמוימ םדא
ףדוע םירצויש תורפצ יזכרמ ןיב ןזאל םילוכי ,ףתושמ ביצקתו
.תיביצקת תופתתשהל םיקוקזה ,םינטק תורפצ יזכרמ ןיבל ילועפת
,ינש דצמ ,יושע תפתושמ תולעבב תכרעמ תריציב םולגה ןורתיה
םיסרטניא ילעב םיבר םיזכרמ איבהל השק .הפרות תדוקנ תויהל
,םירחא םזכרמ לש םיסרטניא םידגונ םיתעלש ,םהלשמ םיימוקמ
יזכרמ תשר לש המקה ,תאז לכבו .תחא תינוגרא תשרב לועפל
הלועפ יפותישו לועפתב םיפתושמ םינייפאמ תולעב תורפצ
.רצקה ןמזה חווטב תלעות קינעהל םייושע ,םימיוסמ םימוחתב
תורפצ יזכרמ תשר תמקהב קשמל תלעותה
םינש 5 לש לועפת תפוקתל
:הלאה תוחנהה לע תססבתמ הלבטה
.ח"ש ₪ 4,000 :תורפצ זכרמ תמקהב העקשה
.ילועפת ףדוע שי זכרמל
.ח"ש 170,000-כ לע דוע ןוהל ירוביצה יתנשה דוסבסה
.ח"ש 90 :רקבמל קשמל האושת
יקשמ תויאדכ ןובשח
הנש האצוה קשמל תלעות כ"הס
0 ₪ 4,000,000 -4,000,000.00
1 ₪ 170,000 ₪ 1,800,000 1,630,000.00
2 ₪ 170,000 ₪ 1,800,000 1,630,000.00
3 ₪ 170,000 ₪ 1,800,000 1,630,000.00
4 ₪ 170,000 ₪ 1,800,000 1,630,000.00
5 ₪ 170,000 ₪ 1,800,000 1,630,000.00
IRR 30%
םינתשמ םינותנב תירוביצ העקשהל האושתה רועיש
ירוביצ דוסבסו רוקיבמ תלעות לש
רוקיבמ תלעות
30% ₪ 90 ₪ 60 ₪ 33
דוסבס
ירוביצ
ףטוש
₪ -170,000 29.61% 9.06% -14.03%
₪ -250,000 27.04% 6.02% -18.42%
₪ -300,000 25.41% 4.06% -21.39%
₪ -400,000 22.11% 0.00%
תירוביצה העקשהל האושתה רועיש

םישילש ינשב הכומנ רקבממ תלעותה םא םגש החיכומ הלבטה
םזימה ,)אחו'ג( לגנא ריאי-יבא .יו רשיילפ ר"ד לש םהיאצמממ
.קשמל תיבויח האושת אשונ
תורפצה יזכרמל המקה ביצקת
52-ב תכרעומ תורפצה יזכרמ 14 לש תעצוממה המקהה תולע
ףקיהמ שילש לש ףקיהב המורת אצמי להנמה ףוגה .ח"ש ןוילימ
םייתלשממה םיפוגה לע ,רמולכ ,ףטושה דוסבסהו העקשהה
ךשמ .ח"ש ןוילמ 52 ךסב ביצקתה ךותמ ח"ש ןוילמ 35 סייגל
הנש לכלש ,איה תועמשמה ןכלו ,םינש שמחב ךרעומ תינכתה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 172
תולעה .ח"ש ןוילמ 7 לש ךסב יתלשממ המקה ןומימ שרדיי
.הנשל ח"ש ןוילמ 2.2-ב תכרעומ תירוביצה האצוהה לע תפטושה
ןוילמ 1.5 אוה תפטושה תולעל שרדנה יתלשממה ביצקתה ךכיפל
.םינש שמח ךשמל )2/3( הנשל ח"ש
המקהה תווצ .ז.8
םרוג םע רשקתהל םיעיצמ ונא תורפצה יזכרמ טקיורפ תמקהל
:הלאה םינותנה לע הנועה
.תיעוצקמ תלוכי •
.תינוגרא תלוכי •
.םוחתב תוליעפ •
.יתלשממ אל ןוגרא •
.תורפצ יזכרמ תשר תלעפהב םדוק ןויסינ •
הצלמה
תיב היהי קר אל דוגאה .ילארשי תורפצ דוגיא םיקהל ץלמומ
םירפצה םלוע םע רשק םייקי םג אלא ,ץראב םירפצל תבותכו
םייתוברת םירשק תמקהל סיסב דוגיאב םיאור ונא .לארשיל ץוחמ
ותוליעפו דוגיאה תמקהל .םלועה יבחרב םירפצ םע םילכלכו
לארשי ןיב תוברתו תוריית ירשק תמקה לע הכורב העפשה היהת
.תורחא תונידמל
הרבחה יכ הארנ .תובר תוינסכא תויהל תולוכי םירפצה דוגיאל
םילארשיה םירפצל בוט "יעבט ןק" תויהל היושע עבטה תנגהל
תטיסרבינוא תמגודכ ימדקא ףוג םע ףותישב ,ל"וחמ םירפצלו
.ביבא לת
,12.3.2001 - )ביבא( ןורטלב יסורה םכמב הליל תדידנל המגוד
םירופיצ לש הבחר תיזח :ביבאב הלילה תדידנ ,22:01 העש
הרזח הכרדב ,ןוכיתה םיל לעמו ,הנידמה לכ בחורל תדדונ
היסאו הפוריאל
םויב .8.10.2002 - )ויתס( ןורטלב יסורה םכמב םוי תדידנל המגוד
תימלועה היסולכואהמ שילשכ ,שרוח יטיע 36,000 ופלח הז הדידנ
תנומת תיארנ םוליצב .ןורטל לעמ יברעמה הדידנה ריצב ,הז ןימ לש
תא הצוחה מ”ק 100-כ לש ךרואב שוג דעתמה ,ןורטלב יסורה ם”כמה
)’ץיבניד דינואל ר”ד :דועית( לארשי
US-AIRWAYS תרבח לש 1549 הסיטב AIRBUS 320 סוטמ אירמה 15:26 העשב 15/1/09-ב - םירופיצו הסיטה תוחיטב לש ילכלכה טביהה
ינש ,םיידנק םיזווא תקהלב סוטמה עגפ רטמ 975 לש הבוגב ,הקד רחאל .הנילורק ןופצב טולרש ריעל הידרג-הל הפועתה הדשמ
תשמחו םיעסונה 150 לכשכ ,ןוסדהה רהנ לש םיאופקה םימב תוחנל חילצה רגרבנלוס ילס'צ ,טינרבקה .הלועפ ללכמ ואצי םיעונמה
סוטמהשכ ,תיתפועת הפורטסטק הענמ תידוחיי המרב הסיטה תלוכיו ,ןפוד אצוי הטלחהה רשוכ ,הריהמה הבוגתה .ולצינ תווצה ישנא
רלוד דראילימל עיגמ ב"הראב םירופיצ תונוסאמ יפסכה קזנה .םדא ייחבו שוכרב רידא קזנ םורגלו קרוי-וינ לע קסרתהל היה לולע
760 ימואלה ביצקתל ךוסחל החילצה ,תורחא רקחמ תוטישו םימ"כמה תרזעב ילארשיה ריוואה ליחב המושייו תירקחמה תוליעפה .הנשב
היטביה לע הנידמה תלכלכל תיתועמשמ םורתת תימואלה תורפצה ידקומ תשר םודיקב תיפסכה העקשהה .1984 תנש זאמ רלוד ןוילמ
.)סרטיור תונכוס תובידאב :םוליצ( םיבחרנה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 173
רויסב למג לע בוכר ,סרפ ןועמש רמ ,הנידמה אישנ - 1944
תרבעל םוקמב וב טילחהו ,סרפב הנושארל הפצ תע ,בגנב
סרפל יקסרפמ ומש תא
הנידמה אישנ םע רייסש ,ןוסלדנמ ךירנייה ’פורפ - 1987 ץרמ
ץוחה רשל שיגמ ,בגנב ופועמב סרפה תא ההיזו 1944 תנשב
עבטה תנגהל הרבחה ריכזמ ,ןולא הירזע רמ :ןימימ .סרפ תזרכ
1982 תנשב לארשיב ןנקמכ דחכנ סרפה .לודגה עקבה יקוצמו חלמה םי תפשל תימלוע תשרומ רתא ,הדצמ רתאו םילאצ לחנב וניקל ךומסב האוד סרפ
הָ אָ בַה הָנָ שַ ב
רונמ דוהא :םילמ
שריה תירונ :ןחל
תֶ סֶ פרּ ִ מַה לַ ע בֵ שֵנ הָ אָ בַה הָנָ שַ ב
,תודדונ םירֳ פִ צ רֹפְ סִנְו
תֶ סֶ פות וקֲחַ שְי הָ שְ פֻחְ ב םידָ לְי
.תודָ שַה ןיֵ בְ ל תִיַ בַה ןיֵ ב
הֶ ארִ ת דוע הֶ ארִ ת דוע
הֶיְהִי בוט הָ מַ כ
.הָ אָ בַה הָנָ שַ ב – הָנָ שַ ב
ברֶ עָה דַ ע וליִ שְ בַי םיִ מדֲ א םיִ בָנֲ ע
,ןָחְ לּ ֻ שַ ל םיִנְנוצ ושְגֻיְו
ךרֶדַה םֵ א לֶ א ואְ שִי םיִ מודר תוחורְו
.ןָנָ עְו םיִנָ שְי םיִנותִ ע
...הֶ ארִ ת דוע
םִידָי תופַ כ שרְ פִנ הָ אָ בַה הָנָ שַ ב
.ןָ בָ לַה רָגִנַה רואָה לומ
,םִיַ פָנְ כ רואָ ב שרְ פִ ת הָנָ בְ ל הָ פָנֲ א
.ןָ כותְ ב חרְזִ ת שֶ מֶ שַהְו
...הֶ ארִ ת דוע
9 תעצומה תינכותה םושייל תוצלמה
קרפ
.הָנֹכְ שֶ אְו הָ פועָ א ,הָנויַ כ ,רֶ בֵ א יִ ל-ןֶ תִי יִ מ רַ מֹאָו“
)’ח-’ז ,ה”נ םיליהת( ”.הָ לֶ ס רָ בדִ מַ ב ןיִ לָ א ;דדְנ קיִחרַ א,הֵנִה
)םשל יסוי :םוליצ( לארשיב תורפצה חותיפב ונדיתע םה רעונ ינבו תורפצ יגוח
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 176
ןוגרא .א.9
15 לע ססבתתש תורפצ יזכרמ לש תיצרא תשר םקות .1
םיזכרמ העשתל ופסוותי םישדח םיזכרמ השיש .םיזכרמ
.םיליעפ
תודיחי םע ותוליעפ תא רושקיש ירוזא זכרמכ לעפי זכרמ לכ .2
קמעבו הברעב הנכוהש באה תינכות תמגודכ ,רוזאב הנשמה
.ןאש תיב
םקמיש טרופמ רקס ןכוי ,תעצומה תינכותל ינש בלשכ .3
ןפוא לע ץילמי רקסה .הנשמה תודיחי תא ירוזא זכרמ לכב
.תירוזאה תכרעמה לש לועפתה
תולעופה הנשמה תודיחי םג ורדגוי ירוזא זכרמ לכ לש וחטשב .4
תורפצ ירתא ןוגכ םיימונוטוא םיפוג ידי לע יאמצע ןפואב
ירתא ,םינגהו עבטה תושר ידי לע תולעפומה עבט תורומשב
םיחותפ םיחטשב ,ל”קק ידי לע םילעפומה תורעיב תורפצ
לש תובצחמ םוקישו ”תורוקמ“ לופיטב םימ יפוג ,ל”קק לש
ףחדיש ףוגה היהי ירוזאה זכרמה .תובצחמ םוקישל ןרקה
וירתא תא םדקיו לעפי ףוג לכ ךא ,תירוזא תוליעפ םדקיו
.רבעבכ יביצקתו ימונוטוא ןפואב
הניחבמ הרוגס תימונוטוא תכרעמב לעפי ירוזא זכרמ לכ .5
ןוזיאב לועפל ךרטצי זכרמה .תינוגראו תיביצקת ,תינכת
,תורייתו עבט רומיש ,רקחמ ,ךוניח יאשונ םדקלו יביצקת
תכרעמה ידי לע ףתושמב שבוגתש בא תינכותל םאתהב
זכרמ לכ .טקיורפב םיפתושה םיפוגה םע םואיתבו ,תיצראה
החטשבש תימוקמה תושרה םע רשקה חותיפלו םודיקל לעפי
.לעופ זכרמה
םודיקב רקיעב לפטתש ,תיצרא תינוגרא תכרעמ םקות .6
תיצראה המרב תשרה לש םידעיה תייוותהב לופיטה
.םיזכרמה ןיב רשקה קודיה ךות ,הלועפה ינכת תרדגהבו
תוליעפל ןורתי ול שיש אשונ לכ םדקל לעפי יצראה ףוגה
םינוגרא םע רשק ,תיצרא קוויש תכרעמ ןוגכ ,יצרא טביהב
,העשב הב .תורייתו רקחמ ,ךוניח ימרוג םע רשק ,םיימואלניב
אוה .ץעויו ךרד הוותמ ,ליבומ יעוצקמ ףוג היהי יזכרמה ףוגה
לש הימונוטואב עוגפל אלש ידכ ,ילועפת להנמ ףוג היהי אל
.םיירוזאה םיזכרמה
תרגסמ ךותב לעפי אלא ,שדח ףוגכ םקוי אל יצראה ףוגה .7
תלוכי ,תיעוצקמ תלוכי :הלאה ףסה יאנתב הנחינש ,תמייק
יזכרמ תלעפהב רבע ןויסינ ,יתלשממ אל ןוגרא ,תינוגרא
.תורפצ
תטיסרבינוא םע ףותישב ,עבטה תנגהל הרבחהש ץלמומ
ובש להנמ ףוג תמקה ךות ,ליבומה ףוגה תא ווהי ,ביבא-לת
ביצקת ןיכהל עצומ .םיפתושה םיזכרמה לכמ םיגיצנ ויהי
.יצראה ףוגה תוליעפל ימונוטואו דרפנ
,ותוליעפ ימוחתו וביצקת ,תינוגראה ותדובע ןפוא ,ףוגה ידעי .8
.םזימב םיפתושה םיפוגה ידי לע ףתושמב ורשואיו ונכוי
הנשמה יפוג לשו תכרעמה לש תיצראה הסירפה לש הטויט .9
.151-154 םידומעב הז ךמסמב תגצומ
ןכות .ב.9
ידי לע ףתושמב ורדגויש םינכתב קוסעי ירוזא זכרמ לכ .1
.יצראה ףוגהו תשרה יפתוש
תורפצה יטביהב ינכתה ודוחיי תא רידגי ירוזא זכרמ לכ .2
ןייפאל לכות תיצראה תשרהש ידכ ,ותוליעפ ןפוא תאו םינושה
.רוזא לכ לש ודוחיי תא
יאשונב וזכרתי תורפצה יזכרמ תשר ידי לע ולפוטיש םיאשונה .3
,תואלקח םע טקילפנוק ,ךוניח ,תוריית ,עבט תרימש ,רקחמ
לולכמב זכרמ לכ לש לופיטה ןונימ .הסיט תוחיטבו ינוריע עבט
.ויפואל םאתהב הנתשי םיאשונה
הקפה ןוגכ תויוליעפ לע ורוזאב יארחא היהי זכרמ לכ .4
דב .תורייתו ךוניח ,רקחמ ,קוויש ,הכרדה ירמוח לש הספדהו
קוויש ,םימוסרפ לש הליבקמ תכרעמ יצראה ףוגה ליעפי דבב
םקוי ,םירוזאל עייסמו ךמות םרוגכ יצרא טביהב םינכת םודיקו
לכב תורפצה ידקומל םירושיק ןתייש יצרא טנרטניא רתא
.רוזא
תוליעפה יפוא תא ורידגי יעוצקמ אשונ לכל הנשמ תודעו .5
.תיצראו תירוזא המרב םיימוחת-ברה םיטביהה לע חותיפהו
ביצקת .ג.9
הלוע תורפצ יזכרמ תשר תלעפה לש תילכלכה הקידבהמ .1
הלודג רוזאלו קשמל תורפצ זכרמ לש ומויקמ תלעותהש
.חוור זכרמכ תורפצה זכרמ לש הרישיה תלעותהמ תיתועמשמ
,תורפצה זכרמ תא דימעהל אוה תכרעמה חותיפ לש דעיה .2
הז גשיה .”ומצע תא אשונה יח“ לש בצמל ,םינש שמח ךות
לש ,50% תוחפל ,יתועמשמ קלח הסכי זכרמהש ךכב הנתומ
זכרמבו תורפצה יזכרמב ךומתל שי .ןוה תויולעו לועפתה תולע
המקהה תויולע תסירפ ךות ,המקה תואצוה תויתשתכ יצראה
.םינש ךשמל
האוולהב םיירוזאה םיזכרמה 15 לכ תמקהב ךומתל ץלמומ .3
רזחהל תיתנשה תולעהש ךכ ,4.5% לש תיבירבו הנש 20-ל
.הנשב ₪ 140,000 לע דומעת זכרמ לכ לש ןוהה
,הלוע תואצוהו תוסנכה לועפת לש תויולע לדומ יבושיחמ .4
לכל הנשב םירקבמ 20,000 טולקל בייח תורפצ זכרמש
תוכרדהמ סינכהלו רקבמל הסינכ ימד ח”ש 12 תובגל ,תוחפה
.ןוזיאל עיגי זכרמה הלא םינותנב .הנשב ח”ש 300,000 םילויטמו
!רגסיי - םינש שמח ךות ילועפת ןוזיאל עיגי אלש זכרמ
זכרמ לש תיתועמשמה המורתה תא גיצמה לדומ חתופ .5
.וב העקשהב תויאדכה תא ךכל םאתהבו ,רוזאל תורפצ
ךשמב הלועפתלו תכרעמה תמקה דוסבסל שורדה ביצקתה .6
םוכסמ שילש יכ עצומ .₪ ןוילימ 52 לע דמוע םינש שמחל
,ליבומה יצראה ףוגה תועצמאב תומורתמו תונרקמ סיוגי הז
ביצקתמ ואובי ,₪ ןוילימ 35 םהש ,םירתונה םישילשה ינשו
.יתלשממ
רצואה דרשמ תלבוהב ידרשמ-ןיב םורופ םיקהל עצומ .7
שומימל תויורשפאה תא ןחביש ,הביבסה תנגהל דרשמהו
םיגיצנה וא ,םיל”כנמה ופתתשי םורופב .שקובמה ביצקתה
,ךוניחה דרשמ ,הביבסה תנגהל דרשמה לש םיכמסומה
דרשמה ,תואלקחה דרשמ ,תורייתה דרשמ ,עדמה דרשמ
םדקל שיש ןכתיי .םינפה דרשמו לילגהו בגנה חותיפל
אלה םיפוגה .הלשממה שאר דרשמ תרזעב אשונה תא
טביהה תאו םהיניב הלועפה ףותיש תא ושיגדי םייתלשממ
.עצומה םזימה לש ימואלניבהו ימואלה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 177
)לובשא יסוי :םוליצ( עבט יבבוח יפלא תורשע ךושמל היושע וזכ תיפצת .”ינפי רויצ“ ומכ םיארנ ,הקירפאל םכרדב ,הלוחה קמעב הליל תנילל ותחנש םיאנקש 3,000
םירֳ פִ צ ולִ א
הבלק ןא'ז :ןחל
לוסורב ןא'ז :םילימ
רמש .נ :תירבע הסרג
םָיַה לַ עֵ מ תופָ ע רֶ שֲ א םירֳ פִ צ ולִ א
םָ דָ א יֵנְ בִ כ תורְ בוד ויָה םירֳ פִ צ ולִ א
םירֳ פִ צַ ל יאּ דַו ויָה םירופִ ס וליֵ א
.םירָהֶ ל רֶ בֵ עֵ מ רֶ שֲ א תוצרֲ אָה לַ ע
תֶ לֵ כְ תַה יֵ מְגַ א לָ כ ,אֶ לֶ פַה יֵ פוח לָ כ
םיִגָ לְ שֻמַה םיִ סָ כרָה לָ כ
ךרֶדַ ב ופְ לָחֶ ש ךרֶ פַה יֵ מְי לָ כ
.םיִגַחַהְו תותָ בַ שַה לָ כ
םָיַה לַ עֵ מ תופָ ע רֶ שֲ א םירֳ פִ צ ולִ א
םָ דָ א יֵנְ בִ כ תורְ בוד ויָה םירּ ֳ פִ צ ולִ א
םירֳ פּ ִ צַ ל יאַדַו ויָה םיריִ ש ןיִ מ וליֵ א
.םיררושְ מַה לָ כְ ל הָיָה לָ בָנרק הֶזיֵ א
רַ עַ סַה תַ כְ שֶח לָ כ ,רַ עַיַה קרְי לָ כ
תובָ בְ לַ ב ץִיַ קַה תדְ מֶח לָ כ
תֶ כֶ לַ ש יֵ עְ בִ צְ ל תֶ כֶ פוה רֶ שֲ א וז
.תובָזְ כִנַה תובָהֲ אָה לֶ ש
ןָ תקיִ תְ שִ ל תונָ מֱ אֶנ םירֳ פִ צַה ךַ א
וָ תּ ְ סַה אוב םִ עְו
ףָנָ כ יִחְ מִ ב תואירְ מַ מ ןֵה
ןָ תִ א תודוסַהְו
10
קרפ
תרחבנ תורפס
)רריפש םרוי :םוליצ( הדוהי תלפשב בורח ץע לע ןקבש ולזוגל ורוקמב שחנ איבמ יאיויח
.”יִ תָ צֲ ע שיִ א קָחרֶ מ ץרֶ אֵ מ טִיַ ע חרְזִ מִ מ ארק“
:א”י ,ו”מ היעשי
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 180
34. Leshem, Y. & Yom-Tov, Y. 1996b. The use of thermals by
soaring migrants in Israel. Ibis 138: 667-674.
35. Leshem Y., Lachman E., Berthold P. (Editors), (1997),
Proceedings of an International Conference on
“Scientific and Educational Aspects of Migration 31.8-
6.9.1977, Published by the International Center for
the Study of Bird Migration at Latrun and the Tel Aviv
University (255 pages).
36. Leshem Y., Mandelik Y., Shamoun-Baranes J. (Editors),
(1999), Migrating Birds Know No Boundaries,
International Seminar on Birds and Flight Safety in
the Middle Ease, April 1999, Published by the Tel Aviv
University and the SPNI (310 pages).
37. Leshem Y., Froneman A, Mundy P., Shamir H.
(Editors), (2001), Wings Over Africa, Proceedings of an
International Conference with African States on Research,
Conservation, Education and Flight Safety, Published by
the International Center for the Study of Bird Migration
at Latrun, the Tel Aviv University and the Society for the
Protection of Nature in Israel (SPNI) (352 pages).
38. Loomis J.B., White D.S., (1996), Economic Benefits of
Rare and Endangered Species Summary, and Meta
Analysis, Ecological Economics 18: 197-208.
39. Mackinnon, B. 1996. The Role and Value of Awareness in
Reducing Bird Hazards to Aircraft. BSCE WP24, London,
pp. 237-296.
40. McGrady, M. J., Ueta, E. R. Potopov, I. Utekhina, V. B.
Masterov, M. Fuller, W. S. Seegar, A. Ladyguin, E. G.
Lobkov & V. B. Zykov. (2000). Migration and wintering
of juvenile and immature Steller’s sea eagles. Pp. 83-90.
In: Ueta, M. J. and M. J. McGrady (Eds.) First Symposium
on Steller’s and White-tailed Sea eagles in East Asia.
Wild Bird Society of Japan. Tokyo.
41. McGrady, M. J. (2007) Autumn migration of Montagu’s
harriers Circus pygargus tracked by satellite telemetry.
Journal of Ornithology 148/4. pp: 517-523.
42. Mead, C. 1973. Bird Migration. New York: Facts on File
Publications.
43. Meinertzhagen, R. (1930). Nicoll’s Birds of Egypt. (Ed).
(2 vols). Hugh Rees: London.
44. Meinertzhagen, R. (1954). Birds of Arabia. Oliver &
Boyd .
45. Mendelssohn, H. 1962. Mass destruction of bird-life
owing to secondary poisoning from insecticides and
rodenticides. Atl. Nat. 17: 247-248.
46. Moss S., (2004), A Bird in the Bush – A Social History of
Birdwatching, Aurum Press, London UK.
47. Newton I., (1979), Population Ecology of Raptors, T&AD
Poyser, Berkhamsted.
48. Newton I., (2008), The Migration Ecology of Birds.
Academic Press. London. 976 pages.
49. Sheskin A., Regev A., (2001), Israel Agriculture Facts and
Figures, Ministry of Agriculture and Rural Development,
Jerusalem Israel.
50. Shirihai H., Christie A., (1992), Raptor Migration at Eilat,
British Birds 85: 141-186.
51. Shirihai H., (1996), Birds of Israel, Academic Press &
Unipress, London UK.
52. Shlosberg A., Bahat O., (2001), The Risks of Toxicoses
Pesticides and Pollutants in Raptors and Wildlife in
Israel (Proceedings of International Workshop, April
2000), Published by SPNI, NRA, Electricity Company
(120 pages).
53. Streiffert K.G., (2002), A Boom in Bird Observatories,
Living Bird, Vol. 21(2) pp. 22-28.
54. Tristram, H.B. (1884). The fauna and the flora of
Palestine. Palestine Exploration Fund. London )םגרות
קילאיב דסומ , 2007 ,לאיומ םייח י"ע תירבעל(.
55. Vibe-Peterson, s,. Leirs, h., Bruyn de, L & Mulurgu, L.S.
(2000). Population dynamics responses in Mastomys
Rats to different predatation pressures-guarantee for
crop protection? In Vibe-Peterson, s (2000). Rodent
Research around the world.
56. Welch, G. & Welch, H. 1989. The autumn migration
of raptors and other soaring birds across the Bab el
Mandeb straits. Sandgrouse 10: 26-50.
57. White M., (2004), North America’s New Birding Trails,
Bird Watching, Vol. 27(1) p. 38-56.
58. WCPA, (2004), The World Database on Protected Areas
Concortium (in cooperation with UNEP and WCMC), CD
ROM.
59. Woldhek S., (1980), Bird Killing in the Mediterranean,
European Committee for the Prevention of Mass
Destruction of Migratory Birds, Zeist, Netherlands.
60. Yom-Tov, Y. 1984. On the difference between the spring
and the autumn migration in Eilat, southern Israel.
Ringing and Migration 5: 141-144.
61. Yom-Tov Y., (1988), Bird Migration in Israel, pp. 497-514
in: Yom-Tov Y. and Tchernov E., (Eds.), The Zoogeography
of Israel. Dr. W. Junk Publishers, Dordrecht.
62. Yom-Tov. Y., Tchernov, E. (Editor). 1988. The
Zoogeography of Israel: The Distribution and
Abundance at a Zoogeographical Crossroad. Dr. W.
Junk Publishers, Dordrecht.
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 181
1. Alerstam, T. 1990. Bird Migration. Cambridge:
Cambridge University press.
2. Alexander H.G. (1974). Seventy Years of Birdwatching,
Poyser, Berkhamsted.
3. Alon, D., Granit, B., Shamoun-Baranes, J., Leshem, Y., M.
Kirwan, G., Shirihai, H. 2004. Soaring bird migration over
northern Israel in autumn. British Birds 97: 160-182.
4. Bahat, o.(1995). Physiological adaptations ecology of
an obligatorycarrion eater, the grifon vulture. Ph.D
diss.,Tel Aviv University. Tel-aviv.
5. Barrow Mark V. (1988). A Passion for Birds: American
Ornithology after Audubon, Princeton University Press,
Princeton.
6. BirdLife International in Europe. (2001). The Quarterly
Newsletter of BirdLife International, volume 6 no. 4.
7. BirdLife International in Europe. (2002). The Quarterly
Newsletter of BirdLife International, volume 7 no. 3.
8. BirdLife International in Europe. (2003). The Quarterly
Newsletter of BirdLife International, volume 8 no. 1.
9. BirdLife International in Europe. (2003). The Quarterly
Newsletter of BirdLife International, volume 8 no. 2.
10. BirdLife International. (2004). Important Bird Areas in
Africa and Associated Islands.
11. BirdLife International. (2004). State of the World’s Birds
(74 pages).
12. BirdLife International. (2004). Threatened Birds of the
World – CD ROM.
13. Cairncross, F. (2004). Peace, Prosperity and Anoraks,
The Economist, August 28th.
14. Cairncross, F (2006). Connecting Flights (2006),
Conservation In Practice, Vol. 7 (1), 15-21.
15. Capper, D.R. and Statterfield, A.J. (2000) Threatened
birds of the world. Lynx Edicions, Barcelona and Birdlife
International, Cambridge.
16. Carson, R.T., Mitchell, R.C., Hanemann M., Kipp R.J.,
Pressor S., Rund P.A., (2003), Contingent Valuation and
Last Passive Use: Damages from Exxon Valdez Oil, Env.
And Resource Economics, 25: 257-286.
17. Christensen S., Lou, O. Mueller, M. & Wohlmuth. H.
1981. The Spring migration of raptors in southern Israel
and Sinai. Sandgrouse 3: 1-42.
18. Cordell, H.K., Betz, C.J., Herbert, N., Mon, S. (1998).
Southern Research Station, Athens, GA.
19. Cramps, S. & Simmons, K.E.L. (eds). 1980. The birds of
the Western Palearctic. Vol. 2. Oxford: Oxford University
Press.
20. Crivelli, A.J., Leshem, Y., Mitchev, T. & Jerrentrup, H.
1991. Where do Palearctic White Pelicans presently
overwinter? Rev. Ecol. 46: 145-171.
21. Ecotourism Statistical Fact Sheet, http://federalaid.fws.
gov/surveys/surveys.html, US Government.
22. Fillion F.L., Folcy P.I., Jacquemot A.J. (1994). The
Economics of Global Ecotourism, presented in the
Fourth World Congress on National Parks and Protected
Areas, Caracas, Venezuela.
23. Fish and Wildlife Services. (2001). Birding in the
United States: A Demographic and Economic Analysis,
Addendum to the 2001 National Survey of Fishing,
Hunting and Wildlife – Associated Recreation Report.
24. Fish and Wildlife Services USA, (2001), Net Economic
Values for Wildlife-Related Recreation in 2001 (Report
2001-3, 18 pages).
25. German Federal Agency for Nature Conservation,
(1997), Biodiversity and Tourism, Springer & GFANC,
Germany (343 pages).
26. Gorney, E. & Yom-Tov, Y. 1994. Fat, hydration condition
and moult of Steppe Buzzards Buteo buteo vulpinus on
spring migration. Ibis 136: 185-192.
27. Graur D., Leshem Y. (Editors), (1995), Bird Migration -
Summary of an International Conference on Migration
Research held at Eilat, April 1994, Israel Journal of
Zoology, Vol. 41(3) (522 pages).
28. Hafidzi, M.N. and Mohd Naim (2003). Prey selection by
barn owls in rice fields in Malaysia. Pp: 220-223 in Rats,
Mice and People: Rodent Biology and Management, eds.
Singleton, G.R., L.A. Hinds, C.J. Krebs and D.M. Spratt,
ACIAR (Australian Centre for International Agricultural.
29. Kerlinger P., (1989), Flight Strategies of Migrating
Hawks, University of Chicago Press, Chicago.
30. Lack, D & Owen, D.F. (1955): The food of the swift.
Journal of Animal Ecology 24. Pp:120- 136.
31. Lack, D & Lack, E. (1952): The Breeding Behavior of the
Swift. British Birds 45. Pp: 193-195.
32. Lack (1964) A Long-Term Study of the Great Tit (Parus
major). The Journal of Animal Ecology, Vol. 33, British
Ecological Society Jubilee Symposium . Pp. 159-173.
33. Leshem, Y. & Yom-Tov, Y. 1996a. The magnitude and
timing of migration by soaring raptors, pelicans and
storks over Israel. Ibis 138: 188-203.
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 182
,תמשנתה ,)2003( .י םשל ,.ג לג-רב הליחכ ,.י ורטומ ,.ש לאיבא .63
,יאלקחל עקר תרבוח - םימסרכמ לש יגולויב ריבדמכ
,ןורטלב םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה תאצוה
.)םידומע 32( עבטה תנגהל הרבחהו ביבא-לת תטיסרבינוא
.תלהוק תאצוה .יחה תרות )1923( .י .ינורהא .64
האצוה( דבוע םע .ירבע גולואוז תונורכיז )1946( .י .ינורהא .65
.)2000 לאירא -תשדוחמ
םישייושמ םיזוורב רקס םוכיס .)2005( .ג ,סיסיג ,.ט ,ןורוא .66
.37-46 :'מע .33 היינזעה .)2003-2004( הלוחה קמעב
.קילאיב דסומ תאצוה .1987 .לארשי סלטא .67
קמעב רופאה רוגעה לש הפירחה תייגולוקא ,)2001( .ד ןולא .68
.)םידומע 61( ביבא-לת תטיסרבינוא ,MSc תדובע ,הלוחה
תטילק לש רופיס - הלוחה קמעב םירוגעה .)2004( .ד ,ןולא .69
.36-47 :'מע .32 היינזעה .היילע
הטיסרבינואה ,)ב( בורקה חרזמה לש ומילקא .1924 .ד ,לבשא .70
.םילשורי ,תירבעה
עבטה תנגהל הרבחה .םימשב רשנה ךרד :)1997( .ע ,טהב .71
.)םידומע 64(
םייתנש תוחוד )1998-2004( .א יקצולוברפ ,.א הפוצה ,.ע טהב .72
תרבח ,"םיסרודהו םירשנה לע ףנכ םישרופ" טקיורפל
תנגהל הרבחה ,םינגהו עבטה תושר ,לארשיל למשחה
.עבטה
"ןייטנואמ קוה" עבטה תרומשב רוקיב .)1988( .א ,בוטרב .73
.88-93 :'מע .15 היינזעה .ב"הראב
קמעב יאלקח רובע יקשממ לדומ תריצי ,)2004( .י ןוסדיוד .74
.)םידומע 71( ביבא-לת תטיסרבינוא ,MSc תדובע ,הלוחה
בנז-ינבל םימטיע תבשה ,)2004( .ט ןורוא ,.א ןלפק ,.א ,הפוצה .75
.16-27 : ,'מע . 31 היינזעה .לארשיב עבטל
לבחל םיקוצ יזב תבשה .)2005( .י ,רלימ ,.ב ,ילדוו ,.א ,הפוצה .76
.63-73 :'מע .33 היינזועה .לארשיב ינוכית םיה
םיקוצ יזב תבשה תינכות .)1990( .ש ,הדיירטג ,.א ,הפוצה .77
.עבטה תנגהל הרבחה .למרכה םטוח יקוצמל
:'מע .30 היינזעה .םישלופה םינימה תייעב .)2003( .א ,הפוצה .78
.40-47
.הדבכהה ןורקעו םזיאורטלא ,םיסווט :)1996( .א ,יבהז ,.א ,יבהז .79
.עבטה תנגהל הרבחה
לארשיב ןבלה שארחצה תפירח לע :)2005( .ח ,לאיומ ,.ע ,דדח .80
.51-62 :'מע .33 היינזעה .ןיחלוק ימלו שארחצל המ -
.םירבדה עבט .146 למשח תכמ :)2007( .ח ,לאיומ ,.ע ,דדח .81
.73-83 :'מע
.48-56 :'מע .142 םירבדה עבט .יטיע בקע .)2007( .ע ,דדח .82
תכרעה :םירשנ רומיש לש ילכלכ-ויב חותינ ,)2004( .י ,שרוח .83
ינייפאמו תויולע תקידבו רשנב הייפצמ תילכלכה תלעותה
,ינש ראותל הדובע ,הלכאה תנחתב םייגולויב שומיש
.הפיח תטיסרבינוא
-ןיע עבט תרומש תורפצ זכרמל המרגורפ ,)2005( .'ג ,ןזח .84
.עבטה תרומש תושר ,יברעמה לילגה לש ףוחה רושימ קפא
םייח ןב םרמע י"ע תירבעל םגרות( 1867 .ב.ה ,םרטסירט .85
.קילאיב דסומ .1863-1864 ןמוי ,לארשי ץראב עסמ :)1975(
:)2007 -לאיומ םייח י"ע תירבעל םגרות( 1884 .ב.ה ,םרטסירט .86
.ם-י .קילאיב דסומ . לארשי ץרא לש חמוצהו יחה עסמ
,ןאש תיב קמעב תורפצ ירתאל בא תינכת ,)2004( .ח ,הפי .87
תימוקמה הצעומה ,ילארשיה תורפצה זכרמ ,ל"קק תאצוה
.)םידומע 36( ןאש תיב תעקב
תדובע .לארשיב יצנה טיעה לש היגולויבה .)1976( .י ,םשל .88
.ביבא-לת תטיסרבינוא .ךמסומ
ביבאהו ויתסה תדידנ ילולסמ יוזיחו דומיל ,)1991( .י םשל .89
םימרוגה לש םתעפשהו ,לארשי לעמ םיאודה תופועה לש
רוטקוד ראות תלבקל רוביח ,הדידנה לע םיימילקאה
.ביבא-לת תטיסרבינוא ,היגולואוזל הקלחמה ,היפוסוליפל
תופועה לש ויתסה תדידנ .)1992( .א ,לבוצ ,.א ,תרבוד ,.י ,םשל .90
.)1982-1991( םיינופצה םיקמעהו ןורמוש הצוחב םיאודה
.3-73 :'מע .10 היינזעה
תועידי תואצוה ,םירופיצה םע סוטל ,)1994( ,.ע טהב ,.י םשל .92
.תונורחא
תימואלה רופיצה ,תפיכודה :)2008( .ח ,לאיומ ,.ד ,ןולא ,.י ,םשל .93
.36-47 :'מע 153 םירבדה עבט .לארשי לש
יבצ תריט ץוביקמ תודיסחה גוז :)2008( .ח ,לאיומ ,.י ,םשל .94
.74-80 :'מע .148 םירבדה עבט .םיימלוע םיאיש רבוש
עבט .תויגולותימב הלילה יסרוד .)2007( .י ,םשל ,.ח ,לאיומ .95
.90-99 :'מע .144 םירבדה
תובצחמ םוקיש ,)2003( .ד לארשי ,.ד ןולא ,.י םשל ,.א רלימ .96
זכרמ תאצוה ,תיגולוקא תורייתל המרגורפ ,בג-ןיעב לוחה
םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה ,ילארשיה תורפצה
.הביבס בוציע ףונ ילכירדא ,ADM ,ןורטלב
,בלוד :ךותמ .תופועה תקלחמ .)2000( .ד ,ןולא ,.א ,זורימ .97
םינתיילוחה לש םודאה רפסה .)םיכרוע( .א ,יקצולוברפ ,.ע
תנגהל הרבחהו םינגהו עבטה תושר תאצוה ,לארשיב
.עבטה
לש לוצינ םגדו ןוניק תצופת .)2003( .א ,הפוצה ,.א ,זורימ .98
.48-65 :'מע . 30 םירבדה עבט .בגנה ברעמב הרבולה
ןונכתל תונורקעו הוותמ חותיפ ,)2004( .ד לוסג ,.י דלפסנמ .99
,הפיח תטיסרבינוא ,חלמה םי רוזאב אמייק-תב תוריית
םי פ"ומ ףותישב שפונהו תיניילצה תורייתה רקחל זכרמה
.)םידומע 76( תוליגמו רמת תירוזא הצעומ ,חלמה
,)2003( .ד םורטסרטצ ,.ק ינראלמו ,.פ טנרג ,.ל ןוסנווס .100
הרודהמ ,לארשיו הפוריא ירופיצל םלשה ךירדמה - םירופיצה
תנגהל הרבחהו דחואמה ץוביקה ,הפמ תצוהב תירבע
.עבטה
תליא לעמ ביבאה תדידנ םוכיס ,)1981( .ר ,טסיווקנווס .101
.עבטה תנגהל הרבחה ,14-16 :2 היינזעה .1978-1979
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 183
)יחיריש םרודה :םוליצ( הנשב םיימעפ לארשי ימש לעמ תפלוח ,םיטרפ 100,000-כ ,תימלועה היסולכואה לכ .הדידנב שרוח טיע
יוהז ,)1987( ,.פ.ב ןסלינו ,.ס ןסנטסירכ ,.א יליוו ,.פ.ר רטרופ .102
סרפינוא תאצוה ,לארשיו הפוריא לש הפועתב םיסרוד
.עבטה תנגהל הרבחהו
,לארשי-ץראב חמוצהו יחה לש הידפולקיצנאה ,)1986( .ע זפ .103
הרבחהו רואל האצוהה - ןוחטיבה דרשמ ,תופוע - 6 ךרכ
.עבטה תנגהל
יפל ,לארשיב םירופיצה ךירדמ ,)1990( .י ,לובשא ,.ע ,זפ .104
.רתכ תאצוה ,תויח תומוקמ
.לארשי לש תופועה םלועב תורומתו םייוניש .)2003( .ע ,זפ .105
.16-39 :'מע .30 היינזעה
םירפצ תודמע רקס ,)1997( .י ריאי-יבא לגנא ,.ע רשיילפ .106
זכרמו תורייתה ףגא ,עבטה תנגהל הרבחה תאצוה ,הילגנאב
.)םידומע 19( ילארשיה תורפצה
םירופיצה תעפשה רקס ,)2002( .י ריאי-יבא לגנא ,.ע רשיילפ .107
,ל"קק תאצוה ,2002 ראורבפ ,לילגב תורייתה תלכלכ לע
.)םידומע 15( עבטה תנגהל הרבחהו תורייתה דרשמ
חוריאה ,)2004( .ע יקי'צ'צ ,.'ג ריאי-יבא לגנא ,.ע רשיילפ .108
תודמע םינייפאמ - םישפונ רקחמ ,2004 ,לארשיב ירפכה
תאצוה ,קסע ינייפאמו תדמע - םילעפמ רקסמ תואצוהו
לגנא ריאי לש ורכז תחצנהל ןרקהו תירבעה הטיסרבינואה
.)םידומע 60( ל"ז
רקחל הנחתה - ינוריע עבט רתאב םירופיצ .)2004( .ג ,ןמלרפ .109
.48-55 :'מע .32 היינזעה .םילשורי ירופיצ
תאצוה ,ןונכת תונורקעו תוינידמ ,לארשי ילחנ ,)2004( .מ ןלפק .110
.)םידומע 208( הביבסה תוכיאל דרשמה
,רהוז ,.ע ,דיסח לא ,.ש ,ץישפל ,.י ,םשל ,.נ ,ןניק ,.מ ,םיובנזור .111
תוליעפ ,םירופיצה םע םולשב סוטל ,)2003( .י ןצוח ,.א ,לג ,.א
רקחל ימואלניבה ןוכמה תאצוה ,הדשבו התיכב תידומיל
תטיסרבינואו עבטה תנגהל הרבחה ,ןורטלב םירופיצה תדידנ
.)CD-ו םידומע 438( ביבא-לת
תיביטקא תוברת - הברעב עבטו תורפצ ,)2001( .א בומימחר .112
.)םידומע 23( תולובג אלל קראפ ,םיחותפ םיחטש
רובע .לארשיב םודאה זבה לש היגולוקא ,)2001( .י ןמלוש .113
.)םידומע 84( ביבא-לת תטיסרבינואב MSc
אטרכ ךירדמ ,)2001( .ד ,ןולא ,'ג ,ןאווריק ,.'ג ,תימס ,.ה ,יחיריש .114
הרבחהו אטרכ תאצוה ,ב ,א םיקלח לארשיב תורפצה ירתאל
.)םידומע 232( עבטה תנגהל
:לארשיב תורפצ לע טנרטניא ירתא .115
רקחל ימואלניבה זכרמה רתא - www.birds.org.il •
.ילארשיה תורפצה זכרמו ןורטלב םירופיצה תדידנ
.םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה רתא - www.jbo.org.il •
.עבטה תנגהל הרבחה רתא - www.teva.org.il •
.תורידנ םירופיצ רתא - www.israbirding.com •
רבה ירופיצ חופיטל זכרמה - www.yardbirds.org.il •
.תיבה רצחב
.םינגהו עבטה תושר רתא - www.parks.org.il •
.לארשיל תמייק ןרק רתא - www.kkl.org.il •
.הביבסה תנגהל דרשמה רתא - www.sviva.gov.il •
הייפצ לע עדימ זוכיר - Israbirdnet@yahoo.com •
.לארשיב תורידנ םירופיצב
רקחל ימואלניבה זכרמה רתא - www.BirdsofEilat.com •
.תליאב םירופיצה
לקֶדִח רַהְנו תרְ פ רַהְנ ןיֵ ב
קילאיב ןמחנ םייח :םילימ
יממע :ןחל
לקֶדִח רַהְנו תרְ פ רַהְנ ןיֵ ב
לקֶד רֵ מַ תִ מ רָהָה לַ ע
ויָ אָ פֳ ע ןיֵ ב לקֶדַ בו
בָהָז תַ פיִ כוד הָ ל ןָ כְ שִ ת
ויָ אָ פֳ ע ןיֵ ב לקֶדַ בו
בָהָז תַ פיִ כוד הָ ל ןָ כְ שִ ת
יִגוח ,יִ פוע בָהָז רופִ צ
יִגוז-ןֶ ב יִ ל יִ שְ קַ בו יִ אְ צ
- והיִ אָ צְ מִ ת רֶ שֲ אַ בו
והיִ איִ בֲהַו ותוא יִ תְ פִ כ
- והיִ אָ צְ מִ ת רֶ שֲ אַ בו
והיִ איִ בֲהַו ותוא יִ תְ פִ כ
יִנָ שַה טוח ךָ ל ןיֵ א םִ א ךַ א
יִנָ תֲח לֶ א םולָ ש ירְ בַד
:ידיִגַה ?ול ידיִגַ ת הַ מ
ידידְי לֶ א תאֵ צוי יִ שְ פַנ
:ידיִגַה ?ול ידיִגַ ת הַ מ
ידידְי לֶ א תאֵ צוי יִ שְ פַנ
ַחרופ ןַגַה :ול ירְ מִ א
ַחֵ תופ ןיֵ אְו אוה לועָנ
ויָ לָ ע ןיֵ ב שֵי םָ ש זָ פ ןומר
ויָ לָ ע ךרָ בּ ְיֶ ש יִ מ ןיֵ א ךַ א
ויָ לָ ע ןיֵ ב שֵי םָ ש זָ פ ןומר
ויָ לָ ע ךרָ בּ ְיֶ ש יִ מ ןיֵ א ךַ א
לקֶדִח רַהְנו תרְ פ רַהְנ ןיֵ ב
לקֶד רֵ מַ תִ מ רָהָה לַ ע
ויָ אָ פֳ ע ןיֵ ב לקֶדַ בו
בָהָז תַ פיִ כוד הָ ל ןָ כְ שִ ת
תיב ץוביקב הניקל ןוזמ האיבמ ,לארשי לש תימואלה רופיצה ,תפיכודה
)ןטול ריפוא :םוליצ( הטישה
11
קרפ
םיחפסנ
)יחיריש םרודה :םוליצ( ביבאה תדידנב םייעובש ךות לארשי ימש לעמ תופלוח םיערצ תויא ןויליממ הלעמל .םיערצ תויא לש תדדונ הקהל
”.הָיַ א ןיֵ ע ותַ פָזְ ש אלְו טִיָ ע ועָ דְי-אל ,ביִ תָנ“
)’ח ,ח”כ בויא(
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 186
.1 'סמ חפסנ
"תולובג אלל תורפצ" קראפל בא תינכות ריצקת
הברעב
לש םיבר םינימל בושח הדידנ ריצ אוה ינקירפא ירוסה עקבה
לע םידיעמה םירוטקידניאה דחא אוה ברה םינימה ןווגמ .םירופיצ
אצוי עבט רתא איה הברעה יכ דיעמ הז ןותנ .לודיגה תיב תוכיא
תליא רוזאב תורייתה תיתשתב ץאומה לודיגה בצק ,לבא .ןפוד
םיחטש .הלא עבט יסכנב תושק עוגפל םייאמ הברעה םורדבו
תומזוי לשב םימלענו םיסרהנ עבטל הנוילע תובישח ילעב םיבחרנ
.תואלקח יחטש חותיפו ן"לדנ
ילכלכ לאיצנטופ ובוחב ןמוט תורפצו תיגולוקא תוריית ןיב בולישה
םיאבש ,םיבר םירפצ םהילא םיכשומ הברעב תורפצה ירתא .לודג
,ךכיפל .וז תידוחיי עבט תעפותב תופצל ידכ םלועה יבחרמ ןאכל
םיחטש לש ירוטוטטסה םדמעמ תא עובקלו שדחמ רידגהל שי
רמשת תינכותהש ידכ .הברעב תורפצו םירופיצל תובישח ילעב
,תיגולוקא תוריית תיתשת חותיפל סיסב הווהתו םיחותפ םיחטש
רוזאב ןיינע ילעב םימרוגה לכ תא ןונכתה ךילהתב ףתשל שי
,םיאלקח ,םימזי ,םיאלקחה יגיצנ ,תוירוזא תוצעומ ,םיקורי םיפוג -
.רוזאה יבשותו תוריית ישנא
טקיורפה תורטמ
הנכהכ הברעב תורפצה םוחת לש ללוכ יתכרעמ ןונכת
.תולובג אלל תורפצ קראפ תריציל
ףקות ןתמל תיתשת תריצילו רומישל םיבושח םיחטש תרדגה
.המכסהב בייחמ ירוטוטטס
תורפצתורייתו תיגולוקאתורייתםודיקל תורייתתיתשתחותיפ
ןיב הלועפ ףותיש תריצילו םיחותפה םיחטשה תרימשל ףונמכ
.םיחתפמהו םיבשיימה םימרוגל עבטה תרימש ימרוג
קשממל תרגסמ תריציו הברעב םימיאתמ םיחטש תרדגה
לע הנעיש ךכ ,םיחטשה יקיזחמ םע המכסהב ,םהב לופיטו
.קראפה חטשל םיננכותמה שומישה ידעי
חמוצהו יחה לע הרימש ןעמל לודיג יתב לש חותיפו הרימש
.הברעב
לש דעי להק תכישמל תימוסרפ-תיקוויש תיתשת םודיק
.עבט יבבוחו םירפצ
,ןדרי םע הלועפ ףותישב תיתוריית תיתשת חותיפ תניחב
.םירצמו תיאניתשלפה תושרה
תינכותה חטש
לארשי לובג דעו ןופצב רכיכה תואנו סורע ןיעמ ערתשמ רוזאה
.מ"ק 10-כ ובחורו מ"ק 220-כ וכרואש בחרמ והז .םורדב םירצמ -
דואמ ןווגמ חטשה .ר"מק 2,200 לע ערתשמ תינכותב ןודנה חטשה
יפוא .םייח ילעבו הייחמצ ינימ ,לודיג יתב ,ףונ תוביטח תניחבמ
,תליאב תוריהמב חתפתמה ינברוא רוזאמ הנתשמ תובשייתהה
,תוליא לבח תירוזאה הצעומה םוחתב םייאלקח םיחטשו םיצוביקל
תוירוזאה תוצעומה םוחתב םיבחרנ םייאלקח םיחטשו םיבשומלו
יזכרמ אלא םירדגומ תולובג ןיא תינכותל .רמתו הנוכית הברע
.חטשה ייוותל םאתהב ,תונוש חותיפ תומרב תוליעפ
ןונכתה ךילהת
תיתלשממה הרבחה ,עבטה תנגהל הרבחה םיפתוש ןונכתב
תוצעומה ,הביבסה תוכיאל דרשמה ,לארשיל תמייק ןרק ,תורייתל
,ימוחת-בר ןונכת תווצ .רמתו תוליא לבח ,הנוכית הברע תוירוזאה
.םישדוח הנומש הכשמנש ,הדובעב קלח חקל ,יוגיה תדעו יווילב
םייטנוולר םימרוג יגיצנ םע תובר םימעפ שגפנ ןונכתה תווצ
הברעו תוליא לבח תוירוזאה תוצעומה םהיניב ,תינכותה םוחתב
דרשמה ,"תורוקמ" תרבח ,םיבושייה יגיצנ ,םיאלקחה יגיצנ ,הנוכית
.הברע לחנ זוקינ תושרו הביבסה תוכיאל
תורפצה רקס
2000 תנשב עצוב רקסה .ולוכ טקיורפל סיסבה אוה תורפצה רקס
ינב ר"ד ופרטצה םינותנה חותינל .ןולא ןדו יחיריש םרודה ידי לע
איבל הנפד ר"דו ,םינגהו עבטה תושרב תליא זוחמ גולויב - ןומלש
רקסה .םינגהו עבטה תושרב םורדה זוחמ תיגולויב התעשב - ל"ז
תויפצתמ תורפצ ינותנ ופסאנ ןושארה בלשב :םיינשל קלחתה
.תויפרגואיג ןויצ תודוקנ יפ לע ,הברעב םינשה ךשמב וכרענש
.הברעב תורפצה ירתא ופומו ולוכ חטשה רקסנ ינשה בלשב
.)צ"לחא( םירופיצל םיבושח םירוזא ורתוא רקסה ינותנ יפ לע
,ריפס קראפ ,הבצח ,סורע ןיעו רכיכה תואנ םה םהבש םיטלובה
קראפו התבטי ,רדמס תואנ ,ןטול ,הרוטק לחנ ,ןראפ ,רפוצ
,חלמה תוכירבו ןיכפושה תוכירב ,20 'סמ מ"ק ,רמס תולוח ,םיטישה
ימימ ועציב דבב דב .ינופצה ףוחהו שאוי רה ,תליא תורפצה זכרמ
תואצות .הברעב ףונו חמוצ ,יח יכרע רקס ןומלש ינבו ןומר ירוא ,ןור
ךרע יפל וגרוד םירתאה .תורפצה רקס םע ובלצוה הזה רקסה
.תוריית יכרעו עבטו ףונ יכרע ,תורפצ יכרע לש ללקושמ
וגרודש ,םירתא 115 ללוכ אוה .2000 טסוגואב רוא האר רקסה
תמישר תאבומ רקסה תרבוחב .תללקושמה םתויכרע יפ לע
.םירתאה ינייפאמ ףוריצב ,רתאו רתא לכב ופצנש םירופיצה ינימ
.חותיפהו רומישה םוחתב תוצלמה םג ובתכנ
תורפצה יזכרמ תומוקמ תעיבק
ןטול,תליא :תורפצ יזכרמל םירוזא השולש ורחבנ םיצ"לחאה ללכמ
םתוא םיכפוהש םיבושח םיביכרמ םנשי הלא םיזכרמב .הבצחו
.תיגולוקא תורייתל תויתשת חותיפב תועקשהל םייביטקרטאל
,םוקמב חותיפה תויורשפאב בשחתה תורפצה יזכרמ םוקימ
.םירתאה לש תויביטקרטאה תדימבו תישונאהו תיזיפה תיתשתב
טרופמ הדימ הנקב התשענ קראפל תעצומה חותיפה תינכות
רשפאש ידכ ,תכמתסמ איה םהילעש םירקסה לש הזמ רתוי
לע םיעיפשמה םיבושחה תורפצה ירתא תא קוידב רתאל היהי
באה תינכות תא ךופהל ידכ .קראפה לש תיבחרמה הסירפה
המרב ןונכתה תא ןגעל שי ,תורפצה קראפ חותיפל ימושיי ילכל
.תירוטוטטס
םירתאה לש תיפוס הריחבל םינוירטירקה
תריחבל םינוירטירק תריציל שדקוה ןונכתה תדובעמ לודג קלח
םיסחייתמ םינוירטירקה .תינכותב ללכיהל םידיתעש םירתאה
.יתוריית לאיצנטופו תיפונ תובישח ,תיגולוקא תובישח ,םינימ ןווגמל
לולקש .ותובישח תא אטבמש דוקינב יוטיב ידיל אב ןוירטירק לכ
וכזש םיצ"לחאה 46 ורחבנ ךילהתה ףוסב .םגורידל איבה םינותנה
.רתויב הובגה דוקינב
תינכותה תונורקע
תקסוע הברעב "תולובג אלל תורפצ" קראפ חותיפל באה תינכות
.תורפצ יכמות עבט יכרע חותיפבו םוקישב ,רומישב רקיעב
יתב רמשל רשפאמ הברעב תורפצה ימחתמ לש יבחרמה רוזיפה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 187
.1 ןויליג .תורייתו עבט ,ףונ ,תורפצ לש תבלושמ תויכרעו תורפצ ירתא ."תולובג אלל תורפצ" קראפ .2 ןויליג .תורייתו עבט ,ףונ ,תורפצ לש תבלושמ תויכרעו תורפצ ירתא ."תולובג אלל תורפצ" קראפ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 188
.3 ןויליג .תורייתו עבט ,ףונ ,תורפצ לש תבלושמ תויכרעו תורפצ ירתא ."תולובג אלל תורפצ" קראפ .4 ןויליג .תורייתו עבט ,ףונ ,תורפצ לש תבלושמ תויכרעו תורפצ ירתא ."תולובג אלל תורפצ" קראפ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 189
םצמצל ךכבו ,םהב תורפצה תוליעפ תא רידסהלו םיידוחיי לודיג
תורפצה ימחתממ רכינ קלח .עבטבו ףונב תיזיפה העיגפה תא
,ןיכפוש ירגאמ ,תובצחמ ןוגכ םירפומ םירתאב םיאצמנ הברעב
לפטל תונמדזה רצוי תורפצה קראפ .תורוקמ" ינקתמו תולבזמ
חותיפ .לודיג יתבו הייחמצ םקשלו םימייק םיגולוקא םיעגפמב
רתא לכב םיידוחייה םיכרצה סיסב לע השעיי ורחבנש םירתאה
יעבטה יפואה תא ונשיש םייסדנה תונורתפמ תוענמיה ךות ,רתאו
.רתאה לש
ילעב םירוזאל חותיפה תא ןווכל הרטמב ושבוג תינכותה תויחנה
ימרוג םע םיטקילפנוקב םיאצמנ םניאש ,םיהובג ףונו עבט תויוכיא
.רוזאב םירחא חותיפ
המכסהב תולובג אל קראפ
םירתא לש ףצר רצויה םייעבט םיחותפ םיחטש ךרעמ חותיפ
תליאמ ,הברעה ךרואל םיביציו םידדונ םינימ לע ססובמ תורפצל
םוקמ ,עקרקה ילעב תמכסהב ,שמשי קראפה .רכיכה תואנ דע
לודיג יתבו םיחטש לש בחר ןווגמב עבטו םדא ןיב ידוחיי שגפמ
.םייעבט םיחטשו םימקושמ םיחטש ,םירפומ םיחטש םיללוכה
2 'סמ חפסנ
עבט קראפכ הנימינב תבצחמ םוקישל תינכות
תורפצ שגדב
תופוע רומישל "םטיע" תתומע - ירוממי-יול ןרו טהב רפע ר"ד
לארשיב םיסרוד
,למרכה םטוח לש ימורדה הצקב תאצמנה ,הנימינבב הבצחמה
660 לע תערתשמ איה .ןוכיתה חרזמב הלודגה הבצחמה איה
40-הו 30-ה תונשב ויה למרכה םטוחב .הנש 70-כ הז הליעפו םנוד
הבשומו םירשנ לש םיליעפ םינוניק 15-ל 10 ןיב 20-ה האמה לש
םיסרוד תופוע לש םיבר םינימ םג ןאכ ונניק .הז ףוע לש העובק
.יצינ טיעו יאיויח ,יטיע בקע ,םודא זב ,םיקוצ זב ןוגכ םירחא
תיברמו םירשנה .הנידמה תמקה ינפל דוע תחשוהו ערפוה רוזאה
50-ה תונש תישארב םוקמהמ ומלענ םירחאה םיסרודה תופועה
ןופצמ ,בידנה תמרב לועפל לחה 1988 תנשב .20-ה האמה לש
.םירחא םיסרוד תופועו םירשנ תבשה טקיורפ ,הנימינב תבצחמל
.עבטה תנגהל הרבחהו בידנה די ןרק ףותישב לעופ טקיורפה
םינימ לש רורחש .עבטל םירשנ םוקמב ררחשל ולחה 1993 תנשב
.90-ה תונש זאמ עצבתמ ,םימודא םיזבו םיקוצ יזב ,םיפסונ
תובורקהםינשבשהזוח,הבצחמהתאהליעפמה,"דיסו ןבא" תרבח
תובצחמ םוקישל ןרקב טלחוה תאז רואל .רתאב הביצחה םייתסת
םוקיש תולועפ ועצוב ןושאר בלשב .םוקישל הבצחמה תא דעייל
םוקישה .בידנה תמרל ךיישה חטשב ,הבצחמה לש ינופצה קוצמב
.השיג יליבשו הביצחה תוסארט תרדסהו םיצע תעיטנ ללכ
תונויער ולע ,הבצחמה םחתמ תיברמ תא ספותה ,חטשה ראשב
זכרמל ,ירוטומ קראפל הבצחמה תכיפה ןוגכ ,םוקישל םידחא
תאזב תגצומה תינכותה .תירפכ הניל לש רוזאלו ירגתא טרופס
עבט קראפל םקושמה חטשה דועיי הרקיעש ,הנוש השיג העיצמ
תרזחהל עייסל אוה ןויערה .יזכרמה ביכרמה איה תורפצה ובש
חטשה תא ךופהלו ,למרכה םטוחל םירחא םיסרוד תופועו םירשנ
תרימש םודיקל הבושח המורת םורתיש עבט קראפל םקושמה
לאיצנטופה תא תוצמל תפאוש תינכותה .תורייתהו ךוניחה ,עבטה
תרגסמב רתאה תא בלשלו הבצחמה םוקישב ןומטה םוצעה
םורתת תינכותה תמשגה .הביבסב ףונהו עבטה ירתא לולכמ
תעקבבו הנימינבב תשרומו הביבס רומיש ידדועמ םיכילהתל
יבשות לש תימוקמה הוואגהו תימדתה רופישל םורתתו ,בידנה
יגולוקא קראפכ תמקושמה הבצחמה לש הימדה
)מ"עב יסוגרס רניו ימת - ךוט ילט :ףונ תולכירדא(
םיכוכ ובו יעבט קוצמכ הבצחמב םקושמ קוצמ לש הימדה
םירחא םיסרוד תופועו םירשנ ןוניקל םידעוימה תורעמו
)ירוממי-יול ןר :רויצ(
תיתודידיו תיגולוקא תואלקח דודיע לש ךילהתמ קלחכ רוזאה
.עבטב תוליעפו םיימוקמ םיבקי דודיע ,הביבסל
לככ המודב הבצחמה קוצמ תא םקשל תשקבמ םוקישה תינכות
הייחמצ חמצת םקושמה קוצמב .למרכב יעבט קוצמל רשפאה
תופוע ןוניקל ודעוייש ,תורעמו םיכוכ ,עלס ישגרד וב ויהי ,תיעבט
לש ךומנה יזכרמה קלחבו יחרזמה קוצמה תולגרמל .םיסרודה
תא ךופהל העיצמ תינכותה .םוהת ימ תבכש הפשחנ הבצחמה
םיחישב רדוגי םגאה .םימ תופוע וילא ךושמיש ,םגאל םוקמה
עונמל ידכ ,קוצמה ןיבל םירקבמה ןיב ץיח רוצייו םייעבט םירמוחבו
.וב םיננקמה תופועל הערפה
ויהי .רוזאל תינייפוא תיעבט הייחמצ לתשית תורפצה קראפב
הלכאה תודוקנ ,םוליצלו תיפצתל תוסחמו םירופצמ ,םיליבש וב
זכרמ הנביי םוקמב .םירופיצל תוסחמו ןוניק תוביתו םירופיצל
ןגראיו ,עבט תרימשו היגולוקא יאשונב רקיעב קוסעיש יכוניח
רוזאה יבשותו הליהקה .םירייתלו בחרה להקל ,רפס יתבל תוליעפ
םיעצמאב שמתשי יכוניחה זכרמה .םוקמב השענב םיברועמ ויהי
תדמע ,ואידיו תומלצמ ןוגכ ,םירקבמה רוביצ תחוורל םיללכושמ
ןייוול ירודיש תטילקו םינוש תופועל םידמצומה םירדשמל הנזאה
ורבוחי תמקושמה הבצחמה ירתא .םירדשוממ תופוע רחא בקועה
- הביבסב םיפסונ םירתאל םיינפוא יבכורלו לגר יכלוהל םיליבשב
,לאכימ ןגעמב ןנכותמה תורפצה קראפ ,בידנה תמר ,ינוש קראפ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 190
ךוניח יעצמא קיפי תורפצה קראפ .הנולא תועבגו םינינת לחנ
תוזרכ ,םירתא לע םירבסה ,תופמ ,לולסמ יפד ןוגכ הרבסהו
קראפ ובו עבט קראפל הנימינבב הבצחמה םוקיש .תוקבדמו
בושח גשיה היהי ,םירחא תופועו םירשנל ןוניק ירתא םע תורפצ
םיקוצמה םוקיש .רבעב ונניק ובש רתאל םיסרוד תופוע תבשהל
לש הארמ תרזחשמה ,תינשדח הביצח תטישב השעיי הבצחמב
.יעבט קוצמ
תונייטצה סרפל הבצחמה םוקיש תינכות התכז 2004 רבמטפסב
ףותישב ,דרופ תוינוכמה תרבחל תפתושמה ,דרופ ןרק לש
תינכותה הגצוה 2005 ראורבפב .סרוטומ קלדו י"לש ןרק םע
.דחא הפ הרשואו הפיח זוחמ לש היינבו ןונכתל תיזוחמה הדעווב
רתאב םילעופה םימרוגה לכ לש הכימתו יוביגל הכוז תינכותה
,בידנה די - דלישטור ןרק ,הנימינב תימוקמ הצעומ ןוגכ ,ותביבסבו
תובצחמ םוקישל ןרקה ,"דיסו ןבא תרבח" ,לארשיל תמייק ןרק
תואמש ,בקעי ןורכזו הנימינב יבשות רקיעב ,הביבסה יבשותו
םודיקל תכשמתמ תיתרבסהו תיתליהק תוליעפל וסייגתה םהמ
.תורפצ שגדב עבט קראפכ הבצחמה םוקיש
3 'סמ חפסנ
ןאש תיב קמעב תורפצה חותיפל תינכות
הפי הנח :ןונכת
רנזלג דודו רגניבל באז :יעוצקמ ץועי
2004 ,ןאש תיב תעקב תירוזאה הצעומהו ל”קק ףותישב קפוה
יללכ עקר .א
םירקסמ .הנש ידמ לדג םלועבו ץראב תורפצה יבבוח רפסמ
ביבחתב םיקסוע שיא ןוילימ 60-כש ררבתמ ,Economist-ה עציבש
םיבר םיפסכ םיעיקשמו הפוריאו הקירמא ןופצ תוצראב תורפצה
ןווגמב תופצל םהל םירשפאמה םירוזאל םירויסו םירפס ,דויצב
הדידנ ריצכו תושבי ןיב שגפמ םוקמכ ,לארשיב .לודג םירופיצ
םייפרגואיג תורוקממ םירופיצ לש לודג ןווגמ תוארל ןתינ ,ישאר
תיב קמעו ללכב םיינופצה םיקמעה .הנשה תונוע לכב ,םינוש
םיצייקמ ,םיפרוח ,םידדונ תופוע םיפלוחו םיהוש םהב ,טרפב ןאש
תימואלניב תובישח ילעב תורפצ ירוזאכ ץראב םיטלוב ,םיימוקמו
וכרדו הדידנה ריצ לש וזכרמב אצמנ ןאש תיב קמע .תידוחיי
.)PWL( תיניטסלפה תושרבו )RSCN( ןדריב עבטה תרימש ינוגרא
תומישמה ןיב איה תורפצה ירתא לש רומישו חותיפל תינכותה
ונעצב תינכותה תנכהב ןושאר דעצכ .הז טקיורפ לש תויזכרמה
,ןאש תיב קמע ,דורח קמע תא ללוכש רוזאה לכ לש יתנש רקס
הנומת לבקל רקסה תרטמ .הלוחה קמעל דע הנופצו ןדריה קמע
ילעבו םירופיצה ינימ לש עפשהו ןווגמה ,הצופתה לע תטרופמ
ושמיש םינותנה .2002 רבמבונ ףוס דע ךשמנ רקסה .רוזאב םייחה
תינכותב ועבקייש םינוירטירק יפל תורפצה ירתא גורידו רותיאל
רקסה תואצות יפל ןכדועת וז תינושאר תינכות ךכיפל .תיללכה
תינושארה תינכותב ועבקייש תונורקעה .ועבקייש םינוירטירקהו
תיללכה תינכותל םינבמהו םיליבשה ,םירתאה חותיפל םג ושמשי
.הברעב תורפצה ירתא לש תינכותל ומאתויו
ןונכתה תטיש .ב
,םיפסונ םישומישלו םתביבסל םאתהב ,דרפנב וננכותי םירתאה
.םיפתושמ םיביכרמ רפסמו תללוכ השיג העיצמ תינכותה ךא
יעבטה חמוצב שומיש ךות ,ףונב תובלתשהה אוה םהיניבש בושחה
םוקיש ,רומיש .הביבסב חמוצלו יחל תילמינימ הערפהו רוזאה לש
תויטתסא תוביסמ בושח ימוקמה יעבטה חמוצה לש העיטנו
תרבגהל חמוצה ןווגמל תובישח שי תיגולוקא הניחבמ .תוישעמו
,תוישעמ תוביסמ .לודיגה תיבל תורושקה םירופיצה ינימ לש ןווגמה
המאתהה .עקרקה יאנתלו שבויל תודימע שי רוזאה יחמצל
.)םזירות-וקאה ינכרצ( עבטה יבבוח לש םמעטל הבושח תיטתסאה
תוברקתה ורשפאיש ךכ וננכותי השיג יכרדו תיפצת ירותסמ
.םירופיצל רקיעבו הביבסל הערפה םומינימ םע םירופיצל
ןונכיתה תולובגו תוהמ .ג
.ןופצב הגוח ינגו םורדב קזב לחנ ,חרזמב ןדריה ,ברעמב 90 שיבכ
,םצמוצמה לא בחרהמ ,םירתא לש גרדמ לע תססובמ תינכותה
םהבש םיאשונה ןווגמו חותיפב תויביסנטניאה תדימ ,םפקיה יפל
:רתא לכ קסוע
תנחת :םישרדנה םינקתמה לכ תא ליכמש תורפצ זכרמ .1
היצמרופניא זכרמו הניל תויורשפאל רוביחו עדימ זכרמ ,עוביט
זכרמה חותיפל לועפל עצומ - תונושה תומרב הכרדה .ןכדועמ
.ןיפור רפכב םייקה
ןכרדב ,הנשב םיימעפ םירופיצ ןוילימ 500-מ הלעמל תופלוח
הדידנה תונוע יתש .ביבאב הרזחבו ויתסב הקירפאל הפוריאמ
םינוש לודיג יתבב רישע רוזאה .הנשב םישדוח השישכ תוכשמנ
תודשו תושרוח ,)ןדריה רהנ ללוכ( םילחנ ,תונייעמ ,םיגד תוכרב ומכ
תונוע ךשמב קר אל ,םירופיצ לש םיבר םינימ ןאכל םיכשומ רשא
תייסולכוא רשוע לע .הריגדה תנועבו ףרוחב ףא אלא הדידנה
םיאצמנה םירופיצ לש םינימ 530 ךותמש הדבועה דיעת םירופיצה
.ןאש תיב קמעב םינימ 390 תוארל ןתינ ,ץראב
,תליא :ץראב רתויב םיבושחה תורפצה ידקומ ןיב רשקמ ןדריה קמע
זכרמ ,םילשורי ירופיצ רקחל הנחתה ,הבצח הדש ס"יב ,ןטול ץוביק
חתפתמ תונורחאה םינשב .הלוחה קמעו הלעמה דוסיב תורפצה
,םיקמעב ימואלניבה תורפצה זכרמ - ןיפור רפכ ץוביקב שדח דקומ
זכרמ .עבטה תנגהל הרבחה לש תורפצה זכרמ ידי לע לעפומ רשא
-ירוסה רבשה ךרואל םיאצמנה םיפסונ תורפצ ידקומ םע דחי ,הז
International לש תוסח לביקש טקיורפמ קלח אוה ,יאקירפא
ךרואל םישנאו םירופיצ ןעמל" תיפוריאה הייליהקהו BirdLife
.יאניתשלפו ,ינדרי ,ילארשי הלועפ ףותישב להנתמו "ןדריה תעקב
בל .חותיפל לאיצנטופ רותיאו םירקס אוה תינכותב סיסבה קלח
,עבט תרימש תורטמל םרומישו תורפצה ירתא רותיא אוה טקיורפה
תונורתיה( םיפסונ תוריית יגוס םע בלושמב יתוריית חותיפו ,רקחמ
לש תונורתיה .)תויתנועה לוצינו םיבאשמ םוגיא :םה ךכב םינומטה
תונוע ךשמב םירופיצה רשוע םה תורפצה תניחבמ ןאש תיב קמע
בורל תושיגנהו ףרוחב תופועה לש םילודגה םירפסמה ,הנשה
.םינינעמה םירתאה
ןיפור רפכ ץוביק י"ע םקוה םיקמעב ימואלניבה תורפצה זכרמ
,עבטה תנגהל הרבחה לש ילארשיה תורפצה זכרמ י"ע לעפומו
זכרמה .ןהלש לודיגה יתבו םירופיצה תרימש ןה זכרמה תורטמ
ךוניח ,רומישו קשממ ,רקחמ :ללוכ ,םימוחת לש בולישב לעופ
ןיב בלשמ רוזאב םייזכרמה תורפצה ירתא לש חותיפה .תורייתו
תועדומה תרבגה ,עבטה תרימש ךות ,תורפצה זכרמ לש ויתורטמ
.רוביצה תלעותל עדימה ןוגראו תירוביצה
םעטמ ,2008 תנשמ ףתוש םיקמעב ימואלניבה תורפצה זכרמ
ןעמל" ןדריה עקב רוזאב ימואלניב טקיורפב ,עבטה תנגהל הרבחה
תורפצהןוגראי"עלהונמטקיורפה."ןדריהקמעבםירופיצהו םישנאה
םה טקיורפל םיפתושה .BIRDLIFE INTERNATIONAL ימואלניבה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 191
,לודיג יתב ןווגמ( תיעוצקמ םיניינעמה תורפצ ירתא חותיפ .2
.)הנשה תומי בור ךשמב םירופיצ ינימ ןווגימו עפש
הנועב תדחוימ תובישח תולעב םירופיצ לע תויתדוקנ תויפצת .3
.)גידה םע םואיתב( 'דכו הריגד תבשומ ,הדידנ ומכ תמייוסמ
.םיילויט םינייפאמ םע ,תומרה לכב - תורשקמ םיכרד .4
םיטקייורפה תמישר .ד
העצהב םיניוצמה ,םירוזא השיש ורחבנ יחרזמה ןאש תיב קמעב
ונלצא רבטצהש עדיה יפל ורחבנ םירתאה .ךומסה ץוביקה םש יפל
לע ססבתת תיפוסה תינכותה .םירופיצה ינימ לש ןווגמו תוחכונ לע
ןלהל .יתנשה רקסה תואצות יפל ,םירתאה לש תיתומכ הכרעה
.)1 הלבט( םירתאה גורידל םינוירטירקל ונתעצה
סיסב לע( תורפצה יחטש תויכרעל םיעצומ םינוירטירק .1 הלבט
.)הברעה לש תינכותה
תובישח
ההובג
X3
תובישח
תינוניב
X2
תובישח
הכומנ
X1
םדקמ ןוירטירק
3 םיננקמ םינימ ןווגמ
4
םייוצמה םינימ ןוניק
ןוכיסב
3
םיביצי םינימ עפש
םיננקמו
3
ירתאב םינימ עפשו ןווגמ
הדידנה ןמזב הינח
2 םיפרוח םינימ עפשו ןווגמ
3 לודיגה תיב תובישח
2 לודיגה תיב תוכיא
2
םיחטש ףצרב ומוקימ
םיחותפ
2 יתורייתה ןיינעה תדימ
1 תושיגנ
1 םוקימ
1
תמייקה תועדומה תדימ
םויכ
XXX כ"הס
ןיפור רפכב תורפצה זכרמ .1
תוליעפ לכל דקומה אוה םיקמעב ימואלניבה תורפצה זכרמ
,תוחורא ,הניל :ץוביקה י"ע םינתינ תורייתה יתוריש .רוזאב תורפצה
ריאשהל ץלמומ .'וכו תוצובק חורא ,הכרדה ,םירפצל עדימ
קר חטשב תוליעפ ידקומ רוצילו ץוביקה ךותב ולא םימוחת
עוביטה תנחת תא ליעפמ זכרמה .עבטב הכרדהו תורפצ יכרצל
עבט תרימשל םיטקיורפ םייקמ זכרמה .עבק ךרד ןורהס לתב
רוטינ ,)הפמב ןמוסמכ( תומשנתה לש ןוניקה תובית ומכ רקחמו
רקס ,ןהמ קלח לע תוניגמה תותשרבו םיגדה תוכירבב תופועה
.םידחוימ םינימב תויפצת לע עדימ ףוסיאו ויתסב הדידנה
לודיג יתב ןווגמב רישע ץוביקל בורקה רוזאה :עבטו תורפצ
,חולמ יכבס ,רוב יחטש ,תושרוח ,םינק תושיח :םייתוכאלמו םייעבט
ופצנ .תודשו םיעטמ ,םימ תולעתו םיגד תוכירב ,ןדריה ןואג ךבס
לש העובק היסולכוא םהב ,םירופיצ לש םינימ 300-מ הלעמל ןאכ
תיאקירפא תינק ,ןילוקנרפה ומכ רוזאב םירגודש םידחוימ םינימ
תנכסב ןימ( דמג ןרומרוקו םינוש םיניממ תופנא .ןדריה רורדו
תובשומב ןוניקלו הנילל רוזאב םיסנכתמ )תימלוע הדחכה
.תומישרמ
תליא" תרתוכב רוזאה תא התכיזו דחוימב המישרמ ויתסה תדידנ
תורוחשו תונבל תודיסח לש תומישרמ תוקהל םע ,"ןופצה לש
תיויק ומכ ןאכ םיפרוח םירידנ םינימ .םיסרוד לש םיבר םינימו
.תוברע ןקנחו דמג ןנורפע ,הנטק הבוח ,בנז תנבל תיויקו תינקהל
ןברד ,תיריג ,הרטול ומכ םיבושח םיקנוי ינימ םג םיאצמנ רוזאב
.תוציבה לותחו
תינכותה
רקחמ תוליעפל ןורהס לתב ריש ירופיצ לש עוביטל הנחת 1.1
תיפצתל םג תשמשמו הרומשה ילושב תמקוממ .הכרדהו
.םיטישה גונרה ליפטהו ףזישה יצע םע תורכהלו הכותל
תיפצתתדוקנ םע,םירופיצלטלקמרוזיאכ"ןורהסהדש" חותיפ 1.2
הל הפיסומו ,הכרואל ,הרומשל ץוחמ תאצמנ וז הקלח .וילושב
ףסונב ,שיבכה ךרואל םיצע תרוש ףיסוהל עצומ ."קורי ףרוע"
רותסמה לומ .תיפצת רותסמו ליבש תריציל ,תומיקה תועיטנל
.םירופיצ תכישמל ,תודודר תוילולש יתש םקמל שי
לע טבמל ,הרומשל חרזממש רכסה לע רותסמו תיפצת 1.3
.םינק רוטע יעבטה ףונה לעו ,לחנה
לחנו הרומש ,ןטק םימ רגאמ ,השרוח לש בוליש :הקובא לחנ 1.4
תא חפטלו ןוינח הב רוציל ,השרוחה תא ביחרהל עצומ .םרוז
תעיטנ י"ע ןוניקה ירתא תבחרה .לחנה ילושב יעבטה חמוצה
.לחנ תייחמצו םינק
םירופיצ תכישמל .ץוביקל הסינכב ,םילקדה תשרוח תמייק 1.5
םיצע ,תנווגמ העיטנ לש תפסות תעצומ םירקבמ תטילקלו
.םישומישה ןווגמל הקולח ךות ,םיחישו
םירגאמה ןיב םיגדה תוכירבב תיפקיה תיפצת תדוקנ 1.6
לעו םימה תופוע לע תיפצתל )ל"קק ירגאמ( "םולש"ו "הפס"
.ןדריה ןואג דע עובלגהמ ,הביבסה
החרזמ ,ןדריה ןואגו תופנאה תבשומ לע תיפצת תדוקנ 1.7
.תכרעמה רדגל לעמ 20 הדוקנב ,המורדו
,"דומע" רגאמל לעמ ,תורבקה תיב דיל תיפצת תדוקנ 1.8
ןדריה ןואג ךרואל הנופצ תיפצת .תורפצו ףונ ,לצ תבלשמה
.ויתסה תדידנב םיסרודה לש רקובה תארמה לע טבמו
תיבל ץוביקה ןיבש השרוחה תא םקשל םג עצומ וז הדוקנב
.תורפצ תשרוחכ תורבקה
טוליש ,ידוחיי ןוניגב תורפצל קראפ ,ףונל תיפצת תדוקנ 1.9
זכרמ לש עדימהו הכרדהה דקומב רוביצל ןימז עדימ זוכירו
.ץוביקה ילושבש דסמ לתב תורפצה
"םינק דברמ" לש הטישב ץוביקה לש בויבה רתא םוקיש 1.10
םג שמשל לכוי רשא תויפצתו םירופיצ תכישמל רתאכ
השיג ליבש םג ללוכ הז .הביבסו םימ אשונב ידומיל רתאכ
.תיפצתל רותסמו
הביהרמ תיפצתכ ,"םולשה ץח" לע לטרע לתב לצ תככס 1.11
לכל טבמ רשפאת הככסה .הדידנה לע תיפצתו החרזמ
.םימשל םג ,םינוויכה
דרויה קוצמב ,םיקרקרשה לש ןוניקה תבשומ לע תיפצת 1.12
.ןדריה ןואגל
תייחמצו םינק תעיטנ י"ע לודיגה תיב תבחרה - הקובא לחנ 1.13
.לחנ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 192
יבצ תריט .2
קלח .לודג רגאמ ללוכ ,םינוש םילדגב םיגד תוכירב לש רוזא
לודיג תיבכ ןכרע תא הלעמש ,םינק לש ךבס תורוטע תוכירבהמ
.לודיג יתב ןווגמ םיפיסומ םיכומסה םיעטמהו תודשה .םירופיצל
.וכרד העונתהו םילייטמה טועימב םג ונורתי
ומכ ,הז רוזאב ןיינעה דקומ םה םיסרודו םימ תופוע :עבטו תורפצ
הירפרופ ,הנטק תידורב ,תידמג תימוטרח ןוגכ ,םירידנ םינימ םג
תורבקה תיב דיל .ינומיל ילאילחנו ןורימז ,תיאקירפא תינק ,)הרידנ(
רוזאה .ויתסב הדידנה רקס לש העובק תיפצת תדוקנ תאצמנ
.ביבאב תודדונ םירופיצל החונמ רתא םג הווהמ
תינכותה
ליבשב ולש רוביחהו תוכירבל ןופצמש םינקה שוג לע הרימש 1.1
.והילא הדש דיל ךומסה רתאל
ןופצמ ,הלעתה בחורל ,רותסמכ רוגס לגר יכלוהל רשג 1.2
.םיגד תוכירבל
.םיגד תוכירב רוזיאב תיפצת רותסמ 1.3
והילא הדש .3
ןאכ .תינגרואה תואלקחה םוחתב ץראב ליבומ ,יתד ץוביק
,תומשנת י"ע תיגלויב הרבדהל הטישה תא הנש 15 הז םימשיימ
הוולמ טקיורפה .םיעטמבו תודשב ןוניק תובית תבצה י"ע רקיעב
.םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ףותישב רקחמב
םינק תורוטע ,תונטק ןה יבצ תריט לש םיגדה תוכירב :עבטו תורפצ
תשרוחב ,תרפה תפצפצ לש השרוחב ,הינוטגנישוו ילקדב תופקומו
םיענו םוסק ףונ והז .ל"קק לש תועיטנ רוזאבו הלודג םיסוטפילקא
,דמג ןרומרוק לשמל ,םימ תופוע לש לודג ןווגמ וילא ךשומ רשא
םינימ .תוידורב ינימו ,תידמג הפנא ,תינמגרא הפנא ,ףוס תפנא
,תיפורא תידרו לשמל ,הדידנה תונועבו ףרוחב ןאכ םילעפומ םירידנ
.תוברע תיעלסו יריביס ןויפיפ ,בנז תנבל תיויקו תינקהל תיויק
קמעב יחש ןורחאה םיאבצה רדע טטושמ ,חרזמ ןופצ ןוויכל ,תודשב
.ןאש תיב
תינכותה
ןוויכל ךשמה םע ,תודפ ןיעל העור לתמ לגר יכלוהל ליבש 3.1
.םינקה תשיח ךותב רובעי וקלח .יבצ תריט
.םיגדה תוכירב זכרמב תיפצת לדגמ וא רותסמ 3.2
קוזיחו הינוטגנישווה ילקד ריצ הצקב תמייק עוגרמ תניפ חופיט 3.3
.)הלעמל ףיעסבש( רותסמה רבעל ליבש חותיפ ךות הז ריצ
דורח לחנ ,תלזבה ןוינק .4
:םידוחיי ףונו עבט יכרעב תופצל ןתינ תלזבה ןוינק ןוינחל תיחרזמ
ךשמהו םורדמ םיגדה תוכירב ,ןופצמ תודשה ,לחנב יעבטה ךבסה
לע ומקומי תורפצל תיפצתה ירתא .חרזממ ,ןדריל דע ,לחנה
.90 שיבכל תיחרזמ ,דורח לחנ לש תימורדה הדגה
םייקתמ .רומישל יואר לודיג תיב אוה דורח לחנ :עבטו תורפצ
.םינטק םיקנוי ,םילחוז ,םייח-וד לשמל ח"עבו םיחמצ ןווגמ וב
ויתסב ,םידדונ תופועב תיפצתל םיניוצמ ול םורדמו ןופצמ תודשה
ףרטל ןאכ םירחשמ ףרוחב .םיסרודלו תודיסחל רקיעב ,ביבאבו
,םיעדרפצ טיע ,תודש ןורזו לוכת ןורז ,ףוס ןורז ומכ םיבר םינימ
ןתינ ןהל ןופצמש הקלחהו בויבה תוכירבב .ףרוח בקעו יטיע בקע
.הנשה לכ ךשמב תודיסח לש תוקהל תוארל
תינכותה
תודוקנו טולישב הוולמ ,לחנה ךרואל םייקה ליבשב שומיש 4.1
.היחמצב תורתסומ תיפצת
לש יחרזמה הצקב תאצמנה תיפצתל הדמעה תמאתה 4.2
.לוממש בויב ימ רגאמב םימה תופוע לע רקיעב ,ןוינקה
היחמצ קוליס ךות ,תודגה ךרואו לחנב יעבטה חמוצה םוקיש 4.3
.תיפצתה תא םיריתסמ םקלחש ,םיסוטפילקאה לשמל ,הרז
ןתיא הונ .5
שומישב אל ןקלח ,ןתיא הונ ץוביקל ןופצמש םיגדה תוכירב שוג
לחנל דומצ ינופצה הצקה .םילשאו םינק לש שרוחב תוסוכמו
ץוביקל ברעמ-םורדמ .תונטק תושרוחב ל”קק תועיטנ םע ,דורח
ןתיא לחנ לש ןוילעה וקלחו ןתיא ןיע .הניבלמ הטיש לש השרוח שי
.יעבטה חמוצה םוקישלו רומישל יואר
ןווגמל םרות לודיג יתב ןווגמב ,םימו תודג חמוצ ןווגמ :עבטו תורפצ
תופוע .רוזאל םיכשמנש םיסרודו םימ תופוע ,ריש ירופיצ ,םיקנוי
םידחוימה .םישרמ םינימ ןווגמבו םירפסמב ןאכ םיפרוח םימה
,קינימט תיפוח םיאמפוחה ,הקרזקו הנרודט םיזוורבה :םהיניבש
,)רגוד םג( ןורימתו ןפיס ,ףנכ תרוחש תינציבו הנידע תינציב
הנשה לכ ןאכ תואצמנש ריש ירופיצ .תופנא ינימו תורוחש תודיסח
םירחשמ םיסרוד .ןדריה רורדו תיאקירפא תינק :תורגוד ףאו
טיעו ףרוח בקע ,ףוס ןורז ,הרוחש היד ,ךלש :ףרוחב ףרטל ןאכ
םיקנויל ןיוצמ לודיג תיבו ןוזמ רוקמ ןה םיגדה תוכירב .םיעדרפצ
.תוציב לותחו יוצמ לעוש ,היימנ ומכ
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 193
תינכותה
.םינקה ךבסב וקלחב ,תושביה תוכירבה ןיב ,לגר יכלוהל ליבש 5.1
רשפאיש ,תוכירבה שוג לש תינופצה הניפב תיפצת רותסמ 5.2
.ןופצמ הדשלו תוכירבל תיפצת
.דורח לחנ ןורדמ לע ,ל"קק תשרוח ךותב קינקיפו החונמ רוזיא 5.3
זועמ( תוכירבה שוג לש תיחרזמ-תינופצה הניפב תיפצת 5.4
.תורוחש תודיסחו םימ תופועל )םייח
,תיפצתל רצק ליבש ,הניבלמה הטישה תרומשב ןוינחה םוקיש 5.5
לש ןוניקה תבשומ לע תיפצת ללוכ .ןתיא לחנלו הרומשל
.ידרפסה רורדה
םייח זועמ .6
םע םיגד תוכירב שוג :וז תינכות לש תיחרזמ-תינופצה הניפב
,ןתיא לחנ .ןתיא הונ תוכירב לש ךשמה אוהש ,םילודג םירגאמ
,ל"קק תושרוחב הוולמ ,רישעו יעבט םינק ףונ רצוי ,ןדריה דרומב
לעמ ,ןדריה ןואגל הבושח תיפצת .חותיפו רומישל יואר ,קורי ףונ
.ןיפור רפכ ןוויכל ,תידוחיי תיפונ ךרדל תרבחתמש ,לובגה רבעמל
שוגל לודיג יתב ןווגמ תופיסומ תולודגה םיגדה תוכירב :עבטו תורפצ
ןמזב רקיעב ,םיבר םיפרוח םינימ תוסלכאמ ןה .ןתיא הוונ םע ףוצרה
,תועבגהמ תיפצתל ןתינ ןדריה ןואג לש ידוחייה ףונה .םירגאמה ןוקיר
תופנא לש תונילב קחרממ תופצל ןתינ ןאכ .ןוחטבה רדגל רבעמ
ןוניק תובשומ םיסלכאמ םילורטפה ךרדל לעמ םיקוצמה .םינרומרוקו
רובה תוקלחבו תודשב .תמשנת וליפאו סוכ ,םילחכ ,םיקרקרש לש
ןדריה ןואג .םיסרוד ןווגמו ןילוקנרפ ,תויוויק ,םינורפע ,םינויפיפ םיאצמנ
,תויריג ,םיבאז ,םילעוש ,םינת :םיקנוי ינימ לש ירקיעה לודיגה תיב אוה
.הציבה לותחו עובצה ,הרטולה ומכ רתוי םירידנ םינימו םיפלטע
תינכותה
ןופצמ ,ןדריה ןואגב יחרזמה רגאמה לע תיפצתה םוקיש 6.1
ותבסהו וביבס תיעבטה היחמצה םוקיש ללוכ .71 שיבכל
.תופועל הערפה תעינמל ,תורפצ רותסמל
םוקיש .השרוחה ךרואל ,ןתיא לחנל לעמ רצק ילגר ליבש 6.2
םימה דצל לשאו הפצפצ תעיטנ ,לשמל ,יעבטה חמוצה
.תועבגה הלעמב הטישו ףזישו
.םייח זועמ לש אצומה רגאמל ,תורפצו םירפצל בלושמ ןונכת 6.3
תעינמל ,םימ תופועל הנוזתל יביטנרטלא רתא שמשי רגאמה
.םיגד תוכירבב םיקזנ
"הנוילעה ךרד"ב תוטלושמ תויפצת םע ,בכרל תיפונ ךרד 6.4
אוצמל שי :הרעה( .ןיפור רפכל םייח זועמ ןיב תרבחמה
ינפמ ,ןדריל תודרומב היחמצה לע ןגהל םיכרד תופיחדב
.)רשבל רקבה לש רתי תייערו םדא תוערפה
לש הבחרה ךות ,ךרדה ילושב לצל םיצע תוצובק תעיטנ 6.5
.)םינמיל( םימ ףוסיאל םיצורעה לוצינו םימייק תומוקמ
ביצנה ןיע .7
תועיטנו דחמ ןוניק לאיצנטופ םיווהמה תונייעמ תפקומ ביצנה ןיע
.יבחרמה תורפצה ךרעמב הבלשל עצומו ,ךדיאמ
ילקדו חולמ יכבס ,םימ יחמצ ומכ לודיג יתב ןווגמ :עבטו תורפצ
תופוע ומכ םינוש םינימ וב תוארל ןתינש הפי ףונ .הינוטגנישוו
.תויעלסו רוקמ-רוחש ןרצוצח ,ןדריה רורד ללוכ ריש ירופיצו םיסרוד
.קמעב םיאבצב הייפצל רתויב םיבוטה םירוזאה דחא םג והז
תינכותה
"ותביל"ש ,םנוד 500-כ לש חטש םייק רותפכ ןיעל ןויט ןיע ןיב 7.1
.קראפ שמשל הלוכי
תשרוח - רותפכו ןויט ןיע תונייעמ - הקובא לחנ ןיב רשקמ ריצ 7.2
)והילא הדשל תיחרזמ תינופצ( עוגרמה תניפו תוניראוזקה
.תוינוטגנישווה ריצל דע
םיכפשה לעפמ לש בויבה רגאמ ןונכתב תורפצה בוליש 7.3
וא רגאמה ילושב המיאתמ היחמצ םע ,)ש"טמ( ירוזאה
וחא" לש הטישה תא בלשל ןתינ .ךומסב הצקויש רוזאב
תיפצתו ליבש ןנכתל ץלמומ .)Constructed Wetland( "חל
.)רגאמה לש רדגל ץוחמ( ,םיכפשה רגאמ לא תורפצל
םייזכרמ םיריצ .ה
הטישה תשרוח םע תלזבה ןוינק תא רבחמ - יזכרמה ריצה .1
זכרמל הסינכה ןוינחל דע הקובא לחנ ךרואל םשמו הניבלמה
ןורהס לתל רבחתמ ולש יברעמ ףיעס .ןיפור רפכב תורפצה
תוכירבל דע ךישממ ולש יחרזמה ףיעסה .יברעמה ריצל םשמו
ךרדה לא ,לטרע לת תולגרמל ,הנופצ רבחתמו ןיפור רפכ
.יחרזמה ריצה לש תיפונה
תוכירב ןיב ךישממו תלזבה ןוינקב ליחתמ - יחרזמה ריצה .2
המורד הנופ .דורח לחנ ןיבל ,םייח זועמו ןתיא הונ לש םיגדה
תיפצתה תודוקנ ןיב רבחמו ןדריה ןואג לעמ קוצמה ךרואל
.םולשה לתל תיפונה ךרדה דע ,זועמ רוזאב
תרדשל ביצנה ןיע דיל תיברעמה האובמהמ - יברעמה ריצה .3
תוכירבל המורד ךישממ .והילא הדש תוכירבו תוינוטנישווה
. םלש לתל דעו יבצ תריט
ןונכת ישגד .ו
תושר םע ,צ"עמ םע - םאתלו בלשל שי :םישרדנ םימואית .1
תועיגפ עונמל תנמ לע - 'דכו תוקיתעה תושר ,םינגו עבטה
םיכרד עוטיקמ ענמיהל תנמ לע ,תורטמ דוחיאו ףותיש קזחלו
,יח לש םיטביהב טקיורפה תוהמל םיפסונ םינייפאמ םורתלו
.'דכו היגולואכרא ,חמוצ
רגאמ :אמגודל .תורפצ שגדב ירוזאה ןונכתה בלשל שי .2
םיעטמה ןכו ביצנה ןיע ביבס ועטינש םיתיזהו ירוזאה בויבה
.קזב רגאמ ל"נכו - הקובא רוזאב םיננכותמה
ליבשב לחה תירוזא תידיתע הייארב בלתשהל ךרוצ םג םייק .3
חרזמ קוזיח לש טביהב ירוזאה זכרמל ןתיא הונ ןיב םיינפוא
תחנמל רבעמ( םיסוטמל תחנמה אשונב ךשמה ,קמעהו עובלגה
לש באה תינכותב ןבומכ בלתשת תינכותה .)םויה לש יאלקחה
לחה תורפצה טביהב םינושה םיטקיורפבו ללככ דורח לחנ
.ריעה ןאש תיבבו םודק למע לחנב ךשמה ,תונייעמה שלושמב
םידקומ תוללוכה "םיטקיורפ תוליבח" רידגהל שי :תויבלש .4
.םחותיפל תויפידע רדס תעיבקו םירשקמ םיריצו
םוכיס .ז
תבכש" לש םינכתהו יפואה לע המכסה שוביגל דעוימ ןונכתה
הצעומה ,עוציבו ןונכת ףוגכ ל"קק ,עבטה תרימש ינוגרא ןיב "תורפצה
רתא לכל טרופמה ןונכתה .םימזיו םיאלקח - םיבשותהו תירוזאה
חותיפהו ןונכתה ךלהמ .ףתושמב עבקייש תויופידע רדס יפל עצבתי
.רוזיאב תורייסהו תורייתה חותיפו עבטה תרימשל םורתי עצומה
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 194
תא םיליבומה רפסה יתבמ דחא ,הינתנב ’ץיבוביל-די טרוא ס"יב
תורחתב ינשה םוקמל עיגה ,רושעכ ךשמב תיכוניחה תינכתה
ךוניחה תרש לש ףתושמ סרפב הכזו הביבס יטביהב תיכוניח
וגיצהש רפס יתב 200 ופתתשה תינכתב .הביבסה תוכיאל רשהו
.תורחתל םתודמעומ
4 'סמ חפסנ
םקוהש ,)www.birds.org.il( "תולובג תועדוי ןניא תודדונה םירופיצה" - הדידנה אשונב ,טנרטניאה רתאל םיימואלו םיימואלניב םיסרפ
.ביבא-לת תטיסרבינואו עבטה תנגהל הרבחה לש ילארשיה תורפצה זכרמ ,םירופיצה תדידנ רקחל ימואלניבה זכרמה תמזויב
ןניא תודדונה םירופיצה" רתאל ןתינ סרפה
תרגסמב יפוריאה קושה ידי לע "תולובג תועדוי
תינכתב להונש ,e-learning Award טקיורפ
תיתשתה לע ןתינ סרפה .e-School Program
לע תססובמה תיכוניחה תיביטקארטניאה
לש ידוחיי בוליש ךות ,טנרטניא רתאמ דומיל
.היגולונכטו הקיזיפ ,היפרגואיג ,היגולויב ידומיל
םילארשי רפס יתב 230 בוליש לע ןתינ סרפה
רפס יתב לש םבוליש שגדבו ,תינכתב
.םיינדריו םייאניתשלפ
"םימרכ-טרוא" ס"יב רתאה תא גציי תורחתב
.דלפ יניפ היפרגואיגל הרומה תלבוהב ,לאימרכמ
ךשמב היפרגואיגה ידומיל שגדב העצוב תינכתה
רתאה תויגולונכט לוצינ ךות ,תופוצר םינש שש
םייפרגואיג םיטביהב ,הדידנה תעפות תנבהב
יוניש ,םויה ךרואב םייוניש ,בחורו ךרוא יווק ומכ
יפוריאה קושה י"ע הנגרוא תורחתה .'וכו ריווא גזמ
הייכזה לע םיפסונ םיטרפ .e-learning אשונב
:רישיה רושיקב
.http://www.birds.org.il/manage/shoe_item
ךוניחב םיליבומה םיאשונה דחאכ גצוה טקיורפה
רתאב .לטניא תרבח ידי לע םלועה יבחרב יגולונכט
,םידימלת ונענ וב ,םורופ חתפנ "םימרכ-טרוא" ס"יב
יאשונב תויעוצקמ תולאש לע עבט יבבוחו םירומ
:רושיקב םיטרפ .םהיתויפצת תגצה ךות ,הדידנ
,www97.intel.com/education/odyssey
.day_161/day_161.htm
תשגה םזוי ,"םימרכ טרוא" ס"יבמ דלפ יניפ
תיכוניחה תוליעפה ליבומו תורחתל טקיורפה
תוכיאל רשהו תנבל רומיל 'בג ,ךוניחה תרש
סרפה תא םיקינעמ ,יבגנה יחצ רמ ,הביבסה
סרפה תלבק רחאל 'ץיבוביל די טרוא רפס תיב לש תווצה
)2003 ראורבפ( יפוריאה קושה סרפ .1 רפס יתב 760 ךותמ יעיבר םוקמ .2
,תימואלניב תורחתב ,)םלועה יבחרב(
21.11.2002 הידווש
תרבח לש יתרקויה ןואטבב תופתתשה .3
Intel Innovation Education; 2005 :לטניא
)2.6.2002( הביבסה תוכיאל רשהו ךוניחה תרש סרפ .4
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 195
תיכוניחה תינכתה תא תדמלמה ,ןהכ הניר
"םילקד" ס"יבב דחוימה ךוניחה תרגסמב
אשונב תויומלתשה הליבומ םגו הנויצ סנב
ךוניחה לש רפס יתב לוכשא תזכרכ הז
דרשמ לש זכרמה זוחמ םורדב דחוימה
סרפ תא 27/1/03 ךיראתב הלביק ,ךוניחה
תינכתה תמאתהב התחלצה לע ח"ומ
םויב .םידחוימ םיכרצ תלעב היסולכואל
,הכונחב ךרענש ,תורפצל יתנשה ןויעה
,רימש ןרע ןרס ש"ע סרפ הלביק ןהכ הניר
.ןונבלב ברקב לפנש
םירומה ידי לע ליבומ רתא רחבנ הנש ידמ
תארוה סרוקב םיפתתשמה םיטנדוטסהו
תטיסרבינואב ךוניחל ס"היבב e-learning
תוליעפל ותמורת לע שגדב ,ביבא-לת
םינוירטירק יפל רחבנ רתאה .תיכוניחה
הכז רתאה .סרוקה ירומ ידי לע ונבנש
.2001 תנשל ןושארה םוקמב
יאשונב ליבומ רתאכ רחבנ רתאה
ירתאמ דחא י"ע דסונש ,הביבס
:הנידמב םילודגה טנרטניאה
םיפסונ םיטרפ .www.ynet.co.il
www.ynet.co.il/ רושיקב
.home/0.7340.L-1750
היצטיגיד אשונב )2005( ינשה יתנשה סנכה תרגסמב
הכז ,םילשוריב ,2005 ילוי ,תיתוברת תשרומ לש
יבחרמ םידמעומ תואמ ךותמ ןושארה םוקמב רתאה
.םלועה
לע קנעוה הארוהב תוניוצמהו תומזיה סרפ
- סיי'צ - יטאנקר תונרקו עדיישעת תתומע ידי
לע ”םימרכ טרוא“ ס”יבמ דלפ יניפ רמל י"שר
םירופיצה" ,תידומילה תינכתהו רתאה םושיי
תוימוחת-ברב ,"תולובג תועדוי ןניא תודדונה
.הווחאו תורפצ ,היגולונכט תבלשמה
תא הליבומה הרומל ח"ומ סרפ .5
דחוימה ךוניחב הדידנה תינכת
)27.1.2003(
רפסה תיב לש רחבנה רתאה .6
ביבא לת תטיסרבינוא ,ךוניחל
)30.9.2001(
תורחתב ןושאר םוקמ .7
- Ynet - םייתביבס םירתא
)9.1.2003( תונורחא תועידי
World Summit םלועב רחבנה רתאה .8
אשונב טנרטניא רתאכ ,)WSA) Award
)2005 ילוי( תויתריציו ךוניח
ךוניחב תוגיהנמלו תוניוצמל סרפ .9
י"שר - סיי'צ - יטאנקר תונרק לש
)2005 רבמטפס( יתריציה הרומל
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 196
)نام يدوأ ريوصت( نوسلا رئاط
صخلم
ةطوبرلا جماربلا ىلع ساسلاب ةحايسلا لاجب اهتيبذاج ىدم يف ليئارسا دنتست
مايق بناج ىلإ ةيدوهيلا ةراضلا ملاعو ةينارصنلا ثعبم ,ينغ يضام :ثارتلاب
,تاستوبيكلل زيملا ناطيتسلا عنصم يف بئاجعلا تلعف يتلا ,ليئارسإ ةلود
.ءارحصلا راهدزاو هثيدح ةعارز ريوطت يف ,هينكس زكارمو تانطوتسم
,هداسم ةصق ,اهلايجل سدقلا ةزيم ,ةريغص ةحاسم يف اهزيكرتو هيرثلا عقاولا ةرثك
.حايسلا انيلإ بذت يتلا ةيفاضإ لماوع يه -ةنس لك للخ ايبسن حير ميلقإ
لاجم .ةماعلا ةحايسلا لخاد ةيئيبلا ةحايسلا حانج نزو عفترا ييضالا نيدقعلا يف
يحاون عفد نكملا نم هريبك هقاط وذ يحايس حانجك يبت ليئارسإ يف رويطلا ةبقارم
يف ةيئانلا قطانلا يف ساسلاب ,هللخ نم ةلودلا داصتقا يف تلاجلا ةددعتم
قشلا يب ,تاراق ثلث ىقتلم – زيم يفارغج عقوم يف ليئارسإ عقت .ليللاو بقنلا
نوك ىلإ ىدأ ردانلا طورشلا هذه دجاوت .طسوتلا رحبلا ئطاوشو يقيرفلا يروسلا
.ملاعلاب يناث هل سيل يذلا , رويطلا ةرجه مساوم يف ةيلاع ةيمهأ وذ زكرم ليئارسإ
.ليئارسإ ءامس يف ةنسلاب ناترم ربعي ريط نويلم 500 نم رثكأ
ةنسلا مايأ لك رويطلل هنج :ليئارسإ
ربك ىلإ ةبسن ,ليئارسإ يف رويطلل ريبكلا عونتلل ببسلا يه ةيفارغلا فورظلا
عون 540 ةدهاشم نكملا نم .ةحاسلا
ةلودلا ةحاسل رويطلا عاونأ يب ةبسنلا .1 لودج
)يكستولوفيرب يفا روسفورب : ردصلا(
هلودلا
هحاسلا
)عبرم م"ك(
رويطلا عاونا ددع
ل عاونلا ددع
عبرم مك 1000
ليئارسإ
23,500 530 22.5
ايناطيرب
244,400 489 2
اينالأ
356,500 258 0.73
نادوسلا
2,500,000 871 0.35
يصلا
9,800,000 1198 0.12
ةرباع ,
ً
افيص ةعئاشلا ,
ً
اءاتش ةعئاشلا ,هميقلأ – ليئارسإ يف رويطلا نم فلتخم
ل هيوارحص رويطل عاونأ وه عونتلا اذه نم زراب ءزج .ةفدص ةدجاوتلاو ليبسلا
دّ عصتو رويطلا ةاوهل ةديرف ةراثإ نّ وكت عاونلا هذه .اهبرغو ابوروأ طسو يف ششعت
.ليئارسل ةيحايسلا ةنماكلا ةقاطلا
هيلضفأ هذه.اهيف ةدوجولا ةيتايلا تائيبلا عونتو ىنغ يف اضيأ ليئارسإ زربت
خيشلا لبج جولث يف ةزيجو هرتف للخ لوجتلا ىلع نيرداقلا ,ةعيبطلا يبل هميظع
شارحأ يف ,لامشلا جورم يف كامسلا كرب يف ,هلولأ لهس يف ,نلولا تاردحنمو
.تليإ لابجو بقنلا ,ادوهيل ةيوارحصلا قطانلاو ,ادوهيو ليللا يف طسوتلا رحبلا
فلتخم ىلع تيبم نكامأو ,هلهس لوصو ةيناكمإ كلانه نكاملا هذه لك يف
ةينب ليئارسإ يف اضيأ دجاوتت .رويطلا ةبقارم عقاوم نم هبرقم ىلع ,تايوتسلا
عونو عون لك ةبقارم اهيف ىصوي يتلا نكاملاو تاقولل ةبسنلاب ةربلا ةعساو ةيتت
.ليئارسإ ءاجرأ يف ريط
عيبرلا ةرجه .ةنسلاب رهشأ عبس وأ تس وحن رمتست رويطلل عيبرلاو فيرلا ةرجه
.يناث نيرشت ىتح بآ رهش نم فيرلا ةرجه .رايأ ىتح طابش ةياهن نم رمتست
ةاوهل لاجم يطعتو راذآ ىتح لوأ نيرشت نم ليئارسإ يف ثكت ةيتشلا رويطلا
.دليلا ديع ةرتف يف ةيتشلاو ةيللا رويطلا ةبقارل هصرف ييبورلا رويطلا ةبقارم
,قسيوعلا دنع شيشعتلا تارمعتسم لثم ,ةفيصلاو ةششعلا رويطلا ةدهاشم
رويطلا ةاوهل هقفرم هعتم يه ,يمزقلأ ءالا بارغو نوشلبلا عاونأ نم ةسمخ ,رورولا
.ةنسلا لك "ريثم رويط زكرم" اذإ يه ليئارسإ .ناريزح – ناسين رهشأ يف اضيأ
قلت ملاعلا يف رويطلا ةدهاشم ةحايس
ام هنأب ةحايسلا يف ءاربخ ردقي .ريبك ديازت يف دوجوم رويطلا ةبقارم يف مامتهلا
.رويطلا ةبقارم ةياوه نوسرايو نومتهي صخش نويلم 100 لا براقي
ةزهجأ ,تابوكسلت ,ريظاونلا ءارش يف رلود رايلم ردت ةيحايسلا ةحيرشلا هذه
اهئارجإ ت تايئاصحإ .ةيتحتلا ةينبلا ريوطتو حايسلا بذجب ,ةبوتكم داومو ريوصت
يف ةيمهلا يف ةيناثلا ةياوهلا يه رويطلا ةبقارم نأ فشتكا ,ةدحتلا تايلولا يف
,ةزجع تيب نويلم 1.1 مضت ةيناطيربلا رويطلا ةبقارم ةمظنم .ةدحتلا تايلولا
تايلولا يف ت ريخلا دقعلا يف !ايناطيرب يف ربكلا يريهاملا مسلا ةباثب يهو
يف اضيأ .راوزلا ييلم بذجي يذلا رويط ةبقارل ديدج زكرم 30ل ريوطت ةدحتلا
لهس .ةلئاه تارييغت ريخلا دقعلا يف رويطلا ةبقارم لاجم يف تثدح ليئارسإ
فاضتسا ,بسانلا جلعلا ةيتحتلا هتينب تبسكو ديدج نم هرمغ ت يذلا ,هلولأ
ةبارقو ,ايونس يليئارسإ رئاز 220.000لا براقي ام هريخلا ينس ثلثلا يف
رويط فلل ساسلاب راوزلا بذنا دقل .ةيملا يف يفاضإ رئاز 80.000لا
"نويرشل دي" عقوم يف !طقف رهشأ ةعبرأ ةرتف اءاتش ةعئاشلا ,لهسلا يف يكركلا
نكملا نم ةيتحتلا ةينبلا لامكتسا عم .ةرجهلل زكرم ءانب مايلا هذه متي نورطل يف
ماق ريخلا دقعلا يف .ءيش لك سيل اذه نكل .
ً
ايونس رئاز 40.000 لبقتسي نأ
ةبقارم زكارم يف تلوج يفو رويطلاب ةقلعتم هيوبرت ةيلاعف يف بلاط 100.000
عقوم ."دودلا فرعت ل ةرجاهلا رويطلا" جمانرب يف تلمع هسردم 250.رويطلا
لا براقي ام لجسي www.birds.org.il جمانربلل هيطغت يطعي يذلا تنرتنلا
.هنسلاب لوخد 800.000
عقاولل ريوصت .ليئارسإ يف رويطلا ةبقارم زكارم
,لاككلا ,ةيموقلا قئادلاو ةعيبطلا ةطلس ,ةعيبطلا ةيامح ةيعمج ةردابم للخ نم
,سدقلا ةيدلب ,تليإ ةيدلب لثم تايدلبو سلاجم ,ةحايسلل ةيموكلا ةيعملا
ثوحبلاو ميلعتلاو هيبرتلا ,هحايسلا ,هئيبلل اهتمدخو ليئارسإ يف رويطلا ةبقارم زكارل هيلود هكبش ريوطت
زجوم
يلكح نار ,نالديا ريمأ ,)احج( ليجنيا ريئي يفا فيزوج ,نولأ ناد ,مشيل يسوي
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 197
اهترادإ متت يتلا رويطلل ةبقارم زكارم ةعست ةماقإ ت ,ناسيب يف يميلقلا سلجلاو
ةكبش ريوطت نود نمو يلودلا ىوتسلا ىلع طيطخت يأ نودب ,يلحم ىوتسم ىلع
, ةحايسلا لثم ةددعتم يحاون يف رويطلا ةبقارم لاجم معد ىلع ةرداقلا هيلود
.جرالاو دلبلا يف قيوستلاو ثحبلا ,ةيبرتلا
سدقلا دهعم باطقتسا ت بيبأ لت ةعماجو ةعيبطلا ةيامح ةيعمج نم ةردابب
ريوطت زكرمو ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ,ةئيبلا ةرازو ,ةحايسلا ةرازو ,ليئارسإ ةساردل
قيرفلا ثحب .ريبخ 21 نم نوكلا قيرف ةيلاعف تلومو ,اهبناج ىلإ ليللاو بقنلا
يف ةحرتقلا هئوبنلا قيقت نع تانلا يقرعلاو يداصتقلأ حبرلا يف يتنس نم رثكل
ةبقارم زكارل ةينلا ةيعضولا ةروصلا ليلتو ةسارد يف ثحبلا زكرت .بيتكلا اذه
رؤبك زكارلا ةيلاعف ةسارد يفو اهفئاظول يحاونلا ةددعتم تلاجلا يف ,رويطلا
هتمدخو رويطلا ةبقارم ةياوه يف ةنماكلا ةقاطلا قيرفلا ثحب .هيداصتقا عفانل
ةيبرتلا لثم يحاونلو ,جرالا نم ةحايسو هيلخاد ةحايس يحاونل هيداصتقلأ
,ةعيبطلا ةيامح ,ثوحبلا ,ميلعتلاو
ناريطلا عم براضتلاو ةنيدلا طاسوأ يف رويطلا ةبقارم ,هعارزلأ عم براضتلا
.يركسعلاو يندلا
ةيناكمإ صحفو يبرغلا ملاعلا يف رويطلا ةبقارم لاجم يف هلعف متي ام قيرفلا سرد
ريوطت ةيناكمإ اضيأ قيرفلا صحف .جرالا يف ةصتخم ةزهجأ عم تاقلع ريوطت
,هيموكح تاسسؤل تايلاعف ىلإ هلاخدإو يلودلا ىوتسم ىلع رويطلا ةبقارم لاجم
.ليئارسإ يف رويطلا ةبقارب هلص اهل يتلا ةصاخ قيدانصو ةيروهمج ,ه
ّ
يعماج
يلودلا دعبلاو رويطلا
يينيطسلفلا اهناريجو ليئارسإ طبري "دودلا فرعت ل هرجاهلا رويطلا " جمانرب
هتدم عورشم ءاهتنا ت 2004 ةنس .ملاعلا ءاجرأ يف ىرخأ لود عم , ييندرلاو
.يكيرمأ معد ةطساوب هليعفت ت يذلا ,تاونس تس
هيروهمج تاسسؤل تايلاعف يب جمانربلا لصو رلود نويلم 1.5 رامثتسا للخ نم
غلبب عورشلا تلمكأ يبورولا قوسلا . ليئارسإ يف تايلاعفلل هيندرأو هينيطسلف
رهن( بيجم يداوبو احيرأ ,ناسيب روغ ,ندرلا روغ يف نواعت قلخو وروي 2.3
ييندرلا ,ييليئارسلا يعرازملل كرتشم عورشم ذيفنت متي نلاو ندرلا يف )نونرا
هذه يف .هيجولويبلأ ةحفاكملل لئاسوك قسوعلاو ةموبلا لامعتسل ,يينيطسلفلاو
لوط ىلع نطقت يتلا هلود 22 يب رويطلا ةبقارم لاجم يف زيم طبار قلخ متي مايلا
.ةيقيرفا هلود عم ساسلاب ,يقيرفلا يروسلا قشلا
داصتقلا راظنم نم رويطلا ةياوه
لاجم اهيطعي يتلا ةريبكلا ةمدلا حضوت ةيلاتلا رطسلا يف ةيطعلا تامولعلا
.ليئارسإ داصتقل , طوبضم لكشب هترادإ ت اذإ ,رويطلا ةبقارم
.$ 1200 -ب ردقي دحاو حئاس نم يداصتقلا لخدلا •
دلبلا نوروزيس نيذلا جرالا نم رويطلا ةاوه ددع نأب وه قيرفلا ريدقت
ىلإ )ةضافتنلا لبق( 30.000 نم عفتريس ةيتحتلا ةينبلا ريوطت ةجيتن
.ةنسلا يف 100.000
ةحايسلا ىوتسم عفرتس رويطلا ةبقارم زكارل هكبشك ةحرتقلا ةيتحتلا ةينبلا •
رئاز 1500000 ىلإ رئاز 500.000 نم ميلعتلا زاهج ةحايسو ةيلخادلا
.موي ةلول لقاش 90 ىلع فقت يلحم رئاز لكل ةفاضلا ةميقلا .ةنسلاب
ىلإ فيضيس مهيلإ دنتسلا مقاطلاو رويطلل هبقارم زكرم 14 نا وه ريدقتلا •
يف ةيئانلا قطانلا يف مهبلغا ,لمع ناكم 300 لأ براقي ام لمعلا قوس
نكاسلا يف تيبلا لثم ةبحاصم تامدخ ىلإ قرطتلا نود نم( ليللاو بقنلا
.)تا
ّ
يلقنلاو
ثحبلا قيرف تايصوت
ناب تارارقلا يذختل ثحبلا قيرف حرتقي
مئاقلا رويطلا ةبقارم زكارم ددع نم ديزي
فيرعت متي ناو , 15 ىلا هعست نم
لصاوتي يذلا يميلقإ زكرمك زكرم لك
,سلاجم ,تايدلبلا لثم ىرخأ ةزهجأ عم
قئادلاو ةعيبطلا ةطلس ,لاككلا
ةكرشو تاراسكلا ميمرت قودنص ,ةينطولا
ةيتت هينب ريوطت لجا نم "توروقم"
سأرتي رقم ةماقإ قيرفلا حرتقي .هكرتشم
عم كارتشلاب ,ينس سمخ ةرتفل عوضولا
بيبا لت ةعماجو هعيبطلا ةيامح ةيعمج
ةبقارم لاجم يف نادئارلا تامسلا –
ةيروهملا ةرظنلا نم ليئارسإ يف رويطلا
يتلا ,هيروهمج هنل .ةيملعلا ةرظنلاو
ةنواعتلا ماسجلا يلثم نم نوكتتس
قرط نومسريس نيذلا ءاربلا ددع نمو
بحصتس ,ءانبلا تاونس سمل لمعلا
لك ىلع بجوتي ةرتفلا هذه للخ.رقلا
يداصتقا للقتسا ىلإ لصت نأب زكارلا
حجنت ل يتلا ماسجلا .
ّ
ينازيم نزاوتو
.قلغت – ةمهلاب
ىلع ظافلا يف ةدعاسلا لجأ نم اعم ودتأ رويطلا ةبقارم عورشب يطوبرلا يليئارسإ ذيملتو هينيطسلف هذيملت ,هيندرأ هذيملت
درانرب ,عورشلا ردابم :دلولا عم هروصلا يف ."يعيبط عقوم" ةنالاب هديدلا ملاعلا بئاجع نم دحاوك هنع نلعلاو تيلا رحبلا
http://www.new7wonders.com :عقولا ناونع .ربيو
ידכ דחי ורבח תורפצה טקיורפל םירושקה ילארשי דימלתו תיאניטסלפ הדימלת ,תינדרי הדימלת
םע םוליצב .”עבט רתא“ תיירוגטקב םישדחה םלועה יאלפמ דחאכ ותזרכהו חלמה-םי רומישב עייסל
http://www.new7wonders.com :רתאה תבותכ .רבוו דרנרב ,טקיורפה םזוי :םידימלתה
عورشملل
ّ
ينازيم قيقحتل ثحبلا قيرف ةيصوت
.لقاش نويلم52 ىلا لصي زاهلا ةماقل تاونس سمل يلام نوع ةمدقت .1
,ةموكلا سيئر بتكل ءاسؤر دوقت ,بتاكلا يب هئيه لمعت ناب قيرفلا حرتقي
,مولعلا ةرازو ,ةحايسلا ةرازو ,ةئيبلا ةرازو ,ميلعتلاو ةيبرتلا ةرازو ,ةيلالا ةرازو
يثلث دينجتل قيرطلا دت نأ – ةيلخادلا ةرازوو عافدلا ةرازو ,ةعارزلا ةرازو
سمخ ىدم ىلع عزوتتس يتلا ,)لقاش نويلم 35( اذهل نائيهلا ةينازيلا
ليغشتلل ةنسلاب لقاش نويلم 1.5 اضيأو )هنسلاب لقاش نويلم 7( :تاونس
يعربتم نم ,ةصاخ قيدانص نم يفاضإ ثلث دنجتس عورشلا ةرادإ .يرالا
رويطلا ةبقارل نأب ضارتفلاب ,رويطلا ةبقارب صتخت ةيلاع ةزهجأ نمو بناجأ
.ةيميلقلا ملسلا ةريسم عفدل ةنماكلا ةقاطلا
ةريسلا ىلع قيدصتلل هيموكح للاو ةيمومعلا ةزهجلا لكل ةقيثولا عزوت .2
.اهريوطتو
.8 و 7 لوصفلا يف رهظي يذلا يداصتقلا ليلحتلا ىلإ دنتسي .3
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 198
Mujib (Nahal Arnon) in Jordan. At the moment there is
an ongoing project of cooperation with Israeli, Jordanian
and Palestinian farmers, using Barn Owls and Kestrels as
biological pesticides in agriculture. Another important
project is being developed in the field of birdwatching
– establishing significant contact between 22 countries
that lie along the Syrian-African Rift Valley, mainly with the
countries in Africa.
Birdwatching from an economic perspective
The statistics in the following lines calculate the significant
contribution that the field of birdwatching could bring to
Israel, if it is managed properly.
• The income to the country from a single tourist
stands at $1,200. The team estimates that, following
the promotion of the infrastructure, the number of
birdwatchers visiting Israel will rise from 30,000 (before
the intifada) to 100,000 a year.
• The proposed infrastructure of a network of
birdwatching centers will increase the level of internal
tourism and tourism from the education system from
500,000 to 1,500,000 visitors a year. The additional
value for each local visitor stands at NIS 90 per day tour.
• The estimate is that the 14 birdwatching centers and
the accompanying systems will add about 300 places
of work, mostly in peripheral areas of the Negev and
Galilee (without considering other activities such as
transport and accommodation in guest houses).
Recommendations of the team
Coinciding with the recent increase in Ornithology's
worldwide popularity, people have begun to take note of
Israel's unique potential as an ornithology superpower.
While ornithologists in Israel have long dreamed of
establishing a national network of ornithology centers, the
time is finally ripe for it.
The team recommended to the decision-makers to increase
the number of existing birdwatching centers from nine
to fourteen and to define the activities of each center as
a regional center that would cooperate with bodies such
as municipalities, local councils, JNF, Israel Nature and
National Parks Protection Authority, the Foundation for the
Rehabilitation of Quarries and the "Mekorot" Company, to
develop the common infrastructure.
The team suggests the establishment of staff that will lead
the subject for five years, in cooperation with the Society
for the Protection of Nature in Israel and Tel Aviv University
– the two leading bodies in the field of birdwatching
in Israel in the public and research aspects. A public
committee, that would consist of representatives from the
cooperating bodies as well as experts who would advise
on the work methods for the five years, would accompany
the staff. Within this period all the centers would have to
become financially independent with a balanced budget.
Those that do not achieve this will be closed.
The team's recommendations for the budgetry
implementations of the project
3
1. It will cost 52 million NIS to subsidize the five years it will
take to establish the system. The team suggests that
a committee with representatives from government
ministries, led by the Director Generals of the Prime
Minister's Office, the Ministry of Finance, the Ministry
of Education, the Ministry of the Environment, the
Ministry of Tourism, the Ministry of Science, the
Ministry of Agriculture, the Ministry of Defence and the
Ministry of the Interior, should find a way to raise two-
thirds of the budget (NIS 35 Mil) which would cover the
five years (NIS 7 Mil. per year) and NIS 1.5 Mil. per year
for current operation. The directorate of the project
would raise the additional third (17 million NIS) from
private foundations; from donors abroad and from
international birdwatching organizations, in the hope
that birdwatching has the potential to promote the
peace process in the area.
2. The document will be presented to all the public and
non-governmental bodies to approve the process and
to promote it.
3. Based on the economic calculation in sections 7 & 8.
)בוטרב לייא :םוליצ( הפועתב םודא זב
Male Lesser Kestrel in flight (Photo: Eyal Bartov)
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 199
Birdwatching tourism is on the increase in the
world
The interest in birdwatching is soaring upwards. Tourism
experts reckon that about 100 million people take an
interest in birdwatching. This sector of tourism involves
billions of dollars – the acquisition of binoculars, telescopes,
photographic equipment, literature, the handling of the
tourists and the development of the infrastructure. A
survey that was carried out in the United States revealed
that birdwatching is the second most popular hobby in the
United States. The birdwatching organization in Britain
counts 1.1 million members and is the largest public body in
Britain! During the last decade 30 new birdwatching sites
have been developed, drawing millions of visitors.
In Israel, as well, during the last decade there have been
considerable changes in the field of birdwatching. The
Hula Valley, which was re-flooded and given a proper
infrastructure, receives about 220,000 Israeli visitors at the
Agamon, and about 80,000 people visit the nature reserve,
each year. They are mainly attracted by the thousands
of Cranes in the valley that remain there for only four
months during the winter! At the Memorial Site to the
Armoured Corps at Latrun, the Center for Bird Migration
has been established. When the site is complete it will draw
400,000 visitors a year. But that is not all, during the last
decade about 100,000 pupils took part in birdwatching
educational programs and tours to birdwatching sites. 250
schools take part in the program "Migrating Birds Know No
Boundaries". The internet site which supports the program,
www.birds.org.il records about 800,000 entries each year.
Birdwatching Centers in Israel – present situation
On the initiative of the Society for the Protection of Nature
in Israel, the Israel Nature & National Parks Protection
Authority, JNF, the Israel Government Tourist Corporation
(IGTC), municipalities and local councils, such as the Eilat
Municipality, the Jerusalem Municipality and the Local
Council of the Bet Shean Valley, eight birdwatching
centers were established. They function on a purely local
level without any plan for working on a national level and
without developing a national network that could promote
the field of birdwatching in multidisciplinary aspects such
as tourism, education, research and marketing at a national
and international level.
On the initiative of the Society for the Protection of Nature
in Israel and Tel Aviv University, a group of organizations –
the Jerusalem Institute for Israel Studies, the Ministry of
Tourism, the Ministry of the Environment, the Ministry of
Education and the Ministry for the Development of the
Negev and the Galilee – supported the activities of a team
of 21 experts. For two years the team examined the
economic feasibility and value of the vision described in
this document.
The work concentrated on studying and
evaluating the present situation of the
birdwatching centers, the multidisciplinary
aspects of their work and the evaluation of
their activities as economically viable centers.
The team examined the birdwatching
potential and the financial contribution to
internal tourism as well as incoming tourism
and to aspects such as education, research,
nature protection, conflict with agriculture,
birdwatching in cities and the conflict with
civil and military aviation.
The team studied birdwatching in the western
world and the development of connections
with professional bodies abroad. The team
also checked the possibility of developing
the field of birdwatching on a national level and the
combination of activities with government, academic and
public bodies as well as with private foundations connected
with birdwatching.
The birds and the political dimension
The program "Migrating Birds Know No Boundaries"
connects Israel with her neighbours, the Palestinians and
the Jordanians, and with other countries in the world. In
2004 the six-year USAID/MERC program ended. It had been
funded by the United States.
With an investment of 1.5 million dollars, the program
connected the activities of Palestinian and Jordanian public
bodies with activities in Israel. The European Common
Market continued to fund the program with a further
sum of 2.3 million euros and created cooperation in the
Jordan Valley, the Bet Shean Valley, in Jericho and in Wadi
)בוטרב לייא :םוליצ( תות ץע לע ,הדידנב הברא ריזרז
Migrating Rose-colored Starling, on a Mulberry tree in Israel
(Photo: Eyal Bartov)
לארשיב תורפצ ידקומ תשר חותיפ < 200
Israel's attraction is based on tourism, in fields mainly
connected to its heritage: a rich past, the cradle of
Christianity, the world of Jewish traditions alongside the
establishment of the State of Israel, which has achieved
wonders in the establishment of kibbutzim, moshavim,
villages and towns, and, the development of modern
agriculture and the blossoming of the desert. The
abundance of archaeological sites concentrated in small
area, the uniqueness of Jerusalem, the story of Masada and
the climate, which is pleasant for most of the year, are all
factors which draw tourists to Israel.
During the last two decades nature tourism has increased
and birdwatching in Israel has become a sector of
tourism with enormous potential which could promote
multidisciplinary aspects of the economics of the country,
mainly in the peripheral areas of the Negev and the
Galilee.
Israel is situated in a unique geographical position – at
the crossroads of three continents, between the Great
Rift Valley and the coasts of the Mediterranean Sea. This
rare combination of conditions makes Israel a site of
international importance as over 500 million birds fly
over the country twice a year during the seasons of bird
migration.
Israel: a birdwatcher's paradise all year round
The geographical conditions give rise to the extraordinary
variety of bird species in Israel, relative to the size of the
country. More than 540 different bird species can be seen
in Israel – resident species, wintering birds, birds that
spend the summer here, migrants and vagrants. A large
number of species are desert birds and other species that
do not breed in Central or Western Europe. These species
are a unique attraction for foreign birdwatchers and, thus,
increase Israel's tourism potential.
Another distinction that Israel has is in the rich variety
of natural habitats that exist here. This is an enormous
advantage for nature lovers who can cover the country
in a relatively short time, from the snows of Mt. Hermon
and the cliffs of the Golan Heights, to the Agamon in the
Hula Valley, the fishponds in the northern valleys, the
Mediterranean scrub region, the Galilee, Judean Hills
and Desert, the Negev Desert and the mountains of Eilat.
In these regions there are accessible road networks and
accommodation available at different levels near all the
birdwatching sites. Valuable information about the best
time of the year and the best sites to see each bird species is
available to birdwatchers.
The Development of a National Network of Birdwatching Centers in Israel
and their contribution to the environment, tourism, education and research
Executive Summary
Yossi Leshem, Dan Alon, Josef Avi Yair Engel (Jucha), Amir Idelman, Ran Haklai
The relation between bird species and the area of
a country
Country Area
(in kms)
No.bird
species
No.species
per 1000
kms
Israel 23,500 530 22.5
Britain 244,400 489 2
Germany 356,500 258 0.73
Sudan 2,500,000 871 0.35
China 9,800,000 1198 0.12
The autumn and spring bird migrations last for six to seven
months each year. The spring migration is from the end of
February until May; the autumn migration is from August
until November. The birds that winter in Israel are here
from October to March giving birdwatchers from Europe
the opportunity to spend a Christmas holiday watching a
variety of resident and wintering birds. From April to July
birdwatchers can observe nesting species and summer
species, such as the nesting colonies of Lesser Kestrels, Bee-
eaters, Pygmy Cormorants and five species of Heron. So,
Israel is definitely a "birdwatching attraction", the whole
year round.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->