P. 1
Tzafnat Panech - Rogotchover

Tzafnat Panech - Rogotchover

|Views: 797|Likes:

More info:

Published by: Yochanan Salazar Loewe on Aug 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/07/2011

pdf

text

original

ר פ ס

ת ו ב ו ש ת ו ת ו ל א ש
חנעפ תנפצ
לארשי לכ ל ש ן ב ר ר״ו מדא ת אמ
ת י שכ הרו תה ר ש ו רו דב רי הי
ב׳י והה ב רה ב הי ׳הללקוצז ף ס ו י ׳ר ן רמ
לד ןי זאר לשי פ םי רפא די רו המכ
רעוואשטאגארה ית־מאה ןואגה םשב םלועה לכב עדונה
ם״במרה לע ה ^
י
פ ת^פצ ירפס ח״מהעב
(גראכאנער .קסניווד) םליפוואגיאד ק״קב בר םינש ח״מ ׳יהש
*ןו שאר קלה
טנרטניאל סנכומו קתעוה
www.hebrsm;books.org
ד״סשת םייח י״ע
ב חנעפ
תובושתו trbnv ת נ פצ
ניע ףל ביבו שיע א״נ9 וניק ףל חטוחכ ׳סוח יעו שיע
סא הזג ןיראסל שי סנו .הזנ מ״כו ס־נשרנ שיע ג״»
חונישל יסש ישודק שממ סזנ שי ותשא איסש ססומ אוס
שיע סידע אלב י י סכנ י ננ ני ע א״ל ףד סוויני ׳סוחס
אשיש סל דנעתשנש סמ רדגנ סזג ךיראהל שי הביסו
ףד הונוסכ ׳סוס ׳ע ףוגס דונעיש סוה סזנ הנה הסיא
לאש יניסל סושיא לש סיבימסל המאנ יגסמו נ״ע די נ
ןויכ אלמימ נייס סוס סא סזב ךילאסל ש• דאמו •ונ
הנסס סא ןסל ן־יש אצו י ערפ ןיד וא נ״מהנ הסנכש
ןיעינ ׳עו ׳וכ ןל ןיאש מ״ע מ״כו ני ע וניי ףי )•שידקל
ליל סגנ רייש סוס סא ןיסמורסמ ןיח ינג א•! היפ ףל
ס!ס אלל לי יערפ סאו רויש הוס אלמימ סז סא בינ
ןמז עיגס י נג זינ ףדו סיצוסנד איפרר ןסב יעי רויש
הז ס» תוגוזמ ןסיל ןי י צד הקנכ אלו ןיקוראס רחאל
סאשנ אלש סמנ סדיספמ איסם סבש לדנס הז סא
ס( וא שיע סנוא ינג סש איענ ךכלו קיזמ רלננו
סיקת קר סח נ־ע ׳ע ףד תובותכ ׳סוסב יעו למעיש
איע זי ע ףי תונע ׳קותס שדו ןמ עמשמ ןכו הזנ שיע
ןיב מי נ המל ןגומ וניאו יוכ אלבד סש שימ ארי א ׳בי
סאו סנאשיל ךסל כי ע קר הקטאל השא ריישל הסונא
לייד הזנ יתכלאסו סישנ ראש יליכ לויעישס !א סאש׳
(־פר 'שייב יעי סילא דינעישה השינל רוסאל ןוי כי
נ״נ ל״ ןיאושינ סד<ק ןכו השלננ לוכיד סמסמ הונוהכל
שי סנאסיל יחוא ןיפוכד ס״נמרכ בחכו אשיל נ״חד ןויכד
מ״בד שירייס חעישנ ךיראהל שי הברהו סדוק סנ דונעיש
ןי רל סניחכ ןחנ אלו וחשא שרנ סאד ןיס תונוזמו א״פ
חטיחכנ תורזג יניד ינש ׳פ ף״רנ יעו תונוזמ הל ןתיל
תונותכנ נ״ע ז־ק ףד ידנרבו ספ שי אי נו ןכ ל״יק אלד
אנלכיל שיע ילסל תשדוקמ י נג ׳! ףד ןישודק יעו מ־כו
ילס קל ימלע דכעשעד ל״ר סש ס״במרנו ׳הירחא נסגוול
יעו ןיאישנ סי וק סנ סיבויחסל דונעיש שי פ״כע ליימאו
סונ שיע ףונה דובעיש ינג נ״ע לינ ףד חונוחכ ׳קוחב
ןפואב ערפנו הנאשיש ףינה ליגעיש וילע לס ׳אוו נ*הו
ןאכו שעמ הננס וב שיש רלוקמ ותוא הליצה שמניש הזכ
סיפכ מיע ןא שימג ןיל פ״ע הל ןחיל ךירצ עג יאדוב
הלוחב הרענ ילסל אי פרנ ליז ס״נמרס חעישל ףא אכיל
ומלע דונעי ש קר ןאכו סלוחס נויס סיס סשד סנוא י נג
אוס סברדא סשו ״שרי א״ע ׳ח ףי חטעמ •סיחנ יעו
ךייש אל סי פנ רדננ יאדוב ןכלו ןאכ שיכו החיא ליצה
סשמ חדכ סחוא אשיש רשפאד סמ לכ חוארל ןי- ל מימ
רצקאו ש־ייכו סז אלנ סל ןחיל ןי י ל ענו לארשיו
.ל״נס ספל נר ןיזאל ףקוי
יב ןמיס
-ה ל א ש
[טג הכי רצ םא םי י חרזאה י אושי ג רכרכ דו ען
. ה ב ו ש ת
סגסו כ*» םייס יחלגק קקניווד א־צלח ילשח נ*• קי שמ
0צק י<3י60ו וזכ סלא0 כי ג י י בשס קי שפנ סו
׳א ןמיס
. ה ל א ש
(טטא ־ סערנאטשהב) םי י חרזאה י אושי ג רברב]
.[טג הבי רצ םא
טרופספב ומשרנו טטאםעדנאטשב ואשנו שיאל הליצה .דשא]
[סנ הכירצ םא כרסם םאו ׳•וםדכ החיא אשיל •ןיפוג םא
. ה ב ו ש ת
׳ח ידידיל קקניווד א״לרח אחש ׳אחד זומח ןיע ׳נ םוי
יאדוד ןויכ חמאנ סנהו כ״מ ׳חלנק ״נ חיא ׳ר
לדנב סמלע וקיזמה ססלש חואכרעס ינפב ןמזה לכל
נחכנ ןכו סנניקנס ןמזב סחסס ןמ ןכו וחשאו שיא
יעו דיכח ןכו אלחמא ףא טסמ אל זאו סהלש ׳נחכהנ
סחס אקולל ביכ ףד חוניחכנ הייארה סשנ ןירה שימ
ל*ז מיהבה שימ יעו טולפ חכאנ [אלו] ׳נסע וניא א״א
ינולפל סשדקש באס רמא סא י ננ ב״ע גיס ףד ןישודקב
ל״ס ןכו ןילקס ינולפל סשדקחנש סרמאש איה ןכו
סא המלע •גנד נ״סא ׳להד א״פסנ ליז סינמרסל
ןוינד לדנסו נאנ אלי חלקקנ איה ־•נ המצע הקיזחה
רדנ הוה הדילמ הפונ הז ס״סמ םדאל המצע הקיזחהש
זא סמלע יקיזחס םהנש סאו רורינ רלנב אל חישיא
קר סש ן א ׳פ ףל !׳שיקל ןהב ומכ לעונה סנ םילקק
קספ ןכו השאו שיאנ סנד ליק ׳שוריה לנא חנורקנ
ירבד ילול רדנה רקיעו בי קא ׳המ אי פנ ליז ס־נמרס
א:נד ןויכד סושמ סז צ״ס אל !ליד ׳מנד ל״ז סינמרס
סש 'יהש קיזחהל חכ סהל ןיא ןישורק הזה אל סידע
נ״ע ה״ק ףד ןישודקל ׳ענב ראינה המאב ל״ר הוו סידע
קר ׳ד ףד ןיעינ ׳סוסו ״של שימכ ל״ר אל םירחאל בס
לאשו סי ־ענ ׳״זמב ול סשיקתנש םידומ םהנש ל״ר סשל
אל רסאצ השלקחנ סאו אנה רסא החימ נ״ס סא סש
ןירל כ״עד ליל ׳נירסאל נס סשד למאו ןישודק 'יהי
סילמוא סמ ינהמ אל םילסא לעו ןישודק ידע הזנ ״היש
ליז סינמרה ע״מ ןא סולב אל הז אלבו סש ׳׳היש
אל חושיא הוס הפונ הזד ןישדקנ ׳שריה חעישכ קקפ
לי נ חאדוה י נג ונלש ׳מגה יכ רמול לכונו רורינ רלננ
וחשא הרמאד ם־נמרה ןכו ׳שריה לבא ןישויק קר לי ר
ךח חואיצמ קר רוריב אל דבלב הקזחנ יד היד ילעבו
וא קיקמ הרמאש הסא יבג סש א'£ס ס״נמרס ירבדמ
לירו לעובה אל חנרהנ איה קרו ןישודקב ובג קזחחש
ןישולקב םייסמ רנלב המצע הקיזחה ינולפל חרמואש
אצחמא יבג חינוחכד נ״פנ סי ארס ססב ןידס ןכו דבלב
קיב ׳סוחסל ל־ס ןכו רנל ;ישודקב ףא ינולפמ חרמואב
שיע הקיזסהב ׳ד ןישודקב סנד י^עא ה״ד ג*ע ׳ע ףד
ףד ביב יעו אלחטא ׳נהמ אלו ץל קר ללינ רדנ אל
אלחמא ׳נהמ סכמס חיבב ונב איסש קיזמה י ננ ב״ע זיכק
אל תושיא יבנו אלחמא ךירל פי כע נ״ב ינפב סנל ןניזמ
סיכילצ כי נ סס יחעעשש יפל יכ סנו אלחמא ינהמ
לדגב סוסו סלענ אוסו וחשא איסש סמלע םותסל
ירבע אל סשפמ ילמא ארוניד ב*נ< ׳ל ףד בי נ ןנירעאד
חנעפ n a m! ^ 2 ת נ פצ
. ה ב ו ש ת
י די לי ׳וחמצ גי פרס ונ״ויוכ לולא חירו ׳ב ׳ב םוי הי ב
בר י י נ יבל סייס ר״לוסמנ ׳ונו לווגס ברס
המלו שמל) המכ יסלבק ובהכמ סכרבו םולש ,קסיוארבבו
סזב ןידס רקיעב קישעב סנסממ אצי יכ ןכ לכ יהסשא
ןמזס קיפסי אל רשא י ע דאמ סברס ןי ראסל סזב שי
דמלמס לזדנה ונבר ירבד עודי רבכ ן נ רציקב ןא ריינהו
׳לסבו עי י ס ןישירג 'לסמ ייסב ליז ס״במלה העד ונל
שיע סירשכס ׳אלשי י מ לע ןושל ונבר בסכ סי פס סושיא
רחא סלעבש סנעק י נג ןישורג ׳לסמ א״סב יעו סוב
ע־ק ףד תומניד ן ס יבג סוגי 'לסמ !יסבו סלידנסש
כיסאו ןעק יבג הושיא 'לסמ אייסו ב*ע גיע ן ז הובוהכו
וגקנו ׳שלינ שיע ןונקו רג י נג ׳צ ףל הונוסננו לידגה
ןא וינא ואישס שקנ ׳מנבו שרגמ ןי א שיקמ ןונק אסינ
שקנו סושיא ילסמ אי־פב ןושלס ףילסס ל׳׳ז ס״נמרס וננר
יגילס א״פס סעוס ׳עסוה יעו ויגא ואישס אל אשנ
ןיאושינ סוס סא לענו סולמנ שדקמס סא יאנס סזב
סוב ש״ע ני ע ע׳" ףו ןירדסנקד ןהבו הזנ שיע ןירומנ
סהיסש ויצ ףד סומניד ךהד ראובמ אייפ סומניד ׳ססוחב ןא
כיחאו עדי אצו יס סלענ ״הש ןכו סאשנש ןמזב ׳ס ההוחא
אלבו שרופמ ןישודק סשל צעב סא קל זא המש וצ עדונ
ןכ רי נהו ׳ונו סקוסד ינס לכ ןנירמא אלו שי ע אל הז
נסכ הו סנשמ ו״סב מ״הפב ל״ז ס״במרס ש״מב סארי
הטז סשל אלש 'יססש לוכיו סונו סשל לעונ סלא ןיאש
סנשס סו סמו םילוענמ וב סספנו אלפנ אוסש נסכו
סילדנ ׳נ שיד מ״כב הזב ׳הכראה סנה ךכ סמאב ךא
׳בסו ולש הישמנ איסש ׳א ןי שוי גנ ןפי סל ןכו סושיאנ
עיקפמ ׳6 ךססל ןי שוי גנ ןכו סירסא צע הרסאנ איסש
סז ןסט הוכז סב ול שיס סמו סירסאל ריסיאס סנממ
גמכש סגןמ העל גי ע ׳ס ףד ןי שי קנ ״שר לי י סזו סל
חונוסכ י דנ מ י עו שיע סל סמלע סנקמו ונממ סרטופש
ד6מ שידק trn הוהילכ טג סז סמ ש״מב א־ע ׳ג ףד
הנוסננ לםופל ליסל ןי י דל סשיע טגכ סירד סזב יסנראס
ול שיש ןייקסל 01 סוב סדומ S"! ס״במרס סגו ס־סמ
ןכלו סרומנ אי א ראשנ םרסאל רוסיאה ןא עקפ סב
סשאנ יגסמ הרסומ הא ׳רסל בי ע ׳ו ףד ןישודק לאונמ
השאנ אסו דבעל סלוקא כ״חאו סישמ סחפשב אלו
רויסס סושמ אל ןסכל סרקאנו סמל קר ןהכל הרוסא
חיר רדנבו ונממ הרועפש סמ סושמ קל אמצעל הריססש
לוונס ונבר סעישל ףא שגלפ ןכו סחפשב כיאשמ ענס
נ״בל ומכ סב קבדו השע סב שי מימ ןישודק אלב סרנד
סול סגו סזב יסכראס לאמו בי ע נ״ ףד ןישודק ׳ע
יפ ילפקב סכומ ןכו רועפ קר סוסירב אל עג ללג ןילל
בי נ ףד ןישודקב תאריד סי פי ו ןידס ןכו סי פי יבג אלס
סשד קר ןכ שליפס ןיאו י״שלב ש״ע סב ןל שי ןיסוקל
״של !נו סש ׳סוסה סמאבד ןכ קר סורינס סו1ק ליל
סמ ןכו עשפסמ וענ הינמב ונימ ףד סומביבו סש לי ו
סלוק ליל אל ריסא ׳א סאיב סנו ׳שריה סשב [!יאיבמל]
דובעל אלש סיג רדג ״לע לבקהש סלוק לילל קר סוריג
סימ ףד סומני ׳סיהב ןיבירס ליל ןכו סווצמ יזו ןיע
ני ע
מימ ןישדק אלב סישנלס י די ל ענ סבילצ 0*ע ׳כ סוב
׳ו ףו ןיעיג ׳סיהס ירבדמד ףאו סושיא רדג סב שי ןטק
ררג סב םי מימ סונזב סרסאנ אלד םש לאונמ ני ע
׳סוסב ׳ע נ״ב הש א יבג ומכ ףכ וסשאב קבדמ סשע
א״כ ףדו סלעפ אל ססימו ליסל נ״ע ג״ ףל ןישודק
סגד ל״ ל•! סיבמרס סעישלו מיכו ויל ףד ןיעו בי ע
אלל ואצ הב ןיא סספשד ליס אוסד [סיארו] שי ואל
ראובמ מיתו ׳סיסו יישרכ אלד ב׳סא ׳לסב שיק סיסי
שיע ליח לכב שי ספורס סספשד א״ע סי נ ףד הומניב
גימ ףד ןיעינ הדחוימ קרו עיכל סקול איהד צ״יק ןכו
סשא לאד סרסזא ,סב שי מימד כיעו אי י ףד סוסירכו
ססלר אל סא סי פי יבנד אלה ׳פ ירפסב ראובמ ןכו יוכ
צ״ר הוו סישיאל לילו הסלשו ןמ ענ הכירצ ריינססל
רחאל ״שרכ אל סג ןל שי ןיסוקל ני כ ףד ןישודקב
ןישודק יעו סרומנ א״א סוסד ארקב לאובמ סוד סורג
סריסס הלוססד ןויכ ל״לל קל סאיב לסאל ביע מ״ס ףל
ןילאסל שי לאמו ול סוסימ ללג תב שי בוש 'א סאיב
ריבכ אל הז ספו נ לשא ׳ריביסב ספדנ סזמ סלקו סזב
שימכ ןינקו לי עפ םירדנ ינש ןי י צ ענ לכד מי נו קר
ןישלס שח הזב שיע ב״ע ׳ט ףל ןישודקב ליו יישר
ונלש ל״ב ייע קרו הו ליא ןאכ צבא ונלש טנג לופנה
ףד סומגיד אסוריחו יעינ יבג ומנו סמשל ציא ןאכ ןכו
סוריג רדג סוהד סוריס טג לכ ומכ אל סשל אי ע וימ
י נג ןלו שיע סודבעס עקפד קר ןאכו הוריגס רמוג כיג
ךיראסל שי סברסו א״ע ןי ע ףו ןישודקב ע״ע לש י עכ
רשא יפל ׳כ ןבו לארשי לש דיב ייע קר לבא סונ
השדק י שא נוסכל ןי י צ רשא הלטנ יסייהש קזב יסעמש
סוויבי ׳שוחב ׳ירל kptpn ״סכב רעשבו שימו הנושלב
הגרהו ענ אלב סכיסהל איא ןכל הזב שיע י י ע איל ףי
אלס יפב ילפסס ירבדמ חנומ סמאב יכ סזב ןיראסצ שי
אלו סאיב ישודק קר ססוא אשיל הצורו סריינהנ סאו
סושמ םיכלמ צהב ציו ס״נמרס ש״מכ אלל רעשו ףסכ
סול סאיב קר !ינק לוע ׳נסמ אל ול סיונק רבכל ן״כל
ןכש נ״ע ׳ל ףד ןישדק ליר סזו סמבי יבג ומכו סלע
רלקאו רעשו ףסכ ישודק ׳נהמ אל ןכלו ליר ׳ונ סקוקו
בר ןיזאר ףסוי בותכל הברה לוע ׳ל שי יכ ינפמ
.לינס ספד
ןישלמ עמשמ ןכו דועי רדגנ הז ״םיש ל" תמאבו
קר רוסא שגלפי נסכד םיכלמ ׳להב ס״נמרה
הלעיש םדוק צירו י וממו ןניזס דועיב סילנעה המא
רדנ סיס ןלמ סרוג סזו דעיל לוכיש םרמא תרוססד ןויכ
[ונסינ] ;ישודקל סינישארס סיעמ ליס אלל י־מלד ףאו סז
סדעי מו ׳שרינ סעיש שי מימ ע״ ףל !ישדק יובמכ ןודאב
.ל״מנאו סירבוב
׳ג ןמיס
-ה ל א ש
[מג הכי רצ םא םי חרזאח י אי שי ג רבדב די ען
ג חנעפ ״ב ו שת ו תו לאש ת נ פצ
שימעו לענס הושלל הסנכנ םעונמ הזו סלומג אי א
׳לסנ ליז ונבלל ףאו סוג חולחנ ׳לסמ אי פג ליז לי נארס
סומב׳ ׳שוחנ יעו א״א pop קל דומיבל בסכ ״פ ןישולנ
לבא לעבס סושלב אל קל סז ״שלבו שיע נ*» ל'־ ףד
ססומ רלנ אילעמ )׳שולקו אי א יאלו סוס לעבס סושלנ
סיכה סיסב סנומ ןכו סונ איפנ שימנו לעבה ונושיו
ססיה סא יבנל ביס סוב׳ ילהנ ליו סיס שימב יעו ל׳מכאו
ליז ׳י שי ןא יילע אנ סחקס ןמל ןנירמא אל הרוסא סאיב
ןיומי סנ הל ןוינ אהל ףאל ךססל לאונמ בייק ףל חומנינ
וננר ךכ סיכפ לימכאי הלעבש יאהב ןנירמא סננ סא מ״מ
וי רנל ןמ רויו:ב הזב קייי ויויזעל מ״ססנ ליו סיבמרה
לוגב ליל אל הוצמ חליענ נחכ ןאנל זי״יה ׳יפ וריניחב
הלשבל וילגל איצומ סלא ןיא רלנ ל״רל ליל ויורשנו וייקלצ
ינסמ אצ ויושיא סשצ שרופמ ךירצל יניסל צ׳ס מיהפנ ךא
ןכ ןילה ןנצ סונו סשצ אצש ׳ל קלל גיוחמנ קר סתס צצכ
עלי אלו השיק סא ןכו סוה ןילה הונ אכיצ ׳יונפב כיאשמ
הוה סש הוצמ וא ןסקו הנפקנ נ״אשמ זילע הויע איהש
ינסמ סחס סג ןנצ אצ רחא לצמ קר ןישודק רלנ תונשלה
ירנל ראנצ שי הונו ׳ארשי ירשנ קר וננר סש קייל מ״מו
לוע ןא צימכאו ןירומנ ןושצ ציעצ יויבויבש סשיסל ׳פסוחה
םישועש ןמונ בויכנש המ חקינ הוג ררנצ ךרצנה לולא רבל
חסונה סא אנילל הלולג מינ הז ינ המ1 ךיא סהלש רושיקה
אוהש בחט סאל ויאו סיאשונ סס סא וא סויוא אשונ אוהש
ליסי ״תכנ ]׳שולק הוס הז לע סויוח אוהו סויוא אשונ
אלנ ףא ןישודק קפס הוסל ביע א״ל ףל חומנינ ׳קוחהל
נוויכ י״חכס לכשב קר סול ל" וימאנל ףאו הוג שיע סילע
נ״ע ׳ל ףל סש ׳סוחסל ףאו לגל ולש המיחח אלו ייחכב
כילוקפ הלוכל הריטמ י י ע ללכ ןיאל ןויכ מ״מ ןכ ונתנ אל
יחכראס הנרהו הזנ סילומ ןיאל ןישודק רלננ ללכ ךייש אלו
ויפ ףל !יסיג נתנ ליז ״שרל ףאו רלגה הונ ללב סנא ואל
הזנ ןיראהל שי מ״מו נ״ע ׳ג ףל שיעו כייע ומכ הוהי
לענ הז ״פ השעיש לנא לענ השפנ רגנל סננ קיל הנרה
ללגה הוו ומצע ״ע חושעל איאו ומצע אוה וצ סושמ ןאמ
ףל הילו ני פ ג״נ ףל חיבוחכל ומצע צע ליפמ סלא ןיא
רבל צכל אוה צצכהו ני ע אינ ףל חינומנו ב״פ [היב]
ןיא ןינקנ ומכו רחא רבל ״פ קר ומצעל ומצעמ איא וניש
חינוחבו איס ןישווקו ליפ האיפ ׳שרינ יפ ומצפ ׳י פ הנזמ
הפמ י נג אי פ ףל !ינולפו המצעצ המש יבג איע חיצ ףל
ףד ני נ ׳טומו סינשרה ׳גילפל סמו צ׳׳ז היה י רנלנ שיע
שי מימ ןא הונ ליכ ףל !יסיג יעי סונ מיכו א״פ היפ
אוה סהצש חקונ סא ן נ אניונ ןנצו הנרה ןיראהצ סונ
׳צהנ צ״ז כינמרה שימכו נ־נ רלננו ויאו םיאשונ ססש
הז וישפנ אצש ןמו צנ מ״מו שנצפ ללג קר סוה זא םינצמ
סא צנא ׳ונ הנ קנלו ללגב רחאצ רוטא סהינלב ףא הזמ
רפשנש ףא ״סננ סח10ו האשונ אוהש אוה נחכס ןושלה
קסש הוג שי מימ וחוא האשינ איהש תנחונ איה סג לחא
חנ יל ןיאו צינס חומנינ ׳שותס חשישנ •יתכ רונשב שלקמל
סריחסל איא מימ ןכ אל ׳תפיל תואלהל ףא ״ר צע קולמל
רוציקב ׳תנתכ זי נ אנידל אוה ןכ י י ומי נ פג אלב אמצפצ
.ןרמג
׳ל I»־P
הלחימ סוס קר סנ חנ ומכ סוס םיניד לאשל לבא ני ע
סנ קנדו םשע לוסיא וגייסו שגלפ י לג לסאל סרוקאו ול
1סלוחסי ןויכ חיפיב ןאכ ןכו נ״נל חנ חנ ומכו ׳וכ W
חוילמ ׳ז חלנק ימאל קלי ״ו ל ל*םו ךנ ינל סליחס
ךנלו סרומג חושיא אל ןי י ןיינק לי ג ול ׳יונק סוס ואו
הי ׳:וינש כימאל מינו סנ ןל שי )•םוקיל ׳מגה טקנ
לאונמ ןכו סאי ננ אקול סלש ןישולקס זא סרומ: חוליג
ףד ןישודק ׳»'י לא אובח כ״חאו ארקס לי ר סזו אצח י רסקנ
ןאכמ אינמ אל סמל סשק סרואכלו סונ שיע ני פ B׳p
ךכ חמאנ ןא סנ־ק סאינל ני ע ׳ד ףד ןישודקב ׳יאר
חמאנ הקוקז ןנש סמניל סמ טקנ נ׳ע ׳ל ףי נ ימגל םמ
ןויכ רעש! ףסכ
,
שולק סנ ןיא סמני ןנלל לילל ןכ לינ
ןילמ וחשא ץא קל !ילס !ינקנ ול ׳יונק איס לנכל
וחשא שדקמ ומכ ינסמ אל ׳יונק י נכ סא לבא סלוחס
סלעב סא חוליג רחאל ח׳פי נ ןפו סאיב קרו סעפס י ו ע
זורומנ אי א ׳׳סחש חושיא לס ןינקס ניחא זא סלימח
׳נ ןלצנ ןישויקב הנהו ונלש ׳מנס ליל ןכ האיב ״ע קל
סוסל לטשנ ומכ סשלקלו !ישודק לנלס חישעל סי רני
ןא דחאכ ססענ סז סאי נו ףסכב קל סיללופמ םילבד
סזנ ול יחלמא רבכו עי פנ סילוחימ םירבל סס מ״מ
ןעוב ׳ו ףל ןישודק לאיבמ ןא קי שנ הפב ׳יסש !מזנ
סנ חעאנו הקיחשב ׳ד ״רל זא ׳ונ לגדמ ׳יסש
רבלהל ענ ומכ לעש ןישויקנ קר סול הזג ׳חכראס םש
ךא יל סזנ סשרגלו סשיקל קר טגו ןישודק סשענ רנכ
שימכ לקיעסו ןכ ל״ס אל ס״נמלס ונבלל סשענ המ
סז אלב לבא לנלמ אוס סא קר סז ןא ליז ס־במרה
'נ ףד !׳שולק יסוסב יעו םולכ אל םירבדמ םירמאש ףא
סנקמ אוהש ןויכ ןישירננ סנסו לימכאו ךודש •בג ב״ע
ליסד ומכ סזנ ׳חכראס ליז ״של שימכ סל סחיא
אוס סאד סזומא סדש ינגד לי פ ןיכרע ׳לסב סיבמרסל
םיקמל חרזומל סחקלו אוס רומו רמא סאלפו סשילקס
י נג וי פ יאמדב ׳שריהל ןכו םזוחא םדש ׳יסחש
ליל ןכו סלקמל חלזומל המקלו רזחו הלש רכומ
הנוחנ מ׳ע ני » עי פ ףד חונוחכל ןהנ
ןישודק רלגנ ליל הליזמםו וחשא שרגמב ןכ הנושאל
סונ שיע יינק ינג נ׳ע מיי ףל מע!ס יעו םינושאר
ללג סנ השעש םש ךנ כיאו ל״מכאו ׳שליבו ׳קוחבו
קר סחס ףא חושיא ללג קל ןינק ללג אל סזל סאיב
םש שי י פמ ןרצנ מי כנ לבא ליעומ חונז לדגל אל
קר סקזמו אלנס סוש ינסמ אלו סי לנלה ׳נ לע ןישודק
סולמב ןכו אנח יחל שיקש ןעקנ !כו סשי ק סא סנעקב
סחש ינסמ כ״מא וא ןלספ ןילסד קל ויס חונישלס זאד
הוה אל מימ עדי אלל ףא כיס אשנ סא לבא סאינב
חושיא לדגל ני חא שלופמ ןי רל ןכלו חונושלס םולכ
נ׳ע ני ע ףד חינוחכל ׳מגס ילבד לכ לאבל שי סזנו
׳לסנ ליז סינמרהל ליש שרגמ ינג חמאבו לימכאו לי עו
סוס ולש חי ננ איס סלל ןישולג לסא סאל אי פ ןישולג
וילע לענ סש ןיילמל לענה חושלל סלקמ רלגב סלזח סו
ןיטיג אי פ ףל סנשמה ןושלמ ליז ונבל קיידו לאוגמ ןכ
לו נ p ׳וכ ןס ןסל רלגס ךירצ וא אקוי יקדנופב סנלו
סוס לוחינ םגד די ס ןיוגיגל זי פ ׳שריג ׳מו ליז וגני ל
חנעפ !•״לא* ת נ פצ 6
ןי ואסל שי י אמו היסמ איא סוס סחש ףא כ־חא סלנגנ
א״פו זיפקו מושיא ילהמ י י פג םינמרח י רני ב 0זנ
׳פקומנ ראונמ ׳רסו לימכאו שיע ״פ ןישורג ׳לסבו
חחמש י נסש וחשא סוחא אשנש יכיחל א״פ חומני
אנ סא קר זאד חסמ כיסאו ׳יס חחיסש לרנמנו ומשא
םש רבלמ לע לח אל ןאל סושמ תושיא םשל שי שמ
סלעסנ קל ראוממנ ןורסח סוסש אל ללכ ןישודק
ונ״י ףד ,ןירלסנקד דודנ אלבוע ןמ 0נ ספאבו לימכאו
א״פ ממוק ׳פשומנ יעו גלימ סחימ לסאל לכר) י נג
ניסכ לילו ןיוומנ סומ אל ןיאושינ םנד םש למאד
\ נלימ ממימ וסאל סנ מקיזססו ברימ ייס מעשנ סשדקד
\ םשל "לע אוביש ןי רל זאד סושמ ןירומג סומ אל מ׳מו
סמש ינממ אלו ומשא מוסא ממימ סליסממ סא מושיא
רדנ קרש ןאכ ש״כו רבדמ לע ןישודק םש לס אלל ללכ
אלש זיכ מוקוסו םירדנ ינס לכ בוש ס!נ ןייש ןיאו שנלפ
רדנ שנליפב םנ שי מ״מ ןא מי דכ מושיא םשל שריפ
ני ע נ״ ףר ןישודק ׳סומה ש״מע 1משאנ קנדול סשע
ןינקה ׳א םילדנ ׳נ שי סושיא יננד מזנ ׳מכראס דאמו
לכ ןינקה מנמו אי א לדננ םילסא לע לשיאס יאו ולש
מ״פינ סנו ללכ ןישודק מנווכ אלב ףא מונ שי יל סלסיש
ן ני ע סימ ףד מומני נ ן״נירמ תמישל ףאו מירכנ מומל
| ׳שרימד קר ןכ לאינה ןיא אי ע ביכ ףד ןישודק ׳סומ יעו
; ממכנו זי ענ מליפכ פי כע מ־נ רלננ לנקל סכירצל ל״ר
אל מימ ני ע ס־מ ףל מומני ׳שומנ ןינירמ ליל סזו ׳ינא
סמ לכ ש״אי מזנ ׳קומסכ אלו ןישודק ללנ ללכ סנ ןייש
למומל ונל משלס סרומהש ןויכ מימ ׳קומס םש ושקסש
לוע ןנמ סא רסא ׳ארשיל סלוקאל ןינק סנ ול שי
ראובמ ןכו קנלול סשענ רבועו וננ אלב סמסלמל סעפס
קר מוריג םלוק מזו שמ ססלשו אצמ ׳פ ירפסב אידסל
; ססקלו א״ע ביכ ףד ןישודקב לי ר מזו ׳א סאיב סמחמ
י ארקנ כיסא לאובמ מזו ״שרכ אל מנ שי ןיזלוקל
; ש״ע משאל ׳יממ ןכ ירסאו ני ע סיס ףד ןישודק ראונמכ
• ןייכ מירכנ אימד ףא ןינק מנ ול שי ףכמ קר מזנ
ו יננ אי ע זינ ףד ןירלמנקנ לי ר מ1ו סריממ סרומסו
i ןונכ נימכ לירו רוקא ׳אלשינ לאלש׳ שיע מי פי נ אצויכ
J מכלמ כיסאו ןילנ מסא סעפ מיפי לע אנש ׳אלש׳
: ׳אלשיל סלוקא ממזנלמל םעפמ דוע מכלמו שנ אלנ ונפמ
;
׳רפסנ לאובמ ןכלו םש ׳מנמ לי ל ןכ מי פי לדננ לסא
קל ומשא '
,
סמש סצול סא סולינ לסאל ףאו אצמ ׳פ
קל וומנ ןינק אכיל םמבינל ליייקד ופכ לילו האיבב
אי א סוס אלל ףאו ול סקוקזד ןויכד סושמ לדנסו סאיב
מרזנ מלומם לבכש לבדב סלועפ לוע אי א כי ע מ״מ
םצע סזל מאי ננ קרו איא סנא מימו ול סקוקז איסש
ףשכ ׳ננ בי ע ׳ה ףד ןישודק ׳שומנ יעו ינספ ןנוש־א
מוממ דצ קיב מי כנ לאונמד סמ ללגבו ףסכ לסא
דעומ מישענו מואיצממ ףיקוס אל מזנו מלמוע סמוקמנ
ליל מזו סמניל ללנס סו ליפכאו ןכ ני סו ופונמ קלו
יגסמ אל ןכלו ליל מדמוננו סקוקז בי ע ׳ד cp ןישודקב
׳נסמ אצ סרייגמנ סא חי פי ינג ניזוו סאי נ קרו ףשנ
ונלש ימגל סמ שיא מזנו סאיב ״ע קל ומשא ״סמש
ןי מלק ׳פ ןכ •לסאל ןסמ סנוק סאיבו ׳יאל •הימ אל

׳ד ןמיס
יד ל א ש
[םייחרואח י אושי ג דבדב דו ע]
ךה םאו שגלפ סעטפ וא ןישודיק ששחמ טג זוכיר* םא]
םא ריגבו ,םינואגה תטישכ ׳יוגפב סג ויכב השוע איאר
שי שנלפב םנד ׳כ תוםביד גיפ שי שי ב) ג־רררח ךייש
[ייוסרכ תרחא אשיל ןישודק ול רדסל ןיינעל (גירח
. ה ב ו ש ת
רירוהמכ ני וסס ברסל קקניוול זיפלמ ןץק ׳י קי שע
ונמכמ ׳מלנק ,קישמקאנ בל ׳י נ ׳ילא סמלנא
יד ומשא שרגמ ינג קר יאדוב סז ןכ רוציקב פנמו
מי הפנ ליז סינמרס ליל מ!ו ןפסל ״סי אלש קלו סמסנ
ןילצ שלגמ ינגל לודג סמפמ סזש םימ זיס די פ מוידע
ליז םי נפלמ מונישל ממאנ מזו מונז םשל יימי אלש קל
מאציו נותכ ךכלד ן ישורג ׳לספ אי פנ ראובמכ כיסוג
לזסש ימכ סוס ולצא סראשנו 0אצי אל סאו ומינמ
דוסי ינג אי פ ףר ןימינב ןגיקספד אס ןכלו שימ סקנכו
שימכ קפס קר סוסו ןס ןס סמחמ ולש משולננ סמס
ני ע ד״ ףד מופניב יעו ןישוונ ׳לספ ״פנ ליז סיבמרס
סא לבא יקדנופב ומע מנלב קל סז אי א קפקנ שי פ
סלעננש ואי אל סא ףא אי א ׳או ט סוס וא ומי ננ [סראשנ]
אומ ׳ילנד לכל איאכ די מ וי פ ןימינ ׳שייב לאונמ ןכו
שי סא ןכלו סונ אי פ מולסנ ׳לסב לי ו ד״נאלס סנשסנ
לאמו סמנ׳ רוננו אי א יאלו סוס וא סלפננש םידע
ףד מוכמד לוחכמכ לדנ ןילצד ל•׳ ני סכד סונ ׳מכלאס
׳ננ ןכו האיבנ ןישודק ׳ננ סנ גי מנ ממישכו איע ׳ו
סאפומ לדגנ ׳יממו שממ מונו לדגנ סלענל סרסאל
זאד א״ ףד מומני ו מצילחמ ןמ סרומפ ׳יממש מוירעכ
ףא הו אצנ לנא ןיד רדנ אל שממ לעופב מואיצפ ןי רל
ןכו סומ אל שממ לעופנ ףוגס וניש מ״מ מלענל סרוסאד
בכשו מלזנ סלומס ממימ יננד ני מל ׳סיפ אצמ ׳פ ילפקב
ןכו לענש מקזמס לע נייחד ןכ ןידסל ל־רו סביכש לע
ארקמ משאסש לבא לי פל ׳קי פ םש ילפקב ׳ע פנק י נג
וא מצילחפ למפמש ידכ ףוגס וניש מולע רדנו סאמזנ
׳כיס לעטל לסאסלל ׳קומסל לדנ ןכו יוכ לוסכמכ אקוד
'קומנ ׳ע לומנמכ קי זא סלימסו וניק ״» סוס אלד
מטוםכד יפגב די סס סומ פוו א*ע ׳זנ ףו מובוסכ
סמנוו קיוק י *פ ואד יוכ מלקאנ סשאס ןיא םש
אלב לגא סממ סאמומ לדגנ לוקאל סדנל סניכשנ ׳ד
אי אד ל•׳ כיאו מנוז רוקיא קל קממ סאעוונ סוס אצ סו
םשלגד יניס ןבו לינכ r לילסל מקיקז ןכו לפטל סרקאל
םשל למא אלו ןויכ לומנמכ קל וא סמק ׳ילפ אבו
מיכב לנא סונ ןילאמל שי י אמו י י נס אוס סו ןישודק
משפנ אל שלופמ ׳שודק םשל ספמ דפוננ אלש זי נ
ןניק ףל מופניל סנונקד ן ה יבגו ןישודק םואיצמ לבי 0
׳לסו ןישודק סוס מפאבו םש מיכו tt םי בוהננו ני פ
קל בא ״פ ומכ ןישודק לדג מב שדג מנןנקנ וניצמ
סא ןכלו אקוד 0םא ני סונ לדנב סקי קסנ אל אי פל
ד
חנעפ ״ב ו שת ו תו לאש ת נ פצ
ר ןמיס
•ה ל א ש
אשי ו ו תשאב דוגבי םאע ןי שו דקב י אנת יגהט םא]
ה ט רבדבו ) ערפמל םי לטב ןי «־,דקה ויהי תרחא
[־ מו ס םביב •אנת וי נק ׳יס ז- עהאב אבו מש
. ה ב ו ש ת
רילוסמכ נ״וסס גרסל קסניווד וי פרת ונבש ד״ ק״שע
תולאש חנתו ובתכמ תעכ יתלבק "נ ׳אומש סי ס
תושעל ונישא רוציקב ךא רוניס סהלע סושעל שי ילש
ירדג ׳ג שיי ךכ קז יאנת ע״שנ שיש סמו ו״ס יאנת
סרוסאד סמ ׳גתו ולש איהש !ינקה ׳6 ןיאישננ ןינק
זי עו כ״תזג רדג הזג יתכראה דממו סירלנ ׳נ הוו עמלעל
יעו ןיאושננ יאנס ןיא ליר הזו לצכ יאנת ינהמ אל
סוני רדג הנסו הוב יאנתו אתגלפ א״ע ־!יונ ףד תומבי
תומבי ברל ליס ךבלו ול שיש תושיאס ןטקמ ענ1נ אוה
האמוונ המצע העיסו הלילחמ הריעפ סעוק תרצ א"• ףד
אל סא קרו סש קיייו סינמלה קספ ןכו סנ ביתכ
סעעסו הקוקז זא הריזחהו זשרג סאל ל״רו השרג
הב ול שיש ]ינקה עיקפמ סידע ״ע לרנהנש תי נזסו
ס״ס ףו ןישודק ׳קות יעו א״אה לש ריקיאס קל ראשנו
קל סוניש הארנ פ״נע הזנ מ״כו ע״מ ףד תומביבו
ינסמ [הזל] ךכלו התימב עקפ רושיאהו !ינקה תמחמ
סי נ ףד תרומפד ךס רונבו אלמימ רזםיאל אל לבא י.לנת
.מיכו גילק ףו ביבו
׳ז ןמיס
. ה ל א ש
הרשעב הפי ח תו שעל םי צור ןי אש שי ש הני דמב]
[הכרב אלב הפוח יא ללכ הפוח םדל תו שעל אל םא
. ה ב ו ש ת
׳ככוהמכ יוכו נ״וסה ברסל קקניווד עיחמג וי פרת גי צ
אלב תפוח ד׳ע הנס וואקקפב בל יינ ינל תמלש
הלענל הכלנ סוסו הרשע אלב ךרבל ייא יאדוב הרשע
ףידעו ׳קיסנ א־ע ונימ תובותכ יעו] ספוח סוה מימ קל
ודבל רפמ לעבה זאד סיר־;נ תר1סל סג !פנס רצס ןמ
ןכ ״א סתינש [לענה יצחל הסנכנ סא] הזל סרוקו
סזנ שיע ע״פ ףו םי רונ ״של תעיש ןכו ׳שרינ ראונמ
'ע ניסכל סנמלא וא ללחל סאשנ סא סלשפנד י נגנ ומכ
ביקא ליסמ ע״פמ ליז ס״נמרס קספו ני ע ו״נ ף7 תומגי
סנק אכילו סרענ ׳לסב ל״ק ןכו דנצ ]יאישנב סלקפנד
וי פ סומני נ ציק אצ ׳שריסד ףא הלעננ אל י אדוו ףא
ףד סי מני ו ׳מנס ציר סזד צ״קו גי פו אי פ סונוסכנ ןכו
פי כע מ״כנ סזנ ׳תכלאסו סוצושפל ספוס שי ני ע זי נ
פקולא סש סנממ לענ מוכרנ אצנ ףא הפוס ״ע ךכ
סלוקא מימ ן א ןנברדמ סגו סרומג םאושנ סישעגו
האיבל
ומכ סוה כ״נ סש ךא סתלעגו עקנ םשו ני ע סיס ףו
׳ילע אבש ׳חרשיסל סלקמנ ׳יונק איס רנכש סמני
ליקד ןישודקב ׳שריס תעישל יומ• י נג תמאנו תמסלמג
רמואד א״ע נ ״ ף7 ןישודק י*שר יעו סי רנדנ ידדסל
ב״ע ח״ק ףד ב״נ ס״נשרה כ״כו תדעוימ סא ׳רס סל
יעו הזג ׳שריגו גי ע ע״ ףו ׳ע ׳מננ ללכ וניצמ אל סזו
לכיש ןויאל ־תכו הלותהי ןויכל הע־ש וחל אסצכמכ
סוסכ ראש תצ שי מימ סדעי אצ ןי דעש ףא סדעיל
רי גנ רעש סכירצ סדעי אל סאו דועי םדוק סג •הנועו
הזו סל ןיא סנוסכו הנ ולש תוכזל סג לעומו לולחיש
י נג םיכלמ ילהנ ליז סינמלה ליל הזו ףסכ ןיא ל״ר
לומינ ״לנעס סמא רי ג קל י י ג אכילד עוי וסי שגליפ
לכל הוס דועיה אס סומת פי לאי שימכ ל״רו שיע
ני ע ח״י ףד !ישודקכ ראובמכ סרומנ הסולא סוחסה
מימ ךא הנמ איא ןכ שנלפנ סיסו סי דנע ׳לסג סי נמרנו
יעו קני ו השעה תמחמ תנ ול שיש ןינקהל עג הנירל
עגסנ שיד תנקמ תעו ׳ננ נ״ע ׳ע ףו ןישודק ״ישיב
לנא הזב שיעו םירחאל הריתמו ונממ הרעופ םי רי : ינש
תעישלד ףא הזב אכיל גירדחו הנג אכיל תורזממ ששס
סרוהנ שימכ השעי מ״מ יוכ תוסנ ר^ש הנ שי אתלכעה
הזנ שי סישלפנ ןישודק וצ רדסל מ״מ ךא תרחא סא
תרות לש רושיא שי הבו רחאל אשנס אצ איה סגש ששח
.קביו לש השע
׳ה ןמיס
. ה ל א ש
קר תושי א םשל אלש ו * עגש הפוחו ןי שו דק רבד]
[הדי עת גי שהל ךרי על
. ה ב ו ש ת
םנחה ברה ׳די י י ל לרגעעפ רימק ז״ערת עי ש ג״ ׳ב םוי
.קקמאע ריענ ׳״נסאל נר ׳יש ריאמ ׳ר ׳ה סלשס
ןודינב קפססנ ׳כ רשא ׳ל הרפק תיחכונה תשאס הנס
רתס ליבשב קר תושיא םשל אלש סשענש ספוסו ןישודיק
סרומג תשדוקמ איה ןיד פ״ע סנה .עגנ גוהנל ךיא יוכ
איס מימ סז ״א םא סגו סי דענ ןישודק השענ סא
ראובמו סיאנתת ימינ סג ג״סכ וניצמו רזענ עג הכירצ
ףד ןישודק י״שיו תי פ תוני תנ יפסותו לי פ תומבי ׳שריג
״הש תמורתג ןציכאסל םישנ סואמ ׳ג שליק עירל אי ע
אלש רוריבב ונצ עול׳ הז סאל קר .סרוצנ ינש זא
אצ ׳תקילא עגנ נוסכל ךירצ זא ומע םליעמ סדסיסנ
לבעיד ךא ש״ע ני ע ויכ ףד ןיעיג ׳קוסס ש״מכ יססנא
ןישודק ׳ע וסשא םש ׳ילע שי סקולא םגד הז נכעמ וניא
לינ ףו ןירדסנק י י סר ׳עו ׳סשא תא ׳לס א״ע ׳ו ףד
זא עגס תלנק תעמו תדכ פי ג ורדק׳ ןכל שיע אי ע
זא סזנ גולפ אלל תנסנת ימי וגיסד םוי א׳ל לחאל
ספלננ סוורחאו ןי דס איס ןכ ןסכמ י נל אשגסל לכות
.קסניווזמ נר ןדאל ףסוי ודידי
חנעפ m*™ 8 ת נ פצ
תושיא רלנ סמ וצ ןיא ןטקב ןכ רוציקב תונוב ׳ורמיש
רוסיאב קר סו ןא ןישווקל ןישודק (ןסנס ת6 סושעל ייאו
וחקל י ננ ומכו ויבא *יפ קרו ול שי תושיאס לנ ןטק לבא
תומבי ׳ססותו תומורת ׳לסב הינמרג ראובמכ סיגסקצ סיובפ
!סקו ׳שריג השקמו ׳צ >ןו תונותנו רונס כ*נ הוו סיפ
דופיב ומוצ קתווו לצנ ןיאושינ סוה ןי א השקת אלו שינמ
גאה צוני תושיא טי נקו ליסו קר ןסק סנו ציםד [צ*ול]
ןישוווקו קנווו השפ ?ונ הילע סוה בושו ןפקה ונגל סושפצ
ו״ג ־ ףד ןיריהגס יישו תפיש ה!ו הוג ש.פ גי ע נ*י ףו
׳<הג פיגמלמ הארנ ןנו ׳םותב ש*פ ליכאמ וניאו גי פ
\ שיו ןיאושגנ קל הו ןא ׳פסיתג שיפו הסוס ׳צהג1 תומורת
אניצ סשו אוה סוצנ אצ פ״כצ ובצ ןישווקנ לגא ןיינק סש
j יפו סש ׳שליגו גי מ ׳פ >\ ר ןיוניג ׳פ תונו קר פיניגק
.סונ מינו ני פ גימ ףוו סיל ףו תוגותננ
יט ןמיס
«ד ל א ש
הרקחנ אלו השדקתנש השא לע די י נב ודיעה םידע י נ]
ו יא יכ ןעי םהרנוב שס0 ׳יה אל ורקחנ ול י כ ןתודע
י אצי םעטט טנ הבירצ סא ,וגטס סר וקטשש םתוא העטה
קיוחתיא אלו אלקל איסרד ןויכ ןאכ עדנ וא השדקתנש לוק
[י על םעטט טנ הכירצ אהת פיכע אלק ואלד אניד יב
. ה ב ו ש ת
ייש שפתאו יימ ׳ר ׳סל קסניהד ויפרת תירוא זי נ ׳ה םוי
אצ סירונה לכ הוג לאגצ הגהו כימ תפנ •תלנק
i וניה ןישויקו לונה י קי פ ןכ רוציקנ ןא ליגהו ןמוס קיפסי
סש וילע השפנש לנוה ןי וונ ׳ג הונ שי ןישולג ןכו תשיא
איא תשויקמ השעגש המי סשאה שוקמש המו ןישווק
שיו תואיצמ שיו תוכירא הוג שיו וצ היונקו ממלפל סלוסא
ףאו היונק סגאו סלוסאו שי ןנו הלוקא הנא לגא ]ינק
לגא ןישווק סש !ילפ לת הוו סואיצמ שי ףסנ ישויקנ
גיל ףי ןיסינ י״שר לי ו הוו לפשב ומנ תשדוקמ סגא ןי״יפ
גיס ןישודק ׳סקוחב יפו הונ ש״פ יובילו לובי י י ננ ני פ
מימ ןטק י ו נ אצ סלפ הז תמאבו ףא סאינ ןבו סונ
יאנת י ממ ןכצו יאנת יננ וי פ ףו תוביתכו יווהל ת1יוה שולתא
יבג רמול ו י סו המ ני ש ׳ס ףו ןישודק יפו איע סיס ןיסינ ׳עו
תישפ אה ס1 המ הומת הוו המשצנ ףםנצ שקתא ןישודק יסש
; ןישווקה רדג תלתתהנ קי ו המשל צלכ ןייכ אל סונו ריינה
? הונ יתכראה ףסנ ינגו לפשה תביתנ וגיס רשש י נגו
: ןפיסל w תשוקתמ ס1 י י פו ןיגקה אוה הליפה פא סמה
י הונ שיו ו נו ה הניק איה סו ייפו ןישודקה איה םליפה
5 !יגפל ןכו ינג ני פ חיפ ףו !יסיג 'פ תוריתס סמכ
| ןישודק ףסכנ סג סונ סיגושאלס !ישישל ש־פ ןישויקס
צ״5 כי עו סשוקמ סמנ ףסכה החנק אצל ןוט הו סמו
ליק ףו בי ב יפו החנק ה1 י י פו ןישולקה אוה סציפו
סג לוננמש רמאו רוח סאו לדנו ו״ונח ינג סינשרב איע
סוב שיע ] w p לפנ הנממ ויקיל סצויו ו־נת סל הניתנה
ןניופ
רוסיא סנ שי ספות אלנ לנא סכרג אלב סלכ ממחמ האיבל
הסיש ליהב ליו סיבמיס ש*מכ סלפגל הרמאה ססולאו
,
םותה ןא גיפ ןישודק שי וי ג ראוגמכו ייפ תושיא ליסגו
רוסא וא ספוס ןטק סשל אל קי ו ליס ב״פ ׳ו !ןד סונומנ
יפו הנוג אלג למי א אניל ןינק ספל סא לגא הנרנ אלב
קר רוסיאו פ1*מ סש ש״פ ני פ ויל ףו פימגי פופסות
ןישודקל אי פנ ׳פ ןכ ל*ס אל ןי י ה ןא] הנוג אצג סושמ
תאיג סוה ססויאי ליו סיבמיהנ לקיפס ךא [תונותנו ויפ!
קל הני נ אלג לגא הז ליגשג ןיקשמ ןיאו סירמ רוסיא
פ״נפ ודיגת תלגופמ יגג שימכו ללכ סאיגל ך»ש אלו ריסיא
סכלג אלבמ אווסיא דומת ןיאושג סכל הסות אלג ךכ אכדל
.ףסוי ןיידי הלסגל ה מנ םוהו הרשפ אלג ךמל ודי לגא
׳ח ןמיס
. ה ל א ש
טב ליבשב השדקו הנטק ׳א הלותב ינאל «ןפנ ןווג ׳א]
תעכו םולכ רמא אלו הוט עדי לדנתנשכ כיחאו ןטק
יליורב רב י י ו תטישל שוחל) ה0 הוב הצור וניאש רסוא
הכירצהל (ליטש לעבה היד נ"ה0 י ׳פ םילסה איבהש
[גיהבב טג
. ה ב ו ש ת
׳סומה ברהל קסגיהד היפרת אתש יאסו !ומח ׳ג דו םוי
יריתישיסאסנ ג ו י״נ ׳אלש׳ נקפי ררוהמכ יוכו
םיגהנתמ ןיס ךיא סא דליב אצ סגהו סויה יתלנק ובתכמ
הז יב הו תא הו ואר אל וא ןסולאו םולא ךרוכ סא
ז ו תינרקחה ס־ש סהל הוה אל סא סנהו סרפנ פויל ןרצנ
רוציקכ ךא ןיראהל שי הוג רי נ לקיע י נ הריתסל לכונ הול
שיקמהל סרפנו תמו ווג ללנ ךייש אצ ןישווקנ יאדו הו
הוו סושמ ןנה הציתנ אמש ינג בי פ הימ ףו ןישודק ׳ע
הלול אהיש אקמ ךירצ שיאהו השאסל שיאה ןי נ מי נ
תונותנו ו״ס ףו ןיסוגו גיש ויל ףו םירונ יפו סייבדסג
וניאש יאו סינסמש יאו סצווש ׳א פירדג ׳ג שיו ני ע ׳פ ףו
שיו תוכו •גסמ אל סשו הצריש אקוו ךירצש רנו שיו החומ
ךייצ רשא רבי ב שי נ! תמו יגהמ ואו סינסמש ילש רנל
סלי1מל ןסב יפו ןמוס קיפסי אל סו ררבלו הממי אלש קר
סיבמרנו ני ע ג״ג ףו ןישודקו גימ ףו מיבו בי פ איכ ףו
אצ ריקפמה מימ תופמה [!•רתומ] סא ףו הליפמ ׳להב סש
חילש י ו ג אקוו ךיי-׳צ צופמלו לפמ אל יקפגס סגש קר לפמ
ימא אל י נג ני פ תיל ףו סיחכפ ׳פו ןנרק שיוקסל ןבו
תווימר סוה מי מו ליו סינמרס שליסו ול ורסא אצו פסל
תנוע ני פ סימ ףד ןישודקבו ףאו שדק אל [מימו] סירבו
תפי יליג יגסמ שטיא ףיצת אלו סישמ סש תפו יליגנ טסמו
ןגירמאו ןויכ ןישודקב סשא יבגו ל״מכאו הוג יתכלאס ואמו
ףי ופ אל גאו גאה הצרתנ אמש ןגירמא הל אחינ אוהו לכב
איפ ׳י ףו ןימינ ׳ישו יעו וגגב אהת אלש קר סנגד הניפ
רנכ לפשהד סושמ סש תמחמ סוכו הוה אל ןישווקי י פאו
יגהס תוכז סא תשדוקמ אסתש קר התסומו סמשל נתכנ
וששג ני מ ׳ס ףד קפיג יישר בתכש רוג קר סנו לימכאז
ה
חנעפ תמישתי תולאש ת נ פצ
irav ןי נ מס סאל ידגרל ליס ןכו סי פ ןיללסנק
ןיריכפ ןירדסנסל ןס שרפמו ׳אישיש סק1ס ירופיצל
ןס ל*י סוו כי סזג סזד פח לימכאי סצורא והוא
הודפס תעמש ןי ש אל ךנלד וי ל ףד הועמשו
ניל יבג ״אדו סעידיב ןירצד ןויכד סושמ סנקו גידב
לדג סזד ןניזס כי א םירבד ינסל ןנישח אל עימו סנקו
׳שי י נ דגו ׳*שלכ אלד
,
פנס ליד ןכ םצע הוי ע אל כ״ס!נ
יכ ןיסויקסע קלס םס ןישודק דע סנסו ןכ עמשמ סש
־ןהד סט ׳סכדאס דואמי פעלענ םירבד סוס םס אלב
וי פב סאדוס ׳•היו בי ע סיס ףד ןישודקל ׳»גב ןניימאד
י נפנ סשוקש סיווע םהגש סא ליל סי י פ סאמפ
הקיזחהל ציאו ףכה הרומג אי א הוה סא ״המנ םילע
א״פס םינמרב אנוה ןישודקל די פ ״שייב ראממכ םוי ׳ל
אלו •נילחאל נס אהל אלו רמאו סזנ שי מ ני סא ׳לסמ
ל״יקד אהו ל־ר קל אי ע ׳ד ףל ןימיג 'סיסו יישלנ ליל
לש סלועפ ציאש קל הז ני סו םלע הוה די ענ האווה
אל הזו ןישודקסל םידע ןי רלו ןויכ ןישווקנ לנא םייסא
לדמו םצע סוה אל ספלעד םידע םש סוסש רמול יצע
סיק ףד סועניב ׳עו מיכו ני ע בי ס ףל ןישודקד רמי ימ
ןוסנמ םידמ ןי רל מימ די נ ציאד דימל הלילס י נג נ״מ
ני ע דילק ףד בי נ ימו םהנש האדוה ׳נהמ אלו שיע
םולכ ץא םילע אלנו רורנ רנד הז פי כע לימכאו
לבכ וי בל םיאנשכ אלעימו םלע סז ןישודק לש 'םידעהו
קל הז םירמואש סממ סצמ םייעל ס־/ ,סס םתוא העבק
לבגש סילעוא םידע סא ניד ינג ומכו םידע אלו לופיק
ןכ ני כ לש לי ב קל חיול ללכ צ״א וא ריבב םניד רמגנ
׳ס ףל סיכמנ •מו ני י פק ןירדהנס ילסב סי נמרנ חנומ
ודיעה סא לנא דימנ לדגל קל ןילצ וייול לנד אי ע
ינג הזנ •סכלאה דואמו סי וו ללכ ליא וניד למננ לננש
ומכ ל״י קו ןוי כו זי פ קי נ צ*1 ףילס שימ שיאו רפש
י נג סגהו לימנאו סוליקסו סוקי ונ צלנ ליא נוש הרקסנש
׳סוסנ אנוה ני פ ןישודקב ׳של־ה לי ו סוו ןב ןישודק י לפ
לסו רעשנ וא ףסכנ השלק !י נ קוליסל יגג בי ע גימ ףד
שיע הרוהה והנימאהד סושמו ןכ ףסכנ סגל סש גילפ
סמו הישל ללכ ן י ש אל הזל סיסומה םס ׳סוסס ׳רנלו
ןגא יזסנל ן כ לירו ׳שליס שריפמ וענ סי כמנ ךא הז
אל םילע אלנו !ישודקל שילש והוא האשמ שלק»ס הנס
סילש ולש י אוהס םי קחנ המ י י ע כ״או ללכ ץשוי ק סוס
ףלעצע אוהל אמינ םא כיאו םידע ״» הוסילשה השעו
ליעמ סלא ןיאו סויצע לע םידיעמ הוה סיסולשהנ יל וא
ליל הז ני ע זי כ ף־ו ני כ הונוהכו סיכ היל ומצע לע
רעשל חילש י לג וילע לס ףכה לעשכ השוק סאד ׳שיריה
הריסמ ילמ ןי רל סשלוקמ איהש סמנ קר ןישודק אסוס
איל ףד סומני ׳סיסב יעו סימ ףל ןישודק ראובמכ ןלילל
ףסכה לע ןיא ןישולק השענ אלש זיכ ףסכנ לנא ני ע
סילש איהש רמול לדנס וילע ליסהע המיאו ללכ לנל םש
' מ סוו ומצע לע דיעמ אוה ני או םידע ״ע ןישודק
םדע אלנל ןויכ המאנ ירהד אלד ןדי א למאו הולעב מגוג
ןי שמק הוהש םי י ע השפנ ייע םסו ןישודק ללכ הוה אל
וענ סוס ססל הנימאה הרמהל חיכ הזל כי פו הז המו
הז חילש ׳גנ עסו אםלמ ילינ לו ע קי ו קדס רמע לבכ
לל
ל* היע ףד ןיונינל ןהו ןטקה איה סליעסד ליסד ןגיזח
ידבל הז המ פי בע הונ ןיראסל שי דואמו רעש ישודקב
ני ע ני ע ףו היחנמ עו סנ ׳מו בי מ 'ע ףד ןישודק ׳מגס
אלד םיסומס סהרבו ןא המשל ובועע "הי ש עגג •בג
לבא לנלהל בכעמ סזש אמינ סא קל המשל לוביע ן י ש
ללכ סונ ן י כ סמ לשכ סיז לש הלעו לובימ ללכ ציא ענ
קל עינו סויננה לומ ׳ננ םי נמי ה הטיש איס ןכו העשל
׳סוהה סימ למול ןייש סונ ז*י ףד סעוס סעוס הליגמל
הוסנמ ׳סמה י לנלנ סנלס הזנ ׳הנואסו סש הוסנמנ
[ןרהמ] אל סמל היסנ ע ומליש ינג מיכו נ ' » ני ל ףל
היסמ מומליש ךיללל סזוזמ ינגל סומה הזו מעלש סא
בי אן נ״ע םימ ףי ץמי ג ׳סוה ׳ע אקול סמשל ןי י צ סש
לושפו המשל ללכ ן י ש אל עועריש ציאל סי ס ינג
׳מ ףל ץשודקו ןס ני ג לי ו הזו הזוזמל הלש מומרישה
׳ג ונל סעלפ הרוההו ללכ איה ןישודק לדנ ןא נ״ע
ליכי אחד העשל רמש סביסננ ללכ ן י ש אל כי א סילנל
׳שולקו סיללפנ סילנל וא ללכ ס ז ציאו ףסכנ סשלקל
למאו עגנ ומכ סמשל סונ ךי שו עי פנ רנד סוס רמש
סשיע לענהש 'א לי ג ןכ פי כע לימכאו ע״פנ עלפ סול
שיקמש המ רוג ןכו וילע ןישילק סש אסיש לנלסל
סשיוקמ סישענ השאסש המ לנא לענה סשיע סז השאס
סז ״עש סמ לבא לענס סשע םרנלפס ינש ןכ מגנ ןכו
סונוהכ ״של ׳עו כיסוג הלוסה סשוע סז סשאנ השענ
סעל ׳ננ נ״ע ׳מ ףל ןישודק יישרו ןכ נסנ א־ע ׳ג ףל
אלו עגנ אל ליבה ינהמ אל ןנלו סזנ שיע סנקמ
ןי רו סיבשלסב אל ליז סי נמרס המישנ היסמ ןישודקב
סי כ ףל סרומסל ןס ומכ רמול ןי ש סזנל קר סי רלננ
אנמסר נ״ע ליע ףל סיסנזו לימלסס ירבדו ברה ירגל
שיע נילק ףד ביבו יוכ אנמחל ד״פ ףל סיחנמבו למא
ליל ססומכ ןיסילנד אי ע 'ה ףד סלומסב ׳סוחס ל״ל סז1
ןישולגס הלועפ קל לענס ייע סזי ןישילגסו מגס לע אל
סקספ הקספל ןויכ לי פ ףד ןיעיג ליל סזו ני סזי סז
רלגנ סזנ ןילאסל שי לואמ הנסו סזנ יסכראה וואמן
׳שריבו ני קא ׳לסמ אי פל סי נערנ יעו איא סקזסוס
אל ןיל סז ג״ע 'ע ףל ףל קי נ ׳סורנו לי פ ןישודק
׳שרינ יעו הזנ מי כנ ס״נמלסל ליס !כו רולינ סמסמ
אלמנ ןנ עשוסי ינג אי ק ףל סומניל ןה לע וי פ הומני
וגיהל סעלעס הזנ סוסל ליל אניזס ליטק ׳מגג רמאל
הסיה ספוסס סלעבו סשלוקמ לוק אציש השענ קרש
לש !יקולא ליג» סוה ןיל פי ע מימו אסרמ אל [סאה]
ול וי י זוס הז י י עו גיהכ תויהל סנמסנ ניסאו עשוהי
הוס אלש סיללנמ ׳יס סשענ סוס אל סא מ״מו אשיל
ןכו סש ראונמ ןכ עעלעל סרהומ סהיהו רנל סוש ללכ
סעישכ ןלילל האיכ ישודק י נג ןכו ךכ כ״ג הקוח רי גנ
סוס םי י ע י נשנ י וסי ׳י עי קל גי הננ אלל ליז סינמלה
סיפאנמד ׳ז ףל סוכמל ןהכ לי י קל ןדייצ !כו סאינ לדנ
כיהוגו ןכ ןידסל קל הצמנכש לולינ סזל ל״ל אל ני נ
ננשי לימל יסיפו ני מר ׳קיפ אצס ׳פ י רפקנ ראןנמ ןכו
לש סינויס יגצ הליגש הרוהה ללג םול לירו סני נשנ
איס אמיא סנק י נג ןנישיס אלל םמ ןכו סנקו ססימ
׳שייס תמישל י כ גי נ הוס סצרנס אמש חצור ינגו סלימנ
חנעפ nam תולאש T\ }EZ 10
סאו הנקה וא ששמ הז הוה לוקל ןיד ן ה םא ןיקלממ
דימלד רמא ןכלו !ילטבמ ששמ ןיד סאו !ילטבמ אל סנקת
ד״מל לבא !ילטבמ !יא ןכלו סנקת סוס סישנ סי מ ףאד
ןייש אל ןאכ לבא ןילונומו ששמ סוס סישנא פי ע קרד
סא ססב רוזמל סילוכי סי דפס ןיאש רקיעס מ״מ ןא סז
די כ ל״מכאן ללכ סיוד ליאו סשדק ינולפש ל׳בב וויעס
.צינה ספד בר ןיזאר ףסוי ודידי
׳י ןמיס
.ה יל א ש
[ל * נ ה ן י ש ו ד ק ר ב ד ב ]
אניוה אוחכ אתלת בתומב רקא תודפ תיבגה קתעה]
הלותבה סע בקעי היומ ןב צלנעמ המלש ׳בה אנמוקל אחאו
ול תעבשנ הלותבה יכ רמאו ,המלש סיס ׳ר תב הרש
אשנהל הנוצר סא ותלאש לע סימ׳ הנמש ינפלו ול אשנתש
אשנהל הצפמ ומע קר ׳כ התנפ ׳יתתמ רוחבה סע וא וצ
׳כ התנע רבוה רומגל הארי סא סעפה וי ע ותלאש לעו
השש ינפל ׳כ הדינה הלותבהו ,הזב רשפאה לכ תושעל הארי
תימי ותא אשנת אל סאב ׳כ הל רמאו הלצא אב תופיבש
ינפלו ,ותא נהנתהל תתרכומ התיה כיעו ותנומת הצ !תנו התוא
ונתי סא ףא ׳כ רמאו ותנומת הרזחב עבתו הצלא אב םימי הנמש
׳בהו .יצ התריזחהו דוע התוא הצרי אצ ראצוד םיפלא תרשע וצ
םירבח דוע סננו סהזיע ןצהו סיוע ינש דחי צונעמ המצש
׳בהו המש וכצה "תורבח םע הצותבה סנו [ןי רעפ] הלנתהל
ןמז וחא לספס צע ובשי צ־נס הצותבה םש צדנעמ המלש
המצש רמא סיתנבו תוצירפ ירבד םכרדכ סהניב ורבדו ריבכ
התשע ןכו ׳ידי צעמ םידי ׳תבה ריסתש הצומבהצ צדנעמ
יצח ךרעצ הוי םע ע״א קחשש סצותבהו צדנעמ המצש ורמאו
העבצא צע ןתנו וצש תענס צדנעמ המצש מקצ כיזלאו העש
הככו ,הצוח ןצה ףכיתו ״ומדכ יצ תשדוקמ תא ירה רמאו
תנעוס הצותבה ןישודקמ ןינע ףונבו זיע סידפה ינש ודיעה
תעבפה ןתנ התרבח םע התחיש ןשמבו התרבח סע הרבד ׳כ
צפנ תעבשהו העבצא הפסס תאז התאר רשאכו העבצא לע
תעבשה ׳יה םינפב ׳יהש ןמז צכ יכ השיחכמ שדקמהו ,ףכית
צונעמ סמצש רשאכ יכ דחאכ ודינה סידע ׳בה העבצא צמ
העבצא צע תעבשה ןתנ צספסה צע ובשי צינה הצותבה כע
אציש רחאצו סיומ וי פ רמא א״עו ךרצנה יפכ לכה רמאו
״פא רמא זזו העבצא צעמ תעבטה הציפה סציחה שדקמה
תעדוי התיה תשדוקמה סא וצ רמוצ רשפא ׳א י נ ומצעב שיקמה
.כ״ע תאז המ השעמ תעשב
רוסיאב איסהרפב חבש יללחמ פ״ח הסה םירעה הגהו]
לנרודבנ םיקחשמ איד תרבעהבו ד״הרל ייהרס האצוה
! חבשכ וחוא ואר יב ודיעה דחא לעו המודבו יבמופב
׳יה הארנה יפכו אפםאפ אלב תפשפשמב וילענמ חצחזם
I 'יבאמ ןומש איצוהל ידכ םידעהו שדקמה ןיב ןיאפח תצע
! .[פג אלב הריתהל המו
. ו ב ו ש ת
! סיבשו• סיננרסל קסנימו חיפרמ אפש יאסד וומס יז ׳ב םוי
| ׳סלבק .סמנו םולש ׳יש אקארק רי מנ ןוומ צפ
םגפהמ
המב ב״ע ׳ע ףד ק״ב ׳מנה צ״ר ןכו ןישודקב ׳שריה ליל
הז אהו ציל האיב ידעצ ךילצ אל ןישווק ׳דעד למאד
סזו לבוס סישוע סוס !ישודק ידמד סילמא סי לבו
סזב מיסבס שימב שיעו לופיס קל סז די גב ןידיעמש
קלו ןישודק יבגצ סיוד צלכ ציא אנידל פ״כע צימנאו
לוליב ד״ע [םשנ] ך ׳לצו ןילדסנס [׳סיתהצ] צ״ס תונזצ
ןיסייקד ךסב סזב ׳תכלאס דואמו תרסאנ איס הז ׳י עו
תאלקנ תונזב סא אבלו י נא ינילפד תמב אי ע ו״ס ףל
לוסיא קי סוה תוכוד גי ס י באי ציל שיע הולעבש לבד
הלפנמ העקפה לדג הוסד צ״ש אבלו השאס צע יצימ
לי גנו תולע שליפ הזל לוניח וניה הולענש לנד ליל הזו
חיוד צ״א ןישודק ינג ךנ פי כ» יתכראה דואמו סיעמה
לבנו סידע אצו רופיס קר סוס םירמואש סידעס קרו
רדגה רקיעו רוזחצ ססל אי א ןנצו סרותס סחוא הנימאס
סג ׳נסמ אלו ׳ונ דיניסש ןויכ םי שנ מי כנ ראונמה
׳צתנ ליז ם״נמלס כ״כו בי ע די מ ףד ןילדהנסד אלתמא
סטיסג ׳עו נ״ע נ״ל ףד ןירדהנס ׳סית יעו גי פ תודע
אלתמא ןתיל ייאד ינא סאמט סרמא י נג א״ע 'כ ףד
רדג הוה הזו אקוד די מג רחאל ירימ ןי רלסנסנ תמאנו
ףד ןיוניגו נ״ע •ל ףד נ״נ ׳ע אלתמא ינסמ אלד סשעמ
זיס ףד ׳שותי שיע ןיקירקיס י נג א״ע מי נ ףדו ני ע ני ל
ףיליד ן״ק ׳סיפ םיטפש ׳פ י לפסנ ׳עו סשעמ הוסד אי ע
ז״:ק ףד ני נד ךה ינג סזנ יתכלאס דואמו אלקמ הז
ףא אצתמא ינסמד סנמה תי נא י דנע למאו יננ ינג נ״ע
ני כ ףד תונותכד ךסנו לולינ אלו ןיד סז סוס ריכיד
הרמא סא קל םש ךא אלתמא ׳נסמד אי א ינג אי ט
אלתמא ׳נהמ אל ינילפ תשא הלמא סא לבא אי א םסק
הילע שי ינולפ לש מקזסומ הוהד ןיד אפוג הז זאו
המצע איהו ביסא ׳לסד א״פסנ ל״( םי נמוס ש״מכ םתימ
סזנ מי הננ שיעו ינוצפ תשאל םמצע תקזחמ םא תניח
םש אלתמא ינסמד ףא סונ ינגו לימכאו וי נאלס םשנ
מימ סילע הקולו ףאו לומג ןי ו ו ו ג ןי ש אל סנו ם מ
ונממ ׳י או ןיאינמ ןי או לדגס סזו אלתמא לדג ׳נסמ
מומניד ינסו לימכאו סונ ןילאסצ שי דואמו לימכאו וילע
׳סותנ נ״ענ שיעו אצתמא ינהעד א״דסד אי ע מ״יק ףד
לשפא סוס אל ני ג מקח1ש סתיס םא סלצ יבנד סושמ
המב םוצב סצעפ אצ ןכל תנמאנ סלל ןיאד אשנסצ סל
ףד תובותכב ׳עו םב ריוסצ סצוכיד אידס ךבלו םלמאש
התלבס סנו סאמט הלמא םאד םש לאובמו בי ע גי ב
םא מינ םש סגו ׳ענב שי ע י שפנ תומת חמסמ אי וס
םיעווי ונאש ירימ םשו ןוינד םושמ אלתמא סרמא
אנילצ ונל מי נ אצ ינא סאממ סרמאש סמ בוש תיבשנש
ונא פי מ אלד ןויכ אלתמא •נסמד לי• סדוסא סו אלנד
תיבשנ רמא אי עד פש לאונמד 'פסיתם שי א הזנו ןינל
אשנת אל תציזיחכלד סלוסמי תיבשנ למא יאו האמטו
הציחתכצד לאי נמ ןציד
,
ענבו םידמ ׳ב סי ני ־שייב שימו
למימ סמ לי א! תיבשנש םידמ שיש ׳י י מ י מע ן א אשנת
אל ןכל הלוסא כינ וירבד אלב םאמט רמואש י מס ונל
קד לדנ סוס י י מ תמאד ׳פסוחנ ביאשמ ללכ ול ןיצנקמ
סציונסבל סרוסמ רמוא ׳או סאמש רמוא ׳א קל םיובש
םוד ךכ ליל םש מי פ ףד ןי ו עמ ן ס רדמ .לימכאו אל
!
ל חנעפ תמוש״ תולאש ת נ פצ
ומכ סוסו ׳מ ףד סצינו שיע סי פ ףד בי נו אי ע די ס
סשלס סלנק ומכ סוס חיצרסנ סא כיסא! וסושרנ חנומש
ךס ולגנו עו נ אנרלא ססוא סעעס סא כיאשמ ינסמו
סמאנו יוכ אנוא איואכ ילע סימל ני ע איק ףד מיבד
סל נמק סי ע ףד ;•עינו ןס ולגנ ןי ראסל שי סנוה
סש י אונמכ סוה אל ןינק ינגל ןויכ מימל כ״ג סשליקמ
המנ סג! ללכ !ינק סוה אל אס סשלקסנ ןי א מימ
ילולו הסנק אלש ויכ ןישודק סש ףסכס סשענ
ןישודק רעשא ׳אק סשל לינ ליז סי נמרס י ו נו
סאצי1 רמול ןי ש הזנו ןישודק רנלס סשענ רנכל
ןישולק ׳שרינו 'ע ףד ןישודק קישב מיכנ ומכ ססיהו
לבא ענ ומכ השענ רנכ ןישודק ראוססד סעעכו ;י ס
זיכ ללכ סשענ אל ראוסס ןי לעד ןישודק ףסננ
ססבשמ קרו סל נ1רק ןינק ללכ ןי ש אל ןאכו ססנק אלש
המ ׳ננ ני ע ניל ףד !יעינ ליז י״שר סעישל ומכ הל
סא ונ סשדקל לוניו !למנ אל ןישודק ינג סגל בסכל
ליא ןאכל ןכ ליר ןא ולענס• ןי א [ליר] סמו סרוס
סלועפסמ אל לעסנסמ קר סרזס אלל ףסכה הנממ לעיל
לוכיו סשדקסנ אל איה קר ןישודק ףסכ ראשנ ףסגהו
גי ע וי מ ףד ןישודק ׳קוסנ יעו הזנ סעפס דוע השדקל
יעו סזנ שיע ינסמ הנסמ סאל סירזוס אמלענ סועמ
רמאו רוס סא קוד ד״כס ינג אי ע ליק ףד בי נ סיבשל
סנימנמ סג רוח סא לנא ינסמ אל ןא הנסמ ׳יהי סוטמל
ראונמד ומכו הזנ שיע השדקמ המנד ינהמ ־יכח חועמה
םא קר הז סועע ינהמד הרוווח י נג שיע איצ ףד ריזננ
הלנקס ןישודק ינגד רנלה רקיע פ״כע סי ק שלקהס
ןישודק סש ףסכה לע לחש וניה סולועסס לכ סשיע סלש
סנוק איסש ןכו סשלקסמ איהשו ססלנקבו ולש סרי מאנ
אל כילאד סלש סלנק רקיע ענ כ״אשמ ינה לכ ךירצ
דואמו ןלילל סנממ לעיל ליא ןכלו סולנ ולש סני סנ סוס
וסנל סלא רמוא ע״ ףל ןישודקל ךסנ סזנ יסכראה
׳סיחנ שיעו ןישודק סז סמ ןישודיק ׳לנקו יאצ סנעק
אלל לי י קד סמל זיפל כיאד סיסימס ססרנד סרואכלו
ססי מנ האצוי סמא ןי אד קר ני ע ןי ע ףד ןישודק לירכ
וניצמ אל הזו דועי ןיד לענסי נאה סמ סא כ״א נאה
איה לנקל לי הל ןיאש המ הנעק ינגל ןכ רדגה ןא ללנ
יכסמ אלו ללכ ןישודק סש ףסכה השענ אל הסלבק י י עד
רעשס ונסכו רעש ןי שחקנ הצרסנ נאה סא קר רנל סוש
ליגה רעשה לנקל הל רמול לוכי כ״חאו נאה חעלמו המשל
השדקמל ףאו הלעיל צוניש ונל הרמא הרוסה לועינ ןכו
׳נהמ הזל סרמא סרוסה מימ ייעמ לש הנורחא העורסנ
ןכלו השענ אל סאיצמס קר השענ ראוסהש ומכ הוהו
ניהכ רעשנ ןכו נאה סמ רנכ סא ףאו סנעק ״ע ינהמ
כי ענ סועמ ןסמ וסאל סקיסש יבג ךכ פי נע ליחכאו
"ע קר הזו ש״מכו הסלס הלבק ומכ השענל םישמ ל״ל
הז אלבו םירשכ םילע ןי רל הזל הלינ סושר ול שיש רדנ
לוקס הזל סנש 'צלוימ םהש ןאכ עי פנו עיכל םולכ אל
האצוהל עיבל ס״המ היל איה המא לסע הששל סיהמ
םילוכי ססזא סשחבמ איסו ןפסל וא הילל ייסרמ
סענעה ןסנש רחאל קר סא הז ךא עג אלנ הריסהל
.יוכ סא ירה סל רמא ענצאנ
׳אי ןמיס
ךכ רוציקנ ךא רינהו ןמזה ציכי אצ הז ראנצ הנהו סנחכמ
המו הקיזשאו אחצקש פקנ ני ע ני י ףד ןישודקל 'מננ הנס
׳ג שי ףסכ ׳שולק דלנ ךכ ךא ומצע קחדש י״שונ שיע הז
רסומ סא הוו השדקצ ינשהו ןישודקצ ףסכה תושפל 'א סירדג
איא תישענ זא ןינקנ רנדס הנקתו ןישודק סשצ סל
הת רורינ יריע אצ הצועפ יליע סהש סילפה י י ע
ליחוה לע השענ חילש ינג ני פ ןישולק 'שריה ל״ר
השאו שיא ייעל הרזגש המל ל״ר הרומה ופנימאסו
כיחאו א״א איה אלמימו רנלה השענ סידעו ףסכו
מינ אלו ני ו נ ל״מנ רחאל ומכ סוה הו ל״נב הו סירמואשכ
ןיא זאל השיקמנש םירמוא וא סהנסנ השלקש םירמוא סא
ינולפ תשא איה ינולפש לעפנה לע קר סצועפס צע םירמוא
פ״אק רחא אצמנ ןי כ אל ןנו זא חיול צ״א ךנלו איא וא
לפנתהל איא םצעו סצע סוה ןישודק ילענ תולעה צכ צפניש
ןישודק הוה אצו ןנאכ ושענ זאו סיצוספ אפוג 0הש אל סא
הארוהל יואר ןיא ינג א״פ תוירוה ׳שרינ ראובמל ומכו צצכ
היד ׳שרינ לאונמל ףא ןכצו הזנ שיע ׳ל ףל י״סנ אנוה
תושפנ ילעצ סנ סיצוספל םינוי ׳חירפמ ינג ןירדהנסו א״פס
סלנקצ םיצכי לי נ ןיא מ״מ ןוממצ קרו ןננרל סוסל ףא
ןננרל צכל איא תואיצמה צשנצ ןישולקנ צנא ייע ןיל רומגצו
הריכמ ׳צהנ סינמרה ש״מכ סצע אלו ןפימ ןיל קר סוה
ףל ןיעיגו סילמ סליכאנ םירוסאש ויצכוא סקל ינג !״עפ
ךכלו רשקמ ןיא סי שנ מ״כו רכינ ןיאש קזה הוסד אימ
ןישודק סוהד ו״ה לי פ סושיא ׳להנ ליו סינמרה קספ
םש נסכ ןכו השדקלו רוזסל ןי רל קר נ״סנ אוה ןכו
הרואכל הומח איהו ענ לבקל סתוא !יסוכ הרפכ סאל
םידלג ינש שי ןישודקל ן כ לי ו ןא היפכ הנג ןי רל המ
סהו הנ ולש !ינקה יאו א״א אמלעל הרוסאש סמ ׳א
ןכ שנלפנ סנו לענה לש סדש היפענש םידרפנ סירנד
כ״ענ שרגמו ססעד ליא עי נ ןכלו הונ ׳חכראס דואמו
ני ע ג״יק ףד סומני נ נינ־רו ן״ני מ הקלחמ ךסנ ׳עו
לע ןנברד םילוספ סידע י ־ע ןא סזנ ךיראהל שי דואמו
אמלעל אי א קר סוסו ססוא םינמאמ ד״נ ןיא ןינקס
וננר ליר סו ו י נ סיסב ״ע י וו העדמ הכירצ ענס כיאו
׳סוס ׳ע דועי ינג נ״סכ וביצמו ציז סינמרה צודגס
סומני ׳שרינו [ד״מ] ףד שי עו ע״ ףדו ׳ס ףד ןישודק
סחעי מ אצשו כ״ענ יארק ירה ןירצמ סמני מאינ יבג וי פ
אחגלפ עג ינגד ףא ןישודק ינג סנסו סזנ צימכאו
לבקל ןי רצ סא הנוע סנימנ ןיאד יכיה ףד ןיעיג יאנסד
ןישודקב לנא ׳א סני סננ יד וא הל ;הילו רוזחלו הנממ
גיפס ןישודק •פסוהנ •ע תשדס הלנק הכירצ ע״כל
הכירצד סושמ סשדוקמ סנא סולמנ שלקמס ךנל סמאנו
םישמ רשכ הולענ רפמה ןכלו השדח תלנקו שדס !ינק
הולמנו ןלזג הוה אל ןינק השע אלש שיכ ןלזנד
ןי ש [!ודקפה] סיקמד ל׳׳יק ןחקפ לנא שי )ינק סמ
םישנ מי נו סי פ ףד בי נו ׳מ ףד הצינ ׳ע דיקפמל
הוס השדקמ איהש ןישודק "ע זאש ומנ הוה
נישל הסושיל והושרמ ןודקסס סא סכשמש ומנ
!ויכ [אתפי צד] ן ס ׳ננ ;כו ססושי נ סנומ הוה
ףא ול שדקססל היצרהנו סהעדמ רנדס הלנקד
ףד ןי נורעד ןס ומכ הוס ח"5ומש סמ העדי אלש רנדנ
חנעפ ™!m 12 חיל«׳ ת נ פצ
דע ןיתמתש ןועטל לבוי םישדח ף ורבעש פיעאו האופר
הארעהי הניע תבוח ידי םיאצוי םא ;האיצוהל איאו אירביש
.[רבד לכל האיבכ איהש ןויכ
. ה ב ו ש ת
חוספל סניוממ משאס סא רלנג קסנדול זלה םי החע
,
pint ל־ל ףו סומניד ינר םי נ לש תינועמ י דג
ט*ל ףד סונותנד ךה ומכ רעצ חל אחי ז״מ סא וי מ ףד
חושיא ׳לחנ סי נמי ח ש״מנו סניוממ חנא ונינ ףד ,רינו
םזנ שיע יליח חומי אלש ששמנ ףא שיע אייח אי כפ
ףד קינל ןה רדנ ןי ש אל המל םזנ ןיראםל שי סנרסו
סזמ יוונס ססוסמ םמלו ונעצפ י גנס ינג סונ אימ גיצ
לפטצסל צ״או ןניזוי פי נע סזנ קי נו סונוהכ ׳סוסנ שיעו
ךס רוגנ ןיראסל שי י ואמו שיע ללי סמחמ ףא סמצפ
׳לסנ סינמרסו ׳ונ סשקמק סשא ינג ני פ ני פ ףו ןירלסגסל
ומצע ליצמ ררגנ ׳יס• אסל לירו ףלו ו סושמ נסכ חצוכ
רמאו ויכ ףד סטוס ׳סוסו ׳ז ףל ןי נוע ׳צ ולינמ ןוממנ
סי נמונו זייק ףד ק״נו אלממנ ומכו ףווו רדגנ סוחל
׳סוח ןינ חקלממ חז סארעס רדגנ שיע לנומ ׳לס ףוקנ
סא ני ע 'נ ףד סיררנ ייס ןינו נ״ע סיס ףד סומני
קרוזס ףוס סנשנ ׳שלינו שיע סאינ סנימ סונ ןי ש
ךא קפעתמנ נ״סנ סג ני מד האגמ סזנ שיל עמשמ
׳מ סכרלנ אלש ינג !מנו סשאסל אלו שיאהל קרל חארנ
נ״ע ני פ ףל אמוי ׳סוחו ני פ ני נ ףל ןישודקו סינ ףו ןירוהנס
תאנה סל ןיאו חונ םיקמ אל י אוו חנומ חווצמ לימנאו
׳סוחו תושיא ׳לה ףי ס מינח חנושחב חכומ ןנו חאינ
׳סיחס שימכ תושעל ןי וצ מימ ןא ני ע חי פ ףו תומנו
.יוכ יממו ׳כ חני ננ רוחסל יסמל ןיאו לינח חופנ•
־גי ןמיס
. ה ב ו ש ת
[הבושתה ךותמ תראובמ הלאשה]
לימיפ אגלש ר״זוהמכ ניוחה נרסל גיפרת ןויס ני נ ׳ד םוי
j רוג ןהב t:9 דממ ׳חלנק ונחנמ •וקילנ נ י "נ
ליז סינמיהי שדגנ ׳םיחנ שיעו לירל ךס אי• ףו תינעתל
סנהל קר ןא ול סו סמ ׳ונ ול ריסא תינעמ ילהנ קי ומ
שיע ה״תנ מנ רסאנש ני ע מיק ףו ןירלהנסי ןיל למ הז
ןא שיע ׳ללהל םז המלמ איפס תינעתב ׳שריה תמאנ ןנו
׳ונ ןוראש זי נ נ״ע גיס ףל ןי נוי על ןהמ השק הר16נל
סושמ ימול קמולו רוסא הו אלבו המחלמ ןמו הוה וא אה
הז סושמ תצקל ״רואל ןסמ שימ ׳סומנ שיעו סיננ ינושמ
! אלל רנל לנל הנרה ךיראהל הזנ שי הנסל ן נ ןא שיע
ןיא רוניצ חנקת לנ ןנו רוניצ סושמ קר כצע רוסיא סוה
ןנו ו *
1
ףל תינעאנ ןנלו הנקתהו רוסיאה לצננ םישנה
! •ננ תינעתנ סיציקמר סיס גיפ סינמרב אב1ה סש ׳שריג
המק וב ןיאש סצומנ גי הנ טקנ אצו תוקינימו תורבועמ
םושמ הו תוקינמו ת1רנוע שקנ ני ע לי נ ףל סימססנ ןנו
; ׳תנלאס רואמו צית לוגנ אצו סליכא רוסיא רו גנ קר סהל
j ןיאל תלש ׳פ •רפסנו זיפ סיונספ ׳שרינ ראונמל סמנ הזנ
סישנה
•אי ןמיס
- ד ל א ש
אקירעטאר ביהראב ןישודק רודס רבדב האחט]
[תאול םיחפוטו םיאיקב ייע אל
. ו בו שת
פפלנס סנסנמ יסלגק קקניווד ניצלס בא וי ב ׳א םוי
ףונמ יבג וי פ ןי ולסנס ׳שויב ראובמל ףא סנם1
אל וניקספו ני ע םיל ףד בי נ ימו קפקס לפ ןי זנמ ןיא
יבנ מינו ׳וב לי נ •מיוטא אי ע ייק ףו מינו ןניספח
מ״מ ׳פ ףלו ני ע תיע ףד ןי ודםנס ימ ףלגמל סשיבת
לע ןיזנמל סטיס קפס י ננ סטוסל אי פ ׳שלינ לאונמ
ש״מנו סונ שיע סלועס לנל ענינ הזל חמממ קפס
ףא סינלל עגונה רנלנ ג*כם נ»ס חנש ׳להנ סי נמרה
גי סנ ני נו ןיצצממ מימ ני קפ ללג שי מז סא ׳יאו סחק
א״ס אמוי ׳שלינו שי פ ג״פ םש ןי לנ אנום תנש ׳לםנ
אצל סמצ ףא ןגי שי מ לאלשי לכל מנונ כ״ם• י נג םשל
ןישולקנ לאונמ הגחו שיע לי ב ףל םכוסו שימ אמיבש
לזגנ אל םשל לינמה לולמ לחוי םלומל סשק הוד ג״ ףד
דימ ינג חונילא הזנ םיד לילו םחלמ סג ןאכו ס־גד לע
׳שלינ הנחו סלכאל ןילצ רחננש סינל 0נ סא חמדנה
סיגל לש סנו חימ לש סי רננ ׳ננ אי ענ סוס סש
׳ננ מיק ף ל ןילוח ימו הימ שפנ לנ קי ל ליז סי נערסו
ףל ןיטינ ׳פ שיל ינפמ לונ קר םול !ויבל רלנהו ילופצ
ףל מי נ ומנו סילולנל םינטק ןי נ קלסמ םש ׳שרינו טי נ
עייכו ני ע ני מ ףל ןיעו ני מ טי ט ףד ני נ ׳סוסו א״
ןי שם רנל סא סחלנכ לימ •ננ מי נ ןא לימנאו םלזג ׳לםנו
'פ םללש ללננ הז םנ סא ליעס םש ללנל קל טרפל אל
ני פ וימ ףדו ני מ םימ ףלו ודו ףי ןינלמו מימ ףל סרדנ
י נג תמאנ ןא שיע םוממ •ננ רי »ם סחואל םיניפ סא
םסנ לולנ ןינק םהל ןיא סלאם חאילמ ףאל ערנ סינל
ארק סלא סא ני פ ורג ףי ןילומ ׳סוחס שי מנ אילחו
פל אלוק םש חאילק יימ חשמנ ןינקס ׳נ םימל חומיש
אל לונמם רודנ םג ןנלו םזנ קפס םיגדנו האנ איהו
וורו סי נקכ למאש סונז רדג קל םהנ ןיאד ססלפ לזגנ
מגונו רוגנ סו ןימ חאיצמ לע סג הו סלקח י י ע לנא
׳שרינ ןנירמאד ומנ ל" סנו ללננ נושיח חאיצמ לנל
רנוממ לוגנ םוח גוד םימ ףד ׳סוחנו שימ וי פ חנש
ןישולקנ יפו םונ ןילאםל שי סנרסו חחונח רי פ ינג ניה
לודג נומ יאדו פי כעו םינדנ הענלס ןי ש סא םי נ ףד
רצקאו ןישווק לולס למ סנוממ ׳•היש קר חושמל חואיל
.ןיזאר ףסו•
-בי ןמיס
«ד ל א ש
תזעו םישדח השש ודנע רבנו איג ולצא שלחגש ים]
תושעל תכייחמ םא !׳ילותבב חותג .דשאה ׳ישעתש םיאפורה
ול שיכ בושח םא ;תד דמכ כ».דח אלש י דכ הזכ חיתנ
ז חנעפ תובושתו תולאש תנ £צ
םליפנ חעשנ ךירלל רץטפ נימאל סאו סנימו ץלומ
אלש זינ ש־נ ינגל ןכו הזנ מיכו ׳ל ףל הומנ׳ ראונמנ
היכלהמ ליל הוו רהומ אפרהנו להקנ אונל רוסא אפרהנ
ליז סינמרמ נמנ וגצוי ינגל ןכו ׳שרינו ירפסנ ןיאפל
ךירצש רנד לכד סיאפול ייננ קרד וגיס חצור ׳להמ ני פנ
לנא ענשל ךייש הז סבוג ימה יוכנ ינג ומנו לינ קספ
ליז סינמרמ ש״מנ םיאפורל ללכ ךייש אל מופרונ ינג
פינ ףל ןונרע ״שלנ לאונמ ךנלו שיע ״פ מוניסש ילמנ
ךירצ 607 מוממ מזד שיע נירל ךייש רוננ מרממל איע
'ע גירצ ךיש מילנ קיל הנימסל ׳יאנש אישנ אק1ל
ךא מורוננ ׳להנו מורוננד ד־פ מימפנו 'ה ףד ןירדמנס
ונל רוסמה ןילמ לנלמ ענש מעדיל ניג ךירצ רוננ ינגד
׳נ ףל מלנ ׳ע ענונל ניג ךיש משאנ םימד מיארנ ןכו
מומד ןירדמנס ילהנ ליו ס־נמרמ נמנ ךנלו לימכאו שימ
קרו וניפו ויפ קיב ׳פסומנ יעו מואופי עדיל סיכייצ
הזנ שיע המודבו העפ סא אפוימ רוטפ וא דינ מישרנ
המו העטו אפירש אפור ינג םיטפשמ 'פ אמלבמנ יעו
ליד מח ׳ס ףד מונמד דינ חילש ומנו מולגמ יוטפ
קר ׳שומנ שיע מושר מנמנ אפלו מיפ ףד ק״נד ךמ
׳נילפד ו־ס ףד מונרנ יעו רוטפ ממו מעט סאד ל־רד
ונלצא משוע ענט סא מזנ ׳מנראמ דואמו שיע הזנ
מומרמ ׳שרינ יעו [סימנמ ונמנש] ר׳יאל ןידל מואילמ וזיא
מלע ךיא ׳נילפד סש רמאו [יקיניו מרע מישיק] ינג דיפ
קונמל !ניצמ אל ןגא מ״מו איפ מלמנ ןכו חקיונ רמא
[ינ] .לימנאו טיס ףדו ליטנ ינג זיס ףל ז־ע ׳סימנ יעו
מארנס יפל ׳נ מו ממ ררינ אל מנמ ומלאש רלג ינג
׳מנראמ מגמ םיסרפנ רמא םע סרל אימ ונמכמ ןמ
סוס מנקממ רקיעל מ״מגר מנקמ ךיש אל נושל הזנ
מרמאל לנעשל ייאו מל לנעושמ אומל סילונעישס העממ
ינל אוס םשאל שיאה לונעיש סא אילס ילגס יקיעו
איסש זינ שלח לונעיש איס עגרו עגר לננש ךסמנ
סונוסננישייס סטיש אוס ןב סשרנל לוכיש ןוינ ול סאושנ
סס ןיאושינס ׳כינק ןכלו השיגל לוכיש יסאמו זיפ
סישנ יסש ול שי סא סונוומל מינו עגי לננ םיכשמנ
סיגמרסל ליס ןנו סמילק ןיל אניל מימ סמאנ ן אשנ אלש
.לכ עקפ זאב סאופרנ נימ ןיא ומשא סףנשנ סאל ליו
׳לסמ ויפנ ׳ע סמע יולל איאל ןויכ סל ולש סיוונעיש
סלענ לע סמלמ יוסאל סמרנ וזש ןויכ ןאכ ןנצו ןישמנ
סרסא אשיל לכוי ס־נשרנ םימק ףל ני נ ׳ע סעישפ סוס
לואפו סל ןסי פיג ונממ שקנס סא קר יסס סוש אלנ
.סזנ יסנראס
רט ןמיס
«ד ל א ש
הגירסל רחא שיא םע העםגו הלענ תא הנועש השא]
תברסמ תעכו םירעוכמ םירבד יילע קיספ אלד אלקו תרחא
איא םאכו .חיכעכ השרגל רתומ םא והמ ןירל אובל כיג
.תרחא אשיל לכויו רחא ייע מג הל תוכזל הם
. ו בו שת
יוכו ניוסס נרמל קקמוד חיפרמ סכונחד ׳ז רנ ׳א 0וי
» כ » יגלגק ק0*וקלאל נר ״נ »ו» רילזסמנ

נסנ ךכלו יוניל לש ינד סלעס ירפנ סייפכוימ םישנה
סגילמס ןינמ ללכנ סישנס ןיאו סיס ניפ ליו סינמרס
'מ ףלד ךס ינג זיעל איפ ׳שרינ קפס שי ג״סנו יוכ
אנילל ןכל לימכאו ןיהלפכ ןימלפל ישנ סא אלנלקנ
קילד סזו סשאס לע אלו שיאה לע קי ןאנל רוסיאס
ינג איע ׳מ ףל סונוסננ ׳עו ׳ונ ול רוסא ליו וננר
ניג איהש סושמ קיל ׳סוסנ שיע יוכ סימאל ןויכ סשע
סונ שי סנוע לש סיוסס לונעיש עיקפהל סנסו מיסחמ
ןיאל יניס ומצמ לע ריממסל סלא לונ׳ סא לולג סונירא
׳יינ !וירמל ךס ינג ניע א" ףל קימ 'ע רוסיא סז
אוסו אניימאל אליספל שמ אל סמלל רמא א״יל ןינרל
אמלל ניע נ״ ףל סלנ יעו שיע נושמ סלא סמסמ ליס
'סוסס שימ ןנומ סונו מינו סונ ״שרנ שיע יונ וסנא
׳יסיס ול עלונ רננש ןממ אשנ אוסד ליי רדוממ ףסויד
סאשנ ׳נסד אסעדאו לונעישס למ אס ןכל ןונער ינש
יאונמס יפל סנסו וונעישס עיקפסל איא ׳וצנ כיאשמ
סא קר סווסנ נחננס ונד ינגד ויק ףד מינ ראונמס
קרנ נ״אשמ ינדס לטנסנ וא סלועס לננ סעקפה הוס
סוס לונמד ךס וא ןונער ינש ךס ניאו אל סמא הנילמנ
יטרפ כיאשמ וסילאנ ומכ !ונעי ינש ןכו סלועס לכנ
רסאיש איא בושו עשוס• לש סמסלמ ןכו סייצמ ומבו
לייד רשפאו לומלג שקנד ׳שרינ ׳עו וסשא לונעיש לטניי
.סזנ לימכא! לונטס אלש
י די ןמיס
. ה ל א ש
םע הרדש ,דשא רבדנ [כ ,ם־שכ םירבוגה תואופרה דיע [א]
.[תרחא ,רשא אשיל גירחה הלעבל ריתחל המ םוסרפב דחא
. ה ב ו ש ת
סבמס ניח •דידיל .קסניווד וליפרח ולסכ ו״ קישט
ריאמ ׳י ׳ס סמכמו סרוסנ ויל• ול נר סלשס
ינא סנסו ונסנמ יסלנק רענויפ סינל קםמוטנ נר ייש
סאופיס סא נסנל שקנמ נסנמ קי ונממ יסלנק אל
סמנמ אלו סנאלמ רדג קר סז הז סמנ שיל׳ לומלס לש
הדוס ןמ קצוי ילג הז 'מגנ סירנונס סואופר הנסו
סואופי יפס ירג הז המאנו הלנקנ ונל יוסמה פיענש
אלו ׳יקומ• ונג רשאו סונרבו ןינ סיויספנ ראונמ רשא
דלג ןמ סזל סושמ קר סיווספנ מיספנ םינמיס שימנ
׳ישי שרינ סירסס סליגמ ידג קי נהכג יוסאו פיענ
ומנ סואופי רלננ ךיראהל שי,לאמו ניע ׳ו ףז פנש ליז
שיע וימ ףל לע ויל ףד סורוכנד םישדקו רוננ ׳מומנ
סמסנ םעור ללא ללג נרד ׳ס ףד ןירדהגסר ראובמ מימו
ףדו ׳פ ףד סומנ׳ הממ סילסד סואופל ינג ןכו דומלל
דיצפו שיכ ינג ןכו ׳סוסנ ניע אייק ףדו נ״ע טיע
קר סאופרס םשל סומניו סיפ ׳שלינו אלס ׳פ ילפסנ
אמוי ״שרו ניע ליע ףל חונומכנ לאזנמכ אנסלו ןאנמ
סמומ ינס לעו נימ סיל ףו חורוכנ ׳םוחנ יפו ויפ ףו
ואפרתנ סא מיעו סישלקנ ןוידפ ׳נסע ואפרהנ אלש ויכ
ני י ףל סיסנז ׳םוזה דיס ףי אמויב ׳פ נירקסל םילשנ
סאס תמש סווק אפרחנ סא הלילסו םוני יגג ןכו נ״»
חנעפ ת נ פצ m
אל צנא רנו םיש אלנ הלחא השא אשיל ליכי אוה ןכ
.ןיואר ףסו• טג סל תוכזל אלו בינננ טג
׳זט ןמיס
. ה ל א ש
ול ריתימ אלו הקורי הגידמב חשא ול שיש ימכ]
אלו ןידל הארקש םשד דיעה כדמ כתכ ודינו המע
ךירצש ליז וגבד יכו דיופ םייק אלו ,אוכל התצר
רשפא ןפוא הזיאבו ,דגממ ותקחרהב םשא ט ןיאש דדבל
.תרחא אשיל ריתהל ול
. ו נ ו שה
ררוכמכ ג׳וחה נרהל קסגימי ויפרת לולא חילפ ׳ב םיי
סנהו מפכ ׳סלנק ובחכמ צימלקשנ נל קחצי כסלגא
ול לחאיו אוביש לפנסל חצשיו ומיקמנ ייב השפי ןג השפי
הז יכ ייע הז סוה סא םימגרל אתופצ יאנתב ויצע צנקיש
יח ינג ומכו שימכו ןיאושנס לדגל אלו וילע קל ןייש אל
הזי ןמאנ הזנו ניע ייש ףל תוחנמב ׳םותס שימכו ערפש
ףי תורוכבו איע פיכ ףל ןישווק ׳סותס ש״מכו אלוסיא קר
לכוי וא ׳אנחנ לבקי פאו הזנ שיפ פלשש יח יננ א״ע ו״
אסירוו נרה נתכ רשא נחכמס יפכ תרחא אשיל יל ריתהל
אפירוו נרהל נחכמ פעפה ווע חלשי ןיאושנה סליקו ״נ
חלרומ ינג יחכו פיג צנקצ הצרח פא הארתה םצ חצשיש
ש״מנ פיננל האמ צצנ ציאו סימפפ ניפ גיס ףל סונותכנ
ומצפנ ס״מגל לסומ ןכו ללחשצ ןיפוכ ןולאס סג ׳כ וצ
.[פימלקס יינסכמנ שימכו ןיאושנס ול ריסהל
־זי ןמיס
״ ד ל א ש
הליבטל ךליל חתצד חגותתה דחא בר ןמז קדש השא]
אפורה יכ הדמאו ליד תילחגש דע לועיש הוחא כיחאו
תעכו הל קיזמ סיפהו האירה הלצא תילחג יכ הל דיגה
תקנדתסר ילוח ששח תמחמ המע דודל ארי לעכה סג
יאמ ללכ דרפ םייק אלו וסע ןידל אובלמ המצע תממשמו
,[תרחא השא אשיל ול ריתהל
. ה ב ו ש ת
סנהו כימ •סלנק קסנימו סיפרס טיחוכ לולא נ•• ׳ד םי
יאדו הנממ אוה ספינמהש רנלה ררנמ• פא יאלט
רלגה רקיפל לצנ ריק אצנ תרחא אשיצ וצ ריתהצ צכונ וא
רחא םדאל ףא נכפמה צכ צע צסומ תנשל פושפ ריופ ינגל
פירהומ לבה לפופה אל לעפנה אופ םוצמהש רנל צכל הז
ציז הינמרה תטיש אוה ןכו פומ רחא ׳ארשי תא ננעצ אצש
נ»ח גגוש ולינח פא פיאצנ תשבלה ינג ןנו ןהכ פאמוס ינג
פושמ ביג פ־לצש שיל הליעמ ינג ןכו שינצמס וא אמטמה
ניסק ינגל צ״ ןכל ןילוחל שוקה אציש פווג הז ייעו
הינמלנ אניה ׳פסומה ציו הוו חיצש לוספ ןיצוחצ אציי ןיאש
ויפ
ןויכ ןאכ לדנס לקיע ןכנ סמ צש םירנונ ךיראמ סמו
קר תינז סמחמ סצענ לע סלסאנ אל תיל פיפ הזל
׳סימנ ׳ע1 גירס עיקפמ סו סא סולפ וא סנוח לדגנ
סילנל לע םידפ אלנל םש ׳שיינו שינל ׳ג ףל סטוס
׳סיתו יישל סונ יגיצפ ןכו כיענ סשלגל ייא ןילעוכמ
שי סמאנו שיע גיסב ססונא ינג איע ןיט ףל סוכמ
ןיא איע ׳ט ףל תונוסכל ל׳סל םגל םיללג יסש סזנ
וא סשאס ללגמ סו סא ל״ל ׳וכ סלענ לע סלסאנ סשא
ללגנ סונ יסכלאס לואמו סנ ליסא איסל ש־אס ללגנ
סוד ףא ס״ול ןילצד ניע ׳ח ףל ןילדסנס 'סוסה תטיש
ןא א־ע ויש ףד ןישלק ׳סימ ׳ע ןיד אל לולינ ידע קל
סטיסל נל לפאל סמ ינג א״ ףל תומניל ןיל ןסל ומכ מינ
ללג [לענ] לע תישענל שיע סצילס ןמ סלוטפ סתלצו
ףד סומנינ ליו סזו םילעו לינ קספ ייע קל סזו סולע
איהמ לינפ ליז סינמלס שימכו ׳וכ םילענ לינו ני ע דיכ
סזו ל״נ קספ ךילצ סולע ללגנ ססושעלל ׳סותס ל״ל סזו
ציז סינמלס קספ ןכלו חיול ןילצ סזו ל״נ קספ ןילצ
קפס סוס [אה] יאמאו סמניסמ ססלצ סטיס קפס ינגל
קוקפל איא [קפסיי] אל קספנ אלש זיכ ןא חא סשא
יישל תטישל אוס ןכו ׳שליס תוטשפל פיכע סונ לימכאו
זיכ השלגל לוסיא וילע שיש םוקמנ זיט ףל סוכמנ ליז
קל תונו תמחמ אל פ׳נע וא ול סלוסאש םילע אכילל
םילעוכמ םילנל יללג ינש שי ןא םילעוכמ סירנל תמחמ
נושל רמול קר וא הז ואר אל םילע קר סתנז ואש ל״י סא
יישי •גילפל סמנ יעו סתנז רחא םעפ אמש ןנשיח
סזל ליש יישלל שימ לילל ןס ינג ׳ט ףל תובותכ יסוסו
ףושנ יעו ינילפ ׳סיסו דכ סאינסש ןייכ רולינ ומכ סוס
ןי ש אל זאל ףא םמ סצחול ינג יישלו םש ׳סימנ ןיטינ
גיפ סטוס ילהנ ליז םינפלס וננלל סמנ יפו סתנז למול
׳וכ הז לפוכמ רנל ״ע קל סז לעונל סלסאנל אהל ג״יה
ינג תושיא יצהמ ליכפנ נמכ ןכו החנו זאש ל״ש ל״ל
ליל הלינמ םש םתיהש !יאלמ םילנלםש ויטה על םש
ליל אל הטוס טקנ זיפ הונוהכ ׳שלינ ןכו התיה זאש
ואל סילעם קלו םלחיהנש קל דנלנ ןיפפגמ לע
הפסנו הלענ הנועש !ייכ ןאכ ןא ל״מכאו יוכ ןיפפגמש
ןאכ ןיא תלסא פשא אשיל גילס ינגל וא לסא שיא םפ
•למגל הל לנפושמ אןסש דונעישס לטנסנ סונ ׳כ ללכ
אשי אלש סלחא סשאנ סימגלס לקיפו וסוא םחינהש ןייכ
ןוטו תיסמ הל לנפושמ אוהש םילטעישם תמחמ קר
ןכלו סנוא •יע ףאו סילונפישס לכ עקפ ונממ םחלנש
םשאל למול לוכיל ניה ויפ חצול ׳לסנ ליו םינמלס קספ
אל תושיא ילהנו סקפסמ םא •אל טלקמ ירפל סתלגש
ללכ לונפיש סל ןיא !אנ לנא סנוא סוס סם ןא קספ
שיכו סימנרס אכיל םיגושאר המכל הסוראנ ומנו וילע
םולכ סנא סול טג הל סונול ללכ ןי ש אלו ןאכ
ףד תומניל ׳מנה לואיננ הזנ יתכלאה הנלהו
׳ט ףל ןיטיג י״שרו ליו ףיירס סטיש ןכו נימ ח״ק
ירמגל ללסשיש ןלילל ללכ ןי ש אל דנע ינגל ני ע
אל ללסיש לנא יוזחל [לכוי] ני ס ןיאש קי הוכז ״פ
םשאנ ניסי הוכז טסמ אל דנמ העל ציאל ןויכ הו8
לוציקנ הזנ ש״ט ניכ ףו ןישדקד ךס ליל הזו
ח חנעפ ״בושתו תולאש !"!^צ
. ד ב ו ע ת
ףילמס ברס ׳יידיל דלגלמעעפ סיעלס ןויס ויכ יה םוי
לילוסמכ אםנלסל אנילא אסעמש קיסמו ןוסמ יקנו
םנסו םויס ׳6 ייע טסנמ יסלנק (ילעמל בל ״נ עשוס׳
סונז ללג סנס ןכ לזציקנ ןא למג סונילא שי סו לבלב
ףא הלענל סרוסאש זמ ץנפ .סיניי סמכ סונ שי
סנוז סואילמ "לע שי סאמוע ונלמ כיג ׳אלש׳ סלענש
׳ע ןכ עינ סגסו 'אלשינ לסיס ניע זימ ףי ןישיק ׳פ
•יע סא ניסא ילשמ איסס דינאוסו םינמיס •גלפי סמנ
אלו זינארנ שימ סנוז םש ־ילפ שי סא סייק יסאל איפ
קי סז ׳ננל סישפנ אל סניול ןב לילו וסנתנ לפ ולמע
סרוסס קר קיוק לסאל אימו שממ לעופנ סשפמ ירנ
ןניזס ןסנל ףא סנו( סוס אל סנואל ׳יאל אינפו וסלקא
ןנ ציס סינמלס סנ סמאנו ןיד אל סלופפ סואיצמ סזד
ססונשל 'לזאו סלופפ נ־נ ליא ןסנ ׳ננ סנוזד ציסד קד
לדנ םז סא ןסכל סלוקאד שיג סנמ סוחפ סלוינ סא
׳פו הנוז סוסד ס״פנ ליפ םינמלהו ניסזג קל וא סנזז
סעישנ ציסל ניפ ףל ץללסנסו איס ףל סומב״ ׳סומב
סיללנ סמכ סמ שי ץל הזי יניס לכו ןיד קד ו־נאלס
ןיעאמי סז סא ועצפ לפ ןמאנ סלאד א*וס לדנ סנסו
דמוא סאל ןנ ןילס וא למואש ומנ לבוס לפ ועצפל
נימ ׳נ ףל מינד ןס ןפו ומלמ לפ ןמאנ סליסאש
ומצע נייסמ וא לורינ סז סא ל־רו ןנ נינ ליפנ םאלוס
סאלוס ןיאל ׳יאר אממל ליד סנק קממ יאמד רמא ןכלו
סנקנ סלוע דמל ׳לימ םשד נימו אל סנקנ סמלד ־נזרינ
סלוסס אס ויק סמ לועפ סאל ני ס סירפ ואנ כ״סאו
מימו ניס לימל כיעו סנקמ סועיפ דיננ סאלוהד סרמ
איא נוש לילינ אל סזד ןויכ ניממ אל דנל ולש סאווסב
קוסיפל סינילצ לינו דינ ןייצ הוו ויפ ״פ סנק קוספיל
סשעמ סספנש י וי י נ סוס אל ויפ ״פו סשעע לע םנק
תטיסננ אילס סוס ניאו סידע כיאסע ׳מנכ סנוונ סז
קפסי םלסאנש רומג לולינ סוס אל סיפ אסד ׳מ ףד
למא אל אוס ביאו קפסמ סלוסאד ץקסופ ונא קר אוס
לוסיאסו ןינמאמ ונא ןיא סואיצמסו סואילמם קר סרוסאש
סשא ןיאי סשקמו לימק ןמאנ אלד אדס ןפל סלסא אל
ןיד פזד סאמוונ סושמ יאווד ליל ויססו ׳ונ סלסאנ
סוסיח םינפכ סשפנד סלסאנ איסש אל לבא סלסאנ
לוש ינג םיאמ ילפנ ליז סינמלס ונבל נסנש ליגנו
בינ לוגס סוו ןיל סז קל האונע סמסנ השעמ לקסנס
ןישווק ןיא ליס סאד סיס ףל ןישיקנ ׳סוסכ טסנל סמ
סזו ש*ע[סמני] עקפ נימא ססנז סא םנ סמ סנ ץספס
םשפנ סא ליחנ ןיססוס ןישויק ;יאל פיללי רמול אמיס
סומנינ ן נ ןנילמא סטי ׳ננ קל ןישייקס עקפ ״סי ויצפ
׳ענל סשיא לנא סקוז קלד ני פ עיק ףלו ניפ עיע ףי
עקפ אל סז אלנ ני פ ׳ע ףד ןישודקנ ראונמנ ןינקו ענ
לוסיאסד ןויכ ליצ ןא שיע נימ דיפ ףל סומנ׳ ׳סוס ׳פו
למנס למ סעלפ סרסא איסו ןישולקס ׳•פ סשפנ סונז לש
סיס סאו שלס סואיצמ ומכ סשמנ סשממ סנ סשמנו
קל הז ןא הז "מ מקס ספיס הוס אל סשלקמ ויסכמ
איגל ףא סרסא קלסו יכיס לבא הנוז רדנ סוהד יניס
סמרנ
ניסק הוסד סל1ע לש סונזיס ינגי סליעמ ילסמ זיפ
סומונש ׳מ סולמ סיג ינג ןנו ניסנ שימ סילש אניל
כימנ לאונמ ןנו ןופלפ p ןממש ףאנס אל נימ ודז >ק
יל ףד סופונש
,
סיסנ יפי דינ לפ לעומ ?ח ילסא ׳ס
איא לחוי םמעס רמאי אל סיסס סאד סזדפ ׳ננ ג״ע
ליפמג נימ ויצ ףד עי נ ׳9ז רומג השעמ ומכ סוס ״מ
הליעמ נייו 01 סוה פז ופרנ 0סד ןויכד ןגיזס שיע ייב
םדאל ןירזזוא •ץ* »•» אף< ףד ןזזג יסוסכ שימ שיאו
ינוע ןזדאס ודלפג few םמאמ *וב eaev ידכ אועו
ןכ כינ אלמא סנ הלגמ ןס י מ קז םבשלד זיפ
מ״בי םש
,
psa אבמ ישיש ל י cm לבומ םדוגפד
דבענ ןי ש סמו שד» אומז דמזמנ אשיוג סמ לנפ
סשענ סמ לוסךןן זבל ופכש לגע יצמ Y< קל ץאושנ
לפאו רשפא הוס 6ל סדזקד ןויכ אםיל לסומ סא לעומב
ניפ י י ףד קדמ ׳אובמבו רדס לוועב סושמ אמש ששסד
לממ דפ זיסשל וסא [אמש] פ״ qn ליי ףד שיפו
נכפל סורדי דצש כיג ביסמ סודנפ דל סא סש ימאו
cop ״j סל ז סל סשאנ ץוס ןכו סנשל !מ ״ע
שיא למ סוניפמ סא לרסשל ססוא ןיסוכ סא יבע יצמ
n ףד לימו עיכ ףד ןיסודקד ןס ומכ סיס סא בכעלמ
סעזסב יפו ססשמס קנש סכיס ינג '1 ףד סותילכו ב״ע
איס סא סיסשג סןנוס טג ןנבלו אירל אסנלס ויכ ףו
ס׳זניזמי שיע םמיקל סיואר סאלקנ סא סיננ סב הנא
םג ןאכ ןכ פיבפ רב אלינאי סמכ לכ דדנ ףוו זיע ףו
קלו סנשלל ןד ולש סנקס ירנ נ בעל אלש לסזמ סימנל
ןאכ לבא ליק •ץוצס סשלנל ״אד סונא איסד שעוש רוג•
לדפל נויסס זילפ לעומ נוש ]ישולינ סנ איסי ׳אווד
אלז סמיקל סראל סנא שאלקנו סשלגל הצע ול שי אסו
ןםד סיבוסכד איפונ ׳ונפכ ןגנלו אסנקסנ סונא סוה
לפזמ כיאו יל ףל ןיטיגנ לעאד ומכ ׳לנלל ׳נקלס סל
ל״ססל סיענל לפ לעומ נושו סנש ליופל ןידס סז וילע
לבז רדענ ומכ ציא סנש ינגד מ״נ ןא סלמא אשיל ול
סעזסנ ליז םינפלס ירנדמ חנומ ןכו לחאנ ׳ל קל םנקנז
סנומ ןכו סמיקל סראי סאלקנ ניש למא ול שי סא ילל
אוס ןכ איע נ׳ס ףל סומניל ׳מגנ ןפו סזנ סושיא ׳לסנ
אשיל למי הלילל סויאל סנאש ללנסנ סא ןכ ןנל אנילל
נסנ קיל קי ־ינל סוש ליאו ליק להס אלנ סלמא
ייאש סמסמ קל ןינ מינ םי ןא סל ןסים ו9נ שקנס םאש
סיל ׳שולינ יעו ינאש זא ןיד סמחמ הסינא איס זא לונעל
סא שידקהל לושא זאד סלצענ ןגלק לש וסנש המלש סא אית
לדגנ סימ לימכאו ׳ד ףד הנש ׳סיסו לסאס לנ לע לנופ
״אש סינםכעס םילקל ״אש שיו ניעהו סמוי סספדס
ול סחלשאו נוענ סקיתעסל לסאל ןסאו ספל םסלשי סווקל
אסנלם סמנ ׳כ הז סושעלסאליש ושקנא סזנ אנ סיסלסל
.לינס ספו נל ןיזאל ףסוי רצקאו ססמ וומלל לכוי אסלנג
יחי ןשיס
״ ד ל א ש
הרדו םדיא םויכ סחלש םונע חינל גיכ םע תכלוהש השא]
תרחא ,דשא אשיל הלעבל ריתהל חמ תועיבקב גינ םע
,[םג הל שילששו
חנעפ m»wn 16 תולאש ת נ פצ
סינינקהו ללכ סשרנ אלש ימכ סוה סו סא אילת הוי א״המ
ןמזב וא השרגמש ןמזב קר ביצנו התלועפ ׳י ע הנממ עקפ
יתכראהו א״פ ףד תובותכ ׳ע רתאל ׳אשנתשכל רדנו מ»1ש
שממ קדמ סוהתו הול המרנ איהו ףאו ל״מכאו הגרה הונ
תובותכל הניש ץנ עבצא הנתנ איה ומכו אליו אריג ומכ
הקנא ארצי םול ןנירמא מ״מד ינאש !אכד ליצ מיכו ני נ ףו
ףד ןירדהנס ׳םותו איע ל״נ ףזו ני נ ףל תונותכג ראונמכ
ף״ילהל ליס ןכל ןילה קר איה סרוגה רקיעו ני ע יונ
סשא ׳ננ הונ יתכראה סנכו שיע ני צנ הל שיל סינמרהו
השא סע תויהל רתומ סא רימהש לענה וא תרמומ איהש
נ״נ רלנ הילע שיל התנו אל יאלמ ףא ךפהל וא ׳ארשי
סינואנה תפישנ יעו ןישלק יספתל ןתית סנ ךיישו ארמוחל
סשו סיעגפ סיאנק רלנ סהל שיל תומניל איס ־י כלי מנ אנוס
שימע הסנא ארצי ךיש אלו תרתא האיצמל ןפהנ רלננ הוה
תנקת לכלו תחנמ וי פד שיע ני ע תיי ףל סליעמ ׳סומה
ףל ןיפינל ךסג יעו תולהי רלג תואיצמ סוש ול ןיא סימכח
ליל זו ו שיע רמומ ׳ארשיל ולנע רכומ י נג איע לימ ףל
רמא אלו ׳ו נ וינבו !ימסוק ירפס ירפס ני י ףל ןילוחל ן ס
לע אב רי נב סוסו ן כ ןיל הול הרממחנ וסשא סנ סא סש
הנממ לפבתנ בושו ל״מכאו רחא ןי נענ ספ ׳מנה שריפו איא
עקפ הל לנפושמ איהש סילונפישס לכו סימנרל סנקח ללנ
רלגנ הוה הלמה סלוק הרסאנ רנכד ןוי כ ןאכל ףאו עי נל
ע״כל ני ח לי נ ןחנ לימל ףאל א״ע ו״יק ףל ק״נד ךס
רושפ לננ לי נ ןחנ כ״חאו הארה הליחחל יכיס קיומ חמחמ
י״ע ל״ננ רנלה ררנחנ אלש ויכ ןאכל ימל אל ׳ילק ילקמ
׳ח ףל ןירדהנס 'סותנ יעו ׳רמנל הרסאנ אל חיול חולע
אלל יקספל ׳נה חסישכ רקיע לינ הול חמאנו שי ע
סושמ ןכ החרצ [סנו] הצילחמ הרוספ הפוסל לד סי נמרהנ
ףא חמניחמ החרצ ססיס קפסל סיארו לי נ ״ע קר סוד
יאלו הפוס החרצ אמש חומניחמ קפס •אמאו סינמרס חסישל
ללכ הו ן י ש אל סינומס אכיל ונלו לי נ קספנ אילחל כי ע
ןאכ פי נע ל״נ !כ רשפנל ןיל אכילו קפס רלננ קר סלוסאו
סדיל הרינו המצע ׳י ע סנ רומג חואיצמ הלעפ הרמהה
חרחא השא אשיל רחומו סימגר חנקח ללכ סונ אכיל ןכל
ולנק רלנ הול סיוכע סינל תסנכנש המ הרמה הוה סוו
הדוה דלנ הוו נ״ע ני ס ףלו ני ע איס ףי ןי לי סנסד
ןי ע 'נהמ גי פ סי נמלנ יעו ני ע פי ק ףל חוחנמד פרכפל
כי נ י נג סליפח ׳לסבו רימהש ןהכ ונג ק״מיב ׳ל9 ף סנו
סמכ הז הוג יחכראה רנכו י י ש אל סג תשלשה רדגו סוכ
זא ׳תבתכ יכל סגו סשד דחא ברל ןיוואקנשענ סנחמל סינש
הבושחב רווחת [סא] הלבק ללננ ׳נ לצא סוחחי קר סונ
ףסוי ולילי סלרסה ינפמ רצקאו ףנח הל ןתי סנ לבקתו
.קסניוולמ נל רננמ ארקנה ןיואר
׳טי ןמיס
״ ד ל א ש
ןיאושינ םדוק סגש ול הלגתג התעש ןעוט הלעבו תיטתשגב
הפושמ התיה האשנש הט ןמו קרו הרומג הטוש !דתיה
.תרחא *שיל ול ריתהל המ
.סנושת
סר1מתנ1 זיש ףל תוכמל ן סנ יעו תוכירא סונ שי הול המרג
לסינ רלג וילע הוה אל שריגש סנוא ןסכל תכומ ני ע יל ףל
י עו סמרנ הרותל לסינסל תוקלמ סז סושמ ני וי ו סשעסל
סינא סוהד לונתנ תפ קינלס י נג יל ףל תנש ׳סותנ
סיפנהד היפ אמוי ׳שרינ יעו סרג אוהל ףאל ןננרל אתנקתנ
הסנכה סושמ הינשה לע ני ממ אל סתתמי ףננ תחא תחא
אלו סעישפ י י ע הזל ףא סיננהל חילמוא הרוחסל הריחי
הנחח סאל י ננ ׳קינחש מיע ׳ננ וי פ ןיסיגל ׳שריל ךסל ימל
ףל ןיסיגנ יעו !יל ניאשמ ענס הז פשל פגה לפנ סלל
ליס הוהו לימנאו ליזח רשנ ילכאתש מיע י נג איע לי פ
סו [המו:מ] ליל הלענ לע לסאחש סשאסל חונותכנ 'מגסל
ססוס ילהנ סי נמרנ ׳ע סנסק י נגל מי נו םיוק "ע קר
אל קל הוו מונו ״ע הלענל הרוסאל ני פ נ״סא 'לסבו ליפ
׳״שלל ל״ס חמאנ הנסו תאיצמ קר סו ךיש אל הנל ןיל י*»
אל םילע ׳נ סנ ןננרד ןיאושינ י נגל ני פ אי נ ףד תומני נ
הסוס ׳לסמ נ׳פנ ס״נמרה י רנלנ יעו סי וק י י ע קר ינסמ
ייע קר ואו לונה הו נ״גו לי נ הל !ינקמל ןסק חשא י נג
אלו המצע הלועפ לע ן י ש אל אידחל חונומכל די סו סי וק
הליספה התנח המ ללג רקיע הנהו לימכאו יחדו ןיל ׳י פ
׳המ ליכפ סי נמרנ ׳ע סמרנ איהל סושמ סא סירנלה לנ
״שרנ י עו הנוסנ הל ונקח אל ליעע י נגו וי הנ שיע תושיא
הו אלנ נ״הנל הנמלא אולה ןי ע למעל ל״נ ףל הסוס
אפילפ אלל נתני התנו סא סנותנ תלספמ יאמא! הרוסא
׳ננ שיע ני נ ףל תוני תננ אנרו י נאל אתנלפנ יעי הלשנמ
כיתאו התלת ׳ננ איפ ןישלק ׳שרינ יעי המ מ״נו היונש
אלד ליי ןא שיע סרהמ מאפרנ הוהל ןנירמאל קרל סללמ
׳קופאלל סיפ ףד סומני נ יעו סילגד ינס לב הל ונקת
ףל סיללננו העישפ תמתמ ס״מק ףד ני נ סינשר יעו אמיק
הסונא סתיה סאד ןניותו והדש סספו־סנד סושמ למא ני ע ׳צ
כי עו עשפ אל אלה סמלו סנותכ סל ןיא ׳ארשיל סנ הרוסא
וא הלועפ השוע אוהש המ איה הנותכ רקיעד ןויכד ליצ
המרג איה ןאכ לנא הסימ ומכ סעקפה הלועפ תישפנ י י ע
לכ הל ןיא כי נ ממ כיחא סא ףא האיצוהל ךרצנש הול
ןיא חנאממד סעס ני ע ׳ק ףד תונותכ ׳*שרנ י עו סירנדס
תומני ׳סותס לש סעס נתכ אלו האיצוה אל אוסד הנותנ הל
אילת הו תמאנו השדק אלש ימכ הוהל שיע היס ףל
מימ ארקיעמ העקפה ןואימל ףאל ני פ ני נ ףל תונותכנ
הלבא סא ]י נעל מי נו ׳רמנל לסינ רדנ וא ןיל סוס הו םא
ןי רצ סא ןכו ןננרו ״ר ינילפל ש״ע סינא יסכנ !מ תונוזמ
ןיאימל ליס תומנינ ׳שרינו ויק ףו תומביב 'ע לי ג ןואימל
סימכסל ל׳ר ס־ק ףל !יברעל ךל ונתנ ןלשמ ומכ קר הוה
לימכאו הונ שיעי ולשבתי ןוממגש ורמא סהו ןיאושנ ונקת
איה אקפנל יכיה ולמאל כ״ע סימ ףל ןיסינל ךה ממאגו
מימל לימקו הזל סמרנ איהל התנז לילו הגיתכ ול ןתת
ירהל היאר ןכו לימכאו תלגקמ איה אל ןתינ אוה סנה
הל ןיא התנזש הנסקל הסוס ׳להנ קספ סינמרה וננר
כי פו סנסקנ סנק המודכו העשפד רמול הנ ן י ש אלו הנותכ
יישר ינילפו המנ ןכו הנ יניש סוה אל נושו ןידה ןנד
שי סא ססיש ךדיאנ ס״נמרהו ף״ירסו הסיש דחנ ׳סוחו
׳סוסנ י עו סל חילד ליס איק ףד תונותכנ יישלד ני צנ הנזמל
די כפנ ןכ ליס אל סינמרהו ףיירהו ני ע ה״נ ףד הסוס
ט חנעפ תובושתו תולאש ת נ פצ
fm>Q ההפ ןכלו ליעכאו ונוידס ןסב ןממ אשנ סא
נ*וס סשי ) שנ סל תסל ןיד פ*ע ביוחמ שנ תשקבמ
סצרסש סי מאו יסב סע סשאס י נא ילא אבו וילמ לשומ
בסכ ול ןממש סצולש רמאו וירחא יתחלש ףכתו סי נ לבקל
אל י נאו וננסל ךייש !יא סוש ול יתרמאו מוננינמסמ רוונס
רשא סי רנד רמאו סשרנל סאריש קר ללכ סוב נרעתס
הדנ ףד מי נ די מנ ליי״ק ןנאו סנסי נל סצור ינא ןי א
סוחנמ 'קותס שימטו ערפש ׳מ י ננ ונלימ וא ׳עידוא ני ע
סא וי נע לנקמ סא ן״רנע רדנב סוס oh ני ע די ס ףד
יאס ׳מ ףד תנשו א״כ ףד ני נ י עו תי עגר לש רוראה
יתעדי אל הזמ יל זנתכש נתכמסו סזנ רצקאו ׳וכ ןאמנ
אלש י דנ סילודנ סי מוי אנ אל ן א םשרניש וארי קר ללנ
׳ו נ ןז י ני א זי מ ףר תונותנ ׳מו סשועמ שנ רוננ ״סי
י שי ע ןיד אוס ני רח •נ רי ק ףד תומניו 'ע ףד ׳קותו
עי ספנ ליז סינמרס שימכו תישיא רדננ ללכ ן י ש אל
י רוני חנ סקנימו תרנועמ י נג ססוק ׳להנו ני פ סוניק
.לינס ספד נר ןי זאר ףסוי לרי כאו
־אנ ןמיס
דז ל א ש
שיו רחא םע הרדש רמיא אוהו הלעבמ ההרנש השא]
ול ריתהל והמ טסמ החדנש וי רכדנ תיהניטד אנו םוא
.[תרחא אשא אשיל גי דה
. ה ב ו ש ת
ני וחס נרס ידידיל ני פרת אתש יאסד זומת א• כ ׳ב םוי
יסלנק וואסעינד נר י י נ לצענ רירסומנ 'ובו
ראינמ ןיא טתכמ ןמ סנס רציקנ ונישא סנהו ונתנמ
רופי ק קר הרומג תידרמ פי כע איהש םירע שי הא ללכ
ןאכ רדגס רקיע ונתכמנ ש״מכ תיחכומ תינרמואו לענה
אמינ סא השאל ונעושמ שיאהש סידונעישה לכ סא
סא תושיא ־לתמ נ״פ לי ז סינמרס תונישכ תיהמ הוהו
דנעשל לענה תא סניח הרותה קר וא ת״המ סינינק הז
הז סא ןנו ן נ כי ג ןננרדע קרד ןה ןבו סל ןתילו ומלע
אלמימ תושיאמ סי עננ סז וא התוא אשנש ןמזנ השענ
'ע סירמוש י ננ ןידה ןכו םירקיעה ןמו שרושה ןמ ףנעכ
תע אל סי רנד ראשו דיש ןכו נ״ע ו*נ ףד תוני תנ ׳סית
סימשס ןמ ול ונקה ססאד סמני נ ומכו הפנ ךיראהל
םמו די זעכ נגיש תאינ יבג ןי נ ףד שיעו שיל ףד תומביב
חינ ףד סונותכ י י שר שיע ןי ע תיסמ תמורתב תלנואד
קר ללכ ]ינק אל אסד תושיאס ןינק תמחמ אל סזד איט
ףד תומביב י עו סני סו ןיד פי ע אלעימ לי ר סימשס ןמ
שי ע ומשא איס פי בטד תמחמ קר שיע 'קי תנ א״ט חיק
ףד תומני נ ן סנ סזנ י סנתנ רנכנ לי נס תונותכנ ״שרנ
םי נמי ס לורנס וננר י רנדנו סישנ׳ד אשיל י נג ל״מק די מ
יד זי חאזנ ןאשננ ףא סא גי ס תושיא 'לסמ רי י סנ ליו
י י מו לי ו הי סנ שיע אי ננ קר וא שדוחנ תחא םעפנ
אלו הרותס תוולמ ררג לעבנ ןי ד קר סז סא אוהו סונ
ןמזב בושו עגרו טנר לננ ןשמנ רבד סגו סשאסל תוכז
שיש
יתלבק י י נ יכדרמ ׳ר 'ס ידידיל וני חונ לולא ׳ה ׳א םוי
סז י כ יל אי א ןיד ול קוקפל סנסו ונתנמ
דנטושמ אוה רשא סידונטישס רדגנ מי דנ סג טגינ
עקפנ הוה תרחא אשיל ול ריתנ סאו ׳וכי ראש תשאהל
סמ סי רונעי שס לכ סא תוכירא סזנ שי דאמו ס״דונעישמ
ןיאושינ תעשמ וא שדח דונעיש םוי לכנ םישדח סי רנד
סא חי ננ תקלחמ סוו !ישורג ןמז דע סל דנעי שמ אוה
סאו כיחא סאשנש ימל סדוק אשנכ סשאל סמידק ןיד שי
אי א ני או סלש םי ני סל קר סו [ת״הוי] סוהד אמינ
רוגנ הוס סא סנו השאה דצמ רחי נ אננ הזנ קיספל
ל״ ואד אי ע ןי ע ףד תונותנד ןמז הל עובקה הסכנ
סקזס סל ליחמו עדי ד ןנירמא הז אלנו הזנ עדי אלד
רדגנו ןי ע ףד תונותנ ראונמנ ׳ונ תחוש םדא ןיא
לבנ ללנ עדי אלש ומצענ עדיי שיאמ סא תימגרת
וי לע לח אל וא תאירנ איהש ורמאו רקחו םירבדה
ומנו סינ״נקל אלו םירוסיאל קר א״א איהו ה״מגרח
תקזחנ הקננ ומכו ני ע איק ףד תונותנו נ״סנל תנמלאנ
[שיקמ] קרו י• ףדו נ'׳ ףד תובותכ הלוענ תאצמנו סלותנ
ךירצ הז ן א ללכ ה״מנרח אכיל זאו רוקיאל אלו סינינקל
אל ןכל סי דונעי ש ןוממ ינידל סנ מינד ןויכ וי נב רודי נ
ח־נ ףד תונותכד ןופמס רדגו רומג קספ ול בישהל לכוא
ג״ע ףדד ן ה ומכ אלו סידוכעשל קר לי ר םש מיכו
.הזנ שי ע אי פ
׳כ ןמיס
. ה ל א ש
׳יגש השא אשנו גירח לע דנעש ׳אב השעםנ]
.[תדהא רי ענ
. ה ב ו ש ת
יוכו ניוחה נרהל קקניווד וי פרת שנש א־י ק״שע
[סאסשנוקא׳] בר ״נ לואש ניל הדוהי ררוהמכ
תצק תמאנ ן כ לכונה רדננ הנהו תעכ יתלנק ונתכמ
פי כ ילצא ־יהו סתקחרתל השאה י נא וצמ סימלנ ויה
׳קשענ םהלש די ןוה רדנב ברעתהל יתיצר אל ינא ן א
ישלו הפל ס״נידה לצא תיד ושעיש םהל יתרמא קר ןוממ
םימעפ המכ ׳לצא ״ה הנהו הושה קמעל ואנ אל הארנה
לע השא אשנו רנע איהו וריסהל איאש ול יתרמאו
קר ןיאושנה לע אל ןסמנה רנד הוה :•רסו נירח ותשא
ןכו תושנ םהינש לש רנדה לח זאו םישנ ׳נ ול שי ש לע
אלנ ןלמ י נג ןי רוהנסנ שי רו "י ל תקולחמ ׳ננ ןי דנת
תואיצמה לע וא ןיאושנה לע רוסיאס סא סישנ 1ל
!
סנרי
ניחאו ח״ימ רתוי אשנ ןלמ השענש םדוק סל ימכ מי נו
הקול וא ונייה השא אשנ סא ןבו סיקל רתומ סא ןלמ השענ
איה ןינמתד םדוק ול ״הש םישנה לע אנ סא סנ
ירנד ראנל שי הזנו לינה שירו ״ירד ךהנ הזו רוס״אס
רוקיאס איס ןינמס ןדידל פ״כע םיכלמ ׳להנ ליז ס״נמרה
־להנו נ־קא ׳לסנ ליז סינמרס תפיש י ננ ןכו סכשמסנ
ףא ןשמנ סוס כי נ םישנ ׳נ יל אסיש רוסא נ״הכי קימסנ
חנעפ now* !יילאש ת נ פצ 18
לימכאו הזב שי ע סלש סלוננ רכשי סתעקס סל ןתיל ךירל
5*» שיאו סו ן י ש אל סמב׳ ׳ננל סזנ מי נ תמאני
חרבי 'נ ףל ןאבמ סלמ ׳ננ נ*ע זיק ףל תוניחב ׳סותס
יל סלסנש המני נ אלו תסאנ קר סול לי מנאו הזנ שיע
ראי נמ ךכלו דנעי ם אוס אלו סימשס ןמ ול הלסנל
הנוזל מי ע ןימנ׳ תונותנ י ננ א״ע ני נ ףל תומני נ
הארי סנהו הזנ ני ע די ס ףד תונותכנ י עו תסנרפלו
י ננר ׳רנלנו ׳לסל תשדוקמ ׳ננ אי ע ׳ז ףד ןישודקל ן סנ
םילונעישסד הנתהו ראונמ ל״נס תושיא ילהמ ני פ ליז
oh'3 ־ז ׳נהמו ינמ ר־ננ קר ״הי אל וילע שיש
תמאבו ע״כינ סידונעישס קלויל קר לכוי תרחא אשישכ
ףל ןירדסנקל ךסנ קרגד אקריל שגלפ יבנ הזנ יתכראה
תקולסמ תונותכד הי פ ׳שרינו סנותכ אלכ ןישודקב אי כ
יאנת אלנ ל״ס ׳״רו הנותנ אלנ ל״ש מירל ״רו מירד
לכו תליקסו קנחו א״א ו ני נל תושיאה ןידל ליר הנותנ
רדג הזו הנ אכיל סינינקהו סי ני י ה לכ לנא שי ׳נה
שגליפ ן־י נ ל״נ ן:ו ןכ תואיצמה קר יאנת אל חואיצמ
ןינקל אלו רוסיאל קרל תיתמ המורתב תלכוא הנא זא
תובותכו ני ע ״ q7 ןישודקו חייס ףד תומבי ׳סותנ י עו
תירכ אלד סמני נ ןכו הסוראמ עורנו ס־ב מ״כו חינ ףד
!רומניד קנוא חואינד לד קר ני ע ז״ס ףד תומני נ ליז
ןכו הזנ 'מגנ שי עו ת״המ תמורתב הלכא אל ו־נ • ףל
תאצמנו תלותנ תקוחב הקנכו ז״נ ףל חונותכד ןופמס
הב ריכה אל ני ע איק ףד תונותכד הנמלא ןכו הלוענ
סעולתנ קרו תושיאה סצעל אלי [תי סמ] הוה סינינקל קי
ל״נ ןכ שגליפ ומכ קר הסוראב ומכ אל תיסמ הלכא אל
אתגלפ הז אתלכמבו ב־ע ח״׳ ףד ןישודק ׳ע דועיב ןכו
סישנ המכ אשנל מי נ ןכו לימכא סיונששמ ׳רפב ׳אנתד
ל ״ס חייפ ס״במרב ׳ע תונוזמל המידק שי סא וי סאזנ
הדוהיל לילג ישנא ןי נ מי נו הנמלאנ סכ ן א תגשהנ שיע
שוח דונעי ש הוה הקלקל םילוכי םימותיל ו״מלל הזנ
ויצ ףלו רי נ ףד תובותכנ י עו אל לילג ישנאלו ענר לכנ
ש״מ רוגב הברה הזנ ׳תבראה הנהו לימכאו הזנ שיע
סנוק רמאד ונחכש ןוגכ היל אי ע ז״ונ ףד תוכמ ׳קותה
ראשל קנוא ןי נ ונל מי נ תמ אה םומת אוסו ׳וכ תאנה
לבא רנוע השרגנ אשיל ןי רצל ונל הרמא סרותסד קר
סי י קו השא לכ ומכ הוה םיאושנ רחאל סידינעישה
לנעושמ אל אה הרלא סא ונל אמו איל סולנ אל ;יאישנ
ג״פ תונותנ ׳שרית תוגישנ יתכראה ג״הכו ן י ו ע ללכ הל
סניכ ׳ר ונפנ הרריב הררנמ הרשע הילע ואנל וי ה ףיס
רני ע השרנ סאו האשנ סא קר ואלה אה ליר המ תי נמ
הזל קנוא ׳ננ מ״נו ן י ש תיל המ ;ישורג סלוק לנא
סלםמ התוחא יושנ הוה סנוא תעשנ סאל שרינ ראונמ
סא לגא התוא אשיל ציא ותשא התמ כ־חא םא ףאו סנק
אשנ דא8נש סלוק קר החורא סשא ול הוה אל סנוא !רעשנ
וילע לשומ סא החוחא החמ ניחאו אש ל איא נ״או החורא
חששפנ פ״כע לימכאו תירלנ רנכ וא ססקיל כיחא ני רה
׳שריה חנווכ המו האשנש םלוק חיל דלג ללכ אכיל יאדו
םישנא הרשע שי חפכד ןוי כ ן כ ׳שריה רואי ננ ׳ויבחכ ינאו
הרריב סאו ררנל חושר הל הנחנ הריחה מ״מהנז ףא
״יע אנ הזל ןויכ אכיל השרגנ לכוי אלד ואל מ״מ האשנו
הלחמש
םיסכנ אל תרא לכל ונעושמ אוס םישנ ינה ול שיש
שיש לונעיש סז וא שלוסנ םעפ ילו נויס קר תואילמו
התינז סעקפסל י י א זאו ןיאושנ ןמזמ ;ינק ונ סשאהל
אי כפנ לי נארס םע וננר יגילפל סמנ כ״ג אילת סזו
סוסל ליס לינארסל סילנ סרנש יבג לי נס תושיא ילקמ
אל הוד קר ןכ לי ק אל ׳שריח ןכו סינמרסו םילעננ
אל שלס תואיצמ סוס עגר לכ סגו ןיד קר לעננ לונעיש
ויצו נ״ע ס״־צ ףד מי נד רדג ומכ סגו םי לעננ סוס
סלוננש ;מזנ ןאכו הלאש ויעשנ סילענס אהיש ן י י צי
לכנד סשאהל ונעוסמ כיראלש ;מוס הוס אל זא ילכה
הרותה נוי ס קר דונעי ש רדג אל סגו שיס ןי ו אוס עגר
׳שרינ יעו םילעננ ארקנ אל ןכל ׳נס לנ סל ןתיש
תונוזמ דרי לד תיעינשד יפקותו זי פ תונותנו ג״פ תורשעמ
תיעיבש תריפמ תונוזמ סשאל ןתיל לכוי לענס ןיא תיד
ומכ הוהד תיעיבש תוריפמ נוס עורפל ״אד תמסמ
ליסד ףא לי ז סי נמרה וננרו הרוחסל אלו סלכאלו סרורס
קרד די י ס סי פ סוגימש 'לסנ קקפ מימ תיסמ תונוזמ
תזד ני קד כ״עו הל ןינתונ לענה לנא ןיקסופ ;יא וי ב
סא ואלנ רנועו תוצמו ןיד קר דונעיש ת־הע נוס אל
יאנת דצמ סיביג זא די נ קר דונעיש אל לנא ;תנ אל
איהו די ס נ״י פ תושיא ׳להנ ליו סינמרם שימב סנותכ
ז״י פקנ !י סל המנ יעו שיע א״ע סי פ ףד תומניד ןסמ
ןמזב לגא כי ג םיחמ תונוזמ סל ןיא סביתנ תליסמד
ןיזיש ול התווצ הרותסד דצמ קר הוס סל ןתונ לענהש
תמהנד קקפ וניה סי פ תורוכב ׳לסנד ףאו ותשא תא
ןכ סרוחס רדנ סוהד תמרמ הרוכנה ןמ הרוונס מיעינש
ן כ ל׳׳רו תנשקנ ש״ע ב״ע נ"׳ ףד תורוכבד ׳מגב סרג
תמחמ סא רוכב וני א ינשה דליסד סמ סא אילת סזד
הזנ שיו לחא ורונש רנכד תמחמ וא םרר רונפ אל אוסש
ן א מ״כו ש״ ףדו ׳ש ףד תורוכנ ׳ע ׳מננ תוריתק סמכ
דייס ד״פ תורוכב 'לסב לי ז לודנס וננר תונישנ ]י עמס
רדג ללכ וילע לר סוה אל ןושארה לעד יכיסד ליס
ןושאיסד ןני זח שי ע רוכב סוס יכשס רוכב לש סשודקס
הוס סזו סומ רעפנ דליס כיסא ׳יסיש סמסנפ תא רשפ
נו שי ףאו הלכא ותשאל ןתונש לעננ ניאשמ סרוסס רדג
ן ס ומנ סלתיל ססירכ ׳תרתד סושמ סו 0ל ןתיל צי א
י נג א״ע ס״ל ףד סי לונד סעסס סוו גי ק ףו תובותכו
תמחמ סוס זא ד״נ לנא סונ שי פ ומשא ן ו ו סאנס לדומ
תישיאס ןמ קר ענונ מימ ן א רומג נוס cri סנותנ יאנת
רידמ יבג תונותכל זי פרנ 'שריה ליר סו תמאבו י שרפ אל
ליל תסרגל לכיד ןרי תו בוס עורפל אלש רדונ םדא ןכו
הל ני ח אלמימ השרגמ ןיאש ןייכ קר ללכ סל בי ס אלד
הזנ ׳תכראס תמאנו נור ארקנ אל סשרגל ליכיש ןייכו
ני זי ןמו עי נסנ מיכו ׳נ ףדו זי ג ףד תונוחכד ן י ו ן סנ
ס; ־סו דונעיש םיש וילע ןיא אס ני רס סז סמ תונוזמנ
ב״ע זימ ףד תונקח תמחמ נתכש תונותכ שירנ י י שי נ 'פ
תמאנו זדנ שי ע רנדה לח זאד ני ע [י ע] ףל ׳קוסנ י עו
ני חמ אוהל ןוטל י ני לדאנ אקלהל תנש לי ג סמסמ ל"
ןיאש סמנ קיזמ סוכ נוש סו נ ני חח׳ זאו סתוא א0יל
ףד תונותנ י עו סי ס ףד קי נ רמאד ומנ תנשו סאפונ
עי מ הסוסל סנלסמיש ול סנו אנמחרד י ני ס ףאל זי מ
חנעפ mm ״ל^ ת נ פצ
ומכ אמינ אל סמל לוגה רקימ תמאבו הקלסל לוכיו
סמלו ומע ונל ןילגמ סלגש דימלת ׳י ףל תוכמב ;גי ומאו
ןישיג ׳ע יתו תמחמ הסע סלענ ןילגמ התלגש השא יבג אל
י״תו א״ס !י פ שצול ילסב ספסס שימ סיבמלנ יפו ב*׳ ףל
אוה הזו סובושס התימכ הלות אלב הישקבמו המכחה ילפנ
סוא ומלי אלו ׳מגה לי סוו ן כ פושפנ ןא יגחול ספפ
לנא ובפושמ אוה ןכל סונ עשפ אוהו ןוגה ןיאש וומלחל
אל הונ העשפ איהש ןויכו הו ןנילמא אל סשאל לעננ
,
•ק ף7 חונוחכנ י עו המע ןליל הל ונעושמ אהיש ןנילמא
ןיא פקנ ׳שלינו ותוא ןיפוב יוכ תולפל תרמוא איה ני פ
וניא סאו סנותכ ןמי קל ןיפוכ ןושל וגימשס טנל ןכו ןיפוכ
סגרס ןילאסל הונ 0י1 ללכ ןיפוכ ןי או ל״ השרגל הלור
ל״מכאו תיליומ קל סילפ ןיאו הנותכ הויספס אל איסו קר
אסו ףא סלקמ י לפנ ףא ומפ סנא איהש לכו ךכ פי כפ
לוכף הנותכ יאנת לש הנקתה הונ לפנ מ״מ איה תגגש
קל ןיל לו גנ ללכ ונפושמ ןיאו הקפס סא יאצ סל למול
ללכ היפגל תנקת ה1 לע לת אל נושו תונוזמל סרוסה ני ת
׳ע] תוכז שי סי נפ סשל ססולאמ פלגו הקולאנ ומכו
סזו שממ וונפי ש אל [לגלס ול סשפ י נג פיק ףו תונותכנ
תמיאמ אינגמ נ״פ גימ ףו תובותכו אתגלפ ךסנ אילת
ולמ תוגא] יבג איפ ו י ק ףו תובותכל ןסב ןכו אינג
ןאב כיאשמ סנוס הונ יסכלאסו סינשאלנו שיפ [סקולאל
ןי לפ ראש ץו מו ףא ולש אמוג י י ע אלו ונממ סמלנו ןויכ
סגו וילפ סוומ אוסו סי וולנ סיוע ונל ןי או ןוי כ לשפנ אל
אלמימו ונממ לפנ דטפישס מימ חילכ די נ חארחס אלנ
אשיל וריחסל ס לוכיו לי ק לחה צ־או סימגל חונקח עקפ
ס1 סשפנ סא ןכו לנוס סלג אל אוס סא סו לכ ךא חרחא
הנרה הונ ׳חכראה רנכו ריחסל איא וא סחפישפ אלנ
סוס חיפשנ סשאס סאו ויפש ץשורג ׳לסנ לי ז וננר חסישנ
התאופרל צ״או מיול ןיישס תושיאלש סינינק י לוגמ הפקפס
ואל חפכו ;כו סיכשמנ סיניינק סוסו צ• קד לנו סושל אלו
אלו השעמ הנ השענו קלו סיוונעישס עקפ איה חישיא סנ
אי פ חימ ףל חונוחכ לאונמנ לכנ נייח הסוש י לסו ו נ
הנלה סונ יחכלאסו לוכס סויספה החנוו לוגה ןנו מיכו
סוניסו הצילחה ןמ הלוספ הפוס י נג ןכו פקפו חוויאש לו גנ
.צימכאו ל•! סינמלס קספ ןכו נלל
סימנל לש סנקסס לו ט יתנתכ הו לכ ינתכמל המלשה
יתכלאה ומצע סלמה לו גנ סיוונפישסל ןיישש המ
ן י ו ללג פוהו השופה סואה לס ווסי א קל זו ו מי כנ הונ
אתוסל יילפ לנקמ אוהו ני ע ח״מ ףו מי נו פופש ימ לש
לולא י נג ני ע די ס ףד תיחנמ 'סותס שימ ןיימו ןננלד
סדאו לוסיא ללג קל סוה הונו ׳ונ תמכת דמליש סדאל
ףד ןישודק ־םיתס שימ ׳עו דנלנ לוסיאנ ומצע לפ ןמאנ
איע ד״ ףד תולוננו לוסיא קל סוס עלפש ימד איע שי נ
מינד אישל סימנ ל*1 ן׳נמלה נתנ ג״הנ1 ןיד הוה אלד
איספ למוא אוסש קי נ ני סו שיע ןמק סתילד למאד סי מנ
&וה תוכז סאו ומצע לע ןמאנ סונ סוסרפנ לחא סע סלד
סוהד תואלנ י נג ני ע גי ס ףד תונותנ ׳ע תדרומ רדגנ
סליפס
,
תוסנ י עו שי פ.אי ק ףד סליספס אל תונז י נגו קפס
הללי לי ג ףדו גי נ ףל תונותנו ןסמ ספסהו ני פ ת " ףו
הסנא
ז*י ףל תומני ו ךס רוגו תילס ו נ אניל סירחאל הלחמש
ןיחא ינשל הקיו י נג חומנינ ס״ ףו יפו מ־נו פ״ףו ו ני ע
שיפ ינהמ אל ססנש חרפס סגו ני פ ףל סי רוננ יפו שלקו
׳רת ינל אחחיא רו גנ ׳נל וונפי שו הקיו ״היש איאל הזנ
יפו ני פ ׳ק ףו ןי נופו גי מ ףדו ׳ו ףו ןישודק איזמ אל
ןישודקו ׳שלינ יפו תואיצמ ללנ אנילד לי ל היצ ףו חומנינ
׳ילפ ץאו האמ ישדק ׳יפא ני פ פי נ ףד ״לד ךס י נג גיש
סתס השדק דמא! ׳ל לחאל דחא םשדק סאד ללנ איא לדג
קל ןישודק לדג סשאד ןישודק הוה השדקו ישילש אנ סא
ףא ללנ איא סנא ססנש לש חשיא רדג סנ שיש השאו דחאל
׳שלינ ׳ע] מ״נו שיע לחאמ ןישודק הנ יספחו פג ׳ענל
סא ןוגנ [לימנאו וי פ סילונו סיפ סילונו סיפ ןילוהנס
סא ןושאלל חוחומ סא ינשס חמ נימאו ג״הנ הוה לחא
ני פ ףד ןישיגו איפ 'ק ףד תומנ׳ עו ת יפו הנמלא הוה
ולפנ דחאמ חומני ׳נ סא סמני י נג גי הנ הנהו הונ שיע נ״ע
ל״ס לי ו יישל סנה הקיו ?שלק סש סנ סא דחא םני ינפל
ני ע אי נ ףד חומנינ י עו הקד אשלק אלד סי י ףד חומנינ
חומני יחש סא אסלגס ׳סוחו יישלנ שיע יאוע ;נל ךהנ
א״פנ ׳שליה ןא אל וא למאמ לחא למאמ שי דחא סניל
הנ ןיספח ןישדק עי נל לחא סניל חומנ׳ יחשל ליס חומניל
וא ׳א האיננ חלשפנל ליייקל ףאל ןכ ליס אל ןליל ׳מגו
לדגנ קל חושיא ללגנ אל סו סיחנ ינש הנונ ןיאל הצילחב
יצור לדגנ סישנ יחשל לחאנ ןיינק ךיש חושיאנ לנא סוני
ליס פ״נע לימנאו ן נ ל״ס אל ׳שליהו הקיוה השלק אל נוש
פישנא המכל חחא השא סדנעשמ הלוחהש רמול איאד ׳שריהל
'סותה ךא ואל לע השרגו האשנ סא ני מא רנע אל בושו
השרגל לוסאד שיאה תא הדבעש הרותהד ןויכד ל״ס תוכמב
לותש סליק ףא סי נקה ;י נעל הריזחהל חרכומ השרג סאו
ןויכ חונוחנל וי פל ׳שליה לדג ןי ש אל סונו דבעושמ :סנכו
לומג דובעיש ןיד הוה בוש השלגל לוסא ןאבד סשלגל לוכיש
הנוחנ אלב ןישודקב סישגלפ דימל הסונאב יד 'יהי סא מינו
בחב ליז ונבל הנהו צימנאו ש״מ יפל שגליפל החוא חקי סא
הנוחב יאנחו הנקח ךה חמחמ י י עמ יאצ למול ייא ךנלו
הנה ןא ויק ףו חונוחנ ׳םוחנ יעו שיע הקפס סא ףא
ןכ קספ אל ני י ףו ןיסיגד ךהמ וי פ חצול ׳להנ ליז וננל
ל•! וננלד הונ יחכלאם חמאנו הל למיא אקפס סאד קל
ינהמ אל וא לפונ יניאו ךכו יניא סל למא סא ןיב קלחמ
סל ןחונש ומכ סוה ואד יאצ דמא סא וי נו אקפסנ ףא
!נתכד [סי ס] ףד ץנלפ ׳סוחנ ׳פו תונוזמ ריבע ייעמ
האיצמ ןי נפל מי נו הז הל ןחונ ומנ הוסד גי הנ
רמול השא הלוניל ל״סד סירל ףאן קלחמד ׳שרינ יעו ני הנו
רונע ״עמ חלשונ איהש רמול לנא השוע יניאו חנווינ יניא
סא הונ ׳חכראהו לענל י י עמו הנקח הזד רשפא אל חונוזמ
ליס חוריפנ ןנו ףניח ולש סה וא הילי השעמל ןינק ךירצ
סא קרל ןישולח ׳ננ ני עו א״ע ונ״ע ףל חונוחננ ׳״שרל
חמאנו אל ה1 אלנו ולש הוה פחוא הנקו ןשלח לענה
ולי סא ני פ ףל חונוחנל חקולחמ ןהנ הנרה הונ יחנראה
׳סוחנ יעו אל וא ןינק ןי רצ סא לירו אפילע וא הלינ
י נג ן נ פי נע לי מנ אל םונ מי נו ני ע !ימ ףל תונוחנ
שי תונוזמ קר הנותנ יאנתל הנקתה םלסנ םש סלקמ י רפ
לונעיש אלו ןננלל וא ׳ו נ הלאשל הלות ןי ל לדננ הל
חנעפ ™
O T
r * w 20 ת נ פצ
־גכ ןמיס
״ ד ל א ש
.[רועיכ י רי ענ תנעטנה רכרכ]
. ה ב ו ש ת
ללוהמכ יוכו גלפומה בלהל ,לסניוול וי פלח ןויס ׳ד ׳ב םוי
טחנמ יתלבק נוקאלנ בל עשיסי ל1פילא
הז לרבל הנהו ליבה לחאחנ שפלס המחמ חפב ןולאה
הלוסאל הנוז יבג םנח ן נ רוציקב ן א pro קיפסי אל
ללג סירלנ ׳ב הזנ שי הנוסנל הללחחמד סמ ןכו הלמגל
חושיא ׳לסג לי פ בי נמלםד ןני זחל ומכו חואיצמ ללגו ןיל
סי י פ נ־סא ׳להנו סנק י נג איפ ני נ חוכלסנו אי י ׳פ
ןמ חזו הלעננ אלש ףא סלשפנ סאהנד ןוי נל הללח י נג
פל ןיא ןכו יאלו פלעננ אלל ףאו הקזחו ןי ד הלוחה
׳שוליסכ אלו הנמ הניחכ קר הל ןי א ןכו הלוחה ןמ סנק
ני פו אי פ חונוחכו ני מ ו־נ ףד למ ו י פ חומני נ סוסהו
י נג ני עו א־ע א״ ףד [חונוחנ] ןי עו ןיאושנס ןמ סלוחנ
״שלנ שי עו ני ע היל ףדו הלעננ אלש סילע הל שי
הפוחל הסנכנל ׳םוחנ איע מי מ ףלו סנק יבג ׳סוחנו
סנ ןיא חוקלמ מימ ךא ׳אלונ לנל לכל הלזענכ הוה
ני סא ׳להמ ז״פו ח״ ׳לס סוני חוכלסמ ני פנ וני נל שיכ
סיכ ףו חונוחכו איפ ה־פ ףל ןיסיגיסותנ ןייע לענ קלל שיע די ס
ןי ואהל הזנ שיו סי נעלסכ לקיעס ן א ןכ ליס אלד אי ע
הלקפ סלוחסל זי על למומ חפיסש י נג ןידה ןנו הנלה
ןייע לננמד חמחמ לדגהו ןיד סיעכהל למומ ןפו ׳אדונ
ןפו סש ׳סיסו גי מ [ימ] ףדו גי ע ׳ל ףד ןילוח יישר
ףדו ני מ ףל חומני נ ״של ןייע הנוז סי ונע סחסד ןילה
ןכו הלעננ אל יאדו סא ףא ןיד סשענ ניחאו ני ע זיצ
חודע ׳לסנ סי נמלנ ן י עו סעל נלי ק סושמ חודעל נולקנ
ני עו אי ע סי נ ףו ןיללהנסו מי נק ףל ני נ ן י עו גי י פם
ןילה ןכו כי הזג ןיל השענ כיחאו ססולא וחשא י נג
לאלשיל ףא הנוו רדנ הזנ שי הלענל הרוסא סשאד חונז
ףל חומב׳ ן י ע סאמווג רדגו ני ע זי ע ףל ןישודק ן י ע
ליסל סמנ רדגס הזו ס־מנו סש מי סנו ססנאנ י נג ני מ ןי נ
סאי נ ישודיק י נגו הלענ לע רוסאנ חונו י נג ליז גיסנל
ליס סי נמלסו אל סז אלנו א״א סוה זא שממ סאי נ קלל
ישודיק י נגו סיפאנמס ןלד ואריש סלענ למ רוסאל י נגד
׳לסנ ש״מנ סאינ םשל םילע ׳נפנ דוחי נ ׳ד סאי נ
ליסד סושמ ן כ לאונמ חייס ״פ ןישולג ׳לסנו גי פ חושיא
ומכ !ינק ללננ ונל סלמא סלוחסל ןויכ םושיא י נננ
ינסמ ןכלו ןי נק ומנ סו סופ ספוג הקזחה לפשו ףסכנ
שקחא א״ע לי מ ףד חונוחכ ׳ע האי ננ סג !לידל יאנס
לי ס אל ןישודקב ׳שליס ןכו גי פ ןישודקנ ׳פסוחסד ףא ידדהל
חימנמ חואיצמ אלו ארנסו ןי נק הוה ני ג האינל סושמ
םוקמ םושנ ןני זח אל ן נלו םיז למנל יאנת ׳נהמ ןנלו
אל המל סליחס לופש המנ א־פ ׳ס (ןל סונוקד הקולחמ
ני מ א•׳ ףל חטוחכ ׳עו :•סכ האי ננ ןישודק י נג יגילס
הדחיחנ י נג ז״פ ןימיג ׳שולי נ ןי מו האי נ י דכ החהש אלו
ומע
אילקמ ז־יק ףד קי נו ךסכ סוה סדלמ כיחא סאו ססנא
חרנ כיחאו סלח י נג ןישודקד איע ׳שלינ י עו אלקיפמ אילק
.ןאכ כיאשמ תואפלחסל לשפא סש ןא
־בכ ןמיס
. ד ל א ש
.[גירח ול ריתהל פ׳קבם לעכהו תיטתשנ ןי דכ]
. ה ב ו ש ת
רקיעהד רדגהו 1נ ושד לבכ הנה תיפשנ סשאנ ני רדח ד״ע
ואד ו׳פס !׳שולג ׳;סנ ליו סינמלס תפישנ
מי כנ ליסד ותפשל ליוא אוהו השאהל לפנס ודונפיש פקפ
תואיצמ םויו םוי לכ ןשמנ לנד אוס סשאל לפנה ודטפישד
נ־פ מימ ףד ני נו ני פ וימ ףד תונותנ ׳סי חנ יפו עי פנ
ןילאהל שי הנלהו הנמלא תונוזמ י נג ני מ איכ ףד ספוסו
ןיאושנה ןמזמ הדוקנ וא ךשמנ סא ןיאושינ ילדג לבנ סונ
י נג ןנילמא אלד ליו סינמרהל ליס ןכו ןושרג וא החומ דפ
סלנשש סשא !י דס ןמ ןכלו סכאלמנ סמע אוהל לענ
חונוחכ ׳סוסה ש״מכ סנקח סושמ קל םלשל םני ח סי לנ
׳להנ לי נאלה חמשנ אלד ׳שלי נ ׳ונמנו ני ע ו־פ ףד
לנל אוה י וני עשה עגלו עגל לנד שיע אי פס חושא
׳ונמנו לונעישס עקפ אלמימו סשלגל לוני ד קי כ שדח
חונוזמ ל־יקל ןוי לל ףאד קספ ןנלו חטותנד וי פ ׳שלי נ
אלל סמימש ׳לסנ ׳פ חי ע־נשנ חונוזמ סשאל ןחט חיסמ
סוה אל סונ מי נו לי פ חולשעמו ו־ס חטוחנ ׳שליהנ
׳עו םוי לכל ןיאושנס ללג חמחמ ןיל קל הולמ רדג
ןכל הונ לימנאו שיע ךחמורחמ ןוח י נג הי פ ףד !י פי גנ
סא ומכו חימשנש סונ סרוג לענה ןיאד ללנחנש לכ
חמחמ הוה הז מ״מ אמיק מכצל ףאל הליל חמסמ חוזנש
קי נל ן הנ ׳עו 0לג אוה ני ע איס ףל סטומכ ׳ע למנה
אלש הילע אנ סא עי נו םיח י ננ י נג אי ע פי נ ףל
!יחמצכ הוהו סילג אוהל ןויכ היח רו דנ ני חי מ הושיאנ
ףד קי נ ׳סותנ יעו הי פ ףל קי נ הכמה חמחמ סיאנם
זי פ ׳של׳:• ׳עו הזנ מי נו א״פ סיל ףד חטוחכו סי נ
השפ אלקנ זא דדה הכסח סא ׳קנחש מי מ י נג ןיסיגד
לכ ן כ פי כפ לימכאו סג הוה אלו לומינל המלג איה
מימ ׳וכ סחפחסג ל״יקל ףא למנה ״מ אל לנדהד יכוה
םדא ןיא חושיאל ׳יואל הניאל ןוי נ בוש ימקס סי ני נקס
הזנ יחכלאס סנלסו סי ני נקסו סי וטמי שס לכ פקפ רד
סי נמרס וננר יגילפד סמנו סשאל לפנס תנמש רדמ
סדא אשונ י נג חושיא ׳לסמ ל״פל ךס י נג סיארס םמ
סוסמ לוכיל ליס וגי נרד סחנופ ספמל ני חא לוכי סא
לננד סושמ י י אד ליס סימרסו שדח וונפי ש סול לףכו
סמכ סאוסר סל ןיאש ללנחי סא ןכל ל״מכאו לנפסםנ
ןי ד פי מ לכויו היסשנש ןמומ םינש ספנלא דמ ןממי
ףל חומני ׳סוחנ י פו מודיה גסנמנ םשמיו סשא אשיל
סושמ םינש ׳ל ןיסמהל ךיללד סאלנד n ני מ rep
.קסנוול ספד נר ןדאל ףסוי לצקאו אפלסס אמש ששח
אי חנעפ חםישתיתיל** ת נ פצ
די קב ליד ןכ סל למעש סמסמ אי א סז1 סב רוסא אוס
תנמאנו ׳א סנשמל נ*» ׳צ ףד סירדנד ן 0 תמאבו סש
וי לע סלוסא סז ״ע סישמנ אל זאד סנואב ןסכנ קל
סומני ג ׳אובמכ סליסא כ־נ אוםד ףאו ו נ קל לוסיאסד
ססנזש סלמא םא לנא אלמימ סז מימ םזנ ״תנ שי עו
סעקפס הוס סזד אנמהמ אל םנושלל סנשמל סנ ןוצלנ
סונותכ י עו סי כו ני מ ו י ב ףד תומנ׳ ׳סותסנ אלו ונממ
י לגנ סי נמלנ לאובמו ומכו י י נפ סזב סי נמונו ני ק ףו
וואמו שימ ןמסמ אל פקססלו סקמס למנלו ני י פס לשממ
ןמאנ לתאלו ן ס ׳ננ ני מ ׳פ ףד ןי מי נ ׳פו סונ ׳תנלאס
כי נ סשאס סא ףאד פמשמו תאישנ [וכי סי ] זיסאל אלו
אל כי נ סא ססלאנ תקולחמ אוס םש ׳שלי נו ןנ תלמוא
לתנ ו אלקנ ומנו לומנ ןטק אלו תונז קל םשד אנמסמ
פי נפו שימ וני פ ףד ןי מי מ תקולוימ סוכו ןי אושנ
ןישווק אנלו י י נאו תקלסמ ן ס pi ןמסמ אל ספקפתנ
סמקפס סוסו ןוללנ קל סז תונונ אי מ •ננ אימ ןי ס ףד
אבל; סג [ןאכו] ל״ קתש םא סנואנ ןסנ תשאנ לנא
סורמנש לנו סז למ ךייש אלו סמקפס סוס אל סזד
אלו ןאנ ניס1 סי פמסו ול סוינקו סנ קזסומ אוסו לילד
ןי ו קל ספקפס סוס אל ןסננ סנוא לנא אי פ ׳נסמ
סי נמלס סונישכ וקי פס ןוי דל ן כ פי כפ לי ננ סנוסכנ
י נגו זילפ תלסאנ איסש לדנל סג לומנמכ ציאד ליו
תותלאשסלו הלפנ לע סלסאל אי א סינמלסלד לופי נ ׳וי פ
סאמוננ זאש תויסל לנץש רומי כנ קל סו ןנילסא ריפש
שימכ סלפנ למ סלסאנ אל סז לפ םנד ליס סי נמרס
לי ו ׳י של תמאנו סלי נפ םש סתיסש םאלמ לנדהש ןושלס
וא י אדונו איס סנווש נתכ אי ננ ספ סלסל י נג ןיסיג ףס
סנוז איהש סיאל סו ן א אי נ סנלס סש שיש ןוט הסנו אל
שקנו וישנפ תמחמ קלד לאונמ זיפס סונוסכנ ׳שלינ ןא
סל וא ססנו אלו לי ל "אל ואינה סא סקנ ןנו םפוס סש
ןלד ן ס שלישו ססיס •לסמ נישסנ סיבמלנ יפו ןניש־ס
סל אניקש וני סו סיתש ןמ ו י נ ףו ססוסנ סעממו סילנא
סילנא ר ק   סנומ ססיסש ואלש סידע ואבו הלתשנו סזיס
אל לבא סיתשה הנ ינהמ אלד סושמ קל סליסא וכלהו
לנא םינש סיוס אקול ןכו זא ססנזד סקזסו אסינו סמסמ
ןמאנ אי פ סאמוסל קלו סי י ק ימאל ףאו ללכ ינהמ אל דמא
הליחתמ ו אי י פי ננמ האלנה יפל ןאכ תמאנ סנו סזל אלו
ןעסנס ןמ קל הנממ לומיכ ואל אלו וומיה ףיס דמו
כימא וסנכנש סמ וא אקוו [י י מ] וסנכנו קייד ליו סינמלהו
ףא מימ ןא לומנ לופיכ הוה יאדו הו סש לשא סינל
ןויכל פרנו אי פ ש*פ סלפנ לפ רוסאל לכונ אל ׳מלאשסל
למ רוסאל י ננד אי מנ םזנ יסנלאה דואמו םיבורק סהו
ראובמכ לולנ לבד אקווו תוומ אקוד םשו די ננ סלפנ
רורינס םילפנמ לוספ וא נולק סש אי פ סיפ ף ו ץפי נ
סאמופ ששוי סנ שי פאלנה ישל י אדונ לוליקנ לימכאו ילמנל
n» הסנכנ ןי א ש*נ הענפש הוומ איהש ילסא תישני הנאו
לאונמנו ללקאו הלפנ לפ הלסאל ייא ו ־ נ מימ ן א לפואב
קל הוה אנקסמל היש למ ויפ ןסינ סיאל י בנ סונומנ 'שלינ
הלפנ למ הרסאנ אל לבא ןרפ תנלשנ קרו תאנסי ןאמנ
מוילמ ראשו נורק אוה וחאד פי נו אי פ קרד ןאנ סרפנו
>ק1 רופיכ קר שממ ססב ןיא
׳דב ןמיס
םשו םושמ אקוד סאיב רומיש ןי רל םסו פמשמ ומע
ן י י צ ךכלו ׳וכ סא טס י מא אל ׳לסד ןי נק אל סאיבס
סז סוס ןישודקב לנא סזב יסכלאס ליאמו סאיב לומיש
ססנש כימא סא ףא ןכו סונ לומיש ונילמ אל ןכלו ןינק
ומכו סלומנ אי א סוסו ללכ יגסמ אל סלמנ אלש סילומ
ןויכ סמני נ לבא רפשו ףסכנ וי כס סרזמ יכסמ אלל
ףל תומני נ ן י מ םש תמקס רונו סאי נ קר !ינק אכילל
ראי נמ ןכל תמ רנאנ סנק אל פי כלנ ׳סותנ ני מ ני נ
סלמננ אל םירמוא ססנשל ני י קו ני מ א״ק ףל תומני נ
׳סותנ ןי פו סי נמלנו ׳סותנ שימ ׳אי ונ תיסמ ׳נהמ
ל״ס ני סבס ן א נ־מ [נ״] ףל ןישוויקו ני נ ףו תומנ׳
ןי ו צ ןכלו תואיצמ קל ןי נק ללנ סוס אל סאי נ ׳שולקל
ססימ ׳ננל חונזנ ןכו לוסבמנ קלל לשפאו האינ תואלל
לפ נכשי ני מל יסיפ אצת ׳פ ילפסב לאונמו אלקנ ני תכ
ןכו ןי ד סזו •ז ףד תוכמנ מיכ ני םכ י דו לילו הניכש
כי סזנ הזו ןכ כי נ סניכש לפ לי מל ׳סי פ לאונמ סנק י נג
ןי ללל לי ו ני סנל ל י סלפנ לפ לוסאל לנא סקזמ ללגס
ךילצ סשל ליסל קי ל ןכ סילסוא לי נ זאו לוחכמכ ללג
תופי נש ן י ע סע״ליו ׳י אר םילע איע שממ לעופנ םשעמ
למנ אלש סילמוא םםנש סא תמאנ מי נו לימכאז ו י ל ףו
אל למול קנאנל מיש י נג ני מ ני י ףל תותילכנ ןי עו
ולש ןנרק לע קל סא ןי לאסל ש• םשו יתאיב יתרמג
ן א ןי וס סז פי כפ סלוסס ןיל תמממ תני מ תוקלמב לבא
סלמנל םשאנ סי ולג ׳נ שיש יתבתכ לבכל ן כ אנידל
אי פ ניסא ׳לסב לי ז לבאלס שימ ן י עו סנווו סאמוונ
אלו ןיד קל ולש תונמאנה מימ םיוק לסאל אי עד ביכמ
תלצל א״ ףל תי מני נ ליסל נלל מי נו שיע מואינמל
ףונכ יונשו סולפ תישפנל סצילמס ןמ סלוונפ ספיס
לסאל ףא סי י פ ׳נ אקול ןי לצ סו הולמ תי מא ׳•לנל
׳ילנל תונשלי יוכ לומכמכ אקול ןי רל ס״יק אלב ןכו סי י ק
ידמב י ל םיוק י י מ קלו שממ לעופב תואיצמ ן י ו צ תרמא
ןירלסכס ׳סי תכ ש״מפ מי וו ןי לצ זאו סיפאנמכ סאמוונ
אל וא סאמיש א״פו סי י ק לסאל לעונל ןכו ני ע ׳ש ףד
•מננו לי ו סי נמלס שימכ כי נ לפטל סליסא סתתש
י דמ שיש ףא םיוק אצנ לנא אימ סיצ ףד תומניד
סלומפ שממ י מנ םשו לומכמכ קלל לי• למטל סאמוס
תיסמ לי לו א״מ ׳מ ףל תונותנ ׳םותס ליל סזו ןיל אל
י י מ סנל סי כ ףו ו ני מ לי כ ףד תומני נ לאונמ ןננלדמו
תונותנל ׳מננ די סס ןכו ליד ןכ אל תי סמ ן א ןכ [ני מ]
יישל תמאנו ל־סה סו סמו מדסאנ סשאס ןיא ׳ס ףל
קלל ןננלל תושיא ׳ננ ןכ ליס ני ע אי כ ףל תומני נ ליז
ןי לאסל סזנ שיל ךכ ךא ׳סותנ סזנ שיע סייק ״ע
ותשאב לענס וא סלענ למ תרסאנ סשאס סא סנלס
סלפב למ סורמ תישמנל א״ ףו תומניד ן ס ליל הזו
סא סל דנמושעל ׳ני ה מי נו סלמנ לוסאד זא סנ [סושסו]
קפסו אנדמוא קל סזו סותפ חתפל ללנס אוס סזו ןמאנ
סלשאנ סשאהל אמינ סא קלו פנש קל ןיל סואיצמ אל
יתאיב תאנס ני מ וי ש ףד סי לדננ ןנילמאל ומכ וילע
לושאלו ןכ ני ס רסא י לפ ןתאי נ צנא לסא אל ןי למ
י מא ן א לוכי וילמ איה רוסאל לנא "א םילמ ומלמ
קל םז אלנו םי וקנ קל סלמנ למ תלסאנ סשאס ןיאל
חנעפ ת ^ת י ח * * * ת נ פצ 22
ו י כפ תושיא לי סנ סי נמלנו נ׳ל ףדו חיכ ףד סטוסו היצ
סא גיסכ סנסו ׳כ ׳לסב קבוא רדג הזש ש־מ שי ע
ףד ווומני נ סארי ןוצרב סז ססשפי רסומ רמ1אנ סתפט
ל*סד סמל סושר אלב סידמ סי מ סאשנ י נג א״מ ׳צ
ןנרק הניימד ףאד ראובמ לנפמל סל סוס סמ סש שירל
סלענל רושיא י נגד ליש סוס מ״מ סנשמנ ראזנמכ
ש״עו וניסמאל סל סוסל קיסמ כ״מא קר הסינא הארקנ
ןניקסס אל ןנא ןא הרסומל קססד סש מ״סנו סזנ ׳שרי נ
ןנרק י ננד ללגסו סזנ סינושארס לבו ןי נמלנ שימ ן נ
סל סאנש סאנםו האשמש סשממס נויחס לע אוס ןנרקס
ןכל וי ה הי ס סינגש 'לסנ ל״ז סינמרס שימכ !נירמא זאו
ס־םנ מ״כד סוי רעו סי נלמנ קסעסמ ׳ננ ומכו הנימ
נ״ע ׳י ףד הנינחו ס״ ףד סועונש יעו ס" ףד הוהירכ ׳עו
די נארס בהכ ןכו א״ע נ״ל ףד סיחססו אינע חילש י נג
סושמ ני י מ לכואד ני ס זי פ הליעמ ׳להנ הנכסב לי ז
סנכנו סי בי לש !ולסמ סזמ י נג נ • * סרסנ ׳עו סנסנד
שקנ אל לנא סנוא רדנ סוסל שי ע יוכ רוטס שלקמל
נ־ע שיק ףד סומני נ ׳ע נייול סכסנל ןונל שדוק לכאו
סררנסנ כ״סא סא מימ תרנועמ אמש שיסל צ״אד ףאל
ח״וקו !ברקנ סז לכ ךא סזנ י י שרנ ש״ע סלשל סכירצ
סאנהנ ללנ אילס אל הלענ לע סלסלל לנא הרסכ סוסל
סלענ לע הרסאנ מ״מ ןלילל רוטסל סמ שמשמ י י סל
מי ספנ סי במרנ ראובמ ןכו ו״ב ףל הסיסל ן גמ מכומלנ
נ״סאסמ א״0 ס׳נמרנ יעו הורע רנל ארקנד ןירלהנםד זי 0
ףאו איצ ףד סומניל ן הנ תסינא רלג הזנ שי ןכל הזנ
ט"0 ףד תומני נ ראונמכ סנק סושמ סרוסאד ןגיקשמד
ףד ןי רדסנסנ ראונמד ןויכד ל*׳ מימ נ*8 ט"0 ףד ןישינו
סש נסכד ני פ אי פ ףד ןי שדקנ ״שרל ליס ןכו אי ע ני ק
לע ׳ממר י ענל סושמ סונורק סע למייסהל רסומ ןכלל
דמייסמל ני ע ׳פ ףד סש ראונמ אס סשקו ׳וכ ריסל׳
ראונמב סאנס אכיל סשד ליצ כי עו סיהמ ומא ספ
׳סוסנ ׳עו סנק הזנ ןי י ש אלל ל״ נוש סש ןי רוהנםנ
סליעמל מ״רל ףיליל רכמנ [ףא] סיל נ״מ ני נ ףד !ישדק
הלענ לע סי סאנ אל דיזמ אנילד זי כד הטוסמ דיזמב
סליעמל ןדידלד סש ראונמד בי ע מי נ ףד מ״נ ׳פו ש״1׳
עדי ל ףא סזנ ש״ע סליעמ הוס רסומ רמואב גגושב קר
י הומ ז״מ רבסשמ שדקסד ןוי נד רבסש קר שדקס הוש
אל זאד ני עו ג״סנ אמלל ללמהמ דיזמל מ״יל לינמ כיאו
י עו סליעמ סזנ ןי י ש אלו ללנ הלענ לע סרסאנ סוס
סלענ סמנמ סנא סונזל ׳םי סנ ני ע ח״ ףד סליעמנ
•ננ ןבו לי נ ףדו ני נ ףל סונוהכ ׳פ הסנא סרלי רלננו
׳לסנ לי ז סינמלס שי מעו ןי לרנ ופוסו סנואנ ססלמה
י ננ ל״נפ הושיא ׳לסנו א״פ ני סא ׳לסנו כי פ ןירדהנס
הרסאנו הנימ ןוצרנ סאי נ הלימה סא קי סני אנ ססלחה
ןפקש סיל אי מ ףל קי נ ׳סי סנ י עו נוי תתו י וסאס םזד
סי סאנ !וצי נז רסי םנ סוס סאי נ הלמהש יכים ףאו סילע
יכנ אי ע ׳י ףל ןושי קד ן הנ ןינכ עצמאנ סלפנ לפ
ינשל חשלוקמד סאי נ מלמאנ ןישודק םלנקו סד• הטשפ
סי פ סטוס ׳שרי נ סכומ ןנו סול סמרנ איסד ול סלסאו
סתלמס י נג סלענ למ סלסאנש סונרל ארק סז למ שיד
6טי 0פ כילאד רסהנ סוס סלי ומד ליצ כי פו ןוצרב
סרסאנו
׳דכ ןמיס
-ד ל א ש
ולפגש תישפנ ליצהל י ו כ הגוצרם הלעבגש תשא רכרכ]
.[םיחצור סהלע
. ה ב ו ש ת
ויח הכסו כ״מ ׳תלנק קסנימו צירת לייא ח*י ׳ב םוי
הו האר לפנהש וא םילע ןי ע שי סא הריתהל
סנל ליייקל ומכו האינה קר הלסוא לוסיאס אל תונז •ננל
׳ננ ומכו ףווישנ ומכו הלפנ לע הלסא חוילענ תמ שמשמ
הוש ץרלהנסל וי פ מיהפנ לי ו ס׳נמרס שימ ׳סו המורס
אימ ןישווקנ יעו הלענל הרוסאש לי רו הורס רנל ארקנ
״ע הוה סרנהל ףאל ׳סותנ שיע ׳ונ הילע ןפקש •ננ אי פ
הנרהו תגרהג ןוצונ הוה האינה לנש ןוי כ מימ סנוא
הפוסו !יצרב התלחת ׳ננ היפ השוסו ׳שוריה רלננ ׳חכראה
ןה ומכ מי נד ׳חכראסו אסישפ הלענ לע הרוסאל סנאנ
הלבקו האינ עלמאנ הלי הפשפש ןי נכ ׳ו ףל ןישילקד
די זמנ תאז התשע איהל ןויכ וילע הריסאו רחאמ ןישודק
!וי כ הליעמ י ננ ני ע ני נ ףו ןישולק ׳סיו־נ '1ו איא ״התש
יגילפל המנ ׳פו הוצמל סא ונל סמ ןוצרנ הוה תונזהל
סא ןננרל !׳שולק י נג ני ע אי נ ףל תומביב ׳סותב ״שר
אל התימ אניל קר ת״המ הוה תמאנ ןכו תונו "ע הרסאנ
פ׳כפ ־ ו נ ךיראהל שי הברהו ס״יןלנ קי הלענ לע הלסאנ
האינה ׳סותלו הלענ לע הלסא התשעש לישא איה ״שלל
תמחמ סא מינל ל״ל הונ •תכראהו !וצרנ הוה סא התרסא
;יא סנוו לנא רוסא תמחמ אקול האמוסל הניו וא סאמוס
איתש אלל ןסק תשא י ננ ני ת הסוס ׳לה ס״נמרנ ׳עו מינ
ססיס ׳סיתנ סיוק רלנ סש קר [סוני ] אלנ ףא עמשמו
ינילפ ׳סיתה ךא לימכאו הקשמל יירל ליס ןמקל לילגה סאל
סושמ רוסיאה ןיאל הלענ לע הרסאנ ןננלו לוסיאב סנו
הזנ ׳תכלאס תמאבו ןכ ניסו תינז הליפנ סושמ קל לוסיא
׳ק מ אל סמלו לק ליסא לע אנ ׳ננ היצ ףד חומניד ןהב
לי ו סח ונבל תפיש לאנל שי הונו תמ לנאנ אנ ןוגכ
ללג ןי נ מ״נ שיו ירכנ תאינ ׳ננ תונותנו ו י פ ףו אמוינ
איא אנידל ןא ני פ זי ע ףו ןישווק יעו הנזו וא האמוס
סילע וא הו האל לפנה סא הליפהל
־הנ ןמיס
. ה ל א ש
לעניש ותאופרש אפורה ,רל רסאו ני כס הגנ הלחגש השא]
.[הלענל הריתהל הס והואפרל י רנ ומע התגוו ,רשא
. ה ב ו ש ת
קיסמ ג פומס נלס י וי לי ל קסנימ י ט״פרס ןסי נ ׳ד קי שמ
ני ןנעסנ p< י י י כדומ השמ רילוסמכ אתפמש
תמחמ רסומ סוש סלנקש קל ןילרב התנוש השאס די מ
ףד תופני ד תנמש ללננ סו ארקנ סא ני קפל סאופל
בי חנעפ תובושתו תולאש ת נ פצ
סא רתומ הזש רנםש תתחמ סעסש יכיה י נג ני עו איע איי
־להנ דינארהו סינמרה תפישנ שיע נניש יא םנוא הז ארקנ
׳להנ קספ ליז ס״נמרסש ףאו הזנ שיע ייסה א״פ תוריזנ
ףא סירנד ׳ג ׳נהמ אפרתנ ינגל !*ס סיפ סרזתס ידוק•
ןיצרנ הז הפעל ןי י כ יוארה שניע ותיא ןישנוע נ״נס סוקמנ
הוס אל ני או סז השעי אלש יל ורפאו ו נ ורתהש ליל סש
.הז ןי י ש אל ןאכ לנא גגיש רנרה סלפב
•וכ ןמיס
. ה ל א ש
תקוחכ חוגחכ וקסעו דחיב ורדו ריעל ואבש השאו שיא]
י י ה השאהל יכ עדוותנ כיתאו ןב הדלי ןמזה ךותבו א״וא
הטע רדה שיאה תעכו וגםפ תשרונט איה התע קרו לעב
[והמ התוא אשיל הצור
. ה ב ו ש ת
נר וניא הארנה יפל הנה קסניוול ח״פרת שיחמ י ט קי שע
הפ הרצקנ קר לטל נישמ ינא תי פ ךא ללכ
אי פ 'ס ףד תונוהכ ׳םותו י״שרנ תקולחמה הארי הנה הצול
סרםאנ אלד ל״ייקל אהד ל״ם ״שרד שיע המ ינפמ היד
נ״ע וי כ ףד תוחניד ךה ומכ סירעוכמ סי רנדנ קר דוחינ
ומכ הוס וסינל החקלש ןויכ ןאכ לנא הלחיחנש הנים קי הז
קר הז לוחכמכ קרל סש שימ! הז לע ינילפ ׳םותסו סילפ
אנוה ג״הבכ אלל סיפאנמ ךרדכ לעבה לע לבא לפונה לע
שי ע גי ס ףל תונותכ 'סותב ׳ע שיע ני פ תומני ש״ארנ
א״פ גי י ףל תונותכ ׳םותנ י עו נ״פ [די כ] ףל סומני נו
ציס ס״נמרה סנהו א״פ ףל ןישולקל ןהנו לעבל שש ךא
רעובמ רנל י י ע האיצוה לענה סאל נ־יה ני פ הסיש ׳להנ
אל יאלו זאש רעוכמ רנל לע אל זא רחאל הלעננש ל״יש
ןיקשנמ וא ןיפפנמ ומכ הז י׳׳פ הנוזב קיזחהל קר הלעננ
ןיא הז לע תושיא ילהמ לי כפ סי נמרנו וי פס תונותנ 'שריל
הז דסי נ סירל הוהש יכיה לבא ל״מכאו ןעשנה לע סירסוא
סש ׳ס ףל תונותנ ׳םותה תסישל ףא סילפ רלנ סוה יאלו
קזחומה לנלל נ״פ הימ ףל תומני 'סותה ונתנש ללגנו
סיד איפ זי נ ףל הסוס ׳סותנ י פו סילע ומנ סוס אלנסמ
'פסיתנו הזנ שי1 תיאלו סאינ ןניעל׳ אל לענ י נג ףאל נול
ול סלוסאל יאדו אנילל ןנל ןנ לאונמ אלל ליפם הלנ
ףא תמאנו לינה ׳פ ףל סובותכל ׳סיתס תפישל ףא אשניל
ךסמ פלג אלל סליסא יאל! ןננל־מ לנא תיהמ קל ליל ׳סוהה
י י ע השרנ לענהל סושמ סשל לי י ךא ני פ לי כ ףל תומניל
ג״י ףל תנש ׳םותנ י פו גלהנ סש לילל אלנופנ לבא סז
ללג סוסל לייל ףאו לול האשנ מ״מו ישלסו ךס י נג ני מ
תמחמ [הזנ אנשלני נ״פ ביצ ףל תומבי ׳םות •ע] הגגש
מימ ןישולק סוה אל לול ישגלקל וקקפ לואש לש ליבל
לאונמב סוילס תשא חקיל רוסאו ךלמ הוסל לולל לסאת
פמלענ דוחי קל ארקנ סו סגל כי עו ןירלהנקל ני פ ׳שרינ
הירל תוחפ סחפ הוסל תנש ׳םותס ש״מנ ליי ךח
.ספל נר ןיואל ףסוי
׳מ ןמיס
י פו הזנ לימנאו סאי נ סליסה המחמ סלענ לע סלסאנל
הפישנ סונ ךיראסל שי סמאנו נ״ע [ני נ] ףל ןי רוהנק
הנטק י נג בי סא ילסמ גי פו הסיס ילסמ ני פ סי נמלס
ןואימ הנ סאו םלענ לע הרסאנ סי נא הסלקל י ני סל
ןושל לי ז םי נפלס קייל םשי סלענ לע הרסאנ אל איס
לנכו לסאסל ןוצר הל ןיאש חיפ סי סספו סונוסל ׳שוריה
שי דאמו הנטק !היפד ךכמ ראשו ל״נארס וילע ישקה
הויהל הכירצ אסד יוניק הנ ךייש סמ סגו סזנ ךיראהל
םש ליל ךא ליז די נארס ש״מכ י וני קס לנקל העד הנ
׳ע םי רדנ הניעל העיגה רדגנו העד הנ סנטק ןוגכ
פי ק ילהנ סי נמרנו יילל סצילס י נג ני ע סי ק ףד סומני נ
החפש י נג סוגגש י להנו סזנ מי נו טי פ סמ האמוט ילהנו
העד ן נ סי סר לידגיש דע נסנ ןטק סוס סא ספורח
הנטק איסש ףא ססעד ךירצד דזעי נ סרבמס סמא יבגל
שיע פי ק שילפסל סלוניל אי פ חיפ ףד סיסספ י עו ני ע
סרג ןנו העד ו נ שיש ןטק סאזס י נג גימ ףד אמוי נו
ןבו רהטל סוזהל סנתכ ךירצד ליםד סושמ ליז ס״נמרס
ףד סטוםו ני ע ז״ע ףד ןי לדסנסנ סזנ מי כנ י״שרל לי ס
ליםד הזנ ׳םי סנ שיעו גי מ ףד םשי די י ףד אמויו טיל
םש לימכאו סרסטל אל סאזסל ןוכמ קל ךילצד ד׳׳נאלסכ
סג וא סזמ סוספ לנא סלעב לע סלסאנד סינמלהל לי ס
יאלש׳ הלענל סרהומ סיבא סשלק סאד הלומ סיבמרס
נסב ךכלו ןוא־מ סוס אפוג סז סעצע השדק סאו
'ישולקל סי ק ףד סועני ד ךסנ ומכו ןסכל סג [סרהועד]
הזד סרינם הסיס איסד ןויכ פי כע סזנ שי ע סנואימ ןס
סל סוה איצ ףד תומניד ךה רדנו נףרפ תמחמ רתומ
ךייש אל סא יבנד ליי האנה שיש ׳כיה שימכו יוכו ינותמאל
ךסנ הזנ יתכראה מימ ךא סלעמ רדנ הנ אכיל הז
המניש המנ׳ •ננ סש י״שרל ל״קו נ״פ אי נ ףד תימניד
שימ ׳םותנ שיע סיוק י״פ ןיל וילע הרסאנ הניאד ןסק
ןכ ל״פ כי ג ס״נמלסד האלנ תמאנו לי ז יישל לע 'םוחה
אלו הרושפל נמכ ןסק תשא י נג איה ני סא ׳לסמ גי פנד
ילהנ לבא םש נ״הנ בתכש ומכ הלענ לע הרוסאל נתכ
לדגנ סלסאנ סשד סרםאנד סש נתכ םיוק יבג ני פ הסוס
הנהו הזנ ץראסל שי דאמו פרג תואיצמ תמחמ אל ןיד
התשפש סשאם ול הרפיסש סמ קל הז ׳אדוד ״דיד אדנוענ
חלמוא סאו הזנ יתכראה יגא תמאבו הזנ סידפ ןיא ׳כ ןכ
סמצע תעקפמ סשד סנולחא סנשמל ףא תנמאנ הניא דיומנש
חדנעושמ איסד סידונעיש סמכ עקפמו [הלועפ] רדגנ הלענמ
תרצד איי ףד תומני נ נרכ תפיש המכל ל־ייק ירהו לענל
האמוס ידע סידפ ןי ע שיש ׳כיה הצילחה ןמ הרושפ הטוס
׳פ ףד ןיפיגד ןהמ הזב יתבראסו ללכ תנמאנ הניא הזנו
סא ףאו סש עמשמו תנמאנ הניא תאשינ רמאו סמ י נג ב״פ
'סותנ י פו יוב הנמס לב אל תמחמ יאדוב ךכ תרמוא איס
ךכ [ןכלו] ני פ גי ס ףד תובוחבו אי פ היכ ףד תומבי
תנמאנ הניא סעקפכ הוהד הנוצר י י ע סשפנד האמוט ללגד
הנשמל אלו תנמאנ הנישאל הנשמל זא קנזא י נג קלו פי כל
ףא קל הז הוה [תמאל] ןאכ אנילל ןכל לימכאו הגורחא
תא ןידמלמ •י מו ןהכ וניא סא תרתומו תנגיש קר םלטידל
תדלפ ינפמ לצקאו סונ ילו ללכ הנימאמ ןיאש למול לפשה
ףד לי זננ י פו לינס ספד נל ןיואל ףסוי וליל• תיופ סמב
חנעפ norm 24 תולאש ת נ פצ
סדוק המפשמהל פ!שמ פי גנ קרי ליז סי נמלס ppo ני פ
ןמ סיאר שימ ס־ס ףל סומני ׳שוה יעו סו סנ וי ס אל
ףאו ןיאושינ רויאל ני ג ספ ן א ׳נ אקול ןי רצד סילפנ
פו נ שיע הימדל סו סמימל ן נ ל״ס אל סומעב ׳שליהל
׳השנ ילד סלימ י נג המאנ! שיע אי ע ״ ףל הלננ יעו
סנבס י לג איס סמצפב הלימה סצענ אסל סש סימעפ
סנכס נ״ע לילק ףל סנש יעי חיכ ףל זי עד אהעלפ
ילופ ס!ש סלימ ׳להנ ס׳נמרס בסנ ןבל! ן י נ ףל ןיוניגו
לי לו גיקס הישמ נסבל נ״ע זימ ףל ןילוח ״שר שימ יעו
ףל סיחנז ׳סוחס תמישבו סלימס סלועל סחדנ ןאנד ליסל
ףל ןילוח ׳סוסס שימ יעו סי נמרהנ וא סי שנ מי נו סי ע
׳ונ דע ןיקמסש רמאי ליר סשו ני ע ז»ע ףלו ני ע ׳ל
לילגס סא י אדו הזו ללנ לומי אל עלננ אל סאל עמשמ
זאל [ני עי ] לומי אל סמלו ןל הפנא אל קורי סודא איסו
תומביב ליס ״שר ךכלו לימנאו אמו י פר המחמ וסמ ני ע
סוה הנשנ מימ המ אלש ףא ולמ סאו ני ע ו ׳ס ףל
שי ארנ ׳עו ל״מנאו ונמזב אלש ומב הוסו סנש ללממ
פי נל פי נ ןי נ קלחל ני ג ל״׳רו סזנ שיע הונוהנו ו י פ
המ !יאושנ רחאל ףני ה סא קר סוו סארנ סו הנסו
יאדו הא£זלהנ סלימס סא י אדוו סלימ י נג ומנו לענס
לבא סמ ןיאושנ וחאל ףני ה סא קל ני סו ןל הפנא אלו
ףאו הז ללנ ךייש אל המ ני סאו ןמז סזיא ומע סלל סא
ףל חיבוסבל ךסמו ן נ עמשמ אל א״ע ו״נ ףלי ןהמ
״שי שליש אל סמל המאנו ן נ הנשמ סססל ני ע גימ
ססס ן סנו תינצמק לילד ןי אי שננ ני ע ל״ס ףד סומני נ
לחאל דימ וסמ אל סא אנילל !נל לי מנאו תונוהנד
אניל וא המ אלו פ״ג פי סנל סלעננ סא קל ןיאושינ
.ףנה וסמ י י נאל י דנוע י נהו הינלמק לדג סונ
י נגו הדנ סוס סהמ אלש זי נו סו למול וימ ספלע י נג [נ]
ףד ןילוחו נ״ע נ״ק ףד תומני ׳ע סיגש נול וא סיינש עמש
ושמשו ףא סמםנו קלחמ ליז סינמלה ן א ני ע אינק
סונוסו ׳ד ףד ןיכרע ׳סוס ׳ע סיינש נול קל סדאנו סיינש
.סונ לי מנאו ןי נ ףד
יטב ןמיס
״ ד ל א ש
׳ב הל רס הבצמו הלעב תתימ רחא םישדח ׳ה הנפלא]
זיפחס קונילס התוא ודהוה םיאפורהו דפנב הרדו םיםוהי
ריתהל רשפא םא התוא אשיל הצור ׳א שיאו ׳יניע באב
.[םישרח די ב ךות אשנהל הל
״ד ב ו ש ת
הולעסל ו״ומ ני מ ׳הלבק קסנימל איצרה ןויס ע״י ׳ה םוי
ןי דס ןיס רוקעלו וליאכ סי הועשנ לקסל העדס לפ
קר אלוק סוש !י או ויסורונב מי רכ סכלסו מי מ שלופמס
קר סס סיבננמ סס לשא סוליקה לכו קוניתכ סמנ
וקינםל לכוס אלו קמצהש הלעפ סא ףאו אמלעב סי י נד
מי מ י נג !י עי גד זי פ ׳שי י ב ראובמל ומנו ללכ טסמ אל
י נסמ אצו סי די נ לשי נ סוס מנססד ני פ ס•• ףלב יקנסש
יבג
׳זכ ןמיס
. ה ל א ש
[אשיל רתומ סא ותאינ רוסגל לוני וניאש י ס]
. ה ב ו ש ת
ןישיליקנ ׳ע רמג אלנ סנה קסני ווי גיצרח בא טי י קי שע
ףל סרננ ׳עו תרבעהמ הנאל עמשמ מ״ע ףל
י י פ ׳שריג המאנ ן א ׳סוסנ ׳ב ףלו ליצ ףל סומני נו וי מ
םי נ ףל סומני נ י עו סונ סירלג ׳ג סוסל הונ שי סומני ל
ןירלהנס הנרו תירל הקלסמב אילה סו המאבו קורימ ני מ
ףל הומבינ ׳עו לילומ סא ןמק יבג מיסו ני ע מ׳ס ףל
לילומ ןיא !סקל אי ע זיל ףל םירדנו ׳סוסנ א״ע פי ס
ריפשל בסנ ןואימ ילהנ גיסב ׳עו שיע 'ש ןנמ רהו׳ ףא
שי הנרהו ג״ה הונוהנד א״פ ׳שלי נ עפשמ ןנו לילומ
ןמנ הלו׳ ןיאש אי ע גי מ ףד הדי נד ן הנ הונ ןי לאסל
ףרו ני פ לי ל ףדו ׳ב ףל סומני ׳סוסב ׳עו סונ מי נו
האנה הונ שי סא י נג הקלחמ שי םנהו בי ע ני נ
סג סאנס שיד לנל ני ע ה״ס הומני ׳סוסב •ע
הנרהו לדנ אל סיללנ ףוס ״ס ן א קלימ סלוק סלימסנ
היצלהנ סאו םשאל הו עידוהל ךילצ ״)י נע ןילאהל שי
.ןיזאל ףסוי לצקאו אםיל רסומ
׳הכ ןמיס
. ה ל א ש
טי נ ן נ ינשה הלעבו ותודליב תס ןושארה הלעבש !דשאב]
ךייש םא תננוסמ י לוחנ האשגש םווקס יליח ׳ה לנא הנש
.תינלטק ןיד הב
ייחל שאונ םירמוא םיאפורהו סינישח תילחגו תיטתשגנ (ב
התוחא אשיל ול ריתהל אנמנ ,רויאב ךוססלו לקהל שי סא
די נ ףר הונד ךר תםחס תישארמ דינס 'ישתה י רנו פי ע
.[׳ונ ׳ייחב בי תנ השא תוחאבו ייח הניא הפרטו
. ה ב ו ש ת
הנומו ונסכמ יהלגק קסנימל מי פדת אדי נמ אי נ ׳ב םוי
הזנ סנה םימעפ ינש י י ע סינלונק ללגנ תולאשנ
אשנילל חי וי ר י נג ו״ס ףד סדנ י י שי נ ליז סינמלסל לי ס
לע לוסאל צנא םימעפ יסשנ קומיה די נ אלקנ םלימהנל
אשנהו ן ס קלל ליז י י של קייד ןפלו פי ננ קל אי א םלעב
קספל הימל י נג ס״נמלהו סליססנל סזל גי בשלנ איה
הוכ אל הוש י י י מ כי פ הנסל צ*׳ פי ג סליססנל סגל
כי עו הלוסנ הל אפלג אל ןיילעל ל״ כיאל ן כ הליססמ
ףלו ני ע [ל״ס] ףל הדג ׳ע הסאל כי מאו סקיסםסש
סאשנש ציל סב סישיא ׳לה ףוסנ סי נמלנו מי נו א׳׳
י נג V0 מי נ ׳שלי נ לאונמ הז סנסו סמודנו סגמלא
אל סא קל סז סימפס ׳השנ ילד למא לסל סמל םלש
אל כי סאו סמלו סלופמ העי ז סז סל לבא סלופמ ספלזנ
לי ס ףל מומניל סספשמ סג ןכלו מינל פי ג ןי רצ החמצ
גי חנעפ mm תילא» ת נ פצ
ימבי סאו רימהל ןאכ איא רוריב אלב שיגמ רופיס אל
.ל״מכאו לודג תוכירא המ שיו הריתהל לכונ לימהה ניבהש
ןמ רתוי לפנ תושר אלנ ותותאמ לנקל רמומ סא רי ע (ב
קינד ן הנ לודג מינילא הזנ שי הנה ורונע לתמש המ
שיע סירישע סיהד ממממ אזוממ ישנמ לנקד ןהנ פ״ק ףד
ססלע נוי ס לסומ היד ןוי כד ךכ לירד פיממ ׳להנ סי נמלנ
הקדצל וסינ ני ס זי נ ךד ןירדהנס 'ע סהנורקל הקדצ ןמיל
ףד מי נ ׳פ סהל ןמיל סהלפנ לע לפומ סינימ ססש רנדני
םסוסי אימ ני נ ףד רי זננו ני ע סיל ףד סי רוננו א»ע ד׳ק
ןנרק י נג ןננרו י י ר חקולסמ סוד םיעגנ ףוסכו ני כ ףד
pס י רנדו לודג תוכירא סונ שיו הרישכמש ןנרק אל הנ־ח
אנוה קי נ ׳פסוחנ יעו הונ יתכראה דואמו םיהומת סיררננ
םש ןא הסורפ קרד ךפהל עמשמ ני ע נ״מ ףד נ״נ םינשדב
איע דיק ףד מונותכ י״של יעו סשא אלו ןנו דנענ קר
ןיאד ןוי נד ללכ ימד אל תמאנ ךא סונ שיע הנש היכ י נג
קפיס ןיאש ׳ל ףד ןישודקמ תכומ ןכו הלוספ הלענ אלנ הל
ומכ הןהד הלוספ האושנד איע היל ךדו ׳ם1מנ שיע הדינ
איהד ןו־כ ללכ סלענ לע נץת אכיל נוש בי או הזב הסמא
ץדיסקמ סילענס ןיאד ל״ל ט״ק ףד קיבד ן סו הלוספ
מקיל אי א יאדונ כ־ול סירשע ןמונ לענהש סרפנו
ןנד אדנוענ ־שרינ י עו מושר אלנ רנלמ שילש הפסוה
ומשאמ לנקל וכליש סימכסל הויצד סימספד די ס ןי י אי נמ
אל סאד סרמאו שודג סהל הנמנ איהו םירניד הדימ
הוס םשו ףיסוסל י״אד ןני זוי המנומכמ הכנמ הצרמי
שיע שילש ס!ס אשדוגד מ״כו סיל ףד סנש ראונמנ שילש
סא אי ענ חיהד הולמ י נג נ״ע ׳ס ףד קי נ י עו הזנ
ףד אמוינ ימו ני ע ׳ל ףד הכיס יסוסו שי ע רנלמ שי לש
למנומד כי סי לש מנומכ י נג ןניזור אי ע סיל1 ני ע ד־ל
ול ףיסוסל הלוכי אנידל ךכ פי כע ל״מכאו שילש אוה
ס״ע ףד מ״נ 'ע מסעומ סנממ סוד שדוסל כי ול סענרא
אלו מסעימ הז סוס םירשעו האמב סאמד מיב־ר יבג
קיזסמד אמינ ינג אי ע ףד בי נ יעו שיע ילסמו י דפק
סונ י י גנ שיע הפי ןי ענ ןנירמאד כ״ק לש מי נ ול שיו
.רמוי אל לנא
׳נמ רמ1י ה1 המאנ הנמ י י ש נ״וש ליל ונדי די לדגנ (נ
ןינאלזד נלס האמ מו ל״ע נמכמ ימלנק רשא םישדח
למא םגו ולש השגרה לפ סג סגמגמ אוה םשו י״ג
םיאור וגא סאד לינה נלסל ימנשם הנהו דואמ ממלמש
ששח המ שי ממלמ אוה ודי נ ןיכסה זחוא אוהש י״עש
סרג הצק שי סאו אלנג חכמ קל ןי לצ םסיסשד סושמ
ףד ןילוחד ךס ליל הוו תסיסשה הלוספ זא ןיכסה י י מ
שי פ ס1 המו סכללכ סש סקנד ןיכס קלל י נג נ״ע ני י
ססיחשהד אייה ני פנ סקנד סש סי נמלנו ןנוסכ י י שלנ
י פו ךכ ןילצד אסי שפ סז סמו סלועישו סמוקמנ ׳ואלכ
סמכלסכ מככוםמ ן נננ םכוס י נג ני פ ׳ס ףד הכוסנ גי סב
כי ג סקנ מוזוזמו ןליפמ י נג נ״ע סי מ ףד ןיסיג י פו
לי נ ׳מגם ססשפנ ן א ואי נה סמ י מנלאמ דואמו ןתכלהכ
ל״ר וסכלסכ ןלס ןיכםסש וניהד ןילוחכ ׳פסוסה ומכ
ס1ס זא וכלוכ ןלס םאד ני פ זי מ ףד ןי רדסנסנ לא1נמד
קר םולכ לו פ אל ופנס דצמ ץנססד לי ל ילמנל וחוכ
קרווס
שי קיניחס סמנ סני ח״קת י נג ןאכ שיכו י אגת י נג
תמנ קל ס1 ס1 לםומד ׳מגנ לאטמד סמו ולסאד סנלס
סדי פנ קספ ןכו די פ ססוס ׳שלינ חכומ ןכו לענס םדיק
ותודנל ן י ו צ סמ לקסל סצורס לכו לימכאו ל״ז יישרל
.לינס ספד נל ןי ואל ףסוי לי כ רצקאו
׳ל ןמיס
״ ד ל א ש
רםאו רי צי פאנ שנפ ןםו רחאו המחלמב ויחא דבאנש י ס]
רוריבב עדויו ויחא דבע הכש עמארה להנמ ״ה איה יכ ול
ול בתכש ירחא בושו תוטרפ ותיבמ ול ביתכי דועו נרהנש
אל גרהג ויחאש רכוגש ובישה םעפה רי ע ושקבו בתכט
תיפאקאהב גרהנ קר םיאנושה םע תיםחלט םוש וא ויה
םע םירבק וויא אצסו הסש עסנו יצדוטאר ריעב רבקנו
דחא ץע חול לעו קחמנ בתכה םנמא םידוהי תובצט
יזנכשא םוקטב המ ויחא תחפשמ םשמ תויתוא וזיא ריבה
יכ ול דינה דחא נ״בו הגירסה תפשכ .1 .ש .א אצט
ריתהל הסו לבקש בתכםהב בתכנש ןמומ הטה םירבקנה
הכיטת ותבורקם לבקמש יט (ב .ל״נה פיע ,דנינעה
קר עדוי הלעבש ול עדונ בושו שדוחל כי ור םישולש
.םירתיה הרשעה הנטיה לבקל ול רתוס םא םירשעמ
,[ןקז ב״וש רי ע (נ
. ה ב ו ש ת
ידידיל הנוס הנשי םיחונ קסנייוד ו״פרח לולא וי נ ק״שמ
נר י י נ לצענ ר״רהןמכ אתעמש קיסמ ניוחה נרה
הנה הנוגעה דנדנ הנהו םויס ונחנמ ׳חלנק ןשי וואחעיבד
וא ויחא לע אנצ רשה לצא שרד אוה סא נחנמנ ררי נ אל
שיש ףא רנד סוש ללנ הנהמ אל שרד סאו ח״לסמ ה1ה
׳ונ וני רנח היא אהו חומנ׳ ףוסנ ׳אונמכ הזל חוחכוז
ףא ס״מפ "פ ריחהל א*אש ןיד סזד סונ יחנראח דואמו
חושעל איאו די נ רחס ךירצ םידע אנילש ז״נד חמא סא
ה״נ ףד חומניד ןה ומכ רומג לוספ י י ע ןנו ני נ י י ע
קר סוד ליס ייר1 אחיירואד ןלונ י נג ״רנ אלד מ״רל
ןיסיגד ךסנ ליס סוה ךנלו רשנ אחייר-אד ןלוג סגו רוריב
יחנראח דואמו ריחסל שי לודג דמואב סגד נ״ע ח״נ ףד
יגילפ המו ןיד הו וא לפנ הל ןיאש חמחמ רחהה סא הזנ
ארנג אחא ןנירמא למנח אנ סאל חיפ ףד סותנינ ונלש ׳מנ
׳סוחנ שיע האמכ ירח ןייש אלו ענס חיאיצמ הזד ויכ ׳אקי
ףד שיעו ןיד סוד קר ןכ ליס אל וישס סנ ׳שריה ןא
אצמד המ ןכו צ״מנאו חועס י,א הארוה הז סא א״ע ני צ
יכיה ןידמל ןיאד נ״מ ו־סק ףד נ״נ הארי הנצחה לס נוחנ
הז ןושארה חואה רסחד יניה סנו שיע חויחא ׳נ רסחד
אלש זי נ ןנלו שיע י ננו ןנח י ננ סש נ״נ ׳שרינ איענ
ליחחה רשה קל אנצ לשס תא לאש אל חאהש ונל ללנחי
הונ יחכלאה דואמו ללכ ליחהל א״א ויחא חודוא ומע לנלל
אלש הו נ״נ ינשל ירקמד י ננ ני ע ס״י ףד ץשיגד ן הנ
סשל הונ הולמ ׳להנ ס״נמרנ שיע חיצסמכ סוהד הו י נפנ
רסשס םאילק לדג הז הוה לששנ נוחנס ןושלמ סילמ1א סה
חנעפ תיבישתי תולאש ת נ פצ 26
אווני ל בי ע ׳ל ףד ביב ומכו סםעמ ומכ סוסל ׳וכ ינש
סזג מ״כו ותנמוא ילכשכ ני ע ליכ ףד סובוסכ י עו ירויא
סומניל תי ענ רדגכ רקיע תמאנ סוו ששמ אניל בושו
ני נד ן כ ליל סויעבס ׳ב סמבי נ אי ע י נג נ״ע ני ל ףד
סוה למגנס רבד לכד מי נו ג״ע סי כ ףד סומביב ׳ס1תה
שי סזג סנהו תוקוחר סושםחל ןנשיימ אלו השעמ רדנ הו
לי ר הקוקז סראשנד סינב אלב סמ סא תוריתס סמב
ןיוכינ 'ע שלמ רבד סו וא תצקמ תושיאהמ ן י ו ע ראשנד
ףד ןישזק יעו יוכ רסוא סזש וניצמ ןכיה גי ע גי ס ףד
ני ע ׳ד ףדו זקוקו ני ע ׳ש ףדו ׳ןכ תלסא סני א״ע ל־•
םא דיק ףד תומביב יאנתל אתגלס תמאב הזו מי כו
רמנ קר תז םא ל״ר ןיל תליחמכ וא ד״מנכ הות תלילס
׳ס ףד !ישדקב יעו שדזי רגד or וא תושיאסמ ראשנש סמ
ןויכ רמאד הזו לימכא סונ »'כו י נאו סגלד אתגלס אי ע
הזג ל״מכאו תוששח ינס ל״י נוש וי פ י י ע רמגנ אל רחסהד
ןנשיח אל בושו רומנ רמה סוה סניל רתהד ונשפנ פיכע
נחכמה רדננ ;כינחנמה י י ע רימהל לכויו תוקוחר תוששחל
תינפ ׳שריג ראוגמ סלוענ וניא רמא סא הנה וניא נחכש
וניא •;חא סש ךא סש סיסו ש״ע ןיריתמד ׳ששוחו חומנינ
ןמ סנו םינמכמ ראש "ע רימהל לכו• ןאכ ךא סלוענ
רצקאו הזנ ותחפשמל נתכש ח״נאה ״תכ םיריכמ םה םתסה
ירינא תויכזכ חנודז הנושתל הכזנו סיחוכנ וכלבזוה ודידי
קוצל וחיחד ני ע זיס ףד אמוי האנהנ לחומ חלחשמה ריעש
ושחוש הינקהו דיס ףד אמוי ורכשמה וחוניחש אוה הז
דוד ומכ אל ני נ ףד הכוס הגירה אל הסיחש רדנ ר״הציל
היהנו שיש תוכרב ׳שרינ נוס ושמש כהרנא ומכ קר ומהש
אכחא רדג ני מ ני פ ףד ןישדק נ״הי דנעל אכחא עי נ
ךוסינ רדגו ןחיוול לש הדועס רדג הו הונג ןחלשמ אנמחרד
ןיזאר ףסוי ]׳חיש לש ןי עמכ איע ס*׳ ףד ןי נורפ סימה
.קסניוודמ נר
יבל ןמיס
. ה ל א ש
הסינו איהו הנש םירשע הז טנאפרוט דיעד הנונעה דנרב]
ומצע איבחהל חרכומש ןעט הלעבש ןי אה םירפסמ
שיאו ברה תושר ילב יאשחב הפוחה ושעו זאד חרטשםהט
ןישודק תעבטו בורק וניא היה דחא רוע קרו ררים טושפ
יכו התוא שרקל ןתחהל וחי םפו 'יבא ףסככ הלבה החנק
רשא תיכב ונלו ליוחל עםיל ירכ אנליוול ועסנ כיחא תועש
דוחי חיע ויה אל איז ותבו ונבו ותשאו כ״העב קד ויח
ותוא אטיר חארנכו העידי טוש הל ןיא דעו םלענ רקבבו
.[הריתהל רשפא םא .הלש אינודנה םע םונל י דכ
. ה ב ו ש ת
רירוהסכ יוכו ני1חה נלסל קסנימו איצלס ןוי פ ׳כ קי שע
ויחו ני מ יחלנק ססקודנ נר ״נ לינינא רמנזו
הפוג סזו איא חקזחומ איסש ןוי נ ויתסל תמדס לפ פולמסל
שימ ימי ןישדקס רורי נ תמחמ אל ןישווקו תושיא ומכ ם»
םזו הקזחוה אלש זי נ גי פאו םיד ני פ 'מ ףו ק»ב ׳סומה
ליל
לי ו שוסנ סנ הוס •זא ןידדצל ןלה םא לנא קלוזס
שוחנ רדנ סוס אלו תצק ני ג למס וענמ דצמ ןי נססו
הלוספ השיחשנ לנא םצמצמ ןמ עלג אלד ני ח סחימ י נגו
םדא י נג לע פי הננ בבורה גי ע םיק ףד מי ג יעו גי הנ
סרפבו סזב תצק יתכראתו ןכ ני תו תזב שי ע ער וחוכש
ןיוכינ ׳ע תרומנ תקזס וילע ןיאד ׳פ ןנמ לתו׳ אוהש ןקזנ
שינרמ אוהש שימכ סא מימ ךא שיע א״פ סי כ ףד
רצקאו אליסק כיכ ןיא ןיכסה דצמ תתרמ ןיא סנו עטנ
ונל ןתי םי ח היחמו סבוט סנש "כלו וכל שדסי ׳תי י דו
ודי י ׳ שפנכו ושפנכ םיקותמו םי נוט םיכורא םי ח סכלו
.לינס ספד נר ןיזאר ףסו•
׳בנ ומכ ססונאמ ףי דע הרוטפ ןיד פי עד ׳כי ס חמאנו
ןיאש לכ ׳ננ נ״ע ז״ט ףד סי ר ׳ע סנשנ רפוש סעיקס
״תנ יעו נ״הנ םשנ ׳סי סו ״שרנ שיע הסליחתנ ןיסקומ
רוטפ רוקא סאד ״תנ שיע סס קינדת •ננ ׳ד ףד סנש
נ׳׳או תרושש תות ״א תושל אלנד ןייכ :״תו תליקסמ
השמסמ לתו׳ סזנ ול יתנחב רבכו שימכו הל ןתיל תלענ
אכוארבודמ טנת רנלנ הנש םישולשו השש וא סנש םישולשו
.ןננרד אתנקתב סונא ׳גנ
יאל ןמיס
. ה ל א ש
.[לי גכ הנוגע רתה רבדכ]
. ה ב ו ש ת
׳יכ אתזנג את המוהמ הרצ ספ סיערס לולא וי כ ׳ג םוי
אסעמש קיסמ י קנו ףירחס נר.ר ידידיל םולש טיחוב
ובחכמ זילעיוד נר י י נ עישיהי לי לוסמנ יוכו אסכלהל
׳ג.ל נסכמ פי ע ריסהל טישס לנדס סנהו תענ יסלנק
לבי נו ו י ננו ומש סז סמש ועידוסל וינאל חינא9 סלשש
׳סי סו יישלנ שימ איע 'ו ףד לי וננ י עו זאמ ולינהש
סינמרס ׳רנד רדג תמאנ הנהו שימ ןושמשנ י נג סי נמרו
׳סנראס הז סנסד סושמ אוס ׳ארשי ונתב סא קרד ליז
ןמו לכ קר קקפנס רבד אל סז נסכנס רגד לכד מיכב
איגצירה גתכ גי סנו סז רמוא וישנמש ומנ סוס נסנס שיש
ןיא איל ףד ני נד ן ה י נג ןמי ט ׳להמ ויטפ מי נהנ לי ;
ףוסנ הוסמל ןילצד ני מ טיל ףד ׳סוסה שימ האחמ ןל
הז כי ג ןכו סשדח סאסמ סמש לכנ סוסל בסנו ׳ג לב
דע ׳נהמ אל רטש לסמ סאד ןי טי נו איפ ׳שליד סמסמ
ףד נ״נ עו שדס דנמי ש סיס סמש לננ לסשס לושמיש
ףד שי עו ׳ונ קיו לנ ׳ונ ול רמואב סשפנ נימ טדכק
נסנ סאולש לננ סז פינע ליסכאו ׳נקאו ׳ננ זינק
ןייכסנכ סוסד דינל אנ לדגז םו סוכז סשוס סדגהנ
דינש סונ סיצםמ סז ןי או נ״מ איכק ףד סומניד לדצסל
בתכנ םסס בסכנ קל שח םינמלכ ליל סז בסכס סיאול
עלסל סלנאנ כיאסע למסב בוסכ אצמ סינמלס שימג
ומנו סשעמ לונ סוסד ןי דע « סמדאו סז ןי ש אל
םיסנ הוסד י מב שיפז ס!מני ףוסל ולימחו דלג
רושקתו אלק ןסמ ימימ םש ׳שייבי ני פ גיפ ףד ןדמקד
די חנעפ תובושתו תולאש ת נ פצ
ןיאש ןוי כ קר ׳ונ אימש ןמ ני מ ׳נ ףד !י שדקו איהב
׳p ףדו סקימ ׳ננ ו י י ףדו נ*ע גי י ףד 0״ע1 לענ סל
׳*ס 'פסי סנו הומבינ וי ונפנ ׳שרינד סמ המאנו א״ע
סהימד סמסמ סש ידמא נ־פ נ״נ ףד סונוסנו סונותכל
סוס הונמאנד ל״׳ לוגס וקימ מננ נ״אשמ וססי י נמ ״א
הואילמ למ סידע ן י ו צ סגנו ומנו סצמס סלועפ ומנ
םידמ ן י ו צ ׳סשונסנ סרמאנ ן נ סונמאנ למ אל ו נדס
גי י ס אי פ !י שוג ׳לסב ל״ו סי נמרס ׳י ני נ ןי מו סז לע
א״פ ץא ןי שוקו נ״פ ׳שוי ס לי ו הזו ׳ונ םויס רשפא
1b סלועס ול סושעל סורענש י נד ל״ל סזו סילנ אי אנ
לועס סמוימ קל ו נל סושל צ־אד הסימ לנא סעקפס
ןנא וטאד סולענש ו נ ו ללנ ארקנ אל לטינו םושיאה
י נג ןי דס ןנו ללנ לענ סל ןי אד ןנירמא ןגא א״א ןיליסמ
ן נ נ־ג םשל סי ננ ול שי י נג נ״מ לילק ףד בי נד ן ס
ןישדקד ךס ןנו לוונ לנד ׳ננ אי מ טי פ ףו ןי טי נ י טו
לע סוסאל מימ סולע צ״א לנדכד ףא סטוסד ו״ס ףד
ל״מנאו א״מנ הנוס סונ ׳סכואסו סמקפה סוס סלמנ
אדי נעו אתלימ וא אנסנמו אקי ד ודנו ׳מדדב ן ס רקימו
ףוסב לי ו סינמרסד ףאו מי נו סומני נ סי כ ףדל יולגל
וי טס !י שמנ ׳לסמ נ״פנ מימ סו אינה אל ןי שוונ ילה
סוני 'לסמ גי פנ ליסד סמנ יעי י ונ ומוס ןי סמ ן כ נתנ
ני ג סוו תגשסנ שיע ןמאנ אי עד ילענל ןנ [ןסי נ] יבג
ד״ס סוסו סביס ססימ י ננו סואיצמ קר ןיד לי א י נדסד
אל ןיד סוד ל״סד רדגס םש ןמאנ ןיאל רמול אבנל סש
אוס סוניס סא אילס הזר הנלכ הזנ ׳סכראסו ןינק
רנד הז וא סלמנמ' הסימה לש לססה רעננ אל ןי דננד
'ד ףד ןישדקו ׳וכ סמנ׳ ירהו ני מ גי פ ףי ןי טי נ •ע שדס
אסנלפ סו סמאנו א״מ ד״ ףדו ני ע יט ףדו הקוקז בי ע
אילת רשכ סא הלילב סצלס ׳ננ וי ק ףד סומביב ׳אכהד
וא ססימס רסס רמננ אלש אל שלמ רבל סז סא סונ
ימו ןיד ףוס הוס רמננ אלס סמחמ הז סאו ןי ד סליזיס
׳נסנ סא ןנברו אי ר סומביד ד״פ ׳פסותנ ינילפד המב
הרסומל וימאל סאשנ סא ועל סמסמ אשניל סירוסאד
הזב אילס סוו ול םביססל סלסומ םא םינב אנב סמו
סרסומ שדח רבד סאו סרוקא סמה רדגנ ןי למ אוה סי ל
סמ סנסו סונ מי נו שימ נ״ע מינ ףד סומני נ ימו
ש״עו לי נ רססנ אקוד אימד ני מ וי פ ףד תומנינ ראטמד
ץלמנ לי נס סא רססס סוס סמ ׳סוסנ שימ איצ ףד
אסנסל םיריסמ סס לי נס וא לענה סמש סונמאנס לנו ס
ו ו ןיאד ן סנ א״ע ני צ ףדו ןסב אילס סו סמאנ סנסו
סוס סז ןיאושינ למ לססס סאו סח סועט אלא סארוס
ןי לנ סו סוס אל1 סועט המ סו הסימה למ סאו האלוס
אי פי "סנו ללנמ הי ו ני ע וי פ ףו סומנ׳ ׳םוחנ י מו
ן א לוונס לי נ סוס אל אסד שימ סונ שימ סוי לוהו
סוננש ׳לסנ ליז סי נמלס סו דמל ןאכמ סמאנ
כי נ לוי נס לי נ יפמ ועמש סירמא סא י דו נ״פס
י אדו ני סו שי מ לודנס ו י נ סאלו״ סוס י י מ
סוענ׳ ׳מ אי מ סי מ ליססל לוונס די נ ונמנ סז
פומני נ ׳ני לפו סמ ליל ני נ סונו לימכאו איכק ףד
ססמ וא סלקלקנ ןואישנ רדנ םא הלקלקו סכלם ני צ ףו
fe» להסס ס6 ל י םו1 סוי נפ ןמדושו ןי סא למאו
אשנהל
המצמ איה ׳בנו ני סא 'לסל איפסב לי ו סינמרס כי נ לי ו
לי ו אלו תלקסנ קזחותש ןויכ תשדוקמ ׳תשדקתנ הרמא סא
סא ףא היבאב מי נ הוו ינולפל הלמאש המבי קר סוי ׳ל
לע רמול ןמאנ ןיא היבאו ןויכ תלקסנ סנא ינולפל רמא
ינהמ אל סשלקסנ רמא סא ןכו סשלקש קר איא איהש ותב
אל אנמחר ינולפל רמא סא קרו ןישלקד ני פ ׳שריג ראובמכו
תנמאנ ינולפל סרמא סא סמצפ איה לבא ארוסיאל קל הנמה
שיא הקוחוס סא לבא לפונה אל לבא החוא קר הליקסל סג
לי ו סיבמרס תפיש הז לקסנ לעונה סנ וא סוי ׳ל סשאי
רמא סא נא סנד מיהנ לע ד״נארה תנשהנו מיהנ יעו
י עו ןישודק ומב אפונ הוו סויסמ רנדל סוהד תלקסנ ינולפל
סנו אלתמא ׳נסמ אלל ני נ ףד לע תונותנד ביפ ןי רב
ןישודק ומנ הוה הפינ הזד ינולפ תשא הרמא סאנ דינת
׳להנ ליו סינמרה נתכש רדננו די כת ינהמ אל ןישדקו
קרלורינ לדנ אל תוליחל אצי ו״עד ודנעל רפה ׳ננ חוריונ
ני ע היל ףד ני נד ן הנ ליס ןנו ני פנ תוריח כצע רדנ
ןינק רדנ קר רורי נ רדנ אל הוד איפד ינצ אפונ ילל ׳ננ
ןה ן נ שרפמו החסיעו המורת שתרפע י ננו תוריג י נג ןכו
הזנ מיכו הזנ שיע ׳ונ הלנש אל נ״ע הימ ףד תומניד
תמאבו רורי נ אל תישא אפונ הי הוה וליאב קוח חאד רדנהו
תב אחרמ לש אדבופ יבנ א״ס ףל לע וי פ תומבי 'שריג
ליר הזו המרעה רדנ סש הוה אלמג ן נ עשוהיל סוחינ
ףא ׳נסמ ניהכ השענש ףא המיקל לכויש יננד וני הד רומק
אל איהו הפוח השענ קר שממ ןישודק תואיצמ הוה אלד
נימא רתומ חשדוקמ רי ענ לוק האציו חרחא קר ללכ הסיה
תולעל ויח ןאכו סוב יתכראה הנרהו רשק לי ר הזו הקנכל
ץאו ןירומנ ןושילק הוה הירבל יפל ףאו ריחהל חעלה לע
לותיה ןכו ולש סלא ייחתש המ הקזח קר ללכ סל םינימאמ
ללכ סילפ וי פ צ״או ןכ תואיצמהד ןויכ ןיאושנ רדג כי נ הו
'ל ףד הפוסד דוחי רועישל הקולחמ ןסב ראונמ ןיא ךכלו
תכמס רדננ נ״מ איי ףל תובותכב קר הפוחב ןישודק ׳ננ
לבא שיע ןישורנ רתאל ׳בנ דיה וי פ ץפי נ ׳שרינו םילותנ
ויח ןכל תאיצמ אל ןיל הז יכ שממ ןואישנ הוה הו אלנ
.הפל בר ןי זאר ףסוי יליל׳ ליתהל תפלה לע תולעהל
•נל קי פ
. ד ל א ש
.[הבושחה ךותמ הארנכ הנוגע רתה רברב]
-ד ב ו ש ת
ןרלסו ןלפלפ יקנו ףילחה נלהל א״פלח !ומח פ*׳ ׳ב םוי
יחלנק .וואילהמנ ז״י מ ׳י נ המלש נקפי רירוהמכ
שורדל [דרי ] ׳מ סא ע״נגהנ ררנתנ אל הנהו תעכ ונתנמ
נתכ ףושנלו םש נסנ ן נ ני נה חינאה סא קינוואקלפה לצא
ןכו נאסל הו נישה הארנה יפל ןלש ןנ נחנ קינוואקלפהש
ןכיה םיננוסמ חומוקמנ עצפנש הארש רמאש א״עה רלננ
קיפסי אל דו ראנל ןאנ אנילל ןרמנ רציקנ י ונישא הנהו הוה
קל ןיל הוה אל רתהה התימל ן נ רלג רקיע רי נהו ןממ
ןנירמאל המ הוו התימה לע קר תולפהו לענ אנילו תאיצמ
חנעפ חובום׳תו תילאש 1"1נפצ 28
י י ע רימהל סילוכי ןיא ד״נ קר הזל שומל ליא הקוורל הביס
ליב תושר ציאש םילע ׳ב קל האופר יול שיש למול שיש יכיה הן
- יננשנ פ״נפ ינא א־כק ףל תומביל ןהב לבא הז פ־ע תרתומ
רכינ אל קר תמ ואצמו וכלהש כ״ע םש תמ ינא ירהו שמנ
סא לבא ןיריתמ תמ ואצמ כיחאו פ״נפל ומצע קיזמהש ןויכ
תמ פיבפ רמאש אשיל לגא ריתהל איא זא ללכ ואצמ אל
שיע גי ע וימ ףל תורוכגל החליחחנ רלג הוו !יריתמ ריפש
יתכראהו הזג שיע ינתקו היל בי ע סיכ ףל ןיסינ 'סותב ׳עו
נרהיל אצוי י גנ ןושל למל ןיסינב סש ל״ס הוה ךיא הברה
סא קלל ליצו לשפא ךיאו אישהל ליתהל הפיכב תומיל 1א
הוה אל הזבל איא םילע לש למוא פיע !וליל כיכירצ ליב
ש״מעו ינהמ הז סירמוא םמצע וי נכ ןויכ סש לבא תולע
יבנ סש י י רל אמק אנשילו ליה וי פ הלאש ׳להב ליז סיגמרה
קפס רלנ הוה אלל קר ריסהל ל״ר אל סיוכע לש ליב יבנ
אל ןהכל ׳ארשי תב סאל המורתל מ״נו ריתהל א״או קר
תומורת ׳להב ליז ס״במרה י רגלמ חכומ !כו יאלו רלנ לכאת
ל״ל ףל תועובשל ךה ןכו ןכ ןניקספ אל ןנא ןא שיע סיפ
ל״ל אל סש העיוי אלב היאלו היאל אלב העילי ׳בנ איס
יעב אל ימ ךה ןכו הוכ ומואנ ני ל ןולל םילוכי אירלל
ל״ר ׳וכ הלותב םנק יבג ןכו ׳וכ סלש וא יוכ ׳ארשי עלימ
הקספש ןיל הול ךירצ קר רבדה םילמנ םילעה ןיא נ״לל ךכ
הוה אמש ןנישיח אל ןכו הפרכל שעימל ןנישימ אלל ונל
אירנשמ גרה סאל היפ ןירלהנק ׳שרינ ראובמכ סיוכפ
ןכו ללכ סיפיו• סייעה ןיאד ףא יוכ ׳ארשי הקזח ירופיצל
׳בנ ׳ז ףו תוכמד ךה ןכו ךכ כ״נ ליר הלועבו הלוחב ׳.ינ
נ״מר יסיפ אצת ׳פ ירפסב ראובמו שיע יוכ ואריש םיפאנמב
ל״רו שיע הביכש לע סנק יבג לי מר ׳סיפב ןכו הביכש לע
הריתה הביח סונ ללכ ןמאנ ןיא הב הרעה אלש ןעשל ףא
הפורח החפש י ננ ג״ע ב״ ףל תותילכב יעו ןילה אוה ןכו
רמאיו ןועפי חצורה סא ןכו יחאיב יחרמנ אל רמול ןמאנל
וירבל לע סילכמקמ ןיא ףי ס םוקמב בקנ חצרנהל םו־ש
איא כ״או ןי ו רמנו ליב חמחמ קר הוו !ילה אוה ךכל ללכ
רמננ רנלה אלל !ויכ העובש ןברק הז לע וגיחתי םידעהש
התימב השא תולעב םילעל ךכ פי כפ הוג לימכאו םהיפ לע
סילאשמב קר נ״הכ ׳נהמ ןכל רגו סוש ציאו לי ב אפונ סה
תולחנ ילהמ זי פנ יעו אשנס אל הליחתכלל הנקת רדג הז
אלו המחלמב רקדנש קר סקנל םש ליז ס״במרה ירבדב
חמחמ םש םילע ינשב ירימ םשל םושמ סיצחד ןה איבה
רקלנ קר בחכ ךכל ןנישיח אל הווכנ וא חנבולמ ברח רדנ
כ״הב קר אכיל ל״נב סילאשחב איעב לבא לימכאו הזב שיע
הוה אל םשו אצת אל תאשנו ונממ העמש השאה סאל פקנ
רלנ קר הוה זאו ונממ הלבק איהש רדנב קר רתה רלנב
תילסמ םיטע יבג ןילה הז ןכו ׳נהמו תולע אל םירבד רופיס
ורכז לבא סא ףיסומ כש קר ךא ׳נהמ תולע רדנ הוה אל זאו
רנל לכד א־תב הזב יתכראהו הזב זי פ תולחנ ׳להב יעו המודבו
םינמיס "ע סנ ׳נהמ ןיקיזחמ ונממ קל חודע הפוג הז ןיאד
כ״עו לבא ולעהש הלוצמ •ננ סש זיס ילהנ לאובמ ןכלו
אל ללכ השא חולעב םינמיס ליס אלל ףאו םינמיס י י ע
ןויכ לבאב ןאכ החימ לחאל סינחשמו סושמ קל סה שימכ
איע ש״נ ףל ןילוחב ליס ןכו ינהמ לחהה ףוג הז ןי או
אלו ברעו יחש רשבב ףרוע יפנכב םקילג י י ע ריחהל ׳נהמל
השקמ
אי ענ םש ל״סל סמנ לכו לענס העש למול וא אשנסל
אניד י נל יאסאל ןוי כ אי לס ]ואישנ לחנל אלק ׳ננ
אוה לי נ לססס סמאנל למול קר לי ס סו סמ ׳ונ ןנירשו
אוס סלענ סע איסש עגר לנו ךשמנ לסה אוס אשנסש
אינלס היל אי ע ויצ ףל ןילוח ׳סוסנ יעו לויסס חמחמ
סג ריססל סינירצ לי נל לילו סלוסא ססרצ סגו ונסכם
ןוגכ לירל ל״ ןכו אלמימ אל לענס לש הינשה וסשאצ
סשא לוע ול שיו סי ננ אלנ סמו •נ0 לענל סאשנ סא
ססנו סא ןכו וליםסש וז לש הצילחנ סלסמ םרחאס סנא
סריתסל סונוק סרצ סרצכ סארקנ ןיא ינשה הלענ סחסד
אל ךשמנ לססו סלסמ וו קלל א״י ףו סומני נ נרל
ןיאושינ סוס עגר לכל ןיאושינ ימקל אלק הוס ני או קספנ
מי נ יגילס ׳סיחסו ס״נמרס תמאנ סנסו שלמ רססו
וא ןיל רלנ סוס סו סא סיהמ ףא אימ הרוס סנימאהש
שיש המיס י נג א״ע ׳ו ףל הפוסל ךסנ ׳ע רומנ לולי נ
ל״ס 'סוחל ןי קלנ סימה ןיאל הסנזש ״המנ סילע הל
אנ סיסש סלוק סא קרל קספ סינמרס ךא א־ע סיס
ןילנקמ לי נ ןיא סיחש רחאל לנא חוהשל "א נוש לפס
הזו לי ו סי נמרס סונישנ סנרס סזנ יחנראהו ללכ וחוא
]ילס לע וא חואיצמס לע סא סינמאנס סמנ אילח
הנהו ל־מכאו סמגיל ססי צ רססלו ני סכ סצינחל מי נו
אשנס אל ויחגרס רמא ׳'רל המ י נג סומניל ני פ 'שרי נ
ףאו שיע םיחנ ולפק אל לישמ ולפק ניממ סש רמא
ולנקל ךרצל םישמ ני עו סוי נפ איס סיכע אסולונק סאל
תתימל אנ חישיאל רחס סוה הזל לי סו ולנקל אי או לי ננ
סאל ל״ה י י פ !ישרג ׳לסנ לי ז סי נמרס שימ י עו לענה
הומח הלואנלו ול אשנהל איה הרוסא א״פ סי ע סאשנ
סשו הנשמנ ראונמנ ני חא חרחימ רחאל חאשנ סאל
ועס פי ע קרו ךשמנ חלש רחהל ליסל ליל ךא וי פסנ
׳נילפל סמנ יעו רחאס לש שחימ רחאל סג הרוסא ןכלו
סנסו שיע סומני י נג ;ננרו אי ר ני ע ש״ק ףד סומני נ
ן נו אי ע סי נ ףד סלינ יישר השישל םונ י חנראס סמאנ
רסהד יניה לכד היה ;י ס סולי נני לסנ לי ז סינמרסל ליס
קרד י ני ס םירדנ רסהנ ןכו רוכנ י נג ומכ נכעע די נ
ןי דכ אלש ואםע לי נח סא רומנ חספ אלנ ןוגכ סחמומ
כי א רהס אלנ ומכו ססלש רססס לוננחנ רנל וזי אנ
לנעיד סנ איא להס אלנ ניממ סילאשמנ אי ע י ננ זיסל
׳מגס חונשסמו ןידכ אלש ושע לי נס רחסבו אשנהל
ןזקלו ״.יב לסהה בכעמ ןיאש האלנ ני לל ךסב חומניד
סארנ סובי ׳לסב סולולנ תונלס לענב ׳מ ךא סז לאגא
סא א/ע י י ע ףא ס״ל^שמנ ךכלל בסנש סז לע למעש
אל ןנא קל סילע לוע םש היהש יאד1ל אצס אל סאשנ
׳להב לי ו ס״במלס י לגדב ןי עמה סנסו סזכ שי מ ןנימד•
זא םידע ינשנד ךב קלחמ אי נס דע ןי פהו גי י ס סושיא
סינ־רצ אל סכל ןויכו סקוחל סניסל ןנישיח אל
שמשנ ךנל1 סהלש ומואנ יל ו י נ סושלו לי נ לססל ללב
סי לוני ו ני ע זיק ףו מי נ לאונמל ףא ׳וכ סיינם ט
קל רסח אלד ןוי כ סננולמ ןיכס רלנ י סו ילספס לונמל
יכיס ןכו לי נ קספ ציא סזל אשנסל םלוכ• מי מ ךססנ
גיס ףל אמוי נ ׳מ האוסל ול שיל ףא שסנ וכשנש י ני אלי
שי ו ףאו סומי י אלונ סזד ליחהל לונ• םי נש חימ נ*ע
ו מ חנעפ חיבישתי תי ל^ ת נ פצ
-ד כ ו ש ת
י עממ *יס די די ל גי ונעפ פ״מרמ רדא די נ ׳ב םי י
•ל אי נס סלילנ שמא ׳יש ץללענ n ׳ם רי ממכ
סז ררבל •כ הללקב ונדנאו ונחנמ ״ש נ״ל רי ס ונדי די
ול ראבא ךא ודסי ליטסי ןמזה קיפסי אלש יל ןימאי
לבד לנש מודי הז אוהו .סזנ ונל מני נס סילצק סי לנדנ
םידעהש י ני ס ׳א םינימ ׳נ שי ן א םידמ ׳ב קר םורמבש
םינימ ׳ד שי םש סני קםודקו ןימיב ומנ רבדה םישמנ
ףסכב חמאבי קשידק רפסב ומב לשמל ןי פווקו פגה חןמנ
איהו ץשידק ףסכ סש»נ ףסנס וניסד חולועפ ׳נ םה בי נ
ןי ראסל סמ שי לולפס ימו סניעס ימש קר חשדוקמ
שי הזנ שמשסמ שמשה מיז ומנד א־לח סז ן א תנדס
רציקנ אנוס סיסוסליסס ׳דנדנ סלודנ הקמעסו חונירא
נרי נ הלומה ורעסנ ונל ריאמה לודנס וני נל ׳לנדב
'ב ססג שי פי נמ לימכאו סנסנסז שודיח לדגנ אי חנו
למםנסנ ןכו שיאסנ וניהד לעוססנ ן נו לנדסנ חולועס
סמשל ןישודק רפש י נג ני ע ׳פ ףד ןישודק ׳עו השאב
לימכא ן א םירמא סי רנדה לכ ראונמ ׳מגנ םשי החעדמו
"מגנ פשפס ראנל ליז סינוםאלס ונחי נל ס״נמנ י נ
לנדס לולי נ ׳או .ןאכ יחנמכ הז אל ן א ללכ סילאבמ ןיא
הז קל םולעבש לבלב םי דע ׳ענ סזנ סגו השענ ןבש
מיסמ לולי נ ןי לל סא ס־י עד די נ אלנ אלו די נל ןי י ש
ני ע סי ס ףד ןישודק ׳ע הז סיכיוצ סילנדס לכ אל הזד
לכנ אל כי נ סולענש לנוו ני ו קל ׳וכ י והס י לנא אל
הונזז עי ו ומנ םידמ הנסו ןמקל ס״א לאנא לשאכ
סא ני מ ׳ח ףד ץרדסנס 'םוחנ ׳ע סלענ לע םרסאל
לדמ קל םיכומס ונל ןיאש ונלצא כי אי חיוד ןי רל
סז ן א םלעב לע לסאנ כיא אנ אחיכם אלנו והיחוחילש
םיחיש סזו הנוז לדנו ססמופ לדנ ׳מננ ואונמה סיניד ׳ב
חושיאס ףי ננו נ*ע ח״ ףד הליעמ ׳ע השאס ףי גנ וניש
זי ע ׳ננ כי חנו מי כנ הזנ י רפסו לעמ הלעמ סש ׳ע
סשוס !ירצו השוס ׳ננ א*׳ ףד חימנינ נרד ךהל !י י נו תונזו
׳ני ו נ ומכו םיכומסו די נ "פ קר סז סוניו הצילח ציאד
אל סא קרד דימלו עיכל רועפ סנקנ הדומ ךבלו מוסנק
וי נד [ןני דנעד] בי ס אלד קל לועפ ליל אל םידפ ואב
ינפב ססלש הדנה "ע שדח זיואיצמ השענ היד ול ׳ניחמ
ו י נ ונל ןייש אלד ןויכ נוי ח אלו לושפ אל אכיל ונלו די נ
ורכס לי ל הזו חונז ׳ננ ןבו סי שנ מ״כנ לאונמנ ללכ
םיוק "ע י ונ חלסאכ השאה ןיא •פ ףו חונוחכד ׳מנד
ףוגנ ;יד לונ הז סא לי לו קל די ס סמו השקמ ׳מגהו
ליסו הלמ מינלד ׳ילא לדננ הלמנ לע הרסאנ וא השאה
אכילל לנא םשאה ףונב יניש הוס הז םדע שיו ׳כי הו ימגל
הזנ ל״מכאו סרק ךירצ וא הלענ לע הלסאנ קלו םיוע
וי בו סי וע ךירצ ןי ו ״ע חיאיצחס ףונב יניש חושעל פייכמ
הצילח עי נל הני וצ החלצו הסוס !לדלו מי ני חילכ םיכומס
אל ס״במלה לולנם ונבל סנו לר סינישאלס ונויונלד ףאו
לבא אנידל שימכ לקיעס ךא !יצנל חחח ינא לפע ן נ ל״ס
לקסנס רושל קדה ומנ ללנה הוו קפס אלנ הלוסא הלפנל
׳מו מי בנ לאינמד ומכ ףונ לו גנ םירסאנ סנא חי סנו
ו י נו סי ל *יס קר סלסנ ףוגס קר סו ךא ןי נ ףד ץשווק
השמנ
כי נ םש ן א סרלשי שאר י נג ימ ףד !י פנ ומכ סשקמ
לנא ליחסל סלוס סנשחש סטיעס ק» אוסש קיוסםל קל
לימכאו מי כנ סונ ׳חכלאסו סרוס ונל סנשמ אל סי גלנ
ספדנ שי ןנלו הלמנ חמש השא חולענ ללגה סז סי נמ
ןדכחמ סא אקוד ליסהל אנ אוחש ןי י נ 'אלשי י ׳שי י נ
ויומניד זי פס ׳שלינ לאונמכ ח״ול ללגו ינסמ וא ליפהל
סנה ןליל אלנועב סנהו סונ לימנאו ליאד לי ךר ןנא ךא
םיננוסמ סוקמנ סיסש דמאש המ ״ע ליחהל איא א־ענ
ףד מומניד חוננולמ נלח רלנ סוה םיצח ״ע חול ןויכ
רקימד ני מ לייק ףל םשל ׳רחמס רדנ חזו ני ע ני ק
נרחו ׳רחעס לדנ ינהמ סול קיזמ ןסחס קלד לנד רדנה
לי ו ס״נמלנ לאונמד סלעמלו הנוכלאס ןמ ומכו ןבולמ
קל סאילנס חליחחנ לסח י ננד אי ס חיס הפיחש ילהנ
ספלפ הלעמל! סנובלאה ןמ סנ זא ןחחנ לבא לנלס לב
אמפמד די ב ףד םדמ ן ה לס בי סא ילסב ני נ קספ ןכלו
ףד !י נוס ׳סי סו ני ע ני מ ףד ןילוח י עו הזנ שיע סדיל
ושפנש םוקמ ןמ לנוא ףי ע ומנ לסחד ׳חיס קלו א״פ ׳נ
אי א חז אלנו איע סי ס סנ ליחהל לנונ זא האצוי
קינמאקלאסס לס חלנאסמ קל ןאכ לאשנ אל ןכל ליחהל
וא ול גחכ חינאס סא ללונמ וניאד ול ׳חבחנ לננ הנהו
םושנ ליסחל אי א ׳אדי נ בסנ ׳אלשיה סא חנהו ׳ארשיס
לי ס לי ז סינמרהד ףא הנס ול נסנ ני נה סא ן א ןפוא
ומנד לנדה לקימ לפש "מ ןיליחמ ׳אלש׳ נחננ קלד
ןיאש לנד רנ אלויה ןופמס ׳ננ ני מ ׳נ ףד מ*ב לאונייד
סחקנ םדנע בסכ ׳ננ ןבל אוה סולנ אל רנדל ;י ונמ
קזישמד ל״ אל סאו חילסמ סוס אל ןי ונמ סא ניממ
סנ ׳הריד סמ ׳שלינ י עו ינהמ ׳אלשינ לבא אמלעב
״של הזנ ינילסד סמב יעו םנחב יפמ אלו ןהיפמ
׳רפי ס ינש י ננ ני מ וי ל ףד ןילדהנסד ן הנ ליז ס״נמרסו
ק״חלו םיינש קל יא השילש סא ןנבלו י י ל ׳גילפל סינילה
י לגל לסאו םינומה •לנל נחונ דחא סא לי ל המ
סונ שימ םהנש סי נוחנ םהנש קיחל סג וא סיניחמס
ןהבו !חוא ץאלקם ןמונ וישנמ וא גחכ לחנ ןנילוא סאו
סזד ןלזג וא נורק השענ ןי נ מינה א״ע ש״נק ףד בי נד
׳ננ ׳נ ףד חונוחנ י עו ןמאנ ןי או קל הזו לסיס רדנ
׳עו ׳נסמ חלגא י נג לגא הזג לימכאו יוכו םדא נהוכ
לגי ע י גג אי י ףד ןילדסנסד ׳קסד י גג ׳מ ףד ויומנמנ
לש ףא ׳נהמד חולנא יבג ״ס חומולח ׳םלינו הנשה
ינש ׳ננ גי מ פ״ ףד ןימינ י עו גי פס זי עג ןכו סייכע
סי י נמ ׳גי גי מ אי ם ףד זי ע י עו הז י נפג אלש הז סיוכע
גחכ סיוכעס סא סיכמ לימכאן ןילמנל קשיח
סריחסל לכונ חדגאנ חמש ול גישהו קיכוואקלאפהנ
י דנמ אל השעמ ׳למא אלוגי ו יבג בי ע ׳נ ףד ג״ג י עו
גוחבג ני סו ן נ השפ ססיננו סעפ ווי א סמחמ ןנשיח אלו
.קסניזולמ נל ןיואל ףסוי די נ לנקאו ןכ חלנאס
-דל ןמיס
-ד ל א ש
הנוגע רו ת רדגב לי ז וגבר א״8יס רואיב (א]
[כ־היו היד תוליפתב ןוראה תהיתפ גהנם ןיינע (ב
חנעפ ״בושתו תולאש ת נ פצ 30
ןייעמה הנסו הזנ ל״מכאו הרוה הנימאהש מי נ ךי פ
דע ויטסמ ןישרנ ׳להמ ני י פנ לודנה וני נר י רנדנ נוטנ
רדקנ טקנ אלו סירתוק סש סי רנדה הרואכל ןלהלו א׳כה
סי רנדנד רמא כיחאו ןמאנ טקנו אי ע לע רמא תליחתמד
טקנ כיחאו ןמאנל ךייש אל הזו ינאש הקימל ןנורש
ךכו ןרירש סה וננר ירבד ךא דיעמ טקנ יוכו ןי די עמ
סוקמי די נ ךירצש לכ סמש דחא לע ,׳דיעמ סא ןנא יזחנד
אל ןידל וניאש רבדו ןיל לש רבדל קר הז סי י כ סועי נקו ד״נ
כ״א אמלענ סירנרמ קר סוקמ אלו סידע אלו די נ.סו ס
חנהו הלענל השא ריתהל אנידל מי נד יכיה קר הז
ראונמ תמאנ יכ יאמ דחא ךשנ שחנש ואר סא לשמל
תנש ןיללחמדמ תקודנ האופר שיל נ״ע ני פ ףד אמויב
סא מי נ הז סגו דואמ קוחר רבל הז ךא ש״ע כיסיו
וא ךלוהו לחלחמ היהי אלש קיזמה חא ןיחודש האופר
םישדק לש סומ ׳בנ תוכירא שי הזבו ילוחה תא ;יאשרמש
די נ ף7 ןילוח 'ע שפנ נרוה יבגו תפרט יבגו דיצס י נגו
ףל תומני נו נ״ע בימ ףד ןילוחו נ״ע ל״ק ףד תומביב!
בי ע זיק ףד מיב ראובמ ירתו סננונמ ברמ יבג בי ע ב-ק
ןינמיסת ול !ירבחמ תות חורה ואל סא תוכלמ יגורה סגל
אשי שי אתיבנ נ־ע כ״ק ףד תומני נ יעו יסו ןיטיחשת
טחש ביע כיק ףד תומניד ךה הרואכל לשמל כי או שי ע
וב שלש אצמנד חרנ קרד ל״ חוטשפב !׳דיעמ חרבו יוכ
שיש לש תי ננ זא הוה אוהו וכלה סידעח סא לבא חורה
לנא ליכה ני ע ויק ףד מי נ ומכ ול ׳דנע אמלל רשפא
ךכ ךא חרנ וליפאו נתכ לודגה וננר ׳כ רמאנ המ
!מלצד אדנוע איבהו ני כק ףד הכשמנ ׳ע הנבד
ואצמו וכלהו תמ ינא ירהו שחנ ינכשנ פי נם ינא רמאד
סא הנהו סיבמרה וננר הז אינה !כ הנהו וריבס אלו
שחנ ינכשנ רמאש ףאו ׳נהמ אלד הארנ ללכ וכלה אל
דחא ףונ ואצמד ןוי כ קרו חמ אל חמ אלש לכ חמ ינא ירהו
הכישנה ןמו שי נפ אוהד רמול הוה ןמאנד ןנירמא ז״ע
האופר ול שיש סושמ שי עו אל הז אלנ לנא חפתנו תמ
אלש זי כ איעד כי עו ׳וכ תאלמ ריבל לפנמ ש״מו ש״מכ
אקוד י עבו רפסמו די נל אנש קרו סולכ אל ד״נב דיעה
ני צ ףדו חיפ ףדו נ״ע זי פ ףד ראונמכ די נ רתה
לכ נוש רתה ךרוצצ ד״ננ הזד ןוי כו מי כו אי שר תוירוהו
תקוחר תביס ףא האופר אהיש תואיצמ הזיא שיש ל״ש
הוחד ראובמ ׳מנב הנה ןכו ללכ ותוא !ילבקמ ןי א
תשע סחד דיונמ וא הלעמלו הנונראה !מ י נג תקולחמ
ותוא ןויכמ ביחא סא ךא ׳ח עיכל ןנולמ נרחנ הז
׳סותנו סש ׳שרינו סי הנ שיע הזנ ןנישיח סאו סש אתגלס
ורי וא וסורקדש פי עא נתכ ח״סנ וננר סנס ן א סש
נ״ע ד״ק ףד תי מני ד ךהנ הזנ דיעמ ןיא סיצח ו נ
סש שימו המחלמנ רקדנש י א זי פ תולמנ ׳לתנ שי מעו
ןושל טקנ ןישרג ׳להנ ן א ע״פנ רנד הז תמו כימא
אל לי נ ולנק אלש ז־כד ןוי כ אי עד שימכ תזו י י עמ
קלחמ אלו סיצח ו נ וריו רקדנ ינהמ אל אוה סולכ
י ננ ןנו הזנ אצויכו ןבולמ ברח ששח סושמ קר י כי ה
ןיסרג ׳לתב ונבר נסכ ורכז לנא סא קר א״ענ קילאשמ
ן כ פי נע לימכאו הז סילע ינשנ סנ נתכ תולחנ ׳להנו
האושר ווי א שיש קר התימ תכמ ושוננ השענ רנלה סא
תביסו
לולגס וננר שימכו סנסםנו סאמט סמסנכ רנלס סשפנ
וניצמ אל ני ע סיס .ףד ןילוחו סיאמ 'לסנ ליז סי נמרס
הנסו אי מנ הנרה הזנ ׳סכראהו סרשכסל רזוח תפרט
אי עד ליייקד !דידלד סטוס ׳לסנ לודנס וננר שי מנ סארי
תלודג מ״נ מ״מ סיוק רחאל תיסמ סטוס דענ ןמאנ
שיש הטוס ׳ו ףד סטיסנ ל״ייקד אסד דחאו סירבד המכב
ןנירמא אלו ססוא סיקדב סימס ןיא ״סמנ סידע סל
יסכנ ירקש ילהק ׳קרנ אל סיסש רחאל ידסק ׳חא סאד
ליק אל סטוסנ ׳סוססו א״ע אל לנא סידע ינש קר סו
לכב טעמכ 1חומכ סכלסד וננר ׳רנדכ רקיפס ךא שי ע !כ
זי פ ת\ רסי ׳להנ ומצענ לי ו ונברד ףאד ךכ רדנתו םיקמ
קר תו כי סונ ה1 סי דע ׳ב פי ע ןידס ןוסי סד בסכ ז״ס
לח וארש ףכת הו ערואמה לבא ש״מכ ףונה תונשל
תעידי ןורסח רדנב ינל קר עודי רבדתו סיד ע סש ססלע
י י ר בי ע ני מ ףד מינד ׳מגב תקולחמ הז סג תמחנו
תועובשו ג״ע ת״ל ףו מ״נו סעינחס תעשכ י נג לאומשו
אל ונל קר עול׳ תואיצמה פ״כפ ל״מכאו אי ע ז״ל ףד
ן •קדב סימה ןיא ךנלו איה סולכ אל העידי ןורקחו העידי
רחאננ ומכ ןמאנ איעפ ונל הרזנ הרותהש סוקמנ לבא
לכ כי או י י נב תולעה קר השוע סיארס אל סש סרק
סיקלנ סימהו םולכ וספי ד׳ !יא לי בנ רמא אנש ןמז
הז וילע !יחיגשמ ןיחו ללכ ופוא !׳לנקמ אל קלנ אלדמו
י נגד ןישרג ׳להמ א״יפנ קייד ןכו לי ז וננר לש רדנה
נהכ חלו סידע י נפנ סקס נהכ ׳יצע אנו ותשא שכנמ
׳וע ןכ אלנס הקוח ליצ סשד הדחיתנ צנא אי ננ אקוד
!י י ני מ ׳סקוה אוהו א״ננ ואלש אוהו קר נתכ דוחי
אריש !ייה תקזחו רי נה הו כי נ אוהו א״ס הט־סד ׳שרינו
צע תרוה ןיד תורוהל סהל איא די נו היאר אלנ העי די
ס״נמרה וננר בתכ ןכו םולכ אל די ב אלבש םוקמב קר סו
ףד ת1וובי יעו םי י ע פי ע דמוא יבג !ודקפו הלאש ׳לתנ ל״ז
ס.־צש היארו סיאר פ״ע כידע ושמנ רנכד סידע ׳נ כ״א ת״צ
זאל א״נננ כיאשמ הרומנ היחר הוה סלועה רדננ הזכ ארבסב
סולכ אצ דחא תיאר לש ארבקנ דיבו ןיפרפצמ די נב קר
רתההנ חוכירא שי תזב הנה אנוגע רדגל אובנ התעו
סמחמ קר וא ןיל רי נ קר הו סא השאהל לעבה לש התימ
תמ קר תרתמ התימת הלועפל אלי נ־ר לענ תל ןיאש
וילע שי רשא ףי נה לש תואיצמה רועה הו י י ע השענש
ףד שי עו ד״ ףדו בי ע גי י ףד ןי שי דק ׳ע תושימה ירדג
לודגה וננר ונל ריאה רנכ הזו ינקמד אימש ןמ ב״ע ׳נ
ןכ סי שנ מ״כנ הזו םלוע לש וענט ל״רד איש חצור ׳להנ
קר הרזגו ןיד אל הזד רנד רקיעהו ׳תי ׳ד תחגשתנ ל״רו
אלנ חומו תומ אלנ סי ס סעכ איארשא קואיצמה תמחמ
קישענ יוכ חקל י וכ וננאו קז ״עש לענה הקימ סי מ
ךירצ סא קומני ףוסנ אקנלפה סצענ הזו חוינפ איה
אקוד ׳ארשיד הזנ רקוי ראונמ ׳שרינו סישנ ידעל חיוד
חושהנ חודע רדנ הוו היקמ רשכ וא המעל ןיוכחמ סא
סא סוריסק תמכו תעכ סונ שי א״ע הנה הורענש רנלו
אתלמו אחלימ יולינ רדג וא תודע רדג השא י נג תונמאנ
ן כ ליש לודנס וננר ן א אנסנמו אקידו יולנל אדי נעד
ןנברדמ קר תודע רדג סגו רופי ס רדג םי רדנ ׳נ סזנ
סא םינושארה לכו הזנ •תכראה רנכו תיסמ תונמאנ
זט חנעפ ״עשתו תולאש ת נ פצ
חמחמ ריסל• ןספה מיהמה ה1ו בקעב סח סואה ןימ וניסד
ס0 הרימנ וננר ןיראהש ומכו פר רבד ולצא ןשומ תמאמ
סש ליר סו סולי נ סירנד המכו ןל סו סוס ןדי מ סוא תלוא
לנלנכ ןושארה סיא לש וניקס סינ ףד ני נ סנווכס סזו
וי הוא ןמ סלוענש סירנדה לכ לש רוקמ רי נ אוהו המח
םילקדו שמש חאונח ינממ ףאו לוונה לנלנ המח לגלנ הזו
ירמת הרשא הזו איע ףר תוחנמ ׳סיתס שימכ הואת ילונב
כניכנ לש החתפב סילקי ׳נ הזז חימ ףד 1יע יתרצנ יבל
זי ע ודנע הז "ננו הריבע לש ריהצי סיי ףד ןי נורע
ז':ש ׳סיפ הכרב ׳פ ירפסה לי ר הזו שיע נ״ס ףד ןירדהנס
ריע הוה רעוצו סילקד 'נ סושמ שיע סניהנ םירמתה ריע
הזב שיע ני נ ףד סיחספו סומני ףוס ראונמכ סירמתס
שנשמד ב״פ ץכ ףד הצינד ןה ומכ הוהז ודרי אל םיהיגמהו
אית האיפ 'שרי נ ׳ע הנהו נקעב שחנ פ״כע צימכאו ינתו
תוכישנה לכב אלה הז המו ם־שינרמ םירבאה לכו ןשונ התא
ףו ׳סות ׳ס הפרס הוה הסורדנ הנהד ן כ קר ןכ תוכמהו
׳ע נ״נס קר שחנב סמלו ףרוש סראד סעשמ ןילוחב בימ
לכד ךכ קר הז ןנירמא אל המל! ביע חינ ףד ;ילוח
׳י עו ףרשנ הז ייעו ןשנש םוקמב קר סראה ךשנה םיקיזמה
לבא המהנה תפרשנ הז השעש לכו ףוגה לכב לעופ הז
לבנ ךשונ ׳כ ףונה לכב תלעופ הכישנהו נקענ ןשונ שחכה
׳ננ קיספנ ראונמד ומכו ןפוקנ ןתליחת [ןענ] רזנו ףונה
שלשנ איה ףכת סראכ שלש סא ניממ כיאו י ונ ןשיפשכ ן י
סראה קר רבא סושנ שלש אל סאו התימו ףונה צכנ
שא סנ ראשנ לבא שחננ קר הזו רלנה הז םש לסומ
השוע הניא האיצמה הז איפ קי נ 'שרינ ראובמ ןכו המודכו
זירחא הלועפ •יע קר חומיש איא ביאו םש עננש רבאב קר
ןכ ל״ס אל ונלש ׳מנ ןא ;׳דיעמ ןיאד •שריהל לים ןכל
הז ליזוכא הזו הושל קומע ןי נ הזנ םיקלחמ םינושארהו
רציקנ קר ןמזה קיפסי אל הז ראנלו זא ול •תרמאש רדנה
יאנפ יל ןיא יכ יל ןימאי סירנד ראש סיסושפנ כירנד
םשב איע חימ ףד תוכי נ ׳םותה שימ הארי מימ ןא [י נ]
רבוה רקימו שיע ישעזותנ סאו הנשה רני ע .י ננ א׳רדרפ
סוי נ תיס !׳לשנש י י עו די נ םוקמו בושח די נ תושעל ןי רצד
ני י ףל ןילוח ׳סותנ יעו בושח ו י נ ושמנ ןוראה ןיחתופ וא
כיניאנה תפישנ יעו םתוא ורדנ תי סנ כי נ םיתוכה ודנ סאל
יאמד חיסנו ני נ; ני כ ףל ןי רבו םירונ ׳להנ ף״רנ אנוה
ס״נמרה וננר ש־מנ יעו רתה ול ןיא ליהענו תיסנ עיבשמל
ןבו הזנ שיע הסרואמה הרענ פי ס םירדנב מ־הפב ליז
רדנבו די נו רוביצ ושענ ־ז ״עד הז סושמ אוה החיתפה
יחי ׳דל יפרצ סיענשה עבשנש ןחינ םישרדמב ראונמד המ
םירמואש םימכח לוסמ לש םעשה הזו ורדםנש תוציפקל ןכו
כ״הנ אקוד ןי רצ עובק די נ חושענ ןנ־דנע !היתוחילש ןנאו
היל ףד תועונשבו תועובש ילהנ כ״נמרנ ׳ע ןורא םוקמו
חלו אלנ ןוראה הוה םלצא תעאנו כיסבב דמוע "ה ׳בנ
'ע קספה הוה אל הזו תלד כיקמב הוה תכורפה קר ללכ
ונלצא ןא הליענ הוה אלד ןוליו ׳ננ שיע הי נ נד םיחבונ
תי סי נהנמה יפלד ניל ףד תוחנמב ובתכ ׳סותס אהד תמחמ
אוהד ןויכ תמאב ןא שימ דומעל ונלוכ םיכירצ סוה תדמוע
ףד תוכרב ׳ע ;יילכ איהש ילבנ המד ףאו עי פנ הביסנ
ףד ןי נרע ׳ע להא םש הילע שי סא איצת הזו שיע היכ
היצ
ףד סורוכנ ׳סוסה שימכו רוריב רדננ אל תואפרל הניסו
התוא !יריממ םידפ ינש זא סומב תוקרב יבג ביס ח״ל
יפד ןנירמאו הרורב העידי ףכת הוה םהלש העידיד תמחמ
אצ איע ״ע לבא אשניל תרתומו רנכ תמ יאדו תואיצמה
הז סנו ושפנ אצתש י דכ ׳יסש קר הז ס״לאשמנו הזל ׳נהמ
ףד ייסיגד ןהנ יעו םידע ינשב סנ אל הליחתכלד הנקח
די נ רמא סא סנד ״רד אשירד אנשיל איע שיכו ני ס היכ
סינמרםו השק דואמ הז ךא ןיאישמ תומל אציו נרהיל אציש
'ארשי תגד סית תומורת ילהנ קשפ המורת ןינעלד ףא ליז
'ארשיצ ןהכ תנ ןפהל מימו יאדו רוננ תלכוא הכא ןהכל
קיב איא הז "פ תושיאה עקפש רמולו הזו תלכואש בתכ אל
יעו הנרה הזנ יתכראהו רומנ יח ן י ו ע הז ורמאש העשני
אצו סידפ ׳נ אל ׳נהמ אלו לימכאו הזנ ןישרנ ׳להמ וי פנ
שי ותשא ןיאישמד רמא ״רד נילד ףאו סולכ וניאד א״ע
עריא רבכ סא זי כ לבא ןייה הז פי נע לימכאו תוכירא הזב
ןירה שימ ןיעכו סרונ אוהו ו נ היהי ומצע ׳יעש וא הניס
ינש ךירצ יראד סושמ !וקנ ןנילתד י נג ני נ ףד ןילוחב ליז
ויניש !י נ דימל ׳ענימ אל שחנ ןכו ןיקב ניאשמ תולועפ
'מנה ליר הזו םדאה וצמ קר לעוסה הוה כיא דמוע
אמלענ ץוקא הוהו י י מ שחנו וי ק ׳ננ ו ״ ףד ןירדהכסנ
יתמא אוה מימ שורל רדנ אוהש ףא ול ראנא רדנה רקיעו
לע שריפנ ביחנ תעד ונל הרומה י ננר ׳רנו נ הארי הנסל
בתוכו יוכ םדאל נרק אל שחנהש והעדתש ךירצש הממו ני עמ
לש וערזל הז ענינ אלמימו היח תיעצמאב קרש םירבד םש
ותנווכ המו סיסישפ םירבד זמרמ אוה המו בקענ קרו םדא
תויזהו םילבה י רנו הזב ורנל י ני נרנה שארנ םש םישרפמהו
הימ ארב איל פי ס נירואב ראובמ הנה זסישפ הנמכה ןא
הנהל ךכ ןא הז המו ויבקע ׳נ ־דאב הימ ארנו סלוענ
לש רשנל נקעה ןמ אנה נקר ׳ננ לאונמ איכ ףל רי ז; ׳ע
׳מנב ןכלו ׳פרפ אלו יללכ אל תויח סוש ו נ !יא ונקע
אלוק האור וא הורענ ענונ !נקע כ״פ היכ ףל סוכרנו
הנרמאת יתומצע לכ איע היכ ףל בשו רדנ ן י ש אלד ל״ר
םכלש נקע ןיבמ לונמ איבמ ני ע ח־ק ףל ןירדהנק יעו
אצויה התילש ניק ףל תומני נ יעו ויש וניהד יישרנ שיע
ורמאש הנקע ׳כ ףד םירונ יעו "נקע תלעונ ׳וכ ;ינמ
ןי נ םיצנה נושיש העשנש ו״צפ רמא תומניו חיפ ׳שרינו
ןריצל אלש הואת הז ל״הע תואיצמ הנהד ן כ לירו סי נקע
"פ ניח הרומנ ליז םי נמי ה שימכו תאיצמה ןימ לש םויקה
סילנול םיואממ היהש וניזאה ׳פ ׳רפסנ יסו הזנ מיכו נ״פו
קר הוה הז ןא הזנ יתכראהו ןשש רי נ הזו םתוא דבאמכ
נ־נ מה ׳א תוחול וצנקש ןמזנ ןכו ריהדא לש אשח רחאל
וישכע ןכו האירנ תליחתנ הנהו עודיכו אמהוז הקספ ן כ
איהש ןמזנ המהנו היח צכד נ״1 ׳ח ףל תוליבנב ראינמ
'פ השעמב אילתל אנור הוה ןכלו רכז תלנקמ הנא תי נועמ
שיע שחנמ לנל הענרה ךירצל מיכו שיע ׳כ ףל תוריכנ
ןייש אצ לנזנ לנא ללכ ןרוצל אלש הואת איה שחנל ןניזח
לאונמכ בקעה ןמ הזו העינמ ןיא ולצאד ךרוצל אלש למול
שיע שחנה לש המאת איע "ק ףר תנש יעו לינה ןי ווהנס
הוומנ ו ננו לי ל הזו שארב אוה !לצאו סושמ ןלוכ סנכנו
שיש סוחנ קר איא הליחממ הוו ךלולל אלש הואח םלאנ השענד
הערונ סנ הז השענ בושו ןימה סויק הו ׳יס היהיש איאש ןמז
חנעפ nam 32 תנ פצ
ןויכ אצמימ חזד ליל ינימ (יקקפ הלזוה לפאל המ נ־פ
ןפחל מיג ןכו ולש הלועפ ׳״ע אל חלזוח ונממ הקספנש
ןנבללמ וא הנקה קל הז םא הרוסא וחםאד םילשמנ ןוננ
הב איה סא המילהב לונאל חלחימ ob מי נו חושיא רלנ
חולחנ ילהנ הנשהנ יעו ןיידע ו נ אדונא הארקנ י א ןהכ
ליל ללגה הזו ש*ע סלסנ םישרויש ףא סניחכ ׳ננל זיס
אשנת אל ויתניה ׳ננ ני ס חומבי ׳שרינ ראונמל סמנ כי נ
איה ולמק סא ליר סמו איה לושמ ילפק ניממ רמא י*רל
ליססל ןי רל ל־נו די נ למה ׳ענל ןוי כ ל״ל קרו היונפ
אמש סמונמ אשי אל י נג םש מי ספנ הזנ י עו רשכ "ע
ןי רלסנסנ ראונמ סז סנהל לילו הו לי נשנ סלענ נולסי
ןי א ל־נל קל צוקסס סוס סיעכהל למומ ׳ננ ז־כ ףל
ל״״קל ףאל סינישאלנ השיש שי ןכל לעל והוא ןישוע
י עו לשכ סיעכהל למומ מ־מ השא הולעל לוקס ןלזנל
לנקל ״א סלי נע לוקשל ליקד חיכק ףל נ־נ סי נשרנ
ףל ןיללהנקמל ףאו נולק קל אנא ילע ןמאנ ללננ וילע
ליסל אנלל קל הזל םינשדל לים ןפסל עמשמ נ״ע ס־כ
סוה ןלילל לנא לקשמ םעשמ קלו רשכ סיעכהל רמומ
ןכל סשא סולע ׳ננ ןילה ךיא ולבקל ״אן ףיגה לוקס
העיננ סמסמ סז השעי אמש מי תפנ לי ז ס״נמלה נהכ
סא קל הזו הולע הלנק ךירצל ׳שריהל ליש סיכמ לושסו
ל״״קד המ ;כו האריסו הנקת אל רוריב רלנ תוכד ל״ס
נרח 1מכ סולע סוס אל סמ אלש ששמ וזי א שיש לכל
ל״ק ףל מומניל ירהמקו ני ע כ־ק ףל סומניל סננולמ
׳להמ ז״יסנ ס״נמרה ׳רנלנ ר&ונמ נ־סכו נולצ ;כו ני ע
אלא תחש סלא לע ;יליעמ ןיאש ו׳ונס גייס םעונה ;ישורג
םילע ׳נ ;י נ קלחמל הארנ רלנהו ש־ע יאלו המ כ־א
ני ע כ״ק ףל ׳מננ ׳וכ םי נש ונ ושמש י נגל שיע איעל
רהה ציא הזל ;ויכ סייגש ל׳יר וילע ןי די עמ שקנ סי נמרנו
לנא הןמל זסוקו אוס יח קר המ אל ןיידעש ףא יל די נ
אלש רנלנ ל״ננ ליעהל א״א זא לי נ לחה ךירצל א־ענ
לימכ קסס לי ז ס״במלהל סינמיס ללג יבג ןכו סמ האל
סינמיקנ ףא ליל סמאבו תונסשסל סיושע םינמיס
יתכראה םיליעמל לנל ולעה יבג ש״מו ילמנל םיקהבומ
םוהל ףא ינהמ אלמימ קל לההה אוה הז אלל ןויכ חזב
לתהה האילמה אפי נ הזל לבל לבא הלולנ אנדמוא קל
׳להנ ס׳במלנ ראובמ הז ןי עבו הנדמוא י י ע ריההל א־א
קר ול ןינימאמ ןיא שרסחנש רמא סאד ח־ה נ־ס לבוח
םינמרב ׳ע ויבאל שרח ׳ננו ש״ע הבורמ ןמז קדביש דע
ןי רדחנסו וי פ ףל ק־ננ אוח ןכו ויה חיפ םירממ ינחב
סש ךא ׳וכ ןיחמהל ןנירמא אל סש המלו ההימ נייחל
אמלל אחפונ לי נשנ קר מישרחח לי נשנ אל נויחהל ןויכ
ןיאש הישינרמ ונאש המכ יל הז לע חיכומ חושלחהו ׳ןכ
יחכלאהו ינקמ אל חז רוכע סולשחהש סולשהנ לנא עמוש
אל אשונ אלוכל אע ׳כ ףל הורובנל ךסנ הנלה הזנ
סו אל הוסילס ינמיסל ן כ כ״נ ליל לנא לחל ןנישיח
ןנישיח אל סירכ איהש רכינש ןמיס קר סוםירסס אפונ
ןינל ונאש המ אוה אסינ הזש רנל לנא הקומר סניסל
םינפלס י רנלנ סזנ יסכראהו ל־מכאו הז אל אמש ןנירמא
׳שוליכו הלונקה סלוק הלילמהל נ־ה טי פ מצול ילהנ לי ז
אילש הזו סלונקה לסאל סוי ומל ןפהל אמיא ׳פסוחנו
סא
כיזבו סססנ סלל ושעש ןויכ קל כי ע וי כ ףל סלינמו סיל
םיפיסומ ונאש כי סי נו הי לנו עונק כי הנ ללנ וילע ץא
אוה ןכ סילס סוסו הכולפהו הללה סוהפל ןלצנ הוליסס
הזב ׳צ ןיא לנלס ןמ לוונפס רלננ סזנ רצקאו אנילל
.ונישסל יאנס
׳הל ןמיס
. ה ל א ש
[הבושתה ךותמ ראובמכ הנוגע רתה רבדב]
. ה ב ו ש ת
סימכח ׳רנלנ לסלפמ ניוחס נרשל ני פרס טבש ׳ב
ונסכמ ן״סראשנ נר ״נ ני ל ןועמש ר״רוסמכ
ךכ רלנפ לקיע ;מזס קיסק׳ אל סז לאנל סנסו ׳סלנק
סונשסל ל״נ לתה ןי רל סזל אי ע פ»ע ;יריסמ ונאש המ
איצ ףדו נ״צ ףדו ני ע זי פ ףל סומני הנשמס! ׳מנס
חז הוה זא ה״המ סא ףא נ״ע זי פ ףל ׳קוהנ שי עו
אלינעל אהלמ וא יאקילל םעש המחמ הנקהנש האלוה
ןיליהמ ונאש םעפ לכב ארבס וא ץל אוה [המאגון יולגל
האשנש יחאל ףרו הארוה הוהל ל״ם סנשמהל אתגלפ הוו
ףד ׳מנה ציר הזו ררי נה המחמ אלו הארוה המחמ איה
ןיאושינ םלוקל אלקכ ׳וכ לי נל איהאל ןויכ אי ע ני ל
אלמימו הלענ המש וקסס ד״נהד אלד ליל ן א הז המו
איהש ןמז לנ נ״או ןשמנ לתה הזד קל אשנהל להומ
לנד הזו ןיאושינ סדוקנ הוהו ד־נ להה י י ע הז האשנ
הכלה י נג אי רו ״רד אהגלסנ אילס סמאנ סזו ןשמנ
ןסי ושד ןי סא לי ס ךדי או שיע הסנז סא ל״ר המ הלקלקו
רההו ןיד זז קר אלד ל״ס ךדיאו אלמימ הזד ליר היונפ
סנו אינלס סיד אי ע ויצ ףד ןילוח ׳סוחס כי נ לי ר זי זו
סלענ סמש סשא לע י י עה אי ע סאל ל״ר הרוסא ההרצ
רחאל סא מינ ןכי ריתסל סעס לוע סכירצ סרצס מימ
;כו ססרצ [!ינעל המ] סי ננ אצנ סמו לענל סאשנם
;ינעל הפוס סרצ ינש לעננ ססרל סוה אל התנז סא
סקנו ני ה ייס ץשורנ ילהנ סי נמלנ ימו הצילחמ רועפ
המו לעה ההוא אשי אל האשנו ליעה אי ע סאל סש
סש ם״נמרס פי כו וי כ ףל םש סומני נ לאונמ אס סז
ןאכ ךא םהל אשניל כ״חא סלסומ ואשנ סאל וי ונהנ
תכשמנ הארוה קר המש ןנירמאל המחמ רחח אל חזל
ויחאל חאשנ סאל אחנצפ סש חומני נ ׳שסיסנ י עו רוסא
חזו לעסל סניססל סרסימ סא סי ננ אלנ סמו לע לש
ןי י זעל רדנו ׳א רחח חמחמ קר הז המחמ חזד אילה
ימו ;יליפמ םינשארה ןיאושנ לדנו ןושאר לש סקיז ראשנ
סא סי ני י נג נ״ע גי פ ףד ןישיגי ני ע סי נ ףד סועני נ
די י ףד !ישודקו ׳א סלענ יאושנ ןיידע וא שדמ רנד הז
עי נ ;כו לימכאו הזנ עי נו אי ע ׳ס ףדו לסא סני א״ע
סא אי ע זי י ק ףד חומני נ סנוסנ שלדמ ליייקד ניהכ
וא םלעכ סמש סלעאו איע אנו 'ארשיל ןסכ סנ סהיס
הזו סמזלס סליכאל סי נא תיבל סלזומ םא סמצמ איס
סי נ ףד סמני נ ימו לסס לדנ וא אלמימ סז סא אילס
זי חנעפ nam* תולאש ת נ פצ
ןנבלו עי רי ןסב סוקדנסכ תי נסנ fern (ילד הנווכה כי נ
י נג ח״יק ףל עי רוי ׳»גס השקמ אל היילד הזב ׳הכראהו
הלשכ השאד סיכמ זיכומ אה החרל ׳ננ ןכו ימח המ
עי נ ן א הלשכ פיכל המלעלו •תיב למא הזד לחא יבנל
סשאל המע ןיאו הוי ע רדנ אוה 'ארשיד ל״ק מירדל
רדנב אל הנמאנו רישיש רי נ הוה המצעל כ־אשמ עדנו
אי ע די כ ףד ןירדהנקל ן ס ומכ הוה ךכלו ללכ חודע
סנד ונירכ ןניקקפ העלד סנרה הזב יסכראהו שיע מירל
סנעאנד סתקנ ראובמ הונוס יבנו אנמהמ אל רימחהל
סזד ע»רל ל־ס פי כע לימכאו איל ף7 השיש ׳ע רימחהל
לי ל תיקלנוסמ ול ובישהו תלוספ השאב סי דעו תולע
ל״ר 06 רישכהל ונקהש ח״קח לכד מיכב הזב יסכראהד
רחא חואיצמ הז וא ןיד רדנ השענו ןויסחה ונממ יקנסל
נ״או השא סודעל ח־לקמ רשכ רדנב השענ הזד לי קו
ליש עי ל ן א הלשכמ אפילע איה ךיא השא הזש ןויכ
ףד הולוכנו] בי ע ה״מק ףר סנשב ׳ע הנקה הוה ח׳ילסמי
סקילחמ סש תנותכנ ׳שליבו ני ע ויכ ףד תונוחכו [שיל
ליש אל !ליד ׳מנו היובשב ינסמ סא בורק הוה ןשקה סא
ןונק סא אסרנה בי ע ד״יק ףד ק־בו סש סיבוסכב ׳עו ןכ
רקיעו לי מנאו הזנ בי סא ילהנ סיבמרבו סלא וא
סושיא רדנ אי א קפס הוה סא קר הוה ןישינד סקולחמה
סמאבו הבילצה לע נולצמ ףי י ע אלד חיקס רדנ קר וא
לי ר דיעמ ץא קר נסכ ןי שוי נ 'להב ס״במי נ בולצ יבנ
ונקנ זי ס סולחנ ילהנ ןכי ןידיעמ ונקנ הנשמבו אי פ רדנ
שיע סוצחנל אל לנא אשיל ריסהל קרו בסב סשי ;ידיממ
איניעק וס הפיכ וני הי המ סנ ונקנ ץסי גנ ןחכ: הזנ
וכילשהל קשפנש המ ״ע ;יאושנל ריסהל רמול רשפא ךיאו
ןה י ננ ני כק ףד ירהד ןי י י עמ ונקנ סישחנ ׳י י ןכו סש
סדא ואצמש אקוד סמ ינא ׳להו שחנ ינכשנ פי נפ ינאד
סושמ סש סי נמרנ חכומ ןכו אל ללכ יכלה אנ סא לנא
שיע שחנל האופר שיד נ״פ ףד אמויב ראונמו למאד ;ויכ
רשפא אל לוק וא דחא "ע מימ הקוחר הביק ףל מי רו
פי נפ לוק ועמשד ן הו ףונ ואצמו ותוא וארש קרו ריסהל
יסכראהו ליז סינמרה אינה אל הז סמאנ רחא י ע זיווצד
היה ז״פס סומניד ׳שריד ןה סמאני לימכאז הנרה הזנ
סושמ ׳סקוסנ אוה ןכו אשנס אל ליצ ׳וכ ינולס דנא 'ננ
ץאישמד ני כק ףדל פי נפל ימל אלו הרנה ליק קר הזל
סמו הזנ סיכססל לפוא אל ןכל הזנ רצקאן לוק סנ פי ע
סהלשמ קר כי נ הזש הזש לנלמ סהלש ע״הכמנ נסבנש
רנל סוסל סלנאל •סכראה סעאנו ׳וכ ׳קזחאל ׳ל י נעו
סינמרה לע ונילפל ינה ספישל סנ לופיק לנד אל עידוהל
לדגנ ןיא בוסל ׳נהמ אל יאלש׳ בסכ אקול ןי ללל לי ז
'ע ףל סוחנמ י עו ליעהל ןיוכסנ ללגב הוהו סילקמ
ןילם ביס זי עו חיה י י פ שי פ סומולס ׳שליבו •קקל יבג
אל סשל חבומד גיס בי ס סונוסכנו ץקול כירכנ אל אסרנא
קקנימלע נר ןיואר ףסוי ׳ליד׳ ליכ נוסכל קוקלמ
רסם אקול ן־לצל ללג ללכ אינה אל לי ז סינמרה סמאנו
ויוגגש ילהנ סי נמרנו ״סנ שימ סוירוהל א־פלנ י עו ליב
.א״מנ הזנ ׳הכראהו ודיעה סקנ גי ה ל- פ
לי ז סנמרסל ליקל סימל קי שענ 1ל שי ע הפסוה קי שמ
ומכ סמש סי רורנ סנאש סי רנל י נגל ערג א״על
קייד
ואלי ססש לדג אקוד ןי לצ זא רריב רדגב סדידמ סא
סמלענ םינידס לש דמיא קר סודע ינכמ אל דמואנד
סוה סדידמו די ה ו י פ הלאש ׳להנ לי ז סינמרס שי מנ
ראובמכו םמצע םינידה ׳׳היש ןי רל הזו רורי נו דמוא רדנ
הזנ ׳סכראהו ליעכאו םחולש אלו סה סימ ףד העיסנ
סוועב חיוד ךירצ סא סומני ףיסד אסנלס ןס י נג הברה
הנשמב קרגד ב״ע איכק ףדד ךהב לאינמ ׳שלינו השא
אקוד סודע לדגו חיוד רלנ ליל ןמכמ אהיש לע ׳ארשינ
רופיס קר סולע רלנ לח אל םשל חילשמ ףילע הזנו
ינס לכל ןנישיח אלו המחלמנ ףא סופיש סנרחל ינחמו
ללכ ינחמ אלו רומנ רורי נ ןי רל סש חולענ לנא אששח
החימ ו נ חוח לננש לי ז ס״נמרס שימכ םיליעמ סא קל
קקפ לי ז סי נמרסל ףא חמאנו חומל ופוסש סלועס אלו
חבד מי נ מ״מ פי נ ףלו נ״ע חי נ ףל ;י פי מ ״לל נילכ
ךפהל לבא י אלו ללי חמורחנ לנאח אל ןהכל ׳אלש׳
סושמ קל הזל הז נחנ אל לכאח ׳ארשיל ןחכ חנש
ארלה אל ונ אלונא ןי דעל ז״נ הזו אשנ חינל ארלהל
הז ׳ילל ךסו שיע ני ה עי פ סינמלה ילנדמ חנומל ומנו
רוריב ללנ אל הוה זא הארוהל ליסל ונלש הנשמל קר
לע סיסאנמנ איע ׳ז ףד חוכמד ן ס לדנב ומכו ןיד קר
נכשו נ״מר ׳קי פ אצח ׳ס י רפקנ ראונמכו ךרדכ ואריש
דמואכ יד !א ני ח זי עו ןידה אוה ןכד ל׳ר הניכש לע
ףד חועינשד ן הנ הנרה הזנ ׳הכראהו סנקנ ןכו לודנ
וא ׳וכ סייכע ׳וכ השרפ עדימ י ענ אל ימ א״ע דיל
איה רמנה םידע אקוד ןי רצד ףא סשד ןסהל יוכ הלוענ
סא ףאד סיארו הרוחה ןי י ו כי הזנ קר סי י עה סיע אל
ןעמ סא ןכו ינרה נקנה סוקמנ הוה חצרנהש ןעמ אוה
סא ׳ארשי לש [קר םש] [שיש] םיקמנ ןכו קנקב ׳חאצמ סי פ
אי רנפמ הי פ ץררהנס ׳שרינ יעו יכסמ אל סייכמ רמא
חועונש הזנ ךי ש אל כ״או אוה אוה ׳ארשי הקזח ׳רופלל
המ ׳י ע ריחהל ס״כע םש 'מננ לאינה אוה יכ חודעה
חישעל ףי נק ףא ויח גורסל יחוא וכליהש םידע וארש
הוה סחד קר םשד חדומ ש״ארה סג גי הני ןדידל הז
ץא חמאנ סגו םיחילש ׳י ע ;אכנ אל לנא כ״ג ;יגרוה
רדג קר הוהד ננמש ׳סרופו ןיסרפנמק רלנ סנ סהלע
ינהע אל חורפשנ ףאד א״י ףד ןימינ יאמראד אחיפיככ
ןמאנ ומכ הוהד סעפהד לייד חואכרע י ננ הזנ יתכראהו
ינהמ זא תואיצמ רדנ סס סא אילת הז ן א אנא ילע
תנשתנ לי ז די נארה שימכו המתנכ םה סא לנא הזנ
סילסיפ וא רדעה רדנ םילוספ סה סא לי רו ״ה ב״פ
׳אלשיו ם״יכע סא ראשו ןילוחד ׳פקותד אתנולפ ןהל מ״נו
חפישכ אמינ םאד הרשכ סא תחאכ תמהב םיפחוס
סב בירחמ אל הנימ אלו םולכ אלב הרשכ ד״נחלה
לסופ סא לנא מיכו ׳ג ףדו ׳נ ףד םיחבזב ראובמכ
יבג ןכו ערנ רמומ ׳ארשי סזבו הליקס סי נמרס תפישכ
סאד לסי פ סיוכע סא לוספ וא בורק לחא אצמנב תודע
אי פ תוירות ׳שרינ שימכו ןבא ומכו לספ אל םולכ אל
י תנראתו ןילדסנס י נג ןנאכ סוסד ׳ד ףד סש ״תנ אנזת
אל לי נארס תמישל זא ׳לנקל תלנק יבגלו הנרה הזנ
בי ס 'ש ףד !יסיג ׳*שר ליר הזו ינהמ ס״נמרהלו ינסמ
הזו רדעה אל תואיצמ רדנ ססד ל״ל אי פ חיפ ףד ק״נו
חנעפ mam 34 תולאש ת נ פצ
יול ןמיס
. ה ל א ש
.[הנוגע רתהב תואכרע רדנב]
. ה ב ו ש ת
ל״ווהמכ אתעמש קיסמ ניוחה בלכל נ״פוח ריא היכ ׳ב סוי
דחא ״ע ונחכז! ׳חלנק לימפננ בר ןהכה י״נ 'אפר
חאשינ השאה יכ המחמ ללכ ובישהל •תיצר אל חמאנ הנהו
ףאו יוכ ועינה א־ע ףד ןישודקד ןס ומכ הוה חאזכ חענו
הוה קוהשלד לבא הידב ונחכ נ״ע ׳ל ףד חועונש 'שוחהד
סוה איא רוסיאב סלנד סושמ לדנהו שיע השעו סוק רדנ
נקוע ני ע ו״מ ףד חועונשי רדנה הזו ראשנ ומכ אל סצסכ
איה החפש ׳ננ ני ע א־מ ףי ןימינ ׳םוחה שימ שיאו יוכ
רדנה ןכו סרנו השעו כוקכ סוה סוד ארוסיא סנ ידבעל
ןיד םייקל לכוי אלש דחאל סרונש ימ כי נ םש ןיסינד חנשד
ןרי נח הנוחש הזנ ןנילמא אלו חנשל לע אוה לנוע רייפ
חויע רדנ הנרה ןיראהל הזנ שי רדנה רקיענ הנסו לימכאו
חמש כי רנד ררי נ קר וא ןידו חודמ הז סא הריחהל השא
נ״ע נ״י ףו ןישודק יעו ןי י •יע אל חרחומ אלמימו הלענ
׳היא ואל ני ע ׳נ ףר ןיש ודקי ךה ליר הזו החימנ 'ננ
אתלמ ילינ רדנ הזו ןכ חואיצמכ ל״ר אימש ןמ ׳וכ הנקמ
הזו תלחומ איה אלמימו חמ ינולפש חאיצמו רופיס קר לירד
׳סיחנ שיע ׳אקו ארננ אחא חיפ ףד חומניד רוגה כינ
י י כ ףי חוחירכו ׳וכ גורה אנשכ ני פ ו י פ ףל קי נ יעו
ליה ו״ספ חומנ׳ ׳שרינ חמאנו ׳סיחה ישקמ המ כיאו א״ע
׳וכ ארננ אחא קירמא אלו •רחו •רחל ׳מננ ליסכ ליס
וא חרחמ החימסל השאהנ ןילה הז סא אילח הזל ספססו
׳ננ ני ע סיכ ףל ןישינ יפו לפנה חמ אה ל״ל אימפ ןמ ללנ
לענ אכילל חמחמ אלל אמינ סשד ףאו אחינסקד אנאו אה
הז חמאנ ןכי ל״מכאו סנ אכיל כ״או איא הנא איהד לי ל
הונ אילח נ״נ חועס 1א הארוה איע נ״צ ףד חומניל רדנה
סילמוא ונאש אלו איע פיע םשא ןיריחמש המ ןידה הז סא
קר רקיעו תמש םירמואש קר זא חרחומ אלמימו הלפנ חמש
ףד ׳ע סורענש רנל ןיא ןנירמא אל ןאכל ן סנ ןכו רופיס
ני כ ףל חונוחכו היכ ףלו סמני נ אי פ ׳ננ ליצ ףלו חיפ
׳ננ החימל ןישורנ ןי נ סמ השקמ חומניל זיספכ ׳שרינו ני פ
השקמ חונוחכל וי פ ׳פסותנ ןכו תמ רמול השאו תינמאנ
סי רנל ינשנ הווע רנל רמול ךיישו ןיל אוה פג תמאבו ןכ
ןישורינהו שנה לש ללינהנו ןישורינכו שנכ לש תאיצמהנ
׳ת ףל תונותנ ׳סיתו ו״ם ףו ןישודק ׳פ םי דנו ינש הזו
עגונ סו התימ לנא סיפ ףדו גי פ ׳ב ףד ןימיגד אי פוו
ונא המו החפ אכיל תמ סא אלמימו שיאה לש תואיצמל
פיס וא איע שי עו ללנ בתנ אל ליז סי נמוס תמאבו ןיויתמ
סאווה ןניומא םא קו הזו ל״סד ו י נ לחה ךירצ המצע
אלו ךפהל מי נו הז ללכ ןייש אצ תיעס לי י קי סמל לבא
ףדו ני ע חיפ ףד ׳וכ סוזח סנימאהש מי בו ןי ו ןה ן י ש
׳י אוו ׳י חנ שיע הזנ תוי וזהו אי פונ ׳ע מיבו גי פ זי י ת
אצ סמני נ אי עו אמינ סא ףאו ׳שסותנז ׳שלינ ואובמ ׳ו סו
ינסמ
איפ יננד ני סנ הארי הנסו זי ף זי סהנ סש ונופלנ קי וד
בתכ ני נ י נגו דכ חכסשנו י וכז ונאו סקנ סילאש םימנ
לכו סושמ הזז אשמ פנפ איכק ףו 'מננ ומכ פנפ סתס
סילאשמו ףאו כי כורנ םי לנו ןי רצ זא תודפ רדג הוסד רנד
תמאנ אצת אל תאשנ סאו סליסתכל אשנת אלש חיקח סוס
לחאל קר אי מו קיכו סוני ילהנ תולוונ תוכלה לפסנ ספקה
אלו ןויכ אצת ומול סוס כיא הזנ כיתהל איא לי נו ד״נ
הנוה שי כיס העינמ י ננד ץריתו ו י נ אלנ סולכ סוה
ו י ו מ״מ לנא שיע אצת אלש ןינמל ינסמ ןכל הז סיעוויש
וופי ס וונלד דנלנ ענמנ יד ׳רכננ לכא ילכז ונא סא
איה אלמימו ינולפ תמש קיזחהל קל ליחהל אלו הז ינסמ
דמ יפמ דע י נג וי פהנ קוליחה הז ןכו אצח אלו חרתומ
הימק ףד חנפנ ימו השאמ ערג תודע ןידל דע יפמ דמד
א״פו וי פ הפוסנ ׳שרינו ויל ףד סולוכנו לוכנ ינג ני פ
השאד השאמ פרג דע יפמ דפ םיוק רסאל המיס י נגד חכומ
אל דפ יפמ לעו חודמ רדג הילע שי סל ןינימאמש סוקמנ
כיאשמ ךכ לכ ררנל ציאו רופיס קר רוגנ סוה סש ןכלו
ונאו כי נ גיה זי פ חולחנ ־להנ סי נמונ יפו ונעו השאנ
סי ונו סייעה ווי עה סא אפיסנ םש פקנד המ סנהו ורכז
נחכד סמ מי כנ שיע חמש עמשנ כיחאו יוכו ההימל ןחקזחש
נ״ע חי נ ףד ןיסינד ׳נה ומנ לי ו םש ןא ומצע לחוסו
וחיא ואו םהו ׳כ ׳וכנ לש וא ׳אושי לש וי במ אצוי ןינכ
ס״ו ני ע זי • ףד קי נ ׳סוח וקלח גי הנו] הניס קר םלש ׳ח
הלחנל סנ איא סש החימל דמועש המ חינוצח [שיע ילכ קרו
דיהנ שיעו אי ענ העימש כיחא י דו חמש ועמש סא קר
אל שממ איא קפס ]יאושנ ריחסל רדנל הוה חמאנו הזנ
סשד ׳נחכמנ שימכ די נ ׳ננ ןהכל ׳ארשי חנ המולחנ ומכ
םידקה ינחכמנ שימכו ןיאושנל אל לנא ׳אוו הוז ומכ הוה
ללכ חילסמ אלנ ׳נסמ אל ירקשמ אלד ׳כיס ףא נ״נ י״עו
ןתודע לבא חוריתס המכ שי הונ ס1ו ןייישכמ תויפשה קר
יפו הנקתו ;יד הוו "פ לנד סוש תולוסל ונל איא פי ענ
ןיסינל ןסו ׳וכ סהיפ לשא קיסמד סמנ א־פ סימ ףד ני נ
סש סו •נפנ אלש הז ת״לסמנ סיוכע ינש יבנ נ״ע סיי ףו
ילהנ סי נמלנ ש״סו סתוימא אלו וסשס ןושל ומכ הוו קל
אוקנ וסשסש ומכ קוד לילו תילסמכ סוסד !י כפ סולמ
ח״מ איה ןתולפד איפ תנש ׳שויב ׳עז אל הז אלבו ומצעמ
גי פ םיאמ ׳להב סימשה ליז םינמלס ךכלו גיסכ לי לו תולוג
יתכואה תמאנו לימכאו סונ שיפ סי ונפ סיצנ •ננ חייס
ןיכומס ונל ןיאל !ויכ לי נ לתה ו ו ג וגל כ״ג ן י ש סא הונ
ןכש קי םישוע ונחנאש אל כ״ג תוחילשהו תוחילש י י גנ קי
ן• 7 ן ס ללכ ן י ש אלו ׳מגס י לפנ וני זי ונלמ ונל וסמנ
ףסוי ולילי י י כ וצסאו סונ מיכו נ״ע זי י ק ףו תימניד
•לפסמ איח ול שיש נתכש ׳ל סמודמכ קסניווומ נל ןיואל
סי ווג וויא סונ ןישולנ י לכו וי י פו גי י פנ ש״מנ סש סאוי
גי נ לש תילםמ ינסמ אל םינישאו סמכל הדנש י נג ךכלו
לצכ סוס אל סשד פייסו חייס חייפ ני םא ילהנ ׳פ
ךכלו ןי קסוי נ ושס הלפמ סמסמ ןי דו הנקת קל לולי נ
סו איצוסל ונל איא נ״נ ״ע וא פי סמ לוספ no
.סיטש לדגמ
הי חנעפ תובושתו תולאש ת נ פצ
קל on לי תמ50 " הנמ b00 ס1לענ ךיא כ״הזג תמסמ
ךי לצי אמינ סאו הזנ יד תודמ דלנ ליאד אמינ סא
׳תכדאת ממאבי עשל תשח לא פי ע ליתהל ונל אי א מולע
וי כ ףד ןיללהכסד וילע ןמאנ סג הזב ׳נהמ אלל סזב
אוס ״א כי הזנ לש ליספד וייכק ףד בי ב םיבשלה ני כז
ידע י נג מי נ ןכו ןקמל י י א ס־מכוי ןכו וילע לנקל
אלנל לנלס לע ׳א סי וע ינימ ׳נ ךילל סשד ןישודק
לעומ ן א לורי נ לדגנ יאו ;׳שודקה סילכ אל סי לע
שי מואילממ םא וסימ ולבקל ״א די נד יהנ סיעכהל
ל״מכא! סימוכ ׳ננ ןי וני מ איש ׳שרי נ הזנ ׳תכדאה דואמו
לש ליספו ןלזג יכג ונ״כק ףד ני ננ י אי נמ הז הנהו
מעכל ןוי כ מימ ןלזג השענש סדוק םימחו ףאו הלוח
ןי ללו ןוי כ מימ סלקחנש ומכ היה לנכש ףא ןלזנ אוה
כי סזג סוה נולקל ללגסו נולקנ ני אשמ ליספ סויק פי נע
סלק טג י נג ינסמ ןכלו ללעס ללג סוס בושו [י קשמל]
לוספ אוה ןלזג לבא בי פ אי פ ףד ;יסיג ׳עו תואלמל
סלקב סג יכסמ אלו י י ע ו נד סוש מושעל אי או ךשמנ
דנדנ מואיצמ אוס סא אוס המ סיוכע י נג הנסו לימכאו
ינילפד סמנ ׳ע ללכ אמילד ןאמכ יא ימלספ הלוחהש
לילו שי ע ״ס גי פ טי סא ׳להנ ליז ל״באלהו ס״נמלס
המהב ומכו לי עה וא לוספל לעופ לדגכ סוה ם״וכע םא
המהנ וטסש ׳אלשיו סי י כע סא לד סיכמלהלד מ״נו שי ע
למומכו ׳פסומס מטישכו תלשכ לינאלסלו הסלט מסא
שי ע אימ ףד ;׳לוסו ו*׳ ףד ןיצוס ׳סומ יעו ספלס עיכל
ןכלו סז לע מאילמ ו לג סוס סא מי נ ןפהלו לימכאו
ןוי כו חי פ ףו קיכ ׳עו נ״ע ׳ט ףי ןיוכינ ״של כמנ
לי גב אל מואילמ ללננ הוס םיניד לע סיילמ םסד ןניוסד
ציאד יכיס םהלש תודטש לע למול שי ךכלו לדעה
ששח אכילד יניס י נסמו לולי נ ו לננ קל םהלש תלועפסל
שיעו נ״ע ׳י ףו ןיטיגס תונושלס ׳נב אילת תזו לקשמל
לי ז סינמלה שימו חווע ׳ננ אלו תותילכ י ננ ואל י י שלנ
םילמזאש סמ לנא ססלש לטשס קל סזו ז־כפ סולמ ׳להנ
םתוא האשע הלותה ילקשמ אלו אמינ סא ףא סהיפנ
ני מ ףד תומני נ ליז ״של בחכש ללגבו י לעהו ילקשמל
ז״ל ףדו גי ע זי ל ףד שי עו אית הנוזו ס״וכפ י נג ני ע
מיכו םיעכסל למומ י נג ני ע ׳ג ףו ןילוסי ס״ל ףו ו ני ע
םסלש סלימא תואכלע ףא ינתמ אל ;נלו ןכ ןי ו תזד לילו
סוה זאד תילסמ קל שי מ נ״ע סי נ ףד ;׳טי נ דאונמנ
צ״או הטישה לקיע םשו תושיא ;יול ללכ ךי ש אלו ליפיס
תושיאל ללכ ן י ש אל סזד ןוי כ תילסמ י נג וי תלנק
תוששס ׳נה לכנ ןכו אלמימ הז קל קוחל ששסל שותינד
"של ש׳מכו ןי ו ו דננ ליסהל די נ סילטי אלמימי המסלמד
סי פ ׳שלי נ אות ןכו הנותנ י נג א״פ ז״יק ףד תומני נ
׳לסנ ל״ז ס״נמלס תטישג סזנ יחכלאס סנלסו סטזסי
ללנ ינסמ אל םינמיס י י פ סשא י י סהלו ףאו גי י פ ןי םמנ
סי נמי סי ששסס סמחמ םיקסנומ םינמיס ףא פמשמו
לש אוסש לנלס הז ״ע קדססל לנא סונסשסל סיושס
תזב מ״כנו ינסמ תוחומ איה אלמימו םינמיס "ע י נולפ
םושנ אי א סלאש י י פ לנא תילסמנ ס ו לנ ךא לימכא
ינשל ירקמ ׳ננ ני מ שי• ףו ןי טי ני ן ס קד ןפוא
םש סילסמנ סוסל םי נמי ס ׳רנו נ םש סאליז םי ונע
ן כ
סא מ״מ ימני תמ למול תנמאנ הנא המלענ איה ןכו ינהמ
תמחמ אל הז נזשו תנמאנ ילענ סמ הלמא ניתאו המניתנ
ףל תופטשנ ילה מימ ךא לזפיס תמתמ קל ןי לו נ״סזנ
לדנ הוה הזל היפ תולע ׳להנ ל״ז ס״נמוס נתנ ןכו ני ל
איהש ללנ סיללג ׳נ סשאנ שי תמאב ׳נ לופיס אל תולע
הז סוס אמלעל סליתסלו אמלעל הלוסאש ולגו לענס לש
לי ננ ולינה אל ןידעש ףא סילע סוה סידע ׳נו ןיד
די גה אלש וי כ דע לו ננ ןמאנ אוסש סוקמנ ףא אי עו
סוס אל ותוא ןילנקמ לי נ ןיאש י כה ןוי בו םולכ אל ו־ככ
י ננ סי כ ףד תומכיו ן תנ הזנ יתכואס לאמו תווע
רשכ אתי לי או ןלזנ םנד םש ״רל לי סו תמו ויתנרס
אל הטוס לע לנא סאישסל סשאל קל הזל השא תוועל
םש סגל ע״ע ןכו תיהמ אי ע ןמאנ םש סנו ס״וק [י נג]
ליס יילד קל ע״נל לוספ אסיילואו ןלזג תיסמ ןמאנ
שיאה לע אתלמ וליג לדגב קל תווע לוג ל״א סשאו
פ״ע ליתהל ןילוכיד נ״ע סיכ ףו ןיטיגב ל״ס ןכלו תמש
ינס לכמ ףי וע ימ וטא דואמ הומת םשל תומיש אנדמיא
לונ ןי ללו ׳כי הו קל ׳וכי כולל א״כקו כ״ק ףו תומביל
׳להנ ליז ס״נמום שי מנ אנדמוא לע ן י ש אל תולע
ףד סיכמד ן ת ׳ננ הזנ ׳תנואת דואמו לי ת וי פ הלאש
׳סיסל ל״ס ןכו ל״ז גיהנל ליס מימו ׳יכ סיפאנמב י נג ׳ז
םושמ ׳וכ לוסנמכ קל הלענ לע לוסאלו ׳ט ףל תונומכ
הזו הז הקזס לע קל סז לע הביס הלותה אלטק י נגל
לנא סניכש לע נכשו נ״מל ׳סי פ אלת ׳פ ילפסס ליל
ןנילמא אלו תואילמה תמתמ קל תז הלענ לע הרסאל
תונותכ ׳סיתת ןכו ןכ ליס אל םינושארש לכש ףא הקזח
סש ןיד רדג תות זאד םיוק רחאל ן א ב״ע גי ס ףו
׳ט ףל הוני תכד וי סת ל״ר הזו הקזס י י ע כי נ רסאנ
לי ס ןכו הזנ יתכראה דואמו שי ע יוכ השאה ןי א א״ע
קר ן א לי ז ס״כמרסנ אלד סאי כנ סשא ישודק י נג ג״סנל
ן סנ הזנ יתכראה דואמו הקזחנ ׳ל הנינינ לנא תשאנ
ירסםנ ראונמ ןכו ׳ד נ״ג סנק י נג ןכו א״ק ףד סומניד
ףד תועי נשי ׳מגת ראי ננ סזנ יתכראהו ד״מר ׳סיפ םש
ףד תנשב לי ז יישר תנדב ני נ תזו ל׳׳מנאו א״ע ד״ל
לעמי ררי נ רדנ יאדוד ליד סא וסנעקפא לדגנ ני ע ח״מק
ןנירמא סזלו ןיד לתה ללג כ״ג ןי רנל ליס מ״מ ן א
אי ע פי ע ןי א סשקס לי ז נ״סנ תמאבו וסנעקפא
וי ב רתת הזה אל אה אלת אל תאשנ סא ס״לאשמנ
קר םישנא לוע סש סוס םתסה ;מ סימ י נגו ץוריתו
בושנ ןייעמסו רתת 5״א םי י ע ינשו די נל ואנ אל ׳נס
לננ םש הארי ןישורג ׳לסמ ג״פנ ליז ס״במרה ׳רבדנ
דחא ןושלב טקנ םימעפ ונושלב חנישד ;יאשנ ןיאד ינת
סזנ תולחנ ילהנ ןבו ןידיעמ ןושלב םימעפו דיעמ ןי א
טקנ ס״לאשמנ ארנ י נגו לי ר סמו ןמאנ ;יא רמא םעפו
םש ן א םידע ׳נ לע טקנ םש חולסנ ׳לסני !רכז דבאנו
כי ק ףד סומניב •עו ני ע סיב ףו ןי טי גל ן ס ומכ לי ר
םי נמרס בתכ ןכו ןיליעמ קדל ׳וכ םי נש טסש י נג בי ע
םש טקנ ויתגרס •בג ני פ סומב• ׳םרוג י עו לימכאו ליז
גרהנ נלסנ סא סזנ ךי ש סמו ׳וכ לושס !לטק ניממ
ןונב מ״נ ןכו ליססל אי א״די כד םושמ ן א אי א סנאו
לוספו ויכ ףד ןי דוהנסג י נאכ ל״י קו סיעכסל למומ
חנעפ nawnnkm 36 ת נ פצ
ןודא ססימנ אצויה ׳לנע ו נע ׳ננ יתכראה ניהכו ניהכ
ןיאש וא תולימ הוס הז סא [עצלנ] וא ןנ ול ןי או ׳ני ה
לשמ וא ןודאה לשמ הקנעה סא מ־נו דונעל ימל ול
ו נד הז וא לענ ןמ לאשנ הז סא סי ני ןכו סישוויה
א״ע ו*׳ ןד ןישודקו נ*ע נ״פ ףד !׳ונינ ׳ע סני ןמ שדס
סא דיק ףד הומני נ הקולסמ הזו הזנ מיכו אי ע ׳ס ףדו
הסימ סא אילה הזו ןיד תליסת וא ןיד ומנכ תצולס
.אלמימ העקשת וא ותה
דל ןמיס
. ה ל א ש
.[םילאשםנ איע רדנב הנוגע רהה רבדנ]
. ה ב ו ש ת
ני וסה נלהל ד״ערה תנש עגש שדוחל י י סוי קי שע
זילעווד נר ״נ עשוהי ל״לוסמכ אהעמש קיסמ
ול רמואו רצקא ן א םעכ דורש ינאו תעכ ׳הלבק ונהכמ
׳״ש ןישורנ 'להב לד ס״נמרה וננר ׳רנדנ הארי הנה
הוה וא ענמנש סידע שיש י ני ס לכד ;יש םולחנ ילהנו
א״א זא א״ענ לבא ול ןיריתמ ןיאש הנקה רדננ קר
הז הנהו ;׳קהבומ סינמיס ףא סינמיקנ ;כו ריסהל ד־בל
ףד הומניו ׳שרינ ןכו איע ׳נ ףדנ הוייוהד ןהמ סכומ
ד־נ רהה א״ע י י עו א״ע ני צ ףדו נ־ע ז־ש ףדו הי כ
צ״רו אי ע ני צ ףד הומניד הארוה רדג ן ה הוו נכעמ
ןואישנ סדוק אצקכ די נל יאהאד ןויכ ןאב רמאד המ כי נ
׳קוהנ ׳ע הנהו ךכ צ• ר קר ״שרנ ש״ע סומה אוהד
תרוקא המי נו א״ע פ״ע חאשנ ׳ננ א״ע ויצ ףד ןילוח
החא לש רהה ינתמ אלו סי רי ג ׳נ ל•׳ ךא ליר המו
הוה ;כ קר המש רוריב הוה אל א״עד סושמ הינשה י נגל
לש רסהנ הל אי:ס אל תחא לכ כי או ריחהל די נ ׳נימ
רחאל כ*חא סאו ובתכ ׳שיהס הנסו ן כ ל" ןכו הינשה
המו רחאנ האשנ סא ה״תו ;יסיממ ןיא הסנז סאשנש
סמ אל אמש יחשא יארו הנאד הרצה הרסוה אל הצלחו
רסה כושמ הז הז אשניל סרהומד אה זישל כי או הלענ
רוונשד ןיחינהמל די ננ הלות הוה ךכלו סמש אלו רי נ
הלענ המ ומכ ,רקסנ אל ןשמנ אוה די נ רהה לכו ןנרקמ
העש לכו ךשמנ רתסד ליד ןיאושינ סרוקכ רמאי הזו
יעו י אדו איא הוה אלד ןוי כ ןיאושינ סדוק שוח רההנ
יושס ׳למק נ״ממ רמאי יוכ ויסנרה ׳ננ נ״ש סומנ׳ ׳שרי נ
מ׳מד קר הרוסא המל ולונקד ןויכ השקו סייסנ ׳למק אל
ומנ דמוא קר הוס אלו רנד סנהו ריססל אי א די נ
סיקהנומ ןכו היהמ דימל ףא ונננ סיעלמא םינמיס
השאד ס״נאש סימ ןכו הנסשמ רדג ששח שי י ןויכ השאנ
סי אה ףוגנ סואיצמ סשענ אלי ןויכ אנדמוא קר סוס
׳ננ אנדמוא לכד ויש הלאש ׳לסב סי נמרנ ראונע הנהו
אנדמוא לע סידע צנא הסוא סי עי ו׳ די נ סא קל די נ
!י מי נו ׳מגה סוונשש ןמ סנהו א*מב הונ בי לו ינסמ אל
די נב הזל ומואנ ןי לי סמו אנשיל ׳נסל לאונמ ני מ סי נ ףו
לש
הוה לסא למאש סמ ונל למואד י כי סו סזנ זננלאהד ךכ
׳צננ ׳נילש הזנ סמאנו ינשה לש אלו ןישאלה ןושל סז
ךילצ כ״חאו ףדנמ י נג אי ע ןי נ ףד ןי לוהנסנ ׳שוליו
סזנ למאיש !י סו ציס ׳שוי ו למוא ןי א שלישנ למאיש
׳מגה סמשס לנא סז השנ ףדי נ הז םשש למאי קל ןושלס
רמול ךירצד חכומ לי ז סינמרה ןושל !כו אי ע 'ס ףי נ
ארוקד י נג איע ג׳׳ ףי חוכרנ יעו סז רמאש סמ שממ
ן כ פי כע מי כנ סוריסס סזנ שי דןעו סרבא ססרנאל
סמסמ סי נמרס סמיש דנלמ] םסנשש םיאור ונאש !ייכ
׳סנראהו ני נ לש לונשנ לסיא לי ז םינעלסו םילנד לושק
קחשמ רדנ םגו סילסמ אל הנמכ לוג סוה ו משו הזנ
שממ וסא ונדל םינוונמ [ורוש י נג ני ע ׳כ ףד עי נ ׳ע
םיאור ונאש ומכ סז הוה לונשנ וא הרגאנ נסכנש סמ
שי גיהכו לעופ ןכלו הצאש ״ע אל הזו םש נחכש המ
׳־ע םירמואש המ ״ע ריסהל ךומסל לנא מ״כנ
המא סירמ1א סא ףאד הזנ ויח רישיש ןרד אל הצאש
׳נהמ אל כיג !ננלו היונשנ ןכלו ללכ ריססל 1נל איא
׳נהמ אל ןכו רופיס זי מ ןייש אל סשד ם״וכע ס״לסמ
;שק דיג:הל רייגהנו םיוכע ׳ננ נ״ע חיכ ףד סונוסנד ךת
וצש סמיי ינגל ליייסנו םי מע י ננ ;נ1 ינהמ לידגהשכ
אלד ל״ייקז הגיגסד גי פו ןי נרעד ט״פס ׳שרינ אהגלפ הוה
״ע ףא םיצנ י נג ינהמ אלו ס״נמרהל לי ס ןכו ללכ ינתמ
ףיס הזנ מ״כו ט״ה נ״פ םיאמ 'לסנ ראונמכ םינמיס
סהל סותחה שקנשה ןמ וקיסעהש ןני עו י ו יכיה לנו
םינוש םינוממ ינשמ חוקהסה ינשו ססלש גנמש ׳סלישמ
לכונ זאו נאטשהמ וניהו אל הז אלנו ליסהל לכונ זא
ןמזה קישק׳ אל הז לרנל הנהו ויתרנק אלנ ףא ליההל
קסנירומ נל ןי זאל ףסוי ו י כ ול יהנסכ רציקנ ן א ריינהו
!הוועי סנשל א״פ 'שרי נ לסונמו המ ליגה הז חמאנו
.הנקה הזו סולזג לשע הנמישמ הרזנ רו גנ אוה
י עו סיס ףדל רמוח ןוהמו אנסנמו אקיידד סימעמה לכו
םעונ קר איולנל אדי נעו אסצימו סומני נ סיכ ףד
טלסו טרש לכ לע אל ני ל לש ני ס די נ הז וליסס המל
ליל אל אקייד סעאנו נ״צ ףד סומניד סקולסמ הוה הזו
אנ כ״סא כיא הסעדמ וצ חאשנד ןויכ לי ר קר וישכע
ל־ר הזו ילענ סא סנעאנ םוני רחאל סנ מימו ול אינס
ףד חומניד ןהמו ףאו ןמצע עגס סומני ו !׳ששל ׳שלי נ
נ״יש :י ו סינמלס ש״מעו ל״י ןכ עמשמ אל אי ע היכ
קל ליז ם״נמלהו גיישסו הזנ שיע וי טס ןושלינ ׳להמ
גי ס ו״ש סוגנש 'צהנ י עו הוסהו ןיד אי נס וי טס ני י שנ
אי ע ׳ס ףד הדומה י עו הנוה הזנ יתכראהו סזנ שיע
שקסרו סושמ סגנ ׳נהמ אל ן י ש אלו י נג ׳סוסה שימנ
ןיח נושד קר הסימה •יע אל אצמימ ססימד לירו ססימל
ףד סומנ׳ יסוסו סזנ נ־ע ג״ ףד ןישודקנ י עו לענ הל
ומצע לסשד סמב י עו ססימ לחאל סוליסש י נג ני מ סי נ
אלד ןיל הזד סושמ םא הסיע רחאל שג ןיא י נג י־שר
ני פ ׳ס ףי ןי טי ג י עו ני מ ׳ב ףד תונוסכנ בסכ ןכ ינהמ
סושיא אכילד אעינ אל *מאו אי ע 1יס ףי י חיכ ףו ו
סילסמ ןיאד •כיס י אדו סז סי כמ סזנ י סנואס וואמו
זא סנהכו הבושת רי גנ קר וופי ס רוג סוס אלו ל*ר
אל םא סושי א"וי ססל לדגו ילכנ ״מ םז למסיש א״א
טי חנעפ nom ״לאש ת נ פצ
ןיאשכ סא מימו אשניל סרוסא ניחא ףא [אלו] לעה סעסמ
אילת הזי סושמ ני ע ה»כ ףל סומני נ •*שרכ אלל אלת אל
ףל תומביב יפו ללכל קל זא פרש לנל י י ב רתה יעב סא
לימנאו הזינש יתיזשי אוה ןתא י י לו אירל ןהב איע ביצ
ןמאנ איע ןנבלי מי היש תולע ׳להנ סי נמי ה שימנ יעו
הוהי העונש ןנרק י נג ני ל ףר תועונשנ ׳עז השא תולענ
סא ני ע חיש ףי תומניל אנשל ילת ינהנ אילוי הזו תויע
תוי פ רדנ קר הז ןא מי נו ני ע ו ״ק ףי שיעו האמנ א׳ע
הזו ורכז י נא ךירצ זא קלו •נסמ •איז רופיס רי ג לנא
ןנו ורכז דנא א*ענ ס״לאש םימנ א־ע •נג קי זמ ס״צמרהל
תמ ךירל סשל הז איע ינסמ אל הלתנ י נגל לי י קד המ
סינמרה שימנ הלמנל סילרוי סילע ינשנ סילאש סימ ךנלו
גי הנ תשישב א־עכ סילאש סימ י ננ פי נע חמ הזל ג״סנו
שימנז רופיס סוה סש ת״לסמ י נגו סילפ ׳נ סש שי יאדול
ארתנ ׳פ ׳שלינ יעו ינהמל המתלמנ תילסמ י ננ סינשאלס
אל הז אלנו חולעל ןתנמ אקול ׳ארשיל דמל סרגד תומביד
אסד תיעיבשב ןי רנעמ ןיא י נג דיפ האיפ ׳שרינ י עו סולנ
ןנו ש״ע די נ רקפה תמחמ קר הוה תרנועמ והרנע סאל
א׳ע ׳מ ףד תורוננד ן הנ דיפ תורובכ ׳להנ ס׳נמרנ סנומ
ךעימ אל סאד ךעמל ךירצל תסא הנינ אלא ול ןיא י נג
שתשננ הוהד רוסא מימ סילסננ הצינ אצמ אלש ףא שמשו
ירתה סא י נג איע היכ ףד הצינ ״שר ׳ע סכמ רסה אלנ
סימ ריתהל םילוכי די נ ןיא אנידל ןנל לימנאו שיע פ״נ
ן י ש אל וסיתוחילש ןכז דנעיד ינגל ףא דתא דע פ״ע ש״לאפ
קר •נהמ אל די נ רתה אלנו תושר ונל ונתנ אל ז״עד הזנ
דנא ןנו נירד ארזונ הולכא ומנ הזו אמלענ רופיס ן רל
הליחתכל לנא דנעיד זי נו אל הז אלנו ס״במרה שימ ירכו
סעס קר הול ינה לכ אנילד ףא ריתהל סונ ריכוסלמ סס
׳ארש• לש ו״נ י ננ ני ע חיכ ףד ןיסינד ן ס ומכו ןיד אלו
.ל־נה הפד נר ןיואל ףסי• רצקאו םודקה ׳נתנמנ שימכי
טל ןמיס
. ה ל א ש
.[ל־נכ סינסיס י י ע הנונע רתה רדנב]
ג נ ו ש ח
,שעלנאד נר ״נ עשוסי לילוסמכ ניוסה נלסל קלב קי שע
לליקנו סוב יחנלאס לאמ י נא סנס סנינעח ל»ע
ן כ רציקנו סי נמרס לע ןישירנ ׳לסנ י רוני חנ ספלנ
אקול י ענ סא חקלחמ סוס א׳ע ׳מ ףל ו י מי ךסנ הנסל
י ענל ןכיקספ ןנאו י נל הוו י נל סז וא הררשו שאל
הלומ ולשנ סא סינמסל אי ע פי נ ףד קלוחנ יעו וסימלס
קל לינה ןי על ן ס ומכ סשקמ אלו ןיליסמו כרעו יסש
סוס רוסמ ןימ ינל םונרפ סרוססל ןוי כ ןילוחל ןס טגל
פי וש עלקנ ולשנל ןוי כל ןנילמאל אסלמ ילינ ללנ קל סז
אלל סיגל יננ כיאשמ וסגי לספ אנמסלו •נס סו סוס
׳ס ףד סומני ל ןס ןכו םינמיס ׳נ קל י פנ זא ונל סלפ
םילסל סז םישוע סיגמסס אלד ןכ כי נ סורק ינג ני פ
אל ל״ז סינמלס ן א סי וכפ לש י י כנ הולו 'אלשי לש
אלש פקכ נ״ה טי פ סומורס ׳לסנ ארמוחלל ן ס קל אינה
אל כי ג ׳ארשיל ןסנ סנ לנא יאדו רדגנ סמורמנ לכאס
׳מגה י רנדו אשניל ןיליסמ ןיאו סושיאנ אילס הזל לכאה
סיליתמה סה סמש סהל םיש סמצע ססל לי ננ קר סש
קר סז ןמיסכ פגנ ןיריסמל סמ ןכו אי א ריתסל ונל לכא
סנעיס קר עי נל זא סמצע השאל לכא השאל ןתיש סילשל
ני ע ז׳נ ףדו איע מי נ ףל מ״נ י עו ש״ע סיקסבומ
ינגל מי נו הליכאב קר הל ומימ אל סיבמלסו ןיפיגב
וני אל ןניקסמל ימשא סא י סשי ג יבגל סעפס ןכו הביסכ
י עו יחא הז ינגל מי נ סמו נ׳ע לילק ףד ני נ ןמאנ
סמל ינסשלג ןמ השקמל סמ סומניל ןי משנ ׳שרי נ
י נגל םעשה רקיע ן א הזנ שי ע ני מ נ״נ ףד סוכוסכנו
ביאשמ יסשרג למול סי סו פג ואל הז אלבו םי י ע יעב
אי ע י אי ו סז פי נע ל״מנאו רורט י לי ע קרל ססימנ
אוה םולב אל רי נ אלבו ליתהל י י ב בושל איא ס״לאש סימנ
ןייתמ י ׳נ ןיאל קל וא לי נ לתהל צ׳אי הייע ׳ננ קרו
תומניר ׳מגנ ראונמנ אי ענ סנ אצת אל תאשנ סאר אהו
נ׳הנו ורכז י נא הני ףיסוה םש ןא ן נ קשפ ס״נמרסו
י ננ אצת אל תאשנ סא אי ענ המלר הצילחו סוני ׳להב בחנ
ול ןיתמשמ ליתמי י י נ1 י י ב רתס ןי רצר ןוי כ סילאש סימ
י י ב אל ןי י נ אלש השעש וי ב לכו איכק ףל ת1מכינ ראובמכ
ואב אל קר סילע המנ שי סתקה ןמ סילאשמל ןרי תו אוה
קר סינומס אכילל ןנא לכא םלצא הז לנ ךא ליפהל
א״ענ ךכלו תוחילש הוה אל ןי לנ ושע אלל לנו והיתוחילש
אוה ןכ אצתו אוה םילכ אל וריתהו לי נ ורבע סא ףא
ענונש המ קר יתרצק לואמ ינא לורש •נ תמחמו אנילל
סז תמאכ מי נל ןהנ שימו ;לינה ספל נר ןיזאר ףסוי ןילל
םנו ני ע ׳נ ףל תורוננ 'שותנ יעו פעמ ששה תמחמ אילת
ןא נ״פ ׳כ ףל מי נו ס״ליש סימכ סנ מיר לפא סילע ׳נל
נ״ע ןי ס ףד תזמבי ׳סותנ ׳עו ונעימל שיחל ני נ ליס ״ר
׳פסותב תמאנו ל־מכאו מיכו הזנ שיע נ״ע ו״ס ףל תוחנמו
עמשמ ןכו משאה ריתהל אנ עי רל עמשמ תומנינ ןאכ
הזנ רצקאו נילאכ
יחל ןמיס
״ ד ל א ש
.[ל״גהכ אי עו םילאשמ רבדב דוע]
. ה ב ו ש ת
אתעמש קיסמ ניוחה נרהל קסניוול י י ערת פנש ס״י קי שט
סויה יתלנק ונסכמ !ילפמל כר י י נ עשוהי ר״רוהמכ
הלענ תמש ריפמ איעל ןנילמאי אלל רדנה רקיע הנהו
איע ז״ל ףי ןילימ ׳סוסנ ׳ע הריתהל ןמאנ קר תמש ןמאנ
״פ ןישורינ ׳להנ ליז סינמרה שימנ יפו ׳נתכמנ ש״מנו
אהו שיאו ול אשניל הלוסא תאשנו שקנו א״ע •ננ י י י ה
ס*מ כ״עו הליסתנל סילממי םירחאל ואשנ סאי םש לאונמ
ןי דתמ ונא קל הלענ סמש רמא אלו ןשמנ לסה הוה הזי
חנעפ תמי מת!****׳ ת נ פצ 3 8
לדנ קל איה וחסס לכ סא סנונע לדנג הזנ יסכלאה
כ־נ הז וא הרש אוהו רוקא שיאס סמד ןויכד סואילמ
ידע סידע י נו סורענם רנד ןיא ׳ננ ל״ר סזו סרוסס ןיד
אקודד סעס יניסו הנרס יסכראהו ססימנ כ־אםמ רורי נ
ל־ר הזו סודע ןיד אוה סעכ צנא סשא סי מו א״ע פי ע
ח־פ ףלד ן ס ןכו סועש וא הארוה נ״צ ףד חומניד ן ה
סא סומניד וי טפ ׳שרי ץנו סש י צננ ןי נ אסנלפ ןה ׳ננ
׳נ סודע רחאל לענה אנ ׳ננ יאקו ארננ אחא ןנירמא
הסמ ץנ מ״נה כ־נ הזו ל־מכאי הזנ מ״כו סמש סידמ
י»פו ז״ספ סומני ׳םרינו נ״מ ני כ ףד סונוסכ ׳ע סנל
יסשרנ רמאש לענד רדנ ןהו סזנ י״פ חונוסכ ׳פקוחנו
סמ ןכי ל״מכאו ןמהמ אלד סילקו דילק ףד ני נ ןכיקשמד
ס״נמרה וכנר ססיםל ירמנל סיקהנומ סינמיס ׳נסמ אלד
הז סנד קר סיקקופס םימכ אלד נ״יפ !ישורג ילהנ לי ז
הזיא םיד ןויכד ל״רו סונסםסל סיושע סושמ ינהמ אל
םיקפוסמ ונא רשא שיאה סמ אלד רמול הקוחר הניס
סזנ יסכראהו סז לע דיעסל חודע ןושל א״א וילע
םימעפו ;׳דיעמ ןושל נסוכ סימעפד ל־נס ג־י פנ ס״נמרנ
סשא !י נו םידע ׳נל א״ע !י נ סונ מ״נד דיעמ נסוכ
אוה סמה הזש הריכמש הרמא סא המצע איהד המצע
ל״מכאו רסוי לקסל םי זא הזש המצעכ סעדוי איהו הלענ
׳י ע סרסומ אלמימו שיאה אוה הזש רמולד ךכ פי כע
המודכו חילשה ט םרגמ כ״חאו סגנ לנא א״א םינמיס
קהבומ ןמיס ׳"ע לגרנ ןכו אלמימ הול לק לסוי נ סש
אלמימ קר ריסמה אוס סו אלד כיג ס״נמרה סוניםל
קר סו ן א ל״מכאו ס״וםנו ׳רוני מנ הנרה סזנ יתכראהו
אל ן א הפרונ סשענ הו י״עו קסנומ ןמיס ונ םיש רנד
לנאש וני ס רדנו א״א קפק סז ׳כ ריתהל ו־מ סז אלנ
ןנירמא אל ׳רמנל הנסםנש רנדד ףי נק ףא הז סושעל ויח
דמ הוה םשד ני ע ׳י ףד סיחספד ןורריפל ימד אלו סו
אל לבא ״םרו ס־נמרנ שי ע רככה לכ ומכ סנו סואיצמ
גד ׳ננ ני ע ׳ז ףד סורוכנ יעו רנדס עקסםיו קלמ לע
ואצמנ קרו רמא אמש ןנירמא עלנו ןניוחל ףאד אמס
ףד ןיונינד ןסב יעו לנאש יניה !נירמא ואד ל־רו םלש
םינמרב הזנ שימ ם״ע ינד ׳ננ הווזמ ׳ננ נ״ע ס״'
׳סי סנ ש״ע קניסה ירמא ףכס סנכנ םש סימספמ סנו
אוס סוקמס לכש ירימ םש םאס ןשנכל לפנד ןהו הזנ
איהד ל״ר םש וני שע י ננ ו״סק ףד סומני ל ן ס לנא שא
הרמא סא לנא י מדדנ ןנירמא מ״מ סמש הסארש סלמא
אל איה סא ףא ׳נהמ אל י אלו הז םסנ םש ראשנש קר
סנ םש אברו א״נמרו אלנוע ךה ןכו ללכ םש הסיה
סנו שאכ רעונ איהש ־סארם הרמא אי נו הספומנ הסיה
ינמ םיערו׳ ונא ןיא רשא למא ףונ סנו הריהנ ולי ונאצמ
הוהש סינה קרש ניסכ לנא אנרל ןיאשמ אל הו למ סנו
ונחכש ומכו לימכאו ןפוא סושנ ריחסל אי א ףרשנ םש
ילכה צפ ןבא ליפה ןי נ קלחל נ־ע ז״ ףו קי נ 'סוחה
קוליחה הז ןכו ארינח אנמ הוה ואל ילכה ליפה ץנו
ס״נמרנו ןי סי נל נ־ס ׳שרד רהנ ופסש וא לנאש הניפס
לפנ ןי נו אצח סאשנ סא םשל !ישורג ׳להו סמזורת ׳צהנ
ליז םינסרה סיממו שאל צסנ ומנ הוה םשו סילאש סימל
.לימכאו הזנ שי ע ס־ה ני פ חצמ ׳להנ
יאמ pro
ןמיסנ י ו אל ןכלו חוסי י ס ילומ ופוננ שי ו ןמיס סז קר
י נג ד־ס ףד םש כ״אשמ סי מ ףו ןיצומל ן ס ןכו דמא
הו כ־או האמש הלינ רוסאל ארק שי םשד םיצנ ינמיס
ינסמ אל ןכלו םי אנ םסש חמהמ אצ ע״סב רוסיא סוס
סונ שיו אי פ ויצ ףד ןילומב מיכ סוסו אנדמואו םינמס
אל סינמסס לש סעידיסד לי ר ן א מ״נו ןסב חוכירא
ןמי סנ ףאד מ״נו ספונ סינמססד וא רומג רוריב סוה
םידע סא קר חיהמ ׳נהמ אל סעי די ס ירמנל קסבמ
ני נ י עו קסנמ ןמיס ׳נ סוסש חילש וצ סוס הזש םידעמ
חומני נו יארומא הזנ ׳גלפד אי ע איכק ףדו אי ע וימ ףד
א״ע ויצ ףד !ילומ יסוסו ׳משמוש ׳ננ ני ע וי סק ףו
הארמה קר אוה ןינחשמו אהו ל״ס ״שר סנסו הזנ מ״כו
וי שכעו ןויכ חמס אוה הז אלד ךמסל סיאר הנרדא כ־או
ףד חורוכנ ןנירמאד ןויכו םדוקמ סיס רשא סאלמכ כינ
אסו ד״נק ףד ני נו ש־ע ץענש ןיקיד ׳ננ נ״ע מ־כ
סושמ לי י םש םינמיס נ״מ וי סק ףד חומני נ ינסמד
נחכש צנרד ן הנ ןכו טחשי אלש סזל סנ יחמצ אימד
יחמצו םימנ סוסד סושמ כי נ ל'־ םינמיס יכסמל םי נמרס
דחא ןעי סנ סז לכ ךא רחא ןפואנ יחכראס י רוני חנו
סדכ ןכירמאד ןיעכו ימרחאל ןניםימ אל םינמיס ׳נ לנא
ףד זי ענ !ניקספ ןכלו ש־ע י פי ט 'נ ׳ננ נ״ע אימ ףד
׳ננ ומכו ןאכנ סרפנו הרוח לשל ףא ׳נסמד כ־נ ׳מ
ש״מכו אנמיסל קר סצעהל אצ סזד ןויכ ףריצ ינסמד סי י ס
סמצענ השאס סא ןוגכ םידפ י ענ אצד יכיס הו לכ ן א
ןיאש ןויכ םידע ׳ענ סא לנא םינמס תרמואו הרינמ
׳צסנ צ־ז ס־נמרס נחכש ץעכו ׳נסמ אל זא חעדוי סשאס
לכ ל•׳ סזנ ינהמ אל םירחא לש אנדמואד ו־פ הלאש
י עו השאה ריסהל לכינ ןאכ אצמנ ל״מכאו ס״נמרה ירבד
אמלד טנ ןנישימ אצ יאה יליכ א״ע חיפ ףד ןיסינ
ןיזאר ףסוי רצקא מדליסס חמממו הזנ מיכו ימלחא
.נ־עי הפו נל
׳מ ןמיס
. ה ל א ש
:[לי נהכ שאב ףרשנב ,דנונק רתה רבדב]
״ ה ב ו ש ת
ףירחה נרהל נ״פרח אחש י אהו וימח היכ ׳נ םוי זפ״זט
שריה ינל רירוסמכ םיונכמ צופציסנ לפלפמ י קנו
רשא יחחמשו שממ סמכ יתלנק ונחכמ ןאיצימסנ נל ״נ
אחלמ השעד אסצמ למאי ו אומל אהיו נלל גגקחנ
סצי נל ןהכ אצו זי ל ףו הצינל ךסכ ׳יסו אלו לנקממל
לקסל ו־מ סנונסה ו י פ סנסו יוכו חלימח נ״ע ןי ט ףל
ףונ אלדנ םשל ו״טק ףל סועני ל ןסמ עו נ סז יכ סזנ
לנל סוד קסנומ ןוויס סוס סא ףא םי נש קל ןאכ לנא
סם ס״נמלנו בי פ לי כ >ןל ןישודק י עו ללכ ףילטמ ןיאש
ןי נ מ״נ שי סנו וגקזנ סלס י נג י י ה סי ס סי לנע ׳לסנ
וואמו אוס םוצכ אל ןאכ ן א ןוסחסל ןוילעס יונל
כ חנעפ »a»m ה ילא ש ת נ פצ
׳אישי לש הלגעהו סיסה חא ל־נס אקקילנ י*אה ליניה ׳ג
אב ׳נ רמאי םישנאה ׳יא יתיא הלאששכי יתשאל ליכה קחצי
סוי נ 12 העשבו האלה ימע ועסנו וריכמ וניאש וחא ירבע
ינש ואצמנ יכ סיויהו ןוזפחנ הנלאריאה לא י י א אב ׳ב
אקצאניל ןילמב הפרשנש תחא הנריחנ םיפרשנ סיגורס
ופקנש קינואראס סע םישנא הברהו אקווילעשאמל הכומקס
ןסק ףונ 'א הז לצא הז םיפורש םישנא ינש ואצמ המש
ראוחנ המיקה לוונ ייה ינשהו קחצי ׳ארשי לש ףי נ ראוחב
םש והיש םישנאהמ עיבנ השענ ׳ו םויב בישו ביש סייס ׳ר
׳יהו סרולס ךרחנש ףא ןסקה ףונבש חנמכמ חווענ וריעהו
פי פ רכינ ׳יה וחזלכחקה רחא ז״כמ וכ השלשש שאמ לוחש
םייחלהו רכינ ׳יה ןיכמ ןסקחנ יכ סא סשיחהו תחדפה ינייה
קר חומלשב "ה ופונ קסצי ׳ארשי אוהש רכינ ׳יה ייפ סנ
י י ע סיארינ ויה סימינפה וירבאו יולל רשנ ומכ ״ס ורשב
׳יה יכ חונר חורסש ובל לס ואצמ סנ חומצע ןיב הפרשנש
סינוחחתס םייסנכמה ואלמ סגו ןסק ׳יס ייס סג רחויב רעושמ
כי כ חיכש אלש ענעמייאל עקלאולאקמ ׳יסש ומב הרמאו
םייסנכמה רונח ׳<ה סנ ענעלאוו ״ה סינוילסס םיסנכמהו
ואצמנ ןכו הוליה ומב הרמא ןכ לופינק השארבו לקירעש סע
רעי נ אצמנ אופקמס לוקשל ועסנש תענ סמע וחקלש ןומיוענה
סינשוח ונאש ינשה ףוגס ףי
פ כ
'יס אקסירג םתוא הארהש
ךא ירמגל ףורש ׳יה לווג ףוג אוהש חמחמ נ״וש חיר אוהש
ףורש גנילק ולצא ואצמ ךא סוא חרוצנ רפא לח אצמנ ׳יה
ןופ רענלאק ןופ עלעסענקו חופוע תסיחשמ ןיכס לש הארנו
׳ר לצא אצמנ ןכו וחנ סרמא ןכ רעסמנינ סורא ןי א דמעה
הו רחאלו חופנכ ׳דמ הכיחח סע חיציצ ינש קחצי ׳ארשי
ןאפ לעילש סעד ודדמו קינדרואהו ואססירפה ואנשכ
לש ס!קה חונקע רכינו הפרשה םוקמ םער ןי נ אקוולייסאמ
הברוחה דע אקסירנ ״אה ןופ ססירש ןוא קחצי ׳ארשי
ילב ליסאמעידעלשה ינפל אקקירנ י״אה הדוס ויחאו חפרשנס
לצא קחלי ׳ארשי ׳ר חא הליחחמ גרה אוהש םיריקי קניא
ולש שינופהנ ,ניוש סיח ׳ר חא גרה ויחאו םשי רהנה תפש
תלוכאמל סחיהו הברוחה חא תילהו אקצאבול הברוחהל םליבוהו
רשפא סא סישנס ןיד המ סמעו ופלשנ םיפונה סנו שא
.ןוניעס ילבכמ סליצהל
.ד נ ו ש ח
רבד לע לאלנלסעפ וי ערח אתש י אהו !ומח וי כ ׳נ םוי
לכונ י אומ עי י ננת יסל קחלי ׳ארשי ׳ר חשא
ארסיק קרד וינפב לובס רדנ ללכ ארקנ אל הול סריחסל
סונ שיו גי ע י י נ ףד ;יליחנ ראינמד ומכי ״נ לי עד אוס
סירב אנוס סרפל אחססוחנ ראינמל סמ י ננ ךיראהל
סילססנ וא חאסח ימ ןי נ מי נ םיו ס״במרנו סרסל סיס
לימכאו סילססנ אל חאסח רסאנ לנא ןשענ יוניש י י ע
רנל לכ ךכ רלנס רקיע י י נ רחאל אמש ששחל סנסו
סרולס יוניש דחאל ׳נהמ אל עי נמ וא חולס רלנ ךירצל
סוו ךכ וניאש רנל לע ליעסל איאל קר ששס סושמ אל
עלק ערקננ ז״צס נ״ס ןישוריג םוכלסנ םי נמרס םמיש
אלל ןי סי נל ני פ אםפסיחנ ראובמ ןכו מונשהנ שי ע לי נ
סנםשנ לנלסד ןויכל סושמ כי נפנ םילש למול וא יצמ
הרוצתמ
׳אמ ןמיס
״ ד ל א ש
[הנישתה ךותם הארנכ הגונע רתה רבדב]
. ה ב ו ש ת
סי עוק י קנו ףילחה נרס ׳ליליל ני פרח רי א ו״ס ׳נ םוי
סעכ יחלנק מאשסהרנ נר י י נ ןמלז ר״רוהמכ
קר סו ׳כ רסה סוש סונ ךי ש סמ ינסמח לאמו ונחבמ
ךסכ סוה אלו ני ע הימ ףו ;ילוחו וחומ ומ1מחנ רלננ
קיקיר רלנו יאקרפל ירכנילא י ננ א״ע ׳ע ףל ןיונינל
רלגנ סנ הונ יתכראה לואמי ךלהש ןייכ ךי ש אל סירנא
׳נ אקול ךירל םשו ריתתל שי סא שממ םירנא קוקיר
לחל י נג ני ע חיכ ףד ןיסיגל ךהמ חרואכלל ףאו םילע
ןאכ ״סרכ שיע חומל אצויו גרחיל אצוי י נג יירל אנשיל
םילוכי רקשמל ששח אכילל אכיס אלילח אינומק וא ספיכ
רמא אל כי נ םש ״ר ׳כ וימ ךא שי ארנ שי עו ריחחל
לראח אל ןסכל ׳ארשי חנ ואל המורח חליכא ללנל קר
חול יתכראס כשל אחי רנסו קפס אל י אלו ללג סמורחנ
ררנחנש ימכ הוהו לארשי לש ל״נמ עמשש סמחמ קר ל״רל
הפיכל םיסינכמש י י ע ריסהל שי ךיא כ״לאל רנלה םהל
הנילצה לע כולל ןמ ףי דע סו ופא אלילח אינימיקל וא
ני י פ ןישורנ ילחנ לי ז סי נמלס י לנלנ סזנ יחכראס ליאמי
ליקל יחשישל ׳ירל םישמ םנו ל״מכאו זי פ חולחנ ׳לסני
חיהמ לוספ סנ סנונעו םשא חולעל כיע סיכ ףד חומני נ
אנלמי אני היאר אל העי די רדנ קר י לל ליסל םושמ רשכ
ויחו ני על סכ וי רנול שי אלנ שי עו ריסהל ויח ןלילל לנא
חוממ זומזמ קר םילכ וניא הזל ןאנ שיכו וילע ךומקל
ל״ז סי נמרסל קיקיר רלנ ךי ש סש סא תוכירא סזנ שיו
תמאנ ךא מי כנ שיע ז״ת שי פנ חומנ סנ ךי ש אלל ליס
לי נ ףל ןילוס ׳ע תוכירא תזנ שי חקירלנ סנו ןכ וני א
סתכס יכנ אי ע וי נ ףל ;ילוח י״שרנו ׳סוחו ״שרנ א״ע
סימ ףל ססוסנ י עו ןכ ל״ק אל איסנס ךא שיע סולוח
סוש סזנ אכיל ךלסל ןויכ ןאכ לכא שיע םיפקונ י ננ
הוס סי וכעס ורמאש סמו סומב זומזמ קר קיקיר רוג
קפס איהי סונ לקסל ויח ןכל הלאש י י ע קר תילקמ אלב
.הזב ךומקל ויח סיסקנמס םשב שימו אי א
יבמ ןמיס
״ ד ל א ש
[לי גכ הגונע י תה רבדב]
׳אלשי ׳לה פישנא ׳ב ונק איערח תנש בקש ׳פ ׳ה סוי נ]
אקמילעסאמ ןולממ אקסירנ "אמ אופקמ נ״וש סיח ׳רסו קחצי
סלוק האר ׳פ ׳נ םויו נאנ ףייא ןגתנו ןיוינחאקל הכימסו
הפשנ סמינל בושל ינשחו סמש ועסנ סלי נ תועמסי סייס רוא
סויל רקוננ ׳ג סעשנו ירות אלו הלילהו סייס לכ והשי רקוננ »
חנעפ mm 40 מ*** ת נ פצ
יגמ ןמיס
. ה ל א ש
.[ל־נה הגונעה רתיה רבדנ דוק]
. ה ב ו ש ת
נייחה נרסל דאלנרפעפ ז״פרת אתש יאהו זומת וי כ ׳ג םוי
השמ וי ווהמכ שמל ן טנ אתתעמש קיסמו ןותמ
היגורה ישנ ןולי ננ ותלאש לימ .ןימנחאקנ נר ״נ ן מא
לכוי ׳ל חלשנש פי ננה •פל קחצ• ׳אלש• דו םייח ׳ר ניושה
לע לי נ בישוהל ציא סנו קופקפו ששח אלב אמלפל פריתהל
ללגב לתיהה ונלצא יב ׳ג ן ד תמלוה ׳םותה תסישל ףא הז
ףד ןילוח ׳סותנ ׳פ הנרה ןיראסל הונ שיו יאמקל אסותילש
שי סא תי נו השפנ רנכ וא ןשמנ רתה הז סא איע ויצ
ןלילל ךא עי9נ רתיה הכירצ תחא לכ סא םישנ ׳נ שיאל
.קסנמודמ נר ןיזאר ףסוי ולילי לימנאי הז ןייש אל
דמ ןמיס
. ה ל א ש
.[תיחקפל שרח לש סנ רדסל ךיאה]
. ה ב ו ש ת
פג רדגנ הנה הישלחא קקנדול סיפרת ;ויס יי ׳נ םוי
ללקמ סז ללנל הנה לנלמ וני או פמוש וניא שלח
סינמלה ש״מכ ומא יעממ הוה סא מינ סנו העיליה
םלוקו ךכ לחאל הניק הזיא וא סומולסל אי פ מי הפנ
ןיסיגל ןהב הנלה ןי לאהל שי הזנז ן כ הוה ןישודיקה
ן ה יגילפ הזנו ג״ק ףדו ״ק ףד תומני נ ן תנו אי ע ףד
׳שרי נו ׳קוסנ שיע גי נק ףד סנשו נ״ק ףל סומני נ אי לל
לדג לקימ סנס ללונשמ שלחנ ן א לימכאו סונ חמיולס
שיע ני ע נ״ק ףל סומניל סשלחו שיח •אוםינ צש ח״קס
אלו הצילח הכירצ סמ סאל סנשמס ןמ ״אל נסכל ׳י שרנ
ו כ סזימרנ סנוכש םשכ רמאל סשמו פי ס ףל םשל ךהמ
םש ׳פסי סנו םש ׳שרי נ סנסו אי פ טי נ ףל ןי טי נ יעו
סז סמי טנס הל ונסכי ןי או טג הל ןסי נו ומור רמא
לטנ ואל סאו וצוק ועמשי אקול ןי רצ ןליללל ןוי כ טג
סזימלנ איצומ קר ללנ לכונ אל סי נמלנ סמאנ ןא ענם
וי טס א״פ ןי שמנ ׳להנ קספ סי נמלח סנס ןכ ןא
סלמומ סשלנסנו שיסל סאםנו סשלנסנש חקפ סשאל
סמאנ ןא ל״פ סומב׳ ׳שולי נ אוםו חקפ םלענל רוזחל
׳מנכ אצו וי פ סומני נ לי ס ׳שליס סנסד ללכ ׳יאר ןיא
לוכאל םרסומ 'אדשי שרסצ םאשנש ןסכ סנל קר ונלש
ונקם p ןננלדמ ףא לו שיאל סיסס ארקנ אצו המולסנ
קר p ליס אל ןליל י פנ לנא ענ םכירצ רחאל אשמלו
סמת רז שרויל םאשנ סא סעורסנ לוכאל סריקא ןננרלמו
סרוםאד ׳א םיללג יגש ס3 שי סייס לש 6•* תשא סנס ימלפ
אמלעל
ףד מי נל ןהמ חכומ ןכו איס סו רמיל ןייש אל סליצםמ
סינמיסל סמחמ אמושס לס ןידיפמ ןיא יכנ נימ גי כ
לוחש וישכעו ןנל ססיס סליחסמו ״שלנ שי פו סינסשמ
ןי י כ מימ אס סלוצס ןל סמל אסד ןנומ וני א סוו שימ
דלנ נקנמ עלנ סמ אמוש שי ׳נילפ לנא י סי אנ סלפל
סעכ סא ניממל ןכ ן א ילש םאלמל ינל סמי ינולפ סוא
סז ןי י שו חוכח רו ננ סז ני ש סיסש ימכ אמישם םאלמ
ןינסשמ וסנוכו או נס שיד א״מ תי נ ףד סולוכנ 'ע שיאס
סאו וסמדצ וולי אצו ולש סי ושנ שיחלס ססיש אוס ןכו
רכו לע ויעהל א־אנ סי וי ממ סס סמ למ סנתשנ
סיחספנל ףאו אצמנש אוס דנאש ן ס רדנב ןכו הנתשנש
קר סוס אל •ונישס םש ןי רורי פנ סג ןנירמא ני פ ׳י ףד
ני אשמ סואיצמנ קר הוד חסשסנ אדיפקה ןי או חסשנ
אמצו שוחנ סש רמאו יאמנ ני מ ׳ז ףד סורוננ ׳פ ןאכ
ליז ״שר שימכ אצ םלש ואצמש ןוגכ ינשמו לוכעא אה
דנאש וני ס ןנירמאל ל־רד קר םלש סוה אל הריצימ סאד
אל י נד ׳ני נ הווזמ ׳ננ נ״מ ט״ ףד ןי טי נ י פי ׳וכ
םשנ זי ט ׳לס ןישורנ ׳לסמ נ״פכ ליז היה שימכו אחינש
אכירח אלננ ינג וישק ףד סומני נ ימו םזנ שי ע אינשלם
סיגל י נג ׳מ ףל זי פנ ומכ אמינ אל •אמאו ״שלכ שי ע
שאלנ ׳יפכ ףס פיפ סטוס ׳שלינו סווש סוכיסמהש יכנ
םהל ןנילמא סול סז בולק אוס סא אי מנ ףוגו אי מנ
לנלהל ןויכ אכיל סולפ ללג מימל כי פו שי פ לתא ףוגמ
ינכשנ פיכפ ינא יכנ אי פ כיכק ףד סומני ד ן סנו סנםשנ
סאו שיע וסוא יליכס אלל לאי נמי סמ ינא ילסו שחנ
סמכ לוק סנסל םינימאמ קר סא יאמ ואצמ אלו וכלס
סמ ׳י עש וא סמ םיאור ונא םזי פי נפ אוםש רמואש
ואלמ אל סא ףא כיאי ןיריסמ ןכל שחנ יכשנש רמיאש
היה סו סמאכי ללכ יכלס אל י א רסומ כי נ רנל םיש
ןוי כ ליר יליקס אל סתליחסנ נימ וי מ ףד סולוננד ןהכ
סזכ סודעכ לקסל איא יח אוס כימ זא סלימא סמשכד
כי נ וכסכ ןיסידטימק י נג ני מ חיכ ףד ןיטיג ׳םותכ יעו
שיע סילסמד סונמאנ זימ אכילד נרסיל אצוי י נג גי הכ
זא סי טרפ היככ ןי י צש רנד לנד סורי ננמ לאי נמ פינפ
סוה אלו סילסמנ ןא הנוט הלנם ליכהלו ליטהל ןי לצ
לפנ תצ ןיא איה אלמימו סמ י נולפו אסצמ ילינ קל סודפ
ןה •ננ סי נ ףד לפ תימניד ניפ ׳שלינ יפי סונ ׳ל םש
סאו ׳ח יח סא ניממ ׳שלי נ למאי אשנס אל י י סנרס •ילל
קל ינלה מימ ןל תפכא םמ סליאכלו לישח הוס גלס
אצמנ לינ ךילצ א*ע ייעל ןוי נ ליסםל די נל איא ני שד
ואו סילסמ אלנ סיאכלע ייע לנא ליססל לכינ סילסמ ׳יפ
סולפ לוגכ יאל ססד י רכנ סולפ ״פ ליססל איא לינ ן י י צ
קחצי ׳אלסי ׳ר סשא ןאכ אצמנ אנילל אוס ןכ ללכו ללנ
׳ס חונמס סולע י פל ניוש םיח ר םשאי ׳אלמנ סלסוע
שממ סומ לפ וסכסש םיונע יסמ עמשש דמאש ולומש ׳ל
םיינד רושיק רדגנ סיס סנו רחא םיטע יסמ הז פמשו
לצקאי אמלעל סדיחסל םאז םנ לכט ןכל ינשה גורסמ
.קםניזוומ בר ןי וסר >ןשיי
אכ חנעפ ״ל* * ת נ פצ
ונקת ןכ סנקת קר הוסו ןאכ מימ רומג השעמ [ךי ־צדן
סינורקל הרוסאו הנוהכל הלספנו ףא שנ רסאל אלמימו
[השרשב] ןאכ וו־וו הנשק יבג ני ע ׳ק ףד הונוהכב י עו
נושד אל השרנש ויקש הלעבל רלזסל הרוסא אהתש רמול
השרנ סא קר ז״כו ותשורג ריזחמ לש !י י ת ללכ ׳ילע ןיא
ךכלו ול םיונק סנ איהש ח״קת "לע ראשנ תמ סא לבא
הוה כ״עו לעבה הקי! תמחמ הוה הצילחד הצילח הכירצ
ציס אל ׳שריה ךא ןינק רזנ סנ אמנעל הרוסאל לבלמ
ללכ ןי נק אלו אמלע לע רוסיאל הנקת קרל קר ןכ
לבא ףסכב השדק סא קר הזו המורתב לוכאל תרתומו
קר ׳נהמ אל הזימרב ולש שנו !ננרד ;ינק שי ז0 האיבנ
ומצעב איה סא השעי ןי א כי או ;ינקל נ־ננ ;יציפק ׳•ע
סג תניתכ רנ אלד ;וי כ טגה ינתמ אל כ״נ נוהכצ לוכי
ונלש מנ ן א הזנ ׳שריהל ל־ס ק הנקה הל ןיאו אוה
סאד מ־נ כ״או ס׳נמרס תטישל ש־מכ קר ןכ ליס אל
רוקא שרסס תמו שרחל תאשנו חקסס תשרנש חקס תשא
ערפמל סלש ;ינקה לטנתנ אל זאד הנחקצ חקפ הלענל
׳להד אי י סנ האריו לדנה אוה ןכ ערפמל נדחמ ימכ היהו
תשרח אשנש חקפ ןי נ וננר קלחמ וי הו ליה תושיא
ןי רצל ל״רו המיקל תצור סא קר סס חקפתנ כיחאו
יבג סמלו חקפתנש רחאל תושיא םשל לוענל תליחחמ
תונותכ ׳םרי נו נ״יק ףל תומנינ י עו ;כ נתכ אל תשרח
שיש ;ננרד ;י נקה שרח ׳ננל סושמ ן ס ע־פסו הזנ אים
כיאשמ ארקיעמ לטנ השרגמ סאל ׳ונת כ״ג אוה סב ול
ןיאושינ הוהד הנטק איהש ןמזנ ׳י נא האישהש תשרחנ
;״נמלסל ליס ןכו תונוזמו הנותכ הל ןיא מימו הלות לש
סי נמלנ יעו תומחלמנ ויצ ףל לע תונוהכל נ״פנ ל״ז
סא ףא סמולתנ תלכוא ןיאד ז־י פ תומולת ילהנ
אמינ סא ן כ פ־כע תזנ נ״מכאו שי ע הי נא האישה
לעופ טגה ליז ס״נמלה תטישל ׳לננה ;כו ׳שריה .יטישכ
ןאכמ תות אמלע לע רוסיאה קר ערפמל ץנקה לטכהיש
תא ירהו וניה סירדנה ׳נ שי ונלש טגב הנכו אבסלו
׳ט ףד ןי שודי קנ לי ז יישל שימ רדי נו [האונלשו] תורטשו
הנקמ תנ יל שיש ןינקהש קל הזו הל המצע הנקמל נ״ע
לש סנה חסוננ האריו התוא ריתמ הרסאש רוסיאהו הצ
ף״רה לש טנה חסיננו ני ע היפ ףל ןי טי ננ ׳ישל
קר בסכ ׳׳שרל לחאל םייוניש הנרה שי ליז סינמלהו
מי נ הזו םימעפ ינש נסכ סינמלהו ׳כיל וכית׳ 'א םעפ
םזנ שי ע ונממ הקלסמש קל יא ץנקס תל ןתונ סא
סי נמרה תטישל ן כ אנילל פי כע תזנ ןידה הז ל״מכאו
ןיא שרסו זי ס 'סריס תטישל ןכו ;ישוריג ׳לתמ מי י סנ ליז
נוסכל ךירל טגה חסוגנ הרסי ס רוסיא קר ללכ ;י נק ול
לכו תירפסו סי קנסו לנא סלא לכל םרתומ תא ירה קל
ןויכ טנהנ ללכ ן י ש אל טממ תלטומ אותש אחסונת
אלו ןינקס עלםמצ לטנתנ טנת ״ע וא ןי נק סל ןי או
סז סוס כיא אנםלו ןאכמ קל נוסכ סגנו אנסלו ןאכמ
ןילצ ןכלו םלעלו ןכל אמיימ נסכ טננו וי״קםמ ןפסל
קל מסונס ׳י סי ו ׳שליסו סי נמלס סטישל טג לוע נזסכל
קט ןינקס ןמ קוליסו ןינק אלו סילוסיאמ לסס לו גנ
.פונ שי מגו ערפמל סשעכ הזש
׳סמ ןמיס
ש״מעו ול סיונק איסש ינשהו סתרקא סרותה אמלעל
סירלגה ינש הנקמ תעד ני מ ׳ט ףד ןישלק ׳*שר
טגת חיר רדנ הזו סל המצע התוא תנקמו ונממ סרטיסם
תומני נו ני ס ףל ןיטינל תיסמ תוהל ימגל אמתס תטישל
אמלעל תרוסא לנא ולש ;י נקס ןמ הרטס קרל לילו ני נ
שיו עקפ ולש !י נק מ״מ קר סרומג איא סכ ״לע שיו
אמלעא הלהאנ אלו ילש ;ינק ול שי קרל תישיא
ןישולקל ןטק י ננל לי עי נ ומכ רושיא קי א״א י י
נ נ
הנסו הזכ המבי ןטק ״לע אנו הוני נ וא ־ג'׳ ףל
תריישמו הי ונק תשרח בי ע ׳י ק ףל תומביב ראובמ
שרח תשא ׳ננ אי ע סיס ףל תומביב יעו ש״ע
שרס תשאב ןננרדמי ליסל לי רו ןנברד אתנקתנ אינק
יל היונק סנו אנילעל תרוקא איה סירנלה ינש ונקס
אל קרו ;ינק תצק שי ןננרדמ מ״מ תריישמל ףאו ןננרלמ
קרל ל״ס ׳שריה ןא תשלחל שרח ןי נ מי נ ןיאו רמגנ
סנ ללכ יל ןיא ;ינק לנא אמלעל הלוקאל ונקת ;נני י
;׳טי נל ן ת תמאנו לכאת ןהכ תנ אית סא המולתנ ןכל
תונושל יתש סש למאל תוציפקל [אלי תנ ןב] ׳ננ טי נ ףל
לאונמ ;יא תמאבו שיאלו ף״לב ש״ע ןימינב םנ ׳גילפ סח
ומצענ אוהש ;ילטלטמב סנ ליל סא ט״כפ ונבל ילבלב
אוה סא נ״ל עקלקב ןכו ;ילס םש ןי א ןנברדמ הנק
הציפקד ןי טי גד מ״הפנ ליק סינמלה סנהו סנק ומצענ
תושעל ןי לצ ומצענ אוה קלי שיע הזימר ןמ רומח ני נ צש
ומיקת׳ אל םש ט״כפ הריכמ ׳להנ נתכ ןכלו לונה
הנק ומצענ אוהש המנ ףא ל״רו י ונ ןיקדנם דע וישעמ
ף״רה תטיש !נו אקוד הציפק ני נד ןה תמחמ ל״ר תזו
םש ׳שרי נ חנומ ןכו ןי טי ננ סש ש״ארה ש״מ שיאו ליז
כי נ תוציפק ץלטלטמנ םש ונקנד אי ע ףד ןי טי ג י עו
תוציפק אקוד ןי רל ילש ;ינק י ננד ;ניזח כיא הזנ שיע
ןי אושי נ •שלסד ציסל לינו תז צ״א טננו תוזימר תנרה וא
[ןי א•] ללכ ןטק הב ןיא לבא םירחא לע הלקאל קר
הב תילל ןויכ ונלש ׳מנכ המורתב לוכאל תלוקאד לספ
שרח יכנ ל״ם תומביב ישרט הנתד ן כ לינו ללכ ;י נק
הזד לי ל אלו שיע האיבנ השדק ןי נו ףקכנ השלק ןיב
קר שלחב אכיל ת״המ תושיא ויח שרה תשאב םנ ת״המ
ךלשמ ןואימב הנינק •בנ תומביד ג״פ ׳שלינ לאובמד ומכ
ןכו שיע לטבתי ןאמת סאש ן כ ונקתד ל״ל ןל ונתנ
די ק ףד ןיבולעו ׳שריג נ״פ תי רו ז״פ תומנינ גיהכ אתיא
םימכח תנקת תוס ן כו ל״ול א״ם תומורתו דנפמנ ני ע
השרגי סחש ורמא םימכחו ;יאושנ ונקת ס מ:ס ןאכ ןכ
״אד דבלמ ירהד ללכ טג רדג ו נ ןיא שנכד ףא טננ
סגו ולוק ועמשיש ןילצד ןייכ סולכ אל ומצענ סג שינל
טגם אל םולכ אל סי וע אלנ פג סגו תוחילש
יויסקאל ןי ש אל סי ועו ןדי ול ןישוליג אלו ומצענ
סנסק י נג וי פ ןישוליג ילהנ ליז סינמלה שרי נו שלס לע
סא י נג אי ע ףד ןי סי גנ ןנ־זס ןכלו סנס הז המ כיאו
ףא נ״נשלל ׳למגל שלסתנ כיחאו סקס אוהשכ האשנ
ןי לצ סנס מימ סקפ לוג ן י ו ע תותו ונתכ ׳נסמו ל״סד
י תוכ סליסמ י דע ל״ונד ףא ןימסוס סילחאו ומצענ נותכל
ני ע ׳ו ףד מי נז סס 'סוסנ ס״עו מי נו א״ ףו סס
חנעפ now* r״w 42 ת נ פצ
. ה ב ו ש ת
אל סנהו ני מ ׳וילנק קסנדוד נ״צלת רדא היכ ׳ה סוי
יכ ול !ארקש האילקהנ סס הרבהה אוה ךיא בתנ
םע ותא רנו הוה באה סס סננ ונלצא י נ •תנראה תמאנ
ומנ סוהו פיבפ בוסרב וא תיסל ומנ ול ןיאדוק ךנש ומש
לפנה םשנ ומנו המשל נותנל הו סנ ןי רצד מיני ןורא סש
לעננ יישקו נ־ע וישק ףד תומנינ ־מננ מי כנ ןנלו ומצענ
רסשנו תינולפ קו השאנו שארה םרנ ןנו פי נפ סש ןי נתונ
הצילת רסשנו [היל] ףו ןימינ פי נפ השאה סנ ןי נתנ היאר
ןנו ב״ע סיל ףו תומנ• ינולפ שיאהו פי נפ סשאה ךפהל
ונאש ומנו פי נפ םשה םצע סז י נ נ״ע סיפ ףו ןישיננ
יעו ללנ נאס סש הז ןי או ףאו רנ ן נ ינולפ רננ ןינתכ
רמול ציאו ש־ע רנ דע י נג נ״ע איקק ףו ני נ ׳סותנ
׳ס ףד הנינמו איפ ףד בי נ ׳םותה ונחכש ןה סמחמ שימכ
סא ןהכ ׳ננ ןכו ן כ ול ץרוקש תמחמ ומש !כ קר ני ע
ףד ןישינ ׳שוחהש ףאו ן נ ול ןירוקש תמחמ ני נ סננ ונתנ
ןהמ ואינהש הנוהנל הזמ !ילעמ סננ סנו םארנ א״ע •פ
י ני נפ ריפש סשו תורששנ םש תמאנ ןא ני ע די נ ףד תונותנד
סושמ קר אצ ׳אוו סננ לבא ןיסחויל תורסשמ !ילעמ סא
ןהכה פי נפ סקנ אל ןהב ׳ננ תונומננ ןנלו ן נ ול ץרוקש
כ׳אשמ איע ני עק ףד נ״נ סי נפוה ני נו ינולפ םתס קר
חיפו נ״פ ןיסינ 'שרינ ראונמ תמאנד ארקנ ן נד אוה סננ
׳ענו תמחמ שיע לוספ סנה רנד ווע שגנ נתננ סאנ
ףד ני נו ן הנ ומנו לסופ שי נ ׳יפא םש ראונמו תותירנ
יאנת ׳ננ ני ע ו י פ ףד ץסינ ׳״שרו ז״פ ףו ןישינו ו׳עק
האירקהל קר אוה סננ ןינתונש סמ לנ ןכלו מיכו הזנ שיע
ץארוק ןכש ליר פי נפ סנהנ ןינתכשכ ונלצאו םשה לש
חיסל תולעל לינר סוה םא עדוי ׳מ תמאנ ךא סזנ וחוא
לכל ול ןיאדוק המודכו נוחרנ סנ הארנה •פל ןא שרנמה
ןיאדוק ךיא סננ לקיע ןכל ךיראהל שי הנרהו פיפ םדא
ףו ןיסינ ׳םותה ונתנש ףאו פ״נפ ול ץרוקש ןמזנ שרנמהל
קר הז תרניא ׳ננ ארקנ נתננה רתנ ןנילזאו ני ע היפ
׳ננ ומנו הרנהה קר רקיע םואה םשנ לנא סנה מסוננ
ןושלנ ׳יאל לנב ןי נ קלחמד נ׳ע היס ףד ץפי נ ׳פ ןירושיפ
ואשינ ואשנ י נג ני פ 'נ ףד תונותנ יעו לענס רמא ךיא
[הנתינש] י נג איע םיל ףד םי רונו וח אוה הרנסנד ׳סותנ
תורוננ ׳סותו "שרנ שיע סנ ודננב •ננ ני ע ח״ ףד ןישודק יעו
הנהו סישנ מ״בו ןי תורקי נ ׳ננ א״ע היס ףד זיע ׳סותו שיע דיל ףו
ני ע חיכ ףד תיעונש סישנ מ״כנ ראונמס אפיס םש •ננ ןניזמ
ארקנ ני מ ׳ס ףד חבשנ מימ! מ״כו ני פ ז״ ףד ןירדהנסו
אל הוש אוס הרנהסו ןויכ •רס ׳ישרנ שיע הפיא םשנ
׳ננ וי פ ףד ןיכרע ׳סותנ יעו תויתואסנ נתכנ ךיא תפכא
הסושו השיש •ננ ני ע נ״ק ףד תומנינ י עו ני ענ שיע ונממ
כי נ םשו שיע הנוז אלו הנוז ני ע סיכ ףו הוומתו שיע
הנתכ היד ני פ ני ל ףו תותנמ ׳סותס שימ יעו הרנהה
תריפס רדנ רקיעו שיע יוכ תוריסחנ דיפקהל ןיאד פג ׳ננ
האירקה קודקיד •פכ נותכל ךירצל ליר הכוסו ןי סי ננ סירנל
ףד מונותכ ״שרנ יפו סירנד סריפם ליל הוו הניתנה אל
םישנ מי נ! ני מ זיל ףר סילדנו שיפ [סמנ׳] ׳ננ ני פ סיס
סניסכסמ ונישנ אלש א1ס האירקה ןממ הרבהה םא ן כ פיבע
סנב
דדמ ןמיס
״ד ל א ש
ותאם שרגתתש םרט ותשאל טג ןתיל הצור וניאש לעבב|
לענה שילשיש םיצור .דשרנלם נרםי אל ניחאש י דנו תואכרעב
׳יהי זא פי ג הל ןתי אל םאבש עודי ךם לע חיטש הנרה
תניתנ רחא רערעל לעבה לכוי אל םא־השאהל חיטשה
.[השרג חיטשה םנוא תםחםש טנה
״ה ב ו שת
הנחו ני מ תענ יסלנק קםניווד דילרס ןסי נ ׳ד ׳נ םוי
י ני ח ןוממ סנוא רדנב סנרס ןי ראסל סזנ ם•
סנוא סוס סא ומצענ לענה סמחמ ןוממ בויחה הוה אלד
אל המל סנו והסנא וווז נ״ע ףד זי עו ני נ תונותנ יעו
פי לד חומח תנד אדנוע ׳י ג אי ע וי ק ףד תומניד ן הנ
הצילח תצ ןתנ ךכלד חושועמ רדג סוחד אמינ אל תמלו
סש ךא תועמ ול ונמיס ול ׳רמאד והוסנא •ווזד תמחמ
ףא תשאת לע אל הז לונומ וילעד תמחמ ״שר קייד
חרשאנד וישק ףד קי נ ומכ ןוספא רמול לוכ• נ״נ ןאכד
תמחמ םנו םני מ חוס סא חאה תשורי ויסםס ןכו ול
אי ס ףדו ני פ אייק ףד תומני נ ׳םותה שימנו חקיקרה
כ״אשמ הצילח סל ןתיל צ׳א רמוא אוהש המ י פנ סש קר
נ׳ע זי מ ףד ביבר ״שפנד סנוא ומכ תותו תוממ תננ
ן כ ןאכ ן א ׳מננ םש 'ונמנ ןוגה ןיאש סנ• הוה סגו
הניאש השקנ שיגתל ךליל סצח הניאש רמאת איס
קי נ ׳עז ןכו ן נ ןוממ הל ;תיש אל סא סז תושעל תניוחמ
ני מ ס״ס ףד מי נ ציקש אק סרימא רכש ימכו נ״ע ני ק ףד
ףד ני נד ן סנ ומנו !ופלשל ןי למ רנדאש מי ע ומנו
איק ףד מי נ י עו סי שנ מי נו ׳ו נ ׳נרשנמס י נג אימק
לש די נ ומנ הזב סשעתו ׳ו נ ״ראנ ילע תימד ׳ננ ני ע
תוריכשה לינשנ ׳סקעמ חיני זי עו אי נ ףד מי נד ןהד ׳נ
׳י כ ןתוספא רדג סוס ןאכו סש ןלילו סשקנה תשגה לם
לסינו תרמא השא ססני דנ אשיל לכוי סו ״עד ןוי כ
תומביד ןסב סינושאלה שימעו הל דנעושמש סידונעישה
חוח סז פי כע ןילאחל הזנ שי סנלסו א״ע ו״מ ףו
השעתש סכילצ ןא סנס לע ששמ ןי או י שפנו סנוא
ןיד פי ע ןוממכ ניוממ ״סי זאו די נ ינפצ ללננ
׳יש סכנחמד נלס שולדל ולבוח אלה ׳נ לצוקנ י נסנו
;לינס ספו נל !דאל ףסוי
די נאלסו םי נמלו ׳נילפד המנ ןי ואסצ הזנ שי פנלהו
סי פ ףו קי נו ותשאב לבחש לענ ׳ננ זי סס די ס לנומ ילהנ
.הזנ מיבו הנותנ לש סי ס ׳ננ אי ע
רמ ןמיס
״ ד ל א ש
רםםנו טגב בתכנו שרעה ןודא ארקנ .־•׳רוגסה •באש םנב]
.[דבע דב ורישכהל שי וא לוספ אוה םא שרעה ןרוא רבכ
ב כ חנעפ תוכושחו תולאש !")^צ
ארקי ינמ לשממ ןמזב 0ש אלק סא ןנברו ״ל סמיולס
סאד ליס ׳•רו לס אלו ל־ס ק*סו לת סא ינש לשממ
סלננ ומנ סוס סעכש סמסמ אל •נש איסש סמסמ ןוכסנ
ךה ינע לשממו ןוי דפ וא סילשליל ןלומד ן ס אוס ש״עמש
סיכמ שיע ושעמ סוה סואילמ סמחמ קל םינפל ונסונד
סניקס סמחמ וא סלפ םשה השענ וישכע סא ׳נילפ
ןדרי י נג סינ ףד סוי וכנד ןהב הזנ ׳תכראס דואמו
ן כ סא הזב שיע תרפ ׳מ ןמ רדונה י ננ ;כו ןדמ דרויש
י י באלהו סי נמלה תזג ׳נילפו תואיצמה סש לע וא ןמש
ביס ףל ;ילומ לאוגמה יול סש לכג ;כו סילדכ ׳להנ
רויכ ימ ׳בנ ביכ ףי סיחנזבו ני מ ניל ףי ו ג״ ףל הכוסו
תעכ ן א סיסב מיכו סיערצ שנו י נג ני ע ׳ז ףד סורוננו
אמיק י נג שיע ביע א״כ ףד םירינב ןכו םשל הז השענ
ףד שיע םירממ שבד ׳בנו כי נ ;נברו ״ר ינילת אנלחד
ןכו הזנ שיע ;סיס לב יבד ׳ננ איע ׳ל ףד גי נ ׳עו גי נ
סוקילסד אלקאו םיקילס יבג אי ע ׳י ףל סטמ ׳ע הנה
י נג ני מ חיס ףד ני נ לאונמה י פל סמאנ סנהו שי ע
אלקנ סאד סי נשרנ םש הארי הסוננ אל ריעה רכומ
ארקנ אלנו רונמ סי נ הזו השני נ סח ףא ריעה םשנ
ן ו סנ ןי נ קלחמד סש ש״לינ יעו לכמכ אל ריעה סש
שימ ני מ ןי נ ףד סי רונד ן סו סוחחל ןוח ןי נו סומסמ
סרטי ע ן ו סנ וא קלחס לע סרחא םש סאו ךנ ׳שרי נ
סי.סס רסנ ןנילוא םשה וסוא סאו רסומ ןומו רוסא
סא סנסו סזנ שימ אירנונ לש הרטיע ךות תות אמיסו
לדגת סג סילדננ סל המדמד ףא סיללנל סוש לכממו סקמ
סי נננ ני נ טג ני ע גימק ףל ני נ י עו ׳ילעל תינה ןמ
זי פל ׳שלינ ׳פ הליתס הונ שי מי ננ מימו תוס אל םשל
לשנ ללכנ סא !י לג י נגו קרי ללככ ןיעוליל ׳י ג םירלנד
ראוכמת יפל רכמ ינגל ן ב ללגס ן א ןי קת ןמ ללונס י נגו
סימנמ ושמ סי כפו ו י נפו וי נפו ז״פ סלינמ ׳להנ סי במרנ
ססלש אי נ ןושל סוה סוו ןפסל גסנמס ןי אל י ני ס הנקת
׳עו נסנמס יפל קר סנקת ושמ אל סירלנ ׳ננ לנא
שימ סי נ ףל סירלנ ןי לנ ימו סי לדנ 'לסמ סי פ סי נמרנ
םי לנפ י ננ ני ק ףדו קלמ טג גי ס ףל ני נ םינשלו שריס
י עו הונ מי נו ני מ אי ס ףלו סי מ יסכנ י נגו ילסלונמכ
ומכ הוה תיקס לנל איע אימק ףד ני נ 'סותס שי מנ
ןיונינ ׳סומנ ימו שימ סי רנד ראשו סנוסכ ינגל אי נ ןושל
םיעכחד ףאל ׳ונ ויסכנ לנ נסכם מיש טג אי ע ׳ס ףל
׳נלמוא אל סז כימ וי מק ףל כי נ 'ע אנדמוא סמחמ ושמ
לואמו סוב וייקס י פכ נשסמ מ״שס ני מאו ללכ קר ׳ונדפ
םא ססולפו םולמ ומכ *נילפל ׳נה לכ י נג סונ ימנלאמ
סח מי בו מימ ףל ןישחקו קי נ ססולפא וא סוצמא אסעד
ףלו ׳ג ףל סוחנע ׳סוסנ ׳עו למאיש סמ ׳נסמ אלו סיקס
ני מ מיק ףד סטוסכל ןסכ סלאשכ סזנ סוס ׳שלי נו גי ס
ילימד ןלסמו שיע םינקנק ןישל סזס ןושלנ שי י גג
י פל סנםו לימכאו ןכ לנוס ןיא ונלש ׳מנ ן א קחסשנש
׳ע קל ונלצא ומכ סנס חסונ סוס אל ׳מנה ׳מי נ הארנה
׳ננ אימ וי ש ףד ןי סי ג ״שרו זי סקו ויסק ףד סומני נ
םילימסמ סוס אל ני מ סי פ ףו ןי סי גו ינושאר סוניש
הפנ רמוא סוס לפנם םש ריכזמשכ קל ניקמסו קנזסנ
ימו סש סומני נו אי מ ׳פ ףד ןי סי נ ׳סוס ׳מ י נולפ םיקמע
׳שסותנ
אוה ןכ האילק קווקו יפל קל סכיתכ קווקד יפל אל סמ
רנד הניתכה קווקיל פשל מיותסכ ומנ הוה אלו אנילל
אחנלפ ךהנ הונ ןילאהל שי הנלהו סננ ניאשמ פי פנ
ןנילוא סא סימו שיעמ לש ןיל י ננ לי פ תומורת 'פסותנ
הש עימו עי פנ סש איה שיעמ ונילצא ן נ סאירקה לתנ
תתא תואיצמ איה ש״עמ שליפה לתנ ןנילוא הא לנא עי פנ
׳ננ ׳ל ףל נ״נ יעו ןיפאלל ינש ני ג איה ע״מל האילקל
ףל פיללנו אי ח רנ ילל יבג נ״פ איס ףדו ןסיס רב יבד
א״נ ףד סש סוק יבגו סש ישרט ןיסלנוק י נגו שבי י נג גי נ
ליכה הפל הר ןיזאר ףסוי ל״מכאו הזנ מי נו ב״ע
מי כו סיס ףל תינומבו גי מ ףדו אמיס היכ ףל תותנמ י עו
ףל תגשו לי זכאו הזב וליכו יוכ יאלט ני ל ףל ןי ע יעו
לש אקתפ חולשל לוחמ׳ נותכל סעפה לוע הצרי סא .ני פ ל״ק
לואמ רקוי נ תועמה תעכ ׳כ הרוחנ הנושח צפ ראול ׳נה
.תונוק חופמ תדו
ידמ ןמיס
. ה ל א ש
׳דטםקאר דחויט םש ולו ריעה קלח שי ןאטסאב רי עב]
םדוק ובושיש םירכואו ריעהס הכרה קוחר רפכ ׳יה אוהו
םרניב לדבה ןיאש דע םיבישיה וכרקתנ כיחא קר רי על
ןיב םירדה לכו דחא םוי "פא י קענ אל ןושארה וטש ןכא
הנעי ותריד םוקם לע ותוא םילאוששכ ייא ןיב םידוהי
ריעב אובי רשאב יתלוז ,ןאטםאבב הנת אלו ירינסקארב
םיחלוששכ ראוד יכב ןכו ןאםסאבכ ותריד יכ הנעי הקוחר
ןכו ירטסקאר קר םיבתוכ הנידמל ץיתט וליפא םיבתכט
תחא הנהנה תחת ווופתישנ םירע הםב רשא ריעה תלשטטב
םירדסט םינברה ןכלו ירובסקאר קלחה ותוא לע םיבתוכ
רדס התעו ןאטסאכ ;יבתוכו ששט ריעה ךיתב קד ןי טי נ
ןאטסאב םוקמה םש בתכו יריבסקארכ ןי טי נ ינש 'א כר
ולספל שי םא לפט םשל "פא רכו אל ירובסקאר םשהו
.[אל וא דבעידב
״ה ב ו שת
׳וכי ני וחס נו סל קסנימו וי פרס !לסכ חי לו ׳א ׳ג םוי
ובתכמ ׳סלנק ןאונסאנו בל י״נ י נורמ ל״לוסמכ
סארי ן נ לציקב ן א ןמוס רצקי סז לאבל פנסו סמנ
גי מ ויסק ףד סומביד ן ס לע ס־מב ל״ז ן״נמרס שי מג
אצומ אי קנש רי עג קלח הוס סזד גתכ ׳ו נ אתמ אינולק
אי ע הימ ףד הכיס יפו שימ תו סש בתכו אינלק וניתד
!ישלב אוה ונגו אינלק ימרא ןושלבו אלומ ךכ ארקנו
תמי מ תומש לכב ומכ הוג יתכראה לואמ סמאכז ימרא
וני נ ףל ןיבורעל תשלח רי ע ומכו זנכשא ןושלב ארקנס
[י כרעב] גי עו אי ע וי ע ףל ןי שי י ק !כו ׳"שרב שיע 'ס ףדו
׳עו אצומ י נג ןאכ ומכ אלו סשס סז ;יבתוכ ונאו סנשיס
םישמ איה אתידבמופד אי פסנ ף״רה לעד קימ ״שרב
מ״כב אלהנ סיפב הנסו אתודב רהנ לע בשוי ליפש
ןי בתונ !אנו המותס ימב תובית ינשב ןיגתיכ םישב
'פסוסכ אתנלפב יפו ססיתפ ׳מ הגית דס מ״כג
nj pfi תובושתו תו לאש JlifiS 44
איא כי נ םינכשהו וימ לבכ ׳יבאו שנ סל רסמ ׳יבא י כ הזמ
וחשא לצא שנה האר אוה יכ למוא ינשה לפנה התוא רוקמל
ףרש אוה (האשרה איה הארנה י פכ) סש רי נ דופ ׳יה סנו
בתכמ ״ע ני נפי צנ לננבהל ולאש רשאכו רי נהו שנה חא
חילשו נ־צפילנ בר לצא הכלהכו ת״וכ השענ שנה יכ בחכ
הארנה יפכ ונתומ שימ ראול ׳נה י י ע וחלשו ונתוח תא השע
ול שי : השאהו ינשה לענה תעכו ם־תימאי סינכ סירנלה
!פוא הישנ סיציל סניא הנממ סינשק סיול׳ הענרא רנכ
ינשה הנענו ל־נה סשאה ןיל המ וננר ןכדמלי המעו שרגתהל
.[ונממ שרנמהל הפוכל םיניוממ ונא סאו
. ה ב ו ש ת
הנשו שיחמנ קסנימל מ־פרח מ״שע ניל ׳ה םויל רוא
סיח לילוהתכ לוזנה נלה ׳וחמ יליליל םנוונ
ובחכמ ׳מלנק לע י לע הכלנו סולם סי נאנל נל ״נ ׳נצ
א׳׳חל חנורק איה ויחל הרצקנ ובישהל ׳סלאוה חנהו הי רנ
אלו שגה אל ללכ !י אור ונא ןיאש ןוי בו רחאל חאשנש י אדו
ףד !י טי נד ןהמ הנלה עלגו טגה הל ןחנש ואלש סילע
למוח לענ נ׳׳י ילה ןישרנ ׳להמ נ״פ ס״נמרנו אי ע לי ס
א״ע סנו חילש הקזח פ»כע שי סשל איא קפס סוסל
סאו לצכ חםרוגמ הוה אל הקזח אלבד ליז ףי י רנ שי עו
רחא ןהכל חרחומ חמ סא ןכו הלסאכ אל ןהכ ׳א הלענ
קר שיע ני ע ׳צ ףד סירלנד ךל ינא האמט ומכ הוסו
רלנ לנל םי לענ ואםע חילשהש ירימו חילש סקזח סושמ
הזל ;׳שמנה תושמלו טגה חושעל סירלנ ׳נ ו נ שי טנ
סילע ןי רל כי נ ששרנחנש ררנלו סצע חמחמ סי ומ ךירצ
לענ ׳ננ וי פ ףו ןיוכינ ליז ״שר שימ קרו םי נש אקווו
"עש אי אד !׳שורנה אלו סנכ חישע רלננ קר חז ינאש
ליל הזו הזנ יחכראה לואמו לענ רלנמ עקפי לענ אוהש
ישרי אוהו שיע ןינמו נ״ה אי פ !ישורג ׳להנ לי ז סינמלה
ה״פ הט1סנ אוס ;כו םולכ אי אנ אי ע ןיא ני פ ןישודק
םש ט״ ףד מי נו שימ ז ׳ * 71q ׳ל ףד ןי טי נד ח־ל חטישו
ןכ ליס אלל נ- ע ׳ס ףד !׳טי נ ״מל יעו לולי נ ללגב ליל
לימכאו [סינשן י נפב סשולנ סקיזחסל אי פ !יטיג ׳שלינז
המיחח י דע שי סא קל סי וע ןי לצ טגס לש חילש ןכו
׳סוחס ש״מנו חילש סזש םילס ספונ ןס סוס טגס למ
סי נמלח כי כו !ישוריג ׳ננ לי ו ןי נמרסו אי ע סיסק ףל נ י נ
קפס שימו אסרנס הזנ שימ ני לס ןישורנ ׳להמ שי פנ
נ״פנ שימו םי דפ ׳נפנ ואשעש למא חילשה םש חםלוגמ
׳שולק י נגל רמאד קר ןכ שליפס ןיא וי טס םושיא ׳לחמ
ןמזנ קל חילע לש ללג ללכ לח אל שניחנ םלוקל ףסכ
ןישילק סשענ ףסכה סילנל ינש סשענ זא סשאל הני זמ
טג ׳ננ לנא םידע ציא חוחילש לע ןנל חשלקהמ סשא1
םילמ ׳נ ןי לל םימוסח סילע סוס אל סא ןישודק וטש ןנו
טנ י נג ומכ סי וע ציא !אכד ן כ לי דו חילשס חישמ לע
ן י ש אל ןאכ פי כס נו טנ םש סאל׳ סמווחנ ומכ קל
ןאמו לענס דימ סג סלנק אלל ןויכ סקזס ללג ףא ללכ
סמכ שי לחאל חאשנש איא ומכ סוס ןכלו לנקל ןל אמיל
כי ע טי פ ףד ןי טי ג ׳פ ינשס ןמ לי א טג ףא םינושאר
סי כמ
ומתחי אל הז לי ענ ונחנ י נג ני פ ןי טי ג ׳פסוחג
איצ ףו חומנ• ׳סוחנ ׳עו לשכ לנעי ו סאו חלסא לי טנ
'שרי נו סש ׳פסוחנו חזנ ׳לתסו א״ס 'פ ףד ןיטיגו ני ע
ךיאו ׳וכו כי נפנ לינ ליחנ ומחחו ״אב וגהנ ׳ננ א׳פ
ליחו ״א הנ שיש וכעכ ׳לי מו למול לשפאו םש נחכ
שיע ׳נ ףו ןי טי ג ׳םוחנ אנוס א׳פ ׳שרי נ ראונמכו
ןיליחסמו חסונ סינואנס ונקחש וישכע סמאנ ךא לימכאו
יפכ נוחכל ךירצ זאש למנסש אל ריעסו ןמזסנ ןיליחחמו
חמ לע נוחכל םילוכי נזש חסונ סז קר רמוא אוסש סמ
רמא םשנ רמאי לענל םילאוש סאש ףא ן כ !ילל אצמנש
סליחחכל ן כ אנילל ןכל סונ ׳חכראס וואמו ריפס למ
אחמ סלודנכ ליעס דלנ נוחכלו קלחס םש נוחכל ןי לצ
לנל סנוי גס ריעה נחכ סא מימ ןפי סל וא ׳וכ אנחי ו
נ״ע טי נ ףו חוכרנ ׳עו חחא ריע סס סעכש ;ויכ רשכ
!ינחוכ ןכלו ל־מכאו אנחקנםד ארשג י נג נ״ע ףד ןי שווקו
ףאל ליר דיסק ףל ני נ יסוח ׳ע לארשיו חשמ סו כ טננ
לע וחעלו םימכח חסינ י פכ ;ינחוכ מימ לענמ ןושל סוד
ףוסי ני ע ׳נ ףלו בי ע וימ ףל סיחבז ראובמכ לי נ י אנמ
׳קוחנ י עו חונ מיכו חי פ ׳שלינ יאמו1 ׳י נס ׳סמ
מיכו נ״מ וי ב ףו ו א״ע ׳כ ףו ו נ״ע ש״נ ףל חועונש
״םי ב״ע ׳ז ףל לי זנו !וני ד יבג נ״ע ל־סק ףל ני נו סונ
םימנח ונקחש ומנ וחעד ןי נמ ןיאש ףאד 'נ ףד םילדנ
נ״נו ׳נ ףד חונוחנו גיל ףד ןיסיג ״של ׳עו טגב ליל חזו
לעלעל ןיא לבעיד סי כע ל״מכאו סונ מי כו שיע סימ ףו
ךס לע ס״מנ ןי נמוס שימכ נוחנ׳ סליחחנל ן א טגח לט
.;לינח ספו נל ןיואל ףסוי ו ״נ אינולקד
סשס סא אילח סזו ןי טי ג חמיש י נג סונ ׳חנלאח דואמו
'ג ףד חוחנמ ׳עו לנלסל ןמיס קד וא לנדס םצע אוה
הזנ שי ע משתדמ םשל חנחמ חחנמד שדוק יניש י נג נ״מ
י בגו תרגיא ׳ננ ני ע ש״פ ףד ןי טי ג ׳םוחנ י עו ל״מכאו
קד ׳יאל לננ ןי נ נ״מ סיס ףל ומכ ןניקלחמ אלו ןי לוטי פ
וסעל לענס סס1נ שי וישכע טנס חני חכנ לנא סוי מאנ
ךס ומכ אלו דנ ףל ןי טי ג יסוחס םימכו מסונס ומכ
ל״מכחו סונוחכנ נ״ע סי נ ףל םימעו חיס ףד חונוחנד
םינהנ א״נ ןושלנ םיללחל ס״פס סי ולנ א״נטילס שימ ׳ע1
לימ לסל ןיסחויל חולטשמ ןילעמל ןנילמא אס מימו
.ני מ ו י כ ףד חונוחב
׳חמ ןמיס
-ד ל א ש
סמנ גיצפיילב 'ינשב לאשג הלעבש חחא השאב הלק אלנוע]
תבשויו לחא שיאל חאשנ לשא םינש יחשכ הז השאהו סינש
שקבמש ניצפילמ לסנסמ בתכמ אנ החעו תלחא לי מנ ויחחס
סשא אשיל לכויש ידכ וחשא תא שלגש 'יאלו לוספ ול חולשל
ןושאלס הלענ ׳כ הלפס סשלגסנ ךי א• חיחס ילחאו תלסא
תא השפו ״נא םש לפ סצאפ ״פ שנ הל חלש גיצפילנש
אלנ הנינל וני נ טגה פא סל לםמ סגה פא וצנקנ חילש ״נא
סי פי ו׳ ס׳ננשם ךא סישנא וא םש ויס אצו די ב אלגו נל
נ כ חנעפ ram^w ת נ פצ
ןישודקסב סוס תשוחנ לש י ני י סל השיגה תנמאגד הנימד
ךומאל וי ס ןאכו רנל למ הרמוא סשל !ישידקה הלמבו
אלה ותמדנ הז הלמ ךיא ינהמהו קמס רלגב ףא הזנ
.סילמ אלו מנס אל אכיל
סמוקמ ןהמ ךי ש ךיא םכיס חינמלמ שימ לדגב [נ]
לומישמ רתוי לבא הכיסה רועישל קר פז השקמ המ
ךי ש רימם כיא1 לוספמ אזכ ןפודה סא ׳ל הנוס סנוג
לוספ ךנססמ תצקמל רמול שי סגו סמוקע ןפול רמול
ךליאכ ח*ל ךדל לוספ ךנסנו ךכססל סלקמו ןסולהל ךי ש
;לוכס שיאו לימ
׳ג ךירל יכ לואמ ךיראהל הזנ שי שג רלגנ [לן [ג]
קוספל ׳נסו ןישולגה הושמל יגשהו מגס הישמל ׳א םיגיל
לכד ןנילל »לילס י נג ומכו לי נ ׳ג ךירצ סוו סשלגחנש
ךירצ סלועססו לפופס דכלמ ני דו הורמ לדגל ךישה רנל
ני י הנ נסכ ןישורג ילהמ אי פג לי ז סינמרהו קספ סג
זי י ו ׳ד ןימיג ׳סוסנ סי רכ ליר אל הזו ׳וכ ייהתש אי או
סזנ רלנל ל־מנאו סלומפ לי ל ןאכו לולי נ ל״ל סשד מ״כו
.ןיואל ףסוי נ״ ׳וסמ לממיל ןוזח דוע ס״יא ךא ןמזס ללקי
•נ ןמיס
״ ד ל א ש
׳ירא השם ינשה דע תםיתחנו "הדסמ טג לבקתג]
ונתכג ׳אלצכ לשו "ן כ״ לש "י כה״ ׳אלצנ לארשי ןב
את־עיר די עו [י ב] הטטלטו הלעטלפ לוגע "י כ״ וטכ
.[והמ לודג ןוגיע םוקפ ,דוהו הדועס תורושה ייה אלש
. ה ב ו ש ת
לודגה נרס יליל׳ ׳וסמל קסנימל חיפלת שנש זי י ׳ד םוי
ונתנמ יתלנק ׳לנאנל נל י י נ יבצ סייס ׳לוסמנ
׳מ ףל הלינמ ׳סותנ ׳» יאלו הז סנס שג לנלנ הנהו
ני ל ףל הפוסו ןזוא י נג ׳ג ףד סולוכנו ״של סשנ איע
אוהש ליל אל פי נפ עגנ סס ךכ ללגה ךא הזנ מיכו
סולמשנ ומכ אלל ןהכה ןכו ול ןיאלוק ךכל קל ינולפ ן נ
וסנ ׳פ ןיסינ וכותה לש ה״כמכו כימ ל״כ ףד תונותכד
גי פ ׳שלינ ש״מכ לסופ ש״נ לחא ןי נפ פגנד ילמגל הזנ
ליז יישל ליר סזו סזוזמנ ןכו סמ שיע מ״פו ןישיגד
ףא הזוזמ ילהנ ליז ס״נמלה שימכו ניפ ני ל ףד סוסנמנ
רמנ לסאל נחכנ סש הולש סליאשו ונמ ןכו ספא סוא
יעו ףדס לכ שידקו ןוילב ךיללל הזוזמב כ״אשמ פנה
לויכ ימ יננ ניכ ףד םיחנזנ יעו סי ק ףד ני נ ׳סוסנ
סי וס ינג יז ףד סי חנזו ןסיס לנ יבג איע [יל] ףד ביבו
הזנ מיכו ג״ס ףלו סנחמ ססנמ י נג ׳ג ףלו ןנואל
סש סג ךירצו סזנ מי כו חלפ די י נג ס״נ ף ל סולוכנו
סא ןמ ךילא סש סזל סמשל נוסכל ןהכ ןכו וי נא
ןל סשכא אל וניאש ףא ןסכנו וינא םשנ ימצמ קיזסס
ןכי פינפ אלו ןסכ ינולפ בסכ םשי י ״כ ףד סונותכ ׳פו
fch ןםנ יבג ינולפ קר ניג נסכ ניעק ףד בינ ס״נשל
האיצייש לשפאד סמ לנ סישמל ךרצני ססנשל סלוסא סי נמ
הוס סל סלש אלש זי כי שנ סל חולשל ךילצ ןישאלס ןכו
.לינס ספד נל ןיזאל ףסיי ׳יחמ לצקאו םלומג איא ומנ
יטמ ןמיס
. ה ל א ש
:לי ג ה ר ב ד ב ד ו ע
לדיס סינש הענלא ינפלש ניצפילד ןימיוהמ נתכמ לנקחנש]
השאה ינא תא ינש חילשל השע! תדנ תואשלהו שנה תא
נל לש ותנוחכ עוי אל י כ סמחמו סוכ האשלה נתננו
אוצמל לשפא ילוא התפו השאס ינא תנותנ לע תלש ליעה
:ל״נה השאהל לתיה
י ני ונ ןננלו י י לו אתנלפנ ׳ז ףו הנוסו ךהנ (נ
סשנ ינולמה בתכו ךוכיסה יניול םנ ןיכילצ םא תונפו
ךיאה כ״א תונפונ סנ נהונ ךכס ילוספ ״לד אנילאד ׳ינאל
׳ד ךות לוספ ךגסנ וניהד המ־קע ןפודו אתכליה תחכשמ
;לוספ כי נ ומצע ןפודה וצמ אה לתוכהל תומא
האשלה איבמ חילש סאו שוחל אוה ןוכנ סא (נ
ןיא נ״פנו נ״פנ למא אלש עליאו וי נבו תמיוקמו םילענ
;חיקת ציא פנה םויק שיש ןויכל ללכ אששח ןאכ
לי נ אקול ךרסצהל הצורש י״נינה כישמ רנדב ורוח (ל
.[לוספ שנה ואל סאו שגה תריסמ תענ
. ה ב ו ש ת
לודגס נרס ני י ׳וסעל קסנימל סיפלס שיסמ ׳ז ׳ד םוי
םולש קסי ורנאנל נר י י נ ינצ סייס ר״ליהמנ
ןיא אלס אלפסא סנהו וגסנמ יסלנק לע י דע סכלנו
לעבס קל י י ס ונא מנסו פנס סלנק לע דע סוש ונל
ףילס סמישל כיאו ןאכ ךייש אל חילש סקזס םגו דמוא
סאשלהס ונל לעומ המי קפס ןדי דלו א״א יאדו הוס ליז
ןי א סאלש למוא לענסש סמו הלנקש ונל עוי י ןי א אלס
לנל לענ י נג הזנ יתכלאה דואמו הוה אל א״ע סג םולכ
ןני פ ליממ ׳לתנ ליז סינמלתד המ ךסנו םולכ אל ןדידלד
למול ןמאנ ומצענ עלוצמה סנל ׳פסיחס י לנד אי נה אל
נתכ ןכ! ןכ נסכ אל וננרו ש״ע השפ אל םא השפ סא
כי עו הזנ סואכל "א לחא ןחכד סיעננד ד״פ ע״םפנ
!יוניגל ני פ ׳פסי סנ לאונמד ףאו ןמסמ אל ומלע עלוצמל
שימעו יל ונסנש שנ םז כי נפב י ננ רמול סשא סנמאגל
יפלו הליב סגס םשד ןישוליג ׳לסמ זי פס ליז ס״נמלס
ני י פנ טג י נג ד״נאלס תטישכ אלו סשונסנ לגכ סילנד
םשל לאשל ימל אלד םויק ךיללו ינסמ אלל ללסישנו
קלל םויק ינל סמו טג ס הזב לנכ השלגהנ הילגללל
די עגה םינמאנ אל לי ג י י ע הזג תושעל ךיללש לגלג
ינינפל טגהש הז לכ ךא לגדה השענ לגכ ןאכ אל לגא
תוגותכ ׳עו איא יארו לדגנ הוה ללכ אכילל יכיה לכא
׳כ ףי הלגל ךס ןכו אי אנ וסי וולס ביכו נ״פ ני כ ףל
6 7 ״ מ ׳ס ףל j w r p ןסב ןכו רנוס למ סלעא םש נימ
חנעפ rami תולאש f t f M 46
י חנ לזיכ סא סינש סמנ לענה ספ !ידסי סס ״נסנ 'יס אוה
וניאו ןושארס חילשה י רנל ללננ וניאש חילש תושעל אנלחוא
וא הז לע ותנווכש רמול א־אש לייו ינש חילשה תא ללנ רי נמ
י נפנ רמא חילשה לנא תועסנ הנתכנ האשרהש תולתל שיש
אמינ ׳יפאו .ןנוהנ סשה עיצה יאלו לענהו ןנוהנ ד־נה
׳יה לענה תנווכ אנדמוא פ״פל ןוי נ ומשנ העט ני ג לענהש
לנלה נורקו אנלמוא לתנ לוינ ׳י נשנ ומע ׳יהש הז שיא לע
וסנווכ חילשהו ורוני דנ תצק העטש אצא ןכ שוריתנ רמזיש
י כ נוש נתוכ קספוקריאל נרה י נ שרפנו לפנה עיצהש ימל
.[חילש ׳א חילשה סגו רחא סג גישהל א״א
. ה ב ו ש ת
לי על ל־דנ סי ננלסל קסניוול זיםרח טנש ׳מ ׳ג םוי
סענ סבסנמ יסלנק סנלנו סוצש ׳יש אקאלק
יפצ ן כ ללגס ן א ןמזמו סעיליס הצנה סז לאנצ סנסז
ש־ע יוכ אינצם י נג ש״ע עלת ו״צ ףד ןילוחב לאונמס
ס־נמלנ לאובמס יפלד ן נ ל״ל 0א ליל המ י״שרנ
׳מ ףד ןירדסנקד ן ס איה נ״יפ ןיללהנס ׳להנ
צ״לו נלוסא קל גרסנא ״שרכ אל וחוא ןיריכמ ני עו א«ע
׳ל אצו חצורה אוס ׳מ ועדי ש ןי רצ מודעח וארש מעשנד
ני מא ומוא וארש וא די נל ראונמו ו נ וקיזחהש סמנ
׳מ ועדיש ךירצ קר ל״נצ ןאי נמו אוה הזש ומא וריכישו
גי מ ףר הנשמנ ראובמ ןכו מודע םש סהלע למ זאו אוה
קר בתכ גי י פ צ״ז ס״נמרתנו ׳וכ פ״נפ אצוי זורכהד
םינמרב תוריחס המכ שיש המב הנרה הזנ ימכראהו י נולפ
מומני ףוס יפסומו ני ע ח״כ ףד ןי טי גי ןישמנ יצהמ נ״פ
א״ע ני כק ףד מומנ׳ ׳ע סמס ינוצם וא ם״נפ ליצ סא
סידעס [לצא] סשס ידי צע קל אוה רורי נס סאד מ״נו
רוםיםס ורמאש קר ומוא םיריכמ סה סאו פי נס ציצ
ינירמ י נג ׳ד ףד רי זנ י עו לבל י נולםנ י ל זא ממ ינולפ
וי טס גי פ מולי זנ ילהנ ציז סי במרנו סונמ ןנכ ןושמשכ
ומש ןי רצ םשל ןושמש ליזנ ןי נ קלחו סש םארמ ויש יסו
םסנ יל סשל לאומש ליזנ ןי נו לנל לוע סגו וי נא סשו
וא כנלסב סיסמל יכיס מ״נו מי ספנו סש לאונמכו לגל
׳אומש לש כיאשמ סלאסב קל ןושמש מולי זנו םיאהב קל
ןישולג ׳לסב לי ז סינמלס שימג ׳עו םליע ליזנ סוסד
פי בע סזב שי ע ינסמ אלל ׳יכ למאש ׳אלשי ז״כה ג״יפ
ןיא סא ףאד םש ןירדהנס ׳שלינ לאונמ גלהנה ינגל ן נ
׳אלש׳ סקזמ ׳לוםיצל אילנטמ נלהנש קל והוא ;יליכמ ןיא
ומוא ומליש חרכומ גרוסב צנא יישרכ אל הזנ י לו שיע
לחו ני נס הזש רמא ססצ רמאיש וא פי נם אוסש הפשנ
׳דענו איא י נג סג הזנ י מנראה דואמו םידפ סש סכנע
ןדקפו הצאש ׳להנ ליז סינמלה ש״מעו לי מנאו ןישודק
ףד ןיטיגל ךהנ ׳עו שיעו אכיצ דמוא לע םידעל די ס ו י פ
םילענ לי נו ני ע ל״כ ףד הומני בו שיע לולנ לנד טי פ
ךמ ליל הזו הזנ ןילאסל שי דואמו שי ע יקםמל איה
נ־ע זי מ ףד הטי סי ןה י נג ןכו א״ע ו״צ ףד ןילומד
דענ לנא ותוא ןיליכמ ןיאש ףא גרוהה וארש די נ קרד
הזנ צימבאו מ״רד גי סו סש ׳שרי נ לאונמ ןכו ינממ אל
למוס צ״ז ס״נמלסד המנ לודג תוכירא סונ שי הנהו
ומלפ
ףד שיעו סשולנ אשנ ויבא אמש מי נ אסד סושמ ראש י נג
י נג ךא ןסנ ללח הוס אי נ ןושלל אינשילנ ׳מו אי פ ן י נ
ניאשמ ןידל תודפ סוה סו לע ןידיעמ םידעל ןוי כ רשש
המל לננ ומכו סו ןייש אל לע י נג סנהו ן כ צושפד סגנ
אוה !ינא תמאב יב ךולא םש קל סו סהלנא ןג ןיגתוכד
אצ לג דע ינגל ני פ א״קק ףל ני נ ׳סותה ש״מפו ןאוויא
ללננ קל נותכל ציא סשל אל וינאד ל״ל ומש קל !יבתנ
סגה רשכנו תדכ ומש נתכש ינש לפנ קצו אמצפנ ןמיס
!י נע םושמו הונ ונצ המ ןוגהכ אלש תוא סויא נסנ נזשו
הנס הלועמ תמחמו [י נ] פנה למגנ לנכד ןייש אצ לתא
תמממ אנל ןקתש סנקית ינס י נג נתנ סינמלס וננר
רקש סוכ ן נ השע אל אוהו לאלשיו השמ תלכ סגב נתכל
הלועמ צנא [ליזחה] אצ י נג נףכק ףו בי נ ׳סותנ ׳עו סגב
ליסק ףו ני נו ןה לדנבו ונל םמ ׳מגב הנקתנ לכונ אל
.לשנ ןבלו סתס ׳ננ ׳סי תנ שיפ
׳אנ ןמיס
. ה ל א ש
[וטנכ תוא תקיחמ ןינעב [א]
[,•ןנברד רוסיאב הליחתכל רוסיא ןילטבם ןיא ןינע (כ]
[.רחא ברמ הלבק ךי רצ םא בי וש תויהל הצורש בד (נ]
. ה ב ו ש ת
םש !מ תוא קוסמל וימ קסניווו ו י לו מ נא סי כ קי שע
ןיא ו נל סנו סםה יניש הוה סגו טגנ השאס
ראונמנ לוקס תחא תוא ייפא נמכנ סא טנס ךרוצ ןמ
׳קרזיי י י שר גיצםד סמנ י עו טי פו חיפו גי ס ןי טי ג ׳שריג
.לוספ טגהו ני פ ני ל ףד סוסנמ
המורת ןמ ׳י או בי פ ׳ו ףד סלי נ ׳קותס ונהכ רנכ [ב]
ןיצומו ןהמ היסמ רתומ ד״מצ שימ ןמו ן ננו ו הריפ
.צ״מכאו םיקולח סנרס מי מ! מיל ףז
ומא ןמ סושר ןי רצ חחמומ ךירצש רנו לכ ןי ד סימ [ג]
י עו א״ע חיע ףו אמוי נו ני ע ׳ל ףד סורוכנ ׳ע
האונה יפל שרפנו ומצעל אקוד א״ע גי ס ףד ןי נורע
םי י וכי נ ׳שרי נ ראונמכ רוממ רדגנ אוס ןמסנס רשא
.ןיזאל ףסוי הזנ י דו ןי לדסנס^׳לסנ סי נמרנו
׳בנ ןמיס
. ה ל א ש
הנוגמ ותשא ראשנש ׳אמ קסשיקריאמ יוקארקל סלשנש סננ]
טנ חלש נושי רוניסל "בשנ מקצנ אוסו סינש רשמ סו
;נ ׳אומש ינש חילשל הנימ ןושאר חילשהש האשרהנ נתכנז
ןכ ומשש שיאו שסנאס ימאנ רי ענ רעדני ב תחפשמל סהרנ*
ומשש דחא אצא האור רי ענ וז סחפשמנ לצכ אצמננ w f
י נ הוה שיא צמ ותנווכ ׳י ס אנדמוא יפכו לאומש ן נ זזפי ג*
ד כ חנעפ תובושתו תולאש ת נ פצ
םידע ךירצש ןינמ י3נ ןישוריג ׳!המ א״פב ליז ס־נמרס
׳שייבו אי אנ איע ןיא סזב ןי שוי קי גיפ ׳שריבו וכ איא
םצעה לע לי ר סורענש רבל ob אילת הזו תיס העוט
!ססוקי י י >ןי ׳שולקו ןיס־נל א״פרב י עו רוריבה לע b1
לימכאו לורב רבד סיס ףד !יסיגו הזנ מ־כז ני ע ׳ל ףל
.ללקאו הריסהל םילוכי ןכל הזב
׳גנ ןמיס
. ה ל א ש
.[הכושחה ךותט תראוכט]
. ה ב ו ש ת
בייחה ברסל זי ערס סכש זומס שלוסל 'ס ׳ה םוי נ״טע6
ן״יאנאלנ בר ״כ קודל רילוהמכ אסעמש קישמ
םיש יאל אל םילעה ׳לנל יסל הנהו םויה ׳סלנק ובתכמ
חנומ ונלעוונק ואל כיחאו סי לנל לוק ועמש קל לנל
זי י נ למוע נ״הענ סא ואל מיהנ ןמ ואנשכ כ״חאו ץלאנ
רקיע ןדי דל יאדו הז הנהו םש אלמ הזש רמאו וכנ ארוקי
ןישרינהי תאילמ לע קר ונגה תישפ לונ אל אוה םילעה
סמחמ םילע ן י י ל הזו סילנל ׳ג הזל ץשלינה סלועס לעו
הזו לנלה סלועס קל לבלה רולי נ אל ל״ל הורפנש לשו
ןיוניגו נ״ע ס־ק ףל מומנ־ב יעו הורענש לבל ןיאל רלנה
ליריב לע םש vp ףל ןישודקל ןסו רורב רבל וני פ ףל
ובג לסמ ׳ננ י י ה ןישידקד נ״פ ׳שייב לאונמ ןכו רבוס
קר תונמאנ רדנב ליל אלו סולכ א״אנ א־ע ןי או א״ענ
׳להמ א״פנ ס״נמלכ נתכ קו תושיאה תעקפת לדגנ
י ו ע קל א״ע [א״עק] ףל נ״נ ס״נשל י עו ג״יה ןישוריג
ףד נ״נו ני ע ׳י ףד ןיוניכ ׳סימה שימכ לעוע המיתח
הידע ׳נ תומיתחה םע סנה ןיאולד ןוי כד א׳ע סיסק
קשפ ןכלו הל ונחנ לענחש םילע תז תות תשאת די נ
רערעמ לענה סאל נ״ת ןי ס ןישוריג ׳לתנ ל״ז סי נמלת
תשלוגמ הכא י אלטו לזממ ללוס תוח סי לעס םייקל א״אי
ןישליג ללכ השענ אנו םי דע אלנ ןישילינת סוס בושל
לע םילע ןיא מימ םילשכ סילעסש תויתל לכויל ףא
ל״ש ןכו לענ אל ומצע סנתו ןישליג תוח אלו הליקמ
לע המיתח ילע שי סא ףאל לי ת ןישולג ׳לסמ לי פב
וא תליסמ י לע י נפב הל ןתנש תולמוא סא קר תולדנ
שלגמ תזסל סשלינמ הניא י אלו סוס סז אלבו קפק סוס
הליב סיאול ונאש סמל ןוי כ ןי שורנ חוס אלו םידע אלב
ןכו םידע אלב שלגמ סוס לענס י״ע אנ סול ׳יאל ןיא
םילע ןי אד יכיסד ני נ חילש ׳ננ נ״לס סי פנ י עו ןילח
למיא חילשחש לילו קסש חיס מ״ע אלנ סגו חילש ואשמש
סג הוה אל י אלט הו אלנ לנא םידמב חילש ואשעש
חסישו שימ ו״סה גי פ תושיא 'לסב ד״באלס שימ ל״ל הזו
ש״מב מ״גל וא לסשב שלקמנ ילימל וא ליי ס״במרס
סו י״על ףא םלג קל סוש רבל לבל סוכי ראנ א׳מב
א־ע סג ינסמ תוקלמ וא התימ וא סורעבש רבד חמצנ
ןמוא האור הלתמ י נג בי ע ׳ו ףל סוכמ ימו תמילכו
׳סוססל
ןכו םילע ליא סגס חילשל ליסל ו״פ תישיא ילחמ ומלמ
ןישולג ׳לחמ סי פ! ליח וי פו ו י ח !ישורג ׳להמ וי פב ליס
הפיג סס זאו סגנ םימותח םילע שישכ קרו ל־ס ני לה
סא מי נו לילו סז אלנ ב״אשמ חילש אוהש םילע סוס
רנד ןיא ל״ייקו ןמכד הלועפ רדגנ וא רורי נ רדגנ ל״ל
יאו לנלה םצעל ׳א םילוג ינש הו םינשמ תיחפ המענש
ו ע השענ חילש ׳ננ גימ ףו ןישודק י עו לנלס רמי נל
חז ליס אלל סש ראונמו ןיסיגל לי פנ שי אי ח י רנלנו
אוה םשל ן נ אוה רקיעו ל״מכאו חונ יחכלאת דואמו
ל״ז סינמלתל ל״ק רורי נ לדגנ לבא לנלה לעיפ לדגנ קל
קל וא סי דע ןי לצ חילשה תישע סא מי נ ןכו םירע ציאל
ןישולג ׳לתמ ז״פנ ליז ס״בערת ש״מב ׳עו חילש אוהש
י י בב תושעל סיבילל םיעצמאש סיחולש ףאל נ״נהו א־כח
ליל ןישאלחל סושמ ינשח חילש אמלשנ ןנומ וניא חמאנו
המו וי ב ול תמל ישילש חילש ינש חילש צבא לי בנ ב״נסנ
ןי ללד ני ע סי כ ףד ׳מנב למאד הזו ל״ננ חילש למוא
לבא הליל סנה רסומ אוהש ןולחאח חילשח קלל ל״ לי נ
יפל חמאנו סש 'מננ ליל תמ סגו לי נ !ל תמל סיעלמאת
חילש תושעל םילוכי דנל לי נל הארי ל״ז סי נמרס תסרג
ןושלמו א״ע לי כ ףד ן״ני גל 'מגס ןושלמ חכומ ןכו
חילש תמ ׳מגנ ןנילמאל אסל ל״ תמאנד תאלכ סי נמרת
ל״צד !!יכ ליחנ אל לנא ׳״אנ קר הז ענה !ת־ל סילכיד
אלש !מז לכו חילשה תמחמ כי נ חוח לקיע כיאו כי כפנ
סא קל לי נ סאל האלנ לי ז ס״נמלה ׳לנלמ קל הל !חיכ
ןכו ןל תפכא אל תשע ינש חילשה סא לנא יח חילשה
למגנ אל יכשח חילשה דיל אנ אל סנה ןיילעל יכיה ןאכ מי נ
ףרו א־ע י י כ ףדו ני ע ׳ס ףל ןיפיג 'סוחת שימ ׳עו כ״נפ נה
מימ סנהו ןאבל מ״נו נ״ע ה״נ ףל מי נו הזנ שימ ני ע ל״פ
ילע אל קר םילע ךירצ חילשב סנ י נגל לי ק ליו סיבמרס
!מו לנל ליא ףסכ ןישודקבו םצע סלועפ יליע קר רוריב
ללכ סורעבש לנל ללג םוש חילשס לע ןיא סשלק אלש
י נג ליז ס״נמלה חסישנ הזנ ש׳׳מעו אמלענ אעני ס קלד
קלל םילע י נג סנסו תלנקל חילשנ םש ן א חילשה חעלמ
ומכו אנלעואנ י דו ןל תפכא אל לולי נ לע אל םלע לע
ףאו ןת ןס ןנירמאו לוחינ קרל יכיח ןישולק ילע י ננ
ומכ אלו םהנש םישיחכמ סא ףאו לענש הז ואר אל ונאל
דואמו מ״כב סיבמלב סזנ סיממו סנק י נג ןכו [סובי נ]
ריריב שיש יכיס ןוגכ הנסו ׳נהמ ןכל אי מנ הזנ יחכלאת
ותואמ סאשלסנ נתככש ןללכ ומשש שיא זא תות אלש
םיוסמו סז לע קל ןויכש אנלמוא כי א לי ענ םש סחפשמח
עמושח לכ ׳ננ ו״ס ףל ןיסיג יסוח ׳עו ןי לל אל לומג
לקיע ןנו י י נפב אלש ומכ סוהל ףא נ״ע ו״ס ףלו ילוק
למאל ומכו הליכמש סמ חילש ׳יחיש חיצשחל אליסקח
ןכ ניסו בי ע סיכ ףל שי ע ׳מוינמ לנ אנא ׳ננ ׳מננ
חילש סוס ריפש סשאה סלינמו לענס ריבמ סזש ןויבו
יאמר י נג ני ע חיכ ףד מי נ יעו ול ליקחא אנשיל רלנו
תועסנ הליקמ סגו 'כ ףל תועטש יעו הזב שיע ארנססמ
סיבשרס ש׳מכ ליי סגו יכהמ ליפשי תליקע סוס אל
י נוי ןללכ סתמל לייד ני ע א״סק ףל ני נ 'םי סנ אבוס
ןכל ב׳מ ןי ס ףד !יסיג 'ע תוללננו ש״ע י י נע !ושלב ףא
שימ י עו סנס ללסל םילוכי ריפשו ששמ סוב סוס אל
חנעפ nam 48 ת*«ש ת נ פצ
ןני ע טי ס א״פ תולחנ ׳לסב ל״ז די נאלה ׳רבונ אבוה
.רצקאו לימכאו הי חנ
די נ ליא ףא סלילח י נג נ״ע ח־ק ףד סומניד םעפה ןכו
סילקו ני מ דילק ףד נ־ נ ׳עו עי נשו הוה כי נ סזד
תנמאנ השאד םעטה רקיע סמאנו ני ס ףד ןיוכינ יעו
קל השעמכ [לסה] סוה אל סמד י נספרנ אלו ילענ סמ
ףאו סידע י ענ הוו טננ כיאשמ צענס ןיא סו ׳י עד
ןכ ידמא אל סונוסכד ייש ׳פקוסו פומניד וי טס ׳שליסד
סומני נ ׳ע1 ל׳מכאו הזנ שיע ני מ ני כ ףד תונוהכ ימו
ןואימ י ננ ני ע ויק ףו
דנ ןמיס
. ה ל א ש
(יווו) השלש די י נ ףוריצב טנ רדסל לוכי בר אוהש בא םא]
םוקמ םישל ע:םנל החלכיב ןיאש הלוחה ותבל (ברהמ
.[א״קטס כד איבהל התלכיב ןיא םגו
. ה ב ו ש ת
לודנה נוה י די די ל קסנימד ז״פלת לולא ׳מ ׳ב םוי
ובסכמ יסלנק גלונרוי נ נל ״נ ססלנא לילוהמכ
ןויכ ׳כ סנלה ךיראהל הזנ שי טג רדננ הנהו סעכ
לס [״עש] 'א סילנד יגב סלועס ׳די ע איה טגה ידיעד
תישענ ״עש ׳גסו ןישולנה למ ׳יעש ינשהו טנ סכ יילע
סילבד סז יכ השלגתנש ללינ היה ן כ רמאו סשלונמ
י עו טי י ףד מי נו ני ע זי י ףד ןי י ני י סי ר הטיש םידרפנ
׳שריני איע ׳ד ףד ׳קןסו י פל היד ני ע ׳ה ףן ״שרנ
כינמלס ונברד אי שנ שיע םינש ׳נסנ םשורנ תקיזמהל
גי פ ישורי איהו יוכו סויה היהחש אי א ג״ה אי פ נסכ
דאמ סמאנ הנתו םולכ א־אנ איע ןיא טנ י ננ ןישודקל
םיתמל םתוא הול לענסש םידעל סונמאנהנ סזב יסבראה
דימל המימס אלבד ןויב ומצע לע דיעמ םדאכ הול סזד
סמיתמת ןיא לענה יוצ אלנו םולכ טנה ןיא ׳סלכ מי ע
סזש "ע סג ידע םישענ םידעהו ולוק ועמשיש וע םולכ
סידעס ןכ סא ומסמ םסש י נפמ טג אוה תמלו טג
ו כ םדא ןיא ני ע היכ ףד הי ו ׳עו סמלע לע םידיעמ
סזנ יסכלאס דאמו נ• ע זי כ ףדו בי ע נ״כ ףו סונסנו
'ג ףד ןי טי גנד ףא וטשת לע סימותזית םידע רדג ןכו
סה אסד הו ןי י ש אל המאנ טג לע םש רמא אי ע
רלנסנ ״עד ליר םש ןי טי גנ קרו רורינל אל טגה םישוע
שיא הזנו םידעה םע טגה ו ו י נ שיש "ע סילש אוה סוש
הי מנ שי עו ״פל לע נ»ע איל ףד סומנ׳ ׳קוסס שימ
'סי תנ שיע ״פא ני ע ני ק ףד ןיוכינ ׳עו ליז ןי נמדהל
לורינל אל לנדס לעופד סזד לנד יצח ןי י ש אל סז [ן א]
״שלנ שי ע הנ1סנ ידע י נג ני ע גיל ףד ןי טי גנ יעו
ףוקב וננל שימ ׳עו סונ לימנאו ןכ שורפס ןיא סמאנו
ני י פנ די נאלה סע נילפד סמנ סזנ ןישורג ׳לסמ וי פ
םשאה סחסמ אצוי טגש ןמזב םויק ןי רל סא סי ונפ ילהנו
וא
ליס אצ םי נמרכו הז לע םידע ׳נ ןי רצו ליס ׳סוססד
תטישל ני ע וי ל ףד !י רדהנסנ ןננרו ״ר וגילפד סמנ ׳עו
סא רמול וחא לכ לע םידע ׳נ ןי רל סא סש סינמרה
ןיטיגד ז״פ ׳שלינ יעו אי ענ ׳ד !א שיע נייח וא סכיו
לשכ חמפשו ו נע סוה סאד ׳וכ ומע דחיסח אל ׳ננ
החפשו דנע סם ״הש םידע ׳נ ןי וצד ׳שלינ ראונמו טנס
ןישודק לש יאנס םויק לע סגו ןישודקל גי פ ׳שרינ יעו
ןי טי גו ךס לע ויש ןי טי ג ׳פסוסנ חכומ ןכו םידע ךירצ
םינשארה ןמ וחא ןיאד רמאד המנ אי ע ץע ףד
סונ לימכאו ׳אנסס םויק לע לירד סיפרטלמ סינרמאו
לש !ינקה ׳י ע אנ ןיםודקה ןישודק יננד ל״ס ס״נמרסו
לנא ןישודק הוס אלמימ נושו חילשס ןמאנ הזנו ףסכס
םידע ׳ענ ןבל ססנק אלמימו טנס אום רקיעס ןפהל טג
רנכש לענל רמא מילשה סאד ןיטיגד לי פר ׳שרינ ׳עו
השאהש רמאו מילשה די סחסמ אלץ אוהו השאל טגה ןתנ
ןידה לכ ןכו ןמאנ סא סש אי ענ סוהד הרזחנ ול סנסנ
סוכש סילמוא םסש ילימ םש די סו נ״ע גי ס ףד ןיטיגד
פי י ףד ןי טי נו ן סנו לימכאו וני נפנ סנאש קו סי ומ
ואוק הליחחמו תקילזה ואל סכ ינד י נל קדו י נג בי ע
תמאבו שיע 'ג סוה סא טנ קפס הוסד ןנילמאו והוא
יפלד ףא ןאנ לבא ל״מבאו לחא שליפ סש שליפ סי נמלס
ססיה איהו אינסבאהמ סל לכשומ לדמס הו6 האלנס
הקירזה ואל אלד !הכ מ״מ הסי ננ טדעוונקס אצמנש !מזנ
אל ני הענס הז האר כימאש המ סוסס רנו ואר סגו
סנ קפס סנ ןאכ ןיאו םולכ א׳׳אנ איע ןי או אוה םולכ
יסכדאסו ןכ ל״ס אל הוואכל ׳ד ףד ןיטינד ׳סוהסש ףאו
נ״מ היש ףד ןישודקל ן הנ ןכ ׳»גנ שליפכ ןיאל הזנ
סא קפסהו םילענ אי מנ תשלקש םילוע םהנש לילל קל
אלו הנ ׳ספס !ישודקו אדמומל קל וא סלומנ איא אוס
לע אנ !יאד רנדד ליל אנירחאל נמ ןהו םוי ׳ל הקזמוס
למול ינהמ אל תואיצמ לוע הזל ןי רל קר לנלנ סלי
רחא סואיצמ אלנ ןישודק אסד םידע האמנ די מנ האלוה
׳יהיש סאלוה הזנ ךייש אל םידע י ענ אהד סולנ אל
חז הנסל סוני רח דוע הזנ שי סג לי מנאו לולנ לנדה
סי פ ףד ני נ ׳עו חקול סושלנ לכומ לש וילכ סא אי ענ
ססעד אלנ סל !סונד ןויכו טדטמנקנ חנומ ״ה הנסו נ״ע
ונ חנומש ילכה מ״מ סחעדמ אלשו כ״ענ ינסע טנד טגס
;׳טינד לצח י נג ומכו הסושלנ חנומ ןיא בושו ססנק אל
׳סוסנ ׳ע דיפקי אלש קל ציא סש סמאנ ןא איכ ףד
דנדה סא םיבע ןא סי ע ףד ןי וני גו ני ע ה״פ ףד ני נ
לע נ״רמ שיו הלומנ א• ח רו גנ סוס ׳לפמ נסיכש ומכ
ןיאושינ צ״א סחקיל הצל׳ סאו סלחא אשי סא לענה
ןי שווקנו ני סס ״ש ןישולג ילהנ לי ו סינמרה שימכו םילסא
ןי ני למאו ןויכ גיזחמ י נגו אי אנ יסכלאה סונ ׳גי לפד ףא
תמחמ ןישודק אלנ ףא איא •אוו סוס ׳ילפ אנ םאד
׳וכ סא י וה למול ציאו ו ״סנ ש־מכ רכ סוא ןי או
!יקוסמ ומכ סוס הל !סנש טגסד הנלה סונ יסנלאסו
סאו היה !׳שולג ׳להמ אי פנ ו נמ ש״מפו ןי נמ ומואנ
הנל סא קלו וסשולנ ליוחמ ומכ סוס ססי נל םריומס
!יסיג י גי פ ׳שלי נ לאונמ ןכו סאי נ ןי רצ וא י קונוסנ
הכ הנעפ תובושתו תולאש fUMC
סא ףאו ל»ז סי נעלסל ליס ןפו סלענש ואל סא אי א
רוג ומכו יאדו א״א סוס שג רחאל ותושלוי סאל׳ אל
בי ט סימ ףל סונוסנל לענס סושלל ססנכנו ספוח
י קוני פ יבג קלו שיע ז״פ ןי טי ג ׳שרינ אוה ןבז ןיללסנסו
היד אימ נייק ףד סומני נ "של שימעו ןס ןה ליל
יבגו ןנ שליס אל םנמלסו לוסיא הוהו ףא ש״ע אי ו
םש ד׳ע ףדו גי ע ףד תונותנו תומביב תנטק וא יאנת
א״יס סטוס 'ססוסב יאנס ׳גילפמו תמנ יעו סירשבנ קל
לסא סלפנ םא י נג לנא שי ע א״ע א״כ ףו ןיללסנסו
ס־נמלס ןטק ׳ננו ןישודק סוה אל םתס הצענ תמש עדיש
ףו סונותננ ךא !ישודק •אדו הוס אל צידנס ףאד צ״ס
ינשמ סג סכילצ י אוו !אב מימ ףא ןפהצ חכומ גי מ
סמע לדו אשנד י ני ס צנא ונל ןישודיקב [קר ןושארהו]
רערעמו לענ ותא אלד ז״נ [סוש!•] אי א קזחוהו דחיב
ילהנ סיבמרס שימ [ןי עבו] טנ אלנ הריתהל אי א
ןאכ שיבו ןי אושננ סבירל טגד םש גי י סו חי פס !׳שרג
סריסהל ו״חו עי נל קפס סוסו טגה רחאל תאשנש ׳׳רמאד
.ףס!׳ סג אלב סריססל תעדת צע תולעתל ויחו
יונ ןמיס
. ה ל א ש
קחצי״ הרותל הליעו "ני ל אץיא״ קושכ אדקנש יטב (א]
;טגב וטש בותכל ךיאה "בי ל הדוהי
•קוט ׳שדיבו עיכוט ׳וכ ןטק תאיב א״ תובותכב (ב)
ץרתמו הגוהכל הרשכו ןטקט תלעבגם השקטו ד׳כלשב
די כלש סגו ׳ילותב ׳ב ׳יעבר יגה ׳ר "ב רדהו ד׳כלשב
האיב בישה אלד ׳ט ןבט תוחפ ןטקב השקו ,הלםפימ
הלועב םושמ אל ע״נומ טושט קר הלםפיט הנרדנבו
.םילותב תרשה אלו האיב אכילד הלספינ אל ד״כלשבו
«ד ב ו ש ת
ןלוס נ״זמס נ לס ידיליל קסנימל חיפלס בא ׳י ק״שע
נל ״נ ׳ילא נול לירוסמכ יוכו ןלפלפ•
לעכס םש ןי נ עי נ שי ו רלגס לקיע סנס סשס ל׳ע ׳קועסלאקנ
א!ס סש סא םי שנ סוליתס המכ סזכ סיל סשאס סשל
י י לו אסנלס ו י פ סומורת יפסות ׳ע ןמיס קר וא םלע
םא שיעמ הז לע ארקו מ״מ תנשנ דמוע ׳ננ ןי ננרו
םא צנא רחא תואילמ הזו ׳נהמ אצ םלע הז סאד ׳נסמ
םיחנזנ ׳עו שיע ןכ כי נ הז ו״מצ ינש אוסד ןמיס קו
שיע שדוק יניש סוסד ׳וכ ן נו או תדות י נג אי ע יו ףו
תוחנמ יעו תנחמ תחנמ י נג !כו הזנ סי נמרו 'סותו ״שלב
ימ י נג םי נ ףד סורוכנו ה״נו ש״נ שיע גי ס ףדו ׳ג ףד
ךסנו וי נארס םע ם״נמרס יגילפד סמנ שיע סרפ
ןי לנ שימ סוק י נג אי פ גי נ ףדו נ׳ע אי נ ףד סירדנד
שנדנו נלמנ לסא סא םיקה ןמ לו נ םא ׳י לל ׳נילסד
מי כנל לילו וילע תוללוס םש סוד ׳שלי נ םש למאו ׳ניצפ
שי לאמו [םוקנ] ני אשע שנד סשנ םילמס אלקנ םלוחב
ליל אל תמאנל טגב צענם יבא םש יבג סונ ךילאסל
ןיבסוכד
סומ סו סידלפנ םסו סשלגתנ לבכד סמחמ דבעח וא
לנל םוש אלו םויק ל״א ךכלו סז לדנ ללכ ךייש אל בוש
נ״נ יעו תשלוגמ איהש וקשפי דיבש אקוד ךילל הו ךא
ני רו ׳סימו םינשלג שיע יוכ וקזחוהש ןינכ אי ע ט״נק ףד
ילעו המיתח ידעש [ונל] תעכ ןכלו לגדת קספנש כינ
קספנ לככו דיכ ׳נפנ תו ׳יתיש ךילל אדחכ םת תריסמ
יעו נורק ׳י ע א״או ונצלא טגה רודס לקיע סז לנדה
ארקי סושמ מימ ףד ןירדהנסל ךכבו ני ע ח׳ל ףו סורוכנ
קספ רוג כ״הננ וא הרשע ךי רצו ןי טי גו איס ׳שודינ יעו
כיהכב עיבשמ ׳ננ תועמש ׳להנ לי ז סי נמרס ש״מנ י עו
יעי םינשב רשוקמ יבג נ־ע ס״סק ףד ביב שימ י עו
בי ע ח״ ףד ןי רדסנסי לוכב יבג נ״ע סיל ףד סולוכנ
׳בחרנו ויצ ףד ןילדסנק ״שלב יעו תודע תלנק י ננ
הניתנ תעשב ךא ־זמלי ןכ ני הו הזנ ש״ע אתפסיס סשנ
סומב׳ "שי נ י עו נ״מנאו באה םש היהי אצ םויק תעשנו
.ןנבלדב קלו !הכל הלולס תמחמ נ״ע איק ףד
׳הנ ןמיס
. ה ל א ש
ינטט גישהל הדיב הלע אלו הלעב ,דבועש הניגע ,דשא]
הדנש הלעבמ טג הרובע לבקתנשכ :ושי םינש הברה טג
ןסו וסע הרדו ק׳וחב ינש לעבל תאשינ רבכש רי בל עדונ
הריתהל רשפא םא ינשה לענ שג הנמט חרב בושו בר
טגה לבקתנש םדיק ול תאשנש רחאמ טנ אלב ינשה לעבט
,[ןושארה הלעבמ
. ה ב ו ש ת
ףא סנסו נ״מ ׳חלנק קסנימל נ׳צלת טנש א״כ קי שע
טנ תכירצ סגה תלנק םדוק תאשנד רלנתנ םא
לע תרסואל סנה רקיע סא סוב ךיראהל שי הנרסו ינשמ
ףדו ני ע וי פ ףד תומנ׳ ׳סותנ ׳עו סנק רדננ וא ןושארס
ףד ןיוניגו ני ע לי לו ה״צ ףד י עו טיש ףדו נ״ע ח״פ
רמא לאומשד איס תומביב י י ש ׳שרינו שיע ני ע טיש
בי נו קיסמל שמנ שיעו י״תמ ןמ טג תל חצש אמש
לטנ טג ׳י ט תאשנ י נג ןושורג ׳לסמ י־ש ל״ז ס״נמרס
ןמ ויחא תשא ינגד ףאו שיע ינשה ןמ טנ הנירל מימ
[טג] צ״אל ל״סד הארנ סמניו סמ וצ ורמאש !׳אושנה
ג- הנ ׳ננ מימ נ״ע דיצ ףדו ני ע היצ ףד תומנ׳נ שיעו
ומע שרדש איא סקוחתנש !ויכ שיכו טג של ןתיצ ךירצ
[אנ] צעבש ןמזב קר טג אלב תריתתצ אי א ןמז המב
ןנירמאד ומבו ינשמ טג לי אד לי ז גי סנ שימ ל"׳ זא רערעמו
המע רד סא שימו ןאנ כ־אשמ ני ע טי פ ףד ןימינב נ״סכ
תומבי ׳פסותנ ראונמ תז תנת הקזח ןנירמא סא טנ לחאל
לענ סא קרד םש ראונמו םידע יארו צ״צו םש סיסו ״פ
׳תכראת סנרסו אל סו אצנו ןי י כ טג תכירצ זא תושיא םשל
י אדו איא םתס ףא האינה הוה וא יתשא שרגמ י ננד
אוש מ״מ תותירכ ךירלד ףא ץנק לדנ תב וצ שי ;י דעל
י אלו ןילח הז יכ אל וא לשכ ןיכ מ״נ ןיא זאו תז תשע
חנעפ ״נ * ״ ״לאש ת נ פצ 50
סי נ ףו סומנינ יעו סנק חל ןי אד חכומ גי פ ׳שרינו אצח
אי פ ג״ל ףד חונוסכו ןהמ ןכו סי נמרס ילנלמ ךא שיע
סימכ ׳׳לוהנ ולכ אלש ירימ כי מ !יגחו ן כ עמשמ אל
הוה רשננ עיכומ שי דימל מימו נ«ע א״ ףד ׳שוחח
ס״נמוה קספ ךכלו עי כומ [ןי אד קיקשש ןנאו] עיכומ
נרל ל״ס כ־ע כ״או [נ־חכל] הרשכל חמהנל סנמנננ ליז
הקלחמ הוהד מומני נ ׳שרינ שיעו ןיל הז קל מ״נ ןיאל
סש ['שליהן ׳לנל חמאנו הימכ ן״נמלנ יעו !לכנ קל סש
.הפל נל ןדאל ףקוי יליל׳ לצק&ו ;כ שליפה ןיא
׳זג ןמיס
. ה ל א ש
.[הבושתה ףוסב תראו במ]
. ה ב ו ש ת
קיסמו ןוחמ י קנו ףילחה נלהל ניפלח ש״חמ מי כ ׳ד םוי
זילעוול נל י י נ עשוהי ל״לוהמכ אחכלהל אחעמש
שיא חשא הקזחוהש ימ ליחהל !•ח הגהו חעכ יחלנק ונחכמ
כולינה זאל חינולפ אשנ ינולפש סיפדוי ונאש ימש שדפנו
י ונ ילהק ׳דנא אל ללגנ אל שממ הלועפ לו ע ננפמ הלש
ינא חשלוקמ הלמא איה כא ףא השו ני פ היס ףל ןישודקל
ל״ל הוו הז לע תלקסנ זא ינא ינולפ חשא וא ינולפל
סא קל המלע השאה י נג נ״ןנא ׳להמ א״פסנ לי ו סינמלס
סא ףא זאד סינאנ ומנ אלו סחס ינא חשלוקמ סלמא
אלו ןילקס הל קל ןא קוולוס ל״ל הזו ׳וכ ינולפל כמא
ני ג סיכחא ןילקם סשאו לעננ סוי ׳ל וקזחוסנ לכא סיוחא
אל חושיא סלמ ומכ סוה הזו נ״ע ׳ע ףו קי נ 'סוחנ יעו
ני ע ה״ס ףו ןי שווקנ ומאו הז סמאנו תישיא לע ו לי נ
נמ ׳וכ ו י ענ מאווה ןוממ ס» יא ו נ ו ו נ ו ןישווק י נג
איע ׳ד ףד ןיסינ ׳ע סישופמ ססש ומכ שדיפס ןיא סילמאל
י״סומנ סידע י נפנ סשוקש סיוומ סהנש סא ל״ל קל ׳סומנ
לתאל סלוסא י אוונ השאו שיא ךלוכ וקזחוה אל ןי י וע ןא
האדוה יכ ליל סילחאל נח למאו הז ׳•» סילקקנ ׳יהי סא
לבא לומנ לולי נ קל אמלפנ נוי ח אל סול אמינ סא ףא
איא סילפ אלנד ןויכ ינהמ אל סמצמ ססכ אילס אלל לנד
וי פ ןושודקהמ קלס סס סי ופסו ללכ ןישודק הוה אל שדקל
ליל הז ממאנו סיוע סש סוסש דולי נ למול האווה ינהמ אל
ףאו לענ ונינפנו םייק וני נפנ סיינש ני ע ׳ע ףד ק״נ כי נ
קל איא איהש סידיעמ ןיא סס ןישיוק לש ס»5ע סיועה
הדמא אלמימ הזו ןישודק הוה ״עד הלועפה לע ןיויעמ
השאהש סיליעמ סהד דמול איאל איא איה הו יימש הלומה
ליל ןישודק ילע ססש סמלמ למ סידיעמ סס כיאו אי א
ומצע לע ליפמ סי א ןיא ני או ןישודק סוה אל סה אלנד
נ״ע ז ר ףלו ני ע איכ ףל מוגגתכו ני ע סיכ ףל היד ׳ע
אתגלפ ךה י נג ני ת ןישולק 'שכיה ליל הוו אלמימ הו קל
קלל היימ לנ איל למאו דע השענ תילש סא איע גימ ףלל
וסנימאסש ןוי כ ייכ למאו עגונ ףסכב לבא לפשב סשלקשכ
סיסה תעובש תמממ ןי שי וקנ לדנ ׳סוסהו םז המו הלותה
ויתו
׳סוסכ אל ןםכנ ןכו אלקנ ן כ קל ינולפ ן נ אוסל ןינסוכד
!ילעמ ןנילמא לפשנ קלו ךולא םש אוהל קל ׳פ ףד סש
אל ןסנ ינולפ בסכ סא קלו כ״ג כופיס אוה םסל י כ
ינגלל םיסמ איע ני ע ׳ק ףל ני נ םי נשל נסנ ןכו פ״נפ
אוהו ינולפ ןנ אוה ינולפש כופיס לדג הז הוה סולי8ש
אי נ !ישלנ ארקנ ני ג ללחד םירדנ אי נסי רנ לאונמו ןהכ
ןהכ י נלפ ונסכי סא קל הולמסל ךירצש יכיס ןכלו ןסכ
פי נפ סיסל ול ץרוק סאו ךורא םש קל סו סננ לנא
נ״ע זיסק ףד ני נד ן ס סמאנו לימכאו ן כ ץנסוכ ןסכ
סוי יל יימל סואיצמ קל לולי נ לדנל אל םוי ׳ל ןילצד
סקנ אל סי ס ןישידקל ני פ ׳שלינ ןכלו סשס סזנ קזססנ
סקנ אלו ףסכנ קל סשלקסמ ׳א סוי סנ ח״לחד ן ס י ננ
לענה הז למאל ןויכ סצע איס סשאח םשל סושמ רונש
ןכו סצמ סוס אל םוי ׳ל תארקנ אלס זיכו לסא סואיצמל
ףד נ״נ יעו לימכאו ןכ מ״כו ו י פ ןישלק ׳שוי נ סשיא ׳ננ
לכ סוג אל ליז ס״נמוסו ןסיס דנ י נד י נג אי ע ׳ל
וא ןמיס אוס סש סא לדנס רקיעו ני ע סי נק ףו ומכו
סזו לוספ סוס סי רנד רופיס סגנו לימכאו אלקנ [ןכש]
סי פו שיפו גי פנ מ־כנ ׳שכינ סגנ לסיפש לחא ןינמ ומכ
ן נ מניתכנ סג סמשל ןי לצ ןכו לימכאו לסופ שיכ ףא
סזנ ךיכאסל שי ליאמו סי וונו וי ונ ׳ניכ י נג ןכו ינולפ
ץסי גנ סג לש ופונל ׳מגב נחכנ אל סשאס סשנ ןכלו
ףד סומני י עו לענס סשנ קדו סינא םש ני ע הי פ ףו
סכנ כיאשמ נא ול ןיא סצעד סושמ ויסקו ני ע וי סק
׳נילפ י״ס ני פ ש״ק 'לסנ סאלי סנסו ןמיס איס לענה
קל וא סצע סוס חונושלס לכ כא ל״ז ל״נאוסו םינמרח
ךסנ אילס הזו ליז סי נמלה י לנדכ לקיעו קיחלל שליפ
ח״ ףד לע חליגמל ני פ ישל׳ םע ונלש ׳מג ונילפל המ
ימגל פי פ ומכ סז סא סגלחמו ק״סלג אניחכל יכיס אי ע
ססיםלד ןכ לי ס אל ׳סליסו פיע ומכ סוסל לי פ וגלש
סגכסל הז למואל קיכ נחכנ ומכ הוס שכיפ הזל לינאלה
םצענ ןכו י לננכ קספ לי ו סנמלה ן א סליגמנ נוסכה ןושל
סגלפס סלוק סא אי ס הליגמ ׳שליל סקלחמנ אילח סו
ן ס ןכו שרג סונושל לכנ וא קיסלב קל סילנלמ סוס
׳סוסנ שי פ ןושל לככ וא קיהלנ סלוסה לכ סא אסגלפ
סונוסכ י עו סזנ שי ע וישק ףל סנשו אי פ ני ל ףל ססוס
נישםל יכס י נג א״פ הליגמ ׳שלינו הנמלא י בנ ני פ ׳י ףד
קיהלנ שליפס קל וא סחוא ואלק ךכ סא ׳י ףל אמויכ
סנהו ן כ ליל סוגלהל ןאכמ למאל ׳סלי נ שי פו ךכ הוה
מיכו הנכמ י נג ארנ היכ ףד הליגמ *שלג רנ
י ונכ י נג ןכ1 דיסס סנוכמה ני ע גי ל ףל הצינ י י שלו
ללגסנ סש ךילאסל שי י אמו ילכנ קשלו ולנש ןושל םיללג
׳סוסנו הוג ׳םלי נ שי עו שליפ קל וא סצפ סז סא ני נ
ני ע ׳ח ףד לי זנו ןי נמ וניא סא ליסק ני בו די ונו םש
יוניכ י ננד ו נסנ ״ ףל םי לונ ׳קומס חנהו סו נ לימכאו
;וי כ אציא י נג ני או שי ע לקפנ ןי א ןוסאלס סוא
סמאנו קסיא ימכ עיפב םש סוסל ליי ׳א סוא ו קפנו
לרנכאו ץומל סא י נגס ןנמ ׳ננ בינו ״פ ׳שלינ איענ 01
ני ל הלוסי קחצי ילקתמו ניל אציא נסנ׳ ןאכ פניפ סמ
סונ יחכלאס סונוסכל א״פ ׳שליס לדננ [י נ] סמ ילו
׳פ ילפסנו סובוסנד גיס ׳ססוחנ ׳ע סנקו פינמ רדנ יננ
ו כ חנעפ nam ת***׳ ת נ פצ
׳מנסד סמ תמאבו ל״מכאי נ״נפנ י ננ םזנ יתבראהי ומיקי
ודינש סושמ ןמאנ יתשרגד ל״ס נ־מ דילק ףד ני נ
ע״כל סי דע ןי דלו ני ע ת־ק ףד תומני נ ראובמ יאמאו
ודיב אלקנ אל תצילמ סות אל תתעד אלנד ןאנד ליצ
סחימ ני מ ני נ ףד חונותכד ךת רדנ י נג הנרס יתכראסו
״פ ׳ססותו תומניד !״טפ ׳סלינ אות ןנו ותשזיכמ י י א
לנד רמול ךייש אל תתימד רדגת לקיע תמאנו תונוחנד
אימש ןמ ל״ל הזו אלעימו תושיא עקפ תמ סאי תורענש
תשא אלו לענ אל אכילד נ־ע ׳נ ףד ןישודק הל ינקמ
לנא רתת ללכ ארקנ אל הזו איא איה ןי דע ׳ס סאו
אלקנ ךכלו ןיד הז השרגתנש תואיצמה ןכו ןיד הזד טג
הלילחל סי7ע ציאד דימל ףא תצילחב ןכו הורענש רנד
ז״ע סרותת תוכז לטנל ךי־צ :•קקז הרותהש ןויכ מ״מ
קזסומש לכ ךכ אנידל פי כע לימכאו ןיאימ ןכו סי י ע ךירצ
סידע ונל ןיאש ןמז לכ ינולפ תשא תחזת סשאהש
יפמ אלו ססישמד אהד ינהמ הזנ י י חכ סנ וא השלנחנש
טננ לכא סהידי לע די י נ ונודי וישכעש קר הז סנחנ
פי ע סג ׳נהמו ןידה רמננ רנכש ימכ הוסד ןויכ ןישודיקו
סש ןישודק רטש י נג ני ע אי ל ףד חומניד ןהי י״תכ
אל לנא ןישודק רטש תל נתכש קר ׳י אר ןיא רטשתמ
דע תלענמ תשלפה תכירצ יאלו אנילל ;כל ל״מכאו השדקש
ןכ סש השרגמש תרמואש סוקמ ןמ רורי נ בתכ איניש
קסניוולמ נל ןיזאל ףסי ' י לי ל' די כ לצקאו אנידל אוה
'יש סכלש ינשה נרהמ הלאש יתלנקם תועובש וזיא הז
עיבגה ׳ל ללניש תלצקנ זא ול יתנשה ינאו סוני לדגנ
ללב תז לע בתכמ ׳תלנק אל ןיידעו לטנה לש הנירהת לע
הזנ שי הארנה י פנ ׳כ הז לע שורדנ ׳כ לוחמי ןכל
ךיא ייש סליש 'ר נרה לע ונהמת דואמו ׳רוטקו תמרעה
ני ע ט״ק ףד תומני נ י עו תכלה רנדל ומצע עקות אוה
ול רמול ולממתו סירג ׳לנקמ סע י דדהנ הל נישמ םשי
.ליכה וליאכ [סיליחמהמ] ודי ךושמיש ימשנ
׳חנ ןמיס
. ה ל א ש
הוכ ׳כ אצםנ סקנפבו טגנ נותנל ךיאה דעגילעם ארדא]
גיהרה י״פע עיווםאכ ןי טי ג דדםל רתוחש ןורכזל תייחל״
בותכל שישו ךורכ ר״הוםב ןטלז .ש ר־רהוט ה״ננשר
הנוכטה אטוז אםי לע אבתיד אתמ ערו פאב חוה חסונכ
רשפא םא "י וכ תוניעמ ימ לעו עיוום אייקתמד ארזא
בותכלו ,מיגבג ןקזה רי וטדא קספ ןנש סקנפה לע ךוטםל
;רהנ כותנל וא אריוא לע ןכ
הז םא רכ םייק ויחא ירהו ביע ׳ה ףד תוכטד ךהב (ב
וא השע דשאכ אלו םםז דשאכד ךחל רי ע ינש םעט
די עי ץםסו תיקלס ןיינעל םיםעטה ׳ב ןי כ טי נו םעט דח
םידעהו די בה ״ע אל די טנ רחאל וםצעט חצורה תסל
ןיגדהג ןיא ו תה ׳ינתהו ׳י ל ןניקדכד בי ע איי ןילוחד ךהםו
רי סנ רחאל וסצעם תמש יפיקואל רשפא ידה הדיאנלו רכ
.םירוטפ היה זא םנש ׳ואנל חכיםי ׳י ל ןניקדכו
סנושם
׳שריהו הזנ וסנ כ־מנ קר ׳שרינ ללכ הז וכיצמ אל ייחו
רפשה רפשנ הנסו ןישודקל םיחילש םאשע אוהד ןויכ ןכ ל״ל
ףאו התעדמו המשל הנחכ ׳אלול ןישולק לשש השענ רנב
ל״ל הז חיח ףל ןישולקל ימרכ הריסמ ידע ל״סד ןליללל
חשדיקח חישענ איהש המנ םילעופ סס םילעופ םילעהש המל
ססם ןמזבו ףכת ןישודק לש חילש םש ססלע לח כ־או
זי כ ףסכנ לכא תשדקתמו סילע תות לטשס סל םירסומ
ןיא כ־או אוס םולכ אל ףםנה סל ונתנ אלו תלנק אלש
ןיםולק רדג ןיאד ןוי נ ללנ חילש םש ססלע ן י ש
סירלג ׳נ תזנ תשענ אל ףסכה תריסמ ןמזב קל ללכ
םיחולש סישענ ססו השלקתנ איהו ןישודק השענ ףשכמ
קר תולעל איא הזו סמצע לע םיליעמ סס נ״או ןישודקל
שי מנ םולכ אל קר ירקמ אל לוספ לע סגו םירחאל
נחנ ןכו אריניל ןניגלפ י נג נ׳״פ תולע ׳לסנ ל״ו לינאלה
סי נמרס ונבל ש״מעו ׳ז ףל ןי טי ני א״פ ומשמ ליז ןילה
סידע ואוביש רמא סאל יבג גי ס נ״פ ןעוט ׳להנ ל״ז
אל לילו ׳וכ רבדמ הזש סילחא םילע ןי רל הלילנ ורלש
הקוחו הקזח י לע הוה אל הז אלנל קל ףסכה תמחמ
לימבאו םמצע לע םיליעמב היה כי חו םולכ אל סילע אלנ
כיא הז אלנ ילסל ״ר רמאו ומצע לע ליעיש א״א ס״כע
אי א תישענו סתנסנ השלקחנש רמול םילע םינמאנ ךיא
ללכ הוה אל הז אלבש ןויכ סמלע לע םיליעמ סה אה
כיע קל ןישודק י דע סהו ןישודק השענ הזנו ןישודק
אי א הוס ן כ ורמאיי םידע ואי ני סאש הרמא הרותה
ח״וד צ״א ןכלו ׳וכ הרות ותנימאה הזו ןיקנמו ןילקסי
ב״ע ׳ח ףל ןירלחנק ׳סוחה ש״מכ ןי לצ חונזנד ףא הזנ
לש וניד רמגנ רנכש ורמא םידעש ימכ הוה ןישודק י ננד
חיול לנא הפוג הגירה תמחמ ני כ ךירצד ףא גרהיל ׳נילפ
תשאהד יכיה ןי דה ןכו הזנ יתכראה דואמו ׳ענ אל
ג״הכ ןכו אלתמא ינהמ אל זא ינולפ חשא איהש הרמא
לדגנ אל א־א הוה תשלגחנפ םילע י אנ אלש זי כ זא
יתשלג הילק ףל נ׳נ ל״יק אנקסמלל ללגה תזו רורי נ
ומכל סושמ ןמאנ סי ננ ול שי סא ףא ןמאנ ןיא יתשא
ומכ קר תוס רונילה סי ס םולכ אל םילע אלב טגש
ליימל סנל ןניזח ׳רסו סונכ אל סילע אלנו טג תליעפ
'נפנ אלש חלעומ תמצע תצילחל ני ע ס״ק ףל תומני נ
י עו ץוחבמ ףא ינתמ קרו הצלחש םילע ןי רצ מימ סלא
׳סותנ ש״ע םילע ןי רל ןואימ סגל ני מ ז״ק ףל תומני נ
יכסנ ןואימ ךילצל נ״פר תומני נ ׳פסותנ ראונמל מ״מ קל
אנ ןאכל ץוזגבמ ]יאולב ילל ע׳רל תצילחב ומכ אל סילע
כ״חשמ םילע ךירצ ןואימסד קר הנאימ איהש םילע ןירצש
לע םילע ןי רצ תוריג יבגו תצצחש קר עירל הצילחב
תומבי ׳סיתנ ׳ע1 הלבקנ ןי לנ ליבש המ לנלמ תוריגס
תאלותת פכי ע תזנ ל״מכאו ן ל שי ינג אי ע ו״מ ףל
םולכ אל םילע אלני הליעפ ללגנ קל הז תשעש למואש
וננרל אהו םילע אלנ טג ומכ הוסל ןמאנ ןיא ןכל איה
!ויבל הז טגה םיקל צ״אל ל״ס ני י פו ז״פס ןישרנ ׳להנ
הלי תחתמ אציי טנתש ןייכ כ״או הרקחנש ומכ תיתמל
ש״מכו הלענ ןיא אותי ותשא תנאו תומילכי תסרנתנ לנכ
יילע ןיאל ללכ סנה לטנתנ בושי א״ע ־נ ףל תובותכ ״של
תמל ללכ םויק הזב לעומ המי לעפ לבכש קר הלועפ םש
חנעפ ת וב וש ת ו ת ול א ש J־ttK& 52
׳טנ ןמיס
. ה ל א ש
רהנד סי שב וגי צמ ן י י הו לי גה רבדב דו ע]
.[אמגא ,דוה ןרי ב
.ד נ ו ש ת
קיסמ נ״וחס גרסל קקניייד סיסלח רייא חי כ ׳ג םוי
מאקםאטסאב כר י י נ ׳ילא ססלנא רירוסמכ אחעמש
רנכ אסוו אמי חסיג רכלג סנסו חענ •חלנק ונחכמ
ןושל כוחכיל חמאכ י נ סונ סחוג יוימד ןיאל ול יוונחכ
סז חישמל ונחככ ןיא סוקמ םושנ ׳מגנ רכזומ אל רשא
די כ ףד מי נ י ׳שרנ י עו חוגשל איאו חקונ אוח יכ שננ
רלג כי ג חוח ןדי נ רהגי עמשמ ןדי נ רהג י נג ני מ
סז חושעל סכרל סוסל סש איכמל ארקמ חכומל אמגא
הליסמ י נג א׳כק ףד חומני נ ימו סיגלל סמוחס אמגאנ
ני מ ףל ןישודקל אמגאל ארקא ןסל ליג חמאנו סיגל לש
ני מ גי מ ףד מי נל אחמנשל ארקא ןה סוס הז י נר י נג
לימכאו רסג ״ל ירקל ני מ ׳ס ףד ץשי גו ני מ י י ףל קימו
.אמגאל ארקא ני מ סיל ףד ןילדחגק ימו
׳ם ןמיס
. ה ל א ש
ודגנכש דל לש דמלה ולסכב קנלנש אקילעמאמ חלשנש שגנ]
שארה מיכמו א •J הזכ אנקינאו ןורחאה ןונה לש שארה למ
וילע לפשנהו שממ רוחש אוה רשאל נישיה רכי נ ןונ לש
רערעי אל לענהו ןונ הנארקי קוניחו ההיו אוה הלעמלמ
ינמיס נוחכ האשרהנ ;הזכ קוחר םוקממ יארונ
לאמש יצלו .נ .ל .ל .נ חניח ןימי וצל םינושארה חורוש 'ל מנס
הרושה ףוסנ ויחה לצא םינקנ 'נ חישישה הרושנו .ל .ס .ס
ןורחאה ןמיסה קר םינמכמ סס סנושארס סינמיססו ,לואמש לצל
רלקמס לצא נכעחנ סנהו לצכ סינקנמ םשור סוש אצמנ אל
גרה חכשש וא סיכקנה ומחקנ סומה חמחמ ילואו םישלח 'נ
חכשש לרקמה נלה נחכי סא וסמו ;ללכ ס^קנס חושמל
חלש זאמ םשמ רחא נר ;הז לע ןמאנ אהי םא םינקמ חושמל
חראנ ׳מ למו נחכנ הז שנכו חוראכ ימ למו נחכ אלו שנ
ןיקפחסמ אשיעדול אשועימ קר תאזה ליעכ העודיה יפכו
[הו חמחמ ששח ןיא סאו ננאצאלאמ שיש ןויכ חלאכ יממ
. ה ב ו ש ת
סמ רלגנ כימ ׳חצכק קקנימל ניצרק קימסמ ׳ב םוי
ןיא למא חואל סז ״מ הנמש׳ אל סא קנלנש
קל סז לענה רערע סא שרי רדנ י נ אדיסק
י נג ןיסיגל נ־ס ׳שרינ יעו חלק יניש וזי א סליחחנל נחכנש
נחכנש ומכ חוח חוא חואל סנחשנ סא ןכו םימ מרקמ
ןיוכינ ׳שרי נ ׳אונמכ לסוס חמא חוא ףאל רכל לומ עגנ
סברסו חואיצמ י ומ הזל לסוס שיכ ״סא לחא ן י נמ גי פ
שי
«ד ב ו ש ת
נרחל רצקא מיחח חמממ קסנימל סיסרח פימסח יא םוי
י״נ 'ילא ססלנא לילוחמכ חכלסכ לפלסמ נ״וחס
םש חניחכ למ חנהו חעכ טחכמ ׳חלנק ׳אקשאמסאנ נל
ןשמנ ןיאל קל וא ילמנל שקש סא דלי נ אל הנס אליזא
םסנ שיל ׳קמסל אמגא י נג איכק ףר חומני נ ימו לסננ
לולנס ס• ׳לסו םימגא י נג אימ ׳ל ףל קיזמ ימו םילג
וימ ףל ןי נלמ י עו אמייקו יאקל 'ל ףל חוכמנ לאטמל
מי ן; ףל חנש ׳סוחו ילינ לנימ סיוקיאל אימ טג אימ
ליל חוכמל ךסל ליצ! סימג סס סמש לכל ייל סי ד אימ
ףד ז״עד ןהכ ליזא ימק ימק למול ססב ןי י ש אלי ןויכל
ףל חולוכנ ׳סוחס שי מנ י עו ולאשנ ןי נואשסי ל'׳ זימ
ןואגה םשנ שימו קוליחה שי מ סימה ןיא סילס אי מ ו י נ
םי נמי ס וננל שימנ האלי סנה אשוז םי ו דנ לי ז ׳חימאה
וא סליסח וא ילכ לכל ׳נ חנשמ וימש םילכ טמכ ליז
חוהל םש כחכ סנו םי ארקנ חל ו נ לנקל השענה ןי ננ
הסמל חמלש השמש סיל ני מ ל" ףל ןי נרמ ׳מ סימנורמ
חמאנו ןמשה ונ לנקל השממ נ״נו ן ה ןכו מנולמ סוס
לינה חומני ו ׳קמשל אמגא ומכו אמגא כוחכל נוס נמוי
ויה לננ לכל סושמו אמגאל אלקא אי ע ףד ןישודק יעו
[ן כ כיג ה!ו] לסנה רטע סירעה םש סינחונו חורהנ לצא
חורהנה ןיל הזו א־ע ףד ןישויקד ןיסחוי לש ןיל חמחמ
אחודנמוםו ארהנ סיס חזו יו ףו ןימינ 'ע כי נםנ יננל ןכו
האווקס רסנו ף״רנ ׳י נו ״שרנ שיע א" ףד קימ ׳מ
חונר הנהכו ןחיא רהנו ׳טסוי רהנו ןדי נ רהנו אדמנ רהנו
הנרה ןיראהל הזנ שיו וכשמ אצד חורהנ קר סוהו ס״שכ
יעו רהנ וא אמיא נוחכל לכוי הצרי סא ןכלו לימכאו
׳סוחנ שיעו אימ ״כ חיל חמכד ףא רהנ אי ס ףד קי נ
ףד אמוי ימו אריזאד ןונכ סוה הזו הנרה קוממ אי הו
.׳שילר אלד אסס רסנ י נג ני מ זי מ
ןודינה חמ סאד אוס ןכ י אדונ חוכמד ן ס רדגכ [כ]
יכנ קר ויחאל סמחמ חמזח ידמ ןילנקמ אל יאת
אל ויחאל אצנד סישנימ ןיא ל״מקו ויק רמול איה גרהנ
דימג ןמזמ עלמ לח רנכ אחו ןישנוע ןי א רמול ללכ ןי י ש
!יללהנס ימו ויחא אכילד סושמ קל נויחס ונממ לטנ אלו
סא חוקלמ יננד לי ו סינמלסל ליס ךכלו שימ ״ ףל
ירשסנ הזכ ךיראהל םי דואמו סחוא םימיזמ וחוא וקלס
סא ׳אק ימלו הילח ןמ ןיממוו םידמ טעממד אצח ׳»
סמל נ״ע הימ ןירדהנס ןילחנ ןילקסגס לכ ליסד אירל
םישימ הילח אס ךא וי מ דנוע לש זי ע לידו ןנברלו אל
לימנ לחאל ןולי נס סא מי נ קרו ויחא אנילו החימ למאל
סו סא סחוא סילנקמ סא זי ע ואב ניחאו סםלט סשמנ
ס״נמלסו ״שלנ שי ע א״ע די ס ףד קי נ ימו גורס הוס
אכילו לידו גורהכ סוסל ״ס ןוממ יקזנ ילסב כחכ ליז
׳נ ףל !טרמ ׳סוה ימו ויחא ארקנ הז סאו נולסל ימ
לינס ססל נל ןי זאל ףסוי ודי די די כ סזב שיע א»ע
.הזנ רצקא גחס סמחמ
זכ חנעפ ״בושתו תילאש ת נ פצ
לימכאו הונ שימ נאס תונוי מנ תנאממ י נג ביט גי נ ףד
מי נד אי פו סטותנד ו־פל ׳שריח חטישל סזנ ׳תכלאסו
סל ןחיל ני ס הבותכ ןחנ אלו חשא ששא שרגמ י נג
רויש לדג ״סי כיא חונוחכד ג״פ ף״לנ שי עו תונוזמ
זי פ ׳שרינו סשד תוי ענ ינסר א״ע סי פ ףד ןיטיג ׳ע טננ
טילמ אלד ״שעמ יבגל רמול אי אי ססימ רסאל ינג ןיסיגד
אוס תונוזמ סא םנו רחאל ״שעמו הזל םאושנ ששא
יסוסכ ׳ע ול האושנ אוחש רו נענ וא האשנש רטענ
חפוסו סוי לכב נוי סס ךשמנ סו סא ני ע [יח ףר סטוחכ
ףד סומני נ סנומ סמני סונוומ ׳ננ מ״נו ני ע סי נ ףי
ל*נ ׳וארנ קל םש טקנ םנו סנוסכנ נוסכל ךירלד נ״נ
ונקה סשא קר האשנ אל איסד !ויב ימע סלוע רדננ אל
שיש ףאד ןניזח פ״כע סזנ מ״כו ני פ ףד סטיתכ ׳וכ ול
;ןאכ שיבו טט רייש סוס אל מ״מ סידטעיש רונ ןי דע
סז ןכ חושפל סארוסב קר סז וודונחס אל רדנב [נ]
השוע דסא לכ סא לבא ד״ ףד חימניד ךח ךי ש
חמתמ סישוע סזס חענ סרפבו ללכ ןל הפכא אל חז
קספו חארום ללב ךיש אל ונל ׳כ קספ רדנב אל קפס
רוננו אחוחילש רדגנ ןניקספ ןנא קרו םיכומס ונל ןיא ׳כ
ךס רדנה ןכו ןיחיפס ׳ננ א״נ ףד סיחשפד ךה
חלוננרחו ׳וכ תטומש ׳ננ בי ע ז״נ ףד ןילוחד
יבר לש סארוח ״ע חשוע הזש ל״ר חחלמו ׳יכ
חמ די פ סיחספ 'שליס רדנב חזב ךיראהל שי י י אמי
ףד חכיס ״סרנ ׳עי איע נ־ל ףד ה״רד ךהמ השקמש
םנד ןוט לידו שיע חיל חמחמ חנשנ ׳י אנ נלול ׳ננ דימ
חפ ןנו דתא םוקמ ומנ סלוכ הוח ןכלו ;׳איקנ ליחנ
קר ל״ר םשד סושמ די נ ׳סשנ סג נסנ ליז ס״נמרהד
סא י נג ני ע זי ט ףד ןירדהנסנ ומב ד״נ ׳נ ךירצש סיקמנ
סי נמרה סז אי נס אל פש סנו ס־טנש י נו ס0א רי ענ שי
ושעי ד־נ ׳נ ונל ךירצ סמד סי אינה אל ןאכ סנ ןכל
לכ זא ׳נ ךירצש םוקמנ ךא ןינמל ודמעיו תחא ד״נ
ףד הנוס ׳עו לימכאו לנקש יממ לש חוחילש סשוע דחא
אלו רוניצש ןמ וניש י ״י ו נ־רד סי עני נ ׳ננ נ״ע זי ל
.הזנ ללכ ןל ספכא
יבס ןמיס
. ה ל א ש
וא -ךוסנל ׳אנ וא ׳הנ אדא ,דשא םש ביתנל ךיאה]
[הדע נ־תכדנ
. ה ב ו ש ת
סא פננ סשאה סשה ד־פ קסניווד זיפלת נא ד״ קי שע
סננ רדנה ארקמנ נתננס םש ןי נ קוליס שי
ונתנ תרגא י נג ני ע סיפ ףד ןיסיג •סוסה הנהד ךב
תוסנמ ׳סיתה אהד ףאו ש־ע ארקנ רמאנה רסנ ןנילזמד
סא תמתר ׳ליסת סננ י נג ״של לע ׳גילפ ני ע דיל ףד
תוסילנ לפס לש קוססס סמאנו ךנ ליל ליו ״שר לוספ
הנלה ןאנו זי פ ףד ספוסנ לאטמד קר רפס ימנ ךילל
ךירצד ל׳סד א*פ די ל ףד ליז ״שר ליד ןנו ארקמה סנקיע
>לק1ד
׳עו ששח הזנ ןיא נ״חאל סשמנ ןאנו סזנ ךיראהל שי
ךי ש ןי א !אנו קסמ טנ נ״מ ד״פ ףד ןימינ
ךהמ סנס סז אלמנ אלש סמ רדננ סנסו סז
י ני סל ןניזח סיבח סלוענ י נג נ״ע זי ט ףד חונוחנד
ז״׳ ףד םשד ףאו ךפהל ללינ סז ןיא סשעי אל לבדסד
ןיא [םש] ךפסל סיאל לדעחנ ףאד עמשמ י נסי נ ׳ננ נ־ע
א־מ ףד אמוי נ ׳עו ןאכ כיאשמ ׳סוחנ ש״ע לחא ןמיס
א״ע ני כ ףד חי לנו שיע סיליעשח לש חונושל י ננ ני ע
ני עק ףד נ״נ סי נשלנ ׳עו שיאל ןיא לדעחמד חואשמ ׳ננ
שלופמ לחא לבוט םהנש לע אקוי סינמיסהנ םש קי ד
כילחא םינמיס פי ןאנש ןוי כו לרי נ הוה אל סחס לחאו
חונמל ךהמ עמשמ ןנו ךפהל היאר הוה אל הז םינוס
ואר אלש המנ הריב ברעמו הרינ חרומ ׳ננ א״ע ׳ח ףד
וניאר אלל ךהנ ומנו ךפהל .היאל ןיא םירחאה סידע
רנלהל חלכה ןיא ןמיסה הזש ׳ןי י כ׳ מי נו סיחנזו חונוחנד
ןעוס ילהנ לי ז ס״נמרה נחנ ני הנו ךפהנ רי י נ הוה אל
ךהח היאר ןנו הזנ ךיראחל שי חנרחו ש״ע לי ה וי פ
לוציקנ ןנל לימכאו הלחמ ׳חערפ ׳ננ נ־ע ח״כק ףד נ״נד
חלשש טנה אוח הזד רדסמה נרהמ בתכמ לנקח׳ םא ךכ
אלד אחלמ לכ רדננ הוהו ןמאנ םינקנ השע אלו חכש
.לינס הפד נר ןיזאר ףסוי דעומס תמחמ רצקאו לימכאו אימר
׳אס ןמיס
. ה ל א ש
םידיבעישה דנדנ םיננועמ םה "םהלצא״ ןי דעד אניה [א]
;םנב רויש יוהלד ׳י ננ אדיגאד דמול הז ךי ש םא
.[ודריגחת אל דרננ [ב]
. ה ב ו ש ת
רילוסמנ ניוסה נלסל קסניווד מיפרת לי א ׳ב ק״שמ
ךיש סמו ונסנמ ׳סלנק י״נ ינדלמ ןועמש
הזו ילמנל עקפ סושיאס םהלש סילנסל ונל סמ ללנ הז
די נע ;י שי לננ ךיש אלד ׳ס ףד סלומס יסוחס שימ ל״ל
ייעש סמ קל ללנ טננ לוסיאה ןיא םשד ליל ינהמ אל
ססימ ומכ כ״סזנ סז ןישולנו סנממ עקפנו סשלנסמ סז
ענשנ י נג ׳ו ףד םשל ימד אלו ינסמ אל למול ךי ש אלו
ןישולגס ליעומ אהי אלש אלו שלגל אלש אוה העונשס םשד
ל״שמו ססונא י נג ןישולנ לע ומש סמ קל לוסיא לבא
הסינא י ננד םש עמשמד א״ע ז״ט ףד סוכמ ־סיסנ י עו
קל הז סז המו לאשמ י פי י ע סל ולש סידונעישה לישמו
וא םידרפנ סירנד הז םא הזנ יתכראהו תישיא ליכשנ
דיבארסו ס״נמרה יגילפד סמנ יעו תישיא ׳י ע אלמימ
המנ סימרס רדג ךי ש סא גי י סו נ״יס חושיא ׳לסמ י י טפנ
׳עו סרג קר הזד סנותכ סל ןחינ אלמימי חשרנל ךרצנש
ךי ש חמו רנ ׳חיא אקפנ י נ ני ע טי מ ףד ןי טי נ
יישלו ׳ונ אקיעמ חוניחכד סי פל ׳שלינ יעו סשרנמ אוס
׳סוסס ש״מנ נסנ אלו סנאממ ׳ננ נ״מ ׳ק ףד תונוהכ
מטותכ יעו ני מ ני ס ףד תומנ׳ ׳ע מושיא עקפ ׳לסל
חנעפ nam ^*v 54 ת נ פצ
סרוסאל ףא מףלנ הידב םילע ״ט די נב רנלס רמנ
׳ס ףל סטוקנ ראונמכ רחא םעט הז סמניצ ןבז סצסנצ
ל׳( דנארס םשנ שי ארנ שי עו הומני נ ׳סוחו ני ע
סחרלל ליז סינמרה קספ ךכצו חרומג סקיקז [לבא]
לכי נ׳עו חא חשא קםק חוח אח הרואכלו חמניחמ
החרל יבגלו םלילח י נגל אוה סולב אל ד- ננ רונחנ אלש
הטוס י נג ט״ה 0וני ׳להמ ו י פנ סיבמרס וננר קייד ןנו
ןושלה הזנ לרוק המ הומח הזל טנ אלב חמו םש טקנו
החנזש אצמנל גי סכ אקודל ן כ לירל קר ןכ י אדול
הנענ השרנו החנז סא לנא סוניל ןילישמ םהש ןי אושננ
ןכו סנימ הציצח הנירל סי ננ חלב חמו הריזחכ כיחאו
ןיאישננ שיל רלגהו [הצילח] לנ ומכ סניחהל חרהומ ההרצ
ול היונקש סמו סלועס לכל הרסאנש המ ׳א סירדנ ינש
ןינקסמ סא דצ וזיאמ הקיזה סא הזנ ןי ראהל שי הברכו
ל״סד טגה חיר י נג ומכו לכל חרוקאש סמ וא ולש
חמניחמ לפנה חמ םא מ״מל ני ע גי פ ףל ןי טי גו ׳קוחהל
ליר סמנינ ••קפוס ]׳שולק סא ׳נילשל המנ אילח ךפהלו
׳ע1 שלח רוסיא הז וא ׳אה לענ ןינק לצמ הז סא
הזנ מ״ננ סומני נו ל״ ־ןל ןישלקו ב״ע גי ס ףד ןיסיגנ
חומני נ ׳עו הורענש רנד רדג הוה ע׳כצ הצילח סא מ״נ!
ףד חומני נ ׳עו חצילחנ סידע ןי רל עי נצל ני ע ס״ק ףד
החנזש לכל ן כ רלגהו ני ע סייק ףלו לעבכ סני י נג ני י ק
צענהל שיש ןינקס הריקחו השירל לי נ יששו םירורב סי וענ
אמלעל לבא חוירעכ אניחכ האמוטל רוג חמחמ העקש
הרשאש לוקיאה חמחמ הרומג א״אכ טג אלנ הרוסא
י נג א״ע חיס ףר ןישולק ׳םוחנ ׳עו ראשנ הוו אמלעל
נ״ע ׳ס ףל סטוסי ני ע טי מ ףל חומני נו ןישודק ׳סםח
לוקש ללגו סלפנ אל נרל סצילחלו סוניל ןכלו חזנ מיכו
ןכו הזנ ןי ראחל שי לאמו העקפ אל רדצס קר הורעכ ףוגה
לקסנה רוש י נג סי פ ס״אמ ׳להנ סינמרה שי מנ ןילה
חוחמ חיאטח ׳ס ׳ננ ןילה ןנו האמט המהנכ השענל
ךייש אל הז פ״כע ל״מכאו הזנ מיכו ׳י ט ףד סולוכנד
לע חולטהל וי ח רמומ סני ל רדגה ןכו ןדי ד אנידל לצכ
׳כדרמנ םאינה סינואנה חסיש ףינס וזיאל ףא חעדס
הנרהו ׳ונ םשמ וזז אל ז״ ףל חומניד ן הנ קרל ז״ארו
י נג ז״מ ףל ןירדהנסנ ע״כנ ראונמה רדגנ הזנ ׳הכראה
[יאלש׳] הוהל םצע ומנ הז סא חיכו רוזחל ולי נד רמומ
וזי א מימ לבא השעמ לסוחמ ןיאל סושמ קל וא לומג
׳ואל ןיאש ללגב ׳יהי סוני י נג כ׳או הזל ךירצ ןמז עגר
שיארס שימו ני ע וי כ ףל חומני נ ׳עו הליפנ העשנ
ףא וא רוניל וזיא ןי רצש רנד צכל ני ע היע ףד םי לונ
הוס אלד צ״ כ״או רסח ןטק ענל ןמז מימ תנכחמ
ללכ ךייש אל הקיז לבא ןברקל קר הז ן א הליפנ העשנ
ןילוחד ןהנ ןילאהל שי הנרהו ללכ הז ףרצל ןי או אלמימו
המ ׳מגה סראי נ אצ המצ ןירזממ וי ננ רמאל המנ ג*׳ ףד
ןי י ש המ ני סו אצ וא ןימ חישענ אוה סנ סא השאה
סג שיל ואינהש צולנס א״ר השישל סנו סי ננהנ ששחה
י״שרנ ׳פו ןהחחה אלד ואל ןכו רמומכ יוכ ןיאנק רלג
׳ספה עי מ הוילא ׳ליג לימל ףא סיהוכל אי ע אי נ ףד
לי פל ןילהל לדכ ןכו ןהחחה אלד ואצ שיו ןישולק
׳סוסו ׳הוכ י נג ׳ישלג אי ע חיס ףל חומני נ ׳עו ןישולקל
op
י״של ןא סנשמ ןמ סש ונומה וילע והמחו ףלקו ויל אקול
•נגלו הנקומ הכלה סושמ p תוטשפה הוה ארקל ל״ר
סישנ מי כנ ראונמכ הכלהמ אצו ארקל מששפמ ןניפל׳ שיזנ
שרפמל ליו י״שר תטיש צ" סגו הזנ מ״כו לילק ףל תנש
נ׳׳ע איכ ףל ןישיגנ סירנד תריפס 'מגנ שקנו המ ןס
הניתכ ן י ו צו צ״רו ןינתוכש ומכ אל םירנלמש ומכ ליל מ״כו
ןכו הניתכנ ןושלה קולקיד יפל אל לונילה סלנס יפל שגנ
התויתואנ קלקיל וי פ תוכלנב למאל שיק י נג ןילה ל״ר
ציתכאי שימ ז״ל ףד םירדנ ׳׳שרב יעו האירק תרנה ל׳ר
!נילזא א״נל ןיישה ס״קת ׳ננ אי פ אימק ףל נ״נ יפו ־ ו נ
פנה חסינ ׳ננ ךכ ןכלו הזנ שיע הרית אל אי נ ןושל רתב
הש ביתנל ןויכ הרוח רתנ ןניצזא מ״מ לפנה ]ושל הוד ףא
ליםק ףל ני נ ׳קוחו סיל׳ ףוסנ ראונמכ ׳וכ השמ תדכ
השל סרפנו ןיאריקש ומכ אי נ ןושל קר הז תומש לבא שימ
ךכלו האירקה רגוה רקיע הזנו האירק ומכ קר סצצאו
אפסה הוה התאפח התאשנ גי פ גי ס ףו ןיטיגל ׳מגנ ראונמ
יעו ארקמנ נותכש צפ ליפקהצ ללכ ןי י כ אצ ןכל ה!נ שיע
ניחכ ׳ענ ס״שנ מ״כנ ראונמה אפיע לע ני ע ׳ס ףד תנשנ
׳אנ נתכ מי ננו ׳סנ המיתח נותכ כשו הפיא שיע ׳אנ סש
[המא םש רשפאו] הפיח [יחא] םשנ ארקנ חועונשל גי פ ׳שרינו
׳עו ׳ענ לאוט נחכ לול סא לש םשנ א׳׳צ ףל ני נ יעו
א״נ איהו הנקנ ןושלב אנינם י נג נ״ס היח ףל הל נ ׳״שר
נזי נ נ״ע ח«צ ףל ןירדהנס ׳עו ׳הנ המימח מיכב ׳שרינו
ל״נה הפו נר ןיזאר ףסוי ארקנ ניחכל המ לע תמחמ ׳הנ ני ג
יאב וא ׳סנ המיתחמ סא ס״שנ תוריחס המנ הונ שיו
א״ ףר !יסיג יעו .ףוסו הליחתנ ףלאב נוחכי ןכל לימכאו
.לימכאו ס״וכס חומש םהל שי ל׳׳חבל נ־ע
׳:ס ןמיס
. ה לאש
התנזש ששח שי םגו י סוס תצילחל הקיקו רברב]
.[הצילח אלב הריתהל םא
. ה ב ו ש ת
איא הנהו כי מ יתלבק קסנימל נ״צרס א״חנמ נ׳׳ ׳א םוי
ףריצ סוש הזנ ןיאו .רצילת אלנ אמלעל הריתהל
הז הסוס י נג א״ ףל תומביל ןילה הול התנזש ששח תמחמ
קרל ל־נ סגו הריקח! השילל "ע ד׳ננ הללנתנש ׳כיה קר
ח״!לנ לי נ ״עד רלגה רקיעל וישכע אלו םיכומס רי נ ״ע
לוספ השוע ןילהל ני ע ׳ח ףד ןילוהנס ׳םותה ש״מכו תדכ
קספ ׳"ע קר הוו תוירעכ האמוטו הורע רדנ השאהנ ףינה
ו״כו ףינה יוניש אל לנא הלענל הרושא קל הז אלבו לחנ
ח" ףל הפוסו איענ הוס ךכלו הז םיכומס ו״נ וקקפ אלש
׳'שרג ש״ע המנ׳ אוה! ויחא יאושנ לע היתש י נג נ״ע
הוקשה ןייש המ כיא נרכ אמינ םא ןנומ וניא הוואנלו
אוה לונ׳ המו ללנ המנ׳ ןיאו השוס הוה הלעננ סא נ״ממ
חונוחנו ליפ ׳שרינ נ״הכו ללנ הלענ ןיא אה התוקשהל
ש״ע ויחא הלענ חחח החנ! םא ריש איצזהצ ״אל םש סעממ
תומניד ׳י פ ׳שרינ יעו לצנ הלפנ אוה ןיא נוש אה סז המן
אצש ןי נל נ״סו שיע האמוס וא הורמ סושמ סא הסיס ׳ננ
חכ חנעפ now™ תיל^ ת נ פצ
אלו ןי י קר זאד עיכל ץספת ןישלקש השיק סאי ל״י
ןכו זי עה קיפסי אל הז ררבלו ךיראהלו רמאל הכיש איהש
סוקמנ סנ סכזמ ׳בנ ני מ ח״ק ףד חומביד ךסנ מ*נ
סשרנחנ סאד ףא סניס לינשנ ןי י הז סא כ״ג ל־ר סני
סניס .סוכו וניקפהל ייא סלנק אלש לכ חושיאה פקפ
לפנה סמהמ קר הז וא נזיש םוקמכ מיענל קפוס רדגבו
׳•סרנ שיע לפנכ סנ• אי פ נ״יק ףי חומניד ןחג ןכו
ליייקד הז- יפל ן כ רדגה הנהו ליעכאו רדגה הז כי נ לי ל
אי פ ׳שריג ראובמכ הילמח יבלמ העקפהו רוטפ סלילחד
סוחא ׳ננ י די ףי תומביב ע״רכ ל״יק אל ןנאו ו״פו ני פו
השורגב רמוח ו י פ תומבי 'פקוחנ ראיבמ ןכו והלילח
ראובמ ןכו ןדידל ח״המ ןסכל תלחומ הלולח ךבלו חלילחנמ
הרמא סרותס ירהד ןנא יזתנ כיא הזנ כ־תנ סעונה
חרמא ןכו סלש סונמה דנלמ העקפ הצלח סאו סניתתש
י״פ סא הקיז חמממ אמלעל סרוקא הלילח אלנש הלוחה
וא חקיז שי ךכל סוניו הצילח הכירצש הרמא הליחהש
לעומו חקיזס לאשנש הלמא הלוהה ןפהל וא הקיזה ראשנ
חומני נ ׳ע חוריחס המכ שי סזנ הציצחה וא סיניס סזל
ףא יאנתב הצילח רחאל ףאד שיד בינו נ״ע נ״נ ףד
ןכי הקיז סש הילע שי מ״מ ׳קוחב ש־ע ירמגל סרפפנד
היאל שי ןכו !ננרל קר סיחאסל הלילחד ליס ס״נמרס
נגיש סאינב ףא הצילח לחאל חילש אנ סא סינמלסלי
לקיעס םא ש״ענ אילח הז תמאנ ן א ל״מכאו האנק
סאו חקיזח ןמ סי ענונ חצילחהו סוניס זא סני ס חמחמ
סניחחל סניללש יצמ תענונ הקיזה זא לענה לש לאשנ
ל״ל הזו עקפ אלמימ חעקפנו חלונפנ הזנו קולחל וא
סרנ ו נ שיש ח״ל החול השע אמינ סא ףאד ליז י י םי
ש״מנ אמינ יאמאו סוני ה העקפ ץלח סאד ןני זח ילה מימ
עיקפהל איאר ונילק ףי ןילוחנו א״ע ו״ע ףד ק״נ יקוחה
הקיזה ללמ ענונ סוביסד ליצ נ״פו לבנ לח לני הי י ני ה
ומנ הנהו םוניה עקפ אלמימו הקיזס עיקפמ הצילחהו
׳קוחהל ליק סנו ע־נל ני חנ ןי קפח ןישודיק ןיא ל״יקל
סוח סאי א״פ חיס ףי ןישיקו ני ע ונ״מ ףי תומביב
ףד תומבינ ׳עו ש־ע עקפי ל" סנ לחאל לוחיש חואילמ
סקיזס סג הזנ מי כו אימ ףי ו פי ק ףי ו נ־פ פ״פ
לש הילמ אניל אלמימו סניהל ני ח איהש "פ עקפנ
סז הנהו י״של ליל ן נ ת״ל החוי סש» ךיש אלו סוני
י נג סי לל גי פ ׳שליב סגלס סזב ׳סנלאסו מי ננ לאונמ
לוני צ ןנלקנ םיבקנ אלנ ןנרק ׳ננ ןי י ה ןכו סי לנע סולם
פקסנ הז ייסש לני סשיעש יכיס להי סי לני סמכו
ל״ס ןכו פלנ סז רפסנ ץל פ־פו לנלס לש מואיצמס
לימכאי סוצמנ ףא סי לני סמכו ןושמ י נג ליז סינמלסל
הלומפ השופ הלילמסש לי ל םגפש י י פ ׳םלי נ לי מ ליל הזו
סי ני סמצמ לי י קי אהו סוצמ איהש ףא סקיזס סלקמגש
ול ורמאי המ קל ליל תמאנ תמי ק סצילס ןפסל וא סדוק
ול ורמאי המ םבי וא חלס וא חלס וא םוני די נה
ני הכו ן כ לאונמ גי פ שי ל ףד סומני נ ןי פמה םדוק
ןהב ל״י ןנו הלשפ י ננ נ״פ ׳ו ףי ןי לדהנקנ לאונמ
לי ז םי נפלס ו ננל י רני נ ש׳לנו מףנפ י ננ נ י ףד סולונני
ןפמש ןמזנ סניל 9159 איה סמיאי הלעא הלותה אםל
די נ ףד סועני נ לאונמ ןכו ללכ לשנמ וניא ןסמ אל סאו
א»מ
רמומי א״ע ו־ל ףד ןי שולקנו הזנ מיכו נ־ע חיס ףד ונש
חמאנ ן א ל־עכאו חזב שיע לכב !יירפוכ ןמ מלנ ז״על
מימ סיחיחשמ סי ננ םגד אנקסמכו כי נ הז ףלצל ו*ס
חונלע י ננד םש סאלנ חלש ׳פ ירפסב חמאנו סי ננ חוח
ומכ סיהד הז לי נשנ חונלע ןי ש אל ז״על למומד אניה
םש ׳רפסנ נ״לל ל״ס ןכ שיע החפםמס ןמ ללכ לקשנש
הולד אי א הקזחוס איסו ןי דב אל סימש ׳ני י נ קל הז ךא
לנדה עקתשי) ׳ונ ןיפלושו ץלקוסו העקפס סוש ׳נסמ אל
נל ןיזאל ףסי י ללקאי תי וכ הצילח אלנ סליחחל אי או
.לי נס הפל
׳דס ן מי ס
. ה ל א ש
.[ץולחל חלילח evn הזיא פיי םא]
«ד ב ו ש ת
ןח אשונ ״נ ׳כדלמ ׳ל ׳להל נ״פלח ולסכ ו״ט ק״שע
לימ .א ןסה סע םויס יחלנק ונחנמ
לדנ ללנל חנה סלילח חולוא ותשילד ד״ע סנהו ול חיסו
לאש לשא לנדנ ןא לי נסי ןמזה קיפסי אל סי ני ו סלילח
׳נחנ אילח הול לדנס לקיע הזנ ששח וזיא ז״ח שי סא
תי ני האילק ׳ננ חלילח חווצמ פי ס ףנליל אנשיל ילמ
סושמ יאננלל סעס י מאו חנשל וא יאנגל הז סא ןולס
ת״סמ דסא לנד םגפ מימ םדוק חלילח תווצמ דימל ףא
םגפ ליל סז סמו ׳ונ ימש אלקיוד ךס ומנ סנשל דימו ׳וכ
אי ע ׳ו ףד חומני נ י״שר לע ׳םוחה ש״מנ סאל׳ ׳ונ א״ל
ואל סוני סוקמנ סצילסל לאונמ אהל לשנה ןנש היל
שי סנסל ן נ ללגס קל ״של ל״ל סז אל ךא שיע סוצמ
חלוסאל סלוחח !נל חחלגל סמנ ׳מגנ חוליחס תמנ תונ
ןי לע תלספ אלש ליל סא סי ננ אלנ תמ סא אשניל
תושאה תסקפס תות תתימל עקפנ אלו תושיאת לש תתימת
'נ ףל ןישולקנ ליל תזו תשא אלו לענ אל אניל אלמימו
תלותחש סמ לנל ן נ תואילמה ליל סל ינקמ אימשמ ני ע
לנא תלוח ןי ל סז סי נולקנ סילוסא ולאשנל ונל סשלח
שדח סואיצמ סז וא ילמנל עקפנ אל ןי לע סי ננ אלנ
י ונ סני י לסו ני ע גי פ ףל ןיסיג ׳» סני ס י י ע סםפנש
אי פ ד" ףלו נ־ע ׳ס ףלו הקוקז נ״ע ׳ס ףד ןישודק יסו
די ק ףד םומני נ ׳אנתד תקולחמ הזו םוסא סני א*ל למא
תושיאמ ן י דע ענונ סוד אמינ סא סלילנ סצילח ינסמ סא
לנד סו סא לנא הלמנ הציצמחו חליחחח התימ ני א
אי פ ׳ס ףי ןישודקנ י עו ןיד חליחת חז סוה ני א שדח
הוד ל״ס י גאד ׳ו נ סנ ?שש םמ י נג י נאי הנל אתגלפ
י גי לפד המ לדנ לקיע ןגו ן נ לי ס אל הנלו שדח חואילמ
!יספות ןישודק סא מי כו ני צ ףד סומני נ "לו ׳אומשו נל
׳לדנ לנ קו אי א םש יילע שי 0א הזנ אילמ חמני נ
ליל סא םילדנ ינש הזנ שי ״תועבי נ מי ננ ראונמס הקד
לי י י הנלס סונ יסבלאסו סניה לש י א תמה לש הקיז
י ופו ניהכל הנמלא ומנ םלילסל קל לדנב סקוקוס סמניד
חנעפ n a m 5 6 תולאש ת נ פצ
הסוסכ ׳פ הול סרוג אוהל ומלע אוה קל ןלי נח הוה אל
ףד תומניד ע״ל ן ס ל״ל הולע הוה ע״ללד נ״מ ח״י ףד
׳סוחל אתגלפ ךהנ יפו ש״פ וסי נ השפ בותנהי דימ
ףד תומביב לוממ הוה כא ןיספות ןישודק ןיא דימל ״שלו
!כל לרוכאו לשכ הוהד לאובמ ןישודקד נ־פ ׳שלינו שימ
.ןיד פי ע הצילח תתל ןללכ
יס ןמיס
״ ד ל א ש
לואטשב הליחת ןלי ל ומצע לינדה ןמו רחאלש י ט]
.[הצילח יכנל דטא בישח שא
. ה ב ו ש ת
רדגנ חנהו כ״מ יסלנק קסניוול נ״צלת פכש לי כ ׳ב םוי
אי ענ ךסנ הונ לדנה לקיע הצילח ׳ננ לפא
ןס ׳מנה יתימ הל סמל חלואכלל כ״פ נ״צ ףד ןילוחל
לתכ ןניצזאד צ״יק ןנאו א״מ נ״פ סיעננ הנשמב תקלחמ
ףד תולובבד ןחב ןכו פלפח לתנ אצו ליגרש ומכ י נננ
מ״ש י צי נ סי נמלכ קספ ןכו ונינמ נול ׳ננ א״ע סימ
יעו סי פ לתנ אצו ישנאד אנול לתנ ןניצזאד צ״ש ׳להנו
אמוי נו ז״יפ סילנו מ״מ ףדו ׳ל ףדו ס־כ ףד ןינלעד ךסנ
׳פ תנש ׳שלינו ׳ונ ןננלל וסל סיק רמא סש ן א ׳פ ףד
קל ל״מנאו סזנ מ־כו ו״יק ףד םש ׳מגנו !ילילמ ׳ננ כיכ
ןכו ןאכמ ןילותד איעכ ן ס ׳מנה סישס אל המל מ״מ
׳מנד אנשיל ׳רתנ נ״ע ה״ל ףד ןישודקד ן סנ ןניזמ סנס
סתסנ מ״מ ןקזל הז הנשמ סלותסד ףאד סשא ןקז ׳ננ
אלק לעומ םש אנשיל לתל ףא אל ספקס ןיד ׳ננל ןקז
סל ןיאש סושמ קל סקנ אל ו״מ ׳להנ לי ו סי נמלס ן א
סליפ י ננ וילק ףד תנשנ י אנח ׳ני לפ סמ תמאנ ןכו ןקו
כי נ סמל ףילי יאלקמ סשו תנש ללחמ הא סנונוללנאל
ןי ללו תנשל סנ נ־מ נ״ל ףד ;ילוחד אי פנ ן הנ אילת אל
ןיליפתמ ימנפ יתימ אל המל סנו זי ע נילפ וני נלו הזל אלק
ן סו עולז ול ןיאד ן ה סש מ־נה תמאנו ז״ל ףד תוחנמב
םלננש סלנו ךכ ללינש ל״ל עולז ול ןיאד ן נ ל־ל הדנד
ףא ל1ספ ואד ל״ תמאנו םש ׳סותפ ל״ל הזו נ׳חא
ו״פ סוחנמ ׳פסוחס ׳לנד סיא סזנו שאל לש ןיליפחמ
שי הנלהו שיע ןיליפח ןמ ׳מנמ ןושל קי ל ןנו ש־ע
סאל ךפמל ל״ל [סשנ אמלכמסו] ולפסה ׳לנדנ ןי לאהל
חיניו ססכ סכדי מאלקנ עולזס לאסנו ןימימ די המלנחנ
קל מ״נ ןידסל י ני ס לנל ן כ לדנמ ןא לי מנאו ןיליפת הכ
לסכ ןנילזא לאשל מ״נל יכיה לכו סלפה לתנ ןנ־לזא ול
ןכל ןהכ אקול הזנ ןי לצ ןכו לוכל מ״נ סימננ יכנו ללכה
הלוסהל ןוי כ מי נ ׳ננ קלו ללכ לסנ ןנילזאל ןניקספ
וי צ ףל סשל תקלתמ ןסנ אילס ס1 סמאבו ףכ לע הליפקה
ףא הנסו הזנ ש״ע ףכ לעש קל הלות הלסא אל ׳ננ
לוספ םזד לסא ׳ננ ני מ ס״מ ףד סולוככל ןממ לאונמל
׳נ ףל סולוננ ׳•סנ נתכ אמל ןניזת הנה לואמש תמחמ
לוקס ותא ןימל ממוו ולמצכש ףאו המונ ללנ ׳ננ ני ע
שיע
וא סניל זיפחח סא ל״נס ול מעאי סמו שימ אד<
ף״י לנ ןכו ׳־לו ךסנ ני מ ס״ל ףו י מע שיע םניצ ןופסס
ןפסל ומא נלו הוצמס זאד ל״ל סללס סא קי ו סי נמלנו
פי נע לימכאו הנלה ןי לאסל הזנ שיו שימ סלוק ץולק
אל סני ליס ןכו הלוספ הלילנ הלילחו ל־סו ןדידל ן כ
סקיו סשענ הצילח ךילצש ׳לי לע אנלוא כ-א לענב הוס
לש הולמ איה הציצחו הרוח צש רנו סנפו הויקע הוס אל
ארומ םושו הזנ ששח סוש ןיאו חנשל חאירקהו חלוס
.הלעי אצ
׳הס ןמיס
. ה ל א ש
השרנל הצור ונאו ןי - נעל האשנו םביל ,דקוקו הפיא]
הל תתל ,דס ויתחת הריעב הצילח לבקל תיצרתמ םנםא
.[טנה םדיק הצילחה ליעופ םאו הצילח ףכת
. ה ב ו ש ת
תמאכ הנה והלאש די ע קקניווד חיפרת הכונח ׳ב ׳נ םוי
אי ס ׳שריה הסיש ישל צ״ד הזכ ׳תכראס
סא קר תו תמני נ ץשסוס ןישודק לי מל qft נ . ס 0 ו מ 3 , ד
לקעצ י י או !׳שולקה לסנתנ סני ל סצל םא צנא סל ץלוח
ש•׳ ףל ;•םולקנ לוע׳ לדננ ומכו ול סלוסס ססכזש סוכז
לזגנו ריקעל לוכי אל !יאושנל ל״׳ ן א ןישולקס לסכסני כי ע
היבא האישה סאל דועי י נג א״פ ןישדקנ ׳שליסל לי ס ן כ
ףוגה שיקה לדגנו שממ ולש ףיגה הוחד סמתמ לוקעל ״א עיכל
הש־קם וא ו־פ תומנ׳ ׳פסותנ ׳עו לונעש ןמ עיקפמ חנזמל
אל המצ וי פל ן א סנ• וא !רלחיש דפ ןחמה ול סילמוא סמלע
הנ ןיא ןישודק נ״ע ני ל ףל סומני נ !ציל ׳מג ןי סמ
ןיאושנ סנל ליש ׳מנכד ל״ל ןא ני סנ צ״לד סנ שי !יאושנ
ני כ ףלז א״ע ז״ס ףל סומנ׳ ׳סוסס ש־מעו עיקפמ ןיא
ס״ק ףל תזמנינ ׳עו ןיאישנ ׳ננ שיע נ״פ ח•׳ ףלו נ״ע
׳לנד ללננו ל״מנאו הציפנ לחאצ עלפנ י נג סי מ ףדו ני פ
למא אנממל נ״לק ףל נ״נו א־מ סי כ ףד םלמוסל נלס
לחאל שלק ׳א סאל ןישולקד נ״פל ׳שלי נ ׳מו סונ מי כו
׳א ישודיק לזוחד סמו ססס ׳ל ןוס השלקו לחא אנו ׳ל
סמחמ ׳א ןישודק חילע לי ח אצ סי ננ אלנ סא
ןה ומכ ׳יהיו עיקפהל א״או סניס חוכז סילע שי ןי דעל
צילכ הירע הנא ףוסנצו הורע הליחתמ ןףני נל ס״ס ׳סריד
ש־מכ הרזג המחמ ל״ר אלו לענתש מי ע הנתח סאו רמאו
סוש הזנ ןיא ןכצו לימכאו אנחלו ןאכמ לידל קל ציו חי ר
נ״ע ני ל ףד חומני נ צ״ז ףילחו ׳מגח חסשפנו ששח
ףד ׳ע חסינכ קפס הקיז ד־מל ׳אלונו סנה םדוק ןלותד
הלוספ האינל סלמתסמ לדנ הוהד נ״פ ח״נ ףדו נ״פ ח״ל
ןמ ׳א עלפנ ׳ננ לידו י י ל תומני ו ח״פנ הקולחמ ׳שוי נו
אצמנ המוומנ לכאצ שלהומ סא הליפנ לחאצ סימניס
סופונשו ףאנס אל לו מ סוסו ואל למ וונפסש סלונ אוה
נ״פ נ״מ ףו ןי סי נו ןהנ ןי פוכ ןכלו סלנ נ״ע זי מ ףד
סז ן א ךלנח םכויש ידכ אסח ש״מ א־מ ףד ׳סוסכ שי מ
ט כ חנעפ תיבישתי !י ^ש ת נ פצ
ני א ךנ דלוכ סא ׳אקד לי ו סי נמרס חסישל סנהו שי ע
הוס אל הוד ני עו הממ סי י ס הוס אה p*7 סשקמ סמ
סירס ינמיס יל שיש ׳מ קר ךכ דלונש ףא סמח סירס
;נירמאל סעונסו אל סו אלג לבא ׳מגס ונל סנשחד
ןכ תואיצמה קר אבסלו ןאכמ האוסר רדננ אלו אסרחיש
חינ ףד ןילוחד לדנה ל״ר הוו רבדה רמננ אל ןי י דעו
רמגי רנדהד לילו סירנא קסיר סושמ וב ןיא ר״סנ
ס״במלס חונישל ףאד סי ענננ חחרק יבג ;ייה ןכו ומצעמ
:י ס ןבו ןל חסכא אל ךכ י לונ סא מימ אמונ ילוח ׳•עד
ןכו ערג לוכיכו רשכד שיש י סמ י נג חופרוכ י נג סינמרהל
דלוכ סא לבא לוכיננ קר סוד סנונראס ןמ לגר י נג ליס
הנרסו אימ ףד תורוננ ״שרכ אלד לגרס לכ קר זא ן כ
ילכאנ ןורסחב שי י נ דלונש לנ פ״נע סונ ןי ראסל שי
ינמיס יל !יאד ;ויכ רמננ אל רנדס ;י לעל לייד וא הדיל
סי די נ !כ השע סא כיאשמ מ־לה סימכח ורמאש שירס
םירדנס ינש יילע שי יאדונ חיפ חומניב ׳שיליח חשישכ
יאדו סילק ףד חבש דימ דחל לוחמ דלונ יבנ ;ידה ןכו
ללקאו חז י י ע ללבל אי א ןכל שיע סשונכ סללע
.לינס תפד כל ;יואל ףסוי
׳חס ןמיס
. ה ל א ש
.[הצילחו םוכיס רוטפ ןיינעל ׳א םוי ןכ רדגנ]
.ח כ ו ש ת
ףד הדנד םירבד ראשו סוני ןמ רשופד ׳א ס1י ;נ רדגב
יאקד ׳•שר שריפד נ״ע דימ ףד שיע נ״ע נ״מ
אל מ״הפג ס״גמרס ןא ילכש יל םיקד ךס סנשמה לנ לע
וא גנה ןמ לפנב ףא ׳ל ךיח תמ סא קרד ל״רו ;נ ליס
׳כ ףד חירוכנ ׳סותה שימנו ששחה הו ךיש וא ילא י״ע
ויל ףד תומני ׳סיתנ ׳עו הרזג נ״ע א״י ףד [ילוחו ני ע
׳ל ךות ףא רחא םיקמל ןלהו ;נ דלונ סא לשמל לנא נ״ע
דלונ לשמל סא דימ אשניל תרחומל ל" ןכו ללכ שוחל ;יא
ןויכ דימ אשנהל לכוח הנמנה לש ח״נ רחאל ;נ הללהל
ול ולכש עדנש ללכ צ־או דימ תלכוא המורת ;כו ׳ח אוהש
המורתכ ליכאמ יניא כי נ ׳מ ׳ח ןכד תנש ׳פסוחנ יעו וישלח
יחה ןמ רשנו חיהחא ןיד ול שיד ףא סוניל קקוו ןיא ןנו
לכד הונ מ־כ• היע ףד ןילוח ׳סיחה ונתנש לדנה ליצו
ני ע ני ע ףד ןילוח ״שר יעו הוה אל ׳ח ;נ ישרפ םש שיש ׳כיה
וילק ףד תנשד ׳מנה תששפכ אלד ׳וכ ןלקנ םש סהלע ןיאד
;מונ וניה כי עו סוניל קוקול ינגל הנחו םש שימ הזנ שיע
ןיאל דימ אשניל תרתומו קוקו אל 'מ ןנ מ״מ ׳ח אוהש
׳» נ״תנ ׳ע ;נ םש וילע ;יא האמוש ינגל ןכו חא סש וילע
מ״מ ׳כ לע יחל ׳פ ףל תומני נ לימל ףא נאל שקהו רומא
;כ• קקוז ןי א כ״א! המח סירס הוהל ליו מיהכ ש״מכ ליי
ליי ׳כ לע ׳ח •ח ןבל ליסל ןנברל מימ לבא לילומ ןיא
ינימש ׳פ כ״תנו שיע גי י ףל ריזנ ׳פו וילע שי פרו רלנל
י נג אמס הנומש ן נ סל סא יאנתל אתנלפ תקח ׳ס י רפסנ ׳פו
חס
לימ ףל סש ןניקספ סמל כ־או ׳ז ףל ׳םוחכ שיעו שיע
אלו ;ברקל הרשכ שיש לחר! סי נרק ול ןיאש זעל איע
יניש אלקנ הו דלונשמ ןכש רבד מינ לילו ינישו המדנ הוה
ןוי כ ג״הכ לסא י ננ ה״הו ינימ לחנ ןנילזא וא כ״חא אל!
לחנ ןנילזאו אוח סולכ אל חז ומלע חשע כיחאל קרי
׳כג ןאמ היל חומכיכ א״ע ד״ק ףד ׳קוחה שימ יעו ונימ
י דו ןכ נ״ח ׳ד ולגר לעמ חוח הליחחד ;יינד ולגר לעמ
.ףסוי רצקאו סדא לכ לש ;ימי תלילחנ
׳זס ןמיס
. ה לאש
.[הצילה ;י נעל שי נ וא די צפ וא םיצנ אלב דלונ רדנכ]
. ה ב ו ש ת
דלונ סא וחלאש די ע קסנימד ן״רח ש״חמ ׳ש ׳נ םוי
ס״כמרח ש״מכו שיכ וא י י לס וא סי ננ אלנ
ןוי כ חלילח ׳ננל ןידה ןי א ח״ה !י ספ נ״סא ׳להנ ליז
ןיא סא ףא המח סירס ומכ הוה סא כ״הש הוה אלש
חומני נ ע״רו א״ל ׳נילפד המ לקיע סנח סי לס ינמיס ול
ני מ ףד חולוככ י עו כ״ע איק ףדו ׳פ ףדו נ״ע ש״ע ףד
אייק ףד חומני נ 'מגס תנווכ חמאנו סיפממ י ננ נ״ע
ל״יק חאופרד ןדידל ן כ המח סירסל ןסק !י נ קוליחה
ןאכמ קר הזד וי פ ףד אמוינו נ״ע די ע ףד חוני חכנ
םדוק אפרחנ המח סירסה סא יאדו הז הנהו אבהלו
קר הצילח לנ חוה הליפנ חעשנל ץלוח י אדו לענש חמש
ןנאו חקוקו חום סאופל רדגנ אוהד ןוי כ ל״ס א״ר רחאל
׳רסד סוסמס י נג ;כ אמינ אל המל כיאו ןכ ל״יק אל
חלעופ העי־קהד כ״נשר חסישל ני ע ויכק ףד ני כ ןניזח
חזכ ׳נילש היאר י נגו מ״ום ן נ י נגו רוכנ י נג אנסל! ןאכמ
ערפמל רורי נ סז סא סג־גחד אי פ ׳שרים ספ ןליד ׳מג
ףד חולוככ שיע סישלק ׳נגלו אנהלו ןאכמ וא סעירקס
ס״נמרנו ׳ק ףדו כי ע ףד חומני נו זי נ ףדו נ״מו אימ
רוננ ןיב קלחל ל״סד הארנ תורוכנ ׳להנו מ״סא ׳להנ
ערקנ סאד ןכ הלילח יכנ אמינ ל״מכאו םישדק ראשל
ןיא ן כ רחאל סאו סבימו ן׳ליזר זא לעב לש שחימ ינפל
חומבי ׳להנ גי הננ חנומ חמאנו הליפנ העשמ יואר
ןכי אל סרוקו רכז אום סא ןקו ול אלי העירק לחאלל
אמינ אל תמלו שיע נ־פס חישיא ילחנ ס״נמרמ עמשמ
םיחספ ׳סית י עו חאופר ומכ ״הי חעירקחל כי נ חזנ ןכ
השענש רנל לכל ןכ חמאנ ן א ני ע ףל חימנינו חיכ ףל
״ע סלאח ףונ םצענ אל חרחא חניס ׳י ע חריצי חעשמ
ףל תורוכנל חקלחמ ןהב יעו הצילחמ רופסל איא הז
כיחא סא ףא ןועי מ ינהמ סא הליב אלא ;יא ׳בנ אימ
המהב ׳ננ רומג מיעב ׳׳החש סילסכנ הצינ יל יאלמ
ליו םינמרחו םלא ימומ י נג נ״מ לי מ ףל שיעו סישלק
סישלק י נג אלו לוככ י ננ קל אי נה ןעממד ןי ל ןה
ול ןיא י ננ הרנ ףל חועני נ ׳פו הזנ ןילאםל שי הנלהו
םמח סי לסכ אלא ייכ השקמו סמח סי י ס הוס הצינ אלא
חנעפ תובושתו תולאש 58
ףד סומכי ו ןהל ימד אלו וידחי םיתא ונשי י כ 'שלט
ןוי כ •קוחשב ןכו ןאכ אל לכא ינהל םויסמ הוס סכ ו׳ק
ראובמכ ששח אכיל לסא ול קיזחהל ןפוא ס1שנ ןיאד
י נג א״פ ׳שליו ןסל ימד אלו שי פ חומניד !״ספל ׳שליב
וא הלינחנש סלנופמ ומכ נא אלו סא הל שי ו ע״לו ךס
ןאכו ול שי אלקנ יקוסשד סיוכפמ סרנפסכש ׳אלשי חנ
חכומ ןכו ומלפנ היה אלש ויחא לדגב היהו העשי ךירצ
םגו ןיאושג רחנו אצק סוהד ןאכ סרפנו ס־נמרה י לנדמ
קא המני ו !•אושנה עיקפי הז ׳י פד סולפנש ו נד רדג
רי לי נ שיש נסונ סא לנא אי א קפס קל הוס לחאל ,לאשכ
הכילצו הז ללכל ךירצ זא סייחנ לפנה דופנ חח< קזחוהש
,סנו הצילחו השירפ
׳ע ןמיס
. ה ל א ש
- [לינב ןפואב קושל הטני רתה רדגב]
. ה ב ו ש ת
קיסמו ןיחמ כ״1תס נרסל קסג־חד םיסרח סנש ׳נ ׳א םוי
ובסנמ ן״וואקשנענד נר ״נ עשוהי 'ר ר״רוהמכ
וימד םנחמל יסנםם רננ הלאשה דימ הנהו סמנ ונלבק
הצנקסל חלמומ השאה לש םלנקה ןיא חמאנ ׳נ הזנ לקסל
סלמגנ אל סלנק אלש זי נ י נ למנה דלמ הניחנהל קל
ןי נ עלוממ ןימ שיש סירנד ראשו הנסמנ ׳וס אצו הניסנה
סיפדמ ינא רשא ׳רוני חנו רקפס וני הד הלנקל הני סנ
אחעדא ני ע ייק ףד קי נד ןה לאנצ הזנ ׳סנלאה סענ
תונקהל סנילל סוה איהד אניהד סושמ סשדקיא אל ׳נחד
ז׳ס ףד ש״מי ו״ס ףד מי נ ראונמ זא למנהל רנד הזיא
קי נ י עו יאנס יוס ן נ וא זרנד הרינמם ןמזנ סאד נ״מ
אלש זי נ זא אלמימ הזד ןישודקב כיאשמ אי פ גיק ףד
די ס ףו ןישווק י י שו נ יעו יאנס י וס אצ שרופמ ונהס
אל י אנסו נסכד סי ננ ׳ל שי רמא ןישודק סמשנ אי ע
השדקמ וז סעדא ן נ רמאו ןוי כ ןנילמא אלד ןניזח יוה
םקיזה אליממ יוה סי נ• יא אילק םוד ני נה קי נ ליל הזו
אליממ אוה סאו שדח לנד הז וא לענה לש ןישודק י־ע
סאסח ׳ננ ׳מגס ןלסמש ומנ ׳כהל אחעדא למיל ן י ש אל
אמינ מימ ןלסמ המד הומס אוהו ׳ונ אהנלה ׳ילענ וחמש
ןכלו וסמד סמחמ אלו אלמימ הזד לילד לילו י ונ אתעדא
סלועפ קלד חזד וונס םוםד ןישודקמ ני מא השקמ
אלש קל צ״א הדיצמ איהד ליל אחינ די נב ןי י תו ןישודקה
קר אספדא ן י ש אל בושו חשיוקמ אליממו ןפי הצ ׳יהת
בי פ א'׳ ףד ןי פי גנ ׳מגה ני נ ליר הזו יאנס הנסה סא
יוה אצד ןישודק רסש ׳ננ ינד א״פ ״ ףד ״שר ׳פ הנכד
f י פד אמינ אל •אמאו סונוזמנ ני ח וניאש םישמ סטז
םירדנ ׳נ שי ו םזנ ׳סנראם ן א סמורסב סלתומ סיהמ
׳מ סקולאנ הזו ןינק םמשמ ׳א השאנ המולת סלינא
סנםו םצע סמסמ יאו n*p ףד סומנ׳ ׳קותו ׳י ףו ןישודק
סוכז לדנ ן י ש אל סזו ןי סי גנ מי הפנ ס״נמלם שימב ׳פ
בוחו
זי פ ׳שלינו r<» יבג עפ ףד ןילוחנ ׳עו פמ
׳פו •לפסנ הזב אי נתו ומאו נקל םילפנל שי סא לי זנד
תולמנ ׳להנ ס״נמ׳ובו םילפנל םלמג js׳ סא זי נ ףו סדנ
וילע !יאד ׳נ ףו ני נ ׳סוס ׳עו פי פ תנש *סוסו הזנ
פי ל ׳סוסו ו י פ ףו ןיודהנס י פו שיא סשו םדא סש
זא סתס ןנ דלונ סאד ן כ הנסו סמ שימ שימ ןיכלעד
גיהכ הלצנ דימ אשניל סלסומ ןפי המולחנ סלכוא ומא
ףד סנש ליז ••של סמאנ הנהו ןנה 0ע הלצס סכלה סא
סא קל קי ד דסא סוי ןב י נג נ״פ גי מ ףד סדנו וילק
םעש יסש לכ וא םדוק לבל לעבס תפימ לחאל ולונ
לפנל ללכ ןנישיח חלו אשניל חלסו*; הסימ לחא ססא
ללנל כי נ ןי לצ זא וילמ !י מד ארקמ ףיליד ןמזנ קרד
נ״מ וי נק ףד ני נ סינשרם נסנד לי נ• לוננו לממ לולי נ
׳ננ לומא ׳פ ני תנו םילק ףד סנש ׳סיתנ סונ שיממו
המ זי פ ףד סמי ני נ ׳פו סמ מי נו פיל1ס י פו האמופ
מימ אס סמאנד ןי ד קל הזו סצילחמ לסופ לנופ ןיאד
סומני נ ׳פ םורפ לי נ סוסס כיאו איא סושמ סלנ ני ח
׳ננ א״׳ ףד יעו ני נ סולפ אפונ הזו ני ל ףוו ׳ח ףו
הלצ יכנל מ״נ ןא אי פ ׳ל ףו סינמלםל מי הפנו םפיס
׳מ ךות סניס סי לפ אנ סא ףאו ןני1ח •וסו ל״ ןנו
סושמ ןנלק ני ח לומנ ולי חוחש הללנחנ כי סאו סלונימל
סשו לילו ב״ע ס״ס ףד תומניד םמורסב ומכ אלו אי א
לסופ סצפנ ףוגה !אנ לנא הרועננ אלד ׳נישח חנ לסיס
שיע ני פ א״מ ףד ׳סוסב י עו הזנ סוגנש ׳לסב ש״מעו
לכ צ•! ס״במוסו •םומהל ןי נו ׳י שול !י נ ן ב פ״נפ הונ
אוסד וחא סוי !נ סנ לסופ דציה חמש וגעדי אלש י ני ס
סענו ןנ לפנהל וצונש ונצ פדונ הז סא ןנו ׳ם חקזהנ
םיצע שי י אדובו אשניל סרסומ אוה ןני ס סי פדוי ונא ןיא
׳פסוסנ י פו סונף הצילח ןמ הרפופ סזו חא חשא לדנ סנ
.ל״מנאו סחימל מינד סנ פי ק נ״סנש סקוחנ ןי דמפמד ןי סי נ
,
טס ןמיס
״ ד ל א ש
סי ננ ילכ רטפנש הלעב לש ותדלומו תונמ סוקטבש השא}
ם־תנבו חא ול שי םא ושפח םינש הברהו חאב קוחוה אל
ושקכש חיבאל חתוא חעטה הלענש הול ףינס דועו תאשנ
אפורם ,דדועת איבהו ולש .דכקב הבסה תפחס ןורי שה בוזעל
לבקתנ תעכ• .י ו הנםס תטש הלגתג נ־חאו ול ןיאש
.[בוש הגיד חט חא ול שיש איחט בתכט
. ה ב ו ש ת
רילוסמכ ני וחס נלהל קסנדוי ס״חונ זי פלת לולא ׳ד ׳ג םוי
ונחבמ יתלנק תמכ ׳נדאלוסו נ ו "נ ןושרג סיחנ
סיסש ןמז לנ סלפנ קזחוה אל ושא השאס ו י פ סנהו
נתנמ אנ ספנו םינש הזיא הו תחשנו תא ול שיש סיסכ
ןנירמא וי פש זא סי ק הוס לפנסש !מונ חא ול שיש דחאמ
םנו סענ קל לוקס אצי ןאכ לכא סל שיח דילק ףד ני נ
ראטעכ ששח םוב ןי א ןכל דמוא לסא קל םי דפ fc
ל חנעפ nam* ח6*» ת נ פצ
. ה ב ו שת
קיסמו ןיסמ נ׳׳וחת ביסל קסנימל א״עות ולסכ ׳י קי שמ
יסלגק ונסכמ מאסינו בר ׳״נ ליצענ ו״רותמכ
סעדכ הזנ רקיעמ סמאנ סונוזמו סאופר רנלנ סנהז סעכ
לנד סישמ נייס וכאד ןישרג ׳לסמ י י שסנ ליז ס־נמרס
׳לכב ס״נמרה סימכ רלגס הזמ ני נ סונוומד סניסב י אנמ
רנל סוה סי ס ףד סומני נ איס ןכו ליה ב״יס סישיא
׳בנ סי קומ ןיל !אכ אנילל מי ני הלימהמ בויס אל ןסמנ
ףאל הוסיא ילהמ ניה לי י פנ סימכ הניע ינג ומכו סישנ
ףד סומכיכ ׳'נסכ אלו הניעב ונעממ rr ייעל ףא ז״סאונ
אל א״ע יז ףד ןישודק ׳מנס ןושלמ הרואכלו ףאו וי מ
הזנ יסכראהו י וכ אניעכ י או ילחל ישוקסס יבנ עמשמ
סילזבעישה עקפ סושיאל ללכ היואר ןיאד י ני ס ךנלו סנרס
איס הביהכ יעב ונג י נגל סעט רקיע סוס הביסנה רדגו
ןסנ אל סאל אי פ מי נו וי פ סוני סכ ׳שריה ססיש שמממ
׳ע טגנ רי פ רוגנ סלק ׳יסי כיאו סונוזמכ ניימ סנוחנ
אלל ןויכ ןאכ ךא הזכ שיע יוכ ןוח אי מ סיס ףל ןיטיג
אלניע י ננ כ״ע סי ס ףל סירלנ ׳ע סז ליא ללכ שג סוה
ןי או כוח ומכ קר הזו ני לנ רדג הוה סשד מ״נ ן א עי רל
איה וי פ סונוסכ ׳שי י ס ןישלמ סמאנד ףאו סגסל ןי י ש
ןאכ סיכמ ני לנ סגל חאי נ מ״ננ ומנ אל סחיפ פקנל
ינגל ףאו לסאפערפהמ נסנמנ ילו ןי רל ר״ק רסה אנילל
לע לנא רוסיא י לג קר הוו סילע ןי רל ןננרל ןאימ
אלנו םי י ע ןי רל סאי פי ו תונוזמ וניסל ןוממ ןמ סמקפס
ומנ האופרו סונוזמ ימל סנש ילס לע ד־נ לינ שילשי מז
ףד ןי טי גנ ומכ לסקעוו שילשי ביצנ לעו ח״ל ףד סינומככ
ספל בר ןי זאר ףסוי רצקאו ׳וכ רטנ ול [סי נקמ] מ״כו אימ
׳בע ןמיס
. ה ל א ש
,[גי רח רתהו הלעבמ החרבש השא ררגב]
. ה ב ו ש ת
ברס יליליל ט״סונ קסנימל ה״פלת לולא סירל בי י קי שע
׳ילא ל״לוסמכ יוכו ןלפלפו ןרלס יקנו ףילחה
ד״ע סנסו סענ ונסכמ ׳סלנק אקמפלאקנ נל ׳״נ נוד
סללקנ •סנסנ ןכו ״נ אפיל ׳ל נלהל יסלמא ינא רחסס
דלג רקמ י נ ונממ המרנ איהש ררנסנ םא קר סול
סושיאס י לי גמ סיעננס סילונעישס לנ סא איס גי רס
סיטלס סו וא אלעימ הז סא סשאסל י נעמפנ לעבהש סמ
וא ס״שיססמ מושיאס ןמו לנ םיכשמנ סה סא ןכו
ףד סועכיל סישנ סמכ אשונ איסש סמ ןכו זאמ סיעוכק
סשאהל ףוגס לכ דבעתשנ אלש וא סלפב ןי ד סז סא סרכ
ני ע ׳ק ףד ןי בועו ׳וכ רוסיא הנממ א״ע ס־צ ףל תמוני ׳ע
יב י נג ׳שליס ספ ילנב יגילסד סמנ עי נו מוללק י נג
ףד סומב׳ ׳ע אקיו אשלק סש סג סא ומא סניל סומנ׳
׳א סי נ לי י קד ףאד ו או נמדנ סייגש סיד ׳י שמ א״פ ס״
הני נ
שיע ןודאס ליכשנ לכואש קל סלמ יצמ וניאד סמנ נוסו
יוה זא סצע השענ ז״יעש אמינ סא לבא ׳שייב אוס ןנו
אלו סוסיאה לצמ ןמ תונוזמ תשאבד למא ךבלו סונז
בי ס אסיש הנממ סא טגב רויש ייה י א מ״נו אליממ
ל״ר ןכו סברה הזב ׳סכראהו ?״פ ףד ןיוכינ ׳ע הינוזמב
סני נ אימבס סשפי סמ ב״ע ס־יק ףד הימבינ כ״ג
׳מגנ רמאד המ סימוסס סירנלהו ״שרנ שי ע סנשמסמ
הנשי השאס סעד סא ש״מפל סנסו ךנ לי ו ךא אנינס
ןי טי גנ רמאד המנ לענס לצמ וא המצע וצמ טגכ סלנקנ
ייעל ׳א אילת תזו ןטי נ אס סל רמאיש ןירצל סימ ףל
וא סמס סשא סניא איסד סישמ וא סנימ סעקפנ טגה
ןי שוי ק יעו הצילחהו סוניס עיקפהל פי פנ רנל יוה הוד
סהימו סנ י נג י נאו סנר הונ יגילשד א״ע ׳ט ףד
םצלס י נג אי ע די ק ףד הומניד ן ה י נג הונ יהנראהו
יוה המימה יא ל״ר ןי ד הלחהכ וא ד״מגנ יוה ׳א הלילב
וא המה הקיז סראשנד סושמ רמנ אוה הצילמהו סלמתה
הלימהמ וא קל התימ סעשנ ׳למגל י עקת סמס סקיזד
ףד ןי טי ג ׳מו ןי ד תליחת ׳ות סצילסס ני או סניס סקיז
׳5 ףד סי רדננ ׳ע סנסו מי כו י *׳ ףד ןישו״קו ני ע ג־פ
םא אירלד ןה יבג ׳פ ףד ןי טי ננו ינא האמט י נג ני ע
סוס סש ׳שרינו סאשינ םא ונמיה לנ אל ןמז רמאל
תוכו קרד ממשמד סונז ןושל ןמ ףיליו הסוראנ אסגלפ
חנמאנ הנא נ!ש סניה דצמ אוס תמניד אמינ סא כ׳או
כי עו אי י מ ן י ש אלו סי רי נד ךל ינא סאמש יכג ומכ
יעו סוכו ינסמ אל בושו מושיאס סמסמ אליממ אוהד
ימכראסו יסוסו ״שרכ שיע לעבכ סני י נג בייק ףד סומני נ
אלש ורכמ סאו סלינמ ילהמ 'ל י פנ סי נמרס י לנו נ הזנ
ןי נ איע וימ ףו ןישודקב י עו סנוילע לע ולי ו וסעדמ
רודחיש י גג ני ע ׳ט ףד ןיסינ ׳״שר ססישי סי נא ןי נ איס
תנמנ תמאנו נ״מ א־י ףד לע סש סי ענ ןי נערה י רנדו
חילש י נגו ירפס םשנ הימב ןיבמרו ימותב ואיבהש ׳שרית
ןכי סנ לבקיש סתעויש ומנ הות תאשמ איהש ןויה תלבקל
וי ש ןי טי ג ׳שרי נ ׳שמנו החנל תלותתד די לי ג תות
אל דנל תוכוב כיאשמ א״כ ףד ןימינב י עו התכו הלותת
ד־עו גי ע ףד סי לדנו ןסב ומנו סוסילש אניל הו לעו
לי א לורחיש נ־אשמ שיאלו !י רנ ש־ע סירדנה סעימש יבג
ראובמנ ןישוריג לנ אל סישלמו הטיש סשאנד ל״׳ ןנו סו
ןישודקד ׳שלי נ סכומדכ לולחישנ כ״אשמ נ״יק ףד סומכיכ
חלנק צ־אד ינאש דנעו לג יכנ הצימ ׳לסנ גי תנ יעו איס
קל סו אי ענ סוסו תתטישל ףא ןנל סונ ל״מנאו המלמ
סו אלנו הרונמ טנ לנקהנש לענה המש סוי ק הממשנ
הרמוה סנסו אסישפא אלו אי ענ סוס סעמשנו סולנ אל
קושל סמני י אוו טטמנ סוסו ומוא סילינעמ סזנ ליססל
ףסוי י ונ סיללח סי נלו סילוציקס י רפס ונל סרנ וי כו
.יסרצק סדריטס סמחמו לינס ספו כל ןי זאו
׳אע ןמיס
. ה ל א ש
.[תונווסו האופר ןי נעל ןירה ךיאהו גי רח רתח רדגב]
חנעפ תולאש ת נ פצ 60
׳ימל ההלגש השאנ א״ע נ*׳ ףד ןימינ ראטמ הז לבא
השי סי נמלס קקמ ןכו יאל הל רמול לעבכ לוכיש מלקמ
אמינ אל המל כילאד הוי לע ומכ הוה הלקד כיהה אכיל
ומע ו נו ןילנמ הלגש וימלת ״ ףי הוכמנ ראובמו ומכ
קיסמ ן א רי גה הו ההלגש השא י נג כינ אמינ ׳וכ יחו
כיאשמ יוכ יימלהל יומלל אלו ןי על ול הוס אוהד סושמ
ןכל םלוסל דעומ סו או אכיל וכדש הססתסנ רוגי ןאכ
סל רמואו שי הרוהה דונעיש מ־מ קר לשבתנ כיח ינגל
הז ׳מננ ראונמה חי רו׳ הנאו הלועו ןיד ן ה ןכו ׳ונ יאצ
ןכלו וחשא איהש המ ״» אל ןיאושנה ״ע קו כי נ
הנוזל קל ןימכ׳ הבוחכ י נג אימ נ״נ ףל סי מענ ראונמ
הוח אל ןיאושנס סשד סושמ סנוע אל יוארכ ססנרםלו
כ״ח סגו] חונוזמס ןכל סימשס ןמ ול ונקה השחו ודילמ
׳סוסב שי ע סמב׳ חנ י נג סזנ נ־ע גי נ ףל חונוחכנ ׳ע
י י שלנ י עו ןיאושנס ולמ אל חושיאס דצמ קו [ל״מכאו
סוני וחאל סמניש סמ ׳ננ אי ע חי נ ףד חונוחכ ליז
איהש קל חינסכ השמנש !יאושנ ילמ אל סמולהנ חלכוא
היפ ףי !יטיגד ן סנ הזנ ןי לאסל שי י י אמו ולש סאושנ
סא ןידס ןי או ׳סוחו ״שי נ שיע ןיהמו־המ ןוח י ני א״ע
לוכאל לכות אלש סנחסו ׳אישי אוסו ןהכ חנ הת\ י
ביע חינ ףד חומני נ יעו יויש סוה סו סא הינא המוי חנ
!וי כ ןאכ הנס פ׳נע לימכאו אל וא אלמימ הז סא
י ונעי ש סוש סעכ וילע ןיא התמרג ״ע ונממ החרבש
הוסו ול ןיא סינבו הונ ונל המו הונוזמנ י י עמ לוונרו ללכ
הפנ ןיאש זי כו הרצקנ ׳נחכמנ ש״מכ חרנש ונע ומכ
סצלי אצ סא זאו אטח סא קרו םולכ הלפנ למ הל ןיא
!סיל ןי רל ״ע אשנינ חננועמ אצמנ זא סשרנל לענה
קר הז יכ טגה חשלשה סז סמו שרגיש ו ע תוגיזמ הל
אכילד ףאו ללכ העשפ אל איסד חיטשננ קרו עימק ומנ
סוש אניל ני סנ לנא וסדש ססתסנ ל״ מ״מ סידטעישה
ףידע אלו חנש ןיד צטנל רוזגל ללנ י י א הימגרו רדג
ששח הזנ !יא !כלו ןכ ני סו וחוא ןיסונד !ודאה !מ ה״מגר
רצקאו ללכ הזל סרנ אל אוהש ררנחנ סא הז ךא ללכ
ןמז עיגהנ זי ג ףד חובומכד ךהב הזנ יחכראה דועו הזנ
אי פר ״שרב ׳ע ני חה הו המ מונוזמנ בי מי האשנ אלו
ודונעיש קיזמ רדגנ ךא ני ע ׳פ ףד ׳סוחו הזנ מונוחנד
האשנ אלש המ ׳״עד אנורדאנ ׳קדהד תנש רדגו ורינח לש
זימ ףד תטותנ יפו הדישפה תונוזמ הל ןמיל ךירצ ןיא
׳ננ איפ וי נק ףד ני נד ןהנו התעקפ רכש הל נהיד אי פ
קלח ול דיספהש ׳פי ד סש עמשמ וי ננפ קזה ימד ול ןתונ
סדק טג איע ני פ ףד ןילוחב ׳עו ול םלשל ךירצ הרוכב
הוה הזד ליצ הרפה טוחשל א״א ׳יעש ףאו הכז ינשה
שי דואמו סיפו ה״פ מ״נ ׳שרינ ירינח לש וחונח לטבמכ
המל ןיד ״ע אלמימ סי ני ח הזד אמינ סא הזנ ןיראהל
חרנו דמע י נג נ״מ וי ק ףד ליז ״שר תטיש ל״ הזנו ני ח
אל הזד הסנכש רחאל המנ׳ לש חוניזמ ןי נ מי נ שיד ש״ע
ספסס רדגנו ןיאישנ י נג כיאשמו אלמימ קר לעופ- וצמ
סירדנד החפמסנ דצמ סא סנותכ הל שי ןהכ תשא הסונאד
םשד איע הימק ףד נ״נ ס״נשרה שימכ וא נ״ע ׳צ ףי
תמחמ ותלאש רדגנ הזנ ל״מכאו ןי ו תמהמ סנו הםווא י ננ
קיספהל ינא חרכומ החנמה נלפ רחאל ק״שפ תפכ •כ
׳נתכמ
ןה ׳ננ נ״פ אי נ ףו ימו הלומנ הקיז הוה מימ הנונ
ףד ׳ע אל םימבי ׳נננ לנא סזנ אסלגס שיע ׳אזע ןנד
שימכ שלםמ אלד ׳לחל סיד י»שלנ סלסס ׳ננ נ״מ ט״כ
׳סלינ למאד ומכ לונסו סלסס הוה אלו סי לדננ ן״לה
איא סב סילע ןיא ׳נ סל שיש סשא לב ןישודקל ג״ם
הז ךי ש אל חושיא וצמ סשאנ לבא !כ נ־סו סזנ שיע
לזממ שיו ;ישדק ןיאד ע״לל חומניד א״סנ ליס ׳שליה ןא
א״ע ׳ז ףד ןישודקב ׳מו שיע ססא המביב קר הזד המביב
הזנ המע תונחהל י י רצו ׳בל איזח שיאד רמאד סמ ׳בנ
י ״פ ליז ס״נמרה ןישלמ ממשמ ןכו םידובעשה לש ל״ר
רמא אל סאד מי נד סש עמשמ ״ה סזנ תושיא 'לסמ
הלש דטעישס מימ הצריש סמכ אשיל לוכיש ףא סז סל
סל ונעשמ אל סנחהנ לנא לענה לש ףונה לנ לע שי
שיע וי מ ףד חי מני נו ד״י פד !יד ןהל מי נז סליסחכל
אלש ומכ הל דבעושמ הנושארה השאהל מימ סא סינשאלנ
הזנ ןי לאהל שי דאמ חמאנו אל וא החא קר החיה
תונוהכ 'סוחה שי מנ םישוחהמ םר סא סידונעיש ולגנ
הטיש ןכו ני ע סימ ףו ני נו הוניזמ טג נ״ע זימ ףד
תמחמ ׳וכ יאצ רמול ׳י א ךכלד דיה נ״פ לי ז ס״נמרס
ליסו שיע אי ע סי פ ףד הומני נ ראטמכ סי סמ סג כיח
כית ה-ה כ״ג מ״מ תיהמ סוחד ףא כיסמ הוניזמד מ״כנ
סידונעשה לכ המאנד ל״סד הזנ סי רנד המכו הלחומ י נגל
ךכלו אלמימ קרו םי דרפנ אל הושיאמ סי פננ קר סוה
א״רהכ אל ט־ה איכסנ םילעננ הלואש סוס אלד ל״ס
די נעי שנ לנא ומלע דנעי כ אוס סא קו סזו ליסד סושמ
ףר ןוכשמס לע הולמ ןכו הז הוה אל אלמימ הווהה
הוס אל מימ נוחה ס
ג
של והוארל סהוא הניח הרוההו
סל וטעושמ הוה אל סנהו] הזנ ני ח ךיא כילאו םילעננ
הול ליס סגו סנרס הזנ ׳הכראהו [ילכה החקלש ןמטה
ש״מכו הרוהה ׳״ע עגרו עגר לכנ םישלח סי ני ח וס
לטעיש ךי כ אל השרגל לכויש ןי י כ הונוהכל ז״פר ׳שרינ
לוכי מימ היהמ חוגוזמל ףא ליז ס״נמלה קספ ךכלו
הולשעמו זי פ הטוסכ ׳שלינ שי עו היעינש הליפמ הליכאהל
אלד קספ סינמלה ךא תיסמ הונוזמנ אילה סזד ליסד
רוסאד ססוגאנ ףאו אלמימ קר שדח הואילמ הוס היהמד
הוכמ ׳סוהה ש״מכ אלו מ״נ !יא סידונעישה מ־מ השדגל
ףא סלידהל ״א סשד םש עמשמד ןי נכ ה״ד אי ע זי ס ףד
סמו סישנס לככ איס ידה סליזחהש לתאלד הליזחסש סלוק
ס״נמלסל ל״ס !כו סזנ ךילאכל שי לואמו ססונא !י נ מי נ
תושיא סינויח עקפ ותשא מיטשנ סאי ״פס !ישלג ׳להנ
עקפסו הנשהנו שיע ללנ הישיא לנ הוה אל זאד ;למגל
הטס י נג א״פ ח״ס ףד ןי שוי ק ׳סוסה שימעו הנ ךלצנ
ל״ס הלוטס הטזסי לימל הזנ ׳תנלאה דואמ׳] סהנזש
סא סוני עגונ ןינמ מ״נל הונזנ עקפו לענה דצמ םוניד
[נלועה צכ לע הלוסא איהש המ וא למנכ ןינק לצמ
התנזש הסוס ׳ננ ליז ס״נמלה הטישב הזנ ׳הכלאהו
המחמ גיהכ קל הזל ההלצו איה הצילחה ןמ הלזטפפ
הי לנ הישענל הישיאה םצענ סז ״ע סעקסה סשענד
סליזאס כ״חאו השלנ סא לנא סז !י נעל סולע השדם
מימ קל לימכאו ליח להנ ומכ סוני ו הצילח םנ הוה זא
ולצ י איהשנ קר סזו יאצ סל רמול ייא לי נ י אנח ״»
אל חנעפ nam ח*«* תנפצ
זתעני לענס לג סלסיאס סז סמ 00 אנקסמני 00 ״שרכ
רינ סגו סלסיא סמ שמשמ םנו ליז סינמלה סעדגל
למ סא נויסס סנו גימ *1ע 7q ץשודק ימ סונת סאעיס
>ק קיב יפו סעכש פאכס למ יא סאכם סג שיש סניכש
אמיטו ניפ לינ >ןי סומעבו ׳ג ףל סוסירב ״שלו,ניל
ןמ ףיליד וייננ ינג ביע ו״סק ףד ץליויב םנה ןא מיכו
ןכ• האיב סנ שיש סאנס לוסיאסו סכומ שדק 'יסי אל
הריסא יסאיב ןכ מעשמ אל אים םיאלכל m *שרינ
נ־סנ מיסנ למ סגשכנ דינסרס שיעל כילאד סאנסנ
אייי סח סליכא רדג יוס סז דננ יננ ססינלד סיסססד
ניתנ ׳ננ איע וילק ףד ןילופ רנוסה vt שיאו סואיצמס
ניג ףד םיתשפ יפו םלומ פקרק ססא ידנו שימ תסימב
שרי ימו לימבאו איסס סנש *שריגו קסעתת ׳גג אר5
סונ־י סמ אל הנפנו ׳כיהו הליממ ילמנ ליז דינארס
היסנ ןכלו נימ איצ ףד סומענ ומכו ׳כימל ׳יל סוסד
קי םקנ ןנרק pi דופס םילוספ םינר לס םימ אצמנ ינג
*י י ןא סלמרני סנסמנ שדוק לנא אל שדקמל סנכנ
גי י נ ספישל ףאל מינו קד סנו1 סוס 1אד ןכ םיוק ייע
ןכ לדנ ׳ס תהי הלמכל האמומ הזה אל םיפאכמה ןררכד
ס־שינ םדק ״מ נ׳ס ףד שיפו רנ ףי תונימכ לעינ ינגל
ייע אצס •פ ׳רפסנ יפו סיפאנמ ןרונ וארש םייע י״פ
ןכיי ססנא הרצי וינ ףדו כינ ףו תוכוסכ סנהו סניכש
שישי ס* סליעע 'קומס שרינו סוורומ רדג 'ילפ ןיא
סנזיי ןמ פויג סודרמד סואלנ ינג נימ גיס ףד סונוסכנ
גימ גימ ףד ןישודיק ןניסס םימע ןיאיע סנ סנשקנ לנא
ןואימ הפוג ה>ו ליז סינמרה ליר סןן סיאס סל חילד
לניי ליז םיגולרה ליד ר• 5יי-י סיק ףי סייזגיד ןה ומנו
יסכיאס סיסאני םינמיסל ליסי סנעקנ הלפנ למ ווסיא
םירונל סמו סנ לנא תוומש יסש סאינס אלס ןוגכ לייד
אל סאמופ ר־נ pi ׳ילמ הרסאנ ןכל ןוי־יל סוס ס־סמ
דינ׳ירס שימנ סונוסד ןםנ ס1נ ךיראהל שי סגרה1 סונו
דיס סונוסכ ׳שרינ יעו סארססו יוניק סנ ךיש ןיאד ליז
׳ננ ליז םינמיס סונישנ ולסה אלש סלודגנ סרתסס סנסק
ףד סדיםפנו סולמש אלנ הוהד ףא סספדמ קלד לומי
תמללנ סמא ןיאו אלקמ שמימ ןל סמל םגו שימ סיס
הונ שי ) נימ זינ ףד סוניסנ ימו שינ אינס אל אה
פיק ילהנ סינמלנו ׳שלינו הזנ מיכו איפ נימ ףד אעויע
אל םא ןינ מינו סולמש ׳נ אינס אלש י פ סשלפס יננ
לכלו ל״ זאו לועיש פסל סוס אל ןילמ וא ללכ אינס
בינ ״י ל לדנס ןכ םעאנו פלסמל לוונ השפנ םילנוס
שלקל ׳נסע אלו ןיאושנ ןמ םא קלד ניזממ ׳ננ סומנינ
ירויא ארקנ סוז ןואישנס ןמ ןידמ ׳וס אל זא סאיננ
שי ןילעל םושמ ׳סיסנ שימ לסיס תאינ הזל ףא1 האמסם
xpr< ודיל׳ לצקאו איא הוה [אלד ףא] שלגמהל סוכו הנ
־הע ןמיס
- ד ל אש
:לי נכ ן י ש ו ד ק ר ב ד ב
אלו אינודנה ףסכ םע למה הרב הפוחה יחאלש [יא]
.קוז« םשל השעש יפאי ןישודקב תיזר
ףסוי ודיע ויכ רלקאו ול גישא ס״א קישמנו ׳נסכמ
לשפגסש עיפ ׳ננ יאמדו ויפ ׳שרינו לי ה ספד נר ץזאר
םינקסע ילספ קלס ול ןמיל ־קלל םא םינק פרו סא ילש
•ןירל םא ןאכ ןכו רשעמ קלס וא רשעמ p ליי 0א
ני ס וכיא ססנכ אלש ןויבו ניסש סושמ וא סוכוזע ןסיל
סרונ ליז ןינמרסל ליסד סמנו סל ןס1נס סז סע1 ללכ
ל*י םא סנוסכ סל נסכ1 סשלס אשנ ינג סטוסבד גיס
סלוענ סאצענ םא מינו ןוממ p יא סניסכ סל ניחסנש
.הזנ לימכאי שיע
־גע ןמיס
.ד ל א ש
.[ליגכ ןפואב יפוסא רבדב]
.הבו שת
ק־סמו ןוסמ נרסס נרסל קסנימל גימלס ולסנ ׳ז קישט
טסנמ מאחטד נל יינ לצענ ליריהמכ אספמס
עימקה ןמ סנה מימק אילסו יפוסא אצמנס לימו ׳סלנק
םיקמנ אוה סא לנא יפוסא אל אוסש קל היאל ןיא
אמוימ נימ וימ ףד סונוסכ י״סל יעו אל םיוכפ כולש
םואלל סיסלכומ יאדט 'אלס׳ נולש םוקמכו אימ היפ ףד
איע וימ ףו ןיונימ יפו ויפ םימע וסוא ולפי אלס
םושמ התימ לחאל קל םיינס ןיויפ ךכלו ״של םימנ
םסודפל סינ־לצ ןאב כ״מו ופמש• אלס סלמוש םסינאד
ערנ טג איע ס״ ףד ןישווקנ ומכ לסא םעפ ל" סמאנו
הז שי םסינא ימנ ךכלו םעפה וופ ץנומי ליזא אמליל
לננ תיאלל םיכילצ יא־ינו הז ןי ש אל ;אכ סיכמ ששחה
היליפס יכסמ ללקאו םיטעב עעסי אלש לשסאל סמ
.לינס הפל נל ןיואל ףסוי
•דע ןמיס
* ד ל א ש
וא האנה תםחס הסיס - תונו ייע איא רופיא ־חנב]
המו דהא ןוישרל הלעב תושרפ הסוזע הרםסש תסחם
סעםםד הנטק ןינעל ליו סיבמרהו םינשארה תחנולפ ןבוי
.[סנוא הוד ׳בה םעטטו ןיוח ךיש הנטקל םנ חאמו
.הבו שת
ליריחמכ לולנס נרס ׳ויויל קסנימו איצלס פנס ׳ש ׳נ םוי
יוכ םמ כד» יסלנק [רימאקלימ] קיאמנ נר ״נ ניל
ליז םינערס רלננ ייסי איס ׳רטיסנ סלק הזב יסנםנ סנסי
נימ נינ ףל ;ישמקי ניפ מ״ ףל סליפמ ׳סוסה רדנו
שי סמל1 פקנא םנימ איל ףו תומנינ ר»נס לואינ תעאנו
נימ סיס ףדו נימ סיל ףד סומע יעו ןלילל שיע ןנרק
אלי רכ סמו ויק איע סיל ףל סומנינ רדנה לכ סזו
חנעפ המושהו תולאש WfiS 62
חמחמ סשיק אוסו לילד י שפנו יסנוא סופו ׳וכ בלס
גי ס ־ףד ןירוסנסד ןהב יפו ןישודק סוסו סועוג ךירצכ
ףדגמ •בנ איע וי ק ףד סם ׳סוסו ןימתמד נ־עא אי ע
רמאש המ ונל סמ! בויחכ א!כ ןכד ו״ע •בנ ל״וו מי כו
׳אנה! ירקע נ׳ע נ״נ ףד םירדנ ׳עו ןמנמ אלש םדוקמ
אל א״ע טרפבו סזנ !״רהו ש״ארה ינילסו המב ש״ע ׳וכ
יוכ םינשארה ןמ ו סא ׳י נ א״ע וי פ ףד ןיטינ יפו םולכ
יאנתה םויק לע ׳אק םשד ה/לגכ ׳תק תב ךא ״שרב שיע
יעו הזב יתכראהו הורענש רבד תוהד םדע הז לע ךירצש
החפשו ובע וליפא נ״ע ףו ד ך.ר י נג ז״פ ןיוכינ ׳שרינ
•תכראה דואמו החפשו ו נע ספ הוהש םידע זי ע ךילצו
הוה הצעננ סא ףא זאו דוחי הוס אל הז ׳״ע סל הזנ
נ״ע ז׳יכ ףד תונוהכ יקוחכ שימ יעו םידע אצנ שוקמ
אל תזו םידע אניל נוסו ליק יישר ךא ״שר לע שימ
לוטינ י נג ןכו לימכאו דוחי ידע ןה אמי נו ווחי ארקנ
סידע ׳נ ןי י צו התעבש רנו תות הזל ציס ׳םותה טנס
םינמרהו סלועפ םעטמ קר רורי נ םעפמ אל לוטינ לע
ןי לנו ז״ס ןישודק ׳שרינ ראו׳נמק יאנס םי קנ ןכו ל״ס אל
ש:ש לע יאנתה סא מ״נ ךא ןישודקו תונוחכו ן־טי ננ מי כנ
ךירצ זא יחרכ תמיתס •דע סר אצתו !יטורינה צע וא
.לימכאז ןישורגה לע הליקמ י וע סאו טגה לע סי וע
יעו היתשנ רישא הז ויח סנ״ כחק לע שויק רו ננ ן י נ]
.׳;•ע לועו היל א״ע ד;ע ףד שנש ׳קוחה ש״מנ
מ״כנ ספ י תראי נ הנה חיעינש לש ןייל ׳שריה רלננ [י נ]
רועינה רחאל סיצכוא סי נעו טי פ תי עי נשנ ל״מצ
׳נגלל ביט ה״נ ףד סיחקפ ׳סוסב ׳ע הנהו םירישע אצו
הליחתכל יאלילנ םיאצוי ןכלו ינוע םזיל רלג הוה הלמ
ינוע סמנ א״ע ׳מ ףל תומביבו א״ע סיל ףל חוכרנ ׳עו
רועינה רחאל תיעיבש תריסב אצוי הצח ז־פל כיאו ןנירק
׳ע ן י היהו שיע חספה רע סי ננע נ״נ ף7 םיחקפנ ׳עו
ןס הזנ יתכראה לואמו ןמש י נג תיעינשל סיפ מ״הפג
סנהו ״פה תמאנ ךא ל־מכאו ןי ב ןינורוו י נג שי פקנ
נ״ע נ״י ףל תורובגל ךת לט תורוכנ ׳להנ ס״נמרנ ןי ע
הז ״ער ןויכ הרוחק רלנ הוה תזל תיעינש חמתנ י נג
תרית צש י נגל הנרה ׳תכראת הנסו תרי כי כ ןמ תרוטפ
תזו תואיצמה סלפ הזל הרוחס הז סוה אצ תולמ ומנ
כואת ךריצצ קר תז ןננרל •ננ לנא תונתיצ ואצ רדנ
יעו ןננרד תועיקת ׳בנ ת״רב מ׳תנ ש״מבו רנדה אלו
ךסנו ןנברל ןיריקא ינג הריבמ ילהנו איצ ףד ןיבורע
לנואל יואר סא האז הצ נוזי א טקלמ י נג הרפל אתגלס
תנונח לנל תיז עטנ י נג הלרעל א״פ ׳שרי נו סיצעצ וא
.ןיזאר ףסוי ווי ל׳ רצקאו
הזנ ׳תכראתו ;ויכ הפי ׳ונ רז צנוד ךס ררגנ ה8םוה
ס״נמלנו גי ס תרפ 'פסותנ ראונמ הרפ ינגד טינל
צניס לש תונממ י נג כ־א סינהכ ׳ז תוזהל קיצוכיל לי פ
הקירז ןמזב לכיהב סצוכ ׳נה סויהל םילוכי ני פ ןכ כי נ
יפסותבו סינהכ ׳ה סצלנש ססנמ יבנ םולסא ׳שסותנ ׳עו
ףר סי מנזי עבצא תצינט יבנ סונ מי נ ןנו סונ םוננרק
סינמרסד ׳*שרו ס״נמרה הזנ יניצפד ד״ ףלן 3יע נ״
ליק ׳שריהו הנלוס רדג ליק ׳ישלו היוה לדנ ס1סו ליש
לדג
םני םתס לע שדיק רדננ [י נ]
[גי פ םילקש ׳שרי נ חיסונ ׳ד ןי נעל] תיעיבש לש ן י רדגב [י נ[
׳ונו ׳יהי אל םדא לכוד ךה ררנכ [י ו ]
.םיכסנ יררנב [י זו]
. ה ב ו ש ת
׳קכו ףידמה נרה י וי לי ל קםניוול זיפרת שיחמ ״ת ׳נ םוי
איקרקנ נל ״נ "לא נול לירוהמכ םחל ןובנ
תמו ךיא לצנ ראי נ אל תםעמס לצננו ׳חלנק ונתנמ
ץשילקו שגנ רוני רנ ואצ לני ת ל״יקל ןלילצ ךנ רוליקנו
כ׳נמרה תטישכ קרו ציק ףד נ״נ סינשלכ אצ תיסמ הזו
סושמ ןוי לל םולכ ואצ אטי ננ די נד לדגס סו כי נ ןכו ציז
ןישודקו ;׳שורגהו שנה לש חלועפסי אוה ד״כח ׳נסמ אצד
שדקמה דצמ קרו הרותת תלוג לוכה הז תשלוקמ איהש המו
ו י ג סוש סתנ אכיל ךכלו תילכ תולועפה תושעל שלגמהו
ןיתומנ ליזח וגל ורדנ קרו תער י צנ לי נ סנ תוי י י י נ1
׳נה קי ו קפק הוהל ני עו נ־ע ףד תונותנד ךס סי רוגנו
סי נמרת נסכש הריכמנ ומכ אל ךכלו םימכח ונצ ונמש
תי ע ףד תוניתכנ יונמכ קר םוקמו םיקמ לכ רדנכ הזל
סא טרפה תער וצמ אל ןיל הזל דנ סי נהכנ םילוספש
הנסל הלוענ תאצמנו הלוהב תקזחב הסנכ! •אנסנ אצ
תזר ןילה תושיאתל וימ אלו סינינקל קר סז ןיילל שיקמ
תוביתנל ךה !מנ הזנ ךיראהל שי ליאמו סרומנ א״א הוכ
ר״נארהש ףא עדי אלנ לחו ׳ונ סנמלא ׳ננ נ־ע איק ףד
חועש שדקה הוה לוסי אנ העטל הרומח ׳להנו מ־סאילהנ צסי
םירדנו א־ע נ״ק ףד ק״נו נ״ע ו״טק ףד מ״נ ׳קוחנ יעו
םרזנ סוס אצ הזש רנל קר הז הזנ מ״נו א״ע ריצ ףל
אל ןישודקו טננ צנא נ״הכ ני ס הצאש ינהמ שדקהב !מנ
•רלנ ׳נ שי תנת ךנ ךא הרומנ אי א הותו לצב הז ינהמ
הנ לענהצ שיש חושיאה ןינקו םירמא צע אי א ליסיייה
הנהו צעפנ לננ רוסיאו ךשמנ רבד אוה תושיאה ןינקהו
רומנ רולי נו םידפ י י מ הטיקו אי פ א•• ףו וי ומני נ צ״יק
תונז י י עד ךב ניה שיע הנ ני םנ האמוס הצילחמ הרוטפ
הקיו ׳ננל השאה לש תושיאת ׳לדנ הנסשנ די נב ררבמנש
שיית סוב• ׳להמ וי פב ס־נמרח ירבדב סמ האריו סניל
האשנ ני סאו השרנ סאו ךנ ל״רו הז המ הנסרניש סי י ק
תונזה םי וקש ינס ןיאושנהד קר סצילח סנירצ יאדו זא
ףד תומנ• 'סי תנ יפ1 סצילמל1 סוניל [העקפה] הנ השפנ
ןמ היאר אינמד המ ׳ננ א״ע מי ק ףד ןישודקו ני פ טי מ
ךנ פי נע הונ ש־ע ןישודק ׳ספמי ןניוח טג ךירצו המ
םרוקאש [תמ] אל תושיאה ןינקהמ מנונ סיני םקיוד ןניוח
קי ננ השקמו הזו אנומואו תפד וליג יגסמ !טקנו אמלמל
השאד לי ל נס ׳מגס ןוי םו י ונ הנומל תלפנש סמנ׳ י בג
׳י כשא י נגו םופקמ סנא אי הו תמחמ אני מוא הל תיל
י מל ןנילמא סשאנ ךנלו סצול סא אקוד שיא לנא סונ
הו שיאנ אלו באה סצלםנ ני מ סר< ףד ןישמקב הסיש
סו ״ע ןי שודק צטנל םמדמ למ תוצעל ו״ס צנא לדנה
.ןיואל ףסוי
אום םילכ אל קוסצל הו סשימש למאם שרי ו הוםוה
י לבו איע םי נ ףד פלומסב ןנילפאד רדננ סוסל
ב ל חנעפ ma*™ n*** ת נ פצ
םי נמי ס שרי נו ללנ סונגל ןי״שס וצ סוש סמנ אהי אלש
הוחנמ מי ספו הזנ שי ע זי ספסו ני עס קיסעמ ׳לםנ ליז
י נג גי ה יאמי ׳שי י נ ןייעד י אמי לש םינפגל מינו םש
ן א אסגלס הוהו שיע י אמוס ןמ ןי רופםו הוסנמ •ריש
ףו הנינחנ יעו סי פ לע סיסוק תמיא ןנירמאד חיותמ
ן סנ הארי סנס1 הזנ ל״מנאו שיע ולנע רמעמ י נג סי נ
״שרו הימ ףד סיסנזו ני מ גי פ ףדו אי פ ףד תיסנמד
סיכסג י מו קי ני נ ןמ עקנ םילקש 'שרי נו ׳ג ףד םרומס
ויחקולד ףא סניי ססס סושמ הזו םילקש ילהנ סי נמרנ ןכו
מימו שיע ייכ אסיא סא ני ע ביכ ףד זי ע ׳ע ןנרק
סזנ ל״מכאו ריסא הלזנ סושמ
וקרזי סאו מישמ ןחכ •לפו סלעס רפ י נג יל שימ רדגב
ןמ סנא ססד ןל חפכא אל סינהכ הנרס סחוא
הזנ יחכראהו סינירקמס סס סהו ןויכ סוא לכו רוג
ססלוכו הכימסל ןירנוח ילענ לנ תונרל רדנ י נג הנרה
ול הוה םא ןמוס שרוי ו״מל ןידה ךיא זי אזנ סינמוס
םינמוש םה זאו ל׳׳ סגו םינמוס ןי א סישלוי הנרס
וני נ סזי םיאולימה ליא י נג ״ם הוחנמ ׳פסוחנ ׳ע א״ננ
ני ע די נ ףד ןי סי ננ המלי היארו ל״מנאו סמא האיצמ
רפד ׳נה ןמ אלו נ״הינ ני הנמ קר הונמאנ י נג היאר אינמ ןיא
[יגה] אניל נושו ג״הנ ל" םשד נ״עו סישמ ןסנו סלעס
לינס הפד נר ןי זאר ףסוי ודי די די נ רצקא! סי א צנ
.צ״נס םינהכמ 'י לנק סא נוהנל לוסמי
׳וע ןמיס
. ה ל א ש
[לי גה הבושתל ךשמה]
ד״כמ יוה אל אה ןינמ וניא :ל״נה ןישודיק רנלנ דוע (א]
דידנתד רמול ןיאו הנותנה תאירק •רזוא רננ ׳יה אהו
ק״נו ךה ומנ ני א יוהלו ׳נהמ הפומ אלנ ןישודיק ידהו הפוחל
המינפ אלנ הני נגי ןוי כו עמשמו ודועיהש הידוחנ ג״ע ףו
אלו וי וכמ הרוח ןיינעל תחא הוגה אנישח אל הוגה ימנ
רקננש ׳יה השעמהו .ןישודקה ןמ הרוחל הפוחל ד׳נת ינהת
הנועו תרנ ניססמ תנחח לעו הנליוול סמע עסנ ןושארה
.האינ אלנ ץאושינ יוה םנמא
סולנ וניא השוע אוה קוחצל רמאש המד לי ו וננר שימ (נ
וא לו ננ אליממ השענ םשד ל״ק י וכ הרומתו ןסמ
תויסל לכוי ני או השעמ תושעל אוה ךירצ אנה צנא סקל
.לת אלו
איא יוה םתס הסננו תיע השוקו ן הנ ליו וננר שרי נ (ג
הכירצ א״א קפס םישמו גי ס הונותנו ןסמ ליק סרומנ
.אלוקל ןוממ קפס קל סג
סווקש !יאושנמ קל התרצ סרסוש הפוסו לי ו וננר שימפ (ר
׳םותמ ליק סרסופ סניא נוש סאשנו סשריננ אה תונוה
הציצממ רוספל האשנ סא לעונל סאמסנו ׳נ ףו תומני
סא סרוספ לעננ סנ נוש כיאו תונו לסא סאשג לסונסו
.סונו לתא םאשנ
סי פנ לוקס לות ילנל םליענ םש לאונמ ן נלו סלנק לוג
ןמזנ ילנס ותוא סוה ןי א כי או סלנק םווק סוסד אמוינ
יישלו שימ יו ףד הוסנמ ׳מו םשל היניעיס סנלא לנוסש
נ״מ וי כ ףו הומנמו ץמיק שויק ׳ננ נ״מ ו י כ ףד סיתנז
א״ע סימ ףד אמוי י י הו סונ סי נמלנו ׳אומשל ינהנ י נג
לנו ני הי י נגו סש לסא ןהכל מלבומ ״הי ויפל כיאו
ףד הוחנמ יפו לאומשנ נ״ע ׳נ קל סילישכ ]יא סולונע
למא אל סמלו ל״י ףד סיסנזו נ״ע סימ ףד אמוינו סי כ
סמנ סונ יהכלאס סנלסו סלינס ןמזנ י נג גי סנ סג
ןמזנ עמשמ סנכנש !מונ סקנ סד י נגד קלסמ ס״נמלסד
לאונמ כי הנו סרסקס !מונ קל סקנ הולוסקנו הכליה
י נג ארנ גי פ ףד םי חנזנ י עו ן נ תולוסקנ םגד ןפסל
י נג איס כיסיע ילהמ לי פ סי נמלנ יעו לםיכ אלש ש״עא
תלנק י נג הלפנ ןננלו י״ל תקולחמ ן סנו הולוסקס סכליס
קל םשד סושמ סי נמלס קקפ !נ1 לאומשנ קלל המד
'לסנ סי נמרני הוננרקד אי ס ׳פסוהנ יפו ןננר העושל די נ
.ל״מנאו הזנ ש״ע ערוצמ סשא לש םד י נג ני סמ
כיסי רפנ סנסד רדגה האור רזעלאד ןה רדגנ [י ד]
העד ללנ ליא םישדק לש הסיסש לכד ן כ ןדי דל
ףד םיחספ ״םר ׳עו ןי שוי קי ני פ "׳שרי נ ראונמכ סילענ
ףד אמוינ ׳סיסכ אלד ל״ר וג״ ףד היחנמד ןהו נ״ע יו
סושמ אל סו גי סכנ קר כ״הי רפ דימלד ךכ קר ני מ
שיע ני ל ףד תימנינ ראונמכ חורו המחמ קר םילענ
כ־הי לס י נג לזנ לשכ יימלד קל סש ׳סיסכ אלל .׳סיהנ
ני ע ויל ףלו ני » א״מ ףד ןישודק ׳עו ג״הכ תעד ךירצ
לזנ לשנ דימל קלו ליכה ס״ ףד הוסנמל ן ס ל״ל סזו
לנונ !לסאו סשמ הוס ואל י רפסנ ׳ע הרפ י נג סנסו
רדג ס1ס גי סכו סכומ איע ׳כ ףל סרומה יעי סרפל
ןי רצ ןכלו רועלא סוה וני נר השמ ןמונו סרפל םי לענ
סרפל סנשמה שיא הזבו ןהכ סחסב י ו חווי דלו רועלא
הזנ י י תנ ש״עו רונ לשכו [סי נמוה] י רנדל ףא לי פ
.ןיזאר ףשו׳ ודידי
המנ הזנ ׳הכראה םיכסנ רדגנ סנחו הפסוה [י ס]
לנא לנס ןמ םיכסנ י נג ח״מ ףד םיחספ ראונמל
םי חנזנ יעו םלענ וניאו ןנברד המחמ רתומ הצקומ ןמ
אהנלפ הזו ׳סוחו ״שי הקלחמב שיע עמודמ ׳ננ חיפ ףד
וא רוסי א םצע ומכ סוח עמודמ סא הלחו גי סו ׳אנהו
י נג נ״מק ףו הנשו הלרעו ני פ •שרינו הנורעה ׳י ע קר
ל״ס ןילעמ ןיא ו״מלד םש רמאו הנשנ עמודמ ןילעמ סא
ומבו םולעחל לוכי ןסק ןיאד מ״נו חליחתנ ומכ חוחו
ש״ע תולעהל י י א ולש וניאש רחא ןכו המירה השרשה
הדנ ׳סי הנ ׳ע היסמ [נרופמס] לש רועי שו מ״נ סגו הזנ
ליר סא עמודמ י נג אי פ הלס ׳שרינ תקולחמ סזו ו״מ ףד
ףו ןישודק ׳עו סוב שי ע סמורהס אלנ הלחל רועיש שיש
חרי ףד הכוס 'סיח ׳ע רועישה רסמ כיאו ני ע סימ
סהס סש ראינמ םיפס הותנמ ׳פסוהנ המאנ ן א ני ע
קיהו אינשרד אהגלפ י י פס םש ׳םסותנ ן א מי כו לוספל
יגילם הזנ להומ זא סא לשממל מנק ״סש סלוק מינ ךא
ףד מי נ ׳ע ספקש םלוק לי ל לו ננ סג סיכסננ ןאכ ן א
ןי רל םי כסנו המחמ פיכל לוסא שיע ו*נ ףד (״עו תי פ
חנעפ תמושתו הילאש תנפצ 64
החנש אהי אל חכשאש חמ הפכ6 י נג ו־פס םאיסל ןה
מי פ רמפמ וא רצוק ןיאש י מואו לילו ׳שרינו מי ססנ ש־פ
המודכו ןישג מוקלל ללגו ש־פ החכש הוח אל זאד רומגל
אי א חדכ חריצקסו ןי פודקנ חשמד ןויב ינקמ אל מימו
גילק ףד נ־בו הי נ ףד סרומחד ן ח ומנו לפנל רנד סוש
ןכלו ׳חשא תא סויה פי נ ףד סי רדננו אקססא אל אנמחר
סושמ ׳שרי נ שימ חחלגמ טקנאל מי פ איי ףד לי זנל ן הנ
לחא סג ירהל סיארו !חונה אלו ןיד חורי זנ סלמ סזד
חלגל רוסאש ןיד קל םז ׳נ ואג ן .ו סמחמ הז לט ני ח
למול יגסמ אל זי עו ריזנ חלגמש חמחמ ומלמ לי זנו ליזנ
י נה י נג אי מ ׳ס ףל ןי כי לקנ ׳מו מ״נצ ׳ונו ׳חיה לונס
ליזנו ני ע דךנק ףל ני נ ׳סוחס שימעו עדי אל ׳א ינשל
׳שלינו םיללנ ף״לנ שימ 'נ ףדו !יניד יבג ני מ ׳מ ףד
המאנ! לימכאו ןי נמ ;יאל יביס סיללנד א״פק ׳ססוחו
ףי ןאכו לני מ ׳יס ׳ננ ׳ו ףד ןישדקל ןהד דמוא ינא
"ט ףסכ י נגל למש ׳שוי קא קל הז ׳וכ סלא למוא ט״
איהו ןישודק םש השטנ ףסכה םיללג ינש השפנ הלבקה
ףסכ הז ןיא ן!יכ םילכ אל סלימא אלנ סונו חםלקחנ
אל ףסכס סגל ןולסחס הנסק חלנקנ ןכו ללכ ןישולק
םש ן א לי ׳ננ א׳׳ ףל סיללננ ימו ללכ ןישודק חשמנ
סלווא חלוחחל לומי נ ומנ! לנלס לע ןישודק לח לנכד ליל
המנ הנלה חזנ ׳חנראהו ןישודק רלג רנלה למ לחל !נל
!ישודק ״שר ןכו ׳שרינו ליעינ ןישודק ןשל טקנ ןולי י ׳מנד
ני ט חיק ףד ני נ סינשרה ןכו דומי ןושל טקנ נ ״ ףד
םכסהה לש חלנקה ןריצל קר הזד סושמו איט [סש] י עו
ףד !ישודק ׳סוחנ ׳ע ני ענ וא חחעדמ סא םהנש לש
הלרמנ נאה סא הנטקנ ׳נהמ ךנלו לי מנאו מי נו ׳ח
חלנק הלנקנ קל תדנ !ישדק רטכח ונחנו רסש ׳שודקנ
הו המ ןישודק ילבקו יאצ ׳מנס קידד סמ הזו ׳נהמ איה
׳ע סרוממנ ןבו לימכאו םישודק טקנ ׳ו ׳ה ףדנ !נו
סולנ אל סועס םזה ׳א השודקל י ני ס איע ני ל ףד רי ונ
ליצ ףלנ ןי אושננ יאנח ןיא רמאל סמ ן נו הזנ לימנאו
ן א ןישודקו חונוחננ הזנ וקחד ׳סוחו זי ק ףדנו חומני נ
אנוח ׳שריה ומנ סוי ׳ל חשאו שיא ןיקזחמד יניס ליר םש
ןנו רורי נ אל ןיד הז סש ני סא ׳להי א*פס ס׳נמרב
ןיגרוס ספו רנד ׳לח י נג ני פ ׳פ ףו קיב ־סוחנ חכומ
סלמא סאל סינמרהל לי ס המצע השאנ צנא לפטה סג
תגרהנ איס קל י נולפ לש חקוחחנ י רסי ינולפל חשדוקמ
ליז מי סנו די נאלס שליסנ אלו תגלסנ אל הו פג סא י נגו
ןיד הוה םז סוי ׳לנ פי נפ הזנ לימכאו ןישודקו גי פנ
ףא ללנ יאנס ינהמ אל מונו ןינקח ןיאישנ אל האושנ
ניאשמ חונ ונל המד ׳אנח למ הו האשמש םידע אינה סא
ן י ע אלו ךילאסל שי י ואמו ומצמנ ןינקס לי ו הסימה
.י טחנמנ נו טנ
לנא ;נ ליס אל סינושאלה י אוונ סו ני נ הסוס די סו [ל]
ליל הנ ני חכ האמוט לי גה לקיע י כ יוכ השעא המ
די פסנ סינמלמ !ננל נחנש ומכו סושדס סינפל סנפהחנד
ולספנ סא םידפ י נג ןכו לקסנה דוש י נג סי אמ ׳לסמ
ומנ םי י ע לדגנ ללנ ׳יהי אלש קל םינמאנ ״םי אלש אל
קל םש סואיצע רדגנ קל לקי נ לדגנ אל ןישודקל ףי
״מ
תיעטש תמהננ סינמלה תנמכ שלפל הצל לא1שה נרה (ה
אל הלוחס חושמל לכוי אלד ןוט הלוננה ןמ הלוספו
.הוונננ ניחתהל ׳ומנל ולש אנישח
י נג אייפ הלפו ןהב ליז ו ננו בישמ ול לאנל שקנ (ו
.י ונ חאסחל סקיל סא זוזי א
.חיעייש י מונ הוצמ תושעל סא ל״ו ו ננו ינש ןהב לוט (ו
כל ןתמ תעשנ הנרה םינהנ ויהנ ליז וננר ש־מע (ח
אתפשוחנ לצונמי ןויכ ליק סזנ סינכנ ׳זל םינפנ
תויהל ולכוי ירה זי אט כיעו לוספ אי ננ הזהל סי נמרנו
.םינפנ זי אזנ
סושמ לוספ היכחל אמויל היפ ׳שריה רנלנ ליו וננר שימו (ט
נישח עבצא חלינשד הלנק םדיק רפהמ ךפשנ ומנ יוהל
שדוק ילכל שליק ילכמ ןתנ םא סש קפוקמשכ כיא ליק כלנק
אנמ ׳ר החרמו ריעשה סל ןוחל רפה סל הריעמ "אל אינמו
׳נהמ יאמ לינה יפל ולנלנחיש ילכ אלמל סקירמ ]חונל סושמ
יוהל םעשמ ןפשנש ןייכ אה ןושארה ׳לכנ כ״חא הלוחה
׳לננ לנקל הפלדה לע ךפשנ סא ׳נהמ אלד ומנו הלבק סלוק
קרומ חינה סא ןליל 'מננ ומנ ׳שרינ ׳יפה י אלט כיע אלא
לוח ילבנל ׳שריה למאק וי עו הציצח סושמ קלומ ךומנ
׳שלימ חנומ !יפלד אצא סציצר יוהד סושמ לוספ יאלט
ןא מינמ יוהד חנומ סיחנזנו מיאשנמ יוה ]ילויב שדוקד
החיקל יוה אלו סושמ אלא הציצח סושמ ואל ׳מננ סעסס
.הכוסנ ׳סוחס כישמכ
יאמא םיכמוס ויכבו ןוהאנ [ניצ חוחנמ] ׳מננ יאד ןהב (י
חלחשמה ליעש לש הכימס אה ןוחסל ןרהא ינב םיכירצ
.[דנ ׳דגנב גיהכב אקוד
. ה ב ו ש ת
י קנו ףירחה ברה ׳דידיל קסנמוד ויפלת ולסכ ׳ח קישמ
נל י י נ בול ״לא לילוהמכ יוכו שחל ןובנ
הפוח לחא ףכת שימ הנהו סויס ובתכמ יחלנק קיסלאקנ
׳סוחנ ׳ע !ינע ות1אב !׳קוסע לדגנ יתכלאסו פ!שמ ינאש
ייצ ףדו אימ ג״צ ףדנו תווע י נג איע גיל ףי תטוסכ
סו תמאנו ניע ניל ףד ןילוהנס 'סותס שימ שיאו ניפ
ןכו יי ףל ןישויקנ סאט ףיס וא סאינ תליחת י נג ן כ ליגה
ו״ק ףד נינל ןה ומנו הכישמ אלנ חופמ י נג ןי י דל
י נג םינמאנל ןניוחד ן הנ הנלה הונ יסנלאה הנסו ל*חנא1
ןישולק סוס אלל תשוחנ לש לני י א״ס ׳ת ףד !י שוי קי ן ס
ינכמ אל םי י סנ ודחיתנ סא י נגו איא לסיא ״פ םיעיקפמו
סושמ ניפ אייק ףי פומני נ סמנט ומנ אצדו לפנ אל למול
סיפאנמב ומכו לבד סוש ינסמ אל ןיד נ״םונ סוהד יכיהד
ןיגלוה מ־מ הלממ אלש סילחוא ססנ6 סא ףא ואל־ש למ
נכשו נדי ל ׳סיפ אצת ׳פ י לפסנ לילל סוו סלותס סניס ןכל
ינג אלו סנק ינג וימי ׳םושנ ־פו סניכש לפ
ןי רצ סמנטו יתלמג אל ניי ףי וי וסי לננ ספוי ס החפש
8י מנ הנק אל מימ נימ וימל ףא סמ רנאנו סש סמקס
ללנ ליפומ ןי א סקוסה כיאו נ־פ גינ ףי תומני נ ־סותס
אל ססוני לי יניה ףסכ ינגו ללכ ינססמ אל ןילנ לנא הול
איהש המנ קי סא לנא ינממ ללכ ןישודק רדנ סז לפ לס
כיג לד סוו אלסמאו לנד 010 טסמ אל סשלקסמ אל
ג ל חנעפ mmn תי ל«׳ ת נ פצ
די סו גי פ נ״ם ן ד ס1חנ»נ ומכו דימתכ סינסכ •גו אי ע
מי כו 0*פ םיחולש י נפכ כי נסנ י ננ (י ט ףד ןי פי ג י עו
סוו ללכ סטשסנ סגא רדנס סלפמ ססש ׳נה לכו הזב
ץכ ףד תוסילכו יזכו עבור יבג אנר ר ן ד תממד רדגה
ןכלו ללב סינשמנ סנא ׳נהד תקילתמ עיעו הטוס י נג
ליטכאו ניסכ קר ססד כיסיע קר תשקמ ריגה
סוסו לוספ לופ לסב יאדוב הצור סמ ׳שריה רוגב [ט]
לות ילכל וא ספצרס לע סמסנס ראווצמ ןפשנ ומכ
איבמו ןל תפכא אל שרוק ילכב לבא וי כ ףד תיחנמ ׳מ
תותנע ראובמכ אל עקרק ג״עש ילכב אסד ליל סשי ייאל
סוה תב וחוא ןיאש ןויכו הזחאל ןתכה ןי רלו ני ע ׳ז ףד
ו ״ ףד םיחבזב הזב ׳תכראת דואמו עקרק גיעש ילכ ומכ
5י דדו ןתיש ןי רל שיע היכ ףד יעו אלמימ תוסד ני ע
כא רו סא עי נו סמישס סא ןתונה ומ תזב ס״נמרנ שימו
וכ ימצע אוה טי ב ףד ןילוזג ׳פ הלבק ךרוצל סוה הז
כיחה ש״מו הסוחש ריפיל 0ד ׳ננ ני ע זיש ףד הטיס יעי
לימכאו הלנק ןרי ל הזד אי ע ׳ט ףד תוחנמ
ףרמ לכד ן כ רדגח יאדוב ריעשב הכימס רדגב [י ]
ףד ןיברע ׳ע תיטרפ עי מ םי רוג ׳ב תוה הכימס
׳ס 'י ףד םיחבז 'ע ןברקסמ קלחי ןרבל ןי רל ׳׳שרב
יברמ ןנרק השל' השא סאו עינד הנלה זזב יתכראהו
מנ ןברק ןוק־ח רדגב קר ננ״מ רדגב אל הכמסו ל״ זא
ן זא סשיאמ ןברק שלי שיא סא ןפסל! ךמוס שריי
)ימסל ףכת ציאד מ״נו ןברק קקח אלו !י מ רי נב
יימסד גיל ףד סי מנזנ ערוצמ סשאד רוגה הזו הטיחש
מ ל״י חונו סיטרפ עי מ קר לילו שיע צ״א ףכת סיה ע
•חל אי פלנ יעו ויל ףד ןישודקב גיזתש עי מ ןמ ׳סימה
השמה ריעש י נג הנהו ל־מכחו תוכמס םישנ סגד שקמ
ףל אמוי ׳ע ׳ודוס ןלולל סגו עימ הכי זסי ל" כ־ג
פסו אמויל וי פב ׳שלינ לאונעו בכעמ הזל ליס ״שלל
נ ןא סעפס לוע ןי רצ י לו אצנ יחלש סאל תועונשד
יוה תמחמ קל םייק עימס י אוונו כי ג ןימסל ךייצ סא
יש אל !לילל כי או !י כנו ןלהא םשו תכימס י י ע ןי לל
כל סמנ סונ ןילאסל ש• ליאמו נכעמ ןיאל ליייקל הז
רא!נ קלל תכימס רשכ אלל םיאלמה ליאנ ןכו אי ננ
י איבב סיכמס סא הישרוי סמכ חינהו תמכ מי נ ןכו
עימל ןיוס לופ םי י או ןשיל תצור ינאו היב י לו !יאוב
לנקל ביתכל לוחמ׳ ל״נח ספל נר ןי זאר ףסו• ודי די
גו ן גנ ןי עלו
׳ny ןמיס
-ד ל א ש
נירד ויהו י״הדםל ועסנ ףסוי השם ותוחא לענו םהרנא]
תשאל םהרבא ׳נ התע אקיםקעטנ הדשה ידע יאנ דחיב
ולי דנ ריעל והיאינהו הלח ףסוי ,דשס ותוחא לעבש ןאכ
איגםב חותיג ול השעגש סיטי החא רחאל חיהיבב תסו
אתמוו ילכ ראשגש ים*ע לע ןנוקמו םיטרפנ ךיראהו יכיד
אלש ותריד הנישש תםחט ולש השדח תבותכ ותשאל ׳כו
כי כ הז םויבו םיקם יחואנ ידיחי חנל תויהל ול ני ט
הלבק
י נס לכ שעמ תושדח םינפנ וכפתתנ ואו חרדנו די נ ׳י ע
הללס קפס ׳ננ ןכלו ני ע ׳ח ףד ןירדתנס 'םותה ליר סח
י נג לגלג שיד ני ע מ״ ףד תטיס ראובמ ןכו חמביחמ
ללב איא סנא תעכ ן כ סא אתו ״שרב שיע ייחא יאישנ
ףד תובותכ י עו הוקשל ללכ ן י פ סמו חא חשא איה ירחד
״ע די כנ ררנתנ אלש לכד כי עו ויחא ׳אישנ י נג וי מ
יתעדל רטפאו ללב רנדח ןפהנ אל חרי ב חדכ םידע
חזב לימכאו חזל םיכומס די כ ןירצד הז איא ונללאד
אל ני ע נ ״ ףד לע תורוכנ ׳לסנ סינמלת לדגנ [ס]
ללכ קיד
ךכ לדגה ני וי א י נג הרפד חקולחמ ן ה הנה [ז—ו ]
אלנ תמ אמטד [ןי י ] הרותה ונל הרוגש וישכעד
האזה י י עו סי רני לאשי ק״מיכ לע ני חן אמטמ האזה
׳׳שרו ר י נארהו סי נמרס ׳גילפ אפוג הזנ! הומ רהטנ
״ת 'ע ורהטל הניתנ ךירצ !א תאזה תנמכנ יל סא ייחו
נ״ע חי נ ףל תטיס יישלנו שיע ליי ףי ו נ״מ ףד אמץ
זי ם ״פ אי פ ילהנ סינמרה שי עו זי ע ףד ןירדהנסו טילי
ןרי צל טקלמ היה תעכ כ״א נזי א לע אקמוו תנשתכ שיע
״רו ךרוצל הינש תנווכ הז ׳נ "לי מ״לל ילל ל״ס הז סלאת
ןכו ןלמ חרזנ ׳א הנמכ למנ ;נילזא ליס סשאל שילו
הזל ףאל ל״ל יוכ תי נ תונקל ל־סא איל ףל ןיבלמו ןה
!יברעמל לי סו ןוי כ ל״ס מ״מ קל תמאנ ןי נק אל ןיל
[לאונמ] !ינק הז סוס ש״ע ייכ רטנמל ׳א תופרה רבלל
וילע בשי אל םא ףא נ״ע זי כ ףל םיחספל אפישרש ומכו
חימ ףו זי ע ׳סותנ יעו לנל ול ףק1תינל האנה אפיג הז
ךכלו שיע האנה אסיג הזל ה״סאנ העיטנ י ננ נ־ע
הוה אל סינמ רנלל הרשא לבא ללכ ןלי אל ףא ריסאב
ילהמ ויפב םינמרב 'ע ינתמ אל דנעי ל סגו ללכ ץנק
עטנ סא איפב הלרע יבג ישרי ן ה ןכו הונ שיע ;י נרע
ליר הליכאל ומכ וא םיצעל ומנ הז ךא ונ אציל גורחא
׳י ז הרמא הריתהד תמחמד רמאו סראת לש ימלע ;יקית
תול החלו הנינח ספל תיזל רמא נ •חאו ירפ ספל תו״
וננר שימנ אל סיצעצ ימכ קר הוה זאד ךפהל ל״רו ןנברד
לי חנאי ירפ סוא ןרוצ ומכ הוה תרונמל לכא לי ז ס״כמרה
לליש הרמא הרותהש וישכע פ״כע הריכבכ ןכי רדנה הז
ירשפ ;ישארהש ״ע י י טפ ינשהי שילק הוה רכז סא ׳א
טשה רטפנ ׳א ללי י״עש אצמנ אי ע ט״י ףד תולובנ ׳ע
ס״כמרה וננר ל״ל סו תיעטש לשנ הרוחס ה!ס נ״או
סא נגושנ המורת לכא י נג תזמורמ ׳שרינ לאונמ גיהכו
סולרק תקולכ הוהד ו״ס פאי פנ ןכו תי עטש תליסמ סלשמ
ץד זו ל ני מ וי י ק ףל םיחספ 'ע תוסוכ ׳ל הנהו תיעינשמ
סזנ שיע הוצמל ותא לכל םתוא !אשע תו ונלמו וייקת
׳גילפד המבו ע״פב היצמ דח לכ לכ ׳י ג ״ק ףי יעו
סא תומוקמ ינשב תסוכ ׳ו אצי סא דיבאלהו סי נמלס
איבב ןאתש י נג חיק ףו שיסו םיטלפ וא תמא תאיצמ סו
דמא לכ רישכמו ח״קת סי רדג ׳נ םהנ שי פי כע שיע
לינה ׳שריה ליעק הו הרומס דדג כי ג הוו רנו ןויאל
תוזהל סילטיד קיכ ׳אדט ייכ םלעה לפנ תואוה י נג [ח]
ןוי כי םלה לכל ן ס ססנ ן י ש אל סינסכ ׳ז סג
'( ףד סוחנמנ ׳מו דחא !מכ סוס ונל סמ ןלולל ססד
חנעפ ת י ב ^ת * * * ת נ פצ 66
ן ס רמזל ןי שש מי נו תודע סוה ןנברדמ לבא סרתומ איה
יקוחב שימ ני פ ז״יק ףדו ביט סימ ףד ׳ו נ הנימאהש מ״נ
י י ול ל״קד המ י נג ביס חומביב ׳שוי נ ימו חפוקנו הונ
הז המו וושתמ ולפק נ״ממ סש י מא אשנח אצ ויתגיס
אהו כ־עו סומומ י אי ו ו חוופ ללנ ןי ש אצ תמ סא אה
חזב יתכראהו ׳זויחהל איא ו מ אצגו ו י נ רח.ר ן י י ל
חונוחנד ••פ יפסותו חומני ו וי פס ׳שרינ שימ רי י נ הנלה
בי נ ףד חונוחכו ןהנו שי ע ןישמגל התימ ןי נ מ״ג המד
׳ססלנ וימל ףא סי ננ יבג ני מ דילק ףד ני נ ׳עו ני פ
אלנ ומצע פגו ׳כיס כו סמפס חמאנו שיע ןמהמ אל
׳לסמ אי פנ ליז סינמלה ש״מ לוגנו ינחמ אל סי ומ
אלו שי ע סי דפ אצנ התימ ןיניתש לנד ליחהל איאד ןיקולג
סשו מי נו נ־פ (י י ףדו ׳7 ףד ןי עי ננ הי ל הפי שנ ליל
ני פ ׳שרינ יעו לעופ רדגל ליל ןאכו רוריב לדנל ליל
פיכונ הפוסו וי פ ׳שרי נו סולנ א״אנ א-ע ןיא ןישודקו
ללגה אי וצו תיפ ל״קו מילל פנה לש ללגה ומלמ ונננ
יפו סילע ןי לצ לולינה נ־ה סילפ אלנ א״א ןישולגכ צפ
צנא וי ק ףל ןי פי קו א״פ סי פ ן י ו בי ע י נ ףו ןיסיג
ןוילל לצנ ליתמ סו ןיאד םידפנ ן י ש חל הז התימ
תיצד ןוי נ סי פנונ לנד הז קל נ־ע ׳נ ףלו ל״ ףל ןיפלק
למוצ די צ ףד תומנט ליק הוה ןכצו הרהומ נמנ סנ
הפיש שי ןנצו הקיז נ״הזנ יימ הוה סזד סושמ פי ג פני ו
אנוניע ציל הזו שיפ ןיאימ סש •נהמ אלי זי ק ףד הומבינ
אוונא איהש המל קל בי הזנ לדנ אצ הזו ליל יליקא
וצ שי מ״מ ן א .הלהומ אלמימו המ הזכ למוא הזו לעננ
לנ סנהו ש״מכו לההו לי נ ןי לל הזלו הליהמ ןי ו סנו
המחמ ןיל צוקפ אצ לשנ פ״נע הזצ ןי לל די נ ןילצש לנל
ףד ןיללהנק י נאכ ןלילצ לע עשל תשת לא לונ הזו עשל
וני א סא ףא וי פ י י ע ןי ול א״או ףונה לוקש איע זי כ
א״פ ונינק ףד ני נד ן הנ הזנ ׳סכלאס דואמו לצנ לקשמ
ןי נ םיקלחמל חמו ןלונ השפנ אלש לע לפש לע סוויס ׳ננ
סושמ אצ ללנה המאנ1 הוג יקוחו סי נםלנ ש״ע ונתח
די נל אי א עשל ״על חלמא סלוחסד ן כ קל ףי ז ששח
ציל חז סיוקמנ נ״אסמ למשה םיקלו סלוספ סוש חוםעל
חפכא אל נולק ״פ צנא ׳סותח שימ שיאו םש ס״נשלם
סננ ןנל תלק שנ י ננ ני מ אי פ ףו ןי וני ננ !ניצמ ןנצ1 ןל
׳שלינו ששת סמש ומאו ׳מננ םימ חואלמל איא ןל״גו
תינק ףו ני נ הינשלנ ׳עו פנה !קחל א״ח לוספל עמשמ
ףו ןי ווסנס ׳מנמ סוואכלד ףאו ןמאנל !לבקל אי א ןלוננד
ףונה לוספ אל פשוו ליסד אנלצ הו קל פמסמ אל סי נ
ל!ספ הוהד לי סו !נא לבא לשנ סיפנהלו וי כ ףו לי סו
כיהונ קו הזו ׳נהמ השאו נולקנ קי ו הו איא לי קו ףינה
ני הו איה ו״פ ןי ווהנס ׳שלינ ׳פ! לתא סוקמנ לשנ נולקו
אל פיכצ ףונה לוספ לונ תמאנו ׳וכ סוומ וניצמ אצ סונ
שי מנ סונ ׳סנלאה י אמו ו״נ י״פו אנקלו ןאכמ קל לוספ
ו!סאו ויתנלס •ננ סומני ד ני ס מיספנ לי ו סינמלה
ףוגס לוספ הוסמלד םישמ הו לינשנ נלהיד המסמ אשיל
ןי לוהנס ׳שלינ לאונמ ןכו עי נל ו ״נ אלבו םידע אלב א״א
קלו ולספל די נל א״א ״לל ףא ויפ סאווה ״פו סש ני פ
ןילופ״ ונא ןי או ןויכ לקש ילענל סשממסד ןנילמא
ףאו ליס אנלו הלמ סנוננ ססצקמ הלפנ סוס ולספל
םא
חרי בכ ןנוםס בנוש הלענ י כ בתלט ינםם ותיומז ,דל^ו
•.רשאל בתנש סיטדפהס rtj » הל בתכו זזוהנ דוא
והיחא תא ליהבהל אלש ףוסה חא הל בתנ אל הארנכו
לש ותודע לע ןופסל רשפא םא — םיאתפ תעוסשנ
יוהד ףא תילםס תמחס תודעל לוספ יוהד לי גה סדדבא
השאהב ׳יאתנ ןברקה םנו נ״« ט• ההב •ע] בתכב
.[י י ל אקפםס ארתב
. ו נ ו עת
לילוהמכ נלפומס נלהל קסנדוד ס״פרס ולסכ נ•• ׳נ םוי
•הלבק ונתכמ לאפשואד •ינ קתצ• •לספנ ןלהא
י י נה דקי פ ן כ לוציקב ן א סעיליס לצקס הו לאנל הנהו
סלחומ אצמימו סיאס תמש ןנילמא סא סנונמ לסכ י ננ
לדנו חיפ ףד ׳םוחנ ׳פו ן י י לחה סו וא למנ סל ןי או
׳להמ נ״פנו ןי שוונ ׳לה ףוס ו ״נאו ו םי נמלנו ני מ ףד
קל עקנ לאש •ננו י״מהו טקנ דמ י ננד וי פה ;י שי נ
ןה ללננ הוד •סנראס דואמו תוי פ לדנ אל למיל סינמחנ
דימלו שי ע חועט וא האלוה ני צ ףד תומביל תקיצתמ
•לינ הוש אל םינימאמ ונאש ןי דו תולע הו הוה הארוה
ףל !ילוח ׳סוהה סי מנו לי נ רמה קל ן א תולמ קל אתנמ
נ״ל ףל תומנינ ןני י מל ן נלו ןשמנ לני הוו אי מ י״ל
אל כוד לילו !יאושנ ימקל אלקכ ד״נל •אמאו ליאוה אימ
סו הוס ענרו ענל לכו לי נ פי ע קל הלענ תמל קספנ
סי מנו תמ ׳אוו ןינילמא אל אהד ןיא1שנ סווק וסכו רתה
••מ לתאל ה וישנ סאו לילו הלוסא התלצ סנו םש ונתה
אמסד הללס רופסל המצילח •נסמ אל סי ננ אלנ סמו חי ס
עי פנ די נ לסה הנילצ הלצו לי• ןכו וססא ללכ הוה חנ
ףו תימנינ שי עו האלוח p קל פזל הלש לתה •נהמ חצו
סי נמלנ יפו היונפ ןחימשו ן יתא הלקלקו הנלה ׳ננ ני צ
השאל די פס דפ סלו םש סקנו רי ס וי פ ןיםילנ ׳נסנ
אהו סומס סו1 ול אשמל הרוסא ויפ •*» תחשנו
םינמלנ׳ סש ׳מננ ׳אונמנ ול אשנסל מלחומ ןיאושנ לחאל
קיל ןכו וי נ לתס אצנ ליל וי פ <*ע חאשנו קי י םש ןא
סל ויעהש א»» סילאשמ י ננ כי ם ןישולנ ׳לסמ !י פנ ונבל
נימ זי פ ףו תומני ו הנשמה ססשפל סמאנו םושמ ליל ׳וכ
שיע י י נ לסס נכממ איע י ננד סוילוסו אי פלו איצ ףדו
סוס אל סדנ אלש וריסה סא וי ב רסה ךי רצו רנו סנפו
רוננ רסה ׳ננ חיפ ןי נ ףו הצמ ״שר שימ י פו רתס ללכ
ני פ מולוכנ ילהנ םי נמי ה כינו לנמי ו ינהמ אלד פ״נ
אצ סא תחא הצינ ׳ננ אי פ ׳מ ףד סולוכנו ןס י נג
ליקא ו טנס תותא סלינ אלמ אל םא ףאד ספ פמשמ ןפי מ
םילאשמ טג ןי א כיאו הידב השע אלש ןוט והסש םא
די נל ןיסמשמד די נ לתה אכיל אה אצס אצ םאשנ סא
קי ד ןנצו ליז ני סנ השקכ ןפו אי נק ףד סומני נ לאטמכ
גי ל ףד תופטשנ יפו סאשנו םכלס אסו סל דיעהד וגנר
די נ לסה ציאו הונ דו ול םנימאמ איסו הזנ •דל ניפ
דימצ ףא טינל תנמאנ איהד ויטס •שליב לאונמ ןכלו
׳להנ סי נמלנ י עו םזנ לימנאו םינמאנ סשאו א י ןיאו
סודע ללננ ןננלוע ןמאנ סשא סולנט 6*פו ויפ 0ו ל1
אלמימו סמ שיאהו ליל אסלמ ׳לנ לדנב קר תיסמל ליל
רל חנעפ ו « ^ » תנפצ
יגנ גימ ׳ל ףד מ ל ןה ו מי קםסנ ft ךשמנ ־מי
סוססל ןילצ אהל נימ סיל ףד •סיסה שימ סיפ סאסע
סא0» סוס עגרו פגל לכ סזד ©טשאלס וללסו ׳נ לכ
טסמ אלד ןיזניגנ 6*פס ׳מ״ב דסל ליס ןכלו סשוס
מיננו לעסס ול ןסנ אל סא רפשנ סילפ לע סצימע
וילפ קוקס ועמ דיפ סלינע ׳שרינו ר ףד ן זי זו ןסב
םיצור ונא סא ןכל סמ מדו סילמנם םש עקתשנ אל
לוקס ״ע םיריסמ ונאש וענ סוס דסשס ״ע לדנסל
סייסמ וניאש לנל ףא סושפל איא סח ילככ ידנ וא ףונס
סיסעל איא םינופס דינ ונל ןיאד ונלצא ןכלו לקשע ששס
אל סילסמלו לקשמ סמממ קל ףונס לוספל סיליםפס סמוא
קדל ייאו ועכו סמ ןילאסל שי דואמו רקכעל ןנישיס
ןיאו קסנופ ןיאש סוענ סודיבנ לדיסל ״אז םוסנק וניו
ןיזו ןכ ןדיפוע ונא ןיאד נינ n םשאנ סיעו סיאלל וגל
ןיד לינ קלו סימשלנ ףונס לוספ סוששל סילט׳ ונא ןיא
ונלדי ןכלו ללכ סילע סנאש אלו רמנ ללננ םםוא ןילנקע
רפשנ ףא ינס» סיעשל סווע ׳לוספנ םילספ סיוננ
קיזןנד קיכו סיסלפ םידנו דוע םש נוסכל סונאנ סרפנו
׳ר.י טנ סיל ףל סועניו ןכ רוטו הז לע ןעאנ סז לע
ויכ ףד סונוסכד ןס ללנכו מדד ןהנ סיננ ׳וי סשא
זיימנ׳ ףיסב יסרנקש רנק 01 לדנו וסנעוא ילכש נימ
.סשפע רונ הוסד סש סילנו לאשי
״סנ הזש עונש נסכש נסבעס סךיל ונל ןלצנ ןאכ ךא
סמחמ סנעאנ סנא סשאס יכ סלנאס סואלל סנו
לאונמנ אנמסמ אצ כינ סל איה ןכל הסוסמ סנ סוסד
* .[ףוסה דסס] ןיידל ז״ק ףד ׳עננ
X ? ןמיס
- ד ל אש
ונ וחנ תא קל בייח באה ןיא דיפ ודיבותנד הנשםב]
תישי• ילהנ םיבםרבו עיבארכ אתכלהד םינסרהל ס׳הפו
םיהגהבי ותב nt ןוזל ביוחמ םינש ׳ו דעש קספ ד״יפ
הנשםה ׳פל לכונ םא ־ אש וא תנקתם הזש ׳כ םש
,[שש רחאל יריםד ל״נה
. ו בו שת
טסק גיפ סיס ףו סונותננ סארי זיפרס ליא יימ קףעע
06 קדל ליס pen יישל ןא פיבל ניס סינסק
סינסלס ןא שימ סיס ףד •*שרנ שיפ כינ סמא ןיזל ןירצ
אלש םנד מטי ןיד סיפ ןוזל ןירצ שש ועד ליס ףיירסז
נ*» הטמלני סס ף״רני איע וי נ ףי סמוסנ ־פ האישנמ
ספטס רדגנו הוהמ "פו ןמכ תמחמו סישיא ׳להס סייפו
פסו הדו רכפ ןסיצ ןירצ סא טנל סינ ןכו הנ נימסנ
סאיסר ספספ ותשאנ קי סז ןדצו סינ ףו קינ לאינמד
ןהב אילמ הז תמאת יאמ וכסמ היינפ סרגפתנ סא לבא
סרנ on ןאכ ןבז פינ סיסמצ טג סיס ףד קינד תקולחמ
סיר׳מו tn rp ףד תיב יע סויל ססנרק ינג מינ ןכו אזס
סוט• םא ומשא ס»ס שקנ סשו דינ ףד ריזנו ני פ היל ףד
•דלי
סימענ ־פנס לד ןב ףינס לוספ וילע ןיא מימ ספא 0א
קר סח 0ושס םשד •ייל סז סמלע »» ניאד ףאו 0 0
כיעו אל יאוונ "י ל ומצענ י נדס סזל לנא תרחא סוועל
סעאנו סשא סוועל רשכ סרוס לש לוספ םנד לףנ קי י ו
סשא סוופל רשכ סימכםל רעומד ני פ ץרוטנסנ ליס ״נה
לוספד םעעס שימ איע מ ףד סיר ידגל ןוסלב יעו
סינו׳ יסטפס טנ סמ ׳סלינ שיעו >קלסד סושע ןוילל
ךסנו םישפנ ׳ניוצ ס0 ־סלטו סוטענ י די אדו אסנלפ
םיתוכו ליסי *י פ ןיסינ ־סלינו שיע זינ ףל ןטוהנקל
ניפ ׳ס ףו סוכמנ סכיע ןכי סישפנ יכייל םילשכ המאנ
לד סוי םיקיזממ ןיאו םישמ םילוספ סנ טנו סונ שיפ
אלל ויל ףי סומע ״שלי ייע ףו ןישודק ׳ע ןיאיקנ ןיאד
ונד אל רנוס לפ דישסס לוננ סוהו לסשו ףסכ ׳שווק ליס
סויפ יניא מוכו ןיו קל לקש סמחמ אל לדו ודיעמ אלו
טנ ני ע ויכ ףו ןטוכסנ ליל סוו איל ףו ןינלעו נווענ
סמ ׳סכלאס דואמו שיע מלויעו סקופאל סמלע לפ וושס
לשפמ ילהנו ליז לינאלסו סיאמ ׳לסנ ליז סינמלס ססישנ
לשא לנו סוש ןוול ריבל איא ךב פיכע לימכאו הונ
אלו וקשמ וניאש ףא עשל לוננ לוספ פימ וי נ ךיוצ
ליל סא םילוספ ןישולק ילפ ׳ננ סמ ׳סנואהו המ ״נהנ
ןיסינל סלא טנ ןבו םינמאנ ןיאו וא ללנ ןישווקס ןיאו
ללמ וניאל וא יסוא ןילנקמ וי נ ןיאל לד סא איע ףל
ליננ סדנס רדננ אל רנדס סישיע סיועסש לנול ףא ופ
סמסמ ןישודק אלו סנ אל ללנ סוס אל ׳אוי םילוספו
םיסט ןכלו ולסופל דינ ךיוצ סו תמאנ ןא ףוגס לוקס
סג סושעל םירשכ סוס לנל ימיאל ןיליספ ייה אל סא
סמסמ קל םתוא ולספ אל וי נו ׳שליס ססישל ןישווקו
דסא לכ לע קל םלספל ייא לינו סייענ לולט אלו ששח
לנלע כיג ילכנ הנסו לימכאו ןילנ םייע ׳יעי סלפנ
ןילנלל איע זימ ףד סימענ ׳ע ףינס ליספ סוס רקשעי
סוד ןניזס רוענ ׳ארשינ הוס ןייל חמאנו דנ סמא ירכנ
אל ליר ניע ׳ס ףי ןיסינ יישר ־עו לימכאו ףינה לוספ
ירכננ ינפמ סא לדד קר ויחו סיס ףד ק״נ ׳סיסכ
סואכרמד ׳׳שרל ליקו דד ףו ןילוהנסל ילפ ןמאנל סלנק
ל״ ןיד למ ןיופ1ע םסל ;ןינ נסכ ןכלו סלנקמ עלנ אל
סיצסע ןא לימכאו ילע ןמאנו עידנ סלנק לונ סאו
אלנ ךכלו ספש טולפ לע סשעע ליפיש קל סו ןוילל
ססדיו םישמ סילנל רושיק אלנ וא ׳נהס אל ׳סרנק
לנקל ונל איא סז ״עו ץל רדנל קר !נל עינ ןיא דנלב
סא לבא ריסהל ^א דינ קר רקשמ וניא סא ףא טננ לש
לע סנ ןמאנ ןידסל סימננ קא רשא סטמ דוע ונל רפסמ
סוס סי-יסמס ןמ ממשש ימו אמלענ סשעמ רונ קרו סז
ויפ לע ןיריסמו די ננ ויעמ אוסו תמ סוש פוי אוהש ומב
לד סינמרנו ׳מננ לכונה לבנ ןכו סילסמס ׳וי לע אצ
עמשש סו ״ע ילענ סע סרמוא המצע השאס וא רסאש
רמולו נימ סיכ ףד ןיסיננ ׳קוסס ונסנ ךכלו ינסמו
ונממ עמשש ימל רמול איאל סושמ סילסמ ס!ס אל סומיש
סיוכע טנ סילסמ טסע אלד הסיש שי סדנשנ ןכלו סמ
סיוכמ ״ע טסמ אלו ץל סוס םשד סושמ ניסא ׳לסנ ׳ע
נסנד ׳א סדנד ינש סש לסשנ ואצמ טנ הנסו לףיכאו
םו למשנ נוסנס רגוד סזנ יזיכראס םנו סמ םחם קר
חנעפ תמושתו תולאש ת נ פצ 6 8
ףא לילו סובי לדנ ;ו ה אל הליפנ תעשנו סושמ לימכאו
המח ס־לס ומכו הגש ׳נ דע י הי '  ף ר תומביב ייחל
ח״ק ף ר חומבינ ןוי דל לעבה סחימ לחאל אשלתנ סא
אל סליסנ תעשנו אנהלו ןאבמ קל הזד ׳סומב שיע ני ע
היוחד סוניש הוה מימ ךא סינואנה לש לוג הז וזח
רמומ לי גב הנחו ןישודק דחאל רממחנ סא וני פגו ילזוגל
הנה] הצילח יבגל עלג ׳מ הלוחה לנב רסובה ןיח ׳א ז״מל
רדנה ן א [חזב וכיראה רבכ רשא סינאגס חמיש שו״
תומביל ךסמ סש קלחמד ןישודק ילה ףיסב גיהנ ׳ע ךכ
ן ס רקיע חמאבו הזב שיע סהנבל סמלע סה ןי נ ז״ ף ר
רשוכל עמשמ סשי י י לו מיל א״ע וי ל ףל ןישידקד חקלחמ
המכ הזב שי לדגה סזנ חמאנו] שיע א״עכ הוס אל
סיפנסל למומ לדג י נג ל״ז ס״נמרה וננר ׳רנו נ חוריחס
שיחעו !י כ ףדו ני ש וי כ ףי זי עי ךלנ ןימכ הוה סא
חוי ע ׳להנו י י ש חצור ׳להיו ןימ הוהי א״ש היינא ילהנ
קספ ןנרקל מימו ןילוחד אי סנ מיהפי גי פ סיוממ ׳להנו
חנש ללממ ןמד ףא ונממ ןי לנקמי הינגב ׳להמ זי פנ
רנ י נג נ״ע הימ ףד ןיוכינ יעו ןילנקמ ןיא אישהרפנ
תיל ז״ע ׳נני נ״ק ׳סיפ חלש ׳פ ׳רפסנ ׳ע״ [ורוסל רזרש
הרומה רפשנ נרס ש״מכ אלי ו י ונ ןוע דקושי ךר הנ
הוסד ׳רססכל ל־סד רי נהו אי ע לע קר יאק הזי איח
ליגה א״ע וי ל ףי ןי שודקו ן ה רוגנו סיסיה סהמ עקשנ
ןי רצו וי סל זחא לש סילנ י ננ ני ע ני נ ףי ז״ע י י שי יעי
וי ש ףו חועונש ואי נמ אמ תריאכל השימ החישמ
עימ מ״הסנ ל״ז סי נמי ה שימעו שיע החישמ אניל חי ןדלי
מיסא לש שיכ לש החישמ ייעש אשנ ׳פ ׳י ססמ אוהו ויל
ןוי כי סש דיסל ל״ס ןנלו שיע סילככ לכ ושדקחנ
סילכח תואיצמה לש ףא ניהק ססמ עקפ ;יעל ודנענד
ק״מסכ ילהנ ליז סי נמי ה וננר קססד ףאל וננר סשמ לש
סא מימ סחוא סינקחמ ןיאד מנשנש סילכד ג״ה אי פ
שיכ סס קי חיסא חשווק ציאו סי י טכ ןכיחסש לחלל
םיליספ סה אסד תושוח םינפ ושענ כיעד ףי י לידו שיע
סהנ היאשנ היוצח מימ סישדס הוה חכחה י י עו חליחתמ
מיסח יחאצ גיהכד ויצ ׳ס כי תנ י עו ןישודק שס ךנלו
הראשנ היוצסד חי סא חחישמ םיכירצ ׳יהי אל ס״א
החישמ ןי י צו סנושאיס הרוצה עקפ זיע ״ע מ מ םלועל
ףד סיחספ םי נשי חמישנ הזנ ךייאהצ שי הני הו חרחא
םישדק לוכאל ריסא הנושת השעש רחאל ףא רמומו ני ק
סישיק וניחד חומנ ׳נסנא קר הז שיק ףי חיחנמו ןסו
רי גל קר סו ן א לי מנאו הזנ ש״ע זי ע לע אל לנא ףיחנ
רמומ ׳אלשיי ח״ ףי ןי שי קנ ל״ייק ןייצ לני סימש ןי י
'צסנ סי נמלנ יעו סזנ סיניאנה תנושח שיש ףאו ויבא שרו•
שי סגו הזנ לי מנאו א״גהכ שי עו סנק תמחמ קר תוצחנ
ףד חומני נ ׳סותה שימ רדנו דיחי וא חחא חי ע ןי נ מי נ
*[ףיסה רסח] ני ע ׳נ ףד חורזכנו סיחוב י נג סייק
יאפ ןמיס
״ ד ל א ש
לע אנד הסוס יהמ חיס ני פ סינמרה ׳כ המל לאנל (א]
לפנמ ןיא נישחש חמחמ המוש סניא וימח חי ננ ותסורא
סקונס
שימכ אמלענ אמרגד אמינ חז סנ סא יאמ ונממ הדלי
וחשא שרג סא מי נ ןכו רעצ י ננ שיל ףד חינוחכ ׳םוחה
חוננרקכ זא סא ןכו היח רכש םלשל ןי רל סא חי נועמ
סא ןכי פל ני ע היל ף י סי י י ננ ל״ל הז חמאני ׳מ לע
אלפ המ א ס הנזמ •ננ ל״ סנו סדציש סייק ליל הלמס
הש רגבו הנזמ חקנימ י נג הנרה ן־ראהל סונ שיו הכס־תנ
.ליגה - שי נר ןי זאר ףסוי הזנ ל״מכאז
׳פ ןמיס
. ה ל א ש
אוה דחאה סיחא ינש חחה לענל שיו הציצחל הקוקז השא]
ליו וננר ׳כו ףידע והייניח ׳ה לכנ רפוכ אוה ׳בהו רמומ
׳אושהצ השקו ־ קלחי סהנשמ ׳ח מינ ןי או הזנ סיוש סהנשש
׳קהו סוניל קקוז ;יא רמומ סניש ןזאנ ״ר חשיש אהד
אוה סירסופס סעס ירהד ניע "ס זיעהנא סיחח חיושנ כישממ
אצ ׳כהד אתעדזיר חכומל אנלחיא ׳וסל ״ק ףד קיבד ךדמ
רמומ סני נ ךייש סזו רמוח סניצ הקוקו אהחש השפנ לשיח
ונינמזב שרפנו ־ הנישחנ נישל ול רשפא לכנ רפוכנ כ״אשח
ישש ערנ הז - רמומל ואשניש ןהצ הלילח ׳ארשי תונכש
[לוכנ רפונה תצילחמ רשפח אל רמומה חצילה כיאו לוכנ רפוכמ
. ה ב ו ש ת
םסרופמה ברלל ונינוש קסני ווי ונישרח רדא זי מ ׳ג םוי
יריה חי שנ ןששנ ול םשו תקרנ לולג לודגה
הישדחא .לעמהסעדליה ליל הנוכמכ שי י אל 'יש ריאמ
ףר קי נל ןס רוג נחונ סמו סעולה סע ׳נ נחנמ ׳חלנק
ללכ הקוקז הנא כ״אד ןאכל לצנ ךייש אל נ־ע ״ק
ןיד הז סוה הצילחו סי ני ו ן נ סש ׳מגנ שליסח ;יא ויחו
שי ע הזנ מ״ננ חומני נ ראובמל ומנ אנמחר הקיז אלמ־מ
אצ הזלו מ״כו דיצ ףלו ןיאימ •נהמ אל ןכלל !י ק ףד
היכ ףד הרומחד ךה רדג ומכ סוסו •נהד אחעדא ׳נהמ
ני נק ףל ני נו לוכנ י נגו שקל ׳ננ אפליא י ענל ךהנ איע
המנ ;כו סישנ מיכו ני ע וי ע ףל םיחבזו למא אנמחל
אל אנהל אתעדא סילענ וחמש סאסח ׳ננ סש למאל
לילל קל הנלה ונל המו ללכ חאסח הוה אל כי או שילקה
םיש הנ לאשנ אל חמאנל שילקמה תעד עקפ םשד
לוקאל תיסמ ןי לו הכלה קל ;׳לעומ אל ירהד השודק
אל רי זנו ס״ ףד הרומתו זי מ ףד תורונכ מי כנ ראונמכ
הסורא ׳כגו מ״נ ןא המנ׳ •ננ ניה אחעלא הזנ ׳נהמ
רמול ןי י ש אל הזנ הרוחה ןי י קר ןינק הזה אל ן י י עי
ן י ש אל סיכע הזכ יתכראה דואמו אכילי קיסמו אתעדא
ןי רדהנקנ ןניזחד ןויכד ךכ םינואגכ סעס לדג קל לצכ
אוהש תמחמ אל ללגה חזו לוזחל ולי נ פקנ מי כו וי מ ףל
הליפנ תעשנ קר ךירצ סוני •ננל !וי כו ודי נ קר ׳ארשי
הוה אל רדננ ׳יהי אצ הליפנה לחאל תחא מגל ףאו
שי דואמו תזנ מיכו נ״ע א״ק ףד תומני 'ע ומלוענ
ףד תדנו וילק ףד חנש "שר תסיש רדגנ הזנ ךיראתל
לסגה ולי ס וא סוס למנס תמימ חמשנ הא י נג בי ע גי מ
סוניל קקוו ןיא ׳0 ן נו סש רמאו סמנ סנש ׳סקי סנו
הל חנעפ maw!היל**׳ תנפצ
ונל מי נ ןיא כ״חא לבא םיקזחומ סיימומ ןיאש וי כ קי
םילחומ םס סא כי נ מי נו ןי י סזי סי י י נס סכש סמנ
סיק ףד תומנמל ןמל סהנ ורזח אלש (״כ סישיקנ לוכאל
סגו הליפמ ילהנ םי נמי ה נפכ מ״מו םהנ וי זס ׳וא סז
ימו סזנ שימ נ״פ ני נ ףר (י מי ןה ומנ אשי אל סנואנ
ונממ ןילבקמ ןיא ני מי נ ממנמ ףאל י אי נמ ׳ז ףי מוסי י ננ
א״מ ףי מומני נ ׳סיממ י י ני מו סי נמי נ איה ןנו ןני ק
אלש (י כ מישיקנ לוכאל לוסא אהי סושמ חספ ׳ננ
וגיא סא קי י ני מ ח״ ףל תוחנמנ י אונמ הנהו ו נ י זס
׳י סל ןני ווי שי ע קי סא ׳ננל ריסמה תוי ונמ ינהנ סלומ
א״א ןנרק בירקסל מימ הרומנ רפוכל סרוקיפא אוה
ףל סי סנזי נל לרפ י כנ ןנ לנ םעפמ ליסס אלו וענמל
*.[ףי סה רסוי] ני ע אי נ
׳בפ ןמיס
. ה לאש
.[הבוע/ וה ךותפ זוארננ ןישודק דנדנ]
. ה ב ו ש ת
ליליהמנ י ונו ניוסה נרהל קסניוור סיקרת רי א תי נ ק שע
׳מלנק ע״ננה םע ונתנמ טי נוי נל נר ״נ ׳ילא השוי
לנל ןוי כ ןישודק ששח הזנ ןיא עי נגה י סנ הנהו תענ
הריסמה] רנל סוש הניהנ ללנ ׳אי אלש םירמוא םדעס
אל סמו [הללא ואר אלו] ללנ [הליל ולימ העבטה לש
הנמנ איה דעה י רנל יסל סגו] ללכ חנלזיוא סוש ׳נה״
תענמ הלנקש הדמא השאהל ףאו [הענטה לענ תועמ
סנו ץשילק השענ זא םילעה •יפו ןי י נ ףסכ לש ןי שו־קנ
׳תנואסו ללנ ינחמ אל סולנ וניא םילע אלבו השיקהמ זא
זי י וי ד ןישולקל גי ס 'פסוהמ עמשמ הרואנלל המנ הזנ
ול שיש הליה ׳גילס סאל ינולפ לי נ ׳ל שיש מיע רמואש
א־ס ירוניתנ הזנ יתנראס רננ ממאנו י אלו איא מוהל
נויח קר איהל אמינ הרו בויח יא רוריב הוה האלוה סא
י גג שיע אי ע לי מ ףל חונותכנ יעו אבהלו !אבמ הוה
תירל תקולחמ הימ הזל א״ע נ״ל ףל נ־נו ארוס ימולש
סא י נג חיפ קי נ ׳שייב יעו אי נאי ל אלקל יבנ אבלו י באו
!י נעל לובסנ ני ע וימ ףל חועונשל ןהל אנלמוא טסמ
ףל הועונש 'סימחל אחנלפנ אילח הזו לנע לש רודחיש
סינמרס שי מנ וא חיסמ דומנ רורט הוה זז סא לי נ
טג א״פסנו הי סנ שיע סנקי סנקמ קר סוהל לניח ׳לסנ
ק״נ עי רו טיממה ןועמשל ן ה ליל הוו ן שי כ חואלל ןירצש
סז אלנו םילעל רוסמ פי נע "הי ש איל ףלו -ייע ׳צ ףל
שיע םירסאנ הנלעחנ סא נ״פ ןיללהנסל 'פסיחנ עו אל
י נג סא אי ע ניל ףל קי נל ׳גשיל ׳נהנ אילת חז ממאנו
נויחס סא לט ׳וכ איצממל טלס אצמול !יל ןה ןי ש קיזמ
׳פסימבו ייתמ השענש הניס ל1 קל יא סלועסה לעופס :ע
איססב לי עפל קספ פינמלהו ני סל לאונמ גי פ תוענש
ןי לצ ־קלי לפופה לימ אציש העשנ נויחה לקי עי אצמנ
טי לפו סמב יעו אנלמזא ׳י ע י י י י נ אצ םי לענ סז עי י ל
ני סכ סנק י נג סספמו סנוא 'לס שיי י י נאי הו םי נמי ה
הוו
הש עי י מו הייפוס טני מ ייסיאס וליפא ןיפמ סקטמ
השא תאיקנ וננא הסויא ישא קוספה ןמ טעממ ׳ג הכלהב
הפיסנ י אטמכ וימח סי ננ ותסייא לע אנב יריא כי נ םשו
עורמו לפטל לענ תניכש המיק םש ןנימב יכ י י כ ףי
:ןי ממ שיאה הקנו קוספה ןמ ןאכ נסכ
י נ י מי ינשי ךה ןמ םינמיה לע י ״נאי ה ׳וק ןיתל (כ
הניאו הסולא ישא איקמ שעמל ןל םמלי ׳מגה ״ק אמח
- לפטל צענה תניכש חמיק ןני עגי ׳יל קופית אה תחוש
ב״או סינא הימח תי ננ ׳ילע אבש ןוגכ חי נמי ינשמי
׳וק ןי מל הלל לאושה נלהו ןועמ הקנמ וניא אח סינמלהל
הלוחה הכילצ ןועמ הקונמ הלותה ןמ פ״נע אהל לי נאלה
הקונמ וניא נישח ס״ימ סנל ןויכל קספ סינמדה קל טעמל
אלקמ 'לימ ׳מננ םנמא כ״נ ןועמ הקונמ וניא יוה ןועמ
;י מל ליפשו
לונעל סהלש סיתנ ילעבמ םסונאש םירמואו תנש יללחמ (ג
[סינהכ תכרנל ןכודל םתולעהל רתומ סא תנשנ
. ה ב ו ש ת
ל״יוהמכ ני וחס נלה ׳י י די ל קסנייוי זיסלח ולסכ ׳י ׳ד סוי
׳לימ ןאכ י י נאלהו סינמלה לנל לע י י נ עטנ
ספל הזש לכל האינב השדק סא ירימ םשי ןיאושינ לחאל
ללג הב ןיחש לכו חונז תליענ אלקנ אל ןינק
ןיללהנס ׳ע רוסיא אלב ףא תונז הז הוה !ינק
׳עו טיל ףדו ני ע אי ס ףד תומביבו א״נ ףלו ב״ע ׳נ ףד
איס !י רנו !ינק סשל חצש ני ע ׳ז ףד תונומכ ׳שות
ממי נ קר הזל תונותכד ז־פו שיע ׳י ףד לע ןישודקל
חנינש המיק זזנ ארקנ אצו ללכ האט ספ הינע ןיא ןינק
!׳סירתה ןמ ג״זחח ׳ננ א" ףד חומענ ח׳׳נמלל !כו לענ
י נג ןנו השוע ץסוראד ןוילל האט ישודיק רחאנ ףח רסומ
יקצ סל הלטנ השיק סס ח־ע ףל !י שוקו ניזחמ אשונ
תקנימו מדני עמנ י מנ חנ האינ חרקנ הזל ני ס ס״צנוי^יו
ןויכו ח״קח לע י נעל קל הסינ לוג אל לוסיח מוס סשי
תאי נ הוה השיראנ לנא םש מי הפנ ש״מנ לתה הנ שיש
ףא המהנ תתינש י א תנשנ תונשנ ומנ מינ ןנו תונז
ףי םיחספ י עו תנש רושיא סוה אצ הז מ״מ חיסמ רוסאל
״שר ׳ע הזנ תגשל רמזמ סוס אלו ח״ע ףל !י נרעו ח״מ
פ־החצ ׳חנ ןמח ומנ !כו אי י ףל תוירוהו ט״ם ףל !י נרע
מימל מי נו ט״ רלג תמחמ וא קיח רלג תמחמ הז סא
אנת לחל ליס !כו הזנ רצקמו הנותנ הל ס• תקנימנ ןכו
חאט ׳ננ הזנ יחכראסל יאמו !נתא י נג הרומת ׳פסוחנ
׳לסנ םי נמי ה ש־מנ י עו הזנ ל״מכאו ןי קלונ סימ סא הלנ
לע לימעה ׳ננ י י ס הרפל אסגצפ ןהבו ז״טפס סריכמ
אל וס סצמ הז סא לי ל הזי לוספ סא סרס ׳מצ קיסנ
;ני מנאו
איסהרסנ םידנוע סה סא יאורב תנש יללחמ רו מ [נ]
תווע ׳להנ סי נמרנ ׳ע רוסא סזש סי עלוי לנסש רנו
סס תווע י נג רתומ הסנרפ צינשנש סירונס סה סא נ״יס
ם־נמרס שי מנ םהמ ןילנקמ ןיא ןנלק לוגל ןנו סי גוספ
ני סי ל ןניזח אהל ףא ׳ס ףל ןילוחל ׳מגנ קיספמ ילהנ
הז ני מ אי ק ףל ןילוח ׳סוסה ש״מנ סנשמ הללא לומח
חנעפ ™*m 70 תנפצ
ףד ׳ויכב סקמ אסו ןישודקס סצמל אלו סינינק י נג קר
לוננד !ויפד ליל חליספמו סוופסנ ויליפ פי א ןיא ׳י
ןישייקס ויזר לנא סני חנ אלנ הפפ לולל לוסא סנוחנס
י נג ני ע איק ףלנ ומכו הלימג אי א סוסו עקפ אל
יעו סינינקל קל לילי ?שא סנאו השא גיהכל סגמלא
הלוממ ־להנו מ׳׳סא ׳צםנ וי נאלהו ס״נמלה יגילפי סמנ
ני ס וישק ףו מי נ ׳םותו חועמ שדקה סוס לוסיא סא
םש ׳םותס תעשפנ אלו ןידס ן נ פי נפ לימכאו סונ מי נו
.ןיזאל ףסוי אימ ׳י ףד
׳דפ ןמיס
. ה ל א ש
אדיא וא אדא ונתכי יתמ ןיטיגב םש תכיתכ רנדנ]
.[(בי ס ׳ים ליעל דוע ןייע) הדע וא
. ה ב ו ש ת
ינא הנוונס ןי נה אל קסנרוו חיפלס שיחמ ׳מ ׳,ד 0יי
f/ s- fi בוחניש ןלצנ קריחנ הארקנ סאו ׳סנהכ
נז<בנ סא סנו בדנ ׳נ ףד .רונוהכ ׳םוחנ וניצמי ףאו
ן סנ ׳עו שיע יאשנ אל הי דנ קריתנ ל״ מימ ׳• אלב
ליל ףד תוווננ ׳סיתי ׳•שרי הנתינש א״ע היל ףד םי די מ
ףד ז״ע ׳סית יעו שיע הוגננ ׳ננ ני ע ח״ ףד ןישודקו
סנייסה יבג ני ע ז• נ ףו סיחנזו ןי מולקי נ ׳ננ אי ע סי ס
מ״מ סחיל י נג ני ע וי מ ףו ןיכרעו ני ע איע ףו חוחנמו
ול הוה אי רו סי נ ףו הוסנמ ׳ע ן נ נותנל ןי רל סשנ
ףד תזחנמנ שיע אמס יל ירק מי כנו אמיס ׳ר אלקנו ן נ
ץאו ןניוח םישנ מיכו אימ פי ס ףד סונוסכו אימ ני מ
קליחנ אוקנ סאל נותנל ןי דל !נ מימ ןא אוי פק כי נ
וא קליס אלנ סאו גיס ףי !יצוח ׳ע אי י א נוסנל ןי י צ
םיאלוק ׳מגנש תמחמ המאנ סג ׳אל ׳ע !י נ אדיפק ןיא
ב׳ע סימ ףד סדנ •״של ׳עו סי םנ מי כנ אי א לנול ן כ
ספיא ׳ננ נ״ע ׳ס ףד הנס ״של י עו ״ו ו אנינס ׳ל י נג
י נג א״ע נ״ל ףד ןי ע י עו םישה לכנ הסיע אוה סוי
ימאל י נג ני ע פי כ ףי סוסנמ ימי םיינש •יהי סי וגו אדוג
א״ ףי !יסיגו אימ ׳פ ףי סומני נו ״ק ףי ןיליחנו ימדו
לימכאו ני פ ו ״ ףו כסו ׳סוסנ סי ע םי י נע סמיש י נג
ןושל אוס סג ׳כ סלנסס יפל קל הזנ אליפק ןי א ן כ ל
ןמ ודמל סלנא י נג ני ע היפ ףד ןיפיג •םותכו ףאו לפנה
וייקס םגל ףאו םימכח ונקתש חסונה אוה סש םי נותננ שימ
י נג אי פ אימק ףי ני נ ׳סות ׳ע אי נ ןופל לחא ןניצוא
סמוחתנ םה סאי ׳שלינ לאונמי ני ס חיס ףי ני נו םיסמוס
סוחסנ אילס אל אי נ ןושל ׳נגי וי נ ףד םי לונ ׳סו ול ן י י נ
תוכ ןי נתוכ סמ לנא םויס חיקס םא מי נ ןא ו וני סנ קר
דיסק ףל סי נ •סותנ אנ יסו םיו• הנשמנ ראונמנ ׳וכ השמ
קר םשו אי נ תומישנ אל לנא םינותנ להנ ןנילוא ןכל
.*[ףוקהפ סילמ ווע לקס •ליא] סלנהה
׳ספ קויס
וואמו שיע לולנ לנו סי ס ףו ןיסינל ן ס לי ל סזו
לוספ וא בולק ןי ו ןייש אל ןישודק י ננד םזנ יסנראח
הול יזס אלו ןאמו ןישודקס ןמ סו פ םס הידעסו ןוט
ומאל ומנו הו לצנ ןי י ש אל ללכ האל אלש ימכ הוס
ןנאנ השענל ני מ ׳ו ףל ״סנ אנוה תוי לוסו אי פ שילינ
םי י ע ושענ לננל סושמ סונונ וענ אל סי וו י פנ אל ןנלו
סי ול ליאש וני ל ומננש םיויממש םיופכ הוהו ו ני ם ״ע
וא סנס םלענ סוס יאנסס סא ׳אנסם םויק ׳ננ ןכו
תשויקמ וא סשלינמ היהתש קל םאו םיוע ן י ו ל ן״פווקם
י עו ןי שווקו ני פו ׳שליל ןופמס ליל הוו סי ו [פ] ליא
הוד ןויכ חיוד ן י ו [נ] אל ןי שו׳ק •ננו וי פ ףל ןי טי ננ
חילש •ננ ןי שווקו ני פל ׳שלט ׳פו וסנימאס םלוסם לנכ
האי נ ומנ סלמנ הלועפ י פנו ןויכ סמני יכנו ומ השענ
הי נ ׳פסוחמ חכומוכו הקוח טסמ אל מוז תמקסו אקוו
ח״וד ו ו ג! סוני ילהנו ני סאסנ סוקלמ ׳ננ ומנו סטוסכד
ןכו הרוהה וחנימאס ליל הוו לנדת השפנ לננד אניל
ןפי ני אלו לי נצ קל הול סי פנהל אלו ןונאתל קל לוספנ
ןי י ו הזנ י רטי חנ שימכו ןאנ אני נ לוספ וא נורק אצמנ
.ל*מכא1 הונ שרו אי פ סיס ףו ןישודקל
גפ ןמיס
. ה ל א ש
דהא םישדח יבו םינש 'נ יגפל הגטלא השא אשגנן
התלה יכ םיסודא ם־םהנל ולט הרשכ רוע ךפהנ הנותחה
איה! הלחג אל ןי דע אוהי [תיתפריזה] סיליפיסה תלחס
הגנאו טג הל חלשו וגסס העםג איהו ול תשפג ווגכם
אל אוהו םיברה ינוגו לע םדי עטש םי וע שי רי עו תלכקט
הם רי י פ םייק אל ןיידעו הנותחה ׳גפל הלש ןיסוסהס עד•
.[םיגבד האט רתה ילב תדהא אשיל ול ריתהל
. ד ב ו ע ת
- אתאנ] סי י ו&נל נרכנ קסנימל ס־פרת נא גי י ׳ב סוי
ונככמ ספכ יתלנק סנלנו סולם ׳יחיש [אקיילת
קר יכרד י נח יכ ימו •מ סלפל חישפל •צ איא הזנו
םיסרפה תארתא לנא ןטס pipe נ ליכש סמ י פכ בוחכל
׳מ ׳כ םיסרפה ינפל וני א לנוהפ ן י נ לנקמ י נא ןיא
ני פס יאמל ׳פםוחנ ׳אונמד ומנ נכונ ינא םגו ׳ונ עלוי
לכל נישמ ״לח ינא י נ י ונ לוקס הונ םא למוא אלא
ןכל צאוםס אוס ימ ״א ינאו הננס הז ׳ו לנדנ לאוש
נוחכל לנזא ן נ ן א ללכ קל סלפ לע ניחכל אלש ׳חלוג
סנ האלנ םישוח ׳נ ןמז כיתחו לענל סאשנש םשא ונדב
םייק אל לענהו !׳אושנה ינפצ 'יהש סאלג לשח על ץחש
איהו ולו סיס ול ןיאש וניהל םייק אל nip םגו רי י פ
סוש חלנ חרחח אםיל צענ#ל רח1מ פי נ לנקנ סלור סנא
ללכ לח חלו ןקשנל סימגרצ איא הו לפ ט רי ק לש לסה
כירוסיאל ארי ןיד חילע שי קל לשא םוקמנ סימגל סנקס
סאצמנו סלוסנ סקזסנ הקננ ציייקד אם סנ םינטקל אל
נ ״ ףו ו ״ ףל שי עו ני מ א״ ףד חטוחנ וניקע »לו»נ
ול חנעפ !י מו*״ !י **׳ ת נ פצ
יא תושיא סושל לי נסנ סא לי מל ףאו ליסל סושמו אי נ
ןנרק אינסל לנעש ־מ סוס אל סול מי ע י נ סוה אי ול
גי פ ־שלינ שימכו ׳אי שי י י שכו 'אי שי סשויק י י ני תוי נ
וי פלנ ןי פו ׳אי שי סשויקל ן י י צ סלטסו ני י ס ןי שוי קו
ףא ילכא אל סימש סשל ולנס אל סאו ןישודקל ׳שי י כ
הזה שיג סנמ סומפ ו י גסנ סאל שילל ףא לינגס ישוקנ
סיס ףו ןולוסנס ׳סיסה סישיק ש*» שי עו סמירסנ הלכא
סעל סנ ואל אס שיג סנפ סוסש לונ סל רשפא ןי א ני ע
סמחלענ ןאנקו ליי אהל ףאו סימש סשל הנ ךי ש אלו
ילהמ סי פל סי נמלנ יפו מיל ףי ןימינ יפ סעד ציאו
סומני י ן נני ו אי נשי י אחנלפ סוה סי פי י נני אהו סי י נע
ואל שי סש אהי ס שמ לי י לנקל סכייצ סא ני פ זי מ ףי
יתכראה הנדהו ניהק סנק אל ןכלו לעעסהל לכוס אלו
י נגו ל" ךא יוכ סלינסמו ססוכ ׳מגנ סקנו המנ הזנ
א״פל ׳פ המחלמ [י ננ] אלל המחלמ !ינק אכיל חשא
לכו ׳שליג לאונמ פי כע ני מ פי ק ףל סי מני נו ןישודקל
״א מ״מ לנ סוסל ו״מל ףא סימש סשל הליגסנ אלל
ססיש שיא סזנו ןנלקה ונממ ןילנקמ ןי או סי שי קנ לוכאל
הנשמלו חיפ ףל םיחקפל ן ס לע פ״ק ׳סנ לי ו ס־נמלס
ן״ לוספ ןכו ללכ פי ק אינסל י י א י נע יצח הנווחא
י י חסני שכ ו נע סגל סנל סושמו שימ סנינח ילהנ היאלה
ןמ1נ קלו ילכנכ סישלקל הוה ןנלקנ חינה אלש וי כ
כ־אי נלל לשנו ללננ סישיקו חספנ לכוא וא לנע אוהש
זי כו ןני ק ןי י צו י ני תישי ונממ לסנ ו ני ןי פוכי ןוי כ
ןנרק איכהל ייא ייחישל לכמ אצו 'י מנל ייחתשנ אלש
ןימינ י עו לימכאו היאי ןכיק אלו פי ק איכסל איא ןכלו
וכ ונזל סושמ י נענ רווח ןיא י נג ״פרב *״ע ש ףר
ף־ו שורק סע יוהלו ולנע שילקמ י נג נ־ע חיל ףלו אימש
ו נ וכח סושמ לבענל קקע ׳ל ןיא י נג ׳םיתנ א״ע זי ע
תרשכ סי י י ג ׳נ שיל אי ע זי נ ףל סומני נ יעו שיע אימש
הנויחא הלינסנ החפשו דנענ סג ןכלו הזנ שי ע השירקו
אהיש קי ןי י צ ןני ק י לג יננה הבויק רי נ וילע לח אהיש
ף י סי עני נ י עו ׳ארשי סשולק םשג הליניגנ הצרתמ לנעס
אצש ׳ליגמר אמינ אלי םירג ולבקיש 'י אנ אלק ןי י לל י״מ
ד־ע ףד מי נו הליבס י גג בי ע ה״מ ףד י״שלי סולג סשל
שוקמה ןמי נ ״שללו דנ ליבשב ולמא׳ אלש סיבל יבג אי ע
ואל שי ןנלק איבהל ״א סימש םשל אלש לי גסנ סאל
ןיללהנסל ןהמ ש״מכ ןישודק ןב הוהל ףא ןסחסס אלל
סאלנל המ ל•׳ בוש סונו שלקמ ןמזב קל הזו א״נ ףל
לנ ןיב קיליח שיל נייפס ב־סא ׳להב לי ז סינמלה ילבלמ
[אלש] ולנסנל ןי י ו !י סו וי סהנ המלש ישנ י בנ שיע סוילינל
אלל םישמו י פפ עלג סיסנ ׳בנל ורוח נ״חאו שימש סשל
׳•אל ןויכ ׳מ ףר ןיסיגל אימש ו נ וכוד ללגה סהכ ן י ש
׳ל ףד ני בד אלסעא ללג הוסו הזב ש״מכ ןכלק איכהל
׳ט ׳לכע אל סשעמד םש למאו יוכ חנ ןושארה י נג ב״ע
ףדו סשעמ לסנמו אלוניל יתא אל ני מ ני ל ףד ןי סי ג יעו
ףלו סזנ ׳קוסנ שיע סנק לסשד ןיקילקיק י נג א״פ חינ
ני אשמ סשפמ לדנ סלימ הוה םילג ינגד םושמו אי ע זףנ
לסומד ל״ לגל סומני ל סיפ ׳שליסל ל״ק ןכו סוי לי ננ
אל ןיל למגכ סוס לגד סוטי נג כיאשמ הלילב לי בומל
ליז סינמלס ןגלו הזג שימ ני מ וי מ ףל סומג׳ ׳קוסהכ
״מ
הפ pv
•ד b א ש
וגםם תרביעם איהו םיטסה לע אבה ׳אדשי תכ לע ןעטגה]
םאו אגיד !וס ריגתהל ה*ור וישכעו יאד שי יכרדב תגהנתמו
הכרבו הטיגו התבותכ ךסיג ךיאה אתוא אשיל רחוס
,[הדלול הליטה
. ו נ ו שו ו
קי ק כיוחס נלהל נ־פלס אתש י אסו זועס ׳נ ׳א םוי
ןי פלאמג נל ״נ ניצ ןופמש לילוהמכ ןלפלפו
ןילאהל שי לוגס הזנ הנהו שמא יתלנק טסכמ ׳סלכק
ימגד ׳לנל ןנומ ןי א סלואכל סמאנ הנה ךכ רוציקב ךא
אמלל סושמ אשי אל ךכלל די ס סוהו ב׳מ די כ ףד
החפשנ לכענ הז ךי ש סמ ני א סושיא ססל סלינסנ
לאונמכו תמלמ סלנקו סעל ציא םש אס סללחתשנו
סושמ םש ללגה לקיעו א״ע סימ ףו ו ני מ זי מ ףל מומנט
לאונמכ ושפנ ןכו ןודאל קל ול יונק ופוג ןיאל ןוטל
לייקל ןדי ולי מ״נו סעל ללכ ציא כי א איפ אי ס ףל ליזנ
הליבס אלנ ףא ומצע לנמ חקלל וי מ ףד תומנט דימכ
ומכו כ״עכ ורינל לכוי סמלמ תלבק אלב ףאו גיסק סנק
׳ונקד סושמ סעל ציאד אי ע חימ ףד סומניד ןוגק ןב
רדגה הוו ןמקה סננב סוכו הל שי נ״ג ומא סגו ויבאל
׳קוסנ ש״עו המע הסנ סביגסנש תוריגה ו״מ ףד סובוסבד
ומאל ״שרב שיעו א״ ףו סובוסכד הירד ךהל יתימ אלו
סא הז לכ ךא סירל סג אל םא אלבו רי גססל וסאטס
הסהע איהו הדיגסכ סאס סג סא צנא סרוגסנ אל סאה
הזו לינה די מ ףלד ךסכ הוו הסנל סג ינחמ סולגסל לי נ
ןהיבא ונעל סמנ ול אחינל ומע ו טנ ולינסנש לננ לי ל
ד״נ ךיללל ל־קל נא סקנ סשו לי נתנ ומצע נאסל ליל
סי ננ סג ונקנ םשו נאנ ךי ש זי עו סולינ םשל סלימנ סנ
לימק ס״ל צנא המע הלינתנ סא םאנ סג ׳ו סננ לנא
א־א זא אכיל סא סג סא לנא סוי גסנ אל םאהש ףא
אי ע היפ ףל אמוי ״שלב י עו לונסיש ןמזב קל לי גל
הוס ופקתו ס״וכמ קזניס ספס סא לבא הלימ ׳להנ גי הגו
לוכי סא סומני ו םישנ ׳שלי נ אסגלפ סוס סזנו ןינק לוג
ךסנ אילסו סלינס אלנ ףא ןינק סזו לי קו כי מנ ולי גל
׳להנ םינמלסו שיע סי ל ף7 ןיסיג ןננלו לואש אנאו
ךיש המ פי כפ שיע ילינל ליכיל קקפ כיס ח״פ סיוכמ
ןי לוסנק ״שלכ ׳פ סנהו ן כ סמאכ ךא ששח חו סחפשנ
מ״מו ןישווק שוה סלק סא ׳סוכל לאוכמ אטנ אי נ ףו
ני עו אי ע חיס ףל סומני נ יעו שיע ןתחסס אלל !אל שי
׳עו ןישילק יספת אל םוילא ילג יסוכ לימלל ׳'שלל ליס
ילג סא ףא סי לנ ׳ננ אלקנ מ״מל ו״נ ףל אמוי ׳"סנ
ףל תותילכ ״של תסלגל לאונמס יפל סנהו שיע סוילא
ןי לע שלקמה ןמזנ ןנלק אינס אל לגסש ןמז לכ ג־ע ׳ח
וי מ ףל סועכ׳ "סותנו יס ףו שי עו לסקנ אובל לכוי אל
קלו כי ה כ״חע 'לסמ אי פכ קספ לי ז סינמלם ךא ני פ
׳אלש׳ ׳לשכנ וניאו לומג לג וניאש ומנ הוה סישלק טגל
ןףנווק סוס ואל ל" "שלל סנסו םילנד לאשל ני אשמ
ףו ןילדסנס י*של ליל הזו ןסחסס אלנ לגוע לנא ןי ספס
חנעפ n»m n^w 72 ת נ פצ
חלטא י ננ אי סמנ ן׳נמרנ יעו סימנח מנקמ ׳ננו ;ידס
י עצ י ב ש• מימד ועדונ, סי י נע •ננ חילטא ךישי לישי
שיע ו נענ וננ הלימ •ננ סיפ ףד ,לינ ׳סותנ ׳פו ןניאו
מואיצממ מימ לנא ןיל רדנל קלל ני פ איס ףד ליזנו
דוני נ ןי לצ סא לג ן נ •ננ סילממ ׳לסנ ס־נמלנ ׳עו ונפי
׳פ כיתכו לימכ׳יו ל״ופ סייקי ל־ייק ןלילל •להל ןנברדמ
ארקנ מימד !ניזס סילנפ סנ ךלומ י ננ הברמ סישודק
אנה ן נ •ננ תקלסמ סוסל •דסא ׳פ כי סנ יפו וערז רי ג
דייצו ניימ סא סי סליכאל ׳•נ לע אנה דנעו סיוכפ ןמ
לימכאו ני ג ס׳ובפ יצ ו נ שי ו ןוי כ ש־מנו הז לע ׳ני ל
דנל לומג ׳אלש׳ סי לנוה לנל הוה הי ני עמ הריגסנ הנהו
ני שא ילמנ סי כמי כ שימנ הנוהכל הלוספ סנ הסיה סאש
דלונה תיכ י ול׳ סוסו ני ע סילק ףד תנש ימו ד׳י ה פ״פ
ססוד ולש ©לימהו הדפנ •ננ וי מ ףד הונותנ ׳מו ׳חל
וכז הדליו הרינהנש תננועמ מי ני דעד ני ג עי נו הנש
תירצמ סנד ליייקד ןליללל הירצמ קרל להקנ אונל רהותד
ילש •יצמ י נ סוה אוה סג ןכל •יצמ לש י לגה סילע שי
לימנאו אל ינומע •ננ לנא סשל סקולסמ •פנ ןושאר וא
יל הלפומ סאה לש הטיחשה פא פי נ י נג מי ני המנ ןנו
׳סל סימ ףל ןילוח ׳פו הטימש ציחל וא טחכננ הוכז
האמוט ןטמלו סזנ שיע הפרפס ןמ פי נ •ננו ט דשנא
שימפ סרנ ניימ טלסו ליז וננר תטישו שיע טוחשנ דוה
סיאמ ׳להנו הטימש ׳להמ אי פנ נ״וא טג הנדס הזנ
דליש ו ע ;׳תמיו לי ו ןי נמרסו הנרה הוג שיהא ׳להנו
ןי רנוע סא היפ קי נ ׳שריה •רנדנ סנרס הזנ •הכראהו
׳כ ול שיש •מ רי גנ הז הוהו סמא לש פי ושנ ןיאלו•
סומנמו ני פ סילק ףד הנשו ני ע ףד הומני נ שי עו תוליע
תנ למ אנה ס״ונע סא סזד מי נ סמאנו שיע זיל ףו
ו או סזנ ו י ו פ סייק סא ריינתג כימאו ן נ י לונו ׳אישי
ומכ סוס הזי לייו סיייממ סשד י י נתנו סרכעל •מי אל
ףד תודוכנ ׳ע סי ונע דצ סנ ו נ שיי ;נירמאד ףאו דנע
סי וכע סא כי נ מי נו שימכו הז סי טמ לש אל מימ זימ
׳ארש• ךפהל ןבו סזנ שי מנו ׳ארשי סנ למ אנ ינוממ
לש ןידס סמ ן נ הדליו סריינסנו ס״י נפ תינומפ לפ אנה
סי נערנ ׳פו הזנ ני פ [ז״פ] ףי שימפו הרינסנ אל וא יליה
לפ אנה ׳ארשי •ננ ורמאנו סי י נפ ׳להנו נ״סא ׳להנ הזנ
'ע רחאמ סתנזי ל״ [ךא] ול הימימ סהיס סא ףא סי ונטס
ףדו ני מ וי צ ףדו סיהט ססס אי ע ני מ ףד הומנ׳ ״שר
לי ר סשו ׳ו נ וסישנ ני פ ףו ןירדהנס יפי ׳מננ אי פ מיצ
^ו ןי לורו ני מ וי ל ףד זי מ ׳שית ןי פו סמצמ השאס לפ
ןילוחד ךהנ םיכו תושיא דדנ סי נפ סשד ימד אל ןא נ״
ימו הדסימ איהש הזנ ונל סמו ןאנ ני אשמ ני י ףו
ןי ש פיפל קרו הפורמ סמסש •ננ אי פ א״ ףו תותירכנ
לילו ףו ןי טי נ שימ ׳פו אסלמנ ׳אדשיל אלו תיתימ דדנ
; רמול די פ סנפו סי נמרנו סזנ ני פ מיל ףדו ני פ ףדו
־ 6ל םלימפ למ ןוצל ןי ללד קר אל י או ט ןטנמ וי די שייק
ן כי סא סלדמו סלי נטנ •ד רנו דיסל ומב קרו סי י ננ ומנ
I אלימ פיסאו סלינט אי קי מע •אדו סשו ׳אדשינ סוצמ דדנ
• הזנ תו ני נ ׳ססוסבו מי פבו ס»נ ף״י נ ןי סו ן י נל ןי י לו
זיספל בכעמ סא ומחפש חלינס ׳ננ פי ק ׳להנ סמ שי סו
I אי נ '0 60לנס ׳»ו םידנמ ׳להנ סמ •סמ6ס רואמו
יסו
הנשממ ן י י קי טקנ וי י רננו סחסש •ננ !ישחנ ׳לספ "סנ
אנ סנ ׳פסוחס ןי י טקנ י נפ •נני אנ אלו ןטטנ קדד
אל הנני ני ןי נ ףי חימבט שי מו אפיס סו אטס אל
ןי נ מי נ שי שי קמח ןממי שימ חנני קי עמשמ ׳קפמ
לנא ןנרק ןמט וי כו לימכאו ורוח כימא סא חורינל רג
סוסו הלינטנ חוי י גה י מגנ השולק י י נ ננטמ אלי וישכע
ןכו תודיינל רנ ןי נ מינ ןיא ןנצו לי טי נ דדנ אני לו השעמ
י ג !י נ הזנ קוליח שיש ןישודקו די פו ׳שוי מ מתשמ
תירד אי נוע ן פ לע ני ע ני פ ףד אמוי ״חנ ׳עו תויינל
אשיל י חומ הלימחנל סנד י אונמ מי נו סש ׳םותב אבימם
׳חנחכ י בבו דבעידב הוה ול תדסימ הוהו סושמו סתיא
סיל ףד תומניד ןהמ ונעי ד הוהי סינש וזיא סז ול
•חבלאה ־זאמ חנהו לימכאו ני סא ׳לסמ ו ״פ סי נמי נו
״נ לע אנכ סי ונענ נ״ע סי ע ףד ןישודק ׳םותה תפישנ
זי ל ףד חומנ• ׳סיתנ ׳מו י י נל ןלצנ סוהי לשנ דצוה
תי זממנ דוסא מימד הימ ףד ״שרו ני פ חימ ףדו ני פ
׳שרימ חכימ ןנו ני נ סשו ׳ארש• סש ולצא םילדנס ׳נ ־י ד
׳להנ סינמלה חטישנ הזנ יחנלאח דואמו איש פי רי בט
רדנ וילס שי מימו ׳ארש• וניא ארקנד וי י ה ו י פ חימ י ח
ומ חשא שדק סא מי נ! שימ זי מ ףד חי די ננ ׳מ ני הפ
ןכו וחוא ןילמ סא חנשנ דלונ סא מינ ןכו רי נמנ ׳• :ם
׳ננו דלוח חוה המ ׳ארפ׳ תנ למ ןומממ סי טע אנ סד
׳ע רומג ׳ארשי הוסו מי מ ראונמ ס־ינחנם םי ני וזמ
ניסירל ל׳סו חומניד א״פ ׳שרי נו ני פ ויצ ףד חיהנ•
סוליו ׳ארש• תנ לע אנה סי וכפ לנא ני ח ומא ללק ס־ ו
•חכראחו שממ ומא חוה אלד לופפ ומא ללק סא הי י ל
טא סנ סא קלו וי מ ףו חוווכנ שכיפ •ישלו המנ ונ
לדג חוכו ומא ןלי אל לנופ די מלו לי סו םושמ ו י נחנ
ן י נ ומנ לי נסנ וי נא סנ ׳׳.ריש ןי רל לנופנ •סלפ תילינ
טקנ ן נלו ל״׳ ן א ףנ ו ננ פי נה שי פ א" ףו תובי תנו
׳נלו נ הנהנו ןויכ ״ו י ד אדנופנ סנהו הלחנל טקנד סישמ
צי אד ליסד נ ׳סי ילהמ נ״פנ ליז ס־נפדה תטישל יאיש•
יפואש •יימ סש ן א סודה• י דנ סנ שי כי נ סלטט אקוי
סי נמי הי סמ ׳סכי אס ינא ן א סידפ ול ןי או קו וי נהנש
ני פ םיל ףד ני נו ן ל סא ׳ננ הויכמ ׳למנ מי ננ יסטישל
ני ס ףי רי זני ן סנ סי ונט ׳לסנ1 אי י פי אנצ י לו סא
סווה• י ־ ננ י כי נה סי רני השופש לכי סמ מי כו ני מ
פו פנו סי טרפ יויאל סודינ תלנק מומ מפונ סו !ינק וא
ףאו סיוכמ למ אנש ׳ארשימ מי לונ איהו •דיו אונומנ
׳להנו סוני ׳למנ מי ומנ תי י כננ סוהי ו אטמ מי ננד
״שי מטי פ מ־מ מי ננ מנסמו סינלמו סולסנ ילהנו ני סא
'סי חנ שיע ןנ אל שוקש סייכמ •ננ שימ זי ט ן ו סומני נ
סנכנו קו סקנ ני מ טי ש ףו תומנינ סמל ״שי ל 'י אלו
לימכ כשו סוסמ ני מו סי וכנ םנ סקכ אלו החפשה לע
קלי דנפ •ננ ןכל לוממ דלוה י י נ למ אנה סי ממו
עי ז אלקנ אל טי ס ףי קשודקו חי » ףו ןממנ• ־מ סעסנכ
׳פג ךפהל ראונמ מי נ ן א ס־וכפנ ניאשמ ללכ ׳איש•
ףנס הנטש־ (ינידל ןכל לימכינו ןב סי ממ סנד לומא
וי בס מרנועמ י רדנו סי נאמ א1הש ןממ סוריג ספל חדכ
םזנ •תכראסו 1לש ולוס !יא ממאנ אסד ףא סנ אביל
7א וצש אוה סלפב ן א ולש הוס אל ןיד סי מש רבדד
זל חנעפ !מ״״!*!• ת נ פצ
פשפל on חילוינה אילולנ וימ ן י חומנ׳ ׳11 ביט איק
וויצ ףד תומביב יטו בי ט וי • ףו ה־ל יטו חילננה• סש
סחוח רג י מי ביט א־סק ף ר ביב ישוחב יעו רגס םיספב
ןי נמלס תטישל שית רדגב .רגס נחובו סמ שיע ומש קי
יטו טרפנ סילנא םש י ני עב שי סא אילח סו תמאנ
שי עו םש שימ שיע בלח י נג סיפ ף ר ןילית ׳םותס שיע
ותחפש ׳פמל ורי טשמ י נג די ב ףד ןישודקל ן ס י נג סמ
שימעו טי פנ ן י פ סש הז לפ שי ob ןי ע ורכמל סו סא
סלרפ י נג ל״ ן נו סילפגנ שאל י נג ארי ׳לוני תנ וזג
וד• טישוסד ךסנ אילח ן א סלרט סש הז ןי אד רנועב
מי נו סזנ שיע םינמיס ׳ד ריע ף   ר טחשו ומא יעמל
וענו לוהמ אחיש וא לימיש סושמ סעשכ סא כי נ הלימל
ןכו זי ל ףד תוחנמ י עו סמ שיע חולרע ׳נ ׳ננ לאנתנש
אלו למו ומא יעמל ודי טישוה סא ני הנ םלימ י נג מי נ
ףד קלוח ש״מו ר ף   הליניח ׳סיחה שימע זיסחמ חוס
סינמלס חסיפל ףאל לי נ סנ לימנאי לומא ׳פ ני חנו סי ע
קל חז ןנלק אלנ ׳לננ הוס םישדקל ןנלקל קלד ל׳סד
*[ףוסה לסח] שימנ השאנ ביאשמ הלימ פיס חמחמ שיאנ
רפ ןמיס
״ ד ל א ש
.[הכושחה ךוחם תארנ הלאשה]
. ה ב ו ש ת
לי לוסמנ פי י מפ נלסל קסנימו הפ דיפרת י א ו״ קי שם
הנס ותלאש ו י ל עקפיראנד ןי מ <*נ קלאפ עשיה׳
חופמ ול שי שא ן י ענ איהש ומנ הוס ןדנ סונליאנ ףא
־סותו ״של ׳נילפל הענ י עו תחא סס תועמ צנו ןמוזמ
טי נ ףד מי נו ווי תוה וא •חחפ ׳ננ ני פ גי צ ףד חי ני חנ
ניצ ףד נ״נו וי מ ףד ק״נו 'שוהנ ש״פ יזיז י נס י נג אימ
ומנ סוח הז חמאנו שילש חופסוח ןי נעל קל זי זנ עי נו
חוינלד ןויכ סנו י י םו חונוחכו הי פ ׳שרי ו ןונלפ אלפ
סא ןישודק קפס קל הוס פי כעו טג ציא חינליא חיטיש
ני פ ו ״ ףל מי נו ן ה ומכו חינל לדנ ״הי שילשה סלשי
וי פל אי גסנ י עו יוכ יתועמ לכש ׳ל ןיא עקלקד ןויכ
תוניחכנ יעי אל ןאכ לנא תונליאב ויכ ן א המ חונותנד
אלד חנומ ״שלנ שיע ־חקמנ חבימתנ ׳ננ בי ע י• ףד
אוהד ןויבד ל״צו חונליא וענ הוה אל המלו טיקמ חוה
ןחלמ שי לדגנ סוסו קולנל ול סוה סעווי החפשמ ןמ
לי כפנ סי נעוה נחנש חופשיחל סעטה לוגו ןימימ י נג
סשו ןאנ ן י ש אל ני מ די נ ףד חטוחנ 'םותהו איהמ
ןאנ כ״אשמ הנתמכ סוסו ןנילמאו הל ףיסוס וחעדמ
י עו סינושאלנו ויח ףד חנשמנ לאונמכ ן כ גהנמהו
סוה ןאכו סאיב תגית תמחמ ני ע היס ףו תועני ׳סוחנ
י אוו ומצענ ןונח חנח ן כ אני ול מימ ךא ול
סיאפולס סא שילש מופסוסס ךא הל ליזחסל ןי ללד
M) סאו ןתיל ןי לצ סני ס "פ םיסיש לשפא סוד ולמא׳
׳גצקאו אנידל אוס ןכ ןדנם קד ציא סדלוחמ קד
.לי נס ספו נל ץואר ףסוי
׳וס ןמיס
שי ע םי דנמ חסינש ׳ננ חנש ילחנ סי נמלנו !לחי יפו
ןי נח1כד סמ טג י נג תמאנ הנח סנ!תכה תניתנ לדגנו
קלד ומש ן נ ומנ סוס סז ססלנא ןנ נקטי ומנ לגנ
יתנלאס תמאנו ןולא ספ סוס חיסל ן נ ול ןיאליקש ס!שמ
לופיס סוס אל וינא סשז ומש סא ןי טי גי םוקמ לננ סמ
ףאו ת״סל ול ןיאלוק ןנש ןולא םש קל ינולפ ן נ הזש
ול ןיאלוק ןיאד ףא נאס לש סכינחס סש סנ ןי נחונ ונאו
׳וקחמו אי וס ו נ אחא איט היל ףו ןיוכינ י עו ן כ סליעמ
סא הנלה ׳חנלאהו שלנעהא ׳אק הוד ל•׳ ןא ילמ איא
וא ןהכה ןינחיכש המ ןכו חמשל ננעמ נאח סש הו סנ
תיניתבנ י עו אלקנש קל וא חואילמה ןינתנש חז סא ׳ולח
׳קוסנ אלו טנ לע אל לטשא קל סש ן א נ״ע ו י כ ףד
טנד םישמו הזנ שיע ני עק ףד ני נ ש״ללעו ׳פ ףו ןי טי ג
שינמלנ יעו טי פו חיפו גי סי ׳שלינ ׳אונמכ לסיפ לתא ןינע
י נולפ ס־לשנ 1לאש ׳ננ חוחילכ חו ןיאש סוחד יאנת ׳ננ
שימ ש״מו טנסמ קלח קר לחא תואילמ הזו איא כ״א
סש שימו ןסיס לנ י נו איצ ףו ני נ ׳ע ׳שלינ גי פנ
י נגו המ שיע חלפ ׳מ ןמ ללונח ׳ננ הינ ףי חולוכנו
שנלו אנלחל אמיק ני נ ףדו אינ ףי סיילנל סיק ללג
י נג ני נ ףד סיחנוו ני ס ףל ןילוחל יול סש לי גי סילמח
ךמא סש נו כא חמ מ״נו ני ע ׳ז ףו חוווננו לויכ ימ
דמוע י נג גי פ תומולת ׳פסוחנ י עו ינולפ סיקמ ןמ וא
אל וא סש סאילק הוח סא שיעמ למאו י נע רשעמ חנשנ
ענטנ נאח סש מימ לנא ומש הו טגו ן נ פ״:פ הזנ שיע
סי רי ני נ ׳שריו וי עסנו סליפחס חסונל י מו אלו הוס אל
סני ס ןאפ לנא חסונ ס ו סשד אי פ ףד ני נ ׳סמ איפ
שיפ סהרנא פלומ לרונס ׳ננ איצ ףו סי לי ננ שימע
הנסו םי רונ ׳להנ ן נ לי ס אל סי נמרהו הזנ שי ארנ
׳ת ףד םשו נ״ע ויסק ףד נ״נ יע הוי ׳ל ךירצ קיזחהל
סמ סוי ׳ל וקומוס השא סע שיא ׳ננ ןישודקל לי פ 'שרינ1
איש גייסא 'לסנ סונ ׳תכלמהו ןי ד הו וא דולי נ סא הז
חואיצע מ״נ הנסו הזנ מיכו ני פ ׳פ ףל קמ ׳סוחנ ׳ע1
1ליחחהו לליכש ׳מ ומכ לילו סלוקמ ןמז וילמ הוח אלל
סוי 'ל לחאל קל וא ימש הז הוה סא סש ול חולקל
ני פ ׳שלימ ל"׳ חנהו הכיס ׳ננ נ״מ ׳ו ףל נ״נ ש״מעו
ףסננ חפיקחמ חחא סוי חנ חי ר ינח סש טקנל ןישודקל
סנ טקנ אל המלו שיע לנועד סנשמ ןמ היאל איבמו
ןמז לב אי א הוו אקוד דטשנ סש ןילצל ןוי נל קלו לטש
חפנא אל ס״ונט סשל יניש לקיענ סנחו סוי 'ל חוח אלש
סנו לעימ חמחע סש ןא נ״ע וי ל ףל ןי טי נ ׳םוחנ יעו ןל
הינקה וחיש ןישודקו איפ ׳שוי נ ׳ע ׳אלשיל קלו טננ
חתינ למגנ אל סאל ׳סנחכש ינס ףאו לי נו עי נו ומש
׳ננ חי פ םיחספ ׳שליה ליל זזו אל טנל ןישייק ייח מימ
׳ננ ן׳שירקל א״פ ׳שלינ שימו שימ ש״ע שלינ לנפ יצח
סמ הויפק תצק שי ןכינ ו ניהכ כ״נ לי לו ס״וכענ נ״וחמ
לק ששח חז סנ חמאנו שימנ טננ לחא ןי נע ומנ חוחל
לנוי הצל׳ סאו חלוינס נוחני ו סמש נוחנ׳ הנותננ לנא
מימ הי נא ןילל ללנ ןי אד ףאל ׳אלשיה הונא חנ ני תנל
לסיא לנ ני מ סיס ףל ןישודק יעו נוחנל לכוי הצל׳ סא
ףד שי עו נ״מ סי מ ףו חומני נ םווה׳ לנ לאומש נל ומנו
חנעפ m»n 74 תולאש ת נ פצ
לפכ סא ףא דחא ןינמ הוסד ן ו ט פנה לוספל ץ ft ןכל
ןיא סמא הני פ סימפפ ינש נסכפ פי ס ׳ננ סימכ ׳פו
;הזנ ששזי
ףד !יסיג סוסה שימ ׳פ דנפי דו קחדח ספש לדגנ (כ
סילושי םשעת ולא לשכ י נג אי פ זי ס ףדו ני פ ויש
קפני ווי מ נל ןיזאל ףסי ' י די י י סזל סז
סומיש ינש נחכ ob י נג סילפוס ׳סמנ ואונמס יפל ךא
כיא ש*פ ומשל אלש נסכ דמא אמש ןנישיימד שימ
׳סיסה םימל וכותמ ףיוזמ לדג ׳יהיו ןכ סזנ סג ל" נו פ
ןי נ קלסמ סי מנו הזנ שימ הדומ היד אימ ׳ד ףז ןיוגיג
.סזנ ךיראהל שי הנלהו הזנ שי ע ןוססחל !וילמס
טפ ןמיס
-ד ל א ש
;הקידנ ךרודל ליזש םרנ רכרכ (א]
ךי רצ םא הלוגס ךרוב בוט רבו תושקל הלבק רנו נ a
,-הזל רתה
.[לי גנ תורוקת םע תואפר רבדנ (נ
. ו ב ו ש ת
די מ ״נ נאז ׳ל ׳הל קסניהד די פלס ןסינ וי כ ׳ד םוי
ףד תזמניד ךהנ ומכ ליזשל סלננ סנס וסלאש
ףד סדנד ן ס יפל לוםיא י לדנ ׳נ סזב שי סנס אי מ וי מ
אל ללכנ אוכד מי נ לדנ ׳נסו די ש לונ ׳א ני מ נ״
לסלסי אל ן הו מיכו ׳כ ףד זי ע ׳סוסס שימפל סנו ףאנת
ן א ס״המ ליסיאו הרומנ השלו איס וי מ ףד תובותכו
סמממ ו נו מנ סיסש ןמזנ קל םזו שריפ מי ססנ ןי נמלס
סוס אל שממ סרגו ףא סנסו האמוס סונו חונממ חוליש
נ'׳ ףו סומני נו סי ל ףד סונוסנ ׳סוסב ׳פ1 םז לו ננ
תיסמ לוסיא סוסד ני פ סי נ ףד ןילוהנס 'סותו ני מ
סא קל הזד נסנ ןילדסנסל זי פנ מי חפנ מי פפנ ס״נמונו
כי נ חז ומצעב סמחמו ןוי נ מימ שימ הולמ ספ ן נ סשפ
לדנ הזנ fori וסשאנ שמשמו ןויכ ןאכ ן א הולמ סוה
י הי אלל קוחל סיכ השעיו לינ דיש םושמ קל ףאי נ
ללכ הו םש וילמ ׳יהי אל ואו לנאל םיכס ןי נ ריוא ללכ
קליח ׳סוחו ללכ חז סש !ילפ ןיאד א«פ ני כ ףד סו ננ י עו
[י ננ] אי ע נ•׳ ףד הליעמו ני מ ז״ק ףדו ני מ ני פ ףו
.לימכאי אוה סולכ אל שילפ אלו סמכ לכד
סויצש [.ש .צ] וויא פי ע הו השפ סא סלונסל ו נ ו ו י פ (נ
יפו ו דנ לדננ סו ןי או הז לסנל לכוי הו סושעל ול
׳פו סופסנ סוסד הלשפ ׳גג אי פ ׳ו ףו ןי ודסנס ׳סי סנ
סיממ •ונד סינסקי םישנ וחידה ׳ננ נ״ק ףד ןירדהנסנ
׳עו הרחה פיכט ךירצ ןכ נסנ יעצמנ אום סאו ומצס
וניא ״פ לוקשל וי נא ליסחנש !טק ׳ננ אי פ םילקשנ
םי רונ ןי לנו שיע סלנק י נג אי פ וי מ ףו סולמנו קסי פ
.פונ שי מ ני מ גי פ ן 1

׳זפ ןמיס
. ה ל א ש
.!לי נ כ ה ארקה ר ו נ ב ]
. ו ב ו ש ת
׳שרינ סנס וםלאש די פ קסנימו דימרס ׳מי נרה םוצ קיזמע
סוס תהפםס ןיב ןסונש לכו ראובמ סש ס»ני
אי פ ףד םונ "י ו לירד ן סג אילת הז תמאנ ן א הלעמ
׳שלי גו ןוצחס מי ג סש הז לע ;יא ׳י י לו ןולחה תיג גי ע
וי פ ףו סגשנ י דנו תתאנו סקלמץס הו ׳סימ םש זי ומני נ
םולכ אל טס כי או לוזרפ הוס סו םינשה קנו ל״ס ני ע
שיפ הללס סושמ קל האלעה סלסתד ישליחל לים ןכו
זי פ סנשנ ׳שליסל ליס ןכו סזנ םרי י •נ סוסו ליסל
וי ט ףו סמנ ן א םאלפסנ םדנ לפמ סאמוט אנילד
ן נ קספ אל נכשמ ׳מוט 'לסנ ס״נמלס ןכו ךטסל לאונמ
ליל סזו סאלעס ףוסל סאלפה סליחס ןי נ עי נ ליל ןא
״ ףו ןישודק י סוסו סש 'שלינו םס סומני נ םלמע קלימ
ףו ןי שוי קו שיע סשמשמ ׳ננ ני ע ליל ף1 סומני ׳»ו אי פ
ו י פ תומני נ ׳שליס ליל סזל ל״ סמאנו המ לימכאו חיפ
ני פ פי נ ףל תומנ• ׳סוס יפו שיע ני םנ ליל לצכ ןמ
סילוחנ אצי הלספ ססנכס םאל ני ע ני ע ףל ןילדסנסו
הטוס ״סל יפו לי ענאו םזנ ני ש אי פ סטומנ ׳שוי נ יפו
םזנ ש*פ ני פ ו י נ ףו ו הארפס י דנ ׳ננ אי פ ׳ו ףד
.לינס ססד בר ןי זאי ףסי י
יחפ ןמדצ
. ה ל א ש
דוע םתהו תוזק השטשטנ ותםיתחש דעהש טגב (א]
;וסש םעפה
.דס הליהתנלו קהדה תעש וא ,דבעי ו טנה כתננ סא (כ
.[יפט עדנ
. ה ב ו ש ת
עגי ו ויצלח אחלהנמ תנטל אסש אנט תנט ג״ ׳ד םוי
ו י פו כי מ ׳תלנק הענ יוש אנקול לפוסס י י י י י ל
ני ל ףי סותנמנ ׳סוחו ׳י שי תקלסמ סז תמאנ סנס סנה
׳סותו ״שלנ שימ טגמ סז ףיליו סרגי סזוזמ י ננ ני פ
קר סני סנ אל ׳א סוא ףיסוה סא גי סב מי נ סמאנז
ףוק סי פ זו ו זמ ׳לסנ לי ז סי נמלס כי נ ליל הוו פי סנ
ןי נ מי נ ןי א םשו פי פנ לנו לי לו סלוקפ ףיסוה סא נ*ס
טי טו ני 0 ני ס ןי פי נ ׳שי י ב ן א סיספס ינש םסא סוא
לנא שי פ שי נ לסופ י סא ןי נמ קי ל י י ו נמ יף» ביני
םינמרס ספי שנ r r j ׳סני אס סני סו לסומ זגי 6 01 קנע
סוס הזי סושמ לוספ סונושצ •ת0נ נסנש מנד ליסד ציז
ירבמ דחא ו פ ׳ננ ׳שיים 0*»נו « נ 0 י ר06 קנ» ומכ
סוב ךטאסל שי הנרסו לסא קנמ ומנ סוסו ינו• ופאי
ח ל חנעפ ו י »ו י תוילא* ת נ פצ
ףאד ממזנעו ואל תנגם ני מ ויפ ףו ןי רוקנס ןי י עו פ־ש
1מנ החפ רככ השא»ו יניס נ״או לונחי רוסא ןיקית ןרולל
r'o ׳כג נ״או סונ ׳סיסה ל״ל הז ששח הזנ ןיא ןי כרפנ
ךרוצל סוד ש־פ ני ע איל ףו קינ ומצננ לניח ו י ננ ׳יחי
ןננלו אי ו ו תקולחמה רקיע חמאנ הנהו לתומ !וקיח
ףרו די כ ףו הסיסנ סחפישצ יצוא סה די ל ףד חועני נ
קר הז הנהו שיע חמיקצ היואר חארקנ סא איע י י כ
נ*׳ ףד חומנינ •סוחס ש״מנ ערנ ךופ ליטהל צנא נ״סכ
הנא האינ תעשנו סושמ ׳וב ליעמכ טיצ ףו תונוחכז
הפיש ׳להב ס־נמרס •רנדנ ׳עו יפש ליק ןאכ צנא סיואר
דחא ןנ ףאו סש שמשמו סי ננ ול ויה סאד י י ס ני פ
אי כפנ ס־נמרס ןכלו אי י הנ ש״ע חמיקצ היואר ארקנ
אנידל ןאכ ןכלו שיע הנמק ידהנ לייכ ס״ה ני שא ילחמ
ןמ ףידע הזד ול ריחהל לכונ הננס קפס ששח שיש ןויכ
חי למנ מיהסנ יעו הזנ גי פס סונ ׳פסוחנ ימו ןומ
שיע תונחמה אמש׳ אלש אוה הרמשנו ןהד ליס ןי נמרסד
הקינמ ןאכ אה ׳א ןננ י דד סינמלה חמישל הרואנלד ףאו
.הו הומול שי סננ
אצ ןמיס
* . ה ל א ש
.[היונפו א־אכ הבירק רדנב]
. ו בו שת
הלת סמו כימ •חלנק קסנימו ז״י ח ימיבוס סיצ ׳א םוי
ןיבורע יישל ש״ממו סני וק סצענ הזד ול כיכ
ןיאד רמא סשו סושמ ןא וסנכ כנוע א״אנ קרו מ״ ףו
סינ ףד ני נ ציל הזו רוהריה סי נ תמחמ סנו יוכ קלח ול
לע תמהזמ סישנה סנ סא הונ ןי ראכל שי הנרהו ב״ע
לע ןיקלמ ׳ננ א״פ ןישודקב יעו םישנאה קר וא דוחיה
ןי נ איא י נג מינד םש ׳סיתה שימ שיא זזנו ווחית
לואשל ןה יבג ני ע חימ ףד תוכונ יעו השאהל שיאה
סינמדסל הווח ווסיא סוסל הנירק דנצמ תמאנו הזנ שיע
סי נמרס שימ יעו הפוג הו קר סניס ששח םישמ אל ליז
ןישודקו ח־נ ףו ןי ווהנס ״שר י עו !•רוהנסו !•פ מי הפנ
קרוסנסי וי כ ףו המיסו ה־נ ףו תומביבו נ־ע ני כ ףו
ןסב אילסו תיהמ רנמ אל אוה ןכלו הזנ שי ע וי ס ףי
ןנוסו הונ שימ !מכמו רשפא אל ני ע סיכ ףי סיחספד
אחייוש ני מ ׳נ ףד ןישודקל לונה הוו גי מ ניפ ףל אמוי
ליקנ אכיא האנםנ לוקי אנ הליממ לדנו שימ שדקהכ פיכא
שימ יפו הרמ רוסיאו מיכו ויכ ףד סיחספ יונמכ האלמו
סייסל לוסאד סימשנ ׳ננ סיס טיפ סוכרנ ילהנ סינמרס
א* י ם ףד סונרנ ״שר יעו שיפ סםלפ ןדנל לוקאו
י אמ* תואושנ סוסד ניפ נ»ם ףד סנש ׳ישלו איאנ קלל
לע םנ ירסומ שיא לבא םישנה לע םש ךא סואושננ קלו
שימ אפ׳מל הסנכנש פשא ׳ננ קינ ׳ע1 המנפ
סושמ מוו סמנס ףא עמשמ םתס שקנ םשו א י סרנ ףונ
סונוסכו םתלמשנול ואלל סלנו לסלסל סינ כינ 0197 שיאה
לתס סוש ןיא [תמשיסל] סינננס סישיעש חואמלס ו י פו [נ]
ןמסו י נו ׳ננ סיפ ףד עי נד ךהנ ונילמד ףא לנדנ
וימליש י י כ ללכ יואל סוה אל ןיידמד ףא שי נאל לש ןנל
סיטפיש ׳פ י לפסנ לאיבמכו ליסא ףיוומ לבד נוחכל מימ
לינה הפד נל !יואר ףסי ' יצקאו התימ ני ח ווי נח י רנו ףייזמהו
׳צ ןמיס
. ה ל א ש
,[ליגכ הנכס קפס ששחב ותשאב הלאש לדש םרנ דבדכ]
. ה ב ו ש ת
וי רוהמכ יוכו נלהל קסנימו חי מות שיחמ ני י ׳ב םוי
תעכ יסצנק ובתכמ וי פפד לי ד ״נ לועילא סייח
סו סנס רוציקב ונישא ן א לול נ תוכירא תזנ שי הנהו
ירזבאו וי שד ׳רזנא הונ םיו תיתמ ריסיא אוה ליזש י אדו
ימ קרד ונסנ ני מ טי נ ףד ןירדהנס ׳סוסה הכהו עיגד
סיל ףו תונותכנ םימכו סז למ הולמ רי ופ לע התלמש
שנוע הזד ינתכד נ'׳ ףל הדכנ ומכ אלו מיכו תימנינו
ונממ הנרמל ףאנת אל ןה הנסו ׳ונ הסא ישקוהו עי פנ
׳ננ סילנא ךלל למאל המ ;כו ני ע נ״׳ ףל הדנב הז
תולפה ןמ המע פע ןכ השע סא קל •אק הז לונמ
וא מיכו ני ע הי נ ףד תומנ• סישנש סילנא ךלד לכ ומכו
ףו ןילדהנס ׳ע המע כי נ וילע אוסד ופוגב ומלענ אוה
לי ו וננלל מ־הפב ואונמ ]כ שיע ומצעב הרעמה איע ה־נ
׳קספנ י עו עי נו ׳רזנא הוס הזו שי ע ןי רדהנסו !י פנ
: ו אכיל סישננ ןכלו שי ע נ״ע חיפ ףד סיסבו יסוח
סישנד ה״ס ףד חבשי ו״ע ףד תומביב ציייק ןנאד סישמ
חיפ !יסיג ׳שריבו הנוהכל סיל!קפ ןיא ׳וכ תולנישמה
׳ננ ני ע ני פ ףד תמיני 'שותנ יעו ח״נו שיב הוב ׳גי לפ
לעד סש ונתנש תי זמ רוסיא אכילד עמשמד סוניגורדנא
ח״ת אי לפ כ״סא ילהנ סיבמרה ירנלמ ךא ורזנ אל קפס
׳וכ תרמשנו וימ ףל תוני תנו ואל ךה ןכו שיע ןכ נ:משמ אל
מיכו ני ע ׳כ ףל זי ע ׳סותה שימכו תרומנ השרו איהו
רוסא כי נ אמלנד ומצענ ףואינל סלנ סושמ כ״ג א!ת
ףאנמה לחא בקוע בי ע זי מ ףו תועמשנ לאיבמכ תיהמ
לימכאי כי תנו י י ע ףל ןיילהנס ׳ע וחנ ־סי מנ ןלו 'יכ
יעו ותשא ספ ןא הככס סוקמנ ףא רוסא יארו הזו
ךכ זא הורע הנאל גיחכ היונפ יכנ וי פ ןי לוהנשנ מי ־פנ
םיבייח כי ג לפנו ההלט ףאו סי רנוע לע ס והזמד נ״ננ
׳רזינא כי נ הז הוה םיכלמ ׳להנ ל•! ס״נמלה שימכו
כי ג לונמה לולו ןנואו למ הוח הזו ת־המ ל־סאו ו י שו
סימלכ ןלד םינפמו סיק ףד ןילדהנס ׳ע הז םהנ הוה
׳ננ חומני ו וי פ ׳פלי נ לאונמכ הכלדנ אלש תאי נ ליל׳.
יוכ אנבש א״ע וי פ ףו ןי ולהנס יעו ש״ע תינליא האיב
סדנ ׳קות י עו ו י שו ׳לזנא ןי ו הזנ אכיל ׳אלשיב לבא
ליל םא גולסצ לחומ ובתכש הומה סנושצו נ״ע וי מ ףו
סי נ ףד ןילוסנסו גיצ ףו ןילוח ׳מ תיחמ לוסא יאדו הזד
סלנסו סשאס ןמ לנא רדגנ סא מי נו קל נ״מ ףו ו
סנ ןיא סא סקולו קי שנ מי כנ לאוגמכ ואל בי נ סוסו
חנ3ל1נ תמושתו תולאש D^SX 76
מא האר הוחעהפ ריעהל םי י ע ׳נ ךירצל נ״נ [םיאור]
ינש ךירלל קר וא [אל] םש פרג לי ז םיינומהו [םילעה]
ראינמל ףאו םידע ׳נ ןי י צ הז לע סגו סמחמ סילנלה
נ״סנ ׳ו נ י ונ שנה סו רמול תשא תנמאנ ןיטיגל ׳פסותנ
י נג 'ג ףד תונוהכל ־;ת ימכ הוה ססה כ״נסב לילל המנ
אצ איע ׳ס ףל תוירוהל ךהנ ומצע יפמ י נג שיע וריכזהל
0א ׳נהמ אלל ליז םי נמי ה שוריפב שיע סיאטיחה ועליש
ךהנ הנלה הזנ יתכראהו סכל ורימה המ םירמוא לונצה
ראינמ יוכ ול רמא המ !רכשי ׳ננ נ״ע ס״פ ףי םיחספל
ש״עו ונש חספמ לכוא אוה סנ אלמימו נימא ובר ןמאנל
זא םימסש ידו ׳ג ו נלעמ ,ידל ןכ עמשמ אלל אתססיתנ
לנא ןילע סיריםא סירסאה הז ״יעד ליכהל ריסיה ןמאנ
ןאכ איא הזו ינשה סנ ריתהל ךרצנ הז ייעל ׳נהמ אל ׳ב
אקול ךירצל םש יאממ ןופמס ׳ננ ןישילקל ני פ ׳שוליבו
[ו״ע] ףל ןיסיג ׳ע סיקתנ אלו יאנת הוהש רמיצ סילע ׳ג
היהש וא יאנתה םויק לע ל״ל סא יפסותבו הזב שיע איע
תובותכ י סמב יעו תנש ומע תתהש אה סנו ל״מנלו •אנת
אספנד ךק שליס ךמעב יעו א״ע א•׳ ףדו ני פ [לי מ] ףל
ןויכו הזב שיע ללכ לבא םהל ןיאד לילו ׳מ ו תולבנ
׳ע ףד קיב ׳סוסה שימכ הלומנ א״א סוס א־א הקזסוהש
סוס ןכלו הזנ שימ נ־סא ׳לתנ א״פסנ סי במלנו ני ע
וילבד לכ לשא י י לס לע םתכימס לקיעו סלןמנ אי א
.תומתו תולוג קל סה
יגצ ןמיס
. ה ל א ש
;לי גה דנדנ רוע]
׳םותה ׳למו גיסא ׳המ איפ םינמיה ׳למ ליז ונבר נישממ
הקומ יוה ינולפל יתשוקמנ הרמא סאל ני ע ׳ע ףל ק״נ
ינס לשנ ראשנל סש ׳כ מ״כס אלה םישקמ םצע תמחמ
הרימא לעו הרימא סנו סוי ׳ל ׳ענ השאו שיאנו דנל הקוחב
הקוח יוהל סתעל הזלו ׳מלשולינ ׳אונמנ )יגרוה ןיא דנל
זיכו ןני על׳ אל ןנא קר סלוקמ ןישודיק "סל רורי נ לצמ
״הש ונעדי הזש הז ןודינב לגא ״הלממ ואג איוא סא ךייש
תעגטה רגשנש היבא רפיס רחמלו ןישוליק תמא סעס קל
אללנ איע סעסמ ןמאנ ׳וסו ףלחתנ אלו תנתמ לש אוהו
י נומי מ ׳תל יאה ׳נ יוהו לממל ףני מ יוהל ןויכ קזחתא
ןויכ ןמאנל ומצעל שדיקו חילשה העטשנ ׳נ ״ס תושיא ילהצ
׳שלימ ליז ונבל יכשמו הקזח לננ יוה אל השעמ תעשב יוהד
דננ יוה סש םינמאנ השאהו דנע.ר ןיאד הדחיתננ ןיתינ
רופיס ךרד נאה רמאד ןייע סנו — דוחי ׳וע ןה ןסר הקוח
ב״ע ט ׳ל ףד תומניל אהנ אתלמ ׳ילינכ ״ה רוסיא לע אלו
בורקה ןמאנ השעמ תעשנ אלשל ףירה ס5נ ש״נירה יכשמ
סי י ומנ סילע ייה נאהמ הו ועמשש םילעה כ״או השאכו
ןישויק ויהש ררבל הקוח יוה אל הנשכ לתי ורלש המ הולו
ןיאל רמול תנמאנ ז״על ןאכ ״ה אל האיבו ןמאנ י אהי ןויכ
הז - םושמשו םילסל ךהמ לי ו וננר ינש המו אינ יל
;ו נ הריכהב י רי מ
.[סג הכירצ סא ןיסומיננ םישועש ןיאושנח די ע (נ
הנושת
רוסיא הוד ני ע ד״סק ףד נ־נו זיל ףד ןילוחו ןי עו וימ ףד
הוה סנ סנ אי א לבא הז ךי ש אלד השאב נ־אשמ הרוח
ןוונמד מ״נ סגו לימבמו םש תנםנ ״שר קי ר הזו רוסיא
ושפנ רוסמל ןי רצד ׳רונא רדנו תרות ריסיא חוה ואד סול
ןי זאר ףסוי המורע דומעת י נג ה״ע ףד ןירדהנסד ןה ומכו
ל״נה ספר נר
׳בצ ןמיס
. ה ל א ש
הלעי םע ההיהש רחאל הנעט ,דשא נוסילק ריער ארביע]
איג ול ןיאש ינפס ונטמ הנש רחאל החרבו הסימת הנש
טעמכו רי בב ,דו ״ה הארנה יפלו טנ השקיבו הנעט ןב
תישענ םינש ךשטהנ הסרגל היזר אל לענהשכ כ״חאו הרוה
ירכיאש השדח הנעטב האבי — םילוחח תינב תרחע
קדו רצק דיגה ונ י ה םרא ינב ראשמ הנושמ ולש עדו
איהש בתכ רחא אפור הדועתבו םיציב רםיהס טעמכו
תידוה אהו יילותבב נקנ שיש בתכ ׳בהו הלותב הנדוע
תלעות ןעמל הל השע אפורהש תרמוא קר בקנ שי ש
שיש הט דועו — לקנב האיב רנ תויהל ליכי :״חא ילואש
'י הו רכשנ הלש עבצאם הרישהשכ ןישורקה תענטש םידע
א״עו ףסכ לש תענט תי ותנ הל ןתנ איהו תכתט לש
ינשה דעהו ןישודק לש תעבט ווש ףוס דעו הליחתמ האר
תעבטה ווש םיבורקה ול ודי גהו םירבשה האישב כ׳׳חא אנ
'י אר הוש תעבטה תירחשכ יאר םידעה ינשו ןישודיק לש
הבושת לענ דחאו תי ש יללחמ םירעהו תכתם לש ,דוש
יפט דע יוה ינשה דעהל ףוט רעו הלחחם האר א״ע לבא
לענהו םינש רשע ,דו הדומלג תבשוי אהו םיבורק פ׳׳ע דע
שיו דואם הנרה ףסכ שקנסו טג ןתיל הצור וניא
ל״ו וננד נ״נו טג אלב ,רוב ריתהל וצר םינברס
— רודיבב ול בישהל שקימ לאושה וישכעו — רוסאל
.[םידעה תיארל עגונהנ טרפבו
. ה ב ו ש ת
ר״וסמנ ני י חס גרסל קסניווד !״פרח רדא ו י נ ד םוי
ינא סמ הנסו ונחנמ יתלנק ״נ י נורמ ןוממש
שיש חמתמ רו גנ הנסו אחהנד י נס ׳נה סמ חושמל לפוי
הוה סז יחאל ףנח סא הנסו חשימנ לש הוה הזי וחא למ
ןיראסל הזנ שי וא תענסה ופילחה אלש סי י ורנ םי י ע הז לע
ןי וני גי וי פ ׳שרינ ראונמנ הלע ןמאנ ןיא לתא ו ע לנא
םש חוחש םיעדוי סידע הוהש קרד החפשו דנע ׳ננ די ס
׳פסי תנ ראונמ ןכו סידע ינש קרד ראטמ ירה החפשו ו נע
ימול ;מאנ ןי או ינולפ לי נ ול פיש מיע טנ ןישודקל ני פ
׳י שו ינילפד סמנ ׳עו ׳נהמ אלד י אי נמ ׳י ס שיע ׳ל ןיא
ני ע ויל ףו ןי ווהנםו ךסנ !י רוסנס ׳לחג ס״גמרסו
סי וע ׳נ קרו !י ו ס י רפוס ינש ׳ננ ןנני ו ״י ו אחנולפנ
טש קוד !נ ןכ סנ י אטמ ׳שי י נו הזנ שיע זי ע ן י י צ
ןי וצד הי שפ טג אי פ ׳1 ףד ןירדהנס ׳עו א״ע אלו םילע
י גג נ״ע ׳ו ףו חוכמ ׳םיחנ ׳» ליעסל סי ופ ט אקוד
טל חנעוג mm n^r תנפצ
ימל םושיא ׳לס ביסב r»1 סאו סיס י"ז< סימ תורעש ול
׳תב לבא סינמיס איבמ ונייל הללוסה י ו נאנ ןורסס ול שיש
׳די ב קי ס סינמרס סנזם ׳כ -ו י ס פיסאמ ק״ווסמ ״בונ
אלש רמול תרבסהש י ני נד םעסמו ,ס׳ויש י דט אלו 0י׳6
ערפמל השסנל יירמא ןכ סשסנ ןסק דבא אלמנש עגר ותואב
.[הללח אלב הריתהל רשמא סא הניר סמ לאושו
«ד ב ו ש ת
סוס אל סוש מלנש ןי רל אפ וית] [הלאשה לע נווונ]
יעו רוריב סו ןיא יסתו ׳פ ףד תומביב ראובמכ כיסש
ןילימ1 ןי נ ףו ןישודקו די ב ףל סו נ •םותו סיל ףי סורוננ
סיה סנ1 סרתט קרד םזנ שיע סי פ ףל סונותכו היפ ףד
בי ע ני ס ףל ןיסיגי כי פ סי ק ףד תומבי יפו הורעכש רבד
.[סש תומביב הוב שימו
ל״לוסמנ נ״וחה ברסנ קשניוול ויפרת איתנמ יי י ד םוי
סא הנחו סעכ יתלבק ובתכמ "נ ןועמש טורמ
םלט וא סוכסק סבש וא סיצנ וצ ;י אפ םילע ונל הוח
י רבדו ״רו עי רד חקילחסנ ׳ע ףל תורובג הארי סנה תתא
די מ ףד סורוכגו דייס וי פ קימיג 'צסג לד ס״נמלס
ןי ו איגה אל גי י ס חיפ קימיג ילהנו יאנק תקילחמ גי מ
םנד ליסד ליר סיכ וימינ קר סדליתנ סילנ ול ןיאש ׳מ
ףד סוריכב 'םותכ אל הלט לכל םינפנ סיכ שי סדאנ
האירג ק) םיצנ ול ןיא סא לבא ןשח חולמ הוו שימ נ״מ
קספ אה מימ ןא המחנב סג גישה .י וו סושמ אינה אל
םנסו וויכע למ טישהל ומיסכל ןי לצו ני פ סילוכנ ׳לסנ
םוש ןי או סדאנ םיה רי גנ נבס רוכב סומשל קל סכ
׳פסותנ לאונמ הו הנבו טגל סו איגה אנ קסא לש י עלזנ
הא סעססו שיע ]הנג ל־קפ המח סילסד סי פ סולובנ
ןקו ול קאש הפ 0א םונ יתכראהו ןקז ול ןיאש שושמ
הל שיש סשא י גג ויפ תוגוסנ ׳סלי נ ׳ע םומ סוה סו סא
׳גג וי פ ףי ע״נ י מו סמי הוס י למאו סומ סוה סא ןקו
ןילוח ׳ע סוה אל םומ ן א ול סוס אל ם־נפ סלדסו ״ר
סוה םרק קרר לינ ן א טקו אצמתיש רע ני ע לי כ ףד
סיארו ןקז ניאשמ [הנושמ] הארנ סט גי מ ףד תורובב סמי
ני מ ׳נ ףד תורונב ״שר נסכ סמסנ ׳ננ ראוגמ ירסד
עורש סוס כי נ לגיצנ טי ש שי סאי אי ע ׳ו ףי ׳סי סו
סוס סא קרד נימ ול ןיא סא :ספ אל סינרק ׳ננו
םוא ימומ טנ י ננר נשס אלד פי נמ לי מנאו שיפ וסי רנמ
fro ׳מ ףד תורונבד סקידנס הושמ ני נ נ״מ םיצנ ול ןיא
ףדו ׳פ ףד סוענט םממ הטס לפ האופר ומכ ארקנ אלו
״סרנ ׳ע סונונק סיצינו סעירקה סוסעס ומנ קדו א״ק
סנסק ספאו סלודנ סחא סא קרד סורונננ ני מ ר» ףד
קד ץלמ ןי א סו לטשנ סנד ןניזס פי כמ לופכ ומ קלו
ני נט לש ני ט ר»ננ רמאד םע סמאנו ללכ סמס 0טק
עיל q7 סחובנ פקיזלסמ םו ס»ד ךכ ל״ל סמס סי לסנ
כיעד אמט אלו ב״לניל לי»ק ןכלו סחאנ הטנ p סא
ימו ףוסס לסח] •לרוק הסא קל סמל כילאד סכמ י רנ םו
[זרנ ׳י 0 ל״פל
׳ייל prp
.ד ב ו ש ת
לדי סעכ ׳י נו נרסה נלםל קסני וי י ויפלט לי א ׳ו ׳ב סוי
אלה אלפסאי ינתכמ יסלנק י י נ טולמ ןיממש
׳נני םידמ איביש ו ע קי סי גא יבג קי י מ לי ו ס־נמלה
ןיגלסו !•לקס הוי סוי ׳ל ל״ר אלו קזחיס י א סמצמ
סייסמ רנל סוסד ׳נילפל סלמאש ל״ל קזחוס לנא ססנש
סונלעו סיכזו לכמ טג מ־כנ ל־ו סינמלפ גסכש ןויכו
סי ס ׳ננ א״ע 'נ ףי ןי נלעו סי סמ לנד קרר הליחמו
!ילס ןנו א״פ תונותנו סאי פו גי ס ׳שרינו ז״ל ףדו רסא
ונ«י ףד ןי נלעו סיל ףל תועונש תורעס תפונש י נג
ס״נעיסל ליס פי נע הי פ שי עעו י אמלו וי הו ׳שרינ תומירסי
!ינרוהו סיי ׳נ קזחומ ציא ינולפל ׳תשוקחנ הרמא סאו לי ו
׳ל וקזחוה סא קר !א םירחא נורסל לנא הסנו סא ססוא
סאו תונוהני נ״פ !״רנ אנוה סיארסל ליס נ״סנו סמ
סלענ הוד שימ אלתמא ינסמ אל טלסל תשווקמ סרמא
היהנ י עו אלתמא אלו די כת סרוס ׳נהמ אלו ןישודק ומכ
אה רנעס םינמאנ ןיאד רמאי ׳שייהו ןי שי י ג ׳להד נ״סי
אל מי מו דוחי ללנ הוה אל סוהש י מוא דנמהד ןוי כ
ןמהמ אלד יאנת י נג ןישודק ׳סקותמ י אר שימ ןכו ׳נהמ
־סימה ירהש ול כיכו ינצפ לש תועמ ודי נ ןיאש רמול
קר ללכ ׳שיק ול ןיא סאל ונתנ ני מ סי ס ףי סומני נ
כימ איהל ףא אי ענ טנ לנא הנותכ תססות טגל עי נ
ללכ לפנל איא !יאושנו תושיאלל כי פו סומ ספלי אל
;סו נ וי חו
׳פ ׳רפסנ ראונמל ומכל ול ׳תנתכ אלת שגליפ רלגכו (נ
מימ סריגתנ אלש ףא 'א סאיב רחאל תיפי י כני אלס
שנלפ ומכ הוו הדנל סאט ייע ול שי ש ןינקהל טג הכירצ
ףא לוכל םרוסאי סכ סנ ףא סלוסס ונל הליסס סי פי נו
סוי סא המחלמל סעפס ו ו ע ךלת וא רי גתס כיחא סא
י נג איע זי נ ףד ןי רי הנסי ך״ ל״י הוו י חא ׳אלשיל
ליעל »ו ןי נענ •עו *ףוסס רסח] הונ שימ 'אלסי נ ׳חלשי
.['ר ׳ס דע ׳א ״סמ
׳דצ ןמיס
״ ד ל א ש
; לי מ רבדנ רי ע]
סצילמ ןתיצמ נרסמ חאהו ב»י לקמ סשאה למנ תמ סי סננ
אי נ ול ןיאש סשאס ןימאהל סעסמ הצילחמ הרשפל םילור שיו
ספמבו קי ו ללק ו י נ הנושמ ולש עלו ילבאש הנעש כיחאו
הניאש הקזח סעטמ הונ סל םינימאמו — סיצנ לסוחמ
׳ושס למ םיכמיסו יוחאו חלש תמחמ שיחכמ אוהש ףא סויעמ
הכישמ ולש מל1 ילגאש סי וע ויה םשש וי פ ׳יס לכו כישמ
ומכ אוה ירהו וילוהל יואר וניאש ןפואב ןפק קיניתנ ומכ
״ר סי פ ףד תימניד ןה ןמס לעו ולונשמ סיצנ ול ןיאש
רשנו סיסכ זי ס סחא םצינ וצ ןיאש לכ איככיר לש ונכ
וני א פיללר סונ• ןי נמל יריס מדנכ ה״ם אינסד אה וכתכו
פיס פס שפח ץא הולו סאוסר ׳לנ וילומ וניאש סושמ זלי י י
חנ$ן© ת נ פצ 78
(י ז ורנש לע סרוגה שטל אוה סגו אוס רסא אמש סט
םניאש םינמיס םאמ ׳יפאד קספ ו״ר ףיעס עיא א־מרס
םינמיס לכ ליל סא הזנ וקלתנו סיפלסצמ סניא סיקכנומ
.[סיפצמא םינמיס וא םיעורג
. ה ב ו ש ת
לולגס ברס ידידיל קסנימד גיללס וניויוכ לולא ׳וי ׳ד םוי
כ״מ ׳סלנק גלונלוי נ בל ׳י נ ססלנא ל׳לוםמכ יוכו
יכ ן כ רוציקב קל ןמוס קיפסי אל סו ללנל סנסו
ליחםל ןינמוס !יא קהבומ ןמיס לפ םנד ל״ס סיבמלס
מי גד פנל ימל אלו דמואמ ללג סו ״ע סלעבל סשא
סז פגב אלמימו פנס לע ןמיסמ םשד ןיוניגו וי כ ףד
ןי לאסל שי םנלהו איא הו ״ע ליחמל צנא ןישלנמ
י עו םו ינסמ אל סיל אשמב סנו ב״ק ףד ווומביל ןהב
ובלשמ |טג] י ננ וי פכ נ״פ ןישולנ ׳ל־ב לי ו סי נמרס ש־מב
לבד ׳סנראס ינא ךא ןניעד׳ אנמו שיע ונממ ולעהו םי נ
י ני מ צנא םלודנ אנדמואנ ׳ד רווהה םצע הו לי או ו נו
׳י ע איא די נ ןי י צל ו בלו טהמ אל לחהה םלט סו נ
ףדו ני מ די נ ףד תומנינ לאינמנ םידע קלד ללב אנדמוא
םינמיס ילמאו נ־ע וי טק ףד סומני נ ןנילמאד אהו סי כ
ן כ טהנ שיש םדוק ולמא סה קל לצנ י עדי אל סהד ליר
שי מנו אי ע ויצ ףד ןילוח ׳עו הו םסנ ואצמנ ני חאו ןכו
ףד ני נ ׳עו ״נ,דע אלל נ־ה r'c ווו חל ׳להנ סינמלס
ממאנו מ־נו סומני נו איע ףד מ״נ ־סוחו וי מ ףו י ח־כק
לש ללנה סא לנא אסיירואל ןינמיס וי כ ףד מ״נל לדנה
ולמאל המ ןכו לולט וא ניסכת מלזנ סו הוה םינמס
ןכו ן כ ןמיס ט שיש וננהש םילע שיש ל״ל סי דענ אל
םילע ללננ ינהמ אל הו סנ אנקסמלו ינלפ לש אוה
םשל ינמיס י ננ לי ס ףי ו טי ע ףל ןילוחב יתכלאה תגרהו
סונו ןימה הו לש סיענט חאיצמ קר םינמיסכ חעילי אצ
ימשו רבנ טנ סי נ ףד ןילוחב 'מנ.ר הפקמ אל המלל שיא
סונ שיפ סרלשו שאל י נג ׳מ ףד וי ענ השקמל ומנ בלעו
ןלמ חלוג ימלנ איא י ענט לנל ׳״ע ליחהל ׳אלול ן נ ןא
למומ אלמימו ן נו ן נ סוש למול סו י י ע צנא תוהו ןי ל
סנימ הלומה ונל הטרפ סמכנ י נג הנהו ׳נהמ ריפש
סרשנ ינימה וליאש הלבקב ונל עלינ חוו ןכו ן כ סמנש
סינימ ׳נםמ כי ג סוש ןניכמס ןכל בלעו יתש ץקוט ׳פי כנ
סשקמ כ״או ןימ םש םלוסה ונל סטלפ אל סינל לבא
םינמלה סש שליפש סמב ׳עו םהל נושח אל המל ריסש
קוקוס סא י נג ןידס ןכו סש !״ונ אני ה ליגארהו מי הפנ
סול סושמ רוממנ אלו סשמנ לע סוקלמ ני סל ןסנ לע
כיאשמ טנש וסואמ ן זש ןנילמאו יחצנס טנש שי
סימל ני נ סוס םשו י ונ סנונלא ולעה ׳ננ הנסו לו8מנ
ספלט ׳לנ לעיש ול ןינסנל ׳שלינו ׳סוסנ שי עו ס״לאש
סו י י עו לנו לש קל אוה ןמיסס סנסו שיע תי ני וניסל
לימסל אלו ינסמ סונו אלמינו רנל סו ןטיסמ ונא ןיא
ן נ ל*ס אל ׳סוחסל ףאו צימכ׳ר קהבומ ףא ןמיס י י ע
!ינמד מבסנ רדנ סנ !ילפ ןיא !אנ סנסו [לקי ע] ןכ
םואצמ כ״חאש סמ קלל פנפנ ינולפ אוה סוש י ני פו׳
אל ו טש לש ןמיסו אמלפל לואו אוס לחא אמש ללמ
.ףסוי ודי ת םלומ לש ספמנ א*א תקותב סוסו סילכ
׳וצ ןמיס
•.דצ ןמיס
״ ד ל א ש
לעצנימ סלו׳ ןלהא הפמ עסנ נ״צרת נא ס״ ׳ו סוט]
ומצע דנא ועסמ עצמאני יטלנה סי למננ תנלוהה סניפסנ
וליצהל הניפסה יתלמ ולמע ףני תו סיל פיא ןלשס י נ סעלל
וליצהצ ןסל לשפא ׳יה אצו הרעס חור םוי ייה םויס לנא
ואר נ״תא סהניעל םי תולוצמנ ענסי ו ססניפמ םלענש לע
ןוילע לננ י נ קתצי ילוהיה ריםאקה סנ1תנ1 הניפסה ישנא
'׳פרנאפיפה ותנומת ספ ולש סאפ ואצמ וסינבו הניפסב תנומ
םסנ ןיסבירש] ףסנ ׳סרק ינש ספ נוהננ ו נ הקמיס
שמחו סי י שפ תנ ףסר לש פנסמ וחאה [ןעסספשנאמה
יונכשא קלמ ינש סלקו ןושארה אלאקינ תונומת סע תקיפוק
נורמש ןי א בתינו ׳יחתנ נותנ נתנמ ספ סמתלמה ינפלמ
סנפמ םע תומלו פבססל ןצוה והנה ׳ונו ויתורצו ץמונומ
בתנמה לטה וציפמ סי נג תנימ ׳יס לטה לנ סיל הלשפ סנ
׳יהש יתשא יתא וסינ סלפנו לכה וכ וליכה לינה סיסלקסו
'יס עישנסש וליכה לינה לכ י ־עו וי חנ רימת ססב שטל
״ה הכ ,׳םיכנ ואלמ נהן הפוצמ לי ןועש סנ היוס׳ ןרהא
שיג הניכש העסנשכ נא דיכ ׳י כוי וע סי סולוצמנ סממ
יחלמ וחקר סי נ הסש תמ ףונ י נ הניפסה ישנא ואר לינס
והיאיניו הניפסהל והורשקיו נינה תמה תא ייא הניפסה
׳ו םוי זע ׳ו םוי ןמ הנבי נ ־התשיאו סוט וב לעמעמנ
והוחינה ׳ו גוט1 חפת: ובארנזו וי נפ ףוצרפב לובס והואיבה
ףיצרפנ הרכה סוב סחיה אלו הפי תורנקה תינל לפמעממ
םיסנכמנ וכחתש ׳י עו וי לי נ ענצ י י ע והוריכה קר וינפ
שובל ״הש (רנש תרוגח) והלונחנ שונל אוה ןי א ואצמיו ולש
חותנ ופונל ושפ רי נ י נ ןמיס רופ ׳יה ופטנו וימח סנ
םיקמ רני נ ׳יה צנא ורינחג שטל ׳יה מימו ונטננ וסיננסו
איה אוהש לינה וסיג ריכה הו י י פפ סגו תקלצ ומכ עצפה
צנא צ״נהו יפוגבש וכצפ ואריש כינרנקל ׳תיוצ י ננא] !סיג
סי י תתת סחנ סממ איה ט ופי ננ פיננל סינריקה וארי
[לינה הדונתה תא ואר קר לינס תקלצה תא ואר אל סנו
לולא תי רי ׳נ ׳ל סוט השמ ן נ ׳אירננ יעהמ פי י ננה כי פ
לטה םינמיסה קר םינפ תרככ סוש התיכ אל הרצקנ] :גיצ
ו י י ננ לש עגפי ענצנ סנ הרונה םיסרקה ינש ,ןועש סאפ
׳יהש ורנ !נ ל׳ננ לכ יאצמ יל ענטנה ןמ והו ׳כ וריכה
םיקמ 'יה תירנקל הפ לנוהש תפנ ותעי נסנ ההנ שטל
ותנומת כע סאפנו הרינחנ הלאשל שוחינ אצי לקהל לוי נ
סש חיננש הניפסב אצמנש וציפמ סי ננ יאצמ לינה לנ לבא
סא (נ .לינה ןי י המ .סיל ומצע ןילשיש סלוק פישני•
הלאשל ןנישייח אצי צ״סל לי ו סינמרהו ףירה סעל ףרצל
םינמיסכ ףוריצנ סא (נ .ןננרי אוהש ס׳לאשמנ לקסל
ני ססנ מינה סעל (ד .קהנומ ןמיסל תאו תושעל רשפא
תופש 'נ וא !שפנ אצתש רופיש ההשיש ןני פנ ס׳׳לאשמנ סנד
הדעכ (ה .ןילעשמ אינש ומנ פי נפו סלק ספש פילהמלו
תאשנ סא ־שגי נ ׳המשאל אני הו שי ני י ה סשנ "נה ש״מנ
ול אצמנה פנטנכ אנכמ ללל הומת — יאק תאטתנו אצמ
אצת אל תאשנ סאו ןננללו סילאשח יוה לצנ אצמנ אל
פי םאנ) קסנומ ןמיס יוה אל למשל סינולתאס נ״ששיפל (ו
לגא ׳שניא ילש מ אל הלוגתל למיל םוקמ ׳י סו (לי פ תוא
ט חנעפ ״ט!״״ תיל•״׳ ת נ פצ
ן סו שעמ ס( י*» רי י סל אנו ׳נסמ ריסש אלמיי) קזו ןתנ
םז אינה םי נמי ס וננרד הארי [לי ל] א־ט ת*נ ףוד
קי מי נד י ני ס י רדו סשי ן־סורנ •לסנ אל סוי נא ׳לסנ
ןבלו ללכ ןיאישנ י ססל אל סמודבו סנוסנל וענ ןועמל
;סייתסל ספדה לע סולעהל וי סו איא סקזמנ אוס ׳אוט
אצמ ולי אנ נתונ אוהו לונס ול ׳סנסב ינא סנפמ נסוכ
ו י פ ףד סי ר ׳קיתו י י שרנ האר סמל !ילפ ינסעס דאמ [י )
רקפס סושמ סא סורשממפ ןמ רוטפ םטימשנ סמל ןישלה
הרותהש סושמ וא י נו מו וסי ש לעונ אוסש ףאו אכלמו
׳עו אסלנמ סשנ שרי נו סקלל מינסלו ריקפהל וםוא הסוצ
היד ו י פ ףד הרי ״שי נ ׳ע ונתנמנ ש״מכ סוי דענ די נארנ
ףל אולס ׳מנ דעול אל סמל ףקנ ןועדג ןי נענ [ת) ;הי ל
איק סז אס אנס סז סמו ומצע סניקו םש ׳מנ אינמ זי מ
ומצע חקולו י זום י נעסש המ ןינק סזד נ־מו ףסכ ןומלגד
י סנ קל ׳כ ףו נ ומכ אלוקל ןנילזא אל םשו ןי ואס ןמ
אלנ דנמס םא םנק ןודאה סא מינ ןנו ומלמ חקולש ןמז
אי מנ סז סמאנו סש אהי סמ סנסמ ו טםנ קל ללכ ףסכ
וא ץנק לסב ןנילזא סא ןיראסל שי ריאמו הקלחמו ׳שלי נ
ני ע א״ ףד ןישודקב ׳עו ולש סוש לונע םלשמש לםנ
סעד םמד סופסו ןמ פינל לני י נ תשא ׳שויקד ףיליד סמ
י סנסכ ינא [ט) ;ולש סושס לונע הזו ןי נק לדג הז ימדמ
סמממ ׳מגם הנקסמכ אלש למאד ליז סינמלה סטיש נשיל
שי סבי סו ינאש ינש לבויב מרי ו טי ק ףו מ״נד ן ס
vo הפוס ׳םי י נ ׳עו] תואילמה הנשמ ןי דס סא ךיראתל
.ני מ זי מ ןמממ וסלוש י מחנ ינא [גי סב מ־מ י נג
דצ ןמיס
״ד ל א ש
,יליגה הנוגע רתה דנדנ רוע]
ייסעש) סיארס ו מ ילא אנ גיללס לולא ׳כ ׳נ סוי סויס
םמוסמ לוק מ*0 סגיפקס רבזג אוס :וירבד םלאו (י עס ויעס
םי מנ טש שיא םכסו העיבטה סיקמל םש אוביו הניפסב
ומלוצ סא ,הטמל ףופכ ושאר (םילגה סלפסמ) ומומ ומכו
י עש קי סארו סטעל סורסנ ויס וינפש י נפמ סאו אל
•סאל אל וי נפ ףיצרפ סא ריציקנ ןקזה לפש סע שאלס
לע דע דוע ןאכ ןיאו לעוני מ לעי ו׳ אוס י כ ויעהל לכויש
ןלא הלצסס ןמז המינפה לע אמלפנ לוק קל העינמה
ליחא אלמ ל״נהו סיה םיתססנ ללצ ניתאו ץסי ני ע הםמתכ
,י י ןיעשה קאפה סנומ סוס סשו מנטנה ליעמ סא
ייחב שיכל ייהש יתנחב הצקנ סי סי נל ואצמנ סיקנאפשסו
ו פו נו ע״נט י י פע וליכהו םסנ סי נלו שיכל אצמנ סכו
לכ ןיא החעמו לי נה םיסרק י ־עו ו י דמו ע״נט י י עו
אצמנש סמ קו ראשנו י רקעכ י נםנמנ י רנו לכל םיקמ
עי נסנ םולנקל ספ אנוס לשאכ עי נסנ ספ !סוליכסש י פוג
לע ואצמנ• לינס סעקנאפשס ״עו ו י דמנו ועוננו
י נד אל סזנ סתע דוע י מוא ונני או םסנ שנוצע ופוג
[ל6נש םטמיקם ףודצו כי ק סומניד אלוק קל י נד יצחו
הנושת
׳וצ ןמיס
״ד ל א ש
;לי גה רבדנ רי ע]
פיעש סיקסופה לכ תעימ הסונ לי ו וננל תפלש הימתמ (א]
׳ק ׳סאד אימלה י י מ לאוש (נ :השא ןיאישמ דתוינ קסנוע ןמיס
תונדמוא לאסל ףלטצסל סולנ סניא סיקסנומ סניאש !ינמיס
קמוסו למיח ןוגכ סיפולג םינמיסב קל וחפד סא ׳אושו
אוהו סיצאשמנו סיפלטצמ ופוננ םיפלמא םינמיס לכא
— ןכ למול ןומסל שי אצת אל סאשנ סאש פלתומ ןננלו
וא סי מוונ סינישח סא ליפל סיאנומה שינמיסה אוה ותלאשו
ןמיס סוש י ממ אלו ליז וננל תפיש יפל (ג ;סיעלמא
הנוכלאש עי נ ךיא הלעמלו הנמלאה ןמנ עונ ןי אס קםנומ
המל (ו ;קסנומ ןמס י י ע ני עו ענשנס ינולפל תנייש תאז
,אמצעל קוע אוהו וחא n אמש הלוח לש סעמנ איא אהי
ללנ אצמנ אלש אמינו אצמנש המ וינמיסו וי וגנ אנהמ לו
אמליו למיל לשפא ןיאה (ה ;אצח אלו ס״לאשמ הז ילה
ילה — ׳שוליהמ — לחא שיא לש לגלהו אמלעל ליזא ענסנה
חשריפמ הנשמו הז לגלנ לחוינ קסנימ ןמיס סהל ״ה י אדונ
סחימ ןי נ קלחל לשפא ןיאה (1 ;ינסמ לתוינ קהבומ ןמיסל
שי מנ ןינס אל (ז ;סתוא הושמ ני ק ףו תומביו ׳מגהו שנל
םשש וי פ הי ו ו ונ ןישמשממ לנה וי ד אי גסנ לי ז ו נגו ול
ודגנ ליז ו ננו שימ ול ראבל שקיב (ת ;תישש תב גולתאג
ליז ונגל נישמ ןינה אל (ס ;!ינקו ןיעלג - ףסנ ןועדג
יא ו י ננ תקולתמ ילסל ןינמ וניא אתפקפאו גיהק לנוי נו
.[סולפ ןינק לבוי ו ׳ירמא ׳מננו — ףוגה !י נקנ תילפ ןינק
״ו בו שת
ברה י לי וי ל טי תונ קסנימד ג״צרם לולא וי ט ׳ד םוי
ןייעי אל יחמ דמו סינהבמ ינש יסלנק א״טילש
ללכ הז טנטש םי עווי ונא ןינמ אמד יסגסב ינא ללכ
׳וכ אלכנ איסס יכג י רגק ףו תומביב ןני למאו ומנ אמינ
אמלמלו ןנ־למא קהבומ ןמיסב ו י תא וליגמ םשש ףאו
׳א ואלש ןאכ שיכ ףוג ואצמו קלוו וחוא התאל םגו ילזא
אוס עי סנת סזש ןנילמא םי דגנ ואלמ ני תאו ועצמ מנסם
זא שונל אצמנ סא קל ללנ סוס אל סז] הז אל לחא
קלמו] ׳וכ םיזגל שגיא לי נמו [יחלו ןמהמו למול לי ס
לנשס א־ע שיכ ףל מי נ ׳מו תינסש םילגנה אלנ אמלמל
בי או ןמיס סוש וילע !י א ואצמש ףוגס סנו [אוה סולנ אל
ללגבו ושפנ אצםש י לב יהש אל סגו םילאשמ הוס אל
שאלנ הקולחמ ׳גג אימ ׳ע ףד ז״ע ׳מ םינמיס ףלצל
ןניקסע ןנגלל סוסד ליצג קלו סלדש וא שאל וא ס־לשו
׳םותב שימו [ףליצ סוסד לי י ינש קל] ףוגל אל לגא סש
אדגומ ןה5 אס סגו םזנ מי כו ני פ ט־צ ףו ןילות
שרי יפל מיסי סילאש סימ כי ג סוס כיק ףד םומניד
עי כס ש״מנ] קסנומ ןמי קנ קל סינמלס תמישל סיקסיפס
שליפמ סולםנ ׳צסנ לי ז םי נפלס שימ יפו [םי געלנ םש
׳נסמו ןוממב קר סןי סנומ סינעיס ״מ ןיאישמ אלד
ייזתסל לי ר םשנ ול םרמ ינאש סנו אי אנ אלו אנומוא
אלש זי נ ללכ ffb דסמ וני א ןי דמ ריזסמש ןמזכו םילשל
חנעפ ™w™ 80 ״ל* * ת נ פצ
ליסאקה ד1ענ םידחא סיטנר ירחא הנהו הניפסו סימ1פ
הלוע ןיאש לוק הנהו סי נ סיטסונה הניפסה לש ינשה הצקנ
שיא הנהו אריו סש ן י י ו הניפסה צש ןורחאה הצקמ וינזאכ
ושאר למוע ומכ סילעוקה סיצנה סע קכאחמ סי נ ענוט
תיארל לוכי אלו העמ וצל םיפופכ וי נפ סימה ןמ ןי מ
סילונמ ויהש ונקזו ושאר רמשנו יפוגב ריכה לנא ׳פיצרפנ
וליעמ ריכהו ע־פנה רעצנימ לעדוי והז י נ ייימל ץומו
קאפה וליעמ סי כנ אצמנש המו וג לשהל ׳יהש עי נפב
׳יתחנ םימותס ;׳קנאלנ חיטש ינשי ןסק ןועשו פיל הרשעו
פי ע סילאשמל ישחנ סא (נ ;״תחנ םוסח ונתכמו רעצנימ
ריסאקהש ןויכ •וכו ןישפממ תמו מינולפ ריעמ אצי אתפסותה
םילאוש ונא םי כלכ יא רלענ סואתסו ויעסונ רפסמ עדוי
רמאנ ׳לי מ סינמרהו ׳פסותה ענמנ כ"ע1 ןישפחמ והזי וילמ
רשפא ות נימאו ס״לאשמנ ענסנש וקיזמהל ןנא לגא תמ
,[חולוק אולמל
.ה כ ו ש ת
ל״לוסמכ לודנס נרה ידידיל פ־חונ נ״ללת לולא וי ב קי שמ
ץמאיו ני מ יתלבק גרוגרוי נ נר ״נ סהרנא
לכו סינסנמ ׳ו ונממ ׳סנשס הז המ ליערמ יחדמע ׳נ ׳ל
סוינ יסלנקש נסנמנ הז המו ןסהל ןסהמ סנישמ נזרנמ
רושק סארנח ׳סלי נסכמה סז ןמ ןפהל שרוסמ ונעה ׳ה
רוגחו אמוינו א־ס ףד חומני ׳שוחנ ׳עו אנה אניזמ
אמוינ ׳אונמנ סי נפק סיד׳ ול הוה אלמנ ן נ עשוהי ׳כ
תקזחמ ןיאש ןחכ ׳ננ בי פ אמוי ׳שרינ ׳עו חיפ ׳שרינ
הלאשנ הז חמו ןכ נ״הו שיע ׳וכ לוקס סיחו יתשכ ודי
ךפ.יל ןסהמ ינישב סימעס םמכ סי י ע לנקמ א־אל ענמה
ראונמ אנה הז המ יונ יתראנ אל וליא נחט רקויבו
סי י י ה נחרמנ רושקה ׳י ע הארנה ישלו ןפהל ןפהמ בתנמםג
ףד מ״נר לי חסיס ול רההו ארני ל אנקרס היה חזו ולש
עגונ הזל תייחמ ;יישוחו ןימיגשמ היס י י י - ל הנ! ו״ונק
רמא ףוגמ י ננד ז־ס ןירדהנס ׳שרינ ׳עו ׳וכ חרסכל
סושמו קפסה לע ןי זנמ חפוס לנא שיע קפסי לע !י זנמו
דיכ רנקאו ׳שרינ הזנ שי ע איסמלרלנא םיגול ענונ הזל
נ״מ לכק סתסס ןמ לי נה הפל נר ןיזאר ףסוי ווי ל׳
׳כ תמחמ ול .יחונ ינא נחונ ןא סיראוח אלמ ול יתנחבש
.שיע ני פ איל תוכרכ 'אובמכ וסיסנ ןי רצ
׳טצ ןמיס
. ה ל א ש
[
,
וי נה דנדב דוע]
נקפ ׳ו סוט סיהמ ענפנפ תאצוה חולוא תפקונ פ־נג]
לעמפממ סניפסח עי סננ :בקע ׳ו סוט סחיה העטשה)
אל סיה 0־ע ףצ ףוג הניפסה יחלמ ואר טרללראוושנ
(םהלש םינויצ פיס םהל עווי ש) נובפנש םוקממ קוחר
יצח ן׳יחמ הניפסה הצקל סי ננמנ והורשקיו םיחלמה והואיצויו
הנו םימנ ןומחתה יצחו םימח ןמ הצעמל ראשנ ןוילעה ופוג
סראצראוושל הניפסה ןוחל רושק עגפנהו הניפקס העסנ
ךרענ
.ה כ ו ש ת
רואמו הימ ׳תלנק קסנימל ני צי ח פ״סוכ לולא אי נ ׳נ םוי
םולנ ועלי אלש נחנמנ נחנ ׳אח נחנמנ ׳נסמת
ואצמ םשו ולש לגנ ואצמ ניחאל קר סיל לפנש אוה ימ
קרו ׳ונ חועמ סכ ואצמ סני [י וכ] הצורפ נחכמ בותכ
ופל׳ אל העיגפה תעשב כי או ינצפ לש סזש יריכה סהש
זמיפסכ ואצמש םילגנה לש סז י י ע קרו מנס ׳מ ללכ
הז חוה לחא קרו איא היהו סולכ אל הזו ול כיכ כיאו
ומכו והכתנו סניפסנ ולש סי לננ מינחו אמלפל קרמ אוהו
סמו :וישק ףו חומניל ןהו וי כו היכ ףל מי נו ן ס י נג
סמיג כ״חא וסונו :יסיקיל רתנ ׳וניקל סיסקלמ ןמ טקלמ
סולי מיא הזו רבשהו הרוגחהמ קר ללנ וריכהל אי או
q״ [מי ני "שר וושלב האלי בתוכ חעכו איא קפס חוחו
וא הננל תישענ הלוחשמש סש נחכש אייום יבג בי ט זי כ
הוונ חיאיצמה קר סרוג הארמל וסל הונ ונל המו ןפהל
[הז] ליצ נ״עו [חואדמלי] ונל המו ינולפ רנאכ אמוש שיש
חרכהה תתימ רחאל כי עו ןויכ אמושה לע ןידיעמ ןיא
ףד תורוכנר ךכ ומכו ;נלל לוחש ןמ האלמה הנתשיש
ק וניא חגיר כיעש לבו לע ליעמל י פסא ןי א כ״או חיכ
זראו י ני א ה; :״ע תליחת לש האלמנ ומכ תעכ סאד
חספ אלל קיידש ״שלל האליו דיעהל אי א הז לע הנתשנ
ולמא סה קל סיאולש ןמיסה תמחמ ולמאו סמה ואל
סילמוא םה כ״או י נולפ לנאנ אמוש ול שי ׳נלפש פ״ענ
תטנ סאו ׳מנס ל״ל הז סמנ שיש המ ןמ לחא תואילמ
תמאנ ׳כ תונתפחל ןי רצ ירהד וני א הז - כימ ן נ ני ג תמנ
*ילב רשפא ןוי כ עיסכ סרפ אל ׳חלכה לכו הז םאלמ
ידנק ףד תומכיד ןחג פיכע סוכ ןי ראהל שי הנרסו הז
לייייקל חיני ן ר ליצ םינמיס ורמאו שקנו תמ טנ ני פ
חינתשמ סנא םינמיסה סגל ל*׳ םש ׳סותנ שי ע יתמצ אימ
יתכראה הנרסו תולע ללגנ אל הז מימ ךא םינתשמ סנא
;יליעמ ;•א ליז םינמלה שימנ ט^נ אל ׳מננ תמאנל הזנ
סנו סו שקנ ס״נמלה קרו סרוסא ותשא קל סילאש םימנ
ליעסש טקנ סנו ולנז לנא קל איש ׳בנד קלחמ םש
ילהנ ׳עו ללב ותוא ןילנקמ ןיא לי בד ליגב אלו השאסל
אל ׳ב ללנ ליתהל א״א אני ול ןאכ סי נע סונ וי פ תולחנ
ודיל• חז חמו ן נ סעפו ךב סעס נתונ קל סונ ללנ קייד
אל ןאכ ןא הברה ןי ראסל סונ שי אהש לדגנו ןי ואר ףסוי
׳שרינ ׳אונמנ ינלנ אונש סי נ םשו שימכו ללכ הז ן י ש
סנו הזכ רצקאו דואמ לולנ רועיש ןי רל לי פ ןי נרעו ןאכ
ינולס אוס וא ינלסל המול אוס סא פי נס ׳נימ ינש שי
.הונ שיע ויצ ףל ןילומ ׳סוס ׳עו
׳חצ ןמיס
יה ל א ש
[לינה רבדכ דוע]
םחנמ קחצי לעה ראנל םעשה לוע ׳כ הפי לאנ אל ילוא]
עדויה לשצנימ לעלו׳ עבשנ םשמש ׳הניפסה לבונ לעלעפ
המכ ומע עסנו ,נישיס ועדי הניפסה יעסונ לכ לפסמ
אט חנעפ *י׳**- ת נ פצ
יק זמיס
״ ד ל א ש
[:ליגה דנדנ דוע]
ףקנ ןיעלג לגדנ (ויצ ׳יס ליעל) ליז וגגל ׳נש סמ לגי נ (א]
ןינקו אי חג קמלג סי לגי ׳י ג אצוי י געס כיאי ןיגמ וניא
סעפס דוע שקנ (ג ;סי לגי ׳ס קל הנומ הי נמי סו אדת
פי על יכ סיד איע יי ףד מי נ
,
טי עה ׳י גל לע יתישיק ימל
הו אצמ י גכו ,ןועי ננ י נ י זומ עיע אה אנ יוזחל לוכי יניא
׳שייה (נ ;הז לע וצ נישמ וניא ליז ו גני סמלו שישיה ״חנ
ו׳׳ונ ןישודק ילננל עמשמו ליז ו גני אינמש ני ס איפ ןישודק
"א ׳שי י נ אהו נמוכ לפנה אקול ןי שוי קנו הז לע קלומ
׳כ ליז ו גני ו (ו ;י וכ ׳נילפל יתנ י מי נמ יגילפ יגא אילהל
י י י נ די י נ והוינמש ימואש ׳שי י לע קלוח סי נמי ד הזמ
ןיגמוגו ומוא ןי י נומ ו ״נ — סנננ ׳סמ גי פנ ויפש ןינתונ
ננגגל ו ״נ וסוי כמנ ל״ז ו גני חייקמנ (ה ;קזינל וימי
סנ הז יוקמל ישפא סא ניהק ונ ול שי סא הנננה ו ענ
׳המ זי פי סי פנ ׳ע) וילע ינולפל ״הש נומנ ומצע י נו מנ
סנונעס לנדנ (ו ;(תזני ראנ מ־מנו סש י ״נאי נו היינמ
;סזנ יזקת׳ י זעו סמהל אנהמ ישניא אסיכש אל לינה
אמפסומה ןמ 'י אי אינהל ישפא סא סעפה לוע השקה (ז
.[׳וכ ינולפ י י עמ ינולפ אציל ל״נה
«ד ב ו ש ת
י רי ףד הלנל ס״לע סוי י י צי מ סנש לש הירע ׳ד םוי
תוי וכנו פי מ ףו ןישודקו קי סק ןוח סימ ףדו
סיראוח לנ ישא איטינש ני .י לובנל סי חונ מיכו ׳מ ףל
סוקול סלנקחנ אל י שא סונ ןממ סרפנו וסולוכי אל
ןי ערג הוו ןינק סו [א) — .יחמ לעו ני מ ׳חלנק מונולמא
לועב אצמ בימאו ׳סיחח לע חשקה איה [נ) ;ןי דה ןנו
אוה ףסכ !ועילנל לי גה חו ,ינממ ןמק רשפא וא וכומנ
סאו ףאו אנסלו ןאנמ קלל לעופ אל צנא פלפמל עקפה
ביש לפ אנ ןי א מי נל חקלממ הו ׳נ אבהלו ןאבמ אמינ
ןמכ ףסב ןיפולג חושעל איאש !מזנ ׳נ אנדל ני נ מ»נו
לופי נ חקלממ סוו פי ש סנ [ןי א] !ינקה ימל ןמשמ יפלש
״א בוש !ינק ףסכנ וא ״שעי י ג פ״ש ןי לצ סא םפיצלגו
וא הנחמ לסש ׳שליג לאיגס ׳חגמנ ינא [ג) ;91 תושמל
חמבשמו סננננ ולכעכ םא גי סכ לילד ףסכ לש לסש
לפ ןי לצ מימל סנננס לענל לכענ סא ןי נכ ףסכ לש לסש
תילו סי רל חקלסענ ונחוכ ימל אילחו ןינקל י סש הז
אסיגה ףוליס םש v אנמו לתל אי ענ סז סוס ׳שי י נו
ונלש ׳ענס סע קלות 'שליסו סמ אי פ ןישודק ןי לנ ׳עו
םימוסל רפשנ הללסע קלאה סא ףא עורי ננ ני נ מי נו
׳ס ףל ןישולק ״של ׳ע ךיראהל פו נ שי סנלסו ינחמ אל
ינענכ לנע לולסיש ׳ננ לינאלסו סי נמלס חקולחמ סמו
שלסעו ףסכ ומכ ללסיש ללנו םימוס לע רפשנ ונסמ םא
סי כו ו״מ ףדו ארפ >ןל ןי מי נ סנשמסו ׳מנס ן נ
נתנע ול כי כ סנונמס רבדנ [ו ) ;סונ ילו לימנאו המ
י שא
וירושיקמ סיחלמה וסוליחה כימא סונימ סילשפ ךלענ
(שנעזעלנ) ףצלמנ והוסכיו הניפסה לע והולעיו הניפססנ
זאו וינפ תא ולג זאו ,ךלענ העש יצחכ חנומ ׳יס סנו
סונמ ןב סחנמ קחצי ״שוטסי ק״ הניפסה ליסאק והוליפה
והזש הפמ יקסאירפא סיס ןב ׳אימחרי רוחבהו רעצעפ ןמלו
ראומו וינפ תדיצו סארמ ייע והודינהו ענסנה לעצנימ לעלו׳
המו עצפ סופ אלב כימלש ויה וינפ ולש "לעורענה,,
׳יס הז סיפוצפ סינפנ הפו ק״סינל האר •ו כוי נ והואינהש
סיקממ יחוא םילסלסמו סיבילשמ ויהש סינרה םילוסלסה ״ע
םניפסנו הפל אמואנ לעמעמו לעמעמל סראצראוושמ םוקמל
ויה ס נפסו ויפמ אצוי סל ׳יהש קר צ״נה סיועס ואר לינס
ילוא הננל התיה תינמיה ויתלו סל לגמו עצפ לנמ םיקנ
סנסמ וא סניפסנ רושק ׳יה תענ הופשש רשא סימס ףסשמ
ייה וינפ סא רתב רנל םכיפמ ליצהל לובי ״ס אצו תרמא
סנו ספתנ קפס איה ׳אבלו ןמוס נורמ יחכש יליא סיחפחנ
״פאו סימל ןי ח ויצתב (ו ״ק תוא תיפב) מפחנ יאלוב
שיו סינימ סישמח קר השביב ׳המשא הנה םש סירימחמסל
סרפבו (לינס ח״פ) ׳המשא ארקנ אל העשמ חוחשב םישרפמ
.[סוה ןי ו העי סילאשמנ
. ה ב ו ש ת
לולנס נרס י לי וי ל קקניוול סיחוכ ג״צרח לולא חי נ ׳ג םוי
כ״מ ׳חלנק נרונרוי נ נר י״נ ססרנא ר־רוסמכ
אכה לומק אמש ארי ינא רואמ ׳כ ול י חנתנ רנכ הנהו
סו סאו ע״ננהנ סלקל הלקמ תוריתס הנרה שי ׳כ חמחמ
העשמ רסוי אל העש ׳לס קר השגינ ההש אל ענמנהש עירי
ני ע ז״כ ףל ןימינ ׳ע רתלאל שקנ וישק ׳מננל ףאו פ״כע
ליתד וי מ סי פ חולהסנ ׳עו שיע למלאל ׳ננל לועיש שיו
נ״׳ סי נמלנ תסרגכ ל״י כ״או שיע םויה וחוא לכ ארקנ
ינשש קרו המרעה לל המ ךיש אלש הארי סא ןכל חועש
סיקממ ינלפ סוש עי נסנ וחוא םיריכמש םידיעמ םידע
שיש ףאי שיע ני פ תומנ׳ ׳פסי חנ ׳אונמנ המ י לו ינולפ
ןושמש ריזנ י נג ׳ל ףל רי וננ ׳עו חורימס המכ סמ
םוקמ ןמ פי נפ אקול ןי רל סא ׳סוחו ״שר הזב חקלסמ
סחסנ יל לאומש לי ונ י נגל הזנ יחנלאה הנלהו ינולפ
מי נו סמ מיהפנ שיעו ליז סי נמלס תמישל ׳חמלס לאומש
ןיב מי נו חוריזנס לע וא לנלה םלע לע סז למא סא
לנלנ מליזנח לע ןיא ןישמש ליונד םליע ריזנל ןושמש ריזנ
נו מ רדנ ונ ןיא סגו אמסל רמומו ןייב תואילמ רדג
וישויק םש שיל םליע חרי ונ לאומש לשנ נימשמ חוננרק
אמטל ריסאל השולק ו נ שי ןנו רעשנ לקמ סא חוננרק
שונ שיע רי זנ ףוס מי הפנ יעו וי נא םש סע ומשנ י ו
המ ןיא וי מ סא הזנ בוטנ קלקלל האריו סונ ליתכאו
אל טרפ ללגב ןולמ י נננ םילעה חא לי נפי ו לנל וזיא
חונו לי נ לש חולימנ חאילמ ללננ אלו ני עמ ףריל ללגנ
׳חי י לו טלפו סלפ לנ קל וי פ ןישילקל סמעיסמ כחינא
נל ןיואל ףסוי ווי ל׳ ו י כ סנוט סנשו ט״מונ ונל ןמי
.לינס ספל
חנעפ nam* ^ » 82 ת נ פצ
ןמיסל םינמיס ףוריצו םילאשמ בושח אצ •אמאו האלהו
ירכ היהש ס־לאשמנ ןניפב אלד ס־נמרהלו רתויכ קהנומ
"רתלאל״ ד־פ (פ ;סילאשמנ ןננרדנ לקסל תולוק לופו ניתפ
לימו ףני ס לי ו אלפ סארנם סומני נ ורנק ףדו ן סנ סג
כ־א ״תפשנ רומא םשש !ולגי י ו אדנומנ איכק ףלד ןהכ
;הטשמ ן ות והויזמו לילו יתפשנ לי ו וי פק ףלד רסצאל פג
גי הס ס״נמרנ משנושמס אסליגס שיקל לי ו וננל םי מנ (י
ספ ׳פסומס ׳לנל סיאהסל ׳כו לימ טי פ סולסטמ סוטש נ*׳
'כ נכשמ יהמ אי י פלנ מ״כה ׳להל יקו ,הנםמה ׳לנל
(אי ;סנשמס ימקמ ׳פסימס ילנל פחל לי ז סינמלסש
ןמו ומואנ ונייהו "למא למ״ ומנ אוה אלס למלאל מלמ
;(י כ ףד ןיפיגמ לי ז וננל כ״פמכו ןמז למאל ןמ ןפהלו
לי זנ פי ל םינמלסל מי פפ ׳לנו פלפל וי לנו סינכ סא (ני
תמחמ סז ןסואנ "ןושמש סול׳זנ ומכ אומש ןישמש לי זנ״
"היש לשפא סלועצ אומש לי זנ ״ס סליפ לי זנ ונלמאם
לאוסה ספ לע ףסונל יטלפ סלט ספ םנמא ףסי נ לאות
ומכו הלקמס סש אוסס לימקו ןושלה ׳כוומ סז ןי א
;ןושמש תוליזנל סנמנהו רוציקב ןוםמם רי ונ אנו סוליזנ
סנפמס ןושלבו ׳נ שקפ רו ו ׳נ וניזאס ׳ס סיסמ ׳*שר (ה
אתססות וזיא הז ילוא — סושוקעו תומוקע סינשש הדלוח
.[הז "א סוקמס עילוחצ שקבמ
״ד ב ו ש ת
עי כו אמוי טיממנ ו״צרח כיסי ארונה סוי בלעו קי שע
׳יסל אנמחלל אבח אכצמד אנחא לי ל אנחא
חאיצמ אלב איאו ןטשח םוד לועסס תואיצמ ליל ןטפס
תנוובנ אלננ לוכס קל הלומה לפסב סי נמלס סטיםכ אל
םאבס סנשל ינפה ןי נו ןופאלס סי ל ן ט מי נ הזו ןטמ
םי נפנ לנא אלמימ לדגל קל נשסג ןושאלנד נוי א לפסב
׳וזמ לימם טג כי סי ו י וגה סזו עי פנ תאיצמל נםחנ
סז כיהי םוצ ןכו לספמו סטימם איה סז קוצל ותיחו
אל חואילמ סוה ןפמ סלממ ןכו דנלנ ללטס אל סואיצמ
סלוטק לאשנ קל סזו ני פ אמוי ׳שליס תטישכ לפכס
׳פאנ סלוסק הזו לומג סואיצמ סז סוס םינפלו ינפל צנא
לומס סז סא לי ט לוג הוו ׳ופסנ לאונמנ מכו נכ תאזו
ציל וי וג ׳פלי נ ׳ונמכו סנקנו לכז ללג איהו סואיצמ וא
לאונמכ לי סוא לש הדסנ סווק ומכו עיפשמו לבקמ
או נג ווסי א לדג סזו ןי פי צלפ וי ל ןי נוסו סיכלב ויטומכ
ףד רי זנ ׳פ םוקס לו גנ בי ג סמו לי זנ ןי נ מי נו אצפחו
ךכלו םזנ מיכו ןגנלו אי ר אי ע r » ףד ׳»ו ׳פ ףוו ׳ד
סי רוג י נפ סוו מ׳כנ רי זנו םי רדנ ומריוננ לחי לנ סג ש־
׳עו י י זננ סיל ףדו ני מ ׳נ ףדו - סו םי ארנ אי פרנ י פו
ני פ די י ףד סרועסו המננ רי ג י נג ו״ק ףד םיחנזנ
שדקמ כימאו די נ סי פ ספפנ נ*סי רוג ןכו סזנ מיכו
ססונ וקלחנ כי סי נ סי נערה ססוננ תמאנו ונלמ רסנמו
׳פסוסנו "פלנ שי מ ני מ זי פ ףו אמוי ׳ע הוכרנס הליפסנ
םיסקפו ימימ ףו מוכרנ ׳מ סיחשנ ןיעתוס ןי אד סושמ
רדגו םסא תואיצמ סוס י א ora מי כו ני מ ו״קי די ק
שדוק סוס פוננרק ט שיש לי זנ !י נ עי נ סזו שודקו פווק
ג״ ףו ו נ ״ ףד סינמה ׳ע1 ןושמש י נג כיאשמ שולקו
סיסקפו
;םזה לשקס השע •ס עדוי יט י כ ריטק סז יתפלל רפא
ול םלג ללת ןנס סמל יפל יפסות אטס סיכש סמו [ו )
ראובמ סז אלס ן א סאובנ סומונ !יס וא סולסנ סז זר
ךירצ ו י פו ללג סז ךי ש אל ןאכ ן א ללשח צכנו עי שנ
לשא סני פסנ םנו םזנ ׳שלינ לאונמכו םילשכ סי וע ינש
אסולג שיל קחציל ן ס וענו סויצמ תולי פ םוק מנו לננ
לאכימ סס למ קליחח כי נמלנו םימב ןי נמלנ םימו תומניו
א״או וחא י נסו ילזא ינסו יפלחתמ םנתמו סנחח לכנ יכ
אוה חאונח י פלו סזנ לימכאי לומג לוליב דלגל סז ללכ
שממ לשא סיסקלמס סי לוני חנ אלפג קמופנ תאמ ןי ממ
סנוס סנפו סימוכ ס״שז• ינל ןתי נושו סונ י די ןחסנק
חולשל הכזנ סגי כיהט תונורחא תוחול סי י א לנקל הכזנו
זומ ווי לי ו י ב עווי ה ני ואו ני י א לו נ סלמשמה ליעם תא
.לינס ספד נל ףסי ׳
׳אק ןמיס
«ד b א ש
[לי נהל ברוע]
י ח• ללנ סי נמוהו ןועי נ לצננ ןינקש לי ו ו נני כישמע (א]
לאנצ (נ ;ל׳נה מי נ ׳סומה לע ותישוק ניש ׳ק אל ׳אמאי
ןמאה 5א ףא ןיעלנב בי נ מינ לי ז ינבל כישמ תניט יל
׳ואכל חיי ןישודיקב אלס ׳נסמ אל סימוהל וסשנ הצלתה
קר ׳לי מ אל אהו — ׳שליה לס ליז וננל תנמכ סאו ךפהל
לפוכ (נ ;ןיעלגמ טי מ אלו ו נ הנקנ ונעהש וטשו ףסכנ
הניפסה אהו ליגה אתפסיתה ךמס לע סופבל שקנל ווע
סא יתלנ הניפסל נוזעצ סלא סושל לשפא •א1 ס• נלנ
סנהו (עקואל) תטוונ וליתסל סימצמהל םוצי ובזגה
הניפסהמ לינס לעוו׳ ללענם ,ליגי אל סאב ,דיסמ ונוגה
ןי ו הול שי ביאי הימ לוי ג שופימ ן ל ןיא ויפסוג לפםממ
סימלש וי גפ תיאר אנהמ לד (ד ;סיל לפנ כיעש סילאשס
םינמיס ףריצו ס״לאפמ ןאכ שי — הזנ דשוח לי ז וננדש
םשא ריתסצ רוי וט קהבומ ןמיסל הז חושמל סיצוונ סיקסנוס
הנחת לפש ליז י ננר ׳כ המל (ה ;סליססכל אשנסל ו ז
;6נ קאי אציי ןי א ונזגה תמי וי ילמלנ אלמ םיפלחתמ
ן ס ימכי תיייצמ םילישמ ליז י ני נל יל כישמ לאנל שקנ (ו
ףסי• ׳נ יקזסוה אצנו סש לי י ק אלס — אסולג שי ו קחציל
אל תויוצמ תווי שנ ףאו ןינישימ אלד אנלכ ןועמש ן נ
םידפ ׳נ ׳י פנו ׳שליס םוקמ ול נופנל פקנ (ז ;ןניפייח
ט פילומ (מ ;ןקזה גי ל תגקת רחאל סנ הנוגפנ סטשכ
מנסנס ינפש ,ןינולמ לולא מי רד ט ׳ו סוימ יכפ פי נגס
שממ אוס םש סכוהו הניפסה ירוסא והזרשקשו סימיצס ייס
לפסו ו רמנ אצ ןא סמרמנו שמכנ י הי ננסו בי נו רקש
סיקממ םילוסלסה נורמ סימוצפ ייה !טפ פיא יפמ פיא
ורשק תפני סניססנ סרילפ י י נפ ייה ףו יאצמה ילסא סיקמל
אימ סא לוקמל הזנ פיי י י נפנ לנד סוש פננ אל הניפסנ
י אל ופה וי פה לפאכ לכסי סימל ןוזיש סמ יתמצ תמצמ
ישנא לכו לפצנימ לפוייה לופה צפ ו פ רפלפס םסנמ קמצי
סנישססל רושק סי נ פסני סי נ פיא מנסש ואל סניפסס
דפה יסאל העפ יצמ ן לפנ כיסאי ןעטינימ םירשע ןרעל
סנ ןניצ האלנ תינמיה ויחל קל סימצפ סינפנ הניפסה לע
ב מ חנעפ תמימתו תולאש ת נ פצ
ליסד qp9 םמישל הזנ יהכראס הנרה! אדנועסנ סמי י ס
אל כר»נ ךא !ילמ והמסו ׳מי י נ ןנילמא סיומ ׳נשנ ףאד
םינמרס שימכ! הנימאה הי וסה םי לעו ן נ רוגה ^קד
י מללנ רלנ ןנירמא אל נושו שימ האטנ י נג זייסיס׳ ילהנ
סיענס ריג קר םש השא יא א1 לנא הדומה הרזג ן כי
ןיד ל» וימהל !אנ םי י על ׳ניה זי כו י מו ־נ דפש ךי ב
לי ז ן״רס סנהו ישנ ומכ ׳י ס םידמ סג הז אלב לנא
רימסל םי י ע ללנ ציא ןי ל סימ סשי סיצאש סימ לע נסכ
׳מלונ רוג ןי י כ סי וע ׳;ש לע סג בושו הנקס סמחמ קרו
זי על הנשים סא וני אר י נג ני ס סי ר מיהנה נחכ גי הנו
איס םולנ אלו יזח אסטי כ ןנירמאו סולע רוג ךייש אל
הנרס סאור ינא חירמו וי סיענש סיאיצמל פי כע לימכאו
ףסוי ללכ ׳סרזח אל •נא ודי ו ןכ י סנזמ ןכל סייעהכ הייח
׳גק ןמיס
״ד ל א ש
[לי גה הניגע רתה רברב רי ע]
. ה ב ו ש ת
ר״ריסמכ למגה כוה ידיריל ןי סני ווי ויללח י י שמ נ׳׳ ׳ג םוי
סנהי כי מ סעכ יסלכק ני ו ני ו י נ נ י י י נ סהיכא
אל י נא ויחו כיהיצמ ול יסכשס ןכו כי סי ע יל ׳מנשה
רשא סדי עפ וויא ׳מלנק רשא עי בגכ הממע קר י נ ׳תרזמ
סיבמרה שימכו הז סמ עדיי ימי סיריז־ס המכ ססכ שי
מ!יאר סכרה שיש י נ ו לכי מיהפכ ןירדהנס ןמ ג׳פכ לי ו
קינו חיפ ״נו ןי נורעו ״פ ׳שרי נ ני נו ששמ סונ שי
ני כי עלגמ אציש לוקה סנו ןאנ ערפנו ארוממ אלו אמלמ
ןוי כ םושמ י מדדנ ששח סידמ י נפנ סגו ף״י ס סוניש ול
׳נהמ אל נוש םלסומ מ״המ סרכה אלכי םילאשמ סוכש
סמ סא ללגה לקיפו ׳פו ו כ ששח שי סא סי וע ינש [סג]
ממש מויל לילצ סליכא י נגו סושיא י נג י נ ׳ס וניא וא
ינקמ איעש ןמ נימ 'נ ףד ןי שדקנ ו דגנו ימ וניאש אל
ןהנ »נ •ננל מי נ! ןינק קל העקפה לי ג אל ליל הל
סא ושפנ אצמש י לכ ססשו סילאש סימכ עכשו 'אלשיל
י נג קל שקנ סיכמלכו ןי פי נל ׳מגנו סע!לסנ לונאל סלסומ
ללג הו פא ללג הזו י אמ ךפסל לנא ןסכל 'חלשי חנ
אי נ ןל תועני נ סקלחמ הוו עקפה ללג וא למסו ןי נק
ןי ד? ׳סלזוו אל ינא !י סו לימנאו סי פ ףל ןימינ ׳עו גי ע
לי גב שימ ןנו ייבחנענ ול שרי נו מי עבפ מלואמנ קל
ללכ לי י מ ןיא לי ז סי נמלכ ו נמ יתעדל ׳אי ו נ ס־נעיפ
ףוג סז ןיאש לנל קלו קסנמנש קסנומ ףא םינמיסב
וליזחהל קלד אנקסעל .פג !מ יינחבענ ול שי מנו לססס
חטתשהל סוי שעל ששס ךייש אל סש סנו הל אל חילשל
לנלנ קלו דמוא לדנ קי ילמנל לורנ רנל סו ןיא •נ ל״יו
סמ צענסל ןני רמא הו •יע קל לתסס ףונ אל הזש פעסמ
שאל לי » יל שימני '0לי נ ׳ונמנו סיני לסאל קרו
ליפ ןכו שי q7 ןיליייי לס ומנ אצו זיעל נלנ הרדשו
ףכפ קל ןיתמהל ליא נאל p ססימ נוי ס ינגד *רס טנ
לסאל
סז סא לדנס סה םזנ ׳לפסנו אי ע ני נ ףד סי נספו
שיאי תשמשל 'א!עש דזנ ןי נ עי נס סוו ןמיס וא לאוה
־עו כד» ׳תלכק אסילש נלס ידידיל סיחמג לי מנאו לי נס
ןי נו ׳רגיש ן י נ יניש סומלםנ r נ ףד תי כי נו וי נ ףו ןילוס
׳עו ללקלו שיע ני ע ׳נ ףו םי לדנ ••שלנ •עו אלנוש
שי ענ ני ל דכ ןמש ני ע ני ל ףד סטדנו ׳נ ףד אמוי
סורי ונ ססנ אניל נטו סלועס ל!כהי ללעמ סוש אכילל
הוס ףסוי קל כיע אי ק ףל ליזנ םילהאל אל סנלו
לסלו םלש ומכ אל אי כנ האלמו לאיס הפי מוליוננ ןושאל
.ףסי׳ ודי ו׳ כי ס סילמאל אלו סכל כי סי ו םיללסנ קל
׳בק ןמיס
״ ד ל א ש
!לי גה הנינע רתה דכדב רי ע]
מיכ ׳ג סוט לקסל נישממ לי ו ונבל לזס סמל סמס (אן
״הש טונימ סילשענ ׳נ ע״ננס תלבק ךמס לע לילא
ויצחו םימל ץווי ןוילעם ויצח םניססםל לושק עגסנם
לניסם ׳ע תעדנ לי ז ינבל לבוס יאדובו םימנ ןוחממס
מלנסא ןמסו סימל ןומ וינפש ףא ׳ממצ ממצמ אימל
;לי ז ונבל טלחממ המל ני או לי נה םי וע ינשל י י נפ
ורשקש ילפסש המ קל אוה םזנ ייהש םילקשהש לאנמ (נ
ןולהנ וי נפ ועצפנו ממס מנומ מניפסהמו סניפסכל תמה
ממה י נפ יכ ע״נגנ לקסנו עוי נ םנמא - הניפסה נישו
הלאשנ יונמכ י וכו םימלש !יס וי נפו סניפסםמ הלעמל ויה
למאו סנולמאס ע״טגה לי ז ונכל לטנמ סמל (נ ;ליעל
איאש נהנש פי עא י נאנ הלענ קל םילאשמ ןאב ןי או
אל המל (י ;ונזגה סושל 'לנ הניפסהמ שיא סוש חול
סלכחו סילאפמ םעטמ סא סלמומ וז סשא פי נממ אמינ
עלנד וי נפ סלכח םעטמ וא םינמיססי ע״כטכ ףוגה
,[לולא חיכ ׳ג םוימ וליסיס ליז ינכל סננ זי עש חנילחאה
״ד ב ו ש ת
ש׳מכי יוכ החמשכ לכא ן ל כיהי יאצמו קי זזמ
השע הנחנש סלומה לפלפל מיל ףד םי רי נ שיארס
םמי מונרמא מותלמ ןמונ ני הי נ השענ הזו ׳ארשיל וננר
המחמ סנתיל אי א הוה םוטד ני סי צמנ ׳ארשיל ונמנ
׳סוסנ שיע נ״ע וי צ ףי תנכ ׳עו האצוה הירצ ייסלמל
ומנהח סוט הזו סלסלנ אלל ןלילל ןכ כ״הט סנו ״שלו
כיה׳ וללחל המלש לש שלקמכ 'מגו כיע ו י כ ףל הינעמל
הנולמ שיהשל מלטע אלקנ מוו ׳ס ףל קימ ׳אונמכ ולכאו
מואילמ לוכמו זא לטכתנ ענש וניהד ןטש אכילו כים׳ הזו
סומלל סצלו כיהיכ הוה סעלנ סואטנ לנ ני נ הוה זאו
ןכל הלומנ םינמלס ש״ענו ליאו לפ נילקהו גיהכל ומצע
לילוהעכ לוונמ כלה ידידיל ג״הכ לש ומכ ולש קיםר הוה
ינא יתלומ אל ינא ויס הנס נלטלוט נל ״נ סהלנא
הלוצ לדנב אל סיעבסס סואילעםל לנא ןטס קל ׳מנסנ
בסכ ׳נ סגו רופס קל הזש ןייעל סאלנ בי ס׳ ומכ
סעכו סמכ שי וטםכענ םנו •מ עדוי ימו סילקשעס
חנעפ mwn !י * * * ת נ פצ 84
לנ ומכ שימב לי י ׳שריהו ןי סוי א לע הכרכ אלו חסונ
י נג הקלחמה נ״מ ׳ז ףד ׳מגב ראובמכו תווצמה תכרב
מי נו [ג—כ) ;0ש הונוהכ ש״אלנו ה1נ לימנאו המיסמ
רחא אובל ליל סא ?וווה וא תהחקל רדגכ סא גיוסמ י נג
;יאושנמ ,ררד ד־מל גיוסמ י נג מ־נ שנו אי בנ וא ןישדקס
הוד ןוט סאממוה ארקנ סז סא ׳נשס האיבנ השדק סא
עמשמו רסומ ןיסוראה ןמ א'׳ חומנינ סחס ׳מנהו ןינק
ליז םינמרהד הזנ יחנראה הנס [ל) ;האט ישודיקנ ףא
הסי נמ כ״חאו ותשא שרגל וני י הו שימ ןי ד ונל שדמ
ןכו ללכ האינ חמחמ אל הלוח אפונ סז סוס זא וסטל
ןכו אקוד י קונוסנ סנלו הנשמה קייד ןנלו ׳שרינ חכומ
רי נה רקיע הלול המ [ה) ;ל־מכאו ןי מי נ ׳שלינ לאונמ
סזנ ׳שרינ שי עו השוע סוא !יאל סושמ !ואימ ׳ננ ש־נל
שימכ וי ק .ןל ׳מננ י וא־נה לצכ ;יאל ׳סנראח ינא חמאנו
הווענ המלע איהו נאה תמו השדק נאהד ׳כיתל לילל קל
!יאושנ לע קל ;אמל הללס סעכו ול חאשנ תהונטקנ
אל !ליל ׳מנמל ףאו הונ ׳שלינ חנומ !נו הסולא יאשזיו
לי ו סינמלה תמאנ [ט—1) ;חונ ךייאהל שי ןכ עמשמ
סיכה סמ ני ע הו המו תוכלנ ׳1 סש נסכ סוכלנ ׳להנ
אלב סא ונל המ עיצ דואמ וילנלש סונוחכ שיארנ י עו
סש שרשמו יחנר הלכ ׳סמ ןמ ראונמ איהלנ תמאנו סוכ
סושעל סילוכ׳ ספ לע סנד סש ראינמל רזעילאל ארק
סוהד ;יסורא תכלכ יכנ סג טקנ ונלש ׳מנו הפוחה חחח
נחנ ןישילג ׳להנ סטמלנ חמאנו הזנ שיש ;ישודק ומכ
שוכרנ ׳ז שקנו תוכלב ׳ז ןלבל ציאד ;׳שולנ קפס ׳בנ
׳ח ףד קימב ׳עו תוכלב ׳ז ןלבל ךירצ נ־זחמ סגל ןניזח
חזו] ףסוי ווי ל׳ החמש ללכ אכילל סש ׳שלינו ני ע
׳סוח ׳עו שיע סמיחח ׳גנ בי ע יו ףד ׳מננ הקלחמה ליל
[לינה סימסס
.דק ןמיס
״ ד ל א ש
[לינהל ךשמה]
׳להנ סינמלה ש״מ שיאו״ לי ו וננר ול כישמ ול ראנל (א]
יכשמ (נ ;"הנסק ןי דע איהד הצילח וא ךייש ךיאד סילנפ
הנסק חצילמכ תורעש ןיכסב סינמלה חמדב ליז ונגל ול
קדגחו לידנחש דפ םוני ׳סמ ז״ה איפנ סטמלה כ״שמ פא
בישמ ול לאנל (ג ;חושיא ׳לחמ נ־פנ י נוש חקידנל ליל ןיא
חעדכ הנוהכה ;מ החלסיפ קושל המנינ האט ןיאד לי ו וננל
קושל המני אלו גי זממנ אלד ויש ףד ףוס חומנ• ״של
ם־נמלכ אלדו אלקיממ הללא רו אלד סושמ הנוהכל ןילספנ
שקנ (ד ;ני סא ׳סמ ח״פרנ היה ׳שמכ וירכד פ׳צש ,אינהש
הקוקו שדק לחא סאש תומניל איפ ׳שריה י רנלנ כישמ ול ראנל
ןושאר ׳שולק ׳עקפ התוא סניל הצור סניה כיחאו סוכיל
אל צנא ןכ ןישודיקב אקודד ליז וננל יכו סניל חרחומו
.[לו האשננ
״ד ב ו ש ת
נרס דונכל קסנימד סיללח אחשל אנט סנט י י ח ׳ב םוי
׳מנתנ ינא ללנ ןייעי אל יסמ דעו ני מ ׳חצבק איטילש
סי נמרסד
ו ע ןיממסל ןי רצ ןוממ ק!ה ׳ננו הארחסו סידע רחאל
ניאשמ ינהמ רחא רנל לט למוא ומנ קל הוד קזהזסש
אל י נא פ״בע לימנאו ׳ס ףו חומנינ ןנו ומצע לנו נ
רקיעו לצקאו !אנל עלואמהמ קל ןידסמ ללנ ׳נ ׳סלזח
ס״שנ מי כנ וי חולזננ מילכ הכלסד ן ה לוננו הנקה הז ׳נ
לי מנאו א״נק ףו הומני ו אלנוענ נ־פ ני ו ו אנ ׳עו
.ףסוי י די ו׳
דק ןמיס
. ה ל א ש
סיפ הונלנ ׳שלינ ליז וננל ול כישמ ראנל (א]
האינ ׳שווקש קל ׳יא סשו ;ישוק חכונ רחא חסונה סש
ןישולקנ ליז וננר ׳כשמ ול ראנל (נ ;האינ רחאל הכרנה
לונ האינה סא תוקנמ ;ינפל סאיננ שליקו ניזחמנ חיע
;תושיאו ״ו כ קל הפומ אלקנ ני חנ אל ירהו סושיא וא ;ינק
א'׳ חומנינ ני ני רו ןה ׳ננ וננר זל כישמ ןיבה אל (נ
נ״וחמ סושמ ןושארה גי מ סא השרנו האיבב ינשה שוק סאד
א״יפ ס״נמרה ׳כ אל המל (ד ;ביתכ האמטוה ירחא אה
הז סאו חיקלהל הליענו !׳שולק ךירצש שוריפנ ןישוריגמ
אצנו םיקסופה ונתכ אל המלו - ,וחכש "הריזחה״ ללכנ
יכשמ ול ראנל שקנ (ה ;הקול וניא האינו !יסוליק םהנש
אה יאמ האיננ השוק סאל ש״נו זיק חומנימ ליז וננר
שרופמ האיננ שוקמ סלא סאל יאנמ סושמ שליפמ ש״נ סעס
סנה (ו ;שנ ציא יאנקה סייקחנ אל סא ךכו ךנ יאנת לע
ונהנ קל סונ סיא !׳סוליא תנלנ תושיאמ גיפס סטמלה
"של ךלוה וז ליו ס׳נמלה סשישנו !י סי נ לס לילסהל סעה
ילואו סינתח חכונ קר רטי ס אלש ני ע 'מ ףל חטלננ לי ו
סני סילנוסש א״מ ףו סש 'סוחו הלשמ ני נ ציא סחסשל
נ״ע ׳ז חונוחננ סחסישל ׳לזא סונ הנועש ןי סי י א תכרנ
סאל חטוחכ ׳סוחמ ליז וננר כ״שמ (ו ;הרשע ךי רצי
׳כש יסוחס י רנומ י רכ הכרג אלג לוסיא יוה אל ןינק סשל סאט
סשל קל הפוח סשל אלש ״פא אחונללו עמשמ הפוח סשל אלש
טשמ ול לאנל (מ ;סכרנ אלנ לענש הרטע ול אהי אמלענ
ךירצו רישה חכרכ רדג הוה סיכ ךירצש מ׳כ לי ו וננר ול
סשו רישה חנרנ !"יק כימספד ןהל הו ןייש המ הרשפ
׳יאו סוכ סנועס סינחח חכרנ 'מננ רכזנ סא הרשע ציא
םישרפמה יפלו ,אינהש איפ הסוס ׳שריה ול ראנל (ס ;ומוקמ
סינמרה קלוח כיא ןיסויא תכרנ לירש עי פהו עיקה סש
.[ונסנ קר סוכ שיאש יכדמ ׳שריה לס
״ד ב ו ש ת
׳הלנק ס״נ איסילש ׳נל קסנימד סיצרס ולםנ ׳מ ׳ה םוי
!יסורא סנרנל ללנ ליל אל ישרי לש ללגה הנה
ןיסולאו ךרבל ךירצש ע״מ לנ ומכ סשסנ קר ׳מננ ׳אובממ
ר״וס סהנש םיקמ סוד סאיב ׳שולק קל. סימ סוס אל דנל
המיסמ י נג ןיראסל סזנ שי הנרסו סשוס ןי סחא דימל ףאו
סא תותלאשנו סי נמרנ אסיגה שיע ןיסחא סנלנ לש
השועס ןי א אי ע ׳ז ףי סיחסס ׳סוס ׳עו פיתשנ ןימסס
קל סוד ןסיפסל לגוע י ננ סי נמלכנ אלל ליסי ךי במ
גמ חנעפ תובושתו תולאש WfiS
ת ב ו ש ת
׳סלנק קימ קסנימי סיצלת אסשל אבונ סנס ביכ קי שע
׳שריהל סו ול יתבתכ ינא הצור סמ דיאס המחמ ס1יה
האיבמ סצמ הז סא סש ןימינב י י לו י י ר תקלסמב ליש
האיב י דכ הסש אלב וני הו לי ס ילסל רריב וא ןישודק
השלקד ןנירמאו סשלק לנכד היאל הוה סאלמהל ליס מ־מ
סיאל טסמ אלל ל־ס ךדיאו ילס למא אלו ףא ףסכנ
סילע ךילצו לנול יגסמ אל אנומואו סילע איט ןישודקל
ןכל ןישודק לוג סוס אשוג הזד קל ךלמ הלט ןיד סימ
ליק הומניד ויפב ׳שליה סמאנו סאיב ידכ ההשנ קל
לדנב ןכו למנ ציאל ל־קד ןני זס האיבנ שדקל ג־הכ לתומד
י ננ לנא ומצענ וסא לכי תשוסב ואי נמ ס־וק יבנ לועיש
ינש סוסו סונוופ ףסכ י גג ומכו ןי ו סוה האיב ישודק
הווה לועיש בי י ףד ןי שוי קד ךס לש לעישה ׳א םילדנ
סוקמנ הונולפ הושש סי וע שי סא מ־נ פ״ש יבג ינשהו
ינהמ אל ןישודק יבנ יאדו הזו ףאו ךכ זא יאמ לחא
תמסמ ׳ס ףו ןישודק ׳ע סוש י די י ל ני הסנ ומכ למול
סא ןי נ מינ ןיאו תואילמס ללכ ןישודק סוס אל תוחסד
סוקמנ סעולס סושש םידע שי סא מ־מ ךא סצדסמ איס
סנא אי ס תימ קד ןישודק י אות לס לגי ס לע זאל י חא
׳אומשל קלו ססולס סוש אל המוקמב ןאכל ןויכ סשליקמ
סמ סונ ס״נמלב ׳עו ליס אל ךליאי ׳יכ ןנשיס ל־קל
ידילל סלמוא איס סא וא ךא סייקססל לשפא סא קלחמל
שיד סמחמ שי !׳שולק לאותב יאלו סשלוקמ סוס זא סוש
׳עו סצול איסש ןויב ׳ל שדקסהלו ססולס חושש םוקמ
סנמנ הוו ׳סוסס ש״מ שי או א״ע ׳נ ףל ןישילק ׳סוסב
לילו שימ ילסס אכיא אסו ׳בנ נ״ע ב" ףו ןישולק ׳סיסה
נ״נ סש ומא הבותכ טג ב־ע א״י ףל תונוהכב ׳עו ךכ
ןי נ מ״נ סנו לומיש למא אלו האיב י דכ ההש אלל
סאיב תאיצמס סש יכ שלגמ י ננ ימכ וא האיבב שלקמה
.סלמ האינה ןדידל המנט ןכו ןינק איה ןאכו סלע איה
׳זק ןמיס
. ה ל א ש
[ל״נהל ךשמה]
הנונק הלילח לע ליז וננד יל כ־שמ סעפה לופ לאנל שקנ (א]
אינהש נ״פ ה״ק תומבי ׳סיתס תנקסמ לגדנ (נ ;ליפל לכזנה
הלפנ אלו הלוספ הלילח קל סנפק הלילחל ל־ז ונבל
הנפק תצילח סושמש וניסק ׳יס ע״א לוסה תולע יפל ש״אלהו
ךפהב ייא ח־מ י פנ שיאלנ ונינפלש אלפחה ׳יבהו !שק הצילחל
ונותה י לבו לע ש״מנ לי ז ונבל תנמכ וזע ראנל (נ ;רימנ
ול ראנל שקבל לפוכ (ו ;ביע פי י תורוכבו היק תומבי
שקנ (ה ;ליעל רנכ סהלע לאשש תומביל איפ ׳שליס ילבד
לאנל ליז ו נמ איבהש תומביב ׳פסיתס םוקמ ול ןייצל
.[לינה ׳שלי •לבד סהנ
ג ב ו מ ת
כי ע י תלנק קסנימו היצלס אתשל אנונ סנס י י ב קי שט
השקה לבכד ךכ ׳תנתכ טא בתוכש לע סעמאו
ס»6 •ננ הנמקנ ליעוע ן י א הצילת לע ל־ו סי נמלס
סירבעס
תצילח ןחיל ךייש ךי או השקה פי ונע ׳להנ ליז סי נמרסד
חצולח י ננ חוכיוא חזנ שי הזו לסלסנ זי י ״י "
C
P*
׳סוחב ׳ע [ילמנל הלסנד ליס !ישל ותל ׳סוחנ] הנסק
הומח סז בי נ ת״כמבו בע ׳כ ףו חוווכנו שיקו ס־ק תומביב
ליזא וחסישצ ס״נמוס קל נ״מ א״ס ףי תומביל ךחמ
חסלנ חוח ןכו הלשבל ןסחל אסלנ שיש שיעו מוני ׳לחנ
הבלחו ןסהל כ״נ חכומ חומני ׳תסית ימו ל״מכאו ׳סותס
סכי י צ״לנעה סמא תואצלל דמיל שי תמאנ ן א ןי לאסל שי
ןילס ןכ קל קפס סעסמ אל נ״ע נ״נ ףל סדנד סולעש קל
ל״נשסש לנל בסוכ סמו ליפש תצלוח לבא יבתכמב שיעכ
ני סנ ןכו ס״במלס לע קלוח ף״לסש יל כיכ סמאנ ן א
ןישודק ןיא לימכ אמינ סא סנו סנוסכל סלספ אלד ליסו
׳סוח ש־מכו סוקלמל ללכ ןישילק ינל המל סמני נ ןיספיס
ףל חסיפ ׳סוסנ אבוס 'שלי נ אלה תמאבו ס־ב ףל תובותכ
ל־יו תוקלמ אכיל סנו הנוהכל תלספ אלל ראובמ ב״ע ח״י
ני ע סימ ףלו נ״ע חיכ ףד ׳״שר השישכ ל־ס ׳שייסל
חמחמ וא חשע יחמ קי הוח ןיססוס ןישויק ןיא י י מלל
ןכו סזנ נ״ע ס״מ ףי סומב• ׳סומב שיע ׳יסס אלל ןושל
ןכ ל״ס אל ׳שי י ס ן א ןכ כ״נ עמשמ א״פ ףד תומביב
וליאכ בתכ אוה סזב ל״מכאו ס־פו די סו סומניד ח־פנ
רלנח לנכ נתכש ׳שליח יתנחכ ינא אלח לבד של־ח אצמ
חונישאלה חועמ לימל נ־ע ס־י ףל ןישלק לאיבמל ומכ
לעיל הלול ןולאח פא השלק לחא סאל ונתנ ןישולקל
לעיל חלות וז תכסנש תוכז עיקפהל י י אל סושמ תלעימ
תלותח ללנ תו קל ןישלקש ללכ למא אל םלועמש ףא
המבי טג הנתו תשלקל ןולאס ייא תאשנ לחא סא מימו
סא ן א ן כ תומביל ׳פסיחנ לאוגמ ןכו !וליל ׳מגכ אלל ןכ
קל אוהש הינשל סג חלעומ חצילחד לימל חומני יחש
.עקפהל א״א !יאושנ לנא !ישולקה העקפנ הב סג וא ואלנ
רק ןמיס
. ה ל א ש
[ל״נהל ךשמה]
לינאלכש ןיסינל זי פ ׳שליה ל״ע 5״t ונבר ול כישמ ראבל]
מ״פנ ךא קפס קלד קספ הינמלו ליזו תולחנ ׳סמ אי פ
ליו וננל למל ׳אלמו ליכע לענה תלילנ וא יקלנופ ןי נ
אלה !׳שולנ ׳המ ני י ס אי י פנו היה איפנ סינמרה ילנדמ
ו־לה ןישילינס לחאל לעב סאל ׳נ ח־יה ו־יה י״פ וילנלמ
הזיק (א ;קפסמ סג הכילצ המע לתיסננ קלו יאלו ישודק
׳ד ףד הסוסל ןהכ אוה האט לועישש ל־ז וננל ליכוסש
ו״באוס ןודננ לנא האלעה לועיש סו סליתסו יניק י נג
וא דחיתכו ותשא שלגמנ ןכו האיב ישוויק ןינעל ס־בתוסו
ןישיויקד קי פוב סאיב רתנ וניהד ותא לועיש ךירצ לענ
ני ע הינ ףד תומנט ןנטמאו תושיא יחמ ני פ הי נמלנו
ליל סא האינ למנ הו סמ ול לאנלו שממ סאינ למנ
׳סיתנ ךא תומנינ לי ו ״של ןושלכ עילזמו לי נס קולימ
סש ׳סותס טש דינ קולימ קל י ענ אלד עמשמ סש סנמלו
.[עירוסל ׳יואל האט ׳יסויש אלא תומני נ
חנעפ ™*n 86 ת *!* ת נ פצ
ס״נמוח חטישל שממ סאינב סוסל ןיל קל חול דוחינ קר
סטורע י נג ומכו תואיצמ רועיש אלו ןיל רומיש ןי ולד ליז
ri f t סנ ׳אק סי שנ מ״ננ מילס סירמיש חזו יל שימב
חואיצמ סמחמ חז סוה זא ׳וכ הנלו וסשא שרגמה י ננ לנא
׳שייה ל״ר סזו אוסש סמ יסל דסא לכ רנשל ןי וצ סשו
׳שרינ סנס ב׳ע א" ףד מונותכנ עו ׳חנתכפ ז־פ ןישינ
אנכ ונא סאי ננ שליקש ג׳׳סכ רמא היה ףוס וי פ תומנ׳
ליסל מירל לילו פ״נ ׳! ףל ןישודקב ׳ע הלועמ למ
היונפה לע אנה י י נפ הז למ שי המוא הנק אלל ׳כיהל
סו סנסו נלו היל ש״מו נ״ע ט״נ ףל מומנ׳ ׳שומנ ׳עו
ואל לוקיא ׳יסיש ׳כיס לנל שיכ ׳פ ליונ ׳שרינ לאונמ
סשע כיאשמ ׳ימי אלש ןפואב הצר םתשח ןמ ןינירמא
נ׳סנ רתומל קקפ פ״כט סש ׳שריס לי ל הז הזנ ול כי כו
סילומ לוכהל אי פ ןישודק ׳שלינ סארי [ל) ;האי ננ שדקל
'אדונ [ה) :שי ע סדעיצ צוכי ןודאה ןיא סינא האישה סאל
ןישולק ומנו הנללנ אלשכ ןישולק ׳נהמל סי נמלנ לאונמ
ול ני נו סש ןישילקל א׳פל ׳שלי נ לאונמ ןנו נ״ע ׳ט ףד
י נג הינא הנקמש ׳ג ףד ןישודק ליז ׳י של טקנ י כלל
מימ סנק אל ספומ סע ףא סמצע איסד ל״ל שי ע הפומ
אלו הינא ן א האינ ;ש ןיד לדננ הנקיו דוסי הוה סתק
דולט ינא ׳נ ממממו סזנ ילו הפוס לש ןינק ״ע קל סצל
.ל״נמ ספל נל ןיזאל ףסוי י די די ללקא סינמכמנ
׳טק ןמיס
. ה ל א ש
[לי נזול ךשםה]
אי פ ׳שליס ליז וננל שריפש המ ׳ל לאנל ותשקנב לפוכ (א]
ןניעמשאל שליפנ טקנ אלו ׳שריה ךיראמ המלו ,מומביל
ןיאש 'יא ני ע ביל מומביבו לי ז וננר שריפש ומכ ןידס
קושל סמניל ןישודק ןי קפומ דימל כינושאיס ןישודק ;׳עקשנ
׳פמומה ול ראנל סעפה דוע (נ ;״ל אקפקמל לימל וא
.[לי נס ׳שריה ו נ שלפל ליעל האנומו ליז וננל אינסש
. ה ב ו ש ת
הלול המו כ״מ ׳מלנק קסנימל מיצלמ טנש ׳ג ׳ד םוי
׳י אל ליקד ותטישל ׳שלימל ול ימנתב אלס
מובז קל סזל סילנטס סמא י נג ומנ סלומה תוכז עיקפהל
י נג ן נ ני ה ןישודקמ לפנמ לעיל הצור סא מימ דועיה
אנוס טי פ ןי טי ננ ׳שרינ לאונמל סמ לדגנ מינו סי ני
שריפה ן א ליז סי סנ שימ נ״ס ןישרינ ׳לסל תיפ לי נארנ
׳נלפל לענמש מי ע רמא סאל ן נ קר סס שי מנ וני א
טנס סשמנ לענש ןמזנו הרומג אי א הוה לענ אלש ז״נ
ממאנו טגה סשטנ נ״סא מ״מו אי א לענש אצמנ כ׳או
די ס סי נמרנ אבוס חי פ ׳שרינ סי רלננ ני הנ ני ג שי
י נג א״פ ז " ףל קי מנ •עו ל«נה םיללגל זי פו סיללנל
סלא לי סו מילל י מנלאמ ממאנ ןנו הזנ מי נו סלונמ
מא ׳לס מי נו ני ס ףל ןישודקל ן סנ ׳מ עינלשל סנקמ
ני סנ סאי ננ םשלקמ סא ;י וס ךיא ךלעב מומיש לסאל
י אתו
ףל מומני נ ׳םותס ׳לס ן א סלסופש סושמ בתנו הירנפס
לנא ןסקנ ומנ לוספ אל סנל ן י י מ לסל ל׳ס ני פ םיק
סלפנ סושמ ״א מימ הלולג ללג סוס סציצסלל ףאל שימ
׳סיתס ׳לנל ׳חנחכ י נא נחכש כמוכ אוהו סי לנעס סמאנ
אל הנטקל סעס ל זי י ת וסל נ״ט ט״י ףו חוווננו חומנינ
חותנ׳ ׳מננ י והו סוני וטא הוונ סמחמ מ״לל קל סצלח
אוה ןנו תצלוח סנא ן א חמניחמד לאונמ נ״ע איס ףו
אלה ׳שליה לאינ סיאנח יגל ש״ע ני י פ תומביב ׳פסותב
ןישודקל חוגושאלח חועמ לימל לועיב ומכל ל״סל ול יתבתכ
חוכז עיקפכל באכ "חל כיחא השדקל הצווש ןמוב קוו
סצע הזל עיקפמ ;ואי שמ לבא דבל ןישולקב הלוח לש
!ישודק סא ףא ני ס הלוח לש חונו ללג אל חשטמה
סניל הלומ הנחנש תוכו עיקפהל ״א מימ סמני נ !יספת
ץלוחה השלקמ סא ׳נהמ ןיד פיעל ןויכ סצילח לסאל ףאו
מימ גניש תאינ הילע אנ סא ףא עמשמ סי נמלה תטישלו
לילל לנא הצילמ שדוק לש ןיד הילע לאשנ ןי לעל ינחמ
חנק אל הרצה לע אנ ביחא סאל ל״ס הרצל ץלמ סא
סג יירלו רחא לש ןישודק ׳נהמ ניח סא חשאכ הוהד
הרותה חוכו ול שי ןי דעד חמחמ ׳נהמ אל הלצנ
ינחמ !יאושנ לנא ןכ נ״הו ׳חגנ לאונמנ אלנמ אחוחילשנ
חז לאונמ ןכו ׳שליה חטיש אוח ן נ ןדיד ׳מננ אלו
השוקש סש טקנד סני תלמוש י נג וי פ תומני נ ׳פסוחנ
עקפ וא חמניל חצול סאד ןנ כ״ג חכומ המצע חא איה
הכלננ םותסאו הזנ שיע ןישודק הוה הז אלנו ןישולקם
.ףסוי ׳םנתנש ומנ ״היש
יחק ןמיס
-ד ל א ש
[ליגהל ךשמה]
״ענל ל״סל ציו ס׳גמרה המל ול ראנל סמפה דוע שקנת]
״ ףד ןישודק ׳םות תעדמ ךפהל האינ רמג האינ ׳שודקנ
דוחי ׳רפנ ׳ד םהלש ,ןישודק יוה האלעהנ שדקנ סגו א״ע
ידע ׳׳ענל שליפ אל המל ס״נמלה סנמא ,האלמה לועיש לע
סחס כי נ הסוס ׳סמ איפנו האיב למג לומיש לפ לוחי
וננל נ-שמ לאנל (נ ;ני סא ׳הנ שימע ומצפ ךמס ני פו
תולצל •ונ ע׳ו נ ציייק ילה לעיש ומצענ א״כ ס״וק י נג לי ו
האי נ יפוליק י נג״ לנא ליז י ננל ׳נש המ ןינמ וני או ,הציב
וי פ חומנ׳ ׳שוליל ליו ונבר נישמ ול ראנל (נ ;"ןי ל חוס
המו ׳שוריה סוקמ ״א האיננ שלקל נ״סנ רתומו ליס
וומי נ קליחש סמ ליז וננרל ןניהמ ול ראנל (ו ;ותנמנ
סשיק נאה סא ונתנ ןישודקל תונושאוה תוממ ליךלל ןלילל
אל לנא השיקנ אקוול דמימ ומיל ןולאה הצור םא לחאל
יוה הנרי נ אצש האיננ שדקמל ןי י ה (ס ;האשננ
.[׳מננו סי נמרנ ותקמ ״א ןישודיק
״ה ב ו שת
איטילש נרס •דיויל קסנדוד היצרח טנש חי רע קי שמ
סשוק סאו ן כ י חנמכ אלח פי לנו נ •קראמ סמ
ד מ חנעפ ״am ת יל א » ת נ פצ
אלו שי עו ז״פ ןישיג ׳שריג לי ו ןכ סאלמםנ י י ו ןיאושנ
ןישודקב י עו ני ע שיכ ףד ׳שוחה שימ ןמ ול ני כ ויב הוס
אףכ ף   תומבי ׳סיחס שימ י עי ׳וכ סחס איפ וימ ףד
סוב שי פי ו ו גיס ״י ד ןה רוגב [ג) ;ל״מכאו יישנ שיכ ביט
׳עו רגא י ססי אלש ליז הי נמי ס שימב לוונ חיכירא
יבג איס ף ר םיחספ ׳עו !ילשו ןתסנ י נג ו י פ ףד סימספ
הגוהו ל׳ו סיבמרס כי כו ןל םפנא אלי ןניוס ואמטנ
ף ר חבש י עו סוב סי נו ש״ג תקלחמ ילפסנו פו ג יתכראס
ףוו יגילסו י״שרו ו י מ ףד םיחספ ׳סוחג ׳עו שיע איפ ׳כ
חי י גש סושמ וג ןיא יסמ יחא י גא סאו ןכו נ״מ ו י פ
׳שוי ג סונ ןי ראםל שי ייאמו רשנו ןניסרנ ׳פסיסנ ן נ סלפ
אל וכוחנ וילצ סא רשג ראש סני ןישל וחל לי סי גם
ס!9 יגממ גרק אל זאי סיילמ חספג מי נ סגו ןל חסנא
׳מגנ תמאנ ן א וא ׳יח ןי או איפ ויצ ף   םיחספ ׳פ י נ ו
לפו ירובישנ הוג י חנראחו חו המו אנ א:סו יקסליש טקנ
קרו ילצ אקוי סי וח הדיפקח אל סירצמ חספנ ןידמיא
ןחג אילחו ליי חמאנו די י ק ףד םיחספב חספ לש ופיג
סגכרם סוס פא סוא י גג תוידעב הי גו שי בו תקלחמ
ןכחוח סא קר ללכ הי ורפנ וא לכ חחא חאיצמ וא םי ני כש
ח״ק ףד סיסגוו סיס םיחספו ני פ ףד ;ילוח חקלחמ הזו
ןכ ריזנב ןכו סגע ךריכ ׳שריג רמאד הזו ס״שג מי נו
ןנו וי ת י רוני חג םזג שימ האריו !לגלג ׳גג ׳שריג ראיגמ
ןגסל ןישמ םירווש י גג אי נ ףד הכיס ימו דיס רי ני חג
סציצסל מינ ןכו ח״גכ קר דחא םצע אל סזד ל״שד ןניזת
כיע זימ ףד תומכיגו וי ק ןילוחו ה־כ ףו ןישויק ׳י שו ׳ע
י גגו קושו הזח יכג ןי וח ךיאו ג״ג ףו ו ג״י ףי ק״נ ׳עו
תספנ וא הוחו רוגס לקיע םו הונ מ״כו הלשנ עורז
א״פ ויצ ףו םיחספ ׳מגה י חראנ ?זגו מי נ חלודלו םיללמ
׳ע ףד ןילוח האליו וינימ חקפי ןנל הזנ ׳סיחו י י שלנ אלו
הפיגנ ני לו תצקמנ האינ ני ל ףו ו חיקו ו י כ ףד סי סעו
.ףסוי הזב י לו ןליכשמש ילחאו עירוח י פ כי חו םישנ מיכו
׳איק ןמיס
״ ד ל א ש
[לי נוו תולאשל ךשמו]
״ד ב ו ש ת
ןי ני אל יתע ועו נ״מ יחלבק חיצלת טנם ג״י ׳ה םוי
;אכ קל ׳וכ ןס ןס ןני למאו ׳שליס ללג לקיע ללנ
ןנל סונ סנק אלל ליטו הלוענ האינ ומכ הסש אלל ןויכ
ןינק סוס אלו לרכו סאי נ תליסס קל לענ י אלוו ןני ועא
׳שליסל השלח הטיש הו ףסכנ םשלק סחסה ןמו ןנירמא
י ו ו רונס סו סלוקמ הוםש רסא השעמ לע ומוא ןני רמאו
ומכו לסא לכנ ןירמשמ סאינ רועיש רועיש ןכו הונ
כי או רפיש ומצענ ותא לכ םש למאל ׳ם ףו הטוסב
סנוגק סאינ סג לעפו ל״י םשלק ו גנל ׳שליס ססישל
םקילו סלוק י דע םיחספו ן ח ,ףסנ לחאל למנ ןואישנ לונ
סא סנו ׳ססותנ ׳אונעו סנלס סונ יסכלאסו סש סאל׳
קל הוה זאו ו נשפ אלנ וני א חשסה לכ וחא לגא אמטנ
רדנ
׳יסח הלמג חומיש למאל מ׳מו א״א סושמ גייח יאלוד
חו ןייש אל מימ חאיגח לע גי סו ףאד וצ תשדוקמ
שויק סא י גג םושיא ׳להג ליו ס״נמלה חטישג ׳עו !ינקל
חליקס גי ח וילע אג סאל ףא קפסמ שדוקמו סנגוונא
ןיססית ןישודק ןיאל ן י ש אל ן א וי גאלח ו״ע למע לגכו
ח1שיאו חולע סושמ גי חו ׳כיס קלו תוחימ יגיחג
;י טי נ ׳עו לכו תושיא לועס סושמ סש כ״אשמ
הזג שי הגוםו הוג ש״ע חחפש ילח יבנ נימ ףו
מימ ןישודק יספחד ו״מל חמבי י גג כיג לי י פיכע ןי ואחל
סלויא חווחחו ;ויכ סמגיה הצילח יחאל הילע אג סא
׳צהג לי ז ס״גמלם ;ושלג םאליו סמגי ללג וילס שי ןי ועש
וי כוס אלו םימעפ וויא סלעג קל קיוש גי י ס היפ סוגי
ומנו םלי עג אקווו ליסד ןניזס סאשנ אלו םשוק אל ללכ
םנ ש״פ ;יאושנו ןישודק שקנ גי י ו אי י ףדגו ףאו העגי ו
ס״י ףו ׳סוחו וי מ ףו תומגיג ע״ו חסישג אילת סזד ל״י
שיע חיג אוק גוחנה ןיספת ןישלק ןיא חצילח חגולקד
חזו ן נ ני הו ןינק חצולוי גול מי נו למאו ׳שליח לדגנו
ל״ס סא קל חזו חו ליסא יאד י נג כ״ג ׳פפותס ליל
ינא ךא גילפ ןליל 'מג י ארונו סמני ג !יספות ןישודק
סוס י אדי ג וא זלו״ה תמ סא קלו ׳שליס חסיש י חגחנ
ןליל רוגנ סגו סצילס לסא סילפ אג אל סא ןכו ומשא
׳שוחכ ש״פ ׳אנתג איפ גי נ ףד חומניג חו ןיעכ וניצמ
שיע סקיו סש לדג ןי לע הג שי מ״מ אשניל חלתומו ףאל
.ףסוי ו לדי
•יק ןמ־ס
. ה ל א ש
[ל״גתל ךשסה]
ןי וצש ׳וכ ׳קדנופג ןלו שלגמ ׳גג לי ו ונגל בישמב (אן
ונבל יקומל סמב (נ ;לעשי ימ ,אוהש המ יסל א״כ לעשל
,יי ןי שולקו אהא גולפי אלש א״לל חומני ו ו י פו ׳שליס ל•!
לע אבה י ונפ ללגב ׳וס םסוא סנק אלו ׳כיהל לנוקו
יולסד עמשמ סושיא םשל אלש ׳מנס ןושלמ לבא ׳׳ונסס
אב ׳פ סיסמ ליז ״של י לבו ול לאבל (נ ;ותנווכב קל
ושאל םע וחאכ •ולכ וחלוצ ׳כ טלק לעו ויעלכ לע סי ע
אל חזו כיע ;החדה לסא וכוחל ןסונ ויעמ יכבו ויעלכ םעו
ני חבוכ !חחוה לחא וימלכ סנו ובוחב לכה ׳י וי ולו ני סי וכ
ןוחכמ לכהו ע״לכ אללו םימנ ן׳סלי ונוקו וי עלכו אלקיט
נסכ יישלש ׳יפ סיאלהו ו י ע ףד סי חספנ ש״ע ןילוח
.[דחכ אל ׳כ אחו חומתו נ״חי ול אנילא
«ד ב ו ש ת
חצול סמו כ״מ ׳חלנק קסנימו ס״לוח טגש 'י ׳ה םוי
ויענל אלמ היחש י נג כיחיב סיועשמ ונאש ומכ
ססש אל הז טג םש טקנד ןי טי גו ו״פ ׳שלינ ׳עו ןאכ ןכ
סינמלםו ףי טס תסישלו סאלפכ ומכ קל לילו הליענ י וכ
ןנילמא מימו םנק אל ןי נק כ״א סומני נו ןישודקב ׳סימו
ומב ״סי זאו ׳מ לעונ םדא ןיאש סמסמ ףסכנ םשדקד
חנעפ n««w 88 תולאש ת נ פצ
ש״מפו סלפננ אקוו סשד ףא םתימי תוקלמל חאינ ינגל ןג
אי פ פי ס ף 7 תועני נ ׳פו דיה ז״פ ני סא ׳להנ סינמרה
סא ףא םיפאנמה ךוזה איהש לנ0 הרותה וגל הרזג מ־מ
רתוא סא סנוא י נג !כו ללנ הלפנ אלש סיקפיצ סהנש
יחאצמ חותפ חתפ רווואו ןעיש סא ןכו ללנ הלפנ אלש
מ״מ הקוח ׳י ףד חונותכד ךה ללכ סש ןייש אלד ףאו
ני פ א״ ףז תוחירכנ ׳פ הפירח סחפשנ ןכי סנק םלשמ
סא החוא ןיקלמ ןי א היאו שיע ׳חאינ ׳חרמנ אל לוניד
דע קרד וי פ תומני נ ליסד ׳שריהל טרפנו רמנ אלש רחאי
ןדס ןכל כי עו ני ע הי נ ףו חומני ישוחב אלל טילפיש
מילל ףא ויפ רלנ ךייש םשל ןנרקל קר חז תוחירנל ןהו
ן ח ליר חז הזנ לימכאי ןנרק שילקהל ןי רל אוהל סמחמ
ףד תומנינ ליז ״שר לי ר ןכו האריש לפ פיפאנמנ .ל־יקד
הזו חיצ ףל חומני נ ׳עו הנוז ס״ובע סמס ׳ננ מ״נו ני מ
סרותכ ונל הרמאש וישכע לנא םרוכה לש סמטא קר ליר
׳שרינ ראונמכו סנקנ תרמושמ סמפשנ ןכו מינ סוש ןיא
סימכסל רמומ ׳ננ ןכו טיע ףל תומנ׳ ׳סוחו חונורכל ני פ
הוו סדי נ לננמל ני ע ׳נ ףל ןילוח י־של שימע הסיחפנ
רלנ הז קלו חלננ הוס נ״ע סילמיע סא ףא 0ש יאלו
סי וע יעינםמ ׳ננ וי ל ףל חועונשל ן ס ליל הזו חלוחס
ל״ל אל תוסנק ׳ני לנ ןכו עדימ י ענ אל ׳מ חישפנ לש
יאלו פילויש ןפס סא ףא
,
לחל ךכ ליל קל ׳קנחה ש«מכ
סיוכע הוס סזם !עס סא ןכו נלהכ נקנ ףי ס פוקוונש
׳לופצל אירנט ןי נ גרהש לי פ ןירלהכס ׳שרי נ ראינמ מ״מ
סוקמנ קר ץרלסנסל ׳ארשי גרה סי ונמל ןהו שיע אוה ׳אישי
ני או לימנאו שימ ני ע נ״ע ףל ןיללהנסנ ׳עו נור אכילל
פ״פ קל לנלנ סילע יפ לע אל סנקו נ״ל ני י חי ןניזח
אל הזל חולע חעונש לע ןברק הזנ ןייש אל ןכל כיהונ
נכשו סנקו התימ י ננ ילפסה ליל הזו םלעה פיע להננ
ילהו הזנ ןי לאסנ שי לואמו ללנה הלוחה הטפש !בל ׳וכ
סאיכ סשל דוחינ יל סאי נ ןישולקנ ל״ז סינהלה תטישל
סכנש סא ףא נושו ״פ ןיםילנ ׳להנו תושיא ׳להנ ׳אינמנ
י נפנ סמע וחיתנש ןוי כ א״א הוה הלענ אלש כיחא סילומ
סמני י ננ לנא ׳וכ חא ילה הל י מאו )ישדק םשל םילע
פ״כפ םינמאנל נ״יק ףלו ני מ א״ק ףו סומני נ לאונמ
י ננד סמטהו כי נ לקהל סנמאנד ל־ס הנלהו אלמומל
הז כיאו ןישודק ינימ ׳נ שיש סיללנ הלמא הלותה ןישולק
קל ללכנ ןי או לחא טלפ קל ונל ןיאל סוני •ננ לנא ןיד
די נ ףד סומני ׳םי סנ ׳ע סכ סמקהו סאי נ טלפנש סט
לדנ יימו םש תמקה סז ןי אד סמני נ סנק אל פי נל סמו
סנ ני סנה ן א לימכאו סש המקה ן י ש אנ מ־מ סלוסס
סאמוס לו ננ סונונ !כו ׳וכ לוחכמכ ןי רצד ליש ןישודקב
חזנ יחנלאה ןכו חקזח אלו האי נ שממ למופנ אקוו
סיעכהל ומומ סש המילנה חי ננ לוהט ףי טנ האמוס ׳ננו
ן תיכמנ טיסא ׳להנ ליו סי נמוס םימו הז הסוח חשומ ןיא
! וילוח ׳פסוחנ לאונמכו ס״נמלס שליפמ הטנ ליז ו״נאוס לש
I ומומש סמ ןיל סזל קמומל וללי אל סיסינמסו לי נו ני פ
! י ננ ומכ לדפה ולגנ אל הלבנ השוע !יעל וא סיעכהל
5
סילנל המכל מי ני קיר למוס אל מל לעופ ללגב קל ילבנ
כי כו השפנ אלל ל״ סש המילבה תי ננ סימנל קל סזו
ללג הלמנ למ סשא לוסאלל ליס גי הנה סי נמ חצק חזנ
סאמוס
גיסנ םיחספ המנ םיו אצי חספ ׳ו י ן א סישוק רונ
םינלה ן דנ ׳ננ ןכו אצי אלו לשכל סי נמלה סמישל
ןילאתל שי הנל ו ו הישוק ולג הוה ליז הינמרה תמישל
הנרלא וא וקלחל םילוכי קר המהנו סלא ללכ הז יכ הזנ
ג״הילו עי רי ה״ני שי נ הקלחמ סזו םיסרפמ ננרומ רדנ אוה
םלוכ סא ןי ח חנרקה י ננ נ״מ חיק ףל םיחנזנ ׳מ ןנו
ןי לוחנ ןכו לנמק נתנמנ ׳חנחנש ׳נה ןכו שי ע סמסנ
תקלחמ שימ ןכו המלש הלשנ עורז ׳ננ נ״מ תיצ ףד
של סזשמ וא הנונ סושמ ני ח ןננמ סא ׳לננל ׳שרינ
הנכלה הז סא הזנ אילת הזו אימ סיכ ףו הדנ יפו
ס־נפח ׳ננו לגא נול הציצח י ננ ןכי חינזמ וא פוניכש
הזנ מי נו ןיאצחל חולמט ו«ט ףו ןיטינד ן הנ אי פנ ן פו
ן נ ׳ננ האדיו לינס ספו נר !יואר ףסוי ודידי םזנ ידו
.לימכאו היצמ סרונח ׳ננ ״שרב שיפי ׳וכ אבי נ לשנכ מ״וס
׳ביק ןמיס
. ה ל א ש
ליז ני הנ ילגדל ־יאר ל״ז וננר ׳נםמ ראנל שקנ (א]
הנינש לשל ׳ופפכ ןמ ־פננ ליחנמנ ;ני פנ הלמנ למ מרסואלל
סינמרה ׳נש ומנ ספשוי ׳אדונ היימ ן״נעלד ומנ המלו נ״ח
:ע הרסאל !י נעל כי נ ,הנ הרעהש וז הרוצ תקזחד ליז
לי ז וננר ול יכשמ ול ראנל (נ ;ליעומ כ״נ הלענ
ןי נ נילפ אלו התימ ׳ננ רועיש ונל התשפ הלותהו
קל האינ תינה ליבשב וניא נויחהד סלפל סלפ
ןהמ ול ׳קש המ נ־נו ,האנה הנ שיש האינ לינםנ
ףי האמוסנ םישיק תלטאנל הארנד הימ ףד פי חנזו
ול דאנל (נ ;נויחה הלועפה לע קלו פמשמ האנה אכי ללנ
סאנסי אי ולו חומינש ״שו ו נ ו נושי נ ליז ו ננו נ״שמ
ןכש למול ןי ש אלו ו ו פפ קשפתמ נויחה אוה האינ לש
שמשמו ןי לוהנסנ מ״הפמ ליו וננל אינהש המ (ד ;הנהנ
הטוסנ ואי נמ אלה ,הלפנ לפ הלסאנ חפ לנאנ
.[זיחש ׳ננ
. ו בו שת
רי י י חמנ ניוחה נלהל קסנימל חיפדת ילסכ ׳י קי שמ
יבתכמ יחלנק [ני וי ׳צנ] אי זאשטנ נל ״נ דוד ׳א»ם
ח״ל ני לפ אנו ׳חצנ קזח דדנ אזח י רדנ ןי נ׳ אל םמלז
ףדו חית ףד !י נרע ׳פו ד״ק ףד חיניתני ׳פ אעוי נו ני י
ל־פכאו םדא אוהש סמ י פל לונה םילכ הכשמנו בי פ מי נ
סרפנ ילהנו ניה פי י פ נ״סא ׳הנ נ״ו סיבמרם זי מב סנסו
׳ננו לספ י ננד הנוסכ ׳ננ סוסיא ׳להנו סגק י נג סלוסנ
סיה [הלפננ] אלד ףא תאשנש לנ סיתאמ הבוסנ י ננו םגק
ני פו א״פו תימניד וי פ ׳שריס סמאנו רנד לכל סצימננ
ףדו אי ע טמ ףד סונוסנ ׳סוסנ ׳עו ןכ לי ס אל סמוסבו
ל״ס פ״כפ א״פ סי פ ףד ןי סי נו סי כ ףדו ני ע סי ל
הביס ״עש ףא הרומה האשעש םקזסד רקיע ןכו פינסרהל
רונפי אלו קח ןידס אוס ןכ לצכ םלעננ אלפ רשפא סקוומ
המ חנעפ תיבישתו תולאש ת נ פצ
ליופל םז המדמד בי ע וניג ףד ןירדסנס ׳סוסב ׳עו ו רנ
ן ס שר» ץרדהנסד זי ס מ־ססב ליז סי נמלס חמאנו
דיב ףאנמ אל ן ס ןכו נ*ע ג•׳ ףד הלנל םי דנא ןללל
עי נו ני ע סי נ ףד תומביל ןה ומכו סןלע םע לי רד ׳ונ
אלד ואלה חעתמ תיסמ רוקס ומצענ אי זי סנ מימ ךא
א»מ סי נ ףד ןי ללסנפ יעו סמע ני נ ומצענ אוהל ףאנת
ףד חומני ו ן ס ׳ננ ׳סוח •נילפד סמנ עו ׳יכ חרממה י נג
סע ני ע ני ס ףל ׳סותנ שיעי תוללקמס סישנ יבג וימ
סישנ י נג סרות רושיא הז סא ני קא ׳להמ איבת ם- במרכ
סמנ י עו כי חנ ראובמכ הרות י י סי א סוסד קסס סיבמרהו
ףל חונוחכו ואל ןהב נ״ע זיל ףר ןילוח ׳סותחל ליסל
סינמלסכ אלו סרג חמחעו תיהמ ואל הז חוה חרמשגו וימ
ןידלש ׳אמוש םרוגל חמחמו םילשוריכ קר הזל ליסל עיהסב
עי ג סרג ןכו ליש םלגל לי גסו חונתמ ׳נל ןי ח תלתשהל
ני ע זימ ףל חועונשי ואל ןה ומכו סי וח ריסיא הז חוח
םוק הוחל ני ע ׳ל ףל תועונש ׳סיחב ׳עו אחלכמו
ןי אס מיכו אימ ףל ןי טי נ ׳סיתה ש״מ שי או השעו
םרג חמחמ םחנ סלועלל השע לע לובעל וליתח
מיהמ ליסא םלגל תמחמ רקפה גהנמ וגסנל רוסיא
הזו ניסא ׳לסמ ני י ס סיבמרה שימכ החפשנ שרפנו סונ
׳קספנ ׳עו סרחנ ליא יערזל ןוי כ ׳וכ חיחשמ רנל כי ג
ןאכ ןכל הזנ יחכראה לואמו ני ע חי פ ףל סיחנז ׳סיח
וריחסל איא ןויסנ סזנ םלעי ניחאש ילכ סלעינ הליחתכלד
י י ע םלג םש ילקוס ינא ׳מסנ י נג וי ע ףל חומני נ י עו
ףאו ומכו מיכו זי ע ףל ןיללסנס ׳סוחס ש־מעו א״ד
לאונמ מימ ילש הקיחמ סרג י נג ני ק ףל חבשנ ןניזחל
יפו ןכ חושפל ילכ נותכל הליחחכלל חוכמו נ״נ הנוק
ןכל ןאכ שיכו לוקא ףונל הלומ ז״שס סא אי נ ףל ליזנ
.יאלונ ליסא אוס
׳ריק ןמיס
״ד יל א ש
ן נ ׳פ פגנ ומא םש לפ אלקנש ימ נוחכל לשפא סא (א]
סכ סוש ול !יאש ןקזל ליז ונבל ול ׳כשמע (נ ;סינולפ
שתש ןקז לע למוא ף״ילה ילסו סוני ו נ ךייש !יא יושיק
לע ס״נמלס נחנ ןכו ונק ולענ סאש םדא סירס לעו ומכ
לשוכה תפש ול סתיסש הנק לענ סאש סושמ סלא סילס
.[׳פסיחה פ״ע
, ר ב ו ע ת
לילוסמכ לודגה נלה יליליל קסנימל היצלח לייא פי י ׳ד םוי
יאלונ הצול המו ני מ יחלנק גלי נרוי נ נר י״נ ססלנא
יחנראהו פגנ ךנ נותנל לונ׳ תינולס !נ ׳פ ותוא וארקי סא
ראטמ הצילמ סג י נגל חמיניד הצילח סגל סג ןי נ מינה הז
לנא וחוא ריכהל ןי רל סנו הצילמה ינא שש נוחכל ןירצד
תואיצמה תושעל ןי י צש ימש רנל לכל ציא ןולמה לש כא
ןמיס קר סצסס סשס ןיא לעפתמ קרש ימו סצע אוס סשס
ד״ ףד פדסס ׳רוני חנ תצק יתנחכו הזנ ןיראהצ שי הנלהו
הזנ מי כנ דנמכו ןפהצ סננו לימנאו שיע ו י פ ףדו ני ע

נ״סזג םש סיוק י י מ וי י י שממ לעי פנ הפעמ ךילצ האמוס
׳סוחס סג לעונ י נגו לענל סלסאכ סזד !יל י י ע סלסאנו
לוחכמכ קלו ליז גי סנס תטישכ ׳ט ףל חונוחכנ ליש
סיוק י י ע לבא האמוט תמחמ לעובל הרסאנ אל חז אלבו
תומביב לי ז י י שר כ״נ ל״ו הזו הרוח ן י ו חמממ הרסאנ
סז !יא וי מו אוה סי סו ׳סוחח שימ שיע נ־ע אינ ףל
היל ףל תומניב ׳עו ךיראחל סונ שי רואמו ש״מכ קר סי ט
וא נויסס סא לפנה לע חלסאנם סמ איה המ איע
הנהו הזנ שי ע א״פ ביסא ילהנ אימב ש״מעו חלועפח
הז הנהנש ינל המ בויחה לש תואיצמה אוה הזש רנו לכ
הלותה ותוא הרטפש !ילס אוה הזו נייחחנש !ילה אוה
צ״אל וינא הכמ ןינש קוליחה ׳לוניחנ הזנ ׳חנתכ ני הכו
סושמ ושלח סא ימולשת ןי נו שממ שרח ׳׳היש קזחחהל
הרונחה לע קר תושירחה לע אל נויחה וינא הכמל
חישירחה לע אוה ןימולשתה קיזמב כ״אשמ אמלל אחפטל
סי נמרס ונבר ש״מכו וילע ונממש סממ סיאר !יאיבמ ןי או
אי ע ׳פ ףל תומביל ךס ליר הוו ל״מכאו םיכובנ םרומב
הז ןויסנה םשל םישלק לש םומל סילס לש קוליחמ י ננ
סירס אוהש !מיס קי
ס (
י סי לסנ כיאשמ םומה אוה
׳׳שרל ׳סוח ןי נ הריחס שי קסעהמ ׳ננ ןכו סזנ ל״מכאו
׳פ ני מ םא סישלק סוש אלמנו ןילוח איהש לונס סא ׳בנ
בי ס ףל ןיללסנסו סיבוחכל איפל ״שלו ג״ע ףד מנש
ןומ יטוחש לש נוימח סמ סונ יתכראהו הזנ שיע נ״מ
•עו הטיחשה לע ־א ז
ו ח נ ס י
שי ק טחשנש חלועפה לע סא
ךפהל וא ׳וכ הראווצו ןוחנ איה ׳בנ נ״ע ויק ףד םיחבז
חותירכ ׳ע קסעתמנ הפורח החפש ׳ננ ׳חכראח ןכו לימכאו
סזב כי כו לי ז ״שר חטישל רוטםד עמשמד ב״ע א״ ףד
אוה הז סא ךכ פיכע ש״ע ני שא ׳להב א״חנ ׳ר־ביחב
סאיבח בץחה קר סאו רוטפד הלותה ונל הרמא בויחה
יאלוב חמ ׳ננ ן כ פי כע הז ךיש אל האנהב אקוו קל
הלועפ אל ןיל הז םשל הלענל הרוסאל ראובמ סייק יחאל
תמחמ קר הלענ לע הרסאנ אלל ל״ הז אלב לכא
םישו ק תלינא רלננו המע י נל איהש בתנ ס״נמרסש
׳ננל מי הפנ סי נמרנ הארי הנרה הזנ יתכראה האמושנ
הניגח ׳סוחנו סיאמט םהש ןמזב ןכירקה סא םיצע
.ל״מנאו ק״מהפ ׳להנ סי נמדנו
׳גיק ןמיס
.ה יל א ש
ערוה תנימנ תושעל י לנ וחשאנ ליזש תאצוהנ רתומ םא)
,[הנממ וא ונממ סי מה תעינמ םא עדילו האופול סקילנל
. ה ב ו ש ת
כימ יתלכק קסנימל אחשל אנט לילרח חנט ׳כ קי שמ
׳תי ם ני מ חא ׳חלנקש ןמזב הנחו ספלנה םע
יסוחס חטישל ףא ללגה ה1נ הנהו לקוה ׳•לחו ט״ל הלוח
סו עלי אל לענה סא קל סו נ " ףל הדנו תונוחכו חומנ׳
יפסותו !ננלו אי לו תקלחמ נ״ע דיל ףל חומניל ךהנ ׳עו
ללנו עי נ ללג ה1נ שי ג״ ףל הלנ ראונמה יפל י נ הדנ
חנעפ ™ten !יולאש ת נ פצ 90
סשו ג״הענ רפסב די נארחו ני פ ׳כ >ןו סי ווג שיארס
׳י ססמ םילבס רבדי לאו סש ראובמכ חז ׳י ע סיגב וי לוס
סיארב rob נ״ע ׳מ ףד ןי ודהגס יעו םירובס סיונקצמס
ןמ ׳ימא ו״פ ׳שרי חומבינ כי נ ל״ר חזו ׳מנה לי ו חזו ׳וכ
וחא ׳ננ נ״מד ׳סיפ אלח •פ ׳ו פסנ ׳עו חזנ שי ע דלח
החפש ׳ננל ךא תמ שמשמ ומב לי ו סט ךא ׳וכ קיזחמ
ןמ הנהנ סושמ אל ןיד בייח ספו אל חזו ל״ הפווח
ריזנ ׳שרינו מיהשנו נ״ע א״ ף7 תיתירבנ ש־מעו האינ
.הזנ ל״מנאו יוכ ׳שיק ןיאד ףא רוונפ סיסשכ ׳י עו תי פ
׳זטק ןמיס
״ ד ל א ש
דחא בד םיפדהש תונינע תנקת ןעמל העצה רבדכ]
.[צי רת תנשב קראיוגב
. ה ב ו ש ת
סע כימ ׳מלכק םויה קסנימל אילרח טכש אי כ ק שמ
ריחהל םיצור קרו סילנהו םיהושש אלמ ׳וננוק
רנח אוה הארנה י פלו ׳ארשינ ויח םירזממ חונרהלו א״א
ףא חצור ינא ןיאו שימ׳ ןדנאלמ לכונכ חיחפמ שיאל
קר כ״ע ח״ל ףד ןירדהנסכ ׳אובמכו םי רכונ וממ סונכל
םיחושש חושמל חעוח לע הלעי אל ויחש חאחמ ׳תנתכ
.לינס חסד כר ןי זאר ףסוי רצקאו וליאכ
׳ויק ןמיס
- ד ל א ש
.[הלילב טנ רודס רבדכ]
. ד ב ו ע ת
׳ונו לודנס ברס נ*׳ ׳ותמל קסנימו ביצרח ולסכ ׳י קי שע
בורק הז הנח שיוחא ״נ יבצ םייח ר״רוסמכ
שנ רדנב ךורא בחכמ יכל ול יחנשה רשא חופונש ׳נל
לנקמנ אל הארנח יפל כימ םייח הנהו דומי ששת רדננו
םירקנמה הארנח יפלו סז למ ישפנ סנאד דואמ בתכמה
׳כ ולבק סא ינעידוהל ושקנא אנ ןכל ש״מל ומיכסס אל
רדננו אסיילוא ןמ ן די ע׳ אלד אמבונ אמרושנ ״הי
סויג "הי םויקה קל ששמ ןיא הלילנ שנ לדקל הלאשה
סינעלה ׳נילפל המנ טנ םויק לדננ הנלה םש יהכלאמו
׳סכלאה דואמו סידנע ׳להנו ןישולנ ׳להנ הזנ די נארסו
לע לוכה ״לס תואירנה םולש ונמא ׳•למו השענ סמו פש
סירנאס לנ סי ס סעולס ׳שליס שי מנ ינחכמנ ול ני נו ןוכנ
׳יהי ןכ םלשי ןי נמ נלס מימו סי ננ דלס בלהו נלנ סיולס
לי נס הפו נל ןי ואל ףסוי זוע ודי די אנהל הייא
הונ אנ ינעילוסל ןודאה ׳נמ לנק סא ׳סשקנ הלפנוה
.לינס
סיק ןמיס
ןקוו מומני ו ני פ ׳פםומנ ואונמ אולה הצור המ ןקז רדננ [נ)
ןנו ןכ שקנ אל א״פ ׳פסותהו תמניתמ הנקוו םנימ אל
סרסנש סווק אנש סילם ׳ננ שליפ לי כ ףו הפיס ״שו
סוריס ׳ננ אי י ק ףו תנש יטו שריפ אצ איפ ו י נ ףדו
קר ריסא תונקננ סנ סורקו וחומד ןירקמ סונו חונקננ
תונמ ׳פסיתנו נישא ׳לבנ לי.־ סינמרהל ל־ס ןנו יקל אצ
לננ ןכו כי נ תיכקנכ ני חי ד״מ שד יאנת הונ וגילפ
׳רנא וני ה תונקנב סנקמ סא מי נו הרקננ שיע מי ענ
סיצכ הל שיו ני סא ׳להנ ל״ו םינמרה שימכ הלש ערוה
די ק ףד הונכ סילומנ םיו דומימ םד ׳ננל הנרה ׳מכראהו
השומ !ירקיע סוכו כי פ חינ ףדו הימ ףדו וי ס ףדו ני פ
ףד ןאנכ ׳ישד ׳ע תינליא הוו םהלש הדיל ׳רנאנ םאנ
פי נע לימנאו הונ מיכו כיע היכ ףדו ו ״כ ףד הסוסו וימ
ראוכמד קר םוכי רדנ ללכ וכ ךייש אל לולחמ רכא ומכ !קו
וי כ מ״מ ׳ע ףו ןישיננו סאוסר ול שי ש אייק ףו סנשנ
׳סיסה ש״מכ עי נל לצנ סני אל האיפרס ול זשע אלש
קושל המנ׳ לע חמ לנאנ אנ ומכ חוחו ני מ גי נ חומניב
ש״מעו לי פכ םנימ סארעס פי נע חכ ול שיש ןקז לכא
סיאלסמ פ:רנלו ני ע ״ק ףדי אייק ףו חנש ׳סיתס
ןילוח •ע חומ "ע לעופש שי הגו סול הו לצכ ןי ש ץאו
חט1ס יסוס י עו ני ע סי ע ףו חומנ׳ י עו ב״ע הימ ףו
ומכ עורפ סירס ןכו הזנ ךיראהל שי הנרהו אי ע וי כ ףל
שי סקס סי י קו חאינ ללכ ו נ ךי ש ןיא הטסי ־פישפנ
לנא האופר אל ןיאו סא סל ןיא חי :ני ?ו ׳שיק חכ ול
חאיפר הל שיו סי לנחנ וניהד ערז ירניאה איה הרקע
.לימכאו
׳וטק ןמיס
. ה ל א ש
בי8׳ח אל םא רבאה לע שונלס שנולשנ סא]
תוםביד אי פ ׳שריה ןס ׳יאר אינהל הצורו רוסיא תאינ
.[י י כ ןי דס ךרד
. ה ב ו ש ת
ויחו ונסכמ ׳תלנק קסנדוו מי סות איחנמ חיר ׳ד םוי
מקלחמ חוו ל*׳ חמאנו יאנס י רנו נוחנ׳ אל
ל״ל חוו ׳ונ והער תשא המ ׳ננ אי פ נ״׳ ףל סנשל ךהנ
ני מ מימ ני הכ קל סש ׳סוחו ״שלכ אל יוכ ו ו נננ איה
סני וקנ קל ליס פי לו ו י פ ו מכ ני ח ני נ חלננ ןכו זימ
קל שממ חאי ננ ׳לי מו קספס אהי אלש ליל עי נ לש
חלכ הלננו התימ אי אנ ני חו לימכ לי י ק ןנאו גיהכ
לע וא האינה לדנ לע נוי סח סא סונ ךילאםל שי דואמו
סוי סא ומאי נ חי פ םיאלנ 'שדי נ י עו סאי נס מאנס
שיע מ׳ננל שינ ׳ננ ני פ וי טק ףד !ילוח י פו סאנהנ
סמ שמשמ ללננ סונ ןיראחל שי דואמו הזנ ״שרנ
ןירדחנסד ז׳ס מיהפנ שי עו תועובשו ןירדהנסל אסנלפ
םזנ שי י אדו אנידל ן א לי מנאו הורע רנל פי כל מוהל
שי עכ םלנמ רדננ קר ספ ויח סומענ ׳שריסו סרכ רוקיא
ו מ חנעפ mmn תולאש ת נ פצ
הזל הז וללסנ? סי לגו ימנ ׳יס השו ׳יד<ו ןוונל מ״נ
רשק ל״וס נושו אתמוסס ןינק ׳יס נדי או (״לז ומיסנהו
וצל ו״ס וי י סג וי נש יבשמ לוגב (ה ;לומנ ץנקנ ןימא
לגדב (ו ;ןימאמ וניאש לסוב ןימ סצילמל הקוקז ליססל
.סממה לומ ול נישסל שקב ליו וננול ינש סונולנס תששמ
-ד ב ו ש ת
ל״לוסמנ לוונס גוסל קסניווד ו״פלת שיממ ביב ׳ב םוי
סנהו ובתבמ סמכ יסלנק י״נ ןהכה השנמ ״למש
הבותכה חסונ דימ הוג• ׳להב סי נמלנ סאלי ליפכא סמ
ליזא סינמלסל םושמ תונוזמ גויס ללב הז ןיאל המבי לש
בג תונוזמו מיכו ז״יפ תושיא ׳להמ נ־י פנ ל־שד ומשי של
יל סי דו סייפ ףל מוונני ימו מ״ד ונלמ נ״מ סוה םיתמ
ייהש ןמז לכד הנוזל ך״ללש ןי ו קל סי סננ י ונפי ש הוה
יימאס ןסק י נג ש״מכ קיזמ ללכ ן י ש אל !י וגו ומשא
יאו ו י כ >ןו מומגי ו הכז לי ו סזו םיסכנכ סכז סגיש
זג ןכו ליפ תומביב ׳פסיתג ש״פ וי כנהמ הפינמ וילע
׳כק ףל נ״נ ׳עו הזנ מי בו בי וא י נג ני פ ףו ןילותד ןה
זמשל הנקמ שיד י ני מ לנא ל״מנאו סלוננ י נג אי פ
•מ ב״׳ ףל מי נל תנש ומכו דונעיש קיזמ היה זא ומלמ
פ סשמנ הזד קל סנונק איהל ףאו נ״ע זי ס ףי ןישלקו
ל רנ פצילע םאצומש סמשנד נ ״ ף ר מי נ י ע באה
ווק ומנ סנק ןכלו לנו ס תסננסל םלג נאסש ומנ סוסש
נווקנ י עו ןסק י נג נ״מ ו י כ ף   ןישודקל סאנ איהו הל
יל ף ר קלו שיע ׳סי מנ מולומז ׳לי נמו לי פ יבג י י ב ףד
שא איהש מוניזמ מ״ד קל ללכ אכיל המניבו תזג מיכו
משד י לממו סש סוני ילמנ כ״נמונ סקנ סנוהכנ ךכלו
שיא 'לסנ ׳אונמכ מונוזמ למ ונעשל י ״או ףא ל״ל
ק ףו תונותנ י עו םיכז ׳לסנו א״יס הליכמ ׳להנו ני כפ
ווחם ןי ו ממממ הזו ׳וכ ןס הנק ןיאושנ מעשנ מ״מ
או סמני נ אל השאנ קל ן א לימכאו ומלמ דנמםמ
!נ מ״נ ןכו ני פ ני נ ףו מונותכנ ׳סימה ילנל ול ׳מנמכ
ח לאומשו נלו אסנלס ו״נ ףד תומביב 'מ נגוש סאיב
סולא מג ןבו גגוש סאינ י י ע מדלנש וניהד המבי תנ ליל
ז ׳•מו השוע ןי סי י א ל״״ק קאי האיננ השדק םא ל״ל
נס השולי לדגנ [נ) ;םזנ לצקאו כי ס אכיל םשו י לונ
ירוי םגל ליז ס״נעלס כי כו א״ע ׳1 ףד סימנז האלי
ו סוה השול• י כ לקיפו כי סנ איה ןכו שמומ ףיסמי
<אש הליאמ סאנס השולי אצמימ יצפ לנומש •א םיללג
ןסנ ׳מו נאס סוקמנ איסש סגו מי כו ברוק ףל נ״נ
קש סא אי ס ףל סימספו ׳ז ףלו ׳ל ףד סי סנזו מקולממ
נמנ םזנ יתכלאס דואמו ש״פ סתיס למאל םילמנ יניש
סנו שקולו פלוי רונ י נג סנלמ אסלכמו ס״ס ק״נ ׳שלינד
91 סנהו שי וי סי ממ ןזעמ י קזנ ׳להנ ליז ס״נמלסו הנתמנ
ללממו ולש ליסהש ןי ט אלמימו י וני י ליא י י מו נ לטל יאלו
וקזננ ני מ לצמס לענו tfy< ףד ק״נ •עו ולט לפ ני מ
ומסמנ ןסני מקל םזנ ן י ש וי די ו םי רנ לט לילד קל לונ
אנו י ו נ לפסו קי נל אי פ ׳שלי נ ׳מ םי קמנ ץנק רדנ
םשמי ן א ןינק ו דנ כי נ הז אי נ ףד קיבד רפסו רסא
אניל סצעב סוש ול ןיאש רנו ל ןוי כ ליז סלמלס סימשס
השורי
חיק ןמיס
- ד ל א ש
ני מו ואשנ אלו ןמז סינסד ליז וננר ול נתכש המב]
האשנל הצול יניאנ ויונעיש קיזמ ליוהו סעסמ ׳יתונוזמנ
הצרתנ אלנד ׳כש א״מ ףו סומני 'םותמ וסישיק לעו ללכ
תוכילאנ ל״ז ונכר "ת תוניזמ הל ונקתיו ׳נ וניא ןולמל אלא
קר ונינק הניאד ןו ט אדונעיש קיומ נוס אכיל תמנטד
אלמימ נוימ ל״וה ואד ןיאושנ רמאל אקווו יימא ןינק
הסילאנד סעפו ליק ,דונעיש תמממ אלו יסשא ני שענו
׳יפאו הנותכ יאנתנ מ״קת םעסמ אוובעיש קיזמ נישמ
ש״מכי סנימ ״פא הנותכ יאנת אניא ׳ענ המני נו סיממ
.ףכ המני תנ ס״דנ ני ע ני נ ףו מטוסכ ׳סוסה
וי כ ןישודק ל״ז יישל ׳לנד נושט לי ז וננל ול יכשמ (נ
סוננ ןוממ שיממ ו״מלל אנשיל ומצ ד״נאוס ש״מיפל לי זו
מילל שריי ןני נרמו ״של מסישד אמט י או ישילומל י»א
ןתמנילפ לקיע סיושמו וי נאלהד אשיליפ ןדי אנו אלקמ
סמ ׳׳משלי נו שלפל ״שלל ליל כ״א אתוי לג למגמ תי כזנ
אכיא ימנ לומל ש״ממ מפי לי נ ׳יפא אמו םיסכנ לאש
ש״עמל לענמ מי כמ א״כ י ני לפ אל ה״ושמו השולי מלומ
משולי מלומ אכיל משלוי י אמלילג שי ממי כי ענו
מיסיםפנ ש״עמל לענש תונמ ןממנולפ ׳לממל ליל כי או
יכל ש״עענ השולי מלות אכיא יא ןתתנולפל למול ליוה
השולי מלוה אכיאל ג״הכנ שלפל י״של מלכוה ס״ושמו אשנ
ש״עענ למנמ מונו אניא השולי מלומל יהנ מ״לצ מימו
יהנל מלנמה אמינ אל ממל ול יקו .הניא אשנ י נל
ןוט מ״מ נ״מ שיעמ ל״סל מ״לל השולי הלות הסממיאו
ןי נעל נ״נ הו לע ׳ענ למ תצקמנ השולי הלומ למו
לי ו ו ני נו מיאל ןינמל ול יקו ,אשנ י נו שיעמל לענמ
יכשמ סנו ,מוללי ׳מלל מיללו מנש ׳ננ שי ע ףד קי נע
השולי תרות אנילל יהנ אנשל למל ליו וי נאלסלו לי ו וננל
סלוספ השא מיללל י סנ מ״מו אכיא איפוקמ מימ סלומנ
י נל שיפמנ כ״אשמ ילמנל סליד ש״עענ אקול וז שמוממ
הלש ל*י0 אל איפוקמ א״כ ו נ קלמ סל תילד ןויכ אשנ
למנ ׳א סלוסס נ״ממ ׳ואכלד ןטס אל שמומ י מנו ילמנל
ןוממ נשמנל סשילוהל ייאו ׳ינאל יאו תילכ הלוספ סדיל
שי מנ (נ ;ולשעממ םושמ הלוספו לסאכ איס נוש סוננ
סיסמ ״וי ל ץנקו ו טעי ש אכיל כמנטו ןויכ לי ז וננל ול
שימע סז תינומו מצלוי מניאו ומע םצועל אניל סננ אכיל
ססנלפלו הנוזל קמני מנומכנ נותכל ני נ מומני 'מנס
אל י מע הלועל אלו עמשמ ׳ואלנ תנתל ליתל ׳נו ׳ואלכ
עמשמ מ״מ תונומכ י״שימו אלקמ ״פלי הו ׳להי ןטס
ימא ׳ופסלי סמשמ מי כנ ׳ואלכ סלמ כיומכו אתכמסא ואלל
ן י פ אל אממוסס ללנל לי ו ו נמ ול ש״מנ (ו ;יפולגל אלו
ףל ני נ "אי נו קנק סוס סילנל סנ ממאנ םשל וני נענ ללכ
ול שימו ,סירכו שיינ אקול סמהל ןי נה אל ׳וכ ס״ל יבג סיפ
סטבד שיל קל טמכ סש ני ק תטותכ ׳סוסמ ליז ו נמ
אי נו ,הדמאנ םינקנ סי לנו מי ננל אצו סלימאנ םינקנש
אתלטנ הלומ ןינמל אל אתמיסס 'יאכלי הז רנו רוזחל לוכיל
יאמל ןינמ אלו ו נ לוזחל אלפו ןטקל אסלימ אלוכל אי נו
חנעפ m ^» 92 תנפצ
סנאו סילופ םילעופו כיג ואי נמ מוני פנד סי פ ׳שרינ הנה
׳םוסה שימכ לילו וי פ >ןוו ני פ ףו מי נ יפו סי דוץ
ואשנ אלו ןמז פינס י ננל כי נ מינו ני פ ־פ ףו סונוסכ
.סלווי סנאו זזלוע סזנ סנ ךא [סי נוזנן םס ןי א
׳טיק ןמיס
״ ד ל א ש
;דנועה ןי דבו התנז ששחו תדבועמ .דשא דכדכ (א]
ודי ב ,דלונם תושעל רתומ םא ןילולתה ילעכ דכדב (ב]
!תם לש
!חמקהו םה ודנמננ חספכ תומהנל חמק ליכאהל ד״ע fo]
.[חספכ תומהבהמ כלחה די עי (ד]
״ד ב ו ש ת
י ׳רוםמכ ׳וכו ניומס נוסל קםניווו סי סי מ ןסינ ׳נ קי שע
ו י פו ׳מלנק ונמכמ זי י י אקנפשעננ נל ״נ עשיס׳
איהש לי ננ סשאס מלמא ףכמ םא יאלו מנכ סשאס
״!וחאו חלש ממממ מי לנול שי י ל ןי רל מוס זא מלנועמ
מי ענ י נג סי נ ףו סוומסו ני פ וי ס ףו ןי שווקנ לאונמנ
סזנ ני נו ״של שליפנ אלו סז ממחמ לילו אי ענ ללש
תומנינ הנמו לכינ ומומ ןכש פש ליל סזו לימכאו ילוניחנ
מננממ אלש ממממ מואושנ ןיקלנ ןיאל למא אי ע ני מ ףל
ןא ןינלו ןיזנמ ןי א קפסנל ״מ זי פ ןילוהנם ׳שלי נ ימו
קפסמ לע קזנמ תונז ׳ננל לאונמ סי ס אי פ המיס 'שלי נ
תוטיש המכל ללנחהל איא סזש וישכפ מ״מ ן א הזנ שימ
ני פ ימ ףל סלנו איפ טי ם ףל ןיללסנםל ן ס תמימ
איאל יכיס לכו ׳זו סימי שילשל רכי נ יולל םש סי מני נו
סוני וא הזנ שי ונופס י י עו שירפהל ציא ללנל ציא ילמנל י לנל
סרנופמ ששמל םגו נוסכל ׳ל ןיא סול׳ אל ןי י לפו ןויכ ןא
פמשמו נ״מ גיל ףל סומני ל ן סנ תוכירא סזנ םי ירינח
סוס אלו י ני סו ׳שליס םשנ גימ ףל קי נ ׳סי סנ ׳עו ציאד
רשא לי פו [נ) ;ל׳מנאו ולש תוללוס ירקימ אל מסיפס רנ
תמ לש לי נ סלוגסס סושפל לוכי םא ןילולסס ׳לעננ לאש
אלמס י נג ני פ ט־ס ףל ןי טי גנ ׳מגנ וניצמ סלונסס תמאנ
לקיטו מנשנ תמ םא קרו שי פ תמ לש ו י מקיש תופנ םא
ני ע ׳נ ףי תוחירבו ןהמ ׳רו ני י נ סצק סונ ׳סכיאס ןי וס
"שרנו ושקהו המ ״תנ שיפ ליעצל ףושי ננ קר סוסל ףאל
ני סי נ קלו קלסל י סנמנ סגו אי ק ףוו סיס ףל ןי י וסנס
קי ו אי סמו י נג אמיינ מי ספנ סינמלס שליפ ןכלו לוקא
׳שרינ תצק עמשמ ןכו סאמש סמממ אלו לוסא כי סט
׳לי מו למול קמולו סאישנ סלוסי ׳ל לש לנפ י נג אמויל
ניכ מ״מ ןא שימ סנשל ו י פ ׳שרי נ ׳עו סלינטי סלימ אלב
ףל סי רוכנ ׳עו רעצ קר ללכ סנכס סוס אל ןאכו סנכסנ
פלינאםל ל״ע [נ) ;סו ריססל אי א ני ע סימ ףלו נ*ע יע
רעול ויתו שוסל ןיא ורכענ סועהנס םנו רכמנ חמקה סא
לעופהש ןפואנ ן א ן י ו פי ע רוענ ןינק הז י נ םמלעה סזש
ילכ תנשו ן י ו נ ןיראסל הזנ םיו ׳אלשיל רכשומ 'יהי אל
סלינס י ננ ני ע היפ ףו ןי ע ׳שומנ י עו סי וכענ סנק סא
׳שרינו
מ״נו יוכ אלוסיא ס״ל ףל ןי טי נל ןס ו ו נ אלעדו השולי
קממ לו נ סנ ו נ שי ש״עמנ ןכו שוקסנ ןכו ןנרקנ לנא
ןני קספו ןוי לל לימםלו סנימסנ ועכו ונל םתנל סלומה
י מומ סא מינ ן א מיכו ןיכרעו סווססו סומנמנ מירכ
ש״מל מי נו י טרפ סואיצמ וא וילמ נא סשו נא םוקענ
ן נ ןפסל וא סכמס םא ןנרקנ סי נא םשי י םשא םא
םא ן א מי כו [סמנמלו] סונ י נמס ׳נסכמנ ש״מכו ומא שיו׳
השוריל סנקס השפ אל סזנל ל״ סו קר שריל סמ ןי א
ומכ םצע אל סו מיע סי סע לענס סשור׳ אמיכ םא ףאו
לפנ השרי םא סממם ספא ןנרק יננל סונ ׳סכראסו ן נ
לפכ ׳ננ ני ע וי ל ףו עי נ ׳עו סרומסל וא סכיעסל יאמ
לופ םיש י ני כו ״שר תנרכ סו פי כפ םזנ שימ ינקמ םא
׳שוי נ נ״סנ וביצמו ש״עע סנ שרי שרוי רונ למו סיסכנ
םיסכנ ולפנ םאו סםורא ותשאל נתוכ ׳ננ איס חי פ ןי מי נ
ן ס ןי פכו חסי וא וסשא לשנ םנ קוגיםס ינסמ אל םסנשל
רוג שרי נ [נ) ;לימנאי הונ שיע סוולו סנש י נג קלו
רסיממ םסנ שיל ןוי לל סי רנל י נג ןי וס י אוונ אסעזסיס
לכוי ןכלו ו נ לוורל לוכי קל לומג ןינק סוסו ליל םנמא
תונוסכ ׳סוסנ ׳פ ׳מגנ ׳ונמכו לתא םוקמ לפ מיס סושעל
קל ןכ ליס אל אי פ סומולס ׳שלי סו ףא אי פ ני ק ן ל
אנילל גי סי ני פ ני ס ףל מי נ ימו סומילש ללג סוסל
וקילל אסינ ממממ גיס ףל ןישולקנו ןי ס ףל יסוסו תינל
ףא ולש םוממ סנק סז י י עו מילו זי ל ףו הצינו •סונמסנ
לומג ןינק סוס ו נ לומ אלש לכו ללכםו אמלמנ אלני ונ
לומנ ןינק מי נ ולצא הוה ש״ סוסל סל ןכצו טלפמל
שי עו סיפ >ןו ני נ לי ו סי נמרס ססיםל רשעמל סנקו
סנק אלל רמא םרומה סנוסנ תונתמ ן א סונ ןי נמרנ
סניא סנסמל סכישמ י ני סו סנימנ לש ןי נקנ קל י ומי נל
ני פ א״ ףו מי נל ךס לי ר סוי סנישע ״ע קי סנוק
ןסנ אלש זי כו ןסכ יל י רנל סול ססנ ני י כ הניתנ ני פמ
[סלימתכלל] ףא כיממ לש ן י י םיקיש לומנ לורי נ סוס אל
הניתנ לש עי מ מימ טימ ףו מי נ ראונמנ ו נ רווס׳ אל
אממוטיס כי או רצקאו רוטי נ ןמזנ סרפנו םי ק אל ן י י ע
םי לנל ראשנו רמאש סמ לע ו נ רוזחל י י או סלופפ םו
ןינק ללכ אכיל ולצאו אסמוטים ךי ש אל ני נ י ננל עי ני
׳ונ םסיפ לשא סמממ ני ע נ״ ףו סי רוכנ ראי נמכ סטני
׳ננ לנא ,ללכ וספל אכמס אלו איצ ףו םיויספנ ׳פ
ול סאשכ אלו ול סשוקסנ אלש ןמז לכ מימ אס תושיא
רלנס ס1 םזנ ן י ש סמו םולכ סז ןיא *•ומלב
ןסימ רי נל קר סזו םולכ סנא ספנטסו אתמיטונל
םזי םי ונטנ ומנו סול סז סטנט ןסיל םללא נסנמס אסי
סונ יסכראה סנלסו סונולנס אלי אמלסנ פי רנו רישיק
םישיפש סצדפסנ יל שימ לי מ [ו —ו ) !הזנ ל״מכאו סנושחנ
תוצראל ני מננ ׳מנשה ובכו רמאי אלו רני ס עקסש׳ סרי ענ
ווממס לע וססועל ןי י צ םזנ קפתסמסש אקירפמאי סי רנס
םלכי ׳סי ׳לו סוננומ ווי נעסלו נ׳ע ני כ ףד סי מ וענ
וי נק ףל ני נו וי עק ףו סנש לימכ לי י קו ףאל וילוקס
שליק םרכנ םיצוק ערווס לנא םוי ק אל םיצוק םי קמ
בי ס ג״פ ףל עי נו ן ס ציר סזו אצת 'פ ׳רפסנ חכועוכ
.לינס ספל נר ןי1&ר ףסוי רצקא! גי פ סורשעמ ׳שריגו
זמ חנעפ תמושתו תולא*׳
דמה סו נתכ לי ס המי בוד גרהנ רשאנ ףנה חאו דומ
ףיש ןסי נ סעלש ימ ודודל יכמ לינס ףיש יכדרמ
שקיבו ושפנ רעב נסנעס נמבנו ןלמ בוד לש ונסוח
ורמאי ןעמל מסנ סלעב ׳ב ספי בול חשאל עי י וסל
סנוגע ראשס אלש סגו ציאיס סוי מדח ןממלו וירחא שדק
וי פרנק בתכנ אל ׳כעב ןעף ינפל זא ואיבה נסכעס סזו
סודוא בושחל סמ וא ׳יס אל ורכז דנאנ סרפ ׳יס סג
רשא לינס דפס י נ ןמוי נ ססע ן א סשאס לש ססרסס
אובי יכ ול ׳חרמא ספ ויסיאר ןאלקדאונ הסע רד אוס
לינס ספי בול חדוא ול עודיש המו עי נג חושמל ילא
.גרהנש ׳אי וב ול מוונ י נ סאלנ כי נ נסכמסמו
.ד נ ו ש ת
ברס ידידיל קסנירל וי פרס ולסכ סיר ׳ג םויל רוא
בר ״נ ןימינב דרוסמכ רנו קינומס
מי נגס סמ ונסכמ סויה ׳סלנק סמנו סולש ףיוסנממילד
ןמוס קיפסי אל סז דאנל סנהו ליו סנסמד סונמה נרהד
ש״מכ אל לי ז סי נערסו ף״דס סמיש רקיע ן נ רוציקב ךא
רוגס רקיעו דעס למ לידל קר אקי ו אל השאסד ׳סוחס
לי צ ףו סומניד אנוני פו ספמ דדננ הנרס סונ יחכראס
וי סק ףו ו חיפו איפ סיב ףדו סשו אקי וו סעפו אי פ
ספמ ׳נ אינמ סשל וי פס ני י פ ןישרנ ׳לה סי נמרנו ז־ונקו
סוני ׳להנו אנונימו גי לפ איבמ ףושנו נילמו אקיל רזגו
נסנ ני ס סי פ סולמ ׳לסנו אנוגיע אינע א״ה גי פ
תתימ ״מ סשא רחס פא ן כ לידו חוופ סוס ןננודמל
ןישודקב י פו פנונ חואיצמ וא הרוח לש ןי ו הז הוס לפנה
יפו אלמרי הוו לי רו איימש ןמ ני פ ׳נ ףוו ני מ גי י ףו
ףד חומנינ עי רו י י ר יגילפל סמנ ןי שווקנ אי ע יס ףד
סליססל קר לידו סשא תוועל רשנ אסיירואו ןלוג ךא סי נ
׳שרי נו ני נ ףו הי ו ׳פ תאמטנש רמול סיוק רחאל אל
לוספל סונמאנ רמול א״א ןי ו פימ רסס סז סא לירו סש
וי ב ףו ןי רוסנס ׳ע אנ ני ג שיפכהל ומומל ףאו סיסמ
ארקנ אלו נ״מ וי כ ףו ןירדהנס יעי ןכ נסכ אל ״נהד ףא
רוסיאס כי סוג סוד גי סכו סונוו פג י נג קרו סווענש רנו
סנא סס סא ני עמ סמנ לבא הורמנש רנו ןיא רמול ךיש רחסו
הזנ ימנראס דואמו ללנ סחוא וריחס אל סמ אל סאו סורפ
סא סועס וא הארוה איפ ני צ ףד סומני ו תקולחמ רו גנ
אחלע יליג ועכו אלמימו ןי ול אל יסרפ רורי נ וא ןי ו סז
וי ל ףו סולוננ ׳סוסנ ׳עו סיל ףד סומני נ לי ו ףי י רסו
ףו חועני נ ילננה ׳גילפל סמ ן סנ ןנו סונ סומיקמ הענו
׳סותנ ש״מ ׳וכ ׳אקו אלנג אתא סי ופ ׳ננ תאשנ י נג מי פ
ץל סוס ססימל ליס סול ןכ ליס אל לי ח י״ספנ ׳שריסו
סג ןי נ מי נ סוו ענש הזל ל״ס ילבנו ענס אל תותמש
סג ןי נ עי נ המ י נג תומניל !ישפר ׳שרי נ ׳פ הסימל
ן א וסשימכמ הלוכי אובי סאל סושמ ׳י פ סונותכ ׳פסוסנו
וענ סגנ לנא סילמ ציא ןכלו ריתמ תואיצמס ססימל ל״
•תכראה לואעו פילפ ״ע ךירצ רתסה ן נ סי לפ ךירצ רנוסש
ל״ל ףל תומביבו סי פ ףל ץטי גי וי ס ףל ןישודקב סונ
ןישחקנ לנ אלנס אל ן י י הז סניס סמש סמני ל רמול די סל
אימ י נגל ללכ אי נס אל לי ז ס״נמלס סעאנו אימ ל״ ףל
אי צו ני ע וי ק ףל סועני ל ן סל לי נ לתס אקול ןי לצ
ני צו
ילכמ רסוי מנשנ לנלסש »מ סא סי רונו איפס ׳שרינו
;ענצ י נג שיע ליק ףל קי ב ׳סיתו ןי י ש יעל סורינשס
ןאכ ןא וואמ יסנראסו סזנ רימסמ י נא נלמס לי פו (ו ]
קל קמסמ וני או ןי נוסע אוה רקי עסו ןויכ נ״נ אליפק ןיא
היהו ןסרוע י נג פימספ ׳שרינ ראונמנ ו נ שיש סינונמשס
לימכאו סצק סונ יתכראה ׳רוני סנו סשקינ רונ קל
יפל נ״ע איס ףו תנשב סנהו צינס הפל נר ןיואר ףסוי
סצק עמשמ ״סרנ שיע הננס י נ שיש סלומנ לירל סמ
.לינה לימנאו ןכ ׳מננ סש שריפס ןיא תמאנ ןא תנש יחלל
׳כק ןמיס
«ד ל א ש
:[לי מ הנוגע רווה י נדב]
אנמוקל אתאו אניוה אלמכ אתלת י נ נתומנ :מי נגה קתעה]
ת״לכ םויאה לחאו ףיש ןסיג נקעי ׳לנ ינללמ
תלמסנ ליערס תנשבש ךיא תולע תלותנ ליעפ עינולאנ
87 קלאפ יקסלנאלפיל 25 עי זי וי ונ ציהונענ ו נע הממלמה
עי זי וי לנ 16 עשאלנ צי סונענ לנע קלאפה סונו 11 פסאלנ
השאה לפנ ףאהנעמיל הפמ הפי ניצ סייס ׳לנ נו ו ׳מ לינס
ליכה עסארנ םש ו נפ ןנ ונינחממ לי נ ךינפס אנא תנ הלפ
לינס ינללמי ונינחממ ףיש ןסינ המלש ׳מ ןסמ ןלמ ו ו ו
םויב ׳יה לשא נרוננפססניא תמחלמבו םהנש לש ביש איה
׳יסור ליח ושפ ליערת תנש 1914 שסונבא ןעס- ז
עסארה לע הקוחב ורי סיונבשאהו םיזנכשאכ לע עינעלפיססאנ
חלשנ כ״חאו 16 עסארהמ ראשנ רשא סממו לינה 16
עקזרעיאפ רותב לינס ףיש יכלרמ סנ לנע רשא 11 עסארס
סמוקמ תא וחינה רשא לע םיזנכשאה תא סיסירה ומצנו
תאמ סניפו םיגורה הנרה םש ואצמו סהלש סעיפאקאסנ
דנע רשא ןלמ לול ני ש סע ןמדזנ ברע תעלו סעעאקאה
הפי בול נ־ש לע דואמ ןנוקו ול לפיסו לינס 16 עונארסנ
לולא לנראמ לאוש לש ינב וחא לע ווע סנו נלהנ ׳כ
וניא לנלאוו לע ׳כ רמא ן א נרסנ אוה סנ ׳כ סמולמכ
׳כ רמא ךלמ ו ו ו ו נרהנ יאלו ספי נו ו ןא לורי ננ עלוי
ומיכשה הנשמש סמסמ ןא לשומ ותוא ואצמי קחרה אל פש
וסוא ואצמ אל ן א סלונקל ואינהלו ושקבל םכשה לקוננ
תא לאש ל״נה ףיש י נולמו סינורסס וני פ רנכ ׳כ
פסי נוא ול בישהו (ףיש ׳כורמ) אוס הנא לפנעפללעפה
סלונ ׳כ היווח׳ המכ לצא לואשל לכותו סויה [ףוס] לומת
ול רמאו פי פס וילפ זנל שורדל ףיסוהשכו נרהנש יאל
י נ ואר סילוס׳ המכש ךל יתרמא אלה סילוסיה פנס והזש
לופ ׳יס ילוא וסאמ יתשללו סאר ןלמ לול סגו גרהנ
הפי ׳יה אלש יל פולי יכ בישהו הפי ׳יס ויניכ לשא למא
אנצנ אוס לוסס יכ רמא ןכו ,סעסארהנ סמש דמא
רמאו םהירמא חישנא פינלוה סממלמס סעשנש המחלמה
סילומס סינל סיעעצפנו םיכומס סימלוש תויריה סוס
סנש !ימס ׳ז ׳ל סוי סויס סשמנ זיכ סינולסס סא סילגקמו
ו ננ ססרינעע םדוסי סזא [ני נ] ׳נ למא ןכו קיפל ןי רת
.סואנו ״סואכו ..פואנ לינס הפי נו ו לש וסנילס לע וננואתסו
חנעפ תובושתו תולאש Ditl 94
׳שי י ב ועצמ גי שנו (״פס !ישלג ׳להנ לי ז ס־נמלה שימטו
סא קל ׳נהמ אל ל לושי נו נ״ע א״נק ףד מומני ו ןמב
לדנ הוס נושל הזו מ״מ ןי י צל הל אילתו תולעל !וונממ
לבא לולי נ ןי רל מ־מ מ־ול ליא ל- יק ! ג או qfi, ה ״ פ
.לימבאו ןאכ ני תו ללנ הז ציא ת־לסמנ וא לע יסמ למנ
יאנק ןמיס
-ד ל א ש
.[הלענל השא י די ישעמ רדנב]
ה נ ו שת
אלמימ וא יטלס ןינק הז סא סנה לענל י י שעמ רדנב
זי פ ןי טי נו מ״פ ני נ ׳שוי נ ׳ע תושיא תמחמ
ו י פ ףד ןי טי גנ יטו סצע הזל מנומ ׳וכ השא וגיצמ אל
לי כ ףד לי זננ ׳ע שיע ה׳פל תונותנ ׳שלינו שי ע ןומ ינג
מיפ ףד םיללכו לי נ ףל ןישודק ׳סוה! א״ע ףד ןירדהנסבו
לנע ׳ננ ׳סוי נ שיעו השאה ״ע וא אלמימ ןינק סז ן א
ני פ זימ ףלו זי פ ףד שיע הליכ ודי ד אמנלפ ן סנו ג׳םכ
תונותכנ ליס ״סלו נ־ע סינ ףדו ש״ע ׳ונ [סשאס לונ] ׳ננ
שיע לענס ןסב סנו סא קל סוליפ סנל איע טי ע ףד
ני פ !״מ ףד ;•ונינ ׳סומנ יעו סי ווני נ •ננ ׳שלי נ הזנ
עי סנ תאיצמ סוי לנ סא אילמ סנו ני ע א״ל ףד ןישודקו
׳עו נ־ע סימ ףד נ״נו נ״ע וימ ףד תונומכ ׳סימה שימע
תונוזמ י נג ס״נמלנ סונ שיעו סי ע נ־ע אי כ ףד הטיס
ליסד םילל ףא תמאנ סגו הזנ שיע זימאו אשנש סיסכ ׳נ
סשעמש למזל י י א לנא השעת אלס מלמוא סא קל סלוני
סמקולס םלעא סאד ן נ סנ למא אי י פנ ׳סליה יפו סלונפ
האד לענל ןי י ש מנש סא מי נ סנו ׳נהמ אל תונוזמל ״פמ
ני ע מי פ ףד ׳פ תושעל הלונ׳ אהם אלש סלנ לתא
י נג ןי ט ףד ןישודקב ׳עו לנוס ילהנ ם־נמלנו מונומננ
׳עו םזנ סי נמלנ סש שימו נ ״ ףד מי נו המא מאיצמ
׳עו לוככ י נג אי ע ו־כק ףד ני נ הזנ ש״מו וי פ ףד ק״נ
ול דיספהד ףאד ש־ע די נ ףד מומני נו ני פ ףד ןילומ
מזנ ש׳פ לוננמ אוהד ןויכ ולש מונח סניל ןיישש קלמ
ומצפנ פשפ סא דנפנ ןכו ש־פ א״פ זי מ ףד מונותנו
א״צ ףד קי נ סימו מ״פ ק״נ ׳םומנ ׳ע ןודאצ פנסל נדסמ
ניוסמ המצ הזנ ס״מנ ׳פו ומצענ לבומ י נג ׳סותנ ס״ע
ס״עו האושנ סנא מימ אה ואשנ אצו ןמז עי נהנ תונוומנ
צעב ננעצ צוכיו סימ ׳ננ סי נ ףד ני נ ׳עו סונ •״שכנ
גי ס ףו י עו הזנ שיע נ׳ע טי ע ףו ו שי ע גג צעננ וצמ
עוז סא י נג ו״פ יאמד ׳שלינו ולש מולשפממש מ״ע י נג
סמ ואשנ אלו ןמו עיגהנ מי נ ןכו םזנ ש״מ שיע םינק
קיומ לדגנ קל סולשממ תמאנ! ךייש ימל ״שעמ לש ןיל
י״שעע ;יכנמ סא מי נו ני פ ׳ע ףו ׳םותו ׳י שו נ שיפו תנשו
׳עו הזנ עי נו סי נ ףו ק»נ שימ שיע אנסונ סמנ ללגנו
״עמס מי ע השא שדקמהד סש לאונמל אי פ ;יסלק ׳שלי נ
מי נ ןכו !ינק אל תושיא ללמ ןי סחא מפשע ולש הוה ולש
סיספשמ ׳פ אמלכמנו ני מ מיי ףדנ הזנ שימפ לופי נ
סונ
מונגש ׳להנ סי נמלנו ׳סיתנ סי פ ׳נ ףי מוי רוסנ ׳עו ניצו
ימל לנא םשאם ינגל ע״נ םשו סיס סי סו גי ס וי י פ
ני צ ףל םומני נ ;עו סילנד ׳נ סוד םתוא אשיל סלווש
ףא ןכו אי פ ינגל ןכ ןי ול ן א היונפ ןיתיוסל ןומא אי פ
סיוק י נג אילל ומנ מולע לוג פי כע הוסד דנעו הסאנ
מוי תסו ׳ניק לסאל ׳ננ סטוסו סיסו סונוסל א״פלנ ׳ע
פרל ציא ליייקל ףא רוריב ןי רצ הש םינמאנו ורמא [סא]
לו גנ סולפ ליא תיהמל ן נ ל״רו סנומנ סעמע ׳מננ ורמאנ
קל מ־וד ןייש אל כ״או לופיס ללג קל םלימסל ןיד
הנוהכ אניאל ןויכ ודמא ןננללמו מולמ הוס ןנברדמ
׳לסמ גי י סנ ל״ו סינמרה י לנדנ האלי ןכלו ׳וכ לקשמל
סימפפ המכל מוליתס שי איכ ׳למ ו פ ו־ט ילה ןמ ןישולג
ןכו אי ע טקנ םימעפ המכו סי נל ןושל אקוד םילע טקנ
טקנ םילע ׳נ ׳ננ סילאשמנ ןכו ןמאנ ללננ וי טסב טקנ
ל״וו סל הז םמו הל ליעה סקנ א־ע ׳ננו אצמ אצ מאסנ
לנא סנו סצ די עם סא קלו ללכ ותוא ןילנקמ ןיא ל״נל
קל םינש בול וא סיינס טסש ׳בנ ןכו אצמ אל וא ולכו
אי ענ ללכהו םזנ ל־מכאו אי ע ״ע אלו סילע ׳נ "ע
לנלני ולבקל איא ליבו ל״ננ סמע אקול ךירצ ןננלדמד
׳כיה ן י נו למנ ו נל ןילצל דואמ קומל ששמ ףא ונ שיש
יפמ לענ לנא שימכ לנעו השאב ףאו תולע לדנ סוס ךסל
סטוסל אי פ ׳שלינ למונמכ לנכ תודע ללג וילע ןיאל לע
ףו מולוכנו לוכב י נג נ״ע מ״מק ףל מנש ׳עו סש היפו
ןנשימ אל זאו מתלמ וליגו לופיס ללגנ קל הוה וא וי ל
קי לו סוו ליו ס־נמלהו ף־לה תסיסצ ףא ׳עדלנל ללכ
׳מכואמ דומעו ׳וכ ונפדוס ו ננ- ו י ט ׳להנ לי ו ס״נמלס
׳מדדנל ןנישיס אל מ־לסענו סינושאלמ ממיש כ׳נ הזו סו נ
םז המו ןננל וסנטקפא נ״ע סימק ףו סנש ״של ל״ל הזו
יגסמו אמלמ ׳לי נ קל תודפ ללג ללכ סוס אל סשל לי רו
׳עו לימע ןיל לדג לפנס סמימד אמינ סא ףא סונ
פמשמ יוכ סמשכ לאשנ אלש למי נ ׳ננ מיל פיס נ״ללאנ
ןפסל פמסמ ו־טק ףד לע סי מנ לי ז ן״נמלסו ףאו ינממל
שיע אי נ ׳סמ םיאלו סז י נגל הסאמ פלג מ״לסמל לופל
ו״טנ ׳עו ןפסל סכומ ונ״כנ ןכו ל״ז ס״נמלס ׳לנלמ ן א
ןנלסצא י נגל סינמלהו ף״ילס ילנלכ סכומ נ־ע מ״ ףל
סו סקנ אצ ס1קלנ י נגו סשאס לע ויעמש םעט טקנ
הזנ לצקאו ל״מנאו סממלמנ סוםד סושמ כי עו סעסם
ווקמנו ׳נדלמ ועס לסא מלשנו ספל אונל לומעי ימעללו
נל ןיזמל ףסוי ו ו די סוימסל סילוכ׳ מיהנ ואו הזנ וסוא
לי ו סי נעום ןכו אנוני פ תומניל ׳מגס ליל ,דזו .ל״נס ספל
לממצל קל סמל ןנילמאו אמלמ ׳ני נ סוס תאיצמלו 8ימכ
םמ כ״לאו !ליתה אנניע ׳י פ ןי ו לוננ קר אי או ו י נ
ימנלאה ווחמו זניפ ו״מ ףל מו ו ו ננ י פו אנני פ י מו נ ןי י ש
ומול ןי ש ןי לנ ל״נ ומה שיש אי פ י נגו עי נו לימכאו הזנ
יעו אשנבל !ליתה ני ע סיפ ףו ו ני פ !•יק ףד חומניד ךה
סז ךי ש אל דע יפמ לע ׳ננ לנא מ״ס ני י • סי נמלנ
לנלס !•לטנמ שסמכם ללג כ״מא שי סאו לסם הזנ ללכ
לגד אלמנ י נג ׳מ ףל ןישודקל ךסנ הנרס סונ •תכראהו
ספילמה העש ןנימאי! ךי או ןישלקה סלטנל תשוסנ לש
יכיס לנל ללכהו ולגה ם\ תמאנ ומא ןישלקל ני פ ׳שרי נו
םינמאנ !י ול הז עי פנ אלמיעו רסא םואילמ לפ קר •סול
ח מ חנעפ mam תולאש תנ פצ
חמשמ אל ןיל הז הוס םשד נ״סא ׳לסב סי נמרנו ׳פ ףד
יאנס ךי ש אל וי עו ב»ננ ׳ע ףד ק״נ •ס־חנ יטו תואיצמ
׳בבי ו בלה ׳לנל איע ה״נ ףי םרומתד ןה ללננ הזו ללכ
ןכו סקספא אהו ש״ע א״ע גיצק ףל נ״נ ׳עו לימלחס
תאיצמ אל ןיל כ״הזנ קלל לנל לילו הציצסנ יאנתל ללגה
.םזנ ל״מכאו ןכ ניהו יאנת ינסמ אצ השועה לצמ
יננק ןמיס
. ה ל א ש
[חילש י״ע הצילח תושעל רשפא יא הפל םעט רבדב]
. ה ב ו ש ת
תמאנ הנה ינםמ אלל סעסה הצילחנ תוחילש רדגב הנה
״לצל ני פ ׳י ףל ׳מנה תפשפ תומני נ לאונמ
קל סלילת ״ע אלו כ׳׳הזג הז סוה לילצו תחילש ללנ הוס
׳שלינו היסאנ ןכו וכ הינשס סג חלשפנ חחאל ןויכ ןי י
םיסאל חולל ןי נ מינ שי סא תקולחמ הז היה סש חמאנ
ע״ללו הלל חנילק י נג [ני פ י מ] ףד חי תני נ יעו הזנ ש״ע
ילילל ךיאו ןינק סוהל לימ ףל חיסמ הצילח חיחא ל׳סל
ןיחא ןי א ןכו ני ע ׳מ ףל יישלנ שיעו יאמ הרל [לש]
כי חנו »״י ףדו ני ע ׳י ףל ןכו יאמ ע״רל ןנוכב ןירחומ
סשענ הרצ סנל ןסכל הלילח י נג םש ראונמ רומא ׳פ
רבל לכל ן כ רלגה ךא הללמש השא י י ע קל השעמ סנ
חילשנ לשפא קלחנ קל לחא סלע אל חואיצמ ינש םנ שי
סילש םזנ א״א קלחנ אצ חחא חואיצמ איסל לנל צנא
ינש הז ןישולג שנחו .איח םלומנ וננר םזנ ךיראה לואמו
לטשנ ןישלקנ ןכו סשלגחנש המ סנו ןישרינסו טנה חואיצמ
ףסכנו חשלקתמ איהש המו השיקמ איהש המו ןישולקה
תשדקתמ איה כיחאו ןישודק ףסכ סשענ ףסכהל ןכ כ״נ
ןי טי נ ׳ע סל נולקו א״ל ןישלק ףסכנ סנ ינסמלמ היאלו
ןי נק ןי לצ סש אס הזנ ךיש סמו שקחא ני ע סימ ףל
ןישילק ףסכ השענ ףסכה צנא שלקחהל קל ןינקל כי מו
ד״מלד לועי ללנמ היאל ןכו ני ע חיע ףל ןישינ יישל ׳עו
אל ן א לימ םשפנ לנלס ונחינ ןיםלקל חונושאל חועמ
ליאמו ׳ונ תא ׳לח הל למול [לי לו] כ״חא קל השלקחנ
סיק ףל ני נ םינשלו ני י ףל ׳ישל ׳ע [ןשלנ] םזנ ימנלאה
המ שיל סיללנ ינש נ״נ המולת י נג ליחנאו ׳םלינו ני ע
הנלה ןי לאסל הזנ שיו סילש ליחמש המו המילח שידקיש
הלפהה תמאנל םיללג ינש כי נ הוח סיללנ חלפה י ננ
אלל ונל החלג םלוחה ךא מקעמ לינה לוטינ אוה ומצענ
י נג צנא הזנ ס״נמלנ ש״מכו אנהלו ןאכמ קר ינחמ
איה חלילחהל קלחחנ אל [חשטמשל] חואלמהו רני ה הלילח
ןוכו חוחילש הזנ ןי ש אל ןכלו לעפנהו הלועפהו לעופה
ל״ר ע־ללש י נג הנמו חוחילש הזנ ן י ש לצ קלחל א״אד
אלו הז תושעל ליכי לחאחל חוחילש ללכ ליאל רנל כי נ
ךא א״א [רונעל] חילש לי ג הזל ״םיל אמינל קד חוסילש
מיללשל שיל ל״י םזנ הלועפ קל לעופה נויחס ןיאל לנל
סגל ןויכ םגי רסנ ןכו יושו הריכמו הסינטו הליממ ומכ
סרג
'פסי מנ ׳ע המני סזנ שימ ימו לימכאו שגליפנ ןכו שיע הזנ
חונוחנו חומנינ נ״ע אימ ףל ׳סוחו חומנינו תונותנל וי פ
נ״פ ׳שריל ןהנ קלחל הזנ שימו הזנ מ״נו ב״מ ז״ק ףל
ןיב מ״נה חעדל אלש תאשנו חמלל סשלקחנ יבג ןישויקל
שרח י ננ ליז סיבמרה חסישל הזנ ש״מו השורי ןי נו יישעמ
הזנ שיע לנוי נ ״אל ןלילל ןכו [השרויל] חחקפ אשנש
ןחונוזמל ייעמ יאצ יכנ הזנ ש״מעו חונ הנלה יחנלאחו
סי נמלנו אלמימ הז סא וחשאל לענה לינעיש ללני חוני לאנ
ףד חוכמ ש״מעו חוליפה חצ ן י ש סא ימשאנ לבח ׳בנ
וחסינא חא אשי אלש סלנ יבנ ני פ חובוחנ ׳שלינו וי פ
.לימנאו סז סמו הל ולש סיוונעישה לכ
בכק ןמיס
. ה ל א ש
י חכ חומי סאש ןישודקב יאנמ גיהנהל הליחחכל ןיאשל סא]
עלפמל ןישודקס ולוחי אלש חנממ קיז חיני אלו ויחא
ןיא הקזחד אששחמו הפוחסו ןישודקה חעשנ כידשנ חודמנו
״היש האינה סייק םידע י נפנ הנחיו דווחי זי ננ עיא
דוע זנשדקי אלש ל״לע ענשיי הז יאנח לע הוצמ חליענ
אלל הקזח ליי בושו ,ולאה סיאנח לוע לטבי אלו כיחא
ןנילמא סיקסיפ תצקל עבשנד ןויב םנו ותעובש לע דונעי
זי עםאני ני ל 'יס םיקספב א״פל ׳ע) ינהמ אל ליבע יא
י דנ (למימ חאנ לופח אלש יאנס ינסמד ׳ד ףיעס ו״נק ״ס
הצדי אל סאסס סוקמנ טרפנז הצילמ חקיזמ השא לילסל
.[המע דע וגהנ אלש לנד סוש שלחל אלש וא ,ןילחצ
«ד כ ו ש ת
אל ׳יש לפאטילעמל נלסל קסנימל זי פלס שיחמ ׳ד ׳נ םוי
נלש לע חילעסל ויח ךכ רוציקכ ןא והנכא יחעד׳
ףא יאדו רדגנ ׳נסמ הקזחל רלנ שיד ךכ רדנה ׳ב הזנ
סיני יננד מינה הזו הלועפה ללכ סוה אלש עודי סא
םירומ ססנש סאד נ״קו ני ע אייק ףל חומנינ ראונמ
׳סי חנ שיע חז סוני י י ע איא סוח אל חלעננ אלש
וסנכנו האיננ חשלקל הצור סא ׳ננ לנא חזנ ס״נמלנו
ג״הכ ןכו הלומנ א״א הוה הלעננ אלש ולמא׳ ףא זא לחסל
לוכאל חלספנ כשולנ םע ןהכ לוחי חפוחל חסנכנ סא
וי פ חומני נ 'פסוחחו ׳סליח חטישנ אלד חיסמ • סמודחנ
ילחנ ליז סי נמדס נ״כו ןוליד ׳מנכ קר ני ע ו י נ ףד לע
ןכו סנק סל ןיאד הצוחנ ׳ננ קספ ןכו ני ה טי י פ ני סא
סושמ ׳׳שלנ ׳ע הטיחשכ למומ י נג לי גה ןכו הנוסכ י נג
ןכו ןיד הזל סיאיל םילחא סא ףא ינהמ אלו סי די נ לננמד
י נג ןכו ׳י נו סימכס חלימ [לילכו] הניז סייכע סמס י נג
ללגו סאי נ קל ןי לל סשד סושמ סוני י ננ קלו הקזח
החפש י ננ ןנו םש חמקה ךיש אל הקזח י י עו סש חמקה
׳סוחכ אלד תומניל וי פ ׳שלינ ׳ש וי ש ךירצל ןוי נ ספורח
נ״י ףד חוחירנ ׳עו יתלמנ אל רמול ןמאכ ןכל נ״ע ו־נ ףל
מי כו סש ׳שייבו ליל ףל חועונשנ הזנ שימו חזנ שיע
ןישילקנו לי פ ןישודק ׳שליד אי א חקזחוחנ לדגה ןכו הזנ
חנעפ now™ 96 ת*** ת נ פצ
to ן י י מ ואל קני ץג קלחל וללד סמ איסא סיד אי פ ני י
ףד סבש יסו ועא ילשמ דקמנ אלו וילמ נלס סש למ
ךסנו לנוא וא סקשמ סא נלס י נג ג״׳ ףד סוסילנו ו״מק
שימ אים ףד סונוחנו סו י נג ני פ אי נ ףד סוחילכד
׳פ ףל סו נ ׳ע לסאנ אל ולודיג ן ו ד לכד לוגס לקיעו
י ודסמ וקני ׳ננ ני פ ויל ףו סצינל ךסנו ןמי ימ איע
ו״נ ףו סיסנוו ממונס וי מ תמסנ י נג נ״ק ףד ןילדסנקו
שילפס אל םאו (יצק ׳סיה תוסנמ ׳סיס וקספנו אי פ
לוכס רסאנ ד הצמ סשופס ינ9מ אל ןמממגש דמ סלמ
למל מפופסס ינפמ אל סזלו לנפה ״פ ץמחתנש סמממ
םשנ ןוי ופ ׳גהמ אלל שיממו ני פ שי לנ פטיש שי םעפ
אלו סי פ השפנו לדנס ךא סונ ןילאסל םי סנלסו יפסות
לי ל נ״נ חזו] הזמ השפנ לשא סילוסיאס הז לע ךייש
עקלק ״ע והלי פנ הקלק י י ע ורוסיא ני ע מינ ףו סי ווננ
ינג א״ל ףד סוומתנ ׳עו [ני פ פ״ם ףד תותנמ ׳סיסו
איפס סלוס ׳שלינו אשלפ [סושמ] מפילפ תצינ זמופא
סש אסנלפ לתומ זי פ סלינ צש מולפא םגו סללעל
;ל״מכאו הזנ ׳סנתנ סיציצ ׳לסו סיאמ ׳להנ ׳רוני תנו
ומכד ן כ לואינס ןי מי גו סומולסד ׳שליס ׳לנדנ [י נ]
וניא ומצעל סנ מי נ יצמו ו נמ ׳צתו ט־כ ףו ס־לב יניצמש
השק הרואכלו ווטפ י צ עיקתנ נוופמד תמממ שימ איצומ
י צ נוועמ כ״ג ולש העימשסנ אה סי ומא ״ע אצוי ןי א
נלועמ כי נ ולש הליסנהנ אה לטונ ןי א נלול ןכו לושפ
כיג ולש הליסנהנ אה לטונ ןי א נלול ולו לוטפ י ל
ןל הפנא אל ן נ ולש תואילמו ןוי נד ן נ רוגס ן א נרועמ
ןל תפנא אל העיקתנ אצוי הוה סא י אדו סעיקתנ לנא
תעיקסס עמשש סמנ קר אצוי עקוסס םג ןי י ול צנא
עמש אל כי א נו י ע םי סעיקסהנו ולפנ לנו איה סעיקההו
תואיצמ ׳יהי םא ףא טג ° י ננד למאד הזו סלשכ סעיקמ
סגסמ ו ו פנ לנו אוה ןישולנל ןויכ סולנ אל שרגמ םיתיכהש
אמיג םא אי פ ןישודקו מיפ סיתספ ׳שרינ הזנ ׳תכלאסו
שי פ וטינ הל יגסמ םא משווקמ םשא שדק סא דנע ׳צמד
״של ׳עו ] ° הפד נל ןיזאל ףסוי רצקאו לימכאו הונ
.[ולוגי סז נ״ע א״ק ףו סומנ׳
׳הבק ןמיס
. ה ל א ש
י סי פחנ סלנסו ןתמהו סינתותמה י ו5טנ למגנש ךודיש]
נמז סענט סלנל ןסמה ןתנ ססלנו סצוומנו ז״אז ואשי ו
ומסופ סגו תוילונא סווטל ׳ל סוש נוט ןנא סאולמ
סצלתנ אל ןכושהו הניומס נסנמכ םילומיס עי כמג לשקס
םישנא כיוכ י נפנ למאש ןסוממס ול ןתיל תצלש ן סנ
סילשה קלו תילגנא סולטל סי ע למ קעשט יצ נתנ לנכש
םילילפל שיגסל סצל ןכלשהו ,ןכושהל רוסמל סצווס אל
םיסגנו אי גולנס ןסמ האמל ׳ה סהנינ סנמוהנ ענותש
סוי ומס אל מלכסו ןמנ סילוצס ווזמו ןולישס לפנתנ
סיננלמ שיו ותלועפ ונש פנוח ןכושמ מפכו תפנט
למגנ "מות םלשל ׳׳לנגאנ סנילמס גהנמש פי פאש ולמאש
ןולישה
תותילש ןי רצ הזו שלקס סז אה הדומח י נגו ני מ םרג
םרג סא מ״נ ךא ני מ ׳נ ףו ׳סוסו *ס ףו סרומס ׳סו
הלאש ןיא םגו סוומס היס תועפנ םג ירהו ני מ הוותת
ןכל סרג מי נ הז סמ ל״ סאו כ״הזג לדנ סזד כי מו
0צפ לעופ ךירצ סשל םושמ עצרו ׳ננ ןכו ׳שרינ ספממ
אל נ״עו מלליש סלועפ סשע כי ג הזו יגהמ אל םס 'לסל
אל הזלו ףימ דמו הליהתמ עצוי חוהס קו המיצלס מלומפ
קלימס שקנ םישנ ני י כנ הצילת תמאנ ןכו תילש ךיש
׳מגנ לאונמ קלו יל תצלומ אוס קל ללכ השוע ןיא תמאנו
נ״ק ףוו איק ףל ׳עו הל פלסיאו ני ע פי ל ףו מומני נ
ףו תונותנו א״ ףל ליזנ שיממו ם״נמלנו הזנ שיע ני מ
-המ צימנאו לי ע
דכק ןמיס
. ה ל א ש
אנילא ליקו ׳ונ ילשל לינמ נלמ ׳ו ףו תונוכנו ךסנ]
לוכאל וי פא ווסאס לני הלכא סמסנה סאי ׳ס ״םנ ן י שו
אהד י לוכ לוכאל לוסא ז״פלי לוסא נלמל י י ס ךיא המהנה
ני א איל ףד הלומתנ אינמיל סי פנו יוסיא י נ י קנוי ללוה
לוסיאנ המשפחנ אה האלהו ׳מ סוימ ןני ק נילקהל ילש ןי א
המו סטיישנ רתינו סיסמא ייה דלוה ס״אלנ ׳להד׳נ דמא רפסנו
דיסד סישה ׳וקו חיהמנא םעשמ הרוסאה נלממ םוטיפ ףיסוי
'מ ףד ןילוחמ ׳קו ימה ןמ אצויה לנד סעשמ אקול אוה סש
לתינ הטימשנד אמינ יאו מיהמנא 'י פ עלנ ׳מנ אדתיה ני מ
ל" לבא העילנ ןל תפניא סמ ני א מיהמנא לוסיא כ״ג
הטימש העשנ העילנמ סיסיפ י נג לוםיאה לדגתנש ׳גאשד
יכד ןכ סילנוס ןיא תולוכננ ן״נמלנ ואנוס סינואגס םנמא
למול לכונ ילהד — לתומ ןיאה חורפאה כ״אל תרתומ הלי נו
ס־סת תיישנ ׳ע] נ״ג הצינ לש מיהמנא ותיג סטיחשנו
רופיאל אתנקת ״ל תיאי רוסיא ןי נ קלימ איחו [ןכ סשקסש
׳יל תיאד מיהמנא םעטמ יוהו נלזנ כיאו אתגקת ׳י ל תילד
הנמנו אוסי סו ארקמ יתימ אל המל ׳ק דועו ינאש אסנקמ
ווד ׳ננ ןנו נלמ ססל ןתנש וני נא סהונא ׳ננו נלמ ול
׳[שרי פ אלו שויפ ןי נ קלימד לשפאו] נלח יצילמ
)׳טינ ילמ תומודהו א״פנ ׳שויה יפ ול לאנל שקנ [י נ]
למאו אשיי י נר לומ י ונו ןנסו הנשממ ןהנ נוסנ ;יא
אי ני ל םלות אוס נשומ יכס סלנ שלגמו נתונ סו ןמת
אכמ םלנ אוה פג אוה שרינו אוה נמנ וליא אס רמא
ןישודיק סמ !טקנ ׳ריאד יפלו י ונ סריס אוס נשיס אוה
,[נוסנל לונ׳ ןי אה כיג שלסנו ׳י נ ן י ש ןיסיגו
ת ב ו ש ת
אי נסל אטונ ן נ אננל וסינה אלש םוי ירשת א״י קי שע
אל אמוי י סל חלקת חי נ ףל חוחירנ תיא
י לגנ ש״מ קסניווד ת״שרת ני פ ו ׳׳ ףל חליפמ ןנשיח
שימ אי ע ט״ס ףד ןילוח ׳פ ח״חמנאל לוסיאמ סטפתנ
חוח אל נצמו לאונמ לי פ ני פ ינימש 'פ כי חני ] ׳מגה
מיהמ אצוי סוס אלו סונ מ־נו א״מ די ס ףו מי נ יעו ףוג
ףל הליעמ ׳סותנ ׳ע סמאנו [מי נו ני ע ןילוח לולווע ומכו
טמ חנעפ תובושתו תולאש ת נ פצ
וילע שי n'n ן א סקמס לטבל יאנת הוס אלד ןל ריומא
'קוסה ש״מכו ףוגה לובטיש לוגב סנהו הז תושפל בויס
סז י וס סמאבו הזב שיע א״ר סשב בי ע לי נ ףו תובוחב
יבנ גי ש 'ע ףלו ו״נ ףו ו חובותבו א״פו יעגנ לאונמ
סאושנ ׳לס סז סמו ולשמ חילכואו ואשנ אלו ןמז עינס
יתכראה קר סז סמו הקודא אלו חונוזמ סל !סיל ני ס
אמינ סא אלמימ ׳א תונוזמל סינויח ינימ ׳נ שיו חזנ
ללנ סוס סו יאו סל ני חחנ האשנש ןויפר חיחמ חוניזמד
נ״ט חושיא ילחנ ליז סינמלס ש״מנ סיממ ףא יאנח
ללגמ תונוזמ חוח סיממ סגל סי נמונ הזנ מיכו די ס
ולגנ אל וליצמ וחשאל לענה נויח ורג לילו הנוחנ יאנח
לאונמ איע ה״ס ףו חומני נ יעו אנמימ טסשמ הלוחה
סלנ לענח םא הזנל מי נו חזנ יחכלאה רואמו ן כ ני ג
לש ולונעיש קיזמ רדגנ ני ח ותסורא ול אשנח אלש
ןני י מאו וחנו חנש רוננו מ״כו אימ ףד ןיוכינ ורינח
נאל חושר שיו אמינ סא ףאל א״ע זימ ףד חונוחכנ
לכש הל סלשל ןי רל ולש י י עמ ןיאל אמינ סא וחנ אישהל
׳שרינ ׳עו גיהכ ינילמ עי כנו שיע הכאלמ ןמ אתפקפ
״אש לי נשנ ול םלשל ןי רל ןסכל אמטמחו ןירזהנסל אי פ
שיע ש״כ ףל חורוככ חכומ ןכו ןילוח קר סמורה לוכאל
נ״חו חזכ מ״כו ני ע היפ ףד קי בו אנורלאב יקלס ומכו
שיע סימבח ונקחד הזו הנוזל ןי רל ךכל ןמז עיגה ׳בנ
ןויב ןכ ןיכווש סנל ל" ןכלו הזכ יתכלאס וואמו ״שלג
׳יהי זאו זיאז ואשיש ול אוה ןכו הל ומצע ובעיש אוהל
סוה הוו לשינ זאשע סהו ׳וכ תוקכ לאש הלו ״עמ ול
הכהו הזנ רלנה ל״ר ןכ סלשל ךירצו ורוכעיש קיזמ רדננ
״עש רונע אוה םולשתה סא לקלקו ןכושל ללג ךסנ
הלימא רכש ני ש ט״ס ףד מי נ יע סי רנלנ סכוו רשקתנ
האכה רדומס י נג ני ע חיל ףל ןירלהנסל ךסנ ׳עו ליקש
ףאו סזנ שיאלו !"להנ ש׳ע חורגנ וחנ ול אישהל רסומ
וילע למלל לחומ סא ׳שלינ שיעו רסרק רדג ו נ שי אחל
ןוטלשל לנלאש מי ע י נג א״ע גיש ףל ןישולקנ ׳עו חוכז
ןוטלשה לצא ליעוחשכ קר סא ןוטלשל רנואש המנ וא
קרל חושיא ילחמ ה׳פנ עמשמ לי ז סינמרס ןושלמ הנס
ל״ו סזנ שימ ןכ עמשמ אל ׳טקוחנו ןוסלשס לצא לעופשכ
וי נע סא ני ע זיטק ףו קינד ןס רוגב חנחו חזנ
וי ש ףי י רנ אנוח זי ט מ״נ ׳פקוחנ חמאנ סנה וחוחילש
סי רנו דומ סש ראונמ חוריכש ׳לתח טי פ סי נמרנו מ״נד
סי פ זי עו דיה חיט חיעינש ׳שרי נ ן א ורכש לכ ול ןחומ
אל סא ףא זא ינולס סיקממ ול רמא םאד סש קלחמ
סנס ן א ציאד סחס ןי נו לוכה ול סלשמ וחחילש סיק
סיקממ טקנ אשירכ סי גמלנו ף״רנו ׳פסיחד ׳נהנ
םינרקודו סינק ׳ננ אוחנו סוקמס ול שריטכ סוס םוקמל
אצענימ סופו םינשיה סי נמרנ חמאנו סרכל סרנ ף״רנ
ול רמואו סוקמס ול סארמש לינשנ כי ג לירו סרכמ סרג
ליס ןכו וחולש השענ סשל ןלסש ףכחו אקוו ןאכמד
סורפל ול סוצמ סאו טי ס ו י פ חומורס ילהנ ליו סינמרהל
סילש סש וילע לח סוקמסל ןלסש ןמזמ י נולפ הוקמ ןמ
לי ז ״שר םפיש יפל הנסו לימנאו ולש תוחילשה לפנל איאו
דפ ןיכודיש ןמומד חנומ חונולנס י נג ני פ ׳כ ףד ןי שווקנ
ןסנ םא ףא ןכלו םימ ק
נ נ
י יתיאג» ןיקוסע סוס !׳שווקס
םתס
׳ע) ךווישס לפנש פיעא םלשל סינייסו סושפו ןווי שס
םיקסופהו זי טס ׳לכ אקוד הז מ״מ (סיטק ׳׳קוק מ״ומ
קר ןינקו סיאנח חניחכ ׳יס אל ןאכו סיאנחס חניחכ רחא
נסנמ איכ חז ןיא טיכמנ סיסרשו חענט ןורוד חניחנ
ןכלשחל ןיא אליממו ׳ארשינ ןווי ש למנ סז ןיאו סייכע
חענסח חניחנ ׳כ אוס לאושס חער סנמא ללכ חיוט סוש
חניחכו ,׳ארשיל ןי נו סיוכע ןיכ סינסונ עיכמכ סוסי פו
׳כ אמינ ׳א ׳יפאו סש אטועימו אטועימ קר !ינקו סיאנח
אסי יכו העיכח ןכושל אהי אל סיוכע נהנח וגהנ סס
חחנולפ אה םיאנתה לצא סיקס אלה לועו לכפנ אטוח
סיועכו לטשנ סיאנחנו !ננלומ וא ח״המ קי ק ׳א םיקסופה
סכסס חוארהל קרו אמלענ ׳לימ ׳מזטפ אחכמסאו ׳וי מנ
(זי ט קיס ז״ר מ״וח) ןישה תנקסמ לועו ונלנ דומנ
"פא סיאנת חניחכ ללכנו !ינק ללכ ןני ענ אל ןווי שנל
איצוהל ינהמד רקיעו ,ינימ טק ׳יפאו אחכמסא קי םיקנ
מ״נ ׳שותה שימכו אתמוטיס ספטמ איכ וניא סנקנ ןוממ
טיכע !ננרלמ וא תיהמ ׳א אתגולט אתמוטיסנו ויס ףד
!ינק יוה ע״כמכ כוקרפי לולנ ויוושנ בהז תעבש תריסמ
חואכדענ תענש תנימנד ןוי כ דועו ח״המו אתמיסיסכ לומג
אניל םעטמ אחכמסא יוה אל כיא ז״ע רכועה ןישנוע
חורטש שולישמ ,בהז חמבט ערגי אלו דועו ,אני ו אתוכלמו
!ה ןה ׳ט ףו ןישיוקמ אלה לועו אתכמסאה עיקפהל
וכלכ רמג אוה רקיעל עמשמ ייכ הרימאב םינקנה סירנלס
ןתנד ןויכ ליעו עיכמב םוסבפמ לולג ובלב רמנ ךל ןיאו
ןולישה ובלב רמגש הקוח כ״כ ויוש תעבט הל !חסה
רמגל ת״המ ר מג !ינק ציוהו תונולנקכ אבישח וז הנתמ
א״נטירת ש־מל ׳יפאו ,סינמלק סרמלו תשוב שנקלו ןולישה
אקול מ־מ הרימאב סינקנל ושוקו ולמעו ינג ׳ט ץשודיקנ
אל הקוחד הזכ לקי ןורוו ןתונכ םנמא וכיש אלו ושדק
סושמ כיחיל דועו 'ינינק םילא יאדוב ידכב יזוז שניא ידש
סיע !:ושהל ןתיל ונולרש םישנא כ״וכ ינפב רמאד אתידיא
רבכד ןויכ זיהזב ףא תונולבס ששחל שוחינ אל המצו ,תורטיל
׳ב קיס חיכ 'י ס זיעהא אימרנ י עו] רנכע סינפ וארתה
.הוס ןי ו המ ניא [סזנ
. ה ב ו ש ת
ר״רוסמכ לוונס נרסל קסכימד היפרת בא איכ ׳ג םוי
אולס אלפתא דואמ ״נ ןהכה סשנת יירמש
לע הדבאנש לכינו סוכ זומה גייכ סכולא הבושח ול יתנשה
מ״ב יקוהב ןיבודישס דובעיש רקיע סנס ן כ רוציקבו וי בס
ףו םירדנ ׳סיסבו ני ע ׳ח ףד ןישודיק ׳סיתו איע ו״ס ףד
סו המ מ״מ ףא שיע לי ו תירו ״ר םשנ שיע וי כ
ני מ 'מ ףד ןיסינד ןתא ןינק רוגכ קר הוס אס וונעי שס
ש״מכו םולכ אל סזו זי אז ואשיש םמצע םידנעשמש וניסד
סשוק אלש ןמז לכ אהד א״ה די פ סיכז ילהנ ליז סי נמרה
סשנ ל״ז היה ש״מנ ׳עו אוס סולכ אל ספוסנ האשנו
לי ר הזו סזא לח ריפש ןי נקו ויה היכז ׳להמ סיפ אינשרס
ןל אננינזמ יכ אכרג איסס י נג אי פ ני פ ףד זי ע ׳י של
׳עו םריכמ ילפמ חיש סי נערנו ״שרנ סזנ שי מ אנני נזמ
תוממ ןל ׳׳הישנ י נ : אי י ס א״פ סריכמ ׳לסנ סי נמרנ
חנעפ ת יכ יש ת י ת ול «ש ת נ פצ 98
אי א רומס ׳וסלו ימקמו ציז ״שרפנש ינש ןושלב סויסרנ
אלא רמא אל ע־לנלשד סנקמ סוא ומאו מיר ׳יפאו ימקואל
רסאלו אנס םימסו י מאו רמי ׳מ אנס לנא ׳סא ׳אדוד יניס
ל*כ» אוס אסאד אדי נמ יאו !ב רדמסל מיגסש סדוק הטנס
׳יסי [אש מינס עילנלשדמא מי דלו גי מ וי נק ני נמ ול ׳קו
ןוממ איה זא רומס ושמישכ אנה לבא ןיטקהל מב ןתונסל
.[חונקהל וליב ;יאו הוכנ
. ו ב ו ש ת
־שרינ ראובמ ממאנד ני מ די נ ףד ןישודקד ן ס רדנ
שי סמאנו רי סנו שיעמ סנ סנממנ ןמיל סילהיי
"מ סונקל א״א מי מו קר סוי וס ןוממ רדנ םנ ססנ
אל כ־או סוננ ןוממ אל לנא טוטה ןוממ רדנ קר סנהמ
ני פ ט״מ ףד קי נ ראונמ סנס ן א ליר הז שמומ ןי י ש
סו סנ נוש סצקמנ סכ[ סא מ״מ סוכזל י״אד רנד ףאד
סונול סלוכי סוש ןויכ נ״ס כ״או המ שימ סונול לוכי
י סו נ נסנש ס״נמרנ ׳עו ל״מכאו סו סג םסנ! נו 6 מירל
מ״מ למ רוסיאסד ףאו לילו ני ע די נ ףד םיחספ י עו
י נפ י נג גי פ םלרע ׳שרינ ׳עו רמגישנ קר שולק אל
.ל״מכאו סרממ
׳חכק ןמיס
«ד ל א ש
׳י י א אי קנ ןתוחמה םא ןתחתהל רתוס סא תוטשה י י ע]
אשיל קוח סכםהכ ורמגנ רבכו ביל אדוהי ארקנ ןתחהו כיל
.[ל״ו דיסחה י י ר תאוויז םושס ששח ןיא םא ויאו
. ו ב ו ש ת
סי נ ףד סימנמנ הארי ׳וחמ סש ספ םימוד ןסחח סש ר״ע
ילוקיד רנ ימרד וסוממ אוהד ירטס רנ ד!אר י נג
ססוס ימו ססנשנ ימר ׳מננ נסננ םש ״ק ףד !•לומנו
ןיא ני א ׳ו נ לאומש נרו והומס אנס לאומש «נ ׳י ףו
לי ו ס״נמרס נסנד סושמ רונס רקי פו ן נ קר אדיפק ללכ
וי נא םשנ ומש סא רסא סנ אורקל רוסאו םירממ ׳להנ
אלו םשנ p םוד לי ו סי נמרס נסכ ךא סוא !ידפק ךכלו
ןכל מיכש אל סוסו ימר ׳ננ ןכלו שיע סיכש
אל מטשד לאומש לנא י ני שנ םש נוחנ
הזנ !יא ןכל ןכ מח ול חסכא
ןי ואר ףסוי ללכו ללכ ששם סוש
.לינס ספד נר
סול
סנםו .סמ יסכראס דואמו ןישודק רדנל ןנישימ סמס
תינולפ סמ רנדיש ןכדשסל רמא ןסחס סא [״די ד] אדנומנ
ן י י צ מימ לומנ ןי נק אלנ ףא וא ו נו ה םכסוהו ו נ ת
סורסרס לכש ן י ו פי מ סמאנו נסנסס •פכ קל ן א ול סלשל
׳נסי ו אדרלנ נ״ע אי נ ףד מי נ ׳ע האמג ד סוה ןנדשו
׳ד נ״נ ענטע ףליחד ני פ ׳נ ףו סודוננ ׳סגסנ ׳עו האמל 'ד
.[מ״יק ׳יס ליעל הי פ] * ני פ ה״ק ףו נ־־נד ן הנ !נו מאמל
׳וכק ןמיס
• ה ל א ש
[לי גכ םג רבדב]
.[ושענש תואשרה ׳נ חסונ קסעס]
'ה סנש לילא מויל סוי גי כנ סנשנ י סנ עי ס וני נפנ (א]
סנוכמה לזעילא רסמ ׳ונו ...ןאנ ןינמ ונאש ןינמל ג״ללס
ותשאל וכילוהל ןסכמ סי מ ןנ נאו די נ כי נ יאלש׳ ;נ רויל
.ו נו למא ן כו הדיל וסוא ;סיל ׳וכ בקעי סנ ׳וכ אכאי
סליל סוי די כנ תנשב ׳ו נ מיס וני נפנ :י נ האשלס ססמ
תא מילשל יאלש׳ ן נ לויל סנוכמה לזמילא הנימ יוכו לולא
;יוכ לי ענ רדה סנוכ ומנאלמ ׳ולה השמ !נ ׳נצ
המלשנ המש ינשה מילשל לענמ השעש ׳ינשה האשרהה (נ]
שי סא המלשנ אל דוע הנושארה האשרההו סנס סס דסי
לענהו טנס שורדל יא הנושארה האשרסס תולשל סול סנקמ
.[סש י דס ׳נשס סילשס השעי אוהו ןושארה סילשס שומע הפמי
. ה ב ו ש ת
נרה ידידיל קסנייוד סיממנ וי צרס ת״שפד ׳ו ׳נ םוי
ףיותנעווילנ בל ׳י נ ןימינב לי לותמנ ׳ונו ני ומס
לש סוסילש לסי5 סוס סו ויחו מסונס םע כדי יסלנק
׳נסמ אל סנו ןישילנו ןסינ אלש מילש סוסו ׳רמנל ןושארה
ןישורנל ןסינש מילשנ קר םונ וי י נפנו כ״נפנ למאד אס
םע סרואנס סמיש עודי כו נ״נ י י ע מלשנ סנו ניהכ אלו
ס״ארס סטישל ףאו וי נפנ אלש סילש סנו סמ סינשארס
׳יס ני אשמ ו ״ננ חילשה י נפנ סז םידיעמ סא קר סו
דדנ סוס ןאנש קיכ סנו ללכ סו ינסמ אל י י חמ סאשרם
סוס סו סנ נסנו ינולס רי ענ איםש אקיו מילשב אדיפק
•במכמנ שימ ללכ ןאכ ן י ש אלו עיכל ׳א מילשסל לטינ
ןנל סונ ןושארמ מילשס סא ללנ ריכזה אלד [סכחעול]
תרס ינא י נ שעממ רצקאו סו נ רחא סנ שושעל ךרצנ
.סינחכע סנרהנ חסנ
׳זכק ןמיס
.ד \ א ש
איהיכ ייצ ניסיד ןוגנ ע״ענס מ מ ן1 ןישודיקד ן סנן
לע לי ו אנטירסו א״בשרה סשקסו ׳ונו ••רנ אלת רומס
נ חנעפ no™ תויד״׳ ת נ פצ
.תוטםשההו תועט ןוקיתה חול
ליצ סוקמנ
0
~j
יד
3
מ
ליל םוקמכ
a
ל
י
ע
פ

ליצ
םיקמנ
o
|

ל
ו
מ
מ

וי״כ חט ם ד
חי
ו דנ ני נ? נ א
י
לבא צנא הנ א
כ
מילל מי נד חכ K טי םינינ קס סי נקם וכ זי נק וי נק ול
ףאו שיאו ו סי פ [סי ס] סל ששח שממ נ כ
ןני כעסי םינססל ו ב הוה וא ספוא סוה סתוא ום לוגנ ללנס וט
םא
דא
ו ג נ־ענאו ל״מכאל טם האשנ
סאשי אנ
D ׳נ ס סמב ס״ענ ום כ ומצפ ימלפ ל
ס״כק איכק י קחמנ השפ וכ ג [בי כ] ני נ דנ נ
שיע ימשעוש ׳משמוש אי סימלס סי או ס כל קחיש [ונסי נ] נם
םושל ןושל די ד ״כ פשוסי עשוסי כ ד לפול לאנל טי כ
נ
ן ו מ ןאכ ם א כ סז סי ז .דל [נוסכ] נתונ ננ
ךי שי ן י ש אלי דכ פ ׳פ אי ע סי א
אי
!י כ גי נ דל
א־אד
א- אנ אי נ ס 'מ סוא ןיא ןיא ול
וני ם איס גי א
אכ
ןכו ׳סימה ליל ןכו לי ר סאשנ [הלאשנ] ני נ
קסש לספ בל ינישהו [סוססי ] הם ׳פו !כו נכ
םרתומ םא סא גל כ אצ סנ ל ב [מ״יפו] א״פו נ ד
ני נ ףד ני נ ד נ לושיאס רוסא איה חי נ י לו למל י וי סל ד א ד
בי ע ורנק ו״טק ט ׳פסיתבו עי סנ ככ •ננ ולג בי
ןסב וענ ןסל אכ כי פ לי פ הכ ךרוצל ךרי צל
יתבתכו י נחכו ווכ סי ל דצ ס׳צ א כ [פי מ ףלו ס״מ] סימ ףל וט ב
סונ םי םי טכ ד ני פ [ג ג ] נ א בי םג סגו
ש־ע ני מ בי ע חס "סנ ׳סוהב םי סלוסא סריסאס נ נ
עי מו שיפמ שיממ א בכ םס סנש אל כ לנלסנ סי לנוסנ י
איכולק רצב אינולק ה לי סו לכל ני
נ
ףאו
V
ומ
[סא]
ן א
בי כ .דלוח י לוה נ״מ כ״פ ב
ססומ רכמ אל ססונב אצ ווי קחמנ סו ני סעפא׳ ספספאו א ד
רדונס יכנ לוגס סנ •דכ סוס ו ו ס הכחמו סוה הכתחו ו ד ו דו סוכ כ
לענ י ננ למנ ו ד ני מ ׳ל ׳ל ום כ
ג י
א״פס
א״פו הל א ה
סעמכ ומב ג א
ג כ
אי מ אי מ א״פ אל סלוענ סציפנ אנ
ןלי י ל ןגי דל גי כ
קי ז
קי ל
אם סמו ססמ דב כ
אל ן כ וניאש אל וגיאש חי מוכ קל
קי
DD ילע ו י פ ו נ
אי מ וי ל וי צ ו •ך ןיא החק דעי ןיא דעו ד י לעי י למנ די א ו
י״שלכ ליד אל ״שלכ אל ו התוא ותוא ןישולקהי- עןילקפה ןולקפס חפ
קלסל קלחו כ חלל י לו וי א די סוו סול ום כ
ני פ זי פ .דנ א דכ אלי פו אי פל [הגוע] [הגיע] כ ד
קסמנ אוס אוס לקימו ם תשלפמ שסלפמ חי -ס ףל לדנ ףו כ א ז
םלע םלע דל אל ׳מ נ״מ אל נ״מ טי !אל ןאכ ול
ןאכ ןוגב חל בתכ [דלי ] ג [קפסנו] [קפסי•] טי נ
[סי ס] 'ס ףד ד ב תלתינ סלסמ אי ט ג י״נ קמצ• קמצ• כ ד
רכל קר ואר לנל ואל דכ חתפ חקפ חל הגותהה הגותתה
סנ סנא סג סגס חל ליל ליל הכ םוי סו
ח
אימכ איאב הם ח״כ סי נ ז א
ז ט
בנע• אל בכעל א א
מ" ח• מ ח א
הכ שלש אל סצש סלש ו כ ב ססיס ילחנ ססיסכ נל
[י נשמ] [םישמ] די כ וי ב יליססו הלסב סלענ טי נ שילשישו שילששו
ני מק ני פ ׳ק ד נ ןלוש [קל סש] חכ א זי [סמבו] [ססכ׳] ם כ
׳ננו ינגס חפ נ המלמ יבגלו סעלעצו ד כ ןואימגש ןוממבש בס נ
סל אל י א
ו כ
ינא ומאל למאו אל סקנסו לכקסו ד
ןוי כל ןאבל ד כ סנים סוהי ףא סני ס ףא בל ס״קע [סיהמ] ם א
ט
[סוכל סוו] סוו נ י קחמנ סי פ גמ ןאמ ןאמכ אי כ
זכי קלו אם וי פ בל ד ל״פ נ״פ זס
םטקנ סטקע בי [עי ענ] מי ע גי א חי ולינח ילינימג »
לכא צנוס ו א זכ ןיאשמ !יאשנ בם ש״פו סי מו די
[ w o ] סי פל וי
[י ני ש]
ולוש בי נ י נו !כו אם ג
ןיס דםום נ סמ סא ול [ס- למ] [ס״סמ] הכ ד
[סשעו ליס] [הלילח] בי ד ׳ביה לכד יאדו ני ה י או ו םמ תילמ סיגמ אם
אל םצ ד ד הכ נ״מ "פ ו
ס־ב
ס־י
כ א
י
חנעפ תובושתו תולאש TVEX 100
ליצ
םיקמנ
V
ליצ
.נ .נ
נ
; מ חסונ ךיאה התוא ךסונ אחוא
דמ
ב המ
ומ
זמ
חמ
i
,טמ
תמאנו
ימנמכם
׳י
ל״נ!
י ־ס
חי נ ׳ננ
משעמ אלו
[י י ]
[מונשיסל]
צש האינ
ו־נ
תולכתסהו הנירק
רחא
הדילמ
לי ר
ינממל
[י ״ן
[נ־פ]
ףליחה
[בוי או]
[חי נ]
צ״א
רלגב
םוקמב
י י נ ני נ ט א
חאילמ חאינמ ג נ
אלד יניהד אל5 וניסו
יל יל
[אי רוו] מירל
עימשה !״ענצמ קר גי מ ני ע
[ברל] ברל
[רצונ שמש] !ליכשמש
ףוסש זי ״ס
נ״ע ש״כ ףדו נ״ע נ״ע
מ־מ כי או ני או
!״נמרחנ ס־נמרחב
ףוננ ףאד
ןינרמ ןאננ
חשש סלנמ םלגמ
הל אצ
יתצנקתנ םויה סויה
[בי נק 'ים ׳ע] ח־יק חי ק'י ס
רצחהש רדחסש
סא ךא
סא ן א
ורמא• סא ףא ורמאי ףא
חלמ [נכ ל״רכו] תדמ[לירכו,
אס תמאנד דובעישה אכלונעישה ו |
הז אחלמ יליגו שמשנ אקידד חלמ רחא ׳ד הרוש םש
.וריסהש סעודכו ןקוה ג־רד נ׳׳הדב צש סנקחא קי םעש
:טמשנ נ־חאו חכח רחא ,א״נ הרוש נ״ע איכ ףל .
׳ננו השרגל סצור סא הנוחכ הצ !סיל ךדצ המקשחנ
.כ״םאו תחקפ אשנש שרח
!ינקה :שמשנ חשרסנ חנה רחא ו י נ הרוש סש
.תשרחנ ירימ סכד ל־י סג לומנ ןינק הוס סנ הל שיש ןנברד
:שמשנ שגנ חנח רחא ׳א הרוש א־ע נ־ נ ף ל
רסא שג הנירצ י אלונ יניש סאו רשנ האירקה יפל
.שננ חניחכה יכ רקיעהו
עגה :שמשנ חסינ חנח רחא יז חריש גי ע סש
.הקונ ונקח מימ צענס ןושל אוסד ףאו
רחא (נ סוא סצאשהנ א״ס ׳י קנ א־ע ו״כ ףד
וכ סיללפסמש נ״נהננ ןי י ש סא :שמשנ ודדוגחח אל חונח
.[!׳חינמ ןיא וצאו מ־סחנ ןיליסח ןיחינמ ולאו םיזנכשאו סי דרפק
סא חנח רמא ׳ס סרוש סנושחנ עי ס ייש גי ע ע־נ ףד
.חא ול שיש צוקס אצי סאד ןאנ רדגס רקיע סנס :שמשנ
:שמשנ ואינהש חנח רמא א־צ הרופ א־ע ׳צ ףד
סחעידי אצנ צ״ר ההעדמ אלש שרגמה ני ע א״י ףד ׳סוסה
.ש־ע מ־ע ףד ןימינ ׳ע
ןרסמו :שמשנ אנהל חנח רסא נ ״ הרוש ני ע ל־ל ףל
.אכהד אחעלאד ןנירמאד ןויכ הז המו אחכצס
סעשנש :שמשנ נחוכ סנס רחא נ־י חרופ ג׳ע ׳מ
.חמאנ סגו חמ וחוא ורי נח חליסנח
:שמפנ ןושמש סנח רחא ז״ חרוש איע אימ ףד
.ןושמש ריזנל תוריזנה צמ אל סראה צע קר הוה אצ
ןנו :שמשנ רישש תנת רחא ׳י חרוש א״ע זי מ ףל
•רננ ול שי מנ חי פ ףד םי חספ י נג שי א
ורמאנו
ראנתנס
׳ו
ל־צ
ו־ת
תי נ
תישעח ולא
ג־פ
[תורשהל]
חאינ
ו־ם
הנירק
רחא
[הני פמ]
לנא
ןמהמל
[נ״ל]
ד״ס
קליחה
ניואו
א־כ
ליא
י נג
סוקמנ

חכ
טב
אל
בל
גל
דל
הל
איי ה׳הללקוצז ריחסה ןואגה ריושאא ק״נ לש אלוליהה אטויכ
הטט ולצא חינה לי ז קי י ננש תוקתעההש וקתענ תובושתה
*הזנ בכוכב ונמטנו וספדנ ןתלעות בורל ״וסה ןהל יםהש
ףא די
ל1ו מ ״
תנש די
קרד אכ
להו וי
תמ הל
זי פ חי
די ע גב
מי כנ דכ
׳נ ז
ןי ע ׳ים
א־י אכ
!יפוליק ל
ן א ד
הניתנ וט
השאל כ
[לאונמ] נכ
ן א ל
סלונמל דל
סדס ל
ת״כע חי
האיב גי א
!ריסכ הב
ךי־[ל] אי
תושיא סנ :שמשנ !יא תנת רחא ג״י הרוש א־ע ׳ג ףד
.השענ אלמימו ןיד !ינק קר הוד רעפהו ףסכה ליעומ המו
ליעוי המו :טמשנ ול תנת רחא אימ תרוש דיננ סש
.יל תיונק לנכפ רמא קנק
תישע תלמ רחא די י הרוש ׳ע ׳יס !י ני פתנ ד־ע יד ףד
.חישוג ומכ הוה ענשמה :שמשנ
•.טמשנ ןישודק תנת רמא שימ הרוש ני ע ׳ת ףד
תשדוקמ השאסש רמול די נל ואנשכ כ׳׳חאו השענ י־ע קרו
.!׳שולק ללכ היה אצ םידעה אלנד םמצע לע םיליעמ תות
מ־נו :שמשנ ני ע תנת רחא ׳כ תרוש נ־ע ׳ו ףד
.היכו ׳להנ ם״נמרנו ק־נ ׳פסיתו מ״נו סי כ ףד ןירדהנסו ני ק
!יאו :שמשנ ומצע תנת רחא זימ חריש נ־ע ׳י ףל
ןאכו ןמסמ אל רחאל דנעושמל יכיח קר הזל שוחל ד״כל
ן ה יבג ןישיגד חי פס ׳שרינ •גילפד המג ׳עו הו ךייש אל
קר סא ןמאנ וניא ןמז רחאל נ״ע ׳פ ףד םשד הנשמ
אלו תוכז קר סותד סש קי לו יאמ הסורא סאו תאשנ
ףד ןישיגד אתגלס ן הנ איצת סח סילונשישל רומנ ]י נק
ףל םשל ן ה ומכ הוהד ןיסורא רתכד אלק י נג ני ע טי פ
סירלנ ״תת ׳רנלו הזנ שיע ויסכנ י גלפ לך».ר א«ע טי פ
שיחכי םורמ אצ דובעיש שי סש וצ ןניתמשמד איצ ףד
אל ןימאמד רמאד סמ קר ללכ תאד אל אוה סש סגו
יתבתכ רשא תנש םינשו םישולשכ תזו ןאכ כיאשמ ןימאי
.ול סגו אנמארנולל הזנ
ן י ש ןמיסה ףוס דע קישמ ה־למ ׳נ הרוש נ־ע ז־י ףד
.די ל הרוש א״ע ט־י ףד ז־ל ״ס ףוס ירחא
אלמימ :שמשנ שיאח תנת רחא ׳נ חרוש לי ע טי י ףל
אימש !מ ני ע ׳נ ףד ןישודקד ן ם לדנו ותשא חרתוע
.אוס ד״ ףוו ני ע ג״ ףלו
יראט אבא גי הנט לבקש תובושת ולצא םיאצמגש יט לנ
יתבתכ יפל ילא םחלשל ובוטב אנ לאוי היהללקיצו ןואנה
.ל״וםה יחמ-זוי ח״יהיי»רו ייהחיז דימ״ hvm
רואל אציו תענ רפשה רומ;ל יתחרכוה םימעט זיםכ תמחמ
:ו ר ,אבה קלח דהא ת״יהועב תוהתשמה וספדוי ,יא רדא
ןתוא ףאו ,ודדםנו הלודנ איבוברעב וראשנו וילאושל הנעש
,דזה ־01ה !י ספדה תוכז ק- ׳הוחד »•» יכ עי דוהל יננה הרהזא
םיכייש ה־הללקוצז יחישאה ןואנה ר- וםאא ירוביחו ק״י כ' לכ י כ״בו
.י תי שר י לב םרכסל וא םשיפדהל י חלוי ל רושאו תשרוי ה ותב י ל
ב חנעפ no!™ n*«- ת נ פצ
סי ס ףד סונוסכנ ׳עו שי ע ףד נ״ק ףד וינש םי דגנ לאשנ
סונ שי ע סישדמ סילענמנ הממש י דנ ךי שו לאונמ ני פ
לענמ סא א״ע אי ס ףו סנשי סקולסמ ן סנ אילס סז ן א
נוגמס סושמ וא םוסכ לוג קי פוס כי או לעל םישמ
י נג אי פ סולמ 'לסנ לי ו םי נמי ס שי מנ ימו סונ שי ע
קי סו ךי ש אל סי נ י נג סגסו לימכאו ותשא ׳וגנמ תי מנ
גי ק .ךו תונוסכו ן סנ סני ה סו נ י סכי אסו סיצוס האנה
לדג סישנל ןיאד ני פ סולשיממ •שכינו סנמלא לולמ י נג
ני י ע י נג אי ע ־פ ףד ןי ני ענו סלענ םע קל י וסי נ הלי ו
י נלע י נג סמאנ סנהו ילקאו האנה ייי,מ י נגו לימנאו
י נמ ני מ ףו ו וי מ ףו הסוס ׳ע סי י ונ ׳נ שי המחלמה
י ונו ןנסס סי נ אל סי נ אקוו ןי לל סס ללנ ןי וו ןי או
ססמש אכי לי גיוסמ אל תשא ןכו סונליא 'ס אל סיכ ןכו
י ננ לנא לי ו סי נמלס נסכ ןכו ני מ ׳ס ףו קימ ׳אונמכ
ןכו ינס לכ ןי ממ סש שממ פמסלמל ןיכלוס ןיא קו ו ינס
סוסו וסאל סאשנשמ ליל סש אל גי וסמו יכמקו ן ס
סנשמ ןמ 'מגנ סש קלסמ ןכלו גיסכל סנמלא ומכ לוגנ
׳וכ ןי וו ןיאד ינסא ׳אק סש סשדס ןמ שעממ ׳מננד ימגל
סונו סזנ י ופסנ סכומ ןבו ווסי א סמחמ ליל סגשמנ לנא
סי נ לפנו סש ומאד סמ ןמ ףי לי ו םש סטוס ׳שוי נ ןנומ
ןל סמלו סאשנו וסשא שלגמל סיס ווומ ןיא ואננו לוסו
׳שליסל ליסו ןיכלוה ןיא קלד ינהא ףא יאק םשו קל הו
י ננ ׳פסוסנ י י ו ד קימכ לי י ק ןכא ן א מי נל סמוד הז סנד
׳נה י ננ לנא ג־וחמ י נג סי סו לווסד ונוכמ לע סי נ הנונ
לונ םלכ ןכו ספדס סשא ןכו סי נ קו סש ;יזו ןי או
ל־סד קל י י ו ל לי ל אל ׳שליסד למוא י נא סמאנו סחמש
סא לנא סישלס םילענ סננ סא קל ׳גילפ ןנכוד סמד
׳עו גיוחמ י נג סי סו סילווח ןיאל ן ננו סג םילמ םמואנ
ו דו ףו םילדגבו מכומ י נג ׳סי מנ ני מ וי כ ףו סכוס
סשענ סמ ן א לימנאו נדנ ויל ףו קי ני ׳שוי נו ןי לנ
כי ג נסכ ןמוקממ קזו ןי אד ׳נה י נג ליז סי נמוס ו ננו ו
ישאל ףונל ונא ןיכילצ כי ע ן א ול ןי נמו סנק סי סו
םכלס לשא לי ו סינמלס לווגס ו ננו י לנול ןומגאכ
;מי כנ וסומכ
סיעולקס סופד לש םילפסה סוי וא לע וסלאש י נ י נ [כ]
ןיליצמ ןיאד ל־י סנשי ן ס ויח ןפלושל סיאולנסו
סוס סלנ לו גנ קו לומא סי די נ ןפושל לנא מנשנ ןמוא
ו י שנ לע סש י נגו ףאו סונ ימכלאס וואמו סש סקולסמ
סש קלו םש קל סז ילש םלגו ני מ כיק ףו סנש לאונמ
ומאו סואילמס דמא םי ווג ינש סקיסמנ פיד נוסנ ומא
[צכנ] ןנל לאשס לטנמנו לספנ סז י י עש וסאו מואיצמס
לנא לאשס לקלקסנ הז י י עש סי ונד י וסא םי נ סג קי סנ
ףאו םזנ לימכאו סואיצמס סמממ קי ו י שנ למ םשנ
סמנ סי סקי ׳לסב שי ממד ליז סינמלס ו נני מטי שלו
קו זי ע סמסמ זי פפ ןימ ליל אל ףלשי ןי מ ונסכ לאונמו
סונ שי פ סמנד לאש נסוכ ומכ סוסו ללכ ןימאמ וניא
סנשו נ " ףו ןילוסד ךסמ סמס ץלאסל סונ שי סמאנו
וללפסס ןכו םסנ ודמלו ןוי כ ןאכ ן א לימכאו זיטק ףד
ימו וומילס ״פ סשודק י שי עשח לדג סםלנג סשפג םסנ
די ס פדנ ילסמ ״פ סי נמלנו ץויולס ׳גג ני ל ףד סלינמו ן סנ
לאונמ ןכו] כי סנ תשודק םסלע שי wr םלידייד ׳שרינ לאונמו
וזמג
י נ ש קלח
־א ןמיס
״ ד ל א ש
טי נ ףי ft םי נב ,ךרבל ביוחמ סא תיב הנק וניחהש תברב (א]
תיב הנק םדנ הנוי ונברו םישדח םילב הנקו שדח תיב הנב קוידה
יולת וניחהש וישודיחב איבשדהלש המחלמ יכרעממ רווח ןיינעלו
תיב לע ףאו חקולה יאו הנמה ׳א ני מ ףד הטוסב ןנת הוב
;וני חהש !י נעל ני הנ הםו רקנה
םיאולבו םיעורקה םיספדנ םירפס לש •תומש״ (נ
ובתכנ אלנ םניד םא ייא ׳י ע םנ םיספדנ םימעפ הנרהו
וי פק ףד תנשד תוכרכ ומנ ןפרושל רתומ אהיו השודקכ
תיהוםי יהמ ויפב םינסרה םנ פי כו ןמוקמב ןיפרשנד
.השודקב ובתכנב קד ןפרושל רוםאד
בישה אל המל אם־שפ ןב אהיבנד (אי ע אי צ ףד ןידהנםד)ךהב (ג
ךלס קשש הלע רבנ יכ םהיפסכ תא םעבתב םידצמ ישנאל
•יה ן׳פח ילוא ,(בי ע ויפ ףד םיחספ ׳ע) לטגו םירצמ
.[הלבק ירבדמ אלו הרותה ןס היאר איבהל
. ה ב ו ש ת
י י ע ייכ קחלי ׳ל ׳סל קסנימו !י פרמ ןוימ ד״׳ ׳נ םוי
הנסל ן כ רדגס םידגבו סי נ לע חיסש סכרנ
סוד גי פ שדנמ ׳להנ סינמלב ׳מ םילדג ׳נ םי סי י גנ י נג
ןמ ריסא ךכלו ירא סירנמ י דג האנה לי ו ממ סואילמ סוס
ראונמ סי ואנל סנס סמאנו וילע חמל ןי נמרסו שימ שיפמ
סש י מאו אי ע ׳ל ףו סיסססד ן סנ וננר י ו ני מ ךפסל
ארקנ סול ןני זס ׳ונ קולמ חקול ׳ונ ןמצע מיחס י דג
ןסונסד סי פ מי נ ׳שרי נו מי נ ׳פקומנ ׳ע ן א סימלע סאנס
׳עו םילעו תוסנ ונ מקי אל ורינחל אקסיע סאולמנ מועמ
לילו סש מקולחע ירש ארכיש יחפמל ףאו ד״ק ףד מי נ
ן כ ךא סיבמרס שימכ ירא חירבמ קר םצע אל סזו כי נ
םלמס הפי ו ננ ״עו איע די כ ףד ןיכרעב ראובמו םמד
׳ננ בי ע ג״ק ףד סנשנ ׳עו שיע רקויב השענו סנסשנ
ינאמ קרד סישארנ ׳פ גי ארואשנ ראונמו ׳סודנכמ י נאמ
סינוממ סוס סה סשו מסנסי סנממ י נג ןכו אסנשו
יסכראהו ססלש ראוס לו גנ ני ג סס ססלש סי דגנסו לימס
אמוי ו סונסיל ונסינ ני נ ללננו ו ו נן לו כי נ י נג סנלס
׳וכ סווס הנסינ אל אי ע די נ ףד ןישודקו ני ע סיס ףו
סש ׳שלי נו ׳וכ גי סכ ןיא י נג איע ו״ ףו סגיגסנ י עו
סואליל סענט לכאמ סאנס ׳ננ אי ע ני ל ףו סיללננ ׳עו
׳א םדגנ ׳גימ ׳נ שיד ן כ פיכמ סש ׳שלינו סונ שי ע
אי פ ןישלק ׳שלי נ ׳עו ט״ו סנשל ה« [הי לענ ססמשן לדגנ
סנש סא אי פנ סש שיו לגלל סג סישומ סי וננ ןי לצד
שי סי וגנ ׳גס ני ע א" ףו קי נ ׳סי סנ ׳עו לגל וא ףילע
לש ונייל סח אי ע ׳ל ףד סיסספנ ןכלו חיסש לדג םסנ
שי לעגמ י נגו םי לנו ואשנ ניאשע סיסס ןנילמא סקפ
רעושמה לדנס י נג וי ת סנש ׳שלי נ סנסל סליסס סונ
ומנ אצ םילסא סנשל ול ״היש ציא םילענמ י נגל םש לאונמ
n^Pfi ינע ת מ וש ת ו ת ול א ש ק לח flifiX 4
. ו בו שת
לפלפמ יקבו ףידמה ברסל קסגדוו סיסלת רי א די נ 'ב סוי
קססוקריאנ בר ״נ עסנ לילוסמנ אספמש ררבמו
אל םוצמ ׳ננ ןמז תני ב רי נ ןי ו ו ו נל הנסו ונסנמ ׳תלנק
זימ ףד התסו ׳מ ףז ןי נופד ן הנ ןוילגהו ןמזס קיפסי
תוכרבו תונרנ [ףוס] ׳פפזסו תווממו ״תנ ספ ןי נרמו ףכוסנ
ןא נ׳ע ני מ ףד ׳םותו ני מ סי פ ףו סומנמו כ״מ וי ל ףד
ןמוס וא ףלטצמה ןמוס סא ןמו י רדנ ׳נ שיד ן כ רוציקב
ספ קפתסמ ני מ ׳צ ףו םי רונ ן״רם סנסד ומכו סדוקנס
פי פ תוצמ םדוק וריתהל סכס לוכי סא יל ומאל רמ ׳ננ
ןתינ אלפ מילפ ׳ננ ני מ פי נ ףד ןימינ ראובמ סמאנו
תקולחמ ן הנ ׳מו ןיפורינל ןסינ סוס ןמו רמאלד ןישורינל
׳ל סווק סוה המ נ״םפ ׳ננ סימ ףו תורוכנ לאומשו נרד
סיחסס ףוס מי הנ למ תנפסנ ליו ו טאו ה פימב י פו סוי
הצמ ׳ננ ללכ מואיצמס אכיצ ןי דמ חספה םדוקו הצמ ׳ננ
מימו [הפונפ] ׳ננ ללכ תואיצמה אכיצ ן י ו מ תספה סווקד
י נכפ רנו לע ענשנ סאד סיה ו״פ תופונש ׳להנ ל־ס
ריגה ןא רממל תמוימ העטשה למ מימ םויס סונ רוסא
ףרסצמה ןמו לפ קר הדוקנה לפ אויפקה ןיאד ו נדו ךכ
ןמול א״או כי נ וישכפ אוהש ומכ הוה רמואמס ןמוס וא
קר אויפקהו רנו לבא יחא חסש ה!הו םודקה אלב רמואמס
אי פ נ ״ ףו תינפמ ׳פו וניא ןי דע וא תינולפ הדוקנה לט
ךהנ הנווכה הוו המ לימכאו ונתרזגל םויק ורי נ סא
וי פ לע קר הייפקה הלומה ׳נהו פש ני פ ׳מ ףו ןטו ו י פו
סווקנס קל ךכו ךכ לש ןמוס למ אל סי ועומ ראש וא ןסננ
[קפסמ] כ־סיו ה״לנ לנא הוצמצ ןמוה תכלנ ן י ש ׳אוונ הש
ךילצו הווקנ למ אייפק הוה ןוי דל הו סנו קיסמו םש
ףוסנ ןממ ןכו לאומשו בלו ךהנ ני םפ •ננ סנהו ןמו ךלבל
הווקנה וא סוי ׳ל לש ןמוס ףוליצס סא ני נ ספ סיויספ
קל סו סא ןמו לתאצ היופ סא לוונ תטילא הזנ פי ו מי נו
מי נו [טמו] ןליאו םשמ ןפמנ וא לנפה לונפנ םולשת לו ננ
הפסה ןמו ישנ ןתיל ן י ו צו פיפלסה לפ ופי סוה פא ןונכ
ספסהל קל ספ ן א פי פ אלקמ אי פ ׳כ ףד תורוכנ ראונמנ
םולכ ןיא תוכלמ לפ הפסהל לנא ׳אקומ׳ ומנ סי אטנ לפ
ךילצ פי כפ צימכאו איפ ׳י ףד סועתכ ׳תותה ונחכ ןכו
םדוק סיה פונקה סא וני סו נ־סס ןממד •ניה הפססצ ןמיל
דאמו םלשמ דציכ ףיסוה כימאו וא הופ אל קרו השסהה
!ימולשת הנינמו ןה ׳ננ נ׳סכ אתנולפהנו המ יתכיאה
תלצפ לש מטפ 0וי י בנ ׳שלט טילפ ןכו םונ הז וא ןושאלו
לנלנ ומנ פינסכה לכל וא ומשמ ישנאל ן י ש סוננוקה סא
מ״׳ ףו ןיכלפ ׳פו תומוקמ סמנ המ שי לועו הנינמו ני פנ
נ״» תונותנ ׳שלטו ׳סותו ״שלנ שיפ ני הנ ן ו פ טנ אי פ
סינושאל׳ה הנו אלו כינש ׳ס המנ ןוזל קספו סשא אשנ ׳ננ
לנפה לש ןעוה יפכ םלשמ סא [סילמא] םינש הל ןוויל ןילצו
פימ׳ ׳ס לש לונ סא כי נ הלימ ׳ננו לימכאו וי פכפ ומכ וא
ילמנל לונה סו לסנתנ נימא סשו סווקנס וא ףוליצס אוס
וצ ןיא לנוה צנא הנממ אלש הלימ שומ חואיצמ קל
ספונ מומ תצקו ואמ צודנ תונילא המ שיו ןמוהל !ימולשת
שי ו נ׳פ היצק ףו תנשכ דימל ןכו םש האלי אי וי י לוני מנ
עי נו אל וא ונמזנ סא אלקנ המ שימ למ אוה די מו סלימ
דרי ל
משודק םסנ שי כ׳פנ לש סילקססס סמ m סלי נמ׳שרי נ
סנש 'לסנ קספ לי ו לי נארסו [סי לי נ ןמלשל ורי ו כי םנ
ססנ ץללפממש סוסילס ףאל סנש ׳סמ מס סי סנ אנוה
ףו סנסד ךס ן נ שלסמו ססלש מואלנס ףא ססומל לוסא
ןי לל קל ודי ןכל סמ סימ סומולפ [׳לי ש] אי פ סיכק
.לדי כאו ןוי מ יליל ואובי אלש קל קי סנ ומנ אל םזנגל
םנלס סמ ןי ראסל שי סנס פ׳נ סטנל ן ס לוננ [נ]
סמאנ סוו םהלש סזי נס קל לפנ אל קשישל ן כ סמאנו
סאל ׳פ י לפסנ לאונמו סקנפה לונ סוסו ןי ל סימ ונק
פילצעב לארשיל סוסש ומנ סוקנעס ׳נ ליל קינעס קנמסו
י ננ סנס לנפל שיש סוקנעס ׳נ סו םעו סוקנעס יסש
יסש שיד די מ דמל ני ע ׳מ ףד סי לנ לאטמ לנוי נ אצוי
אל סנאצמס דונעיש פקפ דמ לבוי לש כי סי ו סי ר סואיצ׳
עי נו יונק ופונ עי עד ףונס וונפי ש פקפ כיםי לשו ןי ד
סא ןכו כי שנ כיהיל סי ר ןי נ [סי מ׳] סלשפנ רמומ סא
תוקנפה ׳נ !סיל ןי י צ כי נ ואל לו נו ל־מנאו וא סלמיל לנוי
סמסמ ני סי רחאלו סנאלמ דונעי ש סמסמ on רסאל
סיה סמי נט םדוקו p כי נ םירצמ ׳ננ םנסו ףונה דונפיש
זא םיה ןמזבו ןמו לפ קר ׳רמנל מי נ אל קר סוס
ףד ןישודקנ הקילממ המ שי סמאנ הנסו ירמנל ורירהסשנ
׳חנראה דואמו הזב ש״ע סי פפנמ הקנעס סצטונ סא ז״
םי נקמ רמאמ הומש ׳רפנד ארקנ יניש שי ו סמ הזנ
קר טקנ אוב ׳פני סננב לע ןמילו הולמש רמא ס5מל
ףאד סושמ ססננ לע אלו סולמש וסקל םסו בסזו ףסכ
אילס מימ סי וננמ סנ הקנמס שיש נמכ ליז סי נמרסד
תמאנ ן א סכרנ רדנ ן י ש סא סטננ חו סמ ליפל שרי נ
קי נ ראונמו ס.י ננ לע ןסילו הולמש ומקיש רמא סינקסד
ןיד סי מו שי פ ןינשסמ ןיא ססננ ןמ וקלסל ני ע אי י ףל
סא ן א סי ונב ססל ןסיל ן י י צ ני סענם ריכשו לעופ סנ
ן א ססננ לפ ומישיש םינקמ ססל למא ןכל ולוחי ןאצוי
ססר סמאנו סמצפל םי דנב ומקל קר ןכ ושע אל ׳ארפי
סי ל קב מי מ לונב קל טמנל סוליחל סיאצל וצר אל
סיסססו סוכרנ םש תקולחמ סילצמ ולצני ול ן סנו כיהיל
אנ סזו כי נ סיס תוי נ לע סז יאקד לי ל ׳י נ הציצמכ
ולאש ססש סמ למ ונעט סי נ טג לנא ססמ לטנו קשיפ
סינקסש ןממ סי לל לי ס ׳שלי נ ראטמו ספטסו סי ולמנ
סםל אסי סאש יאנס לפ סוס םירצממ ואציש שםל למא
י פנ קוספה ליל סוו לנוי ןממ ישפח וסיני סס סגש עי ע
קל םו סמו איצוהל ״ננ לפו ׳ונ סעלס לע סייצר אלאו
ססלש פי עם וליומס ׳ימלי ןמזנש ןוט ךכלו יאנס סוהו
סיוצמ ןמ סאיצים הלטבתנ קי ססנו [ני ל] ףו ןטלע ראובמכ
לי ענאו םירצמ ׳ננ וענמ סזו סקנעסה ליוחהצ םיכירצו
.לינס םשו נל ןיואל ףסוי
׳ב ןמיס
. ד ל א ש
ח״נס המחה תכרב,לע וניחהש תכרב ןיכרבמ םא]
,םיקסופו םישב וו הנרב הרכונ אל הפלו ,הגש ח־כל הנש
חיונזםה תכדכ ראשס ערגת הסל ןיכרבט ןיאד ליתאו
.[ןםזל ןסופש
J! PI3P£ ינ״ ״בושתו תולאש קלח ת נ פצ
. ה ב ו ש ת
סמי ני מ סמנ ׳מלנק קסנימד מיצרמ לי א נ״ ׳ה םוי
סי רו ויצ ףד ןיבלמ ׳סוסס המאנ סנס הצול
ףד מונלנ ימו ךוניח לדגנ ךלנל ןטקל ןיליסמ ניל ףד
עו נ ןאנ ן א שימ ומומו ני נ צמשע שימ ני מ גי נ
אצויו ני ח סוב לולגנ גיהכש סוקמנ קל ךי ש אל ןוני מל
חסש י נג אי ע חי פ ףד סיחפס ׳סי מנ יעו מדנ סולמס
סגד ןילאםל סזנ שי ןאב ן א וינמל אלש סוסל ףא
׳עו ינסמ אל ןיליפסה ומוא שינלמ ןטקמ סוה סא לולמ
י י לו מילל ן סנ ני מ ׳ל ףד סולי נבו טי ל ףד (י על ןסב
מוחגמ ׳סוסב ׳עו ןיליססס תלישקל עי סע סתיס וסשאל
סשאל לי ס ססו ׳י לו עי לל ׳אק סש ן א אי ע וי ל ףל
א׳מ וי ב ףל זימב י פו rt ףל קגרעב שי ע ץליפמב סני ם
ימ מאומ י נג אימ גימ ףל אעוי נו רנ סלמסא סרופל י נג
יבג ןי לאסל סזנ שי סנלסו סונ סלפנו ׳םוחנ שיע סרס
׳סוסה ונסנ גי סבו אסרגה שיע מפל מ שיש ןמקל ןה
הונ שי הנרהו שיעי שרל געול י נג ני פ אי ס ףל הלננ
וא ןיליפסה סלישקנ ול עי שי וי נא סא ן נ ןכל ןיל^סל
סוסנמו ני ע סרנ ףל ןי טי נ ׳סותנ יפו ך־נל ןטקה לכוי
׳יהי סנו הונ םיציצ ׳להמ אי פ ס״נעי נ מ״גהנו ני מ ףל
ני ס םושיא ׳להנ סינמרה סטישכו שלוח סוחס ג״ ןטקה
הזנ שי הכלהו סעל לנו שיאל ןוני ס אלפומ סוה ואו
׳להנ שיאל ךומס אלפומ י נג סי נמוה סט׳שנ ןי ואהל
סי נו אי סב ןי נלע יסוס יקספו מונגש 'להבו אי י פ סירלנ
[י כג] אי ע ני נ ףל ןיטינב ׳עו הונ י לו פיק ׳להנו הזנ
הונ סועני נו הלננ סינמלהל מ״הפנו הונ שימ קיפולטפא
.לינה הפל נל ןי ואל ףסוי רלקאו תוטמ י פו אשנ ׳פ ׳לפפנו
׳ד ןמיס
. ה ל א ש
;לי גה רבדב דוע (א ,1ל"גהל דוע]
,דווום תועיבק לע ףני ת ךרבי סא סי ונעם תיב רכוש] (כ]
רחאל ךרבי ו ףכית עבקי וא םוי ׳ל דע ןיתמהל ךי רצ וא
.[המ רבד ןקתישכ מוי ׳ל
.הבו שת
׳סלנק קםגיזוד הי צומ מלצפו סונמ סוי !וי ס ׳ח קי שמ
ן י ש אל ןמי סל ן כ לדגה ׳נדי לטע סעו ני מ
אוה !טקי ל ןויכ לנא אציו ני ח לולגנ גי הנ סא קל
מיע הוה סא סג ןטקו ווטפס לנלמ הוה סיגמו לשוק
לםסא אלו ןי דב הסנה הוה אל כ״או ןסק רשוקהו חינמס
ומעי סמ השאו ןסק ׳ננ אי פ ני מ ףד אמוינ ןי מו ןרבל
אהל סשא י נג ני ע וי ל ףד ןישודק ׳סוסו ׳סוסנ שי ע
עי נו בי ע ארנ ףד הדנ יסוסו הנוהכ י דמ סשנול סנא
דע ןטקה ן ו ני אל ועי סמ לולג ןי א סא פי נע סמ
.ני ל לדגיש
»1
לומל רמומ הנממ אלש מלדוד ya ya ףד מומנ־נ דימל
סנש י *י ו י בא קנ אהגלס סו זי עאנו יאמ נ י נ סלי לנ
ןמו ול ןיא םא ןמו ול ןיאל י נל סא אי פ ףוס אילק 1ל
לי מנאו סונ יסנראהל יאמו ןמו למיס וא ןממ אלש ומכו
ארפצ סמסמ ןי נרענ ״סס שימל ציאו סלימנ עי נ הוו
נ־ס טי פ סונרנ ׳שרי נ לאונמ סמאנו לי מנאו אקוניל
ןי ללסנס ״םש ןממ קל סו ן א שי ע ןמ> ליצ חי לנ סנל
ן סנ מיסלק ׳לםנ סמ ׳סנלאס לואמו שלוחה ץשלקמס
ףדו סי נ ףל שי עו 'נ ףל ס״ל סיאלס פימ שלקל מולמ
׳לסמ תייפב ליז ס״נמלם שימכו שלקי סאל הזכ ני מ מי נ
ךסכ ןכו ׳יאל אלנ ־יעול א״א שליקמ !שלל חיסלק
שיוקמ למול ךילצ ונממ קל סא ל״כ ףל מ״לל סקולמע
׳עו ךירצ וא ציא סםנשנ וא ונעמ אצש ןפמל וא
ני נ אילמ סוו ףנ ףל !יכלמו סמ מ״כו נ״מ ׳י ףל ןיללסנס
!יאש לננ סו קל גסנמ קל סול ףא סילמיא ונאש ללס
ללס סילעוא סוס ח״סלק ןממ לנא שלוחס םישלקמ
י ננ ני פ די נ ףד סכוסכ !נילמא ןכו סי ל אוסש םסלפל
סאילק יכנ כי פ םינמסו םילקש ףוס ׳שרי נו ח״ל לש ליש
אי א ונל ןכלו לימכאו המ מי כו ני פ סליגמו סיל לש
דואמו אלמימ קל ח׳לכ שדיק אכילל ןויכ !עו למול
םטשפ מעאנ סנס ונל סננלס סכלנ סנסו ,סמ ׳תנלאס
טי פ ׳שלי נ חנומ ןכו כיע אי מ ףל ןיללסנסר ׳מנד ןושלס
אל שימ ןדנל ןי רצ חליס ףסומינש ןמו לכד ני מ מוכלכל
סנמ ןכו מוכלנ ילהנ אי ח ׳לוני חנ מצק מונ כ״כו ״שלכ
מעאכל ליש נ״ ףל ןי רוסנסו אי פ א״כ ףל מ״ל ״של
ךא ׳סומנ שיפו למו׳ אלו סוי ד״ קל מפסי מי נ סננלס
אסד לי ס ונלש ׳ענל קל ׳שלי נ רפאל ומנו ״שלכ לקיעס
׳מנס סונ י ני לפו וי ונ קל ולגע אלל ןלי ללל סש לאונמ
סואל לסנ וא סואיצעס לסנ ןנילוא סא ׳שריה םע ונלש
׳להנ נסנש סעכ לי ו סיכמרס ילכלכ סונ שי מפי ןימ
סאמנה סאומנ םננלס האל ונבל השמל אי פ מיהלק
ונלש ׳יאל ממאנל ללנמו ןכ עמשמ אל אמלכענל ףא
האלמ וננל השמ לש ייאל כיאשמ ןוי על לדנ קל אוס
ונא פיכמ סי סדק 'לסמ אי פלנ סמ ש״ממו סאמנה
סואיצמס י פנ אל ונלש !יימלס י פכ סנכלס םיאלכ סיכלנמ
לננ סינלנמ [ונא] סנלבס לקיע סמאב סמחס סנלבג ןכו
האלגנ ספש םיקמה םי אמ ונאשכ קל סולואמס לצוי סוי
׳ילל ליס ׳פסומנ סמאנו ן כ ן כ םינלנמ סליססנ סעסס
ףוליצ ללג ןמזס סגו סונימס ן לל סמממ ן לננ לוסאל
י י פ סימספ ׳שרינ יפו ללכ ןמו סונ ן י ש אל סדוקנ אל
סושמ ארק vp י ממו סרי כנ סנאס ״אל לפ ךלנעל
ני נו חיס ףל סנש ׳ט !ליאכ מנלמ םידמוע םםנשל
*ל׳ענאו וד< ףל מי נ ׳עו סונ שימ הי נ ףל ןי נו עו סי נ ףל
׳נ ןמיס
. ד ל א ש
(סלהקטש) ץי שפי ל השמ ן נ ריאס פקת 'ר ־הל]
ךנחתנו תמלע םינש גייל ן י דע עינה אלש ןטק רבדנ]
.[ךרבל לכוי 0א םרוק מדוח ןיליפת תזוגהנ
n^P& ינש תובושתו rrbmv 0 קלח
ךייש אל ׳קדנוסנ לבא ני ספנם סושרמ םאציש וו»כ סוס
סשל ףאו רקנה סי נ ןמ מרג אל ני נ סש סינל סא סני סז
ךיראסל שי הנלהו ןאכ כיאשמ ני סטנ לש [סשס] רקנסש לי ל
6״ ףד אמוינ סשקמו סמנ ןנו סי רדנ ינש סמאנ םזד
די ל ףד ןישודק ימי סיפסושס סי נו םשאה סי נ ׳ננ ני פ
י ננ ׳נ ףל לע ני פ סי נרנ ׳שרינ [י י ני ד ךי וצמי ] סמ ן ני
׳סיסה ןכי ךניח רדנל [שרפמ] סינמרהי הזוזמב [םי נטק]
קר ןכ פמשמ אל ׳שרימ ךא שי ע ני פ י־צ ףד ןי נרפי סש
י א ו נלנ םינטקל סי נ סננ סא י ני סו סינס לפ לילד
סא ני ל ףד סוחנמי חיס ףו ןי ני ע לאונמד ימכי סישנל
קל סוסל סליל סי נ אלקנ 01 סא סזוזמנ נייס 01
לי י ו 013 ךילאסל שי סנלסי [י י ני ל] ךילצ ס1ו סימינצל
סאמ רימת סזי ומנ סי סמ נייק ני נמ סליד לכש סאד
׳פ! סליד םש יילפ ןיא לי מפד דנלמ ני נד ׳אלשימ לנש
ןנ [ני נ לש םי קנב] ןנו םלי ו סמש אל ני ס ףד ןי נלענ
יילע לח הלכש ׳אלשיש ״פי ׳סי סנ ני פ אי פ ףד ןילימ ׳פ
סיקלממ נ״םכי תיסמ סיה כי אי [דנב] םשי הלי ו סשה
כי כו לשעמי המילםנ מוקל י גנ מיפ ףר מי ג ׳סימכ
ליס ךי אי ךילאמל שי מנלהו ני פ א״ ףד מי לי כנ יסיממ
ןמ הליעפ הלואש תילונכ י־לק ףוי ״ק ףר ן׳לומנ יילל
מ״ל ףו מומנמנ איכ מילס מנומו לימ אומ אה מיציצס
מי נ ךא מיציצ סנ ליטהל ני ח ני מפנס כי א! אימ ףדו
לאושמ ךי וצ סוה תיציצנ ניימ סליאש מי לטו אמינ כא
לימכאו יט ףד הכוסנ ׳טו אק!ו ילש מיציצ הנ ליטמל
ךא הזוזמ *ונקל ףכמ וילע 0׳ נוי מ לדג ךכ סיכמ מזני
ןמ למוי ןמזל מלכשש ןוי כ מימו סוי ׳ל למאל קל מוצמ
ךלכל ךילצ בושו ףכימ מזוזמ מנ פונקל ךילצ סוי יל
לכ מענקש למאל סנ מוצמס צש םויקכ הזוזמ ׳ננ תמאב!
ףוס ׳שיליס י לנדנ סזנ ךילאסצ שי םנלסו פנלו פגל
ליז םיבמלס שימו סלוק ׳מ !יציפמו הזוזמ י נג הליגמ
;לימכאו נ־ה אי י פ מוכלנ ׳למנ
קוסעל וליחמ לוגס הז אמיא גי מ !״טפ מנש ׳שלינ (נ]
למל׳ אל איהו סימ ןי נ קלממ כילל אמקספנו סלותנ
;סנםנ ודמל• סהד ני הטנ ןי בו הליכאב קל סנשנ
איה ׳אי סי נוסכנ קיספה דמאד לילגמ! לולגמ לדג (ג]
ןילוק !י אד ןי טקו י י טק ףד סנש לאי- ימי סי אי נגנ
די ס ׳שלינ אוס ןכו ׳וכ סמנמס ןא סנשנ סי ני סכנ
םינוסב סמממ סנשנ למסא מלנמ ןיליק ןיא ךכלו םליגמד
.לינס ספו נל ןי ואל ףסוי םונ לימכאו
׳ו ןמיס
• ה לאש
שאה ירואמ ארונ םינרכטש םישנאב תיחמל שי םא]
לע ןיכמוס הלדכהכ המלו ,רגהמ קוחר סידסועי
| ךרנם ׳א םירמוא ,דיכ אלה דחא לכ ךרבמ א־הםני קישה
רג לע ךרנל שי םאו ,ךלמ תרדה סע נורב סושמ ןלבל
וא יזיאי לש כלה רגו ,ארטקעלע כי נ םשש דומעה ינפלש
,ירטקעלע דנ לע ןיכרנס סאו ,ריאהל אל כי הנ דובכל
.[שי ופר תכרב שקגס ויניע לע תותינ י נפל דמוע רשאכ
הנושמ
תוריכש םויס ל״״קד ןדי דל ססס רנש סוי סוווע רבדנ (נ]
דימ ףו הוחנמו אי כ ףו זי עו ׳1 ףד ס״ו ןייע ילמ רתוי
מי נ ימו ךונל ךירצ תריכש ׳לסב כי נמרנו סימק ףד סנשו
.׳*ק ףו קלוס יטו ףסוי םונ י דו לי ק ףד
׳ה ןמיס
. ה ל א ש
םוי םישלש ךותב הזוום תעיבק לע ךדבל ףירוז םא (א]
!הרוכש הרי דנ
ירבד רבדל וריתה ישוקב״ הזכ ליזחט רכזנ ןכיה (ב
;"תנשכ הרוח
ןי כ סלוחב •לוינםל״ התפב "לי דנט״ ןי ב שרפהה (נ
.[ליהל ט ׳וי ו תבש
- הבושת
׳ר ׳ס ׳דידיל קסניזוד נ״צרס שיחמ חי רד ׳נ ׳ב םוי
הזנ הנהו כימ ימלנק הנדנו סילש 'יש סיא
ניימ י אד! ס!׳ ילל קר אל סמי וני הנשל !רכש סא רדמ
׳ס1ת ׳פ מוריכש םתס רדגנ ךיראהל הזג שי רנבו הויומב
ףד תנשו "ק ףד ןילימו אי נ ףד ז־פי די מ ףד מומנמ
הימד ני מ ׳ז ףד הידד ׳מנה ןושל תטשפ תמאנו סרוק
מי נ ׳פסוסנו ני מ אי קו ני ע ני ק ףד מי נ שי פו סוי יל
שדוח לכ םימלשמ ויה סהו ני פ ני פ ףו ׳סוחו חיס
סזב וי נארה ספ סכ גילפ זי פ תורינש 'לםנ סי נמרנו
ןאכ רוגס רקיע תמאנ ךא הזב שימ אי י פ תונוסכ ׳שדגו
סווומ לש נויח רדג ןי נ הזוזמ לש ס1צמ רדג ןי נ מי ג שיד
תי נ י נג א״ ףד אמיינ די מ סטישל הנהד הנדנל עי נ הה
קר הש נייחד שיע רקנה סי נ ׳ננו חורצואס סי נו סיצפס
חנומד איפ די מ ףד מומנמ ׳סוסנ ׳עו סוצמ אלו ני י ס נדנ
אנילד קר לוטפ לי ל אלו לועפ סיצטה םי נד ציסד סם
מימ לוטפ סנ לדה סא ףא י קוני פ י נג סמאנו םוצמ
סוחנמנ ׳עו לקנה מי נ ןמ ערג אלו םזוזמנ ני״חס׳ ני סענ
וי סס ־שוי נ לאונמכו זנגומ סי נ לש י נג ני פ ני ל ףו
שימ סשמ חקיל לוקא סווומ מנק םא ם0 ףאד סלי גמו
סילוכ׳ םיסים י דכ לקמנ הילסנ קל [סי שוע] סס ךכל
׳קדגופ תושפל סי נ םננש ימ לונס לקיע ספאנו םלומל
ני ע סיס ףד ןי נלע ׳עו סרי ד סי נ רדנ ארקנ סז סא
י נג ני ע [סי פ] ףו ו ני פ גי פו נורי פ י נג ׳פ ףדו וי םו
סי נמו נ ׳פ סמא הניל ק סוס ׳קי ני פ םסקו ןנסס תיב
סנילל [הסינש] ןי נ םש קלחמו ׳פסוסנו וי פ סוריכש ׳להנ
עבק י נג םש םנשמנו ני ס ני פ סורםעמ ׳םדינ ראונמ ןבו
י ״ ףד קי נ ׳עו ענק ססי נשי ענק אל סנילד תורשפמל
סזנ שיע סמושר אלקנו סינלל סלייתמ [יושע] איס קדנופל
םהזמ ןמ רוטפו סרידל [י ושע] סש וילמ ץא סזד ל״ כי או
רמול ןאכ ןי י ש אלו סווומכ ני סענ בי סס׳ סי כמ כילאד
ףד םיחספו נףי ו אי ק ףד מי נו [וי מ] סורי כשנ ומכ רדס סנוס
וי נ ףד מי נ איס רכממ אמויל סוריכש לי י קו קי כ םשי ׳י
י ל HJJ?fi ינש !ומישתו תולאש קלח ת נ פ צ
לאשש המ לע יחלמא טא ול יהלמאש םמ ץבס אל הנחו
וניאד ול ׳חנשחו חמולכו ףלטלמ סא ורקחש המ רדנב
אלו חירב ןג וני או חווצמ ןיד וילע ןיאו הואיצמ רדנג
הביס רדנ קר הז י נ רגד סושג ףוריצ לדנל ללכ ןי י ש
ףד חוילוהל ךס לדנג ןי לאהל שי סנלסו הליצי להק י י ע
חז לע ןיאד שיע חוחול י עננו םיפשנ ׳עננ ׳גנ אי ע יי
זי על ן ס ׳גנ ׳לוגיחג סזג יתנלאסו הזנ שי ע יתחנו לדנ
וזיאמ הננלה הוהל שיע [אילטמה] ׳ננ [ג־ע ס״ל] ףד
הנהל מינל ל״רו ׳לימ סילגהו סיסשכ "ע ךא םיטלפ
תי גזנ הוה הגנרח םזד חולשעמל ני ס ׳ססי תנ ראונמ
יטרס סש נרועמס ןימ לנ הוס היעינשו רשעמ ׳ננ ןנל
לגד לכמ רשעל ךירצו תיכיכש קר תינזמ תנכרס אלו
ףד ןירדסנסד רלנס סוו תונזמ הנכרתנ ומכ אל ע״פנ
"ע הז השעמ ףא ןאכו שיע סימ ני מ סמנד ני מ ז״ס
סנכרה תואילמ רדנ וילע ןיא מימ סישודקס ׳ש ףליל
ףד שיעו סי ענ סש סנ אלו סדא סש וילע ןיאו תינזמ
לשנ י ננ ני ע סי נ ףי ןיללהנשד ךסכ סוה אלו ני ע זי ס
ןמזנ [ני נ] וצל הזו תואיצמ הז סוה סשל יוכ ללויה
ןוקימ סוש לי א הזו הזכ לפכה לי ל רשנ ונלכא׳ ימ לנדמס
תטיסש ןועטה לנל הזל וילש 0הל ונתינו זי ע ופנענו
ואו סיקכ ךילצ תוס ןכו ני ע סימ ףל אמוי נ לאונמכ
׳ע לנומת לפענ תוסכל סילוכי סוה לנדמנ לארשיש ןמזנ
ןמ י שנד ן כ אצמנ הזנ שיע ני ע סיס ףד ןילוח ׳קות
תומנמד ׳מננ קסק סוס ןכלו תואיצמ תז תות סימשת
מימי לומנ תאילמ הוהל [לי הנ] ונ אלויד ני ע ט״ס ףל
רוצק סשל תמחמ אצי אל ׳אדוד ני הכ סירועש למוענ
תאנה סלוק לוסיאל שלס ןיד וילע אסיש ן י י צ ספ ןכו
ףו תוחנמ לאוכמכ שדס כי נ ן מל [ל״סשי ] ףאו רמוע
סגו ככעמ וניאד ליז סינמלס קספ סשי אלח ני ע ני פ
הני הו הלעמ לדנ קל [לי סנ] י ננו י נלה סצע לדנ הזד
ןיא הליצי לפס ׳־ע אלננד ׳כיה לכא הזנ ןילאהל שי
ןיללהנסנ למאד הזו ןי י ל םלוצ תואיצמ לדנ סוש וילע
ודי די לדנת אוה ןכ לצקאו שי ע ךירפעל ירלס ספ
.לינס הפל כר ןי זאר ףסוי
׳ח ןמיס
. ה ל א ש
;ןטק י רדנכ (א]
;תונעתהל םיביוחמ םא הסינה לע הלפנש תיסב (ב
ללה תרימאל סעט ראובי בנאו חספד ׳ז לש ללה ןי דב (נ
.[שי נא לש תיברע תליפת דהא הספ לילב
, ו בו שת
נלממס נרס ידידיל קקניתד זי פרח ןסי נ ויכ ׳ה םוי
ונמכע ״נ נא1 סיס ל״לוסמכ וי רנל די נע
עודי רנכ ךא קוס רצקס םונ ראנל הנסו ספכ ׳מלנק
ק*גו א*» נ*ל ףד סירו ב*ע ויצ ףד ןיבורע ׳סוסס קימ
o׳pp םינעמו ד״כי נ*» ונ״ ףד סלינמ ״&*מ ו י ףל
׳נ0מ
. ה ב ו ש ת
ני וחס ני הל קסנימל סיפלת אתש ׳אסו זומת ׳ח ׳ג םוי
•סלנק ׳י נ נאז סי ס ליללהומכ יוכו נוט שלוד
םי נו שינד ךסנ ני נ ףד תובלכל ךס י י ע הנסו ונתכמ
לייקד י ואס תני נ י לג לקיע סנלת ךילאסל סונ שי
סדוסי לקיע מימ לואש לע ןילזחמ ןיא נ״ע נ״נ ףד תוכרכ
מימ ךירצו התירכ תליחתש ינפמ כ״ע נ״נ ףד םיחספל ךס
ני ע ני נ ףד סיחספ ׳סיסה ושקה רנכו הרואל !תואי
ךי ש אלל וצריתו ;ינהנה תכרנ תמסמ ןי נרנע אל סמלל
סנסנ סמשנס א״ע נימ ףד תוכרכ ׳ע ׳פי דע סימשנו ףונל
סלי נ שממ ו נ ;יא עי כל תנסלשד לי י ק ׳רסד ליר ׳וכ
סצרתנ גי נ ףד תוכרנ ׳ע חירו תרתומ זי ע לשל ס״ל ףל
סולמ תשענ רנכד ותרמת תלעתש רחאל קרו אטוח חירחל
אמוי םינשי ׳םוחנ י עו לעמ אל זא וי כ ףל םיחקפ
׳סותו םליחתמ סי רנ סליפמ שי סא ׳ס ףל סש [ן
ר 1 ־
ס
מ ד
]
ני ע ני ס ףד תיש ׳עו הונ מ׳כו כי ע ב׳׳ ףד ןי ע
אל וא והשמ תואיצמ םיכע דנל חירנ שי סא תקולחמ
אל דנל תנסלש לע סנו ני ע ו״ס ףד ןי ע ׳קותנ ׳עו
ת1 סא רנלת רקיע פיכע ׳מגנ ׳אונמכ ןניכרנמ
האנסד ךפהל וא ךרנמ ןיא הנהו אלש ז״כ קר הולמ רדנ
״רדנ אילת הוו ךרנמ מ״מ שממ ונ ןיאד ףאד ןאכ
ידככ וא שממ ותואי ךילל סא כי ע נ״נ ףד סמרנ אנרו
ןינועה ןתואל ראונמ תוכרכל תי פ ׳שרי נ סנסו ותואיש
םע האנה אנ ׳יסיפ ל״ל רננ ססנע ןתיל ךירצ ;מא
םיחספ ראונמ אה סני תיחרכה הנאי ףא תחאכ הולמה
אצי רנכש רסאל ףא נ״נו וי ננ איצוה ׳ני ל א׳׳ע ר״נ ףל
םוצמ תני נ ומכ הזל כ״עו אי פ ׳ח ףל תונוהכ ׳י שי ׳עו
םש ׳אונמכ ינאש ני נר ל" ךא ני ע ט״כ ףל סי ר ׳ע
ג״ק ףל סיסספ אסנולפ ךהנ אילת הז המאנ הנהו
מאנסל רוא וא סימשנ סא םי וק ימ כי נ ףד היכרכו
[יוצמ] רדנ סוסי ל״י םימשכ מ״מ ךא סלוק אנ רואה
נו רנ ךס הנהו םדיק סימשנ ל״ק ןנאו א״ל ףד םיחנזנ
וי פ תונרנ יפסות ׳עו הולמ רי נ קי סז ךי ש אל םע
;ישוע סא אקוד ןכו סונ שיע ;ישוע ׳י נ ויהש הישע
ןויכו שיע ןילוחב סדס ייסיכ קי פ י כי י מ ׳ע תחא חננ
קי חילמ סוח אל סוד ןניומ חליחת סימשנד לי י ק ןנאל
םע ני י נ ךי ש אל בוש אי ננ ואל חמחמו הנהנ לדננ
ודי די לי נ קי לני ו האליו המלש האופל ול סלשי ׳תי ידו
.ןי ואל ףסי '
׳ז ןמיס
״ ד ל א ש
.[הרשע ןינמל ופרצל והמ .ךריצי רפס י י ע ארננש םלוג]
. ה ב ו ש ת
איצרס תרצע ׳עולשח ןינמ לש 'ו סוי ןי י ס אי ' ׳ד םוי
נ׳ע יסלנק י י נ סי ח ׳ילא ׳ר ׳ס ידידיל קסנימל
ח נ 37& ינש ת וב וש ח ו ת ול א ש ק לח ]"O&Sk 8
בי ממנ ומנ ל*י סנו המיו רנ אל מימ שיאל ןומס אלפומ
ן ה יכנ המ ימכראסו לימכאו הזנ ןיראהל שי ואמו
אסוננ שימ עוקהל ןמק ןני ס י ננ ןי נלפו ני ל ףד הי לד
קד סוה ולש הפיקמ לנא העימשל קדד סמיקמל ןי י ש סמ
ןיא זמצעלד דנמ יצח י ננ ןנו המ ןני מ סמו פמלפנ חננ
ערנ ניומש עי מ לש רומסכ דנעד סושמ אוס איצומ
ינס לעד ל־ר יוכ חל ףיליד דנענו ןכ ןילח סישנד סישנמ
סוסו ירכנ רונ ןיידע קר ׳נה לעו [׳ארשי ]ומנ הוה סי רנד
שילו גי ל ׳נילפד המנ יעו ליעכאו סשאמ מרנו חננעכ
סאד סש ראונמ הקוחר ךרד י ננ ני מ ני ל ףד סיחסס
וננר שימפו רוטפ הוהד ףא ע- נל חספנ נייח רטפנ אצי
לילו אצי אלו היקמנ ארק סאו ני ה ני פ חונכנ ׳להנ
סיסנפמ י נג וי ל ףו זי פ ׳מומנ י עו לטפ אל ציאד ןוי כ
׳עו סונ שי ע לדנס י וי אצי סא מנעחח סא סלנק אלש
לי ו אל סש ן א ש״פ וי י נחנו סונפ י ננ ני ס ףו מומני נ
הולכ ןקמ׳ אלו ול שיש ןויכ סייקל אי אי ל״ל קל אציו
;חרמא אשיש סמנ
שנכ צפ ומכ סוהד ל•׳ המינ ני פ הלפנש מ״מ רוננ (נ]
סימ ףו אמוינו נ״ע וי כ ףו שי עו ו״פ ףו סיחנזד
ח״ ףד סי לנ ןני זחו ןויכ לונה לקיע סנו ׳סוחנ ני ע
אהי אלש לנו ושעש סושמד אחלכדא תליטנ י ננ ני ט
ןפהל וימד ןניזח חונעממל אלש טי י ושפ ׳ונ צטומ שיש
שיד !נלצא שלפנ הקילזה ממחע סנו מונעמהל ןוצנ
ני ל ףד מוחנמ 'םומ יעו פקלקל מיסה ןי נ חפט קפפס
סיס וי כ ףו מוכרנ י עו מזנ מוכרנ ׳שרי נו שי ע ני פ
וי פ ןיויפקמ פוה אלל ןניזח חוחנמו ןסמו החנה י ענ
.ללכ חנוח חמ חינעחה ;יא ןנצו מקילו לו נ ממחמ קל
הנוח איה ליז ןינמלס חפישל חספ לש ׳זנ ללה לו ננ (נ]
'אלשיו זי י ק ףו סיחםפו •מנג לאונמ הח ן י ו פ־פ
׳נ שיו ן נ לונה חמאנו ס״ק לש מנה ןמזנ ללס וומא
חולקל ךלנמו סמ ל*׳ חוכלנ ׳מומה שימ שיאו ללס י לונ
חמאנו סמ 'מוחנ שימ ני פ זי מ ףו הכוס ׳עו לומנל וא
השלפ חאילק ללננ סה ט״ לש ללה ןכ ללכ שליפה ןיא
ומנ תי ו נ סינחכנו סינוחנמ אכקיש אקוו ךילצ חי ו פי פו
א׳כ ףד הלינמ ואונמו ומכ כי נ ןימנלחמו אחלספא לפק
ןהנ אילח נלי ו לונ זאו שממ האיוק הז יכ שימ ני פ
האילק ןי ו ׳כ ןמנלוחמה קוספיש י לכ אי ע לי כ ףו הלינמו
לש מימפסנ וי ספמו ח׳הלקנ ומנ הפי קוי ונ קוקול ןי וצי
צש סימפטנ סונ ׳סוחנ שיפ ני פ ד״ ף ל ני נ ׳פ סינוחנ
שיפ אינילק ׳ננ איפ סימ ףו !ישודקב ׳עו יצשייו סיליח
ןיאדוק ונאד ;וי נ ונילצא ןכלו הזנ סש סי נמלנו [אקוי דנ]
ףי חינעחנ ׳חנה ליר הזו םי מעפנ סורקל ונל רוסי פי ענ
רוביצנ קרו ן נ ליל למינ ליחחה סאו ליחחי אל וי חי נ ח״כ
די נ ףו הלינמ ואונמו ומנ נלול וחומ סנוממ שיש ןוי כ
לומנצ חרכומ ליחחהש דיחינ לנא ןמנוותמה קיספיש י וכ
׳יהש סלצא קכ הז ןא ליז כינושאוהכ אלו לי ננ נלדצ רוסאו
ליז ףיירה ןכו סינמלה קסש ןכצו תדכ סיניחננ סאילק
לוביצל ןילצד איפל ני נ ף״לנו סיננש ׳צסנו הליפת ׳להנ
קל הינותנ אניל מי נ ףיס ׳פסוחנו סיניתנ סנ סהל אהיש
סאילק כי נ המ שיסשי הכיאו תול חילינמל ןכו ללהל מי נד
׳אובמכו
וחמלננ םרמ ןממלו שי ע אי פ חרי ףד י רתו סמרנ ילסמ
סי ק ׳לסנ ליו סינמרה סנסו שימ י ףד חזכרנ
[ןיסחוש] מיזכ לוכאל לוכיש ןטקד קספ פי ק ׳להמ ני ס
ימי ני מ ףד סכוםד ן ס ומכ וימד ן נ סיהים ן נ סנו
מ״מו נ״ע אי מ ףד ןישדקו ני פ די ס ףד ןףני נ ן נו זמ
אל הורעש ׳נ אי ני ש םי וק שירסס סאד סי ס די פנ קקס
מעאנ הזו ןיחדנ ח״ענ ןיאד שיע סחדנ אלד קל ׳נסמ
קספו מומניד ני י פו ני ה מומודסד אי פ ׳שוי נ איעב הופ
׳נ חספל ׳א חספ ןי נ לידנהש ןטקד ףאד [זי ס] סיפב
ןינמ לדנב קלו לספנו לוספ י אנ וילע וסחש סא ניימ
סי לדנו די כ ןיסינו סיס סיתססד [אי נ ׳ס לש] רדמ אל
מי נו ןי נע ול שי ןטקל סיחססד סי פ ׳שלי נ לאמסו סי ל
שי ע נויח לנ סוהו ליסס וינמ ןיאש ןטק סשל שתש סאל
סיפ ףד סיחססנ לאונע תלואכל תמאנ ןנו א״ע ני ס ףל
למאל מינממל פיכע וא חספ יעצעצ שרפהל לוכי ןטקל
הוה לסא חסס לע מונממנ םאל סילנעס סמא ׳ננ םש
המ ןי מו םורעש ׳נ אלנ הנטק איה ני עו שימ [יוחימ] סז
לעונה סאד חיפש ׳ננ חוננש ילהנ לי ז סינמרסל לי סל
ןיסמחל ןי רל קר ןנרק נוי ח וילמ שי ׳ס ןנמ רסו• ןסק
לולמ י ננ ממ מאמוט ילמנ ׳טו מעד ן נ יימיו לדניש לע
ס0 מקצחמ סאזם י ננ אי ע ני מ ףד אמוי יעו סונמ
מעד ו נ םיש ןטק סא ׳מנה מםרננ ליז דינארהו םי נפרס
נ״ע סי ק ףד מומני ד מקולחמ ן ח ןכו חעד ו נ ןיאש וא
עינמש אקוד אנקסמלו סעכ דע סדשכ הנטק סצילח דימל
ני ע וי מ ףד הונד מקולחמ ן ס ןכו שיע הירדנ מנועל
השיש ליס סינמרסד מקולחמ ׳נ םש סז םמורמ םנשמבו
נ*׳ ן נ קר סז מיםמ שיאל ןומס אלפומ לי י קד אםד ן נ
סי דנדס לכלד ףא םש מולעש סאי נמ אל ן א ני י מנ וא
דוע שיו סילולנ סוס םירדנלו ןברקל מיע סנטק סוס
ן א סורעש ׳נ אינה סנו סינש ללכל עיגימ [י ני מ] מואיצמ
עלפמל לי דנ לדנ השענ לועישמ סלשיםנ זא םיסלופ סס
ומא ואישהש ןטק י ננ אי פ ׳צ ףד ממוסנד ךשנ ןכלו
אשנש שלס וא םטושנ ועכ אל םיחאמ הנוהכ סל שי
שימכ סנמ קל סנומכ הל ןיאד חקפחנ כיחאו םשא
מושיא 'לסנ לי ז סינמלס קספ ןכי אי פ חינימכ ׳שולי נ
שי ןטק י נגד חכומ 'סםוסס •לנדמ ן א הזנ שיע א״פנ
םירעשמש סלוק סאםג סא ןוגכ לדגכו 'ר סנוחנ חל
ן כ יגילס המונמנ ןכו רועישכ השענ כ״חאו ליטישכ ושמנ
מוכפש אלנ ג״ ן נ ציל יאו א״ מנ וא נ " ן נ ציל ׳א
סא ףא מ*מ ן א מולעש ׳נ אי ני ש דע קרד ל״ס מי רו
;יא זא ׳רמגצ ןמז סדוק ןטקד ן נ ררגרו ורמגנ אצ ןי דפ
שי סגו ני סזגמ רי טפס קר וא כיחא צנא םולכ ו־רנד
זי נ ףד לי זנ לי זנ י נג כי ג מיגח סוו טלפמל ינהמכ המ
סוס ילכנ ן א י לננמ שימ 'סי תג שימ ףיקמ ׳ננ ני ע
סא אל סלוסס לוספ ןטק קלי ןסק כ־ אשמ אתיצו ןאמכ
ןטקד לדנס סוי הזנ ׳סכראה ־אמי חטל ן נ ללכ ןי א
סשקמ די ס הלינמ ׳שלי נ ןכי ני פ זי מ ףד ממלנד סריס
סריס סא סנשמס ירססד י ננ די כ ףד סשד הנשמ ןה למ
םדוק נ״סכ לי רו סורפש 'נ אינה ןי נ עי נד שיע עמש למ
ימי סילקש ׳ננ ב׳פי אי פ םילקש ׳שרינ p i סירפשס רמג
אוה סא qfe לילו ןומקי אל ןונק י גנ ניצ ףד סוסנמ
ה
חנעפ י » ת וב וש ת ו ת ול א ש ק לח
סז סנסו ינענכ לבע [י בג] פי גל סמ ׳סנלאס לאמו סמ
ףא ןנלק אלב לגו כ־ססמ ׳לספ םיסב םיבפלג לאובמ
ניסממ ללגב אל םישלק לוכאל ו די סלי גפו סליפ לסאל
גי מ ׳ס ףד חוסי לנ ׳עו ם״וכפ ן י ו ע אוס סולו קל
אלש ז״נ ני נ ו נע סנסו ספ [מפסיס ׳קםפ] סי פנו
ן א וגול לפנש לטשנ לכוא קלו ןנלק איגמ ןיא לרססבנ
גי פ פיפ ףדו ועצע לשמ ׳גג א*ע חיס ףד סיולספל ׳מגמ
סמו לימכאו ׳סנואה לאמו םוג םש ׳שי י נו ןכ עמשמ אל
ןנהש •לימו נאסל םכמ ןגה םלאש שיללח ךלד לאגל שי
ול שי כ־או סולמש ׳נ אי נה אל ן א םטשנ לידג לגכ
גאםש וא א״נל םש לדגנ נאס לצא לכסיש וא םוצע ׳נ
ינש סססע דעסי נוש ותוא סנמ׳ נאס האו וסוא םנמי
אי ני סא וא אי נל הש לו גנ נא לצא לכאי סאו ש״מכ
סאל ןנסו אינסל ןלצנ ׳•םי ינש תסס סדוק סולעש ׳נ
לעאו פי פ ףו סימקסד ךס ומבו ול סנמה נאסש
ס ו סמלו [םי מרה סםלגכ ונמוא עקנ ךנלו] ןנס ול
אהיש םצל ןנס •נ ילמנל נוית ;ג וניא ןי לכ ׳לס
ול גי שהו סולמש איג׳ םא ינש מספ איגהל לכוי
אלסנ ׳פ םיחספ 'פסוסמ תכומל סמ יסכלאה הנהל ךכ
סליכא לפ ןמוס לכ ןשמנ סיצמה סוו חספו הצמ י נג
סוצמס םויקמ אוה מגלו עגל לי נו קספנ אל הצמו חסס
לסשדנ ׳לנ ןיליפפמ ןיא ןכלו סמ םי נמי נ חכוע ןכו
׳לנ הצמהו חםסס לס הליכא םילמ ןמו לכ ויפב םעפה
ל״י קו ומכו מ״נ! םוצמ ו ע ע״נאללו הלילה לכ 'ני קע
ןממ םנ םי ננעמ !׳לכוו וי לנע סלימו אי » ףל סומגי נ
וא הקירו לתאל סולעש 'נ איבי סא עי נ ןכ הליכא
ול א״א ןי נמ לדגנ ״סי אל סא נום סליכא םל!ק סלילנ
.ל״מכאו וס!א סנמ ןכלו סםפהמ לוכאל
סוכטא סונ םי אלנג לוסיא סוס ןנבלל םא ללגנ (נ]
שי הז סמאנו זי טסס הלינמ ילהנ ם״נמלנ 'מ לולג
הצינל ןסנ הזנ ׳תכלאס לאמו ס־שנ סוליתס האמכ סמ
אי פ ףו ןיוניגו פ״נ האמוטכ דלו תלינט י נג ס־י ףד
ד•׳ ףו הנוסו שימ לבט ןיאש קוסנ ןנבלד למסיש ׳ננ
נ״ ףוו נ״ע נ " ףו יסוסו ׳ד ססנ פיש םירסנ ׳ננ ני מ
ושמ ׳ננ ןננלו ״רו אסנלס ןה ןכו סימ ףו סיסססו נ״מ
רוםיאנ סרוסם תוסעל רסומו ו ו ננ ןכו םכוונ סכוז ןיאש
ט*כ ףו ו ני מ וי ל ףדו סיל ףד םי י סס י פו ןגנלו
למ לס םסונד לש םנ האנה לוסיאד קלסמ כ־נמלסו
םדאס לע קלל ןכ ני נ השפ לוםיא תמאנ סנו .ןונס
סל שי סומטנ סשלק סא סשע י ני סו םינמלפצ לי ס ןכלו
ןכו אמסס ןמ אצויס לש לוסיאס ט )י או ליס ןכו סנותנ
לאמו סו נ ועט סינולסאםו סוני הוס סמנימנ םאל לי ס
3ר»נאו םמ ךיראהל שי
רנמ אל סונעססל ויאר ןיאש לנ סק• ׳ננ ן נ סי כמ
הוו סי י לננ ץלמ ש״אלס שי י בו המ ל״מנאו ללב
סניצה ׳לוסנ סלק ינא ן י למ סונו לו ננ אל םרומ לש ןי ל
י »אי צ סונס וףנס סומני ׳שרי נ ראטמ הנהל רלנס רקיסו
שנסי ל״רו סז םיקשונ ףדוססו ץיקהש ןמזב םו קשנ סוי נ
ףר סנש ראטמל ילשמו ן קמ ךא םלא י דט היתפ םניצ
קדמו י ן ד סי ר ׳עו סניצו סימשנו סמח םסנש שיד נר<
סוהו תצתק אלו ס״וי ךונל ןי לצו םי ענ 'אינמכו
הז אהיש סוקע סושנ וניצמ אלו הלינמ אלו סטותכ קל
מו ךא הזנ וקיוסה כיוננשאה לש סיקיוצס קל סלינמ רו נ
אורקל ךונל ךילצ ואו [םונ] םוקמ םושנ וניצמ אלו סוסש
סוס סזו לוענל ןלנמ זא סי לטשנ קלש ןממ לנא ללס
אט ׳פ אתלנמנ י מו כיסנב תסמ לש ׳א לילנ ומנ נםנמ
ניסס 'שלינו א־מ ןי נ ףו תו נו נ ״שלו היפ הימסש י מבו
םיחספ ימותו ׳ישל טילשו אילת לונה לקימו לימכאו תינעתו
סימל קל סא מספה תסימש ןממ ו י נ ףו הכוסו ו״ס ףל
לי ז •ישו ןא ׳פםומנו וכיתהו ס־נמלה תסיש ן נ ללס ולמא
אונמנ ני סננ הו םירמוא שינאה ונל הוו ׳ארשי לנו לףפ
ומי קר הילמוא זא הני נתנ ןנו סימםפ ׳סותי ׳שולינו ס־מנ
סירפים 'סמנ לאממו פי פנו לומנל סי נלנמו סליש סנה ל»
ןי לצ ני סננ חספ לש ׳א לילו הנונמ י ני הו ללהה הזלו
לונה הו פי סנ םירעו או סדנעטנ אל סויש המיענג רמול
״ש שינאמ קל ילמנל הוג וסנ םינושאלס ת־נמבו ללמ לש
תסיפל סנהו ואבנ המ ועוי אלו ואבנו קי הו ססנ סצנצנ
ליל ליתת׳ אל וי מי ומאו סמ ני ע וי מ ףו םכוס ׳סומה
ןי ולהנסו ׳מגמ לאונמ סמ הנסו רוביצל אל סנ עליא סא
יישלנ שימ רכ ויפ םתסנש סלשמס סנלמל י נג וי צ ףד
אלקנ אל ׳א סנשל לים סיקוסו ךכ לוגה ךא הו המו
תלשמ ולג לנכ ואו םישנ עי נו יה ףד תיירוה להק
ללהש ןוי נו חספ לש ׳ונ הז קר הליש רמול ״או םישנשט
ויפ סתס אוסו וי מי לכ ו ענ ומגיל לכ• נוש גולידנ ל־צ
לכוי ינא סמ ןא פ״מ לוגה הו וי מ השפנ ןכלו למג אלו
יתיה ונומכ ויסמ תי ה התא םנ י פ ךומנ וננתמל נותנל
ןא תולוממ •פוולו מומופל ישלולמ ןיול ןל מ1נ הלנמ
ןכל ל״ל ףיסמו וינמ התאש פלפנו המ י ל ךומכ וננתמל
ןשקנא לינה הפו נל ץואל ףסוי ן ו י ל׳ וי כ אנו לצקמ ינא
ומכ הניצ לש לש ׳נ פנפ ׳כ מנונ תצק ט ילמ ללפתמש
.ל״נה חנ ומנ מנונ יננה 1״עו מנל נרוממ סזנופת
׳ט ןמיס
«ד ל k ש
.[חספ ץנעל ןטק רבדב ל״נהל ךשסהן
לבא ,י ונ הש היד איע חיפ «ןד םיחספ 'םוחה שי׳סב (א]
׳םותה שיטל ׳דתםד יקו י רש .דוצמ ךוניח אכיאד גיהכ
תעיקת י נג גי ל ףד הי ד ׳סותב כי כו וי ל םי ררגנ
;ךנחל רוסא ובוגיח ׳י ע רוסיא אהי םאר עםשטד דפוש
.[אצפח וא ארבג רופיא יוה ןנברד רוסיא םא רדנב (ב
״ו בו שת
רי לסומכדכו נלסומס נלסל קסנימל זי פלס לי א ׳ד קי שע
'סוםנ פימו ׳סלנק ונסכמ שרת י י נ נאז סי ס
נאל סלוס ןי ל םזל p ןכ לואטס ןי א תמאנ סימקפ
קל םצמנ סי נו ממממ אלו תקפה סינטקס וינב םמ לכוא
סיססס ׳שרי נ ׳עו ןכ כי נ י נענכ ו נמ ןבו נאסל םילשנ
פמלמ אלס סקס שירשמ ו נע םא אי ענ םש סוסל חיס
לי עכאו סקוי ול קי ל ול י נעושע ןולאסל קיכ ןולאס
חנעפ ינש תובושתו תולאש קלח ח נ פצ 10
דדנססל רצקאו הלרע ׳פסוסו הלרע ׳שריג י אונמכ םלועל
הגרה ךיראהל םזנ שי הנסו ני מ ׳חלגק ״נ סיא ׳ר
סרוח ודמלל ני חד ׳צ ףדו סי נ ףד ןישודקל ךס רדגנ
׳עו נאה לע נויחה נחננש חרוח קרד ןניקשמ ארמגנו
עמשמ ןנו םינותנו סי אי ננ אצ הרוח קרד יישר שי מנ
כיחא רמא סש חרוח קר ארקמ שיע א״ע ׳8 ףד חו ני נ
ףד ןימינ מנימ ןכו נויא סיסתי ןיא ן ני חי נ לש חקונית
סצינמו סוזוזמו ןיליסחו חיס קי י סופיטפא י נג א״ע נ״נ
׳נ ףד חו ני נ ׳סוח ׳ע ןיליפחד ףאו ךוניח י י נ נ ל״י ו
!סקנ ךניח ׳ננ נ־מ ףד הכיסנו ב״ע וי ל ףד !י נוי עו
היוח י ומי לנ ןכו סיימש חמחמ צ״ק אל ׳סיממד ןיליסחצ
תושעל ךירל םינשקל דחוימש חינד לי ר חזוזמו םיענש
נ״ע א״י ףד אמוי ימו חונ ךיראהל שי סני סו סזוזמ
סוצמ י דננ ךייאסצ שי סני הו ל־מנאו סונ ע־סענ י ססנו
לוי נ צע וא ןטק צע ׳אק סז סא סכנכ חא סחדמצד
׳עו לורגא סז י מאי ךונח יכנ אי ע ׳צ ףד ןישודקד ךהנו
נוי ח י דנו ךניח רדנ סירדנ ינש סה איע אי נ ףד ני נ
אתלכמנ ׳עו לודנב ךייש הוד השא ואישהל ומנו דומיל
סשו השא ואישהל ני חד דועי י איקמ ףי לי ז סיטםשמ ׳ס
ןי שי קנ חקלחמ סוה ׳שי י נו לודנ קר ט״׳ ףד ןישדקנ ןדידל
׳ננ אי ע ׳ל ףד חונוחכנ ׳עו ל׳רו ״ר דועי ׳ננ חומני נו
ו־צ ףדו נ׳ע נ׳׳ם ףד חומניד ךהנו וי נא ואישהש ןסק
שרשמ סי נמרכ ךא ג״ע וי ע ףד ןירדהנסו נ״ק ףדו ני ט
אוה סחדמלו נויחה חיח ׳ננ ךנ פ״נע לימכאו ךפהל
אלפומ חמחמ סש א״ע 'נ ףד חונוחכד ךכו לודנ לע סנ
וננ הנמכ נא ׳ננ ׳ח ףד חוכמד ךסל מ׳נו שיאל ךומס
וננ הכמ רדננו ןטקל לודנ ןי נ מ״נד ׳מנה ןרהמ אל המל
חטי פנ הנרס ךיראהל הזנ שי הנהו צימכאו לודגה
לדגחנש ןטקי !״ס ס־ס חספ !כרק ילחנ צ״סל ס־נמרח
ש״ס אינהל ל׳א י אנ וילע וטחש סא ׳נל ׳א חספ ןי נ
י נג נ׳ס ףד חומני נ יעו ח״ד ני ח ס1ה אל זאד ףאו
ד׳מל הנותנ ׳להנ ג״הנ שימ! רי גחנו סי גנ ול סוה
ךיראהל שי הנרסו ריופ סי קי ז״ע סא דילומ ןטקד
פ״ענש סיות דומל ןמ י וטפ ןי דעד ףא סי ח י דגנ ןכו הזנ
העידי הולמ דוע הוס רומיל דנלמ ח״ח י נגד ןוי כ מ־מ
העי די ול ׳וחי ןטק ״הש ןמזנ דמלש דומיל ׳י ט סא
סש סי פ ס״נמי נ חספ י נגד מי נ סנו סונ יד חולדגנ
חויעש ׳נ וי מננ אצ קי סנש גייל עיגס י נכש ירימ
הוסד ל״ רמגנ י נכ שישב כא ךכלו זא ולש י ופי שה
פי כפ הזנ ךי י אסל שי סני סו צ״א ךכלו עיסמל לולנ
י י פש סזנ ךי ש וא דמלש סמ ׳נסמ העי די רדנלד ןויכ
די נארסו ס״נמלס ׳גיצסד סמנ יעו הזנ י דו הולמ רדנ
הכיסד ךהמ םש דע ךניח ׳ננ ז״ה איכס םושיא ׳להנ
דימל נ״ע נ״ל ףד םיחקפנ חכומד סמנו סנינח ׳פסוחו
אצי חקפ חשע םא מימו ׳ירטפ אנמחר חקוחר ךי ד
אצנ חינעח י ננ די ל ףד !•ע ישוחו הכי נ וי נע אונתו
יים ׳שריו הי גהנ םכח ן נ תלאש י אנצ שי סונו סלנק
לוכאל לוכי סא חספ לילכ לדנחנ סא מי נו פיחספד
טי נ ףד י י זנ ׳עו חונא חינל סש לדננ קי לכואש חקפמ
ודידי רלקאו סונ שימ אנינח ׳רד אי נוע ׳ננ ני ע
.ןי זאי ףסוי
׳אי ןמיס
םסגשהל ךי צנ זא ןכל אי פ גי נ ףד סוח״מו א״ ףו
חוני נ ראונמנ ללםחח ןכל הנשה לכמ רחויכ חי טי פ
לינס חפד נ י ןי ואר ףסוי ורידי די כ רלקאו הלינמו
שי ח רנד הוה חיקח סא סונ י חכי אס דאמו
דיפקמה טועימכ סלילח ומכ רושיא חלק ראשנ ן י י ע וא
וילע ןושארה סם ראשנ ןי דע וא סשדח סאמוס סו סא
׳להנ דנארסו ס״נמי סו תקולחמ שי ןכו ׳י ףי ןילוח ׳מ
סאמוטל וי וחד ןנקתו וי נשנש מ״נ י נג גי ח נ ״פ סילנ
׳א האמוט י אשנ ן נני י מ ןי דע וא סשדח סאמוט חו סא
ןנבי דו אהירואד אי פ גי נ ףד מ״נ ׳עו תואוס ףריצל מי נו
סא הרפנ יאנמ חקוצחמו ׳ג ףד סנוס יפו ׳פרפלמ אל
מ״כו ׳ג הנשמ י ״סנ שיע שדיקה י נחנ צע צלק רימעח
קר וא לוכל רוסאה י נד ןי נ מ״נ שי סגו י פסמ ןיא סזנ
חנש י עו סמויח ׳ננ נ״ע זי נק ףד חנש יסוח ׳ע םיטרסל
י נע ססי נד לשל סי וח לש ןי נ קליחכ ׳סוחנ שימ גימ ףד
מי ע סא אני ו י נאד ןסב די פ ףד ןיטיג ׳עו ונקחו
הזנ ידו הזב שיע ימיקל איאש ומב הוח חלננ ולכאחש
הזו ;ושא־׳הל סילשמ הז סא ןנבי ד ינש סי י נ ןכו ליכה
דחא לע קר רכש לנקמ ןיאד ג״סק !י ני ע ׳שריה ליר~
.חולח ׳נ ןכו
יי ןמיס
. ה ל א ש
םיםיםס םאו םלצא הווזמ הו נושה םא םינטק לש ת״ת]
רוטשיל כ״ג "היצמ תדועם״ הדועסה בשחת םא תכםס
.[חםפ ברעב תונעתהלמ םירוכבה
. ה ב ו ש ת
׳ג רכשנ ׳ס ףד םיחספ קסגיווד ב״לרמ ןסי נ ׳ט קי שע
ךבלו ןוקית אצ רדעה רדג המנשמ ׳גל וכז
סג יוכ מירכהל ןכו ליז סינמרה מטישל ריסא י פאה םנ
דחל ן א ׳וכ י עג ח״ק םיחספ ׳אונמכ ול ׳יהי אל ןוקיה
לש סליסמ סוה הזו י מונ ומכ ןוקימ ןמח משיש דימ
r pc הזו ,םיכסה אל ס״נקס ן א ׳1 ףי סלינמ קחלי
ןי־ינמ ן י
ח
ייסיכישאי לוכה כי רד אחקספנ ראובמכ
ריזח םעט אשונישד אחומ רדג חזו ליז םי נמי ס תמישל
אטוביש םיה !ע י ני נא קחצי ׳אי אי דג י מא אכלמ [ילכש]
לש הדש יישע ןקחל סי ל ףד זי ע ׳סומ ןי י י חנס סי נ קי נ
נוקע׳ חקל לוכה הוו ׳ח ףד חוי וננ י י זח ומכ םיחופת
הוה זאו לכמ קי י וישע יאשנו חוכרנם חעשנ וני נא
גיפס ׳שרי [י וכ] .הינקמ דיחעו ליעוח אלו וילע ללפתמ קחצי
םלועל רי סי ורפאו רואש ומכו הלכי לובסו סי רדני
ןסינ ׳מיכ מ״מ רשכי ףל אטינישו ליז םינמרח מטישכו
ענינמ ןניזחו נ״ע נ״ק ,םי חספ ראונמכ םיעגנל סשק
םוש יל ןי או םלועל סלחומ אוסו כ״ע ט״מ ףד ןישודק
םירוסא םימכו סידגכ רפא סגו סיאממ מעי צ סנקמ
ו
חנעפ י » »»»»*י י • ** קלח ת נ פצ
םג לצא וכסמ אלו י מא
,
י כנ ומכ י י מ אוםל סושמ קי
י ננ M ףד וי מי ןסו» סו נ ןי ראסל סי דאמו סרס
י פי םי זג םדוק קי הוד ראו מ םי פנ ׳שייבו סי י ו כ
הי וג םיוק סוס םשי אי ג ו י ן י סלכו ׳ו ףד קלומ
p ל״ס אל ׳סוססד ףאו נ״נמ פי נ פי1ג לסאל כ״אשמ
*למ לבק סא ערו ן א לימכאו סברס ןיראהל סוב סי
ן י י לו ני פ ׳ל ףד סורוכבי ןסב ראובמכ ׳נסמ די ב טפנ
ספנלמ סנ לנקל ןי רל ן א שימ סוי ׳ל וקיומכל סליסממ
איסגס שימ סונ אי פ אי ל ףד סש ׳עו אי ססי פמ קי אל
לארשי סוס סא ע*מ ן א אי פ וי ב ףו לע קידסנסל גימב
ףא ואו וי פ ׳אמול ןסמ חכומ ׳אמלנ סג וא וממ ףסוש
ןי ראסל שי י אמו אכט סולזגהו סוקמיס מי ע שי ששמסש
ןטצ מופמושס עי מ ן א מונ שיע היכ ףו הגיגח ׳ע סונ
סי י גדנ קל אל ני ס ףד ןינולעל ׳קסוומ ללמ מושעל
סגשםב לי נאי ס שיממו י נדה םויקמ סיחיש קי עמלענ
די נ ׳נפנ לנק סא ן כ קלו ס1נ גייס פי פ מוי םעע ׳למנ
ףתוש ול שי ש קיכ מענצנ גהונש המ ונל ו ו נתנ אלש ףא
מדכ סויקע קי מעלעס לדגנ אל מופמושסו לשנ ׳אלש׳
עגונ םימעפ סא ףא ןל מפנא אל מינשמ שי ש ןוי כ וא
׳סומנ ׳עו אגי ול אוה ןכ וצקאו וילע לבקש ןוי כ ןי סב
יסוכ טג נ״כ ףו ןי עו כ״פ גי כ ףל [מ״כו] איל ףל זימ
.לינס הפל כל )י ואו ףסי ׳ ולי ל'לי כ ןכ רדגס ןיא המאנ ן א
. ד ל א ש
ןיינעל םיללפתמהו םיאנגה ןי דו ,נ״כהנ רדגנ]
.[נ״כהכ תריכס
.הבו שת
וי סומכ יוכו גלפומה כרסל קסנימל איעלמ ;סינ ׳א םוי
ימלנק וכמכמ [ןאלדול] כו ״נ שליה יבל
ןיכ מ״נ שי ללי קנ ול בישא קל !ב יל לפיס אל מנמו
םיפמוש מש ססלע ןיא ואו ליעס מועממ סלימממ וננ סא
י ננע רחננמ ׳אננס זאו נ״סענ רדגנ לימה י כנ לש קל
י די ו ׳י סמוא א״ע וי כ ףד הליגמו ן ה ומכ הוה וי ממ
נמוכמ ו ו גנ כיג הוו אסיכ דמ י נג אי ע ׳פ ףד ביבו
תוכזל לי או ליסד אי ע א״ע מימ ףד סי ולננ אישנל וקלמ
ורונש םי נר ׳ק ףו ני נ ורונש סי נר ומכ סוסו סושמ
שיע שיל ףד סצט ןי עו םלענ קלס די ס׳ לכל ןיא זאו
י נג אי פ גד• ףד כי נו םש ׳שרינו ני מ זי מ ףו סי רדננו
סי נערס שי מנ לוונ מוכירא הזנ שיו ליעמ ׳ננ וקלסל
דצמ וימיל קלס שי ליניל ןנלקנ סנד א״פ מלועמ ׳להנ
די נ נל הונ ן י ש םא םנו לונילע איהש לי מ אל ומלמ
שיעכ םיבל לשנ קד הוד א״ ףד מועונשנ ועכ הנממ
כי נ הוו ו ״ ףו הליעמנו ני מ ו י פ ףו מומנמנ ׳סומס
״פ מנשהנ שי עו אממ ופמ טג פי ק ףד עי נו ןהב
ן י ש קר סוד איצמ ו נ ו ןי ו אכיל כיג השו מוריכש ׳לסמ
מוירוםנ י עי סוכו קד סוס ןאב לנא ומוקמ רכומס וימיב
וי
׳אי ןמיס
״ד ל א ש
המד תעכו כי ג חותפ ׳יה ותונחו תכש ללחס אוהש ׳ס]
רשפא םא ן י לש תוגוט רשכ ׳ארשי םע תופתוש תושעל
.|וגי לע רשכה ןתיל
״ד ב ו ש ת
י ט םי מ ׳ילא ט ׳סל קסנימו וניפרת רדא טי י ק״שע
רי עמ נרל ן י ש סו ממאנ סנמ ותלאש ל״ע
ול ני שא עי מ ן א ׳פרפ אל פטרל ענונס רנד הז ׳כ
ועכד הפימש ׳להנ נ״הנ מסישל תמאנ סנס ן כ הרלקנ
ןי או מיהכל רמוע הוס איסםרפנ מנש ללמל רמומ ל״יקד
אומל קר ששמ םעסמ אל םרומא ןמפיחשו ןנרק ןילבקמ
׳למנ / [ג י מנ ו ] ףאו ן י רלגל היה מסטז רנ ןיא
אקוד עקרק מלונענ מנש ללחמ םא קר חזל נמכ ןישודק
תנש לע המלמ ני נד לי ס ליז יישר הנסל ממממ אומו
ן א סש ימוממ וילע ומממ רנכו כ״ע מימ ףל תומני נ
רנדד ״ונ ףל מומי רכנ לימכ אימא הול ׳*שרל רלנס
ני כ ׳ניהד תינ הז רוסא מיססכ מיהמ רוסא ׳ארשיש
עקרק מלוכע ונימד מומכיד סיפ ישרט דאטמו מנשנ
הוו ו״עכ מנשל יישר י תסישכ [מ״עכס] סג ליר הזו שיע
לולימ לכ קר ןכ ןיא אנילל מימ ן א עקרק מלונענ קל
ןננלל רוסיא סנל פי ס ףל ןיבורע לי ס ״שר סגו מבש
י נג א״׳ ףל מוי רומנ יאנמ תקלסמ שי ממאנו מנש לש
שיע מ»5בל רמומ סוה ן א סיעכהל ןנברד זנונעש רוסיא
רנ י נג ני ע ׳ל ףד מורובנ ומונישל ליזאו ןכ ל״ס י י רני רו
לכ סנמ ן כ סנהו שיע סי ומ למא דכלמ ןומ לנקל אנש
ומכו סול סצע סוש ;יא םש מיללכ מנקמ קר מוד רנד
וילע לבק אלש רנמ ףא איהו מולמפל וילע ורזגש ס״ענ
אוסש ומלע לע רמא ל• ר סגל ׳אמי ד ני פ ׳פי ט ראונמו
׳פסומנ אבוה ;הבס נ״כ שי ר ןכו שיע תורספ ללא ס״ע
תורסמ י נגל וילע סוסו !קוס גי ר לש ונתמ הוהל לי פ !״ע
׳ל ףל מורוככ ראונמ ןכו שי ע היע ;י ל ןקוח נ״ר לש
אל בוש שי ע מולהעכ שי ע אי נמר לש וננ י נג ני ע
הנשמנ ראונעד ומכ ששמ סונ ןיאד םירבל ףאו גולפ
ץאש ףא רומשל מי ע סשמ רנמ סא טג םימ וי פ מורספ
רדג מורהןנס לע למ עי מ ׳ונ מופנ לבומ .עגמ ששמ סוש
סש שי רב ׳עו הרונ קר הזל ןוי כ אמשו ה״ע לש מורמונ
כי כו רקיעמ ןכ סא הזב מיכו בי ע ש״׳ ףד הנינמ ׳סומב
מירשעע מיע בורל ןויכ יאמל יבג רדגה ןכו ליז סינמלה
לימ ם״נמלסו סיס יאמלנ ׳נסמ אלו הרונ קר הז סוה
אלל םש סכומל נ״מ ני כ ףד םנינמנ יעו ינהמ אל ׳גימל
לכ ומכו סזכ לי עכאו הי עב מולהס י ננ ונימ ׳נהמ
עי רכ מכלם מומבינו מנשו ןיבורעב ראובמל ומבו מורזנה
י נג 3*׳ ףי הליב ומכו רפסמ ןיא ס״שנ מ״נו וימורזגב
מפוג מאצוהל ףא שייב ףא רוסא סאלוה סושמ הריזג
מנש ללממ טגל ןאכ ןילה ןכ הזנ ןי ראסל שי יאמו למומ
מ״נסמ ללג אלו ןוסי נ י לג ללכ ט ךי ש אל ממאנל ןוט ןי ל
חנעפ ינש ת מ וש ת ו ת ול א מ ןאח 11^5 12
קלסל א״או אלמימ סוס ti e האנהל ן כ ל*ר העימשל ת־ס
לירו שימ תלסא ליעל ןלים נהכד סי נשלנ שי עו סוכזס
סמסמ קל איסד ספ וניאש קל סוכזה לטנסנפ אל זאד
סזנ יסכראה רננו סללככ איהו ריעה ישנאל ןי י ש סוש
יכנ ׳ס ףד ביבל ן ס למ אי נטי לסו ןי לס ינלסל סמנ
!י לב ססלע ומצע לשא סא כימא ואכד ׳נ ה לימ ׳נשוי
לאונמד אי מ ג״כ ףל כי נ י עו נ״ש א״נטי לנ ד״ס ףל
אלל וי כ ףד סליגמכ יעו סירכ סי טו שיד סש
ן א סקעמ ׳כג א״ע וילק ףד ןילוס י״שלו שיע ינכמ
לכא סלומס לכל ןי י ש כי סנ לש !יד ןיינמלל ן כ לקיעס
טי ע ףל סומכיכ יעו ליעס •ננ לש קל סוס ונינק ללננ
ןהב ןכו חנומ קלח ךייש סא שדקמב זי סוג ומנ בלח •כנ
אל ׳אמא דכי ל לש לכלנ םילמנ יוניש יבנ ׳ל ףל סיסבול
שבש לכל ליעשו לס מי כו ׳ס ףד סוי לוסנ לימל ךייש
ןי נקכד סושמ כי ג ךא הו סשל טכש לש טסש סאל אמינ
םונ לימכאו סי טי פס סומצסל אלו טנשס לאסל קל איס
לוניצ נולב ילד אסל ניפש ןילדהנס ׳פסי סנ ׳ע סנהו
קר סוהל לנל לנד ן כ לילו שיע לוכיל י נרצנ קר הז
סכסס ןי רצו טעימה ףוכל בורל ןיא זא סיפהוש סושמ
ףוכל נורס םילוכי סש רוניצ רדנ סוסל םוקמ לכו לכה
׳כדרס ׳ננ אי מ סי נ ףל ני נד ןהמ ערנ אלל טמימה
לש יכרצ סשומ דוכילהו רוכילסל ׳•נסונד ל״רו ׳וכ עיישמ
םיכרצנה סירבנ ׳ב הזג שי כיהכ סואלוה סנהו רוביצ
םיכרצנה הירנלו גורסל סילטג סיליסיס םש רוגיצפל אקוד
ס״גמרס הנסו םילסב סנאו סופסום רלנ קל סז לחא לנל
׳ננ ני מ א״ ףד נ״בל ןה שרפמ וי טס סי פ סיננם ׳לסב
דיוסמ אוהש י י פל לירד ררחסל שקבש יובמ •ננמ דחא
לש סמ ןשייל ןי רל לאשס יימי סו י״ מ רחא יובמל ומחפ
י ונמ לנ לע סמס סוס םשד וילע ננמל סי לוני ו וקלח
סיכיישס סי נס סואצוס לנ סי סו ערפ דרננ אל ללנ רדננ
םילונ׳ סירחאח למ סאצוס סברי ואציש "פו ללכ רדגכ
טעמס׳ סו ״פ סגו םהמ סאצל אלש סופכל כ״כנס נור
נ״מ וי כ ףד סלינמ ׳מ ןוראסי ס״סס לש השולקה תצק
כ״סנ נורל שי ןי דס ןמ •אלונ ןכל הנטקל סלולנ רי פ •ננ
;כי הכמ סאצל אלש טעימ לי נ סוממל סוכז
םי רדנ ׳נ שי סנה ןמא רמול סמלד נ״נ ףל תוכלנמ שימ (נ]
׳כי סו ןלנמ ומלמ אוסש ומכ סוס ןמא םני מי ׳כיס
סנועס כ״מ טי כ ףד סומונש ימו אציש קל סוכ עמשו
לי זנ ףיסו ני מ ני נ ףד סוכלכו ןה .ליל ןבו איצומנ ןמא
םלצא סוסל ןמיו יבגו ׳שוסג שימ וי פ ףד ןילוח י״שלו
וי מסננ ואציש אל למא [ןי נומו] םיעמוש םלוכו ךלנמ לחא
הוו ןומיוס סכלכ שי ןכלו סי כלנמ םלוכ ומכ הוסד קל
םשל ןימיו סכלנ ןיאש גי ס סימ ףד סוכרגד ׳מנג לי ר
.ללכנ סוס אל סזו סכרג רלגנ אל ססימש רדגנ קר אצי
ףל סמרנ ׳ע רנדס ןימיקמ םלוכש ןמונ קר ספ נמנ
ףי דע קוליחל ׳ונ אי לו אי ל לנ למל ן ס ׳ננ נ״ע הימ
נוש ולצא ולסני םסש לולנ םהנ הוה אלד ןוי נ ואל ליל
ני ס דיצ ףד ס״לנ ׳עו ן1עיו הו ןיאו מאצל לו מ קל הוה
!י שו הנרה הונ ׳מנלאסו מונ שיס מוסיקמו מונרנ ׳ננ
ארקנ מוו םלוכ וללפמסש ומכ קל איצומ אוסש לי ל אצ
רמי צ
הכשל ןמ וא ןי ננמ סליחמנ סאד מקולוימנ ני פ ׳נ ףד
סא טנש לכמ ׳נ ןוממל ךייצ ואד םש ׳שליכ לאונמ!
קל אצ י נו ס סצטנ תונו ססל םי ואו ןיננמ סליחחנ
סמ הקעמ ׳בנ א״ע וילק ףד ןילוח ״שרב ׳עו ןנרק רדמ
לי ר אלו קלח םהל שי "סנמ ׳ננל ףאד ססטס נםנו
לשל הליגמנ ראונמ ןכלו השולקהו תוכוסנ קר סצטסב
׳עו ׳סוסו י״םרנ ש־מ רוכמל רי עס •כוט ׳ול ןי א םיכרכ
םושר סנ ריסה י נוס ׳ול שיד ףי סנ איס ני כ ףד ני נ
ומנ סוסי חנ סמל ןי א סשידקסנל אלח מי נ ן א םירב
סנו ריתי ׳מ חבזמ קלח ש״ס סימ ףל חומני נ ראונמד
אל ני סקנ סוס סא הלטמו השולק ונ שיש רנו לכד
מ״בו ני י ףו הליעמו א" ףד סומוכשכ ׳אזנמכ י דכנ עקפ
הנוסל גחל סכיס שקחא ומכ רוג סוס םיכר לש כיהנו
הלינמ ׳סוסכ ׳ע םלועל אוס כ״סכו כ״ע וי ל ףדו ׳ט ףו
סהכשמ עקפ רכל וויא י י מ עיקפמ סא קל ני פ סיכ ףו
ףד סורוכבד [א׳פנ| ומכ הוה זאו הנתמ ל״ב נל לוננו
היח יבג ב״פ ףל סומנמל ל״מל [ש״ממו] •יול ףא ׳ס
שי ע ןי דס אוה ןנד לנדה םתנשמ עקפד סואס לפנל
ךכלו ל״מכאו ןכ פמכמ אלל אי פ נ״ל ףל ןילוחו ׳קותנ
לנל חובזהד סי כוכ לשנ ןכו עקנ סמכל ׳נהמ אל סנסמ
חקולה ףאל םלומל נ״הכ סושלמ אל• אלל אלמנ םלועה
ח״צ ףד סונותבנ [ול םש] !אמו כ״הנ לש סוכז ונ ול שי
יאנגה וא תומיקמ ורכמ כ״חאו ליחי לש היס סא לנא
לש הי נ ומכ סוסו סוגהנססל קר רנוס םצעל סוס אל
ינהו רצימ רנ ןי י פ זאו סירסכ לש רוגמ הזו ןיססוש
כל ןי י ש אל ןפכלו פקפה ׳נסמו מ״ד ומכ הוסד סירנל
מיקפהל ריפה י נוט 'ז ףא ׳נסמ אל זאו סנסמ די נ
הריכמל כי הנ ישנא לכ סעל ןי רצו םשידקס ססנשמ ירמגל
סיכזל קר םיקמהו ףסוש סוסל רצמ י לפנ םליכ ססו
י נפמ לצקאו אנידצ אוה ןכ צכנ סיססום יל שי סמאנו
.לינס ספל נל ןיואל ףסוי אדלףנס
׳גי קיס
. ה ל א ש
אלש טועימב תוחמל ני נהנ יללפתס נור םילוכי סא (א]
;י חא ני נהבל ואצי
.[ןמא תיינע יבג גי ג ףד תוכדבד ןהכ (ב
.הבו שת
רילוהמכ י וכו כי וחר נרסל קסניווי לי פרס וומס ׳כ ׳ג םוי
ספכ יסלנק ׳נסנמ ןואלייונ נל ״נ םליה ׳נצ
ללגנ יל •סנשס לשא םינש יזיא סופ ׳ל סמוומנ סנסו
׳ננ לש לכו סא תוריסס סמנ םונ םיל ן כ סנסו כ״סנ
ריפס •ננ יטלפל י א ליפס י ננ םצעל ן י ש סו םא ליעס
ןכו םש אנטי לני ני םנ •ננ ני פ וימ ףו סי ללננ ׳»
וא לטיצל קל [ן י של] 'אילקל סי ס ליל סא סי לססנ ןכו
י נג אי ע ג־מ ףל נ״נ ׳פוי טלפ לנל ן י של דומלל סילסם
ז חנעפ י » תובושתו ת&אש קלח fi^X
לזאזעל 91 אלמימ ׳לל סז ררנחנש ״עי דתא לרומ ינסע
׳0ליב םש ראונמו קיחב ומכ אלו וחא לכל לוזג ךיללד
נ־הזג סזד ןל תפכא אל ללוג ןמזב ךפהל הנחה םא ףאד
זל סוס אל י י א חקולמ לש ןורחאה ענש תמאב כיאו ןי דו
ךסמ הזב ךיראהל םי לאמו אלמימ סזל ללוג ללב
ודי מו לדלאד ״שלב ם־ע םינקז י נג ז״ ׳ד ןילדסנסד
לאשנ ךא ללוג ולמנ אלל תמחמ סינקז ושענ ססילאמ
סוס סניסכ אמינ סא חמאבו ןקז לש םיגוחב ׳3 יפלקנ
ןי לוסנס ראוגמנ אמשנ ליצ הכיווס ׳גגו צי י קו לוגילכ
אל סמל כיא ךא הכימסה הוה ססוג הוו צ״י נ״ע ג״י ףד
ףד ןישווקי בי ע ׳מ ףד אמוי תונבוק לאשנ ללוג ינחמ
תולוכנס י נג ןכו סש סאירק םוקמנ חז אסו מיבו די י
[לולובס] אוס ׳מ סיהנ וניתחנ ךיא מימ ז״י ףד ןילוהנםד
ךס לוגנ הוחד ל״צו חאובנ רוג סג הזנ ךי ש אלו
ש־ע לוגשנ חנמ ךל ינא ני ח ׳ננ ני ק ףד חונוחכו
ינהמ אל חסיפח סגד ןוי כ ןאכ ךיא נ״הפ מימ ךא ׳סוחנ
ףד נ״נ חלמנל ווכנ י נג וניבו סצועמ [ולבוח] אלד הזנ
חולוכנ לש ןיקחס י נג קלמ נותכ אל ךכל חמאנו זיכק
י י לו אחנולס ןי רדחנסו א״פס ש־וי נ שיעו וני מחי ש י וכ
.*סזנ [ני לו]
י ט ןמיס
. ה ל א ש
בוהצ וא רוחס עבצל ונקז רעש עובצל שיאל רתומ םא]
ול השק ׳יהיו םימי עבשו ןקז שיאכ הארתי אלש ירכ
.[הדובעו הרשש הזיא נישהל
. ה ב ו ש ת
הז הנהו ני מ תעכ ׳תלנק קסניווו א״צרת שיחמ ׳ו ק׳שע
שימ יפצ הנהו ינממ לחא לאש רנכ רי ננ אל
הז הוה א״ע תימ ףר תזמני ׳םותו םיוכע ׳להנ וני נר שימ
סושמ םעשה וא [י פי ] ךרוצל קל ליפיאה סא םיללג ינש
[ילש] סאופרלד ח־ע ףד תומבי ׳סותנ לאונמה יפלו יפי
ךרוצל ףא ׳:המ אל שי סא צנא יפי הזנ אנילל יניס קל
ינפמ ללנ קלד יניה צנא שקלמ ומנ םצענ קר הזו ־אפל
סי נ ףו זי עו סי נ ףד לי זנ ילש האופל ךרוצל וא שנלת אצ
סומ תלסהה לוסיאה סא סומ לישמנ ׳ישל תשיש י נג ומכו
ףדו איע וי כ ףד תולוכנ ׳םות ׳ע סימ למנ השענש המ זא
דמא לעש ענול וא דחא לעש ונקלמנ יאלו הוו מ־מ דיל
שי המ ליז ל״נאלה שימכו מי נ ןיא זא ויפ׳ ךרוצל קר זא
העינצנ תמאנו השאל ומצע תומוצ הצור סא יכו ויפ׳ הזנ
ני ע ניצ ףד ק*נו ךסנ ומנ ר־ס אלל ענצנל סא קלל לי נ
לדסד סענננ לבא תושלת סינסו הזינ ומנ היה סזד דיצו
שיו תחא הלעש ענננ אל צנא