‫ס פ ר‬

‫ו ת ש ו ב ו ת‬

‫ש א ל ו ת‬

‫צפנת פענח‬
‫מ א ת אדמו״ר ר ב ן ש ל כ ל י ש ר א ל‬

‫מרן‬

‫יהיר‬

‫בדורו‬

‫ר׳‬

‫י ו ס ף‬

‫כמהוריד‬

‫שר‬

‫התורה‬

‫זצוקללה׳יה‬
‫פישל‬

‫אפרים‬

‫כשית‬

‫ב ה ר ב ההוי׳ב‬
‫ראזין‬

‫דל‬

‫הנודע בכל העולם בשם הגאון האמ־תי הראגאטשאווער‬
‫בעהמ״ח ספרי‬
‫שהי׳ מ״ח שנים רב‬

‫צפ^ת‬

‫פ ^ה‬
‫י‬

‫בק״ק‬

‫דאיגאוופילם‬

‫הלק‬

‫ראשון*‬

‫על הרמב״ם‬
‫)דווינסק‪ .‬רענאכארג(‬

‫הועתק ומוכנס לאינטרנט‬

‫‪www.hebrsm;books.org‬‬
‫ע״י‬

‫חיים‬

‫תשס״ד‬

‫צפנת‬

‫‪ trbnv‬ותשובות‬

‫סימן א׳‬
‫ש א ל ה ‪.‬‬
‫]ברבר‬

‫האזרחיים‬

‫גישואי‬

‫אם‬

‫גט[‪.‬‬

‫איחה כדםו•׳ ואם םסרכ אם צריכה נס[‬

‫תשובה‪.‬‬
‫יום‬

‫איח‬

‫ר׳‬

‫לכל הזמן‬
‫איש‬

‫נ״‬

‫בפני‬

‫ואשחו‬

‫נהכחנ׳‬

‫קנלח׳‬
‫סערכאוח‬
‫מן‬

‫וכן‬

‫שלהס‬

‫והנס נאמח כיון‬
‫עלמס‬

‫בנדל‬

‫וכן‬

‫נכחנ‬

‫המזיקו‬
‫סנקיננס‬

‫ואז לא מסט אף אמחלא וכן חכיד ועי‬

‫א״א אינו עסנ׳ ]ולא[‬

‫כיב‬

‫דף‬

‫וכן‬

‫שאמרס‬

‫היא‬

‫זיל‬

‫סחס‬

‫ללוקא‬

‫נאכח פלוט ועי מיש הבהימ ז*ל‬

‫בקדושין דף סיג ע״ב נני אס אמר סאב‬
‫לסרמניס‬

‫לידידי ח׳‬
‫דודאי‬

‫בזמן‬

‫מיש הרין נשס הראייה נכחינוח‬

‫שנחקדשס‬

‫נספ״א‬

‫לפלוני‬

‫דהל׳‬

‫שקדשס לפלוני‬

‫סקלין‬

‫אס״נ‬

‫דנג•‬
‫נאנ‬

‫החזיקה עצמה נ•־ היא נקקלח ילא‬

‫וכן‬

‫ס״ל‬

‫עלמה‬

‫אס‬
‫דניון‬

‫וסנדל‬

‫שהחזיקה עצמה לאדם מס״ס זה נופה מלידה הוה‬
‫אישיח‬

‫בנלר‬

‫לא‬

‫ואס‬

‫נירור‬

‫סחזיקי‬

‫שנהם‬

‫קקלים נס הנועל כמו בהן לקיש׳! לף‬
‫אנל‬

‫נקרונח‬

‫קיל‬

‫הירוש׳‬

‫סרמנ־ס זיל נ פ י א מה׳‬

‫דנס‬

‫אקיב‬

‫פ׳‬

‫נאיש‬

‫ועיקר‬

‫סרמניס ז״ל דנמ׳ דיל! לא ס״צ‬

‫זס‬

‫עדיס לא הזה קרושין אין להס‬

‫כח‬

‫נדר‬

‫עלמס אז‬
‫א ן שס רק‬

‫ואשה וכן פסק‬
‫הנדר‬

‫משוס‬

‫דברי‬

‫לולי‬
‫דכיון‬

‫להחזיק‬

‫דנ‪:‬א‬
‫שס‬

‫שהי'‬

‫עדיס ווה ר״ל באמה הניאר בנע׳ לקדושין דף ק״ה ע״נ‬
‫סב לאחרים לא ר״ל כמיש לש״ וסוס׳ ניעין‬

‫ד׳‬

‫דף‬

‫רק‬

‫לשס ר״ל שנהם מודים שנתקישס לו במז״׳ נע־יס ושאל‬
‫ס ״ נ מיחה אסר הנא ואס נחקלשה‬

‫שס אס‬

‫יהי' קדושין ואמל‬

‫סנ‬

‫דשס‬

‫לאסרינ׳‬

‫צאסר לא‬

‫ליל‬

‫לרין‬

‫דע״כ‬

‫שיה״ נזה עדי קדושין ועל אסלים לא מהני מס אומליס‬
‫שס‬

‫שיה׳׳‬

‫זה‬

‫ובלא‬

‫בלוס‬

‫לא‬

‫אן‬

‫פקק כשיעח הירש׳ נקדשין דזה‬

‫מ״ע‬

‫נופה‬

‫דיה‬

‫ובעלי‬

‫הרמנ־ם‬

‫הודאח‬
‫דאמרה‬

‫ניל‬
‫אשחו‬

‫בלבד‬

‫מדברי סרמנ״ס ס‪'£‬א שס גבי‬

‫או‬

‫שחחזק‬

‫די‬

‫גני‬

‫אישוח‬

‫לא‬

‫לא בירור רק מציאוח חך‬

‫גבו‬

‫שאומרח‬

‫נחזקה‬

‫הרמניס זיל‬

‫סוה‬

‫ננלר נירור ונוכל לומר כי הגמ׳ שלנו‬
‫ריל רק קיושין אבל הירש׳ וכן‬

‫בקדושין‬

‫לפלוני‬

‫ורק‬

‫החזיקה‬

‫אסה‬

‫שאמרה‬

‫היא נהרנח‬
‫עצמה‬

‫מקיק‬

‫לא הבועל וריל‬

‫באומרח‬

‫אף‬

‫מפלוני‬

‫בלנר‬

‫ל ץ ולא מהנ׳‬

‫בהסזיקה‬

‫ד׳‬

‫אטחלא‬

‫ועי‬

‫ביב‬

‫מזינן לנס בפני ב״נ עכיפ לריך אמחלא ונבי אישות‬
‫מהני‬
‫לסתום‬

‫אמחלא‬
‫עלמס‬

‫ונס‬
‫שסיא‬

‫כי‬

‫לפי‬

‫ששעעחי‬
‫וסוא‬

‫דף ל״א ע י נ נני נכסיי בלא‬

‫וסיבה יש להאריך גזס נגדר‬

‫מס‬

‫ניד ע״נ ומסגי נאמה לסמיביס‬
‫נו•‬

‫עדיס‬

‫עיש‬

‫לס‬

‫שישא‬

‫שנשתענד‬

‫הנה נזס הוס שיענוד סגוף ע׳ סוס׳ כסונוה דף‬
‫ומאד •ש‬

‫לסאליך‬

‫של‬

‫בזס‬

‫לסיני שאל‬

‫אישוס‬

‫אס סוס סיינ מימלא כיון‬

‫ניב אס זס מימלא סוה שיור ואס פרעי‬
‫שיור יעי בסן ררפיא דנסוציס ודף‬
‫לאחר‬
‫אס‬

‫סארוקין‬

‫ולא‬

‫כנקה‬

‫סנדל‬

‫שבס‬

‫םסיא‬

‫זה‬

‫אס‬

‫וננלר‬

‫מזיק‬

‫סס‬

‫נעלס‬

‫וסוס‬

‫בגדל‬

‫לא‬

‫עברי‬

‫דאערינן נ י ב דף ל׳ <נ*ב דינורא אמלי מפשס‬

‫ניעין‬

‫ולכך‬

‫נעיא‬

‫ניז‬

‫יל‬

‫ללא‬

‫ס!ס‬

‫גני‬

‫סגיע‬

‫זמן‬

‫מפסידס‬
‫גני‬

‫שס‬

‫נמס‬
‫אונס‬

‫ע־נ‬

‫»ס זה‬

‫שלא נשאס‬
‫עיש‬

‫חס‬

‫או (ס‬

‫רק‬

‫עיש נזה וכן משמע מן ודש סתוק׳ ענות יף‬
‫אנוסה לשייר אשה לאטקה רק עיכ לסך‬
‫׳שאס א! סשיעיול כילי שאר נשיס‬
‫יכיון‬

‫לאסור‬

‫לנישה‬

‫השיעניד‬

‫עיא‬
‫בין‬

‫נימ‬

‫לישאנס‬

‫ואס‬

‫נזה‬

‫דייל‬

‫בייש'‬

‫רפ־(‬

‫וסאלכתי‬

‫אליס‬

‫תקיס‬

‫עיז‬

‫יב׳ אירא מיש שס דבלא כוי ואינו מוגן למה‬

‫יעי‬

‫לכהונוה מסמס דיכול ננלשה וכן ק<דס נישואין‬

‫נ״נ‬

‫״ל‬

‫דכיון דח״נ לישא וכחב כרמנ״ס דכופין אוחי ליסאנס יש‬
‫שיענוד נס קודס והרבה יש להאריך נשיעח סייריש דב״מ‬
‫פ״א ומזונות סין דאס נרש אשחו ולא נחן כחינס לרין‬
‫ליתן לה מזונות ועי נ ר ״ ף פ׳ שני‬

‫דיני‬

‫נכחיטח‬

‫גזרות‬

‫דלא קי״ל כן וניאיש פס וברנדי דף‬

‫ק־ז ע״נ נכתונות‬

‫מקודשת‬

‫ליכלנא‬

‫וכ־מ ועי קדושין דף !׳ גני‬

‫לסלי עיש‬

‫לווגסנ אחריה׳ ונרמב״ס שס ר״ל דעשעכד עלמי‬

‫לק סלי‬

‫ואמייל עכ״פ יש שיענוד לסחיוביס נס קויס נשיאין‬
‫בחוק׳ כחונוח דף ניל ע״נ גני שיעבוד הנוף‬
‫וה*נ‬

‫ווא׳‬

‫ועי‬
‫נוס‬

‫עיש‬

‫סל עליו שיעגיל הניף שישאנה ו נ פ ר ע באופן‬

‫כזה שינמש הצילה אותו מקולר שיש בו סננה מעש וכאן‬
‫בודאי גע צריך ליחן לה ע״פ לין גמיש א ן‬
‫ליכא אף לשיעח סרמנ״ס זיל נ ר פ י א לסלי‬

‫עימ‬

‫כפיס‬

‫נערה בחולה‬

‫גני אונס דשס סיס סיונ סחולס וכאן רק שיענוד עלמו‬
‫ועי נחיס• מעטח י ף ח׳ ע״א‬

‫ירש״‬

‫ושס‬

‫אדרבס‬

‫סוא‬

‫לא‬

‫שייך‬

‫הציל איחה וכיש כאן ולכן בודאי ננדר נפיס‬

‫מימ ל‪-‬ין לראוח כל מס דאפשר שישא אוחס כדח משס‬
‫וישראל ונע ל י י ן ליחן לס נלא זס וכיי־ש ואקצר‬
‫יוקף לאזין ר נ לפס סנ״ל‪.‬‬

‫סימן בי‬
‫ש א ל ה‪-‬‬

‫דף‬

‫ניכ צליכיס‬

‫וע׳‬

‫דציין ליסן מזוגות‬

‫שיעמל ועי בסוס׳ כתובות דף ע׳‬

‫עיש‬

‫לא‬

‫ססנה‬

‫לף פיה !•א גני חין מסרומסין אס סוס שייר נגס ליל‬

‫אמחצא‬

‫קכיז ע״ב נני המזיק שסיא בנו בביח סמכס מהנ׳ אמחלא‬

‫אשחו‬

‫סחוס׳‬

‫לנר וכן ס־ל לסחוס׳ ביק‬

‫דף ע׳ ע*ג ד״ה אע^י דנס בקדושין‬
‫לא נדר נילל רק‬

‫יניווס‬

‫מסיים בקלושין‬

‫בלבד וכן סדין בסס סראיס נפ״נ דכחוניח גבי‬
‫בקדושי;‬

‫נזה‪.‬‬

‫לקדיש•) י ף יינו ע י נ וכ״מ ע״מ שאין לן כו׳‬

‫שלסס‬

‫ססחס‬

‫»״ג‬

‫ונס יש לסארין גזה אס‬

‫שכנסה נהמ״נ או דין פרעי וצא שי־ן לסן‬

‫נ׳ עין חמוז דחא׳ שחא חרל״א דווינקק‬
‫מ״כ‬

‫עיש‬

‫ועי‬

‫עיש נרשנ־ס וכ״מ‬

‫איסה‬

‫]אשד‪ .‬הצילה לאיש ונשאו בשטאנדעםאטט ונרשמו בפספורט‬
‫אם גופין• לישא‬

‫חוס׳ כחוטח לף קינו ‪9‬נ״א עיש וביב לף עינ‬

‫סוא מוסס שסיא אשתו יש נזס ממש קדושי שסי לשינוח‬

‫)בהשטאנרעס ־ אטט(‬

‫צריבה‬

‫פענח‬

‫ב‬

‫ןעוד‬

‫כ ר כ ר גישואי האזרחיים אם צריכה ג ט [‬

‫תשובה‪.‬‬
‫מ ש י ק •*נ חשלי חלצ־א דווינקק קגלחי סיים »*כ וסגס‬
‫וס נפשיק סשביי גיכ ‪0‬אלס כזו ו‪60‬י‪<3‬י‬

‫קצ‪0‬‬

‫ת‬

‫‪2‬‬

‫^!‪nam‬‬

‫בוס כ׳ ע*‪ 0‬צליבס נ ע לידי‬

‫בלא‬

‫סלנשיס‬

‫קדשין מימ‬

‫קטן יש בס גדר אישוס ואף דמדברי סהיס׳ גיעין‬
‫נאסרס‬

‫ע י נ מנואל שם דלא‬

‫עשס מדבק באשסו כף‬

‫כמו‬

‫קדושין לף ״ ג ע״נ לסיל‬
‫עיב ועין ד ף ליו וכימ‬
‫קיש‬

‫יסיס‬

‫דף‬

‫בינמוה‬

‫סיל‬

‫אס׳ב‬

‫בס‬

‫ב״נ‬

‫לא‬

‫ע׳‬

‫גרר‬
‫בסוס׳‬

‫פעלס‬

‫ודף‬

‫כ״א‬

‫סרמביס‬

‫!•ל‬

‫״ל‬

‫דגס‬

‫אין‬

‫בה‬

‫צאו‬

‫ללא‬

‫דשפסס‬

‫דלא‬

‫ים‬

‫כרשיי‬

‫וסיס׳ ותימ מבואר‬

‫דף‬

‫לוקס לכיע ורק‬

‫ניעין‬

‫מיוחדה‬

‫דף מיג‬

‫ייא ועיכ דמימ יש בס‪ ,‬אזסרס דאל אשס‬

‫כוי וכן מבואר בספרי פ׳ הלא דנבי יפיס אס לא רלסס‬
‫צריכה‬

‫לססנייר‬

‫דף‬

‫בקדושין‬

‫נע‬

‫כינ‬

‫מן‬

‫ושלסה‬

‫לקוסין‬

‫יש‬

‫גרוס דוס מבואל בקרא‬

‫וליל‬
‫לן‬

‫דסוס‬

‫לאישיס‬

‫א״א‬

‫לף ס״מ עיב לאסל ביאס לק לל״ל כיון‬
‫ביאס‬

‫יש‬

‫א' שוב‬

‫רק ונימ דכל נע‬
‫ויל‬

‫רשיי‬

‫ועי קדושין‬

‫בת גלל מיסוס לו ומאל יש‬
‫שני‬

‫ציין‬
‫לף‬

‫נדרים‬
‫ע״ב‬

‫ט׳‬

‫ר״צ‬
‫לאחר‬

‫דססולה‬

‫בזס וקלס מזס נדפס בסיביר׳ אשל נ ו פ ס‬
‫בקדושין‬

‫ווה‬

‫גס לא כרש״‬
‫נמורס‬

‫זה‬

‫פעיל‬

‫ססירס‬
‫לסאלין‬
‫כביר‬

‫לא‬

‫כמיש‬

‫וקנין‬

‫עיש‬

‫בזה‬

‫חש סלשין‬

‫הנפול גנט שלנו אבצ כאן איל וה ורק‬

‫עיי‬

‫שלנו‬

‫ב״ל‬

‫וכן כאן איצ לשמס ונמו גבי ניעי וחירוסא‬
‫מיו‬

‫לשס‬

‫עיא‬

‫דף‬

‫דיגמוס‬

‫לא כמו כל גט סירוס דהוס גדר גירוס‬

‫גיכ גומר סגירוה וכאן רק דפקע סעבדוס עיש ולן‬
‫כ ע י של ע״ע בקדושין ו ף ע י ן ע״א‬
‫נוס אבל רק‬
‫שמעסי‬

‫ביד‬

‫ישראל‬

‫כ׳‬

‫ב ז ק שהייסי נטלה אשר ציין לכסונ‬

‫בלשונה‬
‫יף‬

‫עיי‬

‫של‬

‫וסרבס‬
‫ובן‬

‫יש‬

‫ומיש‬

‫בכס״‬

‫ובשער‬

‫גני‬

‫לסאריך‬

‫לפי‬

‫אשר‬

‫אשי קדשה‬

‫‪ kptpn‬לרי׳ בחוש׳ יביווס‬

‫ליא ע י י עיש בזה לכן איא להסיכס בלא נע והרגה‬

‫יש צסארין בזס כי באמס מונח מדברי סספלי‬
‫ואס‬

‫לישא‬

‫נהניירס ורוצה‬

‫כסף ושער ללא כמ״ש‬

‫אוסס רק קדושי‬

‫סרמנ״ס‬

‫בהצ‬

‫ויצ‬

‫בפי סלא‬
‫ביאס‬

‫ולא‬

‫מלכים‬

‫משוס‬

‫לכ״ן לכבר קנויס לו לא מסנ׳ עול קני! רק ביאס‬
‫וכמו‬

‫עלס‬

‫יבמס‬

‫גבי‬

‫ריל קדשין‬

‫וזס‬

‫וקוקס נו׳ ריל ו ל כ ן לא מהנ׳ קדושי כסף‬
‫מפני‬

‫כי‬

‫יש‬

‫ל׳‬

‫הרבה‬

‫עול‬

‫דפס‬

‫לכתוב‬

‫לוס‬

‫דף ל׳ ע״נ שכן‬
‫ושער‬

‫יוסף‬

‫תשובה‪.‬‬

‫ו ף ו׳‬

‫נ י ס ע״א דשפסס סרופס יש בכל חיל עיש‬

‫וכן קי״צ דהיא‬
‫וכריסוס‬

‫ומיסס‬
‫ולשיעס‬

‫לאו יש ]וראיס[ דסוא‬
‫בסל׳‬

‫בזנוס‬
‫גבי‬

‫מימ‬

‫א שה‬

‫ואקלר‬

‫ראזין‬

‫רב‬

‫סניל‪.‬‬

‫ב י ה יום‬

‫"ל‬

‫ובאמת‬

‫זה‬

‫שים״‬

‫נגדר‬

‫הרמנ״ס בהל׳ מלכים‬
‫אמה‬

‫הענליס‬

‫ביעוד‬

‫דכסנ‬

‫סזינן ו מ מ ו י‬

‫וכן‬

‫משמע מלשין‬

‫יפלגש‬
‫וריצ‬

‫באדון כמבוי קדשי! לף‬

‫אסור‬

‫קודם‬

‫רק‬

‫שיעלה‬
‫סיס נדר‬

‫סראשיניס לקדושי; ]ניסנו[‬

‫״ ע מימ יש שיעס נירש׳ ומיעדס‬

‫בובריס‬

‫ב׳‬

‫ובבראויסק‪,‬‬
‫אשסהי‬

‫ואנמ״ל‪.‬‬

‫וריח‬

‫שלום‬

‫כל‬

‫אלול‬

‫סגוול‬

‫כויו״נו סרפיג צמחו׳ ילידי‬
‫נמסול״ר‬

‫ונו׳‬

‫והנייר‬
‫לנו‬

‫א ן בקיצר‬

‫אשר‬

‫זיל‬

‫מסל'‬

‫בסיי‬

‫אישוס ספיס כסב רבנו לשון על‬
‫בוס‬

‫בס״א‬

‫שסנדילס ובסי!‬
‫וכהובוה‬
‫הגדיל‬

‫לא‬

‫יספיק‬

‫מסל׳ גרושין‬
‫יגוס‬

‫מסל'‬

‫גרישין סייע ובסל׳‬

‫מ י ישלא׳ סכשריס עיש‬
‫גני‬

‫גבי‬

‫קענס‬

‫סן‬

‫ש‬
‫ןעיד‬

‫א‬

‫ל ה‪-‬‬

‫ב ד ב ר גישיאי ח א ז ר ח י ם אם צ ר י כ ה גמ[‬

‫שבעלס אחר‬

‫דינמות‬

‫ק־ע‬

‫דף‬

‫ז ן עיג ע*ב וסייא מסל' אישוה גבי קען ואסיכ‬
‫לף‬

‫וננסונוה‬

‫גני גר וקנון עיש נילש׳ ונקגו‬

‫צ׳‬

‫ניסא קנון מקיש אין מגרש ובנמ׳ נקש סשיאו‬

‫אן‬

‫אניו‬

‫רננו סרמנ״ס ז׳׳ל ססליף סלשון בפ־יא מסלי אישוס ונקש‬
‫נשא‬

‫סשיאו‬

‫לא‬

‫בזס סנאי אס‬
‫עיש‬

‫נמורין‬

‫ועי‬

‫אגיו‬

‫סמקדש‬

‫הוסע׳‬

‫נמלוס‬

‫סועס‬

‫ונעל‬

‫ס פ ״ א סליגי‬

‫אס‬

‫נישואין‬

‫סוס‬

‫נזה ובהן דקנסדרין ו ף "׳ע ע י נ ע״ש בוס‬

‫א ן בחוסס׳ דינמוס פייא מבואר דהך דינמוס דף ציו שסיהס‬
‫אחוהה ס׳ בזמן שנשאס וכן שה״ נעלס סי וצא ידע ואחיכ‬
‫נודע צו שמה אז לק אס בעצ לשס קדושין מפורש ובלא‬
‫זה לא עיש ולא אמרינן כל סני דסוקס ונו׳ והניר‬
‫יראס במ״ש סרמב״ס ז״ל בפה״מ‬

‫משנס‬

‫בס״ו‬

‫שאין אלס נועל לשס ונוס ויכול שססי' שלא‬
‫וכסנ שסוא נפלא ונפסס‬

‫בו‬

‫אך באמס כך הנס הארכה׳‬

‫מנעולים‬
‫בכ״מ‬

‫בזה‬

‫נאישוס וכן לסיפן נגיושין א׳ שסיא‬
‫שסיא נאסרה עצ אסריס‬

‫וכן‬

‫ממנס סאיסיר לאסריס ומס‬

‫וה‬
‫לשס‬

‫זטה‬

‫וס סשנס‬

‫דיש‬

‫נ ׳ נדליס‬

‫נמשיה‬

‫וסב׳‬

‫נגיושין‬
‫סיש‬

‫כן‬
‫כסנ‬

‫ומס‬

‫שלו‬

‫לססך ‪6‬׳ מפקיע‬

‫לו‬

‫זכוה טסן זס‬

‫בס‬

‫לס וזס י י ל ר ש ״ נקישין דף ס׳ עיג לעה מ ן ג ס שכמג‬
‫ועי מ נ ד י‬

‫שפוטרס ממנו ומקנס עלמס לס עיש‬
‫דף ג׳ ע־א במ״ש מס זס גט כליהוה‬

‫כסונוח‬
‫מ‪6‬ד‬

‫‪ trn‬קדיש‬

‫סארנסי בזס דריס כגט עישס לדיין לסיל לפוםל ננסונה‬
‫מס־ס וגס סרמב״ס !"‪ S‬מודס בוס‬
‫בס פקע א ן האיסור לאסרם‬
‫בשפחס‬

‫אסורה‬

‫דף‬

‫איא‬

‫שיש‬

‫נמורס‬

‫ולכן‬

‫רק‬

‫ואח״כ‬
‫למס‬

‫לעבד‬

‫אקולס‬

‫נאשה‬

‫וסא‬

‫ונאקרס לכסן לא משוס ססיור‬

‫שססירה לעצמא לק משוס מס שפעורה ממנו ובנדר‬
‫סנע משאיכ בשפחס וכן פלגש אף‬

‫לשיעס‬

‫רבנו‬

‫דנרס בלא קדושין מימ יש בס עשה ודבק בס‬
‫ע׳ קדושין‬

‫דף‬

‫לו‬

‫ו׳ עיב לסר׳ אה מוסרה מסגי נאשס‬

‫משיס‬

‫לכהן‬

‫‪01‬‬

‫נשאר‬

‫לסקיין‬

‫״נ‬

‫עיב‬

‫ומאל‬

‫ללין גלל גע לא בריסוס רק‬

‫סארכסי‬

‫ריח‬
‫סנוול‬

‫כמו לב״נ‬
‫וגס לוס‬

‫בזס‬

‫פעור וכן מוכס בקפלי פי‬

‫סלא גבי יפיס וכן סדין ויפיס דיראת בקדושין דף‬

‫ניב‬

‫רק‬

‫דשס‬

‫ונ!‬

‫לש״‬

‫לקוסין יש ל ן בס ע״ש בלש״י ואין ספילש‬

‫סימן ג׳‬

‫סזמן‬

‫נ ן כבר ידוע דברי רבנו הנדזל סמלמד‬

‫הלמב״ס‬

‫ועי‬

‫סייס‬

‫וברכס מכהבו קבלסי כמה )למש ולמה‬

‫יש בזס לסארין סרבס מאד ע י‬
‫דעה‬

‫לבי ניי רב‬

‫כ ן כי יצא ממסנס בעשיק בעיקר סדין בזס‬

‫מנואל קדושין‬

‫כיון דססורת אמרם שיכול ליעד וזס גורס מלן‬
‫זס ואף דלמ־י ללא סיל מעיס‬

‫ב׳‬

‫סרב‬

‫ולא‬
‫יעוד‬

‫פענח‬

‫ליל ק‪1‬וס סנירוס רק‬

‫כ ן דבאמס הסוס׳‬

‫ויל שס וביבמוס דף מינו במניה‬
‫]למביאי![‬

‫נעו‬

‫כן‬
‫שס‬

‫מספשע‬

‫בשס הירש׳ ונס ביאס א׳ אסיר לא ליל קולס‬

‫גירוס רק לליל קולס שהקבל על״ גדר גיס‬
‫עין‬

‫וזי‬

‫וכן מס‬

‫מצווס‬

‫וכן‬

‫ליל‬

‫סריבין‬

‫שלא‬

‫לעבוד‬

‫בהיס׳ ינמוס דף מיס‬

‫עינ‬

‫צפנת‬
‫ע י נ אבל לשאל דינים סוס כמו נח נס רק‬

‫מיחלה‬

‫סוס‬

‫לו ואקורס לאסל גלי פלגש וסייגו איסול עשם ודנק נ ס‬
‫‪ W‬כו׳ וכמו נח נח לנ״נ וכן כאן‬
‫סחילס‬

‫נך‬

‫לני‬

‫לו״‬

‫ום*ל‬

‫ביפיח כיון יסחולס‪1‬‬

‫ילק לאמי קנלח ז׳ מליוח‬

‫ואו סוס קנוי׳ לו ג י ל קניין יין לא‬
‫יש‬

‫נקט הגמ׳ ליקום•)‬

‫נס‬

‫לן‬

‫אישוח‬

‫ונימ‬

‫גמורס ולנך‬

‫לאמיכ‬

‫גילוח ‪:‬מורס אז סקלושין שלס לוקא‬

‫נניאס‬

‫שניו‪:‬׳ י ה‬
‫מנואל‬

‫וכן‬

‫נקסרי חצא וזס ריל סקרא ואח״כ חבוא אלי'»׳ קדושין דף‬
‫פ י נ עיש נוס ולכאורס קשס למס לא‬

‫‪p‬׳‪B‬‬

‫עינ‬

‫ראי׳ בקדושין דף ד׳‬

‫לניאס‬

‫ק־נס‬

‫מניא‬

‫אן‬

‫מכאן‬
‫כך‬

‫נאמח‬

‫מם לגמי נ י ף ל׳ ע ׳ נ נקט מס לינמס שנן זקוקה נאמח‬
‫כ ן לליל ל ל נ ן ינמס אין נס קלוש כסף !שער כיון‬

‫ניל‬

‫‪,‬‬

‫לכנל סיא קנוי׳‬

‫נקני!‬

‫לו‬

‫סלי!‬

‫לק‬

‫אץ‬

‫סחולס אבל אס כ נ י קנוי׳ לא מסני‬
‫עוי‬

‫חמילס אז אחינ סקנין‬
‫לק‬

‫כמו‬

‫אשחו‬

‫מלין‬

‫מקדש‬

‫אשחו‬

‫ספעס ורק ביאס ופן ניפ׳ח לאחר גילוח‬
‫סל‬

‫אישוח‬

‫שחס׳׳‬

‫אס בעלס‬
‫נמורוז‬

‫איא‬

‫ע ״ ביאה כן ליל סנמ׳ שלנו והנה בקיושין נצלן‬
‫קדושי!‬

‫ינריס לעשיח סלנל‬

‫ולקלשס‬

‫דבלים מפולליס לק בכסף‬
‫מ״מ סס‬
‫נזמ!‬

‫לברים‬

‫שסי׳‬

‫שסי׳‬

‫מיחוליס‬

‫בפה‬

‫מדגל‬

‫וניאס‬

‫נשיק‬
‫אז‬

‫נו׳‬

‫הרמב־ס‬

‫נזס‬

‫לו‬

‫לא‬

‫נס‬

‫ונאעח‬

‫שעל כמו נ ע להלבר‬

‫כנר נעשס קדושין וגט רק לקישס‬
‫זיל‬

‫אמלחי‬

‫בשחיקה‬

‫שם סארכח׳ גזה לוס רק נקיושין‬
‫מה נעשס ללבנו‬

‫לסוס‬

‫מביאל קדושין לף ו׳ בוען‬

‫לר״‬

‫סלמנ״ס‬

‫נשטל‬

‫ולגרשס‬

‫ס״ל‬

‫סוא‬

‫כן‬

‫לי אך‬

‫נזס‬
‫וסעיקל‬

‫אבל‬

‫מלנל‬

‫כמיש‬
‫זס‬

‫בלא‬

‫אף שאמרים מדברים לא כלום ועי בסוסי קלוש׳! דף‬
‫ע״ב גב• שדוך ואכמיל וסנס‬
‫איחס‬

‫לס‬

‫לסרמביס‬
‫סקלישס‬
‫שחסי׳‬
‫מוכר‬
‫נהן‬
‫לאשונה‬

‫כמיש‬
‫בסל׳‬

‫לש״‬

‫ערכין‬
‫אחוזם‬
‫וחזר‬

‫שלה‬

‫לכחונוח‬
‫כן‬

‫ולקחס‬

‫למוזרח‬

‫וכן‬

‫להירש׳‬

‫בדמאי‬

‫פיו‬

‫ולקמה‬

‫למוזלח‬

‫למקלס‬

‫וכן‬

‫ליל‬

‫פיע‬
‫אשחו‬

‫במגרש‬
‫ואכמ״ל‬

‫ע׳מ‬

‫»ינ‬

‫נחונה‬

‫וםמזילה ליל נגלר קדושין‬

‫ע׳נ‬
‫ואיכ‬

‫קניי‬

‫גני‬

‫נוס‬

‫עיש‬

‫נך שם שעשה נס גלל‬

‫איא‬

‫נכנסה‬

‫סראניל זיל גפיא מסל׳ נחלוח גוס ואף‬
‫נלושין‬
‫דף‬

‫ללבנו זיל נסל׳‬

‫פ ״ כסב לבימוד לק ‪ pop‬א״א ועי נחוש׳ ׳במוס‬

‫־'ל »*נ עיש ובלש״ זס לק לא בלשוס‬

‫נלשוס סבעל סוס ולאי איא וקלוש׳)‬
‫וישונו הבעל ונמיש‬

‫נפיא‬

‫וכן‬

‫נוס‬

‫סבעל‬

‫מעליא‬
‫מונס‬

‫ואכמ׳ל ועי במיש סיס ויל נהלי ׳בוס סיב לנבי‬

‫מ״מ אס ננס אמרינן בהאי שבעלה יאכמיל פכיס‬
‫הרמביס‬

‫ויל‬

‫נסס״מ‬

‫יייק‬

‫לעזיויו‬

‫בחינירו פי׳ הי״יז לנאן כחנ נעילח‬

‫דאז סלשינוח סיו לק דסלין פסלן או אמ״כ מסני‬
‫אבל‬

‫כלום סלשונוח‬

‫אס‬

‫נשא‬

‫ולכן‬

‫לרין‬

‫ונזס יש לבאל כל דבלי‬

‫שחס‬

‫סיכ אף ללא ידע מימ לא הוה‬
‫מפולש‬

‫סגמ׳‬

‫אחינ‬

‫לכחוניח‬

‫ועיל ואכמיל ובאמח גני מגרש שיל‬

‫לגדל‬
‫דף‬

‫אישוח‬

‫ע ינ‬

‫ע׳נ‬

‫להרמניס‬

‫זיל נסל׳‬

‫נניח‬

‫סוס‬

‫גלושין פיא לאס אסל גלושין ללס סיא‬

‫שלו‬

‫וס חזלס בגלר מקלס ללשוח הנעל למליין שס נעל עליו‬
‫כן מגואל ודייק לבנו זיל מלשון המשנס‬
‫ולנס בפונדקי‬

‫פיא גיטין‬

‫לף‬

‫יוקא או צריך סגלר לסן סן כו׳‬

‫לינגו זיל ומ׳ גירש׳ פיז‬

‫לגיגוין‬

‫סיד‬

‫דגם‬

‫‪p‬‬

‫נול‬

‫ניחול‬

‫סוס‬

‫ימוין‬

‫כך רננו‬

‫לא‬

‫מצוה‬

‫בגול‬

‫צלקייו ונשרויו ליל לר״ל נלר אין אלס מוציא לגליו‬
‫אישויו‬

‫אך נפהימ ס׳צ לסיני לצריך מפורש צשס‬

‫לבשלה‬
‫מסני‬

‫צא‬

‫כצצ סתס רק נמחויג ללק ל׳ שצא צשס ונוס צנן הלין כן‬
‫משאיכ בפנוי׳ ציכא נוה הלין הוס וכן אס קישה ולא‬

‫ילע‬

‫שס‬

‫הוה‬

‫וקסן‬

‫שהיא עיוה עליז משא״נ נקפנה‬

‫מצוה‬

‫או‬

‫גס‬

‫סחס‬

‫מסני‬

‫ומ״מ לייק שס רננו רק נשרי ישרא׳ ונוה יש‬

‫צנאר‬

‫לנרי‬

‫הלשנות נלר קדושין רק מצל אחר צא צנן‬

‫החוספ׳ לסישס שביוביוי צעיצ צשון נמורין ואכמיצ‬
‫לבר אלול הנצרך צנרר גוה ניקח מה‬

‫שנכיוב‬

‫עול‬

‫אן‬

‫נומן שעושים‬

‫הקישור שלהס איך ‪1‬מה ני זה נימ גלולה ללינא אס הנוסח‬
‫שהוא נושא אויוס או אס סס נושאיס ואיו לאס‬
‫נושא‬

‫אויוס‬

‫והוא‬

‫טחב‬

‫שהוא‬

‫חויוס על זה סוה קלוש׳] נ כ ת ״ יסיל‬

‫להחוק׳ נינמוח לף ל״א עיב לסוה ספק‬
‫עליס עיש גוה ואף לנאמיו‬

‫קדושין‬

‫נלא‬

‫אף‬

‫" ל לוס רק בשכל סכח״י כיוונ‬
‫שס‬

‫בכחיי ולא חחימה שלו לגל ואף לסחוס׳‬

‫ל׳ ע״נ‬

‫לף‬

‫לא נתנו כן מ״מ כיון לאין כלל עיי מטירה לכולה פקוליכ‬
‫ולא שייך כלל ננלר קדושין לאין מוליס נזה והרנה סארכחי‬
‫לאו אנס בלל נוה הגלר ואף לרש״ זיל נתנ גיסי! לף פיו‬
‫יהוה כמו עייכ ועיש לף ג׳ ע״נ‬

‫ומ״מ‬

‫להארין‬

‫יש‬

‫הרנה ליק ננס לנגר נפשה נעל אנל שיעשה‬
‫מאן משוס צו הוא עצמו ואיא לעשוח‬

‫ע ״ עצמו‬

‫אין אלס מפיל עצ עצמו לכחוביח לף נ״ג‬
‫]ביה[ פ״ב ונמוניח לף ניא עינ והכצצ‬

‫ווה‬

‫פינ‬

‫נוס צהארין הרנה וצנן נוינא‬

‫נ ן אס‬

‫שסס נושאים ואיו וננלר נ־נ‬

‫וכמיש‬

‫הגלל‬

‫וליה‬

‫הוא‬

‫לף‬

‫לכצ‬

‫שינו איא מעצמו לעצמו רק פ ״ לבר אחר וכמו‬

‫פיה פ״א וכימ נוס יעי גיסי! לף כיל‬

‫נזה‬

‫פ ״ זה נעל‬

‫מפייש‬

‫בקענס אס קישס וכ! נקען שקיש לחי חנא וכן במלוס‬

‫זיל‬

‫ליל‬

‫על נ׳ הלנליס ולא מסני שוס סנלא ומזקס רק‬

‫מועיל‬

‫אס‬

‫בזה ב‪:‬ויור מן לנריו‬

‫שם‬

‫אבל‬

‫היסס‬

‫נינמוח לף קייב מנואל לססך לאף להא ניון לה נס‬

‫לף ציח עיא גבי שמה צעצמה ופלוני! לף פיא‬

‫נכימ‬

‫הכיס‬

‫ביאס אסורה לא אמרינן למן סקחס נא עליי אן ישי׳‬

‫עיש נלנרי היה ז׳׳צ ומס לפליג׳ הרשניס ומוט׳‬

‫נצרן‬

‫מוסס‬

‫בסיס‬

‫סחס‬

‫אף‬

‫אבל‬

‫נלר‬

‫רק‬

‫לא לגדל זנוח‬

‫בניאס‬

‫גמולס‬

‫וזה‬

‫מנועם‬

‫ללשוה סנעל ועמיש‬

‫מזנה פי׳ פצמו פי נירש׳ פיאה פיל וקוושין‬

‫ביאס לזס לא גלל קנין לק גלל אישוח‬
‫קדושין‬

‫למקים‬
‫גני‬

‫דף‬

‫ובילש׳‬

‫מקנס‬

‫פיל דגני שדס אמוזס דאס סוא‬

‫ראשונים ועי ס!עמ לף יימ‬
‫ובחוק׳‬

‫ננרישין כיון‬
‫זיל‬

‫שהוא‬

‫נ'‬

‫סארכח׳ נזס כמו דסיל‬

‫ופלאס אמר ומור סוא‬
‫שדם‬

‫נ׳‬

‫נעסס כאחד א ן‬

‫וכבר‬

‫ד׳‬

‫א ן זס רק אס‬

‫כמו‬

‫זס‬

‫נפיע‬
‫אן‬

‫פענח‬

‫שאלות ו ת ש ו ב ״‬

‫ג‬

‫נקנין‬

‫סיא‬

‫נוה‬

‫לבר‬
‫אין‬

‫ובחוניח‬
‫מפה‬

‫גני‬
‫נינ‬

‫אן‬

‫דף‬
‫יש‬

‫מימ‬

‫נוקח‬

‫שצהס‬

‫הוא‬

‫הרמניכ‬

‫ז״צ‬

‫נהצ׳‬

‫מצנים אז הוס רק גלל פצנש ומ״מ נצ ומן שצא נפשיו‬
‫מזה אף בלניהס אטור צאחר בגלל ולנק‬
‫הלשון סכחנ הוא שהוא נושאה ו‪10‬חס‬

‫נה‬

‫נו׳ אנצ אס‬

‫ננס״‬

‫שנשפר‬

‫אחל גס היא נוחנת שהיא נישאה אוחו מימ‬
‫למקלש בשנור כתי• נשישח סתוש׳ נינמוח‬
‫צפצמא בלא‬

‫גפ נימויי‬

‫אף‬
‫יש‬

‫גוה‬

‫שסק‬

‫סניצ ואין לי נח‬

‫למלוק עצ ר ״ אף להלאות ליפת׳ לא כן מימ‬
‫כן‬

‫זה‬

‫איא‬

‫לסחירס‬

‫הוא לדינא נ י ז כתנת׳ בקיצור‬

‫גמרן‪.‬‬
‫‪P‬־»‪ I‬ל׳‬

‫צפנת‬

‫‪6‬‬

‫*אל״•!‬

‫נגנלס אח־כ אף שחס סוס איא מסיה ומאי יש לסאוין‬

‫סימן ד׳‬

‫נז‪0‬‬

‫ש א ל די‬
‫קידושין או‬

‫]אם *ריכוז גט מחשש‬
‫חררר־ג‬

‫שייך‬

‫הגאונים‪,‬‬

‫דיבםות‬

‫ובגיר אם‬

‫כ׳ דנם בפלנש יש‬

‫חריג( לעניין לסדר לו קדושין לישא אחרת כרסויי[‬

‫י׳ קץן‬

‫עשיק‬

‫אנלמס‬

‫מלפיז‬
‫אלי׳‬

‫לב‬

‫ני׳‬

‫פ״‬

‫פ״א‬

‫ג פ י י מהלי אישומ וקפיז ו פ ״ א‬

‫עיש‬

‫לחיכי‬

‫ואכמיל‬
‫שנשא‬

‫וסר׳‬

‫אישות‬

‫מ ש י ש לשם‬
‫קדושין‬

‫כלל‬

‫ואכמיל‬

‫ובאפס‬

‫דאמל‬

‫לא‬

‫שם‬

‫מנואר‬

‫דאז רק אס‬

‫חסרון‬

‫שסוס‬

‫לק‬

‫נממואר‬

‫ססוינ‬

‫לסרב‬

‫נאקמשיק‪,‬‬

‫כמהוריר‬

‫קנלמ׳‬

‫נסעלס‬

‫מ ן עובלא נדוד דקנסלרין‪ ,‬דף י״נו‬

‫מיחס‬

‫דנם‬

‫מילג ועי‬

‫נישואין‬

‫ומ׳מ לא מוס גמורין‬

‫פ״א‬

‫נמושפ׳ קוממ‬

‫לא מוס נמווין וליל כסינ‬

‫דקדשס נשעמ סיי מירב וססזיקמ נס לאסו‬
‫מכמנו‬

‫נא‬

‫משוס לאן לא חל על מלבר שם‬

‫נ‪0‬‬

‫לאסל‬

‫נמוקפ׳‬

‫אחוס אשחו שסני שמחח‬

‫אשמו ונמנרל שסיחח סי׳ ואסיכ מסח‬

‫גני )רכל‬

‫תשובה‪.‬‬
‫לווינקק‬

‫בינרי‬

‫ינמוח‬

‫פטעס פלגש ואם הך‬

‫כשיטת‬

‫)בישיש פיג‬

‫חרמנים‬

‫ובסל׳ גרושין‬

‫] ע ו ד ב ד ב ד גישואי חאורחיים[‬
‫ראיא עושה בכיו גס בפגוי׳‬

‫פענח‬

‫מילנ‬

‫מיממ‬

‫משוס דאז לרין שיבוא על" לשם‬
‫ממני‬

‫אישומ אס ממסילס מיממ אסומ אשמו ולא‬

‫די‬

‫נסמס ולק שלא יס״ ל ס פ ן ו!מ ליל סרמניס זיל נפהימ‬

‫פלנש ואין שיין נ!ס שוב כל סני נדרים וסוקומ כיז שלא‬

‫ומנפ בקיצור כ ן זס‬

‫רק‬

‫בודאי‬

‫מגרש‬

‫גני‬

‫לגני‬

‫עדיומ פיד סיז מים שזס מפמס גדול‬

‫מגלש‬

‫לק שלא ימיי לשם זנומ וזמ נאממ לשינומ‬

‫צלין‬

‫מלפנים‬

‫זיל‬

‫פירש לשם אישומ כדימ א ן מ״מ יש נם‬
‫עשס‬

‫נאשמ‪1‬‬

‫לודנק‬

‫בפילנש‬

‫ויצאמ‬

‫ומאד סארכמ׳ נזמ דנני אישוס יש נ׳ נדלים‬

‫אצלו סוס כמי‬

‫שסזל‬

‫וכנקס מיש ולכן סא דפסקיגן בנימין רף פיא גני‬

‫גוסיכ‬

‫נפיא‬

‫כמבואר‬

‫מנימו ו א ס לא‬

‫פסל׳‬

‫יצא‪0‬‬

‫סרמביס‬

‫שלו ואי סאישל על אסלים ננדל איא‬

‫הקנין‬

‫א׳‬

‫כל‬

‫הקנין‬

‫יסוד‬

‫שיסלס לי יש נומ אף בלא כוונמ קדושין כלל ונס ניפ״מ‬

‫כמיש‬

‫עינ‬

‫ן‬

‫נ פ ״ פסל׳ נוושין ועי בינפומ דף ״ ד ע י נ‬

‫ועי מוס׳ קדושין דף כיב עיא אין הניאל כן רק דמירש׳‬

‫|‬

‫אס‬

‫ונכממ‬

‫;‬

‫סמס ננלושמ שלו מחמס‬
‫זיל‬

‫גרושי ן‬

‫ונשארס‬

‫דלכך‬

‫נדר‬

‫עמ״ש המוס׳ קדושין רף ״ נ ע י נ‬
‫ומנמ‬

‫כתונ‬

‫סן סן‬

‫פיש נקפק איא זס לק‬

‫וסוס רק ספק‬
‫בפונדקי אבל‬

‫בלנמ עמו‬

‫למומ נכרימ ואף לשימת מרינ״ן‬

‫נינמומ‬

‫ר״ל לצריכס לקנל ננלר נ־מ עכיפ‬

‫דף מיס‬
‫נעיז‬

‫כפילמ‬

‫]נשארס[ ננימו או סוס ט ו א ׳ איא אף אס לא י א ו שננעלס‬

‫אני׳ וזס ליל מרינין נמוש׳ ינמומ לף מ־ס ע י נ מימ לא‬

‫מוא‬

‫שיין נ ס כלל נלל קדושין ולא כסמוק׳ נ ז מ יא״ש כל מס‬

‫ולכן אס יש‬

‫למומל‬

‫וכן מנואל בייש׳ נימין פיו מ י ד כאיא לכל‬
‫נסשנס סלאנ״ד ויל בסל׳ נסלומ פ י א נ ו ס‬
‫שננפלס או סוס‬

‫עדים‬

‫סאלכמ׳ נוס‬

‫ולאי איא‬

‫דכסינ ׳•ל‬
‫נגדל‬

‫לנעלס‬

‫דנלי׳‬

‫וננור‬

‫ומאל‬

‫׳נמס‬

‫דצלין נדל כמכחול דמכומ דף‬

‫ו׳ עיא וכשיממ נמיג נס‬
‫לאסרס‬

‫\‬

‫שמס‬

‫כלל ללא סל שם קדושין על מדבר וכ״ש כאן שרק נדר‬

‫אשמו‬

‫\‬

‫קדושין‬

‫ננ׳‬

‫ונומ ממש‬

‫כעריומ שממי׳ פמורס מן מחליצמ‬

‫נביאה וכן‬

‫וממי׳‬

‫נגדל‬

‫וינמומ‬

‫דף‬

‫ננ׳‬

‫מופאס‬
‫״ א דאז‬

‫שסקשו שם סמוק׳ מימ כיון שהמורס סלשמ‬
‫יש‬

‫נס‬

‫לו‬

‫לאקולס‬

‫קנין‬

‫לנו‬

‫לישרא׳ אסר אס מ נ ן עול‬

‫ספעס למלסמס בלא ננו ועובר נעשס‬

‫לולנק וכן‬

‫לסדיא בספרי פ׳ מצא ושלסס מ ש וזמ קולם‬
‫מחמס ביאס א׳ וזמ ריל בקדושין דף‬
‫לקולזין‬

‫נמ‬

‫יש‬

‫כרש״‬

‫לא‬

‫מבואר‬

‫גירומ‬

‫כיב ע״א‬

‫רק‬

‫ולקסס‬

‫;‬

‫וזמ מבואל אסיכ נקרא‬

‫י‬

‫לרין פציאומ בפועל ממש לא נדר דין אנל נצא וה אף‬

‫כמנואר קדושין דף סיס ע י נ ואסרי כן ממי׳ לאשמ ע״ש‬

‫;‬

‫דאסורס לנעלמ מ״מ שינו סגוף נפועל ממש לא מוס וכן‬

‫נזמ‬

‫לו נמ קנין אף דמיא נכרימ כיין‬

‫•‬

‫בקפלי פ׳ מצא פיס׳ למינ דנני מיממ סמולס נזלמ ושכב‬

‫וסמורס ממירס ו‪1‬מ ריל נקנמלרין‬

‫ניז‬

‫עיא‬

‫נני‬

‫ו‬

‫וריל‬

‫כמינ כנון‬

‫‪i‬‬

‫על שכיבס ור־ל לסדין כן דחיינ על‬

‫שנעל‬

‫סמזקמ‬

‫גני קנפ ע׳ בקפלי שם פיק׳ לפיל אבל שסאשמ‬
‫ונדר‬

‫נזמאס‬

‫שינו‬

‫עלומ‬

‫שם‬

‫לטעל סיכ׳‬

‫אז‬
‫כוי‬
‫נגדל‬

‫ללסאסל‬
‫כמנמול‬

‫יק‬

‫ססיד‬

‫ע׳‬

‫בגפי‬

‫נמוק'‬

‫דכםוטמ‬

‫ובא‬

‫פלי׳‬

‫לק‬

‫נ י ז שלא‬

‫פ י נ וננהובים‬
‫מצינו‬

‫‪tt‬‬

‫קויק‬

‫דגלשם‬

‫סיני‬

‫כיון ולא אמל לשם‬

‫קדוש׳‬

‫לא‬

‫מפולש‬
‫לינפומ‬

‫וכימ שם ובאפמ סוס‬

‫לפיא לא נסקיקס בנדל‬

‫כפו‬

‫דקיייל לניבמם ליכא קנין נמוו לק‬

‫מומאס ממס אגל בלא‬

‫פ*י‬

‫‪0‬יבל מציאום קדושין וגבי ה ן דקנונס‬
‫נקנןנמ גדש במ‬

‫וליל‬

‫‪,‬‬

‫נזרמ‬

‫דאו‬

‫כמנמול‬

‫גדל‬

‫פ׳‬

‫בביאה‬

‫ואף‬

‫לאסל נילוס אס לוצס שמס ' אשמו לק‬

‫וונמס‬

‫קדושין וס סוא ס נ י י ומאי יש למאלין נוס אנל‬
‫ננופד מפס לשם‬

‫אסל ננדל‬
‫מצא‬

‫יפימ‬

‫ביאס וסנדל משוס דכיון דזקוקס לו ואף ללא סוס איא‬

‫לאקרס לטפל וכן זקיקמ לסליל ‪ r‬כניל ובן‬
‫קמס‬

‫נלין‬

‫סגוף כדי שמפמל פחליצמ או‬

‫וס צא סוס נוועאס ממק לק איקור זונמ ואיכ ׳•ל דאיא‬
‫או‬

‫׳שלא׳‬

‫שנא על יפימ פעס אסמ‬

‫ואסיכ‬

‫מלכמ ‪J‬‬

‫מפנו נלא נש ומלכמ עוד מפעם למלנזממ אקולס לישלא׳‬

‫נאקלמ‬

‫ד׳ נשכינס לנדס לאקול‬

‫כיוצא ניפימ עיש ׳שלאל נישלא׳ אקור‬

‫כן ליל מנמ׳ שם ולכן מבואל נספר׳‬

‫דלא סוס » ״ קינו וסמילס‬
‫כסובומ‬

‫דף‬

‫;‬

‫ו ף נז׳ ע*א ו ו פ מוס‬

‫אין‬

‫מקרא‬

‫מכף‬

‫‪:‬‬

‫דוקא כמכסול כוי וכן נדל לסמוק׳‬

‫סאשס‬

‫וכן‬

‫רק‬

‫יש‬

‫נפשמ‬

‫לף‬

‫קדושין‬

‫קדושין כמו‬

‫נוסינ אם‪0‬‬

‫בכימ‬

‫דוקא‬

‫מ״מ עיכ איא עול פעולס בדבל‬
‫שסיא‬

‫זקוקס‬

‫לו ומימ אנס איא ורק נניאמ לזס עצם‬

‫א־שונן‬

‫פסני‬

‫ועי‬

‫נמוש׳ קדושין דף ה׳ ע י ב ננ׳ כשף‬

‫ובגלל‬

‫נכימ ביק צד ממומ‬

‫אסל‬

‫כסף‬

‫דמנואל‬

‫מס‬

‫נמקומס עומלמ ונזמ לא סוקיף ממציאומ ונעשימ‬
‫ולק מנופו וסינ כן ואכפיל‬

‫וס‬

‫סנלל‬

‫מועד‬
‫ליל‬

‫לינמס וזמ‬

‫קינן‬

‫בקדושין ‪ cp‬ד׳ עיב זקוקס וננומדמ ליל ו ל כ ן לא‬

‫וסל׳‬

‫נמגיירס צא‬

‫מסנ׳‬

‫לגמי‬

‫שלנו‬

‫פ ״ אב לק‬
‫ולכן‬

‫שכבל‬

‫םמולמ‬

‫אס‬

‫נשף ורק ניאס ווזינ גני יפיח אס‬
‫שמס״ אשמו לק ע ״ ביאס‬
‫לא מיה•‬

‫לאי׳‬

‫וביאס‬

‫ונזמ איש מס‬

‫מסגי‬

‫קונס מ ס ן לאסל• כן פ׳ קלמין‬
‫י‪1‬‬

‫צפנת‬

‫שאלות ו ת ש ו ב ״‬

‫וף סיס עינ ושם נקע וגעלתס אך שס נ״כ הוס‬

‫כמו‬

‫שבא‬

‫עלי׳‬

‫שכנר‬

‫ינמס‬

‫גמלסמת‬

‫סיא‬

‫ונאמת‬

‫לסדדי‬
‫לס‬

‫קנוי׳‬
‫גני‬

‫נדנריס‬

‫סר׳‬

‫ועי‬

‫אס‬

‫נמקלס‬

‫•מוי‬
‫רש*י‬

‫מיועדת‬

‫לסישרח׳‬

‫וכ״כ‬

‫‪7‬ף‬

‫ע״א דאומר‬

‫״נ‬

‫הרשנ״ס נ״ב דף ק״ח ע״ב‬

‫וזס לא מצינו כלל ננמ׳ ע׳ ו ף ״ ע עיג וגירש׳ גזה‬
‫כמכצסא‬

‫לחו‬

‫ליעדס‬

‫ש־עה‬

‫אף‬

‫לכיון‬

‫שעדין‬

‫יהתולה‬

‫יעדס‬

‫שיחלול‬
‫ר״ל‬

‫ומועל‬

‫גס‬

‫כסף‬

‫וזה‬

‫ליל‬

‫אין‬

‫פילגש‬

‫יסויוע‬
‫ור״ל‬

‫עיש‬
‫הסחוס‬

‫דליכא‬

‫כמיש‬

‫אלוסה‬

‫ועי‬

‫הלמניס‬

‫יאליפ‬

‫שער‬

‫ג י ר אמס סענל״ נימול‬
‫היעוד סוה לכל‬

‫סא‬

‫דף‬

‫כקדושי!‬

‫עינ‬

‫י״ח‬

‫ונרמניס גסל׳ ענדיס וסיס נפלנש כן איא מנה אך מימ‬
‫לרינה גע להקנין שיש לו נת‬
‫בישי״‬

‫וף‬

‫קדושין‬

‫מחמת‬

‫ע״נ‬

‫העשה‬

‫ועי‬

‫וינק‬

‫ננ׳ ועת מקנת דיש נסגע‬

‫שני ‪:‬ירים פוערה ממנו ומתירה לאחרים ועיש בזה‬
‫סשש ממזרות ליכא גנה וחדריג ליכא‬

‫אף‬

‫בזה‬

‫אחרת‬

‫אס‬

‫אך‬

‫אנל‬

‫דלשיעת‬

‫העכלתא יש נה ש^ר נסות כוי מ״מ יעשה כמיש‬
‫מ״מ‬

‫נהורס‬

‫לסדר צו קדושין נפלשיס יש נזה‬

‫חשש שגס היא צא סנשא לאחר ובה יש אישור של תורת‬
‫של‬

‫עשה‬

‫]אם‬
‫אחרת‬

‫הקד‪,‬־«ין‬

‫יהיו‬

‫שמובא‬

‫ויבק‪.‬‬

‫״ד‬

‫שבנו‬

‫סיס‬

‫שמוא׳‬

‫עש״ק‬

‫תרפיו דווינסק לסרג‬
‫נ " קבלתי כעת‬

‫שלי יש לעשוס עלהס סינור‬
‫תנאי‬

‫ומס‬

‫ס״ו‬

‫לא מהני תנאי‬

‫וזה‬

‫כצל‬

‫אישות‬

‫כ׳ נסספק‬

‫עיא‬
‫אז‬

‫שני‬

‫נצורס‪.‬‬

‫רק‬

‫צריך‬

‫נסיסדס מעילם עמו אז‬

‫אין‬

‫ננשואין‬
‫גדר‬
‫לרב‬

‫סיל‬

‫נס‬

‫כתיב‬

‫ינוס‬
‫יבמות‬

‫נוומאה‬

‫וכן‬

‫פסק‬

‫גרשה ור״ל לאס‬

‫גרשז‬

‫וסעעס‬

‫שנהנרל‬

‫וסזנית‬

‫והחזירה‬

‫ע״‬

‫זקוקה‬

‫אז‬

‫עדיס מפקיע הקני] שיש לו בה‬

‫דף‬

‫מ״ע‬

‫הקני!‬

‫וכ״מ‬

‫והאישור‬

‫נראה‬

‫וף‬

‫ס״ס‬

‫שינוס‬

‫לק‬

‫נזה‬

‫ענ״פ‬

‫פקע‬

‫במיתה ולכך ]לזה[ מסני‬

‫אם‬

‫א״‬

‫נימי‬

‫רק‬

‫לכסונ‬

‫קליג‬

‫שיש‬

‫סתר‬

‫זס‬

‫סיא‬

‫שאין‬

‫ל ע ש ו ת חיפה‬

‫תשובה‪.‬‬
‫תרפיו גמחיע דווינקק לסרב‬

‫ציג‬

‫שלמת לני ניי‬
‫עשרה‬

‫בודאי‬

‫איי‬

‫לב‬
‫לברך‬

‫בפקקאוו‬

‫הסו״נ‬

‫וכוי כמהוככ׳‬

‫סנה ע ׳ ד חופת בלא‬

‫בלא עשרה וסוס נלכה לנעלה‬

‫ומבואר‬

‫לק מימ הוס חופס ]ועי כתובות מינו ע־א נסיק׳ ועדיף‬

‫דף‬

‫לבדו‬

‫קדושין‬

‫גתרומת‬

‫שה״‬

‫צנו בבירור שלא‬
‫נגע‬

‫רוצים‬

‫בעשרה‬

‫אם ל א ל ע ש ו ת ל ד ם חופה כ ל ל אי חופה ב ל א ב ר כ ה [‬

‫גמורס‬

‫תתנאיס‬

‫לסאכיצן‬
‫׳לוע‬

‫וף‬

‫וכימ‪.‬‬

‫סימן ז׳‬

‫בנידון‬

‫מימ‬

‫גירש׳ יבמות פיל ותוספי נתינות פית ויש״י‬
‫לאס‬

‫ריל‬

‫סנאי‬

‫ועי‬

‫ש א ל ה ‪.‬‬

‫כוי איך לנהוג נגע‪ .‬הנס ע״פ דין היא מקודשת‬

‫לריע קילש ג׳ מאוס נשים‬

‫מס‬

‫הלמניס ויייק שס ורק אס לא‬

‫]במדינה‬

‫אשר‬

‫זה‬

‫שלו‬

‫דאסורס‬

‫ד ף •"א צרת קועס פעירה מחלילה וסיעה עצמה‬

‫וביב‬

‫קידושין וסופס שנעשס שלא לשם אישות רק בשביל‬
‫אס נעשה קדושין נעדיס‬

‫ותג׳‬

‫הוא נ‪1‬נע מקטן סאישות שיש לו ולבך‬

‫סשלס ה׳ ר׳ מאיר שי׳ ר נ לאסנ״׳ נעיר עאמקק‪.‬‬

‫צריכה גע נעזר ומצינו כס״ג‬

‫אשינו‬

‫יבמות דף נוי!־ ע״א פלגתא ותנאי בוה וסנה‬

‫מחמת‬

‫יום ב׳ ״ ג ש י ע תרע״ז קמיר פעעגרל ליייד׳ הרב החנם‬

‫וגס‬

‫בקיצור‬

‫לעשות‬

‫תנל‪.‬י אבל לא לאיםזר מימלא ובנור סך דפמורת דף נ י ס‬

‫תשובה‪.‬‬

‫גס‬

‫ססו״נ‬

‫מכתבו ותנח שאלות‬

‫לעלמע ווה נ׳ נלריס וממד הארכתי גזה גדר גזת״כ ועיז‬

‫להשיג תעידה[‬

‫סנה סאשת הנוכחית קפרה‬

‫אך‬

‫כמסוליר‬

‫שיש נש״ע תנאי זק כך ייש ג׳ גדרי‬

‫קנין ננשיאין ‪6‬׳ הקני! שהיא‬

‫וביבמות‬

‫ק ד ו ש י ן וחופה ש ג ע * ו ש ל א לשם‬

‫ל׳‬

‫למפרע‬

‫טה‬

‫תשובה‪.‬‬

‫ש א ל ה ‪.‬‬
‫]דבר‬

‫)ובדבר‬

‫ונשאר לק סאיקיר של הא״א ועי תוק׳ קדושין‬

‫סימן ה׳‬

‫לעירך‬

‫עאם‬

‫בטלים‬

‫י ב ג ו ד ב א ש ת ו וישא‬

‫באהע‪-‬ז סי׳ קניו תנא• ביבם ס ו מ ־ [‬

‫נגיר‬

‫זיל נהלי מלכים גני‬

‫תמוס‬

‫טהגי תנאי ב ק ד ו ש י ן‬

‫יש צת שאר כסוס‬

‫שלו נה וכסונס אין לס וזה‬

‫כמבואר‬

‫ע׳‬

‫ש א ל ה•‬

‫לאיון שיכל‬

‫יעדס צריכס‬

‫גי י לק‬

‫נמורס‬

‫וכת־‬

‫מימ‬

‫ועונה• גס קודם יעוד ואס לא‬
‫לזכות‬

‫סימן ר‬

‫לשיעת סירש׳ בקדושין דקיל‬
‫קדושין‬

‫צא‬

‫פענח‬

‫ד‬

‫אליקת׳‬

‫צא‬

‫מן‬

‫סצר‬

‫ס נ פ ! גס לס‪1‬רת נ;־ריס דאז הבעל מפר‬

‫וקורס לזה ]אס נכנסה לחצי הנעל[‬
‫מנואר נירש׳ וכן שיעת ל ש ״ נורים‬
‫כמו נגני‬

‫שניתס‬

‫א״‬

‫כן‬

‫פ״ע‬

‫עיש‬

‫נזס‬

‫וף‬

‫דנפשלס אס נשאס לחלל או אלמנס לכסינ ע'‬

‫דיעבל‬

‫יגמות ‪7‬ף נ״ו ע י נ ופסק סרמנ״ס זיל מ פ ״ ע מסיל אקיב‬

‫אינו מעכנ זה דגם אלוקס יש עלי׳ שם אשסו ע׳ קדושין‬

‫קנס‬

‫אנססי כמ״ש ססוק׳ גיעין דף כיו ע י נ‬
‫דף ו׳ ע״א סל׳ את אשס׳ וע׳‬
‫עיא‬
‫לאחל‬

‫עיש לכן ׳קדרו‬
‫ל׳א‬

‫יום‬

‫גיפ‬

‫דסיגו‬

‫תוכל לסגשא ל נ י מכסן‬

‫רסיי‬

‫כדת‬
‫ימי‬

‫כן‬

‫ומעת‬

‫ע״ש‬

‫אך‬

‫קנסדרין‬
‫קנלת‬

‫וף‬

‫ניל‬

‫סגע‬

‫אז‬

‫דנפקלס בנשיאי] צנד וכן ק״ל בסל׳ נערס‬
‫אף‬

‫דסירש׳ צא קיצ‬

‫נינמוס פיו‬

‫וכן נכסונוס פ י א ופיג וק״צ דזס ריצ סנמ׳‬

‫דף‬

‫תנסנת ללא פלוג נזס אז‬

‫ניז‬

‫ננלפס‬

‫כך‬

‫סיא‬

‫סדין‬

‫ואחרווס‬

‫ידידו יוסף לאדן ר נ מזווינסק‪.‬‬

‫וודאי לא ננעלה אף‬

‫וליכא‬

‫ע י נ יש סופס לפשוצוס וסאלכת׳‬
‫ע ״ סופה אף נצא‬

‫נרכומ‬

‫וגעשיס נשואם גמורס וגס‬

‫נעל‬

‫מדרבנן‬

‫נזס‬
‫ממנס‬
‫אן‬

‫וינמיס‬
‫נכ״מ‬
‫שס‬
‫מימ‬

‫עכיפ‬
‫אלוקפ‬
‫אקולס‬

‫לביאה‬

‬‬ ‫]א׳ גוון נפן« לאני בתולה א׳ קטנה‬ ‫ואחיכ‬ ‫ויש‬ ‫\‬ ‫צינא‬ ‫גינוין ר\> פ׳ מיג וגילש׳ שס‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫חמו!‬ ‫ש א ל ד«‬ ‫כלום וכעת‬ ‫אוסר שאינו רוצה בוה ‪0‬ה )לחוש לשיטת ו י י בר ברוילי‬ ‫‪0‬ה"נ‬ ‫ופי‬ ‫‪j‬‬ ‫סימן טי‬ ‫ולא‬ ‫דיה‬ ‫נגשואין‬ ‫ננתוגות וף ליס ווף מיג פ י נ ונימ נוס‪.‬‬ ‫בי‬ ‫יפקנ‬ ‫נ״י‬ ‫׳שלא׳‬ ‫מכתבו קנלתי היוס והגס צא בילד אס‬ ‫כורך‬ ‫]ני‬ ‫העידו‬ ‫‪0‬סש‬ ‫אס‬ ‫בונרהם יען כי אי‬ ‫צריבה נט טטעם יצא‬ ‫דינא דלאו קלא‬ ‫עכיפ‬ ‫ואלוסן‬ ‫או‬ ‫ו ג נסאסישיתירי‬ ‫תהא צריכה‬ ‫טטעם לעי[‬ ‫נט‬ ‫איך‬ ‫מתנהגים‬ ‫סין‬ ‫לא ראו וה את וה בי זה‬ ‫נ י ז אורית תרפיו דהינסק לס׳ ר׳ מיי ואתפש שיי‬ ‫יום ה׳‬ ‫קנלת• נפת מיכ והגה צגאל גוה כל‬ ‫צא‬ ‫הנוריס‬ ‫לוה נוכל לסתירה ני עיקל ניר גוה יש להארין אך כקיצור‬ ‫יספיק סומן והגיל א ן נקיצור כ ן פיקי הנול וקיושין הינו‬ ‫להמקיש‬ ‫עליו שס‬ ‫נקוושין צא שייך נלל ג ו ו ומת‬ ‫ע׳ קדושין ו ף מיה פיב גני שמא נתיצה‬ ‫נין‬ ‫נימ‬ ‫גסדבייס‬ ‫האיש‬ ‫ופי‬ ‫לסאשה‬ ‫והאיש‬ ‫צריך‬ ‫ונפרס‬ ‫משוס ווה‬ ‫הנן‬ ‫מוחה‬ ‫ונתונות‬ ‫ביבר‬ ‫אשר‬ ‫רק שלא יממה ולברר וס לא יספיק סומן ופי בסן‬ ‫וף‬ ‫כיא‬ ‫ומה‬ ‫מקא שיהא לולה‬ ‫ו נ ר שצריך ווקא שירצה ושס לא מסג• וכות ויש‬ ‫לנר שלי שמסניס ואו מהגי ומת‬ ‫קוושין‬ ‫שמקוש‬ ‫ימה‬ ‫קני] אגל אנה אקולה ונן יש ואסולס‬ ‫נקיושי‬ ‫יש‬ ‫נסף‬ ‫מציאוס‬ ‫פי״ין אגס מקודשת נמו‬ ‫צייך‬ ‫פינ‬ ‫למ‪1‬ילס‬ ‫נוס‬ ‫ניאס‬ ‫ובן‬ ‫מציאות‬ ‫ויש‬ ‫קנויה‬ ‫ואף‬ ‫ווה תל פלי! שס קוושין אגל‬ ‫בשפל ווה ו י ל רש״י ניסין יף ליג‬ ‫נני ייבול וליבוי פ״ש נוה ופי‬ ‫אף‬ ‫ובאמת‬ ‫קדושין סיג‬ ‫בחוקס׳‬ ‫זה פלס צא נ ו י קטן מימ‬ ‫פיב ובימ ו ף מיג וקדושין ו ף ג״ג עינ ונרמביס‬ ‫אתלוש הוי‪1‬ת להווי וכתיבות ו ף פ י ו נני תנאי וצכן מ מ י תנאי‬ ‫צא‬ ‫וע׳ ניסין סיס עיא ופי קדושין ו ף ס׳ שינ מה ו ס י ו לומר גבי‬ ‫שס בהל׳ מפילה ו ף אס ]מותר•![ המפות מימ‬ ‫המפקיר‬ ‫מפל רק שגס סגפקי לא מפל ולמפוצ צ׳‪-‬ייך ווקא ג ו י שליח‬ ‫שסי קדושין אתקש צנםף נצשמה ווה תמוה מה ‪1‬ס הא פשית‬ ‫ו ף לית פ י נ גני לא אמי‬ ‫הקוושין‬ ‫ובן‬ ‫לספ‬ ‫לסקויש‬ ‫וצא‬ ‫קרנן‬ ‫ופ׳ פכחיס‬ ‫אסרו לו וסילש סרמניס ויל ומימ‬ ‫ובריס ]ומימ[ לא קדש ואף ובקדושין דף‬ ‫מיס‬ ‫הוס‬ ‫רמיוות‬ ‫עונת‬ ‫פינ‬ ‫ומסט נגילי ופת שס משיס ולא תציף איטש מסגי גילי יפת‬ ‫ומאו סאלכתי גוה ואכמ״ל וגבי אשס בקדושין‬ ‫כיון‬ ‫ואמריגן‬ ‫בכל והוא ניחא לה אמריגן שמא נתרצה האג ואג לא פויף‬ ‫פינה דגנס רק שלא תהא בגגו ועי ושי׳ נימין ו ף‬ ‫ו א פ י יקוושין לא הוה וכוס מחמת שס משוס‬ ‫נכתנ‬ ‫לשמס‬ ‫ומוסתה‬ ‫י׳ פיא‬ ‫דהשפל‬ ‫כנר‬ ‫רק שתסא מקודשת אס זכות סהגי‬ ‫זאכמיל ונס רק ג ו ר שכתב רשיי גיפק דף ס׳‬ ‫מינ‬ ‫גששו‬ ‫הנייר ונוס לא כיין כלצ לשמה ויק נהתתלת‬ ‫וגני‬ ‫המס‬ ‫הפילם‬ ‫ששר‬ ‫אפ‬ ‫סיגו‬ ‫נתיבת‬ ‫השפל‬ ‫הפילה הוא הקגין ופיי ‪1‬ס מתקושת ‪ w‬לסיפן‬ ‫וס היא קינה ה ו נ ו ויש נוה‬ ‫הקדושין‬ ‫ופיי‬ ‫גיסי!‬ ‫וף‬ ‫פ־ש‬ ‫לשישי!‬ ‫הקלושין‬ ‫פיח‬ ‫סלאשוגיס‬ ‫ומס וה טון לצא קנחה הכסף‬ ‫ופיצס‬ ‫וגני נסף הארכתי נוה ?‬ ‫י‬ ‫היא‬ ‫הוא‬ ‫גדר‬ ‫.‬‬ ‫פענח‬ ‫פ״ש‬ ‫משוס גצא ג ו נ ה ] א ן היין לא‬ ‫מ*‪1‬פ‬ ‫שס‬ ‫ס*ל כן‬ ‫לקדושין‬ ‫פ׳ נפיא‬ ‫פיס ווה נ*כ סנור ונתונות‬ ‫צ׳‬ ‫ון>‬ ‫גירש׳‬ ‫ומקשה‬ ‫מניש ולא תקשה אין הוס נישואין נצל ווותק‬ ‫]לו*צ[ דםיצ ונס קסן רק וסיל וקניט‬ ‫צומו‬ ‫אישות‬ ‫ביפוד‬ ‫האג‬ ‫ינוצ‬ ‫!פיו ונתונות[ אך ספיקל נהימביס ויל יאיוסס הוס גיאת‬ ‫צפשוס לגנו הקפן ושוב הוס עליה נ ו ? פשה ווונק וקווושין‬ ‫גשגיל זה אגל גלא נינה לק‬ ‫ג״ו‬ ‫מריס‬ ‫איסור‬ ‫משקין‬ ‫ואין‬ ‫ו ף י*נ עיג פ‪.‬ ‫‪:‬‬ ‫כמס סתירות פ'‬ ‫סקיושין‬ ‫‪i‬‬ ‫שגעשה מקיושת איא‬ ‫ואגס‬ ‫נורים ו ף ליו שיג וגוסין ו ף ס״ו‬ ‫!ניש‬ ‫אישת וכן גלושין יש נוה ג׳ נ ו ו י ן‬ ‫האשס‬ ‫הונל‬ ‫שנפשה‬ ‫אסולס לפלממ וקנויה צו ויש גוה אריכות ויש‬ ‫ו ף פ׳ עינ ויש ג׳ גדריפ א׳ שווצס ואי שמסניס ואי שאינו‬ ‫ויש‬ ‫י‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫מאכיל‬ ‫רק‬ ‫סימן ח׳‬ ‫קטן‬ ‫פ׳‬ ‫ונות‬ ‫טוה‬ ‫בשביל‬ ‫וקדשה‬ ‫אמר‬ ‫בט‬ ‫שהביא‬ ‫פ׳י‬ ‫הסלים‬ ‫הבעל‬ ‫שטיל( להצריכה‬ ‫גט בבהיג[‬ ‫ג׳‬ ‫יום ו ד‬ ‫וכוי‬ ‫אס‬ ‫כי‬ ‫עדותן‬ ‫לא‬ ‫לו נחקרו‬ ‫הי׳‬ ‫הטעה אותם ששטקו רס סטגו‪.‬ש גוה ו!ה שיפת ושיי‬ ‫איסיר ולא ש»ך לגיאס כלל וכמיש גגי מפוגלת תגידו פנ״פ‬ ‫לדכא כך גלא תוסה לכס גשואין תמוד איסווא מבלא גלכס‬ ‫תרומות ‪1‬גהצ׳ סוסה ופיש גתיספ׳ א ן וה לק‬ ‫ידו‬ ‫אגל‬ ‫ואינו‬ ‫פ*ש‬ ‫סגהירין‬ ‫פיג‬ ‫ל מ ך גלא פשרה והום נ מ ה לגסלה ידיין יוסף‪.‬‬ ‫כשנתנדל‬ ‫ונן נראה מלמגיפ גה<׳‬ ‫שס קניין אגל נקוושין צבו צכ״פ צא נצוס הוא ושס‬ ‫קגיניפ‬ ‫ידע‬ ‫בתום׳‬ ‫דף‬ ‫־‬ ‫ופיי‬ ‫פינ‬ ‫נוס‬ ‫נמס‬ ‫‪1‬ה‬ ‫גני‬ ‫גס‬ ‫מקושס‬ ‫קנחה‬ ‫נכסף קדושין‬ ‫ועיכ‬ ‫‪5‬״צ‬ ‫ופי ביב ו ף קיל‬ ‫עיא ברשניס גני חנו״ו ונדל ואס חור ואמר‬ ‫הנתינה לס תנ־ו ויוצס ליקיו ממנה נפל‬ ‫וכן‬ ‫לפגי! ‪5‬‬ ‫שמננול‬ ‫גס‬ ‫‪ ] w p‬עיש בוס‬ ‫פוינן‬ ‫|‬ .‬‬ ‫נצרן ליופ נפרס והנס אס לא הוה להס ש־ס החקרנית ו ז‬ ‫וה ודאי‬ ‫ו‬ ‫וסאי שתא תרפיה דהיגסק להרב המוס׳‬ ‫כמהורר‬ ‫אלום‬ ‫עדים‬ ‫בנייד על אשה שנתקדשה ולא נחקרה‬ ‫קול שנתקדשה או נדע כאן כיון דרסיא לקלא ולא איתחויק‬ ‫תשובה‪.‫נת‬ ‫‪8‬‬ ‫™*‪m‬‬ ‫לביאה מחממ כלס בלא גרכס אנל נלא תופס יש נס איסור‬ ‫ואלוסס‬ ‫לגפלס‬ ‫האמרה‬ ‫סימביס‬ ‫כמ*ש‬ ‫וגסיל אישות פיי וכמגואר גיויש קדושין‬ ‫נמונוס דן! ו׳ פ״ב סיל ו י ק‬ ‫ויל בהיל שיסה‬ ‫פיג‬ ‫אן‬ ‫מס‬ ‫שימרו׳ בונות בקיצור כ ן בקטן אין צו‬ ‫ואיי לעשוס ‪6‬ת סנסן( קדושין לקוושין אן‬ ‫וס‬ ‫נלר‬ ‫אישות‬ ‫רק‬ ‫באיסור‬ ‫אבל קטן נל סאישות יש לו ורק פי* אביו וכמו‬ ‫לקחו‬ ‫נני‬ ‫לא לשס קטן סופס או אסור‬ ‫פבויס צקסגיס כמבואר גרמניה בסל׳ תרומות ותוסס׳ יבמות‬ ‫גונה‬ ‫ופי‬ ‫וקס!‬ ‫ואיסור‬ ‫רק‬ ‫בלא נרנה אגל אס לפס קנין לינא אימל גלא‬ ‫תוספופ יגמיפ ו ף ליו פ י נ‬ ‫התום‬ ‫‪.

‬‬ ‫שס‬ ‫משמע‬ ‫בלא‬ ‫סם‬ ‫כן וסנס‬ ‫דברים נעלעפ ימאוד סאדכס׳ ט ס דהן־‬ ‫סוס‬ ‫דאמיינן בג»׳ לקדושין דף סיס עיב ויה•׳ סודאס‬ ‫בפיו‬ ‫שקושס‬ ‫נפני‬ ‫פמאס‬ ‫ליל‬ ‫פייס‬ ‫אס‬ ‫עוויס‬ ‫שגהם‬ ‫הכף‬ ‫עלים נ מ ה ״ אס הוה איא גמורה‬ ‫ואיצ‬ ‫ל׳ יום כממאר בייש״ פ י ד לקדושין הונא‬ ‫להחזיקה‬ ‫ברמנים ספ״א‬ ‫מסל׳ אסינ מיש נ ז ס ואמר ולא להא ס נ לאחלינ•‬ ‫ליל נלשיי וסיס' גימין לף ד׳ עיא לק ר־ל‬ ‫לק‬ ‫הוואה נ ע י ד הוה עלם ו ס י נ זה‬ ‫ולא‬ ‫והא‬ ‫שאיצ‬ ‫דקי״ל‬ ‫פעולס של‬ ‫אסיים אנל נקוושין כיון ו ל ר י ן עדים לסקדושין וזה‬ ‫עצי לומר שסוס שם עדים דעלפס לא הוס‬ ‫לא‬ ‫ומדל‬ ‫עצם‬ ‫קיס‬ ‫מי ימר דקדושין לף סיב ע י נ וכימ וע׳ בינעוס דף‬ ‫מ״נ גני סלילה למיד דאיצ נ י ד מימ לרין מדים‬ ‫עיש ולא מהנ׳ הודאה שנהם ומי‬ ‫ואכמיל‬ ‫זה‬ ‫עכיפ‬ ‫דנר‬ ‫ניב‬ ‫נרור‬ ‫דף‬ ‫מנסון‬ ‫עינ‬ ‫קליד‬ ‫ונלא עלים א ץ כלום‬ ‫לביו‬ ‫כבל‬ ‫והעדים' של קדושין זס עלם ומיעלא כשנאים‬ ‫קבעה אותם סס‪/.‫צפנת‬ ‫פענח‬ ‫שאלות יתשימת‬ ‫דף עיה * ל‬ ‫חזיגן דסיל דסעילס היא הקטן והן לנינוין‬ ‫לבדי‬ ‫בקדושי שער ומאוד יש לסארין נוה עביפ מה זה‬ ‫וכן‬ ‫קנסללין‬ ‫פיס‬ ‫לציפורי‬ ‫ס‪1‬קס‬ ‫סיל‬ ‫לרגדי‬ ‫שישיא׳‬ ‫סגמ׳ קדושין דף ע' מיב ומ׳ נ ס ו ע מנחיה ו ף ע י נ ע י נ‬ ‫אוהו ארוצס יאכמיל‬ ‫דלא‬ ‫ליו‬ ‫משוס‬ ‫דכיון‬ ‫גב• גגע שיה" עעובו לשמה‬ ‫שין‬ ‫וברהס‬ ‫אן‬ ‫עיבול לשמה לק אס נימא שזס‬ ‫סמוסים‬ ‫מעכב להלנל אבל‬ ‫נע איצ כלל מיבול ועלה של זיס כשל מס כ י ן נוס כלל‬ ‫לשעה וכן סיא שיטה הימנים ננ׳ מול הנניוס‬ ‫למגילה סועס סועס דף י*ז נוס שיין לומל‬ ‫שס וסאונה׳ נזה‬ ‫נמנסוה‬ ‫נלנלי‬ ‫סלנס‬ ‫לף לינ » ' נ וכימ גני שילמו ע נסיה‬ ‫מזוזס‬ ‫אס שלעמ וזה המוס לגני‬ ‫סיס‬ ‫גני‬ ‫שירעוע‬ ‫לאיצ‬ ‫השירמומ‬ ‫שלה‬ ‫למזוזה‬ ‫וזה‬ ‫]מהרן[‬ ‫שילמומ מסיה‬ ‫אן‬ ‫נדל‬ ‫קדושין‬ ‫היא‬ ‫ע״נ‬ ‫נכסף‬ ‫לקלשס‬ ‫זס‬ ‫ואיצ‬ ‫ןאיב‬ ‫ש י ן כלל לשמה ופשול‬ ‫ויל גינ ס ן וקדושץ לף מ׳‬ ‫כלל‬ ‫וההורה פלעס לנו ג׳‬ ‫דחא‬ ‫יכיל‬ ‫כלל או לנליס נפלליס וקלוש׳‬ ‫כמו‬ ‫שמר סוס דנר נ פ י ע ושיך נוס לשמס‬ ‫ואמל‬ ‫נגע‬ ‫לוס פלע נפ״ע ואכמיל עכיפ כ ן גיל א' שהנעל עישס‬ ‫שיסא‬ ‫לסלנל‬ ‫קלישין‬ ‫שס‬ ‫וכן‬ ‫עליו‬ ‫גור מה שמקיש‬ ‫סאשה זס עישס הנעל אנל מה שסאשה נעשיס מקוישס‬ ‫וכן נגמ כן שני ספלנרם עשס סנעל אבל מס ש ע ״ זס‬ ‫נעשה נאשס זס עושס הסולה גוסיכ‬ ‫לש״‬ ‫וע׳‬ ‫לף ג׳ ע־א נסנ כן ורשיי קדושין לף מ׳ ע״נ‬ ‫עיש‬ ‫מקנס‬ ‫בקדושין‬ ‫נזס‬ ‫מסיה‬ ‫ולנן‬ ‫נשימה‬ ‫לא‬ ‫ננ׳ לעס‬ ‫זיל לא בסלשביס ורין‬ ‫ננלריס רק לנזס ש י ן לומר כמו ס ן לסמורס‬ ‫לגרי הרב ודברי ססלמיל וזנסיס‬ ‫אמל‬ ‫לף‬ ‫ובמנחיס‬ ‫כהונוס‬ ‫מהני הביל לא נ ג ע ולא‬ ‫סרמניס‬ ‫עיל‬ ‫לף‬ ‫לף‬ ‫ע״נ רסמנא‬ ‫דף ה' עיא דנליסין כמוסס ליל‬ ‫לא על סגמ וסגלישין י ז ס עיי סנעל לק פעולה‬ ‫זס יזסינ וזס ליל גיעין דף‬ ‫הארכסי‬ ‫ןמאוו‬ ‫סוסזקס‬ ‫נזס‬ ‫איא‬ ‫וסנה‬ ‫ועי‬ ‫כיון‬ ‫פיל‬ ‫נרעניס‬ ‫סיל‬ ‫סגלושין‬ ‫פסקס‬ ‫לפסקה‬ ‫מאול יש לסאלין נזס נגלר‬ ‫מסל׳ אקינ ובירש׳‬ ‫לפיא‬ ‫קדושין פ י ל ונרוס׳ ניק לף לף ע'‬ ‫מסמס נילור וכ!‬ ‫כיס‬ ‫פ״ד לחמנא כוי וביב דף קלינ עיש‬ ‫‪1‬זס ל״ל סחוס׳ בסמולס‬ ‫לסלמנ״ס‬ ‫ע״ג‬ ‫לין‬ ‫ועי‬ ‫ינמוה פיו על ה ן לינמוס לף קיא גני יסושע נן‬ ‫נמלא‬ ‫סעלעס‬ ‫להיגו‬ ‫נעשה‬ ‫שרק‬ ‫]האס[‬ ‫קול‬ ‫שיצא‬ ‫לסוס‬ ‫נזה‬ ‫מקולשס ובעלס ססופס היסה‬ ‫לא מרסא ומימ עיפ לין הוס »גיל‬ ‫יהושע ואסינ נסמנס להיות כהיג‬ ‫לישא‬ ‫נזה‬ ‫לא‬ ‫נירש׳‬ ‫לאמר גגמ׳ קטיל סזינא ליל‬ ‫נכימ‬ ‫זס‬ ‫ומ״מ‬ ‫אס‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ועיי‬ ‫סוזייו‬ ‫לו‬ ‫סוס נעשס סי׳ מנלליס שלא סוה‬ ‫כלל שוס לנר והיהס מוהרס לעלעע‬ ‫כן‬ ‫נ ג י ר חוקה ג״כ כך וכן גני קדושי כיאה‬ ‫הלמניס‬ ‫אלוקי!‬ ‫של‬ ‫מנואר‬ ‫ללילן‬ ‫שין‬ ‫דצרין בידיעס ודא״ גבי לינ‬ ‫סזינן‬ ‫וקנס ומיע לא חשינן לסני דברים איכ‬ ‫גדל‬ ‫דזס‬ ‫שס וכן‬ ‫כשיעס‬ ‫‪.‬־ס לעיים מצס ממס שאומרים זה‬ ‫לק‬ ‫שגבל‬ ‫קיפול ולא עדים וכמו גני דינ אס עדים אועליס‬ ‫נגמר דינם בביר או א״צ כלל לויח לק‬ ‫ביל של כינ כן‬ ‫מונח נרמניס בסלי סנהדרין קפיינ ומ•‬ ‫ס׳‬ ‫דנל‬ ‫עיא‬ ‫לוייו‬ ‫צלין‬ ‫לק‬ ‫לף‬ ‫נמכיס‬ ‫לגדל נמיד אנל אס העידו‬ ‫שננל ננמל דינו איל כלל וויס ומאוד האלכס•‬ ‫שפר ואיש מיש סליף ‪*1‬צ ניק‬ ‫שנסקרה שונ איל נלצ נויקוס‬ ‫וכיון‬ ‫פיז‬ ‫נזה‬ ‫וקי״ל‬ ‫כמו‬ ‫וסקילוס ואנמיל והגס גני‬ ‫פלי קדושין בן ווס ויל ה־לש׳ בקדושין פ י נ הונא‬ ‫דף‬ ‫גני‬ ‫נסוס׳‬ ‫מיג עיב גגי לסילוק ני! קלשה נכסף או נשער וסל‬ ‫ההורה‬ ‫עיש‬ ‫ולנר׳ ססוס׳ סם המוסיס לזה לא ש י ן כלל‬ ‫לשיה‬ ‫ומס‬ ‫פליג שס לגס נכסף כן ומשוס‬ ‫דהאמינהו‬ ‫כן‬ ‫לנסזי‬ ‫אגן‬ ‫זה אך נמכיס נעו מפירש סילש׳ וריל‬ ‫סנה ס»קלש משאה אוהו שליש‬ ‫ונלא עלים לא‬ ‫לקדושי!‬ ‫סוס קיושץ כלל וא״כ עיי מה נחקים סהואי שלו‬ ‫ועשה השליסוה‬ ‫» ״ עדים ואיכ אם נימא‬ ‫שליס‬ ‫עצעלף‬ ‫להוא‬ ‫או לי נהשלוסיס הוה מעידים על עציוס ואין אלס מעיל‬ ‫על עצמו ליה כיס וכהונוה כינ ו ־ ף כיז‬ ‫היריש׳ דאס‬ ‫עינ‬ ‫ליל‬ ‫זה‬ ‫קושה כשעל הכף סל עליו ג ל י שליח לשער‬ ‫סוסא קדושין רק נמס שהיא מקולשס לרין‬ ‫מסירה‬ ‫מלי‬ ‫ללילן כמבואר קדושין לף מיס ועי בסיס׳ ינמוס‬ ‫ע י נ אנל נכסף כיז שלא נעשה קלושין אין‬ ‫דף ליא‬ ‫הכסף‬ ‫על‬ ‫עיים סוס‬ ‫שם לנל כלל ואימה עהסיל עליו סנדל לומר שהיא שליס‬ ‫נדל ניאס וכ! ציידן לקייל כ ה ן למכוס לף ז׳ דמנאפיס‬ ‫מ'‬ ‫נינ‬ ‫לא‬ ‫זיל ללא ננהיג לק י ע י ׳ יסוי נשני‬ ‫לא‬ ‫ווס‬ ‫וניע לק‬ ‫לא‬ ‫לנליס איכ לא ש י ן כלל ננסיבס שמר לשעה‬ ‫גזסיכ‬ ‫י*ל‬ ‫שמעת‬ ‫סן‬ ‫ספדוה‬ ‫ההוס׳‬ ‫שס צ י י ן לשמס לוקא ע׳ הוס׳ גימץ י ף מים ע״נ‬ ‫לא‬ ‫בדיג‬ ‫דזס‬ ‫לסנסדרין‬ ‫ע ד קדושין סם סלק עסקיוסין כי‬ ‫ה מ ס ׳ מנסוה‬ ‫ללליך‬ ‫וקנס‬ ‫חפ‬ ‫סן‬ ‫ס מ נין‬ ‫‪irav‬‬ ‫פכירין‬ ‫נ!ס״כ לא עיוה עצם כן דיל ס נ פ דלא כלש*׳ וגד נייש׳‬ ‫מיס‬ ‫למס‬ ‫ושמעוה‬ ‫לאס‬ ‫ומפרש‬ ‫דלנך‬ ‫דף‬ ‫ה‬ ‫ל״ל‬ ‫לזס‬ ‫נילול‬ ‫שכנמצה לק‬ ‫וכן מנןאר נקפרי פ׳ סצא פיק׳ רמינ‬ ‫נשנינס‬ ‫מיסס‬ ‫וריל‬ ‫וקנס‬ ‫לום‬ ‫וכן‬ ‫גלל‬ ‫מם‬ ‫קדושין‬ ‫ע ״ עדים ואינ הוא מעיד‬ ‫על‬ ‫ווס‬ ‫עצמו‬ ‫לסדין כן וגוהיכ‬ ‫גוגמ בעלוה ואמל א י ד ן דלא דהרי נאמה כיון לנלא ע ד ם‬ ‫ופיסי למיל ישננ‬ ‫קמשין‬ ‫ההורה שגילה צגי סיוניס של‬ ‫ללא סישינן גני קנס אימא סיא‬ ‫לא הוה כלל קדושין וסם עיי נפשה עיים שהוה‬ ‫ומה זה ו פ י כ לזה כיח להמרה האמינה לסס‬ ‫נעו‬ ‫סוס‬ ‫כבל ע מ ר סדק ו י ק ע ו ל נילי מלםא ו ס ע נג׳ שליח‬ ‫נמילס וגני רוצח שמא סנרצס סוה נ י ג כי לשימת סייש׳‬ ‫לל‬ ‫זה‬ .

‬והמקדש מכחישה כי כצ זמן שהי׳ בפנים הי׳ השבעת‬ ‫מצ אצבעה הב׳ עדיס הנידו כאחד כי כאשר‬ ‫שצמס‬ ‫עכ הבתוצה הניצ ישבו עצ הספסצ נתן השבעת עצ‬ ‫הכל‬ ‫ואמר‬ ‫המקדש‬ ‫כפי‬ ‫החיצס‬ ‫מענוצ‬ ‫אצבעה‬ ‫הנצרך וע״א אמר פיו מויס וצאחר שיצא‬ ‫הפיצה הטבעת מעצ אצבעה ו ז ז אמר אפ״‬ ‫המקיש בעצמו נ י א׳ אפשר צומר צו אס המקודשת היתה יודעת‬ ‫בשעת מעשה מה זאת ע״כ‪.‬‬ ‫וזה ליל דנל שנעלוה הינו חינול לזה פילש עלות ונגיל‬ ‫המעיס ומאוד הארכתי » כ י פ נך גני קדושין‬ ‫יוסף‬ ‫רב‬ ‫כלל‬ ‫למ״ד‬ ‫לא‬ ‫א ן מ״מ סעיקר שאין ספדיס יכוליס למזור‬ ‫מנפלה‬ ‫סוס רק סיפור וצא עדיס ונבל‬ ‫משש‬ ‫הקנה‬ ‫דאף מיס נשיס סוס תקנס ולכן אי! מבטלי! אבל‬ ‫איסול‬ ‫הפקעה‬ ‫או‬ ‫ואס‬ ‫תקנס לא מבטלי! ואס דין משש מבטלי! ולכן אמר דלמיד‬ ‫] ב ד ב ר‬ ‫הגבית‬ ‫]העתק‬ ‫ק ד ו ש י ן‬ ‫פדות‬ ‫אקר‬ ‫ה נ * ל[‬ ‫במותב‬ ‫כחוא הוינא‬ ‫תלתא‬ ‫ואחא לקומנא הב׳ שלמה מענלצ בן מויה יעקב עס הבתולה‬ ‫בת‬ ‫שרה‬ ‫סיס‬ ‫ר׳‬ ‫ואמר‬ ‫שלמה‪.‬והב׳‬ ‫שצמה‬ ‫יחד שני עויס והצן עיזהס וננס עוד חברים‬ ‫מענוצ‬ ‫להתנלה ]פערין[ ונס הבתוצה עם חברות" הצכו‬ ‫שמה והב׳‬ ‫ספסל‬ ‫זמן‬ ‫שלמה מענדצ שם הבתוצה סנ־צ ישבו עצ‬ ‫אחו‬ ‫כביר ודברו בינהס כדרכם דברי פריצות ובנתיס אמר‬ ‫מעצ‬ ‫מענדצ צהבמוצה שתסיר הבת׳ ידים‬ ‫ידי׳‬ ‫שצמה‬ ‫עשתה‬ ‫וכן‬ ‫ואמרו שצמה מענדצ והבתוצס ששחק א״ע עם יוה צערך חצי‬ ‫שעה ואלזיכ צקמ שצמה מענדצ סנעת שצו ונתן עצ‬ ‫ואמר הרי את מקודשת צי‬ ‫כדמו״ ותיכף‬ ‫הצן‬ ‫אצבעה‬ ‫חוצה‪ .‬‬ ‫סימן י׳‬ ‫ש א לי ה‪.‬‬ ‫שתנשא לו ולפני שמנה ׳מיס על‬ ‫כי הבתולה נשבעת לו‬ ‫שאלתו אס‬ ‫רצונה‬ ‫להנשא‬ ‫עמו‬ ‫מפצה‬ ‫להנשא‬ ‫צו או עס הבחור מתתי׳ פנתה כ׳ רק‬ ‫ועל‬ ‫שאלתו‬ ‫הפעס‬ ‫עיו‬ ‫יראה לגמור הובר ענתה כ׳‬ ‫אס‬ ‫יראה לעשות כל האפשר בזה‪ .‬‬ ‫אמר‬ ‫לא‬ ‫תנשא‬ ‫מניאל‬ ‫אן ע מ י מיי׳ שיש מדים שנשבית‬ ‫לנו סמי שאומר טמאם בלא דבריו ניכ‬ ‫אנו‬ ‫נשבית‬ ‫דלכחיזיצת‬ ‫י נ י ס ב׳ מדים ובנע דיצן‬ ‫צלינא‬ ‫דצכתחיצה‬ ‫!איל מס מימל‬ ‫אסולה‬ ‫לכן‬ ‫לא‬ ‫מקנצין לו כלל משאיב נחוספ׳ דאמת מיי סוס‬ ‫נדל‬ ‫דק‬ ‫שבוים‬ ‫לק‬ ‫א׳ אומר שמאס וא׳ אומר מסורס לבסנויצס‬ ‫לא ואכמיל‪ .‬והבתולה הנידה כ׳ לפני‬ ‫שביפות בא אצלה ואמר לה כ׳ באס לא‬ ‫תנשא‬ ‫ששה‬ ‫ימית‬ ‫אתו‬ ‫אותה ונת! צה תמונתו ועיכ היתה מוכרתת להתנהנ אתו‪ .‫‪T\}EZ‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ליל‬ ‫שאלות‬ ‫הירש׳ בקדושין וכן ר״צ הנמ׳ ב״ק‬ ‫דאמל דעד׳ קוושין לא צליך‬ ‫אמליס‬ ‫ובליס‬ ‫שמעידין‬ ‫דמדי‬ ‫קדושי!‬ ‫בגיד זס לק‬ ‫עכ״פ‬ ‫ואנמיצ‬ ‫סיפול‬ ‫לדינא‬ ‫צזנות ס״צ ]צהתיס׳[‬ ‫צעדי‬ ‫ביאה‬ ‫סוס‬ ‫והא‬ ‫עושיס‬ ‫ועיש‬ ‫איצ‬ ‫דף ע׳ ע״ב‬ ‫ליצ‬ ‫במיש‬ ‫במה‬ ‫זה‬ ‫סובל וזס‬ ‫בזס‬ ‫סבסימ‬ ‫כלצ דויס צגבי קדושין ולק‬ ‫וצל׳ ך‬ ‫סנסדלין‬ ‫בילול‬ ‫]נשם[ ע״ד‬ ‫ועי׳ זה סיא נאסרת ומאוד סאלכת׳‬ ‫בזס‬ ‫בסך‬ ‫דקייסין‬ ‫לף ס״ו עיא במת דפליני א נ י ולבא‬ ‫אס‬ ‫בזנות‬ ‫נקלאת‬ ‫דבל שבעלוה עיש ליצ י א ב י‬ ‫מיצי עצ סאשה ולבא ש״צ‬ ‫סיג דוכות הוס יק‬ ‫גדל‬ ‫דסוה‬ ‫פענח‬ ‫‪nam‬‬ ‫ה ן דין לקול הוה זה‬ ‫ממלקין אם‬ ‫דרק ע י פ אנשיס סוס משש ומונולין אבל כאן‬ ‫זס‬ ‫סעיוו בב׳ל שפלוני קדשס ואיל דויס‬ ‫ידידו‬ ‫ורק‬ ‫שאומרים‬ ‫סעדיס‬ ‫א״צ‬ ‫סאמינה אוחס סתורס וצנן איא לסס צחזור‬ ‫נכימ‬ ‫המנואר‬ ‫אמתלא‬ ‫כיון‬ ‫נשים‬ ‫דסנהדלין דף מיד עיב וכ״כ‬ ‫דף כ' ע״א גני אמרס טמאס‬ ‫סלמנ״ם‬ ‫ע״נ‬ ‫ל״נ‬ ‫אני דאיי‬ ‫מעשס דלא מסני אמתלא ע׳ נ״נ‬ ‫נתצ׳‬ ‫וע׳‬ ‫גסיטס‬ ‫אמתלא‬ ‫וזה‬ ‫הוה‬ ‫דף ל• ע״נ‬ ‫ע י נ ודף נימ ע״א גני סיקריקין עיש‬ ‫זה‬ ‫זיל‬ ‫ליתן‬ ‫ונאמת נסנסלרין מירי לאחר גמיד דוקא‬ ‫לינ‬ ‫ועיקר הגדר‬ ‫שסיניד נו׳ ולא מסנ׳ גס‬ ‫עדות פ י ג ועי תיס׳ סנהדרין דף‬ ‫עיא‬ ‫דויח‬ ‫גדר‬ ‫וגינוין דף‬ ‫יתוש׳ דף סיז‬ ‫דסוה מעשס וע׳ נספלי פ׳ שפטים פיס׳ ק״ן דיליף‬ ‫מקלא‬ ‫ד נ י נ דף ק‪:‬״ז‬ ‫ומאוד סאלכתי נזס גני הך‬ ‫ע״נ גני נני ואמל ענדי אנית המנס דמסני‬ ‫דיכיר סוס זס דין ולא נילול ונסך‬ ‫טיא גני‬ ‫קסם‬ ‫ואז‬ ‫איא דמסנ׳ אמתלא אך שם‬ ‫איא אבל אס אמלה אשת פליני לא מהנ׳‬ ‫אמתלא‬ ‫גופא‬ ‫אם‬ ‫דין‬ ‫דהוה מוסזקמ של פלוני יש עליה‬ ‫סומנים (״ל נספ״א דסל׳ אסיב והיא עצמה‬ ‫מחזקת עצמם לאשת פצוני ועיש ננהימ נזס‬ ‫ס ל א נ י ו ואכמיל וגני נוס‬ ‫מם‬ ‫ונס לא‬ ‫מסנ׳‬ ‫גדל‬ ‫לק‬ ‫דף‬ ‫אס‬ ‫מיתם כמ״ש‬ ‫נשם‬ ‫דכתונות‬ ‫כ ינ‬ ‫אמרה‬ ‫זה‬ ‫חינת‬ ‫אמתצא אף‬ ‫שין‬ ‫דמסני‬ ‫אף‬ ‫אמתלא‬ ‫שם‬ ‫עליס‬ ‫מימ‬ ‫ג ו ו וין גמול ואף ולוקה‬ ‫אמתלא‬ ‫סגדל ואין מניאין ואי׳ ממנו‬ ‫וזס‬ ‫עליו ואכמיל ומאוד יש צסאלין נוס ואכמיל וסני דינמומ‬ ‫דף קי״מ עיא דסד״א‬ ‫משוס‬ ‫דנבי‬ ‫ועיש‬ ‫דעהני אמתצא‬ ‫שאמלם ולבך סדיא דיכוצס צסויר‬ ‫ביג עיב ומבואל שם דאם‬ ‫סויא‬ ‫נע״נ‬ ‫צלס אם סיתס ש‪1‬חקמ גינ לא סוס אפשל‬ ‫לס צסנשא דאין ללס נאמנת לכן צא‬ ‫מסמח‬ ‫נתוס׳‬ ‫פעצס‬ ‫בם‬ ‫אמלה‬ ‫במה‬ ‫בצום‬ ‫וע׳ בכתובות‬ ‫ונס‬ ‫טמאס‬ ‫דף‬ ‫סבלתה‬ ‫תמות‬ ‫נפשי‬ ‫עיש בנע׳ וגס שם נימ אם‬ ‫אמרס אמתלא משום‬ ‫דניון‬ ‫יוועים‬ ‫ושם‬ ‫שאנו‬ ‫מירי‬ ‫שנשבית שוב מס שאמרס ממאס אני צא נימ לנו‬ ‫דנלא וס אסודס •יל דמסנ• אמתלא כיון‬ ‫לנין ונזה איש םתיספ' דמנואל שפ‬ ‫וטמאה ואי אמל‬ ‫ומיש בייש־‬ ‫תנשא‬ ‫נשבית‬ ‫ימסולס‬ ‫דלא מ י פ‬ ‫דעיא‬ ‫‪.‬‬ ‫‪I‬‬ ‫!‬ ‫תשובו‪.‬מ ד ר ס ן מ ע ו י ן דף פימ שם‬ ‫ליל‬ ‫כך דום‬ ‫ראזין‬ ‫דפס‬ ‫שיין‬ ‫בסס אס‬ ‫כיד‬ ‫ןאכמ״ל‬ ‫הניצ‪.‬‬ ‫יום ב׳ זי סמוו דסאי שפא מרפיח ומינסק לסרנניס •ושביס‬ ‫!‬ ‫שי׳ שלום ו נ מ ס ‪ .‬וככה‬ ‫סוענת‬ ‫העידו שני הפדיס עיז ובנוף ענין מקדושין הבתוצה‬ ‫כ׳ דברה עס חברתה ובמשן שיחתה עם חברתה נתן הפבעת‬ ‫אצבעה‬ ‫על אצבעה וכאשר ראתה זאת סספה‬ ‫נפצ‬ ‫והשבעת‬ ‫תיכף‪ .‬קבלס׳‬ ‫|‬ ‫פצ‬ ‫מוון‬ ‫נמיר‬ ‫קראקא‬ ‫מהפגם‬ ‫!‬ .‬‬ ‫]והגה‬ ‫ח״פ‬ ‫הערים הסה‬ ‫הוצאה‬ ‫סרהיי‬ ‫לרה״ד‬ ‫בפומבי‬ ‫ובדומה‬ ‫ועל‬ ‫מחללי‬ ‫ובהעברת דיא משחקים נבדורנל‬ ‫אחד‬ ‫העידו‬ ‫םזחצח מנעליו במשפשפת בלא‬ ‫עצת‬ ‫חפאין‬ ‫שבח בפרהסיא באיסור‬ ‫בי‬ ‫ראו אוחו כשבח‬ ‫פאםפא וכפי הנראה‬ ‫!‬ ‫הי׳‬ ‫בין המקדש והעדים כדי להוציא שמון מאבי'‬ ‫ומה להתירה בלא גפ[‪.‬ולפני‬ ‫שמנה ימים בא אלצה ותבע בחזרה תמונתו ואמר כ׳ אף אס יתנו‬ ‫צו עשרת אלפים דוצאר צא ירצה אותה עוד והחזירתה צי‪ .

לה או די ננסינס‬ ‫סדשת‬ ‫לכ״ע צריכה קנלה‬ ‫אנל‬ ‫א׳‬ ‫בקדושין‬ ‫ע•‬ ‫נהוספ•‬ ‫קדושין‬ ‫ונאמס לנך סמקלש נמלוס אנס‬ ‫מקודשס‬ ‫משוס‬ ‫קני! סדש וקנלת חדשה ולכן‬ ‫דנזלן‬ ‫מס‬ ‫כיש‬ ‫קני)‬ ‫למפקיד‬ ‫הוה‬ ‫שלא‬ ‫יש‬ ‫אנל‬ ‫ע׳‬ ‫נמו‬ ‫ניצה‬ ‫שאז‬ ‫נמו‬ ‫שמשכס‬ ‫הוה‬ ‫מונס‬ ‫דקנלה‬ ‫עשה‬ ‫סדנר‬ ‫המפר‬ ‫קנין‬ ‫לא‬ ‫פקחן‬ ‫קי׳׳ל‬ ‫מ׳‬ ‫וניב‬ ‫דף‬ ‫ע"‬ ‫אס‬ ‫נישוסס‬ ‫קדושין‬ ‫ססקדון‬ ‫וכ.‬ ‫סא‬ ‫שס‬ ‫נעשס‬ ‫אשת‬ ‫שינפצ כצ העלות נעלי קדושין הוס עצס ועצם איא להתנפל‬ ‫נסקלשס‬ ‫סרמניס‬ ‫פלוני‬ ‫הונא‬ ‫קיא‬ ‫תה‬ ‫סי.‫צפנת‬ ‫מכחנס והנה צנאר זה צא יכיצ הזמן והניר אך נקיצור כך‬ ‫סנה ננמ' לקדושין דף י י נ ע י נ נקפ שקצחא ואשזיקה‬ ‫זה‬ ‫ומה‬ ‫עיש נוש״י שדחק עצמו אך כך נלד קלוש׳ כסף יש ג׳‬ ‫גדריס א' לפשות הכסף צקדושין והשני צקדשה ווה אס מוסר‬ ‫צשס‬ ‫לס‬ ‫ותקנה‬ ‫קדושין‬ ‫עיי‬ ‫הפליס‬ ‫שהס‬ ‫ר״ל‬ ‫הירש'‬ ‫קלושין‬ ‫וסאמינפו‬ ‫וכסף‬ ‫המורה‬ ‫ועדיס‬ ‫סדנר‬ ‫עילי‬ ‫אומרים‬ ‫אס‬ ‫דבימ‬ ‫נקנין‬ ‫אז‬ ‫נעשית‬ ‫צא‬ ‫עירי‬ ‫נירור‬ ‫שליח‬ ‫נעשה על‬ ‫הוחיל‬ ‫למה‬ ‫שגזרה‬ ‫לעיי‬ ‫איש‬ ‫ואשה‬ ‫הלנר‬ ‫ומימלא‬ ‫היא‬ ‫א״א‬ ‫ואחיכ‬ ‫ונוי‬ ‫לכנר‬ ‫נמצא‬ ‫אחר‬ ‫קא״פ‬ ‫ננסף‬ ‫אס לא שה‪ 0‬גופא פסוציס ואז נעשו כאנן וצא‬ ‫קדושין‬ ‫הוה‬ ‫להוראה‬ ‫כצצ וכמו למבואר נירש׳ הוריות פ״א גני אין ראוי‬ ‫לף ל׳ עיש נזה וצכן אף למנואל נירש׳ דיה‬ ‫ספ״א וסנהדרין גני מפריח׳ יונים לפסוציס נס צעלי‬ ‫לסוס‬ ‫אף‬ ‫ורק‬ ‫לרננן‬ ‫מ״מ‬ ‫צממון‬ ‫נפשות‬ ‫אין ניל יכצים צקנלס‬ ‫וצגמור לין עיי אנצ נקלושין צנשצ המציאות איא לכצ לרננן‬ ‫הוס רק לין מיפן ולא‬ ‫כמ״ש‬ ‫עצס‬ ‫נהצ׳‬ ‫הרמניס‬ ‫פע״! גני לקס אוכציו שאסורים נאכילס מליס‬ ‫מיא דסוה הזק שאין ניכר וכ״מ נשיס אין‬ ‫פסק הרמניס ויל נהל׳ אישוס‬ ‫וכן‬ ‫נס״נ‬ ‫הוא‬ ‫לרין‬ ‫רק‬ ‫פיל‬ ‫מכירה‬ ‫וגיעין לף‬ ‫מקשר‬ ‫ה״ו‬ ‫ולכך‬ ‫קדושין‬ ‫דהוס‬ ‫לסזור‬ ‫ולקדשה וכן כסנ שם‬ ‫לאס כפרה כוסי! אותס לקבל נע‬ ‫לכאורה‬ ‫חמוה‬ ‫והיא‬ ‫מה לרין גנה כפיה א ן ו י ל כ ן לקדושין יש שני‬ ‫שאסורה לעלמא א״א ואי‬ ‫א׳ מס‬ ‫הקני!‬ ‫דנריס נפרדים שנעפיה שדס של‬ ‫הנעל‬ ‫ומאוד סארכח׳ נוה ולכן נ י ע איל‬ ‫מינ״ן‬ ‫וע׳ נסך מחלקה‬ ‫ומאוד יש להאריך נזס‬ ‫סקנין‬ ‫נ״ד‬ ‫אין‬ ‫שלו‬ ‫ור־נינ‬ ‫ונס‬ ‫דעסס‬ ‫נינמוס‬ ‫גלדים‬ ‫נה‬ ‫נפלנש‬ ‫ומגרש‬ ‫דף‬ ‫קי״ג ע י נ‬ ‫א ן ע־י עדיס פסולים דרבנן‬ ‫אוסס‬ ‫מאמנים‬ ‫הרמניס‬ ‫סגדוצ‬ ‫ומציבו‬ ‫זיצ‬ ‫על‬ ‫וסוס רק איא לעלמא‬ ‫כס״נ‬ ‫״ ע ועיש‬ ‫כן‬ ‫נע״כ‬ ‫ואיכ סנע צריכה מדעה ווי ע ״ בסיס נ י ו וס ריל‬ ‫קדושין דף ס׳ ודף‬ ‫והס‬ ‫דף‬ ‫רננו‬ ‫גני‬ ‫יעוד ע׳ סוס׳‬ ‫]מ״ד[‬ ‫ינמוס‬ ‫ונירש׳‬ ‫פיו גבי ניאמ ינמס מצרין הרי קראי נע״כ ושצא מיעחס‬ ‫נזס‬ ‫ואכמיצ‬ ‫גני‬ ‫וסנס‬ ‫אף דגני גע פלגחא‬ ‫קדושין‬ ‫דסנאי גיעין דף היכי דאין נמינס עונה אס צרין‬ ‫ממנה ולחזור וליה.‬ ‫מדעהס‬ ‫נדנר שלא ידעה מס שמו‪"5‬ח‬ ‫נעלוה‬ ‫ננ׳‬ ‫הוה‬ ‫לקבל‬ ‫ספיג‬ ‫דצריכה‬ ‫כשר‬ ‫גזלן‬ ‫משים‬ ‫ונמלוה‬ ‫דמקיס ]הפקדו![‬ ‫דף‬ ‫פיס‬ ‫שהיא‬ ‫מקדשה‬ ‫מרשוהו‬ ‫סן‬ ‫ונימ‬ ‫נשים‬ ‫סוה‬ ‫לישוסה לשינ‬ ‫]דציפתא[‬ ‫כיו!‬ ‫לו‬ ‫אף‬ ‫ונהרציה‬ ‫לססקדש‬ ‫סוה‬ ‫סן‬ ‫כמו‬ ‫שין‬ ‫דערונין דף‬ ‫לא‬ ‫קדושין‬ ‫זיל‬ ‫סלנר‬ ‫ניל‬ ‫קדושין‬ ‫ונגלו‬ ‫קמנ‬ ‫עיס‬ ‫כמנואי‬ ‫שלא‬ ‫לס‬ ‫שס‬ ‫לשס‬ ‫קנסה‬ ‫קא׳‬ ‫ונזה‬ ‫וכעעס דססואר קדושין‬ ‫דעלין‬ ‫דף‬ ‫כיו‬ ‫קדושין‬ ‫סך‬ ‫הוס קני! כלל !גס נמה‬ ‫והיסס כמו נכימ בשיק קדושין‬ ‫אומרים עצ ספעוצס רק על הנפעל שפלוני היא‬ ‫או איא ולנך א״צ לויח אז ונן לא כ י ן‬ ‫אין‬ ‫סכסף‬ ‫וניע•.‬‬ ‫סימן יא׳‬ .‬ ‫נס״י‬ ‫דף‬ ‫ע י נ למיס עלי כאויא‬ ‫סלשס‬ ‫א ו נ א כוי ונאמס‬ ‫איא‬ ‫נסנהס או אומרים שנמקישה לאז אין‬ ‫וסוס‬ ‫נוע‬ ‫הונס יש לסארין נגלו ס ן‬ ‫כשאומריס וה בנ״ל וה הוס כמו לאחר נמ״ל נ ו י נ ולא נימ‬ ‫שקלשה‬ ‫דף‬ ‫ומסני משאיכ אס סעעס אוסס אלרנא‬ ‫מימ‬ ‫ר״ל‬ ‫נעשה‬ ‫סיד‬ ‫נעשס‬ ‫פינ‬ ‫עיא וניב דף פיס עיש וניצס‬ ‫מ׳‬ ‫כמו‬ ‫שמונח נרשוסו !אסיכ אס נסרציח סוס כמו קנלס‬ ‫מקילשס ג״כ למימ כיון לגני קנין לא הוס‬ ‫פעוצה‬ ‫גני‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ״שומת‬ ‫ל‬ ‫אשער‬ ‫שין‬ ‫דף‬ ‫כנר‬ ‫ע'‬ ‫לא‬ ‫קדושין‬ ‫לומר‬ ‫‪1‬יצאס‬ ‫ונירש׳‬ ‫נעשה‬ ‫ססואר‬ ‫ולולי‬ ‫קלושין‬ ‫כמו‬ ‫נע‬ ‫אבל‬ ‫נעשס‬ ‫כלל‬ ‫כיז‬ ‫שלא קנסס וכאן לא ש י ן כלל קנין קר‪1‬נ לס ורק משבסס‬ ‫לה כמו לשיעס רש״י זיל ניעי! דף‬ ‫לגס‬ ‫לכסב‬ ‫קדושין‬ ‫גני‬ ‫עינ‬ ‫לינ‬ ‫ננ׳‬ ‫לא נמל! וינול לקדשס נ ו אס‬ ‫ריל‬ ‫סורס ומס ]ריל[ אין •סנעלו א ן‬ ‫לכאן‬ ‫כן‬ ‫ליעל ממנה הכסף ללא סזרס רק מסנסעל לא‬ ‫והגסף נשאר כסף קדושין רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫איל‬ ‫מספעולס‬ ‫נסקדשס‬ ‫לקדשה עוד ספעס נזה ועי נסוק׳ קדושין דף‬ ‫מעוס נעלמא סוזריס לאס מסנה מסני‬ ‫לשביס‬ ‫מה‬ ‫עיש‬ ‫נ י ב דף קיל עיא גני סכ״ד דוק אס‬ ‫ויכול‬ ‫מיו‬ ‫עיג‬ ‫נזס‬ ‫ועי‬ ‫סור ואמר‬ ‫למטוס יהי׳ מסנה אן לא מסני אנל אס חור גס מנמינס‬ ‫המעוח חכי־ מהני דנמה מקדשה עיש נזה וכמו דמנואר‬ ‫ננזיר‬ ‫דף ציא עיש גני חווורה דמהני עעוס‬ ‫סהקלש קיס עכ״פ עיקר‬ ‫דגני‬ ‫הלנר‬ ‫זה רק אם‬ ‫סקנלה‬ ‫קדושין‬ ‫שלס עישס כל ססעולוס הינו שחל על הכסף שס קדושין‬ ‫נאמירס שלו ובקנלסס ושהיא מסקלשס‬ ‫צריך כל הני משא״כ נע עיקר‬ ‫וכן‬ ‫קנלס‬ ‫שסיא‬ ‫שלס‬ ‫קונס‬ ‫לא‬ ‫דאליכ‬ ‫סוס נסינס שלו נלוס ולכן איל ליעל ממנס ללילן ומאוד‬ ‫הארכסי נזס נסך לקדושין לף‬ ‫״ע‬ ‫קענס צאי וקנל׳ קידושין מס‬ ‫ולכאורס‬ ‫דנרסס‬ ‫כריל קדושין‬ ‫סמיסיס‬ ‫זס‬ ‫דאיכ‬ ‫אומר‬ ‫אלס‬ ‫לנסו‬ ‫קדושין‬ ‫ועיש‬ ‫נחיס׳‬ ‫לפיז למס דקייל ללא‬ ‫דף עין ע י נ רק דאין אמס‬ ‫האנ א״כ אס מס האנ יסנעל דין יעוד‬ ‫יוצאה‬ ‫וזה‬ ‫נמיסס‬ ‫מצינו‬ ‫לא‬ ‫נלל א ן הגדר כ ן לגני קענה מה שאין לה יל לקנל היא‬ ‫דעיי קבלסה לא נעשה הכסף שס קדושין כלל‬ ‫מסכי‬ ‫ולא‬ ‫שוס לנר רק אס האנ נסרצה נקחשין שער וכסנו סשער‬ ‫לשמה ומלעח האנ ואח״כ יכול לומר לה לקנל השער הגיל‬ ‫וכן ניעול הסורה אמרה לנו שינוצ ליעלה‬ ‫של‬ ‫נסרועה אחרונה‬ ‫ואף‬ ‫מעיי מימ הסורס אמרס לזה מהנ׳‬ ‫והוה כמו שהסואר נעשה רק סמציאס‬ ‫מהני‬ ‫למקדשה‬ ‫נעשה‬ ‫ולכן‬ ‫ע ״ קענס ואף אס כנר מס האנ וכן נשער‬ ‫כהינ‬ ‫ואכחיל‬ ‫עניפ‬ ‫כך‬ ‫לא‬ ‫גבי שסיקס לאסו מסן מעוס נ ע י כ‬ ‫ל״ל משים לנעשה כמו קבלה סלסה וכמ״ש וזה‬ ‫ע"‬ ‫רק‬ ‫נדר שיש לו רשוס נילה לזה לרין עלים כשרים ובלא זה‬ ‫לא כלום לכיע ו נ פ י ע כאן שהם מיולצ' שנס‬ ‫מהיס לששה עסל אמה היא‬ ‫מרסיי‬ ‫לליה‬ ‫או‬ ‫לספן‬ ‫להסירה נלא גע אך זה‬ ‫ליה‬ ‫וסיא‬ ‫אס‬ ‫רק‬ ‫מה״ס‬ ‫מבחשס‬ ‫לאחר‬ ‫לזה‬ ‫לביע‬ ‫אזסס‬ ‫שנסן‬ ‫סקול‬ ‫להוצאה‬ ‫יכולים‬ ‫הענעס‬ ‫נאצנע אמר לס הרי אס כוי‪.

‬גתוח בבתולי׳! אם מחייכת לעשות‬ ‫נתיח כזה‬ ‫מל‬ ‫האיסור‬ ‫גירש׳ שס ה‪1‬בא ברמניס‬ ‫ענדו ששה חדשים ועזת‬ ‫כדי שלא חד‪».‬‬ ‫ע״נ‬ ‫מונ‬ ‫סזורק‬ ‫סנהורין וף ניס וקדושין לף נ י נ פ י נ וחוס׳ יומא לף פ י נ ע״נ‬ ‫נגול‬ ‫גדול‬ ‫עינ‬ ‫סוף‬ ‫אס‬ ‫ד מ י נ גס נס״נ נמתעפק אך‬ ‫ממונר‬ ‫ואקצר‬ ‫חוס׳‬ ‫לסאשס ונמ! גני שלא נלרכס מ׳‬ ‫ו נ ן נאמת הירש׳ בתענית ספיא מלמה זם‬ ‫לנל מציאח חישונ ננלל ונס‬ ‫עצמו‬ ‫ונומניס‬ ‫נ'‬ ‫נשנס‬ ‫דאמרינן‬ ‫שנח פיו מיש ונחוס׳ דף מים‬ ‫מציל‬ ‫קייז‬ ‫דף‬ ‫נגור‬ ‫דוג‬ ‫נגור‬ ‫נקוף סל׳ מונל עיש נגדר סעראס זח ממלקח נין‬ ‫נירש׳‬ ‫חום‬ ‫סך‬ ‫נממון מנילו צ׳ עונין לף ז׳ וסוס׳ סוטס דף כיו ואמר‬ ‫ונוגמ‬ ‫נמו‬ ‫סנווי‬ ‫כוצח כסנ משוס ו ו ל ף וריל לסא •סי׳ נגרר‬ ‫זה‬ ‫"ל‬ ‫מין‬ ‫וס‬ ‫ורוו‬ ‫מזס‬ ‫לסגסלרין ו ף פ י נ פ י נ גני אשס קמקשס נו׳ וסרמניס נסל׳‬ ‫מולין י ף גרו פ י נ אס אלס קרא‬ ‫שימוח למים נ׳ סקנין נמשח מיי קליאח שם‬ ‫נזם‬ ‫שין נדר ה ן לניק דף‬ ‫פצמס אף מחמס ילל עיש ומאוי יש לסארין‬ ‫נסם‬ ‫קולא‬ ‫נחל׳‬ ‫חילי‬ ‫אישוח‬ ‫עיש‬ ‫ציג מיא נוס גני סנגי פצענו ולמם מסוסס‬ ‫נאמת ג נ י‬ ‫לפ‬ ‫‪pint‬‬ ‫‪.‬‬ ‫וה משום‬ ‫סאלנת׳‬ ‫.‬‬ ‫לא עיי בקיאים וטופחים לואת[‬ ‫ביו אב סלצינ דווינקק‬ ‫כביאה‬ ‫דבר[‪.‬‬ ‫יום א׳‬ ‫קגלסי‬ ‫סנלפפ‬ ‫מנסנס‬ ‫מנוף‬ ‫לא‬ ‫אין מנזין פל סקפק ומי ניב דף לים ע י נ ופסקינו‬ ‫עיא אטוימ• נ י ל בו׳ ונימ נבי‬ ‫חפסינן‬ ‫ונימ‬ ‫וף‬ ‫קיי‬ ‫תבישס‬ ‫למגלף‬ ‫מי‬ ‫סנםדוין דף עית ע י נ ולף פ׳ מ״מ‬ ‫מנואל נילש׳ פיא לסוטס נני ספק‬ ‫ספק‬ ‫מממח‬ ‫נינע‬ ‫לזה‬ ‫סיטס‬ ‫על‬ ‫למנזין‬ ‫סעולס עיש נוס ונמ״ש‬ ‫הרמניס נהל׳ שנח ס»נ םכ*ג נלנר‬ ‫הנוגע‬ ‫אף‬ ‫ללניס‬ ‫קחס ואי׳ אס זמ יש גלל פקינ מימ ממצצין ו נ י נ‬ ‫נסיג‬ ‫יומא‬ ‫ס״א‬ ‫נםל׳ שנת םונא נ ל י ן שם פ״ג‬ ‫לשם‬ ‫נונמ‬ ‫גני •ם״כ‬ ‫ונילש׳‬ ‫פיש‬ ‫לכל ישלאל מישיגן אף צמס לצא‬ ‫שבימא מיש וסוכם לף ביל עיש‬ ‫וחגה‬ ‫נקלושין‬ ‫מנואל‬ ‫דף ״ ג דוה קשס למולם יוחל מלול המניל לשם לא נגזל‬ ‫על דג־ס וכאן גס מלחם וליל דים נזה אלינוח גני‬ ‫הנדמח אס נ‪ 0‬לניס שננחר צלין‬ ‫שס‬ ‫סוס‬ ‫נעיא‬ ‫ננריס‬ ‫ננ׳‬ ‫הלז לודנסק גנלר‬ ‫לאכלס‬ ‫של‬ ‫מיד‬ ‫נילש׳‬ ‫וחנה‬ ‫מיח ונס של לגיס‬ ‫וסרעניס זיל ל י ק נל נפש מיה ומי חולין ל ף‬ ‫צפולי והנלר לביו! לום רק נול מפני ליש פ׳‬ ‫קימ‬ ‫ננ׳‬ ‫ניטין‬ ‫לף‬ ‫ניט ונירש׳ שם מסלק נין קטנים לנלוליס ונמו‬ ‫״א וסוס׳ נ י נ דף טיט מינ ועין לף‬ ‫מינ‬ ‫נימ לף‬ ‫וכייע‬ ‫עינ‬ ‫לא לפרט לק לנלל שם סעיל אס נם‬ ‫פכיא חייא עיש אף נמשש שלא ימוח‬ ‫וסרנס יש לםארין נזם למה לא‬ ‫אן‬ ‫אס פינים לאוחס ם»יר ננ• ממום עיש‬ ‫לניס נרע לאף מליאח םאלס אין להם קנין‬ ‫וחליא‬ ‫נדור‬ ‫והיא נאה ונדגים ספק נזם ו ל נ ן גם‬ ‫םמנול‬ ‫לא‬ ‫נגזל פלסס דאין נהם לק גדר זנוס שאמל כקניס‬ ‫אנל עיי חקלס וה גס על מציאח‬ ‫דף‬ ‫לחוס נגדר ו ו ו ף וכמו נממלא ונ״ק‬ ‫ינמוס דף סיס ע״נ ונין סיי נרריס‬ ‫נוס מינס ניאס עיש‬ ‫שין‬ ‫ליש‬ ‫משמע‬ ‫מגאה‬ ‫נזס‬ ‫נראח לרק להאיש ולא‬ ‫ונילש׳‬ ‫ואנמיל מצווח מונח וואי לא‬ ‫ניאח‬ ‫מוכח‬ ‫ונן‬ ‫מקים נוח ואין לס הנאת‬ ‫בחשונח חנימ סיף הל׳ אישות וחוס׳‬ ‫ונמות ו ף פיח ע י נ א ן מימ צוין לעשות‬ ‫דף נים אס ש י ן סלנעה נדנים ועכיפ ודאי‬ ‫ליאוח למשוח רק שיה•׳ ממונס מל סלול‬ ‫•וסף ראזין‪.‫‪12‬‬ ‫פענח‬ ‫‪™!m‬‬ ‫רפואה‬ ‫סימן יא•‬ ‫ואעיפ‬ ‫שעברו ף חדשים יובל לטעון שתמתין עד‬ ‫שיבריא ואיא להוציאה.‬ ‫למנואר נירש׳ פסנויס פיז ונספר• פ׳ שלת לאין‬ ‫‪j‬‬ ‫הנשיס‬ .‬‬ ‫מבוארת‬ ‫]השאלה‬ ‫מתוך התשובה[‬ ‫יום ד׳ נ י נ סיון תרפיג לסרנ החוינ כמהוז״ר שלגא פימיל‬ ‫ממד‬ ‫‪ t:9‬בהן גור‬ ‫לתענית ו ף •יא סך לריל ועיש נחים׳ נגדש‬ ‫זיל‬ ‫נ"‬ ‫י נ נליקו• מנחנו קנלח׳‬ ‫]םי‬ ‫שגחלש‬ ‫אצלו‬ ‫אן‬ ‫לנ‪16‬רה קשה מהן לעיונין לף סיג‬ ‫להלל׳‬ ‫ניז‬ ‫הא או הוה ומן מלחמה ובלא וה אסור ולומק‬ ‫עיש‬ ‫אן‬ ‫שארון‬ ‫נו׳‬ ‫חשוב‬ ‫כיש‬ ‫משוס‬ ‫לומי‬ ‫משוני נניס ועיש נמוס׳ מיש מסן לאור״ לקצת‬ ‫לנל‬ ‫לנר ללא‬ ‫ננצל‬ ‫מעוברות‬ ‫לו‬ ‫להנס‬ ‫משוס זה‬ ‫הנשים‬ ‫הרופאים שתעשי׳ האשד‪ . אם‬ ‫מ ו י ק נהלי מענית אסיר לו נו׳ מס וס לו‬ ‫רק‬ ‫הרנה‬ ‫הוס איסור עצכ רק משוס צינור ונן נל תקנח‬ ‫ש א ל ד«‬ ‫גיא‬ ‫יהימניס‬ ‫ומיניקות‬ ‫וצא‬ ‫והתקנה‬ ‫פיג‬ ‫ולנן‬ ‫סיס‬ ‫צינור‬ ‫נאענית לף‬ ‫רמקיציס‬ ‫אין‬ ‫ננ•‬ ‫!‬ ‫נקט נהיג נמוצס שאין בו ק מ ה‬ ‫ונן נססמיס לף ניל ע י נ נקש עונר‪1‬ת‬ ‫נמס‬ ‫‪1‬‬ ‫!‬ ‫* ו ונן‬ ‫נתענית‬ ‫ומניקות‬ ‫להס רק נ ג ו ר איסור אכילס וצא נ ג ו ל תיצ ומאור‬ ‫נזה‬ ‫‪j‬‬ ‫לין יסנהלרין ו ף קימ ע י נ שנאסר נמ נת״ה עיש‬ ‫עיש אן נ ן לסנה יש נזה להאריך‬ ‫סימן יב­‬ ‫ונבר‬ ‫כמיש‬ ‫סימן יג־‬ ‫הינ גני פיר חנוחח וסרנס יש לםאלין נום ופי נקלושין‬ ‫קוושין‬ ‫סחיס׳‬ ‫•נפוח חניל ואין למסי לסחור ננינח כ׳ וממי כוי‪. אם יוצאים ידי חובת עינה יהעראה‬ ‫ש א ל ד ‪-‬‬ ‫כיון‬ ‫שהיא‬ ‫]טחאה בדבר סדור קדושין בארהיב ראטעריקא‬ ‫עחהים‬ ‫תשובו‪.‬דף נינו אנח ממוינס ונמ״ש חימניס‬ ‫נ ד ר ס לף מימ ומלנין י ף ודו ולף מים מ י נ ודף מיו פ י נ‬ ‫נמיש‬ ‫סאשמ‬ ‫לפסוח‬ ‫דף מיו אס מ״ז יחא לח צער כמו הך דנתונוס דף ל*ט‬ ‫ונםל׳ גזלם ואנמיל א ן נימ ננ• מיל כנלחס אס לנר ם ש י ן‬ ‫סחוס׳‬ ‫אס‬ ‫ממוינס‬ ‫ג ד י מעונית של נים רני דינמוס ו ף‬ ‫‪1‬םנס אף למבואר ביוש׳ סנסלוין פיו גבי‬ ‫לנל‬ ‫לכל‬ ‫תשובה‪.‬כ כ מ ד דת.‬‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫ועיש נסוס׳ כהונוס וניק נזס ע נ י פ יוזינן וא״צ לסצטפל‬ ‫זה ננלל שללם פ'‬ ‫נלול‬ ‫ל־ל‬ ‫וניר‪ .

‬וכאם איא‬ ‫םה לזכות לה גמ עיי אחר ויוכל לישא אחרת‪.‬‬ ‫טשיק ״ו‬ ‫שיי רנ נטומםק לניס פיונער‬ ‫לא קנלסי ממנו יק‬ ‫חינ סמבס‬ ‫ומכמס ס׳ י׳ מאיר‬ ‫קנלסי מנסנו וסנס אני‬ ‫לנסנ אס סיפואס‬ ‫של סלמול ׳ליש נמס זה זס רק גדר מלאנס ולא מנמס‬ ‫וסנה‬ ‫סנונריס‬ ‫רפואוס‬ ‫נגמ' זה‬ ‫גלי יוצק מן סודה‬ ‫שנעיפ המסוי לנו נקנלה ונאמה זה גרי‬ ‫אשר מנואר נפסיויס‬ ‫נעיפ‬ ‫ואסוי‬ ‫ספי‬ ‫יפואוס‬ ‫נין וברנוס ואשר גנו •מוקי׳ ולא‬ ‫נמיש סימנים נפסימ נפסוויס רק‬ ‫גכהנ יק‬ ‫משוס‬ ‫לזס מן גלד‬ ‫גדי מגילס ססריס נירש ישי׳‬ ‫זיל שנפ זף ו׳ עינ ומאל‪.‬יש להאריך ננלר יפואוס נמו‬ ‫נמומ׳ ננור וקדשים דנכורוס‬ ‫דף ליו על לף מיו עיש‬ ‫ומימ מבואר רסגהדרין דף ס׳ דרנ גלל אלל רועם נסמס‬ ‫ללמוד וכן גני לפואוס‬ ‫דסליס ממה ׳נמוס דף פ׳ ודף‬ ‫עיט ע״נ ודף קייא עינ‬ ‫ופציד‬ ‫נספלי‬ ‫מנאן‬ ‫פ׳ סלא‬ ‫נסוס׳‬ ‫וכן‬ ‫נפינ מהל׳ רוצח סיגו דרק נניי לופאיס דכל דנר שצריך‬ ‫פסק ניל‬ ‫ונמו גני נכוי המי גובס זה שייך לשנע אנל‬ ‫גני נורפומ לא שייך כלל לרופאים נמ״ש‬ ‫זיל‬ ‫מרמניס‬ ‫נמלי שסינומ פ״ עיש ולנך מנואל נלש״ ערנון לף ניפ‬ ‫עיא לממרמ ננור שייך לרינ עיש דזמ ממומ ‪607‬‬ ‫ל‪1‬קא‬ ‫שנאי׳‬ ‫נשיא‬ ‫לסמינה‬ ‫צריך‬ ‫ליק נלימ שיך צריג ע'‬ ‫סנמדרין דף ה' ונפמימ פ־ד דננורומ ונהל׳ ננורומ אך‬ ‫דגני ננור צריך גינ לידעמ שנע מלנל מלין המסור לנו‬ ‫וכן נראימ‬ ‫דמים נאשמ שיך גינ לנונע ע׳ נלמ לף נ׳‬ ‫מיש ואכמיל ולנך נמנ מרמנ־ס ויל נהלי סנמדרין דמומ‬ ‫צייכיס לידע יפואומ ועי נמוספ׳ ביק פיו ופינו ורק‬ ‫נרשימ ניד או פטור מיופא אס פעה ובדומה עיש נזה‬ ‫ועי נמבלמא פ' משפטים גני רופא שריפא‬ ‫פטוי‬ ‫מגלומ‬ ‫ונמו‬ ‫שליח‬ ‫וטעה ומה‬ ‫ניד דמנומ דף ס׳ חמ דיל‬ ‫מך דנ״ק דף פימ ולפא נמנמ רשומ עיש נמוש׳ רק‬ ‫דר־ל דאס טעמ וממ פטור ועי נרנומ‬ ‫נזה‬ ‫עיש‬ ‫ומאוד‬ ‫דף‬ ‫ס־ו דפלינ׳‬ ‫מארנמ׳ נזמ אס טנע עושמ אצלנו‬ ‫איזו מליאומ לדין לאי׳ר ]שנמנו מנמיס[ ועי נירש׳ מרמומ‬ ‫למנוק‬ ‫מן מכמנו מיא לרס עם אמר‬ ‫נזה‬ ‫לשונ לא‬ ‫נ׳ לפי סנראמ‬ ‫נפרסים‬ ‫מארנמ׳‬ ‫מגמ‬ ‫שיך מקנמ רגמ״מ לעיקר ממקנמ סוס‬ ‫ממעה סשיענוליס למוא משוענל למ ואיי לשענל לאמרמ‬ ‫ועיקי סגלי סליא אס שיענול האיש לאשם סוא‬ ‫דווינסק‪ .‬‬ ‫תשובה‪.‬אחרת[‪.‬לידיד•‬ ‫מנסנ מנקש‬ ‫לפאין נספרי ונירש׳ וכן‬ ‫לגני יוצגו נמנ מרמניס זיל‬ ‫גני גלר שאלמו מנמ לא נירר ממ ומ‬ ‫אחד בפרסום מה לחתיר לבעלה החריג לישא אשר‪ .‬‬ ‫סימן טר‬ ‫ש א ל ד«‬ ‫]אשה שעונה את נעלה וגםעה עם איש אחר לסריגה‬ ‫אחרת וקלא דלא פסיק עליי דברים מכוערים וכעת מסרבת‬ ‫גיכ לבוא לרין מהו אם מותר לגרשה כעכיח‪ .‬כ[ נדבר אשד‪ .‬‬ ‫יו‪ 0‬א׳ נר ז׳ דחנוכס מרפיח דומקק למרנ ססוינ וכוי‬ ‫נמסזליר »ו» נ ״ רנ לאלקו*‪0‬ק‬ ‫קגלגי‬ ‫»כ»‬ ‫»‪0‬‬ .‬‬ ‫כסלו‬ ‫מולץ ומינס‬ ‫ניז שלא‬ ‫אמר נויקח וכן נמלמ פיא ומ״מ אגן לא מצינ!‬ ‫]א[ עיד הרפואות הגוברים כש־ם‪ .‬‬ ‫שיענוויס שלו לס כיון לאיא ללוי עמס ע׳ נפיו מסל׳‬ ‫נמשין וצנן כאן כיון שזו נרמס לאסוי מלמס על נעלס‬ ‫סוס פשיעס ע׳ נינ לף קמים נרשנ־ס יוכל לישא אסרס‬ ‫נלא שוס ססי רק אס סנקש ממנו גיפ‬ ‫יסן לס‬ ‫ופאול‬ ‫סארנסי נזס‪.‬ני[‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫סשלס‬ ‫נהרפא אסור לנוא נקהל ונהרפא מוהר ווה ליל מהלכיה‬ ‫ועי נמיס׳ ע־ז לף סיז גני נטיל ודף סיט ואנמיל‪] .‬שדרה עם‬ ‫רנ לו •ליו נסורס‬ ‫ואס‬ ‫לאמינ‬ ‫פטץר ללריך נשעח‬ ‫נמנואר ׳נמוה לף ל׳ וכימ נזה וכן לגני נ־ש‬ ‫נפילם‬ ‫פיד גני ]קישימ ערמ ויניקי[ ואמר שס דפלינ׳ איך עלמ‬ ‫סימן ידי‬ ‫חרפילו‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫ז‬ ‫גני‬ ‫כיש‬ ‫ונילש׳ פיס וינמוס לשם סרפואס רק‬ ‫ולסנא כמנזאל נכמונוח לף עיל עינ ורש״ יומא‬ ‫וף פיו ופי נחום׳ נכורוח וף ליס מינ ועל סני מומס‬ ‫כיו שלא נהרפאו עסנ׳ פדיון נקלשיס ועימ אס נתרפאו‬ ‫נשלים לסקרינ פ׳ ביומא י ף סיד הזום׳ זנסיס לף‬ ‫יינ‬ ‫»״נ וכן גגי ינום וסלילה אס נחרפא קווס שמת סאס‬ ‫נמסך שננל רגע ורגע סיא‬ ‫שיענול‬ ‫חלש‬ ‫ניז‬ ‫לני‬ ‫שסיא‬ ‫נשואס לו ניון שיכול לנרשס בן סוא שיטס סיישיננסונוס‬ ‫פיז ומאסי שיכול‬ ‫לגישה ולכן‬ ‫קניכ׳‬ ‫סס‬ ‫סנישואין‬ ‫נמשכים ננל יגע ונימ למוונוס אס יש לו שסי נשיס‬ ‫שלא נשא ן נאמס מימ לינא לין קלימס ונן סיל לסרמגיס‬ ‫ויל לאס נשנףס אשמו אין מינ נרפואס באז‬ ‫פקע כל‪.‫צ‪£‬נת‬ ‫הנשים מיוכפייס נפרי סעלס דני של לינוי ולכך‬ ‫פינ‬ ‫סרמניס ויל‬ ‫נסנ‬ ‫סיס ואין סנשיס נכלל מנין סמליגס‬ ‫כוי ונס״ג יש ספק‬ ‫נירש׳ פיא לעיז גני סך דלף מ'‬ ‫ואכמיל‬ ‫נקלנלא אס נשי לפלמין כפלהין‬ ‫ללינא‬ ‫לכן‬ ‫סאיסור לנאן יק על האיש ולא על סאשס וזס דליק‬ ‫רננו‬ ‫ויל‬ ‫אסור לו נו׳‬ ‫וע׳ ננסונוס לף מ׳ עיא גני‬ ‫עשס כיון לאמיס כוי עיש נסוס׳ ליק משוס שהיא‬ ‫מחסימ וסנס להפקיע שיענול ססויס של עונס יש‬ ‫גינ‬ ‫נוס‬ ‫ארינוס גלול אס ׳נול אלס לסממיר על מצמו סיני לאין‬ ‫"א‬ ‫זס איסור ע' מיק לף‬ ‫גני סך למריו! ניי׳‬ ‫עינ‬ ‫לרנין לי״א אמר ללמס לא מש לפסילא‬ ‫לאמיינא וסוא‬ ‫סיל מסמס אלס משונ עיש ועי נלס לף ״ נ עינ ללמא‬ ‫אנסו נוי עיש נרש״ נוס ונימ ונוס‬ ‫מונן מיש ססוס'‬ ‫דיוסף ממודר ייל דסוא נשא ממן שננר נולע לו סיסי׳‬ ‫שני רענון לכן סא מל סשיענול ואדעסא‬ ‫משאיכ נצו׳ איא לספקיע סשיענוו וסנס‬ ‫דסנ׳‬ ‫לפי‬ ‫נשאס‬ ‫סמנואי‬ ‫סמנואר נימ דף קיו דגני דנו סננחנ נסווס רק אס‬ ‫סוה הפקעס ננל סעולס או נסנטל‬ ‫סדני משא״נ נרק‬ ‫נמלינה אמס לא ואינ סך שני רענון או סך דמנול סוס‬ ‫וכן שני‬ ‫נכל סעולס‬ ‫יענו! כמו נאליסו משאיכ פרטי‬ ‫ובמו מצייס וכן מלסמס של •סושע‬ ‫ושוב‬ ‫איא‬ ‫שיאסר‬ ‫יינטל שיענול אשסו וע׳ נירש׳ דנקש גלמול ואפשר דייל‬ ‫שלא סטנול !אכמיל נזס‪.‬‬ ‫תשובו‪.

‬‬ ‫לומל זנתס ופי נמס ללננו סלפנים זיל נהלי סוטס פיג‬ ‫שם לע הטיו שםלנלים מלאי! שהיתם שם‬ ‫ולא קיים‬ ‫פויד‬ ‫דבגו‬ ‫שצריך‬ ‫לו להתיר לישא אחרת‪.‬ובאיזה אופן אפשר‬ ‫סלמניס זיצ‬ ‫צלין פסק נ״ל וזס צלין לויח ולכן פסק‬ ‫לגני ספק סיטס צלסס מסינמס ואמאי ]הא[‬ ‫אשס אח אן כיז שלא נפסק לא ]ייספק[‬ ‫סוס ספק‬ ‫לפקוק‬ ‫איא‬ ‫ואכמיל נוס עכיפ לפשטות סילש׳ וכן סוא לשיטת לשיי‬ ‫זיל נמכוס לף טיז נמקום שיש עליו איסול לגלשה‬ ‫מחמת‬ ‫לליכא עלים שאסולס לו או ענ׳פ לא‬ ‫כיז‬ ‫ונות לק‬ ‫מחמת לנריס מכועלים אן יש שני גללי לנלים מכועלים‬ ‫אס י״ל שאו זנתס רק עלים לא ראו זה או רק לומר לשונ‬ ‫חישנן‬ ‫פעם‬ ‫שמא‬ ‫זנתס ועי נמס לפליג• ישיי‬ ‫אחר‬ ‫וסוסי כתובות לף ט׳ גני סן לליל מיש ללשיי שיל לזס‬ ‫סוס כמו נילור כיין שסניאס כד וסיס׳ פליני ועי נשוף‬ ‫ניטין נמיס׳ שם ולשיי גני לוחצס מם אף לאז לא‬ ‫שין‬ ‫יים ב׳ פליח אלול תרפיו ימיגסק להרנ החו׳ג כמכורר‬ ‫אגלסכ יצחק לנ נשקלמיצ מכחבו קנלס׳ כפמ והנס‬ ‫יפשה גן יפשה ביי נמקימו וישצח לסנפל שיבוא ויאחל‬ ‫שיקנצ‬ ‫ל״ל‬ ‫לא שיין לק עליו ולא לגדל סנשואין וכמיש וכמו גני חי‬ ‫שפרע וכמיש סתום׳ במנחות לף שיי עינ ונזה נאמן יזה‬ ‫רק איסולא וכמ״ש סתוס׳ קוושין לף כיפ עיא ובכורות‬ ‫שאז היתה וכן נילש׳ כהונוה‬ ‫על‬ ‫נלנד לק‬ ‫מגפפין‬ ‫פיז‬ ‫שנהיחלם‬ ‫םעליס‬ ‫ולק‬ ‫שמגפפין כוי ואכמ״ל אן כאן כיי! שעונה נעלה‬ ‫ונספה‬ ‫פם איש אסל או לגני סליג לישא אשפ אסלת אין כאן‬ ‫כלל כ׳ נוס נסנטל סשיענוד שסןא משופנל‬ ‫לה‬ ‫לגמל•‬ ‫כיין שהניחם אוסו ופיקל סלגמיס נאשס אחלס שלא ישא‬ ‫רק‬ ‫מחמת‬ ‫שנלחם‬ ‫םשיעטלים‬ ‫ממנו‬ ‫שהוא‬ ‫להתיר לי לישא אחרת כפי סמכחנ אשר כתנ הרנ‬ ‫שישצח צם התראה אפ חרצה צקנצ גיפ וכחי‬ ‫צו כ׳ גס סאלון כופין צשחלל וכן‬ ‫סימן יז־‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫]אשה שדק זמן רב אחד התתוגח דצתח‬ ‫ואחיכ אחוה‬ ‫שגלתס לפרי מקלט לא• אם מספקס‬ ‫פסק אן םס סוס אונס אנל נא! אין לס‬ ‫עליו ונמו נארוסה לכמה ראשוגים ליכא‬ ‫כאן ולא‬ ‫והלנה‬ ‫ק״ח‬ ‫שין‬ ‫האלכתי‬ ‫מינ וכן‬ ‫עינ לגני‬ ‫ענד‬ ‫כלל לונוס‬ ‫נזה‬ ‫לה‬ ‫נניאול‬ ‫שיטס‬ ‫לא‬ ‫גט‬ ‫לינמות‬ ‫ויל ורש״י‬ ‫כלל‬ ‫פ ״ זכוה יק שאין סינ ]יוכל[‬ ‫לוס אנס כלום‬ ‫הנמ׳‬ ‫סרייף‬ ‫שין‬ ‫סרנמיס‬ ‫וכיש‬ ‫ללילן‬ ‫לחזוי‬ ‫דף‬ ‫גיטין לף ט׳‬ ‫שישסלל לגמרי‬ ‫אנל שיסלל לא‬ ‫‪8‬וה כיון לאיצ לעה מנד לא מסט‬ ‫זכוה‬ ‫יסינ‬ ‫כינ‬ ‫ט״ש‬ ‫נזה נקיצול‬ ‫וזה‬ ‫ליל‬ ‫סך‬ ‫דקדשין‬ ‫וף‬ ‫נאשם‬ ‫לילך‬ ‫לטבילה‬ ‫שיעול עד שגחלית דיל ואמדה כי הרופא‬ ‫הגיד לה כי גחלית אצלה הריאה והפיס מזיק לה וכעת‬ ‫גס הכעל ירא לדוד עמה מחמת חשש חולי רסתדנקת‬ ‫ומשממת עצמה מלבוא לדין עסו ולא קיים פרד כלל מאי‬ ‫להתיר לו לישא אשה אחרת[‪.‬‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫פסק סלמנים ויל נסל׳ לוצח פיו הינ ליכול לומל לאשם‬ ‫ונהלי‬ ‫מוסל‬ ‫לגמ״ס‬ ‫נפצמו‬ ‫להסיר לו סנשואין וכמיש נמכסניי סקלמיפ[‪.‬‬ ‫דף‬ ‫כיד עינ וניל נעלים כו׳ וכמיש סלמניס זיל פניל מהיא‬ ‫מדכ העיד דשם שקראה‬ ‫רצתה‬ ‫סליצס עיש לנעשית על ]נעל[ גלל‬ ‫וזס ל״ל סתוס׳ ללעשוסס נגלל עלוס צליך פסק נ״ל וזס‬ ‫ולא‬ ‫לדין ולא‬ ‫לכוא‪.‬‬ ‫פקע כל סשיפנוליס ואף עי• אונס ולכן‬ ‫אישות לא‬ ‫גני מורלח‬ ‫נכתונוס לף סיג פינ פפמיס ואיצ נצצ מאה לנניפ נמ״ש‬ ‫משופנל לה מסית וטון‬ ‫שיפנול כלל‬ ‫ווריסא‬ ‫נ״ וקילס הנשואין ישלח עוו הפעפ מכחנ להרנ ווריפא‬ ‫שאז ונחה וכן כמנ נפכיל מהצי אישות גני‬ ‫נקט סוטה לא ליל‬ ‫יף‬ ‫״ ו ע״א נני חי ששלפ פיש נזה ואפ יקבל נחנא׳ או יוכל‬ ‫מנילה ליל‬ ‫לאו‬ ‫לו‬ ‫עציו בתנאי צפותא לרגמים אס הוס זה עיי כי זה‬ ‫הי״ג להא לנאסלס לנועל זס לק ע״ לנר מכופל זה כו׳‬ ‫ש״ל‬ ‫וכי‬ ‫זיל‬ ‫השונו‪.‬‬ ‫גני אנוסס בסיג עיש ונאמס יש‬ ‫נזס שסי גללים לגם לס׳ל לכסונות לף‬ ‫עיא אין‬ ‫ט׳‬ ‫אשס נאסלס על נעלס כו׳ ל״ל אס וס מגלל סאשס או‬ ‫נגלל סא־ש לסיא אסיל נס ומאול סאלכסי נוס נגלל‬ ‫שיטת הסוס' סנסדלין לף ח׳ עינ דצלין לו״ס אף‬ ‫לק עדי נילול לא דין ע׳ מיס׳ קלשין דף‬ ‫דוס‬ ‫שיו ע־א אן‬ ‫]כמי שיש לו‬ ‫עמה‬ ‫פטולס מן‬ ‫וצלתס‬ ‫לבדד‬ ‫שאין ט אשם בהרחקתו ממגד‪ .‬‬ ‫נימ כמו לסן לין לינמות לף ״א גני מס לאפל לנ לסיטס‬ ‫עלוס וזס לק עיי פסק ניל ועלים וזס ויל נינמוס‬ ‫אשח‬ ‫ונידו כתכ‬ ‫במדיגה ירוקה‬ ‫מיתיר לו‬ ‫ים ד׳ ••נ אלול כוחיט סרפיס ומינסק קנלס• מיכ והנס‬ ‫טלאי אפ •מנרר הלנר שהמניפס הוא ממנה ודאי‬ ‫או נוכצ צהתיר צו צישא אחרת נצא קיר נצל‬ ‫לפיקר הגלר‬ ‫לגני פויר פשופ לשנת מוסצ עצ כצ המפכנ אף לאדם אחר‬ ‫זה לכצ לנר שהמצום פוא הנפעל לא הפופל הבל מוהריפ‬ ‫שצא צעננ את ישרא׳ אחר מופ וכן הוא שיטת הרמניה זיצ‬ ‫גני סומאפ כהן ונן גני הלבשת נצאיפ אפ חנילו שוגג ח»נ‬ ‫המטמא או סמצניש וכן גני מעילה ליש שצל־פ‬ ‫ועיי‬ ‫זה‬ ‫גוופ שיצא הקוש לחולין לכן‬ ‫גיב משופ‬ ‫״צ לגני קסינ‬ ‫שאין ייצא צחוצין פסול שציח ווה ויצ המוספ׳ הינא נלמניה‬ ‫פיו‬ .‫‪m‬‬ ‫פענח‬ ‫צפנת‬ ‫ומס מאריך נונרים שצ מס נכן עיקל סנדל כאן כיון‬ ‫לזה פיפ לית לא נאסלס על נעצס‬ ‫זנית‬ ‫מחמס‬ ‫נגדל חונס או פלוס אס וס מפקיע סריג ‪1‬ע׳‬ ‫רק‬ ‫סוטס לף ג׳ לניש ונייש׳ שם לנלא‬ ‫פציגי‬ ‫לשיי ותיס׳‬ ‫מכועלין איי לגלשס נעיכ‬ ‫טין‬ ‫מכוס לף‬ ‫עיא‬ ‫וכן‬ ‫גט ננניב ולא לזכות לס גט •וסף ראוין‪.‬‬ ‫נמיס׳‬ ‫פדים על לנליס‬ ‫נוס‬ ‫כן הוא יכיל לישא אשה אחלה נלא שים ונר אנצ לא‬ ‫סימן טז׳‬ ‫ש א ל ה ‪.

‬‬ ‫פנץ מז שאסורס לנעלה אף‬ ‫שנעלס ׳שלא׳ גיכ מלנו עומאס יש על"‬ ‫מליאוס‬ ‫פ׳ קישין יף מיז עינ סיסל נישלא' וסגס ניע‬ ‫זונס‬ ‫ע׳‬ ‫כן‬ ‫נמס יפלג• סימנים וסואניד ססיא משלי אסינ אס עי•‬ ‫פיא לאסי קייס אס יש פלי־ שם זונס מיש נראניז ולא‬ ‫עמלו פל נתנסו וליל בן לוינס לא נפשיס לננ׳ זס‬ ‫נרי‬ ‫מפשס‬ ‫יק‬ ‫נפועל ממש ומיא לאסל קויק רק ססורס‬ ‫אקלסו ופניא לאי׳ לאונס לא סוס (ונס אף לנסן סזינן‬ ‫דזס מציאוס פפולס לא דין ונאמס נס סלמניס סיצ‬ ‫דק דסיצ דזונס ננ׳ נסן איל נ־נ פפולס ואזל'‬ ‫אס ניולס פחוס מנס גיש דאקולס לכסן אס‬ ‫זזנס‬ ‫נן‬ ‫לשנוסס‬ ‫זם נדל‬ ‫או לק גזסינ והלמנים פיל נפ״ס דסוס זונה ופ׳‬ ‫במוס׳ ״במוס לף סיא‬ ‫וסנסללץ לף פינ לסיצ נשיעס‬ ‫סלאנ־ו ד ק דין וכל סיני יזה לץ יש מס כמס נלליס‬ ‫וסנס נדל סו*א דאלס נאמן פל פצעו אס זס‬ ‫לפצעו פל סובל נמו שאומל או‬ ‫שאסילס‬ ‫נאמן‬ ‫פל‬ ‫מלמו‬ ‫סלין‬ ‫ופן‬ ‫נן‬ ‫ימאעין‬ ‫אומד‬ ‫לאס‬ ‫סן דנימ לף נ׳ מינ‬ ‫סולאם נפיל נינ נן ור־ל אס זס נירול או מסיינ עצמו‬ ‫ולכן אמר דמאי ממק קנס דיל לממא ראי׳ לאין סולאס‬ ‫נירזנ־ דלמס נקנס לא ומינ דשם מיל׳ למד עולס‬ ‫ואס״כ נאו פריס סינ לאס פעול מס קיו‬ ‫נקנס‬ ‫ססולס‬ ‫סא‬ ‫מרס דהולאס נניד פיעוס מקנס ועיכ למיל סינ ומימ‬ ‫בסוואס שלו לנד לא ממינ כיון דזס לא ניליל שונ איא‬ ‫ליפסוק קנס פ ״ פיו ווה ציין ניד וניל צליניס לפיסוק‬ ‫קנם על עעשס ופ״ פיו לא סוס‬ ‫נייוי שנפסס מעשס‬ ‫זס נוונס כנמ׳ עסאיכ עדיס ואינ סוס סליא‬ ‫דף מ׳‬ ‫דסא‬ ‫ננסיטת‬ ‫פיס לא סוס נילול גמור שנאסלם יספק‬ ‫סוא רק אנו פוסקץ דאסולס מספק ואיב סוא לא אמל‬ ‫שאסורס רק םמליאוס וסמציאוס אין אנו מאמנין וסאיסול‬ ‫לא אסלס לפן סדא דלא נאמן קמיל ומקשס יאין‬ ‫נאסלס‬ ‫נו׳‬ ‫וססיו‬ ‫אשס‬ ‫ליל דוואי משוס נוומאס דזפ דין‬ ‫נאסלס אבל לא שסיא נאסלס‬ ‫דנפשס‬ ‫ונגיל שנסנ לבנו סלמניס זיל‬ ‫נפלי‬ ‫כפנים‬ ‫מאים‬ ‫חיסוס‬ ‫גני‬ ‫שול‬ ‫סנסקל מעשה נסמס ענואה לק זס לין ווס סגול ניב‬ ‫מס לנסט כסוס׳ נקישין לף סיס דאס סיל אין קוושין‬ ‫ספסץ נס מס נם אס זנסס אמינ פקע ]ינמס[ע*ש וזס‬ ‫סימא לומר ילליפ לאי.‬‬ ‫סישן יחי‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫]אשה שהולכת עם כיג לניח ענום שלחס כיום אידם ודרה‬ ‫עם ניג בקביעות מח להתיר לבעלה לישא אשד‪ .‬אחרת‬ ‫וששליש לה גם[‪.‬‬ ‫נמזמד זמוא » ד ש ומס שין נעבד‬ ‫לק <‪ Y‬מצי עגל שכפו לבז ןןךסול מס נעשס‬ ‫במועל אס מוסל ליםא כיון דקזדס ל‪ 6‬סוה אפשר ואפל‬ ‫דסשש שמא משוס בעוול סדר ובמבוא׳ מדק דף י י פינ‬ ‫ופיש‬ ‫דף‬ ‫ייל‬ ‫‪qn‬‬ ‫״פ ]שמא[ אסו לשסיז פד ממל‬ ‫ואמי שס אס לד פנדוס מסיב גיכ שצד‬ ‫ע״‬ ‫מ!‬ ‫לשנס‬ ‫וכן סוץ נאשס לס‬ ‫ידרוס‬ ‫לפכנ‬ ‫ז לס ‪ j‬״ ‪cop‬‬ ‫מצי עבי אס כוסין אוסס לשסרל אס מפינוס‬ ‫מל איש‬ ‫מלעכב אס סיס כמו סן דקדוסין דף כיע ומיל דף‬ ‫ע״ב וכליתוס דף ‪ '1‬גני סיכס שנק סמשסס‬ ‫ופי‬ ‫‪n‬‬ ‫בסזעס‬ ‫וף כיו סלנסא לריא ולבנן גט סונןס גשסיס אס סיא‬ ‫אנה בס נניס אס נקלאס ראויס‬ ‫לקימם עיש‬ ‫ימזינז׳ס‬ ‫וף עיז ווף נדד כל כמס יאנילא בר פביפ כן כאן גם‬ ‫לנמיס מזסל שלא לעב נ נרי סקנס שלו ד ן ללשנס ולק‬ ‫•גור שועש דסיא אנוס דא״ לנלשס סצוץ• קיל אבל כאן‬ ‫דווא׳ יסיא נס נילושי] שונ מועל‬ ‫ססיונ לפדל‬ ‫פליז‬ ‫וסא יש לו עצה לגלשס ונקלאש אנס לארס לקימס זלא‬ ‫הוס אנוס נסקנסא ולנגן כפנו׳ נופיא‬ ‫דכסוביס‬ ‫דםן‬ ‫ואיכ‬ ‫מזפל‬ ‫לס סלקנ׳ ללנל׳ כמו דאעל נגיטין לף לי‬ ‫עליו זס סדין לפויל שנס ושונ מועל פל לנעיס לסס״ל‬ ‫לו לישא‬ ‫יום הי כיו סיון סלעיס פעעמלגלד לידיי׳ סרב סמליף‬ ‫ונקי מסון ומסיק שמעסא אלינא לסלנםא כמסוליל‬ ‫‪.‬‬ ‫מ״ סוס כמו מעשה גמור ז‪9‬׳ ניע דף ציו מינ גמפיל‬ ‫מס‬ ‫תעובד‪.‬‬ ‫סיזנוס של ע‪1‬לס דסוה קסינ‬ ‫לינא שליס מיש נסינ ונן גני‬ ‫ועוא כדי‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותשוב״‬ ‫אמלס אן נ״מ דגני שנס איצ כמו נעדר זבל‬ ‫זנקנם לק ל׳ נאחל וכן מונח מדנרי סלפנים זיל נסזעס‬ ‫ללי אס יש לו אמל שינ נקלאס יארס לקימס וכן מונס‬ ‫נסל׳ אישוס נזס ופן נגמ׳ לינמוס לף ס׳נ עיא כן סוא‬ ‫ללינא לנן כן אס נסנלל שאנס לאיוס ללילה ימל לישא‬ ‫אמלס נלא סהל קיל ואיל שוס‬ ‫לני־‬ ‫יק‬ ‫ליק‬ ‫נסנ‬ ‫שאם סנקש נ‪9‬ו םיסן לס אן ים נימ נין לק מסמס שאיי‬ ‫לענול אז סיא אניסה מחמס דין אז שאני ועי נילוש׳ ליס‬ ‫תיא אס שלמה שנסו של קלגן נעצלס דאז אשול להקדיש אס‬ ‫פונל על נל סאסל וסיס׳ שנה דף ד׳ ואכמיל מיס נגדל‬ ‫סדפסס יומס והעינ ויש שא״ לקלים סעכםניס שא״‬ ‫לקווס ישלסם לפס ואסן לאסל לסעתיקס נעונ ואשלחס לו‬ ‫לסלסיס נא נזס אנקשו שילאסלעשוס זה כ׳ נמס םלנסא‬ ‫גנלסא יוכל ללמוו מסס ואקצר יוסף לאזין לנ ופס סניל‪. קיושין סוססין נחיל אס נפשם‬ ‫פציו יס״ פקע סקיישין לק ננ׳ יטס אמלינן נ ן נינמוס‬ ‫יף עיע פינ ולף קיע פינ דלק זוקס אנל אישס‬ ‫לנע׳‬ ‫נע וקנין נמנואר נקדושין דף ע׳ פינ נלא זס לא פקע‬ ‫ופ׳ סוס׳ ׳נמוס לף פיד מינ עיש אן ציל כיון דסאיסול‬ ‫של זנוס נפשס פ•׳ סקלושין וסיא אסרס פלעס מל סנמל‬ ‫ונמשס נס ממשס נמשס כמו‬ ‫מציאוס‬ ‫סלש ואס סיס‬ ‫מכסיו מקלשס לא סוה סיפס סקמ מ " זה א ן זה‬ ‫לק‬ ‫סיני דהוס נדר זונה אבל סיכי וסלק אסרס אף לגיא‬ ‫נרמס‬ .‫צ^!"!‬ ‫מסלי‬ ‫פיז‬ ‫יגני‬ ‫מעילס‬ ‫מלוס מ׳ שנומוס‬ ‫גיס‬ ‫ק> זדו מינ לא סנאף שממן ‪ p‬פלפון ונן מנואל נמיכ‬ ‫ס׳ אסלי‬ ‫ח ? מועל פל ניד יפי נסיס שנופוס דף לי‬ ‫ע״ג ננ׳‬ ‫פדזס דאס ססיס לא יאמר סעמם יוחל איא‬ ‫ביי עיש סזיגן דכיון דס‪ 0‬נרפו זפ הוס ‪ 01‬ויינ מעילה‬ ‫ואיש מיש כסוסי ג ז ז ן דף <ףא »•» *ץ• אוזזרין לאדם‬ ‫‪ eaev‬בו* מאמם ‪ few‬גפלדו סאדזן עוני‬ ‫פיז דלשבם זק מ י סן מ ג ל ה נס‬ ‫דפגודם‬ ‫פנל‬ ‫נשואץ‬ ‫מובל‬ ‫‪cm‬‬ ‫גוישא‬ ‫ניכ‬ ‫אמלא‬ ‫כן‬ ‫י ל שישי מבא ‪ p s a‬שם יב״מ‬ ‫‪.‬‬ ‫ח‬ ‫׳סושע נ ״ לב למעלי( קנלסי מנסט עיי ‪6‬׳ סיום וסנם‬ ‫בלבל וס יש אלינוס גמל אן נקיצזל כן סנס גלל זנוס‬ ‫יש‬ ‫נוס‬ ‫כמס‬ ‫ייניס‪.

‫‪16‬‬ ‫‪m»wn‬‬ ‫גרמה לוה יש נוס אריכות ועי נסן למכות לף שיז ‪1‬נתמ‪1‬רס‬ ‫לף לי עינ מוכת לכסן אונס שגירש לא הוה עליו גלר ניסל‬ ‫משוס זס מלקות לסניסל לתורה נרמס ועי‬ ‫לסעשס ויוינ‬ ‫נתוס׳ שנת לף לי גני סלניק‬ ‫פת‬ ‫נתנול‬ ‫אניס‬ ‫דהוס‬ ‫נתקנתא לרננן לאף להוא גרס ועי נירש׳ יומא פיה דהנפיס‬ ‫ננף ימתתס לא ממינ על השניה משוס הכנסה‬ ‫אחת אחת‬ ‫יחירה לסחורה אומליח להנניס אף לזה עיי פשיעס ולא‬ ‫למי לסך לירש׳ לגיסין פיו ננ׳ עימ שחניק׳ נני לאס חחנה‬ ‫ללס נפל הגפ לשפ זה סנע משאינ לי! ועי‬ ‫עיא‬ ‫פיל‬ ‫נגיסין‬ ‫לף‬ ‫גני עימ שתאכלי נשר חזיל ואנמיל והוה סיל‬ ‫לסגמ' נכתונוח לסאשס שחאסל על נעלה ליל ]מ‪:‬ומה[ וס‬ ‫נהלי סוסס‬ ‫רק ע " קוים ונימ לגני קסנס ע׳ נרמניס‬ ‫פיל ובסל' אס״נ פינ לאסורה לנעלה ע״ ונומ ווה לק לא‬ ‫»*י לין לנה לא שיך וס רק מציאת וסנה נאמח ס״ל ללש״׳‬ ‫נינמות דף ניא פינ לגני נישואין דרננן נס נ׳ עלים לא‬ ‫מסני רק עיי קויס ועי נלנרי הרמנ״ס נפ׳נ מסל׳ סוסה‬ ‫גני אשח קסן למקני! לה ניל וג״נ וה הנול ואו רק‬ ‫עיי‬ ‫קויס וסיד לכמונוח לחדיא לא שין על פעולה עצמה ולא‬ ‫פי׳ לין ודחי ואכמיל והנה עיקר גלל מה חנתה‬ ‫נל‬ ‫הלנריס‬ ‫הפסילה‬ ‫אס משוס להיא נרמס ע׳ נרמניס פכיל מה׳‬ ‫אישות עיש נהיו וגני עעיל לא חקנו לה נסונה ועי נרש״‬ ‫לף‬ ‫סוסה‬ ‫לעמל עין הלוא אלמנה‬ ‫נ״ל‬ ‫לנה״נ נלא וה‬ ‫אסורה !אמאי מפסלת נתונס אס ונתה ינתנ ללא פליפא‬ ‫מנשלה יעי נפלנתא לאני ורנא ננתינות לף נינ עיש ננ׳‬ ‫ננ׳ תלתה ואתיכ‬ ‫שנויה ונ״מ מה יעי נירש׳ קלשין פיא‬ ‫מללס לרק לאמרינן להוה נרפאמ מהרס עיש אן ייל דלא‬ ‫לה‬ ‫תקנו‬ ‫סני דגליס ועי נינמוס דף פיס ללאפוק׳‬ ‫בל‬ ‫קימא ועי רשניס נינ דף קמ״ס מתמת פשיעה וננלליס לף‬ ‫צ׳ עינ אמל משוס דנס־ופסס שדהו ותוינן דאס היתס אנוסה‬ ‫אסורה נס לישרא׳ אין לס כתונס ולמס הלא לא פשע ועיכ‬ ‫ציל דכיון‬ ‫דעיקר כתונה היא מה שהוא עושה פעולה או‬ ‫עיי נפשית פעולה הפקעס כמו מיסה אנל כאן היא גרמה‬ ‫לוה‬ ‫להוציאה‬ ‫שנצרך‬ ‫אף‬ ‫אס אחיכ ממ ניכ אין לה כל‬ ‫דממאנח אין‬ ‫סדנריס ועי נרש*׳ כתונות דף ק׳ עינ סעס‬ ‫לה נתונה דסוא לא הוציאה ולא כתנ סעס של סתוס׳ ינמות‬ ‫לף‬ ‫סיה‬ ‫עיש‬ ‫להוה כמי שלא קדשה ונאמת‬ ‫נכתונות לף נינ פינ לאף למיאון הפקעה‬ ‫וה תליא‬ ‫מעיקרא‬ ‫מימ‬ ‫אם וה סוס לין או נדר ניסל לנמר׳ ונימ לעני] אס אבלה‬ ‫מזונות מ! נכסי אניס ע״ש לפליני ר״ ורננן וכן אס‬ ‫צרין‬ ‫למיאון גיל ע' ביבמות וף קיו ונירש׳ נינמות סיל‬ ‫למיאין‬ ‫הוה רק כמו משלן נתנו לך לערבי! לף ק־ס ר׳ל‬ ‫לסכמיס‬ ‫תקנו נשואין‬ ‫וגאממ‬ ‫והס אמרו שגממון יתבשלו יעיש נוה ואכמיל‬ ‫לניסין לף מיס ע״כ לאמלו היכי לנפקא היא‬ ‫הך‬ ‫לזה‬ ‫תתן לו כתיגה וליל זנתה להיא נרמס‬ ‫הנס הוא ניתן לא היא מקגלת ואכמיל‬ ‫רננו‬ ‫הרמניס‬ ‫פסק‬ ‫וכן‬ ‫וקמיל‬ ‫למימ‬ ‫ראיה‬ ‫להרי‬ ‫נהל׳ סוסה לקסנה שזנתה אין לה‬ ‫כתונה ולא שין נה לומר דפשעה וכדומה קנס נקסנס ופיכ‬ ‫דנן הדין ושונ לא הוס שיני נה וכן‬ ‫וחוס׳‬ ‫נחד‬ ‫שיסה‬ ‫וסרי״ף‬ ‫נמה‬ ‫ופליני‬ ‫רשיי‬ ‫והרמנ״ס נאידך שיסס אס יש‬ ‫למזנה נצינ דלשיי נכתונות דף קיא סיל דליח לס ועי נסוס׳‬ ‫סוסה דף נ״ה עינ והרייף והרמניס לא‬ ‫סיל‬ ‫כן נפכיד‬ ‫פענח‬ ‫מה״א יוה תליא אס וס הוס כמי שלא נרשס כלל והקניניס‬ ‫פקע ממנה עי׳ פעולתה ונציב רק בזמן שמגרשה או בזמן‬ ‫דף‬ ‫ש‪»1‬מ ונדר לכשתנשא׳ לאתר ע׳ כתובות‬ ‫והארכתי‬ ‫פ״א‬ ‫נוה הרגה ואכמ״ל ואף והיא נרמה לוה ותהוס מדק ממש‬ ‫כמו גירא וילא וכמו היא נתנה אצבע‬ ‫לכתובות‬ ‫נ ץ שינה‬ ‫וף נינ וכימ ציל דכא! שאני דמ״מ אמרינן לום יצרא אנקה‬ ‫כמנואר גכתונות לף נינ וזף נ״ל עיא ותום׳ סנהדרין‬ ‫נוי עינ ועיקר הגורס היא רק‬ ‫לכן‬ ‫הלין‬ ‫סיל‬ ‫דף‬ ‫להלי״ף‬ ‫והרמניס ליש לה נצינ עיש וכנס הארכתי נוה ננ׳‬ ‫אשס‬ ‫שהיא מומרת או הנעל שהמיר אס מותר להיות עס אשה‬ ‫ישרא׳ או להפך אף מלאי לא ונתה ליש עליה נלר‬ ‫נ״נ‬ ‫לחומרא ושייך נס תיתן לתפסי קלשין ועי נשיפת הנאוניס‬ ‫סונא נמילכי־ סיא לינמות ליש להס נלר קנאיס פגעיס ושס‬ ‫הוה ננלר נהפן למציאה אתרת ולא שיך יצרא אנסה עמיש‬ ‫מנחת‬ ‫המוס׳ מעילס לף יית עינ עיש דפיו‬ ‫ולכל תקנת‬ ‫חכמיס אין לו שוס מציאות גלר יהלות ועי גסך לניפין‬ ‫לף‬ ‫מיל‬ ‫לף‬ ‫עיא גני מוכר ענלו לישרא׳ מומר עיש ווז ליל‬ ‫סן לחולין לף יינ ספרי ספרי קוסמי! ובניו נו׳ ולא אמר‬ ‫שס אס נס אשסו נחממרה לוה לין כן וסוס בניר בא על‬ ‫איא ופירש הנמ׳ פס נענין אחר ואכמ״ל ושוב נתבפל ממנה‬ ‫נלל חקנס לרנמיס וכל סשיפנוליס שהיא משופנל לה פקע‬ ‫לניע ואף לכאן כיון דכנר נאסרה קולס המלה הוה‬ ‫נחן‬ ‫סך דנ״ק לף קי״ו ע״א לאף למיל‬ ‫ניל‬ ‫נגלר‬ ‫חינ לכ״ע‬ ‫מחמח מויק סיכי לחחילה הראה ואח״כ נחן ניל ננל פשור‬ ‫מקלי קלי׳ לא למי לכאן כיו שלא נחנרר הלנר‬ ‫ננ״ל ע״י‬ ‫עלוח לויח לא נאסרה לנמר׳ ועי נתוס' סנהדרין לף ח׳‬ ‫עיש‬ ‫ונאמח‬ ‫לוה‬ ‫ניל‬ ‫עיקר‬ ‫כשיסח הנ׳ לפסקי ללא‬ ‫נהרמניס דל לסופה פסורה מחליצה ]ונס[ צרחה כן משוס‬ ‫דוס רק ע״ ניל וראיס לספק סיסס‬ ‫צרחה מחינמח אף‬ ‫לשיסח סרמניס ואמא• ספק מחינמוח שמא צרחה סופה ולאי‬ ‫עיכ לחליא נפסק ניל ולנו ליכא סמוניס לא שין וה כלל‬ ‫ואסולס רק ננלר ספק וליכא לין לנפשר כ! נ״ל עניפ כאן‬ ‫ההמרה פעלה מציאוח‬ ‫גמור נס‬ ‫עי׳ עצמה ונירה לידס‬ ‫לכן ליכא נוס כלל חקנח רגמיס ומוחר‬ ‫לישא אשה אחרח‬ ‫ווס הוה המרה מה שנכנסת לניס עכויס לוה נלר‬ ‫קנלו‬ ‫נלד‬ ‫הודה‬ ‫דסנסילין יף סיא עינ ולף סינ‬ ‫ע״נ‬ ‫ווה‬ ‫לפכרפ דמנחוח לף קיפ עינ ועי נלמניס פיג מהנ' עין‬ ‫ונס ף ‪9‬ל׳ בימ״ק גנו כהן שהמיר ובסל׳ חפילס‬ ‫גני‬ ‫ניכ‬ ‫כוס וגדר השלשת גס לא שיי וכנר הארכחי גוה זה כמס‬ ‫שניס למחנס נעשנקאווין לרב אחד דשס וגס לכי כתבת׳ אז‬ ‫נוס רק יחחוס אצל נ׳ ננלל קבלה ]אס[ תחוור בחשובה‬ ‫ותקבל נס יתן לה חנף ואקצר מפני הסרלס ילילו‬ ‫יוסף‬ ‫ראוין הנקרא מננר לנ מלווינסק‪.‬‬ .‬‬ ‫סימן יט׳‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫בגשתטית ובעלה טוען שעתה גתגלה לו שגס קודם נישואין‬ ‫היתד! שוטה גמורה ורק ומן טה שנשאה היתה משופה‬ ‫מה להתיר לו ליש* אחרת‪.‬‬ ‫תשונס‪.

‬‬ ‫מנתנו והנס אשינו נקיצר סנס מן מכתט אין מניאר‬ ‫כלל אה יש ערים שהיא עכיפ מרדית גמורה רק קיפור‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫אום ונא‬ ‫דטינהית נדכריו שנדחה מסט מהו להתיר לו‬ ‫הדיג לישא אשא אחרת[‪.‬‬ ‫יום ב׳ כ •א תמוז דסאי שתא תרפינ לידידי סרנ סחוינ‬ ‫]נםעשה בא׳ שענד על חריג ונשא אשה שגי׳‬ ‫ובו' נמוסריר נעצל ניי רנ דניעסאוו קנלסי‬ ‫נעיר אהדת[‪.‬‬ ‫עש״ק י־א‬ ‫תרפיו‬ ‫שנש‬ ‫הנעל ואומרנית מוכחית כמ״ש נמכתנו עיקר סגדר כאן‬ ‫החוינ‬ ‫להרנ‬ ‫וכוי‬ ‫כמהורר יהודה לינ שאול נ״ רב ]׳אקונשסאס[‬ ‫מכתנו קנלתי כעת והנה ננדר הנוכל‬ ‫היו נלמיס מצו‬ ‫כן נאמת קצת‬ ‫אני האשה לתרחקתס והי־ אצלי כיפ‬ ‫אן אני לא רציתי להתערב בנדר‬ ‫הוןיד שלהם‬ ‫נעשק׳‬ ‫ממון רק אמרתי להם שיעשו דית אצל הדינ״ס לפה ולשי‬ ‫הנראה לא נאו לעמק השוה והנה ה״ אצל׳ כמה פעמים‬ ‫ואמרתי‬ ‫לו‬ ‫שאיא‬ ‫להסירו‬ ‫והיא ענר ונשא אשה על‬ ‫אשתו חרינ וסר•‪ :‬הוה דנר הנמסן לא על הנשואין רק‬ ‫על שיש לו נ׳ נשים ואז חל הדנר של שניהם נשות וכן‬ ‫תנדין ננ׳ מחלוקת ל י " וריש‬ ‫גני‬ ‫נסנהורין‬ ‫מלן נלא‬ ‫ירנס ל‪ 1‬נשיס אס סאיסור על הנשואין או על המציאות‬ ‫!‬ ‫ונימ כמי לס קודם שנעשה מלן נשא‬ ‫יותר מי״ח ואחינ‬ ‫נעשה מלן אס מותר לקיס ובן אס נשא אשה היינו או לוקה‬ ‫נס אס נא על הנשים‬ ‫שה״‬ ‫לו‬ ‫ומינקס‬ ‫]אשה שנרהה מבעלה והוא אימר שדרה עם אחר ויש‬ ‫סימן כ׳‬ ‫דווינקק‬ ‫נחינורי‬ ‫ואכירל יוסף ראזין רנ דפס סניל‪.‬‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫כיון דנימ נס לדיני ממון שיענודיס לכן לא‬ ‫כמו‬ ‫ידעתי‬ ‫יס״ ננור נש מעושס ומ׳ נתונות רף מיז איני זן נו׳‬ ‫ש א ל זד‬ ‫הן‬ ‫ושנת דף מ׳ סאי‬ ‫נלל רק יראו שינרשם אן לא נאיומיס נדוליס נדי שלא‬ ‫לקניניס ולא לאיקור ואז ליכא חרנמ״ה כלל אן זה צריך‬ ‫דדף ע״ג‬ ‫דנריס אשר‬ ‫אין אני רוצס לניסנס ואנן ק״ייל נמיד נימ דף נדה‬ ‫נתולס ונמצאת נעולה כתובות דף ׳'נ ודף •י ורק ]מקיש[‬ ‫נידור‬ ‫)ישס‬ ‫מושל מליו ובא אלי אני סאשס עס בסי ואמיס שסרצס‬ ‫סימן נא־‬ ‫בניו‬ ‫נש‬ ‫סו*נ‬ ‫קודם‬ ‫סא״סור וזה נהך דרי״ וריש הניל ונזה‬ ‫דתמנין‬ ‫יש לנאר‬ ‫היא‬ ‫דנרי‬ ‫הרמנ״ס זיל נהל׳ מלכים עכ״פ לדידן סמנין סיא סאיקור‬ ‫נסמשכס וכן נני שיפת סרמניס זיל נסל׳ אק־נ ונהל־‬ ‫נסמיק יכה״נ אסור שיסא לי נ׳ נשים ניכ סוס נמשן אף‬ ‫אס‬ ‫כל‬ ‫השיענודיס‬ ‫שהאיש‬ ‫משוענו לאשה אס נימא‬ ‫והוה מהית כשינות סרמניס זיל פ״נ מתל־ אישות‬ ‫זה קניניס מה״ת או רק התורה חינס את הנעל‬ ‫אס‬ ‫לשענד‬ ‫עלמו וליתן לס ובן הן דרק עדרננן גיכ נן ונן אס זה‬ ‫נעשה נזמן שנשא אותה או זס ננעיס מאישות מימלא‬ ‫כענף מן השורש ומן העיקרים וכן הדין נני שומריס ע'‬ ‫תיס׳ נתינות דף נ*ו ע״נ וכן שיד ושאר דנריס לא עת‬ ‫להאריך נפה וכמו נינמס‬ ‫דאסס הקנו לו מן סשמיס‬ ‫ביבמות דף ליש ועיש דף נין גבי ניאת שיגנ כעזיד ומם‬ ‫דאונלת בתרומת מסית עין עיש רשיי כתונוס‬ ‫דף ניח‬ ‫טיא דזס לא מחמת קנין סאישות דסא לא קני] כלל רק‬ ‫מן סשמיס ריל מיעלא עיפ דין וסינס‬ ‫ועי‬ ‫ביבמות דף‬ ‫קיח ט״א נתיק' עיש רק מחמת דטביפ סיא אשמו עיש‬ ‫נרש״ נכתונות סניל נכנר נתנסי נזס נסן נינמות דף‬ ‫מיד קמ״ל גני לישא ד׳נשיס ונדנרי רננו סנרול סימנים‬ ‫ויל נסייר מסל' אישות סיג אס אף‬ ‫ננשאן נזאחיז די‬ ‫נפעם אחת נחודש או רק נניא עיש נסיה ויל‬ ‫נוס והוא אס זס רק דין נבעל גרר מלוות סתורה‬ ‫ומיי‬ ‫ולא‬ ‫זכות לסאשס וגס דבר נמשן ננל רנט ורגע ושוב בזמן‬ ‫שיש‬ .‫שאלות ותשובות‬ ‫צפנת‬ ‫ניי קבלתי‬ ‫יום א׳ ה׳ אלול נוחינו לידידי ס' ר׳ מרדכי‬ ‫מנתנו וסנס לפקוק לו דין איא לי כי זס‬ ‫ניגט גס נדימ נגדר‬ ‫אשר‬ ‫סשיטנודיס‬ ‫משוטנד‬ ‫הוא‬ ‫להאשת שאר יכו׳ ואס נתיר לו לישא אחרת הוה נפקע‬ ‫משיענוד״ס ומאד יש נזס אריכות אס כל סשיענוריס מס‬ ‫נישואין‬ ‫דנריס חדשים נכל יום שיענוד חדש או משעת‬ ‫הוא משיענד לס עד זמן גרושי! ווס מחלקת נניח אס‬ ‫יש דין קדימס לאשס כנשא קודס למי שנשאס אחיכ ואס‬ ‫שלס‬ ‫ואינ‬ ‫איא‬ ‫לפסיק נזה ננא ניחר מצד האשה ונס אס‬ ‫סוה‬ ‫נגור‬ ‫נימא דהוס ]יוה״ת[ וס רק‬ ‫הקבוע‬ ‫נכסה‬ ‫זמן‬ ‫לה‬ ‫לסינים‬ ‫דנתונות דף עין עיא דאו ״ל‬ ‫דלא ידע נזה ונלא זה אמרינן‬ ‫אין אדם שוחת נו׳‬ ‫תרגמית‬ ‫אס‬ ‫נמנואר‬ ‫מאיש‬ ‫דף‬ ‫נעצמו שלא‬ ‫הדברים וחקר ואמרו שהיא‬ ‫חרגמ״ה והיא‬ ‫נתונות‬ ‫יידע‬ ‫א״א רק‬ ‫דידע ומחיל לס סזקס‬ ‫נריאת‬ ‫או‬ ‫לאיסורים‬ ‫ונגדר‬ ‫עין‬ ‫ידע נלל נבל‬ ‫לא‬ ‫ולא‬ ‫חל‬ ‫עליו‬ ‫לקנ״ניס‬ ‫ונמו‬ ‫נאלמנת לנס״נ ונתונות דף קיא עינ וכמו ננקה נחזקת‬ ‫אס‬ ‫פענח‬ ‫נשא‬ ‫ממן‬ ‫בסן‬ ‫ט‬ ‫סדיונו ואכעיל ולכן פהה ‪fm>Q‬‬ ‫מבקשת נש מחויב ע*פ דין לסת‬ ‫לס‬ ‫לקבל ניס ותכף שלחתי אחריו ואמר שלוצס שממן לו כסב‬ ‫סנוור מסמניננומ ואמרתי לו שוס אי! שייך לסננו ואני לא‬ ‫סתערנ בוס כלל רק שיראס לנרשס ואמר‬ ‫עינ אודיע׳ או מילנו נני מ׳ שפרע וטמיש סתוק' מנחוס‬ ‫דף סיד עינ ‪ oh‬סוס בנדר ענר״ן אס מקנל עניו אס‬ ‫הארור של רגעית ועי נינ דף‬ ‫כ״א‬ ‫נמאן כו׳ ואקצר נזס וסמכתנ שכתנז לי מזה לא‬ ‫ותוק׳ דף‬ ‫לא‬ ‫שין‬ ‫ע' וינמות‬ ‫כלל‬ ‫דף קיר נ• חרינ סוא דין עישי‬ ‫ננדר אישית וכמיש סרמניס זיל נפסיע‬ ‫קינוס פינ ונהל׳ קוסס‬ ‫גני‬ ‫מעונרת‬ ‫אוכל להשיב לו פסק גמור וגדר סמפון דכתונות דף נ־ח‬ ‫רק‬ ‫וכימ שם ריל‬ ‫לשעכודיס‬ ‫ולא‬ ‫פיא עיש נזה‪.

שלאריכ מסוענו להאשס‬ ‫דנכל‬ ‫רגע סוא וין סיש וגס לא גדר שיענוד רק סיונ התורה‬ ‫שיתן לס נל סנ׳ לכן‬ ‫נקרא‬ ‫לא‬ ‫ועי‬ ‫ננעלים‬ ‫נירש׳‬ ‫מעשרות פ״ג ונתונות פיז ותוקפי דשניעית דלירד מזונות‬ ‫דית אין סנעל יוכל ליתן לאשס‬ ‫מסמת דא״ לפרוע‬ ‫סונ‬ ‫מזונות מפירת שביעית‬ ‫מפירות‬ ‫דהוה‬ ‫שביעית‬ ‫סרורס ולאכלס ולא לסחורה ורננו הרמניס זיל אף‬ ‫מסית‬ ‫מזונות‬ ‫לא‬ ‫דסיל‬ ‫מימ פקק נסל' שמיגוס פיס סייד דרק‬ ‫ביו אי. מה לית‬ ‫ננ׳‬ ‫שין ונ״מ‬ ‫נסן וין דכחונות דף גיז ודף נ׳ וכימ נסניע ומן‬ ‫לי‪0‬א אותס ואז ׳חחינ נוס שונ כוס מזיק‬ ‫ז־‬ ‫דכתונות מסלוקת‬ ‫יזינ‬ ‫נמס שאין‬ ‫‪oh'3‬‬ ‫ניכ״ע‬ ‫הארכתי נזה נבי פלגש לירקא דגרק נסך‬ ‫ור״‬ ‫דסשיענולים‬ ‫מני ומהנ׳‬ ‫קנס ואף אם אח־כ מתה אשתו איצ לישא‬ ‫ועי נסוק׳ לף ]עי[ עינ דאז חל הדנר עיש נדז ונאמת‬ ‫עימ‬ ‫נסן לקדושין דף ז׳ עיא ננ׳ מקודשת לסל׳ ונלנר׳ רנני‬ ‫סארכת׳‬ ‫גיל שנת להלקא נאדליני לטון להוא מחינ‬ ‫לזונה‬ ‫נזה והנס יראה‬ ‫נזה‬ ‫פ' נישיי נריש כתונות שכתנ מחמת חקנות דף מיז ע״ב‬ ‫נ' יברח‬ ‫עיש נזה ואנמיל לוס רק נאסת ולא נינמה שנסלס לי‬ ‫מנואר נירש לאס נשעת אונס הוה נשוי‬ ‫נמזונות מס זס סרינ סא אין עליו שים שיענוד וס־ . מזמן נשואין ואז‬ ‫וזס תליא ג״כ נמס‬ ‫זס שיענול שיש‬ ‫איי לספקעס זניתה‬ ‫לפליגי רננו עם‬ ‫מקלי אישות סניל גבי שנרס נליס‬ ‫ננעלים וסרמניס וכן חירש׳ לא‬ ‫נפכיא‬ ‫סראניל‬ ‫לסראניל סיל לסוס‬ ‫דוה לא‬ ‫קיל כן רק‬ ‫שיענול ננעל רק דין וגס כל רגע סוס מציאות סלש לא‬ ‫סוס ננעלים וגס כמו גדר‬ ‫שיהא‬ ‫יציין‬ ‫סנעליס‬ ‫דנימ‬ ‫נשעיו‬ ‫דף‬ ‫ע״נ וציו‬ ‫צ־״ס‬ ‫שאלה וכאן נזמ. שננולס‬ ‫הכלי אז לא סוה סומ.ס‬ ‫ואיש‬ ‫סתוס׳ בחינות לף קיז ע*נ ננ׳ מלס מבאן לף‬ ‫»*‪5‬‬ ‫אונק‬ ‫לזה‬ ‫אחותה מםלס‬ ‫אגל אס‬ ‫אותה‬ ‫נשער! אונס לא הוה לו אשס ארוחה רק קולס שנ‪8‬אד נשא‬ ‫ארוחה וא״נ איא ל שא ואחינ מחה אחוחה אס מושל עליו‬ ‫הרינ אחיכ ליקסס או כנר נלרית ואכמיל עכ״פ‬ ‫ודאי‬ ‫ליכא‬ ‫כלל‬ ‫נפששח‬ ‫גלד ליח קולם שנשאה ומה כוונח הירש׳‬ ‫ואני כחביו׳ נניאור הירש׳ כן כיון דכפח יש עשרה אנשים‬ ‫אף זנהמ״מ החירה נחנה לה‬ ‫ונשאה‬ ‫מ״מ‬ ‫רשוח‬ ‫לנרר‬ ‫ואס ביררה‬ ‫לאו דלא יוכל נגרשה ליכא כיון לזה נא עי״‬ ‫שמחלה‬ .‫צפנת‬ ‫‪18‬‬ ‫שיש לו הני נשים סוא‬ ‫שאליי! *‪now‬‬ ‫משוענו לכל ארת לא נכסים‬ ‫ומליאות רק סיונ ולי פעם נסולש או‬ ‫להאשס נו קני. אנל לא שיענוד רק ניד אז גיביס מצד תנאי‬ ‫כתונס במיש םרמניס ויל נהל׳ אישות פי״נ סיד והיא‬ ‫מסן‬ ‫דינמות דף פיס ע״א עיש ועי נמה לסי! נקפי״ז‬ ‫אגל‬ ‫בזמן‬ ‫דמסילת נתיבס אין לס מזונות‬ ‫שהנעל נותן לס סוה רק מצד דסתורה צוותה לו‬ ‫שיזין‬ ‫את אשתו ואף דנסל׳‬ ‫גיכ‬ ‫מחים‬ ‫בכורות פיס הינו פקק דנהמת‬ ‫שניעימ סנוורה מן הנכורה מרמת דהוס נדר סחורס כן‬ ‫גרס בגמ׳ דבכורות דף ׳"נ ע״ב ע״ש‬ ‫ור׳׳ל‬ ‫נקשנת‬ ‫כן‬ ‫דזס תליא אס מס דסילד השני אינו בכור אס מחמת‬ ‫שסוא לא פנור ררם או מחמת דכנר שנורו אחל ויש נזה‬ ‫כמס קתירות ננמ׳ ע׳ נכורות דף ש׳ ודף ״ש וכ״מ‬ ‫סמעי] נשינות רננו סנדול זיל בסל' בכורות‬ ‫סיל דסיכי דעל הראשון לא הוס‬ ‫רל‬ ‫פ״ד‬ ‫עליו‬ ‫סקדושס של בכור סשכי סוס בכור עיש‬ ‫חזינן‬ ‫כלל‬ ‫אן‬ ‫סייד‬ ‫גדר‬ ‫דסיאשון‬ ‫פשר את פנסמס שיסי׳ אסיכ סילד נפער מוס וזס סוה‬ ‫גדר ססורס משאינ ננעל שנותן לאשתו אכלה ואף‬ ‫איצ ליתן ל‪ 0‬וס משוס‬ ‫ישונ‬ ‫דתרת׳ כריסס ליתלס נמו סן‬ ‫וכתובות וף קיג ווס ססעס דנוליס‬ ‫דף‬ ‫ל״ס ע״א גני‬ ‫מודל סנאס וון אשמו פיש נוס אנל נ״ד אז סוס מחמת‬ ‫תנאי נתונס ‪ cri‬סונ גמור אן מימ נונע רק מן סאישית‬ ‫לא פרשי ובאמת וס ריל הירש' נרפיז לכתונות גבי מדיר‬ ‫וכן אדם נודר שלא לפרוע סוב ותירן דיכל לגרסת‬ ‫דלא סיב לס כלל רק כיין שאין מגרשה מימלא‬ ‫וכיין שיכיל לגרשס לא נקרא‬ ‫רונ ונאמת‬ ‫ליל‬ ‫חינ לה‬ ‫פענח‬ ‫לריך ליתן לס סקעתס ישכר ננולס שלס עיש בזה ואכמיל‬ ‫ינאמת נימ נזס לננ׳ ׳במס לא‬ ‫וס‬ ‫שין‬ ‫לנסלה‬ ‫לו‬ ‫מן‬ ‫סשמיס‬ ‫נינמות לף נינ ע״א‬ ‫ולא סוא םיענד ולכך מניאר‬ ‫נתונות‬ ‫נני‬ ‫ולפרנסת ועי נכתונות דף סיד‬ ‫׳נמין‬ ‫עינ‬ ‫זיל פינ מהלי אישות סנ״ל‬ ‫שיש עליו לא‬ ‫יה״‬ ‫רק‬ ‫מנואר‬ ‫ננ־ר‬ ‫כשישא אחרת יוכל רק ליולק‬ ‫והתנה‬ ‫סשיענודיס‬ ‫כיא בקדושין כלא כתונס ונירש׳ פיה‬ ‫דרימ‬ ‫" ל מסמס‬ ‫נופאס ושנת נמו דאמר ניק דף סיס ועי נתונות‬ ‫מיז לאף סיני דרחמנא ונס לו‬ ‫שימסלנס לסוסה‬ ‫דף‬ ‫מיע‬ ‫ובאמת‬ ‫לקנסדרין לף‬ ‫לרימ ש״ל נלא נתונה ור״׳ ס״ל נלא תנאי‬ ‫נתונה ריל לדין האישות לנינו א״א וחנק וסקילת‬ ‫וכל‬ ‫וזה‬ ‫גדר‬ ‫הנ׳ יש אנל כל הייניס והקניניס‬ ‫מציאוח לא תנאי רק המציאות כן‬ ‫נה‬ ‫ליכא‬ ‫ו‪:‬ן נ״ל‬ ‫אז אנה אוכלת בתרומה מתית לרק‬ ‫ני־ן פילגש‬ ‫לאיסור‬ ‫ולא לקנין‬ ‫ועי נתוס׳ יבמות דף סייח וקדושין ‪q7‬‬ ‫״‬ ‫דף ניח וכ״מ ב־ס ונרוע מארוסה וכן‬ ‫נינמס דלא כרית‬ ‫עינ וכתובות‬ ‫זיל נינמות דף ס״ז עינ רק דל דניאוח‬ ‫דינמור!‬ ‫אונק‬ ‫לף • נ־ו לא אכלה בתרומת מה״ת ועיש נגמ' נזה וכן‬ ‫סמפון דכתונוח לף נ״ז‬ ‫וכנקה בחוקת נתולת ונמצאת‬ ‫עינ לא הכיר בה‬ ‫נעולה וכן אלמנה דכתונות דף קיא‬ ‫יק לקניניס הוה ]מסית[ ילא לעצס האישות ורק נתלועס‬ ‫לא אכלה מסית לא כמו בארוסה רק כמו פילגש כן נ״ל‬ ‫וכן ביעוד ע׳ קדושין דף ׳״ח ע־ב ובמכלתא‬ ‫זה‬ ‫דתנא׳ בפר׳ מששנויס אכמיל וכן נימ לנשא‬ ‫כמה נשיס‬ ‫נזאסיו אס יש קדימה למזונות‬ ‫פלגתא‬ ‫ס״ ל‬ ‫ע׳ ברמב״ס פייח‬ ‫עיש נהשגת אן כס נאלמנה ונימ נין אנשי גליל ליהודה‬ ‫נזה ללמ״ו ליתומים יכולים לקלקה הוה‬ ‫שיענוד חוש‬ ‫נכל רנע ולאנשי גליל לא ועי נכתובות דף ניר ולף ציו‬ ‫עיש נזה ואכמיל והנה הארבת׳ נזה הרבה‬ ‫בגור מ״ש‬ ‫התוק׳ מכות דף נו״ז עיא ליה כגון שכחנו דאמר קונס‬ ‫הנאת כו׳ וסוא תמום הא מת נימ לנו נין אונק לשאר‬ ‫רק דסתורס אמרה לנו‬ ‫לצרין לישא נגרשה עונר אבל‬ ‫השיענידיס לאחר נשואים הוה כמו‬ ‫אשה‬ ‫כל‬ ‫וקייס‬ ‫נשיאי. לא נלוס ליא ומא לנו אס אלרה הא לא משוענל‬ ‫לה כלל עוין וכה״ג הארכתי נשיגות תירש׳ נתונות‬ ‫סיף היו לנאו עליה עשרה מנררה ביררה‬ ‫פ״ג‬ ‫נפנו ר׳‬ ‫כינס‬ ‫מנית מה ריל הא הלאו רק אס נשאה ואס נרשה‬ ‫עינר‬ ‫אנל קולס גרושי. פוסקין אנל הנעל נותנין לה וע״כ‬ ‫סונ‬ ‫כמו‬ ‫דקינ דזת‬ ‫עה־ת שיענוד רק דין ומצות ועונר נלאו אס‬ ‫לא נת.

‬‬ ‫פינ‬ ‫היא‬ ‫אומרת‬ ‫לפלות כוי בופין אותו ונילש׳ נקפ אין‬ ‫כופין וכן לנט סשמיגו לשון כופין לק ימן כתונס ואס אינו‬ ‫רולה לגרשה ״ל ואין כופין כלל ‪1‬י‪ 0‬נוה‬ ‫סרגס‬ ‫לסאלין‬ ‫רק וסיא לא ספסיוה כתונה ואין פליס לק מוילית ואכמ״ל‬ ‫פכיפ כך וכל שהיא אנס פמו אף נפלי‬ ‫שגגת היא מ״מ נפל נוה התקנה של‬ ‫מקלס‬ ‫תנאי‬ ‫לומל לס צאי אס ספקה ואין משופנו כלל‬ ‫אף וסא‬ ‫כתונה‬ ‫נגול‬ ‫ףכול‬ ‫לין לק‬ ‫תינ הסורס למזונות ושונ לא תל על ‪1‬ה תקנת לגפיה כלל‬ ‫וכמו‬ ‫נאלוקה‬ ‫וגלפ‬ ‫לשס פניס יש זכות ]ע׳‬ ‫מאלוסס‬ ‫נכתונות וף קיפ גני פשס לו סלגל[ לא שיפנוו ממש וזס‬ ‫תליא נסך פלגתא וכתובות‬ ‫מיג פ״נ‬ ‫וף‬ ‫פיא‬ ‫גניא וכן בסן לכתובות וף קיו‬ ‫מאימת‬ ‫מגניא‬ ‫גבי‬ ‫]אגות‬ ‫מלו‬ ‫לאלוקס[ פיש ונלאשניס וסאלכסי נוה סונס‬ ‫משאיכ‬ ‫באן‬ ‫כיון ונלמס ממנו ולא עיי גומא שלו אף ומוץ שאר פלין‬ ‫לא נפשל כיון ואין לנו עויס נלוויס וסוא מווס פליו וגס‬ ‫נלא סחראח ניד כליח מימ סשיפטד נפל‬ ‫פקע חקנוח לגמיס וא־צ החל קיל‬ ‫ממנו‬ ‫ויכול ס‬ ‫ומימלא‬ ‫לסחירו לישא‬ ‫אחרח אך כל וס אס סוא לא גלס סונל וכן אס נפשס ‪1‬ס‬ ‫נלא פשיפחס או איא לסחיר‬ ‫הארכח׳‬ ‫וכנר‬ ‫הרנה‬ ‫נוה‬ ‫נשיסח רננו זיל נסל׳ גרושץ שפיו ואס סאשס נשפיח סוס‬ ‫ספקפה מגולי קניניס שלאישות סשיין לוימ וא״צ לרפואתה‬ ‫ולא לשוס ונל דק •צ וסוס קנייניס נמשכיס וכ.‫צפנת‬ ‫לינא‬ ‫שמחלה לאחריס‬ ‫^ל״ ‪m m‬‬ ‫נו סלית וגור סך וינמות לף י*ז‬ ‫עינ ווף״פ ונ־מ ופי וף ״ס נינמוח גני ויקה לשני אחין‬ ‫וקלש ופי ננוריס לף פינ וגס ספרח שנסס לא מהני פיש‬ ‫נזה לאיא שיה״ ויקה ושיפנוו לנ׳ נגור איחחא לני תר׳‬ ‫לא מזיא קדושין וף ו׳ ודף מיג ופונין וף‬ ‫פינ ופי‬ ‫ק׳‬ ‫נינמוח וף ציה ליל דלינא נלל מציאות ופי נילש׳ וקדושין‬ ‫שיג גני סך דל״ דף ניפ פינ אפי׳ קדשי מאה ואץ פלי׳‬ ‫גדל איא נלל דאס קדשם אחד לאחל ל׳ !אמד קדשה סתס‬ ‫אס נא שלישי וקדשה הוה קדושין דאשס גדל‬ ‫לק‬ ‫קדושין‬ ‫לאחד ואשה שיש נס גדר אישח של שנסס אנס איא נלל אף‬ ‫לנע׳ גפ וחפסי נה קדושין מאחל עיש ונ״מ‬ ‫פיס‬ ‫סנהולין‬ ‫]ע׳‬ ‫ונוליס פיס ונוליס פיו ואנמיל[ נגון אס‬ ‫אחל הוה נה״ג ואמינ מח סשני אס‬ ‫הוה‬ ‫נילש׳‬ ‫אלמנה‬ ‫מוחוח‬ ‫אס‬ ‫ללאשון‬ ‫ופי תוע ׳נמות דף ק' פיא וגישין דף פינ‬ ‫ע״נ עיש נוה והנה נהיג גני ינמס אס נ׳ ינמוח מאחד נפלו‬ ‫לפני ינם אחד אס נס שס קלש? ויקה הנס לשיי ויל ס״ל‬ ‫נינמוח‬ ‫דף ייס דלא קלשא דקה ועי נינמוח דף ניא עינ‬ ‫נהך לנ. במכות לף י׳ תלמיד שגלס מגלין לנו‬ ‫נימא‬ ‫כמו‬ ‫עמו‬ ‫ולמס‬ ‫ע׳ גישין‬ ‫לא גבי אשה שגלתה מגלין נעלס עסה מחמת ותי‬ ‫לף ׳*ב ופי נלמביס מיש סספס בסלי לוצש פי! ס״א ות״י‬ ‫נפלי החכמה ומבקשיה בלא תולה כמיתה סשובוס וזה הוא‬ ‫פפס לוחגי אן נפשופ כן ווס י ל הגמ׳ ולא ילמו‬ ‫לחלמוו‬ ‫שאין‬ ‫הגון‬ ‫אוס‬ ‫והוא פשע נוס לכן הוא משופבו אנל‬ ‫פשעה‬ ‫ננעל לאשס לא אמלינן וה וכיון שהיא‬ ‫לא‬ ‫נוה‬ ‫אמלינן שיהא משוענו לה לילן עמה ועי נכחונוח ‪7‬ף ק•‬ ‫‪. עואי עיש נלשיי וחוס׳ סגלסא אס‬ ‫לינס‬ ‫אחד‬ ‫ינמוח‬ ‫שחי‬ ‫יש מאמל אחל מאמל או לא אן הילש׳ נפ״א‬ ‫לינמוח סיל לשחי ׳נמוח לינס אחל לניע קדשין חפסין נה‬ ‫וגמ׳‬ ‫לילן‬ ‫לא סיל כן לאף לקיייל לנפשלח נניאה א׳ או‬ ‫בחליצה לאין נונה שני נחיס וס לא נגלל אישוח לק נגדל‬ ‫ינוס אנל נאישוח שיך קניין נאחל לשחי נשיס‬ ‫רוצי‬ ‫נגדל‬ ‫שונ לא קלשה הויקה והילש׳ לא ס״ל נן ואנמיל ענ״פ סיל‬ ‫להירש׳ דאיא לומר שהחולה משענדס אשה אחח לכמה אנשיפ‬ ‫ושוב לא ענר אמינ אס נשאה וגרשה על לאו אך התוס'‬ ‫דאסול לגרשה‬ ‫במכות ס״ל דכיון דהתורה שעבדה את האיש‬ ‫ואס גרשה מוכרח להחזירה לעני. הקניס אף‬ ‫שתול‬ ‫קילס‬ ‫וכנס‪ :‬משועבד ונוס לא שין גדל הילש׳ לפיו לנחונוח כיון‬ ‫שיכול לגלשס דבאן אסול לגלשה שוב הוה דין שיעבוד גמול‬ ‫ונימ אס יהי' די באנוסה למיד פלגשיס בקדושין בלא נחונה‬ ‫אס יקח אוחה לפילגש לפי מ״ש ואנמיצ והנה לבנו זיל בחב‬ ‫ולנך איי לומל צאי מעיי מחמח הך חקנה וחנאי בחונה‬ ‫אף אס ספקה עיש ועי נחום׳ נחונוח‬ ‫קיו‬ ‫וף‬ ‫אן הנה‬ ‫לננו זיל נהל׳ לוצח פיו מהך דגיסין וף יינ לא פסק‬ ‫לק דאס ספקא אימל לה ונאמח םאלכחי נוה‬ ‫דלננו‬ ‫כן‬ ‫!•ל‬ ‫מחלק בין אס אמל לס איני וכך ואיני נופל או לא מהני‬ ‫אף‬ ‫נספקא‬ ‫אס אמד צאי דאו הוס כמו שנוחן לס‬ ‫וניו‬ ‫מעיי עביר מזונות ופ׳ נחוס׳‬ ‫נהיג‬ ‫נמו‬ ‫דסוה‬ ‫נוחן‬ ‫פלנץ‬ ‫לה זה‬ ‫דף‬ ‫]סיס[‬ ‫דכתנ!‬ ‫ונימ‬ ‫לפנין‬ ‫מציאה‬ ‫ונהינ ועי נירש׳ דמחלק ןאף לריס דס״ל לינולה אשה לומר‬ ‫ענור‬ ‫איני ניוונח ואיני עושה אנל לומר שהיא נושלח מע״‬ ‫מזונוח לא אפשר דזה חקנה ומעיי לנעל והארכח׳ נוה אס‬ ‫צריך קנין למעשה יליה או הס שלו חינף ונן נפירוח‬ ‫לרש״׳‬ ‫ננחונוח‬ ‫הנעל חלשן‬ ‫לף‬ ‫וקנה‬ ‫סיל‬ ‫ע״נו ע״א ועינ ננ׳ חלושין לרק אס‬ ‫אוחפ‬ ‫הוה שלו ונלא ‪1‬ה לא ונאמח‬ ‫הארנחי נוה הרנה נהן מחלוקח לנחונוח לף פינ אס‬ ‫נילה או עליפא וריל אס צרין קנין‬ ‫נחונות לף מי! עינ ונימ נום לא‬ ‫או‬ ‫לא‬ ‫ועי‬ ‫נמיל עניפ‬ ‫ילו‬ ‫נחוס׳‬ ‫נן‬ ‫גני‬ ‫פרי מקלס שם נסלם התקנה לתנאי נתונה רק מזונות יש‬ ‫לה‬ ‫ננדל‬ ‫לין‬ ‫תולה‬ ‫לשאלה נו׳ או ללננן ולא שיענול‬ ‫פענח‬ ‫ויכול לסלקה ובאמת מיקר‬ ‫הגול‬ ‫לא‬ ‫למס‬ ‫ואמויג. וכפח לאו‬ ‫נס אישיח היא פקע סשיענוויס ולק ונעשה נה מעשה ולא‬ ‫נו וסלי שוסה חיינ נכל נמנואל כחונוח‬ ‫מיח פיא‬ ‫לף‬ ‫הלנה‬ ‫וכימ ונן הגול וונחה הפסיוס סכול וסאלכחי נוס‬ ‫נגול שאיווח ופקפ וכן גני סופה פסולה מן החליצה וסינוס‬ ‫ללנ וכן פסק סלמניס !•ל ואכמיצ‪.‬‬ ‫וף " ת פינ והספס מסן ונתונות לף ניג ודף גיל יללה‬ ‫אנסה‬ .‬פיש ועי נסות ספילס‬ ‫‪.‬‬ ‫השלמה למכתני כל וה כתנתי‬ ‫לנמיס‬ ‫טול ססקנס של‬ ‫מה ששיין לסשיפנוויס נגול המלס עצמו האלכתי‬ ‫וין‬ ‫נוה נכימ ו ו ז לק איסוו סל האוס הפושה והופ גלל‬ ‫של מי שפופ ונימ וף מ״ח עינ והוא מקנל פליי לסותא‬ ‫סיד עינ‬ ‫דלננן ומיין מיש סתוס' מנחית דף‬ ‫לאדס שילמד תכמת נו׳ ונוה הוס לק‬ ‫גלל‬ ‫נאמן פל עצמו נאיסול נלנד וע׳ מיש סתים־‬ ‫גני‬ ‫אלול‬ ‫איסול‬ ‫ואדס‬ ‫קדושין‬ ‫ניש עיא דמי שפלע סוס לק איסול וננולות דף‬ ‫דלא הוה דין ‪1‬נה״ג נתנ הלמנ׳ן ‪*1‬ל‬ ‫נמיס‬ ‫דף‬ ‫״ד עיא‬ ‫דנימ‬ ‫לשיא‬ ‫נמיס דאמל דליתס קמן עיש וסינ‬ ‫ניק שסוא אומל פסיא‬ ‫דלס עס אחל נפרסוס נוס נאמן‬ ‫על עצמו ואס זכות הו&‬ ‫נגדר מורדת ע׳ נתונות דף סיג‬ ‫עינ‬ ‫גני‬ ‫נלאות דהוס‬ ‫ספק וגני זנות לא ספסילס דף קיא‪.

‬‬ ‫יום ב׳ ד׳ סיון חלפיו לווינסל‪ .‬‬ ‫ספ׳ו דאו‬ ‫נשיפת סלמניס ויל נס.‬‬ ‫דגני לאסור מל נעלס שיראו דלן סמנאפיס וגני‬ ‫ניאס ד׳ ניחוד נפנ׳ עלים‬ ‫לשם‬ ‫נמ״ש‬ ‫ניאס‬ ‫קידושי‬ ‫נסל׳‬ ‫אישוח פיג ונסל׳ גלושין פ ״ סייח מנואל כן משוס דסיל‬ ‫ננני‬ ‫אישום‬ ‫כיון‬ ‫לסחולס‬ ‫אמלס לנו ננלל קני! כמו‬ ‫נכסף ושפל החזקה גופס פוס וס נמו קנין‬ ‫סנאי לדיל! גס‬ ‫ולכן מסני‬ ‫נניאה ע׳ כחונוח דף מיל ע״א אחקש‬ ‫להדדי אף דסחוספ׳ נקדושין פיג וכן סילש׳ בקדושין לא סיל‬ ‫משוס לניאה גינ הוה קנין וסנרא ולא‬ ‫מציאוח‬ ‫ולנן מהנ׳ תנאי לנמל זים ולנן לא חזינן נשום‬ ‫מנמיח‬ ‫מקום‬ ‫מחלוקה דקונוס לן( ס׳ פ־א נמה שפול סחילס למה לא‬ ‫סליגי גני קדושין נניאה כס•‪ :‬וע׳ כחוטח לף ׳•א מינ‬ ‫ולא שהחה כדי ניאה ומין נילוש׳ גימין פ״ז גני נחיחדה‬ ‫עמו‬ .‬להלב המופלג וכוי כמהולל‬ ‫אליפ‪1‬ל‬ ‫תשובה‪.‫פנת‬ ‫‪r*w‬‬ ‫‪20‬‬ ‫אנסס ואס אחיכ מלדס הוס כסך וניק‬ ‫קי־ז‬ ‫דף‬ ‫‪O T‬‬ ‫פענח‬ ‫™‬ ‫מקליא‬ ‫סימן כג־‬ ‫קליא מפיקלא ועי נילש׳ עיא דקדושין גני חלס ואחיכ נרח‬ ‫אן שס אפשל לסחלפאות משאיכ כאן‪.‬‬ ‫ויוכל‬ ‫נחוס׳‬ ‫מיפ דין‬ ‫ינמוח‬ ‫לף‬ ‫דלליך להמסין ל׳ שנים משוס‬ ‫חשש שמא ססלפא ואקצל יוסף לאדן רנ דפס‬ ‫לוונסק‪.‬‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫]כדין נשתטית והכעל םבק׳פ להתיר לו חריג[‪.‬‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫]כרכר‬ ‫סימן כב־‬ ‫הנטענת נעירי‬ ‫ש א ל ד ‪.׳ גלוש׳!‬ ‫פקפ שיפנודו סנפל להאשה והוא אויל לשפתו דסיל נכימ‬ ‫מציאות‬ ‫דשיפטדו הנפל לאשס סוא דנל נמשן כל יום ויום‬ ‫נפיע ופי נחיס׳ נתונות דף מיו פינ ונינ דף מימ‬ ‫פ־נ‬ ‫וסופס דף כיא מינ גני מזונות אלמנה והלנה יש להאלין‬ ‫נוס נבל גדלי נישואין אס נמשך או נקודה מזמן הנשואין‬ ‫פד מוחה או גרשון וכן סיל להרמניס ויל דלא אמלינן גני‬ ‫נעל להוא עמס נמלאכס ולכן‬ ‫אשס ששנלס‬ ‫סדי!‬ ‫נליס חינם לשלם לק משוס חקנס כמ״ש הסוס׳ כחונוח‬ ‫דף פ־ו עינ ונמנו׳ נילש׳ דלא‬ ‫אשוח ספיא עיש דנל לגע‬ ‫נשמח‬ ‫ולגע‬ ‫חדש כיק דינול לגלשס ומימלא‬ ‫הלאניל‬ ‫השעינוי‬ ‫פקע‬ ‫נהל׳‬ ‫הוא‬ ‫סשיענול‬ ‫נילש׳ פיו דנתוטח ולנן פסק דאף לליון‬ ‫לנל‬ ‫ונמנו׳‬ ‫לקי־ל מזונוח‬ ‫מסיח טחן לאשס מזונוח נשנ־עיח פ׳ נסל׳ שמימס ללא‬ ‫נהילש׳ נחוטח ס־ו ומעשלוח פיל ונימ‬ ‫גדר‬ ‫מלוה‬ ‫לק‬ ‫לין מחמח‬ ‫נוס‬ ‫הוס‬ ‫לא‬ ‫גלל סנשואין לכל יום וע׳‬ ‫נגיפי! דף פיה גני חון מחרומחך עיש ואנמיל נוה‬ ‫כל‬ ‫שנחנלל‬ ‫דאין‬ ‫לכן‬ ‫הנעל גורס נוס שנשמיח וכמו אס‬ ‫שנזוח מסמח לילה לאף לצכמ קימא מ״מ זה הוה מחמח‬ ‫הנמל ע׳ כמוטס לף סיא עינ הוא גל‪ 0‬וע׳ נהן לניק‬ ‫לף ניפ עיא גני נני חים וניע‬ ‫נא‬ ‫אס‬ ‫נאישוה מיחינ נדור חיה כיון להוא גליס‬ ‫םנאיס מחמח המכה ניק לף‬ ‫פיה‬ ‫ניס וכחוטח דף ליס פ״א ונימ‬ ‫עליה‬ ‫והוה‬ ‫שלא‬ ‫כצמחי!‬ ‫ועי נתוס׳ ניק דף‬ ‫נזה‬ ‫פיז‬ ‫וע׳ •‪:‬׳לש׳‬ ‫דגיסין גני מימ שחנק׳ אס חסכה הדד אז נקלא‬ ‫היא גלמה‬ ‫לנימול‬ ‫לא יספיק ‪ p r o‬אן בקיצור נן חנם גבי‬ ‫לגמלה וכן מס דמחחללה לנסונה יש נזה ב׳‬ ‫לאסולה‬ ‫גלל‬ ‫נלריס‬ ‫לין וגלל מציאוח וכמו לחזינן דםלמניב פיל גסל׳ אישוח‬ ‫פ׳ ייא ונסלכוח נינ פיא גני קנס‬ ‫פייס‬ ‫ונהל׳ אס־נ‬ ‫גני חללה לניון דנהאס נפשלס אף שלא ננעלה וזח מן‬ ‫וכן אין לפ‬ ‫החולה דין וחזקה ואף ללא ננעלפ ולאי‬ ‫קנס מן החולה וכן אין לה רק כחינה מנה ולא כסילוש׳‬ ‫ופינ‬ ‫והסוס נינמוח פיו מל דף נ־ו מינ וכחונוח פיא‬ ‫נחולס מן סנשואין ועין ]נחונוח[ דף ״א ע־א ועינ גני‬ ‫יש לה עליס שלא ננעלה ודף ליה‬ ‫ונחוס׳ גבי קנס ולף מימ עיא‬ ‫עינ‬ ‫נחום׳‬ ‫הוה כנעזלה לכל לנל נולא׳ אך מימ‬ ‫ועיש‬ ‫נלש״‬ ‫לנכנסה‬ ‫לחופה‬ ‫מלקוח‬ ‫נס‬ ‫אין‬ ‫כיש לנינו נפינ מסלכוח ינוס סל׳ ״ח ופ״ז מהל׳ אסינ‬ ‫סיד עיש ללק נעל עיין נתוסיגיסין לף פ־ה פיא וכחונוח וף כיס‬ ‫עיא דלא‬ ‫הלנה‬ ‫סיל כן אן סעיקל כסלעניס ויש נזה להאוין‬ ‫גני שסיפח מומל לעיז לסחולס פקלה‬ ‫ונן הדין‬ ‫נודא׳ ופן מומל להכעיס דין והגדל מחמח‬ ‫רשיי‬ ‫חולין‬ ‫ל׳‬ ‫דף‬ ‫דמננל עיין‬ ‫עיג ודף ]מי[ מיג וסיס׳ שס ופן‬ ‫הלין דסחס ענויס זונה עיין לש״ נינמוח לף‬ ‫ציז עינ ואחינ נעשס דין אף אס‬ ‫מינ ודף‬ ‫ודאי לא ננעלה וכן‬ ‫נקלונ לעדוח משוס קילנ לעס ועין נלמניס נסל׳ עדוח‬ ‫םפייג ועין נינ לף קנימ וסנהללין וף ניס‬ ‫עיא‬ ‫ועינ‬ ‫גזהיכ‬ ‫וכן‬ ‫הלין‬ ‫גני אשחו אלוסס ואחיכ נעשה‬ ‫לין‬ ‫זנוח דאשס אסורה לנעלה יש נזה נדר וונה אף לישלאל‬ ‫עין קדושין לף עיז עינ וגדר גוומאס‬ ‫עין‬ ‫לף‬ ‫׳במוח‬ ‫נין מינ גני נאנסס ונסימ שס ונמ־ס וזה סגדר נמס לסיל‬ ‫פשה‬ ‫ולא הוה גס ואכמיל פכיפ כן כל‬ ‫דר פקפ כל סשימטויס וסקניניס‬ ‫מדר שמנת סנפל לאשס ונמס‬ ‫דפליגי‬ ‫אס יכול אחינ למפס פונחס דרניגו‬ ‫וכףל לוס שיפנוו חדש וסרמיס‬ ‫נםספנל ואכמ״ל לכן אס‬ ‫סרמניס‬ ‫רננו‬ ‫גני נושא אדס‬ ‫ליכול‬ ‫מסוס‬ ‫סיל דאיי משוס‬ ‫דננל‬ ‫סיל‬ ‫יחנלל שאין לס רסואס כמס‬ ‫יממן מד אלנפס שנים מומן‬ ‫שנשסיה‬ ‫לישא אשס וימשם נמנסג הידומ ופי‬ ‫דנלאס‬ ‫אין אדם‬ ‫וסלנס סאלכחי נזה‬ ‫מם סראיס גני סך לפ״ל מסל׳ אישוח‬ ‫‪rep‬‬ ‫והנה לברל‬ ‫זונה‬ ‫זה‬ ‫לנסיג זיל גני ונוח נאסור על נעלה וגני קידושי ניאס‬ ‫סקניניס סקמי שוב ניון לאינה לאוי׳ לאישוח‬ ‫מינ‬ ‫לב‬ ‫ללק ניאס ממש אז הוס א״א ונלא זס לא וסלמניס סיל‬ ‫הוכי דהדנל לא מ״ הנמל אף לקי״ל גסחפחס כו׳ מימ‬ ‫‪n‬‬ ‫יסישע‬ ‫נלאקונ קבלתי מנחט‬ ‫האלון בפח מחמה סלפש נחאחל הביל‬ ‫ע״ד חדרינ נאשס נשפית הנה כבל דשו נ‪ 1‬והגדר דהעיקר‬ ‫מן‬ ‫כיעור[‪.

לבא‬ ‫ונל‬ ‫זס‬ ‫שנמרוס‬ ‫וסמפיס ‪1‬סינ נאן ולא‬ ‫מסנ׳ פיא אנל אונס ננסן לא‬ ‫סוס‬ ‫נכסונס נניל פכיפ כן לדיון‬ ‫ספיקו כשינוס סלמניס‬ ‫ויל‬ ‫לק‬ ‫ספקפס‬ ‫וין‬ ‫דאיצ כמנמול גס לנדל שסיא נאסלת פליז וגני‬ ‫פיו׳ ניפול דלסלמניס איא לאסלס על נפלה ולסשאלתות‬ ‫שפיר אסלינן וס לק נכימור שץנל לסיות שאז ננומאס‬ ‫סרמניס סיל דנם פל זס לא‬ ‫נאסלס מל נפלס כמיש‬ ‫סלשון שהדנל מלאם שסיתס שם פנילס ונאמת לשי׳ ויל‬ ‫סף גיסין גני לסלס פס נניא כתנ שוונס סיא ונודאי או‬ ‫לא ונסה טון שיש שס סלנס ניא אן וס לאיס שהיא זונס‬ ‫וס צלין לוקא נ׳ פייס אף לאסל‬ ‫אן נילש׳ נכסונוס ספיז מנואל דלק מחמת פנשיו ונקש‬ ‫קייס וכן בלא קי״ס לרין לוקא כמכמול כוי ילשנות לנלי׳‬ ‫שס סופם ונן נקס אס הניאו לא" ליל ולא ונסס או לס‬ ‫אמרת צוין מציאות בפועל ממש ולק מיי קוים לי‬ ‫במדי‬ ‫נוומאס כמנאפיס ואז צלין ווימ פמ״ש כתיס׳ סכסלרין‬ ‫דף ש׳ עינ וכן לנועל לאסל קייס ופ״א שימאס או לא‬ ‫שתתס‬ ‫אסילס‬ ‫לטפל‬ ‫ניכ‬ ‫דינמות דף ציס מיא אנל‬ ‫כמיש‬ ‫נצא‬ ‫סלמניס‬ ‫קוים‬ ‫סומאס לטמל •יל ללק כמכמול ושם‬ ‫אף‬ ‫מדי‬ ‫שיש‬ ‫ומדלננן מנואל נינמות דף כיל מינ ווף כיס לנס‬ ‫מיי‬ ‫ונאמת לשיי‬ ‫זיל נינמות לף כיא עינ סיל כן ננ׳ אישות ללננן ללק‬ ‫כך‬ ‫ע״ קייס עיש נזס נתוס׳ אך‬ ‫סלנס אס סאשס נאסרת מל נעלס‬ ‫וזה ליל סן דינמות וף‬ ‫״א‬ ‫לסאלין‬ ‫נזס‬ ‫או סנעל באשתו‬ ‫לנמשית מרוס מל בפלס‬ ‫]וסשוס[ נס אז דאסול נמלס ונימ הינ׳ לעשומנד לס אס‬ ‫נאמן וזס סוא סנלל לפתח פתוס וזס לק אומדנא וספק‬ ‫לא מציאוס לין לק שנפ ולק אס נימא‬ ‫עליו כמו‬ ‫לאמלינן‬ ‫מלין לא אסל אנצ‬ ‫ננדליס‬ ‫דף‬ ‫להאשס נאשלס‬ ‫שיו מינ סנאת ביאתי‬ ‫ניאתן פלי אסר‬ ‫סינ כן ולאשול‬ ‫מליו‬ ‫אמי‬ ‫מלמו מלים א" אנל לאסור היא‬ ‫יכול‬ ‫מונס‬ ‫אנל‬ ‫נמי ממש פמולס‬ ‫ליש‬ ‫סיזס ונשתלה ובאו עדיס שלאו‬ ‫שסיסס‬ ‫יקר אנליס‬ ‫ויל וננמ•‬ ‫]מינ[ כן אן מסית לא כן דיל וכן ססיד ננמ׳ לנתונות‬ ‫לף ס׳ אין סאשס נאסדמ ומס וס‬ ‫אנליס וממעס נסוסס וף ניו מן שתיס וסינו שקינא לס‬ ‫והלכו אסילס לק משוס דלא מהני נה השתיס אבל לא‬ ‫לא לין וזס ליל סתום׳ נתונות לף מ׳ מ״א וליל מסית‬ ‫הס־ל‬ ‫ס־שינן‬ ‫ופי‬ ‫נלמביס‬ ‫נסשינ מסל• סיסס ושילש סן דלן‬ ‫אן‬ ‫לאין סאשס נאסלת מל נמלס לק נקוים ונלא זם לק‬ ‫מסמס וניסא וסזקס דזנסס אז וכן לוקא סויס שנים‬ ‫אמד לא מהני כלל ואף לאמי קייס ולק לסומאס פיא נאמן‬ ‫ולא לזס ונס נאמת כאן לפי הנלאה‬ ‫מנניפ‬ ‫ייאו מתחילה‬ ‫כימול‬ ‫ממנה‬ ‫לק מן סנסען‬ ‫ומד סיף הימוו‬ ‫ולא‬ ‫לאו‬ ‫והלמניס ויל דייק ונכנסו ]מיי[ ווקא או מס שנכנסו אמיכ‬ ‫לניס אשל שס וה ודאי הוה‬ ‫כיפול‬ ‫אן‬ ‫נמול‬ ‫מימ‬ ‫אף‬ ‫לסשאלמ׳ לא נוכל לאסור פל נפלס פ*ש פיא ונרפ לכיון‬ ‫והס קרובים ומאוד האלנסי נזם נמיא‬ ‫נפלס נניד ושם דוקא מוות וווקא‬ ‫ניפץ ו ף פיס פיא שס קלונ‬ ‫או‬ ‫דנני לאסור מל‬ ‫דבל‬ ‫פסול‬ ‫נלול‬ ‫כמבואר‬ ‫מנפלים‬ ‫סנירור‬ ‫לנמלי ואכמיל נקילול נודאי לשי הנלאפ יש נס יושש פומאס‬ ‫ואנה ינשית אסלי שהיא מווה שפנעה נ*ש אין נכנסה » ‪n‬‬ ‫באופל אן מימ נ־ו איי לאסלה פל נפלה ואקלל‬ ‫ונמנואל‬ ‫נילש' נמונוס נבי לאיס ניסן פיו מל שיה למסקנא הוה לק‬ ‫נמאן יסנאת ורק נשלנת פרן אבל לא נאסרה מל נפלה‬ ‫ונפרס נאן דרק פיא וניפ דאחו הוא קרונ ושאר מליומ‬ ‫אין בסס ממש רק כיפור ‪1‬ק>‬ ‫סימן בד׳‬ .‫צפנת‬ ‫דוקא‬ ‫עמו משמפ וסם לרין שימור ביאס‬ ‫ושם‬ ‫משום‬ ‫סביאס לא קנין דסל׳ לא אמי סט אס כו׳ ולכך ציין‬ ‫שימול ביאס ומאיל סאלכסי בזס אנל בקדושין סוס‬ ‫זס‬ ‫קנין ולכן לא מלינו שימול נוס וכן אף אס אמיכ שנסס‬ ‫מוליס שלא נמלס לא מסגי כלל וסוס איא נמולס וכמו‬ ‫ללא‬ ‫מסכי‬ ‫סכיו‬ ‫מזרס‬ ‫נכסף ושפר אבל נינמס כיון‬ ‫לליכא קני! רק ניאס ונור סקמת שם‬ ‫מין נינמות לף‬ ‫נינ מינ נתוס׳ נלכיפ לא קנס נאנר מת לכן מניאר‬ ‫נינמות לף ק״א מינ וקיינ לשנסס אומרים לא‬ ‫מהנ׳‬ ‫מסית‬ ‫מיש‬ ‫נויא׳‬ ‫׳נמות וף נינ וקיוושין לף‬ ‫אן סבסינ ס״ל‬ ‫ולכן‬ ‫צוין‬ ‫לננ׳ מיסס‬ ‫שכינה וליל ודי כםינ כימ נמכות‬ ‫דין וכן‬ ‫דף ז• וזס‬ ‫גני קנס מנואל פיס׳ למיל פל שכינס ניכ כן וזה נזסיכ‬ ‫סגלל מזקס אנל לאסול פל נפלס י ל לנסינ ויל לללין‬ ‫גלל כמכחול ואז ניל אוסליס כן ליק לסיל לשס צליך‬ ‫שניפות‬ ‫מעשם נפועל ממש עיא עלים ראי׳ ויל״עס עין‬ ‫וף ליו זאכמיל ונימ נאמת אס שנםם אומליס שלא נמל‬ ‫גני שימ לנאנק לומל לא‬ ‫גמרתי ביאתי ושם •ש לסאלין אס‬ ‫לק על קרנן שלו‬ ‫אבל במלקות מינת מממת לין ססולס פכיפ זס סוין‬ ‫אן‬ ‫לכבל כתבתי שיש נ׳ גלויס נאשם לנמלס‬ ‫ועין מיש סלאבל‬ ‫זיל בסל׳ אסינ פיא‬ ‫מכיב דעיא לאסל קוים מימ הנאמנות שלו לק דין ולא‬ ‫עיש‬ ‫למניאומ‬ ‫ללנ‬ ‫ונימ‬ ‫סיפס פנוולס מן סמליצס‬ ‫לנל•׳‬ ‫אמית‬ ‫מלוה‬ ‫דסאיסול לק נו ואף דםוא נ־כ‬ ‫אסולס‬ ‫גינמוס‬ ‫אסילס כמבוא׳‬ ‫ועיש נת״ נזם מימ זס מימלא אנל אם אמלס שזנסס‬ ‫נלצון נס למשנס ללשונם לא מהמנא דזס סוה ספקעס‬ ‫ועי כתונוס‬ ‫ממנו ולא נסתוס׳ ׳נמות דף ביו מינ וכיס‬ ‫נגלי‬ ‫וף קינ ונומניס בזס פניי וכמו ומבואל נלמניס‬ ‫ננמלס‬ ‫ללאות ניאה ואפשל ללק נמבסול וכן נזנוח‬ ‫לדינא‬ ‫לק נכסן באונס דאז לא נמשיס ע״ זס‬ ‫עליו‬ ‫נתוס׳ ונלמניס ופין נתוס׳‬ ‫כתינ נקלא ומנואל בספלי פ׳ תצא פיסי למינ ישכנ פל‬ ‫כן‬ ‫סוא אסור בס ‪1‬זס איא מסמס שעמל לס כן דיל‬ ‫סאלנת׳ נוס ופ׳ נימין דף פ׳ מינ ננ׳ סן ולאתל נאמן‬ ‫לקלוש׳ ניאס לא סוס נלל קנין לק מציאות‬ ‫נוומאס ווונס‬ ‫בקיד‬ ‫שס ובאמת ‪0‬ן דנדריס דף צ׳ »*נ למשנס א׳ ונאמנת‬ ‫ממשל ספיינ ולנמל סמקס ולססקפ לא מסמן מיש ומאוו‬ ‫]״נ[ מ־נ‬ ‫ועין נכליתות לף יינ מינ‬ ‫פענח‬ ‫**ליתיתשיםח‬ ‫יא‬ ‫נינמית לף ״א לצלת‬ ‫לסיל‬ ‫לנפשית פלוס ושנוי‬ ‫כנוף‬ ‫ולא לאסיז‬ ‫]יסיכו[ נשיאת ומשמפ דאף אס סאשס ניכ‬ ‫אומלת נן ונילש׳ שם סוא מחלוקת נאלסס אס‬ ‫ניכ לא‬ ‫מסמנא דשם לק זנות ולא קטן נמול ונמו נקלא ו נתל‬ ‫נשואין‬ ‫מיולוקת‬ ‫וכוס‬ ‫דף‬ ‫מימין‬ ‫מיש ופניפ‬ ‫פינו‬ ‫נתפקפס לא מסמן ‪ p i‬סן מסלקת ואניי ולנא קוושין‬ ‫דף סין מיא ננ• מיא נונות זס לק נללון וסוס ספקמס‬ ‫אנל נאשת נסן נאונס אם שתק‬ ‫דזס לא סוס ספקמס ולא שייך‬ ‫״ל‬ ‫מל‬ ‫דליל וסוא מוסזק נס וקניוס לו‬ ‫]וכאן[ גס .

‬ווגתה עמו נרי לרפאוהו סה להתירה לנעלה[‪.‬‬ ‫יום ב׳‬ ‫עין עלים או שהנפל ראה וה‬ ‫משמש מת נעליוח אסלה על נפלה וכמו נשיווף‬ ‫סרומה וס׳ מיש סרמנ׳ס ויל נפהימ פיו‬ ‫נקרא‬ ‫וכמו‬ ‫לסנהלרץ‬ ‫ננ׳‬ ‫שוה‬ ‫וריל שאסורה לנעלה ועי נקוושין מיא‬ ‫פיא ננ• שקפן עליה נו׳ עיש נתוס׳ לאף להנרס הוה‬ ‫אונס מימ כיון שנל הניאה‬ ‫הוה‬ ‫גהרגת‬ ‫נוצון‬ ‫ע״‬ ‫והרנה‬ ‫הארכח׳ ננלר הירוש׳ וסושה פיה ננ׳ תחלתה ברצי! וסופה‬ ‫נאנס לאסורה על נעלה פשיסא וסארכח׳ דנימ כמו הן‬ ‫דקלישין לף ו׳ כנין שפשפה‬ ‫ילה‬ ‫נאמלע‬ ‫קדושין מאחר ואסירה עליו כיון להיא‬ ‫ניאה‬ ‫עשתה‬ ‫וקבלה‬ ‫זאת נמזיד‬ ‫שתה״ איא ו‪ '1‬נ־ויס׳ קלושין וף נינ עינ נני מעילה כיו!‬ ‫להזנות הוה נרצון מס לנו אס למצוה‬ ‫רש״ בתוס׳ ביבמות לף ניא‬ ‫נמה לפליגי‬ ‫ופ׳‬ ‫עינ גני קלוש׳!‬ ‫לרננן אס‬ ‫נאסרה ע " ונות וכן נאמת הוה מה״ת רק לינא מיתה לא‬ ‫נאסלה על נעלה יק נלןי״ס והרבה יש להאריך נו־ פכ׳פ‬ ‫ללש״ היא אשיל שעשתה אסלה על‬ ‫ולתוס׳ הניאה‬ ‫נעלה‬ ‫אסרתה אס הוה נרצו! והארכת• נוה ל״ל לנימ אס מחמת‬ ‫סומאס או וינה לסומאה לוקא מחמת אסור אנל וונס‬ ‫אי.‬‬ ‫להתירה אס‬ ‫כ׳‬ ‫כסיג אס‬ ‫טפתס נא‪1‬מר מוסר יפשסס זס ברצון יראס נינמווו דף‬ ‫]כרכר אשת שגבעלה םרצוגה כוי להציל נפשית שגפלו‬ ‫יש‬ ‫פענח‬ ‫נקרא וס ננלל שמנת דינפות דף‬ ‫נן מיש נלמנין ובל סראשוניס נזס וסגלל‬ ‫קרנן‬ ‫דנני‬ ‫סקרנן סוא על סחיונ סממשס שמשאה וםנאס שנאס לס‬ ‫ואז אמרינ! כמיש סרמניס ז״ל נסל' שגניס סיה היו לכן‬ ‫מינה וכמו ננ׳ מסעסק‬ ‫ועריוס‬ ‫נמלניס‬ ‫נם־ס‬ ‫דכ״מ‬ ‫וע׳ כריהוה דף " ס ועי שנועוס דף ״ס וחנינה דף י׳ ע״נ‬ ‫גני שליח עניא וססחיס דף ל״נ ע״א‬ ‫זיל בסכנה נהל׳ מעילה פיז‬ ‫וכן כהב סראניד‬ ‫דאוכל‬ ‫סינ‬ ‫מיינ‬ ‫דנסנס וע׳ נסרס * • נ גני מזס מסלו! של‬ ‫למקלש סטור כוי עיש‬ ‫לסוס נדר‬ ‫משוס‬ ‫יביס ונכנס‬ ‫אונס אנל לא נקש‬ ‫דף קיש‬ ‫ואכל קודש לנון לנסכס לויינ ע׳ נינמוס‬ ‫לאף דא״צ לסיש שמא מעונרת מימ אס אס״כ‬ ‫צריכס לשלס ע״ש נרשיי נזס אך‬ ‫זס‬ ‫כל‬ ‫ע־נ‬ ‫נסנררס‬ ‫נקרב! וקו״ח‬ ‫לסוס כסרה אנל ללסלס על נעלה לא סליא נלל נהנאס‬ ‫לסיי‬ ‫משמש‬ ‫לסטור ללילן מ״מ נאסרה על נעלס‬ ‫מס‬ ‫נפסימ‬ ‫נלמוכמ מגן לסיסה לף ב״ו וכן מבואר נרמביס‬ ‫‪0‬יז דםנהלרין דנקרא לנר ערוה ועי נרמנ׳ס ‪0‬״א מסאס״נ‬ ‫נזה לכן יש נזה גלר אניסת‬ ‫לינמוס דף ציא ואף‬ ‫נהן‬ ‫דמשקיגן דאסורס משוס קנס כמנואר נינמות‬ ‫‪"0‬ט‬ ‫דף‬ ‫ונישין דף ‪"0‬ט ‪*8‬נ מימ ׳*ל דכיון דמנואר נסנסדרין דף‬ ‫קינ עיא וכן סיל לרש״ נקדשין דף פיא פינ דכסנ שס‬ ‫ללכן מוסר להסיימל עס קרונוס משוס‬ ‫׳לסיר כו׳ וקשס סא מנואר שס‬ ‫דף‬ ‫פס אמו מהיס ועיכ ציל דשס‬ ‫לנעי רממ׳ על‬ ‫פ׳‬ ‫ליכא‬ ‫נםנהורין שס שונ ״ל ללא שיין נזה‬ ‫עינ‬ ‫למסיימד‬ ‫סנאס‬ ‫במנואר‬ ‫קנס‬ ‫נסוס׳‬ ‫וע׳‬ ‫קדשי! דף נינ מ״נ ליס ]אף[ נמכר ליליף לר״מ למעילס‬ ‫במזיד מסוטה דכיז דלינא מזיד לא‬ ‫נאסיס‬ ‫׳‪1‬״ש ופ׳ נ״מ דף נימ עיב דמנואר שס‬ ‫על נעלה‬ ‫למעילס‬ ‫דלדידן‬ ‫רק בשוגג באומר מוסר סוה מעילס ע״ש נזס‬ ‫שוה‬ ‫אף לידע‬ ‫סקדש רק שסבר דניון דסקדש משסבר מ״ז מוהי‬ ‫ואיכ מניל לי״מ למזיד מהמלל ללמא נס״ג ועינ דאז לא‬ ‫סוס נאסרס על נעלה נלל ולא שיין‬ ‫נמעילס דף ״ח עינ‬ ‫נזס‬ ‫מעילס‬ ‫נסים׳ לזנוס אנס‬ ‫מנמס נעלס‬ ‫וננלר ילרס אנסה פ׳ כהונוס לף נינ ודף ניל‬ ‫המלסס נאונס וסופו נרלין‬ ‫ועמיש‬ ‫ועי‬ ‫סלמניס‬ ‫ובן ננ•‬ ‫נסל׳‬ ‫זיל‬ ‫נני‬ ‫סנהדרין פיכ ונסל׳ אסינ פ״א ונסל׳ אישוה פנ״ל‬ ‫החלסס נאינס יק אס המילה ניאס נרצון מינה ונאסרה‬ ‫דזם סאסוי ותתיונ ועי נסיס׳ ניק לף מיא ליס‬ ‫עליס ואף םיכי שהמלה ניאס סוס נםיסר‬ ‫פל נפלס נאמצע כנין נהן‬ ‫דקישון‬ ‫שקפן‬ ‫זניצו! נאסיס‬ ‫י׳‬ ‫לף‬ ‫עיא‬ ‫נכי‬ ‫פשטה •דס וקנלם קדושין נאמלמ ניאס דמקולשח לשני‬ ‫ואסלס לו דסיא נרמס לוס ונן מוכס‬ ‫נירש׳‬ ‫דיש מל זס קרא לרנוס שנאסלס מל נעלס‬ ‫ברצון ופיכ ציל‬ ‫דמוילס‬ ‫סוס‬ ‫נהסר‬ ‫סוטס פיס‬ ‫גני סמלתס‬ ‫דאליכ‬ ‫פ‪0‬יט‪6‬‬ ‫ונאסרס‬ .‬הרופא שרפואתו שינעל‬ ‫אשר‪ .‫צפנת‬ ‫‪22‬‬ ‫***חית^ת‬ ‫ציה וסוטס דף כיח ודף ל׳נ ונלמניס נסיל אישות פכיו‬ ‫סימן כד׳‬ ‫עיש מ־ש שזה גדר אובק‬ ‫ש א ל ד‪-‬‬ ‫עלהס רוצחים[‪.‬‬ ‫]אשה שגחלה נגה סכינ ואסר לר‪ .‬‬ ‫תשובה‪.‬ ‫נימ וע׳ נרמנ״ס הל׳ סוסה תינ נני אשת קסן ללא שתיא‬ ‫ומשמע‬ ‫אף‬ ‫נלא‬ ‫]ינוס[ רק שס נלר קויס נתיס׳ סיסס‬ ‫לאס הגליל לקמן סיל לריי למשקה ואכמיל אך התיס׳ פליני‬ ‫ונס באיסול ולננן נאסרה על נעלה לאין‬ ‫איסול לק משוס נפילה זנית וסינ כן‬ ‫האיסור משוס‬ ‫ובאמת סאלכת׳ נזה‬ ‫בהן דינמוח דף ציה ננ׳ נא על אסיל קל ולמס לא מ ק׳‬ ‫כגון נא נאנל מת ונוה יש‬ ‫לנאל‬ ‫שיפת‬ ‫לבנו חס ויל‬ ‫ניומא וף פיו ונתונות ננ׳ ניאת נכרי ויש נ״מ נין גלל‬ ‫סומאה או וזנה ועי קוושין וף עיז‬ ‫פינ‬ ‫אן לדינא איא‬ ‫להפילה אס הנפל לאה וה או עליס‬ ‫סימן נה־‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫משיק ד׳ ניסן סרפ״ט י מינסק ליליוי סלנ סמופ ג מסיק‬ ‫שמפתא כמסוליר משה מודכי י י < ‪ p‬נסענןינ‬ ‫מיד סאשה שונתה ברלין לק שקנלס שוס מוסר מחמת‬ ‫לפואס‬ ‫לפקינ‬ ‫אס‬ ‫בלא‬ ‫למס דס*ל‬ ‫רשוס‬ ‫לריש שס מס סוס לס למפנל מבואר דאף‬ ‫נמשנס‬ ‫סוס‬ ‫מ״מ‬ ‫שיל‬ ‫דמיינה קרנן‬ ‫דגני אישור לנעלס‬ ‫נקראה אניסה רק אמ״כ מסיק לסוס לס לאמסינו‬ ‫לננ• זנות לא סאיסול אוסלה רק הניאה וכמו לקיייל לנס‬ ‫לנר‬ ‫וסנס‬ ‫וע״ש‬ ‫נירש׳ נזס ונס״מ שס דססק למוסרה אן אנן לא ססקינן‬ ‫י*ח אייל תריצ ומינסק קנלת׳ מ״כ וסכה חיו‬ ‫סרוה‬ ‫בסל׳‬ ‫צ׳ מ״א גני נשאס מיס מדיס‬ ‫כמנזאר‬ ‫תשובה‪.

‫צפנת‬ ‫לנאסלס על נעלס מחמה הסילס ניאס ואנמיל נזה ופי‬ ‫קנהורין לף ]נינ[ ע״נ ונאמס יש לסאריך‬ ‫סלמניס פינ מסלי סיסה ופיג מסלי‬ ‫נוס נשיפה‬ ‫אסיב‬ ‫גני‬ ‫קטנה‬ ‫ואס‬ ‫נה‬ ‫מיאון‬ ‫לסיני לקלסה אניס נאסרה על נעלם‬ ‫סיא לא נאסרה על נעלס ישם לייק סלפנים‬ ‫הירוש׳ לסונוס‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫זיל לשון‬ ‫ופססיס פיח שאין לה רצון לסאסל וכנל‬ ‫קטנה‬ ‫הקשי עליו סראנ״ל ושאר מכך דפיה!‬ ‫ייא עיא ועינ גני היכי שסעס מחתת שםנר שזה מותר אס‬ ‫נקרא זה אונם אי שיננ עיש נשיפת הרמניס והראניד נהל־‬ ‫נזירות פ״א הסיי עיש נזה ואף שסרמנ״ס זיל פסק‬ ‫סתזרס‬ ‫•קודי‬ ‫פיס‬ ‫ס*! לגני נתרפא מהנ׳ ג׳ דנריס אף‬ ‫שס ליל שהתרו נו ואפרו לי שלא יעשה זס ואינ לא‬ ‫נה דעה לקנל סקינוי כמ״ש סראניד זיל‬ ‫כגון קטנס נה‬ ‫דעה‬ ‫הגיעה‬ ‫ונגדר‬ ‫אך‬ ‫לעינה‬ ‫סימן כו•‬ ‫נינמוס דף קיס עינ גני סליצס לליי ונרמניס נהלי קיפ‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫דף ייד ישם דף מיג ועיש נסים׳ נזה דםיל‬ ‫כסלאנ׳׳ד דצליך לק מכון לסזאס לא לטסרס ואכמיל שם‬ ‫שאין מאמינה כלל ולי נוס ואקצל מפני פלדת‬ ‫במס פוית •לילו יוסף לאוין לנ דפס סניל ופי‬ ‫ננזיל דף‬ ‫סוה‬ ‫בפלס הרנר שיגג אנל כאן לא שיין זה‪.‬‬ ‫סימן מ׳‬ .‬‬ ‫ונהלי טומאה מס פיט ונימ נזס ונהלי שגגוס גני שפחה‬ ‫שיגדיל‬ ‫חרופס אס סוס קטן נסנ עד‬ ‫נן דעה‬ ‫רסיס‬ ‫קטנה‬ ‫לגבי אמס סמברס ניעזד דצריך דעסס אף שסיא‬ ‫עינ ועי פססיס דף פיח פיא לינולס לספליש קיפ עיש‬ ‫דעה‬ ‫וניומא דף מיג גני סזאס קטן שיש נו‬ ‫גרס‬ ‫ונן‬ ‫סרמנ״ס זיל משוס דםיל דצריך כתנס להזוס לטהר‬ ‫ובן‬ ‫סיל לרש״י נכימ נזס נסנסדלין דף ע״ז עינ וםוטס‬ ‫דף‬ ‫ליט ויומא‬ ‫סיל להלמניס דנאסלס על בעלס אנל פסוס מזס או גס‬ ‫סרמביס מולה דאס קלשס אביס‬ ‫ואס קדשה עצעס‬ ‫זס‬ ‫גופא‬ ‫מוהרס‬ ‫סוס‬ ‫לנעלה ׳שלאי‬ ‫ולכך‬ ‫מ־און‬ ‫]דעוהרס[ גס לכסן וכמו נסך דינעוס דף‬ ‫בסנ‬ ‫קיס לקלושי'‬ ‫סן מיאונס עיש נזס עכיפ כיון דסיא סיסה םנירס דזה‬ ‫מותר מחמת פרףנ ונדר הך‬ ‫דינמות‬ ‫דף‬ ‫הוס‬ ‫ציא‬ ‫לס‬ ‫לאמתוני וכוי וכמיש היכ׳ שיש הנאה ייל דנבי אס לא שייך‬ ‫זה‬ ‫ליכא‬ ‫נה‬ ‫נדר‬ ‫מעלס אך מימ הארכתי נזה נסך‬ ‫דינמית דף ניא פ״נ וק״ל לרש״י שס‬ ‫קסן‬ ‫נאסרה‬ ‫דאינה‬ ‫ננ•‬ ‫׳נמה‬ ‫דנפיג מסל׳ אסינ היא גני אשת‬ ‫לאסורה‬ ‫שינמה‬ ‫עליו לין פ״י קויס עיש נתום׳ מיש‬ ‫החום' על לשיי זיל ונאמת נלאה דסלמנ״ס גיכ‬ ‫כתנ‬ ‫פ״ל‬ ‫כן‬ ‫קסן כמנ לפשורה ולא‬ ‫על נעלה כמו שכתב נה״נ שם אבל נהלי‬ ‫סוסה פינ גבי קוים כתנ שס דנאםרס דשס נאסלס נגדל‬ ‫דין‬ ‫לא‬ ‫מחמת‬ ‫מציאות גרפ ומאד יש לסארץ נזה והנה‬ ‫נעונדא דיד״ דודא׳ זה לק מס שסיפרה לו םאשס שפשתה‬ ‫כן כ׳ אין פדיס נזה ובאמת אגי הארכתי נזה ואס אומלח‬ ‫שנמויד אינה נאמנת אף למשנס אחלונס דשס מפקעת עצמס‬ ‫מנעלה נגדר ]פעולה[ ומפקע כמס שיענודיס דסיא משוענדח‬ ‫לנעל והרי קיי־ל לכמה שיפת כרנ נינמות דף ייא דצרת‬ ‫סוטה פשורה מן החליצה היכ׳ שיש עין פדיס עדי סומאה‬ ‫ונזה אינה נאמנת כלל וסארבתי בזה‬ ‫מהן דגיפין דף פ׳‬ ‫פ״ב גני מס ואמר נישאת אינה נאמנת ומשמע שס ואף אס‬ ‫סיא אומרת כך בודאי מחמת לא בל סמנה בוי ופי נתוס'‬ ‫יבמות‬ ‫דף‬ ‫כיה‬ ‫פיא ובחובות דף סיג פינ ]ולכן[ כך‬ ‫דגלל טומאה דנפשס עיי רצונה דהוה כפקעס אינה נאמנת‬ ‫לכיפ ולק גני אזנק אז למשנה לאשינה נאמנת ולא‬ ‫אחרוגה ואכמיל לכן ללינא כאן‬ ‫]לאמת[ הוה‬ ‫למשנה‬ ‫זה לק אף‬ ‫לדיטלם רק שיגנת ומותרת אס אינו כהן ומי• מלמדין את‬ ‫השפל לומל‬ ‫]איש ואשה שבאו לעיר ודרו ביחד ועסקו כחגוח כחוקת‬ ‫או״א ובתוך הזמן ילדה בן ואתיכ נתוודע כי להאשה היי‬ ‫בעל ורק עתה היא טנורשת פםגו וכעת האיש הדר עטה‬ ‫רוצה לישא אותה מהו[‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫להאריך נזס וגס מס שייך נה קינוי דסא צריכה להיוה‬ ‫נדרים ע׳‬ ‫נהל׳‬ ‫נמקוס סנ״נ עונשין איתו עינש הראוי כיין לעפה זה נרצין‬ ‫ומאד יש‬ ‫ליל שם‬ ‫יב‬ ‫עשיק טי מחיש תרפ״ח לווינסק הנה לפי הנראה אינו‬ ‫כלל‬ ‫אך‬ ‫פית‬ ‫רנ‬ ‫אני משינ לטל רק נקצרה פה‬ ‫לוצה הנה יראה המחלוקת נרש״י ותום׳ כהונות דף ס' פיא‬ ‫דיה מפני מה עיש דרש״ ם״ל דהא לקיי״ל‬ ‫נאםרס‬ ‫דלא‬ ‫ניחוד רק נדנריס מכועריס כמו הך דינחות דף כיו ע״נ‬ ‫זה יק םינה שנחיחלה אנל כאן כיון שלקחה לניסו סוה כמו‬ ‫פליס וסתום׳ פליני על זה !מיש שס לרק‬ ‫כמכחול זה רק‬ ‫על הנופל אבל על הבעל כדרך מנאפיס ללא‬ ‫כבה״ג הונא‬ ‫נרא״ש ינמות‬ ‫פינ עיש ע׳ בתוס' כתונות לף סיג עיש‬ ‫לף‬ ‫]כיד[ פ״נ ועי נתום׳ כתונות לף ייג פ״א‬ ‫ונינמוס‬ ‫אך שש לבעל‬ ‫ונהן לקלושין לף פ״א והנס הרמנ״ס סיצ‬ ‫נהל׳ שיסה פינ הי־נ לאס הנעל הוציאה עיי לנר מבוער‬ ‫שי״ל שננעלה לאחר אז לא על לנר מכוער שאז‬ ‫ננעלה רק להחזיק בזונה פ׳׳י זה כמו מנפפין‬ ‫ולאי לא‬ ‫או‬ ‫מנשקין‬ ‫לירש' נתונות ספיו ונרמניס פכיל מהלי אישות על זה אין‬ ‫אוסריס על הנשען ואכמ״ל אבל היכי שהוה לריס ניסד זה‬ ‫ולאי הוס נלר פליס אף לשיסת התום׳ נתונות לף‬ ‫ונגלל שנתנו התוס' ינמות לף מיה‬ ‫פ״נ‬ ‫ס׳ שס‬ ‫ללנל המוחזק‬ ‫דיס‬ ‫מסנלא סוס נמו עליס ופי נתוס׳ סוסה לף ניז פיא‬ ‫לונ לאף גני נעל לא ׳לעינן ניאס ולאית ‪1‬יש נזה ונתיספ'‬ ‫ודאי‬ ‫נלה םפיל ללא מנואל נן לנן ללינא‬ ‫לו‬ ‫לאסולס‬ ‫לינשא אף לשיפת סתיס׳ לכתובוס לף פ׳ הניל ונאמת אף‬ ‫ההוס׳ ליל לק מהית אנל מ־לננן !לאי אסילס ללא גלפ מסך‬ ‫לינמות לף כיל פינ אך ייל לשס משוס להנעל נרשה עיי‬ ‫זס אבל נפונלא לליל שס נהלג ופי‬ ‫נתום׳ שנת‬ ‫לף י״ג‬ ‫מינ גני סך וסלשי ומ״מ נשאה לול ואף לייל לסוס גלל‬ ‫שגגה ]ע• תום׳ יבמות לף ציב פ״נ ינלשנא‬ ‫לביל‬ ‫של‬ ‫שאול פקקו‬ ‫נזה[‬ ‫מחמת‬ ‫לקלגשי לול לא הוס קלושין מימ‬ ‫תאסל ללול לסוה מלך ואסור ליקח אשת‬ ‫סליוס‬ ‫במנואל‬ ‫נירש׳ פינ לקנהלרין ועיכ לגס וס נקרא לק יחוד נעלמפ‬ ‫חך‬ ‫ייל‬ ‫נמ״ש‬ ‫סתום׳‬ ‫שנת לסוה פחס פחות‬ ‫לריה‬ ‫יוסף לאוין רנ לפס‪.

‬‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫ניא מנידא תדפימ למינסק קגלהי מכסנו ומונה‬ ‫נשאלות נגלל קנולניס עיי שני פעמים הנס נזה‬ ‫סיל לסלמניס זיל נישיי נדס דף ס״ו גני ריויח ללינשא‬ ‫לנהמילם נקלא ניד הימוק נשסי פעמים אנצ לאסול‬ ‫על‬ ‫]אלפנה ה׳ חדשים אחר מיתת בעלה ומצבה סר לה ב׳‬ ‫יהוםים ודרה בנפד והרופאים הוהדו אותה סלינוק סחפיז‬ ‫באב עיני׳‬ ‫ואיש א׳ רוצה לישא אותה אם אפשר להתיר‬ ‫לה להנשא תוך ביד חרשים[‪.‬‬ ‫בעלם איא לק נניפ ולפן דייק לשיי זיל ללק סן והנשא‬ ‫היא נלשביג לזס לנססילס והלמנ״ס‬ ‫גלי סבנס‬ ‫לסיל דנאן נדחס לעולס סמילס ובשימת סחוס׳ זנחיס לף‬ ‫נישואין לק אס ננעלס לנסיפ ג״פ‬ ‫]באשד! שבעלה הראשון סת בילדותו ובעלה השני נן ניט‬ ‫דלי נשה׳‬ ‫ועי מיש רש״ חולין לף מיז ע״נ לבסנ משיה סקיג וליל‬ ‫דנהונות ואנמיל לנ! ללינא‬ ‫ש א ל ה ‪.‫‪24‬‬ ‫‪norm‬‬ ‫פינ ‪ ppo‬סלמניס זיל ירק נגיפ מש!פ להמשפמה קודס‬ ‫סימן כז׳‬ ‫לא סיו נס וס ועי הוש׳ ינמוס לף ס־ס מיש ראיס מן‬ ‫נפליס דצרין לוקא נ׳ אן פס‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫ועי ננלה לף ״ עיא עיש !נאמה גני‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬‬ ‫]נ[ גני עלפס מיו לומל וס וניז שלא מהס סוס נדה וגני‬ ‫שמע שנייס או לונ שגיס ע׳ ינמות דף ק״נ ע״נ וחולין דף‬ ‫קניא‬ ‫אן‬ ‫עינ‬ ‫הלמניס‬ ‫זיל מחלק ונםמס אף ושמשו‬ ‫שנייס ונאדס לק לונ שנייס ע׳ סוס׳ ערכין דף ד׳ וסונוס‬ ‫דף נין ואנמיל נוס‪.‬‬ ‫עיפ ונרי התשי' סניד מראשית סחםת רך דנוה רף ניד‬ ‫וטרפה אינה חיי ובאחות אשה נתיב בחיי׳ נו׳[‪.‬‬ ‫פלעהא דעיז לף כיח יעי שנס לף קליל‬ ‫לף ע״מ משמע לאנה מהעברת וע׳ ננרס לף‬ ‫מיו ונינמוס לף ציל ולף ב׳ נסוס׳ אן נאמה גירש׳ פיי‬ ‫לינמוס יש נוה לסוס ג׳ גלריס נוס ועי נינמוס לף נים‬ ‫מינ מירוק ובאמה וס הליא במסלקה לרית ורנה סנהלרין‬ ‫וע׳ ניבמוה‬ ‫סיפ ע״א נסוס׳ ונדרים לף ליז עיא לקס!‬ ‫לף‬ ‫מוליל‬ ‫אין‬ ‫אף ׳והר מנן ש' עיש וע׳ בסיג נהלי מיאון נסב לשפיר‬ ‫מוליל‬ ‫משפע נילש׳ פ״א דנהונוה ה״ג והרנה יש‬ ‫לסאלין נוה נהן דנידה דף מיג עיא שאין ׳ולה‬ ‫נוס‬ ‫ונימ‬ ‫עיב‬ ‫נינ‬ ‫וע׳‬ ‫בסוס׳ ינמוס לף ב׳ ודף ליל פינ ורף‬ ‫והנם‬ ‫ע• בסוס׳‬ ‫ינמוה‬ ‫מחלקה גני אס יש נוה‬ ‫עינ‬ ‫ס״ה‬ ‫לנל‬ ‫סנאס‬ ‫דיש‬ ‫נסמילס קולס מילק אן ס״ סוף נלליס לא נדל‬ ‫יש‬ ‫נמן‬ ‫הנאה‬ ‫יש‬ ‫להאלין‬ ‫גס‬ ‫והרנה‬ ‫עני)״ צליך להודיע וה לאשם ואס נהלציה‬ ‫מוסר ליםא ואקצל יוסף לאזין‪.‬נמנא להתיר לו לישא אחותה‬ ‫ע״נ‬ ‫סכנס‬ ‫עיס ונימ נשיס או נהרמניס ועי מיש ססוס׳ חולין לף‬ ‫ל׳ עינ ולף ע»ז עינ ושס ריל‬ ‫יאמר שסמקין‬ ‫עד נו׳‬ ‫משמע לאס לא ננלע לא ימול נלל וזה ודאי אס סגליל‬ ‫וסיא אדוס ירוק לא אנפה לן ולמס לא ימול ]יעינ[ לאז‬ ‫עינ מסו מחמה רפי ומא ואנמיל ולכך רש״ סיל ביבמות‬ ‫לף‬ ‫ממלל‬ ‫ס׳ו‬ ‫עינ ואס מלו אף שלא מה מימ נשנה הוס‬ ‫וסוה במו שלא בזמנו ואנמ״ל וע׳ נראיש‬ ‫שנס‬ ‫פיו ונהונוה עיש נזס ור׳״ל גינ לחלק‬ ‫וסנה וס נראס ווס רק אס‬ ‫סנעל‬ ‫גני‬ ‫ונמו‬ ‫הינף‬ ‫נין‬ ‫לאחר‬ ‫ניפ לניפ‬ ‫נשואי! מה‬ ‫מילס וודאי אס סמילס נהלז‪£‬אה ודאי‬ ‫ולא אנפה לן וסינ לק אס הינף לאחו נשואין מס אבל‬ ‫אס ללס עמו איזס זמן ואסינ מה לא שייך נלל זה ואף‬ ‫מהן‬ ‫ילף‬ ‫נ״ו‬ ‫ע״א לא משמע נן ומסך לבסוביח לף‬ ‫ונאמה למס לא שילש יש״‬ ‫נן‬ ‫נינמוס דף ס״ל עינ ננשיאין דליל קמצנית ונסן‬ ‫ססס‬ ‫מיד‬ ‫לאחל‬ ‫מסו‬ ‫אס לא‬ ‫ולא‬ ‫מה או לינא‬ ‫נוס גדל קמלניה והני עונדי לאניי מסו הנף‪.‬‬ ‫ב( נגשתטית וגחלית חשיניס והרופאים אומרים נואש לחיי‬ ‫אס יש להקל ולססוך באיור‪ .‬‬ ‫נופ‬ ‫נין !לבן נסב סרמנ׳ס נהל׳ מילס ש!ס פולי‬ ‫מיג עינ לססס משנה‬ ‫סימן כה׳‬ ‫יום ב׳‬ ‫מילס‬ ‫פעמיס שס לסא נעצס המילה בפצמס סיא‬ ‫עשיק ייט אב חרציג יווינסק הנס נלא גמר ע׳ נקילישין‬ ‫לף ס׳מ עינ וסימ גבי קמן אס מוליל‬ ‫גינ לאיור נישואין ואף‬ ‫להילש׳ בעמוס לא ס״ל נן למימס וס לדמיה עיש‬ ‫]סי שאינו ינול לגסור ניאתו אס מותר לישא[‬ ‫ונן‬ ‫פענח‬ ‫גני‬ ‫לגס לנססילס גיפ ׳*צ לסנה פיכ מייי‬ ‫למיה‬ ‫שוה‬ ‫לא‬ ‫לפסק‬ ‫ת ש ו ב ד״‬ ‫כוה‬ ‫מססילה כן לאיכ ״ל לעליין לא גלפא לה נסולה ועיכ‬ ‫יום ה׳ י״ע סיון הרציא למינסק קבלה׳ מינ מו״ו לסעלוה‬ ‫ולף‬ ‫פל סדעה לסקל נשעוהיס כאילו ולעקור סין סדין‬ ‫נסוף הל׳ אישיס בס ליצ שנשאס‬ ‫סמפולש מימ וסלכס כרימ בנורוסיו ואי! שוס קולא רק‬ ‫מנואל נילש׳ נימ ‪ V0‬גני‬ ‫אשל סס מננביס סס רק‬ ‫שסםסיקס ואמיכ לאסה ע׳ גדה לף‬ ‫׳׳א‬ ‫ונימ‬ ‫אלמגס‬ ‫ונלמניס‬ ‫ונדומס‬ ‫וסנס‬ ‫זה‬ ‫]ס״ל[‬ ‫עינ‬ ‫נמס‬ ‫כתינוק‬ ‫וכל‬ ‫הקילוס‬ ‫שלם למס לסל אמל דלי נשה׳ ספמיס זס לק אס לא‬ ‫דנייס בעלמא ואף אס פעלה שהצמק ולא סוכל לםניקו‬ ‫נזלפס מפולס אבל לס זס זיעה מפולס ולמס ואסיכ לא‬ ‫לא מסט כלל ונמו למבואר בייש׳ פיז דגיעי! גני מימ‬ ‫צמחה צרין גיפ לנימ ולכן גס משפסס לינמומ לף סיל‬ ‫שסנקי בלף ••ס פינ דססנמ סוס נישל נידיס וצא מסני‬ ‫גבי‬ .‬‬ ‫סימן בטי‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬‬ ‫וגינוין‬ ‫לף‬ ‫שנה אנל ה׳ חילי סקוום שגשאה נחולי מסוננת אם שייך‬ ‫בה דין קטלנית‪.

‬‬ ‫גני קרנן‬ ‫עיש‬ ‫ולנן‬ ‫ניז‬ ‫שלא‬ ‫שהאח לא שאל את סשל צנא לק השר החחיל‬ ‫ללנל עמו אודוח אחיו א״א להחיל כלל ומאוד האלכחי נוה‬ ‫נהן דגישץ דף י״ס עינ נני דמקרי לשני‬ ‫נ״נ‬ ‫נפני וה דהוס כמסציח עיש נרמנ״ס נהל׳ מלוה‬ ‫וה‬ ‫שלא‬ ‫נוה לשס‬ ‫הס א‪1‬מליס מלשון סנחונ נששל הוה זה גדל קליאם סשסר‬ ‫ועי‬ ‫נזה‬ ‫דף‬ ‫ניק‬ ‫ס׳ ע״נ גני מלוה דהיח נעיא אס‬ ‫שליש מלנר עיש וסוסי סיכה‬ ‫ל׳ עינ ומי ניומא דף‬ ‫דף‬ ‫ל־ד עינ ‪1‬ליס עיא רוזינן גני כמונמ‬ ‫שליש‬ ‫הוא‬ ‫ואכמ״ל‬ ‫עכיפ‬ ‫יסיכ‬ ‫של‬ ‫דמונמל‬ ‫כך לדינא יכולה לסוסיף לו‬ ‫ארנעס לויכ לסודש דוס ממנס מועסמ ע' נ״מ דף ע״ס‬ ‫גבי ר־בימ דמאס במאה ועשרים‬ ‫קפדי ומסלי עיש ועי ניב דף‬ ‫לו‬ ‫ויש‬ ‫סוס‬ ‫עיא‬ ‫זה‬ ‫גני‬ ‫מיעסמ ולא‬ ‫דמסזיק‬ ‫נימא‬ ‫נימ של ק״כ דאמרינן נעין יפה עיש נגיי נוס‬ ‫אנל לא יומר‪.‬ש‪ .1 .‬‬ ‫לידידי‬ ‫סונה‬ ‫דביעחאוו ישן קנלח׳ מנחנו סיום והנה נדנד העגונה‬ ‫הנה‬ ‫לא נירר נמנחנ אס הוא דרש אצל השר צנא על אחיו או‬ ‫ה‪1‬ה מסל״ח‬ ‫דרש‬ ‫ואס‬ ‫ומאוד‬ ‫חארנחי נוס‬ ‫אס אמח‬ ‫לא מהנה נלל שוס דנר אף שיש‬ ‫עיי‬ ‫נינ‬ ‫והא‬ ‫איה‬ ‫חנרינו‬ ‫נו׳‬ ‫דזס דין שא*א להחיר פ " פמ״ס אף‬ ‫דנ״ז‬ ‫שלינא עדים צריך סחר ניד ואיא לעשוח‬ ‫ונן‬ ‫עיי פסול גמור כמו הן דינמוח דף נ״ה‬ ‫לר״מ דלא נר״ גני נולן‬ ‫דאורייחא‬ ‫‪1‬ריי‬ ‫סיל‬ ‫דוס רק‬ ‫בירור וגס גולן דא‪-‬רייחא נשר ולנך הוס סיל נסך‬ ‫דף נ״ח ע״נ דגס באומד גדול יש לסחיר‬ ‫דגיסין‬ ‫ומאוד חארנחי‬ ‫נזה אס ההחר מחמח שאין לה נפל או וה דין ומה‬ ‫פליגי‬ ‫נמ׳ שלנו נינתוס דף פיח לאס נא חנמל אמרינן אחא גנרא‬ ‫יקא׳ כיו דזה מציאיח סנע ולא שיין חרי כמאה עיש נחוס׳‬ ‫אן הירש׳ נס סשיו לא סיל כן רק‬ ‫צינ‬ ‫ע״א‬ ‫אס‬ ‫דוס‬ ‫דין‬ ‫ועיש‬ ‫דף‬ ‫זה הוראה א‪.‬‬ ‫העשרה‬ ‫עיר שו״ב זקן[‪.‬עיפ הנ״ל‪.‬‬ ‫עיר אס מומר לקנל מאתותו נלא רשות נפל יותר מן‬ ‫מה שמתל ענורו הנה יש נזה אלינימ גדול נהן דניק‬ ‫דף ק״פ נהן דקנל מנשי ממוזא ממממ דהיס עשיריס עיש‬ ‫נלמניס נהל׳ ממיפ דריל כך דכיון דיה מוסל סיונ עלסס‬ ‫סימן ל׳‬ ‫לימן צדקה לקרונהס ע' סנהדרין דך ניז סינ ניסו לצדקה‬ ‫ינדנר שסס מיניס מופל על נפלהס לימן להס פ׳‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫דף‬ ‫נימ‬ ‫ק׳ד ע»א וננוריס דף ליס עינ וננזיר דף נינ מיא יסוסם‬ ‫]סי שנאבד אחיו במלחמה ואחר וםן פנש נאפיציר ואםר‬ ‫דף כינ וכסוף נגעים דוס מסלוקח ריי‬ ‫לו כי היא ה״ מנהל הראמע שכה עבד אחיו ויודע בבירור‬ ‫ח־נה לא קרנן שמכשירה ויש נוס אריכות גדול ודנרי‬ ‫ס‪p‬‬ ‫שנהרנ ועוד יכתיב לו מביתו פרטות ושוב אחרי שכתב לו‬ ‫ננרריס תמוהים ומאוד הארכתי נוה ועי נחוספ׳ ניק‬ ‫הונא‬ ‫טכתב ובקשו עיר הפעם השיבו שגוכר שאחיו‬ ‫לא‬ ‫גהרג‬ ‫היו או שום טלחםית עם השונאים רק נהרג בהאקאפית‬ ‫ונקבר בעיר ראטודצי ונסע שסה וסצא‬ ‫איוו קברים עם‬ ‫אמנם הכתב נמחק ועל‬ ‫לוח עץ אחד‬ ‫טצבות יהודים‬ ‫הביר איזו אותיות משם משפחת אחיו מה בטקום אשכנזי‬ ‫טצא א‪ .‬‬ ‫‪mm‬‬ ‫יג‬ ‫פענח‬ ‫לא סיפור מגיש בלא בירור איא‬ ‫ואס‬ ‫כאן להמיר‬ ‫שהבינ ההמיל נוכל להתירה ויש מה אריכות גדול‬ ‫ב(‬ ‫יבמי‬ ‫ואכמ״ל‪.‬‬ ‫נ( נגדל ידידנו ליל שו״נ שיי מנה נאמה ‪1‬ה י‪1‬מר מנ׳‬ ‫חדשים אשר קנלמי מכמנ ע״ל ומ מאה סלנ דזלאנין‬ ‫ג״י ושם הוא מגמגס גס‬ ‫פל‬ ‫הרגשה‬ ‫שלו‬ ‫וגם‬ ‫אמל‬ ‫שמלממ מאוד והנה םשנמי לסלנ הניל דאס אגו רואים‬ ‫שע״י שהוא אוחז הסכין נידו הוא מלממ יש‬ ‫משוס‬ ‫דשסיסם‬ ‫מה חשש‬ ‫צלין לק מכח גנלא ואס יש קצה גרס‬ ‫מיי הסכין אז פסולה השסיסת ווה‬ ‫סך‬ ‫ליל‬ ‫יינ ע״נ גני ללק סכין דנקס שס כללכס‬ ‫נלשיי כסונן ונלמניס שס דנקס נפינ‬ ‫כלאו׳ נמקומס ושיעולס ומס זס פשיסא‬ ‫דחולין דף‬ ‫ומה ‪1‬ס פיש‬ ‫הייא‬ ‫דצלין‬ ‫דהשחיסס‬ ‫כך ופי‬ ‫בסיג נסוכה דף ס׳ פינ גני סוכם נננן מםוככמ כסלכמס‬ ‫ופי גיסין דף מיס ע״נ גני‬ ‫מפילן‬ ‫ומזוזומ‬ ‫נקס‬ ‫גיכ‬ ‫כהלכתן ומאוד מאלנמי מס הניאו אן נפשסס םגמ׳ ניל‬ ‫כמו‬ ‫הסוספ׳‬ ‫כחולין‬ ‫דהינו שסםכין סלן כסלכסו ר״ל‬ ‫דמנ‪1‬אל נסנסדרין דף מיז פ י נ דאם סלן כולכו אז ס‪1‬ס‬ ‫כוחו לנמלי ליל‬ ‫דססנץ‬ ‫מצד סנפו לא פול כלום רק‬ ‫סוורק‬ .‬‬ ‫רויכ‬ ‫שלושים‬ ‫ב(‬ ‫לחודש‬ ‫לו‬ ‫מעשרים אם סותר‬ ‫נ(‬ ‫שמקבל‬ ‫טי‬ ‫ושוב‬ ‫נודע‬ ‫לקבל‬ ‫היטנה‬ ‫כי‬ ‫להתיר‬ ‫םקרובתו תטיכה‬ ‫לו שבעלה יודע רק‬ ‫היתרים‪.‬י סעוח ואנמ״צ וכן מה דמצא‬ ‫נחונ סל החצנה יראה נ״נ דף קס־ו מ״נ דאין למדין היכי‬ ‫דחסר‬ ‫נ׳‬ ‫אחיוח עיש ונס היני דחסר האוח הראשון זה‬ ‫נעיא נירש׳ נ״נ שס נני חנן‬ ‫יחנלל‬ ‫לנו‬ ‫ונני‬ ‫נענד‬ ‫רק‬ ‫ולא אשס ועי לש״י כתונומ דף קיד עיא‬ ‫ונן‬ ‫גני כיה שנה עיש נוס אך נאמת לא דמי כלל דניון‬ ‫דאין‬ ‫לה נלא נעלה פסולה וכן מוכת מקדושין דף ל׳ שאין סיפק‬ ‫דנשואה פסולה דהןה כמו‬ ‫נידה עיש נמ‪1‬ם׳ ודך ליה עיא‬ ‫אמסה בזה ואיב שונ ליכא תץנ על נעלס כלל כ־ון דהיא‬ ‫דביק דף ק״ט ל״ל דאין סנעליס מקסידץ‬ ‫פסולה‬ ‫וסן‬ ‫ונפרס‬ ‫שהנעל‬ ‫הוספה שליש‬ ‫עשריס‬ ‫נומן‬ ‫נודאי‬ ‫לו־כ‬ ‫מלנר נלא רשומ ועי נירש־‬ ‫איא ליקמ‬ ‫דנן‬ ‫נעונדא‬ ‫מניא יין סיד דפסמיס דציוה לסכמיס שילכו לקנל מאשמו‬ ‫מנכה‬ ‫יוזינן‬ ‫מכמונמה‬ ‫ואמרס‬ ‫לא‬ ‫דאס‬ ‫דא״י לסוסיף ושם סוה‬ ‫שליש נמנואר שנס דף ליס וכ״מ דגודשא ס!ס שליש עיש‬ ‫שמעתא כמןהר״ר נעצל ניי רנ‬ ‫זוכחוח לזה כמנוא׳ נסוף ׳נמוח‬ ‫בדשנים נ״נ דף מ״נ עינ משמע להפך דרק פרוסה אן שם‬ ‫ימרצה‬ ‫מש״ק ניו אלול חרפ״ו דויינסק נוחים ישנה‬ ‫הרנ החוינ מסיק‬ ‫ורננן‬ ‫מידה דינרים והיא נמנה להס גדוש‬ ‫תשובה‪.‫צפנת‬ ‫גני תגאי וכיש כאן גני תק״ח‬ ‫»אלית‬ ‫ינס‬ ‫סחיניק‬ ‫נמס‬ ‫סלנס דאסלו ומס דמטאל נגמ׳ דמוםל ‪1‬ס ‪1‬ס לק‬ ‫יש‬ ‫נמת‬ ‫קידם סנעל וכן מוכח נילש׳ סוסס פיד וכן פסק נפידס‬ ‫ז״ל ואכמיל וכל סרוצס לסקל מס צוין לנדותו‬ ‫לרשיי‬ ‫ואקצר כיל יוסף לאוין לנ דפס סניל‪.‬כשפת הסריגה וב״נ אחד‬ ‫לו‬ ‫הניד‬ ‫הנקברים הטה מומן שנכתב בהםכתב שקבל וסה‬ ‫הענינד‪ .

‬‬ ‫ונאמח סיכ׳ דעיפ דין פטורה‬ ‫עדיף‬ ‫מאנוסס כמו נב׳‬ ‫סקיעס שופר נשנס ע׳ ריס דף ט״ז ע״נ ננ׳ כל שאין‬ ‫מוקסין נתחילסה עיש נרש״ וסיס׳ נשם‬ ‫נה״נ ועי נת״‬ ‫שנס דף ד׳ ננ• תדניק סס עיש נת״ דאס אקור‬ ‫מסקילת ות״‪ :‬כיין‬ ‫דנלא לשות‬ ‫פטור‬ ‫א״ תות ששורת וא׳׳נ‬ ‫נעלת ליתן לה וכמיש וכבר בחנתי לו נזס ׳ותל מסמשה‬ ‫ושלושים שנס או ששה ושלושים שנה נלנר תנט מדובראוכא‬ ‫נג׳ אנוס בתקנתא דרננן‪.‬‬ ‫קנלסי נעת והנס‬ ‫עיב‬ ‫הסתם הם מכירים כת״ האנ״ח שכתנ למשפחתו נזה ואקצר‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫ורמניס גני נשמשון מיש והנה נאמת גדר דנר׳ סרמניס‬ ‫בכימ דכל‬ ‫ניכוין‬ ‫שהמו רק כמו אנרהכ שמשו סונ נירש׳ ברכות שיש ונהיה‬ ‫ששלס ‪9‬אניח לאניו לסודיעו שמס זס שמו‬ ‫שהנילו‬ ‫סנגמל הוס‬ ‫ליצה״ר נדר שחיסה לא הריגה סוכה דף נינ לא כמו דוד‬ ‫בוחיט שלום לידידי ר‪.‬ג׳‬ ‫זיל דרק אס בתנו ישרא׳ סוא משוס‬ ‫מסמס‬ ‫לתנאי‬ ‫דף‬ ‫קיד אם‬ ‫מס שנשאר מסאישות או ‪ or‬דגר יזדש ועי בקדשי! דף ס׳‬ ‫ניע‬ ‫דגר סנכסנ זס לא דבר סנפקק רק כל ומן‬ ‫דילש׳‬ ‫דף‬ ‫•־ל ע״א ינס אסלת כן׳ ודף ש׳ עינ וקוקז ודף ד׳ עינ‬ ‫ש א ל ה ‪.‬אם אפשר להתירה[‪.‬‬ ‫סדנל‬ ‫שני כו׳ לסוס כמו מעםס וכמו ביב דף ל׳‬ ‫לינווא‬ ‫איורי ועי כסובוס דף כיל עינ כשכלי אומנתו וכ״מ גזס‬ ‫נעולס אך כאן •וכל להמיר‬ ‫סימן לאי‬ ‫להלכסא וכוי נמסוליל יהישיע‬ ‫פענח‬ ‫]ברנד הענונה דעיד טורפאנט זה עשרים שנה והיא וניסה‬ ‫מספרים‬ ‫האין‬ ‫שבעלה‬ ‫טען‬ ‫שמוכרח‬ ‫להחביא‬ ‫עצמו‬ ‫טהםשטרח דאז ועשו החופה בחשאי בלי רשות הרב ואיש‬ ‫פשוט םירר ורק עור אחד היה אינו קרוב וטבעת קדושין‬ ‫קנחה הבלה ככסף אבי' ופםיחו להחתן לקרש אותה וכי‬ ‫שעות אחיכ נסעו לווילנא כרי ליםע לחויל ולנו בכית אשר‬ ‫חיו דק בעה״כ ואשתו ובנו ובתו זיא לא היו עיח יחוד‬ ‫אותו‬ ‫ובבקר נעלם ועד אין לה שוט ידיעה וכנראח ריטא‬ ‫כדי לנום עם הנדוניא שלה‪ .יל נהנימ פטיו מהל׳ טימן גני הן דנינ דף ליא‬ ‫אין‬ ‫בל ג׳ ונסב לסוס נכל שמס מסאס חדשס וכן‬ ‫גיכ‬ ‫זה‬ ‫פיא וניטין דאס מסל שטר לא מהנ׳ עד‬ ‫שימשול סשסל ננל שמס סיס שימנד סדש וע‬ ‫נ״נ דף‬ ‫קכדט מינ נפשס‬ ‫באומר‬ ‫לו נו׳ נל ויק נו׳ ועיש דף‬ ‫ואקנ׳‬ ‫ואכסיל‬ ‫עניפ זס ננל שלואס נסנ‬ ‫לניד‬ ‫דסוס‬ ‫כנסכיין‬ ‫לסצדל דינמוס דף קכיא מ״נ ואין זס מםציס נוס שניד‬ ‫לואיס סכסב זס ליל כלמנים חש לק נכסב ססם נכתב‬ ‫גמיש סלמניס מצא כסוב בסמל‬ ‫לא‬ ‫גלד‬ ‫שין‬ ‫זס ואדמס‬ ‫ויוכל להמיר עיי המנחניכ.‬‬ ‫וה נדר מעשה ולא מיישנן לחםשוס רחוקות והנס גזס יש‬ ‫במס‬ ‫אס מס בלא בניס דנשארס זקוקה ריל‬ ‫סתירות‬ ‫דנשאר עוין מהאישות מקצת או וס דבר מלש ע'‬ ‫דף סיג עיג היכן מצינו שזס אוסר כוי ועי קזשין‬ ‫וכימ וזה באמת סלגתא‬ ‫ניי‬ ‫דהסחר לא נגמר עיי פיו שונ י״ל סני חששות ואכמ״ל גזה‬ ‫עכיפ נפשנו דהתר לינס הוס המר נמור‬ ‫לחששות רחוקות‬ ‫רנ‬ ‫דויעליז‬ ‫נינמוח וחושש׳‬ ‫דסנס זה סארנס׳‬ ‫.‬‬ ‫תשובה‪.‬רנ סחריף ונקי מסיק שמעסא‬ ‫מאז‬ ‫הת‪1‬ס׳ ביבמוס דף כיס ע״ג ונימ דכל דבר‬ ‫זה‬ ‫יום ג׳ כיו אלול סרעיס פס צרה מהומה תא גנזתא כי׳‬ ‫ננויל‬ ‫נעית‬ ‫שעיר המשחלח מוחל נהנאה יומא דף סיז עינ דחיחו לצוק‬ ‫תשובה‪.• אינו‬ ‫הוא‬ ‫שחינוחו‬ ‫ע"‬ ‫שאר‬ ‫מכמנים‬ ‫מן‬ ‫ונס‬ ‫זדונח כזכיות אנירי‬ ‫המשכרו‬ ‫יומא דף סיד והקניה שוחשו‬ ‫אחכא‬ ‫לענד‬ ‫עסאיכ‬ ‫נאנלס‬ ‫לסלע‬ ‫« עדין דסוס נול מעשס ונמו‬ ‫וחמילו לסוף ינמ!ס זפיש ב מ י דסוה‬ ‫נסים‬ ‫דקמדן דף פיג פינ יבייש׳ שם מימי מסן קלא ותקשור‬ ‫יה״נ קדשין דף פינ מינ גדר אחכא‬ ‫דרחמנא משלחן גנוה וה גדר סעודה של לוויחן וגדר ניסוך‬ ‫המיס פרונין דף ׳*ס עיא כמעין של שיח׳] יוסף ראזין‬ ‫רנ מדווינסק‪.‬‬ ‫סימן לבי‬ ‫ונניו וניבל‬ ‫לן מחאה מיש הסוס׳ דף ליט מינ דצלין למסוה נסוף‬ ‫קניז‬ ‫ושוב‬ ‫לא‬ ‫חישנן‬ ‫שכחנ אינו הנה אס אמר אינו נעולס מגואר גירש׳ פנית‬ ‫מכחבו‬ ‫שיש סנסנ סוס נמו שמנשיו אומר זס ונסיג כתג הריצגיא‬ ‫ננ׳‬ ‫זת רק נמר‬ ‫עיא סלגתא דלגס ואני וכ'» נוס אכמיל וזה דאמר כיון‬ ‫דף ו' עיא מיש נלשיי וסיס׳‬ ‫נהגדס סושס זכוס ום זגדל נא‬ ‫ביבמות‬ ‫סלילת תוה כנמ״ד או כמחילת לין ר״ל אם‬ ‫סשיט להסיר עיפ מכסנ ל‪. ננדר המכחנ‬ ‫דמתירין ע״ש וסיס שס אך שס אח.‬‬ ‫ועי‬ ‫ושוב לינא משש ווס נאמת עיקר‬ ‫דף לינ‬ ‫כגדר‬ ‫לינמוס‬ ‫ע״נ גני עיא ניבמס ב׳ סבעיוס ליל כן דנינ‬ ‫ידידו הוזבלכו נכוחיס ונזכה לתשונה‬ ‫]כדבר התר עגונה כגיל[‪.‬‬ ‫עשיק כ׳ פיון סלציא ומינסק לסלנ הח‪1‬ינ וכוי כסהוריר‬ ‫וזנמר אניניל נ״ רנ נדוקסס קנלחי מינ וחיו‬ ‫לסמלופ פל סדמת לסתיו ניון שסיא מוחזקח איא וזס גופה‬ ‫»ם כמו אישות וקוושין לא מחמת נירור סקדשין ימי מיש‬ ‫המוס׳ ב»ק וף מ' פינ דים ואפיג ניז שלא הוחזקה וזם‬ ‫ליל‬ .‫צפנת‬ ‫‪26‬‬ ‫סזולק‬ ‫אם‬ ‫אנל‬ ‫הלן‬ ‫שאלות יתשיבית‬ ‫לצדדין אז• סוה נס נסוש ויל‬ ‫וססנין מצד מנעו סמל גינ קצת ולא‬ ‫סוס נדר נחוש‬ ‫וגני מיחס חינ דלא גלע מן מצמצם אנל נשחישה פסולה‬ ‫נהיג ועי גימ דף קים עיג הרובב ננהיפ על גני אדם‬ ‫שכוחו רע עיש בזת ותינ כן ותארכתי קצת בזס ובפרס‬ ‫נזקן שהוא ׳ותל מנן פ׳ דאין עליו סזקת נמורת ע׳ ניכוין‬ ‫דף כיס פ״א עיש אך מימ אס‬ ‫כמיש‬ ‫מרניש‬ ‫שהוא‬ ‫נטע ונס אין מרתת מצד הסכין אין כיכ קסילא ואקצר‬ ‫ודי ית׳ יסדש לכו ולכ" שנס טובס ומחיה חים יתן לנו‬ ‫ולכס חים ארוכים טונים‬ ‫ומתוקים כנפשו וכנפש‬ ‫׳יידו‬ ‫•וסף ראזין רנ דפס סניל‪.

‬‬ ‫וסנס נאמס וס סליא בסן ודף צינ ע״א‬ ‫סוראס‬ ‫ת ש ו ב ד‪-‬‬ ‫יום ב׳ ׳*פ חמו! חלפ״א להלנ החליף ונקי‬ ‫בהיא‬ ‫דף נ׳ מינ מן שמיא נו׳ רק כיון שאין‬ ‫ודף ‪p‬׳‬ ‫ליס הוא מלין נגדר המס אקורס ואס דבר חדש מוסרס‬ ‫פיק לנ•‬ ‫דאין וו‬ ‫נסן‬ ‫אלא טעוס חס ואס סססל מל נישואין זס סוס‬ ‫סולאה ואס מל המיסה וס מה טעוס ‪1‬לא סוס וס נלין‬ ‫פלפלן וסלרן‬ ‫כמהוריר יפקנ שלמה ני׳ מי״ז נמהליאוו‪.‬‬ ‫וקדשי!‬ ‫לס נעל ‪1‬ע״‪ 0‬דף ייג ע*נ ודף ייו ננ׳ מיקס‬ ‫ע״א‬ ‫מס‬ ‫ונאמה‬ ‫נפנויו ניבמוה ונסיספ' ס*׳‬ ‫דנירש׳‬ ‫לכתונוס ונסונוס דף נ״נ פ־נ אמדי שס מסמס דמיהס‬ ‫מנייססו משא״נ ננמ מיקו סגול ׳״ל דנאמנוה סוס‬ ‫א״‬ ‫עדיס‬ ‫נמו פעולס סמצס ונמו ונגס צוין‬ ‫מל‬ ‫סדנו לא מל נאמנוס נן נאמרס נסנושס׳‬ ‫על זס ומין ניני׳ סרמניס ו״ל בסל׳‬ ‫אפשר‬ ‫נו׳‬ ‫סיום‬ ‫מליאוה‬ ‫צוין מדים‬ ‫סייג‬ ‫גושי! פיא‬ ‫וזה ויל סיוש׳ פ״נ וקושין אץ פ״א‬ ‫נאיא נליס וזס ל״ל דני שנערוס לעשוס לו סעולס ‪1b‬‬ ‫ספקעס‬ ‫מיסה דא־צ לשוס לנו לק מיומס סעול‬ ‫אנל‬ ‫שנעלוס‬ ‫האישום וניטל לא נקרא נלל ו נ ו‬ ‫אנן‬ ‫דאטו‬ ‫מסילין א״א אגן אמרינן דאין לס נעל נלל ונן סדין גני‬ ‫לשם ג־נ‬ ‫סן דניב דף קליל מ״נ גני יש לו נניס‬ ‫וטי ניטין וף פיט מיא ננ׳ דנל נוול ונן סך‬ ‫נן‬ ‫דקדשין‬ ‫דף ס״ו דסוטס אף דכדנל א״צ עלוס מימ לאסוס על‬ ‫נמלס סוס הפקמס וסאוכס׳ נוס סונה נמ״א ואנמ״ל‬ ‫ומיקר סן בדדמ׳ ונדו דיקא ומנסנא או מילתא וענידא‬ ‫ונימ ואף דסרמניס ויל בסוף‬ ‫לגלוי לדף כיס נינמוס‬ ‫הלי נוושין לא הניא וס מימ נ פ ״ נ מסל׳ נמשי! סטיו‬ ‫נתנ כ ן מסין סומו נוי יעי נמס דסיל נפיג מסל' ינוס‬ ‫גבי ]ניסן[ נן לנעלי דעיא נאמן‬ ‫גינ‬ ‫עיש נסשגת ווס‬ ‫דסדני איל דין רק מציאוס ונני מיסס סיבס וסוס ס״ד‬ ‫שס לנבא לומר לאין נאמן שם סגדר דס״ל דוס דין‬ ‫קנין‬ ‫נזה‬ ‫וסארכס׳‬ ‫כלנה‬ ‫לא‬ ‫רזה סליא אס סינוס סוא‬ ‫דננדין לא ננער הססל של המיסה 'מנמלס או זה‬ ‫דנר‬ ‫סדש ע• ניטין יף פיג מינ והרי ׳נמס כו׳ וקדשין דף ד'‬ ‫עיב זקוקה ודף טי עינ ודף ״ד מ״א ונאמס וס פלנסא‬ ‫דהכא׳ ביבמוס דף קיו ננ׳ סלצס בלילה אס כשר תליא‬ ‫נוס‬ ‫זס לבר מלש לא שלא ננמר ססר סמיסס או‬ ‫אס‬ ‫דין ומי‬ ‫סיזילס דין ואס זה מחמס סלא ננמר סוה סוף‬ ‫במה דפליני נתוספ׳ פ״ד דיבמוס ריא ורבנן אס נסנ׳‬ ‫נשאס‬ ‫דאסוריס לינשא מסמס לעו אס‬ ‫למוסרה‬ ‫לאמיו‬ ‫בזה‬ ‫ומס בנא בנים אם מוסלס לססיבם לו ווס סליא‬ ‫מיש‬ ‫ומי נינמוס דף נימ ע״נ‬ ‫נוס‬ ‫ונימ‬ ‫מס‬ ‫וסנס‬ ‫דמטאר נינמות דף פיו מינ דמיא דוקא נססר ניל וע״ש‬ ‫ש א ל ד ‪.‬‬ ‫סססר‬ ‫דף ציא מיש נסוס׳ מס סוס‬ ‫סניל נמלץ‬ ‫אס‬ ‫סונל סנאמנוס שמס הנעל או סניל סס מסירים לסנסא‬ ‫]ברבר התר עגונה כנראה מתוך החשובה[‪.‬‬ ‫קנלחי‬ ‫מנתנו כעת והנה לא נתנרר נהגנ״ע אס מ׳ ]ירד[ לדרוש‬ ‫אצל הפלקאווניק אס האניח הנינ‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫יד‬ ‫נן נסנ שם ולנשוף כתנ‬ ‫שהפלקאווניק נחנ נן שלן לפי הנראה השינ וה לסאנ וכן‬ ‫ננלר הע״א שאמר שראה שנפצע נמקומוח מסוננים היכן‬ ‫הוה והנה אשינו י נקיצר נמרן ללינא נאן לנאר וד לא יספיק‬ ‫ממן והניר עיקר גלר נ ן למיתה ההתר לא הוה לין לק‬ ‫מציאת ולינא נעל והפלות רק על המיתה ווה מה‬ ‫לאמרינן‬ ‫ומי נחום׳ ׳נמוס וף פיו עינ ויה‬ ‫והוליוס‬ ‫נאמס‬ ‫מיש‬ ‫מכאן‬ ‫ספ״נ ודי‬ ‫מיי‬ ‫זס‬ ‫סוס‬ ‫נמנו‬ ‫מנלל‬ ‫יפיא‬ ‫ונס"‬ ‫נוס‬ ‫מיש דסא לא סוס ניל סנוול אן‬ ‫למד‬ ‫שננוס‬ ‫אס‬ ‫וס‬ ‫אמריס‬ ‫״ולאס‬ ‫ניד סנוול‬ ‫סלמניס‬ ‫שמעו‬ ‫ניו‬ ‫דף קכיא ואכמיל ונוס נינ‬ ‫זיל‬ ‫מפי ניל‬ ‫סנדול‬ ‫לססיל‬ ‫נסל׳‬ ‫מיש‬ ‫מיס‬ ‫ליל‬ ‫מס‬ ‫מיא‬ ‫ניכ‬ ‫סניול‬ ‫וסינ‬ ‫ודאי‬ ‫מ׳‬ ‫׳נעוס‬ ‫ופלינ׳‬ ‫נינמופ‬ ‫וף צינ םלכס וקלקלה אם נדר נשיאון נקלקלס או מסס‬ ‫ואמל אסין ושודמן פניוס ‪1‬ום‬ ‫י ל ‪6‬ס‬ ‫ססהל‬ ‫»‪fe‬‬ ‫להנשא‬ .‫צפנת‬ ‫ויל ניכ סרמניס ויל בספיא לסל' אסינ ונב׳ היא מצמה‬ ‫אס אמרה נתקדשת׳ מקודשת כיון שתוחזק נסקלת ולא‬ ‫ל׳‬ ‫אמר‬ ‫יוס‬ ‫ויל‬ ‫רק יבמה שאמלה לפלוני ווה נימ באביה אף אס‬ ‫לפלוני‬ ‫אנס‬ ‫נסקלת כיון ואביה אין נאמן לומר על‬ ‫בתו שהיא איא רק שקלשס וכן אס אמר נסקלשס לא מהני‬ ‫וכמבואר גירש׳ פינ דקלשין ורק אס אמר לפלוני רחמנא לא‬ ‫המנה לק לאיסורא אבל היא פצמס אס אמרס לפלוני נאמנת‬ ‫גס לסקילה רק אוחה אבל לא הנופל אבל אס סוחוקה איש‬ ‫יאשס ל׳ יוס או נס הנועל נסקל זה שיפת סרמביס‬ ‫ועי נהימ ונהשנת הראנ״ד על נהימ‬ ‫דנס‬ ‫אנ‬ ‫ויל‬ ‫אס אמר‬ ‫לפלוני נסקלת דהוס לדנר מסיוס ווה נופא במו קדושין ועי‬ ‫ברין פיב דנתונות על דף‬ ‫נינ ללא‬ ‫ונס‬ ‫מסנ׳ אמתלא‬ ‫תניד נאס אמרה אשת פלוני דזה ניפה הוה נמו קדושין‬ ‫וקדשין לא מהני תכיד וננדר‬ ‫שכתנ‬ ‫הרמניס‬ ‫נהל׳‬ ‫ויל‬ ‫נוירוח ננ׳ הפר לענדו דע״ו יצא לחילות לא נדל נירולרק‬ ‫נדר עצכ חירות נפינ ונן סיל נהן דנינ דף‬ ‫עינ‬ ‫ליה‬ ‫ננ׳ ללי נופא צני דפיא דוה לא נדר נירור רק נדר קנין‬ ‫וכן גני גירות ונני עפרתש תרומה ועיסחה ומפרש נן הן‬ ‫דינמות דף מיה ע״נ לא שנלה נו׳ עיש נזה‬ ‫נזה‬ ‫וכימ‬ ‫והנדר דאח חוק באילו הוה יה נופא אשית לא נירור ובאמת‬ ‫גירש' יבמות פיו על לף ס״א נבי פובדא של מרחא בת‬ ‫ניחוס ליהושע‬ ‫נן‬ ‫גמלא הוה‬ ‫שס נדר הערמה וזה ריל‬ ‫קמור דהינו דנני שיוכל לקימה אף שנעשה כהינ מסנ׳ אף‬ ‫דלא הוה מציאות קדושין ממש רק נעשה חופה והיא לא‬ ‫היסה כלל רק אחרח ויצאה קול נעיר מקודשח מותר‬ ‫לכנקה וזה ריל קשר והרנה הארכתי‬ ‫אמינ‬ ‫בוס וכאן חיו לעלות‬ ‫על הלעח להחיר ואף לפי לבריה הוה קלישון נמורין ואץ‬ ‫מאמינים לס כלל רק חזקה מה שתחיי אלס שלו וכן היתול‬ ‫וה ניכ גדר נשואין כיון דהמציאות כן וא״צ פיו פליס כלל‬ ‫ולכך אין מנואר בסן מחלוקה לשיעור יחוד‬ ‫ננ׳ קדושין בחופה רק בכתובות לף ייא מ״נ‬ ‫דסופה‬ ‫דף ל'‬ ‫ננדר סמכת‬ ‫נתולים ונירש׳ ניפץ פיו היד נב׳ לאתר נרושין עיש אבל‬ ‫נלא וה הוה נשיאון ממש כי זה‬ ‫לין לא מציאת לכן חיו‬ ‫להעלות על הלפת להתיל ׳לילי יוסף ראזין רב לפה‪.

‬׳ בחולה ובעולה ריל נ״כ כך וכן הך דמכות וף ז׳ נב׳‬ ‫במנאפים שיראו כוי עיש ומבואר בספרי פ׳ תצא פיסי רמ״נ‬ ‫על שכיבה וכן בפיס׳ רמיל גבי קנס על שכיבה עיש ור״ל‬ ‫אף לשען שלא הערה בה אין נאמן כלל נוס חיבה התירה‬ ‫וכן הוא הלין ועי בכליתות לף ״ב ע״ג‬ ‫נני שפחה חרופה‬ ‫לנאמן לומר לא נמרחי ביאחי וכן אס הרוצח‬ ‫ש־ום להנרצח נקב במקום סיף אין‬ ‫מקמכליס‬ ‫יפעון ויאמר‬ ‫על‬ ‫לבריו‬ ‫כלל לכך הוא הלי! ווה רק מחמח ביל ונמר וין וא״כ איא‬ ‫שהעדים יתחיגו על זה קרבן שבועה כיו! ללא‬ ‫הלנר ננמר‬ ‫על פיהם ואכמיל גוה פכיפ כך לעלים בעלות אשה במיתה‬ ‫הס נופא ביל ואיצ שוס וגר לכן מהנ׳ כה״נ רק במשאליס‬ ‫זה גדר תקנה ללכתחילה לא סנשא ועי נפיז מהלי נחלות‬ ‫בדברי‬ ‫הרמב״ס‬ ‫זיל‬ ‫שם‬ ‫לנקס רק שנדקר במלחמה ולא‬ ‫הביא הן דחציס משום לשם מירי‬ ‫בשני‬ ‫עלים שם מחמח‬ ‫נדר חרב מלובנח או נכווה לא חישינן לכך כחב רק נלקר‬ ‫עיש בזה ואכמיל אבל בעיא בחשאליס בנ״ל ליכא רק בה״כ‬ ‫נקפ לאס האשה שמעה ממנו ונשאת לא תצא ושם לא הוה‬ ‫בנלר התר רק בנדר שהיא קבלה ממנו ואז הוה רק נלר‬ ‫סיפור דברים לא עלות ומהנ׳ וכן זה הלין גבי עטים מסלית‬ ‫ואז לא הוה נדר עלות מהנ׳ אך רק שכ מוסיף אס אבל זכרו‬ ‫ובדומה ועי בהל׳ נחלות פיז בזה והארכתי בזה בת־א דכל לנר‬ ‫דאין זה גופה עדוח לק ממנו מחזיקין מהנ׳ נס ע" סימנים‬ ‫ולכן מבואל נהלי סיז שס ננ•‬ ‫עיי‬ ‫סימנים‬ ‫ואף ללא‬ ‫מצולה שהעלו‬ ‫אבל וע״כ‬ ‫סיל סימנים בעלוח אשה כלל לא‬ ‫כמיש הס לק משוס ומשחניס לאחל מיחה כאן‬ ‫ואין זה גוף ההחל מהני וכן‬ ‫סיל‬ ‫באבל‬ ‫כיון‬ ‫בחולין לף נ״ש עיא‬ ‫למהנ׳ להחיר עיי גליקם בכנפי עורף בבשר שחי וערב ולא‬ ‫מקשה‬ . היה דכל היני דהסר‬ ‫עעכנ‬ ‫ניד‬ ‫כמו גני נכור וכן נהסר נדרים סיני דרק‬ ‫מומחס כגון נלא פסח נמור אס חניל עםאו שלא‬ ‫לנר‬ ‫נאיזו‬ ‫נחננול‬ ‫כדין‬ ‫סססר שלסס וכמו נלא סהר איכ‬ ‫לסיז נני עיא נמשאליס ממינ נלא סהל איא נס דיענל‬ ‫להנשא‬ ‫ובסחר‬ ‫סניל‬ ‫עשו‬ ‫שלא‬ ‫כדין ומסשנוח סגמ׳‬ ‫דינמוח בסך ללינ נלאה שאין מעכב ההסל בי‪.‬״‬ ‫אגאל‬ ‫ולקזן‬ ‫זס אך מ׳ בנעל סלנות נלולוס בסל׳ יבוס נראס‬ ‫שעמל על זס שנסב ללכך נמש^ל״ס אף‬ ‫עיי‬ ‫ע‪/‬א אס‬ ‫נשאס לא סצא ל‪1‬דאי שהיה שם עול עליס לק אנן לא‬ ‫•דמינן מיש כזס וסנס המעין בדגלי סלמב״ס‬ ‫אישוס סייג והפין‬ ‫חישינן‬ ‫לא‬ ‫ויל בהל׳‬ ‫עד סניא מחלק בך דנשני עדים אז‬ ‫לסינס‬ ‫לחוקס‬ ‫וכיון‬ ‫לכס לא‬ ‫בלל לססל ניל ולשוס ניו לי נאומו שלהס ‪1‬לנך‬ ‫ט‬ ‫םנייס‬ ‫כו׳‬ ‫אף‬ ‫צר־ניס‬ ‫נשמש‬ ‫למנואל נימ ו ף קיז עינ וינוליס‬ ‫למנול ספסלי וסי נלר סכין מלוננס כיון דלא חסר לק‬ ‫נססך‬ ‫מימ •כולם לסנשא לזס איצ פסק ניל וכן סיכי‬ ‫ילאיני שנשכו נסש אף ליש לו לסואה מ׳ ניומא לף סיג‬ ‫ע*נ מיח שנים •נול להחיל דזס‬ ‫פענח‬ ‫נולאי ימוס ואף ויש‬ ‫סיבה לרווקה איל למוש לזה רק נ״ד אין יכוליס להמיר עיי‬ ‫ןה היכי שיש לומל שיש לוי רפואה לק ב׳ עלים שאיצ רשות ביל‬ ‫מותרת ע־פ זה אבל בהן ליבמות לף קכ־א אני פנ״פ נשנני‪-‬‬ ‫נמש והרי אני מת שם ע״כ שהלכו ומצאו מת רק לא‬ ‫כיון שהמזיק עצמו לפנ״פ ואחיכ‬ ‫ניכר‬ ‫מצאו מת מתירין אבל אס‬ ‫לא מצאו כלל אז איא להתיר אגל לישא שאמר פביפ מת‬ ‫שפיר מתירי! ווה גלר נחחילחה לגכורות לף מיו עיג‬ ‫עיש‬ ‫וע׳ בתוס' ניסין לף כיס עיב ליה וקתני עיש גזה והארכתי‬ ‫הרבה איך הוה ס״ל שס בניסין למל לשון נגי יוצא ליהרנ‬ ‫א‪ 1‬לימות בכיפה להתיל להשיא ואיך אפשל וציל ללק אס‬ ‫ביל צריכיכ לילו! עיפ אומל של עלים איא לבזה לא הוה‬ ‫עלות אבל שס כיון כניו עצמם אומריס‬ ‫מהני ועמ״ש‬ ‫זה‬ ‫הרמגיס זיל בהל׳ שאלה פיו היל ולישנא קמא לריי שס נבי‬ ‫נבי ביל של עכויס לא ר״ל להסיר רק ללא הוה נלר ספק‬ ‫רק וא״א להתיר ונ״מ לתרומה לאס בת‬ ‫לכהן לא‬ ‫ישרא׳‬ ‫תאכל נלר ולאי וכ! מוכח מלגרי הרמב״ס זיל בהל׳ תרומות‬ ‫פיס עיש אן אנן לא פסקינן כן וכן הך לשבועות לף ל״ל‬ ‫יויעה שס לא ל״ל‬ ‫סיא נב׳ יליעה בלא לאיה ולאיה בלא‬ ‫ללריא יכולים ללון לינ נאומו כוה וכן הך מי לא בעי‬ ‫מילע ישרא׳ כוי או שלס כו׳ וכן גבי קנם בתולה כו׳ ר״ל‬ ‫כך לל״נ אין העלים נמלים הדבר רק צריך לוה לין שפסקה‬ ‫לנו ללא מישינן למיעש לכרפה וכן לא‬ ‫פכויס כמבואר נירש׳ קנהלרין פיה‬ ‫לציפורי חזקה‬ ‫חישינן‬ ‫לאס‬ ‫שמא הוה‬ ‫משנריא‬ ‫הרג‬ ‫ישרא׳ כוי אף דאין העייס •ויפיס כלל וכן‬ ‫ני‪. גני ינמוס‬ ‫עיש‬ ‫לפלינ׳‬ ‫וסנס‬ ‫נאמס סארנחי נום לשישה רשיי נילס דף ניס עיא ונן‬ ‫סיל לסרמניס זיל נסליננילוס סי.‫צפנ‪1"1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫שאלית ות׳םובוח‬ ‫לסנשא או לומל שעה סנעל וכל נמס לס״ל שם‬ ‫ננ׳‬ ‫לנחל‬ ‫קלא‬ ‫סליא‬ ‫נשיאו]‬ ‫נעיא‬ ‫כיון לאסאי לני דינא‬ ‫ושרינן נו׳ מס וס סיל רק לומל לנאמס סססל ניל הוא‬ ‫שסנשא‬ ‫סוא הסל נמשך ונל רגע שסיא עס נעלס סוא‬ ‫מחמח ססיול ועי נסוס׳ חולין לף ציו‬ ‫עיא ליה סלניא‬ ‫םכסנו וגס צרסס אסולס וליל לניל צריניס לססיר גס‬ ‫״ל לריל כגון‬ ‫צאשסו השניה של סנעל לא מימלא וכן‬ ‫אס נשאס לנעל ‪0‬נ• ומס נלא נניס ויש לו עול אשס‬ ‫אנס סאחרם מסלס נחליצה של זו שסםילו וכן אס ונסס‬ ‫דסחס נעלה השני אין נקראס כצרס צרס קונוס לסתירס‬ ‫לרנ נינמוס וף י״א ללק וו‬ ‫וססל נמשך‬ ‫מסלס‬ ‫לא‬ ‫נפסק ואינ סוה קלא לקמי נישואין לכל רגע סוס נישואין‬ ‫וססר מלש וסנס נאמת‬ ‫סרמנ״ס‬ ‫סליגי‬ ‫וסחיס׳‬ ‫נימ‬ ‫שהאמינס סורה מיא אף מהיס אס וס סוס נלר לין או‬ ‫נילול נמור ע׳ נסך לסופה לף ו׳ ע״א גני סימה שיש‬ ‫לה עליס נמה״ שזנסה לאין המיס‬ ‫נלקין‬ ‫סיס ע־א אך סרמניס פסק לרק אס‬ ‫לחוס'‬ ‫ס״ל‬ ‫קולס שסיס נא‬ ‫ספל שונ א " לשהוח אנל לאחר שחיס אין ניל מקנלין‬ ‫אוחו כלל והארנחי נזס סרנס נשינוס סרמניס‬ ‫חליא‬ ‫סנאמניס‬ ‫נמס‬ ‫ויל וזה‬ ‫אס על סמציאוח או על סלי]‬ ‫ונימ לחניצס כסינ ולססר‬ ‫ציסס‬ ‫ליגמס‬ ‫והנה‬ ‫ואכמ־ל‬ ‫נירש' פינ לינמוס גני מה לר'׳ אמר סרגחיו לא סנשא‬ ‫אמר שס ממינ קפלו משיל לא קפלו‬ ‫עיש‬ ‫נחים‬ ‫ואף‬ ‫לאס קנולוסא עכיס סיא פניוס ועינ משים לצרך לקנלו‬ ‫נניל ואיא לקנלו וסיל לזה הוס סחר לאישיח נא למיתת‬ ‫הנעל ועי מיש סרמניס זיל נסל׳ גרשי!‬ ‫נשאס עיס פ״א אסורה היא‬ ‫נשאח‬ ‫לאס‬ ‫נספיו‬ ‫לאחר‬ ‫פיי ה״ל לאס‬ ‫להנשא לו ולנאולה‬ ‫חמוה‬ ‫מיחרח אחינ נמנואר נמשנה ושס‬ ‫אך ליל לסיל להחר שלח נמשך ורק עיפ סעו‬ ‫נמס‬ ‫ולכן אסורה גס לאחר מיחש של סאחר ועי‬ ‫נינמוס דף ק״ש עינ ריא ורננ.

נגוף‬ ‫נאסרה על נמלה ננדל אלי׳ דלנימ מלה וסיל‬ ‫לגמי והיכ׳ ויש עדם זה סוה שיני בנוף האשם אנל לליכא‬ ‫עוים‬ ‫ולק‬ ‫נאסלה‬ ‫על נעלה או צריך קרס ואכמ״ל נזה‬ ‫מכייפ לעשוח שיני בנוף סחציאיח ע״ וין צריך עויס‬ ‫וביו‬ ‫סמוכים כליח ינימ ולדל! סוסה וצלחה צוינה לניע חליצה‬ ‫ואף דלנויונו סלאשיניס רל ונס לבנו םנלול הלמב״ס לא‬ ‫ס״ל נן עפל אני חחח לנצי! אך סעיקל כמיש לדינא אבל‬ ‫ד‪-‬‬ ‫בגדר‬ ‫לנפלה אסולה נלא ספק ווה הנלל נמו הדק לשור סנסקל‬ ‫תור עגונה‬ ‫ב( עניין םנהג פתיהת הארון בתפילות דיה ויה־כ[‬ ‫ונסיח‬ ‫אנס‬ ‫נאסרים‬ ‫נגול‬ ‫נוף כמו דמניאל נבימ ומ׳‬ ‫קוושץ דף נין אך וס רק סגוף נסלס רק סי* ליס וניו‬ ‫נמשה‬ . לדנר לא נלוס הוא לבן ננ׳ כסב‬ ‫ממינ‬ ‫מנוין‬ ‫אס‬ ‫ולא‬ ‫מפיהן‬ ‫מפי‬ ‫ענדם‬ ‫נקחס‬ ‫לא סוס מסליח ואס לא ״ל דמשיזק‬ ‫בעלמא אבל נישלא׳ מהני ועי‬ ‫בחנם‬ ‫נילש׳‬ ‫ועי‬ ‫מס‬ ‫דירה׳ נס‬ ‫במס דסליני נזה לש״‬ ‫וסרמנ״ס זיל נהן דסנהדלין דף ליו מינ נני שני סיפר׳‬ ‫הליניס לפליג׳ ליי ולבנן אס שלישה אי לק שניים ולח״ק‬ ‫מה ליל אס‬ ‫או‬ ‫סמחיניס‬ ‫אחד‬ ‫גס‬ ‫נוחנ‬ ‫המונים‬ ‫לנל•‬ ‫לגלי‬ ‫ואסל‬ ‫לחיק שנהם נחוניס שנהם מיש נוס‬ ‫ואס אולינן נחל כחג או מנשיו נומן םקלאץ אוח! ובהן‬ ‫דניב דף קנ״ש ע״א הנימ נין נעשה קרונ או גזלן דזס‬ ‫נדר סיסל וזה לק ואין נאמן‬ ‫כוהנ‬ ‫ועי נחונוח‬ ‫דף‬ ‫נ׳ ננ׳‬ ‫אדם וכוי‬ ‫ואכמיל גזה אגל גני אגלח מסנ׳ וע׳‬ ‫מ׳‬ ‫גגי דסק׳ דסנסדלין דף ייא גגי עיגל‬ ‫נמנמויו‬ ‫דף‬ ‫השנה‬ ‫ונילם׳‬ ‫ס״‬ ‫חלומוח‬ ‫גבי אנלוח דמהנ׳ אף של‬ ‫עכייס וכן געיז ספיג ועי נימין דף‬ ‫״פ‬ ‫מיג ננ׳ שני‬ ‫עכויס זה שלא גפני זה ועי עיז דף םיא מיג יג׳ מנייס‬ ‫חישק‬ ‫לנמלין‬ ‫נהפאלקאווכיק‬ ‫ועי ג״ג‬ ‫דף‬ ‫ןאכמיל‬ ‫והשיג‬ ‫מכיס‬ ‫לו‬ ‫אס‬ ‫סעכויס‬ ‫כחג‬ ‫שמח נאגדח נוכל לסחירס‬ ‫נ׳ עיב גבי ויגולא אמל׳ מעשה לא מנדי‬ ‫ולא חישנן מחמס איוו פעס ונניסס פשה נן וסינ גבחוג‬ ‫סאנלח כן ואקנל ניד יוסף לאוין לנ מלוזינסק‪.‫צפנת‬ ‫מקשס כמו נפי! דף מי גני ראש ישלרס‬ ‫ניכ‬ ‫אן שם‬ ‫לק לםסויק שסוא »ק סעיטס שחשנס סולס לסחיל אנל‬ ‫ואכמיל‬ ‫נלגיס לא משנס לנו סורס וסאלכח׳ נוס נכימ‬ ‫מניס זס הגלל נעלוח אשה שמח נמלה ולנן יש נדפס‬ ‫דוקא‬ ‫נייש׳ יישלא' ניין שחוא נא להסיל‬ ‫מחכדן‬ ‫אס‬ ‫להפיל או מסני וגלל לו״ח כמנואל נילש׳ ספיז דינמויו‬ ‫אך אנן רךיל דאיל ואנמיל נוס והנס בעונלא לילן הנס‬ ‫נע־א איא להחיל ע״ מה שאמד שסיס נמקוס‬ ‫כיון‬ ‫לוח‬ ‫קינ‬ ‫עינ וזח נדר סמחר׳ לשם לף קייל מינ‬ ‫מסוננים‬ ‫ע״ חצים הוס נלר חלנ מלוננוח דינמומ דף‬ ‫דמיקר‬ ‫הנדר דנל דלק סחסן מזיק לוס מהני נדל סעחר׳ וחרנ‬ ‫דמנואל נלמנ״ס ויל‬ ‫מלובן וכמו מן סאלכונה ולמעלס‬ ‫נהלי שחיפה סיח סיא דנני חסל נחחילח סנליאס לק‬ ‫בל סלנל אבל נחחן אז נס מן האלבונס !למעלה פלפס‬ ‫ולכן פסק נינ בסלי אסיב סל הן מדם דף ביד דמפמא‬ ‫לידס עיש נזה ועי חולין דף מינ‬ ‫דף‬ ‫עינ וסיס׳ סוני!‬ ‫נ׳ פ״א ולק סיח׳ דחסל נמו עיף אונל מן מקום שנפשו‬ ‫יוצאה‬ ‫נונל‬ ‫אז‬ ‫נס‬ ‫להחיל‬ ‫סיס עיא ונלא זח איא‬ ‫להחיל לכן לא נשאל כאן לק מסאנלח סל ססאלקאמניק‬ ‫והנה ננל נחבח׳ לו דאינו מנולל אס סאניח כחג לו או‬ ‫סישרא׳ והנח אס הישלא׳ נסב נידא׳ איא לחסיל נשום‬ ‫אופן אן אס הנינ נסנ לו סנה אף דהרמניס זיל סיל‬ ‫דלק‬ ‫׳שלא׳ מחילין‬ ‫ננחנ‬ ‫מ " שפל מיקל הדנל דנמו‬ ‫דיינואל ב*מ דף נ׳ מינ ננ׳ סמפון היולא נר דנל שאין‬ ‫מנוי.‬‬ ‫סימן‬ ‫ש‬ ‫]א( ביאור סי‪8‬״א‬ ‫א‬ ‫רבגו‬ ‫לד­‬ ‫ל‬ ‫זיל‬ ‫פענח‬ ‫^ ל י ת יתשיביח‬ ‫מו‬ ‫ת ש ו כ ד­‬ ‫יים ב׳ ניד‬ ‫מרמ״פ‬ ‫אדר‬ ‫כ מ מ י ר ם׳‬ ‫פענויג‬ ‫ממעי‬ ‫לידיד סי*‬ ‫‪ n‬נעללץ שי׳ אמש נלילס סניא ל•‬ ‫ידידנו סיר ל״נ ש״ מנחנו ואנדנו בקללה כ• לברר‬ ‫יאמין‬ ‫לי‬ ‫נדנליס‬ ‫שלא‬ ‫זס‬ ‫יספיק הזמן יסטיל יסדו אך אבאר לו‬ ‫קצליס סנינמ לנו נזס‪ .‬וא׳ נילול סדנל‬ ‫שבן נעשה וגס נזס נע׳‬ ‫עדים‬ ‫בלבל שבעלום לק זה‬ ‫ללין נילול מסימ‬ ‫שיין לניד ולא נלא ניד דעי־ס אס‬ ‫דזה לא כל סדנליס צויכיס זה ע׳ קדושין דף סיס‬ ‫עינ‬ ‫לא‬ ‫נכל‬ ‫לא אנלי סהוי כו׳ לק וינ וונל שנעלוס ניכ‬ ‫כאשל‬ ‫אנאל‬ ‫לאסרם‬ ‫על‬ ‫לרין‬ ‫א״ס‬ ‫לקמן‬ ‫נעלס‬ ‫יאיכ‬ ‫דויח‬ ‫וסנה מדים נמו ויע זזנוה‬ ‫ע׳ נחום' סנסדרץ דף ח׳ מינ אס‬ ‫אצלנו‬ ‫שאין לנו סמוכים לק מדל‬ ‫שליחוחיהו ונלא םכיחא נא איכ נאסל על בעלם אן זס‬ ‫ב׳ דיניס המנואו ננמ׳ נדל פומסס ונדל זונה וזס שיחים‬ ‫סאישוח‬ ‫שינו נגיף סאשה ע׳ מעילה דף ״ח ע*נ ונניף‬ ‫ע׳ שס מעלה מעל וספרי נזה נכימ ונחיכ ננ׳ עיז‬ ‫וזנות וניי! להך דרנ נינמיח דף ׳*א ננ׳ סושה וצרי! סושס‬ ‫דאיצ חליצה וינוס זס רק‬ ‫ולבך‬ ‫קנסומ‬ ‫פ"‬ ‫ניד וסמוכים‬ ‫וכמו‬ ‫נוינ׳‬ ‫מודה נקנס פעור לכיע ולמיד דרק אס לא‬ ‫באו פדים לא ליל פעול לק דלא סיב ]דענדינן[ דניו‬ ‫מחינ׳ לו דיה נעשה מציאויז חדש ע " הנדה‬ ‫ניד‬ ‫שלסס‬ ‫בפני‬ ‫ולנו ליכא לא פשול ולא חיונ כיון דלא שיין לנו נ י ו‬ ‫כלל נמנואל נכ״מ נשיס ובן ננ׳‬ ‫זנוח‬ ‫וזה‬ ‫דנמ׳ דכחונוח וף פ• אין האשה כאסלח נוי‬ ‫והגמ׳ מקשה ומס סיד לק וליל אס‬ ‫האשה או‬ ‫זה‬ ‫נול‬ ‫ליל‬ ‫סכרו‬ ‫ע"‬ ‫קוים‬ ‫די.‬והוא זה ידומ שנל דבל‬ ‫שבמרום רק ב׳ מדים אן יש נ׳ מינים א׳ סיני שהעדים‬ ‫הדבר‬ ‫נמשים‬ ‫נמו בימין וקדוםק ינס שם יש ד׳ מינים‬ ‫נמןח הגפ וקוופין למשל במו בספר קדישק יבאמח בכסף‬ ‫ניב הם נ׳ פעולוח דסינו סנסף נ»שס כסף קדישץ והיא‬ ‫מקודשח‬ ‫סדנת‬ ‫רק‬ ‫שמי‬ ‫אן‬ ‫ארינוח‬ ‫סעינס ומי ספלול יש מס לסארין‬ ‫זס חל־א‬ ‫וסעמקה‬ ‫נדולס‬ ‫בדנל׳ לנינו סנדול‬ ‫נגדל‬ ‫ונחיא‬ ‫דנמו זימ השמש מסשמש נזה יש‬ ‫נדנד׳ ססילסוסיס סונא נקיצר‬ ‫המאיר לנו‬ ‫חידוש‬ ‫נסערו‬ ‫נירנ‬ ‫המולה‬ ‫זסנסנס ואכמיל מניפ יש גסס ב'‬ ‫סעולוח נסדנל ונן נססועל דהינו נסאיש וכן‬ ‫שפר‬ ‫באשה וע׳ קדושין דף פ׳ עינ גני‬ ‫נסנםמל‬ ‫לשמס‬ ‫קדושין‬ ‫ומדעחה ישם נגמ׳ מנואר כל הדנריס אמרים אן אכמיל‬ ‫ני‬ ‫נמנ״ס‬ ‫סלאםוניס‬ ‫לניחנו‬ ‫לנאר ספשפ נגמ"‬ ‫זיל‬ ‫אין מבאליס כלל אן לא זה כמנחי כאן‪ .

‬ניד ולא עדיס ולא מקוס רק מרנריס נעלמא א״כ‬ ‫זה‬ ‫רק‬ ‫דנימ לדינא להתיר אשה לנעלה והנח‬ ‫היכי‬ ‫כי‬ ‫למשל אס ראו שנחש נשך אחד מאי‬ ‫ביומא דף פינ ע״נ ליש רפואה נדוקת‬ ‫ע״ש‬ ‫ויסיכ‬ ‫מנואר‬ ‫נאמת‬ ‫שנת‬ ‫מדמחללין‬ ‫אך זה לבר רחוק מאוד וגס זה נימ אס‬ ‫רפואה שדוחין אח המזיק שלא‬ ‫או‬ ‫יהיה מחלחל והולך‬ ‫שמרשאי.‬ס‬ ‫בסברא כזה ננדר העולס הוה רחיה נמורה משאיכ נננ״א לאז‬ ‫רק בניד מצפרפין וביד נקברא של ראית אחד צא כלוס‬ ‫אריכוח נההתר‬ ‫ועתה נבוא לגדר עגונא הנה בזת יש‬ ‫מיתה של הבעל להאשה אס וה רק ניר לין או רק מחמס‬ ‫שאין לת נעל‬ ‫ר־נ ילא לפעולה תמיתה מתרת רק מת‬ ‫שנעשה עיי וה העור המציאות של הניף אשר יש‬ ‫עליו‬ ‫גדרי המישות ע׳ קדישין דף ייג עיב ודף ״ד ועיש‬ ‫נ׳ ע״ב מן שמיא דמקני וזה כנר האיר לנו רננו‬ ‫דף‬ ‫הגדול‬ ‫נהל׳ רוצח שיא דר״ל טנעו של עולם וזה נכ״מ נשיס כן‬ ‫ור״ל נתשגחת ד׳ ית׳ והעיקר דנר דזה לא דין וגזרה רק‬ ‫מחמת המציאוק אשראיא כעס סיס נלא מות ומוח נלא‬ ‫מיס מיקה הנעל שע״ זק ואננו כוי‬ ‫היא‬ ‫פניוח‬ ‫וזה‬ ‫לקח‬ ‫כוי נעשיק‬ ‫נעצס הפלנקא נסוף ינמוק אס צריך‬ ‫דויח לעדי נשיס ונירש׳ מנואר יוקר‬ ‫נזה‬ ‫דישרא׳ דוקא‬ ‫אס מחכוין לעמה או כשר מקיה ווה נדר עדוח נהשוח‬ ‫ולנר שנערוה הנה ע״א יש נוס כעת וכמת קסירוס אס‬ ‫נאמנות גני אשה גדר עדות או‬ ‫דענידא‬ ‫לנלוי ודיקא‬ ‫ומנסנא‬ ‫גדר נילוי מילחא ומלתא‬ ‫אן רננו סנדול שיל כן‬ ‫נזס נ׳ נדרים גדר סיפור וגס גדר‬ ‫נאמנות‬ ‫מסית‬ ‫פענח‬ ‫עדות‬ ‫רק‬ ‫מדרבנן‬ ‫וכנר הארכת• נזה וכל הראשונים אס‬ ‫פיך נימ שהאמינה‬ ‫נזה‬ ‫הורה ואכמ״ל‬ ‫המעיין‬ ‫וסנה‬ ‫נטונ נדנרי רנינו הנדול נפיינ מהל׳ נרשין מסטיו עד‬ ‫הכ׳א ולהלן לכאורה הדנריס שס קותריס ולא נקט נקדר‬ ‫דמתחילת אמר על עיא ונקט נאמן ואחיכ אמר דנדנריס‬ ‫שרונן למיקה שאני וזה לא‬ ‫מעיד‬ ‫מעידין וכוי נקט‬ ‫שייך‬ ‫אך‬ ‫לנאמן‬ ‫נקט‬ ‫ואחיכ‬ ‫דברי רננו הס שרירן וכך‬ ‫דנחזי אנן אס מעיד׳‪ .‬על אחד שמס כל שצריך ניד ימקוס‬ ‫נ״ד וקניעוס כייס זה רק לדבר של לין ודבר שאינו לדין לא‬ ‫סוס‪.‫צפנת‬ ‫‪30‬‬ ‫שאלות ותשוב״‬ ‫נפשס סלנר כנסמס טמאס ונםסנס וכמיש רננו סגלול‬ ‫סרמניס זיל נסל' מאיס וחולין דף‪ . את החולי ובזה יש אריכות נב׳ מוס של קדשים‬ ‫וגני סציד וגבי טרפת וגבי הורנ נפש ע' חולין ‪7‬ף‬ ‫ניד‬ ‫ע״נ ונינמות‬ ‫לף‬ ‫!ביבמות דף ק״ל ע״נ וחולין דף מיב‬ ‫ק‪-‬ב עיב גבי מרב מנוננס ותרי מבואר בימ דף קיז עיב‬ ‫לגס הרוגי מלכות אס לאו הרוח תות מחברי! לו תסימנין‬ ‫וסי‬ ‫תשחיטין‬ ‫נינמות דף ק״כ ע־נ נביתא ישישא‬ ‫ועי‬ ‫עיש ואיכ למשל לכאורה הך דינמות דף קיכ עיב שחט‬ ‫כוי וברח‬ ‫מעיד׳! בפשטוח ״ל דרק נרח דנמצא שלש בו‬ ‫הרוח אבל אס חעדיס הלכו והוא הוה אז ננית של שיש‬ ‫אפשר ללמא ענד׳ לו כמו נימ דף קיו עינ הכיל‬ ‫מה נאמר כ׳ רננו הגדול כתנ‬ ‫דבנה‬ ‫ע׳‬ ‫דף‬ ‫נמשכה‬ ‫ואפילו‬ ‫קכינ‬ ‫נרח‬ ‫והביא‬ ‫אנל‬ ‫אך‬ ‫עונדא‬ ‫כך‬ ‫דצלמ!‬ ‫דאמר אני םניפ נשכני נחש והרי אני מת והלכו ומצאו‬ ‫ולא‬ ‫סבירו‬ ‫והנה כ! הניא זה רננו הרמביס והנה אס‬ ‫לא הלכו כלל נראה דלא מהנ׳ ואף שאמר‬ ‫נחש‬ ‫נשכני‬ ‫והרי אני מח כל שלא מח לא מח ורק כיון דמצאו נוף אחד‬ ‫ע״ז אמרינן דנאמן הוה לומר דהוא פניש‬ ‫הנשיכה‬ ‫ומן‬ ‫מת ונתפח אנל נלא זה לא ועיש משוס שיש לו‬ ‫דעיא‬ ‫כמ״ש ומ״ש מנפל לביר מלאת כו׳ ועיכ‬ ‫רפואה‬ ‫כיז שלא‬ ‫העיד בנ״ד לא כלוס ורק שנא לניד ומספר ובעי‬ ‫התר ניד כמנואר דף‬ ‫ע״נ‬ ‫פיז‬ ‫פיח‬ ‫ודף‬ ‫דוקא‬ ‫צינ‬ ‫ודף‬ ‫והוריות רשיא וכימ וכיון דזה ננ״ד צצורך התר שונ כל‬ ‫איזה‬ ‫מציאות שיהא רפואה אף סיבת רחוקת‬ ‫ש״ל שיש‬ ‫אין מקבלי! אותו‬ ‫דחוה‬ ‫מחלוקת גני מ!‬ ‫זה‬ ‫נחרנ‬ ‫מלונן‬ ‫כלל‬ ‫הנה‬ ‫וכן‬ ‫מבואר‬ ‫בנמ׳‬ ‫הארנונה ולמעלה או מנויד דחס‬ ‫ח׳‬ ‫לכיע‬ ‫עשת‬ ‫אך אס אחיב מכיון אותו‬ ‫סלגתא שס ואס חישינן נזה עיש נהיס ונירש׳ שס ונתוס׳‬ ‫שס אן סנס רננו נס״ח כתנ אעיפ‬ ‫נו‬ ‫חציס‬ ‫אין‬ ‫מעיד‬ ‫נזה‬ ‫שדקרוסו‬ ‫נמלחמה ומיש שס‬ ‫אמיכ ומת זה דנר נפ״ע אן נהל׳‬ ‫כלוס הוא לא מהני‬ ‫גרשין‬ ‫דכ־ז שלא‬ ‫נדקר וירו‬ ‫היכי רק משוס חשש חרב‬ ‫או‬ ‫נהך דינמית דף ק״ד ע״נ‬ ‫ועמיש נתל׳ נמלות פיז אי שנדקר‬ ‫מעיי וזת כמיש דעיא כיון‬ ‫ירו‬ ‫מלובן‬ ‫נקט‬ ‫קנלו‬ ‫ניל‬ ‫נו חציס ולא‬ ‫וכיוצא‬ ‫לא‬ ‫מחלק‬ ‫נזה ונן נני‬ ‫משאליק נע״א רק אס אנל זכרו כסנ רבנו בתל׳‬ ‫ונהל׳ נחלות כתנ נס נשני עליס‬ ‫לשון‬ ‫גרסין‬ ‫זה ואכמיל עניפ כן‬ ‫אס הלנר נעשה ננושו מכת מיתה רק שיש איוו רשואה‬ ‫וסיבת‬ .‬סיס עינ‬ ‫טרפת‬ ‫מצינו‬ ‫לא‬ ‫חוזר לסכשרס והארכס׳ נזה הרנה נמיא וסנה‬ ‫יראס נמיש רננו סנדול נסל׳ סוטס דלדיד! דקיייל‬ ‫נעד‬ ‫נאמן‬ ‫מסית‬ ‫סוטס‬ ‫דעיא‬ ‫לאחר קויס מ״מ נ״מ גדולת‬ ‫בכמה דבריס ואחד דסא דקיי״ל נסיטס דף ו׳ סוטה שיש‬ ‫אוסס‬ ‫לס עדיס נמס״ אין סמיס בדקיס‬ ‫אמרינן‬ ‫ולא‬ ‫דאס אח׳ קסדי לאחר שסיס לא נרק׳ קהלי שקרי נכסי‬ ‫קיל‬ ‫וס רק שני עדיס אנל לא ע״א וססוס׳ נסוטס לא‬ ‫כ! עיש אך ספיקר כדנר׳ רננו דסלכס כמוח‪ 1‬כמעט בכל‬ ‫מקים‬ ‫ותנדר כך דאף דרבנו ויל נעצמו נהל׳ יסר\ת פיז‬ ‫ס״ז כסב דסיסון סדין עיפ ב׳ עדיס ‪1‬ה נוסיכ ות‬ ‫הנוף‬ ‫לשנות‬ ‫אבל‬ ‫כמ״ש‬ ‫רק‬ ‫המאורע וה תכף שראו חל‬ ‫עלסס שס ע דיס ותדבר ידוע רק לני בנדר חסרון ידיעת‬ ‫גס‬ ‫ונחמת‬ ‫מחלוקת‬ ‫זה‬ ‫בגמ׳ דנימ דף מינ עיב ריי‬ ‫ושמואל גני כשעת סחניעס ונ״מ וף ל״ת‬ ‫ע״ג ושבועות‬ ‫׳לוע‬ ‫לנו לא‬ ‫דף ל״ז עיא ואכמ״ל פכ״פ המציאות‬ ‫רק‬ ‫ידיעה וחקרון ידיעה לא כלוס היא ולנך אין המיס בדק• ן‬ ‫אבל‬ ‫נמקוס שהתורה נזרה לנו פעיא נאמן כמו ננאחר‬ ‫קרס שס לא סראיס עושה רק העלות בניי‬ ‫זמן‬ ‫שנא‬ ‫נביל אי!‬ ‫אמר‬ ‫כל‬ ‫ואיכ‬ ‫׳דיפסו כלום והמיס נלקיס‬ ‫ומדלא נלק לא מקנל׳! אופו כלל וחין משגיחי! עליו זה‬ ‫זיל‬ ‫רננו‬ ‫וכן דייק נפי״א מהל׳ גרשין דגני‬ ‫הנדר‬ ‫של‬ ‫מנכש‬ ‫אשתו ונא עצי׳ כהנ סקס נפני עדיס ולח כהנ‬ ‫דוקא נניא אנצ נתיחדה דשס ציל חוקה סנלא‬ ‫יחוד כתנ רק והוא שלאו‬ ‫ננ״א‬ ‫והוא‬ ‫כן‬ ‫הוקס׳‬ ‫עו׳‬ ‫מיניי!‬ ‫ונירש׳ דס־טה ס״א והוא ניכ וה הניר וחזקת היי! שירא‬ ‫ידיעה נלא‬ ‫ראיה‬ ‫וניד איא להס להורות דין הורת עצ‬ ‫וס רק במקום שבלא ביד לא כלום וכן כתב רננו הרמנ״ס‬ ‫ז״ל נתל׳ שאלה ופקדו! גבי אומד עיפ עיים ועי יבוו‪1‬ת דף‬ ‫צ״ת א״כ נ׳ עדיס דכנר נמשו עדיכ ע״פ ראיס וראיה שצ־‪.

אן נמ׳ שלנו לא ס״ל כן‬ ‫והראשונים מחלקים נזה נין עמוק‬ ‫הנדר שאמרת•‬ ‫לשוה‬ ‫וזה‬ ‫זה‬ ‫אכוזיל‬ ‫לו אז ולנאר זה לא יספיק הזמן רק נקיצר‬ ‫דנריכ נפשוסיס שאר דנריס יאמין לי כי אין לי פנאי‬ ‫]ני[‬ ‫אן מימ יראה מיש התום׳ ניכות דף מיח עיא בשם‬ ‫פרדר׳א‬ ‫נני‪ .‬ ‫ע׳‬ ‫דהוא‬ ‫ברכות‬ ‫דף‬ ‫כיה עיש וזה תציא אס יש עליה שם אהל ע׳ ערנין דף‬ ‫ציה‬ .‬ ‫ונירש׳‬ ‫כו׳‬ ‫פיח‬ ‫דהינו‬ ‫נועלת‬ ‫מנול מבין עקנ שלכם‬ ‫שיו ועי נינמות לף קינ שליתה היוצא‬ ‫עקנ"‬ ‫וינמות אמר‬ ‫ועי נורים דף כ׳ עקנה שאמרו‬ ‫פצ״ו שנשעה שישונ הנצים נין‬ ‫עקניס וריל כן דהנה מציאות עה״ל זה תאוה שלא לצירן‬ ‫הקיום של מין המציאת וכמיש הימנים זיל נמורה חינ‬ ‫פ"‬ ‫ופ״נ וכימ נזה וסי נספר׳ פ׳ האזינו שהיה ממאוים לונליס‬ ‫כמאבד אותם וזה ניר ששן והארכתי נזה אן זה‬ ‫הוה רק‬ ‫לאחר חשא של אדהיר וכן נזמן שקנצו לוחות א׳ המ נ־נ‬ ‫כן פסקה זוהמא וכידוע והנה נתחילת נריאה וכן עכשיו‬ ‫מניאר בנבילות לף ח׳‬ ‫‪1‬״נ דכצ חיה ונהמה נזמן שהיא‬ ‫מעונית אנה מקנלת זכר ולכן הוה רונא לתליא במעשה פ'‬ ‫נכירות‬ ‫לף‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותשע״‬ ‫כ׳ עיש וכימ לצריך הרנעה לנל מנחש עיש‬ ‫חזינן לנחש היא תאוה שלא לצורן כלל אנל נזנל צא שיין‬ ‫לומל שלא לצורך דאצלו אין מניעה וזה מן העקב‬ ‫כמנואל‬ ‫סנהווין הניל ועי שנת רף ק" עיא תאמה של הנחש עיש‬ ‫ונכנס כולן משוס ואצל! הוא בראש וזה ליל וננו‬ ‫נמווה‬ ‫דנעשה נאלם חאוה שלא ללולך ווה ממחילה איא רק נחוס שיש‬ ‫זמן שאיא שיהיה סי׳ וה קיוס המין ושוב נעשה זה נס נורעה‬ ‫טז‬ ‫דסינו מין האוס חס בעקב ו‪1‬ה המהימ הפסן •לסיר מחמח‬ ‫מאמת מושן אצלו דבר רפ וכמו שהארין רננו נמירה ‪0‬ס‬ ‫אולת אוס מידן סוס וס לן וכמה דנריס נילוס וס ריל שס‬ ‫סכוונס‬ ‫וזס‬ ‫דף ניס סקינו של איס הראשון כנלנל‬ ‫נינ‬ ‫מן‬ ‫אוהיו‬ ‫שנעולס‬ ‫חמה והוא ניר מקור של כל הדנריס‬ ‫וזה נלגל חמה נלנל הנוול ואף ממני חנואח שמש‬ ‫ודקלים‬ ‫בנולי תאוה כמיש סתיס׳ מנחות רף עיא וזה אשרה תמרי‬ ‫לבי נצרתי עי‪ 1‬דף מיח זזה נ׳ יקליס‬ ‫דף‬ ‫ערונין‬ ‫יצהיר‬ ‫ייס‬ ‫בפתחה של נכינכ‬ ‫של עבירה וננ" זה ענדו עיז‬ ‫סנהדרין דף ס״נ עיש וזה ריל הספרי פ׳ ברכה פיס׳ ש‪':‬ז‬ ‫עיר התמרים נהינס עיש משוס נ' דקליס וצוער‬ ‫סתמריס‬ ‫סוף‬ ‫כמנואר‬ ‫עיר‬ ‫הוה‬ ‫ינמוס ופסחיס דף נינ עיש בזה‬ ‫והמגיהים לא ירדו זהוה כמו הן דניצה דף כץ פ״ב דמשנש‬ ‫ותני ואכמיצ עכ״פ נחש בעקנ והנה ע׳ נירש' פיאה תיא‬ ‫אתה נושן וכל האברים מרניש־ם ומה זה הלא בכל הנשיכות‬ ‫והמכות כן רק כן דהנה נדרוסה הוה סרפה ס׳ תוס׳ וף‬ ‫מיב‬ ‫בחולין משעס דארס שורף ולמס בנחש רק סנ״נ ע׳‬ ‫דף‬ ‫חולי.נינ ונסיח דמאי‬ ‫למשביע נסית ונעהיל אין לו התר ועי נמ־ש רננו הרמנ״ס‬ ‫זיל בפה־מ בנדרים סיפ נערה‬ ‫המאורסה‬ ‫עיש‬ ‫הפתיחה הוא משוס זה דע״ ז־ נעשו ציבור‬ ‫מה דמנואר‬ ‫נזה ובן‬ ‫ובנדר‬ ‫וניד‬ ‫במדרשים ניחן שנשבע השנעיס צרפי לד׳ יחי‬ ‫וכן לקפיצות שנםדרו וזה השעם של מסול חכמים‬ ‫שאומרים‬ ‫ואנן שליחותיה! ענד־נן נעשוח ניד קבוע צרין דוקא נה״כ‬ ‫ומקום ארון ע׳ נרמנ״כ נהלי שבועות ובשנועות דף ליה‬ ‫נב׳ ה" עומד בבסיכ ונאעת אצלם הוה‬ ‫הארון נלא ולח‬ ‫כלל רק הפרוכת הוה במקיכ דלת וזה לא הוה הפסק ע'‬ ‫נובחים דנ ניה עיש ננ׳ וילון דלא הוה נעילה‬ ‫אן אצלנו‬ ‫מחמת דהא סתוס׳ כתבו במנחות דף לינ דלפי המנהנ יסית‬ ‫עומדת הוס צריכים כולנו לעמוד מיש אן באמת כיון‬ ‫נסיבה נפיע ואף דמה נבלי שהיא‬ ‫כליי.‫צפנת‬ ‫וסינה לרפאות לא ננדר בירור וכמיש הסוס׳‬ ‫ל״ח‬ ‫גבי‬ ‫סיב‬ ‫מחמת דידיעה שלהם הוה תכף ידיעה ברורה‬ ‫המציאות‬ ‫נכורוס דף‬ ‫ברקות במוס אז שני פדים ממירי! אותה‬ ‫מת‬ ‫ודאי‬ ‫ואמרינן דפי‬ ‫כנר ומותרת לינשא אבל ע״ עיא צא‬ ‫מהנ׳ לזה ונמשאל״ס זה רק שסי׳ כדי שתצא נפשו ונס זה‬ ‫דלכתחילה‬ ‫חקנה‬ ‫לא נס בשני עדים ועי נהן דגיסיי דף‬ ‫כיה סינ וכיש עיא לישנא דרישא דר״ דנס אס אמר‬ ‫שיצא ליהרנ ויצא למות משיאין אך זה מאוד קשה‬ ‫ניד‬ ‫וםרמניס‬ ‫זיל אף דלענין תרומה פשק נהלי תרומות תיס דגת‬ ‫לכהן אכה‬ ‫ישרא'‬ ‫אוכלת ננור ודאי ומימ להפן נת כהן צישרא'‬ ‫לא כתב שאוכלת וזה ולומר שפקע האישות פ " זה איא ביק‬ ‫ינשעה שאמרו זה עוין חי נמור והארכתי נזה הרנה ועי‬ ‫נפיו מהל׳ נרשין נזה ואכמיל ולא מהנ׳ לא נ׳ פדיס וצא‬ ‫ע״א דאינו כלוס ואף‬ ‫דלינ‬ ‫דר״ אמר דמשיאין אשתו יש‬ ‫בזה אריכות ואכמיל עניפ זה היין אבל כיז אס כבר אירע‬ ‫סינה או שעי׳ עצמו יהיה נו והוא נורס וכעין מיש הרין‬ ‫זיל בחולין דף נינ גני דתלינן נקו! משוס דארי צריך שני‬ ‫פעולות משאינ בקין וכן נחש לא מינע׳‬ ‫עומד איכ הוה‬ ‫נסכהדרין דף‬ ‫ועיקר‬ ‫הסועל‬ ‫״ו ננ׳‬ ‫למיד‬ ‫שיניו‬ ‫ני!‬ ‫רק מצו האדם וזה ריל הנמ'‬ ‫קיו ונחש מיי והוה אקוץ נעלמא‬ ‫הנדר אנאר לו אף שהוא נדר לרוש מימ הוא אמתי‬ ‫לסנה יראה נונר׳ רנני המורה לנו דעת נחיב נפירש על‬ ‫מעינ וממה שצריך שתדעהו שהנחש לא קרנ לאדם כוי וכותב‬ ‫שם דברים שרק באמצעית חיה ומימלא נינע זה לזרעו של‬ ‫כוונתו‬ ‫אדם ורק נעקב ומה הוא מרמז דברים פשיסיס ומה‬ ‫והמפרשים שם נראש הנרניני לנרו בזה ונרי הבלים והזיות‬ ‫אן הכמנה פשיסז הנה מבואר באורינ סיפ ליא ברא מיה‬ ‫נעולס ונרא מיה באד־ נ׳ עקביו ומה זה אן כך להנה‬ ‫ע׳ .‬ ‫עיב !למה לא אמרינן זה רק כך דכל‬ ‫ניח‬ ‫המזיקים הנשך הארס רק במקום שנשן ועיי זה נשרף ועי׳‬ ‫פועל‬ ‫זה‬ ‫הגוף וכל שעשה זה נשרפת הנהמה אבל‬ ‫בכל‬ ‫הכחש נושן נעקנ והנשיכה פועלת בכל הנוף כ׳ נושך נבל‬ ‫ננ׳‬ ‫הנוף ונזר ]נען[ תחילתן נקופן וכמו דמנואר נפסיק‬ ‫ין כשפישן נוי ואיכ ממינ אס שלש כארס תכף היא נשלש‬ ‫נכצ‬ ‫הנוף‬ ‫ומיתה‬ ‫ואס‬ ‫מוסל שם זה הנלר וזה רק‬ ‫שלש נשוס אבר רק הארס‬ ‫לא‬ ‫ננחש‬ ‫אבל‬ ‫נשאר‬ ‫אש‬ ‫נס‬ ‫עושה‬ ‫וכדומה וכן מבואר נירש' ניק פיא זה המציאה אינה‬ ‫רק באבר שננע שם ואיב איא שימוח רק עי• פעולה אחריז‬ ‫לכן‬ ‫להירש•‬ ‫םיל‬ ‫דאין‬ ‫מעיד׳.זיר לף כיא מנואל ננ׳ רקנ הנא מן העקנ לנשר של‬ ‫עקנו אי! נו שוס חיות לא כללי ולא‬ ‫לף‬ ‫ונרכוס‬ ‫כיה‬ ‫פרפ׳‬ ‫בנמ׳‬ ‫ולכן‬ ‫פ״כ עקנ! נונע נערוה או רואה קולא‬ ‫ר״ל דלא שין נדר ושב לף כיה עיא כל עצמותי תאמרנה‬ ‫ועי קנהדרין לף ק־ח עינ מביא‬ ‫עיש נרשיי‬ ‫מני.‬עינר השנה ואס נתוזעשי עיש ומיקר הובר‬ ‫דצרין לעשות ניד חשוב ומקום ניד ועיי שנשל׳! סית ניוס‬ ‫יינ‬ ‫או פותחין הארון נמשו ניו חשוב ועי נתוס׳ חולין לף‬ ‫לאס נדו הכותים ניכ נסית נדרו אותם ועי נשיפת הנאיניכ‬ ‫הונא נר״ף נהל׳ נורים וברין לף כינ .

‬‬ ‫כמסור״ר‬ ‫פ־נ מה לאפל הוזלה פקקי( מיני ליל דזח מימצא כיון‬ ‫סיז לננ׳ כחינס אף שיורשים נסלס ע*ש וזה הגלל‬ ‫סימן לה׳‬ ‫לשרנ סחוינ‬ ‫פענח‬ ‫לעלוה‬ ‫נלאשיניס‬ ‫לק״״ל‬ ‫לאף‬ ‫אשה מ־מ מומל להכעיס כשל ועי‬ ‫נרשניס נ־נ לף קכיח דקיל לשקול‬ ‫ענילס‬ ‫לקנל‬ ‫א״‬ ‫עליו ננלל נאמן עלי אנא לק קלונ ואף למקנהללין לף‬ ‫כ־ס ע״נ משמע לספן םיל לדשנים לזה לק ללנא לסיל‬ ‫מומר‬ ‫כשר ולק משעם משקל אנל ללילן הוס‬ ‫להכעיס‬ ‫עלוס‬ ‫סקול הגיף ןא״ לקבלו איך הלין ננ׳‬ ‫כהנ הלמנ״ס זיל נפתימ שמא יעשה זס‬ ‫לכן‬ ‫אשס‬ ‫מסמס נניעה‬ ‫וסשול מכיס שיל להירש׳ לצריך קנלה עלוה וזה לק‬ ‫ס״ל דכות נלר בירור לא תקנה וסיראה וכ. הנועם סייג סנו׳ו שאין מעילי. על אלס שחת אלא‬ ‫ני.‬‬ ‫ב׳‬ ‫מפלסל‬ ‫נלנר׳‬ ‫!סמשנה‬ ‫סנמ׳‬ ‫חכמיס‬ ‫פנלר כך‬ ‫לסשנוס‬ ‫פיז עינ ודף צ״נ ודף ציא‬ ‫ע״נ אף אס מה״ה אז הוה זח‬ ‫הולאה שנהקנה מחמה שעם לליקאי או מלהא‬ ‫לענילא‬ ‫לגלוי ןוגאמה[ הוא לץ או סברא בכל פעם שאנו מהילין‬ ‫ווה פלגתא להמשנס ם״ל להוה הוראה ורף לאחי שנשאה‬ ‫היא מחמה הוראה ולא מחמה הנירר וזה ריצ הנמ׳ דף‬ ‫לינ‬ ‫כיון‬ ‫עיא‬ ‫לאהיא לניל כו׳ כקלא לקולם נישואין‬ ‫ומה זה אן ליל דלא דהנ״ד ססקו שמה נעלה ומימלא‬ ‫מוהל להנשא לק דזה התל נמשן וא״נ‬ ‫נל‬ ‫זמן שהיא‬ ‫נשאה זה עיי ההל נ־ד והוה נקודס נישואין וזה‬ ‫וזס‬ ‫נמשן‬ ‫דנל‬ ‫נאמס סליא נסלגהא דר״ וריא גני הלכה‬ ‫וקלקלה מה ר״ל אס זנסה עיש ואידך סיל אסין דשויסן‬ ‫פנויה ריל דזה מימלא ואידך ס״ל דלא רק זז דין וההר‬ ‫וזיז ריל‬ ‫ניכ סחוס׳ חולין דף ציו עיא דיס סלניא ונס‬ ‫צרהה אסורה ר״ל לאס עיא העיי על אשס שמס נעלס‬ ‫עול סעס לסתיר יכן נימ אס לאחר‬ ‫מימ סצרס צריכס‬ ‫םנשאס לנעל ומס נצא‬ ‫אס זנתה לא‬ ‫הוס‬ ‫נניס‬ ‫]מה‬ ‫לעני![‬ ‫שס‬ ‫לאס‬ ‫צרסס‬ ‫וכ.‫פנת‬ ‫‪32‬‬ ‫‪nam‬‬ ‫ליס ומנילס לף כיו עיכ לק כיון שעשו ללס נססס ובזיכ‬ ‫אץ עליו נלל נהיכ קנוע ונליה‬ ‫וניסיכ שאנו מוסיפים‬ ‫ססילוה נצלן לפהוס הללה והפלוכה וסוס סליס כן הוא‬ ‫ללינא ואקצר נזס‬ ‫סלנל אין צ׳ בזה‬ ‫ננלר ספנוול מן‬ ‫סנאי לסשינו‪. ניע‬ ‫דקיייל‬ ‫מדלש‬ ‫נסונס נינמוח דף קייז עיא אס‬ ‫סיהס נס כסן לישרא' ונא עיא ואעלס שמס כעלם או‬ ‫סיא‬ ‫מצמס‬ ‫אם‬ ‫מוזלס לבית אניס לאכילס סלזמס וזה‬ ‫סליא אס זס מימלא או נדל ססל ומי‬ ‫נינמס‬ ‫ונ־ל‬ ‫יסלונ נעלס נשניל וה וליל להנס זס‬ ‫לף‬ ‫קנלס׳ וסנס לנאל זס לא ׳קסיק סזמ.‬‬ ‫שבט‬ ‫ננון נמשלים דאםחו אסורה אם זה לק הקנה או מללבנן‬ ‫לר*י אמר ממינ קפלי משול היא ומס ריל אס קמלו היא‬ ‫]בדבר התר עגונה כמבואר מתוך התשובה[‬ ‫סרפינ‬ ‫שנפסקה ממנו חוזלח לא ע״׳ פעולה שלו וכן גימ לחפן‬ ‫ניכ נמס למנואר נירש׳ יבמוח סינ ננ׳ הינתיו לא תנשא‬ ‫ש א ל ה ‪. צלונ וכס־נ מנו&ר נלנר׳ הרמנ״ס נסי״ז‬ ‫גרושי.‬ ‫פעור מחליצה ומי נלמניס נהלי נרושץ‬ ‫ונקס‬ ‫סיי הינ‬ ‫עיא העיל ונשאה לא ישא אוהה העל ומה‬ ‫זס סא מנואל נינמוס שם לף כיו‬ ‫נהנויו לאס‬ ‫מוסלס‬ ‫נשאו‬ ‫וכיפ סרמנ״ם‬ ‫שס‬ ‫אח״כ לינשא להם אך כאן‬ ‫לזח לא חחר מחמה לאמרינן שמה רק הוראה‬ ‫נמשכת‬ ‫אסור ועי נסיסש׳ נינמוח שס פצנחא לאס נשאח לאחיו‬ ‫של על ומס‬ ‫דזח‬ ‫הליא‬ ‫נלא נניס אס מיסרס לססינס לסעל וזח‬ ‫מחמה‬ ‫זה רק מחמח חחר א׳ ונדר לעזיין‬ ‫נשאר זיקס של ראשון ונדל נשואין הראשנים מפילי. ע»פ עיא לזס לרין התל נ״ל‬ ‫ינמוס‬ ‫כהן אי נקראה אנודא נו עדיין ועי נהשנה נהלי נחלוח‬ ‫ע"‬ ‫שמעון לינ נ״ רנ נשארס״ן מכסנו‬ ‫לף‬ ‫נלר אישוח ונימ ‪ ob‬מיחלח לאנול בהלימה אס היא בה‬ ‫פנויה ורק ל״ל כיון לנע׳ המל ניד‬ ‫תשובה‪. עיקל‬ ‫ועיש נהוק׳ לף פיז‬ ‫ליל‬ ‫דף ניס‬ ‫לססיל‬ ‫לרין‬ ‫כשר ועי נזה נפסימ שם גני לא ישא מנומס שמא‬ ‫כ־ז‬ ‫ננ׳‬ ‫סקול‬ ‫לנזלן‬ ‫נסנסלרין‬ ‫מנואר‬ ‫מומל להכעיס סוס ססקוצ לק לנ־ל אין‬ ‫עושין אוהו לעל לכן יש שישה‬ ‫מה שאנו מסירי. ומי‬ ‫נינעוס‬ ‫ניס עינ יגישין דף פיג ע״נ גני יניס אס‬ ‫דף‬ ‫זה דנר מדש או עדיין נשואי נעלס א׳ וקדושי!‬ ‫ע״א‬ ‫כהינ‬ ‫ינס‬ ‫דף ייד‬ ‫אסל ודף ס׳ עיא וניע נזה ואכמיל וכ. מה‬ ‫לכל שיש איזו משש שלא מס לא סוס‬ ‫מלוננס‬ ‫לינמוס‬ ‫אס‬ ‫דק״״ל‬ ‫עלוס כמ‪ 1‬חרנ‬ ‫לף ק־כ עינ וקמהרי לינמומ לף ק״ל‬ ‫מהל׳‬ ‫עינ וכ. לזה איצ ההר‬ ‫ניד לי אף שעדיין לא מה רק חי סוא וקוסז למןה‬ ‫נע־א‬ ‫אנל‬ ‫לצריך החל ניל אז א״א להעיל ננ״ל נלנר שלא‬ ‫לאה מס וכן גבי גלל סימניס להלמב״ס זיל ססק‬ ‫סימנים‬ ‫עשויס‬ ‫לסשסנות‬ ‫ובאמס‬ ‫מובהקים לנמלי ומ״ש גבי העלו‬ ‫ליל‬ ‫כמיל‬ ‫אף‬ ‫נקימניס‬ ‫לנל למעילים‬ ‫הארכתי‬ ‫בזח כיון ללא זה הוא הההל לק מימלא מהני אף להום‬ ‫לק אומדנא נלולה אבל לבל לזה‬ ‫א־א‬ ‫ניפא המליאה ההתל‬ ‫לההיר עיי אומדנה ובעין זה מבואר נלמב׳ס נהל׳‬ ‫חובל ס־נ ה־ח דאס אמר שנחסרש אין מאמינין לו‬ ‫עד‬ ‫רק‬ ‫שיבדק זמן מרובה ע״ש וננ׳ חרש לאביו ע׳ ברמנים‬ ‫בחני ממרים פיח היו וכן חוא ננ־ק לף‬ ‫לחיינ מיהה ולמה‬ ‫פיו וסנחדרין‬ ‫שס לא אמרינן להמחין כו׳ אך שס‬ ‫כיון להחיונ לא נשניל חחרשימ רק נשניל נופחא ללמא‬ ‫שאין‬ ‫כן׳ והחלשוח מוכיח על זה לי כמה שאנו מרנישיה‬ ‫שומע אנל נהשלוס שהחשלוס עכור זח לא מקני והאלכחי‬ ‫נזה הלנה נסך לנבורוה לף כ׳ עא‬ ‫חישינן‬ ‫לחל‬ ‫אנל‬ ‫לכולא‬ ‫לא‬ ‫נושא‬ ‫ליל נ״כ כן לסימני סליסוה לא וס‬ ‫נופא ססריםוס רק סימן שניכר שהיא כריס לא חישינן‬ ‫לסינס רמוקה אנל לנר שזה ניסא הוא מה שאנו לנין‬ ‫אמרינן שמא לא זה ואכמ־ל והארכסי נזס נלנרי סלפנים‬ ‫זיל נהלי לוצמ פיט ה־נ להמלילה קולס הקנולה‬ ‫ונחוספ׳ אימא להפן למויוס לאסל הקנולס וזה‬ ‫וכילוש׳‬ ‫שליא‬ ‫אס‬ .‬ ‫א־כ מה ולאי ע־ש והנלר נראה למחלק‬ ‫עלים‬ ‫נ׳‬ ‫לעיא עיש לגני שמשו נו שנים כו׳ ננמ׳ לף ק״כ עינ‬ ‫ונרמניס נקש מעידין עליו רי׳ל שגייס כיו.‬ ‫לרסס ננעל שני צרס סופה לעני.

עי׳ שליחים וגס נאמח אץ‬ ‫קמנפרסין ופורס׳ שמננ דהוה רק גדר‬ ‫ככיפיחא דארמאי נימין דף י״א דאף נשפרוח לא‬ ‫עהני‬ ‫והארכתי נזה נני ערכאוח דייל דהפעס דהוה כמו נאמן‬ ‫עלי אנא אן זה‬ ‫נזה‬ ‫אנל‬ ‫אס‬ ‫תליא‬ ‫אס סס נדר מציאות אז מהני‬ ‫הם כנתמה וכמיש הראניד זיל נתשנת‬ ‫פ״ב ה״ וריל אס הס פסולים נדר העדר או פיסליס‬ ‫ונ״מ להן פלונתא דתוקפ׳ דחולין ושאר אס עכי״ם וישלא׳‬ ‫סוחפים‬ ‫בהמת‬ ‫כאחת‬ ‫הלחנ״ד כשרה בלא‬ ‫אס‬ ‫כשרה‬ ‫כלום ולא‬ ‫כמבואר בזבחים דף נ׳ ודף ג׳‬ ‫כשיפת‬ ‫סרמניס‬ ‫דאם נימא כשיפח‬ ‫מינה‬ ‫לא‬ ‫מחריב‬ ‫וכימ‬ ‫אנל‬ ‫אס‬ ‫בס‬ ‫פוסל‬ ‫סקילה ובזס ישרא׳ מומר נרע וכן גבי‬ ‫עדות בנמצא אחל קרוב או פסול אס עכויס פיסל דאס‬ ‫לא כלום לא פסל וכמו אבן וכמיש‬ ‫נירש׳ תוריות‬ ‫פיא‬ ‫תזנא נת״ שס דף ד׳ דסוס כאנן גני סנסדלין ותארנתי‬ ‫נזה הרנה ולגבי קנלת לקנל׳ אז‬ ‫מסני‬ ‫ולהרמנ״ס‬ ‫לשימת‬ ‫סראניל לא‬ ‫מהני וזה ריל רש*׳ גיסי! דף ש' סיב‬ ‫ונ״ק דף פיח פיא ל״ל דסס נדר מציאות לא העדר וזה‬ ‫פענח‬ ‫*‪nam‬‬ ‫יז‬ ‫ניכ הכוונה דלי( ‪ fern‬נסנית כסנדקוס בסן יריע ולבנן‬ ‫והארכה׳ בזה דלייה לא מקשה סג»׳ יוריע לף קי״ח‬ ‫מה‬ ‫חמי‬ ‫וכן‬ ‫ננ׳ לרחה הא מוכיז מכיס דאשה כשלה‬ ‫לנבי אחל דזה אמל בית• ולעלמה לכיפ כשלה‬ ‫לדרימ‬ ‫ק״ל‬ ‫דישרא' הוא‬ ‫אן ניע‬ ‫נדר עיוה ואין עמה לאשס‬ ‫ונדע משא־כ לעצמה הוה ניר שישיר ונאמנה לא‬ ‫עדוח‬ ‫כלל‬ ‫גני‬ ‫ולכך‬ ‫בנדר‬ ‫הוה כמו סן לקנהדרין דף כיד עיא‬ ‫לרימ עיש והארכסי בזה הרנס דלעה פקקינן כרינו דנס‬ ‫סונוה מבואר נקתס דנאענס‬ ‫להחמיר לא מהמנא ונבי‬ ‫להחמיר ע׳ שישה ‪7‬ף ליא ואכמיל עכיפ ס־ל לר»ע‬ ‫עלות‬ ‫ועדיס‬ ‫באשה‬ ‫דזס‬ ‫פסולת והשיבו לו מסונלקית ליל‬ ‫דהארכסי בזה בכימ דכל חק״ח שהקנו להכשיר ‪ 0 6‬ר״ל‬ ‫לסנקי ממנו החסיון ונעשה נדר דין או זה מציאוח אחר‬ ‫וקיל דזה נעשה בנדר כשר מקל־ח‬ ‫כיון‬ ‫שזה‬ ‫וא״נ‬ ‫לעדוס אשה‬ ‫אשה איך היא עליפא מכשלה אן ליע שיל‬ ‫ימסלי׳ח הוה הקנה ע׳ בשנס רף קמ״ה עיב ]ונכולוה דף‬ ‫ליש[ וכחונות‬ ‫כיו עינ ובילש׳ נכתונת שס מחליקס‬ ‫דף‬ ‫אס הקשן הוה קרוב אס מסני בשבויה ונמ׳ דיל! לא שיל‬ ‫כן וע׳ בכסוביס שס וב־ק דף קי״ד עיב הנרסא אס קנון‬ ‫נהלי‬ ‫או אלס וברמביס‬ ‫נזה‬ ‫אסיב‬ ‫ועיקר‬ ‫ואנמיל‬ ‫המחלוקס דנישין הוה רק אס הוה ספק איא נדר אישוס‬ ‫או רק נדר סקיח דלא עייף מצלונ על הצליבה ובאמס‬ ‫אץ‬ ‫נבי צלוב נימב״ס בהל' ניושין כסנ רק‬ ‫ריל‬ ‫מעיד‬ ‫נדר פיא ובמשנה נקנו מעידין יכן נהלי נחלוס סיז נקנו‬ ‫ממידי. לף ניח ע״נ ולף ניפ מ״מ נימ דבח‬ ‫׳שלא׳ לכהן‬ ‫כחן‬ ‫שנח‬ ‫לא‬ ‫חאנל נחרומח‬ ‫לישרא׳‬ ‫חאכל לא‬ ‫ילל ולאי אבל להפך‬ ‫נחנ זה לזה לק משוס‬ ‫להלרא לניח נשא וזה נ״ז לעדין אנולא נו לא‬ ‫הלרא‬ ‫ונמו למונח מדנלי הלמניס פיע הינ עיש וסך ללי׳‬ ‫רק למשנה שלנו לסיל להוראה אז הוה לא נלל‬ ‫רק דין וכמו בנדל סן דמכוח דף ז׳ עיא נמנאסיס‬ ‫שיראו כדרך‬ ‫נדול וכן נקנס והארכה׳ נזה הרנה‬ ‫ליד‬ ‫בירור‬ ‫על‬ ‫וכמנואר נקפרי ס׳ חצא פיק׳ רמ״נ ושכנ‬ ‫על שכינה ר׳ל דכן הוא הדין ועיז חינ א!‬ ‫ע״א‬ ‫זה‬ ‫מי‬ ‫לא‬ ‫נהן‬ ‫די כאומד‬ ‫דשניעוח‬ ‫דף‬ ‫נעי מידע פרשה כו׳ עכייס כו׳ או‬ ‫נעולה כוי להסן דשס אף דצרין דוקא עדים הנמר היא‬ ‫לא עיס העייס רק נזהיכ ויין החורה וראיס‬ ‫דאף אס‬ ‫הוא מען שהנרצח הוה נמקוס הנקנ הרני וכן אס מען‬ ‫פיס מצאח׳ בקנק וכן נמקים ]שיש[ ]שם רק[ של ישרא׳ אס‬ ‫אמר מכייס לא מסכי ועי נירש׳‬ ‫סנהררץ פיה מפנריא‬ ‫ללפור׳ חזקה ישרא׳ הוא הוא וא״כ לא שיך נזה שנועוח‬ ‫כי‬ ‫העדוח‬ ‫הניאל ננמ' שם עכ״ס להחיר עי׳ מה‬ ‫הוא‬ ‫שראו עדים שהילכו אוחי לסרוג חיו‬ ‫זה לדידן ינהיג גס הרא״ש מודח‬ ‫הורגי.‬ ‫ג״כ‬ ‫אנל‬ ‫עלהס‬ ‫נס‬ ‫נלר‬ ‫אף קניף לעשיח‬ ‫דשם‬ ‫רק‬ ‫דחס הוה‬ ‫לא נכא.‫צפנת‬ ‫מדידס‬ ‫אס‬ ‫שאלות‬ ‫בגדר בירר אז צלין דוקא גדל שסס ילאו‬ ‫דנאומד לא מכני עדוס רק‬ ‫נמיש סרמניס‬ ‫של‬ ‫אימד‬ ‫זיל נהל׳ שאלה‬ ‫נעלמס‬ ‫סדינים‬ ‫פיו היד ומדידס הוס‬ ‫נדר אומד ונירור וזה לרין שיה׳׳ הדינים עצמם וכמבואר‬ ‫והארכס׳‬ ‫נסיעה דף מיס הס ולא שלוחם ואכעיל‬ ‫הרבה גני סן סלנסא דסיף ינמוס אס צריך דויח‬ ‫דגרק‬ ‫אשה ונילש׳ מניאל בהך דדף קכיא ע״ב‬ ‫נזה‬ ‫בעווס‬ ‫במשנה‬ ‫נישרא׳ על שיהא מכמן ליל נלר דויח וגדל עדוס‬ ‫ונזה‬ ‫משליח‬ ‫עליף‬ ‫דוקא‬ ‫לשם לא חל נלר עלוס רק סיפור‬ ‫חישינן לכל סני‬ ‫ומחני לחרנס שיפוס אף נמלחמה ולא‬ ‫מחני כלל‬ ‫חששא אנל נעלוח שס לרין נירור נמור ולא‬ ‫לק אס מעילים כמיש סרמנ״ס זיל שננל חוח נו מיחה‬ ‫סעולס שסופו למוח ונאמח אף לסרמניס זיל פקק‬ ‫ולא‬ ‫כלינ לל״ מיפי.‬ ‫ישס בסב ורק להסיר לישא אנל לא לנחצוס עיש‬ ‫נזה ‪:‬כחן נגיסץ נקנו נס מה‬ ‫קעיניא‬ ‫יהינו כיפה סו‬ ‫ואיך אפשר לומר להסיר לנשואי. דאמל ומנואר ביומא דף פ״נ דיש רפואה לנחש עיש‬ ‫אפשר‬ ‫ורימ לף קיבה רחוקה מימ ע " אחד או קול לא‬ ‫להסיר ורק שראו אותו ומצאו נוף והן דשמעו קול פניפ‬ ‫דצוויז עי אחר נאמס זה לא הניא הרמניס זיל והארכסי‬ ‫נזה הרנה זאכמיל ינאמס הן דירש׳‬ ‫ספ״ז היה‬ ‫דינמוס‬ ‫ננ' אנד סלוני כו׳ ציל לא סנשא וכן הוא נסוקס׳ משוס‬ ‫קכינ‬ ‫לזה רק קיל הנרה ולא למי לפניפ לדף‬ ‫דמשיאץ‬ ‫עיפ נס קול ןאקצר נזה לכן לא אופל לססכיס נזה ומס‬ ‫שנבסנ נמכה״ע שלהס‬ ‫ועני ל׳ לאחזק׳ כו׳‬ ‫מלנל שזה שזה ניכ רק משלהס‬ ‫הארכס•‬ ‫ונאעס‬ ‫לסוס לנר‬ ‫לאנלס‬ ‫להודיע לא דנל קיפול נס לשיפס הני לפלינו על הרמניס‬ ‫זיל לללין לוקא כסב ׳שלאי לא‬ ‫נסכוין‬ ‫מקליס והוה בגלל‬ ‫מהנ׳‬ ‫להעיל ועי‬ ‫גבי לקק• ובילש׳ סלומוס פיש פיי היח‬ ‫לסוב‬ ‫אין‬ ‫נגדל‬ ‫מנחוס לף‬ ‫ועיז‬ ‫ע'‬ ‫סיב םלין‬ ‫אנרסא לא נכריכ לוקץ ונכסונוס סיב סיג דמובח לשס לא‬ ‫מלקוק לכסונ‬ ‫ונאמס הרמניס‬ ‫כיל‬ ‫׳דיל׳‬ ‫יוסף‬ ‫ראוין‬ ‫רנ‬ ‫עלמינקק‬ ‫זיל לא הניא כלל גלל לצל־ן לוקא םסר‬ ‫ביל ועי נלפ־א להוריוס‬ ‫מיש נס״ ונרמניס נהלי שגגויו‬ ‫פ‪-‬ל היג נקס העידו והארכה׳ נזה נמ״א‪.‬‬ ‫משיק הוספה עיש ל‪ 1‬נעשיק למיס לקיל לסרמנס זיל‬ ‫לע״א גרע לגני לנריס שאנס נרוריס שמס כמו‬ ‫דייק‬ . ע״ מה שנפשק להשליכו‬ ‫שס וכן יי׳ נחשיס נקנו מעייין דהרי דף קכינ נני הן‬ ‫אדס‬ ‫דאני פניפ נשכני נחש והל׳ אני מס דוקא שמצאו‬ ‫אנל אס נא הלכי כלל לא וכן מוכח נרמניס שס משוס‬ ‫כיו.

‬‬ ‫וכל‬ ‫דנר דסוה גדר פדות אז צרין ונלים נרוכיכ ואף ומשאליס‬ ‫]בנדר‬ ‫סוס חקיח שלא תנשא לכתסילס ואס נשאת לא תצא נאמת‬ ‫הקפס נספל הלכות נוולות נהלי ינוס וכיק ומיא רק לאחל‬ ‫נ״ד וניל איא להתיכ נזה איכ סוס לומו תצא‬ ‫הוס‬ ‫נלא‬ ‫כלוס‬ ‫שיוועיס זה לכן מסני למנין שלא תצא עיש אנל מ״מ‬ ‫אנו‬ ‫אס‬ ‫זכלי אכל ננכר׳ די נמנע נלנד דלנוו סיפוו‬ ‫מסני זה ולא להחיל לק להחזיק שמת פלוני‬ ‫מותרח ולא חצא וכן‬ ‫ומימלא‬ ‫גני נכול‬ ‫היא‬ ‫זה החילוק נהפיו גני עד מפי מד‬ ‫דמד מפי עד לדין עדות גרע מאשה ומי נפנח‬ ‫פינ‬ ‫ויו‬ ‫דף קמיה‬ ‫ונכולוס דף ליו ונירש׳ נסופה פיו ופ״א‬ ‫מוכח דגני סימה לאסר קוים פד מפי עד גרפ מאשה דאשה‬ ‫נמקוס שמאמינין לס יש עליה גדר מדוח ועל מפי פד לא‬ ‫הוס נגור רק סיפור ואיצ לנרר כל כך משאיכ‬ ‫ולכן שס‬ ‫נאשה וענו ופי‬ ‫נומניס נהל־ נחלוח פיז היג ניכ ואנו‬ ‫זכרו והנס מה דנקפ שם נסיפא אס העיוו העייס ונויס‬ ‫שחזקחן למיהה וכוי ואחיכ נשמע שמח עיש נכימ מס דכחנ‬ ‫עצמו‬ ‫וסוחל‬ ‫אן שם‬ ‫ערכאות בהתר‬ ‫תשובה‪.‫‪34‬‬ ‫פענח‬ ‫‪mam‬‬ ‫סימן לוי‬ ‫דויק נלפונו שס נהסיז ףיז וסנה יראה נסינ דנני פיא‬ ‫נמים שאליס נקס ואנו זכוי ונשסכח כד‬ ‫נינ כתב‬ ‫וגני‬ ‫סתס פנפ כמו ננמ' וף קכיא פנפ משא זזה משוס‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫איא‬ ‫לנו לסוציא וס‬ ‫למציאות של האיש‬ ‫עצמה‬ ‫צריך‬ ‫החל‬ ‫ומימלא‬ ‫אס מת ליכא פחה ומה אנו‬ ‫אבל למס יקייל סעית צא שיין כלל זה ונימ להפך ולא‬ ‫שין הן וין ובימ שהאמינס חזוס כו׳ דף פיח‬ ‫תייז‬ ‫עינ ודף‬ ‫פיג ובימ ע׳ נופיא והזויות נזה עיש נחי׳ וואי׳‬ ‫וסו׳ מבואו נילש׳ זנתוסש׳ ואף אס נימא ועיא נינמס צא‬ ‫מסני‬ .‬‬ ‫כיון ולא‬ ‫ניו ותירץ דנני מניעה סיכ יש הונה‬ ‫עגונה[‪.‬‬ ‫יוס ב׳ כיה איר חופ״נ לכלב החוינ מסיק שמעתא כמהוו״ל‬ ‫רפא' נ״י הכהן רב ננפמיל קנלח׳ !זכחנו ע״ אחד‬ ‫והנה נאמח לא רצית• להשיבו כלל מחמה כי האשה נישאח‬ ‫ונעח כזאח הוה כמו סן דקדושין דף ע־א הניעו כוי ואף‬ ‫הוה‬ ‫דהחוש' שנועוח דף ל׳ ע״נ כחנו בדיה אבל דלשהוק‬ ‫נדר קוס ועשה עיש והנדל משוס דנלס באיסור איא הוס‬ ‫כסצס לא כמו נשאר וזה הנדר ישנועוח דף מ״ו עינ עוקנ‬ ‫כוי ואיש מיש החום׳ נימין יף מ־א‬ ‫לעבדי‬ ‫נס‬ ‫עינ ננ׳ שפחה היא‬ ‫איסורא דוס הוס כקוכ ועשה ונרס וכן הנדר‬ ‫דשנח דניסין שם ניכ מי שנורס לאחד שלא יוכל לקיים דין‬ ‫פייר עונל הוא על לשנח ולא אמלינן נזה‬ ‫חנירן‬ ‫שחונה‬ ‫ואכמיל וסנה נעיקר הנדר יש נזה להארין הרנה נדר עיוח‬ ‫נירר דנריכ שמח‬ ‫אשה להחירה אס זה מדוח ודין או רק‬ ‫ויל נמו הנ׳ דניסין דף ניח ע״נ‬ ‫נעלה ומימלא מוחרח לא עי• יין ועי קדושין וף י״נ ע״נ‬ ‫כנין יוצא מביו של ישוא׳ או של נכו׳ כ׳ והם ואו איחו‬ ‫לאו איה׳‬ ‫ח׳ שלם רק סינה ]ונהיג חלקו חוס׳ ניק דף •יז עינ ו״ס‬ ‫ורק כלי עיש[ חצוניח מה שעומד למיחה שס איא נס לנחלה‬ ‫רק אס שמעו שמח ודי אחיכ שמיעה‬ ‫נזה‬ ‫נעיא‬ ‫ועיש נהיד‬ ‫ונאמח הוה לנדר לסחיר נשואי] ספק איא ממש לא‬ ‫כמו נחלומה נח ישרא׳ לכהן ננ׳ ניד כמיש נמכחנ׳ דשס‬ ‫הוה כמו זוה ווא׳ אנל לא לנשואין וכמיש נמכחני הקדים‬ ‫וע״י נ״נ אף סיכ׳ דלא משקרי לא מסנ׳ נלא מסליח כלל‬ ‫רק השפיות מכשייין ו‪1‬ס נוה יש כמה סתירוח אבל‬ ‫נעיפ איא לנו לסולות שוס דנל פ " ווה‬ ‫די.‬ ‫עדותן‬ ‫ותקנה‬ ‫נינ דף מיס פ־א נמס דמסיק אשל פיהס כו׳ וסן‬ ‫ופי‬ ‫לניסין‬ ‫וף ייס ע״נ נבי שני עכויס נמסל״ת זה שלא נפנ• וס שס‬ ‫לק ווה כמו לשון סשסו ולא אמיותס וס״ש נלמניס נהלי‬ ‫פכי!‬ ‫מלוס‬ ‫דסוס כמסלית‬ ‫וליל דוק כמו שסשסו נקוא‬ ‫מעצמו ובלא זה לא זע׳ ביוש׳ שנת פיא דפלותן היא מ״ח‬ ‫גולות וליל כסיג ולכך סלמנים זיל השמיס בהל׳ מאים פיג‬ ‫סייח ננ• נציס פנויס פיש נוס‬ ‫ואכמיל‬ ‫ונאמת‬ ‫האוכתי‬ ‫נוה אס שין ג״כ לגו גוו התל ניל כיו! לאין לנו סמוכין‬ ‫יק נגיי שליחות והשליחות ג״כ לא שאנחנו עושים יק שכן‬ ‫נמסו לנו מלנויזינו נפלי סגמ׳‬ ‫דינמית‬ ‫וף‬ ‫קייז‬ ‫ולא‬ ‫כלל‬ ‫שין‬ ‫סן ‪• 7‬ן‬ ‫ע״נ וכימ נוס ואסצו כיי ילילו יוסף‬ ‫ננ' נמיחה וזה ריל הך יקדו שין‬ ‫נ׳‬ ‫רף‬ ‫מקנה כו׳ מן שמיא ר״ל כמציאוח כן וזה‬ ‫עינ‬ ‫נדר נילי מלתא‬ ‫דריל רק סיפור ומציאח שפלוני מח ומימלא היא מוחלת וזה‬ ‫ניכ הגור דינמוח דף פיח אחא ננרא‬ ‫ועי‬ ‫ניק‬ ‫לף‬ ‫וקא׳‬ ‫עיש נחיס׳‬ ‫פיו פינ כשנא הרוג כו׳ וכריחוח יף כיי‬ ‫ע״א ואיכ מה מקשי החיס׳ ונאמח נירש׳ ׳נמוח פס״ו היל‬ ‫סיל‬ ‫ננמ׳ לחר• וחר• ולא אמריק אחא ננרא כו׳‬ ‫כסיל‬ ‫וסספס לזה חליא אס זה הלין נהאשה לסמיחה מחרח או‬ ‫נלל מן פמיא ל״ל הא מח הנפל ופי נישין לף כיס עינ ננ׳‬ ‫הא ואנא דקסניחא ואף דשס נימא ללא מחמח לליכא נעל‬ ‫זה‬ ‫ליל דהיא אנה איא וא״כ ליכא נס ואכמ״ל יכן נאמח‬ ‫הנדר לינמוח דף צ״נ עיא הוראה א‪ 1‬סעוח נ״נ חליא נוה‬ ‫אס זה הדין מה שמחירין אשם עיפ עיא ולא שאנו אומליס‬ ‫שמח נפלה ומימלא מוחרח אז רק שאומרים שמת ועיקר רק‬ ‫סיפור וכן‬ ‫נסן לכאן לא אמרינן אין לנר שנערוס ע׳ דף‬ ‫פיח ולף ציל ננ׳ פיא נינמס ולף כיה וכחונוח לף‬ ‫כינ‬ ‫פינ ונירש׳ כפסיז לינמוח מקשה מס נין נרושין למיחה ננ׳‬ ‫נאמנית ואשה לומר מת וכן נתוספ׳‬ ‫פיו‬ ‫לכחונוח מקשה‬ ‫כן ובאמת גפ הוא לין ושייך לומר לנר עווה נשני לנריס‬ ‫נהמציאת של‬ ‫כנש‬ ‫וכנירושין ונהנילל של הנש והנירושין‬ ‫וזה שני ונדים פ׳ קדושין וף ם״ו ותיס׳‬ ‫וופיא‬ ‫דגימין‬ ‫דף ב׳‬ ‫נתונות לף ת׳‬ ‫פיג ודף פיס אנל מיתה וס נוגע‬ ‫לאוין לנ מוווינסק כמדומס ל׳ שכתנ שיש לו‬ ‫חיא מספל•‬ ‫יואס שס נמ״ש נפייג ופייו וכלי נלושין נוס‬ ‫גוויס‬ ‫מתיוין ובאמת סומניס זיל לא נתב נלל ועיש עיא או סיפ‬ ‫ניג‬ ‫נ י ו דס״ל וזה וק אם אמוינן הוואס‬ ‫איוו‬ ‫ולכך גני שנדה לכמס ואשינים לא מסני מםלית של‬ ‫פ׳ נהלי‬ ‫נילול‬ ‫‪no‬‬ ‫אםינ פייח‬ ‫לק תקנה‬ ‫פסול‬ ‫מסיפ‬ ‫סייח‬ ‫ודין‬ ‫או‬ ‫וסייפ‬ ‫דשס‬ ‫לא סוס כצל‬ ‫מסמס מפלה סשו ניוסקין ולכך‬ ‫ע״‬ ‫נ״נ‬ ‫מגדל שטיס‪.

הסתם סוס שס עול אנשים רק‬ ‫סנ׳ לא נאו לניד ושני עיים א״‪5‬‬ ‫נדבר׳ הרמב״ס‬ ‫זיל‬ ‫תתר‬ ‫וסמעיין‬ ‫נפ״ג מסל׳ גרושין יראה שם ננל‬ ‫תני דאין נשאי. אישות ושם עיקל השיטה וא״צ‬ ‫קנלתיו‬ ‫מסלית‬ ‫גני‬ ‫כיון‬ ‫דזס לא‬ ‫שין כלל לאישות‬ ‫דניתוש לסשש לחוק לק זה מימלא וכן נכל הנ׳‬ ‫סששות‬ ‫דמלסמה ימימלא יטליס ניד להסיל ננדו וין וכמ׳ש לש"‬ ‫נינמות דף קי״ז פ״א גני נתונה‬ ‫יסזטס‬ ‫וכן תוא נילש׳‬ ‫פיס‬ ‫וסלנס סאלכחי נזס גשיטת סלמנ״ס ז״ל נסל׳‬ ‫נמםין פייג ואף ולהסיי אשס פיי סימנים לא מסני נלל‬ ‫ומשמפ‬ ‫אף‬ ‫סימנים‬ ‫מונסקים מחמס ססשש יסימניס‬ ‫ע ״ זה סלנל שסוא של‬ ‫סשויס לסשסנוס אנל לססדק‬ ‫פלוני ע " סימנים ומימלא היא מוחות מסני ונכ״מ בזת‬ ‫אכמיל אך נל ו ס נמסלית אנל‬ ‫אופן‬ ‫דק‬ ‫סן‬ ‫יניטין‬ ‫ענוים זילאס שם נונר׳‬ ‫פיי שאלס איא נשום‬ ‫וף •יש‬ ‫מינ ננ׳ מקרי לשני‬ ‫סימנים לסוס נמסליס שם‬ ‫כן‬ . דף ניס ע״נ מיש לק מסלית‬ ‫דאז הוס‬ ‫סיפיל ולא שיך כלל לוי. דף מיא עיש‬ ‫ואכמיל‬ ‫נמכ‬ ‫ולהפן‬ ‫לש״‬ ‫נימ אס סוס גלו מליאמ על זס ולכן‬ ‫ניכוין‬ ‫ט׳ ע״נ וע׳ כיק וף פיח וכיון‬ ‫יף‬ ‫דסוינן דסם מלייס על דינים סוה ננלל מליאומ לא בגיל‬ ‫העדל‬ ‫יש‬ ‫ולכך‬ ‫לומל‬ ‫שטדות שלהם סיכי דאיצ‬ ‫על‬ ‫לספעולת שלהם לק ננלו נילול ומסני סיני דליכא חשש‬ ‫למשקל וזת‬ ‫תליא בנ׳ סלשונות סגיטין וף י׳ ע״נ ועיש‬ ‫נלשיי לאו נני כליתות ולא ננ׳ עווח ומיש הלמניס זיל‬ ‫נהל׳ מלוס פכ־ז וזס לק סשטל שלסס אנל מס שאזמלים‬ ‫נפיהס אף אס נימא ולא משקלי התולה עשאה אותם‬ ‫למשקלי והעלי ובגלל שכחב לש״ זיל‬ ‫נינמות‬ ‫עינ גני פכו״ס וזונה תיא ועיש דף ליז‬ ‫עיג‬ ‫מינ‬ ‫דף‬ ‫ודף ל״ז‬ ‫עינ ווף ל״ס יסולין וף ג׳ עינ גני מומל לסכעים וכימ‬ ‫וליל דזת וין כן ולנ. נאמן ומס ריל וגני נרא נמשאל״ס נקט‬ ‫ונאבד זכר! ינסל׳ נסלוח שם נקט על נ׳ עדים אן שם‬ ‫ריל כמו‬ ‫סן‬ ‫לגיטין וף ביס עינ וע• בינמוס דף קיכ‬ ‫עיב גני שסט שנים כו׳ לדק מעילין וכן כתב‬ ‫סרמנים‬ ‫זיל ואכמיל ועי גורם׳ •במוס פינ גב• סרגתיו נקט‬ ‫ממינ‬ ‫קטל!‬ ‫סשול כו׳‬ ‫ומס שיך נזס אס נסלנ נהרג‬ ‫ואנס איא אן משום דכיד״איא לססיל‬ ‫מומל‬ ‫לסכעיס‬ ‫וקי״ל‬ ‫שם‬ ‫כאני‬ ‫וכן‬ ‫נ״מ‬ ‫בנון‬ ‫גסנהודין דף כיו ופסול‬ ‫יה‬ ‫‪ 5 0‬מ ת י ל ‪ on‬לק‬ ‫"‬ ‫ואס‬ ‫אס נימא דאיל נלד מדות די נזה‬ ‫יצליך‬ ‫נימא‬ ‫עלומ איא לנו להתיל עיפ אל חשת לשע יבאממ תאדכת׳‬ ‫בזס ללא מהנ׳ בזה גס נאמן עליו דסכהללין‬ ‫זכינ הלשבים ביב דף קכייו דפסיל של נזהיכ‬ ‫לקנל‬ ‫וכן‬ ‫עליו‬ ‫איי‬ ‫יוכמ־ס‬ ‫עליס‬ ‫כליס‬ ‫לא‬ ‫ואי‬ ‫להכעיס נהי דניד א״ לקבלו‬ ‫דף‬ ‫א״ סוא‬ ‫למקן וכן נימ גני עדי‬ ‫קדושין דשס לליך נ׳ מיני עויס א׳‬ ‫הקדוש׳. דשינח בלשונו פעמים נקט בלשון‬ ‫אין‬ ‫ופעמים‬ ‫מעיד‬ ‫נשוב‬ ‫אחד‬ ‫בלשון מעידין ובן נהלי נחלות נזס‬ ‫ופעם אמר אי.‬ ‫כיו‬ ‫על‬ ‫לנלא‬ ‫סלנל‬ ‫נגדל נירול אן מועל‬ ‫מיסו‬ ‫אם‬ ‫יש‬ ‫ממליאומ‬ ‫ומאוד האדכת׳ נזה נירש׳ שיא מינוין ננ׳ כומיס !אכמ״ל‬ ‫קכ״נו גכי‬ ‫והנה זה מניאי ננינ דף‬ ‫גזלן‬ ‫ופסיל‬ ‫חולה ואף וחמים קודס שנעשה גזלן מימ כיון‬ ‫הוא‬ ‫של‬ ‫לכעמ‬ ‫נזלן אף שכנל היה כמו שנחקלס מימ כיון וללין‬ ‫עניפ קיוס פסיל משאינ נקלונ וסגלל לקלונ הוס גזסיכ‬ ‫]למשקי[‬ ‫למלאות‬ ‫ושוב סוס גלל סעלל ולכן מסני גני גט קלס‬ ‫וע׳‬ ‫דף פיא פיב אבל גזלן הוא פסול‬ ‫גיסי.‬ ‫עיי ולא מסכי גס בקלס‬ ‫נמשך ואיא לעשומ שוס דנו‬ ‫ואכמיל וסנה גני עכויס מה סוא אס סוא מציאומ נדנד‬ ‫שהחולה‬ ‫פסלמי‬ ‫סלמנ״ס‬ ‫והלאב״ל‬ ‫דפליני‬ ‫אי כמאן דלימא כלל ע׳ נמס‬ ‫זיל נהל׳ אסיט פיג ס״ עיש וליל‬ ‫אם עכו״ם הוס כגדל פועל לפסול או העיל וכמו בהמה‬ ‫עיש ונ״מ דלהלמכיס דל אס עכייס וישלא׳ שסטו נהמה‬ ‫אסמ‬ ‫ולסלאניל כשלת וכשיטמ סמוספ׳ וכמומל‬ ‫טלסה‬ ‫לכיע סלפס ועי מוס׳ סוצין דף ׳*ו וסול׳.‫צפנת‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫מהני וכן היא נעלמה אנה נאמנת לומל מת ינמי מ״מ אסמסמת גזה״כ איך נעל‪1‬ס ‪ b00‬מנה‬ ‫נתינמה ואתינ אמלה מס נעלי נאמנת ושזנ זה לא מחמת‬ ‫נזס״נ ולין לק מתמת סיפזל אך מימ הלי נשטפות לף‬ ‫לינ וכן נתנ סומנ״ס ז״ל נהל׳ עלות פיה לזה הוה‬ ‫עלות לא סיפול‬ ‫נדל‬ ‫נ׳ באמת יש נאשס נ׳ גלליס נלל שהיא‬ ‫של סנעל וגלו שאסולה לעלמא ולסתילס לעלמא סוס זה‬ ‫דין ונ׳ עדיס הוס עליס‬ ‫שעדין לא הנילו נניל‬ ‫אף‬ ‫ועיא אף נמקוס שסוא נאמן ננול עד כיו שלא הגיד‬ ‫ככ־ו לא כלום וביון הכי שאין ניל מקנלין אותו לא סוס‬ ‫ומאל‬ ‫עוות‬ ‫סרנתיו‬ ‫סאוכתי‬ ‫וסיל‬ ‫ומת‬ ‫נזה‬ ‫ויכמות דף כיס נני‬ ‫נתן‬ ‫לר״ שם דנם נזלן ואיליתא כשר‬ ‫לעוות אשה לזה לק לאשס לסשיאס אנל על סוטה לא‬ ‫]גני[ קו״ס ונס שם נאמן עיא מהית וכן ע״ע לגס שם‬ ‫נאמן מסית גזלן ואולייסא פסול‬ ‫ואשס‬ ‫גול‬ ‫א״ל‬ ‫לק‬ ‫לנ״ע‬ ‫סיל‬ ‫דליי‬ ‫עוות לק בגדל גילו מלתא על האיש‬ ‫שמת ולכן ס״ל בגיטין וף כיס ע״נ דיכולין להתיל ע״פ‬ ‫אימדנא שימות לשם תמוה מאוד אטו מי עויף מכל סני‬ ‫ליבמות וף ק״כ וקכ״א ללוכ יכו׳ לק והיכ׳ וללין נול‬ ‫עלות לא שין על‬ ‫םומנ״ס‬ ‫אומדנא נמיש‬ ‫שאלה פיו תיל ומאוד תאונת׳ נזה ננ׳ תן‬ ‫נהל׳‬ ‫זיל‬ ‫דמכיס‬ ‫דף‬ ‫ז׳ גני במנאפיס כי׳ ומימ סיל לנהיג ז״ל וכן ס״ל לסיס׳‬ ‫לף ט׳ ולאסול על נעלה לק כמנסול כו׳ משום‬ ‫כמונות‬ ‫לגני קטלא התולה‬ ‫סספלי‬ ‫ליל‬ ‫לאסרה‬ ‫פ׳‬ ‫על‬ ‫סיבה על זס לק על סזקה זה וזה‬ ‫תלא‬ ‫נעלה‬ ‫פיס׳ למ״נ ושכנ על שכינס אנל‬ ‫זת לק מתמת המליאות ולא אמלינן‬ ‫חזקה אף שכל שראשונים לא סיל כן וכן תתיס׳ כתונות‬ ‫וף‬ ‫ע״ב‬ ‫סיג‬ ‫לאחר קוים דאז תות גדר דין שס‬ ‫אן‬ ‫נאסר ניכ עיי סזקה וזה ר״ל‬ ‫ע״א אין האשה‬ ‫תסיו‬ ‫דכתינוה לף‬ ‫ט׳‬ ‫כוי עיש ומאוד הארכתי נזה וכן סיל‬ ‫לנס״ג גני קדושי אשס נכיאס דלא נסרמכ״ס זיל אן רק‬ ‫ל׳ נחזקה ומאוד הארכתי נזה נסן‬ ‫נאשת אנל נינינה‬ ‫דינמוס דף ק״א וכן גני קנס ג״נ ד׳ וכן מנואר נםסרי‬ ‫שם פיס׳ רמ״ד והארכתי נזס נניאר תגמ׳‬ ‫ואנמ׳׳ל‬ ‫ל״ד ע״א‬ ‫וזת‬ ‫נינ‬ ‫ישניעות‬ ‫דף‬ ‫בדנת רשיי זיל בשנת דף‬ ‫קמ״ח עינ נגדל אפקענסו אס דיל דודאי נדר נירר ימעל‬ ‫אן מ״מ סיל לנרין ג״כ גלל התל‬ ‫ובאמת‬ ‫אפקענסו‬ ‫נס״נ‬ ‫זיל‬ ‫דין‬ ‫סקשס‬ ‫נמשאל״ס אס נשאת לא תלא הא לא‬ ‫וגני‬ ‫ותירוץ‬ ‫אמרינן‬ ‫ולזס‬ ‫אין‬ ‫עיפ‬ ‫עיא‬ ‫הזה‬ ‫תתר‬ ‫ביו‬ ‫מיס מ. לא מתני אף עלכאות אמילס שלסם‬ ‫נמנואד ניט׳.

דכל סיני שיש עדיס שנמנע‬ ‫רק‬ ‫ננדר‬ ‫שאין‬ ‫הקנה‬ ‫הוה‬ ‫או‬ ‫מתירין לו אבל נע״א אז א״א‬ ‫לב־ד להסיר וכ. ות״ה אס נשאה נאחר ומה‬ ‫וחלצה לא הוסרה הצרה דאנה וראי אשחי שמא לא מס‬ ‫נעלה ואיכ לשיז הא דמוהרס לינשא זה זה משוכ‬ ‫ניר‬ ‫ולא‬ ‫שמס‬ ‫הסר‬ ‫ולכך הוה תולה נניד למהניחין דשנוור‬ ‫מקרנן וכל ההר ניד הוא נמשן לא נסקר‪ .‬‬ ‫שישיר חיו נזה דאף אס א‪1‬מריס אמה‬ ‫הוה פלגהא נירש׳ ספ״ט דערנין ופיג דסגיגה זקיי״ל דלא‬ ‫נוכל‬ ‫עגונה בנדר עיא נםשאלים[‪.‬ ‫נני עמים ונסיייל לגני יימס שצו‬ ‫מתני כלל וכן סיל להרמנ״ס ולא מהני גני נצים אף ע״‬ ‫סימנים כמנואר נסל' מאים פ״נ‬ ‫ונל היכי ויועינן שהעסיקו‬ ‫ה״ט‬ ‫מן‬ ‫וכ״מ‬ ‫השנקש‬ ‫נזה‬ ‫סיף‬ ‫החתוס‬ ‫להס‬ ‫משילס׳ שמנג שלסס ושני הסהקוח משני ממונים שונים‬ ‫אז‬ ‫לההיל‬ ‫להסיל ונלא זה לא והינו מהשטאנ ואז נוכל‬ ‫אף נלא קנרתיו והנה לנרל זה לא ׳קשיק הזמן‬ ‫והנייר אן נקיצר כסנהי לו כיו יוסף לאזין לנ מורינסק‬ ‫ונאמח זה הגיל מה ומנוסל נירש' פ״א‬ ‫יעווה!‬ ‫לשנס‬ ‫הוא נגור נזרה משימנה עשל גזלוס וזה הקנה‪. נקימניס אף סימניס מובהק׳.‫צפנת‬ ‫‪36‬‬ ‫‪nawnnkm‬‬ ‫כך דהאלננז נזס וסיכי דאומל לנו מס שאמל אסל הוה‬ ‫זס לשון הלאשין ולא של השני ונאמס נזה שלינ׳ ננצ׳‬ ‫וילוש׳‬ ‫דף‬ ‫נסנהולין‬ ‫נין‬ ‫גני מנדף ואח״כ צליך‬ ‫עיא‬ ‫שיאמל נשילש אין אומל ויוש׳ סיצ‬ ‫שיאמל נזס‬ ‫וסי!‬ ‫סלשון לק יאמל ששם זה נידף נשה זס אנל סשמס הגמ׳‬ ‫ניף‬ ‫פענח‬ ‫ס'‬ ‫וכ! לשון הרמניס זיל מוכח דצריך לומר‬ ‫עיא‬ ‫ממש מס שאמר זס ועי נרכוח יף ׳׳ג עיא‬ ‫לאנרסס אברס ועןד יש נזס ססירוס‬ ‫כיי! שאנו רואים ששנסם‬ ‫]מלנד‬ ‫גני דקורא‬ ‫עכיפ‬ ‫נכימ‬ ‫כהינ וכהינ הארכתי ננ׳ ענו‬ ‫הינ׳ ואין לו נן או ]נלצע[ אס זה סוה מילות או שאין‬ ‫לענוד ונ־מ אס הענקה משל האדון או משל‬ ‫לו למי‬ ‫היוושיס‬ ‫יניס אס זה נשאל מן נעל או זה דנו‬ ‫וכן‬ ‫סדש מן ינס ע׳ נינו׳! דף פ״נ ע*נ וקדושין דן ׳*ו ע״א‬ ‫ודף ס׳ עיא וכימ נזה וזה מסלוקה נינמוה דף קיד אס‬ ‫סלוצת כנמו דין או תסילת דין‬ ‫כן‬ ‫ע׳ ניע דף כ׳‬ ‫נדר משחק‬ ‫מה שכחנ שם וזה לא ע״ שאצה ולכן‬ ‫אנל‬ ‫נכ״מ‬ ‫לסמוך‬ ‫שאצה לא‬ ‫דרן‬ ‫להסיר‬ ‫ע״‬ ‫מסל״ס‬ ‫שאנו רואים‬ ‫מה‬ ‫דשס‬ ‫גיכ‬ ‫מהנ׳‬ ‫לא‬ ‫לא שיין מיז סיפור וכן לא מהנ׳‬ ‫מהני ‪1‬נ.‬‬ ‫שימס סרמניס מסמס‬ ‫נזה ושמו הוס גול כמנה לא מסליס וגם‬ ‫ענל׳ היוצא נמיסס אדון‬ ‫יוס‬ ‫עשיק‬ ‫יי לחודש שגע שנת‬ ‫שמעהא‬ ‫מסיק‬ ‫הרע״ד להלנ הסוינ‬ ‫נ ״ רנ דוועליז‬ ‫כמסול״ל יהושע‬ ‫מכהנו קבלה׳ כעת ואני שרוד כעם אן אקצר ואומר לו‬ ‫יראה‬ ‫הנה‬ ‫רננו הרמנ״ס דל בהל' נרושין ש״׳‬ ‫נדנר׳‬ ‫ונהלי נחלום שי. והנה‬ ‫זה‬ ‫נירש׳ וינמוה‬ ‫דף‬ ‫מוכס מהן דהוייוה נדף נ׳ עיא וכן‬ ‫כיה‬ ‫ודף‬ ‫מעכנ‬ ‫ש־ז‬ ‫ווה‬ ‫ע־נ‬ ‫הן‬ ‫ודף צינ ע״א ועיי ע״א ההר נ־ד‬ ‫גדר הוראה דינמוה דף צינ עיא ור״צ‬ ‫ניכ מה דאמר באן כיון דאהאי לניד כקצא קודס נשיאון‬ ‫דהוא‬ ‫המוס‬ ‫ע״ש‬ ‫רק ר •צ כך והנה ע׳ נהוק׳‬ ‫נרש״‬ ‫חולין דף ציו ע״א ננ׳ נשאח ע״פ ע״א‬ ‫ומה‬ ‫ריל‬ ‫אך‬ ‫׳•ל‬ ‫אקורת‬ ‫ונימה‬ ‫נ׳ גיריס ולא מתני ההר של אחה‬ ‫לגני השניה משוס דע״א לא הוה בירור שמה רק כ.‬‬ ‫עינ גני שורו[ מנוונים לדנו אסו ממש‬ ‫שאומרים‬ ‫זם‬ ‫דליכא‬ ‫אישוס‬ ‫זס ודאי סיכ• דאין מסליס‬ ‫נגיר‬ ‫תשובה‬ ‫וכהנס‬ ‫אז‬ ‫מ״ נכלי וגדל לססיו"אישוס אם לא‬ ‫הליא‬ ‫מיסה‬ ‫סימן לד‬ ‫קשול דנלים וסלענים זיל איסל נשנול של נינ והארנס׳‬ ‫מס שנכסנ נאגרה או נשנול הוה זס כמו‬ ‫וזה‬ ‫אס‬ ‫התו או תשקעה מימלא‪.‬‬ ‫וכל המעמיס דדייקא ומנסנא ומהון חומר לדף סיס ועי‬ ‫דף כיס נינמוס ומיצסא וענידא לנלויא רק נועם‬ ‫וסלט‬ ‫למה ססילו זה ניד סינ של לינ לא על כל שרט‬ ‫וזה הוה מסלוקס דינמוס דף צ״נ ונאעס דייקא לא‬ ‫עכשיו‬ ‫רק‬ ‫ריל‬ ‫ליל‬ ‫כיון דנשאח צו מדעסה איכ אס״כ נא‬ ‫סניא לו ומימ נס לאחר ינום נאענס אס נעלי וזה‬ ‫ר־ל‬ ‫נילש׳ לשש׳! וינמוס סגע עצמן ואף ומהן דינמוח דף‬ ‫כיה עיא לא משמע כן י״ל ועמ״ש‬ ‫מהל׳‬ ‫נילשון‬ ‫סטיו‬ ‫סלמניס‬ ‫שי״נ‬ ‫וי‪:‬‬ ‫עיש נזה וסשייג והלמנ״ם זיל לק‬ ‫נשיינ סטיו סניא דין והסוה ועי נהצ' שנגוס ש״ו סיג‬ ‫עיש נזס והארכתי נזה הונה ועי המודה דף ס׳ עיא‬ ‫ורסקש‬ ‫נמיש הסוס׳ גני ולא שין לא מהנ׳ נגס משוס‬ ‫למיסס וריל דמיסס מימצא לא עי• המיסה רק דשונ חין‬ ‫לה נעל ועי נקדושין דף ״ג ע־נ נזס וסוסי ׳נמוס דף‬ ‫ניס מינ גני שסילוס לאחל מיסס ועי במס דשסל‬ ‫רש־י גני אין גש לאחר עיסה אם משוס‬ ‫דזה‬ ‫עצמו‬ ‫דלא‬ ‫לין‬ ‫מהני כן כסב נכסונות דף ב׳ מינ ועי גיטין י ף ס׳ פינ‬ ‫ווף כיח ייף סי‪ 1‬עיא ואמ* לא ניעא‬ ‫ומאוו‬ ‫סאונסי‬ ‫נזס מכיס‬ ‫ר*ל ולא סוס גור סיפוו רק‬ ‫א״א שיסמל‬ ‫ההר‬ ‫תשובה‪.‬כמו מה נעלה‬ ‫דיל‬ ‫וזה יאמר כקורס נישואין‬ ‫דסתר נמשך וכל שעה‬ ‫נההר חוש קודס נישואין כיון דלא הוה איא ודאי ועי‬ ‫נירש׳ ׳נמוס ש״נ ננ׳ הרנסיו כוי יאמר ממ״נ קמל׳ סשוי‬ ‫לא קמל׳ נסייס וקשה כיון דקנולו למה אסורה רק דמ׳מ‬ ‫ניד איא לססיר והנס דנר ולא‬ ‫סימנים‬ ‫אמלעיס‬ ‫נננו‬ ‫אף‬ ‫סוה‬ ‫רק‬ ‫נמו‬ ‫אומד‬ ‫למיד מהיה וכן מונהקיס‬ ‫נאשה כיון ייש חשש גדר משסנה וכן מיס שאנ״ס דאשה‬ ‫סוס רק אומדנא כיון ילא‬ ‫נעשס מציאוס‬ ‫נגוף‬ ‫האיס‬ ‫והנה ענואר נרמניס בסל׳ שאלה שיו דכל אומדנא‬ ‫ניד לק אס ניד ׳ויעיס אוסה אנצ עדיס‬ ‫לא‬ ‫על‬ ‫ננ׳‬ ‫אומדנא‬ ‫מסני וליב נוה במ*א והנס מן ששנווס הגמ׳ ונימי!‬ ‫וף ניס מינ מנואל לסנ׳ לישנא ומסילין נאומו לזה בניד‬ ‫של‬ .‬ ‫כשהגדיל‬ ‫]נדבר‬ ‫פועל וכהיג יש‬ ‫איא לנ‪ 1‬לססיר כלל ולכן נשנויה ולננ!‬ ‫עכו״ם‬ ‫ש א ל ה ‪. הוה‬ ‫של‬ ‫מינ׳ ניד להחיר ואיכ כל אחת לא ס‪:‬יא לה נהסר‬ ‫השניה וכן "ל כן וסנה סהיש׳ כתבו ואס אח*כ לאחר‬ ‫שנשאס‬ ‫זנסה‬ ‫אין‬ ‫ממיסי.‬‬ ‫ע־׳‬ ‫תך דנסונוס דף כיח ע״נ ננ׳ עכוים ונהגייר לה‪:‬גיד קש.

‬‬ ‫ופי‬ ‫עינ אס‬ ‫ע׳א נמאה ועיש יף ק״ו עינ ונימ אן זה רק נדר פיות‬ ‫כאלינ ואקצר נזה‬ ‫בדבר‬ ‫ימילבנן עיא נאמן‬ ‫נעלות אשה זע׳ נשנועות רף לינ גני קרנן שנועה יהוה‬ ‫ומנחות לף ס״ו ע״נ עיש נזה וכימ ואכמ־ל ונאמת בתוספ׳‬ ‫משמע‬ ‫יט‬ ‫אסולה לינשא לו ואיש והא‬ ‫מנואל שם יאס נשאו לאחרים יממליס לנתסילה וע״כ‬ ‫מ*ס‬ ‫יזה הוה הסל נמשן ולא אמר שמס נעלה לק אנו מתדין‬ ‫לאש ושררה‬ ‫או‬ ‫זס‬ ‫לני ווה‬ ‫לני ואנן פסקיכן לנעי‬ ‫סלמיסו ועי נחולק דף ניפ עיא לסמניס אס נשלו מולה‬ ‫שסי וערכ‬ ‫ומסילין ולא מקשס כמו סן לעין הניל לק‬ ‫לגט ס ן לחולין כיון לססורס פרנום לני מין מסור סוס‬ ‫זס לק נלל נילי מלסא לאמלינן לכיון לנשלו נקלע שויפ‬ ‫סוס וס סנ• ולסמנא פסליגסו משאיכ נני לגיס ללא‬ ‫פלס לנו אז נפי לק נ׳ סימנים וכן ס ן לינמוס דף‬ ‫פינ גני קרוס ניכ כן דלא ססמגיס עושים‬ ‫ס׳‬ ‫זס לסלים‬ .‬‬ ‫כמהור״ר יהושע ניי רכ למפלי! מכסנו קנלתי היוס‬ ‫ונמ״ש‬ ‫אני‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫כהג״ל[‪.‬‬ ‫ע»ל‬ ‫חענינס סנס אני מאל סאלנחי בוס ונקילל‬ ‫נלפס נחינורי נסל׳ נרישין על‬ ‫סרמניס‬ ‫ונקיצר‬ ‫כן‬ ‫לסנה נסך ימיו לף מ׳ ע׳א סוס מחלקח אס נעי לוקא‬ ‫מפיר שמת נעלה‬ ‫נאמן שמת רק נאמן להתירה ע׳ נסוס׳ מילין יף ל״ז עיא‬ ‫נמיש הרמניס זיל נהל׳ נירושין פ״‬ ‫הייי ננ• ע״א ונקש ונשאת‬ ‫דסא‬ ‫לאס ענרהו מעונרת הוה רק מחמת הפקר ניד ע״ש ונן‬ ‫]בנדר התר ענונה עיי סיסניס כנ־ל[‪. ומיש נהן לנימ כאמת זס‬ ‫תליא מחמת השש מעפ ועי נתוש' ננורות לף נ׳ עינ ונם‬ ‫לנ׳ עליס אפל רימ נס כמיס שיל״ס ונימ לף כ׳ פ״נ‬ ‫אן‬ ‫ר״ סיל נינ לחיש למיענו וע׳ נתוס׳ יבמזת דף סין ע״נ‬ ‫‪nom‬‬ ‫פענח‬ ‫מסעס העל ]ולא[ אף אחינ אסורס לינשא ומימ אס כשאין‬ ‫לא תלא ללא כרש*• נינמוס לף כ»ה עינ משוס יזה תליא‬ ‫אס בעי התר ביי לנל שרפ אז לק לכלל ופי ביבמות לף‬ ‫ציב עיא בהן לריא וליי אתן הוא ישזיתי שניזה ואנמיל‬ ‫ועי נמיש הימניס נהל׳ עלות שיה‬ ‫כאן‬ ‫נינמות‬ ‫עיות וזה יוליא נהני תלי לשנא לינמות יף שיח‬ ‫]עוד‬ ‫אנל גיר סיפור זיא• מסנ• ולק אז‬ ‫מה דקייל‬ ‫לגני נתלה לא מסני עיא זה לשס לריך מת‬ ‫ולנך מיס שאליס נשני עליס יורליס לנמלה נמיש הרמניס‬ ‫ונס״ג לזה מח עניפ נני מיס שאליס כע־א בשישת נהיג‬ ‫לודאי יש שס נ׳ פליס וגני מסל״ת שס הוס סיפור זנמיש‬ ‫סלאשניס נני מסלית נמלתמה למהני ועי נילש׳ פ׳ נתרא‬ ‫דיבמות דגרס למד לישרא׳ לוקא מנתן לעלוח ונלא זה לא‬ ‫בשביעית‬ ‫נלוס ועי נירש׳ פיאה פיד גני אין מענרין‬ ‫מונס נרמנ׳ס נהל׳ כבורות פיד נהן דננורות דף מ׳ ע׳א‬ ‫גני‬ ‫לו אלא נינה אסת לצריך למעך דאס לא מיעך‬ ‫אין‬ ‫ושמש אף שלא מצא ניצה ננסליס מימ אסור דהוה ננשתש‬ ‫נלא הסר מכס ע׳ רש״ ניצה דף כיה עיא גני אס התרי‬ ‫נ״פ‬ ‫עיש ואנמיל לנן לדינא אין ניד יכולים להתיר מיס‬ ‫פאל״ש ע״פ עד אתד אף לגני דיענד זכן שליחותיסו לא שין‬ ‫נזה דע״ז לא נתנו לנו רשות ונלא התר‬ ‫לרן‬ ‫סיפור נעלמא‬ ‫ניד לא מהנ• רק‬ ‫וזה נמו אכלוה נוזרא דרינ ונן אנד‬ ‫וכרי מיש הרמב״ס ונלא זה לא וניז דיענד אנל לכתחילה‬ ‫סס מלסוכיר נוס להתיר אף דלינא כל הני לוה‬ ‫ולא דין וכמו סן דניסין דף כיח עינ נני‬ ‫רק סעס‬ ‫נ״ו של •שרא׳‬ ‫יכמיש נמנתנ׳ הקדום ואקצר •יסף לאוין רנ דפה הנ־ל‪.‬‬ ‫סימן לט‬ ‫סימן לחי‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫ח ש ו נ ג‬ ‫משאלים‬ ‫ועיא‬ ‫והנה עיקר הנדר ללא יאמלינן לעיא‬ ‫עשיק בלק לסלנ הסוינ כמסוליל יסושע נ״ רנ דאנלעש‪.‬‬ ‫טשיק י״ס שנפ תרעיי לווינסק להרנ החוינ מסיק שמעתא‬ ‫נמכתנ׳‬ ‫צריך‬ ‫זכרו וזה‬ ‫להרמצ״ס מזיק גנ• ע־א נמים שאל״ס נע*א אנד זכרו ונן‬ ‫לריע נא להתיר האשמ וכן משמע‬ ‫תשובה‪.‫צפנת‬ ‫של ישלא' ולוה נכיי של פכויס‬ ‫שאל״‬ ‫סלמניס‬ ‫ז״ל לא‬ ‫אן‬ ‫סאכל נמרומס נגדר ודאי אנל נס נסן לישרא׳‬ ‫גיכ לא‬ ‫הניא לק סן ללחומרא נסל׳ סרומוס פיט ה״נ כקפ שלא‬ ‫האכל לזה סליא נאישוס ואין מסילין לינשא‬ ‫ודנרי הגמ׳‬ ‫שס רק נניל לסס עצמס שים להס שמס הס המתיליס‬ ‫אכל לנו לסתיר איא וכן מס למסירין נגפ כסימן זס רק‬ ‫לשליס שיתן לאשה אכל לאשה עצמס אז לניע רק סיענס‬ ‫מובסקיס‬ ‫בגיפין‬ ‫ע״ש‬ ‫וסלמביס‬ ‫ועי‬ ‫לא‬ ‫נ״מ‬ ‫מימו‬ ‫נימ עיא ודף נ׳ז עינ‬ ‫לף‬ ‫לה רק באכילה ונימ לגני‬ ‫כסיבה וכן ספעס לגבי גישסי אס אשמי למסקינן לאינו‬ ‫נאמן נינ דף קליל ע׳נ ומס נימ לגני‬ ‫נירש׳‬ ‫לינמוס מס‬ ‫נשמין‬ ‫למקשה‬ ‫מן‬ ‫זה‬ ‫ועי‬ ‫אחי‬ ‫למס‬ ‫גלשסני‬ ‫ונכסוכוס דף נ״נ מינ עיש נזה אן עיקר השעם לגני‬ ‫בעי עיים ובלא זה לאו גפ וסיס‬ ‫נמיסס לרק‬ ‫לומל גרשסי משאיב‬ ‫עניפ זס ויאי עיא‬ ‫עילי טרור ואנמ״ל‬ ‫נמיס שאל״ס איא לשוב ביי להתיל ובלא ניר לא בלום הוא‬ ‫ורק ננ׳ עייה יא׳צ להתל ניל או לק‬ ‫לאין‬ ‫וסרמנ״ס פשק נן אן שם הוסיף ינה‬ ‫אני‬ ‫והא ראס נשאת‬ ‫נחב‬ ‫מתיין‬ ‫נ׳י‬ ‫לא תצא נס נעיא נמנואר נגמ׳ רינמות‬ ‫זכרו ונה׳נ‬ ‫בהל׳ ינוס וחליצה רלמה נעיא אס נשאת לא תצא נני‬ ‫מיס שאליס כיון רצרין סתר ביי ‪1‬ניי ימתיל משמתין‬ ‫לו‬ ‫כמבואר ניכמ‪1‬ת לף קכיא וכל ביו שעשה שלא ניין לא ביי‬ ‫הוא ותירן למשאליס מן הקתס יש נמה עליס רק לא באו‬ ‫אך‬ ‫להפיל‬ ‫נל‬ ‫זה‬ ‫אצלם‬ ‫אכל‬ ‫אנן לליכא סמוניס רק‬ ‫שליחותיהו ונל ללא עשו נלין לא הוה שליחות‬ ‫אף‬ ‫אס‬ ‫עברו‬ ‫ניל‬ ‫ולכך‬ ‫נע״א‬ ‫מה‬ ‫שנונע‬ ‫והתירו לא כלים הוא ותצא כן הוא‬ ‫ללינא ומחמת נ• שרול אני מאול קצרתי‬ ‫רק‬ ‫ללין יוסף ראזין רנ לפס הניל.

‬בנשרף באש כהניל[‪:‬‬ ‫ויהא‬ ‫מליאוס דכיון‬ ‫דמס סאיש אקור והוא שרה או זה נ־כ‬ ‫שלם ור־ל דאו אמרינ! היני שאנל ועי‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫מפלפל נסיצפוצ מכנוים כמסוריר לני הירש‬ ‫ויאמל מצסא‬ ‫לף טין ע״נ חמילח וכוי וסנס‬ ‫דעשה מלחא‬ ‫כהן‬ ‫פיו הסנונס‬ ‫נזס כי זס נוע מסן לינעוס לף קט״ו לשם‬ ‫לניצס‬ ‫מ־ו לסקל‬ ‫נדלא‬ ‫נוף‬ ‫אנל כאן לק שנים אף אס סוס סיוון מונסק דוס‬ ‫לנל‬ ‫שאין מטליף כלל ועי קדושין לן> כיל פיב ונלמנ״ס םס‬ ‫נסל׳ ענליס סיס היי גני סלס נזקגו ונס יש נ״מ נין‬ ‫לנוי‬ ‫סעליון‬ ‫לסחסון‬ ‫אן‬ ‫כאן‬ ‫דלף פ־ח‬ ‫הן דינמוח דף צ״נ הוראה או שעוס וכן סן‬ ‫ננ׳ הן פלנסא נין ננצי שס ונץ ירש׳ פטיו דינמוס אס‬ ‫אחא‬ ‫אמרינן‬ ‫ננרא וקאי ננ׳ נא הנעל לאחר עדוס נ׳‬ ‫מדיס שמס וכ״מ נזה יאכמ־ל וזה נ־כ הנ״מ‬ ‫לנס ע׳ כסונוס דף‬ ‫נץ מסה‬ ‫כינ מ״נ ונירם׳ ינמוס פס״ז ופ»י‬ ‫נרשסי‬ ‫ונחוקפ׳ כסונוח פ״י נזס והן נדר דנעל שאמר‬ ‫דמשקיכן נינ דף קליד וקליס דלא מהמן ואכמ״ל יכן מס‬ ‫דלא מסנ׳ סימניס מונהקיס לנמרי לםיסס רנכו הרמנ״ס‬ ‫זיל נהלי גרושי! פי״נ דלא כמים ספוקקיס רק דנס זה‬ ‫דכיון‬ ‫לא מהני משוס עשויס לסםסנוס ור״ל‬ ‫סינה רחוקה לומר דלא מס האיש אשר‬ ‫עליו‬ ‫א״א‬ ‫נרמנ״ס‬ ‫כוסנ‬ ‫לשון‬ ‫עדוח‬ ‫איזה‬ ‫דים‬ ‫אנו מסופקים‬ ‫לסעיד על זס והארכסי נזס‬ ‫נפי־ג סנ־ל דפעמיס כוסנ לשון מעיד׳.‫צפנת‬ ‫‪38‬‬ ‫׳****!תמימת‬ ‫רק זס סימן ויש ננופו מולי סייסוח ולכן לא וי נסימן‬ ‫סן למוצין וף מיס משא״כ שם דף ס־ד גני‬ ‫אמד וכן‬ ‫סימני נצים‬ ‫דשם יש קרא לאסור נילה שמאה וא־כ וה‬ ‫סוס איסור בס״ע צא מהמח שסם נאים ולכן לא מסני‬ ‫סמנים ואומדנא‬ ‫אריכוח בסן‬ ‫וסוס כימ במולין דף ציו פיא ויש נוס‬ ‫אן ריל‬ ‫דסידיעס של ססמניס לא‬ ‫הוס בירור גמור או דססמניס‬ ‫דאף נסימן‬ ‫מבסק‬ ‫ונ״מ‬ ‫סידיעס‬ ‫לנמרי‬ ‫נופס‬ ‫ונ״מ‬ ‫לא מהנ׳ מהיח רק אס עדים‬ ‫מעדים שזה סוס צו שליח שסוס נ׳ סימן מנסק ועי נינ‬ ‫דף מיו עיא ודף קכיא עיא דפלג׳ נזה אמוראי ונינמוח‬ ‫וף‬ ‫קסיו‬ ‫דף ציו ע״א‬ ‫עינ ננ׳ שומשמ׳ וסוסי מולי!‬ ‫וכ״מ נזה וסנס רש״ ס״ל והא ומשחנין הוא רק המראה‬ ‫וא־כ אדרנה ראיס לסמך דלא זה הוא סמח כיון ועכשיו‬ ‫ניכ כמלאס אשר סיס מקודם וכיון דאמרינן נכורוח דף‬ ‫ע״נ‬ ‫כ־מ‬ ‫דמסני‬ ‫דיקין‬ ‫ננ׳‬ ‫דף‬ ‫נינמוח‬ ‫שנעץ ע־ש ונינ דף קנ״ד וסא‬ ‫קסיו‬ ‫דמיא צמחי נס לזס שלא‬ ‫מ״נ סימנים שם ייל משוס‬ ‫ישחט וכן‬ ‫נהן דרנצ שכחנ‬ ‫סרמנים למסכי סימנים ־'ל ניכ משוס דסוס נמים וצמחי‬ ‫סארכחי‬ ‫ונחינורי‬ ‫נאופן‬ ‫אחר אך כל זס נסיען אחד‬ ‫אנל נ׳ סימנים לא מיםינן לאחרמי וכעין דאמריכן כדס‬ ‫ע״נ ננ׳‬ ‫דף מיא‬ ‫נ' טיפי ע־ש ולכן פסקינ! נעיז דף‬ ‫מ׳ נ־כ דמסנ׳ אף לשל חורה ונפרס‬ ‫וכמו‬ ‫נכאן‬ ‫ננ׳‬ ‫סייס דמסני צירף כיון דזס צא להעצס רק לסימנא וכמ״ש‬ ‫אן‬ ‫כל וה סיכי דצא נעי פדים כגון אס סאשה נעצמס‬ ‫מנירה‬ ‫ואומרת‬ ‫סמנים‬ ‫אנל‬ ‫אס נע׳ עדים כיון שאין‬ ‫סאשס יודעח אז לא מסנ׳ וכעץ שכחנ סרמנ־ס ז־צ נסצ׳‬ ‫שאלה פ־ו דאומדנא של אחרים לא מהני נזס ׳•ל כל‬ ‫דברי הרמנ״ס ואכמ״ל נמצא כאן ניכל להסיר האשה ועי‬ ‫דף‬ ‫ניסין‬ ‫אחלמי‬ ‫פיח‬ ‫ע״א‬ ‫כילי האי צא מישינן נט דלמא‬ ‫וכימ נזה ומממח ססילדמ אקצר‬ ‫לנ‬ ‫ופה‬ ‫יוסף ראזין‬ ‫יע־נ‪.‬‬ ‫‪ p r o‬מאי‬ .‬‬ ‫למוא‬ ‫האלכסי נזה גנדל ענונס אס כל ססחו היא לק נדל‬ ‫על מלק ויםסקע סדנר ועי נכורוס דף ז׳ עינ‬ ‫סימן מ׳‬ ‫ונקי‬ ‫פענח‬ ‫לא כצום סוא ומאוו‬ ‫היסה‬ ‫שם‬ ‫כלל‬ ‫וכן הך‬ ‫עונלא ורמנ״א ורבא שם נס‬ ‫היסה נמופסה וניא אמרה םראס־ שהיא נוער כאש ונס‬ ‫מצאנו ילו נהירה ונס נוף אמל אשר אין אנו ׳ורעים מני‬ ‫ונס מל וה לא משאין לרנא אנל כסינ שרק הניס שהוה‬ ‫שם נשרף איא לסחיר נשוס אופן ואכמיל וכמו שכחנו‬ ‫החוס'‬ ‫ניק‬ ‫וף‬ ‫״ז‬ ‫ע־נ לחלק נין הפיל אבן פצ הכלי‬ ‫זה החילוק‬ ‫ונץ הפיל הכלי לאו הוה מנא חנירא וכן‬ ‫ספינה שאנל או שספו נהר דרש׳ ס־נ לניסין‬ ‫ונרמנ״ס‬ ‫נהצ׳ תרוזמס והל׳ גרושי! לשם אס נשאס חצא‬ ‫ונין נפל‬ ‫למיס שאליס ושם הוה נמו נסצ לאש וממיס הרסנים זיל‬ ‫נהל׳ מצח פינ ה־ס עיש נזה ואכמיל‪. ופעמים‬ ‫מעיד‬ ‫נוס‬ ‫דנ״מ‬ ‫ני! ע״א לנ׳ עדים וני! אשס‬ ‫שזה‬ ‫עצמה דהיא עצמה אס אמרה שמכירה‬ ‫הוא‬ ‫המס‬ ‫נעלה והיא יודעס כעצמה שזה אז ים לסקל יוסר ואכמ״ל‬ ‫עכיפ כך דלומר שזה הוא האיש‬ ‫סימנים א״א אנל נגס ואח״כ‬ ‫ומימלא‬ ‫עי׳‬ ‫מוסרס‬ ‫מגרם‬ ‫ט השליח וכדומה‬ ‫שס ניוסל קל לוה מימלא וכן נרגל‬ ‫מובהק‬ ‫לםינוס הרמנ״ס גיכ דלא וס‬ ‫סוא‬ ‫ע"׳ סימן‬ ‫המסיר‬ ‫רק מימלא‬ ‫והארכתי נזס הרנה נמינור׳ ונםו״ס ואכמ״ל‬ ‫אן וס רק‬ ‫דנר שים נו סימן מונסק וע״י וה נעשס נורפה אן לא‬ ‫נלא זס מ־ו להתיר כ׳ זס קפק א״א‬ ‫ונדר‬ ‫שאנל‬ ‫סינו‬ ‫חיו לעשוס זה אף קניף דדנר שנםסנה לנמר׳ לא אמרינן‬ ‫וס ולא דמי לפיררון דפסחיס דף י׳ עינ דשם הוה מד‬ ‫מציאוס ונס כמו כל הככר עיש נרמנ־ס ורם״ אבל לא‬ ‫לחוינן‬ ‫דאף‬ ‫דג‬ ‫ננ׳‬ ‫ונלע אמרינן שמא אמר ורק נמצאו‬ ‫ננ׳ מזווה‬ ‫ננ׳‬ ‫דנינוין דף‬ ‫בסן‬ ‫דני ע״ם מיש‬ ‫נזה ברמנים‬ ‫ונס מפסמיס שם נכנס סכף אמרי הסינק‬ ‫נסיס׳‬ ‫ע״ש‬ ‫אש אנל סן לינמוס דף קס״ו נני עשינו שם ר״ל‬ ‫דהיא‬ ‫אמלס שראסה שמס מ״מ אמרינן נדדמי אנל אס‬ ‫אמרה‬ ‫רק שנשאר שם נסם זה ולאי לא מהנ׳ אף אס היא לא‬ ‫נ ״ לנ נסמיציאן מכחנו קנלתי כמס ממש ושמחחי אשר‬ ‫נחקגג‬ ‫נירור מםא־כ נמיסס והארכסי סרנה וסיני סעס‬ ‫נזה והן דנפל לכנשן סאם שם מירי שכל סמקוס סוא‬ ‫טז״פז יום נ׳ כיה חמיו והאי שחא חרפ״נ להרנ החריף‬ ‫לממקנל ולא וסי׳ כסך לניצה וף ליז וצא‬ ‫דדוקא‬ ‫עיפ ע״א ומיס אשס אנצ כעס הוא דין עדוס וזה ר־ל‬ ‫'״ס ע״נ‬ ‫ת ש ו ב ה ״‬ ‫ללנ‬ ‫דין ססורס וזס ר״ל ננ׳ אין דנר םנערוס וני עדיס עדי‬ ‫סמא‬ ‫]בדבר התר קנונד‪ .

לף ניו עיא נכי סכתס‬ ‫חולוס‬ ‫עיש אך סנסיא לא ק״ל כן ועי נסוסס לף מיס‬ ‫נני נוקפים עיש אכל כאן כיון‬ ‫לסלך‬ ‫כי‬ ‫נחירנה אחת שנשרפה‬ ‫נמצאו שני‬ ‫לינאצקא‬ ‫במלין‬ ‫סאראוניק‬ ‫שנקפו‬ ‫שמה מצאו שני אנשים שרופים זה אצל זה א' נוף קסן‬ ‫איר חרפינ ליליל׳ סרנ החליף ונקי קועיס‬ ‫זלמן‬ ‫והיויס‬ ‫סקמוכה למאשעליווקא והרבה אנשים עס‬ ‫תשובה‪. וף מיה עינ ולא הוס כסך‬ ‫ע״א נני‬ ‫אלינכרי לפרקאי ונלר ריקיק‬ ‫אנריס לא שיך כיין שהלך ימאול הארכתי נוה נס נגלר‬ ‫ריקוק‬ ‫אנרים‬ ‫ממש אס יש לתתיר ושם לריך לוקא נ׳‬ ‫עלים ואף ללכאורח מהך לגיסין דף כיח‬ ‫עינ גני לחל‬ ‫לישנא לריי גני יוצא ליחרג ויוצא למוח עיש כרס״‬ ‫כאן‬ ‫כיפס או קמוניא חלילא סיכא לליכא חשש למשקר יכולים‬ ‫לחחיר ועיש נראיש אך מיו כ׳ ר״ שם ניכ לא אמר‬ ‫רק לנלל אכילח חרומה לאו נח ישרא׳ לכסן לא חארל‬ ‫נחרומס גלל ולאי לא ספק וסנריחא לשכ סארכתי לוח‬ ‫לר״ל רק מחמס ששמע מנ״ל של ישראל והוה כמי שנחנרר‬ ‫להם הלנר לאל״כ איך יש להסיר עיי שמכניסים לכיפה‬ ‫או לקימיניא חלילא אפו וס עדיף מן ללוכ על הצלינה‬ ‫ימאיל סארכחי נזס נלנלי סלמניס זיל נחלי נרושין פיינ‬ ‫ינסל׳ נחלוח פיז ואכמ״ל ונם משים לרי׳ לשישחי לקיל‬ ‫נינמוח דף כיס עיכ לעלוח אשם וענונס נס פסול מהיח‬ ‫כשר משום לסיל ללי רק נדר ידיעה לא ראיה ינאימלנא‬ ‫אנל ללילן חיו להסיר ועיש נלאיש לונריו כס לעינ וחיו‬ ‫לקמוך עליו וכיש נאן לזה אינו כלים‬ ‫רק מזמוז ממוח‬ ‫ויש נזס אריכות אס שס שיך נלר ריקיק לסרמניס‬ ‫ז״ל‬ ‫סיל ללא שיך נס נמוח נפיש ת״ז עיש נכימ אך נאמת‬ ‫אינו כן ונס נלריקח יש נזת אריכות ע׳ סולין לף ניל‬ ‫ע״א נרש״ וחוס׳ ונרש״י חולי.‬‬ ‫ח ש ו נ ד‪.‬‬ ‫בלא מקלית רק עיי שאלה לכן חיו לסקל נוס יהיא ספק‬ ‫איא ומיש בשם סמנקסיס חיו לקמוך בזה‪. דף ניי עיג ויש נוס‬ ‫להאריך‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫]בדבר‬ ‫התי‬ ‫ענוגה‬ ‫נני מס‬ ‫למניאר נחוססחא לפרס סונא בריס‬ ‫סיס לסרס ונרמב״ס וים נימ נין מי חסאח או‬ ‫כגיל[‬ ‫נססליס‬ ‫עיי שינוי נעשן אנל נאסר חסאח לא נססליס ואכמיל‬ ‫וסנס לחשש‬ ‫שמא‬ ‫לאחר‬ ‫ניי עיקר סנלר כך כל לנר‬ ‫]ניוס ה׳ פ׳ שקב שנת חרעיא קנו ב׳ אנשיפ הל׳ ישלא׳‬ ‫לצריך נלר סלוח או מניע לא מהנ׳ לאחד שינוי סלורס‬ ‫יצחק וסר׳ חיס שו״נ מקפוא מא" נריסקא ממלון מאסעלימקא‬ ‫לא משוס סשש רק לאיא לסעיל על לנר שאינו כך ווס‬ ‫וסמיכה לקאחניוין ונתגן אייף נאנ ויום נ׳ פ׳ ראה קולס‬ ‫שימם סרמנים נסלכום גירושין ס״נ סצ״ז ננקרע קלע‬ ‫אור סייס יסמעות נילס נסעו שמס וחשני לשוב לנימס נשפה‬ ‫פינ לניסין ללא‬ ‫» ננוקר ישהו כל סייס והלילה ולא תורי ונשעס ג׳ ננוקר ליוס‬ ‫ניל עיש נהשנומ וכן מבואר נחיספםא‬ ‫מצי או לומל שלים‬ ‫נפניכ‬ ‫משוס לכיון‬ ‫דסלנל נשםנס‬ ‫מתצורה‬ .‬‬ ‫עיי‬ ‫יום נ׳‬ ‫כיו חמו! והאי שתא חרעיו פעסלנלאל על דבר‬ ‫אשח ר׳ ישרא׳ ילחק לסי תננייע מואי נוכל‬ ‫סימן מבי‬ ‫לסחירס לוה לא נקרא כלל נדר סבול בפניו דרק קיסרא‬ ‫סוא דעיל נ״ יכמו דמניאר נחילי.‬נהפוניש שלו‬ ‫והובילם להחורבה לובאצקא והלית אח החורבה והיחס למאכולת‬ ‫אש ונס הנופים נשלפו ועמס מה דין סנשיס אס אפשר‬ ‫להצילס מכבלי‬ ‫נזס שוס‬ ‫סעכויס סוה‬ ‫סעינון‪.‫צפנת‬ ‫ג׳ היניל הא*י נליקקא סנ־ל אח הסיס והעגלה של ישיא׳‬ ‫סימן מא׳‬ ‫יצחק הכיל לאשתי יכששאלה איתי אי׳ האנשים יאמר נ׳ בא‬ ‫עברי אחו שאינו מכירו ונסעו עמי הלאה ובשעה ‪ 12‬ניוס‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫ב׳ בא איי אל האיראלנה נחפזון‬ ‫]בדבר התר ענוגה כנראה םתוך התשינה[‬ ‫סרוגיס נשרפים‬ ‫יום נ׳ ס״ו‬ ‫כמהור״ר‬ ‫רנ נרהסשאמ קנלחי כעס‬ ‫מבחנו ומאל חמסני מס שיך נוס שוס הסר כ׳ וס רק‬ ‫ננלר נחמ‪1‬מו מוחו‬ ‫לנינוין‬ ‫לף‬ ‫ע׳‬ ‫וחולי.‬‬ ‫ניי‬ ‫פענח‬ ‫שאליה ‪»a»m‬‬ ‫כ‬ ‫ליכא‬ ‫גור ריקיק רק מזמוז במוס ומס שאמרו‬ ‫בחואר ניף של ישרא׳ יצחק והשני היי נוול הקימה נחואר‬ ‫ר׳ סייס שיב ושיב ביום ו׳ נעשה נביע מהאנשים שיהו שם‬ ‫והעירו‬ ‫נעווח מכמנח שבנוף הקסן אף שנחרך סלורס והי׳‬ ‫שחול מאש ששלשה כו מכ״ז אחר הקחכלזחו הי׳ ניכר פיפ‬ ‫הייני הפדחת והחישס אס כי נחקסן מכין הי׳ ניכר והלחיים‬ ‫נס פיי הי׳ ניכר שהוא ישרא׳ יצסק נופו ה" בשלמוח רק‬ ‫בשרו ס״ כמו נשר ללוי ואבריו הפנימיס היו ניראיס‬ ‫שנשרפה בין עצמוח נס מצאו סל לבו שסרוח רנוח כי הי׳‬ ‫משוער ביוחר גס סיי סי׳ קסן וגס מלאו המכנסיים סתחחוניס‬ ‫ואמרה במו שסי׳ מקאלואלקע לאיימענע‬ ‫שכיח‬ ‫שלא‬ ‫כיכ‬ ‫והמכנסים ססליוניס ה״ וואלענע נס ה<׳ חנור המכנסיים‬ ‫עס שעריקל ובראשה קניפול כן אמרה במו הילוה וכן נמצאו‬ ‫הנעוימון שלקחו עמס נעת שנסעו לשקול סמקפוא נמצא ניער‬ ‫שהראה אותם גריסקא סי'‬ ‫כפ‬ ‫י ף סגוף השני שאנו חושניס‬ ‫שהוא ריח שו״נ מחמח שהוא גוף גוול הי׳ שרוף לגמרי‬ ‫אך‬ ‫הי׳ נמצא חל אפר נצורח אוס אך מצאו אצלו קלינג שרוף‬ ‫ונראה של סכין משחיסת עופוח וקנעסעלע פון קאלנער פון‬ ‫העמד אין ארוס נינמסער כן אמרס נחו וכן נמצא אצל ר׳‬ ‫ישרא׳ יצחק שני ציציח עס חחיכה מד׳ כנפוח ולאחר וה‬ ‫כשנאו הפריססאו‬ ‫ומדדו‬ ‫והאורדניק‬ ‫דעס‬ ‫שליעל‬ ‫פאן‬ ‫מאסיילווקא נין רעם מקום השרפה וניכר עקנוח הק!ס של‬ ‫ישרא׳ יצחק‬ ‫שריסס‬ ‫און‬ ‫פון הא״ נריסקא עד החורבה‬ ‫סנשרפח ואחיו סודה הא״י נריקקא לפני השלעדיעמאסיל בלי‬ ‫אינק יקירים שהוא הרג מחחילה אח ר׳ ישרא׳ ילחק אצל‬ ‫שפת הנהר ישם ואחיו הרג אח ר׳ חיס שוינ‪ .

‬‬ ‫מלאם םשימא כמי שסיס שינ זס ננור חכוח ושיין זס‬ ‫סאיש ע' נכולוס דף נית מ״א דיש סנוא וכונסו משסנין‬ ‫וכן סוא שיסס סלחיש נשויס שלו וצא ילוו צדמסו ואס‬ ‫מל‬ ‫נשתנס‬ ‫סס‬ ‫מס‬ ‫ממיויס‬ ‫להעיו על וכר‬ ‫נא־א‬ ‫שנשתנה וכן בנדר סן שאנד סוא שנמצא ואף‬ ‫לנפסחיס‬ ‫היתר הענוגה‬ ‫הנ־ל[‪.‬‬ ‫דני לא‬ ‫שניחא וכמיש היה זיל כפ״נ מסל׳ נרושין סל׳ טיז נשם‬ ‫סימן מ ד‬ ‫םלשניא עיש נזם ומי נינמוס דף קשיו גני ננלא חריכא‬ ‫עיש כלש״ ואמא• לא נימא כמו נפיז‬ ‫לף מ׳ גני לגיס‬ ‫נכי שהמסיכוס שווס ונילש׳ סוטס פיפ‬ ‫סף כפי׳ נלאש‬ ‫וגוף‬ ‫נמיא‬ ‫ש א ל ה ‪. תרפיס‬ ‫לודנקק אחלשיה הנה נגדר גפ‬ ‫חלש אינו שומפ ואינו מלנל הנה לנלל זס מקלל‬ ‫היליעה‬ ‫נימ‬ ‫ונס‬ ‫אס הוה ממעי אמו כמ״ש הלמניס‬ ‫נפהימ פיא לסלומוס או איזה קינה לאחל‬ ‫הקידושין הוה‬ ‫כן‬ ‫וקולם‬ ‫כך‬ ‫זנזה יש להאלין הלנה בהן לגיסין‬ ‫הן‬ ‫דף עיא ונתן נינמות דף ק״ ודף ק״ג ונזה פליגי‬ ‫לליא נינמוס לף ק״נ ושנס דף קניג עיש נסוק׳ ונירש׳‬ ‫סלוימח נוס ואכמיל אן נחלש משנולל סנס מיקל גדל‬ ‫סק״ח שצ ניםוא• חיש וחלשס לינמוס לף ק״נ עינ עיש‬ ‫נרשי׳ לכסנ לא״ מן סמשנס לאס מס צריכה חליצה ולא‬ ‫מהך לשם לף סיפ ומשס לאמר כשם שכונס נרמיזס כו‬ ‫ועי‬ ‫ניטין‬ ‫לף‬ ‫ניט‬ ‫פיא וסנס נירש׳ שם ונסיספ׳ שם‬ ‫אמר רומו וניסן לה גט ואין יכסנו לה סנט ימס זס‬ ‫גט כיון לללילן צרין לוקא ישמעו קוצו ואס לאו‬ ‫םנע אן נאמס נלמניס לא נוכל נלל רק מוציא‬ ‫אן‬ ‫כן‬ ‫נטל‬ ‫נלמיזס‬ ‫סנס חלמניס פסק נהל׳ נמשין פ״א סטיו‬ ‫לסיש‬ ‫ונסנלשס מומלס‬ ‫לאשס פקח שנסנלשס ונםאס‬ ‫לחזור לנעלם פקח וםוא נילוש׳ ׳במוס‬ ‫נאמס‬ ‫פ״ל‬ ‫אן‬ ‫נלל וכלל כן סוא ללינא נמצא כאן אשס ר׳ יסלא׳ יצחק‬ ‫אין ראי׳ כלל דסנס סילש׳ סיל נינמוס פיו וצא כנמ׳‬ ‫עוסלס נמלא׳ יאשם ר חים שוינ לפי עלוס סמנוח ס׳‬ ‫שלנו רק לנס כסן שנשאם צסרש ישדא' מוסרם לאכול‬ ‫ל׳ שמולו שאמד ששמע מסי ענוים שסכסו פל מוס ממש‬ ‫ושמפ זה מסי עטים אחר ונס סיס נגדר קישור‬ ‫דניים‬ ‫מסרוג השני לכן טכל נם זאם לסחידס לעלמא יאקצל‬ ‫יישן> רסוין רב מווזינםק‪.‬‬ ‫נסלומה וצא נקרא ססיס לאיש ול אף מדלננן‬ ‫‪ p‬םקנו‬ ‫ולמשא לאחר צריכם נע אנל נפי לילן לא סיל ‪ p‬רק‬ ‫ומלרננן אקירס לאכול נסרועס אס נשאם ליורש זר תמס‬ ‫פלמי סנס אשת *•‪ 6‬של סייס יש ‪3‬ס שגי גללים א׳ דאםורס‬ ‫לעלמא‬ .‬‬ ‫נמיא אס סוא קלוב זס לוס אמלינן להם‬ ‫]האיך לסדר נס של חרש לפקחית[‪.‫‪40‬‬ ‫‪mm‬‬ ‫מםצילס לא שיין לימר וס סיא וכן מוכח מהן לנימ‬ ‫כיג‬ ‫נכי‬ ‫מינ‬ ‫פענח‬ ‫סימן מגי‬ ‫דף‬ ‫אין מפידין סל סשומא מחמס לסימניס‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫נטן למש כמהוויו משה‬ ‫מיל שאלתו ננילון נשי הרוגיה‬ ‫השוינ ר׳ חיים וד •שלא׳ •צחק לפ• הנניפ שנשלח ל׳ יוכל‬ ‫דף י׳ פינ אמרינן גס נפירורין שם סשינו• לא סוס רק‬ ‫להתירפ לפלמא בלא חשש ופקפוק ונס איצ להושיב ניל על‬ ‫דוה רק נמציאוס משאינ‬ ‫זה אף לשיסת התום׳ הולמת דן ג׳ בי אצלנו ההיתל בגלל‬ ‫נשסח‬ ‫הקפידא נסשסח‬ ‫ואין‬ ‫כאן פ׳ ננורוס דף ז׳ מינ נמאי ואמר שס נחוש וצמא‬ ‫הא אעכול ומשני כגון שמצאו שלם צא כמיש רש״ זיל‬ ‫דאס מיצירה לא הוס שלם רק דר־ל לאמרינן סינו שאנד‬ ‫כו׳ יפי ניטין דף‬ ‫״ט מ״נ‬ ‫ננ׳ מזווה נינ׳‬ ‫שליתוסא לקמאי ויש נוה לסארין הרנה פ׳ נתוס׳ חולין דף‬ ‫ציו עיא אס זה התר נמשן או כנר נפשה ונית אס יש‬ ‫לאיש נ׳ נשים אס כל אחת צריכה היתר‬ ‫לא שיין זה יאנמיל ילילו יוסף ראזין רנ מדומנסק‪.‬‬ ‫אני מס ימניאל ללא סכילי אוסו עיש ואס‬ ‫סלכו ולא מצאו מאי אס רק מאמינים לסנס קול כמס‬ ‫אמילס אז מיכ סוא חי איא לסקל כעדוס כזס‬ ‫ועי כתום׳ גיטין דף כיח מינ גני קמיטדיסין כסכו ניכ‬ ‫כהיג‬ ‫גני יוצא ליסרנ דליכא מיז נאמנוס דמסליס עיש‬ ‫פניפ‬ ‫מניאל מננירוס דנל דנר שציין ככיה פרטיס אז‬ ‫צלין להטיל ולהכיל םנלה טונה אן‬ ‫נמסליס ולא הוס‬ ‫פדוס לק נילי מצסא ופלוני מס ומימלא היא אין צת נפל‬ ‫שם ל׳ נוס יפי נילש׳ פינ דינמית פל דף ניס ננ• הן‬ ‫ללי• סרנסיי לא סנשא יאמל נילש׳ ממינ אס חי ח׳ ואס‬ ‫סלג סוה חשיל ולכאילס מם אכפת לן מימ הלני לק‬ ‫דשינ איא לניד לםסיל ניון לעיי ע*א צליך ניל נמצא‬ ‫פי׳ מסליס ניכל לססיל אנל עיי עלכאיס נלא מסליס ואו‬ ‫ציין ניל איא לססיל פ ״ פלוס נכרי דסס לאי כגול פלוס‬ ‫נ‪9‬יע אך ללילן‬ ‫יום נ׳ יי סיו.‬‬ ‫מגוף אתל פיש ופיכ למימ גלל פלוס ליכא כיון להלנל‬ ‫נשםנס ונסן דינמוס דף קכיכ פיא נכי אני פכיפ נשכני‬ ‫נחש וסלי‬ ‫שאומר שםוא‬ ‫פניפ יזם‬ ‫אנו רואים מס או שעי׳ מס‬ ‫שאימר שנשכי נחש לכן מסירין יאיכ אף אס‬ ‫שים‬ ‫לנר ניכ‬ ‫לא מלאו‬ ‫מוסר אי לא סלכי כלל יכאמס וס היה‬ ‫כהן דננולוס דף מיו מינ נסחילתס לא סקילי ריל כיון‬ ‫דכשמס‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫יום ג׳ כיו תמוז והאי שתא תרפ״ז פעפרנלאד לסרנ החיינ‬ ‫מתון ומסיק שמעתתא‬ ‫אמן נ״ רנ נקאחנמין‪.‬‬ ‫משסניס ופיש נלש״ ומסחילס סיסס לנן ועכשיו שחול‬ ‫מיש‬ ‫ווס אינו‬ ‫לפלס נאיסי‬ ‫מונן דסא למס לן סצולס סא מימ כיין‬ ‫]קוד‬ ‫אנל פלינ׳ יש שומא מס נלע מנקנ נלד‬ ‫נדבר‬ ‫אוס פלוני ימס לני למלאם שלי אן כן לממינ אס כעס‬ ‫תשובה‪.

‬הירש׳ וכ. ורק לא‬ ‫נמ‬ ‫שלנו‬ ‫נ־מ‬ ‫דאס‬ ‫נגמר‬ ‫הלנריס‬ ‫יבמה‬ ‫עיב חרשת‬ ‫קניא נתקנתא דרבנן וריל‬ ‫סקנו‬ ‫אסורת לעלמא‬ ‫שלי ולא נאהלה‬ ‫על״‬ ‫קי׳‬ ‫ביבמות‬ ‫שני‬ ‫ונינמות‬ ‫אישור כמו ניעיל לנני קטן לקלושין‬ ‫נינוה‬ ‫ביבמות‬ ‫קני. מנואל‬ ‫בלבלי לבנו פכ״ט אס ליל נס‬ ‫קנה‬ ‫אין שם‬ ‫מדרבנן‬ ‫במטלטלי. שהוא‬ ‫סלי.‬ ‫תן‬ ‫לכן נתלומה אס תיא נת כהן תאכל ונאמת‬ ‫נס‬ ‫לניט׳.‬ ‫נעצמו‬ ‫וכן בקלקע ל״נ אס הוא‬ ‫נעצמו קנס והנס הלמניס קיל נפה״מ‬ ‫דקפיצה‬ ‫דגיטין‬ ‫שצ נינ חמור מן רמיזה עיש ילק הוא נעצמו צלין לעשות‬ ‫הנול ולכן כתנ נהל׳‬ ‫עד‬ ‫מעשיו‬ ‫מכירה‬ ‫שם‬ ‫פכ״ט‬ ‫ואיש מ״ש‬ ‫עיש‬ ‫איכ‬ ‫נמטלטלץ‬ ‫קפיצות‬ ‫ניכ‬ ‫דנני קני. דרננ.‬ ‫ועי גיטין דף עיא‬ ‫נזה‬ ‫לא‬ ‫םנדקין נוי ור״ל אף נמה שהוא נעצמו קנה‬ ‫וזת ר״ל מחמת הן דנינ קפיצה דוקא ונ!‬ ‫זיל‬ ‫׳תקימו‬ ‫הוא ואין לה הקנה ק ס־ל להירש׳‬ ‫אן‬ ‫זה‬ ‫סנס ולכן סז־נן נגיסין דף עיא גני אס‬ ‫כשהוא‬ ‫נתסלש לגמל׳ ללשנ״נ אף‬ ‫סקס‬ ‫ואחיכ‬ ‫ז״ל נפ״נ לכהונות על לף‬ ‫נהלי‬ ‫תלומות‬ ‫אניה‬ ‫השיאה‬ ‫פי־ז‬ ‫עיש‬ ‫ציו‬ ‫נמלחמות‬ ‫דאין‬ ‫אוכלת‬ ‫ואכמ״נ‬ ‫נזת‬ ‫ועי‬ ‫נתלומס‬ ‫אף‬ ‫עכ־פ כן אס נימא‬ ‫כשיטי‪ . שלס למפרע‬ ‫והיה כמי מחדנ למפרע כן הוא הנדל ויראה נסייא דהל׳‬ ‫נלמניס‬ ‫או הרנת רמיזות וננט א״צ זת וניל לסיצ דסלש• נישואין‬ ‫מה״ת‬ ‫סרמנ׳ס וא״כ‬ ‫אשת סקח שנרשת ססקח ונשאת לחרש ומת ססרש אקור‬ ‫הר״ף‬ ‫דנקנו שם‬ ‫שיטת‬ ‫לא סיל כן רק כמ־ש לשיטת‬ ‫נזה‬ ‫של תולה ומימ אין לה כתונה ומזונות וכן סיל לסלמנ״. שלי לרין דוקא קפיצות‬ ‫קטן‬ ‫רק לאקלה על אחרים אבל אין בה‬ ‫פסל דאקולת לאכול בתרומה כנמ׳ שלנו‬ ‫ביבמות‬ ‫קני.‫צפנת‬ ‫לעלמא התורס אקרתס‬ ‫רש*׳ קלשין‬ ‫ט׳‬ ‫דף‬ ‫והשני‬ ‫מינ‬ ‫שסיא‬ ‫דעת‬ ‫קנויס לו ועמ״ש‬ ‫שני הגלריס‬ ‫מקנה‬ ‫םסיטרס ממנו ומקנת אותה עצמה לס וזה נדר ריח תגט‬ ‫לשיטת סתמא לגמי להות מסית לניטין לף סינ‬ ‫נינ וליל לרק סטרה מן סקני. שלו אנל‬ ‫ויש על״ כס איא גמורס רק מ״מ‬ ‫אישית‬ ‫לרק‬ ‫יש‬ ‫יי‬ ‫א״א‬ ‫יק‬ ‫נ נ‬ ‫לף ׳'ג־ או‬ ‫מבואר‬ ‫ע״ש‬ ‫לו‬ ‫ועי‬ ‫ונא‬ ‫קני!‬ ‫פקע ויש‬ ‫שלו‬ ‫לף‬ ‫לף‬ ‫אעלמא‬ ‫קטן‬ ‫כזה‬ ‫קנויה‬ ‫ננ׳‬ ‫סיס‬ ‫עיא‬ ‫לסיל‬ ‫ימדרננן‬ ‫וסנה‬ ‫ומשיירת‬ ‫ןדצ־יך[ מעשה גמור מימ כאן וסוה רק תקנס כן‬ ‫ומימלא לאסר נש אף ונפסלה לכהונה ואסורה‬ ‫ועי‬ ‫תקנו‬ ‫לקרוניס‬ ‫בכהונוה דף ק׳ עינ גבי קשנה וו־וו כאן ]בשרשה[‬ ‫לומר שתהא אסורה לסזלר לבעלה שקיו שנרשה לא דשונ‬ ‫אין עלי׳ כלל תיי! של מחזיר גרושתו וכ״ז רק אס נרשה‬ ‫אבל אס מת נשאר על" תק״ח שהיא נס קנוים לו ולכך‬ ‫צריכה חליצה דחליצה הוה מחמת !יקה הבעל וע״כ הוה‬ ‫מלבל לאסורה לענמא נס נזר קנין אך‬ ‫כן‬ ‫לרק‬ ‫רק‬ ‫לאיסור על‬ ‫תקנה‬ ‫הירש׳ לא סיצ‬ ‫עלמא ולא קנין כלל‬ ‫קדשה‬ ‫ומותרת לאכול בתרומה וזה רק אס‬ ‫אבל‬ ‫בכסף‬ ‫אשת‬ ‫חרש‬ ‫נביאה ‪0‬ז יש קני. דלא נר כתינת גס‬ ‫מלרננן ואף למשיירת מ״מ מדרננן יש קצת קני. ואיכ אין יעשה אס היא‬ ‫היא אקורת לעלינא ונס קנויה לי‬ ‫יכול צכהונ נ״כ לא מתני הגט כיו. ננ־נ לקני. שיש‬ ‫לו בס הוא ג״כ תנו׳ לאס מגרשה נטל‬ ‫אני׳‬ ‫נחרשת שהשיאה‬ ‫משאיכ‬ ‫מעיקרא‬ ‫נזמן שהיא קטנה דהוה נישואין‬ ‫הרא״ש שס נניטין וכן מונח נירש׳ שם‬ ‫חזינ. דרננ! ונש שלו ברמיזה לא מהנ׳ רק‬ ‫באשת‬ ‫סרש‬ ‫בעצמו‬ ‫ע•׳ קפיצי. תקנו לאקולה לעלמא אנל קני. הננל׳ לשיטת הלמנ״ס זיל הגט‬ ‫שיהכטל‬ ‫אס‬ ‫פועל‬ ‫הקנץ למפרע רק האיסור על עלמא תות מכאן‬ ‫ולסבא וכנה בגט שלנו יש‬ ‫נ׳‬ ‫הינו‬ ‫הנדריס‬ ‫והרי את‬ ‫דף ט׳‬ ‫ושטרות ]ושלנואה[ ונידר מיש לשיי זיל נקידושין‬ ‫ע״נ למקנה עצמה לה וזה לק שהקנין שיש לי נת מקנה‬ ‫צה והאיסור שאסרה מתיר אותה ויראה ננוסח הנס‬ ‫לשי׳‬ ‫לף‬ ‫נניטין‬ ‫פיה‬ ‫עינ‬ ‫והלמניס זיל יש הרנה שינויים‬ ‫ונניסח‬ ‫לאחל‬ ‫הנט של הר״ף‬ ‫לרש׳׳‬ ‫פעם א' ׳תיכו ליכ׳ והלמניס כסנ שני פעמים‬ ‫אס‬ ‫לת‬ ‫נותן‬ ‫ואכמ״ל זה‬ ‫סקנץ‬ ‫הדין‬ ‫של‬ ‫רק‬ ‫כסב‬ ‫וזה נימ‬ ‫אי לק שמסלקה ממנו עיש נזם‬ ‫נזת עכיפ ללינא כן לשיטת הרמניס‬ ‫זיל נסיימ מתל׳ גירושי. וחכמים‬ ‫אף‬ ‫ננט‬ ‫דכנש‬ ‫אמרו שחס יגרשה‬ ‫אין נו גדר גט כלל דהרי מלבד דא״‬ ‫לניש גס נעצמו לא כלוס כיין דצלין‬ ‫שליחות‬ ‫וגס‬ ‫גפ‬ ‫נעצמו‬ ‫ולא‬ ‫גילושין‬ ‫נלא‬ ‫עויס‬ ‫לוידן‬ ‫שישמעו קולו וגס‬ ‫לא‬ ‫ועויס לא‬ ‫כלום‬ ‫שין‬ ‫לא‬ ‫םגט‬ ‫לאקסיוי‬ ‫על סלש ונירש הלמניס זיל נהלי גילושין פיו גני קסנס‬ ‫ואיכ מה‬ ‫נשאה‬ ‫לנעלה פקח צקחנה‬ ‫היל‬ ‫אישות‬ ‫מחלק‬ ‫והיו‬ ‫ואחיכ נתפקח סס רק‬ ‫לנעול‬ ‫מחחילת‬ ‫אס רוצת‬ ‫לשם‬ ‫חרשת לא כתנ‬ ‫רננו נין פקח שנשא חרשת‬ ‫אישות‬ ‫לקימה‬ ‫לצרין‬ ‫ור״ל‬ ‫לאחר שנתפקח ולמס גבי‬ ‫כ. כלל רק איסור סיסרה נגוסח הגט לריך לכסונ‬ ‫לק‬ ‫הרי את מותרם לכל אלס אנל וסנקיס וספרית וכל‬ ‫תנוסחא‬ ‫שתוא‬ ‫ואין לס‬ ‫מכאן‬ ‫קנין‬ ‫ולסנא‬ ‫מוטלת‬ ‫או‬ ‫ממט לא שין כלל נהנט כיון‬ ‫ע״ תנט נתנטל צמםלע סקנין ולא‬ ‫ונגס כסונ לק מכאן ולםנא איכ סוס זס‬ ‫לספן מםק״יו וננט כסנ מיימא‬ ‫לכן ולעלם ולכן‬ ‫צלין‬ ‫צלין‬ ‫לכסזנ עול גט לשיטס סלמניס וסילש׳ ויסי׳ סנוסמ לק‬ ‫לכתונ נעצמו ואחליס סוסמין אף דנו״ל עדי מסילס כותי‬ ‫מן סקנין טק‬ ‫דס״ל ומסנ׳ כתנו ותות עוין גול פקס מימ סנס‬ ‫סס‬ ‫וף‬ ‫״א‬ ‫ונימ וע״ס נסוס' סס זנימ דף ו׳ עינ‬ ‫נגול ססל‬ ‫מאיסוליס ולא קנין וסילוק‬ ‫שזה כעשס למפרע וגמיש נופ‪.‬ ‫לף ניט ננ׳ ]בן נתילא[ לקפיצות לאמל שס שתי לשונות‬ ‫חס פליג׳ נם בנימין ע״ש בל״ף ולאיש ובאמת אי. וכן לשיטת סירס' סיז וסרש אין‬ ‫לו קני.‬ ‫פענח‬ ‫**ל״‬ ‫כא‬ ‫ואין‬ ‫נין חרש לחלשת אן הירש׳ ס״ל לרק‬ ‫נימ‬ ‫אין לי כלל‬ ‫ייננ. כלל וניל כן דתנה טרשי‬ ‫כלל‬ ‫כיון‬ ‫]•אין[‬ ‫ללית בה‬ ‫ם״ל נכי חרש‬ ‫בין קלשה נכקף ונין קדשה נביאה עיש ולא‬ ‫ליל‬ ‫דזה‬ ‫נם באשת הרש חיו אישות מה״ת ליכא בחלש רק‬ ‫כמו דמבואל נילש׳ פ״ג דיבמות נב• קנינה במיאון משלך‬ ‫לן‬ ‫נתנו‬ ‫כן שאס תמאן יתבטל עיש וכן‬ ‫דתקנו‬ ‫איתא כהיג נינמות פ״ז ורית פ״נ גירש׳ ועלובין דף‬ ‫עינ‬ ‫קיד‬ ‫נמפנד ותרומות ם״א לו״ל וכן סות תקנת חכמים‬ ‫כן כאן ס‪:‬מ ס תקנו נשואי. ועי נינמות לף קי״נ‬ ‫כתונות‬ ‫ונירם׳‬ ‫םיא נזה וספ־ע סן משוס לננ׳ חרש הקני.‬‬ ‫סימן מס׳‬ .‬ ‫ל״ל‬ ‫דאז לא נתנטל הקני.

‬ ‫והלנפ יש נזה צסאוין נמה‬ ‫דפלינ׳ ולמנים וסלאניד‬ ‫נהלי מונל סיד ססיז ננ׳ נעל שחבל באשתו וניק וף פיס‬ ‫עיא ננ׳ סיס של נתונה ובימ נזה‪.‫פנת‬ ‫‪42‬‬ ‫פענח‬ ‫‪w‬״‪now* r‬‬ ‫תשובה‪. לה ממון נ ן וכן זע׳ ניק‬ ‫דף קינ ע״נ וכמי שכר אמירס קא שקיצ נימ דף ס״ס מינ‬ ‫ונמו‬ ‫שאדנר‬ ‫עימ‬ ‫מלין לשלפו! ונמו נסן דנינ דף‬ ‫נימ‬ ‫קמיא גני סמנשרנ׳ נו׳ ונימ נשיס ועי‬ ‫דף‬ ‫עינ ננ׳ דמית עלי נאר״ נו׳ ותעשס בזה נמו‬ ‫קיא‬ ‫ניד של‬ ‫נ׳ דהן דנימ דף ניא ועיז יניח מעקס׳ נשניל השכירות‬ ‫םל הגשת הנקשס ולילן שס וכאן סוס גדר אפסותן כי׳‬ ‫כיון‬ ‫דע״‬ ‫יוכל‬ ‫וס‬ ‫לישא נדינסס אשה אמרת וניסל‬ ‫השיענודיס שמשוענד לה ועמיש הלאשוניס בסן‬ ‫וף‬ ‫מ״ו‬ ‫וסלנס יש‬ ‫ע״א‬ ‫נזה לחאלין עכיפ זס חוח‬ ‫אונס ונפשי ואין משש על סנס‬ ‫ניד‬ ‫ננלל צפני‬ ‫ונסני נקוצל‬ ‫ואז‬ ‫דיבמות‬ ‫יס״‬ ‫אן‬ ‫ממוינ‬ ‫צליכס‬ ‫כממון‬ ‫שתעשה‬ ‫עיפ‬ ‫דין‬ ‫נ׳ הלא חובלו לדלוש סלנ דמחנכס שי׳‬ ‫יוסף לאד! לנ ופס סניל.‬‬ ‫סימן מדד‬ ‫יוס ה׳ כיה אדר תלצ״נ‬ ‫ש א ל ד״‬ ‫מינ והנס לא‬ ‫דודנסק קנליו׳‬ ‫נתב איך הוא ההברה סס נהקליאה שקרא! לו כי‬ ‫|בבעל שאינו רוצה ליתן גט לאשתו טרם שתתגרש םאתו‬ ‫נאמת הארנת• ני אצלנו ננס סס האב הוה ונר אתו עם‬ ‫בערכאות ונדי שאחינ לא יםרנ םלנרשד‪ .‬‬ ‫סימן מר‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫]בנם שאב• הסגור׳•־‪ .‬‬ ‫ראיה נתנין נס האשה פניפ נימין וף ]ליה[ ונשסר תליצה‬ ‫להפך האשס‬ ‫תשובה״‬ ‫ננישין‬ ‫יום נ׳ ד׳ ניסן סרליד דווינםק קנלסי‬ ‫לסארין סרנס‬ ‫•ם נזס‬ ‫מינ וחנה‬ ‫נעת‬ ‫בנדר אונס ממון חיני‬ ‫דלא הוה החיוב ממון מחמס הנעל נעצמו אס סוס אונס‬ ‫ועי נתונות נינ ועיז דף ע״נ זווו אנסהו ונס למה לא‬ ‫דליפ‬ ‫נהן דינמות דף קיו עיא גי׳ עונדא דנת חמוח‬ ‫ולמת לא נימא דחוס גדר מעושוח דלכך נתן צת חליצה‬ ‫מחמת דזוו• אנסוהו דאמר׳ לו סימנו לו מעות אך שס‬ ‫לא‬ ‫דייק רש״ מחמת דעליו מונול זה‬ ‫תאשת‬ ‫על‬ ‫דכאן נ״נ •כול לומר אפסון כמו ניק דף קשיו‬ ‫לו וכן‬ ‫אף‬ ‫דנאשרח‬ ‫סםסיו ירושת האח אס סוח מינם ונם מחמת‬ ‫פינ‬ ‫הרקיקח ונמיש התום׳ נינמות דף קייא‬ ‫ודף סיא‬ ‫רק שס נפי מה שהוא אומר א׳צ ליתן לס חליצה משא״כ‬ ‫כמו אונס דנפש״ רביב דף מיז ע׳נ‬ ‫ננת ממות ותות‬ ‫וגס הוה •נס שאין הגון נמנו' שם ננמ׳‬ ‫חצס‬ ‫סיא תאמר שאינה‬ ‫לתגיש‬ ‫לילך‬ ‫אן כאן‬ ‫כן‬ ‫נקשה שאינה‬ ‫מחוינת לעשות זס אס לא שית.‬‬ ‫פניפ והאיש פלוני •נמות וף ליס ע״ב ונן‬ ‫וף פיס ע״נ‬ ‫ני זס עצם השם פניפ ונמו שאנו‬ ‫כתנין ננר פלוני נן נר ואף ואין זה שס‬ ‫נתוס׳ נינ וף קקיא ע״נ גני עד נר‬ ‫סאנ נלל ועי‬ ‫ואיצ לומר‬ ‫ע־ש‬ ‫כמיש מחמס הן שכחנו התום׳ ניב דף פיא ומנינה דף ס׳‬ ‫עינ‬ ‫רק‬ ‫כ! שמו מחמת שקורץ לו כן וכן ננ׳ כהן אס‬ ‫נתנו ננס נינ מחמת שקורין לו נ ן ואף שהחוש׳ נישין דף‬ ‫פ• ע״א נראם ונס ננס מעלי! מזה לנהונה שהניאו מהן‬ ‫דנתונות דף ניד עינ אן נאמת שם נששרות ושס שפיר פניני‬ ‫משסרות ליוחסין אבל ננס ווא׳ צא רק משוס‬ ‫אס מעלי!‬ ‫שקורץ לו נ ן ולנן ננמונות ננ׳ בהן לא נקס פניפ הכהן‬ ‫רק סתם פלוני ונינ הופניס נ״נ דף‬ ‫קעינ עיא משא׳כ‬ ‫ננס הוא דנן נקרא דנאמת מנואר נירש' ניסין פ״נ ופיח‬ ‫נאס ננתנ נגש עוו דנר הנס פסול‬ ‫עיש‬ ‫ונע׳‬ ‫מחמת‬ ‫נריתות ומנואר שם אפי׳ ניש פוסל ונמו נהן ונינ דף‬ ‫וף פ״ז ורש״׳ ניסץ דף פיו עינ ננ׳ תנאי‬ ‫קע׳ו ונישין‬ ‫עיש נזה וכימ ולכן נל מס שנותנין ננס הוא רק להקריאה‬ ‫של השם‬ ‫ואצלנו‬ ‫אוחו נזס אך‬ ‫כשכתנין נהנס פניפ ריל שכן קוראץ‬ ‫נאמת מ׳ יודע אם הוס רניל לעלות לסיח‬ ‫המנרש אן לפ• הנראה נס נרחונ וכדומה קודאין לו לכל‬ ‫אדם פיפ והרנה יש להאריך לכן עיקל ננס איך קודאין‬ ‫להמנרש נזמן שקורץ לו פנ״פ ואף שנתנו התום׳ ניסין‬ ‫פיה‬ ‫עינ‬ ‫ואזלינן‬ ‫וף‬ ‫נתר הננתנ נקרא ננ׳ אינרת זה רק‬ ‫ננוסמ הנס אנל נשם האום עיקר רק ההנרה‬ ‫ונמו ננ׳‬ ‫פישורין פ׳ ניפץ דף סיה ע׳נ דמחלק נין בנל לאי׳ נלשון‬ ‫איך אמר סנעל ועי נתונות דף נ' פינ גני נשאו נישאו‬ ‫נתוס׳ דנסנרה הוא חו ונורים דף לים עיא גני ]שניתנה[‬ ‫ועי קדושין דף ״ח עינ ננ• בננדו נס עיש נרש" ותוס׳ ננורות‬ ‫וף ליד עיש ותוס׳ עיז דף סיה ע״א ננ׳ ניקרותין וב״מ נשיס והנה‬ ‫מזינן ננ• שם סיפא סמנואר נכ״מ נשיס שנועית דף כיח עינ‬ ‫וסנהדרין דף ״ז פינ וכ״מ !מימ נשבח דף ס׳ מינ נקרא‬ ‫נשם איפה עיש נרשי׳ סר• כיון וסהנרה סוא שוה לא‬ ‫אכפת איך נכתנ נסאותיות ועי נתוס׳ ערכין דף פיו ננ׳‬ ‫ממנו עיש נעינ ועי נינמות דף ק״נ עינ ננ• שישה ושוסה‬ ‫עיש ותמווה‬ ‫וף כיס‬ ‫עינ זונה ולא זונה עיש ושם ניכ‬ ‫ההנרה ועי מיש סתוס׳ מנתות וף לינ פינ דיה כתנה‬ ‫ננ׳ גפ דאין להקפיד נחסירות כוי עיש ועיקר נדר ספירת‬ ‫לנריס נניסין וסוכה ריל לצריך לכתונ כפ• דיקדוק הקריאה‬ ‫לא הנתינה ווה ליל םפירס דנריס ופי נרש״ כתונומ דף‬ ‫סיס פינ ננ׳ ]׳נמס[ פיש ונדליס רף ליז מינ !נימ נשים‬ ‫עביפ כן אם ההברה ממן הקריאה ס‪1‬א שלא נשינו מסכסינס‬ ‫בנס‬ .‬רוצים שישליש הנעל‬ ‫שמו שנך קודאין לו נמו לסית או ברסוב פביפ והוס נמו‬ ‫הרנה שטיח על םך ידוע שבאם לא יתן לה גיפ אז יהי׳‬ ‫שס ארון ינימ דצרין נס וה לנתונ לשמה ונמו נשם הנפל‬ ‫לערער אחר נתינת‬ ‫נעצמו ולנן נכימ ננמ־ נינמות דף קשיו ע־נ וקשיי ננעל‬ ‫השטיח להאשה־אם לא יוכל הבעל‬ ‫הנט שםחםת אונם‬ ‫השטיח‬ ‫נותנין שס פניפ ונן נרם הראש ונאשה וק פלונית ונשסר‬ ‫גרשה[‪.‬נקרא אדון הערש ונכתב בגט ונםםר‬ ‫כבר אורן הערש אם הוא פסול או יש להכשירו בד עבד[‪.

נני הנודר מן מ׳ פרת עיש בזה אס כן‬ ‫שמן או על שס המציאות ופלינ׳ גזת‬ ‫נהל׳‬ ‫וכ.‬‬ ‫אחיכ נתקרכו הישיבים עד שאין הבדל בינרם‬ ‫כששואלים אותו על םקום דירתו יענה‬ ‫בראקסנירי ולא תנה בבאםטאן‪ .‬‬ ‫יום ג׳ א׳ וליח כסל! סרפיו ומינסק‬ ‫כמסול״ל מרוני נ״י לב‬ ‫גמיש סרמנ״ן‬ ‫סחוינ יכו׳‬ ‫לסונ‬ ‫ונאסנואן קנלס׳ מכתבו‬ ‫אן‬ ‫נ ן יראס‬ ‫בקיצל‬ ‫קלניא וכתב שס ות מיש ופי סיכה דף מיה עיא‬ ‫קלניא‬ ‫ארמי זכאמס מאול הארכתי גוה כמו‬ ‫סנקרא בלשון אשכנז‬ ‫הוא‬ ‫בלשי!‬ ‫וגנו‬ ‫בכל שמות‬ ‫מימת‬ ‫וכמו עיר חלשת לערובין לף נינו‬ ‫ודף ס' עיש ברש"׳ וכ! קיישין לף עיו עיא ועיג ]בערכי[‬ ‫סישנס ואנו כותבי. עיש נזה וכן‬ ‫סימן מדי‬ ‫לעיר רק‬ ‫פענח‬ ‫שאלות וחשוכות‬ ‫כב‬ ‫בפלנתא‬ ‫בכ״מ‬ ‫נותבין‬ ‫כסוספ'‬ ‫דף‬ ‫קמיא עיא‬ ‫לנל סקית הוה כמו‬ ‫לשון ניא לגני כסונס ושאר דנריס מיש ומי נמוס׳ נינוין‬ ‫לף ס׳ עיא גט שימ םכסנ נל נכסיו נו׳ לאף דחכעים‬ ‫משו מחמס אומדנא ע' ניכ לף קמיו מיכ זס לא אומלנ׳‬ ‫פדנו׳ רק כלל ואמינ סש״מ מסשנ כפי סקייו בוס ומאול‬ ‫מאלנמי נוס גני כל הנ׳ לפלינ* כמו מלום ופלוסס אם‬ ‫דעסא אמצוס או אפלוסס ניק וקחשין לף מימ ובימ חס‬ ‫סקיס ולא מסנ׳ מס שיאמל וע׳ נסוס׳ ענחוס לף ג׳ ולף‬ ‫סיג ונילש׳ סוס נזס כשאלס כסן לכסוטס דף קימ מינ‬ ‫גגי‬ ‫יש‬ ‫נלשון‬ ‫סזס‬ ‫לשין קנקנים עיש ומסלן דמילי‬ ‫שנשסחק אן נמ׳ שלנו אין סונל כן ואכמיל וםנס לפי‬ ‫הנראה נימ׳ הנמ׳ לא סוס נוסח סנס כמו אצלנו לק ע׳‬ ‫נינמוס‬ ‫דף קסיו‬ ‫וקסיז ורש״ גיסין דף שיו מיא ננ׳‬ ‫שינוס ראשוני וגיסין וף פיס‬ ‫מינ‬ ‫לא‬ ‫סוס מסמילים‬ ‫נסזנק וסמקינ לק כשמזכיר שם םנפל סוס אומר‬ ‫נפה‬ ‫עמקים פלוני מ׳ סוס׳ ניסין דף פ׳ מיא ונינמוס שס ומי‬ ‫נתוסש׳‬ .‬ ‫כדליס‬ ‫גכל‬ ‫הלמניס והלאביי‬ ‫שס לוי המגואל מולי.‬‬ ‫איי‬ ‫סלוימס ל ״ ורבנן אס קלא ש‪ 0‬בזמן ממשל מני יקרא‬ ‫ניג וע׳ ניג דף ל׳ עיא ננ׳ דבי בל סיס. כאסטאן ועתה סדר‬ ‫רכ א' שני ניטין כראקסבירי‬ ‫וכתב שם המקום באסטאן‬ ‫והשם ראקסבורי לא וכר אפ" לשם טפל אם יש לפסלו‬ ‫בדיעבד או לא[‪.‬אס ירצה עול הפעס לכתונ ׳מחול לשלוח פתקא של‬ ‫הנ׳ לואר פצ חשונה נחורה כ׳ כעת המעות נ יוקר מאול‬ ‫ודת‬ ‫מפוח קונות‪. זס סשס ולא כמו כאן גני מוצא‬ ‫ברש״‬ ‫דעל‬ ‫מיק‬ ‫שפיל יושב על נהר‬ ‫בשים‬ ‫גכ״מ‬ ‫כיתגין‬ ‫סד‬ ‫בשני‬ ‫תיגה‬ ‫וע׳‬ ‫הר״ף נספיא דפומבדיתא היא משים‬ ‫בדותא‬ ‫וסנה‬ ‫תיבות‬ ‫במי‬ ‫מ׳ פתיסס‬ ‫פלינ׳‬ ‫נעשה‬ ‫ומאוד סארכת׳ נזה בהן‬ ‫דף‬ ‫דנכויוס‬ ‫ניס‬ ‫גני ירדן‬ ‫שיורד מדן וכ.‫צ^)"!‬ ‫מס לא לפי דקווק כתיכס לק לפי וקווק קליאה כן הוא‬ ‫ללינא ולא הוה נמו כסתוימ‬ ‫נפיפ משאינ ננס והלנה יש‬ ‫נתוספ' תרומות פיל‬ ‫נתל הקריאס‬ ‫לשפ ליקווק הכתינה דנר‬ ‫נוה נהך פלנחא‬ ‫להאלין‬ ‫נני לין של מעיש ומיס אס אולינן‬ ‫נ ן אצלינו מעיש היא שס‬ ‫ומיע שה‬ ‫נפיע‬ ‫נפיע אנל אה אולינן נתל הפילש מע״ש היא מציאות אתת‬ ‫לקליאה למ״ע היא‬ ‫גינ שני ללאפין ועי נ״נ לף ל׳ ננ׳‬ ‫דבי בר סיסן ודף סיא פ״נ גבי ללי נר חיא ונלליפ לף‬ ‫ניג גני יבש וגני קונלסין טרשי שס וגבי קוס שס דף נ״א‬ ‫ע״ב‬ ‫ונימ‬ ‫ואכמ״ל‬ ‫נזה‬ ‫יוסף‬ ‫לפה הכיל‬ ‫ראזין רה‬ ‫ועי מנתות לף כיה סימא ודף מיג ובמונית לף סיס וכימ‬ ‫לינ‬ ‫ועי עין לף‬ ‫טלאי כוי וכילו בזה ואכזיל ושגת לף‬ ‫ק״ל פינ‪ . לף סיב‬ ‫וסוכה לף ״ג ויף לינ מינ ובזנחיס יף כיב נב׳ מי כיור‬ ‫וננורוס דף ז׳ עינ גני ונש צרעיס וכימ בסיס אן כעת‬ ‫נעשה זה לשם וכן בנירים דף כ״א עיב עיש‬ ‫דחלנא תליני ר״ ורבנ.‬זולתי‬ ‫יבוא בעיר‬ ‫באשר‬ ‫רחוקה יענה כי דירתו כבאסםאן וכן בכי דואר כששולחים‬ ‫טתיץ למדינה כותבים רק ראקסטרי וכן‬ ‫בטטשלת העיר אשר בםה ערים נשיתפווו תחת הנהנה אחת‬ ‫כותבים על אותו החלק ראקסבורי ולכן הרבנים‬ ‫ניטין‬ ‫דק‬ ‫טסדרים‬ ‫בתיך העיר טשש וכותבי.‬יס‬ ‫וסימא תות תוך עיטרה של נונריא מיש נזס וסנס אס‬ ‫מקס וממכל שוס לנלליס אף דמדמה לס ננדליס גס תגדל‬ ‫מן הנית לעלי׳‬ ‫ועי נינ לף קמיג עינ גט נינ ננניס‬ ‫לשם לא סות ומימ ננימ יש נוה סתילה פ׳ נילש׳ לפיז‬ ‫דנלרים‬ ‫גי׳ לילועין ככלל ירק וגני גלי! אס נכלל נשל‬ ‫וגני סנולל מן תקין אן סגלל בן לגני מכר לפי תמכואר‬ ‫נרמביס נהל׳ מנילס פ״ז ופניו ופניו ופכיס משו מנמיס‬ ‫תקנה סיני לאין סמנסג לספן ווס הוס לשון ניא שלסס‬ ‫אנל ננ׳ נלריס לא משו תקנס רק לפי סמנסנ וע׳‬ ‫נרמניס‬ ‫פיס מסל' נדליס ומי נלין נלריס לף ניס מיש‬ ‫נמיש סתוס' נינ‬ ‫קלוניא מתא נו׳ כתג דזס סוה חלק געיר שנקיא מוצא‬ ‫דתינו‬ ‫אס‬ ‫עכשיו‬ ‫השם פלס או מחמס סקינס‬ ‫כמנולסלי וגני נכסי מיס ולף סיא מינ ונימ נוה ועי‬ ‫ז״ל במ־ס על סן דיבמוס דף קסיו מיג‬ ‫ונקרא כך מולא ובלשון ארמי‬ ‫דנוסנו לפנים לק מחמס מליאוס הוס מעשו עיש‬ ‫מכיס‬ ‫סירש ולשנים נינ לף סיג גט מלק ודף קינ נני פנלים‬ ‫תשובה״‬ ‫נמס וסנפ לבאל זס יקצר סומן‬ ‫שמע״ש סוא סן דמולן לילשליס או פדיון וממשל עני הך‬ ‫נשם העיר אף חס נינשה וזה ניס‬ ‫אכן שטו הראשון לא נעקי אפ" יום אחד וכל הדרים בין‬ ‫טכתבים‬ ‫נסכון מסמס שסיא שנ• לא מסמס שכעס סוס נמו ננלס‬ ‫עיש‬ ‫והוא הי׳ כפר רחוק הרכה סהעיר ואוכרים שישובו קודם‬ ‫אפילו‬ ‫ממשל‬ ‫אס‬ ‫מוכר העיר לא‬ ‫]בעיר באסטאן יש חלק העיר ולו שם טיוחד ראקםטד׳‬ ‫יהודים בין‬ ‫שני‬ ‫תל וס*ק ס־ל ולא סל ור•׳ סיל דאס‬ ‫הנה ע׳ מטס לף י׳ עיא גבי סליקים ואקלא דסליקוס‬ ‫ש א ל ה ‪. ניכ ונב׳‬ ‫דבש‬ ‫גני קימא‬ ‫עיש דף‬ ‫ממרים‬ ‫בפיס‬ ‫נהלא‬ ‫סתומה ונא!‬ ‫ופי‬ ‫והנס‬ ‫נאמס לפי המנואל נינ דף סיח מינ גני‬ ‫העיר‬ ‫שס‬ ‫לא‬ ‫ננוסה‬ ‫יראה‬ ‫שם נרשניס דאס נקלא‬ ‫נירש׳‬ ‫נך‬ ‫מנור ונלא‬ ‫נקרא‬ ‫כמכל ועי ניל״ש שס דמחלק נין נסון‬ ‫מסמוס ונין חון לחחוס וסן דנוריס‬ ‫דף נין‬ ‫מינ מיש‬ ‫ואס שם אחרס על סחלק או נסון עיטרס‬ ‫אסור ומון מוסר ואס אוסו‬ ‫השם‬ ‫אולינן‬ ‫נסר‬ ‫סס‪.

לזה‬ ‫צריך מויס מחמח עצס ולנרר שנחנרשש ניכ‬ ‫וווקא שנים ורק מיש רש״ זיל ניכוין וף‬ ‫לרין עליס‬ ‫פיו ננ׳ נעל‬ ‫שאני זח רק ננלר עשיח כנס ולא הנרוש׳!‬ ‫שע"‬ ‫דאיא‬ ‫שהוא נעל יפקע מנלר נעל ומאול הארכחי נזה וזה ליל‬ ‫הלמניס זיל נהל׳ גרושי! פיא ה״נ ומנין עיש והוא ירשי‬ ‫קדושין פינ‬ ‫אין‬ ‫עיא נאיא כלום וכ.‬‬ ‫תשובה‪.‪.‫‪JlifiS‬‬ ‫‪44‬‬ ‫גיטין‬ ‫גחוספ׳‬ ‫פינ‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫גני נחנו נעיל זה‬ ‫נטיל אסלח ואס ויענל כשל וע׳ נחוס׳ •נמוח‬ ‫לא יחתמו‬ ‫וף ציא‬ ‫עינ וגיטין דף פ' ס״א וסתל׳ נזח ונחוספ׳ שס ונירש'‬ ‫פ׳א ננ׳ נהגו בא״ וחחמו נחיל ניל‬ ‫כחנ שם ואפשל לומל ומיל׳ כעכו שיש‬ ‫נירש׳‬ ‫וכמנואר‬ ‫סונא‬ ‫פ׳א‬ ‫‪njpfi‬‬ ‫נחום׳‬ ‫נפניכ וכו׳ ואיך‬ ‫נה‬ ‫א״‬ ‫וחיל‬ ‫גיטין וף נ׳ עיש‬ ‫ואכמיל אך נאמס עכשיו שחקנו סנאוניס נוסח ומסחילין‬ ‫ומחחילין נסזמן וסעיר לא שסנמל שאז צריך לכחונ כפי‬ ‫מס שסוא אומר רק זס נוסח שזנ יכולים לכחונ על מח‬ ‫מזה כי אבי׳ מסר לס נש ואבי׳ כבל מיו והשכנים ניכ איא‬ ‫למקור אותה הנפל השני אומל כי הוא ראה הנש אצל אשחו‬ ‫ונס הי׳ פוד ניר שס )כפי הנראה היא הרשאה( הוא שרף‬ ‫אח הנש והניר וכאשר שאלו להבננל נציפנינ‬ ‫כחב כי‬ ‫הנש נעשה כו״ת וכהלכה אצל רב נליפצ־נ ושליח‬ ‫הלנריס כניס יאמית־ם‬ ‫כנר‬ ‫ארנעה‬ ‫׳לויס‬ ‫נוס לכן ללינא כן לכחחילס‬ ‫כשר כיו.‬‬ ‫אור ליום ה׳ לינ עש״מ חרפ־מ למינסק נמחיש ושנה‬ ‫נוונם לילילי מחו׳ הלנ הנזול כתהוליל חיס‬ ‫צנ׳ נ״ לנ לנאניס םלוס ונלכה עלי על קנלמ׳ מכחבו‬ ‫נריה והנח הואלס׳ להשיבו נקצרה לחיו היא קרונח לח׳׳א‬ ‫ודאי שנשאח לאחר וביון שאין אנו רואי! כלל לא הגש ולא‬ ‫עליס‬ ‫שלאו שנחן לה הגט וגלע הלנה מהן דניטי! דף‬ ‫סיל עיא ונרמנ״ס פ״נ מהל׳ נרשין הלי י׳׳נ נעל חומל‬ ‫לסוס ספק‬ ‫איא לשס‬ ‫יש עכ»פ חזקה שליח ונס ע״א‬ ‫ועיש נרייף זיל דבלא חזקה לא הוה מגורםח כצל‬ ‫ואס‬ ‫נעלה א׳ כהן לא כאסלה וכן אס מח מוחרח לכהן אחר‬ ‫וסוה כמו טמאה אני לך דנלריס דף‬ ‫צ׳‬ ‫עיש רק‬ ‫עינ‬ ‫משוס חזקס שליח ומירי שהשליח עםאו נעלים לנל נלר‬ ‫נט יש‬ ‫נו נ׳ נלריס לעשוח הגט ולמשות הנמש׳. כפי ניסח חכמים ולעחו על‬ ‫מנאי ניל כמבואר זבחיס לף מיו עיב ולף נ׳ עינ יסוף‬ ‫מס׳‬ ‫פיח‬ ‫וכימ נוח ועי נחוק׳‬ ‫שנועוח לף נ״ש ע״נ ווף כ׳ ע״א ווף ביו מ״נ וכימ‬ ‫נוס ונינ לף קס־ל ע״נ גבי דינו! ונזיל לף ז׳ ע״ב ים״‬ ‫נדלים דף נ' דאף שאין מנין דעחו נמו שחקנו חנמים‬ ‫וזח ליל בגט וע׳ לש״ גיסין דף ליג ונחונוח דף נ׳ ונ״נ‬ ‫וף מיס עיש וכימ נוס ואכמ״ל עכיס דיעבל אין לעלעל‬ ‫טל חגט אן לנחחילס ׳נחונ כמיש סומנין נמ״ס על סך‬ ‫דקלוניא נ״ו‬ ‫יוסף לאוין לנ ופס חניל. שכעס סס עיר אחח וע׳ נרכוח‬ ‫וף ניט ע״נ‬ ‫וקוושין דף ע״נ גני גשרא דםנקחנא ואכמ־ל ולכן כוחני!‬ ‫ננט כוס משח וישראל ע׳ חוסי נינ לף קסיד ריל לאף‬ ‫דוס לשון מנעל מימ כוחני.‬‬ ‫ומאוד חאלנח׳ נוס גני שימח גיטין וזס חליא אס סשס‬ ‫הוא עצם סדנל או דק סימן לסלנל וע׳ מנחוח דף ג'‬ ‫מ״נ גני שיני קודש דמנחח מחנח לשם מדתשמ עיש נזה‬ ‫ואכמ״ל ועי נחום׳ גיטין דף פ״ש‬ ‫ננ׳ איגרת וגבי‬ ‫עינ‬ ‫פיטולין ולא מחלקינן כמו לף סיס מ״נ נין ננל לאי׳ דק‬ ‫נאמיוס אנל נכחינח סנט עכשיו יש נ‪1‬סס סנעל לעסו‬ ‫כמו סנוסמ וכמים סחוסי גיטין‬ ‫דנחונוח‬ ‫לף נד ולא כמו סך‬ ‫דף סיח ועמים לף ניס ע״נ נכחונוס וחכמ״ל‬ ‫‪1‬ע׳ מיש סליטנ״א נלויס ספ״ס לחללים נלשון נ״א נהנים‬ ‫ומימ‬ ‫סא‬ ‫אמלינן‬ ‫למעלין‬ ‫בחונוח‬ ‫דף‬ ‫קשניס ממנה אינס ליציס נשיה אופ!‬ ‫ואס אנו ממוינים לכופה להמנרש ממנו[‪.‬‬ ‫ויחנא כו׳ או לסיפן מימ אס כחנ העיר סגיונס לנל‬ ‫סני׳ ‪1‬ומאי‬ ‫וכעת הנעל השני והאשה ‪:‬יש לו‬ ‫להתגרש ועמה ילמדכן רננו מה לין האשס הנ־ל ונענה השני‬ ‫צלין לכחונ שם סחלק ולכחונ נלד סעיל כנדולס מחא‬ ‫נילש׳‬ ‫ע״‬ ‫עשה את חותנו ושלחו עיי הנ׳ לואר מיש מותנו כפי הנראה‬ ‫שנמצא ללי! כן אף שאס שואלים לנעל יאמר נשם אמר‬ ‫מל ספיר ומאוו סארכח׳‬ ‫מכתב‬ ‫משטלוח‬ ‫כיו‬ ‫ליוחסין לסל מיל‬ ‫מינ‪. סוא נס‪1‬טה פ״ה‬ ‫ושיטח ל־ח דניטין דף ל׳ ‪ * 7 1 q‬׳ ז מיש ונימ דף ״ט שם‬ ‫ליל בגלל נילול ועי למ״ ניט׳! דף ס׳ ע‪-‬נ ללא סיל כן‬ ‫זנילש׳ גיטי! פיא לסחזיקס נלושס בפני‬ ‫ןשניס[‬ ‫וכן שליח של סגט צלין עויס לק אס יש‬ ‫מל סגט סוס סן נופס‬ ‫ואכמיל‬ ‫עדי חחימה‬ ‫סלים שזס שליח ונמ״ש סחוס׳‬ ‫נ י נ לף קסיס עיא וסרמנין ויל ננ׳ גירושי! וכיכ חלמניס‬ ‫סימן מח׳‬ ‫ש א ל ד‪-‬‬ ‫]עונלא קלה באשה אחח שבעלה גשאל בשני' בלייפציג נמס‬ ‫שניס והאשה זה כשחי שנים אשל נשאח לאיש אחל ויושבת‬ ‫סחחיו נמיל אחלת ועחה נא מכתב מסנסל מליפצינ שמבקש‬ ‫לשלוח לו פסול ולאי' שגלש את אשחו כדי שיוכל לישא אשס‬ ‫אסלת ואחלי‬ ‫סחיח •איך נסגלשס ספלה כ׳ נעלה סלאשון‬ ‫שנליפציג שלח לה נש‬ ‫פ״ פאצס פל שם אנ״ ופשה את‬ ‫אנ״ שליח נקנצו אפ הגס מםל לס אפ הגט נינו לנינה נלא‬ ‫לנ וגלא ביד וצא סיו שם או אנשיס אך םשננ׳ס ׳ויפיס‬ ‫נפיש‬ ‫מהל׳‬ ‫נרושין סלינ מיש נזה סנרסא ומיש ספק‬ ‫מגולםח שם השליח אמל שעשאו נפנ׳ פדים‬ ‫מחל׳‬ ‫ומיש נפ״נ‬ ‫אישום סטיו אין ספילש כן רק דאמר לגני קלוש׳‬ ‫כסף לקולם נחינש לא חל כלל גלל של עליח לק נזמן‬ ‫מזינה לאשס‬ ‫אז נעשס שני לנליס הכסף נעשס קלישין‬ ‫‪1‬אשס מהקלשח לנן על שליחוח איצ עדים אנל ננ׳ גט‬ ‫ונן שטו קדושין אס לא סוס עליס חסומים ללין נ׳ מלים‬ ‫על משיח סשליח ודיל כן דכא! איצ עויס כמו גני נט‬ ‫לק כמו נחוומס ׳לאס שם נטונ‬ ‫סכיפ‬ ‫כאן‬ ‫לא שין‬ ‫כלל אף גלל סזקס כיון ללא קנלס גס מיד סנעל ומאן‬ ‫לימא לן לקנל ולכן סוס כמו איא שנשאח לאחל יש כמס‬ ‫ראשונים אף גט איל מן סשני פ׳ גיטין‬ ‫דף‬ ‫פיט‬ ‫עיכ‬ ‫מכיס‬ .

‫‪ram^w‬‬ ‫צפנת‬ ‫מניס אסולס לשנסס ינצרך למשיס נל מס דאפשל שייציאה‬ ‫וכן סלאשין צליך לשלוח לס נש יכיז שלא שלס לס סוה‬ ‫נמו איא גמולם ואקצל מחי׳ ייסף לאזין לנ דפס סניל‪.‬‬ ‫גרושין‬ ‫נהיינ‬ ‫ואיא שתהיי כו׳ וזה לא ריל כריס נסוס׳ גימין ד׳‬ ‫מביא הלשאה‬ ‫ל( חורו בדנר משיכ הנינ״י שרוצה להצסרך לוקא ניל‬ ‫ניי‬ ‫מססנך‬ ‫פסול‬ ‫מיל ואיש סכול.‬‬ ‫פענח‬ ‫דמינה‬ ‫כנ‬ ‫דגאמנת הגישה לסייני של נחושת סוס בסקדושין‬ ‫ובמלה הקדישי! לשס אומרה מל לנר‬ ‫נזה‬ ‫אף‬ ‫וכאן‬ ‫לאמוך‬ ‫סיו‬ ‫בגלר סמק והמהני איך מלה זה נדמתו הלא‬ ‫ליכא לא סנמ ולא מליס‪.‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫בדבר‬ ‫עוד‬ ‫לומר לופן עקומס וגס יש לומר‬ ‫ה גיל‪:‬‬ ‫כי לא‬ ‫יוע כחונתו של לנ‬ ‫העיל שלת על נתונת אני סאשה ופתה אולי אפשל למצוא‬ ‫היתל להאשה הנ״ל‪:‬‬ ‫נ(‬ ‫וסונה‬ ‫נהך‬ ‫ופנות אם צליכין נם‬ ‫וף‬ ‫ז׳ נפלנתא וליי ולננן נויני‬ ‫לויני‬ ‫המלוני נשס‬ ‫הסיכוך‬ ‫וכתב‬ ‫לאני׳ דאלינא דל״ פסולי סכך נוהנ נס נופנות א״כ האיך‬ ‫משכחת הילכתא‬ ‫ודופן עק־מה דהינו נסגך פסול תוך ד׳‬ ‫נכון הוא לחוש ואס‬ ‫נ( אס‬ ‫נעלים ומקוימת ובניו ואילע שלא‬ ‫]ג[ ןל[ נגלר גש יש נזה להאריך מאול כי לריך ג׳‬ ‫ליגים א׳ למשיה סגמ והשגי למשוה הגלושין וסנ׳ לפסוק‬ ‫שנחגלשס ווס‬ ‫ג׳ ניל וכמו גני סליל» ללינן דכל‬ ‫צריך‬ ‫לנר השיך לגדל מרוה ודינ מלכד ספופל וססעולס צריך‬ ‫גס פסק והרמניס זיל גפיא‬ ‫שליח‬ ‫נפ״נ‬ ‫סימן נ•‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫נמהיל״ר‬ ‫סייס‬ ‫ונלכס עדי על קנלסי‬ ‫לנו שוס‬ ‫עד‬ ‫על‬ ‫זיל‬ ‫כטו‬ ‫רנ‬ ‫סלא‬ ‫אספלא‬ ‫אין‬ ‫כאן ואיכ‬ ‫לשימס סליף‬ ‫סלא אין ייוע לנו שקנלה ומס שסנעל אומל שלאס אין‬ ‫כלום גס ע״א לא הוה ומאוד האלכתי נזה גני נעל לנל‬ ‫דלדידן לא כלום ונסך מה דתלמניס זיל נתל׳ ממיל פינן‬ ‫דנלי סחיספ׳ לנס המצולע נעצמו נאמן לומל‬ ‫אס פשה אם לא פשה ע״ש ורננו לא כסנ כן !כן כתנ‬ ‫נפם״ע פ״ד‬ ‫דננעיס‬ ‫א " לכאוס נזה ועיכ‬ ‫למצולע עלמו לא מסמן ואף דמנואל נסיספ׳ פינ לגינוי!‬ ‫לגאמנס אשס לומר נני בפניכ זם נש שנסנו לי ועמיש‬ ‫סלמנ״ס‬ ‫זיל‬ ‫דנליס כגל‬ ‫ונשיסלל‬ ‫ספיז מסל׳ גילושין‬ ‫לללגליה נהגלשה כנל בזה ס גט‬ ‫גלגל‬ ‫שלליך‬ ‫דשם סגס בילה ולפי‬ ‫נסנושס ולא כשיטת סלאנ״ד גני גט נפיינ‬ ‫ללא מסני ולליך קיום‬ ‫לעשות‬ ‫דלא למי לשאל לשם‬ ‫ומס‬ ‫לני‬ ‫ללק‬ ‫קיום‬ ‫גזה עיי גיל לא נאמנים הגעיד‬ ‫אגל לא כאן כגל נעשה הדגל אך כל זה שהגט לפניני‬ ‫אכל היכי לליכא כלל הוה נגדל וראי איא‬ ‫לף כינ פ״נ וכיב סלוויסו נאיא וכן סך‬ ‫ל סונר וכן בסן‬ ‫‪ j w r p‬לף ס׳‬ ‫״כי"‬ ‫פלטעלה וטלטטה ]בי[‬ ‫ועיד ריע־תא‬ ‫תשובה‪.‬ ‫אמות להכותל הא מצו הדופן עצמו ניכ פסול.‬‬ ‫כאן חששא כלל לכיון שיש קיום הנפ איצ תקיח.‬‬ ‫מהלי‬ ‫כסנ‬ ‫וכ״מ דשס ל״ל נילול וכאן ליל פמולס ואנמ־ל לנלר נזס‬ ‫ונפ״נ אין‬ ‫נעת מסירת הגש ואס לאו הנש פסול[‪.‬‬ ‫לנאנרויסק שלום‬ ‫קנלס סנפ וסנמ אנו סיי לק סבעל‬ ‫דכחן אחל‬ ‫עגול‬ ‫םשה‬ ‫ושל כצלא׳ גכתנו‬ ‫סרנ סגדול‬ ‫סוה ודאי א״א ולדידן ספק ימה מועל לנו סהלשאס‬ ‫לא הניא‬ ‫]גתקבל גט‬ ‫״כן"‬ ‫ארי׳‬ ‫שלא היי השורות סעודה והוד‪ .‬‬ ‫סימן מטי‬ ‫]נ[ בגדל מיש מלמניח סיכם איך שיך מהן מקומס‬ ‫מה מקשה זפ רק‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫מנסגו והנס‬ ‫אומד וגם סזקס שליח לא שייך‬ ‫מסדה" ונחתיםת עד השני‬ ‫בן ישראל נצלא׳ ״הכי" של‬ ‫יום ד׳ ז׳ מסיש סלפיס למינסק לעסו׳ יינ‬ ‫צני‬ ‫וייז‬ ‫יקלל סזמן אך אי״ס עוד חזון ליממל מסו׳ ״נ יוסף לאוין‪.‬ ‫אמל‬ ‫למקצת‬ ‫םמיר‬ ‫שיך‬ ‫שיך להלוסן ומקלס לססכך ונסנך פסול לדך ל*ח כאילך‬ ‫את הנש והלשאות נדת !עשה לשליח שני את אני האשה‬ ‫וננתנ הלשאה‬ ‫לשיעור‬ ‫אבל‬ ‫גונס סונה ל׳ אס הדופן כזא מפסול ‪1‬איכ‬ ‫]שנחקנל מכתנ מהוימין דליפצינ שלפני אלנעה שניס סידל‬ ‫כוס ומחמס‬ ‫הסיכה‬ ‫יותר משימול‬ ‫מ‬ ‫וע׳ כתוגות‬ ‫לגלה‬ ‫״‬ ‫יף כ׳‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫יום ד׳ ייז שנש תלפיח למינסק למסו׳ ׳לילי סרנ הגדול‬ ‫נמסול׳ סייס צבי ניי לנ לנאנל׳ קנלתי‬ ‫מנתנו‬ ‫והנה נלנל גש סנס זה ולאי »׳ נתוס׳ מנילה לף מ׳‬ ‫עיא‬ ‫לש״ ונכולוס דף ג׳ גני אוזן וסופה לף לינ‬ ‫נשס‬ ‫וכימ נזה אך הגלל כך סס נגע‬ ‫פניפ לא‬ ‫ליל שהוא‬ ‫נן פלוני לק לכך קולאין לו וכן הכהן ללא כמו נשמלוס‬ ‫דכתונות דף כ״ל מיכ וכמכ״ה של התוכו ניסין‬ ‫נזה לגמלי‬ ‫פ׳‬ ‫נסו‬ ‫דנגפ פנין אחל נ״ש פוסל כמ״ש נילש׳ פיג‬ ‫דגישין ופ״מ‬ ‫עיש‬ ‫מס‬ ‫וכן‬ ‫נמזוזס וזס ריל לשיי זיל‬ ‫נמנסוס דף לינ פינ וכמיש הלמנ״ס זיל נהלי מזוזה אף‬ ‫אוס אפס וכן מנו ושאילס שלוה שס‬ ‫הנפ‬ ‫נסוס׳‬ ‫משא״כ‬ ‫במזוזה‬ ‫נ י נ דף‬ ‫ללליך‬ ‫נכחנ לאסל נמר‬ ‫בליון וקדיש כל סדף ועי‬ ‫קיס ועי נזנחים דף כינ נני מי כיול‬ ‫וביב דף ]לי[ עיא גבי נל סיסן וזנחיס דף זי גני סויס‬ ‫לאונן‬ ‫ולף‬ ‫ג׳‬ ‫גני‬ ‫מנסס מחנס ולף ס״ג וכימ נזה‬ ‫ונכולוס ל ף נ״ס גני יד פלח וכימ נזס וצריך גס שס‬ ‫אניו‬ ‫וכן‬ ‫כהן‬ ‫לכסונ‬ ‫לשמס‬ ‫לזס שס אליך מן אס‬ ‫ססזיק מצמי נשם אניו ונכסן אף שאינו לא אכשס לן‬ ‫ופ׳ כתונוס דף כ״י ישם כסב פלוני כסן ולא פניפ יכן‬ ‫לשנ״ס ניב דף קעינ כסנ גינ רק פלוני גבי נםן ‪fch‬‬ .‬פקום עיגון גדול מהו[‪.

‬‬ ‫כו׳ ונתרמנ״ס ז״צ‬ ‫אס ציל פנ״ם או םצוני סמס ע׳ ׳נמומ‬ ‫ציצ סניפ ואס הס מכירים‬ ‫אומו‬ ‫רק‬ ‫סםיםור‬ ‫שאמרו‬ ‫פלוני ממ אז לי נםלוני לבל ועי נזיר דף ד׳ גני מריני‬ ‫כשמשון‬ ‫כנן‬ ‫מנוס‬ ‫ונרמביס זיצ נהלי נזילומ פיג סטיו‬ ‫וסי שיו מראם שס וחלק נין נזיל שמשון לשם צרין שמו‬ ‫ושס אניו וגס עול לנל ונין נזיל שמואל לשס לי נסם‬ ‫לגל‬ ‫וכמנואל שס ונפסימ ונ״מ סיכי למסיס בסלנכ או‬ ‫לק בהאים‬ ‫ונזילומ שמשון לק בסאלס משאיכ של שמוא׳‬ ‫נזיל‬ ‫גלושין‬ ‫דסוס‬ ‫עילם וע׳ גמיש סלמניס‬ ‫פי״ג הכ״ז ישלא׳ שאמל כי׳ ללא מסני‬ ‫נן‬ ‫זיל בסל׳‬ ‫עיש‬ ‫עביפ‬ ‫בזס‬ ‫לגני הנהלג מנואל נילש׳ סנהדרין שם דאף אס אין‬ ‫אין מכילי.‫‪ftfM‬‬ ‫‪46‬‬ ‫גני שאר משוס דסא נימ שמא אביו נשא נלושס ועיש דף‬ ‫נין פיא ומ׳ נלישניא ללשון ניא סוה חלל נסן אך גני‬ ‫וס‬ ‫ששר כיון לעדים מעידין על‬ ‫הוס‬ ‫פדות לדין משאינ‬ ‫נגס דפשוצ כן והנס גני על לא שיין וס וכמו ננל‬ ‫דכותגין‬ ‫גן‬ ‫למה‬ ‫אנלהס וס לק שם אלוך בי באמת אני! הוא‬ ‫איוואן ופמ״ש התוס׳ נינ לף קק״א פינ לגני עד גל צא‬ ‫נתבי! לק שמו ל״ל דאניו לא לשס איצ לכתונ לק ננלל‬ ‫סימן נפצמא וצק נפל שני שכתנ שמו‬ ‫כדת ונכשר הגס‬ ‫ושזנ נסנ איוס אות שלא כהגון מה צנו נוה ומשום עני!‬ ‫אתל צא שיין‬ ‫‪rami‬‬ ‫שאלות‬ ‫הוא סי' נסנ״ סס יסדי! פס הנעל נמס שניס אס כיזל נחי‬ ‫אוחלנא לעשות שליח שאינו ננלל לנרי השליח סראשון ואינו‬ ‫מניר נלל את השליח שני וייל שא־א לומר שכוונתו על זה או‬ ‫שיש לתלות שהרשאה נכתנה נסעות אנל השליח אמר נפני‬ ‫הנ־ד‬ ‫לכתנ בגס כלת משה וישלאל והוא לא עשה‬ ‫נהונן והנעל ולאי הציע השס נהונן‪.‬‬ ‫בגס וע׳ נתוס׳ ניב וף קכףנ גני צא ]החזיל[ אנצ מעולה‬ ‫לא נוכל נתקנה בגמ׳ מם לנו ובנדל הן‬ ‫ונינ‬ ‫וף קסיל‬ ‫פיש נתיס׳ ננ׳ סתס ולבן נשל‪.‬‬ ‫]ג[ מיס דין כל ונר שצריך מומחח צרין רשוס מן אמו‬ ‫ע׳ נכורוס דף ל׳ עינ וניומא‬ ‫ערונין‬ ‫דף‬ ‫וף עיח ע״א ועי‬ ‫דוקא לעצמו ונפרש לפי הנואה‬ ‫נגדר ממור‬ ‫כמנואר נירש׳ ניכויים‬ ‫ונרמניס נסל׳^סנסדלין ודי נזה יוסף לאזין‪.‬‬ ‫כיס‬ ‫אן סגלל כן צפי‬ ‫דף צ״ו תלע ע״ש גני םצניא כוי ע־ש‬ ‫נרש״י מה ליל א‪0‬‬ ‫ש א ל ה ‪. אוהו לק שנהלנ מטנליא לציםול׳ מזקס ׳שלא׳‬ ‫שילמו‬ ‫נשפה שסוא םניפ או שיאמר צסס אמר שזה‬ ‫אומו‬ ‫סנינ וחל‬ ‫ענכס שס פדים ומאוד הארנמי נזה גס גני איא ונעד׳‬ ‫קדושין ואנמיל ועמ״ש הלמניס זיל‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫יום ג׳ מ׳ שנט חרםיז‬ ‫שי׳‬ ‫קלאקא‬ ‫לווינסק‬ ‫שצוס‬ ‫לסלנניס נד־ל לעיל‬ ‫קנלסי מנסבס נעס‬ ‫ונלנס‬ ‫זסנס צנאל זס הנצה סיליעס ומזמן‬ ‫סמנואל בחולין‬ ‫סימן נא׳‬ ‫סנהללין‬ ‫נהל׳‬ ‫נמס‬ ‫]נ( דב שרוצה להיות שויב אם צריך קבלה מרב אחר‪[.‬‬ ‫]ב[ כנר כהנו סתוק׳ נילס דף ו׳ פיב ואי׳ מן תרומה‬ ‫פירה ווננן ומן מיש צמ״ד מותר מסיה מהן ומוצין‬ ‫זף לימ !מימ סרנס חלוקים ואכמ״צ‪.‬‬ ‫סאשה נגט וגס‬ ‫ואפי׳ נימא‬ ‫שהנעל גינ טעה נשמו ניון לפ״פ אומדנא כוונת הנעל הי׳‬ ‫דכנל נגמל הנפ ]ני[ ומחמת מעולה סנה‬ ‫רננו סלמניס נתנ גני סני תיקנס שתקן‬ ‫פענח‬ ‫ששמו‬ ‫*גיפזז נן שמואל וכפי אומדנא סי׳ כוונתו מצ איש הוה ני‬ ‫פיט דנל נלול עיש ובינמוה דף כ״ל‬ ‫היא‬ ‫למםקי‬ ‫עינ‬ ‫נעלים‬ ‫וניל‬ ‫עיש‬ ‫ומאוד יש לסאלין נזה וזה ליל מך‬ ‫דמולין דף צ״ו ע״א‬ ‫הן יסיטה דף‬ ‫מיז ע־נ‬ ‫דרק ניד שראו ההורג אף שאין מכילין אותו‬ ‫אנל נעד‬ ‫וכן‬ ‫גני‬ ‫לא ממני וכן מנואל נירש׳ שס וסיג דר״מ ואבמיצ‬ ‫והנה יש נוס אריכות גדול‬ ‫נמה‬ ‫דסלמנ״ס‬ ‫ז״צ‬ ‫נזה‬ ‫סומל‬ ‫פלמו‬ .‬‬ ‫אשר סנסמן סוא‬ ‫סן‬ ‫דקנסדרין‬ ‫דף מ׳‬ ‫אמו שזה הוא ומניאן צנ״ל רק צריך שידעו מ׳‬ ‫דהכרוז יוצא‬ ‫סיג ע״א‬ ‫היא‬ ‫דלפי‬ ‫דנשעמ שראו חעדומ צרין שידעו מ׳ סוא הרוצח וצא ל׳‬ ‫]א[ בענין מחיקת אות כנטו[‬ ‫עשיק‬ ‫ל״ל‬ ‫פי״נ‬ ‫נן‬ ‫סמבואל‬ ‫נלמנ־ס‬ ‫ע«א ועינ מכירין אוחו לא כרש״ אנסרג לק אסולנ ול״צ‬ ‫]כ( ענין אין םבטלין איסור לכתחילה באיסור דרבנן•‪[.‬‬ ‫לנא מממת‬ ‫נן‬ ‫כוס שקר‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬‬ ‫על איש זה שהי׳ עמו נשני׳ ניול נתל אומלנא וקרונ הלנל‬ ‫שיזמר נתירוש כן אצא שטעה קצת נדינורו והשליח כוונסו‬ ‫למי שהציע הנפל ונפרש ני הרנ לאירקופסק כותנ שונ כי‬ ‫א״א להשיג גס אחר וגס השליח א׳ שליח[‪.‬ ‫*נרהס למשפחת בינדער נעיר נאמי סאנסש ואיש ששמו כן‬ ‫‪ w f‬ננמצא כצל נמשפחס זו נעיר רואה אצא אחד‬ ‫דף קכינ ע״א‬ ‫ונ״מ דאס סנירור הוא לק עצ ידי סשס ]אצל[ סעדיס‬ ‫עיש ולי נזה לא כרשיי אנצ בסורג מוכרח‬ ‫סימן נב׳‬ ‫וס משר שניס וסוא נצקמ‬ ‫פנ״פ‬ ‫פייג כתב רק‬ ‫פ״נ מהצי נמשין יגיטין דף כ״ח עינ ומוספי סוף ינמומ‬ ‫אנ מוליו וווינסק מיו למסוק אות מ! שם‬ ‫הוה‬ ‫נו‬ ‫ומנואר‬ ‫לניד‬ ‫או שראו אומו אמינ‬ ‫פלוני והארכמי נזה הרנה במה שיש כמה סחירות ברמנים‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫שהחזיקו‬ ‫ושיכירו‬ ‫הוא ואז מל עלהס שם עדומ וכן מבואר נמשנה רף מיג‬ ‫שיני הםס ונס לנו אין‬ ‫מן צורך סנט אס נכמנ אפיי אות אחת‬ ‫סקול‬ ‫נמנואר‬ ‫גירש׳ גיטין סיג ופיח ופיט ועי נמס דםציג רשיי ייזרק׳‬ ‫מנסוס דף לינ פינ והגט פסול‪.‬‬ ‫נהל׳‬ ‫ופקדן‬ ‫שאצה‬ ‫פיו סיד לעדים על אומד ציכא ועיש וע׳ נהך לגיטין דף‬ ‫]ננס שנשלס לקראקוי מאירקישסק מא׳ שנשאר אשתו מגונה‬ ‫נשב" לסינור ישונ שלח נט‬ ‫זנכתנ נהרשאה שהשליח ראשון מינה לשליח שני שמוא׳ נ.

‬‬ ‫תרעב״ס זיל נפ״ז מתל׳ גלושין‬ ‫בביי‬ ‫ונאמח אינו מונן נשלמא שליח חשני משוס לחלאשין ליל‬ ‫נסנ״ב נביל אבצ שליח שני שליח שלישי למת לו ביו ומה‬ ‫אומל שליח ננ״ל וזה דאמל בנמ׳‬ ‫דף כיס‬ ‫עינ‬ ‫דללין‬ ‫ניל ״ל ללק חשליח חאחלון שהוא מוסר הנס לילה אבל‬ ‫תאמלעיס למת ל! ניל וגס מת ליל ננמ' שס ונאמח לפי‬ ‫גרסת סרמניס ז״ל יראה לניל לנד יכולים לעשות שליח‬ ‫וכן‬ ‫מלשון‬ ‫מוכח‬ ‫סגמ'‬ ‫לגינ״ן‬ ‫דף‬ ‫כיל ע״א ומלשון‬ ‫תרמניס כלאת דנאמת ״ל לסא לאמלינן נגמ׳ מת שליח‬ ‫דיכליס ל־ת! הנע זה רק נא״׳ אנל לא נחיל כי!! דצ״ל‬ ‫נפכיכ ואיכ עיקל חוח ניכ מחמת השליח וכל‬ ‫זמ! שלא‬ ‫כיח! לה לק מלנל׳ הלמנ״ס זיל נלאה לאס ניל לק אס‬ ‫השליח חי אנל אס השליח שני עשת לא אכפת לן וכן‬ ‫נימ כאן היכי לעליין הנס לא נא ליד השליח חשכי לא נגמל‬ ‫הנ פנ״כ וע׳ מיש תחוס' גיפין לף ס׳ עינ ודף כיי ע־א ורף‬ ‫פ״ל עינ מיש נזה ונימ לף נ״ה ע״נ ונ״מ לבאן והנס מימ‬ ‫סרמביס ויל קיל לגני נס בשליח צריך עלים רק לא עלי‬ ‫בירור רק עילי פעולס עצם ובקדושין כסף איל לנל‬ ‫שלא קלשס‬ ‫ומ!‬ ‫אין על סשליח שום גלל לנל שבערוס כלל‬ ‫דלק סינעא נעלמא ועמ׳׳ש נזה נשיסח הלמנ״ס זיל גני‬ ‫מלעח השליח אן שם נשליח לקנלת וסנס גני עלים ללק‬ ‫על עלם לא על נילול לא אכפת לן ודי נאועלנא וכמו‬ ‫נני‬ ‫עלי‬ ‫קלושין חיכי לרק ניחול ואמרינן סן תן ואף‬ ‫לאנו לא ראו זה שנעל ואף אס מכחישים שנהם ולא כמו‬ ‫]ניבוס[ וכן גני קנס וממיס‬ ‫נזס בלמביס בכ״מ ומאוד‬ ‫תאלכחי נזה נמיא לכן מהנ׳ וסנה כגון סיכי שיש ביריר‬ ‫שלא תות‬ ‫אז איש ששמו כללן שככתנ נסלשאס מאותו‬ ‫חמשפחס שם נעיל איכ אומלנא שכיון לק על זס ומסוים‬ ‫גמול לא‬ ‫ללין וע׳ חוסי גיסין לף ס״ו ננ׳ כל חשומע‬ ‫קולי ולף ס״ו ע״נ אף להוס כמו שלא בפניי‬ ‫חקסילא לחשציח שיחי׳ שליח מס שמכילה‬ ‫ננמ׳ ננ׳ אנא נל מניומ׳ עיש לף‬ ‫וביון שזס‬ ‫מביר‬ ‫כיס‬ ‫עיב‬ ‫ונן עיקל‬ ‫וכמו לאמל‬ ‫וסינ‬ ‫כן‬ ‫סנעל ומנילס האשס שפיר סוס שליח‬ ‫ונלר לישנא אחקיל לו ועי נימ דף כיח עינ גני‬ ‫רמאי‬ ‫מססנרא עיש בזה ועי שטעות לף כ' וגס מקילה נסעות‬ ‫לא‬ ‫סוס‬ ‫עקילת‬ ‫סובא נסים'‬ ‫נינ‬ ‫ישפיל‬ ‫מהכי וגס ייל כמ׳ש סרשביס‬ ‫לף קס״א עינ דייל למתס כללן יוני‬ ‫אף בלשו! עניי ע״ש וננללות ע' גיסי! דף סין מ׳ב לכן‬ ‫לא סוס בוס משש ושפיר‬ ‫יכולים לסלל‬ ‫ואכמיל‬ ‫בזה לכן יכולים להסירה ואקלל‪.‫צפנת‬ ‫מלמו מחלי אישית פ״ו לסיל לשליח סגס איל עלים וכן‬ ‫סיל בפיו מהל׳ גרושי! חיו ופיו חיל !פיס מחל׳ גלושין‬ ‫הלינ ס־ל ורק כשיש עלים חתומים נגס ואז סס גיפה‬ ‫סוס עלים שהוא‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫שליח משא״ב נלא זס וליל ונימ אס‬ ‫דנר‬ ‫ל״ל נגדר נירור או נגדר פעולה דכמן וקיי״ל אין‬ ‫זיל בפ״א‬ ‫סרמנ־ס‬ ‫טועה‬ ‫ננ׳ שליח‬ ‫לנימר סלנל ועי קדושין וף מיג‬ ‫ונלנרי חיאיש נפיל לגיסין ומנואר שס‬ ‫יקיושין בזס אין עיא נאיא ובייש׳‬ ‫וזה תליא ‪ ob‬לבר שנערוס ריל על העצם‬ ‫‪ b1‬על הבירור ועי ברפ״א לנ־סין וקלוש׳ין>‬ ‫עו‬ ‫סימן נג׳‬ ‫ומאוד תאלכחי נוח ואכמ״ל ועיקר הוא נ ן לשם הוא‬ ‫לק נגדל פיעל הלנל אבל נגדל נירור ק״ל לתלמניס ז״ל‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫ללא סיל זח‬ ‫חכ־א והנ״נ לאף שלוחיס שאמצעים לליביס לעשות‬ ‫יי יקוסס!‬ ‫לף ל׳ עינ זכ־מ נזה וגיסי! דף סיס דבר ברול‬ ‫שנעמה פחית משנים וה שני גולים א׳ לעצם הלנל ואי‬ ‫נעשה‬ ‫מה!׳ גירושין נ‪3‬י מנין שצריך עדים‬ ‫איא כו ובירש׳ פיג‬ ‫סית‬ ‫כד‬ ‫סנס ועי מיש‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫לאיצ ערים וכן נימ אס עשית השליח צלין עדיס או לק‬ ‫שהוא‬ ‫וע׳ במ״ש‬ ‫שליח‬ ‫]טכוארת טתוך החשוכה[‪.‬‬ ‫יום ה׳ ס' לסולש סמוז שכס סרעיז לסרב החייב‬ ‫‪6‬עט״נ‬ ‫משיק שמעסא כמהוליר לדוק כ״ רב נלאנאי״ן‬ ‫מכתבו קנלס׳ היום והנה לסי לנל׳ העלים לא לאי שים‬ ‫לנל‬ ‫לק‬ ‫קול‬ ‫שמעו‬ ‫לנליס ואחיכ לאו קנוועלנו מונח‬ ‫נאלץ ואח״כ כשנאו מן נהימ לאו אס נעה״נ עומל נייז‬ ‫יקורא נכו ואמר שזה מלא שם והנה זה ודאי לדידן עיקר‬ ‫העלים הוא לא נול פשית הגנו רק על מליאת יהנירשין‬ ‫ועל סעולס הנילשץ לזה ג׳ לנליס וזה ליין עלים מחמס‬ ‫ושל שנפרוה ל״ל לא נילור הלבל לק סעולס הלנל וזה‬ ‫הנלר לאין לבל שנערוה ועי ב־נמומ לף ק־ס ע״נ וגינוין‬ ‫לף פינו לבר ברור וסן לקדושין לף ‪ vp‬שם על ביריל‬ ‫בייש׳ פ״נ דקדישין היי ננ׳ מסל גבו‬ ‫סובר וכן מנואל‬ ‫נע״א ואין ע־א נא״א כלוס ולא ליל‬ ‫נגדל תפקעת האישות‬ ‫כתנ‬ ‫וק‬ ‫בנדר נאמנות רק‬ ‫כלמנ״ס נפ״א מהל׳‬ ‫גירושין הי״ג ועי לשנ״ס נ״נ לף ]קע״א[ ע״א לק עוי‬ ‫כמיש המיס׳ כינוין‬ ‫חתימה עועל‬ ‫דף י׳ עינ ונ״נ דף‬ ‫קסיס ע׳א דכיון דלואין הנס עם החתימות‬ ‫ניד תאשת תות זת עלים שחנעל נחנו לה‬ ‫נ׳ עדיה‬ ‫ולכן פשק‬ ‫תלמניס ז״ל נתל׳ גירושין סין ת״נ לאס הנעל‬ ‫מערער‬ ‫יא״א לקיים סעליס חות סולל ממזל וטלאי אכה מגולשת‬ ‫לשוב סוס תנילישין נלא עדים ונא נעשה כלל גילשין‬ ‫אף‬ ‫ליוכל‬ ‫שסעליס כשלים‬ ‫לתיות‬ ‫מקילה ולא חות גילשין ותנס עצמו‬ ‫בפיל‬ ‫מסל׳‬ ‫גלושין‬ ‫נדלות רק אס‬ ‫מימ אין עלים על‬ ‫לא‬ ‫נעל‬ ‫וכן ש״ל‬ ‫תיל לאף אס יש עלי חתימה על‬ ‫אומלות שנתן לה בפני עלי מסילת או‬ ‫סוס קפק ובלא זס סוס ולאי אינה מנילשס לסזת מגלש‬ ‫בלא עדים ולא סוח נרושין כיון למס שאנו לואיס בילה‬ ‫אין לאי׳ לוס נא ע״י סנעל סוס מגלש בלא‬ ‫חלין ועי‬ ‫וכן‬ ‫עדים‬ ‫נפיס סל״נ ננ׳ שליח נינ דסיכי דאין עלים‬ ‫שמשאו שליח וגס נלא ע״מ סיח שסק וליל שחשליח אימל‬ ‫שעשאו שליח במדים‬ ‫אנל נלא וה טלאי לא הוה גס‬ ‫וזה ל״ל מיש סלאב״ד בסל' אישות פיג הס״ו מיש ושיסח‬ ‫סרמב״ס‬ ‫במ׳א‬ ‫ייל‬ ‫או‬ ‫נאריכוס‬ ‫למילי‬ ‫לבל‬ ‫נמקלש בשסל או לג״מ במ״ש‬ ‫לבר‬ ‫שוס לק גלם אף לע״י וס‬ ‫נצמח דבר שבערוס או מיתה או מלקות מסני גס‬ ‫וכלימת‬ ‫ומי‬ ‫מכוס‬ ‫לף‬ ‫ע־א‬ ‫ו׳ עיב גני מתלה רואה אומן‬ ‫לססוס׳‬ .

‫‪48‬‬ ‫‪nam‬‬ ‫דססוס׳ סיל וצרין נ׳ עדים על‬ ‫וע׳ נמס דפליגו‬ ‫הרמניס שס‬ ‫זה וכרמנים צא סיל‬ ‫אס לרין נ׳ עדים על כל אחו לומר אס‬ ‫ענו‬ ‫ננ׳ לא חסיחד עמו כו׳ דאס הוס‬ ‫כשל‬ ‫ושפמח‬ ‫סנט ומנואר נילש׳ דצוין נ׳ עדים שה״ םס ענד ושפחה‬ ‫סנאי של קדושין‬ ‫ועי נירש׳ פיג לקדושין וגס על קיום‬ ‫צריך עדים וכן מוכח נסוספ׳ גיטין שיו על‬ ‫עץ‬ ‫עיא‬ ‫דאמר‬ ‫נמה‬ ‫ואמרניס מלטרפיס דריל על‬ ‫וסרמנ״ס ס״ל‬ ‫הובא נובר׳ הלאניד ז״ל בסל׳ נחלות פ״א סיט עינן‬ ‫נחיה ואכמיל ואקצר‪.‬‬ ‫נתן הגט לאשה והוא ץלא מסחס יד השלימ ואמר שהאשה‬ ‫אומליס שכוס‬ ‫נני מיאון‬ ‫סימן נ ד‬ ‫דאס השלימ אמר לנעל שכנר‬ ‫לו נחזרה דהוס נעיא שס אס נאמן וכן כל הדין‬ ‫ננט ווה נעי עדיס ואף‬ ‫דסילש׳ סטיו דינמופ וסוקפ׳ שיי דכסונוס לא אמדי כן‬ ‫גט להפן סעיקר םוא סנט ומימלא קנסס לבן נע׳ עדים‬ ‫וע׳ נירש׳ רפיל‬ ‫דאשה נאמנת‬ ‫מס נעלי ולא נרפסני דמס לא הוס ]הסל[ כמעשה לק‬ ‫סכסף ונזה נאמן סשליח ושונ מימלא סוה קדושין אנל‬ ‫דגיטין‬ ‫עיקר הטעם‬ ‫מינ וקליס‬ ‫יום‬ ‫ב׳‬ ‫אלול‬ ‫מ׳‬ ‫תלפ״ז‬ ‫לידידי הונ הנדול‬ ‫דמינסק‬ ‫כמהוליל אנלסס נ״ לנ ניורנולג קנלסי מכסבו‬ ‫כעס והנה ננדר גט יש‬ ‫נזה‬ ‫דעידי הגט היא עיד׳ סעולס בגי‬ ‫עליי כס‬ ‫מנולשס‬ ‫הלנס כ׳ כיון‬ ‫להאריך‬ ‫דנליס א'‬ ‫]שע״[ סל‬ ‫נט והשני שעי׳ מל הנלושין וסג׳ שע״ נעשית‬ ‫כן‬ ‫ואמר‬ ‫היה נילל שנתגלשה כי זס דבליס‬ ‫נפרדים שיטה ריס ייניין דף ייז עינ ונימ דף ייט ועי‬ ‫נרש״ ןף‬ ‫עינ דיה‬ ‫ה׳‬ ‫לפי וסןק׳ דף ד׳ עיא ינירש׳‬ ‫להמזיקת נרושם נסנ׳ שנים עיש‬ ‫כסנ פיא‬ ‫ה״ג‬ ‫דרבנו‬ ‫נשיא‬ ‫סלמניכ‬ ‫איא שחהיה היוס וכוי והיא ירושי פיג‬ ‫לקדושין נני נט אין עיא נא־א כלום ותנה נאמס מאד‬ ‫הארבסי בזס נהנאמנוס לעדים שסנעל לוה אותם למתים‬ ‫דזס‬ ‫לוה כאדם מעיד על עצמו ביון דבלא סמימה למיד‬ ‫עימ כלס׳ אין הנט כלום ונלא צוי הנעל‬ ‫אין תמתימס‬ ‫כלום עו שישמעו קולו והעדים נעשים עדי גס ע "‬ ‫גט ולמת הוא‬ ‫גט מפני שסם‬ ‫מעידים על עלמס‬ ‫מסמו אס כן‬ ‫עיא‬ ‫אמר‬ ‫סעדיס‬ ‫וע׳ ויה דף כיה עינ אין אדם כו‬ ‫ונסנוס וף כ״נ עיב ודף כיז ע •נ ומאד‬ ‫וכן גדר‬ ‫שזס‬ ‫סאלכסי נזס‬ ‫עדים תיזתומיס על תשטו אף דנגיטין דף ג'‬ ‫שם‬ ‫על גט נאמה לא שיין וה דסא הס‬ ‫עושים הגט לא לנירור ורק נגיטין שם ריל‬ ‫דע״ נסנלר‬ ‫שוס הוא שליס ע " שיש ניוו הגט עם העדים ונזה איש‬ ‫מיש ססוק׳ ׳נמוס דף ליא ע»נ על‬ ‫להדמנין זיל וע׳ ניכוין דף קינ‬ ‫]אן[‬ ‫ועי‬ ‫עינ‬ ‫ועיש‬ ‫נמיה‬ ‫אפ״ עיש‬ ‫נתיס'‬ ‫לפ״‬ ‫זס לא שיין חצי דנל דזס דפועל סדנל לא לנירול‬ ‫נגיטין‬ ‫דף ליג‬ ‫עינ גני עדי נס‪1‬נה עיש נלש״‬ ‫ונאמס אין ספרוש כן ואנמיל נוס וע׳ מיש‬ ‫פיו‬ ‫מסל׳‬ ‫גרושין‬ ‫לננו בקוף‬ ‫נזס נמס דפלינ עס הלאניד נפיינ‬ ‫ונהלי פנויס אס לרין קיום בזמן שגט יוצא מסחס האשם‬ ‫או‬ .‬‬ ‫קואו‬ ‫סמדל מושכל לס מהאבסניא והיא היסס‬ ‫עינ‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫סלמניס פילש שס פילש אחל ואבמ״ל אבל נאן אף דלפי‬ ‫סנלאה ‪6‬וה‬ ‫נזמ! שנמצא סקנוועדט נניסה מ״מ כה! דלא לאו הזריקה‬ ‫ונר ססוס מה‬ ‫וגס ראו‬ ‫כלום הוא ואין‬ ‫שאמיכ ראה זה סנעהינ לא‬ ‫עיא נא׳׳א כלום ואין כאן נס ספק נס‬ ‫ואף שסהוס׳ דניטין דף ד׳ לכאווה לא ס״ל כן וסאדכסי‬ ‫נזה לאין‬ ‫נג»׳ כן נהן לקדושין דף שיה מ״נ‬ ‫כפילש‬ ‫לק לליל שנהם עולים שקלשת נמיא נעלים‬ ‫סוא‬ ‫והספק אס‬ ‫איא נמולס או לק למומדא וקדושי! ספס׳ נה ולא‬ ‫סומזקה ל׳ יום והן מנ לאחרינא ליל דדנר דאי! נא על‬ ‫ילס‬ ‫רק‬ ‫נלנל‬ ‫לזה עול מציאות לא מהני לומל‬ ‫לרין‬ ‫הולאה נמיד נמאה עדים דסא קדושין נלא מציאוס אחר‬ ‫לא נלוס דהא‬ ‫נעי‬ ‫עדים לא שייך נזה הולאס שיהי׳‬ ‫הדנל נלול ואנמיל גס יש נזה עוד חרינוס לסנה זח‬ ‫נעיא אס כליו של מוכל נלשוס לוקח וע׳ נינ דף פיס‬ ‫ע״נ וסנה ה״ מונח נקנמטדט וכיון דנוס! לס נלא דעסס‬ ‫סגט דנט עסני נע״כ ושלא מדעחס מ״מ הכלי שמונח נו‬ ‫לא קנסס ושוב אין מונח נלשוסה וכמו גני חצל‬ ‫אן‬ ‫דף כיא‬ ‫דניט׳.‬‬ ‫ר״ ורננן נסנהדרי! דף ליו עינ לשיטת‬ ‫ויכס או חיינ עיש א! ד׳ נעיא ועי נילש׳ פ״ז דגיטין‬ ‫דף‬ ‫פענח‬ ‫דאין אחו מן הראשנים‬ ‫קיום‬ ‫דנני קדושין‬ ‫סך וגיטין‬ ‫ססנא׳‬ ‫נוס‬ ‫ואכמיל‬ ‫וכן הפעם דינמוס דף ק־ח ע״נ גני חלילס אף איל ניד‬ ‫דזס ניכ הוה ושניע וע׳ נ־נ דף קליד‬ ‫ועי ניכוין דף סינ‬ ‫ונאמס‬ ‫וס אין‬ ‫דעי׳‬ ‫סנעצ משאיכ‬ ‫ומי כהונות דף כינ מינ עיש נזה ואכמ׳ל ‪1‬ע׳ נינמוס‬ ‫וף‬ ‫הקדוםין נא עי׳ הקני! של‬ ‫קיו‬ ‫נסנס‬ ‫דגיטין דף סיג ע״נ וסיד שם מילי שסם‬ ‫וק‬ ‫מויס‬ ‫נפנינו‬ ‫שאנס‬ ‫ואכמיל ונסן וניטין דף ייפ‬ ‫עיב גני ודק לני דני כס לאו הזליקת ומחחילה‬ ‫דסוה‬ ‫אוהו ואמלינן‬ ‫]אם אב שהוא רב יכול לסדר נט בצירוף נייד שלשה )וווי(‬ ‫מהרב( לבתו החולה‬ ‫ספק נט אס הוס ג' עיש ובאמת‬ ‫תשובה‪.‬ ‫נאמס שס איצ לק שלא יקפיד ע׳ נסוס׳‬ ‫נינ דף פ״ה עינ וגינוין דף עיס אן עבים אס הדנד‬ ‫כמו שכיסנ מפל׳ סוס נגור ח •א נמולה‬ ‫הנעל‬ ‫אס‬ ‫ישא‬ ‫ויש‬ ‫מר״נ‬ ‫על‬ ‫אחלס ואס ׳לצה ליקחס א״צ נישואין‬ ‫אסלים וכמיש הרמניס ויל נהלי גלושין ש״ ססינ ונקוושין‬ ‫אף דפליג׳ נוס האלכסי נאיא וגני מחזיג כיון ואמלינין‬ ‫דאם נא פלי׳ סוס ווא•‬ ‫ואין‬ ‫אוס‬ ‫כר‬ ‫כמ־ש‬ ‫וסאלנסי נוס הלנה‬ ‫איא אף נלא קדושין מחמת‬ ‫נס״ו‬ ‫ואיצ לומל הוי אס כו׳‬ ‫דסגט שנס! לה סוס כמו מסוקי!‬ ‫נאומו מנין ופמ״ש מנו נפיא‬ ‫מהל׳‬ ‫גלוש׳! היה‬ ‫סמוירם לניסס סוס כמו מחויל נלושסו‬ ‫נסונוקי‬ ‫או‬ ‫צרין ניאס‬ ‫ולק‬ ‫ואס‬ ‫אס לנה‬ ‫וכן מנואל נילש׳ פיג י גיסי!‬ ‫שאין ביכלחה‬ ‫לנם‪:‬ע לשים מקום‬ ‫וגם אין ביכלתה להביא דכ סטק״א[‪.

‬‬ ‫שנט‬ ‫סנעל‬ ‫א״א‬ ‫וכמו גור‬ ‫זבן הוא נירש׳ גיטין פ״ז עיש ולק גבי פינוקי‬ ‫ויא ע״ש אף‬ ‫סימן נה׳‬ ‫רב ושוב ברח טמנה גש נעל‬ ‫כה‬ ‫ת ש ו ב ד«‬ ‫עש״ק י׳ אב סלפיח למינסק‬ ‫•פלפלן וכוי‬ ‫לילידי‬ ‫כמסוריל‬ ‫סל נ‬ ‫לונ‬ ‫סמז״נ‬ ‫אלי׳‬ ‫סולן‬ ‫לנ‬ ‫נ״‬ ‫נקאלסעוק׳ ע׳ל סשס סנס עיקל סגלר ויש ניע נין שם סכעל‬ ‫לשס סאשס‬ ‫ליס כזס כמה סתילוס נשים אס שס ס!א‬ ‫עלם או רק סימן ע׳ תוספי תרומוס‬ ‫ורננין‬ ‫ננ׳‬ ‫עומד‬ ‫נשנת‬ ‫פיו סלנסא‬ ‫וליי‬ ‫מ״מ וקרא על זה מעיש אם‬ ‫מסנ׳ דאס זה עלם צא מהנ׳ וזה מליאות אחר אנצ אם‬ ‫וק סימן דסוא שני צמ״ו זה ניכ‬ ‫וף‬ ‫וי עיא‬ ‫כן עיש‬ ‫וע׳ נזנחים‬ ‫גני תודת ואונן כו׳ דסוס שיני קודש עיש‬ ‫בלש״ ותוס' ורמניס נזה וכ! גני מנחת מחנת ועי מנחות‬ ‫דף ג׳ ודף סיג עיש נ״ש ונ״ה ונכורוס דף נים גני מי‬ ‫פרס‬ ‫עיש‬ ‫דנדריס דף‬ ‫נמס‬ ‫ניא‬ ‫דפליגי‬ ‫סרמנ״ם‬ ‫עם סראניו ונסך‬ ‫ע׳נ ודף ניג פיא גני קוס מיש נלין‬ ‫דסלינ׳ ללי׳ אם נול מן הקים אס‬ ‫אסל‬ ‫נמלנ‬ ‫ונדנש‬ ‫פצינ׳ ואמל שם נילש׳ דוס שם סוללות עליו וליל לנכימ‬ ‫בחולם נקלא סמלים נשס דנש עשאינ ]נקום[ ומאל יש‬ ‫לסאליך‬ ‫נוס‬ ‫גבי שם‬ ‫אבי םנעצ בגט לנאמת לא ליל‬ ‫דכוסבין‬ .‬‬ ‫נודע לביר שכבר נישאת לבעל שני בחו׳ק ודרה עסו וסן‬ ‫מן‬ ‫לף מיס טיב‬ ‫דאמר׳׳ שנשאת לאחר הגט וסוס ספק לניע וח״ו להסירס‬ ‫גט הרבה שנים ישו‪ :‬כשנתקבל עבורה גט מבעלה שנדה‬ ‫פ״ח ע״נ ודף שיט ועי דף צ״ה‬ ‫ודאי‬ ‫לק נבשריס ועי נמת ומפליג׳ סנאי בסוסס' סוטס‬ ‫]אשד‪ .‬‬ ‫לאו‬ ‫איא אס‬ ‫שנעלס ופן סיל לסלעניס ז»ל ואף אס‬ ‫לא ׳לאס יולשותו לאחר גש סוס‬ ‫ונכנסס‬ ‫חופס‬ ‫וסנסללין‬ ‫ליל הן‬ ‫ללשוס‬ ‫והוה איסול‬ ‫השני אם אפשר להתירה‬ ‫מבעלה הראשון[‪.‬‬ ‫תנאי או קטנת ביבמות ונתונות דף עיג ודף‬ ‫וסנסללין‬ ‫ע״א‬ ‫וף כ״א‬ ‫תלצ׳נ למינסק קנלח׳ מ״נ וסנס אף‬ ‫ס״צ דאף סנדיצ לא סוה ודא• קדושי! אך‬ ‫מיג מוכח‬ ‫צהפן‬ ‫]והראשון רק[‬ ‫ביחד והוחזק‬ ‫איא‬ ‫גרש׳!‬ ‫אף‬ ‫שיט‬ ‫עינ‬ ‫שמא‬ ‫וליל‬ ‫עינ וגינוין‬ ‫דף‬ ‫שיי ביבמות סיא דשמואל אמר‬ ‫מת״י ועיש נמש למסיק וניב‬ ‫טי׳ גט‬ ‫סרמנ״ס ז״ל ש־י מסל׳ גרושון גני נשאת‬ ‫נטל‬ ‫מימ לרינה נט מן השני עיש ואף דגני אשת אחיו מן‬ ‫הנשוא׳!‬ ‫שאמרו‬ ‫צו מס וינמס נראה דס״ל לא״צ ]גט[‬ ‫ועיש נ׳נמות דף ציה עינ ודף ציד ע״נ מימ ננ׳ נה‪-‬ג‬ ‫צריך ציתן לש גט וכיש כיו! שנתחוקס‬ ‫במה זמן איא צתתירת בלא גט‬ ‫רק‬ ‫איא שדרש עמו‬ ‫בזמן‬ ‫שבעצ‬ ‫]נא[‬ ‫ומערער אז ׳"ל מיש נסיג זיל דאיל גט משני ובמו דאמרינן‬ ‫כס״נ בנימין דף פיט עינ משא־כ נאן ומיש אס דר עמה‬ ‫לאחל נט אס אמרינן חזקה תנת זת מנואר נתוספ׳ יבמות‬ ‫פ ״ וסיס שם וצ״צ וראי עדים ומנואר שם דרק אס נעל‬ ‫לשם אישות אז צריכת גט כיין ונצא וס לא וסרנס תארכת׳‬ ‫דנני מגרש אשתי‬ ‫וף‬ ‫ננתונוס‬ ‫מימ בא! וואי צליכס גס משני‬ ‫בקידושין‬ ‫לנו אנצ סיני דנשא ודל עמס‬ ‫איא ]•!שוס[ נ״ז דלא אתו נעל ומערער‬ ‫להתירה‬ ‫נלא‬ ‫ספיח‬ ‫נט‬ ‫וסייג‬ ‫מיש סרמביס נהלי‬ ‫]ובעין[‬ ‫שם דגט לריבס ננשואין וביש כאן‬ ‫ש א ל ה ‪.‬עגינה שעובד‪ .‫‪fUMC‬‬ ‫או חעבד‬ ‫מחמס‬ ‫דכבל‬ ‫נתגלשס וסם נפלדיס וס מוס‬ ‫שוב לא שייך כלל נדל זס ולכך א״ל קיום ולא שום לנל‬ ‫אך וה לליך דוקא שביד יפשקו שהיא מגולשת ועי נ״נ‬ ‫דף קנ״ט עיא כנין שהוחזקו כוי עיש גלשנים ומיס׳ ורינ‬ ‫שעדי חתימה‬ ‫ניכ שנפסק תדגל ולכן כעת ]לנו[‬ ‫ועלי‬ ‫מסירת תם כחדא לליך שיתי׳ ות נפנ׳ כיד וככל נפסק‬ ‫הדנל זס עיקל סדור הגט אלצנו‬ ‫עי׳‬ ‫וא״א‬ ‫קרונ‬ ‫ועי‬ ‫נכורוס וף ל׳ח עינ ובכך לסנהדרין דף מימ משוס יקרא‬ ‫ועי נידוש׳ סיא וגיטין וצריך עשרה או ננה״כ גור פסק‬ ‫ועי נמ״ש סרמניס זיל נהל׳ שמעות ננ׳‬ ‫ועי מיש ביב דף קס״ס‬ ‫נכולוס‬ ‫נני‬ ‫דף ליס‬ ‫משביע בכהיכ‬ ‫ע־נ גבי מקושר בשנים‬ ‫יעי‬ ‫ע״נ גבי בכול יסנסדרין דף ״ח עיב‬ ‫ועי‬ ‫קנלת עדות‬ ‫פענה‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫בלש״ קנסדלין‬ ‫דף ציו ונרחב׳‬ ‫נשס סיספתא ע״ש נזה והינ כן ילמז־ אך בשעת נתינה‬ ‫ונשעת קיום צא יהיה שם האב ואנמ״נ ועי ניש" ׳במוס‬ ‫דף קיא ע״נ מחמת סלולה לכה! ולק בדלבנן‪.‬‬ ‫משני וסרנה יש להאריך בוס אס עיקר הנס לאוסרת על‬ ‫סראשון או ננדר קנס וע׳ נתוס׳ ׳נמות דף פיו עינ ודף‬ ‫שצח‬ ‫סי״א‬ ‫עיש אנל גני אם נפלס אסל‬ ‫מיפםלה‪ .‬בעלה ולא עלה בידה להשיג טטני‬ ‫עשיק כ״א‬ ‫לנסונוס‬ ‫סן ועמיש לש" נינמוס‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫]א( בטי שנקדא כשוק ״איץא לינ"‬ ‫ועילה לתורה ״יצחק‬ ‫יהודה ליב" האיך לכתוב שטו בגט.‬וקשה בקטן פחות טבן ט׳‬ ‫אם נתנלר דנשאת קודם קנלת הגס צריכת נט‬ ‫לת‬ ‫ע׳ד שם‬ ‫שידע שמת נעצה סתם לא הוס קדושין וננ׳ קטן סלמנ־ס‬ ‫בשלכ׳ד והדר‬ ‫תשובה‪.‬ ‫״א ביאת קטן כו׳‬ ‫)ב( בכתובות‬ ‫טוכיע‬ ‫או הוה הניאה אף סתם איא ודאי‬ ‫לעדי.‬‬ ‫גט‬ ‫וסלמנם לא סילש נן וגבי‬ ‫סימן נוי‬ ‫טבעל השני בלא נט מאחר שנשאת לו קידם שנתקבל הגט‬ ‫עיש ונירש׳‬ ‫דף קיינ מיא דיה‬ ‫וחיו לתעלות עצ תדעת לססירס בלא גס ׳!סף‪. יש צו בת נדל קנץ אף דלריך כריתות מ״מ שוא‬ ‫עשת זת ואז אין נ״מ כין כשל או לא כי זה חלין ולאי‬ ‫ובידש׳ טוק•‬ ‫בשלכ׳ד וטקשה םגבעלת טקטן וכשרה לכהוגה ומתרץ‬ ‫ב" ר׳ הגי רבעי׳ ב׳ בתולי׳ וגס שלכיד‬ ‫ובנדרנה טיפםלה רק טשוט מונ״ע‬ ‫דלא השיב ביאה‬ ‫לא‬ ‫בעולה‬ ‫משום‬ ‫ובשלכ״ד לא ניפסלה דליכא ביאה ולא השרת בתולים‪.

ו&קצל ׳לילי יוקף לאדן לנ לפה‪.‬‬ ‫כמו מנין אחל שפיסל נגס ניכש׳ נכ־מ נפיג ופיש ופיס‬ ‫יום ד׳ כימ מח״ש חלפינ להלנ החליף ונקי מחון ומסיק‬ ‫]שכן[ נקלא ואכמיל ונגס סיפור דנריס סוס פסול וזס‬ ‫אף כיש פוסל ואכמיל וכן צלין לשמס‬ ‫פלוני וכן גני כינ׳ נויו ונוויס ומאיל‬ ‫גס נכתינמ נן‬ ‫יש‬ ‫לסאכיך נזס‬ ‫ולכן נשס סאשס לא נכחנ בגמ׳ לנופו של גס נגיסץ‬ ‫וף‬ ‫פיה‬ ‫קסיו‬ ‫עינ שם אניס ודק נשס סנעל ועי ינמוס דף‬ ‫עינ וקסיו משוס דעצס אין לו אנ משאיכ נכס‬ ‫הנעל סיא סימן וסנס ילאס נסל' ק״ש‬ ‫פינ ס״י פלינ׳‬ ‫חרמנים וסואנ״ל ז״ל אכ כל סלשונוח סוס עצס או לק‬ ‫פילש‬ ‫ללחיק‬ ‫כדנלי הלמניס זיל וזה סליא נסך‬ ‫ועיקל‬ ‫דף ״ח‬ ‫מה לפלינו גמ׳ שלנו עם ׳לשי פינ למגילח על‬ ‫עיא סיכי לכחינא גלס״ק ומחלגס אס זס כמו פיפ לגמי‬ ‫שלגו‬ ‫לסוס כמו עיפ וסילס׳ לא סיל כן דלםיסס‬ ‫פיל‬ ‫הלאניל לזה פיכש סוה כמו נכחנ כיק לאומל זה לסכגס‬ ‫לשון הכסונ נמגילס אן הלמנס ויל פסק כננלי וכן נעצם‬ ‫וס חליא נמחלקס לילש׳ מגילה סיא אס קולס‬ ‫סוס מלנליס לק בלסיק או נכל לשונוס‬ ‫גרש‬ ‫ספלגס‬ ‫וכן‬ ‫סן‬ ‫פלגסא אס כל הסולס נלהיק או ככל לשון פיש נסוס׳‬ ‫סוסס לף לינ פיא ושנס לף קשיו עיש נזס ועי כסונוס‬ ‫דף י׳ פינ נבי אלמנה ונילש׳ מגילה פ״א גני סכי לםשינ‬ ‫כיומא לף י׳ אס כך קלאו אוחס או לק‬ ‫הוה כך‬ ‫נר גלש*‬ ‫ולשיי‬ ‫ספילש נלהיק‬ ‫ופיש נילס׳ לאמל מכאן להלגוס ליל כן והנס‬ ‫מגילה‬ ‫דף‬ ‫כיה‬ ‫לף‬ ‫ליג‬ ‫עינ המכונס ססיד ‪1‬כן גני כנוי‬ ‫ניצה‬ ‫נרא‬ ‫גני‬ ‫מכנה‬ ‫וכימ‬ ‫גללים לשון שנלו ולשק נכלי ומאי יש לסאליך שס נסגלל‬ ‫נינ אס זס פצס או לק פילש ועיש נילם׳ גוה ונסוס׳‬ ‫שם ונויד‬ ‫ובינ קסיל‬ ‫אס אינו מנין ונזיל דף ח׳ עינ‬ ‫ואכמיל נוס והנח סמוק׳ נולים לף ״ נסנו דנני כינוי‬ ‫אוס‬ ‫סלאסון‬ ‫אין‬ ‫נפקל‬ ‫עיש‬ ‫ואינ‬ ‫גני איצא כיו.‬ ‫ונפקו אוס א׳ ייל לסוס שם בפיע כמי איסק ונאמס‬ ‫‪ 01‬נעיא נילש׳ פ ״ וניב ננ׳ מנן סגני אס למוץ ואכנרל‬ ‫מס פינפ כאן ׳נסנ איצא לינ ומתקלי יצחק יסולה לינ‬ ‫ולי מס ]ני[ ננדל סילש׳ פ״א לכסונוס‬ ‫סאלכחי נוס‬ ‫נני נדר מניפ וקנס ע׳ נחוסס׳ סיג דנסובוס ונספלי פ׳‬ ‫שמעחא להלכחא‬ ‫כמהול״ל יהושע‬ ‫ניי לנ לוועליז‬ ‫מכחנו קנלחי כעח והגה ח•! להחיל מי שהוחזקה אשח איש‬ ‫ונפדש שמי שאנו יודפיס שפלוני נשא‬ ‫לאז‬ ‫פלוניח‬ ‫הנילוכ‬ ‫שלה מפננ ע ו ל פעולה ממש לא נגלל לא אנד׳ קהלי נוי‬ ‫לקדושין לף סיה פינ ושה אף אכ היא אמלה מקולשח אני‬ ‫לפלוני או אשח פלוני אני אז‬ ‫על‬ ‫נסקלת‬ ‫ווה ל״ל‬ ‫זה‬ ‫סלמניס ויל נספ״א מהל׳ אנן״נ גני האשה עלמה לק אס‬ ‫אמלס מקולשח‬ ‫אני‬ ‫סחס‬ ‫ולא נמו נאניס דאז אף אס‬ ‫אמכ לפלוני כו׳ וזה ל״ל סולווק אן‬ ‫סקלין ולא‬ ‫לק לה‬ ‫אחויס אכל נסוחזקו ל׳ יוס ננעל ואשס םקלין אחכיס גינ‬ ‫ועי נחוס' ניק וף ע׳ ע״נ וזה הוס כמו מלס אישוח לא‬ ‫נילו על אישית ונאמס זה ואמו נקוושין וף ס״ה עינ‬ ‫גני קוושין ו נ ו ו נ ו אי »ס ממון הוואמ‬ ‫נעיו‬ ‫כו׳ מנ‬ ‫לאמליס אין ספידש כמו שסס מפושיס ע׳ ניסין דף ד׳ עיא‬ ‫נמוס׳ לק ל״ל אס שנהס מוויס שקושס נפני עדיס נמוס״י‬ ‫אן עויין לא הוחזקו כולך איש ואשה נוואי אסולס לאתל‬ ‫אס יהי׳ נקקליס »•׳ זה ואמל חנ לאחליס ליל כי הודאה‬ ‫אף אס נימא לוס לא חיונ נפלמא לק‬ ‫נילול‬ ‫נמול אבל‬ ‫דנל ללא סליא כסס מצמס לא מהני כיון דנלא פליס איא‬ ‫לקדש לא הוה קדושין כלל וספויס סס סלק‬ ‫מהקדושון פיו‬ ‫לא מהני הוואה לומל נילוד שסוס שס עויס ונאממ זה ליל‬ ‫ניכ נ״ק דף ע׳ עינ שנייס נפנינו קיים ונפנינו נעל ואף‬ ‫העויס ע‪»5‬ס של קוישין סס אין מעידיס שהיא איא לק‬ ‫מעיוין על הפעולה דע״ הוה‬ ‫קדושין‬ ‫וזה‬ ‫מימלא אמדה‬ ‫המולה שמיי וה היא איא לאיא לומד דהס מעיליס שהאשה‬ ‫איא ואיכ סס מעידיס מל מלמס שסס עלי קדושין ליל‬ ‫דנלא הס לא הוס קדושין ואינ אין איס מפיל על עצמו‬ ‫ע׳ דיה לף כיס עינ וכתגגומ לף כיא עינ ולף‬ ‫ר ז ע״נ‬ ‫לק וה מימלא ווה ליל היכש' קלושין תינ גני הך פלגתא‬ ‫ללף מיג עיא אס שלית נעשה עד ואמל ליא נל מייה ללק‬ ‫כשקלשס בשפל אבל בכסף נוגע ואמל כיי כיון‬ ‫שסאמינסו‬ ‫התולה ומה זם והסוס׳ נדל נקוישין מממת שבועת הסיס‬ ‫ותיו‬ .‫צפנת‬ ‫‪50‬‬ ‫פענח‬ ‫שאל״ ״ * נ ״‬ ‫דכוסנין לסוא נן פלוני לק כן נקלא וכן נכםן לא כסוס׳‬ ‫חצא ונירש׳ פיג מוכח דאין לח קנס ועי נינמוס וף ניס‬ ‫שס דף פ׳ לק להוא שם אלוך ולק נשפל אמלינן מעלי!‬ ‫עיש אך מלנלי סרמניס וכן מהן וכסונוח דף ל״ג פיא‬ ‫פנ״פ וכן נסנ לשנים נינ לף ק׳ עינ עיא מסים ללגני‬ ‫ע«נ ומימ למיד יש מוכיע ננשר הוה‬ ‫כסב‬ ‫כי לסם הוא סיפוכ ג״כ ולק אס‬ ‫ש‪8‬ילוס הוה זה גדל סיפוכ שפלוני הוא‬ ‫פלוני‬ ‫נן‬ ‫נסן לא‬ ‫פלוני והוא‬ ‫כהן ומנואל נריסניא נדרים דחלל גינ נקרא נלשי! ניא‬ ‫כסן ולכן סיכי שצריך לסמלוה לק אס יכסנו‬ ‫אנל ננס וס לק שם ארוך ואס קורץ לו‬ ‫פלני כהן‬ ‫פניפ‬ ‫לסיס‬ ‫כסן כוסנץ כן ואכמיל ונאמס סן דנינ דף קסיז‬ ‫דצלין‬ ‫יום‬ ‫ל׳‬ ‫ע״נ‬ ‫לא‬ ‫משמע‬ ‫חחוש׳‬ ‫דף‬ ‫כן‬ ‫״א‬ ‫וחגי!‬ ‫מוכיע ]ואנן ששקיק דאין[‬ ‫לאין‬ ‫נ״מ‬ ‫שס לק נכל! ועי נלמנ״ן כמיה ונאמח לנל׳ ןהילש'[ שס‬ ‫אין הפילש כ.‬‬ ‫וכמו וף קניס עינ ועיקר סנדל אס שס סוא סימן או‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫שנור משוס לשם חאשס סיא עצס כיון לאמל זה הנעל‬ ‫ל׳ עיא גני דני נד סיסן וסומנ״ס זיל‬ ‫לא‬ ‫ולכך‬ ‫לרנ‬ ‫לק זה לין ועיש נירש׳ נינמומ דהוה מחלקה‬ ‫לא לנדל נילול לק מציאוס למיי לי יוס‬ ‫ננ׳ אישס ניוש׳ קלשין פיו וכ״מ כן ואכמיל ועי נ״נ דף‬ ‫מוכיע‬ ‫פסק הומנ״ס‬ ‫זיל נננמנס לנהמח לכשרה ]לכח־נ[ וא״כ ע־כ ס״ל‬ ‫נססזק נזס סשס ולכן נילש׳ פינ לקדישין סיס לא נקס‬ ‫למציאוס אסל וכיז סלא נקראת ל׳ יום לא סוס מצס וכן‬ ‫מיכ מירי שלא כלו נהול׳׳ כמיס‬ ‫]מבוארת‬ ‫גוס כל‬ ‫בסוף‬ ‫התשובה[‪.‬‬ ‫סימן גז׳‬ ‫נני סן דחל״ח נס יוס א׳ מסקלשס לק נכסף ולא נקס‬ ‫ש א ל ה ‪.

‬ולכתוב‬ ‫כן על אוירא או לנתוכ נהר.‬‬ ‫עינ לחליצת עצמת מועלח שלא נפנ'‬ ‫ועי‬ ‫לף ק״ז מינ לגס מיאון לרין עלים ע״ש נתוס׳‬ ‫סגירות מלנל מה‬ ‫דף קליד מ־נ‬ ‫וסר׳ חזינן לנס למייל‬ ‫אלס מימ צרין עלים שחלצה ורק מתני‬ ‫נינמות‬ ‫יקימו יהארבתי נזם נני נפנ״נ יאכמ״ל ובאמת מס דסנמ׳‬ ‫גלשתי‬ ‫סיס הלינור סות רק כמו‬ ‫לא כלום‬ ‫פענח‬ ‫‪nam‬‬ ‫כו‬ ‫]אדרא םעליגעד האיך לנתונ נגט ובפנקס נםצא כ׳ כוה‬ ‫״לחיית לזכרון שחותר לםדד גיטין כאםוויע עפ״י הרהיג‬ ‫רשננ״ה‬ ‫טוהר־ר‬ ‫ש‪.‫צפנת‬ ‫׳***ת‬ ‫וחיי לא מציכו זה כלל נירש׳ רק נמ־כ נסו נזה והירש׳‬ ‫ל״ל כן כיון דהוא עשאם שליחים לקדושין וסנה נשפר השפר‬ ‫בנר נעשה ששל קלושין לולא׳ כחנה לשמה ומדעתה ואף‬ ‫לללילן דס״ל עדי מסירה כרמי לקלושין לף חיח זה ל״ל‬ ‫למה שהעלים פועלים סס פועלים נמה שהיא נעשיח חקידשח‬ ‫קדושין תכף ובזמן םסס‬ ‫וא־כ חל עלסס שם שליח של‬ ‫מוסרים לס סשטל תות עליס ומתקדשת אכל נכסף כיז‬ ‫שלא קנלת ולא נתנו לס הנםף לא כלום סוא וא־כ אין‬ ‫שין‬ ‫שם‬ ‫עלסס‬ ‫נלל‬ ‫שליח‬ ‫כלל לק בזמן מסירת הכסף‬ ‫ניון‬ ‫לא‬ ‫גדר‬ ‫דאין‬ ‫נזת‬ ‫נעשת‬ ‫קלוםין‬ ‫נ׳ גלריס‬ ‫מכשף נעשה קדושין והיא נתקלשה וסס נעשיס שלוחים‬ ‫לקדושין וא״נ סס מעילים על עצמס וזה איא‬ ‫מקרי רק לא‬ ‫לאחרים וגס על פסול לא‬ ‫לעלות רק‬ ‫נמיש‬ ‫כלום‬ ‫הלאניל ו״ל נסל׳ עלות פ״׳נ גני פלגינן לינירא וכן נחנ‬ ‫הלין זיל משמו פ״א יניטין לף ז׳ ועמ״ש לבנו סרמניס‬ ‫ז״ל נהל׳‬ ‫פ״נ סיג גבי לאס אמר שיבואו עדיס‬ ‫טוען‬ ‫שלרו נלילה לרין‬ ‫מחמת הכסף‬ ‫עלים אחליס שזה מדבר כו׳ וליל לא‬ ‫זה לא הוה עלי חזקה וחוקה‬ ‫לק לנלא‬ ‫נלא עליס לא כלום וחיכ היה במעילים על עצמם ואבמיל‬ ‫עכ״ס א״א שיעיל על עצמו ואמר ר״ לסלי נלא זה איכ‬ ‫איך נאמנים עלים לומר שנחקלשה נסנתס ונעשית איא‬ ‫הא הס מעילים על עלמס כיון שבלא זה לא הוה כלל‬ ‫קדושין‬ ‫נעשה‬ ‫ונזה‬ ‫והס‬ ‫קדושין‬ ‫התורה אמרה שאס יניאו עדים‬ ‫יסקלין ומנקין וזה האמינתו תורה‬ ‫נזה אף‬ ‫עדי קדושין לק עיכ‬ ‫ייאמרו‬ ‫כן‬ ‫כו׳‬ ‫ולכן‬ ‫איא‬ ‫סוה‬ ‫א״צ דו״ח‬ ‫דנזנוח צלין כמ״ש החוס׳ קנחלרין לף ח׳ ע״ב‬ ‫דנני קדושין הוה כמי שעדים אמרו שכנר נגמר דינו של‬ ‫פלינ׳ ליהרג אף דצריך כינ מחמת הריגה גופה אנל לויח‬ ‫לא‬ ‫ומאוד‬ ‫נע׳‬ ‫נזה וכן הדין היכי דהאשת‬ ‫הארכתי‬ ‫אמרה שהיא אשח‬ ‫פלוני אז לא מהני אמתלא וכן כה״ג‬ ‫נאי‬ ‫פנחגלשת הוה א־א לא נגדל‬ ‫אז‬ ‫כיז שלא‬ ‫עלים‬ ‫קי״ל‬ ‫נירור וזת הגלל ללמסקנא‬ ‫נ׳נ לף קליה‬ ‫אשתי אין‬ ‫נאמן אף אס יש לו נניס נאמן משוס לכמו‬ ‫שגט בלא‬ ‫עלים‬ ‫פעילת גט ונלא עליס לא כנוס‬ ‫נינמות לף ק״ס‬ ‫אף מבחוץ‬ ‫לק מ״מ למנואר נתוספ׳ נינמות רפ״נ לצליך מיאון נסכי‬ ‫עליס לא כמו בחליצת לר׳ע ללי בלואי] מבגזוץ לכאן נא‬ ‫שצרין עלים שהיא מיאנה רק דסמיאון צריך עלים משח״כ‬ ‫בחליצה‬ ‫לריע‬ ‫רק‬ ‫שחצצת‬ ‫וגבי‬ ‫גירות צרין עלים על‬ ‫שביל נלין נקבלה ‪1‬ע׳ נתיס׳ יבמות‬ ‫לף מ״ו עיא גני יש לן‬ ‫ואכמ״ל‬ ‫נזת‬ ‫עיכפ‬ ‫תתולאת‬ ‫שאומל שעשת זה לק נגלל פעילה ינלא עלים לא כלום‬ ‫היא לכן אין נאמן לסוה כמו גט נלא עלים והא לרננו‬ ‫נהל׳ נרשין ספ״ז‬ ‫נינ‬ ‫ופיינ ס״ל לא״צ לקים הגט זה לביו!‬ ‫למתית כמו שנחקרה‬ ‫וא״כ כיין שתנט ייצא מתחת ילה‬ ‫כנל נתנרסת יכלימות ואנת אשתו יתוא אין נעלה וכמ״ש‬ ‫לש״ כתובות לף נ־ ע״א ישוב נתנטל הנס כלל לאין עליי‬ ‫שם פעולה רק שכבל פעל ימה מועל בזה קיום כלל למת‬ ‫ס״ל‬ ‫ואמאי מבואר נינמות‬ ‫ציל‬ ‫דנלא‬ ‫דנאן‬ ‫נאמן משוס שנידו‬ ‫דגרשתי‬ ‫דף ק־ת עינ ולדין עדיס לכ״ע‬ ‫דעתת לא תוס מליצת לא נקלא בידו‬ ‫וסארכתי סרנה גני נדר תך דכתונוח דף נינ מינ מיחס‬ ‫איי מכיזשתו ונן תוא נילס׳ פט״!‬ ‫דינמות ותוסס׳‬ ‫פ״‬ ‫דנחונות ונאמת עיקל תגדר דמיתת לא שייך לומר דנל‬ ‫שנערות יאס מת פקע אישות ומיעלא וזה ל״ל מן שמיא‬ ‫מקני לה קדושין דף נ׳ ע־נ דליכא לא נעל ולא אשת‬ ‫עדין היא איא וזה לא נקרא כלל תתר אנל‬ ‫ואס ס׳‬ ‫גט דזה דין וכן המציאות שנתגרשה זה‬ ‫דנר שנערוה וכן בחליצת אף למיד‬ ‫דין ולכך נקלא‬ ‫דאיצ ע‪7‬יס לחלילה‬ ‫מ״מ כיון שהתורה זקק•‪ :‬צ־יך לנטל‬ ‫זכות תתורס ע״ז‬ ‫צריך עייס וכן מיאין ואכמיל עכיפ לדינא כך כל שמוסזק‬ ‫תזחת‬ ‫שהאשס‬ ‫אשת‬ ‫פלוני‬ ‫כל‬ ‫זמן שאין לנו עדיס‬ ‫שנחנלשה או נס כחיי נזה מהני דהא דמשיסס ולא מפי‬ ‫נחנס‬ ‫רק שעכשיו ידונו‬ ‫זה‬ ‫נייד על ידיהס אכל ננט‬ ‫וקידושין כיון דסוה כמי שכנר ננמר הדין ומהנ׳ גס עיפ‬ ‫כת״י‬ ‫יהן‬ ‫דף ליא עינ גני שטר קדושין שס‬ ‫דינמוח‬ ‫מתשטר אין ראי׳ רק שכתנ לת שטר קדושין אנל לא‬ ‫שקדשה ואכמ״ל לכ.‬ ‫ב( בהך דטכות דף ה׳ עיב והרי אחיו קיים כר אם זה‬ ‫טעם שני עיר לחך דכאשד זםם ולא כאשד עשה או‬ ‫חד טעם וניט כין ב׳ הטעםים לעניין סלקית וסםץ יעיד‬ ‫לסת הרוצח טעצםו לאחר‬ ‫נטיד לא ע״ הביד והעדים‬ ‫וםהך דחולין ייא עיב דכדקינן לי׳ והתני׳ התו אין גהדגין‬ ‫כר ולנאידה הדי אפשר לאוקיפי שמת םעצסו לאחר נסיר‬ ‫וכדקינן לי׳ יםיכח לנאו׳ שנם אז היה פטורים‪.‬‬ ‫םשונס‬ .‬‬ ‫סימן נח׳‬ ‫ש א ל ה ‪. ללינא ולאי צריכת הפלשת מנעלת עד‬ ‫שיניא כתב נירור מן‬ ‫הוא לדינא ואקצל‬ ‫זה‬ ‫איזו‬ ‫נגדל‬ ‫שבועות‬ ‫ינוס‬ ‫מקוס שאומרת‬ ‫שמגרשה שס כן‬ ‫כיד 'לילי 'יסף‬ ‫לאזין לנ מלווינסק‬ ‫םקנלתי שאלה מהרנ השני שלכס שי'‬ ‫ואני השנתי לו אז נקצלת שינלל ל׳ הגביע‬ ‫על תהרינה של הנטל ועדיין לא קנלת׳ מכתב על זת בלל‬ ‫לכן‬ ‫ימחול‬ ‫הערמת‬ ‫כ׳‬ ‫נדרוש על זה כ׳ נפי הנראה יש נזה‬ ‫וקטור׳ ומאוד תמהנו על הרנ ר' שילס שיי איך‬ ‫הוא תוקע עצמו‬ ‫לדנר הלכת ועי נינמות דף ק״ט עינ‬ ‫ישם משינ לה נהדדי עס מקנל׳ גריס ותממלו לומר לו‬ ‫נשמי שימשוך ידו ]מהמחיליס[ כאילו הכיל‪.‬‬ ‫זלטן בםוה״ר כרוך ושיש לכתוב‬ ‫כנוסח הוח באפ ורע מתא‬ ‫דיתבא על יםא זוטא הטכונה‬ ‫אזרא דמתקייא םוויע ועל‬ ‫מי מעינות כוי" אם אפשר‬ ‫לםטוך על‬ ‫הפנקס שנן פסק אדטויר הזקן גבגימ‪ .

‬‬ ‫כזה.‬‬ ‫]נגש שנשלח מאמעליקא שנלנק בכסלו הלמד של לד שכנגדו‬ ‫מל הראש של הנון האחרון ואניקנא כזה ‪•J‬‬ ‫של נון ניכר הישינ לאשר הוא שחור‬ ‫מלמעלה הוא ויהה וחינוק יקראנה‬ ‫ממקום‬ ‫נוראי‬ ‫לאמל מיחה ולינא אחיו ורק נימ אס סנילון לאחל‬ ‫נמיל‬ ‫נמשס טלםס ואחינ באו עיז אס מקנליס אוחס אס וס‬ ‫סוה סרוג ומי ניק דף סיד ע״א עיש נלש״ וסלמנ״ס‬ ‫זיל כחכ בסלי נזקי ממון ס״ לסוס‬ ‫מי לסלונ‬ ‫ע»א‬ ‫עיש‬ ‫ואס‬ ‫ודיל‬ ‫וליכא‬ ‫זה נקרא אחיו ומי הוס׳ מרט! לף נ׳‬ ‫בזס כיד‬ ‫ידידו יוסף לאזין לנ לסס סניל‬ ‫מחמס סחג אקצר נזה‪.‬‬ ‫סימן ם׳‬ ‫ש א ל ה ‪.‬ונשורה השישיח נ' נקנים אצל החיו נסוף השורה‬ ‫מדי חזמח מחמס לאחיו רק נכי‬ ‫מיש ולכך סיל לסלמניס‬ ‫גיכ‬ ‫גלר‬ ‫של לגיס ונאמח גיל לסן אקרא לאגמא לקדושין לף מינ‬ ‫וכן לנני נםניכ ע' נימין וף וי וזח סיס נהרא וםומנדוחא‬ ‫מ׳ מיק‬ ‫דף כיד‬ ‫אגמא למוכח מקרא למכיא שס לסוס לרכס לעשוח זס‬ ‫מחמח לין של יוחסין דקיושין דף ע־א וזה לין הנהרוח‬ ‫דף‬ ‫אין ככחנו למשיח זס‬ ‫ננש כי חוא נוקח ואיא לשגוח ועי נרש׳י נימ‬ ‫אצל נהרוח ונוחניס שם העריס עטר הנסל ]ו!ה גיכ כן[‬ ‫ונהר נמדא ונהר נידן ונהר יוסט׳ ונהר איחן וכהנה רנוח‬ ‫גוחס נוס ני כאמח ליכחוכ לשון‬ ‫אשר לא מוזכר נגמ׳ נשום מקוס‬ ‫ועי קדושין דף עיא אקלא לאגמא ומשוס לכל ננל היו‬ ‫"א עיש נרש״ וני׳ נר״ף ונסר סקוואה‬ ‫גלכר גיסח ימא ווסא כנר‬ ‫יום‬ ‫ב׳‬ ‫מסמיק קרצינ למינקק קכצח׳ מיכ נגלר מס‬ ‫שנלנק אס לא ׳שמנה מ״ זס לאוח אמל אין‬ ‫קסידא‬ ‫ני‬ ‫נדר‬ ‫ירש‬ ‫אס‬ ‫ערער‬ ‫הנעל‬ ‫לק‬ ‫זס‬ ‫שנכחנ לנחחילס איזו שיני קלח ועי נירש׳ ס־נ לגיסין גני‬ ‫מקרמ מים וכן אס נשחנס לאוח אוח חוח כמו שנכחנ‬ ‫נגע מול לכר לאף אוח אמח סוסל כמנוא׳ נירש׳‬ ‫פיג‬ ‫ניכוין‬ ‫מנין אחל אס״ כיש סוסל לזה מוי מציאוח וסרבס‬ ‫יש‬ . ומסו אס יכחנ הלנ המקרל ששכח‬ ‫למשוח מקנים אם יהא נאמן על זה.‬אגמא[‪.‬ס‪ .‬ל‪ .‬‬ ‫אזילא סנה לא נילד אס שקש לנמלי או לק לאין נמשן‬ ‫ננסל ומי נינמוח רף קכיא גני אגמא לסמק׳ ליש נסם‬ ‫גלים ומי מזיק‬ ‫לף ל׳ מיא גני אגמים וסל׳ •ס סנלול‬ ‫למטאל נמכוח לף ל' לקאי וקיימא‬ ‫ועי מלנין לף מיו‬ ‫מיא גט מיא לאיקויס מינל נילי וחוס׳‬ ‫שנח‬ ‫לף .‬נ‪ .‬ל‪ .‬וססימניס סראשונס סס מכמנים רק הסימן האחרון‬ ‫לא נמצא שוס רושם מנקניס כצל והנס נחעכנ אצל סמקלר‬ ‫נ' חלשים ואולי מחמח המוס נקחמו הנקכיס או ששכח הרג‬ ‫למשוח סנק^ס כלל.‫&‪ttK‬־‪J‬‬ ‫‪52‬‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫ת ש ו ב ד«‬ ‫סימן נט׳‬ ‫יום אי חסמיפ חרסיס למינסק מממח חחימ אקצר לחרנ‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫יום‬ ‫כיח‬ ‫ג׳‬ ‫חלסיס דייינקק לסרג סחו״נ מסיק‬ ‫אייר‬ ‫שמעחא כמסוריר אנלסס אלי׳ ניי רכ באסטאםקאמ‬ ‫מכחנו קנלח• נעח וסנס‬ ‫כחנווי לו לאין‬ ‫דמיוי‬ ‫מינ גני גהר נידן משמע יגהר נידן חוח‬ ‫כש״ס והוס רק נהרוח דצא משכו ויש נזה להארין הרנה‬ ‫ואכמיל ולכן אס ירצה יוכל לכחונ אימא או נהר ועי‬ ‫ניק‬ ‫נהר אף דכמח ליח כ״ מיא ועיש נחוס׳‬ ‫דף סיא‬ ‫והיא ממוק הרנה וזה הוס כנון דאזירא ומי יומא דף‬ ‫מיז מינ גני נסר ססא דלא רליש׳‪.‬ל‪ .‬ולצי שמאל‬ ‫לצל שמאול‪ .‬‬ ‫]כ[ כגדר סן דמכוח נודאי כן סוא‬ ‫תאי לא‬ ‫מקנלין‬ ‫דאס‬ ‫מח‬ ‫הנידון‬ ‫נהרג היא לומר קיו וקמ״ל אין מינשיס דנצא לאחיו לא‬ ‫שיין כלל לומר אין עונשין וחא כנר חל מלע מזמן גמיד‬ ‫ולא נטל ממנו סחיונ לק משוס דליכא אחיו ומי סנהללי!‬ ‫לף‬ ‫״‬ ‫ויל דנני מלקוח אס‬ ‫סלקו אוחו מזימים אוחס ומאוד ים להאריך כזה נסשרי‬ ‫נאגמא סחומס ללגיס ומי נינמוח דף קכ׳א‬ ‫גני‬ ‫רני זה סוס הן אקרא לשנמחא לנימ דף מיג‬ ‫»׳ חצא דממעט מדים ווממין מן חליה ולמי קא׳ אס‬ ‫ומי קגחדלין דף ליס מינ אקרא לאגמא‪.ןימ‬ ‫מיא דיס ליי לכל שמס סס גמיס !ציל לסך למכוח ליל‬ ‫לכיון ילא שיין בסס לומל קמי קמי אזיל כהן דע״ז דף‬ ‫מיז‬ ‫יסשאונין נשאלו ועי נמיש סחוס׳ נכולוח לף‬ ‫׳'ל‬ ‫ניו מיא סליס אין המיס מיש החילוק ומיש נשם הגאון‬ ‫האמיח׳ זיל נדו ים זושא הנס ילאה נמיש לננו סימנים‬ ‫זיל כמט כלים‬ ‫שמיו משנח נ׳ לכל כלי או חסילס או‬ ‫ננין הנעשה לקנל נו לח נקרא ים ונס כחכ שם להוח‬ ‫מרונמיס מ׳ מרנין לף "ל מינ ליס שמשה שלמח למסה‬ ‫סוס מלונמ וכן הן ונ״נ ממשה לקנל נו השמן ונאמח‬ ‫סונ לכחוכ אגמא וכמו אגמא לשמק׳ וינמוח הניל‬ ‫יומנ‬ ‫ת ש ו נ ד‪.‬ ‫רחוק‬ ‫ממש‬ ‫נון‬ ‫נהרשאה‬ ‫א‬ ‫ומכימ הראש‬ ‫והנשפל עליו‬ ‫והנעל לא יערער‬ ‫סימני‬ ‫כחונ‬ ‫סנמ ל' שורוח הראשונים לצו ימין חינח נ‪ .‬‬ ‫עיז של עונד מיו אך סא חליה מישים‬ ‫כהרוג‬ ‫מינ‬ ‫ומיק לף יי מינ וגישץ דף ס׳ מינ לקרי ל״ גסר ואכמיל‬ ‫לריא דסיל כל סגסקלין נחלין סנהדרין מיה ע״נ למס‬ ‫לא ולרבנן ודיל‬ ‫גני מסילה‬ ‫ס‪ . רנ אחר משם מאז שלח‬ ‫נש ולא כחנ ומל מי כארוח וכנש זה נכחנ ומל מ׳ נארח‬ ‫וכפי‬ ‫הידועה כעיל הזאת רק מיעושא לודעישא מסחפקין‬ ‫ממי כאלח כיון שיש‬ ‫מאלאצאננ‬ ‫ואס אין חשש מחמח וה[‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫סחו״נ מסלפל כסלכח‬ ‫אנלסס אלי' נ״י‬ ‫כמחוליל‬ ‫]עוד‬ ‫לנ נאסמאשקא׳ קנלח׳ מכחט כעח והנח מל כחינח שם‬ ‫בדבר הגיל והיין מציגו בשיס דנהר‬ ‫בירן הוד‪ .

‬ ‫נמקיס שצריך נ׳ נ״ד במו נסנהדרין דף טיז עינ גני אס‬ ‫ננרד לא תחגירדו[‪.‬‬ ‫מש״ק‬ ‫ב׳ איל תרפימ‬ ‫שמעון‬ ‫דווינסק‬ ‫מלדני‬ ‫נ״י‬ ‫נ״ד‬ ‫לסלנ‬ ‫זה נלל מס לנו לסנליס שלהם סאישוס‬ ‫ל״ל מיש‬ ‫סחוסי‬ ‫נמסוליר‬ ‫הסוינ‬ ‫קנלס׳ מנסנו ומס שיך‬ ‫זס מסנלשס ונפקע ממנס ונלושין‬ ‫נשכיל אישית והארכתי נזה‬ ‫מימלא‬ ‫אישית‬ ‫ועי‬ ‫אם‬ ‫זה‬ ‫דנריס נפרדים או‬ ‫נמס דפליגי הרמנ״ס וסראביד‬ ‫שנצרך לנרשח ימימלא ניחן לס כתונס דזה רק גרס‬ ‫דף‬ ‫מיט‬ ‫עינ‬ ‫ני‬ ‫נפקא‬ ‫איח׳‬ ‫דף ק׳‬ ‫וע׳‬ ‫נר ומח שיך‬ ‫סוא מנרשס ועי נילש׳ לפיס דכחינוח מעיקא‬ ‫כהונות‬ ‫נדכת־נ עדה[‬ ‫אניסה‬ ‫נפטיי מסל׳ אישוח סי״נ וסייג אס שיך גדר סרמיס נמה‬ ‫ניטין‬ ‫]האיך לנתיב שם אשד‪ .‬‬ ‫השיענודיס שלו לס עייפי משאל ומה זס זה לק‬ ‫עי׳‬ ‫דר־נ‬ ‫שינו‬ ‫מן‬ ‫ולא‬ ‫סימן סבי‬ ‫זס נזס״כ כמו מיסס‬ ‫ועי נסיס־ מכוס דף ט״ז ע״א דמשמע שם‬ ‫ומשיל‬ ‫ליז ע״נ ננ׳ נינעיס‬ ‫נלל לק מס שעיי‬ ‫דשם סשנועה הוא שלא לגלש ולא שלא יהא מועיל סגלושין‬ ‫אבל‬ ‫למנין‬ ‫סונה דף‬ ‫אכפס לן כלל נזה‪. עניד‬ ‫לא מהני ליל דשם אין האיסול ננט‬ ‫לק‬ ‫כאן לא הניא יס דמס צריך לנו נ׳ נ־ד יעשו‬ ‫עשיק ״ ד‬ ‫אנ תלפיז‬ ‫דווינסק פ־ד השס האשס ננפ אס‬ ‫יש סילוק‬ ‫נין שם סננתנ נמקרא הנדר ננס‬ ‫בך דהנה הסוס• גיסין‬ ‫דמזלינן‬ ‫נסר‬ ‫דף‬ ‫הנאמר‬ ‫נקרא ע־ש ואף דהא התיס׳ מנסות‬ ‫דף ליד עינ פליג׳ על‬ ‫פסול רש״ ויל ליל‬ ‫פיס‬ ‫עינ‬ ‫גני‬ ‫אגרת‬ ‫נתנו‬ ‫לש״‬ ‫גני ננס תסיל׳ רתמת אס‬ ‫נך ונאמס סססוק של ספל נליסות‬ ‫לליך נמי ספר רק דמטאל נסופס‬ ‫דף‬ ‫פיז‬ ‫ונאן הלנה‬ ‫עיקנס המקרא ונן דיל רש״ זיל דף ליד פ*א דס׳ל דצריך‬ ‫ד‪1‬קל>‬ .‬‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫פקע לנמלי וזה‬ ‫ולא שיך לומל לא מסני ולא דמי לשם דף ו׳ גני נשנע‬ ‫איסול‬ ‫אחת‬ ‫ויעמדו‬ ‫אך נמקום שצריך נ׳ אז כל‬ ‫אחד עושס שליחוח של ממי שקנל ואכמיל וע׳‬ ‫סמולס דף ס׳ דלא שיך ננלישי.‬ ‫דינמיח‬ ‫זח לא אכפה לן כלל ובפרס‬ ‫ספק לא‬ ‫נעח‬ ‫עושיס מתמח‬ ‫סזס‬ ‫בנדר פסק כ׳ לנו לא שיך בלל םוראח ופסק‬ ‫כ׳ אין לנו סמוכים ורק אנן פסקינן נגדר שליחוחא וננור‬ ‫דפשחיס‬ ‫הך‬ ‫דחולין‬ ‫דף‬ ‫דף‬ ‫נ״ז‬ ‫כי׳ ומלחח‬ ‫ר״ל‬ ‫יש‬ ‫ימאיי‬ ‫שמקשה‬ ‫ש א ל ה ‪.‫צפנת‬ ‫יש להאריך נזס ונאן נמשס לאח״נ‬ ‫נימין‬ ‫דף‬ ‫זס‬ ‫פ״ד‬ ‫וסנס‬ ‫דף‬ ‫דנחונוח‬ ‫דסדבל לא‬ ‫אין נזה חשש‬ ‫מ״נ‬ ‫נט‬ ‫מסק‬ ‫מס‬ ‫שלא‬ ‫נמלא‬ ‫ננדר‬ ‫טיז‬ ‫ע״נ גני נעולס‬ ‫יעשס‬ ‫וע׳‬ ‫ונא!‬ ‫אין‬ ‫שיך‬ ‫זס‬ ‫סנס‬ ‫מהך‬ ‫לסיני‬ ‫חביס חזינן‬ ‫אין זס נילל להפך ואף דשם דף ׳״ז‬ ‫ע־נ ננ׳ ניסני משמע דאף נחעדל לאיס לספך ]שם[ אין‬ ‫סימן אחל‬ ‫נחוס׳ משאיכ כאן וע׳ ניומא דף מ־א‬ ‫ע״ש‬ ‫עינ נני לשונוח של חשעיליס‬ ‫עיש ונליח דף כינ‬ ‫ע״א‬ ‫ננ׳ משאוח דמחעדל אין לאיש וע׳ נלשניס נ״נ דף קעינ‬ ‫דיק שם נהסימניס יוקא על שנהם‬ ‫טובל‬ ‫מפולש‬ ‫אחל‬ ‫ואחל סחס לא הוה נירל וכיון שנאן יפ סימנים אחליכ‬ ‫סונים זה לא הוה ראיה להפך ונן משמע מהך‬ ‫למנוח‬ ‫דף ח׳ ע״א ננ׳ מורח נירה ומערב בירה נמה שלא ראו‬ ‫האחרים‬ ‫עדיס‬ ‫אין‬ ‫לאיה‪ .‬‬ ‫]א[‬ ‫פענח‬ ‫שאלית ותשוב״‬ ‫כז‬ ‫נ״א‬ ‫ננ׳‬ ‫שזה‬ ‫להאריך‬ ‫מהך‬ ‫ננ׳‬ ‫עיב‬ ‫שמוטת‬ ‫עושח‬ ‫בזח‬ ‫דר״ה‬ ‫ספיחין וכן‬ ‫ע״‬ ‫סך‬ ‫הנדר‬ ‫כו׳‬ ‫וחרננולח‬ ‫חוראס‬ ‫רבי‬ ‫של‬ ‫בנדר סילש' פסחיס פיד מח‬ ‫דף ל־נ עיא יע׳ נרס״ סיכח דף‬ ‫מיד ננ׳ לולנ נאי׳ נשנח מחמח ליח עיש ודיל טון דנם‬ ‫הינא דעדין ״אצלהם" הם מעוננים נדנד השיעבידים‬ ‫נחיל‬ ‫נקיא׳.‬‬ ‫סימן סא׳‬ ‫דף ניג טיב גני ממאנת נמיונות סאנ מיש נוה ואכמיל‬ ‫וסאלכת׳ נזס לשיטח חירש׳ לפ־ו‬ ‫מגרש‬ ‫גני‬ ‫מזונות‬ ‫אשש‬ ‫ועיש‬ ‫אשח‬ ‫נל״ף‬ ‫דנתוטס‬ ‫דנימ‬ ‫ופיא‬ ‫ולא נחן כתובה סינ ליחן לס‬ ‫דכחונוח איכ יס״ גדל שיור‬ ‫פ״ג‬ ‫ננט ע׳ גיטין דף פיס ע״א רסני נעיות דשס ונירש׳ פיז‬ ‫דגיסין גני לאסר מיסס יאיא לומר לגבי מעש״ דלא מליט‬ ‫נשואם‬ ‫אשש‬ ‫ומעש״ לאחר ונם אס מזונות סוא‬ ‫לזה‬ ‫נעטר שנשאה או נענור שחוא‬ ‫לו‬ ‫נשואה‬ ‫כסוסי‬ ‫ע׳‬ ‫כחוטס רף חי[ עינ אס וס נמשך ססיונ בכל יוס וסופח‬ ‫ניס‬ ‫יף‬ ‫ננ׳ מוונוס ינמס מונס נינמוס דף‬ ‫עינ ונ״מ‬ ‫נ״נ דלריך לכסונ נכסונס ונם נקט שם לק‬ ‫נראו׳ נ*ל‬ ‫לא ננדר עולס עמי ביו! דסיא לא נשאה רק אשס הקנו‬ ‫לו כו׳ כתיטס דף פינ וכ״מ נזס עכ״פ‬ ‫שיעטדיס‬ ‫חזינן דאף שיש‬ ‫עדין‬ ‫נור‬ ‫]נ[‬ ‫בנדר לא‬ ‫סחנודוו זס רק בסוראס לפשוח כן זס‬ ‫שיך חך‬ ‫דף ״ד אבל אס כל אסד עושה‬ ‫מ״מ לא סוס שייר טט וביש כאן.‬ ‫ולכן‬ ‫כולס נמו מקום אתד ונן פח‬ ‫חוה‬ ‫משוס‬ ‫דהרמנ״ס זיל נסנ גס נשס׳ ניד‬ ‫דשם‬ ‫רק‬ ‫ר״ל‬ ‫אם שיך זה לומד דאגידא נני׳ דלהוי שיור בנם.‬להפך ונמו נהך ללא ראינו‬ ‫דנחונוח וזנחיס ונימ ׳כיין׳ שזה הסימן אין הכלח להלנר‬ ‫לא הוה נייר נהפך ונהינ נחנ הרמנ״ס זיל נהלי סוען‬ ‫פיו היל ע״ש וחרנח יש לחאריך‬ ‫ונן ראיה חהך‬ ‫נזה‬ ‫דנ״נ דף קכ״ח ע־נ ננ׳ פרעח׳ מחלה ואכמיל לנן נקיצול‬ ‫כך אם ׳חקנל מכתב מהרנ המסדר דזה חוא הנט ששלח‬ ‫שכח ולא עשה‬ ‫נקנים נאמן והוה ננדר כל מלחא דלא‬ ‫רמיא ואכמיל ואקצר מחמת סמועד יוסף ראזין רנ דפה סניל‪.‬אדא נה׳ או נא׳ לנסוך‪ -‬או‬ ‫מס שמו על נלושין גני אנוסס ומש״ל‬ ‫דנני‬ ‫נו׳ ולשיי‬ ‫מ״נ ננ׳ ממאנס ולא נסנ נמ״ש ססוס׳‬ ‫לסל׳ פקע אישומ ע׳ ׳נמות דף סינ‬ ‫מינ‬ ‫ועי כתוטמ‬ ‫וי״י‬ ‫שצינור‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫יש נעיר א‪0‬ס וני שנט־ס ונס שפ לא סניא זס הרמניס‬ ‫]ב[‬ ‫לכן נס‬ ‫תשובה‪.

‬‬ ‫על‬ ‫עינ וחוס׳‬ ‫נראיש‬ ‫הלין נמיש הרמניס נהל׳ מא״ס‬ ‫שאלה‪.‬‬ ‫פענח‬ ‫נעלה נלל וכה״נ נירש׳ פיל ונחונוח‬ ‫ממעס שם לא״ צהזציא שיר אם !נחה חחח נעלה אחיו ע״ש‬ ‫ןמה זס הא שונ אין הוא נפלה נצל ועי נירש׳ פי׳ דינמות‬ ‫ננ׳ סיסה אס משוס מרוה או סומאה עיש וס״נ לנין שצא‬ ‫הארכה׳ נזה נגדר המנואר נכ״ע נסנהדרין לף מ״ז‬ ‫גני‬ ‫מומר דנילו לחזור וכיח אס זה נמו עצם להוה ]׳שלאי[‬ ‫גמול או לק משוס לאין‬ ‫מחוסל מעשה אבל מימ‬ ‫רגע זמן צריך לזה וא׳כ גני ינוס יהי׳ בגלל‬ ‫נשעה‬ ‫נפילה‬ ‫וע׳‬ ‫נינמוח‬ ‫שאין לאו׳‬ ‫לף כיו עינ ומיש סראיש‬ ‫נולים דף עיה עינ לכצ דנר שצרין איזו לינור‬ ‫מחכנת‬ ‫מימ‬ ‫נשעה נפילה‬ ‫זמן‬ ‫לנע‬ ‫איזו‬ ‫או אף‬ ‫קטן חסר וא״כ ״צ דלא סוה‬ ‫אן זה רק לקרבן אבל זיקה לא שייך כלל‬ ‫ומימלא ואין לצרף זה כלל והרנה יש להאלין נהן דחולין‬ ‫דף ׳*ג נמה לאמר נניו ממזרין צמה צא ניארס הגמ׳ מה‬ ‫האשה אס נס הוא נעשיח מין או צא וסינ מה שיין‬ ‫החשש נהנניס ונס לשישה ר״א סנלוצ שהניאו ליש גס‬ ‫גלר קנאין כוי כמומר וכן לאו דלא החחהן ופ׳ נרש״י‬ ‫דף ניא עיא לכוהיס אף למיל גיל׳ אליוה מיע הפס׳‬ ‫קלושין‬ ‫ויש‬ ‫צאו‬ ‫דלא‬ ‫החחהן‬ ‫וכן כדל להלין לפיל‬ ‫לקלושין וע׳ נינמוח לף סיח עיא גלשי׳ גני כוה׳ וסוס׳‬ ‫‪op‬‬ .‬‬ ‫שתיה‬ ‫]אבל[‬ ‫נינמוה ועיש‬ ‫לנעשה כנהמה טמאה‬ ‫אם להתירה בלא חליצה[‪.‬ועי גיסי! רף ״א‬ ‫ע־נ לבח׳׳ל יש להם שמוח סכו״ס ואכמיל‪.‫צפנת‬ ‫‪54‬‬ ‫‪nam ^*v‬‬ ‫לוקא ליו וקלף וחמהו עליו המונו שס מן משנס אן לש״י‬ ‫ר״ל לקרא הוה הפשטות‬ ‫‪ p‬משוס הלכה מוקנה ולגנ•‬ ‫נזיש ׳לפינן מפששמ לקרא וצא מהלכה כמנואר נכימ נשיס‬ ‫שנת לף קליל וכ״מ נזה וגס " צ שיטת רש״י ויל למפרש‬ ‫ספירת דנריס נגישין לף כיא ע׳׳נ‬ ‫סן מה ונקש נגמ'‬ ‫וכ״מ ליל כמו שמלנרים לא כמו שכותנין ור״צ וצוין כתינה‬ ‫נגש לפי סנלס הלינול לא לפי דיקלוק הלשון נכתינה וכן‬ ‫ר״ל הלין גני קיש לאמל‬ ‫בנלכות פיו ליקלק נאותיותה‬ ‫ר׳ל הנרת קריאה ועי ברש׳׳ נדרים דף ל״ז מיש יאכתיצ‬ ‫נו־ ופי נ״נ לף קמיא פיא ננ׳ תק״ס השיין לנ״א אזלינ!‬ ‫בתר לשון ניא לא תירה עיש נזה ולכן כך ננ׳ ניסח הנפ‬ ‫אף דוה לשו] הנפל מ״מ אזצינן נתר חורה כיון לנתיב שה‬ ‫כדת משה כו׳ כמנואר‬ ‫נסוף ׳ליס וחוק׳ נינ לף קםיל‬ ‫מיש אבל שמות זה רק לשון ניא כמו שקיראין ונפרס לשה‬ ‫ואצצס רק‬ ‫קריאה ונזה עיקר הוגר הקריאה ולכך‬ ‫כמו‬ ‫מנואר נגמ׳ לגיטין וף סיג פיג נשאתה חפאתה הוה הספא‬ ‫עיש נ!ה לכן צא כיין כלל צהקפיל פצ שכתונ נמקרא ועי‬ ‫נשנת דף ס׳ עינ על עיפא המנואר נכ״מ נש״ס נע׳ כחינ‬ ‫שס נא׳ עיש איפה ושכ כתונ חתימה נס׳ וננימ כתנ נא׳‬ ‫ונירש׳ פיג לשנועוח נקרא נשם ]אחי[ חיפה ]ואפשר שם אמה[‬ ‫ועי‬ ‫נינ לף צ׳׳א נשם של אס לול כחנ טואל נע׳ וע׳‬ ‫רש״׳ נ לה לף חיה ס״נ גני םנינא בלשון נקנה והיא נ״א‬ ‫ונירש׳ בכימ חמימה נה׳ וע׳ סנהדרין לף צ«ח‬ ‫ע״נ ניזנ‬ ‫גינ נה׳ מחמת על מה לכחינ נקרא יוסף ראזין רנ ופה הנ״ל‬ ‫ויש נוה נמה‬ ‫ואכמיל לכן‬ ‫סחירות נש״ס אס מחתימה‬ ‫נס׳ או באי‬ ‫יכחונ באלף נתחילה וסוף‪ .‬‬ ‫ואין נזה שוס צירף‬ ‫רק היכ׳ שנתנללה ננ׳ד ע" ללישה !חקירה וגס נ־ל‬ ‫לרק‬ ‫כדת וכמ״ש התום׳ סנהולין דף ח׳ עינ להלין עושה‬ ‫פסול‬ ‫הניף נהאשה נדר ערוה וטומאה כעריות ווה רק ע"׳ פסק‬ ‫נחל ובלא זה לק אשורה לנעלה אנל לא שינוי הניף וכ״ו‬ ‫שלא פקקו נ״ו סמוכים זה ולכך סוה נעיא וסופה לף "ח‬ ‫נשואי אחיו !הוא ׳נמה ע״ש גרש'׳‬ ‫כרנ איכ מה שיין השקוה‬ ‫ממ״נ אס ננעלה הוה סושה ואין ׳נמה נלל ומה ׳נול הוא‬ ‫להשקותה הא‬ ‫פסק הרמניס‬ ‫חוח‬ ‫זיל ללרחס‬ ‫קםק אשח אח וע׳נ יכל‬ ‫סוטה‬ ‫ונן דייק רננו סרמביס נפיו מהל׳ ינו‪ 0‬ה״ט גני‬ ‫כן‬ ‫לודאי‬ ‫לריל‬ ‫רק‬ ‫לדוקא כסיג לנמצא שזנחה‬ ‫כן‬ ‫ננשואין שהם משילין לינוס אנל אס זנחה ונרשה נענה‬ ‫כחזירה‬ ‫ואחיכ‬ ‫בלח נניס לרינה חציצה מינס וכן‬ ‫ומח‬ ‫צרהה מוהרח להחינס כמו נל ]חליצה[ והגלר ליש ננשיאין‬ ‫נדריס א׳ מה שנאסרה לכל סעולס ומס שקנויה לו‬ ‫שני‬ ‫וכרבה יש להארין נזה אס הזיקה מאיזו צד אס מסקנין‬ ‫שלו‬ ‫או‬ ‫שאקורח‬ ‫מס‬ ‫גני ריח הגט דס״ל‬ ‫לכל וכמו‬ ‫להחוק׳ וגיטין לף פיג עינ למ״מ אם מח הנפל מחינמח‬ ‫ולהפך חליא נמה לשלינ׳ אס קלוש׳] סופק•• נינמס‬ ‫אס‬ ‫זה‬ ‫נגיסין‬ ‫מצל‬ ‫קנין‬ ‫ריל‬ ‫נעל הא׳ או זה איסור חלש ‪1‬ע׳‬ ‫דף סיג ע״ב וקלשין לן־ ״ל ונינמוס ננ״מ נזה‬ ‫!נ״מ אס חליצה צכ׳ע הוה גדר דנר שנערוה וע׳ נינמוח‬ ‫דף ק״ס עינ לצניע לרין עדיס נחליצח וע׳ נינמוח דף‬ ‫קיינ גני ינס כבעל ולף קייס עינ והגלר כן לכל שזנחה‬ ‫נעויס ברורים וששי ניל לרישה וחקירה סקנין שיש להנעצ‬ ‫שקעה מחמח‬ ‫אסורה‬ ‫גור לטומאה‬ ‫גט‬ ‫נלא‬ ‫לעלמא ווה נשאר‬ ‫חםס׳ קדושין‬ ‫כא״א‬ ‫כחינא כעריוח אבל לעלמא‬ ‫גמורה מחמח האיקול שאשרה‬ ‫נחום׳ קלושין רף סיח ע״א גני‬ ‫וע׳‬ ‫ונינמוח לף מיט עינ יסוטס לף ס׳ ע״נ‬ ‫שקול‬ ‫דף‬ ‫ונן הלין‬ ‫פיס‬ ‫גני שור הנסקל‬ ‫ננ׳ ס׳ חטאיח מחוח‬ ‫טי׳ וכימ נזה ואכמ״ל עכ״פ זה לא שייך‬ ‫דידן וכן הגדר לינס מומר חיו להטלוח על‬ ‫סניף שיסח הנאוניס הניאם נמרדכ׳‬ ‫ורא״ז לרק נהן דינמוח לף ״ז לא זזו משם נו׳ והרנה‬ ‫ע״ ניר סמוכים ולא עכשיו לעיקר הגלר דע״ ניל נל!״ח‬ ‫אין‬ ‫סראנד‬ ‫ונקט שם ומח בלא נט לזה חמוה מה קורל נזה הלשון‬ ‫כצל לדינא‬ ‫מחמת חשש שזנתה לוה הלין ליבמות לף ״א גני סוסה זה‬ ‫ע״נ‬ ‫נשם‬ ‫(׳ל‬ ‫שלא נחנור ננ‪-‬ד לא בלוס הוא לגני חלילם ולגבי לרחה‬ ‫סדעח אף לאיזו‬ ‫יום א׳ ׳׳נ מנח״א סרצ״נ למינסק קבלתי מיכ והנה איא‬ ‫גני‬ ‫זקיקס‬ ‫מחינמח‬ ‫גמורח וצכך‬ ‫ולכאורה חא‬ ‫דנכולוס‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫ולנאווה אינו מונן אם נימא‬ ‫סלנר‬ ‫ט״‬ ‫צנסצס זבן צינמס זה טעם אחר כמנואר נקוטס לף ס׳‬ ‫וכימ נזח ולכן לינוס ולחליצס לרנ לא נפלס וגלל‬ ‫]ברבר וקיקה לחליצת סוסי וגם יש חשש שזנתה‬ ‫להתירה לעלמא‬ ‫נמר‬ ‫בניד‬ ‫עלים בדיה נלףמ אף לאסורס‬ ‫הגוף כערוה רק סצדר לא פקעה ומאל יש לחארין נזה וכן‬ ‫סימן ס‪:‬׳‬ ‫נלא תליצר‪.

‬‬ ‫י״ל‬ ‫פענח‬ ‫קישה‬ ‫יאס‬ ‫נ*מ נסך דיבמוח דף ק״ח מינ נב׳ מזכס‬ ‫ינס ר־ל ג״כ אס זה יין נשניל סינס אף דאס נחנרשס‬ ‫פקפ האישוח כל שלא‬ ‫ובגדר סופק לנעימ כמקום שיזנ או זה רק מהמס הנפל‬ ‫וכן גחן דינמוח יף קי״נ פיא •נס כנפל‬ ‫ליל ניכ זה הגדר ואכעיל והנה הגדר כן לפי ‪-‬זה דקיייל‬ ‫דחלילס פטור והפקעה מלבי חמליה כמבואר גירש׳ פיא‬ ‫הסן‬ ‫עס‬ ‫א‪ .‫^לית ™‪now‬‬ ‫צפנת‬ ‫שנו דף סיח ע־נ וכימ נזה ונקלושין דף ל־ו ע״א ימומר‬ ‫לע״ז נלמ מן כופריי! בכל עיש בזח ואכע־ל אן נאמח‬ ‫ס*ו לצלף זה ניכ וכמסקנא דגם נניס משחיחיס מימ‬ ‫חוח נניס ונאמח בספרי פ׳ שלח נלאס שם דנני עלנוח‬ ‫הינא דמומל לע״ז לא שין עלנוח נשניל זה דהיס כמו‬ ‫שנשקל כלל מן סמםפחה עיש כן ס״ל לל״נ נספר׳ שם‬ ‫אך זה לק ניינ׳ שמיס לא בדין וסיא סוחזקה איא דלוה‬ ‫לא מסנ׳ שוס ספקעה וסוקלץ ושולפין נו׳ )ישתקע הדנל‬ ‫ואיא לחחילס‬ ‫נלא חליצה כוית יאקלל ייסף לאזין לנ‬ ‫לפה סניל‪.‬‬ ‫מנחנו‬ ‫נס‬ ‫מנחלילח ולבך חלולה מוחלת לכסן מה״ח לדידן וכן מבואר‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫קנלחי‬ ‫נמקוס‬ ‫ופינ ופ״ו ואנן לא קי״ל כר״ע ביבמות יף ידי ננ׳ אחוס‬ ‫סד׳‬ ‫סיום‬ ‫שקלשין תפסץ לכיע דאז רק יין ולא‬ ‫שהיא שיכה לאמר ולהאריך ולברר זה לא יספיק העיז וכן‬ ‫חלילהו וכן‬ ‫סימן‬ ‫כח‬ ‫שם איא‬ ‫וק נל נדל׳‬ ‫דקה סמנואר ננימ ניבעות״יש נזה שני נדלים אס ליל‬ ‫זיקה של המת אי של הינס וסאלבסי נוס סלנה יייל‬ ‫דינמס סוקוקס בנדל לק לסלילם נמו אלמנה לכהינ ופוי‬ ‫דף‬ ‫ע״נ‬ ‫נ״נ‬ ‫דיש דאף לאחר חליצה בתנאי אף‬ ‫וניב‬ ‫דנפפרס לגמרי ע־ש בחוק׳ מ״מ יש עליה שס‬ ‫סרמנ״ס סיל דחלילה לסאחיס רק‬ ‫זיקה יכן‬ ‫לרננ! וכן יש לאיה‬ ‫ילסלמניס אס נא שליח לאחל חליצה אף בניאס שיגנ‬ ‫קנאה ואכמ״ל‬ ‫נאמת זה חליא נע״ש אם סעיקל‬ ‫אן‬ ‫מחמח סינס אז סינוס והחליצח נונעיס מן חזיקח ואס‬ ‫נשאל של הנעל אז הזיקה נונעת מצי שללינס לחחינס‬ ‫או‬ ‫ונזה‬ ‫לחלוק‬ ‫נפנולח ונפקעח מימלא פקע וזה ל״ל‬ ‫ל״ח שיש נו נרס‬ ‫יםיי זיל דאף אס נימא עשה לוחה‬ ‫מימ הלי חזינן דאס חלץ פקעה הינוס ואמאי נימא נמ״ש‬ ‫החוקי נ״ק דף ע״ו ע״א ונחולין יף קלינו ראיא להפקיע‬ ‫היני יהינל חל נבל ופ״נ ציל דסיבוס נונע מלל הזיקה‬ ‫והחליצה מפקיע סזיקה ומימלא פקע הינום והנה נמו‬ ‫קידושין חפקין נחינ לנ־ע ונס קיל להחוק׳‬ ‫לקי״ל אין‬ ‫ביבמות יף מ״נו עינ וקישין יף סיח‬ ‫מליאוח שיחול לאחל‬ ‫פ״פ‬ ‫פ־נ‬ ‫נפקע‬ ‫ויף‬ ‫נס " ל יפקע ע־ש וע׳ ניבמות דף‬ ‫קיפ‬ ‫פ " שהיא‬ ‫ויף מיא וכימ נזה גס‬ ‫חינ‬ ‫להינס ומימלא‬ ‫ינוס ולא שיך »שס יוחה ל״ת‬ ‫ננימ‬ ‫מנואל‬ ‫פ״א‬ ‫יאס‬ ‫חוס‬ ‫נן ליל‬ ‫סזיקס‬ ‫לינא מליה של‬ ‫לש״י והנה זס‬ ‫וסאלנס׳ בזס סלגס בילש׳ פיג לליס גני‬ ‫םלוס ענליס וכן היין ננ׳ קרנן נלא נקבים נקלנן צינול‬ ‫וכמס ינליס יהל סיכי‬ ‫סמציאומ‬ ‫של‬ ‫סלנל‬ ‫שעישס‬ ‫ינל‬ ‫שסיי‬ ‫זה נסקפ‬ ‫ופ־פ לץ נספר זס נלפ וכן ס״ל‬ ‫לסלמניס זיל גני משון וכמס ינליס אף נמצוס יאכמיל‬ ‫וזה ליל מיל נילם׳ פיי שפגם ליל שסמלילה פושה פמולה‬ ‫שגמקלס סזיקס אף שהיא מצוס והא‬ ‫יקייל מצמס יניס‬ ‫קודס או לספן סליצס קימת נאמת ליל לק מה יאמרו לו‬ ‫הניד‬ ‫ינום‬ ‫או‬ ‫סלח או סלח או יבם מה יאמרו לו‬ ‫קודם המפין נינמוס דף ליש‬ ‫מנואל‬ ‫נקנהדלין‬ ‫יף‬ ‫פיג‬ ‫ו׳ פ״נ‬ ‫מנואל‬ ‫כן‬ ‫וכהינ‬ ‫נני פשלה ונן י״ל בהן‬ ‫יננולוס דף י נ נני פנףמ ונל׳ש נינרי לננו סלפנים זיל‬ ‫לםא התולה אעלה יאימס היא ‪ 9159‬לינס נזמן שמפן‬ ‫ואס לא מסן אינו מנשל כלל וכן מנואל נינעוס דף ניד‬ ‫מ»א‬ .‬סינס‬ ‫שתתינס ואס חלצה פקעה מלנד המנוס שלס וכן אמרח‬ ‫ת ש ו ב ד«‬ ‫עש״ק‬ ‫קנלס‬ ‫הנועס נת־כ נזה איכ נתזי‬ ‫]אם ייפ איזה ‪ evn‬חלילח לחלוץ[‪.‬מיל‬ ‫סיפ מצווח חלילח ננ׳ קליאה ינית‬ ‫סלון אס זה לגנאי או לשנח ואמי סעס‬ ‫אף למיד מצוות חלילח קודם מימ פגם‬ ‫ללננאי משוס‬ ‫דנל אסד מס״ת‬ ‫כו׳ ומיד לשנס נמו סך דויקלא שמי נו׳ ומס זס ליל פגם‬ ‫ל״א נו׳ ׳לאס נמ״ש החום׳ על רש״י נינמוח דף ו׳ עיא‬ ‫ליה שנן הנשל‬ ‫להא מנואל לסליצס נמקוס ינוס לאו‬ ‫מצוס עיש אך לא זס ל״ל לש״ לק סגלל נ ן‬ ‫לסנס יש‬ ‫נות נמת סחילוח נגמ׳ נמס לגלחח לנ! חחולס לאסולח‬ ‫לינשא‬ ‫אס‬ ‫מת‬ ‫נלא נניס אס ליל שלא פסלת עלין‬ ‫תמיתת של תאישות ולא נפקע למיתת תות ספקסת האשות‬ ‫ומימלא לינא לא נעל ולא אשת וזת ליל נקלושין לף נ'‬ ‫עינ משמיא מקני לס ליל המליאות נ ן לנל מס שחתולת‬ ‫חלשס לנו לנשאלו אסוליס נקלוניס‬ ‫נלא‬ ‫נניס‬ ‫עלין‬ ‫זס לין חולת אנל‬ ‫לא נפקע לנמלי או זס מציאוס חדש‬ ‫שנפםס עיי סינס »׳ גיסין לף פיג עינ וסלי ינס נוי‬ ‫וסי קדושין דף ס׳ ע״נ זקוקה ולף ס׳ ע־נ ולף "ד פיא‬ ‫אמל ל*א ינס אסום וזה מחלוקת דתנא׳ נינמום דף קיד‬ ‫אס מסני חליצס נלילס אס נימא דוס נונע עדין מאישות‬ ‫אינ‬ ‫מיתה חחחילח וחמציצה נמלה אנל אס וס דנל‬ ‫חדש אינ הוס זח תחילח דין ועי נקדושין י ף ס׳ פיא‬ ‫פלגתא לנה יאני גני מם שש? נס נו׳ דאגי ס״ל דוה‬ ‫מליאוח חדש ולנה לא סיל נן וגן עיקל נדל מה דפליגי‬ ‫לנ ושמוא׳ ול" נינמוס דף צינ וכימ אס קדושין תופסי!‬ ‫נינמח מליא נזה א‪ 0‬יש עליי‬ ‫מביאר‬ ‫יבמות‬ ‫אנן‬ ‫סתורס אמרה‬ ‫דהרי‬ ‫לזס סיניס או החציצה נזס יש כמה סחירוח ע׳ נינמוח‬ ‫אס יש ח״ז איזו חשש נזה עיקל סנדל לוה חליא נחנ׳‬ ‫מלי‬ ‫נחוקפ'‬ ‫פיו חומר בגרושה‬ ‫נשאר הזיקה או להפן ההולה אמלה שנשאל סזיקח ומועל‬ ‫ויניס לא יספיק הזמן יסניל אן נדנל אשל שאל‬ ‫לישנא‬ ‫עיש נרס•׳‬ ‫שהחילה אמרה שצריכה חליצה וינוס לכך יש זיקח או‬ ‫ט״ו כסלו חלפ״נ להל׳ ל׳ מלדכ׳ נ״ נושא חן‬ ‫לילנף‬ ‫איי‬ ‫החולה שנלא חלילה אקורס לעלמא מממח זיקה אס פ״י‬ ‫וסיח לו והנס ע״ד דלישתו אולוח חלילס הנח לנלל נדל‬ ‫חלילס‬ ‫להפקינו‬ ‫וכוס‪ .

לף ׳•ש‬ ‫עיכ ינסכסל סקלושין אן ׳״ל לנשואי! לא יכול לעקיר ונגזל‬ ‫כן סיל לסילש׳ נקדשין פ״א גני יעוד לאס השיאה אביה‬ ‫לכיע א״ לעקול מתמס דחוה הגיף שלו ממש ונגדל הקיש הגוף‬ ‫למזנח מפקיע מן שענול וע׳ נתוספ׳ ׳נמות פ־ו או םק־שה‬ ‫עלמס אומליס לו המחן פד שיחלר! או •נס אן לפיו צמה לא‬ ‫מסין‬ ‫גמ׳‬ ‫ליצ!‬ ‫נינמוס לף‬ ‫לינ ע״נ קדושין אין נה‬ ‫נשואי! יש נס דל״צ נסינ אן ל״ל דכנמ׳ שיל לנס נשואין‬ ‫אין מפקיע‬ ‫ועמ־ש ססוס׳ ׳נמוס לף ס״ז ע״א זלף כינ‬ ‫ע״נ ולף ׳•ח פ״נ עיש ננ׳ נשיאין וע׳ נינמזת לף ק״ס‬ ‫פינ ודף מיס גני נפלע צאחל נפיצה ואנמ״ל וננלל דנל׳‬ ‫סלנ לסומלם דף כיס מ־א ונ״נ לף קל״נ לממנא אמל‬ ‫וכימ נוס ומ׳ נילש׳ לפ״נ דקלושין לאס א׳ קלש לאחל‬ ‫ל׳ ונא אחל וקלשה סון ל׳ ססס‬ ‫אס‬ ‫נלא‬ ‫לעדין יש‬ ‫נניס‬ ‫צא חיל‬ ‫עליח‬ ‫ומס דחוזל קידושי א׳‬ ‫קדושין‬ ‫א׳‬ ‫מחמס‬ ‫עליס זכוח סינס וא״א להפקיע ויהי׳ כמו הן‬ ‫דירס׳ ס״ס לנינףן מתחילה ערוה וצנסוף אנה עריה כליצ‬ ‫ואמר ואס חתנה עימ שתנעל ולא ר״ל מחמה גזרה כמ־ש‬ ‫ריח ויצ לק לדיל מכאן ולחנא ואכמיל וצכן אין נזה שוס‬ ‫חשש‬ ‫ונפשסח‬ ‫חגמ׳‬ ‫וחליף‬ ‫ז״צ נינמוח דף לינ ע״נ‬ ‫דתולן קודם הנס ונולא׳ למ־ד זיקה ספק כניסח ע׳ דף‬ ‫ל״ח פ״נ ודף נ״ח פ״נ דהוה נדל מסתמלס לניאה פסולה‬ ‫וניוש׳ מחלוקה נפ״ח וינמות ליי ודיל ננ׳ נפלע א׳ מן‬ ‫סינמיס צאחל נפילה אס מוהלש צאכל‬ ‫נמוומה נמצא‬ ‫הוא נולס שספנוו מל לאו וסוס מול לא סנאף ושנופוס‬ ‫דף מיז‬ ‫ננ׳ חליצה עיקל הנדל נוה נסך נעיא‬ ‫לחולין דף צ״נ פ״כ ללכאולח למס לה‬ ‫יום נ׳ ב׳ חנוכה תרפיח דווינקק עיד שאלהו הנה כאמת‬ ‫לשי‬ ‫יום ב׳ כיל שכפ תלצ״נ לווינסק קנלסי מ״כ והנח נגדר‬ ‫אפל‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬ליבם ונשאה לענ‪-‬ין ואנו רוצה לנרשה‬ ‫אםנם מתרצית לקבל חליצה בעירה תחתיו סד‪ .‬ל יל קדושין סוסשץ נינמת ות רק אס‬ ‫נ‬ ‫מ‬ ‫חולץ לס אנצ אם לצס לינס נתנסל הקלוש׳! ואיי צעקל‬ ‫זכוס שזכסס ססולס לו וכמו ננדל ׳עול נקלום•.‫‪6‬‬ ‫<דא‬ ‫מיש‬ ‫‪5‬‬ ‫ומס‬ ‫‪m‬‬ ‫יאעמ לו‬ ‫‪a‬‬ ‫סנ״ל אס חחפיז לינס או‬ ‫סספון צינם עיש עמי וף ל״ס מינ נסך ול־׳ וכן נלי״ף‬ ‫ויק אס סללס ל״ל דאז סמצוה ולנ אמו לספן‬ ‫ונלמניס‬ ‫קלוץ קולס מיש ויש נזה לסאלין הלנה ואכמיל עניפ‬ ‫כן לדידן וס־ל וחלילה נלילה פסולה וכן סיל ינס לא‬ ‫פענח‬ ‫‪n‬‬ ‫לא הוה חנילן לק הוא עלמו להוא גורס לוה פ׳ כסוסה‬ ‫דף י״ח מ״נ דלל״ע הוה עלוה ל״ל סן ל״ע‬ ‫מיד יהנתוב פשה ניסו פ״ש ופי נהך פלגתא לחוס׳‬ ‫ולש״ למיד אין קדושין תופסין אכ הוה ממול ביבמות דף‬ ‫מיש ונילש׳ פ־נ דקדושין מבואל דהוה כשל ואכורל לכ!‬ ‫כללן לתת חליצה עיפ דין‪.‬‬ ‫ס‬ ‫‪ 3‬מ ו ‪0‬‬ ‫כזה‬ ‫שיסה הירש׳ סיא‬ ‫‪ qft .‬‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫ד״צ‬ ‫דינמות דף‬ ‫ע״נ נלס ולכן כופין נהן וניסין וף מ״נ פ״נ‬ ‫מיש כסוס׳ דף מ־א מ״ש חסא כדי שיוכם חנלך אן זס‬ ‫מיתי הנמ׳ סן‬ ‫מחלקת במשנה ננעיס פ״נ מ״א ואנן קי״צ‬ ‫דאזצינן כתל‬ ‫ננני כמו שרגיל וצא נתל חפלפ וכן בחן‬ ‫דבבולות דף‬ ‫מיס‬ ‫ע״א‬ ‫ננ׳‬ ‫לונ מנינו וכן פסק כלמניס ניצי ש״מ‬ ‫ונהל׳ ש״צ דאזצינן נתל לונא דאנשי וצא‬ ‫נתל פיס ועי‬ ‫נסך דעלנין דף כ־ס ודף ל׳ ודף מ״מ ונליס פי״ז וניומא‬ ‫דף פ׳ אן שס אמר קיס לסו ללננן נו׳ ונילש׳ שנת פ׳‬ ‫כיכ‬ ‫ננ׳ מלילי! ונגמ׳ שם דף קי״ו וכ־מ נזס ואנמ״ל לק‬ ‫מ״מ למה‬ ‫לא סשיס הנמ׳‬ ‫סן כעיא דתולין מכאן וכן‬ ‫סנס מזינן נסן דקדושין דף ל״ה ע״נ נתר׳‬ ‫ננ׳ זקן אשס דאף דסתולס משנה זה‬ ‫דנמ׳‬ ‫לישנא‬ ‫לזקן מ״מ נסתס‬ ‫זקן לננ׳ דין סקפס לא אף לתל לישנא שם מועל קלא‬ ‫אן סלמניס ויל נהל׳ מ״ו לא נקס לק משוס שאין לס‬ ‫וקן וכן נאמת מס פלינ׳ חנאי נשנת דף קליו נני פילס‬ ‫לאנללונונס אה מחלל שנת ושס מקלאי יליף למס ניכ‬ ‫לא תליא נהן נפיא דחולי.‬‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫סימן סה׳‬ ‫]טי שלאחר ומן הדניל עצמו לילן תחילה בשטאול‬ ‫אש חשיב אטד לנכי חליצה[‪.‬‬ ‫]איפה וקוקד‪ .‬‬ ‫סארכת׳‬ ‫ד‬ ‫‪.‬‬ ‫סוה בנעל א‪-‬כ אולנא על יל׳ שצליך חליצה נעשס ויקס‬ ‫לא סוה עקיוה ופנס ונר שצ חורה וחציצה היא מלוה של‬ ‫סולח והקריאח לשנח‬ ‫סימן סי‬ ‫ואין שוס חשש נזה ושום מורא‬ ‫צא יעלה‪.‬לתת לה‬ ‫תכף חליצה ואם פועיל החליצה קידם הנט[‪.‬‬ ‫ש א ל ה ‪. דף ל״נ מ־נ נס לשנת וללין‬ ‫קלא לזה ולנינו פלינ עיז ונס למה לא מיתי פנמי מתפילין‬ ‫במנחות דף ל״ז ונאמת הנ־מ שס הן דאין לו‬ ‫זלוע וסן‬ ‫דנדה ל־ל נ ן דאין לו זלוע ל״ל שנילל כך ונלס שננלם‬ ‫אח׳נ וזה ל״ל פתוס׳ שם ונאמת‬ ‫מחפילין של לאש‬ ‫ע־ש‬ ‫ונן‬ ‫ליק‬ ‫ונזס‬ ‫לשון‬ ‫איס‬ ‫״ל דאו‬ ‫פס‪1‬ל‬ ‫אף‬ ‫דנל׳ סחוספ׳ מנחוס פ״ו‬ ‫מנמ׳ מן חפילין עיש והלנה יש‬ ‫להאלין נדנל׳ הספלו ]וסמכלמא נשס[ ל״ל למפך לאס‬ ‫נחנלמה יד מימין ונסאל סזלוע נקלאמ ידכס כסס ויניח‬ ‫כה תפילין ואנמיל אן מנדל כן לנל סיני לסדין נ״מ לק‬ ‫לו אזל־נן נתל הפלס וכל היכי לנ״מ לשאל אזלינן כסל‬ ‫הכלל ונכי ננמיס נ״מ לכול וכן צלין נזה לוקא כהן לכן‬ ‫פסקינן‬ ‫לאזלינן‬ ‫נסל כלל‬ ‫ולק‬ ‫ננ׳ נימ כיון להסולה‬ ‫הקפילה על כף ובאמס ‪1‬ס סליא נסן מתלקת לשס לף ציו‬ ‫ננ׳ לא‬ ‫אסלה תולה לק שעל כף ע״ש נזה וסנה אף‬ ‫למנואל ממן לככולוס דף מ״ס מינ ננ׳ אסל‬ ‫דזם פסול‬ ‫מחמת שמאול הנה תזינן למא כתנ נס•׳ ננולוס לף נ׳‬ ‫עינ ננ׳ נלל נומה ואף שכצמלו‬ ‫ווממ למין אתו סקול‬ ‫עיש‬ .

‬‬ ‫יש לסארין‬ ‫]כנדר נולד בלא נצים או פציד או ניש לעני. ע׳ נת״נ »׳‬ ‫לי‬ ‫שחה׳׳ בעימ גמור ננ׳ בהמה‬ ‫אמור והקש לאנ אף למיל נינמות לף פ׳ לחי על כ׳ מ״מ‬ ‫לף‬ ‫מיל מ״נ גני מומי אלם וחרמנים ויל‬ ‫זוקק •כ.‬‬ ‫או‬ ‫ענ״פ נל‬ ‫שנולד‬ ‫וסרנה‬ ‫נייש בחסרון נאכלי‬ ‫נהל׳‬ ‫לא נימא‬ ‫ולמת‬ ‫שהוא ח׳‬ ‫וכ. דחחילה חוח מעל רגלו‬ ‫נחלילת ימי.‫צפנת‬ ‫עיש ועיש‬ ‫עיא‬ ‫כחום׳ לף ז׳ וא־כ למס פסקינן שס לף מיל‬ ‫שאין לו‬ ‫לעז‬ ‫פענח‬ ‫ש ^ י ! יתשיבית‬ ‫קרניס !רחל שיש כשרה לקרב. אלא בילה אס מהני מיעון אף אס אחיכ‬ ‫עליו שס אח וכן לגני שומאה אי. י‪1‬ס א׳ דפושר מן ינוס ושאר דברים דנדה דף‬ ‫ואיכ למה לא נימא כ. גני סמסוס דסר׳‬ ‫חזינן כינ דף קכיו עינ לשיסח‬ ‫מיא ומ״נ‬ ‫איא‬ ‫לבלל‬ ‫עיי‬ ‫זח ואקלל‬ ‫קיא ע״כ ועי ככולוח דף מינ‬ ‫והנה‬ ‫אס״מ‬ ‫מיד שבח‬ ‫שני‬ ‫דף קליס ודאי‬ ‫סימן סח׳‬ ‫שמח שנעל ודאי חולץ לנשעח נפילה הוח נל חליצה רק‬ ‫גמ׳‬ ‫לכן‬ ‫עליי‬ ‫סנדרים‬ ‫ש א ל ה ‪. ולא‬ ‫הוה נדמה ושיני וליל נימ דבר שכן משנולד וה נקלא שיני‬ ‫!לא אח״כ או אזלינן נחל מיני וה״ה נני אסל כה״ג כיון‬ ‫עלמו זח לא כלוס חוא ואזלינן נחל‬ ‫ירק‬ ‫לאחיכ עשח‬ ‫מינו‬ ‫ועי מיש החוק׳ דף ק״ד ע״א כיכמוח ליה מאן גכ׳‬ ‫ד׳ ח״נ כן ודי‬ ‫מעל רגלו דניי. נבי נולד מחול לחד‬ ‫עללס‬ ‫עיש‬ ‫כנושס‬ ‫חלילח כיון‬ ‫ור״ע נינמוח‬ ‫קסן לסריס‬ ‫חמה כן לדידן דרפואח קי״ל‬ ‫]נגדר כן יום א׳ לעניין פטור סיכום וחליצה[‪.‬ ‫דממען‬ ‫נני ככול ולא גני קלשיס‬ ‫ניצה‬ ‫קלשיס ועיש‬ ‫הן‬ ‫בהן‬ ‫מחלקח‬ ‫שהוא ח׳ מ״מ‬ ‫לין‬ ‫נכסליס‬ ‫הניא לק‬ ‫והלנה יש לםאלין נזה ופ׳ נינעוח לף נרה נני‬ ‫אין לו‬ ‫אלא ניצה סוה סייס חמס ומקשה כיי אלא כסליס חמם‬ ‫ייל כמ״ש כהימ ויל להוה סריס חמה !א״כ אין‬ ‫אין מוליל אבל‬ ‫מימ לרבנן לסיל לבן ח• ח׳ על כ׳ ייל‬ ‫לנלר ורפ יש עליו ופ׳ נזיר לף ייג עיש ונת״כ פ׳‬ ‫שמיני‬ ‫ופ׳ נספרי ס׳ חקת פלנתא לתנאי אס לס נן שמונה סמא גני‬ ‫סח‬ .‬‬ ‫ע״נ‬ ‫וניומא דף פיו דזה רק מכאן‬ ‫עיד‬ ‫ודאי‬ ‫זה‬ ‫לאחר ר״א ס״ל כיון‬ ‫סגמ'‬ ‫דף‬ ‫נינמוח‬ ‫קייא‬ ‫אס הסריס חמה נחרפא קודם‬ ‫כן‬ ‫דהוא נגדר לפואס םוח וקוקח ואנן‬ ‫ת ש ו כ ח‪. גבי קרחח נננעיס דאף לשינוח סלמב״ס‬ ‫דע•׳ חולי נומא מימ אס נולי כך לא אכסח לן ובן סי‪:‬‬ ‫להרמניס גני כורפוח גני מסי שיש דכשר וכיכול גרע וכן‬ ‫סימן סז׳‬ ‫סיל גני רגל מן סארנונס דוס רק נניכול אבל אס כולד‬ ‫כן אז רק כל סרגל דלא כרש״ ננורות דף מיא‬ ‫שאלה‪.‬‬ ‫יום נ׳ ש׳ מח״ש חר״ן‬ ‫נלא נניס‬ ‫דמינסק‬ ‫או‬ ‫סליי‬ ‫עיד‬ ‫זיל נהל׳ אס״נ פסי! ה״ח אין‬ ‫שלא הוה שה״כ‬ ‫שאלחו‬ ‫כיש‬ ‫הדין‬ ‫דף ע״ש ע״נ ודף פ׳ ודף‬ ‫החילוק‬ ‫ולהבא‬ ‫לידה או דייל לעלי.‬‬ ‫רשנ״כ דהק־יעה פועלח‬ ‫מכאן !לסנא גני נכור וגני נן םו״מ וגני ראיה שלינ׳ כזח‬ ‫םירש׳ פיא דחג־גס אס זס נירור למפרע‬ ‫דילן פס‬ ‫סקריעס או מכאן ולהנא ולגנ׳ קלשיס עיש ככולוח דף‬ ‫נהל׳‬ ‫ודף‬ ‫ניז‬ ‫ונהל׳‬ ‫ונינמוח‬ ‫על נל המשנס סך דקים לי שכלי אן סרמג״ס‬ ‫סיל‬ ‫נ. תרומה אוכלת מיד וא־צ כלל שנדע שכלו לו‬ ‫ונן אין ווקק לינוס אף דיש לו דין אחהיח ונשר‬ ‫וציל‬ ‫הנדל‬ ‫שנתנו החיס׳ חולין דף עיה •כ־מ נוה דכל‬ ‫נזח ניכ לחקריעח יה״ כמו רפואח ועי תיס׳ פסחים‬ ‫היכ׳ שיש שם פרשי נ. הליצה[‪. והלן למקים אחר אף תוך ל׳‬ ‫לשאר קדשים ואכמ״ל נימא‬ ‫ונאמח‬ ‫חלילה‬ ‫דאס נקרע‬ ‫כן‬ ‫אי.‬‬ ‫עיש‬ ‫כט‬ ‫והנס לשיסח סרמניס ויל דקא׳ אס כולד נך אינ‬ ‫מס מקשס ‪ p*7‬הא סוה סייס ממה ועינ דוה לא סוה‬ ‫סריס חמס אף שנולד כך רק מ׳ שיש‬ ‫דחשנס‬ ‫סגמ׳‬ ‫לנו‬ ‫שיחרסא ולא‬ ‫גלא‬ ‫אבל‬ ‫נס״ר‬ ‫סימני‬ ‫וס לא וסנועס לאמרינ.‬ ‫ננדר רסואה מכאן ולסבא רק המציאות כן‬ ‫ועדיין לא ננמר הדבר ווה ר״ל‬ ‫אין‬ ‫לי‬ ‫סריס‬ ‫בו‬ ‫מעצמו וכן‬ ‫משוס‬ ‫הנדל‬ ‫ריסק‬ ‫דחולין‬ ‫ניח‬ ‫דף‬ ‫אנריס וליל דהדנר יגמר‬ ‫היי. לכ דפת סניל‪. סדנר לא ננמר כיו.‬‬ ‫דף‬ ‫לא קי״ל‬ ‫משאיכ אס עשה כ! נידיס‬ ‫יוסף לאוי. ח׳ לא הוה ועי רש״ חולין דף עינ עינ‬ ‫לף כיח ונינמיח לף עינ אן נאמח כן לכל לנר שנעשה‬ ‫דאין עלהס שם נקלן כו׳ דלא כפששת הנמ׳ דשנת דף קליו‬ ‫ע״‬ ‫עיש נזה מיש שם וחנה לגני לוקוק לינוס ועיכ הינו נומ. ור״ל‬ ‫ע״י אלי‬ ‫או‬ ‫גפה״מ לא‬ ‫דרק אס מת חיך ל׳ אף בנפל מן הנג או‬ ‫שיך וה החשש ונמיש התוס׳ נכוריח דף כ׳‬ ‫עינ וחולי[ דף י״א ע״נ גזרה וע׳‬ ‫נתיס׳‬ ‫ינמות‬ ‫ליו‬ ‫דף‬ ‫דף עיכ ודף ק׳ ונרמנ״ס‬ ‫נכורות נראה דס״ל לחלק בין ננור‬ ‫נולד‬ ‫נכי‬ ‫לפני מיחש של בעל אז רזיל׳ן‬ ‫ראוי משעה נפילה‬ ‫מ״נ ע״נ‬ ‫עיש‬ ‫דף מיד ע״נ דפירש רש•׳ דקאי‬ ‫ע״נ אנל למשל אס נולד נ.‬‬ ‫אס הוה כמו סריס חמה אף אס אין‬ ‫ע״נ נני ממפיס ונאמח כוונת‬ ‫נכחינוח‬ ‫אס‬ ‫נולד‬ ‫וכמ״ש חרמכ״ס‬ ‫לו סימני סליס חנס עיקל מה דפלינ׳ ל״א‬ ‫ני!‬ ‫נוס‬ ‫כשישח חיליש׳ בינמוח פיח נודאי יש‬ ‫תשובה‪. של כל אדס ואקצר יוסף‪. לחוש כלל וכן "ל למוחרת לינשא מיד אס למשל‬ ‫להללה‬ ‫נ. דאי! לי סימני‬ ‫סריש‬ ‫שאמרו חכמיס הל־מ‬ ‫לננ׳‬ ‫וכן הדי.‬ ‫לנכורות לף‬ ‫נן מ' לא וקוק ומותרת לינשא מיד לאין‬ ‫משעח יצירח עי׳ סינח אחרח לא נעצם נוף חאלס‬ ‫זה איא לספור מחליצה ועי‬ ‫מיא‬ ‫מלאי‬ ‫נב׳‬ ‫אי. עליו שם נ.‬ ‫לאחר‬ ‫נ״ח של הנמנה חוכל להנשא מיד כיון‬ ‫ומיבס ואס‬ ‫לאחר כ ן אין‬ ‫ננהיג‬ ‫יבמוח‬ ‫חלשיו ועי נחוספ׳ שנת דכן ח׳ מ׳ ניכ איני מאכיל כתרומה‬ ‫זכר וקורס לא יכן‬ ‫מן החי‬ ‫מונח‬ ‫ללאחל קריעה ילא לו וקן אס םוא‬ ‫משמע מרמנ״ס נחלי אישיח ספ־נ עיש‬ ‫כן‬ ‫בגדר‬ ‫נ.

*וסלח לינשא‬ ‫דרק‬ ‫פענח‬ ‫חישינן‬ ‫ולח‬ ‫כלל לנפל‬ ‫טלש' כי ישנו אתים יחדיו ולא‬ ‫דאין נש‪1‬ס‬ ‫וממיש נוס נתיס׳ שנס דף קלים ונתינ‬ ‫פומאה ופי ס‪1‬ליפ ונימ מס ופ׳‬ ‫דאין‬ ‫נינימס‬ ‫אופן להחזיק‬ ‫סך ול״ע ויש לה אס ולא אנ כמו מפונלס שנחנילה או‬ ‫נח ישלא׳ שכספנרס מפכויס דשסוקי נקלא יש לו‬ ‫מדנלי הרמנ־ס ונפרס כאן דהוס קצא ונחר גשואין‬ ‫וגם‬ ‫וינמה‬ ‫אק‬ ‫גדר דנו שנפלוס דפי׳ זה יפקיע הנשוא•!‬ ‫כשאל‪ .‬‬ ‫נשאת ועוד סניף לוה שנעלה הטעח אותח לאביח שכקשו‬ ‫גתגלה שטת סםנה וי‪• .‬‬ ‫תהי׳ צהיפן וממילא מקוישח ושוב לא שין‬ ‫יום ג׳ ד׳ אלול תלפיז נוח״ס יודנסק להלנ סחוינ כמסוליר‬ ‫נחיס גרשון נ " ו נ וסולאדנ׳ כמת קנלתי מבחנו‬ ‫אשו לא הוחזק נפלס נל זמן שסיס‬ ‫כסיס שיש לו את ונשחת וה איזה שנים ונפס נא מנתנ‬ ‫מאחד שיש לו אח נומ! שסנפל סוה קיס אז שפיו אמרינן‬ ‫נינ דף קליד חיש לס אכל כאן יצא סקול לק נעס ונם‬ ‫‪ fc‬פדים לק אסל אומד לכן‬ ‫קבלנו נמס והנה מיד השאלה ננר םםנסי למחנם דמיו‬ ‫עיא נשמס קדושין אמר יש‬ ‫לעזוב השירון סחפת הסבה בקכד‪ .‫‪58‬‬ ‫מפ‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫וע׳‬ ‫דנזיל‬ ‫נחולין‬ ‫פע‬ ‫דף‬ ‫»<‪r‬‬ ‫גבי‬ ‫פיז‬ ‫ונילש׳‬ ‫אס יש לנפלים לקנ ואמו ותניא בזה נספל• ופ׳‬ ‫ובו׳מנ״ס‬ ‫נדס וף ניז אס ׳‪ js‬גמלם לנפלים‬ ‫נהל׳ נמלות‬ ‫נזה וסוס* שנת פיפ‬ ‫וע׳ סוס׳ נינ וף נ׳ דאי! עליו‬ ‫שס אדם ושס איש ופי‬ ‫וסוס׳ ליפ‬ ‫סנהדוין‬ ‫פיו‬ ‫וף‬ ‫דעלכין מיש מיש מס וסנה כן דאס נולד נן סתס אז‬ ‫אמו אוכלס נחלומה יפן מוסלס לינשא מיד נצלה כהיג‬ ‫אס הלכס סצלה ע‪ 0‬הנן והנה נאמס לש•• זיל שנס דף‬ ‫קליו ונדס דף מיג פ״נ גני בן יוס‬ ‫נולו‬ ‫מיפת‬ ‫לאחל‬ ‫דיליף‬ ‫נזמן‬ ‫אסד‬ ‫דיק לק אס‬ ‫סבעל לבל קודם או כל שסי שעם‬ ‫אסס אחל מיסה .‬םרופא‬ ‫דנענשקאוו״ן מנסבו‬ ‫לסקל נזה נ׳ נאמח אין הקנלם של האשה מומלח לסקנצה‬ ‫סהנו מפורש צא סוי סנאי ועי‬ ‫לא הוחוק באח והרבה שנים חפשו אם יש לו אח ובנת־ם‬ ‫אין‬ ‫כמהור״ר ר' יהושע נ״ רנ‬ ‫מ״נ דאס‬ ‫}אשה שבטקוס מנות ומולדתו של בעלה שנפטר כלי נניס‬ ‫והנס פיו סאשה‬ ‫יום א׳ נ׳ שנס חרסים דח־גסק לסרנ סת‪1‬״כ מחין ומסיק‬ ‫דף קיג פיא משאיכ בקדושין‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫שאין לו ואח־נ‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬‬ ‫נינמוס‬ ‫למינולס ואסיכ נחנללה שחוח ילו נמול חינ קלנן משוס‬ ‫נוה‬ ‫סימן ע׳‬ ‫פיז מה‬ ‫פרום פ׳‬ ‫וכאן‬ ‫צריך ישעה והיה בגדל אחיו שלא היה נפלמו וכן מוכח‬ ‫פונל פוסל מחליצס וזה לק דין דנאמס סא מימ‬ ‫חינ נלס משוס איא ואיכ ססוס ניל‬ ‫וף‬ ‫פ׳‬ ‫לו אסל ליכא חשש כמבואר‬ ‫בילש׳ לפס״! דינמוח פיש ולא דמי לסן וילש׳ פ״א גני‬ ‫מקרא דמי! מליו אז צלין ניכ לנלל‬ ‫דף‬ ‫ויכמוס‬ ‫ק׳ו כס סוה מסיום להני אכל לא כאן וכן בשחוק• כיון‬ ‫נילול ממל וננול •ניל דנסנ םרשניס נינ דף קניו מ״נ‬ ‫אמול‬ ‫דמי להן‬ ‫דף‬ ‫בום‬ ‫חשש‬ ‫כעטאר‬ ‫אס הסנה סנאי וזה ריל נינ הגמ׳ נגיפין‬ ‫אדפסא רק‬ ‫דף‬ ‫׳'א‬ ‫פיב‬ ‫דכנה פ׳ רש״ דף ״ פ״א דני ננ׳ שסר קדושין דצא הוי‬ ‫זטס משים‬ ‫שאינו חינ נמזונוס ואמא• לא נימא‬ ‫מהיס מותלס בסרומס אן‬ ‫אנילס תלומה נאשה‬ ‫םארנס׳‬ ‫א׳ משמם‬ ‫נזם‬ ‫קנין‬ ‫דפי ‪f‬‬ ‫ויש נ׳ נדרים‬ ‫וזה נאלוקס מ׳‬ ‫קדושין וף י׳ ותוק׳ ׳נמוס דף ‪ n*p‬ואי מסמס עצם וםנס‬ ‫פ׳ במיש םלמנ״ס נפהימ נגיסין וזס לא שין נדל זכוס‬ ‫וחוב‬ .‬לאחל סוה לק ספק איא אנל אס נוסנ שיש ניליר‬ ‫שהוחזק <חח נפוד הנפל נחייס אז צריך לכלל זה וצליכה‬ ‫פרישה וחליצה ונס‪.‬‬ ‫ח׳‬ ‫סיפם‬ ‫ננ׳‬ ‫ונן‬ ‫ווף‬ ‫לםלמניס‬ ‫וסו•‬ ‫וף ל׳ פיא אן נ״מ לנכי צלה‬ ‫איא ולא כמו בסרומם דינמות דף ס״ס ע״ב וליל‬ ‫ועמ״ש‬ ‫פנ״פ‬ ‫שנגוס‬ ‫בן‬ ‫ושס‬ ‫נזה ועי בסוס׳ דף מ״א פינ עיש‬ ‫ני! לושי׳ ונין להמום• וסומב״ס !•צ כל‬ ‫סיני שלא ידעגו שמח היצד פוסל נס נ! יוס אחו דסוא‬ ‫נהזקח ם׳‬ ‫ונן אס זה נודפ צנו שנוצו להנפל נן ונעס‬ ‫אין אנו יודפיס סינן הוא מוסרס לינשא ובודאי יש עצים‬ ‫נס נדל אשח אח וזס פופרה מן חליצה ףנוס ופי נסוספ׳‬ ‫ניסין דמפמדין נחוקס שנס״נ קיפ נס דנימ למיחס ואנמ״ל‪.‬‬ ‫ח‪1‬ינן ואף אס נא פליס סינס תוך מ׳‬ ‫סיסל נח חשינ׳ דלא ננעורה אנל נא! הגוף נפצס פוסל‬ ‫בסל׳‬ ‫]בגדר התר ינטה לשוק באופן בניל[‪-‬‬ ‫לינ וזה נופא פלוס נינ ועי דף ׳״א ננ׳‬ ‫ונפהימ‬ ‫״ל‬ ‫ש א ל ה ‪.‬שלו והביא תעודד‪ .‬‬ ‫סימן‬ ‫סט‬ ‫‪.‬‬ ‫לק להנחינה מלד הנמל‬ ‫ני ניז שלא קנלס לא נגמלס‬ ‫הנסינה וצא סו׳ נמסנה ושאר דנריס שיש מין ממולע נין‬ ‫נסינה לקנלה‬ ‫דהינו‬ ‫ונחינור׳ אשר אני מדפיס‬ ‫ספקר‬ ‫נעס האלנס׳ נזה צנאל הן דניק דף קיי עינ אדעחא‬ ‫דחנ׳ לא איקדשס משוס דהינא דהיא הוס ללינס להקנות‬ ‫איזה דנר להנמל אז מנואר נימ דף ס״ו ימ״ש‬ ‫דף ס׳ז‬ ‫נזמן םמנירה דנרז או נ ן סוי סנאי ועי ניק‬ ‫דזה מימלא אז‬ ‫ניז שלא‬ ‫נושיי קוושין‬ ‫וף סיד‬ ‫ל׳‬ ‫נניס‬ ‫דכסנ וסנאי לא‬ ‫הוי חזינן דלא אמלינן כיון ואמר נ ן אדעס זו מקדשה‬ ‫וזה ליל ניק הנינ דום קליא אי •ניס הוי ממילא הזיקם‬ ‫ע־י קדושין של הנעל או זה דנל חדש ואס‬ ‫הוא ממילא‬ ‫לא שין לימל אדעחא להכ׳ נמו שמסלן סגמ׳ ננ׳ חסאס‬ ‫שמחו נעלי׳ הלנהא נו׳ והוא סמוה דמה מסלן מימ נימא‬ ‫אדעתא נוי וליל דליל דזה מימלא ולא מחמס דמסו ולכן‬ ‫מקשה‬ ‫אמינ‬ ‫מקדושין‬ ‫דםום‬ ‫סנוו‬ ‫דלק פעולס‬ ‫דזח‬ ‫הקדושין ותיין בניד ניחא ליל דהיא מצידה א״צ לק שלא‬ ‫תשובה‪.‬כעת נתקבל‬ ‫טכתב טחיא שיש לו אח טח דיגה שוב[‪.

‬‬ ‫עיים ונלא‬ ‫זמ ישליש ניל נ־ד על סלי שנס למי מזונוס ורפואה נמו‬ ‫תירש׳ שהביאו בתומי ורמבין במיה נשם ספרי וגני שליח‬ ‫דתתולת‬ ‫עליס ווה רק גלי איסור אנל על‬ ‫ספקמס מן ממון לסינו מזונות ויפיאס לרין‬ ‫לקבלת היון שהיא משאת תוה נמו שיועתס שיקבל נס יכן‬ ‫לנחה‬ ‫היא‬ ‫לנקפ פיחס לא נמו ננ״מ ניאח לגס נלינ מכיס כאן‬ ‫ודנרי הרענין נעיס שס על דף י־א מ״נ ונאמת נמנת‬ ‫תתולה וכתה ועי בנימין דף כ״א משאיכ בוכות לנד לא‬ ‫עינלא‬ ‫לריע אן נ״מ דשס הוה גדר נלינ וזה רק כמו חוכ ואין‬ ‫סיא נין אניס ישיסס רש״׳ ניסין דף ט׳ עינ גגי שיחדור‬ ‫ונמש׳ נירש׳ גיטין שיו‬ ‫סיא‬ ‫מממש שיסס הירש׳ כסינוס פיו ונימ פיא לאס לא נסן‬ ‫עשיק ייב לריס אלול תלפ״ה למינסק נוס״ט לילילי סרב‬ ‫החליף ונקי סלרן ופלפלן וכוי כמסול״ל אלי׳‬ ‫דונ נ״׳ לנ נקאלפמקא קנלס׳‬ ‫ססחר אני‬ ‫מכסנו נעס‬ ‫וסנס‬ ‫ע״ד‬ ‫אמלסי להלנ ל׳ ליפא נ ״ וכן נסנס• נקללס‬ ‫לוס רק אם נסנרר שהיא נרמה ממנו‬ ‫סריג סיא אס‬ ‫ני מקר גלד‬ ‫נל סשיענוליס סננעיס מגילי סאישוס‬ ‫מס שהבעל נפמעני לסאשס אס זה מיעלא או וס סלטיס‬ ‫וכן אס הס‬ ‫נמשכים נל ומן סאישומ מססיש״ס או‬ ‫קכועיס מאז וכן מס שסיא נושא כמס נשיס ליכעוס‬ ‫דף‬ ‫כרס אס זס דין בפלס או שלא נשתעבד כל סגוף להאשס‬ ‫ע׳ ינומת לף צ־ס ע״א ממנה איסור כו׳ ועובין דף ק׳ עינ‬ ‫גני קללומ‬ ‫וניע נמס‬ ‫דסליגי בנלי פס סילש׳ גני בי‬ ‫׳נמוס לינס אמו אס גס שס קלשא ויקא ע׳ ׳במוס דף‬ ‫״ס פ״א משי׳ דיס שגייס נדמנואו דאף דקייל ניס א׳‬ ‫נינה‬ .‬‬ ‫גבי שמיעס הנדריס ע־ש נרי! ולאיש משא־נ שיחרול איל‬ ‫וס ונן ׳״ל דנאשס שיטה ומלשיס לא נל גירושין נמבואר‬ ‫כיכמוס דף קי״נ משא״כ נשיחלול כדמוכס נילש׳‬ ‫דקדושין‬ ‫סיא ועי נתיג נסל׳ מיצה נכי גל וענד שאני דא־צ קנלח‬ ‫מלמה ואנמ״ל נוס לנן אף לשיטתת וסוס‬ ‫נשממה קיוס שמה‬ ‫נעיא וס לק‬ ‫הנעל שנהקנל נט מנורה ונלא וס‬ ‫לא נלוס ונשמעס סוס נעיא ולא אפשיסא וסנס‬ ‫לססיל נזס מעניליס אומו וסוס נמטט וואי‬ ‫וכיו נרס לנו‬ ‫הומרה‬ ‫ינמס לשוק‬ ‫ספרי סקיצוליס ולניס חלליס נוי יוסף‬ ‫ואזין לכ ופס סניל ומחמס סטירדס קצרסי‪.‬‬ ‫]בגרר אשה שברחה מבעלה והתר חריג[‪.‬‬ ‫ונמו בסן ונדליס דף עיג וע־ד‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫סימן עא׳‬ ‫ש א ל ה ‪.‫»*‪6‬ח *‪nam‬‬ ‫צפנת‬ ‫פענח‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫]בגדר חתר חריג והאיך הרין לענין רפואה וסוונות[‪.‬‬ ‫וסונ נמס דאינו מצי מלס לק שאוכל נשכיל סאדון עיש‬ ‫ונן סוא בייש׳ אבל אס נימא שעי״ז נעשה עצס אז הוי‬ ‫זנוס‬ ‫ולבך אמל דבאשת מזונות מן מצל האיסוס ולא‬ ‫ממילא ונ״מ אי היי שיור בגט אס ממנה שיסא סיב‬ ‫ל‬ ‫משיק י׳ כסלו תוע״א למינסק לסיב תחו׳׳נ מסין ומסיק‬ ‫כמתור״ו נעציל נ״׳ רב וניסאמ מכסנו קגלסי‬ ‫במזוניה ע׳ ניכוין דף פ״? והארכס׳ בזה הרבס וכן ר״ל‬ ‫כעס זהנס נלנר רפואס ומזונוס נאמס מעיקר נזה כדעס‬ ‫דאמר נגמ׳‬ ‫מנאי בסינס דמוונוס נינ מזה סגלר כמיס הרמנ״ס בכל׳‬ ‫קי־ס ע״ב מס‬ ‫ג״כ ניבמיה דף‬ ‫יפשס סבמיא נינס‬ ‫מסמשנס עיש נרש״ והלנריס ססומיס מה‬ ‫סנינא אך ויל נך וסנס לפמ״ש אס דעס סאשה ישנה‬ ‫נקנלס כגט מצו עצמה או מצל סנעל נמה דאמר נגיטין‬ ‫לעיי‬ ‫לף מיס לצרין שיאמר לס סא ניטן וזת תליא א׳‬ ‫הגט נפקעס מינס או משיס דסיא אינס אשס סמס או‬ ‫דוה הוי לנר נפיפ להפקיע סינוס והחליצה ועי‬ ‫קיושין‬ ‫גני נס‬ ‫ומיהס‬ ‫דף ט׳ ע״א דשליגי נוה רנס‬ ‫ואני‬ ‫והארנהי נוה גני הן דינמוה דף קיד עיא גני סלצם‬ ‫בלילה א׳ הוי נגמ״ד או כהחלה דין ר״ל אי המימה‬ ‫הוי‬ ‫התמלס והמליצה הוא נמר משוס דנשארס זיקה המה או‬ ‫דזיקס סמס תקעי לגמל׳ נשעס מיתה לק או מהמילה‬ ‫גיטין דף‬ ‫זיקס סינס ואינ ססליצס תו׳ תחילת דין ומ׳‬ ‫פ־ג עינ וק״ושין דף ׳*י וכימ וסנס ע׳ ננדריס דף ‪5‬׳‬ ‫עינ גני טמאה אני ונניטין דף פ׳ גבי הן‬ ‫דלריא‬ ‫אם‬ ‫לאמר זמן לא נל הימנו אם נישאס ונירש׳ שס סוס‬ ‫פלגסא נארוסה ויליף מן לשון‬ ‫זנוס‬ ‫דמשממ דרק וכות‬ ‫וא׳כ אס נימא דינמת סוא מצד הינס ש!נ אנה נאמנח‬ ‫כמו גכי‬ ‫שמאס אני לך דניריס ולא שין מייא ועיכ‬ ‫דהוא ממילא מסמס סאישומ ושוב לא‬ ‫וכוס‬ ‫מסני‬ ‫ועי‬ ‫נינמוס דף קייב גני ינס כבעל עיש כרש״ וסוסי וסארכמי‬ ‫נזה נונלי סרמניס נפי ל' מהלי מנילס ואס מכרו שלא‬ ‫מדעסו וילו על‬ ‫עליונס ועי‬ ‫בקדושין ו ף מיו עיא נין‬ ‫סרמנ־ס זיל נסשיי מסל׳ גרשין דאכו סיינ משיס דנל‬ ‫אישיס‬ ‫סי״ב היל וכן סיא נינמוס דף סיס הוס לנר‬ ‫נמסן לא סיוב מהמילה ינימ ללינא כא! לין מוקיס נב׳‬ ‫נשיס וכמו גני עינה כמיס נפייל הינ מהלי איסוה לאף‬ ‫נואס״ז אף לעיי ‪ r r‬ממענו בעינה ולא כסנ'׳ כיכמוס דף‬ ‫מיו ואף ולכאורה מלשון סנמ׳ קדושין דף זי ע״א לא‬ ‫משמע נבי ססקושי לחלי ואי כעינא כוי והארכסי נזה‬ ‫סרנס ולנך סיני דאין ראויה כלל לאישוס פקע השיעבזליס‬ ‫וגדר הנסיבה סוס עיקר טעס לגני גנו בעי כהיבה‬ ‫נחונס מיינ כמזונוס ואיכ יסי׳ קלס נגור פיר נגט ע׳‬ ‫גיטין לף סיס מיא חון כוי עיש כזה אך כאן כיון ללא‬ ‫הוס גש כלל איל זס ע׳ נלריס לף סיס ע״כ נני‬ ‫שיין לסגס ואף דנאמס מלשין סייש׳ כסונוס פיו‬ ‫ללינא הסר ק״ר לרין ולי נמנסנ מהפרעפאסל ואף לגני‬ ‫מיאן‬ ‫לרין‬ ‫לרננן‬ ‫תות גיל‬ ‫יד‬ ‫ועל וה‬ ‫לינא שליסוס‬ ‫ככמוניס דף ל״ח ועל נציב ישליש וועקסל כמו נגיטין דף‬ ‫מיא וכ״מ ]מקניס[ לו נטר כו׳ ואקצר יוסף ראזין רב לפס‬ ‫סימן עב׳‬ ‫ש א ל ה ‪.

דאז לא הוה נל אישיה נלל עיש ונהשנה וספקע‬ ‫נצלך נה ועמיש הסוס׳ קיושין דף ס״ח פ״א‬ ‫שזנהס ]׳מאוד האלנת׳ נזה‬ ‫למיל‬ ‫סטה‬ ‫גני‬ ‫יסזטה סטולה ס״ל‬ ‫דינום מצד הנעל ופקע נזנוה לנ״מ מנין נוגע ינוס‬ ‫מצל קנין כנמל או מה שהיא‬ ‫והאלכה׳‬ ‫נזה‬ ‫בשיטה‬ ‫הלמנ״ס‬ ‫אס‬ ‫אסולה על כצ העולנ[‬ ‫זיל‬ ‫ננ׳ סוסה שזנתה‬ ‫פפטזלה מן החליצה היא וצלהה לזה‬ ‫לק כהיג מחמה‬ ‫נעצם האישיה‬ ‫נליה‬ ‫דנעשס הסקעס ע״ זס‬ ‫םדשה עלוס לעני! זס אנל‬ ‫פענח‬ ‫לנעשיה‬ ‫אס נלשה ואח״כ‬ ‫סאזילס‬ ‫אז הוה נם חליצה וינוס כמו נהל חיל ואכמיל לק מימ‬ ‫»״ חנאי ניל איי לומר לס צאי וזס רק נשהיא‬ ‫י צלו‬ ‫אבל זה‬ ‫מטאר נימין דף ׳*נ ע״א נאשה שגלהה למי׳‬ ‫מקלמ שיכול כבעל לומר לה לאי וכן מקק סלמניס ישה‬ ‫ליכא ההיכ דקלה הוה כמו על יוה דאליכ למה לא נימא‬ ‫כמו ומבואר נמכוה יף ״ תלמיו שגלה מנלין‬ ‫וחי כו׳ נימא ניכ גני אשה שגלהה וה‬ ‫ונו‬ ‫הגיר‬ ‫עמו‬ ‫אן מסיק‬ ‫משוס דהוא סוה לו לעין ולא ללמוי להלמיי כוי משאיכ‬ ‫שדכו ליכא ואוס מועד לסולם לכן‬ ‫כאן יגור נסתססה‬ ‫לגני חיכ נתבשל רק מ־מ שיענוד ההורה יש ואומר לס‬ ‫צאי נו׳ וכן הן דין ועולה ואנה ׳וריח המנואר ננמ׳ זה‬ ‫ניכ‬ ‫וק‬ ‫הנשואין לא‬ ‫ע״‬ ‫» ״ מה שהיא אשחו ולכן‬ ‫מנואר נעמיס לף נ״נ מיא גני כחובה ׳כמין לק לזונה‬ ‫ולםרנסס‬ ‫כראוי לא עונס משוס דשס סנשואין לא חוה‬ ‫מלידו וחשה הקנו לו מן סשמיס לכן סמזונוח ]וגס ח״כ‬ ‫בסוס׳‬ ‫ע׳ נכחונוח לף ניג ע־נ נזס גני נח ׳במס עיש‬ ‫ואכמ״ל[ וק מצד סאישוח לא מלו סנשואין ועי נלשיי‬ ‫זיל‬ ‫כחונוח‬ ‫עיא ננ׳ מס שינמס לאחו ינוס‬ ‫דף ניח‬ ‫אוכלח נהלומס לא מלי נשואי! שנמשה כסניח לק‬ ‫דגיטי!‬ ‫נשואס שלו ומאיי יש לסאלין נזה נסן‬ ‫שהיא‬ ‫יף פיה‬ ‫ע״א יני חון מה־ומהין עיש ניש״ וחוס׳ ואין סדין אס‬ ‫י\תה‬ ‫כהן‬ ‫נח‬ ‫ישיא׳ וסחנס שלא תוכל לאכול‬ ‫וסוא‬ ‫נחיומה אניה אס וס הוס שיוי ועי נינמוח דף ניח עיב‬ ‫אס‬ ‫זה‬ ‫מימלא‬ ‫או‬ ‫ואכמיל ענ׳פ סנה כאן כיו!‬ ‫לא‬ ‫שברחה ממנו ע״ גרמתה אין‬ ‫עליו כעס‬ ‫שיענוי‬ ‫שוס‬ ‫כלל ורנוול מעיי נמזונוה ומה לנו נוה ובניס אין לו וסוה‬ ‫כמו ענו שנרח כמ״ש נמכחנ׳ נקצרה‬ ‫שאין נפה‬ ‫וכיז‬ ‫אין לה מל נפלה כלום ורק אס חטא ואז אס צא‬ ‫הנעל לנרשס אז נמצא‬ ‫ילצס‬ ‫מעוננח נינשא ע״ לרין ליס!‬ ‫לה מזיגות עו שיגרש ומס זס השלשח הגט‬ ‫זה רק‬ ‫כי‬ ‫נמו קמיע ורק ננשטיח דסיא לא פשעה כלל ואף דליכא‬ ‫השיעטדיס מ״מ ״ל נסתסס שדסו אנל נסינ לינא שוס‬ ‫גדר‬ ‫ורגמיה‬ ‫איי‬ ‫נלל לגזור לנטצ דין שנח ולא עדיף‬ ‫רגמ״ה מ! האדו! דנוסין אוחו וסינ כן ולכ! אי! נזה חשש‬ ‫כלל אך זה אס נחנרר שהוא לא נרס‬ ‫כלל‬ ‫לזה‬ ‫ואקצר‬ ‫נזה ועוד הארכחי נזה בהך דכמובוח דף גיז נהגיע‬ ‫ולא נשאה‬ ‫זמן‬ ‫ימיב נמזונומ מה וה החינ ע׳ ברש״ רפיא‬ ‫דנחונומ נזה וחוס׳ דף פ׳ עינ אך נגדר מזיק שיענודו‬ ‫של חנירו וגדר שנת דהדק׳ נאדרונא דע״׳ מה שלא נשאה‬ ‫דף‬ ‫אין צריך לימן לה מזונות הפשידה ופי נתוטת‬ ‫מיז‬ ‫פיא דיהנ לה שכר פקעתה ונהן דנינ דף קניו פיא ננ׳‬ ‫נותן לו דמי הזק פנניו משמע שס דיפ׳ שהפסיד לו חלק‬ ‫בכורה צריך לשלם לו וע׳ בחולין דף‬ ‫פינ עיא‬ ‫השני זכה ואף שעי׳ א״א לשחוט הפרה ציל‬ ‫כמבטל חנוחו של חנירי‬ ‫גט קדס‬ ‫דזה הוה‬ ‫נירש׳ נ״מ פ״ה ופיס ומאוד יש‬ ‫להארין נזה אס נימא דזה חיניס מימלא‬ ‫דין למה‬ ‫ע״‬ ‫חינ ונזה ״ל שיטת רש״ זיל דף קיו מ״נ גני עמד ונרח‬ ‫ע״ש דיש נימ נין מזינוח של ׳נמה לאחר שכנסה דזה לא‬ ‫מצו ‪-‬פועל רק מימלא ומשאיכ גני נשיאין ונגדר סספס‬ ‫דאנוסה אשת כהן יש לה כתונס אס מצד נסמפחה‬ ‫יף צ׳ ע״נ או כמיש הרשנ״ס נ״נ‬ ‫דף‬ ‫קמיה‬ ‫דנדריס‬ ‫עיא דשם‬ ‫נני אווםה ונס מהמת וין ואכמ״ל נזה נגדר שאלתו מחמת‬ ‫כ• כפת פש״ק לאחר‬ ‫פלנ המנחה מוכרח אני להפסיק‬ ‫מכתנ׳‬ .‫צפנת‬ ‫‪60‬‬ ‫נונה‬ ‫הוה זיקה‬ ‫מימ‬ ‫שאלות‬ ‫נמולה ומי וף ניא פ״נ ננ׳ הן‬ ‫דנן עזא׳ עיש סגלסא נזס אנל נננ׳ יבמים לא ע׳ דף‬ ‫כ״ט מ״נ ננ׳ ססלס נלש»י דיס לחל׳ דלא מםלש‬ ‫כמיש‬ ‫דאמל‬ ‫נילס׳‬ ‫הל״ן ננדליס ולא הוה ססלס וסנול כמו‬ ‫ם״ג‬ ‫בל‬ ‫לקדושין‬ ‫אשס שיש לס נ׳ אין עליס בס איא‬ ‫עיש נזס וס־נ כ! אבל נאשס מצו אישוח לא שיך זה‬ ‫אן הילש׳ סיל נס״א דינמוח לל״ע דאין קדשי. ויש ממזל‬ ‫ביבמה דזה רק ביבמה אסס עיש ומ׳ בקדושין דף ז׳ ע״א‬ ‫נב׳ מס‬ ‫דאמר דאיש חזיא לב׳ וצריי להחנות עמה נזה‬ ‫ר״ל של‬ ‫וכן משממ מלשין הרמנ״ס זיל פ״י‬ ‫השעבודים‬ ‫מסל' אישות נזס ה״ משמע שס דנימ‬ ‫לס זס‬ ‫דאס‬ ‫אמר‬ ‫לא‬ ‫אף שיכול לישא כמס שירצה מימ סשיעטד שלה‬ ‫יש על נל הנוף של הנעל אנל נהחנס לא‬ ‫לכחסילס זנימ להן די! דפי״ד‬ ‫ונינמיח‬ ‫משענו לס‬ ‫דף‬ ‫מיו עיש‬ ‫נלאשניס אס מימ להאשה הראשונה משועבד לה כמו שלא‬ ‫היחה רק אחה או לא ונאמח‬ ‫שיענודיס אס‬ ‫נגלו‬ ‫מאד‬ ‫להאלין‬ ‫יש‬ ‫סרמנ״ס‬ ‫חיכ‬ ‫נזה‬ ‫רם מהחושים נמיש החוס' כהונות‬ ‫דף מיז ע״נ גט מזינוה ונינ וף מיס‬ ‫זיל‬ ‫עינ וכן שיטה‬ ‫פ״נ היד דלכך אי׳ לומר צאי כו׳ מחמת‬ ‫גס מסיס כמטאר נינמוה דף פיס עיא עיש וסיל‬ ‫נכ״מ דמזינוה מסיכ אף דחוס מהית מ״מ ג״כ ה‪-‬ה תיכ‬ ‫לגני מוחלה וכמה דנריס נזה דס״ל דנאמה כל השענודיס‬ ‫הוס רק ננפיס מאישוה לא נפרדים‬ ‫ס״ל דלא סוס שאולה ננעלים‬ ‫ורק‬ ‫מימלא‬ ‫נסכיא ה־ט לא‬ ‫ולכך‬ ‫כהר״א‬ ‫משוס דסיל וזס וק אס סוא כיענד עלמו אנל נשיעניד‬ ‫מימלא‬ ‫ההווה‬ ‫הוה זה וכן מלוה על סמשכון ר ף‬ ‫לא‬ ‫וההורה חינה אוהס לראוהו לש ס‬ ‫ג‬ ‫החונ‬ ‫לא סוה‬ ‫מימ‬ ‫ננעלים ואליכ איך חינ נזה ]והנס לא הוה משועטו לס‬ ‫הטמן שלקחה הכלי[ והארכה׳ נזה‬ ‫סו‬ ‫חיניס חלשים‬ ‫נכל רגע‬ ‫סרנס וגס סיל‬ ‫ורגע‬ ‫ע״׳‬ ‫לוה‬ ‫ההורה וכמ״ש‬ ‫נירש׳ רפ״ז‬ ‫לכהונוה כיין שיוכל לגרשה לא כיך שיעטל‬ ‫פסק‬ ‫אף למזוגוח מהיה מימ יכול‬ ‫ולכך‬ ‫הלמנ״ס‬ ‫זיל‬ ‫להאכילה מפילה שניעיה ועיש נילש׳ כסוטה פיז ומעשלוה‬ ‫דסיל‬ ‫דזס‬ ‫הליא נמזונוה מסית אך הלמניס פסק דלא‬ ‫דמהיה סוה מליאוה חדש רק מימלא ואף נאגוסס דאסור‬ ‫לגדשה מ־מ השיענודיס אי! נ״מ ולא כמ״ש ההוס׳ מכוה‬ ‫דף סיז עיא ד״ה כנין דמשמע שם דשס א״ להדילס אף‬ ‫קולס שסחזילה דלאתל שהחזילס הדי סיא ככל סנשיס ומס‬ ‫נימ ני! אנוסס ומאול יש לכאליך נזס וכ! ס״ל לסלמנ״ס‬ ‫נהל׳ גלשי! ספ״ יאס נשטימ אשתו פקע חיוניס אישות‬ ‫לגמל.

‬ולש״ בריסוס לף ג׳ ובעמוס ין> ניל‬ ‫פינ וטימא‬ ‫גני נמצא מים סל רנים פסולים ספוד ‪ pi‬קרנן נקם יק‬ ‫אין לאיה לק שסוא לא אסופי אנל אס הוא נמקים‬ ‫לש״ ולכך‬ ‫שכינס שיש גס םכאס אי מל סכאפ שכעס ופי ביק ק>‬ ‫‪5‬רא‬ ‫קנלס׳ ומיל סנמצא אסופי וסליא קמימ הנס מן הקמיע‬ ‫עמים‬ ‫סיעאס תנוס מי קדושץ ‪ 7q‬ע‪ *1‬מיג ונס ססיונ אס מל‬ ‫סראניד‬ ‫סמפסא כמהיריל נעצל ניי לנ דטחאמ מנסט‬ ‫פיו‬ ‫זיל‬ ‫במיסת מיש ונדי אסס קרקפ מולם ופי פשתים דף גינ‬ ‫נסלו סלמיג למינסק לסרנ ססרנ מסון ומס־ק‬ ‫שלוכ פכוים לא ועי לס״י כסונוס‬ ‫לגדעס‬ ‫דסססיס‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫טשיק ז׳‬ ‫הלמניס‬ ‫סמציאוס ואיש‬ ‫ש א ל ד‪.‫צפנת‬ ‫מכסנ׳ ונמשיק א״ס אשיג לו‬ ‫ואקלר כיו עידו יוסף‬ ‫ראזץ רנ דפס היל ונירש׳ פיו ודמאי ננ׳ פיע שסגפשל‬ ‫שלי אס ורפ קנים אם ללק־ לימן לו סלק פסלי עסקנים‬ ‫א‪ 0‬ייל‬ ‫‪ p‬מעשר או סלק מעשר וכן כאן אם לרין•‬ ‫ליסן עזוכוס או משוס שסינ וביון שלא כנסס איכו סינ‬ ‫כלל ‪1‬עס זס סנ‪1‬סן לס ונמס דסיל לסרמנין זיל‬ ‫נורס‬ ‫סיג דבסוטס גני נשא סלשס ‪1‬כסנ לס כסונס אם י*ל‬ ‫שנסחינ לס כסינס אי‬ ‫‪ p‬ממון ונימ אם נעצאס נעולס‬ ‫עיש יאכמיל נזה‪.‬‬ ‫סלא‬ ‫יפלו‬ ‫נמים‬ ‫כגיל[‪.‬‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫מדפסס‬ ‫אף דהוה נלא שמלוס ונפםידס דף‬ ‫ואין אמס נללמת‬ ‫סניא ניש ומי נסינוס דף ניז מינ )יש נוה‬ ‫נני‬ ‫פ י שלא סניא נ׳ שמלוס ונימ נין אם לא‬ ‫ספלשס‬ ‫סניא כלל או מלין לא סוס לספ שיעול ואז‬ ‫סונלים‬ ‫נפשה‬ ‫נוול‬ ‫נניאס‬ ‫אז‬ ‫לא‬ ‫סו׳‬ ‫מדין מן סנשיאון זוס נקרא איורי‬ ‫נה וכוס להמגלש ]אף דלא[ הוה איא ואקצל ׳לידו <‪xpr‬‬ ‫סימן עה־‬ ‫יסנס נםנסי בזה קלס נסיטר׳ סיא יסיי ננלר סרענים זיל‬ ‫שאלד‪-‬‬ ‫פינ יקמשי. לף נינ מינ‬ ‫בדבר‬ ‫ונאעת ניאול סנ»ר נינמות וף ליא מינם אנקפ ‪1‬למס יש‬ ‫נינמוס לף ליס עיא קיו ומס כר ילא‬ ‫למסלפ ונאעם כן סנדל ל י ״ ניב‬ ‫םסמאה ‪1‬אף לזה ניאת סיסל מיש נסיס׳ משום לעלין יש‬ ‫לינ נ ״ רנ נמאיק ]מילקאמיר[ קנלסי »דכ מם כוי‬ ‫קרנן עיש ללילן ועי עמוס דף ליס מינ ודף סיס מינ‬ ‫״ל ולכל‬ ‫נינמוס ננ׳ ממזינ דלק אם מן נשואין ולא עסנ׳ לקלש‬ ‫יום נ׳ ש׳ סנפ סלציא ומינסק ליויו׳ סרנ סנלול כמחיריל‬ ‫וזס כל‬ ‫סמוק' עעילס * ס ישיש‬ ‫עיועא דף מינ פיא וכימ נזה ונילש׳ ונלמניס נהלי קיפ‬ ‫יובן פלונחת הראשנים והרמביס ויל לענין קטנה דםםעס‬ ‫הנדר‬ ‫ינרמלס‬ ‫אן‬ ‫יי*‬ ‫דכררן המכאפים לא הזה מומאה לכמלה יהת ס׳ נדל כן‬ ‫ימול‬ ‫םחסת שסםרה עזוסה פרשות בעלה לרשיון אהד ומה‬ ‫ונדר הסוס׳ מפילס לף‬ ‫נסימ‬ ‫נני ננד זס סוי גדר אכילס חס יייא‬ ‫סיס מיש וגם למס לן מימש מקלא‬ ‫שאלד*‬ ‫״מ‬ ‫מל‬ ‫נס־נ‬ ‫קסנס ססתרס נגדולס שלא הסלו נשינוס סימנים זיל ננ׳‬ ‫סימן עד•‬ ‫]בנח־ איפור‬ ‫‪m‬‬ ‫םיא‬ ‫לא משעמ כן ביאסי אסירה‬ ‫נכנס למקדש לא אנל קודש נמסנס‬ ‫דאניסם שומלס סלא •שמפו ומ״כ באן צל־ניס לפדוסם‬ ‫איא עיי‬ ‫לא יסי' קדש מוכס‬ ‫וסאיסול סנאס שיש נס ביאה •כן‬ ‫עיי קוים כן דא‪ 1‬סוס ‪1‬ונס דק ונימ לאף לשיפס נייג‬ ‫פיוין סניים לק לאחל מיתה משום‬ ‫מס לאסשל שלא יסעע‬ ‫וכימ אן הנם ביוילץ דף קס״ו עיב גני ננייו דיליף מן‬ ‫דסוס‬ ‫דף פיה מיא וכמקום שלונ ׳סלא' טדאי מוכלסיס ללאום‬ ‫אוסו‬ ‫לינ‪.‬‬ .‬‬ ‫דף מיו מינ מיומא‬ ‫ופי מינוין וף מיו עיא‬ ‫ונאמס "ל פעם אסל כמו נקוושין דף ״ס עיא גט נרע‬ ‫לילמא אזיל ימונץ פוו הפעם ולכך נמי‬ ‫אניסם יש זה‬ ‫החשש מכיס כא.‬‬ ‫באופן‬ ‫כרש״ ‪ 00‬ינמסקנא ‪ 00‬מס זס סאיסלס גל סנעל ינעתז‬ ‫ונם משמש מס איסלס וגס ניר‬ ‫נסנאס דאליכ לעיש סרסניד נכשגס‬ ‫סימן עג־‬ ‫]בדבר אסופי‬ ‫פענח‬ ‫*«*ח ‪n a m‬‬ ‫לא‬ ‫]אי[‬ ‫קדושין‬ ‫כניל‪:‬‬ ‫שלאחי החופה ברה המל עם כסף הנדוניא ולא‬ ‫רזית בקדושין יאפי שעשה לשם «זוק‪. לא שין זה וני־אי צליכים ללאית ננל‬ ‫בעטים ואקלל מסכי ספיליה‬ ‫יוסף לאוין לנ לפה סניל‪.‬‬ ‫נירש*‬ ‫לכלאים‬ ‫דלניסס‬ ‫גג׳‬ ‫‪ vt‬הסונר פולין דף קליו עיא ננ׳ נתינ‬ ‫תתעסק‬ ‫וגירש* שנס ססיא ואבמיל ומי ירש‬ ‫נמלי‬ ‫ממילה והיכ׳ ונפנה לא מס י־נוס‬ ‫זיל‬ ‫לי׳‬ ‫וכמו נעמוס דף ציא מינ ולכן נסיה‬ ‫למיכ׳‬ ‫ונות ‪ -‬סיסה סחםת הנאה‬ ‫לגני ניעל כמינות יף נר ופיש דף ס׳נ מ״ קדם ניש־ס‬ ‫פ״י עיים שראו נורן מנאפיס ופי נספר׳ פ• סצא עיי‬ ‫שכינס‬ ‫אין‬ ‫והנס כסוכות וף ניכ ודף ניו יצרה אנסס ייכן‬ ‫גדר‬ ‫פלי'‬ ‫נכסונוס‬ ‫מורווס ונירש‬ ‫דף סיג מינ גני נלאוס דמרדוס גיופ מן ייזנס‬ ‫אנל נקשנס נס עיאין עמים ססינן קידושין דף מיג מיג‬ ‫לס‬ ‫דליח‬ ‫ןןס ריל הרמניס זיל ו>ה גופה מיאון‬ ‫סאיס‬ ‫ונמו הן דיגזייס יף קיס י‪-‬יי‪• 5‬ר דיל הרלוגים‬ ‫זיל יינל‬ ‫איסוו מל נפלה נקענס יסיל לסימנים ינאסיס סאיכסי‬ ‫דייל כגון סלא סניאס שסי שמוות אנל נס ומס לנורים‬ ‫סוס‬ ‫מס־ס‬ ‫לי־יון לכן נאסרה מלי׳ ‪ p i‬נ־ר פומאס לא‬ ‫ונוס ‪1‬הרגס יש להאריך נ‪1‬ס נםן דסונוס נמיש‬ ‫סרי׳ניד‬ ‫זיל דאין שיך נס קינוי וססראס ועי נירש׳ כסונוס סיד‬ ‫דלק‬ ‫הא לא‬ ‫או‬ ‫ומאח נם לקטנה שיך חוין וטטעם הב׳ דוה אונס[‪.

‬‬ ‫הוםוה‬ ‫וירש‬ ‫םאמל‬ ‫שמישס וה לצסוק לא כלים םוא‬ ‫לסוס ננדר דאפלינן בסמולפ דף נים עיא ובלי‬ ‫ועניס אוכציס לאחר הניעור‬ ‫מלה הוה גלר ליזם עוני ולכן‬ ‫וע׳ נרכוח‬ ‫קרינן‬ ‫יוצאים נלילאי‬ ‫טיב ללגנ׳‬ ‫לכתחילה‬ ‫לף ליס ע״א וביבמות לף מ׳ ע״א נמס עוני‬ ‫ואיכ לפ־ז חצה יוצא בסירת שביעית לאחר הניעור‬ ‫וע׳ נפקחים ‪7‬ף נ״נ ענניס ער הפסח עיש והיה‬ ‫גפה״מ פיס‬ ‫ין ע׳‬ ‫לשניעית‬ ‫גני שמן ומאול הארכתי נזה סן‬ ‫נקפיש גני וורונין בין‬ ‫והנס‬ ‫ואכמ־ל אך נאמת הפ״‬ ‫עין נרמנ״ס נהל׳ נכורות טל תך לגבורות לף י״נ‬ ‫שניעית‬ ‫גני נתמח‬ ‫ע״נ‬ ‫לזת הוה נלר קחורה כיון רע״ זה‬ ‫פטורת מן כיכירת וסנה תארכת׳ הרנה לגני שצ תירת‬ ‫נמו מלות צא הוס זה סחורה לזה פלס המציאות וזת‬ ‫נדר‬ ‫ציתנות‬ ‫צאו‬ ‫אנל‬ ‫ננ• לרננן זת רק צצירך תאוכ‬ ‫ולא הדנר ובמ״ש נת׳מ בר״ת‬ ‫דף‬ ‫ערובין‬ ‫ציא‬ ‫נב׳‬ ‫תקיעות‬ ‫דרננן ועי‬ ‫ונהלי מבירה גני אקירין לרבנן ונסך‬ ‫סלגתא לפרה גני מלקט איזונ צה זאה אס ראוי לאונל‬ ‫או צעציס ונירש׳ פ״א לערלה גני נטע זית לנל חנונת‬ ‫ואקצר ׳ליוו יוסף ראזין‪.‬‬ ‫ננור קיוש על קחכ ״נס חיו זה אשיר נשתיה ועי‬ ‫]נין‬ ‫נמ״ש החוק׳ שנש דף ע.ד ע״א ליה ועול ע•.‬‬ ‫מנתנו קנלח׳ וננצל סמעםת לא‬ ‫פענח‬ ‫נצל‬ ‫איך ומת‬ ‫ונקילור נך צלילן לקי״ל תינל צאו נרינור נגש וקלישץ‬ ‫ע״ש במה וסליני הרא״ש והר״! נזס ובפרט ע״א לא‬ ‫כלום ופי ניטין דף פיו ע״א ני׳ אס ו מן הראשנים כוי‬ ‫התנאי‬ ‫עיש ברש״ אך בת קת׳ כגל‪/‬ה דשם קא׳ על קיום‬ ‫שצריך על זה עדם דהות דבר שנערוה והארכתי בזה ועי‬ ‫נירש׳ ניכוין‬ ‫גני ר‪.‬ך דוף ע״נ אפילו עבו ושפחה‬ ‫פ״ז‬ ‫וצליך עיז עדים שהוה פס‬ ‫ענו ושפחה ומאוד הארכת•‬ ‫וזה מסית צא כלשניס נ״נ דף קיצ ורק כשיטת הרמנ׳כ‬ ‫נזה לס ע״׳ זה לא סוה יחוד‬ ‫דצא מסנ׳ חכ״ד הוא יספעולח של הנש והגרוש׳. ותארכת׳ נזה‬ ‫לניט דגני פרה מנואר נתוספ' פרת סיג ונלמנ״ס‬ ‫פיל ליכוציק להזות ז׳ כהניס א־כ גני ממנות‬ ‫ניכ‬ ‫כן‬ ‫של‬ ‫סינצ‬ ‫פינ יכולים להיוס הנ׳ כוצס בהיכל בזמן זריקה‬ ‫וע׳ נתוסש׳ אסלום נבי מנסס שנלצס ה׳ כהניס ובתוספי‬ ‫קרננום נוס ונן נימ נוס נבי טניצת אצבע‬ ‫״נ‬ ‫עי‪3‬‬ ‫ןלף‬ ‫יזנמיס רף‬ ‫״ד דפציני נזה הרמנ״ס ורש*׳ דסרמניס‬ ‫שיל וס‪1‬ס נדל הויה ולשי׳ קיל גדר סולנה והירש׳ קיל‬ ‫גדל‬ .‫‪WfiS‬‬ ‫‪62‬‬ ‫שאלות והשומה‬ ‫סלב כו׳ ופוס אונסי ונפשי‬ ‫]ני[ ננדר קידש על סתם ינם‬ ‫[ני[ בגדר ין של שביעית ]לענין ד׳ נוסיח נירש׳ שקלים פיג[‬ ‫]וי[ כנרר הך דוכל אדם לא יהי׳ ונו׳‬ ‫אע־נ‬ ‫עיא‬ ‫דסנסורין‬ ‫דף־‬ ‫דמתמין וסוס׳ םס דף קיו עיא נב• מגדף‬ ‫מקודם שלא מנמן וע׳ נדרים דף נ״נ ע׳נ עקרי !הנא׳‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫כו׳‬ ‫יום נ׳ ת״ מחיש תרפיז לווינםק ליליוי הרנ המדיף וכק׳‬ ‫נבון לחם כמהוריל לונ אל" נ״ לנ נקרקיא‬ ‫ניאר‬ ‫דליל‬ ‫כצריך גועוס וסוס קדושין ופי בהן‬ ‫וסוא‬ ‫קישס מחמח‬ ‫סיג‬ ‫וכימ וו״ל נב• ע״ו דכן כ!א כחיוב !מס לנו מה שאמר‬ ‫]וזי[ בנררי נסכים‪.‬‬ ‫דף קיא ע־נ ננ׳ אלמנס נו׳ וחל נלא ידע אף שהראנ״ר‬ ‫]ני[‬ ‫ועי נחוק׳ נ״מ דף קט״ו ע״נ ונ״ק דף ק״נ ע־א ונדרים‬ ‫וצא עשירים והנה ע׳ בסוס׳ פקחיס דף נ״ה‬ ‫יסצ נהליאס־מ ונהל׳ חמורה לטעה נאיסול הוה הקדש שעוח‬ ‫לף ציר ע״א ונ״מ נזה זה רק לנר שזה צא סוס נזרם‬ ‫נמ! בהקדש מהני שאצה סינ כה״נ אנצ ננט וקדושין לא‬ ‫מהני זה בצל ותוה איא נמורה אך נך תנת יש נ׳ נלר•‬ ‫היייסיל איא עצ אמרים‬ ‫וקנין האישוח שיש צהנעל נה‬ ‫והקנין האישות הוא דבר נמשך ואיסור‬ ‫ננל נפעצ והנה‬ ‫קי״צ נינמויו וף ••א פיא וקיטה מיי פדים ונילור נמור‬ ‫פטורה מחליצה סומאה נםינ נה עיש הינ בך‬ ‫דעיי זנות‬ ‫שנמברר בניד נשסנה נדל׳ תאישות של האשה לננ׳ ויקה‬ ‫לינס ויראה מס‬ ‫בדברי חרמנ־ס בפיו מהל׳ •בוס תייש‬ ‫קייס שינרסנה מה זה ור״ל נך ואס נרשה ואסינ נשאה‬ ‫אז ודאי צרינס חליצס רק דהנשואין סני שקוים הזנות‬ ‫נפשה נה ]הפקעה[ לינוס ‪1‬למליצס ‪1‬פי נתיס' •נמות‬ ‫דף‬ ‫מיט פינ וקדושין דף קימ ע״א ננ׳ מה דמניא ראיה מן‬ ‫מה וצריך גט חוינן ימפס׳ קדושין ע־ש נוה עניפ נך‬ ‫חוינן דויקם יניס נונמ מהקנין האישות לא ]מת[ שאקורם‬ ‫ננלר הירש׳ ליין של שניעיח הנה ניארתי פס נכ״מ‬ ‫צמ״ל נשניעית פיט‬ ‫לית לה אומינא מחמת והיא אנס מקפום וגני אשכ י ׳‬ ‫נוס אנל איש דוקא אס לוצס ולנך נאשס אמלינן למי‬ ‫שיסה בקמשין‬ ‫הנדל אנצ ס״ו‬ ‫דף <רס מינ נםלצס האב ולא נאיש וה‬ ‫לעצות מל מדמם לנטצ קדושין ע״ וס‬ ‫יוסף לאוין‪.‬‬ ‫למלמא ונקט! מסגי גילו דפת ואומונא וזה ומקשה נניק‬ ‫גבי ׳נמס שנפלת למונה נוי וםיון סגמ׳ סנ ליל דאשה‬ ‫והרמנים‬ ‫הום‪8‬ה נגרר סך‬ ‫דונצ‬ ‫זר נו׳ יפה כיו.׳‪. וקדושין‬ ‫מיש על רש״ אך רשיי קיל וסונ לינא עדים‬ ‫וזת לא‬ ‫סנט התום׳ סיצ לזה תות ונר שבעתה וציין‬ ‫נ׳ עדיס‬ ‫זיצ וכן ניכ וס סגדל דניד נניטא צאו כלום לליון משוס‬ ‫ומה שהיא מקולשת זה הכול גולת תתורה ורק מצד המקדש‬ ‫והמגלש לעשות הפעולות כלית ולכך ליכא נתס שוס גיו‬ ‫‪1‬נייי יות נס ניל נצי רעת ורק נדרו לגו חזיל‬ ‫נמותין‬ ‫ונגוריס סך דנתונות דף ע־נ ועינ להוה קפק ויק הנ׳‬ ‫שמנו צנו חכמים ולכך לא כמו נמכירה שכסנ תרמניס‬ ‫לזה כנדר כל מקים ומקום רק כמנוי נכתינות דף עית‬ ‫שפסולים נכהניס נד לזה לין לא מצו רעת הפרט אס‬ ‫צא נסנא• !כנסה בחזקת בהולה ונמצאת נעולה לסנה‬ ‫מקיש לליין זס רק לקניניס ולא מיו לתאישות הלין רזת‬ ‫כוה א״א נמורס ומאיל יש להאריך נזה נמ! הך לנתיבות‬ ‫מקוש נצא‬ ‫ואז אף אס ננעצה הוה‬ ‫עדים ועי מיש כחוקי כהונות דף כי׳ז ע״נ‬ ‫ונימא הן עדי יחוד ואכמיל וכן גני ניטול‬ ‫נקרא יחוו‬ ‫על ניטול לא מפעם נירור רק מטעם פעולס‬ ‫לא ס״ל וכן נקים סנאי קמנ׳ואר נירש׳ קדושין ס״ז ונלין‬ ‫נכימ נניט־ן וכחונות וקדושין אך נ״מ אס התנאי על ש‪:‬ש‬ ‫רס עד• סתימת כרחי אז צריך‬ ‫או עצ הנירוטי! ותצא‬ ‫עויס על הגט ואס עוי מקילה על הגרושין זאכמיל‪.

‬‬ ‫מסר השיעור ע׳ חיס' סוכה דף ירח‬ ‫מניאר שס סהס‬ ‫אן נתוסם׳ שם ספיי פלגהא דרשניא והיק‬ ‫אך נימ קולס שס״ קנמ לממשל אס אז מוהל נזה םליגי‬ ‫אן כאן ננסכיס גס ננול ליל קולם שקפס ע׳ נימ דף‬ ‫פית וע״( דף נ*ו עיש אסול לכיפ מחמה ונסכים לרין‬ ‫ועל חחנת מססינ נרת ועונה‬ ‫אמנם הוי נישואץ נלא ניאה‪.‬‬ ‫סימן עו׳‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ .‬‬ ‫ג(‬ ‫נירש רננו ויל נהן וקושה עית וננסה סתם הוי איא‬ ‫נמורס קיל מסן ונתונוה סיג ומשים ספק א״א צריכה‬ ‫גס לק ספק ממון לקולא‪.‬והמעשה הי׳ שננקר‬ ‫הראשון נסע עמס לווילנה‬ ‫נ(‬ ‫מיש רננו ויל דמה שאמר לצחוק הוא עושה אינו נלוס‬ ‫מסן‬ ‫ותמורה כוי ק״ל דשם נעשה ממילא ננול או‬ ‫לקס אנצ הנא צריך הוא לעשות מעשה ואינ יוכל לסיות‬ ‫ולא תל‪.‬‬ ‫נגדר הן‬ ‫]די[‬ ‫כן‬ ‫לדידן‬ ‫דאלעזר רואה הגדר‬ ‫דסנס נפר יסיכ‬ ‫דכל שסיסה של קדשים איל נלל דעה‬ ‫נעליס כמנואר נירש׳" פינ יקיושין וע׳ רם״ פסחים דף‬ ‫וי ע״נ‬ ‫רק‬ ‫מינ‬ ‫נעלים‬ ‫והן‬ ‫רק‬ ‫דמנחיה דף ״גו ר״ל דלא כסיס׳ ניומא דף‬ ‫כך דלמיד פר יה״כ רק נכסיג וס לא משוס‬ ‫שם ונימ לגפנים של ימאי דעיין נייש׳‬ ‫דאמרינן‬ ‫מתויח‬ ‫דמנסית‬ ‫דף‬ ‫גני פרה‬ ‫ע׳ נספרי לאו סוה משס ואסל! נונל‬ ‫וזס ל״ל‬ ‫וסנס‬ ‫לפרס‬ ‫סן‬ ‫יעי‬ ‫נעלים לפרס ונומן משה רנינו הוס‬ ‫אלעור‬ ‫ולכן‬ ‫בגדר מיש לי גני פר סעלס ופל• כחן משימ‬ ‫פיל‬ ‫לדנרי‬ ‫אף‬ ‫]סי[ הוספה‬ ‫]הומניס[‬ ‫ידידו ׳ושף ראזין‪.‬‬ ‫וחנס‬ ‫פסחים‬ ‫למנואר‬ ‫נגדר‬ ‫נסכים‬ ‫גור וכל אוס כיון והס‬ ‫הארכה׳ נזה נמה‬ ‫נעלם ועי‬ ‫נזנחים‬ ‫דף פיח ננ׳ מדומע עיש במחלקה יש״ וחוס׳ וזה פלנהא‬ ‫סומניס‬ ‫והנא׳ וסיג וחלה אס מדומע חוס כמו עצם‬ ‫אס מעלין מדומע נשנה ואמר שם דלמ״ו אין מעלין ס״ל‬ ‫כמו‬ ‫וחוח‬ ‫השרשה‬ ‫נתחילח‬ ‫הרימה‬ ‫ונ״מ דאין קסן יכול לחעלום ובמו‬ ‫אחר שאינו שלו איי להעלות ע״ש‬ ‫נזה וגס נ״מ ושיעור של ]סמפורנ[ מסיה ע׳ נהיס׳ נדה‬ ‫דף מ״ו וזס מחלוקת נירש׳ סלה פיא גני מדומע אס ריל‬ ‫נזאיז‬ ‫מיס‬ ‫עינ‬ ‫ואיכ‬ ‫לפסול וכימ‬ ‫׳׳ל‬ ‫ואז‬ ‫הם‬ ‫שומנים‬ ‫ננ״א ע׳ נחוספ׳ מנחוה ם״ גני איל המילואים יזס נינו‬ ‫מציאה‬ ‫אמס‬ ‫ואנמ״ל וראיה ילמה נניסין דף ניד עינ‬ ‫אין מניא ראיה גני נאמנוה רק מנהינ ניה״נ ולא מן הנ׳ דפר‬ ‫סעלס ונסן משיס וע״נ דשם "ל נה״ג ושונ לינא ]הגי[‬ ‫נצ איס !אקצר‬ ‫ידידו יוסף ראזין רנ דפה סניל‬ ‫ניד‬ ‫ימסול לנהונ אס קנל י ' מכהנים סנ״צ‪.‫***‪ma*™ n‬‬ ‫צפנת‬ ‫גול קנלס ולנן מנואל שם נעילם לנלי תול סקול נפיס‬ ‫ניומא‬ ‫לב‬ ‫פענח‬ ‫שלא יהא נמס שוס צו סש״ין לגנוס נלל ונירש סימנים‬ ‫דסוס קוום קנלס ואיכ אין הוס אותו סנלי נזמן‬ ‫זיל נםל׳ מעסיק סעינ וספסיז עיש נזה ופסימ מנחוה‬ ‫זנתיס דף כיו מ״נ ננ׳ קיוש קימץ ומנמוה וף כיו מ״נ‬ ‫שיר• מנסוה וםפורין מן סומאי עיש והוה סלגסא אן‬ ‫ונל‬ ‫ניס גני מעמר ענלו עיש ואנמ״ל נזה ‪1‬סנס יראה נסן‬ ‫דף מיס ע״נ וזנסיס דף י״ל ולמס לא אמל‬ ‫סמורם דף ג׳ ונירש' שקלים נקע מן נינ יק ומי גסכיס‬ ‫דסלמנ״ס מסלק דגני דס נקס נומ! שנכנס משמע נזמן‬ ‫ומימ‬ ‫שסונל אלנס סיעיניה לשם ומ׳ מנסוה דף וי מיש‬ ‫גני נהני לשמוא׳ ונלמניס נוס והיי יומא‬ ‫ואיכ לפיו יה״ מובלמ לכהן אסל‬ ‫שס‬ ‫ולשיי‬ ‫דף מיס ע״א‬ ‫יהינ‬ ‫וגני‬ ‫ענולוס אי] כשיליס לק נ׳ ע״נ נשמואל ופי מנחוה דף‬ ‫כיס וניומא‬ ‫גס נסיג גני נזמן סנילס‬ ‫הילכה‬ ‫נקס‬ ‫ונקסולוה‬ ‫וסלנס‬ ‫לק‬ ‫סאלכהי‬ ‫נמס‬ ‫נוס‬ ‫נומ! סקסרס ונהיכ מנואל‬ ‫לספן דגם נקסולות נן ועי נזנחים‬ ‫דף‬ ‫פיג‬ ‫אע״ש שלא כיםל ועי נלמניס פיל מהלי עיסיכ‬ ‫גני‬ ‫נרא‬ ‫סיא גני‬ ‫סילכס סקסולוה ונסן מחלוקת ל״י ולננן נפלה גני קנלת‬ ‫דמה‬ ‫נשמואל ‪1‬נ! פקק סלמניס משוס דשם לק‬ ‫ללק‬ ‫ניד לשועה רננן ופי נהוספ׳ סיא דקרננוה ינרמניס נסל'‬ ‫מסינ גני דם של אשס מצורע ע״ש נזה ואנמ״ל‪.‬‬ ‫שיש שיעור לחלה נלא סהרומס עיש בוס וע׳ קדושין וף‬ ‫עינ אן נאמה נהוספ׳ מנתוה ספים‬ ‫איך הדין למ״ו יורש סומן אם הוה לו‬ ‫סרנה יולשיס אין סומנים וגס‬ ‫איסור או‬ ‫רק עי׳ הערונה ונירש• פינ וערלה ושנה וף קמ״נ גני‬ ‫וכן‬ ‫סס‬ ‫סמקריניס‬ ‫והארכחי‬ ‫נזה‬ ‫לחופה והדי קידושין נלא מופה מהנ׳ ולהוי אינ נמו הך ונ״ק‬ ‫דף מ״ח גני נסכים מן סנל אנל‬ ‫מן מוקצה מותר מחמה דרבנן ואינו‬ ‫ואס יזרקו‬ ‫הרנה גני נדר לרנות נל נעלי חונרין לסמיכה וכולסס‬ ‫צרין‬ ‫וכשל נור וע״ש נתיי נזה‬ ‫כיי‬ ‫עיש‬ ‫אוחס סרנה כהניס לא אכפח לן דסס אנס מן‬ ‫לף כ׳ עיא מוכס וכסיג ס‪1‬ס גדר‬ ‫אלעור ולדיווח וי בסחס כהן ובזה איש המשנס לפרס‬ ‫ודף פיג מינ וזנסיס דף מיה ורש״‬ ‫קרנן ע׳ עיז דף כיב עינ אס איסא‬ ‫למנסוה דף ״ס הכיל ולק למיד נשל נזל‬ ‫המורס‬ ‫על פיס ועי נחנינה וף‬ ‫משוס נזלה אסיר ואכמ״ל נזס‬ ‫נהיס׳‪ .‬‬ ‫]המשך לתשובה הגיל[‬ ‫]א( עוד נלנר קידושין הנ״ל‪ :‬אינו מנין הא לא הוי מכ״ד‬ ‫והא הי׳ ננר אוזר• קריאת הנתונה ואין לומר דתנדיד‬ ‫וף ע״ג נחודיה שהיעודו ומשמע וכיון יגנינה נלא פנימה‬ ‫נמי הגוה לא חשינא הגוה אחת לעניין חורה מכויו ולא‬ ‫תהני תנ׳ד לחופה לחורה מן הקדושין‪ .‬ללא כסיס׳ שס לק דלמיי כשל נזל גני סל יה־כ‬ ‫צריך דעת כה״ג‬ ‫פיא‬ ‫ימאי‬ ‫וכן נרמניס נהלי שקלים וזה משוס ססס יינס אף דלוקחיו‬ ‫מחמה ורוח כמנואר נינמית דף לינ עיש‬ ‫וע׳ קדושין דף מ״א »ינ ולף ליו עינ‬ ‫אימת קוסיס‬ ‫היג גני‬ ‫ר(‬ ‫פמיש רננו ויל וסופה שוסרס צרתה לק מנשואי! שקווס‬ ‫הונות הא ננירשס ונשאס שונ אינס פוסרס קיל מתום׳‬ ‫ינמות‬ ‫וף נ׳ ונסמאס לנועל אס נשאה לפסור ממציצה‬ ‫וסנוסל גשאס‬ ‫אסל ונות ואיכ שונ נס ננעל פסורס אס‬ ‫נשאם אתל ונוס‪.

מנין ואכמיל !נאמה‬ ‫מינל וכאן‬ ‫יף‬ ‫אני אומד דהן לקדשין דף ו׳ ננ׳ סי׳‬ ‫״ט אומל אלס כו׳ זה לק אקיוש׳ שמל לגני כסף‬ ‫ט"‬ ‫הקבלה נפשה שני גללים הכסף נטשה שם קדושין‬ ‫והיא‬ ‫נחקלםח ונוס נלא אמילס לא כלים כי!ן אין זה כסף‬ ‫קלושין כלל‬ ‫נקנלח קסנה סחסלון לגס סכסף לא‬ ‫וכן‬ ‫נמשח קדושין כלל ומי ננלליס לף‬ ‫׳׳א‬ ‫ננ׳ יל אן שם‬ ‫ליל דכנל חל קדושין על סלנל !נמו נימול לחחולח אוולס‬ ‫לנ! לחל מל הלנר גלר קדושין והארנח׳ נזח‬ ‫הלנה נמה‬ ‫דנמ׳ יילון נקט לשן קדושין ניעיל ונירש׳ וכן רש״ קדושי!‬ ‫דף‬ ‫״ נ נקט לשון ימוד וכן הרשניס נינ דף קיח טינ‬ ‫ועי ]שס[ טיא ומשוס דזה רק לצירן הקנלח של ההסכם‬ ‫של שנהם אס מדעחח‬ ‫ואנמיל‬ ‫ונימ‬ ‫או‬ ‫ולנך‬ ‫נעינ ע׳ נחוס׳ קדושי! דף‬ ‫מהנ׳ נקטנה אס האנ נמרלה‬ ‫ונ!‬ ‫ה׳ ו׳ נקט קדושים ואכמיל ובן נממורס ע׳‬ ‫נדף‬ ‫נויר דף לינ עיא סיני לקדושה א׳ הזם סעוס לא נלוס‬ ‫ואנמיל נזה‬ ‫נינמוח‬ ‫דנל ואמסלא ווס דל גיכ‬ ‫ונן מס לאמר אין חנאי ננשואין נלף ציל‬ ‫ונדף קיז וחוס׳ דחקו נזה ננחונוח וקדושין אן‬ ‫שם ריל סיני דמחזקין איש ואשח ל׳ יוס נמו הירש׳ חונא‬ ‫ברמנ׳ס‬ ‫ספ*א‬ ‫יהל׳‬ ‫מוכח נחוס־ ביק‬ ‫אסינ שס זה דין לא נירור ונן‬ ‫וף פ׳‬ ‫פינ גני חל׳ דנר ופס סורגין‬ ‫גס הטפל אנצ נאשה עצמה סיל‬ ‫להרמניס לאס אמלס‬ ‫מקודשח לפלוני יסרי נחחוקח של פלוני לק סיא נהרגת‬ ‫וגני אס גפ וה לא נסלגת ולא נסילש סלאניד ונסימ זיל‬ ‫וקדושין‬ ‫נפיג‬ ‫ואכמיל נזה פניפ נל׳ יוס זם הוה דין‬ ‫נשואה לא נשיאין חקנין ונומ לא מהני סנאי נלל אף‬ ‫אס הניא עדים שמשאה וה מל חנא׳ דמה לנו נוח משאינ‬ ‫המיסה‬ ‫ויל‬ ‫סקנין נמצמו ומאוי יש לסאליך ולא עין‬ ‫נטונ נמנחטי‪.‬‬ ‫ו(‬ ‫ח(‬ ‫טול בהן שני וננו ו״ל אס לעשות מצוה נומי שייעיח‪. אנל‬ ‫מה אעשה כוי כי עיקל הגיל טומאה כחינ נה ליל‬ ‫דנחהפנס לפניס סדשוס וכמו שנחנ לננ! מלמניס נספיד‬ ‫מסל׳ מאיס‬ ‫גני שוד הנסקל וכן גני פדים אס נפסלו‬ ‫לא שלא ים״ נאמנים לק שלא יהי׳ נלל נגדל עיים‬ ‫נמו‬ ‫י ף לקדושין לא נגדל ניקל לק נגדר עציאוס שם לק‬ ‫מ״‬ .‬‬ ‫ט( ומיש רננו ויל נלנר הירש׳ פיה ליומא לחכיה פסול משוס‬ ‫להוי נמו נשפך מהפר קידם קנלה דשנילח אצבע חשינ‬ ‫קנלכ קיל איכ כשמקופק שס אם נתן מכלי קילש לכלי קודש‬ ‫ומניא לא" מעירה לס הפר לחון לס השעיר ומרחה ר׳ מנא‬ ‫משוס לנוח] מריקס למלא כלי שיחנלנלו לפי הניל מאי מהנ׳‬ ‫החולה אח״כ נכל׳ הראשון הא כיין שנשפן משעם להוי‬ ‫קולס קבלה ונמו דלא מהנ׳ אס נשפך על הדלפה לקנל ננל׳‬ ‫אלא עיכ טלאי הפי׳ נירש׳ נמו ננמ' לילן אס הניח מורק‬ ‫נמוך‬ ‫משוס‬ ‫מולק‬ ‫חציצה‬ ‫ועיו קאמל הירש׳ לנבלי חול‬ ‫טלאי פסול משוס דהוי רציצס אצא‬ ‫דלפי! מונח מילש׳‬ ‫דקודש ביולי] הוי מנשאימ ונזנחיס מונח‬ ‫דהוי מנימ אן‬ ‫ססעס ננמ׳ לאו משוס חציצה אלא משוס ולא הוי לקיחה‬ ‫כמשיכ סחוס׳ נסוכה‪.‬‬ ‫נבון לחש‬ ‫אל״ לוב ניי לנ‬ ‫שאני מש!פ וסאלכתי נגדל עסוק׳! בא‪1‬תו עני! ע׳ נחוס׳‬ ‫כסוטת‬ ‫פינ‬ ‫גני עוות ונדף צ״ג מיא ודף ציי‬ ‫ואיש מיש סתוס' סנהולין דף לינ עינ ונאמת וס‬ ‫הגיל כן גני תחילת ניאס או סיף טאס נקיושין לף יי וכן‬ ‫לדיין‬ ‫גני‬ ‫מפוח‬ ‫נלא משיכה ונמו הן לנינ דף ק״ו‬ ‫‪1‬אנח*ל וסנה האלנסי נוה הלנה נהן דחוינן לנאמנים גני‬ ‫סן יקיושי! דף ת׳ ס״א יינל של נחושת ללא סוס קלושין‬ ‫ומפקיעים‬ ‫לגמור דאז לא חוה שכחה פ־ש וגלל ללקומ גשין וכדומה‬ ‫ומימ לא מקני ביון דמשח נקדופין וסקצירח כדח איא‬ ‫שוס דנר לנפל ונמו חן דחמורס דף ניה וב־נ דף קליג‬ ‫רחמנא לא אססקא וננדריס דף ניפ היוס את אשח׳ ולכן‬ ‫נהן לנזיל דף ייא פימ לאנקט מגלחח מיש נירש׳ משוס‬ ‫דזס‬ ‫נזירוח‬ ‫מלס‬ ‫פ״ איסל איא וגני אס נתיחדו נסיים לא מכני‬ ‫לומל לא נפל ודצא נמו טנמס נינמופ יף קייא פינ משוס‬ ‫דהיכי דהוס נום״נ דין לא מסני שוס דבל וכמו במנאפיס‬ ‫מל ש־לאו אף אס ‪6‬נסס אוחליס שלא ממלה מ־מ הולגין‬ ‫חינ טל זה מחמס ו‪ .‬‬ ‫וכוי‬ ‫פענח‬ ‫]ל[‬ ‫וסיד סוסה נינוס נוואי הלאשוניס לא סיל נ.‬‬ ‫עמ־ש‬ ‫רננו זיל נהיו נהנים הרנה נשעת מתן לכ‬ ‫נפנים‬ ‫נחושפתא‬ ‫לז׳‬ ‫ונרמניס להזה‬ ‫נכניס נזס קיל כיון‬ ‫ימנוצל‬ ‫נניא פסול ועיכ טאיז הרי יוכלו להיות‬ ‫נזאיז נפנים‪.‬ן גאו נ׳ זם לק דין‬ ‫נזיל ונזיל מלמו מחמח שמגלח נזיר ועיז לא‬ ‫סנול היח׳‬ ‫פל‬ ‫שכינס‬ ‫שפחה סיופס‬ ‫ופ־‬ ‫נשום׳‬ ‫ננליסויו‬ ‫ימיו‬ ‫יף‬ ‫קנס‬ ‫ולא‬ ‫גני‬ ‫יינ לא גמלתי וטנמס צרין‬ ‫סקמס שס ונאנר מס אף למיו מינ מימ לא קנה נמי‪8‬‬ ‫סתוס־ נינמות יף ניג פ־נ ואיכ הסוקס אין מופיל נלל‬ ‫לוה אנל נלין לא מססני כלל וגני כסף היני ילינוסס לא‬ ‫סל פל זס נדר קדושין כלל ממני אנל אס יק נמה שהיא‬ ‫לא מסקלשס לא מסט ‪010‬‬ ‫שאסור לגלח‬ ‫מסגי לומל‬ ‫ונו׳ צנ״מ ומ׳ נקליכין לף ס׳ מיא גני הני‬ ‫לשני א׳ לא ידע ועמיש סחוס׳ נינ לף קנךד עינ ונזיל‬ ‫ד‬ ‫ף‬ ‫מ‬ ‫׳ מינ גבי דיני! ודף נ' מיש‬ ‫קפ״א‬ ‫וחוסס׳‬ ‫דנלליס‬ ‫נל״ף נללים ונילש׳‬ ‫סיבי לאי.‬‬ ‫י(‬ ‫בהן דאי ננמ׳ ]מנחוח צינ[ נאהון ובכיו סומכים אמאי‬ ‫צריכים בני אהרן לסחון הא סמיכה של שעיל המשחלח‬ ‫דוקא בכהיג בנגד׳ נד[‪.‫‪64‬‬ ‫ה(‬ ‫צפנת‬ ‫שאליה ותשומת‬ ‫הרנ הש‪1‬אל לצה לפלש כמנת הלמניס ננהמת שטעית‬ ‫ופסולה מן הננולה‬ ‫טון דלא יוכל למשוח סחולה לא‬ ‫חשינא שלו לנמו׳ להתחינ נננווה‪.‬‬ ‫לכן סינס סתולס ווס לליל נספלי פ׳ תצא פיס׳ לידנ ושכנ‬ ‫גני‬ ‫דין ולא הנוח! וראיס להרי גס אחל‬ ‫היא מהנ׳ וזה מס דדיק סנמ׳ צאי וקבלי קדושין מה וה‬ ‫נקאלסיק קנלחי מכתבו סיוס והנה מיש תכף אחל חופה‬ ‫יף ליג עיא‬ ‫הן לסיאם‬ ‫ח׳‬ ‫משיק ח׳ כסלו תלפיו דומנסק לידיד׳ הרב החריף ונקי‬ ‫כמהוליל‬ ‫ספ־ו גני ‪6‬כפה מח שאשכח לא יהא שנחה‬ ‫פ־ש נססימ ונירש׳ וליל ואומי שאין קוצר או מפמר פימ‬ ‫נקדוש׳ שסר ונחנו חכטר קדשי! נדת לק נקנלה קנלח‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬‬ ‫ו(‬ ‫נקש לנאל‬ ‫לו משיב וננו זיל בהן ופלה פייא גני‬ ‫איזוז אס ליקס לחסאח נוי‪.

עלמי של תארס ואמר דמחמת דהתירה אמרה זי׳‬ ‫״ות לפס פרי ואח• נ אמר לזית לפס חנינה ולחה לות‬ ‫דרבנן ור״ל להפך דאז הוה רק כמי צעציס לא נמיש רננו‬ ‫הרמכ״ס זיל אכל למנורת הוה כמו צורן אוס פרי יאנחיל‬ ‫יכן כבכירה עכ״פ עכשיו שהתורה אמרה שילל‬ ‫זה הנדר‬ ‫א׳ אס זכר הוה קליש יהשני פטיי‬ ‫ע״ שהראשי. עיש‬ ‫ליענד לא מתני ע' ברמנים בפיו מהלי‬ ‫נוה וכן הן ירשי גבי ערלה בפיא אס נטע‬ ‫אחרוג ליצא נו אך זה נמו לעצים או כמו לאכילה ריל‬ ‫תיקי. פשרי‬ ‫ע׳ נבולות דף י״ט עיא נמצא שע״י ילל א׳ נפטר השט‬ ‫וא״נ‬ ‫ס!ה‬ ‫סחורה‬ ‫נשל‬ ‫שטעית וס ל״ל רננו הרמכ״ס‬ ‫נסניכ כפני שלוחים‬ ‫בזה וכל הנ׳ שסס מפלס סנדר אגס נסשטס כלל ווס‬ ‫גני‬ ‫סוטה ועיע מתליקת‬ ‫דהנ׳ אנס נמשניס בלל ולכן‬ ‫הגיר מקשת רק עיסיכ דסס רק כסינ ואכטיל‬ ‫]ט[ בגור הירש׳ מס רוצה בודאי בסל פול פסול וסוס‬ ‫כמו נשפן מצוואר סנסמס על סרצפס או לכלי תול‬ ‫מ׳ מנחית דף כיו אבל בכלי קורש לא אכפת לן‬ ‫דף ז׳ עינ ולרין הכתן לאחזה וכיון שאין אוחו בת הוס‬ ‫כמו כלי שעיג קרקע ומאוד תארכת׳ בזה בזבחים דף‬ ‫עינ דסות מימלא ועי דף‬ ‫כיה‬ ‫ומיש נרמנ״ס בזת מו הנותן אס סשימס וניע אס ור אכ‬ ‫זה הוס לצורך קבלה פ׳ גזולין דף ביט הוא עצמי כו‬ ‫יעי סיטה דף שיז עינ ננ׳ ד‪ 0‬ליפיר שחוסה ומ״ש החיכ‬ ‫מנחות דף ט׳ עיא דזה לירן קנלה ואכמיל‬ ‫]י[‬ ‫בגדר‬ ‫סמיכה‬ ‫בשעיר‬ ‫בודאי חגדר‬ ‫סמיכה הות ב׳ גורים מיע פרטית ע׳ ערבין דף‬ ‫ברש׳׳ לרין‬ ‫והארכתי בזז הלנה דניע ואס אשה 'לשה קרנן‬ ‫תקייו ומלנו ות עשא! אותם לכל אתו למצוה עיש‬ ‫יף‬ ‫ועי‬ ‫ק״‬ ‫סלמניס והלאביד אס יצא‬ ‫ו׳ כוסת בשני מקומות אס‬ ‫וס מציאת אמת או פלטים וסיש וף קיח גני שתאן בביא‬ ‫עיש‬ ‫עכיפ‬ ‫יש‬ ‫נהם‬ ‫נ׳ גדריס תק״ח ומכשיר כל אמד‬ ‫לאיון ונר ווה גיכ גדד סמורה וה קעיל הירש׳ הניל‬ ‫]ח[ גני הואות נפל העלם כיי טדא׳ כיק דיטליס להזות‬ ‫גס ז׳ כסניס לא שין נסס‬ ‫סן‬ ‫לכל‬ ‫הלם‬ ‫יכיון‬ ‫דסס ללולן מס לנו סוס כמ! אחד ומ׳ נמנחוס דף ('‬ ‫מרבי‬ ‫אז ״ל וסמכה לא בגדר מ״ננ רק בגדר ח־קון קרבן נמ‬ ‫יירש‬ ‫בניר‬ ‫סומך !לספן אס איש‬ ‫מי!‬ ‫ולא‬ ‫חקק‬ ‫ילש קרבן מאישס אז ן‬ ‫קרבן ונ״מ דאיצ תכף לסמי)‬ ‫שחיטה וזה הגור דאשס מצורע נזנמיס דף ליג‬ ‫דסמיי‬ ‫ע היס תכף א״צ עיש וליל רק מיע פרטיס ונוח י״ל מ‬ ‫המיס׳ מן מיע שתזיג בקדושין דף ליו ועי נלפיא לח•‬ ‫מקש דגס נשים סמכות וחכמ־ל והנה גני שעיר המשה‬ ‫ג־כ‬ ‫"ל יסזיכה מיע וגס ללולן סודו׳ ע׳ יומא לף‬ ‫ללש״ סיל לזה מעכב וענואל נילש׳ בפיו ליומא וספ‬ ‫דשנועות לאס שלחי נצא ולי צרין עול ספעס אן נ‬ ‫אס צייך לסמין גיכ ונוואי סמיע קיים לק מחמת הוי‬ ‫ללין‬ ‫עיי סמיכת ושם אהלן ונכי! ואיכ לליל! לא שי‬ ‫זה לקיייל לאין מעכנ ומאיל •ש לסאלין נוס נמס לכ‬ ‫נניא וכן נאיל המלאים ללא כשר סמיכת ללק‬ ‫וכן‬ ‫נ!אר‬ ‫נימ כמת והניח כמס יורשיה אס סמכיס בביא י‬ ‫בואי! ולי ביה ואני רוצת לישן‬ ‫ואיים פול סוין למיע‬ ‫ידידו •וסף ראזין רנ לפס חנ״ל ׳מחול לכתיב לקנל‬ ‫משניעית והנה ל׳ כוסות ע' פסחים לף קייו מינ לוז דץ‬ ‫גי׳ כל כל חד מציה בפ״ע ובמה דפליג׳‬ ‫כן דכל מרף‬ ‫לברן יחלק מסקרבן ע' זבחים דף י' ס׳‬ ‫סימן ‪ny‬׳‬ ‫נזס‬ ‫״ו‬ ‫עיש לרין שיתן ודדי‪5‬‬ ‫אכל תרומה נשוגנ אס‬ ‫משלס מסילת שטעית וכן נפיאפ ס״ו דהוה כלוקת קרלוס‬ ‫ומביא‬ ‫לאיי ישס ליל דסא בכלי שע״ג קרקע לא כמבואר ענתות‬ ‫ולעין נגןוג‬ ‫וכהיג מנואל נירש׳ מרומזת גני‬ ‫פ*‪ 0‬וכימ‬ ‫ש א ל ד‪-‬‬ ‫]אנרהם ונעל אחותו םשה יוסף נסעו לםדה״י והיו דרינ‬ ‫ביחד נאי עדי השדה נטעקםיקא עתה נ׳ אברהם לאשת‬ ‫כאן שבעל אחותו סשד‪ .‫צפנת‬ ‫׳«לית‬ ‫עי׳ ניד ונדרח ואו נתתפכו נפנים חדשות מעש כל סני‬ ‫פענח‬ ‫‪mmn‬‬ ‫לג‬ ‫עיא וג• כסניס כתמיד וכמו נ»נח‪1‬ס דן ם״נ פיג וסיד‬ ‫חס ריל התום' סנתדרין דף ח׳ עינ ולכן ננ׳ ספק סללה‬ ‫ועי גיפין דף טי( נני‬ ‫נשיאי אחיי עיש ברש״ ותא אס כן כעת אנס איא בלל‬ ‫הגדר דממת דן ר רנא גבי רובע וכזי וכליסות דף כץ‬ ‫סיטת‬ ‫מחיבמח וכן מבואר‬ ‫״מ עינ דיש גלגל גני‬ ‫דף‬ ‫דחרי היא אשח אח ומס פ י ן כלל לשקוה ועי כתובות דף‬ ‫מיו גני‬ ‫אחיו ועיכ דכל שלא נתנרר נכיד ע״‬ ‫נשיא׳‬ ‫נהפן חדנר בלל ואפטר לדעתי‬ ‫עדים כדח בירח לא‬ ‫דאללנו איא זה דצרין כיד סמוכים לזח‬ ‫]ס[ נגדל תלמניס‬ ‫ואכמיל בזח‬ ‫נסל׳ נכורות על דף ״ נ עינ לא‬ ‫דיק כלל‬ ‫]ו—ז[‬ ‫הן מחלוקח דפרה גני‬ ‫הנה‬ ‫איוינ הגדל כך‬ ‫דעכשיו שגורה לנו התורה ]יין[ דטמא מת נלא‬ ‫הזאה מטמא ןחינ על כימ״ק ישאל‬ ‫נטהר מוה !נזה‬ ‫פליג׳‬ ‫גופא‬ ‫ינריס‬ ‫ועיי הזאה‬ ‫סרמניס והראני ר ורש׳׳‬ ‫ת״‬ ‫וחיי אס לי נכמנת הזאת א! צריך נתינה לטהרו ע'‬ ‫ץמא דף מ״נ ויף ייל עיש ונלשיי סיטת לף ניח ע״נ‬ ‫יליט וסנהדרין דף עיז ועיש הרמניס נהלי פיא פ״ םיז‬ ‫עיש כתשנת וומקא על איזנ א״כ כעת היה מלקט לצירן‬ ‫תאלס זה ס״ל ללי לל״מ יל" נ׳ זה כוונת שניה לצורך ור״‬ ‫וליש לאשס סיל אזלינ.‬יוסף חלה והניאיהו לעיר נדילו‬ ‫וסת בביהיח לאחר אחה יטיס שגעשה לו‬ ‫גיתוח‬ ‫בםגיא‬ ‫דיכי והאריך נפרטים ומקונן על ע*םי שגשאר כלי וומתא‬ ‫וכ׳ לאשתו כתובת חדשה שלו טחםת ששינה דירתו שלא‬ ‫טינ לו להיות לנח יחידי נאוחי םקים וביום זה כיכ‬ ‫קבלה‬ . נמל כמנה א׳‬ ‫נזרח מלן וכן‬ ‫הן ומלבין לף ליא אס־ל לקנות נית כוי ל״ל לאף לזה‬ ‫לין לא קנין נאמת לק מ״מ ס״ל כיון וסיל‬ ‫למערבי!‬ ‫ללבר הרפות א׳ למנטר כיי ע״ש סוס זה קני! ]מנואל[‬ ‫וכמו שרשיפא לפסחים לף כיז ע״נ אף אם לא ישב עליו‬ ‫זה גיפא הנאה לנית‪1‬קף לו לנל ועי נתוס׳ עיז וף מיח‬ ‫ע־נ‬ ‫נני‬ ‫נאס״ה‬ ‫נטיעה‬ ‫גיסא הנאה עיש ולכך‬ ‫לזה‬ ‫באסיר אף לא ילן כלל אבל אשרה ללנר מניס לא הוה‬ ‫קנץ כלל וגס‬ ‫ערני.

‬‬ ‫אהלן נפסל• •צתק ני•‬ ‫פענח‬ ‫נאמנת לניט‬ ‫אף‬ ‫צמיד‬ ‫נאמנים ואנמיל נזם ועי נלמניס נהל׳‬ ‫‪1‬לו‪ 0‬פיו ופ*‪ 6‬טנלוס אשס נאמן‬ ‫עולננן‬ ‫ננלל‬ ‫עדוס‬ ‫ליל למסית רק בנדל נל׳ מלסא ליל והאיש מס ומימלא‬ ‫חתנו ע״ש נלםניס וחוקי גוה ‪1‬נאמה‬ ‫חשש זיף לק כן‬ ‫הנלל‬ ‫צא‬ ‫דסחולס אמלח לע״ לשע איא לניד‬ ‫ליצ‬ ‫לעםוח שוס פסולס ולקים השמל מסא״נ נמקויס זח‬ ‫םלשנ״ס שם ואיש מיש חתוס׳ אנצ פ ״ קלונ לא אכפח‬ ‫לן ‪1‬צנן מצינ! ננינוין וף פיא מינ נני נש קלת לנן ננס‬ ‫איא למלאוח מים ננמ׳ ואמו‬ ‫וג״לן‬ ‫שמס תשש ונילש׳‬ ‫משמע לפסול ח״א לחק! הנפ וע׳ נלשניה נינ וף קנית‬ ‫דננולן איא לקבל! לנאמן ואף דלכאווס מנמ׳ סנסווין וף‬ ‫ניס לא מסמפ לק וה צלנא דסיל וושפ לא‬ ‫וסיל‬ ‫וף‬ ‫כיו‬ ‫הנוף‬ ‫פסול‬ ‫ולהנפיס נשל אבל אנ! וסיל דהוה פס!ל‬ ‫הניף וקיל איא וה ויק נקלונ ואשה מהנ׳ וזה וק נוהיכ‬ ‫וקלונ נשל נמקוס אתל !פ׳ נילש׳ סנהווין פ״ו היא והינ‬ ‫נוס צא מצינו מווס כו׳ ונאמת נול פסול הנוף צכיפ לא‬ ‫פסול לק מכאן ולקנא ופ״י נ״ו ומאי האלנס׳ נוס נמיש‬ ‫הלמניס‬ ‫ויל‬ ‫לישא מסמה‬ ‫נפסימ‬ ‫סינ‬ ‫דינמוס‬ ‫ואס!ו‬ ‫ננ• סלנתיו‬ ‫דיהלנ נשניל וה משים דלמסוה פסול סגוף‬ ‫א״א בלא עדים ובלא נ״ו לניע וכן מנואל נילש׳ סנהולין‬ ‫פינ שס ופ״ הוואס פיו אף לל״ א״א‬ ‫אמלינן‬ ‫דסממשס‬ ‫לנעלי‬ ‫לפסלו סוס נפלה מקצסס‬ ‫שקל‬ ‫כיון‬ ‫ננונס מלה‬ ‫לניד‬ ‫ואין‬ ‫ולנא‬ ‫לפסלו ולק‬ ‫״פולין‬ ‫אנו‬ ‫סיל‬ ‫ואף‬ ‫אם‬ .‬חר‬ ‫מו איא להחיוז׳ והארכתי בזח‬ ‫וגצא‬ ‫הלנה נייר מיש נירש׳ ספיו וינמוח ותוספי פ•• דנחונוח‬ ‫וע׳‬ ‫מויס‬ ‫ניב‬ ‫דף‬ ‫נינ דף קליד מינ גבי נניס אף למיו נלסס׳‬ ‫לא‬ ‫ונגול מ״ש‬ ‫מחני‬ ‫וגפ עצמו נלא‬ ‫נפיא מסל׳‬ ‫הלמניס זיל‬ ‫גלוקין דאיא להחיל דנל שתינין מיתה נצא פדיס עיש ולא‬ ‫ליל נשיפה ליה נניעין דף ‪7‬׳ ודף יי( פ־נ‬ ‫ליל‬ ‫בירור‬ ‫לנדל‬ ‫וכאן‬ ‫נננו‬ ‫ונימ‬ ‫ליל לגדר פועל ועי נירש׳ פינ‬ ‫וקדושין אין ע‪-‬א נא״א נלוס ונירש׳ פיו‬ ‫מלמו‬ ‫ושס‬ ‫נוכיפ‬ ‫וסופה‬ ‫הגלל של הנפ ללימ וק״ל פית וצויא הגלל‬ ‫פצ כגלושין א״א נלא פליס ה־נ הנילול‬ ‫עיב‬ ‫גיסין‬ ‫וף‬ ‫ני‬ ‫מיתה‬ ‫זה‬ ‫לח‬ ‫שין‬ ‫צלין עליס ופי‬ ‫וין פיס פ״א וקיפין לף קיו אנצ‬ ‫נפדים‬ ‫דאין וס מתיל נצל לליון‬ ‫קלפין לף ״ל ולף נ׳ ע־נ לק זה דנל נונפיס ניון דצית‬ ‫נס נמנ מוהרה וצכן הוה קיל‬ ‫טנמות‬ ‫דף‬ ‫צומל‬ ‫ציד‬ ‫וינפ גיפ משוס דזס הוה מיי נזה״נ זיקה וצנן יש שיפה‬ ‫ניבמוה דף קיז ילא מהנ• שס מיאין פיש וזה ליצ עינונא‬ ‫אקילי‬ ‫וזה‬ ‫ליל‬ ‫צא‬ ‫נדל נזהיב לק למה שהיא אנווא‬ ‫ננעל וזה אומל כזה מה ומימלא מוהלה‪ .‬‬ ‫וכנראה לא נתב לה אח הסוף שלא להבהיל את אחיהו‬ ‫נשסועת פתאים — אם‬ ‫אבדדס הגיל‬ ‫בכתב ]ע•‬ ‫אפשר לספון על עדותו של‬ ‫דהוי פסול לעדות סחמת סםלית אף‬ ‫בהה •ט‬ ‫ונם‬ ‫«״נ‬ ‫הקרבן נתאי׳‬ ‫בתרא סםפקא‬ ‫דהוי‬ ‫בהאשה‬ ‫ליי[‪.‫‪66‬‬ ‫צפנת‬ ‫***ת^בית‬ ‫ו^לד‪ .‬‬ ‫והנה לנאל וה סקצל סיליעס‬ ‫דאושפאל מכתנו קבלה•‬ ‫אן בקיצול כן פיקד הניי‬ ‫מוחלס‬ ‫ומימצא‬ ‫ואין לס נמל או וס החל יין ופ׳ נחום׳ דף פיח ונדל‬ ‫הפיו‬ ‫נישי.‬זמויתו םםני טלתב כי נעלה שונב סםונן כבירח‬ ‫אוד נהוזז‬ ‫לה‬ ‫וכתב‬ ‫» ‪ r t j‬סהפדטיס שנתב לאשר‪•.‬אן מ״מ יש צו‬ ‫ונס‬ ‫מהילה‬ ‫וין‬ ‫ולזה ללין ניל וההל וכמ״ש והנס נל‬ ‫לנל שצלין ניד ללין צזה ענ״פ נשל צא פקוצ לין מחמה‬ ‫לשע וזה נול אל תשת לשע על צלילן כאני קנהללין דף‬ ‫כיז‬ ‫עיא‬ ‫הנוף וא״א לוין עיי פיו אף אס אינו‬ ‫שקול‬ ‫משקל נצל ומאוד סאלכס׳ נזה נהן דנינ דף קנינו פ״א‬ ‫שם ולס פד ספיד לאשה‬ ‫כו׳ ליל משום ונאמס לפשסס המשנה וינמות וף פיז מינ‬ ‫סן‬ ‫סיגתיו צא חנשא אמי שס ממ״נ קפלו‬ ‫והא‬ ‫משוס‬ ‫לבנו נפי! מסל׳ נלושין םיכ נני משאליס »»א שהעיו לס‬ ‫דלא מהני‬ ‫מתשוו ומה‬ ‫הא אס מת צא שין נלל פווח וויאי מומוס וע־כ‬ ‫זה‬ ‫נלמניס‬ ‫אן שם ייק ונשאח ע*< פיו ליל נצא סתל ניו וכן ליק‬ ‫ונכולוס‬ ‫ניוש׳ ביבמוח סיב גני מה דק״ל לויי‬ ‫ננ׳ סיווס על שפל על שלא נפשה נולן ומח למחלקים נין‬ ‫לאחל נשואין מוחלמ לסנשא לו נמנוא׳ ננמ׳ שס‬ ‫ודף ציא‬ ‫נוה ונקופח ומי‬ ‫פינ‬ ‫נני כסל מנונס אס אמלינן שמת סאיס‬ ‫דף מינ ונלמנים וואנ״ו‬ ‫היא מותרס אבל מדרבנן הוס עדות ונימ ששין לזמר‬ ‫לא מהמן עיש ונאמח ספמס וכ סיכ׳‬ ‫יום נ׳ ••נ כסלו סרפ״ס דודנסק להלנ סמופלנ כמהוליל‬ ‫סן‬ ‫נ״מ שהאמינה נו׳ דף מיס טיב ודף קי״ז פינ מיש בחוקי‬ ‫דמה ג״מ נין מיתה לגמשין עיש ונהן וכחונוח‬ ‫תעונו‪.‬ ‫דנני מד‬ ‫סוף הל׳ נוושין ונפ״נ מהל׳‬ ‫נקט והמ״י וננ• שאל נקע לק‬ ‫נחמניס לימל לא נדל פיות ומאוד סארנס• דוה ננלל הן‬ ‫דף‬ ‫מתציקת ליבמות‬ ‫צינ הולאה‬ ‫הוראה הוה וה עלות‬ ‫או טעוח עיש ולמיד‬ ‫ודין שאנו מאמינים לא שוה ניל•‬ ‫מנתא לק מלות אן לק המר ניל ונמיס ההוס׳ חולי! לף‬ ‫ל״י‬ ‫מיא‬ ‫ינל‬ ‫ווה‬ ‫נמשן ולנן למיינן נינמות לף ל״נ‬ ‫מיא הואיל ואמא• לנ״ד כקלא לקמי נשואי! וליל דוכ לא‬ ‫נפסק למת נעלה לק‬ ‫עיפ ניל וכל לנע ורנע סוה וס‬ ‫התר וכסו קווס נש‪1‬אין דהא לא אמלינין ווא׳ מת ונמיס‬ ‫התנו שם ונס צלתה אסולה וליל ואס נשיו ה לאתל מ••‬ ‫סיח ומס נלא נניס לא מסנ• חליצמה לספור סללה דסמא‬ ‫נח הוה כלל אססו וכן •יל וצלה צלינה הסל ניד‬ ‫וצח מהנ• התל שלה לזפ לק‬ ‫צינ ננ׳ הלנה וקלקלה אתי ן‬ ‫נסנ׳ נליםין‬ ‫פיו‬ ‫סיר‬ ‫»*•‬ ‫פיו‬ ‫אסורה‬ ‫ונשחת‬ ‫נפיע‬ ‫‪ p‬חולאה ועיש נינמית וף‬ ‫ושמיחן פנויה ופי‬ ‫ונקס‬ ‫למשא לו ‪1‬וס‬ ‫סמוס‬ ‫והא‬ ‫׳נלמנים‬ ‫ולפיא וסוליוס דנני עיא ממכנ ססל ניי עיש‬ ‫ופנס ונר וצריך הסר ביו אס הסירו שלא נדס לא סוס‬ ‫כלל סתר ופי מיש רש״ מצה וף נין פיח ננ׳ הסר ננור‬ ‫נ״פ‬ ‫גני‬ ‫וימנל‬ ‫וניכ הימנים נהלי נכולומ פינ‬ ‫דף‬ ‫מ׳ פיא ננ׳ ניצה אחת אס צא‬ ‫מיפן משמפ פס דאף אם לא מלא נילס אתות סנטו אקיל‬ ‫אם שסהו טון שלא עשה בדיה‬ ‫אס‬ ‫נשאם צא‬ ‫ואיכ‬ ‫אין גט‬ ‫משאלים‬ ‫סצא הא ליכא התל ניד דמשמסין לניד‬ ‫כמטאל נינמוס דף קניא ופן כקשה נסינ זיל וצנן דיק‬ ‫רנגו דהעיד לס וסא סלכם ונשאס ופי נשטפות דף ליג‬ ‫פינ‬ ‫לד•‬ ‫נזה‬ ‫וסיא מאמינם לו ו ד נוה ואיצ הסל ניד‬ ‫ולכן מנואל בילש• סטיו דהיא‬ ‫ואין‬ ‫י א ואשס‬ ‫ליין‬ ‫ניו‬ ‫ר‪.

‬‬ ‫תשובו‪. לסם ע‪1‬פוין מל‬ ‫ואס נול‬ ‫לליון‬ ‫קנלס‬ ‫לק‬ ‫וס‬ ‫קנרס׳ לא‬ ‫בלנד‬ ‫אין‬ ‫נדיע ונאמן‬ ‫שיפיל‬ ‫עלי ואכמיל‬ ‫דין ״ל‬ ‫אן עסציס‬ ‫סישינן‬ ‫וינו‬ ‫לעכקר‬ ‫סהנ׳ או נלא קישור‬ ‫קנסום‬ ‫ומאוד‬ ‫לגו ללאיס ועיס נאשם‬ ‫אין‬ ‫זס ורק‬ ‫נור מעשס נעלמא ומי ששממ מן סמסי‪-‬יס סוס‬ ‫במו שהוא יופ שוס מת וסוא מעיו נניד ומסירין על פיו‬ ‫צא‬ ‫על‬ ‫יו׳‬ ‫סמסליס וכן נבל הנוכל ננמ׳ ונרמניס דל‬ ‫שאסר או סאשה עצמה אומרס עס נעלי ע ״ וס ששמע‬ ‫ומסני ולכך נסנו ססוק׳ נניסין‬ ‫דף‬ ‫כיס‬ ‫מינ‬ ‫ולומר‬ ‫שימוס לא ס!ס מסליס משוס לאיא לומר למי ששמע ממנו‬ ‫מס ולכן נשנדס יש שיסה דלא עסט מסליס נט עכויס‬ ‫‪ n‬נינ דאין אנו עופידן כן‬ ‫וזין‬ ‫ננויס‬ ‫נפסול׳‬ ‫פסלים‬ ‫לשעיס »סני אף נשפר‬ ‫עווס‬ ‫ונפרס נאנוס לכסונ שם עוד ונדים פלסיס וכיק‬ ‫על‬ ‫דנןזיק‬ ‫זס נאען על זה וטור כן וינעוס לף ליס נט י‪.‬ר׳‬ ‫אשס‬ ‫נניס נהן‬ ‫יו׳‬ ‫דדמ וכנלל סן דכסונוס דף כיו‬ ‫מינ שכלי אוענסו ונדל ‪01‬‬ ‫ישאל‬ ‫קנר‬ ‫בסיף‬ ‫שקנרסי‬ ‫׳נמייז‬ ‫ונליס שס דסוה נור עפשס‪.‬‬ ‫אך כאן‬ ‫נצלן לנו ליךס סעבסנ שכסנ שנוע שזה נס״‬ ‫ונס‬ ‫כי סאשס אנס נאענס מחמס‬ ‫ללאוס‬ ‫סאנלס‬ ‫דסוס נס מסוסה לכן היא לס‬ ‫ניכ צא מסמנא‬ ‫נמנואל‬ ‫ננע׳ דף ק״ז לדיין ]ססד הסוף[‪* .‬‬ ‫סימן ? ‪X‬‬ ‫שאלד‪-‬‬ ‫]בםשנה‬ ‫דנתובידו פיד אין האב חייב לק את נחו נו‬ ‫ופה׳ס להרסנים‬ ‫דהלכתא כראביע וברםבים נהלי •ישית‬ ‫פי״ד פסק שעד ו׳ שנים מחויב לזון ‪ nt‬בתו יבהגהים‬ ‫שם כ׳‬ ‫םתקנת או שא ־ אם‬ ‫שזה‬ ‫דםירי‬ ‫הנ״ל‬ ‫לאחר‬ ‫נוכל‬ ‫לפ׳‬ ‫הםשנה‬ ‫שש[‪.‫^‬ ‫צפנת »‬ ‫«‬ ‫א‪ 0‬אפס מימ אין עליו פסול סניף בן דל סנפ־ נעמיס‬ ‫‪ 0 0‬ואף‬ ‫»» עלמס זס ליי• דשם סשו‪ 0‬חס רק‬ ‫דאינ‬ ‫לעווס אחרת אנל לזס סדני נעצמו לי" נוואי לא ועיכ‬ ‫וייק נףל דנם פסול של סורס כשר לעווס אשס ונאעס‬ ‫הנ״ סיל נסנטורץ פינ דמוער לםכמיס כשר לפווס אשס‬ ‫ועי בלסון לגדי ריס דף‬ ‫לליון‬ ‫דסלק>‬ ‫עשוס‬ ‫מ‬ ‫מיש‬ ‫עיא‬ ‫סעעם דפסול‬ ‫ועיש נילס׳ מס נט ספטסי ׳וניס‬ ‫פלנסא ודא י ד י נעטוס וטלס־ ‪0‬ס צוינ׳ נפשים ונסך‬ ‫לקנהוטן‬ ‫ניז‬ ‫לף‬ ‫עיש ונילס־ ניסין פי* יסיל וכותים‬ ‫נאמה כשלים לייכי נפשיס יכן עיכס נמכוס וף ס׳‬ ‫פינ‬ ‫יוס‬ ‫דל‬ ‫פיש נוס ונט נס פסולים משים ואין ממזיקים‬ ‫דאין נקיאין ע׳ קדושין וף עיי ילש״ עמוס‬ ‫י ף ליו ללא‬ ‫סיל קווש׳ כסף ושסל והוס ננול ססשיד פל סונר לא דנו‬ ‫פיוס‬ ‫ולא מעידו ודל לא מחמס שקל לק וין וכומ איני‬ ‫נעוונ ועלנין וף ליא ווס ליל נסכוטן וף כיו עינ נט‬ ‫סשוו פל עלמס לאפוקס ועיולמ עיש ומאוד סאלכס׳ מס‬ ‫נשיסס סלמניס זיל נסל׳ מאיס וסלאניל זיל ונהלי מפשל‬ ‫ואכמיל‬ ‫נוה‬ ‫בך איא‬ ‫עכיפ‬ ‫לביר לוון שוס ונל אשל‬ ‫שאינו משקו ולא‬ ‫צויך ניו מיפ פסול ננול לשע אף‬ ‫נהנ״ מה והאונס׳ מס ננ׳ פלי קלושין פסולים אס ליל‬ ‫ואין סקוושין נלל או ואין נאמנים ובן נט אלס‬ ‫לף עיא אס דל לאין נ י ו מקנלין אוסי או‬ ‫לניסין‬ ‫לאינו מלל‬ ‫פו אף לונל שסעויס עישיס סדנר לא ננדר סנדס נניל‬ ‫ופסולים‬ ‫לא‬ ‫יוא׳‬ ‫סוס נלל לא נס ולא קדושין מסמס‬ ‫סקול סגוף אן נאמת וס צויך ניד לפוסלו ולכן‬ ‫היי‬ ‫אס לא‬ ‫טסים‬ ‫פסילין‬ ‫לאימי לנל סוס כשרים לעשוס גס‬ ‫וקוושין לשיסס סילש׳‬ ‫מסמס‬ ‫וניו לא פסלו אותם לק‬ ‫ו‬ ‫‪ft‬‬ ‫ימ־ נמשך‬ ‫פענח‬ ‫לר‬ ‫י מ ו הן‬ ‫ל מ דף ל׳ מיג נגי‬ ‫נסםק‬ ‫עסאס פיס מיש הסיס• דף ליס מינ להא צלין לססוס‬ ‫כל נ׳ וסללו סלאשט© דזס כל‬ ‫ולכן‬ ‫סושס‬ ‫לסד‬ ‫סיל‬ ‫וזיזן‬ ‫בסן‬ ‫נפלס‬ ‫עיים‬ ‫יעי׳‬ ‫נלין‬ ‫לסנדל‬ ‫סשסד‬ ‫סוס‬ ‫פסול הניף‬ ‫כסיס׳ נ״ק דף סיס וחיו רק‬ ‫אס‬ ‫דדל‬ ‫מפני‬ ‫קנלס לנאמן פלי לסנהולין וף ד ד וקיל לרש׳׳ דמרכאוס‬ ‫לא נלע מקנלס ולכן כסנ נין.‬‬ ‫עעףק‬ ‫מיי איל סרפיז יראס ננתונוס וף סיס פיג קסט‬ ‫סינ‬ ‫קסניס‬ ‫לביפ‬ ‫אן לשיי ‪ pen‬סיל לדק ‪06‬‬ ‫צרין לזין אמס ניכ פיש נרש*• דף סיס מיש אן‬ ‫זסרייף סיל‬ ‫דעו שש‬ ‫סלסניס‬ ‫צרין לזון פיס דין יטמ דנם שלא‬ ‫מנשיאה פ־ נסומס יף ניו עיא ינר״ף סס ינלמטה »*נ‬ ‫ופייס סהל׳ אישיס ומחמת כמן ו פ " מהוה‬ ‫נסמינ‬ ‫נה‬ ‫דמניאל‬ ‫ניק‬ ‫וכן‬ ‫וף‬ ‫ניס‬ ‫ונגדר סטפס‬ ‫לנט אס צרין ציסן פכר ודה וספ‬ ‫ניס ו צ ד ן זס יק נאשתו פספס רסיאס‬ ‫לץ ולא מסט ע ״ מכויס‬ ‫אבל אס נתפגרס פנייה מסכו מאי תאמת זה מליא בהן‬ ‫נט מצאו נשסל שס שני דנדס א׳ דנסנ‬ ‫דף סיס גט צמסיס ניפ זבן כאן ‪ on‬נרס‬ ‫ע׳ נסל׳ אסינ משוס דשם סוס‬ ‫ואכיףל וסנה‬ ‫יש לסאלין מס וכעו ואיי לדק‬ ‫עקנלין אוםם ננלל נמר ולא שאנס עליס כלל ולכן ידלנו‬ ‫ניע לנ! רק לנדר לץ וע״ זס איא לנו לקנל‬ ‫מספר לנו עוד מטס אשר אק ננמיס לסדין נאמן נס על‬ ‫שאנו מסירים ע ״ סקול‬ ‫אנו ׳טליס לששוס פסול סנוף נלשמיס ולק ניל דין‬ ‫משים וידסס‬ ‫של ננט אף אס אינו משקר רק ניד א^ להסיר אבל אס‬ ‫אס‬ ‫זא״ לסידל נבידוס נעוס שאין פונסק ואין‬ ‫עעשס על פלוט שפס ולכך נלא‬ ‫לנליס‬ ‫נעו‬ ‫אנו רוצים‬ ‫אומס ספםיליס לפסול סנוף לק מממס משקל ולמסליס לא‬ ‫דוס‬ ‫ננכרי‬ ‫נסן‬ ‫ססעל‬ ‫סנוף או נדי ככלי חס איא לפשוס אף לנל שאינו מסייס‬ ‫וסנה נכלי גיכ עלנל‬ ‫נכרי אמס נד ונאמח ליין סוה נישרא׳ נעור סזינן‬ ‫לו‬ ‫וננימ‬ ‫סשש עשקל ולכן אצלנו דאין לנו ניד ספונים איא לעסיס‬ ‫יעשקר סוס פסיל סניף ע׳ נעמיס דף מיז עיא ללנלין‬ ‫ואכמיל וע־ רשיי ניסין יף ס׳ עינ ריל לא‬ ‫ב״מ׳ ספ*‪ 6‬נגינזין דלא מסט‬ ‫לא נשתקע שם םנמליס ודמ מס לכן‬ ‫ע״‬ ‫סוס‬ ‫ר ונירש׳ ענילס פיד מ ע ו סקוק פליו‬ ‫חשש ולא טלול נעייס וניל איי לפסלם לק על כל אסד‬ ‫ואכמיל‬ ‫לגפ‬ ‫עמיצס על פליס נשפר אס לא‬ ‫דף‬ ‫ורגע‬ ‫»‪0‬אס‬ ‫רק םחם מס ונם סארכיזי נזס‬ ‫דוגר‬ ‫סנסונ נשמל ום‬ ‫מחלוקת דניק‬ ‫סזא וכן נימ גני קרנסס ליוס עי בית דף ‪rp‬‬ ‫‪ tn‬ומ׳ריס‬ ‫דף ליה פינ ונזיר דף ניד ושס נקש ס»ס אשמו אם •טוס‬ ‫ילד•‬ .

‬‬ ‫גלול‬ ‫עינ עיש במוס׳ דזה לק מבאן ולהנא‬ ‫מחלקח דקדישין לף ליו ע״א לימ וליי ישס משמע לכושר‬ ‫ר״ נאזן שינס מומר אי. נדל יבוס‬ ‫וליל אף‬ ‫״וש שימח סגאניס אשר כבר האריכו בזח[ אן הנדר‬ ‫סימן פ׳‬ ‫דהא שישח‬ ‫פענח‬ ‫ואמר שס ונן ‪0‬׳ אין ווקק לינוס‬ ‫מא‬ ‫לכאירת‬ ‫מניאו‬ ‫שנועוח‬ ‫וף שיו‬ ‫ילדןיח לינא משיחה עיש ועמיש הימניס ז״ל נסה״מ מיע‬ ‫ליו והוא מססי׳ פ׳ נשא שעיי משיחה של כיש של אסימ‬ ‫ככליס‬ ‫נחקדשו‬ ‫כל‬ ‫דנענדו‬ ‫לעי.‬‬ ‫אחדשיה‬ ‫קנלח׳ מנחנ נ׳ עס הלועס ומס נוחנ גור סן לניק רף‬ ‫ק״‬ ‫ע־נ‬ ‫שייך‬ ‫לא‬ ‫נצל לכאן דא״כ אנה זקוקה כלל‬ ‫וחיו אי. נמה‬ ‫ננ׳ חסאס שמחו נעליס אדעתא להנא לא‬ ‫הקליש ואיכ לא הוה חסאח כלל ומה לנו הלנה לק לליל‬ ‫דשם‬ ‫פקע‬ ‫המקליש‬ ‫דעת‬ ‫לנאמח לא נשאל נה שים‬ ‫קדושה‬ ‫דהרי לא‬ ‫כמנואר‬ ‫נכימ כנורות דף מיז ותמורה דף ״ס ונזיר לא‬ ‫מועל׳.‫צפנת‬ ‫‪68‬‬ ‫ילדה ממנו מאי אס נס זח נימא‬ ‫שאלות ותשומת‬ ‫דגרמא נעלמא כמיש‬ ‫החום׳ כחוניח דף ליש נני צער וכן נימ אס גרש אשחו‬ ‫מעוניח אס‬ ‫לרין לשלם שכר חיה וכן אס אז כקרננוח‬ ‫על מ׳ ינאמח זה ל״ל נניייס י ף ליה עינ לפיכן אס‬ ‫סמלה‬ ‫ליל קייס שיצדס ונס ״ל ננ• מזנה ס א מה פלא‬ ‫נת־סכה ויש נוס להאר־ן הרנה גני מינקח מזנה ובגר שה‬ ‫זאכמ״ל נזה יוסף ראזין רנ יש‪ -‬הגיל‪. לק הלכה‬ ‫ולין מסית לאקול‬ ‫מהנ׳ נזה אלעחא הינ ננ• ׳נמה אן נ״מ‬ ‫וגכ׳ ארוסה‬ ‫יעיין לא הזה קנין רק יין החורה נזה לא שיין לומר‬ ‫אדעתא ומסיק יליכא ומאוד הארכתי כזה עכיס לא שין‬ ‫כצל לק‬ ‫גדל סעס כגאונים כך דכיון דחזינן נקנהדרין‬ ‫לף מיו וכימ נקפ נילו לחזול וזח הגלל לא מחמת שהוא‬ ‫ישרא׳ רק נידו וכיו! לננ• ינוס צריך רק‬ ‫ואף לגמ אחת לאחל הנפילה צא‬ ‫נעולמו‬ ‫ע'‬ ‫לתאריך נזה‬ ‫ינמות‬ ‫דף‬ ‫ק״א‬ ‫נשעת נפילה‬ ‫יהי׳ ננדר לא הוה‬ ‫ע״נ וכימ נזת ומאוד יש‬ ‫נגדר שיסת רש" שנח דף קליו ונדת דף‬ ‫מיג עיב גני אה נשמח מימת סנמל סוס או סילו הגסל‬ ‫ונסיקס׳ שנס נמס‬ ‫חזו‬ ‫לגוזלי‬ ‫גול‬ ‫וגפינו אס נחממר לאחד קדושין וחנה בגיל מומר‬ ‫לא‬ ‫כע״א‬ ‫סוה‬ ‫]ונאמח נזס הגדל יש בזה כמה‬ ‫עיש‬ ‫סחירוח נונר׳ רננו הרמנ״ס ז״ל גני גדל מומל לסנפיס‬ ‫נלך‬ ‫אס הוה כמין‬ ‫יעיז יף כיו שינ ודף כי! ועחיש‬ ‫נהלי אנייה ש״א יהוה מין ויהל׳ רוצח שיי ונהל׳ עיוח‬ ‫ונהל׳ ממויס פיג יפהימ נסיא דחולין ומימ לקרנן פסק‬ ‫מהל׳‬ ‫נפיז‬ ‫נפרהשיא‬ ‫בגניה‬ ‫ימקנלין‬ ‫אין מקנלין‬ ‫ועי‬ ‫ממנו אף דמן ממלל שנח‬ ‫ניכוין דף מיה ע״נ גני נר‬ ‫שרזר לסורו[ ״ע׳ נספר׳ פ׳ שלח פיס׳ ק״נ יננ׳ ע״ז לית‬ ‫נה‬ ‫רך‬ ‫חיא‬ ‫ישוקד‬ ‫יזה‬ ‫עון נוי וילא כמ״ש סרנ נשפר המורה‬ ‫קאי רק על עיא והניר דס־ל לכססר׳ דסוה‬ ‫נשקע מהס היסיס ונגור הן וקדושין יף ליו ע״א הגיל‬ ‫משיחה מישה‬ ‫מיז אדר חרשינו יווינסק שונינו ללרב המפורסם‬ ‫הגדול‬ ‫זה‬ ‫של‬ ‫הנאוניס אך מימ הוה שינוס דחויה‬ ‫יעי ישיי ע״ז יף נינ עינ נני נליס של אחז לסיו וצרין‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬ ‫עיש‬ ‫פקע מסס‬ ‫ולנן ס״ל‬ ‫לסיד שס יכיון‬ ‫קהינ אף של המציאות חכליס‬ ‫של משס רננו לאף דססק רננו הימניס זיל נהלי כסמ״ק‬ ‫פיא‬ ‫ה״ג‬ ‫דכליס שנשנמ‬ ‫דאין מחקניס אוחס מימ אס‬ ‫אסיח‬ ‫ללחל שסחיכן כטייס ואיצ קוושח‬ ‫כיש‬ ‫יק סס‬ ‫עיש ודיל ייף דעיכ נעשו פנים חושות דסא הס פסילים‬ ‫מתחילח ועיי החכח הוה סדשיס מימ חצויה נשאיה נהס‬ ‫ולנך סש קדושין ועי‬ ‫א״ס לא יהי׳‬ ‫לעולם מ מ‬ ‫נתיכ ס׳ ציו דכהיג צאחי חסימ‬ ‫צריכים משיחח‬ ‫אסיח‬ ‫דסצויה נשארה‬ ‫ע״ עיז פקע הצורה סיאשונס וציין משיחה‬ ‫אחרח והינה יש צהאייך נזה נשימח ישנים פסחיס‬ ‫קינ‬ ‫ומומר‬ ‫דף‬ ‫אף לאחר שעשה תשונה אסיר לאכול קדשים‬ ‫וסן ומנחיח יף קיש זה רק אנסנ׳ נמוח דחינו‬ ‫קישיס‬ ‫נחיף אנל לא על עיז ע״ש נזה ואנמיל אן וס רק לגיר‬ ‫יין שמיס ינל ציין קיי״ל נקישין‬ ‫יף ״ח‬ ‫יישלא׳ מומר‬ ‫•ורש אביו ואף שיש חשונת הנאיניס נזס ועי נלמניס נסצ'‬ ‫נחצות רק מחמת קנס ועיש כהג״א ואנמיל נזה וגס יש‬ ‫נימ נין עיח אחח או יחיד ונדר מיש התוס׳ נינמוח דף‬ ‫קייס גני בוחיס ונכזרוח דף נ׳ עינ ]חסר הסיף[*‬ ‫סימן פאי‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫]א( לנאל למה כ׳ הרמניס פינ סיח מהי סוסה דנא על‬ ‫ארוסתו נניח חמיו אינס שומה מחמח שחשינ אין מנפל‬ ‫סנוקס‬ . זוקק לינוס והק׳‬ ‫נרקת‬ ‫אס נתלשא לאחל מיחס הבעל לדיון ניבמוח רף ק״ח‬ ‫ונשעת נסילס לא‬ ‫רף ״ז נין הס עלמס לבנהס עיש בזה ובאמח עיקר סן‬ ‫מומר והב׳ הוא כופר נכל ה׳ חינייהו עדיף וכ׳ רננו ויל‬ ‫שכנות‬ ‫רף‬ ‫כך ע׳ נהיג בסיף הלי קדושין דמחלק שס מסך ליבמות‬ ‫]אשה זקוקה לחציצה ויש לנעל החח שני אחיס האחד הוא‬ ‫ישרא׳ חלילה‬ ‫לחיי ביבמות‬ ‫ס' יהי עד נ׳ שגה וכמו סל־ס חמה‬ ‫למ״ז א׳ חין הבוסר בנל החולה מ׳ גלע לגבי חליצה ]הנה‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫צהן שינשאו‬ ‫ואכמיל משוס ונשעת נפילה לא הו.‬‬ ‫ששנהס שויס נזה ואין נימ ח׳ משנהס יחלק ־ וקשה צהשוא׳‬ ‫ממשיכ נשויח חחיס אנהעיז ס" עינ דהרי סעס ספוסריס הוא‬ ‫מדך דביק דף ק״ לסו׳ איחלנא למוכח ריזדעתא דהכ׳ צא‬ ‫חישל נפשה שחהא וקוקה צינס חומר וזס שייך נינס מומר‬ ‫חשא״כ נכופר נכל אפשר לו לשינ נחשינה ־ ונפרש‬ ‫בזמנינו‬ ‫למומר ‪ -‬זה נרע ששי‬ ‫מכופר נכול ואיכ הליצח המומר לא חפשר מחליצת הנופר נכול[‬ ‫יום ג׳‬ ‫מאיר שי' לאייש‬ ‫ושם לו‬ ‫נששן נשיח הירי‬ ‫כמכונה ליל הילדעסהמעל‪. חסילש נגמ׳ שס נ ן ויניס וחליצה‬ ‫הוס זה דין‬ ‫מ־מלא זיקה רחמנא נמו למבואר נינמוח ננ״מ נזה‬ ‫דף‬ ‫קי!‬ ‫מהנ׳‬ ‫ללכן‬ ‫עיש‬ ‫לא מהנ• מיאין ולף ציד וכ״מ ולזה צא‬ ‫אדעחא דהנ• וסוס כמו גדר הך דחמורה דף כיה‬ ‫עיא נהך לנעי אילפא ננ׳ לקש וגני נכול ונינ לף קנינ‬ ‫לחמנא אמל וזבחים‬ ‫לאמל שס‬ ‫לף‬ ‫עיו עינ וכימ נשיס וכ.

‬ ‫]נ[ מור מחללי שנת ברואי אס הס‬ ‫עונדים‬ ‫נסרהסיא‬ ‫ונר שסנל יולעיס שזס אסור ע׳ נרמניס נהל׳ עוות‬ ‫סי״נ אס הס סנוריס שנשניצ פרנסה מותר גני עוות סס‬ ‫פסוגיס ונן‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫ניי על לנל הלמניס והלאניי כאן מיל׳‬ ‫לאחל נישואין ישם מירי אס קדשה בניאה לכל שזה לפס‬ ‫זנות‬ ‫עינ ]יוסר הסיף[‪*.‬‬ ‫יזנסיס לף‬ ‫סימן פב׳‬ ‫יוס ד׳ י׳ כסלו חלסיז יויינסק לידיי׳ הלנ סחוינ כמהוי״ל‬ ‫נעילת‬ ‫נמורה‬ ‫לסי׳‬ ‫מימ לסקריב קרנן א״א‬ ‫למנעו ולא ססיל מפעם נל נן נכי פרל לנ‬ ‫תשובה‪.‬ ‫בלא‬ ‫ימי( רף נינ פ״נ מיש נזס ומי‬ ‫נימניס ומיניי ממיס׳ נינמומ יף מ״א‬ ‫ג( מחללי שנת ואומרים שאנוסם מבעלי נתיס שלהס לענול‬ ‫הוה‬ ‫אס‬ ‫ננייסומ יף ז׳ מניאי לאף מנממ נימינ אין מקבלין ממנו‬ ‫כ( לתין קו׳ היאנ״י על הימנים מן הך ישני‬ ‫זה‬ ‫ניכ‬ ‫סם מוחלים‬ ‫לאכול נקישיס כ״( שלא חזרו נהס למן למנמות דף קיס‬ ‫שם קימה שכינת נעל לטפל ומרוע‬ ‫חמא ק״ הגמ׳ ילמם לן למעש מקיא אשי אלוסה ואינה‬ ‫נקלא‬ ‫מוחזקים אבל אח״כ אין נימ לנו‬ ‫זס או׳ סזיו נהם ומ״מ כפנ הימנים נהלי מפילה וגס‬ ‫כסנ כאן מן הפסוק ונקה האיש ממין‪:‬‬ ‫נטע‬ ‫לה‬ ‫לגול קלנן אין מקנלין מהם נמיש סרמנ־ם‬ ‫נהלי מפסיק נגמ׳ לחולין לף ס׳ אף להא חזינן ליסינ‬ ‫חמול אללה משנס נמ״ש הסוס׳ חולין לף קיא מינ זה‬ ‫עש ק נית איר תרקיס רווינסק להרנ הסוינ ונוי נמהיליל‬ ‫יושה אלי׳ נ״ רנ לניוניט מנתנו עם הננ״ע קנלמ׳‬ ‫נעת והנה‬ ‫נסי הגניע‬ ‫אין נזה חשש קדושין כיון לנל‬ ‫סעדם אומרים שלא יא׳ נלל נהינה שוס‬ ‫לנר ]המסירה‬ ‫של הטבעה מילו לילה[ נלל ]ולא ראו אללה[ ומס לא‬ ‫״הנ׳ שוס אויזלנח כלל ]וגס לסי‬ ‫נעל‬ ‫מעות‬ ‫הטנעה[‬ ‫ואף‬ ‫לנרי העד היא נמנה‬ ‫להאשה אמדה שקנלה מנעת‬ ‫נק־ושין של כסף ניין ופי• העלים אז נעשה קלישץ ונס‬ ‫אז מהקישה ובלא עלים אינו נלוס לא מחני נלל וסאונת׳‬ ‫נזה נמה ללנאורה משמע‬ ‫מהוספ' סיג לקלושין דיוייז‬ ‫שאומר עימ שיש ל׳ ניל פלוני לאס סליג׳ הילה שיש לו‬ ‫להומ איא ולאי ונאממ ננר סארנתי נזה נתינורי ס־א‬ ‫אס הולאה הוה בירור אי חיוב ורה נימא להיא רק חיונ‬ ‫מבא!‬ ‫הוה‬ ‫ועי נכתונוח לף מיל עיא עיש גגי‬ ‫ולהבא‬ ‫שלומי סורא ונ־נ לף ל״נ ע״א לזה מיה מחלוקת לרית‬ ‫ואבי ולבא נבי לקלא ליאניא ועי בייש׳ ניק פיח גני אס‬ ‫מסט אומלנא להן לשנועוח לף מיו‬ ‫שיחדור של‬ ‫ניל‬ ‫אס‬ ‫ענל וזה‬ ‫עינ נסבול‬ ‫לעני!‬ ‫חליא נפלנחא לחמיס' שנועוה לף‬ ‫ז ז הוה טרור נמוד מסיח או נמיש סרמניס‬ ‫נסל׳ חינל להוס רק מקנס יקנס עיש נסיה ונספ״א גט‬ ‫שצרין ללאוח כישן ווה ליל הן לשמעון הממיט וריע נ״ק‬ ‫לף צ׳ עיי‪-‬‬ ‫ולף ליא שיה" עניפ מסור לעלים ונלא זס‬ ‫לא וע נחיספ' לסנהללין פ״נ אס נחעלנה נאסרים עיש‬ ‫ונאממ‬ ‫זח תליא נהנ׳ לישג׳ לניק לף לינ עיא אס גני‬ ‫מזיק שין הן לי! לומצא סלט לממציא כו׳ טל אס סחיונ‬ ‫ע‪ :‬ספועל הסעולס אי לק ‪1‬ל סינה שנעשה מתיי ובמיספ׳‬ ‫שנעות פיג מנואל לסינ והלמניפ פסק לפעיל בססיא‬ ‫נמצא יעיקל החיונ נשעה שיצא מיל הפופל ילק־ צלין‬ ‫לייע זס נעלים צא ניייי עי׳ אזמלנא ועי במס‬ ‫הימנים‬ ‫והיאניי‬ ‫ופליט‬ ‫ייש סל' אונס ומפסס גני קנס כסינ‬ ‫ווה‬ .‬‬ ‫קנין לא‬ ‫קני!‬ ‫וכל‬ ‫שחין‬ ‫איסור‬ ‫ע׳‬ ‫בה‬ ‫גלל‬ ‫סנהללין‬ ‫דף נ׳ ע״ב ולף נ״א וביבמות דף סיא עינ ודף ליט וע׳‬ ‫תוש׳‬ ‫כמונות‬ ‫לקדושין‬ ‫דף‬ ‫דף‬ ‫על‬ ‫ז׳‬ ‫עינ‬ ‫שצח לשס קני! ונרי! סיא‬ ‫י׳ עיש ופ־ז דכתונות לזה רק ניממ‬ ‫קנין אין עניה פס טאה כלל וצא נקרא נזז קימה שנינח‬ ‫נעל וכ! ללמנ׳׳ח נעמוח דף "א ננ׳ חחז״ג מן התריס׳!‬ ‫מוסר חף נאחר קידושי טאה לליון דארוסץ עושה ונן גני‬ ‫נושא מחזינ וקושי! לף ע־ח סס קישה נטלה לס צקי‬ ‫וי^יונצ״ס‬ ‫ישס‬ ‫סינ לזה נקרח ניאה נח נמי נמעינדמ ומינקת‬ ‫סומ חיסול לא גול ניסה לק לעני על חק״ח וכיון‬ ‫שיש נה התל נמ״ש נפהימ שם אנל נארישה הוה‬ ‫זנות‬ ‫ונן‬ ‫נימ‬ ‫נמו נשנות‬ ‫ניאת‬ ‫נשנת אי שניתת נהמה אף‬ ‫לאסור מסיח מ״מ זה צא הוס אישור שנת ועי פסחים יף‬ ‫מ״ח וערני!‬ ‫לף ע״ח ולא סוס מזמר לשגת נזה ע׳ רש״‬ ‫ערני! לף ם״ט והוריות לף ייא וכ! נמו חמן נח׳ צחה־פ‬ ‫אס זה מחמת גלר חיק או מחמת גלר ״ט ונימ למימ‬ ‫וכן נמינקת •ס לה נתונה ומקצר נזה וכ! סיל לחל תנא‬ ‫נחוספ׳ תמורה‬ ‫גני אתנ! ומאי לסארכחי נזה ננ׳ טאח‬ ‫נלה אס מיס נולקין ואכמ״ל נזה ועי נמ־ש הימנים נסל׳‬ ‫מכירס ספט״ז‬ ‫ובהן פצגסא לפרה סיי ננ׳ העמיל על‬ ‫נסיק צמ׳ סרס אס פסול יזה ליל אס זה מצס סו לא‬ ‫ואנמינ.‬‬ ‫אף‬ ‫לאכול‬ ‫כי(‬ ‫ייק אס איגו‬ ‫מולס נהני מנויות המסיר לננ׳ אסיק עיש יווינן‬ ‫נשנת אס מותר להעלותם לדוכן לנרכת כהניס[‬ ‫זנוח‬ ‫נקישימ‬ ‫סזי נו והנה מנואי נמנחות לף ״ח מינ‬ ‫ושפיל למי.‫צפנת‬ ‫מפין‬ ‫מטקס‬ ‫סאיסיי‬ ‫אפילו‬ ‫מינט‬ ‫סופייה ומייע שה‬ ‫בהלכה ג׳ ממעט מן הפסוק אשי איוסה אננו נקיאת אשה‬ ‫ושם ניכ אירי בנא על אייסתו נניס חמיו כמטאי נסיפה‬ ‫כיי‬ ‫יף‬ ‫במינן‬ ‫כי‬ ‫פענח‬ ‫׳**ליה!‪maw‬‬ ‫יק כיו שאין מומייס‬ ‫נמס שכס סניייס יזס יין ונימ‬ ‫ימי נ י‬ ‫קימח שכינת הנעצ לטפל‪-‬‬ ‫שלא‬ ‫שוחת הא תיפוק לי׳ יגעינן‬ ‫ימשני ימניח כגון שבא‬ ‫אניס וא״ב‬ ‫עלי׳ ננית חמיה‬ ‫להלמניס חא אינו מנקה מעון והלנ השואל ללה למין קו׳‬ ‫הלאניל להא ענ״פ מן התולה מנוקה מעון צליכה החולה‬ ‫למעט לק הדמניס פסק לכיון לנס מי״ס חשינ אינו מנוקה‬ ‫מעון הוי אינו מנוקה‬ ‫מעון נ״כ אמנם ננמ׳ מיל' מקלא‬ ‫נאונס לא ישא נמו הן‬ ‫קינן‬ ‫היא‬ ‫ונן‬ ‫ננ׳ פסח משוס יהא אסול‬ ‫אפיקורס‬ ‫הוא‬ ‫לכופר‬ ‫ניא‬ ‫שאלה‪.‬‬ ‫]נדנד קדושין ננראוז פתוך הו‪/‬עובה[‪.

‬‬ ‫יי‪ 0‬ד‪.‬‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫לינא דננל נפשה תדנל ווה‬ ‫ליל סאמינחו‬ ‫ההורה וכן‬ ‫]נדנר כתיכת שם בגיטין מתי יכתנו אדא או אידא‬ ‫נפסול לק לתאנון ולא להנפיס לוה לק צניל ולא ינ יפן‬ ‫או עדה )עיין עוד לעיל‬ ‫נמצא קרונ או פסול נינא נאן וכמיש נחיטרי נזה ויין‬ ‫לקדושין וף סיס פיא ורש נוה ‪1‬אכמ*ל‪.‬‬ ‫כי‬ ‫חני‬ ‫דרכי רק‬ ‫לכחוב כפי מס שכיל נ ‪ pipe‬סטן אנל אתראת הפרסים‬ ‫פהונל אינו לפני הפרסים כ׳ מ׳‬ ‫יולע נו׳ וגם אני נוכנ נמו דמנוא׳ נחוםפ׳ למאי‬ ‫אלא‬ ‫אומל‬ ‫אם‬ ‫ספינ‬ ‫נוה סקול נוי ני אני חל״ משינ לכל‬ ‫א״ מי סוא סםואצ לכן‬ ‫גולח׳ שלא לכחינ על פלס לק כלל אן נ ן אזנל לכחונ‬ ‫בדנו אשם שנשאס לנעל וחתיכ זמן נ׳ חושים נלאה‬ ‫נס‬ ‫שחץ לע חשל גלאס שהי' צפני הנשוא׳! והנעל לא קיים‬ ‫פייר וגם ‪ nip‬לא קיים להינו שאין לו‬ ‫סיס‬ ‫ולו והיא‬ ‫אנס רולס נקנל ניפ מ‪1‬חר ל‪#‬נעצ ליםא חחרח נלח שוס‬ ‫הסל של קיר ט פל וה איא צרגמיס לנשקן ולח חל כלל‬ ‫סקנס לגמיס נמקום אשל לק יש עליח דין ירא לאיסוריכ‬ ‫לא לקטנים נס םא דקיייצ ננקה נסזקס נסולס ונמצאס‬ ‫נ»ול» עקינו‬ ‫מידים‬ ‫דף ליה ע״א שניתנה ירש•׳ יתיס׳ ננווות דף ליל‬ ‫וקדושין‬ ‫עינ ננ׳ ננגוה עיש ועי תיס׳ ע״ז דף‬ ‫דף‬ ‫״ח‬ ‫סיס עיא ננ׳ ניקלומין וזנחיס וף נ •ז עינ גבי הסיינס‬ ‫ומנחוח‬ ‫נשס‬ ‫ו ף עיא עינ וערכין וף מיו עינ גני ליחס מ״מ‬ ‫לרין‬ ‫לנתונ נ ן ע׳ מנסוה וף ניס וריא הוה לו‬ ‫נן ונקלא ר׳ סימא ונכימ קרי לי סמא עיש נמנחזת דף‬ ‫ניכ‬ ‫ב׳ ייג אנ תרפ־ס למינסק נכרנ לנ&וייס ]נאתא‪-‬‬ ‫שואל נדנל ו׳ זה סננה ואני‬ ‫״ל נתירק נדיה לא נשאי עיש וע׳ נסן‬ ‫קפיוא‬ ‫אן מימ נ! לדין לנתונ לאס נקוא נחילק‬ ‫ציין לנסונ אייא ע׳ חוצי! יף סיג ואס נלא‬ ‫תלייקא[ שיחי׳ םלוס ונלנס קנלתי כפס מככנו‬ ‫ונזה איא צ• לפשיח לפלס מ•‬ ‫בלא •׳ מימ‬ ‫ונס‬ ‫אס‬ ‫נב<זנ‬ ‫מינ מיא וכסונוס דף סיפ מיא וכימ נשים חוינן ואץ‬ ‫תעובד‪.‬‬ ‫ומי‬ ‫סלפיח וורנסק לא הנין סנוונה אני‬ ‫כהנס׳ ואס נקראה נחירק נצלן שינחוב ‪f/s-fi‬‬ ‫ש א ל ה ‪.‬דף נ׳ נדב‬ ‫נ' שנים ובי חדשים אהד‬ ‫החתונה נהפך עור כשרה טלו לנהם־ם אדוסים כי הלתה‬ ‫סחלת הסיפיליס ]הזירפתית[ יהוא עדין לא גחלה‬ ‫!היא‬ ‫םכגוו גפשת לו והיא גםעה ססגו ושלח לה גט ואנגה‬ ‫טקכלת ועיר יש עוים שטעידם על וגוני הרבים והוא לא‬ ‫•דע סהסוסין שלה לפג׳ החתונה ועדיין לא קיים פייר םה‬ ‫להתיר לו לישא אהדת בלי התר טאה דבגים[‪.‬‬ ‫דכסוטס ונמו ננ׳ מלקוס נסאסינ ונהלי ינוס !גוו דו״ח‬ ‫יוס‬ ‫ואנס אש? יליל לק לקניניס ועי‬ ‫נוס ואכמיל פניפ נ ן סדין ולא נפשעת סתום׳ שם‬ ‫ווקא וסקמת זומ לא מסט חוקה וכומוכח מחוספ׳ ניה‬ ‫ןנגשא‬ ‫עינ‬ ‫סמפון לילש׳ ופינ וקוושין ועי‬ ‫נעשה מו ונכי ינמס כיון ונפי פעולה נמלס‬ ‫אשה‬ ‫נלף‬ ‫אס איסול סוס הקדש מעוח ותום׳ נימ‬ ‫פיו וננ• ק׳ושין לא ]נ[וין דויח כיון דוה‬ ‫אלטגה‬ ‫וכמו‬ ‫קיא‬ ‫גני‬ ‫נמס יפליגי הלמנ״ס והלאניו נםצ׳ אס׳׳מ ונהל־ ממולה‬ ‫עוים ואם לק שתהיה מנילשס או מקיושת‬ ‫ליל‬ ‫פיליו‬ ‫נספווס ומפסילח ליל דפיו! דננול‬ ‫נחוטח דף ״א מינ ועיש לף ״ ווף ״ נ‬ ‫אין‬ ‫קפידא‬ ‫או‬ ‫סילק‬ ‫ני! ע׳ לא׳ גס נאמה מחמת שנגמ׳ קולאים‬ ‫כן לונל איא נכימ נםיס וע׳ לש״• נדס דף‬ ‫מיס‬ ‫ע׳ב‬ ‫גני ל׳ סנינא ו ו ״ ועי לש״ סנה דף ס׳ ע״נ ננ׳ איפס‬ ‫יוס‬ ‫הוא‬ ‫עיסה‬ ‫נכל‬ ‫השים ועי עין דף ל״נ ע״א גני‬ ‫גודא וגויס יהי• שניים ימי מנסוס יף כיפ עינ גני לאמי‬ ‫ודמי ונחילין יף ק״ ונינמוס יף פ׳ מיא וגיסי! יף‬ ‫גני שימס עניים עיס נסוס׳ וסכ וף‬ ‫ל ן אין קפילא נזה לק לפי ססנלס‬ ‫כ‬ ‫״ו‬ ‫״א‬ ‫פינ ואכמיל‬ ‫כ׳ גס סוא לשון‬ ‫הנפל ואף וכתום• גיפין דף פיה עינ גני אנלס למדו מן‬ ‫מיש ננתונים שס הוא הנוסח שתקנו חכמים ואף לגם סקייו‬ ‫אוצינן אחל לפון ניא ע׳ תוס׳ נינ יף קמיא פיא גני‬ ‫סומסים ונינ יף סיח סינ ימנואל נילש׳ יאס הם נתחומס‬ ‫ניין לו וס׳ נולים דף ניו יגנ׳ לשון ניא לא סליא נסחוס‬ ‫רק נסינו ו אן נימ אם סקיח סיום אנל מס כותנין כות‬ ‫משה כו׳ נמנואר נמשנה •וים וסי נא נתוס• ניס לף קסיד‬ ‫לכן אולינן נהל נתונים אנל לא נשימות ניא ושם רק‬ ‫ההנלס ]איל• סקל עוו מליס פהקוף[*‪.‬‬ ‫סיוק פס׳‬ .‬‬ ‫סימן פג‬ ‫אין אני מקנל‬ ‫קשיו‬ ‫סימן פד׳‬ ‫סאמינסו ופ׳ טלש׳ לפינ וקוושין ננ• שליח‬ ‫נין‬ ‫וף‬ ‫סינ‬ ‫דף י׳ מיא יוסף לאזין‪.‬׳ מ׳ מחיש‬ ‫ואף ימצינו נחום׳ כהונור‪ .‫צפנת ‪70‬‬ ‫‪™*m‬‬ ‫סן‬ ‫וזס‬ ‫ליל‬ ‫טון‬ ‫וסעדיה סם‬ ‫וף‬ ‫לניסין‬ ‫סיס ונל נלול עיש ומאוו‬ ‫חארנסי נזם דנני קדושין לא שיין וין‬ ‫או פסול‬ ‫קלוב‬ ‫פוס מן סקדושין ומאן ולא סזי לוה‬ ‫סוה כמי שלא לאה כלל לא שיין‬ ‫נצל‬ ‫וה‬ ‫ונמו‬ ‫לאמו‬ ‫ניליש פיא וסוליות הונא נס״ לף ו׳ מינ לנעשה נאנן‬ ‫ולנן לא נפי וויס לא נעו נונוס משוס לננל נעשו עיים‬ ‫ע״ םינו והוה כפוים שממיוים שננמו לינו שאיל לויס‬ ‫וכן ננ׳ קיום‬ ‫םקוופ״ן‬ ‫איל‬ ‫נניטין‬ ‫לוין‬ ‫]פ[ויס‬ ‫לף‬ ‫כנל םסולם‬ ‫םסנא׳ אס ססנאי סוס נעלם סנס או‬ ‫פענח‬ ‫רק גני קניניס ולא למצס סקדושין וסא מקס בכיו׳ דף‬ ‫אין‬ ‫י׳‬ ‫איפ‬ ‫סנחונס אסול ללול פפה נלא נחינס אנל רזיו סקיישין‬ ‫לא פקע וסוס איא גמילה‬ ‫לכהיג‬ ‫אלמגס‬ ‫ווה‬ ‫אשה‬ ‫ונימ‬ ‫נמו ניאה‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫לפגי‬ ‫םי׳‬ ‫סיב([‪.

‬‬ ‫יום א׳ נ׳ סעוז‬ ‫פענח‬ ‫׳**י! ״*ומי!‬ ‫‪ pv‬פה‬ ‫לו‬ ‫וסלמנים‬ ‫נהל׳‬ ‫פקק ליכיל לנילי עיש פכיפ מה שיך‬ ‫נשפחס וח חשש אך כאמס כן והנס פ׳ כלש״ קנסולין‬ ‫וף ניא נטא מכואל לכוס׳ אס קלס הוש קוושין ומ״מ‬ ‫יש לא! ללא ססחתן עיש ועי נינמוס לף סיח עיא‬ ‫ולא שיך נה לשס שמיס ואף להא‬ ‫ואיצ‬ ‫פי‬ ‫דעס‬ ‫נימין‬ ‫ייל‬ ‫וקנאן נעלחמס‬ ‫יף לימ ופי נלמניס לפיס מהלי‬ ‫ענייס והא ינני יפיס הוס פלנחא יישניא ויננן יינמוס‬ ‫יף מיז פינ אס צייכס לקנל ייל מש ס יהא שס יש לאו‬ ‫ולא סוכל להסעעל ולכן לא קנס קהינ והדנה‬ ‫נזה נמה ונקס נגמ׳ כוסס ומסנילס כוי אך‬ ‫ליכא‬ ‫אשח‬ ‫מלחמה‬ ‫קני!‬ ‫לקדושין ונינמיס לף‬ ‫ללא‬ ‫לשס‬ ‫נסגילה‬ ‫הארכתי‬ ‫" ל וגני‬ ‫ללא ]נני[ מלחמה פ׳ לפ״א‬ ‫קיפ מינ עכיפ מנואל גילש׳ וכל‬ ‫שמיס אף למ״ו לסוס נל מ״מ א״‬ ‫לאכול נקישיס ואין מקנלין ממנו הקלנן ונזס איש שיסס‬ ‫סלמנ־ס ויל נס׳ ק״פ על סן לפקחים לף פיח ולמשנה‬ ‫אחוונה חצי עני איי לסניא קיפ כלל‬ ‫וכן‬ ‫הלאיה נהלי חנינס מיש ומשוס לנס לגס ענו‬ ‫כיו שלא הניח נקלנן הוה לקלשיס‬ ‫כנכלי‬ ‫פסול‬ ‫״ן‬ ‫כשינסחיי‬ ‫ולק‬ ‫נ‪1‬מן‬ ‫שהוא ענל או אוכל נפסח וקישיס ננלל ונשל ללנ יא־כ‬ ‫כיון יכופין ינו נסל ממנו ישית יני‬ ‫שלא‬ ‫לנמי'‬ ‫נשתחיי‬ ‫וציין‬ ‫קינן‬ ‫וכיז‬ ‫וצא מכל לשיחיי איי להכיא קרנן‬ ‫ולכן איא לסכיא קיפ ולא קיכן יאיה ואכמיל ועי נימין‬ ‫משוס‬ ‫רף ש ע״* ברפ״ גני אין חוור‬ ‫נעני‬ ‫עיז ע״א נתים׳ גני אין ל׳ עקק‬ ‫לנעבל משוס‬ ‫לזנו‬ ‫כו‬ ‫שמיא ולף ליח ע־נ גני מקליש ענלו ולהוי עס קרוש ו־ף‬ ‫חכו נו‬ ‫שמיא עיש ועי נינמוס לף ניז עיא ליש נ׳ גיייס כשרת‬ ‫וקרישה עיש נזה ולכן גס נענד ושפחה נסנילה אחיונה‬ ‫שיהא חל עליו ניר קיובה הנני גלי קינן ציין יק שיהא‬ ‫סענל‬ ‫מתרצה נגינילה גשם קלושס ישרא׳ ועי נינעיס י ף‬ ‫מ״י לליין קלא נאי' שיקבלו גרים ילא נימא רמגיל׳ שצא‬ ‫לשס גלוס ילש״י דף מ״ה עיב גגי סבילה ונימ דף ע־ד‬ ‫עיא גבי לביס שלא ׳אמלו בשביל נד וללש״ נימן‬ ‫לאס‬ ‫שלא‬ ‫נסגיל‬ ‫לשם שמיס א״ להביא קלנן יש לאו‬ ‫ללא ססחסן אף להוה בן‬ ‫לף‬ ‫נ״א‬ ‫וזה‬ ‫מלבלי הלמניס‬ ‫המקוש‬ ‫קדושין כמ״ש מהן לסנהללין‬ ‫לק בזמן מקלש ונוס שוב ׳•ל מה לנלאס‬ ‫זיל בהל׳ אס־ב ספיינ ליש חיליק בין נל‬ ‫לניליוס עיש נבי נשי שלמה נהסיו וסי! ויין לנסנלו ]שלא[‬ ‫לשס שמיש ואח״נ חורו לנב׳ נסיס גלע פפי ומשים‬ ‫ללא‬ ‫ועינ‬ ‫שין כהס הגלל דוכו נו שמיא לגיסין רף מ׳ כיון לא•׳‬ ‫ננ׳ נליס אף אס גלי‬ ‫ע״ב גני הראשון נח כוי ואמל שם דמעשס לא עכל׳ ט׳‬ ‫ח׳ ע־ג כל זמן שסגל לא סניא קלנן נזמן המקלש עלין‬ ‫ניח פ״א גני קיקליקין דשסל קנס עיש נסוק׳ נזס ולף‬ ‫זיל פסק כפיא מסל' עח״כ היכ ולק‬ ‫פיס לינמוס לגל ״ל דמוסל‬ ‫סיל ללש'׳ ללמיל כוסי גלי אליום לא תפסי קלישין וע׳‬ ‫נס"׳ יומא לף נ״ו למ״מ נקלא‬ ‫אליוס עיש והנס‬ ‫לפי סמנואל לגלסת לש״ כליתות לף‬ ‫ועי גיסין דף לינ מינ לא אתי לינולא ומנסל מעשס ודף‬ ‫ונתוס" ׳כעוס לף מיו‬ ‫עיא ומשום דגני גלים הוה מילס נדל מפשס משאינ‬ ‫לא יוכל לבוא נקסל ועיש וף סי‬ ‫פינ אך םלמניס‬ ‫לגט קלשיס הוה נמו שאינו גל גמול ואינו נכשל׳ ׳שלא׳‬ ‫משאינ‬ ‫לשאל‬ ‫להכיא קלכן כמ״ש‬ ‫בזה וסוה גלל אעסלא דבינ דף ל׳‬ ‫דנלים‬ ‫וסנס ללש" "ל לאו סוס קוונףן‬ ‫ספסין אנל עוגל נלא ססחסן וזה ליל לש*י סנסדלין‬ ‫וף‬ ‫נףז‬ ‫נניליוס וכן‬ ‫ק״ל‬ ‫לסילש׳‬ ‫למוביל בלילה משאיכ גניטוס‬ ‫דגל‬ ‫סוס‬ ‫כגמל לין לא‬ ‫כהסוק׳ ׳גמוס לף מיו מינ מיש גזה ולגן סלמניס זיל‬ ‫מ״‬ .‬‬ ‫ופלפלן כמהוליל שמפון צינ‬ ‫לסיל ואף למיל אס נסניל לשוס אישות אי‬ ‫לויא הוס נ י עימ לוס לא סוס מ־ שענל לסניא קרנן‬ ‫]הגטען על כת ישדא׳ הבא על הסטים והיא םעיברת םםגו‬ ‫ומתנהגת בדרכי יש דאי ועכשיו רו*ה להתגיר סו! דיגא ואם‬ ‫סוחר לישא אותא האיך גיסך כתובתה וגיטה וברכה‬ ‫הטילה לולדה[‪.‫צפנת‬ ‫ניא ומשוס‬ ‫ש א ‪ b‬ד•‬ ‫וסאי שתא סלפ־נ להלנ סחויכ קיק‬ ‫נ״ לנ גמאלפין‬ ‫קכלס׳ מכסט קנלתי אמש והנה נזה סגול יש להאלין‬ ‫אך בקיצור כך הנה נאמס לכאולס אין מונן לנל׳ דגמי‬ ‫דף כיד‬ ‫נסנילס‬ ‫מ׳ב והוס‬ ‫סיד ללכך לא ישא משוס ללמא‬ ‫אישוס‬ ‫מס שיך זה נעכל נשפחה‬ ‫לסס‬ ‫אינ‬ ‫ונשתחללס סא שם איצ לעס‬ ‫וקנלס‬ ‫וכמנואל‬ ‫מלמת‬ ‫טנמומ לף מיז מינ ווף מיס ע״א ועיקל הגלל שם משוס‬ ‫לטון לאין גופו קנוי לו לק לאדון וכן נפשו כמנואל‬ ‫נזיל לף סיא פיא איכ איצ כלל לעס ונ״מ ילוידן לקייל‬ ‫כמיד טנמות‬ ‫דף מיו ללקח מנל עצמו אף נלא סבילה‬ ‫קנס קסיג ואף בלא קבלת מלמס יוכל לנירו כע״כ וכמו‬ ‫בן‬ ‫דינמוס דף מיח עיא דאיצ לעס משוס דקנו׳‬ ‫קגון‬ ‫לאביו וגס‬ ‫אמו ג״נ יש לה וכוס בננס הקמן ווה הגדר‬ ‫דבסובוס דף מ״ו הגירות שנסגיבס נסה עמה וע״ש נסוק׳‬ ‫ולא מיתי להך דריה דכסובוס‬ ‫סטאסו‬ ‫וף‬ ‫״א ועיש ברש״ לאמו‬ ‫לססגיר ובלא אם לא גס לריס אך כל זה אס‬ ‫האס לא נסגורס אנצ אס גס סאס כסגידה והיא עהסה‬ ‫ניל לסגלוס מחני גס לנסה ווה כסך דלף מיד הניל וזה‬ ‫ליל ננל שנסנילו נטו עמו לניחא לו נמס‬ ‫אביהן‬ ‫לענו‬ ‫ליל לסאנ עצמו נתניל ושס נקס אנ לק־ל ללליך נ״ד‬ ‫נס נמילס לשם נילוס ועיז שיך נאנ ושם נקנו גס נניס‬ ‫אנל ננס ו׳ גס נאם אס נתנילה עמה אנצ ל״ס קמיל‬ ‫אף שהאם לא נסגיוס אנל אס גס‬ ‫לגיל‬ ‫לק‬ ‫אס‬ ‫ליכא‬ ‫אז א־א‬ ‫בזמן שיסנול ועי בלש״ יומא לף פיה עיא‬ ‫וגהיג נהל׳ מילה אבל אס ספס סינזק מכו״ס ותקפו סוה‬ ‫גול קנין ונזס סוס פלגסא נילש׳ נשים וינמוס אס יכול‬ ‫לגילו נמיכ‬ ‫וקיל וזס קנין אף נלא סנילס וסליא נסך‬ ‫ואנא שאול ולננן גיסין ‪7‬ף ליס‬ ‫מכויס פ״ח סיכ‬ ‫עיש‬ ‫ניות יניי קיושס ישיא' וכשיי ישיא׳ וכמיש נילש־ פיג‬ ‫ישיא׳ ופין נלפיו‬ ‫וקיושין סיינ וסטלס ציין לקיושס‬ ‫לא אכלי אף‬ ‫כייש׳ לקדושין ואס לא סנלו לשס שמיס‬ ‫נקושי סגניל אף לליש לאס נסגיו פמוס מנס גיש הזה‬ ‫וף סיס‬ ‫אכלה נסרימס ועיש »*ש קישיס הסיס׳ סנסולון‬ ‫עינ אין אפשר לס נול שסוס פנס גיש סא לאו נס לעס‬ ‫וושונו‪.

‬נודעו דמימ •ש בי צעי‬ ‫ואינן ופ׳ נתוס׳ ניל‪ .‬דף פיס ננ• מילה ננו נענו עיש‬ ‫ונזיל דף סיא פינ ללק לנדר לין‬ ‫אנל‬ ‫ממציאומ‬ ‫מימ‬ ‫יפנו וע׳ נלמנ־ס נסל׳ ממליס ננ• נן גל אס צלין נינוד‬ ‫מדרבנן להל• ללילן קיי־ל יקייס פו״ל וי׳כמיל וכתיכ‬ ‫קדושיס‬ ‫גיר‬ ‫מרבה‬ ‫פ׳‬ ‫נני מולך נס פנליס סזינ! דמימ נקרא‬ ‫זרעו ופי נסיכ פ׳ אסד• לסוס מסלקת ננ• נן הנא‬ ‫וצייד‬ ‫מן פכויס וענד הנא על נ•׳ לאכילס יס אס מיינ‬ ‫לינ׳ על זה ונמ־ש כיון ויש נו צי‬ ‫גינ‬ ‫פבו׳ס‬ ‫ואכמיל‬ ‫והנה נסגירה מעיניה הוה לנל הונליס ׳שלא׳ גמול לנד‬ ‫שאס היסה נס פסולה לכהונה נמיש כימכיס נמלי אשינ‬ ‫פ״פ הי׳ד ומי שנת דף קליס עינ וסוס ׳לוי כית הנולד‬ ‫לח׳ ומ׳ נתונוה‬ ‫דף‬ ‫מיו ננ• נפדה והמיל© שלו דוסס‬ ‫מעוננת‬ ‫שנה וניע גינ דעדינימ‬ ‫שנהנירה‬ ‫זכו‬ ‫וילדה‬ ‫דתוהר לנוא נקהל לרק מצריה לללילן דקיייל דנס מצרית‬ ‫יש עליס הגלי של מצי• לכן גס הוא הוס ני מצי• שלי‬ ‫או ראשון נפ• מסלוקס לשס אנל ננ• עמוני לא ואנמיל‬ ‫ונן נמה ינימ גני ניפ אפ השחיטה של האס מופלה לי‬ ‫זכוה ננכחט או לחיצ שמיטה ופ׳ חולין לף מיס לס׳‬ ‫אנשד ט וננ• ניפ מן ספרפה עיש נזס‬ ‫הוד‬ ‫ולמטן טומאה‬ ‫נשחוט עיש ושיטת רננו זיל וסלט מיינ נרס פמיש‬ ‫נזה סדנה גט או״נ נפיא‬ ‫ונהל׳ אהיש‬ ‫גוה הרנה‬ ‫מהל׳‬ ‫וסרמנין‬ ‫שמיטה‬ ‫ונהל׳‬ ‫ויל וימת׳. וננ׳ מקנמ חנמיס ועי נרמנ׳ן נמסיא‬ ‫ישיל ישיך אטליח ננ• ענייס ‪.‬ ‫קייש ידיו מנטן טואי לא רק דללין לצון מל פמילם ל‪ 6‬־‬ ‫נמו ננייס ורק במו לסיד ונר ד• נטנילס ומדלס אסיכ ן‬ ‫נדד מצוס נישדא׳ ושס ודא• עמיקיא טנילס ואסיפ מילא ‪I‬‬ ‫וליין‬ ‫לנין וסין נ י ״ ף נ»ס ובפימ ובסוסס׳ נינות נזה •‬ ‫וסיש מס נהל׳ קיפ ננ׳ סנילח שפחמו אס מעכב לפסיז‬ ‫ומאור ס‪6‬מס• מס נהל׳ מנדים ו»׳ סנל‪60‬‬ ‫‪ '0‬ניא ‪I‬‬ ‫וסי‬ . ייש נו נס צד ענויס ע׳ נכודות דף‬ ‫ענד ואף‬ ‫מיז מימ לא של מטיס זה וכמיש ונימ ניכ אס עכויס‬ ‫נא‬ ‫ממוני‬ ‫מל‬ ‫נס ישרא׳ ונמיש נזס ובן להפך •שרא׳‬ ‫הנא פל פמונית פני״ס ונסניירס וילדה נן מס סדין של‬ ‫הילי או לא נסנירה ופמיש יף ]פ״ז[ פינ נזה ופ׳ נרעניס‬ ‫נזה נהל׳ אס״נ ונהל׳ פנייס ונאמרו ננ• ישרא׳ הנא פל‬ ‫סטנויס אף אס סיהס מימיה לו ]אך[ ״ל יזנתס מאחר ע'‬ ‫רש״ ׳נמוה דף מינ עיא ססס טהיס ודף ציו מינ ודף‬ ‫צימ פיא ננמ׳ יפי סנהדרין וף פינ נשיסו נו׳ ושס‬ ‫ריל‬ ‫פל סאשה מצמס ופין תיש׳ מיז דף ליו מינ ורולין ו^‬ ‫״נ אן לא דמי דשס פניס נדד אישות וכים נהך דחולין‬ ‫וף‬ ‫יינ‬ ‫משאינ‬ ‫נאן‬ ‫ומס לנו נזה שהיא מיסדה ומי‬ ‫נכריתות וף ״א פיא ננ• שסמס מרופה ורק לפיפ שין‬ ‫נדד מיתית ולא לישדא׳ נמלסא ופ׳ מיש ניטין וף וליל‬ ‫ודף פינ‬ ‫ודף לימ‬ ‫פינ נזס ונרמניס ופנס פיד לומר‬ ‫.‫צפנת‬ ‫‪n » m n^w‬‬ ‫‪72‬‬ ‫נס" פסל׳ נחשי! ננ• שסחס וננרייו נקט יק יין ממשנה‬ ‫יין סחוספ׳ נס‬ ‫דדק נטטן ולא נא יננ• פני נקט‬ ‫לא סטא וס סיפא ומיש טבמיח‬ ‫מפק׳ משמע יק יננח מיש‬ ‫יף‬ ‫נין‬ ‫נא‬ ‫יניננה לא‬ ‫יממן חמק יש יש נימ נין‬ ‫גר לנירוח אס אמיכ חורו ואכמיל וכיו טמן קרנן אנל‬ ‫עכשיו ילא מטננ נ י י קלושה נגמי הגייוח נטנילה וסוס‬ ‫מעשה ולינא נדד ניטיל וצנן אין נימ נין נר לניידות וכן‬ ‫משתמ מיוש׳ ופיד וקדושין‬ ‫חילוק‬ ‫שיש‬ ‫ני!‬ ‫נזה‬ ‫גי‬ ‫לנייות וע׳ נח״ יומא דף פינ עינ על פ ן עוניא דרית‬ ‫םמיבא בתום׳ שס ונימ מנואי דנס לנחמילה מוחי לישא‬ ‫איתס ומשוס והוה מיסדת לו הוה בדיעבד ובבי כחנח׳‬ ‫לו זס איזו שניס יהוה דיענו‬ ‫ונימניס‬ ‫נשיפת‬ ‫מהן‬ ‫דף‬ ‫דינמות‬ ‫ליס‬ ‫פ״ו מסל׳ אסינ ואכמיל והנח מאז־ האלבח•‬ ‫התום׳ קדושין דף עיס ע״נ נענויס כנא על נ ״‬ ‫הוצד נשל יהוס נצלן לניי ומ׳ נתיס׳‬ ‫פינ ודף מיח פינ ורש״ דף מיה‬ ‫דף‬ ‫•נמוח‬ ‫דמימ אסוד‬ ‫ליז‬ ‫נממזית‬ ‫די־ נ׳ סנדלים אצלו שס •שרא׳ ושס נינ ונן מיכח מירש׳‬ ‫טביריפ שיא ומאוד חאלנחי נזה נשיטח הלמניס נהל׳‬ ‫חי מיח פיו הייו דנקרא אינו •שרא׳ ומימ יש סליו נדר‬ ‫פהינ מ׳ ננידיח דף מיז מיש !נימ אס קדש אשח מו‬ ‫ם‪• :‬׳ נמניר וכן נימ אס נולד נשנח אס מלין אוחו וכן‬ ‫דס נא עטיס מממון מל נת ׳פרא׳ מה הוח חולד וננ׳‬ ‫םנחני־ס‬ ‫מזוינים‬ ‫מנואר‬ ‫•נהיח דף ציו פינ ונירש׳‬ ‫וסוה ישרא׳ גמור ע׳‬ ‫מימ‬ ‫דינמוח‬ ‫פ״א‬ ‫וס׳ל לריסינ‬ ‫ו־ס קלל אמו חינ אנל פכויס הנא על נת •שרא׳ וילוס‬ ‫לייה אס קלל אמו פפול דלא הוח אמו ממש וחארכח•‬ ‫נו‬ ‫נמה ולשי• פיכש נכוווח וף מיו ולק אס נס אט‬ ‫נחניו משום וסיל ולמיד פונל לא ילן אמו‬ ‫וכוח גדל‬ ‫נילית פלס• נפונל לרין שיר‪. עו שילד‬ ‫והארכה• נזה סרנס נדנר• הירש׳ ניק פיה אס‬ ‫נשויפ‬ ‫•ולאין‬ ‫של‬ ‫מאיס‬ ‫עונרין‬ ‫אמס והוה זה נגיר מ• שיש לו כ׳‬ ‫עילות ועיש נינמוה דף עינ ושנה דף קליס פינ ומנמוס‬ ‫וף‬ ‫ליז‬ ‫ישיא׳‬ ‫עיש ונאמס נימ דזס אס ענו״ס הנא מל נת‬ ‫ונולי נן‬ ‫לא ימ•‬ ‫ואמיכ גתנייר אס קייס פויו נזס ואו‬ ‫לעכרס ונתניי דשס ממיייס וייל יזה סוס כמו‬ ‫דאמרינ.‬׳׳ נס אניו נסניל נמו נ י ן‬ ‫ונתיבות וף "א פיש הניפ ננו נף אן ׳״ל‬ ‫ולנן‬ ‫נקט‬ ‫משיס דנקט לנחלה והנס נפונדא דיו״ כיון ונהנה נולנ׳‬ ‫•שיאי לשיטת הדפנ־ס זיל נפ״נ מהלי י ס ׳ נ‬ ‫דסיל‬ ‫דאיצ‬ ‫יוקא טטלס ניכ יש נס נדי •הדוס אן שס מיי• שאופי‬ ‫שנהניו וק ואין לו פדיס אן אני סאיכס׳ מס יהימניס‬ ‫לשיטסי ננימ נמל׳ מכיוה ננ׳ אס ל ן ונינ דף לים פינ‬ ‫אס‬ ‫צנא יפייא ‪1‬נסל׳ טנויס נ ס ן ינזיר י ף סינ‬ ‫ולי‬ ‫מינ וכימ מס יכל שפושה ינריס‬ ‫הניכי‬ ‫ננ־י •הווס‬ ‫או קני! וס נופמ מומ קנלת נידוס לאיוי פרטיס‬ ‫נמונוא ויד• והיא נולימ מישרא׳ שנא‬ ‫דננימ‬ ‫אסינ‬ ‫מטאו‬ ‫יהוס‬ ‫ננכיית‬ ‫מל‬ ‫ונפופ‬ ‫מכויס ואף‬ ‫נמוימ נמל׳ ינוס ונהל׳‬ ‫ונהלי נסלוס ומלניס ומסנמ ננימ מ־מ פיטמ יש״‬ ‫נינמוס ו ן טיז מיש ננ• מכייס שקוש לא נן עיש נחיס'‬ ‫ולאי' ליש״ למס נינמות וף שיט מינ‬ ‫על השפחה ולא כקס נם נכויס ומינ‬ ‫וממיס הנא מל ניי הולד‬ ‫ממול‬ ‫לכן‬ ‫נקס‬ ‫וק ונכנס‬ ‫מסוס‬ ‫ושכ כמיל‬ ‫ננ•‬ ‫ילק‬ ‫פנד‬ ‫כנסעס מ־ •נממן וף »יח וקדושק יף סיט לא נקלא זיע‬ ‫•שיא׳ כלל‬ ‫משאינ נפכו־ס אן נ י מ מנואר להפך גפ׳‬ ‫אמול דנס‬ ‫בן וניכמיל לכן לדיני( ־שטנה סנף‬ ‫ממיס‬ ‫כדח לפס גירוס ממן שה‪1‬א מאניס ונדרי מעונרמ סביו‬ ‫ליבא נס אף דסא נאממ אי! סולו של‪ 1‬וסארכת• נזם‬ ‫דדבר שמיס דין לא סוה שלו‬ ‫אן בפלס הוא שצו א‪7‬‬ ‫פענח‬ ‫נני אטלח‬ ‫סדי.

‬בגדר תיש לשיטת סלמנין‬ ‫נאמת וס חליא אס יש‬ ‫עיש סתום׳ תילין רף פיס גני חלב עיש מיש שם ועיש‬ ‫מס גני סן לקדושין דף ביד גני משט ירו למפ׳ שפחתו‬ ‫אס וס למכרו עין ‪ ob‬יש פל זה שס פין נפיט ועמיש‬ ‫גזו נתינול׳ ירא גני לאש נגפליס‬ ‫למעי‬ ‫ושחט‬ ‫אמו‬ ‫למילה ניכ אס כשעס משוס שימיל או שיחא מהול ונעו‬ ‫שנתנאל ננ׳ נ׳ ערלוח עיש מס ועי מנחות דף ליז וכן‬ ‫נימ‬ ‫גני מילם נהינ אס הושיט ידו למעי אמו ומל ולא‬ ‫סוח מחסיז עמיש החיס׳ חינילה‬ ‫דס׳ל דלק לקלנן לקדשים סוה ננל׳ נלא‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫]השאלה‬ ‫עיש נזה פ‪:‬״פ נ ן וגט וה שמו אנל מימ שס חאנ נטנע‬ ‫נינ‬ ‫דף פיא‬ ‫עמיש נניליס‬ ‫פיא מס׳‬ ‫וף‬ ‫נראיש נזה והרמניס לא‬ ‫סיל‬ ‫נן נהל׳ נורים וסנה‬ ‫להחזיק צריך ל׳ יוה עי נ״נ דף קסיו ע״נ ושם דף ת׳‬ ‫‪1‬נירש' פיל לקדושין ננ׳ איש עס אשה סומוקו ל׳ יוס מס‬ ‫זה אס נילוד או וה דין והמלכת׳ נוס נסל' אסייג שיא‬ ‫‪1‬ע׳ נחוס׳ מק לף פ׳ פינ וכימ נזה וסנה נ״מ עציאוח‬ ‫ללא חוה מליו זמן מקולס וליל‬ ‫לקלוח לו‬ ‫כמו מ׳ שכילל‬ ‫והחחיל‪1‬‬ ‫שס אס הוה זה שמי או לק לאחל ל' יוס‬ ‫ועמ״ש נ״נ לף ו׳ מ״נ ננ׳ סיכה והנח ׳"ל מילש׳‬ ‫פינ‬ ‫לקדושין לנקט שס חני ריח נח יוס אחח מחקיפח ננסף‬ ‫ומביא לאיה‬ ‫מן משנס‬ ‫דעונל עיש ולמה לא נקט נס‬ ‫שטל ולק לניון לצלין שס נשטד דוקא ווה איא בל זמן‬ ‫שלא חוח ל' יוס וחנס נעיקל שיני לשס טנו״ס לא אנפח‬ ‫לן ועי נחום׳ ניטין לף ליו ע״נ אן שס עחמח מיעל ונס‬ ‫ננט‬ ‫ולק‬ ‫לישלא׳ ע׳‬ ‫ניוש׳ פיא וקדושין שיחו הקניה‬ ‫׳הישע פאלק נ*< מין דנאריפקע ליו שאלתו סנה‬ ‫אף נאילנוס נדן סוה נמו שהיא נעין אש יש לו מפוח‬ ‫מזומן‬ ‫מיא גני סני זיזי פ״ש נהוש' ונ״ק דף מיו ונ״נ דף צינ‬ ‫וניע‬ ‫אנל ננתונה ׳נחונ שמס וינחונ סניולח ואס ׳לצה יונל‬ ‫לנתינ‬ ‫נח אנוה הישלא׳ לאף דאין נלל ללין אניה מימ‬ ‫אס ׳לצה יוכל לנחונ ועי קדושין לף סיס מינ נל איסל‬ ‫ונמו לנ שמואל נל ׳הוום נינמוח וף מיס מ״נ ועיש דף‬ ‫נזיז לק לענין חוספוח שליש ונאמח זה חוס נמו‬ ‫פלא פלנון וירש׳ פיה וכחונוח וםיי ונס כיון דלניוח‬ ‫שיטיח אילניח איצ גט ועכיפ סוה לק ספק קדושין אס‬ ‫ישלס השליש יה״ נדל לניח וכמו הן ונימ לף ״ ו פינ‬ ‫כיון‬ ‫אין‬ ‫דקלקע‬ ‫ל׳‬ ‫שכל מעותי כוי ועי נסגיא לפיו‬ ‫דנתונוח מה אן כיו באילנות אנל כאן לא יעי נכחינות‬ ‫דף •י עיב ננ׳ נתמיבח נמקח־ עיש‬ ‫מונח דלא‬ ‫נלש״‬ ‫דביון דהוא‬ ‫הוח מקיט ולמה לא הוה נעו אילנוח וצ״ל‬ ‫מן משפחה יוועס הוס לו לנלוק וסוס נגדל יש מלחן‬ ‫גני מימין וגול הטעס לחישפוח‬ ‫מימ חיי קיישין לנט לא וזז ליל הילש׳ פסחים פיח ננ׳‬ ‫לחוח נמו ענין אחל ננט נמיש ונאמח נס זח חשש קל‬ ‫ונצ מעות סס אחת ועי נעה לפלינ׳ לש״ ותוס־‬ ‫נחיניח דף ציג פינ ננ׳ פחח• או הותיוו ונימ דף ניט‬ ‫מדעחו‬ ‫מחו״נ נעכו״ס וליל נ״כ כהינ ו ניכן יש קצת קפיוה מס‬ ‫םחוך‬ ‫םשיק ״ו אי תרפיד פה ומינסק לסלנ פמייפ נמסוליל‬ ‫שמו וניע וניל ואף סני שכחנס׳ לאס לא נגמל ניתח‬ ‫נילש ע״ש מיש ומיש נילש׳ פ״א לקריש׳ן ננ׳‬ ‫החשוכה[‪.‬‬ ‫מהיא‬ ‫חצי פנל‬ ‫נראת‬ ‫וירש׳ ניניריס‬ ‫ציא‬ ‫קלנן זח לק‬ ‫סימן פר‬ ‫נשנח מעשר עני ואמל מעיש אס חוה קליאס שס או לא‬ ‫ננ׳ סנורל מולפ אנרהס פיש‬ ‫דף‬ ‫נאיש מחמח סיפ מילה משאיב נאשה נמיש ]חסל הסוף[*‬ ‫פלוני ועי נחוספ׳ תלומות פיג גני עומד‬ ‫לא סוה ולא ומי לנוסח סחפילס ונסעיו‬ ‫ר ומ״ש חולק דף‬ ‫עיס ונחינ פ׳ אמול יאנמיל נס ניל לאף לפיסח סלמניס‬ ‫ונ שס אמך‬ ‫דשס ו ס נוסח אנל פאן סינס‬ ‫דסושיט •דו‬ ‫רדף עיר ד׳ סימנים עיש נזס ונימ‬ ‫חמליס יגיל שס לוי לחולין לף סינ וונחיס דף נינ גני‬ ‫או מן מקיס‬ ‫ונן‬ ‫בעונר דאין זה שס טרלס אן חליא נסך‬ ‫יף ניא ודף נינ קימא לחלנא ולנש‬ ‫מי כיול וננוווח וף ז׳ עינ ונ״מ מח אכ‬ ‫״ל‬ ‫גני פרלס‬ ‫והתום' נחוטח‬ ‫סוסיף‬ ‫לה‬ ‫והמנהג כן כמנואל‬ ‫דף‬ ‫ניד‬ ‫ואמלינן‬ ‫נמשנח‬ ‫שנחנ‬ ‫הועניס‬ ‫נפכיל‬ ‫מינ לא שין נאן ושס‬ ‫וסוס כמתנה משא״כ נאן‬ ‫דף‬ ‫ועי‬ ‫חיו ונלאשוניס‬ ‫נחוס׳ ינעות וף סיה עינ מחמת תיגת ביאס וכאן הוס‬ ‫לו אך‬ ‫דללין‬ ‫מימ‬ ‫לוינא‬ ‫לסחזיל לה אך‬ ‫׳אמלו דוס‬ ‫דק מחולדס‬ ‫כן‬ ‫חנח‬ ‫חנון‬ ‫נעצמו‬ ‫ססוספומ שליש אס‬ ‫וואי‬ ‫סלופאיס‬ ‫אפשל שיסים פ " סינס צלין ליתן ואס‬ ‫איצ דק‬ ‫םנדן‬ ‫כן‬ ‫סוא‬ ‫לדינא‬ ‫)‪M‬‬ ‫ואקצג׳‬ ‫יוסף ראוץ לנ ופס סניל‪.‬‬ ‫סימן סו׳‬ .‬‬ ‫תשובה‪.‫•!*!״״מ!‬ ‫צפנת‬ ‫ופי יחל! ונלמניס נחלי שנח ננ׳ שניסח מנדים עיש‬ ‫ונגדל נתינת הכת!נס חנה נאמת גני‬ ‫נגל‬ ‫יטקנ‬ ‫נמו‬ ‫מס‬ ‫גט‬ ‫דכ‪1‬חנין‬ ‫לז‬ ‫פענח‬ ‫קיא טיב ‪11‬׳ ׳נמוח י ן מיו נלוליא הניוליח‬ ‫שס •הננליח וטי ל־ה‬ ‫‪ on‬לפשפ‬ ‫וף •יו טיב וטי ביבמות דף ציוו‬ ‫נן אנלסס זס סוס נמו נ ן שמו דלק‬ ‫בפסים סגר ועי בחושי ביב רף קס־א טיב ימי גר חוחס‬ ‫מס ננל מקום יגיטין אס שמו זשס אניו לא סוס סיפול‬ ‫בעיני שם אנליס נפרט וטי‬ ‫מש!ס שקילאין לו נ ן לסיח סוס פס אלון ונאמת סאלנתי‬ ‫שזה נן פלוני לק שם אלון שנן קולאין‬ ‫לס״ת‬ ‫לו‬ ‫ואף‬ ‫ואנו נוחנין נס שס סחניכס של סאנ אף דאין קולאין לו‬ ‫מעילס כן ועי ניכוין וף ליה טיא אחא נ ו סויא ומחקו׳‬ ‫הלנה‬ ‫איא מלי אן ׳•ל דוה קא׳ אהענלש והאלנח׳‬ ‫אס‬ ‫נס וה שס חאנ מעננ לשמח וכן מה שכיחנין הכהן או‬ ‫חלו׳ אס זח שנתנין המליאוח או לק שנקלא ועי נבתינית‬ ‫דף‬ ‫כיו ע״נ‬ ‫אן שס לק אשטל לא על נט ולא נסוק׳‬ ‫גיטין וף פ׳ ועלל״ש נינ דף קעינ עיש נזה ומשים‬ ‫דנט‬ ‫ענין אתל פיסל כמנוא׳ נילש׳ יסיג ופיח ופיט ועי נלמניש‬ ‫דחוס שאין וח כליחוח ננ׳ שאל‪ 1‬נשל־ס פלוני‬ ‫ננ׳ תנאי‬ ‫א״כ איא וזה מליאות אחל רק חלק מסנט ומ״ש מיש‬ ‫וני נל‬ ‫נפיג נילש׳ ע׳ נינ וף ציא‬ ‫ונכולוח יף ניה ננ׳ חנולל מן מ׳‬ ‫גלל‬ ‫לנלייס‬ ‫קיס‬ ‫סיסן‬ ‫פלח עיש‬ ‫ומיש‬ ‫שס‬ ‫מה וגני‬ ‫יק שמו עיש מס ובוחנ סגר‪ .

-‬‬ ‫פיא ו»׳ ינמוס ‪1‬ף ליל עינ ננ׳ משמשס עיש וקיושין וף‬ ‫פינ‬ ‫נין‬ ‫סמליו! לחססון עיש נזה והלנה יש להאריך נזס‪.‬‬ ‫מן כצל ליל נםינ עיש ופי סוס׳ •נמות‬ ‫וסנסדלין לף עינ עינ לאם סכנסס‬ ‫ופי‬ ‫ניפ‬ ‫לף‬ ‫פסלה יצא נחוליס‬ ‫ניו‬ ‫ווף‬ ‫פינ פ*ש נזם‬ ‫ייסף יאזין רב דסס סניל‪. על זה שס גימ‬ ‫דף פיא‬ ‫סחצון וגילש׳‬ ‫אך לפי סמנואו נמס׳ סופליס‬ ‫מיש דמיישינן שמא אמד כסנ שלא לשמו פ*ש איכ‬ ‫גיגוין זף ד׳ מיא דיה מודה מיש נזה ונמיס מסלק‬ ‫וכן םיל לחילשי דתסלס‬ ‫יירם‬ ‫לסיל וסוס נ•‬ ‫דלינא טומאס מפל‬ ‫לק‬ ‫סימן‬ ‫פיש‬ ‫נזס וכן סיל לסילש׳ נשנס פיז‬ ‫נדם נספלאם‬ ‫מנואל לסטך וכן סלמנ״ס נסל' טומ׳ משכנ לא פסק‬ ‫אן ליל ניע נין סחילס הפלאס לסוף סעלאס וזס ליל‬ ‫פט‬ ‫ש א ל ד‪-‬‬ ‫אן נ מ ס וף טיו‬ ‫נן‬ ‫]א( כרכר נרם שזיל לדורך נדיקה.‬‬ ‫»ףי‬ ‫דכוא‬ ‫נכלל לא‬ ‫ננול זם ‪1‬פ׳ בסוס׳ נסונוס‬ ‫נדע טפי[‪.‬‬ ‫עינ ס״ל ונק השנים וס סוה פרזול ואיכ סט לא כלום‬ ‫משוס סללה‬ ‫גני ‪ ob‬כחנ שני שימוס‬ ‫פונ "ל גס נזס כן ויהי׳ גדל מזויף מתוכו למים הסיס׳‬ ‫נינמויז שם מיס׳ וה סץמלקס ונאתת ונדי נשגס וף פיו‬ ‫העלאה‬ ‫גני כשל‬ ‫אלו תעשם ישוליס‬ ‫זס לזס ייידי 'יסף לאזין לנ מיווינפק‬ ‫תשובו‪.‬ ‫מילק עמלם נינמוס סם ונילש' שס וסוסי קדושין וף ״‬ ‫‪a‬‬ ‫פיח ואכמיל מה ונאמס ״ל לזס ליל סילש׳ נינמות פיו‬ ‫נ( נדבר רפאות עם תקורות נגיל[‪.‫‪m»n‬‬ ‫‪74‬‬ ‫לכן ‪ ft‬ץ לפסול הנפ טון דסוה מנין אחד אף אס כפל‬ ‫סימן פז׳‬ ‫ופ׳ כמיס‬ ‫הקראה‬ ‫כ( נגדל‬ ‫כ ניל!‪.‬ש‪ [.‬‬ ‫נ(‬ .‬‬ ‫]בנור‬ ‫פענח‬ ‫מנויי‬ ‫ליק‬ ‫בייש׳ ניפין‬ ‫מנין‬ ‫סינ‬ ‫‪0‬ינ וטיט‬ ‫אסי פוסל ניש פיש אנל‬ ‫ענק ‪6 01‬יגז מוסל וסינס סאינס׳ ‪ r r j‬נשיפס סרמנים‬ ‫זיצ דסיל דנמ שנסנ נ‪0‬ת• צשונוס פסול משוס יזה סוס‬ ‫כמו »נק ‪06‬ר י ‪ 0‬נ « ונ»*‪ 0‬םייש׳ ננ׳ פו אחד מברי‬ ‫יאפו •וני וסוס נמו מנק אסל וסרנה יש לסאטך בוס‬ ‫מלוה‬ ‫אן‬ ‫כאן‬ ‫כיון ומשמש נאשסו ‪ fori‬נזה נדל‬ ‫ללא יהי‬ ‫ניאף לק משום שיד ניל ויעשה כיס לחוק‬ ‫כלל אויר נין סכים לאנל ואו לא יהי׳ מליו שם וה כלל‬ ‫ועי ננוס דף כינ פ«א דאין פלי! שס זח כלל וחוס׳ חילק‬ ‫וף פינ מינ ודף ק״ז מינ ומעילה‬ ‫דף‬ ‫עיא‬ ‫׳•נ‬ ‫]נני[‬ ‫דכל כמס ולא פליש לא כלוס הוא יאכמיל‪.‬‬ ‫זנאמס‬ ‫זאנ‬ ‫דנדס דף‬ ‫״נ מינ א׳ נול שיד וסנ׳‬ ‫הפעם שסו.‬‬ ‫פינ‬ ‫לשזיל כמו נהך דינמזת דף‬ ‫מיו מיא סנס יש בזס נ׳ נדלי איםול לפי סן‬ ‫וכתובות‬ ‫אס ננתכ הנט ויעבד‪ .‬שציוס‬ ‫לו לעשוס וה יוכל לנסל זה ואין וס‬ ‫נסיס׳‬ ‫סנסדוין‬ ‫ננדל‬ ‫ו ף ו׳ פיא גג׳ פשלה דסוס נספוס ופ׳‬ ‫נסנהדרין דף ק״נ ננ׳ הדיחו נשים יקסניס‬ ‫סצמו ואס םוא נמצעי נסנ‬ ‫נשקלים‬ ‫פיא‬ ‫נדו ופי‬ ‫כן צריך‬ ‫דנו• ממיס‬ ‫טכיפ החרה וע׳‬ ‫ננ׳ קט! שנחסיל אניו לשקול‬ ‫פיסק ונמלוס וף מיו פיא גני קנלס עיש‬ ‫פ״ אינו‬ ‫ונלין‬ ‫נורים‬ ‫‪ 1‬ן פיג מינ מיש נופ‪.‬או שעת הדהק ולנתהילה סד‪.‬‬ ‫צדמן‬ ‫פחי‬ ‫עוד‬ ‫נדל‬ ‫מיו‬ ‫דף‬ ‫סיא ולשה נמורה ואיסיל מה״ס אן‬ ‫סלמנין נססימ פירש וזם לק נזמן שסיס‬ ‫נמונו מממס‬ ‫שילוח ממנוח ונוס סומאה וסנס אף וגרס ממש לא סוס‬ ‫ותוס'‬ ‫מינ‬ ‫סנהולין‬ ‫דף‬ ‫דף‬ ‫ליס ונינמוס‬ ‫׳'נ‬ ‫וף‬ ‫ניס פינ דסוס איסול מסית‬ ‫ונומנ״ס נפפימ נפחימ נפיז לסנסדלין נסנ דזה לק אס‬ ‫הוס‬ ‫יום ד׳ ״ג טנת טנא שסא לטנת מנהלחא חלציו‬ ‫ויגע‬ ‫ססופל לוקנא שוי נעה קנלת׳ מיכ ופיו‬ ‫הנס סנס נאמת זס מסלקת ישי׳ וחוס׳ נמנתוס‬ ‫נני מזוזס‬ ‫יף‬ ‫לינ‬ ‫יגרס ויליף זס מגט מיש נלש״ ותוס׳‬ ‫הוסיף‬ ‫אוס א׳ לא נסינס רק‬ ‫נסיפ ווה ליל ניכ סלמניס זיל‬ ‫פיס קוף‬ ‫בסיג אס‬ ‫נסל׳‬ ‫מזווז‬ ‫ס*נ אס הוסיף פקולס וליל ונל נפיפ ושם אין נימ נין‬ ‫אוס אסם שני ספסיס אן‬ ‫יניב‬ ‫נימ‬ ‫פשס נן פס מלוה מיש מימ ניון ומחמס בעצמו זח ניכ‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬ ‫נימ‬ ‫ננלס‬ ‫נ״‬ ‫מיד‬ ‫תנאף ונס לפמיש ססוס׳ עיז דף כ׳ וכימ והן לא יסלסל‬ ‫בגט שהעד שחתיםתו נטשטשה קזות והתם‬ ‫לייייי‬ ‫יום ד׳ כיו ניסן סלפיד דהינסק לה׳ ל׳‬ ‫שאלסו סנס‬ ‫ש א ל ה ‪.‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫מבואר‬ ‫ננ׳ סיפ פכסנ שני פפמיס פינה אמס אין‬ ‫יזשש נזה.‬‬ ‫נ(‬ ‫פיו ו נ ו לסנולס אס פשה וה עיפ איוו ]צ‪ .‬‬ ‫כ(‬ ‫תשובו‪.‬‬ ‫שיו‬ ‫עמזיק צום הרנימ׳ סרמיד ומינסק פיד שאלםו סנס נירש׳‬ ‫ינ»ס‬ ‫שס‬ ‫שפס חדחק ודיפנד פ׳ מיש הסוס גיסי! דף‬ ‫פינ ודף סיז פיא‬ ‫וכל שנוסן בין סםפהת סוס‬ ‫מעלה אן נאמת זה תליא גסן דריל ו י " נום‬ ‫עיג גית החלון וליי׳ אי.‬‬ ‫ניוש׳ נמוטס פיא שינ נזם ואנעיל ופי לס״ סוטה‬ ‫דף ו׳ פיא ננ׳ נדי ספראה‬ ‫]א(‬ ‫נונר קבלה לקשות ובר טוב בורך סגולה אם צריך‬ ‫התר לזה‪.

‬‬ ‫כן עפ עמה מן הפלות‬ ‫]בנדר‬ ‫הוא נעלמו בגופו דסוא עליו ניכ עמה ע׳ סנהדלין וף‬ ‫וסנהדרין‬ ‫וזה סוה אנזר׳ וניע ועי נפסק׳‬ ‫עיש‬ ‫חוסי ובסיס דף פיח ע״נ עיש ולכן‬ ‫ליכא‬ ‫ננשיס‬ ‫משיס דאנן קיייצ ביבמות דף ע״ו ישבח דף ס״ה‬ ‫המשינלות כו׳ אין פק!ליס לכהונה ובירש׳‬ ‫ו‪:‬‬ ‫דנשיס‬ ‫גיסי! פיח‬ ‫פליג׳ בוה ביש ונ״ח ועי נתוש' ינימת דף פינ עינ ננ׳‬ ‫אנדרוגינוס דמשמע דליכא איסור מזית שנתנו שס דעל‬ ‫ספק לא נזרו אך מלנרי הרמביס נהלי אס״כ פליא ת״ח‬ ‫לא משמ‪:‬נ כן עיש וכן הך לאו ונתינות לף מיו ונשמרת כו׳‬ ‫והיא ורשה נמורת וכמיש התוס׳ עיז‬ ‫ת!א ג״כ משוס נלס‬ ‫עינ וכימ‬ ‫לף כ׳‬ ‫אסור‬ ‫לניאוף נעצמו דנלמא ניכ‬ ‫מהית כמביאל נשמעות וף מיז עיב עוקב אחל המנאף‬ ‫נמיס־‬ ‫נחו ע׳ סנהליין לף עיי ונתיכ יאכמיל‬ ‫אן‬ ‫וזה וראי אסור אף נמקוס סככה‬ ‫פס‬ ‫אשתו‬ ‫ועי‬ ‫נפ־ימ נשנהולין פיו נכי פנויה כחיג לאנה ערוה אז כך‬ ‫ננ״נ דמזהו ס על עונריס ואף טלהה ונפל‬ ‫הלמנ״ס‬ ‫!•ל‬ ‫נהל׳‬ ‫ושיו ואס־ל מה־ת וזה חוה מל‬ ‫ואונן ולול המנול גיכ‬ ‫הוה נהם זה ע׳ סנהדלין דף קיס ומפנים‬ ‫‪.‬׳ליל ניאת שלא‬ ‫גיכ‬ ‫חייבים‬ ‫מלכים הוה זה ניכ אניזר׳‬ ‫דלן כלמיס‬ ‫נדלכה כמנואל נילפ׳ פיו וינמוח ננ׳‬ ‫ביאה אילנית ע״ש ועי‬ ‫סנהלוין וף פיו ע״א שבנא כוי‬ ‫אבל בישלא׳ ליכא נזה וין אנזל׳‬ ‫ושיו ועי תוק׳ נדס‬ ‫וף מיו ע״נ וצשונס המוה שכתבו מוחל צסלוג אם ליל‬ ‫דזה ודאי אסול מחית מ׳ חולין וף ציג וסנסולין דף ניס‬ ‫ווף מ״נ לק ונימ אס נגדר‬ ‫וסוס ניב לאו כמגואל‬ ‫אנל‬ ‫מן‬ ‫סאשס‬ ‫וסנלס‬ ‫נכימ נשיק ולוקס אס אין נס‬ ‫קריבה‬ ‫ופנויה[‪.‬‬ ‫כא־א‬ ‫תשובו‪.‫*אליות י ו » י ו‬ ‫צפנת‬ ‫לח‬ ‫פענח‬ ‫]נ[ ופיו סלמאוח שעישיס סננניס ]לסישמת[ אין שוס סתל‬ ‫ש־פ ועיין סנקורין וף פיו מינ םגנת לאו וענזממ דאף‬ ‫לנן של לאניש אף דמדיין לא הוס לאוי כלל כיי שילמיו‬ ‫נפרכין אין נזה חשש זה ל״ל הסיס׳ נוס וא״נ גכ׳ ‪r'o‬‬ ‫והמזייף ונרי חניוו חינ מיתה ואקצי 'יסף ראוי! לנ דפה הניל‬ ‫וויא ולננן‬ ‫וסמן‬ ‫נדנל אף דמלינו נהך דניע דף פיס ננ׳ וני‬ ‫מימ לכחונ דבל מוויף אסיל וכמביאל נספלי פ׳ שיפטיס‬ ‫כיי‬ ‫חייס אליעול נ״ דיל דפפיו מכתבו קנצסי כעת‬ ‫אשינו בקיצור סנס וס‬ ‫ודאי שזיל הוא איסיר מתית וים נוה אנזר׳ דשיו ואבזרי‬ ‫שמלתה על‬ ‫אס‬ ‫וף‬ ‫ציט‬ ‫סיי‬ ‫פינ‬ ‫נסנו‬ ‫מינ‬ ‫כיון שיש חשש ספק סננה נוכל להחיר לו דזה עדיף מן‬ ‫מון ומי נחוספ׳‬ ‫ספיג נזה ועי נסהימ‬ ‫נמליח‬ ‫דסרמנין סיל דהן ונשמרה הוא שלא ׳שמא המחנות עיש‬ ‫ואף דלנאורה לשימח הלמניס דדי ננן א׳ הא כאן מניקה‬ ‫ננס‬ ‫דרק מי‬ ‫יש‬ ‫וה‪.‬‬ ‫יינ מחיש‬ ‫יחי׳ נניו חינל ננצמו ניק וף ליא עינ פ־ש דוס לצורך‬ ‫נינעוח דף‬ ‫סימן צ׳‬ ‫תומיח‬ ‫ללורן תיקין אסור יחנול וא״נ סיני ו»אשה ככר פחה נמ‪1‬‬ ‫יום א׳ ציס סובימי חי״ז ומינסק קנלח• מיכ ומס תלה‬ ‫כיכ‬ ‫לו‬ ‫דזה נעצס קוינס וממ״ש לשיי ערובין‬ ‫דאין‬ ‫וף ״מ ורק נא״א עונכ כנסו אן משוס ושס אמר‬ ‫לו חלק כוי ונס מחמת ניס הירהור וזה ליצ נינ דף ניס‬ ‫והרנה‬ ‫ע״ב‬ ‫יש לכארין נוה אס נס הנשיס מזהמת על‬ ‫היחוד או רק האנשים‬ ‫ועי בקדושין פ״א ננ׳ מלקין על‬ ‫תיחוו ונזז איש מיש התיס׳ שם‬ ‫האיש להאשה ועי נוכות דף מיח‬ ‫דנימ‬ ‫עינ‬ ‫גני‬ ‫גבי‬ ‫איא‬ ‫הן‬ ‫נין‬ ‫לשאול‬ ‫עיש נזה ונאמת מצנד קרינה לסוס איסוו חווה לסדמניס‬ ‫זיל לא משים חשש סינס רק וה גופה ועי מיש סרמניס‬ ‫נפהימ פ•! וסנהור•! ועי רש״ סנהווין וף נ־ח וקדושין‬ ‫וף כינ ע־נ וביבמות וף נ־ה וסימה‬ ‫יף‬ ‫סיו‬ ‫וף‬ ‫כיו יסנסורק‬ ‫עיש נזה ולכן הוא לא מנר מהית וסליא בסן‬ ‫דפסחיס י ף כיס עינ לא אפשר ומכמ! מיש נוה וסונן‬ ‫יומא לף פינ מיג ווה הנול לקדושין דף נ׳ מינ שוייחא‬ ‫אכיפ כהקדש מיש ונדל ממילה נאיקול נםנאה איכא נקיל‬ ‫ומלאה כמנוי פסחיס דף כיו וכימ ואיסור מרה ופי מיש‬ ‫סרמניס נהלי נרכוס פיט סיס ננ׳ נשמיס דאסול לסייס‬ ‫ואקול‬ ‫לנדן פלםס פיש ועי רש״ נרנוס דף ם י * א‬ ‫ללק נאיא ולשי׳ שנס דף ם»נ פינ דסוס נשואות *מאי‬ ‫ולק ננשואוס אך שם על הנשים אבל איש מוסרי נם על‬ ‫פנמה‬ ‫‪1‬ע׳‬ ‫ניק‬ ‫ננ׳‬ ‫אשפ‬ ‫שנכנסה‬ ‫למ׳פא מיש‬ ‫נוף נרס י א ושם נקש סתם משמע אף סנמס וומ משוס‬ ‫האיש ‪ 0197‬ניכ ניס לסלסל ונלס ללאו לונשמלתם וכסונוס‬ . מה לאמל ללך אנליס ננ׳‬ ‫מנול זה קא• לק אס עשה‬ ‫כי' ולן‬ ‫נפכיא‬ ‫אשינ ה״ס כייל נהדי קמנה עיש ולכן כאן לדינא‬ ‫וכמו כל דלך אנליס שנשיס •נמות דף ניה עינ וכימ או‬ ‫נפי!‬ ‫כמעיל‬ ‫דאס היו לו נניס ומשמש שס ואף נן אחד‬ ‫והוקשי אסה נו׳ וסנה הן לא תנאף למרנה ממנו‬ ‫זה בנדה‬ ‫בו׳ משוס ונשעת ניאה אנה‬ ‫פויר מלוה מל זס וכמים נכתונות וף ליס‬ ‫ונינמית וכימ ולא כמו נכדה לף‬ ‫נפיע‬ ‫נקראח ראויה צקימח עיש והנה זה רק‬ ‫ראויס אנצ כאן קיל שפי וע׳ נדנר• סרמנ־ס בהל׳ שיפה‬ ‫מחלי‬ ‫ומינסק להלנ וכוי כמהוריו‬ ‫דגיע והכה הסוס׳ סנהדרין דף ניט‬ ‫ליד הס אוצי צשיפחס נסיסה וף כיד ורף‬ ‫נקרא ראויה צקימח ע״ש נהייא ולכן סרמנ־ס‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫והנה יש נזת אריכות נ לול אן‬ ‫עיא‬ ‫זכחונות‬ ‫]כדבד נרם שדל שאלה באשתו בחשש ספק סכנה כגיל[‪.‬‬ ‫יום ב׳‬ ‫חיקו! מותל‬ ‫והנה נאמח עיקר המחלוקת‬ ‫כס״נ אנצ להטיל פוך נרע נמ״ש סחוס• נינמוח דף ׳*נ‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫נ־ה עיא המערה בעצמו עיש כ] מנואו בפה־מ ללננו ויל‬ ‫וכמיש‬ ‫נוס‬ ‫עינ וכ.‬‬ ‫לומוה‬ ‫׳'נ‬ ‫דזה עונש‬ ‫דכתני‬ ‫סימן צא‬ ‫לף ׳״נ‬ ‫ש א ל ה ‪* .

‬‬ ‫סליי אשל כל דבליו‬ ‫הס לק גולות ותמות‪.‬מעלנו ג׳ ודי שסמים אז‬ ‫נט ולפי הנראה ה״ וד‪ .‬‬ ‫לאסור — ועכשיו השואל‬ ‫כסף‬ ‫בלא‬ ‫מיקש‬ ‫הרנה‬ ‫גט‬ ‫להשיב‬ ‫םאוד‬ ‫ונ״נ דננו‬ ‫לו‬ ‫ו״ל‬ ‫בבידור —‬ ‫ובפרט נהנוגע לראית העדים[‪.‬‬ ‫תשונה‬ .‬של םתכת והערים מחללי שית ואחד נעל תשובה‬ ‫אבל ע״א ראה םחחלה וער טוף להעד השני הוי עד טפי‬ ‫רצו‬ ‫סרבנים‬ ‫גט‬ ‫להתיר‬ ‫וסנקש‬ ‫בור‪.‫‪D^SX‬‬ ‫‪76‬‬ ‫שאלות ותשומת‬ ‫דף מיו ועין וחולין דף ליז ונ־נ דף קס״ד עינ דוה איסור‬ ‫חורה משא־נ באשה דלא שיך זה אבל איא נס נס הוה‬ ‫איסור וזה ריק רש״ נםנת שם ומבמיל וגס נ״מ דמנוון‬ ‫לוס דאו הוח איסיר תורת ונדר אנור׳ דצרין למסור נפשו‬ ‫וכמו הן דסנהדרין דף ע״ה גני תעמוד ערומה יוסף ראזין‬ ‫רנ רפס הנ״ל‬ ‫]העלים[ והמוניים‬ ‫הלנליס מחמס‬ ‫זיל גרפ שם ]לא[ או רק ללריך שני‬ ‫וגס על זה ציין‬ ‫נתוספ׳ לגיטין נאמנת אשת לומר וס הנש נוי נו׳ נס״נ‬ ‫נמה לליל בסנ״כ הסס הוה כמי ת.‬‬ ‫ראה מתחילה ועד סוף שוו טבעת של קדושין והעד השני‬ ‫עד ע׳׳פ קרובים והא יושבת גלמודה וד‪ .‬ענד והאשה‬ ‫נאמנים שס‬ ‫הוי ננד‬ ‫חוקה רסן הן עו׳ יחוד — ונס עיין דאמר האנ דרך סיפור‬ ‫ולא על איסור ה״ כנילי׳ מלתא נהא לינמות דף ל׳ ט ע״ב‬ ‫משכי הרינ״ש נ‪5‬ס הריף לשלא נשעת מעשה נאמן הקרוב‬ ‫וכאשה וא״כ העלים ששמעו וה מהאנ היי‬ ‫עליס‬ ‫נמוייס‬ ‫ולוה מה שלרו יתל כשנה לא הוי חוקה לברר שהיו קיושין‬ ‫כיון יהאי נאמן וביאה לא ה״ כאן לע״ז נאמנת לומר לאין‬ ‫לי ניא ומה שני רננו ויל מהך לסלים ושמשום ‪ -‬זה‬ ‫מירי בהכירה נו.‬‬ ‫יום‬ ‫ד ניו אדר חרפ״!‬ ‫שממון מרוני‬ ‫דווינסק‬ ‫סחיינ‬ ‫לסרג‬ ‫נמסו״ר‬ ‫נ״ קנלתי מנחנו וסנה מס אני‬ ‫יופל למשוח מס הנ׳ סני דנהחא וסנה נגור מתמח‬ ‫שיש‬ ‫מל אחו יזה הוה של נמישח וסנה אס חנף לאחי זס הוה‬ ‫על זה עיים נרוייס שלא החליפו הסנעת או יש נזה לסארין‬ ‫אנל עו אתל אין נאמן עלה נמנואר‬ ‫פיו יגינוין‬ ‫נירש׳‬ ‫סיד ננ׳ ענד ושפחה דרק שהוה עדיס יודעים שחוח שם‬ ‫ענו ושפחה הרי מטאר דרק שני עדיס וכן מנואר נתיספ׳‬ ‫פינ לקדושין נט עימ שיפ לו ניל פלוני ואין נאמ. לומי‬ ‫אין ל׳ עיש סי׳ מניאי דלא מהנ׳ וע׳ נמס דפליני ושי׳‬ ‫וסרמג״ס‬ ‫גחל׳‬ ‫סנסורי!‬ ‫נסך‬ ‫וםנהווין‬ ‫ו ף ליו עינ‬ ‫נפלונחא ו י ״ ויננן ננ׳ שני סופרי סוי! ורק‬ ‫ציין‬ ‫נ׳‬ ‫עויס‬ ‫עיז עיש נזה ונייש׳ מטאי נס כן נ! דוק שט‬ ‫עלים ולא ע״א וע׳ סנהדרין דף ‪1‬׳ פיא גט פשיה דצוין‬ ‫דוקא ט פויס לסעיל »׳ נחים׳ מכוח‬ ‫וף ו׳ ע״נ גגי‬ ‫לק סעס אמת קילושין ולמחר סיפר אביה שנשגר הטגעת‬ ‫והוא של מתנת ולא נתחלף וסו׳ נאמן מסעס עיא נללא‬ ‫אתחזק כיון‬ ‫להוי‬ ‫מינף לממל והוי נ׳ האי לת׳ מימוני‬ ‫צהלי אישות ס״ נ׳ נשטעה השליח וקידש לעצמו לנאמן כיון‬ ‫דהוי בשעת מעשה לא הוי ננל חזקה ומשכי לבנו זיל מילש׳‬ ‫ניתין ננתיחדה דאין ר‪.‬‬ ‫שוד‪ .‬עשר שנים והנעל‬ ‫להם אבל כלל עיש בזה וכיון‬ ‫שהוסזקה א־א סוס א״א נמולה כמיש הסוס׳ ביק דף ע׳‬ ‫נא אח׳׳כ בשיאה השברים והגידו לו הקרובים שוו הטבעת‬ ‫ויש‬ ‫עלין אנל‬ ‫ב׳ לא מהנ׳ לעיי זה נצרך להתיר נס השני וזה איא כאן‬ ‫של טתכת והיא נתן לה נתוית טנעת של כסף וע״א‬ ‫אינו רוצה ליתן‬ ‫נ׳ עדים ואף למניאר‬ ‫הצנול אומרים מה המירו לכס והארכתי נזה הלנה נהך‬ ‫שנה תמיסה וברחה לאחר שנה מטנו ספני שאין לו גיא‬ ‫עחרת‬ ‫]רואים[ נ״נ לצריך נ׳ עיים‬ ‫להעיר פהעחוה ראה אמ‬ ‫שילעו החיטאיס עיש בפירוש הימנים זיל ללא מהנ׳ א‪0‬‬ ‫]עיברא רעיר קליסונ אשד‪ .־ לכהונות דף ג' גני‬ ‫להזכירו עיש גני מפי עצמו נהך להוריות לף ס׳ עיא צא‬ ‫סימן צב׳‬ ‫לפסחים‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫נתיססתא ללא משמע כן לדי‪ .‬ ‫נ( עיד חנשואין שעושים ננימוסין אס צריכה‬ ‫גס[‪.‬טענה לאחר שהיהה עם יעלה‬ ‫בן טענה וביקשה‬ ‫נ‪1‬ל‪3‬נח‬ ‫]עור‬ ‫ממשינ‬ ‫נדנד‬ ‫הגיל.‬ ‫רבנו זיל מל׳ הימנים פיא מה׳ אסיג ומל׳ התום׳‬ ‫נ״ק לף ע׳ עינ לאס אמרה נמקושתי לפלוני הוי מוקה‬ ‫מחמת עצם מקשים הלא סכ״מ כ׳ שס לנשאר נשל סני‬ ‫בחוקה לנד ונאיש ואשה נע׳ ל׳ יוס ונס אמירה ועל אמירה‬ ‫לנד אין הורגי) נמנוא׳ נילושלמ׳ ולזה לעתס להוי חוקה‬ ‫מצל נירור לס" קידושין מקולס רק אנן לא ׳לעינן וכיז‬ ‫שייך אס אויא גאו ממלה״ אגל בנידון זה שזה ידענו שה״‬ ‫תשובה‪.‬בביר וכמעט‬ ‫בנית חחולים — יבאה‬ ‫בטענה‬ ‫שאיכרי‬ ‫חדשה‬ ‫ודע שלו משונה משאר בני ארם הי נו הגיד קצר‬ ‫ודק‬ ‫וכמעט סהיםר ביצים ובתעודה רופא אחר כתב שהיא‬ ‫עודנה בתולה והב׳ כתב שיש נקנ‬ ‫יף פ״ס ע״נ ננ׳ ישכר! מה אמר לו כוי מניאר‬ ‫לנאמן רבו אמינ ומימלא נס הוא אוכל מפסח שנו וע״ש‬ ‫הורה ואח״כ כשהנעל לא רזיה לגרסה נהטשך שנים נעשית‬ ‫בבתוליי והא הודית‬ ‫ש י ש נקב רק אומרת שהרופא עשה לה למען תועלת‬ ‫שאולי אח״‪ :‬יכיל להיות נר ביאה בנקל — ועוד טה שיש‬ ‫עדים שטנעת הקרושין כשהשירה םאצבע שלה נשכר והי'‬ ‫נאמן היסיר להכיל דעי״ זה האסריס אםיריס‬ ‫ובילוש׳ פינ לקלישין ננ׳ סמפון ממאי שם לצריך לוקא‬ ‫ג׳ עליס צימר שהוה תנאי ולא נתקיס ע׳ גיסין לף ]ע״ו[‬ ‫עיא עיש בזה ובתוספי אס ל״ל על קיום התנאי או שהיה‬ ‫תנא• ולנמ״ל ונס הא שהתת עמו שנת ועי במסי כתובות‬ ‫לף ]מיל[ פינ ודף ׳•א ע״א ועי בעמך סילש קך דנפסא‬ ‫נבלות‬ ‫ו מ‬ ‫׳‬ ‫דאין‬ ‫וליל‬ ‫עינ‬ ‫ונלמביס‬ ‫נספ״א נתל׳ אס־נ מיש נזה ולכן סוס‬ ‫איא נמןלס ועיקל סמיכתם על‬ ‫סימן צגי‬ ‫של קידושין ושני העדים ראי כשחרית הטבעת שוה ראי'‬ ‫ש א ל ה ‪.

‬‬ ‫גג׳‬ ‫וסדלס פנ־ם לא סוס לו אן מום לא הוס ע׳ חולין‬ ‫מגואר‬ ‫ננ׳ נסמס כסנ רש״ בנורות דף נ׳ מינ‬ ‫וסיס׳ יף ו׳ עיא יאס יש שיט נציגל‬ ‫ויש רולים לפשרה מחליצה מסעס להאמין סאשס שאין לו ניא‬ ‫כמו‬ ‫נציס משנולו ועל סמן הן דינמית דף פיס ר״‬ ‫כנו של ריככיא כל שאין צו ניצם אחס‬ ‫דבר שכערוה ופי יבמות דף קיס פיכ יגיסין לף סינ עיב‬ ‫דף כיל עינ ער שיתמצא וקט אן ניל ררק קרם הוס‬ ‫נמל האשס מקלי»ב והאח מסרנ מציתן מליצס‬ ‫מחוסל נציס — ומאמינים לס‬ ‫ננורוס יף ליס ותום• נוס לף ביד וקדושין וף נין ‪1‬מילין‬ ‫ימס בבורות דף מיג טס נראה ]משונה[ משאינ זקן וראיס‬ ‫מיל.‬‬ ‫נ' ע״א‬ ‫ננ׳‬ ‫גני‬ ‫שנופת‬ ‫לף‬ ‫ליס ועלנין דף י«נו‬ ‫יסרימות נירש׳ והיו ולמאי ועעיש פיה עניפ סיל לסיענ״ס‬ ‫ויל ואס אמרה נחקושת׳ לפלוני איצ מוחזק נ׳ ייס והורני!‬ ‫אוסס אס ונסה אנל לסרונ אחרים א! רק אס הוחזקו ל׳‬ ‫ינהונות‬ ‫מס ונס״נ סיל לסראיס הונא נר״! פ״נ‬ ‫אמרס מקוושת לסלט לא מסני אמתלא מיש‬ ‫ואס‬ ‫יס״נ דהל׳ גיישין‬ ‫כיון‬ ‫דהמנד‬ ‫והייש׳ יאמר דאין נאמנים סענר הא‬ ‫אומי‬ ‫הוה נלל יחוד ומימ לא‬ ‫מהנ׳ וכן מיש ראי מתוקס׳ קדושין גני תנאי דלא מהמן‬ ‫לומר שאין נידו מעות של פצני‬ ‫נינמוס‬ ‫יף‬ ‫מינ‬ ‫סיס‬ ‫וכיכ לו‬ ‫שהרי המיס־‬ ‫נתנו לאס אין לו קיש׳ כלל רק‬ ‫נעיא‬ ‫ניע לגט תוססת כתונה אנל נט‬ ‫אף להיא מיכ‬ ‫לא ילפס מוס ופיכ ללאישות ונשואי! איא‬ ‫וחיו‬ ‫נ(‬ ‫לנפל כלל‬ ‫נוס.‫‪m m n^r‬‬ ‫צפנת‬ ‫ת ש ו ב ד‪.‬ ‫נוה‬ ‫ביבמות‬ ‫דף‬ ‫פ׳ ותסי אין וס בירור ועי‬ ‫דף פיה וכתונוס לף פיס עיש נזם דרק טתרס ‪1‬נס היס‬ ‫ר״‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫]עיר‬ ‫שסיכ‬ ‫כמבואר‬ ‫]תיו‬ ‫פא לרין שנלמ שוס לא סוס‬ ‫וקן אס הוס מוס ואמל י סוה ימס ומי נ״ע יף פיו‬ ‫סימן צד׳‬ ‫נדבר‬ ‫]נווונ על השאלה[‬ ‫דוה נעלס‬ ‫כמו קדושין ולא מהנ׳ סורס תכיד ולא אמתלא ועי נהיה‬ ‫שהוס לא‬ ‫ת ש ו ב ד«‬ ‫סיס‬ ‫אסר ודף ל״ז ונירש׳ סיג ופיאס ונתונות פ״א ונן סלי!‬ ‫סערות‬ ‫טדי‬ ‫גט מכל וזכיס ועלנוס‬ ‫ומחילה ררק דנל מסיס ועלנין יף‬ ‫שנועות‬ ‫שיו׳ס‪ . צו נציס או שבס קסכוס או טלם‬ ‫אתת הנס יראה גבורות לף ע׳ נסחליקח דריע ור״ ודברי‬ ‫סלמנ״ס דל גסצ' גימיק‬ ‫פיו‬ ‫דף מיד‬ ‫סייד וגכורוס‬ ‫מיג מחליקת קנאי ונהלי גימיק פיח סייג לא הגיא וין‬ ‫מ׳ שאין לו נליס נתילדס רק נימיו כיס ריל‬ ‫נאדס יש כיס נפנים לכל‬ ‫דסיל‬ ‫דנם‬ ‫טלה לא כתום' בכירוס דף‬ ‫מ״נ מיש ווה מלוח חשן אבל אס אין לו נצים )ק גריאה‬ ‫לא הניא משוס ווי‪ .‬ומסעם דניני שהסברת לומר שלא‬ ‫באותו רגע שנמלא אבד קסן נסשס כן אמריי לנסשה למפרע‬ ‫שנסס אנל סוחזק ל״ל שאמלס לפלינ׳ דסוס לנר מסייס‬ ‫נכ־מ‬ ‫גוענח‬ ‫לו שערות מיס <ז"י סיס ואס ‪ r»1‬בסיב סל׳ אישום למי‬ ‫יוס ב׳ ו׳ איל טלפיו ייוינסק לםלנ הסרנ וני׳ כעסידל‬ ‫קנלסי‬ ‫לט‬ ‫סיז‬ ‫כסיס‬ ‫ונשר‬ ‫וכתכו הא דסניא ם״ה כנדמ סירי למנין •נוס רלליפ אינו‬ ‫ייילז משוס שאינו מוליו נל׳ רסואס ולוה אץ חפש ספ סיפ‬ ‫קרניס‬ ‫לא‬ ‫פס‪:‬‬ ‫אס‬ ‫ניכ‬ ‫סוס‬ ‫שרוע‬ ‫אין לו מינ דרק אס סוס‬ ‫מנריסו פיש ואנמיל מניפ דלא סשנ רנני נט מומי אום‬ ‫אין לו נצים מ״נ נינ משוה סנדיקס דבנורות דף מ׳ ‪fro‬‬ ‫ולא נקרא כמו רפואה פל סטה ממם טנעוס דף פ׳ ודף‬ ‫ק״א ודק נמו סעסוס הקריעס וניציס קנונוס ע׳ נרס״‬ ‫דף »ר מינ נננורוס דרק אס אחס נדולס ואפס קסנס‬ ‫ולק מו כפול‬ ‫מכיפ סזינן דנס נשטל וס אין מלץ דק‬ ‫קט‪ 0‬סמס כלל ונאמס עם דאמר ננ»ר‬ ‫טינ של טנינ‬ ‫נסליס סמס ל״ל כך ד » ס ום מסלזיקפ נבוחס ‪ q7‬ליע‬ ‫אס ‪ p‬נטה נאחס ולכן ק»יל לינל״ב ולא טמא‬ ‫דעיכ‬ ‫ום נרי מכס דאליכ למס לק אסה קורל• ]חסל ססוף ומי‬ ‫לפ״ל ‪0‬י׳ נרז[‬ ‫‪ prp‬ליי׳‬ .‬‬ ‫ננסיס מת‬ ‫יום די יי מנתיא תרפיו‬ ‫מרוט‬ ‫לווינשק נסרב החו״נ נמסול״ל‬ ‫שמעון נ " מכתבו קבלתי כעס וחנה אס‬ ‫חוה לנו עלים פאי.‬‬ ‫שממין‬ ‫ניי‬ ‫מלוט‬ ‫מכתני‬ ‫הלמנ־ס ויל מייק גבי אגיס יק‬ ‫אי‬ ‫מצמס‬ ‫סיחזק‬ ‫ר״ל‬ ‫ולא‬ ‫יאספלא הלא‬ ‫עו שיביא מדים יננ׳‬ ‫ל׳ יוס יוה סקל•! וסלגין‬ ‫שיש לו ססרון נאנוי הסוללה ליינו מביא סימניס אבל בת׳‬ ‫מסוו״ק מאסיפ סי ו‪ -‬כ׳ םזנס סרמניס סיק ביד׳‬ ‫נוב״‬ ‫‪6‬׳י‪ 0‬ולא‬ ‫וכיון שכסג פלמניס ו־ל‬ ‫ושואל מס רינה אס אמשר להתירה בלא חללה[‪.‬ ‫וכגלר פילגש תלא כתנת׳ לו לכמו למנואר נספר׳ פ׳‬ ‫סלא ינכי יפית לאחר ביאס א' אף שלא נתגירס מימ‬ ‫צריכה גט להקנין שיש לו עיי טאס לנדה ווה כמו פלנש‬ ‫וניפיס ססילה לנו ססולס אף נס כס יאסורם לכול אף‬ ‫אס אחיכ‬ ‫סתגיר‬ ‫או תלך עוו ספעס למלחמה אסיוס‬ ‫לישלא׳ אחי ווה י״ל ״ ך‬ ‫דף‬ ‫יסנהירין‬ ‫ניז‬ ‫עיא‬ ‫גני‬ ‫ישלח׳ ניסלא' מיש נוה ]חסר ססוף* וע• נענין ו» לעיל‬ ‫מס״ א׳ עד ס׳ ר'[‪.‬השיג גס בנחמה א ן מימ הא פסק‬ ‫נסל׳ נכוליס פינ וצלין לכסימו להשיט מל עכיוו וסנם‬ ‫כס‬ ‫לק‬ ‫בכור סבנ נגיר הים נאדס ואין שום‬ ‫לשמוס‬ ‫נזלעי של אסק נא הגיא וס לגט ובנה וה מנואל נתוספ׳‬ ‫נבולוס פיס דסליס חמה פק־ל‬ ‫גנה]‬ ‫עיש וססעס אה‬ ‫משוש שאין לו זקן והארכתי נום א‪ 0‬פה‬ ‫שאק‬ ‫וקן‬ ‫לו‬ ‫אס וס הוס מום ע׳ נילס׳ נסוגות פיו גגי אשס שיש לה‬ ‫דסרי‬ ‫וננ׳‬ ‫ואחיכ שענה שאבלי ולע שלו משונה ניו קלל ויק ובמפס‬ ‫מטעס חזקה שאינה‬ ‫מעיוס אף שהוא מכחיש מחמת שלח ואחוי וסימכים מל סשו׳‬ ‫משיכ וכל סי׳ פיו ששם היו עויס שאגלי ‪1‬למ שלו משיכה‬ ‫כמו נתיניק קפן באופן שאינו ראוי להוליו והרי הוא‬ ‫שאין לו‬ ‫ומיש בוה ביבמות שס[‪.

‬מה‬ ‫לצרף‬ ‫ננ׳ל‬ ‫נ! נרו שהי׳‬ ‫לעס‬ ‫הריף‬ ‫יין הניל‪.‬נ״‬ ‫יוף‬ ‫קכ־ח‬ ‫וע׳‬ ‫דף‬ ‫נינ‬ ‫מיו וחוס־ נ״מ דף עיא ונינמוס ונ־מ ונאממ‬ ‫הנדל לנ״מ דף כיו סימנין לאורייסא אנל אס הנלל של‬ ‫סמנים הוה וס נזלמ תכסינ או‬ ‫טלול וכן מה‬ ‫לא נעדיס ל״ל שיש עלים שהננו שיש ט סימן‬ ‫הוא של פלני ולמסקנא נס‬ ‫מהני‬ ‫וה לא‬ ‫לאמלו‬ ‫כן‬ ‫ננלל‬ ‫וכן‬ ‫עלים‬ ‫והרגת האלכתי בחולין לף עיט ויף סיל נני סימני לשם‬ ‫צא יליעח כסימנים רק מציאח טנעיס של וה המין ונוס‬ ‫איש ללמה לא מקפה ר‪.‬נמ' בחולין דף ניס נט נבר ושמי‬ ‫ועלב נמו למקשה נעיו דף מ׳ גני לאש ושלרס פיש נוס‬ ‫אן נ ן לולא׳ להחיל ע״׳ לנל טנעי איא נלמי גולח מלן‬ ‫לין והות אנצ עיי וס‬ ‫שפיר מהנ׳ והנה‬ ‫לומל‬ ‫גני‬ ‫שוס נ ן ונן ומימלא מומל‬ ‫נכמס פרטה לנו המולה מינס‬ ‫שנמס כן וכן ווח נילע לנו בקבלה שאילו המיני נשרס‬ ‫טוקץ שתי ועלב לכן סמכינן שוס גיכ מםנ׳ מיניס‬ ‫נכיפ׳‬ ‫אבל לניס לא פלטס לנו הסולם שם מין‬ ‫וא״כ מקשס‬ ‫הלמנים‬ ‫שסיר למה לא חשונ להם וע׳ במס שפילש שס‬ ‫נפהימ והראגיל הינא נו״! שס וכן סדין גני אס סוקוק‬ ‫על נסן לסינ מלקוס על נמשס ולא נממור משוס לוס‬ ‫שנט‬ ‫יש‬ ‫שזן‬ ‫סנצחי ואמלינן‬ ‫מאוסו‬ ‫נמ‪8‬ול וסנה ננ׳ העלו אלנונס נוי ושם‬ ‫שאל״ס ועיש נסוס׳ ונילש׳ לנסנין לו‬ ‫שנט משאיכ‬ ‫סוס נינ למיס‬ ‫נל׳‬ ‫שיעל‬ ‫לסינו ינית עיש וסנס ססימן הוא לק של ונל‬ ‫אין אנו מסיטן וס לנר ונימלא‬ ‫עיי‬ ‫כן‬ ‫]עיקל[ וסנס‬ ‫׳ופיני‬ ‫שוס הוא‬ ‫נא!‬ ‫פלוני‬ ‫ועיי וס‬ ‫ונוס מסני ולא לסמיל‬ ‫סימן אף מובהק ר׳כמיצ ואף לסחוס׳‬ ‫אין‬ ‫טלפס‬ ‫לא ס*ל נן‬ ‫פלי! נס נדר נסבמ דמני!‬ ‫נפנפ‬ ‫ללק מס שאח״כ מצאום‬ ‫מלל שמא אחל סוא ואול לפלמא וסימן של‬ ‫שטו לא‬ ‫כליס וסוס בתוקת א*א נמפס של מולם תידו יוסף‪.‬‬ ‫נ( אס‬ ‫והרמניס ויל לס״צ יצא חיישינן לשאלה‬ ‫לסקל נמשאל׳ס שהוא‬ ‫ירננן‪.‬‬ ‫אפשר לעשות ואת לסימן מונהק‪.‬ה( כעדה‬ ‫נשס הייניש והינא לאשמה׳ ניגש־ אס נשאת‬ ‫מצא ונתטאת קאי — תמוה ללל מכנא כנטנפ הנמצא לו‬ ‫לא נמצא נצל הוי חשאליס‬ ‫וללננן ואס‬ ‫נשאת לא תצא‬ ‫ו( לפישש״נ סאתלוניס לשמל לא הוי סימן מונסק )נאםיפ‬ ‫אות פיל( וסי׳ מקום לימל לתגולה לא מ שלי אינש׳ אגל‬ ‫וכן ואחינ נמצאו נסם וה וע׳ חולין דף ציו עיא ונמיש‬ ‫סלמניס נהל׳ לח ווו ‪ r'c‬ה־נ ללא עד‪.‬‬ ‫סרמ־א איע‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫ו׳ ״ס‬ ‫]טוס‬ ‫סעיף ר״ו‬ ‫מונכקיס אינס‬ ‫פסק‬ ‫זי(‬ ‫דאפי׳ מאם סימנים שאינם‬ ‫מצסלפיס ונתלקו נזה אס ליל כל סימנים‬ ‫גרועים או סימנים אמצפיס[‪.‬‬ ‫אנל סיום היי יום רוח סערה וצא הי׳ אפשל לסן צהצילו‬ ‫יום ד׳ יו׳ אלול כויוינו סלליג דמינסק לידידי סרב סגלול‬ ‫ללעס ני סשלן איפ ליס ותינף עמלו מלתי הספינה להצילו‬ ‫על שנעלם מפינסס ויסנע נמצולות ים לעינהס את״נ ראו‬ ‫אנשי הספינה ‪1‬נת‪1‬נס הקאםיר היהולי יצתק ני ננל עליון‬ ‫מונת בספינה ובניסו מצאו פאס שלו פס תמונתו הפיפאנרפ׳'‬ ‫סימקה‬ ‫ננהונ‬ ‫נו‬ ‫המאנשפססען[‬ ‫פס‬ ‫קרס׳ נסף ]שריבסין נסם‬ ‫שני‬ ‫האחו מסנפ של‬ ‫פשייס וחמש‬ ‫רסף נת‬ ‫קופיקת עס תמונות ניקאלא הראשון וקלס שני מלק אשכנוי‬ ‫מלפני המלתמס פס מנתנ נתונ נתחי׳‬ ‫וניתב אין שמרונ‬ ‫מונומץ וצרותיו ונו׳ הנהו הוצן לססבפ ולמות עם מפנס‬ ‫נס פשלה ליס נל הטל סי׳ מינת גניס מפיצו הטל המנתב‬ ‫וסקלסיס הניל הכילו כו הכל ונפלס ניסו אתי אשתי שהי׳‬ ‫לטש‬ ‫בסס‬ ‫תמיר‬ ‫נחיו וע־י כל הניל הכילו שסנשיע סי'‬ ‫אהרן ׳סויה נס שעון יל מצופה ןהנ מלאו נכים׳‪ .‬שני הקרסים הנורה נס נצנע יפגע של ננייו‬ ‫הכירו כ׳ והו מן הנטנע לי מצאי‬ ‫לטש‬ ‫נהה‬ ‫נסניעתו‬ ‫כל‬ ‫נפת שהונל פה לקנרית הי' מקים‬ ‫ניול להקל יצא ניחוש לשאלה‬ ‫אבל‬ ‫נחנירה ונפאס‬ ‫עכ תמונתו‬ ‫נל הניל מצאי נניס מפיצו שנמצא בספינה שנניח שס‬ ‫•ינשיפ קולס שישלין עצמו ליס‪ .‬כה ה״‬ ‫וכוי כמםול׳ל אנלסס ני׳ לב ניולנולג קנלס׳ מ״כ‬ ‫וסנס לנלל וס לא‬ ‫סלמביס ס״ל‬ ‫יספיק סומן‬ ‫דנם פל‬ ‫בקיצור‬ ‫לק‬ ‫דף כיו וגינוין דשם מסימן על‬ ‫מנלשין אנצ‬ ‫ליבמווו‬ ‫בהן‬ ‫כן‬ ‫סימן מובהק אי! סומנין לםחיל‬ ‫אשס לבעלס ע״ וס גלל מאומד ולא‬ ‫למחיל‬ ‫כי‬ ‫ע״‬ ‫דף ק״ב‬ ‫סנפ‬ ‫לנפ‬ ‫למי‬ ‫ומימלא‬ ‫דגימ‬ ‫בגפ‬ ‫וה איא והלנם יש‬ ‫זס‬ ‫לסאלין‬ ‫ונס במשא ליס לא מסני ום ועי‬ ‫במ־ש סרמניס ויל ב־ל׳ נלושין פ״נ כפיו נני ]גט| משלבו‬ ‫נים והעלו ממנו עיש ומנא ׳דעינן אך אני סארנס׳‬ ‫ונו‬ ‫דבל‬ ‫ואיל וה עצם ההוור ד׳ נאומדנא נדולם אנצ מיני‬ ‫נוס טלם ההחל לא מהט ולבו‬ ‫ניד‬ ‫לציין‬ ‫עי׳‬ ‫איא‬ ‫אומדנא בלל דלק עדים נמניאל נינמות דף ניד מינ ודף‬ ‫ממס נמצולוס יס עו יוכ י׳ כיד אנ כשנסעה שכינה גיש‬ ‫כיס והא דאמלינן נינמוס דף קטיו ע־נ ואמלי סימנים‬ ‫סניל ראו אנשי הספינה ני נוף מת שסה ניס רקחו מלחי‬ ‫ריל דהס לא ידעי נצל לק הס אמלו קודם שיש נהט כן‬ ‫הספינה איי את המת‬ ‫נמעמעל בו טוס‬ ‫הנינ ויקשרוהו‬ ‫ואישתה־‬ ‫להספינה‬ ‫ויניאיהו‬ ‫ניבנה מן יום ו׳ עז יום ו׳‬ ‫הביאוהו סבול בפרצוף פניו וזנראבו ‪:‬תפח ‪1‬טוג ו׳ הניחוהו‬ ‫ממעמפל לנית‬ ‫פניו‬ ‫רק‬ ‫הקנרות יפה ולא היחס בוס הכרה נפרציף‬ ‫הכירוהו‬ ‫עיי צנע ניליו ועי׳ שתחכו נמכנסים‬ ‫שלו וימצאו אין הוא לנוש נחנולהו )חגורת שנר( שה״ לבוש‬ ‫נס חמיו ונטפו הי׳ פור סימן ני‬ ‫ניר פשו לנופו נתוח‬ ‫וסנניסו ננטנו ומימ הי׳ לטש גחנירו אנצ הי׳ נינר מקים‬ ‫הפצע כמו צלקת וגס פפיי וה הכיר גיסו הניל שהוא היא‬ ‫גיס! ]אנני צוית׳ לקנרניכ שיראו פצכו שבגופי והנ״צ אנצ‬ ‫יראו הקירניס לנניפ‬ ‫ט היא ממס נחס תתת ייס‬ ‫נניפו‬ ‫התנודה הניל[‬ ‫ונס לא ראו את הצלקת סניל רק ראו את‬ ‫פיכ הננייפ מהעי ננריא׳ נן משה טוס ל׳ נ׳ ירית אלול‬ ‫ציג‪] :‬נקצרה לא כיתה שוס ככרת פנים רק הסימנים הטל‬ ‫פאס שעון‪ .‫צפנת‬ ‫‪78‬‬ ‫©ן‪$‬נח‬ ‫טס שמא אסר סוא וגס הוא לטש הגורס על שנרו‬ ‫סימן צד‪•.‬‬ ‫נ( אס‬ ‫נצירוף‬ ‫ד( לעס‬ ‫הנימ‬ ‫כסימנים‬ ‫נססינ‬ ‫דנס נמשאל׳׳ס נפינן שישהה שיפור שתצא נפש! או נ' שפות‬ ‫ולמהליפ שפס קלס‬ ‫נמ״ש הנ"‬ ‫ופניפ‬ ‫נמו שניא משעלין‪ .‬‬ ‫סימן צו׳‬ .‬‬ ‫אנ תרצ״נ נסע מפה אהלן ׳ולס מינצעל‬ ‫נספינס ההולנת ננמל יס הנלטי ינאמצע מסעו אנד עצמו‬ ‫תשובה‪.

‬ ‫יהא איא נמעס של חולה שמא ‪ n‬אחו והוא‬ ‫ו ( למה‬ ‫עוק לעצמא‪.‬‬ ‫סוס‬ ‫וסשפאנקיס נמצאו לניסיס נקצה בחנתי שהיי לכיש‬ ‫וכס נמצא לכיש ולניס נסם והכילו‬ ‫ועיי‬ ‫טנ״ע‬ ‫ומדיו‬ ‫וע־י‬ ‫קרסים‬ ‫מקים לכל ונרי נמנםני כעקרי‬ ‫עפיי‬ ‫טנ״ע‬ ‫בחיי‬ ‫ונופו‬ ‫הניל ומעחה אין כל‬ ‫ונשאר‬ ‫וק מס שנמצא‬ ‫שם נלעגים[ ופי מיש סלפנים זיל‬ ‫נסצ׳ נםלוס מפילש‬ ‫גופי שסכילוס! פס נסניע כאשל סונא פס לקנלום נסניע‬ ‫מונסיןס‬ ‫ומסנ׳‬ ‫סניל •נמצאו על‬ ‫דלא משיאין מ״ סיעניס‬ ‫רק‬ ‫בממון‬ ‫וננועו‬ ‫ונמדיו‬ ‫וע״‬ ‫סשפאנקעס‬ ‫אומונא ולא נאיא ונס שאני מרם לו נשם ריל לסתזיי‬ ‫גופו‬ ‫לשלים וכזמן שמסזיר מדין אינו מסד ‪ ffb‬כלל ניז שלא‬ ‫וחצי דני לק קולא דינמוס קיכ‬ ‫עצונש נסם ואיננו‬ ‫אומי עוד עתס נזס לא דני‬ ‫וצדוף םקימטם שנ‪6‬ל[‬ ‫תשונה‬ .‬‬ ‫סימן צד‬ ‫דמינסק‬ ‫םרצ״ג‬ ‫ליוילי‬ ‫נותיט‬ ‫הרב‬ ‫כלל אני בסגסי דמא מנין‬ ‫ואף ששם מגילו את‬ ‫אנו‬ ‫יוועים‬ ‫שטנט‬ ‫זה כלל‬ ‫אמל־נן‬ ‫יו בסימן מובהק‬ ‫ולמלמא‬ ‫אזלי וגם לאתה אוחו וולק ומצאו גוף כיש כאן שלאו א׳‬ ‫םסנמ מצעו ואתינ מלאו נגדים אמלינן שזס תנסיע סוא‬ ‫]זס לא סוס נלל לק אס נמצא לנוש אז‬ ‫לא זה‬ ‫סיל לומל ומהמן ולחי[‬ ‫לגזים‬ ‫ומניל איגש‬ ‫כו׳‬ ‫]ומלק‬ ‫למלמא נלא הנגלים שסנית ומ׳ נימ לף כיש ע־א סשנל‬ ‫לא נלוס הוא[ ונס סגוף שמצאו אי! עליו שוס סימן ואיב‬ ‫לא סוה משאלים וגס לא שהי‬ ‫לצלף סימנים מ׳ ע״ז דף ע׳‬ ‫בלי שםצא נפשו‬ ‫ובגלל‬ ‫מחלוקה‬ ‫נלאש‬ ‫מיא‬ ‫גג׳‬ ‫ושל־ס או לאש או שדלס ולק גציל דסוס ללגנן עסקינן‬ ‫שס אגל לא לגוף‬ ‫צ־ט‬ ‫וף‬ ‫דף‬ ‫קיכ‬ ‫]לק שני ייל דסוס צילף[ ומיש בתום׳‬ ‫פינ‬ ‫סוס‬ ‫שאלד״‬ ‫מבהניס ומד מחי לא יעיין‬ ‫נימא נמו ואמלינן ביבמות וף קגרי גכי ססיא נכלא כו׳‬ ‫תולין‬ ‫ודרי סיני‬ ‫דנימ יק‬ ‫נקני! הגוף — וננמ׳ אמרי׳ ויובל קנין פלוס[‪.‬ ‫ס( לא‬ ‫גדעון נסף ‪ -‬גלעין וקני!. )ת[ נענין גדעון נקף למס לא לועד נמ׳ סלוא לף‬ ‫מיז מניא נמ׳ שם וקינס עצמו ומס זס סנא סא זס קיא‬ ‫דגלמון כסף ומ־נ דזס קנין מה שסעני םוזי ולוקח עצמו‬ ‫מן סאוין ושם לא אזלינן לקולא כמו נוף כ׳ לק נסי‬ ‫זמן שלוקח מלמו ונן נימ אס האדון קנם אם סמנד נלא‬ ‫כסף כלל לק נםטו מסנס מס יהא שס ונאמס זס נמיא‬ ‫נילש׳ ומחלקה ומאיר יש לסארין אס אזלינן בסל קנץ או‬ ‫נםל שמשלם ענול שוס שלו וע׳‬ ‫בקדושין‬ ‫״א‬ ‫דף‬ ‫עינ‬ ‫מס דיליף דקיוש׳ אשת ניינל לניפ מן וספוס דמם דעס‬ ‫מדמי זה גדל קנין וזה ענול סשוס שלו.‬אס צולמו‬ ‫לא ואס מפני שפניו סיו נסרוס לעטס‬ ‫סלאש עס שפל הזקן נקיציר‬ ‫אס‬ ‫וראס‬ ‫פרציף‬ ‫יק‬ ‫שעי‬ ‫פניו לא לאס•‬ ‫שיוכל להעיו כי סוא ׳ויעל מינועל ואין כאן עוד עד על‬ ‫זמן‬ ‫המניעה לק קול נפלמא על הפנימה‬ ‫ססצלה‬ ‫אלן‬ ‫כתמםה עיניסץ ואתינ צלל נססתים היס והנ״ל מלא אחיל‬ ‫אס‬ ‫מעיל‬ ‫הנטנמ‬ ‫ושס‬ ‫מונס הפאק השעין יי‪.‬‬ ‫)שעסיי‬ ‫סיוס יוס נ׳ כ׳ אלול סלליג נא אלי מו סראיס‬ ‫סעיו סעי( ואלם דבריו‪ :‬סוא גזבר סקפיגס ‪ * 0‬מ קול מסומם‬ ‫ויבוא שם למקיס הטביעה וסכם איש שט נמים‬ ‫בספינה‬ ‫וכמו מומו )מספלס הגלים( ראשו כפוף למטה‪ .‬‬ ‫שליט״א קנלסי שני‬ ‫דינמום‬ ‫סימנים‬ ‫הניא זם‬ ‫טוא׳ סוא נמזקס איא וסיו להעלוס על הדפס לסתייס.‬ ‫הנין משינ לגנו זיל‬ ‫וניונל קהיג ואפקפתא אינו מנין לסלי מתלוקת‬ ‫קנין פלית‬ ‫יום ד׳ טיו אלול‬ ‫ובדומס לא לססי נשיאין כלל ולבן‬ ‫מפנס‬ ‫כוסנ‬ ‫אני בסנס׳ לו סנול והוא נותנ נאילו מצא‬ ‫)י[ מאד סעסני פלי! למס ראה נרשיי ותיק׳ ריס דף פיו‬ ‫הלשין למס נשמיטם פטור מן פממשרוס אס משוס ספקר‬ ‫ומלכא ואף שסוא נועל שיסו ומוני או‬ ‫שהתורה‬ ‫משוס‬ ‫צוסה אוםו להפקיר ולסנימ ללקס ונירש נשס מנלסא‬ ‫וע׳‬ ‫נראניד נעדיוס כמ״ש נמנתנו ע׳ ניש״ ירה דף פיו דיה‬ ‫ליה. ‪ (1‬האין אפשל לחלק נין מיחס‬ ‫לנש והגמ׳ ויבמות וף קינ משוה אותס.‬ ‫לפי‬ ‫לננו‬ ‫שיפת‬ ‫זיל ולא ממי שוס סימן‬ ‫מונםק סאין נוע נמן האלמנה ולמעלה איך ניע שאלכונה‬ ‫זאת שיינת לפלוני סנשנע ועינ עיי סמן מונסק.‬‬ ‫ול מהנא נגויו וסימניו מה שנמצא ונימא שלא נמצא נלל‬ ‫ה(‬ ‫הלי זה משאל״ס ולא חצא.‬ ‫סימן עונסק ניותד משיאין אשה‪ :‬נ ( שואל מיי הלמיא דאס׳ ק׳‬ ‫סימני! שאינס מונסקיס אינס נלוס לסצטלף לסאל‬ ‫ושוא׳ אס‬ ‫אכל‬ ‫דפחו לק‬ ‫סימנים‬ ‫אומדנות‬ ‫בסימנים‬ ‫גלופיס כגון חימל וסומק‬ ‫ננופו‬ ‫מצטלפיס ונמשאציס והוא‬ ‫ולננן מותלפ שאס נשאס לא תצא יש לסמון לומל‬ ‫כן‬ ‫—‬ ‫ושאלתו הוא הסימניש המונאיס לפיל אס חשיניס נוומיס או‬ ‫ג(‬ ‫אמלעיס.‬ ‫האין אפשל לימל וילמא‬ ‫הנסנע אזיל לעלמא והלגל של איש אחל — מהילוש׳ — הלי‬ ‫נודאי ה״ להס סימן מינסק ניוחל נלגל זה ומשנה מפירשח‬ ‫לסימן מובהק ניותל מסני.‫צפנת‬ ‫סימן צו׳‬ ‫נתן וזק )יימלא שסיר מסנ׳ ונא לסייר »*י (ס מעש וסן‬ ‫דוף נ*ת ט־א ]ליל[‬ ‫שאלד״‬ ‫נדבר‬ ‫]עיר‬ ‫למעון נעו לנסונס‬ ‫הגיל. ז( לא סנין נמיש‬ ‫לו וגנו זיל נסגיא דיו הנל ממשמשין נו וויה פיו ששם‬ ‫ת( ביקש לבאר לו מיש וננו זיל נגדו‬ ‫גאתלוג בת ששית. )ט[ אני כסנסי‬ ‫לישנ שיטס הלמניס זיל דאמל שלא כמסקנה םגמ׳ מממס‬ ‫סן‬ ‫דנ״מ‬ ‫וף‬ ‫וירמ‬ ‫קיט‬ ‫ביובל שני שאני וסיבס יש‬ ‫לתאריך אס סדין משנה המליאות ]וע׳‬ ‫גני מ־מ בסיג[‬ ‫נניו אי‬ ‫‪vo‬‬ ‫ניים׳ סופה‬ ‫אני נחמי שולסו מממן מיז מינ‪.‬ ‫תשובו״‬ ‫אחל‬ ‫יראה‬ ‫דרננו‬ ‫נסל׳ אניוס לא נסל• נרוס־ן ישס‬ ‫]א( מתמיה שלפת לננו ויל נוסה מיעת כל הפוסקיס שעיפ‬ ‫אמלפים‬ ‫פענח‬ ‫׳״•לית ״ ״ ! ט ״‬ ‫ט‬ ‫וכימ‬ ‫נזם וגס סא ‪5‬הן מוגדא‬ ‫גיכ מיס שאליס יסימ לפי ירש‬ ‫ספיסקיס לשימת סלמניס לק נקימן מונסק ]נמ״ש סכיע‬ ‫]עור נדנד התר עגונה הגילי‪.

‫‪80‬‬ ‫פענח‬ ‫™‪™w‬‬ ‫פ‪1‬מיס וספינה‬ ‫ת ש ו כ ה‪.‬‬ ‫נוקפת‬ ‫ונסע עמו כמה‬ ‫ממקום‬ ‫בדנד‬ ‫הניו [‬ ‫‪.‬‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫]עוד‬ ‫סימן צח׳‬ ‫]גנ־פ‬ ‫ש א ל הי‬ ‫]עוד‬ ‫כדבר‬ ‫)השטעה היחס טוס ו׳‬ ‫נשווארללרט‬ ‫הניל[‬ ‫רחוק‬ ‫]אולי לא נאל יפה כ׳ עול השעם לנאר העל יצחק מנחם‬ ‫פעלעל‬ ‫נובל‬ ‫הספינה׳ שמשם נשבע ׳ולעל מינצשל היודע‬ ‫מספל כל נוסעי הספינה‬ ‫ידעו‬ ‫סישינ‪. מעילי.‬‬ ‫והנה אחרי רנטיס אחדים נע‪1‬ד הקאסיל‬ ‫נקצה השני של הספינה הנוסטיס ניס והנה קול שאין עולה‬ ‫יום נ׳ ניא אלול כוס״פ חיצינ למינסק קנלת׳ מיה ומאור‬ ‫כאזניו מקצה האחרון שצ הספינה ויין שס וירא והנה איש‬ ‫מי הוא שנפל ליס רק לאחינ מצאו נגל שלו ושם מצאו‬ ‫מין‬ ‫כפופים לצו מעה ולא יכול לראית‬ ‫שהס הכירי שזס של פצני ואיכ בשעת הפגיעה לא ׳לפו‬ ‫ומוץ‬ ‫ילעו נלום‬ ‫תמסנ׳ נמנחנ חא׳ נחנ נמנחנ שלא‬ ‫כתוב מכחנ פרוצה ]כוי[ ינס מצאו כס מעוח נו׳ ורק‬ ‫כלל מ׳ סנמ ורק עיי זס של‬ ‫הנגלים‬ ‫כספימז‬ ‫שמצאו‬ ‫ואיכ כיכ לו וזה לא כלוס והיה איא ורק אחל הוח‬ ‫זה‬ ‫והוא מרק לפלמא וחנימ ננליס שלו נספינס ונתכהו וכמו‬ ‫גני‬ ‫ונימ לף כיה וכיו והן לינמוח וף קשיו‪ :‬ומס‬ ‫סן‬ ‫מלקט מן מלקסיס לקינו׳ נתר ליקיסי‪ :‬ונוסו אח״כ גימס‬ ‫להכירו‬ ‫ואיא‬ ‫נלל‬ ‫רק מהחגורה והשבר וזה אימ ילוס‬ ‫וחוח ספק איא וכעח כותב ילאה בלשוו‬ ‫כיז‬ ‫ינימ[ ״‪q‬‬ ‫רש"‬ ‫טונע ניס מחאכק עס הנציס הקועליס‬ ‫מן‬ ‫פניו‬ ‫המיס‬ ‫עומל ראשו‬ ‫כמו‬ ‫נפרציפ׳ אנל הכיר בגופי ונשמר ראשו וזקנו‬ ‫ני‬ ‫למייי‬ ‫זהו יודעל מינצער הנפ־ע והכיר מעילו‬ ‫בפניע שהי׳ להשל גו ומה‬ ‫ועשרה‬ ‫שהיו מנוליס‬ ‫נכיס‬ ‫שנמצא‬ ‫מעילו הפאק‬ ‫ליפ ושעון קסן ישני שטיח נלאנק׳. סתומים נחתי׳‬ ‫נ( אס נחשי למשאליס עיפ‬ ‫מינצער ומכתנו חסום נחת״. מחיית לזה‬ ‫לכסרח‬ ‫כו׳‬ ‫וע׳‬ ‫נירש׳‬ ‫סנהדרין‬ ‫נוגע‬ ‫ס־ז דנני מגוף אמר‬ ‫ומנזי! על יספק עיש אנל סופח מנזין על הספק ומשוס‬ ‫לזה נונע לוגים אנלרלמסיא עיש‬ ‫׳ליוו‬ ‫יוסף‬ ‫ראזין‬ ‫נזה נירש׳ ואקנר כיד‬ ‫רנ לפה הניל מן ססתס קכל מ״נ‬ ‫שבחנתי לו מלא חואריס אן נוחנ אני נוחי‪ .‬‬ ‫טיב גבי םוייא שכחנ שס שמשחולה נעשית לננה או‬ ‫להפן ומה לנו נוה לסו למראה גורס רק המציאיח נווה‬ ‫שיש שומא כאנר פלוני ומה לנו ]ילמדאוח[ וע״נ ציל ]זה[‬ ‫אין מעידין על השומא כיון‬ ‫שישתנה‬ ‫המלאה‬ ‫ועיכ לאחר מיתת‬ ‫ההכרח‬ ‫מן שחול ללנ. וכמו כך רנכורות דף‬ ‫כיח וא״כ אין אספי למעיל על ובל שעיכ ריגח אינו ק‬ ‫דאס כעת כמו נמלאה של תחילת‬ ‫ע״‪:‬‬ ‫.‬‬ ‫שין זה כלל וכמיש ושם ניס שנוא נלני נמנוא׳ נירש׳‬ ‫כאן וערנין‬ ‫רנ ניורגורג קבלתי מינ ויאמץ‬ ‫פיל לרין שיעור נלול מאוד ואקצר כזה ונס‬ ‫סימן צט׳‬ ‫יש שני מינ׳ סניפ אס סוא לומה לסלני או סוא סלוני‬ ‫וע׳ סוס׳ מולין לף ציו עיש נוה‪.‬ ‫נמים שאליס לק אשתו אסורס ורק הלמנ״ס נקש וס ונס‬ ‫שם‬ ‫דנב׳‬ ‫מחלק‬ ‫ת ש ו כ ה‪.‬ ‫התוספתא יצא מעיר פלונימ ומת ממפשין וכו• כיון שהקאסיר‬ ‫כלכ ים אנו שואלים‬ ‫יודע מספר נוסעיו וסתאוס נעלר אי‬ ‫מליו יזהו מחפשין ‪1‬ע"כ נמנע התוספ׳ והרמניס מיל׳ נאמר‬ ‫להמזיקו שנסנע נמשאל״ס ואמינ תו אפשר‬ ‫מת אגל אנן‬ ‫למלוא קולוח[‪.ה‬ ‫איני‬ ‫וארז‬ ‫שלואיס‬ ‫לק‬ ‫הס‬ ‫אמלו‬ ‫נשתנה על זה איא להעיד וילאה ללש״ שדייק ללא פסח‬ ‫לאו המס ואמלו מחמת‬ ‫הסימן‬ ‫נע״פ שפלנ׳ יש לו שומא נאנל פלוני וא״כ הם‬ ‫מליאות‬ ‫אחל‬ ‫מן‬ ‫אומליס‬ ‫מה שיש נמס זה ל״ל סנמ׳ ואס נטת‬ ‫נמת גינ נ ן מיכ‪ -‬זה אינו דהרי צרין לחפתנות כ׳ נאמת‬ ‫וכל הכלח׳ לא פרס כסיע כיון אפשר בלי*‬ ‫מלאם זה‬ ‫זה וסרנה יש להארין כוס עכיפ גחן‬ ‫פינ נט מת ונקש ואמרו סימנים ציל‬ ‫דיכמות דף קנדי‬ ‫רן‬ ‫יניח‬ ‫לקייייל‬ ‫מיא צמתי עיש נתוס׳ שם ׳*ל לגס הסימנים אנס משתניח‬ ‫אנס משתנים אך מימ זה לא נגלל עלות וסרנה הארכתי‬ ‫נזה לנאמת ננמ׳ לא נ^ט נמיש הלמנים זיל א•.‬לו מחמת כ׳‬ ‫צרין נסיסו כמבוא' כרכות ליא פינ עיש‪.‬‬ ‫שיא לק אנל זנלו ונס נקט שסעיל‬ ‫לסאשה ולא בגיל דביל אין מקנלין אותו בלל וע׳ נהלי‬ ‫נחלות פיו נוס עניס כאן לוינא א״א להתיל נלל ב׳ לא‬ ‫דייק נלל נוס לק נותנ סעס בך ופעס נ ן ומח זח •לידו‬ ‫יוסף ראוין ונגדל שהא יש נוס לסארין הרבה אן כאן לא‬ ‫משיק ביו אלול תלל״נ נוח־פ לידידי הרנ סנדול כמסול״ל‬ ‫אנרהס‬ ‫נ״‬ ‫ל׳ נ׳ עמדחי מרעיל מה זה סשנס׳ ממנו ו׳ מנסניס וכל‬ ‫מנרזנ משינס מהסן להסן ומה זה נמנסנ‬ ‫שקנלסי‬ ‫ניוס‬ ‫ה׳ הענו מסורש להפן מן זס המכסנ ילס׳ חנראס קשור‬ ‫מזינא הנא וע׳ נחוש׳ ינמוח דף ס־א‬ ‫כ׳ יהושע נן נמלא הוה לו‬ ‫נירש׳‬ ‫פיח‬ ‫קפניס‬ ‫׳דיס‬ ‫וחגור‬ ‫וניומא‬ ‫נמנוא׳‬ ‫ניומא‬ ‫וע׳ נירש׳ יומא פיב ננ׳ כחן שאין מחזקת‬ ‫ידו כשתי וחיס סקול כו׳ עיש וה״נ כן ומח‬ ‫זה נשאלה‬ ‫המנע לא־א מקנל עייס כמם סעמיס בשיני מהסן לי‪.‬פך‬ ‫וביוקר‬ ‫טחנ אילו‬ ‫לא‬ ‫נוי מה זה הנא מנואר‬ ‫נארתי‬ ‫גםמנתב מהפן להפן ולשי הנראה עי׳ הקשור נמרחנ היייס‬ ‫שלו וזח היה סרקנא לינרא וההר לו סיסח יל רנ״מ דף‬ ‫קנו״ו !נה ל‪-‬ייי סיה משגימין וחושיי.‬‬ ‫אולוח הוצאת פנפנע מהיס טוס ו׳ פקנ‬ ‫ראו‬ ‫מלחי‬ ‫שנפבונ‬ ‫עקב‪:‬‬ ‫ננסיע חספינס ממפמעל‬ ‫הספינה גוף צף ע־‪ 0‬היס לא‬ ‫)שיווע‬ ‫להם‬ ‫סיפ ציונים שלהם(‬ ‫ויוציאוהו המלחים ויקשרוהו נמנניס לקצה הספינה מחי׳ן חצי‬ ‫גופו העליון נשאר למעצה מן חמים וחצי התחמון נמים ונה‬ ‫נסעה סקפינה‬ ‫והנפגע קשור לחון‬ ‫הספינה‬ ‫לשווארצארס‬ ‫נערך‬ .

.91‬ג[ אני נמגח׳ סגיאל גילש׳ שסל מחנה‬ ‫שסל של‬ ‫כסף‬ ‫דליל‬ ‫או‬ ‫כסיג אם כעכלו ננננס ומשבמח‬ ‫שסל של כסף כנין אס נעכל לנעל סנננס למימ צלין פל‬ ‫זה‬ ‫שסי‬ ‫לקנין וחליא למי‬ ‫כוחנו נעסלקח לריס ולית‬ ‫ונייש׳ סוס זס נעיא לתל ומנא‬ ‫‪ v‬שם סילוף‬ ‫וע׳ נלין קדושין פיא מס וסילש' תולק‬ ‫עס‬ ‫הגיסא‬ ‫סנע׳ שלנו‬ ‫מיו אין מה‬ ‫ננני מלון בגלל פרט לא‬ ‫לא מחני וסלנס יש נופ להאריך ע׳ לש״ קלושין לף ס׳‬ ‫אניחכ מסיעמס לקלישין פיו לק נל פלס ופלט ולי יח׳‬ ‫נומ״ט‬ ‫יום ד׳ עריה של שנס מיציי יוס‬ ‫ירי‬ ‫ונימ נינ ננירוע אף אס האלק עסללה נשפר לסומים‬ ‫נגלל לירף מעינ ולא ננלל מליאח נמילוח של ניל ונוח‬ ‫ושנס‬ ‫ו(‬ ‫נדנל סענונס‬ ‫ז( הקשה עול הפעס אס אפשי להניא יאי' מן המוספמא‬ ‫יום ג׳ ניח אלול חרצ״ג כוחיס לווינקק ליוילי סרנ סנלול‬ ‫אנרסס‬ ‫חולק‬ ‫ו( וינגו זיל כ׳‬ ‫על ייש׳ שאומי שמניוהו נייד נייי‬ ‫מנייה וניאנ״י שס ונמ־מ נארינזת(.‬ ‫מ״ו‬ ‫וכיס‬ ‫לן>‬ ‫פרא‬ ‫ודף‬ ‫)ו[ נדבר סמנונס כיכ לו‬ ‫ענתנ‬ ‫אשי‬ .‬ ‫כמסור־ר‬ ‫ה( נמקייח ינגו ז״ל נמכיוסו נ ״ ו לגגננ‬ ‫נעו הנננה אס יש לו נו קהינ אס אפשי למקוי זה נס‬ ‫נמוני עצמו נמונ שה״ לפלוני עליו )ע׳ נפיס יפיז מה׳‬ ‫הניל‬ ‫לא שכיסא אינשי מהנא להמס ועזי ׳תקזי נזס.‬‬ ‫קדושין פיא סינ שמניא ינגו זיל ומשמע לננלי קדושין נו׳׳ו‬ ‫מולק על זה ונקיושין לוקא הנפל‬ ‫להליא אגי פליגי מנימי נתי לפלינ׳ כוי.‬ ‫הנ״ל ליצא פלוני מעיי פלוני כו׳[‪.‬הנערועל"‬ ‫פניו‬ ‫שלו‬ ‫]עוד נדנד הגיל‪[:‬‬ ‫שזהו‬ ‫׳ולעל מינצעל הנסנע והנידוהו עיי מראס וצידת פניו ומואר‬ ‫היו שלמיכ בלא פוס פצע ומה‬ ‫שהניאוהו ניוכ ו• ראה לניס״ק ופה נפניס פצופיס זה סי׳‬ ‫ע״ הסלסולים הרניס שהיו משליביס ומסלסלים אוחי ממקיס‬ ‫טא‬ ‫]א( ניגל מס שנ׳ לגגו זיל )לעיל סי׳ ציו( נדגל גלעין נקף‬ ‫אינו מגין יאיכ סעגי יוצא גי׳ יגליס גלמק גחיא וקנין‬ ‫ג( נקש עוד ספעס‬ ‫תדא וסימניה מונה לק ס׳ יגליס.‬ ‫תשובה‪. נ( הייש׳‬ ‫נקים מנל פצע ומגל לס ולתיו הימנית היתה לננה אולי‬ ‫משסף סמיס אשר ששפוה נעת הי׳ קשור נספינס או מסנס‬ ‫אמרת וצא ס״ יבול להציל מפיכם לנר‬ ‫פניו היי‬ ‫בתר אס‬ ‫נחפחיס אילי שכחי מרונ סומן ולבא׳ היא ספק נתפס ונס‬ ‫בולאי‬ ‫נחפמ‬ ‫)בפית‬ ‫אות‬ ‫בתציו חין למיס ואפ״‬ ‫ק״ו(‬ ‫לסמחמיריס שם הנה אשמה׳ ביבשה רק חמשיס מיניס ויש‬ ‫מפרשים בשחוח משעה לא נקרא אשמה׳ )פ״ח סניל( ובפרס‬ ‫נמשאליס יעה וין הוס[‪.‬ינ שניטיא אשי נל חואריס‬ ‫לא‬ ‫יכולוסו‬ ‫ממן‬ ‫ונפרס‬ ‫נוס אשי לא נחקנלס לוקוס‬ ‫אמלונומ קנלח׳ מינ ועל מחי‪) — .‫צפנת‬ ‫נעלך‬ ‫אמיכ‬ ‫החילוסו המלחיס מקישוריו‬ ‫נסספינה ויעלוהו על הספינה‬ ‫)נלעזענש(‬ ‫ונס‬ ‫פשליס‬ ‫סי׳‬ ‫מינוס‬ ‫מונח‬ ‫פענח‬ ‫‪**-‬׳י*‬ ‫ויכסוהו נמלצף‬ ‫סימז קי‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫כחצי שעה נעלך‪ .‬ ‫מזה‬ ‫דימניס‬ ‫נותנין שפיו נפיג מס׳ נננס — נ ״ ו מוניין אומו וגומגין‬ ‫ימיו לניזק.‬ ‫למי קישיתי על לגי׳ העיט נימ דף יי עיא דיס כי לעיפ‬ ‫‪.‬וח הגיל לנליעו! כסף הוא‬ ‫הפקע למפלפ אנצ לא פועל ללק מנאן ולסנא ואף ואס‬ ‫נימא מבאן ולהבא‬ ‫נ׳ וה ממלקח לנימ אין נא פל שיב‬ ‫ונ»מ נינ לדנא נ׳ נזמ! שאיא לעשוח גלופין‬ ‫שלפי משמן למי הקני!‬ ‫בסף‬ ‫כמן‬ ‫]אין[ נס שיפ ווס ממלקח ניפול‬ ‫וגלציפם אס צלין ש״פ גייעש״ או נכסף קני! שוב א״‬ ‫למשות ‪) .‬וכגי מצא וה‬ ‫סניל ראו סעויס הנ״צ רק שהי׳ לס יוצא מפיו וספנ ס היו‬ ‫נח״ הישיש ולמס ינגו זיל אינו משינ צו על זה.‬א[ וס קנין ווה גרעין‬ ‫ונן‬ ‫הדין.‬‬ ‫נ״י‬ ‫כומנ והא נייש׳ א"‬ ‫טונס‬ ‫כיו ׳ליוו יוסף לאוין לנ‬ ‫לפס סניל‪.‬ ‫)נ[ היא הקשח על חחיס׳ ואמיב מצא בעול‬ ‫נמוכו או אפשר קמן ממני‪ .‬ואז גלו את פניו ואז‬ ‫הפילוהו קאסיל הספינה ״קיסטוש״ יצחק מנחס בן מנוס‬ ‫ולמן פעצער והבחור ירחמיא׳ בן סיס אפריאסקי מפה‬ ‫‪.‬‬ ‫למקום משווארצארס למעמעל ומעמעל נאומא לפה ונספינם‬ ‫איני יכול לחזוי נא הא עיע מוזי ני נניעון‪ .‬‬ ‫רנ ניורנורנ קנלח׳ מ״כ‬ ‫ת ש ו ב ד«‬ ‫והנה כנר נתנחי לו כ׳ מאור אני ירא שמא קמול הכא‬ ‫מחמח כ׳ יש הרנה סתירות מקלה לקלס נהננ״ע ואס וס‬ ‫יריע שהנמנע לא שהה ניגשה רק סל׳ שעה לא יוסר משעה‬ ‫עכ״פ ואף לננמ׳ קשיו נקש לאלתר ע׳ נימין לף כ״ז עינ‬ ‫ויש שיעול לננ׳ לאלמל עיש וע׳ נסהלוח פיס מיו דתיל‬ ‫נקרא כל אוחו היום עיש וא״כ י״ל כגרסת נלמניס ׳״נ‬ ‫שעוח לכן אס יראה שלא שיך מה לל הערמה ורק ששני‬ ‫עדים מעידים שמכירים אוחו נסניע‬ ‫שוס‬ ‫ממקיס‬ ‫פלני‬ ‫פלוני ולי מה נמנוא׳ נחיספ׳ ׳נמות פינ עיש יאף שיש‬ ‫מס‬ ‫סמירוח‬ ‫כמה‬ ‫וע׳‬ ‫ננויר‬ ‫לף‬ ‫ל׳ גני נזיר שמשון‬ ‫מסלקח בזה רש״ וחוס׳ אס לרין לוקא‬ ‫פלוני והלנה האלנחי נזה לגני‬ ‫פניפ מן מקום‬ ‫נויל שמואל‬ ‫לי‬ ‫נסחס‬ ‫שמואל סלמח׳ לשימת סלמניס זיל ועיש נפהימ מס ונימ‬ ‫אס אמל זס על עלם הלנל או על סנזירוח ונימ בין‬ ‫נזיר שמשון לנזיר עילם דנויל שמשין אין על חנזילמ נלנל‬ ‫גדר‬ ‫מליאות‬ ‫ביין‬ ‫ומומר לסמא וגס אין נו נדר מונ‬ ‫קרננוח משמינ נשל שמואל נוירח עילם ליש שם קיושיו‬ ‫קרננוח אס מקל נשער ונן יש נו קלושה לאסיר לטמא‬ ‫וי נשמו עס שם אניו ועי‬ ‫נפהימ סוף נזיר‬ ‫ואכתיל נוס ויראה ללקלק נטוב נזה אס‬ ‫איזו לנל ויפניל אח העלים‬ ‫עיש נוש‬ ‫ימן‬ ‫לנו‬ ‫ודף‬ ‫מיס חון‬ ‫על״ס לנלה דף‬ ‫קסיק וקדושין וף מיפ ונכויות‬ ‫לף מ׳ וכימ נוחיס לנבול י‪.‬‬ ‫ומס מחלוקח סלמניס וסלאניל ננ׳ שיסלול ענל כנעני‬ ‫אם מסנו נשפר על סומים ונלל שיסלל כמו כסף ועסלש‬ ‫נן‬ ‫סנמ׳‬ ‫וסמשנס נימין‬ ‫מה ואנמיל ולי נוס.

‬םנעלל ׳וועל‬ ‫ממםפל גוספיו אין‬ ‫נלתי‬ ‫)לאוקע(‬ ‫סניל‬ ‫אס‬ ‫והנס‬ ‫מהספינה‬ ‫לן מיפוש גיול מיה יאיב יש לוה וין‬ ‫סשאליס שעיכ נפל ליס.‬‬ ‫להל׳ הכ״מ נלפייא מהי משכנ כ'‬ ‫הימנית נלאה צינן נס‬ ‫עשיק ועלב יוס הנורא יסיכ חרצ״ו נממיט יומא וכיע‬ ‫ליל‬ ‫אחנא‬ ‫אחנא‬ ‫דמצכא חבא ללחמנא לסי׳‬ ‫ספטן ליל מציאות ססעול דום חשטן ואיא בלא‬ ‫לא כםיטס סלמניס בספל המולה לק סכול‬ ‫מטן וזה נימ טן‬ ‫מציאח‬ ‫ננלא נבוונת‬ ‫ליס סלאפון ונין הפני לשנס סבאם‬ ‫בספל איונ דנלאשון גסשנ לק לגדל מימלא‬ ‫נחםנ למציאת נפיע וזס‬ ‫הגוי‬ ‫ויסיכ‬ ‫גט‬ ‫אנל נפנים‬ ‫םמיל‬ ‫מזו׳‬ ‫וחיתו לצוק זס היא םמיטס ומפסל וכן צום יהיכ זס‬ ‫מציאוס לא סטלל נלנד וכן ממלס מפן הוס מליאוח לא‬ ‫סילש׳‬ ‫סכפל כשיטת‬ ‫יומא‬ ‫פינ וזס לק נשאל קטולס‬ ‫אנצ לפני ולפנים סוס זס מציאוס גמול וזה קסולס נאפ׳‬ ‫וזאת כנוכמ נמנואל נספו׳ ווה גול טיל אס זס סמול‬ ‫או מציאוס והיא גלל זכל ונקנס וכמנו׳ נילפ׳ גויו ליצ‬ ‫מקבל‬ ‫ומשפיע‬ ‫וכמו‬ ‫קווס‬ ‫נסדה של אוסיל כמנואל‬ ‫כמוטיו בלכיס וסונין ליו פלציפין וזס גדל איסוו‬ ‫גנוא‬ ‫דף‬ ‫וחפצא ונימ נין נזיל ומס גיב נגול סקום פ׳ נזיר‬ ‫ד׳ ווף פ׳ ו»׳ דף » ‪ r‬עיא ריא ולנגן וכימ נזם ולכך‬ ‫־ש גס נל יחל ננוירמו נדרים ונזיר נכ׳מ ווס פני גוריס‬ ‫ופי נרפיא נראים וס‪ -‬ודף נ׳ מינ ודף ליס‬ ‫נזנחים דף ק״ו גני‬ ‫וכימ נזס וכן‬ ‫ננזיי וע׳‬ ‫גיר ננמה וסעורס דף ייד פינ‬ ‫גור יס*נ נפפס פיס ניד ואמיכ מקדש‬ ‫ומנסר מלנו ונאמת ננוסס הרעניס ניסיכ נחלקו‬ ‫נוסס‬ ‫נספילה סנרכוה ע׳ יומא וף פיז מינ מיש נלפ" ונסוספ׳‬ ‫משוס דאין סותעין נשחיס מ׳ נרכומ‬ ‫קיד‬ ‫יק״ו‬ ‫וף מימי ופקסים‬ ‫מינ וכימ ‪ ora‬אי סוס מציאות אסם וגדר‬ ‫קוופ וקדוש וזס ניע ני! נזיל שיש ט קרננופ סוס קודש‬ ‫וקלוש‬ ‫משאיכ‬ ‫גני‬ ‫שמשון ‪1‬ע׳ המניס דף ״ נ ווף ״ג‬ ‫ופקסיס‬ .‬ ‫ה(‬ ‫למה כ׳ רנני זיל שפל תחנה‬ ‫מתחלפים מלא נלמלי יוימת הגזנו אין ייצא יאק נ‪. נ( כופל‬ ‫לנקש‬ ‫עוו‬ ‫לבפוס על סמך התיספתא הגיל והא הספינה‬ ‫יצום‬ ‫הגזבו‬ ‫להמצמיס‬ ‫צעזונ‬ ‫לספינה‬ ‫לסתילו נווטת‬ ‫הגונו מסיד‪ . ד( דל מהנא ראית‬ ‫פגיו שלמיס‬ ‫שדננו זיל חושד נזה — יש כאן מפאל״ס וצירף סימנים‬ ‫סונסקיס נווציס למשוח זה לסימן מובהק טויור צסתיר אשם‬ ‫זו‬ ‫לסנשא‬ ‫לכססילס.‬ ‫סגניפ פכי מיוס ו׳ ט דרימ‬ ‫מ( מוליפ‬ ‫ט‬ ‫אלול מלונין‪ .‬ ‫י( נמים לננו ויל לקיש סגילסא סמשונשמ נרמנ״ס סהיג‬ ‫כי נכל חחנס ומתנם מתחלפי וסני אזלי וסני אחו וא״א‬ ‫׳*נ שטוס מטסלוס פיט מיל וכ׳ לסהאיס לנל׳ סמוספ׳ פס‬ ‫ממין מאת נפומק גפלא נחינוליס סמלקסיס אשל ממש‬ ‫יא(‬ ‫כלל זס לגלד בילול גמול יאכמיל נזס ולפי חנואח הוא‬ ‫קנסחן ידי נוס ושונ יתן לני •זש״ס כומיס ופנס סונס‬ ‫ונזכה לקנל אייס לוחות אחרונות טהיכ יגס נזכה לשלוח‬ ‫את םעיל המשמלס נול איינ ואוינ היווע ביו‬ ‫לנ‬ ‫׳יסף‬ ‫דפס‬ ‫יליוו מוז‬ ‫סניל‪.‬‬ ‫נ( צנאל‬ ‫א‪ 5‬האמן‬ ‫בנלעין אף‬ ‫ת ש ו ב ד״‬ ‫התלצה נשסו להומיס לא מסנ׳ סלא בקידושין ייח לכאו׳‬ ‫להפך ואס כמנת לננו זיל סל הילש׳ — והא לא מיל׳ רק‬ ‫נכסף ושטו שהענו נקנה נו ולא מיט מגלעין.‬שפני סנסנמ‬ ‫סיי סצימיס ושקשרזהו אסורי הספינה והוכס שם סוא ממש‬ ‫שקר וניב וסנניהי‬ ‫איפ‬ ‫מפי איפ‬ ‫פט!‬ ‫נכמש ונמרמס‬ ‫אן צא נמרו וספל‬ ‫היי פצומיס מרונ הסלסולים ממקיס‬ ‫למקיס אסלי המצאי וף היי פניי פלירס נססינס ינפת קשרו‬ ‫נספינה לא ננפ שוס דנל נפניי ייפ נזה למקול אס מיא‬ ‫מצמת צמתי מס שיזון למיס יסכל כאפל הפיו הפו לאי‬ ‫יצמק מנסם ספלפר פו פצ הפול הייופל מינצפל וכל אנשי‬ ‫סספינס לאו שסנמ איפ ניס ינספ‬ ‫ניס‬ ‫קשור‬ ‫לססשינס‬ ‫לערן עשרים מיניטען יאסיכ נפלן מצי פעה לאסי הפד‬ ‫על הספינה נפניס פצמיס לק לחיו‬ ‫וקמיל ססוא שס סמקלה וכמו‬ ‫ה( רש*׳ מסיס ס׳ סאזינו נ׳ וור פקש נ׳ ובלשון סמפנס‬ ‫]עורב להניל[‬ ‫נלנ •ס ‪1‬א• אפשל לשוס אלס‬ ‫ס״ נזיל שמוא צעולס אפשל שיה"‬ ‫תואל ניסף אמנם פס טלס פלטי לנוסף על פס הסואל‬ ‫‪ b‬ד«‬ ‫לי טינת משיכ לבני זיל נימ ניב‬ ‫וקי‬ ‫שסלמניס זיל לחפ לנלי סמיספ׳ מקמי סמשנס.‬ ‫אפר ללפתי זס‬ ‫)ו[ ומס שכיס סטא תוספי לפי למס סנן תלל גלם לו‬ ‫מבואר‬ ‫רז זס נסלוס או סי! נומוס נבואס אן סלא זס‬ ‫נשיע ונכצ חשלל אן כאן לא שיך זס גלל ופיו צריך‬ ‫שני עויס כשלים וכמנואל נילש׳ נזם ונם נספינס אשל‬ ‫ננל ונמ קום פילות מציוס ונעו סן ליצחק ליש גלוסא‬ ‫וינמות ומים נלמנין במים ונלמניכ חחילק מל סס מיכאל‬ ‫פענח‬ ‫*‪nam‬‬ ‫והלאה ואמא•‬ ‫חשוב‬ ‫צא‬ ‫משאלים‬ ‫וצירוף סימנים לסימן‬ ‫מונהק כיותר ולהרמנ־ס דלא בפינן נמשאל־ס שהיה כרי‬ ‫פתינ ופול קולות לסקל נדרננן נמשאליס.‬ ‫]א( עמשיכ יננו ויל שקנין ננצל ניעון והומניס נלל •חי‬ ‫יאמא׳ לא ק׳ שינ קושיתו על המוס׳ נימ הנ׳ל.‫פנת‬ ‫»^‬ ‫‪82‬‬ ‫קטיר כי טי יודע ס• עשה סקשל הזם.‬ ‫חולדה ששניס עקומות ועקושוס — אולי זה איזו תוססתא‬ ‫מבקש צחוליע סמקוס א" זה[‪.6‬‬ ‫ו( נקש לנאל משיכ לי לניני זיל משילים מצייית יכמי סן‬ ‫ליצחק ויש גלוסא — סלא קייל שס ונצא הוסזקי נ׳ •יסף‬ ‫נן‬ ‫שמעון‬ ‫חייפינן.‬ ‫ינ( אס כניס ונליו לפלפ ונל׳ פפימ לסלמנים ליפ נזיל‬ ‫״נזיל שמשין שמוא כמו נז׳לוס שמשון" נאוסן זס מחמת‬ ‫אין‬ ‫זס‬ ‫מווכ׳‬ ‫הלשון‬ ‫נזילוס ונא נויר םמםון בקיצור והנמנס לנזילות שמשון.‬ ‫כלנא‬ ‫דלא מישינין ואף נשיוות מצויות לא‬ ‫ז( נקפ לנפונ לו מקום סילש׳ ונפי׳ נ׳ פדים‬ ‫כשטס נפגונה נס לאחר תקגת ליג הזקן.‬באס לא יגיל‪ .‬‬ ‫מלמ לאלמל סלא הוא נמו ״מל אמל" והיינו נאומו ומן‬ ‫ולהפן מן לאמל זמן וכמפ״כ לננו זיל מגיפין דף כי(.‬ ‫םאמלנו נזיל פילס‬ ‫סימן קא׳‬ ‫ש א‬ ‫לנל׳‬ ‫המםנה‪. פ( פ־ד ״לאלתר"‬ ‫גס נסן ודף קנרו נינמוס םנראס פלא ויל סינף ומיל‬ ‫כהן‬ ‫דלף קכיא נמונדא וייגלו! ששם אמור נשפת״ א־כ‬ ‫גפ לאצסר דלף קפיו ויל נשפתי וליל ומזיוהו תו ן משטה.

‬‬ ‫מזזיק ומצאי‬ ‫לן‬ ‫יהיכ‬ ‫כשמחה‬ ‫כוי‬ ‫יכמ׳ש‬ ‫רננו לישרא׳ וזה נעשה ניהינ נומן מלתומ אמרנומ ימם‬ ‫לישרא׳‬ ‫נמנו‬ ‫דטום הוה‬ ‫איא ליתנס מחמה‬ ‫למלסיי צריה הוצאה וע׳ כנת יף ציו ע״נ עיש נסוס׳‬ ‫ולש״ ונס טה״כ כן ללילן ללא נלסלס וזה טוס חהנמו‬ ‫למעניה‬ ‫לף כיו עיכ וגמ' כמקלש של שלמה לחללו ׳היכ‬ ‫ואכלו כמנוא׳ מיק לף ס׳ וומ נקלא עטלמ לשהיש מלונה‬ ‫וזה ׳םיכ וליכא שטן דהינו שנע נתכטל אז ומכול מליאומ‬ ‫ואז הוה נינ נל נטאוס נלעס הוה כיהיכ ולצס‬ ‫ללמוס‬ ‫עצמו לכהיג והקלינ פל ואיל ונע״ש סלמנים נמולה לכן‬ ‫הוה רםיק שלו כמו של כה״ג לידידי הלכ מנוול כעהוליל‬ ‫אנלהס‬ ‫נ״‬ ‫לנ‬ ‫טולטלנ‬ ‫סנה סיו אני לא מולתי אני‬ ‫נסנמ׳ לק סטן אנל לםעליאוס ססבעיס לא‬ ‫כמו‬ ‫׳סיב‬ ‫סעשקליס ומי‬ ‫נלאס‬ ‫לעיין‬ ‫אכיהס‬ ‫ניי‬ ‫ינ‬ ‫ניוינוינ קכלסי כעס מיכ יהנס‬ ‫השנמ׳ לי עיסיכ וכן סשכסי לו מציהיכ וחיו‬ ‫אני לא‬ ‫מזרת׳ ני רק עממה כגביע אשר קנלמ׳ איוו פעידס אשר‬ ‫יש כסס כמה ס־זיריס ימי יידע מס זה וכמיש הרמביס‬ ‫ויל כפ׳ג מן סנהדרין כפהימ יכל ו נ י שיש הרכס ראי!מ‬ ‫יש נוס משש ונינ נירש׳‬ ‫פ״‬ ‫וערונין‬ ‫ונ״ פיח‬ ‫וניק‬ ‫מלמא ולא ממורא ונפרע נאן ונס הקול שיצא מגלע יכינ‬ ‫לו שינוס סי״ף וגס נפני מדיס חשש נדדמי משום כיון‬ ‫שכוס משאלים יכלא הכרס מה״מ מוסלם שונ לא מהנ׳‬ ‫]גס[ שני עויס אס יש חשש כוופ׳ ופיקל הגלל אס מס‬ ‫לא שאינו‬ ‫סראיש נירים דף לימ לפלפל המולס שנחנה עשה‬ ‫נמציסינ‬ ‫יום ג׳ ׳׳נ משיי חלליו יווינסין לירידי הוכ הגמל כמסיר״ר‬ ‫או אינו ס׳ ני גני אישוס וגני אכילס צליל ליומ שממ‬ ‫ת ש ו ב ד״‬ ‫אכל‬ ‫תשובה‪.‫צפנת‬ ‫דף‬ ‫ופסניס‬ ‫עיא‬ ‫נינ‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותמימת‬ ‫ונספל׳ נזם הס סנדל אס זס‬ ‫סיימס‬ ‫מב‬ ‫נסעונדא !הרנה סארכהי נזה לשימם ‪ qp9‬דסיל‬ ‫הואל או סימן ווס סניע נין נ ז ד שע!א' לשמשת יאיש‬ ‫דאף נשנ׳ מויס אמלינן ניימ׳ וסמהו מלי! אך נ»רכ לא‬ ‫סולין וף ניו וניכית דף נ ‪ r‬נםלמוס שיני נין שיגר׳ ונין‬ ‫נהלי ׳סיסייז גני נטאה מיש ושונ לא אמרינן נלר נללמי‬ ‫נעיש‬ ‫וכיז הינ׳ לעיים נא! להמיו »ל דין‬ ‫סניל ואנמיל גמחיס לידידי סלנ שליסא קכלת׳ »דכ וע־‬ ‫שונלא‬ ‫נלש••‬ ‫וע•‬ ‫וף נ׳ עינ עיש ולקלל וע׳‬ ‫נדלים‬ ‫יומא דף נ׳ ונדטס דף לינ עינ‬ ‫כד‬ ‫שמן‬ ‫לינ‬ ‫ד ק ^ הגור נ ן ועלים הסויה האמינה !כמיש סרמנים‬ ‫יכן גזרה המודה אנל ‪ 1‬א אי אשה שם רק גיר‬ ‫ביך‬ ‫נ־ומי‬ ‫שפד‬ ‫סנעיס‬ ‫לליכא שוס מעלל יהכ!ל סעולס וטנ לינא נסס נוירוס‬ ‫אנל בלא זה גס מדים סי׳ כמו נשי והנס‬ ‫לאשון ננוילומ יפה סיאל ומלאה נכיא לא כמו שלם ולסל‬ ‫ורק מחמס סקנה ושוב גס על ש.‬‬ ‫זיל‬ ‫סר״ן‬ ‫כסנ על מיס שאציס ישס מיס לין איצ נלל עיים לסמיר‬ ‫ונהיג‬ ‫כחנ הנהימ ריס סינ גני ראינו אס םישנה לעיז‬ ‫לא שייך גור עלוס ואמרינן כיטסא חזי ולא נלום סיא‬ ‫ואכמיל עכיפ למציאיס שנעיס יו ומריח אני רואס סרנה‬ ‫סימן קב׳‬ ‫חייה כהעייס לכן מזנסי כן וידו אנ• לא חזרס׳ כלל יוסף‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫סימן קג׳‬ ‫]עיר בדכד התר ענינה הגיל!‬ ‫ש א ל ד״‬ ‫ןא( סמס למס סזל לבנו ויל ממשינ לסקל טוס ג׳ כימ‬ ‫על סמך‬ ‫אליל‬ ‫םנסגע קשול‬ ‫קבלת‬ ‫נ׳ נעשליס מינוט שה״‬ ‫סננ״ע‬ ‫לםססינם חציו םעליון יווץ למים וחציו‬ ‫סממחון נמים ובודאי סובל לבני‬ ‫למיא מצממ צממ׳ אף‬ ‫פניי לשני עוים‬ ‫זיל נדעת‬ ‫שפניו מון‬ ‫הניל ואינ‬ ‫למיס‬ ‫למה‬ ‫ע׳ םסינל‬ ‫ממחלט לבנו‬ ‫זיל. י( למה לא‬ ‫נימא ממניפ אשס זו מומלס אס מטעם מפאליס וחכלס‬ ‫כטכ״ע‬ ‫הגוף‬ ‫או‬ ‫יססימנים‬ ‫מטעם חכלס פניו דנלע‬ ‫האחלינח שעיז ננס לכני זיל סיסילו מיום ג׳ כיח אלול[‪.׳ עויס כיין גור נולמ׳‬ ‫לא‬ ‫ולנס‬ ‫לאהלים‬ ‫קיא עיכ לק יוסף סוה‬ ‫נזיל לף‬ ‫לק נסללים ויסיכ לכס ולא לאמליס סיכ ׳וידו ׳יסף‪.‬‬ ‫וסמן אסנלמ‬ ‫נ( מנאל שהשקלים שהיי נזם הוא לק מה שספלי שקשרו‬ ‫לעיל.‬ ‫]עיר ברבר התר עגינה הגיל[‬ ‫בנדל צולה‬ ‫שזה לק ספור וגס‬ ‫יודע מ• ונם נעכםטו‬ ‫נ׳ כסב‬ ‫יש כמס וכעס‬ ‫לה ליל‬ ‫מי ונגדו נקדשין דף נ' מינ מן שעיא מקני‬ ‫לא‬ ‫גיל הפקעה לק קנין !נימ לננ• נ » נהן‬ ‫לישלא' ושכע כמיס שאליס ושסס כלי שמצא נפשו אס‬ ‫מוסלס לאנול נסל!עס ונגמ׳ לניפין וכלמכיס נקש לק גני‬ ‫נח‬ ‫ישלח'‬ ‫לכסן אנל לספך מאי וזה גלל אפ וה גלל‬ ‫קנין וסמל או גלל הפקע ווה מחלקס נינעות לן ניא‬ ‫עיג וע׳ נימין לף פיס ואנמיל וסי! אני לא ווזלס׳ ?דין‬ ‫לק נמאולמ פבעימ ונירש לו נענחביי ונן מיש בגיל‬ ‫פיענ־ס נויא׳ לדעתי מנו כלמניס‬ ‫בסימנים אף‬ ‫זיל אין מייל כלל‬ ‫מונסק שנמנסק ולק לנל שאין זס גוף‬ ‫סססל ונמיש לו נעבחניי מ! גפ‪ .‬לעסקנא‬ ‫דלק להחזילו‬ ‫לשליח לא לה ונס שס לא שייך סשש לעש יוס להשתטח‬ ‫וי״ל נ• אין וס לנר נרול לנמלי יק נדל אומד ולק נלנל‬ ‫מסעפ שזה לא נוף ססתל לק עי• וה אמרינן לסנעצ מס‬ ‫ורק‬ ‫לאסל‬ ‫יניס‬ ‫ונמנו׳‬ ‫ניל‪ '0‬ינמיש לי » י ל לאש‬ ‫ושדרה נלנ לעיז וצא נמו סל יייילין ‪q7‬‬ ‫נט סר* דגני סיונ מיסס‬ ‫י ש וכן פיל‬ ‫‪ p‬לאנ איל להמתין לק פכף‬ ‫לאסל‬ .‬ ‫המת לכספינס ומהספינמ מונמ סממ ונפצעו פניו נהלון‬ ‫ושינ הספינה ‪ -‬אמנם‬ ‫ניוע‬ ‫ונסקל נגנ״ע כי פני הממ‬ ‫היו למעלה מםספינס ופניו סי! שלמים וכוי כמנוי נשאלה‬ ‫נ( למס מנטל לכנו זיל הגט״ע סאמלונס ואמל‬ ‫ואין באן משאלים לק נעלה נאני‬ ‫לוח שוס איש‬ ‫אעיפ‬ ‫שנהנ שאיא‬ ‫מהספינה נל' לשוס הגזנו.

דאיצ‬ ‫חזינן לגס מחז־נ צריך‬ ‫עינ ונילש׳ שס‬ ‫לליכא‬ ‫לו רננו ויל כ׳מ שצריך כיס הוה גדר כרכח השיר וצריך‬ ‫פשרה מה שיין וה להן‬ ‫דפסמיכ קי"! נרנח השיר ושס‬ ‫לבלן ז׳ בלכות ונקש ז׳ נרכוש‬ ‫לבלן ז׳ בלכות וע׳ במיק דף ח׳‬ ‫כלל‬ ‫שמחה‬ ‫׳ליוו יוסף ]וזח‬ ‫ליל המחלקה ננמ׳ דף וי עיב נג׳ חחימס עיש וע׳ חוס׳‬ ‫ססמיס הניל[‬ ‫סימן קד‪. הכהונה כדעח‬ ‫אין סעושה‬ ‫נני עוגל לספיסן דוס לק‬ ‫לנאר לו משיכ נלנרי הירש׳ פיא לינמות שאס אחל קדש וקוקה‬ ‫ליכוס ואחיכ הינס רוצה לינס אותה פקע׳ קלוש׳ ראשון‬ ‫ומוחרח לינס וכי‬ ‫לננו זיל דדוקא בקידושין כן אנצ לא‬ ‫ננשאה ול[‪. ס( לנאר לו הירש׳ סוסה פיא שהניא‪ .‬ ‫מוכח נירש׳‬ ‫נלנוה‬ ‫)כ—ג[ ונימ‬ ‫אס קדשה נביאה סשנ׳ אס זס נקרא הוממאס טון דוה‬ ‫סימן קד‬ ‫פיס‬ ‫ייל‬ ‫גני מסויג אס כגדר לקחהת או הווו? אס ליל לבוא אחר‬ ‫לטסו אז‬ ‫קני.‬‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫טאס לשס קנין לא הוי איסול גלא גרכה כרי מונרי סחוסי שכ׳‬ ‫נעלמא יהא לו עטרה שנעל נלא נרכס. מנקות אס הניאה נול‬ ‫וכעס סללה למא. דהוס‬ ‫נוס אזל׳ לשיסחס ננחונוח ז׳ ע״נ‬ ‫כחוטח‬ ‫עינ מס הכיס‬ ‫כוס ונאמת נלהיא מנואר מן מס׳ כלה רנחי ומשרש שס‬ ‫איצ נינ משלה וחוס' שס וף מ״א שסונליס ינס‬ ‫שעונה‬ ‫)‪—1‬ט[ נאמת הלמניס ויל‬ ‫נהל׳ נלכוס כסנ שס ‪1‬׳ נלכות ומה וה‬ ‫ויל ננלטח לף מ' עינ שלא סיטר רק נוכח חתניס ואולי‬ ‫יצריך עשרה.‬ ‫לנ־ש ננ׳ מיאו! משוס לאי! אוס עושה ועיש נירש׳ נזס‬ ‫לפני.‬ולמה לא כתנו הפוסקים ונצא‬ ‫שנהם קילוסי! וניאה אינו לוקה. ושס אי׳ לק שקווש׳ ניאה‬ ‫דאס קוש השני בביאה ונרשה אס מיג הראשון משוס מחו״נ‬ ‫לשסחס‬ ‫)ל[ סנה הארנחי נזה דהרמנים זיל‬ ‫ונאמח אני חארנס׳ לאי. ג( לנאל לו משיב‬ ‫שס הקיע והפיע שריל‬ ‫נרכת איוסין איכ חולק הרמניס‬ ‫סל הירש׳ מדכי שאיש כוס רק נסנו[‪..‬‬ ‫לננו‬ ‫נילש׳‬ ‫זיל‬ ‫לנו‬ ‫דין מיש והיינו לגרש אשתו ואח״כ מניסה‬ ‫זס נופא חולה לא מחמח ניאה כלל וכן‬ ‫סוס‬ ‫ולנן דייק המשנה ולנס נסונוקי דוקא וכן‬ ‫מנואל נילש׳ נימין ואכמ־ל.‬‬ ‫]א(‬ ‫משיכ‬ ‫לנאר‬ ‫מסימה ואנמיל נ‪1‬ה ונלא״ש‬ ‫קנין והנמ׳ סחס נינמוח ׳'א מן הארוסין מוסר ומשמע‬ ‫ש א ל ה ‪.‬ ‫נכלל‬ ‫נוסח ולא כרכה על איוסין והירש׳‬ ‫במיש כמו נל‬ ‫ברכת המצוות וכמבואר בגמ׳ דף ז׳ מ״נ המחלקה גני‬ ‫אף נקידושי טאה.‬קיו כמיש‬ ‫עיח נמחזינ וקילש‬ ‫אייסין‬ ‫כהונוה ש‪. ד( נקש‬ ‫יום ה׳ מ׳ נםלו סרציס דמינסק לנ׳ שליסיא נ״ס קנלה׳‬ ‫הנה הגלל של ירשי לא ליל נלל לנרנס ארוסי!‬ ‫ממבוא׳ ננמ׳ רק נסשס כמו נל מ״ע שצריך לברך ואלוסין‬ ‫לנד לא סוס מיס ‪.0‬‬ ‫סקדשין או נביא ונש נ־מ גני מסויג למ־ד דרר‪ . ו( הנס‬ ‫הלמטס ספיג מאישות נלנת אילוס׳! איס נוס לק נהנו‬ ‫העס להסליל סל ניס י! ונשישס הלמנ׳ס ויל זו הולך לש"‬ ‫לק לליל לתיכ׳ דהאנ קדשה ומת האנ והיא עלמה נעווה‬ ‫נקטנוהת נשאח‬ ‫ויזשאי אלוסה‬ ‫לו‬ ‫ונ! מונח נילש׳ נוה ואף למנמ׳ ליל! לא‬ ‫משמע כן יש להאייך נוח.‬ ‫הנרכה לאחר ניאה. או אישוס והרי לא נחינ נקלא מופה לק כ ו״ ואישות.‬ ‫ד( למה לא‬ ‫כ׳ הרמנ״ס‬ ‫פי״א‬ ‫נפירוש‬ ‫שצריך קלוש׳! ונעילה להלקיח ואס זה‬ ‫״החזירה"‬ ‫שכחו‪ .‬ ‫לו לגנו‬ ‫נ( משכי‬ ‫זיל בדמח הלמניס בסכין שערות כמליצח קסנה‬ ‫איצ עשרה אס נזכר ננמ' נרכח חחניס סעונס כוס ואי׳‬ ‫אפ מש״כ הלמטס נפיא ה״ז מס׳ ינום פד שחנדיל וחגדק‬ ‫מקומו. כצל הנ־אוי ננמ׳ לן‪ .‬לק קלוש׳ ביאס דוס מקים שנהס סו״ר‬ ‫ואף למיד אחסין סושס וסרנה יש נזס לסארין גני מסימה‬ ‫של נלנס אחסין עיש‬ ‫הגיסא נרמניס ונשאלתות אס‬ ‫ססמין נשתיפ וע׳ סוס׳ ססחיס יף‬ ‫מביך‬ ‫יסיל‬ ‫ללא‬ ‫נכלמניס‬ ‫לש״ •נמוח‬ ‫סוף‬ ‫דף שיו דלא נממזיג ולא ינמה לשוק‬ ‫נפסלין לכהונה משוס דלא ור אללה ממיקלא ודלא כלמנ־ם‬ ‫ת ש ו ב ד״‬ ‫ז׳ עיא‬ ‫לננו ויל דאין טאה נינמה לשוק פיסלחה מ.‬ ‫ועי נראיש כחונוס שלנליו מאוד ציע מה‬ ‫קרא לאליעזר למניאר שס‬ ‫נרכת‬ ‫ו( מש״כ רננו זיל‬ ‫מחוס׳‬ ‫כמו קדושי.‬שצ׳פ דכריו כמש׳ היה נרפ״ח מס׳ אסינ. לק על נשואי!‬ ‫נניאס‬ ‫נ( לא הבין משיכ לז רננו ננ׳‬ ‫נקלושין‬ ‫זיל‬ ‫הן ורינינ נינמוח‬ ‫׳'א‬ ‫הא אחרי הוטמאה כתיב. נ( לנאר לו משכ׳ רננו‬ ‫מגירושין‬ ‫‪mwn‬‬ ‫מדש‬ ‫לו‬ ‫שס הנוסח אחר‬ ‫פענח‬ ‫]המשך להניל[‬ ‫]א( לנאר לו משיכ לו רננו ויל ״ואיש מ״ש הלמניס נהל׳‬ ‫פנליס דאיך שייך או חליצה דהיא עדין קסנה".‬‬ ‫ת ש ו ב ד״‬ ‫יום ב׳ חיי טנס טנא לשחא חלליס דמינסק לכנוד סרנ‬ ‫שליטיא קבצח׳ מינ ועד מסי לא יעיין נלל אני נתנמ׳‬ ‫דסרמניס‬ .‫צפנת‬ ‫‪84‬‬ ‫לאחר‬ ‫וסחראה‬ ‫עדיס‬ ‫***י!‬ ‫וננ׳ ה!ק ממון צרין לסממין עו‬ ‫שסזהזק דוה לק נמו אומל טל לנר אחר‬ ‫עצמו‬ ‫נונל‬ ‫נינמוח‬ ‫ונן‬ ‫משאינ‬ ‫מהני‬ ‫וף ס׳ ואנמיל עב״פ אני לא‬ ‫חזלס׳ נ׳ נלל מסדין לק מהמאולע‬ ‫ועיקר‬ ‫לנא! ואקצל‬ ‫נ׳ זה הקנה וננול הן דסלכה כלימ ננזלוחיו נכימ נש״ס‬ ‫פ־נ‬ ‫וע׳ נאווינ‬ ‫נעונלא‬ ‫וף‬ ‫וינמוה‬ ‫ואנמיל‬ ‫קנ״א‬ ‫׳וידי יוסף‪.‬מנשואי.‬ ‫ה( נקש‬ ‫לנאר לו משכי‬ ‫מאי‬ ‫רננו זיל מינמוח קיז ונ״ש לאס קושה נניאה‬ ‫הא‬ ‫סעס נ״ש מפילש משוס מנאי לאס אלס מקוש נניאה מפורש‬ ‫על תנאי נך וכך אס לא נחקייס הקנאי איצ נש. מ( לנאל לו משט‬ ‫דנס על פס ׳כוליס לעשוס‬ ‫שיש נזה ונאמח נלמטס נהל׳ גלישין נחנ‬ ‫לאס‬ ‫שלא לשס חופה משמע וללנוחא אפ״ שלא לשס חופה לק לשס‬ ‫לנו אס בלא‬ ‫חחח החופה ונמ׳ שלנו נקט גס נכי כלכת ארוסי.‬ ‫נב׳ ספק נלוש׳.‬ולפי המפרשים‬ ‫אין ליל לנדיקח שוני נפ־נ מחל׳ אישוח.‬‬ ‫שהניא‪ .‬ ‫)ה[ מה לולה עיקר הניר‬ ‫נוכח קושי.

‬‬ ‫לק‬ ‫חלילה פסולה‬ ‫ולא‬ ‫נפלה‬ ‫והלא״ש לפי עלות הסול א״ע סי׳ קסינו שמשוס חליצת קפנה‬ ‫לחליצה קש! והבי׳ החפלא שלפנינו נלאיש נפי מ־ח איי בהפך‬ ‫נמיר. נ( נדגל מסקנת סתיס׳ יבמות ק״ה פ״נ שהניא‬ ‫לבנו ז־ל לחלילה קפנס‬ ‫ולנאל לו‬ ‫מס וה נמל ניאה אס ליל‬ ‫כלשון‬ ‫ולמנס שס משמע דלא נעי לק מילוק ניד שט סתוס׳ שס‬ ‫נינמות אלא שיוסי׳ טאה לאוי׳ לסוריע[‪.‬ ‫ה( נקש‬ ‫מנו‬ ‫זיל לנאל‬ ‫לציין לו מקום סתיספ׳ ביבמות שהביא‬ ‫נהס דבל• ילש׳ הניל[‪.‫‪WfiS‬‬ ‫דסרמניס‬ ‫*‪" P‬‬ ‫זיל‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫נהל׳ ענויפ הקשה ואיך שייך ליחן חליצת‬ ‫י״ייז‬ ‫‪C‬‬ ‫נסלסל‬ ‫וזה יש נזח אויכוח נני חלוצח‬ ‫קסנה ]נחוס׳ לתו לשי! סיל‬ ‫דנסלה לנמלי[‬ ‫ע׳‬ ‫בחוס׳‬ ‫ביבמות ק־ס וקיש ונכוווח וף כ׳ ע ב ובמכ״ת ניב זס חמוה‬ ‫מ״נ לק‬ ‫מחך ליבמות יף ס״א‬ ‫סומנ״ס‬ ‫צשיסחו‬ ‫אזיל‬ ‫נחל׳ ינומ ועיש שיש נלסא לחסן לבשלה וכן חוח נלסח‬ ‫סתוס׳ ואכמ״ל ומי תיסת׳ ינמוח מוכח נ״כ‬ ‫להסן וחלבה‬ ‫יש לסאלין אן נאמת יש לימד ללצאות אמס הענל״צייכס‬ ‫לק שעלוס דנדס לף נ״נ ע״נ לא מסעס ספק לק כן סלין‬ ‫אבל חולצת שפיל ומס כוסב לנל שסשנ״ל‬ ‫כעיש במכתבי‬ ‫אן נאמס כיכ לי שסל״ף חולק על‬ ‫סלמב״ס וכן נסינ‬ ‫וסיל דלא פסלס לכסונס ונס אס נימא כמיל אין קדושין‬ ‫סיפסין נינמס למה לני קלישין כלל למלקוס וכמ־ש חוס׳‬ ‫כתובות לף ב־ס ובאמת הלא נילש' סובא נסוס׳ פיסח לף‬ ‫י״ח ע״ב מבואר ללא פסלת לכהונה ונס ליכא מלקות וי־ל‬ ‫לסייש׳‬ ‫ס־ל‬ ‫רש״׳ דף כיח ע״נ ולף מיס עינ‬ ‫כשישה‬ ‫ללמיי אין קיושין סוססין חוה יק מחי עשח או מחמח‬ ‫לשון ללא ססי׳ עיש במוס׳ •במוס י ף מ״ס ע״נ נזס וכן‬ ‫ביבמות‬ ‫דף‬ ‫פ״א משמע נ״כ כן אן סייש׳ לא ס״ל כן‬ ‫נפ־ח דינמוס וסיד ופ־ס ואכמ״ל‬ ‫בזס הוא כתב כאילו‬ ‫מצא ח־לש דבל חלא אני כחנתי חילש׳ שכתנ כנל חנלר‬ ‫כמו למביאל קלשין‬ ‫לקלושין‬ ‫נתנו‬ ‫לף י־ס ע־נ למיל מעוח הלאשינוח‬ ‫לאס אחל קלשה אפ חאלון לולה ליעל‬ ‫מיעלת משוס לאיי להפקיע זכות‬ ‫אף‬ ‫שנסכת‬ ‫זו תולח ליעל‬ ‫שמעולם לא אמל כלל שקלשין לק ות נלל חתולת‬ ‫ומימ אס אחל נשאת איי סאלון לקלשת ותנה גט יבמה‬ ‫כן ללא כגמ׳ לילו! וכן מגואל נחיספ׳ ליבמות כן אן אס‬ ‫שחי ינמוח‬ ‫פענח‬ ‫דחליצח‬ ‫למיל‬ ‫מועלח גס לשניה שהוא לק‬ ‫נלאו או גס בה נפקעה הקלושי! אנל נשואי! א״א להפקע‪.‬ ‫א( קיזה‬ ‫שסוכיל לננו ז־ל ששיעול טאה הוא כהן לסוסה דף ד׳‬ ‫אנל‬ ‫ננדון סואב״ו‬ ‫וסותב־ס לענין קיוושי ביאה וכן נמגלש אשתו וכתיחד או‬ ‫נעל‬ ‫צריך‬ ‫ונלמניה‬ ‫שיעול אתו‬ ‫פינ‬ ‫נמל ניאס‬ ‫מילוק‬ ‫סניל‬ ‫דהינו נתר ביאס בופיק דקיוישין‬ ‫נדלים א׳ השיעל של סך דקיושין דף ייב שיעול‬ ‫והשני גבי ש״פ נ־מ אס יש עויס ששוה פלונוה‬ ‫אחל‬ ‫אז‬ ‫מאי‬ ‫ממש‬ ‫הווה‬ ‫נמקוס‬ ‫כך ואף וזה ודאי נבי קדושין לא מהני‬ ‫לומל כמו נסהינ ליידי שוס ע׳‬ ‫קדושין‬ ‫וף‬ ‫ס׳ מסמת‬ ‫דסחות לא סוס קדושין כלל סמליאות ואין נימ נין אס‬ ‫סיא מסדצס אך מ־מ אס יש עדים ששוס סלועס נמקוס‬ ‫אחי לאז על סיגל סל תואי קדושין דק מית סיא אנס‬ ‫מקילשס כיון לכאן במקומה לא שוס סלוסס ולק לשמוא׳‬ ‫לק־ל סישנן‬ ‫כי׳‬ ‫יאילך לא‬ ‫סיל וע׳ בלמנ״ס נוס מס‬ ‫למחלק אס אפשל לססקייס אך או אס סיא אומלס ללידי‬ ‫שוס אז סוס מקולשס ולאי בתואל קלוש׳! יש מחמס דיש‬ ‫מקום ששוח סלוסס ולהסקדש ל׳ ביון שסיא לוצס וע׳‬ ‫בסוס׳ קלישין‬ ‫לף‬ ‫נ׳ ע״א ואיש מ״ש ססוס׳ ווה נמנס‬ ‫הסיס׳ קלושין וף " ב ע״נ נב׳ וסא איכא ססלי מיש וליל‬ ‫כך וע׳ בכהונות לף י״א ע־ב גט כתובה אמו‬ ‫ללא‬ ‫שהה‬ ‫כדי‬ ‫ביאה‬ ‫נ״נ‬ ‫שס‬ ‫ולא אמל שימול ונס נ״מ נין‬ ‫וכאן היא קנין וכן טנמה לדידן הניאה מלס‪. נ( לנאר עזו כמנת לבנו זיל נמ״ש על ובלי התונו‬ ‫יבמות קיה ובכורות ייפ עיב.‬‬ ‫תשובת‬ ‫עשיק כיב סנס נובא לשסא תלציס ימינסק מיק קנלס׳‬ ‫הי‪1‬ס מחמה סאיד מס רוצה אני כתבתי לו וס להירש׳‬ ‫שיל במסלקת ריי וליי בנימין שס אס זה‬ ‫קדושין‬ ‫או‬ ‫נכסף‬ ‫אף‬ ‫אמל סלי ואידך ס־ל ללא מסט לאיס‬ ‫מ־מ סיל להמלאס הוה לאיה דכנל קלשס ואמרינן דקלשה‬ ‫ולא‬ ‫לקדושין טיא עליס ואומונא לא מסגי לונל וצליך עליס‬ ‫מיס דין טלה מלך לק דזה גושא סוס‬ ‫לק נשהה כדי ביאס ונאמס הילש׳‬ ‫נין‬ ‫מדנלי‬ ‫קדושי ביאה הוס וין וכמו גגי כסף‬ ‫דלק‬ ‫ספק אך נפ״מ‬ ‫קדושי ולאי ולק ננסיתל עמה צליכה גס מספק.‬‬ ‫]א( נקש לנאל פול הפעס מש־כ לי דננו זיל על חלילה קנונה‬ ‫הנזכל לפיל.‬‬ ‫נפיא היה ונפייא סיינ מה׳ נלוש׳! הלא‬ ‫גני קיני וסתילס וס‬ ‫דינמוה‬ ‫קיל‬ ‫סימן קז׳‬ ‫או נלילת הנעל עכיל ומלא׳ למל לננו ויל‬ ‫שיעול העלאה‬ ‫בפיו‬ ‫שיעול נבי קו־ס מניאו בסושת יכל אסו‬ ‫היא עלס‬ ‫]לבאר משיכ לו רבנו ‪t‬״‪ 5‬ע״ל הילש׳ פיז לניסין שכלאניל‬ ‫פונלקי‬ ‫גול קדושין לכן‬ ‫דמותל כה־ג לקדש נביאה סזינן דק־ל לאיצ נמל וכן בנדל‬ ‫]המשך להנ״ל[‬ ‫הרמניס‬ ‫מצס‬ ‫בירר לסלי סיל והינו בלא שסה כדי ביאה‬ ‫ש א ל ה ‪.‬ ‫ו ( כופל לבקש לנאר לו‬ ‫דבלי סילש׳ פיא ליבמות ששאל עלהס כנר לעיל.‬‬ ‫פיא מס׳ נחלות וזיל ולמניה‬ ‫מביאה‬ ‫המקלש בביאה או כמי נני מגלש כי שס סמציאת ביאס‬ ‫סימן קר‬ ‫פסק‬ ‫מג‬ ‫ת מ ו ב ג‬ ‫טשיק‬ ‫ביי סנס נונא לשתא סלציה ומינסק קנלתי עיכ‬ ‫ואמעס על שכותב אט כתנת׳ כך דכבל הקשה‬ ‫סלמניס ו־ל על תליצה‬ ‫אין‬ ‫עועיל‬ ‫נקמנה‬ ‫ננ•‬ ‫‪»6‬ס‬ ‫סעבריס‬ .‬‬ ‫טנמות דף ניה עינ‬ ‫לש״ ויל נינמות אך נתיס׳‬ ‫ומזליע‬ ‫פוונוס‬ ‫וסוס שני‬ ‫]המשך להנ״ל[‬ ‫מלנליו פ״י הי־ו הי־ח נ׳ לאס בעל לאחל סנילישין הל־ו‬ ‫מחי אישות ואמטנן‬ ‫נעצמו אנל נני‬ ‫ש א ל ה ‪.

‬‬ ‫תשובה״‬ ‫משיק‬ ‫תשובה‪. ניאה אן אניה ולא‬ ‫לצס לק ע״ קנין של סופה ולי נזס וממממ נ׳ אני טלוד‬ ‫נמכמניס אקלל ידידי יוסף לאזין לנ לפס מנ״ל‪.‬ ‫עריח שנט חרציה‬ ‫מס מארק•‬ ‫דודנסק ליויד• סרנ שליטיא‬ ‫נונליפ חלא כמנחי כן ואס קושס‬ ‫נ ( עוד הפעס לנאר לו המומפ׳‬ ‫ומונאה לעיל לפלש נו הירש׳ סניל[‪.‬ ‫לזה‬ ‫מפקיע‬ ‫עצס‬ ‫ונוח של חולה סינ אף אס קדושי!‬ ‫תפסי! נינמס מימ א״ להפקיע וכות שנחנה מולה לינס‬ ‫ואף לאסל חליצס כיון לעיפ דין מהנ׳ אס מקלשה החולץ‬ ‫ולשיטת הלמניס משמע אף אס נא עליה ניאת שינג מימ‬ ‫עליה דין של קודש מליצה אנל לליל‬ ‫מחני לעלין נשאל‬ ‫רק ניחוד לוח לק לין לסוס בניאס ממש לשיטח חומנ״ס‬ ‫זיל‬ ‫דלוין שימור לין ולא שיעור מציאות וכמו גני ערוטס‬ ‫במיש לי וזח שימריס סלימ ננ״מ נשיס קא׳ נס ‪rift‬‬ ‫אנל נני המגרש אשסו ולנה כו׳ אז הוס זח מחמס מציאוח‬ ‫ושס צוין לשנר כל אסד לסי מס שסוא וזס ר״ל הייש׳‬ ‫נישין פ־ז פכתנח׳ וע נכתונומ דף "א‬ ‫ע׳ב סנס נירש׳‬ ‫׳נמות פיו סוף היה אמר כס׳׳ג שקילש נניאס אנו כנא‬ ‫מל‬ ‫מעולה‬ ‫בקדושין‬ ‫ע׳‬ ‫לף‬ ‫להיכ׳ ללא קנה אומה יש מל זה‬ ‫!׳ נ״פ וליל לרימ לסיל‬ ‫פניי הנא על הפנויה‬ ‫וע׳ נמוש׳ ׳נמומ לף נ״ט ע״נ ומ״ש ליה ולנ וסנס וס‬ ‫נירש׳‬ ‫מנואל‬ ‫פ׳ כיש לנל סיכ׳ שיסי׳ איקול לאו‬ ‫נויל‬ ‫אמרינין מן חשתם רצה באופן שלא‬ ‫ימי׳‬ ‫עשס‬ ‫משאיכ‬ ‫וכיכ לו נזה זה ליל סירש׳ שס טכ״פ פקק למותר נס׳נ‬ ‫לקדש נניאה.‬אמנס הלמנ״ס למה לא פילש לנע׳׳ עדי‬ ‫נ( לנאל מש‪-‬נ לננו‬ ‫זיל וביבמומ ליב עינ אי' שאין‬ ‫יום‬ ‫ד׳‬ ‫ג׳ שנט מלצימ למינסק קנלמ׳ מ״כ ומה לולה‬ ‫סלא בתנמי לו למילש׳ לשיטתו דקיל לאי׳‬ ‫להפקיע זכות המולס נמו גני אמס סטנליס לזס לק זבומ‬ ‫היעוד‬ ‫מימ‬ ‫רוצה ליעל מנפל מקדושין הינ נן גני‬ ‫אס‬ ‫יניס ונימ נגדל מס‬ ‫למנואל נירש׳‬ ‫פיט סונא‬ ‫נניטין‬ ‫נראניל פית לסל׳ נירשין ס״נ מיש נסיס זיל אן הפירש‬ ‫נן‬ ‫אינו נמיש סס רק‬ ‫לאס אמר עימ שמנעל לפלנ׳‬ ‫נ״ז שלא נעל הוה איא גמורה ונזמן שנעל נמשס סנט‬ ‫וא׳כ נמצא‬ ‫שנעל‬ ‫איא ומ״מ אס״נ נטשס הגט ונאממ‬ ‫נירש׳‬ ‫יש גינ נהינ ננלריס‬ ‫פיח‬ ‫סובא‬ ‫נרמניס‬ ‫סיד‬ ‫לנלליס ופיז לגללים ה «ל וע• נמיק לף " ז פ״א גני‬ ‫נ‬ ‫מנולס ונימ נזה‬ ‫מקנס‬ ‫לשלניע‬ ‫ונן‬ ‫מ׳‬ ‫נאממ מאלנמי ללימ‬ ‫וסיל אלס‬ ‫נסן לקדושין לף סינ ונימ סל׳ אמ‬ ‫לאסל שימומ בעלך איך‬ ‫סוי.‬‬ ‫שס שקושה‬ ‫היא אח עצמה מוכח ג״כ נן דאס לוצח לינמח או פקע‬ ‫םקלושין ונלא זה הוה קדושין עיש נזה ואסתום ננלכה‬ ‫סימן קט׳‬ ‫שיה״ נמו שנתנם׳ יוסף‪.‫‪86‬‬ ‫‪™*n‬‬ ‫ספנריה ונתב משוס שפוסלס אן סל׳ סתום׳ נינמומ לף‬ ‫פינ ס׳ל לסל מיין לנס לא פסול נמו נקסן אנל‬ ‫קים‬ ‫מיש לאף ללסציצס סוס גלל גלולה מימ א״ משוס נפלס‬ ‫נאמס סענליס והוא כומכ שכחנ אני כחנח׳ לנל׳ סתיס׳‬ ‫נינמוח וננוווח וף י״ט ט״נ לסו תייז ל סעס לקטנה לא‬ ‫חלצס לק לל״מ מחמס נווה אטו ינוס והוי ננמ׳ ׳נתוח‬ ‫וף סיא ע״נ מנואל דמחינמח אן אנס חולצת ונן הוא‬ ‫ניאל הילש׳ הלא‬ ‫בתוספ׳ ביבמות פיינ ע״ש לגי חנאיס‬ ‫כתבתי לו לס״ל לכמו ביעול למיל מעוח חלאשוגוח לקדושין‬ ‫ווק‬ ‫פענח‬ ‫שווצה לקדשה אחיכ לח" כאב לכפקיע זכוח‬ ‫בומן‬ ‫של חולה בקלושין לבד אבל‬ ‫המטשח‬ ‫גלל‬ ‫לא‬ ‫משיאו.‬שלהם ד׳‬ ‫נפר׳ יחוד‬ ‫נשקע׳.‬ ‫נס״נ‬ ‫לקלש‬ ‫נניאה‬ ‫א״ מקוס הירוש׳ ומה‬ ‫ו( לנאר לו מהינן לרננו זיל מס שחילק נימוו‬ ‫ללילן ללךיל ממות הואשונות לקדושין נתנו אס האנ קישס‬ ‫לאחל אם רוצה האלון לימו מימד לווקא נקישה אנל לא‬ ‫ננשאה.‬‬ ‫מאריך הירש׳ ולא נקט נפילש לאשמעינן‬ ‫ולמה‬ ‫סדין כמו שפירש רננו‬ ‫]המשך להגיל[‬ ‫]תנקש עוד הפמס לנאר לו למה הרמג׳ס ויצ לס״ל‬ ‫לנע״‬ ‫נקדוש׳ ניאה גמר ניאה להפך מדעת תום׳ קדושין דף ״‬ ‫ע״א וגס נקדש נהעלאה הוי קדושין‪ . נ( לנאר לו משינ רבנו ויל לילוש׳ ׳נמוח פיו‬ ‫סיל‬ ‫ומותר‬ ‫נמנתו.‬ ‫שסניא‬ ‫זיל‬ ‫לננו‬ ‫פל‬ ‫יחול‬ ‫ויל גני קו״ס כ״א נעצמו שיעל הלי קיייצ נו׳ע נו• לצלות‬ ‫ביצה‪ .‬‬ ‫שימול גמל ביאה ונפיא מס׳ סוסה ניכ סחס‬ ‫ופינ סמך פצמו עמיש נה׳ אסינ. אס מקלשם נניאס נסינ‬ ‫ותאי‬ . )ל[ יראס נילש׳ קדושין פיא להכול מוליס‬ ‫לאס השיאה אניס אין האדון יכוצ ציעדס עיש‪) :‬ה[ נודא'‬ ‫למהנ׳ קלושין כשלא נללנה ונמו קלושין‬ ‫מנואל נלמניס‬ ‫אס מלץ לצרה ס״ל לאס אחיב נא על הצרה לא קנח‬ ‫דף ט׳ ע״נ ונן מנואל נילש׳ לפ׳א לקלישין שס ונינ לו‬ ‫לו וכוח התורה‬ ‫מופה עיש ל״ל דסיא עצמס אף עס מופס לא קנס מימ‬ ‫כאשח‬ ‫דהוה‬ ‫לא‬ ‫נצלה‬ ‫אס‬ ‫מהנ׳‬ ‫חינ‬ ‫מחמח‬ ‫מהנ׳ קדושין של אחר ולריי גס‬ ‫דעדין‬ ‫יש‬ ‫נשליחוחא מנלא נמנואל נגח׳ וה״נ כן אנל נשואי! מחני‬ ‫ולא‬ ‫ננמ׳‬ ‫נן‬ ‫דידן‬ ‫חוא‬ ‫שיטח הילש׳ וכן מנואל זח‬ ‫נחוספ׳ נינמות פיו גני שומלת ינס‬ ‫דנקט‬ ‫ללכי‬ ‫לשי׳ זיל קדושין‬ ‫נקט‬ ‫דף ג׳ שמקנה אניה גני‬ ‫קתס הוה יסוד ויקנה ננדל דין ש.‬‬ ‫סימן קחי‬ ‫]הםשך לוזניל[‬ ‫]א( כופל בנקשתו לנאל ל׳ מה שפירש לננו זיל סילש׳ פיא‬ ‫ש א ל ד‪-‬‬ ‫ליבמומ‪. קדושין סיאשוניכ למיד מופקין קדושין לינמס לשוק‬ ‫או למיל למקפקא ל״.‬ ‫ס(‬ ‫היין למקדש נניאה‬ ‫שצא‬ ‫נירנה‬ ‫הוי‬ ‫קידושין א״ מקתו נרמניס וננמ׳[‪.‬‬ ‫ש א ל ה ‪.‬ואינו מנין מה שנ׳ לנני זיל אנל ״גני קילופי ניאה‬ ‫סוח לין".‬‬ ‫על שיעול המלאה‪ .

פ״ש נם‬ ‫אין קלשין תפסין הנחוג קוא גיח עיש‬ ‫אימדין נפסח מצריס לא חקפידה חויס יוקא צלי ורק‬ ‫גני דאי אסיל וח וזח לק אס ס״ל‬ ‫בעדיות גגי אוס אפ סוס םרכגס‬ ‫דקלוגח חליצח‬ ‫ליל‬ ‫קדושין‬ ‫ג״כ‬ ‫תופסי!‬ ‫ונוראי גמ'‬ ‫גינמס‬ ‫והינ‬ ‫נחגחי שיסח סילש׳ ולק אס מת ה״ולז או‬ ‫אשמו וכן‬ ‫גידאי סוס‬ ‫מצינו כעין וח גינמוח דף ניג פיא גתנא׳ פ״ש כחוש׳‬ ‫לאף ומותלח לינשא מ״מ יש גה עלין גדל שס ויקס עיש‬ ‫ידלו יוסף‪.‬מי ישעל.‬‬ ‫ולא נלשיי וחיס׳ נזה לנן יפקח מיניו וילאה חולין דף ע׳‬ ‫ןא( במשיב לגנו ויל גג׳ מגלש ולן‬ ‫וקונל להיכ׳ ולא קנס‬ ‫ועסיס‬ ‫גפונדק׳‬ ‫כו׳ שצוין‬ ‫סימן קיא׳‬ ‫אוסם סו׳ בגלל פנוי הבא על‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫]ומשך‬ ‫לו ובלי לש״ זיל מסיס פ׳ בא‬ ‫עיס על כלעיו ועל קלט כ׳ צולחו כלו• כאחו עם לאשו‬ ‫טיקלא וכלעיו וקונו ילס׳ן נמים וללא כל״ע והכל מכחון‬ ‫עיו והלאיס פי׳ שלשיי כסנ‬ ‫אלינא לויח״נ ותמוח וחא כ׳ לא כחד[‪.‫צפנת‬ ‫חייג‬ ‫דולאי‬ ‫א״א‬ ‫משוס‬ ‫»אלית ‪am‬״‬ ‫ומ׳מ לאמל שימוח גמלה חסי׳‬ ‫מימ‬ ‫מקודשת צו דאף וסיג על חגיאח‬ ‫לא‬ ‫נשואין ויי נםמלאס כן ויל גירש׳ גישין פ״ז‬ ‫ומקודש מספק אף לאס גא עליו חיג סקילח‬ ‫טיב כיש נשיי ואכמ״ל. )ג[ בגור הן ד י ״ סיג וויפ יש בוס‬ ‫גחיגי מיחות ולק‬ ‫וף‬ ‫ועיש ולא‬ ‫שיין וח‬ ‫וכגל עמל ע״ו חלאגיו אן לא שין לאין‬ ‫משא״כ‬ ‫פענח‬ ‫סוה ביו כינ לו מן מיש החוש׳ דף כיש עינ ועי בקדושין‬ ‫לקני! וע׳ גשיטח הלמנ״ס ויל גהל׳ אישום גגי אס‬ ‫אנווגנס‬ ‫מד‬ ‫שס‬ ‫סיכ׳‬ ‫וחיג‬ ‫משוס‬ ‫שפחח‬ ‫ע״ש‬ ‫גוה‬ ‫משוס‬ ‫מינ נבי חלי‬ ‫סעול‬ ‫אישות‬ ‫קיוש‬ ‫דף מיו פיא סחס כו׳ יעי מיש סחיס׳ יבמות דף כףא‬ ‫קדושין תיססין‬ ‫סימניה זיל שלא יססי אגר וע׳‬ ‫עלוח ואיש‪1‬ח‬ ‫וכל‬ ‫וע׳‬ ‫וםוגה יש‬ ‫ניטי.‬ ‫גזה‬ ‫אריכיח‬ ‫נוול‬ ‫במיש‬ ‫פסמיס דף פיו גני נסתן ושלי! וע׳ פסחים רף סיא גבי‬ ‫סרמביס ו׳ל והוגה‬ ‫נטמאו סוינן ילא אנפם לן וכיכ‬ ‫סארכתי גופ ונספלי מחלקת ג״ש וניס בוס ועי שבח‬ ‫רף‬ ‫לחאוין עכיפ ייל גיכ גגי יבמח למ״ו דחפסי קדושין מימ‬ ‫כ׳ פיא עיש וע׳ גחוס׳ פסחים דף מיו ורש״י וסליגי ווף‬ ‫שעוין יש סליו גלל יגמס וילאם גלשו.‬ ‫אס צליו נחוכו לא‬ ‫ו נ י פ׳ פסחים דף ציו פיא ואין חי׳ או אן נאמת נגמ׳‬ ‫ונגדל חילש׳ ואמל ונימ לוג יולוצח קנין‬ ‫סתופפ׳‬ ‫ולא‬ ‫סוכיו‬ ‫פיו מ״נ וכן ואס אגי אחי מסי אין גו משוס‬ ‫םג יסיל לחו לשין ינס שאר גשר‬ ‫שגייח‬ ‫יום ה׳ י״ג םנט תלציח קבלחי מ״נ ועו עתי לא ינין‬ ‫נלל עיקל גלל סילש׳ ואמלינן סן סן כו׳ לק כא.‬חן ופסחים עדי קולס וליקם‬ ‫׳לאס שס וסאלכסי נוס סלנס וענוא׳ נתוסס׳ ונס אס‬ ‫נטמא אגל אחו כל הסשח אינו נלא פשנו ואז הוה לק‬ ‫נדר‬ . דף פינ ופסחים סיס ווגסיס‬ ‫ונימ‬ ‫מגיאר‬ ‫גש״ס‬ ‫וזה‬ ‫דאמר גירש׳‬ ‫גחיניר סיד ומי סיכה דף‬ ‫ניא גגי‬ ‫ס־מן קי•‬ ‫זרוע נשלה וכ״מ נוה ום עיקל‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫חולין ע״ש‬ ‫קיו וגיכמות דף מיז עיכ‬ ‫וע׳ נ״ק י ף י״ג ווף ג״ג ואיך חוין גכי חזה ושוק וגגי‬ ‫לשעל כ״א לסי מה שהוא‪ .‬ ‫כיון ללא שסה כמו ניאה נעולה וטיל ללא קנס נוס לנן‬ ‫אעוינן‬ ‫וולאי נעל לק ססילת ניאס וכרל ולא סוס קנין‬ ‫אמרינן ומן הסחס קלשם נכסף וה שיטה חלשה לסילש׳‬ ‫ואמרינן אומו על מעשה אסר שםוה מקולס וס סנור ווי‬ ‫נוה וכן שיעור שיעור ניאס‬ ‫בסוטה וף ם׳ לאמל שם כל‬ ‫משמרין‬ ‫נכל אסל וכמו‬ ‫אתו נעצמו שיפר ואיכ‬ ‫לשיסס סילש׳ לנגו קלשם י״ל ופעל‬ ‫גס ניאס קגונס‬ ‫נול נשיאון נמל לאחל נסף‪ . עיכ וזח לא‬ ‫כויסינ ולויוי׳ הכל בחובו ונס כלמיו אחל הוחח! כובחינ‬ ‫דף‬ ‫דף כיו וקיח ווף לינ ניאה נמקצת ולינ נגיפה‬ ‫וכימ נשים וחיכ פי חוריע ואחלי שמשכילן ולי בזה יוסף‪.‬‬ ‫ססנו׳׳ אבל מלשון סנמ׳ שלא לשם אישוס משמע דסלוי‬ ‫לבאל‬ ‫סגור וחוה או נפסת‬ ‫מללים ולדולח נימ וגז? נארחי הגמ׳ פסחים וף ציו פ״א‬ ‫!•ל סילש׳ ופיו וינמוח לל״א שלא יפלוג אהא וקלושין יי‪. וחחווח איולס‬ ‫יגוס פיה סייג שויק לק געלס איוו פעמים‬ ‫ויגעה ואף‬ ‫וגדף ייא וייג נקש קדושין ונשואי.‬‬ ‫ת ש ו ב ד«‬ ‫יום ה׳‬ ‫י'‬ ‫שגט‬ ‫חול״ס ומינסק קנלח׳ מ״כ ומס לוצח‬ ‫כמו שאנו משעויס ביחיכ גני שחיה מלא לנעיו‬ ‫כן כאן וע׳ נילש׳ פ״ו וגיטין דנקט שם גט זה לא שסס‬ ‫כוי נעילה וליל לק כמו כפלאס ולשיסת סטיף וםלמניס‬ ‫ומיס׳ בקדושין‬ ‫ונינמוס א״כ קנין לא קנם ומימ אמלינן‬ ‫דקדשם נכסף‬ ‫מסמס שאין אדם נועל מ׳ ואז יס״ במו‬ ‫לשאלות‬ ‫ווניל[‬ ‫ת ש ו ב ד״‬ ‫ועם כלעיו ובכי מעיו נוסן לחוכו אסל הדחה. םלמג״ס זיל גהצ׳‬ ‫פלס נן נסיספ׳ נרסינן ונשר ומאיי יש לםארין נוס גיוש׳‬ ‫כלל לא קושם ולא נשאס סזינן דסיל וווקא געילם ונמו‬ ‫אנסח לן וגס נימ גפסח מלייס יאז לא קרג ממגי ‪!9‬ס‬ ‫י״ל דזס תליא גשיסח ו״ע גיגמות וף מיו וחוס׳ וף י״ס‬ ‫נקט שילסקי וס‪:‬א נא ומה וח וחארנחי גוה נשיבורי ופל‬ ‫נן וזח‬ ‫גיפו של פסח בפסחים דף קייד ונאמח ייל וחליא גחן‬ ‫לילן פליג אך אני‬ ‫שכינים או מציאח אחח כל או נפרויה כלל רק אס חוחכן‬ ‫אס לא גא פליס אסל סליצס וגס נגור לילן‬ ‫כירך עגס וכן בנזיר כן‬ ‫אס גא עליה לאחי חליצה היגמס כיו.‬‬ ‫מחלקת‬ ‫וביש‬ ‫וגיה‬ ‫וזה מחלקח חולי. נ( במס למוקי לבנו‬ ‫נפסחיס‬ ‫שוורים‬ ‫משין‬ ‫לסגן‬ ‫תזינן דש״ל דזס לא עצם אחד רק כג״ח וכן נימ לסציצס‬ ‫]הסשך לתג״ל[‬ ‫נ(‬ ‫דף ק״ח‬ ‫גירש׳ גג׳ גלגל! ויראה מיש גזם גחינורי תיו ונן‬ ‫ע׳ ושי׳ קיושין וף כ־ה וחולין‬ ‫לק בכוונתו.

‬ניכ לעני! לאסרה ע‪:‬‬ ‫נעלה נ״כ מועיל.‬‬ ‫כסלי‬ ‫שלא נפלה נלל וכן אס שיען ואווור פתח פתוח מצאחי‬ ‫ולאי ש‪0‬‬ ‫ח״נ ולמה נמו דלענ״ן מייה נודא׳ יושפס נמו שנ׳ הרמניס‬ ‫נ(‬ ‫מ־מ גזרה לגו התורה ‪0‬נל שהיא הזוך המנאפים אף אס‬ ‫שנהס ציפקיס שלא נפלה נלל וכ! גני אונס אס אותר‬ ‫סחולח וזה ליל סן לשנועוח לף ליו ננ׳ מםניעי עויס‬ ‫ראי־‬ ‫לנאר‬ ‫הרמניס נהל׳‬ ‫נפחיסה עמיש לש־י חולין לף נ׳ עינ למננל נידס ווה‬ ‫ללאוסרמ מל נמלה נפינ.‬ ‫רננו‬ ‫זיל‬ ‫שיעור‬ ‫ננ׳ מיתה ולא פלינ‬ ‫נין‬ ‫אינו‬ ‫ניאה‬ ‫לק‬ ‫והתולה‬ ‫פשתה‬ ‫פלס‬ ‫לפלס‬ ‫נםניל‬ ‫ניאה‬ ‫וזנחיפ‬ ‫לנו‬ ‫דהחיונ‬ ‫שיש‬ ‫דף מיה‬ ‫נה‬ ‫משכי‬ ‫בשביל‬ ‫הנאה‪.‬ ‫ונו‬ ‫מש״נ וננו זיל נישונ‬ ‫נהנה.‬‬ ‫תדפיח למינסק להלנ החוינ נמחיייר‬ ‫ונא פלינ ל״ח‬ ‫פ׳ ינתיניח דף ק״ד ופ׳ ערני! דף תיח ודף‬ ‫נימ פיב ונמשכה כלים הנול לפי מס שהוא אדם ואכפ־ל‬ ‫וסנס במיז םרמביס ו״נ נה׳ אס״נ פייפ הינ ונהלי נפרס‬ ‫נסולס גני קגס ונהל׳ איסוס ננ׳ כסונה דנני פסל וננ׳‬ ‫קגם ונני נסובה מאתיס נל שנשאת אף דלא ]ננפלה[ היס‬ ‫דנר ונאמס סירש׳ פיו דינמית ופ״א ופינ‬ ‫ובסומס לא סיל כן וע׳ נסוס׳ נסונוס דף מ ט עיא ודף‬ ‫ליס‬ ‫עינ‬ ‫ודף‬ ‫כיס‬ ‫וניסין‬ ‫דף‬ ‫מלקין אוחה אס‬ ‫דינול לא נמרח׳ ניאח׳ עיש ואיה אין‬ ‫יאחר שלא נמר ונפרט להירש׳ דסיל נינמות פיו דרק עד‬ ‫שיפליט ללא בחושי ינמוח וף ניה עינ ועיכ לכן סדן‬ ‫והן‬ ‫לנריחות זח רק לקרנן לשם שייך נלר פיו אף ללימ‬ ‫מחמס להוא לרין להקליש קרנן יאכמיל נזה זח ריל חן‬ ‫דקי־ל‪ .‬‬ ‫לו‬ ‫הנית‬ ‫ונ־נ מה שק׳ לו‬ ‫מהן‬ ‫דנראה לנאטלת קישים נסומאה‬ ‫יף‬ ‫נלליכא הנאה משמפ ולק על הפעולה החיונ.‫‪88‬‬ ‫‪n««w‬‬ ‫קושיס‬ ‫נור‬ ‫יו׳ פסח יצא וים נמה פסחים נסיג‬ ‫אן‬ ‫לשימס הלמניס לכשל ולא‬ ‫וכן‬ ‫יצא‬ ‫לשימת הרמניה זיל הוה גלו קושיה‬ ‫נדן הלנים‬ ‫ננ׳‬ ‫וו לנה יש לתאלין‬ ‫נזה כי זה כלל אלס ונהמה רק יכולים לחלקו או אלרנה‬ ‫הוא נדר מורננ מפרסים וזס מחלקה ניש ינ״ה יריע וליה״ג‬ ‫ונן מ׳ נזנחים לף קיח מ״נ נני הקרנח חין אס כולם‬ ‫נסמס עיש וכן הנ׳ שנחנח׳‬ ‫דף צית‬ ‫ננ׳‬ ‫מ״נ‬ ‫נמנתנ קמנל וכן נחולין‬ ‫זרוע נשלה שלמה וכן מיש מחלקת‬ ‫נירש׳ לננל׳ אס מננן חינ משוס‬ ‫וף‬ ‫ופי נדה‬ ‫מיא‬ ‫כיס‬ ‫נונה‬ ‫או משזס לש‬ ‫וזה תליא נזה אס זה הלכנה‬ ‫שכינופ או מזניח יכן נני חציצה‬ ‫לונ אגל וננ׳ חפנ־ס‬ ‫ופן נפיא נהן דניטין וף ט«ו טמלוח לחצאין ונימ נזה‬ ‫ודי נזם ידידו יוסף ראוי! רנ ופס סניל וידאה ננ׳ נן‬ ‫סו״מ כנשל ניבא כו׳ יפיש ברש״ ננ׳ חנורס מציה ואכמיל‪.‬‬ ‫שנווקופ סיף נקנ כהלנ וכן אס‬ ‫סע! םזס‬ ‫סוה‬ ‫עכויס‬ ‫מ״מ מניאר נירש׳ סכהלרין פיל שהרג נין טנריא לצפול׳‬ ‫ישיא׳ הוא עיש והן למנויס הרג ישרא׳ לסנסלרץ רק נמקוס‬ ‫לליכא רונ וע׳ נסנהללין לף ע״נ עינ מיש ואנמיל ואינ‬ ‫חזינן יחיינ ל״נ וקנס לא על פי עליס‬ ‫נלנל‬ ‫פ״פ‬ ‫לק‬ ‫נוהיכ לכן לא שיין נזה קרבן על שנועח עלוח לזה לא‬ ‫ננהל עיפ העלם וזה ליל הספלי נני מיתה וקנס ושכנ‬ ‫כו׳ לב! שפטה החולה הנלל ומאול יש נסאלין נזה והלי‬ ‫לשיטת הלהניס ז״ל נקלושין ניאס לי ניחוד לשס כיאס‬ ‫נמניא׳ נהל׳ אישות ונהל׳ נליםין פ״ ושונ אף אס שנכס‬ ‫מוליס אחיכ שלא נעלה הוה א״א כיון שנתיחו עמס נפני‬ ‫עלים לשם‬ ‫מנואל‬ ‫קדשי) ואמי לה הלי אח כו׳ אנל נני ינמס‬ ‫נינמוס‬ ‫וף ק״א‬ ‫מינ ולף קי״נ לנאמנים פכ״פ‬ ‫להקל‬ ‫ניכ‬ ‫דנני‬ ‫והטמס‬ ‫דין אנל ננ• ינוס לאין לנו לק פלט אחל ואין נכלל לק‬ ‫זלמם לא ׳נין נדרי חזא נדד חזק נצח׳‬ ‫ננמיצס לכל‬ ‫משלם קנס יכן נשפחס חריפה פ׳ נכריחות זף ״א פינ‬ ‫למומלא והלנה ס־ל דנאמנס‬ ‫ם»א׳ דוד נ״ לנ נטשאזיא ]נצ׳יוינ[ קנלחי מכתבי‬ ‫וניועא‬ ‫ואף דלא שיין שס כלל הך‬ ‫דכתונוח‬ ‫דף י׳ חוקה מ״מ‬ ‫קלושין התולה אמלה נלליס שיש נ׳ מיני קדושין ואיכ זה‬ ‫תשובו‪.‬‬ ‫לדגלי‬ ‫נהינ‬ ‫זיל‬ ‫זיל דחזקת צורה‬ ‫זו שהערה נה‪ .‬‬ ‫]א( נקש לנאר מםנ׳ רננו ז״ל‬ ‫גן לגני ניאח למלקות ימיתם אף דשס ווקא ננפלס ופמ״ש‬ ‫אין שוס‬ ‫סימן קיב׳‬ ‫יינ‬ ‫פענח‬ ‫פיס פ״א פכ״פ ס״ל‬ ‫להרסניפ וכן עיקר דסזקם שעשאה המורה אף שע״ סיבה‬ ‫מווקס אפשר פלא ננעלם כצל כן סוא סדין חק ולא יפנור‬ ‫טס‬ ‫שנפלט‬ ‫ניאס והקמס כס ע׳ נסים׳ ינמוס דף ניד‬ ‫ומס לניפ לא קנס נינמס דאין זס הקמת שם ומיי נדל‬ ‫ססולס מ־מ נא שין הקמה שס ואכמיל אן‬ ‫הנסינ‬ ‫נס‬ ‫בקדושין שיל‬ ‫דצרין כמכחול כו׳ וכ! נונוס ננול סומאס‬ ‫נפומל‬ ‫ניאה ולא חזקח וכן האלנחי נזח‬ ‫ווקא‬ ‫ממש‬ ‫וננ׳ סומאה נטיף טהול נניח הנלימה שס מומו להכעיס‬ ‫אין מושח חוסה זה ומים סומניס ויל נהל׳ אסיט נמכית ן‬ ‫של סואנ״ו זיל נטה מפילש סלמנ״ס וכמנואל נחוספ׳ חוליו !‬ ‫פינ וניל וסמניסיס לא יללו למומק לזס לין מס‬ ‫שמומו ‪I‬‬ ‫להכעיס או לעי! עושה נבלה לא נגלו הפדל כמו נני !‬ ‫נבלי לק בגלל פועל למ לא סומל ריק ינימ לכמה לנליס‬ ‫וזס לק לנמיס ננית הבלימה שס ״ל ללא נפשה וכיכ‬ ‫נזח קצח מניס הנהיג סיל ללאסול אשס מל נמלה גלל‬ ‫סומאס‬ ‫‪5‬‬ .‬ ‫נ( לנאד לו‬ ‫וש״ שנימוח ולויא יסנאס‬ ‫של ניאה הוא החיונ מתפשק‬ ‫פפוו ולא שין לומל שכן‬ ‫ד( מה שהניא לננו ויל מפה״מ נסנהולין ומשמש‬ ‫נאנל‬ ‫פח‬ ‫משיק‬ ‫י׳‬ ‫נאסלה פל‬ ‫נפלה‪ .‬הלא‬ ‫ננ׳‬ ‫מניאו‬ ‫נסוטה‬ ‫שחיז[‪. נמנחיל ננפ־ מן כפפו׳ לשל שנינה‬ ‫לו‬ ‫אסינ פ״ז היד ופ׳ נינעות ‪ 7‬ף סיפ פיא‬ ‫פינ לכרונוח וחוס׳ ׳נמות לף עיט וכן ננ׳ מומר לסכמיס‬ ‫שאלה‪.‬נמנאפיפ פל שיראה וכן ריל רש״ זיל נינמות דף‬ ‫מינ ונ״מ ננ׳ סמס עבו״ס זונה וע׳ נינמוח לף ציח וזה‬ ‫ריל רק אטמס של הכורם אנל עכשיו שאמרה לנו כתורס‬ ‫נימ וכן נשפמס משומרת נקנס וכמנואר נירש׳‬ ‫סוה ננלח ולק זה נלר‬ ‫אף אס עימליס ע״נ‬ ‫של נפשיח מ׳ לא נעי מידע וכן נלינ׳‬ ‫קנסות לא ל״ל‬ ‫כמ«ש החנק׳ לק ליל כך לחל אף אס ספן שיוליפ ולאי‬ ‫‪.

‬‬ ‫יום ד׳ ייפ אייל חלציה למינסק לילילי הלנ הגדול כמסוליל‬ ‫אנלסס נ״י רנ ניורנילג קנלחי מינ ומה לוצה נולאי‬ ‫אס יקראו אותו פ׳ נ! סלונית ׳נול לנתונ נך נגפ והארנחי‬ ‫זה הנימ נין גס לגס חליצה דינימח לגני גס מליצה מטאר‬ ‫דצרין לכחונ שש אני המליצה ונס לרין להכיר אוחו אנל‬ ‫אכ של המלון איצ לכל לנר שמי‬ ‫שציין לעשות המציאות‬ ‫סשס סוא עצס ומי שרק מתפעל אין סשס ססצס רק סימן‬ ‫והלנה יש צהארין נזה וכחנתי קצת נחינור׳ ססדפ דף ״ד‬ ‫עינ ודף פיו עיש ואנמיל וננס צהפן‬ ‫וכמנד‬ ‫נכימ נזה‬ ‫מ[‬ .‫צפנת‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותשיבית‬ ‫מה‬ ‫סומאה צליך מעפה נפיעל ממש יייו מיי קויס שם גזס״נ‬ ‫נרו וע׳ בסוס׳ סנסדרין דף גינו עיב דמדמה זם לפויל‬ ‫ט׳ כשיטת סנסיג זיל ולק כמכחול‬ ‫דף ׳•ג ע*נ וכן סן לא מנאף ביד‬ ‫ונאסלס‬ ‫שיל‬ ‫עיי לי! דזס כאסלס לנעל וגני נועל גס סחוס׳‬ ‫לף‬ ‫נכחונוח‬ ‫ובלא זח לא נאסרה לבועל מחמת טומאה אבל עיי‬ ‫נאסרה מממח וין חורה וזה ו״ל נ״כ רשיי‬ ‫קויס‬ ‫ונאמח‬ ‫לללן‬ ‫נו׳‬ ‫סלמניס‬ ‫אנדים‬ ‫זיל‬ ‫לנלה‬ ‫סיז דסנהדרץ »רש סן‬ ‫בסס־מ‬ ‫דריל עם עלןס וכמו הן ליבמות דף ניס עינ וניע‬ ‫זיל ביבמות‬ ‫אך מימ נס יזיא נעצמו סקור מסית מתעח הלאו דלא‬ ‫טיס רק כמ״ש ומאור יש נוס לחאריך וע׳ בינמות לף ליה‬ ‫גני הממרח כי׳ וע נמס דפלינ• חוס׳ ננ׳ סן וינמוח דף‬ ‫לף ניא‬ ‫עיא‬ ‫ע־נ עיש מיש חחוס׳ וסיס הוא ומיו אי! זס‬ ‫מה‬ ‫מס‬ ‫היא‬ ‫םנאסלח על הנפל אס ססיונ או‬ ‫פ״א עיש נזה והנה‬ ‫חפעולח ועמ״ש במיא נהלי אסיב‬ ‫נעצמו נינ עמס ועי פנסללין דף ניס מ»א‬ ‫תנאף להוא‬ ‫מיו גבי נשיס סמקללות יעיש נתוס׳‬ ‫לף‬ ‫עינ עס‬ ‫סינ‬ ‫כרמב‪-‬ם תביא מהל׳ אקינ אס זה אישור תורס גני נשיס‬ ‫כל ונר שזה הוא המציאות של החיוב מה לני שנהנה זה‬ ‫והרמביס ססק דסוס איסיי תורה כמבואר נחיכ ועי נמס‬ ‫וכהינ כתנח׳ נזה נחינול׳ החילוק שנין מכה אניו לא״צ‬ ‫מיו וגשמרח הוח זה לאו מהית ועחמח גרס ולא כסלמניס‬ ‫על‬ ‫החנורה‬ ‫להשתלת חין לנ׳ מתנוח וסגיל לגלם שיל וכן גרס גיע‬ ‫ואין מביאי! ראיס ממס שממנו עליו וכמ״ש רבנו‬ ‫סרמניס‬ ‫עינ לחוה קום‬ ‫הוא הלי! שנחחיינ וזה הוא סלי! שפטרה‬ ‫שיה׳׳‬ ‫להחחזק‬ ‫אותו התולה‬ ‫חרש ממש ונין תשלומי אס חלשו משוס‬ ‫למכה אניו החיונ לא על‬ ‫רק‬ ‫החרישות‬ ‫בהן לאו וכחונוח לף‬ ‫לסיל לחתוס׳ חולין רף ליז ע״נ‬ ‫בסהיע לסיל לזה רק כירושלים ומחמח לגורם שומא׳ שלדין‬ ‫לטפחא ללמא משא״כ במזיק התשלומין הוא על החרישיח‬ ‫חוח זה איסיר חויס וכמו הן לאו ישנועוח לף מיז עינ‬ ‫ואכמ״ל ווה ריל סך ליבמות לף פ׳ עיא‬ ‫וכימ סאין‬ ‫במורם‬ ‫נבוכים‬ ‫נני מחילוק של סליס למום של קלשים לשם הנסיון‬ ‫הוא‬ ‫ואכמ״ל‬ ‫משאיכ‬ ‫המום‬ ‫נזס‬ ‫י‬ ‫נסליס‬ ‫( ס‬ ‫זה‬ ‫יק סימ! שהוא סריס‬ ‫וכן ננ׳ מהעסק יש סחירה נין חוס׳ לרש׳׳‬ ‫נב׳ אס סנול שהיא חולין ונמלא שוס קלשיס אם מינ פ׳‬ ‫שנמ דף ע״ג ולש״ לפיא לכחוביס‬ ‫והארכתי נוס מס‬ ‫מ״נ עיש נזה‬ ‫אס על הפעולח שנשחט קיש‬ ‫וסנסללין‬ ‫לף‬ ‫סיב‬ ‫חמיונ של שחוטי מון‬ ‫ומכלחא וע׳ בחיס׳ שנועות‬ ‫ועשה ואיש מ״ש‬ ‫לעבול‬ ‫חתילו‬ ‫לנסגו‬ ‫איסור‬ ‫התיס׳‬ ‫על עשה‬ ‫ל׳‬ ‫לף‬ ‫ניטין‬ ‫ללעולס‬ ‫מנהג הפקר‬ ‫לף‬ ‫מיא‬ ‫נחם‬ ‫מחמח‬ ‫מחמת לגלם אסיל מהימ‬ ‫נוס ונפרש נשפחה כמיש הרמביס סיינ מסל׳‬ ‫אסינ וזה‬ ‫גיכ לנר משחיח כו׳ כיון לזרעי איל נחרס וע׳‬ ‫חיס׳‬ ‫גרם‬ ‫נפסק׳‬ ‫זנחיס לף פיח עינ ומאול הארכחי נזה לכן כאן‬ ‫דלכתחילה ניעלס כלי שאחינ יעלם נזס נסיון איא לסחירו‬ ‫ז א־ על השחיטה וע•‬ ‫ועי נינמוח לף עיו גני נסמ׳ אני סוקלי שם גלם עיי‬ ‫ואכמיל וכן חארכח׳ ננ׳ שפחה חרופה נמתעסק ע׳ כריתוח‬ ‫קינ גני גרס מחיקה שלי מימ מנואל‬ ‫זבחים‬ ‫יס‬ ‫נ ח ו‬ ‫דף קיו ע״נ נב׳ היא נחון וצווארה כו׳ או להפך‬ ‫דמשמע דםטור לשיטח רש״ זיל וכיכ בזס‬ ‫דף ״א ע״ב‬ ‫אס‬ ‫בחיב־ר׳ נח״א בהל׳ אשינ ע״ש עכיפ כך‬ ‫זה‬ ‫הוא‬ ‫החיוב אמרה לנו התולה דפטור ואס רק החץב חביאס‬ ‫לק ווקא בהנאה לא שיך זה עכיפ כן‬ ‫ננ׳ מח‬ ‫ד״א ועמ־ש סחוס׳‬ ‫לחזינן נשבח לף‬ ‫אכל‬ ‫בלא‬ ‫זה‬ ‫״ל‬ ‫שסרמנ״ס נתב שהיא‬ ‫ללא‬ ‫לני‬ ‫נאסרה‬ ‫עמה‬ ‫נזיל לף ניא‬ ‫בולאי‬ ‫אנילת ק ושים‬ ‫עצים אס‬ ‫הקריכן‬ ‫בזמן‬ ‫שהם‬ ‫סוא אסיל נולאי‪.‬‬ ‫ש א לי ד״‬ ‫נשומאה הארכתי נזה הרנה יראה נרמניס נפהימ לננ׳‬ ‫ונדמניס נהל׳ פהמ״ק ואנמ״ל‪.‬‬ ‫תעובר‪.‬‬ ‫)אם מותר נהוצאת שזיל נאשחו‬ ‫נלי לעשות נמינת הורע‬ ‫לנליקס לופואה ולידע אם מניעת המיס ממנו או ממנה[‪.‬ ‫נ(‬ ‫נגפ פ׳ נן‬ ‫עמשכ׳ לו לבנו זיל לזקן שאי! לו שוס כס‬ ‫קישוי אי! שייך נו ינוס וסלי הלי״ף אומל על זקן שתש‬ ‫סימן קיג׳‬ ‫ש א לי ה‪.‬‬ ‫משיק‬ ‫כ׳ טנח חרליל טנא לשחא למינסק קכלתי מיכ‬ ‫עם הנלפס וחנה‬ ‫בזמן שקנלח׳ אח מינ םית׳‬ ‫חולה ל״ט וחל•׳ הוקל והנה נ‪1‬ה הגלל אף לשיטח סחוסי‬ ‫׳נמוח וכחונות ונדה לף " נ וס לק אס הנעל לא ילע וס‬ ‫וע׳ נהך לינמוח לף ליד ע״נ מחלקת וליא ולננ! ותוספי‬ ‫נדה ני לפי המנואר נלה לף ״ג יש נ‪1‬ה גלל ניע ונלל‬ ‫כמו‬ ‫ועל סריס אדם שאס נעלו קנו וכן נחנ סלמנ״ס על‬ ‫סליס אלס משוס שאס נעל קנה שסיתס לו שפת הכושל‬ ‫ע״פ החיספ׳[‪.‬‬ ‫אס סש״ז מולה לנוף אקול וכיש כאן לכן‬ ‫סימן קיר׳‬ ‫על נעלה רק מחמת‬ ‫טמאיס ונחוס׳ חגינה‬ ‫סנסללין לף‬ ‫קונה נ״נ ומכוח ללכחחילה לכתונ כלי לפשוח כן ופי‬ ‫לאחי קייס מבואר לאסורה לנעלה לשם זה לין לא פעולה‬ ‫וננלר‬ ‫עיז וכימ וכמו ואף‬ ‫]א( אס אפשל לכחונ מי שנקלא פל שם אמו‬ ‫פלוניס.‬‬ ‫תשובה‪.

‬‬ ‫סנאי‬ ‫מלאנדן‬ ‫דף ל״ח ע״כ רק‬ ‫כאילו ואקצר יוסף ראזין רכ דסח סניל‪.‬‬ ‫הסיס׳‬ ‫בינמוח ניג מינ וחוח כמו נא נאנל מח על ׳נמה לשוק‬ ‫אכל‬ ‫שיש‬ ‫זקן‬ ‫סתיס׳ שנח וף קייא ידף‬ ‫עינ‬ ‫ק״‬ ‫ואץ שין כצל וה לוס וגה יש שפועל ע " מוח ע• חולין‬ ‫וף‬ ‫מיה ע״ב ועי‬ ‫׳נמוח וף עיס עינ ועי סוסי ס‪1‬טח‬ ‫לף כיו עיא והרנה יש להאריך נזה וכן סריס פרוע כמו‬ ‫נפשיפ־‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬‬ ‫סימן קטז׳‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫מיו וסוסה דף כ״ו ודף כיה עיכ וכימ נוה ואנמיל עניפ‬ ‫וק! כמו אכר מחלול לא שייך כו כלל נדר יכום רק דמכואר‬ ‫נשנס‬ ‫]כדבר הצעה למען תקנת ענינות שהדפים דב אחד‬ ‫וף קייא שיש לו רסואס וננישין וף ע׳ מ״מ כיו‬ ‫שלא עשז לו סרפיאה לא ינס נצל‬ ‫בגויארק בשנת תריצ[‪.‬‬ ‫כמסור״ר חיים צבי נ״ אחויש‬ ‫יום ד׳ ריח מנחיא תוסימ וודנסק קנלת׳ מכסנו וחיו‬ ‫לא‬ ‫׳נחונ‬ ‫ונאמח ׳*ל ווח מחלקמ‬ ‫נהך לשנס לף ׳״נ פיא ננ׳ מה אשת רעהו נו׳ ווח ל״ל‬ ‫היא נננוו כוי לא כלש״ וחוס׳ שס לק כהינ מימ מינ‬ ‫מיז וכן ננלח נינ חינ כמו פיו וליפ סיל לק‬ ‫של ניע ליל שלא יהא ספסק‬ ‫כהיג ואנן קייל כמיל‬ ‫ומיל׳‬ ‫נניאח‬ ‫נקוינס‬ ‫ממש לק‬ ‫וחינ נאיא מיתה וננלה כלח‬ ‫ומאוד יש לםאליך נוס אס חסיונ על נדל הניאה או על‬ ‫סנאמ‬ ‫סניאס‬ ‫נהנאס ופי חולי!‬ ‫נרש״‬ ‫נזה‬ ‫ועי‬ ‫נידש'‬ ‫נלאים‬ ‫דף קטיו פינ‬ ‫ומאוד יש לחארין‬ ‫ננ׳‬ ‫פיח ניאמו אסיוס‬ ‫ניש‬ ‫לננ׳מ עיש‬ ‫נוס ננלל משמש מס‬ ‫פלנסא לסנהדרין ושבועות ועיש נפהימ‬ ‫להומ לכיפ‬ ‫סדור‬ ‫נט‬ ‫בלילה[‪.‬‬ ‫סימן קיס‬ .‫צפנת‬ ‫‪90‬‬ ‫שאלוי!‬ ‫)נ[ ננדר זקן מה רוצה הלוא מנואו נמוםפ׳ פינ וינמומ ווקן‬ ‫לא מינם ווקנה מתינמת והתוספ׳ פ״א לא נקש כן ונן‬ ‫וש״ סיפה וף כיל פילש ננ׳ םליס שנא קווס‬ ‫ודף‬ ‫פיא צא‬ ‫ניו‬ ‫שנסרס‬ ‫פירש וטי שנת וף קייא ננ׳ סירוס‬ ‫דמוחו וקרוס נס ננקנות אסיר רק‬ ‫ננקנוח ונוס מקרין‬ ‫צא לקי ונן ס־ל להרמניס ־‪.‬‬ ‫דרך סדין כיי[‪.‬‬ ‫לו כח עניפ סעראס מינם כפיל ועמ״ש‬ ‫ולנר‪:‬פ מסלאיס‬ ‫יסטה אין‬ ‫נו כלל ניאח וקייס סקס יש‬ ‫שיך‬ ‫לו כח קיש׳ ו?ינ‪:‬יח אין לס אס ואין לא רפואה‬ ‫זרע‬ ‫עקרה היא האינרי‬ ‫אנל‬ ‫דהינו נחנליס ויש לה רפיאח‬ ‫מש ק כיא שכט חרליא למינסק היום קכלמ׳ מיכ עס‬ ‫קוננו׳ מלא ששוהים והנליס ורק רוצים להחיר‬ ‫א״א ולהרנוח ממזרים חיו נישרא׳ ולפי הנראה הוא חנר‬ ‫לאיש מפחיח‬ ‫כנוכל‬ ‫כתנת׳ מחאח שחיו לא יעלה על‬ ‫ש א ל ד ‪-‬‬ ‫]כדבר‬ ‫האבר אם לא ח׳‪8‬יב‬ ‫סן הירש׳ פיא‬ ‫דיבםות‬ ‫עשיק י׳ כסלו חרציב ומינסק למתו׳ ׳*נ סרב סנדול ונו׳‬ ‫תשובה‪.‬יל נבל׳ אשינ ונתיספ׳ מנות‬ ‫נוה‬ ‫פליגו‬ ‫דש מ״ד‬ ‫תנאי‬ ‫נעימ עיש ננקרה ונימ אס‬ ‫שלה‬ ‫הורע‬ ‫יחינ כנקכית ניכ וכן ננל‬ ‫בנקנות‬ ‫מקנס‬ ‫אנר׳‬ ‫הינו‬ ‫כמיש הרמנים ו״ל נהל׳ אסינ ויש לה כציס‬ ‫פענח‬ ‫‪™ten‬‬ ‫סראיש גוויס ון> כ׳ פינ וחראניד‬ ‫כו׳ וזח ויל הנמ׳ וזח ר״ל ניכ ניבמוח ירש׳ פ״ו אמי׳ מן‬ ‫חלד עיש נזח וע׳ נספו׳ פ• חלא פיס׳‬ ‫חוופה ״ל וזח לא ופס חייב‬ ‫ניאה ועמ־ש‬ ‫פית ועי׳ כשסיס פנוור אף דאין קיש׳ כוי ואנמ״ל נזה‪.‬‬ ‫]אס נשלונש סלנוש על‬ ‫דין לא משוס נהנה מן‬ ‫נבריתית ‪7‬ף ״א ע״נ ונשהימ ונירש׳ נזיר‬ ‫סיו ודף מיה ודף ניח פיכ וכוס עיקרי! מושה‬ ‫לניע‬ ‫דמ״נ‬ ‫ננ׳ אחו‬ ‫מחזיק כו׳ אך טס ויל במו משמש מת אך לננ׳ שפחה‬ ‫נאם נאנר׳ לידה שלהם ווה אילנית ע׳ דשי׳ כנאן דף‬ ‫כמ״ש‬ ‫בספר‬ ‫סמצקנויס סבורים ועי סגהדוין דף מ׳ ע״נ ‪ rob‬בראיס‬ ‫והארכמ׳ הרנה לננ׳ דם מימוד וים נמוליס כנוה דף קיד‬ ‫פינ ודף‬ ‫נעה״ג‬ ‫ושס‬ ‫סוליו בגיס עי׳ זח כמבואר שס ואל ידבר סבלים מססי׳‬ ‫ס׳ז דסנחדרין‬ ‫לנר ערוה ואנמיל אן לדינא ודאי יש נזם‬ ‫איקור כרס וסירש׳ נעמוס חיו פס רק ננדר מנלם כעיש‬ ‫חנה זה קרוב‬ ‫לנ׳ שנופוח אשר השנחי לו לכי מכחב ארוך בנדר נש‬ ‫וננדר תשש ימוד והנה חיים מיכ לפי חנראה לא נמקנל‬ ‫המכתב מאוד‬ ‫דאנס נפשי מל זס ולפי חנראה המנקרים‬ ‫לא ססכימו למ״ש לכן נא אנקשו להודיעני אס קבלו כ׳‬ ‫יה״‬ ‫נשורמא‬ ‫נובמא‬ ‫דלא‬ ‫׳עידן מן אולייסא‬ ‫וננדר‬ ‫השאלה לקדל נש נלילה אין משש לק הקיום יה" גיוס‬ ‫ומאלכהי שם הלנה ננדל קיום נט נמה לפלינ׳ הלעניס‬ ‫וסראניד נזה נהל׳ נלושין ונהל׳ ענדיס ומאוד האלכס׳‬ ‫שפ ומס נעשה ומל•׳ אמנו שלום הנריאות סל״ הכול על‬ ‫נכון ונינ לו נמכחני נמיש סילש׳ סלועס סיס נל סאנריס‬ ‫סלויס נלנ והלב סלד נניס ומימ סלנ מנין ישלם כן יהי׳‬ ‫אייה‬ ‫להנא‬ ‫ידידו‬ ‫עוז‬ ‫יוסף‬ ‫לאוין לנ ופה סניל‬ ‫הונפלה נקשס׳ אס קנל מנ׳ האדון לסוליעני נא נוה‬ ‫סניל‪.‬‬ ‫תעובד‪.‬‬ ‫ונרי‬ ‫חועח למשוח ששוחים‬ ‫סימן קיו׳‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫סימן קטו׳‬ ‫ניאת איסור ורוצה להניא ראי׳‬ ‫׳מיש ואין אני רוצח אף‬ ‫לכנוס ממו נוכרים וכמבוא׳ כסנהדרין‬ ‫ואכמיל‪.

ו( נמ״ש לו מנו ויל לנלל ססוממא לא פ י ן‬ ‫כלל נענינו לשם נאממ נס לנליס סוס קנק וניא" נינ לף‬ ‫פיס גבי ל״ס כו׳ לא הנין להמס לוקא נייש וכריס‪ .‬קיל ופעס דנאליסה‬ ‫נע׳ אינא תנאי כתונה אפ״ מינס יכמ״ש‬ ‫וף‬ ‫כסוטמ‬ ‫עינ‬ ‫נד״ס‬ ‫נת ינמה‬ ‫כף‪.‬ ‫זנמיס‬ ‫ופיקל‬ ‫גללים א• שמונל פצי מימצא ילושה‬ ‫נ״נ‬ ‫)נ[ נגדל ילושה סנ‬ ‫דף ‪1‬׳ ע״א וכיכ סלענ״ס זיל לגם יורי‬ ‫ימסיף מומש וכן היא נסיכ‬ ‫לף‬ ‫עושה ומ•׳‬ ‫ז‬ ‫קורב‬ ‫כי •לושה‬ ‫סנאס‬ ‫הוס‬ ‫ו‬ ‫מאילה שא<‬ ‫וכימ וגס שסיא נמקוס סאנ ומ׳ נסן‬ ‫ממלוקמ וזנסיס דף ל׳ ולף ז׳ ופסמיס לף סיא אס שק‬ ‫שיני נמלים לאמל סיתס פ״ש ומאוד סאלכתי נזם נמנ‬ ‫דנילש׳ נ״ק ס״ס ומכלסא מלנס גני נור יולפ ולוקש ונס‬ ‫נמתנה וסלמנ״ס זיל נהל׳ נזקי מעזן ממיס יויש והנס ‪91‬‬ ‫ולאי לטל נומיי איל יינוי ומימלא טין שהסיל שלו וממלל‬ ‫מינ פל‬ ‫טלו וע• נ״ק דף <‪ tfy‬ונעל סמצל מינ ננזקו‬ ‫נול לק דליל טל נרים וידיו שין נזם לקמ ינסן נמסמו‬ ‫נדר‬ ‫קנץ‬ ‫נמקים‬ ‫מ׳ נילש׳ פיא לניק וספל נוי ונא‬ ‫אסר וספר דביק דף ניא זה‬ ‫ניכ נדו‬ ‫קנין‬ ‫אן ימשם‬ ‫סשמיס סלמלס זיל כיון לונר שאין לו שוס בעצס לינא‬ ‫ירושה‬ .‬‬ ‫נ״נ לענין‬ ‫וקי לו למנין לאימ ונינו ויל‬ ‫ננ׳ שנמ וללימ ללמ׳ יללומ‪ .‬ונס משכי‬ ‫לננו ויל ולסלאניו ויל למל לשנא נהי ללינא תורת ילושה‬ ‫נמולס מימ מקופיא איכא ומ״מ נסי לללימ אשה פסולס‬ ‫ממומש זו לוקא נעע״ש דילס לנמלי משא״כ‬ ‫נשא‬ ‫כיון‬ ‫נמפיש‬ ‫לני‬ ‫דלית לס מלק נו כ״א מקופיא לא ‪0‬י*ל שלה‬ ‫לנמלי ונמי מומש לא סטן דלכאו׳ ממ״נ ססולס א׳ נמל‬ ‫לידס פסולה כלית ואי לאני׳ ואיי להולישס לנמשנ ממון‬ ‫ננוס שונ סיא כאסל ופסולה משום ממעשלו.‬ ‫לו‬ ‫נ(‬ ‫נמיש‬ ‫לננו זיל כיון וטנמכ ליכא שיעטו וקנץ ליו״ מסיס‬ ‫ליכא ננס לינא לעוצם עמו ואינמ יולצמ ומונית זס עמיש‬ ‫סנמ'‬ ‫ינמומ‬ ‫נינ לכתונ‬ ‫נכמונמ‬ ‫ינמק לזונה ולפלנסס‬ ‫כלאו׳ ונ׳ לתיל לתנת נלאו׳ משמע ולא לעולה עמי לא‬ ‫סטן יהל׳ וה ילפ״ מקלא ומיש״י‬ ‫כמונות מ״מ‬ ‫משמע‬ ‫ללאו אסמכתא וכמויכ מלס כלאו׳ נכימ משמס ילספו׳ אמי‬ ‫ולא לגלופי.‬ ‫אלא למלון אינו נ׳ ויתקנו לה מזינות ת" רכנו ז״ל נאליכות‬ ‫ונעשינ אשסי ולא מממת‬ ‫לנוון‬ ‫סי׳ נמי וגליס ?נסללו זה לזה‬ ‫לססיל זקוקה למליצס מין בוסל שאינו מאמין.‫צפנת‬ ‫שאלות‬ ‫סימן קיח‬ ‫נ״מ‬ ‫שכתנ‬ ‫]במה‬ ‫נמזונותי׳‬ ‫רננו‬ ‫לו‬ ‫מסעס‬ ‫שיענודא‬ ‫קנין אמיי וווקא לאמר נשואין‬ ‫משינ מזיק‬ ‫הסוס׳‬ ‫טון דאינה קנינו רק‬ ‫דאו‬ ‫הו״ל מיונ מימלא‬ ‫שיענוד‪ .‬ ‫זיל דסניס זמן ולא נשאו ומינ‬ ‫דטנמת ליכא סונ מויק‬ ‫ו<די׳‬ ‫והנסימו זל״(‬ ‫ש א ל ד ‪-‬‬ ‫והויל מזיק‬ ‫פענח‬ ‫‪mmn‬‬ ‫מו‬ ‫יום ב׳ ביב ממיש תלפ״ו דווינסק לסוג סנוול נמסול״ל‬ ‫שמל״ מנשה הכהן נ״י קנלסי כמס מבתבו והנס‬ ‫מס אכפיל ילאס נלמניס בהל׳ •גוה מיד נוסח‬ ‫הכתובה‬ ‫של יבמה לאין זה בלל סיוג מזונות משום לסלמניס אזיל‬ ‫לש ישמו‬ ‫נפי־נ מהל׳ אישות פי״ז וכימ ומזונות גב‬ ‫דש־ל‬ ‫מתים הוס מ״נ מלנו ד״מ ומי יננוומ לף פייס ודיס לי‬ ‫ננסיס לק וין שלל״ך לזונה דכל זמן שהיי‬ ‫הוה שיפנוי‬ ‫אשמו וגוי! לא שין כלל מזיק כמ״ש גני קסן סאמיי‬ ‫שיגס‬ ‫כנכסים‬ ‫זכס‬ ‫וזס‬ ‫ויל זכה ויגמומ ון> כיו ואי‬ ‫עליו מניפה מהנכיו פ״ש גתיספ׳ ביבמות פיל‬ ‫וכן גז‬ ‫הן דתולין וף פינ גני אויב ובימ נזה וע׳ נ״נ לף קכ׳‬ ‫פיא‬ ‫גני‬ ‫ואנמ״ל‬ ‫ננולס‬ ‫אנל מיני דיש מקנה לשמז‬ ‫מלמו אז היה מזיק שיענוד וכמו שנת לנימ לף ׳״ב מ•‬ ‫וקלשין יף סיז ע״נ ואף להיא קנונס לק דזה נמשס פ‬ ‫נימ‬ ‫האב עי‬ ‫רף‬ ‫״ נ דנשמס שמוצאם עליצפ נר ל‬ ‫שסוס נמו שסאנ גלם לסננסת סונל ולכן קנס נמו קוו‬ ‫לה והיא נאס לקדושין דף כיו מ״נ גני קסן ועי נקוונ‬ ‫דף ביי גבי פיל ומניל׳ זמולומ נמיס׳ עיש ולק רף לי‬ ‫וכימ גזת ובינמה ליכא כלל לק ד״מ מזינומ שהיא אש‬ ‫ולכך נכהונס נקס נומנ״כ נמלי ינוס שס וממלי דשמ‬ ‫ל״ל‬ ‫וא״י‬ ‫אף‬ ‫לשענו מל מזונומ כמנוא׳ נסל' איש‬ ‫פכינ ונהל׳ מכילה סי״א ונסל׳ זכים ועי נתונות וף ק‬ ‫מ״מ נשעמ‬ ‫מםמנד‬ ‫נשואין קנה סן כו׳ וזה ממממ וין םחוו‬ ‫ואכמיל אן לק נאשה לא נינמס וא‬ ‫מלמו‬ ‫כמנמ׳ לו לנלי המיס׳ נכתונומ וף נינ פינ וכן נ״מ נ!‬ ‫ביאס‬ ‫מ' ביבמות דף נ״ו סלנסא ולנ ושמואל ח‬ ‫שוגנ‬ ‫ליל נת יבמה דהינו שנלדמ עיי ניאס שוגג ובן גמ אלוס‬ ‫ל״ל אם קדשה נניאה יאק ק״״ל אייסין‬ ‫נולי‬ ‫ילאה‬ ‫ושם‬ ‫ליכא סיכ ואקצל נזם.‬‬ ‫לו‬ ‫וקי‬ ‫לממ לא נימא המנלמ לנהי‬ ‫ואיממסה תולה ילושה לל״מ לס״ל מעיש מ״נ מ״מ טון‬ ‫מולה ילושה נמקצת מל נע׳ על וה‬ ‫ומל‬ ‫מנעל למעיש‬ ‫עניק‬ ‫דף‬ ‫וני‬ ‫עיש‬ ‫נשא‪.‬וניא‬ ‫ליכול לחזור ונר זה ילכאי' ססימתא לא למנין מולה נטלתא‬ ‫וניא לכולא מילסא לקטן ופלא לחזול נו ולא מנין למאי‬ ‫ו( בדגל‬ ‫מששת סנלונוס שני לוננו ויל בקש לסשינ לו מול הממס‪.‬‬ ‫ת ש ו ב ד‪-‬‬ ‫דנלא נתרצה‬ ‫שיעבווא מסעם תק״מ נתנאי כתונה ואפי׳‬ ‫נינ‬ ‫ה(‬ ‫שיענויו נאיני לוצה לנשאה‬ ‫כלל ועל קישיסו מתום' ינמוס וף מ״א שכ׳‬ ‫ממיס ונינמה‬ ‫ושה‬ ‫ואידנ סי׳ קנין‬ ‫אמין נקנץ נמול.‬‬ ‫נ( משכי לו לננו זיל טשונ דנל׳ לשיי ז״ל קדושין כיו‬ ‫וזיל לפימ״ש סואנ״ד צמו לישנא ללמ״ו ממיש ממון ננוס‬ ‫א»י למולישי ואי טמא דשיסמ לש״ ומרנינן‬ ‫מקלא ונאידן פילישא‬ ‫יירש ללימ‬ ‫דהלאניו ומשויס עיקל פלינמתן‬ ‫נזכית מגמל גליותא א״כ ליל ללש״ לפלש ונילשמ׳׳ מס‬ ‫ומא‬ ‫שאל נכסים‬ ‫אפי׳ ניליפמ ממ״ש למול נמי איכא‬ ‫מולמ ילושה ומשו״ה לא פליני כ״א‬ ‫מכימ מנעל למע״ש‬ ‫ייולשמ‬ ‫ילושמ‬ ‫ונעיכ‬ ‫גלילמא‬ ‫יממיש‬ ‫ליכא‬ ‫מולמ‬ ‫ואיכ ליל לממל׳ פלונממן מנות שנעל למע״ש נפםיסימ‬ ‫הויל לומל לפלונתתן אי איכא תולמ ילושה נעע״ש לכי‬ ‫נשא ומשו״ס הוכלמ לש״י לפלש נכה״ג לאיכא הולמ ילושה‬ ‫ומימ צל״מ נהי למולמ ילושה אינא ונומ מנמל נעע״ש‬ ‫נשא‬ ‫לני‬ ‫אינה‪.‬ומיש לו‬ ‫מנו‬ ‫זיל מסוס׳ כתוטת‬ ‫שנקנים נאמילס וצא‬ ‫ססומתא ושונ סו״ל קשר‬ ‫בגול משבי שניו גסייו ס״ו לצו‬ ‫קינ שס כמט לק ליש דבטס‬ ‫לננימ ונליס נקנים נאמדה‪ .

‬ ‫סיסזעסא‬ ‫)נ[‬ ‫נירש גור‬ ‫נוואי סוין גני לנריס לליון ליש נסם ממיסר‬ ‫אמנם ליל וסוס קנין גמול לק יכול לרוול נו ולכן יוכל‬ ‫לעשוס סימ פל מקום אתל וכמנו׳ נגמ׳ פ׳ נסוס׳ כסונות‬ ‫לן‬ ‫פיא‬ ‫קינ‬ ‫אף וסילש׳ סלומוס פיא לא סיל כן לק‬ ‫לסוס גלל שלימוס ומי נימ לף‬ ‫פינ‬ ‫סינ‬ ‫יסיג‬ ‫ללינא‬ ‫לנית וסוסי לף סין ונקלושין לף סיג ממממ ניסא לליקו‬ ‫נסמנוס• וניצה ו ף ליז ולימ ועיי זס קנס ממום שלו אף‬ ‫נוינלא נמלמא וםכלל וכל שלא מול נו סוס קנין גמול‬ ‫למפלט‬ ‫וצכן‬ ‫לס‬ ‫לסוס ״ש הוה אצלו נימ קנין נמול‬ ‫וקנס למעשר לםיסס סרמניס ויל‬ ‫נרמנין נוס‬ ‫נינ‬ ‫ון>‬ ‫פיס‬ ‫ועיש‬ ‫אן מתנות נסונס המורם אמר ללא קנס‬ ‫לנימוי לק נקנין של נמינס וסיני משיכס למסנס אינס‬ ‫יק‬ ‫קונס‬ ‫ע״ עשינס יוס ריל סך לנימ וף ״א פינ‬ ‫מפינ נתינה כיינ נסס לוס לנרי לי כסן וכיז שלא נסן‬ ‫לא סוס נירול נמול שיקים יין של ממיכ אף ]ללכתמילס[‬ ‫לא ׳סוור נו נמנואר נימ וף מיט מימ‬ ‫מיע של נתינה‬ ‫עיין לא קים ונפרס נזמן ניטור ואקצר ואיכ‬ ‫ום פפולס‬ ‫יניע‬ ‫סיטוממא‬ ‫ואיי לחזור נו על מס שאמר ונשאר לנלים‬ ‫לנני נינ לא שיך םיטומסא ואצלו ליכא כלל קנין‬ ‫ינטס כמניאר נכוריס ו ף ״נ עינ מממס אשל פיסם נו׳‬ ‫פ׳ נפסיוים ו ף ציא ולא סמכא‬ ‫אישות סא‬ ‫בלמו•*‬ ‫כלל‪.‫»^‬ ‫צפנת ‪92‬‬ ‫נוו סן לניטין לף ל״ס איסולא כוי ונ״מ‬ ‫ילושה ודעלא‬ ‫נול ממק‬ ‫אנל נקרנן וכן נסקוש וכן נמע״ש יש נו נס‬ ‫המולס לנתם לנו וכעו נסמינס ולםמיל לליון ופסקינן‬ ‫כרימ נמנמוס‬ ‫וערכין וכימ‬ ‫וססווס‬ ‫אן נימ אס מומי‬ ‫נעקום אנ ושס אנ מליו או מציאוס פרטי‬ ‫אם‬ ‫יישם‬ ‫אשם‬ ‫פענח‬ ‫‪m‬‬ ‫הנה נירש׳ פיס דנפינומ מניאו גיכ ופועלים פוליס ואנס‬ ‫ץודיס ופי נימ וף פינ וון> פיו וליל כמיש הסום׳‬ ‫כסונוס וף פ־ פינ ונימ ניכ לנני סניפ זמן ולא נשאו‬ ‫אין סם ןנזוניס[ אך נס נזס עולזז ואנס יוולס‪.‬‬ ‫ונימ למ״ש‬ ‫סימן קיט׳‬ ‫אניס נקרנן אם סמכס או לספן נן‬ ‫׳ויש אמו וכמ״ש נמכסנ׳ סמני נוס ]ולמנמס[ וכימ אן אם‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫אין מס לירש רק וס ״ל לנזס לא פשה סקנס לירושה‬ ‫ואף אם כימא ׳רושס סנעל עסיס עימ וס לא עצם כמו‬ ‫נן וסארכס׳ נוס לנני קרנן אפס םממס אם ירשה נפל‬ ‫מאי לסעיכס או לסמורס וע׳ ניע וף ליו עינ ננ׳ כפל‬ ‫אם מקני מיש נזם פכיפ וס כרנת רש״ וכיני שים פול‬ ‫נור יורש ירש נס עע״ש ומציבו נס״נ ניוש׳‬ ‫נכסיס ומל‬ ‫נימין פיח סיא ננ׳ כותנ לאשתו ארוםס ואם נפלו נכסים‬ ‫]א( כדכד אשד‪ .‬ ‫]ב( בדכד כעלי התלולין אם מותר לעשות םנולד‪ .‬‬ ‫אנל‬ ‫ננ׳‬ ‫מימ כל זמן שלא נסקושס לו ולא כשאס לו‬ ‫אין‬ ‫לנוטימתא‬ ‫לפסו‬ ‫זס‬ ‫וסטנפס‬ ‫כלום‬ ‫אנס‬ ‫ומס‬ ‫כלום‬ ‫שין‬ ‫נזם‬ ‫‪1‬ס‬ ‫סנלר‬ ‫וזס רק לניר מיסן‬ ‫יסא סמנסנ אללם ליסן טנטס זס לוס ונמו נטנוים יזם‬ ‫קישיר ונריפ נסלמא ילא‬ ‫סנלונוס וסלנס הארכסי נוס‬ ‫נחשונס ואכמ״ל נזה! ) ו — ו [ מיל מיש לי נספדצס שפישים‬ ‫נעירס ׳שסקע סינר ולא יאמר וכבו השנמ׳ ננמינ לארצות‬ ‫סנריס יאמפריקא שסמסתפק נזם ציין לעוססו על סממוו‬ ‫נעו‬ ‫מ י ס דף כינ ע׳נ ולסעניוו מוננוס ול׳ יס׳ יכלם‬ ‫סקוליו לאף‬ ‫וקייל כמיל שנס ו ף קעיו ונינ לף קניו‬ ‫מקים קוצים לא קיום אנל‬ ‫ת ש ו ב ד״‬ ‫סוורע קוצים נכרם קילש‬ ‫כועוכח נספר׳ פ' תצא וזס ריצ סן וניע לף פ״ג סיב‬ ‫וגירש׳ מעשרוס פיג !אקצר יוסף ר&‪1‬ין רנ לפס סניל‪.‬ ‫)נ[ ופיל אשר‬ ‫שאל ננעל׳ ססלולין אם יכול לפשוס ססגולס ניל של מת‬ ‫נאמת ססנולס מצינו נגמ׳ נגיטין לף ס־ט פינ גני סמלא‬ ‫אם נפות שיקמ יו של מת פיש ורק אם מת נשנמ וטיקל‬ ‫סוין סאיכס׳ נוס קצס ניינור׳ מהן ובריחות י ף נ׳ עינ‬ ‫לאף לסוס רק ננישוף לצעיל פיש נת״ מה והקשו ונרש"‬ ‫סנסויין לף סיס ווף קיא וגס נמנסי לסלק ולק ניסינ‬ ‫אקול ולכן פילש סלמניס נפסימ ניימא גני ומסיא‬ ‫טסיכ‬ ‫אסול‬ ‫ולא‬ ‫מממס‬ ‫ויק‬ ‫שמאס וכן משמע קצת נירש׳‬ ‫ליומא גני פנל של ל׳ יסולס נשיאס ולומק לומל ומיל׳‬ ‫בלא מילס יטנילס וע׳ נירש׳ פיו לשנס מיש אן מ״מ כינ‬ ‫נסכנס וכאן לא סוס סכנס כלל רק צער וע׳ נכוריס לף‬ ‫עי ע*נ ולף מיס עינ איא לססיר וס.‬‬ ‫לשנסם לא מסני סםיגוק נם נשל אשסו אויסח וכפין סן‬ ‫ו ל ק גני שנס ולווס עיש נוה יאנמיל.‬מעובדת וחשש זנתה ובדין העונד. )נ[ ע״ל לםאנילפ‬ ‫אס הקמח נמכר ונם סנהעוס נעכרו אין לסוש ותיו לוער‬ ‫שזס העלמם ני זה קנין נעור עיפ וין אן נאופן שהפועל‬ ‫לא יהי'‬ ‫מושכר‬ ‫לישלא׳ וים נזה לסארין נוין ושנת כלי‬ ‫אס קנס נעכויס ועי נמוש׳ עין וף פיה עינ נני סנילס‬ ‫ונירש׳‬ .‬בידו‬ ‫של םת!‬ ‫]‪ fo‬ע״ד להאכיל קמח לנהמות כפסח ננמנדו הם והקמח!‬ ‫]ד( יעיד החלכ מהבהמות כפסח[‪.‬‬ ‫עשיק נ׳ ניסן מיסיס וווינםק לסונ סמוינ וכו׳ כמםור׳י‬ ‫׳סישע‬ ‫נ ״ לנ ננעשפנקאיייז מכמנו קנלמ׳ ופיו‬ ‫סאשס כנמ ולאי אם מכף אמלמ‬ ‫מעונלמ אז‬ ‫סומ‬ ‫נניל‬ ‫סאשס‬ ‫שהיא‬ ‫לרין לייש לונלימ ממממ שלח ואחו!״‬ ‫נמנואל נקוושין וף סיו פינ וסמווס וף ניס גני נעימ‬ ‫שלל נעיא וליל מחממ זס ולא נפילש‬ ‫לש״‬ ‫ונינ‬ ‫נזס‬ ‫נחינולי ואכמיל וזס ליל שפ שכן מומו ניכל ומנה נינמות‬ ‫לף מינ עיא אמל לאין נלקין נשואומ ממממ שלא ממננמ‬ ‫ומי נילש׳ םנהולין פיז מ״ לנספק אין מנזין ולנין אן‬ ‫נילש' סימה פיא סיס מנואל לננ׳ זנות מנזק על מספק‬ ‫מיש נזה אן מ״מ פכשיו שזס איא להחנלל לכמה‬ ‫מימת‬ ‫סן‬ ‫ונינמיס‬ ‫לםנסללין‬ ‫לף‬ ‫שיטות‬ ‫םיט פיא ונלס לף מי פינ‬ ‫שם ללוי ניכר לשליש ימיס וז׳ וכל סיכי לאיא‬ ‫לנלי לנמלי איצ לנלל איצ להפריש ועיי ספונו יש נזה אוינוס‬ ‫אן כיון ופליין לא ׳לוס אין ל׳ לכסונ וגם למשש מפונרס‬ ‫חנירי ים נזס אריכות נסן לינמוס לף ליג מ״נ ומשמפ‬ ‫דאיצ וע׳ נסיס׳ ניק לף מיג נשם סילש׳ וסיני ולא סוס‬ ‫נר ספיסמ לא מיקרי סוללות שלו ואנמ׳ל.

‬ ‫] ו ( ופיל סמלנ אני מסמיר נזס וסארנסי מאוו אן כאן‬ ‫אין קפילא נ״נ כיון וסעיקר הוא עסונין ואינו מסמק לק‬ ‫סשמנוניס שיש נו נמנואר נירש׳ פסמיפ גני עורסן והיה‬ ‫נור‬ ‫לק‬ ‫ונסינור׳ הארכתי נוס קצס ואכמיל‬ ‫ניקשס‬ ‫יוסף ראוין רנ לפה סניצ והנס בשנת וף סיא ע״נ לפי‬ ‫מס לריל נמולס שיש ני סננה‬ ‫נרס״ משמע קצס‬ ‫עיש‬ ‫ללחי שנת אן נאמת אין ספירש שס ננמ׳ כן ואנמיל הניל‪.‬‬ ‫מוד ואח הנף נאשר נהרג דוב ימה סיל כתנ וס המד‬ ‫מרדכי שיף סניל מכי לדודו מי שלעס ניסן שיף‬ ‫של‬ ‫חוסנו‬ ‫ש‬ ‫הוור‬ ‫]בדני‬ ‫וזס סעכסנ הביאו אז לפני ףען בעכ׳ לא נכתב קנרפיו‬ ‫גס סי׳ פרס נאנד זכרו לא סי׳ או מס לחשוב אודוס‬ ‫ססרסס של סאשס‬ ‫סוא דר עסה נואדקלאן ראיסיו פס אמרח׳ לו כי יבוא‬ ‫אור‬ ‫מיל[‪:‬‬ ‫עלות איך שבשנת סרעיל נסמלת‬ ‫המלממה ענו נענוהיצ נויויזיע ‪ 25‬ליפלאנלסקי פאלק ‪87‬‬ ‫נלאספ ‪ 11‬ונוס הפאלק ענל נענוסיצ נלאשע ‪ 16‬נליויזיע‬ ‫סניל מ׳ וונ נל׳ סייס צינ יפה מפה לימענהאף נפל האשה‬ ‫פלה נת אנא ספניך ניל ממחנינו נן פנו שם נראסע הכיל‬ ‫ווו מלן מסן מ׳ שלמה ניסן שיף ממחנינו ימללני סניל‬ ‫היא שיב של שנהם ובמלחמת אינסספננורנ אשל הי׳ ביום‬ ‫ז‪-‬סען‬ ‫תרעיל‬ ‫פשו‬ ‫חיל‬ ‫רוסי׳‬ ‫נאססיפלעניע על כאשכנזים והאשבנויס ירו בחוקה על הראסע‬ ‫‪ 16‬הניל וממס אשר נשאר מהראסע ‪ 16‬ואח״כ נשלח‬ ‫סראסע ‪ 11‬אשר ענל נס מרלכי שיף סניל בתור פאיערזקע‬ ‫ונצמו הריסיס את‬ ‫האשכנזים על אשר הניחו את מקומס‬ ‫נסאקאפיעס שלהס‬ ‫ומצאו שם הרנה הרוגים ופינס מאת‬ ‫האקאעעס ולעת ערב נזדמן עס שינ לול מלן אשר ענד‬ ‫נסראנוע ‪ 16‬סניל וסיפל לו וקונן מאוד על ש־נ לוב יפה‬ ‫כ׳ נהלנ ונס‬ ‫עוו על אחו בני של שואל מארנל אלול‬ ‫כמלומס כ׳ נס הוא נסרנ אן אמר כ׳ על וואלנל אינו‬ ‫יולע ננירול‬ ‫אן‬ ‫וונ יפס ולאי נהרנ וווו מלך אמר כ׳‬ ‫שפ לא הרחק ימצאו אותו מושל אן מסמס שמשנה השכימו‬ ‫ננוקל השכם לבקשו ולהניאו לקנולס אן לא מצאו אוסו‬ ‫כ׳‬ ‫כנר‬ ‫פינו‬ ‫ססרוניס‬ ‫ומלוני‬ ‫שיף הנ״ל שאל את‬ ‫הפעללפענפל אנה סוא )מרוכ׳ שיף( והשיב לו אוניספ‬ ‫תמול ]סוף[ היוס ותוכל לשאול אצל כמה ׳חוויה כ׳ נולס‬ ‫לאי שנהרנ וכשהוסיף לדרוש לנז‬ ‫פליו‬ ‫ספיפ ואמר‬ ‫לו‬ ‫שזהו סנפ היסוליס הלא אמרתי לך שכמה ׳סוליס ראו ני‬ ‫נהרג‬ ‫וגס‬ ‫לול‬ ‫מלן‬ ‫ראס וללשתי מאסו אולי סי׳ פול‬ ‫אמל אשל כיניו סי׳ יפה והשיב כי ילופ לי שלא הי׳ יפה‬ ‫אמד‬ ‫שמס‬ ‫נהראסעס‪.‬‬ ‫ד«‬ ‫עגונה‬ ‫שנת‬ ‫בעלס‬ ‫למען‬ ‫ומסמכסנ ניכ נלאס ני נוומ לו בויא׳ שנהרג‪.‫פענח‬ ‫׳*אלות ותשומת‬ ‫ונירש׳‬ ‫ונוריס אס מ» שסלנל נשנמ יוסר מכלי‬ ‫ספיא‬ ‫קיל‬ ‫סשנירוס לעי שיין ותיס׳ ביק לף‬ ‫עיש‬ ‫גני צנע.‬‬ ‫וכן‬ ‫אמר כי ססול סוא נצנא‬ ‫המלחמה שנשעס סמלממס הולניפ אנשיח אמריהם ואמר‬ ‫סוס‬ ‫היריות‬ ‫שולמיס‬ ‫סמוכים‬ ‫גניע‬ ‫ומה שידוע‬ ‫לו אודח לוב יפס סניל‬ ‫ליום‬ ‫ג׳ ריס כסלו סרפיו לרינסק לידידי סרב‬ ‫סמוניק‬ ‫מללני נל׳ יעקנ גיסן שיף ואחל האיום כל״ת‬ ‫אבנוסש ‪1914‬‬ ‫אן עסס ניומן ני ספד סניל אשר‬ ‫ת ש ו נ ד‪.‬‬ ‫ונר‬ ‫כמסורד‬ ‫בנימין‬ ‫רב‬ ‫נ״‬ ‫דליממנסויף שלוס ונמס קנלס׳ היוס מכסנו מס סגנימ‬ ‫דהרנ המנוס דמסנס ויל והנס לנאד זס לא יספיק סומן‬ ‫אך בקיצור נ ן עיקר שימס סד״ף וסרעניס זיל לא כמ״ש‬ ‫סחוס׳ דסאשה לא ויקא רק לדיל מל סעד ועיקר סגור‬ ‫סארכחי נוס סרנה ננדד מפס ופינונא דינמוס וף ציל‬ ‫פיא ופעס וויקא ושס ודף ביס פיא ופיח‬ ‫ווף קסיו‬ ‫וקנו־ז ונרמניס הל׳ נרשין פיינ ספיו לשס מניא נ׳ מפס‬ ‫וגזר ליקא ומלינ ונשוף מביא פליג ומינונא ונהל׳ ינוס‬ ‫פיג‬ ‫ה״א‬ ‫עניא‬ ‫עיגונא‬ ‫ונסל׳‬ ‫מלוס פיס סינ נסנ‬ ‫למדוננן סוס פווח ודיל כן אפ סחר אשס‬ ‫מ״ מיתת‬ ‫הנפל סוה זה וין של חורה או מציאוח נונפ ופי בקדושין‬ ‫וף ייג מינ ווף נ׳ פינ מן שמייא וריל ווה ירמלא ופי‬ ‫דף סי‬ ‫עיא נקוושין נמס לפליגי ריי וריע נינמוח דף‬ ‫ניס אך גולן ואורייסא נשר לעוות אשס ודיל רק לססילס‬ ‫לא לאחר קויס לומר שנטמאת פ׳ ויה וף נינ ונירש׳‬ ‫שס וריל אס זס ססר מיפ וין א״א לומר נאמנוס לפסול‬ ‫מסיס ואף למומו להכפיש גינ נא ע׳ סנסורין וף ביו‬ ‫אף דהנ״ לא כסנ כן יעי סנהדרין וף כיו מ״נ ולא נקרא‬ ‫ונר שנעווס ורק גני גפ וונוס וכסיג דוס גוסיכ סאיסור‬ ‫וסחר שיך לומר אין ונר שנמרוה אבל נמס מעינ אס סס אנס‬ ‫פרוס ואס לא מס לא סחירו אוחס נלל ומאוד סארנמי נזה‬ ‫נגור מחלוקת וינמוס דף צינ פיא הוראה או סעוס אס‬ ‫זס וין או נירור פרסי לא לוין ומימלא וכעו גילי עלחא‬ ‫וסרייף ויל נינמוס‬ ‫דף ליס‬ ‫וע׳ נסוס׳ ננולוס וף ליו‬ ‫ונעה מקימוס נוס ונן נסן מס לפליג׳ הננלי נינעוח וף‬ ‫פימ גני נשאת ננ׳ פויס אתא גנלא וקא׳ כו׳ מ״ש נתוס׳‬ ‫וסירש׳ נפס״י חיל לא סיל כן לוס סיל למיסס סוס‬ ‫שמתות לא‬ ‫למיסה פ׳‬ ‫לץ‬ ‫סנע ונבלי ס״ל לזה שנע ווס נימ נין גס‬ ‫נירש׳‬ ‫רפשי! לינמות‬ ‫גני מה ניע נין גס‬ ‫ונסוספ׳ כתונוס פי׳ משוס לאס יבוא יכולה מכמישסו אן‬ ‫״ל למיסס סמציאות מתיר ולכן איצ מליס אנל נגס נעו‬ ‫שסונר צריך פליס נן הסתר צריך ע״ פליפ ועאול הארכת•‬ ‫נוס בקדושין לף סיו יגיטץ לף‬ ‫פיס וביבמות‬ ‫לף‬ ‫ל״ל‬ ‫לסיד לומר לינמס שמס סינס זה יין לא סנלא נל נקחשין‬ ‫לף ״ל מיא ונאעס סלמנ״ס זיל לא סניא כלל לגני מיא‬ ‫צלין לוקא סתל ניל‬ ‫לסן‬ ‫לינעוס לף קיו עינ וציא‬ ‫וצינ‬ ..‬וכאוס״ ונאוס‪.‬‬ ‫]העתק הגנימ‪ :‬נמותנ ני תלתא כמלא הוינא ואתא לקומנא‬ ‫נאלוניע פעיל נתולת‬ ‫נסמ‬ ‫יאמרו‬ ‫קדש אחריו ולממן חדמ יוס סיאיצ וגס שלא סשאר עגונס‬ ‫סימן קכ׳‬ ‫א‬ ‫דוב‬ ‫מלן‬ ‫ונבמנ סענסנ בער נפשו וביקש‬ ‫לסוייע לאשח לוב יפס ב׳‬ ‫אלי למשוח‬ ‫ל‬ ‫מז‬ ‫ונפצעעיס לניס סמוליס‬ ‫ומקגליס אס ססלוניס כיז נמשס סיוס יוס ל׳ ז׳ סמי! שנס‬ ‫תרין לפיק וכן אמל נ׳ ]נינ[ אזס יסודם עענירסס ננו‬ ‫וסתאוננו על סלינסו של וונ יפה סניל נאופ‪ .

‬ליל סגמ׳ לינמות פינונא וכן םועניס ויל‬ ‫כמי‪ 8‬ולמציאת סוס נינ׳ מלמא ואמלינן למס לק לצממל‬ ‫ניו‬ ‫ואיא רק‬ ‫ננול‬ ‫וין‬ ‫פי׳ עיננא התיל! ואל״כ מם‬ ‫שיין נומי פיננא ופי ננווומ לף מ״ו פינז ומחוו האלנמי‬ ‫נזה ואכמיל וניע וגני פיא שיש המו נ״ל נלין שין לומו‬ ‫הך דינמוח דף קי•! פינ ווף פיס עינ התיל! לבנשא ועי‬ ‫נלמניס •יינ ס״מ אנל ננ׳ על מפי‬ ‫עד לא‬ ‫שיך זס‬ ‫כלל נזה םסל ואס יש אמ״כ גלל םכמסש מנטל•! סלנל‬ ‫והארכת• נוס סרנה נסך לקדושין לף מ׳ גני נמלא‬ ‫של נסושת‬ ‫לנטלס הקלשין‬ ‫ואיך !יאמינן שעה‬ ‫דגל‬ ‫המליפס‬ ‫ונירש׳ פינ לקלשין אמו נאמת \ם הגלו והכלל לנל סיכי‬ ‫לוס• רק פל מליאום אסר ועימלא נפיע זה לוי! נאמנים‬ ‫נדל‬ ‫בנדר מעשיי לנעל הנס אס זה קנין סלטי או מימלא‬ ‫מחמת אישות ע׳ ניוש׳ נינ פ״מ וניטין פיז‬ ‫לא מציגו אשה כו׳ מונמ לזה עצס וטי נגיטין‬ ‫דף‬ ‫פיו‬ ‫גני מון עיש ונילש׳ נתונות לפ׳ה עיש ע׳ ננזיל דף כיל‬ ‫ובסנהדרין דף ע״א !הוס׳ קדושין לף ניל וכללים דף פימ‬ ‫אן זס קנין מימלא או ע ״ האשה ועיש‬ ‫ננ׳ ענל‬ ‫ניוס׳‬ ‫כם׳ג ונסן פלנמא דידו כילה עיש דף פיז ולף מיז פינ‬ ‫ננ׳ ]נול סאשס[ נו׳ ע״ש ודף ניס ע־נ ולס״ סיל נכתונות‬ ‫דף‬ ‫עיט עיא לנס פילוס לק אס ונס בסן סנעל עיש‬ ‫נזה נילש׳ ננ• נינוויס ועי נמוס׳ נינו•.‬‬ ‫ננ׳ לאסל קינ׳ וסתיומ‬ ‫סימן קנאי‬ ‫]אס[ אמרו ונאמנים שה צרין בירור אף לקיייל איצ לרפ‬ ‫נאמרו ננמ׳ עמעס נמונס ור״ל נ ן למהית איל פלוס נגול‬ ‫דין לסמילם‬ ‫מדרבנן‬ ‫לק‬ ‫סוה‬ ‫גלל‬ ‫מלומ‬ ‫ש א ל ד‪-‬‬ ‫סיפול וא״כ לא שיין דו־מ לק‬ ‫ומללננן אמדו כיון לאינא כהונה‬ ‫]בנדר מעשי ידי אשה לנעלה[‪.‫‪Ditl‬‬ ‫‪94‬‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫וצינ וע׳ נסוריומ יף נ׳ פיס נתיס׳ ונלמניס נהל׳ שגנומ‬ ‫פייו סיג וסיס סיס ושם נ״ע‬ ‫דוס‬ ‫שוולס לישא אותם‬ ‫םאשם‬ ‫לגני‬ ‫למי‬ ‫אנל‬ ‫נ׳ דנליס וע. עעש״י‬ ‫ונגלל נמס נוסנא עיש מיש נ»ק וף ניס‬ ‫וניע נזה וע׳‬ ‫נילש׳ קלסי. נינמום לף צינ‬ ‫פיא אמון לסויתין פנויה אן לוין כן לגני פיא וכן אף‬ ‫נאסה וענד דסוה עכיפ גול עלומ נמו לליא‬ ‫ע׳ נלפ״א לסונוס וסיס וסוטס‬ ‫פענח‬ ‫גני קויס‬ ‫וטמיש הלמנ־ס‬ ‫וינמומ‬ ‫במן‬ ‫זיל נהל׳ גלשי! ספ״( ונשיג מצעו בייש׳‬ ‫קנ״א ע״נ ונישול ל לא מהנ׳ לק אס‬ ‫דף‬ ‫ממנוו! לעלות ותליא לה לציין מ״מ וזה לשונ סוה‬ ‫פ‬ ‫״‬ ‫‪qfi.‬‬ ‫ה‬ ‫וא‬ ‫ג!‬ ‫קי‪-‬ל איל לו־מ מ־מ לרין נילול אבל‬ ‫נמל מסי על או נמסל־ת איצ זה נלל ותינ כאן ואבמיל‪.‬ ‫דף‬ ‫מ״!‬ ‫פינ‬ ‫וקדושין דף ל״א עינ ונס מליא אס נל יוס מציאת נסיע‬ ‫עמיש המיס׳ כמונות דף מיו ע״נ ונ״נ דף מיס ע־נ וע׳‬ ‫סיטה‬ ‫דף כיא‬ ‫ע־נ עיס ועיש נוס נלמנ״ס גני מזונות‬ ‫נ׳ כסיס שנשא ואמיז עיש נזה וגס נאמת אף ללים דסיל‬ ‫ינולס לק אס אומלמ סלא תעשה אנל איי לזמל שמעשס‬ ‫פנולס ופי הילס׳ נפייא אמל נס נן דאס אעלם סלוקמס‬ ‫מפ״ למזונות לא מהנ׳ ונס נימ אס שנמ שיין לנעל דאה‬ ‫אתל‬ ‫נלס‬ ‫ננמונומ‬ ‫דף פימ עינ‬ ‫שלא םהא ׳נולה לעשות פ׳‬ ‫ונלמנ־ם נהלי סונל וע׳ בקדושין דף טין גני‬ ‫מציאמ אמה ונימ‬ ‫דף‬ ‫״ נ ומיש שס נלמניס נזם וע׳‬ ‫נ״ק דף פיו ומ״ש נזה נינ דף קכ־ו עיא גני ככול וע׳‬ ‫מולין‬ ‫פינ ונינמומ דף ניד ע־ש דאף דהפסיד לו‬ ‫דף‬ ‫מלק ששיין לינס חנומ שלו כיון דהוא‬ ‫ונתונומ דף מיז פ״א פ־ש וכן נפנד‬ ‫מננול פ׳ש‬ ‫פשפ‬ ‫אס‬ ‫נזמ‬ ‫נפצמו‬ ‫מסדנ לסנפ צאדון ע׳ נמום׳ נ״ק פ״מ ומיס ניק דף צ״א‬ ‫ע״ס נתוס׳‬ ‫גני מובל נעצמו ופ׳ נמ״ס נזה צמה מסוינ‬ ‫נמוונות נהניע זמן וצא נשאו הא מימ אנס נשואה וע״ס‬ ‫נכש״• נוס‬ ‫וע׳‬ ‫נינ דף ניס ננ׳ מיס ויכוצ צעננ בעצ‬ ‫מצו ננעצ גג עיש ווף עיט ע׳נ עיש נזה ועי וף סיג‬ ‫גני ע״מ‬ ‫שממפשלומ שלו ונילש׳ דמאי פ״ו גני אס זוע‬ ‫קנים עיש מ״ש נזם וכן נימ‬ ‫נהגיע ומן ולא נשאו מס‬ ‫לין של מעש״ למי שייך !נאמת ממשלוס לק‬ ‫נגדל מויק‬ ‫ושנת ופיש נושי׳ ותום׳ וף ע׳ פינ ונימ אס מנכי.‬‬ ‫למשקל כו׳ ולכן ילאה נדנלי הרמניס ו״ל נסייג מסל׳‬ ‫גלושין מן הלי ט־ו פו מל׳ כיא יש סתילומ לכמה פפמיס‬ ‫תשונה‬ ‫נקט עלים דוקא לשון לניס וכמה פעמים נקט עיא וכן‬ ‫נקט‬ ‫בסטיו ננלל נאמן וכן נמשאליס ננ׳ נ׳ עלים נקט‬ ‫נסאמ צא מצא וננ׳ ע־א נקס העיל לה ומם זה לס וו״ל‬ ‫לנ״ל אין מקנלין אותו כלל ולק אס םעיד צס ונס אנל‬ ‫וכלו או לא מצא וכן נב׳ שסט סנייס או לוב שנים לק‬ ‫נזם‬ ‫ע " נ׳ עליס ולא ע״ עיא ואכמ־ל‬ ‫נעיא‬ ‫והכלל‬ ‫דמדלננן צריך לוקא עמס ננ״ל וביל איא לקבלו ינלנל‬ ‫שיש נו אף משש למוק מאוד לצלין לנו נמל ונין היכ׳‬ ‫לסך סוס נדל עלות ואף באשה וענל כמיש אנל נעל מפי‬ ‫על לאין עליו גלל עדות כנל כמנומל נילש׳ פיא לסוטס‬ ‫ופיה שס וע׳ שנמ לף קמ״מ ע״נ גני בכול ונכולומ‬ ‫וף‬ ‫ליו או הוה לק נגלל סיפול וגילו מלתמ ואז לא מישנן‬ ‫כלל‬ ‫אף‬ ‫לנלדע׳‬ ‫צסיסת‬ ‫הל־ף והלמנ־ס ויל ווס וליק‬ ‫סלמנ״ס ויל נהל׳ טיו‪-‬ננו סודפנו כו׳ ועמוד מאוכמ׳‬ ‫נוס וזה נ׳כ שיממ מלאשוניס ונעסל־מ לא סישינן לנדדמ׳‬ ‫וזה ל״ל לש״ שנס וף קמיס ע״נ אפקטנסו לננן ומה זם‬ ‫וריל לשס לא סוס כלל גלל פדות לק ניל׳ מלמא ומסגי‬ ‫נוס‬ ‫אף‬ ‫אס‬ ‫דמימס סנפל גדל לין עמיל וע׳‬ ‫נימא‬ ‫נאלל״נ סיפ לימ ננ׳ נימל שלא נשאל כשמס כוי משמפ‬ ‫לממני ואף וסלמנ״ן זיל נמיס על דף קט־ו מסמפ לספן‬ ‫לפול‬ ‫למסל״מ גלפ מאסה לגני זס ולאים מס׳ ניא עיש‬ ‫אן מלנל׳ סלמנ״ס ז״ל וכן נכ״נו מוכס לספן‬ ‫לף ״מ ע־נ מוכס כלנלי סלי״ף והלמניס‬ ‫נקט‬ ‫טעם‬ ‫שמעיו‬ ‫וע׳ נט״ו‬ ‫לגני אצסלנן‬ ‫על‬ ‫סאשס וגני נלק‪1‬ס צא נקס וס‬ ‫םסעס ועיכ משוס דםוס‬ ‫ואקצל נזה‬ ‫נמלממס‬ ‫ואנמ״ל‬ ‫וללעמי יעמול לנוא לפס ונשלמ אסל סעו מלדנ׳‬ ‫ונמקוו‬ ‫אוסו נזה ואו נהימ ׳כוליס לסמיוס ידוו יוסף למזין‬ ‫לנ‬ ‫לפס סנ״ל‪ .‬וזד‪ . פיא למנואל שס דהמקדש אשה עימ סמע״‬ ‫שלו הוה שלו עשפמ אחסין מלל אישות לא קני! וכן נימ‬ ‫ניפול פמיש נזה‬ ‫נדף יימ‬ ‫מינ ונמכלמא פ׳ משפסיס‬ ‫נוס‬ .

‬‬ ‫יום נ׳ ד׳ מחיש סלפיז למינסק לסלנ למעליטאפל שי׳ לא‬ ‫נזה ב׳ הנדר כך דיש נלר לחזקה מסנ׳ נגדר ודאי אף‬ ‫שלא הוס כלל הפעולה וזה הנימ דנני יניס‬ ‫לף קייא‬ ‫עינ‬ ‫וק״נ דאס שנסס מורים‬ ‫שלא ננעלח לא חוס איא‬ ‫עיי‬ ‫נחיס׳‬ ‫ונלמנ״ס‬ ‫אנל‬ ‫נזח‬ ‫ינוס‬ ‫זח‬ ‫עיש‬ ‫ננ׳ אס רוצה לקלשח נניאה ונכנסו‬ ‫לסחל אז אף ׳אמלו שלא ננעלה הוה א״א נמולה וכן כה״ג‬ ‫אס‬ ‫נכנסח‬ ‫לחופח‬ ‫נחדומס • מסיח‬ ‫יחול כהן עם נלושכ נפסלח לאכול‬ ‫דלא נשיטח חילס׳ וחחוספ' נינמוח פיו‬ ‫על דף ניו עינ רק כנמ׳ דילון וכ״נ‬ ‫סדמניס‬ ‫זיל‬ ‫נחלי‬ ‫אסינ פייט הינ וכן פסק ננ׳ נחוצה דאין לס קנס וכן‬ ‫גני כסונה וכן הגיל גני מומל כשחיטה ע׳ נלש׳׳ משוס‬ ‫דמננל נידיס ולא מהני אף אס אחלים ליאיס לזה דין וכן‬ ‫גני סמס עכייס זינה ]וכליל[ מילח סכמיס וני׳ וכן גני‬ ‫חזקה ולק נני ינוס משוס דשס‬ ‫ללין‬ ‫לק‬ ‫ניאס‬ ‫וגלל‬ ‫הקמח שס ועיי חזקה לא שיך הקמח שם ונן נני שפחה‬ ‫חרופס ניון לצריך שיו ש׳ נילש׳ פיו לינמות דלא‬ ‫כחוס׳‬ ‫לף נ־ו ע״נ לכן כאמן לומר לא נמלתי וע׳ נריחוח דף י״נ‬ ‫עיש נזח ומיש נזה נשנועוח‬ ‫יין כיון לאחח נפשלח גס סשניה כו וכן נאסיה ונילש׳‬ ‫נאמח שס היה זה מחלוקת אס יש נימ נין ללוח לאסים‬ ‫ע״ש נזה ועי נינתיח דף ]מי פינ[ גני קלינח ללה ולל״ע‬ ‫לס׳ל אחיח חליצה מסיח לף מיל להוס קנין ואיך ללילי‬ ‫]של[ לרה מאי ועיש נלשיי לף‬ ‫מוחרין בכונן לר״ע מאי וכן לף‬ ‫מ׳‬ ‫י׳‬ ‫עינ וכן‬ ‫אין אחין‬ ‫עינ ודף י״» ונחיכ‬ ‫לנס‬ ‫פ׳ אמור מנואר שם גני חלילה לכסן‬ ‫נס מעשה לק עיי אשה שמללה אך הגלר‬ ‫נעשס‬ ‫צרה‬ ‫כן לכל לבר‬ ‫יש נם שני מציאוח לא עלס אחל לק נחלק אפשל נשליח‬ ‫שליס‬ ‫אנצ לנל לסיא מציאוח אחח צא נחלק א״א נזם‬ ‫מציאוח הנט וסנירשין ונס מה שנחגלשס וכן נקלשין נשטל‬ ‫׳דעחי אכנהו אן כקיצור כך חיו לסעליח על שלנ‬ ‫אס ידוע‬ ‫מנואל נינמות פשפת הנמ׳ לף י׳ פינ לצל״‬ ‫סוה נלל שליחת וצליל הוס זה גזה׳׳כ ולא ע״ תלילס לק‬ ‫ומאול האריך נזם רננו נמולם חיא‪ .‬‬ ‫הנה בגדר שליחות נחליצה הסעס ללא מםני הנה נאמת‬ ‫]אס לשאין לכחחילה להנהיג מנאי בקדושין שאס ימוח כחי‬ ‫אחיו‬ ‫ולא‬ ‫זיק ממנח שלא יחולו סקדושין למפלע‬ ‫ונמדוח נשדיכ נשעח הקדושין וסחופה ומחששא דחזקה אין‬ ‫איע‬ ‫יחווד‬ ‫נניז‬ ‫ויחנה נפני עדים קייס הניאה שיה״‬ ‫נעילח מצוה על חנאי זה יישנע על״ל שלא יקדשנז עוד‬ ‫אחיכ ולא יבטל עול חנאיס האלו‪ .‬‬ ‫פיו ונילש׳ נחובוח פינ נבי נלס שלא ישא אח אניסחו‬ ‫יניח‬ ‫וכן‬ ‫הגלל לתנאי נסציצה וליל לנל ללק נזה״כ לין לא מציאת‬ ‫נאלינוח ינלל שיעניל הנעל לאשחו אס זה מימלא ונלמניס‬ ‫כל השיענוויס שלו לה ומס זס ואנמיל‪.‬‬ ‫]בדבר טעם לפה אי אפשר לעשות חליצה ע״י שליח[‬ ‫סימן קכב‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫ש א ל ה ‪.‬או שלא לחלש שוס דנל שלא נהגו עד עמה[‪.‬ושוב ייל חזקה ללא‬ ‫יענוד על שבועתו ונם ביון דנשבע לקצת פיסקיס אמלינן‬ ‫אי עביל לא מהני )ע׳ לפ״א בפסקים‬ ‫סי'‬ ‫לינ ינאםעיז‬ ‫ס״ קנ״ו סעיף ד׳ דמסני סנאי שלא חפול נאח מימל( נדי‬ ‫לסליל אשה מזיקח מליצה זנפרט נמקוס ססאס לא ידצה‬ ‫צחלין‪ .‬‬ ‫שיך סנאי‬ ‫כלל וזה ננלל הן דתמורם יף נ״ה עיא לנל׳ הלב ויבב׳‬ ‫וחאלנחי הלנה נוח ועמ״ש נזה נכי צאי מעיי למזונוחן‬ ‫נב׳ חבל נאשמי אס‬ ‫מח‬ ‫לף ליל ובייש׳ שס וכימ‬ ‫נזה וכן הגדל נחוחזקח איא דילש׳ קדושין פיל‬ ‫ונקלישין‬ ‫הקלושין ומה שהיא מקישה ומה שהיא מתקלשח‬ ‫ונכסף‬ ‫נ״כ כן להכסף נעשס כסף קדושין ואחיכ היא מתקדשת‬ ‫ולאיה מלמסני נס נכסף קלשין ל״א וקלונ לס ע׳ ניטין‬ ‫לף מיס עינ אחקש ומס שיך נזה סא שס‬ ‫צלין קנין‬ ‫ומיכ לקנין לק להחקלש אנצ הכסף נעשה כסף‬ ‫קלישין‬ ‫וע׳ לשיי נישין לף עיח עינ וכן לאיה מנלל יעול דלמ״ד‬ ‫מעוח לאשונוח‬ ‫לקלםין‬ ‫ניחנו סלנל נפשם מיל אן לא‬ ‫נחקלשה לק אח״כ ]וליל[ לומל לה‬ ‫חל׳ את‬ ‫נו׳ ומאיל‬ ‫האלנמי נזם ]נלשן[ ע׳ לשי׳ לף יינ ולשנים נינ לף קיס‬ ‫עינ ונילם׳ ואנחיל גני תלומה נ״נ שני נלליס ליש מה‬ ‫שיקדיש חלימה ומה שמחיל שליס ויש נזה לסאלין הלנה‬ ‫נני הפלח נלליס חוה ניכ שני‬ ‫גללים‬ ‫לנאמת‬ ‫ההפלה‬ ‫נעצמו הוא ניטול הניל מעקמ אך החולם גלחה לנו ללא‬ ‫מחני רק מכאן ולהנא וכמ״ש‬ ‫נלמנ״ס‬ ‫נזה‬ ‫אנצ‬ ‫גני‬ ‫חלילה הינר והמלאוח ]לשמטשח[ לא נחחלק להחלילח היא‬ ‫הפועל והפעולה והנפעל‬ ‫דא״א לחלק‬ ‫ולכן לא שין נזה שליחוח וכון‬ ‫צל שין נזה שליחוח ומנה גני שלל־ע ר״ל‬ ‫ניכ לנר לאיל כלל שליחוח לחאחל יכיל לעשות זה ולא‬ ‫שליסוח דק לנימא לים״ לזה גיל שליח ]לענור[ א״א אך‬ ‫לנל לאין סחיונ הפועל לק פעולה נזם י״ל ליש לשללימ‬ ‫כמו ממילה וטניסה ומכירה ושוי וכן נסריגם כיון לגס‬ ‫גרס‬ .‬וחנש גלושין זה שני‬ ‫ת ש ו כ ד«‬ ‫מנואר נינמוח‬ ‫והא אפסקס‬ ‫מצל העושה צא מסני תנאי והינ כן ואכמ״ל נזם‪.‫צפנת‬ ‫שאלות‬ ‫נזה עיש וכן נפילגש ואכמיל ומי מיש נזס ינמה ע׳ נמיספ'‬ ‫פיו לנתונות ונינמוח וחוס׳ לף מיא ע״נ נינמוח ונחונוח‬ ‫לף ק״ז מ״ב ונ״מ נזה ומיש נזה לחלק נהן לירש׳ פ״נ‬ ‫לקיושין גבי נחקלשס ללמח ונשאת שלא לדעח הנ״מ בין‬ ‫ונין ירושה ומ״ש נזה לשיסח הרמביס זיל נני חרש‬ ‫מעשיי‬ ‫שנשא פקחח ]ליורשה[ וכן‬ ‫ללילן‬ ‫לא״ ניונל‬ ‫עיש‬ ‫נזה‬ ‫פענח‬ ‫‪mam‬‬ ‫דף פ׳ ונרמניס בסל׳ אס״נ דשם סוה זה לין לא משמח‬ ‫מציאות וטי נח־ס• נ״ק דף ע׳ ננ»ב ועיו לא‬ ‫סחלמיל וע׳ נ״נ לף קציג ע״א ע״ש‬ ‫סימן קנני‬ ‫שין צח הפילוח ועמ״ש מכוח דף‬ ‫ש א ל ה ‪.

‬‬ ‫מלואס‬ ‫אית נריחוח לף ניח תקלח‬ ‫חישנן מפילח לף ׳׳ו‬ ‫נתפטס מאיסול לאנמח״ח פ׳ חולין‬ ‫הגמ׳ ]ינחיכ פ' שמיני פינ‬ ‫אנן‬ ‫טונ‬ ‫נחפיסי‬ ‫טנעס‬ ‫זמנ‬ ‫שוס ל׳ לטווס אנוליות וגס פוסמו‬ ‫סקשל גמכיע סימולים כמנסנ סמוינה והשוכן לא נתלצס‬ ‫י״א תשרי יום שלא הניסו לננא נן נוטא לסניא‬ ‫פינ תרש״ת‬ ‫]שידוך שנגמל‬ ‫נט‪5‬וי המתותניס והמתן‬ ‫וסנלס‬ ‫וישאו זא״ז ונמווצס ונלסס נתן המסן לנלס‬ ‫תשובת‬ ‫עשיק‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫לסי יומא לא‬ ‫דווינסק‬ ‫דף ס״ט‬ ‫מ״ש‬ ‫נגלי‬ ‫עיא מיש‬ ‫פיל מנואל ומצנ לא חוח‬ ‫גוף ועי נימ וף סיד מ״א ונ־מ נוס ולא סוס יוצא מהימ‬ ‫וכמו עוולול חולין עינ ונימ[ ונאמס ע׳ נתוס׳ מעילה לף‬ ‫נסן שלצת ליתן לו סממוסן‬ ‫שאמל‬ ‫נפני‬ ‫כויכ‬ ‫אנשים‬ ‫שכנל נתנ צי טשעק מל עיס לטלוס אנגלית ולק השליס‬ ‫לא סווצס למסור להשוכן‪ .‬ ‫נתנס׳ נזה‬ ‫דסלומוס וגימין סניאול כן דכמו‬ ‫שמציני בל־ס וף כ־ט ותצ׳ מנו ומצי נימ נס לעצמו אינו‬ ‫מוציא מיש מממת דמפוונ נתקיע צי פטוו ולכאורה קשה‬ ‫אין יוצא ע״ אמויס הא נסשמיעה שלו ג״כ‬ ‫צי‬ ‫מעוונ‬ ‫פשול וכן לולנ אין נוטל הא נהנסילה שלו ניכ מעולנ‬ ‫לי פטול ולו לולנ אין נוטל‬ ‫נהנסילה‬ ‫הא‬ ‫גיכ‬ ‫שלו‬ ‫מעורנ אן סגור נן דניון ומליאות שלו נן לא אנפה לן‬ ‫אנל נתקיעס ודאי אס הוה יוצא נתקיעה לא‬ ‫אנצ‬ ‫לויין‬ ‫ססוקע‬ ‫גם‬ ‫אנפת לן‬ ‫יוצא רק נמס ששמע ססקיעת‬ ‫וההקיעס היא ונל נפלו ונהסקיעס ים עיונ איכ לא שמע‬ ‫מקיעס כשלס וזה דאמל דנני ‪ °‬גט אף אם יהי׳ מציאות‬ ‫שהכיתים מגרש לא נלוס כיון לנלושין הוא ונל נפוו מסגס‬ ‫וסאלכת׳ נזה נירש׳ פסתיס פימ וקדושין פיא אם גימא‬ ‫דמצ׳ ענד אס קדש אשם מקוושמ אם מסגי לה ניטו פיש‬ ‫נוה ואכמיל ואקצר יוסף לאזין‬ ‫דפה ‪] °‬וע׳ לש״‬ ‫לנ‬ ‫׳נמוס וף ק״א ע״נ זס יגולו[‪.‬‬ ‫דוו‬ ‫מליצי חלנ ]ואפשל דמילק נין פיוש ולא פירש[׳‬ ‫]ני[ נקש לנאל לו פי היוש׳ נפ״א והדומות מלי ניט׳)‬ ‫סימן קבה׳‬ ‫אי. נסונ נהן ממשנה וסנן ונוי מול רני יישא ואמל‬ ‫תמן וס נותנ ומגלש נלס סכי‬ ‫מושנ סוא תולם‬ ‫אמר סא אילו נמנ הוא ונירש הוא‬ ‫ליניא‬ ‫גפ הוא נלם מכא‬ ‫הוא סישנ סוא סירס נוי ולפי דאיר׳ נקט! מס קידושין‬ ‫וגיסין שין ני׳ ונסלש גיכ האין ׳נול לנסונ[‪.‬והשלכן לצס לסגיש לפלילים‬ ‫שתונע נהומנס נינהס ה׳ למאה מסן‬ ‫נתנפל‬ ‫סשילון‬ ‫טנפת‬ ‫וכפמ‬ ‫סנלוגיא‬ ‫ונגסים‬ ‫ומזוו סצוליס נמן וסכלמ לא סמויוס‬ ‫משוכן‬ ‫חונפ‬ ‫שנו פעולתו ויש מלנניס‬ ‫שאמלו שאפיפ שמנהג סמלינס נאגנל׳׳ לשלם תומ" נגמל‬ ‫השילון‬ .‫‪96‬‬ ‫™‪now‬‬ ‫גרם מינ וגני חמודה הא זס סקלש וזה צרין שליתות‬ ‫וס׳ סמורס וף ס* וסוס׳ וף נ׳ מינ אך נ״מ אס גרם‬ ‫תתווה מינ והרי גם נפעות סיה סמווס וגם אין שאלה‬ ‫דזס‬ ‫ומיכ‬ ‫נדל‬ ‫ואס ״ל מס זה נימ גרס לכן‬ ‫גזה״כ‬ ‫לשס צריך פועל‬ ‫ממפס נירש׳ וכן ננ׳ ורצע משום‬ ‫פצ‪0‬‬ ‫לסל' סם לא מהגי וזה גיכ עשס פעולס שיללמ וע״נ לא‬ ‫פמולמ סלצימה וק סהוח יוצע מתהילה ומד מיף ולזה לא‬ ‫נכיינ‬ ‫שיך שלית וכן נאמת תליצה‬ ‫נקש‬ ‫נשים‬ ‫סמילק‬ ‫ונאמת אין עושה כלל לק סוא מולצת לי ולק מנואל נגמ׳‬ ‫וף ליפ‬ ‫נינמומ‬ ‫עינ ואיסלפ לה וע׳ לף קיא ווף ק״נ‬ ‫מינ עיש נזה ונלמנ״ם וממיש נזיל לף ״א ונתונות וף‬ ‫עיל ואנמיצ מה­‬ ‫פענח‬ ‫יינ פיא דיס אסיא מס דללו לחלק גץ ינק לאו מיין ‪to‬‬ ‫מל שס‬ ‫סלנ מליו‬ ‫קמ״ו ונליסוס דף ׳״ג גני סלנ אס משקס או אונל ונסך‬ ‫דף‬ ‫דכליחוס‬ ‫עיא מי ימן ונסך לניצס וף ליו פינ ננ׳ ינקו‬ ‫פיא‬ ‫ונפסקו‬ ‫מנסות היס׳ קצי( ואם לא ספליש‬ ‫סיס׳‬ ‫מלס מד שגמממן לא מ‪9‬ני ספושס מצה‬ ‫ד נאסר סכול‬ ‫מממס שנתחמץ פ ״ הפנל ולזס לא מפני סספופמ למל‬ ‫פעם יש שיטפ נליש פינ וממיש ללא מהג׳‬ ‫פויון נשם‬ ‫זה סאיסוליס אשל נפשה מזה ]וזח נ״נ ליל‬ ‫וסיס׳ מנתות דף ם״פ‬ ‫לשלי‬ ‫נו׳ וקיל אלינא‬ ‫ושין נם״ ס׳ יאס הנסמס אכלה ינל סאסוו אפיו לאכול‬ ‫הנהמה איך סיי למלנ אסול ילפ״ז אסול לאכול כולי דהא‬ ‫הולל יונק י נ י איסוי ונפיס לימניא נתמולה דף ליא אינ‬ ‫אין שלי להקלינ קינן מיוס מ׳ והלאה הא נחפשמה נאיסול‬ ‫ונספר אמד נ׳דהל׳ נלא״ס הולד היי אמסיס וניתר נשייטס ומה‬ ‫יוסיף פיטום ממלנ האסורה משעם אנמהיח וקו׳ השיס דסיד‬ ‫שס הוא לוקא משעס דנל היוצא מן המי וק׳ מחולין דף מ'‬ ‫מינ היתדא נמ׳ נלע פי' אנמהימ ואי נימא דנשמיטה ניתל‬ ‫אינ מס אינפת לן נליעה אבל "ל‬ ‫דשאג׳ שנתגדל האיםול גני פיסיס מנליעה נשעה שמיטה‬ ‫אמנם סגאוניס סונאו נלמנ״ן ננכולות אין סונליס כן דכי‬ ‫ונילה מותרת לא״כ האפרוח האין מותל — דהלי נוכל לומל‬ ‫ונשחיטס‬ ‫מסדוי‬ ‫וקנסדלין דף ק״נ גני נסמת מיו סנוממ וונסיס וף נ״ו‬ ‫ננוויס וף נימ עינ איסורו עיי קלקה נפילהו ע״ קלקע‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫גיתו אנמהימ‬ ‫ניא‬ ‫תוספי וסלנס ים לסאלין נוס אך סנדל ונפשה פיס ולא‬ ‫סימן קכד‬ ‫ג״כ איסול אנמהימ‬ ‫פינ גני וס ונחונוס דף םיא מיש‬ ‫ועיקל סגול דכל ד ו ן גידולו לא נאסל ע׳ נוס לף פ׳‬ ‫שייך על‬ ‫]נסך ונכונות וף ו׳ מלנ מניל‬ ‫ולא נמקד משלי אעו וסי שבס דף‬ ‫של ניצה ג״נ ]ע׳ נשיית תס־ס‬ ‫שסקשס כן[ וחיא מילק נין איסור יאית ל״ תקנתא לאיפור‬ ‫דלית לי׳ תקגתא ואיכ נזלנ והוי מטעם אנמהימ דאית לי׳‬ ‫מקנסא שאני ועוד ק׳ למה לא מיתי מקרא וסיסוא ונמנה‬ ‫לו מלנ וננ׳ אנוהס אנינו שנתן לסס מלנ ונן ננ׳‬ ‫וע׳ נתמווס דף ל״א גני‬ ‫פינ[‬ ‫אפומז ניצת פליפמ ]משוס[ פלשא‬ ‫ונילש׳ סולס ספיא‬ ‫פיז‬ ‫פלנסא שס‬ ‫נילס‬ ‫לעללס וגם אפלומ שצ‬ ‫ונתינור׳ נהל׳ מאיס וסל׳ ציציס‬ ‫]ני[‬ ‫סילש׳‬ ‫נדנל׳‬ ‫מותל‬ ‫ואכמ״ל.

‬וצמה לא ניחוש לחשש סבלונות אף בזהיז כיון דכבר‬ ‫התראו פניס עכנר ]ועי נרמיא אהעיז סי' כיח סיק ב׳‬ ‫אינ מה‬ ‫נזס[‬ ‫פענח‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫וין סוה‪.‬משילוש שטרוח‬ ‫וף‬ ‫להפקיע האסמכתא ועול הלא מקוישין‬ ‫ט׳ הן ה!‬ ‫סלנריס הנקנים באמירה כיי משמע לעיקר הוא גמר כלכו‬ ‫ואין לך נמר בלבו גלול מפבסום במכיע‬ ‫הסח! לה‬ ‫שויו‬ ‫טבעת‬ ‫כ״כ‬ ‫ועיל כיון‬ ‫דנתן‬ ‫חוקה שגמר בלבו השילון‬ ‫מתנה זו חשיבא כקנלונות והויצ קני! גמ ר מה״ת לגמר‬ ‫השילון ולקנש בושת ולמרס קלמניס‪ .‬וכחינח‬ ‫חנאיס וקני! רק מיעוטא ומיעוטא שס ואפי׳ א׳ נימא כ׳‬ ‫סס נהגו חנהנ עכויס לא יהא‬ ‫נפכל‬ ‫חוטא‬ ‫לשוכן חכיעה וכי‬ ‫יסא‬ ‫ועול הלא סקיס אצל התנאים הא פלונחח‬ ‫הפוסקים א׳ קיק מה״ח או מולננ! ונחנאיס נשטל וכעויס‬ ‫ואסמכחא פטזמ׳ מיל׳ נעלמא ורק להראוח ססכס‬ ‫נמיו׳‬ ‫נמוד נלנו ועול מסקנת‬ ‫לא‬ ‫לנשיוון‬ ‫השין‬ ‫נעינן כלל‬ ‫ר״ז‬ ‫)חו״מ‬ ‫סיק‬ ‫טיז(‬ ‫קני! ונכלל כחינח תנאיס אפ"‬ ‫נקים יק אסמכחא ואפי׳ קט מיני‪ .‬‬ ‫מט‬ ‫אמויר לן דלא סוה תנאי לבטל סמקס אן ‪ n'n‬יש עליו‬ ‫סיוב לפשות זה והנס בגול שיטבול הגוף וכמ״ש הסוק'‬ ‫בחובות וף ניל עיב בשס ר״א עיש בזה ובאמס סוי זס‬ ‫מנואל‬ ‫ופ״א‬ ‫נגעי‬ ‫ווף נ״ו ולף ע' שיג נבי‬ ‫ובתובוח‬ ‫סניע זמן ולא נשאו ואוכליח משלו ומס‬ ‫סינ‬ ‫סל׳ נשואס‬ ‫זס‬ ‫ליס! לס מזונוח ולא אדוקה ומס זס רק הארכתי‬ ‫נזח ויש נ׳ מיני חיוניס למזונות‬ ‫מימלא‬ ‫א׳‬ ‫נימא‬ ‫אס‬ ‫דמזינוח מחיח רפיון שנשאה נחחינ לס ואי וס סוס נלל‬ ‫חנאי אף ממיס נמ״ש סלמניס‬ ‫סיד וכימ נזה נומניס לגס‬ ‫זיל‬ ‫ממיס‬ ‫נחלי אישוח‬ ‫ט״נ‬ ‫מזונות‬ ‫מגלל‬ ‫חוח‬ ‫חנאי נחונה וליל גרו חיונ הנעל לאשחו מצילו לא נגלו‬ ‫החולה משסט מימנא ועי נינמוח‬ ‫וף ס״ה עיא מנואל‬ ‫גינ כן ומאור האלכחי נזח ונימ לנזה אם חנעל נלס‬ ‫שלא חנשא לו ארוסתו‬ ‫חנירו‬ ‫ניכוין‬ ‫נכחונוח‬ ‫דף‬ ‫דף‬ ‫מיז‬ ‫חינ‬ ‫מזיק שיענולו של‬ ‫נגדר‬ ‫מיא וכ״מ וננור שנח ונחו ואמיינן‬ ‫ע״א לאף אס נימא ויש רשוח לאנ‬ ‫להשיא נחו אס נימא לאין מעיי שלו לרין לשלס לה שכל‬ ‫פקפתא‬ ‫פיא‬ ‫מלאכה‬ ‫מן‬ ‫עיש‬ ‫ונכיע מליני כהיג וע׳ נירש׳‬ ‫לסנהזרין וחמטמא לכסן לרין לשלם לו נשניל שא״‬ ‫לאכול הרומס רק חולין וכן מוכח ככורוח‬ ‫וכמו סלקי‬ ‫לף כ״ש עיש‬ ‫באלרונא וביק דף פיה עינ וכ״מ כזח וח״נ‬ ‫נב׳ הגיע זמן לכך לרין לזונה וזה‬ ‫דחקנו חבמיס עיש‬ ‫גלש״ ומאוו סאלכתי כזה ולכן "ל לנס שווכין כן ביון‬ ‫להוא שיעבו עצמו לה וכן הוא לו שישאו זאיז ואז יהי׳‬ ‫לו מע״ ולה שאל כקות כו׳ והס עשאז נישל ווה הוס‬ ‫ננדר מזיק שיעכורו וצריך לשלס כן ר״ל הנלר נזה והכה‬ ‫נסך‬ ‫גלל‬ ‫לשוכן‬ ‫נתקשר ווכס‬ ‫וקלקל‬ ‫אס התשלום הוא ענור שע״‬ ‫נלנריס עי נימ דף ס״ט שינ שכר אמילה‬ ‫שקיל וע׳ נסך לסנהלרין לף ליח עינ גני סמודר הכאה‬ ‫מוסר להשיא לו נחו נגרוח ע׳ש נהל"! ולאיש‬ ‫נזס‬ ‫ואף‬ ‫לחא יש נו גדר קרסר ועיש נילש׳ אס מוחל ללמל עליו‬ ‫זכוח וע׳ נקלושין לף שיג ע״א גני עימ שאלנל לשלטון‬ ‫או נמה שאונר לשלטון אס רק כשחועיל אצל השלטון‬ ‫נפ׳ה מחלי אישוח לרק‬ ‫סנה מלשון סרמניס זיל משמע‬ ‫כשפועל אצל סשלסון ונחוקט׳ לא משמע כן מיש נזס ו״ל‬ ‫נזח‬ ‫תשובה‪.‫צפנת‬ ‫סשיוון‬ ‫וסייניס לשלם‬ ‫ופשוס‬ ‫אעיפ שנפל סשיווך )ע׳‬ ‫מו״מ קוק׳׳ קטיס( מ״מ זה דוקא כל׳ סטיז והפוסקים‬ ‫אחר כחינח סחנאיס וכאן לא סי׳ כחינח חנאיס וקנין רק‬ ‫דורון‬ ‫נחינח‬ ‫ושרסיס‬ ‫טנעח‬ ‫עכייס ואין זס נמל שיוון‬ ‫נמכיט אין זח כיא מנסנ‬ ‫אין לחשלכן‬ ‫נישרא׳ וממילא‬ ‫שוס טויח כלל אמנס רעח סשואל סוא כ׳ נחינח חסנעח‬ ‫ופיסוס‬ ‫נוסניס‬ ‫כמכיע‬ ‫כין עכויס ונין לישרא׳‪ .‬ואפי׳ למ־ש תריטנ״א‬ ‫נקידושץ ט׳ גני ועמלו וקושו לנקניס באמירה מ־מ‬ ‫קדשו ולא‬ ‫לוקא‬ ‫שיכו אמנם כנותן וורון יקל כזה דחוקה לא‬ ‫שדי אינש זוזי בכדי בודאי אלים קניני' ועוד ליחיכ משוס‬ ‫אידיתא דאמר בפני כו״כ אנשים שרלונו ליתן להשו‪ !:‬עיס‬ ‫ליטרות‪ .‬ועיקר‬ ‫דמהני להוציא‬ ‫ממון נקנס אינו כיא מטפס סיטומתא וכמיש התוש׳ נ״מ‬ ‫דף סיו ונסיטומתא טלוגתא א׳ מהית‬ ‫מסירת שבעת‬ ‫או‬ ‫מלרננ! עכיט‬ ‫זהב נשוויו נלול יפרקוכ כמכ״ע הוי קני!‬ ‫גמול כסיסימתא ומה״ח ועוד כיון דנמינת שנעת נעדכאוח‬ ‫עונשין‬ ‫העוכר‬ ‫ע״ז איכ לא הוי אסמכחא מטעם לינא‬ ‫ומלכותא וינא‪ .‬ועוד ולא יגרע טבמח זהב‪ .‬‬ ‫יום‬ ‫כיא‬ ‫ג׳‬ ‫אב‬ ‫שמריי‬ ‫תרפיה דמיכסק לסרנ סנוול כמסור״ר‬ ‫תנשס‬ ‫הכהן‬ ‫נ״‬ ‫מאוד‬ ‫אתפלא סלוא‬ ‫השנתי לו חשובה אלוכס כייג המוז כוס וניכל שנאבדה על‬ ‫סביו ובקיצור כן סנס עיקר שיעבוד סשידובין בהוקי ב״מ‬ ‫דף ס״ו עיא ותיס׳ קידושין דף ח׳ עינ ובסיס׳ נדרים וף‬ ‫כיו‬ ‫עיש‬ ‫נשם‬ ‫ר״‬ ‫ורית ויל עיש אף מ״מ מה וס‬ ‫סשיענוו סא סוה רק כגור קנין אתן דניסין דף מ' מינ‬ ‫דסינו שמשענדים עצמם שישאו זאיז וזס לא כלום וכמ״ש‬ ‫הרמניס זיל נהלי זכיס פיד ה״א דהא כל זמן שלא קושס‬ ‫ונשאה‬ ‫נסופס‬ ‫לא‬ ‫כלוס סוא וע׳ נמ״ש היה ז״ל נשס‬ ‫סרשניא פיס מהל׳ זכיה היו וקנין שפיר חל אזס וזה ריל‬ ‫לשי׳‬ ‫עיז‬ ‫דף פינ פיא גני ססיא גרכא כי מזניננא לן‬ ‫מזניננא מיש נזס נרש״ ונרעניס שיח מפלי מכירם וע׳‬ ‫נרמניס‬ ‫נסל׳ מכירס‬ ‫וחנח‬ ‫בגור‬ ‫סן‬ ‫וף קטיז עינ אס עניו‬ ‫דניק‬ ‫שליחוחו הנס נאמח נחוקפ׳ נ״מ טיז חונא נרייף שיו‬ ‫פ״א סייא ‪ :‬נ י נשיה׳׳ לן ממות‬ ‫דנ״מ ונרמניס פיט חתל׳ שכירוח מנואר שס מוד ונריס‬ ‫מוחן לו כל שכרו אן נירש׳ שניעיח טיח היד ועיז פיס‬ ‫מחלק שס דאם אמר לו ממקיס סלוני אז אף אס לא‬ ‫קיס שליחחו משלס לו הכול‬ ‫נהנ׳‬ ‫דחיספ׳‬ ‫ונר״ף‬ ‫דאיצ אן סנס‬ ‫ונין סחס‬ ‫ונלמגיס כרישא‬ ‫נקט‬ ‫למקום סוס כטירש לו סמקוס ונחוא ננ׳ קניס‬ ‫נר״ף נרס לכרס‬ ‫ממקיס‬ ‫ודוקרנים‬ ‫ונאמח נרמניס הישנים ופוס מינעצא‬ ‫גרס מכרס וריל גיכ נשניל שמראס לו סמקוס ואומר לו‬ ‫דמכאן‬ ‫ווקא‬ ‫וחכף‬ ‫שסלן‬ ‫לשס נעשה שלוחו וכן סיל‬ ‫להרמניס ויל נהלי סרומוח פיו סיט ואס מצוס לו לפרוס‬ ‫מן מקוה פלוני מזמן שסלן לסמקוס חל‬ ‫עליו שס שליס‬ ‫ואיא לנפל השליחות שלו ואנמיל וסנה לפי שיפם רש״ זיל‬ ‫נקוושין דף כ׳ פינ גני סנלונוח מונח דמומן שידוכין פד‬ ‫סקווש׳!‬ ‫סוס‬ ‫עסוקין »גאיתי י ק מים ולכן אף אם נסן‬ ‫ננ‬ ‫סתם‬ .

אוסו לידה‬ ‫וכן אמל ונו‪.‬‬ ‫סנע״ע נגון דיסינ‬ ‫גני רא!ד נר‬ ‫דהוא‬ ‫ולכך קפדי! אוס אך כסנ סרמניס ויל דום‬ ‫סימן קכז׳‬ ‫\‬ ‫ע״ר שס חחסן דומים פס שס מחו׳ יראה נמנמיס דף ניס‬ ‫ממוסו דרמי נר דיקולי‬ ‫ננ׳‬ ‫ולכן‬ ‫נשיני‬ ‫לו‬ ‫רמי וסוס לא שכימ לכן‬ ‫אנל‬ ‫חמ‬ ‫‪ p‬נשם ולא‬ ‫כן‬ ‫שמואל‬ ‫לכן‬ ‫דשטמ לא‬ ‫אי! נזה‬ ‫שוס םשש כלל וכלל יוסף ראוין‬ ‫רנ‬ ‫דפס סניל‪.‬‬ ‫יום‬ ‫נ׳‬ ‫ו׳‬ ‫ש א ל ד«‬ ‫דפש״ת סרציו נממיס דויינסק לידידי הרנ‬ ‫סמוינ ונו׳ נמתוליל בנימין ני׳ לב נליווענתויף‬ ‫קנלסי ידכ עם סנוסמ וחיו וס סוס ‪5‬יסל שליסוס של‬ ‫הראשון לנמר׳ וסוס שלימ שלא ניסן ונלישין ונס לא מסנ׳‬ ‫]עיי השטות אס סותר להתחתן אם המחותן נקיא איי׳‬ ‫ליכ והחתן נקרא יהודא ליב וכבר נגמרו כהםכס חוק לישא‬ ‫ואיו אם אין חשש סשום זיוואת ריי החסיד ו״ל[‪.‬‬ ‫נרסיוס בלשון שני שנפרש״ זיצ ומקמי ולסו׳ סמור איא‬ ‫לאוקמי ואפי׳ רימ ואמו אוס מקנס דשלנל־ע לא אמר אלא‬ ‫סיני דודא׳ אס׳ אנל סנא מ׳ ימר ואמי וסמים סנא ולאסר‬ ‫סנטה קודס שסגימ לסמדר ב! ואי מנידא דאסא סוא »כ*ל‬ ‫וק׳ לו מנינ קניו מיג ולדימ אמדשלנליע סנימ שא[ יסי׳‬ ‫לסנותן במ להקטין אבל הנא כשימשו סמור אז היא ממון‬ ‫נכוה ואי.‬‬ ‫סא דאמל נפנ״כ ונפנייו נום רק נשלימ שניסן לנרושין‬ ‫ולא כהינ ונס נשלמ עיי נ״נ וכידוע שימס סנאורס עם‬ ‫תשובו‪.‬‬ ‫סן‬ ‫מינ דנאממ מבואר נירש־‬ ‫הדר‬ ‫נעיל‬ ‫כוי. ׳שלאי ניכ ניד ואנ נן מיס מכסן להוליכו לאשתו‬ ‫יאכא כו׳ נס יעקב כו׳ ליס.‬‬ ‫ונו׳ מסר אליעזל המכונס‬ ‫ליור נ.‫צפנת‬ ‫‪98‬‬ ‫סמס‬ ‫לנדר‬ ‫מישינן‬ ‫ש«לות יתשיכית‬ ‫קדושין ומאוד סארכסי מס‪ .‬‬ ‫יסד סס סנס וההרשאה הראשונה עוד לא נשלמה אס יש‬ ‫מקנס לוס לשלות ססרשאה הראשונה אי לדרוש סנט והנעל‬ ‫ימפה עמוש סשליס הראשון והוא יעשה סשליס סשנ׳ סדי שס[‪.‬‬ ‫ש א ל ה •‬ ‫נדר‬ ‫]בדבר גם כגיל[‬ ‫]סעסק נוסח נ׳ הרשאות שנעשו[‪.‬‬ ‫סימן קכו׳‬ ‫תשובו‪.‬‬ ‫ש א‬ ‫ןנסן‬ ‫דקידושין ‪1‬ן מ מ‬ ‫סטרי‬ ‫ונמול•! דף ק״ שם ננסנ ננמ׳ רמי‬ ‫וף‬ ‫י׳‬ ‫נשנסס‬ ‫כלל קפידא רק נ ן ופיקר סנור משוס דנסנ סרמנ״ס ויל‬ ‫נהל׳ ממרים ואסור לקרוא נס אסר אס שמו נשם אניו‬ ‫שכיס‬ ‫עיש‬ ‫אכסח‬ ‫ציי כיהיא‬ ‫סמור תלא נר•• ונו׳ וסקשס הרשב״א וסריטנא ויל על‬ ‫ומי‬ ‫סוסס‬ ‫נ « שמואל סנא סמוהו ורנ שמואל נו׳ אינ אין‬ ‫נחונ שם‬ ‫ד‪...‬ ‫]נ( ההרשאה השני׳ שעשה מנעל לשלימ השני שמה נשלמה‬ ‫נסס נם נדר ממון סויוס רק‬ ‫ומימ‬ ‫ונסיר ונאמס יש‬ ‫א״א‬ ‫מ"‬ ‫לקנוס‬ ‫מהנס רק נדר ממון הטוט אנל לא ממון ננוס וא־כ לא‬ ‫שיין מומש‬ ‫זה ריל אן סנס מנואר ניק דף מ״ט פינ‬ ‫דאף דנר דא״י לזכוס מ״מ אס [כס נמקצס שונ נס וס‬ ‫יכול לונוס מיש מה וא״כ ס״נ כיון שוס יכולס לונוס‬ ‫לרימ ‪6‬ונ !נסם גס וס ואכמ״ל וע׳ נרמנ״ס שנסנ נוסי‬ ‫ועי פסחים‬ ‫עינ וליל ואף דסאיסור מל מ״מ‬ ‫דף ניד‬ ‫לא קלוש רק נשיגמר וע׳ נירש׳‬ ‫פיג‬ ‫ערלם‬ ‫פני‬ ‫גני‬ ‫ממרס ואכמ״ל‪.‬וםנס‬ ‫נמונדא ]דיד״[ אס סחסן אמר לסשדכן שידנר מס פלונית‬ ‫ת נ ו והוסכם הונו או אף נלא‬ ‫פענח‬ ‫קנין‬ ‫נמול מימ ציין‬ ‫לשלס לו אן לק כפ• ססנסנ ונאמס מיפ וין שכל סרסרוס‬ ‫ושדנן הוס ד גמאה ע׳ נימ דף ניא ע״נ נלרדא ויסנ׳‬ ‫ד' למאה וע׳ נסגס׳ ננודוס וף נ׳ פינ דחילף עטנע נ״נ ד׳‬ ‫למאמ ונ! נהן דנ־־נ וף ק״ה פינ * ]פיה לעיל סי׳ קי״מ[‪. בילו להקנוח[‪.‬‬ ‫לוס‬ .‬‬ ‫סימן קכח׳‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬‬ ‫סראשניס מס ונס שליס שלא נפניו ואף לשיטס סרא״ס‬ ‫וס רק אס מעידים זס נפני השליח ננ״ו משאינ סי׳‬ ‫םרשאס מחיי לא מסני וס כלל ונס כיק שנאן סוס נדד‬ ‫קפידא בשלימ ויקא שםיא נעיר סלוני ונסנ נס וס סוס‬ ‫ניטל לסשלימ א׳ לכיע ולא שין כאן כלל מיש נמכמב•‬ ‫]לועחכס[‬ ‫דלא‬ ‫הזכיר נלל אס סשלימ מראשון נוס לנן‬ ‫נצרך לעשוש נס אחר נוס ואקצר ממעש ני אני סרת‬ ‫נסח נהרנס עכחניס‪.‬‬ ‫מסס סלשאה ני‪ :‬נפנינו סימ נו׳ בשנת נכיד יוס לילס‬ ‫אלול וכוי מינה אלימזל המכונס ליול נן ׳שלאי לשלימ את‬ ‫צנ׳‬ ‫נ!‬ ‫משה‬ ‫הלו׳‬ ‫כונס‬ ‫מלאנמו‬ ‫דקדושין דף ניד‬ ‫ייהליס לימן נממנס נס מעיש‬ ‫]א( נפנינו סיע נסי נשנס נכיג יוס ליומ אליל שנס ה'‬ ‫סלל״ג למנין שאנו מנין נאן‪.

‫צפנת‬ ‫פענח‬ ‫׳״דיות ™‪no‬‬ ‫נ‬ ‫ממול |‬ ‫כ‬ ‫‪o‬‬ ‫א‬ ‫נה‬ ‫לו‬ ‫נ‬ ‫טו‬ ‫נא‬ ‫ל‬ ‫נד‬ ‫םנ‬ ‫יט‬ ‫ננ‬ ‫לד‬ ‫לו‬ ‫ינ‬ ‫כנ‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫יב‬ ‫ב‬ ‫טו‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫י‬ ‫מו‬ ‫ב‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫לה‬ ‫נא‬ ‫בד‬ ‫ו‬ ‫יד‬ ‫פח‬ ‫םו‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫לו‬ ‫יט‬ ‫כ‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫ד‬ ‫ה‬ ‫א‬ ‫ו‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫ז‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫ח‬ ‫ט‬ ‫א‬ ‫א‬ ‫לנ‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ם‬ ‫סב‬ ‫ם‬ ‫יא‬ ‫סז‬ ‫»‬ ‫י‬ ‫יד‬ ‫ג םא‬ ‫ד כה‬ ‫םא‬ ‫א כ‬ ‫נמקים‬ ‫ציל‬ ‫אבל‬ ‫אנצ‬ ‫קניז‬ ‫קניו‬ ‫חשש‬ ‫ממש‬ ‫נגול‬ ‫סנלל‬ ‫ישאס‬ ‫נשאה‬ ‫פצמו‬ ‫פלמי‬ ‫]כיב[‬ ‫נינ‬ ‫]ניסנו[ שיחק‬ ‫לנאל‬ ‫לופל‬ ‫]כסונ[‬ ‫נותנ‬ ‫כי!‬ ‫ניג‬ ‫אין‬ ‫אין אוס‬ ‫]נשאלה[ נשאס‬ ‫ופ׳‬ ‫וכ!‬ ‫]ופי״מ[‬ ‫ופ״א‬ ‫למל ולי‬ ‫לסיוי‬ ‫ננ•‬ ‫גלו‬ ‫לצורך‬ ‫לצירך‬ ‫לף מיס ]מ״ס ולף מיפ[‬ ‫גם‬ ‫וגס‬ ‫סאסירס אסולס‬ ‫נסונליס נסלנל‬ ‫ואף‬ ‫‪V‬‬ ‫מ״נ‬ ‫פ״כ‬ ‫ואפספס ׳אפעס‬ ‫ודו‬ ‫כוס‬ ‫ופ״א‬ ‫ספ״א‬ ‫נעולס‬ ‫נפיצס‬ ‫מסס‬ ‫ומס‬ ‫עלי‬ ‫פיו‬ ‫יעלי‬ ‫נמלי‬ ‫ספקלון הפקליןע‪-‬יהקלושין‬ ‫ווס‬ ‫לוס‬ ‫]עוגה[‬ ‫]עיגה[‬ ‫וף נדל לף ס­‬ ‫לא!‬ ‫כאן‬ ‫]•יספק[ ]ונספק[‬ ‫•צמק נ״י‬ ‫•צמק‬ ‫התתוגה ההתוגה‬ ‫יום‬ ‫וס‬ ‫לא •ענב‬ ‫לעכב‬ ‫כסיסס‬ ‫נחלי סיסס‬ ‫וששליש ושישליש‬ ‫]ובמס[‬ ‫]׳כסס[‬ ‫שבממון שגמיאון‬ ‫וסנקס‬ ‫וסקכל‬ ‫]מהיס[ עק״ס‬ ‫מאן‬ ‫כמאן‬ ‫פ״ל‬ ‫פ״נ‬ ‫גמינילי חנילו‬ ‫ופ״ש‬ ‫ומיס‬ ‫וני‬ ‫וכ!‬ ‫]מס״ס[ ]מל‪-‬ס[‬ ‫מלית‬ ‫מגיס‬ ‫י־ס‬ ‫פעיל‬ ‫לוח התיקון טעות וההשםטות‪.‬‬ ‫הולי‬ ‫נמחק‬ ‫ינ וס‬ ‫ו וחתכה הוס ומחכה סוו סוס‬ ‫ל׳ מינ‬ ‫םו ל׳‬ ‫מיא מיא‬ ‫לא פ״א‬ ‫זיק‬ ‫םא ליק‬ ‫לק כומ‬ ‫‪ DD‬יק‬ ‫ועד אין יעד קחה אין‬ ‫אותה‬ ‫אותו‬ ‫ללח‬ ‫יו ולי‬ ‫ופילא‬ ‫לפיא‬ ‫יח מפלסש מפלשת‬ ‫יט מ״נ לא מ״נ מ׳ לא‬ ‫כתב‬ ‫]ילד[‬ ‫ג‬ ‫ניתלת‬ ‫ט יא מסלס‬ ‫פתח‬ ‫לח פקח‬ ‫ליל‬ ‫כה ליל‬ ‫כ״ח‬ ‫ניס‬ ‫ז‬ ‫כו שלס‬ ‫שצס לא שלש‬ ‫יט נעלס בסלה וססילי ביו‬ ‫כח ]שס לק[ שולן‬ ‫ד וצעלעס ולגבי מלמה‬ ‫לאמו אני‬ ‫לא ואמל‬ ‫לב אף סינס אף יהוס םינס‬ ‫נמחק‬ ‫מג פיס‬ ‫לב פיו‬ ‫]נעיע[‬ ‫יג עימ‬ ‫משאין‬ ‫םב נשאי!‬ ‫יב שולו‬ ‫]שיני[‬ ‫מס‬ ‫לו אס‬ ‫מם וואי הינ ודאי דכל היב׳‬ ‫מ״נ‬ ‫פ"‬ ‫ו‬ ‫מ‬ ‫יח‬ ‫יט‬ ‫ד‬ ‫‪K‬‬ ‫ב‬ ‫ג‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫כא א‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫כב א‬ ‫כ‬ ‫כג‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ך•‬ ‫כד א‬ ‫ב‬ ‫כה א‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫נ‬ ‫כו א‬ ‫כ‬ ‫י‬ ‫כז‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫ד‬ ‫כה ד‬ ‫‪0‬‬ ‫‪~j‬‬ ‫די‬ ‫נמקוס‬ ‫ציל‬ ‫כ״יו‬ ‫ם טח‬ ‫ללימ‬ ‫כח דנימ‬ ‫ואף‬ ‫ו ואיש‬ ‫ו לססנים יסעכינן‬ ‫אם‬ ‫ו‬ ‫אד‬ ‫‪D‬‬ ‫ס נ׳‬ ‫קכ״ס‬ ‫י קכיא‬ ‫יא שומשמ׳ שועשמי עיש‬ ‫לשום‬ ‫יד לשון‬ ‫מון‬ ‫ם כאן‬ ‫כד ילא שין ישיך‬ ‫יא נא‪-‬א‬ ‫דא־א‬ ‫םינו‬ ‫יג סיא‬ ‫שסק‬ ‫לב פסל‬ ‫אם מותרם‬ ‫לג אס‬ ‫דף נינ‬ ‫ד נינ‬ ‫קנרו עיב‬ ‫ט קט״ו‬ ‫נעו בסן‬ ‫כא לסן‬ ‫וכתבתי‬ ‫כוו וכחני‬ ‫ים נוס‬ ‫כט ים‬ ‫מינ ע־ש‬ ‫סח עיב‬ ‫מפיש ומיע‬ ‫ממיש‬ ‫בצר קלוכיא‬ ‫ה קלוניא‬ ‫]אס[‬ ‫יב אן‬ ‫יוו צא בנוסס לא מכר מוסס‬ ‫כד• נס סגול נכי סנודר‬ ‫נני נעל‬ ‫ו נמל‬ ‫כמעס‬ ‫ג במו‬ ‫ליילן‬ ‫יג לדיגן‬ ‫יח שאיגו לא שאינו כן לא‬ ‫ליו מיא‬ ‫ו ציו‬ ‫לא כלש״ לא דיל כלש״י‬ ‫ו‬ ‫לסלק‬ ‫כ וחלק‬ ‫פינ‬ ‫נד‪ .‬‬ ‫ב־ס‬ ‫י‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ג‬ ‫ד‬ ‫יא‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫יב‬ ‫כ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫נ‬ ‫יג‬ ‫ד‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫יד‬ ‫א‬ ‫ג‬ ‫טז‬ ‫יז‬ ‫יח‬ ‫א‬ ‫ב‬ ‫נ‬ ‫א‬ ‫כ‬ ‫ד‬ ‫א‬ ‫נ‬ ‫‪a‬‬ ‫כמקום‬ ‫‪3‬‬ ‫ליל‬ ‫נדו‬ ‫?נינ‬ ‫נ‬ ‫כו םקניס סק נינים‬ ‫פיס‬ ‫לס ]סיס[‬ ‫םו אותס הוס אופס או הוה‬ ‫םט לאכמ״ל ואנע־נ‬ ‫במס‬ ‫םו נע״ס‬ ‫נמחק‬ ‫כו פשה‬ ‫לכ סואיס סלמיס‬ ‫יסושפ כ״‬ ‫כ יסושע‬ ‫זס‬ ‫לד‪ .‬זיס‬ ‫פ׳ פ‬ ‫יס עיא‬ ‫ס‬ ‫מ'‬ ‫ריל וכן ליל המיס׳ וכן‬ ‫םה ]יססוס[ והשיני‬ ‫צא‬ ‫ל נס‬ ‫יח היא אסור סאישול‬ ‫ובתיספ׳‬ ‫ככ נסיע‬ ‫פ יכ‬ ‫כה פיל‬ ‫צד ליס‬ ‫צ׳ס‬ ‫א‬ ‫פינ‬ ‫]גג[‬ ‫נ‬ ‫נס"‬ ‫ים בהוס׳‬ ‫סם‬ ‫לא שנס‬ ‫ינ לכל‬ ‫וסיל‬ ‫חולד‪.‬פיז‬ ‫ם ומיקל סוא סוא נמסק‬ ‫עלם‬ ‫לד עלם‬ ‫כאן‬ ‫לח בגון‬ ‫דף ס' ]סיס[‬ ‫ד‬ ‫כד לאו לנל ראו רק לכר‬ ‫לח סגס גס אנס נס‬ ‫כמיא‬ ‫םה באיא‬ ‫"מ‬ ‫ח מ •ח‬ ‫יד ]משים[ ]משני[‬ ‫ק׳ פינ קמינ‬ ‫ד‬ ‫וננ׳‬ ‫פח סגני‬ ‫לס‬ ‫י לא‬ ‫לכיון‬ ‫ד לבאן‬ ‫]ווס לכוס[‬ ‫נ ווס‬ ‫יכז‬ ‫םא ולק‬ ‫נקטם‬ ‫יב עקטס‬ ‫אכל‬ ‫סונצ‬ ‫ו‬ ‫]‪[wo‬‬ ‫יו לפיס‬ ‫סין‬ ‫םוםד‬ ‫יב ]חלילה[ ]סיל ועשס[‬ ‫לא‬ ‫ד צם‬ .

‬‬ ‫ומה מועיל הכסף והפער דוה רק קני! דין ומימלא נעשה‪.‬‬ ‫כא דרק‬ ‫]ווריא[‬ ‫לרימ‬ ‫נ‬ ‫!נ״ל‬ ‫יו והל‬ ‫צ־ל‬ ‫לא‬ ‫מיג רק מצנע״! השמיע‬ ‫עינ‬ ‫לה מת‬ ‫ת־ו‬ ‫ס־י‬ ‫]לרב[‬ ‫לרב‬ ‫מד‬ ‫יח פיז‬ ‫נית‬ ‫ננ׳ ניח‬ ‫שמשכיל! ]שמש נוצר[‬ ‫בג עיד‬ ‫אלו חעשית‬ ‫מעשמ‬ ‫ולא‬ ‫שסוף‬ ‫ס״יז‬ ‫כד נכימ‬ ‫פ־ג‬ ‫]יי[‬ ‫ע״נ ודף כ״ש ע״נ‬ ‫ע״נ‬ ‫נ׳‬ ‫ז‬ ‫]להשרות[‬ ‫לב‬ ‫]לסישנומ[‬ ‫ואיכ מ־מ‬ ‫ואינ‬ ‫םי׳ עין‬ ‫ניאח‬ ‫ניאה שצ‬ ‫בחרמנ־ס נחרמנ״!‬ ‫מה ב‬ ‫כא י־א‬ ‫ם־ו‬ ‫נ־ו‬ ‫ננוף‬ ‫דאף‬ ‫קרינה‬ ‫ל קילופי!‬ ‫והסתכלות‬ ‫קרינה‬ ‫מרנין‬ ‫ננאן‬ ‫אחר‬ ‫לג‬ ‫אן‬ ‫ד‬ ‫אחר‬ ‫מנלס ששח‬ ‫מגלם‬ ‫]מפינה[‬ ‫נתינה‬ ‫טו‬ ‫מלידה‬ ‫לה‬ ‫צא‬ ‫אנל‬ ‫ריל‬ ‫כ לאשה‬ ‫היום נתקנצתי‬ ‫היוס‬ ‫למהמן‬ ‫לממני‬ ‫כנ ]מנואל[‬ ‫סי'קיח קי־ח ]ע׳ םי' קניב[‬ ‫]ל״נ[‬ ‫מו‬ ‫ן״י[‬ ‫אן‬ ‫ל‬ ‫שסחדר שהחצר‬ ‫ס״ד‬ ‫]פ־נ[‬ ‫לד למנולס‬ ‫אס‬ ‫אך‬ ‫החילק‬ ‫החילף‬ ‫ל סדס‬ ‫אס‬ ‫אן‬ ‫מז‬ ‫ואוינ‬ ‫לד‬ ‫]ואיוב[‬ ‫יח עכ״ת‬ ‫אף יאמרו אף אס •אמרו‬ ‫מח‬ ‫כ־א‬ ‫]ניח[‬ ‫ביאה‬ ‫יג‬ ‫א‬ ‫לה‬ ‫‪.‬לף כיא ע״נ שורה נ״א‪ .‬ךל פלגי נכסיו עיש נזה ולנר׳ תת״ נלריס‬ ‫ע׳ נימין דף ע־מ ע־ש‪.‬‬ ‫ואף דסוא לשון סנעצ מימ חקנו נוקה‪.‬‬ ‫‪ .‬‬ ‫‪ hvm‬״מיד זיחהיי ור»ייהי״ח יוז‪-‬מחי‬ .‬‬ ‫וב״כ י כל 'כי״ק וחיבורי אאםו‪-‬ר הנאון‬ ‫לי‬ ‫בתו היורשת ואשור ליולחי‬ ‫האשיחי זצוקללה־ה‬ ‫שייכים‬ ‫להדפישם או לסכרם בלי רשיתי‪.‬‬ ‫צא הוה רק עצ הארס לא מצ הנזירות לנזיר שמשון‪.‬נ‪.‬‬ ‫יאמין משאיכ כאן וזת כשלושים ושנים שנת אשר כתבתי‬ ‫מ׳ ע׳ג פורח י־נ אחר סנס כוחנ נשמש‪ :‬שנשעס‬ ‫נזה ללונראמנא וגס לו‪.‬ואף אותן שהםי להן הסו״ לרוב תועלתן נדפסו ונטמנו בכוכב נזה*‬ ‫אזהרה‬ ‫הנני להודיע כי »•» דחוה׳‪-‬ק זכות הדפסי! ה‪01‬־ הזד‪.‬וכריל[מדת ]וכר״ל כנ[ מלח‬ ‫‪i‬‬ ‫איל‬ ‫א״צ‬ ‫בה כסיר!‬ ‫| ו השיענולכא השיעבוד דנאמת סא‬ ‫גני‬ ‫מט‪.‬‬ ‫חרש שנשא פקחת ואם״כ‪.‬‬ ‫דף די ע־ד נתפיני! סי׳ ע׳ שורה ייד אחר מלת עשית‬ ‫שס שורה ניו אחר הנח נסרשח נשמש‪ :‬הקני!‬ ‫נשמש‪ :‬המשנע הוה כמו גושיח‪.‬‬ ‫דף ו׳ ע־נ שורת כ׳ אחר תנת עינ נשמש‪ :‬ונ־מ‬ ‫שס עיג שירח זי אחר חנח ניסח נשמש‪ :‬הגע‬ ‫קינ וסנהדרין דף כיס ונ״מ ותיספ׳ נ־ק ונרמנ״ם נהל׳ וכיה‪.‬‬ ‫לף י׳ ע־נ שירח מיז אחר תנת עצמו נשמש‪ :‬ואי!‬ ‫דף כ״ו ע־א נקי׳ ס״א נהשאצס אוס נ( אחר‬ ‫לכ״ד לחוש לזה רק חיכי למשוענד לאחר לא מסמן וכאן‬ ‫חנוח לא חחגודדו נשמש‪ :‬אס שיין ננהנ״נ שמספלליס כו‬ ‫לא שייך וה וע׳ גמה דפליג• נירש׳ ספיח דגישין גבי הן‬ ‫קפרדיס ואשכנזים ואלו מניחין חסילין נחס־מ ואצו אין מניח׳![‪.‬‬ ‫דרבנן שיש לה נס סוה קנין נמול גס י־ל דכס מירי נחרשת‪.‬‬ ‫קני] נמור לשישנוליס חס תציא נהן סלגתא דגישין דף‬ ‫דף צ׳ ע־א פורה צ־א אמר חנח שהניאו נשמש‪:‬‬ ‫פיט עינ גני קלא דכתר ארוסין דהוה כמו הן לשם לף‬ ‫הסוס׳ דף י״א עינ המגרש שלא מדעהה ר״צ נצא ידיעחס‬ ‫פיט ע«א ר‪».‫‪TVEX‬‬ ‫‪100‬‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫במקום‬ ‫נמקוס‬ ‫י‪q‬‬ ‫פענח‬ ‫ציל‬ ‫‪V‬‬ ‫נמקים‬ ‫ציל‬ ‫ניי‬ ‫אוחא נוסך אותה האיך נוסח מ .‬‬ ‫לף ייט עיל שורח נ׳ אחר תנת חאיש נשמש‪ :‬מימלא‬ ‫לף מיז ע״א שורח י׳ אחר תנת ששיר נשמש‪ :‬ונן‬ ‫עותרח אשתו ונדל םן דקדושין דף נ׳ עינ מ! שמיא‬ ‫איש גני פסח ים דף פיח נמיש לו ננר•‬ ‫ולף ״ג עינ ווף ״ד סוא‪.‬‬ ‫מחמת כםיז טעמים הוכרחתי ל.‬‬ ‫והעיקר כי הכחינח ננש‪.‬אחר חכח ואח־נ נשמט‪:‬‬ ‫שס נניד שורת מיא אחר תנת לו נשמט‪ :‬ומה יועיל‬ ‫נחשקמה צדך ליס! צה כחונה אס רוצס לגרשה וננ׳‬ ‫קנק אמר פכנל קנוית לי‪.‬‬ ‫נל טי שגמצאים אצלו תשובות שקבל‬ ‫טנהיג אבא טארי‬ ‫הנאון וציקללהיה יואל נא בטובו לשלחם אלי לפי כתבתי‬ ‫הםו״ל‪.‬‬ ‫בגלר‬ ‫יא ]ל[־יך‬ ‫שם שורה ד׳ אחר מלח דדיקא נשמש וגילי מלחא זה‬ ‫דף ג׳ ע־א שורה י״ג אחר תנת אי! נשמש‪ :‬נס אישות‬ ‫שעם יק אחקנס שצ בדה׳׳נ דר־ג הוקן וכדועס שהסירו‪.מור השפר נעת ויצא לאור כיוטא ההילולא של נ״ק אאשויר הגאון הסחיר זצוקללה׳ה ייא‬ ‫אדר אי‪ .‬רו‪ :‬התשובות נעתקו שההעתקות שננייק זיל הניח אצלו טטה‬ ‫שענה לשואליו ונשארו בערבוביא נדולה ונםדדו‪ . א ט נינ‬ ‫יד אף‬ ‫כח‬ ‫מליאח‬ ‫מניאח‬ ‫ג‬ ‫נ‬ ‫ונאמרו ונאמת‬ ‫מו‪1‬ל‬ ‫״‬ ‫וסינו ‪5‬לא דהיני דלא‬ ‫סנתנאר‬ ‫םכמנמי‬ ‫יד שנת‬ ‫בט‬ ‫לי‬ ‫לי‬ ‫ו׳‬ ‫י׳‬ ‫נ‪ .‬‬ ‫דף ציא דמשמתינן צו שס יש שיעבוד צא מרום יכחיש‬ ‫לף ל־ל עינ שורה ״ נ אסר חנח להנא נשמש‪ :‬ומסרן‬ ‫וגס שס הוא לא דאת כלל רק מס דאמר דמאמין לא‬ ‫סצכחא ומה זה כיון דאמרינן דאלעחא דהכא‪.‬‬ ‫דף ת׳ עינ שורה מיש אמר תנת קדושין נשמט‪•.‬‬ ‫דף י־ז ע־נ שורה נ׳ מל־ה משיק עד סוף הסימן שין‬ ‫דף מיא עיא שורח ״ז אחר חנס שמשון נפמש‪:‬‬ ‫אחרי סוף ס״ ל־ז דף י־ט ע״א שורה ליד‪.‬יודפסו המשתהות בעוהי״ת אהד חלק הבא‪ .‬‬ ‫משנה דשם דף פ׳ ע״נ לאחר זמן אינו נאמן אס רק‬ ‫דף נ־ע עיג שיי סיע נחשונס שורס ס׳ אמר חנח אס‬ ‫נשאת ואס ארוסה מאי וליק שס דתוס רק זכות ולא‬ ‫נשמש‪ :‬סנס עיקר סגדר נאן דאס יצא סקוצ שיש לו אח‪.‬‬ ‫חנסילח חנירו אוחו מח וגס נאמח‪.‬‬ ‫ל ף נ־נ ע־א שורה א׳ אחר חנח נגש נשמש‪:‬‬ ‫ורק ע־י נעשה ואח׳׳כ כשנאו לניד לומר שסאשה מקודשת‬ ‫לפי הקריאה נשר ואס שיני נולאי צרינה גש אסר‬ ‫תות מעילים על עצמם דנלא העדים צא היה כלל קלוש׳!‪.

.

.

‬קיג‬ ‫מלול‬ ‫אלמנס וניכש• ממישלוס פינ דאין לנשיס גדל‬ ‫וילה ניסוי לק עם נעלס ונעינין דף פ־ עיא גני עיינ‬ ‫ואנמיל‬ ‫מ‪.‬‬ ‫יום‬ ‫נ׳‬ ‫מיון‬ ‫׳״ד‬ ‫נרכס‬ ‫דנס זה דומס לנימ אן אכן קייל כמיק דויי נסוספ׳ נני‬ ‫מרפי! ומינסק לס׳ ל׳ ילחק כיי עיי‬ ‫שסיח‬ ‫על ניס ובגדים סגדר כן לסנה‬ ‫גני נגייס ים נ׳ גדלים מ׳ בלמניס נהל׳ מנדש פיג דוס‬ ‫סוס מליאוס ממ ויל הנאה גדי מנריס ארי ולכך אסיר מן‬ ‫מפיש מיש וסרמנין למח עליו ונאמס סנס לנאויס מנואר‬ ‫לספך מינוי רננו נסן דסססיס וף ל׳ עיא‬ ‫גדי סחימ עצמן נו׳ לוקח מלוק‬ ‫נו׳‬ ‫סזינן‬ ‫ואמי שס‬ ‫נקרא‬ ‫לוס‬ ‫סנאס עלמיס אן ע׳ נמוקפ׳ נימ ונירש׳ נימ פיס דסנוסן‬ ‫מעומ נמלואס עיסקא לחנירו לא יקמ נו נסות ועלים וע׳‬ ‫נימ דף ק״ד ואף למפחי שיכרא שרי עחלוקמ שס וליל‬ ‫ניכ וזס לא עצם רק מבריח ארי כמיש סרמביס‬ ‫נונה ניס על מכונו דסוול וסיס גני מחו־ג אנל נני הנ׳‬ ‫ואין וזי.‬אולי חפ׳ן הי•‬ ‫להביא ראיה סן התורה ולא מדברי קבלה[‪.‬‬ ‫ג( בהך)דםנהדין דף ציא עיא( דנביהא בן פש־םא למה לא השיב‬ ‫לאנשי מצדים בתבעם את כספיהם כי נבר עלה ששק סלך‬ ‫מצרים וגטל )ע׳ פסחים‬ ‫לעל‬ ‫סופ יק גול כסום או משוס סמגונ‬ ‫ואיכ‬ ‫עיש נוס ומי נמיש סימנים‬ ‫ולעניין חוור ממערכי מלחמה שלהדשביא בחידושיו שהחינו תלוי‬ ‫״שמות•‬ ‫מנואל‬ ‫משים‬ ‫]א( ברבת שהחינו קנה בית אס מחויב לברך‪ .‬ ‫מאני מכנדוס׳ ומנואר נשאוראיג פ׳ נראשיס דרק מאני‬ ‫אומן נשנמ אנל לשופן נידיס אמול וק נגול נלס‬ ‫ושנסא‬ ‫וכן‬ ‫ממנס‬ ‫גני‬ ‫יסנסמ ושס הס סוס ממוניס‬ ‫סמיל וסנגדיס שלסס סס גינ נגול סואר שלסס והארכסי‬ ‫סלנס‬ ‫גני‬ ‫ניכ‬ ‫ולןנוו וננלל נינ ניסנו ליסנוס ויומא‬ ‫וף סיס עינ וקדושין דף ניד עיא לא ניסנה‬ ‫ועי‬ ‫נסגיגס‬ ‫וף‬ ‫״ו עיא גני אין כסיג כו׳ ונילש׳ שס‬ ‫וע׳ ננלליס וף לינ עיא ננ׳ סנאס מאכל‬ ‫עיש‬ ‫נוס‬ ‫ונילש׳‬ ‫סווס כו׳‬ ‫טנעס לילאוס‬ ‫שס מכיפ כן דיש נ׳ מיג׳ נגדם א׳‬ ‫נגדל ןשמסס נעליה[ «ה לשנס ו״ט וע׳ נילש׳ קלשין פיא‬ ‫דצלין ננויס מושיס גס ללגל ויש שס‬ ‫נפיא‬ ‫אס‬ ‫שנס‬ ‫עליף או לגל וע׳ נסיס׳ ניק וף "א עינ סג׳ נגויס יש‬ ‫נסם גדל שסיח ולכן נפססיס דף ל׳ עיא חס ליינו של‬ ‫פקס אמלינן ססיס עשאינ נשאו‬ ‫נוס‬ ‫ססילס‬ ‫לסנס‬ ‫נילש׳‬ ‫ונלים‬ ‫וגני מגעל יש‬ ‫שנס תיו גני סנדל המשוער‬ ‫מנואל שם לגני מנעלים איצ שיה״ לו לשנס אסלים צא נמו‬ ‫לאשי‬ ‫סלמניס ויל אשל סלכם‬ ‫דמם ומבואר בערכין דף כיד עיא וע״ ננו יפה סמלם‬ ‫נשסנס‬ ‫נעשס‬ ‫סומניס זיל גני הנ׳ דאין וזק ממקומן כסנ גיכ‬ ‫]כ[‬ ‫ונעשה‬ ‫דס־ל‬ ‫לק אס ננס נעלים סלשיס אנל אס‬ ‫אך כן‬ ‫ביוקר עיש וע׳ נשנס דף ק״ג עיב ננ׳‬ ‫נול‬ ‫נ י נ י שאלסו על אויוס הספלים של דפוס סקלועיס‬ ‫וסנלואיס‬ ‫לשולפן‬ ‫חיו‬ ‫סן ישנס י־ל דאין מצילין‬ ‫סוס‬ ‫מסלוקס שס ומאוו סאלכמי נוס ואף וגני שס על נשיו‬ ‫מנואל שנס וף קיכ מינ וגלם שלי זס לק שם ולק שס‬ ‫אמו נסונ דיפ נמסיקס שני גווים אמד‬ ‫סמציאומ ואסו שעיי‬ ‫סמליאוס ואמו‬ ‫זס נפסל ונמנטל סשאל לנן ]נכצ[‬ ‫נסיק גס נים אסוי דנויס שעיי זה נסקלקל סשאל אנל‬ ‫נשם‬ ‫מל‬ ‫ולשיטמ‬ ‫נשיו‬ ‫יננו‬ ‫יק מממס סמציאוס ואכמיל נזם ואף‬ ‫סלמניס‬ ‫זיל‬ ‫דממיש בסל׳ יקסיס נמס‬ ‫ומנואל כסנו מין ישלף לא ליל מין פפיז מסמס עיז וק‬ ‫אינו‬ ‫מאמין כלל וסוס כמו כוסנ שאל דנמס פיש נוס‬ ‫ונאמס יש נוס לסאלץ סמס מסך דסולין וף " נ‬ ‫ושנס‬ ‫דף קטיז ואכמיל אן כאן כיון ולמדו נסם וכן סספללו‬ ‫נסם‬ ‫גפשס גנלםס גדל חשעישי קדושס פ״ סלימוו ומי‬ ‫נסן ומנילס דף לינ גג׳ סלויוץ ונלמניס פ ״ מסלי נדפ סיד‬ ‫ומנואל נירש׳ דיידילם‬ ‫‪ wr‬יש עלסם קדושת נסיכ ]וכן מנואל‬ ‫גמזו‬ .‫צפנת‬ ‫חלק‬ ‫‪no!™ n*«-‬‬ ‫שני‬ ‫פינ‬ ‫הדיוק בנה בית חדש וקנה בלים חדשים ורבנו יונה נדם קנה בית‬ ‫בוה תנן בסוטה דף מינ א׳ המנה ואי הלוקח ואף על בית‬ ‫נ(‬ ‫לעני! שהחינו.‬בנים ‪ ft‬יף ניט‬ ‫של‬ ‫ושיך נדי שממה נמנעליס מדשיס עיש נוס‬ ‫אן זס סליא נסן מסלוקס ישנס וף סיא ע״א אס מנעל‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫ספרים‬ ‫פענח‬ ‫נשאל נגדים שניו דף ק״נ דף עיש וע׳ נכסונוס דף סיס‬ ‫סימן א־‬ ‫הנקר וםה נהינ‬ ‫ב‬ ‫דף פיו עיב(‪ . שס וק ניס וכן אשס‬ ‫סדפס‬ ‫וכן כלם‬ ‫שמחס ונאמס אני אומל דסילש׳ לא ליל לויי לק‬ ‫דוכנן פליג׳‬ ‫דמס‬ ‫נאומם מלים גס וננן לאין חווליס וסיס גני מחויג‬ ‫וע׳‬ ‫וף‬ ‫ודו‬ ‫סוכס וף כיו מינ נמיס׳ גני מוכמ‬ ‫נלין וניוש׳ יניק וף ליו נדנ‬ ‫ווננו‬ ‫ובגדלים‬ ‫אן‬ ‫ואנמיל‬ ‫מס‬ ‫וסיס קנס ומנין לו אן עיכ צליכין‬ ‫לונלי‬ ‫כאגמון‬ ‫סגוול‬ ‫וננו‬ ‫כמוסו‬ ‫אנו‬ ‫לנוף‬ ‫נכימ.‬‬ ‫ויל נסל' מלוס‬ ‫פיא גני‬ ‫נמית מנגו׳ אשתו ואכמיל וסגס גני ניס לא שיך וס יק‬ ‫הנאה‬ ‫גני‬ ‫סוציס וסאיכסי נוס הינס נסן וכסונות וך‪ .‬ ‫נדפסים‬ ‫ובלואים‬ ‫הקרועים‬ ‫והרנה פעמים נדפסים נם עי׳ איי אם דינם נלא נכתבו‬ ‫כקדושה ויהא מותר לשורפן נמו כרכות דשנת דף קפיו‬ ‫דנשרפין במקומן וכיפ נם‬ ‫הרסנים‬ ‫בפיו מהי יםוהית‬ ‫דאםור לשורפן דק בנכתבו בקדושה‪.‬ייי‬ ‫וגני‬ ‫הנאה ואקלי והנס נאמס גני עלני‬ ‫המלחמה יש נ׳ נוייס ע׳ סוסה וף מיו‬ ‫ווין‬ ‫ואין‬ ‫ווף‬ ‫מינ מני‬ ‫נלל סס ללין ווקא ניס לא ניס ססנן ונוי‬ ‫וכן כיס לא ס' אילנוס וכן אשת לא מסויג יליכא שמסס‬ ‫וף ס׳ מינ וכן כסנ סלמניס ויל אנל נני‬ ‫כמנוא׳ מיק‬ ‫סני ווק אין סולכין למלסמפ ממש שס ממין כל סני וכן‬ ‫סן‬ ‫ומסויג‬ ‫וקמכי‬ ‫שס ליל משנשאס לאסו וסוס‬ ‫לא‬ ‫נגול כמו אלמנס לכסיג ולכן מסלק שס נגמ' מן משנס‬ ‫לגמי דננמ׳ ממעש מן סדשס שס קא׳ אסני דאין ווין כו׳‬ ‫אנל נמשגס ליל מחמס איסוו ובן מוכס נספוי נזס ונוס‬ ‫מונן ניוש׳ סוטס שם ויליף מן מס דאמו שס ונפל ניס‬ ‫וסול וננאו אין מווו סיס למגלש אשסו ונשאס ולמס לן‬ ‫וה לק ושם קאי אף אהני דלק אין הולכין וסיל לסילש׳‬ ‫תשובה‪.

‬‬ ‫יוס ב' ניד איר תלסיס וודגסק לסרב המדיף ובקי מפלפל‬ ‫ומברר שמפסא נמסוליל נסע נ״ רב נאירקוססק‬ ‫קנלת׳ מנסנו וסנה לנוו וין ניר בינת זמן ננ׳ מצום לא‬ ‫יספיק‬ ‫והגליון נהן‬ ‫סזמן‬ ‫דפונין זף מ׳ וסתה דף מיז‬ ‫נסוכף ומרנין פס נת״ וממוות וסזפפ׳ ]סוף[ נרנות וברכות‬ ‫דף ליו מ״כ ומנמוס וף פיס מינ ותום׳ דף מינ ע׳נ אן‬ ‫בקיצור כ ן דיש נ׳ נדרי ומן אס סומן המצטלף או סומן‬ ‫סנקודס וכמו דסנס םר״ן נורים וף צ׳‬ ‫מינ מסתפק פס‬ ‫ננ׳ מר לאמו לי אס יכול סכס להתירו‬ ‫מצות פיפ‬ ‫ונאמס‬ ‫מבואר‬ ‫נימין‬ ‫דף‬ ‫קודם‬ ‫ניפ מינ ננ׳ פלימ פלא ניתן‬ ‫לנירושין דלאמר ומן סוס ניסן לנירופין ומ׳‬ ‫מחלוקת‬ ‫נהן‬ ‫דרנ ושמואל נכורות וף מיס ננ׳ פם״נ מה הוס קווס ל׳‬ ‫יוס ופי במיפ הואטו ויל נספנת מל נהימ סוף ססחיס‬ ‫ננ׳ מצה וקודם הפסח מדין ציכא סמציאומ כלל ננ׳ מצה‬ ‫דקווס הפסת מוין ציכא המציאות כלל ננ׳‬ ‫ס־ל נהל׳ שנופות פ״ו היס דאס‬ ‫נוס‬ ‫אסור‬ ‫נשנע‬ ‫]פנופה[‬ ‫ומימ‬ ‫ונר‬ ‫פכני‬ ‫על‬ ‫סיום מימ מל השטעה מיומת לממר אן הגיר‬ ‫כך ודנו דאין הקפיוא פל הנקודה רק פל‬ ‫או‬ ‫סומן‬ ‫סמאומר‬ ‫המצסרף‬ ‫ומן‬ ‫הוה כמו שהוא פכשיו ניכ וא״א לומן‬ ‫סמאומר בלא הקדום וה!ה שסח אחי אבל ונר והקפיוא רק‬ ‫טל הנקודה פלונית או עדין אינו ופ׳ מפנית וף‬ ‫אס נירו קיום לגזרתנו‬ ‫מה‬ ‫ואכמיל‬ ‫ווה‬ ‫״ נ פיא‬ ‫הכוונה‬ ‫נהך‬ ‫ופיווטן וף מ׳ פינ שפ והנ׳ המולה הקפייה רק על פיו‬ ‫ננסן או שאר מועויס לא מל סומן של כך וכך לק סנקווס‬ ‫שה נווא׳ שין נלכת הומן צמצוה אנל נל״ה ויס־כ ]מספק[‬ ‫שם ומסיק ונס וה לדיון הוה‬ ‫קפייא‬ ‫מל‬ ‫וצליך‬ ‫נקווה‬ ‫לבלך ומן והנס ננ• פםינ נהך ולב ושמואל וכן ממן נסוף‬ ‫פסיויס פס נינ אס סצילוף סומן של ל׳ יוס או הנקווה‬ ‫ונימ ויפ נזה אליטת נוול אס פויה צאתל ומן אס וס לק‬ ‫ננול תשלום נפנול הפנל או נמפן משם ואילן ]ומט[ ונימ‬ ‫כנון אפ הוסיפו פל הסלפיפ וצוין ליתן נשי‬ ‫הספה‬ ‫ומן‬ ‫נמנואר נכורות דף כ׳ פיא מקלא פיפ אן פס לק להספס‬ ‫פל נטאיס נמו ׳מוקא׳ אנל להספה פל מלכות אין כלום‬ ‫וכן כחנו התות׳ כתעוס דף י׳ פיא ואכמיצ‬ ‫פכיפ‬ ‫צליך‬ ‫לימן צסספה הינ• דממן סס־נ וסינו אס הקנופ היס קודם‬ ‫ההסשה‬ ‫ורק לא פוה או ואמיכ הוסיף כיצד משלם ומאד‬ ‫האיכתי‬ ‫ננ׳ הן ומנינה תשלומי!‬ ‫מה‬ ‫ונהפלונתא‬ ‫כס׳נ‬ ‫ולאשון או זה נום וכן פליט טלש׳ נבי יו‪ 0‬פטמ של פצלת‬ ‫אס הקוננוס שין לאנשי משמו או לכל הכסניפ נמו נלנל‬ ‫נפינ ומנינה ועול יש מה נמס מקומות ופ׳ פלכין וף ׳״מ‬ ‫פיא נט‬ ‫פ ו ן נהינ פיש נלש״ ותוס׳ וטלש׳ נתונות »״נ‬ ‫ננ׳ נשא אשס ופסק לזון נמה ס׳ שניכ ולא ונה ה׳לאשוניס‬ ‫וצלין ליוון לה שנים ]אמליס[ אס משלם כפי הוען של הפנל‬ ‫או כמו פכפיו ואכמיל וננ׳ מילה ניכ אס נול של ס׳ ׳מיפ‬ ‫סוא סצילוף או סנקווס ושס אמינ נתנסל וס‬ ‫הנול לנמלי‬ ‫מציאוח מוש מילה שלא ממנה אנצ‬ ‫הונל אין צו‬ ‫לק‬ ‫תשלומי! להומן ויש מה אלינות נדוצ מאו וקצת מומ נופס‬ ‫נמינולי יויא ילאה שם וכן למיד כשנת וף קציה פ׳נ ויש‬ ‫מילס ומיד הוא מל מיש מה נקלא אס נזמנו או לא וניע‬ ‫לירד‬ .‬ברכת החמה סנ״ח‬ ‫שנה לכ־ח שגה‪ .‬‬ ‫]אם מברכין‬ ‫ברכת‬ ‫שהחינו‬ ‫על‪.‬ס ומנואר ניק‬ ‫לף ייא עינ לסלקו מן ננסס אין מסשנין פיש ומיס דין‬ ‫נס‬ ‫פועל ושכיר םנעסינ ציין ליסן לסס בנויס אן אס‬ ‫יוצאן יחולו לכן אמל לסס מקנים שישימו פל ננסס אן‬ ‫יפרא׳ לא עשו כן רק לקמו בנד ים לפצמס ונאמס רסס‬ ‫לא רצו לצאיס לחילוס לנמט לק בנול מימ בק ליס‬ ‫ליהיכ‬ ‫ונסן‬ ‫לוינצלו מצליס מחלוקת שם נרכוס וסססיס‬ ‫כמציצה ני׳ ליל דקאי זס על ניות‬ ‫סיס‬ ‫ניכ וזס נא‬ ‫פישק ונטל מסס אנל גט ניס טענו מל מס שסס שאלו‬ ‫נמלויס וסטפס ומטאר נילש׳ סיל לליס‬ ‫ממן שסקניס‬ ‫אמל לםש שיצאו ממצרים סוס פל סנאי שאס יסא לםס‬ ‫עיע שגס סס יניסו חפשי ממן יונל ווס ליל הפסוק נפי‬ ‫ואלא‬ ‫רצייס על סלעס נו׳ ופל ננ״ להוציא ומס ום לק‬ ‫והוס סנאי ולכך טון שנזמן ילמי׳ סמוילו םעיפ שלסס‬ ‫כמבואר עלטן וף ]לינ[ ונססיק נתבטלה םיציאס מן מצויס‬ ‫וצריכים צהחויל הסענקס וזס מנעו‬ ‫ננ׳ מצרים ואנעיל‬ ‫יוסף לאוין לנ ושם סניל‪.‬ולפה לא נוכרה ברנה וו בשים ופוסקים‪.‬‬ ‫סימן ב׳‬ ‫שאלד‪.‬‬ ‫ואתיל‬ ‫דאין‬ ‫עני‬ ‫תשובו‪.‫‪4‬‬ ‫‪flifiX‬‬ ‫נירש׳מנילס‬ ‫שאלות ותשומת‬ ‫חלק‬ ‫הונא נסיס ס מ מס׳ שנס לאף סליסוס שממפללץ נסס‬ ‫אסול למוסס אף סנלאומ שלסס ומסלש נן סך דסנס ו ף‬ ‫פיא ]שיל׳[ פלומוס מיס מס לכן ידו לק ללין‬ ‫לגנזם לא נמו נסיק לק שלא יבואו לילי מיון ואכידל‪.‬‬ ‫]נ[ ננול סן לנטס נ׳פ סנס יש‬ ‫מס‬ ‫לסארין‬ ‫סלנם‬ ‫ונאמס כן לשישק לא נפל לק סניזס שלהם ווס נאמס‬ ‫קנו מיס לין וסוס נול הפנקס ומנואל נספלי פ׳ לאס‬ ‫וסמנק סעניק ליל נ׳ סענקוס נמו שסוס לישראל בעצליפ‬ ‫שסי סענקוס ועם וס‬ ‫נ׳ סענקוס שיש לפנל סנס נני‬ ‫יוצא ניונל מטאל נליס דף מ׳ עינ למד מיד דיש שסי‬ ‫׳ציאוס ריס ויסיכ של יובל מד פקפ שיענוד סמצאנס לא‬ ‫דין ושל יםיכ פקפ‬ ‫שיפנוו סנוף דעיע נופו קנוי וניע‬ ‫אס מומר נפשלס ]׳מיס[ נין ריס ליהיכ נשיכ וכן אס‬ ‫יונל לימלס או ואנמ־ל ונול לאו ניכ ציין ליס! נ׳ הפנקות‬ ‫לאסר‬ ‫‪ on‬מסמס שיענוד מלאנס ולאחר יסינ מסמס‬ ‫שיפנוד הנוף וסנם ננ׳ מצרים ניכ ‪ p‬וקודם טנימס היס‬ ‫רק‬ ‫סוס‬ ‫נימ‬ ‫לא‬ ‫לנמר׳ רק פל ומן ובזמן הים אז‬ ‫נשסהרירו לנמרי וסנה נאמס יש מה ממליקה נקדושין דף‬ ‫״ ז אס נוטצס סענקה מנפפיס ע״ש בזה ומאוד הארנח׳‬ ‫מס‬ ‫נזה‬ ‫ויש‬ ‫שיני נקרא דנפר׳ שמוה מאמר מקנים‬ ‫אמר שמלוה ולימן על בננס ינפ׳‬ ‫למ‪5‬ס‬ ‫בוא‬ ‫נקט‬ ‫כסף וזסב וסם לקסו שמלוס ולא על ננסס משוס‬ ‫דסרמניס זיל כמנ שיש סמנקה נס‬ ‫רק‬ ‫דאף‬ ‫מננויס מימ סליא‬ ‫נירש לפיל מס וח ננטס אס שין נדר נרכס אן נאמת‬ ‫דסקניס אמר שיקמו שמלוה וליסן על נני‪.‬‬ ‫‪ m‬מס סססקליס של נפ׳כ יש נסם קדושמ‬ ‫נםיכ וירו לשלמן ניליס[ וסראניל ויל פסק נסל' שנס‬ ‫קכיס‬ ‫‪n^Pfi‬‬ ‫טברכין לסה תגרע סשאר כדכת הםזנויח‬ ‫שפוסן לזםן[‪.

‬ ‫]כ( ]שוכר בית םענויס אס יברך תינף על קביעות םוווד‪.‬‬ ‫‪»1‬‬ .‬‬ ‫שין נוס ומן כלל ופי נירש׳ פסמיס פיי‬ ‫ונינ‬ ‫גני מופלא‬ ‫והלכה‬ ‫פייא ובהל' שגנומ ופסקי סוסי עלנין בסיא וניס‬ ‫וגס סזמן גלל צילוף‬ ‫לא״ סאנס נכירס וממי‬ ‫לעס‬ ‫יש נזה‬ ‫אפטלופיק מיש נוה ונפה״מ להלמניס ננלה ונינעוס נוה‬ ‫מנלכיס כלאים סלכנס כפי סלמיי! שלנו לא נפי סמציאוס‬ ‫ססעס נססילס מנלנים כ ן כ ן ונאמס נמוספ׳ סיל ללי׳‬ ‫עינ ומנסוס‬ ‫לף מינ ונהג״מ ניענ״ס פיא מהל׳ ציצים נוה ונס יהי׳‬ ‫נלפיא מסל' קדסיס מכיפ אנו‬ ‫יוס יוצל סמאולוס לק כשאנו מאים המקים שפס נגלאה‬ ‫נסנו הסוס׳‬ ‫ננלה לף סיא פינ גני לועג לרש יעיש והרנה יש נוה‬ ‫שלנו‬ ‫וכן גבלנס סחמס באמס עיקל סבלנס ]אנו[ מנלניס ננל‬ ‫ולי׳ וסס‬ ‫סיל לאשס‬ ‫םינס במפילץ עיש בערגק לף ‪ rt‬ופי במיז לף ביו מ׳א‬ ‫סוא לק נדל לעיון משאיכ לאיי של משה לננו מלאה‬ ‫מס‬ ‫ללימ וליי‬ ‫עסיע לקשילת סססילין וע׳ בסוס׳ מגחומ‬ ‫שנסנ נהל׳‬ ‫לאי׳‬ ‫אן באן יש נזס לםאלין דגס‬ ‫מלול אס הוס מקטן מלניש אומו הספילין לא מסני וע׳‬ ‫לבנו לאה סלננם נמואס הנמאס‬ ‫אף לנעכלמא לא משמע כן ומנלל‬ ‫לענלך‬ ‫נינ‬ ‫נסן‬ ‫עמלוקס לל״מ לף כ״ל אס לק ממנו צליך לומל מקויש‬ ‫הנמאס‬ ‫ומומו מיש אן נאן נוע‬ ‫נליח ציל >מן עיש אן וס לק ממן שם״ סנסללין‬ ‫מלומ לקלש מיפ סלאיס ל״ס לף נ' ועיש לף ניס ודף‬ ‫סלננס‬ ‫יום ה׳‬ ‫איל מרצימ דמינסק קנלמ׳ נמס מינ ימס‬ ‫סמלוס נדמ ועי נמיס׳ ספחיס דף פיח עיא גני שסח‬ ‫נימ מינ כזה לאס יקלש וכמיש םלמנ״ס זיל בפיית מסל׳‬ ‫של‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫א( עוד בדבר הגיל.‬‬ ‫]לה־ ר' תקפ סאיר נן משה ליפשיץ )שטקהלס(‬ ‫]נדבר קטן שלא הניע עדין לייג שנים עלמת ונתחנך‬ ‫נהגוזת תפילין חודמ קורם א‪ 0‬יוכל לברך[‪.‬‬ ‫או צריך להמתין עד ל׳ יום או יקבע תיכף ויברך לאחר‬ ‫ל׳ יומ כשיתקן דבר מה[‪.‬‬ ‫]עוד להג"ל‪.‬‬ ‫תשובה‪.‬וסנס נלכס סלננס לנו סנס נאעמ פשטם‬ ‫סלשון דנמ׳ רסנסללין לף מיא עיכ וכן מונח נילש׳ פיט‬ ‫לכלכומ מינ דכל ומן שנימוסף סילח צרין לנדן מיש לא‬ ‫כלש״ וכ״כ נומ קצמ נחינול׳ חיא נהלי נלכומ וכן מנס‬ ‫לש״ ל״מ‬ ‫לף כ״א פיא וסנסורין לף ״נ שיל לכאעמ‬ ‫נימיספמ לק‬ ‫״ד יוס ולא ׳ומל ופיש נמוס׳ אך‬ ‫סעיקל כלש״ ונמו לאפר נילש׳ לק לנע׳ שלנו סיל דסא‬ ‫ופליני נוס סנמ׳‬ ‫מנואל שס לללילן ללא עגלו לק נויו‬ ‫שלנו עם הירש׳ אס אולינן נסל סעציאוס או נסל לאוס‬ ‫מין יפמיש נוס כלכלי סרמכיס‬ ‫קלהימ פיא למשה‬ ‫כעס‬ ‫ויל‬ ‫אף לסוס שלא למניו‬ ‫בסן לעי( דף ליט ובנילוס דף ל׳ מינ נסן‬ ‫לאשסו סיתס‬ ‫לנאממ‬ ‫לף ליו עיא אן שס קא׳ לליע‬ ‫וממ״ש‬ ‫גני לפורס אסמלס נר וניועא לף מיג מיא גני מואמ מי‬ ‫סרס עיש נחום׳ ונפלס נוס וסלנס יש נזס לסאלין גבי‬ ‫הן לקמן שיש מ לפמ עיש הגרסא ובסיג‬ ‫לס^לין לכן נ ן אס אניו ישיע לו נקשילס הספילין או‬ ‫יוכל הקטן לנ־ך ופי נתוס׳ ניטין לף נרס‬ ‫הקטן ״ג סחוס חולש וכשיטס הרמניס נהל׳ אישום סינ‬ ‫ואו הוס מופלא סינון לאיש ונל‬ ‫להאוין נש׳טס הומניס‬ ‫נלריס‬ ‫לאסול ננלן מממס ללן סמינוס‬ ‫לא נקודס לא‬ ‫נזה ונהל׳ קיפ ולי נוה וע׳ בניטין‬ ‫פל‬ ‫לשנםם עומדים מלנמ כאיל! ט׳ שנס‬ ‫לף‬ ‫שאלה‪.‬‬ ‫למינון לא שיך לק נמקוס שכהיג נגלול בוס חינ ויוצא‬ ‫סמקלשץ החולש ומאול סאלנס׳ מס נםל׳ קלסימ‬ ‫או‬ ‫‪PI3P£‬‬ ‫״ני‬ ‫!‪J‬‬ ‫סיו! יוס מנוס ופצלמ מוציה דוזיגםק קנלס׳‬ ‫מינ ועס עטלידנ׳ הגדל כן לסימן לא שין‬ ‫לק אס נהיג נגלול‬ ‫קושל ומגיס הוה מלנל‬ ‫חינ ויצא‬ ‫ספטוו‬ ‫אנל כיון ליקט! הוא‬ ‫וקטן גס אס הוה עימ‬ ‫סמניח והקושר קסן וא״כ לא הוה הנסה בדין ולא אסםל‬ ‫לברן‬ ‫ומין ניומא‬ ‫דף מינ פיא ננ׳ קסן ואשה מסיעמו‬ ‫עיש נסוס׳ וסוס׳ קדושין‬ ‫דף‬ ‫ליו עינ גני אשס להא‬ ‫אנס לונשס מדי כהונה וסוסי נדה‬ ‫מס‬ ‫עניפ אס‬ ‫דף נרא עיב וניע‬ ‫אין גלול מסיעו לא‬ ‫ינון הקטן עד‬ ‫שיגדל לינ‪.‫צפנת‬ ‫למיד נ־נמומ דף‬ ‫נלילס‬ ‫שאלות ו ת ש ו ב ״‬ ‫חלק‬ ‫‪ ya ya‬דודלמ שלא ממנה מומר למול‬ ‫נ י נ מאי ונאעיז וס סלגהא נק אבי וי*י שנס‬ ‫ל‪ 1‬קליא סוף פיא אס לני לאין לו ומן אם אין לו ומן‬ ‫וכמו שלא ממן או סימל ומן ומאי להארנסי נוס ואנמיל‬ ‫סס״ נערנין מסמס צפרא‬ ‫ווה ניע נמילס ואיצ למיש‬ ‫לינוקא ואנמיל ונאמס מנואל נירש׳ נרנוס פיט ס־נ‬ ‫לנס‬ ‫״נ‬ ‫לוצה סנס נאמה ססוס׳ מלבין דף ציו וריס‬ ‫דף לינ מסילין לקטן לנלך נגדל חינוך ומי נלנומ דף‬ ‫מינ‬ ‫ניג‬ ‫עשמצ‬ ‫מיש‬ ‫קלסיח‬ ‫ללש!‬ ‫מקילש‬ ‫א״א‬ ‫נלא לאי׳ וכן כסך‬ ‫לועי־‬ ‫למפן‬ ‫מענו‬ ‫שצא‬ ‫או נשנםס איצ או צריך וע׳‬ ‫סנסללין לף י׳ מ״נ וכ״מ מס ומלכי! לף נף ווס מליא נינ‬ ‫סלל שאנו אימליס אף לוס לק מנסג לק וס ננל שאי!‬ ‫אנל‬ ‫מקלשים סחולש‬ ‫ממן קלס״ח‬ ‫סלל‬ ‫סוס אועליס‬ ‫לפלסם שסוא ליס וכן אמלינ! כסוכס דף ניד פינ נני‬ ‫שיל של ל״ח ונירש׳ סוף שקלים וסמנים פיכ נכי קליאס‬ ‫ומגילס‬ ‫ליס‬ ‫לומל וע! כיון‬ ‫פינ וכימ מה ואכמיל ולכן לנו איא‬ ‫לליכא קידש‬ ‫כל׳ח‬ ‫מימלא‬ ‫לק‬ ‫ומאוד‬ ‫סאלנת׳ מס‪ .1‬‬ ‫שאלד‪.‬‬ ‫משיק ח׳‬ ‫לף ניס ועונין לף ניה מיש נוס וע׳ נימ לף <דו ואנע׳ל*‬ ‫סימן נ׳‬ ‫לף נינ‬ ‫עיא ]גכי[‬ ‫סימן ד׳‬ ‫‪ vp‬קרא משוס‬ ‫סיח‬ ‫סמוך‬ ‫לאיש נהל׳‬ ‫ונפפל׳ פ׳ נשא ופי מטות ואקלר יוסף לאוין לנ לפה הניל‪.

‬ ‫נ(‬ ‫ההפרש בין ״טנדיל" בפתה‬ ‫שבת ויו׳ ט להיל[‪.‬‬ ‫סימן ו׳‬ ‫בית ססנן וקסם פיניק׳ סוס ק לינה אמס פ׳ נומניס‬ ‫נהל׳ שכירוס פיו ונסוספ׳ ומחלק שם נין ]שניסה[ ללינס‬ ‫ובן מנואר נידם׳ מעםרוס פינ סינ ונמשנם שם גני קבע‬ ‫]אם יש‬ ‫ואיכ ״ל דזס אץ מליו שס ]עשוי[ לדירס ופטור מן מזהם‬ ‫דאליכ מכיס ׳ססיב נעסינ כמוווס ולא שיין כאן לומר‬ ‫סונס סדר כמו נשכירוס ]מיו[ ונימ דף קיא ויףנ ופסחים דף‬ ‫שלפני העמוד ששם ניכ עלעקטרא‪ .‫‪ rrbmv‬ותשובות‬ ‫‪0‬‬ ‫]נ( נדבר עוווס יוס שנר ססס לדידן דק״״ל סיום שכירות‬ ‫יותר מלי עיין ו״ס דף ‪1‬׳ ועיז וף כיא ומנחוה וף מיד‬ ‫ושנס דף קמיס ונרמניכ בסל׳ שכירת צריך לנוך ומי נימ‬ ‫דף קיל ודי נום יוסף וטי סולק וף ק*׳‪.‬ ‫]נ( נילש׳ שנמ פט״! מיג אימא זה סגול מחילו לעסוק‬ ‫נתולס ונפסקמא לליכ ממלק נין מיס והיא לא ׳למל‬ ‫נשנס‬ ‫לק‬ ‫באכילה‬ ‫ובין‬ ‫נטהינ‬ ‫]ג( גדל מגלול !מגליל דאמד הפסיק‬ ‫דהס •למדו נםנס.‬וגר הלכ של יאיזי או‬ ‫לכבוד נהיכ לא להאיר‪ .‬‬ ‫למפשרות דלינס לא קנע ישניסס קנע וע׳ ניק דף ״ י‬ ‫לפונדק סיא ]עשוי[ מתיילס ללניס ונקלא רשומס עיש נזס‬ ‫י ׳ ישם כיק וקייל שכירוס ליומא ממכר סיא נימ דף ניו‬ ‫שאלה•‬ ‫למחית‬ ‫באנשים שטכרנים נורא מאורי האש‬ ‫ולמה כהכדלה סומכין על‬ ‫יעוסדיס רחוק מהגר‪.‬‬ ‫השיק ינםה־א מברך כל אחד הלא כיד‪ .‬ואם יש לנרך על גר‬ ‫כאשר עומד לפני ניתות על עיניו סגקש ברכת רפויש[‪.‬ואס סנרכין על נד עלעקטרי‪.‬‬ ‫״לםניול• בחולס כין‬ ‫תשובה‪-‬‬ ‫יום ב׳ נ׳ דריח מחיש סרצ״נ דוזינסק לידיד׳ ס׳ ר׳‬ ‫איס שי' שליס ונדנה קנלמי מיכ והנה נזה‬ ‫מדר אס שכר! לשנה ינוימס לא רק ללי ׳!ס !דאי מיינ‬ ‫במויוה ובנר יש גזה להאריך נגדר סתם שכירומ פ׳ ת‪1‬ס׳‬ ‫מנמומ דף מיד יפ־ז דף ניא ומילין דף ק" ושנת דף‬ ‫קורס ונאמת פשטת לשון הנמ׳ דדיה דף ז׳ מינ דמיה‬ ‫לי יוס ופיש נימ דף קינ עינ וקיא מינ ונסוספ׳ נימ‬ ‫סיח וחוס׳ וף פינ פינ והס היו משלמים כל חודש‬ ‫ונרמניס נםל' שנירות פיז פליג כס פס הראניו בזס‬ ‫וגדש׳ כסונות פייא מיש בזה אך נאמת עיקר סגור כאן‬ ‫דיש גימ נין גדר מצ‪1‬ס של מזוזה נין גדר חיונ של מוווס‬ ‫הה ניע לנדנה דהנה לשיטס מיד ניימא דף ״א גני נית‬ ‫ספציס וניס סאוצרוח וננ׳ ניס הנקר עיש דחיינ שה רק‬ ‫נדנ סיינ ולא מצוס וע׳ נסוס׳ מנמומ דף מיד פיא דמונח‬ ‫םס דסיצ דנים הטציס פעול ולא ליל פטול רק דלינא‬ ‫מצום ונאמס גני פינוקי אף אס הדל נס פטול מימ‬ ‫נעסינ ׳סח״ינ נמזוזם ולא גרע מן נימ הנקל וע׳ נמנחוס‬ ‫וף לינ פינ גני של ניס מוגנז וכמנואל ניוש־ ססיו‬ ‫ומגילס דאף ‪0‬ם אם קנמ מוווס אקול ליקח משס מיש‬ ‫לכך סס ]עושיס[ לק נסליה נמקל כדי םיסים ׳כוליס‬ ‫למולם ונאפס עיקל סנול מי שננם ניס לפשות פוגדק׳‬ ‫אס זס נקרא נדר ניס דירס וע׳ עלנין דף סיס עינ‬ ‫וםיו ודף פ׳ גני פירונ ופיג פינ ווף ]פיס[ עינ גני‬ ‫שני‬ ‫&‪n^P‬‬ ‫סוס כ»וו שיצאם מרשוס םנפסינ אבל נסונדק׳ לא שייך‬ ‫זס ינס אס לניס שס נינ לא גרמ מן ניס הנקר ואף לשס‬ ‫ליל שסנקר ]סשס[ של נטסינ משאיכ כאן והלנה יש לסאריך‬ ‫דזם נאמס שני נדריס ונן נמס ומקשס ניומא דף ״‪6‬‬ ‫פינ ננ׳ ניס האשם וניס סשוספיס ימי קדושין דף ליד‬ ‫ינן מס ]ימצויך דיניי[ נירש׳ נרניס פינ על לף נ׳ נני‬ ‫]קטנים[ במזוזה יהרמניס ]מפרש[ לנדר חינך יכן הסיס׳‬ ‫שס יפרנין דף צ־י פינ עיש אך מירש׳ לא משמפ כן רק‬ ‫דליל פל סניס וסיני אס ננס ניס לקטנים נלנו אי‬ ‫לנשיס יכמי דמנואל עינין וף סיח ימנחוס דף לינ אס‬ ‫‪ 01‬סיינ נמזוזס אס ‪ 01‬נקלא ניס לילס לסוס לק‬ ‫לצנימיס ו‪1‬ס צליך ]ליניי[ יסלנס יש לסאליך ‪ 013‬וייל‬ ‫דאס שכל דילס מנינ קיינ מסיס נמויזס תמיר מאס‬ ‫שנל מישלא׳ דנינ מלנד דפמיל אין פליי שם דילס !פ׳‬ ‫נעלנין דף סינ לא שמס וילם ונן ]בנקים של נינ[ נן‬ ‫פ׳ מילין דף פיא פינ נסיס׳ יפ״ שישלא׳ שכלה חל עליי‬ ‫השס וילה ישם ]בנד[ יאיכ היס מסית יכם״נ ממלקיס‬ ‫כמיס׳ גימ רף פימ נגי לקומ נםלימה ימעשל וכיכ‬ ‫ממיסי נכילימ דף ״א פינ והלנמ יש למאליך יאיך סיל‬ ‫לליי נמול׳ן רף ק״ יוף קל־י כנולית שאולה פעילה מן‬ ‫סציצימ הא מוא מיל ומונמ סלימ כיא נמנמומ וף ל״מ‬ ‫ודף מיא !איכ סנפמינ חינ להטיל נס ציצימ אך נימ‬ ‫אכ נימא וטלימ שאילס מיינ נציצית הוס צויך משואל‬ ‫למטיל נה ציצימ שלי ו!קא וט׳ נסוכה דף טי ואכמיל‬ ‫ינזמ מכיס כך גדל מיונ ׳‪ 0‬עליו מכף לקנו* מזוזה אך‬ ‫מצומ לק לאמל ל׳ יוס ומימ כיון ששכלמ לזמן יומל מן‬ ‫לי יוס צליך לקנופ נמ מזוזמ מיכף ושוב צליך לכלך‬ ‫!באמת ננ׳ מזוזה כקיום שצ סמצומ נס לאמל שקנעמ כל‬ ‫לגפ ולנפ וסלנם יש צסאליך נזס נדנלי סיליש׳ סוף‬ ‫מגילה גני מזוזה ומפיצי! מ׳ קולס ומיש סלמבים זיל‬ ‫נמל׳ נלכומ פייא ה־נ ואכמיל.‬אומרים א׳ םנרך |‬ ‫לבלן משוס ברונ עס הדרת מלך‪ .‬‬ ‫]א( אם זוריף לבדך על קביעת םווזה בתוך שלשים יום‬ ‫נדירה שכורה!‬ ‫ב(‬ ‫היכן נזכר טחזיל כזה ״בקושי התירו לדבר דברי‬ ‫חורה כשנת".‬‬ ‫משונה‬ .‬‬ ‫סימן ה׳‬ ‫שאלה‪.‬ ‫נכסוניס‬ ‫יא׳ היא‬ ‫נגניאיס ימי‪-‬יאל שנס דף קטיי וקטין דאי! קולין‬ ‫נכסיניס נשנס אן סמנמס כו׳ וכן סוא נילש׳ סיד‬ ‫דמגילם ולכך אין קילין מנלמ אסמל נשנס מממס בסונים‬ ‫ואכמיל נום יוסף לאוין לנ ופס סניל‪.

‬‬ ‫חרנגה הוה נזגית‬ ‫ולא סרכנת מזנית רק שכיכית וצריך לעשר מכל דגל‬ ‫שיך ניינ עם‬ ‫ודי ית׳ ישלס לו לפואה שלמה וילאה וינליק‬ ‫מיל׳ ור״ל‬ ‫דזם‬ ‫לנימ להנה‬ ‫ננ׳ מעשר ושניעיה סוה נל מין סמעורנ שס סרטי‬ ‫עושי. צריך ליתן‬ ‫נא הנאה עם‬ ‫פיסי׳‬ ‫המלוה כאחת אף יאנה הכרחית ינס הא מנואר פסחים‬ ‫לף נ״ר ע׳׳א לינ׳ הוציא נניו ונ״נ אף לאסר שכנר יצא‬ ‫וע׳ ישי׳ כהונות לף ח׳ פיא וע״כ לזה כמו נינת מצום‬ ‫ע׳ ריס לף כ״ט עינ אך‬ ‫נאמה‬ ‫והנה‬ ‫וכרכיה‬ ‫האור‬ ‫דף‬ ‫זה‬ ‫ניכ‬ ‫"ל‬ ‫תליא‬ ‫כמנוא׳ שם‬ ‫רנינ שאני‬ ‫נהך פלונסא פססיס לף ק״ג‬ ‫מי קוים‬ ‫נא קולס אך מ״מ‬ ‫אס נשמיס או אור לסנאמ‬ ‫כשמים י״ל יסוס נדר ]מצוי[‬ ‫נזנחים דף ל״א ואנן ק״ל נשמיס קידם והנה סך‬ ‫עם לא שיך זס יק ניר‬ ‫מלוה וע׳ תוספי נרנות‬ ‫עשיה שהיו ני׳ עושי.‬‬ ‫]גולם שננרא עיי ספר יצירך‪ .‬ ‫ב( בסית שנפלה על הניסה אם מחויבים להתענות.‬ ‫נ(‬ ‫בדין הלל של ז׳ דפסח ואנב יבואר טעס לאמירת הלל‬ ‫בליל פסה אהד תפילת ערבית של אניש[‪.‬ ‫ניל ידידו‬ ‫וננעי לוחוח עיש דאין על זח‬ ‫נדל ונחתי עיש נזה וסאלנתי גזס גחיגול׳ נג׳ סן לעיז‬ ‫לאנן קייל דנשמיס תחילח מוינן דוס לא חוס מליח יק‬ ‫לאו‬ ‫לי‬ ‫ה׳‬ ‫כיו‬ ‫עניד‬ ‫ניסן חרפיז‬ ‫לנריו‬ ‫דתינקק לידידי סרנ סממלנ‬ ‫‪1‬אנ‬ ‫נ״ עכמנו‬ ‫קנלמ׳ כפס וסנה לנאר נום סקצר סוק אך‬ ‫כנר ידוע‬ ‫כמסול״ל‬ ‫סיס‬ ‫מיק ססוס׳ ערובין דף ציו ע*ב וריס דף ל*נ »*א וג*ק‬ ‫לף י ו מ*&״ מנילס דף ״נו »*נ יכ״ד‬ ‫ומענים‬ ‫‪pp‬׳‪o‬‬ ‫מ‪0‬נ׳‬ .‫חלק‬ ‫צ פ נ ת‬ ‫שאלות ותשימו!‬ ‫ת ש ו ב ה ‪.‬מהו לצרפו למנין עשרה[‪.‬‬ ‫סימן ז׳‬ ‫נפ״ע‬ ‫כמו נתרכנה מזנות ווס סנלר דסנסדרין דף‬ ‫לא‬ ‫ס״ז מינ דנמס מינ מיס עיש וכאן אף מעשה‬ ‫לילף‬ ‫סקדושיס‬ ‫ש׳‬ ‫היולל‬ ‫לשס‬ ‫כוי‬ ‫יום‬ ‫ד׳ 'יא‬ ‫נעיס‬ ‫ועיש‬ ‫דף‬ ‫זה מציאות וזה לצו ]נינ[ נזמן‬ ‫הוס‬ ‫סמדנל מי ׳אכלנו נשר ליל הכפל כזה וזה איל שוס מיקון‬ ‫ונענפו‬ ‫עיז וניתנו ל ה ‪ 0‬שליו לזה לנל הטעון שסיטת‬ ‫כמנואל ניומא לף‬ ‫מיס‬ ‫עינ וכן סות צליך כקיס ואו‬ ‫נזמן שישראל נמדנל הוס יכוליס לכסות נעפל תמונל ע׳‬ ‫תוק׳ חולין דף סיס עינ עיש נזה נמצא‬ ‫זת‬ ‫תשמיס תות‬ ‫כן‬ ‫דנשי מן‬ ‫מציאות ולכן סוס קסק ננמ׳ דמנמות‬ ‫לף ס״ט עינ דיולא נו ]נהיל[ להוה מליאת נמול ימימ‬ ‫נעומל שעוריס כהינ‬ ‫וכן פס‬ ‫דודא׳ לא‬ ‫יצא מחמת לשס קצור‬ ‫ציין שיסא עליו דין סלש לאיסול קולס הנאת‬ ‫עומר ואף ]ישס״ל[‬ ‫למן ניכ סדש כמכואל מנחות וף‬ ‫פינ עינ חלא ישס פסק סלמניס זיל דאינו מעככ וגס‬ ‫דזה נדל עצס הלני ונני ]נסיל[ לק נדל מעלה‬ ‫והינה‬ ‫יש להאלין נזה אכל היכ׳ דננלא ע־׳ ספל יצילה אין‬ ‫עליו שוס נדל מציאות צולם ליין וזה‬ ‫פס‬ ‫סלרי‬ ‫לעפריך‬ ‫יוסף‬ ‫דאמל נסנהללין‬ ‫עיש ואקצל כן הוא תנדל ידידו‬ ‫ראזין‬ ‫רכ‬ ‫לפה‬ ‫סניל‪.‬‬ ‫סימן ח׳‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫דולש‬ ‫מכתנו וסנה עיי סך לכלבות דף‬ ‫יש‬ ‫לסאליך‬ ‫נוס‬ ‫סיס זאנ ני׳ קנלס•‬ ‫נינ נסך דניש ונים‬ ‫תלנס עיקל‬ ‫גלי נינת סאוי דקייל‬ ‫כרכות דף נ״נ ע״נ אין מחזלין על שאול מימ עיקל יסודס‬ ‫סך לפסחים דף נ״נ ע״כ מפני שתחילת כריתה וצריך מימ‬ ‫וכנר הקשו‬ ‫יאות! לאורה‬ ‫הסיס׳ פסחיס דף נינ עינ‬ ‫ללמס לא ענרנין מסמת נרכת הנהני.‬‬ ‫]א( כנדרי קטן. עיש נוס‬ ‫וכן‬ ‫ננח אחת ע׳ מייכי פיק כיסיי סדס‬ ‫‪HJJ?fi‬‬ ‫וחנה לא סבץ מם שאמלהי לו אט אמלחי על מה ששאל‬ ‫יום ג׳ ח׳ תמוז וסא׳ שתא תלפיס למינסק להינ סחוינ‬ ‫טונ וכוי כמוהלליל‬ ‫שני‬ ‫נרונ‬ ‫פיו‬ ‫דוקא‬ ‫אס‬ ‫בחולין‬ ‫עיש וכיון‬ ‫בנדר מה שחקרו אס מלטלף וכלומח וחשנח׳ לו דאינו‬ ‫גנדר מציאוה ואין עליו דין מצווח ואינו גן בריח ולא‬ ‫שיין כלל לנדל צירוף גשוס דגר ני זה רק נדר סיבה‬ ‫עיי קהל יצילה וסלנס יש להאלין גנדל סך להוליוח דף‬ ‫יי עיא נג׳ ננע׳ נשפים‬ ‫דף ]ל״ס ע־ג[ ננ׳ ]המטליא[ עיש להוה הלננה מאיזו‬ ‫פלטים אך ע " כשסיס והגליס‬ ‫מנואר נתיסס׳ סינ למעשלוח‬ ‫לנן‬ ‫ננדל נהנה ומחמח‬ ‫נניא שוב לא‬ ‫'יסף לאוין‪.‬‬ ‫למינסק לידידי ס׳ ר׳ אלי׳ חיס ניי קנלסי ע׳נ‬ ‫זה‬ ‫סיז עינ ולא הוס כסך דשנהללין יף ניס עינ נני נשל‬ ‫יום‬ ‫סיין יוס ו' של מנין חשלוע׳ עצרת סרציא‬ ‫ע"‬ ‫מימ אין עליו נדר מליאות הרכנס‬ ‫מזנית ואין עליו שס אדס ולא נס שס‬ ‫ש א ל ד ״‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫תשובו‪.‬ ‫ממש‬ ‫נו‬ ‫נילס‬ ‫לף ל״ס לשל עיז מותרת וריח ע׳ נרכות דף ניג נתרצס‬ ‫לחריח חוטא ורק לאחר שתעלת תמרתו דכנר נעשת מלוס‬ ‫פקחים‬ ‫כיו‬ ‫לף‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫מעל ועי נחום׳ ישנים יומא‬ ‫] ס ן [ שס לף ס׳ אס יש מפילס נריס מתחילם ותוס׳‬ ‫דמ‬ ‫־‪1‬ר‬ ‫עין‬ ‫׳׳ב‬ ‫דף‬ ‫וכ׳מ‬ ‫עיכ‬ ‫נוה וע׳ שית דף סינ עינ‬ ‫מחלוקת אס יש נריח לנד עכים מציאות משהו או‬ ‫לא‬ ‫וע׳ נתוק׳ עין דף ס״ו עינ ונס על‬ ‫שלסנת‬ ‫לנד לא‬ ‫עיקר‬ ‫תלנר‬ ‫אס ‪1‬ת‬ ‫מנרכינן‬ ‫כמנוא׳‬ ‫עכיפ‬ ‫נגמ׳‬ ‫נדר מלוה רק כ״ז שלא והנה אין מנרך או להפך דסנאה‬ ‫דאף‬ ‫כאן‬ ‫דאין‬ ‫נו‬ ‫ממש מ״מ מנרך ווה תליא נדר״‬ ‫ורנא נרמס דף נ״נ עיכ אס לליך יאותו ממש או ככדי‬ ‫נירש׳ פית לכרכות מנואר לאותן העונין‬ ‫שיאותו וסנס‬ ‫ענסס ננר ל״ל‬ ‫אמ. ותירצו ללא שיך‬ ‫לנוף ונשמיס עדיפ׳ ע׳ כרכות דף מינ ע״א סנשמס נסנס‬ ‫כו׳ ריל דסר׳ קייל דשלסנת לכיע אי.

‬‬ ‫]נ( ננול הלל נז׳ של פסח לשיפח סלמנין זיל היא חונה‬ ‫פ־פ וין חה מנואל גנמ• ופםחיס‬ ‫וף קייז וישלא'‬ ‫אמוו סלל נזמן הנמ של ק״ס ונאמח הנול‬ ‫נולי סלל ואיש מיש המומ׳ נלכוח ׳*ל מס‬ ‫נ׳‬ ‫נ ן ויש‬ ‫ומנלך לקלוח‬ ‫או לנמול וע׳ סוכה וף מיז פינ מיש נחומ' מס ונאמח‬ ‫אין הפילש כלל כן הלל של ״ט הס ננלל קליאח פלשה‬ ‫ופיפ ויח צליך ווקא שיקכא מנחוניס ונכחניס נוית נמו‬ ‫קפל אפסלחא ומחלנמין ניכ כמו ומנואו מנילה‬ ‫פינ‬ ‫מיש‬ ‫כי‬ ‫דף‬ ‫כ׳א‬ ‫זה קויאה ממש ואז נול וילנ חליא נהן‬ ‫ומנילה וף כיל עיא כלי שיפסוק המחולנמן כ׳ וין קליאה‬ ‫יצוין לוקוק נויוק יפה נמו נקלה׳ח ומפסיו נספמימ של‬ ‫נחוניס‬ ‫פ׳ נינ ל ף ״ד פינ פיש נחוס׳ נוס נטפמיס שצ‬ ‫חיליס ויישצי וע׳ בקדושי! וף מיס פיא‬ ‫ננ׳‬ ‫קליניא‬ ‫פיש‬ ‫]נדיוקא[ ונלמניס שס נזה ולכן אצלינו ניו.‬ ‫דנר־ו‬ ‫אנצ‬ ‫כלום‬ ‫אחיכ או רק ספטיר מגזסינ וגס יש‬ ‫מה כמהני למפלט ווס חגימ גיכ גני נזיל‬ ‫עינ‬ ‫ננ׳‬ ‫מקיף‬ ‫מיש‬ ‫נזיל דף ניז‬ ‫גתיס' מיש מננלי אן נכלי סוס‬ ‫כמאן וציתא משא ־כ קסן ילק קטן פסול ססולס לא‬ ‫אין כלל נן לטח ימא־ הארכס׳ נזה‬ ‫סירס‬ ‫דנלממ‬ ‫יוס‬ ‫סנדל‬ ‫אס‬ ‫דקטן‬ ‫דף מיז פינ יכן נילש׳ מנילה סיד מקשס‬ ‫מל הן משנה דשס דף כיד נני דססרי סמשנס אס סירס‬ ‫מל שמע עיש דניע נין הניא נ' שפרוס וריל כס״נ קודם‬ ‫גמר סשפריס ‪ p i‬נירש׳ שקלים פיא יפ׳ב ננ׳ שקליס ימי‬ ‫מנסוס‬ ‫דף צינ‬ ‫נגי קנון לא יקמון וליל ‪ qfe‬אס הוא‬ ‫נזה ואכמיל וסארכמי מה נכי הן‬ ‫דליה דף לינ ופלנין נני סינן קמן להקוע‬ ‫מיש ננוסא‬ ‫מס שיין למקימס דדק לשמיעה אנל מקיפה שלו הוס דק‬ ‫ננח נפלמפ ומס מינן מה ונן נני חצי מנד דלעצמז אין‬ ‫מוציא סוא משוס דענד‬ ‫כסמור של‬ ‫שמוינ‬ ‫מיע‬ ‫נרע‬ ‫מנשיס דנשיס חלין כן ונענד דיליף לח כוי ר־ל דעל סני‬ ‫דנריס הוה נמו] ישרא׳[ ועל הנ׳ רק עדיין נור נכרי וסוס‬ ‫כעננח ונרמ מאשס ואכעיל ועי נמה‬ ‫ססחיס‬ ‫דף‬ ‫ליג וליש‬ ‫דפלינ׳‬ ‫לינ מינ נני דרך רחוקה מנואר שס דאס‬ ‫יצא נפטר חיינ נפסח לנ‪-‬ע אף דהוה פטור ופמיש רננו‬ ‫נהל׳ נכנוח פינ הינ ואס קרא נמקיה ולא יצא וליל‬ ‫כיון דאיצ לא פטל ועי נמומ׳ פיז וף ליו גני מפנסיס‬ ‫שלא קנלס אס חחענמ אס יצא יוי סנדל עיש נוס וע׳‬ ‫נינמומ וף סינ נני פנוס ונחנייו פ״ש אן שס לא ויל‬ ‫ויצא לק ל״ל יאיא לקייס כיון שיש לו ולא‬ ‫׳מקן כלוה‬ ‫נמס שישא אמרח.‫‪]"O&Sk‬‬ ‫‪8‬‬ ‫שאלות וחשובות‬ ‫חלק‬ ‫מסלי נרמס ותרי דף ירח פיא עיש ולממן מרם ננלמחו‬ ‫נרכזח‬ ‫סינ‬ ‫י מיש‬ ‫דף‬ ‫מהל׳ קיפ‬ ‫וסנס‬ ‫הרמניס‬ ‫מזונן‬ ‫ויל‬ ‫פסק דקטן שיכול לאכול כזימ ]שוחסין[‬ ‫ונס נן םיהיס נן דמיו כמו סן‬ ‫נינףן‬ ‫נסל׳ קיס‬ ‫דף‬ ‫סיד‬ ‫דםוכס‬ ‫מינ‬ ‫דף‬ ‫ימי‬ ‫פינ וקדשין דף מיא ע״נ ומ״מ‬ ‫סקק נפיד סיס דאס ססריש קוים שיניא נ׳ שערוה לא‬ ‫מסנ׳ לק דלא נדחס עיש דאין נע״ח נדחין וזה נאעמ‬ ‫פוה בעיא ניוש׳ פיא דסדומומ הינ ופיינ דינמומ ופסק‬ ‫דאף‬ ‫בפיס ]סיז[‬ ‫דקטן שהנדיל נין פסח א׳ לפסח נ׳‬ ‫מיינ אס שחסו עליו נאי פסול ונפסל ולק בנדל מנין‬ ‫ונדליס‬ ‫לא מדר ]של ס׳ ניא[ דססתיס סיס וניסין כיד‬ ‫ליס וסמאל נילש׳ פיס דססחיס לקטן יש לו ענין ונימ‬ ‫לאס שתש לשס קטן שאין מניו ססיל והוס נל חיונ עיש‬ ‫לף סינ ע״א ונן נאמת לכאולת ענואל נססחיס דף פיס‬ ‫לקטן יכול להפרש צעצעי פסח או עכיפ לממנימ לאמל‬ ‫שם ננ׳ אמס סענליס לאם נממנומ על ססח אסל הוה‬ ‫שני‬ ‫מופלא סמון לאיש מימ לא נר וימה ונס י*ל נמו נממיב‬ ‫יש‬ ‫ומאו‬ ‫להארין‬ ‫לסיל לסרמניס זיל נהלי שננוח ננ׳ שפיח‬ ‫קסן •וסר מנן ס׳ יש מליו חיונ קרנן רק לרין לחמסין‬ ‫על שינדל וימיי נן דעמ וט׳ נמלי טומאמ ממ נני‬ ‫מנוס‬ ‫יומא‬ ‫ועי‬ ‫דף‬ ‫מלול‬ ‫מינ עיא נני םזאס מחצקמ ‪0‬ס‬ ‫סרפנים והראניד זיל ננרםמ הנמ׳ אס קטן שים נו דעמ‬ ‫או שאין נו דעח וכן חן מחלוקמ דינמומ דף קיס‬ ‫ע״נ‬ ‫למיד חליצס קטנה כשדס עד כעס ולמסקנא דוקא שמניע‬ ‫לעונמ נדריה עיש וכן סן מחלוקמ‬ ‫דף מיו‬ ‫דנוה‬ ‫ובמשנם מרומם זס שם נ׳ מחלוקמ דסרמניס‬ ‫עינ‬ ‫סיל שישה‬ ‫נ ן דםא דקייל מופלא סמון לאיש מםימ זס רק נן‬ ‫׳*נ‬ ‫או נמ יינ אן לא מניאס שעלומ שם אף דלכל סדנדיס‬ ‫סוס‬ ‫עימ לקרבן ולנדרים סוס נלוליס ויש עוד‬ ‫קטנס‬ ‫מציאומ ]מיני[ מיגיע לכלל שניס ונס הניא נ׳ שערוס אן‬ ‫סס פולסים אז נםישלס משיעול נעשה נדל נדיל‬ ‫למפלע‬ ‫ולכן נשך דנסוממ דף צ׳ פיא נני קטן שהשיאו אמו‬ ‫יש לס כהונה מאחים לא כעו נשוטם‬ ‫או סלש שנשא‬ ‫כמיש‬ ‫כמונס‬ ‫לק‬ ‫מנס‬ ‫נילוש׳ כמיניח פיא יכן פסק סלמניס‬ ‫זיל‬ ‫נסל' אישומ‬ ‫אשם ואחיכ נחפקח דאין לה‬ ‫נפ״א עיש נזה‬ ‫אן מדנל• ססוםס' מוכח דגני קטן יש‬ ‫לח נחונס ר' וכגדל כגון אס‬ ‫גםאס קולס‬ ‫שמשערים‬ ‫נמשו כשיטיל ואח״כ נעשה כשיעור וכן נמנומה סליגי כן‬ ‫א׳ ליצ נן " נ או נמ ״א ואי ליצ נן ״ג נלא שפכומ‬ ‫ורימ‬ ‫ס״ל‬ ‫דרק עד שיניא נ׳ שעלומ אן מ*מ אף אס‬ ‫פדין צא נגמרו ורגרר נ ן דקטן קודס זמן צגמר׳ אז אי.‬ ‫זס ]מיחוי[ מיש ועינ היא קטנה נלא נ׳ שערום ומין מה‬ ‫דאס הנועל‬ ‫&‪37‬נח‬ ‫]נ( ננור מ״מ שנפלה פינ נימה ׳•ל דהוס כמו פצ כנש‬ ‫דזנחיס‬ ‫וף פ״ו ועיש וף כיו ע״נ וניומא וף מיס‬ ‫עינ נחוס׳ ונס עיקל הנול כיון וחזינן נליס‬ ‫טינ‬ ‫נני נטילת אדכלחא‬ ‫דמשוס שעשו ונל שלא יהא‬ ‫שיש מוטצ נו׳ פשו ייט שלא לממענוח חזינן‬ ‫נצון להמענומ ונס עחממ הזליקה‬ ‫דמיו להפן‬ ‫אצלנ!‬ ‫נפלש‬ ‫ספפק טפח נין הסימ לקלקפ ועי מום' מנחומ‬ ‫פינ עיש ונירש׳ נרכומ נזמ‬ ‫דף‬ ‫״ח‬ ‫וף‬ ‫ועי נרכומ‬ ‫נעי הנחה ומסן ומנחוח חזינן ללא הופ‬ ‫דיש‬ ‫דף לינ‬ ‫כיו סיס‬ ‫מקפיוין‬ ‫פיו‬ ‫לק מחממ נול וליקמ וצנן אי. החעניח מח חונח כלל‪. דאנו קודאין‬ ‫נעיפ יסור לנו לקרוס נפעמים וזה ריל הנח׳ נחעניח יף‬ ‫כ״ח ניחיו לא יחחיל ואס החחיל נימל ליל נ ן ורק נציבור‬ ‫כיון שיש ממונס מוחו לולנ נמו ומנואו מנילה‬ ‫וף‬ ‫ניד‬ ‫כוי שיפסיק המתוונמן אנל ניחיד שהחחיל מוכרח צנמול‬ ‫ואסור צדלנ נניל ולא כהואשוניכ זיל אן זה כק אצלס שהי׳‬ ‫קליאס ננחיניס כדת וצכן שסק הלמניס וכן הרייף זיל‬ ‫נהל׳ תפילה ונסצ׳ שנניס ונל״ף נינ לפיא‬ ‫דצלין לציבול‬ ‫שיהא להס נס נתיניס ונחוספ׳ סיף נימ לינא נתוניה לק‬ ‫דנימ להלל וכן למניליח לות ואיכה ישסיש מה ניכ קליאס‬ ‫וכמבוא׳‬ .

‫חלק‬ ‫וכמניא'‬ ‫לק‬ ‫נעים‬ ‫כתוטס‬ ‫וצלין‬ ‫יו״ס‬ ‫לנוך‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫ולא קתצת והוס‬ ‫ולא מנילה ולא מצינו נשוס עקוס שיהא זה‬ ‫נור מנילס לק סצויקיס של האשננויכ הסויקו נזה אך ומ‬ ‫שסוס ולא מצינו נשום מקום ]נום[ ואו צליך לנוך לקרוא‬ ‫סלל אנל ממן שלק נשטל יס אז‬ ‫מנםנ נמו‬ ‫מנלן לנעול וזס סוס‬ ‫נליל א׳ של מסת בנסיכ ומי נמנלתא פ׳ טא‬ ‫ו ב מ י שסמיה פיה ולש״ נונות וף נין מ־א ונילש' ססינ‬ ‫ותענית ואכמיל ומיקל הנול תליא ושליט לשי׳ ותומי פסחים‬ ‫וף ניו ממן שמיסת הפסמ אס לק למיס‬ ‫לף ס״ו וסוכה‬ ‫אמלו סלל נן שיסת הלמנ־ס והתיכו ונמוםפ׳ אן ושי• זיל‬ ‫פףל ונל ישרא׳ ווה לנו האניש אומרים וה ננסינ נמנוא‬ ‫נמ־ס ונילוש׳ יתוס׳ פםמיס ונן נתנינה אז אומליה רק ימו‬ ‫»ל הנס שילס ומנלניס לנמול ונפיפ וממאל נמס' םיפריס‬ ‫והיני‬ ‫ולזה ההלל‬ ‫מנונה וליל א׳ של פסח ננסינ צלין‬ ‫לומר גנעימה שיוס לא נטענדס וא וערים נסיפ וה הנול‬ ‫של מלל ובמנ־ת סלאשונים נסו גוה לנמלי לק מאניש ש״‬ ‫נצנצס נסס והיק ונבאו ולא יועו מה נבאו והנס לפיסת‬ ‫המוס׳ סוכם וף מיו עינ מס ואמו ימיו לא ׳תתיל ליל‬ ‫אס אילע נס לא לציבור וסנה מס מנואל‬ ‫דף‬ ‫גני‬ ‫ציו‬ ‫מגמ׳ וסנהלוין‬ ‫למלנס סמשלס שנסתם פיו כר מיש נלשיי‬ ‫ומה וה אך הגול כך וסוקיס םיל לשנס‬ ‫קהל‬ ‫דף‬ ‫הוריית‬ ‫וניע‬ ‫הי‬ ‫לא‬ ‫א׳‬ ‫נקלא‬ ‫נשים ואו כנל גלו משלת‬ ‫וניון שהלל‬ ‫טשנשים וא״ לומר שילה רק זה נו׳ של פסח‬ ‫צ־ל נדילוג שונ •כל ליגמו נעו כל ימיו וסוא‬ ‫פיו‬ ‫סתס‬ ‫ולא גמל ולכן נפשה מיו וה הגול מ״פ אן מס אני יוכל‬ ‫לנתונ למתננו נמוך פי נם אתה הית מסיו‬ ‫מנלה נ‪1‬מ‬ ‫לן‬ ‫כמונו היתי‬ ‫לוין מלולשי לפומומ ולוופ• ממולות אן‬ ‫נ׳ של של צינה כמו‬ ‫שמתפלל מלי ט קצת נונמ כ׳ פנפ‬ ‫תפונזס ממורנ לנמ וע״‪ 1‬הנני נונמ נמו נח הנ״ל‪.‬אבל‬ ‫כהיג דאיכא חינוך מצוד‪ .‬ ‫ב( בנדר אם איסור דרבנן הוי איפור גברא או חפצא[‪.‬‬ ‫ונס‬ ‫נאמת‬ ‫ודף‬ ‫ליו מינ ווף כ*ט‬ ‫של‬ ‫סל מל‬ ‫דנוסם‬ ‫איםול פשה נינ כן ללק על סאדם‬ ‫ולכן סיל צפלמנים וסיני עשס אס קלשס נטמוס יש לס‬ ‫נתונס וכן סיל ואי) ט סאיסול של סיוצא מן ססמא וכן‬ ‫ס יל לאם נמינמס סוה ינוס וםאסלוניס טעו נוס ומאל‬ ‫יש להאריך מם ואנ»ר‪3‬‬ ‫זאנ ניי תרש מכסנו קנלס׳ ומיפ נםוס'‬ ‫לסאלון‬ ‫פיג‬ ‫שאין זוכס נווכם וכן ננוו ומוסר לעסות םסורס נאיםור‬ ‫תשובו״‬ ‫סיס‬ ‫סיספמ[‬ ‫מ״נ וסססיס וף מיס וכן הן סלנסא ור״ ולננן ננ׳ משו‬ ‫ןהסשך להנ״ל בדבר קטן לענץ פסח[‪.‬שרי וקי דםתד׳ לטיש התום׳‬ ‫נגררים ליו וכיכ בתוס׳ דיה דף ליג גני תקיעת‬ ‫שופד דטשםע ראם יהא איסור עי׳ חיגובו אסור לחנך.‬‬ ‫פקמיס נאמת אין סטאול כן‬ ‫פס‬ ‫וסנס ענו נינ נ״ז שלא‬ ‫מינ ננ׳ נסרים שיפ נסס ד׳ וסוסי וף " נ ע״נ ווף ״נ‬ ‫]א( בס׳יש החום' פסחים דן« פיח עיא דיה שה נוי‪ .‬‬ ‫]נ( נגלל אם ללבנן סוס איסול גנלא ים נוס‬ ‫אטכוס‬ ‫גלול מ' נלמנ״ם נהלי מנילה ססטיז ונאמס זה יש‬ ‫מס כמאה סתילוס נש־ס ומאל סאלכת׳ נזה נסן‬ ‫י־ס‬ ‫גני‬ ‫לניצה‬ ‫טנילת ולד כטומאה נ״פ וגינוין וף פיא‬ ‫וף ׳•ד‬ ‫ולנגן‬ ‫ופי‬ ‫ססיים‬ ‫דף‬ ‫ליס‬ ‫וסלמנ־כ מסלק דאיסול הנאה נם‬ ‫סנון‪. תיונ לנמלי‬ ‫פסמ‬ ‫יוכל להגיא‬ ‫שני‬ ‫אם‬ ‫נ•‬ ‫׳גיא‬ ‫סנן‬ ‫ולמס‬ ‫לצם‬ ‫שמלוס‬ ‫וס‬ ‫שיהא‬ ‫והשיג לו‬ ‫כך להנה האלכסי מס למוכת מסוספ' פסחים פ׳ נסלא‬ ‫גני מצה ופסח ווס המציס נמשן‬ ‫סומן פל‬ ‫כל‬ ‫אכילס‬ ‫ססח ומצה לא נפסק וניל לגע ולגמ הוא מקיום סמצוס‬ ‫וכן עוכח נימנים מס ולכן אין‬ ‫מפפילין‬ ‫נל׳‬ ‫נדשסל‬ ‫הפעם בפיו כל ומן מלים אכילה סל ססםח והמצה‬ ‫עקינ' כל הלילה‬ ‫לף‬ ‫ניגמוס‬ ‫וללאנ״ע‬ ‫»יא ומילס‬ ‫נל׳‬ ‫עו מצום !נ״מ וכמו וקי״ל‬ ‫ענליו ווכל׳! מעננים נם ממן‬ ‫אכילה כן ניע אס יביא נ'‬ ‫שעלוס‬ ‫לאתל‬ ‫וריקה‬ ‫או‬ ‫נלילס ק!לם אכילס םונ אס לא יס״ נגדל מנין א״א לו‬ ‫לאכול מהפםס ולכן מנס א!סו ואכמ״ל‪.‬‬ ‫מס ומאל סאלנס׳ מס לגיפ ]גבי[ עבל כנעני וסנס זס‬ ‫מבואל גלפבים בסים פסל׳ מסס־כ וגל בלא קלנן אף‬ ‫לאסל פילס ופגילס ידו לאכול קלשים לא בגלל‬ ‫לק ולוס‬ ‫ונפיס‬ ‫ש‬ ‫‪k‬‬ ‫]פםק׳‬ ‫מגמ׳ לפסלויס דף סיח ע*א גג׳ משל עצעו ודף פיפ‬ ‫לא משמע כן ונייש׳ שם גום ומאל האונס׳ ואכמיל ומס‬ ‫יש לגאל דלך חלליש שאלם הגן מכם לסאנ ומיל• שהנן‬ ‫כגל גדיל נשטם‬ ‫עשיק ד׳ איל סלפיז למינסק לסלנ סמוסלנ וכדכמוסליר‬ ‫לין‬ ‫סולס‬ ‫לאנ‬ ‫אוכל מם בניו סקטניס הפקת ולא ממממ וניס נמצם לק‬ ‫נשלים לסאנ ובן מנו כנעני ניכ כן וע׳ נירש׳ סססיס‬ ‫סיח לסוס שם נעיא אם ענו משריש סקס סלא מלמפ‬ ‫סאלון‬ ‫כיק‬ ‫אן לא הניא נ׳ שמלוס וא־כ יש לו‬ ‫נ׳ עצום או שיסכל אצל סאנ נגדל שם לנ״א או שםאג‬ ‫ימנם אוסו ואה סאנ ׳מנס אותו שונ יסעד עססס שני‬ ‫כמ״ש ואס יאכל אצל אנ נגול שה לניא או אס יניא‬ ‫נ׳ שעלוס קודס ססת שני ים•׳ נצלן לסניא‬ ‫וסנן‬ ‫לאס‬ ‫וף‬ ‫פיפ‬ ‫ואעל‬ ‫שסאנ המנס‬ ‫לו ובמו‬ ‫לו סנן ]ולנך נקע‬ ‫סל׳‬ ‫כלין‬ ‫דסקמיס‬ ‫סך‬ ‫אומנו כגלםס הרמים[‬ ‫אינו ג.‬‬ ‫‪p‬‬ ‫סוא‬ ‫פכו״ם‬ ‫וע׳ נליסוח דף ס׳ מיג‬ ‫ננ׳ שיסמל דלבנן נסוק שאין טבל מיש וסונה‬ ‫ל ד«‬ ‫לזם‬ ‫עוין‬ ‫ממסינ‬ ‫נבססרל אין מגיא קלנן ולק אוכל נשטל שנפל לוגו אן‬ ‫דף‬ ‫סימן ט׳‬ ‫פענח‬ ‫»י‬ ‫למתננו כמוך לי מה ונפלפ שאתה מניו ומסיף ל״ל לכן‬ ‫אני מקצל ונא כיו ׳ליון יוסף לאוץ לנ ופה הניל אנקשן‬ ‫ה‬ ‫עשועני לו ליק לו יוקס ואכעיל‬ ‫מכיס‬ ‫נן‬ ‫ננ׳ •קס נל‬ ‫שאין ראיו לססענוס לא מנר‬ ‫בלל ואנמ״ל מה ובייש סלא״ש מ ל ץ ננלייס ווה‬ ‫לין של מורם לא ננול ונוס מלין אני קלס נסול׳ הצינס‬ ‫וסיקר סנלר להנה מטאר נירש׳ ינמוס סנףו סנוס ציא»י‬ ‫ניוס נשק ום בזמן שהקיץ וססודף נושקים זס ור״ל יסנש‬ ‫צינם פתיה טדי אלם אך מקן ומשלי למטאר שנס רף‬ ‫<רנ דיש שנסם חמס ונשמיס וצינס וע׳ ריס דן‬ ‫י ומדק‬ .

‬וזה ‪r p c‬‬ ‫יאשיכיסיי‬ ‫ח‬ ‫ין‬ ‫מני־ין‬ ‫לשימת סימנים זיל וזח גדר מוחא דשינושא טעם חזיר‬ ‫]שכלי[ מלכא אמי גדיא יא׳ יצחק אניני ע! הים שיבוטא‬ ‫ניק ניס סנחייין מוס׳ עיז דף ליס לחקן עשיי שדה של‬ ‫תפוחים כמו חזיי ננויוח דף ח׳ ווה הכול לקח ׳עקונ‬ ‫ייק‬ ‫אנינו נשעח םנרכוח ונשאי עשיו‬ ‫מכל‬ ‫ואז הוה‬ ‫יצחק מתפלל עליו ולא חועיל ועחיד מקניה‪] .‬‬ ‫עשיק‬ ‫שני‬ ‫ונינמוח ננ׳ יעוד ר״ ור׳ל וע׳ נכחונוח דף ל׳ עיא ננ׳‬ ‫סימן יי‬ ‫זכו לג׳ משנמה‬ ‫פענח‬ ‫לו‬ ‫דקטן‬ ‫נגיס‬ ‫מוליד‬ ‫ונחגיר‬ ‫אס‬ ‫יקטן‬ ‫שנחגדל‬ ‫א׳ל להניא ס״ש‬ ‫נינמוח‬ ‫דף‬ ‫גני‬ ‫ס׳נ‬ ‫!מיש נה״ג נהל׳ נתונה למ׳ד‬ ‫ע״ז‬ ‫פויר וסרנה יש להאריך‬ ‫יקיס‬ ‫נזה וכן נגדי חיס אף דעדין פטוי מן למוד תויס שנע״פ‬ ‫מ־מ כיון דגני ח״ח מלנד לימור סוה עוד מלוה ידיעה‬ ‫אס‬ ‫טי׳‬ ‫לימוד‬ ‫נזמן‬ ‫שלמד‬ ‫נגדלוח די נוס ונס נימ‬ ‫דגני פסח‬ ‫מירי שכני סגיע לייג שנס‬ ‫השיפוי‬ ‫נלול‬ ‫כיון‬ ‫שלו אז‬ ‫למסיע‬ ‫יק‬ ‫ולכך אכ‬ ‫דלנדר ידיעה‬ ‫דיך‬ ‫נ׳‬ ‫בשיש כני נגמר ״ל דסוה‬ ‫דסציג׳‬ ‫סלמנ״ס‬ ‫וסראניד‬ ‫סכיא ה״ז ננ׳ חינך עד שם מהך דסיכה‬ ‫פטרי׳‬ ‫רחמנא‬ ‫ותנוא עניו ניכה וחושי ע•!‬ ‫קנלס ונוס יש‬ ‫דפסחיפ ונימ‬ ‫שעיוח‬ ‫מסנ׳ מס שלמד או שיך נזס שפיי‬ ‫וחוספ׳ חנינס ונמס דמוכח‬ ‫רחוקח‬ ‫צא‬ ‫נימנ״ס‬ ‫ננמיו‬ ‫פיס שס‬ ‫ולכך א״צ וסינס יש לסאייך נזה פכיפ‬ ‫נדר מלוה ודי נזה ועי נמס‬ ‫נהל׳ אישום‬ ‫שה״ קטן יחו׳ לו ידיעה‬ ‫צנאי שאלת‬ ‫נפקחים דף ל״נ ע״נ למיד‬ ‫ומימ אם עשח פקח יצא‬ ‫דף‬ ‫ליד‬ ‫נני חעניח נצא‬ ‫נן חכם נהגיה וירש׳ םיי‬ ‫אס נחנדל כליל פסח אס יכול לאכול‬ ‫מפקח שאוכל יק ננדל שס לניח אנוח וע׳ נזיי דף ניט‬ ‫עינ‬ ‫ננ׳‬ ‫עוניא‬ ‫דר׳‬ ‫חנינא מיש‬ ‫יוסף‬ ‫נוס ואקלר‬ ‫ידידו‬ ‫יאזין‪.‫צפנח‬ ‫‪10‬‬ ‫חלק‬ ‫ו ף ״א ומ״חוס דף ניג פיא לכן‬ ‫פיטיח‬ ‫מכל‬ ‫כיוחר‬ ‫השנה‬ ‫ומאד‬ ‫נוס‬ ‫סאיכחי‬ ‫להשגסם‬ ‫נציך‬ ‫לכן חחםלל נמנואר נינוח‬ ‫ומנילה ואקלר כיד ידירו יוסף‬ ‫אס‬ ‫אז‬ ‫שאלות ותשובות‬ ‫ראוין‬ ‫חקיח‬ ‫ינ‬ ‫הוה‬ ‫או עיין נשאר קלח אישור כמו חלילס‬ ‫דפח‬ ‫סניל‬ ‫דנר‬ ‫חיש‬ ‫כמיעוט המקפיד‬ ‫אס וס סומאס חדשס או עדין נשאר םס הראשון עליו‬ ‫וסימנ״ס וסראנד נהל׳‬ ‫מ׳ חולין י ף י׳ וכן יש מחלוקת‬ ‫דחויו לטומאס‬ ‫נליס פ ״ נ חיג גני נ״מ שנשניו ותקנן‬ ‫אס וח טומאס חדשס או עדין מייננן נשאי טומאה א׳‬ ‫ונימ לצירף סואות וע׳ נ״מ דף ניג פיא דאוריהא ודיבנן‬ ‫לא מלפרפ׳ ופי סונס דף ג׳ ומחצוקח מנאי נפרה אס‬ ‫חעמיר קלצ עצ נחני הקידש עיש נס״י משנה ג׳ וכ״מ‬ ‫נזס אין מספי וגס יש נ״מ נין דני האסור לכול או רק‬ ‫לסרטים ע׳ חוסי שנח דף קניז ע״נ ננ׳ חיומס ועי שנח‬ ‫דף מיג מיש נחוס׳ כחילק נין של חויס לשל דניסס עני‬ ‫וחקנו וע׳ גיטין‬ ‫פיד‬ ‫דף‬ ‫וינא אס עימ‬ ‫בסן דאני‬ ‫שחאכלו ננלח חוה במו שאיא לקימי עיש בזה ודי נזה‬ ‫הכיל וכן‬ ‫נייס שני דיבנן אס זה משליס לה׳־אשו.‬‬ ‫גדר העדר צא תיקון ולבך‬ ‫היקון לא יהי׳ לו כמנוא׳ פסחים ק״ח געי כו׳‬ ‫אן לחד‬ ‫של‬ ‫אן סקנ״ס לא הסכים‪ .‬‬ ‫כמבואר נפסקחא‬ ‫ונגמרא משקינן‬ ‫שננחנ החיונ על האנ וע׳‬ ‫נס על נדול וכך דכחונוח דף נ' ע״א שס מחמח מופלא‬ ‫הבכורים מלהתענות בערב פםח[‪.‬‬ ‫יף ‪1‬׳‬ ‫נגדר סך לקדושין‬ ‫נזם‬ ‫ניס ודף צ׳ דחינ ללמדו חורס‬ ‫להפך ואכמיל ענ״פ נך ננ׳‬ ‫סםכת אם תחשב הסעודה ״םעודת מציה" ג״כ לישטור‬ ‫דריכ‬ ‫ר׳ איס נ״ קגלח׳ מינ וסנה‬ ‫דף‬ ‫יש‬ ‫להאריך‬ ‫קסן שהשיאו אניו ונהך דינמוח דף ם׳׳נ‬ ‫]ת״ת של קטנים אם השונ וה מזווה אצלם ואם סםיםים‬ ‫הכול‬ ‫לעולם כמנואי גירש׳ ערלה וסוספ׳ ערלה ואקצר לססנדד‬ ‫הרגה‬ ‫טינ ודף ק״נ וסנהדרין דף עיו ע״ג אך כרמניס משרש‬ ‫ש א ל ה ‪.‬‬ ‫סימן יא׳‬ . וזה‬ ‫~ריל הירש׳‬ ‫עיני! קס״ג דאין מקנל שכר רק על אחד‬ ‫וכן‬ ‫נ׳ חלוח‪.‬כוי[ ירש׳ ספיג‬ ‫ינדריס‬ ‫וסבול‬ ‫יכלה‬ ‫שאור ואפרו‬ ‫יסיר לעולם‬ ‫וכשיטמ חרמנים זיל ושיניטא לף יכשר מ״מ כימ׳ ניסן‬ ‫קשס לנגעים כמנואר פסחים‪ .‬ק״נ‬ ‫קדושין‬ ‫דף‬ ‫מ״ט‬ ‫ע״נ‬ ‫וחזינן‬ ‫מנינע‬ ‫ע״כ וסוא מוחלס לעולם ואין לי שום‬ ‫מקנס ציעמ ממאיס וגס‬ ‫אפר‬ ‫נינוח דף ‪8‬׳ ע״א עיש מקרא רק חורח שס אמר‬ ‫נ״נ ע״א גני אפטיפוס ייק סיח וחסילין ומזוזוס ומניצס‬ ‫וי״ל‬ ‫נניי‬ ‫חינוך ואף דחפילין ע׳ חוס׳ נינוח דף נ׳‬ ‫דף‬ ‫ונסיכה דף מ־נ ננ׳ חינך נקס!‬ ‫ועיוני!‬ ‫ע״ב‬ ‫ליו‬ ‫צחסילין דממיס׳ לא ק״צ מחמח שמייס וכן נלימוי חויה‬ ‫שנעים ומזוזח ריל דניח שמיוחד‬ ‫לקשנים‬ ‫מזוזס וסינס יש להאריך נוח ומי‬ ‫יומא‬ ‫לריך‬ ‫דף‬ ‫לעשות‬ ‫י״א‬ ‫ע״נ‬ ‫ונססי נעס־ע נוס ואנמ־ל והינס יש צסאייך ננדי מצוס‬ ‫דצמדחס‬ ‫כנכס‬ ‫אח‬ ‫זס קא׳ עצ קטן או עצ ניול‬ ‫אס‬ ‫ונהך דקדושין דף צ׳ עיא נכי חנוך יאמי זס אגרול‬ ‫נינ דף ניא עיא הס שני נדריס נדר חינך‬ ‫לימוד ונמו להשיאו אשה‬ ‫ונדי‬ ‫וע׳‬ ‫חיונ‬ ‫דוה שייך בנדול וע׳ נמכלתא‬ ‫ס׳ משםטיס זיליף מקיא ייעוד דחינ להשיאו אשה‬ ‫ושס‬ ‫לדידן נקדשין דף ׳״ט רק נדול ונייש׳ הוס מחלקח נקישין‬ ‫ע׳נ ודף צ־ו‬ ‫חיח החיונ‬ ‫ולמדחס הוא‬ ‫כגדיס‬ ‫וכמים‬ ‫אסורים‬ ‫כמנה ננו‬ ‫אנ‬ ‫למה לא מהרן הנמ׳ דנ״מ נין נדול לקטן וננדר מכה ננו‬ ‫הגדול‬ ‫ואכמיצ‬ ‫יש‬ ‫והנה‬ ‫להאריך סרנה נפיטח‬ ‫נזה‬ ‫חרמנ־ס לס״צ נחלי קרכ! פסח ס־ס ס״!‬ ‫הוס‬ ‫מיד שישמ חמן מיקון כמו נומי וזה הוס מסילס‬ ‫וכמו‬ ‫אחיכ‬ ‫תינוקח של ניח ינן אין יתסיס איונ וכן מינמ נימין דף‬ ‫ואף דאז לא ה‪1‬ס חינ ד״ח ועי‬ ‫נם האפי אסיר לשיטמ הרמניס זיל וכן להכרימ כוי גס‬ ‫ילחק‬ ‫נמיש‬ ‫נין פסח א׳ לנ׳ אס שחטו עליו נאי‬ ‫ט׳ ניסן מרל״ב דוויגסק פסחים דף ס׳ נשכר ג׳‬ ‫מנילס‬ ‫רשיי‬ ‫דרק חורח‬ ‫דרק חורה צא נניאיס ונתונים ונן משמע‬ ‫סמוך לאיש ונ׳מ לסך דמכוח דף ח׳ ננ׳‬ ‫תשובה‪.

‬מובל נפומ נו׳ מיע מל על סנןהרומ גדר‬ ‫מלקו לנשיא ננלויס דף מימ ע״א עיא דסיל ואיל לזכות‬ ‫שס‬ ‫שנורו נינ וף ק׳ רנים שנורו‬ ‫נומרומ של ע״ה ושמא כיון לזה רק נורה וע׳ בריש‬ ‫במוס׳ מנינה דף ׳״ש עיב וכימ בזה אס כן מעיקר וכיכ‬ ‫הלמניס‬ ‫זיל וכן הגדר גבי למאי כיון לרוב עימ עעשרימ‬ ‫משוס וסוס כמו‬ ‫רניס‬ ‫גיכ‬ ‫ואז אין לכל ׳סיד סלק נעלם ועין טצס‬ ‫וננדריס‬ ‫נגוו‬ ‫דף‬ ‫מכומנ‬ ‫עיש‬ ‫ליש‬ ‫וף מיז מינ ונירש׳ שם וניכ דף •דג פיא גני‬ ‫ולא מסנ׳ נלמאי סיס וסלמנ״ם מיל‬ ‫לסלקו ננ׳ מעיל ויש נזה אריכומ נוול נמיש סרעניס‬ ‫למיג׳ לא מהני ועי נמנינם דף כינ מ״נ למוכס שם ללא‬ ‫נהל׳ מעולמ פ״א דנס נקלנן ליניל יש סלק לימיו מצד‬ ‫הוס‬ ‫זה רק‬ ‫נורה‬ ‫מהנ׳ מינו נני סהלומ‬ ‫בעיה‬ ‫ואכעיל‬ ‫כזס‬ ‫וכמו‬ ‫הנזרומ ובמו למבואר בערובין ושנמ וניבמומ םלכמ‬ ‫בגזרומיו ונ״מ‬ ‫כל‬ ‫כריע‬ ‫נש״ס אין מספר וכמו בילה יף ׳*‪ 3‬גני‬ ‫גזירה משוס הולאס אסור אף‬ ‫בייש‬ ‫אף להוצאמ‬ ‫גופמ‬ ‫מלמו לא מ י ל שהיא עלינול ונם אם ש י ן נוה‬ ‫ממנה כעו נשנועומ דף ״א‬ ‫דוה דק נשל לבים כעיש‬ ‫סמוס׳ נמנמומ וף פיו מינ ונמעילה וף‬ ‫בהן וניע דף קיפ‬ ‫גט‬ ‫לנ ניד‬ ‫״ ו ווה‬ ‫ניכ‬ ‫מפו ממא ועיש נהשנמ‬ ‫פ״‬ ‫מומל ומאי יש לסארין נזה כן הלין כאן לגט ממלל שנמ‬ ‫מסל׳ שכירומ ושה גיכ ליכא וין ו נ ו מציא דוס רק שין‬ ‫לין טון לנאממ לא שיך ט כלל גלי ניסון ולא גלל מסנ״מ‬ ‫בימיו סמוכר מקומו אנל באן סוס דק וכוס יעי נםוריומ‬ ‫יו‬ .‬‬ ‫נקלרה‬ ‫אן מיע אשינ לו‬ ‫נאמת לשיסמ נה״נ נהל׳ שמיפה דכעו‬ ‫דקי״ל מומר למלל שנמ נפרםסיא סוה עומר לכהימ ואין‬ ‫מקבלין קרנן ושחיפמן אמורם לא מסעם משש רק‬ ‫זטסמ‬ ‫אין נר‬ ‫היה‬ ‫ין‬ ‫לגלר‬ ‫ואף‬ ‫למוא‬ ‫] ו נ מ י ג [ ‪ /‬נמל׳‬ ‫קדושין כמנ לזח רק אם מחלל שנמ נענולמ קרקע דוקא‬ ‫ומוא ממממ לסנה רשיי זיל סיל‬ ‫נינמות‬ ‫לף‬ ‫סנלר‬ ‫מימ‬ ‫לרש*׳‬ ‫דנינ מלמה על שנת‬ ‫ע״כ וכנר מממו עליו ממומי שס אן‬ ‫לוה‬ ‫אמיא‬ ‫כמיל‬ ‫נכרימומ לף נו״ דדנר‬ ‫שישרא׳ אסור מהימ כססימ אסור זה נית‬ ‫נשנמ ומטאד טרשי פיס‬ ‫דיכמומ‬ ‫דוה יק קודם גזים יפי‬ ‫גויה‬ ‫גיא ישם סוס קוים‬ ‫‪p‬‬ ‫משא״כ לאסל ג‪1‬יפ ניפ מנ״נ ואף דססוס׳ לא ס״ל‬ ‫יס בוס להארין סרבס ואכמיל אן ורע אס קבל מל*‬ ‫וליין‬ ‫נפט ביד מסנ׳ כמבואר בסן יבכורוס דף ל׳ פינ‬ ‫לא יק מפיססיא וע׳ שס דף ליא פיא נוס מיש סגסיא‬ ‫ע״ל שאלתו מנס נאממ וס שין לרנ מעיר‬ ‫כן‬ ‫ובייש׳‬ ‫יו‬ ‫דף‬ ‫במיג לסנסדיק על וף ביו פיא אן מ*ע אס סוס ישראל‬ ‫אדר תרפינו ומינסק לס׳ ט אלי׳ מים טי‬ ‫סנס‬ ‫נפים‬ ‫ין‬ ‫מואר‬ ‫‪ M‬נני‬ ‫ממסילס לכמויקו ל׳ יוס מיש אן לרין לקנל נס מלנפס‬ ‫ת ש ו ב ד״‬ ‫כ׳ זה דנר סנונע לרטפ לא פרפ׳‬ ‫יס לסארין נוס »וסן ימיו‬ ‫מולק דף ו׳ וכלס‬ ‫]ס׳ שהוא סחלל שכת וחנותו הי׳ פתוח גיכ וכעת דמה‬ ‫עש״ק‬ ‫»י‬ ‫יק משוס לםוא מ י י כמו נכי א מ י ולא מסכו אצל גם‬ ‫שאלד״‬ ‫ייט‬ ‫פענח‬ ‫ו‬ ‫דמינו‬ ‫כינ‬ ‫דהינ׳‬ ‫שוסף ממו או גס נלמא׳ מוכח מסן לומא׳ פיו ואו אף‬ ‫שסמשש יש עימ סימקוס והגזלוס טכא ומאי יש לסארין‬ ‫נוס ע׳ חגיגה וף כיה עיש נומ אן מיע סשומפומ צטן‬ ‫מווסק׳‬ ‫לעשומ מלל‬ ‫לעלונין דף‬ ‫סינ לא לק נדגייס‬ ‫נעלמע יק שיחיס מקיום הדני וממיש סיאניל בםשגס‬ ‫נמל׳ עעםיומ פיפ סייג נ‪1‬ס ולק כן אס קנל נפנ׳ ניד‬ ‫אף שלא נתנוו לנו מה שנוהג נצנעמ כיק שיש לו שותף‬ ‫׳שלא׳ נשל וסשומפומ לא נגדל סעלעמ יק‬ ‫עקיוס כדמ‬ ‫או כיון שיש משנימ לא אנפמ לן אף אס פעמים נוגע‬ ‫בסין כיון שקבל עליו ואקצו כן הוא לויגא וע׳ נמוס׳‬ ‫מיז לף ליא ]וכ״מ[ לף כיג פ״כ ועין וף כ״נ גט כוסי‬ ‫אן נאמה אין סגדר כן כיל'לילו ׳יסף ואוי) לכ לפה סניל‪.‬‬ ‫סרס ומאד‬ ‫כוייס‬ ‫לעשות שותפות עם ישרא׳ כשר טוגות של י ן אם אפשר‬ ‫ליתן הכשר על יגו|‪. שוס‬ ‫תשובה‪.‬ ‫מלעיא למינסק לסרכ המופלג וכוי כמוסיו‬ ‫קנלמי‬ ‫הילש‬ ‫נ״‬ ‫וכ ]לודלאן[‬ ‫מכמכו‬ ‫נ״מ כין‬ ‫ומנמ לא סיפל לי ב! לק אשיב לו נקילל יש‬ ‫חוקן‬ ‫לי.‬ודין הגנאים והמתפללים לעניין‬ ‫ורינריי ס״ל כן ואזיל לשינומו נבורומ דף ל׳ עינ גני נר‬ ‫סכירת כהכ״נ[‪. עיה עיש וכן מנואר ככורומ לף ל׳‬ ‫אס ננו מממילס ממעומ סעיל ואו אין עלסס שמ שומפים‬ ‫ננו‬ ‫רמניא עיש כעהלומ עיש שוב לא‬ ‫ענני‬ ‫גני‬ ‫של‬ ‫פלוג ואף לברים דאין נוס‬ ‫משש‬ ‫כמו‬ ‫דענואר‬ ‫נמשנה‬ ‫לק של נכי המיל נגדר נעס״נ ואז סננא׳ מננחר‬ ‫ממיו הוה‬ ‫כמו‬ ‫הן ומגילה‬ ‫דף כיו ע״א אומסי׳ וידי‬ ‫פסרומ פיו מים גט אס מנר משס עימ לשמור אף שאץ‬ ‫וביב דף פ׳ עיא גני מד כיסא ווה‬ ‫שוס משש מגע‪ .‬‬ ‫ללננן‬ ‫של שנמ ונאממ יש מסלקת מנאי נמוריומ לף ׳״א גני‬ ‫שענונז דרבנן להכעיס אן הוס מומר לב‪»5‬מ עיש‬ ‫איסור‬ ‫]נגדר נהכ״נ‪ .‫צפנת‬ ‫**•יי*»»»»‬ ‫חלק‬ ‫סימן יא׳‬ ‫‪.‬‬ ‫שנא לקנל מון מלכד אמל מויס עיש והנס כן מנס כל‬ ‫דנר דומ רק מקנמ כללימ שם אי.‬‬ ‫עכולמ קרקע‬ ‫עיש וזה ריל גס ]סכע״מ[ כשיסת י רשיי לשנמ כע״ו ווה‬ ‫לק נענולמ קרקע אן מימ ללינא‬ ‫אין כן רק כל מילול‬ ‫שבמ וגס רש״ סיל ערובין לף סיפ לנס איסור‬ ‫שאלד‪. הובא‬ ‫עינ‬ ‫לבי‬ ‫נמוספ׳‬ ‫ע״! פיל להוה מתנו של ריג סוק! וסוס עליו לגני מסרות‬ ‫של ר״נ‬ ‫יום‬ ‫א׳ ניס.‬‬ ‫עצס לוס וכמו‬ ‫נע״ס שגזרו עליו לפמלומ והיא אף מנר שלא קבל עליו‬ ‫ומנואר טיפ׳ פינ דימא׳ לגס ר •ל אמר על עלמו שסוא‬ ‫ע״ס אלל פסרות עיש וכן ריש כ״נ סבה.

‬‬ ‫נמנ‬ ‫פס‬ ‫רק‬ ‫נומן‬ ‫שכולם מקימין סדנר ע׳ נרמס לף‬ ‫מיה ע״נ ננ׳ סן למל נל ליא‬ ‫וליא‬ ‫נו׳ לחילוק עדיף‬ ‫ליל לאו ניון דלא הוה נהם נלול שסם ינסלו אצלו שונ‬ ‫הוה לק מ ו ל לצאמ ואין וה ויע‪1‬ן וע׳ נל״ס דף ציד סינ‬ ‫ננ׳ נרנומ ומקיסומ סיש נומ וסאלנמ׳ נוה הרנה‬ ‫צא ליל שסוא מוציא לק כמו שסמפללו כולם‬ ‫ושי!‬ ‫וומ נקרא‬ ‫צימר‬ .‬‬ ‫הילם‬ ‫וסליטניא מל‬ ‫וננר הארכסי‬ ‫קצת הקלושה של סס״ס יסארון מ׳ מנילס‬ ‫סיק יג׳‬ ‫נ״‬ ‫פענח‬ ‫ינליטנא‬ ‫שם וכן‬ ‫וכן נססליס אס ליל סיס לקליא' ]לשין[ לק לציטל או‬ ‫םסליס ללמוד לשין לנל פלטיופ׳ נ״נ לף מ־ג עיא‬ ‫גני‬ ‫ריל גנמ׳ דגרכוס דף מיס סיג שאין‬ ‫נלכס וימין לשם‬ ‫יצא רק נגדר שמיסס לא נגלר גרכס וזס לא סוס נכלל‪.‬‬ ‫נםינ‬ ‫כיו‬ ‫אמן נמוציא ובן ליל‪ .‬הן וכלכוס דף נינ מינ וסיף‬ ‫ב( כהן דבדכות דף גיג גבי עניית אמן[‪.‬ ‫יצאו לבהנינ אחי.‬‬ ‫ס־ת לשמיעה ר*ל כן להנאה ‪ tie‬סוס מימלא וא״א לסלק‬ ‫סזכוס ועיש נלשניס דכהנ םילן לעיל אסלת מיש וריל‬ ‫דאז לא פנסנטל הזכוס לק שאינו פס דסיא לק מסמס‬ ‫שוס שיין לאנשי העיר והיא ככללס‬ ‫נמס לסלני סלין‬ ‫יושנ׳ מיל ה נ׳‬ ‫שס‬ ‫מכני‬ ‫עיש‬ ‫וטיס‬ ‫כריס‬ ‫ולש״י‬ ‫ועי‬ ‫סולין‬ ‫סעיקל כן ללמניין די! של נסיכ שיין לכל סמולס אכל‬ ‫ננלל קנינו סוס לק של ננ• סעיל ועי כיכמוס לף עיט‬ ‫נכ• חלב נמו גוסיז במקדש אס שייך חלק מונח וכן בהן‬ ‫לובסיס לף ל׳ נבי שינוי נמלים נלכל של ליכד אמא׳ לא‬ ‫שייך למיל‬ ‫נסוליוס‬ ‫ס׳ וכימ סל ושעיל לכל שבש‬ ‫דף‬ ‫נימא לאס שסט של שכט לשס וה אך גיכ משוס דכקנין‬ ‫סיא לק לסאל סשנט ולא לסצמוס ספיטיס ואכמיל‬ ‫והנס ע׳ נסיספ׳ סנהדלין שפינ לסא‬ ‫דלי‬ ‫צינול‬ ‫משוס שוהפיס אז אין לרוב‬ ‫הכל וכל מקום‬ ‫לכוף המיעט‬ ‫וצרין ססכס‬ ‫לסוס נדר צינור שס יכולים סרונ לכוף‬ ‫המימט ללא נרע מהן‬ ‫דנינ לף ניס מיא ננ׳ סרדכ׳‬ ‫משייע כו׳ ור״ל דנוסנ•׳ לסליכור והליכוד מושס צרכי של‬ ‫ציבור והנס‬ ‫הולאוס כהיכ יש גזה ב׳ נבריס הנצרכים‬ ‫דוקא לפציגור שם סיסיליס גטליס לסרוג ולנריה הנצרכים‬ ‫לנל אחל זס לק נלר םוספוס ואנס בסלים וסנה סרמג״ס‬ ‫בסל׳ םנניס פיס סטיו מפרש הן לב״נ דף ״א מינ ננ׳‬ ‫אחד מננ• מבוי שבקש לסחרר דריל לפיי שהוא מסויד‬ ‫פחמו למבוי אחר מ ״י וס ימיי סשאל לרין ליישן מס של‬ ‫מנוי‬ ‫חלקו וינוליס למננ עליו דשם סוס סמס על נל‬ ‫ננדר נלל לא ננרד פרע וסיס נל סוצאוס סניס סשייכיס‬ ‫כגדר כלל ופ" שיצאו ירבס סוצאס מל חאחריס‬