P. 1
Kehila TV 2011

Kehila TV 2011

|Views: 100|Likes:
Published by ComTV_Israel

More info:

Published by: ComTV_Israel on Aug 14, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2011

pdf

text

original

1

2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
הנשה םייקתהש ”םיכשמהב טרס-לילגה ישנא“ טקיורפ רואיתו םוכיסל שדקומ ןותיעה
ךרועה רבד תואלקחה תרש ירבד
הדוגאה ר”וי גרבנטור יאחוי
דקונ תירוא כ”הח
תיתליהק הריציב ופקיש םיבדנתמ תואמ
לילגב תובשייתהה רופיס תא
עירכמ דיקפת תיתליהקה היזיוולטל
רתוי הבוט תילארשי הרבח לש התיינבב
ףקותמ אל ןאכ ינאש תמאה
ימכ אלא , תואלקחה תרש יתויה
הכירעמ דאמו הל תפכא דאמש
.םכלש הדובעה תא
םינשב הכוז תילארשיה הריציה
.שממ לש הנדעל תונורחאה
,תנווגמה הריציה
םיטרס תללוכ
םי י ר טנ מו קו ד
םירפסמה םיבר
לש הרופיס תא
רופיס .ץראה
ללוכה ,קתרמ
יתוברת רשוא
רצואה .םוצע
הזה יתוברתה
חתפתמו יח
,תונושה תוליהקב
תוביכרמ רשא
הרבחה תא
ת י ל א ר ש י ה
ןמויק .תססותה
ן ת ו ח ת פ ת ה ו
תוליהקה לש
קודיהו תרימשב הנתומ ,תונושה
,םינושה םישנאה ןיב םירשקה
קודיהו הרימשבו תוליהקה ךותב
.תונושה תוליהקה ןיב םירשקה
תובר תויועמשמ ולא םירשקל
הליהק .ונייח לע תויטמרד
םיריכמ הירבחש רתוי תשבוגמ
החוטב הליהק איה הז תא הז
תינלבוס ,רתוי תדבכמ ,רתוי
היזיוולטל .רתוי תקפוסמו רתוי
עירכמ דיקפת תיתליהקה
תילארשי הרבח לש התיינבב
.רתוי הבוט
,יתליהקה ץורעה לש ותוחתפתה
רבחתהל םישנא רתויל תרשפאמ
ליעפ קלח תחקלו םתביבסל
םיבדנתמה לעו התוחתפתהב
,םידלי :הכאלמב םישועש םיברה
םיברו םילוע ,םירגובמ ,רעונ
.םירחא
ןעמל תוליעפה תועצמאב
.הליהקה תקזחתמו תינבנ הרבחה
םיצימאו םישדח םירשק םירצונ
.םינושה הירבח ןיב
םיאורש םירבד
םיאור אל ןאכמ
ייח רופיס .םשמ
דועית ,םוימויה
ת ו י ו ל י ע פ ה
תרבעהו תונושה
ינויחה עדימה
לוכי םיבשותל
ךא תושעהל
ץורע י”ע קרו
הווהמה יתליהק
ףונ תינבתמ קלח
בשוי .ונתליהק
ותליהק ךותב
תועצמאב רצויו
.היבדנתמו הישנא
םתוברת םהייח
לש םהירופיסו
טקיורפבגצומשיפכלילגהיבשות
אמגוד איה ,לילגב תורודה יאר
ןיינעהו יפויל תובישחל האלפנ
.הז ךרובמ דועית ררועמש
ךא גשומ הז דועית לש ותחירפ
ךירעהל עדת הנידמה םא קרו
היתועמשמ לע וז הריצי האולמב
.תונושה
ןאכ אצמנ אל ,רמול תבייח ינא
ןחינש תרושקתה רש םנמוא
םרות ןכ םג ,תיתרבח תושיגרב
.תיתליהקה היזיוולטל עייסמו
,םירצויל רמול הצור ינא
םיקסועה לכלו םיבדנתמל
תובישחו הכרב ואר ,הכאלמב
םיחקלה תא ורישעה םכלמעב
םירקיה םייתרבחה םייתוברתה
.יחל הכ .םכדיבש םיבושחהו
תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה סנכב
1.3.11 לאימרכ הדוארב טרוא הסדנהל הללכמב
סייו יבא :םוליצ
ומויסל אב ןורחאה סרמ שדוחב
טקיורפ הלודג העורת לוקב
תילארשיה הדוגאה לש לגדה
. תיתליהק תרושקתל
וסנכתה הדוגאה יבדנתמ תואמ
הללכמה לש םוירוטידואב
ה ס ד נ ה ל
הדוארב טרוא
, ל א י מ ר כ ב
ה ת ו ס ח ב
ה ת כ י מ ת ו
לש תכרובמה
,לאימרכ תייריע
לוביב תופצל
לש הקפהה
ולעש םהירבח
יבושיי לכמ לילגל
םע ורציו ץראה
לילגה יבשות
ם ה י ת ו ר ו ד ל
םירחבומ םיטרס
תא םיפקשמה
.לילגה ץרא לבחב תובשייתהה
התשענ וז תדחוימ תוינועבצ
ךשוממ ריקחת רחאל הבהאב
ופתתשהש הנש יצחמ רתוי לש
,ןופצהמ םידידי ,םירבח :ותריציב
,םינריקחתה תוחפשמ ינב
םינוירוטסיה ,םילויט יכירדמ
.היתורודל לארשי ץרא יבהואו
םתרציו הלועפ םתפתישש םתא
תא םידעתמה םירצק םיטרס 25
תייווח לע לארשי ץרא תנומת
םינמזומ תילילגה תובשייתהה
השענו בתכנש תא אורקל
תא םתאבה :םיטרסה תקפהב
ירופיס ,תועצמאב ץראה יכרע
,הפש ,תוברת ,תרוסמ ,תשרומ
םואל ,הדע ,תד יצוח ,ןוימד
הנידמה יבשות תא םתפקישו
.הינב תויהל םיאג ונאש
תירוא כ”הח ,תואלקחה תרש
םינש שמחב ונתוא הוולמה דקונ
כ”הח ,תסנכה ר”וי ןגס ,תונורחאה
ןצינ ,הבהו ילגמ
הצעומ ר”וי ןח
םילבכ ירודישל
’פורפ ,ןייוולו
אישנ יזרא ןנחוי
הסדנהל הללכמה
,הדוארב טרוא
גרבדלוג ןועמשו
דגא זוחמ להנמ
הרבח ,ןופצ
טקיורפל העייסש
וכרב ,םשגתהל
םיחכונה תא
ידי וקזיחו
ירצוי םיבדנתמה
הליהקה
.תמלוצמה
טיברש יבוק :םוליצ
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ תרושקתה דרשמב ןיוולו םילבכ ירודישל הצעומה עויסב
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
2
תרהנמב םכתא חקא ואוב
,רוחאל םישדוח ’סמ ןמזה
.....הלחתהל
וניעדוימ גרבנטור יאחוישכ
רוציל ןויערה תא הלעה
”םורד יקוביח”ל ךשמה טקיורפ
םירטנמוקוד םיטרס טקיורפ
רובע ידי לע קפוהש םירצק
יבושיב 2009 תנשב הדוגאה
.דימ יתמכסה ,הזע ףטוע
תורזומה יתויטנ לשב ,הארנכ
ירזיב ןויער לכ ץמאל רמול שי
ךופהלו יאחוי לש היהיש לככ
רוע םרוקש והשמל ותוא
.הרוצ שבולו םידיגו
איצוהל והשמ ךרפומה ןויערה
לכמ םיק”לט לש תוצובק 25
50-ל םתוא תווצלו ץראה
וב לילגב םיבושיי 25-מ תויומד
קיפסמ והשמ ומכ הארנ ,תינמז
.ושארב בצייתאש ידכב רזומ
:ךלהמה תא םיטרפמ םאו
וב ופתתשהש טקיורפב רבודמ
ללוכ .שיא 200ל בורק בוריקב
םיכרועה ,תויומדה םיתווצה
.’וכו
10 םע ונאצי תורדשל םא
חטשה יאנת םש ,םיתווצ
םילק תיסחי ויה םוליצל
ןיב רצקה יזיפה קחרמה לשב
טועימו םוליצל םינשייקולה
ויה לילגה ירופיס ,םיתווצה
תרחא היצרפוא םע הריצי
הזכש עוריא תקפהל שי . ירמגל
םייומס םיארנ םיטוח ינומה
.תודרומו תוילע תורשעו
- ןכותה תקפה אשונ תא שי
המ ,אשונה תריחב תישאר
טקיורפה תריצי לש תועמשמה
ךרוצהו ותורצוויהל הביסה המ
וולי ןכות ישנא וליא ,ומויקב
תאז השענ דציכו טקיורפה תא
םיסרפתמ ולא םינויד ...’וכו
הבישחו הדובע תועש ינפ לע
. תוכורא
תויומדה רותיא אשונ םג
וניה םידקמ ינושאר ריקחתו
- ךורא ךילהת
םע רשקה תריצי
םישנא תורשע
ונתוא ונווכיש
ךכו םישנא דועל
תוחיש .האלה
תוכורא ןופלט
, ת ו י פ ו ס נ י א ו
םג םיתיעל
שוגפל העיסנ
תויומדה תא
ןהמ לבקל ןמצע
תינורקע המכסה
הלועפ ףותישל
,יפיצפס ךיראתב
הדבועה רומאכו
םדאב רבודמ אלש
התואמ םיינשב אלא דחא
יאדוובש יפכ הפ םגו החפשמה
ופתתשהש םיתווצה וניחבה
. ולפנו ומק םירופיס ,טקיורפב
ןבומכ אוה ינשה רגתאה
.תיטסיגולה הקפהה
,הצובק לכ םע רשקה תריצי
,טקיורפל םיביצקת סויג
םע הלועפ יפותיש תריצי
תאבה םיינוציח םימרוג
םינשייקולל םיתווצה
תויורשפא ,חטשב םתודיינתהו
רוזיפ ,הנילה תומוקמ ,הכירעה
,םאה יסיסבל הרזח תוחוראה
םימלוצמה םירמוחה ףוסיא
םיתווצה םכתא שיו האלה ךכו
.םמצע
םירצויה ,םימלצה ,םיאמבה
,עדי ,ןויסינ םע םתאב םכלוכ
ןיב גולאידה ,תלוכי ,הדנ’גא
אל איה םג רצויל הקפהה
תרגתאמה ךרדה לבא הטושפ
לומ ,םכלומ הדובעב םג
םירצות האיצוה םיתווצה
יתעדל .םיבוט רתוי הברה
םה תועד יקוליח
אלא ,ער רבד אל
.םדקמ
טקיורפב םא
םורד יקוביח
וצלאנ תורדשב
ם י ת ו ו צ ה
םע דדומתהל
הטושפ המישמ
יטריס ,תיסחי
םיטרס – ןקויד
ובכיכ ןהבש
תורדש יבשות
ורפיסשהביבסהו
,םרופיס תא
תניחבמ הבישחה
טקיורפב ןכותה
תרגתאמ התייה ”לילגה ישנא“
יאמבה לש ותרזעב ,רתוי הברה
היזטנפ“( רורד יקוד-ליבומה
ןכשה“ ,”ןאו לש עסמה“ ,”ילש
)”רהנל רבעמ“ ,”ושי לש
הלעמהמ עוצקמ שיא וניהש
דחי ונינב ומיע רשא ,הנושארה
ןמ קר הז היהיו טקיורפה תא
ופתתשהש םיתווצהש יוארה
טרסב תוחפל ופצי ,טקיורפב
ישנא טקיורפב .רציש דחא
רופיס לבקל ןויסינ היה לילגה
ךרד החפשמו םוקמ לש
.תויומד 2 לש הקימאניד
תוניצס לבקל חתפמה
טרס לכב תוירטנמוקוד
,תושעל ורחבתש יראטנמוקוד
הניצס”ה רחא שופיחה
םסקה הז ”תירטנמוקודה
,םירטנמוקוד םיטרסב יתעדל
םהינב הרוקש םישנא ינש
הקימאניד יהשזיא שיש ,והשמ
,םהינב םיטבמה ךרד תרצונש
. רובידה ךרד
תונויאר ורצי םיתווצ הברה
תויומדה 2 םע םילאטנורפ
”םסק”ל ורשפא אל ךכבו
אוה יתעדל דוסה ,תורקל
אל , תוכשומה תא ררחשל
אלו קדהה לע ןמזה לכ ץוחלל
אלא , הטילשב ןמזה לכ תויהל
שחרתהל היצאוטיסל תתל
תויומדהו תושחרתהה םאו
ןכ זא דוביאל תוכלוה תצק
םתוא ריזחהל ןכו ברעתהל
םיאשונלו החישה יאוותל
תצק תמאב לבא .םיטנוולרה
םוקמבו ,הקיזמ אל תועינצ
תתל זכרמה היהי יאמבהש
הככ םג זכרמה תויהל תויומדל
ךירצו חפנ ספות םוליצ תווצ
.םצמטצהל תצק תעדל
יעוצקמה”פיטה”הןפואלכב הז
.הישעה ךשמהל ילש
דימת ,הקפהה יחקלל רשאבו
היה אלש המ תא .הלאכ שי
םיעדוי רבכ ונחנא רדסב
הבוטל ונילע האבה הקפהבו
לבא , ונתשי םירבדהמ קלח
ימו היישעב םילגוד ונחנא
ךא העוט םג םיתיעל השועש
היהנ אל .דיתעל ויחקל דמול
לשב רקיעב תויועטמ םיפח
ונחנאש הטושפה הביסה
תא רגתאל םיסנמ דימת
.שדחמ ונמצע
םירקיה םיפתתשמה לכל הדות
לע ,העקשהה לע ,תונוכנה לע
תא רגתאל ץמואה לע , שגרה
.ונתואו םכמצע
.האבה הקפהב תוארתהל
טקיורפה תקפהו ריקחת - ןמגוו תנע *
”לילגה ישנא“ טקיורפ תקפה רופיס
*ןמגוו תנע
רבוה סכלא :םוליצ
ידי לע ומלוצ ןותיעל תונומתה
יארב“ טקיורפב ופתתשהש םיתווצ
םייטרפ םישנא י”עו לילגב ”תורודה
אל םיגירח םירקמ טעמל םייעוצקמו
תונומתל תחתמ םיטידרקה ועיפוי
הנותנ ונתדותו ןותיעב תועיפומה
תא ונל רסמו םליצש דחאו תחא לכל
,הפיח ןמז יתווצל :ןלהל ויתונומת
הרדג ,אתא תירק ,ימולש,ןופצה ליג
הונ ,בלה לוקו םירבעמ ,יויטתובוחר
,םימודא הלעמב הידמודא ,ןוסנומ
טבמ ,םילשוריב ןגכ תרושקת זכרמ
תללכמ ,ןג תמרב ןג טבמ ,הננערב ןנער
תרושקת הידמ ,עונלוק תמגמ יחלת
לע“ ,םילשורי –הליג ,הוקת חתפב
.ןוילעה לילגב ”עבצאה
ינד ,לאימרכמ רבוה סכלא :םימלצהו
ןולא ,ויטתובוחר תצובקמ לובטובא
גרבנטור יאחוי,ןוילעה לילגהמ עוקת
.הניפ שארמ יול יסויו
םיפתושה לכל הדומ הדוגאה תלהנה
תקפהב קלח ולטנש םיברה
:טקיורפה
ירודישל הצעומה ר”וי ןח ןצינ רמל
ץעוי ביבח דדועל ,ןייוולו םילבכ
,ןייוולו םילבכ ירודישל הצעומה
שאר ןושש לזמל , תוכימתה תדעול
,ןייוולו םילבכ ירודישל הצעומב ףנע
,98 ץורע תא תרדשמ ןאכמ תרבחל
ריעה שאר רדלא ידעל ,דגא תרבחל
הייריעה תיל”כנמ לבוק הנחל ,לאימרכ
תלהנמ םרבא ןב ירדאל ,לאימרכ לש
תייריעב הרקבו םואת תקלחמ
תווצ לכו יזרא ןנחוי ’פורפל ,לאימרכ
טרוא תללכמ לש הקזחאהו קווישה
תמגמ להנמ יררה םרויל ,הדוארב
יח-לת תללכמב היצמינאו עונלוק
ץרווש וטופל ,ולש םיטנדוטסלו
לילגהו בגנה תושרל ,םילשוריב
,לילגה לש חותיפה תלהנמלו
ינפלוא ל”כנמ טאיירפא ימולשל
.ןיילפוט
תדעוו הדוגאה תלהנה ירבחל
טקיורפה םויקב וכמתש תרוקיבה
:ורושיאו
לש ףתושמ ר”וי היהש לקיפ השנמ
לעי ’פורפ ,ל”ז הוור לצרה ,הדוגאה
יליו ,בטח לעי,יזנכשא לעי ,ריצק
ןתיא ,ןהכ היח ,יאטומ דוד ,רפואל
יפצו ןורו יזוס ,רניילק ולסרמ ,ןמיט
.ףרודסילמ
,ליבומה יאמבה רורד יקודל
,רונג ינור ,הקיפמה ןמגו תנעל
ידע ,סנוי השמ , ןוגאו לאירבג
,םיתווצה תייחנהב ועייסש ןאודע
םיליעפה םיבדנתמה תואמ םכלו
,םתעגהש תיתליהקה היזיוולטב
,םתדמל,םתכרע,םתמליצ,םתרקחת
.וז קנע תקפהב םתפתתשהו
גרבנטור יאחוי :ןותיעה ךרוע
ןמגו תנע :הקיפמ
יקוד :ישאר יאמבו טקיורפה החנמ
רורד
,סנוי השמ :םיתווצל הייחנהב ועייס
.ןאודע ידע ,ןוגאו לאירבג
יאחוי ,רונג ינור :פואגניקיימ ימלצ
.ןמגו תנע ,דדח יאחוי ,גרבנטור
תילארשיה הדוגאה : הדוגאה תבותכ
30054 .ד.ת .תיתליהק תרושקתל
םילשורי 91300 דוקימ
: הדוגאה רתא
http://www.comtv.co.il
הדוגאה ל”אוד
comtv@comtv.co.il

הכרב ימל הדות ימל
3
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
הלמרכ לש הכוסה
םימודא הלעמ הידמודא תווצ - דלפ ןתיא
השמ הלמרכ לצא ונרקיב
לילכ בשומבו הקמע בשומב
תא ונדעיתו יברעמה לילגבש
השמ הלמרכ .הייח רופיס
ילוגנומ להואב תררוגתמ
למשחל רוביח אלל לוגע
תוחור הברה םע לבא
אוה ילש תיבה“ .תוינחורו
,”קבחמו לוגע .םחר ומכ
.תרמוא איה
,םישימח תבכ הלמרכ
,הליג יפכמ הריעצ תיארנ
הלהשעאלןוטבהשתרמוא
יושע הנבמ יתיצר אל“ .בוט
וגאה תא םיצעמש ןוטב
יטסילמינימ והשמ אלא
ררוגתהל הרבע ןכלו ,”יעבטו
.להואב
תב ,הלקד - הלמרכ לש התב
,הירהנב תררוגתמו האושנ 32
תבצעמו םינומוקמב רוט תלעב
הלקד תא ונלאששכ .םידגב
המצע תא הרידגמ איה דציכ
רעפש תרמוא איה המא תמועל
.הביטקפסרפל םרוג תורודה
םינוש תלהנמ ינאש םייחה“
יתרחב .הלש םייחהמ תילכתב
.יתמשנב הז יכ תינוריע תויהל
.”בשומב שפחל המ יל ןיאו
תובר םינש הרגש הלמרכ
בושיל הבזע ,לילכ בשומב
תעילק תבוטל ךומסה הקמע
איהו רמתה ץע יפנעמ םילס
.הנש 25 רבכ תאז השוע
הבישי תוניפ הלמרכ לש הכוסב
,םיינועבצ םיחיטש ,תומיענ
הכוסה .תוירכו תולצחמ
תוצובקל ךרד תנחתכ תשמשמ
דצל רקבל תואבה םילייטמ
םש .ינמית חוחינב החורא
לש תואנדס הריבעמ איה
דוקירו תיתרוסמ םילס תעילק
,תינמיתה תרוסמה לע תרפסמו
לכ“ .תוישנ לעו השיאה לע
םצעב ןה תוישנה תוכאלמה
הביבסב תויחל יתיכז .דוקיר
ףוגב שומיש ודמילש םישנ לש
.”םויקב םירושקש םירבדל
תא בלשל הדיפקמ הלמרכ
המ םע וללה םישדחה םייחה
תלבקמו ,הל םינמזמ םהש
התניחבמ הכוסה .הבהאב לכה
השפיחש ךכל הארשהה התייה
השח ינא“ .רחא והשמ טושפ
,םיטושפ םהש ייחל תרבוחמ
היצזיליוויצהש ינפל דוע
טושפ יכה .הטלתשהו העיגה
.”טושפ תויהל
לע םקוממ ילוגנומה להואה
,לילקו יגולוקא הנבמ לעב ,רה
ץע תפצרמ יושע לוגע ןולח םע
בוליש ידי לע דודיב תפסותבו
תוריקב סבנק דבו ץע לש הככס
ינפב הנגהל םג םירזועה ,גגבו
אוה םוקמב למשחה .םשגה
.זג לע דבוע ררקמהו ,יראלוס
הגאד ,הנבמה תועינצ תורמל
תחלקמל הלמרכ
ת ר א ו פ מ
הקימרק םע
הנבמל הפיסוהש
םגו יסיסבה
הנבמה .ןוחבטמל
תויתיב אטבמ
.הבהאו
ונרזח ונחנא
הייחמ םימסקומ
םייח .הלמרכ לש
םסקו ישונא םוחב םיפוטע
.םילימב דודמל רשפא יאש
רחשה תלייאל הרזחב
םיטנדוטס י”ע רצונש טרס
יח-לת תללכמב עונלוק תמגממ
ןא’ג תיבב ירוד ןיב רשק
,ילש תיבה ,ילש הנידמה הז לארשי
יתדלונ ןאכ
ןומולס המתו ןושש הרינ
לאימרכב סנכב הליש לחרו הבהו רימס ןיילפוט ינלפואב הליש לחר
ןיילפט ינפלואב הידמודא תווצ
הנומש תיירקב
טבמ תצובק י”ע םלוצ טרסה
יאלמיג תתומע לש ןנער
לחר תיאמבה י”ע הננער
ופקיש רשא התווצו הליש
רימס לש ןיינעמה ורופיס תא
,תואלמגב ריכב ןיצק ,הבהוו
היה רבעב רשא ,ל”הצ הכנ
הלשממה שאר לש וצעוי
רימס .ןורש לאירא רבעשל
וב םוקמ הז תיב“ :רמוא
םירמוש ותוא ,םידלונ
וילא םיעגעגתמו םיחפטמו
”ותוא בוזעל םיצלאנ רשאכ
ןא’ג תיב :רמוא ןימא ונבו
הז םידרו רפכ ,ילש תיבה הז
לארשי ,ילש םידומילה םוקמ
תיבה ,ילש הנידמה איה
ותגאד .”יתדלונ ןאכ ,ילש
ויבאל איה ןימא לש הנושארה
ןיינועמ אוה ,ותדלומל כ”חאו
ךשמהבו םיקסע שיא תויהל
חמש היה .יאקיטילופ םג
היזיוולט תינכות תושעל
ינמכמ תא איבהלו םידליל
ינב תעידיל תיזורדה תוברתה
.םיילארשיה רעונה
רימס לש הנושארה ותגאד
,ולש תיבלו וכוניח ,ונבל איה
.לארשי ותנידמ
באה יניעמ תטבינה הגאדה
תרצוי הז יפלכ הז ,ונבו
םע ןה תוהדזה לש השוחת
לש החמשה םע ןהו באכה
.םהינש
לע תרפסמ ןומולס המת
לעו רחשה תלייא ץוביק
העיפשה ךכ לכש הביבסה
.התורענב התומד בוציע לע
ילש אבא לש הדליה יתייה“
אמא ,ילש אמא לשמ רתוי
אבא , תויארפה תא יל הנתנ
יאנת אלל הבהא יל ןתנ
,ץוביקב ימיאו יחא ”טקשו
,המא .ותוא יתבזע ינא קר
קחצי “תרמוא ןושש הרינ
ארונ ארונ יל רסח ילעב
ץוביקה תא תבהוא ינא ,ארונ
תרשואמ ינאו םישנאה תאו
תא קר ,ץוביקב יתחפשמש
יתשגרה ,תדלונ תאשכ .תבזע
ךיבאל הלודג הנתמ יתאבהש
םש יד אוה כ”חאו ,קחצי
תבוטל יתוא חנז .דצב יתוא
”ךלש חופיטה
יל הנתנ אמא“
תא
,תויארפה
יל ןתנ אבא
”טקשו הבהא
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
4
הלוטמב יקסלב תחפשמ לש ןולמה
דייז הרדנסכלא
יתחפשמה רשקל םיעירפמ אל תועדה יקוליח
תצובקמ הקפהה תווצ ירבח
לילגב םילעופה ”עבצאה לע“
,תיאמב -יריאמ ישוש :ןוילעה
רזוע ,ןייארמ - ינורפיצ בד
ודעית ,םלצ -קרב השמ ,ךרוע
התמורתו יקסלב תחפשמ תא
.בושייל
יכ ,יל הרפיס ישוש יתרבח
ןויערה החומב םקרנ ןמזמ
תחפשמ לע טרס תושעל
.הלוטמב יקסלב
יארב“ טקיורפ ררועתה רשאכ
אשונה תא התלעה ”תורודה
.בחרומה יתצובקה שגפמב
םייח ונלש הרומה
תא חלש ,ריפש
תנעל רמוחה
תקיפמ( ןמגו
ךכו )טקיורפה
שממתהל לחה
תיישעל ןויערה
.טרסה
ת ש ו ל ש “
” םי ר טקסו מ ה
דחי וצבקתה
הלועפ ףותישבו
הבר האנה ךותמ
.הדובעב ולחה
ונל היה תווצב דובעל ףיכ היה“
ןייוצמ הלועפ ףותיש
”ינשל דחאה ונבשקהו
.ורמא
ונכלה םימוליצה ינפל“
םוקמ תא תוארל
רפסמ ”הלוטמב ןולמה
םשב רתוי עודיה -בד
ונרקב ןכ ומכ ,ה’לרב
ןואיזומה ”רכיאה תיב”ב
ונרחבו הלוטמ תודלותל
ןהו ונקרס רשא תונומתב
,הבתכב תועיפומ
תומוקמ ונרחב םג
ונד םיתואנ םוליצ
םלצנ ךיאו המ לע
תא ונמלשה ךכו
.ריקחתה
יכ ,הריבסמ ישוש
התשענ הדובעה
ויה אלו תחנב
תושעל םיכירצ
.רצק ןמזב לוכה
רמוע היה ךרועה
אוהש ,ןושש
ך ר ו ע ה
לש ןיוצמהו עובקה
.תילילגה הצובקה
השיגפהמ וננהנ
יקסלב תחפשמ םע
.היתורודל
ונל בושח היה הכירעב
ביטומה תא שיגדהל
ינב לכ לצא רזחש
אוה המ“ :החפשמה
ורמא םלוכו ,”תיבה
לכואה ןחלוש יכ
יתחפשמה
החוראהו ישיש םוי לכ
ינב תא םיברקמ תפתושמה
םינווכתמ םהו החפשמה
.וזה תרוסמה לע רומשל
ןולמה תא לביקש ,קילאיב באה
ולו דעיבא ונבל רפיס וירוהמ
אוה לשמל ,תועד יקוליח שי
תויהל הצרו ןולמה תא הצר אל
אל תועדה יקוליח לבא .יאלקח
.יתחפשמה רשקל םיעירפמ
תפצ-ובע תחפשמ
”הפיח ןמז“ תווצ םשב ןמכיירטש הרש*
תכירעו םימוליצ םוי רחאל
השגרה וישכע ונל שי ןוטרסה
תחפשמ םע הבורק תורכה לש
.ובע
הלרגהב ונלש ”ןמור”ה תישאר
וילע קתפב ,יארקאב ,ונרחב הב
לכ .”ובע תחפשמ“ בותכ היה
גשומ היה ,זא דע ונעדיש המ
רפס תכולהת וזיא לע שולק
תלוליה תא המידקמש הרות
החפשמל הרושקו רמועב ג”ל
.וז
”תורודה יארב“ טקיורפ
תוצובקמ ונצבקתה וילא
היזיולטה לש תונוש רודיש
ונל ןתנ ,הפיחב תיתליהקה
. בורקמ םריכהל תונמדזה
ישימח רוד ,הנומצע תא ונשגפ
רוד ,הכלמ התבו ,תלשושל
.תפצ יתאפב רשא ןתיבב ,ישיש
,ונלביקש רתויב קזחה םשורה
לע ןהיתש לש באכה היה
תיתחפשמה תרוסמה תכיעד
ןבאכמ רתוי דועו רבעב הרהזש
תפצ ריעה לש הנויבצ ןדבא לע
לילגה תריבו שפונ ריע התיהש
החודו תדרחתמו תכלוה םויכו
.הב היהש תוברת ןממס לכ
תפצב תלשושה לש התישאר
ובע לאומש עיגה תע 1817 ב
ריעב בשייתהל רחבו רי’גלאמ
לש היתולימב וא םילבוקמה
ןאכ בינגמש האר“ :הכלמ
השענאוה”.....ראשיהלטילחהו
תידוהיה הליהקה שאר דימ
רוזאל תפרצ לוסנוקו הריעזה
ןוטלשה תחת ולוכ לילגה
רישע םדא ותויהב .ינמותועה
ןהיניבו הביבסב תומדא שכר
לש רבקה תא הנב וב ןורימ רהב
.י”בשרה– יאחוי רב ןועמש יבר
תרוסמ תא וכישמה וירחא וינב
הביבסב תומדאה תשיכר
תובר ךשמהב ומקוה ןהילעש
.לילגה תובשוממ

ובע לאומש לש וייחב דוע
רפס תרבעה תרוסמ הלחה
רבק דעו תפצב ותיבמ הרות
תרוסמ .ןורימ רהב י”בשרה
םייתאמל בורק רבכ תרמשנה
םישנאה ויה הליחת .הנש
,םויכו םירומחבו לגרב םיכלוה
.תוינוכמב ,ןבומכ
טשפו שבל הכולהתה יפוא
םינמזל םאתהב הרוצ
לכ ינבש םינש ויה ;תוביסנלו
קלח הב וחקל לילגב תודעה
התוויה הכולהתהש םינש ויהו
תידוהי תוימואל לש דקומ
םויכ .יטירבה טדנמה לומ
תפצ לש התודרחתה םע דחי
רתוי עוראל הכולהתה תכפוה
המוקמו יטילופו יתד רתויו
ךלוה תדסיימה החפשמה לש
.המבה תמדיקמ קחדנו
ובע תיבמ הרותה רפס תלבוה
ןפואב ,תחתופ י”בשרה רבקל
רמועב ג”ל יעורא תא ,ימשר
.ונלוכל םירכומה
ידכ ךותו ,תוטלק 2 ונמליצ
םיעטקב וניפצ הכירעה ךילהת
.בושו בוש םימלוצמה
יאנת לבא ,תובר ונטבלתה
הברה וריאשה אל טקיורפה
תא םייסל םיבייח ,הרירב
ךרואו דחא םוי ךות הכירעה
6 םומיסכמ תויהל בייח טרסה
?ןוכנ ונרחב םאה .תוקד
:”הפיח ןמז“ תווצ*
הרש ,בוקסל ימלת ,ןומימ הרופצ
.הפיח תומר – ןמכיירטש
ובע תיבל הסינכב הקפהה תווצ
הכלמ התבו הנומצע
החנמה םע ןוידב הקפהה תווצ
ןוגאו לאירבג
5
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
ןפלטמ םישדוח המכ ינפל
ר”וי גרבנטור יאחוי ילא
תרושקתל תילארשיה הדוגאה
. תיתליהק
הנכומ ינא םא לאש אוה
תודמועה תוצובק יתש רקסל
תחאה .לילגב תוחפשמ םלצל
.בלח שוגב היינשהו רוגמלאב
יכ חיטבה יתוא דדוע ןעמל
הדומצ תינומ יתושרל דומעת
תא תוארל עוסנל לכוא התיאו
.םיתווצה
הבורק ינא ימצעל יתרמא ,יפוי
םעפה וזו םיעבש ליגל דאמ
תינומ יל היהתש הנושארה
ךכ ,לילגב םילויטל הדומצ
הנובלה ןתסובב לייטל לכוא
ינופמ תא שוגפל ,רוגמלאב
תומוקמ ינש ,בלח שוגב םעריב
.גונעת .םישדח
-דעוימה גהנה םש תא יתלביק
.ולש ןופלטה רפסמ תאו ”יליג“
ודרפגיז הפקב שגפיהל ונעבק
םשמו .עשתב אמוגה תמוצב
.רוגמלאל ”גילפנ“
אלו ןופלט ירפסמ ונפלחה
ינא .השיגפל םינמיס ונתנ
שי םא יכ ורבע םימימ תרכוז
םידעוימה דימת תרוויע השיגפ
המ הזמ ץוח ,שגפיהל םיחילצמ
תיבב גהנ אוצמל השק ךכ לכ
.רקובב תילילג תמוצב הפקה
אלש ,עשתל השימח העשה
תא יתנחה ןמזב יתעגה ילגרהכ
קוחר אל יכ בל יתמשו ,יתינוכמ
התארנש תינומ תדמוע ינממ
דובכה לכ .ונלש רוזאהמ אל יל
.הפ רבכ ,”יליג“
תונרקסב רוקסל הליחתמ ינא
ןאכ .הפקה תיבב םיאצמנה תא
םיתוש םיריעצ םישנא השולש
-םיקחוצו םהיניב םירבדמ הפק
תא .אל הלא
תוגוזה לכ
היה לק
אלכ קוחמל
. םי מי אתמ
יתש הנה
ת ו ר ב ח
תודדותסמ
–תוקקחצמו
אל ןה םג
. תו מי אתמ
הז ימ ךא
הובגה רבגה
ובג הדעסמה עצמאב דמועה
?והשימ שפחמו רת אוהו ילא
לק ךכ לכ ימצעל יתרמא !אה
הפקל תסנכנ ינאו .אוצמל
ויפוי יכ האורו רבגה לע הטיבמ
םייפתכ .ותמוקמ תוחפ וניא
םילתלת אלמ שאר ,תובחר
ךויחו תולוחכ םייניע ,םירופא
ןבכ הככ .הפה תיוזב ןטק
.הזכ םישימח
,ימצע םע יתינהנ ,אה אה
,וב יתטבה רבגה לומ יתדמע
רמא אל לבא ילא טיבה אוה
ינא ,תרבוע הכורא הקד .םולכ
הליחתמ ינניא יכ הטילחמ
אוהו יליג אוה םא ,רבדל
.ומצע תא גיצי יאדוב דיקפתב
.הרוק אל םולכ
לוכי ,ימצעל תבשוח ינא ,לבח
רדהנ היה
ותיא תולבל
םלש םוי
.םימוליצב
אלש ןוויכמו
םולכ הרק
י ת ס נ כ נ
, ה פ ק ל
י ת נ מ ז ה
בוט ’ץיודנס
הפק סוכו
י ת י כ י ח ו
.םתוא יל ןיכת תירצלמהש
שגינ ירחא ךלוה ףויפיה הנהו
ליחתמ יביל ,ידיל דמועו
:לאושו ילא הנופ אוה .םועפל
?תא תאז
.ינא וזש חטב-
ותלאש לע תרזוח ?התא הז-
הלוע ינשייבה ךויחה תא האורו
.תופיה וינפ לע בוש
,לוכה יתחכש עגר ותואב
םוי תאו ינא המכ תב יתחכש
יתחכש ,ילש םיעבשה תדלוה
תא יתחכש ,יתחפשמ תא
ימצע לע יתחקלש דיקפתה
הארנהמ יתלעפתה טושפו
.החלצה וזיא .ילומ
יכ ול ריבסהל הליחתמ ינאו
”בלה לוק“ תצובקש יל הארנ
העיגה אל דוע חטב ביבא לתמ
תוכחל יאדכ ןכלו ,רוגמלאל
.ןאכ העש יצח דוע
?ךתעד המ :תלאושו -
אוה העוט תאש בשוח ינא-
.יל הנוע
העוט התאש תבשוח ינא-
.ול יתינע
תינומלא תרבג תא םאה-
?ןשבה תובהל ץוביקמ
תואנמ הרדנסכלא ינא ,אל-
הווקתה ןולבשכ יתבשה ,יכדרמ
.םינפב יל ץצופתמ רבכ
.הל המוד ךכ לכ תא-
האיציה תלד ןוויכל הנופו רמוא
םע םש תדמוע יתוא ריאשמ
המרטספ ץיודנסו הפק סוכ
.םח
.יליג אב זאו
ןותיע ”שדח ןוויכ“ תבתכ הרדנסכלא *
ןיזגמ ”עבצאה לע“ תרבחו לילגה יאלמיג
.ןוילעה לילגה לש ק”לט
תיתליהקה תרושקתה תוצובק לא ךרדב
דייז הרדנסכלא*
תרושקתה סנכמ תונומת
רבוה סכלא :י”ע ומלוצ
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
6
,דבלב יטרפה המשב הליחתב
וניצר ךכבו הסוחיי תא ונייצ אלו
.ירשפאה תומיעה תא תוחדל
ירשק תאו הרדנסכלא תא ונגצה
.רוקיבה ףוסב קר התחפשמ
הטרדנאה תא התארש ירחא
,ידגאה יקסנשיל ףסוי לש ורכזל
דחוימ ןיינע ועיבה אל םהינש
המ לע ועדיש ןכתי .תורכיהב
יבגלו םהלש םיבסה ןיב ףלחש
םיטביהמ רוגמלא
ונקלחב הלפנש לע ונחמש
לע הבתכ ןיכהל המישמה
יקסנשיל ףסוי תחפשמ
םע שגפמל .רוגמלא בשומב
תושגרתה התוולתה ,החפשמה
תורושקש תויומדב לקתיהל
.הנידמה לש הירוטסיהב קומע
יחה יקסנשיל ףסוי יכ ,תאז
לש דכנה אוה ,רוגמלאב
ןוגרא ,י”לינמ יקסנשיל ףסוי
לעפו ,1915 תנשב םקוהש
תמחלמ תפוקתב לארשי ץראב
וקסע וירבח .הנושארה םלועה
אבצל עייסל ןויסנב ,לוגירב
ידימ ץראה תא שובכל יטירבה
ףסוי ,תינאמותועה הירפמיאה
ליעפ רבח היהש ,יקסנשיל
י”לינב םירבחה םישולשכ ןיב
והואיצוה םיכרותהו ,ףשחנ
.קשמדב גרוהל
העיסנה ינפלש הלילב 11 -ב
תרגסמב רוגמלא בשומל ונלש
”תורודה יארב” טקיורפ
,תיתליהקה היזיוולטה לש
הרדנסכלא ונילא הרשקתה
לע בותכל הילע לטוה ,דייז
.ביבא לתמ ”בלה לוק”מ תווצה
תחפשמ םע ךלש רשקה המ“
ינא“ ,ונלאש ”?העודיה דייז
”דייז רדנסכלא לש הדכנה
ונפקתנ עגרה ותואמ ,התנע
ןיב שגפמה ינפמ ששחב
.ףסויו הרדנסכלא
,הרדנסכלא לש אבסה
ישארמ היה ,דייז רדנסכלא
”רמושה“ תעונת ירוביגמו
ידכ 1909 תנשב המקש
תידוהיה הרימשה תא ביחרהל
,לארשי ץראב תובשומה לכל
רבחכ לבקתהל שקיב יקסנשיל
ןושארה היה דייזו ,”רמושה”ב
ופרצל שקיע ןפואב ברסש
,וב ןימאה אל אוה ,ןוגראל
.התחדנ יקסנשיל לש ותשקב
עיפות רשאכש ,ךכמ ונדחפ
תחפשמ תיבב דייז הרדנסכלא
,ונתא שגפיהל ידכ יקסנשיל
יקסנשיל ןיבו הניב תומיע היהי
ןיב רמ ירוטסיה חוכיו ררועתיו
ןאכש ונששח ,םידכנה ינש
,תורודה שפנ ןובשח השעי
תא עונמל ונלוכי אל לבא
.שגפמה
תיבל העיגה הרדנסכלא
התוא ונגצה .יקסנשיל לש
ישנא טקיורפב ונפתתשה יופצ יתלב שגפמ
רוגמלאב
רוגמלא בושיב יקסנשיל תחפשמ
ןופלט תחיש ונלביק דחא ברע
ונל ורמאש םירכומ אל םישנאמ
טקיורפב ףתתשהל ונרחבנ ,יכ
,תיתליהקה היזיוולטה לש
.”לילגה ישנא“ אוה אשונהשכ
הכרע תאזה ןופלטה תחיש
תולאש ונלאשנ ,העשמ רתוי
םילאושה ,ןופלטה ךרד תובר
םימי רפסמ דועבש ונל ועידוה
תווצ עיגי וניניב עבקנש יפכ
תיאמב ,םלצ :ללוכה םוליצ
. דועו
םישגרנ וניכיח דעוימה םויב
ךיא ?היהי ךיא תוששח ונבילבו
?וניניב היצקארטניאה היהת
שיש ונעדי ?הלאה םישנאה ימ
טעמ הזו םימוליצל םיימוי םהל
םה םתמשאב אלש .ןמז דואמ
ואבשכ .עיגהל דואמ ורחא
תווצה ףסויו יק’ג ,היבצ , יקיר
דימ ,א”ת קטמניס ”בלה לוק”מ
,רצחהו תיבה לע ורעתסה םה
הפיא וטילחה ,בוביס ושע
ולחהו םוליצל תובוטה תוניפה
.הכאלמב
דואמ ויה םה םימוליצב
.םייעוצקמו םיליעי ,םייניצר
,ואב םהש היינשה םעפב
ונשגרה ,החמשב םהל וניכיח
.םיאב ונלש םיקיתו םירבחש
,תוליעפ אלמ ,ךורא םוי הז היה
רודח ,תואל אלל דבע תווצה
אלל ומליצ םה ,היצביטומ
.הקספה
ונכפה ,תורכה םיימוי ירחא
םיעדוי םה יכ ,החפשמל
.בוט ךכ לכ ונתוא םיריכמו
חראתהל ונקפסה רבכ םייתניב
.א”תב םתיבב
םויל םינמזומ תויהל ונחמש
וניכיח .לאימרכב תונרקהה
תוארל תונלבסו תונרקסב
?ונלש רופיסהמ ורצי םה המ
םע ונשגפנשכ ,ונאלפתה
להנמ אוהש גרבנטור יאחוי
אוה דימ ,הזה לודגה טקיורפה
ונמש תא עדי ,ונתוא ריכה
ביבא-לת ”בלה לוק“ תווצ תגיצנ-ןהכ היבצ
הקפהה תווצו יקסנשיל תחפשמ
רוגמלאב הנובל ןתסובב
7
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
םייתצובקו םיישיא
תיאמב .הינשיו יקיר :םיפתתשמ
יק’ג ;םלצ הינשיו יסוי ;תנייארמו
היבצ ;ןמ דנואסו םלצ - ףולאלא
.תיאטירסתו תינריקחת-ןהכ
הצובקמ קלח וניה הקפהה תווצ
היזיוולטה יליעפ ,רתוי הלודג
ילעב ,ביבא לתב תיתליהקה
םיטרסו תובתכ תנכהב בר ןויסינ
תרדושמה תיתליהקה היזיוולטל
.יתליהקה ץורעה – 98 ץורעב
סרפב וכז ןהכ היבצו הינשיו יקיר
לביטספ”ב המרד יטרסב ןושאר
.”לשא“ תוסחב ”ףסכה ךסמ
לביטספב םג סרפב הכז טרסה
”2010 תואיצמ םירצוי“ םיטרסה
”ל”קש“ תוסחב םילשוריב
םע םישנאל םייתליהק םיתוריש
הפי“ םטרס םש .םידחוימ םיכרצ
אשונב קסע ”םדוק תחא העש
,םידחוימ םיכרצ םע םירגוב
םיישארה םדיקפתב וקחש ובש
ירמאקהמ ןהכ טרבלא ןקחשה
ןנוחמ ןקחש וניהש י’צרקש לקדו
.םידחוימ םיכרצ לעב שיאו
םיעבשמ הצובקה ירצוי לש םליג
החילצה אל תבתוכה ,הלעמו
”תומכחותמ“ תולובחת תורמל
תקיודמ רתוי היצמרופניא גישהל
.םיקיודמה םיליגה לע
אשונה תא לירגה תווצ לכ
דעתל וניכז ונחנא .ולש הבתכל
רוגמלאמ יקסנשיל תחפשמ תא
ןתסוב“ ארקנה עטמ הל שיש
.”הנובל
,אשונל תונרקס ונל התייה
,הצובקה ירבח םירפסמ
המכמ וילא ונרבחתהו
.םיטקפסא
תטימל“ ונתוא סינכה טקיורפה
ןוטרס ןיכהל ונשקבתנ יכ ”םודס
ךכ לכ בוצק ןמזב ,תוקד שש ןב
.ףייעמו ץיחלמ ,רגתאמ היה הזו
תחפשמ םע םויה שגפמה
ןיינעמו דחוימ אוה יקסנשיל
יתחפשמה רופיסה תניחבמ ןה
ןתסוב “ ןגב עבטה תוארממ ןהו
םיאלקח תחפשמ שוגפל .”הנובל
בשומב ,יאלקח קשמב םייחה
.המיענ היווח התייה לילגב קוחר
העיסנה התייה םיביבא לתה ונל
לבא השיתמ תצק ילוא לילגל
שי יכ םישיגרמ ונא ,תקתרמ
טרס תנכהב הלודג תוכז ונל
ונתוא ולביק החפשמה ינב .הז
לע דועסל ונתוא ונימזהו םוחב
.תיבה תלעב ימעטממ םנחלוש
הנמזוה םגש הדיעמ תבתוכה
.הדות ,איה ףא התנהנו החוראל
ודוהל לויטב יכ רפיס, ישיש ןבה
ןילבת יחמצ ןתסובב רקיב
הצרא ורזחב .דאמ םשרתהו
ויחאו ויבא תא ןויערב קיבדה
לותשלו תעטל וטילחה דחיו ינד
,םייפורט םיחישו םיצע האמכ
רה עלצב ,םלועה לכמ ואבוהש
. רוגמלא בשומ דיל יעלס
יחרזמ יסוי רוספורפל ורבח םה
ומיקהו ןוירוג ןב תטיסרבינואמ
םיצעה .”הנובל ןתסוב“ תא
רשפאךכו הפי ןתסובבומלקאתה
תורפמ םועטלו חירהל ,תוארל
אל .םידחוימהו םירידנה ןגה יצע
תא יקסנשיל יסוי רידגמ םניחל
הנטקה םיהולא תקלח“ םוקמה
.”ילש
ןגה יליבשב םירויס ךרוע באה
תודלות תא םג רפסמו ,אלפומה
.החפשמה
טילחה יקסנשיל -)יערד( ישיש
עבטל ותבהא תא שממל
לשבמ אוה .לילגל רזחו לושיבלו
תודחוימ המרוג תוחורא שיגמו
.ןגה יצע לצב
,טרסה לע הברה ונדבע“
החפשמה םע תושיגפה יתשב
ןגבו החפשמה תיבב םימוליצב
תוניצרב הדובעה תא ונחקל
ונחנא ,תובהלתהבו הבהא
.”חלצומ אצי טרסה יכ םיווקמ
.תווצה ירבח םירמוא
”תורודה יארב“ לילגה ”בלה לוק“ תצובק
ביבא-לת קטמניסמ
רוגמלא בושיב יקסנשיל תחפשמ
תא השעש תווצה ימ רכז םגו
.ונילע טרסה
םיטרסה תא תוארל ונחמש
ונלביק .םינווגמהו םיניינעמה
טרסה לע תואמחמ הברה
םיהולא תקלח“ ונילע השענש
.”ילש הנטקה
,תדחוימ היווח התייה תאז
לעו םיקפוסמו םיצורמ ונאצי
דואמ םכל םידומ ונחנא ךכ
לש םינש הברה דוע םילחאמו
.הריצי
תחפשמ הבר הדותב
.יקסנשיל
תא ףיסומ יקסנשיל יסויו
:טקיורפהמ ותומשרתה
יתפמיסו ליעי תווצב ונשגפנ
.וניניב קילק רצונ הלחתהמש
רובעל התסינ תיאמבה יקיר
ןה םינטקה םיטרפה לכ לע
דימעהל ךיא ,הרוצב ןהו ןכותב
ןבומכו ,עקרה היהי המ ,יתוא
בישמ ינאש םירבדה ןכותש
וכרדב םלצה יסוי .קייודמ היהי
לכ עיגרה החוטבהו הטקשה
יתאצמ ,רדסב היהי“ ןמזה
לאוש ינאו ”תרדהנ ףונ תנומת
ילענב רדהנ המ“ :יסוי ותוא
תודמועה תוכלכולמ הדובע
.”תיבה ינפל הרושב
םינבומ םיארנש םירבד שי יל
רבדל ךרוצ ןיאו םהילאמ
המ דחא לכל ריכזהל ,םהילע
אלא ?המלו ?ךיא ?השוע ינא
,תובושת תתל ונשרדנ ןאכש
םיאשונה תא תוצמל וחילציש
ןמזב ,ונתוא םיקיסעמש םיברה
תיישעל שדקוהש רצק ךכ לכ
.טרסה
ונתלוכי בטימכ הלועפ ונפתיש
טרסה ירצויש האצותהו
רקיע תא תוצמל וחילצה
תדבוכמ הרוצב ונילע םירבדה
תודותה ךכ לעו התואנו
.תוכרבהו
”ילש הנטקה םיהולא תקלח“ הטרסב
דייז הרדנסכלא
ךכב התייה אל םדיד
אלש וא ,תובישח
טרפ לע ללכ ועדי
.הז בושח ירוטסיה
ונעגרנ ,ונעדיש ונחנא
חתמה תועש רחאל
.ונרבעש תוברה
םיעצפ שיש ,הארנכ
םיאפרנש םיירוטסיה
 .םמצעמ
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
8
תימראב םימלוח
ןג תמרמ ”ןג טבמ“ תצובק
דייז הרדנסכלא
םחורב םיריעצ הצובקה ירבח
היזיוולט ודמל , 71 דע 60 ינב
לש ןקזל התומעב תיתליהק
.ןג תמרב החוורה ףגא
לילגב ןאכ תאצמנה הצובקה
יכרצל ”קוה דע“ הצבקתה
,תמלצ-ןהכ הכלמ :טקיורפה
ןיורמ ,תיאמיב-ןהכ לחר
םידבוע םלוכ .דנואס-ןמקיב
.םינש עבראכ תוחפל
שדוח לכ איצוהל םילדתשמ
.היזיוולט ןיזגמ
רחבנ תיחכונה הבתכל אשונה
הדוגאה התשעש הלרגה ךרד
םג“ .תיתליהק תרושקתל
,טרסל תוחנמ תולאש ונלביק
ךלהמב ונל עירפה אל הז
.”הדובעה
.תווצה י”ע בתכנ טירסתה
.בלל עגונו שגרמ דאמ אשונה
םינופמל רשק יתשחש ומכ
יתהדזה ךכ ףיטק שוגמ ונלש
הדובע לבא םעריב ינופמ םע
היישעהמ הברהב הנוש וז
ונפשחנ ,ןג תמרב ונלש הליגרה
.םירחא םישגרמ םירבדל
שמח איה יכ ,הפיסומ הכלמו
הל שיו תרושקתה גוחב םינש
ירבח םע םייתרבח םירשק
םיכלוה וליפא ונחנא ,הצובקה
ונ( .דחיב טרופס ןודעומל
הנטק האנקב ימצעל יתבשח
ירבח לכ דציכ ריבסמ ילוא הז
םישימג םיזר יחכונה תווצה
.)םייביטרופסו
תואצות ויה המ יתעמששכ“
יוא :ימצעל יתרמא הלרגהה
?םלצל היהי ללכב המ ,יובאו
.םמעשמו שבי אשונ יל עמשנ
םיכלוה ונחנא המ ונעדי אל
.הכלמ תרמוא ”?תושעל
לול’ח ידהשל ונפלטשכ
רשק רצונ דימ םעריב ירוקעמ
.בוט
םערבב רויסל חטשל ונאצישכ
תאו תועמדה תעבג תא וניארו
היה הסיא לש תיבה ידירש
תדובעמ יתינהנו רתויב ןיינעמ
ינא תמלצמ ינאשכ .םוליצה
תכפוה ינא תיבב קרו תזכורמ
םג .ילש רמוחה לש הפוצ
תמועל לילגב םלצל ירובע
ןאכ .רחא גוסמ היוח איה ריעה
.”רחמ“ ןיא ,קיפסהל ץחלב תא
ולצנלו ןמזה תא ןנכתל ךירצ
יכ ןייצל החרכומ ינא .יוארכ
ברעבו ץחלב דובעל יל השק
אלו םיפייע דאמ ונייה ונלוכ
”.םייוליב לע ונבשח
דילי אוה יכ יל רפסמ ןיוורמ
הנש בדנתה רבעב וגקיש
תרגסמב ךורב ןיעמ ץוביקב
רוקיבהש ךכ .”םעל תוריש“
תויוחל ותוא ריזחה לילגב
.רבעהמ תונשי
אשונה לע רעטצה אוה םג
ושגפנשמ ךא ,הלרגהב אציש
םהידליו םינופמה םע וחחושו
לש םולהיב וניכז יכ ונשגרה“
.רמא ”אשונ
ילב ןושיל ונכלה ברעב
.םינכשה םע תויצקארטניא
הפיסומ תיאמבה ןהכ לחר
םג םמע הבתכש ןויארה לע
: דייז הרדנסכלא
,“תימראב םימלוח“ הבתכב
הדעל ונפשחנ יכונאו ירבח ינש
הפשה ירבוד תינורמ תירצונ
תימראה
ונליג םיריקחתה תנכהב
ימיב תימראה הפשהש
זכרמבו ןוכיתה חרזמב םדק
םימוחתב השמיש היסא
תימואלניב הפשכ םינוש
.ונימיב תילגנאל הלושמה
.הב ורביד םישנא ינוילימ
ידבועו םירצונ ,םידוהי
.םילילא
ימלשוריהו ילבבה דומלתה
תימראב ובתכנ רהוזה ירפסו
ץראבו ,םלועב םישנא ןוילימכ
םירבוד ףלא שמחו םירשעכ
.הפשה תא
םילעופה םינורמל ףסונב
רודל התיינקהו הפשה רומישל
תולעופ ץראה זכרמב ,ריעצה
ילועמ םידוהי תוצובק רפסמ
. תימראה רומישל ןטסידרוק
רודיש תנחת תמייק ןולוחב
לכל תימראב -תרדשמה
התומע תמייק ןכ ומכ ,םלועה
תימראה הפשה ירבוד“ םשב
... דועו “התשרומו
9
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
לילגה תריש
הרדג תרושקתה זכרמ ,תווצ שאר - םיענ יסודק שוש
אמאל הבהא תותובע
שמש ףוטש םוי לש ורקובב
לילגב תרשוא בשומל ונעגה
םצעב אוה ,בשומה ,יברעמה
םיכישממה וינב לש הבחרהה
.ךומסה הקמע בשומ לש
קריב םילבוט םיבשומה ינש
קמעה בלב םימקוממו םיחרפו
חרזממ םעיחי רצבמ לע הפוצה
.םביבסמ םיירויצ םירפכו
םניה הקמע בשומ יבשות בור
תנשב ןמיתמ ועיגהש םילוע
.תרוסמ ירמוש םניהו 1949
הפי לש התיבב ונחראתה
םישימחה תונשב השא ,הדוהי
בשומב הלדגו הדלונש ,הייחל
ןבל האשינש רחאלו הקמע
םתיב תא ונב םה ,םוקמה
.תרשואב
.לגרב ונישע התיבל ךרדה תא
ונאשכ ,ינאו אביקע ,הנשוש
דויצ תא ונתיא םיבחוס
ךיא םיהות ,דבכה םוליצה
הפצמ המו ונינפ תא ולבקי
לש םוזיה םימוליצה םוימ ונל
.תיתליהקה תרושקתה
תלבק ונל התכיח ץוחב רבכ
ונסנכנו תיבבלו המח םינפ
םעט בוטב בצועמ ירפכ תיבל
’’הלומחה’‘ לכ תא ונשגפ םש
.הפי לש
לש חוחינ חיר הלע ,חבטמהמ
החצינ םיריסה לעו םילישבת
ץוצמק הפיסוהש ,לחר אמא
תא ץרמב השחבו ןילבת
.קרמה
הפקב ונדבכתהש רחאל
ונשגנ הרובחה לכל ונעדוותהו
,הבוצח ונדמעה .הכאלמל
,המיאתמ הרואפת ונאצמ
הפי תא הליחת ונבשוה
הל ונרבסהו ןויארה םוליצל
שי .הנממ םיפצמ ונא המ
המישרמ השיא הפיש ןייצל
תולאשה לכל התנע הפיו
הטוהר הפשב הלאשנש
ועיתפה היתובושתו תחלוקו
טאל .הלש תונכב ונתוא
לש הליה התומד השבל טאל
םנמואש יתנבה זאו יטירבלס
הקיפמ ,תרמז איה הפי ,ךכ הז
הרישו רמז יברע החנמו
תכרוע רקיעבו,תילארשיצרא
יבחרב םייתרוסמ הניח יסקט
.ץראה
לחר םאה תא ונייאר ןכמ רחאל
בוטבו התועינצב הטלב רשא
לע םירופיסב הגילפהו הביל
תורמל,בשומב םינושארה הימי
הוולש ונירקה תבהו םאהש
ןיא םייוסמ קוחיר ףאו טקשו
ןיחבהל היה רשפאש קפס
.בהואו קזח רשק ןהיניב שיש
תורודה רעפ לע הרפיס הפי
לע ,המא ןיבל הניב לדבההו
איהש הז לע הצמחהה תשוחת
וב םוקמה תא בוזעל התצר
חתפתהל התצר איה ,היח איה
םייפנכ שורפלו םסרפתהל
הלובכ איה הנהו ,םלועב
המאל הבהא לש תותובעב
ופלחתה ומכ ,הילע תננוגמו
הפי לבא .םידיקפתב ןהיתש
השוחת תורמל לודגב החילצה
,תורודה רעפ תורמל הברקהה
הל בוטש םוקמל העיגה איה
!תיבה ,וב
בוהאה עוצקמב תקסוע איה
הרישה ,הילע
תמיש ךות דוקירהו
רולקלופה לע שגד
לע הרימשו ינמיתה
םפותישב תרוסמה
התיב ינב לכ לש
תבחרומה התחפשמו
תיתונמואה הריציב
.הלש תילקיסומ
ןחלוש וחתפ תונויארה רחאל
בוט לכב ותוא וסימעהו
קרמ ,םיינמיתה םימעטמהמ
חוחל,הבליחו גוחס,רשב םע
היה םיטלסו זרוא תותיפו
.ןחלושה ביבס חמשו םיעט
הקמע לש ימוקמה ברה םג
ונל רפיסו החוראב ףתתשה
.בושיה תודלות לע
לכ ונבשי החוראה רחאל
)אתורבח ( ’’הלע’ג’’ל םיבוסמה
.הרישב ונחצפו
ךכב ונתוא העיתפה הפי
ונירובע םיגדהל המיכסהש
הממ המיעטכ ,הניח סקט
.תושעל תעדוי איהש
םלוצ הלש תושבלתהה ךילהת
תבתכ לש טקניטסניאב ידי לע
הרפיס ןויארב .הסונמ היזיולט
תדחוימה תשובלתה לע הפי
תרוסמה לעו םיטישכתה לע
,רודל רודמ תרבועה הקיתעה
.הניחה יסקטב
הפי הכפה המלצמה לומ הככו
תשובלתהשכ ,תרחא השיאל
ירותסמ ךפונ הל הוושמ
,הקוחר ץראל התוא הריזחהו
.ןמיתל
הניחה סקט לע ונל הרפיס הפי
לע הרפיס ןכו בר עדי הניגפהו
.הרבעש תויווחה
הפרטצה םייוסמ בלשב
יכאלמ יתא
תשיבלמ החפשמ תבורק
רשא הנימי דיו סקטב תולכה
תונבמ תרחא השא השיבלה
תויהל הבדנתהש החפשמה
דגנל הכפהו הינמיתה הלכה
תומדל תואתשמה וניניע
תשובלתב הביהרמו תינועבצ
השגרתה ןבומכ איה ,תיתרוסמ
ונל הרפיסו דמעמהמ דאמ
סקטל הלחיי התוריעצבש
סקטה ךרענ אלו הזכ הניח
ונרזחה םויהו תונוש תוביסמ
.הרוחא הנש םיעברא התוא
תשובלתה לע רבסהה םויסב
הפי החצפ םיטישכתהו
םישנה לכו ףופיתו םירישב
.הרישב הלכה תא וויל
הגיגחה המייתסהש רחאל
ןב יצנב לש ותובידאב ונאצי
רויסל הפי לש ףסונ החפשמ
וב תיבה תא םלצלו הקמעב
.הלדגו הדלונ
בשומה רעשב וניכיח ,דר ברעה
ועיגיש םירבחל סובוטואל
םוי ונל היהש םהל רפסלו
הבהאו תויווחב אלמו שודג
םימח םישנא םע תורכהב
ונמוי תא ונל וריאהש םירחאו
רוזחנש החוטב ינא .לילגב
םידחוימה םישנאל הזה תיבל
הברהב ונתוא ולביקש ,הלאה
.הניתנו תונלבס
ונאב ומשלש הז ,ןכ ,טרסהו
תרכזמ הווהי יאדוב אוה ןאכל
םיפוצל ריבענ הווקמ ינא ובשו
תאו הריואה תא םירסמה תא
.הזה םויב וניווחו וניארש המ
התחפשמלו הדוהי הפיל הדות
לע , הלועפה ףותיש לע
תיבבלה םיחרואה תסנכה
םירישעה הייחב העיגנה לעו
החמש יאלמ םיינועבצהו
.הבהאו
הדוגאל תודות
תרושקתל תילארשיה
, לילגל ונעגה תיתליהקה
תורודה יארב טקייורפל
רשא ןמגוו תנע הקיפמל
לכ ךרואל ונתוא התוויל
רורד יקוד יאמבל ,ךרדה
,היישעב ונתוא החנהש
ר”וי גרבנטור יאחויל
תילארשיה הדוגאה
לכלו תיתליהק תרושקתל
-הכאלמב םישועה
!חכ רשיי
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
10
אשונ ונלרגה אל םלועמ
קתפ ונכשמ םעפה .הבתכל
ןכיה עבק קתפה .הלרגהב
םוליצה אשומ היהי ימו םלצנ
.ונלש ירקיעה
,יאמב ונל היה אל םג םלועמ
רידגמהש יאמב אל ,יאדובו
קר ונתוא ףתשמו ויתושירד
הז וניניעב – ויתורטממ קלחב
.רגתאמ היה
,הנוש ךרדב דובעל רגתאמ
תבתכומ ,רתוי תיביסנטניא
לש םיימוי שי הבש תרדגומו
לש םויו םימוליצו תונויאר
םיכרועהש דוע המ ,הכירע
םיליגר ונאש ולא םניא
.םהילא
ונעדי ןכש םירבד ויה לבא
.ונתוא ונרקס םהו שארמ
ןיבה רשקה - אשונהש ונעדי
.ומצעלשכ קתרמ אשונ -ירוד
םיטקילפנוק לע ונבשח
תריחבל ,תורגבתהל םירושקה
רמאנ ,ןכ ומכ .דועו עוצקמ
םירגה םישנא ןייארנש ,ונל
אוה טקיורפהש ונעדי .לילגב
תונוש תוצובק שוגפנשו יצרא
ונלשמ הנושה ךרדב תודבועה
.ונתוא ךשמ הז םגו
םוקמש הלע קתפה תכישמב
היינחיר אוה ונלש ןויארה
איה ןייארנש תירקיעה תומדהו
ול שיש ונל רסמנ ןכ .יקואש
הרגה 82 תב םאו תבו םינב 3
.תיבב םמע
ןושארה ןויארה תארקל
,היינחיר לע ונארק ,וננוכתה
, ללכב םיסקר’צה לע ונארק
ונאבו םהלש הירוטסיהה לע
.המישמל םינכומ
יתרקיב ,היינחירב רבעב יתייה
.האצרה םש יתעמש ,ןואיזומב
ימצע דומיל ומכ ןיא םלוא
.קמועו תוידוסי תניחבמ
םיסקר’צ 4000 שי לארשיב
אמק רפכ : םירפכ ינשב םירגה
םירזופמ םהמ טעמ .היינחירו
.ץראב םירחא תומוקמב
שמשמ ונייאר ותוא יקואש
הרבסהה רש וא ץוחה רש“
איה וייח תרטמ .”םהלש
ץראה יבשות תועדומל איבהל
.םיסקר’צה םה ימ םידוהיה
ןיב היגולנא וניאר ומע ןויארב
םימלסומ( וזה הנטקה הדעה
םג .ידוהיה םעה ןיבל )םינוס
,זקווקה םצראמ ולגוה םה
ונומכ .םשל בושל םיהמכו
תוצראב ונרגש םידוהיה ונא
ינב םיאמור“ ונייהו הלוגה
םיחרזא םה ירה ,”השמ תד
הנה -אבצב םיתרשמ תפומל
היהו ינלוגב תרש ומצע יקואש
םה הז םע דחיו , אבצב ןיצק
םתפש לעו םדוחיי לע םירמוש
םה“ : רמוא יקואשש יפכו
לארשי ץראב םירגש םידיחיה
.”םהלש ץראהש םינעוט אלו
רצק ןמז היה ונלש הצובקל
.קוסע היה יקואש ןכש ןייארל
,ותוא ןייארלו םלצל ונקפסה
.ונב תא ונשגפ אל םלוא
םויה תדובע תואצותב וניפצ
רורד יקודל וניארה ,ןושארה
ונדמל ,רמוחה תא יאמבה
םיימויל םייווקמו םיחקל
רתוי קודה רשקלו םיניינעמ
.יאמבה םע
אשונהש םיבשוח ונחנא םויה
ןיב רשקה טקילפנוק וניא
אלא ,םייק ילואש ,ןבל בא
תוללובתה ןיבש טקילפנוק
תרימש ןיבל םייח הבש הרבחב
תויטנטואהו תוידוחייה
.הדעה לש תיתרוסמה
ונייאר אל ותוא ןבה המכ דע
וא ויבא ךרד תא לבקמ ןיידע
!?הארנ .שדחה רודה ןב אוה
לילגב דחוימה טקיורפה לע
ןופצה ליג - סחוימ יתור
!ונבשחש המ אל - תורודה יארב לילגה
ןופצה ליג – יקסניסוג )הימ( הנייעמ
ןיכנ םהילע םיאשונה תא
ונמצעב םירחוב ונחנא תובתכ
שי ?ןכ אל , תישפוח תונותיע –
אל .םינש לש ןויסינו קתו ונל
”תורודה יארב לילגה“ !םעפה
,תיחפ ךותמ טרסל אשונ חמיצ
ללא’ג .לפוקמ קתפ לע בותכ
ונבו בא טייח’לא דאלימו
היסומוח ילעב ,אחישרתמ
טנדוטס ןבה ,הרומ באה .רפכב
ישרוגמל רצנ םהו רבעשל
.תירקיא
– וננכתש המ םוקמב ,םואתפ
יופצ ,םייניעב קוריו שמש םוי
המ אל – רמו באוכ תומיע ונל
.ונבשחש
םחל ,הכירעהו יומיבה םוליצה
הלמרכ .םינש הזמ וניקוח
תינעוצקמ ,תנמוימ תמלצ ונלש
,הדחו תנחוב ןיע תלעב
הב שיש תיווז דימת תאצומ
.אשונה לע רוא תכפושו ןיינע
םהב שי ונלש יומיבהו טירסתה
תחתפתמ הלילע ,רופיס דימת
שי ,םיסינ .ףוסב העתפהו
תוזח ,אלפנ ינופוידר לוק ול
היה .תישממ תואיקבו המישרמ
טרס תקפהל שורדה לכ ונל
םלצל ונשרדנ לבא .חלצומ
דיחי ןויאר ,באה לש דיחי ןויאר
לש ףתושמ ןויארו ןבה לש
המלצמל תיתיזח לכה .םהינש
.ןוסא הזיא ,םירבדמ םישאר –
דואמ טעמ קר ,תוניירק ילב
םיטקפאמ ענמיהלו סלאו’זיו
אל – םירחא לש טרס רוצקב –
!ונבשחש המ
אל ”םינעוצקמ“ תווצ ונחנא
םעפה תוסנל ,ונטלחה ,ונרתיו
םינעוצקממ דומלל ,תרחא ךרד
.םייתימא
ןמזה ינפל תוקד רשע 08:50
לכיה לש הינחב ונייה דעוימה
ב םישומח .הפיחב טרופסה
לכו םינופורקימ תומלצמ 2 –
ונלש תוגלוקה םש ויה .שורדה
ליג לש תווצ דועו ,הפיח ןמזמ
ןמגוו תנע םג העיגה ,ןופצה
עיגה אל ימ ,סנוי השמ םגו
אב אלו וניכיח .סובוטואה -
דאלימו ללא’ג םע ונעבק ונחנאו
ונחקל .10:30 העשב אחישרתב
ונעסנו ונלש תינוכמה תא
.ןמזב לוב ונעגה ,ונמצעב
ונלש םינייאורמה םגש רבתסמ
.םוקמב ונל וכיחו דובכ ישנא
היסומוח ,דמח תניפ ונאצמ
תולשבמ תודודה ,רפכה בלב
חרוטו שיגמ ,חקפמ ללא’גו
שיא דאלימ באה .םלוכל
םהינשו םחו ליכשמ יתוכמס
ומכ ונמליצ .םיחרוא ילבקמ
תא ונלאש ,ונשקבתנש
לכה ,ונל ובתכוהש תולאשה
טעמ ונאצמ ,הבוט חורב רבע
תא ונבה ,ירוד ןיב טקילפנוק
רופיסה תאש ונבהו ,באכה
-רחא םוקמב אצמנ יתימאה
.הרעיבו תירקיאב אתבסה לצא
תדוקנמ רפכה תא ונמלצ
םינכומ ונייהו ההובג תיפצת
ומכ אל לבא .רוזחלו זוראל
אלו ,ונתוא ונימזה .ונבשחש
ילילג סומוחל ,ברסל ונלוכי
הניחטב םיליצחל ,חומינ
שמשב ץוחב ונבשי .טלסו
אבש ,לאשימ תא ונשגפו
שיאה אוהש רפיסו ,לוכאל
רופיסה ןיב שגפמה תא רציש
יארב לילגה“ טרסה ןיבל
– ףסונ רוביג ונל שי ךכ .”תורודה
ןיבמו םח ,םיסקמ שיא ,לאשימ
תולעמב ותיבל ונתוא ןימזה
םייונפ הניש ירדח 3 ול שי ,חונל
םייתעש ויה ונלו ,םידלי לש
ונינהנ ונחנ ,ונמכסה .תוכחל
.הדות הברה ונרמאו ,דואמ
ונעסנ ,םייעובש רובעכ
רופיסה תא םלצל סובינימב
.ונבשחש ומכ אל בוש ,שממ
ונתא האב )הקיפמה( תנע
ירוחאמ טרסל ,ונתוא המלצו
םויה הרגש אתבסה .טרסה
תא רפסל העדי ,ףיסאי רפכב
,הנש 60 ינפל הרקש רופיסה
.לומתא הרק וליאכ באכה לכ םע
החפשמה תיב תא ונמליצ
לש ליטמ באה גרהנ הב ,הרעיב
לש ןורחאה םויב הלאבזיחה
םויה .היינשה ןונבל תמחלמ
םירהה עקרבו ,קריב לבוט לכה
םילדג הניגב ,תשקה תרעמו
תונירדנמו ירפ יצעו ,םינילבת
.תוקותמ
תוארל אב )הדוגאה ר”וי( יאחוי
ונשגפנ ברעבו ,רדסב לכהש
,םישתומ ,דלאס רפכב ונלוכ
התייה .ונבשחש ומכ קוידב
הנפדב דואמ הבוט םיגד תחורא
.דחי םלוכ לש שגפמה תחמשו
ומכ ונשיו םירדחב ונתוא ורזיפ
דוחל םינב ,םיריעצ ונייהשכ
.דוחל תונב
,יח לת תללכמב ,תרחמה םויבו
בשיש ימדש אריע תא ונלבק
המ תא הארו םגד ,הליל ןושיאב
תונלבסב ךכ רחאו ,ונמליצש
ונשקיבש המ תא עמש הבר
,טרס ונכרע דחיב .תוארהל
לבא ,ונל בצקוהש ןמזב ונמייס
ומכ קוידב אל ונל אצי טרסה
!ונבשחש
הנושארה םעפב וניסינ םוכסב
,הבתכ אל ,טרס תושעל
ישנאו םיתימעל ונפשחנ
קלח ונייה ,ץראה לכמ עוצקמ
.הנהמו רגתאמ היהש טקיורפמ
ומכ ,שדח והשמ ונדמל חטב
?ונבשחש
סנוי השמ החנמהו םוליצה תווצ
11
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
לילגה לילכ
םילשורי הליג ק”לט תווצ
ונתוא איבהש סובוטואה
הרצ רפע ךרדל הנפ םילשורימ
רשיב ןטק טלש .תכשמתמו
לילגב םש יא ,לילכל ונינפ יכ
.הירהנמ תוקד רשע - יברעמה
ערתשה ךרדה הלעמב
והז יכ דיעהש ,םיתיז עטמ
.טקש םג היה .יאלקח רוזיא
הולשה תא רפה סובוטואה
הייחמצה ןיב תערתשמש
,ירפה יצע ןיבו ארפ הלדגה
.םיבשייתמה ידי לע ולתשנש
םדוק ונרכה אל םוקמה תא
.טעמ ונעמש .ןכל
וניסינ סובוטואה ןולחמ
לע .ונעגה ןאל םשרתהל
םידדובמ םיתב וניאר תועבגה
...םש תיב הפ תיב -
ןולא תא שוגפל הלע ונלרוגב
רייצ אוה - המענ ותבו תרופ
.תמלצ איהו
ןולא תחפשמ לש תיבה
,ענטצמ ,םיצעה ןיב רתתסה
ותיתחת .סירתהל הצור אל
רמוא וליאכ .ץע ויתוריקו ןבא
.ןאכמ ינא –
לש ןקנקב ונתוא ומדיק םה
,הזיאול ילעו םיחתור םימ
,ןאקפ יזוגא לש האלמ הרעק
םיקומיצ םידקש ,ןגה יצעמ
.םירמת םגו
בושיה ידסייממ אוה ןולא
עיגה אוה – הפיפיהו דחוימה
דחי ,הנש 30-כ ינפל לילכל
ריעצ גוז - הרוא ותשא םע
דועו םייתנש תב הדלי םע
.הדלונ התע הזש ,המענ ,הדלי
ןולאל ודלונ םינשה ךלהמב
.תונב יתש דוע הרוא ותשאלו
םיפסונ םינמא םע דחי ואב םה
בושי םיקהלו ,לילגב בשייתהל
יתביבס – יגולוקא בושי – שדח
םש רוקמ .ומש לילכ – יתרבחו
אצמנה קיתע הנבמב בושייה
תברוח הנוכמו בושייה ימוחתב
.לילכ )תברי’ח(
וליחתהו םיצולח ויה םה
םינמא םע דחי .הלחתההמ
השעמ ושע םירחא םיריעצ
םג ונפ םתונמאל ףסונבו
.המדאה תדובעל
.וידי ומב ותיב תא הנב ןולא
הנש 25 ךשמב סנרפתה אוה
,םיזע לדיג ,הינבה תדובעמ
אוה םויה .םיתיזו ירפ יצע
.רויצהמ סנרפתמ
,האור אוהש המ תא רייצמ ןולא
וידוטסה ןולחמ ,םויה רואב
.ותיב לומש העבגה לע ,ולש
רואב לילכ תא תמלצמ המענ
.ךשוחה לש
ןולא .לילכב םהלש תיבה
וליאו ,הלחנה תא אצמ םנמא
הכרד תליחתב תינמא – המענ
שובכל תאצויש ביבא לתב היח
.םלועה תא
,הליג ק”לט לש תווצה ,ונא
היווחב תוסנתהל ונאצי
.הנימב תדחוימ
שגפמהש ,ןבומכ ,ונרובע
ןיינעמ היה לילגה ישנא םע
אוהש ץולח ונשגפ .קתרמו
קסועש ןמא – חור שיא םג
אוה ךא ,לוסיפב םגו רויצב םג
שיא אוה ןולא .המדא שיא םג
בושייה תאו ותיב תא הנבש
.ןבא לע ןבא ,וידי ומב
תמלצ – תינמא איה ףא ותב
וב האורו ,לילכב הלדג רשא
תשפחמ איה ךא התיב תא
םג ,תונמאה םוחתב הכרד תא
.לארשיל ץוחמ
ונילע הרבע – ק”לט תווצכ
.דחוימב תניינעמ ,תוסנתה
לע ירוד ןיב שגפמב תודקמתהה
.החיטבמ התארנ לילגה עקר
וילעש ”גוזה“ ימ ונבהשכ
שיש וניאר – טרסה תא השענ
עבטמ ,שיש ונבשח .רופיס ונל
,תבו בא - טקילפנוק ,םירבדה
איהו רייצ אוה ,םינמא םהינש
הברה היהי - יפוי הזיא – תמלצ
אולמב ”םיטקילפנוק“ .רמוח
.ונאצמ אל – הלימה ןבומ
בא לש הבר הכרעה ונאצמ
בא ,היבא לא תב לש ,ותב לא
הכרד תא לבקמ ,בהואו ךמות
דדועמו ותב לש התדובע תאו
.םלועל תאצל התוא
הלבקהה לע דובעל ונטלחה
המודהו ינושה לע – םהיניב
דחא לכ לש הדובעה ךרדב
,ונחלצהש םיווקמ ונא .םהמ
לא“ ונלש טרסב תאז איבהל
.”דחא םוקמ
רורד יקודמ ונלביקש ךירדתב
טמרופה ,)טקיורפה יאמב(
,הליחתב הארנ ,הוותוהש
סינכמ ,ןוויכ ןתונ ,לקמכ
.תולאשה תא ונל ןתונ ,תרגסמל
.ישוקב ונלקתנ ”חטשב“ ךא
םע השק היה םינייאורמל םג
ןה יכ היה המדנש ,תולאשה
וכיבה תצקו ,ןמצע לע תורזוח
ועדי דימת אלש וא ,םתוא
.םהילע תונעל
המ הלאשל הבושתה םא
תיינב – היהת ?ךילהתהמ ונחקל
ירה ,ותבו באל ”תוהזה תדועת“
דחיב תופתושמה תולאשה
תא ונרובע ורצי –דוחל םגו
ןויארל סיסבה תא ,תרגסמה
ונבה ,ןכא .טרסל דלשה תאו
וז –ןתניתש הבושת לכ םצעבש
הווהמ ,ןהמ תחא לכו .הבושתה
הבושת לכ .איהש לכ המורת
תנבהל ונתוא תברקמ וזכ
.תומדה
ןמזה קחרמו ,םלוצמה ריקחתה
רשפא םימוליצה םוי ןיבל וניב
רוחבלו תויומדה תא דומלל ונל
.טרסה לש ןוויכה תא
,הכירעה םויו םימוליצה םוי
תא ורשפא ,םירבדה עבטמ
תלבגמ םע הדובעב תוסנתהה
.ןקתלו רוזחל רשפא יא .ןמז
!שי המ הז ,שיש המ
וניאר – הכירעה תדובע םג ,ךכו
ןמזב ונדמע אל ונמצע ונאש
ךשמהל םיקוקז ונייהו ,לבגומה
ןמזה .טרסה תכירע לע הדובע
,התיבה ונרזחשכ ונידיב היהש
הכירעה תדובע תא רשפא
קפסתש האצותל דע ,תחנב
וניצרש המ תא ריבעתו ,ונתוא
.ונחלצהש םיווקמ .דיגהל
יתרוסמ דוקירב יקואש לש ןבה
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
12
רנזוא יסוי ןיב הלועפה ףותיש
ס”נתמ לש תרושקתה זכר
הבישיה“ ןיבל אתא תיירק
”תוינמואו םיעדמל תינוכיתה
,היינשה הנשה וז םייקתמ
םירצויל המב רשפאל הרטמב
עונלוקה תמגממ םיריעצה
טקיורפ םוסרפ םא .הבישיב
הדוגאה לש ”תורודה יאר“
הנפ תיתליהק תרושקתל
חקינש השקבב ,יסוי ונילא
רשקה תא קזחל ןויסינב קלח
תיירקב הליהקל הבישיה ןיב
. אתא
ףקשל התייה טקיורפה תרטמ
רשקהו ירוד ןיבה רעפה תא
ןמז לש הביטקפסרפב םוקמל
ןשייקולה םהידליל םירוהה רוד
לשב לילגה אוה רחבינש
ךותב ןווגמה ישונאה ספיספה
.םייטנטוא םיפונ לש תרגסמ
םייקתה ןושארה שגפמה
יאמבה םע הפיחב קטמניסב
תנע הקיפמהו רורד יקוד
תוצובק וצבקתה םש .ןמגוו
ויה תויחנהה .לילגה רוזאמ
תומדה תגצה ךרד יבגל תורורב
תודוקנ הזיאבו םימלצמ המ
רוצייל ידכב שגד םישל ךירצ
םיביטומ לעב ישונא ספיספ
וקלוח שגפמה םותב .םידיחא
יבגל םיריקחתהו תומישמה
ונא םוליצה םוקימו תויומדה
ונלשמ ןויער םא םינכומ ונאב
תילגרמ לע טרס תושעל
ולביק יקודו תנע .לאירואו
.הכרבב ותוא
לש ןיינעמה הרופיס תא
תררוגתמש יתאניז תילגרמ
אצישכ יסוי שגפ ןיעיקפב
תחאב .טרסל תויומד שפחל
,ונל ויהש ןופלטה תוחישמ
יתשגפ“ ,בגא ךרדבכ רמוא יסוי
הקיזחמש תניינעמ תומד
תסנכה תיב לש חתפמה תא
ןורחא דירשכ ןיעיקפב
הברהש ןוכנ יתאניז תחפשמל
החפשמה לע בתכנו רפוס רבכ
לע םיעדוי טעמ לבא ,וזה
. ”ןיעיקפב וישעמו לאירוא
ןיעיקפב היח ,יתאניז תחפשמ
יזכרמ ריצ הווהמו הנש 800
לש תידוהיה הירוטסיהב
תרבועה תרוסמה .ןיעיקפ
ינושאר יכ תרפסמ השוריב
ועיגהש ,םינהוכ ויה ,החפשמה
.ינש תיב ימיב םוקמל
תא םייס יסויש היינשב
וניניע דגנל דמע רבכ ,טפשמה
ירוטסיה ךרע לעב רופיס
דכ אוצמל ומכ ךרעב ונשגרה
,תויגולואיכראתוריפחבסרח
סחוימ ןיעיקפב תסנכה תיב
ןב עשוהי לש ושרדמ תיבכ
,אביקע יבר לש ובר ,היננח
תפוקתמ םיאנתל ינש רוד
תרשרש .ינש תיב ןברוח
טעמכ רבכ התייה תורודה
– דחא טרפ טעמל ,תמלשומ
הכרד ךישממ ימ .תויכשמה
אצי ,ךכ תובקעב .תילגרמ לש
המלצמב שומח חטשל יסוי
”םידירש“ דוע שפחל ידכב
לאירוא תא שגפ אוה םעפהו
אבא ,36 ןב רוחב ,םואבנזור
ןב ,םידלי השימחל
,רוקמב .סניפ רפכ
רוחב היה לאירוא
תולעממ הבישי
רגוב ןקחשו ןמא
חותפה ןורטאית
רדמס לש
ידודו ןורעי
ינפל .ןייעמ
םינש עבש
לאירוא ךלה
תו אטמסב
ן י ע י ק פ
ו ש פ נ
ה ר ש ק נ
ן י עי קפב
דחו י מבו
תילגרמב
לאירוא .יתאניז
הדובעב תילגרמל רזע
אוהש ןוויכו ,תיאלקחה
המרדבו ןורטאיתב קסעתמ
התיא סנכנ אוה ,היפרת
עפומ לע הדובע ךילהתל
הלש היפרגויבה תא רפסמה
.ןיעיקפ לשו
,רגסינ טעמכ רבכ לגעמה
דצב יסוי ,לצלצמ ןופלטה זאו
אובל םיצור 1 ץורע“ :ינשה
הבישיה ידימלת תא םלצל
ןיא דוע .”טרסה תא םימלצמ
רופיסה רבכו תחא הנומת ונל
םוי .תואיצמ לש םוקמ ול ספות
האיצי רקובב 8:00 העש ינש
המגמה ירגוב ורחבנ .םימוליצל
תינוכיתה הבישיב עונלוקל
,םלצ ,יאמב :דמלמ ינא הב
בלש לע בושח שגד ךות ךרועו
דויצב שומיש ןוגכ תונכהה
םוליצ תויווז הטלקההו םוליצה
לכשכו תוירטנמוקוד תונצס
לע עדוי תווצה ישנאמ דחא
המו תויומדה ןהימ אשונה המ
.עיגה םימוליצה םוי .הרטמה
הקפהה דויצ לכ תא ונסמעה
תוינוכמל
,ךרדל ונאציו
חתמ הברה היה.ןיעיקפל
.הקפהה תארקל
הבשחמה הרבע ןמזה לכ ,ךרדב
םאה וא ,דויצ ונחכש אל םא
ונעגה ..’.וכו וקיפסי תוללוסה
.דעומה ינפל העשכ ןיעיקפל
לאו’זיוו ימוליצל הז ןמז ונלצינ
הדובעה תווצה תניחבמ .טרסל
,טירסתה יפ לע הלהנתה
המכ םלצל קיפסהל הרטמב
הנע לאירוא ףוסבל .רתויש
עיגמ דימ אוהש ןופאלפל
קיסמב תאצמנ הארנכ תילגרמו
ךות םיעיגמ ונא ,הלש םיתיזה
ןכיה יל דיגת“ . ףיסוה ,תוקד 10
םלצל לכואש ידכ ,קיסמה
ךא .לאירואמ יתשקיב ”םכתא
םיכסת אל תילגרמש הנע אוה
.םיעיגמ רבכ םהו תצק הכחנש
ונרשקתה בוש ,העש יצח הרבע
אוה .םה ןכיה לואשל לאירואל
ןכא םעפהו !םיעיגמ דימ - הנע
ונל החתפ תילגרמ .הרק ךכ
רצחל הסינכה רעש תא
םוקמ קיתעה תסנכה תיב
תיבב .תכלמ רצע ןמזה ובש
םינבא םימקוממ תסנכה
ינש תיב ןברוח תפוקתמ
הירוטסיהה לע םידיעמש
הצובקה ירבחל .םוקמה לש
רכינש שגרמ שגפמ היה הז
ידימלת .ונמליצש תונומתב
תויונמואו םיעדמל הבישיה
טרסה תא ךורעל ומייס
תנרקהב ףתתשהל הרטמב
יאר“ טקיורפה לש הרוכבה
הבושתה תאש תורמל “תורודה
לש הכרד ךשמהל תיתימאה
.םישפחמ ונא ןיידע תילגרמ
”ןיעיקפ לש תוסיפ“ טרסה תקפה
אתא תירקב תויונמואו םיעדמל תינוכיתה הבישיב עונלוק תמגמ זכר - ןנוג דוד
ףגא להנמ -גרבדלוג ןועמש
יש לבקמ ,דגא לש ןופצ לועפת
הדוגאה ר”וי גרבנטור יאחוימ
-לאיחי לייא
ףגא להנמ
דגא לש קווישה
לאימרכב סנכב
13
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
םירדשמ םיבשות - תורודה יאר
הווקת חתפ תרושקת הידמ
הקיסומה תועצמאב םולש תושעל םילוכי ונחנא
הצובק רקובב שש ינש םוי
”םירדשמ םיבשות“ ירבח לש
ףוסאל אוביש סובוטואל הכחמ
.תנרקסמ הקתפרהל םתוא
בותכהו ינופלטה ריקחתהמ
ןיאורמהש ונעדי טנרטניאב
ןגנו רמז אוה ונלרוגב הלעש
םע עיפומ אוהו עודי ’דוע
,םיפסונ םירמזו יאנב דוהא
חילצנ םאה תולאשה וצצ
עיגהל חילצנ וא ,וילא רבחתהל
םאהו ,ולש ישיאה רופיסל
?ונילא חתפי
.הכורא ךרדה השיגפה דע לבא
,רקובהיקקפתאונחלצשירחא
.לילגה ירפכל ליפעהל ונלחתה
םילודג םיקחרמהש רבתסה
רבד בר ןמז ךרוא רוזיפהו
.ונתונלבס תא ןחבמב דימעהש
דרומבו המר רפכל ונעגה
ותומד ונל התלגתה בוחרה
ילכ ומע אשונ ןאמס ’גרו’ג לש
והז “ ’דוע“ ידוחיי ילאקיסומ
תועשה תא הלבנ ומע שיאה
.בלח שוגב רשא ותיבב תואבה
ףונהשכ הפיה ותיב לא ונילע
הוולמ לילגה לש ביהרמה
.ךרדה ךרואל ונתוא
,המלצמה םע ונגראתהש רחאל
רחאלו ,תוינזואהו קיימ קנה
םוליצה םוקימ יבגל תוטבלתה
.הכאלמב ונלחתה
בבלמ םדאכ הלגתה ’גרו’ג
ףתיש .חותפו החיש םיענ
ונחנא :ומלוע תפקשהב ונתוא
םולש תושעל םילוכי םינמואה
’גרו’ג ,הקיסומה תועצמאב
וירשקו ותדובע לע רפיס
ונינהנ ןבומכו הקיסומה םלועב
ונרשו ונפרטצה ףאו וירישמ
.ומע דחי
לבא ,הפיו בוט לכה ןאכ דע
תא שוגפל ךרד ונל התייה אל
תדבועו הפיחב היחה ותב
.הצע תודבוא ונייה .ביבא לתב
הנקז רדחל הסנכנ עתפל
’גרו’ג לש ותנכש 88 תב הביבח
.ומיא תויהל הלוכיה
הנקזה. היעבלןורתפאצמנ,והז
ןכאו םדוקה רודה תא גציית
ונשגרה .רופיסל התוא ונפרצ
ביבח תורוד רופיס ונדיב שיש
,גגה דע תורשואמ ונייה .םיענו
המישמה תא ונאלימ
ריקחתב םוי .דחא םויב
.םלוצמה
וניפצו התיבה ונעגהשכ
ינשש ונבה רמוחב
לכ אל ונלש םירופיסה
החישבו םיקבדנ ךכ
ונבה יאחויו יקוד םע
םאתל ונילע הרירב ןיא ןכאש
םתיבב ותבו ’גרו’ג םע השיגפ
לכ תא ונשגפ םש ,”המר“ רפכב
.המחה ותחפשמ
התלגתה ’גרו’ג לש ותב םג
תעדויה יוטיב תלק הרוחבכ
הינפ ןאלו הנוצר המ בטיה
רידגהל העדי איה .תודעומ
רעפ אוה הפיא בטיה
הלועפ ףותיש דצל תורודה
דוע היה ונינפל ,ברע ילקיזומ
ריכהל ונלכשה וב הכירע םוי
.ונלשמ םינוש הבישח יכרד
םיימוי ונילע ורבע – םוכיסל
דאמ דע םינהמ לבא םילק אל
רבכ םיכחמ ונאו .םידמלמו
.אבה טקיורפל האבה הנשל
הונב ונלש תורכיהה שגפמב
ריקחתל הינפהב וניכז ןוסנומ
תירקב ןמדירפ תחפשמ – לש
.הנומש
היהו ונססיה ריקחתה תליחתב
ביטרנה תא אוצמל ישוק ונל
תושגרתהל ונתוא ליבויש
.רופיסלו
יקוד ,תנעמ הפיחד תצק םע
ריקחת תונבל ונלחתה ,יאחויו
.שדחמ טירסתו
םימלצה תווצ תא ונדייצ
םשמו ,ריקחת תולאשב
.תיפוסה היינבב ונכשמה
לע םימלוח“ :ארקנ טרסה
איה ונתנווכ ךא ,”םילגלג
אלא ,םיימשגה םילגלגל אל
תדהו המשנה ,הבהאה ילגלגל
אלא סובוטוא אל םירצויש
תאצויו המח ,תדחוימ החפשמ
!ןמדירפ תחפשמ ,ןפוד
אבאה ןיב ירוד ןיבה רשקה
ןרוא :םינבהו ןמדירפ קילומש
ןתינ אלש רשק אוה ,רמותו
רשקה ,םילימב ותוא ראתל
דוחל םהמ דחא לכ ןיב םחה
םוצעו רידאה רשקה ,דחיבו
רשק אוה םירג םה הב הביבסל
הנומש תיירק יבשות לכ .דחוימ
!םתוא םיריכמ
תלוצינ ומאמ םתייתה באה
תא ויפתכ לע לטנ ,האוש
קר אוהו החפשמב לופיטה
םלוע ול הנב ותורגבב .13 ןב
תא עיקשה ,ולשמ החפשמו
,דגא תרבחב ותדובעב ולוכ לכ
תבבוסה הליהקבו ותחפשמב
לכל עייסל לעפ הב ,ותוא
םג .הרזעל קוקז היהש ימ
ובטימב אוה ןיא רשאכ ,םויכ
ןיידע אוה ,תיתואירב הניחבמ
עגפנ ,רמות ןבה ,תלוזל עייסמ
תובקעבו הרדחב תפות עוגיפב
.הבושתב רזח תאז
ותודליב לדג ,קילומש – ויבא
הבישיב דמל ,תיתד הביבסב
,תרוסמה םויק לע דיפקהו
ריסה אוה ,וייחב םיוסמ בלשב
ותרזח .ושארמ הפיכה תא
הרגס רמות ונב לש הבושתב
.םהינשל לגעמ
ויה ןרואו רמות :םיחאה
ןרוא ,םתודלימ דאמ םירושק
רבחתה רמות הילא תדהש שח
תמרוג ,ךכ לכ הבר המצועב
תא שפחמו םהיניב קתנל
.ןכל םדוק ריכהש רמות
וז הקזח תושגר תרעס ךותל
ףא ונפחסנ באהו םיחאה ןיב
םהיתושגרב ונפתתשה .ונא
םיסחיה תכרעמ תא ונרקוהו
.םהיניב
םיכוז םישנא תורידנ םיתיעל
הכ םיסחי תכרעמ תווחל
ונייה ונאו ונלזמ לזמתה ,הרידנ
.םש
םולחו ההימכ ןאכ שי :םוכיסל
קוסיעב םשגתמה יתחפשמ
רתוי ךא ,דגא ירבחכ הגיהנב
ןיא דע הבהא ןאכ שי ,ךכמ
תמרוגה , תדה לא הרזחו , ץק
תורמלו םלוכ ןיב טקילפנוקל
.קזחו ץימא רשק םייקתמ תאז
תררוגתמ ןמדירפ תחפשמ
הלבסש ריע ,הנומש תיירקב
תוינוחטיב תויעבמ םינש
םעפ אל עגפנ םתיב ףא -
ינב ,רבעב תושויטקה יחטממ
ןויערה תא םיחוד החפשמה
.רחא םירוגמ םוקמל רוקעל
תא אטבמ קילומש – באה
ת פ ק ש ה
ו מ ל ו ע
:טפשמב
תיירק“
וז הנומש
לש הנינפה
”!לילגה
ריכהל ונידיב הלפנ הלודג תוכז
תא םיאור ונא ,וזכ החפשמ
,םהמ דרפנ יתלב קלחכ ונמצע
תחפשמל וניניב הנבינש םישחו
,קזח רשק תרדהנה ןמדירפ
,תוכורא םינשל ראשייש רשק
– ןמדירפ תחפשמל הדות
הדוגאל ונתדות ,וינבלו באל
תיתליהקתרושקתלתילארשיה
לע ,הקיפמה – ןמגו תנעלו
שוגפל ונל םתתנש תורשפאה
ריכהלו ןמדירפ תחפשמ תא
!הפיה לארשי ץרא תא
םילגלג לע םימלוח
הווקת חתפ תרושקת הידמ םירדשמ םיבשות תצובקמ - דודו ימס ,יבא ,יתור ,המחנ :לש םתבתכ
!לילגה לש הנינפה וז הנומש תיירק
ןמדירפ קילומשו לבוס תור
לאימרכב סנכב
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
14
ונועמב םולש
ןיקצומ ק”לט רטומלרפ לאכימ
”?רחמ השוע ינא המ ,לולה תא יל ןיא םא“
“הנועמב“ בושייב ונרקיב
הרטמב ותבו בדנ םולש תא
תרגסמב הבתכ תושעל
םעטמ ”תורודה יארב“ טקיורפ
תרושקתל תילארשיה הדוגאה
.תיתליהק
בדנ םולש לש יאבצה ורבע
ייניינעב קוסעל לילגל ואיבה
.הנועמל םג עיגה ךכו ןוחטב
ינבמ שקיב ןוירוג ןב דוד
יבושיי תרזעל אובל םיבשומה
וזכרתה הנועמבו ,םילועה
םיבושייה לכ לש םיכירדמה
םילוע וטלקו םיכומסה
. וקורמו הינמורמ
,הדובעה תגלפמב וירשק בקע
60-ה תונשב בדנ םולש ןהיכ
תירוזאה הצעומה ריכזמכ
תונכוסב םג דבעו תולעמב
תובשייתהל הקלחמב תידוהיה
.םישלחה םירוזאב לופיטו
הברה וחתפנ בדנ םולש ינפל
דילי ותויה ללגב תויורשפא
ורבע בקע רקיעבו ץראה
ותוהשש ךכ ,םישרמה יאבצה
םיישקב הלקתנ אל םוקמב
-תומלקאתה יישק .םיבורמ
אלל ןאכ ויח םה :ויה אקווד
רוטרנג ,תויתשת וא למשח
”הלילב םייתעש“ קר דבעש
.םיתוריש אללו
לכב אצמ ,םולש
תא תאז
ודלונ ,ומוקמ
אוהו םידלי ול
לש קשמ םיקה
תופוע לודיג
לכ היהש
.םויכ .ומלוע
לול החפשמל
םהמ , תופוע 2200 םע ןטק
דובכב ותסנרפ תא אצומ אוה
תמרופר“ וילע ”הלפנ”ש דע -
. ”תופועה
ףילחהל אוה ,המרופרב ןויערה
םינטקה םילולה תואמ תא
,ןופצה יאלקח לש םייטרפהו
םינבמב ללכ ךרדב םיאצמנש
,םיתבה תורצחב םינשי
םילול לש םילודג םימחתמב
םיחטשב ונבייש םישדח
.םיבושייל ץוחמ םיחותפ
םושייש תנעוט הלשממה
האולחתה תא דירוי המרופרה
תא הלעיו תופועה ברקב
.םיבשותה לש םייחה תוכיא
רבודמ יכ ,םינעוט םינלולה
קשמה תא לסחיש דעצב
ןתינ .ןופצב םיציבה לש יטרפה
המרופרה תובקעבש רמול
םיבשומה יבשות רפסמ ןטקי
-םיציב תוסכמ םתולעבב שיש
המ קוידב הזו
תא דיחפמש
.בדנ םולש
דרטומ אוה
ה ד ב ו ע ה מ
דרפיהל ץלאיש
ולש םיבוהאה תופועהמ
דקפתמ ומצע תא האור וניאו
תא יל ןיא םא“ .םהידעלב
?”רחמ השוע ינא המ ,לולה
תצלאמ המרופרה .לאוש אוה
ףסכ ימוכס איצוהל םולש תא
תבייחמו ותושרב ןיאש םילודג
ןתיי ימ“ .האוולה תחקל ותוא
לאוש אוה ?”יליגב הזכ םוכס יל
ומחל הטמש דחפבו באכב
.ןודבאל ךלוה ותחפשמ דיתעו
תקזחמ םולש לש ותב תנע
הלודג הגאדב הפוצו וירבד תא
.התחפשמ דיתעל
הנטק הירוטידנוק החפשמל
.1988 תנשב המקוהש
תנוכתמב תלעופ הירוטידנוקה
עובשב םימי 4 תמצמוצמ
.היתואצוה תא רקיעב הסכמו
דיתע האור הניא ,תבה תנע
תא תנייצמ ,םוקמב והשלכ
קוחירש תנעוטו החנזהה
םרוג זכרמהמ םוקמה
םיעיקשמ אל“ ,וז החנזהל
רומח רוסחמ שי ,םוקמב
שי םאו הדובע תומוקמב
תומלושמה תורוכשמה הלאכ
הלאמ תיתועמשמ תוכומנ
,”זכרמה רוזאב םימלושמש
דיתעל הגאד ךות ,תרמוא איה
.םוקמב הידלי
וידליש הצור היה ,אקווד ,םולש
הנועמב םדיתע תא ונבי וידכנו
םהש ןימאמ אוה .וביבס ויחיו
םוקמב תלשושה תא וכישמי
וירבדל .וכנחתהו ולדג םה וב
תא ולבקי אל םה םוקמ םושב“
.”הפ םילבקמ םהש המ
יבשותל הווחמה טקיורפ
תודוקנ המכמ לודג היה לילגה
.תואר
.ופקיהב רקיעב ,ותלודג
לודג ןווגמ ותללכהב
םירזגממ םיבשות לש
תורוצמ ,םינוש
.תונוש תובשייתה
הילוח היה תווצ לכ
תאזה תרשרשב
ימיב .ונשגרה ךכו
םישגפמב ,םוליצה
םיתווצה ןיב
תוסנכתהה ינמזב
ונפלחהו ונחחוש
םג תאז הרוצב וניווחו םימשר
ךכ .ונלש תוגלוקה תויווח תא
םע שגפמה תא ונמצעה םג
תא ונכה םתיאש םישנאה
השגרהה תוכזב ,ונלש הבתכה
הלודג הצובקמ קלח ונייהש
םשורה תא לידגה
.היישעהמ ונלש
םינייואורמה
רפכ ץובקמ תבו םא :ונלש
ינאה תא ונינפל וחתפ ידעלג
ןימאמ
םהלש
םיאשונב
. ם י ב ר
םישנ ונשגפ
תו ר צי י מה
ה ר ב ח
ת י פ ו ת י ש
תונימאמהו
היתונוכת יפל תחא לכ .”ךרדב“
.תוישיאה
תרגסמה ללגב
ונדמל ןמזה לש
אוצמל ,דקמתהל
םירבדה תא
ם י ב ו ש ח ה
תאז .תמאב
תובקעב רקיעב
םעש ריקחת
תולבגמ לכ
לככ .ליעומ היה ןמזהו קחרמה
םינייואורמה םע תורכההש
תולאשה ךכ ,הקומעו הבחר
תובושת ררועל תוחילצמ
.תונימאו תובוט
לילגה ישנא םע תורכהה
היווחה תא ריבעהל ץמאמהו
היזיולט לש םוידמה ךרד
.למגתמו יתיווח היה תיתליהק
ידעלג רפכ
יויט תובוחר-יקסנל ירימ
תיפותיש הרבח תורציימה םישנ ונשגפ
ןיילפוט ינפלואב םיכרוע ןיקצומ תווצ
ה
מ
א
ו טיבש תלייא ‘פ
ור
פ
15
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
ירטנמוקוד רצוי לש טקילפנוק
ןוסנומ הוונ ק”לט תצובק תזכר - רנש ירימ*
התוא יתשגפ ,ותסב היה הז
,קיתוה בשומב
םיפוקז ,םירגובמ םיצע ,רצחב
,תיז יצע לש רדג ,םיקוריו
תישירח חור ,ירפב םיסומע
.םיפנעה תא העינה
רצחו דאמ ןשי תיבב הרג איה
אשד ידירש .הבוזעו הלודג
םידרו יחיש ,הקשוה אלש
םיינצוקו םירקוד ,םיאמצ
.המזג אל הרמזמהש
קשמו תפר הפ התיה םעפ
םישימש םיאלקח םילכו יח
לש םי ,םויה ,םישעורו
ףוטע רוטקרט ,תואטורג
קבא לש הנוטו שיבכע ירוקב
,ררופתמ ץעמ המרופטלפ לע
חירש ריצח תוליבח ידירש
תוחנומ ןהו ףדנתה ריצחה
ןעבצמ היוהד תבבוגמ המרעב
.בוהצה
תא ליכאהל האצי איה
הקרטנ תשרה תלדו םילותחה
תוימנה תשמח םג ,הירוחאמ
תחתמ תורג ןה ,לוכאל ואב
לוכאל וחמש םלוכ ,תיבל
.ונאבש החמש.הידימ
ונתרטמש תווצ ישנא 3 ונייה
יראטנמוקוד טרס ןיכהל התיה
לסומ היחת לש תומדה לע
.לילגב היחה
תא ובישוה םלצהו יאמבה
,השוטנה הככסב היחת
םילכהו הבוזעה עקר לע
םירובשה םיאלקחה
הרדיש הביבסה .םיתבשומהו
.הנקזו תודידב
ירפס :לואשל לחה ןריקחתה
ללוגל הלחה איהו ??תא ימ ונל
ינפל הדלונ ,הייח רופיס תא
,םינג ןיע הבשומב ,םינש 84
כ”חא ,ת”פב עלבנ בושיה םויה
ויה ,לילגל הרבעו הנתחתה
םייחה ,הרומ התיה ,םיצולח
,םוצמצב ויח ,םישק ויה
,םידלי 6 ולדיג , הסנרפ תויעב
3 ינפל רטפנ הלעב ,תומחלמ
בוזעת אל איה .הלחממ םינש
.תיב אוה הליבשב ,בשומה תא
הרבידו הרביד תועש שולש
ידכ ,ונל קר התכיח וליאכ
רופיס תא הילעמ לישהל
.הייח
,טרס תושעל םיכירצ ונחנא
ילוא ,םיטקילפנוק םישפחמ
ךותב םיסחיב והשמ אצמנ
תולכה ?םידליה ?החפשמה
?םינינה ?םידכנה ?םינתחה
?והשמ לע תרעטצמ איה ילוא
?הירוענב התשעש הריחב לע
?והשימ לע סעכ הב שי ילוא
היחת ,םיטקילפנוק ןיא
התשעש המ לכב האגו המלש
תוקוקח היתועד לכו הייחב
.עלסב
רצקת :ןייארמב רעג יאמבה
.רופיס איצות ,םיטרפב
עוטקל רשפא ךיא :ןייארמה
תרגובמ השיא קיספהלו
,רהנ ומכ איה ?רפסל הצורש
רכס ןיא ,רוצעל רשפא יא
.םילימל
תולאש לאשת :יאמבה
”רשב“ היהיש ,תויביטקובורפ
.שפחמ ינא טקילפנוק ,טרסל
,הב עוגפל םיענ אל :ןייארמה
.לואשל לוכי אל ינא
ץורעהמ ונאב ונחנא :יאמבה
לש הרופיס תא רפסל ידכ
.לסומ היחת
יתשגרה ,ןושיל יתחלצה אל
היחתש הדבכה תוירחאה תא
,”הטשפתה“ איה ,ונל הריבעה
הנומא תאלמו החוטב התיה
.ונב
?ילילש רואב התוא גיצא ילוא
התיה ...הידלי תא הקבח אל
....?החושק
,הצורח השיא ,םואתפ המ
,תילילג ,רפס תשא ,העונצ
.תישרושו תינויצ
ןיא ,ןיינעמ אל ,טקילפנוק ןיא
.טרס
םוי ינפל בתכנ רופיסה -הקפה תרעה *
לכב היחת התלגתה וב ףסונה םימוליצה
טרסב ,טקילפנוקה הרתפו התמצוע
,הצימא השיא לש תומד ונינפל הלגתמ
התב תא הלדיגש השיגרו החושק
תלפטמ םויכ רשא גרוריכ לגיס האפורה
ירפכב םייברעה םיבשותב הבר תושיגרב
.הביבסה
האפורה התבו לסומ היחת
תורוד“ טקיורפל ןושארה םויב
דע וניכיח סובוטואלשכ ,”לילגב
.שארה תא ונמצעל ונרבש ,שוב
לש תוארוהו תויחנה ןיבהל וניצר
.לומתא םוימ יאמבה רורד יקוד
קר לילכ ןיבנ ןתואש חינהל שי
.”ליגרתה לש ופוסב
םיראופמה םיסובוטואה
םייתלצעב םכרד ושע םילודגהו
םידמחנה םיגהנה .לילגה יכרדב
ועדי אל ,רתויו 20-ה האמה ןמ
ילואו הפמ ,סא.יפ.'ג – ה יאלפ לע
תילילג ךרד לש המידקמ הקידב
?המולע
ונשגפש תיזורדה החפשמה
םוחב ונתוא הלבק ,”המאר“ רפכב
ונמשרתה יכה .שפנ בישמ יתיב
,םימיענ – םיטועימ ינב דכנו בסמ
ודקש םה .םיליכשמו םיטוהר
תבהא ןיב החלצהב בלשל
-ןב דוביכ ,הדעה תבהא ,לארשי
.העד לכ לעבו ןימ לכמ שונא
ומלשוה - היווחל ינשה םויב
ופסאנ םיתווצה לכו םימוליצ
לרופה .החוראל דלוס רפכב
,ןדה ימיממ ירט שממ ןיוצמ היה
הזילע התיה תיללכה הריואה
.הבוטו
לכ ?ישילשה םויב ךורענ הפיא
בוט יכה :םיחוטב ויה םיתווצה
תווצה !ילש םוקמה הכירעל
ןפלוא לש יפוי הליג ונלש
הכירע ירדח 7 -כ ,הנומש תיירקב
דואמ םוי היה .הלועפל םינכומ
גוסנ ונלש ךרועה – ינשרדו סוחד
,םויה עצמאב ומוקמבו הדובעהמ
.ינש ךרוע בצייתה
,הכירעה םות דע םימיה ךלהמב
”רצק“ םימעפ רפסמ ונל היה
אל רבכ ונחנא יכ ילוא .הנבהב
םירבדה יכ ילואו ,םיריעצ ךכ לכ
אל ונל )ורסמנ אל וא( ורסמנש
?? םירורב ךכ לכ ויה
םינימאמש הלאמ ונחנא
– םידמול ונא לכהמש
וליפאו לפרועמה ,בוטהמ
רשפא דימת – ערה
!הראה וזיא היהתש
ונגרא רבכ ונמצעב ונא
םיטקיורפ המכ םייחב
םיעדוי - ןכלו םיעוריאו
”םילמנ תדובע“ םיכירעמו
התשענש תיעוצקמ
תוליל ךשמב יאדו
ועקשוהש םיפסכ ,םימיו
ךכ לעו – המרזש היגרנאו
םייואר הכאלמב םיקסועה לכ
!!הכרבלו הדותל
- ”הפיח ןמז”מ ?אב הז לכ יממו
ונלש תווצה .המשר לאומס לעי
ימענ : דחי דובעל ףיכ היהש
םואבנזור ישוש לאומס לעי ,קב
.םוחנ לאומש םלצהו
המאר רפכ-דעסא דיעס
הפיח ןמז – לאומס לעי
ןיילפוט ינפלואב הכירעב הפיח ןמז תווצ
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
16
תיתליהק תרושקתל הדוגאה לש האירקל ונחמש
”תורודה יארב“ טקיורפל ונלש תופרטצהל
ןיזגמ םינש 10 -מ הלעמל רבכ םירדשמ ונחנא
הירהנב תיתליהקה היזיוולטה תרגסמב ירפס תיב
רשאכ דחוימב קלח הזב לוטינ ונחנאש רורב ונל היהו
.לילגה לע רבוד
תוברועמה אשונו הנורחאה הנשב יונש רבע רפסה תיב
יונשל םינמיסהמ דחא אוה הליהקב תיתרבחה
לש היישעב םג תורודה בוליש תא תוארל הפי היה
.טקיורפב ושענש םיטרסה
ןכ ומכו םירדשמה םיפוג דועל ופשחנ םידימלתה
םהילא םיפשחנ ויה אל תרחא הרוצבש לילגה ירופיסל
חתפ רזעילא הדש בשומב החפשמה םע שגפמה
לילגב תובשייתההו תונויצל רהוצ םהינפל
.הזמ בוט רתוי הירוטסה רועיש ןיאו
רזעילא הדש ץרווש קשמ
הירהנ ”םיקחש“ ןוכיתה ס”היב עונלוק תמגמ זכר-רוש קיציא
לילגב תובשייתהו תונויצ
17
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
ימולשל יתליהקה רודישה תא ריזחהלו ברעתהל ןיוולו םילבכ ירודישל הצעומל יואר
רעונ“
רעו נ “ ...רעונ
ם י ט פ ש מ
ולא םילימב םיליחתמש
תוריבעמ דימו תושודנ
,רבעב היה ךיא ,הבשחמל
םירוהה רודב ונלש רודב
היה ”ךיאל“ האוושהב דימתו
,רבודה לש ונמזב בוט רתוי
הטובחה תואיצמה לומ לא
.םויה לש הדובאהו
תוצובק 3 יתשגפ לילגב
תחא .רעונו םידלי :תוריעצ
התיה דחוימב תטלוב ןהמ
ימולשמ רנזוא יסוי לש
ליכשה אל ונלוכ רעצלש
,יסוי דבע ובש ס”נתמה
רחאלו ,הצובקה תא רמשל
רגס אוה םימוליצה םויס
םיאורש רעונ ינבל וירעש
תיתרבחה תלעותה תא
.עונלוקה םזימב תיתוברת
ןב ןעונלוק ,רבח ,ןאודע ידע
תא הוויל ,תיזורדה הדעל
אכריב םימוליצל הצובקה
.תוינוגסס תויומד 2-ל
וילא ,”חיישה“ הנושארה
ירחא םמצע תוחוכב ועיגה
םע ךוראהו ףיקמה ןויארה
”ררושמה“ הללאטע איחי
הרומ אוהש
ו ע ו צ ק מ ב
ב ת ו כ ו
. ם י ר י ש
ט ר ס ה
סנכנ אל
לש ופוסב
תונרקהל רבד
תולקת ויה הארנכ יכ
.תוינכט
טקילפנוקהש ידעמ יתשקב
םג אלא ירודניבה קר אל
”תוכיישה“ לש טקילפנוקה
םידידי ינאו ידע .יוטיבל אובי
ונעציבש טקיורפמ םיריכמו
ופיבו ידג ןיעב םייתנש ינפל
יברע ידוהי רעונ תצובק םע
ןתעד רוחב ידע .ילארשי
תא קרסו לחכ אלל עיבמ
יברע– ידוהיה טקילפנוקה
לע ותעפשהו ותועמשמ תאו
.לארשי תנידמב םיזורדה ייח
וב יורש אוה םגש חוכיוה
יא .ויטרס לכב יוטיבל אב
ךכמ ענמיהל היה רשפא
ונחנא .השעי הז ךכש יוארו
םיזורדה , תחא הנידמב םייח
דימת אלו ונמע םימחלנ
תויוכזה תרכה אולמל םיכוז
ירחא טלוב רבדה דחוימב
ונעמש .ל”הצמ רורחשה
םיטרסב םג רבדה תא וניארו
.םירחא
ונא םג ילוא חילצנש בוטו
יונישל תושעלו ךומתל
םג ומכ תויוכזב ןויוושלו
.לטנב
רעונה ינב לש תווצה תדובע
.המיהדמ התיה
3.5 ה תב ותב ,ידעב ליחתנו
יסוי לש )םימוליצה םויב(
הדלי .הצובקה זכר רנזוא
הלק הבוצח תאשונ ,הנטק
התיה הנומתה .המלצמ לש
יתבשחש המישרמ ךכ לכ
סנכה תא המע ליחתנש
.לאימרכב ונלש ירודניבה
תא ריעצה רודל שידקהל
ונלש ק”לטה לש ךשמהה
ותיבמ תשרומ וז יכ ,לילגב
םגו זעמש רקי שיא לש
אוהש תא םיכישממ וידלי
.בהוא
: רעונה ינב םע דחי
יבצ ןב לקד ,תיאמיבה
דנואסה שיאו םלצה ,
רמע דיבר ,יבצ ןב רורד
רצנ ךרועהו ןרואתו םלצ
. תירטש
,תעד תבאת תיאמצע הרובח
ימיל ואבו םהידומיל ולטב
הממ רתוי וכראש ,םוליצה
.םמע ונייה ונחנאש
ורחבנ ,םוליצה תויווז
םיחוכיו טעמ אל ,הדיפקב
ףיעזמ םיתיעלש ,ידע םע
ומע חכוותהל השקו םינפ
ךכ ,ותעד תא סיפהל וא
ןחלושב ךכ ,םימוליצב
רימחמש ,ףיקת ,הכירעה
הוולמ החנמכ ויתושירדב
.עוצקמ שיאכו ךרועכ
,תירבעב הלהנתה החישה
וניא חיש-ודהש יתשח
ינא םגו ,שגרה תא ףיקמ
להנל יואר היה ,יתברעתה
, תיברעה הפשב החישה תא
תולעהלו םורזל שגרל תתלו
ידכל הבשחמה תופיצרה תא
הילא“ ךא .ילולימ יוטיב
,דבעידב ,ירעצל ”הב ץוקו
תדימל ןעמל בוט היהו ןכתי
להנל ימולש לש רעונה ינב
ויה ךכ תירבעב החישה
יואר המ םידמול םגו םיניבמ
.רתוימ המו
תופיהו תואנה ויתונב םג
ךבסל וסנכוה ”ררושמה“ לש
.ואידיוב ,סליטסב םוליצה
רוביד תפשכ ךויחה ,תוינכייח
תופילחמ ןניא .הלימ אלל
,םיטבמ קר םירוביד
לכה .םילימה ןהב תורוזשש
תבהא דוביכה .יוארו ןבומ
,םיטבמהמ הפקשנ םיחרואה
תוריקה לע .ביטהל ןוצרהמ
יגולותימה , באה ,תשרומה
הארנש אוהו ,ךניחש אוה
םגו
” ר ר ו שמ ה “
.םיברעו םידוהי םיגיהנמ םע
,ריקה לע אל םאה תומד
?ךוניח ,תועינצ לש גוס ?המל
,ינתאה ,לודיבה ,עודי אל
טקילפנוקה ,תוכיישה
ונא ץרא וזיאלו ימל םייקש
היה אל ,םיכייש םאו םיכייש
ףקשנ אוה רמאהל ךירצ
, ”רמוא תועדוי תוריק”מ
דחמ םידבכמה םיכויחהמו
םא םג ,ךדיאמ הקיתשהמו
אלש ,החישב תרחא רמאנ
ירה .לבחו הרשיפ תא יתנבה
םימחלנו ץרא התואב ונחנא
אלש לבח .םירבד םתוא לע
!תיברע יתדמל
, ”ימולש“ תרובח ינב
ןויארה תא ,הדובעב וקלחתה
,תיאמיבל םינתונ ,רורב היה
םאה רורב אל ?הביס שי
רתוי לאשת תיאמיבכ איה
רחא ףתתשמ רענמ תולאש
הליבומ איהש םושמ וא
?דמלנש יפכ ףצרה וק תא
תומד עוביק ילוא ןאכ שי
אל ילוא תוחונ וא תנייארמה
םלצה רורדש םיעטקב יתייה
.ולאש ,ןרואת-םלצ דיברו
הפתתשה לקד םג ךדיאמ
.םוליצה תויווז תריחבו טסב
הכירעה המת ,םימוליצה ומת
.הצובקה ימי ומת ,תבכרומה
וא ימולש ס”נתמש לבח
ךישמהל וליכשה אל ולהנמ
תא םדקלו ריקוהלו דבכלו
ךכ רצויש רעונה תובדנתה
.ולדג וב בושייל תוגיהנמ
ותדובע תא םיכירעמ םניאו
.רנזוא יסוי לש
םיריעצה
הדוגאה ר”וי-גרבנטור יאחוי
ת
מלפודמ ת
מלצ ,ש
ולש
ת
ב רנזוא ידע
אכריב טקייורפה החנמ ,יאמב -ןאודע ידע
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
18
הניפ שאר
יארב“ טקיורפ תרגסמב
שארלונילאועיגה”תורודה
השאמו יניברס ליסו הניפ
םירוטמינא דמצ ,ינסרק
לש ”עיצמינא“ וידוטסמ
וציו ינוריע תרושקת זכרמ
ונרבחו .םילשוריב ןגכ
ס”היבמ תונב גוח םע דחי
“ץימוקליו“ יתליהקה
רפסה תיבב םיזכרמ ונאש
לש םיימויל רחא אשונב
.ףותישו תויווח
אנדסה הטוונ הבר המכחב
השאמו ליסו ידי לע
טרסל רחבנש אשונהו
יונישה אוה היצמינאה
הניפ שאר תרבועש לודגה
םוקממ תונורחאה םינשב
גוסל ,רבעב ןיטולחל ירפכ
אוצמל ןתינש הרייע לש
םגו תוינק יזכרמ םג הב
םגו ירפכ יפוא םג ,עבט
םשה תמייוסמ תוינוריע
הניפ שאר“ :טרסל רחבנש
.“ ןמזה יארב
לע תחא לכ תויומד ונרציי
ונרייצ דחיו התריחב יפ
תויומדה םהילע םיעקר
םיעקרה ןכאו ועוני
ידאווב םיליחתמ ונרציש
עבטב לבוט הניפ שאר
תורכיכב םימייתסמו קורי
םהב הבשומה חתפ דילש
יזכרמו הייצח ירבעמ שי
.תוינק
תונבה יכ ןייצל בושח
תוינוגברל הדהא ועיבה
בויחב וביגהו הבשומב
םגו םייקש עבטל םג
תולבלו תדרל תורשפאל
.תיבהמ תוקד המכ קחרמ
ליסול תודוהל תונמדזה וז
ונילא העיגהש השאמו
םדוק םימי רפסמ קר ץראל
תא ונילא איבהש יאחויל
ךמתש ס”נתמל ,אנדסה
תיבלו דוביכבו םוקמב
תונבה תא ררחשש רפסה
תבוטל םידומיל ימי ינשמ
.ןיינעה
.הניפ שארב ואדיווה זכר יול יסוי :בתכ
םידלי תייצמינאב הניפ שאר לש לודגה יונישה
19
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
לילגב טקיורפל חטשהמ תובוגת
ללהו חבש ירבד תוכרב ,תודות
החמש ינאו עייסל ונדיב היהש ונחמש
חלצומ היה עוריאהש
רשיפ-ולש האיבל
לאימרכ תייריע תרבוד
k
בוש .האנה בתכמה לע ךל הבר הדות
חראל תונמדזה ונל תתנש לע הדות
.אלפנ הכ עוריא
,הכרבב
יזרא ןנחוי ’פורפ
טרוא הסדנהל הללכמה אישנ –
לאימרכ הדאורב
k
תווצ – הקפההו הדימלה לע
הרדג
היווח יל התיה תמאה לע תודוהל
לכש ךכ דאמ יתינהנו ןפוד תאצוי
- הקפהה תווצ ינפב ולעוהש םיישקה
.ייניעב םיילוש שממ
ונל התייה - ’וכו דנואס םימוליצה יבגל
וא תוחפו המיאתמ הרואת לש הייעב
לבא ילמיטפוא אצי אל ונרבגתה רתוי
.ךסמה תא רבע
ינלבס יעוצקמ היה ןיילפוטב ונלש ךרועה
ירבח ראשש היעבה דחוימב ביבחו
םיממעושמ ורתונ תכרועה דבלמ תווצה
ינפל הברה ונמייסש םג המ .שעמ ירסחו
.הרזח תועסהל בר ןמז וניכיחו ןמזה
האבה םעפב בלשל תוסנל רשפא
תרשעהל םיניינועמל תואנדסו תואצרה
תרושקתה לע היצמרופניאו עדיה
.תיתליהקה
םיתווצה לכ לש שוביג ברע רסח היה
. םוכיס תחיש ןמ
k
תווצ םשבו ימשב םכל תודוהל יתיצר
.לאימרכב אלפנה םויה לע הרדג
םג ךכו הפוצמל לעמ היה חוריאה
.יתוכיאהו יתוברתה עוריאה
תובר ונל םרת טקיורפהש קפס ןיא
,יתליהקה ץורעב םיבדנתמה
החכוהה םניה ונרקוהש םיטרסהו
תונורשכהו תולוכיה תא אטבל רשפאש
ומכ המיאתמ תרגסמו הרשכה םע
ןויצל םייואר העקשההו ןוגראה .םכלש
םיקסועה לכל הנותנ וניתדותו
.הכאלמב
הכרעה ישגרב
הרדג -םיענ יסודק ישוש
k
עונלוק תמגמ זכר - רוש קיציא
ברה ןוכיתה ס”היב היזיוולטו
תוגיהנמו תונייוצמל ימוחת
הירהנ ”םיקחש“ תיתרבח
.סנכה לש ןוגריאה לע ופאש לכ םדוק
תא ךל שי ,הלאכ םיסנכל ןייוצמ םוקמ
םוקמב ךירצ התאש םיתורשה לכ
,הייתשו הפק ןמזה לכ היהש הז
’וכו ריוא םושנל תאצל םוקמ םיתורש
ונלצא תושעל דיתעב םג בושחת רוציקב
לש תויומלתשה וליפא וא םיסנכ ןופצב
.תובוחרב קר אל ןאכמ
ונלש תופרטצהל םכלש האירקל ונחמש
”תורודה יארב“ טקיורפל
10-מ הלעמל רבכ םירדשמ ונחנא
תרגסמב ירפס תיב ןיזגמ םינש
הירהנב תיתליהקה היזיוולטה
קלח הזב לוטינ ונחנאש רורב ונל היהו
.לילגה לע רבוד רשאכ דחוימב
הנורחאה הנשב יונש רבע רפסה תיב
הליהקב יתרבחה תוברועמה אשונו
יונשל םינמיסהמ דחא אוה
םג תורודה בוליש תא תוארל הפי היה
טקיורפב ושענש םיטרסה לש היישעב
םירדשמ םיפוג דועל ופשחנ םידימלתה
תרחא הרוצבש לילגה ירופיסל ןכ ומכו
םהילא םיפשחנ ויה אל
הדש בשומב החפשמה םע שגפמה
תונויצל רהוצ םהינפל חתפ רזעילא
לילגב תובשייתההו
.הזמ בוט רתוי הירוטסיה רועיש ןיאו
k
לע הארנש עוריאל הנמזהה לע הדות
.רתויב םישרמ וינפ
לכב תיקנע הדובע העקשוהש יל רורב
תנעל לודג חוכ רשיי ךכ לעו טקייורפה
.םרתש ימ לכלו ןמגוו
ןג תמר ןג טבמ-רהוצ רמת
k
.תווצה לכו יקוד ,יאחוי ,תנע
םגו ישיא ןפואב םכל תודוהל הצור ינא
םירדשמ םיבשות( ילש הצובקה םשב
הנתינש תוכזה לע )הוקת חתפ–
יארב :רידא טקיורפב ףתתשהל ונל
.תורודה
שפנ תמוצעו הקזח,היווח התייה וז
.הומכ ןיאמ
.רדהנ היה ןוגראה
אורקלו המבל תולעל תוכזה לע הדות
ךילהתה תא ראתמה עטקה תא
ותוא טרסה תובקעב רצונש רשקהו
.ונישע
לע ןה תואמחמ ברעה ףוסב יתלביק
סנוי השממ האירקה עטק לע ןהו טרסה
יתוא שפיח אוה .דואמ יניעב בשחנה
םיקלחמ ויה וליאש יינפב ןייצל דחוימב
,ןושאר םוקמ יל עיגמ היה םיסרפ
ידומיל רמוחכ סנכיהל יואר טרסהו
וז .תיתליהקה היזיוולטב תואנדסב
לודג שיאמ דואמ הלודג האמחמ
םיריקומו םיריכמ ונא ותוא ,רקיו
.תובר םינש
לכה תורמלו ,הלחתהב ונרטיק
.אלפנו שגרמ רבד אצי
חוויד הבו תרבוח ךורעל העיצמ ינא
טקיורפה לעו לומתא היהש ברעה לע
םינטק םיחווידו תונומת ללוכ ,ומצע
תונומתו ,םירצויה יפמ טרס לכ לע
.םוקמב ומלוצש
הדות בושו שארמ הדות
תיקנע
םיבשות –תווצהו לבוס תור
הוקת חתפ םירדשמ
k
ירבח ,ירבח םשבו ימשב
יאלמג ןוגרא( ”תווצ“
םילשוריב ) ל”הצ
םוי לע םלוכלו ךל תודוהל שקבא
.אלפנ
התייה ונתוא ףרצל הטלחהה
.םוקמב
.םירכשנ רקיעבו םיצורמ ,ונאצי
:םכילא יל שי תחא ”הנולת“
ףייע יתייה םוי ותואב הרקמב
תא לצנל יתיצר דואמו ,דואמ
.ןושילו םלואב ךשוחה
יתייה – םדריהל יתחלצה אל
קתורמ
.םכלוכל הדותו חוכ רשי ךכ לע
םע השיגפה לע ךל יתרפיס רבכ
לע ןוטרסה תא םליצש ילש דכנה
.ןיעיקפ
,ומע םוליצל תאז יתלצינ אלש לבח
.םוקמב
הדות
תווצ רבח -רנטואמ בקעי
םילשוריב -ל”הצ יאלמיג ןוגריא“
k
.לאימרכב אלפנה םויה לע הדות
!10 ויה םיטרסהו ןוגראה
רטכיר היראו יתור
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
20
ל”ז הוור לצרה
לש ותריטפ ינפל םייעובש
תלהנה רבח ,ל”ז הוור לצרה
תרושקתל תילארשיה הדוגאה
הרקוה סנכ ךרענ ,תיתליהקה
לע םימודא הלעמב ויבדנתמל
ורמאנ םשו ,תוליעפ תונש 15
יפכ ללהו חבש ירביד וילע
םשב גרבנטור יאחוי י”ע אבומה
.הדוגאה תלהנה
לש וריש ךותמ האירק עטק
תיבה /סינפיק ןיול
תיבה אוה ןטקה תיבה
ילש החפשמה לש
גגו הפצר ,תוריק וב שי
.הצוחה טיבהל תונולח הברהו
,אמאלו אבאל םוקמ וב שי
.יתוחאלו יחאל םוקמו
אתבסו אבסל םוקמ וב שי
ילש קר אוהש םוקמ וב שיו
.יליבשב
,ילש ןטקה תיבה תא בהוא ינא
,יקנו הפי היהיש וילע רמוש
םיענ וב היהיש הצור
,אתבסלו אבסל ,אמאלו אבאל
,םיאבש םיחרואל ,ןטקה יחאל
.יל םגו םינכשל
k
ןיב תיב וניה הידמודא ןפלוא
ינא ךכו , רודישל ןיבו רוקיבל
אל -םכילא עיגהש ימ - שיגרמ
. תחא
תא שי םכמ דחאו תחא לכל
,השוחתה ןתמב ישיאה ’צאטה
הצירקב ,טבמב ,ךויחב
.תורבחבו
וא םיננוכתמ רשאכ ךדיאמו
םירצוי םתא רודיש םיריבעמ
דחאה ,ןורכניס לש השגרה
.הינשה לע וא ינשה לע ךמוס
לש גוס וב שי לבא םייק ץחלה
. הבהא לש גוס קוביח
הבהאה תאש העידיה םלוכלו
,עוציבה תארקל דומילהו תאזה
אל ךרדב ריבעמ לצרה התא
.תיעצמא
היזיוולטה לש הריציה ןויער תא
ינא .ךרד לכב תמשיי , הליהקל
םינשב תולק אל תוחיש רכוז
לעו םיכרצ לומ םיישק לע ורבע
.תויתרבח תוסיפת
וילא רואמה איה ”הליהקה“ לבא
םיבדנתמה לכ תא ךנחמ התא
”הניתנה“ .הידמודאב םיאצמנה
ןווכמ התא וילא ףסונה רנה איה
.ךישנא תא
,תמייק הנוכת איה ”הבשקהה“
רגוסב ירא התא טלחהב ךא
התא תקולחמ וא ךרוצ שישכו
.ךירבד תא עימשמ
ךומכ רבח יל שיש חמש ינא
,םיגיגה ומע קולחל לוכי ינאש
הז םא ןיב ,תויווח וא ,םיישק
,הדוגאל ,אמויד יניינעל רושק
.הליהקל וא
,תוכימתה ביצקת לע ונקבאמב
תסנכב ןויד לכל םיתווצ תחלש
שאר לאירשכ ינב תא תסייגו
לע הדות םיבייח ונא ולש ,ריעה
לש ןויערב תואל אלל הכימת
ןעמל תיתליהקה היזיוולטה
יבשות ןעמלו ,הנידמב רוביצה
ןפלוא יבדנתמו םימודא הלעמ
תא םיפקשמה היזיוולטה
תועצמאב היבשות יניעל ריעה
תיתליהקה היזיוולטה
דאמ טפשמ שי ,לצרה ךלצא
אל הז“ ,ךרדה לכ ךרואל רורב
ןויער לכ םע ןכבו ,”ירשפא יתלב
יתעגהש ,תוחפ וא ,רתוי יתריצי
תמרה ,םירחא םג וא ,ךילא ינא
ךוניח גוס הזו הפפכה תא
לדגמ התאש םיריעצה תורודל
בושחש םיאליגה לכ ינב תא
.םיאבה תורודל האלה וליחניש
ןאכ תיבל ןיבו םתיבל ןיב
.הידמודאב
.ןורכזב ילצא םיטלוב םיעוריא 3
קזח סיסב םהל שי םתשולש
.לושכמ לכ לע תורבגתה לש
– ”ןח תומוג תורחת“ :דחאה
ןייטשפג בדוהי לש האצמה
70 מ הלעמל ןב ריעצ בדנתמ
לכ תא קיבדהש הוקת חתפמ
ךכרדב , ולש ”ןויגיש”ב הנידמה
םויסל המב שמשל תמכסה
.ןפלואב םכלצא תורחתב יצרא
תרבעה התיה ינשה עוריאה
תמחלמ ןמזב יח רודיש
םע ,םורדהמ הקוצי תרפוע
םירודיש תרבעה תאצמה
לכ םויהש ,תיראלולס תשרב
ילב םג עצבמ ירחסמ ץורע
תמכסה התא ,המחלמ יצחל
.םתעציבו
תרבעה אוה ישילשה עוריאה
םימוד םיעצמאב רודישה
הלעמ ידימלת לש תחלשמהמ
.ןילופל םימודא
לע תורבגתהש קפס יל ןיא
קזחה ,טלובה דצה איה םיישק
.םכלשו ךלש ירשפאהו
ותומ רחאל
הדוגאה ר”וי ,יאחוי בתכ
:תיתליהק תרושקתל
ץראל הריד תרבע ,תבזע ,רבח
,העורז אל
םש בוט םא העידי הנממ ןיאש
,ער וא
לכל בושק ,עמוש,רבח תייה
הבושמ
ירבח לכ לש החמש וא הקוצמ
הליהקה
.הביבסהו ריעה
תיב ,החפשמ ,םוקמ תרצי
ןופורקימ ,המלצמ יבהואל
עדימו
בל לכמ ,הניפ תתנ םלוכל
.הממימ רתוי הפוצר הישעב
הברה םע הממדב טקשב תבזע
,הבהא
,תישיאה החפשמה לכל
לגעמב הפיקמה וזלו ,הדומצה
הליהקה
ימ לע ,לצרה ךתוא םיבהוא
תא ונמע תקלחש לעו התאש
.ךתמצוע
/לצרהל הנורחא הלימ
ץיבומייח הרפע*
תא וניוויל םימומהו םיטקש
אל דוע .הנורחאה וכרדב לצרה
ותלחמ רבד תא לכעל ונקפסה
ונלוכ םיכלוה .ונניא רבכ אוהו
ןהילע ,תוקורי תוצלוח םע
היזיולט“ בותיכה ססונתמ
הז .”ונלוכ לש תיבה -תיתליהק
.ונניא רבכ אבאו .תיב תמאב
ותומד .רעפנש הזכ רוב ןימ
ונתוא הוולמ הקזחה ,תיליצאה
ונממש םוקמל הדירי ידכ ךות
הכילה ידכ ךות .הרזח ךרד ןיא
לע תובשחמ שארב תוצר
אלו תושעל וניצרש םירבד
םילימ המכ דוע לע ,ונקפסה
היה עגרה אוה .רמאיהל ולכיש
אבה ןיזגמה תא ןנכתמ דוע ,הפ
,םירהל ךירצש טקייורפה תא וא
ינפל קר .הבוט הצע ץעיימ
,ודובכל ולוכש ברע ונישע עובש
העיגה ךכ לכש הרקוה התייה וז
.ידימ רחואמ היהש טעמכו ,ול
ןפלואל םיסנכנ הרזח ךרדב
ונמליצש תטלקה לע .היזיולטה
-היוולה“ וישכע בותכל ךירצ
ךותב .יוזה ךכ לכ -”לצרה
.הנתשה לכה וליאכ דרשמה
םיפד לש ןגלבב אלמ ןחלושה
תוירגיסה חיר וליפא ,קבאו
תויולתש תובינעה קר .ול םלענ
טקשב תודיעמ ,ןוראה תוידי לע
רדח לצרה .הפלחש הפוקת לע
תוקבדב ,רשויב .ונלוכ לש בלל
.הבהאב ,הבשקהב ,הרטמב
תויהל ונל םרג ,לצרה היה הזכ
לכב ןימאה אוה .םידחואמ
לכב קודקד ידי לעו ,ךרדב וביל
םרג תונלבס ןומהבו םיטרפה
קדייחב קבדיהל ויבבוס לכל
,וישכע .הליהקל הניתנ לש הזה
,הלעמלמ ונב טיבמ אוהשכ
חיטבהל םיצור ונא ,ךויח יצחב
ךישמת הידמודא תחפשמש ול
תשרומהו ךרדה תא דחיב
.תורודל ליחנה לצרה אבאש
תיתליהקה היזיוולטב הקיפמ הרפוע*
םימודא הלעמ
םרכזל
בטיממ ועיקשהש םיבר םיליעפ םלועל ונתיאמ ודרפנ הנורחאה הנשב
תיתליהקה היזוולטה לש הריציה ןעמל םהיתונש
21
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
ל”ז PEPE לאיניפרפ הסוח
רניילק ולסרמ :יפמ תיליע תרצנ ק”לט תווצ םשב ורכזל םירבד
José Perpiñal, argentino y
cordobés de origen, tenía
68 años bien vividos y
sueños de muchos más.
Aprendió entre otras cosas
a contar sus vivencias y
pensamientos a su estilo
sin pretensiones de ser
un escritor, sólo con
el esfuerzo y el valor
de seguir intentándolo.
Participó del grupo de
televisión comunitaria
Vivencias de Nazareth
Illit y seguirá por siempre
en el recuerdo de sus
compañeros.
(PEPE( לאיניפרפ ףסוי
– הבודרוק ריעב דלונ
הניטנגרא
ותומב 68 ןב היה
תילע תרצנב וירבח ונחנא
םרת דימתש וילע רפסל םילוכי
םיניינעמה וייח ןויסנמ ונל
ויתומולחב ונתוא ףתש םגו
חילצה אל םקלח ,דיתעה יבגל
תע םרטב ותומ ללגב םישגהל
ונרכהש תוברה םינשה ךשמב
תובשחמותויווחונלרפיסותוא
,ונימב דחוימ ישיא ןונגסב
אלמו יתרוקיב, ינייניע, עונצ
בתכב םגו הפ-לעב םג .רומוה
ועיפוהש םירמאמ תועצמאב
רואל ואצוהש םירפסה ינשב
יאצוימ םיבבוח םירפוס י”ע
תיאקירמאה םורדה הליהקה
תובתכב בתככ םגו בושיב
תרושקתה תצובק י”ע ורדושש
.ונלש תיתליהקה
ותגאד לע דיעהל םילוכי ונחנא
חרזאל םיבושח םיאשונל
תויונמדזה ןויווש ןתמל , ןטקה
ולש םיצמאמלו םילבגומל
תורמל ףתוש תויהלו םורתל
רשעל לעמ ךשמב תולחמה
תכרעמב קיתו רבח היה םינש
ללכבו “ תילע תרצנב תויווח“
ותטילק תליחתמ יתליהק ליעפ
דיקפת אלמ םגשכ ץראב
חקלו ט”למא תודחאתה ר”וי
הירפס תמקהב ליבומ קלח
תויהל ךישמי אוה תידרפסב
ונלוכ לש ןורכיזב
!!!! ךורב ורכז היהי
סנוי השמ :ורכזל םירבד
הבישב ומלועל ךלה ולא םימיב
ימ ,ץכ קחצי ,)יצחו 99 ןב( הבוט
תובוחר תייריע שארכ ןהיכש
80-ה תונשב .םינש 12 ךשמב
ןהיכ 90-ה תונש עצמא דעו
שישקה ןעמל הדוגאה ר”ויכ
)תובוחר ה.ל.ע( תובוחרב
הדוגא חתיפו להינ ץכ קחצי
תיעוצקמו החילצמ ,הליבומ
קחצי .ץראב תובוטה ןמ
םוחתב םיבר םישודיח סינכה
שישקה ןעמל תודוגאה תדובע
ןיינעל עגונש המבו לארשיב
ץכ קחצי ,ונלוכל ףתושמה
םייחל לדביתש ,הצינ ותשאו
םירודישה תא וליבוה ,םיכורא
םוחתב ץראב םינושארה
.תיתליהקה היזיוולטה
םירודישה ולעפוה תובוחרב
םע רישי רודישב םינושארה
תוינכותה .םיפוצ תובוגת
ןדיע תרבח ןפלואמ ורבעוה
תונושארה תוינייכזהמ תחא(
רואנ הנומיס ר”ד .)םילבכה לש
תיבמ העודיה תירטאיכיספה
ןורשיכב התחנה ,ןלפק ,םילוח
קיפמ טרוקסי’ז ידרפו בר
הצובקה תא ךירדה היזיוולטה
ץכ קחצי .הפוקת התואב
רבחכ םג הרצק הפוקת שמיש
.הדוגאה תלהנה
תיתליהקה היזיוולטה תצובק
םויה םצע דע איה תובוחר לש
םע תססות תרצוי הצובק הזה
יתוכיאו לודג םיבדנתמ רפסמ
רלסקו הנוי לש ןזוכירב
שיא היה ץכ קחצי .ץכ הצינו
,ליכשמ ,םכח ,םיקפוא בחר
םדא .תודהיה תורוקמב יקב
תוטלחה תלבק תלוכי םע
ךכ .שממ לש גיהנמ,הקימעמ
.ותוא רוכזנ
דדוע םג בתכ ץכ קחצי לע
ירודישל הצעומה ץעוי ביבח
דרשמב ןייוולו םילבכ
תרושקתה
תייריע שאר רבעשל ,קחצי
יזכרמ רוביצ ליעפ ,תובוחר
רבח ,הלוכ ץראבו ריעב
םינווגמו םינוש רוביצ תודסומב
ךרואל תובדנתהב ליעפו
.םינשה
ימיקמו ימזוי לע הנמנ קחצי
תיתליהק היזיוולטל הדוגאה
זאמ םיליעפה היצולחמו
.ץראב הדסוויה
התומעה שארב דמעש ימכ
תובוחרב שישקה ןעמל
הצינ ותייער םע דחי דסיי
היזיוולטה תצובק תא םירחאו
הנב ,תובוחרב תיתליהקה
ךות ,הצובקה תא ליעפהו
,םיביצקת סויגל גאוד אוהש
םתסנכהוםתרשכהל, םיבדנתמ
.תוליעפה לגעמל
לעפ ,גלפומה וליג תורמל
םודיקל תואל אלל ,קחצי
רודישה תצובקו ק”לטה םוחת
לעופ אוהש ךות ,תובוחרב
תוידוסיו תוריסמ , תויעוצקמב
.םינשה ךרואל
ותמורתב ןייטצה קחצי
ריעה תליהקלו ללכב הליהקל
,ליכשמ שיא ,טרפב תובוחר
םיקפוא בחר ,יטנגילטניא
.עונצו תוכילה םיענ
1912-2011 ל”ז ץכ קחצי
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
22
1925-2011 ןידי ןד לש ורכיזל
היזיולטה תווצ תאמ ,ןידי ןד
”דוהי ילע“ תיתליהקה
לש םיליעפה ינושארמ
,ץראב תיתליהקה היזיולטה
היזיולטה תא םיקהש ימו
התוא להינו דוהיב תיתליהקה
ךלה – תובר םינש ךשמב
.85 ליגב ומלועל
ותשירפ תארקל ,1989 תנשב
היישעתהמ תואלמיגל
םע דחי ןד ףרטצה ,תיריוואה
םיפסונ םיבדנתמ העברא
ןושארה סרוקל ,דוהימ
ךרענש ,תיתליהק היזיולטל
- לשא םעטמ רמושה לתב
.ילוקרואה זכרמה
זא עדי אל שיא“ :וירבדל
היזיולט לש התוהמ המ ןיידע
םיצורמ ונייה לבא ,תיתליהק
”...םלצל ונדמלש
ךותמ ורתונ סרוקה םות םע
קר - תונוש תוביסמ - השימחה
.המלצמו םיבדנתמ ינש
סייגל ומצע לע חקל ןד
ול תודותו םישדח םיבדנתמ
1990 תנשב דוהיב המק ןכא
.תיתוכיא הצובק
םינש ךרואל לעפ אוה
אוהש ךות ץרמבו תושיחנב
חתפל ונמזמ הברה שידקמ
םינשבשכ ,הצובקה תא םדקלו
תוליעפה סיסב תונושארה
.ותיבב םצעב היה הלש
הצובקב הייחה חורה היה ןד
םיבדנתמ סויגל תובר םרתו
םיסרוקב םתרשכה ,םישדח
.דויצו םיבאשמ סויגו ,םינוש
םירודישה ולחה 1993 תנשב
קופיסהו ”בהז יצורע”ב דוהי לש
.םוצע היה ולש
,ולש עונכישה חוכ תוכזב
התוליעפל תיב הצובקה הלביק
תימוקמה הצעומה ןיינבב
.ןשיה
דוהיו הכירע רדח דייוצ ליבקמב
תונושארה תוצובקהמ התיה
.המצעב הירודיש תא הכרעש
ךא ,לבוקמ היה אל הז זא דע
ליעיו ירשפא הזש ןימאה אוה
.רתוי
םקוה רתוי רחואמ טעמ
ןפלוא םג םוקמב ותמזויב
תוינכותל שמישש םוליצ
.הידמיטלומ
הברה“ :ומצעב רמאש יפכו
ןבומכו שאר באכ הברה ,החמש
”...הריציבש האנהה –
רבח ןד היה 1997 – 1994 םינשב
תרושקתל תילארשיה הדוגאב
ולש ןויסנהמ םרתו תיתליהק
תרושקתה אשונ םודיקל
םיבושייב םג תיתליהקה
.םירחא
תא גיהנהלו ליעפהל עדי ןד
םיריעצו םירגובמ( םיבדנתמה
ףתתשהל ליבקמבו )דחאכ
,תובתכה תיישעב םלוכמ דחאכ
הנומאו תויתפכיא הברה םע
תונשלו רוציל םישנאה תלוכיב
.םירבד
ץמאתה אוהו ןוזח ול היה
הדמתהו תושיחנב ןמז ךרואל
.ותוא םישגהל
לש התלוכיב ןימאה אוה
תושעל תיתליהקה היזיולטה
.עיפשהלו
ידיל איבהל בושח ול היה
םהיתונוצר תא ,תובתכב יוטיב
דחיו םישנאה לש םהיתויעבו
עדימו רסמ ריבעהל םג תאז םע
לש התמורת תא ךכב האר אוהו
הליהקל תיתליהקה היזיולטה
.םייח ונא הב
לוהינהו היישעהמ שרפשכ םג
,דוהיל ץוחמ ררוגתהל רבעו
קוחרמ ונתוא תוולל ךישמה
- ול התיהש תונמדזה לכבו
ןכדעתהל ,ןיינעתהל עיגמ היה
לש םמולשב שורדלו
ריכהש םיקיתווה םיבדנתמה
.רבכשמ
שיאכ ,רבחכ ותוא רוכזנ ונחנא
וירושיכ בטיממ םרתש ,ןוזח לש
,הבוט הריוואב ,וצרמו
היזיולטל ןתיא סיסב תמקהל
.”דוהי ילע“ תיתליהקה
!ךורב ורכיז יהי
סנוי השמ :ורכזל םירבד
יליעפ ינושארמ ל”ז ןידי ןד
לארשיב תיתליהקה הזייוולטה
.1.3.11’ג םויב ומלועל ךלה
דבעש רחאל 62 ןב ותויהב
הגרדל עיגהו תוכורא םינש
הנפ תיריוואה הישעתב הריכב
לש ןושארה סרוקל ןידי ןד
םייקתהש תיתליהק היזיוולט
ילוק רואה זכרמה תמזויב
.זכרמה רוזאב שישקל
תצובק ןד םיקה 1990 תנשב
דוהיב תיתליהק היזיוולט
םויה םצע דע תלעופה
לעפ90-התונשלכךרואל .הזה
אשונה םודיקל ץרמב ןידי ןד
.תיתליהקה היזיוולטה לש
תיבו ןפלוא םקוה ול תודות
תאז הבושח תוליעפל עבק
.בושיה זכרמב
הלעה, םיטרס רצי ומצע ןד
תובישי סניכ ,תונויער
הכירע דויצ שכר ,תכרעמ
ירוחאמ היחה חורה היהו
וייח תונשב .תוליעפה
בושיב ןד ררוגתה תונורחאה
ותרבח םע דחי ףסוי ימרכ
.רתסא םייחל
,ותנובת תא רוכזנ ונחנא
תיעוצבה ותלוכיו ותוצירח
. תנייוצמה
ןוגהו רשי הפי ילארשי היה ןד
.ותוא רוכזנ ךכו
!ךורב ורכז יהי
יפמ םירבד :ןידי ןד לש ורכזל
הצעומה ץעוי - ביבח דדוע
דרשמב ןייוולו םילבכ ירודישל
תרושקתה
היזיוולטב יזכרמ ליעפ ,היה ןד
ףוסב הדוסיי זאמ תיתליהקה
– ה תונש תליחתו 80 -ה תונש
.90
הדוגאה ידסיימ לע הנמנ
תרושקתל תילארשיה
היתורישב ליעפ היהו תיתליהק
.םינשה ךרואל
המודיקו החותיפל תובר לעפ
תיתליהקה היזיוולטה לש
םירחא םע גאד .ץראה יבחרב
תוצובק חותיפו ןויערה תצפהל
.לארשי לכב רודיש
היזיוולטהתצובקתאהנבודסיי
תא זכיר ,דוהי ריעב תיתליהקה
.םינש ךשמב רודישה תצובק
,םיבדנתמ סויגל גאד
תקפהו םתכינח ,םתרשכהל
םיבר םייתליהק םירדשימ
ןפלוא תיינב ללוכ ןמזה ךרואל
.ותלעפהו יתליהק
םינשה ךרואל ותוליעפ לכ
,תועינצב, תובדנתהב העצוב
אללו תויעוצקמב תוריסמב
לבס ןהב םינשב םג תואל
.תויאופר תויעבמ
.ךורב ורכז יהי
23
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
יטסירומוה טרס תנדס
הונ ק”לט תזכר רנש ירימ
שי הל אנדס תחתופ ןוסנומ
הבר החלצה
םע קיחצמ טרס תריצי
ןייעל ולכות ,רלו ןנחוי :יאמבה
ןלהל תירושיקב
http://www. youtube. com/
watch?v=h2xHDix2lL0
םיקיחצמ םישגפמ 5 ומייקתי
ךיראתמ ישימח ימיב םיקתרמו
1.9-3.11.2011
ןודעומב 17:00-20:00 תועשב
ןוסנומ הונב ”םיער“
םיטרס רצייל אנדסה תרטמ
רומוה םע םירצק
,ח”ש 300 אנדסה תולע
)םניח היינח(
,לבגומ תומוקמה רפסמ
.רנש ירימ ,םשרהל ומידקה
המשרהל
רנש ירימ
054-4533643
mirishner@gmail.com
הכירעל אובמ סרוק
סטקפא רטפאל תנכותב
ןויסינ ילעבל דעוימ סרוקה
הנכות לכב ואידיו תכירעב
.תרחא
הנכות איה סטקפא רטפא
Adobe תיבמ תיעוצקמ
המב לע דימעהל תרשפאמה
,דנואס ,ואדיו יעטק תחא
םיבותיכ ,סליטס תונומת
תרזעב עצבלו םירויאו
תויצלופינמ םינווגמ םילכ
.תומכחותמ תויצמינאו
םיקסועל דעוימ סרוקה
םיניינועמו ואדיו תכירעב
םילכה תא חבשלו ןווגל
סרוקב .םתושרל םידמועה
לש החוכ תא םותרל דמלנ
תריציל סטקפא רטפא תנכות
,תורתוכ תוניצס ,םיחיתפ
םיאומורפ ,םידחוימ םיטקפא
.תומוסרפו
,בשחמ תלעפה :שרדנ עדי
.ואדיו תכירעב ןויסינ
תוימדקא תועש 4 ,םישגפמ 12
.שגפמל
:המשרה םיטרפל
comtv@comtv.co.il
םידחוימ םיסרוק
2011 רבמטפסב וחתפי
םירגובמו רעונ ינב םע לארשי תנידמ יבחרב הדוגאה תוליעפ תופקשמ תונומתה
.םירחאו םירטנמוקוד , םיליחתמל :םיסרוק
םינוש הדוגא ירבח י"ע ועצוב םימוליצה
2011 ילוי תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה ןיזגמ
24
יתליהקה רודישה תמצעהל הידמ-וינ
םירצויכ ונל תרשפאמ איה המו יהמ
?הליהקב
הקפהב עקר ילעב םיליעפל דעוימ סרוקה
רדשל םיניינועמה ואדיו ינכת לש הריציו
.טנרטניאב םג םינכת
:תורטמ
.היתונורתיו השדחה הידמה םע תורכה
ןכות תקפהב ישעמ עדי תיינקה
.טנרטניאל
:םינכת
תיטנרטניא הריצי לומ תינויזיוולט הריצי
,םינכת ףותיש ,הליעפ הייפצ
.הידמ סורק ,תויביטקארטניא
,םיקחשמ תריצי ,םינופטרמסב םוליצ
טנרטניא תורדסו םינוטרס
.יתצובק וא ישיא טקיורפ תקפה
:הנבמ
3 + דומיל ישגפמ 3( םייעובש םישגפמ 6
)חותיפב תודובע יווילל םישגפמ
,ןופצב -םירגובמו רעונל תודרפנ תוצובק
ץראה םורדו זכרמ
.םייתעש שגפמ לכ ךשמ
:הייחנה
תירטנמוקוד הקיפמו תיאמב - ריצק לעי ’פורפ
תיאמצע
,’רחא סופמק‘ לש רדשמה ףוגה ר”וי רבעשל
היזיוולטב לרב תיב ,תימדקאה הללכמה ןיזגמ
תיתליהקה
תיאמב ,הקיפמ ,הצרמ - ףרודסנרפ יתור
יתרבחו ישיא דועית ,תמלצו
:ריחמ
.₪ 350 : רעונ ינב
הדוגא ירבחל ₪ 500 : םירגובמ
. ₪ 400 (2011 תנשל הדועת ילעב(
יתורל תונפל אנ סרוקה ינכת לע םיטרפל
ruti@me.com תבותכל ףרודסנרפ
)ל”אוד ,ןופלט ,תבותכ ,ליג ,םש ונייצ אנ(
.םכלש עקר וא ןויסנה תא ונייצו
2011 רבמטפסב וחתפי םיסרוקה
:המשרה
תרושקתל תילארשיה הדוגאל םיק’צ חולשמ
91300 דוקימ 30054 .ד.ת ,תיתליהק
.םילשורי
2011 םיירטנמוקוד םיטרס תריציל סרוק
תירטנמוקודה הריציה תמר רופישו םודיקל
תיתליהקה היזיוולטה יליעפ ברקב
גח ירחא( 2011 רבוטקוא :טקיורפה תלחתה
)תוכוס
םיטרס 8 דע קיפנ טקיורפה תרגסמב
.תוקד 20 דע לש ךרואב םיידועית
:םידקמ בלש
אשונה לע הטלחהו רותיא.1
םישקבתמ טקיורפב ףתתשהל םיניינועמה
לש ףקיהב ריצקתו אשונ םע תועצה חולשל
.םידומע 2
יהמ ?וב ורחב המל ,אשונה והמ קמנלו
?אשונה לש תיתרבחה תובישחה
טרפלו .טרסה רופיס תא הרצקב רפסל שי
.רופיסה לש תוחתפתהה לאיצנטופ והמ
תדימ תא קודבלו ?טרסה ירוביג םהימ טרפל
הדימע לש ךוראה עסמל תאצל םתונוכנ
.הז ןיעמ טרס לש וזכרמב
:םינכת
,ידועית טרסל אשונ תריחב תונורקע
.ריקחתה ךותמ אשונ שוביג ,ריקחתה תובישח
תינב ,ירטנמוקוד טירסת תביתכ תונורקע
תינב ,ירטנמוקוד ןויאר ,תירטנמוקוד הנצס
.םיטרס לש הכירע ,הכירע טירסת
הדובע תטיש
תרבעהל םישגפימ 4-5 וכרעי רוזא לכב
.)תועש 4.5 ןב שגפימ לכ( .יטרואיתה רמחה
.הצובק םע חטשב תושיגפ ומייקתי ןכו
הכירעו םימוליצל האיצי
.ןושארה םויב םימוליצ יוויל היהי
הכירע
תווצה ירבחמ דחא י”ע השעת הכירעה
.רצויה
םיליעפ 6 דע :טרסה קיפמ תווצ לדוג
עוציב תומוקמ-טקיורפה ידקומ
4-5 תויזכרמה תושיגפה.יצרא אוה טקיורפה
.ביבא לתו הפיח רוזיאב ועצבתי
.”חטשב“ הדובעה תושיגפ
יאשונ הדוגא ירבח .₪ 800 ףתתשמל ריחמ
םלשל ןתינ .₪ 600 ומלשי 2011 תנש תדועת
.םימולשת 3 ב
םישגפמ 5( םישגפמ 12 םישגפמ רפסמ
.)חטשב םישגפמ 7-ו םייזכרמ
םוחתב םישדח םיליעפל םיסרוק
תיתליהקה היזיוולטה
םירעושמ עוציב תומוקמ
–תליאו תימורד ,הנוכית הברע רובע –הברע
םימרוג לומ ולא םימיב קדבנ אשונה
.םייטנוולר
.םורדהו צ”לשאר ,תובוחר רובע -תובוחרב
לילגהו תוירקה ,הפיח רובע -תוירקב
.יברעמה
,ינופצה ןורשה רוזא רובע )הרדח וא( -הינתנ
.ןורמושו למרכה ףוח
.יתבר םילשורי רוזא רובע -םילשורי
2011 רבוטקוא :רעושמ הלחתה דעומ
:םינכת
,ריקחת ,תיתליהק היזיוולט לש התוהמ
,הקפהל הנכה ,הרואתו דנואס ,םוליצ ,טירסת
.תכרעמ תדובע ,עדימ תורוקמ ףוסיא
:סרוקה לש רמג תוקופת
היזיוולט תבתכ ,םלוצמ רופיס ,רצק ןוטרס
.תוקד 5-7 לש
3.5 עובשל תחא .םישדוח 5-כ ךשמי סרוקה
.שגפמל תועש
םיכייש םיבדנתמה י”ע וקפויש םיטרסה
תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאל
.םמצע םיבדנתמלו
וב יגיגח םויס עוריא ךרעי טקיורפה ףוסב
וקלוחיו רמגה וקל ועיגיש םיטרסה ונרקוי
.רמג תודועת
₪ 750 :ףתתשמל ריחמ
)םימולשת 4 ב םלשל ןתינ(
:המשרה
תרושקתל תילארשיה הדוגאל םיק’צ חולשמ
91300 דוקימ 30054 .ד.ת ,תיתליהק
.םילשורי
תונכותב הכירע יסרוק ומייקתי
רייאימרפו וידוטס לקוניפ
תוסנתהו םוליצב עדי ילעב םיליחתמל
.םימדקתמלו
:הדוגאה רתאב םיטרפ
ht t p: //www. comt v. co. i l
2011-2012 תנשל םיסרוק
2011 רבמטפס שדוחמ ,ןאכ טרופיש יפכ םיסרוק חתפת תיתליהק תרושקתל תילארשיה הדוגאה

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->