P. 1
Rights of Demonstrators July 2011, Hebrew

Rights of Demonstrators July 2011, Hebrew

|Views: 20|Likes:
Published by ACRI_Online

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: ACRI_Online on Aug 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2011

pdf

text

original

ה

/
נ
י
ג
פ
מ
ל

ן
ו
ת
ו
כ
ז
.יוטיבה שפוחל תוכזהמ דרפנ יתלב ביכרמ איה הכולהתהו הנגפהה תוכז“
תויתרבח תויגוס תאלעהלו ,תועד תעבהל יזכרמ רישכמ הווהמ איה
לארשי תרטשמ ’נ בורה הטמ 2557/06 צ”גב ”ירוביצה םויה רדס לע
2011 ילוי
םילהוא תאחמ
?תיקוח איה האחמ להאמ תמקה םאה
תוכז אוה יוטיבה שפוח םג ,תאז םע .יוטיבה שפוחל דוסיה תוכזמ קלח איה האחמ להאמ תמקה
רוסיא ןיא .רוביצה םולשב העיגפל יאדוול בורקו ישממ ששח םייקתמ םא ,ליבגהל רשפאש
אל וא יקוח אוה והשלכ להאמ םאה הטלחהבו ,רוביצ יחטשב האחמ להאמ תמקה לע קוחב
להאמהש העיגפה תא ינש דצמו יוטיבה שפוחל תוכזה תא דחא דצמ לוקשל תויושרה תורומא
העיגפה תדימו האחמה ךשמ םהבו ,הז ןוזיא תניחבל םירטמרפ עבק טפשמה תיב .םרוג
הייריעל ריתהל טפשמה תיב הטיי ךכ ,רתוי הכורא היהת האחמהש לככ .בחרה רוביצל תמרגנש
םירחא םירקמב ,היוניפל דע םישדוח הנומש הכשמנ ”םחלה רכיכ“ תאחמ .להאמה תא תונפל
.ותונפל ןתינ ןכ לעו ,עבק ירוגמל להאמה תא םיכפוה םיישדוח יכ טפשמה תיב עבק
?להאמ תמקהל ןוישיר שרדנ םאה
תונקתלו םינוש םיקוחל דוגינב דומעל הלוכי להאמ תמקה .יעמשמ-דח וניא יטפשמה בצמה
הלא םיקוח .םיירוביצ םיחטשב ןויקינהו רדסה לע הרימשבו הינבו ןונכתב תוקסועה תוינוריע
,תאז םע .םתוא הנפתש השקבב הרטשמל תונפל וא האחמ ילהוא תונפל הייריעה תא םיכימסמ
.האחמה ילהאמ תא רשפאלו םיללכהמ הגירח ריתהל התוא םיכימסמ םג םה
?להאמ תמקהל רושיאב םיאנת תונתהל הייריעל רתומ םאה
תא לכסל אלו םיריבס תויהל םירומא םה ךא ,להאמה תמקהל םיאנת תונתהל רתומ הייריעל
תא וא ויבשוי תא ןכסי אלש םוקמב םקומי להאמהש השירד לשמל םה םיריבס םיאנת .האחמה
תא בישהל םיניגפמהמ תובייחתהו להאמב םימלוה היצטינס יאנת ורמשיי יכ השירד ,רוביצה
קרו ךא םיעבונה םיאנת חרזאה תויוכזל הדוגאה תדמעל .האחמה תפוקת םותב ונכ לע רדסה
.םיריבס םניא ,ריעב דחא םוקימב וזכורי האחמה ילהאמ לכש השירדה ומכ ,הייריעה תוחונמ
תושירד לע וא להאמ תמקה רשאל הייריעה בוריס לע רערעל רשפא דציכ
?ומויק ךשמהל וא ותמקהל יאנתכ התלעהש תוריבס אל
יכ ול ריכזהלו םוחתה לע דקפומה הייריעב םרוגה םע סמונמ ןתמו אשמ להנל תוסנל רשפא
ילהאמ יוניפ וריתה טפשמה יתב יכו ,לארשיב הרבחבו טפשמב דוסי ןורקע אוה האחמה שפוח
לש תעדה לוקיש תא ףוקתל שי ,ליעוי אל רבדה םא .תוליעפ לש םישדוח רחאל קר האחמ
.טפשמה תיבב הייריעה


ך
ו
ט
נ
י
י
ש

ק
י
ל
ו
מ
ש

:
ם
ו
ל
י
צ
2
הנגפה
?הנגפהל ןוישיר שרדנ יתמ
וא שיא 50 הנגפהב םיפתתשמ :םיאבה םיאנתה תשולש לכ םימייקתמ םא קר שרדנ ןוישיר
.םייטילופ וא םיינידמ םימואנ וא/ו הכולהת תללוכ איהו םיימשה תפיכ תחת תכרענ איה ,רתוי
.”םייטילופ םימואנ“ םהמ רידגמ וניא קוחה
םא םג הדעצ וא םימואנ הב ןיא רשא םיימשה תפיכ תחת תמייקתמה הנגפהל ןוישיר שרדנ אל
.םדא ינב 50-מ הלעמל הב םיפתתשמ
.אוהש גוס לכמ הנגפהל ןוישיר שרדנ תסנכה ןכשמ רוזאב
?הנגפהל ןוישיר םילבקמ דציכ
תונחתב אצמנה ספוט יולימ תועצמאב ,הרטשמ תנחת לכב הנגפהל ןוישיר תשקב שיגהל רשפא
שי תושקבה תא .)םיספט>תנווקמ הרטשמ תנחת( www.police.gov.il :טנרטניאה רתאבו הרטשמה
.רושיאה ךילה תא זרזל שקבל ןתינ ,הפוחד הנגפהה םא .הנגפהה םויק ינפל םימי השימח דע שיגהל
?המלו הנגפהל ןוישיר תתל ברסל לוכי ימ
רדסב העיגפל ישממ ששח םייק םהבש םירקמב ןוישירל השקב תוחדל יאשר הרטשמב זוחמה דקפמ
,לעופל תאצל לכות הנגפההש ידכ ותלוכיבש לכ תושעל וילע ,תאז םע .רוביצה ןוחטיבבו ירוביצה
תשקבל ברסל יאשר וניא זוחמה דקפמ .הנגפהה תולהנתה ןפואל םיאנת תבצהב ךורכ רבדה םא ףא
.דגנכש תונגפהל וא רחא רוביצ דצמ תודגנתהל ששח בקע וא םיבאשמב רוסחמ בקע קר ןוישיר
?הנגפהה ןוישירב םיאנת תונתהל תכמסומ הרטשמה םאה
םיאנת תונתהלו היפתתשמ רפסמ תא ליבגהל ,הנגפהה לולסמב םייוניש שורדל תיאשר הרטשמה
הקיספה םלוא הלא םיאנת םהמ טרפמ וניא קוחה .תודחוימ תוביסנ תומייקתמ רשאכ קר המויקל
המב תמקומ םהבש םירקמבו ,א”דממו שא יבכממ רושיא תגצה שקבל תיאשר הרטשמה יכ הרשיא
.םינגראמה םעטמ םינרדס יונימ אוה ףסונ לבוקמ יאנת .למשחו היצקורטסנוק סדנהמ רושיא ףא
לע ליטהל תיאשר הניא איה םלוא ,תוחיטב סדנהמ לש רושיא ללכ ךרדב תשקבמ הרטשמה ,ףסונב
.הנגפהה תא וחטבאיש םירטושה לש וא תוחיטב סדנהמ לש ותדובע תויולע תא םיניגפמ

ך
ו
ט
נ
י
י
ש

ק
י
ל
ו
מ
ש

:
ם
ו
ל
י
צ
3
.םיוסמ גוסמ םירסמ הנגפהב ועמשוי וא וגצוי אלש בייחתהל םינגראמה םישרדנ םיתעל
בורעל תורשפא ןיא םינגראמל ,ןכ ומכ .הלבקל אל יאדכו סיסב וז השירדל ןיא ללכ ךרדב
שמשת וזכ תובייחתה ובש בצממ ענמיהל תנמ לעו ,הנגפהה יפתתשמ לכ לש םתוגהנתהל
.הזכ יאנתל ברסל יאדכ הנגפהה רוזיפל הליע
?הנגפהה םויקל הרטשמה העבקש םיאנת לע רערעל ןתינ דציכו םאה
רשפא המכסה ןיא םא .ןוישירה יאנת לע הרטשמה םע תתלו תאשל ןתינ יכ דמלמ ןויסינה
.ץ”גבל רותעל
?ןוישירב הנגפה תלהנתמ דציכ
רבדה םא םג ,םיירוביצ תומוקמב תכלל וא דומעל םיניגפמל רתומ ןוישיר הלביקש הנגפהב
,הנגפהה תא חטבאל איה הרטשמה תבוח .בכר ילכ וא לגר יכלוה לש םתעונתל עירפמ
םישרדנ םיניגפמהו םינגראמה .ןיגפהל תוכזה שומימל עייסלו םיניגפמה ןוחטב לע רומשל
.רדסה לעו ןוישירה יאנת םויק לע רומשל
?הנגפה רזפל הרטשמל רתומ יתמ
:םיאבה םירקמב קר הנגפה רוזיפ לע תורוהל םיאשר הרטשמ יניצק
.ןוישיר אלל תלהנתמ ןוישיר תבייחש הנגפה
.ןוישירה יאנת תא םירפמ םיניגפמה
.רוביצה תא תנכסמ הנגפהה
.תומילאב םיגהונ הנגפהה יפתתשמ
,הרוזיפל הליע הניא הנגפהל םידגנתמ לש המילא תוגהנתה
.רוביצה םולשל הנכס לש ישממ ששח שי םא אלא


ס
ל
י
ט
ס
ב
י
ט
ק
א

/

ו
י
ז

ן
ר
ו
א

:
ם
ו
ל
י
צ
4
?םישוע המ .ןוישיר הל שרדנ אלש הנגפה תרזפמ הרטשמה
ססובמ אל ששח םג .תיקוח הניא ןוישיר רדעה לשב קר ןוישיר הנועט הניאש הנגפה רוזיפל הארוה
הווהמ וניא ,םיבשו םירבוע לש תוניוע תובוגתב דקמתמ אוה םא דחוימב ,ירוביצה רדסה תרפהל
,ןידכ הנתינ רוזיפה תארוהש תועטב רבוסש הרטשמ דקפמ תאז םע דחי .רוזיפ תארוהל יקוח סיסב
חטשב הרטשמה דקפמ םע רשק רוציל ץלמומ .םיניגפמה תא רזפל תנמ לע חוכ ליעפהל לולע
.רזפתהל הארוהה לש תויקוחה רסוח לע ודימעהל ןויסינב סמונמ גולאיד ותיא להנלו
?םיניגפמ דגנ חוכב שמתשהל םירטושל רתומ יתמו םאה
:םיאבה םירקמב תונגפהב חוכ ליעפהל רתומ רטושל
;קומחל הסנמ וא דגנתמ ןיגפמהשכ רצעמ עוציב ךרוצל
;רוביצה תא תנכסמה העורפ תולהקתה רוזיפ ךרוצל
.עשפ עונמל הסנמ אוהשכ וא ףקתומ רטושהשכ
.לעפוה הניגבש הרטמה תגשהל לבגומו יתדימ תויהל בייח הרטשמה הליעפמש חוכה הרקמ לכב
דעתל שי ךכ םשל .)ש”חמ( םירטוש תריקחל הקלחמב ןנולתהל רשפא תיתרטשמ תומילא לע
.םיעוריאה לש תמושרת רשפאה לככ רהמ ךורעלו םילאה רטושה לש ויטרפ תא
?תוהדזהל ברסמ רטוששכ םישוע המ
הווהמ ,גתה תדינע יא תוברל ,תוהדזהל רטוש לש בוריס .יוהיז יגת דונעל םירומא םירטוש
ךרוצל .הרטשמב רוביצה תונולת תקלחמב ךכ לע ןנולתהל רשפאו ,התואנ יתלב תוגהנתה
העשהו םוקמה תא ןכו רטושה לש ותעפוה לע םיטרפ רתויש המכ דעתל יאדכ וזכ הנולת
.וב םתלקתנ םהבש םיקיודמה
?הלועפב רטוש םלצל רתומ םאה
.יקוח אוה םיניגפמ ןיבל םירטוש ןיב תולקתיה לש הרקמב םיניגפמ םיעצבמש הטרסהו םוליצ
תיברמב םישענ ,המלצמה תא םירטושה ידיל רוסמל השקב וא ,םלצל קיספהל הרטשמה תשירד
.תוכמס רסוחב םירקמה
?תונגפהב ןופגמב שמתשהל רתומ םאה
.שארמ ןוישיר ןועט וניא תונגפהב ןופגמב שומיש ,םירטוש דצמ תחא אל תעמשנה הנעטל דוגינב
?הנגפהה רוזיפ תעב רטוש לש יואר אל סחי לע םיננולתמ דציכ
דרשמל הפופכה ,ש”חמל םירטוש ידי-לע חוכב זרפומ שומיש לע הנולת שיגהל לוכי םדא לכ
,ראודב ,שארמ םואיתב םינושה ש”חמ ידרשמב תורישי שיגהל ןתינ הנולתה תא . םיטפשמה
.ינורטקלא ראודב וא סקפב
תוכמסב הערל רחא שומיש לכ וא יוהיז גת תדינע יא ומכ ,רטוש לש התואנ אל תוגהנתה לע
.הרטשמב רוביצה תונולת תדיחיל הנולת שיגהל רשפא ,תעמשמ תריבע תווהל לולעש
רתאב םסרופמה ןותוכזב יוצמ הרטשמב רוביצה תונולת תדיחילו ש”חמל היינפה יכרד לע עדימ
.www.acri.org.il חרזאה תויוכזל הדוגאה


ס
ל
י
ט
ס
ב
י
ט
ק
א

/

ו
י
ז

ן
ר
ו
א

:
ם
ו
ל
י
צ
5
הריקחו רצעמ ,בוכיע
?בכעל רתומ יתמו בוכיע והמ
וא הריבע העצובש דשחמ עבונה ,ישפוח ןפואב עונל םדא לש ותוריח תלבגהל יעצמא אוה בוכיע
ררבל ידכ הריבע יבגל עדימ ול רוסמל לוכיש םדא בכעל יאשר רטוש .הריבע עוציב עונמל ידכ
בכעמה רטוש .רחא דעומל הרטשמה תנחתל ונמזל ןכו ,ותוא רוקחל ידכו ותבותכו ותוהז תא
וא םדא בכעל רוסא .ךכל הביסה תא ריבסהלו בכועמ אוהש םדאל עידוהל ,תוהדזהל בייח םדא
תא ךיראהל הנוממה ןיצקה יאשר םישנא לש בר רפסמ בוכיעב .תועש שולשמ רתויל בכר ילכ
.ומשרייש םיקומינמ ,תופסונ תועש שולש לע הלעי אלש ףסונ ןמז קרפל בוכיעה ךשמ
?רצעמל בוכיע ןיב לדבהה המ
טעמל ,הרטשמה תנחתל דימ ותחקל רטושה לע רצענ םדאשכ םלוא ,חטשב עצבתהל לוכי בוכיע
דע ךשמיהל לוכי רצעמ ;)םימיוסמ םירקמב לופכ וא( תועש 3 דע ךשמיהל לוכי בוכיע .םיגירח םירקמב
םא טפוש ינפב ואיבהל וא רוצעה תא ררחשל הרטשמה לע הבוח רצעמה עגרמ תועש 24 ךות .םוי 30
.)תונגפה ירוצעל ללכ ךרדב םייטנבלר םניאש םיגירח םירקמב טעמל( ורצעמ תא ךיראהל הצור איה
?ןיגפמ רוצעל רתומ יתמ
לע .ילילפ טפשמב ותמשא החכוה אל דוע לכ תופחה תקזחמ הנהנ הריבע עוציבב דשחנה םדא
ןכסמ דושחה םהבש ,םיגירח םירקמב טקננה יעצמא אלא שנוע שמשל רומא וניא רצעמ ,ןכ
וצ אלל ןיגפמ רוצעל לוכי רטוש ,קוחה יפ לע .הריקחה תא שבשל לולע וא רוביצה ןוחטיב תא
:םיאבה םיאנתה לכ םימייקתמו הריבע רבע אוהש ךכל ריבס דשח ול שי םהבש םירקמב
ריבס דוסי שי ;הנידמה ןוחטב תא וא רוביצה ןוחטב תא ,םדא לש ונוחטב תא ןכסל לולע ןיגפמה
םורגי ורצעמ-יאש ששחל ריבס דוסי שי ;הילא ןמוזיש הריקחל עיפוי אל ןיגפמהש ששחל
.תויארב העיגפ וא םידע לע העפשה הז ללכבו טפשמ יכילה שובישל
.בוכיעה תוכמס יפ לע רטושה ול ןתנש תוארוהל תייצמ וניאו ןיד יפ לע בכוע םא םדא רוצעל רתומ ,ןכ ומכ
.ובוכיעב קפתסהל רשפא םא םדא רוצעל ןיא קוחה יפ לע
?רצעמ עצבל ךמסומ ימ
.םדוקה ףיעסב םיאנתה םימייקתמ םא ,רטוש לכ
?בכועמכו ריצעכ ייתויוכז ןה המ
דימ ותוא תחקל ,רצעמה תביס יהמ דימ םדאל עידוהלו תוהדזהל בייח רצעמ עצבמה רטוש
. הנחתב הנוממה ןיצקה ינפב ואיבהלו הרטשמה תנחתל
תוביסנב טעמלו ,ןיד ךרועלו ול בורק םדאל ורצעמ לע העדוה רסמיתש תוכז שי רוצעל
. יוחיד אלל ןיד ךרוע םע שגפיהל ול רשפאל תבייח הרטשמה תוגירח
תואכז תקידב רחאל הנידמה ןומימב תירוביצה הירוגנסה ידי לע גצוימ תויהל לוכי רוצע
.ןותוכזה ףוסב םיעיפומ תירוביצה הירוגינסה םע תורשקתהה יטרפ .תילכלכ
םניאש םיגירח םירקמב טעמל ,ורצעמ עגרמ תועש 24 ךותב טפוש ינפב רוצע איבהל הבוח
.תונגפה ירוצעל ללכ ךרדב םייטנבלר
.ולבקל יאכז יאופר לופיטל קוקזה רוצע
6
רבכ ןכלו ,בכועמ םדאשכ םג הלח ןיד ךרוע םע שגפיהל תוכזה חרזאה תויוכזל הדוגאה תדמעל
.םשרית וז השקבש שורדלו ,ןיד ךרועל ךכ לע עידוהל רטושהמ שורדל רתומ בוכיעה בלשב
?תירבע רבוד וניאש ןיגפמ תריקח יכילהב םוגרת קפסל תבייח הרטשמה םאה
.םינמיס תפש תוברל ,רבודו ןיבמ אוהש הפשב וא ותפשב להנתת דושח תריקח יכ עבוק קוחה
?םה המו ,םיאנתב רצעממ רורחש תונתהל רתומ םאה
םהבו ,םינוש םיליבגמ םיאנתל ותמכסהב רצעממ םדא לש ורורחש תא תונתהל הלוכי הרטשמה
תדקפהו ץראהמ האיצי רוסיא ,הדובעה וא םירוגמה ןעמ יוניש לע העדוה תבוח ,תוברע םולשת
וא תואצמיה תבוח וא בושייל וא רוזאל הסינכ רוסיא ,םישדוח 3 לע הלעת אלש הפוקתל ןוכרד
אלש הפוקתל םדא םע רשק םייקל רוסיא ,םוי 15 לע הלעת אלש הפוקתל םיוסמ רוזאב םירוגמ
.םימי 5 לע הלעת אלש הפוקתל תיב רצעמו םימי 30 לע הלעת
טפוש ינפב ואיבהלו ורצעל ךישמהל תכמסומ הרטשמה הבורעה יאנתל םיכסמ וניא םדא םא
הלאמ רתוי תוכורא תופוקתל תולבגמ ליטהל ךמסומ טפשמה תיב .ורורחשל םיאנת עובקל ידכ
טפשמ תיבל הרטשמה ידיב ועבקנש רורחשה יאנת לע ררע שיגהל רשפא .הרטשמה תכמסומש
.יזוחמה טפשמה תיבל םולשה טפשמ תיב עבקש םיאנת לע ררעו ,םולש
אלש עגופ תונגפהב תופתתשה לע רוסיא ללוכה ליבגמ יאנת ,חרזאה תויוכזל הדוגאה תדמעל
.האחמל תוכזב ןידכ
יוהיז יעצמא תליטנ
?ינממ תחקל הרטשמה תכמסומ יוהיז יעצמא וליא .הנגפהב יתרצענ
תמיגד וא ,רעיש תמיגד ,יחל יאת תמיגד( א”נד תמיגד ,תועבצא תועיבט םיללוכ יוהיז יעצמא
הרהזאב רקחנ אוה םא קר ןיגפממ יוהיז יעצמא תחקל רתומ רטושל .םולצתו )תירעזמ םד
יעצמא תליטנ ינפל .םייתרטשמ עדימ ירגאמב ורמשיי יוהיזה ינותנ יכ ול רסמנש רחאל ,דושחכ
חוכב לוטיל ךמסומ רטוש ,ותמכסה הנתינ אל םא .דושחה תמכסה תא שקבל הרטשמה לע יוהיז
םד תמיגד תתל ברסמ דושח רשאכ – א”נדה תמיגד ןיינעל .םולצתו תועבצא תועיבט קר ריבס
ןיצק ,בוריס לש הרקמב .יחל יאת תמיגד וא רעיש תמיגד תריסמל ותמכסה שקבתת ,תירעזמ
.ריבס חוכב שומיש ךות רעיש תמיגד תליטנ רשאל לוכי הרטשמ
תתל בוריס ךא ,רסאמ ישדוח השיש הנידש הריבעל בשחיהל לולע יוהיז יעצמא ןתמל בוריס
.יחל יאת וא רעיש תמיגדל םג בריס דושחה םא קר הריבע בשחית תירעזמ םד תמיגד
תוריבע ,ראשה ןיב ,ןהבו קוחב תויונמה תוריבע תרושב דושחש יממ קר חקלית א”נד תמיגד
.תונוש שוכר תוריבעו תומילא
?ינממ וחקלנש יוהיזה יעצמא תא יתרטשמה רגאמהמ קוחמל שקבל ןתינ םאה
השקב שיגהל יאשר אוה םושיא בתכ ודגנ שגוה םרטו םייגולויב יוהיז יעצמא דושחמ ולטינ םא
יעצמא .הרהזאב ותוא רוקחל הליחתכלמ ריבס סיסב לכ היה אלש בשוח אוה םא רזוח ןויעל
בתכ ודגנ שגוה אל םא םתליטנ םוימ םינש 7 ךותב רגאמהמ וקחמיי םדאמ ולטינש םייטנג יוהיז
.רחואמה לכל ,העשרה אלל ודגנ ילילפה ךילהה םייתסהש םוימ םוי 60 ךותב וא ,םושיא
7
.יתוא ורצע ?הנגפהל ןוישיר שרדנ םאה ?האחמ להוא םיקהל רתומ םאה
?הלועפב םירטוש םלצלו ?תונגפהב ןופגמב שמתשהל רתומ ?יתויוכז ןהמ
להאמ תמקהל ןוישיר תתל תברסמ הייריעה ?םישוע המ ,םילא רטושב יתלקתנ
ןוישירב םיאנת ולא ?הנגפה רזפל הרטשמל רתומ יתמ ?םיפקות ךיא .האחמ
תובייחתה תרומת קר רצעממ רורחשל הנכומ הרטשמה ?םיריבס םה הנגפה
יתרקחנ ?יתוא רוקחל רשפא .תירבע הניבמ אל ?רדסב הז .תונגפהמ ענמיהל
הריקחב ינממ וחקלנש עבצאה תועיבט ?רתומ .יחל יאת תמיגד ינממ ושקיבו
?םשמ ואצי ןה יתמ .יתרטשמה רגאמל וסנכנ
65154 א”ת ,75 ןימינב תלחנ | 03-5608165 :סקפ | 03-5608185 :'לט | לארשיב חרזאה תויוכזל הדוגאה
join@acri.org.il :תופרטצהל www.acri.org.il :ףסונ עדימל
ס
ל
י
ט
ס
ב
י
ט
ק
א

/

ו
י
ז

ן
ר
ו
א

:
ר
ע
ש
ה

ם
ו
ל
י
צ

|

ו
י
א
ב

ו
ס
ו
א

:
ב
ו
צ
י
ע

|

ן
י
ס
ח

ל
ט

,
ב
א
ז

ן
ב

ב
ר
י
מ

:
ה
ב
י
ת
כ
תירוביצה הירוגינסב םירצעמה תוקלחמל רשק יטרפ
03-6932669 :סקפ ,03-6932670 :ןופלט .ביבא-לת
02-5696195 :סקפ ,02-5696112 :ןופלט .םילשורי
02-6467021 :סקפ ,08-6404493 :ןופלט .עבש ראב-םורד זוחמ
02-6467486 :סקפ ,04-8633727/02 :ןופלט .הפיח זוחמ
04-6013685 :סקפ ,04-6029107 :ןופלט .ןופצ זוחמ
23:00 דע םיווקה תא תושייאמ תוקלחמה לכ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->