תירחש תליפת

רקבה תמכשה
רחשה תוכרב
תיציצ תשיבל רדס
[דעומה לוחב םג ל"וחב ,לוח ימיב] ןיליפת תחנה
ובוט המ
רחשה תוכרב
הדיקעה תשרפ
תונברוקה תשרפ
תרוטק
ןמוקמ והזיא
תודמ הרשע שולש
הרמזד יקוספ
עמש תאירק תוכרב
עמש תאירק
הדימעה תליפת
ונכלמ וניבא
הרותה תכרב
למוגה תכרב
םוי לש ריש
חבשל ונילע
רקובה תמכשה
.םיָּקַ וְ יחַ ךְ לֶ מֶ ךָ ינֶפָ לְ ינִאֲ הד ֶ ומ :ך ת! נו"מא# הב" ר$ %הל מ& ח! ב"& ית' מ ש(& נ' יב"' ת" ר& ז$ח# ה! ש(!
:דע$ ל תד! מ! וע ותל" ה' ת"& םה! ישוע לכ ל& בוט לכ! ש )ה תא$ ר& י' המ כ& ח תיש(' אר*
:דע! ו םל ועל& ותו"כל& מ$ דובכ"& םש(* ך& ו"רב"
אה* ת"& הר ות" %ך מ"! א' תר$ ות" ש( וט" ת"' לא$ ו& ך יב' א רס$ ו"מ ינ'ב"& עמ$ ש(& %בקע+ י$ תל"$ ה' ק& הש( ר ומ הש(! מ ו"נל הו"צ' הר ות"
:)ה ית' יו"'ק' ך ת& ע ו"ש( יל' %םוי"ה$ םכ! ל"& כ", םיי"'ח$ םכ! יה* לא# )הב"$ םיק' ב* ד"& ה$ םת"! א$ ו& %ית' ר ז&ע! ב"& יד"$ ש($ לא* ו& %ית' נו"מא#
רחשה תוכרב
:תאז רמאי הרותה תכרב םדוק רקובב םוי לכב
תאז"ה$ תע* ב" רח מ ל& דע$ םוי"ה$ לכ" לש(! ית$ ובש(& ח& מ$ ו" יר$ ו"ב" ד' ו& ישע+ מ"$ מ' טר פ& ו" טר פ"& לכ" לע$ הת" ע$ מ* ןו"*כ$ מ& ינ'יר* ה+
תא! ו& לא* ר שי' ינ*ב"& םע$ לכ" תא! ו& ימ' צ& ע$ תא! ע $ יר' כ& ה$ ל& לא* ר שי' לכ" םש(* ב"& ה" ת"* נ&יכ' ש(& ו" או"ה ך& יר' ב"& אש( ד& ק, דו"חי' םש(* ל&
:תו"כז& -כ$ ל& םל ועה לכ"
היה ותב ית' כ& ב"' או"הש(! ש( ודק" ה$ ה"יוה םש (* ריכ"' ז&א$ ש(! םע$ פ"$ לכ ב"& תאז"ה$ תע* ב" רח מ ל& דע$ הת" ע$ מ* ןו"*כ$ מ& ינ'יר * ה+ ו$
-יק"' ת"$ או"הש(! ית' נו"כ"$ הי!ה& י' ם.י.ק.ל.א םש(* ריכ"' ז&א$ ש(! כ& ו" %לכ" ה$ ןודא+ או"הש(! י.נ.ד.א ותא יר' ק& ב' ו" הי!ה& י'ו& הו!ה
:תומל ועה לכ ב"& טיל' ש($ ו& תוב" יס"' ה$ לכ" תב"$ יס' ו& תוליע' ה לכ" תל$ ע' םל כ", תוחכ" ה$ לע$ ב$ ו" תל! כי&ה$ לע$ ב$ ו"
:רי רשא קר םיידי תלי!נ לע ךרבמ וניא ויכר השע םא "א םויה לכ
:םיידי תל$ יט' נ& לע$ ו"נו"צ' ו& וית וצ& מ' ב"& ו"נש( ד"& ק' רש(! א+ םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
םיל' ו"לח+ םיב' ק נ& םיב' ק נ& וב אר ב ו" המ כ& ח ב"& םד א ה תא! רצ$ י רש(! א+ םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
םי"*ק$ ת& ה' ל& רש($ פ& א! יא' םה! מ* דח א! םת* ס" י' וא םה! מ* דח א! ח$ ת* פ" י' םא' ש(! ך ד! ובכ& אס"* כ' ינ*פ& ל' ע$ ו"דיו& יו"לג" %םיל' ו"לח+
:תח א! הע ש( ו"ליפ' א+ ך ינ!פ ל& דומע+ ל$ ו&
:תושע+ ל$ איל' פ& מ$ ו" רשב" לכ אפ* ור )ה הת" א$ ך& ו"רב"
.איהִ הרָ וה!ְ יבִּ תָּ תַ נָּש#ֶ המָ ש#ָ נְ .יהַ לא$ ה" ר מ"& ש($ מ& הת" א$ ו& %יב"' ה" ת" ח& פ$ נ& הת" א$ %ה" ת" ר & צ$ י& הת" א$ %ה" ת אר ב& הת" א$
ינ'א+ הד! ומ יב"' ר& ק' ב"& המ ש( נ"&ה$ ש(! ןמ$ ז& לכ" %אובל דית' ע ל! יב"' ה" ר יז'ח+ ה$ ל& ו" %ינ"'מ"! מ' ה" ל ט"& ל' דית' ע הת" א$ ו& %יב"' ר& ק' ב"&
:תומש( נ"&ה$ לכ" ןודא+ םישע+ מ"$ ה$ לכ" ןוב" ר' %ית$ ובא+ יה* לאו* יה$ לא# )ה ך ינ!פ ל&
:םית' מ* םיר' גפ& ל' תומש( נ& ריז'ח+ מ"$ ה$ )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:הר ות יר* ב& ד' ב"& קוסע+ ל $ ו"נו"צ' ו& וית וצ& מ' ב"& ו"נש( ד"& ק' רש(! א+ םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
%ו"ניא* צ א# צ! ו& ו"נח& נ$א+ הי!ה& נ'ו& %לא* ר שי' תיב"* ך מ"& ע$ תוי"פ' ב& ו" ו"ניפ' ב"& ך ת& ר ות יר* ב& ד"' תא! ו"ניה* לא# )ה אנ בר! ע+ ה$ ו&
:ה" מ ש(& ל' ך ת! ר ות יד* מ& ולו& ך מ! ש(& יע* ד& וי ו"נל" כ", %לא* ר שי' תיב"* ך מ"& ע$ יא* צ א# צ! ו& /ו"ניא* צ א# צ! יא* צ א# צ! ו&0
:לא* ר שי' ומ" ע$ ל& הר ות" דמ"* ל$ מ& ה$ )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:ותר ות" תא! ו"נל ןת$ נו& םימ"' ע$ ה לכ" מ' ו"נב" רח$ ב" רש(! א+ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:הר ות" ה$ ןת* ונ %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
:רמאל"* הש(! מ לא! )ה רב "* ד$ י&ו$
:םה! ל רומא לא* ר שי' ינ*ב"& תא! ו"כר& ב ת& הכ" %רמאל* וינב" לא! ו& ןרה+ א$ לא! רב"* ד"$
:ך ר! מ& ש(& י'ו& )ה ך כ& ר! ב י&
:ך" נ"!ח, יו' ך יל! א* וינפ" )ה רא* י
:םולש( ך ל& םשיו& ך יל! א* וינפ" )ה אש" י'
:םכ* ר+ ב א+ ינ'א+ ו$ לא* ר שי' ינ*ב"& לע$ ימ' ש(& תא! ו"משו&
:הר ות" דו"מל& ת$ ו& םיד' ס ח+ תו"לימ' ג&ו" ןויא ר& ה ו& םיר' ו"כ" ב"' ה$ ו& הא פ"* ה$ %רו"עש(' םה! ל ןיא* ש(! םיר' ב ד& ו"ל" א*
%םא* ו בא דו"ב" כ"' %ןה* ו"ל" א* ו& %אב" ה$ םל ועל ול תמ! י"!ק$ ןר! ק"! ה$ ו& הז"!ה$ םל ועב" םה! ית* ורפ"* לכ* וא םד א ש(! םיר' ב ד& ו"ל" א*
תס$ נכ& ה $ ו& %םיל' וח רו"ק" ב' ו" %םיח' ר& וא תס$ נכ& ה$ ו& %תיב' ר& ע$ ו& תיר' ח+ ש($ %ש( ר ד& מ"' ה$ תיב"* תמ$ כ" ש(& ה$ ו& %םיד' ס ח+ תו"לימ' ג&ו"
דג!נ!כ"& הר ות" דו"מל& ת$ ו& %ות" ש(& א' ל& ש( יא' ןיב* ו" ורב* ח+ ל$ םד א ןיב"* םולש( תא$ ב ה+ ו$ %הליפת ןו"י"ע' ו& %תמ"* ה$ תי$ול& ו" %הל" כ"$
:םל" כ",
תיי תשיבל רדס
:דמועמ רמוא %!ק תיל! שבולשכ
ו"נו"צ' ו& וית וצ& מ' ב"& ו"נש( ד"& ק' רש(! א+ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# %)ה הת" א$ ך& ו"רב" :תיִ יִ תוְַ מִ לעַ
לכ ב"& ה ית"' מ& י"$ק' ו"ל" א' כ"& ך ינ!פ ל& תיצ' יצ' תו$צ& מ' הב ו"ש( ח+ אה* ת"& ש(! %ית$ ובא+ יה* לאו* יה$ לא# )ה %ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
:הל ס! ןמ* א %ה" ב" םי'ו"לת"& ה$ תוצ& מ' ג"י$ר& ת$ ו& %ה ית! ונו"כ$ ו& ה יק! ו"ד" ק& ד' ו& ה יט! ר פ"&
:םי'ניע* תר$ יא' מ& הר ב" )ה תו$צ& מ'
לוד& תיל! תשיבל רדס
קדובו תילטה חקול %םתושעל ויתווצמ לכ רוכזל ידכ ה"בקה תאז ונויצש תילטב ופטעתהב ןווכי
:רמואו םהיטוח דירפמ ,תורשכ ןה םא ויתויציצ
:ת" ש(& ב ל רד ה ו& דוה %דאמ& ת" ל& ד$ ג" יה$ לא# )ה %)ה תא! יש(' פ& נ$ יכ' ר& ב"
:הע יר' י&כ"$ םי'מ$ ש( הט! ונ %המ ל& ש" כ"$ רוא הט! וע
לכ" םש (* ב"& םיל' ש(& אד ו"חי'ב"& ה"וב ה"י םש(* דח* י$ל& %ו"מיח' ר& ו" ו"ליח' ד& ב"' %ה" ת"* נ&יכ' ש(& ו" או"ה ך& יר' ב"& אש( ד& ו"ק דו"חי' םש(* ל&
:לא* ר שי'
הל! ועה תיצ' יצ"' ה$ רואב"& יד$ יג' ה"ס ש(& ו" יר$ ב יא* ח"מ$ ר& ו" ית' מ ש(& נ' -ט"* ע$ ת& ת"' ןכ"* %תיצ' יצ"' ב"$ יפ' ו"ג" -ט"* ע$ ת& מ' ינ'יר* ה+
אב" ה$ םל ועל הא! נ תיל"' ט$ ל& ו" %ןנב" ר$ ד& אק ו"לח+ ל$ הכ"! ז&א! ך& כ"$ %הז"!ה$ םל ועב" תיל"' ט$ ב"& הס"! כ"$ ת& מ' ינ'א+ ש(! םש(* כ& ו" %ג"י$ר& ת$
ויפ נכ"& שורפ& י' תיל"' ט"$ ה$ ו& %םינ'וציח' ה$ ןמ' יתליפתו" ית' מ ש(& נ'ו& יח' ו"רו& יש(' פ& נ$ לצ* נ"ת"' %תיצ' יצ' תו$צ& מ' יד* י& לע$ ו& %ןד! ע* ןג$ב"&
%או"ה ך & ו"רב" ש( ודק" ה$ ינ*פ& ל' תיצ' יצ' תו$צ& מ' הב ו"ש( ח+ אה* ת& ו" %-ח* ר$ י& ויל זוג" לע$ ונ"ק' ריע' י רש(! נ!כ"& םל* יצ"' י$ו& %םה! יל* ע+
:הל ס! ןמ* א %ה" ב" םי'ו"לת"& ה$ תוצ& מ' ג"י$ר& ת$ ו& %ה ית! ונו"כ$ ו& ה יק! ו"ד" ק& ד' ו& ה יט! ר פ"& לכ ב"& ה ית"' מ& י"$ק' ו"ל" א' כ"&
:תיציצב -טעתהל דמועמ ךרביו וידי יתשב תילטה תא זחוא
%וית וצ& מ' ב"& ו"נש( ד"& ק' רש(! א+ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# %)ה הת" א$ ך& ו"רב" :תיִ יִ בַּ "!ּ' עַ תְ הִ לְ וּנוִָּ וְ
:ןו"יס ח# י! ך יפ! נכ"& לצ* ב"& םד א ינ*ב& ו" %םיה' לא# ך ד"& ס& ח$ רק י" המ$
:םק* ש(& ת$ ך ינ!ד ע+ לח$ נ$ו& ך ת! יב"* ןש(! ד"! מ' ןי,ו&ר& י'
:רוא הא! ר& נ' ך ר& ואב"& %םיי"'ח$ רוקמ& ך מ"& ע' יכ"'
:בל* יר* ש(& י'ל& ך ת& ק ד& צ' ו& ך יע! ד& יל& ך ד"& ס& ח$ ך& וש( מ&
(דעומה לוחב ם& ל)וחב *לוח ימיב+ %יליפת תחנה
:רמאי %יליפת תחנה םדוק
לכ" םש(* ב"& םיל' ש(& אד ו"חי'ב"& ה"וב ה"י םש(* דח* י$ל& %ו"מיח' ר& ו" ו"ליח' ד& ב"' ה" ית"* נ&יכ' ש(& ו" או"ה ך& יר' ב"& אש( ד& ו"ק דו"חי' םש(* ל&
:לא* ר שי'
לע$ תואל& םת" ר& ש($ ק& ו" ותר ותב"& בו"תכ" כ"$ %ןיל "' פ' ת"& ח$ ינ'ה ל& ו"נו"צ"' ש(! %יא' ר& וב" תו$צ& מ' םי"*ק$ ל& ןיל"' פ' ת"& תח$ נה+ ב"$ ןו"*כ$ מ& ינ'נ&ה'
%ך א+ יב' י& יכ"' היה ו& %ש( ד"! ק$ %ע$ מש( םא' היה ו& %עמ$ ש(& %ו"ל" א* תוי"ש(' ר& פ"$ עב"$ ר& א$ םה* ו& %ך ינ!יע* ןיב"* תפט טל& ו"יה ו& %ך ד! י
ו"נא יצ' והב"& ו"נמ" ע' השע ש(! %תואל פ& נ'ו& םיס"' נ' רכ" ז&נ"'ש(! ו& %םל ועב" ומש(& ך& ר$ ב" ת& י' ותו"דח& א$ ו& ודו"חי' םה! ב" ש( י"*ש(!
:ונוצר& כ"' םה! ב" תושע+ ל$ םינ'ות" ח& ת"$ ב$ ו" םינ'ויל& ע! ב" הל ש( מ& מ"! ה$ ו& ח$ כ" ה$ ול רש(! א+ ו$ %םי'ר צ& מ"' מ'
ו"נב"* ל' תובש(& ח& מ$ ו" תו$א+ ת"$ הז!ב" דב"* ע& ש($ ל& בל"* ה$ דג!נ! איה' ש(! ו& %היו"טנ"&ה$ ע$ ורז& ןורכ& ז'ל& די"ה$ לע$ ח$ ינ'ה ל& ו"נו"צ' ו&
ו"יה& י' םל" כ", ית$ וחכו& יש($ ו"ח רא ש(& םע' יח' מב"& ש(! המ ש( נ"&ה$ ש(! %ח$ מ" ה$ דג!נ! ש( ארה לע$ ו& %ומש(& ך& ר$ ב" ת& י' ותד ובע+ ל$
:ומש(& ך& ר$ ב" ת& י' ותד ובע+ ל$ םיד' ב" ע& ש(, מ&
רו"הר& ה' יל' ב"& %תוש( ודק& תובש( ח+ מ$ ו" ש( ד! ק עפ$ ש(! ו& םיכ' ר, א+ םיי"'ח$ יל' תויה& ל' יל$ ע ך& ש("* מ$ ת& י' ןיל"' פ' ת"& תו$צ& מ' עפ$ ש("! מ' ו"
ןוצר יה' יו' %ו"נב* ב ל& םע' רש(! א+ כ"$ )ה תא! דבע+ ל$ ו"נח* ינ'י$ו& %ער ה רצ! י* ו"נב" הר! ג"ת& י' אלו& ו"נת"* פ$ י& אל" ש(! ו& %לל כ"& ןוע ו& אט& ח*
ו"ל" א' כ"& %או"ה ך& ו"רב" ש( ודק" ה$ ינ*פ& ל' ןיל"' פ' ת"& תח$ נה+ תו$צ& מ' הב ו"ש( ח+ אה* ת"& ש(! %ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה %ך ינ!פ ל"& מ'
:הל ס! ןמ* א %ה" ב" םי'ו"לת"& ה$ תוצ& מ' ג"י$ר& ת$ ו& ה ית! ונו"כ$ ו& ה יק! ו"ד" ק& ד' ו& ה יט! ר פ"& לכ ב"& ה ית"' מ& י"$ק'
:ךרבי הרישקה םדוק
%וית וצ& מ' ב"& ו"נש( ד"& ק' רש(! א+ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# %)ה הת" א$ ך& ו"רב" :%ילִּ פִ תְּ חַ ינִהָ לְ וּנוִָּ וְ
:רמאי ושאר לע העורה קדהמש ינפל
%וית וצ& מ' ב"& ו"נש( ד"& ק' רש(! א+ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# %)ה הת" א$ ך& ו"רב" :%ילִּ פִ תְּ תוְַ מִ לעַ וּנוִָּ וְ
:רמואו ושארב וקדהמו
:דע! ו םל ועל& ותו"כל& מ$ דובכ"& םש(* ך& ו"רב"
%ימ$ ק ו& יב$ י&וא תימ' צ& ת"$ ך ת& ר ו"בג&ב' ו" %יל$ ע ליד " ' ג&ת"$ ך ד"& ס& ח$ ב& ו" %ינ'נ*יב' ת"& ך ת& ניב"' מ' ו" %יל$ ע ליצ' א+ ת"$ ןויל& ע! לא* ך ת& מ כ& ח מ* ו"
יח$ לכ ל& ע$ יב"' שמ$ ו" ך ד! י תא! ח$ ת* ופ" %ך ית! וי"ר' ב& ל' ך ב& ו"ט ע$ יפ"' ש(& ה$ ל& %הר ונמ"& ה$ ינ*ק& הע ב& ש(' לע$ קיר' ת" בוט" ה$ ןמ! ש(! ו&
:ןוצר
יעמאה קרפב תחא הכירכ הלחתב ךורכיו יעמאה עבאה לע תוכירכ שלש ךורכי ךכ רחא
:רמואו %ותחתה קרפ "וסב תחאו %ותחתה קרפ שארב תחא כ)חאו
:םל ועל& יל' ך& ית"' שר $ א* ו&
:םימ' ח+ ר$ ב& ו" דס! ח! ב& ו" טפ" ש(& מ' ב& ו" קד! צ! ב"& יל' ך& ית"' שר $ א* ו&
:)ה תא! ת"& ע& ד$ יו& %הנו"מא# ב"! יל' ך& ית"' שר$ א* ו&
:הז רמאי %ילפת תחנה רחא
:רמאל"* הש(! מ לא! )ה רב "* ד$ י&ו$
:או"ה יל' המ ה* ב"& ב$ ו" םד א ב" לא* ר שי' ינ*ב& ב"' םח! ר! לכ" רט! פ"! רוכב"& לכ יל' ש( ד"! ק$
)ה איצ' וה די קז!חב"& יכ"' %םיד' ב ע+ תיב"* מ' םי'ר$ צ& מ"' מ' םת! אצ י& רש(! א+ הז"!ה$ םוי"ה$ תא! רוכז םע ה לא! הש(! מ רמ! אי"ו$
:1מ* ח לכ* א י* אלו& %הז"!מ' םכ! ת& א!
:ביב' א ה ש( ד! חב"& %םיא' צ& י םת"! א$ םוי"ה$
1ר! א! %ך& ל תת! ל ך ית! בא+ ל$ עב"$ ש(& נ' רש(! א+ %יס' ו"בי&ה$ ו& יו"'ח' ה$ ו& יר' מא# ה ו& ית"' ח' ה$ ו& ינ'ע+ נ$כ"& ה$ 1ר! א! לא! )ה ך א+ יב' י& יכ"' היה ו&
:הז"!ה$ ש( ד! חב"$ תאז"ה$ הד בע+ ה תא! ת" ד& ב$ ע ו& %ש( ב ד& ו" בל ח תב$ ז
:)הל גח$ יע' יב' ש("& ה$ םוי"ב$ ו" %תצ" מ$ לכ$ את" םימ' י תע $ ב& ש('
:ך ל! ב, ג"& לכ ב"& ראש ך ל& הא! ר י* אלו& 1מ* ח ך ל& הא! ר י* אלו& %םימ' י"ה$ תע$ ב& ש(' תא* לכ* א י* תוצ" מ$
:םי'ר צ& מ"' מ' ית' אצ* ב"& יל' )ה השע הז! רו"בע+ ב"$ %רמאל* או"הה$ םוי"ב"$ ך נ&ב' ל& ת" ד& ג"$ה' ו&
)ה ך א+ צ' וה הק זח+ דיב"& יכ"' %ך יפ' ב"& )ה תר$ ות" הי!ה& ת"' ןע$ מ$ ל& %ך ינ!יע* ןיב"* ןורכ" ז'ל& ו" ך ד& י לע$ תואל& ך ל& היה ו&
:םי'ר צ& מ"' מ'
:המ ימ' י םימ' י"מ' %ה" ד ע+ ומל& תאז"ה$ הק" ח, ה$ תא! ת" ר& מ$ ש( ו&
:ך& ל ה" נת נ&ו" %ך ית! בא+ ל$ ו& ך ל& עב"$ ש(& נ' רש(! א+ כ"$ ינ'ע+ נ$כ"& ה$ 1ר! א! לא! )ה ך א+ ב' י& יכ"' היה ו&
:)הל םיר' כ ז"&ה$ ך ל & הי!ה& י' רש(! א+ המ ה* ב"& רג!ש(! רט! פ"! לכ ו& %)הל םח! ר! רט! פ"! לכ" ת" ר& ב$ ע+ ה$ ו&
:הד"! פ& ת"' ך ינ!ב ב"& םד א רוכב"& לכו& %ות" פ& ר$ ע+ ו$ הד"! פ& ת' אל םא' ו& %השב& הד"! פ& ת"' רמח+ רט! פ"! לכ ו&
:םיד' ב ע+ תיב"* מ' םי'ר$ צ& מ"' מ' )ה ו"נא יצ' וה די קז!חב"& %ויל א* ת" ר& מ$ א ו& %תאז".המ$ רמאל* רח מ ך נ&ב' ך ל& א ש(& י' יכ"' היה ו&
ןכ"* לע$ %המ ה* ב"& רוכב"& דע$ ו& םד א רכב"& מ' %םי'ר$ צ& מ' 1ר! א! ב"& רוכב"& לכ" )ה גרה+ י"$ו$ %ו"נח* ל"& ש($ ל& הער& פ$ הש( ק& ה' יכ"' יה' י&ו$
:הד"! פ& א! ינ$ב" רוכב"& לכ ו& םיר' כ ז"&ה$ םח! ר! רט! פ"! לכ" )הל ח$ ב* ז ינ'א+
:םי'ר צ& מ"' מ' )ה ו"נא יצ' וה די קז!חב"& יכ"' %ך ינ!יע* ןיב"* תפט וטל& ו" הכ ד& י לע$ תואל& היה ו&
:הליפתה םדוק הליפת
:ל)ז קסנעזילמ ךלמילא ה)ומ יהלא שיא םסרופמה ברהמ ר)הי
לא* ר שי' ומ" ע$ תליפת לוקל& ןיז'א+ מ$ ו" %תורית' ע+ תע$ ו&ש($ לוק ע$ מ* וש( ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
תליפת לוקב"& ע$ מש(& ל' ך ינ!ז&א ביש(' ק& ת$ ו& %ו"ניפ' ב"& ו"נתליפת רג"*ש($ ת& ו" ו"נית* ובש(& ח& מ$ ןנ*וכת& ו" ו"נב"* ל' ןיכ' ת" ש(! %םימ' ח+ ר$ ב"&
:הר ב" ש(& נ' ח$ ו"רו& הע ו&ש($ לוקב"& ך יל! א* םינ'נ"&ח$ ת& מ"' ה$ ך יד! ב ע+
תיב"* ך מ"& ע$ לכ ל& ו" ו"נל רפ"! כ$ ת& ו" חל$ ס& ת ' ו& לוחמ& ת"' %םיל' ודג"&ה$ ך יד! ס ח+ ב$ ו" םיב"' ר$ ה ך ימ! ח+ ר$ ב"& םו"חר$ לא* הת" א$ ו&
לע$ מ$ ב& ו" דר! מ! ב"& אל יכ"' ך ינ!פ ל& ע$ ו"דיו& יו"לג יכ"' ,ך ינ!פ ל& ו"נע& ש($ פ ו" ו"נע& ש($ ר& ה' ו& ו"ניו'ע# ה! ו& ו"נאט ח ש("! המ$ לכ" תא! %לא* ר שי'
אל %דימ' ת" ו"נב"* ר& ק' ב"& רע* וב" ה$ רצ! י"*ה$ ברמ* םא' יכ"' %ך ית! וצ& מ' ו" ך ת! ר ות יר* ב& ד' ו& ך יפ"' תא! ו"ניר' מ הל יל' ח ו& הל יל' ח
ו"נית * ובש(& ח& מ$ תא! לב"* ל& ב$ מ& ו" %ויל ב ה+ לא! ו& הז"!ה$ לפ ש(" ה$ םל ועה תו$א+ ת"$ לא! ו"נא* יב' מ& רש(! א+ דע$ טקש(& י' אלו& ח$ ו"ני
ו"נתליפת תא! לב"* ל& ב$ מ& או"ה %ו"נש(* פ& נ$ לע$ ש( ק"* ב$ ל& ו" ך ינ!פ ל& לל"* פ"$ ת& ה' ל& םיד' מ& וע ו"נח& נ$א+ ש(! הע ש( ב"& ו"ל" פ' א+ ,דימ' ת"
דע$ ו"נב"* ל' ו& ו"נח* מו" ו"נל* כ& ש ש( ל$ ח# נ! יכ"' %וד " ג&נ! דמע+ ל$ םיל' וכי& ו"נא ןיא* ו& ,וית ולו"ב" ח& ת$ ב"& דימ' ת" ו"נית* ובש(& ח& מ$ תא! ו&
:ןמ$ ז"&ה$ תד"$ ר& ט' ו& תואל ת"& ה$ ו& תורצ" ה$ ברמ* לב" ס"$ ה$ ח$ כ" לש($ כ ו& %דאמ&
ןחא רש(! א+ תא! ית' נ"ח$ ו& %ך ת& יב"* ןמ$ א# נ! יד* י& לע$ ו"נת" ח& ט$ ב& ה' ש(! ומכ"& ו"נמ" ע' השע+ %ןו"נ"ח$ ו& םו"חר$ לא* הת" א$ ןכ* ל
ך כ"! ר& ד"$ ןכ* יכ"' ,יאד$ כ& וניא* ו& ןו"גה וניא* ש(! יפ"' לע$ -א$ %הכ ר ב& ל' םנורכ& ז' ו"נימ* כ ח+ ו"רמ& א ו& ,םח* ר$ א+ רש(! א+ תא! ית"' מ& ח$ ר' ו&
בר* ק ל& םיל' וכי& ו"נא ןיא* רש(! א+ לע$ ו"נח* ישו& ו"נר* ע+ צ$ ו& ו"נת* ק נ&א! ך ינ!פ ל& ע$ ו"דיו& יו"לג יכ"' ,םיב' וט" ל$ ו& םיע' ר ל ביט' יה* ל&
:םי'מ$ ש(" ב "$ ש(! ו"ניב' א ,דאמ& ו"ניל* ע יוא ,ו"נש (* פ& נ$ לע$ ה" ה א+ ,םימ' ת ב& ו" תמ! א# ב"! ך ב"& ו"נב"* ל' קב"* ד$ ל& ו" %ך ת! ד ובע+ ל$ ו"נמ* צ& ע$
,ו"נב "* ר& ק"' מ' ער ה ו"נר* צ& י' תא! רע* ב$ ל& ו" ש( ר* גל& םיב"' ר, מ& ה$ ו& םיל' ודג"&ה$ ך יד! ס ח+ ו$ ך ימ! ח+ ר$ ו"ניל* ע אנ רר* ועת"& הת" ע$ ו&
םו"ש ( ו"נב"* ל' ב"& הל! ע+ י$ לא$ ו& %הל יל' ח ך ת ! ד ובע+ מ* ו"נח* יד"' ה$ ל& ו"נת וא תיס' י לא$ ו& ,ו"נת" א' מ* ך& ל* י*ו& רו"סי"ש(! וב" רע$ ג&ת' ו&
הע ש( ב"& וא ,ך ינ!פ ל& הליפתב"' םיד' מ& וע ו"נח& נ$א+ ש(! תע* ב"& טר$ פ& ב"' %םולח+ ב"$ ןה* 1יק' ה ב"& ןה* הל יל' ח הע ר הב ש( ח+ מ$
הר ו"רב& ו" הל ו"לצ& הכ" ז$ ו"נית* ובש(& ח& מ$ אה* ת" & ,ך ית! וצ& מ' ב"& םיק' ס& וע ו"נח& נ$א+ ש(! הע ש( ב& ו" %ך ת! ר ות" םיד' מ& ול ו"נח& נ$א + ש(!
:ו"נמ" ע' בוט" ה$ ך נ&וצר& כ"' םל* ש( בב ל* ב& ו" תמ! א# ב"! ,הק זח+ ו$
ך ד& ח! י$ל& ,ו"נת* ר ב& ח! ב& םיצ' פ* ח+ ה$ לכ" בב$ ל & ו" ,ו"ניל* א* םיו'ל& נ'ה$ לכ" בב$ ל& ו" ,ך מ"& ע$ לא* ר שי' לכ" בב$ ל& ו" ו"נב* ב ל& רר* ועת& ו"
דימ' ת ו"נב"* ל' ב"& ך ת& נו"מא# עב"$ ק& ת' ו& %ך ד! ובכ& אס"* כ' ינ*פ& ל' תל! ב"! ק, מ& ה$ ,הר ש( י&ה$ הד ובע+ ך ד& ב& ע ל& %הב ה+ א$ ב& ו" תמ! א# ב"!
םיל' יד"' ב& מ"$ ה$ םיכ' ס מ"& ה$ לכ" ו"ניל* ע מ* ריב' ע+ ת $ ו& ,טומ" ת' אל" ש(! דת* יכ"& ו"נב"* ל' ב"& הר ו"ש( ק& ך ת& נו"מא# אה* ת& ו" ,קס* פ& ה! יל' ב"&
,ו"נמ* יל' כ& ת"$ לא$ ו& ו"נש(* ט"& ת"' לא$ ו& ו"נב* ז&ע$ ת"$ לא$ ,תו"עט ו& לוש( כ& מ"' לכ" מ' ו"נל* יצ"' ת$ ו& %םי'מ$ ש(" ב"$ ש(! ו"ניב' א ך נ!יב* ל& ו"נינ*יב"*
:ו"נית* ובש(& ח& מ$ תע* ב"& ו"נב"* ל' םע' ו& ,ו"ניד* ב ע+ מ$ תע* ב"& ו"ניד* י םע' ו& ,ו"נפ* יט"' ה$ תע* ב"& ו"ניפ"' םע' אה* ת& ו"
לכ ו& ו"נישע+ מ$ ו" ו"נר* ו"ב" ד' ו& ו"נית* ובש(& ח& מ$ ו" ו"נב* ב ל& תא! דח* י$נ"&ש(! ,םימ' ח+ ר$ אל* מ לא* םי'מ$ ש(" ב"$ ש(! ו"ניב' א ו"נכ"* ז$ת& ו"
ך יל! א* דח ו"ימ& לכ" ה$ אה* י"&ש(! ,תורת" ס& נ"'ה$ ו& תולג&נ"'ה$ ,ו"נל תועו"די& ןניא* ש(! ו& ו"נל תועו"די&ה$ ,ו"נית* וש( ג"ר& ה$ ו& ו"נית* ועו"נת"&
ו"נר* ה+ ט$ ו& םיר' והט& םי'מ$ ו"ניל* ע קרז&ו" ,ו"נש(* ד "& ק$ ו& ו"נב"* ל' רה* ט$ ו& ,הל יל' ח לו"ספ"& תב! ש(! ח+ מ$ םו"ש( יל' ב"& םימ' ת ב& ו" תמ! א# ב"!
,םוקמ לכ ב& ו" ןמ$ ז& לכ ב& ו" תע* לכ ב"& ,קס* פ& ה! יל' ב"& דימ' ת" ו"נב"* ל' ב"& ך ת& א ר& י'ו& ך ת& ב ה+ א$ עט"$ ת' ו& ,ך ת& ל מ& ח! ב& ו" ך ת& ב ה+ א$ ב"&
ך ת & ל" ד, ג&ב' ו" ך ב"& דימ' ת" םינ'ע ש(& נ'ו& %ו"נב"* ר& ק' ב"& ך ש(& ד& ק ח$ ו"ר דימ' ת" רע$ ב& ת"' ו"נמ* ו"קב& ו" ו"נב"* כ& ש( ב& ו" ו"נת"* ב& ש(' ב& ו" ו"נת"* כ& ל! ב"&
ך מ & ש (' דח* י$ל& לכ" ה$ ,ך ית! וצ& מ' ב& ו" רת" ס& נ"'ה$ ו& הל! ג&נ"'ה$ הפ"! לע$ ב"& ש(! ו& בת כ& ב"' ש(! ך ת& ר ותב& ו" %ך ת& א ר& י'ב& ו" ך ת& ב ה+ א $ ב& ו"
:אר ונ"ה$ ו& רוב" ג"'ה$
רב ד" לכ" מ ' ו" ,תוער תוד" מ' רא ש(& ו" תו"ליכ' ר& ה ו& תו"בצ& ע$ ה ו& תו"נד פ"& ק"$ ה$ ו& סע$ כ"$ ה$ ןמ' ו" תו"אג"*ה$ ו& תוי"נ'פ"& ה$ ןמ' ו"נר* מ& ש(& ת' ו&
%ך& ב" םיק' ב* ד& הי!ה& נ"'ש(! ו"ניל* ע ך ש(& ד& ק ח$ ו"ר ע$ יפ"' ש(& ת$ ו& ,ו"ניל* ע הב יב' ח+ ה$ הר והט"& ה$ ו& הש( ודק"& ה$ ך ת& ד ובע+ דיס' פ & מ"$ ה$
ו"נית* ובא+ תל$ ע+ מ$ ל& אובל הכ"! ז&נ"'ש(! ,ו"נל* ע+ ת"$ הגר* ד& מ$ ל& הגר* ד& מ"$ מ' ו" ,רת* ויו& רת* וי ך יל! א* דימ' ת" קק* ות" ש(& נ"'ש(! ו&
תע* ב"& םינ'ע# נ! דימ' ת" הי!ה& נ"'ש(! ו"נתליפת לוקב"& עמ$ ש(& ת"' ש(! ו"נל דמע+ י$ םת ו"כז&ו" ,בקע+ י$ו& קח צ& י' םה ר ב& א$ םיש(' ודק"& ה$
,ו"נב" רא* פ" ת& ת' ו& חמ$ שת' ו& ,םיב"' ר$ לע$ וא דיח' י לע$ ,לא* ר שי' ך מ"& ע$ מ* דח א! םו"ש( לע$ וא ו"ניל* ע ך יל! א* לל"* פ"$ ת & נ"'ש(!
:הט" מ$ ל& ש( ר! ש( ו& הל ע& מ$ ל& יר' פ"& השע+ נ$ו&
יע$ ש( פ& ו" יר$ ו"ענ& תאט" ח$ םולש(" ה$ ויל ע ך& ל! מ" ! ה$ דו'ד" רמ$ א+ מ$ כ"& ,ו"ניר* ו"ענ& תאט" ח$ טר פ& ב' ו" ו"נית* אט" ח$ ו"נל רכ" ז&ת"' לא$ ו&
ך יל! א* בו"ש( ל רו"הר& ה' דימ' ת" הב ו"ש( ת"& ה$ םל ועמ* ו"ניל* ע ע$ יפ"' ש(& ת$ ו& ,תו"כז&ל' ו"ניע* ש( פ& ו" ו"נית* ונוע+ ך& פה+ ת$ ו& ,רכ" ז&ת"' לא$
:םיר' והט"& ה$ ו& םיש(' ודק"& ה$ ך ית! ומש(& ב"' ו"נמ& ג$פ" רש(! א+ תא! ןק"* ת$ ל& ו" %םל* ש( בל* ב"&
ןת "* ,הב" ר$ ד"& א$ ,םיר' ח* א+ לע$ ו"נת* א נ&ק' אלו& ו"נב"* ל' לע$ םד א תא$ נ&ק' הל! ע+ י$ אלו& ו"הע* ר* מ* ש( יא' תא$ נ&ק"' מ' ו"נל* יצ"' ת$ ו&
יו"צר ה ו& רש( י"ה$ ך& ר! ד"! ב"$ ורב* ח+ תא! דח א! לכ" רב"* ד$ נ"&ש(! ו& ,םנורס& ח! אלו& ו"ניר* ב* ח+ תל$ ע+ מ$ דח א! לכ" הא! ר& נ"'ש(! ו"נב"* ל' ב"&
:הל יל' ח ורב* ח+ לע$ דח א! מ* הא נ&ש םו"ש( הל! ע+ י$ לא$ ו& ,ך ינ!פ ל&
רק"$ ע' הז!ו& ,ך יל! א* ח$ ו"ר תח$ נ$ לכ" ה$ אה* י" &ש(! %ך ינ!פ ל& ע$ ו"דיו& יו"לג" רש(! א+ כ"$ ,ך יל! א* הב ה+ א$ ב"& ו"נת* ו"רש("& ק$ ת& ה' קז"*ח$ ת& ו"
לע$ ו& :בוט" ה$ ך נ&וצר& תנ$ו"כ"$ תמ! א# ב"! עד$ נ* רש(! א+ ו"נד* מ"& ל$ ת& הת" א$ ,ך יל! א* ו"נב* ב ל& תא! ןו"*כ$ ל& לכ! ש ו"נל ןיא* םא' ו& %ו"נת* נו"כ"$
יה' י& ןכ"* ןמ* א ,ןוצר ב& ו" םימ' ח+ ר$ ב"& ו"נתליפת תא! לב"* ק$ ת"& ש(! םימ' ח+ ר$ אל* מ לא* ך ינ!פ ל& ו"נח& נ$א+ םינ'נ"&ח$ ת& מ' תאז לכ"
:ןוצר
:והילא חתפ
לע$ אמ ית' ס& ןיא' ל" ע' לכ" לע$ הא ל" ע' או"ה ת"& נ&א$ %ןב" ש(& ח, ב& אל ו& דח$ או"ה ת"& נ&א$ ד"& ןימ' ל& ע ןוב" ר' רמ$ א ו& ו"הי"ל' א* חת$ פ"
:לל כ"& ך& ב אס יפ' ת"& אב ש( ח+ מ$ תיל* %ןימ' ית' ס& לכ"
ןיל& ג"$ת & א' אל ד"& ןימ' ית' ס& %ןימ' ל& ע ןוהב& אגה נ&א$ ל& ןר יפ' ס& רשע+ ןוהל& ןניר' ק ו& ןינ'ו"ק" ת"' רשע+ תק$ יפ"* א$ ד& או"ה ת"& נ&א$
לכ" ואגל& מ' ת"& נ&א$ ד"& ןיג'ב& ו" %ןול דח* י$מ& ו" ןול ריש(' ק ד& או"ה ת"& נ&א$ ו& %אש( נ ינ*ב"& מ' תא$ יס' כ"& ת& א' ןוהב& ו" %ןיל& ג"$ת& א' ד"& ןימ' ל& ע ו&
:ך& ב" ש( יר* פ& א$ ו"ל " א' כ"& ה" ל* בש("* ח$ ת& א' ןר יפ' ס& רשע+ ןיל"* א' מ* ה" יר* ב& ח$ מ* דח$ ש( יר* פ& א$ ד"& ןאמ
ןאמ תיל* ו& %ןול גיה' נ&א$ ד& או"ה ת"& נ&א$ ו& %ינ'ו"ניב"* דח$ ו& ריצ' ק& דח$ ו& ך& יר' א+ דח$ %ןר ד& ס' כ"& ןיל' ז&א ןו"נ"א' %ןר יפ' ס& רשע+ ןיל"* א' ו&
:אר ט& ס' לכ" מ' אל ו& את" ת$ ל& אל ו& אל" ע* ל& אל ך& ל גיה' נ&א$ ד"&
יב"* ג$ל& ןיפ' ו"ג ו"איר' ק& ת& א' ד"& ןול תנ$יק' ת"& ןיפ' ו"ג המ" כ$ ו& %אש( נ ינ*ב& ל' ןית' מ ש(& נ' ןיח' ר& פ" ו"הי&נ"$מ' ד"& ןול תנ$יק' ת"& ןיש(' ו"בל&
:ןוהיל* ע+ ןיס& כ$ מ& ד"' ןיש(' ו"בל&
ןיר* ת"& דוהו חצ$ נ! %אפ ו"ג" תר! א! פ& ת"' %אל אמ ש אע ורד"& אר ו"בג& %אנימ' י& אע ורד"& דס! ח! %אד אנו"ק" ת' ב"& ו"איר' ק& ת& א' ו&
ו"היא' אח ומ המ כ& ח %ה" ל ןניר' ק& הפ"! לע$ ב"& ש (! הר ות" הפ"! תו"כל& מ$ %ש( ד! ק תיר' ב"& תוא אפ ו"גד& אמ ו"י"ס' דוסיו' %ןיק ' וש(
ןויל& ע! רת! כ"! %ו"ניה* לא# )הל תורת" ס& נ"'ה$ בית' כ"& ןיר* ת"& ןיל"* א' לע$ ו& %ןיב' מ* בל"* ה$ ה" ב ו" אב" ל' הניב"' %ואגל"& מ' הב ש( ח+ מ$
אל ד& את" פ& ק$ ר& ק$ א"נ0 ןיל"' יפ' ת& ד"' את" פ& ק$ ר& ק$ ו"היא' ו& תיר' ח+ א$ תיש(' אר* מ* דיג"'מ$ רמ$ ת& א' ה" ל* ע+ ו$ %תו"כל& מ$ רת! כ"! ו"היא'
אנל יא' ד& ו"יק& ש($ ו"היא' ו& %תו"ליצ' א+ חר$ א ו"היא' ד"& /א"ה ו"או א"ה ד"וי0 ה"מ$ םש(* ו"היא' ואגל"& מ' /ןיל"' פ' ת"& חנ$מ
או"הה$ ב"& יב"* ר$ ת& א' ו& אנל יא' ל& יק* ש(& א$ ד& אי"מ$ כ"& %יופ" נ&ע$ ו& יועורד& ב"'
:ו"יק& ש($
ו"היא' ו"עיב' נ& או"הה$ ו& %ו"עיב' נ& או"הה$ ב"& אנל יא' ל& יק* ש(& א$ ד"& תוב" ס"' ה$ תב"$ ס' ו& תול" ע' ה תל"$ ע' או"ה ת"& נ&א$ םימ' ל ועה ןוב" ר'
:רב ל& ו" ואגל& ד"' המ$ לכ" מ' אנק& ו"יד"& תיל* ו& ןוימ& ד"' תיל* ך& ב ו" %אפ ו"גל& םיי"'ח$ ו"היא' ד"& אפ ו"גל& את מ ש(& נ'כ"&
את נ&ג'ו& ןיא' ש( ד& ו" ןינ'ל יא' אע ר& א$ ב& ו" ,אי"ל$ ז"מ$ ו" אי"ב$ כ& וכו& אר ה+ יס' ו& אש( מ& ש(' ןוהנ"&מ' תק$ יפ"' א$ ו& אע ר& א$ ו& אי"מ$ ש(& ת אר ב& ו"
ןיא' ל" ע' ןוהב"& ןו"גה+ נ$ת& י' ך& יא* ו& ןיא' ל" ע' ןוהב"& אע ד& ומת"& ש(& א' ל& אש( נ ינ*ב& ו" ןינ'ו"נו& ןיפ' ועו& ןיר' יע' ב& ו" ןויח* ו& ןיב"' שע' ו& ןד ! ע* ד&
יא* ל" ע' ב"& /אד יח' י& א"ס0 אד ו"חי' תיל* ך& נ"מ' רב$ ו" %לל כ"& ך& ב" עד$ יד"& תיל* ו& יא* ת" ת"$ מ' יא* ל" ע' ןאע ד& ומת"& ש(& א' ך& יא* ו& ןיא' ת " ת$ ו&
ו"איר' ק& ת& א' ןוהב& ו" אע יד' י& םש(* ה" ל תיא' אר יפ' ס& לכ ו& %אל" כ" לע$ ןודא ו& אל וכ" לע$ תל$ יע' עד ומת"& ש(& א' ת"& נ&א$ ו& %יא* ת " ת$ ו&
:ו"הל"& כ, ד& ו"מיל' ש(& או"ה ת"& נ&א$ ו& ןה מ ש(& לכ אל"* מ$ מ& או"ה ת"& נ&א$ ד"& אע יד' י& םש(* ך& ל תיל* ת"& נ&א$ ו& %אי"כ$ א ל& מ$
המ כ& ח ב"& אל ו& םיכ"' ח$ או"ה ת"& נ&א$ %את מ ש(& נ' אל ב"& אפ ו"גכ"& ןה מ ש(& ו"הל"& כ, ו"רא+ ת" ש(& א' ןוהנ"&מ' קל"* ת"$ ס& ת"' ת"& נ&א$ דכ$ ו&
ינ*ב& ל' ך& ל יח* ו& ך& פ ק& ו"ת" אע ד& ומת"& ש(& א' ל& אל" א! %אע יד' י& רת$ א+ ך& ל תיל* %אע יד' י& הניב' ב"& אל ו& ןיב' מ* או"ה ת"& נ&א$ %אע יד' י&
:אש( נ ינ*ב& ד"' ןוהיד* ב& וע םו"פכ"& טפ" ש(& מ' ו" קד ! צ! תיא' ד& %ימ* ח+ ר$ ב& ו" אניד' ב"& אמ ל& ע גה* נ$ת& מ' ך& יא* ןול הא זח+ א$ ל& ו" %אש( נ
ןיה' %טוש( ק& יכ* מ& ס$ ןיר* ת"& קד! צ! ינ*ז&אמ %אש( יד"' ק$ את ו"כל& מ$ קד! צ! %את יע' צ מ& א! ד& אד ו"מ" ע$ טפ" ש(& מ' %הר ו"בג& ו"היא' ןיד"'
%ןיד' ו"היא' ד& אע יד' י& קד! צ! ך& ל תיא' ד"& ואל$ לב א+ %אמ ל& ע גה* נ$ת& מ' ך& יא* הא זח+ א$ ל& אל" כ" %ש( ד! וק תיר' ב"& תוא קד! צ!
:לל כ"& תוד" מ' ןיל"* א' לכ" מ' אל ו& %ימ* ח+ ר$ ו"היא' ד& אע יד' י& טפ" ש(& מ' אל ו&
:ןמ* א ו& ןמ* א םל ועל& )ה ך& ו"רב"
:רקֶ וב יב' כְ וכּ דחַ יַ %רָ בְּ .רקֶ וח בבָ ל' לא' לָ הדֶ וא
%רק! וב" ה$ רואכ"& םי'ת$ ע ב& ש(' %המ" ח$ ה$ רואכ"& ה" ר ואו& %המ ל ח& א$ ו& ובש(& םש(! ל! %המ ש( נ&ה$ לא! בל* ו"מיש
:הדֶ וא
%רק! וב" תונפ& ל' הר יא' ה ל& ו" %הב ה ל! מ' ה" ל יצ' ה$ ל& %הב ר ע+ 1ר! א! ב"& רו"גל %הב צ ח, דובכ אס* כ"' מ'
:הדֶ וא
%רק! ובו בר! ע! רצ* ויל& %הל ע2 פ" מ' ןוב" ש(& ח! ו& ןיד' תת* ל %הל ע& מ$ ל& הל וע םכ! ת& מ$ ש(& נ' %הל י&ל$ לכ ב& יכ"' אנ ו"רו"ע
:הדֶ וא
%רק! וב" ב"$ רק! וב" ב"$ דימ' ת" %תפ! ר! ח# נ! הח פ& ש(' ומכ"& %תפ! ס! ותו& תונוע+ מ* %תפ! נ!ט, מ& ה" א צ מ& י'
:הד! וא
%רק! וב" ב"$ רק! וב" ב"$ דימ' ת" %תט! ש(! ק, מ& הל כ"$ ומכ"& %תפ! ט! וטו& תיל' ט$ ב"& %תט! ש(! ק, מ& ה" א צ מ& י'
:הדֶ וא
%רק! וב" יה' י&ו$ בר ! ע! יה' י&ו$ %ונוע+ ב"$ עו$ג אל ש( יא' %ונוצר& כ"' ול הנר! יז'ח+ י$ %ונודק& פ' ב"& ןמ א # נ!ה$
הדֶ וא :
%רק! וב" יה' י&ו$ בר! ע! יה' י&ו$ %ונוע+ ב"& עו$ג אל ש( יא' %הח ו"תמ& םימ' ח+ ר$ תד$ ימ' %הח ו"נמ& ה$ תאז יכ"' ו"מו"ק
:הדֶ וא
%רק! וב" ה$ היה ו& דובכ& %ו"בה )הל$ ו"בה %ובה א+ לא* ל& ש( יד' ק& ה$ ל& %ו"בה א# ת"! לא$ הנש(' ו&
:הדֶ וא
%רק! וב" ה$ תל$ וע רד! ס* ל& %םימ' ר ח+ חט$ ש(& מ' ל& ןע$ י$ %םימ' ד ר& נ' תומה* ב"& ש( פ! נ! %םימ' ר* ע+ ומכ"& הל ס!
:הדֶ וא
%רק! וב" ה$ רואל& הכ"! ז&י' ך& יא* %היח' אל וש( פ& נ$ רש(! א+ ו$ %היק' נ&ו" המ ת"$ הד יח' י& %הינ'ע+ ה ו"יח+ ה$ ו&
:הדֶ וא
%רק! וב" יל' וק עמ$ ש(& ת"' רק! וב" %תוזג&ר' תח$ ת"$ תוחמ& שב"& %תאזה$ הנש( ב& ו" הכ"! ז&נ' %תוזח+ ל$ )ה םע$ ונ
:הדֶ וא
ובו! המ
:הז רמוא תסנכה תיבל וסנכהב
ךָ ילֶ הָ א וּב!ּ המַ :לא* ר שי' ך ית! נכ"& ש(& מ' בקע+ י$
:ך ת! א ר& י'ב"& ך ש(& ד& ק לכ$ יה* לא! הו!ח+ ת"$ ש(& א! ך ת! יב* אבא ך ד"& ס& ח$ ברב"& ינ'א+ ו$
:ך ד! ובכ"& ןכ"$ ש(& מ' םוקמ& ו" ך ת! יב"* ןועמ& ית"' ב& ה$ א )ה
:ישע )ה ינ*פ& ל' הכ ר& ב& א! הע ר כ& א! ו& הו!ח+ ת"$ ש(& א! ינ'א+ ו$
:ך ע! ש (& י' תמ! א# ב"! ינ'נ*ע+ ך ד"! ס& ח$ בר ב"& םיה' לא# ןוצר תע* )ה ך ל& יתליפת ינ'א+ ו$
.ךְ לַ מָ רש#ֶ אֲ םלָ וע %ודאֲ :אר ב& נ' ריצ' י& לכ" םר! ט! ב"&
:אר ק& נ' ומש(& ך& ל! מ! יז$א+ %לכ" וצפ& ח! ב& השע+ נ$ תע* ל&
:אר ונ ך& למ& י' וד" ב$ ל& %לכ" ה$ תולכ& כ"' יר* ח+ א$ ו&
:הר א פ& ת' ב"& הי!ה& י' או"הו& %הו!ה או"הו& %היה או"הו&
:הר יב"' ח& ה$ ל& ול ליש(' מ& ה$ ל& %ינ'ש(* ןיא* ו& דח א! או"הו&
:הר שמ"' ה$ ו& זעה ולו& %תיל' כ& ת$ יל' ב"& תיש(' אר* יל' ב"&
:הר צ תע* ב"& יל' ב& ח! רו"צו& %יל' א+ וג יח$ ו& יל' א* או"הו&
:אר ק& א! םויב"& יס' וכ" תנמ& %יל' סונמ ו" יס"' נ' או"הו&
:הר יע' א ו& ןש( יא' תע* ב"& %יח' ו"ר דיק' פ& א$ ודיב"&
:אר יא' אלו& יל' )ה %ית' י"ו'ג"& יח' ו"ר םע' ו&
*חבַּ תַּ ש#ְ יִוְ יחַ םיהִ לא$ לד ַּ &ְ יִ -וס ןיא* םג$ו& םל ע& נ! ,ודו"חי'כ"& דיח' י ןיא* ו& דח א! %ותו"איצ' מ& לא! תע* ןיא* ו& אצ מ& נ'
ןוש( אר' ,אר ב& נ' רש(! א+ רב ד" לכ ל& ןומד& ק$ %ותש(" ד, ק& ויל א* ך& רע+ נ$ אל ,-ו"ג וניא* ו& -ו"ג"ה$ תו"מד& ול ןיא* %ותו"דח& א$ ל&
יש(* נ&א$ לא! ,ונת נ& ותא ו"בנ& עפ$ ש(! %ותו"כל& מ$ ו" ותל" ד, ג& הר! וי ,רצ ונ לכ ל& םל וע ןודא+ ונ"ה' %ותיש(' אר* ל& תיש(' אר* ןיא* ו&
,לא* ומ " ע$ ל& ןת$ נ תמ! א# תר$ ות" %ותנו"מת"& תא! טיב"' מ$ ו" איב' נ ,דוע הש(! מכ"& לא* ר שי'ב"& םק אל %ות" ר& א$ פ& ת' ו& ותל" ג,ס&
טיב"' מ$ ,ו"ניר* ת ס& ע$ ד* ויו& הפ! וצ %ותל ו"זל& םימ' ל ועל& ,ותד" רימ' י אלו& לא* ה -יל' ח+ י$ אל %ותיב"* ןמ$ א# נ! ואיב' נ& די$ לע$
,ו"נח* יש(' מ & ןימ' י"ה$ 1ק* ל& חל$ ש(& י' %ותע ש(& ר' כ"& ער$ עש( ר ל& ןת* ונ ,ולע פ& מ' כ"& דס! ח! ש( יא' ל& למ* וג" %ותו"מד& ק$ ב"& רב ד" -וסל&
:ותל" ה' ת"& םש(* דע$ יד* ע+ ך& ו"רב" ,וד" ס& ח$ ברב"& לא* הי"!ח$ י& םית' מ* %ותע ו"ש( י& 1ק* יכ"* ח$ מ& תוד " פ& ל'
רחשה תוכרב
:הל י&ל ןיב* ו" םוי ןיב"* ןיח' ב& ה$ ל& הניב' יו'כ& ש" ל$ ןת$ נ רש(! א+ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:יוג" ינ'שע אל" ש(! %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:דב! ע ינ'שע אל" ש(! %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:הש(" א' ינ'שע אל" ש(! %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:ונוצר& כ"' ינ'שע ש(! %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב" . תוכרבמ םישנ
:םיר' ו&ע' ח$ ק* ופ" %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:םימ"' ר, ע+ ש( יב"' ל& מ$ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:םיר' ו"סא+ רית"' מ$ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:םיפ' ו"פכ"& -ק* וז %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:םי'מ" ה$ לע$ 1ר! א ה עק$ ור %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:רב! ג יד* ע+ צ& מ' ןיכ' מ"* ה$ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:יכ"' ר& צ לכ" יל"' השע ש(! %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:הר ו"בג&ב"' לא* ר שי' רז*וא %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:הר א פ& ת' ב"& לא* ר שי' רט* וע %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:ח$ כ" -ע* י"ל$ ןת* ונ"ה$ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:/ח"הד0 לארשי ומעל דע תחא הכרב לכה יכ יפעפעמ המונתו רחא ןמא תונעל ןיא
:יפ" ע$ פ& ע$ מ* המ ו"נת& ו" יניע* מ* הנש(* ריב' ע+ מ"$ ה$ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
אל ו"נא* יב' ת"& לא$ ו& %ך ית! וצ& מ' ב"& ו"נק* ב"& ד$ ו& %ך ת! ר ותב"& ו"נל* יג"'ר& ת"$ ש(! ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' יו'
ו"נק* יח ' ר& ה$ ו& %ער ה רצ! י* ו"נב" טלש(& י' לא$ ו& %ןויז"ב' יד* יל' אלו& %ןויס" נ' יד* יל' אלו& %ןוע ו& הר ב* ע+ יד* יל' אלו& %אט& ח* יד* יל'
םוי"ה$ ו"ננ*ת & ו" %ך& ל דב"! ע& ת"$ ש(& ה' ל& ו"נר* צ& י' תא! -כו& %םיב' וט םישע+ מ$ ב& ו" בוטה$ רצ! י*ב"& ו"נק* ב"& ד$ ו& %ער רב* ח מ* ו" ער םד א מ*
%םיב' וט םיד' ס ח+ ו"נל* מ& ג&ת' ו& %ו"ניא* ור לכ ינ*יע* ב& ו" ך ינ!יע* ב"& םימ' ח+ ר$ ל& ו" דס! ח! ל& ו" ןח* ל& םוי לכ ב& ו"
:לא* ר שי' ומ" ע$ ל& םיב' וט םיד' ס ח+ למ* וג"ה$ )ה הת" א$ ך& ו"רב"
%ער םד א מ* %םינ'פ" תו"ז"ע$ מ* ו" םינ'פ יז"*ע$ מ* םוי לכ ב& ו" םוי"ה$ ינ'ל* יצ"' ת"$ ש(! ית$ ובא+ יה* לאו* יה$ לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
%רק! ש(! תו"דע* מ* %תו"ניש(' ל& מ"$ מ' %ער ה ןוש( ל" מ' %ער ה ןי'ע$ מ* %ער עג$פ"! מ' ו" %ער ןכ* ש(" מ' ו" %ער רב* ח מ* ו" %ער רצ! י"*מ'
הש(! ק ןיד"' מ ' %תיח' ש(& מ"$ ה$ ןט ש" מ' ו" םיע' ר םיר' ק& מ"' מ' %םיע' ר םי'ל ח2 מ* %הנ"ש(, מ& הת ימ"' מ' %הל יל' ע+ מ* %תוי"ר' ב"& ה$ תא$ נ&ש" מ'
:םנ"ה' יג"* לש(! ה" ניד"' מ' ו" %תיר' ב"& ןב! וניא* ש(! ןיב* ו" תיר' ב"& ןב! או"הש(! ןיב"* %הש(! ק ןיד"' לע$ ב "$ מ' ו"
:וז הליפת םירמוא %יא !)ויו תבשב
,םד! ק! ימ* ש(& ימ* ש("& מ' םימ' ח+ ר$ ו& הע ו"ש( י& תד " $ ק, פ& ב"' ו"נד* ק& פ ו" ,ך ינ!פ ל& בוט ןורכ" ז'ב"& ו"נר* כ& ז ,ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא#
תא! ו& דס! ח! ה$ תא! ו& תיר' ב"& ה$ תא! ,ך יד! ב ע+ לא* ר שי'ו& קח צ& י' םה ר ב& א$ םינ'ומד& ק"$ ה$ תב$ ה+ א$ ו"ניה* לא# )ה ו"נל רכ ז&ו"
,ח$ ב"* ז&מ"' ה$ יב"* ג"$ לע$ ונב"& קח צ& י' תא! דק$ ע ש(! הד ק* ע+ ה תא! ו& ,הי"ר' ומ" ה$ רה$ ב"& ו"ניב' א םה ר ב& א$ ל& ת" ע& ב"$ ש(& נ"'ש(! הע ו"בש("& ה$
:ך ת! ר ותב"& בו"תכ" כ"$
הדיקעה תשרפ
:ינ'נ"*ה' רמ! אי"ו$ םה ר ב& א$ ויל א* רמ! אי"ו$ םה ר ב& א$ תא! הס" נ' םיה' לא# ה ו& הל"! א* ה םיר' ב ד"& ה$ רח$ א$ יה' י&ו$
הל על& םש( ו"הל* ע+ ה$ ו& הי"ר' מ" ה$ 1ר! א! לא! ך ל& ך& ל! ו& קח צ& י' תא! ת" ב& ה$ א רש(! א+ ך ד& יח' י& תא! ך נ&ב"' תא! אנ חק$ רמ! אי"ו$
:ך יל! א* רמ$ א רש(! א+ םיר' ה ה! דח$ א$ לע$
םק י"ו$ הל ע יצ* ע+ עק"$ ב$ י&ו$ ונב"& קח צ& י' תא* ו& ות " א' ויר ע נ& ינ*ש(& תא! חק"$ י"'ו$ ורמח+ תא! ש( בח+ י"$ו$ רק! ב" ב"$ םה ר ב& א$ םכ"* ש(& י"$ו$
:םיה' לא# ה ול רמ$ א רש(! א+ םוקמ" ה$ לא! ך & ל! י"*ו$
:קוחר מ* םוקמ" ה$ תא! אר& י"$ו$ ויניע* תא! םה ר ב& א$ אש" י"'ו$ יש(' יל' ש("& ה$ םוי"ב"$
:םכ! יל* א+ הב ו"ש( נו& הו!ח+ ת"$ ש(& נ'ו& הכ" דע$ הכ ל& נ* רע$ נ"$ה$ ו& ינ'א+ ו$ רומח+ ה$ םע' הפ" םכ! ל ו"בש(& ויר ע נ& לא! םה ר ב& א$ רמ! אי"ו$
:וד" ח& י$ םה! ינ*ש(& ו"כל& י"*ו$ תל! כ! א+ מ"$ ה$ תא! ו& ש( א* ה תא! ודיב"& חק"$ י"'ו$ ונב"& קח צ& י' לע$ םשי"ו$ הל עה יצ* ע+ תא! םה ר ב& א$ חק"$ י"'ו$
:הל על& הש " ה$ הי"*א$ ו& םיצ' ע* ה ו& ש( א* ה הנ"*ה' רמ! אי"ו$ ינ'ב& ינ"'נ"!ה' רמ! אי"ו$ יב' א רמ! אי"ו$ ויב' א םה ר ב& א$ לא! קח צ& י' רמ! אי"ו$
:וד" ח& י$ םה! ינ*ש(& ו"כל& י"*ו$ ינ'ב"& הל על& הש" ה$ ול" הא! ר& י' םיה' לא# םה ר ב& א$ רמ! אי"ו$
תא! דקע+ י"$ו$ םיצ' ע* ה תא! ך& רע+ י"$ו$ ח$ ב"* ז&מ"' ה$ תא! םה ר ב& א$ םש( ןב! י"'ו$ םיה' לא# ה ול רמ$ א רש(! א+ םוקמ" ה$ לא! ו"אבי"ו$
:םיצ' ע* ל לע$ מ"$ מ' ח$ ב"* ז&מ"' ה$ לע$ ותא םשי"ו$ ונב"& קח צ& י'
:ונב"& תא! טחש(& ל' תל! כ! א+ מ"$ ה$ תא! חק"$ י"'ו$ ודי תא! םה ר ב& א$ חל$ ש(& י"'ו$
:ינ'נ"*ה' רמ! אי"ו$ םה ר ב& א$ םה ר ב& א$ רמ! אי"ו$ םי'מ$ ש(" ה$ ןמ' )ה ך& א$ ל& מ$ ויל א* אר ק& י"'ו$
ת" כ& שח אלו& הת" א$ םיה' לא# אר* י& יכ"' ית"' ע& ד$ י הת" ע$ יכ"' המ ו"אמ& ול שע$ ת"$ לא$ ו& רע$ נ"$ה$ לא! ך ד& י חל$ ש(& ת"' לא$ רמ! אי"ו$
:ינ"'מ"! מ' ך ד& יח' י& תא! ך נ&ב"' תא!
ו"הל* ע+ י"$ו$ לי'א$ ה תא! חק"$ י"'ו$ םה ר ב& א$ ך& ל! י"*ו$ וינר& ק$ ב"& ך& ב$ ס"& ב"$ זח$ א# נ! רח$ א$ לי'א$ הנ"*ה' ו& אר& י"$ו$ ויניע* תא! םה ר ב& א$ אש" י"'ו$
:ונב"& תח$ ת"$ הל על&
:הא! ר י* )ה רה$ ב"& םוי"ה$ רמ* א י* רש(! א+ הא! ר& י' )ה או"הה$ םוקמ" ה$ םש(* םה ר ב& א$ אר ק& י"'ו$
:םי'מ ש(" ה$ ןמ' תינ'ש(* םה ר ב& א$ לא! )ה ך& א$ ל& מ$ אר ק& י"'ו$
:ך ד! יח' י& תא! ך נ&ב"' תא! ת" כ& שח אלו& הז"!ה$ רב ד" ה$ תא! ת ישע רש(! א+ ןע$ י$ יכ"' )ה םא, נ& ית"' ע& ב"$ ש(& נ' יב"' רמ! אי"ו$
תא* ך ע+ ר& ז$ ש( ר$ י'ו& םי"ה$ תפ$ ש לע$ רש(! א+ לוחכ$ ו& םי'מ$ ש(" ה$ יב* כ& וככ"& ך ע+ ר& ז$ תא! הב"! ר& א$ הב" ר& ה$ ו& ך כ& ר! ב א+ ך& ר* ב יכ"'
:ויב י&א רע$ ש($
:יל' קב"& ת" ע& מ$ ש( רש(! א+ בק! ע* 1ר! א ה יי*וג" לכ" ך ע+ ר& ז$ב& ו"כר+ ב" ת & ה' ו&
ו"הל* ע+ י"$ו$ לי'א$ ה תא! חק"$ י"'ו$ םה ר ב& א$ ך& ל! י"*ו$ וינר& ק$ ב"& ך& ב$ ס"& ב"$ זח$ א# נ! רח$ א$ לי'א$ הנ"*ה' ו& אר& י"$ו$ ויניע* תא! םה ר ב& א$ אש" י"'ו$
:ונב"& תח$ ת"$ הל על&
:הא! ר י* )ה רה$ ב"& םוי"ה$ רמ* א י* רש(! א+ הא! ר& י' )ה או"הה$ םוקמ" ה$ םש(* םה ר ב& א$ אר ק& י"'ו$
:םי'מ ש(" ה$ ןמ' תינ'ש(* םה ר ב& א$ לא! )ה ך& א$ ל& מ$ אר ק& י"'ו$
:ך ד! יח' י& תא! ך נ&ב"' תא! ת" כ& שח אלו& הז"!ה$ רב ד" ה$ תא! ת ישע רש(! א+ ןע$ י$ יכ"' )ה םא, נ& ית"' ע& ב"$ ש(& נ' יב"' רמ! אי"ו$
תא* ך ע+ ר& ז$ ש( ר$ י'ו& םי"ה$ תפ$ ש לע$ רש(! א+ לוחכ$ ו& םי'מ$ ש(" ה$ יב* כ& וככ"& ך ע+ ר& ז$ תא! הב"! ר& א$ הב" ר& ה$ ו& ך כ& ר! ב א+ ך& ר* ב יכ"'
:ויב י&א רע$ ש($
:יל' קב"& ת" ע& מ$ ש( רש(! א+ בק! ע* 1ר! א ה יי*וג" לכ" ך ע+ ר& ז$ב& ו"כר+ ב" ת & ה' ו&
:עב$ ש( רא* ב& ב"' םה ר ב& א$ בש(! י"*ו$ עב$ ש( רא* ב"& לא! וד" ח& י$ ו"כל& י"*ו$ ו"מק, י"ו$ ויר ע נ& לא! םה ר ב& א$ בש( י"ו$
:וז הליפת םירמוא %יא !)ויו תבשב
תא! ך ימ! ח + ר$ ו"ש( ב"& כ& י' ןכ"* %םל* ש( בב ל* ב"& ך נ&וצר & תושע+ ל$ וימ ח+ ר$ תא! ו"ניב' א םה ר ב& א$ ש( ב$ כ" ש(! ומכ"& םל וע לש(! ונוב" ר'
%םימ' ח+ ר$ ה תד"$ מ' ב& ו" דס! ח! ה$ תד"$ מ' ב"& ו"ניה* לא# )ה ו"נמ" ע' גה* נ$ת& ת' ו& %ך ית! וד" מ' לע$ ך ימ! ח+ ר$ ו"ל" גיו& ו"ניל* ע מ* ך ס& ע$ כ"$
:ך ת ! ל ח+ נ"$מ' ו" ך צ& ר& א$ מ* ו" ך ר& יע' מ* ו" ך מ"& ע$ מ* ך פ"& א$ ןורח+ בו"ש( י לודג"ה$ ך ב& ו"טב& ו"
ית' יר' ב "& תא! ית"' ר& כ$ זו& %רו"מא כ" ך ד"! ב& ע$ הש(! מ יד* י& לע$ ך ת! ר ותב"& ו"נת" ח& ט$ ב& ה' ש(! רב ד" ה$ תא! ו"ניה* לא# )ה ו"נל םי"!ק$ ו&
:רכ" ז&א! 1ר! א ה ו& %רכ" ז&א! םה ר ב& א$ ית' יר' ב"& תא! -א$ ו& קח צ& י' ית' יר' ב"& תא! -א$ ו& בוקע+ י$
יכ"' %םת " א' ית' יר' ב"& רפ* ה ל& םת ול" כ$ ל& םית"' ל& ע$ ג & אלו& םית"' ס& א$ מ& אל םה! יב* י&א 1ר! א! ב"& םת ויה& ב"' תאז םג"$ -א$ ו& %רמ$ א# נ!ו&
:םה! יה* לא# )ה ינ'א+
םה ! ל תויה& ל' םי'וג"ה$ ינ*יע* ל& םי'ר$ צ& מ' 1ר! א! מ* םת א ית' אצ* וה רש(! א+ םינ'ש( אר' תיר' ב"& םה! ל ית"' ר& כ$ זו& %רמ$ א# נ!ו&
:)ה ינ'א+ %םיה' לאל*
ך יה! לא# )ה ך צ& יפ' ה# רש(! א+ םימ"' ע$ ה לכ" מ' ך צ& ב"! ק' ו& בש( ו& %ך מ! ח+ ר' ו& ך ת& ו"בש(& תא! ך יה! לא# )ה בש( ו& %רמ$ א# נ!ו&
:ך ח! ק" י' םש(" מ' ו" ך יה! לא# )ה ך צ& ב"! ק$ י& םש(" מ' %םי'מ ש(" ה$ הצ* ק& ב"' ך ח+ ד"$ נ' הי!ה& י' םא' :המ" ש(
:ך ית! ובא+ מ* ך ב"& ר& ה' ו& ך ב& ט' יה* ו& %ה" ת " ש(& ר' יו' ך ית! ובא+ ו"ש( ר& י רש(! א+ 1ר! א ה לא! ך יה! לא# )ה ך א+ יב' ה# ו! %רמ$ א# נ!ו&
:הר צ תע* ב"& ו"נת* ע ו"ש( י& -א$ םיר' ק ב"& ל$ םע ורז& הי*ה# %ו"ניו"'ק' ך ל& ו"ננ"*ח )ה %ך א! יב' נ& יד* י& לע$ רמ$ א# נ!ו&
:ע$ ש(* ו"י' הנ"מ"! מ' ו" בקע+ י$ל& איה' הר צ תע* ו& %רמ$ א# נ!ו&
ימ* י& לכ" םא* ש" נ$י&ו$ םל* ט"& נ$י&ו$ %םל א ג& או"ה ותל מ& ח! ב& ו" ותב ה+ א$ ב"& %םע יש(' וה וינפ" ך& א$ ל& מ$ ו" רצ ול םת ר צ לכ ב"& %רמ$ א# נ!ו&
:םל וע
:או"ה דס! ח ! 1פ* ח יכ"' ופ" א$ דע$ ל קיז'ח# ה! אל %ותל ח+ נ$ תיר' א* ש(& ל' עש($ פ"! לע$ רב* ועו& ןוע אשנ ך ומכ" לא* ימ' %רמ$ א# נ!ו&
:םת אט" ח$ לכ" םי תולו"צמ& ב"' ך& יל' ש(& ת$ ו& %ו"נית* ונוע+ ש( ב" כ& י' ו"נמ* ח+ ר$ י& בו"ש( י
:םל ועל& בל* לע$ ו"לע+ י$ אלו& ו"דק& פ" י' אלו& ו"רכ& ז"י' אל רש(! א+ םוקמ& ב"' ך& יל' ש(& ת"$ לא* ר שי' תיב"* ך מ"& ע$ תאט" ח$ לכ /&
:םד! ק! ימ* ימ' ו"נית* ובא+ ל$ ת" ע& ב"$ ש(& נ' רש(! א+ %םה ר ב& א$ ל& דס! ח! בקע+ י$ל& תמ! א# ןת"* ת"' /רמ$ א# נ!ו&
יכ"' %יח' ב"& ז&מ' לע$ ןוצר ל& םה! יח* ב& ז'ו& םה! ית* ולוע %יתליפת תיב* ב"& םית"' ח& מ"$ שו& יש(' ד& ק רה$ לא! םית' ואיב' ה+ ו$ %רמ$ א# נ!ו&
:םימ"' ע$ ה לכ ל& אר* ק" י' הליפת תיב"* ית' יב*
יוּל&ָּ בַ וּ רתֶ סּ' בַּ םיִמַ ש#ָ אר' יְ םדָ אָ אה' יְ םלָ ועלְ :רמ $ איו& םכ"* ש(& י$ו& ובב ל& ב"' תמ! א# רב* ודו& תמ! א# ה לע$ הד! ומו"
ך ימ! ח+ ר$ לע$ יכ"' ך ינ!פ ל& ו"נינ*ו"נח+ ת"$ םיל' יפ"' מ$ ו"נח& נ$א+ ו"נית* וקד& צ' לע$ אל %םינ'ודא+ ה ינ*ודא+ ו$ םימ' ל ועה לכ" ןוב" ר'
רמ$ אנ " המ$ %ו"נת* ר ו"בג"& המ$ ו"נח* כ" המ$ ו"נת* ע ו"ש( י& המ$ ו"נית* וקד& צ"' המ$ ו"נד"* ס& ח$ המ! ו"ניי"*ח$ המ! ו"נא המ %םיב"' ר$ ה
עד" מ$ יל' ב& כ"' םימ' כ ח+ ו$ ו"יה אלכ"& םש("* ה$ יש(* נ&א$ ו& ך ינ!פ ל& ןי'א$ כ"& םיר' וב" ג"'ה$ לכ אלה+ ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל&
יכ"' ןי'א המ ה* ב"& ה$ ןמ' םד א ה רת$ ומו" %ך ינ!פ ל& לב! ה! םה! יי"*ח$ ימ* יו' ו"הת" םה! ישע+ מ$ בור יכ"' לכ"* שה$ יל' ב& כ"' םינ'ובנ&ו"
:לב! ה לכ" ה$
:ך ד! ובכ& אס"* כ' ינ*פ& ל' ןוב" ש(& ח! ו& ןיד"' ןת"* ל' הד ית' ע+ איה' ש(! הר והט"& ה$ המ ש( נ"&ה$ דב$ ל&
:לט" י' קד"$ כ"$ םיי"'א' ןה* ו"בש( ח& נ! םי'נ$ז&אמ קח$ ש($ כ& ו" יל' ד"& מ' רמ$ כ"& םי'וג" ןה* רמ$ א# נ"!ש(! %ך ד"! ג&נ! ןי'א$ כ"& םי'וג"ה$ לכ ו&
דק$ ע# נ"!ש(! %ודיח' י& קח צ& י' ער$ ז! %הי"ר' ומ" ה$ רה$ ב"& ול" ת" ע& ב"$ ש(& נ"'ש(! ך ב& ה$ א םה ר ב& א$ ינ*ב"& %ך ת! יר' ב& ינ*ב"& ך מ"& ע$ ו"נח& נ$א+ לב א+
ת אר ק %וב" ת" ח& מ$ ש" ש(! ך ת& ח מ& ש" מ' ו" ותוא ת" ב& ה$ א ש(! ך ת& ב ה+ א$ מ"* ש(! %ך ר! וכב"& ך נ&ב"' בקע+ י$ תד$ ע+ %ח$ ב"* ז&מ"' ה$ יב"* ג"$ לע$
:ןו"רש(, יו' לא* ר שי' ומש(& תא!
ךָ לְ תודוהלְ םיבִ יָּחַ וּנחְ נַאֲ ךְ כָ יפִ לְ :ך מ! ש(& ל' היד והו& חב$ ש(! ןת"* ל' ו& ש( ד "* ק$ ל& ו" ך& ר* ב ל& ו" ך ר& א! פ ל& ו" ך ח+ ב"* ש($ ל& ו"
:ו"נת* ש(" ר, י& הפ י" המ$ ו" ו"נל* ר וג" םיע' נ" המ$ ו" ו"נק* ל& ח! בוט" המ$ ו"ניר* ש(& א$
דימ' ת" םוי לכ ב"& ך מ& ש(' םיד' ח+ י$מ& ו" תוש ( ר ד& מ' ית"* ב ב& ו" תוי"ס' נ*כ& ית"* ב ב"& םיב' יר' ע+ מ$ ו" םימ' יכ"' ש(& מ$ ו"נא ש(! כ"& ו"ניר* ש(& א$
:הב ה+ א$ ב"& םי'מ$ ע+ פ"$ םיר' מ& ואו&
:דחָ אֶ ,ה וּניה' לא$ ,ה לא' רָ שיִ עמ ַ ש#ְ
- שחלב :דע! ו םל ועל& ותו"כל& מ$ דובכ"& םש(* ך& ו"רב"
ךָ יהֶ לא$ ,ה תא' תָּ בְ הַ אָ וְ :ך ד! אמ& לכ ב& ו" ך ש(& פ& נ$ לכ ב& ו" ך ב& ב ל& לכ ב"&
:ך ב! ב ל& לע$ םוי"ה$ ך ו"&צ$ מ& יכ' נא רש(! א+ הל"! א* ה םיר' ב ד"& ה$ ו"יה ו&
:ך מ! ו"קב& ו" ך ב"& כ& ש ( ב& ו" ך& ר! ד"! ב$ ך ת"& כ& ל! ב& ו" ך ת! יב* ב"& ך ת"& ב& ש(' ב"& םב" ת" ר& ב"$ ד' ו& ך ינ!ב ל& םת" נ&נ"$ש(' ו&
:ך ינ!יע* ןיב"* תפט טל& ו"יה ו& ך ד! י לע$ תואל& םת" ר& ש($ ק& ו"
:ך יר! ע ש(& ב' ו" ך ת! יב"* תוזז,מ& לע$ םת" ב& ת $ כ& ו"
ארָ בְ נִ אלּ ש#ֶ דעַ אוּה התָּ אַ או"ה הת" א$ ו& הז"!ה$ םל ועב" או"ה הת" א$ %םל ועה אר ב& נ"'ש("! מ' או"ה הת" א$ םל ועה
:אב" ה$ םל ועל
%הל ע& מ$ ל& ו"ננ*ר& ק$ ה"$ יב"' ג&ת$ ו& םיר' ת" ך ת& ע ו"ש ( יב' ו" %ך מ! ל ועב"& ך מ& ש(' תא! ש( ד"* ק$ ו& ך מ! ש(& יש(* יד"' ק& מ$ לע$ ך מ& ש(' תא! ש( ד"* ק$
:ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& בורק ב"& ו"נע* יש(' והו&
:םיב"' ר$ ב" ומש(& ש( ד"* ק$ מ& ה$ ך& ו"רב"
.רֶ אָ בָ וּ םיִמַ ש#ָּ בַּ וּניה' לא$ ,ה אוּה הת ָּ אַ או"ה הת" א$ ו& ןוש( אר' או"ה הת" א$ תמ! א# %םינ'ויל& ע! ה םי'מ$ ש(" ה$ ימ* ש(& ב' ו"
:םיה' לא# ןיא* ך יד! ע ל& ב"$ מ' ו" ןורח+ א$
ןויל& ע! ך ד "& ב$ ל& םיה' לא# ה או"ה הת" א$ יכ"' םל וע יא* ב" לכ" ו"עד& י*ו& ו"ריכ"' י$ %1ר! א ה תופנ&כ"$ עב"$ ר& א$ מ* ך יו!ק תוצו"פנ& 1ב"* ק$
:1ר! א ה תוכל& מ& מ$ לכל&
וא םינ'ויל& ע! ב" ך יד! י השע+ מ$ לכ ב"& ימ' ו" םב" רש(! א+ לכ" תא! ו& םי"ה$ תא! 1ר! א ה תא! ו& םי'מ$ ש(" ה$ תא! ת ישע הת" א$
:לע פ& ת"' המ$ ו" השע+ ת"$ המ$ ך ל& רמ$ אי"ש(! םינ'ות" ח& ת"$ ב$
%ו"ניל* ע אר ק& נ"'ש(! אר ונ"ה$ ו& רוב" ג"'ה$ לודג"ה$ ך מ& ש(' רו"בע+ ב"$ דס! ח! ו הק ד צ& ו"נמ" ע' השע+ /םי"ק$ ו& יח$ 0 םי'מ$ ש(" ב"$ ש(! ו"ניב' א
איב' א איה ' ה$ תע* ב" /רו"מא כ" %ך& זוח הינ&פ$ צ& יד* י& לע$ ו"נת" ח& ט$ ב& ה' ש(! רב ד" ה$ תא! 0 בו"תכ" ש(! המ$ ו"ניה* לא# )ה ו"נל םי"!ק$ ו&
םכ! ית* ו"בש(& תא! יב' ו"ש( ב"& %1ר! א ה ימ"* ע$ לכב"& הל" ה' ת& ל' ו& םש(* ל& םכ! ת& א! ןת"* א! יכ"' %םכ! ת& א! יצ' ב"& ק$ תע* ב ו" םכ! ת& א!
:)ה רמ$ א %םכ! ינ*יע* ל&
תונברוקה תשרפ
:רמאל"* הש(! מ לא! )ה רב "* ד$ י&ו$
.הָ חְ רָ לְ תש#ֶ חנְ ונּכַ וְ תש#ֶ חנְ רויּכִּ תָ ישעָ וְ :םי'מ המ" ש( ת" ת$ נו& %ח$ ב"* ז&מ"' ה$ ןיב* ו" דע* ומ לה! א ןיב"* ותא ת" ת$ נו&
:םה! יל* ג&ר$ תא! ו& םה! יד* י& תא! ו"נ"מ"! מ' וינב ו" ןרה+ א$ ו"צח+ ר ו&
:)הל הש("! א' ריט' ק& ה$ ל& %תר* ש( ל& ח$ ב"* ז&מ"' ה$ לא! םת" ש(& ג'ב& וא %ו"תמ, י אלו& םי'מ$ ו"צח+ ר& י' דע* ומ לה! א לא! םא בב"&
:םת רדל& וער & ז$ל& ו" ול %םל וע קח םה! ל הת י&ה ו& %ו"תמ, י אלו& םה! יל* ג&ר$ ו& םה! יד* י& ו"צח+ ר ו&
:רמאל"* הש(! מ לא! )ה רב "* ד$ י&ו$
הלָ עהָ תרַ ותּ תאז רמאל' וינָבָּ תאֶ וְ %רהֲ אַ תאֶ וַ דע$ הל י&ל"$ ה$ לכ" ח$ ב"* ז&מ"' ה$ לע$ הד ק& ומ לע$ הל עה אוה'
:וב" דק$ ו"ת" ח$ ב"* ז&מ"' ה$ ש( א* ו& רק ! ב" ה$
לע$ הל עה תא! ש( א* ה לכ$ את" רש(! א+ ןש (! ד"! ה$ תא! םיר' ה* ו& ורשב"& לע$ ש( ב"$ ל& י' דב$ יס* נ&כ& מ' ו" דב$ וד" מ' ןה* כ" ה$ ש( ב $ ל ו&
:ח$ ב"* ז&מ"' ה$ לצ! א* ומשו& ח$ ב"* ז&מ"' ה$
:רוהט םוקמ לא! הנ!ח+ מ"$ ל$ 1ו"חמ' לא! ןש(! ד"! ה$ תא! איצ' והו& םיר' ח* א+ םיד' גב"& ש( ב$ ל ו& ויד גב"& תא! טש($ פ ו"
ריט' ק& ה' ו& הל עה ה יל! ע ך& ר$ ע ו& רק! ב" ב"$ רק! ב" ב"$ םיצ' ע* ןה* כ" ה$ ה יל! ע רע* ב' ו" הב"! כ& ת' אל וב" דק$ ו"ת" ח$ ב"* ז&מ"' ה$ לע$ ש( א* ה ו&
:םימ' ל ש("& ה$ יב* ל& ח! ה יל! ע
:הב"! כ& ת' אל ח$ ב"* ז&מ"' ה$ לע$ דק$ ו"ת" דימ' ת" ש( א*
:הז םירמוא %יא !)ויו תבשב
לע$ ו"נל רפ"! כ$ ת& ו" ו"נית* אט" ח$ לכ" לע$ ו"נל לח מ& ת' ו& ו"ניל* ע םח* ר$ ת"& ש(! ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
ןב"$ ר& ק ך ינ!פ ל& ביר' ק& נ$ו& ו"נימ* יב& הר ה* מ& ב"' ש( ד" ק& מ"' ה$ תיב"* הנ!ב" י'ש(! ו& ו"ניע* ש( פ"& לכ" לע$ ו"נל חל$ ס& ת' ו& ו"נית* ונוע+ לכ"
:רו"מא כ" ך ד! ובכ& יפ"' מ' ך ד"! ב& ע$ הש(! מ יד* י& לע$ ך ת! ר ותב"& ו"ניל* ע ת" ב& ת$ כ" ש(! ומכ"& ו"נד* ע+ ב"$ רפ"* כ$ י"&ש(! דימ' ת" ה$
:רמאל"* הש(! מ לא! )ה רב "* ד$ י&ו$
יחִ חינִ חַ יר' יש#ַּ אִ לְ ימִ חְ לַ ינִבָּ רְ קָ תאֶ .םהֶ ל' אֲ תָּ רְ מַ אָ וְ לא' רָ שיִ ינ'בְּ תאֶ וַ יל' ביר' ק& ה$ ל& ו"רמ& ש(& ת"' %
הל ע םוי"ל$ םי'נ$ש(& %םימ' ימ' ת& הנש( ינ*ב"& םישב כ"& %)הל ו"ביר' ק& ת"$ רש(! א+ הש("! א' ה הז! %םה! ל ת" ר& מ$ א ו& :ודע+ ומב"&
:םי'ב" ר& ע$ ה ןיב"* השע+ ת"$ ינ'ש("* ה$ שב! כ"! ה$ תא* ו& %רק! ב" ב$ השע+ ת"$ דח א! שב! כ"! ה$ תא! :דימ' ת
:ןיה' ה$ תע' יב' ר& תית' כ" ןמ! ש(! ב"& הל ו"לב"& %הח נ&מ' ל& תל! ס הפ יא* ה תיר' ישע+ ו$
:)הל הש("! א' ח$ חינ' ח$ יר* ל& %ינ$יס' רה$ ב"& הישע+ ה דימ' ת" תל$ ע
:)הל רכ ש(* ך& ס! נ! ך& ס"* ה$ ש( ד! ק" ב"$ %דח א! ה שב! כ"! ל$ ןיה' ה$ תע' יב' ר& וכ" ס& נ'ו&
:)הל ח$ חינ' ח$ יר* הש("* א' %השע+ ת" $ וכ" ס& נ'כ& ו" רק! ב" ה$ תח$ נ&מ' כ"& %םי'ב" ר& ע$ ה ןיב"* השע+ ת"$ ינ'ש("* ה$ שב! כ"! ה$ תא* ו&
:ביב' ס ח$ ב"* ז&מ"' ה$ לע$ ומד" תא! םינ'ה+ כ" ה$ ןרה+ א$ ינ*ב"& ו"קר& זו& %)ה ינ*פ& ל' הנפצ ח$ ב"* ז&מ"' ה$ ך& ר! י! לע$ ותא טח$ ש( ו&
ו"ל" א' כ"& ך ינ!פ ל& הצ" ר, מ& ו" תל! ב"! ק, מ& ו" הב ו"ש( ח+ ו"ז הר ימ' א+ אה* ת"& ש(! ,ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה ,ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
:ותכ ל& ה' כ& ו" ומוקמ& ב' ו" ודע+ ומב"& דימ' ת" ה$ ןב"$ ר& ק ו"נב& ר$ ק& ה'
תרו!ק
םימִּ סַּ הַ תרֶ !קְ תאֶ ךָ ינֶפָ לְ וּנית' ובאֲ וּרי!ִ קְ הִ ש#ֶ וּניה' לא$ ,ה אוּה התָּ אַ %םי"ק$ היה ש( ד" ק& מ"' ה$ תיב"* ש(! ןמ$ ז&ב"'
:ך ת! ר ותב"& בו"תכ" כ"$ ך א! יב' נ& הש(! מ די$ לע$ םת וא ת יו"'צ' רש(! א+ כ"$
:הי!ה& י' דב$ ב"& דב"$ הכ" ז$ הנבל& ו" םימ"' ס$ הנב"& ל& ח! ו& תל! ח* ש(& ו" -ט נ םימ"' ס$ ך ל& חק$ הש(! מ לא! )ה רמ! אי"ו$
:ש( ד! ק רוהט חל" מ, מ& ח$ ק* ור השע+ מ$ חק$ ר תר! טק& ה" ת א ת ישע ו&
הי!ה& ת"' םיש(' ד ק ש( ד! ק המ" ש( ך ל& דע* ו"א' רש (! א+ דע* ומ לה! אב"& תד, ע* ה ינ*פ& ל' הנ"מ"! מ' הת" ת$ נו& קד* ה הנ"מ"! מ' ת" ק& ח$ ש( ו&
:םכ! ל
:הנ"ר! יט' ק& י$ תורנ"*ה$ תא! וביט' יה* ב"& רק! ב" ב"$ רק! ב" ב"$ םימ"' ס$ תר! טק& ןרה+ א$ ויל ע ריט' ק& ה' ו& רמ$ א# נ!ו&
:םכ! ית* רדל& )ה ינ*פ& ל ' דימ' ת" תר! טק& הנ"ר! יט' ק& י$ םי'ב"$ ר& ע$ ה ןיב"* תורנ"*ה$ תא! ןרה+ א$ תלע+ ה$ ב& ו"
הש(" מ' ח+ ו$ םיש("' ש(' ו& תואמ* ש( לש(& %ה" ב ו"יה םינ'מ הנומש(& ו" םיש("' ש(' ו& תואמ* ש( לש(& דצ$ יכ"* תר! טק"& ה$ םו"ט" פ"' ןנב" ר$ ו"נת"
םה! מ"* ש(! םיר' ת* י& םינ'מ הש( לש(& ו" %םי'ב" ר& ע$ ה ןיב"* סר$ פ& ו" תיר' ח+ ש($ ב"& סר$ פ"& %םוי לכ ל& הנ!מ %המ" ח$ ה$ תומי& ןי$נ&מ' כ"&
הפ! י הפ! י ןק ח+ וש( ו& %םיר' ו"פ" כ"' ה$ םוי בר! ע! ב"& תש(! ת"! כ& מ$ ל& ןר יז'ח+ מ$ ו" %םיר' ו"פ" כ"' ה$ םויב"& וינפ& ח אלמ& לודג" ןה* כ" סינ'כ& מ$
:הק" ד"$ ה$ ןמ' הק" ד$ אה* ת"& ש(! יד* כ"&
.%ה' וּלּ א' וְ .הּ בָ וּיהָ םינִמָּ סַ רשעָ דחַ אַ וְ
/ז0 הע יצ' ק& ו" /ו0 רמ /ה0 %הנ!מ םיע' ב& ש(' םיע' ב& ש(' לק$ ש(& מ' הנובל"& ה$ ו& /ד0 הנב"& ל& ח! ה$ /ג0 ןר! פ" צ"' ה$ ו& /ב0 יר' צ"2 ה$ /א0
הפ ו"ל" ק' ו& /י0 %רשע םינ*ש(& ט& ש(& ק" ה$ /ט0 %הנ!מ רשע הש(" ש(' רשע הש(" ש(' לק$ ש(& מ' םכ" ר& כ$ ו& /ח0 ד"& ר& נ* תל! ב" ש('
%הע ש(& ת"' ןומנ"ק' ו& /אי0 %הש( לש(&
איב' מ* ןיס' יר' פ& ק$ ןיי* אצ מ אל םא' ו& %את ל ת"& ןיב"' ק$ ו& את ל ת"& ןיא' ס& ןיס' יר' פ& ק$ ןיי* %ןיב"' ק$ הע ש(& ת"' הניש(' ר& כ"$ תיר' וב"
לכ" ןד"* ר& י"$ה $ תפ"$ כ"' -א$ רמ* וא יל' ב& ב"$ ה$ ןת נ יב"' ר$ %או"הש(! לכ" ןש( ע הל! ע+ מ$ עב$ ור תימ' ודס& חל$ מ! %קית"' ע$ ןיר& ו"$ח' רמ$ ח+
:הת ימ' בי" ח$ ה ינ!מ" ס$ לכ" מ' תח$ א$ רס"$ ח' םא' ו& %ה" ל ס פ"& ש( ב$ ד"& ה" ב" ןת$ נ םא' ו& או"הש(!
רמ' וא לא' ילִ מְ &ַּ %בֶּ %ועמְ ש#ִ %בָּ רַ איה' המ ל הניש(' ר& כ"$ תיר' ב" %-ט ק"& ה$ יצ* ע+ מ* -ט* ונ"ה$ -ר ש אל" א! וניא* יר' צ"2 ה$
ןר! פ" צ"' ה$ תא! וב" תורש(& ל' יד* כ"& אב או"ה המ ל ןיס' יר' פ& ק$ ןיי* %הא נ אה* ת"& ש(! יד* כ"& ןר! פ" צ"' ה$ תא! ה" ב" תופ" י$ל& יד* כ"& ,הא ב
:דובכ" ה$ ינ*פ"& מ' ש( ד" ק& מ"' ב"$ םי'ל$ ג&ר$ ימ* ןיס' ינ'כ& מ$ ןיא* ש(! אל" א! ה" ל ןיפ' י םי'ל$ ג&ר$ ימ* אלה+ ו$ %הז"ע$ אה* ת"& ש(! יד* כ"&
רמ' וא %תָ נָ יבִּ רַ איָנְתַּ ה" מ ט"& פ"' %םימ' שב"& ל$ הפ! י לוק" ה$ ש(! ינ*פ"& מ' %קד* ה בט* יה* בט* יה* קד* ה %רמ* וא קח* וש( או"הש(! כ"&
:ו"נע& מ$ ש( אל ע$ יב' ר& ל' ו& ש( יל' ש(& ל' %הר ש(* כ"& ןיא' צ ח+ ל$
.ללָ כְּ הַ הזֶ הדָ וּהיְ יבִּ רַ רמַ אָ :הת ימ' בי"ח$ ה ינ!מ" ס$ לכ" מ' תח$ א$ רס"$ ח' םא' ו& %ןיא' צ ח+ ל$ הר ש(* כ"& ה" ת ד" מ' כ"& םא'
.רמ' וא ארָ פָּ קַ רבַּ איָנְתַּ :ןיא' צ ח+ ל$ םי'ר$ יש(' לש(! הא ב הת י&ה הנש( םיע' ב& ש(' ל& וא םיש("' ש(' ל& תח$ א$
ןיא* המ ל ו& %ה" ח יר* ינ*פ"& מ' דמע+ ל$ לוכי םד א ןיא* ש( ב$ ד"& לש(! בוטר& וק ה" ב" ןת* ונ היה ו"ל" א' אר פ" ק$ רב"$ ינ*ת" דועו&
:)הל הש("! א' ו"נ"מ"! מ' ו"ריט' ק& ת$ אל ש( ב$ ד"& לכ ו& ראש לכ יכ"' הר מ& א הר ות" ה$ ש(! ינ*פ"& מ' %ש( ב$ ד"& ה" ב" ןיב' ר & ע מ&
- פ)& :הל ס! בקע+ י$ יה* לא# ו"נל בג"שמ' ו"נמ" ע' תואב צ& )ה
- פ)& :ך& ב" ח$ ט* וב" םד א יר* ש(& א$ תואב צ& )ה
- פ)& :ו"נא* ר& ק םויב& ו"ננ*ע+ י$ ך& ל! מ"! ה$ הע יש(' וה )ה
:הל ס! ינ'ב* ב& וסת"& טל"* פ$ ינ"*ר ינ'ר* צ"& ת"' רצ"$ מ' יל' רת! ס* הת" א$
:תוי"נ'ומד& ק$ םינ'ש( כ& ו" םל וע ימ* יכ"' םי'ל ש( ו"ריו' הד ו"הי& תח$ נ&מ' )הל הב ר& ע ו&
הכָ רָ עֲ מַּ הַ רדֶ ס' רדּ' סַ מְ הוָהֲ יי ּ'בַּ אַ הכ ר ע+ מ$ ל& תמ! ד! וק הל ודג& הכ ר ע+ מ$ %לו"אש( אב" א$ ד& אב" ל"' א$ ו& אר מ ג&ד"' אמ ש("& מ'
םיצ' ע* יר* ז&ג' ינ*ש(& רו"ד" ס' ו& %םיצ' ע* יר* ז&ג' ינ*ש(& רו"ד" ס' ל& תמ! ד! וק תר! טק& לש(! הי"נ'ש(& הכ ר ע+ מ$ ו" %תר! טק& לש(! הי"נ'ש(&
תורנ* ש( מ* ח תב$ ט ה+ ו$ %תורנ* ש( מ* ח תב$ ט ה+ ל$ םד! וק ימ' ינ'פ"& ה$ ח$ ב"* ז&מ' ןו"ש"( ד' ו& %ימ' ינ'פ"& ה$ ח$ ב"* ז&מ' ןו"ש"( ד' ל& םד ! וק
%תר! טק& ל' תמ! ד! וק תורנ* ית"* ש(& תב$ ט ה+ ו$ %תורנ* ית"* ש(& תב$ ט ה+ ל$ םד! וק דימ' ת" ה$ םד$ ו& %דימ' ת" ה$ םד$ ל& תמ! ד ! וק
ןיפ' ס ו"מו" %ןיפ' ס ו"מל& ןיכ' ס נ&ו" %ןיכ' ס נ&ל' ןית"' ב' ח+ ו$ %ןית"' ב' ח+ ל$ הח נ&מ' ו" %הח נ&מ' ל& םיר' ב א* ו& %םיר' ב א* ל& תמ! ד! וק תר! טק& ו"
יב* ל& ח! ה יל! ע ריט' ק& ה' ו& הל עה ה יל! ע ך& ר$ ע ו& %רמ$ א# נ"!ש(! %םי'ב" ר& ע$ ה ןיב"* לש(! דימ' ת ל& ןימ' ד& וק ןיכ' יז'ב ו" %ןיכ' יז 'ב ל&
:םל" כ", תונב" ר& ק" ה$ לכ" םל* ש(& ה$ ה יל! ע %םימ' ל ש("& ה$
:הרָ וּרְ ריתִּ תַּ ךָ נְימִ יְ תלַּ ד/ &ְּ חַ כבְּ אנָּאָ
:אר ונ ו"נר* ה+ ט$ ו"נב* ג"&ש ך מ"& ע$ תנ"$ר' לב"* ק$
:םר* מ& ש( תב$ ב כ"& ך ד& ו"חי' יש(* ר& וד" רוב" ג' אנ
:םל* מ& ג" דימ' ת" ך ת& ק ד& צ' ימ* ח+ ר$ םר* ה+ ט$ םכ* ר& ב"
:ך ת! ד ע+ לה* נ$ ך ב& ו"ט בורב"& ש( ודק ןיס' ח+
:ך ת! ש(" ד, ק& יר* כ& וז הנ*פ"& ך מ"& ע$ ל& הא! ג"* דיח' י
:תומו"לע+ ת"$ ע$ ד* וי ו"נת* ק ע+ צ$ עמ$ ש(& ו" לב"* ק$ ו"נת* ע ו&ש($
:דע! ו םל ועל& ותו"כל& מ$ דובכ"& םש(* ך& ו"רב"
דימִ תָּ הַ %בַּ רְ קָ בירִ קְ הַ לְ וּנתָ יוִִּ התָּ אַ .םימִ לָ ועהָ %ובּ רִ םנכ ו"דב"& םיי"'ו'ל& ו" םת ד ובע+ ב"$ םינ'ה+ כ" תויה& ל' ו& ודע+ ומב"&
אלו& ותד ובע+ ב"$ ןה* כ אל ו"נל ןיא* ו& %דימ' ת" ה$ לט"$ ב, ו" ש( ד" ק& מ"' ה$ תיב"* בר$ ח ו"נית* ונוע+ ב"$ הת" ע$ ו& %םד מ ע+ מ$ ב"& לא* ר שי'ו&
ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י& ןכ* ל %ו"נית* פ ש םיר' פ המ ל"& ש($ נ&ו" ת" ר& מ$ א הת" א$ ו& %ודמ ע+ מ$ ב"& לא* ר שי' אלו& ונכ ו"דב"& יו'ל*
ודע+ ומב"& דימ' ת" ה$ ןב"$ ר& ק ו"נב& ר$ ק& ה' ו"ל" א' כ"& ך ינ!פ ל& הצ"! ר, מ& ו" לב" ק, מ& ו" בו"ש( ח ו"נית* ותפ& ש ח$ יש אה* י"&ש(! ו"נית* ובא+ יה* לאו*
:ותכ ל& ה' כ& ו" ומוקמ& ב' ו"
תבשל :וכ" ס& נ'ו& ןמ! ש("! ב$ הל ו"לב"& הח נ&מ' תל! ס םינ'רשע! ינ*ש(& ו" ,םמ' ימ' ת"& הנש( ינ*ב"& םישב כ& ינ*ש(& תב" ש("$ ה$ םויב& ו"
:ה" כ" ס& נ'ו& דימ' ת" ה$ תל$ ע לע$ ,ות" ב"$ ש($ ב"& תב"$ ש($ תל$ ע
ח)רל הע ב& ש(' הנש( ינ*ב"& םישב כ"& ,דח א! לי'א$ ו& םי'נ$ש(& רק ב ינ*ב"& םיר' פ" ,)הל הל ע ו"ביר' ק& ת"$ םכ! יש(* ד& ח יש(* אר ב& ו"
:םימ' ימ' ת"&
לי'א$ ל ןמ! ש("! ב$ הל ו"לב"& הח נ&מ' תל! ס םינ'רשע! ינ*ש(& ו" ,דח א! ה רפ" ל$ ןמ! ש("! ב$ הל ו"לב"& הח נ&מ' תל! ס םינ'רשע! הש( לש(& ו"
:דח א! ה
:)הל הש("! א' ח$ חינ' ח$ יר* הל ע ,דח א! ה שב! כ"! ל$ ןמ! ש("! ב$ הל ו"לב"& הח נ&מ' תל! ס ןורש" ע' ןרש" ע' ו&
וש( ד& ח ב"& ש( ד! ח תל$ ע תאז ,ןי'י שב! כ"! ל$ ןיה' ה$ תע' יב' ר& ו" ,לי'א$ ל ןיה' ה$ תש(' יל' ש(& ו" ,רפ" ל$ הי!ה& י' ןיה' ה$ יצ' ח+ ,םה! יכ"* ס& נ'ו&
:הנש(" ה$ יש(* ד& ח ל&
:וכ" ס& נ'ו& השע י* דימ' ת" ה$ תל$ ע לע$ ,)הל תאט" ח$ ל& דח א! םיז"'ע' ריע' שו"
%מוקמ והזיא
.םיחִ בָ זְ לש#ֶ %מָ וקמְ וּהזֶיא' ןופצ" ב"$ ןת ט יח' ש(& םיר' ו"פ" כ"' ה$ םוי לש(! ריע' שו& רפ" %ןופצ" ב"$ ןת ט יח' ש(& םיש(' ד ק יש(* ד& ק
הנת " מ$ %בה ז"ה$ חב"$ ז&מ' לע$ ו& תכ! רפ" ה$ לע$ ו& םיד"' ב"$ ה$ ןיב"* לע$ היז"ה$ ןו"עט ןמ ד ו& ןופצ" ב"$ תר* ש( יל' כ& ב"' ןמ ד" לו"ב" ק' ו&
:בכ"* ע' אל ןת$ נ אל םא' ןוציח' ה$ ח$ ב"* ז&מ' לש(! יב' ר ע+ מ$ דוסי& לע$ ך& פ* וש( היה םד" ה$ יר* יש(& %תב! כ" ע$ מ& ןה! מ* תח$ א$
לע$ היז"ה$ ןו"עט ןמ ד ו& ןופצ" ב"$ תר* ש( יל' כ& ב"' ןמ ד" לו"ב" ק' ו& ןופצ" ב"$ ןת ט יח' ש(& %םיפ' ר שנ"'ה$ םיר' יע' שו" םיפ' ר שנ"'ה$ םיר' פ"
ח$ ב"* ז&מ' לש (! יב' ר ע+ מ$ דוסי& לע$ ך& פ* וש( היה םד" ה$ יר* יש(& %תב! כ" ע$ מ& ןה! מ* תח$ א$ הנת" מ$ %בה ז"ה$ חב"$ ז&מ' לע$ ו& תכ! רפ" ה$
:ןש(! ד" ה$ תיב* ב"& ןיפ' ר שנ' ו"ל" א* ו ו"ל" א* %בכ"* ע' אל ןת$ נ אל םא' %ןוציח' ה$
לו"ב" ק' ו& ןופצ " ב"$ ןת ט יח' ש(& תודע+ ומ לש(! ו& םיש(' ד ח2 יש(* אר יר* יע' ש %רו"ב" צ"' ה$ תאט" ח$ ןה* ו"ל" א* %דיח' י"ה$ ו& רו"ב" צ"' ה$ תאט" ח$
אב ו" בב* וס " ל$ הנפ ו" ש( ב! כ"! ב$ הל ע %דצ$ יכ"* %תונר ק& עב"$ ר& א$ לע$ תונת" מ$ עב"$ ר& א$ ןו"עט ןמ ד ו& ןופצ" ב"$ תר* ש( יל' כ& ב"' ןמ ד"
תינ'ופצ& %תינ'ופצ& תיח' ר ז&מ' %תיח' ר ז&מ' תימ' ורד"& ןר! ק! ל& ול
יר* כ& ז'ל& %םיע' ל ק"& ה$ ןמ' םינ'פ& ל' ןיל' כ א# נ!ו& %ימ' ורד"& דוסי& לע$ ך& פ* וש( היה םד" ה$ יר* יש(& %תימ' ורד"& תיב' ר ע+ מ$ %תיב' ר ע+ מ$
:תוצח+ דע$ הל י&ל$ ו םויל& %לכ א+ מ$ לכ ב"& %הנ"ה, כ&
:%ור יהי םירמוא %יא !)ויו תבשב
ו"ל" א' כ"& ך ינ!פ ל& הצ" ר, מ& ו"ז הר ימ' א+ אה* ת"& ש(! תאט" ח$ ית"' ב& י$ח$ ת& נ' םא' %ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה %ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
:תאט" ח$ ית"' ב& ר$ ק& ה'
ןה* ש(! תונת" מ$ ית"* ש(& ןו"עט ה" מ ד ו& %ןופצ" ב"$ תר* ש( יל' כ& ב"' ה" מ ד" לו"ב" ק' ו& ןופצ" ב"$ ה" ת ט יח' ש(& %םיש(' ד ק ש( ד! ק הל ועה
:םיש("' א' ל ליל' כ ו& ח$ ו"ת" נ'ו& טש(* פ& ה! הנו"עט& ו" %עב "$ ר& א$
:הל וע ית"' ב& ר$ ק& ה' ו"ל" א' כ"& ןוצר יה' י&
םש($ א+ %הפ ו"רח+ הח פ& ש(' םש($ א+ %תוליע' מ& םש($ א+ %תולז*ג"& םש($ א+ %תומש( א+ ןה* ו"ל" א* %תומש( א+ ו$ רו"ב" צ' ימ* ל& ש($ יח* ב& ז'
תונת " מ$ ית"* ש(& ןו"עט ןמ ד ו& %ןופצ" ב"$ תר* ש( יל' כ& ב"' ןמ ד" לו"ב" ק' ו& ןופצ" ב"$ ןת ט יח' ש(& %יו"לת" םש( א %ער וצמ& םש($ א+ %ריז'נ
:תוצח+ דע$ הל י&ל$ ו םויל& %לכ א+ מ$ לכ ב"& %הנ"ה, כ& יר* כ& ז'ל& %םיע' ל ק"& ה$ ןמ' םינ'פ& ל' ןיל' כ א# נ!ו& %עב"$ ר& א$ ןה* ש(!
ו"ל" א' כ"& ך ינ!פ ל& הצ" ר, מ& ו"ז הר ימ' א+ אה* ת"& ש(! םש( א ית"' ב& י$ח$ ת& נ' םא' %ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה %ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
:םש( א ית"' ב& ר$ ק& ה'
%עב"$ ר & א$ ןה* ש(! תונת" מ$ ית"* ש(& ןו"עט ןמ ד ו& %הר זע+ ב" םוקמ לכ ב"& ןת ט יח' ש(& %םיל"' ק$ םיש(' ד ק ריז'נ ליא* ו& הד ות" ה$
:תוצח+ דע$ הל י&ל$ ו םויל& %לכ א+ מ$ לכ ב"& %םד א לכ ל& %ריע' ה לכ ב"& ןיל' כ א# נ!ו&
:םה! יד* ב& ע$ ל& ו" םה! ינ*ב& ל' ו& םה! יש(* נ&ל' םינ'ה+ כ" ל$ לכ א# נ! םר ו"מ" ה$ ש(! אל" א! %םה! ב אצ* וי"כ"$ םה! מ* םר ו"מ" ה$
:הד ות" ית"' ב& ר$ ק& ה' ו"ל" א' כ"& ןוצר יה' י&
לכ ב"& ןיל' כ א# נ!ו& %עב"$ ר& א$ ןה* ש(! תונת" מ$ ית"* ש (& ןו"עט ןמ ד ו& %הר זע+ ב" םוקמ לכ ב"& ןת ט יח' ש(& %םיל"' ק$ םיש(' ד ק םימ' ל ש(&
:דח א! הל י&ל$ ו& םימ' י ינ*ש(& ל' %לכ א+ מ$ לכ ב"& %םד א לכ ל& %ריע' ה
:םה! יד* ב& ע$ ל& ו" םה! ינ*ב& ל' ו& םה! יש(* נ&ל' םינ'ה+ כ" ל$ לכ א# נ! םר ו"מ" ה$ ש(! אל" א! %םה! ב אצ* וי"כ"$ םה! מ* םר ו"מ" ה$
:םימ' ל ש(& ית"' ב& ר$ ק& ה' ו"ל" א' כ"& ןוצר יה' י&
דב ל& ב' ו" %תח א! הנת" מ$ ןו"עט ןמ ד ו& %הר זע + ב" םוקמ לכ ב"& ןת ט יח' ש(& %םיל"' ק$ םיש(' ד ק חס$ פ"! ה$ ו& רשע+ מ"$ ה$ ו& רוכב"& ה$
לכ ב"& %ריע' ה לכ ב"& ןיל' כ א# נ!ו& %םד א לכ ל& רשע+ מ"$ ה$ ו& %םינ'ה+ כ" ל$ לכ א# נ! רוכב"& ה$ %ןת ל יכ' א+ ב$ הנ"ש(' %דוסי&ה$ דג!נ!כ"& ןת "* י"'ש(!
:דח א! הל י&ל$ ו& םימ' י ינ*ש(& ל' %לכ א+ מ$
אל" א! לכ א# נ! וניא* ו& %וייו"נמ& ל' אל" א! לכ א# נ! וניא* ו& %תוצח+ דע$ אל" א! לכ א# נ! וניא* ו& %הל י&ל"$ ב$ אל" א! לכ א# נ! וניא* חס$ פ"! ה$
:יל' צ
תודמ הרשע שולש
:%ה' בָּ תש#ֶ רֶ דְ נִ הרָ ותּ הַ תודּ מִ הר' שעֶ ש# לש#ְ בִּ .רמ' וא לאע' מָ ש#ְ יִ יבִּ רַ
/א0 רמ! חו לק"$ מ'
/ב0 %הוש( הר ז*ג"&מ' ו"
/ג0 %םיב' ו"תכ& ינ*ש("& מ' בא ןי$נ&ב"' מ' ו" %דח א! בו"תכ" מ' בא ןי$נ&ב"' מ'
/ד0 %טר פ& ו" לל כ"& מ'
/ה0 %לל כ& ו" טר פ"& מ' ו"
/ו0 %טר פ"& ה$ ןיע* כ"& אל" א! ןד הת" א$ יא' %לל כ& ו" טר פ& ו" לל כ"&
/ז0 %לל כ& ל' ך& יר' צ או"הש(! טר פ"& מ' ו" %טר פ& ל' ך& יר' צ או"הש(! לל כ"& מ'
/ח0 %אצ י ול" כ", לל כ"& ה$ לע$ דמ"* ל$ ל& אל" א! %אצ י ומצ& ע$ לע$ דמ"* ל$ ל& אל %דמ"* ל$ ל& לל כ"& ה$ ןמ' אצ יו& לל כ& ב"' היה ש(! רב ד" לכ"
/ט0 %רימ' ח+ ה$ ל& אלו& לק* ה ל& אצ י %ונינ&ע' כ& או"הש(! דח א! ןע$ וט ןועט& ל' אצ יו& לל כ& ב"' היה ש(! רב ד" לכ"
/י0 %רימ' ח+ ה$ ל& ו" לק* ה ל& אצ י %ונינ&ע' כ& אל" ש(! רח* א$ ןע$ וט ןועט& ל' אצ יו& לל כ& ב"' היה ש(! רב ד" לכ"
/אי0 בו"תכ" ה$ ו"נ"ר! יז'ח+ י"$ש(! דע$ ולל כ& ל' וריז'ח+ ה$ ל& לוכי הת" א$ יא' %ש( ד ח ה! רב ד" ב"$ ןוד" ל' אצ יו& לל כ& ב"' היה ש(! רב ד" לכ"
%ש( ו"רפ* ב"& ולל כ& ל'
/בי0 %ופוס" מ' דמ* ל" ה$ רב ד ו& %ונינ&ע' מ* דמ* ל" ה$ רב ד"
/גי0 :םה! ינ *יב"* ע$ יר' כ& י$ו& יש(' יל' ש("& ה$ בו"תכ" ה$ אובי"ש(! דע$ %הז! תא! הז! םיש(' יח' כ& מ"$ ה$ םיב' ו"תכ& ינ*ש(& /ןאכ$ ו& א"נ0 ןכ* ו&
:ך ת ! ר ותב "& ו"נק* ל& ח! ןת* ו& %ו"נימ* יב& הר ה* מ& ב"' ש ( ד" ק& מ"' ה$ תיב"* הנ!ב" י"'ש(! ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
:תוי"נ'ומד& ק$ םינ'ש( כ& ו" םל וע ימ* יכ"' הא ר& י'ב"& ך ד& ב ע+ נ$ םש( ו&
:%נברד שידק
:ןמא %אב" ר$ ה" מ* ש(& ש( ד"$ ק$ ת& י'ו& לד"$ ג "$ת& י'
:ןמא %ה" ח* יש(' מ& בר* ק יו' ה" נ*ק ר& פ", חמ$ צ& י$ו& ה" ת* ו"כל& מ$ ך& יל' מ& י$ו& ה" ת* ו"ער& כ' אר ב& יד"' אמ ל& ע ב"&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %ביר' ק ןמ$ ז&ב' ו" אל גע+ ב"$ לא* ר שי' תיב"* לכ ד& יי"*ח$ ב& ו" ןוכימ* ויב& ו" ןוכיי"*ח$ ב"&
:אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& ך& ר$ ב מ& אב" ר$ ה" מ* ש(& אה* י&
אל" ע* ל& %או"ה ך& יר' ב"& אש( ד& ק, ד& ה" מ* ש(& לל" ה$ ת& י'ו& הל"! ע$ ת& י'ו& רד" ה$ ת& י'ו& אש" נ$ת& י'ו& םמ* ורת& י'ו& רא* פ" ת& י'ו& חב"$ ת"$ ש(& י'ו& %ך& ר$ ב" ת& י'
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %אמ ל& ע ב"& ןר ימ' א+ ד"$ את מ ח# נ!ו& את ח ב"& ש(& ת", את ר יש(' ו& את כ ר& ב"' /לכ" מ' אל" ע* ל& ו" ת"ישעב0 לכ" ןמ'
יד"' %את י&ר$ ואב"& ןיק' ס& ע ד"& ןאמ$ לכ" לע$ ו& %ןוהיד* ימ' ל& ת$ יד* ימ' ל& ת"$ לכ" לע$ ו& ןוהיד* ימ' ל& ת"$ לע$ ו& %ןנב" ר$ לע$ ו& לא* ר שי' לע$
יכ* יר' א+ יי"*ח$ ו& ימ* ח+ ר$ ו& אד" ס& ח' ו& אנ"ח' אב" ר$ אמ ל ש(& ןוכל& ו" ןוהל& אה* י& %רת$ א+ ו$ רת$ א+ לכ ב& יד' ו& ןיד* ה /אש( יד"' ק$ 0 אר ת & א$ ב&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& אע ר& א$ ו& אי"מ$ ש(& ב' יד"' ןוהו"בא+ םד ק2 ןמ' אנק ר& פ, ו" יח* יו'ר& ינ*וזמ& ו"
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םיב' וט םיי"'ח$ ו& אי"מ$ ש(& ןמ' אב" ר$ אמ ל ש(& אה* י&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םולש( השע+ י$ וימ ח+ ר$ ב"& או"ה וימ ורמ& ב"' /םולש(" ה$ ת"ישעב0 םולש( השוע
.%מָ חֲ רַ הָ באָ ש# פֶ נֶ דידִ יְ %לי"א$ ומכ"& ך ד"& ב& ע$ 1ו"רי %ך נ!וצר& לא! ך ד& ב& ע$ ך& וש( מ&
:םע$ ט לכ ו& -ו"צ תפ! ונ"מ' %ך ית! ודיד' י& ול בר$ ע# י! %ך ר! ד ה+ לו"מ לא! הו!ח+ ת"$ ש(& י'
.םלָ ועהָ ויזִ האֶ נָ רוּדהָ %ה" ל אנ אפ ר& אנ לא* אנא %ך ת! ב ה+ א$ תל$ וח יש(' פ& נ$
:םל וע תח$ מ& ש ה" ל הת י&ה ו& %אפ"* ר$ ת& ת' ו& קז*ח$ ת& ת"' זא %ך& ויז' םע$ ונ ה" ל תואר & ה$ ב"&
.ךָ ימֶ חֲ רַ אנָ וּמה$ יֶ קיתִ וָ %ך ב! ו"הא+ ןב"* לע$ אנ הס ו"חו&
:םל"* ע$ ת& ת"' לא$ ו& אנ הס ו"חו& %יב"' ל' הד" מ& ח הל! א* %ך ז!ע, תר! א! פ& ת' ב"& תואר& ל' ית"' פ& ס$ כ& נ' -וסכ& נ' המ" כ"$ הז! יכ"'
ילַ עָ יבִ יבִ חֲ סורפְ וּ אנָ הלֶ &ָּ הִ %ך ד! ובכ"& מ' 1ר! א! ריא' ת" %ך מ! ולש(& תכ"$ ס, תא!
:םל וע ימ* יכ"' ו"ננ*ח ו& דע* ומ אב יכ"' בוהא# רה* מ$ %ך& ב" הח מ& שנ'ו& הל יג'נ
הרמזד יקוספ
:ויתָ ולילִ עֲ םימִּ עַ בָ וּעידִ וה .ומש#ְ בִ וּארְ קִ ,הל וּדוה
:וית ואל& פ& נ' לכ ב"& ו"חיש %ול ו"רמ"& ז$ ול ו"ריש('
:)ה יש(* ק& ב$ מ& בל* חמ$ שי' %וש( ד& ק םש(* ב"& ו"לל& ה$ ת& ה'
:דימ' ת" וינפ ו"ש( ק"& ב"$ %וז"ע, ו& )ה ו"ש( ר& ד"'
:ו"היפ' יט* פ"& ש(& מ' ו" וית פ& מ %השע רש(! א+ וית ואל& פ& נ' ו"רכ& ז'
:ויר יח' ב"& בקע+ י$ ינ*ב"& %וד" ב& ע$ לא* ר שי' ער$ ז!
:ויט פ" ש(& מ' 1ר! א ה לכ ב"& %ו"ניה* לא# )ה או"ה
:רוד" -ל! א! ל& הו"צ' רב ד" %ותיר' ב"& םל ועל& ו"רכ& ז'
:קח צ& י'ל& ותע ו"בש(& ו" %םה ר ב& א$ תא! תר$ כ" רש(! א+
:םל וע תיר' ב"& לא* ר שי'ל& %קחל& בקע+ י$ל& ה ד! ימ' ע+ י"$ו$
:םכ! ת& ל$ ח+ נ$ לב! ח! %ןע$ נכ"& 1ר! א! ןת"* א! ך ל& %רמאל*
:ה" ב" םיר' גו& טע$ מ& כ"' %רפ" ס& מ' ית* מ& םכ! ת& ויה& ב"'
:רח* א$ םע$ לא! הכ ל מ& מ"$ מ' ו" %יוג" לא! יוג"מ' ו"כל"& ה$ ת& י"'ו$
:םיכ' ל מ& םה! יל* ע+ חכ$ וי"ו$ %םק ש(& ע ל& ש( יא' ל& ח$ ינ"'ה' אל
:ו"ער* ת" לא$ יא$ יב' נ&ב' ו" יח יש(' מ& ב"' ו"עג"&ת"' לא$
:ותע ו"ש( י& םוי לא! םוי"מ' ו"רש" ב"$ %1ר! א ה לכ" )הל ו"ריש('
:וית אל& פ& נ' םימ"' ע$ ה לכ ב"& %ודובכ"& תא! םי'וג"ב$ ו"רפ"& ס$
:םיה' לא# לכ" לע$ או"ה אר ונו& %דאמ& לל" ה, מ& ו" )ה לודג יכ"'
:השע םי'מ$ ש( הוהיו$ /קיספהל ךירצ ןאכ0 םיל' יל' א# םימ"' ע$ ה יה* לא# לכ" יכ"'
:ומוקמ& ב"' הוד& ח! ו& זע %וינפ ל& רד ה ו& דוה
:זעו דובכ" )הל ו"בה %םימ"' ע$ תוחפ"& ש(& מ' )הל ו"בה
:ש( ד! ק תר$ ד& ה$ ב"& )הל ו"וח+ ת"$ ש(& ה' %וינפ ל& ו"אבו" הח נ&מ' ו"אש %ומש(& דובכ"& )הל ו"בה
:טומ" ת"' לב"$ לב* ת"* ןוכ" ת"' -א$ %1ר! א ה לכ" וינפ ל"& מ' ו"ליח'
:ך& ל מ )ה םי'וג"ב$ ו"רמ& איו& %1ר! א ה לג*ת ו& םי'מ$ ש(" ה$ ו"חמ& שי'
:וב" רש(! א+ לכ ו& הד! ש" ה$ 1לע+ י$ %ואלמ& ו" םי"ה$ םע$ ר& י'
:1ר! א ה תא! טופ" ש(& ל' אב יכ"' %)ה ינ*פ& ל"' מ' רע$ י"ה$ יצ* ע+ ו"ננ"&ר$ י& זא
:וד" ס& ח$ םל ועל& יכ"' %בוט יכ"' %)הל ו"דוה
:ך ת! ל" ה ' ת& ב"' ח$ ב"* ת"$ ש(& ה' ל& %ך ש(! ד& ק םש(* ל& תודהל& %םי'וג"ה$ ןמ' ו"נל* יצ"' ה$ ו& ו"נצ* ב"& ק$ ו& %ו"נע* ש(& י' יה* לא# ו"נע* יש(' וה %ו"רמ& א' ו&
:)הל לל"* ה$ ו& ןמ* א םע ה לכ ו"רמ& אי"ו$ םל ועה דע$ ו& םל ועה ןמ' לא* ר שי' יה* לא# )ה ך& ו"רב"
:או"ה ש( ודק %ויל ג&ר$ םדה+ ל$ ו"וח+ ת"$ ש(& ה' ו& ו"ניה* לא# )ה ו"ממ& ור
:ו"ניה* לא# )ה ש( ודק יכ"' %וש( ד& ק רה$ ל& ו"וח+ ת"$ ש(& ה' ו& ו"ניה* לא# )ה ו"ממ& ור
:ותמ ח+ לכ" ריע' י אלו& ופ" א$ ביש(' ה ל& הב" ר& ה' ו& %תיח' ש(& י$ אלו& ןוע רפ"* כ$ י& םו"חר$ או"הו&
:ינ'ו"רצ"& י' דימ' ת" ך ת"& מ' א+ ו$ ך ד"& ס& ח$ %ינ"'מ"! מ' ך ימ! ח+ ר$ אל כ& ת' אל )ה הת" א$
:המ" ה* םל ועמ* יכ"' %ך יד! ס ח+ ו$ %)ה ך ימ! ח+ ר$ רכז&
:םיק' ח ש("& ב"$ וז"ע, ו& %ותוא+ ג"$ לא* ר שי' לע$ םיה' לאל* זע ו"נת"&
:םיה' לא# ך& ו"רב" %םע ל תומצ, ע+ ת$ ו& זע ןת* ונ או"ה %לא* ר שי' לא* %ך יש(! ד" ק& מ"' מ' םיה' לא# אר ונ
:ע$ יפ' וה תומק נ& לא* %)ה תומק נ& לא*
:םיא' ג"* לע$ לו"מג"& בש(* ה 1ר! א ה טפ* ש( אשנ"ה'
:הל ס"! ך ת! כ ר& ב' ך מ"& ע$ לע$ %הע ו"ש( י&ה$ )הל
:הל ס! בקע+ י$ יה* לא# ו"נל בג"שמ' %ו"נמ" ע' תואב צ& )ה
:הל ס! בקע+ י$ יה* לא# ו"נל בג"שמ' %ו"נמ" ע' תואב צ& )ה
:ך& ב" ח$ ט* ב" םד א יר* ש(& א$ %תואב צ& )ה
:ו"נא* ר& ק םויב& ו"ננ*ע+ י$ ך& ל! מ"! ה$ %הע יש(' וה )ה
:םל ועה דע$ םא* ש" נ$ו& םע* ר& ו" %ך ת! ל ח+ נ$ תא! ך& ר* ב ו" ך מ"! ע$ תא! הע יש(' וה
:או"ה ו"ננ"*ג'מ ו" ו"נר* ז&ע! %)הל הת כ"& ח' ו"נש(* פ& נ$
:ו"נח& ט ב וש( ד& ק םש(* ב& יכ"' %ו"נב"* ל' חמ$ שי' וב יכ"'
:ך& ל ו"נל& ח$ י' רש(! א+ כ"$ %ו"ניל* ע )ה ך ד"& ס& ח$ יה' י&
:ו"נל ןת"! ת"' ך ע+ ש(& י!ו& %ך ד"! ס& ח$ )ה ו"נא * ר& ה$
:ך ד"! ס& ח$ ןע$ מ$ ל& ו"נד* פ& ו" %ו"נל הת ר ז&ע! המ ו"ק
:ו"הא* ל& מ$ א+ ו$ ך יפ"' בח! ר& ה$ %םי'ר צ& מ' 1ר! א! מ* ך ל& ע$ מ"$ ה$ ך יה! לא# )ה יכ' נא
:ויה לא# )הש(! םע ה יר* ש(& א$ %ול" הכ כ" ש(! םע ה יר* ש(& א$
:יל ע למ$ ג יכ"' )הל הר יש(' א %ך ת! ע ו"ש( יב"' יב"' ל' לג*י %ית"' ח& ט$ ב ך ד"& ס& ח$ ב"& ינ'א+ ו$
:דוִדָ לְ תיִבַּ הַ תכַּ נ/חֲ ריש#ִ רומזְמִ
:יל' יב$ י&א ת" ח& מ"$ ש אלו& %ינ'ת יל"' ד' יכ"' )ה ך מ& מ' ורא+
:ינ'א* פ" ר& ת"' ו$ ך יל! א* ית"' ע& ו"$ש(' %יה לא# )ה
:רוב יד' ר& י"מ' ינ'ת$ יי"'ח' %יש(' פ& נ$ לואש(& ןמ' ת יל' ע# ה! )ה
:וש( ד& ק רכ! ז*ל& ו"דוהו& %ויד יס' ח+ )הל ו"רמ"& ז$
:הנ"ר' רק! ב" ל$ ו& יכ' ב"! ןיל' י בר! ע! ב" %ונוצר& ב"' םיי"'ח$ ופ" א$ ב"& עג$ר! יכ"'
:םל ועל& טומ" א! לב"$ %יו'ל& ש($ ב& ית"' ר& מ$ א ינ'א+ ו$
:לה ב& נ' ית' יי'ה ך ינ!פ ת" ר& ת"$ ס& ה' %זע יר' ר& ה$ ל& הת" ד& מ$ ע# ה! ך נ&וצר& ב "' )ה
:ןנ"ח$ ת& א! ינדא+ לא! ו& אר ק& א! )ה ך יל! א*
:ך ת"! מ' א+ דיג"'י$ה+ רפ ע ך ד& ויה+ %תח$ ש($ לא! ית"' ד& ר' ב"& ימ' ד ב"& עצ$ ב"! המ$
:יל' רז*ע הי*ה# )ה ינ'נ"*ח ו& )ה עמ$ ש(&
:הח מ& ש ינ'ר* ז"&א$ ת"& ו$ יק"' ש ת" ח& ת"$ פ"' יל' לוחמ ל& יד' פ"& ס& מ' ת" כ& פ$ ה
:ך" ד! וא םל ועל& יה$ לא# )ה %םד" י' אלו& דובכ ך ר& מ"! ז$י& ןע$ מ$ ל&
:פ"ב %דע! ו םל על& ך& למ& י' )ה %ך& ל מ )ה %ך& ל! מ! )ה
:דח א! ומש(& ו" דח א! )ה הי!ה& י' או"הה$ םוי"ב"$ %1ר! א ה לכ" לע$ ך& ל! מ! ל& )ה היה ו&
.םיִו&ּ הַ %מִ וּנ' בְּ קַ וְ וּניה' לא$ ,ה וּנע' יש#ִ וה :ך ת! ל" ה' ת& ב"' ח$ ב"* ת"$ ש(& ה' ל& ך ש(! ד& ק םש(* ל& תודוהל&
:ה" יו"לל& ה$ %ןמ* א םע ה לכ" רמ$ א ו& %םל ועה דע$ ו& םל ועה ןמ' לא* ר שי' יה* לא# )ה ך& ו"רב"
:ה" יו"לל& ה$ %ה" י לל"* ה$ ת"& המ ש( נ"&ה$ לכ"
:,וכו םירפסמ םימשה ,וכו חנמל %אכ םירמוא ר)והב
:ריש#ִ רומזְמִ תוני&ִ נְבִּ חַ ּ' נ ַמְ לַ
:הל ס! ו"נת" א' וינפ" רא* י %ו"נכ* ר& ב יו' ו"ננ"*ח י& םיה' לא#
:ך ת! ע ו"ש( י& םי'וג" לכ ב"& %ך כ"! ר& ד"$ 1ר! א ב" תע $ ד$ ל
:םל" כ", םימ"' ע$ ך ו"דוי %םיה' לא# םימ"' ע$ ך ו"דוי
:הל ס! םח* נ&ת"$ 1ר! א ב" םימ"' א, ל& ו" %רש( ימ' םימ"' ע$ טפ" ש(& ת' יכ"' %םימ"' א, ל& ו"ננ"&ר$ יו' ו"חמ& שי'
:םל" כ", םימ"' ע$ ך ו"דוי %םיה' לא# םימ"' ע$ ך ו"דוי
:ו"ניה* לא# םיה' לא# ו"נכ* ר& ב י& %ה" ל ו"בי& הנת& נ 1ר! א!
:1ר! א יס* פ& א$ לכ" ותוא ו"אר& יי'ו& %םיה' לא# ו"נכ* ר& ב י&
יד* י& לע$ ה" ת"* נ&יכ' ש(& ו" או"ה ך& יר' ב"& אש( ד& ו"ק דו"חי' םש(* ל& יא' ר& וב" תא! ח$ ב"* ש($ ל& ו" לל"* ה$ ל& ו" תודוהל& יפ"' תא! ןמ"* ז$מ& ינ'יר* ה+
:לא* ר שי' לכ" םש(* ב"& םל ע& נ!ו& רימ' ט או"הה$
.םלָ ועהָ היָהָ וְ רמַ אָ ש#ֶ ךְ ו ּרבָּ %תיש(' אר* ב& השוע ך& ו"רב" %םי"*ק$ מ& ו" רז*וג" ך& ו"רב" %השועו& רמ* וא ך& ו"רב" %או"ה ך& ו"רב"
םי"ק$ ו& דע$ ל יח$ ך& ו"רב" %ויא ר* יל' בוט רכ ש םל"* ש($ מ& ך& ו"רב" %תוי"ר' ב"& ה$ לע$ םח* ר$ מ& ך& ו"רב" %1ר! א ה לע$ םח* ר$ מ& ך& ו"רב"
:ומש(& ך& ו"רב" %ליצ"' מ$ ו" הד! ופ" ך& ו"רב" %חצ$ נ!ל
ויד יס' ח+ ןוש( ל& ב"' רא פמ& ו" חב" ש(, מ& %ומ" ע$ הפ! ב"& לל" ה, מ& ה$ ןמ ח+ ר$ ה בא לא* ה %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
ך כ& יל' מ& נ $ו& ך ר& א! פ נ&ו" ך ח+ ב"* ש($ נ&ו" ך ל& ד"! ג$נ&ו" %תורימ' ז&ב' ו" תוחב ש(& ב"' ו"ניה* לא# )ה ך ל& ל"! ה$ נ& %ך ד"! ב& ע$ דו'ד יר* יש(' ב& ו" %ויד ב ע+ ו$
:לודג"ה$ ומש(& דע$ יד* ע+ רא פמ& ו" חב" ש(, מ& ך& ל! מ! %םימ' ל ועה יח* דיח' י %ו"ניה* לא# ו"נכ"* ל& מ$ ך מ& ש(' ריכ"' ז&נ$ו&
:תוחב" ש(& ת"' ב"$ לל" ה, מ& ך& ל! מ! )ה הת" א$ ך& ו"רב"
הדותל רומזמ םירמוא %יא כ)וי ברעבו חספ ברעב
.הדָ ותלְ רומזְמִ :1ר! א ה לכ" )הל ו"עיר' ה
:הננר& ב"' וינפ ל& ו"אב" %הח מ& שב"& )ה תא! ו"דב& ע'
:ותיע' ר& מ$ ןאצו& ומ" ע$ ו"נח& נ$א+ ולו& %ו"נשע או"ה %םיה' לא# או"ה )ה יכ"' ו"עד"&
:ומש(& ו"כר& ב" ול ו"דוה %הל" ה' ת& ב"' וית רצ* ח+ %הד ותב"& ויר ע ש(& ו"אב"
:ותנו"מא# רדו רד" דע$ ו& %וד" ס& ח$ םל ועל& %)ה בוט יכ"'
:וישעֲ מַ בְּ ,ה חמַ שיִ .םלָ ועלְ ,ה דובכְ יהִ יְ
:םל וע דע$ ו& הת" ע$ מ* %ך& ר במ& )ה םש(* יה' י&
:)ה םש(* לל" ה, מ& %ואובמ& דע$ ש( מ! ש(! חר$ ז &מ"' מ'
:ודובכ"& םי'מ$ ש(" ה$ לע$ %)ה םי'וג" לכ" לע$ םר
:רודו רודל& ך ר& כ& ז' )ה %םל ועל& ך מ& ש(' )ה
:הל ש( מ לכ" ב"$ ותו"כל& מ$ ו" %ואס& כ"' ןיכ' ה* םי'מ$ ש( ב"$ )ה
:ך& ל מ )ה םי'וג"ב$ ו"רמ& איו& %1ר! א ה לג*ת ו& םי'מ$ ש(" ה$ ו"חמ& שי'
:דע! ו םל ועל& ך& למ& י' )ה %ך& ל מ )ה %ך& ל! מ! )ה
:וצר& א$ מ* םי'וג ו"דב& א %דע! ו םל וע ך& ל! מ! )ה
:םימ"' ע$ תובש(& ח& מ$ אינ'ה* %םי'וג" תצ$ ע+ ריפ' ה* )ה
:םו"קת איה' )ה תצ$ ע+ ו$ %ש( יא' בל! ב"& תובש( ח+ מ$ תוב" ר$
:רדו רדל& וב" ל' תובש(& ח& מ$ %דומע+ ת"$ םל ועל& )ה תצ$ ע+
:דמע+ י"$ו$ הו"צ' או"ה %יה' י"!ו$ רמ$ א או"ה יכ"'
:ול בש( ומל& ה" ו"א' %ןוי"צ' ב"& )ה רח$ ב יכ"'
:ותל" ג,ס& ל' לא* ר שי' %ה" י ול רח$ ב" בקע+ י$ יכ"'
:בזע+ י$ אל ותל ח+ נ$ו& %ומ" ע$ )ה ש( ט" י' אל יכ"'
:ותמ ח+ לכ" ריע' י אלו& %ופ" א$ ביש(' ה ל& הב" ר& ה' ו& %תיח' ש(& י$ אלו& ןוע רפ"* כ$ י& םו"חר$ או"הו&
:ו"נא* ר& ק םויב& ו"ננ*ע+ י$ ך& ל! מ"! ה$ %הע יש(' וה )ה
:הלָ סֶּ ךָ וּללְ הַ יְ דוע .ךָ תֶ יב' יב' ש#ְ וי יר' ש#ְ אַ
:ויה לא# )הש(! םע ה יר* ש(& א$ %ול" הכ כ" ש(! םע ה יר* ש(& א$
:דע! ו םל ועל& ך מ& ש(' הכ ר& ב א+ ו$ %ך& ל! מ"! ה$ יה$ ולא# ך מ& מ' ורא+ %דו'ד ל& הל" ה' ת"&
:דע! ו םל ועל& ך מ& ש(' הל ל& ה$ א+ ו$ %ך" כ! ר& ב א+ םוי לכ ב"&
:רק! ח* ןיא* ותל" ד, ג&ל' ו& %דאמ& לל" ה, מ& ו" )ה לודג"
:ו"דיג"'י$ ך ית! רו"בג&ו" %ך ישע+ מ$ חב"$ ש($ י& רודל& רוד"
:הח ישא ך ית! אל& פ& נ' יר* ב& ד' ו& %ך ד! וה דובכ"& רד$ ה+
:הנ"ר! פ"& ס$ א+ ך ת& ל" ד, ג&ו" %ו"רמ* אי ך ית! אר& ונ זו"זע# ו!
:ו"ננ"*ר$ י& ך ת& ק ד& צ' ו& %ו"עיב"' י$ ך ב& ו"ט בר$ רכ! ז*
:דס! ח לד ג&ו" םי'פ"$ א$ ך& ר! א! %)ה םו"חר$ ו& ןו"נ"ח$
:וישע+ מ$ לכ" לע$ וימ ח+ ר$ ו& %לכ" ל$ )ה בוט
:הכ ו"כר& ב י& ך יד! יס' ח+ ו$ %ך ישע+ מ$ לכ" )ה ך ו"דוי
:ו"רב"* ד$ י& ך ת& ר ו"בג&ו" %ו"רמ* אי ך ת& ו"כל& מ$ דובכ"&
:ותו"כל& מ$ רד$ ה+ דובכ& ו" %וית רו"בג"& םד א ה ינ*ב& ל' ע$ יד' והל&
:רדו רוד" לכ ב"& ך ת"& ל& ש($ מ& מ! ו" %םימ' ל וע לכ" תו"כל& מ$ ך ת& ו"כל& מ$
:םיפ' ו"פכ"& ה$ לכ ל& -ק* וזו& %םיל' פ& נ"ה$ לכ ל& )ה ך& מ* וס
:ות" ע' ב"& םל כ& א תא! םה! ל ןת* ונ הת" א$ ו& %ו"רב"* שי& ך יל! א* לכ ינ*יע*
:ןוצר יח$ לכ ל& ע$ יב"' שמ$ ו" %ך ד! י תא! ח$ ת * ופ"
:וישע+ מ$ לכ ב"& דיס' ח ו& %ויכ ר ד"& לכ ב"& )ה קיד"' צ$
:תמ! א# ב! ו"הא, ר ק& י' רש(! א+ לכל& %ויא ר& ק לכ ל& )ה בורק
:םע* יש(' ויו& עמ$ ש(& י' םת ע ו&ש($ תא! ו& %השע+ י$ ויא ר* י& ןוצר&
:דימ' ש(& י$ םיע' ש( ר& ה לכ" תא* ו& %ויב ה+ א לכ" תא! )ה רמ* וש(
:דע! ו םל ועל& וש( ד& ק םש(* רשב" לכ" ך& ר* ב יו' %יפ"' רב"! ד$ י& )ה תל"$ ה' ת"&
:ה" יו"לל& ה$ %םל וע דע$ ו& הת" ע$ מ* ה" י ך& ר* ב נ& ו"נח& נ$א+ ו$
:,ה תאֶ יש#ִ פְ נַ ילִ לְ הַ .הּ יָוּללְ הַ
:יד' ועב"& יה$ לאל* הר מ"& ז$א+ %יי"ח$ ב"& )ה הל ל& ה$ א+
:הע ו"ש( ת& ול ןיא* ש(! םד א ןב! ב"& %םיב' יד' נ&ב' ו"חט& ב& ת"' לא$
:וית נת" ש(& ע! ו"דב& א או"הה$ םוי"ב"$ %ותמ ד& א$ ל& בש(, י וחו"ר אצ* ת"*
:ויה לא# )ה לע$ ורב& ש %ורז&ע! ב"& בקע+ י$ לא* ש(! יר* ש(& א$
:םל ועל& תמ! א# רמ* ש"( ה$ %םב" רש(! א+ לכ" תא! ו& םי"ה$ תא! %1ר! א ו םי'מ$ ש( השע
:םיר' ו"סא+ רית"' מ$ )ה %םיב' ע* ר& ל םח! ל! ןת* נ %םיק' ו"ש( ע+ ל$ טפ" ש(& מ' השע
:םיק' יד"' צ$ בה* א )ה %םיפ' ו"פכ"& -ק* וז )ה %םיר' ו&ע' ח$ ק* פ" )ה
:תו"*ע$ י& םיע' ש( ר& ך& ר! ד! ו& %דד* ועי& הנמ ל& א$ ו& םותי %םיר' ג"* תא! רמ* ש( )ה
:ה" יו"לל& ה$ %רדו רדל& ןוי"צ' ך& י'ה$ לא# %םל ועל& )ה ך& למ& י'
:הלָּ הִ תְ הוָאנָ םיעִ נָ יכִּ .וּניה' לא$ הרָ מְּ זַ בו! יכִּ .הּ יָוּללְ הַ
:סנ"*כ$ י& לא* ר שי' יח* ד& נ' %)ה םי'ל$ ש( ו"רי& הנ*וב"
:םת ובצ"& ע$ ל& ש( ב"* ח$ מ& ו" %בל* יר* ו"בש(& ל' אפ* ורה
:אר ק& י' תומש(* םל" כ, ל& %םיב' כ וכ" ל$ רפ" ס& מ' הנ!ומ
:רפ" ס& מ' ןיא* ותנו"בת& ל' %ח$ כ" בר$ ו& ו"נינ*ודא+ לודג"
:1ר! א יד* ע+ םיע' ש( ר& ליפ"' ש(& מ$ %)ה םיו'נע+ דד* ועמ&
:רונ"כ' ב& ו"ניה* לאל* ו"רמ"& ז$ %הד ותב"& )הל ו"נע#
:ריצ' ח םיר' ה ח$ ימ' צ& מ"$ ה$ %רט מ 1ר! א ל ןיכ' מ"* ה$ %םיב' ע ב"& םי'מ$ ש( הס"! כ$ מ& ה$
:ו"אר ק& י' רש(! א+ בר* ע ינ*ב& ל' %ה" מ ח& ל$ המ ה* ב& ל' ןת* ונ
:הצ! ר& י' ש( יא' ה יק* וש( ב& אל %1פ" ח& י! סו"ס" ה$ תר$ ו"בג&ב' אל
:וד" ס& ח$ ל& םיל' ח+ י$מ& ה$ תא! %ויא ר* י& תא! )ה הצ! ור
:ןוי"צ' ך& י'ה$ לא# יל' ל& ה$ %)ה תא! םי'ל$ ש( ו"רי& יח' ב"& ש($
:ך& ב"* ר& ק' ב"& ך& י'נ$ב" ך& ר$ ב"* %ך& י'ר ע ש(& יח* יר' ב"& קז"$ח' יכ"'
:ך& ע* יב"' שי$ םיט"' ח' בל! ח* %םולש( ך& ל* ו"בג"& םש" ה$
:ורב ד"& 1ו"רי הר ה* מ& דע$ %1ר! א ותר מ& א' ח$ ל* ש"( ה$
:רז"*פ$ י& רפ! א* כ" רופכ"& %רמ! צ" כ"$ גל! ש(! ןת* נ"ה$
:דמע+ י$ ימ' ותר ק ינ*פ& ל' %םית"' פ' כ& וחר& ק$ ך& יל' ש(& מ$
:םי'מ ו"לז"&י' וחו"ר בש("* י$ %םס* מ& י$ו& ורב ד"& חל$ ש(& י'
:לא* ר שי'ל& ויט פ" ש(& מ' ו" ויק" ח, %בקע+ י$ל& ויר ב ד"& דיג"'מ$
:ה" יו"לל& ה$ %םו"עד י& לב"$ םיט' פ" ש(& מ' ו" %יוג" לכ ל& ןכ* השע אל
:םימִ ורמְּ בַּ וּהוּללְ הַ .םיִמַ ש#ָּ הַ %מִ ,ה תאֶ וּללְ הַ .הּ יָוּללְ הַ
:ויא ב צ& לכ" ו"הו"לל& ה$ %ויכ א ל& מ$ לכ" ו"הו"לל& ה$
:רוא יב* כ& וכ" לכ" ו"הו"לל& ה$ %ח$ ר* יו& ש( מ! ש(! ו"הו"לל& ה$
:םי'מ ש(" ה$ לע$ מ* רש(! א+ םי'מ"$ ה$ ו& %םי'מ ש(" ה$ ימ* ש(& ו"הו"לל& ה$
:ו"אר ב& נ'ו& הו"צ' או"ה יכ"' %)ה םש(* תא! ו"לל& ה$ י&
:רובע+ י$ אלו& ןת$ נ קח %םל ועל& דע$ ל םד* ימ' ע+ י"$ו$
:תומהת"& לכ ו& םינ'ינ"'ת"$ %1ר! א ה ןמ' )ה תא! ו"לל& ה$
:ורב ד& השע הר ע ס& ח$ ו"ר %רוטיק' ו& גל! ש(! דר ב ו" ש( א*
:םיז'ר א+ לכ ו& יר' פ"& 1ע* %תועב ג& לכ ו& םיר ' ה ה!
:-נכ" רופ" צ' ו& שמ! ר! %המ ה* ב"& לכ ו& הי"ח$ ה$
:1ר! א יט* פ& ש( לכ ו& םיר' ש %םימ"' א, ל& לכ ו& 1ר! א! יכ* ל& מ$
:םיר' ע נ& םע' םינ'ק* ז& %תולו"תב"& םג$ו& םיר' ו"חב"$
:םי'מ ש( ו& 1ר! א! לע$ ודוה %וד" ב$ ל& ומש(& בג"שנ' יכ"' %)ה םש(* תא! ו"לל& ה$ י&
:ה" יו"לל & ה$ %וברק& םע$ לא* ר שי' ינ*ב& ל' %ויד יס' ח+ לכ ל& הל" ה' ת"& %ומ" ע$ ל& ןר! ק! םר! י"ו$
:םידִ יסִ חֲ להַ קְ בִּ ותלָּ הִ תְּ .ש# דָ חָ ריש#ִ ,הל וּריש#ִ .הּ יָוּללְ הַ
:םכ" ל& מ$ ב& ו"ליג'י ןוי"צ' ינ*ב"& %וישעב"& לא* ר שי' חמ$ שי'
:ול ו"רמ"& ז$י& רונ"כ' ו& -תב"& %לוחמ ב& ומש(& ו"לל& ה$ י&
:הע ו"ש( יב"' םיו'נע+ רא* פ י& %ומ" ע$ ב"& )ה הצ! ור יכ"'
:םת ובכ"& ש(& מ' לע$ ו"ננ"&ר$ י& %דובכ ב"& םיד' יס' ח+ ו"זל& ע& י$
:םד יב"& תוי"פ' יפ"' בר! ח! ו& %םנורג&ב"' לא* תוממ& ור
:םימ"' א, ל& ב"$ תוחכ* ות" %םי'וג"ב$ המ ק נ& תושע+ ל$
:לז!ר& ב$ יל* ב& כ$ ב"& םה! יד* ב"& כ& נ'ו& %םיק"' ז'ב"& םה! יכ* ל& מ$ רסא& ל!
:ה" יו"לל& ה$ %ויד יס' ח+ לכ ל& או"ה רד ה %בו"תכ" טפ" ש(& מ' םה! ב" תושע+ ל$
:וזּע/ עַ יקִ רְ בִּ וּהוּללְ הַ .וש# דְ קָ בְּ לא' וּללְ הַ .הּ יָוּללְ הַ
:ולד& ג", ברכ"& ו"הו"לל& ה$ %וית רו"בג&ב"' ו"הו"לל& ה$
:רונ"כ' ו& לב! נ*ב"& ו"הו"לל& ה$ %רפ וש( עק$ ת* ב"& ו"הו"לל& ה$
:בגע, ו& םינ"'מ' ב"& ו"הו"לל& ה$ %לוחמ ו" -תב"& ו"הו"לל& ה$
:הע ו"רת& יל* צ& ל& צ' ב"& ו"הו"לל& ה$ %עמ$ ש( יל* צ& ל& צ' ב"& ו"הו"לל& ה$
:ה" יו"לל& ה$ %ה" י לל"* ה$ ת"& המ ש( נ"&ה$ לכ"
:ה" יו"לל& ה$ %ה" י לל"* ה$ ת"& המ ש( נ"&ה$ לכ"
:%מ' אָ וְ %מ' אָ .םלָ ועלְ ,ה ךְ וּרבָּ
:ה" יו"לל& ה$ %םי'ל ש( ו"רי& ןכ* ש( ןוי"צ"' מ' )ה ך& ו"רב"
:וד" ב$ ל& תואל פ& נ' השע %לא* ר שי' יה* לא# םיה' לא# )ה ך& ו"רב"
:ןמ* א ו& ןמ* א %1ר! א ה לכ" תא! ודובכ& אל* מ" י'ו& %םל ועל& ודובכ"& םש(* ך& ו"רב ו"
:חבתשי דע דוד ךרביו םירמואשכ דומעל שי
.להָ קָּ הַ לכָּ ינ'יע' לְ ,ה תאֶ דיוִדָּ ךְ רֶ בָ יְוַ דע$ ו& םל ועמ* %ו"ניב' א לא* ר שי' יה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב" %דיו'ד" רמ! אי"ו$
:םל וע
:1ר! א ב ו" םי'מ$ ש(" ב"$ לכ יכ"' %דוהה$ ו& חצ$ נ"*ה$ ו& תר! א! פ& ת"' ה$ ו& הר ו"בג"&ה$ ו& הל" ד, ג"&ה$ )ה ך ל&
:ש( ארל& לכל& אש" נ$ת& מ"' ה$ ו& %הכ ל מ& מ"$ ה$ )ה ך ל&
:לכ" ל$ קז"*ח$ ל& ו" לד"* ג$ל& ך ד& יב& ו" %הר ו"בג&ו" ח$ כ" ך ד& יב& ו" %לכ" ב"$ לש(* ומ הת" א$ ו& %ך ינ!פ ל"& מ' דובכ" ה$ ו& רש(! עה ו&
:ך ת"! ר& א$ פ& ת"' םש(* ל& םיל' ל& ה$ מ& ו" %ך& ל ו"נח& נ$א+ םיד' ומ ו"ניה* לא# הת" ע$ ו&
:הל" ה' ת& ו" הכ ר ב"& לכ" לע$ םמ$ ורמ& ו" %ך ד! ובכ"& םש(* ו"כר& ב יו'
םימ"' י"$ה$ %ה יל! ע רש(! א+ לכ ו& 1ר! א ה %םא ב צ& לכ ו& םי'מ$ ש(" ה$ ימ* ש(& %םי'מ$ ש(" ה$ תא! ת ישע הת" א$ %ך ד"! ב$ ל& )ה או"ה הת" א$
:םיו'ח+ ת"$ ש(& מ' ך ל& םי'מ$ ש(" ה$ אב צ& ו" %םל" כ", תא! הי"!ח$ מ& הת" א$ ו& %םה! ב" רש(! א+ לכ ו&
:םה ר ב& א$ ומש(& ת" מ& שו& %םיד"' שכ"$ רו"אמ* ותאצ* והו& %םר ב& א$ ב"& ת" ר& ח$ ב" רש(! א+ %םיה' לא# ה )ה או"ה הת" א$
:ך ינ!פ ל& ןמ א# נ! ובב ל& תא! ת אצ מ ו"

תירִ בְּ הַ ומּ עִ תורכָ וְ םק! ת" ו$ %וער & ז$ל& תת* ל יש(' ג"ר& ג"'ה$ ו& יס' ו"בי&ה$ ו& יז"'ר ' פ"& ה$ ו& יר' מא# ה ית"' ח' ה$ %ינ'ע+ נ$כ"& ה$ 1ר! א! תא! תת* ל
:הת" א קיד"' צ$ יכ"' ך יר! ב ד"& תא!
:-ו"ס םי$ לע$ ת" ע& מ$ ש( םת ק ע+ ז$ תא! ו& %םי'ר צ& מ' ב"& ו"נית* ובא+ ינ'ע2 תא! אר ! ת"* ו$
םש(* ך ל& שע$ ת"$ ו$ םה! יל* ע+ ו"דיז'ה* יכ"' ת" ע& ד$ י יכ"' %וצר& א$ םע$ לכ ב& ו" ויד ב ע+ לכ ב& ו" הער& פ$ ב"& םית' פ& מו" תתא ןת"* ת"' ו$
:הז"!ה$ םוי"ה$ כ"&
:םיז"'ע$ םי'מ $ ב"& %ןב! א! ומכ"& תלוצמ& ב' ת" כ& ל$ ש(& ה' םה! יפ* ד& ר תא! ו& %הש( ב" י"$ב"$ םי"ה$ ך& ותב& ו"רב& ע$ י"$ו$ םה! ינ*פ& ל' ת" ע& ק$ ב" םי"ה$ ו&
.םיִרָ ְ מִ דיַּמִ לא' רָ שיִ תאֶ אוּההַ םויּבַּ ,ה עש#ַ ויּוַ :םי"ה$ תפ$ ש לע$ %תמ* םי'ר$ צ& מ' תא! לא* ר שי' אר& י"$ו$
הש(! מב& ו" הוהיב"$ ו"נימ' א+ י"$ו$ %)ה תא! םע ה ו"אר& יי"'ו$ %םי'ר$ צ& מ' ב"& )ה השע רש(! א+ הל דג"&ה$ די"ה$ תא! לא* ר שי' אר& י"$ו$
:וד" ב& ע$
.,הל תאזּהַ הרָ יש#ִּ הַ תאֶ לא' רָ שיִ ינ'בְ וּ הש#ֶ מ ריש#ִ יָ זאָ סו"ס %הא ג" האג" יכ"' )הל הר יש(' א %רמאל* ו"רמ& אי"ו$
:םי"ב$ המ ר ובכ& רו&
:ו"הנ&מ! מ& רא+ ו$ יב' א יה* לא# %ו"הו*נ&א$ ו& יל' א* הז! %הע ו"ש( יל' יל' יה' י&ו$ %ה" י תר מ& ז'ו& יז"'ע
:ומש(& )ה %המ ח ל& מ' ש( יא ' )ה
:-ו"ס םי$ב& ו"עב"& ט, ויש( ל' ש( רח$ ב& מ' ו" %םי"ב$ הר י וליח* ו& הער& פ"$ תבכ"& ר& מ$
:ןב! א ומכ"& תלוצמ& ב' ו"דר& י %ו"מי,ס& כ$ י& תמהת"&
:בי*וא 1ע$ ר& ת"' )ה ך נ&ימ' י& %ח$ כ" ב"$ יר' ד" א& נ! )ה ך נ&ימ' י&
:ש( ק"$ כ"$ ומל* כ& אי ך נ&רח+ חל"$ ש($ ת"& %ך ימ! ק סרה+ ת"$ ך נ&ואג"& ברב& ו"
:םי בל! ב"& תמהת& ו"אפ& ק %םיל' ז&נ דנ* ומכ& ו"בצ"& נ' %םי'מ$ ו"מר& ע! נ! ך יפ"! א$ ח$ ו"רב& ו"
:יד' י ומש(* יר' ות" %יב"' ר& ח$ קיר' א %יש(' פ& נ$ ומא* ל מ& ת"' %לל ש( קל"* ח$ א+ גיש" א$ -ד" ר& א! בי*וא רמ$ א
:םיר' יד"' א$ %םי'מ$ ב"& תר! פ! ועכ"$ ו"לל+ צ %םי ומס" כ"' ך ח+ ו"רב& ת" פ & ש($ נ
:אל! פ! השע תל" ה' ת& אר ונ %ש( ד! ק" ב"$ רד" א& נ! הכ מכ" ימ' %)ה םל' א* ב" הכ מכ ימ'
:1ר! א ומע* ל ב& ת"' ך נ&ימ' י& ת יט' נ
:ך ש(! ד& ק הו*נ& לא! ך ז"&ע ב& ת" ל& ה$ נ* %ת" ל& א ג" ו"ז םע$ ך ד"& ס& ח$ ב& ת יח' נ
:תש(! ל פ"& יב* ש(& י זח$ א ליח' %ןו"זג"ר& י' םימ"' ע$ ו"עמ& ש(
:ןע$ נכ& יב* ש(& י לכ" ו"גמנ %דע$ ר ומז*ח+ אי בא ומ יל* יא* %םודא# יפ* ו"ל" א$ ו"לה+ ב& נ' זא
:ת ינ'ק ו"ז םע$ רבע+ י$ דע$ %)ה ך מ"& ע $ רבע+ י$ דע$ %ןב! א כ" ו"מד"& י' ך ע+ ורז& לדג&ב"' %דח$ פ$ ו הת מ יא* םה! יל* ע+ לפ" ת"'
:ך יד! י ו"ננ&וכ" ינדא+ %ש( ד ק"& מ' %)ה ת" ל& ע$ פ" ך ת"& ב& ש(' ל& ןוכמ %ך ת& ל ח+ נ$ רה$ ב"& ומע* ט" ת' ו& ומא* ב' ת"&
:דע! ו םל על& ך& למ& י' )ה
:דע! ו םל על& ך& למ& י' )ה
:אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& םא* ק ה" ת* ו"כל& מ$ )ה
.םיָּבַּ ויש#ָ רָ פָ בְ וּ ובּ כְ רִ בְּ הערְ פַּ סוּס אבָ יכִּ ך& ותב"& הש( ב" י"$ב$ ו"כל& ה לא* ר שי' ינ*ב& ו" %םי"ה$ ימ* תא! םה! יל* ע+ )ה בש(! י"ו$
:םי"ה$
:םי'וג"ב"$ לש(* ומו" %הכ ו"למ"& ה$ )הל יכ"'
:הכ ו"למ"& ה$ )הל הת י&ה ו& %ושע* רה$ תא! טפ" ש(& ל' ןוי"צ' רה$ ב"& םיע' יש(' ומ ו"לע ו&
:דח א! ומש(& ו" דח א! )ה הי!ה& י' או"הה$ םוי"ב"$ %1ר! א ה לכ" לע$ ך& ל! מ! ל& )ה היה ו&
:דח א! )ה ו"ניה* לא# )ה לא* ר שי' עמ$ ש(& רמאל* בו"תכ" ך ת& ר ותב& ו"
.וּנכּ' לְ מַ דעַ לָ ךָ מְ ש#ִ חבַּ ת ַּ ש#ְ יִ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה הא! נ ך ל& יכ"' %1ר! א ב ו" םי'מ$ ש(" ב"$ ש( ודק" ה$ ו& לודג"ה$ ך& ל! מ"! ה$ לא* ה
:תו"כל& מ $ ו" הש(" ד, ק& תר! א! פ& ת' ו& הל" ה' ת"& הר ו"בג&ו" הל" ד, ג"& חצ$ נ! הל ש( מ& מ! ו" זע הר מ& ז'ו& לל"* ה$ הח ב ש(& ו" ריש(' %ו"נית* ובא+
:לא* הת" א$ םל וע דע$ ו& םל ועמ* ו" %ש( ודק" ה$ ו& לודג"ה$ ך מ& ש(' ל& תואד והו& תוכר ב"&
%תומש ( נ"&ה$ לכ" אר* וב" %תואל פ& נ"'ה$ ןודא+ %תואד והה$ לא* %תוחב" ש(& ת"' ב"$ לל" ה, מ& ו" לודג" ך& ל! מ! לא* %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
:םימ' ל ועה יח* לא* דיח' י ך& ל! מ! %הר מ& ז' יר* יש(' ב"& רח* וב" ה$ %םישע+ מ"$ ה$ לכ" ןוב" ר'
ק)ח רמוא %זח
:ןמא %אב" ר$ ה" מ* ש(& ש( ד"$ ק$ ת& י'ו& לד"$ ג "$ת& י'
:ןמא %ה" ח* יש(' מ& בר* ק יו' ה" נ*ק ר& פ", חמ$ צ& י$ו& ה" ת* ו"כל& מ$ ך& יל' מ& י$ו& ה" ת* ו"ער& כ' אר ב& יד"' אמ ל& ע ב"&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %ביר' ק ןמ$ ז&ב' ו" אל גע+ ב"$ לא* ר שי' תיב"* לכ ד& יי"*ח$ ב& ו" ןוכימ* ויב& ו" ןוכיי"*ח$ ב"&
ח)וק :ך& ר$ ב" ת& י' %אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& ך& ר$ ב מ& אב" ר$ ה" מ* ש(& אה* י&
לכ" ןמ' אל" ע* ל& %או"ה ך& יר' ב"& אש( ד& ק, ד& ה" מ* ש(& לל" ה$ ת& י'ו& הל"! ע$ ת& י'ו& רד" ה$ ת& י'ו& אש" נ$ת& י'ו& םמ* ורת& י'ו& רא* פ" ת& י'ו& חב"$ ת "$ ש(& י'ו&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %אמ ל& ע ב"& ןר ימ' א+ ד"$ את מ ח# נ!ו& את ח ב"& ש(& ת", את ר יש(' ו& את כ ר& ב"' /לכ" מ' אל" ע* ל& ו" ת"ישעב0
:הז םירמוא ת)ישעב
:,ה ךָ יתִ ארָ קְ םיקִּ מַ עֲ מַּ מִ .תולעֲ מַּ הַ ריש#ִ
:ינו"נח+ ת"$ לוקל& תובש(", ק$ ך ינ!ז&א הניי!ה& ת"' %יל' וקב& הע מ& ש(' ינדא+
:דמע+ י$ ימ' ינדא+ %ה" י רמ ש(& ת"' תונוע+ םא'
:אר* ו"ת"' ןע$ מ$ ל& הח יל' ס"& ה$ ך מ"& ע' יכ"'
:ית"' ל& ח וה ורב ד& ל' ו& %יש(' פ& נ$ הת ו"&ק' )ה ית' יו"'ק'
:רק! ב" ל$ םיר' מ& ש( רק! ב" ל$ םיר' מ& ש"( מ' %ינדאל$ יש(' פ& נ$
:תו"דפ& ומ" ע' הב"* ר& ה$ ו& %דס! ח! ה$ )ה םע' יכ"' %)ה לא! לא* ר שי' לח* י$
:וית ונוע+ לכ" מ' לא* ר שי' תא! הד"! פ& י' או"הו&
עמש תאירק תוכרב
- %זח :ך& ר במ& ה$ )ה תא! ו"כר& ב"
- %זחו להק :דע! ו םל ועל& ך& ר במ& ה$ )ה ך& ו"רב"
:לכ" ה$ תא! אר* ובו" םולש( השע %ך& ש(! ח אר* ובו" רוא רצ* וי %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:תיש(' אר* ב& השע+ מ$ דימ' ת" םוי לכ ב"& ש( ד"* ח$ מ& ובו"טב& ו" %םימ' ח+ ר$ ב"& ה יל! ע םיר' ד" ל$ ו& 1ר! א ל ריא ' מ"* ה$
.,ה ךָ ישעֲ מַ וּבּ רַ המָ :ך נ!ינ&ק' 1ר! א ה הא ל& מ %ת ישע המ כ& ח ב"& םל" כ",
:םל וע תומימ' אש" נ$ת& מ"' ה$ ו& רא פמ& ה$ ו& חב" ש(, מ& ה$ %זא מ* וד" ב$ ל& םמ ורמ& ה$ ך& ל! מ"! ה$
:ו"נד* ע+ ב"$ בג"שמ' %ו"נע* ש(& י' ןג*מ %ו"נב"* ג"$שמ' רו"צ %ו"נז"*ע, ןודא+ %ו"ניל* ע םח* ר$ םיב"' ר$ ה ך ימ! ח+ ר$ ב"& %םל וע יה* לא#
תונ"פ "' %וז"ע, תוביב' ס& ןת$ נ תורואמ& %ומש(& ל' דובכ" רצ$ י בוט %המ" ח$ יר* ה2 ז לע$ פ ו" ןיכ' ה* %הע ד"* לודג"& ך& ו"רב" לא*
:ותש(" ד, ק& ו" לא* דובכ"& םיר' פ"& ס$ מ& דימ' ת" %יד"$ ש($ ימ* מ& ור %םיש(' ודק& ויא ב צ&
רוא יר* ואמ& לע$ ו& %ך יד! י השע+ מ$ חב$ ש(! לכ" לע$ תח$ ת" מ' 1ר! א ה לע$ ו& לע$ מ"$ מ' םי'מ$ ש(" ב"$ ו"ניה* לא# )ה ך& ר* ב" ת & ת"'
:הל ס"! ך ו"רא+ פ י& המ" ה* %ת" ר& צ$ י"ש(!
.םיש#ִ ודקְ אר' ובּ וּנל' אֲ ו&וְ וּנכּ' לְ מַ וּנר' וּ חַ נֶלָ ךְ ר' בָּ ת ְ תִּ רש(! א+ ו$ םית' ר& ש( מ& רצ* וי %ו"נכ"* ל& מ$ דע$ ל ך מ& ש(' חב"$ ת"$ ש(& י'
:םל וע ך& ל! מ! ו" םיי"'ח$ םיה' לא# יר* ב& ד"' %לוקב"& דח$ י$ הא ר& י'ב"& םיע' ימ' ש(& מ$ ו" %םל וע םו"רב"& םיד' מ& וע םל" כ", %וית ר& ש( מ&
:םנוק ןוצר& הא ר& י'ב& ו" המ יא* ב"& םישוע םל" כ, ו& %םיש(' ודק& םל" כ", %םיר' וב" ג"' םל" כ", %םיר' ו"רב"& םל" כ", %םיב' ו"הא+ םל" כ",
ןיצ' יר' ע+ מ$ ו" ןיר' א+ פ מ& ו" ןיח' ב"& ש($ מ& ו" ןיכ' ר& ב מ& ו" %הר מ& ז'ב& ו" הר יש(' ב"& %הר ה2 ט ב& ו" הש(" ד, ק& ב"' םה! יפ"' תא! םיח' ת& ופ" םל" כ, ו&
:ןיכ' יל' מ& מ$ ו" ןיש(' יד"' ק & מ$ ו"
הז! םי'מ$ ש( תו"כל& מ$ לע םה! יל* ע+ םיל' ב"& ק$ מ& םל" כ, ו& %או"ה ש( ודק %אר ונ"ה$ ו& רוב" ג"'ה$ לודג"ה$ ך& ל! מ"! ה$ לא* ה םש(* תא!
הש( ו"דק& %המ יע' נ&ב' ו" הר ו"רב& הפ שב"& %ח$ ו"ר תח$ נ$ב"& םר צ& ויל& ש( יד"' ק& ה$ ל& הז!ל הז! תו"ש( ר& הב ה+ א$ ב"& םינ'ת& ונו& %הז"!מ'
:הא ר& י'ב"& םיר' מ& ואו& המ יא* ב"& םינ'וע %דח א! כ"& םל" כ",
:ודובכ"& 1ר! א ה לכ אלמ& %תואב צ& )ה ש( ודק ש( ודק ש( ודק
:םיר' מ& ואו& םיח' ב"& ש($ מ& םת מ" ע, ל& %םיפ' ר ש תמ"$ ע, ל& םיא' ש" נ$ת& מ' לודג" ש( ע$ ר$ ב"& ש( ד! ק" ה$ תוי"ח$ ו& םינ"'פ$ ואה ו&
:ומוקמ"& מ' )ה דובכ"& ך& ו"רב"
.וּנתּ' יִ תומיעִ נְ ךְ וּרבָּ לא' לָ םורמ וד" ב$ ל& או"ה יכ"' %ו"עימ' ש(& י$ תוחב" ש(& ת' ו& ו"רמ* אי תורימ' ז& %םי"ק$ ו& יח$ לא* ך& ל! מ"! ל
%תואו"פר& אר* וב" %תועו"ש( י& ח$ ימ' צ& מ$ %תוקד צ& ע$ ר* וז %תומח ל& מ' לע$ ב"$ %תוש( ד ח+ השוע %תורו"בג"& לע* ופ" %ש( ודק ו&
:תיש(' אר* ב& השע+ מ$ דימ' ת" םוי לכ ב"& ובו"טב"& ש( ד"* ח$ מ& ה$ %תואל פ& נ"'ה$ ןודא+ %תול" ה' ת& אר ונ
:וד" ס& ח$ םל ועל& יכ"' %םיל' דג"& םיר' וא השעל& %רו"מא כ"
:אר ב" רש(! א+ ומל וע ח$ מ"* שמ& תורואמ& ןיק' ת& ה' ו&
:ורואל& הר ה* מ& ב"' ו"נל" כ, הכ"! ז&נ'ו& ריא' ת" ןוי"צ' לע$ ש( ד ח רוא
:תורואמ"& ה$ רצ* וי %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
.וּניה' לא$ ,ה וּנתָּ בְ הַ אֲ םלָ וע תבַ הֲ אַ :ו"ניל* ע ת" ל& מ$ ח הר ת* יו' הל ודג"& הל מ& ח!
ך נ&וצר& תושע+ ל$ םיי"'ח$ יק"* ח, םד* מ"& ל$ ת"& ו$ %ך ב& ו"חט& ב" ש(! ו"נית* ובא+ רו"בע+ ב$ ו" לודג"ה$ ך מ& ש(' רו"בע+ ב"$ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נד* מ"& ל$ ת& ו" ו"ננ"*ח ת"& ןכ"* %םל* ש( בב ל* ב"&
רמש(& ל' %דמ"* ל$ ל& ו" דמל& ל' %ע$ מש(& ל' %ליכ"' שה$ ל& ו" ןיב' ה ל& הניב"' ו"נב"* ל' ב"& ןת* ו& %ו"ניל* ע םח* ר$ %םח* ר$ מ& ה$ %ןמ ח+ ר$ ה בא ו"ניב' א
:הב ה+ א$ ב"& ך ת! ר ות" דו"מל& ת$ יר* ב& ד"' לכ" תא! םי"*ק$ ל& ו" תושע+ ל$ ו&
ש( ובנ* אל ןע$ מ$ ל& %ך מ! ש(& תא! הא ר& י'ל& ו" הב ה+ א$ ל& ו"נב* ב ל& דח* י$ו& %ך ית! וצ& מ' ב"& ו"נב"* ל' קב"* ד$ ו& %ך ת! ר ותב"& ו"נינ*יע* רא * ה ו&
:דע! ו םל ועל& לש(* כ" נ' אלו& םל* כ" נ' אלו&
:ך ת! ע ו"ש( יב"' הח מ& שנ'ו& הל יג'נ %ו"נח& ט ב" אר ונ"ה$ ו& רוב" ג'ה$ לודג"ה$ ך ש(& ד& ק םש(* ב& יכ"'
:דע! ו הל ס! חצ$ נ! ו"נו"בז&ע$ י$ לא$ %םיב"' ר$ ה ך יד! ס ח+ ו$ ו"ניה* לא# )ה ך ימ! ח+ ר$ ו&
ו"נכ* יל' ותו& %ו"נר* או"צ$ לע$ מ* ו"נל"* ע, רובש(& ו" %1ר! א ה לכ" תופנ&כ"$ עב"$ ר& א$ מ* הר ה* מ& םולש( ו& הכ ר ב"& ו"ניל* ע אב* ה ו& רה* מ$
:ו"נצ* ר& א$ ל& תו"י"מ' מ& וק הר ה* מ&
תמ! א# ב"! %הל ס! לודג"ה$ ך מ& ש(' ל& ו"נכ"* ל& מ$ ו"נת" ב& ר$ ק* ו& %ןוש( ל ו& םע$ לכ" מ' ת" ר& ח$ ב ו"נב ו" %הת" א תועו"ש( י& לע* ופ" לא * יכ"'
:הב ה+ א$ ב"&
:ך מ! ש(& תא! הב ה+ א$ ל& ו" הב ה+ א$ ב"& ך ד& ח! י$ל& ו" ך ל& תודוהל&
:הב ה+ א$ ב"& לא* ר שי' ומ" ע$ ב"& רח* וב" ה$ %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
עמש תאירק
:רמוא דיחי :ןמ א# נ! ך& ל! מ! לא*
:דחָ אֶ ,ה וּניה' לא$ ,ה לא' רָ שיִ עמ ַ ש#ְ
.שחלב :דע! ו םל ועל& ותו"כל& מ$ דובכ"& םש(* ך& ו"רב"
:ךָ דֶ אמְ לכָ בְ וּ ךָ ש#ְ פְ נַ לכָ בְ וּ ךָ בְ בָ לְ לכָ בְּ ךָ יהֶ לא$ ,ה תא' תָּ בְ הַ אָ וְ
:ך ב! ב ל& לע$ םוי"ה$ ך ו"&צ$ מ& יכ' נא רש(! א+ הל"! א* ה םיר' ב ד"& ה$ ו"יה ו&
:ך מ! ו"קב& ו" ך ב"& כ& ש ( ב& ו" ך& ר! ד"! ב$ ך ת"& כ& ל! ב& ו" ך ת! יב* ב"& ך ת"& ב& ש(' ב"& םב" ת" ר& ב"$ ד' ו& ך ינ!ב ל& םת" נ&נ"$ש(' ו&
:ך ינ!יע* ןיב"* תפט טל& ו"יה ו& ך ד! י לע$ תואל& םת" ר& ש($ ק& ו"
:ך יר! ע ש(& ב' ו" ך ת! יב"* תוזז,מ& לע$ םת" ב& ת $ כ& ו"
יתַ וְ מִ לאֶ וּעמְ ש#ְ תִּ עַ מש#ָ םאִ היָהָ וְ לכ ב"& ודב& ע ל& ו" םכ! יה* לא# )ה תא! הב ה+ א$ ל& םוי"ה$ םכ! ת& א! הו"!צ$ מ& יכ' נא רש(! א+
:םכ! ש(& פ& נ$ לכ ב& ו" םכ! ב & ב$ ל&
:ך ר! ה צ& י'ו& ך ש(& רית' ו& ך נ!גד& ת" פ& ס$ א ו& ש( וקל& מ$ ו" הר! וי ות" ע' ב"& םכ! צ& ר& א$ רט$ מ& ית "' ת$ נו&
:ת" ע& ב שו& ת" ל& כ$ א ו& ך ת"! מ& ה! ב& ל' ך ד& שב"& בשע* ית"' ת$ נו&
:םה! ל םת! יו'ח+ ת"$ ש(& ה' ו& םיר' ח* א+ םיה' לא# םת"! ד& ב$ ע+ ו$ םת"! ר& ס$ ו& םכ! ב& ב$ ל& הת"! פ& י' ןפ"! םכ! ל ו"רמ& ש(" ה'
לע$ מ* הר ה* מ& םת"! ד& ב$ א+ ו$ ה" ל ו"בי& תא! ןת"* ת' אל המ ד א+ ה ו& רט מ הי!ה& י' אלו& םי'מ$ ש(" ה$ תא! רצ$ ע ו& םכ! ב" )ה -א$ הר ח ו&
:םכ! ל ןת* נ )ה רש(! א+ הב ט" ה$ 1ר ! א ה
ןיב"* תפט וטל& ו"יה ו& םכ! ד& י! לע$ תואל& םת א םת"! ר& ש($ ק& ו" םכ! ש(& פ& נ$ לע$ ו& םכ! ב& ב$ ל& לע$ הל"! א* יר$ ב ד"& תא! םת"! מ& שו&
:םכ! ינ*יע*
:ך מ! ו"קב& ו" ך ב"& כ& ש( ב& ו" ך& ר! ד"! ב$ ך ת"& כ& ל! ב& ו" ך ת! יב* ב"& ך ת"& ב& ש(' ב"& םב" רב"* ד$ ל& םכ! ינ*ב"& תא! םת א םת"! ד& מ"$ ל' ו&
:ך יר! ע ש(& ב' ו" ך ת! יב"* תוזו"זמ& לע$ םת" ב& ת $ כ& ו"
:1ר! א ה לע$ םי'מ$ ש(" ה$ ימ* יכ"' םה! ל תת* ל םכ! ית* בא+ ל$ )ה עב"$ ש(& נ' רש(! א+ המ ד א+ ה לע$ םכ! ינ*ב& ימ* יו' םכ! ימ* י& ו"ב" ר& י' ןע $ מ$ ל&
:רמאלּ' הש#ֶ מ לאֶ ,ה רמ ֶ איּוַ
-נכ" ה$ תצ' יצ' לע$ ו"נת& נו& םת רדל& םה! יד* ג&ב' יפ* נ&כ"$ לע$ תצ' יצ' םה! ל ו"שע ו& םה! ל* א+ ת" ר& מ$ א ו& לא* ר שי' ינ*ב"& לא! רב"* ד"$
:תל! כ* ת"& לית' פ"&
םכ! ב & ב$ ל& יר* ח+ א$ ו"רו"תת אלו& םת א םת ! ישע+ ו$ )ה תוצ& מ' לכ" תא! םת"! ר& כ$ ז&ו" ותא םת! יא' ר& ו" תצ' יצ' ל& םכ! ל היה ו&
:םה! יר* ח+ א$ םינ'ז םת"! א$ רש(! א+ םכ! ינ*יע* יר* ח+ א$ ו&
:םכ! יה* לאל* םיש(' דק& םת! יי'ה& ו' ית וצ& מ' לכ" תא! םת! ישע+ ו$ ו"רכ"& ז&ת"' ןע $ מ$ ל&
%םכ! יה* לא# )ה ינ'א+ םיה' לאל* םכ! ל תויה& ל' םי'ר$ צ& מ' 1ר! א! מ* םכ! ת& א! ית' אצ* וה רש(! א+ םכ! יה* לא# )ה ינ'א+
:תמ! א#
:תמֶ א$ םכֶ יה' לא$ ,ה .רמואו רזוח .)שה
ביִּ יַוְ רב ד" ה$ הפ! יו& בוטו& לב" ק, מ& ו" ןק" ת, מ& ו" ריד"' א$ ו& אר ונו& םיע' נו& דמ ח& נ!ו& ביב' ח ו& בו"הא ו& ןמ א# נ!ו& רש( יו& םי"ק$ ו& ןוכנו&
:דע! ו םל ועל& ו"ניל* ע הז"!ה$
ותו"כל& מ$ ו" %ןוכנ ואס& כ' ו& %םי"ק$ ומש(& ו" םי" ק$ או"ה רדו רדל& %ו"נע* ש(& י' ןג*מ בקע+ י$ רו"צ %ו"נכ"* ל& מ$ םל וע יה* לא# %תמ! א#
:תמ! י"!ק$ דע$ ל ותנו"מא# ו!
ו"נית * ובא+ לע$ /וידימ םחיניו תיציצה קשני0 %םימ' ל וע ימ* ל& ועל& ו" דע$ ל םיד' מ ח# נ!ו& םינ'מ א# נ! %םימ' י"ק$ ו& םיי'ח ויר ב ד& ו"
:ך יד! ב ע+ לא* ר שי' ער$ ז! תורוד" לכ" לע$ ו& %ו"נית* ורוד" לע$ ו& ו"נינ*ב" לע$ %ו"ניל* ע ו&
.םינִורחֲ אַ הָ לעַ וְ םינִוש# ארִ הָ לעַ %תמ! א# %רבע+ י$ אלו& קח %הנו"מא# ו! תמ! א# %דע! ו םל ועל& םי"ק$ ו& בוט רב ד"
%ו"נת * ע ו"ש( י& רו"צ ו"נר* צ& וי %ו"נית* ובא+ לא* וג" ו"נל* א+ וג" %ו"נית* ובא+ ך& ל! מ! ו"נכ"* ל& מ$ %ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה או"ה הת" א$ ש(
:הל ס! %ך ת! ל ו"ז םיה' לא# דוע ו"נל ןיא* ו& %ך מ! ש(& או"ה םל ועמ* ו"נל* יצ"' מ$ ו" ו"נד * ופ"
.םלָ ועמ' אוּה התָּ אַ וּנית' ובאֲ תר ַ זְעֶ :רודו רוד" לכ ב"& םה! יר* ח+ א$ םה! ינ*ב& ל' ו& םה! ל ע$ יש(' ומו" ןג*מ
:1ר! א יס* פ& א$ דע$ ך ת& ק ד& צ' ו& ך יט! פ" ש(& מ' ו" %ך ב! ש( ומ םל וע םו"רב"&
:וב" ל' לע$ םישי ך ר& ב ד& ו" ך ת& ר ותו& ך ית! וצ& מ' ל& עמ$ ש(& י"'ש(! ש( יא' יר* ש(& א$ %תמ! א#
:םינ'ב ו" תובא ל& םב יר' ביר' ל רוב" ג"' ך& ל! מ! ו" %ך מ"! ע$ ל& ןודא או"ה הת" א$ %תמ! א#
:ע$ יש(' ומו" לא* וג" ך& ל! מ! ו"נל ןיא* ך יד! ע ל& ב"$ מ' ו" %ןורח+ א$ או"ה הת" א$ ו& ןוש( אר' או"ה הת" א$ %תמ! א#
%ת" ל& א ג" לא* ר שי' ך ר& וכב& ו" %ת" ג&ר ה םה! יר* וכב"& לכ" %ו"נת יד' פ"& םיד' ב ע+ תיב"* מ' ו" %ו"ניה* לא# )ה ו"נת" ל& א$ ג"& םי'ר$ צ& מ"' מ' %תמ! א#
:רת ונ אל םה! מ* דח א! %םה! יר* צ םי'מ$ ו"ס" כ$ י&ו$ %ת" ר& ב$ ע# ה! םיד' יד' יו' %ת" ע& ב"$ ט' םיד' ז*ו& %ת" ע& ק$ ב" םה! ל -ו"ס םי$ו&
ך& ל! מ"! ל& %תואד והו& תוכר ב"& %תוחב" ש(& ת' ו& תוריש(' תורימ' ז& םיד' יד' י& ו"נת& נו& %לא* ל ו"ממ& ורו& םיב' ו"הא+ ו"חב"& ש(' תאז לע$
:םי"ק$ ו& יח$ לא*
הד! ופו" %םיר' יס' א+ איצ' ומ %םורמ יד* ע + םיל' פ ש(& ה"$ יב"' ג&מ$ ו" %1ר! א יד* ע+ םיא' ג"* ליפ"' ש(& מ$ %אר ונו& לודג" %אש" נ'ו& םר
:ויל א* םע ו"&ש($ תע* ב"& לא* ר שי' ומ" ע$ ל& הנ!ועו& %םיל"' ד"$ רז*ועו& %םיו'נע+
ו"רמ& א ו& %הב" ר$ הח מ& שב"& הר יש(' ו"נע ך ל& לא* ר שי' ינ*ב& ו" הש(! מ %ך& ר במ& ו" או"ה ך& ו"רב" %םל א+ וג" ןויל& ע! לא* ל& תול" ה' ת"&
:םל" כ,
:אל! פ! השע %תל" ה' ת& אר ונ %ש( ד! ק" ב"$ רד" א& נ! הכ מכ" ימ' %)ה %םיל' א* ב" הכ מכ ימ'
:ו"רמ א ו& ו"כיל' מ& ה' ו& ו"דוה םל" כ ", דח$ י$ %םי"ה$ תפ$ ש לע$ לודג"ה$ ך מ& ש(' ל& םיל' ו"אג& ו"חב"& ש(' הש( ד ח+ הר יש('
:דע! ו םל ועל& ך& למ& י' )ה
ש( ודק& ומש(& תואב צ& )ה ו"נל* א+ ג" %רמ$ א# נ!ו& %לא* ר שי'ו& הד ו"הי& ך מ! א, נ&כ' הד* פ& ו" %לא* ר שי' תר$ ז&ע! ב"& המ ו"ק %לא* ר שי' רו"צ
:לא* ר שי'
:לא* ר שי' לא$ ג" %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
הדימעה תליפת
:ך ת! ל" ה' ת"& דיג"'י$ יפ' ו" חת" פ& ת"' ית$ פ ש ינדא+
%ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב" רוב" ג"'ה$ לודג"ה$ לא* ה %בקע+ י$ יה* לאו* %קח צ& י' יה* לא# %םה ר ב& א$ יה* לא#
ןע$ מ$ ל& םה! ינ*ב& ינ*ב& ל' לא* וג איב' מ* ו" %תובא יד"* ס& ח$ רכ* וזו& %לכ" ה$ הנ*וקו& %םיב' וט םיד' ס ח+ למ* וג" %ןויל& ע! לא* אר ונ"ה$ ו&
:הב ה+ א$ ב"& ומש(&
ת)ישעב :םיי"'ח$ םיה' לא# ך נ&ע$ מ$ ל& %םיי"'ח$ ה$ רפ! ס* ב"& ו"נב* ת& כ ו& %םיי"'ח$ ב"$ 1פ* ח ך& ל! מ! %םיי"'ח$ ל& ו"נר* כ& ז
:ןג*מ ו" ע$ יש(' ומו" רז*וע ך& ל! מ!
:םה ר ב& א$ ןג*מ %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
%ינדא+ םל ועל& רוב" ג"' הת" א$ :ע$ יש(' והל& בר$ הת" א$ םית' מ* הי"*ח$ מ&
..יקב :לט" ה$ דיר' ומ
."רוחב :םש("! ג"!ה$ דיר' ומו" ח$ ו"רה ביש("' מ$
םי"*ק$ מ& ו" %םיר' ו"סא+ רית"' מ$ ו" םיל' וח אפ* ורו& %םיל' פ& ונ ך& מ* וס %םיב"' ר$ םימ' ח+ ר$ ב"& םית' מ* הי"!ח$ מ& %דס! ח! ב"& םיי"'ח$ לכ"* ל& כ$ מ&
:הע ו"ש( י& ח$ ימ' צ& מ$ ו" הי"!ח$ מ& ו" תימ' מ* ך& ל! מ! %ך& ל" המ! וד ימ' ו" תורו"בג"& לע$ ב"$ ך ומכ ימ' %רפ ע ינ*ש(* יל' ותנו"מא#
ת)ישעב :םימ' ח+ ר$ ב"& םיי"'ח$ ל& ויר ו"צי& רכ* וז %ןמ ח+ ר$ ה בא ך ומכ ימ'
:םית' מ* תויח+ ה$ ל& הת" א$ ןמ א# נ!ו&
:םית' מ"* ה$ הי"*ח$ מ& %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
:.)שה תרזחב השודק
הז! אר ק ו& %ך א! יב' נ& די$ לע$ בו"תכ" כ"$ %הש(" ד , ק& ך ל& םיש(' ל"& ש($ מ& ה$ %ש( ד! ק יפ* ר& ש דוס ח$ יש םע$ נכ"& ך& צ יר' ע+ נ$ו& ך& ש( יד"' ק& נ$
:רמ$ א ו& הז! לא!
- ח)וק :ודובכ"& 1ר! א ה לכ אלמ& %תואב צ& )ה ש( ודק %ש( ודק %ש( ודק
- %זח :םיר' מ& ואו& םיח' ב"& ש($ מ& םת מ" ע, ל&
- ח)וק :ומוקמ"& מ' )ה דובכ"& ך& ו"רב"
- %זח :רמאל* בו"תכ" ך ש(& ד& ק יר* ב& ד' ב& ו"
- ח)וק :ה" יו"לל& ה$ %רדו רדל& ןוי"צ' ך& י'ה$ לא# %םל ועל& )ה ך& למ& י'
ש( ודק ך מ& ש(' ו& ש( ודק הת" א$ :הת" א ש( ודק ו& לודג" ך& ל! מ! לא* יכ"' %הל ס"! ך ו"לל"& ה$ י& םוי לכ ב"& םיש(' ודק& ו"
לא* ה %)ה הת" א$ ך& ו"רב" ת)ישעב0 :ש( ודק" ה$ /ך& ל! מ"! ה$ .
תע$ ד"$ םד א ל& ןנ*וח הת" א$ :הניב"' ש( ונא# ל! דמ"* ל$ מ& ו" %
:תע$ ד ו הניב"' המ כ& ח ך ת"& א' מ* ו"ננ"*ח
:תע$ ד" ה$ ןנ*וח %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
%ך ת! ר ותל& ו"ניב' א ו"נב* יש(' ה+ :ך ינ!פ ל& המ ל* ש(& הב ו"ש( ת& ב"' ו"נר* יז'ח+ ה$ ו& %ך ת! ד ובע+ ל$ ו"נכ"* ל& מ$ ו"נב* ר& ק ו&
:הב ו"ש( ת& ב"' הצ! ורה %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
%ו"נאט ח יכ"' ו"ניב' א ו"נל חל$ ס& :הת" א חל" ס$ ו& בוט לא* יכ"' %ו"נע& ש( פ יכ"' ו"נכ"* ל& מ$ ו"נל לח$ מ&
:ח$ לס& ל' הב"! ר& מ"$ ה$ ןו"נ"ח$ %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
%ו"נב* יר' הב יר' ו& %ו"ני*נ&ע ב& אנ הא* ר& :הת" א קזח לא* וג" לא* יכ"' %ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& הר ה* מ& המ ל* ש(& הל" א, ג& ו"נל* א ג&ו"
:לא* ר שי' לא* וג" %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
וננע .)שה רמוא רוב תינעתב :
%ו"נ"מ"! מ' ך ינ!פ" רת"* ס& ת"$ לא$ ו& %ו"נע* ש(& ר' לא! ןפ! ת"* לא$ %ו"נח& נא+ הל ודג& הר צ ב& יכ"' ו"נת* ינ'ע+ ת"$ םוצ םויב"& ו"ננ*ע+ )ה ו"ננ*ע+
רב ד" כ"$ %ו"ננ*ע+ ך יל! א* אר ק& נ' םר! ט! %ו"נמ* ח+ נ$ל & ך ד"& ס& ח$ אנ יה' י& %ו"נת* ע ו&ש($ ל& בורק אנ הי*ה# %ו"נת* נ"ח' ת"& מ' םל"$ ע$ ת& ת"' לא$ ו&
%הר צ תע* ב"& הנ!ועה )ה הת" א$ יכ"' %עמ ש (& א! ינ'א+ ו$ םיר' ב"& ד$ מ& םה* דוע %הנ!ע# א! ינ'א+ ו$ ו"אר ק& י' םר! ט! היה ו& %רמ$ א# נ"!ש(!
:הק ו"צו& הר צ תע* לכ ב"& ליצ"' מ$ ו" הד! ופ"
:הר צ תע* ב"& לא* ר שי' ומ" ע$ ל& הנ!ועה %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
הע ש(* ו"נ'ו& ו"נע* יש(' וה %אפ* ר נ*ו& )ה ו"נא * פ ר& לכ ל& ו" ו"ניא* ו"לח+ ת"$ לכ ל& אפ"* ר& מ$ ו" הכ ו"רא+ 0 הל* ע+ ה$ ו& %הת" א ו"נת* ל" ה' ת& יכ"'
:הת" א ןמ ח+ ר$ ו& ןמ א# נ! אפ* ור ך& ל ! מ! לא* יכ"' %ו"נית* וכ" מ$ לכ ל& המ ל* ש(& הא ו"פר& /ו"נית* וכ" מ$ לכ ל& ו" ו"ניב* ואכ& מ$
לא* ר שי' ומ" ע$ יל* וח אפ* ור %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
:וז הנחת %אכ רמאי הלוחה דעב ללפתהל הורה
ש( פ! נ"!ה $ תא$ ו"פר& %םי'מ$ ש(" ה$ ןמ' המ ל* ש(& הא ו"פר& הר ה* מ& חל$ ש(& ת"' ש(! %ית$ ובא+ יה* לאו* יה$ לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
:לא* ר שי' יל* וח רא ש(& ך& ותב"& /פ"בפ0 הל! וחל& -ו"ג"ה$ תא$ ו"פר& ו"
:)וכו ךלמ לא יכ
תאז"ה$ הנש(" ה$ תא! ו"ניה* לא# )ה ו"ניל* ע ך & ר* ב" . -רוחב0 /הכ ר ב"& . 1יקב0 ןת* ו& %הב וטל& ה" ת א ו"בת& ינ*ימ' לכ" תא! ו&
בוט לא* יכ"' %הכ ר ב& ל' תובוט" ה$ םינ'ש(" כ"$ ו"נת* נש(& ך& ר* ב ו" %ה" ב ו"ט" מ' ו"נע* ב"& שו& המ ד א+ ה ינ*פ"& לע$ /הכ ר ב& ל' רט מ ו" לט$
:םינ'ש(" ה$ ך& ר* ב מ& ו" %הת" א ביט' מ* ו"
:םינ'ש(" ה$ ך& ר* ב מ& %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
%ו"נת* ו"רח* ל& לודג" רפ וש( ב"& עק$ ת"& :ו"נצ* ר& א$ ל& 1ר! א ה תופנ&כ"$ עב"$ ר& א$ מ* הר ה* מ& דח$ י$ ו"נצ* ב"& ק$ ו& %ו"נית* וי"ל, ג" 1ב"* ק$ ל& סנ* אשו&
:לא* ר שי' ומ" ע$ יח* ד& נ' 1ב"* ק$ מ& %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
%הל" ח' ת"& ב$ כ"& ו"ניצ* ע+ ויו& הנוש( אר' ב כ"& ו"ניט* פ& וש( הב יש(' ה )ה הת " א$ הר ה* מ& ו"ניל* ע ך& למ& ו" %הח נא+ ו$ ןוגי ו"נ"מ"! מ' רס* ה ו&
:טפ" ש(& מ' ב& ו" קד! צ! ב"& ו"נק* ד"& צ$ ו& %םימ' ח+ ר$ ב& ו" דס! ח! ב"& ך ד "& ב$ ל&
:טפ" ש(& מ' ו" הק ד צ& בה* וא ך& ל! מ! %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
ת)ישעב :טפ" ש(& מ' ה$ ך& ל! מ"! ה$ .
%הוק& ת' יה' ת"& לא$ םינ'יש(' ל& מ"$ ל$ ו& הר ה* מ & םיד' ז*ה$ ו& %ו"תר* כ" י' הר ה* מ& ך מ"& ע$ יב* י&וא לכ ו& %ו"דב* אי עג$ר! כ"& םינ'ימ"' ה$ לכ ו&
:ו"נימ* יב& הר ה* מ& ב"' םע* ינ'כ& ת$ ו& םל* יפ"' ש(& ת$ ו& םל"* כ$ ת& ו" רג"*מ$ ת& ו" רב"* ש($ ת& ו" רק "* ע$ ת&
:םיד' ז* ע$ ינ'כ& מ$ ו" םיב' י&וא רב* וש( %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
%םיד' יס' ח+ ה$ לע$ ו& םיק' יד"' צ"$ ה$ לע$ יר* ג"* לע$ ו& %םה! יר* פ& וס תיב"* תט$ יל* פ"& לע$ ו& %לא* ר שי' תיב"* ך מ"& ע$ תיר' א* ש(& ינ*ק& ז' לע$ ו&
ו"נק* ל& ח! םישו& %תמ! א# ב"! ך מ& ש(' ב"& םיח' ט& וב" ה$ לכ ל& בוט רכ ש ןת* ו& %ו"ניה* לא# )ה ך ימ! ח+ ר$ אנ ו"מה# י! %ו"ניל* ע ו& %קד! צ"! ה$
:ו"ננ&ע ש(& נ' םימ' ת ב& ו" תמ! א# ב"! לודג"ה$ ך ד"& ס& ח$ לע$ ו& %ו"נח& ט ב ך ב& יכ"' ש( ובנ* אל םל ועל& ו" %םה! מ" ע'
:םיק' יד"' צ"$ ל$ חט ב& מ' ו" ןע ש(& מ' %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
ה" כ ותב"& ןכ" ש(& ת' ו& %בו"ש( ת" םימ' ח+ ר$ ב"& ך ר& יע' םי'ל$ ש( ו"ריל' ו& %םל וע ןי$נ&ב"' ו"נימ* יב"& בורק ב"& ה" ת וא הנ*ב& ו" %ת" ר& ב"$ ד"' רש(! א+ כ"$
:ןיכ' ת" ה" כ ותל& הר ה* מ& ך ד"& ב& ע$ דו'ד אס"* כ' ו&
:םי'ל ש( ו"רי& הנ*וב" %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
%ח$ ימ' צ& ת$ הר ה* מ& ך ד"& ב& ע$ דו'ד" חמ$ צ! תא! םיפ"' צ$ מ& ו" םוי"ה$ לכ" ו"ניו"'ק' ך ת& ע ו"ש( יל' יכ"' %ך ת! ע ו"ש( יב"' םו"רת" ונר& ק$ ו&
:הע ו"ש( יל' /דימ' ת" 0
:הע ו"ש( י& ןר! ק! ח$ ימ' צ& מ$ %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
ו"ניל* ע םח* ר$ ו& סו"ח ו"ניה* לא# )ה %ו"נל* וק עמ$ ש(& ןמ ח+ ר$ ה בא ע$ מ* וש( לא* יכ"' %ו"נת* ל" פ' ת"& תא! ןוצר ב& ו" םימ' ח+ ר$ ב"& לב"* ק$ ו& %
:ו"נת* ל" פ' ת"& עמ$ ש(& ו" ו"ננ*ע+ ו$ ו"ננ"*ח %ו"נב* יש(' ת"& לא$ םק יר* %ו"נכ"* ל& מ$ ך ינ!פ ל"& מ' ו" %הת" א םינ'ו"נח+ ת$ ו& תול" פ' ת"&
:םימ' ח+ ר$ ב"& לא* ר שי' ך מ"& ע$ הפ"! לכ" תל"$ פ' ת"& ע$ מ* וש( הת" א$ יכ"'
:הליפת ע$ מ* וש( %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
:/ינולפ אטחב טרפבו0 הז"!ה$ םוי"ה$ דע$ המ ד א+ ה לע$ ית' ויה# םוי"מ' %ך ינ!פ ל& ית"' ע& ש($ פ ו" %ית' יו'ע %ית' אט ח )ה אנ"א
ית "' ע& ש($ פ" ש(! ו& %ית' יו'ע ש(! ו& %ית' אט ח ש(! %יע$ ש( פ& ו" ינ$וע+ ו$ יא$ ט ח+ לע$ יל' רפ"* כ$ ת& ו" %לודג"ה$ ך מ& ש(' ןע$ מ$ ל& השע+ %)ה אנ"א
:לודג"ה$ ך מ& ש(' ב"& ית"' מ& ג$פ" ש(! תומש("* ה$ לכ" אל"* מ$ ת& ו" %הז"!ה$ םוי"ה$ דע$ יר$ ו"ענ"&מ' %ך ינ!פ ל&
:עמוש התא יכ םדוק ונוזמ לע ללפתיש הליפת
אצ* מ& ה$ ו& %יק"' ח, םח! ל! ינ'פ* יר' ט& ה$ %םינ"'כ' יצ* יב"* דע$ םימ' א* ר& ינ*ר& ק$ מ' לכ"* ל& כ$ מ& ו" סנ*ר& פ$ מ& ו" ןז"ה$ %םיה' לא# ה )ה או"ה הת" א$
אלו& דובכ ב"& %רו"ס" א' ב& אלו& רת"* ה! ב"& %רע $ צ$ ב& אלו& תח$ נ$ב"& %םה! ל ך& ר* ט צ& א! ש(! םד! וק ית$ ונוזמ& ית' יב* ינ*ב"& לכ ל& ו" יל'
%ך נ!וצר& תושע+ ל$ לכ$ ו"אש(! יד* כ"& %הנויל& ע ! הכ ר* ב"& עפ$ ש("! מ' %הח ל צ& ה$ ו& הכ ר ב"& עפ$ ש("! מ' %םולש( ל& ו" םיי"'ח$ ל& %ןויז"ב' ב"&
ח$ ת * ופ" %בו"תכ" ש(! אר ק& מ' יב"' םי"$ק, יו' %םד ו רשב" תנ$ת"& מ$ יד* יל' ינ'כ* יר' צ& ת"$ לא$ ו& %ך ית! וצ& מ' םי"*ק$ ל& ו" %ך ת! ר ותב"& קוסע+ ל$ ו&
:ןוצר יח$ לכ ל& ע$ יב"' שמ$ ו" ך יד! י תא!
:הליפת עמושב םימש&ה תריעל הליפת
ןת"* הליפת ע$ מ* וש( ,ודובכ"& תר$ ד& ה$ ו& ולד& ג" ע$ יד' והל& לאר שי' ומ" ע$ ב"& רח* וב" ,םימ' ח+ ר$ ה תד"$ מ' ב"& םל וע אר* וב" ו"ננ*ע+ ו$
,ך ד! י תנ$ת"& מ$ רש(! ועמ* ו" ך ית! וכר& ב"' מ' ו"ניד* י אל "* מ$ ו" ,ך ב! ו"ט" מ' ול" כ", םל ועה תא! ע$ יב"' שת$ ו& ,המ ד א+ ה ינ*פ"& לע$ רט מ ו" לט$
תיר' ח+ א$ ו& הוק& ת"' ה" ל השע+ ו$ ,תוי"נ'ע ר& פ", ינ*ימ' לכ" מ' ו" ,תיח' ש(& מ$ ינ*ימ' לכ" מ' ו" ,ער רב ד" לכ" מ' ו"ז הנש( לצ* ה$ ו& רומש(&
,םולש( ו& עב$ ושו& םיי"'ח$ ל& הב ד" נ&ו" הכ ר ב& ימ* ש(& ג'ב"& ו"נכ* ר& ב ו" ,ו"נית* ורפ* ו" ו"נת* א ו"בת"& לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םח* ר$ ו& סו"ח ,םולש(
,םיש(' ק ו& םיע' ר םיי'ל ח2 ו ער ה רצ! י*ו& ,הזב' ו" יב' ש(& ו" הע ר הי"ח$ ו& ,בע ר ו& בר! ח! ו& רב! ד"! ו"נ"מ"! מ' רס* ה ו& ,תובוט" ה$ םינ'ש( כ"$
םע' גה* נ$ת& ת' ו& ,ך ית! וד" מ' לע$ ך ימ! ח+ ר$ ו"ל " גיו& ,ך ינ!פ ל"& מ' תובוט תורז*ג"& ו"ניל* ע רוזג&ו" ,תוש( ק ו& תוער תוער ואמ& ו"
:ו"נת* ל" פ' ת"& תא! ןוצר ב& ו" םימ' ח+ ר$ ב"& לב"* ק$ ו& ,םימ' ח+ ר$ ה תד"$ מ' ב"& ך ינ!ב"
:)וכו תלפת עמוש התא יכ
הע* ש(& םת ל" פ' ת& ל' ו& לא* ר שי' ך מ"& ע$ ב"& ו"ניה* לא# )ה הצ* ר& לא* ר שי' יש("* א' ו& %ך ת! יב"* ריב' ד& ל' הד ובע+ ה תא! בש(* ה ו& %
:ך מ"! ע$ לא* ר שי' תד $ ובע+ דימ' ת" ןוצר ל& יה' ת& ו" %ןוצר ב"& לב"* ק$ ת& הב ה+ א$ ב"& הר ה* מ& %םת ל" פ' ת& ו"
:הז םירמוא דעומה לוחבו שדוח שארב
.עַ י&ִּ יַוְ אוביָוְ הלֶ עֲ יַ .וּנית' ובאֲ יה' לאו' וּניה' לא$ ןורכ& ז'ו& ו"ננ *ודק"& פ' ו" ו"ננ*ורכ& ז' רכ* ז"י'ו& דק* פ" י'ו& %עמ$ ש(" י'ו& הצ! ר י*ו& הא! ר י*ו&
%ך ינ!פ ל& %לא* ר שי' תיב"* ך מ"& ע$ לכ" ןורכ& ז'ו& %ך ש(! ד& ק ריע' םי'ל$ ש( ו"רי& ןורכ& ז'ו& %ך ד"! ב& ע$ דו'ד" ןב"! ח$ יש(' מ ןורכ& ז'ו& %ו"נית* ובא+
:םויב"& םולש( ל& ו" םיב' וט םיי"'ח$ ל& %םימ' ח+ ר$ ל& ו" דס! ח! ל& ו" ןח* ל& %הב וטל& הט יל* פ& ל'
- שדח שארב :ש( ד! חה$ ש( אר
- פ)מהוחב :תוצ" מ"$ ה$ גח$
- ס)מהוחב :תוכ" ס", ה$ גח$
הע ו"ש( י& רב$ ד& ב' ו" %םיב' וט םיי"'ח$ ל& וב ו"נע* יש(' והו& %הכ ר ב& ל' וב ו"נד* ק& פ ו" %הב וטל& וב" ו"ניה* לא# )ה ו"נר* כ& ז %הז"!ה$
:הת" א םו"חר$ ו& ןו"נ"ח$ ך& ל! מ! לא* יכ"' %ו"נינ*יע* ך יל! א* יכ"' %ו"נע* יש(' והו& ו"ניל* ע םח* ר$ ו& ו"ננ"*ח ו& סו"ח םימ' ח+ ר$ ו&
:םימ' ח+ ר$ ב"& ןוי"צ' ל& ך ב& ו"ש( ב"& ו"נינ*יע* הניז!ח# ת! ו&
:ןוי"צ' ל& ותניכ' ש(& ריז'ח+ מ"$ ה$ %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
%ך& ל ו"נח& נ$א+ םיד' ומ הת " א$ ו"נע* ש(& י' ןג*מ %ו"ניי"*ח$ רו"צ ו"נר* ו"צ %דע! ו םל ועל& ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה או"ה הת" א$ ש(
לע$ ו& %ך& ל תודו"קפ"& ה$ ו"נית* ומש(& נ' לע$ ו& %ך ד! יב"& םיר' ו"סמ"& ה$ ו"ניי"*ח$ לע$ ך ת! ל" ה' ת"& רפ"* ס$ נ&ו" ך ל"& הד! ונ %רודו רודל& או"ה
ו"לכ אל יכ"' בוט" ה$ %םי'ר ה2 צ ו& רק! בו בר! ע! %תע* לכ ב"& ש(! ך ית! ובוטו& ך ית! ואל& פ& נ' לע$ ו& %ו"נמ" ע' םוי לכ ב"& ש(! ך יס"! נ'
:ך& ל ו"ניו"'ק' םל ועמ* יכ"' %ך יד! ס ח+ ו"מ" ת$ אל יכ"' םח* ר$ מ& ה$ ו& %ך ימ! ח+ ר$
:%נברד םידומ
תוכר ב"& %תיש(' אר* ב"& רצ* וי ו"נר* צ& וי %רשב" לכ יה* לא# %ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה או"ה הת" א$ ש( %ך& ל ו"נח& נ$א+ םיד ' ומ
תורצ& ח$ ל& ו"נית* וי"ל, ג" -וסא# ת! ו& %ו"נמ* י"&ק$ ת& ו" ו"ני" *ח$ ת"& ןכ"* %ו"נת" מ& י"$ק' ו& ו"נת יי'ח# ה! ש(! לע$ %ש( ודק" ה$ ו& לודג"ה$ ך מ& ש(' ל& תואד והו&
לא* ך& ו"רב" %ך& ל םיד' ומ ו"נח& נ$א+ ש(! לע$ %םל* ש( בב ל* ב"& ך ד"& ב& ע ל& ו" %ך נ!וצר& תושע+ ל$ ו& %ך יק"! ח, רומש(& ל' %ך ש(! ד& ק
:תואד והה$
:םיסנה לעו %אכ םירמוא םירופו הכונחב
תומח ל& מ"' ה$ לע$ ו& תומח נ"!ה$ לע$ ו& תואל פ& נ'ה$ לע$ ו& תועו"ש( ת"& ה$ לע$ ו& תורו"בג"&ה$ לע$ ו& ןק ר& פ", ה$ לע$ ו& םיס"' נ"'ה$ לע$ ו&
:הז"!ה$ ןמ$ ז"&ב"' םה* ה םימ' י"ב"$ ו"נית* ובא+ ל$ ת ישע ש(!
:הכונחל
לא* ר שי' ך מ"& ע$ לע$ הע ש( ר& ה ןוי תו"כל& מ$ הד מ& ע ש(! כ"& %וינב ו" יא' נומש(& ח$ לודג" ןה* כ" ןנח וי ןב"! ו"הית& ת"' מ$ ימ* יב"'
:ך נ!וצר& יק"* ח, מ* םר יב' ע+ ה$ ל& ו" ך ת! ר ות" םח יכ"' ש(& ה$ ל&
%םת מ ק& נ ' תא! ת" מ& ק$ נ %םניד"' תא! ת" נ&ד$ %םב יר' תא! ת" ב& ר$ %םת ר צ תע* ב"& םה! ל ת" ד& מ$ ע םיב"' ר$ ה ך ימ! ח+ ר$ ב"& הת" א$ ו&
די$ב"& םיד' ז*ו& %םיק' יד"' צ$ די$ב"& םיע' ש( ר& ו" %םיר' והט& די$ב"& םיא' מ* ט& ו" %םיט"' ע$ מ& די$ב"& םיב"' ר$ ו& %םיש(' ל" ח$ די$ב"& םיר' וב" ג' ת" ר& ס$ מ
םוי"ה$ כ"& ןק ר& פ, ו" הל ודג& הע ו"ש( ת"& ת ישע לא* ר שי' ך מ"& ע$ ל& ו" %ך מ! ל ועב"& ש( ודק ו& לודג" םש(* ת ישע ך ל& ו" %ך ת! ר ות יק* ס& וע
:הז"!ה$
%ך ש(! ד& ק תורצ& ח$ ב"& תורנ* ו"קיל' ד& ה' ו& %ך ש(! ד" ק& מ' תא! ו"רה+ ט' ו& %ך ל! כ יה* תא! ו"נ"פ' ו" %ך ת! יב"* ריב' ד& ל' ך ינ!ב ו"אב" ך& כ"$ רח$ א$ ו&
הכ" נ,ח+ ימ* י& /:הל ס! לודג"ה$ ך מ& ש(' ל& הד! ונו& אל ! פ! ו סנ* םה! מ" ע' ת ישע ו& הא ד והב& ו" לל"* ה$ ב"& ו"לא* םימ' י0 תנ$ומש(& ו"עב & ק ו&
:לודג"ה$ ך מ& ש(' ל& לל"* ה$ ל& ו" תודוהל& %ו"ל" א*
:םירופל
לכ" תא! דב "* א$ ל& ו" גורה+ ל$ דימ' ש(& ה$ ל& ש( ק"* ב"' %עש( ר ה ןמ ה םה! יל* ע+ דמ$ ע ש(! כ"& %הר יב"' ה$ ןש($ ו"ש( ב"& רת"* ס& א! ו& יכ$ ד"& ר& מ ימ* יב"'
%רד א+ ש( ד! ח או"ה %רשע םינ*ש(& ש( ד! חל& רשע הש( לש(& ב"' %דח א! םויב"& םיש(' נו& -ט$ ןק* ז דע$ ו& רע$ נ"$מ' םיד' ו"הי"&ה$
:זובל םל ל ש(& ו"
ו"לת ו& %וש( ארב& ולו"מג"& ול" ת ובש(* ה+ ו$ %ות " ב& ש($ ח+ מ$ תא! ת" ל& ק$ ל& ק' ו& %ותצ ע+ תא! ת" ר& פ$ ה* %םיב"' ר$ ה ך ימ! ח+ ר$ ב"& הת" א$ ו&
:הל ס! לודג"ה$ ך מ& ש(' ל& הד! ונו& אל! פ! ו סנ* םה! מ" ע' ת ישע ו&0 %1ע* ה לע$ וינב" תא! ו& ותוא
:דע! ו םל ועל& דימ' ת" ו"נכ"* ל& מ$ ך מ& ש(' אש" נ$ת& י'ו& םמ* ורת& י'ו& ך& ר* ב" ת& י' םל" כ", לע$ ו&
ת)ישעב :ך ת! יר' ב& ינ*ב"& לכ" םיב' וט םיי"'ח$ ל& בתכ& ו"
ו"נת* ר ז&ע! ו& ו"נת* ע ו"ש( י& לא* ה %בוט יכ"' םל ועל& תמ! א# ב"! לודג"ה$ ך מ& ש(' תא! ו"כר& ב יו' ו"לל& ה$ יו' %הל ס"! ך ו"דוי םיי"'ח$ ה$ לכו&
:בוט" ה$ לא* ה %הל ס!
:תודוהל& הא! נ ך ל& ו" ך מ& ש(' בוט" ה$ %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
:,וכו א)וא %אכ .)שה רמאי הליפתה תרזחב
יפ"' מ' הר ו"מא+ ה %ך ד"! ב& ע$ הש(! מ יד* י& לע$ הב ו"תכ"& ה$ הר ות" ב"$ תש(! ל"! ש(, מ& ה$ הכ ר ב"& ב"$ ו"נכ* ר& ב" %ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא#
:רו"מא כ" %ך ש(! ודק& םע$ םינ'ה+ כ" וינב ו" ןרה+ א$
:ך ר! מ& ש(& י'ו& )ה ך כ& ר! ב י&
:ך" נ"!ח, יו' ך יל! א* וינפ" )ה רא* י
:םולש( ך ל& םשיו& ך יל! א* וינפ" )ה אש" י'
- להקה ך מ"& ע$ לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םישת" ש(! ןוצר יה' י& %םולש( ך מ& ש(' ו& םולש( הת" א$ הר ו"בג&ב"' ןכ* וש( םורמ" ב"$ ריד"' א$
:םולש( תר! מ! ש(& מ' ל& הכ ר ב& ו" םיי"'ח$ %לא* ר שי' תיב"*
%הכ ר ב& ו" הב וט םולש( םיש דח א! כ"& ו"נל" כ", ו"ניב' א ו"נכ* ר& ב" %ך מ"! ע$ לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םימ' ח+ ר$ ו& דס! ח! ו ןח* םיי"'ח$
םימ' ח+ ר$ ו& הכ ר ב& ו" הק ד צ& ו" %דס! ח! תב$ ה+ א$ ו& םיי"'ח$ תר$ ות" ו"ניה* לא# )ה ו"נל" ת" ת$ נ ך ינ!פ" רואב& יכ"' %ך ינ!פ" רואב"& /דח$ י$0
%ך מ! ולש(& ב"' הע ש( לכ ב& ו" תע* לכ ב"& לא* ר שי' ך מ"& ע$ לכ" תא! ך& ר* ב ל& ו" ו"נכ* ר& ב ל& ך ינ!יע* ב"& הי!ה& י' בוטו& %םולש( ו& םיי"'ח$ ו&
:םולש( ו& זע ברב"&
ת)ישעב בת* כ" נ 'ו& רכ* ז"נ' %תומח נ!ו& תועו"ש( י& %תובוט תורז*ג&ו" %הב וט הס נר& פ$ ו" %םולש( ו& הכ ר ב"& %םיי"'ח$ רפ! ס* ב"&
:םולש( ל& ו" םיב' וט םיי"'ח$ ל& %לא* ר שי' תיב"* ך מ"& ע$ לכ ו& ו"נח& נ$א+ %ך ינ!פ ל&
:םולש(" ב"$ לא* ר שי' ומ" ע$ תא! ך& ר* ב מ& ה$ %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
:יל' א+ וגו& יר' ו"צ )ה %ך ינ!פ ל& יב"' ל' ןויג&ה! ו& יפ' יר* מ& א' ןוצר ל& ו"יה& י'
יב"' ל' חת$ פ"& %הי!ה& ת"' לכ" ל$ רפ ע כ"! יש(' פ& נ$ו& %םד" ת' יש(' פ& נ$ יל$ ל& ק$ מ& ל' ו& %המ ר& מ' רב"* ד"$ מ' ית$ פ שו" ער מ* ינ'וש( ל& רצנ& %יה$ לא#
לק* ל& ק$ ו& םת צ ע+ רפ* ה הר ה* מ& %הע ר ל& יל$ ע םיב' ש(& וחה$ ו& םימ' ק" ה$ לכ ו& %יש(' פ& נ$ -ד" ר& ת"' ך ית! וצ& מ' יר* ח+ א$ ו& %ך ת! ר ותב"&
:םת" ב& ש($ ח+ מ$
אל" ש(! ו& %םיר' ח* א+ לע$ ית' א נ&ק' אלו& יל$ ע םד א תא$ נ&ק' הל! ע+ ת$ אל" ש(! %ית$ ובא+ יה* לאו* יה$ לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
לכ" ה "$ לא# ו"ניה* לאו* ו"נכ"* ל& מ$ %הונע+ ו$ הע נכ& ה$ יב"' ל' ב"& ןת* ו& %ער ה רצ! י"*מ' ינ'ל* יצ"' ת$ ו& %ך ס! יע' כ& א$ אל" ש(! ו& םוי"ה$ סועכ& א!
חמ"$ שו& ך נ!אצ הד* פ& ו" תוי"ל, ג" 1ו"ב" ק' 1ב"* ק$ ו& %ך ל! כ יה* לל* כ& ש($ ו& ך ת! יב"* דס"* י$ ך ר! יע' הנ*ב"& ך מ! ל ועב"& ך מ& ש(' דח* י$ %רשב"
:ך ת ! ד ע+
ך יד! יד' י& ןו"צל& ח י* ןע$ מ$ ל& %ך ת! ש(" ד, ק& ןע$ מ$ ל& השע+ %ך ת! ר ות" ןע$ מ$ ל& השע+ %ך נ!ימ' י& ןע$ מ$ ל& השע+ %ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& השע+
:ינ'נ*ע+ ו$ ך נ&ימ' י& הע יש(' וה
:יל' א+ וגו& יר' ו"צ )ה %ך ינ!פ ל& יב"' ל' ןויג&ה! ו& יפ' יר* מ& א' ןוצר ל& ו"יה& י'
0 םולש( השע ת)ישעב :ןמ* א ו"רמ& א' ו& %לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םולש( השע+ י$ או"ה %וימ ורמ& ב"' /םולש(" ה$
:ך ת ! ר ותב "& ו"נק* ל& ח! ןת* ו& %ו"נימ* יב& הר ה* מ& ב"' ש( ד" ק& מ"' ה$ תיב"* הנ!ב" י"'ש(! %ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
:תוינ'ומד& ק$ םינ'ש( כ& ו" םל וע ימ* יכ"' הא ר& י'ב"& ך ד& ב ע+ נ$ םש( ו&
:תוינ'ומד& ק$ םינ'ש( כ& ו" םל וע ימ* יכ"' %םי'ל ש( ו"ריו' הד ו"הי& תח$ נ&מ' )הל הב ר & ע ו&
ללה ןאכ םירמוא שדוח שארב
קדנס וא תירב לעבש וא קוניתה וב ןילמש תסנכה תיבב וא לבאה תיבב םהינפ לע ןילפונ ןיא
,ח"ר ,טבשב ו"טבו ,באב ו"טב אלו ,התשמה ימי )ז לכ ןתח םש שישכ אלו ,םש ןיללפתמ להומהו
ןסינ שדוח לכב אלו ,הנשה שאר ברעו כ"ויעו ,רמועב ג"לו ,םימי )ב לודג םירופו ,ןטק םירופ ,הכונח
,ןויס ג"י דע ןויס ח"ר תלחתמו ,ןושח שדוח שאר רחא דע םירופיכה םוי ברעמו ,באב העשתב אלו
%םהינפלש החנמב םירמואש ה"רעו כ"ויע תלוז םהינפלש החנמב םירמוא ןיא םימיה ולא לכו
:/ח"הדמ0
-ר! ע יש (* ק& ו" םינ'פ יז"*ע$ ו"נא ןיא* ש(! %ו"נת* נ"ח' ת"& מ' םל"$ ע$ ת& ת"' לא$ ו& ו"נת* ל" פ' ת"& ך ינ!פ ל& אובת" %ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא#
:ו"נאט ח ו"נית* ובא+ ו$ ו"נח& נ$א+ לב א+ %ו"נאט ח אלו& ו"נח& נ$א+ םיק' יד"' צ$ ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל& רמ$ ול
%ו"נצ& ל$ %ו"נב & ז"$כ"' %ער ו"נצ& ע$ י %רק! ש(! ו"נל& פ$ ט %ו"נס & מ$ ח %ו"נד& ז$ %ו"נע& ש($ ר& ה' ו& %ו"ניו'ע# ה! %יפ' ד ו"נר& ב"$ ד"' %ו"נל& ז$ג" %ו"נד& ג$ב" %ו"נמ& ש($ א
:ו"נע& ת " ע& ת"' %ו"ניע' ת" %ו"נב& ע$ ת"' %ו"נת& ח$ ש(' %ו"נע& ש($ ר %-ר! ע ו"ניש("' ק' %ו"נר& ר$ צ %ו"נע& ש($ פ" %ו"ניו'ע %ו"נר& ר$ ס %ו"נצ& א$ נ' %ו"נד& ר$ מ
%ת ישע תמ! א# יכ"' %ו"ניל* ע אב" ה$ לכ" לע $ קיד"' צ$ הת" א$ ו& %ו"נל הוש( אלו& םיב' וט" ה$ ך יט! פ" ש(& מ"' מ' ו" ך ית! וצ& מ"' מ' ו"נר& ס$
:ו"נע& ש( ר& ה' ו"נח& נ$א+ ו$
םוי"ה$ רוכ" ז&ת"' ך יד! ס ח+ ו$ ך ימ! ח+ ר$ תל"$ ד, ג"& %ת יר* וה הב ו"ש( ת"& ך& ר! ד! ו& %ת אר* ק& נ' םימ' ח+ ר$ ה לע$ ב$ ו" הת" א$ םי'פ"$ א$ ך& ר! א! לא*
ך ינ !פ" הליפתב' ו" ןו"נח+ ת$ ב"& %םימ' ח+ ר$ ה לע$ ב"$ או"ה הת" א$ יכ"' %םימ' ח+ ר$ ב"& ו"ניל* א* ןפ! ת"* %ך יד! יד' י& ער$ ז!ל& םוי לכ ב& ו"
םויכ"& %ןנ ולת& נ'ו& הס! ח& נ! ך יפ! נכ"& לצ* ב& ו" %בו"תכ" ך ת& ר ותב"& ומכ"& %בו"ש( ך פ"& א$ ןורח+ מ* %םד! ק"! מ' ונע ל! ת" ע& ד$ והכ"& %םד "* ק$ נ&
ו"נת* ע ו&ש($ ןיז'א+ ת"$ %םש ( ומ" ע' בצ"* י$ת& י"'ו$ םויכ"& %םש( א הח! מ& ת' ו& עש($ פ"! לע$ רבע+ ת"$ %ןנע ב"! )ה דר! י"*ו$
:רמ$ א# נ! םש( ו& )ה םש(* ב& אר ק& י"'ו$ םויכ"& %רמ$ א+ מ$ ו"נ"מ! ביש(' ק & ת$ ו&
:תודמ &)יה אלו הז רמוא וניא דיחי
:אר ק& י"'ו$ וינפ" לע$ )ה רבע+ י"$ו$
:תמ! א# ו! דס! ח! בר$ ו& םי'פ"$ א$ ך& ר! א! %ןו"נ"ח$ ו& םו"חר$ לא* %)ה %)ה
:הק"* נ$ו& %הא ט" ח$ ו& עש($ פ! ו ןוע אשנ %םיפ' ל א+ ל דס! ח! רצ* נ
:ו"נת" ל& ח$ נ&ו" ו"נת* אט" ח$ ל& ו" ו"ננ*וע+ ל$ ת" ח& ל$ ס ו&
:ך יא! ר& ק לכ ל& דס! ח! בר$ ו& חל" ס$ ו& בוט ינדא+ הת" א$ יכ"' %ו"נע& ש( פ יכ"' ו"נכ"* ל& מ$ ו"נל לח$ מ& %ו"נאט ח יכ"' ו"ניב' א ו"נל חל$ ס&
:הל פ" א! לא$ םד א די$ב& ו" ,וימ ח+ ר$ םיב"' ר$ יכ"' ,)ה די$ב& אנ" הל פ"& נ' ,דאמ& יל' רצ$ ,דג" לא! דו'ד" רמ! אי"ו$
:ינו"נח+ ת"$ לב"* ק$ ו& יל$ ע םח* ר$ %םימ' ח+ ר$ אל* מ )ה %ך ינ!פ ל& ית' אט ח ןו"נ"ח$ ו& םו"חר$
:ינ'ר* ס"& י$ת& ך ת& מ ח+ ב"$ לא$ ו& %ינ'ח* יכ' ות ך פ"& א$ ב"& לא $ )ה
:ימ צ ע+ ו"לה+ ב& נ' יכ"' %)ה ינ'א* פ ר& %ינ'א לל$ מ& א, יכ"' %)ה ינ'נ"*ח
:ית מ דע$ )ה הת" א$ ו& %דאמ& הל ה+ ב& נ' יש(' פ& נ$ו&
:ך ד"! ס& ח$ ןע$ מ$ ל& ינ'ע* יש(' וה %יש(' פ& נ$ הצ ל"& ח$ %)ה הב ו"ש(
:ך& ל" הד! וי ימ' לואש(& ב"' %ך ר! כ& ז' תו!מ" ב"$ ןיא * יכ"'
:הס! מ& א$ ישר& ע$ ית' ע מ& ד' ב"& %ית' ט" מ' הל י&ל$ לכ ב& הח! שא$ %ית' ח נ&א$ ב& ית "' ע& ג$י
:יר ר& וצ לכ ב"& הק ת& ע %ינ'יע* סע$ כ"$ מ' הש( ש(& ע
:יי'כ& ב"' לוק )ה עמ$ ש( יכ"' %ןו!א יל* ע+ פ" לכ" ינ"'מ"! מ' ו"רו"ס
:חק" י' ית' ל" פ' ת"& )ה %ית' נ"ח' ת"& )ה עמ$ ש(
:עג$ר ו"ש( בי* ו"בש(, י %יב י&א לכ" דאמ& ו"לה+ ב" י'ו& ו"ש( בי*
:ןלהל אצמת )וכו "לארשי רמוש" םירמוא ךכ רחאו
ונכלמ וניבא
הבושת ימי תרשעלו רוב תינעתל :
:ך ינ!פ ל& ו"נאט ח %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:הת" א אל" א! ך& ל! מ! ו"נל ןיא* %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& ו"נמ" ע' השע+ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:הב וט הנש( ו"ניל* ע /ש( ד"* ח$ . ת"ישעב0 ך& ר* ב" %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:תוש( ק תורז*ג& לכ" ו"ניל* ע מ* לט"* ב"$ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"ניא* נ&וש תובש(& ח& מ$ לט"* ב"$ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"ניב* י&וא תצ$ ע+ רפ* ה %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"ניל* ע מ* ןיט' שמ$ ו" רצ$ לכ" הל"* כ"$ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נג*יר' ט& ק$ מ& ו" ו"נינ*יט' שמ$ תוי"פ"' םתס& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ת! יר' ב& ינ*ב"& מ' דמ$ ש(& ו" ןוע ו& תיח' ש(& מ$ ו" יב' ש(& ו" בע ר ו& בר! ח! ו& רב! ד! הל"* כ"$ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ת! ל ח+ נ"$מ' הפ ג"*מ$ ענ$מ& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נית* ונוע+ לכ ל& לח$ מ& ו" חל$ ס& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ינ!יע* דג!נ"!מ' ו"נית* אט" ח$ ו& ו"ניע* ש( פ"& רב* ע+ ה$ ו& הח* מ& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נית* ובוח יר* ט& ש(' לכ" םיב"' ר$ ה ך ימ! ח+ ר$ ב"& קחמ& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ינ!פ ל& המ ל* ש(& הב ו"ש( ת& ב"' ו"נר* יז'ח+ ה$ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך מ"! ע$ יל* וחל& המ ל* ש(& הא ו"פר& חל$ ש(& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"ננ*יד"' רז$ג"& ע$ ור %ער$ ק& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ינ!פ ל& בוט ןורכ" ז'ב"& ו"נר* כ& ז %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:רוב תינעתל
:םיב' וט םיי"'ח$ ל& ו"נר* כ& ז %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:הע ו"ש( יו' הל" א, ג&ל' ו"נר* כ& ז %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:הל כ" ל& כ$ ו& הס נר& פ$ ל& ו"נר* כ& ז %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:תוי"כ, ז&ל' ו"נר* כ& ז %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:הל יח' מ& ו" הח יל' ס& ל' ו"נר* כ& ז %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:הבושת ימי תרשעל
:םיב' וט םיי"'ח$ רפ! ס* ב"& ו"נב* ת& כ" %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:הע ו"ש( יו' הל" ו"אג"& רפ! ס* ב"& ו"נב* ת& כ" %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:הל כ" ל& כ$ ו& הס נר& פ"$ רפ! ס* ב"& ו"נב* ת& כ" %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:תוי"כ, ז& רפ! ס* ב"& ו"נב* ת& כ" %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:הל יח' מ& ו" הח יל' ס& רפ! ס* ב"& ו"נב* ת& כ" %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:בורק ב"& הע ו"ש( י& ו"נל חמ$ צ& ה$ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך מ"! ע$ לא* ר שי' ןר! ק! םר* ה %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ח! יש(' מ& ןר! ק! םר* ה %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ית! וכר& ב"' מ' ו"ניד* י אל"* מ$ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:עב ש ו"נימ* ס א+ אל"* מ$ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"ניל* ע םח* ר$ ו& סו"ח ו"נל* וק עמ$ ש(& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נת* ל" פ' ת"& תא! ןוצר ב& ו" םימ' ח+ ר$ ב"& לב"* ק$ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נת* ל" פ' ת& ל' םי'מ$ ש( יר* ע+ ש($ חת$ פ"& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נח& נא+ רפ ע יכ"' רוכז %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ינ!פ ל"& מ' םק יר* ו"נב* יש(' ת"& לא$ אנ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר תע* ו& םימ' ח+ ר$ תע$ ש(& תאז"ה$ הע ש(" ה$ אה* ת"& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נפ"* ט$ ו& ו"ניל* ל וע לע$ ו& ו"ניל* ע לומח+ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ש(! ד& ק םש(* לע$ םיג'ו"רה+ ןע$ מ$ ל& השע+ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך ד! ו"חי' לע$ םיח' ו"בט& ןע$ מ$ ל& השע+ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך מ! ש(& ש( ו"ד" ק' לע$ םי'מ"$ ב$ ו" ש( א* ב יא* ב" ןע$ מ$ ל& השע+ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ך& ו"פש(" ה$ ך יד! ב ע+ םד"$ תמ$ ק& נ' םוקנ& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"ננ*ע+ מ$ ל& אל םא' ך נ&ע$ מ$ ל& השע+ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נע* יש(' והו& ך נ&ע$ מ$ ל& השע+ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:םיב"' ר$ ה ך ימ! ח+ ר$ ןע$ מ$ ל& השע+ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"ניל* ע אר ק& נ"'ש(! אר ונ"ה$ ו& רוב" ג"'ה$ לודג"ה$ ך מ& ש(' ןע$ מ$ ל& השע+ %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נע* יש(' והו& דס! ח! ו הק ד צ& ו"נמ" ע' השע+ םישע+ מ$ ו"נב" ןיא* יכ"' ו"ננ*ע+ ו$ ו"ננ"*ח %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
לכ ב& ו" םוי"ה $ ינ'ח ל& ו"ש( לע$ םיכ' ו"מס"& ה$ לכ ל& ו" ית' יב* ינ*ב& ל' ו& יל' ןת"* ת"' ש(! ,ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
לע$ הנ!ו"ממ& ה$ /אס ו"נר& ק$ יד* הז דוקינ א"ס0 /אס ו"נר& ק$ יד' 0 לודג"ה$ ך מ& ש(' תו"כז&ב"' דובכ ב"& ית$ ונוזמ& םויו םוי
:הס נר & פ"$ ה$
:ישימחו ינשל
%ונחת םירמוא %יאש םויבו דמועמ םוחר אוהו םירמואו ישימחבו ינשב םינונחתב תוברהל %י&הונ
:ותוא םירמוא %יא
:ותמ ח+ לכ" ריע' י אלו& ופ" א$ ביש(' ה ל& הב" ר& ה' ו& %תיח' ש(& י$ אלו& ןוע רפ"* כ$ י& םו"חר$ או"הו&
:ו"נו"רצ"& י' דימ' ת" ך ת"& מ' א+ ו$ ך ד"& ס& ח$ %ו"נ"מ"! מ' ך ימ! ח+ ר$ אל כ& ת' אל %)ה הת" א$
:ך ת! ל" ה' ת& ב"' ח$ ב"* ת"$ ש(& ה' ל& %ך ש(! ד& ק םש(* ל& תודוהל& %םי'וג"ה$ ןמ' ו"נצ* ב"& ק$ ו& ו"ניה* לא# )ה ו"נע* יש(' וה
:דמע+ י$ ימ' ינדא+ %ה" י רמ ש(& ת"' תונוע+ םא'
:אר* ו"ת"' ןע$ מ$ ל& הח יל' ס"& ה$ ך מ"& ע' יכ"'
:ו"ניל* ע למג&ת"' ו"נית* ונוע+ כ$ אלו& ו"נל השע+ ת"$ ו"ניא* ט ח+ כ$ אל
:ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& השע+ %)ה %ו"נב ו"נע ו"נינ*וע+ םא'
:המ" ה* םל ועמ* יכ"' %ך יד! ס ח+ ו$ )ה ך ימ! ח+ ר$ רכז&
:בקע+ י$ יה* לא# םש(* ו"נב* ג"&שי& %הר צ םויב"& )ה ו"ננ*ע+ י$
:ו"נא* ר& ק םויב& ו"ננ*ע+ י$ ך& ל! מ"! ה$ %הע יש(' וה )ה
.וּננ'עֲ וַ וּננּ'חָ וּנכּ' לְ מַ וּניבִ אָ :ך מ! ש (& ןע$ מ$ ל& ו"נע* יש(' והו& ך ימ! ח+ ר$ בורכ"& הק ד צ& ו"נמ" ע' השע+ %םישע+ מ$ ו"נב" ןיא* יכ"'
:ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& ו"נע* יש(' והו& ו"נית* ובא+ תיר' ב"& תא! ו"נל רכ ז&ו" %ו"נינ*ו"נח+ ת"$ לוק עמ$ ש(& %ו"ניה* לא# ו"נינ*ודא+
ו"נאט ח %הז"!ה$ םוי"כ"$ םש(* ך ל& שע$ ת"$ ו$ הק זח+ דיב"& םי'ר$ צ& מ' 1ר! א! מ* ך מ"& ע$ תא! ת אצ* וה רש(! א+ %ו"ניה* לא# ינדא+ הת " ע$ ו&
:ו"נע& ש( ר
%ו"נית* בא+ תונוע+ ב$ ו" ו"ניא* ט ח+ ב$ יכ"' %ך ש(! ד& ק רה$ םי'ל$ ש( ו"רי& ך ר& יע' מ* ך ת& מ ח+ ו$ ך פ"& א$ אנ בש( י ך ית! וקד& צ' לכ כ"& %ינדא+
:ו"נית* ביב' ס& לכ ל& הפ" ר& ח! ל& ך מ"& ע$ ו& םי'ל$ ש( ו"רי&
:ינ דא+ ןע$ מ$ ל& %םמ* ש(" ה$ ך ש(& ד" ק& מ' לע$ ך ינ!פ" רא* ה ו& %וינו"נח+ ת"$ לא! ו& ך ד"& ב& ע$ תל"$ פ' ת"& לא! ו"ניה* לא# עמ$ ש(& הת " ע$ ו&
לע$ אל יכ"' %ה יל! ע ך מ& ש(' אר ק& נ' רש (! א+ ריע' ה ו& ו"נית* וממ& וש( הא* ר& ו" ך ינ!יע* חק$ פ"& %עמ ש(& ו" ך נ&ז&א יה$ לא# הט"* ה$
:םיב"' ר$ ה ך ימ! ח+ ר$ לע$ יכ"' %ך ינ!פ ל& ו"נינ*ו"נח+ ת"$ םיל' יפ"' מ$ ו"נח& נ$א+ ו"נית* וקד& צ'
.החָ לָ סְ ינָדאֲ .העָ מָ ש#ְ ינ ָדאֲ ך ר& יע' לע$ אר ק& נ' ך מ& ש(' יכ"' %יה$ לא# ך נ&ע$ מ$ ל & %רח$ א$ ת"& לא$ השע+ ו$ %הב יש(' ק& ה$ ינדא+
:ך מ"! ע$ לע$ ו&
יכ"' %םי'וג"ה$ לכ" ו"עד& י*ו& ו"ריכ"' י$ %1ר! א ה תופנ&כ"$ עב"$ ר& א$ מ* ו"נית* וצו"פנ& 1ב"* ק$ ו& הב וטל& תוא ו"נא* ר& ה$ %ןמ ח+ ר$ ה בא ו"ניב' א
:ו"ניה* לא# )ה הת" א$
:ו"נל " כ", ך ד& י השע+ מ$ ו" ו"נר* צ& י הת" א$ ו& רמ! חה$ ו"נח& נ$א+ %הת" א ו"ניב' א )ה הת" ע$ ו&
:ו"נל* א+ וגו& ו"נר* ו"צ ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א %ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& ו"נע* יש(' וה
:םה! יה* לא# הי"*א$ םימ"' ע$ ב ו"רמ& אי המ" ל %םי'וג" םב" לש( מ& ל' הפ" ר& ח! ל& ך ת& ל ח+ נ$ ןת"* ת"' לא$ ו& ך מ"! ע$ לע$ )ה הס ו"ח
ו"נב" ןיא* יכ"' ו"נע& ד$ י %הר צ תע* ב"& ו"נל דמ ע+ י$ לודג"ה$ ך מ& ש(' אל" א! %ו"נד* ע+ ב"$ דמע+ י$ ימ' ןיא* ו& ו"נאט ח יכ"' )ה ו"נע& ד$ י
:ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& ו"נמ" ע' השע+ הק ד צ& %םישע+ מ$
םינִבָּ לעַ באָ םח' רַ כְּ :ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& ו"נע* יש(' והו& %ו"ניל* ע )ה םח* ר$ ת"& ןכ"*
השע %הק ד צ"& ה$ )ה ך ל& יכ"' %ו"ננ*ע+ ו$ ו"נכ"* ל& מ$ ו"ננ"*ח %ך ימ! ח+ ר$ בורכ"& אנ" הס ו"ח %ך ת! ל ח+ נ$ לע$ םח* ר$ %ך מ"! ע$ לע$ לומח+
:תע* לכ ב"& תואל פ& נ'
ו"נת"* ל& ח$ ות ך ב"& %הע ו"ש( י&ה$ )ה ך ל& יכ"' %-צ! ק! ו"נב" לש( מ& י' לא$ ו& %ך ת! יע' ר& מ$ ןאצ אנ" הע יש(' והו& אנ םח! ר$ אנ טב"! ה$
:הת" א חל" ס$ ו& בוט לא* יכ"' %אנ חל$ ס& אנ"א %תוחיל' ס& ה"$ ולא#
.%וּנּחַ וְ םוּחרַ ךְ לֶ מֶ אנָּאָ לא* ר שי' ןע$ מ$ ל& ו" %דיח' י תד$ ק* ע+ ך ינ!פ ל& הא! ר ת* ו& םיר' ת ב"& ה$ ןיב"* תיר' ב& ל' טב"* ה$ ו& רכז&
יכ"' %ו"נית * ו"לגב"& הל כ" ו"נמ" ע' שע$ ת"$ לא$ ו& %ו"נר * צ& וי ו"נח* כ" ש(& ת"' לא$ ו& %ו"נכ"* ל& מ$ ו"נש(* ט"& ת"' לא$ ו& %ו"ניב' א ו"נב* ז&ע$ ת"$ לא$ %ו"ניב' א
:הת" א םו"חר$ ו& ןו"נ"ח$ ך& ל! מ! לא*
ך ימ! ח+ ר$ ב "& ו"נמ* ח+ ר$ ו& ו"נע* יש(' וה %תמ! א# ו! דס! ח! בר$ ו& םי'פ"$ א$ ך& ר! א! לא* ך ומכ" ןיא* %ו"ניה* לא# )ה םו"חר$ ו& ןו"נ"ח$ ך ומכ" ןיא*
:ו"נל* יצ"' ה$ זג!רמ* ו" ש( ע$ ר$ מ* %םיב "' ר$ ה
.בקעֲ יַלְ וּ קחָ ְ יִלְ םהָ רָ בְ אַ לְ ךָ ידֶ בָ עֲ לַ רוכזְ בו"ש( ותאט" ח$ לא! ו& ועש(& ר' לא! ו& הז"!ה$ םע ה יש(' ק& לא! ןפ! ת"* לא$
:ך מ"! ע$ ל& הע ר ה לע$ םח* נ"ה' ו& ך פ"! א$ ןורח+ מ*
לע$ )ה הס ו"ח %רודו רוד" לכ ב"& םנ"ח' דס! ח! תושע+ ל$ %ך כ"! ר& ד"$ ןכ* יכ"' %הת" א םו"חר$ יכ"' תו!מ" ה$ תכ"$ מ$ ו"נ"מ"! מ' רס* ה ו&
:לא* ר שי' רמ* וש( הת" א$ יכ "' %הש( ק הר ז*ג&ו" הפ ג"*מ"$ ה$ תכ"$ מ$ ו"נ"מ"! מ' רס* ה ו& %ך מ! ע& ז"$מ' ו"נל* יצ"' ה$ ו& ך מ"! ע$
םינִפָּ הַ תש#ֶ בּ וּנלָ וְ הקָ דָ ְּ הַ ינָדאֲ ךָ לְ :קד" ט$ צ& נ"' המ$ ו" רב"* ד$ נ"& המ$ רמ$ אנ" המ$ ו" ןנ*ואת& נ"' המ$ %
:םיב' ש( לב"* ק$ ל& הט ו"ש( פ& ך נ&ימ' י& יכ"' %ך יל! א* הב ו"ש( נו& הר קח& נ$ו& ו"ניכ* ר ד& השפ "& ח& נ$
:ו"נא* ר& ק םויב& ו"ננ*ע+ )ה אנ"א %אנ הח יל' צ"& ה$ )ה אנ"א %אנ" הע יש(' וה )ה אנ"א
ך ל& ך& ר! ב"! לכ" %םת וק& ת' הד ב& א %םי'וג" ו"מא+ נ יכ"' %ו"ננ"*ע$ ת& ו" הש(! ח# ת"! לא$ %לח* י$נ& )ה ך ל& %ו"ניו"'ק' )ה ך ל& %ו"ניכ"' ח' )ה ך ל&
:הו!ח+ ת"$ ש(& ת"' דב$ ל& ך ל& /ך ינ!פ ל& 0 המ וק לכ ו& ער$ כ& ת'
המ ו"ק %חצ$ נ! ו"נח* כ" ש(& ת"' לא$ %ו"ננ*ובצ"& ע' בורמ* ו"נש(* פ& נ$ הל ה+ ב& נ' %םיא' ט" ח$ ו& םיע' ש(& ופ" לב"* ק$ ל& הב ו"ש( ת& ב"' די ח$ ת* ופ" ה$
:ך ת! יר' ב& ינ*ב"& ך מ"& ע$ ו"נח& נ$א+ יכ"' ו"ניל* ע ך נ&ורח+ ך& פ" ש(& ת"' לא$ %ו"נע* יש(' והו&
:רצ די$ב"& ך ת"& ר& א$ פ& ת' ו& יב' ש("& ב"$ ך ז"&ע, ית$ מ דע$ %הד" נ"'ה$ תא$ מ& ט, כ"& ו"נו"צק"& ש(' ו& %םי'וג"ב"$ ו"נד* ובכ"& לד"$ הט יב"' ה$ %לא*
%ו"נית* ורצ תע* ב"& ך ימ! ח+ ר$ ו"נו"מד"& ק$ י& רה* מ$ %ו"נית* ואל ת"& ך ינ!פ ל& ו"טע+ מ& י' לא$ %ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& ו"נע* יש(' והו& ך ת& ר ו"בג& הר ר & וע
ןו"נ"ח$ ך& ל! מ! לא* יכ"' %ו"נינ*יע* תולח+ י$מ& ך ל& יכ"' %ו"נת* יר' א* ש(& רכ! ז* תא! תיח' ש(& ת"$ לא$ ו& %לע$ פ& ך נ&ע$ מ$ ל& אל" א! ו"ננ*ע+ מ$ ל& אל
:הת" א םו"חר$ ו&
:הב ה+ א$ ב"& םי'מ$ ע+ פ"$ םיר' מ& וא דימ' ת" םוי לכ ב"& ו"נת* ו"דע* רכז&ו"
:דח א! )ה %ו"ניה* לא# )ה %לא* ר שי' עמ$ ש(&
:ך מ"! ע$ ל& הע ר ה לע$ םח* נ"ה' ו& ך פ"! א$ ןורח+ מ* בו"ש( %לא* ר שי' יה* לא # )ה
הכ" מ$ ל& ו" דב"* א$ ל& ו" גורה+ ל$ %לב ו"י חב$ ט "! ל$ ןאצ" כ"& ו"נב& ש($ ח& נ! %םי'וג"ב"$ סל! ק! ו גע$ ל$ ו"ניי'ה יכ"' הא* ר& ו" םי'מ$ ש(" מ' טב"* ה$
:הפ" ר& ח! ל& ו"
:יי %ו"נח* כ" ש(& ת"' לא$ אנ %ו"נח& כ ש( אל ך מ& ש(' תאז לכ ב& ו"
%ו"נל חנ$ו"ה אלו& ו"נע& ג$י %הב ר& ק ו"נת* ע ו"ש( י& %רוהט %הו"!ק$ מ& ך מ& ש(' ל& םוא ןוח %הוק& ת' ו& תל! ח! ות" ןיא* םיר' מ& וא םיר' ז
:ו"ניל* ע מ* ך ס& ע$ כ"$ תא! ו"ש( ב"& כ& י' ך ימ! ח+ ר$
:יי %ת" ר& ח ב" רש(! א+ הל" ג,ס& םח* ר$ ו& ך נ&ורח+ מ* בו"ש( אנ"א
השע+ ך נ&ע$ מ$ ל& %םה! יה* לא# אנ הי"*א$ םי'וג"ה$ ו"רמ& אי המ" ל %םיר' זכ& א$ יד* יב"' ו"ננ*ת"& ת"' לא$ ו& ך ימ! ח+ ר$ ב"& ו"ניל* ע )ה הס ו"ח
:רח$ א$ ת"& לא$ ו& דס! ח! ו"נמ" ע'
:יי %ת" ר& ח ב" רש(! א+ הל" ג,ס& םח* ר$ ו& ך נ&ורח+ מ* בו"ש( אנ"א
יב* כ& וככ"& ו"נית* ובא+ ל$ ת" ע& ב"$ ש(& נ' רש(! א+ רכז& %ו"נמ* ש(& תא! תוחמ& ל' ו"ניב* י&א די$ב"& ו"נש(* ט"& ת"' לא$ ו& %ןוחת ו& עמ$ ש(& ת' ו"נל* וק
:הב"* ר& ה$ מ* טע$ מ& ו"נר& א$ ש(& נ' הת" ע$ ו& %םכ! ע+ ר& ז$ תא! הב"! ר& א$ םי'מ$ ש(" ה$
:יי %ו"נח* כ" ש(& ת"' לא$ אנ %ו"נח& כ ש( אל ך מ& ש(' תאז לכ ב& ו"
:ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& ו"נית* אט" ח$ לע$ רפ"* כ$ ו& ו"נל* יצ"' ה$ ו& %ך מ! ש(& דובכ"& רב$ ד"& לע$ ו"נע* ש(& י' יה* לא# ו"נר* ז&ע
:ך מ"! ע$ ל& הע ר ה לע$ םח* נ"ה' ו& ך פ"! א$ ןורח+ מ* בו"ש( %לא* ר שי' יה* לא # )ה
.לא' רָ שיִ תירִ א' ש#ְ רמש#ְ .לא' רָ שיִ רמ' וש# :לא* ר שי' עמ$ ש(& םיר' מ& ואה %לא* ר שי' דב$ אי לא$ ו&
:דח א! )ה ו"ניה* לא# )ה ך מ& ש(' םיד' ח+ י$מ& ה$ %דח א! יוג" דב$ אי לא$ ו& %דח א! םע$ תיר' א* ש(& רמש(& %דח א! יוג" רמ* וש(
:ש( ודק ל& תוש"( ד, ק& ש( לש( ב"& םיש(' ל"& ש($ מ& ה$ %ש( ודק יוג" דב$ אי לא$ ו& %ש( ודק םע$ תיר' א* ש(& רמש(& %ש( ודק יוג" רמ* וש(
:רז*וע ןיא* יכ"' %ינ'ע רודל& סי"*פ"$ ת& ה' ו& הצ"! ר$ ת& ה' %םינ'ו"נח+ ת$ ב"& סי"*פ"$ ת& מ' ו" םימ' ח+ ר$ ב"& הצ"! ר $ ת& מ'
:ו"נע* יש(' והו& דס! ח! ו הק ד צ& ו"נמ" ע' השע+ %םישע+ מ$ ו"נב" ןיא* יכ"' %ו"ננ*ע+ ו$ ו"ננ"*ח %ו"נכ"* ל& מ$ ו"ניב' א
:ו"נינ*יע* ך יל! ע יכ"' %השע+ נ"$ המ$ עד$ נ* אל ו"נח& נ$א+ ו$
:המָּ ה' םלָ ועמ' יכִּ .ךָ ידֶ סָ חֲ וַ ,ה ךָ ימֶ חֲ רַ רכזְ
:ך& ל ו"נל& ח$ י' רש(! א+ כ"$ %ו"ניל* ע )ה ך ד"& ס& ח$ יה' י&
:דאמ& ו"נול" ד$ יכ"' %ך ימ! ח+ ר$ ו"נו"מד"& ק$ י& רה* מ$ %םינ'וש( אר' תונוע+ ו"נל רכ" ז&ת"' לא$
:1ר! א ו םי'מ$ ש( השע %)ה םש(* ב"& ו"נר* ז&ע!
:זו"ב ו"נע& ב$ ש בר$ יכ"' %ו"ננ"*ח )ה ו"ננ"*ח
:רוכ" ז&ת"' תומימ' ת"& זג!רב"& %רוכ" ז&ת"' הד ק* ע+ זג!רב"& %רוכ" ז&ת"' םח* ר$ זג!רב"&
:ו"נא* ר& ק םויב& ו"ננ*ע+ י$ ך& ל! מ"! ה$ %הע יש(' וה )ה
:ו"נח& נא+ רפ ע יכ"' רו"כז %ו"נר* צ& י' עד$ י או"ה יכ"'
:ך מ! ש(& ןע$ מ$ ל& ו"נית* אט" ח$ לע$ רפ"* כ$ ו& ו"נל* יצ"' ה$ ו& %ך מ! ש(& דובכ"& רב$ ד"& לע$ ו"נע* ש(& י' יה* לא# ו"נר* ז&ע
:שידק יח
:ןמא %אב" ר$ ה" מ* ש(& ש( ד"$ ק$ ת& י'ו& לד"$ ג "$ת& י'
:ןמא %ה" ח* יש(' מ& בר* ק יו' ה" נ*ק ר& פ", חמ$ צ& י$ו& ה" ת* ו"כל& מ$ ך& יל' מ& י$ו& ה" ת* ו"ער& כ' אר ב& יד"' אמ ל& ע ב"&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %ביר' ק ןמ$ ז&ב' ו" אל גע+ ב"$ לא* ר שי' תיב"* לכ ד& יי"*ח$ ב& ו" ןוכימ* ויב& ו" ןוכיי"*ח$ ב"&
:ך& ר$ ב" ת& י' %אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& ך& ר$ ב מ& אב" ר$ ה" מ* ש(& אה* י&
ת"ישעב0 אל" ע* ל& %או"ה ך& יר' ב"& אש( ד& ק, ד& ה" מ* ש(& לל" ה$ ת& י'ו& הל"! ע$ ת& י'ו& רד" ה$ ת& י'ו& אש" נ$ת& י'ו& םמ* ורת& י'ו& רא* פ" ת& י'ו& חב"$ ת "$ ש(& י'ו&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %אמ ל& ע ב"& ןר ימ' א+ ד"$ את מ ח# נ!ו& את ח ב"& ש(& ת", את ר יש(' ו& את כ ר& ב"' לכ" ןמ' /לכ" מ' אל" ע* ל& ו"
ברע *םימי ,ב לוד&ו %!ק םירופו הכונח *שדוח שאר )םיפא ךרא לא) םירמוא %יאש םימי ולא
:לבאה תיבב אלו באב העשת *חספ
:זנכשא חסונ
%ער לכ" מ' ו"נע* יש(' והו& ך מ"! ע$ לא* ר שי' לע$ )ה הס ו"ח %ו"נח* יכ' ות ך פ"& א$ ב"& לא$ %תמ! א# ו! דס! ח! בר$ ו& םי'פ"$ א$ ך& ר! א! לא*
:לא* ך ימ! ח+ ר$ בורכ"& אנ חל$ ס& %ןודא ך ל& ו"נאט ח
:%ילופ חסונ
ו"נאט ח %ער לכ" מ' ו"נל* יצ"' ה$ ו& ך מ"! ע$ לא* ר שי' לע$ )ה הס ו"ח %ו"נ"מ"! מ' ך ינ!פ" רת"* ס& ת"$ לא$ םימ' ח+ ר$ אל* מ ו" םי'פ"$ א$ ך& ר! א! לא*
:לא* ך ימ! ח+ ר$ בורכ"& אנ חל$ ס& %ןודא ך ל&
:הז םירמוא %וראה תא %יחתופשכ
:ך ינ!פ" מ' ך יא! נ&שמ& ו"סנ,יו& ך יב! י&א ו"צפ, יו& )ה המ ו"ק הש(! מ רמ! אי"ו$ ןרא ה ע$ סנ&ב"' יה' י&ו$
:םי'ל ש( ו"רימ' )ה רב$ ד& ו" הר ות אצ* ת"* ןוי"צ"' מ' יכ"'
:ותש(" ד, ק& ב"' לא* ר שי' ומ" ע$ ל& הר ות" ןת$ נ"ש(! ך& ו"רב"
:תולעמל ריש %אכ םירמוא הבושת ימי תרשעב
:םירמוא הבושת ימי תרשעב
:תמ! א# ו! דס! ח! בר$ ו& םי'פ"$ א$ ך& ר! א! %ןו"נ"ח$ ו& םו"חר$ לא* %)ה )ה
%הק"* נ$ו& הא ט" ח$ ו& עש($ פ! ו ןוע אשנ %םיפ' ל א+ ל דס! ח! רצ* נ :פ)&
:ירִ זְעֶ אביָ %יִאַ מ' םירִ הָ הֶ לאֶ ינַיע' אשּ אֶ תולעֲ מַּ לַ ריש#ִ
:1ר! א ו םי'מ$ ש( השע )ה םע' מ* יר' ז&ע!
:םוי"ה$ ןוכנ& דע$ רואו ך& ל* וה ה" ג$נ רואכ"& םיק' יד"' צ$ חר $ או&
:ך ע! ש(& י' תמ! א# ב"! ינ'נ*ע+ ך ד"! ס& ח$ בר ב"& םיה' לא# ןוצר תע* )ה ך ל& ית' ל" פ' ת& ינ'א+ ו$
:לא* ר שי' רמ* וש( ןש( יי' אלו& םו"ני אל הנ"*ה'
:וד" ס& ח$ ל& םיל' ח+ י$מ& ל$ ויא ר* י& לא! )ה ןיע* הנ"*ה'
:ומוקמ& ב"' הוד& ח! ו& זע וינפ ל& רד ה ו& דוה
:אר* ו"ת"' ןע$ מ$ ל& הח יל' ס"& ה$ ך מ"& ע' יכ"'
:דס! ח לד ג&ו" םי'פ"$ א$ ך& ר! א! )ה םו"חר$ ו& ןו"נ"ח$
:ש( וקל& מ$ בע כ" ונוצר& ו" םיי"'ח$ ך& ל! מ! ינ*פ"& רואב"&
:םיה' לא# לכ" לע$ לודג" ך& ל! מ! ו" )ה לודג" לא * יכ"'
:ןו"כל"* ה$ י& ך ינ!פ" רואב"& )ה הע ו"רת& יע* ד& וי םע ה יר* ש(& א$
:וית וד" מ' יפ"' לע$ דר* וי"ש(! ןרה+ א$ ןק$ ז& ןק ז"ה$ לע$ דר* וי ש( ארה לע$ בוט" ה$ ןמ! ש("! כ"$
.ךָ ינֶפָ לְּ מִ %ורָ יהִ יְ תא! ך ימ! ח + ר$ ו"ש( ב"& כ& י' %ך& יר' א ב"& ש(! ריע* ז&ב"' ןיק' ית"' ע$ ד& אש( יד' ק$ אק ית"' ע$ םינ'ו"ק" ת"' תר$ א ה$ יד* י& לע$
יק* ס& ע' ב"& םיב' וטו& םיכ' ו"רא+ םיי"'ח$ ו"נל ןת"! ת' ו& %םימ' ח+ ר$ ה תד"$ מ' ב"& ו"נמ" ע' גה* נ$ת& ת' ו& %ך ית! וד" מ' לע$ ך ימ! ח+ ר$ ו"ל" ג"יו& %ך ס& ע$ כ"$
:ןוצר יה' י& ןכ* ו& ןמ* א %ך נ!וצר& תושע+ ל$ ו& ך ית! וצ& מ' םו"יק' ו& ך ת! ר ות
:יל' א+ וגו& יר' ו"צ )ה %ך ינ!פ ל& יב"' ל' ןויג&ה! ו& יפ' יר* מ& א' ןוצר ל& ו"יה& י'
.פ)& :ך ע! ש(& י' תמ! א# ב"! ינ'נ*ע+ ך ד"! ס& ח$ בר ב"& םיה' לא# ןוצר תע* )ה ך ל& ית' ל" פ' ת& ינ'א+ ו$
:)וכו הימש ךירב
אמָ לְ עָ אר' מָ דְּ הּ מ' ש#ְ ךְ ירִ בְּ יז*ח+ א$ ך& נימ ' י& ןק$ ר& פ, ו" %םל ע ל& לא* ר שי' ך& מ" ע$ םע' ך& ת ו"ער& אה* י& %ך& ר ת& א$ ו& ך& ר ת& כ"' ך& יר' ב"& %
ןל ך& יר' ותד"& ך& מ ד ק2 אוע+ ר$ אה* י& %ןימ' ח+ ר$ ב"& אנת ולצ& לב"* ק$ ל& ו" ך& ר והנ& בו"ט" מ' אנל יי*ו"טמ& א$ ל& ו" %ך& ש( ד"& ק& מ$ תיב* ב"& ך& מ" ע$ ל&
%לא* ר שי' ך & מ" ע$ ל& יד' ו& יל' יד"' לכ" תי$ו& ית' י רט$ נ&מ' ל& ו" יל$ ע םח$ ר& מ' ל& %אי"ק$ יד"' צ$ וגב"& אד יק' פ& אנא+ יו*ה# ל! ו& %את ו"ביט' ב"& ןיי"'ח$
את ו"כל& מ$ ו" %אי"כ$ ל& מ$ לע$ טיל"' ש($ ד& או"ה ת"& נ&א$ %אל" כ" לע$ טיל"' ש($ או"ה ת"& נ&א$ %אל" כל& סנ*ר& פ$ מ& ו" אל" כל& ןז או"ה ת "& נ&א$
לע$ אל %ןד" ע' ו& ןד" ע' לכ ב"& ה" ת* י&ר$ וא רק$ יד"' אמ" ק"$ מ' ו" ה" מ"* ק$ אנד& יג'ס ד"& או"ה ך& יר' ב"& אש( ד& ק, ד& אד" ב& ע$ אנא+ %איה' ך & ל יד"'
טוש( ק& ה" ת* י&ר$ ואו& טוש( ק& אה ל א# או"הד"& %אי"מ$ ש(& ד' אה ל א# ב"! אל" א! %אנכ& ימ' ס ןיה' ל א# רב"$ לע$ אל ו& אנצ& יח' ר ש( נא#
%ןח ב"& ש(& ת", רמ$ א* אנא+ אר יק"' י$ אש( יד"' ק$ ה" מ* ש(& ל ' ו& %1יח' ר אנא+ ה" ב"* %טוש( ק& ו" ןוב& ט$ דב"$ ע& מ! ל& אג"*ס& מ$ ו" %טוש( ק& יה' ואיב' נ&ו"
ןיל' א+ ש(& מ' םיל' ש(& ת$ ו& %/ך& ת ו"ער& ןיד' ב& ע ד"& ןיר' כ& ד"' ןינ'ב"& יל' בה$ ית* ו&0 %את י&ר$ ואב"& יא' ב" ל' חת"$ פ& ת' ד"& ך& מ ד ק2 אוע+ ר$ אה* י&
:ןמ* א םל ש(& ל' ו& ןיי"'ח$ ל& ו" בט$ ל& %לא* ר שי' ך& מ" ע$ לכ ד& אב" ל' ו& יא' ב " ל' ד"&
- %זח ומש(& המ מ& ורנ&ו" ית"' א' )הל ו"לד"& ג"$
- להק :1ר! א ב ו" םי'מ$ ש(" ב"$ לכ יכ"' דוהה$ ו& חצ$ נ"*ה$ ו& תר! א! פ& ת"' ה$ ו& הר ו"בג"&ה$ ו& הל" ד, ג"&ה$ )ה ך ל&
:ש( ארל& לכל& אש" נ$ת& מ"' ה$ ו& הכ ל מ& מ"$ ה$ )ה ך ל&
:או"ה ש( ודק ויל ג&ר$ םדה+ ל$ ו"וח+ ת"$ ש(& ה' ו& ו"ניה* לא# )ה ו"ממ& ור
:ו"ניה* לא# )ה ש( ודק יכ"' וש( ד& ק רה$ ל& ו"וח+ ת"$ ש(& ה' ו& ו"ניה* לא# )ה ו"ממ& ור
.םימִ חֲ רַ הָ באָ רע$ ג&י'ו& %תוער ה תועש(" ה$ ןמ' ו"נית* וש( פ& נ$ ליצ"' י$ו& %םינ'ת יא* תיר' ב"& רוכ" ז&י'ו& םיס' ו"מע+ םע$ םח* ר$ י& או"ה
:םימ' ח+ ר$ ו& הע ו"ש( י& הב וט הד" מ' ב"& ו"נית* ולא+ ש(& מ' אל"* מ$ יו' %םימ' ל וע תט$ יל* פ& ל' ו"נת וא ןוחיו& %םיא' ו"שנ"&ה$ ןמ' ער ה רצ! י*ב"&
:.)שה רמוא החנמב תבשבו לוחב
םימ' ח+ ר$ ל& ו" דס! ח! ל& ו" ןח* ל& לא* ר שי' תיב"* ומ" ע$ תט$ ל* פ& ו" ו"נת* ט ל* פ"& ןוחיו& %בורק ןמ$ ז&ב"' ו"ניל* ע ותו"כל& מ$ הא! ר ת* ו& הל! ג "ת' ו&
%ןה* כ" ה$ /ינולפ ןב ינולפ0 דמע+ י$ בר ק& ןה* כ" %הר ות" ל$ דובכ ו"נת& ו" ו"ניה* לאל* לד! ג ו"בה לכ" ה$ %ןמ* א רמ$ אנו& ןוצר ל& ו"
:ותש(" ד, ק& ב"' לא* ר שי' ומ" ע$ ל& הר ות" ןת$ נ"ש(! ך& ו"רב"
- להק :םוי"ה$ םכ! ל"& כ", םיי"'ח$ םכ! יה* לא# הוהיב"$ םיק' ב* ד"& ה$ םת"! א$ ו&
הרותה תכרב
- רמוא הלועה :ך& ר במ& ה$ )ה תא! ו"כר& ב"
- %ינוע להקהו :דע! ו םל ועל& ך& ר במ& ה$ )ה ך& ו"רב"
- רזוח הלועהו :דע! ו םל ועל& ך& ר במ& ה$ )ה ך& ו"רב"
:ותר ות" תא! ו"נל ןת$ נו& %םימ"' ע$ ה לכ" מ' ו"נב" רח$ ב" רש(! א+ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:הר ות" ה$ ןת* ונ %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
:השרפה תאירק רחאו
:ו"נכ* ותב"& עט$ נ םל וע יי"*ח$ ו& תמ! א# תר$ ות" ו"נל ןת$ נ רש(! א+ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
:הר ות" ה$ ןת* ונ %)ה הת" א$ ך& ו"רב"
למו&ה תכרב
:בוט לכ" ינ'ל$ מ ג"&ש(! %תובוט םיב' י"ח$ ל& למ* וג"ה$ %םל ועה ך& ל! מ! ו"ניה* לא# )ה הת" א$ ך& ו"רב"
- וירחא %ינועו :הל ס! בוט לכ" ך ל& מ ג&י' או"ה %בוט לכ" ך ל& מ ג"&ש(! ימ' %ןמ* א
:הז ויבא רמאי הנורחא הכרב ךריבש רחא יזא הומ רב השענש רענ הרות רפסל וארק םא
:הז!ל" ש(! וש( נ&ע מ* ינ'ר$ ט פ"& ש(! ך& ו"רב"
:%ויל אבו ירחא דע בשייתמו ת)סה היב&מו *שידק יח םירמוא הרותה תאירק ירחאל
שידק
:ןמא %אב" ר$ ה" מ* ש(& ש( ד"$ ק$ ת& י'ו& לד"$ ג "$ת& י'
:ןמא %ה" ח* יש(' מ& בר* ק יו' ה" נ*ק ר& פ", חמ$ צ& י$ו& ה" ת* ו"כל& מ$ ך& יל' מ& י$ו& ה" ת* ו"ער& כ' אר ב& יד"' אמ ל& ע ב"&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %ביר' ק ןמ$ ז&ב' ו" אל גע+ ב"$ לא* ר שי' תיב"* לכ ד& יי"*ח$ ב& ו" ןוכימ* ויב& ו" ןוכיי"*ח$ ב"&
:ך& ר$ ב" ת& י' אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& ך& ר$ ב מ& אב" ר$ ה" מ* ש(& אה* י&
ת"ישעב0 אל" ע* ל& %או"ה ך& יר' ב"& אש( ד& ק, ד& ה" מ* ש(& לל" ה$ ת& י'ו& הל"! ע$ ת& י'ו& רד" ה$ ת& י'ו& אש" נ$ת& י'ו& םמ* ורת& י'ו& רא* פ" ת& י'ו& חב"$ ת "$ ש(& י'ו&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %אמ ל& ע ב"& ןר ימ' א+ ד"$ את מ ח# נ!ו& את ח ב"& ש(& ת", את ר יש(' ו& את כ ר& ב"' לכ" ןמ' /לכ" מ' אל" ע* ל& ו"
םירמוא הרות רפסה תא םיהיב&משכ :
:לא* ר שי' ינ*ב"& ינ*פ& ל' הש(! מ םש רש(! א+ הר ות" ה$ תאזו&
:הש(! מ די$ב"& )ה יפ"' לע$
:בקע+ י$ תל"$ ה' ק& הש( ר ומ הש(! מ ו"נל הו"צ' הר ות"
:רש(" א, מ& ה יכ! מ& ותו& ה" ב" םיק' יז'ח+ מ"$ ל$ איה' םיי"'ח$ 1ע*
:םולש( ה ית! ובית' נ& לכ ו& םע$ נ יכ* ר& ד$ ה יכ! ר ד"&
:דובכ ו& רש(! ע ה" ל אמשב"' ה" נימ' יב"' םימ' י ך& ר! א
:ריד"' א& י$ו& הר ות" ליד"' ג&י$ וקד& צ' ןע$ מ$ ל& 1פ* ח )ה
:תמ! א# ותר ותו& תמ! א# הש(! מ תמ! א# ו"ניה* לא # )ה
:%ור יהי %זחה רמאי %ונחת םירמואש םויב הרות רפס תהב&ה רחא ישימחו ינשב
%ו"נימ * יב& הר ה* מ& ב"' ו"נכ* ותב"& ותניכ' ש(& תא! ביש(' ה ל& ו" %ו"ניי"*ח$ תיב"* תא! ןנ*וכל& םי'מ$ ש(" ב"$ ש(! ו"ניב' א ינ*פ& ל"' מ' ןוצר יה' י&
:ןמ* א רמ$ אנו&
לכ" לע$ מ * ו" ו"ניל* ע מ* הפ ג"*מ$ ו" תיח' ש(& מ$ ע$ ונמ& ל' ו& %ו"נית* ט יל* פ"& לע$ ו& ו"ניל* ע םח* ר$ ל& םי'מ$ ש(" ב"$ ש(! ו"ניב' א ינ*פ& ל"' מ' ןוצר יה' י&
:ןמ* א רמ$ אנו& %לא* ר שי' תיב"* ומ" ע$
םה! יד* ימ ' ל& ת$ ו& %םה! ית* ונב& ו" םה! ינ*ב& ו" םה! יש (* נ&ו" םה* %לא* ר שי' ימ* כ& ח$ ו"נב" םי"*ק$ ל& םי'מ$ ש(" ב"$ ש(! ו"ניב' א ינ*פ& ל"' מ' ןוצר יה' י&
:ןמ* א רמ$ אנו& %םה! ית* ובש(& ומ תומוקמ& לכ ב"& %םה! יד* ימ' ל& ת$ יד* ימ' ל& ת$ ו&
ו"ניח* ד" נ' 1ב"* ק$ יו' %תומח נ!ו& תועו"ש( י& %תובוט תורושב"& רשב"$ ת& נ'ו& עמ$ ש(& נ"'ש(! םי'מ$ ש(" ב"$ ש(! ו"ניב' א ינ*פ& ל"' מ' ןוצר יה' י&
:ןמ* א רמ$ אנו& %1ר! א ה תופנ&כ"$ עב"$ ר & א$ מ*
םה! יל* ע+ םח* ר$ י& םוקמ" ה$ %הש( ב" י"$ב"$ ןיב* ו" םי"ב"$ ןיב"* םיד' מ& ועה %היב& ש(' ב$ ו" הר צ ב"$ םינ'ו"תנ"&ה$ %לא* ר שי' תיב"* לכ" ו"ניח* א$
:ןמ* א רמ$ אנו& %ביר' ק ןמ$ ז&ב' ו" אל גע+ ב"$ את " ש(& ה$ %הל" א, ג&ל' דו"ב" ע& ש("' מ' ו" %הר ואל& הל פ* א+ מ* ו" %הח ור& ל' הר צ" מ' םא* יצ' ויו&
:הלָ סֶּ ךָ וּללְ הַ יְ דוע .ךָ תֶ יב' יב' ש#ְ וי יר' ש#ְ אַ
:ויה לא# )הש(! םע ה יר* ש(& א$ %ול" הכ כ" ש(! םע ה יר* ש(& א$
:דע! ו םל ועל& ך מ& ש(' הכ ר& ב א+ ו$ %ך& ל! מ"! ה$ יה$ ולא# ך מ& מ' ורא+ %דו'ד ל& הל" ה' ת"&
:דע! ו םל ועל& ך מ& ש(' הל ל& ה$ א+ ו$ ך" כ! ר& ב א+ םוי לכ ב"&
:רק! ח* ןיא* ותל" ד, ג&ל' ו& %דאמ& לל" ה, מ& ו" )ה לודג"
:ו"דיג"'י$ ך ית! רו"בג&ו" %ך ישע+ מ$ חב"$ ש($ י& רודל& רוד"
:הח ישא ך ית! אל& פ& נ' יר* ב& ד' ו& ך ד! וה דובכ"& רד$ ה+
:הנ"ר! פ"& ס$ א+ ך ת& ל" ד, ג&ו" %ו"רמ* אי ך ית! ואר& ונ זו"זע# ו!
:ו"ננ"*ר$ י& ך ת& ק ד& צ' ו& %ו"עיב"' י$ ך ב& ו"ט בר$ רכ! ז*
:דס! ח לד ג&ו" םי'פ"$ א$ ך& ר! א! %)ה םו"חר$ ו& ןו"נ"ח$
:וישע+ מ$ לכ" לע$ וימ ח+ ר$ ו& %לכ" ל$ )ה בוט
:הכ ו"כר& ב י& ך יד! יס' ח+ ו$ %ך ישע+ מ$ לכ" )ה ך ו"דוי
:ו"רב"* ד$ י& ך ת& ר ו"בג&ו" %ו"רמ* אי ך ת& ו"כל& מ$ דובכ"&
:ותו"כל& מ$ רד$ ה+ דובכ& ו" וית רו"בג"& םד א ה ינ*ב& ל' ע$ יד' והל&
:רדו רוד" לכ ב"& ך ת"& ל& ש($ מ& מ! ו" %םימ' ל וע לכ" תו"כל& מ$ ך ת& ו"כל& מ$
:םיפ' ו"פכ"& ה$ לכ ל& -ק* וזו& %םיל' פ& נ"ה$ לכ ל& )ה ך& מ* וס
:ות" ע' ב"& םל כ& א תא! םה! ל ןת* ונ הת" א$ ו& %ו"רב"* שי& ך יל! א* לכ ינ*יע*
:ןוצר יח$ לכ ל& ע$ יב"' שמ$ ו" ך ד! י תא! ח$ ת * ופ"
:וישע+ מ$ לכ ב"& דיס' ח ו& %ויכ ר ד"& לכ ב"& )ה קיד"' צ$
:תמ! א# ב! ו"הא, ר ק& י' רש(! א+ לכל& %ויא ר& ק לכ ל& )ה בורק
:םע* יש(' ויו& עמ$ ש(& י' םת ע ו&ש($ תא! ו& %השע+ י$ ויא ר* י& ןוצר&
:דימ' ש(& י$ םיע' ש( ר& ה לכ" תא* ו& ויב ה+ א לכ" תא! )ה רמ* וש(
:דע! ו םל ועל& וש( ד& ק םש(* רשב" לכ" ך& ר* ב יו' יפ"' רב"! ד$ י& )ה תל"$ ה' ת"&
:ה" יו"לל& ה$ %םל וע דע$ ו& הת" ע$ מ* %ה" י ך& ר* ב נ& ו"נח& נ$א+ ו$
ברע *םימי ,ב לוד& םירופ *םימי ,ב %!ק םירופ *הכונח *ח)ר *חנמל םירמוא %יאש םימי ולא
:לבאה תיבב אלו *מ)הוח כ)הויע *באב העשת *ה)רע *חספ
*באב רשע השמחבו *הלב&ה ימי ,&ו *רמועב &)לו *הנשה שאר ברעבו *&ח ורסאב םלוא
:םירמוא !בשב רשע השמחבו
:דוִדָ לְ רומזְמִ חַ ּ' נ ַמְ לַ
:בקע+ י$ יה* לא# םש(* ך ב& ג"!שי& %הר צ םויב"& )ה ך נ&ע$ י$
:ך" ד! ע ס& י' ןוי"צ"' מ' ו" %ש( ד! ק" מ' ך ר& ז&ע! חל$ ש(& י'
:הל ס! הנ!ש("& ד$ י& ך ת& ל ועו& %ך ית! חנ&מ' לכ" רכ" ז&י'
:אל"* מ$ י& ך ת& צ ע+ לכ ו& %ך ב! ב ל& כ' ך ל& ןת"! י'
:ך ית! ולא+ ש(& מ' לכ" )ה אל"* מ$ י& %לג"ד& נ' ו"ניה* לא# םש(* ב& ו" %ך ת! ע ו"ש( יב"' הננ"&ר$ נ&
:ונימ' י& עש($ י* תורו"בג&ב"' %וש( ד& ק ימ* ש("& מ' ו"הנ*ע+ י$ %וחיש(' מ& )ה ע$ יש(' וה יכ"' %ית"' ע& ד$ י הת" ע$
:ריכ"' ז&נ$ ו"ניה* לא# )ה םש(* ב"& ו"נח& נ$א+ ו$ %םיס' ו"ס" ב$ הל"! א* ו& בכ! ר! ב הל"! א*
:דד ועת& נ"'ו$ ו"נמ& ק$ ו"נח& נ$א+ ו$ %ו"לפ נו& ו"ער& כ" המ" ה*
:ו"נא* ר& ק םויב& ו"ננ*ע+ י$ ך& ל! מ"! ה$ הע יש(' וה )ה
:לבאה תיבב )יתירב תאז ינאו) קוספ םירמוא %יא
:,ה םא/ נְ .בקעֲ יַבְּ עש#ַ פֶ יב' ש#ָ לְ וּ לא' ו&ּ %ויִּ לְ אבָ וּ
%ך יפ' ב"& ית"' מ& ש רש(! א+ יר$ ב ד& ו" ך יל! ע רש(! א+ יח' ו"ר %)ה רמ$ א םת וא %ית' יר' ב"& תאז ינ'א+ ו$
:םל וע דע $ ו& הת" ע$ מ* %)ה רמ$ א %ך ע+ ר& ז$ ער$ ז! יפ"' מ' ו" ך ע+ ר& ז$ יפ"' מ' ו" ך יפ"' מ' ו"ש( ו"מי אל
:רמ$ א ו& הז! לא! הז! אר ק ו& %לא* ר שי' תול" ה' ת"& בש(* וי ש( ודק הת " א$ ו&
:ודובכ"& 1ר! א ה לכ אלמ& %תואב צ& )ה ש( ודק %ש( ודק %ש( ודק
%ה" ת"* ר& ו"בג"& דב$ וע אע ר& א$ לע$ ש( יד"' ק$ %ה" ת"* נ&יכ' ש(& תיב"* הא ל" ע' אמ ורמ& ימ* ש(& ב"' ש( יד"' ק$ ןיר' מ& א ו& %ןיד"* ןמ' ןיד"* ןיל' ב"& ק $ מ& ו"
:ה" ר* ק י& ויז' אע ר& א$ לכ איל& מ$ %תואב צ& )ה %אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& ש( יד"' ק$
:ומוקמ"& מ' )ה דובכ"& ך& ו"רב" %לודג ש( ע$ ר$ לוק יר$ ח+ א$ עמ$ ש(& א! ו %ח$ ו"ר ינ'א* ש" ת"' ו$
:ןיר' מ& א ו& ןיח' ב"& ש($ מ& ד"' איג"'ס$ ע$ יז' לק יר$ ת& ב"$ תיע' מ ש(& ו" %אח ו"ר ינ'ת& ל$ ט נ&ו"
:ה" ת"* נ&יכ' ש(& תיב"* רת$ א+ מ* הוהיד$ אר ק י& ך& יר' ב"&
:דע! ו םל ועל& ך& למ& י' )ה
%ו"נית* ובא+ לא* ר שי'ו& קח צ& י' םה ר ב& א$ יה* לא# )ה %אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& םא* ק ה" ת* ו"כל& מ$ )ה
:ך יל! א* םב ב ל& ןכ* ה ו& %ך מ"! ע$ בב$ ל& תובש(& ח& מ$ רצ! י*ל& םל ועל& תאז" הר מ& ש(
:ותמ ח+ לכ" ריע' י אלו& %ופ" א$ ביש(' ה ל& הב" ר& ה' ו& %תיח' ש(& י$ אלו& ןוע רפ"* כ$ י& %םו"חר$ או"הו&
:ך יא! ר& ק לכ ל& דס! ח! בר$ ו& %חל" ס$ ו& בוט ינדא+ הת" א $ יכ"'
:תמ! א# ך ת& ר ותו& םל ועל& קד! צ! ך ת& ק ד& צ'
:םד! ק! ימ* ימ' ו"נית* בא+ ל$ ת" ע& ב"$ ש(& נ' רש(! א+ %םה ר ב& א$ ל& דס! ח! %בקע+ י$ל& תמ! א# ןת "* ת"'
:הל ס! ו"נת* ע ו"ש( י& לא* ה %ו"נל סמ ע+ י$ םוי םוי ינדא+ ך& ו"רב"
:הל ס! בקע+ י$ יה* לא# ו"נל בג"שמ' %ו"נמ" ע' תואב צ& )ה
:ך& ב" ח$ ט* ב" םד א יר* ש(& א$ תואב צ& )ה
:ו"נא* ר& ק םויב& ו"ננ*ע+ י$ ך& ל! מ"! ה$ %הע יש(' וה )ה
%ו"נכ* ותב"& עט$ נ םל וע יי"*ח$ ו& %תמ! א# תר$ ות" ו"נל ןת$ נו& %םיע' ות" ה$ ןמ' ו"נל יד"' ב& ה' ו& %ודובכ& ל' ו"נא ר ב"& ש(! ו"ניה* לא# או"ה ך& ו"רב"
אל ןע$ מ$ ל& %םל* ש( בב ל* ב"& ודב& ע ל& ו" ונוצר& תושע+ ל$ ו& ותא ר& י'ו& ותב ה+ א$ ו"נב"* ל' ב"& םשיו& %ותר ותב"& ו"נב"* ל' חת"$ פ& י' או"ה
:הל ה ב"! ל$ דל* נ* אלו& קיר' ל עג$ינ'
ש( ר$ ינ'ו& הא! ר& נ'ו& הי!ח& נ'ו& הכ"! ז&נ'ו& %הז"!ה$ םל ועב" ך יק"! ח, רמש(& נ"'ש(! %ו"נית* ובא+ יה* לאו* ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל"& מ' ןוצר יה' י&
:אב" ה$ םל ועה יי"*ח$ ל& ו" ח$ יש(' מ" ה$ תומי& ינ*ש(& ל' הכ ר ב& ו" הב וט
:ך" ד! וא םל ועל& יה$ לא# )ה %םד" י' אלו& דובכ ך ר& מ"! ז$י& ןע$ מ$ ל&
:וחט$ ב& מ' )ה היה ו& %הוהיב"$ חט$ ב& י' רש(! א+ רב! ג"!ה$ ך& ו"רב"
:םימ' ל וע רו"צ )ה ה" יב"& יכ"' %דע$ יד* ע+ הוהיב$ ו"חט& ב"'
:)ה ך יש(! ר& ד" ת" ב& ז$ע אל יכ"' %ך מ! ש(& יע* ד& וי ך ב& ו"חט& ב& י'ו&
:ריד"' א& י$ו& הר ות" ליד"' ג&י$ %וקד& צ' ןע$ מ$ ל& 1פ* ח )ה
:1ר! א ה לכ ב"& ך מ& ש(' ריד"' א$ המ ו"נינ*ודא+ )ה
:)הל םיל' ח+ י$מ& ה$ לכ" םכ! ב& ב$ ל& 1מ* א+ י$ו& ו"קז&ח'
:רמאל* ת" ר& ב"$ ד' רש(! א+ כ"$ ינדא+ ח$ כ" אנ לד$ ג&י' הת" ע$ ו&
:המ" ה* םל ועמ* יכ"' ך יד! ס ח+ ו$ )ה ך ימ! ח+ ר$ רכז&
שידק
:ןמא %אב" ר$ ה" מ* ש(& ש( ד"$ ק$ ת& י'ו& לד"$ ג "$ת& י'
:ןמא %ה" ח* יש(' מ& בר* ק יו' ה" נ*ק ר& פ", חמ$ צ& י$ו& ה" ת* ו"כל& מ$ ך& יל' מ& י$ו& ה" ת* ו"ער& כ' אר ב& יד"' אמ ל& ע ב"&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& ,ביר' ק ןמ$ ז&ב' ו" אל גע+ ב"$ לא* ר שי' תיב"* לכ ד& יי"*ח$ ב& ו" ןוכימ* ויב& ו" ןוכיי"*ח$ ב"&
ח)וק :אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& ך& ר$ ב מ& אב" ר$ ה" מ* ש(& אה* י&
%זח :ך& ר$ ב" ת& י'
:ןמא %או"ה ך& יר' ב"& %אש( ד& ק, ד"& ה" מ* ש(& לל" ה$ ת& י'ו& הל"! ע$ ת& י'ו& רד" ה$ ת& י'ו& אש" נ$ת& י'ו& םמ* ורת& י'ו& רא* פ" ת& י'ו& חב"$ ת"$ ש(& י'ו&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %אמ ל& ע ב"& ןר ימ' א+ ד"$ את מ ח# נ!ו& את ח ב"& ש(& ת", את ר יש(' ו& את כ ר& ב"' לכ" ןמ' /לכ" מ' אל" ע* ל& ו" ת"ישעב0 אל" ע* ל&
- להק :ו"נת* ל" פ' ת"& תא! ןוצר ב& ו" םימ' ח+ ר$ ב"& לב"* ק$
- %זח :ןמ* א ו"רמ& א' ו& ,אי"מ$ ש(& ב' יד"' ןוהו"בא+ םד ק2 לא* ר שי' תיב"* לכ ד& ןוהת& ו"עב ו" ןוהת& ולצ& לב"* ק$ ת& ת"'
- להק :םל וע דע$ ו& הת" ע$ מ* ך& ר במ& )ה םש(* יה' י&
- %זח :ןמ* א ו"רמ& א' ו& %לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םיב' וט םיי"'ח$ ו& אי"מ$ ש(& ןמ' אב" ר$ אמ ל ש(& אה* י&
- להק :1ר! א ו םי'מ$ ש( השע )ה םע' מ* יר' ז&ע!
%זח :ןמ * א ו"רמ& א' ו& לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םולש( השע+ י$ או"ה וימ ורמ& ב"' /םולש(" ה$ ת"ישעב0 םולש( השוע
:לוחב ת)ס תסנכה רדס
:%זחה רמוא %וראל ת)סה %יכילומשכ
- %זח :וד" ב$ ל& ומש(& בג"שנ' יכ"' %)ה םש(* תא! ו"לל& ה$ י&
:םירמוא להקהו
:םי'מ ש( ו& 1ר! א! לע$ ודוה
:ה" יו"לל & ה$ %ובורק& םע$ לא* ר שי' ינ*ב& ל' %ויד יס' ח+ לכ ל& הל" ה' ת"& %ומ" ע$ ל& ןר! ק! םר! י"ו$
הּ בָ יב' ש#ְ יוְ לב' תּ' .הּ אָ ולמְ וּ .רֶ אָ הָ ,הל .רומזְמִ דו ִדָ לְ :
:ה נ!נ&וכי& תורה נ& לע$ ו& %ה" ד ס י& םימ"' י$ לע$ או"ה יכ"'
:וש( ד& ק םוקמ& ב"' םו"קי ימ' ו" %)ה רה$ ב& הל! ע+ י$ ימ'
:המ ר& מ' ל& עב"$ ש(& נ' אלו& יש(' פ& נ$ או&ש(" ל$ אשנ אל רש(! א+ %בב ל* רב$ ו" םי'פ"$ כ$ יק' נ&
:ועש(& י' יה* לא# מ* הק ד צ& ו" %)ה תא* מ* הכ ר ב& אש" י'
:הל ס! בקע+ י$ ך ינ!פ יש(* ק& ב$ מ& %ויש( ר& ד" רוד" הז!
:דובכ" ה$ ך& ל! מ! אוביו& %םל וע יח* ת& פ"' ו"אשנ"ה' ו& םכ! יש(* אר םיר' ע ש(& ו"אש
:המ ח ל& מ' רוב" ג"' )ה %רוב" ג'ו& זו"ז"ע' )ה %דובכ" ה$ ך& ל! מ! הז! ימ'
:דובכ" ה$ ך& ל! מ! אביו& %םל וע יח* ת& פ"' ו"אשו" םכ! יש(* אר םיר' ע ש(& ו"אש
:הל ס! דובכ" ה$ ך& ל! מ! או"ה תואב צ& )ה %דובכ" ה$ ך& ל! מ! הז! או"ה ימ'
:הז םירמוא שדוקה %וראל הרות רפסה %יסינכמשכ
:לא* ר שי' יפ* ל& א$ תובב& ר' )ה הב ו"ש( %רמ$ אי החנ,ב& ו"
:ך ז"!ע, ןורא+ ו$ הת" א$ %ך ת! ח ו"נמ& ל' )ה המ ו"ק
:ו"ננ"*ר$ י& ך יד! יס' ח+ ו$ %קד! צ! ו"ש( ב"& ל& י' ך ינ!ה+ כ"
:ך ח! יש(' מ& ינ*פ"& בש(* ת" לא$ ך ד"! ב& ע$ דו'ד" רו"בע+ ב"$
:ו"בזע+ ת"$ לא$ ית' ר ות" %םכ! ל ית"' ת$ נ בוט חק$ ל! יכ"'
:רש(" א, מ& ה יכ! מ& תו& %ה" ב" םיק' יז'ח+ מ"$ ל$ איה' םיי"'ח$ 1ע*
:םולש( ה ית! ובית' נ& לכ ו& םע$ נ יכ* ר& ד$ ה יכ! ר ד"&
:םד! ק! כ"& ו"נימ* י ש( ד"* ח$ %הב ו"ש( נו& ך יל! א* )ה ו"נב* יש(' ה+
םימיבו )בקעי תיב)מ %יליחתמו )דודל הליפת) םירמוא %יא %ונחת םהב םירמוא %יאש םימיב
:םוי לש רישב %יליחתמ *ת)הק ינפלש )םיפא ךרא לא) ם& םירמוא %יאש
:ינ'א ןויב& א! ו& ינ'ע יכ"' %ינ'נ*ע+ ך נ&ז&א )ה הט"* ה$ %דו'ד ל& הליפת
:ך יל! א* ח$ ט* וב" ה$ %יה$ לא# הת" א$ ך ד"& ב& ע$ עש($ וה %ינ'א דיס' ח יכ"' יש(' פ& נ$ הר מ& ש(
:םוי"ה$ לכ" אר ק& א! ך יל! א* יכ"' %ינדא+ ינ'נ"*ח
:אש" א! יש(' פ& נ$ ינדא+ ך יל! א* יכ"' %ך ד"! ב& ע$ ש( פ! נ! ח$ מ"* ש
:ך יא! ר& ק לכ ל& דס! ח! בר$ ו& חל" ס$ ו& בוט ינדא+ הת" א$ יכ"'
:ית ונו"נח+ ת"$ לוקב"& הב יש(' ק& ה$ ו& ית' ל" פ' ת"& )ה הניז'א+ ה$
:ינ'נ*ע+ ת$ יכ"' ך" א! ר ק& א! ית' ר צ םויב"&
:ך ישע+ מ$ כ"& ןיא* ו& %ינדא+ םיה' לא# ב ך ומכ" ןיא*
:ך מ! ש(& ל' ו"דב"& כ$ יו' %ינדא+ ך ינ!פ ל& ו"וח+ ת"$ ש(& י'ו& ו"אובי ת ישע רש(! א+ םי'וג" לכ"
:ך ד"! ב$ ל& םיה' לא# הת" א$ %תואל פ& נ' השעו& הת" א$ לודג יכ"'
:ך מ! ש(& הא ר& י'ל& יב' ב ל& דח* י$ %ך ת"! מ' א+ ב"$ ך& ל"* ה$ א+ %ך כ"! ר& ד$ )ה ינ'ר* וה
:םל ועל& ך מ& ש(' הד ב"& כ$ א+ ו$ %יב' ב ל& לכ ב"& יה$ לא# ינדא+ ך ד & וא
:הי"ת"' ח& ת"$ לואש("& מ' יש(' פ& נ$ ת" ל& צ"$ ה' ו& %יל ע לודג" ך ד"& ס& ח$ יכ"'
:םד" ג&נ!ל& ך ו"מש אלו& %יש(' פ& נ$ ו"ש( ק& ב"' םיצ' יר' ע תד$ ע+ ו$ יל$ ע ו"מק םיד' ז* %םיה' לא#
:תמ! א# ו! דס! ח! בר$ ו& םי'פ"$ א$ ך& ר! א! %ןו"נ"ח$ ו& םו"חר$ לא* ינדא+ הת " א$ ו&
:ך ת! מ א+ ןב! ל& הע יש(' והו& ך ד"! ב& ע$ ל& ך ז"&ע, הנת"& %ינ'נ"*ח ו& יל$ א* הנ*פ"&
:ינ'ת" מ& ח$ נ'ו& ינ'ת"$ ר& ז$ע+ )ה הת" א$ יכ"' %ו"ש( בי*ו& יא$ נ&ש ו"אר& י'ו& %הב וטל& תוא ימ"' ע' השע+
:)ה רואב"& הכ ל& נ*ו& ו"כל& %בקע+ י$ תיב"*
:דע! ו םל ועל& ו"ניה* לא# )ה םש(* ב"& ך& ל* נ* ו"נח& נ$א+ ו$ %ויה לא# םש(* ב"& ש( יא' ו"כל& י* םימ"' ע$ ה לכ" יכ"'
:ו"נש (* ט"& י' לא$ ו& ו"נב* ז&ע$ י$ לא$ %ו"נית* ובא+ םע' היה רש(! א+ כ"$ ו"נמ" ע' ו"ניה* לא# )ה יה' י&
:ו"נית* בא+ תא! הו"צ' רש(! א+ ויט פ" ש (& מ' ו" ויק" ח, ו& וית וצ& מ' רמש(& ל' ו& ויכ ר ד"& לכ ב"& תכ! ל! ל %ויל א* ו"נב* ב ל& תוט" ה$ ל&
וד" ב& ע$ טפ"$ ש(& מ' תושע+ ל$ %הל י&ל ו םמ וי ו"ניה* לא# )ה לא! םיב' רק& %)ה ינ*פ& ל' ית"' נ&נ"$ח$ ת& ה' רש(! א+ הל"! א* יר$ ב ד& ו"יה& י'ו&
:ומויב"& םוי רב$ ד"& לא* ר שי' ומ" ע$ טפ"$ ש(& מ' ו"
:דוע ןיא* %םיה' לא# ה או"ה )ה יכ"' 1ר! א ה ימ"* ע$ לכ" תע$ ד"$ ןע $ מ$ ל&
:לא' רָ שיִ אנָ רמַ אי וּנלָ היָהָ ש#ֶ ,ה יל' וּל .דוִדָ לְ תולעֲ מַּ הַ ריש#ִ
:םד א ו"ניל* ע םו"קב"& ו"נל היה ש(! )ה יל* ו"ל
:ו"נב" םפ" א$ תורח+ ב"$ ו"נו"על ב"& םיי"'ח$ יז$א+
:ו"נש(* פ& נ$ לע$ רב$ ע הל ח& נ$ ו"נו"פט ש(& םי'מ"$ ה$ יז$א+
:םינ'ודיז"*ה$ םי'מ"$ ה$ ו"נש(* פ& נ$ לע$ רב$ ע יז$א+
:םה! ינ"*ש(' ל& -ר! ט! ו"ננת נ& אל" ש(! )ה ך& ו"רב"
:ו"נט& ל מ& נ' ו"נח& נ$א+ ו$ רב" ש(& נ' חפ"$ ה$ %םיש(' ק& וי חפ"$ מ' הט ל& מ& נ' רופ" צ' כ"& ו"נש(* פ& נ$
:1ר! א ו םי'מ$ ש( השע %)ה םש(* ב"& ו"נר* ז&ע!
םוי לש ריש
.תבָּ ש#ַ בְּ %וש# ארִ םוי םויּהַ :ש( ד" ק& מ"' ה$ תיב* ב"& םיר' מ& וא םי"'ו'ל& ה$ ו"יה וב" ש(!
:ה" ב יב* ש(& יו& לב* ת"* %ה" א ולמ& ו" 1ר! א ה )הל %רומז&מ' דו'ד ל&
:ה נ!נ&וכי& תורה נ& לע$ ו& %ה" ד ס י& םימ"' י$ לע$ או"ה יכ"'
:וש( ד& ק םוקמ& ב"' םו"קי ימ' ו" %)ה רה$ ב& הל! ע+ י$ ימ'
:המ ר& מ' ל& עב"$ ש(& נ' אלו& יש(' פ& נ$ או&ש(" ל$ אשנ אל רש(! א+ %בב ל* רב$ ו" םי'פ"$ כ$ יק' נ&
:ועש(& י' יה* לא# מ* הק ד צ& ו" %)ה תא* מ* הכ ר ב& אש" י'
:הל ס! בקע+ י$ ך ינ!פ יש(* ק& ב$ מ& %ויש( ר& ד" רוד" הז!
:דובכ" ה$ ך& ל! מ! אוביו& %םל וע יח* ת& פ"' ו"אשנ"ה' ו& םכ! יש(* אר םיר' ע ש(& ו"אש
:המ ח ל& מ' רוב" ג"' )ה %רוב" ג'ו& זו"ז"ע' )ה %דובכ" ה$ ך& ל! מ! הז! ימ'
:דובכ" ה$ ך& ל! מ! אביו& %םל וע יח* ת& פ"' ו"אשו" םכ! יש(* אר םיר' ע ש(& ו"אש
:הל ס! %דובכ" ה$ ך& ל! מ! או"ה תואב צ& )ה %דובכ" ה$ ך& ל! מ! הז! או"ה ימ'
.םיִו&ּ הַ %מִ וּנ' בְּ קַ וְ וּניה' לא$ ,ה וּנע' יש#ִ וה :ך ת! ל" ה' ת& ב"' ח$ ב"* ת"$ ש(& ה' ל& ך ש(! ד& ק םש(* ל& תודוהל&
:ה" יו"לל& ה$ %ןמ* א םע ה לכ" רמ$ א ו& %םל ועה דע$ ו& םל ועה ןמ' לא* ר שי' יה* לא# )ה ך& ו"רב"
:ה" יו"לל& ה$ %םי'ל ש( ו"רי& ןכ* ש( ןוי"צ"' מ' )ה ך& ו"רב"
:וד" ב$ ל& תואל פ& נ' השע %לא* ר שי' יה* לא# םיה' לא# )ה ך& ו"רב"
:ןמ* א ו& ןמ* א %1ר! א ה לכ" תא! ודובכ& אל* מ" י'ו& %םל ועל& ודובכ"& םש(* ך& ו"רב ו"
:י)ק
.תבָּ ש#ַ בְּ ינִש#' םוי םויּהַ :ש( ד" ק& מ"' ה$ תיב* ב"& םיר' מ& וא םי"'ו'ל& ה$ ו"יה וב" ש(!
:חר$ ק ינ*ב& ל' רומז&מ' ריש('
:וש( ד& ק רה$ ו"ניה* לא# ריע' ב"& דאמ& לל" ה, מ& ו" )ה לודג"
:בר ך& ל! מ! תי$ר& ק' %ןופצ ית* כ"& ר& י$ ןוי"צ' רה$ %1ר! א ה לכ" שושמ& -ונ הפ* י&
:בג"שמ' ל& עד$ ונ ה ית! ונמ& ר& א$ ב"& םיה' לא#
וד" ח& י$ ו"רב& ע %ו"דע+ ונ םיכ' ל מ"& ה$ הנ"*ה' יכ"'
:ו"זפ" ח& נ! ו"לה+ ב& נ' %ו"המ ת" ןכ"* ו"אר המ" ה*
:הד ל* וי"כ"$ ליח' %םש( םת$ זח א+ הד ע ר&
:ש( יש(' ר& ת"$ תוי"נ'א2 רב"* ש($ ת"& םיד' ק ח$ ו"רב"&
:הל ס! םל וע דע$ ה נ!נ&וכי& םיה' לא# %ו"ניה* לא# ריע' ב"& תואב צ& )ה ריע' ב"& ו"ניא' ר ןכ"* ו"נע& מ$ ש( רש(! א+ כ"$
:ך ל! כ יה* בר! ק! ב"& ך ד"! ס& ח$ םיה' לא# ו"נימ"' ד"'
:ך נ!ימ' י& הא ל& מ קד! צ! %1ר! א! יו*צ& ק$ לע$ ך ת& ל" ה' ת"& ןכ"* םיה' לא# ך מ& ש(' כ"&
:ך יט! פ" ש(& מ' ןע$ מ$ ל& %הד ו"הי& תונב"& הנל& ג*ת" %ןוי"צ' רה$ חמ$ שי'
:ה יל! ד" ג&מ' ו"רפ& ס' %ה ו"פיק"' ה$ ו& ןוי"צ' ו"ב" ס
:ןורח+ א$ רודל& ו"רפ"& ס$ ת"& ןע$ מ$ ל& %ה ית! ונמ& ר& א$ ו"גס"& פ"$ %הל יח* ל& םכ! ב"& ל' ו"תיש('
:תו"מ לע$ ו"נג*ה+ נ$י& או"ה %דע! ו םל וע ו"ניה* לא# םיה' לא# הז! יכ"'
:י)ק ,וכו *ונעישוה
.תבָּ ש#ַ בְּ יש#ִ ילִ ש#ְ םוי םויּהַ :ש( ד" ק& מ"' ה$ תיב* ב"& םיר' מ& וא םי"'ו'ל& ה$ ו"יה וב" ש(!
:טפ" ש(& י' םיה' לא# בר! ק! ב"& %לא* תד$ ע+ ב"$ בצ" נ' םיה' לא# %-ס א ל& רומז&מ'
:הל ס! ו"אשת"' םיע' ש( ר& ינ*פ& ו" %לו!ע ו"טפ"& ש(& ת"' ית$ מ דע$
:ו"קיד"' צ& ה$ ש( ר ו ינ'ע %םותיו& לד ו"טפ& ש('
:ו"ליצ"' ה$ םיע' ש( ר& די"$מ' %ןויב& א! ו& לד$ ו"טל"& פ"$
:1ר! א יד* ס& ומ לכ" ו"טומ" י' %ו"כל" ה$ ת& י' הכ ש(* ח+ ב"$ ו"ניב' י אלו& ו"עד& י אל
:םכ! ל"& כ", ןויל& ע! ינ*ב& ו" %םת"! א$ םיה' לא# ית"' ר& מ$ א ינ'א+
:ו"לפ" ת"' םיר' ש" ה$ דח$ א$ כ& ו" %ןו"תו"מת"& םד א כ"& ןכ* א
:םי'וג"ה$ לכ ב"& לח$ נ&ת' הת" א$ יכ"' %1ר! א ה הט פ& ש( םיה' לא# המ ו"ק
:י)ק ,וכו *ונעישוה
.תבָּ ש#ַ בְּ יעִ יבִ רְ םוי םויּהַ :ש ( ד" ק& מ"' ה$ תיב* ב"& םיר' מ& וא םי"'ו'ל& ה$ ו"יה וב" ש(!
:ע$ יפ' וה תומק נ& לא* %)ה תומק נ& לא*
:םיא' ג"* לע$ לו"מג"& בש(* ה %1ר! א ה טפ* ש( אשנ"ה'
:ו"זלע+ י$ םיע' ש( ר& ית$ מ דע$ %)ה %םיע' ש( ר& ית$ מ דע$
:ןו!א יל* ע+ פ" לכ" ו"רמ"& א$ ת& י' %קת ע ו"רב"& ד$ י& ו"עיב"' י$
:ו"נ"ע$ י& ך ת& ל ח+ נ$ו& %ו"אכ"& ד$ י& )ה ך מ"& ע$
:ו"חצ"* ר$ י& םימ' ותיו' ו"גרה+ י$ רג*ו& הנמ ל& א$
:בקע+ י$ יה* לא# ןיב' י אלו& %ה" י" הא! ר& י' אל ו"רמ& אי"ו$
:ו"ליכ"' שת"$ ית$ מ םיל' יס' כ& ו" %םע ב" םיר' ע+ ב" ו"ניב"'
:טיב"' י$ אלה+ ןי'ע$ רצ* י םא' %עמ ש(& י' אלה+ ןז!א עט$ נה+
:תע$ ד" םד א דמ"* ל$ מ& ה$ %ח$ יכ' וי אלה+ םי'וג" רס* יה+
:לב! ה המ" ה* יכ"' %םד א תובש(& ח& מ$ ע$ ד* י )ה
:ו"נ"ד! מ"& ל$ ת& ך ת& ר ות" מ' ו" %ה" י" ו"נ"ר! ס"& י$ת"& רש(! א+ רב! ג"!ה$ יר* ש(& א$
:תח$ ש( עש( ר ל הר! כ" י' דע$ %ער ימ* ימ' ול טיק' ש(& ה$ ל&
:בזע+ י$ אל ותל ח+ נ$ו& %ומ" ע$ )ה ש( ט" י' אל יכ"'
:בל* יר* ש(& י' לכ" ויר ח+ א$ ו& %טפ" ש(& מ' בו"ש( י קד! צ! דע$ יכ"'
:ןו!א יל* ע+ פ" םע' יל' בצ"* י$ת& י' ימ' %םיע' ר* מ& םע' יל' םו"קי ימ'
:יש(' פ& נ$ המ ו"ד הנכ& ש( טע$ מ& כ"' יל"' הת ר ז&ע! )ה יל* ו"ל
:ינ'ד* ע ס& י' )ה ך ד"& ס& ח$ %יל' ג&ר$ הט מ ית"' ר& מ$ א םא'
:יש(' פ& נ$ ו"עש(& ע$ ש($ י& ך ימ! ו"חנ&ת"$ יב"' ר& ק' ב"& יפ"$ ע$ ר& ש ברב"&
:קח יל* ע+ למ ע רצ* י %תוו"ה$ אס"* כ"' ך ר& ב& ח י&ה$
:ו"עיש(' ר& י$ יק' נ םד ו& קיד"' צ$ ש( פ! נ! לע$ ו"ד " וגי
:יס' ח& מ$ רו"צל& יה$ לאו* %בג"שמ' ל& יל' )ה יה' י&ו$
:ו"ניה* לא# )ה םת* ימ' צ& י$ %םת* ימ' צ& י$ םת ע ר ב& ו" םנוא תא! םה! יל* ע+ בש(! י"ו$
:ו"נע* ש(& י' רו"צל& הע יר' נ %)הל הננ"&ר$ נ& ו"כל&
:ול ע$ יר' נ תורימ' ז&ב"' %הד ותב"& וינפ המ ד"& ק$ נ&
:םיה' לא# לכ" לע$ לודג" ך& ל! מ! ו" )ה לודג" לא * יכ"'
:י)ק ,וכו *ונעישוה
.תבָּ ש#ַ בְּ יש#ִ ימִ חֲ םוי םויּהַ :ש ( ד" ק& מ"' ה$ תיב* ב"& םיר' מ& וא םי"'ו'ל& ה$ ו"יה וב" ש(!
:-ס א ל& תית"' ג"'ה$ לע$ ח$ צ"* נ$מ& ל$
:בקע+ י$ יה* לאל* ו"עיר' ה %ו"נז"*ו"ע םיה' לאל* ו"נינ'ר& ה$
:לב! נ םע' םיע' נ רונ"כ"' %-ת ו"נת& ו" הר מ& ז' ו"אש
:ו"נג"*ח$ םויל& הס! כ"! ב"$ %רפ וש( ש( ד! חב$ ו"עק& ת"'
:בקע+ י$ יה* לאל* טפ" ש(& מ' %או"ה לא* ר שי'ל& קח יכ"'
:עמ ש(& א! ית"' ע& ד$ י אל תפ$ ש %םי'ר צ& מ' 1ר! א! לע$ ותאצ* ב"& %ומש -ס* והיב"' תו"דע*
:הנר& בע+ ת"$ דו"ד" מ' ויפ" כ"$ %ומכ& ש(' לב! ס"* מ' ית' וריס' ה+
:הל ס! הב יר' מ& ימ* לע$ ך נ&ח ב& א! %םע$ ר$ רת! ס* ב"& ך נ&ע! א! %ך" צ! ל"& ח$ א+ ו ת אר ק הר צ" ב"$
:יל' עמ$ ש(& ת"' םא' לא* ר שי' %ך& ב" הד יע' א ו& ימ"' ע$ עמ$ ש(&
:רכ נ* לא* ל& הו!ח+ ת"$ ש(& ת' אלו& %רז לא* ך ב& הי!ה& י' אל
:ו"הא* ל& מ$ א+ ו$ ך יפ"' בח! ר& ה$ %םי'ר צ& מ' 1ר! א! מ* ך ל& ע$ מ"$ ה$ ך יה! לא# )ה יכ' נא
:יל' הב א אל לא* ר שי'ו& יל' וקל& ימ"' ע$ עמ$ ש( אלו&
:םה! ית* וצע+ ומב"& ו"כל& י* %םב" ל' תו"ריר' ש(& ב"' ו"הח* ל"& ש($ א+ ו
:ו"כל"* ה$ י& יכ$ ר ד& ב"' לא* ר שי' %יל' ע$ מ* ש( ימ"' ע $ ו"ל
:יד' י ביש(' א םה! יר* צ לע$ ו& %ע$ ינ'כ& א$ םה! יב* י&וא %טע $ מ& כ"'
:םל ועל& םת" ע' יה' יו' %ול ו"ש( ח+ כ$ י& )ה יא* נ&שמ&
:ך" ע! יב"' שא$ ש( ב$ ד"& רו"צ" מ' ו" %הט" ח' בל! ח* מ* ו"הל* יכ' א+ י"$ו$
:י)ק ,וכו *ונעישוה
.תבָּ ש#ַ בְּ יש#ִּ ש#ִ םוי םויּהַ :ש( ד" ק& מ"' ה$ תיב* ב"& םיר' מ& וא םי"'ו'ל& ה$ ו"יה וב" ש(!
:טומ" ת"' לב"$ לב* ת"* ןוכ" ת"' -א$ %רז"א$ ת& ה' זע )ה ש( ב* ל %ש( ב* ל תו"אג"* ך& ל מ )ה
:הת" א םל ועמ* %זא מ* ך א+ ס& כ"' ןוכנ
:םיכ& ד" תורה נ& ו"אשי' %םל וק תורה נ& ו"אשנ %)ה תורה נ& ו"אשנ
:)ה םורמ" ב"$ ריד"' א$ %םי יר* ב"& ש(& מ' םיר' יד"' א$ םיב"' ר$ םי'מ$ תולק" מ'
:םימ' י ך& ר! אל& )ה %ש( ד! ק הוא+ נ ך ת& יב* ל& %דאמ& ו"נמ& א! נ! ך ית! דע*
:י)ק ,וכו ונעישוה
שידק
:ןמא %אב" ר$ ה" מ* ש(& ש( ד"$ ק$ ת& י'ו& לד"$ ג "$ת& י'
:ןמא %ה" ח* יש(' מ& בר* ק יו' ה" נ*ק ר& פ", חמ$ צ& י$ו& ה" ת* ו"כל& מ$ ך& יל' מ& י$ו& ה" ת* ו"ער& כ' אר ב& יד"' אמ ל& ע ב"&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %ביר' ק ןמ$ ז&ב' ו" אל גע+ ב"$ לא* ר שי' תיב"* לכ ד& יי"*ח$ ב& ו" ןוכימ* ויב& ו" ןוכיי"*ח$ ב"&
:אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& ך& ר$ ב מ& אב" ר$ ה" מ* ש(& אה* י&
:ך& ר$ ב " ת& י'
%או"ה ך& יר' ב"& %אש( ד& ק, ד"& ה" מ* ש(& לל" ה$ ת& י'ו& הל"! ע$ ת& י'ו& רד" ה$ ת& י'ו& אש" נ$ת& י'ו& םמ* ורת& י'ו& רא* פ" ת& י'ו& חב"$ ת"$ ש(& י'ו&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %אמ ל& ע ב"& ןר ימ' א+ ד"$ את מ ח# נ!ו& את ח ב"& ש(& ת", את ר יש(' ו& את כ ר& ב"' לכ" ןמ' /לכ" מ' אל" ע* ל& ת"ישעב0 אל" ע* ל&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םיב' וט םיי"'ח$ ו& אי"מ$ ש(& ןמ' אב" ר$ אמ ל ש(& אה* י&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םולש( השע+ י$ או"ה וימ ורמ& ב"' /םולש(" ה$ ת"ישעב0 םולש( השוע
:ישפנ יכרב םירמוא םוי לש ריש רחא שדוח שארב
:ת" ש(& ב ל רד ה ו& דוה %דאמ& ת" ל& ד$ ג" יה$ לא# )ה %)ה תא! יש(' פ& נ$ יכ' ר& ב"
:הע יר' י&כ"$ םי'מ$ ש( הט! ונ %המ ל& ש" כ"$ רוא הט! ע
:ח$ ו"ר יפ* נ&כ"$ לע$ ך& ל"* ה$ מ& ה$ %ובו"כר& םיב' ע םש" ה$ %וית וי"ל' ע+ םי'מ"$ ב$ הר! ק מ& ה$
:טה* ל ש( א* וית ר& ש( מ& %תוחו"ר ויכ א ל& מ$ השע
:דע! ו םל וע טומ" ת"' לב"$ %ה ינ!וכמ& לע$ 1ר! א! דס$ י
:םי'מ ו"דמ& ע$ י$ םיר' ה לע$ %ותיס"' כ"' ש( ו"בל"& כ"$ םוהת"&
:ןו"זפ* ח י* ך מ& ע$ ר$ לוק ןמ' %ןו"סו"ני& ך ת& ר ע+ ג"$ ןמ'
:םה! ל ת" ד& ס$ י הז! םוקמ& לא! %תועק ב& ו"דר& י* םיר' ה ו"לע+ י$
:1ר! א ה תוס" כ$ ל& ןו"בש(, י& לב"$ %ןו"רבע+ י$ לב"$ ת" מ& ש לו"בג"&
:ןו"כל"* ה$ י& םיר' ה ןיב"* םיל' ח נ"&ב"$ %םינ'יע& מ$ ח$ ל"* ש($ מ& ה$
:םא מ צ& םיא' ר פ& ו"רב"& ש(& י' %יד ש ותי&ח$ לכ" ו"קש(& י$
:לוק ו"נת"& י' םי'אפ ע2 ןיב"* מ' %ןוכ" ש(& י' םי'מ$ ש(" ה$ -וע םה! יל* ע+
:1ר! א ה עב"$ שת"' ך ישע+ מ$ יר' פ"& מ' %וית וי"ל' ע+ מ* םיר' ה הק! ש(& מ$
:1ר! א ה ןמ' םח! ל! איצ' והל& %םד א ה תד$ ובע+ ל$ בשע* ו& %המ ה* ב"& ל$ ריצ' ח ח$ ימ' צ& מ$
:דע ס & י' ש( ונא# בב$ ל& םח! ל! ו& %ןמ! ש(" מ' םינ'פ" ליה' צ& ה$ ל& %ש( ונא# בב$ ל& חמ"$ שי& ןי'י$ו&
:עט נ רש(! א+ ןונב ל& יז*ר& א$ %)ה יצ* ע+ ו"עב "& שי'
:ה" ת יב"* םיש(' ורב"& הד יס' ח+ %ו"ננ"*ק$ י& םיר' פ"2 צ' םש( רש(! א+
:םינ'פ$ ש("& ל$ הס! ח& מ$ םיע' ל ס& %םיל' ע* י"&ל$ םיה' ובג"&ה$ םיר' ה
:ואובמ& עד$ י ש( מ! ש(! %םיד' ע+ ומל& ח$ ר* י השע
:רע$ י ותי&ח$ לכ" שמר& ת' וב" %הל י&ל יה' יו' ך& ש(! ח תש(! ת"
:םל כ& א לא* מ* ש( ק"* ב$ ל& ו" %-ר! ט" ל$ םיג'א+ ש( םיר' יפ ' כ"& ה$
:ןו"צב" ר& י' םת נועמ& לא! ו& %ןו"פס* א י* ש( מ! ש("! ה$ חר$ ז&ת"'
:בר! ע יד* ע+ ותד ובע+ ל$ ו& %ולע2 פ ל& םד א אצ* י*
:ך נ!ינ&ק' 1ר! א ה הא ל& מ %ת ישע המ כ& ח ב"& םל" כ", %)ה ך ישע+ מ$ ו"ב" ר$ המ
:תולדג"& םע' תונ"ט$ ק& תוי"ח$ %רפ" ס& מ' ןיא* ו& שמ! ר! םש( %םי'ד$ י בח$ ר& ו" לודג" םי"ה$ הז!
:וב" קח! של& ת" ר& צ$ י הז! ןת יו&ל' %ןו"כל"* ה$ י& תוי"נ'א2 םש(
:ות" ע' ב"& םל כ& א תת* ל %ןו"רב"* שי& ך יל! א* םל" כ",
:בוט ןו"עב"& שי' ך ד& י חת"$ פ& ת"' %ןו"טקל& י' םה! ל ןת "* ת"'
:ןו"בו"ש( י& םר פ ע+ לא! ו& %ןו"עוג&י' םח ו"ר -ס* ת" %ןו"לה* ב" י' ך ינ!פ" רית "' ס& ת"$
:המ ד א+ ינ*פ"& ש( ד"* ח$ ת& ו" %ןו"אר* ב" י' ך ח+ ו"ר חל"$ ש($ ת"&
:וישע+ מ$ ב"& )ה חמ$ שי' %םל ועל& )ה דובכ& יה' י&
:ו"נש( ע# י!ו& םיר' ה ב"! עג"$י' %דע ר& ת"' ו$ 1ר! א ל טיב"' מ"$ ה$
:יד' ועב"& יה$ לאל* הר מ"& ז$א+ %יי"ח$ ב"& )הל הר יש(' א
:הוהיב"$ חמ$ שא! יכ' נא %יח' יש ויל ע בר $ ע# י!
:ה" יו"לל& ה$ )ה תא! יש(' פ& נ$ יכ' ר& ב" %םניא* דוע םיע' ש( ר& ו" %1ר! א ה ןמ' םיא' ט" ח$ ו"מ" ת"$ י'
:י)ק
ךָ בֶּ לִ .מ' אֲ יַוְ קזַחֲ .,ה לאֶ הוּ'קַ :)ה לא! הו"*ק$ ו& %
:ו"ניה* לאכ"* רו"צ ןיא* ו& %ך ת"! ל& ב"' ןיא* יכ"' %הוהיכ"$ ש( ודק ןיא*
:ו"ניה* לא# ית' ל ו"ז רו"צ ימ' ו" %)ה יד* ע+ ל& ב"$ מ' ה"$ ולא# ימ' יכ"'
.וּנינ'ודאכַּ %יא' .וּניה' לאכּ' %יא' :ו"נע* יש(' ומכ"& ןיא* %ו"נכ"* ל& מ$ כ"& ןיא*
:ו"נע* יש(' ומכ& ימ' %ו"נכ"* ל& מ$ כ& ימ' %ו"נינ*ודאכ$ ימ' %ו"ניה* לאכ* ימ'
:ו"נע* יש(' ומל& הד! ונ %ו"נכ"* ל& מ$ ל& הד! ונ %ו"נינ*ודאל$ הד! ונ %ו"ניה* לאל* הד! ונ
:ו"נע* יש(' ומ ך& ו"רב" %ו"נכ"* ל& מ$ ך& ו"רב" %ו"נינ*ודא+ ך& ו"רב" %ו"ניה* לא# ך& ו"רב"
:ו"נע* יש(' ות הת" א$ %ו"נע* יש(' ומ או"ה הת" א$ %ו"נכ"* ל& מ$ או"ה הת" א$ %ו"נינ*ודא+ או"ה הת" א$ %ו"ניה* לא# או"ה הת" א$
:דע* ומ אב יכ"' ה" ננ&ח! ל& תע* יכ"' ןוי"צ' םח* ר$ ת"& םו"קת הת" א$
תרֶ !קְּ הַ םו ּ!ּ פִּ תל! ב" ש(' %הע יצ' ק& ו" %רומ %הנ!מ םיע' ב& ש(' םיע ' ב& ש(' לק$ ש(& מ' %הנובל"& ה$ ו& %הנב"& ל& ח! ה$ %ןר! פ" צ"' ה$ ו& %יר' צ"2 ה$
%הע ש(& ת"' ןומנ"ק' ו& %הש( לש(& הפ ו"ל" ק' ו& %רשע םינ*ש(& ט& ש(& ק" ה$ %הנ!מ רשע הש(" ש(' רשע הש(" ש(' לק$ ש(& מ' %םכ" ר& כ$ ו& %ד "& ר& נ*
רמ$ ח+ איב ' מ* ןיס' יר' פ& ק$ ןיי* ול ןיא* םא' ו& %את ל ת"& ןיב"' ק$ ו& את ל ת"& ןיא' ס& ןיס' יר' פ& ק$ ןיי* %ןיב"' ק$ הע ש(& ת"' הניש(' ר& כ"$ תיר' ב"
לכ" ןד"* ר& י"$ה$ תפ"$ כ"' -א$ %רמ* וא יל' ב& ב"$ ה$ ןת נ יב"' ר$ %או"הש(! לכ" ןש( ע הל! ע+ מ$ עב$ ור תימ' ודס& חל$ מ! %קית"' ע$ ןיר & ו"$ח'
:הת ימ' בי"ח$ ה ינ!מ" ס$ לכ" מ' תח$ א$ רס"$ ח' םא' ו& %ה" ל ס פ"& ש( ב$ ד"& ה" ב" ןת$ נ םא' ו& %או"הש(!
.רמ' וא לא' ילִ מְ &ַּ %בֶּ %ועמְ ש#ִ %בָּ רַ ה" ב" ןיפ' ש(" ש(! הניש(' ר& כ"$ תיר' ב" %-ט ק"& ה$ יצ* ע + מ* -ט* ונ"ה$ -ר ש אל" א! וניא* יר' צ"2 ה$
ןיפ' י םי'ל$ ג&ר$ ימ* אלה+ ו$ %הז"ע$ אה* ת"& ש(! יד* כ"& %ןר! פ" צ"' ה$ תא! וב" ןיר' וש"( ש(! ןיס' יר' פ& ק$ ןיי* %הא נ אה* ת"& ש(! יד* כ"& %ןר! פ" צ"' ה$ תא!
:דובכ" ה$ ינ*פ"& מ' ש( ד" ק& מ"' ב"$ םי'ל$ ג&ר$ ימ* ןיס' ינ'כ& מ$ ןיא* ש(! אל" א! %ה" ל
רמ' וא %תָ נָ יבִּ רַ איָנְתַּ %םימ' שב"& ל$ הפ! י לוק" ה$ ש(! ינ*פ"& מ' %קד* ה בט* יה* %בט* יה* קד* ה %רמ* וא קח* וש( או"הש(! כ"& %
הר ש (* כ"& ה" ת ד" מ' כ"& םא' %לל כ"& ה$ הז! הד ו"הי& יב"' ר$ רמ$ א %ו"נע& מ$ ש( אל ע$ יב' ר& ל' ו& ש( יל' ש(& ל' %הר ש(* כ"& ןיא' צ ח+ ל$ ה" מ ט"& פ"'
:הת ימ' בי"ח$ ה ינ!מ" ס$ לכ" מ' תח$ א$ רס"$ ח' םא' ו& %ןיא' צ ח+ ל$
.רמ' וא ארָ פָּ קַ רבַּ איָנְתַּ רב"$ ינ*ת" דועו& %ןיא' צ ח+ ל$ םי'ר$ יש(' לש(! הא ב הת י&ה הנש( םיע' ב& ש(' ל& וא םיש("' ש(' ל& תח$ א$
ה" ב" ןיב ' ר& ע מ& ןיא* המ ל ו& %ה" ח יר* ינ*פ"& מ' דומע+ ל$ לוכי םד א ןיא* %ש( ב$ ד"& לש(! בוטר& וק ה" ב" ןת* ונ היה ו"ל" א' %אר פ" ק$
:)הל הש("! א' ו"נ"מ"! מ' ו"ריט' ק& ת$ אל ש( ב$ ד"& לכ ו& ראש לכ יכ"' הר מ& א הר ות" ה$ ש(! ינ*פ"& מ' ש( ב$ ד"&
.פ)& :הל ס! בקע+ י$ יה* לא# ו"נל בג"שמ' %ו"נמ" ע' תואב צ& )ה
.פ)& :ך& ב" ח$ ט* וב" םד א יר* ש(& א$ %תואב צ& )ה
.פ)& :ו"נא* ר& ק םויב& ו"ננ*ע+ י$ ך& ל! מ"! ה$ %הע יש(' וה )ה
:הל ס! ינ'ב* ב& וסת"& טל"* פ$ ינ"*ר ינ'ר* צ"& ת"' רצ"$ מ' יל' רת! ס* הת" א$
:תוי"נ'ומד& ק$ םינ'ש( כ& ו" םל וע ימ* יכ"' םי'ל ש( ו"ריו' הד ו"הי& תח$ נ&מ' )הל הב ר& ע ו&
.וּהיָּלִ א' יב' דְ אנָתָּ םל וע תוכיל' ה+ %רמ$ א# נ"!ש(! %אב" ה$ םל וע ןב"! או"הש(! ול חט ב& מ, %םוי לכ ב"& תוכל ה+ הנ!וש"( ה$ לכ"
:תוכל ה+ אל" א! תוכיל' ה+ יר* ק& ת"' לא$ %ול
.אנָינִחֲ יבִּ רַ רמַ אָ רזָעָ לְ אֶ יבִּ רַ רמַ אָ )ה יד* ו"מ" ל' ך& י'נ$ב" לכ ו& %רמ$ א# נ"!ש(! %םל ועב" םולש( םיב"' ר& מ$ םימ' כ ח+ יד* ימ' ל& ת"$
:ך& י'נוב" אל" א! %ך& י'נב" יר* ק& ת"' לא$ %ך& י'נב" םולש(& בר$ ו&
:לוש( כ& מ' ומל ןיא* ו& %ך ת! ר ות יב* ה+ אל& בר םולש(
:ך& י'ת ונמ& ר& א$ ב"& הול& ש($ %ך& ל* יח* ב"& םולש( יה' י&
:ך& ב" םולש( אנ" הר ב"& ד$ א+ יע ר* ו& יח$ א$ ןע$ מ$ ל&
:ך& ל בוט הש( ק& ב$ א+ ו"ניה* לא# )ה תיב"* ןע$ מ$ ל&
:םולש(" ב$ ומ" ע$ תא! ך& ר* ב י& )ה %ןת"* י' ומ" ע$ ל& זע )ה
:%נברד שידק
:ןמא %אב" ר$ ה" מ* ש(& ש( ד"$ ק$ ת& י'ו& לד"$ ג "$ת& י'
:ןמא %ה" ח* יש(' מ& בר* ק יו' ה" נ*ק ר& פ", חמ$ צ& י$ו& ה" ת* ו"כל& מ$ ך& יל' מ& י$ו& ה" ת* ו"ער& כ' אר ב& יד"' אמ ל& ע ב"&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %ביר' ק ןמ$ ז&ב' ו" אל גע+ ב"$ לא* ר שי' תיב"* לכ ד& יי"*ח$ ב& ו" ןוכימ* ויב& ו" ןוכיי"*ח$ ב"&
:אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& ך& ר$ ב מ& אב" ר$ ה" מ* ש(& אה* י&
- %זח %או"ה ך& יר' ב"& אש( ד& ק, ד& ה" מ* ש(& לל" ה$ ת& י'ו& הל "! ע$ ת& י'ו& רד" ה$ ת& י'ו& אש" נ$ת& י'ו& םמ$ ורת& י'ו& רא* פ" ת& י'ו& חב"$ ת"$ ש(& י'ו& %ך& ר$ ב" ת& י'
%אמ ל& ע ב"& ןר ימ' א+ ד"$ את מ ח# נ!ו& את ח ב"& ש (& ת", את ר יש(' ו& את כ ר& ב"' לכ" ןמ' /לכ" מ' אל" ע* ל& ו" אל" ע* ל& ת"ישעב0 אל" ע* ל&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו&
יד"' %את י&ר$ ואב"& ןיק' ס& ע ד"& ןאמ$ לכ" לע$ ו& %ןוהיד* ימ' ל& ת$ יד* ימ' ל& ת"$ לכ" לע$ ו& ןוהיד* ימ' ל& ת"$ לע$ ו& %ןנב" ר$ לע$ ו& לא* ר שי' לע$
יכ* יר' א+ יי"*ח$ ו& ימ* ח+ ר$ ו& אד" ס& ח' ו& אנ"ח' אב" ר$ אמ ל ש(& ןוכל& ו" ןוהל& אה* י& %רת$ א+ ו$ רת$ א+ לכ ב& יד' ו& ןיד* ה /אש( יד"' ק$ 0 אר ת & א$ ב&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& אע ר& א$ ו& אי"מ$ ש(& ב' יד"' ןוהו"בא+ םד ק2 ןמ' אנק ר& פ, ו" יח* יו'ר& ינ*וזמ& ו"
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םיב' וט םיי"'ח$ ו& אי"מ$ ש(& ןמ' אב" ר$ אמ ל ש(& אה* י&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םולש( השע+ י$ וימ ח+ ר$ ב"& או"ה וימ ורמ& ב"' /םולש(" ה$ ת"ישעב0 םולש( השוע
- %זח :ך& ר במ& ה$ )ה תא! ו"כר& ב"
- %זחו להק :דע! ו םל ועל& ך& ר במ& ה$ )ה ך& ו"רב"
חבשל ונילע
.לכּ הַ %ודאֲ לַ חַ בּ' ש#ַ לְ וּניל' עָ ו"נמ ש אלו& %תוצר א+ ה יי*וגכ"& ו"נשע אל" ש(! %תיש(' אר* ב"& רצ* ויל& הל" ד, ג"& תת* ל
:םנומה+ לכ כ"& ו"נל* ר וגו& םה! כ" ו"נק* ל& ח! םש אל" ש(! %המ ד א+ ה תוחפ"& ש(& מ' כ"&
ינ*פ& ל' םיד' ומו" םיו'ח+ ת"$ ש(& מ' ו" םיע' ר& וכ" ו"נח& נ$א+ ו$ ,[ע$ יש(' וי אל לא* לא! םיל' ל& פ"$ ת& מ' ו" קיר' ו לב! ה! ל& םיו'ח+ ת"$ ש(& מ' םה* ש(! ]
%לע$ מ "$ מ' םי'מ$ ש(" ב"$ ורק י& בש($ ומו" %1ר! א דס* ויו& םי'מ$ ש( הט! ונ או"הש(! %או"ה ך& ו"רב" ש( ודק" ה$ םיכ' ל מ"& ה$ יכ* ל& מ$ ך& ל! מ!
ת " ע& ד$ יו& %ותר ותב"& בו"תכ" כ"$ %ותל ו"ז ספ! א! %ו"נכ"* ל& מ$ תמ! א# %דוע ןיא* ו"ניה* לא# או"ה %םימ' ורמ& יה* ב& גב"& וז"ע, תנ$יכ' ש(& ו"
:דוע ןיא* %תח$ ת" מ' 1ר! א ה לע$ ו& לע$ מ"$ מ' םי'מ$ ש(" ב"$ םיה' לא# ה או"ה )ה יכ"' %ך ב! ב ל& לא! ת בש(* ה+ ו$ םוי"ה$
וּניה' לא$ ,ה ךָ לְּ הוֶּקַ נְ %כּ' לעַ וְ תורכ" םיל' יל' א# ה ו& %1ר! א ה ןמ' םיל' ו"ל" ג"' ריב' ע + ה$ ל& %ך ז"!ע, תר! א! פ& ת' ב"& הר ה* מ& תואר& ל'
ו"ריכ"' י$ %1ר! א יע* ש(& ר' לכ" ך יל! א* תונפ& ה$ ל & ך מ! ש(& ב' ו"אר& ק& י' רשב ינ*ב"& לכ ו& %יד"$ ש($ תו"כל& מ$ ב"& םל וע ןק"* ת$ ל& %ןו"תר* כ" י'
דובכ& ל' ו& %ו"לפ" י'ו& ו"ער& כ& י' ו"ניה* לא# )ה ך ינ!פ ל& %ןוש( ל לכ" עב$ ש(" ת"' %ך& ר! ב"! לכ" ער$ כ& ת"' ך ל& יכ"' %לב* ת* יב* ש(& וי לכ" ו"עד& י*ו&
איה' ך ל"& ש (! תו"כל& מ"$ ה$ יכ"' %דע! ו םל ועל& הר ה* מ& םה! יל* ע+ ך& למ& ת' ו& %ך ת! ו"כל& מ$ לע תא! םל" כ, ו"לב"& ק$ יו' %ו"נת"* י' רק י& ך מ& ש('
:דע! ו םל ועל& ך& למ& י' )ה %ך ת! ר ותב"& בו"תכ" כ"$ %דובכ ב"& ך& למ& ת"' דע$ ימ* ל& ועל& ו"
:דח א! ומש(& ו" דח א! )ה הי!ה& י' או"הה$ םוי"ב"$ %1ר! א ה לכ" לע$ ך& ל! מ! ל& )ה היה ו& %רמ$ א# נ!ו&
:םותי שידק
:אבת יכ"' םיע' ש( ר& תא$ ש"( מ' ו" םאת& פ"' דח$ פ"$ מ' אר ית"' לא$
:לא* ו"נמ" ע' יכ"' %םו"קי אלו& רב ד ו"רב"& ד"$ %רפ ת, ו& הצ ע* ו"צע,
:טל"* מ$ א+ ו$ לב" ס& א! ינ'א+ ו$ אש" א! ינ'א+ ו$ ית' ישע ינ'א+ %לב" ס& א! ינ'א+ הב יש דע$ ו& %או"ה ינ'א+ הנק& ז' דע$ ו&
:ןמא %אב" ר$ ה" מ* ש(& ש( ד"$ ק$ ת& י'ו& לד"$ ג "$ת& י'
:ןמא %ה" ח* יש(' מ& בר* ק יו' ה" נ*ק ר& פ", חמ$ צ& י$ו& ה" ת* ו"כל& מ$ ך& יל' מ& י$ו& ה" ת* ו"ער& כ' אר ב& יד"' אמ ל& ע ב"&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %ביר' ק ןמ$ ז&ב' ו" אל גע+ ב"$ לא* ר שי' תיב"* לכ ד& יי"*ח$ ב& ו" ןוכימ* ויב& ו" ןוכיי"*ח$ ב"&
:אי"מ$ ל& ע ימ* ל& ע ל& ו" םל$ ע ל& ך& ר$ ב מ& אב" ר$ ה" מ* ש(& אה* י&
:ך& ר$ ב " ת& י'
אל" ע* ל& %או"ה ך& יר' ב"& %אש( ד& ק, ד"& ה" מ* ש(& לל" ה$ ת& י'ו& הל"! ע$ ת& י'ו& רד" ה$ ת& י'ו& אש" נ$ת& י'ו& םמ* ורת& י'ו& רא* פ" ת& י'ו& חב"$ ת"$ ש(& י'ו&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %אמ ל& ע ב"& ןר ימ' א+ ד"$ את מ ח# נ!ו& את ח ב"& ש(& ת", את ר יש(' ו& את כ ר& ב"' לכ" ןמ' /לכ" מ' אל" ע* ל& ו" אל" ע* ל& ת"ישעב0
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& %לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םיב' וט םיי"'ח$ ו& אי"מ$ ש(& ןמ' אב" ר$ אמ ל ש(& אה* י&
:ןמ* א ו"רמ& א' ו& לא* ר שי' לכ" לע$ ו& ו"ניל* ע םולש( השע+ י$ או"ה וימ ורמ& ב"' /םולש(" ה$ ת"ישעב0 םולש( השוע
:דחָ פְ אֶ ימִּ מִ ייַּחַ זועמָ ,ה .ארָ יאִ ימִּ מִ יעִ ש#ְ יִוְ ירִ וא ,ה .דו ִדָ לְ
:ו"לפ נו& ו"לש(& כ" המ" ה* %יל' יב$ י&או& יר$ צ %יר' שב"& תא! לכא# ל! םיע' ר* מ& יל$ ע ברק& ב"'
:ח$ ט* וב ינ'א+ תאזב"& המ ח ל& מ' יל$ ע םו"קת" םא' %יב"' ל' אר יי' אל הנ!ח+ מ$ יל$ ע הנ!ח+ ת"$ םא'
:ולכ יה* ב"& רק"* ב$ ל& ו" )ה םע$ נב"& תוזח+ ל$ %יי" $ח$ ימ* י& לכ" )ה תיב* ב"& ית"' ב& ש(' %ש( ק"* ב$ א+ ה" ת וא %)ה תא* מ* ית"' ל& א$ ש( תח$ א$
:ינ'מ* מ& ורי& רו"צב"& %ולה2 א רת! ס* ב"& ינ'ר* ית"' ס& י$ הע ר םויב"& וכ" ס, ב"& ינ'נ*פ"& צ& י' יכ"'
:)הל הר מ"& ז$א+ ו$ הר יש(' א %הע ו"רת& יח* ב& ז' ולה2 א ב& הח ב"& ז&א! ו& %ית$ וביב' ס& יב$ י&א לע$ יש(' אר םו"רי הת " ע$ ו&
:ינ'נ*ע+ ו$ ינ'נ"*ח ו& %אר ק& א! יל' וק )ה עמ$ ש(&
:ש( ק"* ב$ א+ )ה ך ינ!פ" תא! %ינפ ו"ש( ק"& ב"$ יב"' ל' רמ$ א ך ל&
:יע' ש(& י' יה* לא# ינ'ב* ז&ע$ ת"$ לא$ ו& ינ'ש(* ט "& ת"' לא$ %ת יי'ה ית' ר ז&ע! %ך ד"! ב& ע$ -א$ ב"& טת"$ לא$ %ינ"'מ"! מ' ך ינ!פ" רת"* ס& ת"$ לא$
:ינ'פ* ס& א$ י$ הוהיו$ %ינ'ו"בזע+ ימ"' א' ו& יב' א יכ"'
:יר ר& וש( ןע$ מ$ ל& רוש( ימ' חר$ אב"& ינ'ח* נ&ו" ך כ"! ר& ד"$ )ה ינ'ר* וה
:סמ ח ח$ פ* יו' רק! ש(! יד* ע* יב' ו"מק יכ"' %יר צ ש( פ! נ!ב"& ינ'נ*ת"& ת"' לא$
:םיי"'ח$ 1ר! א! ב"& )ה בו"טב"& תואר& ל' ית"' נ&מ$ א# ה! אל* ו"ל
:)ה לא! הו"*ק$ ו& %ך ב"! ל' 1מ* א+ י$ו& קז$ח+ %)ה לא! הו"*ק$
:םותי שידק
:הז םירמוא ונילע ירחא החנמבו תירחשב לבאה תיבב
:רומזְמִ חרַ ק ינ'בְ לִ חַ ּ' נ ַמְ לַ
:דל! ח יב* ש(& י לכ" ו"ניז'א+ ה$ %םימ"' ע$ ה לכ" תאז ו"עמ& ש('
:ןויב& א! ו& ריש(' ע דח$ י$ %ש( יא' ינ*ב"& םג"$ %םד א ינ*ב"& םג"$
:תונו"בת& יב"' ל' תו"גה ו& %תומכ& ח רב"* ד$ י& יפ"'
:ית' ד יח' רונ"כ' ב"& חת"$ פ& א! %ינ'ז&א לש( מ ל& הט"! א$
:ינ'ב"* ו"סי& יב$ ק* ע+ ןוע+ %ער ימ* יב"' אר יא' המ" ל
:ו"לל" ה$ ת& י' םר ש(& ע ברב& ו" %םל יח* לע$ םיח' ט& ב" ה$
:ורפ& כ" םיה' לאל* ןת"* י' אל %ש( יא' הד"! פ& י' הדפ אל חא
:םל ועל& לד$ ח ו& %םש( פ& נ$ ןויד& פ"' רק$ י*ו&
:תח$ ש(" ה$ הא! ר& י' אל %חצ$ נ!ל דוע יח' יו'
:םל יח* םיר' ח* א+ ל$ ו"בז&ע ו& %ו"דב* אי רע$ ב$ ו ליס' כ"& דח$ י$ %ו"תו"מי םימ' כ ח+ הא! ר & י' יכ"'
:תומד א+ יל* ע+ םת ומש(& ב' ו"אר& ק %רדו רודל& םת נכ"& ש(& מ' %םל ועל& ומית"* ב" םב" ר& ק'
:ו"מד& נ' תומה* ב"& כ"$ לש($ מ& נ' %ןיל' י לב"$ רק יב"' םד א ו&
:הל ס! ו"צר& י' םה! יפ' ב"& םה! יר* ח+ א$ ו& %ומל לס! כ"! םכ" ר& ד$ הז!
:ול לב, ז"&מ' לואש(& תול" ב$ ל& םר ו"צו& %רק! ב" ל$ םיר' ש( י& םב ו"ד" ר& י"'ו$ %םע* ר& י' תו!מ ו"ת" ש($ לואש(& ל' ןאצ" כ"$
:הל ס! ינ'ח* ק" י' יכ"' %לואש(& די"$מ' יש(' פ& נ$ הד"! פ& י' םיה' לא# ך& א$
:ותיב"* דובכ"& הב"! ר& י' יכ"' %ש( יא' ריש(' ע+ י$ יכ"' אר ית"' לא$
:ודובכ"& ויר ח+ א$ דר* י* אל %לכ" ה$ חק"$ י' ותומב& אל יכ"'
:ך& ל ביט' ית* יכ"' ך ד, ויו& %ך& ר* ב י& ויי"ח$ ב"& וש( פ& נ$ יכ"'
:רוא ו"אר& י' אל חצ$ נ* דע$ %וית ובא+ רוד" דע$ אובת"
:ו"מד& נ' תומה* ב"& כ"$ לש($ מ& נ' %ןיב' י אלו& רק יב"' םד א
:םותי שידק
:הז רומזמ לבאה תיבב םירמוא %ונחת וב %יאש םויב
:ךְ בָ יתִ יסִ חָ יכִּ לא' ינִר' מְ ש#ָ *דוִדָ לְ םת ָּ כְ מִ
:ך יל! ע לב"$ ית' ב וט ,הת" א ינדא+ )הל ת"& ר & מ$ א
:םב יצ' פ& ח! לכ" יר* יד"' א$ ו& ,המ" ה* 1ר! א ב" רש(! א+ םיש(' ודק& ל'
:ית פ ש לע$ םת ומש(& תא! אש" א! לב$ ו" ,םד" מ' םה! יכ"* ס& נ' ך& יס"' א$ לב"$ ,ו"רה מ רח* א$ םת ובצ"& ע$ ו"ב " ר& י'
:יל' ר וג" ך& ימ' ות" הת" א$ ,יס' וכו& יק' ל& ח! תנמ& ,)ה
:יל ע הר פ& ש( תל ח+ נ$ -א$ ,םימ' ע' נ"&ב"$ יל' ו"לפ& נ םיל' ב ח+
:ית ויל& כ' ינ'ו"רס"& י' תוליל* -א$ ,ינ'צ ע י& רש(! א+ )ה תא! ך& ר * ב א+
:טומ" א! לב"$ ינ'ימ' ימ' יכ"' ,דימ' ת יד"' ג&נ!ל& )ה ית' יו"'ש('
:חט$ ב! ל ןכ" ש(& י' יר' שב"& -א$ ,יד' ובכ"& לג!י"ו$ יב"' ל' חמ$ ש ןכ* ל
:תח$ ש( תואר& ל' ך ד& יס' ח+ ןת"* ת' אל ,לואש(& ל' יש(' פ& נ$ בזע+ ת$ אל יכ"'
:חצ$ נ! ך נ&ימ' יב"' תומע' נ& ,ך ינ!פ" תא! תוחמ ש עב$ ש ,םיי"'ח$ חר$ א ינ'ע* יד ' ות"
:םותי שידק

‫השכמת הבוקר‬

‫מודה אני לפניך מלך חי וקים. שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך:‬ ‫ׁ ֶ ֱ ַ ְ ּ ּ ִ ׁ ָ ִ ּ ֶ ְ ָ ַ ּ ֱ ָּ ֶ ָ‬ ‫ָ‬ ‫ְ‬ ‫ָ ִ ְ‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ֶ ֲ ִ ְ ָ ֶ ָ ֶ ֶ ְ ַ ְ ַּ‬ ‫ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם תהלתו עומדת לעד:‬ ‫ֶֶ ַָ‬ ‫ְ ָ‬ ‫ֶ ּ ִּ‬ ‫ְָ‬ ‫ֶ‬ ‫ֵ ׁ ְָ ָ ִ ְ ַ‬ ‫ִ‬ ‫ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:‬ ‫ְַ ּ ְ ָ ָ ֶ‬ ‫ֵ ְ‬ ‫ּ ְּ ׁ ּ‬ ‫ָ‬ ‫תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב. שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך. תורה תהא‬ ‫ׁ ַ ִּ ּ ַ ָ ִ ָ ְ ַ ּ ּ ׁ ּ ַ ִ ּ ָ ּ ָ ּ ֵ‬ ‫ְ‬ ‫ֶ‬ ‫ִ‬ ‫ְ‬ ‫ְ‬ ‫ָ ׁ ְ ִּ ַ ֲ‬ ‫ַ‬ ‫ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ּ ָ ִּ ָ ּ ׁ‬ ‫ָ‬ ‫אמונתי. ואל שדי בעזרתי. ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים כלכם היום. לישועתך קויתי ה':‬ ‫ִ ּׁ ָ ְ ָ ִּ ִ‬ ‫ִ‬ ‫ֱ ָּ ִ ְ ֵ ׁ ּ ּ ֶ ְ ָ ִ ְ ַ ּ ַ ּ ֵ ִ ּ ֱ ֵ ֶ ַּ ּ ּ ֶ ַּ‬ ‫ִ ְֻ‬ ‫ַ‬ ‫ְ‬ ‫ֶ‬ ‫ַַ ְ‬

‫ברכות השחר‬
‫בכל יום בבוקר קודם ברכת התורה יאמר זאת:‬ ‫הריני מכון מעתה על כל פרט ופרט ממעשי ודבורי ומחשבותי של כל היום עד למחר בעת הזאת‬ ‫ֲ ֵ ִ ְ ַּ ֵ ַ ּ ַ ּ ּ ָ ּ ְ ָ ִ ּ ֲ ְ ִ ּּ ַ ּ ַ ְ ׁ ַ ׁ ּ ַּ ַ ְ ָ ָ ּ ֵ ַ ּ‬ ‫ָ‬ ‫ֶ ָ‬ ‫ְ‬ ‫ַ‬ ‫ָ ְ‬ ‫ָ‬ ‫ֵ‬ ‫לשם יחוד קדשא בריך הוא ושכינתה בשם כל ישראל להכרי ַ את עצמי ואת כל עם בני ישראל ואת‬ ‫ְ ׁ ִ ּ ֻ ְ ׁ ּ ִ ְ ּ ּ ׁ ִ ְ ּ ּ ּ ׁ ּ ִ ָ ֵ ְ ַ ְ ִ ע ֶ ַ ְ ִ ְ ֶ ּ ַ ֵּ ִ ָ ֵ ְ ֶ‬ ‫ְ‬ ‫ָ‬ ‫ְ ֵ ְֵ ָ‬ ‫ָ ְ‬ ‫ֵ‬ ‫כל העולם לכף זכות:‬ ‫ּ ָ ָ ְַ ְ ּ‬ ‫ָ‬ ‫והריני מכון מעתה עד למחר בעת הזאת בכל פעם שאזכיר שם הוי"ה הקדוש שהוא בכתיבתו היה‬ ‫ַ ּ ׁ ׁ ּ ּ ְ ִ ָ ָָ‬ ‫ִ‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ֶ ִ ֵ‬ ‫ּ ָ ּ ַ ׁ ְַ ּ ׁ‬ ‫ְ ַ‬ ‫ַ ֲ ֵ ִ ְ ַּ ֵ ַ ּ ַ ְ ָ ָ ּ ֵ ַ ּ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ֵ‬ ‫הוה ויהיה ובקריאתו א-ד-נ-י שהוא אדון הכל. וכשאזכיר שם א-ל-ק-י-ם יהיה כונתי שהוא תקיף‬ ‫ִַ‬ ‫ִ ְֶ ָּּ ִ ׁ ּ ּ ּ‬ ‫ֶ‬ ‫ַָ‬ ‫ֶ ִ ֵ‬ ‫ַ ּ ּ ְ ׁ ְַ ּ ׁ‬ ‫ׁ ּ ֲ‬ ‫ֶ‬ ‫ֶ ְִ ְֶ ּ ִ ְ ִ ָ‬ ‫ובעל היכלת ובעל הכחות כלם עלת כל העילות וסיבת כל הסיבות ושליט בכל העולמות:‬ ‫ְ ִ ּ ּ ַ ּ ּ ְ ִׁ ָּ ָ ָ‬ ‫ְ‬ ‫ַ‬ ‫ִ‬ ‫ַ ָ‬ ‫ָּ ִַ ּ ָ ִ‬ ‫ָ‬ ‫ֻ‬ ‫ּ ַ ַ ְַ ֶ ּ ַ ַ ַ ּ‬ ‫כל היום אף אם עשה צרכיו אינו מברך על נטילת ידיים רק אשר יצר:‬ ‫ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידיים:‬ ‫ֱ ֵ ּ ֶ ֶ ְ ָ ָ ֲ ׁ ִ ּ ׁ ּ ּ ִ ְ ָ ְ ִּ ּ ַ ְ ִ ַ‬ ‫ָ‬ ‫ְָ ְ‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ּ ְּ ַ ּ‬ ‫ָ‬ ‫ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בחכמה וברא בו נקבים נקבים חלולים‬ ‫ְ ָ ִ ְ ָ ִ ֲ ִּ‬ ‫ֱ ֵ ּ ֶֶ ְ ָ ָ ֲ ׁ ַָ ֶ ָ ָ ָ ּ ְָ ָ ּ ָ ָ‬ ‫ְ‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ּ ְּ ַ ּ‬ ‫ָ‬ ‫חלולים. גלוי וידוע לפני כסא כבודך שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם אי אפשר להתקים‬ ‫ֵ‬ ‫ִ ּ ֵ ֶ ָ ֵ ֶ ִ ֶ ְ ׁ ְ ִ ְ ַּ‬ ‫ַ‬ ‫ָ‬ ‫ֲ ּ ִ ּ ּ ְָ ּ ַ ִ ְֵ ִ ּ ְ ֶ ָ ׁ ִ ִ ּ ֵ ַ ֶ ָ ֵ ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ֶ‬ ‫ֵ‬ ‫ָ‬ ‫ולעמוד לפניך אפילו שעה אחת:‬ ‫ְ ֶָ ָ ֲ ִ ּ ׁ ָ ֶ ָ‬ ‫ָ‬ ‫ְַ ֲ‬ ‫ברוך אתה ה' רופא כל בשר ומפליא לעשות:‬ ‫ֵ ָ ּ ּ ַ ְִ ַ ֲ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ּ ְּ ַ ּ‬ ‫ָ‬ ‫ַ ּ ְ ָ ָ ּ ַ ּ ְ ַר ּ ּ ַ ּ ְ ַ ְ ּ ּ ּ ְ ַ ּ ְ ׁ ּ ָ ּ‬ ‫אלהי. נשמה שנתת בי טהורה היא. אתה בראתה. אתה יצ ְתה. אתה נפחתה בי. ואתה משמרה‬ ‫ְַ‬ ‫ָ‬ ‫ָ ִ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ָ‬ ‫ֱ ַ ְ ׁ ָ ּׁ ַ ּ ּ ְ ָ ִ‬ ‫ֶָ ָ ִ‬ ‫ָ‬ ‫בקרבי. ואתה עתיד לטלה ממני. ולהחזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני‬ ‫ֶ ֲִ‬ ‫ְ ִ‬ ‫ּ ְ ַ ׁ ַּ ׁ ָ ּ ִ ְ ּ‬ ‫ֶ ְָ‬ ‫ָ‬ ‫ּ ִ ְ ּ ְ ַ ּ ָ ִ ִ ּ ָ ּ ִ ּּ ּ ְ ַ ֲ ִ ָ ּ ּ ֶ ָ ִ ָ‬ ‫ִ‬ ‫ִֶ‬ ‫ְ‬ ‫ָ‬ ‫ְ ִ‬ ‫לפניך ה' אלהי ואלהי אבותי. רבון כל המעשים אדון כל הנשמות:‬ ‫ָ ְָ‬ ‫ֲ ּ ַּ ׁ‬ ‫ֱ ַ ֵ ֵ ֲ ַ ִּ ּ ַ ֲּ‬ ‫ַ‬ ‫ָ‬ ‫ְ ֶָ ָ‬ ‫ברוך אתה ה' המחזיר נשמות לפגרים מתים:‬ ‫ִ ְָ ִ ֵ ִ‬ ‫ָ‬ ‫ַ ּ ֲִ ְ ׁ‬ ‫ַ‬ ‫ָ‬ ‫ּ ְּ ַ ּ‬ ‫ָ‬ ‫ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו ַעסוק בדברי תורה:‬ ‫ָ‬ ‫ְִֵּ‬ ‫ְ‬ ‫ֱ ֵ ּ ֶ ֶ ְ ָ ָ ֲ ׁ ִ ּ ׁ ּ ּ ִ ְ ָ ְ ִּ ּ ל ֲ‬ ‫ָ‬ ‫ְָ ְ‬ ‫ֶ‬ ‫ָ‬ ‫ּ ְּ ַ ּ‬ ‫ָ‬