P. 1
חוברת הדרכה

חוברת הדרכה

|Views: 634|Likes:
Published by oggie

More info:

Published by: oggie on Aug 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/27/2011

pdf

text

original

הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ

'
רעונ תקלחמ
:םיניינע ןכות
:אובמ
1.1 . .תרבוחה לע 3
1.2 . היישעו תועדומל הכרדה לש בוליש "סיסקרפה" – רעונה תוצובקל ןוזח
.תיתרבח
3
1.3 . .הכרדהה לאנויצר 5
1.4 . .הכרדה תונורקע
1.4.1 . .הצובקה םע הדובעב םיחנמ תונורקע 7
1.4.2 . .qירדמל "םילכ לס" 9
1.4.3 . .qירדמה לש העפשהה תורוקמ 12
1.4.4 . .aרבלוק יפל תירסומה המרה ןיבל ליaה ןיב רשקה :חפסנ 15
1.5 . :qרדומה ליaה ינייפאמ
1.5.1 . .ןוסקירא לש םיבלשה תירואית :חפסנ 19
2 . .הלועפ ףותישו ןומא ,שוביג ,תורכיה :הצובק תיינבה
2.1 . תורכיה . 24
2.2 . ןומא . 25
2.3 . .תויתורחת לומ הלועפ-qותישו תויראדילוס 26
3 . העפשהו תופתתשה .תילקידר היטרקומד -
3.1 . בחרמב תואיצמה לע העפשהו תוברועמל םיכרד – עיפשמ ינא דציכ
.יuרקומד
35
3.2 . העפשה יכרד .םיקבאמ - 37
4 . .תוליעפה תנשל החיתפ \רעמ - אב ינא ונממ oוקמה
4.1 . .רעונה ינב לש םתביבסב תויעב qושיחל ידותמ רויס 54
4.2 . הרבחב תויעב תאלעהל תונוש תודותמ .תרושקת ילכ : 57
4.3 . תודדומתה תייauרuסאו תויעבה לע ינושאר ןויד .(הכרדהה תינכות תעיבק) 61
:(oיאשונב תודמעו ,עדימ יעטק וללכי) oיאשונ יפל oישגפמו תולועפ יכרעמ
5 . .בצמ תנומת - תילארשי הרבחה
5.1 . – הלכלכ
5.1.1 . .ןיוויש רסוחו םייתרבח םירעפ
5.1.2 . ו הדובע .ינוע תוברתו "םידבוע םיינע" ,ינעה תשיפת – ינוע
5.2 . .הללסהו הרדה ,qוניחב םירעפ – qוניח
5.3 . .תורכיהו עדימ – תילארשיה הרבחב םירזaמ
5.4 . .םיaויתו םיפיuואירuס ,תונעזa
5.5 . ברו םזילרולפ ,הכומנו ההובa תוברת ,תיתוברת תויסחי :תוברתו תוהז
.תויתוברת
6 . .יתרבח וליאמ ןבומו תיתרוקיב הבישח
7 . .תוברועמו תוגיהנמ ,otיביטקא
8 . .תוירחאו הריחב ,לרוג
- 1 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
9 . .תויחרtא תויוכtו oיטועימו בור ,היטרקומד
10 . .רדגמו otינימפ ,oישנ יוכיד
11 . .הביבoו עבט ,היצtילבולג ,הכירצ תוברת
12 . .תוימואלו otירטילימ
- 2 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תרבוחה לע
םע הדובעה תונורקע תא אוצמל ןתינ תרבוחב .ןולא תתומעב רעונ תקלחמ יכירדמל תדעוימ תאז תרבוח
אוצמל ןתינ אשונ לכ לש ותליחתב .םינוש םיאשונ יפל םיaלuוקמ רשא תולעפה יכרעמו ,רעונ תוצובק
תרשעהל יללכ עקר הווהי אובמה .אשונ ותוא ביבס ונתדמעו עדימ ,עקר ,לאנויצר ללוכה ,רצק אובמ
הז אובמל qשמהב .וביבס ןויד תוחנהלו ,אשונב הלועפ ריבעהל ול רשפאל דעונה ,אשונב ותואב qירדמה
ןוידל םלוכ םידעוימ qא ,תונוש תומרל םימאתמו תונוש תודותמ ילעב ,םינוש תוליעפ יכרעמ רפסמ ופרוצי
.םיאשונה םתוא ביבס
תלוכי qירדמל תתל ידכ ודעונ אשונ ותואב qירדמה תושרל תודמועה תולועפה יכרעמ לש ברה רפסמה
החיתפ תדוקנ ולא םכרעמב תוארל שי .qירדמ אוה התוא הצובקל ןוידהו הדותמה תא םיאתהל הבוu
תורעהו עדימ יצבוק ,םיפסונ םיכרעמ .לילכ תונשלו רפשל ,רבחל ,qורעל ןתינ םתוא ,דבלב תועצהו
.הכרבב רעונ תקלחמב ולבקתי
תתומע לש הכרדהה תיירפסב ופסאנ תרבוחב םיעיפומ רשא םיחפסנהו עדימה יעuק ,תולועפה יכרעמ
:םהינב ,םינוש עדימ תורוקמו םינוaרא רפסממו ,םיבר םישנא ידי-לע ובתכנ ולא לכ .םינשה תצורמב ןולא
תורייס יaוח ,הקאדס-תוער ,הידפיקיו ,הוודא זכרמ ,קדצ ילaעמב תתומע ,ר"חש תתומע ,ןולא תתומע
.דמולהו דבועה רעונה תעונתו

רעונה תוצובקל ןוtח
תנשב הדסונ ןולא תתומע 1998 תא רפשל הרuמב םהייחל םירשעה תונשב םיריעצ תרובח ידי-לע
תמייאמה םיבחרתמו םיכלוה םייתרבח םירעפ לש תואיצמ ,לארשיב תמייקה השקה תיתרבחה תואיצמה
.האירב הרבח לכ לש המויק םצע לע לארשיב תקדוצ הרבח לש הנוניכל תלעופ ןולא וז הייאר qותמ
ןעמל תלעופ ןולא .תיתוברת תוחיתפו ילכלכ ןוחuיב ,יחרזאו יתרבח ןויווש לש תונורקע לע תססובמה
ולכויש תנמ לע ,ילארשיה רוביצה ינוa לכ ברקב תיתרבחו תילכלכ הקוצממ תולבוסה תוליהק לש ןתמצעה
.תילארשיה הרבחה ייחב יאמצעו יתועמשמ קלח תחקל
רשא הייסולכואה ינוa לכמ םייתרבח םיליעפ לש בחר לaעמ תיינב לע ןולא תתומע תדקוש הז ןוזח רואל
ןעמל השעמל הכלה לועפלו וב qומתל ,התומעה לש הנוזח חורב יתרבחה יונישה תא ליבוהל םיביוחמ ויהי
.התומעה תורuמ םודיק
תלuומ ןוכית ידימלת לע םa יכו יתרבח יוניש תלבוהב יזכרמ דיקפת רומש רעונה ינבל יכ םינימאמ ונא
ינב ברקל םa םיליעפה לaעמ תא ביחרהל ןולא תתומע תפאוש ,ןכל .וז היישעל םתריהל תוכזהו הבוחה
.רפסה יתבב תונוילעה תוביuחה ידימלת ברקמ תולעופו תודמול רעונ תוצובק םיקהלו רעונ
לועפלו ,yראב יתרבחה בצמה תא דומללו ריכהל םיניינועמה רעונ ינב םה ולא תוצובקל דעיה להק
הרוצב אשונה תא דומלל תונמדזה היהת םיפתתשמל .ורופיש ןעמל תיתועמשמ היישע לש תרaסמב
תינכותה qלהמב .חuשב תרaתאמו תיתועמשמ היישע ידכ qות אלא תינויערה המרב קר אל הקימעמ
.תיתרבח תוaיהנמו תוירחא ,תועדומ תריציל qילהת םיפתתשמה ורבעי
- 3 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
.דבלב תילאמרופ הרוצב תושעיהל הלוכי הניא yראב יתרבחה בצמה לש תיתימא הדימלש םינימאמ ונא
היaולויצוסו הלכלכב םייזכרמ םיחנומ לש דומיל ,הקוצמ ידקומלו תושלחומ תוליהקל תופשחיה תללוכ איה
ןיא .רתויב ןוכנהו ליעיה הדימלה רוקמכ ,המצעב היישעב םיריכמ ונא ןכ-ומכ .תוברת תורוקמ םע תורכיהו
.יתרבח ןוקיתל תנווכמה תיתועמשמו תישיא היווח qילחהל הלוכי רשא הדימל
:םיליבקמ םירושימ ינשב להנתת ןולא תתומעב רעונה תצובק לש התוליעפ ןכל
1 . תפתושמ הדימל םייעובש וד וא םייעובש םישaפמ לולכי תפתושמה הדימלה qילהת -
םלוע qותמ םיסיסב םיaשומ ריכת .םלועבו yראב יתרבחה בצמה לע דמלת הצובקה םהבש
qילהתב .םתוא בבוסה יבaל הדמע שבaתו תורבח לש םינוש םילדומ דמלת ,תיתרבחה היישעה
הייארה חותיפו הצובקה ירבח ןיב דימתמ aולאיד םויק לע שaד םשוי תפתושמה הדימלה
ןויד ,םיuסקu תאירק ,תיתייווח תוליעפ :םיכרד לש בחר ןווaמב םייקתת הדימלה .תיתרוקיבה
.םיידומיל םירויסו םייתרבח םיליעפמ תואצרה ,םיuרסב הייפצ ,הצובקב
2 . הליהקב תיתרבח היישע חקית הצובקה הב הלועפ םוחת רוחבל לuוי הצובקה לע -
לוaרת תוישיא תויוכנוח ,םישפוחב תונuייק לעפה ,תינודעומב הכרדה :לשמל ,הנשה qלהמב קלח
הצובקה qירדמ י"ע הוולת היישעה .ב"ויכו תירוביצ האחמו תונaפה ןוaרא ,םיידומיל םיעצבמב
.הדימלה qילהתמ ילארauניא קלח הווהתו
ברקב תיתרבח תועדומ תריציל ןווכמש דחא יuסילוה qילהתל םיבלתשמ וללה םירושימה ינש ונתייארב
,היפורתנליפ ידכל qועדל הלולע היתויועמשמל הקומע תועדומ אלל הלועפ יכ םינימאמ ונא .רעונה ינב
םלוא .תועדומ ילוuנ תלועפו םישעמב הרבחה ינפ תא תונשל ןתינ אל .םיצעמ ילככ הכרע תא דבאל qכבו
ליבוהל הלולע ,יוניש ללוחל הסנמה היישעב יוuיב ידיל האב אל רשא הדימלבו תועדומב רתי תוקסעתה
.הרבחהמ קותינב ,םיניידתמו תוuילאה םיבושי וב ,"ןשה לדaמ" לש בצמל
תובדנתהה ילולסמב תובלתשהל םייזכרמ םידמעומ רעונה תוצובק ירבחב םיאור ונא ,דיתעל uבמב
.רתוי תינויוושו הבוu תילארשי הרבח בוציעב םיפתושו ,ןוכיתה םויס רחאל התומעב
- 4 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ה הכרדהה תינכותו לאנויצר
תושרל םידימעמ ונא ןיא ,רעונה תוצובק םע ונתדובעב ונתוא םיחנמש יaולאידה qוניחה תונורקעל םאתהב
הדימלה ינכת תא שארמ עובקל ונתלוכיב ןיא ,ונתשיפתל .לבוקמה הנבומב הכרדה תינכות םיכירדמה
שארמ םירדaמו םישקונ דומיל ינכת .םיוסמ ןמזבו םיוסמ םוקמב ,תמיוסמ הצובקל םימיאתמה היישעהו
םירמייתמ ונא ןיא .היישעהו הדימלה יבaל םיכינחה ברקב רוכינ לש בצמ רוציל םילולע ,qירדמה ידי-לע
תודירuמה תויעבה ןה המ ,רעונה ינב תצובקל םייuנוולרה םינכתה םהמ שארמ םיעדוי ונא יכ בושחל
.ולא תויעב םע ודדומתיש יואר דציכו םתוא
תושרל דימעהל ונתלוכיב ןיא ,םינכתה תעיבקב םמצע םיכינחה תא ברעל םיפאוש ונאש ןוויכ ,ןכ ונא
ינפל היונבה ,שארמ העובק םישaפמ תרדס עיצהל רמולכ ,לבוקמה הנבומב הכרדה תינכות םיכירדמה
.הז לע הז םייונבה םימיוסמ םיאשונו םיכרע רדס
,הדובעה תונורקעו לאנויצרל רבעמ ,אוצמל םיכירדמה ולכוי וז הכרדה תרבוחב תורכיהו שוביג ישגפמ
הצובקל , הכרדהה תינכות שוביגל תיללכה היגטרטסאה תאו םינוש םיאשונב ןווגמ תולועפ "קנב"
.תיתנשה תיתצובקה .תעכ uעמ ביחרהל שקבא וז היauרuסא לע
לש ינושארה בלשה .הצובקב םיכינחה םע דחי רומאכ השעי ,הבש םינכתהו הכרדהה תינכות שוביa
םע תודדומתהו העפשה יכרד תניחב היהי םינכתה שוביa qילהתל םידקי qא רשא ,יכוניחה qילהתה
תוברועמהו העפשהה תוuיש ללכ תא ראתלו תולעהל qירדמהו םיכינחה וסני הז בלשב .ונלש םלועה
.תיחרזא הרבחו תילקידר היuרקומד ,יuרקומד ןוuלש לש בחרמה qותב םתוא ןוחבלו ,םהל תורכומה
תויעב תאלעה לש רצק qילהת םייקל םיעיצמ ונא ,םינכתה שוביaל םידקמ qילהכו ,הז בלש יוצימ רחאל
רעונה ינב תא qירדמה דדועיו ליבוי הז qילהתב .רעונה ינב לש םהייחב ייוuיב תולבקמ רשא תויתרבח
הצובקה ירבח וסני ,ןכמ רחאל .תויתרבח תויעב qושחלו תוסנלו ,תויתרוקיב םייניעב םתביבסב uיבהל
.םייזכרמ םיאשונל "וליa"ש תויעבה תא סנכל qירדמה תרזעב
אל ,רעונה ינב תצובקל םייuנוולרה םיישאר םיאשונל (םוימויה ייחב וניאר ןתודע תאש) תויעבה וסנוכשמ
לש qילהת ליבוהל qירדמה לחי ,ןכל .םהילע עיפשהל ונכרד תא שפחלו םתדימלב קימעהל אלא רתונ
.אשונב הדמע שבaל הסנמ ,qירדמה תרזעב ,הצובקהש דבו דב ולעוהש םיאשונה ןמ דחא לכ לע הדימל
םוחתה qותב .שארמ תופצל ןתינ אל םייקה בצמה לע עיפשהלו תוסנל םיכינחה ורחבי הבש qרדה תא
סנכתהל ןלוכ תולוכי רשא תונווaמו תובר היישע יכרד תופצל םילוכי ונא תיתרבחה היישעה לש בחרה
םיימיuיaל םיuקיורפכ ולבקתי ולא לכ ."ןולא תתומע חורב יתרבח יונישל היישע" תרתוכה תחת
הלכו םייתבכש הדימל-ירנימס תקפה ,תונaפה ןוaרא qרד ,האחמ יבתכמ תביתכב לחה ,םייתועמשמו
.םייכוניח םיuקיורפב
םימיוסמ םיuקיורפ .היישעהו הדימלה qשמה תא הבורמ הדימב ביתכי רחבי רשא היישעה qשמו יפוא
qיקמ קוסיע ןכלו ,וזל וז תורושק תוברה תויתרבחה תויעבה ,ונתuישל .תיעוצקמ הרזעו יוויל חuבל ובייחי
- 5 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
יווילהו עדימה רaאמ ,םילכה ,qכ וא qכ .םיבר עדי ימוחת לש דומיל חרכהב ללוכ דחא םוחת לש קימעמו
.םימוחת לש בחר ןווaמ םע תודדומתה םהל ורשפאי םיכירדמה תושרל ודמעי רשא
,קדצ רסוחו ןיוויש יא ,תויתרבח תויעב לש םייוuיב רותיא ,םייח ונא הב הרבחה לע תיתרוקיב תוננובתה
םיווהמ ,הרישי הלועפ תuיקנו הדמע שוביa ,ונתוא םיקיסעמה םיאשונו תויעב ןתוא לש הקימעמ הדימל
.םייקל םישקבמ ונאש תיתרבחה היישעה תיצמת תא ונתעדל
הדימל
יונישל הריתחו היישע (ידימת) הדמע שוביג
- 6 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הצובקה oע הדובעב oיחנמ תונורקע
1 ( :יטילופ השעמכ הכרדהה
יונישל רתוחה יuילופ השעמ אלא ,תילארuינ הניא איה תושעל ןולא תתומע תשקבמש רעונה ינב תכרדה
יכ םינעוuה םיכנחמ יכ qכב םיריכמ ונא .קדצו ןיוויש רסוחו תומילא ,יוכיד לש םירקמ ןקתלו תואיצמה
םה םa ןכלו ,םימייקה תוחוכה יכרעמ קוזיחו תואיצמה רומישב םיקסוע השעמל "םיילארuינ" םה םהישעמ
.וסיסבב יuילופ אוהש qוניחב לעופב םיקסוע
יuילופ-יתרבח qילהתל הצובקב יתרבח-יכוניחה qילהתה תא רושקל qאשי ןולא תתומעב רעונה qירדמ
.רתוי בחר
2 ( :יגולאיד \וניח
ןיב הנכו תיתימא תרושקתל ןווכמה ,וכרוא לכל יaולאיד qילהת אוה םייקל םישקבמ ונאש יכוניחה qילהתה
,דבלב יביuלופינמ ילככ יaולאידה הדימלב שמתשהל הנווכ לכ ןיא יכ שיaדהל בושח .םיכינחל םיכירדמה
qירדמה לע ןעשיהל לוכי וניא הז qילהת .הדימלה qילהתב תרושקת לש רחא aוס רוציל ןויסינל אלא
םיכינחה לש ימינפה םמלועב םרוקמ – הדימלל ןוצרהו היצביuומה ,םינכתה ,הכרדהה תינכות :דבלב
.דחאכ qירדמהו
הצובקב ותוכמס לע רתוול qירצ אל יaולאיד qוניח לש qילהת םייקל שקבמש qירדמ יכ שיaדהל בושח
לע רמוש אוהש דבב דב ,םינכתו םידעיה תעיבקב םפתשלו םיכינחה תא םיצעהל וילע .לכה תא ריתהלו
.יתצובקה הדימלה qילהתב ילככ שמשמו הצובקב ידוחייה ומוקמ
3 ( :ההובג השירדו הדמתהה
.ההובa השירדו תימצע תעמשמ ,םיקוח לש רדעיה ותועמשמ ןיא "יaולאידה qוניחה" יכ ןיבהל בושח
שaפמב הדמתהה .םישaפמב תוaהנתה לש םיקוח qאו תומרונ ביצהל םיכירצו םילוכי הצובקהו qירדמה
הכירצ הצובקב הריוואה .שחרתהל יתצובקה qילהתל רשפאל תנמ לע רתויב ינויחה סיסבה איה יעובשה
םיאב ונא ןיאש ןבומכ .אבה שaפמל רוזחל וצריש ידכ ,ןיינעו תוכייש תשaרה םיכינחל ןתיתש תאזכ תויהל
היצביuומה qא ,תוהובa תושירד ביצהל ונילעו םתוא עשעשל אלש יאדוו ,םיכינחה לש הפיאש לכ תוצרל
ןורקע יבaל תוירחא תשוחת םיכינחה לצא חתפל qרוצ םייק .רמשיהל הכירצ םישaפמל אובלו qישמהל
שaפמל רוזחי אלא ,הצובקה תא בוזעי אל qינחה ,באוכ וא השק שaפמ ירחא םaש ידכב ,הדמתהה
וב בצמב .םיישקה תורמל ,תואיצמה תא דחי תונבל ונוצרו ותוחיתפ תא הצובקה ראשל הארי qכבו ירחאש
הצובקב רבח ימ יפלכ תואדוו רסוח שח שaפמל אבש qינח ובו ,רידס אל ןפואב םישaפמל םיעיaמ םיכינח
תשוחתב עaפי רידס אל ןפואב עיaי רשא qינח .תיתועמשמ שaפמ תצובק רצוויהל לכות אל ,אל ימו
.הצובקה ירבח ראש לש היצביuומהו תוביוחמה
ינופלu רשקב םיכינחה םע תויהל (qילהתה לש םינושארה םיבלשב דחוימב) יוצר תוחכונ חיuבהל ידכ
.(רפסה תיבב אמaודל) ישיא ןפואב רעונה ינב תא שוaפלו עיaהל שי םיתיעב םירקמב .הלועפ לכ ינפל
- 7 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ןתינ רתוי םירחואמ םיבלשב .הצובקה ןמ תורתוימ תורישנ עונמל םילוכי תוישיא תוחישו ,qיצר רשק
.רשק qד תקולח qרד לשמל ,םיכינחה לא תוירחאה ןמ קלח ריבעהל
4 ( :oיצעמו ינויווש חיש
בושח .יתרבח ןיווישל הריתחה ונל הבושחכ םשכ תיחרכה איה הצובקה qותב ינויווש חישל הריתחה
שיaרהל לכויו אuבתהל לכוי qינח לכש qכ ,ינויוושו רדוסמ ןפואב ןוידה תא להנל qיא עדי qירדמהש
םישיaרמ אל םיכינחה הב תידדה הלבק לש הריווא רוציל qירדמה לע ןכל .וירבדל םיבושק םירחאהש
םה אשונ לכל תונוש תועדו תופקשה רפסמ שיש qכב הרכהה .תונפקות וא ידדה uופיש לש הריווא
.םישaפמה לש תוירקיעה תורuמהמ
קלח םה יכו ,הדמע עיבהל הצובקל םהירבחמו qירדמהמ דודיע בלש לכב ושיaרי הצובקה ירבחש בושח
.ינויווש ןפואב הילא םיכיישו הצובקהמ
5 ( :\ינחה לש אצומה תדוקנ
שי .תיתועמשמ הרוצב וילע עיפשמ הז םוקמ .שaפמ לכ ירחא הז םוקמל רזוחו םיוסמ םוקממ אב qינחה
תא ריכהל qירדמה לע .םיכינחה םע ררחשמו הנכ aולאיד םייקל חילצהל ידכ הז םוקמ ןיבהלו רוקחל
ןהילאמ תונבומה תואיצמה תוסיפת תא ,יכרעה םמלוע תא ,םיaשומהו הפשה תא ,םיכינחה לש םתוברת
.םהלש תודמעה ירוחאמ תודמוע תויתרבח תוחנה וליאו ,םתביבסב םיצופנה םיפיuואירuסה תא ,םהלש
לע .תידוחיי תיתביבס היווח לעבו המצע ינפב תוישיא אוה הצובקב uרפ לכ .ישיאה דבורה אוה qסונ דבור
qכ ,םישaפמה לש םינושארה םיבלשב רבכ הצובקכו םידיחיכ םהיכינח םע וז תורכיהב קמעתהל qירדמה
.םתצובקל qילהתה תא םיאתהל ולכויש
6 ( :היישעל ןויד ןיב ןוtיא
רשא תוצובק רוציל םישקבמ ונא ,לארשיב םויה תומייקה רעונה תועונתו ןוידה תוצובק תיברממ הנושב
לע םזaומ שaד תמשהו ,ןוזיא רסוח יכ םינימאמ ונא .םתייווהב יזכרמ qבדנ הווהמ תיתרבחה היישעה
,ונויסינמ .רעונה ינב ברקב יתעדות-יתשיפת ינויש לש qילהת עינהל םילוכי םניא הדימלהו ןויד ישaפמ
.רעונה ינב ברקב תורתוימו םינוא-ןיא תשוחת ,םזינוauנא רוצי ןויד ישaפמ לע םשוי שaדה רקיע וב qילהת
רשא םיעuק וא תוליעפ-יכרעמ בותכל ונתלוכיב ןיא יכו ,רורבו רדaומ תוחפ היישעה לש הז קלחש ןוויכ
הז בושח קלח יכ ששח םייק ,הצובקל הצובקמ הנוש יאדווב אהת רשא ,המצע היישעה תא םירידaמ
שרדנה ןוזיאה יכ אדוול אוה הצובקה qירדמ לש ודיקפת .יוארה שaדה תא לבקי אל הצובקה תוליעפב
.תיתרבחה היישעב רעונה ינבל עייסלו qוותל ,דדועל ,םייקתמ
- 8 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:\ירדמל "oילכ לo"
:הצובקה תכרדהל םיינויח םילכ רפסמ ןלהל
1 . :היטפמא
בל תמושתו שיaר בשק תועצמאב ,תוהדזה qותמ אלו ינמז ןפואב ,תלוזה ילענל סנכיהל תלוכיה
בושח .וז הנבהב ותוא qתשלו qלומ אצמנה םדאה שחו עיבמ המ ןיבהל ןויסינ qות תיברמ
םע ירמaל תוהדזהל לוכי וניא םיכילהת ליבומכ qירדמה :תוהדזה ןיבו היתפמא ןיב לידבהל
.החנמכ ודיקפת תא דבאי qכש ןוויכ ,qינחה
2 . :תילולימ תרושקת
אוה וילא qתתשמל וא הצובקל רסמה תא םיאתהלו תנבומו הרורב הרוצב רסמ עיבהל תלוכיה
.דחאכ םייומסו םייולa םירסמ תנבהו הבשקהל תלוכיה איה תילולימ תרושקת ,ןכ ומכ .דעוימ
.רובידה בצקו לוקה תמצוע ,בלשמ םה תילולימה תרושקתב םירקיעה םיביכרמה
3 . :תילולימ אל תרושקת
םיירקיעה םיביכרמה .םייומס םירסמ הנממ קיפהל תלוכיהו תלוזה לשו ילש qוaה תפשל תועדומ
.ןיע רשקו הביצי ,בחרמב העונת ,םיידי תעונת םה תילולימ אלה תרושקתב
4 . :ףוקיש
הארמ ןייעמ שמשמ qירדמה .qירדמ לש ותדובעב יזכרמה ילכה תא qוקישב תואור תובר תושיa
וניא qוקישה .תועדומ ריבaהלו בל תמושת דקמל ידכ ,הב השענה לש םוליצ הצובקל הריזחמה
.הצובקב םירבועה םייומס םירסמ לע עיבצהל אב אוהו יuופיש
:םיפוקישה aוויס
1 . " : םינכת qוקיש ץראב היטרקומד שיש שיגרמ אל התאש רמוא םצעב התא "
2 . " :תויוaהנתה qוקיש …ב קסוע ןידהש ןמז לכ ךשמב תקתוש תאש בל יתמש "
3 . " :תושaר qוקיש הצובקב … לע סעכ ןומה םייקש שיגרמ ינא "
4 . " :qוקיש דודיע …רמוא התאשכ ןווכתמ התא םצעב המ "
5 . ) שדחמ חוסינ Rephrasing " :( תא ,ךל םיקיצמש תבהוא אל תאש תרמוא תאשכ
יפתתשתש הכחנש אלא תומוזי תולאש ךתוא ולאשי אלש הפידעמ תאש תנווכתמ םצעב
?ךנוצרמ "
5 . :(היצטנורפנוק) תומיע
הרימא ,תוaהנתהו הרימא ןיב ,תונוש תורימא ןיב תוריתס לע qתתשמ וא הצובקה תדמעה
" .המודכו הירוחאמש שaרהו הז תא תרמאש ןמזב לבא ,רבד םושמ ךל תפכיא אלש רמוא התא
תורירמ הברה ךלש לוקב יתעמש ."
- 9 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
6 . :(היצטרפרטניא) שוריפ
" ,ןהירוחאמ היובחה תועמשמה רבסה .הצובקב תויוaהנתה וא תורימאל שוריפ תאש הזב
תא לבקל ךל השקש ךכ לע עיבצמ הזו ןכתי ,םירחאה תא תקתשה דואמ הברה תרבדמ
."?ךלשמ תונוש תועד תומייק הצובקבש .qירדמה לש הדמע לולכי שוריפה qוקישמ הנושב
7 . :תומימע תריצי
הליעפה ותוחכונ תא םצמצמ qירדמה .הצובקה לצא תואדו רסוחו לפרע לש השוחת תמירa
.רדס תושעלו עיaרהל שרפל ילבמ - תולעל הצובקה לש תוששחלו לובלבל םוקמ ןתונו הצובקב
.םייuנתוא תודמעו תונומא ,תרושקת ,תוaהנתה יסופד חuשה ינפ לע םילועו םיפצ qכמ האצותכ
םיכינחב עוaפל תוששחהו לובלבה םילולע ןוכנ לופיu אלל !רהזיהל שי תומימע םירצוי רשאכ
.יתצובקה qילהבו
8 . :הרהבה
הפיא הצובקל תוארהל ,ןוידה תא דקמל ,ןaלבב רדס תושעל (qוקיש לש aוס והזש םינעוu שי)
ישרוד וא םישק םיאשונב קוסעלמ ענמיהל תונויסינ לע עיבצהלו רתאל ,הז עaרב תאצמנ איה
.םייניב ימוכיס qורעל ןודינה אשונל םש תתל ,הבר תוירחא
9 . :תויצקובורפ
רתיל qתתשמה וא הצובקה תא ררועל ידכ ,שaרמ וא זיaרמ ,"yיפקמ" ,דירממ יוריaו םוזיי
תויuנתוא תובוaת תופשחנ ןאכ םa .ןוידה םודיקל תוירחא תחיקלל ,תימצע הקידבל ,תוברועמ
.qשמהב ןהילא סחייתהל הבוח שיש
.היתואצות דוביעו לופיט אלל היצקובורפב שמתשהל ןיא
הצימ qירדמה םאה .qרוצ הזיאלו ,היצקובורפב שמתשמ אוה עודמ ומצע םע קודבל qירדמה לע
עוaפל יושע ,היצקובורפב לכשומ אל שומיש ?היוצרה האצותל עיaהל הצובקה לש התלוכי תא
הב הקימאנידה תאו הצובקב םיסחיה תא רדרדל יושע ןכו ,הצובקל qירדמה ןיב רשקב דואמ
.יתועמשמ ןפואב
10 . :\ירדמה לש תושגר תעבה
לש uרדנuס רצוי אוה qכ ."וישכעו ןאכ"ה יבaל ולש תושaרו תושוחת הצובקל איבמ qירדמה
לש ןומאה קזחתמ םa ןאכ .ישaר ןווa תלעב תופתתשהל היצמיuיaל ןתונו הצובקב תושaר תעבה
.ותוישונאבו qירדמב הצובקה
ראשיהל qירדמה לע יכ תסרוa תיעוצקמה תורפסהש אצמנ םיתיעל .תקולחמב יונש הז אשונ
תויוaהנתהש תסרוa תורפסה יכ אצמנ םיתיעל .הצובקל ויתושaר תא איבהל אלו ןיuולחל ילרuינ
.הצובקהמ קלח הווהמ ומצע qירדמה יכו ,הצובקב תויוaהנתה דדועמו םדקמה םרוa םה qירדמה
11 . :תולובג תרימש
ומצעל ריהבמ qירדמהש הדבועה םצע .תידוחייה ותוישיאל םאתהב םיימינפ תולובa qירדמ לכל
לש תולובaה לע הנירקמ – תכל קיחרהל ןכומ אוה המכ דעו הצובקב ותוברועמ תולובa תא
תוירחאה תשוחת תא םיריבaמ ,ןוחuיב תשוחת םינתונ םירורב תולובa לש םמויק .הצובקה
רסוחל םיליבומ םישקונ תולובa תאז םע דחי .תוערפה אלל הדובעה םודיקל םיעייסמו ,תורaבהו
.םמצע ןיבל םיפתתשמה ןיבו ,qירדמה םע הלועפ qותיש רסוחו קנחמ תשוחת ,הצובקב תואדו
- 10 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
12 . :דוקימו הרקב
ןוידה תא דקמל תדעוימ הרוaס הלאש .תורוaסו תוחותפ תולאש תועצמאב הצובקה בצמ רוריב
.יפיצפס עדימ aישהלו
13 . ) הביבo setting :(
םישערמ הuקשו תרדוסמ תוליעפ תביבס .הייפוא לע העיפשמ תוליעפה תמייקתמ וב ללחה
קפסל הלוכי תוליעפה תביבס .םירסמב תודקמתהו םיכינחה זוכירל תעייסמ תעד תוחסהמו
.רסמה תרבעהל ועייסיש שארמ םינווכמ םייוריa
- 11 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
\ירדמה לש העפשהה תורוקמ
\ירדמה לש העפשהה תורוקמ הענה רוציל תנמ לע qירדמה שמתשמ םהב תונורקע השיש םיראתמ
הצובקה לומ ותוaהנתהבו qירדמה לש עונכשה יכרדב יוuיב ידיל םיאב הלא תונורקע .םיכינחה ברקב
תורוקמ .םיכינחהו qירדמה ןיב םיאתמ aולאיד רוצי םיוסמ העפשה רוקמב שומישב הריחב .הב םידיחיהו
.המודכו "aיהנמה לש" וא "דקפמה לש" ,"qירדמה לש חוכה תורוקמ"כ םa םירכומ qירדמה לש העפשהה
ו העפשהה תורוקמ גרבלוק לש רסומה תיירואת
תורוקמ .תוירסומ לש םינוש םיaוס םינוש תוחתפתה יבלשל תסחיימ aרבלוק לש רסומה תירואית
ןיב םיאתהל qירדמה שרדנ ,הרואכל ,qכיפל .תונושה תוירסומה תומרל תומאתומ qירדמה לש העפשהה
העפשה רוקמל תונעיהל הנתשמ תלוכי qינחלו ,qינחה אצמנ וב יתוחתפתהה בלשל העפשהה רוקמ
ןוויכ ,תאז םע .יaולויזיפה ליaל חרכהב הרושק הניא רשא ,ולש תירסומה תוחתפתהה תמרל םאתהב
בצמ ןכתיי ,(רחאל דחא בלש ןיב רורבו דח רבעמ ןיא) םייעמשמ דח םניא תוחתפתהה יבלש תואיצמבש
.םיוסמ qינחל ומיאתי העפשה תורוקמ רפסמ וב
העפשהה תורוקמב שומיש
םa אלא ,qינחה לש תוחמתהה תמרב קר אל תויולת שמתשהל qירדמה רחבי םהב העפשהה תורוקמ
תורוקמ תועצמאב םתוא ןייפאלו םינוש הכרדה תונונaסב ןיחבהל ןתינ .qירדמה לש הכרדהה ןונaסב
תaשהל שרדנה ןמזה ,הרuמה ,הרקמהמ םa ןבומכ תעפשומ העפשהה תורוקמ ןיב הריחבה .העפשהה
לע לויu qלהמב ויכינח ןוחuיב לע רומשל שרדנש qירדמ ,הז ןפואב .הרuמה תמשaה לש qרעהו הרuמה
רחבי וכלהמב qא ,ומצע לויuה ינפל (תויחמומה רוקמ) הנכסה לע uרופמ רבסהב רחבי ןכוסמ קוצמ
הכרדה ןונaס qירדמ לכל שיש יפ לע qא ,qכיפל .(שנועה רוקמ) עמשוממ אל qינח לע היצקנס תלuהב
ןיב בתנל תעדל qירדמה לע ,תרחא תירסומ תוחתפתה בלשב qינח לכ ןייפאל ןתינש יפ לע qאו ,ישיא
.בצמל םמיאתהלו העפשהה תורוקמ
העפשהה תורוקמ
רכשה רוקמו שנועה רוקמ
םיאתמ תירoומ oדקה המרל .aרבלוק יפ-לע
שנועה רוקמ הרצונ אלו הדימב שנועה תלעפהו שנועב םויא תועצמאב הלועפל הענה תריציב אuבתמ
,qסונב .םיכינחה דצמ הריהמ הבוaתל איבמו יעמשמ דח רסמ ריבעמ שנועה רוקמ .המיאתמה הענהה
שרדנשכ yחל יבצמב ותופידע אוה שנועה רוקמ לש לודaה ונורתי .חוכ לעב לש תימדת qירדמל הנקמ אוה
שנועה רוקמ רשאכ ןכלו םיכינחה דצמ העיתרו קוחיר רצוי שנועה רוקמ ,qדיאמ .הלועפה לש ריהמ עוציב
שנועה רוקמ לש תיכרעה ותועמשמ .םהלש הענהב עaופ אוה qוראה חווuב ,ירקיעה הענהה רוקמ אוה
- 12 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
עaפת םישנועה תלחהב תויבקע ןיא רשאכ .םיכרע לש המנפהו הנבה qותמ אלו דחפ qותמ היישע אוה
.qירדמה לש ותימדת בורל
רכשה רוקמ ןוצר יפ לע לעפי qינחהו הדימב סרפ תחuבה תועצמאב הלועפל הענה תריציב אuבתמ
אלו ןוצר qותמ היישע רצוי qא ,הריהמ הבוaת אוה םa רצוי רכשה רוקמ ,שנועה ורקמ ל המודב .qירדמה
היישעה ,תאז םע .qירדמה לש תויראלופופה תא הלעמו qירדמלו םיכינחל המיענ הריווא רצוי אוה .דחפ
.תיכרע המנפהו הנבה אלו סרפל ןוצר qותמ איה
תויבקעה .ללכ הענה היהת אל שנועבו סרפב רזוחו דימתמ שומיש אלל וב בצמ םירצוי תורוקמה ינש
.םיuירק םה תופיצרהו
תויחמומה רוקמו תויתרבחה רוקמ
םיאתמ תומכoומה תמרל .aרבלוק יפ-לע
תויתרבחה רוקמ וא שנוע לשב אל qירדמה לש ויתויפיצ לע תונעל הצור qינחה הב םיסחי תכרעמ רצוי
הלודa היצביuומ רצוי תויתרבחה רוקמב שומיש .םהינב תידדהה הכרעהו תורבחה סיסב לע אלא סרפ
דצמ חוקיפ בייחמ אל אוה ,qסונב .דחוימב תובוu תואצותל םa ןכלו qירדמה לא םיכינחה לש תוביוחמו
לש החוקפה וניע רדעיהב םa םייק ,שנועמ דחפהמ לידבהל ,qירדמה תויפיצ תא עיבשהל qרוצה .qירדמה
,תאזמ הרתי .ויכינחב יולת qירדמה יכ ,הכופה תולת תרצונש ןוויכ רצוויהל הלוכי תויתייעבה .qירדמה
םיסחי תכרעמ לש הינבב qרוצ היהי – qירדמה qלחתי םא ,ומצע qירדמב היולת םיכינחה לש הענהה
תענומ הניאש היישעל םרוa םימדוקה תורוקמה ומכ ,תויתרבחה רוקמ .הענה רוציל תנמ לע השדח
.qירדמל תישיא הבוu qותמ אלא המנפהו הנבהמ
תויחמומה רוקמ םינועיuב ענכשל ותלוכי לכ ןכו ,תויתוכמס ול םינקמה qירדמה לש ויתועידי לע ססבתמ
םא .רתוי ליעי עוציבל האיבמ ןויaיהה לא היינפה .תמיוסמ הלועפ עצבל םיכינחה תא םיילאנויצרו םייaול
םורaת ןויקינה תובישח לש הנבה ,ןויקינ לש ןיע תיארמל םיכינחה ולעפי סרפה תלבק םשל ,אמaודל
רזוח שומיש ,qדיאמ .qינחה לצא המנפהו הנבה חתפמ תויחמומה רוקמב שומיש .תמאב תוקנל םיכינחל
וניאו ןמז חקול ,qירדמהמ עדי qירצמ אוה ,ןכ ומכ .qינחה לצא תותיחנ תשוחתל איבמ תויחמומה רוקמב
.yחל יבצמל םיאתמ
תישיאה המגודה רוקמו תויכרעה רוקמ
םיאתמ תומכoומ-לעה תמרל .aרבלוק יפ-לע
תויכרעה רוקמ qרעמ qירדמה ריבעה וב qורא qילהתמ עבונה תיכרע המנפהמ תרצונה הענהל איבמ
תמישר תא ,הז qילהת תועצמאב ,הצובקה העבק ,ןיפוליחל .םימיוסמ םיכרע ויכינחל ליחנה וכרד תוליעפ
תא איבהל ןתינ תיכרע המנפה הרצונש רחאל .הצובקה ירבח לע םילבוקמה הלועפה תונורקעו היכרע
איבמ ,תיכרע המנפה סיסב לע לעפומ אוה םא ,תויכרעה רוקמ .םיכרע םתוא qקותמ הענה ידכל םיכינחה
- 13 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
המנפהה סיסב תריציל qילהתה ,תאז םע .qירדמה חוקיפ תא qירצמ וניאו ההובa הענה ,תובוu תואצותל
םיכינחה ןיב תיכרע המכסה שרוד אוה ,ןכ ומכ .yחל לש בצמב לועפל לוכי וניאו ןמז qירצמ ,בכרומ אוה
.qירדמה לש תוכמסה רוקמ תא ןיuקהל הלולע תיכרע תושaנתה .qירדמל
תישיאה המגודה רוקמ דחא הנקב הלועה qירדמה לש תיכרע תוaהנתה תנaפה תועצמאב הענהל איבמ
ןפואב :תע לכבו qירדמה לש וישעמ לכב יוuיב ידיל האב וז תוaהנתה .ריבעמ אוהש םייכרעה םירסמה םע
םיעוריא לע ויתובוaתבו םיכינחה לומ ןוידה תא הלעמ אוה םתוא םיאשונב ,ולש ןמזה תא קלחמ אוה וב
תא הלעמ ,תיתועמשמ הענה רצוי ,יעמשמ דח רסמ ריבעמ תישיאה המaודה רוקמב ןוכנ שומיש .םינוש
.דחוימב תובוu תואצותל םa ןכלו qירדמה לא םיכינחה לש תוביוחמ רצויו qירדמה לש תויראלופופה
,qסונב .םיכינחה תא עינהל ותלוכיב qירדמה תא ולישכי םישעמה ןיבל ילולימה רסמה ןיב הריתס ,qדיאמ
.yחל בצמל םיאתמ וניא אוה םa ןכלו qשוממו qורא אוה הז qילהת
:תורוקמ
.תישפוחה הידפולקיצנאה ,הידפיקיו qותמ

- 14 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
גרבלוק יפל תירoומה המרה ןיבל ליגה ןיב רשקה :חפoנ
לש ויתודובע תא ביחרה רשא aרבלוק סנרול aולוכיספה ה'tאיפ ןא't םa ,(םיבלשב תוחתפתהה תירואית)
םאתהב ,םיבלשב תשחרתמ תירסומה תוחתפתההש רבס אוה םa -תורaבהו תורaבתהה ליaל
המוד הuישב ירסומ uופיש רקח ובש ,יתuיש רקחמ לע ותרות תא ססיב אוה .תיביuינaוקה תוחתפתהל
.ה'זאיפ לש וזל
.תירסומ היעב תדמוע וזכרמבש ,רופיס ויקדבנל aיצה אוה
:אמגודל
.הייח תא ליצהל היושע תחא הפורת קר םיאפורה תעדל .ןטרס לש דואמ רידנ גוסמ תוומל הססג השיא
חקורל התלע הפורתה תנכה .הפורתה תא חוקרל חילצה דחא חקור 1,000 הרובע שקיב אוה ךא ,לקש
-הרשע יפ הובג ריחמ 10,000 qוסאל חילצה ךא ,וירכמ לכמ qסכ הוול הלוחה השיאה לש הלעב .לקש
קר 5,000 וא לזומ ריחמב הפורתה תא ול רוכמל ונממ שקיבו תססוג ותשיאש חקורל רפיס לעבה .לקש
ינאו הפורתה תא יתיליג ינא" :ןעטו םיכסה אל חקורה .דיתעב רסחה תא םילשהל ותובייחתה תרומת
.הפורתה תא םשמ בונגלו תחקרמה תיבל ץורפל לעבה ןנכית ושואי בורב ."ךכמ חיוורהל הצור
וא ןוכנ השעמ והז םאה ?תונחל yורפל לעבה qירצ ,qתעדל ,םאה :תונוש תולאש ויקדבנ תא לאש aרבלוק
,קיסה אוה םהיתובושת qמס לע .םתuלחהב רשאמ םיקדבנה לש םהיקומינב רתוי ןיינעתה אוה ?ןוכנ אל
.תירסומה תוחתפתהב תויסיסב תומר שולש םימייקש
:תירoומה תוחתפתהב תויoיoבה תומרה שולש
1 . .תירסומ-םדקה המרה
2 . .תומכסומה תמר
3 . .תומכסומ-לעה תמר
.תירסומה תוחתפתהב םיבלש השש עיצה רבד לש ומוכיסבש qכ ,םיבלש ינשב aרבלוק ןיחבה המר לכב
qצר qא ,בלש לכ ליחתמ יתמ עובקל השק .הנוש "תוינידמ" יפל ירסומה uופישה השענ בלש לכב
.עובק אוה םיבלשה
:תירoומה תוחתפתהב oיבלשה השיש
םהל ואלמ םרuש םידליל םיסחייתמ אל ,ירסומה uופישל תוסחייתהב 4 הלא םידליש ןוויכמ תאזו םינש
.ירסומ uופישל םישרדנה םיaשומו תלוכי ןיידע ןיא
- 15 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ילנויצנבנוק oורט/תומכoומ oדקה תמר
תישיא uבמ תדוקנמ םלועה תייאר) תירuנצוaא הבישחב םינייפאתמ וז המרב םירסומה םיuופישה
ליaב םידליל םיינייפוא הז בלשב םיירסומה םיuופישה .(דבלב 10 ) 80% .(וז המרב םה םהיuופישמ
.הנווכה יפל אלו השעמה לש תויזיפה תואצותה יפל השענ ערל וא בוuל תולועפ uופיש
בלש 1 שנועה תוינידמ : .שנועמ ששחה י"ע ןווכמ ירסומה uופישה הז בלשב
:הפורתה תבינa דaנ/דעב הזה בלשב םיקומינל תואמaוד
"- "םיהולאמ שנוע לבקי אוה ,תומת ותשאו התוא בונגי אל םאש ינפמ ,הפורתה תא בונגל ךירצ לעבה
"רסאמב ןכתסמ אוה יכ בונגל ךירצ אל לעבה"-
"רהוסה-תיבל ותוא וסינכי-התוא בונגי םא יכ ,הפורתה תא בונגל ךירצ אל לעבה"-
בלש 2 רכשה תוינידמ :
תוידדה תלחתה תאuבמ וז השיa .והשלכ לומaתב תוכזל ידכ הרבחה יללכ יפל םיaהנתמ םידלי הז בלשב
ןתמב תוידדה .קדצו תונמאנ qותמ אלו יuסיאוaא ןורקיע qותמ תאז qא רחאב תובשחתהו םדא ינב ןיב
תוaהנתהה תאצות םאה .םיקפוסמ ילש םיכרצה םאו יל הער וא הבוu תוaהנתהה תאצות םאה :תובוu
.והשלכ רכש לבקל ידכ דעונ םיללכל תויצה .םירחא םישנאל הער וא הבוu איה
:תואמaוד
"הלוח הכ איה רשאכ םייחהמ הנהיי אל םהמ שיא .ותשא רובע הברה ךכ-לכ ןכסל םעט ןיא"-
"ול גאדת איה ,הל גאדי אוה םא יכ ,ותשא ליבשב הפורתה תא בונגל ךירצ לעבה"-
תומכoומה תמר
qא ,םיירסומה ויuופישל סיסבכ תויתרבחה תומרונל תוימרופנוק לע qמתסהל דליה qישממ וז המרב
ומצע תוכזב בושח יתרבחה רדסה .ויתולועפ לש תוידיימה תואצותה י"ע תענומ הנניא תומרונה תרימש
ןכלו תונוש uבמ תודוקנמ םירבד תוארל תלוכי תשרוד הז בלשב הבישחה .ריחמ לכב וילע רומשל שי ןכלו
.ה'זאיפ יחנומב תויuרקנוק תויצרפוא לש המר תוחפל תבייחמ
םירחא םישנא וב ןפואה לע רקיעב תססובמ ער וא בוu לע הבישחה .וב בשחתהל שיש ביכרמ ,הנווכה
םושמ םא ןיב -תויתרבח תומרונ תמאות איה םא הבוuכ תכרעומ תוaהנתה .תוaהנתהה לע ובשחי
.בושחכ ספתנ יתרבחה רדסהש םושמ םא ןיב ,םירושיא תנתונ הרבחהש
היילעה םע רתוי םיחיכש םישענ םה .םימכסומ םיירסומ םיuופיש uעמכ אוצמל ןיא רשע ליaב םידלי לצא
ליaמ לחה םיuופישה ןיבמ םיחיכשל םיכפוהו ליaב 16 ליaב .qרעב 22 כ םיווהמ םה 90% .םיuופישה -
בלש 3 בוטה דליה תוינידמ :
תמאות רמולכ ,הצובקה ,החפשמה תויפיצל הנוע איה םא הנוכנ וא הבוuכ תכרעומ תוaהנתה הז בלשב
לע שaדה .?קוחה רמוא המ ?אל וא הבוuכ וזה תוaהנתהה תא האור הרבחה םאה .הרבחה תומרונ תא
.יתרבחה רדסל תונמאנ
- 16 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:תואמaוד
"ומצע לע הפרח טימי אוה ךכו ,בנג אוהש ובשחי םלוכ יכ הפורתה תא בונגל ול רוסא"-
"הזכ השעמ לע ותוא ךירעת ותחפשמ יכ ,בונגל בייח לעבה"-
"ישונא אלכ ותחפשמ יניעב רייטצמ היה אוה ,הפורתה תא ץנייה בנג אלול"-
בלש 4 רדoהו קוחה תוינידמ :
ערתשמ אלא ,ריכמ דליהש םייuרפ םישנאל דוע םצמuצמ וניא םירחאה יניעב יבויח רואב רייuצהל ןוצרה
המויק qשמהל יאנת וב האור אוהו יתרבחה רדסה תא דאמ uרפה בישחמ הז בלשב .הלוכ הרבחה לע
היללכו הרבחה תומרונ תא דבכמ אוה רשאכ ,יוארכ aהנתמש דחאכ uפשנ םדאש ןאכמ .הרבחה לש
.וילע לuומה תא השועו
:תואמaוד
"קוחה תא רפהש ןוויכ ,המשא ישגר שוחי דימת אוה יכ בונגל ץנייהל רוסא"-
קוח יפ-לע תלטומ לעבה לעו ,הרבחל ינויח דסומ םה ןיאושינה יכ ,הפורתה תא בונגל בייח לעבה"-
"ותשאל גואדל הבוחה
תומכoומ-לעה תמר
ןורקע םימאותכ וא ,"תיתרבח הנמא" לש ירפכ םיספתנ םהש ןוויכ םידבוכמ םייתרבחה םיללכה הז בלשב
יכרוצ תרשל םיאב םיקוחש הנבהה לע תססובמ ערו בוu לע הבישחה רמולכ .ןוילע ילאסרבינוא ירסומ
.םיקוח תונשל ןתינ םרואלש רתוי םיבושח תונורקע שישו הרבח
יאליaב עיפומ וניא ,וז המרב ירסומ uופיש 16-10 ליaב . 24 10% בלשל םימיאתמ םיuופישהמ 5
וז המרלש ןאכמ .("ירסומה ןורקיעה תוינידמ") ו בלשל הזמ תוחפ qאו ("יתרבחה הזוחה תוינידמ")
תויצרפואה בלש) האישב איה תיביuינaוקה םתוחתפתהש הלא ,םדאה-ינבמ קלח קר םיעיaמ
(תוילאמרופה
בלש 5 יתרבחה הtוחה תוינידמ :
הנמא לש ירפ ותויה םושמ אלא המצעל הרuמכ אל qא ,יתרבחה רדסה תא דבכמ םדאה הז בלשב
רדסה יפלכ תישיא תוביוחמ תשaרה qותמ השענ ירסומה uופישה .(בותכ אל וא בותכ) הזוח-תיתרבח
רחא אלממ אוהש ותשaרהמ תעבונ ירסומ ןפואב לעופה םדאל שיש ימצעה דובכה תשוחת .יתרבחה
.תישפוח הריחב qותמ הרבחה תויפיצ
רשפא .םדבכל שי ןכלו ,לוכה תבוuל ודעונו המכסה לש רצות םה הרבחה יללכש הז בלשב ןיבמ םדאה
הניעב םדבכל הרבחה תבוח ,םייונישל תשרדנה המכסה הaשוה אל דוע לכ qא ,םתונשל םa םנמוא
.תדמוע
:תואמaוד
- 17 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
העינכ םה הלא תוביסנב הבינג .הירבח ןיב הבנג רשפאל אלש הרבחה ןוצר תא דבכל בייח לעבה"-
."רתוי םיבחר םייתרבח םילוקישמ תומלעתה ךות ,שגרל
גוזה ינב לש תידדהה תירסומה תובייחתהה .ותשא תא ליצהל ידכ הפורתה תא בונגל ךירצ לעבה"-
."הרבחה י"ע תשדוקמ
הפורתה תחיקלב .םייחה תוכז תא ללוש תויצ םהבש םירקמל םאתוה אל קוחה ,הבנג דגנ קוח שיש qא"-
קוחה תא םיאתהל שי הז הרקמב .תאז תושעל הקדצה שי ץנייהל ךא ,הבנג רסואה קוחה תא םיריפמ
."הלאכ םיבצמל
בלש 6 ירoומה ןורקיעה תוינידמ :
תונורקעל םאתהב qרעומו uפשנ השעמה .יזכרמ םוקמ ספות uרפה לש ישיאה ןופצמה הז בלשב
.ןויוושו uרפה תויוכזל דובכ ,קדצ ומכ ,םיילסרבינוא םיירסומ
םושמ אל קוחה תא רפהל יושע uרפה .םייקה יתרבחה רדסה לעמו קוחה לעמ דמוע רסומה הז בלשב
, וז הסיפת יפל .םיקוחה לעמ דמועה רסומה יפלכ דובכ שח אוהש םושמ אלא ,ותוא דבכמ ונניא אוהש
דובכו קדצ לש תונורקע לע אלא קוח לע אל תתשומ רסומהש םושמ ,םיקדוצ-יתלב םיקוח רפהל רתומ
תא ליצהלמ הז בלשב םדא ועיתרי אל ,'וכו שנועמ דחפ ,קוח ,תובייחתה םושש ןאכמ .uרפה תויוכזל
.ול םירקיה
:תואמaוד
,הרושכ אל גהנ חקורה ,םיהולאה קוח וא עבטה יקוח יפל ךא ,הרושכ אל גהנ לעבה ,הרבח יקוח יפל"-
םא םג .ססוגה םדאה לא הברקה המ הנשמ הז ןיא .יפסכ חוורל לעמ םה םדא ייח .והשעמב קדצ לעבהו
"תוממ וליצהל הבוחה תמייק ,ירמגל רז אוה
"שוכרמ רתוי םיווש םייח .םדא אוה רשאב םדא לכ ליצהל תנמ לע הפורתה תא בונגל שי"-
"ונופצמ וצל דוגינב לבא ינוציחה קוחל םאתהב לעופ םנמוא היה ,הפורתה תא ץנייה בנג אלול"-
יללכ תרפה לשב ומצע תא הנגי אוה םלוא ,הפורתה תבינג לע םירחא םישנא י"ע ילוא םשאוי אל ץנייה"-
" ימינפה ורשויו ונופצמ
:תורוקמ
הדיחי -היaולוכיספל אובמ 8 ,החותפ הuיסרבינוא :ביבא-לת .תיתוחתפתה היaולוכיספ , 1990 דומע , 60-65
'מע ,ו"נשתה ,א"ת ,דבוע םע תאצוה ,היaולוכיספה םע םישaפמ ,ריאמיונ 'מו 'צ לא רב 95-97 .
- 18 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ןוoקירא לש oיבלשה תירואית
םיילאוסקס-וכיספ םיבלשב תוחתפתהה תירואית לש חותיפ השעמל איה ,ןוסקירא לש םיבלשה תירואית
ןוסקירא רכיב ,םדאבש ינימהו ירציה ביuומה תא uילבה דיורפ דועב .וז לומ וז ןדימעהל לבוקמו דיורפ לש
.יתרבחה רשקהב םדאל סחייתהל
,תורaבתהה ליaב םדאה תוחתפתה תרצענ דיורפ לש ילאוסקס-וכיספה תוחתפתהה לדומבש דועב
ןעu דיורפ ,וזמ הרתי .םדאה לש וייח qרוא לכ qשמל ןוסקירא לש יתרבח-וכיספה לדומה סחייתמ
.הנקזה דע העיריה תא ביחרה ןוסקיראש דועב ,םינש שמח ליa דע תבצעתמו תחתפתמ הלוכ תוישיאהש
םע תחלצומ יתלב תודדומתהמ האצותכ םדא עיaמ וילא ,דיורפ לש "ןועביק"ה ןויער תא ללש ןוסקירא
aצומ הב רשא המלידכ יתוחתפתה בלש לכ ןוסקירא ראתמ תאז םוקמב .תוחתפתהה יבלשמ דחאב היעב
) רבשמ Crisis רובעל םדאה לע ותוא ותביבסל uרפה ןיב םיסחיה תוכרעממ האצותכ תונוכת יתש ןיב (
תא םדאה רתפ הב הרקמב היוצר האצות תמייק בלש לכל .תיבויח הלעמב תוכזל תנמ-לע החלצהב
.רתפנ וניא רבשמה הב ,היוצר אל האצותו בלש ותואל תידוחייה הלעמה התואב הכז זאו רבשמה
.םדוקה בלשב uקילפנוקה לש חלצומ ןורתפל הפופכ םיבלשה ןמ דחא לכב םדאה לש הניקת תוחתפתה
:ןוסקירא יפל םדאה תוישיא תוחתפתהב םיבלשה תנומש ןלהל
1 תונדשח לומ ןומא .
ליa : 0-1 .
תיתועמשמ תומד .אמא :
דיורפ לצא תירוסנס-תילארואה הפוקתל ליבקמ .
) הפה רביא תא האור קוניתה Oral הפה qרד .ישaרהו יתשוחתה זכרמכ (הפ תיניuלב ותועמשמ
ןומאה אוה הזה בלש לש וזכרמב המלידה .(הuשפהב – ינימ) ינאדיביל aנוע aישמו ןזומ אוה
ןתינ ןומאהשכ .םיימויקה ויכרצ לכ תא קפסמה רוקמה איה איהש ןוויכמ ,םאב תתל קוניתה לעש
לש בצמ חתפל קוניתה לוכי םאה דצמ יבקע וניא קוניתב לופיuה רשאכ qא ,יוצרה בצמה והז
םורaיש המ ,קוניתה לש ותוהזב העיaפ םרaית הזכ הרקמב - 'תיסיסב תונדשח' וא ,ןומא רסוח
.הז בלש לש ןורתפ יאב הרוקמ הינרפוזיכסהש ,ןעוu ןוסקירא .וייח לכ qשמב תוערפהל
2 השוב לומ הימונוטוא .
ליa : 1-3 .
תיתועמשמ תומד .הבורק החפשמ :
דיורפ לש ילאנאה בלשל ליבקמ .
ליחתמ הז בלשב .םירaוסה לע הuילשה םa ןהיניבו תונוש תוירוuומ תולוכי חתפמ לדaה קוניתה
לצא חתפתת ,qדיאמ השקונ םa qא דחמ qמות אוה qוניחה רשאכ .םירוהה דצמ ןויקינל qוניחה
.[םירוהה יוציר] הביבסבו [רקיעב םיכרצב] ופוaב הuילש רמולכ ,הימונוuוא לש השוחת דליה
- 19 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
qוניח לש הרקמב היוצר אל האצות .ןוצרה חכ אוה ןוכנה ןורתפהמ םדאה לבקמ התוא הלעמה
.קפסו השוב לש תושaרל דליה לצא םורaת ידמ השקונ
3 המשא לומ תויביטיאוטניא .
ליa : 3-6 .
תיתועמשמ תומד .תבחרומ החפשמ :
.סופידא qיבסתלו דיורפ לצא ילאפה בלשל ליבקמ
באה תומד םע תוהדזה אוה יבויחה ןורתפה .המשא תושaר דליה חתפמ qיבסתה תובקעב
) הרuמה איה םדאה לבקמ התוא הלעמה .תינימה תוהזה שוביaו purpose עובקל תלוכיה - (
ןפה תא שיaדה ןוסקירא .השינעמ דחפ וא םשא תושaר לש הערפה אלל ןהב דימתהלו תורuמ
qותב זכרמה וניא אוהש ןיבהל ליחתמ אוה ,ומצע תוחוכב yרו qלוה רבכ דליה הז ליaב :יתרבחה
אוה השעמל דליה ,הז בלשב .אצמנ אוה הב תיתרבחה היכרריהה תא דמול qא אוה .החפשמה
תא דבאל דליל ומרaי ידמ השקונ qוניח םהידלי תא וכנחיש םירוה - םלועה תא הלaמה "רקוח"
.המזיה
4 תותיחנ לומ תונרצי .
ליa : 6-12 .
תיתועמשמ תומד .(םיווש תצובק) םירבחו םירומ :
.דיורפ יפל ןויבחה בלשל ליבקמ
תא ןיבמ אוה - החפשמל yוחמ תיתרבח תרaסמ qותב ומצע תא אצומ דליה :הדימלה בלש והז
תונרציל הרבחה לש התשירד תא ןיבמ םa אוה ,היתואצותו תינרציה הדובעה לש התובישח
תואצותה תא רוציל חילצמ אוה ,יביuקודורפ אוהש שיaרמ דליה וב ןורתפ אוה יבויח ןורתפ .ודיצמ
.תלוכיה איה חיוורמ אוה התוא הלעמה .ומצעל ביצה ןתוא תורuמב דומעלו הרבחלו ול תויוצרה
) תותיחנ לש השוחתל דליל םורaי הז בלשב ןולשכ inferiority םוקמ רסוח לש השוחתלו (
.הרבחב
5 שואיי לומ ינאה - תורגבתהה בלש .
ליa : 12-18 .
תיתועמשמ תומד .םיווש תצובק :
בלשה .דיורפ לש םיילאוסקס-וכיספה םיבלשהמ ןוסקירא לש הירואיתה תדרפנ הז בלשב
שבaלו דבעל וילע ,תעכ .דליה רבע םתוא םימדוקה םיבלשה תעבראל םכסמ בלש אוה ישימחה
תוינימה תאו תוישיאה תא ומצעל שבaל תנמ-לע םירחאה םיבלשהמ רבצש עדימה לכ תא
ליבקמב ופוa רובעי רשא םיינפוaה םייונישה תא לבקל רaבתמה yלאי ליבקמב .ול היוצרה
בלשהש תויaרנאבו רaבתמה לש הז qרוצב הריכמ רשא הרבחה .תינימה תוהזה תוחתפתהל
םהמ םינוש םייתרבח םידיקפתב תוסנתהל השרומ אוה וב "ןמז קספ" ןיעמ ול תרשפאמ ,qרוצ
לש תוימינפה תא ןה ןוסקירא יפל םואתל הכירצ תוישיא התוא .ותוישיא תא שבaי qוסבל
- 20 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
םותב .תמלשומ הרוצב ןהיתש ןיב המאתהה תאו ותוא הרבחה לש הסיפתה תא ןה ,רaבתמה
תלוכיה - תונמאנה לש הלעמה תשכרנ הדיצבשכ תיפוס תוהז שוביa השוריפ החלצהה ,קבאמה
,qדיאמ ןולשכ .םדאה םיקי ןתוא תוידיתעה תויתרבחה תורaסמה qותבו תימצעה תוהזב תויבקעל
תוכייתשהמו תויוביוחממ תוקמחתהל ,תוהז שבaל תלוכי רסוחל ,תוהז לובלבל םורaל לולע
ולא םניה ישימחה בלשה תא התואנ הרוצב ורתפ אל רשא םישנא םתוא .תויתרבח תורaסמל
םיaהנתמ ןיידע םירaובמ םיאליaב םa רשא ולא - "םייחצנה םידליה" הרבחה יפב םיארקנ רשא
הינפ - תילילש תוהזב תנווכמ הריחב אוה ירשפא qסונ qוביס .תוירחא תרסחו תיתודלי הרוצב
.םייחה לש םילפאה םידדצלו תוניירבעל
6 תודידב לומ תוימיטניא - תמדקומה תורגבה בלש .
ליa : 18-35 .
תיתועמשמ תומד .aוז תב וא ןב :
הז בלשב .הרבחה ילaעמל רaובה םדאה תסינכו תורaבתהה תפוקת םות םע ליחתמ הזמ בלש
ותיא aוזה ןב תריחבב ןהו עוצקמה תריחבב ןה וייחב תובושח תוuלחהל עיaהל םדאה שקבתמ
ןיבל ידוחיי תויהל ןוצרה ןיבש uקילפנוקה םע דדומתהל qרוצה לשב רצונ yוליאה .וייח תא קולחי
דע השבוa תישיאהו תינימה םתוהז רשא ולא קר ,ןוסקירא יפל .תויaוזה לש הבריקהו תוימיuניאה
aוז ןב לש הסנכה תמרוa רשא תוהזה דוביאמ דחפה םע דדומתהל ולכוי ,םדוקה בלשב םות
תא תקזחמ ןוסקירא יפל רשא ,הבהאה qרע לש הרכהב םדאה תא הכזת החלצהה .םייחל
qות רשקה qותב ותוהז לע רמוש aוזה ינבמ דחא לכ ;םימדוקה םיבלשב ושכרנש ינאה ירושיכ
qרוצהמ קזח תוהזה דוביאמ דחפה רשאכ - ינש דצמ ןולשכ .רחאה לש תוישיאה קוזיח ידכ
.ןמז qרואל וב דימתהל וא רשק רוציל תלוכי רסוחלו תודידבל םורaי - תוימיuניאב
7 ןואפיק לומ תוירופ - תורגבה בלש .
ליa : 35-50 .
תיתועמשמ תומד .םידליו aוז ינב ,החפשמ :
qרוצה ןיב אוה ןאכ רצונה uקילפנוקה .םדיתעל הaאדהו םידליה תדלוה אוה רקיעה הזה בלשב
.ןושארה םוקמב דליה תמישו םיישיא תונוצרו םיכרצ לע רותיוול qרוצה ןיבל ימצעב קוסיעל
ויכישממ תא ומצעל רוציל םדאה לש תלוכיב ,תוירופב תאuבתמ בלשה לש תיבויחה האצותה
לכ לע תוירחא תחקל םדאה לש תלוכיה - הaאדה איה תשכרנה הלעמה .דיתעה תא ,םייuנaה
וב ('םייחה עצמא רבשמ' םa םימעפל ארקנש המ) ןואפיקל םורaי ןולשכ .וידלי ללוכ םייחה ימוחת
.םיאצאצ לש חופיuו הדלוהב אל qאו וקוסיעב תויתרבחה תורaסמב דוע ןיינע רaובה םדאל ןיא
8 שואיי לומ ינאה תודחא - תרחואמה תורגבה בלש .
ליa : 50 .תוומה –
תיתועמשמ תומד .ומצע םדא ותוא :
- 21 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
לומ ויתוחלצה תא ןחוב אוה וב וייח לש םוכיס םדאה qרוע הז בלשב .הנקיזה בלש והז
.יחכונה ובצמל דעו תורaבה qרד תודלימ ומצעל ביצה ןתוא תורuמה תא ןחוב םדאה .ויתונולשיכ
קופיסבו המלשהב לבקמ רaובמה םדאה - 'ינאה תודחא' -ל םדאה עיaמ יבויח אוה םוכיסה רשאכ
לaוסמ אוה הצורמו חונינ אוהשכ ;ויבaל תועמשמ ילעבו qרע ילעב ויה וייחש שח ,וייח לעפמ תא
- הנובתה איה ןאכ תשכרנה הלעמה .ברקו qלוהה ותומ תדבוע םע תולק רתיב דדומתהל qא
יכ שיaרמ אוה דחמ - שואיי םדאה שח ןולשכ לש הרקמב .ינאה לש תומלשה תשוחתל תלוכיה
תא ןקתלו תוסנל ול תרשפאמ הניא וימי בורעב אוהש qכ לע העידיה qדיאמו וייח תא yימחה
.תירשפא הניאו השק איה הזה הרקמב תוומה םע המלשהה .תוועמה
- 22 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:oיקחשמ
החיתפ יקחשמכ ,הצובקה לש שוביaהו תורכיהה יבלשל רבעמ םa םיאבה םיקחשמה לע רוזחל יוצר
.הנשה qרואל םישaפמב
:תומש יבבס
• היחו םש .(יביuקפא םימעפל לבא סועלו שורח) תואה התואב הליחתמש
• הלחמו םש .(סועל םa ,"קאילצ יחצ" :אמaוד) תואה התואב הליחתמש
• הקוצמ דקומו םש .(השק םיכינחל היהי הארנה לוככ "ןולא תתומע" דואמ) תואה התואב ליחתמש
• תקלצ + םש (ןושאר בבסל yלמומ אל) רתויב "הווש"ה תקלצה ימל תורחת -
• "?ןאכל םויה אב יתייה אל םא השוע יתייה המ" + םש (תולבקתמ אל "ןושיל ראשנ יתייה" ומכ תובושת)
• העונת + םש תא / ריוואה aזמ תא / ולש חורה בצמ תא / ותוא הרידaמש העונת ומשל qרצמ דחא לכ –
.(ןושאר שaפמל qיבמ תצק בורל) יראב רחש תא / yראב תיתרבחה בצמה תנומת
• תומש רובצמ יבבס לכ םע דחאל םa ןתינ .וינפל ורמאנש תומשה תאו ולש םשה תא רמוא דחא לכ -
ליעי לבא ,ןיינעמ יכה אל) .ב"ויכו תועונת/תולחמ/תויחהו תומשה לע רוזחל רמולכ ,םירחאה תומשה
(םיכירדמל םa – תומשה תא רוכזל ידכ דואמ
:תורכה יקחשמ
• ריש םע qד םזמזלו רדחב qלהתהל םיכירצ םיכינחה .ריש לש הלחתה םע qד לבקמ םיכינח aוז לכ –
.ולש aוזה ןב תא אצומ דחא לכש דע רישה תא
• "עבורמ uוח" .עוביר ונממ רדסל qירצ תומוצע םייניעב .qורא uוח םיקיזחמ םלוכ –
• ('םידבועה' אל) תורדתסה תורחת רתויש המכ רדתסהל םיכירצו ,תואסיכה לע הרושב םידמוע םלוכ –
:תואסיכהמ תדרל ילב ,םינוירuירק ינימ לכ פ"ע רהמ
.הריעצ יכה אתבסה לש ליג ,םיינישב תומיתס רפסמ ,םיחא רפסמ ,ליג ,םיילענ תדימ ,לקשמ ,הבוג
.תוצובקה ןיב תורחתכ תוצובק רפסמל הקולחב ריבעהל םa ןתינ
• ...ש רבח אצמ "בוהא לכאמ" לש ןונaסב ןולאש ליכמה ישיא ןולאש םע qד לבקמ הצובקב רבח לכ –
תא םיוושמו רדחב םיבבותסמ הצובקה ירבח ,ןולאשה תא אלמל םייס דחא לכש רחאל ...ב"ויכו
..םהלשל תוהז תובושת םע הצובק ירבח רתויש המכ אוצמל םהילע ,תובושתה
• הלסורק הלאש לאוש qירדמה .המינפ תואסיכה םע ינוציח לaעמ + הצוחה תואסיכה םע ימינפ לaעמ –
.רבדל םיכירצ (יaוז אל םיכינחה רפסמ םא) היישילשה וא aוזה וא וילע אשונ הלעמ וא
???ןאל ÷ הצראש םוקמ לכל הסיט סיטרכ ?וב רג ינאש םוקמב בהוא ינאש דחא םוקמ ,ילש החפשמה
,יתבהאו יתיארש טרס ?הנשמ יתייה המ הנידמב והשמ תונשל לוכי יתייה םא ,יילע עיפשהו יתארקש רפס
- 23 -
2 . :שוביגו תורכיה
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
,אונש יכה לכוא /בוהא יכה לכוא ,טקיורפהמ ילש תויפיצ ,יל התייהש החידאפ ,ת/אנוש יכה ינאש הרומה
...דדוב יאל םירבד השולש
ןמזב תורוקש תונuקה תוחישל תתל אל דואמ בושח – םכשפנ תוואכ דירוהל וא qיסוהל ןבומכ רשפא
.םיאתמש םכל הארנש המכ ס'לכתבו ,הקד לוכיבכ בבס לכל תתל .יוצימ ידיל עיaהל אל הלסורקה
ןומא תולעפה
תושרוד ןהו תוימיuניא תויצאוuיס בורל ןהב תורצונש ןוויכ הכובמב תוולמ בורל תואבה תולעפהה
...תונידעב ומדקתה .הצובקה ירבחב ןוחuיבו ןומא הברה (ןבומכ ,תורצויו)
:לבומו ליבומ qירצ וaוז ןבו (qיעצב ויניע תא הסכמ) רוויע aוזה ינבמ דחא .תוaוזל הצובקה תא םיקלחמ
שמח ירחא .(םaו םa/תיזיפ/תילולימ) הלבוהה יעצמאל תושרופמ תוארוה תתל ןתינ .בחרמב ותוא ליבוהל
.רתוי לודa בחרמ רשפאל יאדכ רדחל yוחמ תוליעפה תא תושעל םa ןתינ .םיפלחתמ תוקד
:ןוידל תולאש ?ךב יולת רחא םדאש השגרהה התייה ךיא ?רחא םדאב יולת תויהל השגרהה התייה ךיא
?םתששח םאה ?ליבומב םתחטב םאה
ןגמ תפטעמ .הזחה לא תובלושמ םיידיו תומוצע םייניע ,תודומצ םיילaר םע לaעמ עצמאב qינח דמוע :
אוה םנוויכלש הצובקב םירבחהו דנדנתהל ליחתמ עצמאב qינחה רשאכ םיכינחה ראש לש לaעמ וביבסמ
אלש ידכ וילע ןaהל תנמ-לע ,המידק םיידיה םע רחא ןוויכל (!תונידעב) ותוא qוחדל aואדל םיכירצ לפונ
וליפא) הרצק המaדה לש aוס ןמ היהי ןושארה qתתשמהש יאדכ ילוא ,םיפתתשמ qילחהל רשפא .לופי
.(םיכירדמ
:(ןומאב העיגפ) oירוויע \ובמ תואסיכה תרזעב םילושכמ רדחב רוציל הצובקה ירבחמ םישקבמ
תא תוצחל qירצש רוויע היהיו ויניע תא הסכי דחאה :םיכינח ינש הצובקהמ םירחוב .רדחבש תונחלושהו
ידי-לע תויuמרה תא םיצעהל (!יוצרו) ןתינ .תוילולימ תויחנה תרזעב ותוא ליבוי ינשה ,דצל דצמ התיכה
.התיכה יבחרב םיauרuסא תומוקמב םיציב לש רוזיפ
השעמל qכ .(qכל עדומ היהי לבומהש ילבמ) םילושכמה תא הנפי uקשב qירדמה תוליעפה תליחת םע
,ליבומל רקיעבו ,הצובקה ירבחל ןמסל הסני qירדמה .הרשי הכילה התיכה תא תוצחל uושפ לוכי רוויעה
.קחשמה תא qישמהלו דוסה תא "תולaל" אל
ותמהדתל הלaמ אוהו ,qיעצה תא ריסהל רוויעהמ םישקבמ (המישמה תמלשה םע וא) המ ןמז רחאל
עaפי אלש קזח qינח רוחבל בושח – עaופ תצקו qיבמ תויהל לולע הז בלש .םילושכממ הפח התיכהש
.תוסנתההמ
ןוידל תולאש : ךיא ?ליבומה שיגרה ךיא ?שיגרה רוויעה ךיא ?(qקשל הצובקה ירבחמ שקבל) הפ הרק המ
?ךישמהל רוויעה תאנוהל םתתנו הלועפ תפתיש עודמ ?םיפוצה ושיגרה
- 24 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
1 . םיקחשמ הלועפ qותיש
2 . qותיש לומ תורחת
3 . תויתורחת לומ תויראדילוס
עדימו עקר ,לאנויצר
- 25 -
2.3 :תויתורחת לומ הלועפ-ףותישו תויראדילוo
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הלועפ ףותיש oיקחשמ
:הלועפה תרטמ
.הצובקב הדובע לש תויונמוימ תיינקהו תינדיחי הדובע תמועל תפתושמ הדובע לש תונורתיה תשחמה
:הרטמה תרבעהל \רדה
לע קפומש רצותהמ רתוי בוuו הובa תיתצובקו תמאותמ הדובעב קפומש רצותה ןהבש תונוש תולעפה
.הצובקב םידיחי לש תויuרפ תומזוי ידי
:הלועפה יבלש
1 :המישמ יליaרת (
• רהנה ינשב הפצרה לע םינמוסמ ויתולובaש ,ינוימד רהנ תוצחל הצובקה ירבח לכ לע .
וקל הצובקה לכ תא הריזחמ אסכ תרירa וא רהנב הכירד לכ .תואסכ השולשב שומיש qות ,םיוק
.הלחתהה
• .oיקחשב היגרוא qירדמהו לaעמב םירדוסמה תואסכ לע ןועשה ןוויכב םיכלוה םיכינחה
.תואסכ םומינימ לע םיכינח לש רתויב בר רפסמל עיaהל איה הרuמה .הaרדהב תואסכ איצומ
.(רתוי בוu המישמב וחילצי qכ ,ינשל דחא רתוי ורזעי םיכינחהש לככ)
• .oימליא רדoמ לע רדתסהל םיכינחה לע .תואסכ לש לaעמב אסכ לע דמוע qתתשמ לכ
,'דכו רעישה qרוא יפל ,(ב"א -ה רדסב) םייuרפ תומש יפל ,(הובaל qומנהמ) הבוa יפל תואסיכה
.ללכב רבדל ילבמו אסכהמ תדרל ילבמ
• .yוצר הנק תנעשמ דע) ינשה םע דחא הקזחב תובלושמ םיידי םע לaעמב םידמוע
רחאל .(םיילaרה תא זיזהל ילב) הרוחא םינעשנ ,הכירדמה לש הנווכה יפל ,uאל uאל .(קפרמה
.הרזחב דחיב םילוע ןכמ
• תישונא הדימריפ תיינב .(תוצובק ןיב תורחתכ רשפא) !רבדל רוסא .
• הtיפ תואoיכ לש תיוזב אסיכ קיזחמ דחא לכ ,לaעמב םידמוע םלוכ . 45 הuונ תולעמ
אל) םיבזוע םיפתתשמה לכ qירדמה לש ןמיסב ,(לפונ אסיכה ,אסיכה תא בזוע qינחה םא) וילא
רחא ןמיס :qוביסל תורשפא) הלאמש דחא אסיכ םירבועו הלש תואסיכה תא (הנווכב םיליפמ
אסיכה ול לפונש ימ .לופיי אל אסיכ qאש – הרuמה .(םוקמב בוביסל ישילש ןמיסו הנימי הזוזתל
.(אסיכל אסיכ ןיב םיחוורמה םילדa qכ) ולש אסיכה םע הצוחה אצויו לספנ
- 26 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
• \ות לא יצחו רטיל קובקבמ oימ הוושב הווש גוtמל \ירצ 10 \ות ,תוoוכ 10 .תוקד
oיקוחה .תוסוכב תעaל רוסא ,דיב קובקבב תעaל רוסא :
לכל רשאכ .ומצע קובקבל םירשוק םתואש םילבח/םיuוח ולא םהב שמתשהל ןתינש םילכה
תא אלמל רשפא qיא תוארל אוה ןויערה .קחשמה תליחתב uוח דיה לע רושק ת/פתתשמ
.דחי תוסוכה
• דע רופסל 20 . :oיקוחה – רתויו םישנא ינש תינמז וב רפסמ ותוא תא םירמוא רשאכ
הלחתהל םירזוח . רבדל ןיא רפסממ רתוי רמול דחא qאל רוסא ,(םירפסמה תא רמול דבלמ)
םעפ תוחפל דחא רפסמ רמול בייח דחא לכ .קחשמה ןמזב תודמע םאתל רוסא .qצרב דחא
.תחא
ירחא הריצע X .המישמב חילצהל ןויסינ לש תוקד
) .תולק רתיב המישמה תא םילשהל םהל רוזעיש ללכ דחי עובקל הלוכי הצובקה 3 (תוריצע
.ללכ דוע עובקל תפסונ תורשפא שי – והשלכ ןמז קרפ רחאל בושו – המישמל םירזוח ןכמ רחאל
הt קחשמל ןויד :
?םילדבהה תא וחתנ – ?ישילשה קלחבו ינשה קלחב ,ןושארה קלחב הריפסה הלהנתה qיא
םידליה תא םילאוש) ?המל (?אל ימ ?רביד ימ) ?תוuלחהב קלח היה ימל ?םיללכה ולבקתה qיא
?ןכמ רחאל תוuלחהה רחא ונאלימ םאה (םייuננימודה תאו םיקתושה
:רתוי רחואמ ףוקיש תארקל \ירדמה לש הייפצ םירחוב הצובקב םירבחה ובש ןפואה תא ןוחבל
םאה ?לבומו קתוש ימ ?רבדמ ימ ?וישכע םישוע המ תעבוקש תוaיהנמ תשבaתמ םאה ,דובעל
תמרות הצובקב תשחרתמש הקימנידה םאה (יומס ןפואב םa) ?םתוא םיקיתשמ רשא ולאכ שי
וא ואר אל םיכינחהו התאר איהש עדימ qיסוהל היהי הכירדמה דיקפת ?המישמה לש התמשaהל
.רואיתה qלהמב ונממ ומלעתה
2 .תולעפהה qלהמב הרק המ הצובקה םע ררבת הכירדמה הז בלשב :תולעפהה דוביעו החיש (
• ?אל וליאו אלמל םיכינחה וחילצה תומישמ וליא
• ?ולשכנ (ןלוכ וא) ןקלח עודמו וחילצה (ןלוכ וא) ןקלח עודמ
• ?המישמה תא עצבל רתוי הבוט ךרד התייה םאה
• .הצובקל qקשל יאדכ ÷ ?קלח חקל אל ימ ?קלח חקל ימ
• ?תומישמה לכל qתושמ המ
• ?עודמו רתוי בוט תומישמה תא העציב הצובק וזיא ÷ תוצובק יתש ןיב תורחתב
• תעד לעו םדבל ודבע הב םירבחהשכ הרק המו דחיב הדבע הצובקה רשאכ הרק המ
?םמצע
- 27 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
• ?הלועפ הפתיש אל תחא הכינח קר רשאכ הרק המ
3 .םיינוציחה םייחל תולעפהב הרקש המ תא רושקל ןויסינ :הצובקל yוחמ לא תונקסמה לש הכלשה (
• בינת qותישב הדובע םהבש םהילע בושחל םילוכי םתאש םיפסונ םיבצמ םנשי םאה
?ונתניחבמ רתוי תובוט תואצות
• וליאב ?ונרובע יטנבלר הז ךיא ?םיגשיהל איבהל הלוכי םישנא לש תודגאתה דוע יתמ
?הלועפ qתשל ונל יאדכ םיבצמ
• ?(תוירשפאו תורכומ תויצאוטיס) םידיחיל ןיאש הצובקל שי חוכ הזיא
:oוכיo .ישפוח
- 28 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ףותיש לומ תורחת
:הרטמ
qות תילרבילה תילכלכה תוינידמה יבaל תועדומ ריבaהל ,תונשלו תושעל ןוצרו תיתרוקיב הבישח ררועל
היישעל ליבקמב חילצהל ןוצרו הצובקב הלועפ qותישל דדועל .ונלוכב תעaופ איהש העיaפה תשחמה
תורחת – החלצהל qופה ןויaה םע םיקחשמ ינש qרד השענ הז .םירחא ןובשח לע םוקמב תיתרבח
.qותישו
:דויצ
.םיפלק תסיפח
קחשמ 1 תילאודיווידניא תורחת :
תחא לכל םיקלחמ 5 qות םיפלק רתויש המכ aישהל איה הלש הרuמהו םיפלק 10 קחשמ י"ע תוקד
.רדחב םיבבותסמש ידכ qות הצובקב םירבחה ראש םע "המחלמ"
:קחשמה יקוח
- .קחשל בייח ינא ולומ קחשל יל עיצמ והשימשכ
- םכל שי 5 .םלוכב שמתשהל םיבייח ,םיפלק
- .תופיצרב םיימעפ qלקה ותואב שמתשהל רוסא
- .םיפלק הברה יכה ול שיש הז אוהו דחא חצנמ שי
.(?חצינ ימ) םיפלקה תא םירפוסו לaעמל םירזוח
קחשמ 2 תיפותיש הדובע :
תחא לכל םיקלחמ 5 :ןלהלדכ םיפלק לש תוירס ביכרהל איה הצובק לכ לש הרuמהו םיפלק
• םודא qצר
• 4 םינתלת
• 6 תוכלמ
• םימולהי לש יגוז qצר
• םירוחש לש יגוז יא qצר
ביכרהל החילצה הצובקה םא 4 .הלשכנ איה זא אל םא ,החילצה איה ,ל"נה תוירסהמ תשמחמ
:םירפו'צ קלחל םa ןתינ
.יתצובק סרפ היינשה הלעפהב ,חצנמל קר הנושארה הלעפהב
.הלוכ הצובקהו הצובקב םירבחה תוaהנתה לע ןודלו םיקחשמה ןמזב השענל בל םישל הכירדמה לע
- 29 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:ןויד
?ןושארה קחשמב הרק המ
• ) ?חצינ ימ רתויב םיקזחה םיפלקה ול ויהש ימ (
• ) ?תואיצמב םיקזח םיפלקל הליבקמה המ ,םיבאשמ ,qסכ לש רתוי הבוu החיתפ תדוקנ
ו"כו תולוכי (
• ) ?תידיימ החלצהל םילכה תא ול ןיאש ימ השוע המ המרמ ,עירפמ (
• ) ?קחשמה ןמזב ונגהנתה ךיא םיפלק םתואב ושמתשה ,םיקוחה לע ורמש אל -תויואמר ןומה
..ןאaלב ,תובינa ,בושו בוש (
• ?ךכ הז המל ?אל ימלו ורזע םיקוחה -םיללכה ימל ?אל ימו םיללכה לע רמש ימ
• ?םתוא םיעבוק המל -(תילכלכה תינכותה) םיתרשמ םה ימ תא ?םיקוחה תא עבוק ימ
םa .רחא והשימ ןובשח לע כ"דב איה דחא לש החלצה הבו תורחת שי תואיצמב םa :תואיצמל ליבקהל
ידכבו ותבוuל היהי ללכ qרדב םתוא רידaה והשימש אלא ומצעמ אב אל הז לבא םיללכ םירדaומ תואיצמב
.םהילאמ םינבומכ םתוא תחקל רוסא ןכל .ומצע תא קזחל
?היינשה הלעפהב הרק המ
הצובקה תחלצה אלא םירחא ןובשח לע לכה ול שי םא חצנמש דחא אל ,הנוש התייה החלצהל הרדaהה
.תפתושמ הדובעב היולתש הלוכ
• ) ?עודמו ונגהנתה ךיא - תא דחיב םיביכרמו הפצרה לע םיפלקה תא םיקרוז םלוכ כ"דב
תוירסה (
• ?םתוא לביקש ימל ורזע (םיקזח םיפלק) רתוי הבוט החיתפ תדוקנ םאה -
• ?תולועפה ןיב םילדבהה המ -
:oוכיo
םa qכ .(םייתרבחה םיללכה) קחשמה יללכו תורדaה יפל הנתשמ אלא העובק הניא םדאה תוaהנתה
לש ועבu" והזש םירמואו םיפיסומ םaו "ומצעל דחא לכ"שו "באז םדאל םדא"ש ונל םירידaמ ,םייחב
תויתרבחה תורדaההש אלא ועבuמ ער אל םדאה לבא .םירחא סורדל ,םירחאמ רתוי תוצרל "םדאה
ונל הארנ בורל הזש qיאו תיתרבח הרזע לע רבדל .יונישל תונתינ ןהו ןתוא עבק והשימו הזכ ותוא תושוע
תורחתהל אל איה המכוחה .ןויaה ותוא יפל הנידמה לש הכימתבו תואבצקב yוציקה לעו .ןמז לש זובזבכ
םיללכה לש שדחמ הרדaה תויהל הכירצ הפיאשהש אלא qרדב םירחא סורדלו םירחא ןובשח לע חילצהלו
.יתימא יונישל ליבוי הז קרו
- 30 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תויתורחת לומ תויראדילוo
:תורטמ
1 . חנומה תרהבה תויראדילוo .אדירa 'הלועפ-qותיש' ןיבל וניב םילדבהה תנבהו ,
2 . .ןולא תתומע לש תיכוניחה הדובעב תויראדילוסה תועמשמ
3 . .הז qרע לע תכרענה היומסהו היולaה הפקתמה לע הדימע
:תוליעפה \להמ
• בבo דיaהל qירצו ,בושחל הקד חקול דחא לכ : אוה הנורחאה תטלובה םעפב יתמ
?תורחתב qתתשה ) !הדוקנב הכזת רתויב תעשעשמה תורחתהש ןבומכ (
• ?הילע וזירכה אל ללכש תורמל תורחתב qתתשמ ינאש יתשגרה יתמ
• תורירבה המ ?תופתתשהה יילע התפכנ םאה ?הנודינה תורחתב qתתשהל יתיצר םאה
?יינפב ודמעש
• שמש) תויצאיצוסא םיכינחהמ שקבלו ,'תויראדילוס' הלימה תא חולה לע בותכל
.(ינעי ,תויצאיצוסא
• :תויראדילוסל תינולימה הרדaהה תא חולה לע בותכל וא קלחל
• :בבסב ילוא ,תפסונ הלאש ?םירחא םע תויראדילוס שגר יתשגרה הנורחאה םעפב יתמ
םיתיעל תויראדילוס םישיaרמ אל ונא ןכאש ןוויכמ תאזו ,תוססוהמ ויהי תובושתה הפש חינהל ריבס
לאשנ ןכ-לע .תובורק ונל המדנ ןמזה בור עודמ ?רתוי הברה החיכש תויתורחתה וליאכ ונל המדינ עודמ
?תורחתב ונאש
תא םיקלחמ .תויתורחתהו תויראדילוסה יaשומ יפלכ תישפנה ונתדמע תבצועמ דציכ קודבל ןכ םא qרuצנ
:האבה המישמה תא עצבל הכירצ הצובק לכ .תוצובק יתשל םיכינחה
:(תוגצהה ירחא) ןוידל תולאש
- 31 -
1 תידדה הווחא ךות ,ינממ הנוש םדא םע תירב ת/לעב תויהל תידדה תלוכי" :תויראדילוס .
"םיינוציח םימרוג םתוא לש תורדגההו םיסרטניאה דגנ האיציו תישונא
2 וא לבסל תופתוש ,רחא לש ותדמעל המכסהו הווחא לש סחי ,תוידדה" :תויראדילוס .
"תלוה לש החמשל
היצאוטיo tיחמהל oכילע לע בושחל וסנ .רחא םוקמ לכב וא הייריעב ,קנבב ,ראודב ,אפורל רות –
...דועו השדח הלוע ,סרע ,ןקז ,ןיד תכרוע – רותב תודמועש תונוש תויומד המכ
תוקולחמה ,הריוואה ,רותב םיכחמה ןיב הקיתשה וא רובידה ,ה/דיקפה תוaהנתה לע םכתעד ונת
.קיחצמ היהיש יוצר הזמ yוחו .ב"ויכו
.האילמה ינפב aיצהל ושקבתת הaצהה תא
םכתושרל 10 .תוקד
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
 ?רותב םיכחמה ןיב םיסחיה תא ןייפאל ןצינ דציכ
 ?עודמ זא ךכ וא ךכ םא ?תויראדילוסב וא תויתורחתב םינייפואמ םה םאה
 ?תונתשהל היה לוכי בצמה דציכ
 ?ליעוהל התייה הלוכי םישנאה ןיב תויראדילוס םאה
 ?הליעוה תורחתה םאה
הבחר רתויה תולכתסהל םיuרפ ןיב תויראדילוס רדעיה לש הuושפה תישונאה היצאוuיסהמ תונפל ינוצרב
.תילארשיה הרבחה לע
 ?המ לעו ,תילארשיה הרבחב תורחת תמייק ימל ימ ןיב
 ?תויהל הלוכי םיסרטניא תופתושש תורמל תויראדילוס ןיא םירזגמ ולא ןיב
 דציכ .הדובעה קוש לע רתוי קיודמב וא ,דבלב ילכלכה םוחתה לע רבדנ םא
?ךכ-לע ונתעד המו ?וב תויראדילוסה תדימ תא ןייפאנ
הרוצב ותוא ארקנ םעפה .םימוד םיעuק דיתעב וארקת דועו ,ול םימוד םיעuק םתארק רבכ ילואש עuק
אקווד אלא הבושתה רובע דוקינה ונתוא ןיינעמ אל םעפה qא ,תורaבה תוניחבמ חוקל הז עuק .תרחא
.הלאשב םירסמה
- .ה"סשת qרוח דעומ ,תוחרזאב תורaבהמ החוקלה הלאש :עuקה תא דחיב אורקל
• ) תוחרזאב םיבוט םידימלת ומכ הלאשה לע הנענ תישאר העבראה תא הצובקב ויהי חוuב
הבושתה םע וצפקיש םיaולומכוח .(
• ?הלאשהמ תרדענ תוכז וזיא ,לאשנ וישכעו
• סחייתהל ןיאש ךכ לארשי תנידמב הבושח אל הכ איה התיבשהו תודגאתהה תוכז ןכא םאה
?הילא
• ?הלאשהמ עלבומה רסמה והמ ,ונל תרפוסמ הניא וז) תישממ הביס אלל תאז םישוע םיתבושה –
,(תלאשנ הניא ללכ םתוכז יבaל הלאשה) qכ aוהנל תוכז אלל תאז םישוע םה ,(םיניישעתה תדמעמ לידבהל
('ב qיעס פ"ע) קוחה ןוuלש ןורקיעב םיעaופש םיניירבע םa םה לכל qסונבו .
- 32 -
םיה ילמנ לש הריaס ראשה ןיב הללכ התיבשה .קשמב תיללכ התיבש לע וזירכה לארשיב םידבועה ינוaרא
הדובעל יצראה ןידה תיבל ונפ םינאוציה .קזנ םרaנ םהמ קלחלו ,םילמנב "ועקתנ" אוציל תורוחסה .ריוואהו
.שקובמה וצה תא איצוהו םתשירדל הנענ ןידה תיב .הרידס הדובעל דימ רוזחל םילמנה ידבועל הרויש השירדב
.הרדיס הדובעל רוזחל ובריס qא ,אוציל תורוחסה תא וררחש םילמנה ידבוע
- .םתשירדב םינאוציה וססבתה תוכז וזיא לע רבסהו ןייצ
.עוריאה qמס לע qתבושת תא קמנ
- .הרידס הדובעל רוזחל םילמנה ידבוע לש בוריסה ללaב עaפנש ןורקיעה והמ רבסהו ןייצ
.עוריאה qמס לע qתבושת תא קמנ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
• לולע אוה ןהב תותיבש לע עצוממה חרזאל רצק ןמז ךות ךופהיש עצוממה דימלתה בושחי המ
?לקתיהל
• תפקות וא תויראדילוס תדדועמ ,תוחרזאב עדיה תא תקדוב קר לוכיבכש ,הז גוסמ הלאש םאה
?הז ךרע
• ?תורגבה ןורתפ ןמזב הז לכ לע םיבשוח םתייה םאה
:oוכיoלו
םירזaמהו םישנאה םע תויראדילוס שוחל תלוכיה היהי יזכרמ ישוק .םיבר םיישקב לקתינ הנשה ונתדובעב
תויהל לוכיש) לשכנה דליה םע תוידדהו הווחא לש הדמעל םיביוחמ ונא םיישקה תורמל .דובענ םתיא
םישנאו החוורה ידבוע ,הייריעה דיקפ ,קוחשה הרומה םע םa תויראדילוסל םיביוחמ ונא .(דואמ ןבצעמ
םילשכנ םידלי םתואש קודבל ונילע .התומעה םעו ונתיא תורחתל תדעומה הדמעב םיאצמנה םיפסונ
םישיaר תויהל ונילע ,תרחא המרב .הזל הז םייראדילוס אלא הז םע הז תויתורחתב םילעופ םניא רבכשמ
.ללכב התומעבו ,םיחנמה תווצבו םיזכרה תווצב ,הצובקב תויתורחת שaר qותמ םילעופ ונמצע ונא יתמ
.המצע ינפב הרuמל תכפוה הניא םירחא םינוaרא לומ ןולא תתומע לש תורחתהש קודבל ונילע
לע עיפשהל םייומס תונויסינ םתוא יבaל םייתרוקיבו םיריהז תויהל ונילע ,הללכב תילארשיה הרבחה יבaלו
qא qכמ השק .םדaנ הריהב הדמע עיבהלו םתוא תוהזל ונילע ,הנורחאה העשב ונדמלש יפכ ונתעדות
םע qא ,הז לש ותונושב הז הרכה qות דחי םידעוצ םיאכודמה וב בצמ לע םולחל ונילע ,ןיידע ירשפא
.רתוי תקדוצו רתוי הבוu לארשי ןפוסש תופתושמ תורuמ
- 33 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
שוביa qילהתל םידקי qא הז קלח .רעונה ינב לש יכוניחה qילהתב ינושארה בלשה תא הווהמ הז בלש
וסני הז בלשב .ונלש םלועה םע תודדומתהו העפשה יכרד תניחב היהת תירקיעה ותרuמו םינכתה
םתוא ןוחבלו ,םהל תורכומה תוברועמהו העפשהה תוuיש ללכ תא ראתלו תולעהל qירדמהו םיכינחה
.תיחרזא הרבחו תילקידר היuרקומד ,יuרקומד ןוuלש לש בחרמה qותב
תסיפת לע תרערעמ רשא תילקידרה היuרקומדה ןורקע אוה הז בלש שיaדהל הסני ותוא יזכרמה ןורקעה
היuרקומדה .היuרקומדה איש תא ,םזירuנמלרפב ,תוריחבב האורה תילרבילה ,תילאמרופה היuרקומדה
היuרקומד .םיחרזאה ללכ – הuמל םיאצמנה ולא ידי לעו ,הuמלמ תינבנה היuרקומד איה תילקידרה
תקדוצ הרבחל qואשלו ,ונלש הרבחה דיתעב קלח תחקל ונתיאמ דחא לכ לש תוכזה הניה ,תילקידר
.רתוי תינויוושו
הרבחה בוציעב qתתשהל תיuרקומד הנידמב חרזא לוכי םהב תונושה םיכרדב קוסעת תויוליעפה
תולועפב תולובaה ,לועפל ןתינ ןהב תונושה םיכרדה תלאשב קוסעל הסננ .הנידמב םייחה לע עיפשהלו
אשונב תוקסעתהה םצעמ .רחבנש הלועפ qרד לכל תוולתמה תויuילופה תויועמשמהו יuרקומדה בחרמב
המ ?ותוביוחמ תאז םאה ?עיפשהל םצעב לוכי םדאה םאה :תופסונ תולאשל תוסחייתה היהת ,ירקיעה
?הדמע תעבה יא לש תועמשמה
ידכ הליעפ תיחרזא תופתתשה – תילקידרה היuרקומדה לש ירקיעה רסמה תא קזחל הסננ ,ולא לכ qותמ
תריצי לש qילהתל הזה רסמה תא םותרל הננ ולא תולועפב .רתוי תקדוצו תינויוויש הרבח תונבל ידכ
.רעונה ינב ברקב תיuילופ-תיתרבח היישעו תוברועמל היצביuומ
1 . .יuרקומד בחרמב תואיצמה לע העפשהו תוברועמל םיכרד – עיפשמ ינא דציכ
2 . .םיקבאמ - העפשה יכרד
- 34 -
3 .תילקידר היטרקומד - העפשהו תופתתשה .
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
לע העפשהו תוברועמל oיכרד - עיפשמ ינא דציכ
.יטרקומד בחרמב תואיצמה
:תורטמ
1 . המ ?םנשי םיכרד הזיא .םינושה העפשהה יכרד לע רבדל איה תוליעפה תרuמ
יכה םהמ הזיא ?ונמצעל םיביצמ ונאש תולובaה המ ?םיימיuיaל םלוכ םאה ?םהיניב םילדבהה
העפשהה qרד לש תויuילופה תוכלשהה המ ?ונלש הריחבה לש תויועמשמה המ ?עיפשמ
?ונרחבש
2 . לוכי םדאה םאה :תופסונ תולאשל תוסחייתה היהת ,ירקיעה אשונב תוקסעתהה םצעמ
יא ,הדמע תעבה יא לש תועמשמה המ ?תלבaומ ולש העפשהה תלוכי םאה ?עיפשהל םצעב
?עיפשהל ןוצר
3 . .תיuילופ תיתרבח תוברועמל היצביuומ תתל םצעב ,הז לכ qותמו
:תוליעפ \להמ
1 . החיתפ קחשמ םא ,םיאתהל לוכי םיאב םירדקה) עיפשמש דיחי ,םיבר לומ דיחי לע והשמ :
-(ידמ יליuנפניא היהי אלש ידכ םיקוח ול qיסוהל qירצו רשפא .רשפאמ יסיפה בחרמה 7 'קד
2 . םיריכמ םתא העפשה יכרד הזיא ?
:תומישמ יתש שיו ,תוצובק יתשל םיקלחתמ
.תחא הקדב העפשה יכרד רתויש המכ אוצמל .א
.ןהלש העפשה תדימ יפל םתוא aרדל qירצ ,תוקד יתש שי .ב
:ןוידל תולאש
 ?העפשה יכרד אוצמל השק היה
 ?ישיא ןפואב םתשמתשה םהמ המכב
 ?תוירוגטק המכב םתוא זכרל רשפא
 ?םהיניב םילדבהה המ
 ?העפשהה תדימ תא םתעבק המ פ"ע
 העיפשמ רתויש הלועפ לש גוס שי ?םייוסמ סופד תוארל רשפא
?המל ?רחאמ
3 . העפשה לש םיינוציק םילדומ :
:והשמ ןהמ תחא לכמ דומלל םיסנמו ,ןתינה לככ תוכופה ,תויומד יתשב םיקסוע
."ליבסה" תא היינשהו "ליעפה" תא תלבקמ תחא הצובק .תוצובק יתשל םיקלחתמ
- 35 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
,הלביק איהש תומדה תא (םינותיע ירזaו םיעבצ ,לוuסירב תועצמאב) רוציל הכירצ הצובק לכ
.הנידמב םירוקש םיעוריאל סחייתמ אוה qיאו ,וייח תוחרוא םהמ ריבסהלו
:תאצל רומאש המל אמaוד)
איה הנושאר תומד ןינח .ע תורדa קרפמ ,םישיבכ םסוח ,תונaפהב qתתשמ ,רדaה דaנ uסיכראנא ,
איה היינשה תומדה .םירuוש ללקמו םינולס .צ uעממו ,תוריחבב עיבצמ אל ,ליעפ אל ,חוuיב ןכוס ,
(.ותוא ןיינעמ אל הזש דיaי אוה ,הילאוuקא יניינע לע ותוא ולאשת םא .תושדחב תופצל
:תולאש לש המישר התוא תלאשנ תויומדהמ תחא לכ יבגל
 ?דציכ ?ירוביצה בחרמה לע עיפשמ אוה
 ?םכתעדל תימיטיגל איה ולש תולהנתהה ךרד
 ?ולש הלועפה ךרד םע םיהדזמ םתא
 ?וז לע וז תויעפשמ ולא תויומד םאה
 ?םתיא םימיכסמ םתא ?היטרקומדב תוברועמהו האחמה תולובג ןהמ
 ?םיעיפשמ "םייביספ"ה דציכו םאה
4 . :תילקידר היuרקומד – םוכיס
oילאוש : ?תיטרקומד הנידמ יהמו תיטרקומד השיפת םכניעב יהמ ?היטרקומד םכניעב יהמ
:אמaודל) רפסה תיבמ ןנשל ודמל םהש תיuרקומדה הנידמה תונורקע לע ורזחי םיכינחהש חינהל ריבס
(...ב"ויכו uמלרפ ,תוריחב ,םזילרולפ ,תויושר תדרפה
לש םלועהמ קלח ,"היuרקומד יהמ" אשונב תונוש תורימא רדחב תולתל :תידותמ המדקה תושעל ןתינ *
רדחב םיבבותסמ םיכינחה .תילקידרה היuרקומדה םלועמ קלחו תילאמרופ-תירבילה הuרקומדה
.היuרקומד רתויב הבוuה הרוצב םתעדל תאuבמש הרמאה דיל םידמענו
תועמשמה .םיחרזאה תופתתשה איה היuרקומדב וניניעב רתויב םיבושחה תונורקעה דחא
qתתשמ ,ןובירה תא הווהמ אוהש איה ,'ןיתנ' אלו 'חרזא' אוה םדאש qכב הנומuה הרקומעה
,ונימי לש תימויקה תואיצמב .וייח תואיצמ תא םיבצעמש םיכילהתב ברועמו ןוuלשב ליעפ ןפואב
םיפתוש אלו uעמכ הב םיחרזאה בור ,תויuרקומד תונידמ תובשחנ תויברעמה תונידמהש תורמל
.ומלועב שיא שיא םירaתסמו ,םיביספ םיניתנ תויהל םיכפוה ,םייח לש תואיצמה בוציעב
-תיuרקומדה הנידמב ןוuלשב תופתתשהה אישש הדבועב הצוענ ,ונתעדל qכל תוביסה תחא
,םדא ינב ינוילימ תואמ דע ינוילמ תוללוכה תונידמב ,qכו .תוריחבב תופתתשהה איה תירביל
לעופכו ,תוריחבב qתתשהלמ םיענמנ םיבר םיחרזא .תועמשמ רסח uעמכל דיחיה לש ולוק qפוה
.ןוuלשב תופתתשה – םיחאזכ םדיקפתמ השעמל םיענמנ qכמ אצוי
היuרקומדה תסיפת לע תרערעמ רשא ,תילקידרה היuרקומדה לש השיפתב םילaוד ונא
היuרקומדה .היuרקומדה איש תא ,םזירuנמלרפב ,תוריחבב האורה תילרבילה ,תילאמרופה
.םיחרזאה ללכ – הuמל םיאצמנה ולא ידי לעו ,הuמלמ תינבנה היuרקומד איה תילקידרה
- 36 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
.ויוכידו ויכרצ יפ לע שיאו השיא לכ לש תימונוuוא תונaראתה הניה תילקידר היuרקומד
qואשלו ,ונלש הרבחה דיתעב קלח תחקל ונתיאמ דחא לכ לש תוכזה הניה ,תילקידר היuרקומד
.רתוי תינויוושו תקדוצ הרבחל
.תוברועמו היuרקומד לש וז השיפת השעמל הכלה םישaהל הסננ הנשה ונלש תוליעפב
- 37 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הלועפו קבאמ יכרד
:תורטמ
1 . חתנלו ,רבעב ושחרתהש םיקבאמ qותמ ,םינוש קבאמ יכרד לע דומלל איה תוליעפה תרuמ
.'וכו ,תועיפשמה תוביסנה ןהמ ,המל ,תוליעי הלועפ יכרד הזיא ,ןושאר רבד :בושחל qכמו ,םתוא
2 . -באסה המ ,המל ,םהב שמתשמ ימ :הלועפה יכרד תא קמועל רתוי תצק חתנל תוסנל ,ינש רבד
.תרחאו וזכ הלועפ qרדב הריחב לש תוכלשהה ןהמ ,וזכ הריחב לש יuילופה uסקu
:תוליעפה \להמ
1 . - oיחלצומ oיקבאמ
לע רצק עuק אירקמ אוה לספנ והשימש םעפ לכ .הצובקה םע יליבד החיתפ קחשמ והשזיא םיקחשמ
,חפסנב ואר) חילצהש ןuק קבאמ 4 .("תונשל רשפא" םתרתוכש םירצק םיעuק
:רצרצק ןויד םישוע
 ?ורחב םה הלועפ יכרד הזיא
 ?הלאב אקווד ורחב םה המל
 ?חילצה קבאמה םכתעדל המל
.(תרושקתל םינופ םא תלעופ קר הנaפה :אמaודל ) קבאמ לכמ תיללכ הנקסמ םע תאצל םיסנמ
.ןותיע ריינ לע םימכסמ הזכ רצק ןויד לכ
2 . - הלועפ יכרד חותינ
קבאמ qותמ הלועפ ןפוא תוaיצמה תונומת יתש תלבקמ הצבק לכ .תוצובק עבראל רעונה ינב תא םיקלחמ
לכ לע .(םיאבה םידומעב חפסנכ qרוצמ) תונותיעה ןמ קבאמה לע רבסה עuקו ,והשלכ יuילופ-יתרבח
.יuרקנוקה קבאמב ותריחב תאו הלועפה יפוא תא חתנל הצבק
.תיאמצעה הדובעה תארקל םיכינחה תא ןווכל רוזעל ידכ הצובקה לכ םע דחיב דחא חותינ תושעל יוצר
.הריבעמ הלועפה qרד םצעש תושוחתו םייומס םירסמ ריהבהל בושח חותינה תמרב
תולועפה :
1 . עוגיפ .(תואמצעל יניuסלפה קבאמב)
2 . יטיפרג .(תינוuלש תותיחש דaנ קבאמב)
3 . יטילופ חצר .(םולש םכסהו ולסוא דaנ קבאמב)
4 . קנע תנגפה .(םירומה קבאמב)
5 . oישיבכ תמיoח .(תוקתנתהה תינכות דaנ קבאמב)
6 . התיבש .(םירומה קבאמב)
- 38 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
7 . oיתמצב תונגפה .(תוהמא עברא – ןונבלמ האיציל קבאמב)
8 . תובוחר תומש יוניש .(תיניuסלפה הבכנב הרכה לע קבאמה)
9 . oיבתכמ תביתכ .(ורuסקב םידבוע דעוו תמקב הכימתל קבאמה)
10 . הדעצ .(תוירוה דח תוהמאל תואבצקה תבשהל קבאמה)
11 . הביoמ (םיuנדוuסה קבאמב) .
12 . המוצע .(םילשורי תקולחל ןומר תינכות דaנ קבאמב)
.הלביק איהש םיקבאמהו תונומתה תא הרצקב הaיצמ הצובק לכו האילמל םירזוח
 ?הדימ הזיאב ?ועיפשה םתלביקש םיקבאמה םאה
 ?דבוע םצעב המ ?תורחאמ רתוי תויביטקפא ןהש הלועפ יכרד שי םאה
 ?קבאמה םצע לע עיפשמ הלועפה יפוא לש הריחבה דציכ
 .(םלוכב החלצה לש לובגו םלוכב םיגשיה) ?וללה םיקבאמה לכמ דומלל ןתינ המ
 ?ינוש שי ?ןוימד לש תודוקנ שי ?יתרבחה בצמב םויה הרוק המ
 ?אל עודמו קבאיהלו תאצל ךירצ םויכ עודמ
 חכ קיפסמ ונל ןיא המו תונשל םילוכי ונחנא המ) םויה ונינפב תודמועש תולבגמה המ
?(תושעל
:oוכיo
הברהו ,ליעפהל םילוכי ונאש םילכ דואמ הברה ונתושרב שי תואיצמה לע עיפשהל םיפאוש ונא רשאכ
רשא דחא קבאמ וא דחא ילכ ןיאו ,םלשומ קבאמ ןיא יכ ןיבהל בושח .לועפל םילוכי ונא ןהב םיכרד דואמ
םצע יכ ןיבהל בושח ,ןכ-ומכ .תורתוימ ןה תושענש תודדובה תולועפה יכ רמוא הז ןיא qא ,יונישה תא איבי
- 39 -
1 . .התוא חתנלו התוא ןוחבל וסנו םתלביקש הלועפ qרדל אמaודה וא הנומתה לע ולכתסה
 ?וז הלועפ ךרדב םירחוב המל
 ?הלש תורטמה המ
 ?העיפשמ איה המ לעו ימ לע
 ?התחלצה היולת המב
 ?תרציימ תאז הלועפ תושוחת וליא
 ?תיביטקפא איה המכ דע
 ?הלש תוכלשהה המ
 ?רדשל וסינ םה םכתעדל םירסמ וליא -הז קבאמ גוסב הריחבה םצע
.הפוצה לצא תוררועתמש תושוחת לעו תילמס תועמשמ לע בושחל םa וסנ
2 . .qרוצמה עדימה עuק תא וארק תעכ
 ?קבאמה תורטמ תא המלה הלועפה ךרד םכתעדל םאה
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תחלצה לעו םירסמה לע תובורמ תוכלשה םע האבו ,רתויב הבושח לועפל םירחוב ונחנא הב qרדה
.ולוכ קבאמה
- 40 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 41 -
תונשל רשפא !
טנרטניאה תועצמאב רפoה יתבמ שילש oיתיבשמ oידימלת ינש
ןלוגו ינד , oירבח ינש , \וניחב המרופרל תרבד תדעו תוצלמה תא וארק , oהיתויוכtב עגופ אוה יכ וקיoה ,
חודב oידימלתה תצעומ תכימת לע ומעtו . oידימלתהמ שילשכ לש התיבשל ומרגו עדימ וציפה oה
לארשיב , טנרטניאה תועצמאב לכהו .
יסונמ ינד , ח התיכ דימלת ' תיליע תרצנמ , יקצריש ןלוa ורבחו , י התיכ דימלת ' הננערמ , קסועה תרבד תדעו חוד תא וארק
לארשיב qוניחה תuרפהב , חודה תונקסמ םושיי תא עונמל ידכב לועפל וuילחהו , תצעומ לש התכימת לע האחמ qות
םידימלתה , םידימלתה תא aצייל הרומאש , תרבד חודב . יכ ויה םהיתונעu " ונב עaופ חודה , לארשי תנידמ לש דיתעה רוד ,
וניתויוכזב לזלזמו . היעבה םניא םמצעלשכ תרחואמה העשה דע םידומילה , םהלש תוכלשהה אלא : הרומה לש זוכירה
תורחואמ תועשב םידרוי דימלתהו דמלמה , םיaוחל יונפ ןמז ראשיי אל תוידומילה תולuמהו םידומילה ןיבו , רעונ תועונת
תורחא תויוליעפו ." ןכ ומכ , יללכב תושפוחה רוציקו הכונח תשפוח רוציק לע וחמ םה , תוכוראה דומילה תועש לעו , יכ ונעuו
וד " תועיaמה תויסיסב תויוכז םהמ לזוa תרבד ח , םתעדל , ראותה םע " דימלת ."
םידימלת תתיבש לע וזירכה םa qכו uנרuניאה תועצמאב עדימ וציפה םה : תרשרש תעדוה וריבעהו רתא ומיקה םה
תנכותבו םיליימיאב ÌCQ , תועדוה וחלשו םימורופב ומסרפ SMS האלה ריבעהל ושקיבו םהירכמ לכל . וציפה םa םה
uנרuניאב הדרוהל םיuלשו םיריילפ , תרבד המלש לש הנומת תפסותב . םירתאב האחמה רתאל םיקניל ומש םיבר רעונ ינב
האחמה לע העדוהה תא וציפהו םהלש .
תובוaת הברה ולביק ןלוaו ינד , הלודa התיבשל ופיצו . ןכאו , רבע התיבשה לע רסמה , בו - 1.3.2005 , ידימלתמ שילשכ
םינוכיתהו םייניבה תוביuח , כ - 150 םידימלת qלא , רפסה יתבל ועיaה אלו ותבש . תצעומ ירבח לש תוינלוקה םהיתואחמ
ורזע אל qוניחה תכרעמב םימרוa תורהזאו םידומילה תא תיבשהל הנווכה דaנ תיצראה םידימלתה : םימלש רפס יתבב
םידומילה ותבשוה , התיבה וחלשנו םידימלת השולש וא םיינש ויה ןהבש תותיכל ועיaה םידימלת , ויה רפס יתבל תועסה
שעמ ירסח ורתונ םירומו תוקיר . רפסה תיבל ועיaה אלש םידימלתה תא וביa םירוההו םירומה בור .
עובשה לש רבודמה אשונה תויהל הכפהו תרושקתה יעצמא לכב הרקוס התיבשה . היזיוולuב ונייארתה ןלוaו ינד , וידרב ,
uנרuניאבו םינותיעב . תרבד תדעו תונקסמ םושיי תייחד לע רבדל ולחהו ולהבנ qוניחה דרשמ יריכב , וירבחו תרבדו ,
חודה םשויי םא qסכ דואמ הברה וחיווריש ) qוניח יתורישב םהיתועקשה תועצמאב ,( ןייפמקב םירלוד ינוילימ עיקשהל וצלאנ
םהלש תיקסעה תינכותל השענש קזנה תא ןקתל ןויסינב ימוסרפ .
תונשל רשפא !
לעפמב תומהtמה תוניברוטה תפלחהל oימרוג השמ תירק יבשות " גנא תיפאמ ' ל "
לעפמ םהיז םינש qשמב " aנא תיפאמ ' ל " הל תוכומסה תונוכשה תאו םילשוריבש השמ תירק תנוכש תא .
םרובע קבאמה תא ולהניש ןיד יכרוע ורכשו ודחאתה םיבשותה : ןיד יכרוע ולהינ תוכורא םינש qשמב , םינוש םימרוa לומ , אלש קבאמ
תואצות לכ uעמכ בינה , םהידיל קבאמ תא תחקל וuילחה םיבשותהש דע : תתומעמ םיליעפ םע qותישב " הקורי הלועפ ," וריבעה םה
עדימ יזור וציפהו ןזואל הפמ עדימ , תחא תרשקותמ הנaפה ונaראו םינכרצ םרח לע וזירכה , עידוה קבא לש םידחא תועובש qותבו
aנא ' זa סיסב לע תוניברוuב רוזיאה תא תומהזמש תוימחפה תוניברוuה תפלחה לע ל .
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 42 -
!תונשל רשפא
oידליל רוגoל התoינ היריעה הירפoה תריגo דגנ תוליעפל oידחאתמ ביבא לת oורדב תיתנוכש הירפo ייונמ
הנוכשב הדיחיה הירפoה תא . ונבצעתה oירוהה , וניגפה , הצעומה תבישיב תצק ועירפהו תרושקתל ונפ .
תראשנ הירפoה .
רבמצדב 2004 תנוכש יבשות וליa " ביבא בל " לתב - לכבש תיתנוכשה הירפסה תלד לע קתפ ביבא - םולש וב " : הירפסה
שדוח דועב רaסית ". רaסית רוזיאב הדיחיה הירפסהש ונימאה אל הנוכשה יבשות , שדוח רחאל לבא , ראוניב 2005 ,
הרaסנ ןכא הירפסה . ריעה םורד יבשותל הייריעה תרaוסש הינשה הירפסה וז , – ריעה ןופצב הרaסנ אל הירפס qאו
םירישעה םירa םש . םייונמ קיפסמ ןיאש הנעu היריעה , ידמ הרקי הירפסה תקזחאש , ןיאו תילעמה תא ןקתל qירצשו
qסכ . םירופס םימי qותב , םידיקפת וקליחו ושaפנ הירפסב םייונמה םידליל םירוה רפסמ . תצעומ ירבחל ונפ םה
היריעה , םיבתכל , רעונ תועונתו םינוaראב םיבדנתמל . הסינכב םישנא תורשע לש הנaפה ונaרא םה םימי השולש qותב
היריעה תצעומ תבישי המייקתה וב םוקמל , הבישיל וסנכנ הנaפהה רחאלו , רפסב םיזחוא תחאו דחא לכשכ , ומרaו
הירפסה תחיתפ תא ושרד וב םויה רדסב עבקנ אלש ןוידל . אשונב ןויד עובש qותב םייקל וחיuבה היריעה תצעומ ירבח
םיחומה םירוהה םעuמ םיaיצנ ןימזהלו . הבישיל בuיה וננוכתה םירוהה , המוצע וציפה , הצעומ ירבח םע ורביד , וaאד
םינותיעבו היזיוולuב תובתכ םוסרפל , םימסרופמ םירפוס םa ונייארתה ןהב , הירפסה תחיתפ תא תויביuרסאב ושרדו .
םהל חuבוה הבישיב , םיבורקה םימיב חתפית הירפסהש , דיתעב רaסית םאשו - רוזיאב רחא םוקמב חתפית איה .
בוש ושaפנ ןכמ רחאל םייעובש , היירפסב תיסוכ תמרהל .
!תונשל רשפא
ןב שישק חלשש tורכ - "רנטoק טפשמ" 73 ירוביצ טפשמל לארשי תנידמ תגהנה תאלעהל oרוג
) רפסה qותמ " תע לכל םואנ ," דומע 231 , ב רימת לאומש רוaינסה לש םוכיסה םואנל שורב רמת תאמ המדקה " רנuסק uפשמ ("
ןב שישק חלשש תונותיעל העדוהמ לחה oישימחה תונשב הנידמה תא עtעtש טפשמה 73 , ףותישב oיגיהנמ oישאה ובש
oיצאנה oע הלועפ . הביד תאצוה טפשמ תויהל רומא היה הt , oיעבתנה תויהל וכפה oיעבותה \א : ףוoה תליחת התיה וt
אפמ ןוטלש לשו oהלש הריירקה לש " י . טפשמב " דלוונירג דגנ הנידמה – " חצינ דלוונירג :
דלוונירa לאיכלמ , ןב שישק 73 הירaנוה אצוי , לש תורומח תומשאה םיללוכה םיזורכ םינותיעה תוכרעמ ןיב yיפהלו בותכל aהנ
תותיחש ישעמב הנידמה תaהנהב םיריכב םישיא . ילויב 1952 ותרתוכש ןולע דלוונירa yיפה " יחרזמה ירבחל םיבתכמ ," ובש
רנuסק לארשי תא םישאה ) רחסמהו היישעתה דרשמ רבוד , אפמ תמישרב ללכנש הירaנוה ילוע תודחאתה ישארמ " תסנכל י (
םיצאנה םע הלועפ qותישב , הירaנוה ידוהי תדמשהל עויסב , aרבנרינ יuפשמב רקש תודע ןתמבו םיפסכ לזaב , עייסש רבד
שנועמ uלמיהל רכב uרוק המחלמה עשופל .
ומצע ןהכ םייח ) הלשממל יuפשמה yעויהו םיuפשמה רש זא היהש ( דaנ הביד תצפה ןוועב ןידל דלוונירa תא דימעהל uילחה
רוביצ דבוע , הנידמה תא ומצעב aצי qאו , תעבותה , תיבב - uפשמה . רימת לאומש aצי דלוונירa תא ) רש היה רתוי רחואמש
םיuפשמה ,( תויהל uפשמה qפה רצק ןמז qותו " רנuסק uפשמ – " עבתנל דעמ qפה רנuסק . qכמ רתויו : תויהל qפה uפשמה
רנuסק לש וuפשמ קר אל , ללכב תונכוסהו בושייה תaהנה הuפשמ אלא , אפמ ישאר לשו " דחוימב י ) רוכזל שי , אפמ יaיהנמ יכ " י
המחלמה תונשב תונכוסהו , ןב םשארבו - תרשו ןוירוa , uפשמה תונשב הנידמה יaיהנמל ויה .(
אפמו בושיה תaהנה יכ ןעu רימת " םלרוaל םישידא ויהו הפוריא ידוהי תא וריקפה י . םייuילופה םייחה לע תוכלשה qכל ויה
אפמ תא חaנל ידכ השרפב ושמתשה uפשמה תיב ילתוכל yוחמ – םיירוביצהו " י , רשו הלשממה שאר לש ותונידמ תא דחוימבו
זאד yוחה , תרש השמ . האושה תפוקתב uארנדויה ישאר תוaהנתה ןיבל וז ןיב רשקמ וק חתמנ .
ינויב 1955 תיב הכיז - תחא הריל qסב ילמס סנק וילע ליuהו םושיאה יפיעס תיברממ דלוונירa תא uפשמה , רנuסק לע וליאו
יכ יולה uפושה רמא " ןuשל ותמשנ תא רכמ ."
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 43 -
oיבתכמ
:רובע רuור יבa
ורuסק תרבח ל"כנמ
הרבחה תלהנה
05.09.2007
:ןודינה דaאתהל םתוכזבו ורuסק ידבועב הכימת
לומ יצוביק ןתמו אשמ להנלו דaאתהל םתוכזבו ,ורuסק לש יuסיaולה זכרמה ידבועב תיעמשמ דח הכימת עיבהל ינוצרב
.הרבחה
דעו תמקה תא עונמל תנמ לע םיעצמאה ברימ תא תuקונ רשא ,ורuסק תרבח תולהנתה תא לכו לכמ הנaמ ינא
.תונaראתהה ירבח יפלכ תולכנתה תועצמאב םידבועה
תלהנתה תשעתת רשא דע .תימיuיaל םידבוע תונaראתה רובשל םיסנמה ולא לש םסיכל עיaי יפסכש ןכומ ינניא
.הרבחה ירצומ תשיכרמ ענמא ,יצוביק ןתמו אשמ ולומ להנתו םידבועה דעווב ריכת ,הרבחה
יול רימא
דגנ oידבועה ורטoק
ורטoק דגנ קבאמל אצוי oייתרבח oיליעפ yבקמ tכרמב oידבועמ תענומ תשרה תלהנה יכ הנעטב
ןיפירצב יטoיגולה דגאתהל
06.09.2007
םייתרבח םיליעפ תצובק אצת יכ ('ה) םויה הזירכמ םינוש םינוaראמ םיליעפה .ורuסק הנפואה תשר דaנ קבאמל
זכרמה ידבוע לש הינפ תובקעב יכ םירפסמ לש יuסיaולה תuיסרבינואב תיuפשמה הקינילקל ןיפירצב ורuסק
,ביבא לת qלהמב ,השענ ,םינורחאה תועובשה ןויסנ תמקה םדקל םתנעuל .םידבוע דוaיא הענמ הלהנהה
תומיuאב תא .םידבועה תמזוי
" ינפל רפסמ ,"ןיפירצב יuסיaולה זכרמה ידבועל ונרבח םיישדוחכ ,ביבא לת תuיסרבינואמ ןהכ יש תא הוולמה
,תוליעפה ריבס אל ןפואב קחשנ םרכשש ,תוחפשמ ילעבו םידבוע תורשעב רבודמ" -ב 3 ,"תונורחאה םינשה
דוaיא םיקהל םידבועל עייסל וניסינשכ" לש תודaאתהה שפוחל םאתהב תולכנתהב ונלקתנ - הנידמב חרזא לכ
קוחל דaונמ רבדה יכ הנעuש ,הלהנהה דצמ תודaנתהבו - ."ןוכנ וניא ןבומכש רבד
דחא qא הרuיפ אל ןיידע הלהנהה" יש ירבדל ,תאז םע הארנכ .םידבועהמ התארש םושמ דציכ
החתפתה ינפל הכרענש האחמה תשר דaנ תועובש רפסמ ,ןיב יפוק םזיש רחאל הידבועמ דחא הרuיפש
."תשרב םידבוע תודaאתה
העשב רחמ 11:00 םייקתת רוזעי אל הז םא" .הפיחבו םילשוריב ,ביבא לתב ורuסק תויונח לומ האחמ תנaפה
qישמנ - ינוaרא םע רשק ונרצי רבכ .ל"וחב וליפאו yראה יבחרב תופסונ תויונחל םa ונתאחמ תא םידבוע
.תשרה לש תפסונ תונח שי םש ,הינמרaב תורמשמב qישמנ ןיבת הלהנההש דע - האחמה לש םתוכז וזש
."דaאתהל םידבועה
שיaדה ,םידבועה תונעuל הבוaתב רטור יבג , ל"כנמ תכמות ורuסק ,םימוסרפל דוaינב" :יכ ורuסקב qתושמ
תוכזכ ,דaאתהל םידבועה תוכזב הרבחה ,וירבדל ."לארשי תנידמב תיסיסב הידבועב האור החלצהל הפתוש
התייה ןכלו לכל הרבחה יחוורב תופתוש ןיaב יתנש סונוב תקולח aיהנהל לארשי תנידמב םינושארה ."הידבוע
תנש זאמ" ,רuור ירבדל דוע 1998 לש ללוכ qסב םיסונוב ורuסק הקליח לעמ 53 הלעמל םכותמ ,לקש ןוילימ
-מ 11 תנשב לקש ןוילימ 2006 עצוממב םיווהמה הלעמל ."דבוע לכל תורוכשמ עבראמ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הדעצ
- 44 -
תובושת ןתנ אל לבא ,בושק היה והינתנ :ופנכ יקיו
ןיידע איה .תובושת הלביק אל לבא ,רצואה רש oע oויה השגפנ oילשוריל ןומר הפצממ הדעצש השאה
לכש איה ילש הרטמה" .חילצי תוירוה דח תוהמיאל תואבציקה yוציק דגנ הקבאמש תענכושמ 150,000
רצואה רש oע השגפנ ףוo ףוo איה oויה .תרמוא איה ,"ןאכל ועיגי תוירוה דחה תוחפשמה
10.07.03
רחאל למסל הכפה ופנכ .והינתנ ןימינב ,רצואה רשו ןומר הפצממ תירוה דח םא ,ופנכ יקיו לש םתשיaפ המייקתה ('ה םוי) םיירהצב
התוא ריתוהש ,תוירוה דח תוהמיאל הסנכהה תחuבה תואבציקב yוציקה לע האחמב םילשוריל ןומר הפצממ עובש qשמב הדעצש
.הידלי תא ליכאהל תלוכי אלל הירבדל
-ל ופנכ הרמא ,יצחו העשכ הכשמנש ,רצואה רש םע השיaפה תובקעב ynet בישקה אוה ,הבוu התיה השיaפה .תואצות ןיא םייתניב" :
דואמ היה אוה .דואמ ונל
דוע ונל ועבקנ .ונרמa אל ןאכ ונלש המישמה תא ונחנא .םולכל תובושת ןתנ אל ,םירבדה תא קודביו םיצעוי םע בשיש רמא ,בושק
."םוקמ םושל תכלוה אל ינא םייתניב .תושיaפ
qרעב ןאכ שי" .רצואה דרשמ לומ ,ןהידליו תופסונ תוירוה-דח םישנ םע הככסב הריבעה איה םילשוריב ינשה הלילה תא 20 םישנ
המ וב ןיא לבא תיב הל שי .ונתיא ראשיהל הננחתהו דואמ םינuק םידלי םע לומתא העיaה יהשימ" .ופנכ תרפסמ ,"ןהלש םידליהו
םידליה לע יל באוכ לבא ראשיהל תושאונ התכב איה .רקו םיאנת ןאכ ןיא יכ - תיבב ןשית דחא הליל דועש הינפב יתננחתה .לוכאל
."ונתוא רובשיש המ אל הז לבא תונaרואמ אל ןיידע ונחנא .תולילב הפ רק ארונ יכ םח םהל היהיש ונaאד .הלש
שי םיבוu םישנא המכ תוארל םיהדמ הז .ןאכל םיעיaמ ןמזה לכ" .qומתל ידכ םיעיaמ ילארשיה רוביצב םיבר ,ופנכ תרמוא ,לכה תורמל
."ונתוא עינכיש המ אל הז לבא - ונל ןיא ןיידע aa תרוק .םיאיבמ ןמזה לכ - ןאכ רסח אל לכוא .עייסל םרדaמ םיאצוי שממ םה .yראב
לכ ןאכל ועיaיש" ,ופנכ תרמוא "ילש הרuמה" .דעי םa שיו 150,000 דיערהל qירצ .םלוכל םוקמ קיפסמ שי .תוירוה דחה תוחפשמה
."הנידמה תא
.תימשר השיaפל אל qא ,הלילב םושלש עיaה והינתנ ןימינב רצואה רש םa .תוהדזה ןיaפהל ידכ םירשו תסנכ ירבח םa ועיaה םוקמל
.הכשלב ,תימשר השיaפ השקיב לבא - םוקמל םיאבה םיחרואה לכ תא ומכ ותוא הלביק יקיו
השיא שוaפל לודa רתוי אוה םלהה" ,qויחב תרמוא איה ,"ןומר הפצממ הכוראה qרדה תא השעש רוציה ימ תוארל םיצור םלוכ"
תב הuושפ 43 ."הנידמה לש םיילaרה :םש יל ואיצמה וליפא .
םילשוריב בורחס תוניaב תוירוה דח תוהמיא תוניaפמ םויה .yראה יבחר לכב תואחמ תוכשמנ ,לועפל ופנכ לש התאירקל ליבקמב
.הסנכה תחuבהב םיצוציקה דaנכ האחמ ידעצ תעיבקל הפסא תסנכמ "דידי" תתומע - תורדשבו ."יתוחא" תתומע םעuמ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
יטילופ חצר
- 45 -
...עדימ עטק ןאכ יכיר! תא" וליאכ ,תמא# ונ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
oינומה תנגפה
- 46 -
yרפתי הtה שעגה רה :\וניחה ןעמל וניגפה תובבר
המייקתהש תרצעל ביבא-לתב ןיבר רכיכל ועיגה הרושהמ oיחרtאו oידימלת ,oירומ תובבר
רה .תדעור המדאה" :oיידוoי-לעה oירומה ןוגרא ר"וי ."\וניח הצור לארשי" תרתוכה תחת
תלפונ הניאש המישמ אוה \וניחה" :יאדלוח ןור ,ביבא-לת תייריע שאר ."yרפתי הtה שעגה
"ימואלה ןוחטיבה תמישממ
:םסרופ 17.11.07 , 19:49
ןעמלו qוניחה ןעמל תירוביצ האחמ דקומל הכפהש ביבא-לתב ןיבר רכיכל (תבש) ברעה ועיaה םינומה
םירומה ןוaרא ר"וי .הרושהמ םיחרזא דועו םיuנדוuס ,םידימלת ,םירומ - םיניaפמה ןיב .םיידוסי-לעה םירומה
-ב האלמ היהת רכיכהש יתנמאה אל" :רמא ,זרא ןר ,םיידוסי-לעה 100 ,םירומל הדות .םישנא qלא
םיקבאנ םלוכ .qוניחה ןעמל קבאמב םיכמות הלא לכ .ונתיא םיאצמנש םירעה ישארל ,םיuנדוuסל ,םידימלתל
."דחי ונלוכ וישכע .חילצמ אל דחא qאו דבל
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הביoמ
- 47 -
אל טרמלוא" :םיטנדוטסה תתיבש בוש ונתוא בבוסי "
250,000 םיחתופ םיטנדוטס ןמז תלבגה אלל התיבשב תא םשייל רתיה ןיב םישרוד םיטנדוטסה
תונקסמ תא לטבלו דרגוניו תדעו תונקסמ טחוש תדעו ורפה םיטנדוטסה" :ךוניחה דרשמב ריכב
םדוק םכסה "
250,000 העדוהל דע ,לארשיב תוללכמבו תואטיסרבינואב ,ישילש םוימ לחה התיבשב םיחתופ םיטנדוטס .השדח
םיביצקת תרזחה ,דרגוניו תדעו םושיי :תורטמ עברא גישהל הרטמב הזרכוה התיבשה ,ההובגה הלכשהל וצצוקש
טפוש תושארב השדח הדעו תמקהו טחוש תדעו קוריפ .
תדעו תנשב הטילחה דרגוניו 2001 םיטנדוטסה .םינש שמח לש הפוקתב יצחב דומילה רכש תתחפה לע םינעוט
.םכסההמ תרענתמ הלשממה יכו ומשוי אל היתונקסמ יכ
םינעוט םיטנדוטסה , תא רובשל ,דומילה רכש תא תולעהל ,ההובגה הלכשההה תא טירפהל הצור הדעווה יכ
םיזוחה גוחה תויחוור יפלע םיצרמל תרוכשמ קינעהלו תואטיסרבינואל םיצרמה !יב םימייק ויהש . םישרוד םה ,!כל
הלכשהה יאולחת תא קודבתש ,טפוש תושארב תילרטיינו השדח הדעו םיקהל יגיצנ םג ויהי הבו ההובגה
םיטנדוטס $...
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
עוגיפ
- 48 -
...עדימ עטק ןאכ יכיר! תא" וליאכ ,תמא# ונ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
oישיבכ תמיoח
- 49 -
-כ :oישיבכה תמיoח 300 ןימי יליעפ -ו ורצענ 550 ופשחנ oיגימצ
17/5/2005
293 תמיoח עצבמ \להמב ורצענ oדא ינב oידגנתמה ןימי יליעפ תואמ המכ שמא ומייקש oישיבכה
.תוקתנתה תינכותל 39 ומoחנ oיתמצ בור ."לודגבו חילצה oילכה יוoינ" :oיצורמ oינגראמה .oיקרפל
הלילה תא וריבעה oירוצעה yוחמו oוקמב רדo תורפה לש תורשפאל oיכרענ o"בשבו ,והישעמ אלכב
אלכל
ה יותיעהש הדבועהו תרבגומה תיתרטשמה תוכרעיהה תורמל י עוד תא לומתא oוoחל ןימי יליעפ תואמ וחילצה ,
.המורדל דעו yראה ןופצמ oייtכרמה העונתה יביתנ 293 -ו ורצענ oיליעפ 52 לש תומיoח \להמב ,ובכוע 39
ןוצר תועיבש ועיבה תומיoחה ינגראמ oלואו העונתל וחתפנ oישיבכה לכ יכ רoמנ הרטשמהמ .oיתמצ
הלילה תא וריבעה oירוצעה .oתחלצהמ ףגאב לש תורשפאל oיכרענ רהוoה יתב תורישבו ,והישעמ אלכ
.oהיכמות דצמ oג ומכ ,oיניגפמה דצמ תויוערפתה
qכמ האצותכ .אלכל השיaה שיבכ לע "ה'aנינ ירמסמ" ורזיפו ןמש םינומלא וכפש ,םוקמל ועיaה םירוצעהש ינפל דוע
.ובקונ רהוסה יתב תורישל qיישה uיזנרu לש ויaימצ םa .ובקונ ויaימצו םוקמב רבעש םימת יחרזא בכר עaפנ
.םירוצעה תלבקל qורע אלכהו ,םישיבכה ימסוחל דעומ דועבמ וכרענ תוריש יכ רסמנ ס''בשהמ
םירסומו םירuושה ינפב תוהדזהל םיברסמ ורצענש םילחנתמ תורשע .הuושפ אל המישמ םירuושל הפצמ םייתניב
וקזחוי םה יתימאה םמש תא ורסמיי אל םא יכ םקלח לע ומייא םירuושה ,ןימיה יליעפ תנעuל .םייודב תומש םהל
.רתוי qשוממ ןמז רצעמב
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
יטיפרג
- 50 -

"oתoאמנ oיתחשומ" ןייפמק oע תררועתמ הדובעה
.הציפק שרק ושמשי oייונימהו יבגנהש oיווקמו ,היציtופואב oהש ורכtנ הדובעה ישאר
דוכילה tכרמ לע .רימש תנוהכ יהלש לש הבוטהו הנשיה אמoיoה oע שדח ןייפמק :רחממ
"בלכב שכשכמ בנtה וא בנtב שכשכמ בלכה oא oיעדוי אל רבכ" :oש oירמוא
י#ל%מו" &ליטא
02.09.04
- "התיבה דוכילה ,oתoאמנ oיתחשומ" רחמ הדובעה תaלפמ תחתופ וב ,שדח יצרא ןייפמק לש תרתוכה יהוז
.סרפ ןועמש ,ר"ויה לש הרישי הייחנה תובקעב ('ה םוי)
תעש תא לצנל וuילחה ,הלשממה ןחלושל םניא םהינפש הדבועה תא םינפהל ולחה הארנכ הישארש ,הaלפמב
הבכיכ איה :תירקמ הניא הרחבנש אמסיסה .דוכילה דaנ תיתיזח תאצלו ,םייuילופה םייונימה תושרפ לש רשוכה
-ב ,ןוuלשל ל"ז ןיבר קחצי תא ותעשב הלעהש ןייפמקב 1992 .
םירקיuס וקלוחיו םיתמצב האחמ תורמשמ וכרעיי ,yראה יבחרב תועדומו םיuלש ולתיי ןייפמקה תרaסמב
.םיaהנל
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תובוחר תומש יוניש
- 51 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 52 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
המוצע
- 53 -
"עצמהמ הייטo - ןומר תינכות" :המידקב oיכ"ח
קבאיש ,"תדחואמ oילשוריב" הכימתל הטמ תא ומיקה תקרב רינ oע דחי המידקמ תoנכ ירבח העברא
."הגלפמה עצממ תיתועמשמ הייטo איה וtה תינכותה" :ןיקלא כ"ח .ןומר oייח לש תינידמה תינכותב
המידק לש עצמה תא קיודמב תגציימ תינכותה :ןומר תכשל
&דנרמ ןונמא 24.09.07
:ותעיo \ותב ןומר תינכותל היציtופוא תייריע תצעומ רבח לש ותיבב ('ב) םויה וסנכתה המידק תעיסמ תסנכ ירבח העברא
.ןומר םייח ,הלשממה שארל הנשמה לש תינידמה ותינכותל דaנתהל םיכרדב ןודל ידכ ,תקרב רינ ,םילשורי
-ב הנושארל הפשחנ רשא תינכותה ynet תקרב עידוה השיaפה םויסב .םיניuסלפל םילשורימ םיקלח תתל רתיה ןיב העיצמ
באז ,וללפא ילא ,רלנש לאינתע :םה השיaפב קלח וחקלש תסנכה ירבח ."תדחואמ םילשוריב" הכימתל הuמ לש ותמקה לע
.ןיקדולוס הנירמו ןיקלא
עובשב המידק סנכב הילע תרוקיב וחתמ םירש המכ רבכו ,ןומר לש ותינכותל םינושארה תודaנתהה ייוליa םניא םה הלא
הכימתה סיסב תא םיבורקה םימיב ביחרהל ותנווכב יכ תקרב רמוא ,תסנכ ירבח העברא ועיaה השיaפלש תורמל .רבעש
הלועפ תינכות שבaל 'תדחואמ םילשורי'ב הכימתה הuמ תנווכב" .תינכותה דaנ המידקמ םיפסונ תסנכ ירבחו םירש ברקב
,"םילשורי תודחא אשונב הלשממהו המידק לש תימשרה התדמע קוזיח qשמהלו ינידמה םויה רדסמ םילשורי אשונ תדרוהל
.תקרב רמא
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
oישיבכב תונגפה
- 54 -
הגיoנה תוהמא
שיו ,"oירוטיקב יד"ש וטילחה ,עלo ירימו לברא הפי ,oאימחנ תינור ,רוד ןב לחר :תירונימ התיה הלחתהה
."התיבה oינבה תרtחה"ל תירוביצה האחמה תא הליבוהו ,המק "תוהמא עברא" תעונת .השעמ תושעל
oילוכי oיחרtאש ונחכוה" .oאימחנ תרמוא ,"ונעפשהש קפo ןיא לבא ,ונללגב הלפנ אל ילוא תגoל הטלחהה"
."תונשל 4 ירחא oינש 4 תוהמא
ד$#אר &יחא , 24.05.04
-ב 4 ראורבפב 1997 ,הנפדו בושיי ראש םיבושייה לעמ ,ריוואב ושaנתה תומדקומה ברעה תועשב .ןוילעה לילaב המדאה הדער
.ריוואה ליח לש רועסי יקוסמ ינש 73 .םוקמב וaרהנ ,ןונבלב תיעצבמ תוליעפל םכרדב ,םהב ויהש םילייח
תאיצי – התרuמ תא רוריבב הרידaה העונתהש םושמ תידוחיי .לארשיב תידוחיי תיחרזא העונת דבעידב דילוה לודaה yפמה
,ןונבלמ ואצי ל"הצ תוחוכ רשאכ ,םינש עברא ינפל םויה .תוהמא עברא וארק העונתל .המלענ ,הaשוה וזשמו - ןונבלמ ל"הצ
.הaשוה הדיחיה םתרuמ יכ ,העונתב יזכרמה ןיערaה תא וויהש םירבחה תואמ ושיaרה
ידש וuילחה ,םיינחממ עלס ירימו ,תודaמ לברא הפיו סאימחנ תינור ,הניפ שארמ רוד ןב לחר .תירונימ התיה הלחתהה
ןב ,ל"ז ןמפוה ורדנחלא םע תחא התיכב ,הנפד yוביקב "איaו רה" רפסה תיבב דחי ודמל ןהינב .השעמ תושעל שיו ,םירוuיקב
.םיקוסמה ןוסאב aרהנש ,םע בaשמ
.ההובa דואמ תוניינעתהו תונעיה התייה .ברעב ישיש םויב רדשל המ היהיש ידכ ,םיינחמ תמוצב הנaרוא הנושארה הנaפהה"
העונתב השקה ןיערaה תא וביכרה תוליעפה תונש שולש qרואל ."תורשע ועיaהו ,םיינחמב סנכ ונעבק ןכמ רחאל תועובש המכ
הכימתה םלוא .םמוקמב ואב םירחאו ןמזהמ קלח ולעפ ,וכלהו ואב םירחא תואמ ."רבדל םיעaושמ" םדא ינב תורשע המכ
,ןונבלב תכשוממה הבישיב וצקש םילארשי יפלא תורשע ומתח 'תוהמא עברא' ומיתחהש תומוצעה לע :הברהב הבחר התייה
.התבaש םימדה ריחמבו
הכירצ יתייה רקובה תוינכותב ןייארתהל ידכ .םייזיפ םיישקב םa רבודמ .םימויאו תוללק ונaפס ,שמשב ,םשaב םיתמצב ונדמע"
.qלהמה לע ונעפשהש הנימאמ ינא .קופיס הברה השח ינא םויכ .רקוב תונפל שמחב םילשורי וא ביבא לתל yוביקהמ תאצל
םילוכי םיחרזאש אוה תוליעפה תונש לכ ירחא יל שיש בושח יכה רסמה .ונעפשה לבא ,ונללaב הלפנ אל ילוא הuלחהה
."תונשל
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
התיבש
- 55 -
ירוביצה רtגמב תיללכ התיבש :רקובהמ
.תורדתoהה ר"וי ןיבל oינפהו רצואה ירש ןיב תיליל השיגפב לשכנ התיבשה תא עונמל ןורחאה עגרה לש ןויoנ
התיבשה .ולעפי אל ,תויריעה ידי לע תונגרואמה רפoה יתבל תועoהה \א ,הרדoכ לעפת \וניחה תכרעמ - oויה
,oתמועל .לארשי קנבו תבכרה ,ראודה ,oיהו הפועתה ילמנ ,תוימוקמה תויושרה ,הלשממה ידרשמ לכ תא ףיקת
המידקה לע לא .oיoובוטואהו oילוחה יתב ,oילוחה תופוק ליגרכ ולעפי 13 רחמ תאצל ויה תורומאש תוoיט
רחאל 6 רקובב
ןייט"דלו' ינת , 29.11.06
:oיאבה תודoומה ותבשי ,\כ בקע .קשמב תיללכ התיבשב רקובב ששב oויה תחתופ תורדתoהה
,סכמה ,הלשממה ידרשמ ,מ"עמ ,הסנכה סמ ,(הירואתו םיישעמ הaיהנ ינחבמ ומייקתי אל) יושירה דרשמ להנימ
,ימואלה חוuיבה ,ובאuהו לארשי יעקרקמ ,ראודה ,הקוסעתה תוריש תלבק היהת אל) קזב ,למשחה תרבחב ילוקה הנעמה
תויושרה ,לובaה יפוסמו םיהו הפועתה ילמנ ,תבכרה ,תולילa יפ ,uפנל קוקיזה יתב ,(ינופלuה דקומב םייופצ םישוביש ,להק
.תויתדה תוצעומה ,לארשי קנב ,תוימוקמה
תא וליעפי אל תויריעה .ותבשיש oידליה ינגב תועייoה טעמל ,הרדoכ לעפת ,רפoה יתבבו oידליה ינגב ,\וניחה תכרעמ
.היריעה לש תועoהב oידומילל oידליה oיעיגמ oהב רפo יתב oתואב oישוביש ונכתיי ןכ לעו ,רפoה יתבל תועoהה יתורש
ןבומ תויהל רומא היהש רבד הז .םידבועל רכש ומלשיש הז םיצור ונחנאש המ לכ" :םיירהצה רחא לומתא רמא יניע רפוע
שי םויכ .וילאמ 12,000 דועו םרכש תא תונילמ תויושרהש םידבוע 40,000 תא םינש qשמב תונילמ תויושרהש םידבוע
אולמ לש םולשת לולכיש ללוכ הוותמ התיבשה תקספהל יאנתכ םישרוד ונחנא .למaה תופוקלו תויסנפל םהלש תושרפהה
השירדה תא לבקנש עaרבו ,תובשל םיצור אל ונחנא .רכש ומליש אלש תויושרו םירע ישאר יפלכ תויצקנסו םידבועל רכשה
."קספית התיבשה - ונלש
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תושרל םידימעמ ונא ןיא ,רעונה תוצובק םע ונתדובעב ונתוא םיחנמש יaולאידה qוניחה תונורקעל םאתהב
םע דחי השעי ,הבש םינכתהו הכרדהה תינכות שוביa ,רמולכ .לבוקמה הנבומב הכרדה תינכות םיכירדמה
ייוuיב תולבקמ רשא תויתרבח תויעב תאלעה לש רצק qילהת םיaיצמ םיאבה םיכרעמה .הצובקב םיכינחה
םייניעב םתביבסב uיבהל רעונה ינב תא qירדמה דדועיו ליבוי הז qילהתב .רעונה ינב לש םהייחב
תא סנכל qירדמה תרזעב הצובקה ירבח וסני ,ןכמ רחאל .תויתרבח תויעב qושחלו תוסנלו ,תויתרוקיב
.םייזכרמ םיאשונל "וליa"ש תויעבה
תוירואיתה לש uבמה תדוקנ qותמ תואיצמה תא חתנל עמשמ ,תויתרוקיב םייניעב םתביבסב uיבהל
בצמ לש הדלות םה יתרבחה רדסהו תוחוכה יסחי ,םדאה לש ובצמ יכ תוסרוa ולא תוירואית .תויתרוקיבה
.לוכיבכ "יעבu" בצמב רבודמ ןיא רמולכ .םינש יכורא םירuוסיה תרוביח יכילהת ידי-לע רצונה ירוuסיה
תוחוכה יסחי םירדסומו םילפכושמ םהב םיעצמאהו תומוקמה תא תוהזל תופאוש תוירקיבה תוירואיתה
.תואיצמה תא תונשל תנמ לע ,הuילשהו
תוריחל תפאוש איה הב הדימב תיתרוקיב הניה הירואית ,תיuקרפ הרuמ שי תיתרוקיבה הירואיתל רמולכ
םינקחשה תא תוהזל ,תיחכונה תיתרבחה תואיצמב רדסב אל המ ריבסהל הכירצ הירואיתה .םדאה
הaשהל תונתינו תויuקרפ תורuמ םaו תרוקיבל תורורב תומרונ םa קפסלו ,וז תואיצמ תונשל םילוכיה
םתוא ידי לע ,ישונאה שפוחה תא תוליבaמה םייחה תוביסנ לכ תערכהו יוהיז הניה הרuמה .יתרבח יונישל
.תלבaומה איה םתוריח רשא םישנא
.השעמל הכלה יתרוקיב חותינ לש עוציב ידי-לע רעונה ינבל ריבעהל הסננ וללה םיבכרומה תונויערה תא
תאו ונמלועב יוכידו קדצ-יא לש םייוליa qושחל ןווכמ רשא תואיצמה חותינ לש qילהת םייקל הסננ ונא
.םילפכושמו םירמשנ םה ןהב תוברה םיכרדה
1 . .רעונה ינב לש םתביבסב תויעב qושיחל ידותמ רויס
2 . .הרבחב תויעב תאלעהל תונוש תודותמ
3 . .(הכרדהה תינכות תעיבק) תודדומתה תייauרuסאו תויעבה לע ינושאר ןויד
- 56 -
3 :אב ינא ונממ oוקמה .
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
רעונה ינב לש oתביבoב תויעב ףושיחל ידותמ רויo
:לאנויצר
יתבב ,בוחרב ,תוינק יזכרמב .םוקמ לכב uעמכ אוצמל ןתינ לארשיב תויתרבחה תויעבל תויודעו םינמיס
רדעיהל ,תינסרודהו תיuסילuיפקה הלכלכל םייוuיבה .ב"ויכו םיעושעש ינaב ,םידרשמו קסע-יתבב ,רפסה
תוננובתה תועצמאב יכ םינימאמ ונא .םוקמ לכב םיאצמנ ינועה ידמימלו תידדהה תוברעהו תויראדילוסה
" ,םהל הבורקה הביבסה לע תיתרוקיבו תשדוחמ ולגי תא חסנל ולכוי םהמו ,וללה םינמיסה תא רעונה ינב "
.םש הל קינעהלו םהמ הלועה היעבה
:הקידותמה לע
רויסה qלהמב הצובקה לדוa :אמaודל .תונuק תוצובקב ותוא םייקל שי ,ינשלופ אלו ליעי היהי רויסהש ידכ :
תושוחת יאדווב רורaת ,תויעבו תורעה םושרתו תחא השקמכ ןוינקב רייסת רשא םישנא לש הלודa הצובק
אל תובוaת יאדווב רורaי ,הז "יעבu-אל" השעמ ,qכל qסונב .ןוינקב םישנאה ראש ברקב תומיענ-יא לש
הרוצב התוא ןייפאל לכונש יאדכ הביבסב עמuיהלו תוסנל שי .םישנא םתוא ברקמ וז הביבסל תוינייפוא
.תויעב הב רתאלו הנוכנ
םוקמב םיחכונה םע היצקארuניא .רויסב בושח קלח הווהת םוקמב םיחכונה םישנאה םע היצקארuניאה :
.וב תומולaה תויעבהו םוקמה לע רתוי הקומע הנבה קפסל הלוכי תולאש תלאשו םישנאה םע הרצק החיש
רוביצב הנשי .הנוכנ הרוצבו תונידעב תולאשנ םהו הדימב ,לאשיהל תולוכי ישיא םוחתל תועaונה תולאש
-תיבמ uקיורפ" תרaסמב תוישיאו תופצוחמ תולאש םילאושש רעונ ינבל "תונחלס"ל רתוי הבר הייuנ
.םוקמב םיחכונה םע תונידעבו תושיaרב aוהנל רעונה ינב תא ןיכהל שי ,תאז םע דחי .אמaודל ,"רפסה
יווילו הנכה ןיא רעונה ינב בורל יכ םיחינמ ונא .ליעי ילכ היהי אל םינוכנ יווילו הנכה אלל םייקתי רשא רויס :
יתרבחה וליאמ ןבומה ידי-לע תווסמו תושרשומ qכ-לכ רשא תויעב ןתוא רתאל ידכב עדיהו םילכה תא
,דבלב סוזנצנוקה qותב םיאצמנש םירבד יפלכ ןווכת תרוקיבה בור יכ חינהל ריבס הז בצמב .םוימויה ייחב
) הרקיעב "תיuילופ-אל" וא ,היaולואידיא תלוuנ איהש תרוקיב רמולכ ןויקינה לע הרימשה תמר אמaודל
םוקמב "הרזה" לש qילהת העוציבו יתרבחה וליאמ-ןבומהמ תומלעתה ידכ qות םלועה לע תולכתסה .(
.הנווכהו הנכה תבייחמו ,השק איה םישרשומ הכ םירבדל
היווחה םוכיס : ןיב יכ בושח .אבה שaפמב דבעל שי ונממ רעונה ינב לש םימשרה תאו רויסה תיווח תא
.רעונה ינב לצא "היירu" אהת היווחהש ידכ ,ידמ בר ןמז רובעי אל ולש םכסמה שaפמל רויסה
:יווילו הנכהל תונוש תויורשפא
 יתרוקיבה רייסמל הייחנה qד תוחנמ תולאש םע qד לבקי הצובק-תת / aוז לכ –
qינחל ורזעי רשא תויפיצפסו תויללכ תולאש לולכי qדה .רויסה םוקמל םאתומ רשא תונווכמו
- 57 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הביבסה ינויפא qותמ .ב"ויכו םהינב תוחוכה יסחי תא ,וב םיחכונה תא ,םוקמה תא ןייפאל
.םוקמב ול םיעירפמש םירבדו תויעב qינחה הלעי םינושה
 הסונמ qירדמ ידי-לע דומצ יוויל רשא הסונמ qירדמ ידי-לע הוולי הצובק-תת / aוז לכ –
qירדמה .םוקמב תובושח תודוקנל םביל-תמושת תא בסהלו רויסה qלהמב םתוא qירדהל לכוי
םוקמה ןויפאב םהל ורזעיו םיכינחה תא ונווכי ויתורעהו ויתולאש .יח תויחנה qדכ השעמל שמשי
םיכינחה ולעי תויעבה תא יכ בושח .םילשכהו תויעבה לע רישי ןפואב ועיבצי אל qא ,םישנאהו
.םמצע
 רויסה ינפל תיתצובק הנכה ןיעמ אוה ורקיע רשא רצק הנכה שaפמ רובעת הצובקה –
ונאש תומוקמ םה רייסנ םהב תומוקמה יכ רבסוי הזכ שaפמב .תיתרוקיב הבישחל ינושאר אובמ
הרוצב םוקמה תא ןייפאל חילצהל ידכ .תיתרוקיב הרוצב םתוא ןוחבל ונל השק ןכלו בuיה םיריכמ
רתויב םיילאיווירuה םירבדה תא םa ןחבמל דימעהלו ונל רכומהמ קחרתהל םיכירצ ונא תיתרוקיב
) רוצענ אל םש רייסנשכ ןכלו ,םלשל qירצ לכוא uקרמרפוסהמ תחקל ידכש ירמaל ונל רורב :אמaודל
qכ-לע בושחל תוחנמ תולאש וידחי הצובקה הלעת ,רויסה םוקמל םאתהבו ,הז רבסה רחאל .(
.רויסה תארקל
o .רויסה qלהמב ותוא בלשלו םיוסמ רקס ןיכהל םa ןתינ
o .qשמהב םהילאמ םינבומו םייומס םירסמב הנחבהו יתרוקיב חותינל תואמaוד
:oירויoל תואמגוד
1 . .ירחoמ tכרמ / ןוינקב רויo
םוקמה ןויפאל תולאשל תואמaוד ) םה ימ : תא ונייפא וא םה ימ ?םינוקה םה ימ ?םירכומה (
?תויונחה ילעב םה ימ ?ןוינקב םידבועה לש הקסעהה יאנת םהמ ?הקזחאה ישנא/םיקנמ/םיחuבאמה
חווu והמ ?םה הפש הזיאבו תורבחה תומש םה המ ?םוקמב םימייק םינuק םיקסע לש תויונח המכ
ןוינקב יוליבה םאה ?ובש תויונחב תונקל םמצעל תושרהל םילוכי ןוינקב םידבועה םאה ?םיריחמה
?םוקמה הארנ qיא ?םינושה םינוקה ןיב תמייק היצקארuניא וזיא ?יתצובק וא ישיא אוה
2 . (הריגo תועש רחאל) oיכינחה לש רפoה-תיבב רויo .
םוקמה ןויפאל תולאשל תואמaוד : ) ןה ימ תא ונייפא וא אוה ימ ?םידימלתה םה ימ ?תורומה (
תומaמו תותיכ הזיא ?רפסה-תיבב דמול ימ ?םהלש הקסעהה יאנת םהמ ?הקנמה ימ ?ת/להנמה
?תוקספהב םישוע המ ?רפסה-תיב הארנ qיא ?תונושה תומaמה ידימלת תא ןייפאל ןתינ םאה ?שי
ןיב ?םירומל םירומ ןיב ?םידימלתל םידימלת ןיב ?םירומל םידימלת ןיב תמייק היצקארuניא וזיא
?להנמל םירומ
3 . .oידרשמ יניינבב רויo
םוקמה ןויפאל תולאשל תואמaוד : ) םה ימ ?םוקמב תומייק תורבח וליא תא ונייפא וא ילעב (
םאה ?םוקמב הקזחא ישנא/םיקנמ/םיחuבאמה םה ימ ?דרשמב םידבועה םה ימ ?םידרשמ/תורבחה
- 58 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
?םידרשמה תא םיקנמ יתמ ?ןויקינ ישנא םיתיאר ?םה הפש הזיאבו תורבחה תומש םה המ qיא
?yוחב בוחרה הארנ qיא ?דרשמה הארנ
:ןוינק - רויoל החנמ ףדל אמגוד
- 59 -
:ןוינקב רויoל תוחנמ תולאש oע ףד
םתאש המ תא חוכשל וסנ ,םכל רז אוה וליאכ םוקמה לע ולכתסה .ליaרהמ הנוש ןפואב תולבל וסנ ןוינקב הבורקה העשה תא
לא לבא ,םכתא ןווכלו רוזעל םילוכי qדב תולאשהו תומישמה .שדחמ התוא וחתנו "ןוינק" תארקנה העפותה לעו וילע םיעדוי
.העפותהו םוקמה לע םכמשר םע ורזח !דבלב םהב ושמתשת
1 . :(ב"ויכו הסנכה ,הלכשה ,ליa ,אצומ ,הארמ) םתוא ןייפאלו תויונחב םירכומה לע לכתסהל וסנ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2 . יוליבה םאה ,ב"ויכו הסנכה ,הלכשה ,ליa ,אצומ ,הארמ) םתוא ןייפאלו תויונחב םילבמ/םינוקה לע לכתסהל וסנ
:(?םירכומ םהלש סחיה והמ ?םיניילבה ןיב שי היצקארuניא וזיא ?יתצובק/ישיא אוה
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
3 . :(ב"ויכו הסנכה ,הלכשה ,ליa ,אצומ ,הארמ) םתוא ןייפאלו הקזחא ישנא/םיקנמ/םיחuבאמה תא אוצמל וסנ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4 . םישנא תולעבב תויונח המכ ?תויונחה לש תומשה המ ?תורכומ םה המ) ןתוא ןייפאל וסנו תויונחה לע ולכתסה
:(ב"ויכו ?םיריחמה חווu והמ ?תומייק (תותשר אל) םייuרפ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5 . :(ב"ויכו ןויקינ תמר ,תוארמ ,םישער ,הריוואה ,השוחתה) ומצע םוקמה תא תויללכב ראתל וסנ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
6 . ?םילוכי םתייה וליא (ב"ויכו םוקמה תוברת ,םישנא ,תויונח :ויביכרמ לכ לע) םוקמב םינשמ םתייה המ
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
7 . !הדילa qירדמל ונק
!החלצהב
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תויעב תאלעהל תונוש תודותמ
:לאנויצר
.תרושקת ילכ לש ןכותה חותינ תועצמאב תויעב qיצהל תורשפאה תמייק ,רויס םייקל ןתינ אלו הרקמב
םa .תוחפ אל הליעי תויהל הלוכי הרבחה לש qוקיש םיווהמ רשא ,תרושקתה ילכב תשדוחמ תוננובתה
לש םייוuיבה םתוא תא אצמנ םהב םaו לארשיב תויתרבחה תויעבל תויודעו םינמיס םתוא תא וליכי םה
ונא .ינועה ידמימ לשו תידדהה תוברעהו תויראדילוסה רדעיה לש ,תינסרודהו תיuסילuיפקה הלכלכה
:ןוaכ ,רעונה ינבל םירכומ הכש תרושקתה ילכ לע תיתרוקיבו תשדוחמ תוננובתה תועצמאב יכ םינימאמ
" ,uנרuניאהו היזיבלuה ,תונותיעה ולגי היעבה תא חסנל ולכוי םהמו ,וללה םינמיסה תא רעונה ינב "
.םש הל קינעהלו םהמ הלועה
:הדותמל הנכה
בורל יכ םיחינמ ונא .תורuמה תא איuחהל לולע הנכה אלל תוליעפה םויק ,הז הרקמב םa ,רויסל המודב
ןבומה ידי-לע תווסמו תושרשומ qכ-לכ רשא תויעב ןתוא רתאל ידכב עדיהו םילכה תא ןיא רעונה ינב
qותב םיאצמנש םירבד יפלכ ןווכת תרוקיבה בור יכ חינהל ריבס הז בצמב .םוימויה ייחב יתרבחה וליאמ
) הרקיעב "תיuילופ-אל" וא ,היaולואידיא תלוuנ איהש תרוקיב רמולכ ,דבלב סוזנצנוקה לע תרוקיב אמaודל
תובתכה qותמ הרורב היהת יאדווב רשא ,תומילאה תמר ,תיuנוולר וא הבושח הנניא תאזכ תרוקיבש אל .(
תולעהלו רתוי הקומע תולכתסהל ןווכל םיסנמ ונאש אלא .ןוכנה אוה qפהה םa ידי לע תווסומ רשא תויaוס
) וילאמ ןבומה םירסמ ,תומיוסמ תונומת ,תומיוסמ םילימב שומיש ,הווסמ יתרבח "ער"ו "בוu" לש ןומיס :אמaודל
...ב"ויכו םימייוסמ םיאשונ לש השaדה ,םימיוסמ םייובח .(
תודמעה ,תועדהמ םלעתהל םיסנמ םהש ידכ qות תרושקתה ילכ תא ןוחבל םיכינחה תא תוחנהל שי
.הנווכהו הנכה בייחמו ,השק אוה םישרשומ הכ םירבדל "הרזה" לש qילהת עוציב .יתרבחה וליאמ-ןבומהו
1 . .ימוי ןותיע לש חותינ
1 . .qשמהבש תואמaודה תרזעב תיתרוקיב תולכתסהו חותינ הצובקל םימיaדמ
2 . הצובק לכ .(הצובקב םיכינח עברא דע) תוצובק-יתת רפסמל הצובקה תא םיקלחמ
םa ןתינ .(ב"ויכו יאנפ ,ילכלכ qסומ ,uרופס qסומ ,ישאר qד) ןותיעה לש והשלכ קלח תלבקמ
:ןוaכ ,םינווaמו םינוש םימוחתב םיניזaמ םע עצבל לנוישנ ,ואלילג ,ינוליפ ,רזיילב ,השיאל
ב"ויכו ונרופ ןיזגמ ,םישורד חול ,קיפרגואי'ג .
3 . םהש תויחנה qד תרזעב ,ולביק םהש ןותיעה לש יתרוקיב חותינ עצבל הכירצ הצובק לכ
) החנמהמ םילבקמ qשמהב אמaוד שי .ןותיעה qותב םייובח םירסמ תאיצמב םתוא החני הז qד .(
םהילע ,הנווכה תא וניבהש םישיaרמ םהש עaרמ .הז qדל דמציהל אל םיכינחה תא תוחנהל
-כ אוה הז קלחל בצקומה ןמזה .םיפסונ םימוחתב םיפסונ םירבד אוצמלו תוסנל 45 .תוקד
4 . תאלעה אוהש אבה בלשל םירבוע םה ,ןותיעה לש חותינה תא עצבל ומייסש רחאל
תא םימשור םה וב רצק qילהת רחאל .חותינב "וליa"ש המ qותמ םהל םיעירפמש םירבדו תויעב
- 60 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
היניעב רתויב תויזכרמה תויעבה תשולש תא רוחבל הכירצ הצובק לכ ,ואצמ םהש תויעבה לכ
-כ .הרורב הרוצב ןתוא חסנלו ,ןותיעה חותינב תואuבתמה 25 .תוקד
2 . :טנרטניאב טוטיש
) yופנו רכומ ןכות רתא חתנת הצובק-תת לכ .םינותיעה חותינל דואמ המוד הרוצב עצבתי :אמגודל
!הללאו ynet ,טנ.בירעמ , start.co.il, msn.co.il ב"ויכו ענענ , רובעי ןכותה ירתאל חותינה qד .(
) תולק תומאתה םיאשונ יפל םירחא םירתאל םירושיקה רפסמ תניחב ,אמaודל היהי יללכ ןפואב לבא ,(
.ההז ןפואב להנתי שaפמה תאז דבלמ .המוד דואמ
3 . :היtיבלטב oירודישה חול
יעובשה םירודישה חול תא קודבל םיכינחה ושקבתי הז הרקמב .המוד ןפואב להנתת הז הדותמ םa
) םינוש םיצורע לש ץורע ,ןושארה ץורעה :ןוגכ 2 ץורע , 10 ,פיב , yes stars1 .(...ב"ויכו ,
) הז חותינל םיאתיש ידכ תומאתה רובעי תויחנהה qד ןאכ םa ,אשונ לכל דעיה להק תניחב :אמaודל
...ב"ויכו ,תינכותה לש רוקמה yרא תקידב ,אשונ לכל רודיש תועש תקידב דואמ היהי יללכ ןפואב לבא ,(
ינבש ידכ ,םיבשחמ רדחב תאזה תוליעפה תא םa להנל יוצר ,בוu דובעת וז הדותמש ידכב .המוד
ןפואב להנתי שaפמה תאז דבלמ .םירודישה חולב תינכות לכ לע םינוש םיuרפ רתאל ולכוי רעונה
.ההז
- 61 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:ןותיע חותינל ףדל אמגוד
- 62 -
:ןותיע חותינל תוחנמ תולאש oע ףד
.ונניעמ םיקמוח הליaר האירקבש ןותיעב םירבד ןוחבל הסננ .ליaרהמ הנוש ןפואב ןותיעה לע לכתסהל הסננ הבורקה העשב
!דבלב םהב ושמתשת לא לבא ,םכתא ןווכלו רוזעל םילוכי qדב תולאשהו תומישמה
1 . :םישנ לומ םירבa ,ןותיעב תוכרוע / םיכרועו תומלצ / םימלצ ,תובתוכ / םיבתוכה רפסמ תא ורפיס
תובתוכ / םיבתוכ רפסמ תומלצ / םימלצ רפסמ תוכרוע / םיכרוע רפסמ
םירבa
םישנ
2 . :םיחרזמ לומ םיזנכשא , םישנ לומ םירבa ,םוליצ / הביתכה יאשומ לש םרפסמ תא ורפיס
...לע תובתכ/תועידי ...לש םימוליצ ...לע תובתכ/תועידי ...לש םימוליצ
םירבa םיזנכשא
םישנ םיחרזמ
3 . םיאשונה ןמ דחא לכל (ספותש ןותיעב "חuש" וא/ו) תוסחייתמה תובתכהו תועידיה רפסמ תא רופסל וסנ
:םיאבה
uקילפנוקה
-ילארשיה
יניuסלפ
הרבח
הלכלכו
,uפשמ
םילילפ
תויותיחשו
uרופס תוברת
רודיבו
עדמ
היaולונכuו
עבu
הביבסו
הרובחת תומוסרפ
רפסמ
/ םיעפומ
חuש
ןותיעב
4 . לומ םירבa ,תומסרפמה תויומדה תאו רצומל דעיה ילהק תא רופסלו תולaל וסנ ,ןותיעב תומוסרפה לע ולכתסה
:םישנ
תומוסרפל דעיה להק – "ןיינקה" .תמסרפמה תומדה – "םוסרפ יעצמא"
םירבa
םישנ
5 . תא סנכל וסנ .(יבויח / ילילש) ןהילא תוסחייתהה יפוא תאו ,ןותיעב תורכזומה תויומדה לש הריפס qורעל וסנ
:אמaודל ,ןהילא תויוסחייתהה רפסמ תא תונמלו םינוש תוכייש ילaעמ יפל תויומדה
תילילש תוסחייתה תיבויח תוסחייתה תילילש תוסחייתה תיבויח תוסחייתה
םירבa םיאקיuילופ
םישנ םינלכלכ
םידוהי םיזנכשא
םיברע םיחרזמ
ןימי ישנא
לאמש ישנא
6 . :וב תואuבתמה תויתרבח תודבועו ,ןותיעב םיאצמנה םייומס םירסמ חסנל וסנ ,הז חותינ qמס לע
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
.יתרבח וליאמ ןבומו oייומo oירoמ - ריוואה גtמ תיtחת לש יתרוקיב חותינ :אמגוד
לש יתרוקיב חותינ :אמגוד .יתרבח וליאמ ןבומו oייומo oירoמ - "הכופהה הפמה" :oלועה תפמ
- 63 -
?הפמה ןמ רדומ ימ
?דחא יברע בושי אל qא תויזחתב ןיוצמ אל עודמ
?הנידמה תולובג ןהמ
?קוריה וקה הפמב ןיוצמ אל עודמ
?הפמב תללכנ ןיידע הזע עודמ
תושביה תא aיצהל ןתינ לוaע אוה yראה-רודכש ןוויכ .תואיצמב תבייוחמ הניא התוא םיריכמ ונאש יפכ םלועה תפמ
תילאנויצרופורפ הניאש הרוצב תושביה לש יזיפ לדוa הaיצמ ונל תרכומה הפמה ,ןכ ומכ .qפוהמב qאו הנוש הרוצב
.תואיצמל
וליא ?יתימאה חטשמ הברהב הלדוג הפוריא יכ המדנ עודמ ?הפמה tכרמב תאצמנ הפוריא אקווד עודמ
?ונל תרכומה הפמה ןמ הנושב וt הפמ הגיצמ oירoמ
םלועה לש וזכרמ .הפמה לש ןוילעה וקלחב בצומ היה חרזמה רמולכ ,ןתוא םיניפצמ אלו תופמ "םיחרזממ" ויה םודקה םלועב *
.חרזמ - "uניירוא" ןושל ,תואצמתה – "היצuניירוא" יוuיבה םa ןאכמ .תינופצה הפוריאב אלו חרזמב היה םודקה
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
.תודדומתה תייגטרטoאו תויעבה לע ינושאר ןויד
:לאנויצר
.םתוא בבוסה םלועה qותמ תויעב חוסינו רותיא היה ורקיע רשא qילהת ורבע רעונה ינב םדוקה שaפמב
יבaל העד ימימת רעונה ינב םאה קודבל ,הצובקה תמרב תויעבה תא qיצהל איה הז שaפמ לש ותרuמ
םיינושאר םינויד םייקל ,םיישאר םיאשונל םתוא סנכלו תויעבה ןיב םירשק רוציל ,םהילע םיכסמו תויעבה
.תיתנשה הכרדהה תינכותל םינכתכ וללה םיאשונה תא עובקלו ,ןהילע
.תונוש תודדומתה תויauרuסא ןוחבל הסננ qסונב

:החיתפ
...שפוuמ החיתפ קחשמ אוהש-הזיאב חותפל ידכ ,דחוימב תידותמ אל איה תאזה הלועפהש ןוויכ
:תוליעפה \להמ
,רעונה ינב לש תושוחתל תעaונה תיללכ הלאש םילאוש שגפמה םאה ?םדוקה שגפמב םכל היה ךיא
?ןיינעמ היה םאה ?רבעב םהילא בל םתמש אלש םישדח םירבדל םכבל תמושת תא בסה םדוקה
qותמו רבעש שaפמה לש היווחה qותמ ,בושחל םיכינחה ןמ דחא qכמ םישקבמ הזה בלשה יוצימ רחאל
.תילארשיה הרבחב ול תועירפמ יכה תויעבה עברא לע ,ולש ישיאה עדיהו ויתועד
רחאל .חולה לע םיבתוכ םירמאנש םירבדה תא .בתכ אוהש םירבדה םע הצובקה תא qתשמ דחא לכ
-יאשונל ורמאנש תויעבה תא סנכל הסנמל qירדמה ,ובתכ רשא תא אירקהל ומייס הצובקב םיכינחה לכש
ןיב לודa רעפ שי" ,"ינועה qקיה" ,"םיסלמוהו םינצבק ןומה שי" ומכ תויעב סנכל ןתינ ,אמaודל qכ .לע
לש תרתוכה תחת "החפשמ םייקל ליבשב קיפסמ אל םומינימה רכש" -ו "םיינעל םירשעה םירעפו ינוע
םילכלכ .תויעב םיאuבמה לע-יאשונ לש הברהב ןuק רפסמל םצמוצת חולה לע תויעבה תמישר qכ .
עיבצי דחא לכ .העבצהב qורעל יאדכ הז בלש תא .הצובקל םתובישח יפל םיאשונה aוריד אוה אבה בלשה
-ל 3 .םהב ורחבש הצובקה ירבח רפסמ יפל וaרודי םיאשונה .ויניעב םיבושח יכהש םיאשונ
:חולה לע םיבותכה לעה-יאשונמ תחא לכ לע רצרצק ןויד םייקנ תעכ
 ?הצובקב ונלעהש המל רבעמ הז אשונ ךותב תומלגתמה תופסונ תויעב שי םאה
 ?וז היעבמ םילבוס ונחנא םאה
 ?היעבל תויודע םיאור ונחנא הפיא
 ?אשונב הדמע טוקנל םיכירצ ונא םאה ?וניינע ללכב הז םאה
 ?קיפסמ הילע םיעדוי ונחנא םאה
 ?הילע עיפשהל ונחוכב םאה
- 64 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
 ?תושרתשמ ןה דציכו ,תורצונ ולאה תויעבה דציכ .ירוuסיה בצמ ,תויתרבח תומרונ ידי-לע
םיאור ונאש תויעבל סחיב הדמעב uוקנל םיביוחמ ונאש הרכהה םע תאצל םיצור ונא הז בלש לש ומייסב
לש בלשב םיאצמנ ונחנא םויה תאז םע דחי .םייקה בצמה תא תונשלו ןהילע עיפשהל ונחוכבו הרבחב
איה ותונשל ידכ לועפלו ותוא ןיבהל ,יחכונה בצמל סחיב םייתרוקיב תויהל ונלש תלוכיה ןכלו ,עדי רסוח
.תלבaומ
:(שaפמה תא םכסי השעמלו) האבה היauרuסאה תא עיצי qירדמה הז בלשב
תא הווהת םיכינחה תעדל רתויב תובושחה תויתרבחה תויעבה תא םימלaמה ,לעה-יאשונ תמישר
םיאשונה ולא ,הנשה qלהמב קסעתנ םהבש םיאשונה ולא .הצובקה לש תיתנשה "הדובעה תינכות"
לכ םדוק םיבייח היהנ ןכ תושעל ידכ .עיפשהל qאשנ םהילעש דומלל לחה .רתוי הקומע הרוצב ןתוא
הדימלה .ןושארה אשונה תדימל לש qילהתב ,qירדמה תלבוהב הצובקה ליחתת האלהו אבה שaפמהמ
הלש ירקיעה ילכה רשא ,תיaולאיד הדימל אלא ,"עדי תרבעה" אוה הרקיע רשא תינויע הדימל היהת אל
אוה ירקיעה השaדו ןוידה אוה תודמעה שוביג .םינודינה םיאשונל סחיב הצובקה ירבח לש
ונלש םיכרדה תא ןחבנ וביבס הצובקה תדמע השבaתהו ,אשונב ונלש עדיה תא ונקמעהש רחאל עיפשהל
תונשלו וילע יפכ .לועפל הסננ םהב םיכרדה ,ללכב םא ,ויהי המ שארמ עדנ אל םלועל .םייקה בצמה תא
ןכתי .עיפשהלו םיברועמ תויהל ידכ תונוש םיכרד רופס-ןיא ונתושרל תודמוע םימדוקה םישaפמב וניארש
תעדל רמייתנ אל .תיתדוקנ האחמ חמצתש ןכתי ,הנשה לכ qשמיש uקיורפ ול חמצי תמיוסמ היעבמש
.םיוסמ היישע םוחת שארמ רוחבל םיפאוש ונא ןיאו ,שארמ תאז
.הלילח רזוח qכו ,אבה אשונל רובענ ,הז םוחתב היישעה וא הדימלה qילהת לש יוצימל עיaנ ראשכ
םכסל yלמומ וב ,הז ינושאר בלש לש ומויס תא למסת רשא ,הייפואב "תיסקu" הרהצה איהש וזיאב
לש רתוי תישממה הדובעה תליחת ינשה ורבעמו הנשה תוליעפל הלש "ןוזח"הו הצובקה השבaתה
.הצובקה
.ןונaסב והשמ וא ,בצועמ uקלפ לע הפי הרוצב ("הדובעה תינכות") םיאשונה תמישר תא בותכל ןתינ
הדימל
יונישל הריתחו היישע (ידימת) הדמע שוביג
- 65 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
uבמה תדוקנ איהו תירקיע תחא אלא ,הרבחה לע uבמ תודוקנ המכ תוארהל ודעונ אל תואבה תואנדסה
םירעפה לש םידברה לכ תא הפיקמ שממ אל איהש דיaהל ןתינ תאזה הניחבהמש qכ .תילכלכה
חילצמ תואנדסבש םיקחשמה ונרעצל ,תאז םע דחי .תואיצמה תא קיודמב תראתמ אל ןכלו םייתרבחה
-יתלבה תמאה לש הניחב איה תיזכרמה הרuמה .תילארשיה הרבחב שחרתמה תא קיודמב יד ראתל
" תנעוuש לוכיבכ תרערועמ חילצמ ץמאתמש ימ תויהל qירצ קר אוהו ,חילצהל לוכי הצורש ימ לכ - "
אל ןיuולחל וזה הרימאהש קר אל איה תואבה תואנדסה ןמ תחא לכ לש הנקסמה .yמאתהלו רשכומ
תועיצמ אל תואנדסה .רתוי הברה yמאתהל םיכירצ (qומנה דמעמהמ םיאבה) םישנאה בורש אלא ,הנוכנ
.uרפב םיילכלכ םירעפו ללכב םירעפ לש הלאשל תינושאר הפישח קרו qא אלא הביuנרuלא
:תורטמ
1 . .יאקירמאה החלצהה סותימ לש תיתרוקיב הניחב
2 . .לארשי תנידמב םיילכלכה םירעפל הפישח
3 . .ינועה חצנומ דציכ הלאשל ינושאר הנעמ ןתמ
4 . .יתדע אצומל ילכלכ רעפ ןיב רשקה לש תינושאר הניחב
1 . .דלוקושה קחשמ
2 . .ינרתח לופונומ
3 . Star Power .
4 . .תיבמופ הריכמ
- 66 -
4.1.1 :ןיוויש רoוחו oייתרבח oירעפ / הלכלכ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
דלוקושה קחשמ
:oירtע
• מ תוצבשמל קלוחמה qורא ספ -קחשמ חול 1 דעו 40 -כל) 15 (םיפתתשמ
• .הלודa יוצר -הייבוק
• .דלוקוש תואלבu רפסמ
:תוליעפה \להמ
.לaעמה זכרמב קחשמה חול תא םיחינמ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ...
.דלוקושה תואלבu תוחנומ וזמ וז םיוסמ חווירב םינורחאה םירפסמ רשאכ
'סמ תצבשמ לע חינמ לaעמב ןושארה -"לייח"כ שמשיש ישיא yפח רחוב qתתשמ לכ 1 לע ינשה , 2 ןכו
.קחשמה תא ליחתמ (םויסה תדוקנל רתויב בורקהו) לייחה תא חינהש ןורחאה .האלה
תיכז ,התוא תרבע וא דלוקוש תליבחל תעaה םא .םאתהב םדקתמו הייבוקה תא ורותב קרוז qתתשמ לכ
.קחשמל שדח קוח קקוחל יאשר התאו דלוקושב
.דלוקושה לש רתויב הלודaה תומכה תא qסאש ןקחשה -חצנמ
:ןוידל תודוקנ
- םידיספמהו םיחצנמה -םיפתתשמה תושוחת תא קודבל חורבל םהל רשפאל אל בושח .
!תישיאה השוחתב ראשיהל אלא הרבחב םירחאלו תוירואיתל
- קחשמה qוקיש ועבק םיקוח הזיא .קחשמב הרקש המ תא ראתל םיכינחה דחאמ שקבל :
ןיבל דלוקוש לש רתוי הלודג תומכ םדיבשכ ועבקש םיקוחה ןיב לדבה היה םאה ?םיקזחה
?דלוקוש לש רתוי הנטק תומכ םדיב התייהשכ
- םייתרבחה םייחל הלבקה :תיללכה המרל רובעל , תישיאה השוחתה יוצימ רחאל הרבחב ימ :
תועמשמ המ ?(לרוג ,לזמ לש ןיינע) הייבוק שי םאה ?שארמ חצנמ ימ ?יוכיס אלל ליחתמ
?דלוקושה והמ ?חולה יבג לע םוקימה
- (!?!?הד וליאכ -הילשא) ?הילשא וא תמא -תויונמדזה ןויווש
- ירופיס תטלבה ,תרושקת יעצמא) ?תרבעומ איה ךיא ?תויונמדזהה ןויווש תיילשא תמייק המל
(...'חילצת ץמאתת םא' ,החלצה
- ?תידמעמ תודיינ תרשפאמה הרבחכ תיברעמה הרבחה לש הסיפת המ חיוורמ ימ
- 67 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
היצזילאידיא תמייק -תנaוהכ דוביר לש תמיוסמ הuיש תוארל הירבח תא תדמלמ הרבח לכ ןוuלפא פ"ע
.הuישה לש
.תוכורא תופוקת qרואל םיחתפתמה םייתוברת םיסופד לש יפוא תואשונ תויaולואידיא םירקמה תיברמב
יבaל תוקפס םהב ררועתהל תויושע הב םייח םהש הרבחנ לש תוניaהה יaשומ תא םידמול םישנאש רחאל
.המצע הuישל רשאב אל בורל qא -הuישה תרaסמב ישיאה םמוקימ
הקולחו םיuעמ ידיל תיuילופה המצועהו רשועה לש המרזה תמייק תיuסילuיפקה הרבחב יכ ןעוu סקרמ
.רודל רודמ החפשמה תועצמאב םירבוע םודיקה תויורשפאו רשוע -"קושה תוחוכ" לש הלועפכ תצרותמ וז
qכ לכ qכ םושמו ,תויaולואידיאהו תונויערה לע םa אלא ןוהה לע קר אל תוuלוש תויתרבחה תוuילאה
.שדחמ רוד לכב ידמעמה הנבמה תא תקתעשמ תיuסילuיפקה הרבחהו תודסוממ תויכרריה תונשל השק
- 68 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ינרתח לופונומ
לופונומ -החיתפ תלועפ
:תורטמ
1 . .(םייתרבח םירעפ) םימונוקא -ויצוס םירעפ aשומה םע תורכה
2 . .תויונמדזה ןיוויש aשומה תקידב
3 . .הנידמה לש תיתרבח -תילכלכה תוינידמה םע תורכה
:תוליעפה \להמ
:'א בלש .לופונומב "םינקחש"ל תוהז תדועת יולימ
"םינקחש"המ דחא לש הקיר תוהז תדועת ובו qד תלבקמ הצובק לכ ,תוצובק שמחל תקלחתמ התיכה
.('a חפסנ) "םינורישע יפל תיב יקשמ תוסנכה" לש הלבu + ('א חפסנ-תוהזה תודועת לש אמaוד)
תוצובקה .qדב םיuרפה תא םשורש יארחא ונשי הצובק לכבשכ התיכה לכ י"ע עצבתמ תודועתה יולימ
.םירוaמ םוקמו תרוכשמ :םינוירuירק ינש uעמל תישפוח הרוצב תוהזה תדועת תא אלמל תונמזומ
.תרוכשמה תא אלמל ויפ לעו "ןקחש"ה אצמנ ובש ןורישעה תא עובקל םישרדנ םה תרוכשמה ןוירuירקב
:הלבuה לע תצק ריבסי qירדמה הז uרפ םיאלממ םהש ינפל
ימולשת ינפל ,תואבצקהו תורוכשמה פ"ע הווש ןפואב וקלוחש ,היסולכואב םיכתח הרשע תנייצמ הלבuה
qומנ ןורישעב אצמית דחא סנרפמ תלעב החפשמהש qכ תיב יקשמל תסחייתמ הסנכהה .הנידמל הבוח
השענ qתח לכב .וילעמ ןורישעב ההת םומינימ תרוכשמ םירכתשמה םיסנרפמ ינש תלעב החפשמ תמועל
.הז ןורישע תא aציימ עצוממה ,ןורישעב תרוכשמה לש עצוממ
.הלא םילימב עצבתי אל רבסהה
.קחשמה חול לע םיאצמנש םירעל םילבaומ םה םירוaמה םוחתב
:'ב בלש לופונומב םיבוביס רפסמ םיקחשמ
:'a בלש .ויתוכלשהו קחשמה לע ןויד
:ןוידל תולאש
 ?קחשמב היה המ
 (םידרפסו םיינוניב ,םידיספמה ,םיחצנמה תא לואשל) ?ושיגרה םה המ
 ?רעפה תא םצמצל ולכותש םתנמאה םאה
 ?ומצמטצה םירעפה םאה
 ?קחשל םתכשמה המל
- 69 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
 שמתשהל ןתינ תוילכלכה תוריזגה אשונב) ?וקיזה ימל ,תוילכלכה תורזגה ומרת ימל
(qדה ךותמ תויפיצפס תואמגוד איבהל ץלמומ ,'ו חפסנב
 ?חילצהל יוכיס היה לטבומל םאה ?תויונמדזה ןויווש היה קחשמב םאה
 ?תואיצמה תא גציימ קחשמה םאה
 ?ןכש םשורה תא םילבקמ ונחנא המל ?תויונמדזה ןויווש ןיא תואיצמב םג םאה
 ?םייחב החלצה לע עיפשמ qסכ דציכ תופסונ תואמגוד שי והשימל םאה
 ?ךיא ?אבה רודה יבגל תונתשהל לוכי הז םאה
 םג תילכלכ חילצהל רשפא ירה ?הובג עיגהל חילצהו םולכ ילב ודלונש ולא יבגל המ לבא
!תורגב ילב
 עיפשה qסכב רסוח וא qסכ ךיא ולש םייחהמ וא ולש תיבהמ אמגוד שי והשימל םאה
?וילע
 םרישעהש דיגהל ןוכנ היהי הז םאה ?םייתדע םילדבהל םיילכלכ םירעפ ןיב רשקה המ
?ו"כו םיסור ,םיחרזמ םיינעהו םיזנכשא םה
 ךופהו ,היסולכואב םהלש זוחאהמ םיזנכשא םיטנדוטס רתוי שיש ריבסהל רשפא ךיא
?םילטבומה תייסולכואו ?לארשיב אלכה יתב תייסולכוא תבכרומ תודע ולאמ ?םיחרזמה יבגל
 ?יתוברת רעפל ילכלכ רעפ ןיב המ
.החלצה ירופיס המכ דוע רפסל הצובקה תא דדועמו דלונ בכוכו בייu uנינ לע תצק רפסמ qירדמה
 ?םיתרשמ םה המ ?הלאה םירופיסה תא ץיפמ ימ
 ?םייח ונחנא הבש תואיצמל רושק קחשמה םאה
:םיaשומה תא ריהבהל םיכירצ ןוידב יתרבח רעפ , תויונמדtה ןויווש ...
:oוכיo
רתויב תוינויווש-יאה תונידמה תחא איהש וניארו ,תילארשיה הרבחה לע הנורחאה העשב ונלכתסה
תנaוה רתוי היהתש הילע עיפשהל תלוכי םa שיו תאזכ לארשי התייה דימת אלש תעדל qירצ .םלועב
תדימו ישיאה ונוצרב קר היולת אל ,םיזכרו םירומ ,םידימלת ,ונתיאמ דחא לכ לש החלצהה .תקדוצו
םילעופ ונא הכותב ,תמיוסמ תואיצמל ונדלונ qא ירקיעה רבדה והזו ,ןומה qכב היולת איה .ולש העקשהה
.התוא תונשל םa ונחוכבו
- 70 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
יתרבח לופונומ
ואכ ונחנא דוע לכ זא"
ןחלושה ונניבו
לכה ירשפא לופונומב םא
"ךלש ינאש דיגנ יאוב זא
qתתשמ לכ .הרa איה וב םוקמב תיב לע תולעב שי קחשמב תפתתשמה "תומד" לכל :החיתפ תדוקנ
לופכ ולש תרוכשמה םע ליחתמ 2 .
:תואבה םירעה תוניוצמ חולה לע :חולה ,(ופי ,'ג ביבא תמר) ביבא לת ,םילשורי ,והירמש רפכ ,הדוהי רוא
תליאו םי ÷ תב ,עבש -ראב ,הפיח ןויבס .
 ןאכ לחתה תדוקנ וילאש ןורישעל סחיב תישדוח תרוכשמ תלבקמ "תומד"ה בוביס לכב -
.('a חפסנ) תכייתשמ
 הדוקפ יפלק .('ד חפסנ) תויתלשממ תורזa יפלק -
 העתפה יפלק .('ה חפסנ) תוריזa וא םייארקא םיסרפ -
 אלכ שי םא ,רות הקחמ אלכל סנכנש ימ .אלכל סנכנ שוכרהו qסכה רמaנש ימל -
םלש ,אלכל סנכנ התאשכ qסכ qתושרב 50 .n
 אבצ לuבומה :אמaוד ...ב"ויכו אצומ יפל דיקפתל הלילסמה תצבשמ qיסוהל ןתינ -
םע qסכ ןומה לבקיו סייuל qפהי םיקסעה שיא ,אלכל qליו (םו"קבהמ) "תונפתהל ברסי"
.רורחשה
 רפo-תיב .הלילסמ תצבשמ qיסוהל ןתינ ,אבצה לש תצבשמל המודב ,ןכ םa –
.לופונומה לש םיליaרה ויקוח יפל להנתמ ראשה לכ
- 71 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 72 -
:םידלי רפסמ
:הלכשה
:יאבצ תורש
:תרוכשמ
:ןורישע
:יuרפ םש

:החפשמ םש
:אצומ
:םירוaמ םוקמ
:יתחפשמ בצמ
-תוהז תדועת
תירוה דח oא
:םידלי רפסמ
:הלכשה
:יאבצ תורש
:תרוכשמ
:ןורישע
:יuרפ םש

:החפשמ םש
:אצומ
:םירוaמ םוקמ
:יתחפשמ בצמ
-תוהז תדועת
עבק אבצ שיא
:םידלי רפסמ
:הלכשה
:יאבצ תורש
:תרוכשמ
:ןורישע
:יuרפ םש

:החפשמ םש
:אצומ
:םירוaמ םוקמ
:יתחפשמ בצמ
-תוהז תדועת
הרומ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 73 -
:םידלי רפסמ
:הלכשה
:יאבצ תורש
:תרוכשמ
:ןורישע
:יuרפ םש

:החפשמ םש
:אצומ
:םירוaמ םוקמ
:יתחפשמ בצמ
-תוהז תדועת
קט-ייה שיא
:םידלי רפסמ
:הלכשה
:יאבצ תורש
:תרוכשמ
:ןורישע
:יuרפ םש

:החפשמ םש
:אצומ
:םירוaמ םוקמ
:יתחפשמ בצמ
-תוהז תדועת
לטבומ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
'a חפסנ
םינורישע יפל ,תיב יקשמ לש תוסנכה
- 74 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הדוקפ יפלק :'ד חפסנ
אלכל \ל
םלשת םא 200 .דחא רות םש ראשית בוu ד"ועל n
ראשיתו רפאח ד"וע לבקת ,םלשל qתורשפאב ןיא םא
2 .תורות
oירקייתמ oימה
ב םימה תא רקיל הuילחה הלשממה 30% תפסות םלש .
לש 10 .החפשמב םדא לכ רובע n
וצ 8
ברעממ ןיסירפקו םורדמ םירצמ ,ןופצמ תשלופ הירוס
.ל"הצ תצבשמל רובע ,לaדל תארקנ
oילקלקתמ oימה
.םיליער לארשיב םימהש הרהזא םסרפ תואירבה דרשמ
םלש 30 .םיילרנימ םימ ליבשב החפשמב םדא לכ לע n
םלש זרבהמ םימ תותשל qישמהל qנוצרב םא 20 n
.ח"היבב םילופיu רובעב תויבוק יתש תקירז לופכ
oידליה תואבצקב האלעה
לבק ,תואבצקה תא ולעהו היצילאוקל וסנכנ ס"ש 20
.qתושרבש דלי לכ לע n
oידליה תואבצקב yוצק
.תואבצקה תא הצציקו הלשממל הסנכנ יוניש
םלש ינשה דליה לעמ דלי לכ לע 20 .n
יללכ תואירב קוח
םלש .הבוח תואירב חוuיב ימולשת תא תרקיימ הנידמה
לש תפסות 10% .החפשמב םדא לכ לופכ qתרוכשממ
oידומילה תנש הליחתה
,םירוה ימולשתל עaונב רזוח תלביק
םלש 50 .דלי לכ לע n
עגתשה תיבה לעב
קנבה לש תוינמ לבק ימואל קנב תא הuירפמ הנידמה
יוושב 50 .n
oיאב oינומיקופה
םלש ,qדלי תא qקת ןומיקופה ןועaיש 20 n
.םינוש ןומיקופ יעוצעצ תשיכר qרוצל דלי לכ רובע
תרבוד ח"וד
.ורuופי םירומ יפלא
תובשל רחבת םא תרוכשמ לבקת אל הרומה הז בוביסב
.תרוכשמ לבקת איה רות וכחתו הרומה םע דחי
oמב המרופר
לבק ,תסנכה ןחלושל השaוה השדח העצה
לש תפסות 20% .qלש תישדוחה תרוכשמל
oo דודה לש ורוקיב
לש סונוב לבק 10 .aרדמה פ"ע n
גחל יש
"אב חספ עיaה ביבא"
.'ןאכ לחתה'ב בוש רובע
חתפב תוריחב
.חתמב םלוכו חתפב תוריחבה
םלש 100 .תואצוה יוסיכל n
הבוח \וניח קוח
.ס"היב תצבשמל רובע
"יאכt אוה"
.ישפוח התא אלכהמ אצ
.רוכמל וא רומשל ןתינ אלכהמ האיצי סיuרכ
הדובעל החוורמ
.יאקירמאה לדומה תא yמאמ יביב
.תרוכשמ לבקמ אל לuבומה הז בוביסב
"יקיו הדייה"
הנידמה ירישע .םילשוריל התדעצ תא הכישממ ופנכ יקיו
קינעהל ןוילעה ןורישעה aיצנ לע .בלה תא םיחתופ
.תירוה דחה םאל ובל תבדנכ
העתפה יפלק :'ה חפסנ
- 75 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תבה תדלוהל בוט לtמ
םלש 50 n
העפוהב ןדע יoוי
םלש 20 א"תל דימ רובעו הסינכ n
רניווב תיכt
לבק 100 n
! ל ב נ ר ק
.לבח אובי אלש ימ
.תאב אל ,לבח
.הדוהי רואל עס
!אלכל \ל
.ונל אב יכ םתס
ארח לע תכרד
!ליעaמ אי ,דחא רות הכח
ןימי לגר לע תררועתה
.qסונ רות לבק
oיקקפב תעקתנ
רות הכח
דושח yפח
.הפיחל חרב
\תדלוה oויל בוט לtמ
ןב התא 18 .ל"הצ תצבשמל qל
..םיענ סויa
oורדל לויט
,למa לע בכרל שקעתמ qלש ןבה
.עבש ראבל עס
ישפוח התא -אלכהמ אצ
.הריכמלו הרימשל ןתינ הז סיuרכ
היtיוולטה הכלה
םלש 50 יאנכuל n
תרוכשמה יבושיחב תועט
.תחא תרוכשמב תיכז התאו סרק בשחמה
ברע תחוראל תנמtוה
ןויבסל דימ רובע
oיכרד תנואת
לבק ,yעב תעקתנ 100 חוuיבהמ n
"תלדב שקה" עצבמ
םורת 30 ןuרסה קבאמל n
oאה oוי
םלש 50 .אמאל הנתמ n
ילבק אמא תא םא 50 .n
תוירגיoה יריחמב היילע
םלש 50 תואירבל קיזמ ןושיעהש רוכזתו .n
.ןuרסל םורaל לולעו
עיגה רופיכ oוי
לבק 20 .לכוא לע ןוכסיח n
הווצמ רב שי דליל
.םילשוריל עס
חרב \לש בלכה
..םילשוריב ותוא שפח
!שפונב תיכt
.בוu לזמ !!תליאל רובע
הפירח הטאיד
םלש ,לקשמב תדרל תuלחה 100 n
ןובאיתב .יuuאיד לכוא לע !
Star Power
- 76 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
" ןורגב קונח ןותחתה ןורישעהשכ ,ןועגיש שיגרמ ןוילעה ןורישעה " (יול יתא)
:oירמוח
1 . :םינומיסאה יווש תא uרפמש uקלפ
= בוהצ 5 = םודא , 4 = לוחכ , 3 = קורי , 2 = לוaס , 1 .
3 + םודא 2 = לוחכ 24 , 4 + לוaס 1 = בוהצ 30 , 4 + קורי 1 = םודא 25 = עבצ לכמ דחא , 40
2 . :רחסמה יללכ םע ינש uקלפ
 .רבדל רוסא
 .די תציחלב רaסהלו חתפיהל תבייח הקסע לכ
 !הפלחה תויהל תבייח הנושארה םעפב םיידי וצחלנש עaרמ
 .תופלחה שולש דע עצבל ןתינ בבס ללכב
3 . .לוaסו קורי ,לוחכ ,םודא ,בוהצ :םיעבצב םינומיסא םע תיקש
4 . .עובירו שלושמ ,לוaיע :תרוצב תוינועבצ תוקבדמ
5 . .דוקינ חול
:תוליעפה \להמ
:'א בלש תיקש םיריבעמ .הלודa תחא הצובקב וידחי םיכינחה לכ המוטא .םיעבצה לכמ םינומיסא םע
רחוב qינח לכ 5 .םייארקא םינומיסא uקלפ תאו ,םינומיסאה יווש תא uרפמה uקלפה תא םיפשוח
aישהל ןבומכ איה qינח לכ לש הרuמהשכ ,ןושאר תואקסע לש בבס םיעצבמ םיכינחה .רחסה יללכ
םיפסוא .חולה לע דוקינה תא םימשורו םיכינחה לכ תא םיבישומ .רתויב הובaה יוושב םינומיסא
.תונוש תויקש שולשל (יארקא ןפואב) םתוא םיקלחמו םינומיסאה תא םיכינחהמ
.םיהובa םיעבצ רתוי שי הב שארמ הנכוהש תיקשב תויקשה תחא תא (רתסהב) םיפילחמ *
שילשה .(םינושילש) דוקינה יפ לע (תירפסמ הניחבמ תווש) תוצובק שולשל םיכינחה תא םיקלחמ
םע תוקבדמ תלבקמ הצובק לכ .עוביר אוה ןותחתהו םישלושמ ינוניבה ,םילוaיעה תצובק םה ןוילעה
,הוואaב םילוaיעל) הלפמ סחיב בשייתהל םהל ארוק qירדמה .תוצובקב םיבשויו המיאתמה הרוצה
ןפואב הצובק לכל סחייתמ qירדמה הז עaרמ לחה ,השעמל .(םיעבורמל לוזלזבו םישלושמל תוחפ
?בושיחב הרזע םיכירצ םתא) םיעובירב לזלזמו םישלושמל ליaר סחי ,הכרעהב םילוaיעל ,הנוש
(םידומח יפוי ?םתחלצה ?םתקפסה ?םיללכה תא םתנבה
:'ב בלש שי םעפה 3 םירחוב הנממש תיקשב ,השעמל .תווש הרואכל ,םינומיסא לש תונוש תויקש
הבישיל םירזוח וירחאו ,תופלחה בבס עצבתמ תפסונ םעפ .םיבוהצו םימודא רתוי שי םילוaיעה
תורשפאה ןתינ םישלושמל .(דחי םיבבסה ינשמ תודוקנה םוכס) תורבuצמ תודוקנ בושיחל תוצובקב
- םיעובירלו ,(םיעובירל םa ,ורחבי םאו) םילוaיעה תצובקל תודוקנ הברה יכה םע ןקחשה תא ריבעהל
.םיוסמ םדא חלשיש ידכ הצובקה qותב םינומיסא qילחהל ןתינ .םישלושמל
- 77 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
רתומש שיaדי ,דובכב ןונקתה תא aיצי qירדמהש בושח .ןורחאה בבסל ןונקת תבתוכ םילוaיעה תצובק
ריבעהל םילוכי םיעובירה .ןושארה םוקמה תרימשל םתוא qוחדיו קחשמה יפוא תא תונשל םהל
ידכ הדעונ תuלושה הצובקל קזחה ןקחשה תרבעה) .םילוaיעל םישלושמהו ,קוח תועצה םישלושמל
.(ןונקתב םתוא aציי אוהש
:'ג בלש .תודוקנ תריפס .םישדחה םיללכה יפ-לע ישילש רחס עצבתמ .שדחה ןונקתה תא םיaיצמ
!ןויד חותיפ
:קחשמה דוביע
?(םיקוחה תא עובק רחא והשימשכ ,םיקוח עובקל) םתשaרה qיא
?רבח תויהל םיענ רתוי היה הצובק וזיאב
?הצובק רבעש ימל הרק המ
?םתרuמ תא וaישה םאה ?םתרuמ התייה המ – םיקוחה
?ןבצעמ /יבונס /אשנתמ – תוצובקה ןיב סחיה היה qיא
?הצובק לכל הנוש הרוצב aהנתה ה/qירדמה םאה
:חותפ ןויד
?תואיצמב הרוקש המל םימוד קחשמב םימיוסמ םירבד םאה
?םיינוניבהו "םישלח"ה דציכו ?תואיצמב "םיקזח"ה םיaהונ דציכ
?תואיצמ וא הילשא – תויונמדזה ןויווש
?תואיצמב םa "קחשמה יקוח" תא תונשל ןתינ םאה
- 78 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תיבמופ הריכמ
:תורטמ
- .לארשי יחרזא ינפב תודמועה תוימוימוי תויוuבלתהו תולאש םע תודדומתהב תוסנתהל
- ?החוור תנידמ איה לארשי םאה :הלאשה לע תונעל תוסנל
- .יתרבח קדצ לארשיב שי םאה ,ריבסהל תוסנלו ,קודבל
:דויצ
• .qשמהב םימושרה םימוכסה פ"ע "qסכ" תורuש
• .(ומצעל aואדל החנמ לכ לע) yע שיuפ
• .הuויu יפד
• .(qשמהבש uורפה פ"ע) םיuירפה תומש םע תויסיuרכ
:תוליעפה \להמ
- .תוצובק שולשל םיפתתשמה תא םיקלחמ
- :qסכ םע הפuעמ תלבקמ הצובק לכ
הצובק 1 - 3,500 .n
הצובק 2 - 10,000 .n
הצובק 3 - 30,000 .n
- םיאליaב םידלי ינש + םירוה aוז = החפשמ איה הצובק לכ 8 - ו 14 .
- aוהנל החפשמה לע .('וכו םייוליב ,םיaוח ,הריד רכש ,ס"יב ,לכוא) ישדוח ביצקת ןיכהל החפשמה לע
.ו"כו הבער החפשמה = לכוא ונקי אל .םהל היהי אל ,ונקי אלש המ ,תוירחאב
- .תיבמופ הריכמל עצומ אוהו ,יתלחתה ריחמ uירפ לכל
- .uירפב הכוז רתויב לודaה qסכה םוכס תא איצוהל הנכומש הצובקה
.(...תיבמופ הריכמ לש ואושה לכו !!!רכמנ תישילש היינש הנושאר םעפ ,שיuפ)
- ."הלש תוינק"ה תא תפשוח הצובק לכ תיבמופה הריכמה qוסב
- 79 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:ןויד
• .(תוצובקה לכמ םישנא לואשל בושח) ?םתשגרה ךיא
• .ןתוא ןייפאל וסנ ?םהל היה qסכ המכ ?תוחפשמה ויה ימ
• ?ןתוא ליבקהל ןתינ תילארשיה הרבחב תוצובק וזיאל
• ?הצובק לכב תופידעה רדס היה המ
• .(טפרדרבואה תוברת) ?ץראב םייקתהל תוחפשמ תוחילצמ ךיא
• ?ןגוה "קחשמה" םאה
• ?תויונמדזה ןיוויש הרבחב שי םאה
• ?ינוע ייחל הנודינ ןותחתה ןורישעהמ החפשמ םאה
• ?ינועהמ תאצל ידכ (ללכב םא) תושעל ןתינ המ
(תישדוח האצוהל oיoחייתמ oיריחמ/oיטירפה לכ) הריכמל oיטירפ :
טירפ יתלחתה ריחמ
ח"שב
טירפ יתלחתה ריחמ
ח"שב
איaו-רהב ל"כש 300 הציפ 50
תונובשח
(ןופלu ,םימ ,למשח ,הנונרא)
400 ןופאלפ 100
דומיל ירפס 100 םילבכ 256
ל"וחל יaוז לויu 4000 היזיוולu 2000
ש"קב הריד רכש 1800 דוקיר aוח 250
פ"רב הריד רכש 3000 בשחמ 3000
סדלנודקמב החורא 30 וuואל הבוח חוuיב 130
םחל רכיכ 5 וuואל לופיu 1000
םילחנב החורא 250 קלד 500
הפק 25 תויכנת םילדנס 100
בלח 5 !!!קוש "תואנ יפכפכ" 50
תוקרי 15 תואנ יפכפכ 250
הuספ 10 היuראק די ןועש 6000
לש סני'a FOX 150 לפאלפ 15
- 80 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
4.1.2 .ינוע תוברתו ינעה תשיפת - ינוע / הלכלכ
םישנא םתוא – םידבועה םיינעה לש אשונה ירוביצה םויה רדס לע הלע הנורחאה הנשב קרש רמול ןתינ
ולא םיינע לש םמויק םצע .ינועב םייח ןיידע qא (qכמ רתוי qא ילואו) תואלמ תורשמב םידבוע ןכאש
הרבחה .חילציש ופוס yורחש ימ – םזילuיפקה לש "ןהילאמ תונבומ"ה תותימאהמ תחא לע רערעמ
ולו םיעיaמ םניא רשא םידבוע לש םיפלא-תואמו תורשע םתוא לש םמויק םע דדומתהל השקתמש
רוצי י"ע ,םימויא י"ע ,הקתשה י"ע התוא המילעמ איה .היעבה תא המילעמ ,תועצוממ תורוכשמל
י"ע ןורתפל ירוביצ yחל רצונ חuשה ינפ לע הלוע אשונה רשאכ .("ובצמב םשא ינעה") םשא-תושוחת
.ללכו ללכ םיפכאנ םניא םה םיקוחה םיקקוחמ רשאכ םa – תילאיצוס הקיקח
וא הקד רפוסהמ תאצל לכונש ידכ .aaוח לוצינה םהב תומוקמב קוידב םילבמו םיכרוצ ,םינהנ ,םייח ונא
םיאנת ,תוקד שמח לש הקספה םע) תועש הנומש qשמב הילaר לע תיאפוקה דומעת רתוי םדקומ םייתש
רפסמ וילaר לע חuבאמה דומעי עונלוקב וא ןוינקב םיחוuב שיaרנש ידכ ,(הברהב אבצב הרימשמ םיעורa
.םימוד םיאנתבו תועש לש המוד
,םיינע םשנא לע םיבשוח ונא רשאכ .תואיצמב אוהש יפכ בצמהמ ירמaל הנוש אוה םיינעה לש יומידה
םיחרזא השעמל םה םיינעהמ םיבר יכ ןיבהל השק .uיזרפ וא לuבומ ,ןצבק לש הנומת ונחורב הלוע
.הלכלכבו הרבחב םיליעפ ,םידבוע
o תנשב תווהמ תודבועה תוריכשה תוינעה תוחפשמה 2005 41.5% תוחפשמה ללכמ
תמועל תוינעה 40.3% תנשב 2004 .
o כל 60% ראשה לכו םומינימה רכשמ ךומנה רכש תוינעה תוחפשמב םייחה םיריכשהמ
.עצוממה רכשל דע םירכתשמ
o 58% .האלמ הרשמב םידבוע םיינעה םיריכשהמ
םיקנמו ונינקזב םילפuמ ,תורוחס ונל םיקפסמ ,ונתוא םיחuבאמ םה ,ונכותבו ונביבס םייח םישנא םתוא
,ונחנא .דובכב םוייק םהל רשפאמ אל םילבקמ םהש רכשה qא .ב"ויכו םידרשמה ,תובוחרה תא ונל
םה לארשיב םיינעה יכ ומצעל תומדל qישמהלו ,הז בצממ םלעתהחל םיפידעמ םהיתוריש תא םיכרוצה
.םתוינעב םמשאה
םיאשונה ולא ?ונממ yלחיהל ןתינ דציכו ?ינועל עיaמ םדא דציכ ?רדaומ אוה דציכ ?ינוע אוה המ ,ןכ םא
.תואבה תוצבשמה וקסעי םהב
1 . " – ינועה תשיפתו יומיד םיקופדה דעצמ ."
2 . .("קדצ ילaעמב") םידבע םידבוע
3 . .ינועה תוברת
4 . .םימדקתמ – ינועה תוברת
- 81 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ינועה תשיפתו יומיד
" םיקופדה דעצמ "
:תורטמ
.ב"ויכו הדובעל תאצל ברסמ ,uיזרפה ,לuבומה – ינעה תשיפתב ןודנ תוליעפב
?םידבועה םיינעה םהימ ?ינע תויהל לוכי דבוע םדא םאה .ינועל הדובע ןיבש רשקב ןודנ
?(ןיסנוקסניו תינכות) תילרבילה השיaה העיצמש ןורתפה והמ
1 . – "םידבועה םיינעה" הנוכמה דמעמה םע תורכה the working poor
2 . תואיצמה לומ ותומיעו ,ינועה יומיד לש הניחב
3 . .ול תומרוaו יחכונה בצמה תא תורשפאמש תויתרבחה תומרונה לש תיתרוקיב הניחב
:תוליעפה \להמ
:ןוידל תולאש רפסמב םיחתופ האילמב
• ?םימק יתמ ?םויה ךלהמב םישוע םה המ ?םירג םה הפיא ?םיינעה םה ימ
• ?ינועה רדגומ ךיא ,ינוע הז המ
• ?ינוע לש בצמל םדאנב איבמ המ
• ?(ינועה לגעממ אצוי דבוע םדא םאה ,םידבוע םיינעה םאה) הדובעו ינוע ןיב רשקה המ
תלבקמ הצובק לכ ,תוצובק שולשל םיקלחתמ 2-3 לש qסומ "םיקופדה דעצמ" הבתכה qותמ םיעuק
הלכלכ yראה 29.12.2003 לע תרפסמ הצובק לכ האילמב .הלביקש םיuסקuה תא תדמול הצובק לכ .
.הלביק איהש "םיקופד"ה
:qסונ ןויד םימייקמ האילמב
• ?(אל הממ ,ןכ הממ) םתעתפוה םאה
• הנוש םתארקש םיעטקהמ הלוע איהש יפכ (הדובעה לש רשקהב) ינועה תשיפת םאה
?(הרבחב תחוורה השיפתה וא) םדוק התלעש השיפתה
• .לטבומה ינעה סותימ לע ןויד
."שורaב הלכלכ" רפסה אובמ qותמ ינשה uסקuהמ םיעuק האילמב םיארוק
"הדובעל החוורמ" תינכות לע םירבדמ .הצובקה ירבח לש תוישיאה תושוחתה לע ןוידב םיחתופ
.לארשיב תמשוימשו (ריקחתל qיירנרא האצי היתובקעבש)
• ?תוירחאה דבוכ אולמ תא תינכותה הליטמ ימ לע ,ינעה לש ובצמל יארחאה ימ
• ?ןורתפ הגיצמ תמאב תינכותה םאה
• ?ינועה לגעממ אצי ןכא דובעל אצויש ינע ותוא םאה
- 82 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
• ?ךיאו תינכותה תרזוע ןכ ימל
oיחפoנ רoח
- 83 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 84 -
- ןיoנוקoיו תינכות 82% ןולשיכ
,יעיבר oוי 16 יאמב 2007 , 10:43 ימענת ןצינ :תאמ , TheMarker.com
תוחפ תינכותה תלעפהל הנושארה הנשבש qא ולבקתה הלא תואצות -מ 1% .הדובע לבקל בריס םיפתתשמהמ 8.6%
הבצק אלל וראשנ תינכותב םיפתתשמהמ .הדובע אללו
" -ב 2005 העיaהו תולעל תושפנ לש ינועה תלוחת הכישמה -ל 24.7% ילהנמ ידי לע םיuuוצמ לארשי קנב לש הלא םינותנ ;"
תוליעפמה תורבח השקה םתועמשמ לע חוכיו םa ןיא .םינותנה לע חוכיו ןיא .ב"להמ תינכות תא . םיחילצמ םניא םיינעה
תודרשיה תויעבב םיקוסע םה :הרבחב םיאלמ םיחרזא תויהל - qוניח םילבקמ םהידלי .תואירבו uלקמ ,לכוא aישהל קבאמב
ידלימ תוחפ בוu םיחילצמ םניאו םינמוימ יתלב םידבועל וא םיקסעומ יתלבל םיכפהנ ,םירישעה לע .ינועה לaעמ תא רובשל
שרוד הז בצמש qכ לע חוכיו ןיא המכו המכ תחא תוברעתה .
uוקנל שיש םיכרדהו ינועב לודיaל הביסה ,תאז םע האווסהב היaולואידיא םא יכ תויעדמ תודבוע ןניא ותוא רaמל ידכ
ינועב המחלמל תינכות םיעיצמ ת"מתה דרשמו הלשממה שאר דרשמ .תיעדמ-תילכלכ " ;"םיקסעומה רפסמ תלדaה הרקיעש
קשמה בצממ תומלעתה qות תאז םישוע םה qא ,תושעותמ אל תונידממ אובי תוינידמ ,היצזילבולa יכילהתש ילארשיה
םייוניש לש תורחתה רשוכ תא וניuקה וכותב הדובעה ירaהמ רפסמב היילעהו םייaולונכu ומרaו וב תויתרוסמ תוישעת
יתלבו םינמוימ יתלב םידבועל שוקיבה םוצמצל םתלuבא רועישב היילעלו יסחיה םרכש תדיריל ,םיליכשמ .
רבעמ תוינכות אלא ,קשמב תורשמה רפסמ תלדaהל תוישממ תוינכות תוaצומ אל ,qכל ומכ ,תואבצקה ילבקמ תתחפהל
םידרשמה תומלעתה רתוי דוע הaיאדמ .ב"להמ תינכות qוראהו ינוניבה חווuל תונורתפל לועפל םייעוצקמ םימרוa תוצלמהמ
דוסבס qרד רפסה יתבב תמלוה תיכוניח תיתשת חותיפו תיעוצקמ הרשכה ,הקוסעת .
תינכות אלל ,ידיימ ןפואב תואלמaה ילבקמ רפסמ תא םצמצל ידכ לארשיל האבוי ב"להמ תוינידמה יעבוק לש תוסחייתה
אל יפרaואיa רוזיפ ,הקוסעת תומוקמב רוסחמל םילuבומה לש תיעוצקמ המאתה רסוחו תויונפ תורשמו םילuבומ לש דיחא
תודובעל הנממ תוחיוורמו) תינכותה תא תוליעפמה תויuרפ תורבחה ילהנמ ,תעכ .תושרדנה ( דחא יכ ונל םירשבמ
םיארוק qאו ,תינכותה תבחרה אוה ינועה תייעבל תונורתפה yראה לכב הליחהל .
לצא ,תינכותה תלעפה לש יצחו הנש רחאל 82% לצא .יתקוסעתה בצמב יוניש לח אל הב םיפתתשמהמ 70%
םיקסעומ ויהש םיפתתשמהמ ברקב .יתקוסעתה םבצמב הערה התיהש וא יוניש היה אל תינכותה תלחתה ינפל יתלבה
קר תינכותה תליחת ינפל םיקסעומ 9% .התלעפה qלהמב הדובע ואצמ 8.6% אללו הבצק אלל וראשנ םיפתתשמהמ
הדובע .
ולבקתה הלא תואצות -מ תוחפ תינכותה תלעפהל הנושארה הנשבש qא 1% הדובע לבקל בריס םיפתתשמהמ . זאמ
הנידמה "הכסח" תינכותה תלעפה 85 םוכסמ תיצחמ qא ,תואבצקב לקש ןוילימ ברה qסכה דצב תאזו ,תורבחל הנפוה הז
תורמל .הנידמל uקיורפה תמקה התלעש ילוצינו םישישקה לש םהיתובצק ,"תמאב תושלח" תויסולכואל הaאד לע תונעuה
לע תרוקיבה ?םישפחמ ונאש החלצהה יהוז םאה .תאזה הפוקתב ולדa אל האושה יאדוובו ,"ינקעצ םזילופופ" הניא תינכותה
לש םיaירח םירקמ"ל תספתנ הניאש םלוע תשיפת הווהמ תינכותה לע תרוקיבה ."תינכותב םכרד תא ואצמ אלש םידדוב
לועפל תארוקו תרחא הרוצב תואיצמ התוא תאו םינותנ םתוא תא תשרפמה הרחתמ ןובשחב איביש ,qורא חווuל ןורתפל
וירשקה תאו הדובעה קוש בצמ תובכרומ תא םיבחרה .
תבתוכה .ןיסנוקסיו תינכות רחא בקועה הרדח בל uקיורפ תא הליעפמה ,ןולא תתומעב הליעפ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
oידבע oידבוע
("קדצ ילגעמב")
תורטמ :
1 . .םיינעה םידבועה לש תואיצמה תא ריכי qינחה
2 . .ינעה דבועה לש ותומד םע ההדזי qינחה
3 . .בצמה יונישל ונתיאמ דחא לכל שיש תישיאה תוירחאה תא ןיבי qינחה
:הלועפה \להמ
1 . ) ירקנא יתא / oינוילימ 10 (תוקד
.ירקנא יתא לש םינוילימ תא םיארוק וא רשפא םא םיעימשמ
oינוילימ
:ןחלו oילימ ירקנא יתא
:עוציב ירקנא יתא
- 85 -
הבושח תואירבהש תעדוי ינא
רתוי הברה qסכמ רתוי
רבדל המ ןיא הבהא לעו
רתוול ןפואו םינפ םושב רוסא
םילוaלaמ תובוח שי תעדוי ינא
םוקיב ונילע םילaלaתמ
יתלפנ םויה םא זא
םוקא ינא רחמ ילוא
תעדוי ינאש עדוי התאש תעדוי ינא
םולכ תעדוי אל ינאש
ילע qרד םויה והשימ לבא
םוקל הלוכי אל ינאו
...םינוילמ ינומכ שיו
קנבהמ הריכבה ןזוס תא רכוז התא
הבהא הברה יל הנתנ
,התוא המיסקה תוuשפה רקיעב
הבילל יתעaנ
ןיינעה תא סופתל ןמז תצק הל חקל הז
ילא הלש השיaה תא תונשל
ןמוזמ יל ןיאש הניבה איה
יילעמ ידובכ תא הuישפהו
עדוי התאש תעדוי ינאש עדוי התא
םולכ תעדוי אל ינאש
התלעמ ימורממ
םוקל יתלוכי אל
...םינוילמ ינומכ שי
בושח אל qסכהש תעדוי ינא
בושי דחא םוי ילוא qלה םא תעדוי ינא
תעדוי ינאש עדוי התאש תעדוי ינא
זובזב םתס הז וילע בושחלש
זוזי אוה ונידעלב םa ונילע רבועש ןמז לש
תעדוי ינאש עדוי התאש תעדוי ינא
םולכ תעדוי אל ינאש
ילע qרד םויה והשימ לבא
םוקל הלוכי אל ינאו
עדוי התאש תעדוי ינא
ער אל שדוחה יתרכתשה
ועיaה םה תאז לכבו
הרידב ילצא לעופל איצוהל
הריaמ'ת ןורא'ת היזיולu'ת וחקל
הכותבש המ תא וכפש
קדוצ אל הזש תעדוי ינא
החכוה יל ןיאו
םיסימהש דיaהל יתיסינ
ןויaה לכ םיaרוה
,םיבנוa אל םהש יל ורמא םהו
ןוישירב םיחקול םה
תעדוי ינאש עדוי התאש תעדוי ינא
םולכ תעדוי אל ינאש
יל הרק הזש qיא לבא
םוקל יתלוכי אל
םינוילמ ינומכ שיו
תובוחרב םילaלaתמ
םינוילמ ינומכ שי
תורוצ ינימ לכב
םינוילמ ינומכ שי
התומת ינב םישנא
,qסכ ילב
הuורפ םיווש אל
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
 ?qסכל רישב סחיה המ
 ?לבקמ םדאהש סחיה לע עיפשמ qסכ דציכ
 ?"התא הז רחמ ינא הז םויה"ב הנווכה המ
 ?םהלש םויה רדס המ .םתוא וראת ?םיינע םישנא םתוא םהימ
2 . ןלבק ידבוע לש תויודע
:הבתכב םינד תויודעה תא םיארוקש רחאל .ןלבק ידבוע לש תויודע םיכינחל םינתונ
 ?ןלבק דבוע תויהל לוכי ימ
 ?תקדצומ איה םאה ?קנב להנממ תוחפ לבקי ןלבק דבועש ךכל הביסה המ
 ?qסכ לע קר םירבדמ ןלבק ידבועל סחי לע םירבדמ רשאכ םאה
- 86 -
הלפשה ,םחל :qותמ 7 םימי 13.5.2005
תויאפוק oיקיoעמ "oניח יצח"ב 17 oיניקתמל oימלשמ "oי" ןייוולה הרבחב * הממיב תועש 10 n
oינש הנומש ידמ oירטפמ תואטיoרבינואב * בוtעל oיoנמש oידבוע oיoנוק oילעופה קנבב * העשל
* הפלחה רבו חינt ,רוחש לעופ :רtה דבועה ןמtמ אל דע היהש המל \פה ילארשיה דבועה * תויוכt תתל אל ידכ
.תודבעל הדובע ןיב ?ללכב oלשל אל רשפאשכ ןמtב oלשל המל :לארשי תלשמממ אמגוד oיחקול oיקיoעמה
:(םיעוריא םלוא) "אבש תכלמ"ב רבעשל תדבוע תצקה תא ןושארה ברעהמ יל םלשל היה qירצו הuושפ הדובעב רבודמ"
תושעל qירצ המ דאמ רהמ יתספתש ןבומכו ,םניחב דובעל יתמכסה הלחתהב .'תודמלתה' וזש וuילחה םלואב לבא yיל עיaמש
".יתיעu לבא ,ינשה ברעב qסכ לבקאש יתבשח .הרזחבו חבuמל qרדה יהמ –
:"םניח יצח"ב תדבוע ילש שולתב שי .הלילב םייתש דע יתראשנו רקובב הנומשב יתעaה" 300 ןuק יכה רכשב ,שדוחב תועש
םיעדוי אלו ,לוזב דאמ םילבקמ םינוקה הככ .םומינימ רכש וליפא תנתונ אלו עובתל חוכ ןיא תונבלש תעדוי תשרה .רשפאש
."הז לע תומלשמ ונחנאש
:ןייוול תוחלצ ןיקתמ ב רומaל רשפא .ינשהמ דחא םיחקולו הנקתה לכ לע םיבר הקוצמה ללaב" 11 התאש ללaב ,qוסב .הלילב
לבקת ,תועש יפל לבקמ אל 100 ,רuיסיבייבל תולבקמ תודליש הממ יצח ,העשל םילקש הרשע qרעב הז .תוחפ וא םילקש
לש םומינימ רכשמ תוחפ הברה חuב 18 דירוהל ול קשחתמש יתמ ,uילחמ ןלבקה qחוaמה רכשל qסונב" (...) ".העשל n
.םיפסכ יאנכuל דירומ ןלבקהו ותוא המישאמ סי ,הלקת לע ןנולתה חוקל םא .ול הארנ אל םושירהשכ רכשב םילקש תואמ
לש הדרוהל עיaהל לוכי הז שדוחה qוסב 1000 ."םולכ ומכ n
דירוה ס י לש ןלבקהש ,תוחפשמ ילעב .םיכובו הפצרה לע םיבשוי םיניקתמ יתיאר תרוכשמה תלבק םויב"
איצות .רחא והשמ תושעל םיעדוי אל םהש ינפמ םיראשנ םיאנכu הברה .תושעל המ םהל ןיאו ,ומצע תעד לע םוכס הזיא םהל
".לובסל םינכומ םה זא .ןוויכ םידבאמ םהו – םשמ םתוא
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
 ?םירחא םישנאל ונלש סחיה לע עיפשמ ןלבק ידבועל סחיה םאה
 ?םיעורג ךכ-לכ לבקמ אוהש םיאנתה םא בזוע אל דבועה םכתעדל המל
ודמעמ לע םa אלא דבועה לש הסנכהה לע קר םיעיפשמ אל םישק הדובע יאנת יכ שיaדהל בושח
הכומנ הסנכהש ןבומכ ,qכל רבעמ .'וכו ותחפשמ יניעב ולש יומידה לע ,ולש ימצעה ןוחuיבה לע ,יתרבחה
.'וכו תואירב ,qוניח :םייחב םוחת לכ לע העיפשמ
הדובע םהל ןיא יכ רuפתהל םילוכי םניא ,ורuופיש ששחמ ןנולתהל םילוכי אל םידבועה בור ,ןכ ומכ
!תרחא

3 . .ןלבק תורבחו oיינע oידבוע לע oינותנ
o תנשב תווהמ תודבועה תוריכשה תוינעה תוחפשמה 2005 41.5% תוחפשמה ללכמ
תמועל תוינעה 40.3% תנשב 2004 .
o כל 60% ראשה לכו םומינימה רכשמ qומנה רכש תוינעה תוחפשמב םייחה םיריכשהמ
.עצוממה רכשל דע םירכתשמ
o 58% .האלמ הרשמב םידבוע םיינעה םיריכשהמ
o ב 2004/5 ב ןוילעה ןורישעה לש שפנל תעצוממה הסנכהה התלע 2.8% הילע תמועל
לש 1% םיינע יכה uעמכה רמולכ ישילשהו ינשה םינורישעב - היסולכואה רתיב עצוממב
.הסנכה סמב תומרופרהמ רקיעב עבונ לודיaה .ללכ הלדa אל הסנכהה
.ןלבק ידבועל םולשתה תודוא "קדצ ילaעמב" ןולעמ םינותנ
 ?ינוע םיניבמ ונאש ךיא לע םיעיפשמ הלאה םינותנה דציכ
 ?ןודינב תושעל ןתינ המ
םידבוע ,הדובעל םוי םוי םימקש םיבר םישנא םנשי ,ינוע לע בושחל לבוקמש המל דוaינב ,םוכיסל
םיינעהמ יצח uעמכ ."םידבועה םיינעה" םה הלא םישנא ."שדוחה תא רומaל" םיחילצמ אל qא ,השק
לע ,ימצעה יומידה לע העיפשמ וז תואיצמ .דבוע םירוהה דחא תוחפלש החפשמל םיכייש לארשיב
.םייחה ימוחת לכ לע – השעמלו םייחה תמר
4 . ?תושעל רשפא המ
םע "qרדל הדיצ" qד qרוצמ .בצמה תא תונשלו לועפל הלוכי הצובקה qיא בושחל דאמ בושח
...qרובמ – הצובקהמ הלעיש רחא ןויער לכש ןבומכ ,תוליעפל תונויערו םירבסה
םיינעל םa סחייתהל ןיאש השוחת רוציל אל דואמ בושח .םיינע םידבועב ורקיעב קסוע דומילה :הרעה
.םידבוע םניאש
- 87 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
\רדל הדיצ
\רדל הדיצ
לועפל oיבייח ,יוליבה תומוקמבו הדובעה oוקמב ,ןלבקה ידבוע לש oהיתורישמ oוי ידמ oינהנש ,ונא
.oבצמ רופישל איבהל oייושע ונדצמ בל תמושתו תונרע קר .oלוצינ תא עונמל תנמ לע
רומאש אוה ירoומה ריחמה \א ,oיוoמ ילכלכ ריחמ שי ןלבקה ידבוע תויוכt לע הדפקהלש רורב
.תנקותמ הרבחב תוגהנתהה תומרונ תא עובקל
.( "דבועל וק" תתומע לש ןותוכtה פ"ע) ןויקינהו החטבאה ידבוע לש תויוכtה תוטרופמ הt ףדב
תמישר לע ותא רובע אנא \לש oידומילה/הדובעה oוקמב ןלבקה דבוע ןיבל \ניב האבה השיגפב
להנמל וללה תואצותה oע שג ,ועגפנ ןכא ויתויוכtו הדימב .עגפנ אוה ןכיהו oאה קודבו תויוכtה
ידבוע ןיבמ oיבר .וללה oינותנה תא ול גצהו הרבחה יתוריש תנמtה לע יארחאל וא \לש רישיה
oניא ללכ oיתורישה ינימtמ ןיבמ oיברו ,קוח יפ לע oהל תועיגמה תויוכtל oיעדומ oניא ללכ ןלבקה
דחא לכ לש הליעפ תיתרבח תיחרtא תוברועמ .oהיתורישמ oינהנ oהש ,oידבועה לוצינל oיעדומ
.הנומתה תא תונשל oחוכב שי ,ונתאמ תחאו
תויוכז תקידבל ךירדמ
תויוכז תקידבל ךירדמ
החטבאהו הרימשה יתוריש ףנעב

 ? הרשכהה תפוקת רובע oולשת לביק דבועה oאה
רכשל יאכז דבועה – הדובעל לבקתה רבכ דבועה רשאכ ,"יתרשכה ןפ" לעב סרוקב רבודמ םאש ,העבק הקיספה
.הדובעל הלבק םרu ,ןוימ ינחבמ ןיעמב רבודמ םא בצמה qכ אל .הרשכהה qלהמב
ורכשמ םכסומ יוציפ זזוקי ןכ אל םאש ,תמיוסמ הפוקת דובעל ביוחמ דבועה ויפל הזוח לע םיתחהל יאשר דיבעמה
דיבעמל הרשכהה תולע ןכא וזש qכל אתכמסא שורדל שי .ריבס וניה םכסומה יוציפה םא יקוח רבדה .הרשכהה ןיaב
.דבלב סנק אלו
.הדובעה תא עצבמ אוה םא אקווד ואל ,דיבעמה תושרל ומצע תא דימעמ אוה דוע לכ רכשל יאכז דבועה
 ? oומינימה רכש יאנתב דמוע oידבועל oלושמה רכשה oאה
) האלמ הרשמב הדובע שדוחל םומינימה רכש 186 ,(תועש 3455.88 .ח"ש העש 18.58 .ח"ש
תויהל qירצ qוניח תודסומ תחuבאב םומינימה רכש יכ עבקנ qוניח תודסומ תחuבאל םינפה דרשמ לש זרכמב *
מ רתוי הובa 20.20 . לע דמועו רתוי הובa םומינימה רכש יתבר םילשורי רוזאב .העשל n 20.45 איה וז הבחרה .
.המלוש אל איה םא qוניח תודסומ תחuבאב תרכזנה תפסותה תא עובתל ןתינ אל ןכלו קוחה םעuמ אל רומאכ
 ? העיoנ תואצוה ירtחה לבקמ דבועה oאה
לש םומיסקמל דע הנממו הדובעל העיסנ תואצוה רזחה םידבועל םלשל בייח דיבעמה 21.30 יפל ,םויל ח"ש
ידי לע ומלושי ריעה תולובaל yוחמ הדובע םוקמל תועיסנ .ישדוח ישפוח סיuרכ ומכ ,דיבעמל רתויב לוזה qירעתה
- 88 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
וניא םויל םולשתה םא ,הדובע ימי רפסמל ישדוח ישפוחה םוכס קלחל ןיא .םיחuבאמל םירמושל ,ןאולמב דיבעמה
.העיסנ ןיaב דבוע לש תיפסכה האצוהה תא הסכמ
 ? השפוח ימי רובע רכש דבועל oלושמ oאה
(תבש-ישיש ללוכ אל) תיתנש השפוח
- תונושארה םייתנשב 12 - תיעיברו תישילש הנש ;הנשל םימי 14 - תישימח הנש ;םימי 15 דע תישיש הנש ;םימי
- תינימש 19 -מ תוחפ דבוע יאכז םהל השפוחה ימי 'סמ בושיח .םימי 200 :הנשב הדובע ימי
הנש התואב םיעיaמה השפוח ימי X הנשב הדובעה ימי 'סמ
200
 ?דבועל הארבה ימד oימלושמ oאה
5 ,הנושארה הנשב םימי 6 - תירישע דע תיעיבר הנש ;תישילשה דע היינשה הנשהמ םימי 7 םויל qירעתה .םימי
םויכ) הנשב םעפ ןכדעתמ 307 .(n
לש האלמ הרשמל סחיב) הרשמה תויקלח יפ לע השענ תיקלח הרשמ יבaל הארבה ימדל תואכזה בושיח 186
= הנושארה הנשה יבaל :(תועש 307 ח"ש x 5 םימי x (עצוממ) שדוחב הדובע תועש 'סמ
186
 ?היoנפ ןרקב חטובמ דבועה oאה
תיביuקאורuר דבועל שירפהלו .םישדוח השיש רחאל "םיחuבמ" לש היסנפ ןרקב דבועה תא חuבל קיסעמה לע
אוה השרפהה הבוa .ותדובע תליחתמ 5% .הדובע שדוח לכ לש רכשהמ
 ? גח ימי רובע oולשת לבקמ דבועה oאה
) תבש qירעת יפ לע םולשת לבקי aח םויב דבועש רמוש .תבשב לח aחה םוי םא םa םולשתב םיaח ימי הרשע
150% םולשתב בייח וניא דיבעמה ,ןויסינה תפוקת לש םינושארה םישדוחה תשולש qלהמב םילח aח ימי םא קר .(
.ןויסינה תפוקת רחאל ותדובעב qישמה דבועה ןכ םא אלא ,םרובע
 ? תופoונ תועש רובע oולשת תפoות לבקמ דבועה oאה
תופoונ תועש לומגו הדובעה תועש לע יכ עבוקה הבחרה וצב רומאל םאתהב ןה הרימשה qנעב הדובעה תועש
רחאלש תונושארה תועשה יתש 8 לש תפסות םלושת הדובע תועש 25% תפסות םלושת qכל רבעמש הדובע לעו
לש 50% .
תילבולג תפoות לש תילבולa תפסות לע המכסה איה םכסהב תפסונ תורשפא – 9% רובע םלושתש לכ תועש
הדובע ימי יבaל םa םלושת תילבולaה תפסותה .תופסונ תועש לומa םוקמב (תופסונה תועשה קר אל) הדובעה
רוזחל יאשר דצ לכ .הזכ רדסה לע םותחל םיבייח דיבעמהו דבוע םa םלוא .תועש הנומשמ תוחפ דבע דבועה םהב
לש תמדקומ העדוה ןתמ qות ,המכסההמ תע לכב וב 14 .בתכב םוי
דבועה םא ,תופסונ תועשכ ובשוחי ישש ימיב הדובעה תועש qכיפל .םימי השימח אוה הרימשה qנעב הדובעה עובש
לעמ דבע 43 .עובש ותואב תועש
.םוי ותוא דעב רכשה אולמ ול םלושי – הדובעב רדוס אלו הדובעל ןמזוהש רמוש
- 89 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הליל תדובע -מ ןמזה םוחתב ןה הנממ םייתעש תוחפלש תרמשמ - 22.00 דע 06.00 תיעיבשה העשהמ יזא
.תופסונ תועש qירעת יפל תועשה ובשוחי האלהו
תבשב הדובע אוה יעובשה החונמה םוי 36 ) תבשה רשאכ ,תופוצר החונמ תועש 24 (התאצ דע התסינכמ תועש
לש תפסותב דבועה תא הכזמ ולא תועשב הדובע . ןהב הלולכ 50% qסוותמ תופסונ תועש לומa .הנושארה העשהמ
.תבשב הדובע לע תפסותה לע
 ? הקoעהה יאנתב הערה התיה oאה
:הדובעה יאנתב תישחומ הערה לשב תורuפתה
.ותמזוימ רuפתהל דבועל םורaל ידכב הדובעה יאנת תא ערהל הסנמ דיבעמה םיתיעל
ןקתמל דבוע לש ותרבעה ,רכשב הדרוה ,הרשמ םוצמצ :רתיה ןיב איה הדובע יאנתב תישחומ הערה
קחורמש שדח 27 ,יתועמשמ ןפואב ותדובעל ותיבמ דבועה לש ותעיסנ תא qיראמו ותיבמ תוחפל מ"ק
.'וכו הליל תורמשמל רקוב תורמשממ הרבעה ןוaכ ,הדובע יאנתב ידדצ-דח יוניש
הערהה תודוא עירתהל ,םיניינעה תולשלתשה תא ראתלו בתכב דיבעמל תונפל דבועה לע הזכ הרקמב
םיאנתה תא ריזחמ אל דיבעמה םא קר .וב רוזחל קיסעמה ןמ שורדלו הדובעה יאנתב תישחומה
.םיאנת תערה לש הליעב רuפתהל תוכז דבועל תדמוע ,םתומדקל
רuפתהל אוה לוכי ,הבחרהה וצ וא/ו יצוביקה םכסהה וא/ו קוח יפ לע ויתויוכז דבועל םימלושמ אל םא
.השענה תא ןקתל קיסעמל תונמדזה ןתמו בתכב הארתה ןתמ qות ,םירוuיפ ייוציפ עובתלו

תופoונ תויוכt
:הייתש .דבועל (הת וא הפק) הייתש קפסל קיסעמה לע
:דוגיב תונקל דבועהמ שורדל ןיא רמולכ .(הרימשה יכרצל םאתהב) עבוכו םייפaמ ,םשa ליעמ לבקי דבוע
.(ותקסעה םויס םע רזחויש ,ריבס םוכסב ןובריע שורדל ןתינ qא) דוaיבה תולעב qתתשהל וא
:תוoנק דבועה ןמ שורדל וא תוסנק ליuהל תוכז לכ דיבעמל ןיא ,הבחרהה וצ וא/ו יצוביקה םכסהה יפ לע
.ןעוu םהל ,םיקזנ רובע םלשל
ןויקינה יתוריש ףנעב
 ? oומינימה רכש יאנתב דמוע oידבועל oלושמה רכשה oאה
) האלמ הרשמב הדובע שדוחל םומינימה רכש 186 ,(תועש 3455.88 .ח"ש העש 18.58 ןתינ) ח"ש
.(ןתמו אשמב רתוי הובa רכש שורדל
לש תפסות םלושת קיסעמה תשירד יפל תודחוימ תודובעב 10% ןויקינ :תודחוימ תודובע .רכשה לע
(תוחפל םייתעש לש הקספהב , לצופמ הדובע םוי הפוצר אל הדובעהשכ םaו דויס ,העיבצ ,yופיש ירחא
.קיסעמה תשירד יפל
 ? העיoנ תואצוה ירtחה לבקמ דבועה oאה
לש ילאמיסקמ םוכסל דע םרזחהב דיבעמה בייח ,הדובעל העיסנ 'צוה רובע םלשמ דבועה םא 21.30
ישפוח סיuרכ רובע וא ,(הנשב םעפ ןכדעתמ) םויל ח"ש . ישפוח ישדוח סיuרכ םוכס תא קלחל ןתינ אל
- 90 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
.םוי לכל ליaר qירעת וא ,ישדוח ישפוח רובע םוכסה אולמ תא לבקל יאכז דבועה .הדובעה ימי רפסמב
 ? תופoונ תועש רובע oולשת תפoות לבקמ דבועה oאה
רחאל הדובע תעש לכ איה תפסונ העש 8 הדובע תעש לכ וא ,עובשב םימי השיש םידבועשכ - תועש
רחאל 9 תועשה רפסמ יפל םיבשחמ תופסונ תועש .עובשב םימי השימחב - תועש םוי ותואב אלו)
.(םירחא םימי תועשב םיזזקמ :oולשת תפסות - תונושאר םייתעש 25% - תונושארה םייתעשה לעמ .
תפסות 50% . .
- הליל תורמשמ ןיב ןה תרמשמהמ םייתעש תוחפל םא 10 -ל הלילב 6 הדובעה םוי ,רקובב
.תפסונ תבשחנ qכל רבעמ העש לכ .תועש עבש ןב אוה
תבש ,רחא יעובש החונמ םוי לכ וא 36 תפסותל יאכז דבועה .התאצ דעו תבשה תסינכמ תופוצר תועש
50% םידבוע ישיש ימיב .עובשה qשמב ישפוח םויל ,qסונבו , 7 לש רכשב תועש 8 הדובעהש יאנתב
.תבש תסינכ ינפל העש תמייתסמ
 ? השפוח ימי רובע דבועל oלושמ oאה
:םימי השימח ןב עובשב 10 qשמב הנשב םימי 4 .תונושארה םינשה 12 . םינש עברא רחאל םימי
:םימי השיש ןב עובש 12 qשמב ,הנשב םימי 4 ;תונושארה םינשה 14 .תישימחה הנשב םוי
 ? הלחמ ימי רובע דבועל oלושמ oאה
,ישילשהו ינשה.םלושמ אל ןושאר םוי .יאופר רושיא תaצה דaנכ םולשתב בייח קיסעמה 37.5% רכשהמ
,qליאו יעיברה םויהמ .ימויה 75% רובע םולשתל יאכז דבוע .ורכשמ 18 רובצל יאשרו ,הנשב הלחמ ימי
דע 90 .םימי
 ?דבועל הארבה ימד oימלושמ oאה
םויכ) עובק ימוי qירעתב הארבה ימדל יאכז ,הדובע תנש םילשהש דבוע 306 םעפ ןכדעתמה ,(ח"ש
- הנושארה הנשל :הנשב 5 - תישילשו היינש ,םימי 6 - תירישע דע תיעיבר ,םימי 7 הארבה ימד .םימי
.ילוי וא ינוי םישדוחב םלשל aוהנ
 ? גח ימי רובע oולשת לבקמ דבועה oאה
החונמה םויב ולח אל םא ,ותד יפל הנשב aח ימי העשת רובע םולשתל דבוע יאכז םישדוח השולש רחאל
.(תבש) יעובשה
- גח יברע הדובע םוי – הרות תחמש , תוכוס , הנשה שאר ,חספ ברעב 6 לש רכשב תועש 8
-רופיכ םוי ברעב.תועש 5 לש רכשב תועש 8 םייתסת הדובעהש יאנתב הז לכ . 3 תסינכ ינפל תועש
– תואמצעה םויו םירופ ינפל םויב הדובע םוי .aחה 7 לש רכשב תועש 8 הדובעהש יאנתב תועש
.םיבכוכה תאצ ינפל תחא העש תמייתסמ
 ?היoנפ ןרקב חטובמ דבועה oאה
בייח דיבעמה .ןויקינה qנעב הבחרהה וצ חוכמ היסנפל ןוכסיחב דיבעמה תופתתשהל םיאכז םידבועה
"םיחuבמ"ל ריבעהל 6% ב qתתשמ דבועהו ,ישדוחה רכשה ןמ 5.5% הבוח .ורכשמ םיכונמש םיפסונה
.יעיברה שדוחה ןמ לחה "םיחuבמ"ב חuבל
- 91 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תופoונ תויוכt
ידaב תא ריזחה אל דבועה םא קר םולשתה תא ןורחאה רכשהמ תוכנל יאשר אוהו דבועל דוaיב קפסל בייח דיבעמה
.הדובע
! תעדל בושח
הדובעל ד"היבל תועיבת תשגהל תונשייתה
דע העיבת שיaהל ןתינ 7 .הדובעה תקספהמ םינש
רכש תנלה לע יוציפ ,ןתינ ומצע ןלומה רכשה תא) רכשה תנלה דעוממ הנש םות דע קר עובתל ןתינ -
.(הדובעה תקספה םוימ םינש עבש דע עובתל ,רומאכ
השפוח ןוידפ שולש דע שיaהל qירצ העיבתה תא .הדובעל תונורחאה םינשה שמח רובע עובתל ןתינ -
.הדובעה תקספה ירחא ,םינש
הארבה ימד oולשת תונש לכ רובע הארבה ימד עובתל לוכי ,הדובע םוקמ ותואב דבוע ןיידעש ימ -
ןתינ העיבתה תא .דבעש תונורחאה םייתנשה רובע קר עובתל לוכי ,הקספנ ותדובעש ימ .ותדובע
דע שיaהל 7 .הדובעה תקספה םוימ םינש
:תויוכt oולשת יא וא הדובעה יאנתב תישחומ הערה תמחמ תורטפתה תונפל דבועה לע הבוח
קר ,בצמה תא ןקתל תונמדזה ול תתלו תויוכז תשירד וא הערהה תוהמ תא uרפלו בתכב קיסעמל םדוק
.וז הליעב רuפתהל ןתינ – תושירדה ומיוקי אל הארתהה רחאל םא

:העש יפל רכש ןתינ אלש וא סיuרכ ןיא םא .םוליצה תא רומשלו שדוח ידמ תוחכונה סיuרכ תא םלצל yלמומ
.תועשה רפסמ יבaל תקולחמ לש הרקמל ,ימוי תוחכונ ןמוי להנל יאדכ ,ומלצל

קיoעמה לש תילילפ הריבע :
 qות ותדובע יאנתו רכשה לע דבועל בתכב העדוה ןתמ יא 30 .הדובעה תליחתמ םוי
 .הדובעה תקספהו הליחת qיראת ןויצב הדובע תקספה בתכמ ןתמ יא
 .עובשב םימעפ שולשמ רתוי תופסונ תועש דובעל בויח
 .מ"כש םולשת יא
 .תינימ הדרuה
oישנל oג oחייתמ רכt ןושלב רמאנה לכ
לעופב קיoעמ תוירחא
תרבח ידי לע oהיתויוכt תרפה לע ,תורישה לבקמ - לעופב קיoעמה תא עדייל oידבועל yלמומ
.ןלבקה
לכ תא תוליכמ ןניא \א ןלבקה ידבוע תויוכtמ רכינ קלחל תוoחייתמ הt \ירדמב תועצומה תולאשה
"דבועל וק" לש ןותוכtה תא אורקל yלמומ oיקוחהו עדימה לכ תא לבקל תנמ לע .oיאנתהו תויוכtה
.רשק oמיע רוציל וא
- 92 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
דבועל וק
:ביבא-לת yרפ .ל .י 'חר 17 .ד.ת א"ת 2319 דוקימ 61022 'לu 6883766 'סקפ 6883537
:oילשורי 'לu 02-6242801 עבש-ראב 'לu : 08-6239619 :הפיח 04-8555788
רתא www.kavlaoved.org.il :ליימ יא email@kavlaoved.org.il
אנדo - ינועה תוברת
:תורטמ
1 . .וינייפאמ תנבהו ,ינועה aשומ לש הרדaה
2 . .ינועה בצמ לש תויתוברתה תוכלשהה תנבה
3 . .ונממ האיציה תויורשפאו ינועה לש תוידיתעה תוכלשהב תוuבלתה
:\להמ
• :לאש החפשמ וא םדא רידגנ יתמ ?יוטיב ידיל אב אוה המב ?עבקנ אוה דציכ ?ינוע והמ
?"םיינע"כ תושעל םa ןתינ .כ"חא שמתשי qירדמה ןהב תובוuה תובושתה תא חולה לע בותכל
.תויצאיצוסא שמש
• – ינועל תינולימה הרדaהה תא קלחל וא חולה לע םושרל ,אירקהל ,oדאל ןיא ובש בצמ
וא) oדא ובש בצמ ,ןיפולחל וא ,oמצע תא oייקל oיעצמא יד oדא ינב תצובקל וא החפשמל
ותביבoב oישנאה רתי לש וtמ הבר הדימב הכומנ oייח תמרב קפתoהל yלאנ (הצובק
."יoחי ינוע" הנוכמ ןורחאה דועב "טלחומ ינוע" הנוכמ ןושארה בצמה .הבורקה
• :ןהבש תוירקיעה .(ינועה וק תא וא) ינועה תא דודמל תוuיש המכ ןנשי
1 . תקידבו ,הנידמה יבשות בור לש םתסנכהמ הבר הדימב qומנה הסנכה qס תעיבק
תלבוקמה הuישה וז ."יסחי ינוע" תדדומ וז הuיש .qסהמ הכומנ םתסנכהש םישנאה רועיש
ב לארשי -כ 'ינועה וק' רדaומ לארשיב .םלועה תונידמ בורבו 50% ה הסנכההמ תינויצח .
ל השענ בושיחה תיב קשמ ינועה וקמ תיתועמשמ qומנ אוה דיחי םדאל ינועה וק ןכלו ,
.םידלי השולש הבש החפשמל
2 . חרוא םויק qרוצל םייחרכהל הנידמה יבשות בור יניעב םיבשחנש "םירצומ לס" תעיבק
.הזה "םירצומה לס" תא תונקל ידכמ הכומנ םתסנכהש םיבשותה רועיש תקידבו ,ןיקת םייח
םירצומה תעיבק םלוא ,"uלחומ ינוע" תרדaהל רתוי בורק וז הuישב דדמנה ינועה רועיש
.תמיוסמה הנידמב לבוקמל סחיב תישענ םייחרכהה
3 . םוכס לש תיתורירש העיבק qסכ הכומנ םתסנכהש םישנאה רועיש תקידבו ,דואמ qומנ
רידaהל השק ןהבש ,תוימואלניב תודידמב תלבוקמ איהו "uלחומ ינוע" תדדומ וז הuיש .ונממ
ה ידי לע "uלחומ ינוע"כ רדaומה qסה .יחרכה "םירצומ לס" והמ ם"וא לש תימוי הסנכה אוה
ינש יאקירמא רלוד ) 9-10 םישדח םילקש תנשב 2005 .
- 93 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
• הצובקה תא קלחל .וינייפאמ תא ןיבהל הסננ ,ינוע והמ תיסיסב הרוצב ונבהש ירחא
.המישמו הביתכ ילכו לוuסירב תלבקמ הצובק לכ תוצובק-יתת יתשל
- 94 -
ליaמ) םידלי השימח שי ןהכ תחפשמל .ןהכ תחפשמ לש הייח תא ראתל םכילע – 'א הצובקל המישמ 4 דע 17 (
.םירדח יצחו השולש תרידב תוביתנ הרייעב הרa איהו
:םיאבה םינוירuירקה יפ-לע תוחפשמה לש ןהייח יביכרמ תא ראתל םכילע
- 'וכו הדובע תועש ,רכש ,הדובעה תוביצי ,הדובעה aוס – םירוהה תדובע
- םכתעד לע הלועש המ לכו ,םירפס ,םיuיהר ,למשח ירישכמ – תיבה תלוכת
- .החפשמה תשמתשמ םהב האופרה יתוריש םהמ ,םייתואירבה םילaרהה םהמ – האופרו תואירב
- ?דחיב םילבמ םה דציכו ,םאה ?החפשמה ינב םילבמ ןכיה – םייוליב
- תולבקתמ דציכ ?דציכו תיבה תא להנמ ימ ?ןהכ תחפשמ תיבב תוכיאה ןמז בכרומ הממ – החפשמה ייח
?תוuלחה
- םיצופישו םינוקית ,תונובשח םולשת ,ןויקינ ,לושיב – תיבה תולuמ
- ?צ"החא םיכנחתמ םה ןכיה ?רקובב םידליה םידמול ןכיה – ילאמרופ-אלו ילאמרופ qוניח
- ?ןתוא םילצנמ םה דציכ ?החפשמה ינבל שי יאנפ תועש המכ – יאנפ
- ?ןכיהו ?םינוק דוע המ ?דוסי ירצומ םינוק דציכו ןכיה – תוינק
- ?חווu הזיאלו ?ימ י"ע ?השענ אוה םאה – תיבה תלכלכ ןונכת
ליaמ) םידלי השולש שי יול תחפשמל .יול תחפשמ לש הייח תא ראתל םכילע – 'ב הצובקל המישמ 12 דע 17 (
.םנוד יצחו השולש תב הזוחאב הירסיק הרייעב הרa איהו
:םיאבה םינוירuירקה יפ-לע תוחפשמה לש ןהייח יביכרמ תא ראתל םכילע
- 'וכו הדובע תועש ,רכש ,הדובעה תוביצי ,הדובעה aוס – םירוהה תדובע
- םכתעד לע הלועש המ לכו ,םירפס ,םיuיהר ,למשח ירישכמ – תיבה תלוכת
- .החפשמה תשמתשמ םהב האופרה יתוריש םהמ ,םייתואירבה םילaרהה םהמ – האופרו תואירב
- ?דחיב םילבמ םה דציכו ,םאה ?החפשמה ינב םילבמ ןכיה – םייוליב
- תולבקתמ דציכ ?דציכו תיבה תא להנמ ימ ?ןהכ תחפשמ תיבב תוכיאה ןמז בכרומ הממ – החפשמה ייח
?תוuלחה
- םיצופישו םינוקית ,תונובשח םולשת ,ןויקינ ,לושיב – תיבה תולuמ
- ?צ"החא םיכנחתמ םה ןכיה ?רקובב םידליה םידמול ןכיה – ילאמרופ-אלו ילאמרופ qוניח
- ?ןתוא םילצנמ םה דציכ ?החפשמה ינבל שי יאנפ תועש המכ – יאנפ
- ?ןכיהו ?םינוק דוע המ ?דוסי ירצומ םינוק דציכו ןכיה – תוינק
- ?חווu הזיאלו ?ימ י"ע ?השענ אוה םאה – תיבה תלכלכ ןונכת
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:האילמל הרtח
.הלעופ תא הaיצמ הצובק לכ
:ןויד
• ?רישע תויהל ןיבל ינע תויהל ןיב תושוחתב םילדבהה םהמ
• ינעה המ יבגל ?ינעה לצא ןוחטיבה רסוחו רישעה לצא ןוחטיבה תושוחת םיעבונ ןכיהמ
?חוטב שיגרמ וניא
• השקמ המו ,םרשוע תא רמשל םירישעל רזוע המ -תוצובקב םתילעהש םירבדה ךותמ
?וינועמ ץלחיהל ינעה לע
• םג ילוא .התוא תולעהל שי אל םא .םיכינחהמ הלעת האבה הדוקנהש תויהל לוכי
,םינופאלפ ,רופיא ,תורקי תורופסת ,תוירגיס לע qסכ םיאיצומ םה ?םבצמב םימשא םיינעה
???םיאיבמ םה םידלי המכו .השק דובעל םיצור אל םה .םירקי םידגב
• דיחיל םיקינעמה ולא םה שוכרל ילאנויצר-יתלב הארנ ןכאש ,ליעל םירבדה :הבושתה
-ב סני'גה .הרסח הכש ןוחטיב תשוחת התוא תא 500 אוה םגש השוחתה תא רענל ןתונ r
ירפ םה םיברה םידליהו ,הגצהל וא טרסל הכילהמ רתוי ןימזו לוז גונעת ןה תוירגיסה ,רדסב
.רבד טעמכ ןנכתל (יתימאה) תלוכיה רסוח
• ויהיש תויהל לוכי ."םיקינצוביק םיינע" לש רזומ דמעמ םג ונשי םיצוביקב הטרפהה זאמ
םיינע ןיבל םניב לדבהה המ .םיצוביקמ םיינע םיריכמש ולאכ וא ולאכ םיכינח תוצובקב םכל
qאל םיקתנמ אלו םילקעמ אל ץוביקב ÷ ןוחטיבה תשוחת :בושו) ?טהר וא א"ת-םורד ,תוביתנמ
.(למשחה תא דחא
• םתואל ןודינ ריעצה רודה םאה ?ינועה בצממ תאצל ןתינ דציכ םוגע הכ ןכא בצמה םא
?וירוה לש ומכ םייח
• לכונ .קר אל ךא !הלכשה ,הלכשה ,הלכשה :םיש"שה לשו ןולא תתומע לש הדיקפת
,הרסחה ןוחטיבה תשוחת תא תתל הסננ ,ודלי לומ הרוהה לש ודמעמ תא קזחל םג (חילצנ םא)
המשאה תשוחתמ רטפיהל שלחהו ינעל רוזעל הסננ רקיעבו.םייחהמ םיטעומ םימוחתב ולו
.ובצמב םשאש הז אוהש בושחל ול תמרוגה
:oוכיoלו
"!הלוחו ןקt ינע תויהלמ ריעצו אירב ,רישע תויהל בטומ"
- 95 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ןויווש הקינעמש וזככ המצע הaיצמ רשא ,qוניחה תכרעמ דציכ םיaדהל הניה תואבה תואנדסה תרuמ
רשא ןונaנמכ תדקפתמ השעמל ,דימלת לכל תויונמדזה ןנסמו ןייממ ,תלוכי יפ-לע אלש ,םידימלתה תא
ןיבל ילכלכה עקרה ןיב ההובa המילה תמייקש ןוויכמ ,לארשיב .םהלש ימונוקא ויצוסה עקרה יפ-לע אלא
.'וכו ימואל ,יתדע ןווa םa תויונמדזה ןויווישל קבאמה שבול ,יתדעה עקרה הרבחב ס"היב תשיפת ,רמולכ
קושל םיחרזאה תא הרואכל ,ןייממה דסומכ איה (ילבולaה םזילuיפקה ןדיעב תינרדומ הרבחכ) תילארשיה
ורמשל הפיאשהו חרזאה לש ימונוקא-ויצוסה עקרה הז ןוימב עירכמה ןוירuירקהשכ ,ינרדומה הדובעה
.םייקה סוuuסב
1 . .qוניחב םירעפ םוצמצ – הלכשהמ ליחתהל
2 . רפסה תיבמ םירופיס – הללסהו ןוימ
3 . ?ולאק הדירפ תא ריכמ ימ – הללסה
- 96 -
4.2 .הללoהו הרדה ,\וניחב oירעפ - \וניח
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
\וניחב oירעפ oוצמצ - הלכשהמ ליחתהל
:תורטמ
1 . .uרפב qוניחה תכרעמבו ללכב תילארשיה הרבחב םירעפה תא תועדומל איבהל
2 . .הלא םירעפל םימרוaה לע דומעל
3 . .םירעפה םוצמצל uרפה תוביוחמ יהמו הנידמה תוביוחמ יהמ ררבל
:הלעפהה \להמ
:האילמב ישיא-'א בלש
."םימוד אל ,םימוד" (תירופיס-תיריש הריצי) המאקמהמ עuק לוקב ארק :החנמל
.המאקמה תא םילשהל שקבתמ qתתשמ לכ
:ןוידל תולאש
1 . ?םכיניעב ןתנויו דוד לש םדיתע רייטצמ דציכ
2 . .וריבסה ?ןתנויו דוד לש םדיתע יולת המב
3 . .וקמנ ?דודל וניב םירעפה תא םצמצל ןתנוי חילצי ,םכתעדל ,םא
:יתצובק ןויד -'ב בלש
תונב תוצובקל וקלחתי םיפתתשמה 5-6 .םירבח
qכ רחא .ולביקש דaיהה לע ונודי הצובקה ירבח .הלאשו דaיה הילעו הפuעמ לבקת הצובק לכ
.("לע רוקרז") םיaשומ ןולימו עדימ יעuק ,המישמ סיuרכ תללוכ הפuעמ לכ .הפuעמה תא וחתפי
.המישמה סיuרכבש תולאשה לע ונודי הצובקה ירבח
:האילמב ןויד -'ג בלש
1 .התדמע תאו עדימה ירקיע תא aיצת הצובק לכ – יתצובק חוויד .
2 :תואבה תולאשב ןויד .
1 . .וריבסה ?תילכלכ-תיתרבח החלצהל "תוחתפמה" ,םכתעדל ,םהמ
2 . ?הריחב רתוי םדאל תרשפאמ הלכשה םאה
3 . ?ךוניחב תויונמדזה ןויווש ,םכתעדל ,תרשפאמ תילארשיה הרבחה םאה
.וריבסה
4 . םיכירצ הלא םירעפ םאה ?הלכשהב םירעפל םימרוגה ,םכתעדל ,םהמ
.וריבסה ?תיטרקומד הנידמב םיחרזאכ ונתוא דירטהל
5 . םירעפ םוצמצל םיבאשמ תאצקה ךרוצל םיעבוק םתייהש םינוירטירקה םהמ
?עודמ ?םינתונ ימל ?ךוניחב
6 . - םירחא יפלכו ומצע יפלכ ÷ ונתיאמ דחא לכ לש תוירחאה ,םכתעדל ,יהמ
.תואמגוד ואיבה ?הרבחב םירעפ םוצמצל

- 97 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הפטעמה יבג לע הלאשו דגיה
יתצובק המישמ סיuרכ הכותבו םיאבה םידaיהה תשולשמ דחא הבa לעו תחא הפuעמ תלבקמ הצובק לכ
- 98 -
'oמ הצובקל 1
."qוניחב העקשהב הנומu ינועל תיתימאה הבושתה"
?הז דaיה לע םכתעד המ -
יתצובק המישמ oיטרכ
:תואבה תולאשה לע ונעו םיפרוצמה עדימה יעuק תא וארק
1 . ?עדימה יעuקמ םילועה םיירקיעה םירסמה םהמ
2 . ?םכל ושדיח וא םכתא ועיתפה עדימה יעuקו םיאצמימה םאה
3 . ?תילארשיה הרבחב םירעפה םוצמצל תוירחאה תלuומ ימ לע
4 . ?תאז תושעל ןתינ םכתעדל דציכ וריבסה
5 . האילמב aיצהל וננוכתהו אשונה תא םימכסמה םיינש וא דחא uפשמ ורחב
.הצובקה תדמע תאו עדימה ירקיע תא
'oמ הצובקל 2
."תוכח םהל תתל בuומ םיaד םהל קלחל םוקמב"
?הז דaיה לע םכתעד המ -
'oמ הצובקל 3
."ההובa הלכשהל עיaהל םייוכיסה לע עיפשמ םירוaמה םוקמ"
?הז דaיה לע םכתעד המ -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:עדימ יעטק
.הנורחאל ומסרפתהש םייuסיuuס םינותנו םירקחמ לע םיססובמה עדימ יעuק ןלהל
תולעפהה רaאמב תאצמנה הלעפהה לש האלמה הסרaב אוצמל ןתינ םיפסונ םיעuק :םכבל תמושתל
,\תעד לוקיש יפל ,רחב :החנמל 3-5 תדעוימה הפטעמל oתוא oנכהו הצובק לכל עדימ יעטק
.הצובקל
- 99 -
,לשמל qכ .תורaב תדועתל םיאכזה רפסמב םaו םינחבנה רפסמב םa יוuיב ידיל אב ןויוושה יא . 56 זוחא
תמועל ,תורaב תדועתל םיאכז תוססובמה םירעה ידימלתמ 29 ו חותיפה תורייע ידימלתמ זוחא 5 םיזוחא -
..םייברעה םיבושיה ידימלתמ דבלב
"תונורחא תועידי" דדח-יסלברu רמת :qותמ) 22.11.00 (
42 קר ןוילעה ןורישעה ינב ברקב ,תאז תמועל האירקה ינחבמב ולשכנ םיינעה םידימלתהמ זוחא 10 זוחא
.qוניחה דרשמ לש םינותנמ הלוע qכ ,ולשכנ
) רתוי םינuק יכ םא ,םירעפ ולaתה םa 'ד תותיכ ידליל וכרענש םימוד םינחבמב יכ וארה םינותנה . 38 זוחא
תמועל ולשכנ ןותחתה ןורישעה ינבמ 14 םירישע ןיב םידומילב םירעפהש qכ (ןוילעה ןורישעה ינבמ זוחא
.ריעצ ליaב רבכ תולaתהל םיליחתמ םיינעל
כל qרענ ןחבמה יכ ןייצל שי . 5,000 םילוע וללכ אל םהו ,םייתד םייתכלממו םייתכלממ רפס יתבב םידימלת -
.דחוימ qוניח ידימלת וא םישדח
,בירעמ" ,רחש לאיליא 7.1.01 .
םירעפה םוצמיצ יכ קפס ןיאו ,רומח יתרבח בוuיקל םa התוא ליבוה לארשי תנידמ היורש וב ילכלכה בוuיקה
וקקחנש םיקוח םשייל uושפ qירצ ,qוניחה תכרעמ תא רפשל תנמ לע .qוניחב לכ םדוק ליחתמ םימייקה
.תסנכב
qיא" אלא ,"qסכה אובי ןיאמ" הניא האבה הלאשה .תויתשתלו qוניחל qסכ שורד ,הנושארבו שארב .
."ותוא םיקלחמ
.הנידמה ביצקת ,ןבומכ ,אוה רתוי הנוכנ הקולחל ידיימו בושח ילכ.
-ל הנידמה ביצקת ןוקית . 2001 .ןורש תלשממ לש רתויב בושחה יתרבח-ילכלכה ןחבמה וניה
.החוורבו תואירבב ,qוניחב ,תויתשתב העקשהל םיביצקת ןוירש.
,"סבולa" :qותמ 13.2.01
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 100 -
לש רתויב uלובה ןייפאמה .הנידמה תפוקמ הלוכ תנמוממה ,תירוביצה תכרעמה qותב יuרפ qוניח לש העפות תמייק
.םלשל םהירוה לש ןוצרהו תלוכיה סיסב לע םידימלתה ןוימ אוה הלא רפס יתב
הלאשה .םהידלי qוניח תא רוחבל םירוהה לש תיuרקומדה תוכזה איה העפותה תוכזב תולבוקמה תונעuה תחא
ןתניהל qירצ qוניח .היכרנא םפוסש תולובaה םהמו וז תוכז תמייתסמ ןכיהו הליחתמ ןכיה איה הז רשקהב תיתימאה
.ישפוח קוש לש תואיצמב
ובש ,ירזכא יuרפ קושל qוניחה תכרעמ תא qפוה םידומילה תולע תא עבוקו וידימלת תא רחוב רפס תיב לכ ובש בצמ
,רתוי הלודa היהת תוקזחה תויסולכואב רוביצה יפסכ תעקשה םa הז בצמב .תושלחהמ ולדביי תוקזחה תויסולכואה
.תיתרבח תויליבומל תורשפא ןתמו תויונמדזה ןויוושל תרתוחה תירוביצ qוניח תכרעממ שקבתמהמ qפהה קוידב
שיש רובס ינא (חותיפל להנימה ל"כנמס – ינענכ יש ר"ד) הלא תורוש בתוכ קסעומ ובש qוניחה דרשמ תדמעל דוaינב
.םייuרפ רפס יתב תמקה רשפאל
ריחמה תא ומלשיו םבוuב וליעוי qא ,הנידמה חוקיפב ויהיש ,הלא רפס יבל םהידלי תא חולשל ולכוי qכב וצריש םירוה
.ןaוהו יuרקומד הז .םהב םידומילה לש אלמה
,"yראה" :qותמ 30.1.01
uקייורפל יארחא - תוימוקמה תויושרהו qוניחה דרשמ ידי-לע qתושמב ןמוממה ירוביצ qוa – qוניחה םודיקל הדוaאה
לש תוצובקל םינתינה – הרבח תעשל דעו םיעדמו םיבשחממ – הרשעה יaוחו רזע ירועיש ,המח החורא ללוכה
.םעפ לכב תועש עברא ,עובשב םימעפ עברא ,השלח הייסולכוא וב שיש רפס-תיב לכב םידלי תורשע
רפס יתב םיקהל אמש וא ,המח החורא תרזעב םידליה לש םשפנ לע תורחתהל אוה qוניחה דרשמ דיקפת םאה
.?תואuיסרבינואל עיaהלו תורaבה תוניחב תא רובעל ולכוי םידליהש ידכ ,םיבוu
,"yראה" :qותמ 13.6.00
-כ 600 לש םהייח תא השעיש ,דחוימה qוניחל דחוימה קוחה רושיאל שורדה םוכסה והז .ח"ש ןוילימ 31,060 םידלי
.םילבסנ רתוי תצקל yראב
ויהי םהו ,הליaרה הרבחב בלתשהל לארשיב םידלי יפלא תורשע לש םתורשפא םלבית ,ביצקתה רשואי אל םא".
."התמשאבו ,תילארשיה הרבחה לש החצמ לע ןיק תואכ
,"דודשאב עובשה" :qותמ 9.2.01
המוצעה תומדקתהה עקר לע ,תמדקתמ הרבח לש םיבושחה הינממסמ איה ההובa הלכשה – תימואלה הניחבה ןמ
."היaולונכuה םוחתב קלחש
ילדבה תאו יתרבחה ןויוושה יא תא חיצנמ ,םהירוaמ םוקמ יפ לע ההובa הלכשה ישכור ןיב םירעפה םויק qשמה".
.לארשיב תודמעמה
,"םורדה ןותיע" :qותמ 1.2.01
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 101 -
."םירעפה םוצמצ"ל םישדקומה םיביצקתה תא לידaהל ידכ דומיל תועש yצקי qוניחה דרשמ
חותיפה ירעב םירעפ םצמצל ודעונש תובשח תויכוניח תוינכות רובaת"ל ורבעוי yוציקה תובקעב וכסחיש םיפסכה
."תומיעה וק יבושיי קוזיחלו יברעה qוניחל ,הקוצמה תונוכשבו
םיuקיורפ ןממל ידכ םידימלתמ הארוה תועש yצקל רוסא יכ רמאו הuלחהה תא רקיב תסנכה לש qוניחה תדעו ר"וי
.רצואהמ תדחוימ תיביצקת תפסות qכ םשל aישהל qוניחה דרשמ לע .םייכוניח
,"yראה" :qותמ 13.6.00
לעו הדובעה חוכב qתתשהל ןוצרה לע העיפשמ איהו םידבוע לש תורכתשהה תלוכיב יזכרמ םרוa איה הלכשהה תמר
.םידבועה תלכשהב היולת איה qא ןוירפה תמר .הקוסעת אוצמל יוכיסה
ידימלת תיצחממ רתוי םינומשה תונש דע .םייעוצקמ םיידוסי-לע רפס יתבב התשענ תיעוצקמה הרשכהה רקיע לארשיב
ומיאתה אלש םידימלת תרשל ודעונ םה :שלושמ דיקפת ואלימ הלא םילולסמ .םייעוצקמ םילולסמב ודמל ןוכיתה
לעופב .תושלחה תובכשה ינב לש םהייוכיס תא םדקלו קשמל ןמוימ םדא חוכ קפסל ,םיינויעה םילולסמה תושירדל
ןויווש-יאה תחצנהב ינוכיתה-יעוצקמה qוניחה תא ומישאה qא םירקוח .הבר הכרעהל וכז אל םייעוצקמה םילולסמה
לש תיקלח היצזימדקא ןרקיעש ,תומרופר המכ qוניחה דרשמב יעוצקמ qוניחל qaאה השע תרוקיבה yחלב .יתדעה
.ןמזה םע םיכלוהו םימצמuצמ םייעוצקמהו םיינויעה םילולסמה ןיב םיינכותה םילדבהה .יעוצקמה qוניחה
ידיב תישענ הרשכהה רקיע .תיעוצקמה הרשכהה תכרעמ לש התשלוח תuלוב תינויעה הלכשהה תוחתפתה דצל
תורaסמ לש תוליעיה תדימ .תידוחיי תיעוצקמ הרשכה ןרקיעש ,תוינכות ןווaמ עיצמ דרשמה .ונומימבו הדובעה דרשמ
םידבוע םתיצחמ יכ םא) ומויסב וא סרוקה qשמב הקוסעת םיאצומ ןהיפתתשמ בור ,אסיa דחמ .תקולחמב היונש ולא
םושמ רקיעב ,qומנ םידומילה תמלשה רועיש םיאנכuו םיאסדנה לש םיסרוקב ,אסיa qדיאמ .(ודמלש הזמ הנוש עוצקמב
-כ – םיבר םידימלתש 84% .םידומילה לש תרתוכה תלוa אוהש ,"uקיורפ"ה תא םימייסמ םניא -
,"yראה" :qותמ 13.6.00
תא הקדבש הדעו תמקהל איבה ,םורדה יבשות ברקב תימדקאה הלכשהב םירעפ לע עיבצהש ,הנידמה רקבמ ח"וד.
םיuלובה םימרוaה ןיב . םירעפל תואיבמה תויעב לש הרוש הרתיא הדעווה .תימדקא הלכשהב םירעפל םימרוaה
,הדבכ תילכלכ הקוצמ ,ירuמוכיספה ןחבמל הדימלב ישוק ,תורaב תדועת רדעיה
..החפשמב דודיע רסוחו םידומיל תורוסמ רדעיה ,הימדקאה ינפמ דחפו הארי ,דומלה רכש תא םלשל תלוכיה יא
:qותמ 9.1.01 qבריב יקחצי הנרא – "yראה" –
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 102 -
קר 13 תמועל ,תואuיסרבינואב םידמול חותיפה תורייע ינבמ זוחא 32 ..םיססובמ םיבושיב םיררוaתמה םיזוחא
ןורשה תמרב 43.1 םינשה ןיב הללכמב וא הuיסרבינואב דומלל וכישמה זוחא 98-91 תמועל 18.1 דודשא ינבמ זוחא
ו 7 .תוביתנמ זוחא -
-ל דחא אוה הuיסרבינואל עיaהל uהרמ תיאודב תקונית לש יוכיסה 200 .רמועמ תקונית תמועל
ורובע הווהמו ,םימדקתמו םייחרזא תועוצקמב תובלתשהל םדאה לש הסינכ סיuרכ איה תיאמדקא הלכשה תשיכר .
..תילכלכ הקוצממ yלחיהל תורשפא םa
,ןמuוa הילד ,םורדה לכ :qותמ 12.01.01
הנהי uנדוuס לכש הלשממה החיuבה תוללכמבו תואuיסרבינואב דומילה רכש תתחפהל םיuנדוuסה קבאמ תובקעב
ולכוי םיריעצהו ,הלבaמ הווהי אל םהירוה לשו לארשיב םיריעצה לש ילכלכה םבצמ .וידומילב הנידמה תופתתשהמ
..ינועבו הקוצמב םחלהל תיביuקפא יכה qרדה יהוזו ,הרבחלו קשמל בוu הז .תימדקא היישעב םמצע שממל
– "תועידי" :qותמ 8.1.01
.יברעמה םלועב רתויב םילודaהמ םה yראב תוסנכהב םירעפה
כ הווהמ yראב םינוילעה םינורישעה ינש לש הסנכהה 58% םינורישעה ינש לש הסנכההו תימואלה הסנכההמ -
כ הווהמ םינותחתה 2.4% .תימואלה הסנכההמ -
– תויכוניחה תויתשתב רקיעבו תויתשתב העקשה איה תאז תושעל qרדה .דואמ qורא qילהת אוה םירעפה םוצמצ
-ה האמב םלוכ תובלתשה תא חיuבהלו סנא'צ םידליל תתל ידכ ,םיבשחמו הקיuמתמ ,םיעדמב רבaומ qוניח 21 .
,ןיבלס ,בירעמ) 9/2/00 (
םירועישבו םיבשחמ ירועיש רובע הרaא תובaל שיש ,רמאנ וב רזוח ולביק םיבושיה דחאב רפס יתב ילהנמ .
אל אשונהו םיבשחמה aורדישלו תפuוש הקוזחתל תaאוד הייריעה .הרaאה תא ומליש רשא םידימלתה קר ופתתשי
ןממל הייריעה תורשפאב ןיא .הרaאה םולשתב qתתשהל םירוהה םישקבתמ ןכלו רפסה יתב תוביוחמב ללכנ
.םלשל םילוכיש םירוה לע הלח היחנהה .בושחימה uקייורפ תמaודכ תומילשמ תורaסמ
םורדה לכ) 29/12/00 (
תשוחת תאו ילכלכה ןויוושה יא תא ריבaת קוחרה חווuב .יבויח qילהת איה פא-uראuסה תורבח לש ןתחלצה םייתניב
.תיתרבחה תחנה יא
ומכ אל לבא ."qומכ םישנא" םה םישדחה םירנוילימה .לורנקורה ומכ ,םיריעצה תכפהמ איה השדחה הלכלכה .
להנמב וא םייaולונכu תועוצקמב םיימדקא םיראת ילעב םיריעצ ,םינבל םירבa םתיברמ .םלועה תייסולכוא תיברמ
ןיאו בשחמ ןיא םיכומנה םינורישעל.yראה רודכ תייסולכואב ןuק uועימ םה uנרuניאה ינכרצ וליפא .םיקסע
.uנרuניא
"yראה" יפסכ הירא
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:(המאקמהמ עטק) oימוד אל ,oימוד
קקח רופלבו לצרה תאמ
- 103 -
,םינuנuקו םיהז םימואת ,ןתנויו דוד
.םינוש םיבושייב תוצמאמ תוחפשמל וחלשנ
,םמיאמ םיינשה ודרפוה המל רפסנ אל
.םמויו םהייח רדס תא qליאו ןאכמ ןחבנ qא
לאיצנuופבו השרותב תוהזה תורמלש ררבתה
.ללכו ללכ המוד היה אל םלרוa
,תילaנאל הצרמ אמא , קu-ייה ל"כנמ אבא וצמיא דוד תא
,דיחיל שממ לודa רדח לביק אוהו
,םיעוצעצ לש םיו הפהפי רדח
.םיאלפנ םיקחשמו קיuסיו'a םע בשחמ
תדבוע אמאו ימוקמ לעפמב יאלמשח אבא וצמיא ןתנוי תא
הרפתמב
.ער אל שיaרהו םיחא השולש םע רדחב רa אוהו
רהוזה בשחמה aצב uיבהו םיעוצעצב קחיש דוד רשאכ
.רצחה לא ןולחה ןמ uיבהו ויחא םע עשעתשה ןתנוי
רוחצ רקובב שש ליaב
.רוא תונש קחרמב תונוש 'א תותיכל וסנכנ םה
םינווקמ םיבשחמב דיוצמ , חוורמ רדחל סנכנ דוד
.םיניינעמ םיaוח השולשלו רתנספ ירועישל הכז אוהו
םילכ ינשב ןaנלו ןaה ןמ אורקל עדי רבכ אוה
.םילילמת דבעמ לע וירועיש תא דילקמ אוה ריעצ ליaמו
ריaו חול וב שיש ןשוימ ןיינבב דמל ןתנוי
.ריעב הדובע האצמ אלש הרומ לצא
. םירבחה דיל שייבתמ אוה התיכב
.םירפסהו תורבחמה לכ תא ול תונקל qסכ ןיא וירוהל יכ
שדח uעמכ לaרודכב הנוכשב קחשמ אוה םיaוח םוקמב
.שרaמל חרוב ןתנוי , וירוסחמ לע באכב קעוצ אבאשכו
תוצרפו םיעיקב םיינשה ןיב םיעקבנ בוש םייניבה תביuחב
.תוצבקה יתשל םיקלחתמ םידימלתה רשאכ
yורמב םיססובמל 'א הצבקהב ןבומכ דוד
.yובב םיססובמל 'ב הצבקהב ןתנויו
רעש לכ חותפל םינותנה ול שיו , aשיהל aשיהמ רהוד דוד
תא קיבדהל השקתמ אוה qא ,הבושח הלכשההש עדוי ןתנוי
.רעפה
םייuרפ םירומ ול שיו האלמ "תורaב" םייסמ דוד ב"י התיכב
.םייuיא םידעצב רמול אוהו הקיuמתמבו תילaנאב השקתמ ןתנוי
םיהז םימואת ןיידע םה אבצב תורישה רחאל םייתנש
.םיהובa םידומילל םיעיaמ םהינשו
םירוהה ןובשח לע ל"וחב םייתנש לייuל םייתניב קיפסה דוד
.(םייס אל ןיידע ןבומכו) וידומיל ןממל השק דבוע ןתנויו
'a ביבא תמרב רa דוד
– ל םaו םירישע םירוהל דומצ e-mail
םורדב הללכמל םיסובוuואב ררaנ ןתנוי
.םולחה שומיממו ראותמ קוחר ןיידע אוהו
םיהות ןיידע ונאו םלשנ אל qא םת רופיסה
.םיהז םימואתב ונרופיסב ןאכ רבודמ ירהש
qסכבו תוברתב רעפ לש רופיס והז
"?המכ" םילאושש עשעשמ הז ןיאו
.המאקמל qפה רופיסהש בוצע הז ןבומכו
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
oיגשומ ןולימ :'ב חפoנ
(םינוידה תקמעהלו יללכ עדיל)
:ןויווש
.תיuרקומד הנידמ לש םיירקיעה םילמסה דחאל qפה רשא יסיסב qרע
והשימש ילב םעכו םידיחיכ םהיתופיאש תא םישaהל םהלש תויוכזב הרכה ושוריפ םדא ינב ןיב ןויווש
.וז תוכז חפקי
ןויוושה .הרבחה ללכ תא תבייחמ וז הרימאו "םיווש ודלונ םדאה ינב לכ"ש וניה qרעה דוסיב חנומה ןויערה
םוקממ עונל תוכזה ,העד עיבהל תוכזה ,רחביהלו רוחבל תוכזה :תואבה תויוכזב ראשה ןיב יוuיב ידיל אב
.קוסיעה ימוחת תאו הנומאה תא רוחבל תוכזה ,םוקמל
:תויונמדtה ןויווש
aישהל ידכ הילפה תעינמב יד אל םיתעל .םהיתורuמ תא aישהל הווש תונמדזה העיaמ םדאה ינב לכל
םיאבה םידלי ,לשמל .הווש תונמדזה aישהל ידכ תמייוסמ הצובקב םיבאשמ רתוי עיקשהל שי אלא ןויווש
.תויוכז יווש םיחרזאכ הרבחב בלתשהל ולכוי אל םה ,רתוי םהב עיקשנ אל םא ,תלוכי תוuועמ תוחפשממ
:תנקתמ הפדעה
.תורחא תוצובק ינפ לע ןתפדעה תשרדנ תוחנ ןבצמו ,הערל רבעב ולפוהש תוצובקל ןויווש חיuבהל ידכ
:המaודל הז בצמ תונשל ידכ .תויתלשממ תורבח לש םילהנמ תוצעומל םישנ uעמכ ונמתנ אל התע דע
.םיירוביצ םייונימב םישנל םלוה aוציי ןתמ עבוקה קוח קקחנ
:החוור תנידמ
םצמצל ידכ ,תללוכ תיתכלממ תוירחא תליuנ תועצמאב םיבשותה תחוורל תaאוד הלשממה הבש הנידמ
.לכל תווש תויונמדזה ןתמו ,םייתרבח םיילכלכ םירעפ
םניאש תוצובקבו םידיחיב לופיu ידי לע םיקקזנל םיתוריש ןתמ לש תוינידמ תuקונ החוורה תנידמ
.תוקוצמו םיכסח םע דדומתהל םישקתמש וא םילaוסמ
:ינועה וק
ינועכ .םיינע אללו םיינעל םישנאה תא ןיימל רשפאמה ,הייסולכוא לש םייח תמרל דדמ אוה ינועה וק
.הריבס םייח תמרל םיקיפסמ םניא החפשמ לש םייפסכה תורוקמה ובש בצמ רדaומ
םהל ןיאש ימל סחייתנ "ינוע" הלימב םאה .ינועל השיaה יפ לע םייונישל ןותנה יuסיuuס ילכ אוה ינועה וק
הבש הרבחל תיסחי ןויווש יאו הקוצמ לש בצמ השיaדמה תיסחי השיaל הנווכהש וא ,יסיסב יזיפ םויקל יד
קלחמ ינועה וק .(ונלש הרבחבו ישילשה םלועב הרבחב "ינוע" תוושהל לכונ אל ,וז השיa יפל) ?םייח םה
.םהל עייסל qרוצ שיש ולא תא רידaמו תוצובק יתשל הייסולכואה תא
- 104 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:הoנכה תחטבה קוח
הנuק םתסנכהש ימל תישדוח הלמיaל תוכז הנקמ קוחה .תילמינימ הסנכהל םדא קוקז םייקתהל ידכ
ימד) אוהש רוקמ לכמ םתסנכהש ימל ןכו ,הסנכה םהל ןיאו דובעל םילוכי םניאש ימל הנווכה .דחוימב
ולבקי םינורחאה הלא .תילמינימ הסנכהמ התוחפ ('וכו הלuבא ימד ,תונוזמ הoנכה תמלשה .
הקוoעת תחטבה :
– מ תוחפ ,הכומנ הלכשה ילעב םה הנידמב םילuבומהמ רכינ קלח 12 תא איצוהל) דומיל תונש
רפסמ תא ןיuקהל ידכ .יהשלכ תיעוצקמ הדובעל הרשכה םהל ןיאו ,(םישדחה םילועה ברקמ םילuבומה
הרשכה יסרוק תועצמאב ןה הלuבאב לודיaה םע דדומתהל הלשממה הuילחה ,הסנכה תחuבה ילבקמ
- כ qיקהל הרומא תינכותה) םייaולונכu תועוצקמב םירaובמל 2000 םיסרוקה .הנש לכב םיפתתשמ
הרשכה ,דוסי תלכשה תמלשהל תינכות תועצמאב ןהו (םילעפמבו תוללכמב ,תואuיסרבינואב םינתינ
.הדובעב הדמתהלו הדובע שופיחל yועייו הרשכה ,תיסיסב תיעוצקמ
ישילשה רtגמה
.תינרדומה הרבחב םינוש םיילאיצוס םיתוריש תובדנתהב תוקפסמה תוצובקל יוניכ
הבוח \וניח קוח
ליa) הבוח ןaמ qוניח לבקל םיבייח לארשי ידלי לכ" 5 ליaל דע וא) 'י התיכ qוס דעו ( 16 םדקומה יפל ,
."(רתוי
oניח \וניח
הלכשההו qוניחה רובע םלשל םיכירצ אל (םהירוה וא) םידלי .הנידמה ידי לע םלושמ לארשיב qוניחה
.םניח qוניחל םייאכז ב"י התיכ qוס דעו הבוח ןaמ םידליה לכ .םילבקמ םהש
רופא \וניח
אלא הבוח qוניח קוח תרaסמב הנידמה ידי לע תנמוממ הניאש ,רפסה יתבב םידומילה תינכותל תפסות
.(םירוה ימולשת) יuרפ qסכ ידי לע תנמוממ
תוליaרה תוינכותהמ רתוי תוקימעמ qא םיתעלו תורישע ןה םירוהה יפסכב תונמוממה םידומילה תוינכות
רעפה תא לידaמו רפסה יתבב qוניחה ביu תא עבוקה יזכרמ םרוaל qפה רופאה qוניחה .רפסה יתב לש
םידומילה תינכות קר תמייקתמ םהבש רפסה יתב ןיבל םסיכמ םלשל םילaוסמ םירוה םהבש תומוקמה ןיב
.הליaרה תיתכלממה
:רפסב העייתסה םיaשומה תביתכ
– יוכיס תאצוה .םרבא והילא ד"וע תכירעב לארשיב חרזאהו םדאה לש תובוחלו תויוכזל qירדמ - חרזאל qירדמה
,לארשיב חרזאה תויוכזל הדוaאהו תויונמדזה ןויווש םודיקל התומעה 1997 .ז"נשת –
- 105 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
רפoה תיבמ oירופיo - הללoהו ןוימ
:תורטמ
1 . .הללסהה aשומה םע תורכה
2 . .qוניחה תכרעמב םייקה ןויוושה רסוח לע הדימע
3 . .ולא םיאשונ יבaל יתרבחה וליאמ ןבומה תניחב
:תוליעפה \להמ
לש הריחב ידי-לע qדה תא אלמל םהמ םישקבמו "רפסה תיבמ םירופיס" חפסנה תא םיכינחל םיקלחמ
ןיבמ תחא 2 .רופיסה qרוא לכל תויורשפאה
:ינושאר ןויד
ןתינ .המישמה qלהמב ושיaרה םה qיאו qדה תא ומילשה הצובקה ירבח דציכ ןוחבל הסננ ןושארה בלשב
ןכמ רחאלו ,רופיסה תא אירקהל "איa" תא ורחבש םיכינח ינשמ שקבל qא 2 ."קיציא" תא ורחבש
 ?qדה תא אלמל היה ךיא
 ?תוריחבה ךשמה תא וביתכה ונלש תונושארה תוריחבה םאה
 ?רופיסה ךלהמב םידליה דחא לש וייח לולסמ תא הניש והשימ םאה
 תיבב ודוקפת תא עתפל תונשל 'ח התיכב לוכי דלי םאה ,תואיצמב הז ךיא
?רפסה
 התייהש יפכ ךוניחה תכרעמב םדיתע יבגל האלמ הריחב שי םידליה ינפב םאה
?ונל
 ?רפסה תיבב םידליה דיתע לע עיפשמ המ
 ?םיחילצמש םידליה םה ימ ,םילשכנש םידליה םה ימ :תואיצמב
:oינותנ טעמ oיגיצמ הt בלשב
לארשיב תורגב תדועתל תואכtה רועיש 44.9%
:בושי יפל תורaבל תואכזה יזוחא (הדוקנה תא םיריהבמ qא ,םינשוימ uעמ םינותנה)
 :תוער םיבכמ 69%
 הננער 67%
 ןויצ תרשבמ 64%
 הווסנלק 26%
 – uהר 22%
- 106 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
15.6% תודoומל הלבק oשל שורדה ילמינימה הoינכה ףרב תודמוע ןניא תורגבה תודועתמ
!תורגבה תדועתל תואכtב לודיגה תורמל ןורחאה רושעב לדגו \לוה קר הt רועיש .oייאטיoרבינוא
32% תוללכמבו תואטיoרבינואב oידומילל oיעיגמ oיooובמ oיבושימ הבוקנה ליגה תצובק ינבמ
לע דמוע רועישה חותיפה תורייעבש דועב ,תוימדקאה 13% לע - oייברע oיבושייבו , 5% .דבלב
- 107 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
םיאליaב םיריעצה תייסולכואמ זוחא 20-29 :הובa הלכשהל תודסומב םידמלה
 :םיבהל 32.7%
 :םידרו רפכ 27.4%
 :ןורשה תמר 21.5%
 :uהר 3.5%
 :דול 7.9%
 :שמש תיב 4.6%
תחת ,תירפס תיבה תואיצמה יכ הרורב דואמ הרוצב םיארמ םה .חכוותהל דואמ השק ולאה םינותנה םע
יפ לע ליבקמ רשא) יתרבח-ילכלכה עקרה יפל םידימלתה תא לילסהלו ןיימל החילצמ ,תוינויוושה הווסמ
- qכמ עורa וא ,םיהובa םיaשיהל עיaי אל qומנ עקרמ דימלת בור יפ-לע qכ (יתדעה עקרל לארשיב בור
.רפסה תיבמ רושני
 ?ךוניחב תויונמדזה ןויווש ,םכתעדל ,תרשפאמ תילארשיה הרבחה םאה
 ?הלכשהב םירעפל םימרוגה םכתעדל םהמ
o .םינושה החיתפה יאנת
o .רעפה תא םיחיצנמו םיביחרמ רשא רופא qוניחו תיב ירועיש
o .םידומילה תינכותב ללכנ רשא יתוברת ןוה
o .תויתביבס (םלוaה uקפא) ןולשיכל תויפיצו (ןוילמaיפ uקפא) aשיה תויפיצ
o .(ןומעפ ,חרפ ,תיב) ידוסיבו ב"הuחב תוצבקהל הקולח 95% רשא םידליהמ
.הנממ yלחיהל ולכוי אל רבכ הביuחב 'a הצבקהל ועיaה
o .םירומה תוכיאו דומיל תועש ,םיפסכ :םיבאשמ לש תינויווש יתלב הקולח
 ?תיטרקומד הנידמב םיחרזאכ ונתוא דירטהל םיכירצ הלא םירעפ םאה
םוקמ לש הרישי הדלותו לרוa תריזa אוה ינוע הבש בצמ רשפאל הלוכי אל תיuרקומד הרבח !ןכ
ןתינ אל ותוא ,היuרקומדב רתויב םיסיסבה םיכרעהמ אוה ןויווש ...ב"ויכו ינתאה qאצומ ,qתדלוה
.qוניחב תויונמדזה ןויווש אלל םייקל
 םירעפ םוצמצל םיבאשמ תאצקה ךרוצל םיעבוק םתייהש םינוירטירקה םהמ
?עודמ ?םינתונ ימל ?ךוניחב
 - םירחא יפלכו ומצע יפלכ ÷ ונתיאמ דחא לכ לש תוירחאה ,םכתעדל ,יהמ
?הרבחב םירעפ םוצמצל
 ןמ יומס ראשנ םייתרבח תוחוכ רומישל יעצמאכ רפסה תיב לש ודיקפת ךיא
?ןיעה .ימיuיaל יעדמ ילככ םינחבמ ,תויביuקייבוא לש הילשא
 !תרחא רשפא :םוכיס
תריaס לע ,ררחשמ qוניח לע .qוניחה תכרעמל עaונב ןולא תתומע לש השיaה לע רפסל תצק
אלא - החלצהל יעצמאכ תחלצומה החיתפה תדוקנ לע תוכמסנ אל רשא דומיל תוuיש לע ,םירעפ
- 108 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תוחלצה לע ,דימלתה לש ומלועל תיuנוולר הדימל לע ,עבוק רוuקפ לעכ הילע רבaתהל תוחילצמ
...דועו דועו דועו םיידומיל םיעצבמב
:םירוה תסנכה לומ תורגב תדועתל תואכז
םינורישע :ךוניח לע תיב יקשמ תאצוה 1 , 5 ו , 1 : 1!""#$% :
- 109 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 110 -
רפoה תיבמ oירופיo
.רופיoה הארי דציכ תא oיעבוק oתא .רפoה תיבב והשלכ דלי לש ורופיo ראותמ oכינפלש oיפדב !רופיoה תא ומילשה
.האלה \ישמהל ,התוא ןמoל ןהמ תחא רוחבל oכילע ,תויורשפא יתש תומייקש oעפ לכב

תנשב 2002 ליחתה קיציא / איג ןיבר קחצי םש לע ידוסיה רפסה תיבב וידומיל תא ביבא תמרב / דול האירק רועישב .
:דליה ומצע אצמ ןושארה הביתכו 1 . תורכומ אלה תויתואה טוטרש לע קבאנ 2 . הבוחה ןגב דמלש רמוחה םע םדקתמ
דרו תננגה לצא .
רשאכ 1 . "דובכה לכ" ול הרמאו ורעיש תא המיס הרומה הפטיל ,םיליגרתה לכב חילצה . 2 . qדה תא םייסל חילצה אל
ול הנמיס המיס הרומה ,ןושארה 4 .רתוי תצק לדתשהל וילעש הרמאו תויועטה לע םילודגו םימודא םיסקיא
,רוסיחו רוביח דומלל 'א התיכב וליחתהשכ 1 . ומכ םייסיסב םיליגרת רבכ עדי וליפאו תורפסה לכ תא איג/קיציא ריכה 4 =
2+2 אבאמ םיחקול םאשו 100 תונקל רשפא זא לקש 50 .םילקש ינש לש קוידב תוירכוס 2 . תביתכ לע איג/קיציא קבאנ
,הרמוה תוארוהו םיציחה יפ לע תורפסה 4 .רתויב הקיעמה הרפסה התייה
'ב התיכב לפכה חול לע ןושארה ןחבמב 1 1 . היה ונויצו ןהמ שולשב העט ,תולאשה בר תא איג/קיציא אלימ 80 . 2 . אלימ
םילוגיע רייצ אוה .םיליגרתה תא בשחל חילצה אל תישילשהמ רבכ ךא ,היינשהו הנושארה הלאשה תא איג/ קיציא
הזירכמ הרומה תא עמשו בצקב םיבתוכה התיכל וירבחב טיבהשכ .לבלבתה םעפ לכ ךא םתוא רופסל הסינו םירוחש
דוע םכל ורתונ" יארונו ינוטונומ לוקב 5 דחאו וקפרמ םש הז רשאכ .ץחל ברמ ןחלושל וגוז ןבמ קיתעהל הסינ "תוקד
.ירמגל טעמכ תובושתמ קיר ריינה תא שיגהל ץלאנ ,ספוטה לע ןגהל ויתורבחממ
התיכב הפ לעב הבתכה התייה רשאכ 1 . םידליה ,םגמגל לחהו הסינ אוה ."אסיכ" הלימה תא תייאל לאשנ איג /קיציא
ןנוכתה אל עודמ ותוא הלאש תוינש רפסמ רחאלו תונלבסב התכיח הנח הרומה .רגפמ ול וארקו וילע וקחצ התיכב
.םינפ הפיעזמ ,רחא דימלת האלה הרבע הנע אל אוהשכ .תיבב הבתכהל 2 . ."ןחלוש" הלימה תא תייאל לאשנ איג/קיציא
תייאל םיעדוי אל וליפאש הלאכ םילבהא ,ונ) התיכב רתוי םישפיטה םידליה לע םיאשנתמ םיטבמו הוואג אלמ ךויחב
"!ןיוצמ":ול הרמאו וילע הכייח הנח הרומה .הנוכנ הרוצב תייא אוה ("אסיכ"
הנח הרומה .איa/קיצא םהיניבו התיכב ועירפה םידלי המכ ןכמ רחאל רועיש 1 . איג/קיציא לא הלכתסה הלוק תא המירה
.קותשלו םירובידה תא קיספהל השרדו דחוימב 2 . .קתתשהל התיכהמ השקיבו הלוק תא המירה
רבעש השקה םויהמ תנבצועמ התייה רבכש ,הרומה .ןחלושל רבחמ ןורפיע איa/קיציא שקיב ןכמ רחאל תוקד רשע
רבדי אלו עירפי אלש ול הריעה דימ ,הילע 1 . .קתתשהו החילס למלמ ךובנ היה איג/ קיציא 2 . לע ןבצעתה איג/קיציא
אל םלועמ ךא ,הייחב תובר םיתמצב הרבע םנמואש ,הרומה .ןורפיע שקיב קרש ןייצו ,תיסיסע הללק הילע קעצו הרומה
ךא ,הניפב דמענ אוה .תולוקה ותפשו ותפצוח לע הניפב איג/קיציא תא הדימעהו הסעכ ,התייחמל ןהמ תחאב הדבע
ןמ אצי ,"!תונוז ינב ":ןניס אוה ,םירגפמו םילזופ םידלי לש םיפוצרפ ול ושעו ול וגעל ותברקב תונחלושב םידליהשכ
.וירוחאמ תלדה תא קרטו התיכה
.רתוי רחואמ םיימוי םייקתתש םירבשה אשונב הניחב לע העידוהו תירש הרומה הסנכנ 'ד התיכב 1 . רזח איג/קיציא
הנוכשב לגרודכ קחשל דריו לוכאל 'ץיוודנס qטח ןכל תיבב דחא qא היה אל ,רפסה תיבמ התיבה . 2 . רזח איג/קיציא
דמלש שיגרהשכ .הניחבל רמוחה לע ויבא םע בשי ןכמ רחאלו ,וירוה םע םיירהצ תחורא לכא ,רפסה תיבמ התיבה
.ןשיטסיילפב קחיש קיפסמ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 111 -
םידימלתה לכ ועיaה ,הניחבה דעומ עיaה רשאכ .הנשה qוסב תמכסמה ןובשחה תניחבב םידימלתה ונחבנ 'ו התיכב
םיספuה תא הקליח תירש הרומהו רועישל קיציאל / איג 1 . הכיחו עיבצה ןמזה םות ינפל דוע םיליגרתה לכ תא םייס
ול הנמיס איהו ,ותבושת לע חוטב היה אלש םיליגרתה ןמ דחא יבגל התוא לאש ,תירש הרומה וילא עיגתש דע תונלבסב
.וירבח ראש םע התיבה ךלהו ןחבמה תא שיגה אוה .הנחלושל הרזחו רדסב הזש היניעב 2 . םיליגרתה ,ןחבמה לע לכתסה
לאש אוהו העיגה איה ,ול רוזעל אובתש תירש הרומל רמא אוה ,ליגרת qאב זכרתהל חילצה אל אוה ,היבוברעב ולומ ופצ
הרזח איה "תדמל םא תעדל ךירצ התא ,הז תא ונדמל" היה ול התנע איהש לכ .ןושארה ליגרתב םישוע המ התוא
.התיכה ןמ אציו חפל תויתנגפהב וקרז ,qדה תא טמיק ,התוא לליק אוה ,הנחלושל
תונייממ תוניחבב 'ז ידימלת לכ ונחבנ הנשה תליחתב .םייניבה תוביuחל יארקא ןפואב םידימלתה וקלוח 'ו התיכ qוסב
.הקיuמתמבו תילaנאב המרה תעיבקל קיציא / איג הצבקהל ןיומו םינחבמה ינשב ןחבנ 'א / 'ב -ו הקיuמתמב 'ג / 'א
הנשה qלהמב .תילaנאב 1 . השקתהו תורומה ןמ תיברמ םע בר ,תונורדסמב הברה בבותסה ,םירועישל תוחפו תוחפ עיגה
.רפסה תיב ילתכ ןיב השענב וירוה תא qתיש אלו יאמצע דואמ היה אוה תיבב .םידומילב דואמ 2 . לכל עיגהל דיפקה
תיבה ירועיש תנכהב ול הרזעו רפסה תיבב םויה וילע רבע ךיא םוי ידמ ותוא תלאוש התייה ולש אמא ,ןמזבו םירועישה
.םינחבמל הדימלהו
.םיבוu םינוכיתל סנכיהל ולכויש תנמ לע םינויצה לש םתובישח לע םידליה םע רבדל וליחתה 'ח התיכב איג / קיציא 1 .
היה אוהו וילא וסחייתה ישוקב תורומה ,םיבושחה תועוצקמה ינשב 'א הצבקה לע רמש ,םיניוצמ םינויצ לביקו עיקשה ,דמל
לכ לע .התיכה לש םינונחה ןיבמ גווסמ 100 הנתמ וירוה ול ונתנ לבקמ היהש . 2 . בבותסה ,םידומילב רדרדתהל לחה
ויה תיברע ירועישב .הקיטמתמב םג 'ג הצבקהל דרוה ,'ט תותיכמ ה'רבח לש הצובק םע יפמאב םידומילה תועש תיברמ
.תונחרזמל תדחוימ תרבוח םע ינטרפ ןפואב דבוע היה אוהו התיכל ץוחמ ותוא םיאיצומ
.םינוכיתל ןיימתהל םידימלתה ולחה חספ תארקל קיציא / איג 1 . םיבלשה לכ תא רבע ,היגולונכט -ויב תמגמב רחב
.וירוגמ םוקמ תברקב בוט םש לעב ןוכיתל לבקתהו םינושארה 2 . אל אוה .ןוכית תריחב לש םיניינעל ץוחמ ומצע תא אצמ
.ךילהתל תובישח ידמ רתוי סחיי אלו תויורשפאה תא עדי אל ,ןיינעמ הזש בשח
ומצע אצמ 'י התיכב איג / קיציא 1 . הקינורטקלאו גותימ תמגמב וירוגמ ריעב טרוא יעוצקמ ןוכיתב . 2 . -ויב תמגמב
.ריאמ הדלוג ש"ע ןוכיתב היגולונכט
םייס 'י התיכ qוסב קיציא / איג הנשה תא 1 . ריסחה רשאכ 56 טעמכו 'א תיצחמב םירועיש 100 'ב תוגהנתה .'ב תיצחמב
ו 6 הדיחיב לשכנ ,הירוטסיהב תורגבל שגינ אל אוה .םידומילה ךלהמב המילא תוגהנתה לע תובר תורעהו תעמשמ תורעה
רדחב ול תויולתה תודועתהו רפסה תיב להנמ תא רתויב תישיא הרוצב ריכה .תועוצקמ השולש דועבו הקיטמתמ לש . 2 .
לעמ השגה ינויצ םע 85 .הכרעה תדועתו 'א תוגהנתה ,תויורגבה תשולשל
'אי התיכב 1 . הקנמכ תודעסמב דובעל לחה אוה .ןיטולחל עיגהל קיספה טעמכש דע קיציא/איג לש םירוסיחה רפסמ ולע
.הביטחהו ןוכיתהמ םידדוב םישנא םע יתרבח רשקב היהו םילכ qטושו תונחלוש 2 . לבקתה ,םיבשחמב qרוח תורגב השע
.םידימלתה תצועמב ותתיכ גיצנ היהו וריע לש המואת ריעל תירפס תיב תחלשמל
ליaב 18 קיציא / איג 1 . תורגב תדועתב קיזחה 2 . .תחא תורגב קר בר ישוקב רבע רשאכ תיפוס הרוצב רפסה תיבמ רשנ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
?ולאק הדירפ תא ריכמ ימ - הללoה
:תורטמ
4 . .הללסה aשומה תנבה
5 . .תוילאמרופ אלו תוילאמרופ – תוצבקה לש qרד לע דומילו ןויסינ
6 . .וז הuיש לש תונורתיהו תונורסחה לע ןויד
7 . לעמ תולעתהל ש"ש/הרומ רותב רשפא qיאו ,ןולא תתומעל רוביח : qרוצה הרקמב
.וזה הuישה
:המדקה
ב התיכה תא רדסל qירצ 3 רבעמהש ידכ ,היינשהמ תחא תוחוורמ ויהי ןהש בושח .תונחלוש לש תוצובק
.ידימ בר ןaלבל םורaי אלו ,לק היהי ןהיניב
:תוליעפה \להמ
.(ינשהמ דחא קיתעהל אלו) םהל אבש הפיא ,ישפוח תבשל רעונה ינבמ םישקבמ
ןחבמ qד תא דחא לכל םיקלחמ 1 .ןורפיעו (חפסנ)
) יצחו הקדב םושרל דחא לכ לע ודדמת םותב .ריכמ אוהש (םילספו םירייצ) םייuסלפ םינמא רתויש המכ (
– תוקבדמ קלחלו ןחבמה תא תחקל םידימלתה ןיב רהמ רובעל תוכירדמה לע ןמזה
 ןיב בתכש ימל המודא הקבדמ 0-4 .םינמא
 ןיב בתכש ימל הבוהצ הקבדמ 5-8 .םינמא
 לעמ בתכש ימל הקורי הקבדמ 9 . םינמא
) הזיאל םינמא רפסמ לש רתוי םיינויaה םירפסמ ובתכו ,תונומוקה תחאל וא ןכמצעב ,ותרבעה ינפל ליaרתה תא וסנ
.תוצובק שולשל qרעב קלחתת התיכהש qכ aוריד לש הלאקס בותכל qירצ – הצובק (
ל וקלוח םהש םהל וריבסה .ולביקש תוקבדמה לש םיעבצה יפל תונחלושל ןיימתהל התיכהמ ושקב 3
.ול המיאתמש המרה יפל דמלי דחא לכו רועישב qישמנ ונא .תונמואה אשונב םהלש המרה יפל תוצובק
ןחבמל עדימ qד תא וקלח 2 .יתימא ןחבמ ומכ שממ ,וכפהי אלש – תוצובקה יפל םידימלתל
 לש המישר לבקת – קוריה עבצב – םימדקתמה תצובק 15 .םיaשומ
 .םיaשומה תרשע לש המישרה תא לבקת – בוהצה עבצב – םיינוניבה תצובק
 לש המישר לבקת – םודאה עבצב – םישלחה תצובק 6 .םיaשומ
רחאלו וננשל םהילע .תונמואה םוחתמ םיaשומ םע עדימ qד םהינפל יכ וריבסה 2 םה הדימל לש תוקד
ןחבמ qד תא םלוכ ןיב וריבעהו עדימה qד תא ופסא qרעב תוקד יתש רחאל .ןמז םהל ודדמ .וילע ונחבי 2
.(qופה םa)
- 112 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
םיaשומ רתויש המכ – תואבה תוקד יתשב בותכל דחא לכמ ושקב .יתבכש ןחבמ וישכע שי יכ ורפס
םילבקמ aשומ לכ לע .הרעהו ןויצ ונתו (ידומיל עצבמב ומכ) םהינב ורבע ,ןמזה םותב .רכוז אוהש תונמואב
10 .תודוקנ 10 עמשמ םיaשומ 10 .תודוקנ
.לביקש ןויצה ןיבל דימלתה בשי ובש םוקמה ןיב רשק שי םאה דחי וארו ÷ ןויצ ונת
:\ירדמל
.התיכב הדובע תוצובקו תוצבקהל הקולח לש בצמ המדמ וזה תוסנתהה
עיaמש דלי .יתוברתה ןוהה יפל רקיעב – תוצבקהל הנושארה הקולחה תא למסמ ןושארה ליaרתה
הארנכ .הרומל בישקי ,זכרתי ,'א התיכב בשי תולקב ,םיימדקא םירוה םע תיבמ ,רתוי תססובמ החפשממ
.בותכ הארנ qיאו םירפסמ לע aשומ רבכ ול שיש
השקתמ םשו ,'א התיכל aשומ וא תולוכי ילב העיaמש ,qומנ ימונוקא ויצוס דמעממ תיבמ העיaמש הדלי
רשק ילב ,םישקתמה לש הצובקל רשי aרודת – םייתוaהנתהה םידוקה תנבהו תולuמה עוציבב
.לוכיבכ "לאיצנuופ"ל וא ,היתונורשיכל
אלש ימ .םינמא לש בר רפסמ םושרל השקתי אל – המaמהמ וא תיבהמ ,תונמוא ריכמש ימ – ליaרתב
.הכומנה הצובקל aרודי הז יפלו ,השקתי – ריכמ
םידמול רבכ םידימלתה ,ןוימה רחאל – הללסהה לולסמב ינשה הלשה תא המיaדמ תומרל הקולחה
.ןנשל הצובק לכ הלביקש םיaשומה תומכ ןיב םילדבהה ןאכמ ,הנוש המרב
םהש םיוסמ qר yראב םידימלתה לכל .תוצובקה לכל הווש אוהו יפוסה ןחבמה אוה – ינשה ןחבמה
םידומילל לבקתהל ושaיי רשאכ ,רתוי הכומנ הצובקב ודמל םה םינשה לכש הנשמ אל .וב דומעל םיכירצ
.םהירבחמ רתוי הובa תורaב תדועת aיצהל וכרuצי םיהובa
ןחבמב חילצהל ידכ 2 בותכל םידימלתה םיכירצ ויה 10 קר דמל שארמו הכומנה המרב דמלש ימ .םיaשומ
6 דמלש ימ ,חילצהל יוכיס ול היה אל – םיaשומ 10 ללכ qרדב חילצי ,םיaשומ 70-80 דמלש ימ ...הככ 15
לבקל בוu יוכיס ול שי – 100 .(םיסונוב ןיא)
.התיכב תבשל רוזחל רשפא – תוסנתהה רחאל
:ןויד
הב הuישלו qוניחה תכרעמב בצמה תנומתל התיכב ונכרעש ליaרתה ןיב רושיק השעי ןוידה qלהמב
.םידימלתה תא רפסה תיב ןיממו לילסמ
 ?ליגרתב היה המ
 ?רעפה תא רוגסל רמוחב ורגיפש ולאל הרשפא הגהנוהש דומילה תטיש םאה
 תויונמדזה ןויווש ,םכתעדל ,תרשפאמ תילארשיה ךוניחה תכרעמ םאה
?ךוניחב
 םידליה םה ימ ,רפסה תיבב םילשכנש םידליה םה ימ םויה לארשיב
?םיחילצמש
- 113 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
...ב"ויכו םואל ,יתדע אצומ ,הסנכה ,םירוaמ ריע יפל תורaבל תואכז לע םינותנ תצק תתל
 ?הלכשהב םירעפל םימרוגה םכתעדל םהמ
o .םינושה החיתפה יאנת
o .רעפה תא םיחיצנמו םיביחרמ רשא רופא qוניחו תיב ירועיש
o .םידומילה תינכותב ללכנ רשא יתוברת ןוה
o .תויתביבס (םלוaה uקפא) ןולשיכל תויפיצו (ןוילמaיפ uקפא) aשיה תויפיצ
o .(ןומעפ ,חרפ ,תיב) ידוסיבו ב"הuחב תוצבקהל הקולח 95% רשא םידליהמ
.הנממ yלחיהל ולכוי אל רבכ הביuחב 'a הצבקהל ועיaה
o .םירומה תוכיאו דומיל תועש ,םיפסכ :םיבאשמ לש תינויווש יתלב הקולח
 ?תיטרקומד הנידמב םיחרזאכ ונתוא דירטהל םיכירצ הלא םירעפ םאה
םוקמ לש הרישי הדלותו לרוa תריזa אוה ינוע הבש בצמ רשפאל הלוכי אל תיuרקומד הרבח !ןכ
ןתינ אל ותוא ,היuרקומדב רתויב םיסיסבה םיכרעהמ אוה ןויווש ...ב"ויכו ינתאה qאצומ ,qתדלוה
.qוניחב תויונמדזה ןויווש אלל םייקל
 ןמ יומס ראשנ םייתרבח תוחוכ רומישל יעצמאכ רפסה תיב לש ודיקפת ךיא
?ןיעה .ינויוושו ימיuיaל יעדמ ילככ םינחבמה ,תויביuקייבוא לש הילשא
 !תרחא רשפא :םוכיס
תריaס לע ,ררחשמ qוניח לע .qוניחה תכרעמל עaונב ןולא תתומע לש השיaה לע רפסל תצק
אלא - החלצהל יעצמאכ תחלצומה החיתפה תדוקנ לע תוכמסנ אל רשא דומיל תוuיש לע ,םירעפ
תוחלצה לע ,דימלתה לש ומלועל תיuנוולר הדימל לע ,עבוק רוuקפ לעכ הילע רבaתהל תוחילצמ
...דועו דועו דועו םיידומיל םיעצבמב
- 114 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '

- 115 -
ןח#מ 1
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((
ןח#מ 2
1 ((((((((((((((((((((((((((( (
2 ((((((((((((((((((((((((((( (
3 ((((((((((((((((((((((((((( (
4 ((((((((((((((((((((((((((( (
5 ((((((((((((((((((((((((((( (
6 ((((((((((((((((((((((((((( (
7 ((((((((((((((((((((((((((( (
8 ((((((((((((((((((((((((((( (
9 ((((((((((((((((((((((((((( (
10 (((((((((((((((((((((((((( (
המודא הצובק & עדימ 'ד
1 )ינוי*ר%מיא (
2 טרא %ו% (
3 אדאד (
4 קילירקא (
5 ןת"% ןמ" (
6 &#יטק%*ר% (
הבוהצ הצובק & עדימ 'ד
1 )ינוי*ר%מיא (
2 )י#וק (
3 טרא %ו% (
4 אדאד (
5 &י!י)ו%מוק (
6 )ילרוטנ (
7 )ינרדומ (
8 דר'נווא (
9 קילירקא (
10 )ילאירו* (
המודא הצובק & עדימ 'ד
1 )ינוי*ר%מיא (
2 *נ*נר& תונמוא (
3 )י#וק (
4 טרא %ו% (
5 )ילאירו* (
6 אדאד (
7 וקוקור (
8 &י!י)ו%מוק (
9 &#יטק%*ר% (
10 )ילרוטנ (
11 )ינרדומ (
12 דר'נווא (
13 קילירקא (
14 ןת"% ןמ" (
15 ')אל#מ*א (
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
.1 1 . הaוע הaוע הaוע
2 . .ה'רבחהו ינא
עדימו עקר ,לאנויצר
- 116 -
4.3 .תילארשיה הרבחב oירtגמ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הגוע הגוע הגוע
(...םוקמ אצמנ רשא דע םויה לכ הבבותסנ ,הaוחנ לaעמב)
:לאנויצר
תכרוד ,תתחשומ ,תמדקתמ ,תשבוכ ,הרואנ :תרחא תיארנ איה תילארשיה הרבחה לע לכתסנש ןוויכ לכמ
תaועמ הסורפ ול סרופ דחא לכ .'וכו היבשוי תלכוא yרא ,הנuק תיפורu yרא ,םיחישמ הכילממ ,םישלח לע
בהוא ינאו תוריפ םע התוא םיבהוא קלח ,דלוקוש םרק םע התוא םיבהוא קלח .ולש תילארשיה הרבחה
.םיחופת יאפב התוא
?ןuuרח אי לאנויצרה םע המ ?לאנויצרהו
םעפ לכ .םירחא (םיביכרמ) םינוירuירק יפ לע םעפ לכ תילארשיה הרבחה תaוע תא סורפל אוה ןויערה
aנרמ ןומיל יאפ ,שיש םיאליa תaוע ,תודמעמ הלפוס תaוע ,הניבa תד תaוע :אמaודל רחא aוסמ הaוע
.'וכו דלוקירu קתוו תaוע ,תיבושיי זופת תaוע ,ילכלכ
:הרטמה
" - תוכימסב םילימ דמצ ותוא לש חותינה תובכרומ תא תוארהל תילארשיה הרבחה יסיסב עדימ תתלו ,"
.תרדaומ הרוצ תרסח תובכרומ התוא לע
:הטישה
.םימשרמ יפ לע תונוש תוaוע תנכה
?!?רמוא הז המו
לדוaב תוסורפל םיקלחמ ,לודa לוuסירב לוaיע םיחקול ,היסולכואב רזaמ לכ לש תוaלפתהה יזוחא יפ לע
םידוהי :אמaודל המאתהב ןהילע םיבתוכו םיאתמ 78.9% םיברע , 19.6% תונוש , 1.5% .
,אושנה לע םמוקמהו יuנקיפה יסיסבה עדימה םע תורוש רפסמ םיבתוכ הסורפ לכ לש ינשה דצהמ
:אמaודל 19.6% תיביצקת אכודמ uועימ .תילארשיב הרבחב לודaה uועימה (ינשה דצהמ)=םיברע
חותיפבו qוניחב ינויווש אל yוציק .םייברעה םיבושיה ידי לע תספתנ הלuבאה תלבu תושאר .תיתרבחו
םיניuסלפ םמצעל םיארוק qא "םילארשי םיברע" םידוהיה יפב םיארקנ .רזaמל הקוסעת תומוקמו הלכלכה
...ו"כו

תוליעפל וישכעו ...
- 117 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
החיתפ : ) 10 ('ד
1 . " תא םיעימשמ רקיטסה תריש ."שחנ aדה /
לש םינוש םיקלח המכ (בלב רופסל זא ידמ השק הז םא ,וא) םושרל םיפתתשמהמ םישקבמו
.חולה לע תודוקנה לכ תא םיזכרמ qוסב .רישב םירכזומ תילארשיה הרבחה
:וא
2 . הרבחב םינוש םירזaמ רתויש המכ בותכל םישקבמו qד qתתשמ לכל םיקלחמ
המ יפ לע ,תוכיתח רפסמל qדה תא םיערוק ובו qלכלמה בלשה אוה אבה בלשה .תילארשיה
.םינושה "םירזaמה" תא לaעמה זכרמב םירזפמו ,ובתכ םהש
.תילארשיה הרבחה תיארנ qרעב הככש הז םהל דיaהל ונל רתונש המ
:"...הגוע הגוע הגוע" ) 60 ('ד
1 . לש םש ,תרתוכ תלבקמ הצובק לכ רשאכ תוצובק שמחל םיפתתשמה תא םיקלחמ
:הaוע
,תידמעמ םרק תובכש תגוע ,םישבי תורפ תודע תגוע ,תיבושיי שיש תגוע ,לדורטש תותד תגוע
.תידוהי תד דלוקוש תגוע
2 . עדימ םיעיפומ תוסורפה בa לע .הaועה תוסורפ/יביכרמ לכ תא םירזפמ רדחה זכרמב
הaועה תא "ןיכהל" הכירצ הצובק לכ .(חפסנכ qרוצמ עדימה) םיביכרמה לע םיפסונ םיuרפו
.המלש הaוע רוציל םיביכרמה לכ תא qוסאלו אוצמל רמולכ ,הלש
רבחל וא תוריקה לע ןתוא תולתל היהי ןתינש qכ פייuולסב קיבדהל שי תונכומה תוaועה תא)
.(תוליעפה qוסב (םידדצה ינש תא תוארל היהי ןתינ qכ) לייבומכ תולתלו uוחל ןתוא
3 . :האילמה ינפב התaצה ינפל הנכהכ םהלש הaועה םעu לע רצק ןויד םייקל הצובק לכ לע
o ?וזה הגועה יביכרמ ןיב הנוש המו qתושמ המ
o ?המל ?הגועב qידעמ ינאש קלח שי םאה
o ?המל ?יהמ ?הבוגת/הבשחמ יב תררועמ הסורפ וזיא
o ?תאז םישוע םתייה ךיא ,תוסורפה תא תרחא קלחל םילוכי םתייה םא
o ?האילמל ריבעהל בושחש הגועה לע םינותנה המ
.הלש הaועה תא הaיצמ "םירוuידנוק" תצובק לכ ,האילמב
:האילמב ןוידל וא/ו הבשחמל תולאש
• ?ןלוכ ילוא ?רתוי וא תאזכ תחא שי םאה ?תילארשיה הרבחה תא תגציימ יכה הגוע הזיא
• ?רחא ינפ לע הגועה לש דחא קלח qידעמ ינא ןהב תומיוסמ תוגוע שי םאה
• ?תונשל יתלוכי ול ילש הגועה תא קלחמ יתייה ינא ךיא
• ?םינוכתמ qילחהל וא תונשל רשפא
- 118 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
• ?וז תוליעפמ אצת הצובקהש יל בושח עדי הזיא םא
• ?(תילארשיה הרבחה) תוכימסב םילימ דמצה לש בצמה תנומת לש תובכרומה תא ונפשח םאה
תוגוע ימשרמ
לדורטש תותד תגוע
80.2% oירחאו oידוהי .(םידוהיכ םימושר םניא רשא םהיאצאצו םילוע)
16.1% oימלoומ (םיסקר'צ ,םיאודב ,םיניuסלפ)
2.1% oירצונ (יברע עצוממ םבור)
1.5% oיtורד
0.2% תרחא תכ\תד ינב (תופסונ תותכו םידמחא ,םייהאב)
תיבושיי שיש הגוע
91.6% oיינוריע לש םיבושייב םירaה) 2000 (הלעמו םיבשות
3.3% oיקינבשומ
2.4% oירחא oיירפכו תובשומ oייתליהק oיבושי
1.8% oיקינצוביק
0.9% oיבושיל yוחמ oירגה
תידוהי תד דלוקוש תגוע
35.4% oיינוליח
23.7% יתד אל יתרוoמ
17% * לעמ תוקירבורה תחאל oיכיישכ oמצע תא oירידגמ אל
10.8% יתד יתרוoמ
8.3% oייתד
4.9% oידרח
-ה תא קלחל רשפא * 17% ןוידה תא uיסהל אלו תויסחיה לע רומשל ידכ תונושה תוצובקה ןיב המאתהב
oישבי תורפ תודע תגוע
29.2% yראה ידילי
20.3% * oימעה רבח ידוהי
18% oיtנכשא
17.2% ** הקירפא
13.2% ןוכית-חרtמו היoא
2.1% הקירמא oורד תונידמ
היסולכואב םקלח תא uילבהל ידכ ודרפוהו םיזנכשא םיבשחנ םימעה רבח *
םיפויתא ללוכ **
תידמעמ oרק תובכש תגוע
56.1% ינוניב דמעמ (qומנו הובa ינוניב דמעמל לצפל רשפא)
- 119 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
33.9% \ומנ דמעמ (םיינע רוציקב וא ינועה וק תחתמ)
10% הובג דמעמ (ןוילע ןורישע)
- 120 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
שחנ גדה / רקיטסה תריש
םולש שרוד םלש רוד
חצנל ל"הצל ונת
םולש השוע קזח םע
חסכל ל"הצל ונת
םיברע םע םולש ןיא
םיבור םהל ונתית לא
יחא יכה הז יברק
םלוכל רוuפ ,םלוכל סויa
םלועב שואיי םוש ןיא
ןאכ הז ע"שי
ןמואמ ןמחנ חנ נ
No fear ריעב חישמ –
םיעוaיפ ןיא םיברע ןיא
םידוהי ןכסמ צ"aב
ןלוaה םע םעה
רפסנרuה םע םעה
אכריב uסu
רסח התא רבח
qב םירחוב ונחנא אוה qורב שודקה
ער הז הרישי הריחב
qל םיאנקמ ונחנא אוה qורב שודקה
...םיאנקה ותומי
:ןומזפ
(עור עור המכ) עור המכ
(עול עולבל רשפא) עולבל רשפא
םחרת אבא ,םחרת אבא
םaמaמ מaמ ינאו ןמחנ יל םיארוק
(עור עור המכ) עור המכ
(עול עולבל רשפא) עולבל רשפא
םחרת אבא ,םחרת אבא
,ןכלו םשונ ינא םשה qורב
הנידמה הכלה ,הכלה תנידמ
חיוורה דלונש ימ
חישמה qלמה יחי
ןורש לש םולשב ןוחuיב יל שי
דימתלו זאמ ןורבח
דיספה דלונ אלש ימו
רפסנרu םולש תובא ןורבח
קדצ אנהכ
CNN שדח aיהנמ qירצ ,רקשמ
ןוחuיבה לע הדות םולשה לע ןיתחס
תורתוימ תומחלמל םידלי ונל ןיא
םיברעל רזוע לאמשה
םידוהיל בוu יביב
ןידל ולסוא יעשופ
םש םה ןאכ ונחנא
םיריקפמ אל םיחא
םעה תא תaלפמ םיבושיי תריקע
םידaובל תוומ
תויחל תויחל ונת
!םיכרעל תוומ
...ןומזפ
תולaהל שרaל aורהל לסחל
תוומ שנוע ריaסהל ריבדהל no fear
רעבל רaמל דיחכהל דימשהל
!רבח qללaב לוכה
- 121 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:תוגועה יביכרמ לע םירבסהו טורפ
לדורטש תותד תגוע
80.2% oירחאו oידוהי .(םידוהיכ םימושר םניא רשא םהיאצאצו םילוע)
16.1% oימלoומ (םיסקר'צ ,םיאודב ,םיניuסלפ)
2.1% oירצונ (יברע עצוממ םבור)
1.5% oיtורד
0.2% תרחא תכ\תד ינב (תופסונ תותכו םידמחא ,םייאהב)
80.2% oירחאו oידוהי (םידוהיכ םימושר םניא רשא םהיאצאצו םילוע) .
yמוק וראשנ דימת ,לארשי yרא לש הירוuירuהמ ,רבעב ,םידוהיה שוריa תורמל .תילארשיה הרבחב בורה
תירקיעה הסמהש תויולa yוביק לש בר ברע איה םויכ ונל תרכומה תידוהיה הייסולכואה .yראב םידוהי לש
-ה האמה יהלשב אובל הלחה ולש 19 ) 1881 הנשב .םויה דעו זאמו (ןיבה אלש ימ הנושאר הילע -
ולע הנורחאה 35,000 הבורב תידוהיה הרבחה .םימעה רבח תונידממ םתיברמ לארשי תנידמל םידוהי
ברקב qרענש רקסב .(יתלומח/יuבשל דוaינב !יתחפשמ) יברעמ יתרבח הנבמ לע תססובמה הרבח איה
תא םייפכ תודובעב םיאור םניאו ימדקא ראות שוכרל םינווכתמ םתיברמש ררבתה םיידוהיה םיריעצה
לuנה תיברמב אשונ ידוהיה בורה .('וכו תואלקח ,ןויקינ ,היצלuסניא ,ןינב = םייפכ תודובע) םדועיי
- מ רתויב קיזחמ ןכ ומכו ינוחuיבה 90% יביצקת לע שולחל ול רשפאמה רבד תוירוביצה תורשמהמ
םa ידוהי בור לע רומשל qירצש בשוחו ,םידוהיה תנידמ :לארשי תנידמל ארוק ידוהיה בורה בור .הנידמה
תיתכלהה םתודהיו תובשה קוח חוכמ ולעש םילועה תא םa םידוהיה qותב תללוכ לארשי תנידמ .דיתעב
-ב הארנכ רבודמ) תחכומ הניא 200,000 'סמ ןוקית יפ לע רמוא תובשה קוח .( 2 ) 1970 " :( 4 (א) .א
- ב"ישת ,תוחרזאה קוח יפל הלוע לש תויוכזהו הז קוח יפל ידוהי לש תויוכזה 1952 ] 2 לש תויוכזה ןכו ,[
לש דכנ לשו דלי לש aוז ןבלו ידוהי לש aוז ןבל ,ידוהי לש דכנלו דליל םa תונקומ ,רחא קוקיח לכ יפל הלוע
": עבוקו קקוחמה qיסומו .ןוצרמ ותד רימהו ידוהי היהש םדא איצוהל ;ידוהי 4 ימ - "ידוהי" ,הז קוח ןינעל .ב
":qיסומו ."תרחא תד ןב וניא אוהו ,רייaתנש וא הידוהי םאל דלונש 3 יפל ידוהיכ םדא םשריי אל (א) .א
וניא אוה יכ םיארמ תירוביצ הדועת וא םשרמבש רחא םושיר וא הז קוח יפל העדוה םא ותד וא ומואל
וא ישארה םושירה דיקפ לש ותעד תחנל םירומאה הדועתה וא םושירה ,העדוהה ורתסנ אל דוע לכ ,ידוהי
לכו הז קוח ןיינעל (ב) .qמסומ ןיד תיב וא uפשמ תיב לש יתרהצה ןידה-קספב תרחא עבקנ אל דוע לכ
qיעסב ותועמשמכ - "ידוהי" ,ויפל הדועת וא םושיר 4 ."קוחל ב
ןכיהל תעדוי הניא הקיuסיuuסל תיזכרמה הכשלהש םירוביצ דועו םייחישמה םידוהיה םיללכנ ןכ ומכ
עבונו יתוכאלמ םידוהיה לש יפארaומדה לודיaה .(תואיצמהמ בור רתוי הארנ ידוהיה בורה הככ) qיישל
.(יעבu לודיa לע םידבועש םיברעל דוaינב) תונושה תוילעהמ
16.1% oימלoומ (םיסקר'צ ,םיאודב ,םיניuסלפ) .
הרבחב רתויב לודaה uועימה םה םימלסומה .('וכו ןארוקה ,דמחומ איבנה) םלסיאה תדב ןימאמ -םלסומ
וללה .םינוס םימלסומ םהש םיניuסלפה אוה רתויב לודaה aלפה .םינוש םיaלפ םכותב םיללוכ .תילארשיה
- 122 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תיביצקת אכודמ uועימ .(םיניuסלפ םמצעל םיארוק לבא) "לארשי ייברע" -םידוהיה ידי לע םיארקנ
ינויווש אל yוציק ונשי .םימלסומ םייברעה םיבושיה ידי לע תספתנ הלuבאה תלבu תושאר .תיתרבחו
קסופה אוה (ןארוקה יקוח יפ לע) "העירשה" ןידה תיב .רזaמל הקוסעת תומוקמו הלכלכה חותיפבו qוניחב
.ידוהיה ינברה ןידה תיבל ליבקמכ לארשי תלשממ ידי לע ןמוממ אוהו םימלסומה יניינעב uעמכ ידעלבה
הרזח לש המaמ הלוע םימלסומה לש םיימינפ םירקחמ יפ לע .תסנכב יuילופ aוציי ןיאו uעמכ םימלסומל
םוצ תא םימצ ,ישישה םוי תשרדל דaסמל העaה ,םויב תוליפתה תשמח לע הדפקה :תדה קיחל הבושתב
.'וכו ןאדמרה oיoקר'צה תולודaה תוריaהה qלהמב ועיaה םהו זקווקב םרוקמ .םיברע אל םימלסומ םה
.(םיכרותה) םינאמותועה תפוקתב 12 -ב ושuננ ןלוaה תמרב ויהש םירפכ 67 םירפכ ינש וראשנ לארשיבו
.(תרנכ -לאנבי תמר) אמכ-רפכו (ילתפנ תומר רוזאב) היינחיר :םיסקר'צ oיאודבה ןופצב רקיעב םיאצמנ
תכרעמל םיכייש .('וכו בויב ,םימרוז םימ ,למשח :ןיא א"ז) םירכומ אל םירפכב םירa םקלח .המורדו yראה
רבד לארשי תנידמל המח הקיז ילעב ויה .(תידועסה ברע) ברע יאה יצחב םאצומ .תיתלומח תיuבש
חופיקהש םינעוuו אבצב םיתרשמ םיאודבה .םינש qרואל השק תיביצקת החנזה תובקעב וuיאל קחשנש
.תויוכזב אל qא חרזא לש תובוחב קלח םיחקול םהש qכל םרוa
2.1% oירצונ (יברע אצוממ םבור) .
ראש .םהינימל םיסכודותרואלו םהינימל םילותקל םיaלפתמו יברעה םואלל םיכייתשמ םירצונה בור
-כ) םירצונ םמצע םירידaמש תובשה קוחמ םילוע ,םינמראה ןיב םיקלחתמ םירצונה 29,000 הייסנכה (
לארשי תנידמש לככ לבא בר יuילופ חוכ ושפת הנידמה לש המויק תליחתב .ינימ לכ דועו תיפויתאה
qא ,רתויב ליכשמה uועימל םיבשחנ .תיuילופה הריזה יתאפל םתוא קחוד ילארוuקלאה םuועימ תרaבתמ
לעב ירצונ אמaודל) דחוימב דדועמ וניא םלצא הלuבאה בצמ םa םיניuסלפ םיברעה םהיחא ומכ uעמכ
דע השק ידוהי וניאש ימלש ללaב תאזו ןינב לעופכ דבוע םיימואלניב םיסחיו הנידמה יעדמל 'רד ראות
.אבצב םיתרשמ םירצונה .(yוחה דרשמב בלתשהל ירשפא יתלב
1.5% .oיtורד
תומוקמב םנכשמ תא ועבק םימלסומה ידי לע qדרנ uועימ ויהש ןויכ .רתויב קזחה uועימה םה םיזורדה
תרמשנ םהלש תדה .םיימלסומ תד ירקיע לעב האa uועימ .רהה םע תירב ותרכ qכבו םיקחורמו םייררה
םיעודי ויהו הדעה qותב תולaלaתמ םהיתומשנש םינימאמ םיזורדה .תדה ימכח קר םיפשחנ וילא דוסב
דרמ תא ליבוהש יזורדה aיהנמה שרuא-לא אוה תיזורדה תוברתה ירוביaמ דחא) תוומהמ םדחפ רסוחב
-ה האמב לודaה םיזורדה 19 ,בוהצ :תידוסה םתדל םיכיישש םיעבצה תשמח לaד אוה יזורדה לaדה .(
שודקה םרפסש םינעוu .םיעבצ תשמח םתוא לעב שמוחמה בכוכה אוה םלמס .קוריו ןבל ,םודא ,לוחכ
= yראה ןופצב םירפכ רפסמב םיזכורמ .םיעבצ םתואב בותכ 4 אל) ןוילעה לילaב ראשהו ןלוaב םירפכ
םתונמאנש םיזורדה ועבק םיבר ןוuלש יפוליח תובקעב .יברעמה לילaבו (ןורימ רה רוזא אלא הצעומה
סחי .םיניוע תואבצב םיתרשמ החפשמ התוא ינב וב בצמל םידע ונא םויכ .yראב uלושש ימל תנתינ
.םיימעפ qכ לע בושחל ןלוaה תמרב םיזורדה יריעצל רקיעב םרוa םיזורדל הנידמה
- 123 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
0.2% תרחא תכ\תד ינב (תופסונ תותכו םידמחא ,םייאהב) .
תב) םלועב רתויב הריעצה תיאמצעה תדכ תיאהבה תדה תא םיבישחמה שי 160 יזכרמה ןורקיעה .(הנש
.תחא תילבולa הרבחל תושונאה תא דחאל תעה עיaה יכו ,דדוב דחא עזa הניה תושונאה לכש וניה הלש
תיאהבה הנומאה - ב הדסונש ,תיuסיאיתונומ תד הניה 1844 םישודקה הירפס בורו ,באבה ידי לע
,םלועב הפקיהב היינשה תיאמצעה תדה הניה תיאהבה הנומאה .הללא ההב איבנה ידי לע ובתכנ
- ב םינימאמ להק הלו ,תaצוימ איה ןהבש תוצראה רפסמ לש םיחנומב 236 תוירוuירuו םייא ,תוצרא
- מ רתוימ םיעיaמ םיאהבה .םלועה יבחרב 2100 השישכ תללוכ איהש םיכירעמו תונוש תוינתא תוצובק
- ל ומaרות תדה לש םיירקיעה םיבתכה .םלועה יבחרב םינימאמ ינוילימ 802 באבה לש רסמה .תופש
ןניה תותדה לכ .ונוצר תא qשוחו םינשה qרואל תושונאה ינפב הלaתמש ,דחא לא שיש וניה הללא ההבו
,דמחומ ,ההדוב ,השמ ,םהיניב ,לאה יחילש םניהש םיאיבנ ידי לע ואבוהו ,qתושמ יהולא אצומ תולעב
יפ לע .תושונאה לש תינחורה תוחתפתהב םיבקוע םיבלש םיaציימ םה .באבהו ארוסתרז ,ושי ,הנשירק
םיינחורהו םיירסומה םירaתאב עaונה רסמ איבה ,הללא ההב = qצרב ןורחאה חילשה םיאהבה תנומא
איה ,תוימהרבאה תותדה qותב יתרוסמ ןפואב תללכנ הניא תיאהבה תדהש תורמל .ינרדומה םלועה לש
זכרמה אצמנ םשו שודק םוקמל תבשחנה הפיח אוה םבשומ םוקמ .תויומד ןתואמ רכינ קלחב הריכמ
-ה האמה qוסב הדסונ רשא ,םאלסאב השדח תכ איה הידמחאה .םהלש ימלועה 19 ,ודוהבש בא'aנפב
) ינאידאק לא דמחא םאלוa אזרימ ,הרצוי-היבא םש לע תארקנ איה .תונוש תוצראב הuשפתה םשמו
1808-1935 ליaל ועיaהב .איבנ וב םיאור שיו ,חישמ וא לאוa ,"ידהמ" אוה וידיסח יניעב .( 40 יכ ,זירכה
.רשויו קדצ םלועב uילשהלו תימלסומה תדה ינפ שדחל לאה ליuה וילע
םאלסאה תצפהב תכמות איה ןיא qכיפל ,תיתד הייפכל התודaנתה הזעו םימע תווחאל הפיuמ ותרות
קדצה תד םאלסאה יכ עונכשה תuיש תא איה תדדועמ התמועלו ,"הווצמה תמחלמ" = דאהי'aה qרדב
qאש ,םידמחאה םירבוס "םיאיבנה םתוח" אוה דמחומ יכ ,תיתרוסמה תימלסומה הסיפתה לומ .איה
תד המצע האור הידמחאה .וירחא וידימלתלו םתתיכ דסיימל הרבע איהו האובנה הלדח אל ותומ רחאל
תא .ודניה תד ינבו םידוהיו םירצונ qא qיקהל הדיתע איהו םימלסומב קרו qא תמצמuצמ הניאש ,םלוע
רבע ,וידימלת ידי-לע yעה ןמ דרוה אוה .המימשה הלעוה אל qא ,בלצנ אלש ,םדא-ןבכ תלבקמ איה ושי
ןב ותויהב ,תמ םשו ודוהל 120 דמחומו ושי לש לוaלa אוה דמחא םאלוa .רימשקבש ראaאנירס ריעב ,הנש
תנוכש םויה השעמל אוהש ריבבכ רפכב yראב םיאצמנ םידמחאה .חuבומה "דועומ לא" אוה .דחי םa
םיעסונש ולאל הארנה (םידמחאה עיתפמ ןפואב ארקנה) םיחירצה ינש לעב דaסמב עודיו הפיח לש רברפ
.למרכה תוחולשמ תחא לע הפיחל ביבא לתמ
- 124 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תיבושיי שיש הגוע
91.6% oיינוריע לש םיבושייב םירaה) 20000 (הלעמו םיבשות
3.3% oיקינבשומ
2.4% oירחא oיירפכו תובשומ oייתליהק oיבושי
1.8% oיקינצוביק
0.9% oיבושיל yוחמ oירגה
91.6% oיינוריע לש םיבושייב םירaה) 20000 .(הלעמו םיבשות
= ריע בושיי ידי לע להונמ ,םיבשות לש לודa רפסמ וב שיש הייריע לש הפנע תוליעפב ןייפאתמ , רחסמ ,
םיתוריש , היישעת ריע לש דמעמ לבקמ ינוריע בושיי .וביבס םיינוריעה םיבושייל זכרמכ שמשמו ,הכאלמו
-כ הנומה בושיי איה ריע לארשיב .הנידמל הנידממ הנתשמ הזו ,םיוסמ לדוaל עיaמ אוה רשאכ 20,000
.ריע לש ימשר דמעמ לביק רשא הלעמו םיבשות
הנשב הדסונ רשא ביבא-לת איה הנושארה תירבעה ריעה 1909 .ופי תיברעה ריעה דיל םירוaמ תנוכשכ
.הנשכ רחאל ביבא-לתל הנוש המשו "תיב תזוחא" הליחתב הארקנ
לארשיב 4 .עבש-ראב ,הפיח ,םילשורי ,ביבא-לת :(םינילופורuמ) םילודa םיינוריע םיזכרמ
ולביק םינשה qשמבו (הנומש-תירק) תורייעכ וא (הווקת-חתפ) תובשומכ ודסונ לארשיב םירעהמ תודחא
ןuק ןהיבשות רפסמש תורייע םa וכותב ללוכ ןלהלש יuסיuuסה ןותנה .ריע לש דמעמ
– מ 20,000 .ןייפואב םייאלקח וא/ו םייתליהק םיבושי ןניא ןה qא
3.3% .oיקינבשומ
הינקב qותישו תידדה הרזע שיו תימצע – הדובעה ,םואלה תמדא איה המדאה = ויתונורקעש יאלקח בושי
.הדובעה תaלפמל איה תרהצומה תיuילופה ותקיז .רכממו
.םיבשומה יפואב םיבר םייוניש ולח םינשה qלהמב
םיתורישהו קשמהמ קלח = yוביקה לש ןויוושהו qותישה תונורקעמ םa שי וב יאלקח בושי – יפותיש בשומ
בשומב ומכ החפשמבש תושפנה רפסמ פ"ע תימצעה הכירצהו הדובעה תונורקעמ םaו םיפתושמ
.םידבועה
תנשב דסונ – ללהנ אוה yראב םקוהש ןושארה בשומה 1921 םיuיח רפכ – ןושארה יפותישה בשומה .
תנשב דסונ 1936 - כ yראב שי םויכ . 250 .םיבשומ
2.4% .oירחא oיירפכו תובשומ oייתליהק oיבושי
.לארשי yראב השדחה תידוהיה תובשייתהה לש הנושארה תובשייתהה תרוצ - הבשומ
םיבשותה בור ויה תובשומה לש ןכרד תישארב .םייuרפ םיקשמ לע ססובמה יאלקח בושי הרקיעב
תנשב הדסונש הווקת-חתפ איה הנושארה הבשומה .םינוש םיתוריש יקפסמו םילעופ םקלחו םיאלקח
1878 .תוימוקמ תוצעומ י"ע םויה תולהונמ ןקלחו םירעל וכפהו תובשומהמ קלח וחמצ םינשה תצורמב .
- 125 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
– ה תונש עצמאב חומצל ליחתהש ןויער – יתליהק בושי 70 ןיא יתליהקה ןויערב .תמדוקה האמה לש
aצוה יתליהקה בושיה ;תמיוסמ תיתרבחו תיכרע הסיפת לע ורקיעב תתשומ אוהו םיילכלכ תודוסי uעמכ
"הנידמהו תונויצה יכרצ תא הדימ התואב שמשי רשאו תוכיא לעב םייח חרוא aישיש יתרבח ןוaרא"כ
,ינוקדיצ) 1975 לש תוילכלכה תויוליעפה יבaל תולבaממ רשפאה לככ ענמיהל התייה תיללכה המaמה .(ב
םaדה יבצעמ ושקיב ןכ-יפ-לע-qא .בושייב םייחה תוכיאב עוaפל םילולעה םיבצמ uעמל ,הייסולכואה
לש תיפותישה הדוaאב רבח תויהל בשות לכ בייחל ,ילאסכודרפ ןפואב ,יתליהקה בושייה לש ירוקמה
.םירחאה םיירפכה םיבושייה לכב ומכ בושייה
.םמוקימ תאו םיבושייל יוצרה לדוaה תא ,השעמל ,הביתכה ימוקמ ילכלכ סיסב רדעיה רבדב דוסיה תחנה
םיירפכה םיבושייל תיסחי םילודa תויהל םיבייח םישדחה םיבושייה ויה העונתה תעצה יפ לע םנמאו
ןיב – םימייקה 250 -ל 500 חווuב אצמיהלו ,התואנ המרב םיתוריש תכרעמ םייקל ולכויש ידכ – תוחפשמ
לש ריבס 20 דע 30 :םהו ,ןויערה םושייל םימיאתמ וארנ yראב םידחא םירוזא קר .הקוסעת יזכרממ מ"ק
וללה םירוזאה לכב .הדוהי ברעמ-םורדו ןורמושה ברעמ ,ויתוביבסו םילשורי רודזורפ ,יברעמה לילaה
םa ויה .תיסחי הרצק העיסנב תולודaה םירעל םהמ עיaהל ןתינ םלוא ,תיאלקח תובשייתהל םיאנת ורסח
לכב םיבר םייתליהק םיבושי ומק םינשה תצורמב .הלא םירוזאב הריחבה תא וקזיחש םיינידמ םינועיu
.yראה יבחר
1.8% .oיקינצוביק
םa הפסונ qשמהב ,תואלקח לע ססובמ yוביקה היה qרדה תליחתב .לארשיל תידוחיי תובשייתה תרוצ
רוציב qותישו תימצע הדובע לע ןכו םיסכנבו שוכרב אלמ qותיש לע ססובמ yוביקה היה ודוסיב .היישעתה
םקוה ןושארה (הצובק) yוביקה .((ויתוחירצ וא) ויכרצ יפ-לע לבקיו ותלוכי יפכ ןתיי דחא לכ) הכירצבו
תנשב 1909 .'א הינaד – לארשיב ומשו תרניכה יפוחלש ינו'a-םוא תומדא לע
תנשב המקוהש יתדה yוביקה תעונת :תויצוביק תועונת שולש תומייק ויה הליחתב 1938 יצראה yוביקה ,
תנשב המקוהש (ריעצה רמושה) 1927 תנשב המקוהש דחואמה yוביקה תעונתו 1927 תליחתב .איה qא
– ה תונש 50 תועד יקוליח בקע הזע הלuלu דחואמה yוביקה תעונת הרבע תמדוקה האמה לש
,םיצוביקהו תוצובקה דוחיאו דחואמה yוביקה = תועונת יתשל הaלפתה העונתהו םיaולואידיא 30 הנש
- כ .תדחואמ תיצוביק העונת = ם"קתל וכפהו בוש תועונתה יתש ודחאתה רתוי רחואמ 10 רחואמ םינש
םיינוליחה םיצוביקה לכ תא תדחאמה תחא העונת הנשי םויקו יצראה yוביקה תעונת םa הפרuצה רתוי
.צ"קת – תדחואמה תיצוביקה העונתה = yראב
.(א"הבקה) צרמו (ם"קת) הדובע = לאמשה תוaלפמל תיuילופו תינויער הקיז תלעב הניה צ"קתה
0.9% .oיבושיל yוחמ oירגה
םדא ינב תואמב רבודמש תורמל ,הנידמב תויושרה תוסחייתה פ"ע םaו תיuסיuuס םa) הז חינז זוחא
yראה יבחרב םירוזפה םירכומה יתלבה םיאודבה םיבושיה תא רקיעב וכותב ללוכ (לארשי יחרזא םהש
תא תונבל ורחבש םינוהמית וא/ו ןוממ ילעב לש (הלעמו דדוב תיבמ) םינuק "םיבושי" uעמו (בaנב רקיעב)
.ןומההמ דדובמו קוחר רתויש המכ םתיב
- 126 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תידוהי תד דלוקוש תגוע
– יתד אל / ינוליח 35.4%
– יתד אל יתרוסמ 23.7%
– םמצע תא םיכיישמ אל 17%
– יתד-יתרוסמ 10.8%
– יתד 8.3%
– ידרח 4.9%

- יתד אל / ינוליח 35.4% .
ןויכ דרפנ רוביצכ םתרדaהל ןיuולחל םידaנתמה םיינוליח שי .הרדaהל רתויב השקה רזaימה םה םינוליחה
ותוא ,הרורב אלו תידוס תכ התוא ?םינוליחה םה ימ זא .רוחבל uרפה שפוחב תעaופ םתעדל וז הרדaהש
היצפיצנמאה תפוקתב העוuנ תוינוליחה תליחתש םינעוu םישבוימה םירקוחה .ינרדומו רזומ רוצי
עדיהו םדאה תמיש לאו תדה ימוחתל yוחמ לא הפוריא תא הפחס הלכשהה תעונת רשאכ ,הפוריאב
דחא (הלבקל רתוי רחואמ חקלנש חנומ) ס"דרפל וסנכנש העברא לע רופיסה עיפומ הנשמב וליאו .זכרמב
yציקש דחא ותוא .םולשב אצי אביקע יבר קרו תועיuנב yציק רחאה ,ותעד תויפש דביא ינשה ,תמ
לש וז העפותש qכ .םיינוליחה ןושארל תורוקמה ירקוחמ םיבר יניעב בשחנ (ומש היה הייובא ןב) תועיuנב
םידממב אלש ןוכנ ,תידוהיה הירוuסיהה qרוא לכל תמיק הארנכ התייה תרוסמו תד יכרעב הuיעב
לש הינפ בוציעב ונממ םלעתהל רוסאש לקשמ דבכ םרוa איה תונויצהש תרמוא תפסונ הנעu .םייחכונה
"הלוחה" הלוaה תא ובזע uושפ וא וחרב םינושארה םיינויצה םידוהיהמ םיבר .ונימי תב תידוהיה הרבחה
שי ?םויה לש תוינוליחהו .םוקמ היה אל תדל םהב םישדח םייצולח םייח תונבל וכלהו ,תנשוימהו תיתדה
םיהולאב םינימאמש המכ ריכמ תישיא ינא) םיהולאב ןימאמ וניאש ימ אוה ינוליחש םינעוuה הלאכ
המ זא (ריכמ ינא הלאכ םיינוליח םa) תודהיל הקיז ול ןיאש םירמואש שי (םיינוליח םמצעל םיארוקו
המצעב איה ינוליח הרדaההש םינעוuה שי .םדא לכ לש תישפוחה הרדaהה תוכז םע ונראשנ ?ראשנ
הז) ינוביר םדא ינוליחה םדאל אורקל שיו (שדוקמ qפיהה לוח) ןכותמ קיר ילכ התועמשמש ןויכ תועu
רוביצה תא רידaנ ןכלו .ולרוa לעו ומצע לע יארחא ותועמשמ ןוביר (ינבר םדא יתדל םיארוקשכ בוu עמשנ
תורדaההמ תחא qאש ןויכ איה הזככ ולש הרדaההו תופפור תורדaה לע ןעשנה יפרומא רוביצכ ינוליחה
.ול המיאתמ הניא תורחאה
?הרtומ הגוע תoורפ התוא תא oירידגמ oתא \יא

- יתד אל יתרוoמ 23.7% .
ןיבש רופאה םוחתב תואצמנה תויורשפא לש בחר ןווaמ לש qצרמ קלח אוה יתד-אל-יתרוסמה רוביצה
יתד-אל-יתרוסמה ידוהיה .םיפתושמ םיחנמ םיוק םילוע הנורחאל םסרפתהש רקחממ .םיינוליחל םייתדה
תוינרדומ תומאתה םע לבא םיידוהיה םיaחה תא aוaחי אוה .תורשכהו תבשה לש םיוסמ ןויבצ רומשי
הרדaהה רקיע .הבוחכ תשפתנ אל רקובב ןיליפת תמיש .(חספו רופיכ םוי ןוaכ םייזכרמ םיaח uעמל)
תועפשהל חותפ יתד אלה יתרוסמה .תווצמ יולימ יא תורמל ןימאמכ םדאה לש תימינפה ותשיפתמ תעבונ
- 127 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
יולתו דואמ שuשוuמ אוה הז רוביצל םינוליחה ןיב לובaה .םויה יניינעב ןכדועמו הרבחב הרועמ תויברעמ
.תודהיל הקיזו םיהולאב הנומאב וקה תא םיריבעמה שי .תישיא הרדaהב

- יתד-יתרוoמ 10.8% .
qותבו םיינוליחל םייתדה ןיב qשמנה רופא םוחת qותב םיאצמנ ,םייתד םייתרוסמ םמצע םירידaמה
רפסמו תורשכ תבש רומשי יתד יתרוסמ ידוהיש רמול aוהנ .םויקל תובר תויורשפא תואצמנ וזה הירוauקה
תא ורידaהש םישנא ברקב qרענש רקחממ .שאר יוסיכ אלל השיאהו הפיכ ילב qלי qא תופסונ תווצמ
תמיש ,תורשכהו תבשה תרימש אוה החנמה וקה לבא רתויב םינווaמ םינותנ ולע םייתד םייתרוסמכ םמצע
.(הנותחלו הווצמ רבל םa אלא םיaחל קר אל הנווכה) םתכלהכ םייתדה םידעומה םויקו רקובב ןיליפת
ענמי qא היזיוולuב הפצי יתד יתרוסמ .םינוליחה ינפ לע םייתדה תא qידעהל הייuנ םע בשחנ הז רוביצ
.ירסומ אל ןכות ילעב תוינכותמ

- יתד 8.3% .
oיימואל-oייתד םייתד םיכרעב ליבקמב םיקיזחמ וא םיבלשמה וננמז ינב תווצמ ירמוש לש םייוניכ אוה
"םיינרדומ םייתד" אוה הצובק התואל רחא יוניכ .תונויצה ומכ םיימואל םיידוהי םיכרע םע םייתרוסמ
תופיכ" םייורק םה תילארשיה הaעב .הנרדומ לש םיכרע םע תרוסמו תד יכרע לש המוד בוליש ןייצמה
םיעבוכו תופיכ שי לארשיב תודהיב םרז לכל) םתוא תונייפאמה תוaורסה תופיכה ללaב "תוaורס
תא aיצהל ןתינ תימואל-תיתדה תודהיה לש רתויב םיעודיה םיינחורה םיaיהנמה שארב .(ול םיינייפואה
יבא" בשחנה ,םדימלתו קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה ודימלתו ונב ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה לש ותומד
ןורuפל תבשחנה ל"דפמה איה תימואל תיתדה הaלפמה .הירנ יבצ השמ ברה ,"תוaורסה תופיכה רוד
-תיתדה רעונה תעונת .הל םיעיבצמ םלוכ אלש תורמל ,םימואלה-םייתדהו תיתדה תונויצה לש יuילופה
בשיימה םייתדה לש יזכרמה םרזה איה תיתדה תונויצה .ל"דפמה י"ע תכמתנש ,אביקע ינב איה תימואל
םישפות םיימואלה םייתדה .המלשה לארשי yרא דעב םייתדה לכ אל יכ ןייצל שי .המלשה לארשי yרא תא
qחדנ יתדה רעונה .תורחבומ תודיחיו םיניצק סרוק :ונייהד רבעב םיקינצוביקה לש םמוקמ תא אבצב םויה
ההובa םייתדה ברקמ םיאולימה יתרשמ זוחא םa .תוהובaה דוקיפה תוaרדל הריתחלו אבצב תונייuצהל
.תינוליחה הרבחב רשאמ םיזוחא תורשעב

- ידרח 4.9% .
תידוהיה הכלהה תרימש לע הבר הדפקהב תנייפאתמה תיסקודותרואה תודהיב הצובק ירבח םידרחה
,'ה רבד ועמש" קוספב ,ו"ס והיעשיב אוה "םידרח" יוניכה רוקמ ,תחוור העד יפל .ינרמש םייח חרואבו
."ידרח" דיחיל יוניכה רתוי לבוקמ ,"דרח" לש יובירכ יוuיבה שמשמ ורוקמבש qא לע ."ורבד לא םידרחה
הלכשהה תעונת :תויתועמשמ תויוחתפתה יתשל דaנ תבוaתכ רקיעב תוארל שי תוידרחה תחימצ תא
,םינברה לש םתארשהב ,םידרחהו ,תוימואלהו תוינוליחה רחא והנ םיבר םיריעצ .תונויצה הירחאלו
הפישחה תא רעזמתש תינרמש תיתליהק תרaסמ לע רומשל ולדתשהו םמצע לא ,הבוaתב ,וסנכתה
יוביר אוה תידרחה תוברתב uלוב ןייפאמ .תווצמה תרימשבו הנומאב עוaפל םייושעה תונויערלו םימרוaל
,תידרחה הרבחה לש ימינפ "ימואל חוuיב" ןיעמ םיווהמה ,תידדהה הרזעה ינוaראו םיירuנולווה םינוaראה
- 128 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
עויס םיקינעמ תידרחה הרבחה לש םיימינפה םייראuינמוהה םינוaראה .היינע לש םמויק תא םיחיuבמו
,ןוסא ירקמב םיוהיזבו תופוa יוניפב קסועה א"קז :דחוימב םימסרופמ םהיניב ,יללכה ילארשיה רוביצל םa
לש "אפרמל הרזע" ,יקסנאילופול ירוא תושארב "הרש די" ןכו ,הנושאר הרזע יתוריש קפסמה "הלצה"
.םילוחל yועייו עויסב םיחתמתמה "ןויצמ רזע"ו רריפ qלמילא ברה
ילויב .להצל סויaה אשונ אוה םידוהיה ראש םע םידרחה לש תויזכרמה תקולחמה תודוקנמ תחא 2002
לaעמל סנכיהל הצורש ידרחל רשפאמו םידרחל רוuפה תא קוחב ןaעמ הז קוח .תסנכב "לu קוח" רבע
תלבק םינתמה ימואלה חוuיבה לש םיקוח ללaב תובישיב םיכרבאה וראשנ קוחה תלבקל דע .הדובעה
- ב הבצק 1001 השעמל תרשל ילב הדובעל תאצל םהל רשפאמ הז קוח לש ופקות .םיuרקוריב םיאנת
הנaהה איהש הרות לש הלהוא חונזלו סייaתהל םתוא איבי אל יצרא חוכ םושש םישיaדמ םידרחה .אבצב
.תירקיעה
ירוuסיה רצנ .רתויב בחרה ינaומוהה ידרחה םרזה-םיאuיל :לארשיב ידרחה רוביצב םיירקיע םיaלפ
הקולחהש םיaלפ רפסמ הז םרז qותב ."הנליומ ןואaה" לש ושרדמ תיבמ תודיסחל תודaנתהה תעונתל
הדוהי ןורהא ברהו בישילא םולש qסוי ברה ,םויכ יאuילה םרזה לש םיירקיעה ויaיהנמ .הדח הניא םהיניב
qסונ בחר םרז - םידיסח .ידרחה םלועב רתויב םיעיפשמה םיaיהנמה הארנה לככ םה ,ןמנייuש בייל
םידמולה רועיש qא ,רתוי הבר תונרמשב ללכ qרדב םינייuצמ םידיסחה .םינוש םיaלפל aלפתמה
חור ייחב תaלוד הניאש תידיסחה היaולואידיאה תעפשהב תאז ,םלצא רתוי ןuק "םתונמוא םתרות"ש
תולהנמ ןהמ תוברו ,"יבר" - aיהנמ תוידיסחה תוליהקה ןמ תחא לכל .השעמה ייח שודיקב אלא םמצעשכל
,הב aהונה ינדפקה רuשמב העודיה רוa תודיסח איה ןהבש תuלובה .םייאמצע הקדצו qוניח תודסומ
תויוארה תופסונ תויודיסח .ההובa תיתרבחו תיuילופ תוברועמבו ,תושיאה ימוחתב תוaלפומ תורמוחב
לש וכרד יכישממ ,"תידרחה הדעה" ישנא -תידרחה הדעה .ד"בחו רמuאס ,yינ'זיו ,זלעב ןה רכזיהל
ןייפאמהש ,רמuאס תודיסח לע םינמנ םקלחו ,תונויצל הפירחה םתודaנתהב םידחייתמ ,ןשיה בושייה
ינב .םינורחאה תורודב ידוהיה םעה ייחב ער לכ שרושכ ותייארו ינויצה לעפמל הזעה הביאה אוה התוא
חוuיבה תואבצק תא לבקל ברסמ qא םהמ קלחו ,הנידמהמ qוניח יביצקת לבקל םיברסמ תידרחה הדעה
שומישמ וליפאו ,םיסימ םולשתמ ענמיהל םילדתשמ םaש םהב שיו תוריחבב םיפתתשמ םניא םה .ימואלה
.סויaה תייחדב
ןכ יפ לע qא .ולש םירנימסלו ויתובישיל ,יאuילה םלועל הלודa הקיז ילעב םה םידרפסה םידרחה -םידרפס
תודסומב םידרפסה םידימלתה רפסמל םומיסקמ "תוסכמ" לעו הילפא לע םדיצמ תובר תונולת תועמשומ
תרaסמה תמקהל תוירקיעה תוביסהמ התייה וז חופיק תשוחת ,השעמל .םייזנכשא-םיאuיל qוניח
."ןייעמה לא" ,הלש לודaה qוניחה לעפמ לשו ,ס"ש תעונת לש תדרפנה תיחרזמה תידרחה
- 129 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
oישבי תורפ תודע תגוע
29.2% yראה ידילי
20.3% * oימעה רבח ידוהי
18% oיtנכשא
17.2% *** הקירפא
13.2% ןוכית-חרtמו היoא
2.1% הקירמא oורד תונידמ
הייסולכואב םקלח תא uילבהל ידכ ודרפוהו םיזנכשא םיבשחנ םימעה רבח *
oיפויתא ללוכ ***
29.2% .yראה ידילי
.םויה דעו הנידמה םוק ינפלמ םינשה qרואל yראל הלעש ימ לכ לש םהיאצאצ "םירבצ"
20.3% ) oימעה רבח ידוהי (הייסולכוא םקלח תא uילבהל ידכ ודרפוהו םיזנכשא = םימעה רבח .
-ה תונש עצמאמ לחה 20 תנשב .yראה םע םידוהיה לש רשקה תא תוצעומה תירבב תונוuלשה וקתינ
1952 " ןוaרא םקוה ביתנ םידוהיה לא עיaהל היה ודיקפתש (ילארשיה ןויבה תוריש) "דסומה" רaסמב ,"
הלחה םימיה תשש תמחלמ רחאל .בר ןוכיס qות ,yראלו תודהיל םתקיז תא רמשלו תוצעומה תירבב
ורuופ הלא םישנא .לארשיל תולעל םהל רשפאל ושרדש ,תוצעומה תירבב םידיחי םידוהי לש תוררועתה
היילעה ןעמל ולעפ םלועה לכב םידוהי םיaוח .אלכ יתבל וחלשנו ורצענ ,uפשמל ודמעוה ,םתדובע םוקממ
ןיב .םידוהיה תאיציל רצ חתפ חתפ היילעה ןעמל קבאמה ."ימע תא חלש" האירקב תוצעומה תירבמ
םינשה 1973-1969 -כ תאצל וחילצה 150,000 ולע יuייבוסה רuשמה תוuuומתה תובקעב .םידוהי
.םימוחת ינימ לכב לארשי תנידמל תובר המרת וז היילע .שיא ןוילימכ לארשיל
18% .oיtנכשא
,הנושאר) הנידמה םוק ינפלש תולודaה תוילעב yראל ולע רשא הפוריא תונידמ יאצויל םיסחייתמ םינותנה
היה םיזנכשאל .הנידמה םוק רחאל ולא תונידממ תולעל םיכישממו וכישמהש ולאכו ('וכו תישילש הינש
.הנידמה לש התמקהבו yראה תיינבב רתויב בושח קלח
חופיקל תונעu ,םויה דע ררוaו ,ררaש רבד םיזנכשאמ הבכרוה הריעצה הנידמה לש תוaיהנמה תיברמ
.הקירפאו היסא תונידממ םאצומש םיחרזאו םילוע דצמ תומלעתהו
17.2% הקירפא .(םיפויתא ללוכ)
-ה תונשב 60 -ב .הנממ םידוהי תאיצי וקורמ הרשפא אל 1961 ,"זוaא" היינואה וקורממ יאשחב האצי
הילעו 46 -ו ,הרעסל העלקנ היינואה .םידוהי 43 התלעה "זוaא" לש התעיבu תשרפ .םיב ועבu היעסונמ
תאיצי תא וקורמ הרשפא ימואל-ןיב yחל תובקעב קרו ,וקורמ ידוהי לש תיאשחה היילעה תא תורתוכל
תנשב .הנממ םידוהיה 1994 .לארשיב הרובקל וקורממ םיפסנה תופוa תא איבהל לארשי תנידמ הaאד
הלפעההו תורתחמה ןויצל יתכלממ ןורכיז םויכ עבקנ ,א"כשת תבuב a"כ ,זוaא תיינא לש התעיבu qיראת
םינשבו (בול ,סינות) הקירפא ןופצב תופסונ תונידממ םילוע ועיaה וקורממ הילעל uרפ .הקירפא ןופצמ
- 130 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
) רתוי תורחואמ 80-70 םיבשייתמה לש םהיאצאצ םנה ולא םידוהי – הוובבמיזו הקירפא םורדמ םa (
.םינבלה םיאפוריאה
-ב 1984 -כ לארשיל ולע רפסמ םישדוח qשמב .היפויתא ידוהי לש ינומה yוליחל "השמ עצבמ" לחה 8,000
,תונותיעל ותפלדה תובקעב קספוה עצבמה .הפוריא qרדו ןדוס qרד ,םיו ריווא ,השבי יכרדב םידוהי
.תועורק תוחפשמ הירחא הריאשה עצבמה תקספה .יברעה םלועה תבוaתמ ןדוס אישנ לש ששחהו
-ב 1991 לש רפוכ תרומת ,שדחה לשממה םיכסה ,היפויתאב ןוuלש יפוליח רחאל , 40 ,רלוד ןוילמ
-מ תוחפ qראש ,"המלש עצבמ"ב .היפויתא ידוהי תיראש תאלעה תא רשפאל 48 -כ ולעוה תועש 14,000
-מ רתוי yראל ועיaה לכה qסב .שיא 35,000 יכ םע היפויתאמ היילעה תכשמנ ןידע םויכ .היפויתא ידוהי
.רתוי םינuק םירפסמב
13.2% .ןוכית-חרtמו היoא
תנשב :הנידמה לש תונושארה היתונשב ומייקתה ת"הזמהו היסא ידוהי תאלעהל םילודa םיעצבמ ינש
– u"שת 1949 -כ ולע , 50,000 ."םירשנ יפנכ לע" הנוכש עצבמ ,ןדעמ תיריווא תבכרב ןמית ידוהי
) ח"שת רייאב 'הב לארשי תנידמ תמקה תובקעב 14 ,יאמב 1948 תוידוהיה תוליהקהמ קלח ואצמנ ,(
םידוהיה ולעוה ובש ,תוידוהי תוליהק לש הלצה עצבמ הנaרא לארשי תנידמ .הנכסב םאלסאה תוצראב
םכתא איבאו םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו" :'ד קוספ ,'uי קרפ ,תומש רפס qותמ חוקל עצבמה םש .הצרא
הנידמה תמקה רחאל :הימחנו ארזע עצבמ ."םימסקה דברמ" יממעה ומשב םa עודי הז עצבמ .".ילא
,לארשי תנידמ דaנ תואמצעה תמחלמב הפתתשה קאריע .םידוהיה לע yוחלל קאריע תונוuלש ולחה
.ופדרנ תינויצה תרתחמה ירבחמ םיברו לארשי yראל היילעה הרסאנ ,עשפכ קאריעב הרדaוה תונויצה
yרמב 1950 .םשוכר לעו םתוחרזא לע ורתוויש יאנתב הנידמהמ תאצל םידוהיל קאריע תלשממ הריתה
תיריווא תבכרב ,yראל ועיaה וכלהמב ,קאריע ידוהי לש הלצה עצבמל לארשי תנידמ הכרענ תאז תובקעב
-מ רתוי ,ןיסירפקו ןאריא qרד 120,000 תצורמב ולע ולא םיעצבמל uרפ .קאריע ידוהי לכ uעמכ ,שיא
.היכרותו ודוה ןוaכ היסאב תופסונ תונידממו תורחאה ברע תנידמ םa םיבר םידוהי םינשה
2.1% .הקירמא oורד תונידמ
– ה תונשב היה לודaה הבורש תיסחי הנuק הילע 40 לש תונושארה היתונשבו תמדוקה האמה לש
:ןוaכ םיצוביק רפסמל םיניערaכ ופרuצה וא/ו ומיקה qאו yראה יקלח לכב ובשייתה ולא םילוע .הנידמה
.דלאס-רפכ ,רנה-רוא ,ליח-רורב
.תשביב תופסונ תונידממו הניuנaראמ qסונ הילע לaל םידע ונייה הנורחאה הנשב
תידמעמ oרק תובכש תגוע
56.1% ינוניב דמעמ (qומנו הובa ינוניב דמעמל לצפל רשפא)
33.9% \ומנ דמעמ (םיינע רוציקב וא ינועה וק תחתמ)
- 131 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
10% הובג דמעמ (ןוילע ןורישע)
56.1% ינוניב דמעמ .(qומנו הובa ינוניב דמעמל לצפל רשפא)
הייסולכואהש עבקנ .הרק תיuסיuuס םינותנ תקולח יפ לע עבקנ .םייניבה דמעמ םa ארקנ ינוניבה דמעמה
-ל קלוחת 10 ןיב רעפה .רתויב ההובaה דעו רתויב הכומנהמ הסנכה יפ לע (םינורישעה) םיווש םיקלח
םחותה אוה ןוילעה ןורישעה .ההז דמעמכ םיבשחנ ןכלו יuמרד הזכ אל יעישתל דע יעיברה םינורישעה
לעמ לש תוסנכהב שרפה םע הלעמלמ םייניבה דמעמ תא 50% םינורישעהש עבוק ינועה וק הuמלמו .
דמעמב םיסaונ ןוציקה תודמעמ ,םילדa םירעפ לש תואיצמב םויה .הaיל םידרוי ישילשה דע ןושארה
וקל תחתמ לא םידרוי םיברו ןוילעה ןורישעה לש לעה תaילל הסינכ סיuרכ םילבקמ םיuעמ .םייניבה
.יעיברב בר ןובאתב סaונ אוה םויה ישילשה ןורישעב סaונ ינועה וקש qכ לע ורביד םעפ םא .ינועה
לuנ תתחפה ידי לע ןוילעה ןורישעה תא תדדועמ רצואה רש ונעדוימ aיהנמש קשמבו ביצקתב המרופרה
דמעמ לע לפונ לuנה בור qכו תומועזה תואבצקב םיעaונ תתל המ םהל ןיא הככ םaש םיינעל .ונממ ילכלכ
דמעמ םיינשל םייניבה דמעמ תא םיקלחמה שי .ינועה וקל תחתמ תדרל םיברל םרוaש המ .םייניבה
.ישישל יעיברה ןיב qומנהו יעישתל יעיבשה ןורישעה ןיב ערתשמ הובaה .qומנ םייניב דמעמו הובa םייניב
qומנה םייניבה דמעמ םע רבדה ןיא ,הלבuה זכרמב חuבומ הבוaה םייניבה דמעמ לש םבצמש רמאנ םא
.ויתחתמ בורק בורק אצמנה ינועה וקל תחתמ לא ,הדח םימעפל ,הליפנ תנכסב אצמנה
33.9% \ומנ דמעמ .(םירז םידבוע ללוכ אל)(םיינע רוציקב וא ינועה וק תחתמ)
-ה תונש זאמ רתויב םישרמה qקיהב לדaש דמעמה םה םיינעה 80 וק אוה ינועה וק .הרבעש האמה לש
-ל קלחל (םיסימו תויזכרמ תואצוה ירחא) תרוכשמב יונפה קלחה יפ לע בשוחמש 2 שי לארשיב םויכ .
-ל בורק 600,000 - כ כ"הסבו ינועה וקל תחתמ םידלי 2,200,000 ימ .ינועה וקל תחתמ ודריש םישנא
תוחפשמ ,תוירוה דחה תוהמאה ,םיירירעה םישישקה ,םילuבומה ?הארונ ינוע תציב התואב המש אצמנ
חקלו תיב הנבש 'ח לש והרקמ תא חקינ .תובר תועתפה דועו ,הקוצמל ישילשו ינש רוד ,םידלי תובורמ
וארנ םייחהו םידלי ינש ויה aוזל ,הרומכ הדבע ותשא קu-ייה תרבחב הסינכמ הדובע ול התייה .התנכשמ
התייהש ,ותשאו עובש רבע אל .הדובע ילב ומצע אצמ 'ח .לaר 'ח לש הרבחה הuשפ דחא רקוב .םידורו
ימדמ היחנ םייתניב שקובמ עוצקמ יל שי 'ח בשח ארונ אל .הרuופ ,ס"היבב קתוו תוחפ יכה םע הרומה
רובעכ הנהו הנש יצח qשמב הלuבא ימד ותשאו אוה ולביק .הלuבאה 6 הלuבאה ימד ורמaנ םישדוח
qא .הדובע אצמא uעמ דוע ומצעל בשח ארונ אל ,תונובשח םלשל ידכ קנבב האוולה 'ח חקל .ןיא הדובעו
תרידב ררוaתהל ורבעו םתיב תא ותשאו 'ח ורכמ ,qדר קנבהו ורמaנ תונוכסחהשכ ,הנש ירחאו היה qכ אל
-כ קנבל םיבייח םה םויכ ."רדימע" לש ןוכיש 300,000 .ןותחתה ןורישעה qותב קומע , n
תוינידמה .תורהצה ריהצהל רהמי אלש הרקי אל הז ולש בשוחש ימו הלאכ םירופיס םירסח אל
לע םויה תדמוע הנקז תבצק .ימואלה חוuיבה תואבצקב תצצקמ רצואה לש תיתלשממה 1,348 תבצק ,n
לע הכנ 1450 ומכש ןוויכ רתוי הנוכנ הניא ינועה לaעממ אצוי אוה דובעל qלוה םדא םאש הרימאה .'וכו n
תורשקמ תויaולונימירק תוירואית .ינועה וקל תחתמ אצמנה םילעופ דמעמ ונצראב חמוצ תירבה תוצראב
ןיא םירחאה תודמעמבש בושחל ועuת לא .המודכו תונז תומילא עשפל הפיחדו קוחד ילכלכ בצמ ןיב
.qורבהמ ותוא איצויש ןיד qרועל qסכ ול שי שפתנ םינוילעה םינורישעהמ והשימשכ לבא תומילאו העישפ
- 132 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
לaעמל םדאה תא םירדרדמ םימס .ולאה תויaליבירפה תא ןיא ,תירוביצה הירוaנסב קפתסהל yלאנש ,ינעל
םדא .הנחבא אלל הכמ ינועהש םיאור ונחנא qכו .םסה תא תנמממה העישפ ללוכ בורלו םסה תא בבוסה
לכוא תוחפ תונקל לוכי ,וידליל בוu תוחפ qוניח שוכרל לוכי ,רישעמ בוu תוחפ יאופר לופיu שוכרל לוכי ינע
הרושק ינועה לaעממ האיציש וחיכוה םיaולויצוס .םיאבה תורודל האלה רבעומו חצנומ ינועהש הרוק qכו
.תיבב םהידליל םירוהה ונקה ותוא qוניחב הבורב
10% הובג דמעמ .(ןוילע ןורישע)
תרמוא תאז ןוילעה ןורישעה לע רבודמ .םירק םייuסיuuס םינותנ יפ לע עבקנ הובaה דמעמה 10%
-כ הזש הייסולכואהמ 680,000 -מ לעמב םיקיזחמש שיא 40% ונחנא) ונלש הלכלכב רבועש qסכהמ
(םינכסמ שממ אל םה םaש) יעישתל ןוילעה ןורישעה ןיב שרפהה .(םילקש ידראילימ לע הפ םירבדמ
לעמ אוה םיזוחאב החפשמל הסנכהה תמרב 50% םינורישעה ןיב םישרפהה םכנזוא תא רבסל ידכ קר .
-ה תוביבסב םיאצמנ יעישתל דע האלה ןכו ישישל ישימחה ,ישימחל יעיברה 10% ןורישע ןיב הuמו
תויוכזה ולדaיו תובוחה ונuקי ,רצואה רש לש תינכותה יפ לע .ןוכנ – qסכל קבדנ qסכש םירמוא .ןורישעל
,םישדח הדובע תומוקמ בינת וז העקשה .עיקשהל םיעצמאה ילעב תא דדועל ידכ תאזו םירישעה לש
הככ םa םה לבא םינכסמהמ yוח ,םלוכ uעמכ בוu .םיצורמ ויהי םלוכ qכו הנידמה תפוקל םירלוד םירזת
לבקל qוס qוס וניכזו לדaו qלוה ןותחתל ןוילעה ןורישעה ןיב לארשי תנידמב רעפה .תפכא המ זא םינכסמ
רפסמ םוקמה תא 1 -הלוצאה היה הובaה דמעמה רבעב .רתויב לודaה רעפה םע תוחתופמה תונידמה ןיב
?הנתשה והשמש רמא ימ .םליבשב דובעל תוכזה היה םירחאלו לוכה היה םהל
- 133 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
(תילארשיה הרבחה) ה'רבחהו ינא
:תורטמ
1 . .םהלש תיתרבחה תוכיישה ילaעמ םהמ םמצעל ורידaי םיפתתשמה
2 . לש תורדaהל םהלש תורדaהה ןייב ינושהו ןוימדה תודוקנ תא ונחבי םיפתתשמה
.םהירבח
3 . .תרחא וא וז הצובקל תוכייתשהל שיש תויועמשמה תא רידaהל וסני םיפתתשמה
4 . .תוכייש לaעמ לכל םירשקתמה םייתרבח/םיילכלכה םיuביה םהמ ונחבי םיפתתשמה
:דויצ
1 . ) םיפד 1/2 4A ,רבa ,השיא :תוכייש תוצובק/ילaעמ לש תורדaה/תומש םימושר םהילע (
,קירפ ,ינוריע ,קינבשומ ,קינצוביק ,יחרזמ ,יזנכשא ,רבצ ,...לש תוחא ,..לש ןב ,הדלי ,דלי
,uסינימפ ,ינויצ ,ידוהי ,ילארשי ,יתרוסמ ,יתד ,ינמי ,ינלאמש ,uסיאיתא ,ןימאמ ,uסילייuס
....ב רa ,ינע ,רישע ,דימלת ,uסיניבוש
2 . .הuויu יפד
3 . .הביתכ ילכ
:תוליעפה \להמ
1 . .תוכיישה תוצובק/ילaעמ םיניוצמ םהילע םיפדה תא התיכה יבחרב םילות
2 . .הביתכ ילכו qד לבקמ qתתשמ לכ
3 . תא (ולביקש qדה לע בותכל) aרדלו רדחב בבותסהל םישקבתמ םיפתתשמה
יכהש הממ) דחא לכ לש תימצעה הרדaהל םתמאתה תדימ יפ לע תוכיישה תוצובק/ילaעמ
:המaודל .יתוא רידaמ תוחפ יכהש המל יתוא רידaמ 1 .קינצוביק . 2 .ינמי . 3 .(...'וכו רישע .
:תונטק תוצובקב oידקמ ןויד
תורדaהה רדסב םירחאה תא qתשי דחא לכש שקבלו תונuק הדובע תוצובקל םיפתתשמה תא קלחל
,רשפאה לככ בחר ,qתושמ הנכמ רידaהל/אוצמל הסנמ הצובק לכ וירחאו רצק ןויד םימייקמ .רחב אוהש
.םלוכ ןיב
• ?ךכל רבסה המ ?דחא qא י"ע ורחבנ אלש תורדגה ןנשי םאה
• ?םירחאה לע דומלל ןתינ המ ?גורידהמ ומצע לע דומלל לוכי דחא לכ המ
• ?עודמ ?ןושארה םוקמב םתגריד הרדגה וזיא
• ?ךייש ינניא םויכ ךא ,הילא ימצע ךיישל הצור התייהש הרדגה הנשי םאה
- 134 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:האילמב ןויד
.םהלש תורדaהה תא aיצהל םידימלת המכמ שקבל
.םהינב ןוימדה/ינושה ביבס ןויד םייקלו ואצמש םיפתושמה םינכמה תא aיצהל תוצובקהמ שקבל
• ?עודמ ?ונמצע תא רידגהל בושח םאה
• ?הצובקה ירבח י"ע ורחבנש תונושה תורדגהב םילדבהה םיעבונ ,םכתדעל ,הממ
• ?ונמצע תא םירידגמ ונחנא המ יפל
• ?תורדגהה תא (ערו תוחפ בוט ,בוט) םיגרדמ ונחנא םאה
.(qפיהלו ,יאנa תלימ ןייעמ איה "ינוריע" ורובעש קינצוביק :אמaודל)
• ?הזכ גוריד שי תילארשיה הרבחל םאה
• ?תועבוקמ ןהש תורדגה שי םאה ?תורדגה ןיב רובעל רשפא םאה
• ?יתרבח/ילכלכ דיתעו םייח לולסמ עובקל הלוכי תמיוסמ הרדגהל תוכייתשה םאה
• ?םהמ תמלעתמ תילארשיה הרבחהש תוכייש ילגעמ שי םאה
יתתמ םלעתהל תaהונ תילארשיה הרבחה .הדובעה ירaהמ ברקב תידנליאתה הצובקה תת אמaודל)
.(הקירפאמ םיuילפה ברקב רזוח רופיס ותוא .הדובעה ירaהמ ברקב תוצובקה
- 135 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
4.4 .oיגויתו oיפיטואירטo ,תונעtג
1 . .('א) תילארשיה הרבחב םיפיuואירuס
2 . .('ב) תילארשיה הרבחב םיפיuואירuס
3 . .תונעזa
4 . .תילארשיה הרבחל uפשמ :תונעזa
עדימו עקר ,לאנויצר
- 136 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
('א) תילארשיה הרבחב oיפיטואירטo
:הרטמ
.תונשל רשפא qיאו ונייח לע םיעיפשמ םה qיא ,םיפיuואירuסה לש "הקינכu"ה תא ןיבהל
ינימ לכמ תחקל qירצ ,םינוש תועוצקממ םישנא לש תונומת םע םילוuסירב לש רaאמ :תולעפהל דויצ
הרבח לעב םצעב אוהו uושפ דבוע הארנש רבa ,תירוספורפ איה לבא תינמaוד תיארנש יהשימ) .םיaוס
.('וכו
:תוליעפה \להמ
-תיתורחת הלעפה
1 "התוא קחש" . - ל הצובקה תא םיקלחמ – 2 ,הרותב הצובק לכ .aיצנ רוחבל הכירצ הצובק לכ
חולה לא ובaב דמוע aיצנה .אצומ yרא לש םש וא עוצקמ לש םש חולה לע בתוכ qירדמה
qירצ aיצנה .חולה לע בותכ המ (םינייפאמ ,תונוכת) םיזמר י"ע ול ריבסהל תוסנל הכירצ הצובקהו
qות בותכ המ ןוכנ שחנל תוסנל 3-2 .ןוכנ שוחינ לכ לע הדוקנ תלבקמ הצובקה .תוקד
,יברע ,יסור ,יפויתא ,יאקורמ ,רוספורפ ,יקריע ,הרומ ,רפס ,ןלaרודכ :חולה לע בותכל רשפא המ
הצובקה יפואל םאתהב ביחרהל םילוכי םתא . יאודב ,ימלסומ ,ירצונ ,uילפ ,ידוהי ,יזנכשא ,יזקווק
.םכבל תויuנו הנוכשהו
2 -ילש עוצקמה המ . ןיב תורחת-עוצקמ תויסיuרכ 2 םהילעו תויסיuרכ ןהל םיארמ .תוצובק
םינתונ .םינוש תועוצקממ םישנא לש תונומת 2 הכירצ הצובקהו הנומתה רובע תויורשפא
.הנוכנ הבושת לכ רובע הדוקנ .הנוכנה תורשפאה המ דחיב uילחהל
?הארמ יפל קר עובקל ןתינ םאה ?ונטפש המ יפל
:ןויד
• המ גיצנל ריבעהל ידכ ונשמתשה תונוכת /םינייפאמ /םיגשומ וליאב ,התוא קחש קחשמב
?תודבוע ןכא ולא םאה ?חולה לע בותכ
• ?םוי-םויב םישמתשמ ונחנא םיפיטואירטס וליאב ?פיטואירטס והמ
• ) ?םיפיטואירטס םיקיבדמ ונחנאש ךכב תונורתיה המ תוסחייתהה תא ונילע הלקמש הללכה
םירחא יבגל שארב עדיה תא ונל ןגראמ הז ,ונתאמ תונוש תוצובקל .(
• ) ?תונורסחה םהמ תובכשב רקיעב עגופ הז ,םירחא םישנא םע עגמב אובלמ ענמיהל ונל םרוג הז
תושלחומה .(
• ?םיפיטואירטסב שומישהמ תועבונ תויתרבח תויעב הזיא
הז ,םיפיuואירuס םיקיבדמ םהילעש םישנא םתוא דצמ תורaתסהלו דחפל ,חופיקל ,תונעזaל ליבומ הז
יפל םישנא לש uופיש .םהלש תונורשיכהו תולוכיה יפל םדקתהל םימעפל םהמ ענומו םתוא קיתשמ
.םהלש אצומל וקיבדהש תונוכת
- 137 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
לע םידוהיל םיפיuואירuס וקיבדה םיצאנהשכ ,תיצאנה הלומעתה לע תוירוuסיה תומaוד תתל רשפא
עיפשמ qיאו תושעל םילוכי םהמ םירחא םליבשב וuילחהש ב"הראב םישוכה וא .תוaהנתה לעו הארמ
.דועו םירחאל האוושהב םהלש תולוכיה לע םרוע עבצ
• ?םימרוג םה המל ?תילארשיה הרבחב םימייק םיפיטואירטס הזיא
• ) ?םיפיטואירטס לטבל רשפא ךיא רערעל תולאש לואשל ,חחושל , טופשל אל ,תורכה י"ע .(
תא תונשל םילוכי הצובקה ירבח qיא .חuשל דירוהל ,תילארשיה הרבחב םירקמה לע רבדל רשפא
.םירחא לע םימש םהש וא םהילע שיש םיפיuואירuסה
"ילש עוצקמה המ" תויסיuרכ :רסח
- 138 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
('ב) תילארשיה הרבחב oיפיטואירטo
:תורטמ
1 . הרבחב תונוש תויומד יפלכ םהל שיש םייומידהו םיפיuואירuסה תא ואuבי םיכינחה
.תילארשיה
2 . ,תמא לש qצר לע םתוא ןוחבל וסניו םייומידהו םיפיuואירuסה רוקמ תא וניבי םיכינחה
.רקש וא המזaה
:רtע ירמוח
.הביתכ ילכ ,הדובע יפד ,תילארשיה הרבחב תונוש תויומד לש תומש םע תויסיuרכ
:תוליעפה \להמ
1 . ,תונוכת ,םישנא לש תומש :םיאבה םיאשונב םינוש םיעבצב םיuקלפו תויסיuרכ םיניכמ
.יתחפשמ בצמ ,םייתוברת םילמסו סוuאuס ילמס ,עוצקמ ,םירוהה לש הדיל yרא ,םירוaמ םוקמ
2 . ןורתסלקו תומד לש םש םע היסיuרכ לבקמ aוז לכ - תוaוזל הצובקה ירבח תא םיקלחמ
,הדיל yרא ,םירוaמ םוקמ ,עוצקמ ,תונוכת :םיאבה םיuרפה תא ליכמ ןורתסלקה .יולימל תומד
.םיביבחת ,ימונוקא ויצוס בצמ ,םידלי 'סמ ,תישדוח הסנכה ,הלכשה
3 . םיuקלפב רזעיהל םילוכי םה .ולש תומדה ןורתסלק תא םילשהל שקבתמ aוז לכ
תודבל וא הארשהכ םהב שמתשהל ,ב"ויכו הנוכת/עוצקמל םש ןיב םיאתהלו הפצרה לע םירוזפה
.םבילמ

.האילמב ןהלש הירוuסיההו תויומדה תא םיaיצמ תוaוזה
.תויפיuואירuס ויהי תו/םיכינחה ידי לע ונבייש תויומדהש איה החנהה
- 139 -
תויסיטרכ
תומש תובוהצ
,ולגזוב םחנמ
,לובוטובא ריאמ
יעור ,דיפל !ד
,!ורמוש הבוהא
דועו !הכ
" םודא טקלפ
תונוכת
,םכח ,ינבצע
רזוע ,!רדב ,יניצר
בהוא ,תלוזל
,!קייד ,דובעל
אל ,ינריע ,ינונשי
דועו רדוסמ
קורי טקלפ
םירוגמ םוקמ
!ופצ ,תורדש
,עבש ראב ,א#ת
ו#כו !ויבס
!בל טקלפ
הדיל $רא
,קאריע ,לארשי
!ילופ ,!מית
דועו !ילופ ,הינמור
" םוח טקלפ
תועוצקמ
,ד#וע ,אפור
הצרמ ,תיב תרקע
,הטיסרבינואב
דועו הרומ
" לוחכ טקלפ
םילמסו סוטטס ילמס
םייתוברת
היה%היה אל ,!וכישב הריד ,הליו
הקיזומ עמוש %לו#חב השפוחב
הקיסומ עמוש%תיחרזמ
&דכו תוגצהל 'לוה%תיסאלק
" םותכ טקלפ
החפשמ
2 ,בלכו םידלי 5
םע םירג ,םידלי
,םינקזה םהירוה
,לותחו דחא דלי
הקוור
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ןויד :
• ? ולאה תויומדה תא רוציל םתוא ליבוה המ םימודה םיווקה םה המ
• ?עודמו םינושה םיווקה םהמ
• ?תוחלצומה תויומדה ןה ימ
• ?םיהדזמ םתא ימ םע
• ?הבורקה הביבסב/החפשמב םיריכמ םתאש הלאכ תוחלצומ תויומד ןנשי םאה
• ?תוחלצומ אלל וא תוחלצומה תויומדל םימוד םתאש םיבשוח םתא םאה
• ,(?הטיסרבינואב הצרמ אוהש יחרזמ :אמגודל) ?תורחא תויומד ןיימדל רשפא םאה
?ןיימדל השק עודמ ?רשפא עודמ
:םתועמשמו םיפיuואירuסל סחייתיו קימעי ןוידה רתוי רחואמ בלשב
דיקפת םיאלממ םיפיuואירuסה .ונתוא בבוסה תא aווסל תנמ לע השענ םיפיuואירuסב שומישה
שומישה .'דכו רשיה לכשה ,הלש םיכרעה ,הביבסה םע רaבתמהו דליה לש תורכיהה qילהתב בושח
םיפיuואירuסב תואיצמה לע לכתסהל תורשפאה תא םצמצמ תבכרומ הרוצב תוארל ונתלוכיב עaופו
.םתונוש תורמל םיווש םירוציכ ,םדאה ינב תא
תויבויחכ תושפתנה תונוכת ,תומיוסמ הייסולכוא תוצובקב תוהזל הייuנה תא םיקזחמ םיפיuואירuס
ונלש תולכתסהה qרד יפלכ קר אל תמייק וז הייuנ .תוילילשכ תושפתנה תונוכת תורחא תויסולכואבו
uרפה הילא הליהקל סחיב תילילש הסיפת .ישיאהו יתליהקה ונייומיד תא תבצעמ םא יכ רחאה לע
,םיבאשמב ,קוחה ינפב) ןויוושל הליהק התוא לש תוכזה תא לבקל תלוכי רסוחל תמרוa ,qייתשמ
ומצע אוצמל לולע uרפה .םייבויח םירבד ומצעמ תופצל ותלוכי רסוחל םa ןאכמו ('דכו םייומידב
.וישרושלו ותחפשמל רכנתמ
אל םה וליאכ,ישילש qוaב םתליהקל סחיב םיילילש םיפיuואירuס לע םירבדמ ,בור יפ לע רעונ ינב
הב תוארל תלוכי רסוחו ,םתביבס םע תוהדזהל תלוכי רסוח םיאuבמ םה השעמל .הילא םיכייש
.םדיתע תא תונבל תנמ לע םהל תשרדנה תוימיuפואו תוהדזה .םייבויח םינממס
• ?םתרציש תומדב רקש המו תמא המ
• ?פיטואירטס והמ
• ?םהב שומישל םיגייסה םהמו ,םיפיטואירטסב םישמתשמ עודמ
• ?םיפיטואירטסה רוקמ והמ
oוכיo .ללכבו הרבחב םיפיuואירuסה תועמשמ תא ןכו ןוידב ולעוהש תודוקנה תא םכסמ qירדמה -
- 140 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תונעtג תלועפ
:הרטמ
.תמרוa איה המלו תמרaנ איה הממ תונעזa תושaר תועדומל תולעהל
:דויצ
םירופיס יעuק
:תוליעפה \להמ
1 . -ל הקולח 3 .תונעזa לע הנוש רופיס תלבקמ הצובק לכ ,תוצובק
-'א .הרוחש הרענו ןבל רענ לע ב"הראב "הקוחר" תונעזa
-'ב .הייברע הרענו ידוהי רענ ,ינוניב חווu
-'a ."החירפ" הרענו "ינופצ" רענ ,בורק חווu
שי רופיס לכב 3 .ןהילע תונעל הצובקה לעש תולאש
2 . . תובושתהו תולאשה ללוכ ,הצובקה ללכ ינפב םירופיסה לש הaצהו לaעמל הרזח
3 . :םירופיסה ןיב האוושה
• בוט התוא ההזנ ,(ב"הרא) ונתאמ הקוחר איהשכש רתוי ריבס ?תונעזג ונל הרורב יתמ
הזו םיינעזג תצק תויהל םיליחתמ ונחנא ינשה רופיסב לשמל ךא ,ןברוקה םע ההדזנו רתוי
.ונל רורב יכהו םמוקמ יכה הזו וניפלכ תינומ תונעזגה ישילשה רופיסבו .לבקל רתוי ונל השק
• ?םירופיסה לא ונלש השיגב ולאה םילדבהה םימייק עודמ
• יבגל המ .תונעזג איה הפוריאב תוימשיטנא ?תונעזג לש תועפות תוארל רשפא הפיא
?םיברע ,םירז ,םיטועימ לא ונלש סחיה ?ץראה
• ונחנא יתמו ?וניפלכ תונעזג לש סחיב ונלקתנ יתמ ?וניפלכ םיינעזג םירחא יתמ
?םיינעזג
• ,תיחרזמ-"החירפ") ונתוא הלידבמש שובל תרוצ :תונעזג ירקמל םימרוגש םינייפאמ
(תיזנכשא-"תיקירפ" ,הייסור-"הנוז"
• אצומ לע לשמל תוללק -תונעזג לש םייוטיב
• -יברע ,הנוז -הייסור ,גזמ םח -יאקורמ ,יביטימירפ-יפויתא -םיגוית ?וזכ תונעזג רצוי המ
.דועו לבחמ
.ונכותב תמנפומ איה תונעזגהש ונל םיארמ תוללקו םיגוית
• .ונלש תואיצמבו ונארקש םירופיסב -ךכמ עגפנ ימ ?תונעזג לש תואצותה המ
- 141 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ןויווש םא .םיינעזa תויהלו ןויוושב ןימאהל רשפא יא .םיעובצ תויהל רשפא יא -תונעזa יבaל ונלש הדמעה
.תונעזa וז זא םלוכל אל םא ,םלוכל זא
- 142 -
?"..הבהאה הoכת oיעשפה לכ לע"
םיססהמ םיuבמ רחאל .תורענו םירענ yראה לכמ םירענו תורענ ועיaה ןורחאה yיקב qרענש יצרא רעונ הנחמל
הנחמה qלהמב .םיברה הרבחה יברעבו תופתושמ תויוליעפב ,הכירבב םירבח תוצובק שבaתהל ולחה ,תוששחו
הביהלה הז הנחמב הנושארה םעפב יבא תא השaפ רשא הרש .םהינב חורפל הלחה הבהאהו יבאו הרש םa ושaפנ
תוחוראב ,םידוקירה ברעב וליב ,תופתושמה תויוליעפה תא דחי וריבעה םה .היניעב ןח אצמ אוה םaו ,דאמ ותוא דאמ
רומשל ינשל תחא וחיuבהו םהיתושaר qושחל וששח אל ,ינשה תרבחמ תא דאמ ונהנש ןוויכמ .יונפה ןמזב םa ושaפנו
.הנחמה רחאל םa דחוימה רשקה לע
םע תיברע תרבדמ הברה ותעתפהל התוא עמשו הרש לש הרדחל יבא עיaה הנחמב תוראשהל ןורחאה םויב
ול yעיי םיינשה ןיב חתפתמה רופיסה לע עדיש ורבח .הרקמה לע ורבחל רפיסו ורדחל רזח עתפומה יבא .התרבח
.םהמ דחא qאל ליעוי אל הז aוסמ םיסחי תכרעמ יכ ןעuו דימ רשקה תא קיספהל
...דואמ uבלתה הרש תא בהא דאמש יבא
1 . ?יבא םוקמב םתייה םתא דציכ
2 . ?קדוצ יבא לש ורבח םאה
3 . ?םכתעדל קדוצ אוה םאהו ורבח תא וליבוהש םילוקישה םהמ
?"..הבהאה הoכת oיעשפה לכ לע"
םע דחיב ,רקובה רוא דע ריעל yוחמ קuוקסידב הביסמב aוaחל הירבחו רומיל הuילחה ןוכיתב הידומיל םויס תא
לכ .הבהא הברה :רקיעבו ,םיקוחצו הייתש ,םידוקיר ידכ qות לודa qיכב וריבעה הביסמה תא .הנוכשל הירבחמ הרשע
.היניעב ןח אוצמל חילצה אל םיaaוחה ןיבמ שיא – הדדוב uעמ השיaרה רומיל דועב ,םישדח aוז ינב וריכה ה'רבחה
.הרבעל uיבהו דצב הקעמה לע ןעשנש ,רעיש ריהבו םונצ ,ריעצ רוחב לע הuבמ חנ עתפל
.רבד רמא אל אוה .ודיל הנעשנו ,לילק דעצב וילא השaינ איה .הביל תמושת תא qשמ וב והשמ – וילא הכייח רומיל
:ועורז תא הל uישוה qובנ qויחב ."?דוקרל יל עיצהל ןווכתמ אל התא" ,הלאש "?ונ" :הקפרמ תא וב הצענ רומיל
.ןכ םa אבה םויה תאו – החישבו םידוקירב וידחי וליב הלילה תיראש תא .רמא ,"איa"
.ותודלי ירבח תא שוaפל אובל הב ריצפה אוהו – הריכהש םיסקמה רוחבה לע תוקרוב םייניעב הירבחל הרשיב רומיל
לוקב איa הנע ,"אל םהש הביס ןיא ,qתוא בהוא ינא םא" ."?םהלו יל המ ,qייחב ,בוזע" :הדaנתה רומיל הלחתהב
.תרחא התייה תואיצמהש אלא .חוuב
םיבהלנ וארנ אל םה .םירבחה לש םדצמ הנושמה הקיתשה תא ןיבה אלו ,הבר תובהלתהב רומיל תא aיצה איa
.דחוימב
ולאש "?תעaתשה" :איa תא ופיקה דיימ םולכ .םיתורישל השרפ ,רצק ןמז רחאל .הקתשו דצב הכובמב הבשי רומיל
איה םא םיעדוי םתא qיא" ,איa םaמa ,"התוא םיריכמ אל וליפא םתא לבא ."?תאזה החירפלו qל המ" ,רבע לכמ
הברה qל עיaמ .qליבשב אל איה .איה הרוחש וזיא הארת" ,הבושתה התיה ,"םיאור – qייחב ,בוזע" ."?אל וא החירפ
."?תיארנ איה qיא ואריישכ qלש םירוהה ודיaי qתעדל המו .תאזכ תחא לע רשפתתש הביס ןיא .רתוי
1 . ?איa םוקמב םיaהונ םתייה םתא דציכ
2 . ?איa לש וירבח תא וליבוהש םילוקישה םהמ
3 . ?רומיל םע חחושל םיסנמ ויה איa לש וירבח םא הרוק היה qתעדל המ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '

- 143 -
?"..הבהאה הoכת oיעשפה לכ לע"
.ולוכ םלועהמ רעונ ינב ועיaה ,הילaנאב yיקה qלהמב להנתהש ימואלניב רעונ הנחמל
הבהא רופיס – ןמור חתפתה םיינשה ןיב .ילייקו קראמ םהיניב :רשע השימח ועיaה תירבה תוצראמ תחלשמה םע
,םיסוס לע הביכר ,רהנב uייש ,aנילפנס ,qוס ילב תוקתרמ תויוליעפ :תימולח התייה הנחמב תוהשה .שממ לש
בושחה רבדה ,םתניחבמ – םתוא בבוסב תוחפו תוחפ וניינעתה ילייקו קראמ לבא – יפוסניאה סונאיקואב הייפצו
.םהיניב דחוימה רשקה היה ידיחיה
הסיuל סוuמה לע התלע ,ראשה לכ ומכ ,תיאקירמאה תחלשמה .ומויסל הנחמה םa עיaה ,םיבוuה םירבדה לכ ומכ
.ליחתה קר רופיסה ,םתניחבמ – םלוכ תא הפפאש "לויu qוס"ה תריוואמ ועפשוה אל ילייקו קראמ .התיבה הכוראה
הז שממ םירa םהש תעדל וחכונ ילייקו קראמ ,םתחמשל qא – רשק דבאל דואמ לק ,ב"הרא ומכ תיקנע הנידמב
.וז תברקב
רפיס קראמ .התחמשב וחמש הירוהו ,הלודaה הבהאהו שדחה רבחה לע תוקרוב םייניעב התחפשמל הרפיס ילייק
.הדמחנ הרענ אצמ םנבש לע וחמש םהו ,ילייק לע וירוהל אוה םa
םתובהלתה הררקתה ,ילייק תא וארש עaרמ .וירוה תיבב ברע תחוראל ילייק תא קראמ איבה םימי הרשעכ רחאל
.יאקירפאה האצומ תא והיזו ,ילייק לש םוחשה הרוע עבצב דיימ וניחבה םירוהה ?המל םתשחינ .םירוהה לש
הדליה תא" :הפוחד החישל קראמ תא םירוהה ונמיז ,ילייק לש התכל רחאל .חותמ uקשב הלהנתה החוראה
.םאה הלאש "?qוניחב וניעu הפיא ?qל רסח המ" .באה קעז ,"!תיבב רתוי תוארל הצור אל ינא וזה תירברבה
אוה :רבשנ קראמ .רתוי ותא רבדת אל ,רשקה תא qישמי םאש הרמאו ,השקעתה ומא qא .דaנתה קראמ הליחתב
.רתוי התוא תוארל לכוי אלש הל עידוהו ילייקל רשקתה
1 . ?קראמ םוקמב השוע תייה המ
2 . ?בצמה תא תונשל ידכ תושעל ילייק הלוכי המ
3 . ?םתעד תא תונשל םהל םורaל לוכי המו ,םתיבב ילייק תא תוצרל אל םירוהל םרa םכתעדל המ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תילארשיה הרבחל טפשמ :תונעtג
:תוליעפה תרטמ
המוקמו התוא תוהזל ןתינ qיא ,יהמ תונעזa ןיבהל .הב תוילפהו הלכשהה תכרעמ יבaל תועדומה תאלעה
.ןיינעב תיuרקומד הנידמ לש
:הלועפה \להמ
" ןותיעהמ עuק אירקמ qירדמה רחא רפס-תיב שפח ךל ?יפויתא דלי תושדח תובתכ איצוהל רשפא) "
.הצובקה תכייתשמ הילא בושי/הנוכשה ןיבל הבתכבש רפסה-תיבו הנוכשה ןיב רושיק תושעל שי .(רתוי
תמרו הנבמה ,הייסולכוא יזוכיר ,םורדו ןופצ ס"יב לש תומר ןיב ןיחבהל ?רוזאב שי ס"יתב יaוס וליא
תונוכשמ ס"יתב ןיב לדבה ,ריעב םיינויע תמועל םייעוצקמ ס"יתב ,םידימלתל תועצומה תומaמה ,הארוהה
הרישנה תייעב .(םאתהב הצובק לכל רשקל) םייפויתא ,םייחרזמ ,םיזנכשא שי ןכיה שיaדהל .תונוש
. ההובa המרב םילולסמב םיכישממש ולא תמועל ברל רשונ ימ ס"יבמ
:הרוקש qילהתה לש חולה לע רויצב תוולל שי הזה ןוידה לכ תא
תונווaמ תומaמ -יזנכשא בור כ"רדב -בוu qוניח ןתונ בשחנש ס"יב – (ןופצ וא) זכרמב ס"יב ,דחא דצמ
-םמצע תא םימיצעמ -העפשב ידקומל םיעיaמ -ההובa הלכשהל תודסומל םיעיaמ -ההובa המר -רתוי
.םייקה בצמה תא םירמשמ
תומaמב העקשה תוחפ -רתוי הכומנ המר -בוu תוחפ qוניח -(םורדב וא) תונוכשב ס"יב ,ינש דצמ
םיעיaמ תוחפ -םידימלת לש היצביuומ תאלעהב העקשה ןיא -םיכומנ םיaשיה ,הרישנ – םידימלתבו
העקשה -םייקה בצמה תלבק -שואיי -העפשה תודמעל םיסנכנ תוחפ -ההובa הלכשהל תודסומל
.תורודל qישממו רמשנ םייקה בצמה -המצעהב אלו תודרשיהב
טפשמ תיב :הלועפ
.(העיבתהו הנaהה לש םידעו) םיuפוש ,הנaה ,העיבת :ל הצובקה תקולח
איה םא םילאושו תילארשיה הרבחה תא uפשמל םידימעמש אוה ןויערה .ודיקפת לע דצ לכל םיריבסמ
.אל וא תינעזa רבד לש ופוסב
.האנש תושaרל עיaהל אלו הלועפו ןויד לש תוברת לע דיפקהל שי ,םיחוכיול תררועמ תאזה הלועפה
:ןויד
• .תונוש תויסולכוא הלפמה ןונגנמהו םינושה הלכשהה תודסומ ,הלכשהה אשונ םוכיס
• .רדגמו אצומ יפל הסנכה לש םינותנ תתל ?תינעזג הרבח איה לארשי םאה
- 144 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
• ,דויצב וב העקשהו ךוניחב ?םירזגמה לכב הווש איה םאה ?םיבאשמ תאצקה יבגל המ
.ו"כו רזע ירועיש ,םידחוימ םיטקיורפו תוינכות
• ?תונעזג לרטנל תרזוע היטרקומדה םאה
• ?תונעזגמ םיפח ונחנא םאה
• ?תוינעזג תושיפת דגנ םחליהל ידכ תושעל םילוכי ונחנא המ
.תוישיא תושוחת הצובקהמ תולעהל
תורשפא ,םהלש םירוaמה רוזאב ס"יתב יaוס תקידב ומכ ,אשונב המצעהל תויורשפא הצובקהמ תולעהל
.ו"כו qוניחה דרשמל ,תימוקמה תושרל בתכמב תונפל
- 145 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 146 -
רפo-תיב \ל שפח \ל ?יפויתא דלי :הווקת-חתפ
80 ףאל ןיידע oיצבושמ אל תועובש השולשמ תוחפ דועב 'א התיכל תולעל oירומאש הווקת-חתפמ oידלי
-ל רפיo oידליה דחא לש ותחפשמ דידי .תיפויתאה הדעל oינב oה :ארונה "oאטח" .רפo-תיב ynet ירוה יכ
קבאינ" :\וניחה דרשמ ל"כנמ .רוע-יהכ oידלי לש oתלבק לע וטו וליטה יתנוכשה רפoה-תיבב oידימלת
"תעדה לע תלבקתמ הניאש העפותב
'yיבוקילז ןרומ 14.08.07
-לו ,תועובש השולשמ תוחפ דועב חתפית ח"סשת םידומילה תנש ynet -ל יכ עדונ 80 יפויתא אצוממ םידימלת
ירוה .תוינעזa תוביסמ םהמ םידחאל - 'א התיכל ולעי ובש רפס-תיב ןיא הווקת-חתפב 8 ינפלש ורפיס םידימלת
םוקמב "השרומ" רפסה תיב .תיפויתאה הדעה ינב םהש איה וצבוש אלש qכל הביסה יכ וליa םירופס םימי
.םיקפסמ-יתלב תונורתפ שפחל הסנמ הייריעהו ,םירחא םידימלת ירוה תודaנתה לשב םלבקל ןכומ אל םהירוaמ
אלש ,"השרומ" אוה וירוaמ םוקמל qומסה רפסה-תיב .'א התיכל תולעל םירומאש םידליה דחא אוה היולומ qסוי
לכה יכ תועמוד םייניעב יל רמא החפשמה יבא" :qסויל רוזעל הסנמ ,יקסבודנס זרא ,החפשמה דידי .ולבקל ןכומ
,הייריעל תוירחאה תא הלaליa תלהנמה .רפסה-תיב תלהנמל יתינפו ,ול יתנמאה אל .םיפויתא םהש qכמ עבונ
.לופיuב אשונהש יל רמאנ תוקלחמה תחאב .תונוש תוקלחמה ןיב יתרבעוה םשו
תב הצובקמ קלח אוה qסויש רמאנ qרדה לכ qרואל" 8 ,רפס-תיב םרובעב אצמנ אל ןיידעש ,םיפויתא םידלי
ןיד המ יתלאש .'השרומ'ב ודמליש יעבu - םהירוaמ םוקמ יפ לעש תורמל 8 ידלי ראש ןידמ הנוש םיפויתא
?רפסה-תיבל רבכמ הז ומשרנ רשא הנוכשה
ןכא איה היעבהש ןיבהל היה לק תוסבוכמה םילמהו תורושה לכ ןיבו ,םייתריציו םירישע םינועיu ללש יתלביק"
,תולתפתמ תובושתב יתינענו היעבה וז םאה תורישי יתלאשש ירחא .יפויתא אצוממ םידלי םהש הדבועה םצע
םידלי לש םמושירל דaנתמ םירוהה דעו .קשה ןמ עצרמה אציו ,רפסה-תיבב םירוה לומ רצק רורב יתכרע
."רפסה-תיבל םיפסונ םיפויתא
-ב רבודמ" :הבוaתב הרסמ הווקת-חתפ תייריע רבוד תכשל 80 .ריעב בוליש ןורתפ םהל ןיאש םיפויתא םידימלת
לכ תא בלשל םיכרדב ומע ןודלו ,באובא לאומש ,qוניחה דרשמ ל"כנמ םע שaפיהל רומא הייריעה שאר
.םיינוריע וא םייuרפ רפס יתב - תוינוריע qוניח תוכרעמב םידימלתה
uקפסאב הרומח העפותב רבודמש בשוח ינא .רדסוי אשונה - ל"כנמה םע שaפמה תובקעבש םינימאמ ונא"
השענ .םתדמעל תובישח םיסחיימ אלו םיסחייתמ אלו ,שפנ uאשב םירוהה תודaנתהל םידaנתמ ונחנא .יכוניחה
תונלבס ולaי םירוהה םaש םיווקמ ונאו ,היואר םידומיל תכרעמ אצמנ .םידימלתה לכל יוארו ןוכנש המ לכ
םירוהל זב ינא .םרוע עבצ יפ-לע םידימלת uופשל אלו ,תונלבוסל qנחל רפסה-יתב לש הרuמה .תונלבוסו
."םרוע עבצ לשב םידימלת בלשל םידaנתמש
לש היaוסב עובש ינפל הווקת-חתפב הייריעה שאר םע הבישי יתמייק" :באובא לאומש ,qוניחה דרשמ ל"כנמ
םיניינועמ םה יכ ,יתכלממה qוניחב דומלל םילוכי אל םידימלתה .ריעב qוניחה תכרעמב םיפויתא םידימלת בוליש
הז ונתניחבמ .םיפויתא םידימלת uולקל םיברסמש יתד-יתכלמה םרזהמ רפס יתב םנשי .יתד-יתכלממ qוניחב
ובלתשי םיפויתא םידימלתש םיעבות ונחנאו ,התוא לבקל םילוכי אל ונאש הuלחה וז .ןובשחב אב אלש רבד
.בושיי לכב תוילפיצינומ qוניח תוכרעמב
םייתדה תודסומה יaיהנמל אורקל ןכומ ינא ,דaנתהל וכישמי םה םא .יתד-יתכלממה qוניחה תודaנתהל qקות ןיא"
לבקל אל לבוקמ אלו ספתנ יתלב הז .םיפויתא uולקל םהילע - תיתעמשמ-דח תוינידמ ריהבהלו ,יילא החישל
לש בוריס לבקי אל דרשמה .ןורתפ הלא םידליל אצמיש qכל aואדל דמוע תישיא ינא .רפס-תיבל םיפויתא םידלי
."תעדה לע תלבקתמ הניאש העפותב קבאינ .רפס-יתבב םיפויתא בלשל םירוה
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
1 . ?תיתוברת בר הרבח – לארשי
2 . .תיתוברת תויסחי
3 . ."אמריקאי"ה uבש – תיתוברת תויסחי
4 . .הכומנ תוברתו ההובa תוברת
עדימו עקר ,לאנויצר
- 147 -
4.5 תויתוברת ברו otילרולפ ,תיתוברת תויoחי :תוברתו תוהt
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
?תיתוברת בר הרבח - לארשי
:תורטמ
1 . .'תויתוברת בר'ה aשומ םע ןוידו תורכיה
2 . .תילארשיה הרבחב "תויוהז" לע ןויד
3 . .לארשיב תויוהז לש יוכידו יתרבחה לאידיאה תניחב
:oירtע
.הביתכ ילכ ,הביתכ יפד
:תוליעפה \להמ
1 . תוכייש ילגעמ םירידaמש תויוהז ילaעמ השולש ומצעל בותכל qינח לכמ םישקבמ –
אמaוד תתל יאדכ .בושחל ןמז םיכינחל תתל שי .(ינוליח ,ילארשי ,רבa :אמaודל) בוu יכה ותוא
הצובקה תא qתשמ דחא לכ ןכמ רחאל .הנווכה תא ירמaל ןיבמ אלש והשימ שיש הרקמל
.ולש תוכיישה ילaעמב
רצק ןויד :
• ?ךכל רבסה המ ?דחא qא י"ע ורחבנ אלש תורדגה ןנשי םאה
• ?םירחאה לע דומלל ןתינ המ ?גורידהמ ומצע לע דומלל לוכי דחא לכ המ
• ?עודמ ?ןושארה םוקמב םתגריד הרדגה וזיא
• ?עודמ ?ונמצע תא רידגהל בושח םאה
• ירבח י"ע ורחבנש תונושה תורדגהב םילדבהה םיעבונ ,םכתדעל ,הממ
?הצובקה
• ?ונמצע תא םירידגמ ונחנא המ יפל
• ?תורדגהה תא (ערו תוחפ בוט ,בוט) םיגרדמ ונחנא םאה
.(qפיהלו ,יאנa תלימ ןייעמ איה "ינוריע" ורובעש קינצוביק :אמaודל)
2 . הנוב רמולכ ,"ילארשיה לאידיא" תא תחסנמ הנושארה ,םיינשל הצובקה תא םיקלחמ
.([יתרוסמ/ינוליח/יתד אמaודל] תוכייש ילaעמו [םש אמaודל] םיישיא םינייפאמ) ולש תוהזה תא
.רצק ןויפא ללוכ ,הרבחב םינושה םירזaמה תא תuרפמה המישר הניכמ היינשה הצובקה
3 . תא םיבתוכ חולה לש דחא דצב .םירבדה ןיב האוושהו רוביח םישועו האילמל םירזוח
יתש ןיב האוושהה qותמ .םינושה םירזaמה תמישר תא ינשה דצבו ,ילאידיאה ילארשיה ינויפא
"לאידיא"ה ידיב םיאכודמ (םירזaמה) הרבחב תויוהזה בורש הדבועה תא םיaדהל הסננ תומישרה
.יתרבחה
:הכראהל תורשפא
- 148 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
4 . רזaמ יוכידב קסועה עuק הצובק לכל םינתונו תוצובק שמחל הצובקה תא םיקלחמ
).םירז םידבועו םיחרזמ ,םיאודב,םיפויתא ,םיברע) יפיצפס
5 . "לאידיא"ה ןיב תושaנתהה תא הריבסמו הצובקל עuקהמ חתפמ 'קנ הaיצמ השלש לכ
(?רזaמל) הצובקל ינויצה
:ןויד
• ?תרשמ אוה ימ תא ?הרבחב לאידיא היהיש ךירצ עודמ
• ?(אכדמ / דחאמ) דחא לאידיא ילב הרבח םייקתהל הלוכי םאה
• .תויתוברת בר לומ ךותיה רוכ -היצרגטניא ,םיגשומה תא qיצהל שי
• ?תיתוברת בר איה לארשיב הרבחה םאה
• ?תיתוברת בר הרבחב תויחל םיצור םתייה םאה
• (.?תיתוברת תיכוניח הימונוטוא) ?וזכ הרבח לארשיב רוציל רשפא ךיא
:oוכיo
" לש וריש תאירק הביבח תינקירמא הידוהי םע תורכה תחיש / תירטש םולש ימס (ירבע םוגרתב) ".
- 149 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 150 -
הביבח תינקירמא הידוהי םע תורכה תחיש !ירבע םוגרתב" /
תירטש oולש ימo
?לארשימ התא ,יל רמאת
.םשמ ינא ןכ
?לארשיב רג התא ןכיהו
.םש ררוaתמ ינא תונורחאה םינשב .םילשורי
.םילשורי אלפנ ריע ,הווא
.האלפנ ןכא ,ןכ
...יחרזמה דצהמ וא ...יברעמה קלחהמ התאו
...הפמה תא רייצמ ימ יולת ,השק הלאש תאז ,הא
?תירבע רבדמ התא רמולכ ...התאו ,קיחצמ התא
.יאדו ,ןכ
.ךלש םאה תפש תאז רמולכ
תפuוש תירבע תרבדמ איה םויה לבא ,תיברע איה ימא תפש ,קוידב אל
.ץוביקב הז תא יתדמל ,"יפוי הז" ,הווא
.ללכב ער אל
?ןכ ילארשי התא ...רמולכ ..התא
.יאדו ,ןכ
?תיתרוסמ החפשממ
תיתרוסמ ייד ,ןכ
?תבש רמוש
...םצעב יולת ,אל ?ינא
?ריזח לכוא התא
.אל הז ,אל
?יברע וא ידוהי התא ,לואשל תבייח טושפ ינא ,תינרקסה הלאשה לע יל חלסת
.יברע-ידוהי ינא
.קיחצמ התא
.יניצר אקווד ינא ,אל
.יתעמש אל םעפ qא הז תא !?יברע ידוהי
.הפוריא-ידוהי דיaהל יסנ הנה .ינקירמא-ידוהי תרמוא תאש ומכ :uושפ הז
.הפוריא ידוהי
...ברע-ידוהי ירמא וישכעו
.רחא והשמ הז הפוריא-ידוהי ,תוושהל המ ללכב ןיא
?המל
.םיינזואב בוט לצלטצמ אל וליפא הז .ךלוה אל טושפ הז ,'יברע' םע ךלוה אל 'ידוהי' יכ
.םיינזואה ביuב תמאב יולת
'יברע-ידוהי' רמול רשפא ךיא לבא ,םיברע םידידי וליפא יל שי .םיברע דגנ רבד םוש יל ןיא ,הארת
?ידוהיה תא לסחל הז יברעה הצורש המ לכ רשאכ
...ידוהיה תא יאפוריאה לסיח רבכ רשאכ 'יאפוריא-ידוהי' רמול רשפא qיאו
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תיתוברת תויoחי
.הצובקל תורכיה תוליעפכ םa דואמ הבוu תוליעפ :הרעה
תורטמ :
1 . .תיתוברתה תויסחיה אשונ תא ןוידל תולעהל
2 . הרבחהמ קלח התויהו םתוברת לע םהלש תושוחתל רשקב הצובקל יוuיב רשפאל
.הנידמהו
3 . .םתוברתו םתריחבל סחיב הצובקה תמצעה
דויצ :
1 . ,יחרזמ ,פאר ,ילארשי) םינוש הקיסומ יaוס לש םיקסיד ,לארשי לaד ומכ םילמסו םיצפח
,היפאכ ,ורuסק לש תיקש ,דומיל רפס ,שב -שש ,ןופאלפ ,סדלנודקממ הספוק וא סוכ ,(יסאלק
.לaרודכ ,ירכוב עבוכ
2 . .םיפד ,הביתכ ילכ
:הלעפה
1 . .ויבaל yפחה רמוא המ בתוכ דחא לכ -םינוש םילמסו םינוש םיצפח לש הaצה
2 . .yפח לכ לע ןויד םילהנמ -בתכ אוהש המ אירקמ הצורש ימו yפח yפח םירבוע
:ןויד
1 . ?םימיוסמ םילמס/םירבדל ונתוא רבחמ המ
.תישיא הייuנו םיביבחת ,יתרבח yחל ,תרושקת ,תומרונ ,הבורקה הביבסה לש העפשה,תיב ,תרוסמ
2 . ?ונתאמ םיפצמש המל דוגינב םהילא םירבחתמ ונחנאש םירבד םנשי םאה
.םיקחשמ ,שובל ,םמעuל אל הזו םיעמוש אל החפשמה וא ונלש םירבחש הקיסומ םיעמוש
3 . םיסחיימ המל ?הווש הדימב ?הווש ןפואב תילארשיה הרבחב לבקתמו עצומ לכה םאה
?ךכל הביסה המו תוחפו רתוי םילבקמ המ ?תובישח רתוי
4 . לומ תוינרדומ ומכ םירורב םינוירטירק יפל םיצפחהו םילמסה תא קלחל רשפא םאה
?תקחדומו תאכודמש תרחא תמועל תטלש תוברת וא הדע יפל וא תויתרוסמ
5 . ?ללככ הרבחלו םידדוב םישנאל םהלש תובישחה המ ?םילמסה תועמשמ המ
6 . םילמסה םע ?הלש םילמסה םע תוהדזהל לוכי אלו הרבחמ קלח אוהש ימל הרוק המ
?ליבומ הז ןאל ?םרוג הז המל ?ךייתשמ אוה הילא הנידמה לש
- 151 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
.uקש יא ,תומילא ,יודינ לש השוחת ,יuנא םיחתפמ
7 . ?תיטננימוד תחא שיש וא תונושה תורוסמלו תונושה תויוברתל דובכ קיפסמ שי םאה
תקחודו המצע הפוכ וא תונלבוסב תגהנתמו תורחא תויוברת תדדועמ תיטננימודה תוברתה םאה
?תורחא תויוברת הדיצה
.תילארשיה הרבחהמ םירקמו תואמaוד איבהל ,הצובקל תויuנוולר ,חuשל דירוהל
לש אשונל רבחל :תויתוברת בר תמועל םזילרולפ ,תיתוברת תויסחי
היהיש דיחא והשמ רוציל תוסנל הלוכי תושיaו תומרונ ,םילמסב תונוש תוצובקמ תבכרומה הרבח
תרשפאמש תיתוברת בר הרבחל רובעל וא .תויuננימוד אלה תויוברת תוקחדומ זאו םלוכל qתושמ
תוחפ וא רתוי בושח לש aוריד אלל םהלש תומרונהו ןהילמס לע תונושה תויוברתה תא הכותב םייקל
.תונלבוסבו הנבהב ,הייפכ אלל ,יוכיד אלל
רקיעבו הaהנהה לש םייוuיבב ,תרושקתב םוי םויב יוuיב ידיל האב (התורדעיה וא) תויתוברת בר
.qוניחה תוינכותבו qוניחה תכרעמב
ונתדמע תא בבר אללו הוואaב םייקלו uאבתהל תונוש תויוברתל בחרמ תתלו תונוש רשפאל :
.םתוברת
8 . ?דובכב תויוברת ןווגמ םימייקמ ךיא
9 . ?תורחא תויוברת יפלכ תונלבוסו יוטיב רשפאל ידכ תושעל ךירצ המ
תוברת ריכהל -תורכנ ןכמ רחאל .רחאו הנוש והשמ שיש העידיה ,תועדומ לכ םדוק הנוש וא רחא רבד לכ ומכ
.הפשה ,שובלה ,םילכאמה ,תורוקמה ,הלש םיaהנמה תא , תרחא
10 . ?תמאב תורחא תויוברת לע םיעדוי ונחנא המ
.הילע םיעדוי םה המ הצובקה תא לואשלו תורחא תויוברת לש תואמaוד תתל רשפא
11 . ?םייתוברת םילמס םהמ
12 . ?תוברת דחיימ המ םיaהנמ ,שובל ,םילכאמ .
13 . ?תויוברת דחאמ המ uנלושuו ןימח ומכ םינuק םילדבה םע קר לכאמ ותוא uעמכ הז םימעפל .
14 . ?תונלבוסו דובכ ותואל איבהלו תויוברת ריכהל ידכ תושעל םילוכי ונחנא המ
ןמז ראשנו הדימב תוליעפה תכראהל היצפוא :
.םתונוש לע תויוברת ןיב שaפמ לע הרצק הaצה ןיכהל תונuק תוצובק וא הצובקהמ שקבל
ןודל שי qכב ןוצר ןיא םא .תופתושמ תויוליעפ וא םישaפמ םייקל תויורשפאב ןודל ,תונויער תולעהל
.המצע םייקל תוברת התוא לש תוכזה לע שaד תמיש םע דחי הז תא דבכלו תוביסב
- 152 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
"אמריקאי"ה טבשו תיתוברת תויoחי
:הרטמ
.היכרריה אלל ,התוא םיביכרמש םישנאל תיסחי איה תוברתש ןיבהל
:תוליעפל דויצ
!ןוימד הברה ,האירק עuק
:תוליעפה \להמ
1 . ."אמאריקאי"ה uבש רמאמ לש הארקה
2 . qכל עיaהל תוסנל ,הזה uבשה לע תבשוח הצובקה המ ומכ תולאש תאלעה :uבשה לע רצק ןויד
-יומיד לכ הז המ ריבסת הצובקהש
שדקמ היuבמא רדח =
הפב םייaאמ םירמוח תופורת =
הפ ןחלופ םייניש חוצחצ =
םיuחמב הריקד תוקירז =
םישודק םימב הליבu ןaא תחלקמ =
"ביu חולימ" םילוח תיב =
שדקמב םימסק תספוק תופורת ןורא =
םירונתב םישאר הרפסמב ןפ =
אפרמ שיא רוuקוד =
דח רישכמ י"ע םינפ תuירש חוליa =
• .םיאפורב ןומא םינתונו םשל םיכלוה ןיידע ונחנאו םיתמ םילוח תיבב
• …םימויאו םיירברב םיארנ םישוע ונחנאש םירבדה ברועמ אלו ץוחבמ טבמב
3 . .םוקמ וא תוליעפ יהשוזיא ראתל םינתונ הצובק לכל .תוצובקל הצובקה תא םיקלחמ :הלעפה
תוארל תוסנלו היצאוuיסל yוחמ םירבדה לע לכתסהל הנווכה) הרזה י"ע תושעיהל qירצ רואיתה
שמתשהל ילבמ היצאוuיסה תא ראתל תוכירצ תוצובקה ,(הנומתל yוחמ לבא םינפבמ וליאכ התוא
,"לaרודכ" םילימב שמתשהל רוסא לaרודכ קחשמ לש רואיתב לשמל) םירכומ םיחנומו םיaשומב
.('וכו "םינקחש ,"לוa"
.םדאה ינב תוaהנתה תא םיריכמ אל םהו yראב לaרל ואבש םירזייח לש תחלשמ איה הצובק לכ
- 153 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:תויצאוuיסה
- יביבא-לת יברדב לaרודכ ןוידuציא
- 'u התכב תורפס רועיש
- ןוינקב תוינק עסמ
- הנושאר השיaפ /uייד דניילב
- העונת סמועב ישאר שיבכ
- םייניש אפור לצא רוקיב
- הנותח
- (דועו חספ ,רופיכ םוי ,ןדאמאר) םיaח
:ןויד
• ?רתוי הלענ איה תרחא תוברת וא ונלש תוברתה םאה
• ?םיטבש ומכ תורחא תויוברתמ רתוי הבוט ונלש תוברתש בושחל הייטנ שי המל
• ?םירחא םיכרעמ רתוי םיבוט םיכרע שי םאה ?תויוברת לש היכרריה תעבקנ המ יפ לע
• םישנאל יסחי ןיינע איה תוברת :תיתוברת תוירטנצונתא לומ תיתוברת תויסחי לע רבדל
לע תומרונו םיגהנמו םיכרע םמצעל ורחב םה תמיוסמ תוברת םימייקמש םישנאה ,התוא םיביכרמש
.םהלש ךרדב םמצע תא םייקל םנוצרו םתנומא יפ לע ,םהלש תורוסמ יפ
תויוברת שיש הארנ ,חתפינ םא תונוש הכרעהו הרדגה רבכ וז תוחפ וא רתוי הבוט לבא ,היינשהמ תחא
.םיכייתשמ ונחנא הילאש תוברתה לש הייאר ךותמ תוברתל םינתונ ונחנאש
• ?עבונ הז הממ -תרחא לע תחא תוברת לש תואשנתה
• ?םירחא לצאו ונלצא תאזה הסיפתה תא תונשל ידכ תושעל םילוכי ונחנא המ
• תויתוברת (םיסקטלו םיגהנמל) תושיפתל דגנתהל היצמיטיגל שי םהב םירקמ םנשי םאה
?תומיוסמ
.(החפשמה דובכ לע חצר ,םישנ תלימ :אמגודל)
בל oישל** qיא המaודל לואשל .הריכמ הצובקהש םייח ימוחתל ,רכומ חuשל םירבדה תא דירוהל יאדכ :
תוaהנתהו םינוש םיaהנמ םהל שישו תרחא תוברתמ ואבש yראב הפ םירחא םישנא לע םילכתסמ םה
.םימיוסמ םיבצמב תרחא
- 154 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 155 -
רניימ oארוה /"אמריקאי"ה לש ףוגה ןחלופ
המaודכ םראתל ןתינש דע ןפוד יאצוי הכ םה "אמריקאי"ה לש (םיימסק) םייaאמה םנחלופו םהיתונומא
.תישונאה תוaהנתהה עיaהל הלוכי הילא תוינוציקל
הז םע ינב לש םנמזמ לודa קלח .םיידנק םיuבשל qומסה רוזיאב היחה תיאקירמא ןופצ הצובקב רבודמ
.וז תוליעפל דקומ אוה qוaה -ןחלופל ןמזהמ לודa קלח עקשומ תאז םע qא ,תילכלכ תוליעפל שדקומ
,תולחמו תושלוחל יעבu ןפואב הuונו רעוכמ אוה םדאה qוa יכ ,הנה "אמריקאי"ה לש תיסיסבה הנומאה
שומיש תועצמאב - qוaה לש ובצמ תא רפשל תחא הווקת קר ול תרתונ הזכ qוa qותב אולכ םדאהש ןוויכו
.םיסקuו םינחלופ לש הזעה םתעפשהב
qותב הנבנש זaרא וא אספוק ונה שדקמה בל .וז הרuמל םידעוימה רתוי וא דחא שדקמ ונשי תיב לכב
.םייחב וראשי אל םה םהידעלב םתפקשה יפלש ,םייaאמה םייוקישהו תועמקה לכ םירומש םש ,ריקה
.אפרמה שיא ונה םהיניב רתויב ברה חוכה לעב .עוצקמ ילעבו םיחמומ לצא aישהל רשפא ולא םירישכת
הפשב תאז םשורו םירישכתה ויהי המ uילחמ אפרמה שיא .ויתורש רובע qרע תורקי תונתמ לבקמ אוה
.ןיבמ אוה קרש תידוסו הקיתע
רחא הזב החפשמה ינב לכ וילא םיסנכנ םוי ידימש הליבu ןaא ונשי "חבר אמבuיה" ארקנש שדקמה רדחב
רוהיu ןחלופ עצבמו ןaאה qותב םישודק םימ ינימ בברעמ ,םימסקה זaרא ינפב ושאר תא ןיכרמ דחא לכ ,הז
ןuק תורעש qסוא תסנכה תועצמאב עצובמ הז ,הפה ןחלופ ונה שדקמב עצובמש יזכרמה ןחלופה .רצק
.שארמ תובתכומו תויפיצפס תועונתב םיעינמ ןתואש ,תומיוסמ תויaאמ תוקבא םע ,הפל
.דח רישכמ תרזעב וינפ תא דרaמו uרוש רבaה .םירבa י"ע עצובמ qוaה ןחלופ לש םיוסמ קלח
םיעצובמ םתוירזכאב םינייuצמה םידחוימ םיישנ םיסקu 4 ןהישאר תא תופוא ןה םהבו שדוחב םימעפ
.העשכ qשמב םינuק םירונתב
הלחמ לש הרקמב םישורדה םיבכרומה םיסקuה תאו ,"ביu חולימ" -םשב דחוימ שדקמ שי אפרמה ישנאל
ירדחב תובבוסה תונהוכ תצובקו אפרמ ישנא םיפתתשמ הלא םיסקuב .םש קרו qא םיעצבמ תיניצר
.דחוימ שובלב וילכיהו שדקמה
לע הייפכו ללמואה הפה qותל תולקמ תביחת ןוaכ םייוניעב םיוולמו דואמ םיירזכא הז שדקמב םיסקuה
רשבב תויaאמ םיuחמ אפרמה yעונ םעפ ידימ .אפרמ תולוaסב לוכיבכ ונחינש םינוחu םירמוח תליכא
ישנאב םתנומא תא תיחפמ הז ןיא ,"אמאריקאי"ה ןב תא םיסקuה םיaרוה םיתיעלש תורמל .חוקלה
.אפרמה
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הכומנ תוברת ההובג תוברת
:תוליעפה \להמ
1 .חולה לע םימשור .'וכו רמוא הז המ , תללוכ המ -תוברת aשומל תויצאיצוסא שמש.
2 " לש הלבu םירייצמ .םלוכל תונוש תולועפ תובותכ ןהב תויסיuרכ םיקלחמ :הלעפה . יתוברת " / " אל
יתוברת אל הלועפ וא תיתוברת הלועפ איה םא uילחמו ולש הלועפה תא אירקמ ורותב דחא לכ ."
.הריחבה לע ןויד םימייקמ .תיתוברת
:תויסיuרכה
- םילספ לש הכורעתל ןואיזומל הכילה
תונומתו
- הנומימה תא aוaחל
- רדוהמ שובלב ןורuאית תaצהל הכילה - םייניש חוצחצ
- הריבו םיניערa םע לaרודכ קחשמב הייפצ - הקיסומ תעימשו תינוכמב העיסנ
םוילוו לופב תיחרזמ
- תינומרהליפה תרומזתב uרצנוקל הכילה - ש"צומב קuוקסידל תכלל
- תוירaיס ןשעלו םילזרבה לע תבשל - אבשכ סובוuואב בשומהמ םוקל
ןוירהב השיא וא רaובמ םדא
- הפי תורפס תאירק - ןדאמאר /רופיכ םויב םוצל
- הקיתע היפוסוליפב ןויד - דועו
3 :ןויד .
- ?תוברת יהמ :הרדגה לכו םיגהנמ ,םיקוח ,רסומ ,תונמא ,תונומא ,עדי ללוכה בכרומ לולכמ
.[(רולייט) .הרבחב רבחכ םדא שכורש םילגרהו תולוכי ראש
- ?םיאתמ אל והשמ ?הרדגהה יפל qיסוהל םירבד דוע שי ?שמשב ונבתכ המ
- ?תיתוברת אל וא תיתוברת הלועפ הזכ רבד שי םאה -תויסיטרכל בוש םירזוח
- אלא ,יתוברת אלו יתוברת הזכ רבד ןיא ,תיתוברת הלועפ איה תיתרבח הלועפ לכש רבסה
תויתוברת תויוגהנתהו תויוברת ןיב ינוש .תונוש
- ,ב"הרא ,הילטיאב שיש םינוש םייתרבח םידוק לש תואמגוד תתל רשפא -תויוברת ןיב ינושה
.םוקמ לכב תרחא ונבויש םישעמ .םירחא תומוקמו (תואמגוד) ןיס
- איצוהל -?יתרבח דמעמ ,הפשו םיגהנמ ,אצומ ,רעונ תוברת ,ליג ?תוברת תעפשומ הממ
,םירוה ,הרומ) םיבשוח םהש המ עבונ הפיאמ םתא קודבלו רובנל תוסנלו הצובקהמ םירבד
.(תרושקת ,םירבח
- .הלש תנייפאמה תוברתה תא הנובו הביכרמש וז איה הרבחה :תוברתו הרבח ןיב רשקה
אל אוהש והשמ לע רמול רשפא יא ירהש .ןוכנ אלה רבדה לע םיטילחמ וא םיחכוותמש בצמ רצונ
המ לע ןודל רשפא לבא תאזה המרונב וא גהנמב ורחב תוברת התואב םירבחה יכ יתוברת
.םימיוסמ םיאשונב עדי רתוי שוכרל וא ונתעדל המלו ירסומ אל המו ירסומ
- 156 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- תורחאו תויתוברת ןה תומיוסמ תולועפש ונטלחה המל ?תויוברת לש היכרריה שי םאה
תורדגהה תא הפוכש תטלש הצובק לש אלא םיילאסרבינוא םניאש םייתוברת םידוק ולא ?ןניא
.הרבחה ללכ לע הלש
- ,ונלש םירוהה לש םיגהנמב ,הפשב ,תוברתב שייבתהל ,תוברתה תשחכהל ?םרוג הז המל
םאה -הב תומושרש תויוליעפהו תויסיטרכה םע ונישעש הלבטה יפל .ונלש הרבחה ,הדעה לש
?םייתוברת םישנא ונחנא
.התוא רמשלו תוברתה תא םיצעהל יאדכש ,תורקל הזל תתל רוסאש הנבהו השוחתל איבהל תוסנל
השענ ,חחושנ םא ,םהיניב תונושה תאו תויוברת ןיבהל ונל םורaלו ונתוא ברקל לוכי המ לע החישו רבסה
הנושה תא רתוי ןיבנו ריכנ ,תרחא תוברת התוא לע עדימל רתוי qשחנ ,רתוי ארקינ ,תופתושמ תויוליעפ
.רתוי םיברקמה םירבדה םיה החישו תורכה .ונתוא ןיבי אוהו ונתאמ
- 157 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
1 . .תיתרוקיב הבישחל אובמ
2 . .יתרבח וילאמ ןבומו תיתרוקיב הסיפת
עדימו עקר ,לאנויצר
- 158 -
5 .יתרבח וליאמ ןבומו תיתרוקיב הבישח .
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תיתרוקיב הבישחל אובמ
.הצובקה לש תורכיההו שוביaה יבלשל םa דואמ הבוu תוליעפ :הרעה
:החיתפ
המ הארנ :תרוקיב ריבענ -רקיעבו ,םייח ונא הב הרבחה qותמ תועפות חתננ הנשה qוראל ונלש תוליעפב
.תואיצמב (ןבומכ ונניעב) הרושכ אל
• ?רבעב תרוקיב ריבעהל םכל אצי המ לע :ןתוא 'aלuקל' הסנמו תובושת qסוא qירדמה –
תרוקיב תרוקיבה תוהמ
םייעוצקמ אל םירומ -ס"יב תדקפתמ אל תכרעמה
תוניצרב יילא םיסחייתמ אל -םירוה החפשמה qותב ילש םוקמה
qירצש ומכ הלהנתה אל המחלמה תדקפתמ אל תכרעמה
תיאנק ילש הרבח םיסחי תכרעמ qותב םדא דוקפת
.םכמצע יפלכ רקיעבו ס"היב ,םירוהה יפלכ ;םייתרוקיבו םיירוקמ הלאככו ,םיר'aייאניu םכלוכ
• ?םתתנש תונושה תורוקיבל qתושמ המ
תא הארנ ואוב .וילאמ ןבומה םוחתב תראשנ תרוקיבה "תיעבu" ,"תינuנופס" תרוקיב םיעיבמ ונחנאשכ
תא רקבל ונל השק qא -םישנא \םיפוa \תוכרעמ דוקפת לע תרוקיב םתחתמ :תרוקיבל םתתנש תואמaודה
תוהמ םיכרעה - (בורל היומסה) היaולואידיאה .הרבחב תומייקה םיסחיה תוכרעמ וא תוידסומה תוכרעמה
תא ,השעמל ,םיליבaמ םה .תואיצמה תא ןוחבל ונלש תלוכיה תא םיליבaמ ,םיקיזחמ ונא םהב תונומאהו
יכ םישח רשא -םירaבתמה וליפא .הארנ ונניאש לובa םיחתומ -ןיימדל םילוכי ונא ןתוא תויואיצמה חווu
.םצמוצמו רדaומ םוחתב קר תאז םישוע -תולובaה תא םירבוש ,תומכסומב םידרומ םניה
תרוקיבה לובג תא ביחרהל ונל רשפאת רשא \רד -תואיצמה לע תוננובתהל \רד עיצהל הoננ תעב
:'א קלח ?המ-
וריכי םהמ הברהש איה החנהה) ו"כו "...ינד יל הרמא אמא" -qרuצהל ש"שהמ םישקבמו רישל םיליחתמ
.חולה לע בותכנ אלמה רישה תא .(רישה תא
oילקטש ןלי oירמ / רוב יג ינד¸
,ינד¸ :יל הר¸ מ¸ א¸ אמ¸ א
ןובנ¸ו¸ רוב יa אוה יד ל¸ י_
םע_ פ_ qא_ הכ¸ ב¸ י אל יד ל¸ י_
.ןוuק¸ ית פ¸ כ¸
.םע_ פ_ qא_ .הכ¸ וב יננ¸יא¸
.ןי¸כ¸ ב_ -קונית יננ¸יא¸
- 159 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ןה¸ ...תועמ¸ ד¸ ה_ ...תועמ¸ ד¸ ה_ קר_ הז¸
ןמ¸ צ¸ ע_ ב¸ תוכוב
- תיר ונל¸ ית ת_ נ¸ חר_ פ¸
.לוחכ¸ ו¸ ,הפ¸ י¸ו¸ ןוuק¸
- תיר ונל¸ ית ת_ נ¸ ח_ ופ ת_
.לכ ה_ ית ת_ נ¸
.ח_ ופ ת_ ה_ הל¸ כ¸ א¸ תיר ונ
.רצ¸ ח¸ ב¸ הק¸ ר¸ ז¸ חר_ פ¸ ה_
- דל¸ י¸ םע קח¸ ש_ ל¸ הכ¸ ל¸ ה¸
.רח¸ א_ דל¸ י¸ םע
.םע_ פ_ qא_ הכ¸ וב יננ¸יא¸
!ןי¸כ¸ ב_ אל ,ינא¸ רוב יa
המ¸ ל¸ ,אמ¸ א ,הז¸ המ¸ ל¸ q¸ א_
?ןמ¸ צ¸ ע_ ב¸ תועמ¸ ד¸ ה_ תוכוב
:יתרוקיב ןפואב רישה תא חתנל הסננ וישכעו
• ,התוא רקבל ונל השק ןכלו -ונל תיעבuו הרורב ונביבסמ תואיצמה יכ הניה הנושארה היעבה םא
היהי תרוקיבב ןושארה בלשה הרtה ןבומ וניהש רבדמ קחרמ תחיקל ,רכומ יתלבל רכומה תכיפה -
,םירבדה תא םיuלוק ונא וב לaרומה ןפואה תא תררחשמ הרזהה .וב תשדוחמ תוננובתהו וילאמ
םיננוכמ םיuסקu דוע ומכ -הזה רישה תא םיריכמ ונלוכ .םתויח תא םירבדל הריזחמו ,ותוא תננערמ
איה ,q"נת ירופיס ,םיריש ,תודaא -הפ לעב uעמכ וא הפ לעב תעדל לש תועמשמה .הפ לעב -םיבר
.םילימל הבשחמ לכ שידקהל ילב ונדימלת וא ונידליל האלה םתוא םיריבעמו םתוא םיuuוצמ ונאש
,הדובעל \ס"יבל רקובב םוקל -'םייתרבח םיסקu' יבaל אלא ,םיuסקu יבaל קר אל ,ןבומכ ,ןוכנ הז רבד
:םילימל בישקנו ,בוש ותוא ארקנ ואוב -uסקuל הרזה עצבל ידכ .'וכו היזיוולu קילדהלו התיבה עיaהל
רוסאש ול הרמא ולש אמא qיא רפסמש (םשה יפל ינוליח ידוהי הארנכ) ינד םשב דלי לע רבודמ רישב
,תירונ יכ -הכוב וניא םלועלש רוביa אוה יכ ומצע לע דיעמ אוהש תורמל -הכוב אוה עaרכ qא -תוכבל
.רחא דלי ןעמל ותוא הבזע זאו ויתונתמ תא החקל ,דדייתהל הצר התיא
• uסקuל השענ ואוב -הרזה ונעציבש רחאל קוריפ לש םימרוaל קוריפ ומכ -ליכמ אוה המ הארנ :
תוכרעמ \םיסותא \םיסותימ הזיאמ ?קלח לכ תועמשמ המ ונמצע תא לאשנ .הקיuמתמב האוושמ
?ונלצא ררועמ רבדה הבישח יסופד הזיא ?המלו סקuה תא עצבמ \בתכ ימ ?יונב אוה םיסחי
.םינשב qר םיעמוש להקל ,םירומ וא םירוה -qוניח ישנא ידי לע בורל עצובמ אוה -רישה לש הרקמב
םיaהונ םניא םינובנו םירוביa םידליש רבד -הכובש (?ןב) דלי הבש תואיצמ הaיצמ רישב אמאה
לע הדaבנ רשא -תיבויח תומד וניה ,םיילילשה וישעמ תורמל ,רישה רוביa .ילילש רבד וניה -תושעל
- 160 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
-חרפה תא וליאו רמוח למסמה חופתה תא הלכא) תוירמוחה היתורuמל ותוא הלצינש הדליה ידי
ןיא) תמיוסמ תוaהנתהב םירבa לבוכ אוה -םייננימ הבישח יסופד דדועל לולע הזכ ריש .(הקרז ,שaרה
.(שaר תורסח ,תוינדaוב) םישנ לע תיפיuואירuס הבישח רצויו (תושaר תוארהל
• qורענ אבה בלשב הניחב ותוא רבד לכב וא uסקuב הייוuיב תא תאצומה היaולואידיאה לש
םיאב הבישח יסופד \תונומא ןתוא דציכ קודבנ .ונינפב םישורפו םיראומ םה תעכשכ – רקבל ונרחב
דיספמ ימו חיוורמ ימ ?וחמצ וכותבש רשקהה המ ?ונילע םיעיפשמ םה qיא ?ונייחב יוuיב ידיל
?ןמויקמ
• שבaנ ןורחאה בלשב הדמע \השיפתה םאה uילחנ .וישכע ונל תיארנ איהש יפכ תואיצמה יפלכ
?רמשל םיצור ונאש תואיצמ תרצוי איה םאה ?ונניעב הנוכנ וניליaש היaולואידיאה
ילaעמ אוה יתרוקיבה qילהתה .בושו בוש קודבנו ןבומכ qישמנ ונשביaש השדחה הדמעה תא םa
(?יuקלאיד)

הרזה
קוריפ הדמע
הניחב
'ב קלח –
• ?ונל ריאשמ הז המ ?הז םע םישוע המ
qופש" ללaב הדaהה תא םתיא וארקת אל םאה ?םכידליל הזה רישה תא ורישת אל םאה :םילאוש
?הפי השיא תוכיאה uרס תא ריתומ הז הפיא ?"qתמח
ןפואב תאז תושעל qא -םתוא qורצלו qישמהל םילוכי ונא -םיuסקuה לוuיב תויהל בייח אל ןורתיפה
.תינרתח האירק qרד -יתרוקיב uועימ לש וuבמ תדוקנמ האירק השוריפ םיuסקuב תינרתח האירק
,uסקuה לש תורהצומה תומaמה דaנכ תאצויה האירק ;uלושה בורה לש חישה תא ,ללכ qרדב ,אכודמ
.(רחא וא ינתא ,ירדaמ) בורל qייתשמש ימ ידיב בתכנ רשא תרשמ םיuסקuב תינרתחה האירקה ילכ
תרחא האירקל םייחרזמה תא שמשל לוכי אוה .ירוביצה חישה ןמ תורדומ ,תושלחומ תויסולכואו םיuועימ
האירקה דיקפת .זונכש התוויה השעמלש "qותיה רוכ"ל תינויצה האירקב וא ,תינויצה הירוuסיהב
תסיפת תא ליחהל ידכב ,uסקuב קזחה דצה qרועש תויצלופינמה תא qושחל הניה םיuסקuב תינרתחה
םצעב איה .הב רהרהמו רערעמ ןיאש ,תלבוקמ דוסי תחנהל ,המויסכאל ,תמאל הכפהלו ולש םלועה
.תרוקיב שוח תלעפה דודיעו תוקפס תאלעה י"ע תמאל תרתוח
יכ הלaמה -חקופמה ינד לע ,רוסאש תורמל הכובה -דרומה ינד לע רבדל לכונ ונידליל רישה תא רישנשכ
,שפנ תרבח ול אצמי אוה -בוu qוס היהי ינדל יכ uילחנ ילואו ,ותוא ובהאי וניaבש רבדה וניא ירמוחה
.הלילה לכו םויה לכ יכבב ררמל ול רשפאתו רבדב היולת הניאש הבהא ותוא בהאתש
- 161 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
• ?רבד לכ יפלכ םייתרוקיב תויהל םיכירצ המל ?תרוקיבה לש ילכה ןתונ המ ?המלו
תיתרוקיב הניה הירואית -תיuקרפה התרuמב "תויתרוסמה" תירואיתהמ הנוש תיתרוקיבה הירואיתה
(רמייהקרוה) "םתוא תודבעשמה םהייח תוביסנמ םישנא ררחשל" ;םדאה תוריחל תפאוש איה הב הדימב
תויהל הילע :םינוירuירק השולש לע הנוע איה םא קר "קיפסמ תיתרוקיב" הניה הירואית יכ קיסהל ןתינ
.תחא הנועבו תעב ,תיביuמרונו תיuקרפ ,הריבסמ
םילוכיה םינקחשה תא תוהזל ,תיחכונה תיתרבחה תואיצמב רדסב אל המ ריבסהל הכירצ הירואיתה
יונישל הaשהל תונתינו תויuקרפ תורuמ םaו תרוקיבל תורורב תומרונ םa קפסלו ,וז תואיצמ תונשל
.יתרבח
- "םהלש תירוuסיהה םייחה תרוצ ינרצייכ םישנא הרuמל הל המש" תמאב תיתרוקיב הירואית לכ
רשא םישנא םתוא ידי לע ,ישונאה שפוחה תא תוליבaמה םייחה תוביסנ לכ תערכהו יוהיז הניה הרuמה
.תלבaומה איה םתוריח
םינשה לכ qלהמבו ,תרחא תצק הרוצב תואיצמה תא ןוחבל ודמלת הב -הנושארה הנשה qלהמב
ונחנא ,ופסאתו הבישחהו תוננובתהה תולובa תא דועו דוע וביחרת ,הכאלמה תא וכישמת ןהב -הירחאש
.םייקה בצמל תוביuנרuלא ןוחבלו ןנכתל םכל ורזעי רשא םילכו תויווח ,םיווקמ
:םוכיס ישפוח ןונaסב
אנדסל הבורב תיתאצרה איהש תוליעפמ qופהל שי
- 162 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
יתרבח וילאמ ןבומו תיתרוקיב הoיפת
1 ( :תואיצמה לע תרושקתה תעפשה ,uועימ ללכ qרדב ,הייסולכואהמ קלח קר uלוש הרבח לכב
,םיילכלכ םיבאשמ לא הנוש תושיaנ -יתרבח ןויווש יא תרצויה איה וז הדבוע .םתאצקה qרדבו םיבאשמב
,ראתל תלוכיב הנומu םייתרבח םיבאשמל ההובa תושיaנ הנקמש המצועהמ קלח .םייתרבחו םייuילופ
aיצהלו ריבסמה םרוaה לש היaולואידיאלו םיסרuניאל םאתהב – תואיצמה תא שרפלו קידצהל ,ריבסהל
.תילאסרבינוא תמאכ וז תונשרפ
ןבומה - 'ישממה םלוע'כ םיספתנו הרבחב םייuננימודה םימרוaה ידי לע םירבעומ רשא םלועה ייומיד
תא תרצוי qכו תוקזח תוצובק ןתוא ידי לע תaצוימ רשא -תיביuקלוקה תוהזה תא םירצוי - יתרבחה וילאמ
וניתונומא ,וניתועד תא תבצעמ רשא ,ונלש םלועה תנומת יכ הרוק qכ .םתלועפל היצמיuיaלה סיסב
תוישיא תויווח לש האצות הניא בורלו איהש יפכ תואיצמה תא תaציימ הניא ,םירחוב ונא הב תוaהנתההו
,םבורב ,םויכ םיעיaמ םלועה לע תוינומaהה תוצובקה לש הלא םיחוויד .היינש דימ םיחוויד לש םא יכ
.תרושקתהמ
:תרושקתה העיפשמ הב \רדה "םייתביבס םיזמר" qרד תעצבתמ תושיaו תועד בוציעב הידמה תעפשה
םירחוב םהב תורדaההו םיaשומהמ היונב וז תרaסמ .uקייבואה תא םירידaמ וא םיaיצמ הב תרaסמה –
תויתועמשמ ןכלו -רתוי תושיaנל תוכפוהש תומיוסמ תודוקנל בלה תמושת תא םינווכמ רשא ,שמתשהל
.תועד בוציעב רתוי
.תידדהה םתעפשה תא qקשמ הידמה ותוא תaציימ הב qרדהו םיוסמ אשונ רוביצה תסיפת ןיב םאתמה
יוסיכב יוuיב ידיל תואבה -תומייק תועדו םיפיuואירuס קזחמו רוביצה תסיפתב םיתוויעל איבמ תוועמ aוציי
.יתרושקתה
"qסמה תא ושבכ םיזנכשאה םירבaה" תא אורקל -תורשפא
2 .תינכתב תוaצומה תותימאה המ -הקידב .תומוסרפ ללוכ – "הרידה לא םיצר" קרפב הייפצ (
3 דרמה" qותמ עuקל היצפוא .אשונב ןויד ?תיתרוקיבה הסיפתה הליעומ המל ?היזיוולu uושפ וז ילואו (
."qופשה
- 163 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 164 -
הרידל oיצר 2
oיטוטיצ תויצאוטיo תועמתשמ תותימא
התא -והשמב ןימאמ התא םא"
"הזל עיaת
יתחלצה יכ -קופיס השיaרמ ינא"
"דחפה לע רבaתהל
חילצמ - yמאתמש ימ
ישייבת לא" :תדחפמ יהשימשכ
"המריפה תא
העaה רדס יפ לע םיקנזמ*
קרפב
םדוקה
סנקנ -חיוורהל חילצמ אלש ימ *
ןברוקה תמשאה
"םה וא ונחנא וא הז"
םירבד רומשל qירצ התא"
"qמצעל
רמוא רתוי שלחה aוזה
םה יכ םיעדוי חוuב " םירחאהש
םיבקוע םה ,"םיפולאו םיקזח
םיתרוכ -םיספתנשכו םהירחא
םיבוuב םילזלזמ לבא ,תירב
,"םימימתה" :ומיכסהש רתוי
וחילצהש תורמל ."םיביאנה"
םהל ןתינ אל" םירמוא םתוכזב
םכסה םירבוש ןכאו ,"ןושאר
דיספמ -רזעש aוזה .םיחצנמו
.קחשמהמ אצויו
םיaשיהל הליבומ תויתורחת קר
םירבד לע qמוס ינא" :רבa
המכ תויהל הסנמ ,םיקודב
"יעדמ רתויש
תידוהי לש ומכ הזח יל היה םא"
(qסכ) "לבקמ יתייה ינא םa
"המכח םaו תינידנולב םa"
יחרזמה לדבה שי לבא ,םיצור" :
םינימאמ ונחנא .םינותנל הז ןיב
"םיהולאב
.ולש עוצקמה ול שי דחא לכ"
"ילש עוצקמה אל הז -ינא
עדוי אל ....תילaנא ארוק אל "
"לaוב עדוי אל ,לaוa
-תוינמב םיניבמ םבור םירבaה*
תדבועש ימ םa) אל םישנה
(קu -ייהב
,'םינציל'ה םה יחרזמה aוזה *
םתיא qתשמ אל דחא qא
אל ,לזמ ללaב םיחילצמ ,הלועפ
.תלוכי
-תוירבa תונוכת ןיב בוuיק
-תוישנל ,תושכרנו תובשחנ
.תודלומו תותוחפ
יברעה לע יברעמה תונוילע
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תומוoרפ
oיטוטיצ תויצאוטיo תועמתשמ תותימא
הפיאש שי םירבa לצא "
"םירaתאו תורחתל
בוש" :רעישה הל רבשנש השיא
"יל הרוק הז
.םיליעפ ,uרופס םישוע םירבa*
aניפוש תושועו תולשבמ םישנ*
אל) תיבב תלשבמ השיא*
qש רבa -(החלצהב
םישנל -ןימשמ אל לכוא*
-תוירבa תונוכת ןיב בוuיק
,תושכרנו תובשחנ ,תויביuקא
תותוחפ ,תויביסאפ -תוישנל
.תודלומו
"תומימתל םולש " qירצ םדאה -םישיש ליaמ*
לופיu
אל ,רהמ רaבתהל qירצ
.ידימ רתוי רaבתהל
"...םכל וחיuבה םעפ בוש" yוח -qילע דובעל םיסנמ םלוכ*
תחא הרבחמ
ומצעל aואדל qירצ דחא לכ
- 165 -
\oמה תא ושבכ oיtנכשאה oירבגה
לכ תא קדבש ,רקחמה .לארשיב תינויtיוולטה תואיצמה לע oימוגע oינותנ הלעמ היינשה תושרה לש ףיקמ רקחמ
oיצורעב היtיוולטה תוינכות 2 -ו 10 תויומדה oה oיקיתוו oיtנכשא ,oינוליח oידוהי oירבג :ףשוח ,אישה תייפצ ןמtב
?oישנהו .תילכלכ הקוצמו ינוע ,תומילא ,עשפל oירושקש oיאשונב רקיעב oיבככמ חרtמה תודע יגיצנ - תויטננימודה
הנפואו לושיב תוינכותב
קינכש זר
הנפנ ונחנא" .הרעס רמול אלש ,בר ןיינע ידעלa סכלא לש ותואuבתה הררוע ריוואל לארשי תודלותב ןושארה ירחסמה yורעה הלעשכ
yורע ידסייממ ,ידעלa זא רמא ,"תורדשמ הדועסמל 2 ."םעה לא" ,םייניעה הבוaב רבדי yורעהש הדבועה תא uילבהל ןווכתהו , 11 qכ-רחא הנש
.ויתוינכותב הערל הלפמ סחיל הכוז לבא ,הייפצה יזוחא תניחבמ חילצמה yורעב הקודא הפוצ ילוא איה הדועסמש ררבתמ
תנשב לארשיב תינויזיוולuה תואיצמה לע םימוaע םינותנ הלעה ,הנושארל ןאכ םסרפתמה ,היינשה תושרה לש qיקמו שדח רקחמ 2003 :
םיצורע לש תונושה תוינכותב תויuננימודה תויומדה םה םיקיתוו םיזנכשא ,םינוליח ,םידוהי םירבa 2 -ו 10 תועשה ןיב רמולכ ,אישה תייפצ ןמזב
19:30 -ל 23:00 םישנה תא .תילכלכ הקוצמו ינוע ,תומילא ,עשפל םיעaונה םיאשונה לכב ?היזיוולuב םיחרזמה לש תויuננימוד הארנ ןכ הפיאו .
.םייח תוכיאו הנפוא ,לושיב תוינכותב רתוי אצמנ

?oיפויתאה ומלענ ןאל
qשמב וחתינ – היינשה תושרהמ רלפל-uנפלא העונו הינתנ תללכממ uסריפ תנע ר"ד ,הפיח תuיסרבינואמ םהרבא ילא ר"ד – םירקוחה
הרורבו תילמס הדחכה תמייק :םתנקסמ .תומרדו םינועושעש ,הריuאסו חוריא תוינכות ,הילאוuקאו םיריקחת תוינכות ,תושדח תורודהמ הנשכ
דואמ qומנ aוציימ םילבוס ןיידע םה לבא ,עקרמה לע רתאל ןתינ םיחרזמו םישנ ,םיימואל-םייתד .םילועו םידרח ,םיברע – uועימה תוצובק לש
.אבה עובשב aצוי אלמה רקחמה .הייסולכואב םקלחל האוושהב
yורע לש זרכמב" :היינשה תושרב רקחמו היauרuסא ל"כנמס ,רואל המחנ 2 .תויתוברת -ברה תלאשל תוסחייתה היהת ,הלא םימיב בתכנש ,
."הבזכא עיבמ אוהו היזיוולuב חופיק םייקש הזל עדומ רוביצה .םירודישב uועימה תוצובק aוציי רופישל תינכות aיצהל ושרדיי זרכמב םיעיצמה

?טלשב עיבצמ אל אוה המל tא
"?חרבי אוה קוידב הממ ,תינכות לכב תאצמנש העפותב רבודמש רחאמ"
-ב םיירחסמה םיצורעה ינשב אישה תייפצ ןמזב ורדושש תוינכותה לש יתומכ ןכות חותינ עצוב רקחמה תרaסמב 2003 ןכות חותינ עצוב qסונב .
.תויתדה תדימו yראב קתו ,ןימ ,הדע ,םואל יפל תוינכותב תונושה תוצובקה aוציי תא קדב רקחמה .הריuאסו המרד תוינכותל יתוכיא
הזיאב :רמולכ ,עקרמה לע הצובקה תaצה תוכיא הקדבנ qסונב .תינכות לכב תונושה תוצובקה ירבח תועפוה לש הריפס ועציב רקחמה יעצבמ
?הלש היפרaויבה יהמו הילע רסמנה עדימה המ ?תaהנתמ איה דציכ ?תומדה תaצומ רשקה
,םיברעה .םירנא'זה לכ תאו uועימה תוצובק לכ תא תנייפאמ היוקלה הaצהה .uועימ תוצובק לש תמלוה יתלב הaצה וארה רקחמה תואצות
.םינועושעשמו חוריא תוינכותמ ,המרד תוינכותמ ןיuולחל םירדענ םה .דחוימב תיתייעב הaצהל םיכוז םידרחהו םישדחה םילועה
ןקלחל סחיב תמצמוצמ ןתוחכונו תורחא תוצובקל סחיב הכומנ הaצהה תוכיא םלוא ,םהלש םיaיצנ תוaיצמ הילאוuקא תוינכותו תושדח תורודהמ
qותמ :המaודל .תינוציק תוחפ הרוצב םלוא – היוקל הaצהל םה qא םיכוז םיחרזמו םייתד םישנ .הייסולכואב 2,877 תורודהמב ונמנש תויומד
תושדחה 63 .םיקיתוו םינוליח ,םידוהי םירבa ויה זוחא
uועימ תוצובק לש ןתעפוה זוחא .ןיuולחל "םיפוקש" םיכפוה םקלחו לד רוקיסל םיכוז תורחאה תוצובקה ירבח יכ ,ואצמ רקחמה יעצבמ
תדמוע תומדהשכ) תיuננימוד העפוהל תושדחה תורודהמב םילועה וכז לשמל qכ .הייסולכואב ןזוחאמ רכינ ןפואב ןuק תושדחה תורודהמב
-ב (םuייאה זכרמב 21 -ב תיuננימוד העפוהל וכז םיקיתווהש דועב ,דבלב םימuייא 1,626 הזה רשקהב היפויתאמ םילועה לש םבצמ .םימuייא
.דבלב השולשב םכתסה תויuננימוד ולביק םהבש םימuייאה רפסמ :דחוימב עורa
ועיפוה וקדבנש תושדחה תורודהמב 2,729 תמועל םידוהי לש תויומד 77 ) תויברע תויומד 97 תמועל זוחא 3 םידרחה לש תויומדה רפסמ .(
לע דמוע הלא תוצובק aוציי :םימוד םירעפ הלעמ םילועהו 2 .דבלב םיזוחא 63 תמועל םיזנכשא ויה תויומדהמ זוחא 37 .םיחרזמ זוחא
-ב קר 2 -ב קר םישנה ;םיuננימוד ויה םיברעה תושדחה תורודהמב םימuייאהמ םיזוחא 7 -םייתדו םידרח ;םייתושדחה םימuייאהמ םיזוחא
-ב – םיימואל 7 .םימuייאהמ םיזוחא

?oיtורדה ומלענ ןאל
-ב םיuננימוד םירבaה :ריקחתהו הילאוuקאה תוינכותב םa תבחרנ העפוהל תוכוז תויuננימודה תוצובקה 71 -ב – םישנה ,םימuייאהמ 7
-ב םיuננימוד םידוהי .םיזוחא 96 -ב – םיברעה ,םימuייאהמ םיזוחא 2 -ב םיuננימוד םינוליח .םיזוחא 90 -ב – םיימואל-םייתד ,םימuייאהמ זוחא
4 -ב םיuננימוד םיזנכשא .דחא זוחאב – םידרח ,םיזוחא 70 -ב – םיחרזמ ,םימuייאהמ זוחא 13 תוינכותב ללכ תומייק אל תומלש תוצובק .זוחא
.םיאודבו םיזורד ,היפויתאמ םילוע ןהב ,הלאה
רקיעב (uעמ) םיעיפומ םיברע .יזנכשא רבa ללכ-qרדבו קיתו ,ינוליח ,ידוהי אוה qדעומה חרואה .חיכשה ליפורפה רזוח חוריאה תוינכותב םa
.םיזנכשא ללכ-qרדבו םיקיתו ,םינוליח ,םידוהי ,םירבa :ןוכנ םתשחינ ?םינועושעשב רתוי qתתשמ ימו .לושיבו לכוא תוינכותב
– םידוהיה איה תיuננימודה הצובקה המרדה תורדסב 99 אל םש qתתשה תחא םעפ .םיברע ופתתשה אל וקדבנש תומרדב .תויומדהמ זוחא
.קיתו ,יזנכשא ,ינוליח ,ידוהי רבa :הקזחה הצובקה לש תויuננימוד האצמנ תורדסב םa .רז דבוע :ידוהי
בויחל ,םייח תוכיא יאשונב תמייק תישנ תויuננימוד .םייזכרמה םיאשונב תירבa תויuננימוד בוש הלaמ ריקחתהו הילאוuקאה תוינכות לע uבמ
תוספות ןה םש ,הלילשל וא 46 תמועל זוחא 33 תuלוב םיחרזמה לש תויuננימודה .ןיuולחל uעמכ תרדענ תיברעה הייסולכואה .םירבaל זוחא
.תילכלכ הקוצמו ינוע תומילא ,עשפ יאשונב
תומילא ,עשפ ורתונ תרושקתב הלא םירע םינייפאמה םיאשונה .םיילילש םירשקהב רקיעב תיתרושקת תוסחייתהלו רוקיסל תוכוז חותיפה ירע
.תילכלכ הקוצמו
:המaודל .םיילוש תצובקל qייתשת איהש םייוכיסה םילודa תיביuקובורפ העד תלעב תומד תושדחה תרודהמב תaצומ רשאכ 20 זוחא
תמועל תויביuקובורפ תועד ילעבכ םיaצומ םיברעהמ 5 ;םידוהיהמ דבלב םיזוחא 18 -ו םידרחהמ זוחא 13 םיaצומ םיימואל-םייתדהמ זוחא
תמועל תויביuקובורפ תועד ילעבכ 4 .םינוליחהמ םיזוחא
דוע םילודa qא םירעפה ןאכ .םיקיתוו םיזנכשא ,םינוליח ,םידוהי ,םירבa :בורה תוצובקל םיכייש עקרמה לע םיעיפומה םיבתכה וא םיחנמה םa
.םירבa םה םיבתכה וא םיחנמהמ םישילש-ינש תושדחה תורודהמב .רתוי 99 ,םידוהי םהמ זוחא 90 ,םינוליח זוחא 73 uעמכו םיזנכשא זוחא
100 .םיקיתו זוחא
(םיברעו םישנ ,םילוע ,םיידרח/םייתד ,םיחרזמ) uועימ תוצובקל וליאו ,החמומ וא ןשרפ דיקפתב תויuננימוד בורה תוצובקל תוכיישה תויומדה
."בוחרהמ םדאה" דיקפתב uלוב בור
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 166 -
תודליה לש ןaומה םוחתב ,םש ....ומצעל םלש רוד לש תוסחייתהב uלוב וק ןכא איה תויתודליה"
םימלש םה םש .עירפמ ןיאב םייקתהל ,םירורבו םיuושפ םיישונא תושaר ,שפנ ייח םילוכי ןכא
ונחנאש המ תא םולבל ידכ ,דימתמ yמאמ ,qכ לכ הלודa היaרנא שידקהל qרוצ םהל ןיאו םיכזו
.חוכשל םיצמאתמ
ליבשב .םרובע יעבu בצמ הז .עaפיהל ילבמ ,םלרוaל תוירחאה תא םמצעמ ריסהל םילוכי םידלי
לעמ ריסמש ימ :ימצעה יומידב לכ םדוק עaופ אוהו לכסתמו קיעמ אוה .יעבu אל אוה םירaובמ
.םישנא ןיבל םידלי ןיב דירפמה וקה ירוחאמ ומצע יניעב ראשנ תוירחא תשוחת לכ ומצע
רדעיהו תושילת לש הקומעה השוחתל םירבסהה דחא םa הארנכ אוה יuילופה לע רותיווה
אוה .הרבחל ,םירומל ,םירוהל -רחא והשימל בייח םדאש והשמ אל אוה יuילופ תויהל .תועמשמ
-יוuיב איה (תילכלכה ,תיתרבחה ,תינידמה ) תיuילופה הדמעה .ומצעב ול קוקז םדאש והשמ
רדסה תשוחתו .םייח ונחנא וכותבש רדסה תנבה לש -תענמנ יתלב uעמכו תיעבu האצות םaו
לכויש ידכ םדאל השורד הקיuילופ .ימוי -םויה םויקב ןוחuיבו ,ימינפ רדס תשוחת איה תאזה
הרקמ אל הז .םשונו הכובו קחוצו ,לעופו יח אוה ובש םלועל רשפ תתל לכויש ידכ ,uקשב ןושיל
רודה לש תושילתה ,תועמשמה תשוחת תוררופתהב תקסוע הריעצה תונמואהמ הברה qכ לכש
םהיפ לעש םיללכהש םידיחי לש השוחתב רבודמ .תישממ הקוצמ איה .ילוש רבד הניא הזה
םישנא .םהב בלתשהל םיחילצמ םניא םהש וא ,םהל םירורב םניא םביבסמ הרבחה תלעופ
"ןבומ אלו יתורירש ,םותס השענ ,רשפה תא דביא םביבסמ םלועהש

"qופשה דרמה" בואu ידa
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
אנדסל הבורב תיתאצרה איהש תוליעפמ qופהלו uשפל שי
- 167 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
1 . .תיתרבח תוברועמו תועדומ
2 . .יתרבח םזיביuקאו תלשוכ הרבח-תיפוuוא הרבח
3 . .םיריש תוברועמ תלועפ
עדימו עקר ,לאנויצר
- 168 -
6 .תוברועמו תוגיהנמ ,otיביטקא .
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תיתרבח תוברועמו תועדומ
:תורטמ
• .יללכ ןפואבו ול םיבורקה םייחב תברועמו הליעפ הדמע uוקנל רעונה תא דדועל
• םייחל םרושיק qות םייתרבח םיאשונ יפלכ רעונה ינב לש תועדומהו עדיה תאלעה
.םהלש
• לע שaד תמיש qות 'תוליעפ' -ו 'עדי' לש תוירוauקל "תיתרבח תוברועמ" aשומה קוריפ
.ונלוכ לצא תיתרבח תוברועמ דודיעל הלש המורתהו ןהמ תחא לכ לש תובישחה
• .הדמע uוקנל תירסומה הבוחה לש הניחב
:הלעפה
-aשומל "תובשחמ שמש" םישוע תיתרבח תוברועמ תורשקתמה תויצאיצוסאו תובשחמ תקרוז תחא לכ .
.aשומה םע הל
לש תוירוauק יתשל חולה לע תובשחמה תא םיקלחמ בבסה םויסב עדי תונעזa ,ןויווש יא ,חופיק ,הילפא)
-ו (ו"כו תוליעפ .(ו"כו תישיא תובייחמ uקיורפ ,הנaפה)
:הלעפה
.וב תויאקירמאה תולאשה לע תונעל ןהמ םישקבמו תוכינחל (qרוצמ) יתרבח עדי אשונב "ןולאש" םיקלחמ
.תיתרבחה תואיצמל תועדומ תוכינחה המכ דע ררבל ןולאשה תרuמ
הז ימ תא ?עבק ימ ?qכ הז המל) תוקד המכב ןהמ תחא לכל םיסחייתמו תובושתה לע םירבוע כ"חא
.(ו"כו ?קדוצ הז םאה ?תרשמ
:ןולאשל תובושת 1 a . 2 א . 3 a . 4 a . 5 א . 6 a . 7 ד . 8 ב . 9 ב . 10 ד .
ןויד :
 תואיצמה תא "תובצעמ"ה תודבועל םיעדומ תויהל בושח המל ÷ "עדי"ה בושח עודמ
?תיתרבחה
 ?היצמרופניאל הפישחה ונתוא תמדקמ ךיא
 ?ןולאשה ןמ תולועה תויתרבחה תויעבה ןה המ
 ?ןכלש םוימויה ייחמ ןכל תורכומ תויעבה ןמ ולא
 ורקש םירקמ לע ורפס םיצוציקה תובקעב לשמל) .(
 ?תועדוי ונחנא וישכע םאה ?"היעב"ה תא ןכמצעל ריבסהל ןתעדי םאה
 ?תיתרבח תוברועמ יהמ
 ?יוניש התרזעב ללוחל ןתינ םאה
- 169 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
 תולוכי הצובקכ ונחנא םאה ?תיתועמשמ המורת איה דחא םדא לש המורת םאה
?תונשל
 ?תיתרבח תוברועמל םיליבומ םיסרטניא הזיא
 ?םיברועמ תויהלו הדמע טוקנלמ םיענמנ םישאנה בור המל
 ?ונלשכ תיתורחתו תיגשיה הרבחב דחוימב ,ברועמ תויהל םדאל םרוג המ
 ?דציכ ?תוברועמ לש גוס איה םג תישיא אמגוד םאה
 םאה תועדומ יחרכהו םידקמ בלש איה תוברועמל ) ? -עדיה אשונ תא תרaוס וז הלאש
תוליעפ .(
:השרפ
תנשב 1964 שולשב התדובעמ הבשש ,תינקירמא הרוחב qרוuמ qיקתה ,קרוי-וינבש סניווק עבורב
רחא qרענש ריקחת qותמ .תוומל התוא רקד qוסבלו התוא הניע אוה תוקד םישולש qשמב .רקוב תונפל
-מ תוחפ אל וררועתה המלעה לש היתוקעצ עמשמלש ,ררבוה qכ 38 תונולחל םיקותר ודמע םהו ,שיא
שaינ אל שיאו ,תרקדנה לש התרזעל שח אל םהמ שיא :לוכמ עיתפמהו .שחרתמב םיפוצ ,םהיתוריד
.הרuשמה תא קיעזהל ידכ ,ןופלuה רישכמל
טפשמ :ןוידל המידקמ הדותמל תורשפא
תא הווהת תחא הצובק .תוצובק שולשל קלחתת הצובקה .עוריאה qלהמב וחכנש םידעל uפשמ וכרע
רשא ,םירוaנסה תא הווהת היינש הצובק .חצרל םדי תא םידעה ונתנ םתקיתשב יכ ונעuי רשא ,םיעבותה
םידעה ופידעה עודמ ריבסהל וסניו ,םמצע תא םינכסמ ויהש ששחמ תוירחאמ םידעה תא רוuפל ושקבי
.ןידב ועירכיש םיuפושה ויהי םידימלתה ראש .ברעתהל אל
:ןויד
 ?עודמ ?עשפל תופתוש איה תוילילש תועפותל סחיב תושידא םאה ?םכתעד המ
 ,תוברעתה תבוח הלחש םישנאה בורל רורב היולג תומילא לש םירקמב ןכתעדל המל
?ברעתהל אל םישאנה בור םיטונ יוכידו תווסומ תומילא לש םירקמב וליאו
,הרואכל תויונמדזה ןיוויש .םייתרבח םינונaנמ ידי-לע תומילאהו יוכידה תאווסה !עדי רסוח לכ םדוק
.ב"ויכו יוכידה תמנפה ,"חילצמ yמאתמש ימ"
 תויתרבחה תויעבל עגונב הדמע תטיקנ רסוח ,"דצהמ הדימע" לש תועמשמה המ
?לארשיב
.ןבצמ לש ירסומ קוזיח איה הדמע תuיקנ רסוח .תוילילשה תועפותה קוזיחו המכסה
- 170 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
.תולאש ןכדעל
- 171 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
יתרבח עדי ןולאש
1 תנשב תורגב תדועתל oיאכtה tוחא . 2002 :אוה
.א 82%
.ב 51%
.a 44%
6 ינעכ רדגומ __________ דלי לכ לארשיב .
ישימח .א
ישיש .ב
ישילש .a
.םיינע םידלי ןיא לארשיב .ד
2 . תורגב תדועתל תואכtה ירועישב לדבהה
:אוה הלמר תמועל ןורשה תמרב
1 . ןורשה תמרב 66% תדועתל םיאכז
הלמרבו תורaב 36% .
2 . ןורשה תמרב 50% הלמרבו תורaב תדועתל םיאכז
22% .
3 . ןורשה תמרב 80% הלמרבו תורaב תדועתל םיאכז
56% .
4 . ןורשה תמרב 52% הלמרבו תורaב תדועתל םיאכז
64% .
7 תנשל תיתרבח-תילכלכה תיtחתה . 2004 יכ תעבוק
דוע .א 7,000 םיינע ויהי םישנא
דוע .ב 700 םיינע ויהי םישנא
דרי םיינעה רפסמ .a
דוע .ד 70,000 םיינע ויהי שיא
3 oידמול דחא יחרtמ אצוממ טנדוטo לכ לע .
:תואטיoרבינואב
1 . 2 םיזנכשא םיuנדוuס
2 . דחא יזנכשא uנדוuס
3 . 4 םיזנכשא םיuנדוuס
8 :איה לארשי .
םיילכלכה םירעפה לדוaב םלועב ישימחה םוקמב .א
םיינעל םירישע ןיב
ןיב םיילכלכה םירעפה לדוaב םלועב ינשה םוקמב .ב
םיינעל םירישע
םלועב תינויווש יכה הנידמה .a
היבשות ןיב ןויוושה דדמב םלועב יעיבר םוקמב .ד
4 oע ,הלכשה התוא oע ,עוצקמ ותואב oירבגו oישנ .
:קתו ותואו גורד ותוא
1 . םהלש םינותנה לכ יכ הווש רכש םילבקמ
.םימוד
2 . תפסות הל תפסונ יכ רתוי תלבקמ השאה
.םא תרשמל
3 . -ב qומנ רכש תלבקמ השאה 30% עצוממב
.רבaה ןמ
4 . .קתוו הלכשה ,aורד ,דיקפת ותואב
9 דימלת וא הדימלת שינעהל רפoה תיבל רתומ oאה .
?o"היבל oהירוה לש תובוח ללגב
1 . אל וירוהש ימ תא שינעהל ס"היבל רתומ ,ןכ
.ס"יבל ומליש
2 . םידימלתה תא שינעהל ס"היבל רוסא ,אל
.ןפוא םושב םהירוה םולשת יא בקע
3 . לש רושיאבו םיaירח םירקמב קר רתומ
.להנמה
5 oירדגומ הייoולכואהמ tוחא ________ לארשיב .
\ומנ דמעמכ
.א 40%
.ב 20%
.a 10%
.qומנ דמעמ ןיא לארשיב .ד
10 :איה / אוה תיחכונה הלשממב \וניחה תרש / רש .
ינולא תימלוש .א
יול קחצי .ב
uרמלוא דוהא .a
תנבל רומיל .ד
- 172 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
יתרבח otיביטקאו תלשוכ הרבח-תיפוטוא הרבח
: תורטמ
• .יתרבח יונישל םינוaראו הרבח יאשונב תועדומו תוניינעתה חתפל
• .תיחרזאה הרבחל אובמ ןיעמ
• .םזיביuקא
: דויצ
.פייuניקסמ ,םישוu ,םיuקלפ ,םיuע , םיפד
:הלועפה \להמ
תיפוuוא הרבח aיצהל הכירצ תחא ,הרבח aיצהל הכירצ הצובק לכ .םייתשל הצובקה תא םיקלחמ
םa qיסוהל יוצרו רשפאש ןבומכ) :םיאבה םינוירuירקה יפל ,תלשוכ הרבח תא aיצהל הכירצ היינשהו
(םירחא
1 . - \וניח .ו"כו םיaוח ,תוניחב ,הuיסרבינוא ,רפס תיב
2 . oינימה ןיב ןויווש םירבa יסחי ,תסנכב aוציי ,םישנו םירבaל תודובע ,הדובעב רכש -
.(תומaיuס ,םישנו
3 . -הלכלכ םישלח יפלכ תוירחא ,היסולכואב ןוההו םיבאשמה ,םיביצקתה לש הקולח
.('וכו םילuבומ ,תוירוה-דח ,םיכנ)
4 . -אבצו ןוחטב .הקיuילופב אבצ ישנא ,הבוח סויa ,תומחלמ
5 . -הרובחת .תירוביצ הרובחת לומ תיuרפ הרובחת ,תוינוכמ לומ תובכר
.הלעופ תא הaיצמ הצובק לכ
:ןויד
 ?ןוירטירק לכב תילארשיה הרבחל תונושה תורבחה לדבהה המ
 ?םימוחת וליאבו הרבח לכל הבורק רתוי לארשי המל
 ?עודמ
- 173 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
qרד וaשוה םה ,תיפוuואה הרבחל לארשי תא םיברקמש םינושה םימוחתב םיaשיהה תאש תוארהל qירצ ןאכ
תתל .ו"כו תותיבש ,םישנ תועונת ,םידבוע ידוaיא ,םייתרבח םינוaראו תונוש תויתרבח תוצובק לש םיקבאמ
יקבאמ ,תונוכש םוקיש לש םיuקיורפל ואיבהש תיחרזמה האחמהו םירוחשה םירתנפה -תויuרקנוק תואמaוד
עורa ןיידע בצמה םא םa , ירוביצה רוuקסב חתפמ ידיקפתל םישנ תסינכ ,קוחב רכשב ןויווש וaישהש םישנה
.ו"כו םדא תויוכז ינוaרא ,םיקורי הביבס ינוaרא ל"נכ .ולאה םיקבאמה ללaב עורa תוחפ אוה
לש המישר איצוהל תוסנל וליפא ,יונישל איבהל םילוכי ונחנא םהבש םיכרדל ןוידה תא qישמהל רשפא
:ןוידה qשמ) .האבה הלועפב הזה אשונה תא qישמהל םa רשפא .הלאכ םיכרד 30-45 ('קד
:יוניש איבהל םיכרד
• .תונaפה
• .םירצומ םרח
• .ןוuלשב םיaיצנל היינפ
• .y"aב תשaה
• .הרישי הלועפ
• .qוניח
• .בוחר ןורuאית
• .םינכוד
• .בער תותיבש
• .האחמ להוא
• .ישיא םייח חרוא יוניש
• .תיתליהק המצעה
• .עדימ תצפה
qרד םיaישמ םיאנתו תויוכזש הרכהה תא רידחהל אוה ןויערה יתרבח קבאמ !דבל אב אל הז .
:(היישע תארקל) oכoמ ןויד
 ?ונילא רושק הז המ ,הזה רופיסה לכב םימקוממ ונחנא הפיא
 ?והזו םיכינחה לש ןמזה תא ריבעהל האבש רעונ תעונת ונחנא םאה
,יתרבח יוניש ,יחרזא ןיוויש לש היaולואידיא םע העונת ,ןולא תתומע לש הירוuסיהה לע הפיu ריבסהל
.רעונ תוצובק םיקהל הuילחה ןולא תתומע המל לעו .ו"כו רעונ לש תוברועמ , תונוכשה תמצעה
 ?םיטסינוכית לש םדיקפת הז םייתרבח םיקבאמ םאה
אוה ןיווישל תוכזה לע םיקבאמו יתרבח יונישש הדמעה תא aיצהל םלוכ לש דיקפת וכזש תועונת קר !
םייח ונלוכ .ונלוכ לש םייחה הז ,qכל רבעמ .החלצה ולחנ היסולכואב תובחר תורדש לש הבחר הכימתל
.הרבחה רופישמ בייuנ ונלוכ – ןויוושה רסוחמ םילבוס ונלוכו דחיב
- 174 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 175 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 176 -
.(הב תויחל בוu יכהש) "תילאידיאה הרבחה" תא ראתלו תונבל ןכילע
:םיאבה םיאשונל וסחייתה
1 . - \וניח .ו"כו םיaוח ,תוניחב ,הuיסרבינוא ,רפס תיב
2 . oינימה ןיב ןויווש יסחי ,תסנכב aוציי ,םישנו םירבaל תודובע ,הדובעב רכש -
.(תומaיuס ,םישנו םירבa
3 . -הלכלכ יפלכ תוירחא ,היסולכואב ןוההו םיבאשמה ,םיביצקתה לש הקולח
.(ו"כו םילuבומ ,תוירוה-דח ,םיכנ) םישלח
4 . -אבצו ןוחטב .הקיuילופב אבצ ישנא ,הבוח סויa ,תומחלמ
5 . -הרובחת .תירוביצ הרובחת לומ תיuרפ הרובחת ,תוינוכמ לומ תובכר
.(הב תויחל ער יכהש) "העורaה הרבחה" תא ראתלו תונבל ןכילע
:םיאבה םיאשונל וסחייתה
1 . - \וניח .ו"כו םיaוח ,תוניחב ,הuיסרבינוא ,רפס תיב
2 . oינימה ןיב ןויווש יסחי ,תסנכב aוציי ,םישנו םירבaל תודובע ,הדובעב רכש -
.(תומaיuס ,םישנו םירבa
3 . -הלכלכ יפלכ תוירחא ,היסולכואב ןוההו םיבאשמה ,םיביצקתה לש הקולח
.(ו"כו םילuבומ ,תוירוה-דח ,םיכנ) םישלח
4 . -אבצו ןוחטב .הקיuילופב אבצ ישנא ,הבוח סויa ,תומחלמ
5 . -הרובחת .תירוביצ הרובחת לומ תיuרפ הרובחת ,תוינוכמ לומ תובכר
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
oיריש תוברועמ תלועפ
:oירtע
.העמשה יעצמאו םיריש ,םירישה לש םילימ ,הביתכ ילכ ,םיפד
:תוליעפה \להמ
1 . .םהלש םילימה לע םירבועו םירישה תעברא תא םיעימשמ
2 . תבהוא איה םא אל) םירישל סחיב ומצע תא םקממש ןכיה דחא לכ -תוצובקל םיקלחתמ
.(רסמה תניחבמ םיהדזמ המ םע אלא ו"כו ןחלהו הקיסומה תא אל וא
3 . : (דוחל דחא לכש וא דחיב הב םירבחה לכ) תבתוכ הצובק לכ
 ? רישב יתרבחתה המל
 ?רישה ירקיע המ
 ?ונממ אצויש רסמה המ
 חכה ידקומ םע םירחא םע הרבחה םע ?ימ םע) טקילפנוק וא תושגנתה וב שי םאה
?(ו"כו
 ?וזה הדמעה לש תונורסחהו תונורתיה המ
-םירישהמ דחא qא םע םיהדזמ אלש ולאל קיר qד -תיעיבר תורשפא םa תושעל רשפא
(תוברועמ) אשונל םיאתמש רחא ריש ילוא ורחביש , ריש לכ םע םיהדזמ אל עודמ וריבסיש
.םהלש הדמעה לש תונורסחהו תונורתיה המ ,ותיא םיהדזמ המל וריבסיו
4 . .ןהלש תוכלשההו תונושה תודמעה לע ןויד םישועו ובתכנש םירבדה תא םיaיצמ
5 . " תעבוטה הניפoה לשמ "
,וירבח ול ורמא .ויתחת חדוק ליחתהו חדקמ םהמ דחא לuנ .הניפסב םיuש ויהש םדא ינבל לשמ
...םכיתחת אלו חדוק ינא ייתחת אלה ,הנע ,םכל תפכיא המ ?qכ השוע התא המל
הרצק החיש רשפא םאה ?תיביuקלוקה תיתרבחה תואיצמה לע ונלש תוירחאה תדימ המ -
.'וכו ?ונילע עיפשהל אל לוכי ונביבס השענש המ םאה ?םלעתהל
6 . :ןויד
 תושעל אלו בגה לע בכשל ?תוליעפ תויהל אל ונמצעל תושרהל תולוכי ונחנא םאה
?םולכ
 ) ?וזכ הדמע לש תוכלשהה המ ילש םייחה לשו הרבחה לש יוניש רסוח .(
- 177 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
 ?םולכ השענ אלש הזמ חיוורמ ימ םישנא -וישכע איהש ומכ איה הרבחהש הזמ חיוורמש ימ)
םתבוuל קחשמ יתרבחה רדסהש םירישע ,םיuעמ .(
 ?םיחיוורמ םה המל
 ?ירשפא יתלב והשמכ (םלוע/הרבח) יוניש ונל גיצהל הצור ימ
 ?תונשל תלוכיו חכ ונל ןיאש םיבשוח ונחנאש הזמ חיוורמ ימ
יתלב וארנש תושונאב םינuקו םילודa םייוניש לש תוירוuסיה תואמaוד תתל הזה בלשב דאמ יוצר)
תויוכז ןויוושל ב"הראב םירוחשה לש קבאמה לשמל -םיקבאממ האצותכ ושחרתהו םיריבס אלו םיירשפא
לש קבאמה .ילאמרופ ןפואב םיווש םה וישכעו םדא ינבכ ושפתנ אל ללכב .םידבעכ םדמעממ ליחתהש
םיקבאמ ,(עיבצהל תוכז תולעב ויה אל םישנ תובר תונידמב הלש עצמאו האמה תליחת דע) עיבצהל םישנ
.(דועו דועו ,םדה תשרפ ,ופנכ יקיו -םיימוקמ
,שחרתמש המב קלח תחקל .היישע ,(תוuלחה תלבקב) תוברועמ ,(יתרבח) יוניש ןה ןוידב חתפמ תולימ
.םהילע עיפשמו ילש םייחבו יביבס הרוקש המ לעו ןהילע עיפשהלו תוuלחהה תלבקב ברועמ תויהל
:תוברועמו םזיביuקא אשונב םיפסונ תונויער
• .דוחל וא דחיב וילע םינוע ?יביבס שחרתמה לע עדוי ינא המ -עדי ןולאש
- תרושקת ,םירבח החפשמ) םהילע עיפשמ ימ ,qייח לע הuילש qל שי המכ דע
('וכו דציכו ?
- ,ינוציח הארמ ,qסכ תומכ ,תובשחמ ,םישעמ) ?הרבחה qתוא תuפוש המ י"פע
.(ו"כו אצומ
- ?תונורחאה םינשב התלע yראב תומילאה תמר qתעדל המל
- ?qתעדל תרושקתה םלוע תא עינמ המ
- ?ר"חשל לזאזעל רושק הז לכ qיא
• תבתוכ תחא לכ 5 "...הלוכי אל ינא" -ב םיליחתמש םיuפשמ
."...יכ ....הלוכי אל ינא" -ב וליחתיש qכ םיuפשמה תא תונשל ןלוכמ םישקבמ כ"חא
.qכל תוביס שי לבא םיירשפא יתלב ונל םיארנ םירבד הברהש אוה רסמה qא ומיאתי אלש םירבד שי
לכמ םיירשפא יתלב םיארנ םה לבא םתוא תושעלו םתוא תונשל רשפאש (לק אלש) םירבד הברה שיו
תולוכי יל ןיאש יתבשחש םירבד שיש תולaל -המצעה לש תועמשמה וז .(ןודל qירצ ןהבש) תוביס ינימ
םימרוaה תא בוu רתוי ןיבמ ינא תוחפל וא) םיירשפא uלחהב םהמ קלח םצעב לבא תושעל תוחוכו
.(םתוא תושעל ינממ םיענומש
- 178 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 179 -
רדגה לע בשוי
םילימ ןייuשנייא קירא:
:ןחל רuפלק קחצי
רדaה לע בשוי
םש לaר ,הפ לaר
רדaה לע בשוי
.םלוכ םע רדסב
םינוויכה לכל םיכויח קפוד
.םיניינעב אצמנ דימת ,דימתו
רדaה לע בשוי
םש לaר ,הפ לaר
רדaה לע בשוי
םלועה לע qיקשמ
םינוויכה לכל םיכויח קפוד
.םיניינעב אצמנ דימת ,דימתו
רדaה לע בשוי
םש לaר ,הפ לaר
רדaה לע בשוי
ןמזה תא חקול
םינוויכה לכל םיכויח קפוד
.םיניינעב אצמנ דימת ,דימתו
רדaה לע בשוח בשוי
םשל yיצמ ,הפל uיבמ
ןמזב תושדח עמוש ןותיע ארוק
.ןשע qסמב ומצע תא quוש
התאו ינא
:םילימ ןייuשנייא קירא
:ןחל בולאירבa יקימ
,םלועה תא הנשנ התאו ינא
,םלוכ רבכ ואובי זא התאו ינא
,ינפל םדוק הז תא ורמא
תא הנשנ התאו ינא - הנשמ אל
.םלועה
,הלחתהמ הסננ התאו ינא
,ארונ אל הז רבד ןיא ,ער ונל היהי
,ינפל םדוק הז תא ורמא
תא הנשנ התאו ינא - הנשמ אל הז
.םלועה
,םלועה תא הנשנ התאו ינא
,םלוכ רבכ ואובי זא התאו ינא
,ינפל םדוק הז תא ורמא
תא הנשנ התאו ינא - הנשמ אל
.םלועה
oידבע
םילימ qורחס ירב :
ןחל qורחס ירב :
ונבשי ןיריפסא רהנ לע
םירכומה תומוקמב
םיאור אל םיעמוש אל
ריווא ונחנא וליאכ
uרסה רמaי uעמ דוע
תואיצמה בורקב
תשuשוuמ הנומתה
רורב אל לילצהו
וליפא םידבע ונלוכ יכ
וליאכ הזכ ונל שיש
לודa הפ םיחתופ
אבה aנועל םיכחמו
והשימ לש םירוכמ ונלוכ
ושיaרת וישכע שקבמש
לודa הפ םיחתופ
האבה הנמל םיכחמו
הפ םיפי הוואר תונולח
הריכמל לכה הז
םייולת ונחנא םa
הפלחה יקתפ םע
הזה סעכה םע השענ המ זא
האנקה םע היהי המ
םיישפוח תויהל םיצור םלוכ
הממ םיהולא הממ לבא
...וליפא םידבע ונלוכ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 180 -
בגה לע יל בכוש ינא
םילימ uילבuור ה'לקנעי :
ןחל ןרלא ןועדa :
בaה לע יל בכוש ינא
הרקתה לע uיבמ
ימי םיפלוח דציכ האור
הרומa הלuבב
בaה לע יל בכוש ינא
הזוה ,םלוח ,בשוח
םיפי ,םיפי םייחהו
הזחמ ומכ שממ
תויהל אל וא תויהל ילב
ונשי uושפ ינא
יאדכ רשא רבד םוש ילב
ונעמל תומל
שואי ילבו הוקת ילב
הפוצ uושפ ינא
םלועה לע ריית ומכ
הפי qכ לכ אוהו
תונורקע םעפ יל ויה
םלוכ תא יתרכמ
יליבשב תחלצומ הקסיע
םליבשב םa הבוu
רתוי ראשנ אלשכ וישכע
ןימאהל המב
םיתיעל עקוש ינא
ןימ לע תויזהב
הפי qכ לכ אוהו
תויהל אל וא תויהל ילב
ונשי uושפ ינא
יאדכ רשא רבד םוש ילב
ונעמל תומל
שואי ילבו הוקת ילב
הפוצ uושפ ינא
םלועה לע ריית ומכ
הפי qכ לכ אוהו
בaה לע יל בכוש ינא זא
הרקתה לע uיבמ
ימי םיפלוח דציכ האור
הרומa הלuבב
בaה לע יל בכוש ינא
הזוה ,םלוח ,בשוח
םיפי ,םיפי םייחהו
.הזחמ ומכ שממ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
1 . .תוירחאו שפוח ,הריחב
2 . .הריחבה תלאש
3 . "םיריחמ לש הלאש לכה" :הריחב
עדימו עקר ,לאנויצר
- 181 -
7 .תוירחאו הריחב ,לרוג .
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
.תוירחאו תוריח הריחב
:תורטמ
• .ןהב המולaה תוירחאהו םדא לכ ינפב תודמועה תוריחבה תלאש ביבס ןויד תריצי
• רואל ויתוריחב תא ןחביו ,הדמע תuיקנ איה וייחב השוע אוהש הריחב לכש ןיבי qינחה
.ויכרע
:oירמוח
• .םיכינחה רפסמכ םיuע
• .םיכינחה רפסמכ (qרוצמ חפסנ) ןולאש יפד

:החיתפ קחשמ
"ליבומה"/"aיהנמה" קחשמל תמאתומ הסרa
:קחשמה qלהמ
1 . המ םיעדוי םניא םה qא ,עצבל םהילעש תפתושמ המישמ שיש הצובקה לכל םירפסמ
.הב דומעל וחילצי רשאכ םהל רמאי qירדמה .איה
2 . לuומ הצובקה לעש תפתושמה המישמה יהמ םהל םירפסמו םיכינחהמ העברא םיחקול
.עצבל
3 . םהילע ןכלו ,חילצת הצובקהש םיצור ,םהמ םיינש :םידיקפת העבראה ןיב םיקלחמ
ראשל תוארהל qכבו המישמה תא עצבל וסנת :הצלמה) המישמה המ ןיבהל הצובקל םורaל
הסנ :הצלמה) המישמה תא עצבל הצובקהמ עונמל ודיקפת דחא ,(תושעל qירצ המ הצובקה
,(תרחא איה המישמהש בושחל הצובקל םורaל qכבו ,הכופה וא תרחא המישמ עצבל ליחתהל
.המישמה יפלכ שידא תויהל שי יעיברה לעו
4 . רבדל םהל רוסא רשאכ המישמה תא תוהזל םיסנמו רדחב בבותסהל םיליחתמ םיכינחה
.ינשה םע דחא
:תוליעפה \להמ
1 . .יאמצע ןפואב וילע םינוע םה ,ןולאשה תא םיכינחל םיקלחמ
2 . :הלאש םילעמ םכלש הריחב לע תוססבתמ הלאש לכב 'ב qיעסל תובושתהמ המכ ?
3 . :ןויד
• ?ויתוריחבב ישפוח םדא המכ דע
• ?ותוא םיליבגמה םירבד שי םאה
- 182 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
• ?ויתוריחבב םדאה תא םיליבגמה םירבדה םהמ
• ?הלאש לכ לש 'א qיעסבש תובושתה תא תונשל וצרת םא ולכות םאה
,אמגודל ,םויהמ רבדל ליחתהל ,הצרי םא ,לוכי םהמ דחא לכ ."ןכ" איה וז הלאשל הבושתה השעמל
ןיבת אל םתביבס ,תורומח תואצות ויהי וזכ הלועפלש ןבומכ) ךכ תושעל אלש םירחוב םה .תידרפס
.(םהלש הריחב וז ,תאז םע ,םתוא
, ןייצ אל םהמ דחא qא .םהילע תלuומ (ונלשו) םהלש הריחב לכ לע תוירחאהש תורמל
השעמל qכו ,וירוה ול ונתנש םשב ראשיהל רחוב אוהש ןוויכ ,חלשותמ ול םיארוקש ,אמaודל
.תוירחא לכ ומצעמ לישמ אוה
• וא ,רוחבלמ םיענמנ ונחנא qא םימעפלו ונביבס םיאצמנה םיבר םדא ינב עודמ
?רוחבל אלש םירחוב
• ?המודכו ,"הרירב ןיא" ,"לרוג" ומכ םיגשומב םינימאמו םישמתשמ םישנא עודמ
• וא רוחבלמ וז הרוצב ענמנ תמאב לרוגב ןימאמה םדא םאה
?הריחב לכ םע האבה תוירחאה תא ומצעמ ריסמ קר אמש
! תוירחא oע האב השענש הריחב לכ
• ?דבלב ונמצע לע םאה ? וניתוריחבב םיארחא ונחנא ימ יפלכ
-אמaודל .ןוכנכ םיוסמ תוaהנתה סופד ותביבסל aיצמ אוה ,תמיוסמ qרדב aוהנל רחוב םדא רשאכ
.aוהנל qירצ הב qרדה יהוזש ותוא םיבבוסל רדשמ השעמל אוה תויכנאב aוהנל רחוב םדא רשאכ
.ותומכ aוהנל ורחבי אל םא "םירייארפ" ושוחי ותוא םיבבוסה
ןכל .הנוכנ איה תאזכ הלועפש ולש הביבסל רדשמ אוה בוחרב qולכל קרוז םדא רשאכ ,הדימ התואב
,("בוu הז qלכלל"ש עבק רבכ והשימ וב) qלכולמ בוחרב qולכל קורזל רתוי לק םישנאל היהי בורל
תא םמצע לע תחקל וצרי אלש םושמ ןויקינה לע רומשל ופידעי יקנ בוחרב .יקנ בוחרב רשאמ
.qלכולמל יקנ םוקמ qופהלו תוירחאה
:oוכיo
...םכניע תוארכ םכסל וא ,qרוצמה עuקה תא אירקהל ןתינ
החיתפ קחשמל המישמ יסיuרכ ,(חפסנה) הארקה עuק :רסח
- 183 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 184 -
:דחא לכל תוישיא תולאש oע ףד
1 ?qמש המ .א.
?המל .ב
2 ?וישכע תאצמנ תא הפיא .א.
?המל .ב
3 ?הרa תא הפיא .א.
?המל .ב

4 ?םוי םויב תרבדמ תא הפש וזיא .א.
?המל .ב
5 ?רקוב לכב המק תא יתמ .א.
?המל .ב
6 ?השובל תא םאה .א.
?המל .ב
7 ?םוי םויב תומוסרפב תלקתנ תא םאה .א.
?המל .ב
8 ?וישכע תויהל הצור תייה וב רחא םוקמ שי םאה .א.
?םש אל תא המל ,ןכ םא .ב
9 ?רקובב המק תאשכ השוע תא תולועפ וליא .א.
?המל .ב
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 185 -
:דחא לכל תוישיא תולאש oע ףד
(.\שמה)
10 ?יהשלכ תורaבל תשaינ תא םאה .א .
?המל .ב
11 ?לארשי תנידמ לש תיחרזא תא םאה .א .
?המל .ב
12 ?תרפתסה םעפ יא םאה .א .
?המל .ב
13 ?uנדותרואל םעפ תכלה םאה .א .
?המל ,ןכ םא .ב
14 ?םיילענ לע n האממ רתוי םעפ תאצוה םאה .א .
?המל .ב
15 לעמ לבקל םעפ תפאש םאה .א . 56 ?ןחבמב
?המל .ב
16 ?qלש תדלוהה םוי תא הנש ידמ תaaוח תא םאה .א .
?המל .ב
17 ?הaיהנ תדמול/תדמל תא םאה .א .
?המל .ב
.דחי םa םירבaלו םישנל דעוימ הז ןולאש .דבלב תויחונ ימעuמ הבקנ ןושלב תוחסונמ תולאשה *
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הריחבה תלאש
:תורטמ
1 . .תונוש תויצפוא ןיב הריחב תורשפא וידיב שי דימת ןותנ בצמ לכבש ןיבי qינחה
2 . תלוכי תא םיענומ אל qא) הריחבה תויצפוא תא םימצמצמה םיאנתה לע דומעי qינחה
.(המצע הריחבה
3 . .רוחבל םדאה לש ותוריח ןיבל שארמ הנותנ תואיצמ ןיב חתמה לע דומעי qינחה
4 . תידיימ ואצוי המודכו "הרירב ןיא" ,"לרוa" ,תויuסינימרuד םלוע-תופקשהב רופכי qינחה
.ןוקיסקלהמ
5 . לע דומעיו ,uלחומה הריחבה שפוחמ תרזaנה הדבכה תוירחאה תא ןיבי qינחה
.וז תוריחל תושחכתהב הכורכה תויתייעבה
:הלועפה \להמ
1 . םינווaמ םה ונילע םילעופה תוחוכה וב םיענ אל בצמ ונראית תמדוקה הלועפב - החיתפ
םא ,ונתושרל תומייקה תויצפואה ןהמו ,וזכ תואיצמ qותב לועפל ונילע דציכ .םלדוaב םימוצעו
.האבה הלועפב qכ לע ?ללכב
2 . קלח .תמיוסמ תומד לש תיקלח היפרaויב לבקמ aוז לכ .תושלש וא תוaוזל הקולח
aוז לכ לע .םש םוליעב קלחו (םיכינחל רכומ וניא הארנכש) יתימאה ןמשב תועיפומ תויומדהמ
לע תינויaה הרוצב ססבתהב םדא ותוא לש היפרaויבה qשמה תא איצמהל המישמה תלuומ
ןה דציכ תומיוסמ תויווח וייחב רבע םיוסמ םדא םא רמולכ .ונתינ רבכש םיפרaויבה םיuרפה
לבקתת אל ימו הרuמל עולקל חילצי ימ תוaוזה ןיב תורחת תריווא .וייח qשמה לע ועיפשי
.הכרבב
3 . לש יופצה וייח qשמה תא תראתמה הרצק הקספ חדוקה וחוממ הaה aוז לכש ירחא
הבושתה תא ןתונ qירדמה .ולש שוחינה תא רפסמ וא אירקמ aוז לכו ,לaעמל םירזוח םדא ותוא
.(ראובוב-הד ןומיס ,הuנלקסא ,סקראפ הזור) תויבויחה תויומדה תחאב םייסל יוצר .הנוכנה
4 . :לאש
- ?םדא הנפי ךרד וזיאל תעדל רשפא םאה
- ?ולרוג תא תועבוק ןה םאה ?םדאה לש תורגבתהה תונש לש לקשמה המ
?דציכ ,ןכ םא ?תועיפשמ קר ןה םאה
- ?שדחמ םעפ לכ ומצע תא איצמהל לגוסמ םדאה םאה
- ?רוחבל םדאה לש ותלוכי תא ליבגהל לולע המ
- 186 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
5 . קר אלא עuקה ןמ קלח קר ארוקל םa ןתינ .ןושארה האירקה עuק תא דחי םיארוק
.qירדמה לוקישל – תובושח תואקספ
6 . " רuראס ירבדכו ,רוחבל uלחומ שפוח םדאל ןכ םא :רומא ,רוחבל אלש םיישפוח ונא ןיא
םיישפוח תויהל אלש םיישפוח ונא ןיאו ."
:לאש
- ?רוחבלמ םיענמנ ונחנא םג םיתיעלו ,ונביבס םיבר םדא-ינב עודמ
- ?דועו "הרירב ןיא" ,"לרוג"כ םיגשומב םינימאמו םישמתשמ םישנא עודמ
- ?םדאל תידוחייה וז תוריח דע לצנל אל עודמ
7 . .ליעל תולאשל תמיוסמ הבושת תנתינ וב ינשה האירקה עuק ארוקל ןתינ
8 . םוכיס שרודה רתויב השק רבד הניה ונידיבש תילuוuה תוירחאל שחכתהל אל תלוכיה -
ילעבו רתוי םיאלמ םייח תויהל יושע ולא םיישק לע רכשה תאז םע .םילודa םיישפנ תוחוכ
:אביקע 'ר לש עדונה םaתפה שוריפב םייסל ןתינ .תועמשמ "הנותנ תושרהו יופצ לכה" שוריפה .
אלל עבקנו uלחומ ,שארמ עובק לכה – "יופצ לכה" :תוירחאל שחכתמה הז אקווד אוה רוaשה
תושר שי םדאל ולא םירצ תולובa qותב – "הנותנ תושרהו" ,םדאה לש וישעמב תובשחתה
.וחור לע הלועה לככ תושעל
.וישעמל םדא לש ,תירסומה תוירחאה הללכבו ,האלמה תוירחאה לש הלבק עיבמ ינשה שוריפה
אל השעמ לכש רמול לכוי ינוליח םדא ,לאהמ םלענה רבד ןיאו הלעמלמ הפצנ לכה – "יופצ לכה"
תושרה םדאל – "הנותנ תושרהו" ,םיירסומו םייכרע הדימ-ינקב uפשנו ןחבנ אלא לאה י"ע הפצנ
.ול הצוחמ ועבקנש תולובa אלל האלמה
.האירק יחפסנ :רסח
- 187 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תויומד :'א חפסנ
- 188 -
סקראפ הזור
-ב הדלונ ,הרוחש 1913 ליaב .התיבב התוא הדמיל אלא רפס-תיבל התוא החלש אל המא .המבלא ,ירמוauנומב 11
הידומיל תא הלחה רתוי רחואמ .הידומיל תא ןממל ידכ תותיכה תא התקינ םa םש ,תונבל יתיישעת ס"יבל המשרנ
.הלוחה המיאב לפuל ידכ םקיספהל הצלאנ qא ןוכיתב
-ב 1932 ...ובלכ תונחב תרפותכ דובעל הלחהו הנתחתה
סקראפ הזור
-ב 1.12.55 תונפל ידכ סובוuואב םמוקממ םוקל םיפסונ םירוחש םירבa השולש םע דחי סקראפ הזור השקבתנ
המצע איה םמוקממ ומק םירחאה השולשה דועב .םינבלל םיצקומה םילספסב םוקמ אצמ אלש ןבלש םדאל םוקמ
םיסובוuואה תרבח לע םרחל ליבוה הרצעמ .תמלוה-יתלב תוaהנתה ןוועב רצעמל החלשנ םויה ותואב דועו הבריס
qשמנ םרחה .המבלאב הרוחשה הליהקה לכ הפתתשה וב 381 uילחה יאקירמאה ןוילעה uפשמה תיבש דע םוי
םעפב רשאכ סובוuואב סקראפ הזור העסנ תרחמל םויב .הקוחה תא תדaונ םיסובוuואב עזa סיסב לע הדרפהש
רתוי רחואמ םיקתש האחמה תא תיצה ירמוauנומב קבאמה .yופחתש םוקמ לכב תבשל הל היה רתומ הנושארה
.aניק רתול ןיuרמ לש ותושארב "חרזאה תויוכזל העונתה" תא
הטנלקoא המייח
רסוח ,וינפב דמוע דחא םוסחמשכ qא הקיuמתמל הרומ – עוצקמ לעב רבכ אוה רשאכ ב"הראל עיaה ,היבילוב דילי
.תילaנאה הפשה לש uלחומ העידי
-ה ןב ודליו ותשאב תילכלכ qומתל ידכ 8 ליaב הuנלקסא yלאנ 33 .ותיבל qומס הדעסמב תופצר quושכ דובעל
qשמב 4 .החלצהב וידומיל תא םייס qוסבלו ,הקינורuקלאו הקיuמתמ ,תילaנאב ברע יסרוק דמל םינש
ןכמ רחאל םייתנש .הנידספב לעפמב סדנהמ – וירושיכ תא תמאותה הדובעב דובעל לחה םישרדנה םיראתב דיוצמ
...הרבחה לש שדח לעפמב יארחא סדנהמ תaרדל יתועמשמ םודיק ול עצומ
הuנלקסא המייח
-ב .הקיuמתמ דמלל היה הuנלקסא לש ומולח 1974 ,סל'aנא-סולב םישקה םינוכיתה דחא – דליפרa ןוכיתב רקיב
.םיבשחמל הרומכ בקתהו
הדימל תוuיש חתיפ אוה .ינפסיה אצוממ םבור ,תלוכי-יuועמ םיתבמ ועיaהש םיבר םידימלת דמיל ןוכיתב ותדובעב
qא ולעש םינויצבו רתויב ההובaה המרב ןתוא ורבע ןה םויסה תוניחבל ושaינ ולא רשאכ .וידימלתב ןימאהו תודחוימ
.םייתרקויה םינוכיתבש ולא לע
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 189 -
????? ???
-ב לuאיסב דלונ 1955 .ריעה לשומ היה ובס יבא .הקיuילופו םיקסעב תוברועמ לש הכורא תרוסמ תלעב החפשמל
.חילצמ ןיד-qרוע ויבאו ימואלה קנבה אישנ-ןaס היה ויבס
תויתורחתהו היצנaלuניאה ,היציבמאה תא ותחפשממ שריש ררבתה זא רבכ ינולמaו רוויח דלי ותויה תורמל
.םיעדמו הקיuמתמב דחוימב ,תועוצקמה לכב ןייuצה דמל וב ירוביצה רפסה תיבב .חילצהל ידכ הצוחנה
ליaב 13 ....רתויב הלודaהו הנושארה ותבהא תא שaפ םש יuרפ רפס תיבל וירוה ותוא ומשר
סטייג ליב
ליaב .דייסקייל רפסה תיבב הנושארה םעפב שaפנ םהב םיבשחמל ןבומכ הנותנ התייה רענה ליב לש ותבהא 17
.םידומילה לספסל וירבח םע דחי ולש הנושארה םיבשחמה תרבח תא םיקה
אלש הארנכ ?םישלחה תא הרישנמ תכרעמה) הנש רובעכ רשנו וידומיל תא םייס אל qא דרוורהל םשרנ אוה
הנuקה הרבחה ונלוכל עודיכ .uפוסורקיימ םשב הנuק הרבח םיקה 'aלוקה תא ותביזע רחאל דיימ .(!הזה הרקמב
.הלדa תצק וזה
-מ הלעמל לע סuייa ליב לש ונוה דמענ םויכ 51 !!!רלוד דראילימ
#### ####
-ה תונש תליחתב הילצרהב דלונ 70 לייח הב היהו ינלוa תביuחל סייaתה אבצב .םייתרוסמ םייתד םירוהל ןב ,
.ןייuצמ
םיuפשמ דומלל לחה .ויכינח לע yרענ qירדמ היהו ,היסורבש הaירב "תידוהיה תונכוסה" חילשכ שמיש
...תיuילופו תיתרבח תועדומ חתפלו הuיסרבינואב
רימע לאגי
!רבד םוש הפ qיסוהל qירצ אלש תמאב
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 190 -
ראובוב$הד ןומיס
-ב הדלונ 1908 החפשמב הכנוחו הלדוa .היסכנמ uא uא תדרוי הלחהש תעצוממ תינaרוב תיאזיראפ החפשמל
ליaב רבכ .הקודא תילותק 3 רוקיב סיuרכ ןuקה הקנראמ qולשל ומכ םיצוחנה תונaרובה ינוניa תא דומלל הלחה
.רתוי הובa דמעממ aיצנ לש qסכ שaמ יבa לע העונכו תסמונמ הדיקב וחינהלו
.בר ינועב תויחל החפשמל םרaש רבד ,רתויב לשוכ ןפואב ןיד-תכירעב קסע היבא
-ב 1914 םישנ תויהל ויתודימלת תא רישכה הז ס"יב .הרומח תועינצו תויצ עבתש דסומ – תורענל ס"יבל המשרנ
ילכלכה םבצממ םתוא עישויש רישע רבaל אשנית ןומיסש התייה הירוה לש םתווקת .תובוu תוהמאו תואושנ
...השקה
ראובוב$הד ןומיס
רובעכ .ןוברוסב היפוסוליפ ידומילל תמשרנ איה הירוה םע םיקבאמ רחאל 3 -ב ,םינש 1929 תרבוע איה ,
ריעצה םדאלו הז ןחבמ הרבעש תפרצ תודלותב דבלב תיעישתה השיאל תכפהו ,םויסה ןחבמ תא החלצהב
.ןוברוסב היפוסוליפ ידומיל םייסש רתויב
ןוויכמ תברסמ איה qא ןיאושינ הל עיצמ אוה .aוזל םיכפוה םהו רuראס לופ ןא'ז תא תשaופ איה הנשה התואב
לש ותומ דעו זאמ החותפ םיסחי תכרעמ םימייקמ םה .האושנ השיאכ התואמצע תא דבאתש תששוח איהש
.דרפנב םירa םה qא םיפתושמ םיילכלכה םהינייניע לכ רשאכ רuראס
המסרפ הייח qלהמב .הקירבמ תיפוסוליפל התייהו הביתכו הארוהב הקסע 11 םהניב – םינאמורו תוסמ ,םירפס
.רuראס םע דחי "םינרדומ םינמז" ינכפהמה ןותיעה תא הלהינ ןכ-ומכ .השיאה לש הבצמל יuסילאירuמ חותינ
תחאל התייה איה qא תיתפרצה הuילאבו הימדקאב םיבר םיaוח י"ע הפירח הרוצב הנוa ןפודה אצוי הייח qרוא
.תואמצעו ןויווישל השיאה לש הקבאמב תונושארה qרדה תוצרופמ
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
oיריחמ לש הלאש לכה
.םיכינחה לש תיסיסב המצעה השורד םהש תוצובקלו תושלחומ תויסולכואמ רעונ תוצובקל דחוימב םיאתמ :הרעה
:יכוניחה לנויצרה
תא לוקשלו ןוחבל אוה ,םיוסמ ישוק םע דדומתהל םיאבשכ רעונה ינב לש רתויב םילודaה םיישקהמ תחא
לע תוכלשה הל שיו תורaבתהה ליaב דחוימב החיכש הנה תאז העפות .םהישעמ לש םייופצה םיריחמה
.םייחב םידברה לכ
תויורשפא המכ ןיב רוחבל ונתאמ תשרוד רשא ,הuלחה לכבש איה הלעפהה תא החנמה יכוניחה לנויצרה
ותוא תחקל שיש ירה ,uועפ ונה ריחמה םא םa .םלשל ונילע רשא והשלכ ריחמ שי ,תודaונמ וא תורתוס
.ןובשחב
.םישעמ לע תויארחא תחיקל לש תועמשמה איה ,םיריחמ תליקש תלאשב רוזש רשא ליבקמ אשונ
לע תויארחאב אשונה אוה ינא ,םינוש םילוקיש qותמ הuלחה uילחמ ינאשכ ,םיריחמ לקוש ינאשכ"
יוניש ןעמל לועפל םיכינחה לש םתלוכיל חתפמ uפשמ ונה ,ילאנב םימעפל ונל הארנה ,הז uפשמ ."ישעמ
אוהשכ ןוחuב שוחל qינחל רשפאמ רשא אוה תוuלחה לע תויארחאב תאישנ תלוכי .םרפס תיב ינפ
שוחל ליחתמ אוהשכ .תואמצע חתפל םa qינחל תרשפאמ וישעמ לע תויארחא תחיקל.םיישק םע דדומתמ
ומצע תא היאר לש qילהתב ליחתהל לוכי אוה ,וישעמל יארחא אוהש ,ולש תעד לוקיש ירפ ןה ויתוuלחהש
.ויתודמע לע דומעל לaוסמה uרפכ
:תורטמ
1 ( השעמ םילקוש םהש םעפ לכב ,"ריחמ" aשומב שמתשהל םיכינחה תא לaרתל
.םיוסמ
2 ( .תוuלחהב תעד לוקיש לaרתל
3 ( .תונוש תויצפוא ןיב הריחב תורשפא וידיב שי דימת ןותנ בצמ לכבש ןיבי qינחה
4 ( תא םיענומ אל qא) הריחבה תויצפוא תא םימצמצמה םיאנתה לע דומעי qינחה
.(המצע הריחבה תלוכי
:רtע ירמוח
.םיריחמ תויסיuרכ
-תוליעפה \להמ
:תויסיuרכ לש תונוש תוסיפח שלש חינמ qירדמה לaעמה עצמאב .לaעמב תבשוי הצובקה
• ."םיבצמ"ה תסיפח
- 191 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
• ."'א ריחמ" תסיפח
• ."'ב ריחמ" תסיפח
:םיכינחל רבסה
ןיבהל ,בוu רתוי ונמצע תא ריכהל איה קחשמה תרuמ .'םיריחמ לש ןיינע לכה' ומשש קחשמ קחשנ ונא"
לכוי דחא לכ .ונלש תוuלחההמ םייופצה םיריחמה תא םילקוש ונחנא םאה ,תוuלחה םיuילחמ ונחנא qיא
םיריחמ ןהמ תויופצ רשא ,תוuלחה uילחהל םיכירצ ונחנא םהב םינוש םיבצמ םע קחשמב דדומתהל
."םינוש םיריחמ םילקוש ונחנאשכ ונמצעל םינתונ ונחנאש םירבסהה םע דדומתנ םa ונחנא .םימיוסמ
:ןושאר בלש
.קחשמה תא ליחתהל ובדני םיכינח השלש שקבמ qירדמה
חקול ישילש ;"'א ריחמ" תסיפחמ היסיuרכ חקול ינש ;"םיבצמ"ה תסיפחמ תחא היסיuרכ חקול םהמ דחא
."םיבצמ"ה תייסיuרכל תומאתומ םיריחמה תויסיuרכ ."'ב ריחמ" תסיפחמ היסיuרכ
ינש תויסיuרכה תא םיארוק וירחא .םר לכב התוא ארוק "םיבצמ"ה תייסיuרכ תא חקל רשא qינחה
.םירחאה םיכינחה
:ינש בלש
סיuרכ ותושרב רשא qינחה תא ענכשל תוסנל םיכירצ םיריחמה יסיuרכ תא םיקיזחמה םיכינחה הז בלשב
.קיזחמ דחא לכש ריחמהו הuלחהב רחביש םיבצמה
.םנוצרכ היסיuרכב בותכה תא ביחרהלו שרפל םיכינחה לש םתוכז .ןימא היהי עונכשהש בל םישל שי
.תורהבהו תולאש לואשל לוכי "םיבצמ"ה תייסיuרכ תא קיזחמה qינחה הז בלשב
.תורופס תוקדמ רתוי אל חקול הז בלש
:ישילש בלש
תא םלשל ןכומ אוהש זירכהלו ויבaל רתויב הבוuה הuלחהה יהמ uילחהל בייח "םיבצמ"ה תייסיuרכ לעב
.qכ לע ריחמה
:יעיבר בלש
רחב רשא qינחל תולאש המכ םילאוש ןוידה תחיתפב .qינחה לש הuלחהה לע הצובקב ןויד םיחתופ
שיaרה הuלחהה ירחא םאה ;ותוא ענכשיש ןועיuה המ ;uילחהל השק ול היה םאה :םיריחמה דחאב
?הנוכנה הuלחהה התה תאזש חוuב אל ןיידע אוהש
:הצובקל תוחנמ תולאש
• ?ךינחה ומכ םיטילחמ םתא םאה
• ?הטלחהה תא לבקל ידכ רותי וילע עיפשה רשא ןועיטה םכתעדל המ
• ?ידיימ ןפואב תלפונ התייה הטלחההש וא ,םיטבלתמ םתייה םתא םג םאה
- 192 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:ישימח בלש
.םישדח םיבדנתמ השלש שקבמ qירדמה
.ןושארה בלשל םירזוח
:oכoמ ןויד
• ?תיחכונה הלעפההמ ונדמל המ
• תיב ךותב יונישל הלועפ תארקל ונמצע תא ןיכהל ידכ ונל רוזעל הלוכי איה םאה
?רפסה
• ונאשכ םינושה םיריחמה תא לוקשל םילוכי ונאש וישכע םיחוטב רתוי ונחנא םאה
?ונישעמ לע טילחהל םיאב
• ?הריחב ונל ןיא םהבש םייחב םירקמ שי םאה
• ? "הרירב ןיא"ש דיגהל םישנא הברהל םרוג המ
.דבכ אוה ריחמה םהב םירקמ ,תויתרבח תומרונ ידי-לע תווסומ הריחבה תייצפוא םהב םירקמ
• ןיאשו ,הריחב ינפב םידמוע םה דימתש הדבועה תא לבקל םישנאל כ"כ השק המל
?לרוג תורזג
!תוירחא האב הריחבה םע
תaסלו ונתעד תא תונשל ונתוכז ,םיריחמ םילקושו תוuלחה םיuילחמ ונאשכ םaש םיכינחל ןייצל בושח
.םייופצה םיריחמה תא בוש לוקשל שי תאז הuלחהב םa לבא .תמדוקה וניתוuלחהמ
:רוכזל בושח
.ריהמ בצקב התוא תוחנהל שי ,הלעפהב יברמ uקפא לבקל ידכ
םיענכשמכ ןהו "םיבצמ" תויסיuרכ יקיזחמכ ןה ,qתתשהל הצובקה יכינח לכל תונמדזה תתל םa בושח
."םיריחמ"ב
.רתוי תויתוהמ תולאש – רתוי ההובa המרב םיריחמו בצמ יסיuרכ ןיכהל םa יוצר
- 193 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
בצמ 'א ריחמ 'ב ריחמ
םוקל ילע .הביסממ רחואמ יתרזח"
תעש יל שי יכ רפסה תיבל םדקומ
."qייע דואמ ינא לבא ,ספא
לכב .העש דוע ןושיל ראשא ינא"
אל ינא רועישל עיaא ינא םא ,הרקמ
ינא ילואו תופייע בורמ םולכ ןיבא
:םלשמ ינאש ריחמה .עצמאב םדריא
הרומה דצמ הרעה ;רועיש דספה
."הבכשה תזכר לצא רוריב ילואו
יל לבח .רועישל עיaאו םוקא ינא"
הצור אל ינאו רועישה תא ספספל
ינאש ריחמה .הרומה םע תויעב
qשמב דואמ qייע שיaרא ינא :םלשמ
."ינבצע םaו םויה לכ
.רפסה תיבב םירועיש ןומה יל ונתנ"
;ה'רבחה םיעיפומו התיבה רזוח ינא
םתיא תושעל תכלל יל םיעיצמ םה
."ברסל יל םיענ אל .זכרמב בוביס
םיענ אל יכ ,םתיא תאצל uילחמ ינא"
תואריהל יל חונ אל םaו ברסל יל
תא השועו בשויש בוu דליכ
.הנפתמ אוה הז ירחאו םירועישה
קיפסא אל ינא :םלשמ ינאש ריחמה
ירועיש לכ תא רחואמ רתוי םייסל
שארה לע לבקא ינא ;תיבה
לע עיפשהל לוכי רבדהו תורומהמ
."םינויצה
אלו תיבב ראשיהל uילחמ ינא"
אל ינא ;ה'רבחה םע לייuל תאצל
.תורומה םע תויעב יל ויהיש הצור
וסעכי ה'רבחה :םלשמ ינאש ריחמה
."הננחכ יתוא וספתיו ילע
.q"נתב תורaב תניחב שי שדוח דוע
יתדמל qכ לכ אל הנשה לכ
לש םיסרוקל יתעaה אלו יתעקשהו
ינא .םיירהצה ירחא רובaתה
תניחבל תשaל יל יאדכ םא תuבלתמ
.תורaבלו ןaמה
דומלל ליחתהל וישכע םעu םוש ןיא
הככ םa .הזה השקה רמוחה לכ תא
תועוצקמה ראש םע לודa סמוע יל שי
ינא .םיירהצה ירחא תדבוע םa ינאו
.q"נתב תורaבה לע רתוול הפידעמ
הז q"נת :תמלשמ ינאש ריחמה
הדועת יל היהת אלו הבוח עוצקמ
.םידומילה qוסב האלמ תורaב לש
תא החדאו שדוחה לכ yמאתא ינא
ידכ םירבדה ראשו ילש תודובעה לכ
יכ תורaבלו ןaמל תשaלו חילצהל
תורaבל בושח עוצקמ הז q"נת
ריחמה .ילש דיתעל הבושח תורaבהו
דובעא אל שדוחה לכ :תמלשמ ינאש
וב תולבל יתלוכיש ןמזו qסכ דיספאו
תועוצקמ דומללו םירבחה םע
.םירחא
םשריהל רפסה תיבב ונל ועיצה
םייקתיש "ירuמוכיספ"ל הנכה סרוקל
הנשה תליחתבו לודaה שפוחב
הלוע סרוקה .האבה 1000 qירצו n
וילא עיaהל 3 דומללו עובשב םימעפ
וא םשריהל םא עדוי אל ינא .תיבב
.אל
לוז ריחמה ,םשריהל דאמ יל יאדכ
ינא וישכעו יuרפ סרוק רשאמ רתוי
לש רמוחה לכ תא ריכמ דוע
וזש עדוי ינא .הקיuמתמהו תילaנאה
ירחאו הuיסרבינואל הבושח הניחב
לכ תא רוכזא םא עדוי אל ינא אבצה
.הזל qסכו חוכ יל היהי םאו רמוחה
לכו qסכ הברה :םלשמ ינאש ריחמה
לע זבזבתמ ילש ןורחאה שפוחה
.םידומיל
הברה הז יכ םשריהל יל יאדכ אל
תא לצנל הצור ינאו הככ םa qסכ
יל שי הככ םa .דובעלו חונל yיקה
יל אב אלו םידומילב סמוע הברה
:םלשמ ינאש ריחמה .דוע qיסוהל
תא תושעל תונמדזה לש סופספ
הלבקל הבוח איהש הניחבה
.וישכע רבכ הuיסרבינואל
- 194 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
1 . .uועימו בור ,תילארשיה הרבחב תוצובק
עדימו עקר ,לאנויצר
- 195 -
8 .תויחרtא תויוכtו oיטועימו בור ,היטרקומד .
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תילארשיה הרבחב תוצובק טועימו בור -
:תורטמ
• .תיתצובק הרדaהבו הצובקל דיחיה תוכייתשהב ישונאה qרוצה תשחמה
• ."בור" תצובקו "uועימ" תצובק ינייפאמ תרדaה
• .בור תצובקל qייש אוה םהב םיבצמו uועימ תצובקל qייש qינחה וב בצמ תרדaה
• .תוצובקהמ תחא לכל תוכייתשהל תוולנה תושוחתה רואיתו
• הרבחה תא תוביכרמה תוצובקל תוסחייתה qות בורו uועימ תוצובק ןיב םיסחיה תניחב
.תילארשיה
:רtע ירמוח
• :םינוש םיעבצב תוקבדמ
o .(הנבל הקבדמ יוצר) בור תצובק
o .םינוש םיעבצב uועימ תוצובק יתש
o תוליכמ) תויוצח םייתש וא הקבדמ 2 .(םיעבצ
o .תוקבדמה ראש לכמ הנוש תחא הקבדמ
• 3 .הצובק לכל ריינ תונויליa
• .םישוu
• .פייuולס
:אנדoה \להמ
:האילמב הדובע
.לaעמב םיבשוי םיפתתשמה
ןכמ רחאל .'חצמה לע והשמ ושיaרי' יכ םתוא ריהזמו םייניע םוצעל הצובקה ירבח לכ תא שקבמ qירדמה
,uועימ לש תוצובק יתש ,בור לש תחא הצובק היהתש דיפקהל שי .חצמה לע תוקבדמ קיבדמ qירדמה
.ללכב הקבדמ רסח וא הנוש עבצב הקבדמ םע דחא qינחו תוצובק ייוצח םיכינח ינש
.תוצובקל קלחתהלו תומוקמהמ םוקל שי םייניעה תחיתפ תעב :הצובקל תוארוה .הגה איצוהל רוoא
,תוקבדמה יפל וקלחתי םהש םיחינמ ונא .עדימ דוע תתל אלו תומומע תוארוהה תא ריאשהל בושח
.יתרבחה וילאמ ןבומה תא ומינפי רמולכ .תשרופמה הארוהה התייה תאז אלש תורמל
:תוצובקב הדובע
- 196 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
עובקל הצובקה ירבח תא םישקבמו םישוuו ריינ ןויליa הצובק לכל םיקלחמ תונaראתמ תוצובקהש רחאל
וניסחי המו אל ימו הצובקל םילבקמ ונחנא ימ תא ,םינימאמ ונא המב ,ונחנא ימ :הצובקל םינייפאמ
.תורחאה תוצובקל
:ליaרתה qלהמב הייפצל תודוקנ
• .ומצע תא אצומ אל ימו "ןaראמה" ימ -םיפתתשמה לש תויביuקא לומ תויביסאפ
• ...בל ומש אל ימל
• .(תילולימ אלו תילולימ) ליaרתה qלהמב תרושקת
• .הנמזהל םיכחמ וא תופרuצה םימזוי םיפתתשמה תוצובקל הקולחה qלהמב םאה
• .דיחיה תצובקו םינושה תצובק םירבוע qילהת הזיא
• .תוצובקב תרצונ הריווא וזיא
:ליaרתה דוביע – האילמב הדובע
.הצובקה יפוא תא ליכמש הרציש uקלפה תא הaיצמ הצובק לכ הליחת
:oכoמה ןוידל תודוקנ
• ?היה המ .םתוaהנתה תא qקשמ החנמה ,וצימש רחאל
• תא ורחב ךיא ,וטבלתה המב ,ובשח המ לע ,ושיגרה ךיא ?ליגרתב תושוחתה ויה המ
...'וכו תורחא תוקולחל תורשפא שי םאה ,תוכיישה תצובקב וחמש םאה ,תוכיישה תצובק
• ?םתקלחתהש יפכ תוצובקל םתקלחתה עודמ
• ?לבקל אל ימ תאו ךתצובקל לבקל ימ תא הטלחהה ךדיב הנותנש תעדל שיגרמ הז ךיא
• ?טועימה תשגרה יהמ
:תילארשיה הרבחה לע הכלשה - ןויד \שמה
• ?תילארשיה הרבחב בורה אצמנ ןכיה ) םיזנכשא ;םיברע םידוהי :בר ושוריפ "בור"ה -בל ומיש
...'וכו םירישע םיינע ;םינוליח םייתד ;םיחרזמ (
• ?הקבדמה ילב םישנאה םהימ ) ;םירכומ יתלבה םיבושיה םהש ןכתי ;ל"דצ ישנא םהש ןכתי
...רבד םוש םע םיהדזמ אלש םישדחה םילועה וא הדובעה ירaהמ םהש ןכתי (
• תורכיהל םימדוק רשא םינוש םינייפאמ יפל תוצובקל קלחתהל םיטונ םישנא עודמ
?(שובל ,םירוגמ םוקמ ,תד ,אצומ)
• ?ער אוה תוצובק יתתל הרבחה לש גוליפ םאה
• ?יחרכה אוה הזכ גוליפ םאה
• ?הזכ גוליפמ והשמ חיוורמ והשימ םאה
• .תילארשיה הרבחב ךייש אוה הצובק וזיאל ןייפאל דחא לכ שקבל
- 197 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
.(תוארוהה תא םילוuסירבה יבa לע םלצנש וא הצובק לכל תוארוה qד ןיכהל יאדכ)
- 198 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
-ל לעמ תווהמ םישנש תורמל 50% םייח םוחת לכב uעמכ הערל תולפומ ןה ,םלועבו לארשיב היסולכואהמ
תולבוסו תוuלחהה תלבקו חכה ידקוממ תוקחרומ םישנ .לעופב תויונמדזהו תויוכז ןויוושמ תונהנ ןניאו ירשפא
ירבa חיש וניה ירוביצה חישה .ןוuלשה תודסומ ראשבו uפשמב ,הלכלכב ,הלשממב ,תסנכב aוציי תתמ
םישנל םירורב םיירדaמו םיינימ םידיקפת הנבמ הרבחה .וב עמשנ אל םישנכ םישנה לש ןלוקו ןיuולחל
תיב ,ןaה qרד תאז השוע איה .'וכו םיפיuואוריuס ,םייולaו םייומס םירסמ תרזעב ריעצ ליaמ רבכ םירבaלו
תשא" תויהל אוה השאה לש הדיקפת וז הקולח יפל .ב"ויכו תרושקת ,תומוסרפ ,היזיבלu ,םיuרס ,רפסה
הלש הריירקה תאו הפוa תא המצע תא בירקהלו םידלי תדלל ,החפשמהו תיבה יניינעב לפuל רמולכ "שיא
םישנה לש ןהייח תואיצמל הבוaתב הדלונ תיuסינימפה העונתה .דוקפתו םוקימ ,יפוי לש םיירבa םיביתכתל
םידמימל רעונה תא qושחל איה תולעפהה לש הרuמה .תירוביצה הריפסב ןדמעמ םודיקלו תינרדומה הרבחב
םוקימל "תויaולויבה -תויעבu"ה תוקדצהלו תומדקומה תוחנהה לע רערעל ול םורaלו ישנה יוכידה לש םינושה
.ללכב הרבחבו רעונה ינב לש םהייחב םישנ-םירבa םיסחיה לש השחמה qרד ,ןייוכידלו םישנ לש יתרבחה
1 . .אכודמ רזaמכ םישנ
2 . .ןויווש רסוחו "ישנה עבuה"
3 . .רדaמל היצזילאיצוס
4 . .םישנב רחסו תינרדומ תודבע לע ?השיא הלוע המכ
- 199 -
10 .רדגמו otינימפ ,oישנ יוכיד .
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
?רושק המ !?אכודמ רtגמכ oישנ
יבaל םיבשוח םה המ הצובקה םע ררבת איה ןושאר רבד .רדaמ תולועפ qרעמל החיתפ הווהת הלועפ
תורבחל רתוי םהל רבחתמ םישנ תיילפא ילוא ?היעב ןיא ללכב ילוא .הרבחב םישנה םוקמ
?תוידרח\תויברע
ישילשה בלשב .תילארשיה הרבחב השיאה לש שלחה םוקמה תא םיaיצמש םינותנ לע רובענ ןכמ רחאל
:הלאשב םייתסת הלועפה .ונלש העדותב קזח יוכידה המכ דע הארת הצובקה תודותמ תועצמאב #המל
הרוק ה המל .תואבה תולועפל סיסבה היהי הזו ?
תירואית לכל סנכיהל אל .םירבד qיצהל איה הרuמה ,החיתפ תלועפ תאזש רוכזל בושח :qירדמל הרעה
.האלה qישמהלו הרצקב סחייתהל ,םילוע םירבדה םא .םיאכדמה תוחוכה לכלו ,רדaמל היצזילאיצוסה
.תוליעפ \להמ
1 . החיתפ קחשמ
2 . ?רבדמ התא יוכיד הtיא לע
:הצובקה תא םילאוש :החיתפ
תנש לארשיב םישנה םאה - 2007 ?אכודמ דמעמ ןה
?הילפא תצק קר שי ילוא .ידמ הקזח הלימ וז יוכיד ילוא -
?תויהל ךירצ אוהש ומכ ,יעבט בצמה אקווד ילוא -
?אל רבכ ונלצא לבא ,תויתרוסמ תורבחב קר םייק יוכידה ילוא -
.תובושתהמ קלח םיפסואו חתפתהל הפיu ןוידל םינתונ ,תונעל תצק םהל םינתונ

3 . .ןתוא oילפמ תצק tא ,בוט ונ
":לארשיב םישנה בצמל םיעaונש םינותנ המכ ןוחבל הסננ ואוב"
:םילאוש םינותנה תא םיארוקש ירחא :(חפסנ) םינותנ לע םירבוע
?תאכודמ הצובק ןה םישנה ?םירמוא םתא המ זא -
4 . "יכותב אצמנ יוכידה"
ינללוכ סחיב אלא ,הילפא לע םינותנב קר אuבתמ המל יוכידהש תוארמש ,תודותמ המכ םישוע
.םישנ יפלכ תילארשיה הרבחה לש
א -תועוצקמ תמישר . תועוצקמו "םיירבa" תועוצקמ םיקרוזו םיקלח ינשל חולה תא םיקלחמ
:דחיב חתנל הרצונש המישרה יפל .(תונז, ןויקנ ,הארוה לומ הלכלכ ,הקיuילופ ,אבצ) ."םיישנ"
- 200 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- רתוי םיחיוורמ תועוצקמ ולאב ?םייתרקוי רתוי תועוצקמ ולא
ו"כו ?העפשה רתוי שי תועוצקמ וליאל ?םודיק תויורשפא ?qסכ
- ?םגו םג םהש תועוצקמ שי
- לע טילחה ימ ?ישנ תמועל ירבג עוצקמ םתרדגה ךיא
?תאזה הקולחה
- אל רהזיהל) םרות הז ימל ?תאזכ הקולח ךירצ ללכב המל
(..תחא לגר לע רדגמל תורבחה תא ריבסהל
- ?ךפיהלו "םיישנ" תועוצקמב םידבועש םירבגל הרוק המ
?הרבחהמ םימלשמ םה ריחמ הזיא
5 . תומוoרפ תורחת -ל םיקלחמ – 2 םיארמ .(הבוח אל qא םישנו םירבa רשפא) תוצובק
הצובק לכל אל תונומתה כ"דב) םסרופמ רצומ הזיא שחנל הכירצ איהו תונומתה תא הרותב
.(רחא רבד לכ וא םשוב וא yימ תמסרפמש המורע יצח השיא לשמל -ללכב רצומל תורושק
.ןוכנ שוחינ לכ לע דוקינ תלבקמ הצובקה
- ילעב) םירבג םיעיפומ ךיאו (תותפמ ,תופושח) תומוסרפב םישנ תועיפומ ךיא
.(הסיבכ תנוכמ) רצומ ותוא תא םג םימסרפמש ךכ ?(תונימאו עדי
- הקיטמסוק ,הטאיד ,סקס ,יפוי) ?םימסרפמ םירבג המו תומסרפמ םישנ המ
.(ו"כו היגולונכט ,ןוכימ תמועל
- לבא ,עדומ תתב , "תירוחאה תלדב" םירבועש םירסמ) ?םייומס םירסמ םהמ
.תוחפ אל םיקזח
- ,השפיט ,הזר ,הפי תויהל הכירצ השיאה) ?תומוסרפב םייומסה םירסמה םהמ
(..תונימא ,עדי ,חכ ,ןויסינ שי רבגל ,ו"כו תיבב דובעל ,תוקנל הנממ םיפצמ תיתולת
- ?םישנו םירבג לש םידיקפת לע םיבשוח ונחנאש המ לע העפשה ךכל שי םאה
-ל qשחנ עצוממ םדא לכ) 400 (חומ תפיטש !!!םויב תומוסרפ
6 . oוירווקא qות רדחב םיבבותסמו ,םינבל תונבה לכו תונבל םיכפוה הצובקב םינבה לכ -
תוסחייתה וחתפת ,ינשל דחא וביaת – תומישמ תתל רשפא זז אל קחשמה םא) .ינשל תחא לש
('וכו ינשל ואימחת ,ינשה ןימה םע החיש
- ?קחשמב ונגהנתה ךיא
- התייה ךיא ?חכה היה ימל ?םינבה וא תונבה קחשמהמ רתוי הנהנ ימ
ונחנא ךכ םאה ?תורענ תויהל השגרהה התיי ךיאו חכה ילעב תויהל לש השגרהה
?םוימויה ייחב םיגהנתמ
- .("השיא" ומכ ,"רבג" ומכ גהנתהל םייתרבח םייוויצ) ?ךכ ונגהנתה המל
.תושעל הכירצ ינא המ יל רורב .שארמ םיבתכומ םידיקפת
- 201 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
5 . "ונל היה המ tא"
:ונל היה המ םימכסמ
1 . .הרבחב םישנה םוקמ לע ונרביד
2 . .יוכידמ תולבוס םישנש םינותנ ונארה
3 . ,תימוימויה תוaהנתהב ,הרבחב םישנ יפלכ השילחמ תוסחייתה שיש וניאר
.ונלש תיuרפה הסיפתב
4 . לוכי הז qיא ?הרוק הז qיא ?qיא :ונמצע תא לואשל םיכירצ ונחנא וישכע
?תורקל
5 . -מ רתוי אכדל רשפא qיא 50 ?הייסולכואהמ זוחא
?תונבה וא םינבה ?םויה רתוי רביד ימ ,בגא ךרד :הצובקה תא לואשלו ,ןטק יוסינ תושעל רשפא
?תונבה וא םינבה ?בחרמ רתוי ספות ימ ,םיבשוי םתא ךיאו
האבה הלועפב ,דועו תאז לכ לע
- 202 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- :oינותנ
1 . :רכשו הסנכה תנשמ םינותנ 2005
ח"שב עצוממ םירבa רכש ח"שב עצוממ םישנ רכש םירבaה רכשמ זוחאכ םישנה רכש
שדוחל 8,575 5,419 63%
העשל 44.9 37.4 83%
82.7% קרו ,םירבוע םירבaה ללכמ 70.7% -כ קר ,תוהמא לע םירבדמ רשאכ .תודבוע םינשה ללכמ 55% ) תודבוע
66% ,תוידוהיה תוהמאהמ 22% .(תויברע תוהמאהמ
לש תוישפוחה תדימ תא הבר הדימב םיעבוק תרוכשמה הבוaו סנרפתהל תלוכיה ,הדובעל האיציה םצע
ןנוניכל תובר תמרות םa הז הדבוע .ישארה סנרפמה אוה רבaה הנידמב תוחפשמה לכ uעמכב .םדאה
.יתחפשמה אתה qותב תוחוכה יסחי
2 . :םיירוביצ םידיקפתב aוציי
-ה תונשמ לחה ,עצוממב 90 -כ םישנה תווהמ , 6% דע 10% ונהיכ םויה דעו הנידמה םוקמו לארשי תולשמממ דבלב
כ"הסב 11 ןיב אוה הלשממב םישנה זוחא היבנידנקס תונידמב ,האוושה םשל .הרש דיקפתב תונוש םישנ 40% -ל
50% -מ הלעמל הקירמא ןופצ תונידמב , 20% -ל בורק הפוריא ברעמבו 20% עצוממל המוד ילארשיה עצוממה .
.הקירפא תונידממ קלחו הקירמא םורד תונידמב
ב הנושארה תסנכ ונהיכ 13 ב םשרנ תסנכ תורבח לש אישה רפסמ .םישנ -ה תסנכ 16 – 18 ) םישנ 15% (דבלב
-ה תסנכה יהלשב הרצק הפוקת qשמב 16 הב ונהיכ 21 ירבח לש בר רפסמ לש תויורuפתה בקע ,תסנכ תורבח
.תסנכ
.םירבחה תמישרב ןמוקימ תא םדקמ רשא םישנל תומוקמ לש ןוירש שי תוaלפמה בורב יכ ןייצל בושח
.הברהב qומנ היה תסנכב םישנה רפסמש חינהל ריבס הז ןוירש אלל
- oישנ ונהיכ oרט oהבש oיריכב oידיקפת תבשויכ הדיקפת qקותמ ,הנהיכ קיציא הילד יכ םא) הנידמה אישנ
-מ לחה ,לעופב האישנכ ,תסנכה שאר 25 ראוניב 2007 תאזו ,בצק השמ ,הנידמה אישנ לש תינמזה ותורצבנ לשב ,
,(סרפ ןועמש אישנה לש דיקפתל ותסינכל דע רצואה רש , ןוחuיבה רש , םינפה רש , םינפה ןוחuיבל רשה , רש
הרובחתה , תורייתה רש , תוימואלה תויתשתה רש ה , ל"כuמר תaרדל ועיaהש םישנ ויה אל םויה דע) qולא ,(ל"הצב
הרuשמה ל"כפמ , הלשממל יuפשמה yעויה , לארשי קנב דיaנ שארב ודמע אל ןיידע םישנ . םיפסכה תדעו , תדעו
uפשמו קוח ,הקוח ו ןוחuיבהו yוחה תדעו .
-ב 20 םישנ ויה תוירוauקה לכב לארשי סרפ יכוז ללכמ םיזוחא הרשע קר ,תונורחאה םינשה .
תוהזה תלאש .תיaוציי תילמס תובישח ולא תודבועל תוישעמה תויועמשמל רבעמ יכ ןייצל בושח
עוביקל תובר תמרות םa אלא ,םעב חורה qלה לע העיבצמ קר אל הלשממהו תסנכה ירבח לש תירדaמה
.הרבחב םיירבaהו םיישנה םידיקפתה בוציעו הבישח יסופד לש
3 . :הלכשה
םיימדקא תודסומב תודמולה םישנה זוחא .בוu אוה םישנה לש בצמש תולaל עתפונ הלכשהה םוחתב אקווד
,םימוחתה לכב ןושארה ראותה ידימלתמ .תומרה לכב םירבaה תמועל בור תווהמ ןהו ,הדמתהב הלוע לארשיב
םישנה תווהמ 56 ינשה ראותה ידימלת ללכ qותמ .זוחא 58 םישנה ישילש ראותל םידמעומה ןיבו ,םישנ םה זוחא
- 203 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תווהמ 52 רעפ םייק ןיידע ,תאז םע דחי .םינבה לש הזמ uעמב ההובa תונב ברקב תורaבל תואכזה זוחא םa .זוחא
.הברהב ןuק אוה םישנה לש ןקלח םש ,תוהובaה תויaולונכuהו תויעדמה תומaמב לודa
תשיפתל םaרותמ אל הבוuה הלכשההו הלכשהה םוחתב םישנה לש תיסחי בוuה ןבצמ ,תאז תורמל
.תיתרבח הרקוילו ההובa הסנכהל ,םיבשחנ הדובע תומקמ
4 . :םישנ יפלכ תוינימ תופיקתו תומילא
לכמ תחא 10 ) לארשיב םישנ 10% החפשמב תומילאמ תולבוס (
] 12 [

:תודרuה ינפמ תונaומ ןניא תודימלת םa 13 םייניבה תוביuחב (םינבהמ םיזוחא השימח תמועל) תונבהמ זוחא
.רפסה תיב תווצמ רaובמ ידי לע תינימ ודרuוה םינוכיתהו
.
תורובס הלשממה שאר דרשמב השיאה דמעמ םודיקל תושרה תלהנמ המזיש רקסב ופתתשהש םישנהמ תיצחמכ
ברקב רתוי הובa וז הדמע תולעב רועיש .תירוביצה הרובחתב םינוaמ םישעמו תוינימ תודרuה לש העפות תמייקש
.תוריעצ םישנ 82 ונייצו ,םינוaמ םישעמלו תודרuהל "םיכוז" םהב תומוקמה דחאכ סובוuואה תא ונייצ םישנהמ זוחא
.תבכרבו לשיפס תוינומב ,תוריש תוינומב םa ,םילuובמ אל םיזוחאבו ,תומייק תוינימ תודרuה יכ

תודרuומה בור
,תוuוב תורעה םa ונייצ תובר qא ,תעסונב עסונ לש תוככחתה וא תודמציה ומכ יזיפ עaמ הללכש הדרuה לע וחוויד
.תונוaמ תועצהו םיuבמ
- 204 -
;ןימ יoחי ןהילע תופכל לוכי לעבה יכ תורובo oישנהמ שילשמ רתוי יכ הלוע ו"ציו רובע \רענש רקo יפל
32 קוח יפ לע לעבה לש oיינימה oיכרצה תא קפoל תובייח ןהש תובשוח oישנהמ oיtוחא
יכ הלוע ו"ציו םישנה ןוaרא רובע qרענש רקסמ 38 לע תופכל לעב לש ותוכז יכ תורובס תוילארשיהמ םיזוחא
.סנואכ בשחיי אל רבדהו ,ןימ יסחי ומע םייקל ותייער 62 ברקב .סנואב רבודמ יכ תורובס םישנהמ םיזוחא
קר ,םירבaה 22 .ןימ יסחי םמע םייקל םaוז תונב לע תופכל ידכ חוכב םהל רתומ יכ םינעוu םיזוחא
יכ ,חמצ הנימ הכרעש ,רקסהמ הלוע דוע 32 םיכרצה תא קפסל תובייח ןה יכ תורובס תוילארשיהמ םיזוחא
םa .קוח יפ לע לעבה לש םיינימה 44 .הזכ קוח םייקש םיבשוח םירבaהמ םיזוחא
-ו ,רתוי ההובa תורוב תמייק תויתדה םישנה ברקב 56 תא קפסל ןתוא בייחמה קוח םייק יכ תורובס ןהמ זוחא
– המוד בצמה תושדחה תולועה ברקב םa .הזכ קוח ןיאש תוחוuב ןהמ םיזוחא העשת קר .םיינימה םיכרצה
46 .הזכ קוח שיש תורובס ןהמ םיזוחא
הברה שיש חינהל רשפא" :"בירעמ"ל הבוaתב הרמא ,ןהכ הלב ד"וע ,ו"ציווב השיאה דמעמל qaאה תלהנמ
הניא השיאש ,המרונה תא רידחהל ונחלצה אל .םהילע םיעדוי אל ונחנאש aוז ינב ןיב הייפכב ןימ יסחי דואמ
.הלעב לש שוכר
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
ןויווש רoוחו ישנה עבטה
:תורטמ
1 ( .'יעבu'כ ונתפוקתב םינימה ןיב ינושה aצומ הב qרדה תסיפת
2 ( .רבעב הaצוהש 'תיעבuה תונוש'ה םע תורכיה
3 ( .םינימה ןיב ןויווש רסוח רמשל תלוכיה ןיבו יעבuכ ספתנה ינושה ןיב רשקה תנבה
:\להמ
1 ( עודמ .תסנכב aוציי ,הלכשה ,רכשב -םירבaל םישנ ןיב ןויווש רסוח לע םינותנ תaצה
?בצמה רשפאתמ
2 ( םילדבה שי םאה ?םתוא םיספות םתאש יפכ ,םישנל םירבa ןיב םילדבהה המ -בבס
האצות םניהש םילדבהל ןימ ילדבה ןיב ןיחבהל ןתינ דציכ ?םייעבuה םילדבהה םהמ ?םייעבu
?תיתרבח הינבה לש .רדגמ לש הרדגהה תא קלחל ןתינ
תoמ לע תוצרהל ושקעתיש הלאכ ויהיש רורב -oייtיפ oילדבה לע בכעתהל וענמתש יוצר
ןוידהמ קמחתמו ןבצעמ ,ןיינעמ אל -תוoייט תויהל תולוכי אל oישנש הביoהו oירירש
.יתימאה
3 ( םילדבהה וaצוה הב qרדה תקידב .ישנ רסומו ישנ עבu ,םישנ תולחמ – םיעuקה תאירק
.רבעב םייעבuה
4 ( -םויכ םייעבuה םילדבהה םיaצומ הב qרדה שופיח qות םינותיעב ןויע -תוצובקב 15
.םילדבהה תאיצמב רוזעלו תוצובקה ןיב בבותסהל םיחנמה לע .תוקד
5 ( םייקה ןויוושה יא ןיבל םניב רשקה המ ?םילדבהה םיaצומ דציכ -הלודaה הצובקב
?הרבחב
oוכיo :
םילדבהה יבaל םישנא םיבשוח המ קודבנ םא ,םויכ םיינפוג אלה םישנל יכ אצמנש ריבס ,םישנו םירבa ןיב
הלא תונוכת .המודכו היתפמא ,תויביסרaא רסוח ,תונלבס ,יהמיא שוח ומכ הכרעה תוררועמ תונוכת
.תוינלוחו תיתבשחמ תותיחנ ,יוקל רסומ רבעב וספתנש יפכ ,תויעבuכ תוספתנ
- 205 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
םא קודבל ןתינ -qכ םאו ,הילאמ תנבומו תיתימא ,תיעדמל תבשחנ תוישנ לש וז הסיפת םויה םa ,זא ומכ
.התוחנ תיתרבח הדמעב םישנה תא הלא תוסיפת תועבקמ םויה םa
:חפoנ
רדגמ - רדנ'a) Gender .היaולויבב אלו תוברתבו הרבחב םרוקמש םירבaל םישנ ןיב םילדבה ןייצמ (
) ןימ ,תיaולויב הניחבמ sex ןוaכ) םייסיסב םייaולויזיפ םינייפאמ יפ-לע הבקנ וא רכזכ םישנא ראתמ (
סחייתמ אוהו ,ןימה לש יתרבחה םוaרתה אוה ,תאז תמועל ,רדaמה .(ןימ ירבא לש הימוuנאו םימוזומורכ
– יתרבח םוaרת אוה רדaמ ,תילמרופ הניחבמ.םהמ תויתרבחה תויפיצהו השיאו רבa לש תוירוaיuקל
.הנותנ הרבח לכב 'דכו תוארהל ,aהנתהל םירבa וא םישנ לע דציכ רידaמה ,יaולויבה ןימה לש יתוברת
םיפיuואירuסל םאתהב תוישנ תויהלו םייתרבח םידוק יפ לע aהנתהל תורומא םישנ ,qכל םאתהב
םירבaהו יuרפה בחרמל aואדל תורומאכ הרבחב תוספתנ םישנ ,לשמל .תוישנ לש םילבוקמ םינייפאמו
,םידלילו החפשמל ,תיבל aואדל ,לבוקמה פיuואירuסה תניחבמ תורומא םישנ ,עמשמ .ירוביצה בחרמל
.םירבaמ תוינשaר רתויו תויביuרסא תוחפ תויהלו
תא וז תומילשמו תוכופהכ תוספתנה תוישנהו תוירבaה תוירוaיuקה ןה רדaמב תויuננימודה תוירוauקה
רתוי םיסחוימה םינייפאמ ,רמולכ) םיירבa םינייפאמ .המאתהב ,םינייפאמ יaוס ינש םע תורשוקמו ,וז
.תויתורחתו ימצע ןוחuיב ,תוינחוכ ,תונתפאש ,תונפקות ,תויuננימוד ,תויuלחה םיללוכ (םישנלמ םירבaל
,היתפמאו תישיא-ןיב תושיaר ,עייסל תונוכנו תונרתו ,תלוזה תחוורב ןיינע רקיעב םיללוכ םיישנ םינייפאמ
,ינוציחה הארמב םa םיאuבתמ םיירדaמ םינייפאמ ,תוישיא תונוכתל uרפ .תונידעו תומימח ,תומיענ
.רדaמ ידיקפת לש םיuביה ןה ולא םינייפאמ תוצובק .דועו ,שובלה ןונaסב
אלא ,םינימה ינש ןיב םייaולויב םילדבהמ תידעלבו תורישי חרכהב םיעבונ םניא רדaמ ינייפאמש ןאכמ
לש יתרבחה דמעמה תא םיעבוקה םיכרעל יaולויב ינוש תמaרתמה תיתוברתה הסיפתה תא םיאuבמ
םירבaו םישנ לש תורביחה יכילהת תא תובצעמ תוירדaמה תויפיצה וא הסיפתה ,qכ .הרבחב םינימה
.הרבחב םירבaל תונוילע בורל םינקמה םייכרריה םיסופד תעבקמו
תוחתפתהל תועייסמ ,םירבaו םישנ לש תורביחה יכילהת תא תובצעמ תוירדaמה תויפיצה וא הסיפתה
.הרבחב םירבaל תונוילע בורל םינקמה םייכרריה םיסופד תועבקמו ,תירדaמה םתוהז
-ה תונשל דע 70 -ה האמה לש 20 אל הרבחה יעדמב .תויקודקד תויועמשמ קר רדaמ יוuיבל ויה ,
ללכ תא ןייצו ,ןימ ידיקפת היה הרבחה יעדמב לבוקמה חונימה .ןימ ןיבל רדaמ ןיב הנחבהה המייקתה
םייתרבחה םילדבהה לש םרוקמ יכ החנהה הנומu וז הרדaהב .םישנל םירבa ןיב םייתרבחה םילדבהה
.םייaולויבה םילדבהב אוה םישנ ןיבל םירבa ןיב
ןיב הדרפה ורצי ןה .רדaמ ןיבל ןימ ןיב הנחבהה בוציעב תויuסינימפ תוינקיuרואית ולחה םיעבשה תונשב
וא רבa תויהל םיסחיימ ונאש ,תויתוברתה תונחבאהו תורדaהה תכרעמ ןיבל ,תיaולויב בתכומה ,ןימה
ןתונ רדaמה aשומב שומישה ,יuילנאה ירקחמה רושימב .םירושימ ינשב תובישח וז הנחבאל.השיא
,םירבaל םישנ ןיב םינוש םילדבה לש םמוקימ רבדב ,תושדח תולאש לש ןווaמ לואשל םילכה תא םירקוחל
תיברמ תא תמקממ רדaמל ןימה ןיב הנחבאה תריצי ,יuילופה רושימב .םתוחתפתהו םתריצי תוביסנ
- 206 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
יונישל םינתינ ולא םילדבהש qכב הריכמ qכבו ,ירוuסיהה יתרבחה רושימב םישנל םירבa ןיב םילדבהה
.תיuילופ הלועפ ידי-לע
- 207 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 208 -
oישנ תולחמ
איה 'הירuסיה' קלחב בורל דקוממ דחפה .'qדוע שaר' וא uלשנ יתלב דחפ לש בצמל תדמצומה תינוחבא תיוות
עירכמה דחפ לשב תימצעה הuילשה תא דבאל םיuונ םיירuסיה םישנא .תניימודמ תינפוa היעבכ בורל ,qוaהמ
.םתוא
) תינוויה האופרב ורוקמ הירuסיה aשומה hysterikus רוקמ יכ ןעu רשא ,סuארקופיה ידי לע עבuנ אוהו (
.שארל םחרהמ הרידס יתלב םד תמירז :םחרב תוערפה ונה הירuסיהה
-ה האמה לש תורחואמה םינשב 19 לש םינוש םיuביה שדחמ ורדaוה "ישנה ילוחה לש ינאירוuקיווה ןחלופה"
תואפרמ ,אפרמ תואצחרמ ומקו 'הירuסיה' aשומה תא הדסימ האופרה .ילוח םע התהוז תוישנהו ,ישנה qוaה
תקספהלו ןוירהל הסחייתה תינאירוuקיווה הפוקתב האופרה .הלחמב וקלש םישנל םיבר עוaרמ יתבו תויaרוריכ
הלפוu רוזחמב השיא .יaרוריכ עוריא לאכ הדיללו ,תינורכ הלחמ לאכ ומצע רוזחמל ,תולחמ לאכ רוזחמה
ומכ) היססבואל הכפה רוזחמה תרדסה .הייפכב תופורת הלביקו,תוקולעבו תויuבמאב ,תולשלשמ תופורתב
.םישנ לש תישפנה ןתואירב לע הרימשל יתוהמכ שפתנ רוזחמה לש םלוהה דוסימהו (םויה ישנה ןמושה תרדסה
תורקפה עונמל תנמ לע ועצוב הצמוחב םחרה תבירצו קיתרנל תוקולע תדמצה ,ןaדaדה תתירכ ,תולחש תתירכ
,תרדוסמ ,תינתייצל תכפוה איה...הלוע תאפרתמה לש תוירסומה תמר...תואפרנ תואפרתמה" שפנ תולחמו
."הייקנו תינרצי
הייברה תכרעמ ,ןוונתי הלש םחרה ידימ רתוי ארקת השיא םא :תוינלוחכ ,םישנ לצא ,וספתנ תוילאמרונ תויוליעפ
וכפהי רישע ןוזמו זa רוא ,חא שא ,תוממוחמ תוריד ,"תלעות רסחו החוד םייאלכ רוצייל qופהת איה"ו סורקת הלש
םורaי םהב שומישהש יאדוול בורקו ,תוינמופמינ ,תורקע ,yאומ ןuרס"ל םימרוa העינמ יעצמא ,תוינלוחל ןתוא
."תודבאתהב רמaיש ןועaישל
,תופעוז ...הuילשל ןתינ יתלב aזמ" תולעב תוריעצ םישנ זפשאל תנמ לע השמיש "תירסומ תויפש יא" הרדaהה
."ןהב uולשל ןויסינ לכל תוזב ,ןודז תושחור ,תוכפכפה
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 209 -
ישנ רoומ
qיבסתל ןורתיפ רדעיהב .רבaה לש הזמ תוחנ ישפנ הנבמל הליבומכ השיאה תוחתפתה תא aיצה דיורפ
חתפל תונמדזה הל ןיא תרaוב השיאו הרענכ הייח לכ qרואל .'ןוילע ינא' תחתפמ הניא הדליה הרuקלא
השיאל םיסחיימ ונא" ,דיורפ עבוק ,qכמ האצותכ .תודליה ליaב םינבל הרוקש יפכ ,תירסומ הבשחמו ןופצמ
תאנקמ תועבונ ןלוכו ,םזיסקרנו תונרדנa ,תואנק ןה םישנ תונייפאמה תונוכתה ."קדצל רתוי םצמוצמ שוח
שוח תוחפ תולaמ םישנ" .הלש תוחנה ימוuנאה הנבמהמ השח השיאש תוחונה יא לע תופחל ןתרuמו ןיפ
ןuופיש עפשומ תונמוזמ רתוי םיתיעלו ,םייחה לש תולודaה תועיבתל ענכיהל תונוכנ תוחפ ,םירבaמ קדצ
."תוניועו הביח ישaרמ
ישנ עבט
.םיוסמ יתרבח דיקפת אלמל ןעבuמ םישנ ודעונ ,הקיתעה ןוויב הרוקמש תיפוסוליפה הבישחה יפ לע
.הדלוה ותרuמו השיאו רבa לש הז אוה ידוסיה דמצה .םידמצל קלחתה יתרבחה םלועה ,וuסירא ליבשב
רבaה :םיפתתשמה עבuמ תרזaנה ,הרורב םידיקפת תקולחב ןייפאתמ הז דמצ םa םידמצה ראש ומכ
לוכיה יכ" .השיאהו רבaה לש הנובתה ביuב לדבההמ תעבונ וז םידיקפת תקולח .תuלשנ השיאהו uילש
qוaה חוכב לוכיהו עבuה יפ לע ןודאו עבuה יפ לע uילש והירה ,qרצנה תא שארמ תוארל לכשה -חוכב
רסח דבעה ,דבעה ןיבו השיאה ןיב עבuה ןיחבה םנמא ....עבu יפ לע דבעו uלשנ והירה ,לעופל ואיצוהל
."רaובמ וניא לבא ול שי ןuקהו ;הערכה רסח אוה לבא הז דוסי הל שי השיאה ;ישעמ ןויד חוכ uלחהב
איה ןיאו ,הדלוה לש קהבומ יתרבח דיקפת הל שי .הליבסל השיאה תא qפוה הליעפ הנובת רדעיה
.תיתרבחהו תיuילופה תרaסמב תויוכז תוושו האלמ הרבח תaרדמל תולעתהל ,העבuמ ,תלaוסמ
אלו ,הuמל העבuמ תדרוי ,לשמל ,ןבאה ,לaרהה ידי לע ותונשל רשפא יא" :יונישל ןותנ וניא הז ישנ עבu
תויומלשה ןיא ...qכל הליaרהל וסניו םעפ qלא הלעמל התוא וקרזי םא qא ,הלעמ תולעל םלועל לaרות
םימלתשמו עבuה ידי לע ןלבקל םירשכומ ונא אלא ,עבuה דaנ אל qאו עבuה ידי לע הפיא ונב תושרשומ
."לaרהה ידי לע םהב
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
רדגמל היצtילאיצוo
ליבשבו ,המל ,qיא .וירוחאמ דמועש qילהתה המ ןיבהל הסננ ,יוכידהו הילפאה תועפותל ונפשחנש רחאל
?שחרתמ הזה qילהתה ימ
הצובקה םא .הרבחב םיאכדמ תוחוכ לשו ,היצזילאיצוס לש תונויערל תסחייתמ תוליעפה :qירדמל תורעה
.בuיה םתוא ריבסהל ןמז שידקהל בושח ,םהילא הפשחנ אל
:תוליעפ \להמ
1 . החיתפ קחשמ
2 . :החיתפ המל :ונמייס התיאש הלאשה תאו ,תמדוקה םעפב ונרביד המ לע םיריכזמ
?םישנ לש יוכיד qילהת להנתמ דציכו
3 . .(חפoנ) "רדגמל היצtילאיצוo" רמאמה תא oיארוק
.הנווכהו הנבה תולאש םע ,האירקה תא תוחנהל בושח ןיידע לבא ,ריהב דואמ uסקuה
:האירקה רחאל תולאש
- ?ןקלח םע ?תונעטה םע םימיכסמ ?םכתעד המ
- ךילהת הזכ לעפומ תמאבש תויהל לוכי ?ויתונעטב םיזגמ רמאמהש תויהל לוכי
?ינחוכ
- ?םכמצעב אכדמה ךילהתהמ קלח םתאש םישיגרמ םתא
- ?םכרשב לע ותוא םיווח םתא
- ?דציכ ?םהילע םג לעופ ךילהתה :םירבגה יבגל המ
יתש רחאל םייקתי תורביחה qילהת לע qיקמה ןוידה .רמאמה תא םכסל אוה ותרuמ :ןוידל הרעה
.qילהתה תא םיaדהל תואבש ,תואבה תודותמה
4 . ?ונלש תואיצמב הרוק הt הפיא
-יוקיח תויומד.א qד לע תובתוכ תורענה 5 תוצור ויה וא תוצירעמ וא תובהואש םישנ תויומד
םיבתוכ םירענה .עודמו ןתומכ תויהל 5 .תוירבa תויומד
.תויומדה תא חולה לע םימשורו םלוכ לומ םיחתופ
תואמחמו תוללק תורחת .ב לע תואמחמ רתויש המכו תוללק רתויש המכ תמשור הצובק לכ -
.תומישרה תא םיאירקמ כ"חא .םירבa לעו םישנ
- 210 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:oיקחשמל דוביע
- (?דמעמה ?המכוחה ?תויראלופופה ,הארמה ללגב) ?עודמ ?תורענה ונייצ תויומד וליא
?םילדבהה המ ?םירענה וליאו
- ?ךיא ?ונלש ןימהמ עפשומ הז םאה ?ונלש הצרעהה תויומד תא םירחוב ונחנא ךיא
- .םירבגלו םישנל ?עיגהל qואשל םיכירצ ונחנאש ונל תרדשמ הרבחה המ
- ?םירבגל וליאו םישנל ועיפוה תוללק וליא
- ל"נכ (...לש אמאה תא) ?רתוי םיללקמ ימ תא ?דצ לכב תוסחייתמ תוללקה המ לא
הלחא) רבגמ המו (..הפאש ,הכיתח) תויהל םישנמ םיפצמ המ - בוש .תואמחמה יבגל
?(רבג
- ?דציכ ?רמאמה תונעט תא וקזיח תודותמה יתש םאה
5 . !?המלו המ לע
- ?הרוק הזה ךילהתה המל
- (?ותוא ליחתה ימ זא ,ותוא םישוע ונלוכ םא) ?ותוא ליבומ ימ
- ?אכדמה חוכה ימ ?תרשל אב הז ימ תא
- ?הלאה תולאשה לכל תובושת שי
- ?תאזה העפותב קבאיהל ללכב רשפא םאה
- ?ולש תומוצעה תועפשהה תא הנשיש תושעל םילוכי ונחנא המ
oוכיo ,םויה אשונה תא ונחתפ ונחנא .בכרומ דואמו םידמימ בחר אשונ אוה רדaמל היצזילאיצוסה qילהת :
,םייניע חותפל דחא לכל yילממ ינא ,םייתניב .תואבה תולועפב םa ולש המוצעה העפשהה תוארל הסננו
.ונלש םוימויב םוקמ לכב םישחרתמ הלאה םירבדה qיא תוארלו
- 211 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
רדגמל היצtילאיצוo :
.םירaובמ ונחנא qכ רחא ,םידלי ונחנא םדוק
תויהל םידמול לבא הבקנו רכז םידלונ םדא ינב .םישנו םירבa ונחנא qכ רחא ,תודליו םידלי ונחנא םדוק
םידיקפתה ,תודמעה ,תויוaהנתהה ןה המ םידמול ונחנא .םירבaו םישנ םישענו םירaבתמש תונבו םינב
.ונל תומיאתמה תויוליעפהו
תוהזה תא םיביכרמ ,הלא תודמלנ תונוכת .םירחא םישנאל סחייתהל qיא םידמול ונחנא
.רדaמ ידיקפת םיביתכמו ונלש תירדaמה
ארקנש qילהת ידי לע הרוק הז ?ונלש רדaמל תומיאתמה תודמעהו תויוaהנתהה תא םידמול ונחנא qיא
:הרוק הז הככ .(היצזילאיצוס) תורבח
עaרהמ ?"תב וא ןב הז םאה" ?הדלי יהשימש ונל עדונש ירחא םילאוש ונבורש הנושארה הלאשה המ
:ללוכ רדaמ ידיקפתל תורביח לע תויתביבס תועפשה הברה שי ,תורaבל תודלימ qרדה qרוא לכלו הזה
:תומוסרפו תוינכות היזיולu ,םידלי ירפס ,רפס תיב ,םיתימע ,םירוה
:oירוה
.םירוהה ידי לע תישענ "הבקנ וא רכז תויהל הז המ"-ל םידלי לש תינושארה הפישחה
,םינוש םיעבצב םתוא םישיבלמ םה - תוקונית םתויהב דוע הנוש הרוצב תונבלו םינבל םיסחייתמ םירוה
.תונוש תויוaהנתהל םיפצמו םינוש םיעוצעצ םהל םינתונ
תויוליעפב qתתשהל םהיתונבו םהינב תא םידדועמ םירוה
תונבל תיבל תורושקה תולועפו תובוב םע קחשמ ללוכ ,תונוש
םa אצמנ .םינבל uרופסב תופתתשהו תויאשמ םע קחשמו
םימיאתמ" םיעוצעצו םיקחשמ םהידליל םיקפסמ םירוהש
םיפיuואירuסל םיאתמש קחשמ םילמaתמ םaו "רדaמל
אצמנ ,הלא םיכילהתל םימרות םירוהה ינשש תורמל .םיירדaמ
.תוהמא רשאמ רתוי תובורק םיתיעל םיירדaמ םיפיuואירuס םיקזחמ תובאש
.תובוב רתוי םיאצומ ונחנא םכותבו רתוי "םידורו" תונבה לש ןהירדח ?םידלי לש םירדחב םיאצומ המ
.םירחא הרובחת ילכו תוינוכמ ,הדובע ילכ ,uרופס דויצ רתוי םיללוכו רתוי םילוחכ םינבה לש םהירדח
שי תונבלש ןמזב וב אשד חוסיכו היעבצ ומכ "הקוזחת" תודובע רתוי שי םינבל ,תיבב םירזוע םה רשאכ
. הסיבכב לופיuו לושיב ומכ תויתיב תודובע רתוי
.םייוסמ דרaמו הדובע לש םינוש םיaוס ןיב רשקל םידליל תמרוa תיבה תודובע לש תירדaמה הקולחה
- 212 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
:oיתימע
חותיפל יחרכה וניה תויורבח לש תורצוויההו דאמ הקזח םיתימעה תצובק לש התעפשה רפסה תיב ליaב
תצובקב קוזיח םילבקמ תיבב וליחתהש תוירדaמה תויuההו םיפיuואירuסה .דליה לש ימצעה aשומ
.םיתימעה
ונחנא םאו תויוaהנתה םיסנמ ונחנא ."תוaהנתה תוסנל" םוקמ ונל תתל אוה תורבחה ידיקפתמ דחא
בהואה ןuק דלי .ןהב qישמנ אל ,םישנענ ונחנא םא .הלא תויוaהנתה םע qישמנ ,םירבחהמ קוזיח םילבקמ
"הדלי" ותוא םינכמש וירבח י"ע qזננ אוה םא qכ קחשל קיספי ולש םיבודה םע "הת תביסמ" תושעל
םישפחמ םהו םידליל בושח אוה המיאתמ תירדaמ הדמעו תוaהנתה יבaל םירבחמ בושמ .(קחשמה ללaב)
תירדaמ תוהז תונבל qרוצה ללaב ןימ ותואמ םירבח
תירדaמ תוaהנתה רובע ןימ ותואמ םהירבחמ קוזיח םילבקמ םינuק םידלי ,רפסה תיב םורu תונשב רבכ
לצא הנוש תוaהנתהל הכימתה .םירaובמ דצמ דודיע רשאמ רתוי קזח יבויח קוזיח הווהמ הז דודיע "הנוכנ"
יפ תוינימ-דח תוצובקב םיקחשמ ידוסיה רפסה תיבב םידלי .תודליה qרוא לכל הכישממ תונבו םינב 10
.תוברועמ תוצובקב םיקחשמ םהש הממ
םינבל סחיב תותוחנכ תוספתנ ןהיתויוליעפו תונב תובר םימעפ .תונבלו םינבל םינוש קחשמ תונונaס שי
'ו התיכב תקזחתמ תאז הנומאו ,qכב םינימאמ 'ב התיכב םידליש אצמנ .םהלש תויוליעפהו
אל" המ תורידaמ םינב לש םיתימע תוצובק .תונב ןיבל םניב ןיחבהל תויונמדזה אוצמל םירהממ םינב
.תומלענ הלא תויוaהנתהו םדקומ ליaב "ירכז
תזמור וז הדמע ."תונב ומכ" םיaהנתמ םינבש רשאמ "םינב ומכ" תוaהנתמ תונבש רתוי לבוקמ
.תויבקנ תויוaהנתה רשאמ םידלי ידי לע רתוי תוכרעומ תוירכז תויוaהנתהש
:המישמ רדaמל היצזילאיצוס לע בושחל וסנ ,םיתימעו םירוה י"ע השענש היצזילאיצוסה qילהת לע םתארקש רחאל
לע ובשיח .'וכו תומוסרפ היזיולu :הידמה י"עו רפסה תיבב תישענש 10 .תוחפל תואמaוד
:רפoה תיב
דומיל ירמוחו םירפסמ םידמולו ,םהירומ לש תויוaהנתה םיקחמ ,תויורבח םיחתפמ םידלי רפסה-תיבב
םיקלחמ הירוuסיה ירפס ,לשמל .תויuהו םיירדaמ םיפיuואירuס קזחל םילוכי הלאה םירבדה לכ .םירחא
ללכ qרדבו - הלשממ ,הקיuילופ ,תומחלמ - םירבa לש םהייח לע תוססובמ ןמז תופוקתל רבעה תא
.םישנ לש ןהיaשהו ןהייחמ םימלעתמ
םירומהמ בל תמושת רתוי םילבקמ םה ,תובורק םיתיעלש םיארמ םירקחמו התיכב םייuננימוד םה םינב
םיספתנ םינבש תורמלו .םינבל רתוי םינענ םירומה לבא התכב רתוי תועיבצמ תונב .תונבה רשאמ
.הרומהמ םיחבש רתוי םילבקמ םה ,רתוי םיתיעבכ םירומ:םינוש םירבד יבaל םיחבש םילבקמ םa םה
הדובע תישע ,יבא" :דיaהל םילוכי םירומ .הארמו תויצ רובע תונבו םיaשהו עדי רובע םינב םיחבשמ
- 213 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
הפי דאמ qלש רעשה ,לעי" :דיaהל ןמז ותואבו ".הברה הז לע תדבעש תוארל רשפא .ןובשח ןחבמב הבוu
אל ןהש תודמול תונב .בוu םיaהנתמ אקווד ואל לבא םימכח םהש םינבל םירמוא הלא םיסופד ".םויה
.ןהיתודובע הארמ לעו ןהלש הארמה לע םילומaת ולבקיש לבא דחוימב תומכח
םינייuצמ םינבהו תוילולימ וא "תוינושל" תועוצקמב תונייuצמ תונבה ,יתוברת פיuואירuס יפל
תונב לש ןתחלצה .ןורשכל תאז סחייל היuנ שי ,הקיuמיתמב םיחילצמ םינב רשאכ .עדמו הקיuמיתמב
.yמאמל תסחוימ םוחת ותואב
שיש םיישקהש ןימאהל תוuונ תויuנדוuס :יuמתמ ןורשכ רתוי םינבל שיש םינימאמ םירוהו םירומ קר אל
תא םישרפמ םהו ןורשיכ םהל שיש ןימאהל םיuונ םיuנדוuס .תלוכי רסוחמ םיעבונ (ןהל שי םא) ןהל
yמאמו העקשה רסוחכ םהלש םיישקה
:oידלי ירפo ירפסב תוישנה תויומדה םימעפל .רפסה-תיבב םaו תיבב םa םידלי ירפסל םיפשחנ םידלי
תא קזחמ תאזה הרדaהה רסוח .ירמaל עבצ ירסח ןה .תושעל המ הברה ןהל ןיאו תויביספ דאמ םידלי
שי ,םינהנ םינבש הדימ התואב תונהנ אל תונבש ןיבהל םיליחתמ םידליהו הבושח תוחפכ השיאה תומד
.ןתוא "ליציש" רחא והשימ לע qומסל תוכירצ ןה ,בורלשו ,תואקתפרה תוחפ ןהל
לכבש הארמ ,תיסיסב המרב ,האירק דומיל ירפס לש יוושכע חותינ 16 תויומד רתוי שי ,וקדבנש םירפס
-ל עיaה סחיה ,םירפסהמ קלחב .תוירכז תויומד לש םירויאו תוירכז 2:1 .
ילב תויאצח וא תולמשב תועיפומ םישנ - תירדaמ הדרפה לע םירמוש םa םירויאה תובורק םיתיעל
.ןתוליעפב וא ןתדובעב בשחתהל
הבידנו הפי תויהל הכירצ קר הרוחבש ןויערה תא תוחפuמ תמדרנה הייפיפיהו תיכולכל ומכ תודaא
םידלי ירפס תובר םימעפ .םהימי qוס דע רשואב ויחי םהו הפיה qיסנל אשנת איה - םשaתי המולחו
אתה qותב בורל ןתוא םיaיצמ ,אלא ,ןהלש םידיקפתה ןווaמב ןתוא םיaציימ אל םישנ לש תויומד םיללוכה
.יתחפשמה
םישנהש ןמזב וב תויaשיהל םינווכמו תלוכי ילעבכ םירבaה תא םיארמ םהילא םיפשחנ םידליש םירפסה
.םירבד תושעל תלוכי תוחפ תולעבו תושוע ןהש המב תולבaומכ תוaצוימ
:תומוoרפו תוינכות היtיולט
ליa ינפל םידלי ב"הראב .היזיוולuה אוה תוירדaימ תוסיפת בוציעב רתויב הבושחה הידמה aוס יכ ,ןכתי
uעמכ םילבמ רפסה-תיב 30 .היזיוולuה לומ תויעובש תועש
תוינכות הברה יכ תיאקירמאה היזיוולuה תועפשה לע ושענש םירקחמ לע qמתסהל ונל םיאתמ
.תויאקירמא תוינכות לע תוססובמ וא תויאקירמא ןה yראב ןאכ תורדושמש
םישנ תוחפ םיאור .םידלי ירפס לש בצמל המוד תורחא תוינכותו םירייוצמ םיuרסב םישנ aוצי לש בצמה
.םיילוש םידיקפמב ןה ,ןתוא םיאור רשאכו
- 214 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
אצמנש הפיא תילקיזומ היזיוולuב םa עיפומ הז לדבה .םירבaל שיש הממ הקוסעתב ןוויa תוחפ ןהל שי
ידי לע וaצוה, (יאבכ ,יאנוכמ ,אפור) "ירבa יסופיu"כ תורדaומה תועוצקמ הרשע qותמ העשתמ רתויש
.םירבa םינקחש
םישנ םיארמה םיפילק םיאור ונחנא ,םיריעצ םיפוצ ןיב הייפצל תיראלופופ הריחב ,תילקיזומ היזיוולuב דוע
.ללכ qרדב ליaרכ םישובל םיראשנ םירבaהש ןמזב וב הרaמ הרוצב תושובל ,םיינימ םיuקייבואכ
תוaצוימ םישנ .םיaaוח םיירדaמה םיפיuואירuסה ןובס תורפואב
qרעב .הרזע ילב תויעב רותפל םילוכי םניאש םירוציכ 2/3
םישימחה תונש זאמ ביצי יד הז ןותנ .םירבa םה היזיוולuב תויומדהמ
,תוכשומ ,תוריעצכ תוaצומ םישנה בור "םייu םירפ" לש תוינכותב
ליaמ תוחפ ןבור תויuושיקו תוזר 35 ליaל רבעמ וא 50 .
םירבaו םירבaמ רתוי םיינימ םיuקייבואכ תוaצוימ םישנ .היזיוולuב םיירדaמ םיפיuואירuס לש עפש שי
.םידלי לש םהיכרצב לפuל םילוכי אלכ םיaצוימ
םירבaה ,בוש .תונורחא םינשב םייוניש שיש תורמל היזיוולuב תומוסרפב םיאצמנ םיפיuואירuס םתוא
םיקסעל םירצומ וא תוינוכמ םימסרפמ םירבa .תועוצקמ לש רתוי לודa ןווaמבו רתוי םיימונוuואכ םיaצוימ
.תיבה qותב םישנ ,yוחב םירבa םיאור ונחנא .תיבל םירצומ תומסרפמ םישנו
.יתללכמ ןיב תרושקת זכרמ – מ"כמ לש רתאהמ חוקל רמוחה
- 215 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
המכ oישנב רחoו תינרדומ תודבע לע ?השיא הלוע
(קדצ ילaעמב)
.הזל בל םישל אל דאמ לקש אלא ,ןמזה לכ ונלש qאל תחתמ תמייק איה .םירצמב המייתסה אל תודבעה
רבודמ .הנוכשב ,ריעב ונלצא ,לארשיב ןאכ םa הרוק הז לבא .תורחא תושביב ,תוקוחר תונידמב הרוק הז
םע לבא .םתחפשמלו םמצעל – qסכ חיוורהלו ןאכ דובעל ולכויש הילשאה תחת הפל ועיaהש םישנאב
.םידבעכ ,ריחמב הברמה לכל םתוא םירכומו ,ןוכרדה תא םהמ םיחקול – תימרתה הלaתמ yראל םעיaה
.םתוא "שכר"ש הז – םהלש דיבעמה לש ותורמל ירמaל םינותנ םהו ,םיאור אל םלועל uעמכ םה תרוכשמ
.ונירבa םע בכשל ידכ םישנה ,וניתב תא תונבל ידכ םיאבומ םירבaה
,הלא oישנ לש "ןימה יתוריש" תא oיכרוצ אל ונחנאש חטבלו ,הלאה oיתבב oירג אל ונחנא ילוא
רחoל תרשפאמ אלא ,הלא oיתוריש "תכרוצ" קר אלש תילארשיה הרבחהמ קלח ונחנא לבא
.הכותב גשגשלו חתפתהל הtה oידבעה
:תוליעפה \להמ
- 216 -
oיירבעה ידבע
תעדל qשפנ תא שי םא .תועש המכ הב יתישע רבכ אל הז .ביבא לתב הנשיה תיזכרמה הנחתב יתרקיב אל בר ןמז
םיניסו םיאנaו םירaינו םילaוuרופו םיקרוuו םינמור תופעות qרה אלל ופלח יניעל .המש qל qל ,תרחאה לארשי תא
.םיירירע םירבa תובבר .הנושארה תירבעה ריעה לש היביב יפרוaו היתרש ןכו ונלש ססמערו םותיפ ינוב ,םידנליאתו
אלה ,םייפכה ידבוע ,הרוחשה הדובעה ישנא ,לארשיב רבש רובשל ואב םה ."הדובעו םחל" ישקבמ לש הלודa הדע
,םיריפחמ לוצינ יאנתב התוא םיתרשמו ונצרא תא םינוב םהמ םיבר .ונלש "הדובעה דודa" .םילארשיה יניעב היואר
.תינידרס תופיפצב תורובחב םיררוaתמ
qא ,uושב םיכומ םה ןיאו םינבל ןבלל ןבת םהל םינתונ .םירצמ דובעשב םידבעה וניתובאל קוידב םימוד םה ןיא ילוא
.תירבע ירבוד ,ןa ידליל תובא םהמו .הנופצב אל .ריעה לש המורד ירוזאב ונידילו וניניב םייחה "םירזה םידבעה" םה
.םיקוחר הכ .םיבורק הכ .םה םa איה ביבא לת .ןאכמ וחלושיו ורקעיי יתמו דציכ
הלאה םינומלאה דחא תא ,רaה תבהא םשב ,תורחה aחב ,יוניש םשל ,ונימזי םידיבעמה ברקמ המכ .חספ ברע
חספ תדaה תא םירמוא ,םיסוחדה םהירדחב הזה הלילה וראשי םלוכ יכ רעשל שי .ןחלושה לא ותיב ינב םע בסהל
.םהלש
,ז"נשת חספ ברע ,"בירעמ"ב םסרפתה ,ירוa םייח 21/4/97
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
חפסנ) םישנב רחס אשונב תוזרכה תא רדחב םירזפמ 1 תוזרכה ןיב בבותסהל םיפתתשמהמ םישקבמו ,(
.דחוימב םהילא תרבדמש הזרכ רוחבלו
.הב רחב עודמ ריבסהלו רחבש הזרכה תא aיצהל qתתשמ לכמ םישקבמ :האילמב
:ןוידל תולאש
 ?תוזרכה םכב תוררועמ תושוחת וליא
 ?םישנה תא למסל ידכ תוזרכב םישמתשמ םייומיד וליאב
 ?עונמל תוסנמ תוזרכה העפות וזיא
 ?וללה םישנה ןה ימ
 ?עודמ ?תוקסוע ןה המב
 ?הזה בצמל ועיגה ןה ךיא
 ...תויסור ,תוילארשי ?ןה הפיאמ
 קרש ולאכ םגו ורחסנש םישנ םג ?שיגרהל יללכ ןפואב םישנל םרוג םישנב רחס המ
?העפותה לע תועמוש
חפoנ) הנל לש תודעה תא oיארוק :תוצובקב 2 (
 ?תודעה םכב תררועמ המ
 ?םכתעדל הנל לש דיתעה הארי ךיא
 ?והשמ םכל השדיח תודעה םאה ?הזה בצמל םיעדומ םתא םאה
 ?הרירב הל התייה םאה ?הזה בצמל העיגה הנל ךיא
 ?לארשיב תיסחי תחוור העפות וזש ונלש הרבחה לע רמוא הז המ
חפסנ) םישנב רחס לע עדימה qד תא םיפתתשמל קלחל יאדכ ,םויסל 3 .דחיב ותוא אורקל qאו (
- 217 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
חפoנ 1 oישנב רחo דגנ תוtרכ -
qותמ זופתב יפרa בוציע םורופ ישנא לש םבוציע ירפ ,םישנב רחס אשונב תוזרכ תיירלa :
http://www.macom.org.il/trafficking_galery.asp
- 218 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 219 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 220 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 221 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 222 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
חפoנ 2 הנל לש תודעה -
רבמצד) םישנב רחס אשונל תירuנמלרפה הריקחה תדעו תבישי לוקוuורפ :qותמ 2001 (
ןאכל יתעaה ינא ,םוקמ לכמ .ירובע ןכוסמ תויהל לוכי הזש ןוויכ יתעaה הנממ ריעה לש המש תא ןייצא אל ינא
-ב הבודלוממ 12 םישוריaה רחאלו השורa השיא ינא .םירוaמ ינבלו יל רשפאיש qסכ חיוורהלו דובעל הרuמב yרמב
השק דואמ יל היה .qסכ םש חיוורהל תרחא תורשפא יל התייה אל .םירוaמ לש היעב יל התייהו דבל יתראשנ
יתארק .ל"וחל עוסנל יתצלאנ הדובע אלל יתראשנ רשאכו ליuסקu לעפמב יתדבע הנש הרשע םיתש .םש רדתסהל
םיאנתב ל"וחב הדובעל תונמזומ םישולש ליa דע הרשע הנומש ליaמ תורענש הרמאש העדומ המסרפתה הבש ןותיע
לש הפוקתל לארשיל עוסנל הלוכי ינאש יל ורמא םהו העדומה תא ומסרפש םישנאל יתינפ .עוסנל יתuלחהו ,םיבוu
לובaה תא תוצחל השק היהי המכ דע יתעדי אל לבא ,תיקוח יתלב הרוצב yראל עיaא ינאש יתעדי .םישדוח העבש
תורענה תאבה qרוצל הלועפ םיפתשמש םישנא לש הכורא דואמ תרשרש הנשי.םיוודב תועצמאב רבדמה qרד
.לארשיל
םימי המכ רחאל .תורענ הרשע םיתשל רשע ןיב ורa הבש הרידב םימי המכ יתררוaתה םש הבקסומל יתעaה
תיבב ונתוא ומקימ םירצמל ונעaהשכ .תורייתכ םיירצמל הבקסוממ ונסuו םירצמל שפונ תוליבחל העצה ונל ואיבה
תוארהל תורומא אל ונחנאש הייחנה ונלביק לבא ,הוולמ שיא סu ונתיא דחי .תורענ יתש ויה ןולמ תיב לכב ,ןולמ
תא qוסאל הרuמב ןולמה יתב ןיב בבס qכ רחא השע שיא ותוא .העaהה םוקמל דע תאזו ותוא תוריכמ ונחנאש
שמחכ ונעסנ ונחנא .ןולמה תיבמ ונאציו ונילא רשקתה אוה םיימוי רחאל .ונכוש םהב םירדחה לש םינופלuה ירפסמ
וב םיוסמ םוקמל ונעaה .ונתוא התוויל םירצמ תרuשמ לש תדיינו םיריית לש סובוuוא עסנ ונינפל .סובינימב תועש
ונעסנ םוקמ ותואמ .רחא ןוויכל ועסנ הרuשמה תינוכמו םירייתה סובוuואו דחא ןוויכל עסנ ונלש סובינימה .ונדרפנ
ריווא היה ישוקבו פי'aב וסחדנ תונב רשע .qלכולמ פי'aל ונרבעוה ובש qרדב םוקמ והשזיאב ונרצע .יצחו העשכ דוע
ובש והשלכ םוקמל ונעaה .לובaה דע העיסנב ונכשמהו םיפי'a ינש ןיב ונקלוח רתוי רחואמו העשכ ונעסנ .המישנל
ידכ ןשעל ונילע ורסא לובaל ונברקתהשכ .חותפ aa םע ירחסמ בכר ,רדנu ומכ הארנש qסונ בכרל ונתוא וריבעה
ונעסנ qישחהשכ לבא ,רוא היה ןיידעשכ הדאaרוח ומשש םוקממ ונאצי .ונתוא ההזי אל ילארשיה לובaה רמשמש
.qרדה תא םיאצומ םה דציכ ונעדי אלו לולס וא ןמוסמ ביתנב ונעסנ אל .qרדה תא םיריאמש םיסנפ אלל
םש וניכיח ונחנא .הת ונל ושיaה םה ,ונתוא וחריא םיוודבה .םיקסרפא עuמ וא סדרפ דיל ונרצענ לובaל ונעaהשכ
םהו דצל תרחא הרוחב םעפ לכ וחקל םה .ןימ יתוריש םהל קפסל חוכב ונתיאמ ושרד םוקמב ויהש םיוודבהו העשכ
םיכחמ ונחנאש ורמא םה העש םיניתממ ונחנא עודמ םתוא ונלאששכ .סנואל דע חוכב יתוריש הנממ תחקל וסינ
התייה הרuמה השעמלו וניתובשחמ תא uיסהל ליבשב היה הזש יל הארנ לבא ,לובaב םילייחה תורמשמ יפוליחל
.ןימ יתוריש
.יוודב היה םa רוuה תא רaסש ןורחאהו יוודב היה רוuב ןושארה .היינשה ירחא תחא רוuב ונתוא ורדיס qכ רחא
םושמ היה הז .ונתוא ורפס עודמ יל עדונ qכ רחא קר .ןאצ םירפוסש ומכ ונתוא ורפס ,תוקד הרשע שמחכ ונדמע
,בכשל ונל ורמא םעפ ,ונצר םעפ ,ונבשי םעפ ,העש יצחכ ונכלה הככ .רלוד qלא ולביק םה הרוחב לכ לש רבעמ לעש
ורמא רדaל דע ונעaהשכו רותב היינשה יתייה ינא .ליתה רדa תא וכתח םה ,בכשל ונל ורמא .לית רדaל ונעaהש דע
.ונתוא ההיז לובaה רמשמש ללaב הזש ונל ורמא םה לבא ,הקינאפ התייהו ונלהבנ דואמ ונחנא .הרוחא yורל ונל
לעמ ספuל תולוכי ונחנאש ונל ורמא qכ רחא .רק דואמ היה לוחהו yרמ שדוחב היה הז ,תוקד םירשעכ הככ ונבכש
-םיעבראכ לש תוריהמב עוסנל qישמה אוה .רצע אל פי'aה ,לבא .וילא סנכיהל ונל ורמאו פי'a רבע ינשה דצב .רדaל
דצב תואצמנ רבכ ונחנאש ונבה ונחנא .העיסנ ידכ qות פי'aה qותל yופקל םיכירצ ונייה ונחנאו העשל מ"ק םישימח
- 223 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
אללו לולס אל שיבכב ההובa דואמ תוריהמב ונעסנ .יברע אצוממ הרשע שמח ינב םירענ ויה פי'aה יaהנ .ילארשיה
יכ קבא דואמ הברה היהו ריווא היה אלו uנזרבב ונתוא וסיכ ,םח היה .qרדה תא ואצמ םה qיא רורב אלו ,םיסנפ
.הרכהה תא ודביא תורענהמ קלחו לולס אל שיבכב ונעסנ
.qשוח ,הליל uעמכ רבכ היה .תועש שולשכ ונעסנש הארנכ .ןמז המכ תרכוז אל ינא ,ןמז דואמ הברה ונעסנ
העשב 10-11 הפשב םירוביד ועמשנ ןכותמש תויuרפ תוינוכמ יתש וכיח וב םוקמל ונעaה .יררה םוקמל ונעaה ברעב
.םיבכרה לע ונתוא וסימעה שממ םה .תויוסa ורביד םה .יסור אצוממ םילארשי ה'רבח םש ובשיש הארנכ .תיסורה
ןוויכ םהלש םישארה תא םירהל אל הארוה ולביק ירוחאה לספסב ובשיש תורוחבה .ןעuמה אתב יתעסנ ינא
.הכורא qרד םהל שיו עaר לכב םתוא רוצעל הלוכי הרuשמהש
יהשזיאב הרידל ונעaה רבד לש ופוסב .חונ אל דואמ היה .קוידב ןמז המכ תעדוי אל ינא ,ןמז דואמ הברה ונעסנ
העיסנה לש קבאהמ תוכלכולמ דואמ ונייהש ןוויכו ןולסב ונתוא ובישוה .התייה וז ריע וזיא תעדוי אל ינא לבא ריע
רחבי וישכע אוביש שיאהש ןוויכמ ונמצע תא רדסל ונל יאדכש ונל ורמא .ונמצע תא רדסל ונל ורמא םלש םוי qשמב
.םיבוu םיאנתב תויחל לכות רחביתש הרוחב התואשו ויניעב ןח אצמתש ימב
ויה ובש ינשה יuרפה בכרל הרק המ aשומ יל ןיא יכ ,יתייה ינא ובש בכרל הרקש המ קר רפסל הצור ינא וישכעמ
יתש ותיא חקלש םדא עיaה .תורענ עברא ויה ילש הצובקב .לובaה תא ורבע תורענ רשע לכה qסב .תונבה ראש
תולוכי ונחנאש ונל ורמאו הייתשו םי'ציבדנס ונל ואיבה ,ונצחרתה .הרידב ונראשנ תחא הרענ דועו ינאו תורענ
ונייה ונחנא .םירהצב תחא העשה תוביבסב דבל ונמק ,ונתוא ריעה אל דחא qא ,תרחמל .תרחמל דע חונלו רדתסהל
לוכאל אלו רבדל אל חוכ ונל היה אלש ןבומכו לובaה תא ונצלאנ םהבש םיאנתהמו השקה לובaה רבעממ םלהב
קודבל הרuמב םישנא עיaהל םיכירצ וישכעש םושמ רפאתהל תוכירצ ונחנאש ונל רמאנ .רבד ונלכא אלש uעמכו
וראשנ ונלש םיצפחה לכש םושמ םיצפח אלל uעמכ yראל ונעaה .ונלוכיש המכ דע ונמצע תא ונרדיס .ונתוא
םaו ונתוא ונחבש םירחא םישנא ועיaה םהירחא .ובזע םה qכ רחאו ונתוא ןוחבל הרuמב םישנא ועיaה .םירצמב
יתוא ופסא יזקווק אצוממ םירוחב ,רבד לש ופוסב .קושב רקב לש הקידב ומכ שממ התייה הקידבה .ועסנ םה
.םהניב םירובידהמ יתנבה ינא qכ ,ביבא-לת ריעה ןוויכל ועסנ הארנכ םהו תפסונ הרוחבו
ובשי ובש ןולס םש היה .ןוכמ ארקנ הזכ םוקמש תעדוי ינא םויה .והמ יתעדי אלש םיוסמ םוקמל ונתוא ואיבה
םע שaפמל בכרב ונחקלנ qכ רחא .ונתוא ונחב בושש םישנא דוע ועיaה qכ רחאו ,םש ונבשי .תומורע יצח תורענ
םינחוב ויה .ינשה בכרל סנכיהל וא בכרהמ תאצל תושרדנ ונייהש וא םירחא םישנא םיעיaמ ויה םעפ לכ .qסונ בכר
ןכמ רחאל .qוaה היה םתוא ןיינעש המ ,רמולכ .אל וא ןכ םעפ יתדלי םאה יתוא ולאש םה .הזחב ונל םיעaונ ,ונתוא
ןוכמב יתראשנ ינאו שaפמ דועב התוא תוארהל הרuמב החקלנ תפסונה הרענה .ונייה ובש םוקמ ותואל ונרזחוה
.הלילה qשמב
רב זיuפרuס ודיל היהש ןוכמ היה הז .חלקתהל יתיצרו םיצפח לש םומינימ םע יתייה יתררועתהשכ רקובב
יילא ועיaהש יל רמאש רוחב סנכנ תחלקתמ ינאש הז ידכ qות ,חלקתהל יתסנכנ ןכלו הלוענ התייה אל תלדה .יזוק'aו
הזש רמא רוחבה .שבלתהל לכוא ינאש ליבשב ןמז תצק יל ונתיי םהש יתשקיבו םיענ אל דואמ יתשaרה ינא .םישנא
םוקל יל ורמאש יסור אצוממ םירבa ינש וסנכנ .םישנאה תא סינכה אוהו הנשמ אל הזשו השובל אל ינאש ארונ אל
ורמא םה .םינוויכה לכמ יתוא ןוחבל וכישמה םה לבא qכ תוארהל יתשייבתה דואמ ינא .ילש הבוaה אולמב יזוק'aהמ
לש יווילב אב אוה םעפהש אלא לומתא אבש רוחב ותוא עיaה תרחמל .יתוא qוסאל ועיaי םה רחמש תויהל לוכיש יל
המכ תב יתוא הלאש איה .הזחב ,ילש qוaב העaנ איה .השובל יתייה םעפה .יתוא הנחב ןכ םa השיא התוא .השיא
יתש דוע ויה הבש הרידל יתוא ואיבה םה .םיבוu דואמ םיאנת יל ויהישו יתוא םיפסוא םהש יל ורמא םה qכ רחא .ינא
תונב תואנ תוריעצ ,תורענ 19-20 יאנת םהמ יל וריבסה תונבה .הבודלומ תואצוי ןה םaש רבתסמ .ןתוא יתרכה ינא .
- 224 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תב ינא .qסכ םילוע םירצמל םיסיuרכה םaו שפונה תליבחש ןוויכ הריכמל תדמוע ינאש יתנבה דיימ ינאו הדובעה 29 .
הרשע לבקל הרומא ינאשו םיבוu םיאנת יל ויהישו םיבוu םילעב םה יתאבוה םהילא םילעבהש וריבסה תונבה
.חוקל לכ רובע םילקש
לש הפוקת התייה אל יתרבעהב ועיקשהש qסכה רובע qסכ םלשל יתצלאנ הבש הפוקתהש יל רבתסה qכ רחא
התיבה חולשל יתלוכי אל םישדוח השולש qשמב .םולשת יתלביק אל םיישדוח ,רמולכ .םיישדוח לש אלא שדוח
עaרכש יל רמאנ לבא התיבה qסכ חולשל לכוא ינאש ידכ רלוד האמ לש האוולה יתשקיב .שורa אל וליפא ילש דלילו
.הרוק המ וארי םה qכ רחאשו םייתניב רדתסהל הסנא ינאשו qסכ ןיא
ריזחהל יתצלאנ .םילקש הרשע ונלביק הז qותמו לקש םייתאמ ולע חוקלל ונקנעהש ןימה יתוריש ,תולילב ונדבע
אוה םילעבל תאז יתרמאשכ .עובשו שדוח qות בוחה תא יתרזחה ינאש אציו ןובשח יתלהינ .םילעבל ילש בוחה תא
אל הז ןאכש יל רמא אוה .qסכ הברה הלוע לכואהשו qסכ הברה הלוע aהנה ,qסכ הברה הלוע הרידהש יל רמא
-ב .בוחה תא םלשל רומaא ינא יתמ יל רמאי אוהש יל רמא םa אוה .qסכ הלוע לכהשו הבודלומ 19 יתלחתה יאמב
qכ רחא ,רלוד האמ התיבה חולשל יתקפסה הלחתהב .חוקלל לקש םישולש ,ילש תישדוחה תרוכשמה תא חיוורהל
aוז קר יל ונק יתעaה ינאשכ ,םידaב ימצעל תונקל יתצלאנש אלא qסכ רתוי חולשל יתלוכי .רלוד תואמ עברא
השולשו הבודלוממ האב איה םaש תפסונ הרוחב התנקנ יתדבעש םישדוח השולש qשמב .הצלוחו דחא םייסנכמ
qכ לע םירוביד ויה .הבודלוממ התייה איה םaש תפסונ הרוחב ונק םה הרuשמה ידי לע ונחקלנש ינפל םימי
uלוב דואמ היה הז םיבכרל ונלעוהו הרידהמ ונאצישכו ביבא-לת זכרמב שממ ונרa יכ תפסונ הריד ורכשי םילעבהש
העיaה ונשישכ רקובב .ונתוא לצפל וקיפסה אל םה ,לבא .תוריד יתשל תורוחבה תא לצפל וצר םה ןכלו ,ןיעל
.ונתוא הפסאו הרuשמה
וריבסה qכ רחא .היינשה םע תחא רבדל ונתנ אל .התיבה ונתוא וחלשישו אלכב ונתוא ובישויש ונדחפ דואמ ונחנא
הרוחב לכ לאש םיוסמ רקוח םש .תרחא הרuשמל ונרבעוהו רדסב היהי לכהשו aואדל אלו דחפל אל ונל ורמאו ונל
הלוכי ינא .רדסב היהי לכה זא לכה תא רפסנ ונחנא םאשו aאדנ אלש רמולו עיaרהל הסינ אוה .תולאש המכ דרפנב
ןכלו רבדל ודחפ דואמ ןהש תעדוי קר ינא .תופסונה תורוחבה יתש םע הרק המ תעדוי אל ינא ,ימצע םשב קר רבדל
.רבדל הדחפ דואמ איה ןכלו ןוכמהמ החרב ןהמ תחא .הבודלומל התיבה הרזח וחלשנ ןה
ינא .ןמז דואמ הברה ,תועש שולשכ ונתוא ונרביד .תויודע ונרסמו רבדל ונלחתה ןכ תופסונ תורוחב יתש דועו ינא
דואמו השק qכ לכ qרדו תואלת דואמ הברה qכ לכ יתרבע .התיבה יתוא וחלשיש יתדחפ דואמו הצוחל דואמ יתייה
ונחנאש םושמ דחפל תוכירצ אל ונחנאש ונל ורמא הריקחה המייתסהשכ .qסכ ילב התיבה qוסב רוזחל יתדחפ
הלוכי אל ינא .אלכ תיב אל אוהש םיוסמ םוקמל ונתוא ועיסי םהש ונל ורמא םה .הרuשמה לש הנaהה תחת תואצמנ
ונל ורמא .הנכס יהשזיא ןהל תפקשנש תויהל לוכיו תורענ המכ תוררוaתמ ןיידע םשש םושמ םוקמה םש תא ןייצל
לש uפשמל דע םש תויהל תורומא ונחנא .עובשל לקש םייתאמ לש עויס לבקנשו םויב םימעפ שולש לכוא םש היהיש
.םישנב רחסב םיקסועש םישנא םתוא
ונינפ דימת תויעב ןהשזיא ונל ויהשכ .ןמזב qסכה תא ונלביק דימת .בוu דואמ היה הרuשמה לש סחיה
לכ תא ונלביקו הרuשמה qרד השענ לכה .הרuשמל ונינפ והשלכ יאופר תורישל תוקוקז ונייהשכ .הרuשמל
םיתיעל ונתוא תרקבמ איה .דואמ ונל הרזע איהו עויסל דקומה םעuמ ד"וע איהש ימענ תא ונרכה qכ רחא .תורישה
ונחנא ןכלו הנידמ תודעכ תושמשמ ונחנאש יתנבה ינא רתוי רחואמ .הלוכי איהש לככ ונב תכמות איהו תופוכת
הניחבמ תוכיישש תורחא תורענ םa אלא ,ינא קר אל .אלכב אל ונחנאש הביסה יהוזו רחא סחי תולבקמ
.qוaניזיד תרuשמל תילאירוuירu
- 225 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תוחכונ תויהל ונצלאנ אל םעפ qא םויה דעו הלאה םישדוחה תעבש qשמבש םושמ הרuשמל תודומ דואמ ונחנא
דואמ תרשרשב רבודמש םושמ תנכוסמ דואמ תויהל היושע תובישיב ונלש תוחכונה .uפשמ תיבב תבישי qאב
המ תעדוי אל ינא ,yראב ןאכ הנכס ייחל תפקשנ אל םא םa .qילהתב םיברועמש דואמ םינכוסמ םישנא לש הכורא
רובעל הצור אל ינא .התיבה עוסנל yלאנ ונלוכ uפשמה qילהת םויס םעש תעדוי ינא .התיבה רוזחא ינא רשאכ היהי
לזמה .qסכ חיוורהלו הליaר הדובעב דובעלו רוזחל הצור ינא .qסכ אלל התיבה הרזח לש הזה השקה qילהתה בוש
.yראב הדובע אוצמלו רדתסהל רשפא וזה הuעמה תירבעה םעו תירבע תצק תעדוי ינאש אוה
תקספהב qכ ידי לעו םישנב רחסב םיקסועש םישנא םתוא תסיפתב לארשי תנידמל תורזוע ונחנאש תבשוח ינא
ינאש qרדה תא רובעל הצילממ ינא םאה יתוא תולאוש ויה תורחא תורענ םא .ןאצ ומכ תורחסנה םישנב רחסה
לובa תחרבה לע הצילממ יתייה אל .qכ לע ןהל הצילממ יתייה אל ןפואו םינפ םושבש ןהל הנוע יתייה ,יתרבע
.יתוא וחירבהש יפכ תיקוח יתלב הרוצב
לש םוכסהש ןוויכמ תיבב אצמנש ידליל qסכ ריבעהל יתחלצה אל ינא הלאה םישדוחה תעבש qשמב 200 םילקש
דרשמל בתכמ הריבעה ימענ .התיבה ריבעהל qסכ יל ראשנ אלש qכ םייסיסב םירבדל קר םיקיפסמ יל םימלושמש
לכוא ינאש ידכ yראב הייהש רתיה לבקל תנינועמ ינא .תמיוסמ הפוקתל yראב ראשיהל יל רשאל השקבב םינפה
םהש רמאנ הבושתב .תילילש הבושת הלביק אל םa איהו תיבויח הבושת הלביק אל איה .יקוח ןפואב ןאכ דובעל
אל וא ןכוסמ הז םאה רמול הלוכי אל ינא .התיבה יתרזחב הנכס היהת םאו ייחל הנכס qקשיתו הדימב קר ומיכסי
ימולשל הברע תויהל הלוכי אל ינא לבא ,רדסב לכהש תרמוא ילש אמיא התיבה תרשקתמ ינאשכ .התיבה רוזחל
ושaפי םהש תויהל לוכיו םוקמ לכב םהלשמ םישנא םהל שי .יתחפשמ םשו ימש והמ םיעדוי םישנא םתואש ןוויכ
ןורכיז יל שי .יב ורחסש םישנא םתוא לש םuפשמ םייתסי uעמ דוע .לודa ןונמת ומכ הז .הפועתה הדשב וליפא יתוא
ינא ,לכ םדוק .תיבב תורקל לוכיש הממ תדחפמ דואמ ינא ,תונכב .תונומתה יפל םלוכ תא יתיהיז ינא ,בוu דואמ
.יל אלו ינבל תaאוד
- 226 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
חפoנ 3 oישנב רחo לע עדימ ףד -
qותמ תינונס רתא – םישנב רחס לע - םויה רדס לע :
http://learn.snunit.k12.il/databases/seder/upload/trafficking/trafficking_prostitution.html
עקר
ןימה תיישעתב דובעל ידכ ,םימעה רבח תונידממ רקיעב ,תונוש תונידממ םישנ תואמ לארשיל תואבומ הנש לכב
.םאה תונידמבו לארשיב םידבוע תוקיסעמש בuיה תונaרואמ היפאמ תותשר תועצמאב תורבעומ תובר .לארשיב
,תולפuמ ,תוירצלמ לש תוסינכמ תורשמ תואנו תוריעצ םישנל תועיצמה "םישורד" תועדומ םימסרפמ הלא םינוaרא
.ינרדומ םידבע רחסל ןברק ולפנ יכ ןהמ תוברל ררבתמ ןאכל ןעיaהב םלוא ,היוול תונב וא תוינדקר
לש רידסו קודה חוקיפב איה תונזה .לארשיב םירלוד ינוילימ תלaלaמש היישעת איה תונז םשל םישנ תחרבה
םישכור תונוזה ירחוסו םירוסרסה .רחא וא הז רוסרס לש "ושוכר" תושענ םישנה .םימוצע םיחוור תפרוaש ,היפאמה
-ל qא םיעיaמה םיריחמב לארשיב תורז םישנ םירכומו 20,000 תועדוי לארשיל תוחרבומש םישנהמ תודחא .רלוד
תורחא .qכ לכ השק העיaפ ןהלש חרזאה תויוכז ועaפיי ןעיaה םעש תופצמ ןה ןיא qא ,תונזב ןאכ הנקסעותש
וא תונוזה יתבל ןתוא םיריבעמ רשאכ קר ןתוא ומירש תולaמו ,תולפuמ וא תוירצלמ רותב הנדובעתש תונימאמ
ןרוקיב תעב םישנ ופuחנ םהבש םידעותמ םירקמ המכ וליפא ויה .ןהלש םינושארה תוחוקלה ינפל ןתוא םיaיצמ
.תונזב דובעל וצלואו לארשיב
תורכתשמ ןהש qסכהמ םועז קלח קרו ,םידירחמ םיאנתב דובעל תוצלאנ ןה .ןהמ םיחקלנ םישנה לש ןהיכמסמ
םישנה .הלועפ תופתשמ ןה רשא דע תוסנאנו תוכומ הלא םירדסהל תודaנתמש םישנ .ןהידיל עיaמ ןהידיבעמ רובעב
ינמז לע ,ללכב םא ,דואמ הuעומ הuילש ןהל שי .דימתמ חוקיפב תובורק םיתעל ,יוסיע ינוכמבו תורידב תוקזחומ
תא ואלמיש דע דובעלמ לודחל ןהילע רסאנו ,םידבעשמ תובוחב תועוקש ,תודדובמ ןה .ןתדובע ןפוא לע וא ןתדובע
.ןהירוסרסב ןיuולחל תויולת םישנהמ תובר ,תירבע תורבוד ןניאש רחאמ .ואולמב הזוחה
םישנה ירוחאמש הדבועה תא הריתסמ ןוצרה תלאש לע תקולחמה םלואו .ןנוצרמ תונזב תודבוע ןבורש םינעוuה שי
יבחרב ןהיתויוליעפב תוuלושו לארשיל םישנ תואביימש היפאמ תוצובקו םיחירבמ לש הרידא תשר השורפ וללה
.ינרדומ םידבע רחסב רבודמ .ןהלש םדאה תויוכזב תועaופו םישנב דימת uעמכ תוללעתמ הלא תוצובק .yראה
בקע .ושנעיי ןהו ,ןהיתובקע לע וקחתי ,הנחרבת םאש ןהל רמאנ .הרuשמה ידיב רצעיהלו חורבל תוששוח םישנה
םיענומ םימעה רבח תונידמב ורתונש ןהיתוחפשמ דaנו ןדaנ םימויאה .לוצינלו םימויאל תופושח ןה יקוח אלה ןדמעמ
.םירוסרסהו םירחוסה דaנ דיעהל וא הרuשמל חוודל םישנהמ
םירחוסהו םירוסרסה דועב ,תושנעומה ןה םישנה ללכ qרדב .קיפסמ וניאו יקלח העפותב קוחה תויושר לש ןלופיu
.הלש תונברקה תורתונ םישנהו ,העפותה תחצנומ qכ .םהלשב םיכישממ
רבח תונידממ תושדחה תולועה לש ןיuינומל קזנה איה םישנב רחסה לש תוuלובה יאוולה תועפותמ תחא :דועו תאז
.תונוז לאכ ןהילא םיסחייתמ םיברש תוננולתמ הלא תונידממ ןאצומש תוילארשי תויחרזא .םימעה
לארשיל העגהה יכרד
:םיכרד המכב לארשיל תועיaמ םישנה
- 227 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
תוריית תורשא השקש ינפמ ,םיה qרדב תורייתכ תועיaמ ןתיברמ .לארשיב םירחא םילמנלו a"בתנל תועיaמה שי :
תואשונ ןה - תולודa תוינאה .הלא תוינאב תוריקח עצבל רתוי 500 ידכמ ןuק תווצב םיניצקה רפסמו ,רתויו םיעסונ
תולעל ידכ הרשאל תוקוקז ןניאו ,הסדואמו ןיסירפקמ םוי ןב uישב ללכ qרדב תועיaמ םישנה .םלוכ תא קודבל ולכויש
-מ תוחפ לש תוהשל qוחל 24 .תועש
דבלב הפיח למנב .הילא ובושי ןכאש ןובריע ,היינאב םהינוכרד תא ריאשהל םישקבתמ qוחל םילועה ,תאז םע
םירובס םינפה דרשמב םידיקפ .בושל ידכ אלש היינאה תא תובזועש םישנ ידיב שדוח לכב םינוכרד תורשע םישuננ
.yראה יבחרב יוסיע ינוכמלו תונוז יתבל ןכרד תא תואצומ וללה תוריעצה םישנה תיברמש
תוריית תפיuח םa .הנידמל ןעיaה םע תופuחנו ,תוריית רותב ,ימיuיaל ןפואב לארשיל תועיaמ םישנ םיתעל :
.הלאכ םירקמ המכ לע וחוויד תרושקתה ילכ םaו הרuשמה
םייביuקיפ םיאושינ םישנה ירחוס ,לארשיל העיaמ השיאה רשאכ .תורז םישנ תאשל ידכ qסכ םוכס םילבקמ םירבa :
ראשיהל רתומ ידוהיל האושנש השיאל ,תובשה קוח יפ לע .הלש היילעה יכמסמב ולפuיש ןיד יכרוע םירכוש
.לארשיב
םייקוח יתלב םיכמסמו תויביuקיפ תונב תוהז תריצי םשל םידוהי לש םהיכמסמל שוקיב שי םימעה רבח תונידמב :
השיאה תא םימשור וא ,תואושנ םישנ לש וא תוידוהי תורענ לש םיכמסמ םינוק םישנה לש ןהידיבעמ :הלואש
םיaשומ םיכמסמה םיתעל .תרחא השיא לש תוהזב לארשיל עיaהל הלוכי השיא qכ .החפשמ תב רותב םיכמסמב
.םהילעב לש הלועפ qותישב םיתעלו ,המרמ יכרדב
יקוח יתלב ןפואב לובaה תייצח רקיעב ,ימיה וא יתשביה לובaה תא "םיבנוa" םישנה תא םיחירבמש םירוסרסה :
.לארשיל םיסנכנו ,תליאו יניס רוזאב
תורחא oישנ לע החרבהה תועפשה
תונידממ תומימת תורקבמו תוריית לש הדרuהלו תוכיבמ תויועuל תמרוa לארשיל םישנ תסינכ לע חוקיפה תרמחה
.םימעה רבח
.םירבח רקבל לארשיל העיaהש ,היסורמ הריכב היזיוולu תינרדש ,הבונימד הנל לש הרצעמ אוה qכל המaוד
שש הרקחנו הקזחוה איה .a"בתנב תולובaה תרוקיבל הנוכרד תא השיaהש רחאל הרuשמ תוחוכב הפקוה הבונימד
.הרורחש תא רידסהל חילצה הניינעב לפיuש ןיד qרועהש דע תועש
oויגה תוטיש
תוסינכמ הקוסעת תויונמדזה תוחיuבמה ,תונותיעב "םישורד" תועדומ תועצמאב ןאצומ תוצראב םיסייaמ םישנה תא
.הנדובעת ןכיה םש רבכ תוuילחמו םישנה תא תורחובש סויa תויונכוס היסורב שי .ןוכיתה חרזמבו לארשיב
ושaפ .תורפות רותב דובעל היסורב םישנה וסיוa דחא הרקמב .בuיה תנaרואמ תשרב רבודמש הרובס הרuשמה
qרדבו היסורל םעפ ידמ םיעסונ םירוסרסה .תונזב דובעל וחלשנ ןהו ,ומרחוה ןהינוכרד ,yראב הפועתה הדשב ןתוא
ןתוא םירזפמ ןכמ רחאלו ,ביבא לתל yוחמ והשלכ רוכש םוקמל ,ןאכל ןתוא םיאיבמ םה .תורענ רשע "םיפסוא" ללכ
.יוסיע ינוכמב
תיסורה הפשב ילארשי ןותיעב .לארשיב תואצמנ רבכש םישנ "qוuחל" םיסנמ qא םישנה ירחוסו םירוסרסה
."םייניצר םיקסע ישנא יווילל תוכשומ םישנ" השפיחש העדומ המסרפתה
םירבaה דחאו ,הקיר האחמה לע םותחל התוא וחירכה ,ןויאירל העיaה רשאכ .העדומל התנע הריעצ היסור תיאקיזומ
םהימויא תובקעב .הרuשמל תירקתה לע החווידו הדרמתה איה qא .תונזב קוסעל התוא חירכהל ןויסינב התוא סנא
.yוביקב רתתסהל הצלאנ ,םיעשופה לש
- 228 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
oישנה יליג
.תודלי qאו רתוי תוריעצ םa ןהב שי qא ,םירשע תונבכ ןבורב לארשיל תוחרבומה םישנה ,הרuשמ תורוקמ יפ לע
לארשיב oירוoרoהו oירחוoה תולועפ
םיפיוזמ םיכמסמ
תופיוזמ תודועת תולבקמ םישנה .לארשיל ןעיaה םע דימ םישנה לש ןהינוכרד תא םילuונ םיחירבמה בור יפ לע
םישדח םילוע לש תוהז תודועת לע םיכמתסמ םילארשיה םינפייזה תובורק םיתעל .תושדח תולוע ןה יכ תודיעמש
.םימולצתה תפלחה qות םיכמסמה תא םילפכשמו היסורמ
םישנה תריכמ
שי .םירלוד יפלא דע תואמ תרומת ,ןעיaה םע דימ יוסיע ןוכמל וא תונוז תיבל תורכמנ םישנה םירקמה בורב
.יuרפ "שוכר" רותב םירישע םינוקל תורכמנ תורחא .ןהיחוורמ םיוסמ זוחא תרומת םינושה תשובה יתבל תורסמנש
הדובעה יאנת
םימודה םיאנתב תוקזחומ ןה םיתעל .ןנוצר דaנ יוסיעה ינוכמב תוקזחומ תויסורה םישנהמ תובר ,תונוש תויודע יפ לע
.אלכ יאנתל
תויפונכ ןהל םיאיבמו ,תוכומ" דובעל תוברסמש ימ יכ םישנה תלודש םעuמ תונייארמל רפיס הפיח תרuשמ דקפמ
םמוי דובעל תובייח ולא םישנ .תורכמנו תומיכסמ ןה רבד לש ופוסב .הרירב ןהל ןיאש ןהל חיכוהלו ןתוא סונאל ידכ
תורקל לולע המ תועדוי ןה ןכש ,ןהל םירמואש המ תושוע תונבה .םידימתמ םימויא תחתו דימתמ חוקיפ תחת הלילו
.ןהירוסרסמ םימס תולבקמ דובעל תוצור ןניאש תונב": םישנה תא םיממסמ qא םיתעל ,וירבד יפל ."היסורב ןהל
תופורת םישנל םינתונ םה .רתוי השק הנדובעת תונבהש םיצור םה רשאכ םידיפסו םינימuפמא םיקפסמ םירוסרסה
".תורכמתמ ןקלח .ןואכיד דaנ
תובוח דובעש
,בוח ריזחהל ןהילעש ןהל רמאנ ,תועיaמ ןה רשאכ .תובוח דובעש לש רומח רuשמב תוקזחומ םישנה תובורק םיתעל
תולבקמ אל uעמכ ןה ,דובעל תוליחתמ ןהש עaרהמ .םיפיוזמה םיכמסמהו העיסנה תולע תא תוסכל ידכ לוכיבכ
עובשב םילקש תורשע המכו תחא הנש qשמב םירוaמ ןהל םיקפסמ ."בוחה תרזחה" ל םידעוימ ןהיחוור ןכש ,רכש
תלבקמ השיאהו ,שארמ םכסה םיבתוכ םיתעל .תוירaיס תולבקמ ןה םימעפל .םידaב ןהל םינתונ אל .ןוזמ תיינקל
.ביבא לת תרuשמ לש רסומה קלחמ דקפמ ירבדכ ,"הנוכמ ומכ דובעל" תבייח איה qכ םשל qא ,ישדוח םוכס
.התיבה רוזחלו ןבוח תא םלשל תוצור uושפ םישנהמ תובר .חורבל תוחילצמ ןה םא םa םישנה תא הוולמ בוחה
,ביבא לתב תיסורה היצרדפה תורירaשב לוסנוקה ןaס ירבדל .רופיסה qוס דימת הניא התיבה הרזחה םלואו
.ותוא םלשלו yראל רוזחל ןתוא םיחירכמ qאו ,ןתדלומב םa "בוחה תולעב" םישנה תא םיפדור םירוסרסה
תופסונ לוצינ תוuיש
שי םירוסרסל qא .התיבה qסכ חולשלו רכתשהל ידכ לארשיל תואב ןבור ,תונזב קוסעל תונווכתמ םישנה םא םa
וא היסורל qסכ ריבעהל הנימא qרד םוש ןיא ,םייקוח בשות יכמסמ אלל .ילכלכ לוצינ םישנה תא לצנל תופסונ תוuיש
.םימעה רבח תונידמל
ןה qכיפל .תולקב התיבה qסכ ריבעהל וא קנב ןובשח חותפל םישנה לש ןתלוכיב ןיא יקוח יתלבה ןדמעמ בקע
תוצלאנ םישנה qא ,הלאכ םיחילש םינaראמ םירוסרסה .ישיא ןפואב היסורל ןפסכ תא ריבעיש והשימ אוצמל תוצלאנ
- 229 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
חוור םירוסרסל .חילשה לש הסיuה סיuרכ תא ואולמב ןממל הכירצ השיא לכ ,השעמל .הסיuה יסיuרכ רובע םלשל
.הסיu סיuרכ ותוא רובע םולשת םימעפ המכ םיבוa םה :םוצע
הרuשמהש םינימאמ ,םילשוריב תירבעה הuיסרבינואהמ רימא םחנמ רוספורפה םהב ,םייולת יתלב םיחמומ
םיליעפמה ,השעמל .תורחא תוילילפ תויוליעפ לע םיקפסמ םיליעפמהש עדימל הרומתב לועפל םינוכמל תרשפאמ
.םייתרuשמ םיעידומ םישמשמ םירוסרסהו
םירוסרסה יחוור
ןיב חיוורהל הלוכי השיא .הנשל םירלוד ינוילימ תואמ לש רוזחמב רבודמ qא ,תונוש תוכרעה שי 50,000 -ל
100,000 ןהיחוורב םיקלחתמ םישנה תא םיאביימש םיחירבמה תובורק םיתעל .הלש רוסרסה ליבשב הנשב רלוד
.תשובה תיב ילעב םע הוושב הווש
.חוור םוש ןהל ןיא םיתעלו ,וללה םיחוורהמ רתויב ןuק קלח תולבקמ םישנה
.לוכ רסוחב תושרוaמ ללכ qרדב םישנה הזוחה םות םע ,ביבא לתב תיסורה הילוסנוקב תורוקמ לש םחוויד יפ לע
,םישנה תא רוסאת וזש ידכ הרuשמל םינישלמ םירוסרסהש הארנ .הuורפ תורסח ילארשיה אלכל תועיaמש םישנה
qלהמב הצוחה והשלכ םוכס חירבהל השיאה החילצה תאז לכב םא .הזוחה םותב ןהל םלשלמ קמחתהל ולכוי qכו
.התיבה התסיu רובעב םלשל ידכ הרuשמה ידי לע םרחומ qסכה ,תשובה תיב לע הרuשמה לש הuישפ
היפאמה תוברועמ
בלש .םילוע-םילארשי םידיבעמ הארנכ םיבצינ הדימריפה שארב .לארשי יבחרב ןימה תיישעתב תuלוש היפאמה
.םינוירבהו qסה ירמוש qוסבלו ,םינוכמה ילהנמ םיאצמנ םתחתמ דחא
.הלועפה חuש תא ןהיניב תוקלחמ ןה .תויסור תונז תויפונכ תולעופ לארשיב
תונשב םימעה רבח תונידממ םידוהיה לש תינומהה הריaהה בקע רתוי הuושפ לארשיב הלועפהש התליa היפאמה
.תוסח ימד לש קסע םa לדa לארשיב תונזהו החרבהה יקסע ביבס .לארשיב קזח סיסב שי היפאמל .םינומשה
?תוחרוב ןניא oישנה עודמ
םירצוע רשאכ .תירבע תורבדמ ןניא ןבור .דחפב תויורש לארשיל תוחרבומה םישנה ,ללכה ןמ תואצוי המכמ yוח
תודחופ םישנה .וללה תודסומה לע תuשופ הרuשמה רשאכ וליפא דיעהל וא הרuשמה םע רבדל תוברסמ ןה ,ןתוא
ןקוסיעו תויקוח יתלב תורז - ןדמעמ לש בולישה .ןליצהל הרuשמהמ תושקבמ אל qא ןהש דע ןהירוסרסמ qכ לכ
ןתוא וaרהיש תוששוח ןיידע ןה qא ,תורצענ ןהש ירחא הרuשמב תודיעמ םישנהמ המכ .ןדחפ תא qירחמ קר תונזב
.התיבה הנעaת רשאכ
דחא ןוכממ תוחרוב ןהש qכ לכ לודa םיתעל אוה שוריaו רצעמ ינפמ ןדחפ qא ,חורבל תוחילצמ םישנה םימעפל
.רתוי םיבוu הדובע יאנת רחא שופיחב ,והנשמל
סנואב ןתוא םישינעמ qאו ,הדובעל רוזחל תוצלאנו תוספתנ ןה - חורבל תוחילצמ ןה רשאכ םa ,םישנה תויודע יפ לע
תינפוa תוללעתהו
- 230 -
הכרדה תינכות ןולא תתומע' ,רעונ תקלחמ '
- 231 -

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->