P. 1
מבחני_אנטומיה_חורף_2011-2010

מבחני_אנטומיה_חורף_2011-2010

|Views: 565|Likes:
Published by Sahar Abo-baker

More info:

Published by: Sahar Abo-baker on Sep 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/22/2012

pdf

text

original

הימוטנא 1

לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


1
הימוטנא 28.1.10

אסרג 52242405


1 .


והמ רדסה ןוכנה לש הנבמ תכרעמ לוכיעה . ןווכמ ילאמיסקורפ ןווכל ילטסיד ) ןימימ לאמשל (

א . Jejunum - Ileum - Duodenum - Colon - Sigmoid Colon .
ב . Esophageal Hiatus - Terminal Ileum - Transverse colon - Sigmoid colon
ג . Pylorus - Duodenum - Ileum - Jejunum - Cecum - Rectum
ד . Esophagus - Pylorus - Cecum - Transverse colon - Duodenum
ה . Jejunum - Terminal Ileum - Cecum - Sigmoid Colon - Duodenum


2 .

תשוה םוקימ יבגל ןוכנ המ ?

א . ךרואב ירירש רוניצ 25 ס " אל הזחה תיבב דרוי רשא מ ה רו - Ant Mediastinum
ב . ה ךרד ןטבה ללחל תרדוח תשוה Left Crus תפערסה לש , הילוח לש עצמאה רושימל ןימימ טעמ
T10 .
ג . סמ יעלצ ןיב סוחס הבוגב עצמאה וקל לאמשמ איה הביקל תשוה לש הרידחה ' 7 הילוח רושימבו
T10
ד . דע יבגה תוילוחה דומעל הדומצ תשוה ירוחאה לובגב T7
ה . ימדקה לובגב ) Ant ( דבכה לש תינמיה הנואה לש ירוירטסופה םינפה חטש םע עגמב האב תשוה .

3 .

תשוה לש םדה תקפסא יבגל - ןוכנ לכה ל טרפ ?

א . המ םד קפסא לבקמ - Left gastric artery
ב . המ םד תקפסא לבקמ left phrenic artery
ג . ה תכרעמל זקנתמ ידירוה םדהמ קלח Azygus הזחה תיב לש
ד . מ ה ךרד זקנת Right gastric vein תילטרופה תכרעמה לש .
ה . ל אוה תשוה לש ילנמודבאה קלחה לש יתפמילה זוקינה Left gastric lymph nodes


4 .

יתפערס עקב יבגל ןוכנ המ ?

א . גוסמ אוה רתויב חיכשה עקבה Sliding hiatus hernia .
ב . ב - Sliding hiatus hernia ה - Cardia ומוקמב ראשנ ןכות לש היצטגרוגר ןיא ןכלו ימוטנאה
הביק .
ג . דלומ יתפערס עקב ) Congenital ( חיכש דאמ אוה ) 1:5 תודיל ( תועמשמ רסח אוה בורלו .
ד . גוסמ עקבב Paraesophageal רקיעב הזחה תיבל םיקילחמ הביקה לש סודנופהמ קלחו הידרקה
הביכשב .
ה . ינרמש אוה דלומ יתפערס עקבב לופיטה ) רתו החונמ רקיעב תופו (


לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


2
5 .

סגה יעמה יבגל ןוכנ המ - Colon ?

א . םילזונ תגיפסו לוכיעב אוה ירקיעה ודיקפת
ב . ה Cecum ב םקוממ Left iliac fossa
ג . תיטפהה הרוסקלפה ) Hepatic flexure ( תינלפסה הרוסקלפהמ הובג רתוי רושימב תמוקממ )
) Splenic flexure .
ד . ה Terminal Ileum םוקצה רוזיאב סגה יעמל רדוח , ןתפסותה לש האיציל תירוירפניא
) Appendix ( המ Cecum .
ה . ל םדה תקפסא Cecum ב הרוקמ Ileocolic artery = terminal brunch of Sup Mesenteric
Artery .תולאש 6-9 אבה עטקל תוסחייתמ :

תולאשב תואבה םאתה ןיב ילכ םדה רביאל ותוא קפסמ ותוא ילכ םד .
שי םושרל תא הבושתה נוכנה ה רתויב ןיבמ תויורשפאה תואבה :

א . Sup mesenteric artery
ב . Ilecolic and right cilic arteries .
ג . Left colic, brunches of Inf mesenteric artery
ד . Celiac trunk6 .
Ascending Colon


7 .
הרוסקלפ תינלפס ) (Splenic flexure יבחור ןולוק לש


8 .
Sigmoid colon


9 .
Ileum* * * * * * * * *
לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


3

10 .

סגה יעמה יבגל ןוכנה טפשמה תא ןמס
א . ה - colon Ascending ידכל עיגמ ורטוקו רתויב בחרה אוה 7.5 ס " מ .
ב . ה - Appendix ל המידק בורל םוקממ C לש עצוממ ךרואב אוהו צובק 6-8 ס " מ .
ג . ה אוה סגה יעמה לש רתויב ךוראה עטקה - descending colon
ד . ה Cecum ל עיגמ ורטוקו סגה יעמה לש רתויב בחרה עטקה אוה 7.5 ס " מ .
ה . ה - Colon Transverse דיינ תוחפ יכהו רתויב רצקה אוה ךכיפלו תירוחאה ןטבה ןפודל עבוקמ .

11 .

המ רוזאה תא תורכל חותינ ךלהמב טילחה חתנמ - Sigmoid colon ל דעו Rectum . תא אצמל ידכב
לח ינש ןיב לובגה הלא םיק , םיאבה םינבמה תא תוהזל חתנמה לע :

א . ה לש אצומה תא Superior rectal artery
ב . ה םימייתסמ וב רוזאה תא - tenia coli
ג . ןמושה תוטילב םימייתסמ וב רוזאה תא - Omental appendices
ד . ה הנבמ םייסמ וב םוקמה תא Hustra ) קש יומד ( דרויה ןולוקה לש ) escending (
ה . ה לש םיילגעמ רירש יביס תוהזל רתוי ןתינ אל וב רוזאה תא - Sigmoid colon .


12 .

ה ןיבש שגפמל עיגהל חתנמ הסנמ ןטבה לש חותינ ךלהמב Inf mesenteric vain הו Splenic vain . ידכב
וילע הז רוזיאל עיגהל :

א . בלבלה שאר ירוחאמ לא עיגהל ) Post to the pancreatic head .(
ב . בלבלה שאר תמדקל עיגהל ) Ant to the pancreatic head .(
ג . בלבלה בנז ירוחאמ לא עיגהל ) Post to the pancreatic Tail .(
ד . בלבלה בנז תמדקל עיגהל ) Ant to the pancreatic Tail .(
ה . ע הליפפ ה תא תוהזל " רטו ש ) spincter of Oddi .(


13 .

ב ראתמ םיאבה םיטפשמה ןיבמ הזיא הרמה תכרעמ תורוניצ הנבמ תא רתויב תקיודמה הרוצ :

א . ה Common bile duct ה םע דחי דחאתמ Pancreatic duct ןושארה קלחה לא םיזקנתמ םהינשו
ה לש - Duodenum ל ךומס Pylorus הביקה לש .
ב . ה - Main pancreatic duct ה םע דחי Accessory pancreatic duct ע הליפפה ךרד םיזקנתמ " ש
רטוו
ג . ה Cystic duct ה םע דחי - Pancreatic duct קלחה לא הליפפה רוזאב םיזקנתמו םידחאתמ
ה לש דרויה - Duodenum .
ד . תורוניצל : Pancreatic duct ו - Common bile duct הליפפ םירצוי דחי םהינשו רטקניפס שי
ע ףסונ רטקניפס הלש " ש Odi .
ה . ה - בורל Common bile duct הו Pancreatic duct מ ה לש דרויה קלחל םיזקנת Duodenum
דרפנ ןפואב .14 .
לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


4

דבכה לש תילטרופה תכרעמהמ קלח םיווהמ םיאבה םינבמה לכ ל טרפ :

א . Superior mesenteric vain
ב . Portal Vein
ג . Hepatic artery
ד . Hepatic nerve plexus
ה . Hepatic ducts


15 .

דבכה תולובג יבגל ןוכנה המ ?

א . ה Bare area הו דבכה לש ימדקה םינפה חטש ןיב םקוממ Falciform ligament
ב . הזחה תיבמ ןטבל תרדוחש רחאל טשוה תרבוע וב עקש שי ירוירטסופה םינפה חטשב .
ג . ה - Hepato renal pouch תינמיה הילכהו דבכה ןיב אצמנ
ד . ה - Hepato renal pouch תילאמשה הילכהו דבכה לש תילאמשה הנואה ןיב אצמנ .
ה . ה - Falciform ligament תירוחאה ןטבה ןפוד םע דבכה לש ירוירטסופה םינפה חטש תא רבחמ .


16 .

ע חותינב " ש Whipple

א . קד יעמ לש ןושאר קלחו ןוירסרת בלבלה שאר תא םיתרוכ ) ג ' ג ' םונו (
ב . קדה יעמה םע בלבלה תיראש תא םירבחמ ) ג ' ג ' םונו ( ה תא םירבחמ וילא Common bile duct
תונש קלחהו הביקהמ ר .
ג . ה תא םירבחמ Common bile תרכינש הביקה לש הצקה לא בלבלה תיראשו .
ד . ביבסמ םירביאה לש התירכב ךרוצ אלל דבלב בלבלה בנז תא םיתרוכ .
ה . הביקה הצק לא תורישי קדה יעמה תא םירבחמו דבלב ןוירסרתהו בלבלה שאר תא םיתרוכ
תרכנש .


17 .

ב םירבוע םיאבה םינבמה לכ - Coronary Sulcus ל טרפ ...

א . R. Coronary A .
ב . Great Cardiac Vein
ג . Diagonal A .
ד . Circumflex A .
ה . Small cardiac vein

לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


5

18 .

האירה שרושב םיאצמנ םיאבה םינבמה לכ ל טרפ :

א . Pulumonary Arteries
ב . Broncho-pulmonary/hilar lymph nodes
ג . Pulmunary veins
ד . Bronchioles
ה . Bronchial arteries


19 .

האכרטל רשקב - ןוכנ לכה ל טרפ :

א . ל תיכשמה איה - Pharynx
ב . טשוול תימדק ןוילעה םוניטסאידמב תאצמנ
ג . דב םיישארה תונופניסל לוציפה " הבוגב כ T4
ד . רוחאל תוחותפה הסרפ תויומד תויסוחס תועבט הליכמ
ה . לש היטס ההת ץחלב ריוא הזח לש בצמב האכרטה


20 .

ב הינשל תחא תויכשמה תילטאירפהו תילרצסיוה הרואלפה :

א . הלופוק
ב . הלוגניל
ג . האירה רעש
ד . הנוכנ הבושת ןיא
ה . Costo-diaphragmatic recess


21 .

הטרואהמ תורישי םילצפתמ םיאבה לכ ל טרפ :

א . R. Coronary artery
ב . R. Common Carotid
ג . L. Common Carotid
ד . L. Subclavien A .
ה . L. Bronchial A .


22 .

םילטסוקרטניאה םיבצעה ידי לע םיבבצועמ םיאבה לכ ל טרפ :

א . םיידש
ב . Inner most intercostals muscles
ג . Parietal pleura
ד . Visceral pleura
ה . בגה לש ןוילע שילשב העיז תטולב
לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


6

23 .

א םייתנש ןב קוניתל - מ יטמוטפמיס בלב םיירילפפה םירירשב קרו ךא תעגופה הרידנ הלח .
אצמל הפצמ תייה תואבה תויעבהה ןיבמ הזיא ?

א . תיתילע תוצווכתהב רסוח
ב . תירדח תוצווכתה רסוח
ג . םיישרפמ םימתסמ לש החיתפ רסוח
ד . םיינורהס םימתסמ לש החיתפ רסוח
ה . רדחה תוצווכתה תעב הילעל רדחהמ םד תגילז


24 .

ה - Thoracic Duct הזחה תיבב םקוממ :

א . םיקרועה יבא תילרטלו סוגייזאה דירול תילאידמ
ב . האיכרטהל תירוחאו טשוהל תימדק
ג . םיקרועה יבאו טשוה
ד . יבא ןיב - ימההו םיקרועה - סוגיזא
ה . תינמיה תיטטפמיסה םינוילגנגה תרשרשל תילרטל


25 .

ה םתסמה - Semilunar רשאכ רגסנ ...

א . שה ץווכתמ ירליפפה ריר
ב . ע הרוגמ אוה " היניקרופ יביס י
ג . תצווכתמ הילעה רשאכ
ד . םדב םיאלמ םתסמה ילע רשאכ


26 .

ה דירו - Azygus םיאבה םילכה לכמ תומורת לבקמ ל טרפ :

א . Hemi-Azygous
ב . Intercostals vein
ג . Brachiocephalic vein
ד . subcostal vein
ה . Supream intercostal vein


27 .

באפב רענ לש הזחב ץעננ ןיכס . ךומסה רתויב ימדקה ללחל רדחו הזכרמב םונרטסה תא רדח ןיכסה , ןכיה
ןיכסה עגפ יאדוול בורק ?

א . ןימי רדח
ב . תינימי הילע
ג . לאמש רדח
ד . תילאמש הילע
ה . תיתילע ןיבה הציחמל תירדחה ןיב הציחמה ןיב

לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


7

28 .

םירקמה בורב ב תפערס תא רדוח טשוה -

א . T8
ב . T9
ג . T10
ד . T11
ה . T12


29 .

Ligamentum Arteriosum אוה :

א . ילאמשה ינרפה בצעל בוט ימוטנא ןמיס
ב . ילאמשה ינרפה בצעל בוט ימוטנא ןמיס
ג . הו םיקרועה יבא ןיב אצמנ - Inferior Vena Cava
ד . ה לש ןוונמ רייש - Ductus Venosus
ה . רושק ל - Rec. Laryngeal nerve


30 .

לאמש האירב קר םייק המ

א . יקפוא ץירח
ב . יבחור ץירח
ג . עקש / בלה םתוח
ד . הלוגניל
ה . Middle Lobe


31 .

בלה לש יטטפמיסה בובצע יבגל ןוכנ המ :
א . ע ךוותמ " טסופ םיביס י - קפודה תא םיציאמו רופאה סומרב םירבועה םירנוילגנג
ב . ע ךוותמ " פ םיביס י הר - םילאידרקה םיפיעסב םירבועה םיינכנלפס םינוילגנג ) Cardiac plexus
קפודה תא םיציאמו
ג . ע ךוותמ " סוגווב םירבועה םינוילגנג הרפ םיביס י
ד . ע ךוותמ " טסופ םיביס י - קפודה תא םיציאמו םילאידרק םיפיעסב םירבועה םינוילגנג .
ה . ע ךוותמ " ב םירבועה םינוילגנג הרפ םיביס י - SA node

לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


8

32 .

ופיסקה תיוזה - םע רשי יקפוא וקב תאצמנ תילנרטס :

א . T5
ב . T6
ג . T7
ד . T8
ה . T9


33 .

הזחה תיבב תועלצה יבגל ןוכנ המ ?

א . הקירפ יחטשמ ינש עלצ לכ שארב ) Hemi Facet (
ב . תועלצ 9-12 תועלצ ןהו תויתימא םניא " תופחרמ "
ג . עלצל 10 כוטסוק קרפמ אלו ילרדנוכונרטס קרפמ ןיא ילרדנו
ד . רתויב חיכשה אוה הנושאר עלצב רבש
ה . ל םדה תקפסא - Posterior Intercostal artery תידימ עגפת אל ןושארה יעלצ ןיבה חוורמב
תדרויה הטרואאב המיסחמ ) Descending Aorta . (


34 .

ילאיכרבה סוסקלפה לש ןותחתה וקלחב תדקוממ המוארט תעיגפ ) C8-T1 ( םירירש העיגפכ אטבתת
ועמה ע םיבבצ " י :

א . Long Thoracic Nerve
ב . Middle Pectoral Nerve
ג . Lateral Pectoral Nerve
ד . Long Thoracic Nerve+ Middle Pectoral Nerve
ה . Middle Pectoral Nerve+ Lateral Pectoral Nerve35 .

ה קרועב המיסח - R. Subclavien לכב עגפת הנושארה עלצל ךומסו תילאידמ םיאבה םדה י ל טרפ :

א . Supream intercostal artery
ב . Internal Thoracic Artery .
ג . Thoraco-acromial Artery
ד . Pectoral Br. of Thoraco-acromial Artery
ה . Br. of Thoraco-acromial Artery Acromial


לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


9
36 .

לע פוקסוטטס חינהל שי ןכיה - ילדיפסוקירט םתסמל ןיזאהל תנמ ?

א . םונרטסל תילאמש טעמ ינש יעלצ ןיב חוורמב
ב . םונרטסל תינמי טעמ ינש יעלצ ןיב חוורמב
ג . ןיב חוורמב ןימימ - יעלצ 4-5 םונרטסל לאמשמ
ד . וקב ינש יעלצ ןיב חוורמב לאמשמ - ירלוקיוולק דימ
ה . הנוכנ הבושת ןיא37 .

תפערסה יבגל ןוכנ המ : ?

א . ה - Superior Phrenic Artery ל תויכשמה Pericardi-phernic Artery
ב . הבוגב אוה הטרואה חתפ T12 ה םג םירבוע ובו - Thoracic Duct ןטקה ינכנלפסה בצעהו
ג . ב - Medial Arucate ligament תיטטפמיסה םיבצעה תרשרש תרבוע
ד . טשוה חתפ תא תרצוי תילאמשה תילגרה
ה . יבל ןטבה ןיב הרידח יתלב תיטמרה תירירש הדרפה תרצוי תפערסה ימדיקה הקלחב הזחה ת


38 .

הרפה בובצעל עגונב ןוכנ המ - האירה לש יטטפמיס ?

א . המישנה הנקב קלחה רירשה תא ץווכמ
ב . המישנה הנקב קלחה רירשה תא הפרמ
ג . םיטנמגסב ורוקמ T2-T4
ד . םיטנמגסב ורוקמ T3-T6
ה . םיטנמגסו סוגווה בצעב ורוקמ S1-3


39 .

ב הכלוה תערפה - Moderator band
א . ילאמשה רדח תוצווכתהב עגפת
ב . ןימי הילעב הכלוהה טאת
ג . ב הכלוהה תא טאת - AV node
ד . ןימי רדחב הכלוהה תא טאת
ה . לאמש הילעב הכלוהה טאת


לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


10

40 .

םירירשה תובכש ןיב רבוע ילטסוקרטניאה בצעה :
א . ה ןיב - External Intercostal m. הו - Internal Intercostal m.
ב . ה ןיב - Internal intercostals m. הו - m. Innermost
ג . ה ןיב - Internal intercostals m. הו - Subcostal m.
ד . ןיב Subcostal m. הו - Transversus m.
ה . ה ןיב - Innermost m. הו - Endothoracic fascia41 .

ןב 63 השלוח םע ןוימל לבקתמ , בגב באכ , המישנ רצוקו , דבב תצרפממ לבוס אוה יכ אצמנ הפיקמ הקי
) המזירואנא ( ב קוידב - Aaortic Haitus תפערסב .
ע ץחלנ הארנה לככ םיאבה םינבמהמ הזיא " תצרפמה י ?

א . סוגיזאה דירוו סוגוה בצע
ב . סוגוו טשו
ג . הו סוגיזאה - Thoracic Duct
ד . הו סוגווה - Thoracic Duct
ה . ה - I.V.C ינרפה בצעהו


42 .

וניתל םגפמ לבוס אוה יכ עודי םינורחאה םייעובשב רבוגו ךלוה באכ םע העשפמב שוג עיפומ םייתנש ןב ק
ה לש יתוחתפתה - Transversialis Fascia םוגפ הארנה לככ םיאבה םינבמהמ המ
א . Suprecial Inguinal Ring
ב . Deep inguinal Ring
ג . הרישי הינרה קש
ד . Inguinal ligament
ה . ריקב םגפ תיתעשפמה הלעתה לש ימדקה


43 .

ןב 29 םיירטסגיפא םיזע םיבאכ לע ןנולתמו ןוירסרתב ביכ םע ןוימל לבקתמ .
םיבאכה תשוחת תא םיריבעמה בצעה יביס לש םיאתה יניערג תא ליכמ םיאבה םינבמהמ הזיא
םיינטבה ?

א . Lateral Horn of spinal cord
ב . Anterior Horn of spinal cord
ג . Ganglia within the Sympatetic Chain
ד . Celiac Gangelion
ה . Dorsal Root Gangelion


לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


11

44 .

תבל 50 הילוחב תורורג לאמש דשב לודיג תרסהל חותינ רחאל T2 מעב " ש .
ךרד אוה הז הרקמב רוזיפה יכ חינהל ריבס :

א . תוילקיפא הפמיל תוטולב
ב . תוילנרטסהרפ הפמיל תוטולב
ג . ילאיכרב סוסקלפ
ד . Posterior intercostals vein
ה . L. Internal thoracic vein


45 .

תב 35 םחו ןטב יבאכ םע ןוימל העיגמ . טשפתה םוהיזה יכ ןחבאמ אפורהו השיגר דואמ ןטבה הקידבב
ורטרל ןטבה ןפודמ - םואנוטירפ .
יאדוול בורק ברועמ םיאבה םינבמה ןיבמ הזיא ?

א . לוחט
ב . הביק
ג . הלוע ןולוק
ד . יבחור ןולוק
ה . קד יעמ


46 .

תב 32 הביקה לש ירוחאה ןפודב ביכ בקע תחתונמ , ב אצמנ הביק ןכותו - Lesser Sac . . חותינה ךלהמב
ה תא ךתוח חתנמה Lieno-Gastric ligament - םומיד עיפומ ןכמ רחאל תוינשו .
אוה םומידה רוקמ יכ חינהל ריבס :
א . Splenic artery
ב . Gastrodeudenal Artery
ג . Left Gastric Artery
ד . Right Gastric Artery
ה . Left Gastroepiploic Artery


47 .

ב הלוחה תדלויל ירסיק חותינ ךלהמב - HIV ה רירש לש הזורואנופאה תא ינטבה ךתחב תחתנמה ההזמ -
Transversus Abdominis
ןוכנ םיאבה םידגיההמ הזיא ?

א . ל תחתמ תימדקה סוטקרה תפטעמל תמרות רירשה תזורואנופא - Arcuate-line
ב . רובטה לעמ תימדקה סוטקרה תפטעמל תמרות רירשה תזרואנופא
ג . ל תחתמ תירוחאה סוטקרה תפטעמל תמרות רירשה תזורואנופא - Arcuat- line
ד . ה תא תמרות הזורואנןפאה - Deep inguinal ring
ה . ות הזורואנופאה ה תא תמר Lacunar ligament


לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


12
48 .

ה בצעה יכ רוכזי חתנמה יכ בושח הינרה ןוקיתל חותינ ךלהמב - Genitofemoral N : .

א . ה רירשל תימדק רבוע - Quadratus Lumbrum
ב . ילרומפה בצעה לש ףיעס אוה
ג . ךשאה תא תיבצע קפסמ
ד . ה ךותב רבוע - Deep inguinal ring
ה . תא בבצעמה ףיעס ןתונ םיכשאה קש


49 .

ה םרות םיאבה םינבמה ןיבמ הזיאל Internal oblique muscle -
א . Inguinal ligament
ב . Deep inguinal ring
ג . Conjoint tendon
ד . Internal spermatic fascia
ה . External spermatic fascia


50 .

תב 32 לקשמב 140 ק " החפשמה אפורל העיגמ ג . בלה דוח הקידבב אצמי :

א . תילנרטסה תיוזה הבוגב
ב . ןיבה חוורמב - לאמשמ יעיברה יעלצ
ג . ןיבה חוורמב - לאמשמ ישימחה יעלצ
ד . ןימימ יעיברה יעלצ ןיבה חוורמב
ה . נהמ הבושת ףא " הנוכנ הניא ל


51 .

ןב 19 ה תא הוולמה ידירו םד ילכב םומיד ההוזמ היפרגויגנאבו ןוימל להבומ - Posterior Intraventricular
artery אוה םמדמה דירוה :

א . Great cardiac vein
ב . Middle cardiac vein
ג . Small cardiac vein
ד . Anterior cardiac vein
ה . Oblique cardiac vein

לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


13

52 .

קרפמ תרצוי איה ותיא הנבמהו תישילשה עלצה תא רבשו םלוסמ לפנ רגנ .
וה עגפנש ףסונה הנבמה יכ חינהל ריבס א :

א . םוירבונמה
ב . Body of 2nd thorasic vertebrae
ג . Spinus process of 3rd thorasic vertebrea
ד . Body of 4th thorasic verterbrea
ה . Transverse process of 2nd thorasic vertebrae


53 .

ה תב התב םע העיגמ אמא 16 ןטב באכ םע ןוימל . בטיה תחתופמ הדליה ) רנט 4 ( .
ןושארה רוזחמה תא הלביק םרט הרענה יכ רבתסמ החישב .
ב רבודמש יאדוול בורק :

א . Ambigus genitalia
ב . Imperforated Hyman
ג . רבג לש םימוזומורכ םע הרענ ) XY .(
ד . ןגאב תקלד
ה . ןושארה רוזחמה לש םיבאכ .


54 .

ה קרוע Middle rectal artery ל םד קפסא ןתונ :

א . 2/3 סיד קיתרנה לש םילט
ב . 2/3 קיתרנה לש םילמיסקורפ
ג . 1/3 דבלב קיתרנה לש ןוילע
ד . ימינפה הפה רוזיאב םחרה ראווצ ) Internal oss (
ה . תיבקנ ןימ תכרעמל םד תקפסא ןתונ וניא .


55 .

ע הטולבה " ןילוטרב ש ) Greater vestibular gland (

א . הכפושה חתפ ידיצ ינשמ תמקוממ ) Uretral orifice (
ב . ע תארקנ " באה ןילוטרב ש
ג . ןורטסגורפו ןגורטסא תעפשהב לזונ השירפמ
ד . קיתרנה חתפ ידיצ ינשמ תמקוממ
ה . םחרה ראווצ תלעתל תזקנתמ


לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


14

56 .

יבל תלבקתמ השיא " ןגאב לזונ םע ח . םע רודחל שקבמ אפורה לולצ לזונב וא םדב רבודמ םאה ןוחבל ידכב
סלגודה ללחל טחמ . ךכ םשל , ע סנכיהל ויל :

א . םחרה ראווצ תלעת ךרד
ב . ירוירטסופה סקינרופה ךרד ) Post fornix ( קיתרנה לש .
ג . ילרטלה סקינרופה ךרד ) Lat fornix ( קיתרנה לש .
ד . ה רירשל תחתמ םואנירפה ךרד transverse perineal m
ה . ןטבה ןפוד ךרד , ןתשה תיחופלשו םחרה ןיב .


57 .

חרה ראווצ תלעת יבגל ןוכנ לכה ם ל טרפ :...

א . הכרוא 4 ס " מ
ב . םחרה ללחו קיתרנה ןיב תרבחמ .
ג . ןורטסגורפו ןגורטסא םינומרוהה תועפשהב ריר השירפמ
ד . םחרה קרוע ) Uterine artery ( ראווצה תלעת לש ימינפה הפה הבוגב םחרה ףוגל רדוח ) Int oss (
ה . הווהמ 2/3 הסמ " םחרה לדוג כ


58 .

נבמו םחרה תובכש יבגל ןוכנ המ םחרה ה .

א . ה - Endometrium םחרה לש הבעה תיזכרמה הבכשה איה
ב . ה - Perimetrium םחרה ללח תא הפצמש הבכשה איה .
ג . ה - Myometrium םחרה ףוג לש תיזכרמה רירשה תבכש איה
ד . םייחה ךלהמב הנתשמ וניא םחרה לש ולדוג .
ה . אוה תרגוב השיאב עצוממ םחר לש ולדוג 9 ס " מ X6 ס " מ X 4 ס " מ .


59 .

ה רוזיא Parametrium אצמנ :

א . בחרה טנמגיל ה לש ןותחתה קלחב ( Broad ligament (
ב . תורצוצחהו תולחשה ןיב .
ג . ה ידיצ ינשמ Cardinal ligament
ד . ה לש םילעה ינש ןיב םחרה ידיצ ינשמ Broad ligament
ה . ןגאה ריקו הלחשה ןיב רבחמ .

לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


15

60 .

םיגדהל ןתינ םחר םוליצב :

א . תורצוצחהו תולחש הנבמ תא .
ב . תולחשהו ןגאה הנבמ םחרה ללח .
ג . םחרה ףוגל םדה תקפסא תא
ד . תורצוצחל םדה תקפסא תא
ה . םחרה ללח , ןגאל רבעמו תורצוצחה .


61 .

םתולצפתה רדס יפל םחרה תא םיקפסמש םדה ילכ הנבמ והמ ) ןימיל לאמשמ ( ?

א . Uterine artery-Radial Artery-spiral artery-Arcuate artery
ב . Uterine artery- Arcuate artery- Radial Artery- spiral artery
ג . Uterine artery - spiral artery - Radial Artery- Arcuate artery
ד . Arcuate artery- radial artery - spiral artery - uterine artery
ה . Spiral artery- uterine artery - radial artery- arcuate artery


62 .

ב שחרתמ היירפהה ךילהת :

א . ה רוזיא fimbria הרצוצחה לש
ב . סקטרוקב ) הפילק ( הלחשה לש
ג . םחרה ראווצ תלעת
ד . םחרה ללח
ה . ה רוזאב - ampule הרצוצחה לש


63 .

ינשמ ילאנוטירפורטר רביא אוה םיאבה םינבמהמ הזיא ?
א . ןכפוש ) רטרוא (
ב . ב לנרדאה תטול
ג . בלבלה
ד . תינטב הטרואא
ה . םויליאה לש ילנימרט קלח


64 .

רתויב ימדקה אוה הילכה רעשב םיאבה םינבמה ןיבמ הזיא ?

א . הילכה קרוע
ב . הילכה דירו
ג . הפמיל ילכ
ד . הילכה ןגא
ה . תעדל ןתינ אללארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


16

65 .

ילדנוגה דירוה ) TESTICULAR VEIN וא רכזב OVARIAN VEIN הבקנב ( ל זקנתמ ינימיה :

א . RIGHT RENAL VEIN
ב . INFERIOR VENA CAVA
ג . INTERNAL ILIAC VEIN
ד . EXTERNAL ILIAC VEIN
ה . RIGHT SUPRARENAL VEIN


66 .

ןכפושל םד םיקפסמ םיאבה לכ ל טרפ :

א . RENAL ARTERY
ב . GONADAL ARTERY
ג . ABDOMINAL AORTA
ד . COMMON ILIAC ARTERY
ה . LUMBAR ARTERIES FROM ABDOMINAL AORTA


67 .

ידי לע השענ לנרדאה תטולבב הלודמה לש בובצעה :

א . ה ֵ ר ְ פ םייטטפמיס םינוריונ - םינוילגנג
ב . טסופ םייטטפמיס םינוריונ - םינוילגנג
ג . א ַ ראַ פ םינוריונ - ה ֵ ר ְ פ םיטטפמיס - םינוילגנג
ד . א ַ ראַ פ םינוריונ - טסופ םיטטפמיס - םינוילגנג
ה . דבלב םדה ילכל אוה הלודמב בובצעה


68 .

לנרדאה תטולבל םד תקפסאל רוקמ םיווהמ םיאבה לכ ל טרפ :

א . INFERIOR PHRENIC ARTERY
ב . ABDOMINAL AORTA
ג . RENAL ARTERY
ד . CELIAC TRUNK


69 .

יבגל ןוכנ םיאבהמ הזיא TUNICA ALBUGINEA ךשאה לש ?

א . ש תילרצסיוה הבכשב הרוקמ םואנוטירפה ל
ב . םואנוטירפה לש תילטאירפה הבכשב הרוקמ
ג . ה תא תרצוי - MEDIASTINUM OF TESTIS
ד . לזונ ןהניבו תובכש יתשמ היושע
ה . ה תא תרצוי - RETE TESTIS

לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


17

70 .

הנירקב לופיט שרדנו ךשאב ריאממ לודיג ולצא הלגתהש הלוח לצא הנירקה ןווכת תוירשק וליאל
זקנמה הפמילה תוירשקל ךשאה תא תו ?

א . תויחטש תויתעשפמ תוירשק ) Sperficial Inguinal (
ב . תוקומע תויתעשפמ תוירשק ) Deep inguinal (
ג . רוזיאב תוירשק External Iliac Artery
ד . תוירבמול תוירשק


71 .

ערזה תוטולב יבגל ןוכנ המ ) SEMINAL GLANDS ( ?

א . הכיפשל דע ןהב רגאנ םיכשאב רצונה ערזה
ב . רבגב ינימה יוריגה ךלהמב רירב רישע לזונ תורציימ
ג . ירלודנלג ביכרמו ירלוקסומורביפ ביכרמ תוליכמ ) יטולב (
ד . םע דחאתמ הטולבהמ אצויה רוניצה DUCTUS DEFERNS
ה . ערזה לזונ לכ תא תורציימ


72 .

ךשאה לש היצלוגרומרתהמ קלחכ םיבשחנ םיאבה לכ ל טרפ :

א . ה רירש לש היפרה - DARTOS רוקב
ב . ה רירש לש ץוויכ - CREMASTER רוקב
ג . םוחב םיכשאה קשב העיז תוטולב יוריג
ד . ה - PAMPINIFORM VENOUS PLEXUS
ה . נהמ אל דחא ףא " ל


73 .

ןב תועצמאב ךשאה לש ידירו זוקינ 47 , ןוירסירתב יטפפ ביכמ לבוס יכ עודי . בקע קושב םילוח תיבל עיגה
טבה ללחל יביסאמ םומיד ן .
ןוירסירתב ינייפואה םוקמב אצמנ ביכהש חיננ םא , עגפנ הארנה לככש םדה ילכ והמ ?

א . Sup. Duodenal artery
ב . Transverse Doudenal artery
ג . Sup . mesenteric artery
ד . Right pancreatic artery
ה . Gastro-doudenal artery
לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


18

74 .

ל םדה תקפסא יבגל - Jejunum ו - Ileum לכה ןוכנ ל טרפ :

א . ה ןיב תוזומוטסנא - Vasa Recta םתמיסחמ האצותכ הימכסיא יעוריא תותיחפמ .
ב . המ העיגמ - Sup. Mesenteric artery .
ג . ה - Vasa recta ב רתוי םיכורא - Jejunum .
ד . ה - Arcades ב רתוי םיבורמ - Ileum .
ה . ירטנזמה לש תובכשה ןיב םיאצמנ םדה ילכ .


75 .

נה יבגל ןוכנ המ הביקה לש יטפמילה זוקי ?

א . ל םיזקנתמ הביקה לש םינוילעה שילשה ינש - Pancreatico-doudenal LN
ב . ל זקנתמ הביקה לש ןותחתה שילשה לש ילאמשה דצה - Gastric LN
ג . ל זקנתמ הביקה לש ןותחתה שילשה לש ינמיה דצה - Gastric LN
ד . ל םיזקנתמ הביקה לש םינוילעה שילשה ינש - Pancreatico-doudenal LN
ה . ל זקנתמ הביקה לש ןותחתה שילשה לש ינמיה דצה - Pyloric LN


76 .

הביקה ןטרסל ליעי לופיט ןתמ לע דחוימב תושקמ תועוגנ הפמיל תוטולב וליא ?

א . Gastric LN
ב . Pancreatico-doudenal LN
ג . Celiac LN
ד . Gastro-omental LN
ה . Pyloric LN


77 .

יבגל Meckel's diverticulum - ןוכנ לכה ל טרפ :

א . ירבועה קשה לש רייש .
ב . ביכל םורגל הלולעש הביק תיריר םיתיעל ליכמ .
ג . ןתפסותב תקלד תוקחל לוכי .
ד . כ םקוממ - 60-30 ס " המ מ - Treitz lig .
ה . ב םייק - 2% - 1 היסולכואהמ .


78 .

םיאבה םירביאהמ דחא לכ םע עגמב אב לוחטה ל טרפ ... .

א . הביק
ב . סג יעמ
ג . תילאמש הילכ
ד . תילאמשה הילכה תרתוי
ה . בלבל
לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


19

79 .

ןוכנ לכה לוחטה יבגל ל טרפ ... .

א . ףורגא לדוגב יטפמיל רביא .
ב . ע הביקה לש הנטקה המוקעל רבוחמ " י Gastro-splenic lig .
ג . ינויח רביא וניא .
ד . ה לש תילאמשה הרוסקלפה םע עגמב אצמנ ןותחתה וקלח ןולוק .
ה . תועלצ הבוגב אצמנ 9-11 .


80 .

תילטקר הקידבב שושימל םינתינ םיאבה לכ ל טרפ ...

א . תב השאב ןתשה סיכ לש תירוחא ןפודב ינוציח לודיג 80 .
ב . ןב רבגב תינומרעה לש ירוחאה הקלחב ןטרס 70 .
ג . תב השאב תילטסידה םוטקרה תירירב לודיג 73 .
ד . תקלד בקע תילרטל תושיגר ןב רבגב ןתפסותב 23 .
ה . ה םצעב ימרג לודיג - Sacrum .


81 .

םירוחט יבגל ןוכנ םיאבהמ הזיא ?

א . דב םירסומ םיינוציח םירוחט " המדרה אלל חותינב כ .
ב . ילטרופה זוקינב היעבו ידבכ ךותה ץחלב היילע איה םיימינפ םירוחטל תירקיעה הביסה .
ג . רק איה םיינוציח םירוחטל תירקיעה הביסה םיידירו םד ישי .
ד . יחותינ לופיט םישרוד םיימינפ םירוחט לש םירקמה בור .
ה . ה ןיבש םידירוב םרוקמ םיימינפ םירוחט - Internal הו - external anal sphincter .


82 .

ה לש בובצעה יבגל םינוכנ םיאבה לכ - Anal sphincter ל טרפ :

א . ה - Internal anal sphincter יעבט ןפואב ץווכמ .
ב . ה - Inf. Hypogastric plexus תילאנאה הלעתב הרוטרפמטהו עגמה תשוחתל יארחא .
ג . ה - External anal sphincter ע בבצועמ " י S4 .
א . ד . ה לש סונוט בכעמ תילאנאה הלעתה לש ןוילעה הקלחל יטטפמיסאראפה בובצעה -
Internal sphincter הקיטלטסירפ דדועמו .
ד . ה תא קלחל ןתינ - External anal sphincter ל - subcutaneous, superficial ו - deep .


83 .

יבגל Pyloric stenosis ןוכנ לכה ל טרפ :

א . הרמ ןכות לש תובורמ תואקהב ןייפאתמ .
ב . םירכזב רתוי חיכש .
ג . סורוליפה ןפודב קלחה רירשה לש יוביע לשב םרגנ .
ד . הביקה לש הבחרה תמייק .
ה . ית לש יטוגיזונומ םואתב תרבגומ תוחיכש הלוח קונ .
לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


20

84 .

לוחטה תלדגה יבגל Splenomegaly ןוכנ לכה ל טרפ :

א . יפ לדוגל עיגהל לוכי לוחטה 10 ירוקמה ולדוגמ .
ב . תרכינ הלדגה לע דמלמ תועלצל תחתמ לוחט שושימ .
ג . תיקלח לוחט תתירכ אוה לופיטה תיטיצורקימ הימנא ומכ תולחמב .
ד . הימקול ) םינבל םד יאת לש רכינ יוביר ( ורגל היושע לוחטה תלדגהל ם .
ה . ה תא רושקל שי לוחטה תתירכב - splenic artery תקפסאב עוגפל אלש ידכ ילאטסידה והצקב
הביקל םדה .


85 .

ןגאה תומצע יבגל יבגל ןוכנ המ ?

א . ה - acetabulum ה תומצע ינשמ תבכרומ HIP BONE
ב . תובכרומ ןגאה תומצע : תומצע יתשמ HIP BONE םורקסהו
ג . ה תומצע PUBIC ה ISCHIUM הו ILIUM ןניה רגובמב 3 תודרפנ תומצע
ד . ה Inferior Ramus ה םצע לש Pubis - ה םע דחיב ISCHIAL RAMUS הו - BODY OF
ILIUM ה תא םירצוי ACETABULUM
ה . Sacroiliac joint תלבגומ העונת םע ילאיבונס קרפמ אוה


86 .

סימרופירפה רירש יבגל Piriformis muscle לכה ןוכנ ל טרפ :

א . תוילרקס תוילוחמ ורוקמ 2-4
ב . ה ךרד ןגאה תא בזוע Greater sciatic foramen
ג . ע בבצועמ " י Ventral rami of L4 and L5
ד . ב זחאנ - Greater trochanter of the femur
ה . ךריה לש תילרטל היצטורב דיקפת רירשל


87 .

ןגאה תונפד יבגל ) Pelvic ( - כנ לכה ןו ל טרפ :

א . ע רצונ ימדקה ריקה " ה י - PUBIC BONE
ב . מ בכרומ ילרטלה ריקה ILIACUS MUSCLE המ המו - Sacrotuberus lig
ג . ו םורקס המ בכרומ ירוחאה ריקה COCCYX
ד . מ תבכרומ ןגאה תפציר LEVATOR ANNI M מ COCCYGEUS M היצספמו .
ה . COCCYGEUS M המ ורוקמ ISCHIAL SPINE


לארשיל יגולונכט ןוכמ ןוינכטה


21
88 .

ה יבגל מ - LEVATOR ANNI ןוכנ לכה ל טרפ :

א . םירקע םיקלח השולשמ בכרומ רירשה
ב . םיפיעסהמ רירשל בובצעה S4, INF ANAL , COCCYGEAL PLEXUS
ג . ןגאה תפצר לש ירקיעה רירשה
ד . ה ANO-RECTAL ANGLE יע תרצונ pubococygeus
ה . לש ינוציחה רטקניפסל רבחתמ ANUS


89 .

ה לש ףיעס םה םיאבה לכ - INTERNAL ILIAC Artery ל טרפ :

א . UPRIOR RECTAL
ב . INFERIOR GLUEAL
ג . MIDDLE RECTAL
ד . LATERAL SACRAL
ה . UTERINE ARTERY


90 .

ןוכנ לכה םואנירפה יבגל ל טרפ ....

א . ה ינש ןיב יבחור וק יע םירצונ ילטנגרואו ילנא םישלושמ ינש - ISCHIAL SPINES
ב . תובקנב , הניגוהו הטרואה תא ליכמ ילטנגרוא שלושמהו סונאה תא ליכמ ילאנאה שלושמה
ג . ה - perineal body םירירש רפסמ רוביח םוקמ םואנירפב תיזכרמה הדוקנה איה
ד . ה - SACROTUBEROUS LIG . ילרטלה ריקה תא הווהמ - םואנירפה לש ירוירטסופ
ה . ןוכנ לכה
# הלאש # הלאש # הלאש # הלאש # הלאש
1 ב 21 ד 41 ב 61 ב 81 א
2 א 22 ג 42 ה 62 ג 82 ב
3 ג 23 ד 43 ד 63 ד 83 ב
4 א 24 ה 44 ה 64 ג 84 ג
5 ג 25 ב 45 ג 65 ה 85 ב
6 ג 26 א 46 ה 66 ד 86 ג
7 א 27 ב 47 ב 67 א 87 ה
8 ד 28 ה 48 ב 68 ב 88 ג
9 ה 29 ה 49 ד 69 ב 89 ג
10 א 30 ה 50 ה 70 ה 90 א
11 ב 31 ד 51 ד 71 ב

12 א 32 ד 52 ג 72 ג

13 ד 33 א 53 ב 73 ד

14 ה 34 ג 54 א 74 א

15 ד 35 א 55 ג 75 א

16 ה 36 ב 56 ב 76 א

17 א 37 ה 57 ד 77 ד

18 ד 38 ב 58 ד / ה 78 ג

19 ד 39 ג 59 ב 79 ד

20 ג 40 א / ב 60 א 80 ג

הימוטנא 1 - 2009
1 . טפשמה תא ןמס ןוכנה אלה ה יבגל - Thoracic duct :
א . המ ליחתמ - Cisterna Chyli
ב . ןותחתה ףוגה גלפ תא זקנמ , ינמיה שארה דצ תאו ינמע ןוילע ףוג גלפ
ג . ה םע דחיב תפערסה תא רדוח - Aorta

2 . לנרדאל םדה תקפסא יהמ ?
א . Inferior Phrenic a.
ב . Mid suprarenal המ - Splenic a.
ג . Inferior suprarenal המ תורישי אצויש - Aorta
ד . Celiac trunk

3 . הזחה תיב יבגל ןוכנ המ ?
א . Cooper's ligament הזחל בגה תא דימצמ
ב . ה - VAN ה ןיב ץר - Internal ל - External
ג . המ םיאצוי םיילטסוקרטניאה םיקרועה לכ - Aorta
ד . עלצה לש ןותחתה קלחל דומצב הזח זקנ סינכהל שי

4 . המ ונניא ה לש ףיעס - Descending Aorta ?
א . Posterior intercostal a.
ב . Subcostal a.
ג . Left subclavian a.

5 . אוה ןוירסירתה :
א . ינושאר ילאינוטירפורטר
ב . ינשמ ילאינוטירפורטר
ג . וזמ םע עבוקמ
ד . וזמ םע עבוקמ ינושאר ילאינוטירפורטר
ה . וזמ םע עבוקמ ינשמ ילאינוטירפורטר
6 . בובצע יבגל ןוכנ המ האירה לש יטתפמיס ?
א . סוכנורבה ןפודב םיקלח םירירש הפרמ
ב . סוכנורבה ןפודב םיקלח םירירש ץווכמ
ג . םיטנמגסב ורוקמ T2-T4
ד . א + םינוכנ ג
ה . ב + םינוכנ ג
7 . ןטב באכו תיגולוטמה היעב םע הלוח ךילא עיגה . שוג םיששממ הקידבב דצמו לאמש דצמ
יביסאמ ףוג ןימי . יכה המ ריבס ?
א . לש הלדגה דבכו לוחט
ב . לוחט לש החינצו דבכ לש הלדגה
ג . דבכ לש החינצו לוחט לש הלדגה
ד . לודיג ב splenic flexure
8 . ןב רבגב הקידבב 80 רוזיאב תועוגנ הפמיל תוטולב ולגתה CELIAC TRUNK . ןכיהמ
ולכי תורורגה עיגהל :
א . Superior mesentery artery
ב . Superior mesentery vein
ג . Superior mesentery lymph nodes
ד . Superficial inguinal lymph nodes
9 . הילוחל ןימימ הרונ רוחב L2 . עגפיי המ ?
א . ןימי האיר , תילטאירפ הרואלפ תינמי , ןוירסירת , בלבלה בנז .
ב . תינמי תילטאירפ הרואלפ , לש דרוי קלח ןוירסירתה
10 . ןב רוחב 24 תוירופ תויעב תובקעב האפרמל עיגה . שחו לאמש ךשא תא ששימ אפורה
גב שו . תויהל לוכי םיאבהמ המ :
א . סימידידיפאב לודיג
ב . ךשאב תוילד
ג . עקב יתעשפמ
11 . הביקה םוקימ יבגל ןוכנ המ ?
א . Cardiac notch עלצ סוחס הבוגב ןימימ 6
ב . עלצ סוחס הבוגל דע תירוירפניא העיגמ הלודגה המוקעה 10
ג . דב אצמנ סורוליפה " כ עלצ סוחס הבוגב 9
תולאשב 12-16 םאתה :
א . ילאנוטירפורטר ישאר
ב . ינשמ ילאנוטירפורטר
ג . ןגועמ ירטנזמב
ד . ירטנזמ לעב ישאר ילאנוטירפורטר
ה . לעב ינשמ ילאנוטירפורטר ירטנזמ
12 . ןולוק דיומגיס
13 . דרוי ןולוק
14 . בלבל
15 . לנרדאה תטולב
16 . קלח ןוירסירתה לש ןושאר
17 . תויוקבדיה ללגב ותוהזל השקתה םוטקרהמ לודיג ריסהל הצר חותינב חתנמ .
דציכ ותוהזל לכוי :
א . הרוטסואה יפ לע
ב . ילוק האינטה יפ לע
ג . ססידנפא קיאופיפאה יפ לע
ד . ןיב רבעמ יפ לע הרטניא - םואנוטירפ ורטרו םואנטירפ
18 . ה יבגל ןוכנ אל המ - Thoracic duct ?
א . ןותחת ףוג גלפ תזקנמ , ףוג גלפ לש ינמי קלח ןוילע
ב . הטרואאה םע דחי תפערסה תא תרדוח
ג . ילייח קיטסיסב התלחתה

19 . דצב םיבאכ לע ןננולתמ הנואתב עגפנש עונפו בכור לאמש , םירבש ול שי הקידב רחאל
תועלצב 8-10 , קפוד 120 לו " ד 90/60 . אוה הממ לבוס :?
א . תפערסב העיגפ
ב . לוחטב ערק
ג . האירב השק העיגפ
20 . מ םרגיהל הלוכי םחר תחינצ :
א . טנמגיל לנידרקה תושלחיה
ב . רוטבלה תושלחיה ינא
ג . תובורמ תודיל
ד . א + ב
ה . א + ב + ג
21 . ב עוגפל ולולע הטרואהמ אצויה ןושארה ילטסוקרטיאה קרועב העיגפ :
א . םדה תקפסא ילטסוקרטניא חוורמל תירוירטנאה 1
ב . ילטסוקרטניא חוורמל תירוירטסופה םדה תקפסא 1
ג . לאמש סוכנורב
ד . ןימי סוכנורב
ה . רביפ דרקירפ יטו
22 . לפוטמה ךותב םיירפסמ חותינב חכש אפור , םיירפסמה יבהלש הלגתה הקידב רחאל
םיאצמנ ב -
greater schiatic foramen . עצבל לפוטמה לוכי אל תואבה תולועפה ןימ וזיא :
א . תבשל
ב . תילאידמ ךריה תא בבוסל
ג . תילרטל ךריה תא בבוסל
ד . לש היסקלפ ךרבה תקיפ
23 . ןיכסמ רקדנ והשימ ילטסוקרטניא חוורמב 9-10 ב - mid axillary line . עגפנ דבכה רעש
אל לוחטה בנז ךא . ועגפנ םג םיאבה םינבמה ןימ הזיא :
א . תילאמשה לנרדאה תטולב
ב . הילכה ןגא
ג . יבחורה ןולוקה
24 . והשימ ורקד 2.5 ס " ל תילאידמ מ ASIS ה הבוגל תחתמ תצק - iliac crest . לולע המ
עגפיהל :
א . םוקצ
ב . הלוע ןולוק
ג . קאיליא לנרטניא
ד . תיחופלש
ה . ןולוק יבחור
25 . ה יבגל ןוכנ המ - inguinal ligament :
א . ל תירוירפניא אצמנ deep ring הלעתה לש תילניווגניאה
ב . ל תירוירפוס אצמנ ilioinguinal nerve-
26 . עלצ לש יבחורה זיזה רבחתמ המל 3 :
א . עלצ לש לקרבוטל 2
ב . צ לש לקרבוטל על 3

27 . קיתרנה חתפב תוחיפנ לע תננולתמו אפורל העיגמ השיא . יכה המ הל שיש ריבס :
א . תוילד
ב . הטסיצ ב ןילוטרב תטולב
ג . ילותב םורק רוגס ן


28 . ה לש המיסח subclavian a. עלצל תילרטל 1 ל םדה תקפסא תא רוצעת :
א . Pectoralis artery
ב . Thoracoacromial artery
ג . Internal thoracic artery
ד . א + ב
ה . א + ג
29 . הילכה ןגא תא רצוי המ :
א . םינורפנה זוקינ
ב . Minor calices
ג . הילכב םידירוה
ד . הילכב םיקרועה
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא
30 . םיבצעב העיגפמ האצותכ ועגפי םיבצע הזיא C5-C7 ילאיכנורבה בצעהה תא םינובה :
א . Medial pectoralis
ב . Lateral pectoralis
ג . Long thoracic
ד . א + ב
ה . א + ג
31 . אל המ הביקל םדה תקפסא יבגל ןוכנ
א . ה - superior gastric brunch ה מ אצוי left gastric epiploic a.
ב . ה - posterior gastric המ אצוי - splenic a
ג . ה - left gastric ה םע תוזומטסנא עצבמ - Right gastric הלודגה המוקעה לע
ד . ה - right gastric המ אצוי - hepatic artery proper
32 . ה - bare area :
א . המ רצונ - coronary ligament ירוירפניאהו ירוירפוסה
ב . תפערסהמ דבכה לש ירוירטסופה חוורמה אוה
ג . תפערסהמ דבכה לש ירוירפוסה חוורמה אוה
ד . טנמגיל םרופיצלפה ךרד תימדק ןטב ןפוד לא דבכה לש רוביחה אוה
ה . םוזונו םוטנמגילהו סרט טנגילהמ רצונ
33 . המ ןוכנ אל רבועה לש םדה רוזחמ יבגל :
א . םאה לש תונצמוחמ םד תוירודכ ליבומה דירו רבוע רובטה לבח ךרד
ב . סרט לש טנמגילה ךרד דבכה לש ףקעמ שי
ג . ןימי הילע ףקועה ןמרופ הסופ שי
ד . מ הכומנ םיקרועה יבאב ןצמחה תיצרוטס - 96%

34 . יוארכ החתפתה אל תחא האירש םוליצב רבתסמו המישנב לודג ישוק ולכ דלונ קונית . המ
אל רדסב :
א . שי יתפערס עקב ול SLIDING
ב . יתעפרס עקב ול שי PARA
ג . דלומ יתפערס עקב ול שי
35 . המ תורישי םיאצוי אל םיקרוע הזיא - femoral artery ?
א . קירטסגיפא רוירפוס
ב . לדנדופ לנרטניא
ג . לדנדופ לנרטסקא
ד . UPRFICIAL CIRCUMFELEX ILIAC A
ה . קיסרוט לנרטניא
36 . קיתרנב ריאממ לודיג םע השיא . תושעל שי המ רתוי טשפתה אל לודיגהש אקוול ידכ
ידימ :
א . הקידבל חולשלו ותוא תורכל
ב . טקולק לש הפילה תירשק תא םוגדל
37 . הזחה תיב יבגל ןוכנ המ ?
א . הזחה תיב ירירשל דשה תא רבחמ טנמגיל סרפוק
ב . לנרטניאל לטסוקרטניא לנרטסקאה ןיב םירבוע םילטסוקרטניאה םיקרועה
לטסוקרטניא
ג . סוקרטניאה םיקרוע לכ הטרואהמ תורישי םיאצוי םילט
38 . ינא רוטאוולהמ סילאטקרובופה הווהמ קלח הזיא :
א . תיוז רצוי 120
ב . ילאידמ רתויב
39 . ידוב לאנירפל רשקתמ אל רירש הזיא ?
א . Ischiocavernosus
ב . Bulbospongiosus
40 . ב ול רדחש רמסמ לע תחנו ההובג המוקמ לפנ ןיינב לעופ - Ischioanal fossa . רפסמ
רחאל תועובש ךריה תא עינהל לוכי וניא אוה יכ הלגתהו ןגאב םוהיז חתפתה לפוטש
תילרטל . עגפנ המ ?
א . םיבצע L5 , S1, S2
ב . בצע לדנדופ לנרטניאה
ג . רירש סונרטניא רוטרוטבואה
ד . סימרופיריפה רירש

41 . ה יבגל ןוכנ אל המ - Epiploic foramen ?
א . יעמ תאלול וילא סנכיהל הלוכי
ב . לע םוחת - ה ידי - IVC
42 . שחתרמ ןכיה ףוגה ןמושה קוריפ :
א . duodenum
ב . jejunum
ג . cecum
ד . ascending colon
ה . Terminal ileum

43 . ןימי הילעב שי םתסמ ילעב םיחתפ המכ ?
א . 2
ב . 3
ג . 4
ד . 5
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא

הימוטנא 1 - 2008

1 . םיאבהמ ימ ונניא ה תא ביכרמ - Perineal body ?
א . Superficial transverse perineal m.
ב . Ischiocavernosus m.
ג . External anal sphincter m.
ד . Deep transverse perineal m.
ה . Bulbospongiosus m.

2 . ה יבגל ןוכנ המ - Penis ?
א . םייזויגנופס םיפוג השולש ליכמ , םיינש ילרטנו דחאו םיילסרוד
ב . םייזונרווכ םיפוג השולש ליכמ , ילרטנו דחאו םיילסרוד םיינש
ג . ירירש root of penis ב םיאצמנ - superficial perineal space
ד . ב ףקומ - Deep fascia of penis םג הנוכמה Dartos fascia
ה . נהמ דחא ףא " ל

3 . ירוירטסופל ירוירטנאמ ןוכנה רדסה והמ ?
א . Urinary bladder < סויצר < Uterus < םוטקר
ב . סויצר < Urinary bladder < סלגוד < Uterus < םוטקר
ג . סיבופ < סויצר < Uterus < סלגוד < םוטקר
ד . סויצר < סיבופ < Urinary bladder < Vesicouterine pouch
ה . נהמ דחא ףא " ל

4 . המ ןוכנ אל סגה יעמה יבגל ?
א . ליכמ Taenia coli
ב . ליכמ Haustra
ג . ליכמ Omental appendices
ד . םינמושה תחיפסל יארחא
ה . וילא רבוחמ Vermiform appendix

5 . תוילכה םוקימ יבגל ןוכנ המ ?
א . הבוגב תוילוחה דומעל תודומצ ןה T10-T12
ב . הבוגב תוילוחה דומעל תודומצ ןה T12-L3
ג . הבוגב תוילוחה דומעל תודומצ ןה T11-L1
ד . ל תודומצ ןה - Psoas major m.
ה . תוילאנוטירפארטניא ןה

6 . לוכיעה תכרעמב ןוכנה רדסה המ ?
א . סקנירפ , סורוליפ , ג ' ג ' םונו , יבחור ןולוק
ב . סקנירפ , םויליא , ג ' ג ' םונו , םוקצ
ג . םונדאוד , הידרק , םויליא , םוקצ , דרוי ןולוק , הלוע ןולוק
ד . סקנירפ , inferior esophageal sphincter , םויליא , ג ' ג ' םונו , םוקצ
ה . inferior esophageal sphincter , הידרק , ג ' ג ' םונו , םונדאוד

תולאשב 7-10 ורוקמל דירוה תא םאתה :
א . Inferior mesenteric v.
ב . External iliac v.
ג . Internal iliac v.
ד . IVC
ה . SVC

7 . Inferior epigastric v.
8 . Superior rectal v.
9 . Middle rectal v.
10 . Inferior rectal v.

11 . ספהב עייסל החמתמה שקבתה דש תתירכ חותינב ל תילאידמ שחרתהש םומיד תק -
Mammary gland . לש םיקיקרועמ עיגה םומידה :
א . Thoracoacromial a.
ב . Anterior IC a.
ג . Long thoracic a.
ד . א + תונוכנ ב
ה . Internal thoracic a.

12 . ישילשה חוורמב אצמנה ילטסוקרטניא קרועב העיגפמ האצותכ קזניהל לולע ימ ?
א . Lt. main bronchus
ב . Rt. main bronchus
ג . תינמי האיר
ד . תילאמש האיר
ה . נהמ דחא ףא " ל

13 . המ ןוכנ אל יתעשפמ עקב יבגל Direct ?
א . תימדקה ןטבה ןפוד לש השלוחמ עבונ
ב . ע שלושמב שחרתמ " ךבלסה ש
ג . ה תובכש לכב ףקומ - Spermatic cord
ד . גוסמ עקבמ תוחפ חיכש Indirect

14 . המ ןוכנ אל ה יבגל - mesentery proper ?
א . כ וכרוא - 15 ס " מ
ב . כ ובחור - 20 ס " מ
ג . ב ותישאר - J ejunuileum junction
ד . קדה יעמה תא זחוא
ה . א + ב

15 . המ הרוק אל הלוטסיסה ןמזב ?
א . םיירנורוקה םיקרועה תואלמתה
ב . ה לש החיתפ - Aortic valve
ג . ה לש החיתפ - Pulmonary valve
ד . ה לש הריגס - Tricuspid valve
ה . לש תוצווכתה Papillary m.

16 . המ כנ אל ןו רבועב םדה תמירז יבגל ?
א . ה - Foramen ovale תוילעה ןיב םד תרבעהל שמשמ
ב . ה - Ductus venosus דבכה תפיקעל ינויח
ג . תויהמיא םד תוירודכב ןצמח לבקמ רבועה
ד . ה - Ductus arteriosus תואירה ףקעמל ינויח
ה . נהמ דחא ףא " ל

17 . ה ןיב סחיה המ - Thoracic sympathetic ganglion ה ןיבל - Aorta ?
א . ה - TSG הל תירוירטנאו הטרואאל תילאידמ םירבוע
ב . ה - TSG הל תירוירטסופו הטרואאל תילאידמ םירבוע
ג . ה - TSG הל תירוירטנאו הטרואאל תילרטל םירבוע
ד . ה - TSG הל תירוירטסופו הטרואאל תילרטל םירבוע
ה . יכנא רושימ ותואב םירבוע םהינש
18 . תוירשקהמ וליא אצמנ רשאכ אוה רומח תוחפ יכה ןטרסה בצמ תועוגנ תואבה ?
א . Subclavian nodes
ב . Pectoral nodes
ג . Lateral axillary nodes
ד . Celiac nodes
ה . Middle sacral nodes

19 . םע עצבתמ תוילרקסל תוירבמולה תוילוחה ןיב רוביחה :
א . תוילוח L5-S1
ב . תוילוח L3-S3
ג . תוילוח L4-S4
ד . תוילוח L4-S1
ה . תוילוח L4-S2

תולאשב 20-22 ךשאב הבכשה ןיב םאתה ןטבה ןפודב הבכשל :
א . Int. spermatic fascia
ב . Ext. spermatic fascia
ג . Cremaster m.
ד . Cremaster fascia
ה . Dartos fascia
ו . Tunica vaginalis

20 . Peritoneum
21 . Scarpa
22 . Transversalis fascia

23 . ןיבה חוורמב פוקסוטטס חיננ םא קודבנ םתסמ הזיא - םונרטסל לאמשמ ינשה יעלצ ?
א . Pulmonary
ב . Aortic
ג . Tricuspid
ד . Mitral
ה . נהמ דחא ףא " ל

24 . המ סיבופה לעמ יקפוא ךתחב אל עגפי ?
א . Anterior rectus sheet
ב . Posterior rectus sheet
ג . Rectus m.
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא

תוירשפא תובושת :

1 ב 13 ג
2 ג 14 ג
3 ג 15 א
4 ד 16 ג
5 ד 17 ד
6 א 18 ב
7 ב 19 -
8 ד 20 ו
9 ג 21 ה
10 ג 22 א
11 ה 23 א
12 ב 24 ב

הימוטנא א דעומ רוזחש 2007

1 . טנמגיל לנידרקה רוקמ המ ?
א . טנמגיל םרופיצלפ
ב . טנמגיל דורבה לש ירוירפניאה קלחה
ג . יל םוירטמירפה ד זוא לנרטניאה
ד . זוא לנרטסאה דיל

2 . ךרואב ןיכס 20cm ב תרקדנ - midaxillary line ה יפלכ תיווזב יעישתה יעלצניבה חוורמב -
xiphoid . מב ןיכסה רובעת ה ?
1 . superior lobe of spleen , fundus of stomach , left lobe of liver , diaphragm ) אל
חוטב (
2 . hilum of spleen , סאירכנפה בנז , הביקה סודנופ , תפערס .
3 . hilum of spleen , סאירכנפה בנז , דבכה לש תילאמש הנוא , thoracic aorta
4 . inferior lobe of spleen , body of pancreas , ...

3 . ולש ילטסוק ונרטסה לובגה תא הווהמ דבכה לש קלח הזיא ?
א . ןימי רדח
ב . ןימי הילע
ג . לאמש רדח
ד . לאמש הילע

4 . בלה לש םיבצוקה יבגל ןוכנ המ ?
א . ריהמ יתיילע , יטיא ירדח
ב . ריהמ ירדחו יטיא יתילע
ג . םימאותמ םהו ההז בצק
ד . םימאותמ םניא םהו ההז בצק

5 . ומצ הנבמ הזיא דרקירפל ד ?
א . ילאמשה ירטסגה קרועה
ב . םיילטנמואורטסגהו םיירטסגה םיקרועה

6 . רטרואה יבגל ןוכנ המ ?
א . וכרוא לכל ילאנוטירפרטניא
ב . וכרוא לכל ילאנוטירפטרטר
ג . רבוע 3 ס " יתלחשה קרועל תילרטל מ ) (uterine artery
ד . ה לעמ רבוע - internal iliac artery ב - bifurcation ולש

7 . בעמ טחמ םירי 3 ס " הלאמש תצקו רובטל תחתמ מ - םיעגופ המב ?
א . ה לש היצקרופיבב internal iliac
ב . middle sacral artery

8 . ירבוע םד תמירז יבגל ןוכנ המ ?
א . םאהמ ןצמוחמ םד ריבעמ רובטה דירו
ב . ןצמוחמ םד ריבעמ רובטה קרוע
ג . ירבועה םדה רוזחמב תואירה ףקעמל ינויח ילבואה ןמרופה
ד . ה ductus venosus ילאמשה רדחה ףקעמל ינויח

9 . םיזג ףוליח יבגל ןוכנ המ ?
א . םימינב אלמ םיזג ףוליח רשפאמ אלו ידימ ריהמ תומודא םד תוירודכ לש רבעמה
ב . יזכרמה סוכנורבהמ ץוח האירה יקלח לכב השענ

10 . םיבשוי ימרג הנבמ הזיא לע
א . ischial tuberosity

11 . רפה רשפאמ הנבמ הזיא ה ןיב תיעבט תיגרוריכ הד parietal pleura הזחה ןפודו ?
א . תילרצסיוה הרואלפה
ב . endothoracic fascia
ג . תילטסוקה הרואלפה

12 . בלב תינוויכ דחה המירזל עייסמ המ ?
א . הריהמ תילמשח הכלוה
ב . תיטיא תילמשח הכלוה
ג . ידירו רזחה
ד . םיישרפמ םימתסמ

13 . בלה דלש םרות אל המב ?
א . ח הכלוה הריהמ תילמש
ב . בלה ירירשל תינכמ הכימת
ג . םימתסמל ןוגיע

14 . יבגל ןוכנ המ hiatus hernia ?
א . ה paraesophageal רתויב החיכשה איה
ב . דע לש התומת רועיש שי תדלומ הינרהב 70%
ג . ב sliding המוקמב תראשנ הידרקה
ד . ב - paraesophageal hernia , הו סודנופהמ קלח - cardia יסנכנ הביקה לש ל ם - esophageal
hiatus ה דיל - esophagus

15 . ילקארוטה ריקה תא בבצעמ המ ?
א . intercostal nerves

16 . תנומסת לש םינמיסה המ pancote?
א . דיב לומינ , העזה רסוח
ב . דיב לומינ , תרבגומ העיז

17 . לוכיעה תכרעמל םד תקפסא יבגל ןוכנ המ ?
1 . SMA ןתונ 15-18 ל םיפיעס - Ileum+J ujenum
2 . SMA רצוי 15-18 vasa recta םוירטנזמב םיפעתסמ רשא

18 . ה יבגל ןוכנ המ - Tunica Vaginalis ?
1 . תילרסיו הבכשו תילטאירפ הבכש הל שי

19 . ןוכנ אל המ ?
1 . ה - valves םידירוב רשאמ רתוי םיחתופמ םיקרועב
2 . םיקרועב חטשהמ לודג םידירוה ללכ לש בחור ךתחה חטש
3 . ההז םיקרועהו םידירוב לתודנאה תבכש
4 . םיקרועהמ םיקד רתויו םיירירש תוחפ םידירוה

20 . תב הרוחבל ירסיק חותינ עצבל הטילחמ הריכב תחתנמ 25 . לעמ ילסרבסנרט ךתח השוע איה
סיבופל . הכתח אל איה םיאבה ןיבמ הזיא ?
1 . posterior rectus sheath
2 . anterior rectus sheath
3 . rectus abdominis
4 . transversalis fascia

21 . רדסה המ ירוירטסופל ירוירטנאמ ןוכנה ?
1 . סיבופ , retropubic space , ןתשה תיחופלש , םחרה , סלגוד םש לע ללחה , םוטקרה .

22 . ב ףירח קמנ - right coronary artery ל םורגי אל -
1 . ה לש קמנ - apex
2 . תוילע רופרפ
3 . ינמיה רדחה לש קמנ
4 . ה לש קמנ - interventricular septum

23 . ה לש ףנע וניא םיאבהמ המ - hypogastric ) internal iliac artery ( ?
1 . external pudendal
2 . umbilical artery
3 . superior rectal

24 . ןימי האירב הרונ רוחב , המישנ לכ לע םחלנו ראוצה לש ןימי שרושב תוחפנתה ולצא היהנ .
םוקמל עיגה קידמארפ . תושעל וילע המ ?
1 . ע הזחה תיב תא ול זקנל " המ טחמ תסנכה י - midaxillary line
2 . ב הבע טחמב ותוא רוקדל - midclavicular line
3 . יידמל רומח בצמה יכ ךמסומ אפורל אורקל .

25 . תב השיא לצא 60 ל וזקנתה ןטרסה תורורגש ררבתה דשה ןטרס םע - paravertebral lymph
nodes . וזקנתה םה המ ךרד ?
1 . intercostal veins
2 . cephalic vein
3 . thoracoacromial vein

26 . ןוכנה רדסה מ - proximal ל - distal ) לאמשל ןימימ (
1 . esophageal sphincter , pharynx , duodenum , cecum , rectum
2 . pyloric antrum , ileum terminalis , splenic flexure

27 . ה רוקמ - sciatic nerve :
1 . L2-S3
2 . L3-S4
3 . L4-S2
4 . L4-S3

28 . ב רבוע המ - Porta Hepatis ?
1 . Hepatic Arteries , Portal Vein , Hepatic ducts
2 . hepatic arteries , hepatic lymph ducts , hepatic nerves , portal vein דבלב

29 . ךרואב ןיכס 20cm ב תרקדנ - midaxillary line ה יפלכ תיווזב יעישתה יעלצניבה חוורמב -
xiphoid . ןיכסה רובעת המב ?
1 . superior lobe of spleen , fundus of stomach , left lobe of liver , diaphragm ) אל
חוטב (
2 . hilum of spleen , סאירכנפה בנז , הביקה סודנופ , תפערס .
3 . hilum of spleen , סאירכנפה בנז , דבכה לש תילאמש הנוא , thoracic aorta
4 . inferior lobe of spleen , body of pancreas , ...

30 . ב תויצספה יבגל ןוכנ המ - perineum ?
1 . scarpa’s ל תכפוה ןטבבש - Colle’s גאב ן .
2 . investing fascia איה colle’s fascia

31 . ה יבגל ןוכנ המ - cardinal ligament ?
1 . ה לש ירויריפנאה לובגה ןמ הווהתמ - Broad ligament .
2 . תירוירטנא םחרה תא הדימצמש תירקיעה העוצרה .
3 . םחרה לש הפופכה תיוזה לע רמושש ירקיעה אוה
4 . ה יפדמ לצפתמ אוה broad ligament

32 . יבגל ןוכנ המ ה - uterine artery ?
1 . ב םחרל סנכנ - Internal Os
2 . ב םחרל סנכנ - external os
3 . ה לש ףנע דימת - hypogastric artery

33 . ב זחאנ המ - Perineal body ?
1 . external anal sphincter +bulbospongiosos
2 . external anal sphincter +ischiocavernosos
3 . coccygeus

34 . . ותרבה תוטולב תומקוממ ןכיה ןיל ?
א . קיתרנה חתפב
ב . ב fornix קיתרנה לש
ג . ןילותבה םורק ירוחאמ

35 . ה דצה תא הנובש חטשה - sternocostal בלה לש , מ ובורב אוה - :
1 . ןימי רדח
2 . לאמש רדח
3 . תילאמש היילע
4 . תינמי היילע

36 . לעתשמ אוה רשאכ ומא םע םילוחה תיבל עיגמ דלי . לדוגב תכתמ רודכ עלב דליה םאה ירבדל
2cm . עקתנ הפיא רודכה ?
1 . right main bronchos
2 . right terminal bronchiole
3 . left bronchos

37 . ה לש םדה תקפסא יבגל ןוכנ המ - suprarenal gland ?
1 . superior suprarenal arteries ב םרוקמ - inferior phrenic artery
2 . middle suprarenal arteries ב םרוקמ - celiac trunk

38 . ה לולסמ יבגל ןוכנ המ - pudendal artery ?
1 . המ אצוי - greater sciatic foramen ל הרזחב סנכנו - perineum ב ףוטע אוה רשאכ -
obturator internus fascia
2 . המ ןגאהמ אצוי - greater sciatic foramen ה ביבס בבותסמ - ischial spine ל רדוחו -
perineum ה ךרד - obturator canal

39 . גרבמ םיסינכמ 3 ס " מש תצק רובטל תחתמ ם הלא . עגפיי המ ?
1 . left common iliac artery
2 . left common iliac vein
3 . middle sacral artery

40 . לאמש האיר לש תירוירפוסה הנואב שי םיטנמגס המכ ?
א . 3
ב . 4
ג . 5
ד . 6

41 . תועלצ ןיב חוורמב פוקסוטטס םיחינמ 2-3 תילנרטסה תיוזל לאמשמ , ריבס יכה םתסמ הזיא
עמשנש ?
א . ילטרואא
ב . ירנומלופ
ג . ילרטימ
ד . דיפסוקירט

42 . ה יבגל ןוכנ המ ?pudendal nerve
א . ה ךרד אצוי אוה lesser sciatic foramen ה תא ףיקמ sacrospineus lig ךרד רזוחו
greater sciatic foramen .
ב . ה םע דחי רבוע אוה pudendal vessels ה ןפודב הלעתב ishioanal fossa
ג . ב ורוקמ S1,S2,S3,S4
ד . ורוקמ S5 , S2,S3,S4

43 . סימידידיפאה
א . ל תירוירפוס אצמנ testis
ב . ב רמגנ אוהו ראוצו ףוג שאר ול שי reta testis .
ג . ל תירוירטנאו תירוירפוס אצמנ testis
ד . ערזה לזונ בר תא רציימ

44 . דבכל םדה תקפסא יבגל ןוכנ המ
א . 30% ו ילטרופה דירוהמ העיגמ םדה תקפסאמ 70% יטפהה קרועהמ
ב . ה round ligament פוסה קלחהמ אצוי ה לש ירויר falciform lig .
ג . ה bare area ה ןיב תירוירפוס אצמנ דבכה לש R,L coronary lig
ד . המ איה דבכל םדה תקפסא celiac trunk .

45 . ל ךייש המ axial skeleton?
א . ה skull םונרטסהו
ב . סוידרהו הנלואה
ג . היביטו הלוביפ

46 . סנכנ גרבמ 3 ס " עגפי אוה המב הלאמש טעמ רובטה וקב מ ?
א . Left iliac a.
ב . Left iliac v.
ג . Right common iliac v+a
ד . Medial sacral a

47 . ה תא רדוח המ clavipectoral fascia ?
א . Toracoacromial
ב . Subscapular
ג . Dorsal acromial
ד . Sabclavian

48 . ב אצמנ המ lateral horn הרדשה דומעב רופאה רמוחה לש :
א . םיירוטומ םיאת יפוג
ב . םיירוסנס םיאת יפוג
ג . ס םיאת יפוג םינוילגנג הרפ םייטטמי
ד . םינוילגנג טסופ םייטטמיס םיאת יפוג

49 . םיסקלפר יבגל ןוכנ המ
א . תילרטל הרטנוק וא יספיא הרוצב לועפל לוכי ןוריונ רטניאה הטושפ סקלפר תשקב
ב . םיטנמגס לש הניקת תוליעפ לע דיעיש סקלפרל םורגת ךרבה תקיפ דיג לע שיטפ תלעפה
L3 L4

50 . בגל ןוכנ םיאבהמ המ םייליטקראה םיפוגה י ?
א . 2 corpus cavernosus

51 . ה יהימ qloquet node ?
א . תוקומעה תוילניווגניאה תוירשקה תצובקב הנוילעה תירשקה
ב . תוקומעה תוילניווגניאה תוירשקה תצובקב הנותחתה תירשקה
ג . תויחטשה תוילניווגניאה תוירשקה תצובקב הנוילעה תירשקה
ד . אה תוירשקה תצובקב הנותחתה תירשקה תויחטשה תוילניווגני

52 . המצע הטרואאהמ אצויה ןושארה ילטסוק רטניאה קרועה תדרוהמ עגפי קלח הזיא ?
א . ןושארה ילטסוקרטינאה חוורמה לש ירוירטנאה קלחה
ב . ןושארה ילטסוקרטינאה חוורמה לש ירוירטסופה קלחה
ג . ילאמשה סוכנורבה
ד . ינמיה סוכנורבה

53 . םחר םוליצב תוארל ןתינ םיאבהמ וליא ?
א . םחרה ראווצ , תורצוצח , תולחש
ב . םחר , םחרה ראווצ , תורצוצח
ג . םחר , םחרה ראוצ , ןגאה ללח

54 . רבועל םדה תקפסא יבגל ןוכנ המ ?
א . ה umbbilical artety רבועל םאהמ ןצמחב רישע םד ליכמ
ב . ה umbilical vein ןצמח תואשונה תויהמא םד תוירודכב רישע םד ליכמ
ג . ה ductus venosus רדחה ףקעמל ינויח ילאמשה
ד . ה oval foramen ןימי הילעב ........

55 . בל ףקתהב באכי אל המ ?
א . ילנרטסורטר ץחל
ב . ראוצה סיסבב באכ
ג . המאה לש ילרטלה קלחב באכ
ד . המאה לש ילאידמה קלחב באכ

56 . ינמיה ירנורוקה קרועב העיגפמ האצותכ הרקי אל המ ?
א . ןימי היילע לש ןווינ
ב . תירדח ןיבה הציחמב קמנ
ג . ה לש ןווינ apex

נה תויורשפאל םיסחייתמ םיאבה םיפיעסה " םואנירפב תויצפ ייונישל עגונב ל , םהניב םיאתהל שי
א . Transversalis fascia
ב . Peritoneum
ג . Scarpa
Colles fascia 57
58 . סילניגו הקינוט

59 . םושנל לוכי וניאש םדאל עיגמ קידמרפ , םיטלוב וראווצ ידירוו יהשלכ המוארט רבע אוה . המ
דמרפה ךירצ תושעל קי ?
א . השק בצמה , אפורה אובל תוכחל
ב . ב הזח זקנ midaxilliary line .
ג . ב הבע טחמ רידחהל midclavicular line

60 . עצבל תנמ לע thoracocentesis המ לזונ םוגדלו costodiaphragmatic resses , תא רידחהל שי
טחמה
א . יעלצ ןיב חוורמב 8
ב . יעלצ ןיב חוורמב 9 ירוירפוסה קלחב
ג . יב חוורמב יעלצ ן 9 ירוירפנאה קלחב
ד . יעלצ ןיב חוורמב 10

61 . ןוירסירתב ביק
א . רידנ אוה
ב . ינטרס לאיצנטופ לעב
ג . ירוליפה קלחב םונדואדב אצמנ
ד . דרויה קלחב םונדואדב אצמנ ) רחא קלח היה הזש ןכתי (

62 . תירוירטסופ תירוירטנא םירביאה לש ןוכנה רדסה המ ) לאמשל ןימימ (
א . סיבופ , סויצר ללח , תיחופלש ןתשה , םחר , סלגאד ללח , םוטקר
ב . סיבופ , סאלגד ללח , ןתשה תיחופלש , םחר , סויצר ללח , םוטקר .

63 . ה לש ףנע וניא ימ internal iliac ?
א . Umbilical
ב . Superior gluteal
ג . Obturator
ד . External pudendal

64 . עיגמ דבכהש הליג אפורה דבכה שושימב 4 ס " תועלצה וקל תחתמ מ
א . ונהו ןוכנה םוקימה והז דבכה לש ילמר
ב . ינטרס לודיג בקע לדגומ חוטב דבכה
ג . חונצ וא לדגומ דבכה

65 . תועלצ ןיב ןיכס םיעקות םא 4-5 עגפי קלח הזיא םונרטסה ירוחאמ ?
א . ןימי הילע
ב . לאמש הילע
ג . ןימי רדח
ד . לאמש רדח

66 . חותינב עגפנ בצע הזיא קתושמ ולש רוניימ סילרוטקפה רירשש אצמנ חותינ רחאל םדאב ?
א . Lateral pectoral n.
ב . medial pectoral n.
ג . intercostals n.
67 . indirect hernia - המינפ רודחי יעמה לש קלח הזיא :
א . descending colon
ב . ascending colon
ג . rectum
ד . sigmoid colon

68 . ה תא םיתרוכ untercostal artery המ אבש ןושארה aorta . עגפי קלח הזיא ?
א . left main bronchus
ב . right main bronchus
ג . pericardial sac
ד . ינשו ןושאר יעלצניב חוור

69 . ה לש ןותחתה לובגה posterior rectus sheet אוה :
א . falx inguinalis
ב . arcuate line
ג . inguinal ligament
ד . fundiform ligament

70 . ךכ םינגרואמ טשוה ירירש :
א . ינוצר ןושאר שילש , ינוצר ינש שילש + וצר אל ינ , םיילאנידוטיגנול םיביס לעב ןותחת שילשו
ב . קלח רירש לעב ןוילע ישלש , טטרושמ רירש לעב יעצמא שילש + קלח , רירש לעב ןותחת שילשו
קלח
ג . םיירלוקריס תחתמ הבכשן םיילאנידוטיגנול םיביס תלעב הנוילע הבכש


71 . ה לע וכלהמב רבוע בצע הזיא clavicopectoral fascia :
1 . subscapular a
2 . thoracoacromial a


72 . סקלפר יבגל ןוכנה דגיהה המ
1 . םייניב ןוריונה תיטפניסונומ תשקב ... ?
2 . ללכב סקלפר ןיא הרכה רסוחמ םדאב
3 . חומל עיגמ הזש ינפל העיפומ תירוטומה הבוגתה תכרומ תשקב .
4 . הקיפה סקלפרב , םיטנמגסה L3-L5 סקלפרה לע םייארחא .

73 . לש ןותחת קלח וכתח internal thoracic a. , סוטקרל תילמרונה םדה תקפסא עיגת הפיאמ
סונימודבא ?
1 . inf. Epigastric a


74 . ארפוס יבחור ךתח רובעי אל תואבהמ הבכש הזיא – סיפופ :
1 . ant. Rectus sheath
2 . post. . Rectus sheath
3 . rectus abdominis
4 . tranvirsalis fascia


75 . רוניימ סילאוטקיפ ןיב רוזיאה תא הקינ אפור גמל ' רו ) ויה lat. Pectoral lymph nodes
תועוגנ ( , תקצב שי יכו רוניימה רירשל רותיש ונשי יכ אצמנ חותינה רחאל , יכה ינילקה רבסהה המ
העפותל ריבס ?

1 . ב העיגפ – suprascapular n. תינוינש הימדופמילו .
2 . ב העיגפ – medial pectoral n. תינוינש הימדופמילו .
3 . ב העיגפ – lat. pectoral n. תינוינש הימדופמילו .


76 . ןוכנ המ :
1 . מ רקיעב איה דבכה תקפסא – celiac trunk
2 . 70% מ איה דבכל םד תקפסאמ hepatic a , 30% מ portal v.

Puporectalis mus :77 .
1 . תיווז רצוי 80 םוטקרל דיאומגיס ןןיב
2 . ןגאה תפצרמ קלח78 . חמ םד ול זקנל ךירצו סוסמ הטיעב לביק דלי טחמה תא רידחהל שי ןכיה דרקירפה לל ?

79 . הרדשה דומעב תורורג ואצמנ דשה ןטרסב התלחש השאב , םשל ועיגה ןהש ריבס יכה ךיא ?

80 . יהמ ambigus ganitalia ?


תוירשפא תובושת
1 29 1 57 3
2 30 1 58 2
3 31 1 59
4 32 1 60
5 33 1 61
6 34 1 62 1
7 35 1 63 4
8 36 1 64 3
9 37 1 65 3
10 38 1 66 2
11 39 1
12 40 3
13 1 41 2
14 2 42 2
15 43 1
16 44 4
17 1 45 1
18 1 46 4
19 1 47 1
20 1 48 3
21 1 49 2
22 1 50 1
23 1 51 1
24 1 52
25 1 53 2
26 1 54 4
27 1 55
28 1 562006 תנש – 1 הימוטנא

1 . ןוכנ םיאבהמ המ דרקירפה יבגל ?
א . הרואלפל יכשמה דרקירפה .
ב . ןגנרב ללכ ךרדב הארנ דרקירפה .
ג . הזחה תיבל דמצנ ילרצסיוה דרקירפה .
ד . תומודא םד תוירודכ ליכמ דרקירפה לזונ .
ה . הנוכנ הניא הבושת ףא .

2 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . םוידרקוימה אוה ה כש בלה לש תירירש הב .
ב . IVC ו - SVC ל םידחאתמ Common Vena Cava תינמיה הילעל םיסנכנו .
ג .
ד . Mitral valve ו ןימי רדח ןיב אצמנ ה תינמי הילע .

3 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . Endosystemic Ossification - םצעב סוחסה תפלחה .
ב . Primary Center ירלוקיטראה סוחסב אצמנ .
ג . פואיטסוא יזורו ס תומצעהמ ןרתנ תחירבמ האצותכ םרגנ .
ד . םצעה הצקב תאצמנ הזיפאידה .

4 . ןכנ םיאבהמ המ ?
א . פע תעבקנ דשה ןטרס לש הזונגורפ " הפמילה תוטולב תוחפנתה י רוזאב .
ב . תוירליסקאה תוטולבל אוה דשהמ יתפמילה זוקינה לכ .
ג . 50% תוילנרטסאראפה תוטולבל זקונמ דשב הפמילה לזונמ .
ד . מ תחא השיא 20 דשה ןטרסב הלחת .
ה . א + ב + ג .

5 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . תועלצ 1-9 םונרטסל תורישי תורבחתמ .
ב . תועלצ 10-12 םונרטסל ללכ תורבחתמ אל .
ג . תועלצ 11-12 םונרטסל ללכ תורבחתמ אל .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא .

6 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . SMG קפסמ בובצע ביקל יטטפמיס ה .
ב . IMG קפסמ בובצע םוטקרל יטטפמיס .
ג .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא .

7 . הילכה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . ה - Ureter הילכה לש ירוירפניאה קלחהמ אצוי , הילכה ןגאמ םיאצוי םינבמה ראש .
ב . וכירב יונישל הבוגתכ תוצווכתה ז ןרתנ / ןדיס .
ג .8 . יאבהמ המ ם ןתפסותה יבגל ןוכנ ?
א . וכרוא 1-2 ס " מ .
ב . McBurney’s Point תאצמנ 1 ס " רובטה לעמ מ .
ג . ב אצמנ Ascending Colon .
ד .

9 . ןיב לדבהה והמ Direct ו - Indirect הינרה ?

10 . Meckel’s diverticulum :
א . ב אצמנ Jejunum .
ב . ב אצמנ - 0.01% םישנאהמ .
ג .
ד . נהמ דחא ףא " ל .

11 . ה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ םצע ?
א . ה - nutrient n. סיזיפיפאהמ סנכנ .
ב . טפסופו ןדיסמ רקיעב תבכרומ .
ג .

12 . רירשה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . רירש יאת רפסממ בכרומ רירש ביס .
ב . רירשו םצע ןיב רבחמ דיג .

13 . םצעה תמקר לש הדיקפת המ ?
א . םימודא םד יאת תרציימ .
ב . ןימטיו תרציימ D .
ג . לחתו זחא םירירשל .
ד . םיניאטורפופיל תריצי .
ה . ןזאמ תרימש Na ו - K ףוגב .
ו . א + ג .

14 . רועה לש ודיקפת המ ?
א . ןימטיו תריצי A .
ב . הרוטרפמט לע הרימש .
ג . םימוהיזמ הרימש .
ד . םידירצילגירט רציימ .
ה . ב + ג
ו . א + ב

15 . ףוגה תוימדה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . ןגנר םוליצב - הארנ ריוא הרוחש תיארנ םצעו ןבל .
ב . ב - CAT scan – םיימרג םינבמ לש הימדה .
ג . סב ו וידב םישמתשמ אל המרגונ .
ד . MRI תוניקת תומקרו תועוגפ תומקר ןיב הנחבאב ליעי .


16 . ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . Greater omentum הלודג המוקעל רבוחמ .
ב . Lesser omentum הנטקה המוקעל רבוחמ .

17 . ה תא ביכרמ םיאבהמ המ - Spermatic cord ?
א . Ducts deferens .
ב . Pampiniform plexus .
ג . Epigastric a.
ד . Dartos fascia .
ה . א + ב
ו . א + ב + ג

18 . תיטטפמיסהו תיטטפמיסרפה תכרעמה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . הטיאמ תיטטפמיסרפהו בלה בצק תא הריבגמ תיטטפמיסה .
ב . מ תיטטפמיסה תצווכמ תיטטפמיסרפהו םינושיא הביחר .
ג . לנרדאה תטולבמ ןירפנפא לש השרפה הריבגמ תיטטפמיסה .
ד . תצווכמ תיטטפמיסרפה תא תושרפהה תא הריבגמו תוכנורבה .
ה . ןוכנ לכה .

19 . המ ונניא רגובמ םדאב םדה תקפסאל רבועב םדה תקפסא ןיב לדבהה ?
א . Ductus Arteriosus המ םד ריבעמ - Pulmonary a. ל - Descending/ Thoracic Aorta .
ב . Foramen Ovale תילאמשה הילעל תינמיה הילעהמ םד ריבעמ .
ג . ב רוח - Membranous layer of the interventricular septum ןימיל לאמש רדחמ םד ריבעמ .
ד . Umbilical a. הטרואאל םד קפסמ .

20 . הפמילה תכרעמ יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . םיקרועה תכרעמל תורישי תרבחתמ .
ב . ל קר תזקנתמ Thoracic duct .
ג . םימודא םד יאת הליכמ .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא .

21 . ןוכנ םיאבה םיטפשמהמ המ ?
א . רנורוקה םידירוב המיתס בל ףקתהל תירקיעה הביסה הניה םי .
ב . DVT הנותחתה הפגה ידירוב רקיעבו העונת ןיא רשאכ םרגנ .
ג . לפ בל ףקתהל ירקיעה םרוגה אוה םידירוב יתשרט ק .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא .

22 . םיכשאה קש יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . Dartos fascia ל םירבחתמ רשא םילפק תרצוי Tunica vaginalis .
ב . ה ש ל תיכשמה הניה רתויב תיחטשה הבכ Colle’s fascia .
ג . םד תקפסא מ איה ה - internal/ external pudendal branch of femoral a.
ד . המ אוה יזכרמה בובצעה - pudendal n. .

23 . ןיפב םיליטקראה םיפוגה יבגל ןוכנ םיאבהמ המ ?
א . םנשי 2 םיליטקרא םיפוג - corpora cavernosus .
ב . הפקזה לש רצות איה בובצע הו יטטפמיס - ejaculation האצותכ בובצעמ יטטפמיסרפ .
ג . corpora cavernosus ה ךותל םיסנכנו םיכשמנ - glans of penis .

24 . ה - Ureter בוע ןגאל ןטבהמ ורבעמב ר :
א . ל תילמיסקורפ common iliac .
ב . יבה לעמ פ ה לש היצקרו - common iliac ל external ו ה - internal .
ג . קרועל תילרטל השיאה לצא .

25 . ל םרוג המ םונטסאידמ לדגומ ?
א .
ב . סקרוטומה
ג .

26 . ה תוכרעמהמ הזיא ב תבבצועמ הניא תוא ?
א . ןורכיז .
ב . חיר .
ג . היאר .
ד . העימש .
ד . הנוכנ הניא הבושת ףא .תוירשפא תובושת :


1 . ה
2 . א
3 . ב
4 . א
5 . ג
6 . ב
7 . ב
8 . ג
9 .
10 . ד
11 . ב
12 . ב
13 . ו
14 . ה
15 . ג
16 . א
17 . ה
18 . ה
19 . ג
20 . ד
21 . ב
22 . ג
23 . א
24 . ב
25 .
26 . ד


2005 1 n, nr ul x
2005 1 n, nl ur xt l nu
?Common Iliac
-n
)u
?Covernosary artery
-n
?u tlpn ;'ln
Deep perineul artery .x
Common iliac artery .1,
Internal pudendal artery .)
Obturator arterv .-T
n' vP-l t9,l i l )yn rrty l )-l rl Ureter
-n
l r ) r
. x
;rr:
x? .r.
?; Dt D' xl n
l ' l n
nr x
' ?x,o1zx
r-T Nrn "Saddl e" )ron
i 7r9n
.x
, ?x, o; zx-' u?l n
xt n "bal l " )t on pt gn . l
, ?x, oi zx-nrn
xr. r "Hi nge" )ron prgn . )
l +x .-T
) +t . n
) +x . l
D' l t ) l o) t r . f
?Common i l i ac a.
-1
?yn rrl y
l )etun ,;l x?
tol )i tl .
l r ) l
. x
;rrt
x) .r,
: i l uuol -' l o)
; nun
n' nl 9)u
l ' l
i ' l -T' -l 9n n' ?u' l )l -1l Xi l n9y-l on
l r ) l
. x
;r>l
x) .1,
. 1
. 2
. 3
. 4
. 5
. 6
?; r >t nn . 7
nrrrn
, rnrnl
l uy
l x l ynnl .
' l y
D-T x' l . n
, ?ut t g
T, l . x
n, )ut t gn
' ynl .
i l t )
-t "??
l n, o l n
oun nt , h . 1.
,)r,n)l ,xL
Dr-T' -l t nD,ntnn Caput Medusa .)
, )Xl t U' . 1g. t Ul , X
n, ))n . -T
nl t ) l nl ' x nD. r unnn nnx
l x
. n
] +x . I
) +t +x . T
-Tl.)n
r'-1il
-Tt);'l
n-l nn o, )t
o' r nr u n) ' gor ?D, y] '
?ru)
y)nr,
l r)r
nn
P-ryn
D-T ni ?9ox .x
nnrx 2 v, . r.
l o)rxn
n-] nn
Y, n
. t
Dr yi l ol l n- l n
r Y' n
. - T
-T+)+L
.n
- T+)
. l
) " l n ) ) . r
4t 1
2005 l n, nr ur x
?1rr: nn . B
-Tnx
Dorsal root
-n Inul nn
l vy
,-t,)y
nl .l ytyni l nyty-l
-
Dtun-l -T .x
nnr-T rx nnr nr?, yg D, yyl nn D' r' ru
' o)0
-
Dt ut , n . f .
D' r on Dr ur n ?u D, - 1, - l un ) r r
yl t g
ogt n ot - l ' t . )
y)yn
)u
, l ry, ni l
l yt D"t yt f o, )0ot i ?-l ut rx D' Lyy . -I
C3-C5 nfr.l r. Ventral horn
-n
D' -' uutn D' l yy
,-T,?y
nLLytyn ngyton .n
n, x nl ] t u/ n . l
-T, l
nD, t un . r
n r' r)u/ n t:run n )r . n
?; r >r nn . 9
nrnn n' l
l 9r-T)
r: rnn, )t yo' ri l
-T-ri 7, -l 9n
. x
n)rp, r?i z? Dnruon
l , l
l t ' nl . n, t rt xynl
' nn)-l 9xr-T-t uot i ?n
nut nn . 1,
nx' t n
-ryu
l r-T
nrnn n, r.
; orr)
n. nt nn nx, -l n . )
l )ul r
ot ?, yl l rp' -r9; r nx nrxt )
; n, r
. -T
nr r r ) u nr : t unn ) > . n
?n' nr ul x i l nnn
, : r ?
l r r r
nn. 10
T,;t
cl )
)u
,)ru?n
ryr ?rr,l xn .x
r)) n,)ru) i l l ,i 7i .t .l
nn,-Ii 7 nrg T,r' l
cl )
)u
' )ort-T
Ty .)
) +N . - T
?; r r : D' Nl i l n nn. 1 1
, ?r J, ) o
x- l i ?l
1r ) n
) u, ?x' r n
l nn
. x
, )ol rr, -l r; r
o) x-t pr
l rrn
?u, ?orro: -ru
l nn
. L
l ot
n ) y ngr r n n' yl ' 9t oLt nl ) t u n9t ) i t n' yl t - t 9l . )
] +N . -I
l +x .;-l
) +t . l
?Nucleus Diverticulum
,u)
;nt
an.12
i l r nx v, 1o/o
-1
.x
nl r ) l nt ' x ; t t r un
l x
. t
?; r r : nn. 13
(Cusps) o,?y)y 2 uJ, mitral valve
-l
.x
?; rxn n9v-l nx l ' )-l n an . 14
Piriformis,Coccygeous,Levator ani .x
Coccygeus, iliococcygeous,Pubococcygeus, Puborectalis .l
-
yr nr ? o, l gl n Dnr i l nr : r u. 15
Endometrium, Myomatrium,Perimatrium .x
n' ?prtun i l u-l rxxnn D' xyt' IMA,SMA,Cel i ac D,y' -l yn . 1 6
-
nr ) r n i l l r unn nx
1no. 17
Lesser
-lt-T
ltu ol)lt Greater Sciatic foramen
-n
ltl
xyr,)rl-ngll tyy .x
Sciatic foramen
4t2
2005 1 n' nr ul x
?; l r l nn. 18
) r nun ) u
l r r r ?
n: r g : ) : ?n ?u r uxr . x
)rnun
; rrr)
nrro r)r)n )u rl r . r,
?onr or ?, vl nt xr )
l n, l
D' xt nn r ) , x. 19
nr)nu
, nr-l yryn , on-l n
-l xuY
. x
l )x; ' l
??n
, nt t vrvn , Dn-l n
-l xrrY
. l
on-l n
-l xnv
, l )x: r
))n
, nt l nu
. )
nt - l yt yn
, Dn- l n
t xi l y
, Dn- l
. - T
: nr ) l n nl r uni l nx
; no. 20
n, ?n, r, )r i ryr: n n?t r, )y: prgn
-
Synart hrosi s . x
n,)n' l ,n i l yr:n nl rr, ?yt prgn
-
Dyarthrosi s .t
ot no, _T, ) y D, - t l . t nn o, , ut - . t l r g D, i ?l gn . )
or no, - T, ) y Dr l l r nn Dr f r r l ; 1' o D' i ?r 9n . T
l +x . n
: D, ?x, l n, o D, p- l 9n. 21
n' u9r n nynn nl r ) ,
' ) y:
. x
Articulate Cartilage
,l'
)y o,tltnn .t
Periosteum ? n,lunn Synovail membrane .)
,)1,111,9
i ?-l gn
)u l o xtn Syndesmosi s .-T
-T+l +x
.n
n+l +x. l
t +x . r
?Perineal Bodv
-1.
D' rnlx D' -l' ],v t' t' x.22
External anal sphincter . x
Pubococcygeal m. .1,
Bulbocavernosus m. .)
Levator ani m. .-T
: r ny'
l ) xl
' r r , - ) uor g , r r , r u: x
1) nn. 23
Dr u7r - l nu nur h- onl - o, l r g Dyy . x
Dnl -DrCI i 7r-l nu nrnrg?u-o, vr ??n . l
Dnl -or, vr )?n-o, l rg . )
orry-l ?)n-onl -l nu n, nr9?u-o' l r9 . -T
?;rrr D' xl ,i l n an.24
Dvy;l ;' l vi ?l nxvnl nr' gx' -Tn .x
articular cartilaee
-n
Dy n-llnnn ilT' gx' -T;t tlu Trxn xrn i' tr,gxonn .l'
shaftn rx bodvn x' i ' l nr' 9' 9xn .)
nr,p)
' unro
:nyy
;nr:
Sup.mesente.lrn
;,,iJll' -":-' u
oropr)
' onro
r. rryy; nn I nf . mesent eri c n; t , )r: t n . l
): rrxn norh)
' uu9n, o-19
l rl vy
l nn
or)ri ' r . )
)"ri l n
-Tnx
l x
.-T
4t3
2005 1 n, nr ul x
?; r>: nn . 26
pl n l ru u, nn?, opl . x
DTn nn' l r nx D,noi l n n' l ' -tu
l 9t-I
Dy Et,P.i l y .f,
' uo)x
iz-' lty
xlit aorta
-n
.)
-T+)
.-T
?; r>: an. 27
nr l r uo) nr - l , u, nnupl 1- 8 nt nvyn . x
orrruo? nr-l r. nnn x? 10-12 nrnyyn . t
n- l l un l r ny nr , ?r n? nr r r nnn x) 10- 12 nr nvyn . )
)"rnn
-Inx
l x
.-T
tll)lvroN tlltlvJtl
r . 1
x. 2
r . 3
t . 4
r . 5
,1.6
t . 7
r . 8
-r.9
x. 10
t . 11
. 12
x. 13
t . 14
x. 15
. 16
x. 17
r . 18
r . 1 9
x. 20
x. 21
t . 22
t . 23
. 24
t . 25
t . 26
t . 27
414
הימוטנא 1 - 2003
4 / 1
ב הניחב רוזחש הימוטנא 1 – 2003
ד " דו יול ורדנא ר " סייו האל ר

1 . עירפי המ רטטק תסנכהב ) הבושת ןמס אל הנוכנ :(
א . lacuna magna
ב . ינוציח רטקניפס רירש
ג . תיווז 90 תולעמ
ד . תיזונרבממ הכפוש

2 . ןוכנ המ ?
א . םד לזונל ובכרהב ההז יטפמיל לזונ .
ב . קרב םילזונמ ףסאנ יטפמיל לזונ תומ .
ג . הפמל תוטולב שי םיקרועה תונפדב .
ד . ה - Thoracic duct ל זקנתמ - Subclavian a.

3 . םחרה ראווצב תוכמות אל תואבה תועוצרהמ הזיא ?
א . Round Ligament
ב . Infudubupelvic Ligament
ג . Cardinal Ligament
ד . Broad Ligament
ה . Uterosacaral Ligament
ו . א + ב

4 . םינבמהמ הזיא ב אצמנ אל םיאבה - Superior Perineal Space ?
א . Crura Of Penis
ב . Crura Of Clitoris
ג . BulbsOf Clitoris
ד . Bulbouretheral Glands
ה . Greath Vesicular Glands

5 . ה יבגל ןוכנ אל המ - sacrum ?
א . sacral promontory ה קלחה אוה - ה לש ירוירטנא רפוה - sacrum .
ב . ה םע דחי הנוב - coxa ה תרוגח תא הנותחתה םייפג .
ג . ליכמ 4 דחא ירוירפניא רוח ףסונבו םירוח לש תורוש .
ד . ה תא וב אצמנ - cauda equina .
ה . םיחטשמה םע ילאיבוניס קרפמ םישוע םורקסה לש םילרטלה םיחטשמה
םימיאתמה .

6 . ה תא - obturator int. בצעה בבצעמ __________ ה ירירש תאו - levator ani
בבצעמ _________ .

7 . ללחה םאה עובק ןפואב ליכמ דרקירפה לש 50cc לזונ ) ןיקת הז םאה ( ?

8 . קפרמה לש היסקלפב ןוכנ המ ?
א . ה - bicepts – primary inot. הו - tricepts - antagonist .
ב . ה - tricepts – primary inot. הו - bicepts - antagonist .
ג . ה - bicepts – primary inot. הו - tricepts - fixator .
הימוטנא 1 - 2003
4 / 2
9 . פמ שי הפיא ןושאר יסוחס גוסמ קר ) Synchodrosis ( ?
א . תפוקת םות דע סיזפיפאל הזפאידה ןיב תילדאיזפיפאה םידיגה תטלפב
תיליטלקסה הלידגה .
ב . ה ןיב - sacrum ל - ilum .
ג . ל עלצ ןיב - Transverse process .
ד . הילוחל הילוח ןיב .
ה . Sature שארב
ו . א + ב + ד
ז . ב + ד

10 . איצוהל ךילע םצע חמ תלתשה עצבל ידכב red bone marrow הפיאמ אל אצות ?
א . הכורא עלצ לש סיזיפיפאה לש קלחה .
ב . החוטש םצע .
ג . תירלוגריא םצע .
ד . הכורא םצע לש ירלודומ ללח .
ה . ?
ו . הנוכנ הניא הבושת ףא .

11 . טפשמה והמ אלה ןוכנ ?
א . דב ךומנ ילאמשה ךשאה " ינמיהמ רתוי כ .
ב . Tunica albugunae ךשא לכל תדרפנ תפטעמ הנוב .
ג . ב ןרוקמש תוציחמ - Tunica albuginae לעמל ךשא לכ תוקלחמ 200 תונוא .
ד . םילתופמה תורוניצב םירצונ ערז יאת , ל םירשיב םירבוע - rete testis םשמו
סימרדיפאל .
ה . ב ןימ יסחי ןיב םינסחואמו סימידידיפאב םילישבמ ערזה יאת - seminal
vesicles .
ו . ןתש ןתמב הערפהל םורגל הלוכי תינאחדמה הנואה לש הלדגה .

12 . ב אצמנ אל המ - superficial perineal space ?
א . bulb of penis
ב . crus of penis
ג . bulb of clitoris
ד . crus of clitoris
ה . bulbourethral glands
ו . greater vastibular glands

13 . ל םורגי ןגאב תיטטפמיסה תכרעמל קזנ :
א . ה קותישמ האצותכ ןתש תריצע - detruser
ב . ה קותישמ האצותכ ןתש תחירב - detruser
ג . סירפ תוערפה רשיה יעמב הקיטלט
ד . ב הערפה - ejaculation הפקז היהתש תורמל
ה . רגוס קותיש external ani spincter
ו . םיינוציח ןימ ירביא רוזאמ שוח לא
הימוטנא 1 - 2003
4 / 3
14 . הפקזה ןונגנמ – erection :
א . םיפוגב םייקרוע םד ילכ ץוויכל םרוג ךילהתב טלושה יטטפמיס יוריג
םייגופסה .
ב . הרפ יוריג - ש רורחשל םרוג יטטפמיס םיפוג תונפדבו םד ילכ תונפדב םיריר
עו םיזונרווק " םדב םיאלמתמ םה ךכ י .
ג . סקלפר לעפומ רועב רישי עגממ האצותכ . ה םע תרבעומ השוחת - pelvic
splanchnic nerve מעל דע " סקלפר תא ליעפמו הספניס השוע אוה םש ש .
ד . ה לע ץחל - superficial dorsal vein םיפוגה תיתחתב םירירש ץוויכו
ה הפקיז שי ךכו םיפוגב םד תורבטצהל םרוג םייגופס .
ה . נה לכ " ל .

15 . ה בצע יבגל ןוכנ אל םיאבהמ המ - vagus ?
א . הרפ םיביס ליכמ - הרפ םיטטפמיס - דע ןטבו הזחה ירביאל םירנויליגנג
תילאמש הרוסקלפל .
ב . האירה שרוש ירוחאמ רבוע הזחה תיבב .
ג . תועלקמבו הזח תיבב תוימונוטוא תועלקמב הספניס השוע celiac ו -
superior mesenteric .
ד . ינפל ילאמשו תפערסה חתפב תשוה ירוחאמ רבוע ינמיה .
ה . תפערסב תשוה חתפ ךרד רבוע סוגאוה .

16 . תארקנ תיטולב המקר לש רוביח תמקר :
א . capsula
ב . stroma
ג . parenchyma
ד . ב + ג
ה . לכה
תובושת תוירשפא
1 . א
2 . א
3 . ו
4 . ה
5 . ב
6 . inferior rectal, 5L-S2
7 . ןכ
8 . א
9 . א
10 . ב
11 . ה
12 .
13 . ב
14 . ד
15 . ג

הימוטנא 1 - 2003
4 / 4

הימוטנא 1 - 2002
1
הימוטנאב הניחב רוזחש 1 – 2002

1 . ב רבוע וניא ימ Great sciatic foramen :
א . sciatic nerve
ב . inferior gluteal nerve
ג . inferior gluteal artery
ד . obturator nerve
ה . superior gluteal artery

2 . ה לש ףיעס וניא ימ sacral plexus :
א . sciatic nerve
ב . inferior Gluteal nerve
ג . lateral cutaneus nerve of thigh
ד . pudendal nerve

3 . ןתשה תיחופלש יבגל ןוכנ המ :
א . האלמ איהשכ הדימריפ תרוצ תיחופלשל
ב . הקיר איהשכ יתימאה ןגאב הלוכ תאצמנ ןתשה תיחופלש הנש ליגמ
ג . תיחופלשה לש ןוילעה ריקה תא קר הסכמ םואנוטירפה
ד . ע עקשה םע לבוג הבקנב תיחופלשה לש סודנופה " ש Douglas

4 . יאבהמ המ ןוכנ ם :
א . דבכל םד קפסל אוה תואירה לש ישארה דיקפתה
ב . תינמיב םגו תילאמשה האירב םג תונוא שולש ןנשי
ג . ע תקפוסמ האירב הנוא לכ " תינוינש הינופמיס י
ד . ןיב ףולחשה O
2
ל – CO
2
תינושילשה הינופמיסב עצבתמ

5 . ןוכנ םיאבהמ המ :
א . ןיב ףולחשה O
2
ל – CO
2
תולואיולאב עצבתמ
ב . ב תואלמ תולואיולאה ילרואלפ לזונ
ג . ב רישע םד םיליכמ םיירנומלופה םידירוה - CO
2
ד . םיקרועל האירה שרושל םתסינכ רחאל םילצפתמ םיירנומלופה םיקרועה
םיילאיכנורב

6 . םיילרקס םיבצע יבגל ןוכנ המ :
א . תילרקסה הלעתהמ םיאצוי םיירוחאו םיימדק םיילרקס םיחתפ ךרד ventral
roots וא dorsal roots המאתהב
ב . לכ דיל רבחתמש יתטפמיס ןוילגנג שי םורקסה לש הצקבו םיחתפהמ דחא
ע ילרקסה בצעה םע " י gray rami communicantes
ג . ה – posterior & anterior rami רבמולה תעלקמב םיפתתשמ םיילרקסה -
תילרקס
ד . םינתונ םיילרקסה םיבצעה תשמח לכ pelvic & sacral splanchnic
ןגאה לש תוימונוטואה תועלקמל

7 . המ ןוכנ :
א . תוילוחה ףוגל רשי רבוחמ ילטסוק סוחס
ב . תוילוחמ תחא לכל 1-7 דרפנ סוחס שי
ג . תועלצ 11-12 םונרטסל תורישי תוקרפתמ
ד . תועלצ 8-10 םונרטסל תורישי תורבחתמ ןניא

הימוטנא 1 - 2002
2
8 . ןוכנ המ :
א . תוילוחה םע קרפמ תורצוי תויתימא תועלצ קר
ב . ינשה ילטסוקה סוחסה לש קרפמה רוזאב תמקוממ סיאול לש תיווזה
ג . ה – xiphoid תירישעה עלצל תורישי רבוחמ
ד . הנושארה הילוחה ףוגל תורישי רבוחמ םוירבונמה


9 . ןוכנ המ :
א . תמר O
2
ה תמרו ההובג – CO
2
ףוגב םיקרועה לכב הכומנ
ב . תמר O
2
ה תמרו ההובג – CO
2
םימטסיסה םיקרועב הכומנ
ג . תמר O
2
ה תמרו ההובג – CO
2
תילטרופה תכרעמב הכומנ
ד . תמר O
2
ה תמרו ההובג – CO
2
ןימי רדחב הכומנ

10 . הו הלחשה תעירק בקע םומידב broad ligament ל םומידה רודחי :
א . retro-peritoneum
ב . superficial perineal
ג . deep perineal

11 . אוה ילנאה רוזאלו ילטינגורואה רוזאל ןגאה תאיצי תא קלחמש וקה :
א . ה ןיב רבועש וקה Left & right ischial tuberosity
ב . ןיב רבועש וקה ה Left & right ischial spine
ג . ה ןיב רבועש וקה Left & right inferior pubic rami
ד . בנזה םצע תא רבחמש וקה ) coccyx ( ה לש ןותחתה קלחל pubic
symphysis

12 . םיילאנותירפרטניא םה םיאבה םירביאהמ וליא :
א . הילכ
ב . Transverse colon
ג . Ascending colon
ד . Descending colon

13 . בה םיטפשמהמ המ ןוכנ םיא :
א . ה – xiphoid הזחה תיב ללח לש ירוירפניאה לובגה אוה
ב . םונרטסה ףוגל תורישי תקרפתמ הלוקיולקה
ג . ה רוזאב תוילוחל תוקרפתמ תועלצה - spinous process
ד . עלצה לש ןוילעה ינוציחה דצב עקשב םירבוע םילטסוקרטניא םיבצע

14 . ןוכנ םיאבהמ המ :
א . תא הלידגמ הזחה תיב ןפודו תפערסה תעונת ורטנאה רטוקה - לש ירוירטופ
הזחה תיב
ב . המישנל תיטירק םוירבונמל םונרטסה ןיב קרפמה תעונת
ג . המישנה תלועפב ירקיע אוה ןטבה ירירש ץוויכ

15 . תירטמיס ףוגה תא קלחמ רושימ הזיאב ךתח :
א . coronal
ב . sagital
ג . median
ד . transverse


הימוטנא 1 - 2002
3
16 . תימוטנאה החונתה יהמ :
א . הביכש – היצניפוסב די
ב . הביכש – ורפב די היצנ
ג . הדימע – היצניפוסב די
ד . היצנורפב די הביכש

17 . םצע תמקר יבגל ןוכנ המ :
א . מ היונב תיגופס םצע – osteos
ב . אלו תוקומעה תומצעה לש סיזיפאידב ירלודמה ללחב אצמנ םצעב דשל
תוזיפופיהב
ג . הפילקה תא הנוב הפופצ םצע cortex תוכורא תומצע לש
ד . דלשה תלידג תקספה םע תקספנ םצעה תלידג

18 . נ המ םילאיבוניס םיקרפמ יבגל ןוכ :
א . תילאיבוניס תפטעמ שי
ב . תקלדב קר םייק לזונ
ג . ירלוקיטרא סוחס לש יופיצ שי

19 . ה רירש pectoralis major אוה :
א . חוטש
ב . הליגר הצונ תרוצב
ג . הלופכ הצונ תרוצב
ד . ירושיכ

20 . המ אל דלשה ירירש יבגל ןוכנ :
א . פוקסורקימב ינייפוא טוטרש םיארמ
ב . ערג בר ךרואמ את אוה ביס לכ יני
ג . םיאת לש יוחיאמ רבועב םירצונ דלש רירש יביס
ד . םייחה לכ הקולח תלוכי רירש יאתל

21 . אוה ערזה ךלהמ :
א . ךשא – epidydimis – vas deferense – seminal vesicle –
ejaculatory duct – הכפוש
ב . ךשא – epidydimis – vas deferense – ejaculatory duct – הכפוש
ג . ךשא – vas deferense – epidydimis – seminal vesicle –
ejaculatory duct – הכפוש
ד . ךשא – vas deferense – epidydimis – ejaculatory duct – הכפוש

22 . המ וניא ןוכנ :
א . external oblique abdominal muscle ןטבה ירירשמ רתויב יחטשה אוה
ב . psoas major ןטבה לש תירוירטנא ןפודב אצמנ
ג . linea alba – תוסנכנ הילא ןטבה לש ינאידמ קלחב תוזוריונופאה לכ
ד . transverse abdominal muscle ןטבה ירירשמ רתויב ימינפה אוה
הימוטנא 1 - 2002
4תובושת תוירשפא
1 . ד
2 . ג
3 . א
4 . ג
5 . א
6 .
7 . ד
8 . ב
9 . ב
10 . א
11 . א
12 . ב
13 . א
14 . א
15 ג
16 . ג
17 . ב
18 . א
19 . ד ?
20 . ד
21 . ב
22 . בהימוטנאב הניחב רוזחש 1 – 2001

1 . ל זקנתמ םיאבהמ ימ - I.V.C ?
א . left portal
ב . left suprarenal
ג . left inf. phrenic
ד . left common iliac
ה . left gastric

2 . םדה תקפסא רקיע תא לבקמ סארקנפה שאר יממ ?

3 . עלצב תעגונ תילאמש הילכ םאה 11 ?

4 . ה יבגל ןוכנ המ - dorsal root :
א . באכ תשוחת םיריבעמה םיביס לש םינוריונ ליכמ
ב . הרדשה טוח תלעתב אצמנ אל

5 . הביקה תא םיבבצעמה םיביס :
א . GVA
ב . GVE
ג . GSE
ד . GSA

6 . ה לש תטלחומ אל תומלעהמ רצונה עקב יבגל ןוכנ המ - process vagina ?

7 . הטמל חונצל לוחטהמ ענומ המ ) ןטבה ללחל ( ?

8 . ל קוקז הפקזב תויעב ול שיש םדא ...
א . םיקלח םירירש ץוויכל רישכת
ב . םיינוצר םירירש ץוויכל רישכת
ג . םיקרוע תייפרהל רישכת

9 . לש ןותחת קלח רצוי ימ lower sac ?

10 . ןטבה בובציעב םיברועמ אל םיבצע וליא ?

11 . ה לש רישי ףנע וניא ימ - portal vein ?

12 . תא רצוי ימ םואנוטירפה לש ןותחתה קלחה ?

13 . ה ףוטעי הפיא - puborectalis םוטקרה תא ?

14 . ב אצמנ המ - sup. mediastinum ?

15 . תירבמולוקרוטל תירוירטסופ תילסרווסנרטה היצספה םאה ?

16 . לתוזממ םייונב םיקרועהו הפמילה ילכ לכ םאה

17 . סחיה המ ) קרפמ גוס ( תוילוחל עלצ ןיב

18 . אצמנ המ תפצרב epiploic foramen ?
א . transverse codon
ב . סארקנפה שאר
ג . sup. duodenum
ד . piloric
ה . Descending duodenum

19 . ה רירש - psoas
א . תירבמולוקרוט היצספב ףוטע
ב . מ ורוקמ - greater tochanter
ג . ןותחתה וקלחל ילרטל ילרומפ בצע
ד . בצע genitofemoral דמ אצוי ןותחתה וקלחל תילאי

20 . תפערסה :
א . הטרואאה חתפ – T
10

ב . טשווה חתפ – T
8

ג . ה חתפ - IVC יזכרמה דיגב
ד . לש חתפב רבוע סוגיזא IVC

21 . ה יבצע - phrenic :
א . תפערסל ידעלב רוסנס בובצע םיקפסמ
ב . ב םיאצמנ - ant. mediastinum
ג . דרקירפל םירוסנס םיביס םיקפסמ
ד . בצעה טשוה םע תפערסה תא הצוח ילאמשה
ה . הטרואאה םע תפערסה תא הצוח ינמיה בצעה

22 . vertebral foramen
א . הרדשה טוח חומ רבוע םש


תובושת תוירשפא
1 . ה
5 . ג
18 . ג
19 . ג
20 . ג
21 . ג

הימוטנא 1 – 2000
רד ' הניד ןוזניול / רד ' הנא סייו

הימוטנאב הניחב רוזחש 1 - 2000
ךינפל 5 םידגיה . א ןמס ' םינוכנ טפשמה יקלח ינש םא , ב ' אל ינשהו ןוכנ דחא קלח םא , ג ' -
םינוכנ אל םיקלחה ינש םא :
1 .
2 .
3 . םיטטרושמ םירירשמ בכרומ סורוליפה לש רטקניפסה , ע בבצועמו " הרפ םיבצע י -
םיטטפמיס .
4 .
5 .

6 . יעמה לש ילטסידה שילשה ב אצמנ םיקדה םי :
א . R. Iliac fosa
ב . L. Iliac fosa
ג . ןטבה לש ןוילע ילאמש עבר
ד . ןטבה לש ןוילע ינמי עבר
ה . ןטבה ללח זכרמ

7 . ה יבגל ןוכנ אל המ Pectinatle line ב - Anal Cannal ?
א . תילטקרל תילאנאה הלעתה ןיב דירפמ
ב . תימונוטוא תיבצע הקפסא וילעמ , יתחתמו תיטמוס ו
ג . ע םד תקפסא וילעמ " י Sup. Rectal a. ע ויתחתמו " י - Inf. Rectal a.
ד . תילטרופ תכרעמו תילאווק תכרעמ לש ידירו זוקינ ןיב לובג .
ה .

8 . יבגל ןוכנ אל המ Ischiorectal fossa ? ) ת . ןתשה תיחופלש ביבס תרדוח (

9 . לש ףיעס וניא םיאבה ןיבמ ימ Internal pudendal ?
א . Ant. Scrotal
ב . Post. Scrotal
ג . Deep dorsal artery of penis
ד . Superficial artery of penis

10 . יבגל ןוכנ המ Costo-mediastinal recess ?
א . המישנל דואמ בושח
ב . דרקירפל םונרטסה ןיב דירפמ
ג . עלצ סוחס הבוגב אצמנ ולש ןותחתה וקה 10 ב - midaxillary line .
ד . עלצ סוחס הבוגב אצמנ ולש ןותחתה וקה 11 ב - post axillary line .

11 . ה וק - coupola הרואלפה לש ?
א . ה תא הסכמ - apex האירה לש .
ב . ה לעמ הלוע - inlet הזחה תיב לש .
ג . הלוע 1-1.5 ס " ונרטסה רוביחה לעמ מ - ירלוקיוולק .
ד . א + תונוכנ ב .
ה . תונוכנ תובושתה לכ .

12 . ל המ ה תא ביכרמ א - inlet ןגאה לש ?
א . Sacral promonatory
ב . Ala of sacrum
הימוטנא 1 – 2000
רד ' הניד ןוזניול / רד ' הנא סייו
ג . Iliac body
ד . Ischial ramus

13 . ךרד רבוע אל קדה יעמה לש יטפמילה זוקינה :
א . Intestinal trunk
ב . Left lumbar trunk
ג . Celiac trunk
ד . Cysterna chili
ה . Thoracic duct

פמה תא ךייש קרפמה גוסל קר
14 . הילוחל קסיד ןיב קרפמ א . Synchondrosis
15 . עלצל םונרטס ןיב קרפמ I ב . Plane
16 . קפרמ ג . Hinge
17 . ל עלצה תישושבג ןיב קרפמ - transverse process ד . Symphisis

18 . םד ילכ םירבוע אל טנמגיל הזיאב ?
א . Round lig.
ב . Suspensory lig. of ovary
ג . Broad lig.
ד . Ovarian lig.
ה . Cardinal lig.

19 . תילטרופה הכרעמב המיסחל םורגי המ ?
א . השק דבכ תלחמ
ב . ב המיסח - Hepatic v.
ג . ב המיסח - Vena porta
ד . ב המיסח - Sup. Rectal v.
ה . ב המיסח - Short gastric v.
ו . א תובושת + תונוכנ ב
ז . א תובושת + ב + נוכנ ג תו
ח . תונוכנ תובושתה לכ .

ודוקפתל הנבמ ךייש / הנבמ
20 . Quadratous m. א . ןטבל ךריה תמרה
21 . Psoas major m. ב . ןתמה לש היסקלפ
22 . Int. abdominal oblique m. ג . ןתמה לש היצקדבא
23 . Ext. abdominal oblique m. ד . Thoracolumbar fascia

םיגשומה ןיב ךייש ) דוע ויה םיפיעס (
24 . תועבצאה תסירפ א . היצנטסקא
25 . ילטיגסה רושימב רוחאל עורזה תמרה ב . ילטסיד
26 . קלחל סחיב ןוירסירתה לש הלועה קלחה 3 ג . היצקדבא

27 . תיביטמירפה לוכיעה תאלול לש תילאפצה עורזהמ חתפתמ המ ?
א . דבלב םוקצ
ב . סג יעמו םוקצ .
ג . ןוירסירתו םיקד םייעמ
ד .
ה .
הימוטנא 1 – 2000
רד ' הניד ןוזניול / רד ' הנא סייו

28 . ב חתפתה אל המ - Dorsal mesogastrium ?
א . Common bile duct
ב . uncinate בלבלה לש
ג . סג יעמ
ד .
ה .

29 . ןוירסירתה לש ןושארה קלחה יבגל ןוכנ המ ?
א . ילאנוטירפורטר ולוכ
ב . common bile duct המידקמ רבוע
ג . ה ילפקל םייכשמהש הזוקומ לש תוילפק וב שי - jejunum
ד . Gastrodoudenal a. וירוחאמ רבוע
ה .

תובושת תוירשפא
6 . א
7 . א
9 . א
10 . ב
11 . ד
12 . ד
13 . ג
14 . ד
15 . ב
16 . ג
17 . ב
18 . א
19 . ז
20 . ב
21 . א
22 . ב
23 . ב
24 . ג
25 . א
29 . ד .

‫1‬

‫הטכניון מכון טכנולוגי לישראל‬

‫אנטומיה 01.1.82‬
‫גרסא 50424225‬ ‫1.‬ ‫מהו הסדר הנכון של מבנה מערכת העיכול. מכוון פרוקסימאלי לכוון דיסטלי )מימין לשמאל(‬ ‫‪.Sigmoid Colon - Colon - Duodenum - Ileum - Jejunum‬‬ ‫‪Sigmoid colon - Transverse colon - Terminal Ileum - Esophageal Hiatus‬‬ ‫‪Rectum - Cecum - Jejunum - Ileum - Duodenum - Pylorus‬‬ ‫‪Duodenum - Transverse colon - Cecum - Pylorus - Esophagus‬‬ ‫‪Duodenum - Sigmoid Colon - Cecum - Terminal Ileum - Jejunum‬‬ ‫א.‬ ‫ב.‬ ‫ג.‬ ‫ד.‬ ‫ה.‬ ‫2.‬ ‫מה נכון לגבי מיקום הושת?‬ ‫צינור שרירי באורך 52 ס"מ אשר יורד בבית החזה לאור ה - ‪Ant Mediastinum‬‬ ‫הושת חודרת לחלל הבטן דרך ה ‪ Left Crus‬של הסרעפת, מעט מימין למישור האמצע של חוליה‬ ‫01‪.T‬‬ ‫החדירה של הושת לקיבה היא משמאל לקו האמצע בגובה סחוס בין צלעי מס' 7 ובמישור חוליה‬ ‫01‪T‬‬ ‫בגבול האחורי הושת צמודה לעמוד החוליות הגבי עד 7‪T‬‬ ‫בגבול הקדמי )‪ (Ant‬הושת באה במגע עם שטח הפנים הפוסטריורי של האונה הימנית של הכבד.‬ ‫א.‬ ‫ב.‬ ‫ג.‬ ‫ד.‬ ‫ה.‬ ‫3.‬ ‫לגבי אספקת הדם של הושת - הכל נכון פרט ל?‬ ‫מקבל אספק דם מה - ‪Left gastric artery‬‬ ‫מקבל אספקת דם מה ‪left phrenic artery‬‬ ‫חלק מהדם הורידי מתנקז למערכת ה ‪ Azygus‬של בית החזה‬ ‫מתנקז דרך ה ‪ Right gastric vein‬של המערכת הפורטלית.‬ ‫הניקוז הלימפתי של החלק האבדומנלי של הושת הוא ל ‪Left gastric lymph nodes‬‬ ‫א.‬ ‫ב.‬ ‫ג.‬ ‫ד.‬ ‫ה.‬ ‫4.‬ ‫מה נכון לגבי בקע סרעפתי?‬ ‫הבקע השכיח ביותר הוא מסוג ‪.Sliding hiatus hernia‬‬ ‫ב- ‪ Sliding hiatus hernia‬ה- ‪ Cardia‬נשאר במקומו האנטומי ולכן אין רגורגטציה של תוכן‬ ‫קיבה.‬ ‫בקע סרעפתי מולד )‪ (Congenital‬הוא מאד שכיח )5:1 לידות( ולרוב הוא חסר משמעות.‬ ‫בבקע מסוג ‪ Paraesophageal‬הקרדיה וחלק מהפונדוס של הקיבה מחליקים לבית החזה בעיקר‬ ‫בשכיבה.‬ ‫הטיפול בבקע סרעפתי מולד הוא שמרני ) בעיקר מנוחה ותרופות(‬ ‫א.‬ ‫ב.‬ ‫ג.‬ ‫ד.‬ ‫ה.‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->