P. 1
ביוטופ

ביוטופ

4.5

|Views: 2,748|Likes:
Published by api-3705903

More info:

Published by: api-3705903 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

םייפרגופוט םינותנו םוקימ

אוהו ,ופיל בורק ,ביבא לתב לצרה בוחר לש ימורדה והצקב אצמנ ינטובה ןגה
הרבחה לש תונוש תודיחי ,הירפס ,יגולואז ןג תללוכה "עבטה תיירק"מ קלח
םורד לש ינופצה וקלח והז תיפרגואיג הניחבמ .עבטל ס"יבו עבטה תנגהל
ףוחה רושימ.
-כ ןגה לש וחטש 16 תעבג לש יחרזמה דרומב לותש אוה ןוילעה וקלחב .םנוד
בשוימ היה הז רוזיא .ףחס תמדא לע רקיעב ערתשמ אוה qשמהב .רכרוכ
םיחמצה תוחתפתהל המרת םילרנימב הרישעה עקרקהו רבעב.
רה תניפ :הלוכ לארשי yרא לש חמוצה תורוצת תא םיגציימ ןגבש םיחמצה
הסור הרט -תיררה עקרקב הלותש ,ינוכית -םיה שרוחה תא תגציימה.
אבוהש לוחב תברועמ הרמח תמדאב הלותש רכרוכו תולוח ,םי ףוח תניפ
תילולש .(תעקפו לצב יחמצ) סיטיפואיג .תומוחו תוריק חמוצ .רבדמ תניפ .םיהמ
ףרוח.
-כ ובש תוכירב רוזא 10 ןקלח .םינוש םיקמועבו תורוצב תויתוכאלמ תוכירב
שמשל תופושח ןקלחו תולצומ.
תמדאב תופקומ ןהו לוחליח תוענומ תועירי וא ןוטב הייושע תוכירבה תיעקרק
ףחס תמדאב תברועמ הרמח.
םינוש םילדגב ריגו רכרוכ ינבא תורוזפ ןגב.
םיטנוולר םינותנו םילקא
דיחא אוה םילקאה qא םימיאתמ םיחמצו עקרק תאבה י"ע ורצונ תוניפה:
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 שדוח
19.4 24.2 28 29.9 30.9 30.6 29.3 26.7 24.6 21.3 19.2 17.9 פמט'
סקמ'
8.2 11.2 14.8 18.1 19.6 19.3 17.1 13.6 11.0 8.0 6.8 6.6 פמט'
נימ'
133 77 26 0.1 3.4 17 50 86 137 םשג
מ"מ
:הנשל םיעקשמ כ"הס 529 יתנש בר עצוממ) מ"מ ).
:תעצוממ תיתנש תיסחי תוחל 70.3 םיזוחא .
םיקיתוה םיצעהו ,םישימחה תונש תישארב ל"ז לילג רוספורפ םיקה ןגה תא
כ ינב םה ובש רתויב 45 םינש .
םיחמצ ןכו םייתנש דח םיחמצ לש העירז ,השדח הליתש ןבומכ ןבומכ הנשי
םירופיצו חור י"ע -םדאה תוברעתה אלל ןגה לא םיעיגמ םהיערזש.
תנשמ .א"ת תטיסרבינוא לש ינטובה ןגכ תובר םינש שמיש םגה 1982 אוה
עבטה תנגהל הרבחה תוירחאב.
-כ -םיבר םירקבמ םיעיגמ ןגה לא 70 :ףטוש לופיטל הכוז אוהו ,הנשב שיא ףלא
תוקוחר ןגב תובר תוניפ תאז םע .דועו העירז ,הליתש ,םוזיג ,היקשה
תוברעתה אלל טעמכ תורתונ םיישארה םיליבשהמ.
:תויגולוקא תולאש
1) םייח-ודה לצא רוזיא תופידעל רואה תמצוע ןיב המאתהה המ?
הקידב תטיש
יתשב םייח ודה לש םצברמ תומוקמ תא תונוע יתש םומינימ ינפ לע קודבנ ונא
לכב םייח ודה תא רופסנ ונא qכ .לצב הכירבו שמשב הכירב :תונוש תוכירב
תויטויבה תוקידבה לש תואלבטה תרזעב קודבנ .רתוי שי הפיא קודבנו הכירב
תויטויב -אהו.
הרעשה
םהל ןיאו םימרתולקיופ םייח ילעב םה רשא ,םייח ודהש איה ונלש הרעשהה
םתוא היגרנאה תא םהל קפסמה םימח םוקמ ופידעי ,ףוגה םוח תוסיוול תכרעמ
םיילמיטפוא םייח יאנתל םיכירצ םה.
2) qיא הכירבב םימזינגרואה ןווגמ לע םימה יחמצ םיעיפשמ ?
הקידב תטיש
הנבלה האפמינה תכירב .תונוש תוכירב יתשב םימזינגרואה ןווגמ תא הוושנ ונא
תספותה רתוי הלודג הייחמצ שי הנבלה האפינה תכירבב .םימה תשדע תכירבו
הכירבב תספות םימה תשדעש חטשהמ רתוי לודג חטש.
תרזעב תוכירבה ןיב הוושנו הכירב לכב םימזינגרואה תא רופסנו קודבנ ינא
לש יגולונפה םושירהו םיטויבה םימרוגה לש תואלבט תרזעב קודבנ .םיאצממה
םיחמצה.
הרעשה
.ןוזמל רוקמה רותב תשמשמ איה ןכ לעו ןוזמה תרשרש תישארב איה הייחמצה
ונא .ח"עב לש yברמל םוקמ רותב םגו ןצמחל רוקמ רותב תשמשמ הייחמצה
נ הייחמצ רתוי שי ובש םוקמב םייח ילעב רתוי ויהיש רעש .
3) םיילגרה יקורפ ןווגמ לע םיגדה םיעיפשמ qיא?
הקידב תטיש
תא רופסנו הנוש םימזינגרוא ןווגמ תולעב תונוש תוכירב יתש ןיב הוושנ ונא
תשדע תכירבו שמשב הכירב ןה תוכירבה .הכירב לכב םיילגרה יקורפ תומכ
תועצמאב קודבנ .םיגד ויה אל ונישעש תוקידב פ"ע םימה תשדע תכירבב .םימה
םייטויבה םימרוגה לש אלבטה.
הרעשה
לש לודיג תיבב ןוזמה גראמ פ"ע םיגדה לש ןוזמהמ קלח םה םיילגרה יקורפ
םיילגר יקורפ תוחפ ויהי םיגד רתוי וב שיש רוזיאבש הפצנ ונא .שמשב הכירבה.
4) הנבלה האפינה לש חומיצה בצק לע הנירקה תמצוע העיפשמ qיא?
הקידב תטיש
תואפינה תכירבו שמשב הכירב :תוכירבה יתשב חמצה ילע הנבמ תא קודבנ ונא
דיגהל לכונ רתוי חתופמ היהי והנבמ תניחבמש הנבלה האפמנ ,חמצה .תונבלה
.היינשה הכירבב הנבלה האפנהמ רתוי ההובג הנירק תמצוע תחת לדג אוהש
םייטויב -אהו םייטויבה םימרוגה לש תואלבטה תרזעב קודבנ.
הרעשה
הדימב) רוא רתוי שיש לככו ,םיחמצב ןוזמ תריציל רוקמ רואהש םיעדוי ונא
רתוי קזחו רתוי לודג היהי חמצה qכ (חמצל תילמיטפוא.
בצק qכ ,רוא רתוי שי א"ז רתוי הלודג הנירקה ובש םוקמבש ונלש הרעשהה
רתוי בר היהי הנבלה האפמינה לש חומיצה.
5) ןויפא תלאש
פמט העיפשמ qיא הכירבב ןצמחה תמר לע הביבסה ' ?
הקידב
qשמב הרוטרפמטו ןצמח לש תוקידב תועצמאב ונלש הרעשהה תא קודבנ ונא
.הרוטרפמטה לש םייונישל דומצב ןצמחה לש םייונישה תא הארנו ,תונועה
םייטויבה םימרוגה לש אלבטה תרזעב קודבנ.
הרעשה
הכירבב ןצמח רתוי שי qכ רתוי ההובג הביבסהש'פמטהש לככש ונלש הרעשהה
תמרש לככ ןוזמ רתוי םירציימה םיחמצה לש הנוזתה יכילהת תוכזב
רתוי ההובג הרוטרפמטה.
א תודידמ - תויטויב
+ הדידמה םש
תודידמ
רישכמ
הדידמה
הדידמה ןפוא
מ"סב קמוע קמוע דמ קמוע דמה תא הכירבה קמוע qות לא רידחהל שי
הכירבה קמוע תא מ"סב קודבלו.
םימה תוריכע ןבל ןוילג םיקדבנה םימה םע תיסוכ ןבל ןוילג לע םיחינמ
תומרב ההכל ריהבה ןמ םיעבצה תא םימשורו
לש 1 ל דע ריב בהבהצ - 4 רוחש עבצ ÷ .
פמט הביבס /
םימ
תולעמ סויזלצ
0
C
פמט דמ'
רטמומרט
םיקיזחמ תא דמ פמטה ' דצהשכ םודאה הנופ
יפלכ טקייבוא הדידמה ריווא / םימ . םיליצמ םע
ףוגה , םיניתממ 3 תוקד םילכתסמו ילב םירהל
הנירק דמ הנירק ןבלה קלחהש ינשה קלחה תא םיחצופ ,םיקילדמ
לע םיצחול .ףשחיי power, ה םע םינווכמrange
לש םינטקה תורפסה םע םיעיגמש דע 20,000 .
שמשה לא רישכמה תא ןווכל
ph תקידבל ריינ
ph
ריינ תסיפ םילבוט ph םיקדבנה םימה qותל
ה תא לבקתנש עבצה ינפל םיאורוph .םימה לש
1-7 הצמוח
7-14 סיסב
ןצמח mg/l Oxygen 1
Oxygen 2
Oxygen 3
Oxygen 4
Titrant tlsa
10
רלקניו תטישב םימב ןצמח זוכיר תדידמ.
תוחילמ mg/l K2CrO4
AgNO3
םימ רטילב תוחילמה בושיח:
דירולכ-cl
x. 568= mg/l
תודידמ ויטויב ת
הדידמה םש הדידמ ןפוא
תואצמה תקידב
ילעב -םייח םימזינגרוא
םייח
הרישי תיפצת
בצמ יגולונופ לש חמצ
) יתוחתפתה ( תוחכונל לש
החירפ , הוולע,ירפ
הרישי תיפצת
chironomus שותי yיוצמ - שושמי -
תחפשמ םישושמיה - chirinimilae
החפשמ הילחזש םיווהמ תא רקיע תייסולכוא יקרח עקרקה יווקמב םימ םיבר .
םינימ םידחא םייוצמ םג םיב . םירגובה םימוד םישותיל , אלא יפגש הפה םהלש
םינוונמ םהו םניא םינוזינ , בורל .
לצא בור םינימה שי םירכזל םישוחמ םיצונמ - ןאכמו רזגנ םמש .
תובקנה תוליטמ תא ןהיציב םישוגב , ןהשכ תופוטע תפטעמב תיתפקמ תחפותה
םימב.
םילחזה םיעקוב םיחוש ןמז המ םימב , רחאו םה םיבשייתמ םוקמב םיאתמה .
לחזה qרואמ , yוח ושארמ , לעב 3 יקרפ הזח ו 9 יקרפ ןטב . עבצ ףוגה
םודא , דודו בהבהצ , קרקרי וא ןבל .
םילחזה ילעב ףוג קורי םוח ; שי םהל ןיבולגומה , סמומה לזונב םדה , לחזל
תספוק שאר השק , תאשונמ גוז םישוחמ , גוז םייניע דחא וא םינש , יפגו הפ .
קרפה ןושארה לש הזחה קרפהו ןורחאה לש ןטבה םיאשונ גוז םיילגר תומודמ ,
ביבס יפ תעבטה , הצקב ירוחאה לש ףוגה , תוטלוב רפסמ תויחופלש תושמשמה
םירביאכ יתסוומ yחל יטומסוא .
םילחזה םירבוע 4 תוגרד םתומלגתה , םלדוג םירטמיליממ םירופס דע 3 ס " מ .
רחאל םהש םיבשייתמ , םה םירצוי ביבס םמצע תורוניצ yוב ע " י תקבדה יריגרג
yוב תרזעב םיטוח םהש םישירפמ תוטולבמ קורה .
תורוניצה םיבצינ וא םיחנומ לע עצמה , לכה לע - יפ ןימה . שי םילחז םירדוח לא
qות עקרקה דע קמוע לש 40 ס " מ . qותב רוניצה םיעינמ םילחזה תא םפוג
, העונת וז תעייסמ םהל שדחל תא תמירז םימה השורדה המישנל , ןיא םילחזל
יחתפ המישנ , םה םיטלוק תא ןצמחה סמומה םימב qרד יוסיכ םפוג .
םימה םיאיבמ םהל םג ןוזמ : םיקיקלח םינטק לש רמוח ינגרוא . םה םיננסמ תא
ןוזמה וא םישירפמ תשר תיריר ןוזמהש ספתנ הב , רחאו qכ םה םיעלוב תא
תשרה דחי ומע .
רמגב םלודיג םימלגתמ םילחזה qותב רוניצ yובה םלוגה םשונ תרזעב גוז
םימיז , םתרוצש תרוצכ רוביצ םיטוח םינבל , םיעובקה דצב יבגה לש והזח .
םילחז לש " סומונוריכ ימוט -" םילגוסמ םייקתהל יווקמב םימ םירישע דואמ
םירמוחב םינגרוא םיינעו ןצמחב , ןכל בר םרפסמ םג תוכירבב ןוצמח .
םילחז לש " שותי אמגה -" םייח qותב םילועבגה םיבוקרה לש אמוגה , תרומשב
הלוחה.
ינב ןימ " שותי םימרזה -" םייח םימב םירק םתמירזש הריהמ .
ילחנב לילגה רשפא אוצמל לע םינבא תא תורוניצ yובה םהלש . תוצקב תורוניצה
םיאצומ רפסמ תוטילב תושק ןהיניב הווט לחזה תשר אוהש ספות הב תא
יריגרג ןוזמה .
םילחזה לש " סוידלקורפה " הו " סופינט " םעבצ ןבל , םילחזה םניא םינוב תורוניצ
םה םיפרוט ילעב םייח םינטק , םהיניב םילחז םינטק ינבמ םתחפשמ : שי םהש
םיספות תא ףרטה תרזעב תותסלה תודחה בורלו םה םיעלוב ותוא ותומלשב ,
םילחז ינבמ םיגוס אלא םיחיכש דואמ . קמועב תרנכה םה םייוהמ תא רקיע
תייסולכוא םיקרחה . תליחתב ףרוחה רשאכ םיררוואמ ימימ תרנכה , םירדוח
םילחזה לכל םיקמועה .
yיקב ןיא אוצמל םתוא םיקמועב ירסח ןצמח . םה םינוזינ םש םיעלותמ תונטק .
םלוגל לש ה " סוידלקורפה " גוז תורוניצ המישנ תרוצב תורפופש , תועובקה
הזחב.
םלוגה יח בורק ינפל םימה טלוקו תא ריוואה ןמ yוחה . םלוגה לש ה " סופינט "
המוד םלוגל לש ה " סוידלקורפ " אלא תורוניצבש המישנה ולש םתרוצ תיטפילא .
בצ תוציב
ןימ דיחי לארשיב תחפשממ םיבצה םייתצבה
qרוא ונוירש דע 23 ס " מ ולקשמו דע 1.8 ק " ג , המוד תצקמב בצל השביה qא
ונוירש חוטש תיסחי .
ושאר קלח יוטעו יוסיכ ינרק וניאש קלוחמ םיניגמל . רכזה ןטק תצקמב ןימ
הבקנה אוהו רכינ ובנזב qרואה הזמ לש הבקנה , ןוירשבו ונוחג , אוה רועק
תצקמב . ןוחגה לש הבקנה חוטש וא רומק תצקמב .
וילגר , וראווצ ובנזו םיכורא תיסחי . בצ תוצבה זירז רתוי בצמ השביה םשוגמה .
ויתועבצא תודייוצמ םירפטב םיכורא םידחו תוחואמו ימורקב היחש .
וניא ביטימ תוחשל בצכ qרה םיבצכו םיימיה . qא אוה לגוסמ עונל םימב הייחשב
.
עבצ ןוירשה לש םירגובה םוח יתיז . עבצ ןוירשה לש םיריעצה הטונ קרקריל
ההכ.
ןוירש ןוחגה עורז םימתכ םידורו לע עקר רחרחש , לע םיילגרה , ראווצה בנזהו
םיכורע ןיגוריסל םיספ םינידע םעבצש רחרחש בהבהצו וא דורו .
ותצופת תבחרנ םורדב חרזמ הפוריא ברעמבו היסא .
םירוזאב םיכומסה יפוחל םיה ןוכיתה , םורדמ ןקלבה דע לארשי .
לארשיב ןכוש בצ תוצבה ןופצב yראה הזכרמבו .
אוה סלכאמ יווק םימ םיקותמ : תוציב , תורהנ , םימגא תוכרבו הגדמ .
רבעב היה חיכש הלוחב , qא םע שובי תוציבה הטעמתה םש ותייסולכוא םע
תוטשפתה תוכרב הגדמה לארשיב וברתה ותייסולכוא ותצופתו הלדג .
בצ תוצבה הלבמ תא בור ונמז םימב , אצויו םהמ םמחתהל שמשב .
אוה חנ לע רחא ויתודגמ לש הווקמ םימה וא לע םימצע םיטלובה ןמ םימה ,
ףזתשמו םיתיעל qשמב תועש תוכורא .
עיפוהב ינב םדא וא ביוא הביבסב אוה טלמנ םימל , םיתיעל אוה ףא רפחתמ
yובב תיעקרקב רתתסמו םש .
ןוזינ ןימ חמוצה ןמו יחה : יחמצ םימ , תוצא , ירסח תוילוח , םינתיילוח םינטק ףאו
םירגפ.
העשב אוהש לכוא ףרט לודג אוה קיזחמ וב וילגרב תוימדיקה ערוקו ונממ
םיחתנ ויתותסלב תודחה .
םיבצה םיריעצה םינוזינ רקיעב ןוזמב ןמ יחה , וליאו םירגובה םילכוא רתוי תוצע
תויטוח , יחמיצ םימ רמוחו ינגרוא בקרינ .
םירוזיחה תויוגוודזההו םישחרתמ qלהמב לכ ישדוח ףרוחה , qלהמב רוזיחה
םסוח רכזה תא הכרד לש הבקנה ספתמו לע הבג .
םיתיעל הוולמ רוזיחה תוכישנב הראווצב לש הבקנה םירוזיח ולא וכשמנ תועש .
םישדוחב לירפא , טסוגוא תרפוח הבקנה תחאב תודגמ יווקמ םימה המוג אל
הקומע הליתמו הכותל 5-12 םיצי תונבל תולגלגסו . םיציב תוחרואמ , תונבל
תוטועו הפילק תינידס לקש הקד םיציבה ענ ןיב 7 ל ÷ 17 םרג .
רחאל הלטהה הסחמ הבקנה תא המוגה רפאב .
םיריצה םיעקוב אלל הריגד וא לופיט רובעכ 3-4 םישדוח םינופו דימ םימל , םש
םה םינגומ ינפמ ביוא .
qרוא םנוירש לש םיריצה םיעקובה ןמ םיציבה 25 - 40 מ " מ םלקשמו ענ ןיב 4 -
12 םרג .
caspica manremys ןימ : בצ תוציב
גוס: manremys
החפשמ : םיבצה םייתציבה
הרדס : םיבצ
הקלחמ : םילחוז
הכרעמ : ילעב רתימ
היזובמג
םיגד םינטק , qרוא ופוג לש רכזה עיגמ ל 40-50 מ " מ , לשו הבקנה ל - 70 מ " מ .
שארה חוטש וקלחב ןוילעה , ומוטרחו דדוחמ , חתפמ הפה יליע .
ףוגל עבצ ףוסכ לעב קרב לחלחכ . בגה םיתיעל םוח יתיז , הבקנל תרגובה םתכ
רוחש לע קלחה ירוחאה לש הנוחג .
ביבאב yיקבו הצירשמ היזובמגה 50-6 - םיגיגד לכב הצרשה .
ויתולעמ תוברה לש גד הז - תודימע ינפב םיאנת םישק לש מט " פ ההובג טועימו
ןצמח,
ותודיינ הברה , ורשוכ הברה לוכאל רשאכ ןוזמה יוצמ , ולודיג ריהמ qרדו הייברה
לש הצרשה תודלו םייח , הנניאש תקקזנ יאנתל הלטה םידחוימ , לכוא םישותי .
ואצומ םורדב הרא " ב תנשב 1924 אבוה yראל תוציבל הרדח .
זאמ הצופנ לכב yראה םג תרזעב םדאה םגו תוחוכב המצע , םויכו איה תסלכאמ
תא בור יווק םימה . ללגב רשוכ התורחת הלועמה , הקחד היזובמגה תא תויאנה ,
היזובמגה היוצמ םימב םיחותפה וליאו תויאנה ÷ qבסב תוצאה יחמצבו םימה
םירחאה.
gambusia affinis ןימ:
gambusia גוס : היזובמג
החפשמ : םייזובמג
הרדס : םיאתיואנ
הקלחמ : יגד םרג
הכרעמ : ילעב רתימ
ןונמא יוצמ
םינטקהמ םינונמאבש yראב . וכרוא עיגמ qרדב ללכ ל : 200 מ " מ . םיתיעל
תוקוחר
ל : 300 מ " מ .
לעב 8-9 תוקרסמ םימיז } תמואל רתוי מ 14 ראשב םינונמאה }
ימגד עבצה לש ןונמאה יוצמה םיבורמ , םגד בצה yופנה אלש תנועב הייברה
אוה : עקר ףוסכ רופא וילעו
5-7 יספ בחור םירוחש םירופא , םיריפנסהו יתלבה םייגוז ילעב ןווג בהבהצ
םיעורזו הברה תודוקנ תונבל תובוהצ לדוגב רכינ , לע ריפנס בגה םתכ רוחש
לודג } םתכ הז יוצמ םיריעצב םינונמאבש qא םלענ בלשב םדקומ },
תנועב הייברה עיפומ עבצ ינמגרא לע ןוחגה םיתיעלו ןוחגה ריחשמ ןיטולחל .
ןונמאה יוצמה yופנ הקירפאב ןופצמ וקל הוושמה , לארשיב אוה יוצמ לכב
תוכרעמ םימה , םילחנב םתמירזש אל הריהמ ידימ , תוכירבב םימגאו .
דב " כ אוה ןכוש qומס תיעקרקל , בורכ םינונמאה אוה לעב רשוכ תודימע ינפב
םימ םיחולמ , ןתינו ואצמל םג יכפשב םילחנ םיל .
וקלחה ןורחאה לש ןוקריה , םוקמ םימהש םיחולמ yיקב טעמכ ימכ םי , הברתמ
ןונמאה יוצמה אלל ישוק , יפכ הארנה רפסמ םיטרפ לש ןימ הז ואצמנ ףא םיב
ןוכיתה , qומס ףוחל .
ונוזמ לש ןונמאמ יוצמה ןווגמ רתויב . אוה ףרוט ילעב םייח םינטק ןמדזמשכ ול
לכואו יחמצ םימ הלאמ םייוצמה תיבב ולודיג .
תנוע ותייבר לש ןונמאה יוצמה ביבאה yיקבו . רכזה םחות ול הלחנ הבקנהו
תפרטצמ וילא .
qשמב לכ תנוע הייברה גוזה יח דחי } אלש ומכ בור םינונמאה םירחאה { רכזה
הקנמ חטשמ יעלס וא עזג yע עוקשה םימב וא אוהש רפוח המוג לע ינפ
תיעקרקה . הבקנה הליטמ לע חטשמה הקונמה 400-800 םיציב } תובקנ תולודג
תוליטמ רתוי { רכזהו החוש ןהילעמ הרפמו ןתוא , רקיע הרימשה לופיטהו לע
םיציבה אוה לע רכזה רשא ףנפנמ ויריפנסב םירזמו םהילא םימ םיירט , לכוא
תא םייציבה תועוגפה שרגמו תא םיפרוטה םיברקתמה .
םינונמאה םה תחפשממ םיגדה םיפרוטה .
םפוג לש םיגדה סוחפ הובגו הסוכמו םישקשק םילודג .
םבורל הפ ןטק וא ינוניב , וחתפמו ימדק . 10-12 םיינרק תוינצוק .
תרוצ ףוג , שארה הפהו תומיאתמ qרדב ללכ תיבל לודיגה חרואלו הנוזתה .
הלא םייחה םימב םיחותפ - םפוג qרואמ דואמ םהיפו לודג
הלא םייחה םימה םידודר - םפוג הובג םהיפו ןטק
םינימ םינוזינה תוצאמ - םהיתפש תולודג םהיינישו תובר תונטק תושימגו .
רבתסמ ועיגהש ןאכל ילגב הריגה םידחא , השולש םינימ םה םיימדנא תכרעמל
ןדריה.
רפסמה ללוכה לש םיינרקה יריפנסב בגה 26
רפםמה ללוכה לש ינרק יריפנס בגה 23
רפסמ םיינישה תוקרסמב םימיזה תימדיקה 8 - תינונמא ףסוי
הפה ינוסכלא דואמ ותפשו הנותחתה הכושמ הברה המידק , לוכל ןש דוח דחא
דבלב , שארה qורא רתוי הבוגמ יברימה לש ףוגה קחרמה ןיב םיניעה ןטק עברמ
qרוא שארה - ןונרבט הפה ינתסל ינוסכלא טאמ לכל ןש 2 וא 3 םידוח שארה
רצק הבוגה יברימה לש ףוגה קחרמה ןיב םיניעה לודג עברמ qרוא שארה -
ןונרבט ןומיס .
ג ו סוריפפה אמ
חמצ תוצב יפורט הובג . היה םסרופמ בושחו דואמ םלועב קיתעה .
ותצופת תזכורמ תופיפצב הבר לע ינפ יחטש תוציב ייבחר םיידי רוזאב דוסה
םורדב ןדוס .
םש אוה טעמכ טילש דיחי , קמעב הלוחה רבוע לובג ותצופת ינופצה .
אוה ביכרמ ירקיע טעמכו ידיחי , לש חמוצה ףופצה הציבב תרומשב הלוחה .
רבעב הסיכ םיחטש םיבחרנ תוציבב הלוחה רוזאבו ףוחה , םע שוביי תוציבה
םוהיזו ילחנ ףוחה םלענ לכמ יקלח yראה , טעמל קמע הלוחה תומוקמו םידדוב
ילחנב ףוחה .
אמגל סוריפפה ןיא םילע םיקורי , וילעו םימוחה םיארנ רבכ םתוריעצב וליאכ
ולמק.
םה םיאצוי קר וקלחמ ןותחתה לש לועבגה , םה םיבחר םירצקו , םיפטוע תא
סיסב לועבגה הזו תא הז .
לועבגה תונרקו תחרפתה ושארבש םיקורי . הרואכל םה םיווהמ חטש םינפ
עימטמ , םלוא רשוכ רוצייה לש תויסולכואה םיהדמ : קמעב הלוחה לשמל ורצונ
qשמב םינשה תובכש לש לובכ יבועב לש תורשע םירטמ , בכרומה ובורב אמוגמ
סוריפפ קרופמ הצחמל .
ידימ ףרוח םיתמ ןאכ ילועבג אמוגה םימיחשמו , םקלח קוש yובב קרפתמו
הצחמל םיכילהתב םיבוראאנא
הלא םה םיכילהתה ירצוי לובכה .
ביבאב בש אמוגה חימצמו םילועבג םיקורי .
החירפה הלח yיקב , לועבגה דיחי אל ףעתסמ והז ומע תחרפת ויבועש כ 5 ס " מ
וכרואו דע 3 רטמ .
הקירפאב יושע אשנתהל הבוגל לופכ .
qתח לועבגב הוותמ שלושמ רורב וידוקדקש םילגועמ , תפילק לועבגה הקורי
תינדלג , תביל לועבגה הנבל תיגופס היונב םיביס םביס םיליבקמ .
ויתונרק תובר תוכוראו תוושו qרעב ןכרואב .
ןימ : אמוג סוריפפה
גוס : אמוג
החפשמ : םיאמג
הרדס : םיאמג
הקלחמ : דח םייגיספ
הכרעמ : יסוכמ ערז
הריעז םימ תשדע
םימ תשדע :גוס םש
הריעז :ןימה ראות
םימה תשדע :החפשמ םש
Lemna גוסה םש:
minor ןימה ראות:
םיאפיול :הרדס
םייגיספ דח :הקלחמ
ערז יסוכמ :הרעמ
LEMNACEAE החפשמה םש:
יפורט ÷ ירוזא-בר :פיטורוכ ÷ הצופתה סופיט
םימ חמצ וא הצב חמצ :םייח תרוצ
ףולח-ןב :החימצל השקה הנועב חמצה יקלח לש הרשה סופיט
ינרשב אל :תוינרשב
תוחולמ ןניאש תועקרקב לדג :חלמל תודימע
םיקותמ םימ ,םיפצ םיחמצ :לודיג-תיב וא חמוצ תרוצתל הקיז
וא םייעבט לודיג-יתבל הקיז ידי לע םיערפומ לודיג-יתב לודיג-יתבב לדג :םדאה
דבלב םייעבט
ןוזמ גראמ
שמשב הכירב
yייוצמ שותי
היזובמג
ןונמא גד תוציב בצ
הריעז םימ תשדע
הנבלה האפמנ סוריפפה אמוג

הפירט

תוידדה

תונומת חפסנ
םימ תשדע
סוריפפה אמוג
תוציב בצ
ןונמא גד
הנבלה האפמנ
(ןטקה גיגדה) היזובמג
לודיג תיבל המאתה.
היזובמג:
-הייבר רשוכ .םימי שדוחכ תכשמנ םיציבה תלשבה .דאמ הובג היזובמגה לש הייברה רשוכ
תורגבל םיעיגמ םיילאידיא םיאנתב רשא םיגיגד תורשע המכ דע םיצרשמו הצרשה לכב
יאת ,ןכ ומכ .yיקה לכ qרואל תכשמנה הכורא הייבר תנוע היזובמגל .םיישדוח qות תינימ
הבקנהש רחאלו הנש יצחכ לש הפוקת qשמב הבקנה לש םיציבה רוניצב םירמשנ ערזה
םיימעפ yירשהל תלגוסמ הבקנהו ןתוא םג םירפמ הלאה ערזה יאת ,םיציבב בוש תאלמתמ
םיציבה םה גדה ייחב םימ םוהיזל רתויב םישיגרה םיבלשה .תפסונ הירפה לכ אלל רתוי וא
םימל םיצרשמו הבקנה ףוגב םיחתפתמ םירבועה ,היזובמגה לצא .ןהמ םיעקובה םיגיגדהו
םיאמצעו םינוסח רבכ םהשכ.
yראה תוציבב הנכושו yראל האבוהש ,היזובמגה תוחיכש םהמ .םייח םידלונ וז החפשמ ינב
הצירשמ החפשמה לכ ומכ ,היזובמגה .םהימלוגו תחדקה םישותיה ילחז תדמשה םשל
תא ריבעמה תורכז רבאל לגלגתנו qשמתנ רכזה לש תשה ריפנס qכל ןווכמב .םייח תודלוו
תימינפ הירפה םשל הבקנה ףוג qותל ערזה.
תולגתסה רשוכ יאנתלו םינוש לודיג יתבל תולקב םילגתסמש םיגדכ םיעודי היזובמגה יגד.-
דע לש תוחילמ תמר םילבוס םה ,םינתשמ הביבס 2% ,ידמל בחר תורוטרפמט חווטב םייחו
, םיוסמ ינגרוא סמוע ילעב םימב דורשל םילוכי, ןצמח לש הטעומ תומכב תוקפתסמ תויזובמג
םיקרח ילטוק רפסמ יפלכ תמיוסמ הדימב תדוגנתה םילגמ ףאו.
יגולופרומ הנבמ ה - היגולופרומ הפה חתפמ םע תותסלהו חוטשה םשאר לש תדחוימה
.ןזואמ בצמב ףוגשכ הייחש ידכ qות םימה ינפמ םילחז טקלל םהל תרשפאמ יליעה
םהב תוכירבה ילוש לאו הפופצ הייחמצ qבס qות לא עיגהל םהל רשפאמ רצה םפוג
.םישותיה ילחז םיזכרתמ םהב תומוקמה קוידב םה ולאו דואמ םידודר םימה
לודיג תיבל המאתה.
הנבלה האפמנ:
-םימ תרגוא המקר תולודג תויללח םיליכמה םילודג םיאתמ היונב הלע לש םימ תרגוא המקר
תודיטסאלפורולכו ןיערגה אצמנ אתה תמסאלפב .תונפדה תא תדפרמה המסאלפ תבכשו
םתוא םיקנוי םה םימ םירסחשכו רתוי הובג יטומסואה yחלה םיעימטמה םיאתב .תודדוב
יאנתב qא ,םיקד היתונפדש ,הריגאה יאת םיקמטצמ qכמ האצותכ .תרגואה המקרהמ
םדוקה םבצמל רהמ ירזוח םה םיחונ תוביטר.
םישרוש תכרעמ תוזחאיהל רקיעב תשמשמו ,רתויב תמצמוצמ בורל איה םישרושה תכרעמ -
םג הביס התואמ .םילועבגהו םילעה ידי לע תישעמ םיחלמהו םימה תטילק וליאו ,עקרקב
הצעה םוקמב םיאור הלא םיחמצב .הצעב דחוימב תרכינ תונוונתהה .תנוונמ הלבוהה תכרעמ
תחתופמ qא ,השבי יחצמל האוושהב תמצמוצמ איה ףא הפישה .ריווא ללחל המודה ללח
הצעל האוושהב תיסחי.
-הלעה הנבמ .םימהמ ןוזמ ירמוחו םיזג טלוק אוה ,יתנגה דיקפת ןיא םימה סימרדיפאל
ליכמ םיבר םימ יחמצ לש סימרדיפאה .םיקד ויתונפדו רתויב הקד ולש הלוקיטוקה
םיאצומ תוקוחר םיתעל קרו ,םימב םילובטה םיחמצ ללכ qרדב ןיא תוינויפ .תודיטסאלפורולכ
תובר תוינויפ שי םיפצה םילעה לש ןוילעה םדצב .תוינויפ לש םידירש.
ןוזמ גראמ
ונתדובעב םירקחנה םייחה ילעב:
:םיגד ןלילס ,תיעוב ,הינפד ,שותי לחז ,תיריפש לחז ,םימ בצ ,ןונמפש ,ןונמא ,היזובמג
רירחשו.
:םיחמצ הנק בעו יוצמ הנק ,הנבל האפמינ ,םימ תשדע ,אמוג .םיקרפמ
הנבל האפמינ ,סוריפפה אמוג ,םימ תשדע ,יוצמ הנק ,הנק בע ,לטפ,
תרפה תפצפצ , יוצמ ףוס
הפירט ט
תורחת
תויזובמגה לצא הכירבב רוזיא תפדעה לע הנירקה תמר העיפשמ דציכ :הלאש?
םינונמפש
ןונמא
םישותי לחז
םימ בצ תיריפש לחז
תויזובמג
,תיעוב ,הינפד
רירחש ,תימגא
ןוטקנלפ
תואצות:
סוריפפה אמוג -שמשב הכירב לצב הכירב

יפרג רואית:


תואצות חותינ:
-שמשב הכירבב הנירקה תמרל תיסחי הכומנ איה הנירקה תמרש םיאור ונא לצב הכירבב
סוריפפה אמוג לש רוזיאב הכירבה.
רפסמ
תויזובמגה
ופצנ רשא
תמר
הנירק
fc
qיראת
השיגפה
25 450 25.11.05
השיגפ 1
55 680 09.12.06
השיגפ 2
20 634 30.12.06
השיגפ 3
20 357 26.01.06
השיגפ 4
27 429 08.02.06
השיגפ 5
30 185 02.03.06
השיגפ 6
35 169 15.03.06
השיגפ 7
רפסמ
תויזובמגה
ופצנ רשא
תמר
הנירק
fc
qיראת
השיגפה
0 30 25.11.05
השיגפ 1
0 67 09.12.06
השיגפ 2
0 51 30.12.06
השיגפ 3
0 84 26.01.06
השיגפ 4
0 98 08.02.06
השיגפ 5
0 120 02.03.06
השיגפ 6
0 92 15.03.06
השיגפ 7
1
2
3
4
5
6
7
0
100
200
300
400
500
600
700
הדידמ תודיחי
ופצנ רשא היזובמגה י גד רפסמ
סוריפפה אמוג- שמשב הכירבב היזובמגה יגד תואצמה
ופצנ רשא םיגד רפסמ f c הנירק תמר
1
2
3
4
5
6
7
0
100
200
300
400
500
הדיחי תודימ
ופצנ רשא תויזובמגה יגד רפסמ
לצב הכירבב תויזובמגה יגד תואצמה
תויזובמגה יגד fc הנירק תמר
יגד ופצנ ןכ הבש שמשב הכירבה תמועל ,ןיעש ופצנש היזובמג יגד ואצמנ אל לצב הכירבב
דואמ בר היה רפסמו ןיעב היזובמג.
תונקסמ:
םהב םירוזיאב םיאצמנ היזובמגה יגדש וניליג ונא תויטויבהו תויטויב -אה תוקידבה תובקעב
הנירקה תמר םהב םילצומ תומוקמ תמועלו םיראומ תומוקמ הלאו תיסחי ההובג איה הנירקה
םהב םיאצמנ אל היזובמגה יגד הכומנ איה.
ןויד:
ןונגנמ ןיא וז הצובקב םייחה ילעבל .הנתשמ ףוג תרוטרפמט םהלש םייח ילעב -םימרתולקיופ
ודה ,םיגדה -תוילוחה ילעב ןיבמו ,תוילוחה ירסח םיכייש וז הצובקל .הרוטרפמט תוסיול ימינפ
םילחוזהו םייח.
העונת ,אמגודל יתוגהנתה יוניש ידי לע השענ הרוטרפמטה תוסיו םימרתולקופ םייח ילעבב
ןתינ ןאכמ .ןפוג תרוטרפמט תוסיול תומרות הלא תויוגהנתה .qרוצה יפל רק וא םח רוזיאל
הכירבה לש ינשה דצל וענ ןה ןכלו היזובמגה יגדל רק רוזיא איה תלצומה הכירבהש ןיבהל
תורוצמ תחא אוה רואה .היגרנא תרבעומ ןהב םיכרדה תחא איה הנירק .שמשל ףושחה דצה
.וניניעב טלקנה שמשה תנירק ללכמ קלח אוה הארנה רואה .תיטנגמורטקלאה הנירקה
םייחה וד םוחה תייגרנא אלל .םימזינגרואה ייחל דואמ הבושח שמשהמ העיגמה םוחה תנירק
סיסקטוטופ -העונתב יוטיב ידיל תואב םימזינגרוא לע רוא לש תועפשה .דקפתל םילוכי םניא
תנירקש ןיבהל ןתינ ןאכמ .רואהמ תוקחרתה -ילילש סיסקטוטופ ,רואה לא העונת -יבויח
ןכלו תויזובמגה תא הממיח רשא םוח תנירק רתוי האיבה ההובג רתוי התייהש שמשה
.לצומ הב דחא דצ qא הכירב התוא איה הכירבהש ןייצל בושח .םוח רתוי היה ראומה רוזיאב
איהש ןוויכ םוחה תא תעבוקה איה הנירקהו רתוי וא תוחפ הדיחא איה םימה תרוטרפמט ןכל
רוקמ םיווהמו רתוי רהמ םיממחתמ םימה לש םינוילעה םיקלחהו םימה תובכש qרד תרדוח
םימב םייחה וד ראשלו תויזובמגל רישי םוח.
הכירבב םימזינגרואה ןווגמ לע םימה יחמצ םיעיפשמ ךיא :הלאש?
*רתוי בר ןווגמ הליכמ שמשה תכירבו םימה תשדע יחמצ תא קר הליכמ םימה תשדע תכירב
תרפה תפצפצ ,יוצמ ףוס ,יוצמ הנק ,סוריפפה אמוג ןוגכ הייחמצ לש.
תואצות:
םימ תשדע תכירב

* לש חפנב סוכב הייפצ י"ע ועצוב םייפוקסורקמה םייחה ילעב לש תוקידבהש ןייצל בושח 100 ל"מ .
הפנ י"ע ושענ תורחא תוקידבו.
שמשב הכירב
םינוש םילחזn תוכיכר הינפד יריפש/רירפש
ת
היזובמג ןונמא ןונמפש בצ qריאת
השיגפ
1 31 5 25.11.0
6
השיגפ 1
19 2 1 09.12.0
6
השיגפ 2
2 30.12.0
6
השיגפ 3
5 1 30 5 26.01.0
6
השיגפ 4
10 1 20 08.02.0
6
השיגפ 5
31 30 5 02.03.0
6
השיגפ 6
2 2 15.03.0
6
השיגפ 7
0
5
10
15
20
25
30
35
ו
פ
צ
נ

ר
ש
א

ם
י
מ
ז
י
נ
ג
ר
ו
א
ה

ת
ו
מ
כ
1 2 3 4 5 6 7
השיגפ רפסמ
םימה תשדע תכירבב םימזינגרואה תומכו ןווגמ
בצ
ןונמפש
ןונמא
היזובמג
תיריפש/רירפש
הינפד
תוכיכר
םינוש םילחז
יפרג רואית:
םינוש םילחזn תוכיכר הינפד יריפש/רירפש
ת
היזובמג ןונמא ןונמפש בצ qריאת
השיגפ
1 2 25 1 2 25.11.0
6
השיגפ 1
55 8 1 09.12.0
6
השיגפ 2
20 6 30.12.0
6
השיגפ 3
1 17 20 26.01.0
6
השיגפ 4
27 1 08.02.0
6
השיגפ 5
30 1 02.03.0
6
השיגפ 6
35 15.03.0
6
השיגפ 7
0
10
20
30
40
50
60
תומכ
רשא םימזינגרואה
ופצנ
1 2 3 4 5 6 7
השיגפ רפסמ
שמשב הכירבב םימזינגרואה תומכו ןווגמ
תואצות חותינ:
םימ תשדעה אוהו דחא חמצ קר שי םימה תשדע תכירבב .םילדבה םימייק תוכירבה יתשב
םייח וד םיגד ומכ רתוי םילודג םייח ילעב ופצנ אלו םינטק םייח ילעב וב ואצמנו.
ודו םילודג םיגד וז הכירבב ופצנו םימ יחמצ לש בר ןווגמ שיש םיעדוי ונא שמשב הכירבב
הכירבבש ןייצל פג םיבייח .ןטק היה םיקרחהו םיילגרה יקורפ רפסמ תאז תמועלו םייח
כ דואמ םצמוצמ רפסמב םימ תושדע ואצמנ שמשב 5% תשדע תכירבב םימה תושדע תומכמ
םימה.
תונקסמ:
לש הנוילעה הבכשה תא הסכמ םימה תשדע -הז חמצו דחא חמצ גוס םימה תשדע תכירבב
.רתוי םינטק םייח ילעבו םיקרחב קר אלא םייח ודבו םיגדב וניפצ אל וז הכירבב .הכירבה
דורשלו םייקתהל םילוכי םהו וז הכירבב םייקתהל םילוכי םניא םיבצו םיגדש ןיבהל ןתינ ןאכמ
םיקרח םג שיש תולגל ונחכונ qא םיבצבו םיגדב םג וניפצ שמשב הכירבב .שמשב הכירבב
םימה תשדע תכירבבש םייחה ילעבש קיסהל ןתינ ןאכמ ,וז הכירבב םיירעזמ םייח ילעבו
תוכירבה יתשב תויחל םילוכי.
תשדעש איה שמשב הכירבב םימה תושדע לש הטעומה תומכל הביסהש קיסהל םג ןתינ
םיפרוט הל איה היינשה הכירבבו םיבצלו םיגדל ןוזמ איה םימה.
ןויד:
תויריפשהו ,ריוואב םיפחרמה ינגרוא רמוח יקיקלחו תוצא ןוניסמ תונוזינ תוינפדהש םיעדוי ונא
םייח ילעב ףרוט אוה .רתויב ןווגמ ןונמאה לש ונוזמ ,םימ יחמצ qותל ןהיציב תא תוליטמ
ןוזינ ,לכ לכוא אוה ןונמפשה .ולודיג תיבב םייוצמה םימ יחמצ לכואו ול םינמדזמה םינטק
םינטק םיקנוי ,םיגד :גישהל לוכי אוהש רוצי לכ ףרוט ,םיחמצ יקלחמו םייח ילעב ירגפמ
,םיקרח ,םיגיגד :יחה ןמ בורל םה םיבצה לש םנוזמ .yובב הלגמ אוהש תופדצ ,םימב םיחושה
קיסהל ןתינ ןאכמ .םימ יחמצמ םג םינוזינ םיבצה ,םימ יווקמב םייחה םינטרסו תוכיכר
םהל שיש איה שמשב הכירבב םינטקה םייחה ילעבו םיקרחה לש הנטקה תומכל הביסהש
םה ןכלו םיפרוט םהל ןיא הב םימה תשדע תכירב תמועל םנוזמל םישמשמ םהו םיפרוט
הכירב התואב הלודג תומכב.
תוכיכרה לע םימה תוריכע העיפשמ ךיא :הלאש?
תואצות:
תוריכע -שמשב הכירב תוריכע -הנבלה האיפמנה תכירב
שמשב הכירבב תוכיכרה ןווגמ
0
5
10
15
20
1 2 3 4 5 6 7
השיגפ רפסמ
ם
י
ר
פ
ס
מ
ב

ת
ו
כ
י
כ
ר
ה

ת
ו
מ
כ
תיעוב רירחש ןלילס


ת
י
א
ו
ר
ג
ר
פ
י:

תואצות חותינ :
שמשב הכירבהמ רתוי םירוכע םימה הנבלה האיפמנה תכירבב.
ןווגמ .שמשב הכירבב תוכיכרה תומכמ הלודג הנבלה האיפמנה תכירבב תוכיכרה תומכ
רתוי לודג אוה הנבלה האיפמנה תכירבב תוכיכרה.
תונקסמ :
בקר םיליכמ תוכירבב םימהש םיעדוי ונא .תוכיכר רתוי שי qכ רתוי םירוכע םימהש לככ
רתוי שיש איה qכל הביסה םירוכע םימהש לככש חינהל ןתינ ןכלו תוצאו ןוטקנלפ ,םיחמצ
תוכיכרהש וניליג ונירקחמ תובקעב .םיפסונ םירמוחו תוצא ,ןוטקנלפ ,בקרה אוהו םימב רמוח
םיאנת -ןוזמ רתוי -רתוי םירוכע םימהש לככש חינהל ןתינ ןכלו בקרהמו ןוטקנלפהמ תונוזינ
התוחפ תומכב qא תוכיכר םג ונאצמ שמשב הכירבב .תוכיכרה תוברתהל םיילמיטפוא רתוי
ןווגמ ונשי שמשב הכירבבש איה הנושארה הביסה תוביס יתשמ עובנל לוכי הז רתוי
,בקר תוחפ -לכאנ ןוזמ רתוי qכו רתוי הלודג ןוזמה לע תורחתה ןכל רתוי בר םימזינגרוא
תפסונ הביס .רתוי הנטק תומכב תוברתה וא יטיא תוברתהה בצק -םירוכע תוחפ םימ -תוצא
תוכיכר
ןלילס רירחש תיעוב
תוריכע
המר
מ 1-10
ךיראת
השיגפ
1 0 ! !"#11#0"
השיגפ 1
!0 $ 0$#1!#0"
השיגפ !
! 0#1!#0"
השיגפ
0 ! !%#01#0%
השיגפ &
" 10 !0 ! 0'#0!#0%
השיגפ "
" 0!#0#0%
השיגפ %
1 ! 1"#0#0%
השיגפ (
תוכיכר
ןלילס רירחש תיעוב
תוריכע
המר
מ 1-10
ךיראת
השיגפ
! 1 !"#11#0"
השיגפ 1
1 0$#1!#0"
השיגפ !
1 0#1!#0"
השיגפ
1( 0 !%#01#0%
השיגפ &
10 0 0'#0!#0%
השיגפ "
0 0!#0#0%
השיגפ %
0 1"#0#0%
השיגפ (
0
10
20
30
תומכ
תוכיכרה
םירפסמב
1 2 3 4 5 6 7
השיגפ רפסמ
הנבלה האיפמנה תכירבב תוכיכרה ןווגמ
תיעוב רירחש ןלילס
qותב איה שמשב הכירבהו םיעלסו םינבא םנשי הנבלה האיפמנה תכירבבש תויהל הלוכי
רתוי םיבוט ויה תואיפמינה תכירבב םיאנתה תוכיכרל ילוא ,yוב.
ןויד :
יחמצ" ןיעמ ןה תוצאה םימ תולדבנה ," םיחמצמ ב םיליגר הייברה ןונגנמ םהל םימוד qא
,השעמל .הזתניסוטופ עצבל ןתלוכיב 90% תוצאה .תוצא י"ע תיישענ םלועב הזתניסוטופהמ
כ ינפל qרעב ועיפוה) רתויב םיקיתעה םימזינגרואה ינימממ דחא ןה 3 ורמשנו (םינש דראילימ
תומוקמו םימ יווקמ ןה תוצאה לש לודיגה יתב .יוניש לכ אלל הקיתעה הרוצב םיחל רקיעב :
םימי ה לע תולדגה תוצא ינימ םג שי .תוכרבו םיקותמ םימ יווקמ ,(םיחולמ םימ) עקרק שיו
ב תויחה הלאכ הזויבמיס .םירחא םייח םירוצי יבג לע
ל רתויב תובושח תוצאה הריפסויב המ קלח תווהמש) תוילוחכה תוצאה דוחיבו , ןוטקנלפ ללגב (
ב ןכו הזתניסוטופב ירקיעה ןקלח ןקנח עוביק ןשד ןוזמ תושמשמ תוילוחכה תוצאה ,ףסונב .
.םיב םירחא םייח ילעב ןווגמל עפושו
םימ יווקמבו םיב םיאור ונאש "תקוריה יטוטרמס" וא "םימה יחמצ" ןה תויקוריה תוצאה
לש רבצל ןתינש םשה אוה ןוטקנלפ .םידמוע םימזינגרוא - םיפחסנ רקיעבו םיחושה - םיריעז
ה ימימב םינכושה םיסונייקוא הו םימי ירגאמב םג ומכ , םיקותמ םימ חנומהמ אב םשה .םינוש
ה ינווי πλαγκτoν — תואמ עונל םילוכי ןוטקנלפ לש םימיוסמ םיגוסש דועב ."דוונ" ותועמשמש
לע רקיעב עבקנ יקפואה םמוקימ ,(תיכנא תימוי הדידנ הנוכמה תוגהנתה) םויב הלעמ םירטמ
ומכ ,רתוי םילודג םימזינגרוא .םיסלכאמ םה ותוא םימה ףוגב םימרזהו םיה תועונת ידי
םינונויד , םיגד ו םיימי םיקנוי םימה ימרז דגנ תוחשלו תיקפוא הרוצב םג עונל םילוכיש
םיארקנ םתביבסב ןוטקנ ארקנ ןוטקנלפה רקח . היגולוטקנלפ .
םרטוקש ןוטקנלפ ימזינגרוא :ןוטקנלפוננ םינוכמ ןוטקנלפב רתוי םינטקה םימזינגרואה 2 דע
63 µm .הזמ רתוי וליפא תונטק תוירטקב םה ןוטקנלפוקיפה .
:תובחר תוילנויצקנופ תוצובקל קלחתמ ןוטקנלפ
• ןוטקנלפוטיפ " וא "וטיפ" תינוויה הלמהמ) - חמצ ÷ (" תוצא ינפל בורק תויחש
רשפאל ידכ רוא יד שי םש ,םימה הזתניסוטופ .
• ןוטקנלפואוז " וא "ואוז" תינוויה הלמהמ) - םייח לעב ÷ (" םייאת-דח ,םינטק
םיאנטרס , םיאל¸ג¸רטש , םינוליסח ;ןוטקנלפואוזמ וא ןוטקנלפוטיפמ םינוזינש ,'וכו
וז הצובקב םיללכנ ןכ םיציב ו םילחז ,םיגד רקיעב) םירחא םיימי םייח ילעב לש
.(תונוש םיעלותו ,םינטרס
.ןכוש אוה וב םימב םייזיפו םימיכ םיונישל שיגר ורוזיפו ןוטקנלפה זוכיר
.תוממחפ -היגרנא תורציימ םצעב ןה הזתניסוטופ תורציימ רשא תוצאהש ןיבהל רשפא ןאכמ
.תוצאה ןמ תונוזינ םה ןכלו םייח יכילהת םייקלו םייקתהל תוכיכרל הצוחנ תאזה היגרנאה
אוה תוכיכרה לש הייחמה םוקמ .םימה qותב אצמנ אוהו תוכיכרל בושח ןוזמ רוקמ םג אוה ןוטקנלפה
ולא םירוזאל םיבורקה תוצאהו ןוטקנלפה הארנכ םיחמצ ילועבגו , ןבא יקולח ,םיעלס ,םינבא לע
תוכיכרל ןוזמ רותב םישמשמ םה.

תונוע יתש ינפ לע סוריפפה אמוג לש חומיצה בצק והמ )הלאש *
תואצות ))
תנוע
ויתס
תנוע
ףרוח
רואית
יפרג )
השיגפ ךיראת החירפ ירפ הוולע
!"#11#0"
השיגפ 1
הלחתה לשב אל בולבל
0$#1!#0"
השיגפ !
הלחתה לשב אל בולבל
0#1!#0"
השיגפ
עצמא הצפה -שבי קורי
!%#01#0%
השיגפ &
עצמא הצפה ירחא קורי
0'#0!#0%
השיגפ "
ןיא ןיא תכלש
0!#0#0%
השיגפ %
ןיא ןיא הטיבנ
הלבטל חתפמ
החירפ ירפ הוולע
1#
םינצינ
1# הלחתה 1#
םורע+שבי
!#
הלחתה
!# אל
לשב
!#םינצינ
# עצמא # -שבי
הצפה
# בולבל
&# ףוס &# ירחא
הצפה
&# קורי
"# ןיא "# ןיא "# קורי
םוח
%# לשב
אל ךא
ירפ -,יפמ
יסיסע
%# תכלש
(# הטיבנ
'# תנשוש
םילע
0
2
4
6
8
תוגרד
תוחתפתה
חמצה
1 2 3 4 5 6
השיגפ רפסמ
סוריפפה אמוג לש חומיצה בצק
החירפ ירפ הוולע

תואצות חותינ )
השיגפל השיגפמ -םילע. הוולעה תומכב הילע הנשי#
המר ,הוולע תומכ התוא הנשי היינש דע הנושאר השיגפמ תומכ תיעיברל תישילש השיגפמ #יוניש ןיא -
המרל הלדג הוולעה & המרמ הוולעב תיתגרדה הילע שי תישישל תישימחה השיגפמ # % המרל ( #
המרב אוה ירפה היינשל הנושאר השיגפמ ירפה תניחבמ ! ירפב הילע שי תיעיברל תישילש השיגפמ ,
המרמ ל & איה המרה תישישהו תישימחה השיגפבו " ירפ ןיא - #
המרב החירפה היינשל הנושאר השיגפמ -תושיגפ יתש לכ החירפה תמרב היילע הנשי החירפה תניחבמ ! ,
המרל התלע החירפה תיעיברל תישילש השיגפמ המרל התלע החירפה תישישל תישימח השיגפמו " #
/ השיגפ 1- השיגפ ,ויתסה תנוע -הנושארה הנועה יהוז &-% ףרוחה תנוע -היינשה הנועה יהוז #
תונקסמ )
היילעב אצמנ חמצה ףרוחה תליחתו ויתסה תפוקתב #ףרוחו ויתס -תונועה יתש ינפ לע לדג סוריפפה אמוג
ליחתמ חמצה ףרוחה תנוע ףוסב #חמצה לצא תילמיטפוא אל איה וז תוחתפתה ךא תוחתפתהה תניחבמ
תליחתו ,יקה תפוקתמ האצותכ עבונ הז םישבי םהו םוח עבצב םה סוריפפה אמוג לש םילעה # שדחתהל
הלחה ותחירפ ףוסו חרפ חמצה הבש ויתסה#
ןויד )
קר םיאצוי םה #ולמק וליאכ םתוריעצב רבכ םיארנ םימוחה וילעו ,םיקורי םילע ןיא סוריפפה אמוגל
תונרקו לועבגה #הז תא הזו לועבגה סיסב תא םיפטוע ,םירצקו םיבחר םה ,לועבגה לש ןותחתה וקלחמ
הצחמל קרפתמו ,ובב עקוש םקלח #םימיחשמו אמוגה ילועבג םיתמ ףרוח ידמ #םיקורי ושארבש תחרפתה
אוה ל0ב12. לובכה ירצוי םיכילהתה םה הלא 3-ןצמח לש תקפסמ תומכ אלל . םייבוראנא םיכילהתב
לש תיקלח בוקרו סוחד רמוח םיחמצ ו תיאת וא ףחס תמדא הזכורש ןכיה עבטב יוצמה תוציב םוחה #
תריציל קיפסמ םיהובג ויה אל רמוחה ןותנ היה םהב ,חלהו םחפ וקרפתה אל ובש םיינגרואה םירמוחהו ,
ב רוסחמ לשב םות דע ןצמח רמוח ונה לובכה # יצמוח כ םיתיעל שמשמו ןשד רמוחכ וב שמתשהל ןתינ #
קלד ,יקב הלח החירפה #םיקורי םילועבג חימצמו אמוגה בש ביבאב #- #
הנועה ףוסו החירפ ףוסמ אקווד ואל עבונ אוה םהלש שבויהו םילעה לש םוחה םעבצש ןיבהל ןתינ ךכיפל
תא תוארל ונחכונ ףרוחה ףוסב #םילע תומל ומרת רוקו חור ,דבכה םשגה -ףרוחה ינייפאמ םג אלא
חמצה תלידגב יונישל תמרוג הנועה יונישש ןיבהל ןתינ ךכו םילעה תושדחתה#
הכירבב ןצמחה תמר לע הביבסה תרוטרפמט העיפשמ ךיא :הלאש?
תואצות:


ןצמח תמר
םימב
ריווא תרוטרפמט qיראת
השיגפ
mg/l 1.2 22.5 25.11
השיגפ
1
mg/l 3 19 9.12
השיגפ
2
mg/l 2.5 18 30.12
השיגפ
3
mg/l 3 17 26.1
השיגפ
4
mg/l 4 15 8.2
השיגפ
5
mg/l 6 20 3.2
השיגפ
6
0
5
10
15
20
25
הדידמ תודיחי
1 2 3 4 5 6
השי גפ רפסמ
שמשב הכירבב ןצמחה תמר לע הביבסה תרוטרפמט תעפשה
הביבסה תרוטרפמט
הכירבב ןצמחה תמר


יפרג רואית:
תואצות חותינ:
הנורחאה השיגפהמ yוח הביבסה תרוטרפמטב הדירי הנשיש םיאור ונא השיגפל השיגפמ
ה qיראתב 02.03.06 ונא תדרויה הרוטרפמטל ליבקמב .התלע הרוטרפמטה וז השיגפב
qיראתב ללוכ אל ,הרוטרפמטה תדרויש לככ תויתגרדהב הלוע ןצמחה תמר תא םיאור
השיגפב ,ןורחאה 6 ןצמחה תמר םגו התלע הרוטרפמטה הבש .
תונקסמ:
תנוע רשאכ תונוע יפוליחב .םימב ןצמחה תמר הלוע qכ הביבסה תרוטרפמט תדרויש לככ
תומכ תוכזב הלוע םימב ןצמחה תמר םג qכו הלוע הרוטרפמטה המויסל העיגמ ףרוחה
ףרוחהו ויתסה תונוע qשמב התלעש םימ תייחמצ.
ןויד:
לש םתחימצ בצקש תוארל ונחכונ שמשה תכירבב םימה יחמצ רחא ונלש רקחה תובקעב
ןצמח תומכב ,הנועב ,לודיג תיבב םימ תומכב יולת םיחמצה.
איהש תיגופס הביל הנשי סוריפהה אמוגל .yיקב חרופו ביבאב חומצל בש סוריפפה אמוג
ןכמ .yובב םיעוקשה חמצה יקלח ראשלו שרושה הנקל שורדה ריווא תרגואה רורווא תמקר
הבר תלוכי ול שי qכ רורווא תומקרב ןצמח רתוי שי סוריפפה אמוגלש לככש ןיבהל רשפא
תושרל םידמועשכש וניליג תרפה תפצפצ לצא .הביבסל ןצמח טולפל qכו היגרנא רצייל רתוי
qשמבש ןיבהל רשפא ןאכמ .תרכינ qרוא תחימצ הלח ,םיחלמ ןיא עקרקבו םימ עפש yעה
תפצפצ yע yיקו ביבא תמועל רתוי הבר םימשג תומכ התייה רשאכ ףרוחהו ויתסה תנוע
qכו רתוי הבר ןצמח תומכ הביבסל הקפיס רשא הזתניסוטופ רתוי עציב qכו רתוי לדג תרפה
םימב סמנ ןצמח רתוי.
עצבמ אוה qכ ותוחתפתהל םיילאמיטפוא םיאנת רתוי שי חמצלש לככש עובנל לוכי ןאכמ
םימב ןצמחה תמר תא הלעמ הז qילהת ,םימב סמנו טלפנ ןצמח רתויו הזתניסוטופ רתוי.
אובמ.
ינטובה ןגב םיקותמ םימ תוכירב -לודיגה תיב רקחב קוסענ וז הדובעב.
לש ינופצה וקלח והז ,ופיל בורק ,ביבא לתב לצרה בוחר לש ימורדה והצקב אצמנ ינטובה ןגה
.(ינוכית םי םילקא) ףוחה רושימ םורד
םדאל .דיחאה םילקאה תורמל ,yראה יבחרב םינוש לודיג יתב תוקחל תנמ לע םקוה םוקמה
לש םתואצמיה םוקמ ,םדאה י"ע ונבנ תוכירבה ,לודיגה תיב לע דואמ הלודג העפשה שי
ראש ,םיגדו םיבצ) הכירב לכב םימזינגרואה ןווגמ ל"נכ ,םדאה י"ע ןנכות תוכירבב םיחמצ
םייח קקושו קתרמ לודיג תיב תווהמ םימה תוכירב(.םמצעמ וחתפתה םייטויבה םימרוגה
,ןילמוג יסחיב הביבסה יאנת םעו ,ינשה םע דחא םירושקה םיבר םימזינגרוא וכותב ליכמה
.ונתדובעב רוקחנ םתוא
םע םייטויב םימרוג ינש ןיב רשקב תוקסועה -תויגולוקא :תולאש רפסמ ונבצה ,וז הרטמל
םימזינגרואה ,לודיגה תיב לש ויפוא תא ןיבהל תורזועה -ןויפא תולאשו ,םייטויב-א וא םייטויב
.וב םיררושה םיאנתהו
:תולאשב ונדקמתה
תויזובמגה לצא הכירבב רוזא תפדעה לע הנירקה תמר העיפשמ דציכ -
- הכירבב םימזינגרואה ןווגמ לע םימה יחמצ םיעיפשמ qיא?
- תוכיכרה לע םימה תוריכע העיפשמ qיא?
- תונוע יתש ינפ לע סוריפפה אמוג לש חומיצה בצק והמ?
- הכירבב ןצמחה תמר לע הביבסה תרוטרפמט העיפשמ qיא?
qלהמב 7 ונפסא ,לודיגה תיבב תונווגמ תוקידב ונכרע ,פוטויבה טקייורפ לש םישגפמה
,םיפרגב ונמכיס ףסאנש עדימהו תוקידבה תואצות תא .דומיל ירפסב עדימו םיאצממ
וניתולאש לע הנעמ -תיפוסה האצותל ונתוא וליבוהש תונקסמל ונעגהו ,ונד םהב ,תואלבטו
.ולא תולאש יבגל וניתורעשה רושיא וא שושיאו ,ןויפאה תולאשו ,תויגולוקאה
.חטשהמ םימוליצו ,ירוקמה תומישרה ןמוי ףרוצמ הדובעל

הנהמ האירק
םוכיס
םיקותמ םימ תכירב לודיגה תיב לע רקחמ ונישע וז הדובעב.
.םהיניב םירשקה תנבהו ,לודיגה תיב לש םייטויב-אהו םייטויבה םימרוגב הקסע ונתדובע
לודיגה תיב לע םיאנת םתוא תעפשה תא ונרקחו ,תוכירבב םיררושה םיאנתב םג ונקסע
וב םיררוגתמה םייחה םירוציהו.
ונכרעש תוקידבמ ונלביקש תואצותב ונד ,הדובעה qלהמב ונינע ןהילע תולאש רפסמ ונלעה
ונרקחש לודיגה תיב לע וניתובושתמ ונדמלו ,פוטויבה תושיגפ qשמב.
תובר םרתו ,ונלש יללכה עדיה תא רישעה תואצותב ןוידו םיאצממה םוכיס ,הדובעה qלהמ
ונלש היגולויבהו היגולוקאה ידומילל.
וניאצממ תא םכסל םג ונדמל .תוימיכ תוקידב qורעלו ,תונוש תודידמל םילכ םע דובעל ונדמל
תובכרומ תולאש לע ןוכנ תונעלו ,תונותנה תואצותהמ תונקסמ קיסהלו ,םיפרגב.
הרזע רשא המיענ הריווא ורשה פוטויבה רוזאב הריוואהו ,םייחה ילעב ,םיאנתה ףסוא
רתויב הבוטה הרוצב הדובעה תא תושעל ונתוא הדדועו.
תא דחיב ונרבע םתיא ,םירחא םידימלת םע הדובעב היווח ונרבע ,הדובעה תא תושעל ונינהנ
פוטויבה לש םיניינעמה םישגפמה.
םתינהנש םיווקמ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->