P. 1
Thailnad Big Booklet

Thailnad Big Booklet

5.0

|Views: 1,591|Likes:
Published by api-3720373

More info:

Published by: api-3720373 on Oct 14, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ףיקמה ךירדמה - דנליאת

תישונפדל ךייש
דנליאתב לייטמל יללכ עדימ
המדקה
1
ןג תא הב אוצמל לייטמ לכל רשפאמ רידאה ןווגמה .דחא לכל דעי איה דנליאת
רשא םירגובמו ןילנרדא םע םיריעצ ,עבט יבבוחו םיקנפתמ .ולש יטרפה ןדעה
ונניבמ הלאו םינללוצ ,עבטו תויוברת יבהוא ,טבלתסהו תוחונינה תא םישפחמ
ןתינש ומכו - תישפנ הוולש םישפחמה הלאו הליל ישנא , תוינקה ילוח םניה רשא
...ולשמ דנליאת דחא לכל - ןיבהל החפשמל םיהדמ דעי םג איה דנליאת לבא
.תילארשיה דחאל וא ןופצב בהזה שלושמל דע קוקגנבמ קחרתהל םג רשפא
םוקמ לכב יכ ,ורחבת דעי הזיאב הנשמ שממ אל הז .םורדב םימסרופמה םייאה
קלח אוה ךויחה יכ םייוצר ושיגרת םוקמ לכבו .תושגרמ תויווח רובעל ולכות
הריוואה .ןוכית חרזמ ןיא ,ץחל ןיא .יוצמ ידנליאת לכ לש וינפמ יעבט טעמכ
לכב םכל הכחמה ףיכה םע דחי ,תימינפה הוולשה תלעב החונינה תיטסיהדובה
.העיסנ דוע רשאמ רתוי הברהל דנליאתב השפוחה תא וכפהי ,הניפ
העיסנה ןוגרא
ימל רתוי חונ םגו ,רתוי לוז הז .ןגרואמ לויטב העיסנה ןבומכ איה תחא תורשפא
הכרדהב - ןורתי םג םייקש ןבומכ .העיסנל םדוק רמוחב קמעתהל ותנווכב ןיאש
קר רשא הירוטסיהו תוברת ,םיגהנמב הנחינ דנליאתל .םכידלילו םכל ,תירבעב
.ברעמה ינב ונל ריבעהל לוכי ,בטיה אשונה תא דמלש םדא
ורצי ןקלח ,דנליאתל תוחפשמ ילויט ןוגראב תוחמתמ ץראב תורבח רפסמ
תומיאתמה תויוליעפל דחוימ שגד ןתמ ךות תוחפשמ רובע םידחוימ םילולסמ
.החפשמה ינב לכל
יפ לע ,תיתצובק תרגסמב אלש "ןגרואמ לויט" :תרחא תורשפא םג שי לבא
תושעיהל לוכי לויטה ןונכת ..םכתדימו םכיתושירד יפ לע רופתו ,םכלש ןונכתה
םכתאיציל םדוק שארמ םינמזומ םיתורישה רשאכ ,םיחמומ לש םתרזעב
הרישי הנמזהמ הברהב לוז ריחמ םכל חיטבת ץראהמ הרישי הנמזה .ץראהמ
תילגנא רבוד ימוקמ ךירדמ םכל ןיתמי ועיגת וילא םוקמ לכל ,ףסונב .דנליאתב
ץראב .יתימא גונעתל העיסנה ךלהמב םכייח תא ךופהי רשא ,יטרפה ובכר לע
.וז תנוכתמב דנליאתל םילויט ןונכתו ןוגראב תוחמתמה תורבח שמחכ תומייק
?דנליאתל לויט םינגראמ ךיא
הרקמב ,לארשיב תורייתה תורבח בור תועצמאב םינגרואמ םילויט ןימזהל ןתינ
.שארמ םיעבקנ עקרקה יתורישו לולסמה הז תאו תירבעב הכרדה לולכי לויטה
.םימיאתמה יוליבה ירתא בור
שארמ "הרופת" הליבח ןימזהל םילוכי ,יתצובק לויטב םיניינועמ םניאש הלא
גניטפר ,םיליפ ילויט ,םיפי'ג ילויט ,םיימוקמ םיכירדמ ,ןולמ יתב ,תוסיט תללוכה
.דועו
.ךלש תועיסנה ןכוס לצא םיפסונ םיטרפ
םיתורישה ראש לכ תאו ,ץראב תוסיטה תא ןימזהל :תישילש תורשפא הנשי
.תוימוקמ תוריית תורבחו טנרטניאה תועצמאב
דנליאת ךותב תועיסנ
דנליאתב תוימינפ תוסיט תומייקמ הפועת תורבח 'סמ -תוסיט Thai Airways -ו
Bangkok Airways -מ הלעמלל םידחוימ םיריחמ תורבחה יתשל 20 םירע
.זוחמ תורייעו
ב ןכו ךלש תועיסנה ןכוס לצא םיפסונ םיטרפ Thai Airways: 03-6200181
www.thaiair.com
:ב וא www.bangkokair.com
2
היסא רייא תארקנ דנליאתב םינפ תוסיטל םויה תמייקה הלוז יכה הרבחה
www.airasia.com תוסיטה יריחמ .םהלש טנרטניאה רתא ךרד הנמזה ידי לע -
םהלש רתאב ץירהל ץלמומ ןכל) םיכיראתו הסיטה תועש יפל םינתשמ םהלש
רתוי תוסיטה ךכ ןימזהל םימידקמש לככו ,(םימי לש תויצפוא רפסמ לע שופיח
- הרזחו קוקנבמ יאמ גנא`צ -ןופצל םתיא סוטל .יתועמשמ ןפואב תולוז 2 תוסיט
ונל ולע (רוזח ךולה) 1800 ,העיגמ אל הרבחה םהילאש םידעי שי .םדאל טהאב
תורבח .ריחמהמ לופכ ידכ דע תורקי תורחא תורבח םע תוסיטה הלאה םירקמבו
-תופסונ www.nokair.com וא www.bangkokair.com הדיחיה הרבחה -
וא ,יומאס-וקל הסטש www.thaiair.com
:תוימינפ תוסיט
ינא ,תוימינפ תוסיט םמצעל תושרהל םילוכיו ןמזב ךוסחל םיצורש םילייטמה לכל
:תוירקיע תויורשפא שולש לע הצילממ
1 ץראהמ רבכ תוסיטה תא ןימזהל .
2 .ראשה םע םורזלו ץראהמ הנושארה הסיטה תא ןימזהל .
3 םויב הפועתה למנל עיגהל טושפ וא םיצורש תוסיטה לכ תא םש ןימזהל .
!!!תורייתה תנוע לש אישב אצמנש ימל ץלמומ אל .םוקמב הסיט תונקלו םיצורש
:דנליאת ךותב הפועת תורבח
1 . Airasaia
2 . Thai air
3 . Bangkok airlines יומס-וקל תורישי תוסיט םע הדיחיה
4 . nok air הלוז תבשחנ -
5 . One-two-go הלוז תבשחנ -
לולסמה תריחב
תויצפוא הברה ךכ לכ שי .םיאתמה לולסמה תריחב :איה ןלוכמ השקה היעבה
הרירב ןיא לבא .ןהמ קלח לע רתוול םכילע השקי רשא תאזה המיהדמה הנידמב
.תדדוב תחא העיסנב הלוכ תא תוסכל ןתינ אל -
דנליאת יבחרבו קוקגנבב םילויט ,תונומת םובלא םע קפלד שי ןולמ תיב לכב -
תרחמל ,לויטה תא תמאתמ הרוחבה ,םכל אבש םילויטה תא ןימזהל ץלמומ
.ןולמל םכתא םיריזחמו ןולמהמ םכתא םיפסוא םיאב
ריוא גזמ
לכ ךשמב הב תוהובג תוחלהו תורוטרפמטה ,ןכלו יפורט רוזאב תנכוש דנליאת
,ראורבפ דע רבמבונ -``הרקה הנועה`` :תונוע שולש שי דנליאתב .הנשה
ךא .רבוטקוא דע ינוי -``המושגה הנועה``ו ,יאמ דע לירפא -``המחה הנועה``
,עגר לכב טעמכ עיתפהל םילולע םינוסנומה ימשג ,הרורבה הקולחה תורמל
לויטל םיעירפמ אל םינוסנומה יכ םא ,ןובשחב תאז תחקל שיו םוי לכב טעמכ.
דנליאתל עוסנל יאדכ יתמ?
רבוטקוא שדוחב הליחתמ דנליאתב לויטל רתויב תצלמומה הנועה ,יללכ ןפואב
לחה .םיטעמתמ םשגה ימיו תוריבס תורוטרפמטה זא ראורבפ דע תכשמנו
םע דואמ המח הפוקת ,יאמ ףוס דע תכשמנש ``המחה הנועה`` הליחתמ ,ץרממ
,תאז לכ םע .רבוטקוא דע ``המושגה הנועה`` הליחתמ הירחא .םשג דאמ טעמ
הנשה תומי לכ ךרואל תונהילו לייטל ןתינ דנליאתב!!
.רבוטקוא דע ינוי םישדוחב תכשמנ המושגה הנועה
3
יכה ןמזה הזו תופצהמ תלבוס דנליאת רבוטקואב .דחוימב םח לירפא שדוחב
.רתויב םיסומעה םישדוחה םה טסוגואו רבמצד .הב תויהל בוט תוחפ
תאז ,דנליאתב רוקיבל ץלמומ תוחפה יותיעה חרכהב הנניא המושגה הנועה
.בוש תחרוז שמשהו תוריהמב קספנו הקזוחב דרוי םשגה ללכ ךרדבש ןוויכמ
ןוויכמ ,הנשה לש המיענ יכה הנועה איה םימשגה תנוע קוקגנבב ,םצעב
ת .רצק ןמזל תוחפל ריוואה םוהיזמ ריוואה תא םיקנמ םימשגהש ןמזה לכ דנליא
ריוואה - אלש ןיבו םימשג םנשיש ןיב ,ריוואב תוחלה תניחבמ תוחפל .הבוטר
,ךכש ןוויכ .(רירק אל וליפא) רק אל םשג דרוישכ ,ינש דצמ .ןמזה לכ ,בוטר
תצק םיקנמ וליפא םה ךפיהל ,םיעירפמ אל טושפ םימשגה ,םירעב םילייטמשכ
ץוח) םשג דרויש ללגב קר רצענ אל רבד םוש דנליאתב .חייופמה ריוואה תא
,``ףטפטמ קר`` אל הז ,ףוטפטה ליחתמשכ ,ןכ יפ לע ףא .(םימעפל םירייתמ
גנופ-גניפ ירודכ לש לדוגב תופיטש ינפל הסחמ שופתל םכל שיש דסח ןמז אלא
ןהילעמ) תוריקל ודמציה .ןמאת אלש תוריהמב םכיתומצע דשל דע םכתא וביטרי
ךישממ אוה םא וא קיספי יחכונה חטמהש דע תכלל וכישמהו (םינוגג שי דימת
תא םכל ריבעיש `זסמ טופ/ידוב ואצמתש דע - דחוימב קזח אוהש וא רתוי תצק
.האנהב האבה העשה
בטיה בל ומיש ,יתצלמה - םייאב תוהשל םיננכתמ םתא םא - תאז תמועל
.ריוואה גזמ תויזחתל
ףסכ
הליכמ ונממ הדיחי לכש ,טאבה אוה עבטמה 100 :תועבטמ .גנטס 25 -ו 50
,גנטס 1 , 5 -ו 10 :תורטש .טאב 10 , 20 , 50 100 , 500 -ו 1,000 ןתינ .טאב
ףסכ ףילחהל ןתינ םהב ,תונולמבו ףסכ תפלחה ידרשמ ,םיקנבב ףסכ ףילחהל
24 ןתינ ףסכה תפלחה ידרשמו םיקנבב .בוט תוחפ רעשה ךא הממיב תועש
שי) םיטמופסכ שי םיקנבה בורבו ,יארשא סיטרכ תגצה ידי לע ןמוזמ לבקל
.(םיסיטרכ ינפייזמ רהזיהל
:ףסכ טהב ארקנ ימוקמה ףסכה 1$ = 40 ץלמומ אל םירלוד םע םיעסונ םא .טהב
תומוקמ הניפ לכב טעמכ אוצמל רשפא קוקנבב .הפועתה הדשב ןאכ טורפל
.רתויב בוטה רעשה תא ולבקת םשו ףסכ תטירפל
ןולמ יתב יריחמ .הפוריאב היהשהמ תיתועמשמ הלוז דנליאתב היהשה
;הפוריאב םהיריחממ תיצחמ ידכ דע םיעיגמ (תוחפשמ ירדח םימייק םבורבש)
- כ) דאמ לוז - רדהנה לכואה 5$ (הייתש ללוכ הרישע החוראל םדאל םויו
הלוע החפשמה לכל דומצ בכר ללוכ תילגנא רבוד ימוקמ ךירדמ ידי לע הכרדה
-כ 100 דע 150$ .הסינכ ימד ללוכ
םייאב ףסכה תרמה לש רעשה יכ ינפל ףסכ ואיצות, םורדל םידרויש ינפל
. הירורעש איה
ףסכ טורפל ,דנליאת בחר לכב רטמ הרשע לכב שיש םיקפלדב ףסכ טורפל :
לש תורטש טורפל 50 -ו 100 רעש םילבקמ רתוי םינטק תורטש רובע) רלוד
םיאצויו םיתחונ םתאש עגרב .ןולמב ןפואו םינפ םושב טורפל אל ,(רתוי ךומנ
רעשב טרופש קפלדב רוחבל ,םיקפלד רפסמ שי לוממ ןימי דצב םיעסונה םלואמ
-מ רתוי טורפל אל , ההובג יכה 50 הממ רתוי ךומנ הרמהה רעשש ללגב רלוד
יסיטרכב םלשל ןתינ ןולמה יתבו םינוינקב ,ריעב םכלש ףסכה רובע ולבקתש
.יארשא סיטרכ סיכב שיש בוט דימתו יארשא
תוינק
4
םיבייח תובוחרב .םיעובק יד םיריחמה םינוינקב ,תוינקל ןדע ןג איה דנליאת
רכומהש ריחמהמ רתוי וא זוחא םישימח תוחפל דירוהל לודגבו חקמתהל
םוקמב רקי היה םא ,בל עורבו םיבצעב אל דימת ךויח םע חקמתהל ,שקבמ
,רצומה ותוא תא ואצמת םיאבה רטמ םישימחב םתינק אלש ורעטצת לא דחא
לא ,תוחפב ונקש ודיגיו םתינק המכב ולאשיו םכתא ונבצעי דימת םילארשיה
וא דוע דירוהל רשפא םא ושיגרת םתא ,חוקימ לש ןיינע הז ,ונבצעתת
םג ,תנייוצמ תוכיאב ,דוגיב לש רקיעב ,הפנע םיפויז תיישעת דנליאתב.אל
.םינכודב
שיש המ לכ תא הב שיו קוקגנבמ ףא הלוז רתוי .הלוז יכה יאמ גנאי`צ ןורקעכ
םוש תונקל הביס ןיאו רקי רתוי םייאב . תונמוא תודובעו דוגיב תניחבמ קוקגנבב
תוחפל ריאשהל ץלמומ .קוקגנב וא ןופצב םג םירבוע םתא םא יחרכה וניאש רבד
3 .רתויש המכ תאז תוצמל םיצור םא ,לויט ףוסל תוינק ימי
םיצור םתאש והשמ םיאור םתא םא :םילויטב יתדמלש תוינק יבגל ןורחא ללכ
םוקמב ותוא אוצמל הוקתב וכחת לא .ונקת ÷ דחוימ אוה םא דחוימב ,תונקל
.רחא
הניל
דעו םיסאוה טסגמ תונולמ תואמ שי דנליאתב ,דואמ תקנפמ ץרא איה דנליאת
לש המרב תונולמל 6 תונידמה תחא איה דנליאת . בהז םילכוא םהב םיבכוכ
יכה רמיצ לש םיריחמב ראפ תונולמב ךמצע תא קנפל לכותש םלועב תודיחיה
תא ,ץוחבמ ןולמה תיב תא תוארל ולכות טנרטניאה ירתאב ,ץראב טושפ
הקידב תושעל ץלמומ ,ןתונ תונולמהש םיתורישהו םוקימה ,הכירבה ,םירדחה
לדבה םייק םיתיעל טנרטניאה ךרד הנמזה םישועש ינפל ץראב תועיסנ ןכוס ךרד
ךרד הנמזה עצבל ץלמומ ךפהה הז םא ,ךפהה הז םיתיעלו םינכוסה תבוטל
שי ,תומר המכב םירדח שי ןולמ תיב לכב ,שארמ תומוקמ ןיירשלו טנרטניאה
בושח ,הטיווסו טיווס רוינוג שיו סקלד רדח שי ,רוירפוס רדח שי ,טרדנטס רדח
ומכ והשמ לש ריחמב .רבודמ רדח הזיא לע קוידב תוארל 1000 ולכות גוזל טהב
ודבעי אלש בל ומיש ,רקוב תחוראו הכירב םע םיבכוכ השלש ןולמב רדח לבקל
,םיבוט ןולמ יתבב קנפתהל ץילממ ינא ,םכלש ףסכל הרומת ולבקתשו םכילע
.תרחא הנידמ ףאב ולבקת אלש ההבג המרב ןולמ יתב ולבקת םועז ףסכב
םירדח םג שיו ,הלילל גוזל רדח יפל םירחמותמ דנליאתב הנילה תומוקמ
םה ,דנליאתב םגו ךמסמב םג םכל וניוציש םיריחמה לכ ,הרקמ לכב .השולשל
םיליחתמה םיטרוזירו תונולמב ןושיל ןנכתמש ימ .הלילל םדאל אלו ,הלילל רדחל
-מ 2000 םירקמה לש ץחומה בורב ,טנרטניאה ךרד שארמ ןימזיש יאדכ ,טהאב
.םוקמ םכמצעל םיחיטבמ םתא ,ךכל טרפו ,לוז רתוי הז
5
תוחיטב
6
יפלכ המח דואמה םיחרואה תלבקבו הלש תיטילופה תוילרטינב העודי דנליאת
ךכיפלו דנליאת תלשממ לש תויופידעה רדס שארב דמוע םינפה ןוחטב .ונמע ינב
ונילע ,עיגנ וילא ,םלועב דעי לכל ,םילארשיכ .םוקמ לכב ןוחטב תשוחת תמייק
.םילארשי ונתויה תא ןיגפהל אלו ,תוריהז יעצמאב טוקנל דנליאתב תומילאה
תא ליעפהל םיברסמה תוינומ יגהנמ רהזיהל שי .רתויב הכומנ םיריית יפלכ
תיינקמ ענמיהל עצומ ;יוליב םוקמל וא תונחל םכתא עיסהל םיצור חוכבו הנומה
לע ,ןוכרדה לע רומשל שי דימת ומכו תורשואמ ןניאש תויונחב בהז וא םימולהי
יללכ רפסמ לע דיפקהל שי .ןולמה תפסכב םיבושח םירחא םיכמסמו ףסכה
לוענל שי ,הלילה תדר רחאל םיכושחו םיידדצ תובוחרב בבותסהל ןיא :תוריהז
אלו בוחרב הכילה תעב םירקי םיטישכת שובלל אל ,ןולמב תפסכב ךרע ירבד
ףוגל דומצ םקיזחהלו םיקנרא לע בטיה חיגשהל ,םילודג ףסכ ימוכס תאשל
שיו רחאמ יארשאה יסיטרכ לע בטיה ורמש .(םדא ימוה תומוקמב רקיעב)
יבגל ןולמה תווצ םע ץעייתהל ץלמומ .םיסיטרכ תבינגו ףויז לש הישעת
ךלש תוטלובה תא הריבגמ ריית ךתויה םצע .םימייוסמ םירוזא לש םתוחיטב
יקוח לע דיפקהל שיש ךכ ,ךיבגל הריבעכ ובשחי םילבוקמ םיארנה םירבדו
םלעתהל שי .ןימ תולחמ םג ךכ רומאכ ךא ,קוקגבב תחוור תונזה .םוקמה
לכאמ רבד םכל עיצמש ימל ברסל שי .בוחרב םימס רוכמל םישקבמה םישנאמ
ךילא םילפטנה םירטוש םע הלועפ ףתשל ןיא .(םס םהב לוהמו ןכתי) הקשמ וא
הרטשמה תנחתב קר ןוכרד תוארהל םיכסהל ,םבכרל סנכיהל אל) הביס לכ אלל
:לט) היעב לש הרקמב תונפל ןתינ הילא םיריית תרטשמ הנשי .(הבורקה
1699 הרטשמל גייחל וא ,( 191 .תורירגשל תונפל ץלמומ רתוי תורומח תויעבב .
םישנאהו החונ דאמ תיללכה השגרהה .תיסחי החוטב דאמ הנידמ דנליאת
לפטנ אל דחא ףאו הלילב בבותסהל החונ אל השגרה ןיא .םידמחנו םיבידא
אוצמל ולדתשת ,תופסכב ולענת וא םיבושח םיכמסמ םכילע וחקית זא . ךילא
םיארנש תונולממ וענמתו םכלש לוענמ םע הליענ תורשפא םע םירדח
גוז לע רופיס יתעמש קוקגנבב .םיקיתה תא ולענת ÷ םיסובוטואב .םיקפקופמ
ולכאש ירחא .רחא םוקמל םתוא חקל גהנהו לוכאל הלילה קושל קוט קוט וחקלש
םלשל ושקבתנ ,הטושפ הדעסמב 280 תא ואיביש ומייא ,ובריסשכ !רלוד
םיסובוטואב קר ועס קוקגנבב :בל ומיש זא .ובריס אל רבכ םה ,זא .הייפאמה
,הנומ ליעפהל ומיכסיש הלא .םכילא םישגינש הלאכ אלו םירצוע םתאש תוינומו
.םתסה ןמ ,םינימא רתוי םה,הלאכ הברה שיו
םוחה הז לויטה לש תוירקעה תויווחהמ תחא .םימיסקמ םישנא םידנליאתה
,םיביר ןיא ,טקשו עוגר לכה .הזה םעה לש םינפה תרבסהו תומיענה תובידאה
ןיבל םניב םיקחשמ דימת םידליהו החפשמב תוקעצ ןיא ,םיכוב ישוקב םידליה
.לארשימש יאדובו ברעמהמ הנוש הז המכ םיהדמ הז .םיביר ילבו קוחצב םמצע
םידבוע ,םיצורח דאמ םידנליאתה .םידמחנ רתוי םישנאה הנופצ םילועש לכ
בור .םהלש המ םע םהל בוטו םינדמח םניא םה .טעומב םיקפתסמו השק
םתוא ודבכ .םתוא ומלצת םא דאמ ובהלתיו םלטצהל דאמ םיבהוא םידנליאתה
םיבצעה לע םהל הלוע והשימשכ .הוושכ םיווש םהב ואר .הפי םהילא וסחייתהו
.קועצל םילולע םה ÷ קדצב דימת טעמכו תונולמב רקיעבו םילארשי רקיעב ÷
.תומוקמ ינימ לכו תודעסמב םיילענ תצילחכ םינוש םיגהנמ םיגוהנ דנליאתב
םידנליאתה בור .םישודקה תומוקמה תא ודבכ .וסנכת לא וא םתוא ודבכ
אל םה .םימלסומ םה ,ברעמ םורד רוזאב רקיעב טעומה םקלח .םיטסיהדוב
.םידוהיו םילארשיל סחיה לע העפשה הזל ןיאו לארשי תא םיניוע
7
תוחפ םילימב וא ,ףסכ דוע ךממ גישהל הסנמ דואמ םלצא תורייתב קסועש ימ לכ
תובוחרב םידמועש ולא ,``םירפאח``ה ולא םהינבמ םיעורגה .תומרל -תופי
םיעפומ לש םינכוסב הלכו ``קוט -קוט``ה יגהנמ לחה .םירבד םיעיצמו
ןכל .ולא םישנא לש ``תומימת`` הרזע תוצעמ ענמיהל ולדתשת ,םיקפקופמ
,םילויט ,םיעפומ ונימזתו ,תרדוסמ תונכוסל וסנכת םא ודיספת תוחפ -ללככ
םודסב םיקידצה יל וחלסיו ,םימימת םייש אל םה םגש תורמל ,הכרד דועו תועסה
הניחבמ ,ךתוא וקפדי המכ הנשמ אלש ,ןה תובוטה תושדחה .תידנליאתה
דוגינב .(הזמ רתוי אלו םילקש תורשעב רבודמ יכ) היעב היהת אל וז תילכלכ
םישנאמ תבכרומ ,תורייתב תקסוע אלש התיא ונרבחתהש הייסולכואה ,רומג
.בל יבוטו םימימת
אל ,רדחב המלצמו םיבושח םיכמסמ ,יארשא סיטרכ ,ףסכ וריאשת לא םלועל
רפסמל רדחה תא םיבזוע םתאשכ אלו תועש רפסמל רדחה תא םיבזוע םתאשכ
.(תחלקמל םישגינ לשמל) תוקד
,רדחל יברזר חתפמב םיקיזחמ תונולמבו םיסואה טסאגב םידבועה תווצ
ןבומכ .םירמגנ אל טושפ םשוכרו םפסכ לכ תא ודביאש םילייטמ לע םירופיסהו
.םלועב הנידמ לכב דימת הנוכנ וז הצעש
םייתלשממה םיסובוטואה תועצמאב עוסנלו ,ולא םיסובוטואמ קחרתהל ץלמומ
וכזת ךא ,רתוי םכל הלעי סיטרכה .תויתלשממה םיסובוטואה תונחתמ םיאצויה
תרטשמ .הסיט וא תבכרב העיסנ םה תורחא תופולח .חוטבו רתוי חונ סובוטואל
,םיסובוטואהמ וא םיזואה טסגהמ תובינג לע תונולתל תסחייתמ אל ללכ דנליאת
תגיגחו ,רייתהמ בונגל ללכ םיששוח אל סובוטואה וא זואה טסגה ידבועש ךכ
.תרמגנ אל םירייתהמ תובינגה
לכוא
.םלוכל םיאתמש לכוא אוצמל ןתינ תומוקמה לכב טעמכש שיגדהל בושח
םג אוצמל ןתינ וליפאו ,םוקמ לכב אוצמל ןתינ םילצינשו םירגרובמה ,תוירציפ
ליגרהל הדימה לע רתי וצמאתת לא !הקושקשו סומוח םע תוילארשי תודעסמ
לכואה תא ופידעי ,םכידליש חינהל ריבס - ידנליאתה לכואל םכידלי תא
,קפס ןיא .ידנליאתה חבטמה לש אלפנה םימעטה ןווגמ ינפ לע ילנויצנוונוקה
רכומ וניא םבור רשא םייטוזקאה תורפה רחבממ תונהיל ,דחאכ םכלוכ ולכותש
.רקו ירט סננא ללוכ ,ץראב הפ ונל
אל ,לכוא לש םינכוד וארת בוחרב הניפ לכב ,לודג דחא ןדע ןג איה דנליאת
,לושלש וא ןטב יבאכ ולבקת אל םלועלו יתוכיאו ירט לכואה ,לעגיהל וא להביהל
ומכ והשמ הלוע בוחרב החורא 20 ,והשמ לוכאלו תבשל ץלמומ דימת טאב
םלוכש ומכ םירזומ םירבד ןיא דנליאתב בורל ,םיקרוז םיעט אל םילכוא םיעט
,םאט םוס םשב היאפפ טלס ,םיבוט םיקרמ לוכאל ץלמומ דואמ ,םיבשוח
ןוו םי םשב טלס ,וי יס דפ םשבו יאתפ םשב תוירטא ,ריעה יבחרב שיש םידופיש
דנליאתב ,תוסנל דחפל אל טושפ דועו וגנמ םע קיבד זרוא לש חוניק ,ןאס
,רקבו זוורב םי תוריפ (ומ תידנליאתב) ריזח ,(יאג תידנליאתב) ףוע םילכוא
תוארל רשפא דימתו הנמב הצור אוהש רשבה גוס תא רחוב חוקלה ללכ ךרדב
,דלנודקמ ,הציפ שי םיששוחל ,םיבהואש המ תא שקבלו KFC .גניק רגרוב ,
8
םייאה ןיב םינתשמ םיריחמה .לוז דאמו ףירח דאמ ,םיעט דאמ דנליאתב לכואה
ןיב עונל הלוכי הטושפ יאת דאפ תנמ .המצע תשביה ןיבו םינושה 20 טאב
דע םינכודב 70 תוגונעתה דחא .דאמ לוז ןיידע הז לבא ,םייאב תודעסמב
תובמא וא ,ירט אל לכואמ גואדל ךירצ שממ אלש הדבועה איה לויטב םילודגה
תונמ םג שי לבא ףירח דאמ לכואה .ירט לכואה םינכודב וליפא .הביק ילוקלק וא
םא אלא ,דנליאתב בוט רשב ןיא ,וגלד ÷ רשבהו םיקייטסה יבבוחל .רתוי תונידע
אוה ךא הפק םע תומוקמ שי .העיסנה ינפל הברה ותשת ÷ הפק . אבוימ אוה ןכ
ומכ םייברעמ תומוקמ םה בוט הפקה םהב םידיחיה תומוקמה .םיעט אל
Starbucks רתויש המכ ותשו תוריפה לכ תא וסנ .בלח טעמכ ןיא דנליאתב .
תשרב .םיקייש Pizza Company דרב לש םיקייש הלחאו רק הפק הלחא שי
.ןוקייבו הניבג תולקמו
תואירב יתוריש
רבעמ .ןוסיח ורבעש דיעמה ךמסמ שרדנ הבוהצ תחדקב עוגנ רוזיאמ םיעיגמל
שדח ןז .העיסנה ינפל אפור םע ץעייתהל ץלמומ ךא ,םינוסיח םישרדנ אל ךכל
תבהצ דגנ ןוסיח .םימייוסמ םיקלחב ונשי ,םייקה ןוסיחה ינפב דימעה ,הרלוכ לש
תחדקו הירלמ .קוקגנבל ץוחמ םיפסונ םירוזאל עיגהל הנווכ שיו הדימב ץלמומ
,םיחיכש םה םג הביק ילוקלק .רועה לע ןגהלו םישותי החוד רישכתב הגנד
תותשל ףידעו םירקמה לכב היתשל םיחוטב םניא זרב ימ .לויטה תליחתב רקיעב
תולוזה תודעסמהמ קלחבו בוחרב לכואה ינכודב .(םיחתרומ וא) םיילרנימ םימ
רהזיהל ץלמומש ךכ ,לכואה תרימשו תנכהב הנייגיה לע הדפקה דימת ןיא
ץופנ סדייא .תחקרמב יתבב גישהל ןתינ תופורת .שארמ ןכומ לכואמ ענמיהלו
.םישורדה תוריהזה יעצמא לכ תא טוקנל שיו דנליאתב דאמ
םידמועה ,תורחאה םירעב םג ומכ ,םייברעמ םילוח יתב רפסמ םייוצמ קוקגנבב
חוטיבל גואדל ץלמומ ,ץראהמ םכתאיציל םדוק .רתויב םיהובג םיטרדנטסב
.(תואקתפרה תוליעפל יוסיכו הסטה ללוכ) ןעטמו תואירב
תואירבה דרשמ ידי-לע הצלמה וא ךרוצ ןיא וז תרבוח םוסרפ תעל - םינוסיח
.והשלכ יוניש לח םאב תואירבה תוכשלב קודבל שי .והשלכ ןוסיחל ילארשיה
שדוחל לעמ דנליאתב םיהושל תואירבה דרשמ ץילממ ,רומאה תורמל ןסחתהל
סיטיטפה דגנכ A .סונטט יטנא תקירז לבקל ןכו ,
:יאופר חוטיב לזלזל אל ,תיאופר הסטה ללוכ יאופר חוטיב ץראהמ תונקל הבוח
םיווש אל םה יכ יארשאה תורבח לש םיחוטיבה לע ךמתסהל אל ,הזה אשונב
.םילוחה תופוק לש םיחוטיבה םה םיבוט רתויה םיחוטיבה ,הברה
תוזיו
-ל ריית תזיו 30 םוי תונידמ תיברמ יחרזאל (יטמוטוא ןפואבו) םניחב תנתינ
לש בושו ךולה הסיט סיטרכ קיזחמ עסונהש יאנתב ,םילארשי ללוכ .םלועה
םומיסקמ 30 תוהשל םינווכתמה םילייטמ וא תרחא תוחרזא םע םיעסונל .םוי
-מ רתוי דנליאתב 30 ךלמה לואש 'דש ,א"תב הילוסנוקה לא תונפל אנ ,םוי 21 ,
:'לטב וא ,א"ת 03-6958977 וא 03-6958980 .
9
תחקל םירבד
1 הצחר ילכ . םושמ ,וחק זא ,םכלש םיוסמה ופמשה תא םיכירצ םתא םא -
ב רחבמהש 7/11 םא .דנליאת תרצות ובורו םצמוצמ דואמ (םירוטסגארדה)
.הצחרה ירצומ לכ תא הלוזו הנימז דואמ הרוצב םש שי זא ,םיינונטק אל םתא
-תוצופנה תורבחה DOVE ו ןטנפ ,בילומלפ , LUX .םוקמ לכב שממ תואצמנ ,
תחקל רבכ הצילממ יתייה זא ,ץראב ומכ ךרעב םילוע םש חוליגה יניכס -םירבגל
-ב ןיא ,ףסונב .הפמ 7/11 .ףצק קר אלא ,חוליג ל`ג ונייהש םוקמ ףאב
2 . הנגה םרק םימראפרפוס תשרב תונקל - Watson לש הנגה םרק Nivea םע
הנגה םדקמ 50 םש ÷ ןורגלק םג םש תונקל רשפא .דחוימב שיגרו ריהב רועל ÷
הלוע הז 10 ךמוסש ימ .םש תונקל יאדכו דואמ הלוז תאזה תשרה .דבלב ח``ש
זא ,שמשה ינרק תמיסח ןיינעב םייוגה לע ךמוס אלו , לוס-הרטלוא לע רתוי
,דנליאתב םהירצומ תא םירציימ האבינ -םיפסונ םימרק .ןיא יכ ,ץראהמ איביש
יתינק ינא -לוז דואמו םוקמ לכב אוצמל ןתינ הרבחה לש םיגוסה לכמ םימרק ןכל
,ירוקמ והשמ אוצמל השקש ידכ דע הצופנו העודי םש םיפויזה תייעב .םיקוטס
ןוגכ ,תונימאו תורדוסמ תויונחב קר הלאכ םימרק תונקל שי תישאר ,ןכל 7/11
.הנגה םרק םיפושחה םירוזאה לכ לע םישל רקוב לכב ץלמומ .תחקרמ יתבו
םרק םע ונחרמנ םייאב 34 SPF לכ 4 .תועש
3 . -םידגב םילוז ,םיצופנ דנליאתב הסיבכה יתוריש .בוט רתוי תוחפש המכ
רתויב םיצלמומ יצח הדווזמ םע ונסט ונחנא ,םש םילוז ךכ לכ םידגבה .םיבוטו
גוזל רבעמ -םיילענ תניחבמ .םידגבב תוצצופמ תודווזמ יתש םע ונרזחו ,הקיר
םידנליאתה.םיעיגמשכ תונקל וא םיפכפכ תחקל הצילממ דואמ יתייה , חונ דחא
ןורתפה לע הצילממ ינא תונבל .םירעב דחוימב -רדוסמו יקנ םישובל םבורב
םייסנכמ ,םינבל .קורז הארנ אלו ,ירירווא ךכ לכ -תולמשו תויאצח -םלשומה
.ח``מגד וא תורצק תוילאמרונ
ריואה גזמ הדובעה תועשל רבעמ .תופילח אוה םיקסע ישנאל לבוקמה שובלה
אלו םייעבט םירמוחמ םידגב איבהל יאדכ .שובלה תריחבב עירכמה םרוגה אוה
ריסהל) םייתד םירתא דבכל שי . ידמ ינפשוח ןפואב שבלתהל אלו םייתטנס
.תד ישנאו (שדקמל הסינכב םיילענ םילאוורש םע בבותסהל חונ רקיעב דנליאתב
שיש ימל לבא .םיטריש-יט/תויפוגו (םיסיכ ךירצ דימת) קד דבמ םיח``מגד וא
וצרתש המ הז אקווד ולאה םירבדה לש תוינק יעסמש חוטב אל - תיבב ולאכ
םא ,לויט לכבכ וגהנתה :ונתצלמה .לויטה תליחתב אקווד-ואל ןכ םא םגו ,תושעל
- ןבומכ ישיאה ביצקתהו תוחקמתהה קשחל םאתהב ,תונקל וצרת והשלכ בלשב
םיאתי שממ אל םא םג אלמל וכרטצתש ךרוצ רדגב היהי אל הזש לבא ,ונקת
אל לבא ,השפוחל םתאצי םנמאש ורכז - ףסונ רבד .עגר ותואב תוינכתל
שיש םיבהואש וא םהיניעב ןח אצומ רבד לכ אלש הלאמ םתא םאו .םכמצעמ
.םיבהוא םתאש המ תא םכתא ואיבת - הנתשמ אל הז - ברעל הנוש שובל םהל
4 םיחל םינובגמ .
5 טלאוט ריינ .
6 ןטק ילמשח רישכמ ףאו םישותי דגנ םירישכת .
7 .שמשהמ והשיתמ ףרשנ םייאבש ימ לכ ףוסב יכ ÷ הרוולא .
8 .ררועמ ןועש .
9 ,המודכו ןפורונ\לומקא ומכ תויסיסב שממ תופורת רפסמ :חווט רצק לויטל .
םש םהל שי .תופורת לש טעומ רפסמ דועו הביקב תויעב וא םילושלשל והשמ
10
דגנ החשמ תחקל ץלמומ .תוידנליאת תויעבל םימיאתמש םהלשמ תחקרמ יתב
.תולק תוחירפ
רקבמל תוצלמה
תוליעפה תועש
-מ ןה יטרפה רזגמב תוליעפה תועש - תועש 09:00 -ל דעו רקובב 17:00
-מ לעופ ירוביצה רזגמה דועב ,צ"החא 08:30 דעו 16:30 דעו ינש םוימ ,צ"החא
.םיימואל גח ימיב טעמל ,ישיש םויל ןה םיקנבה לש החיתפה תועש ללכ ךרדב
-מ ישיש םוי דעו ינש ימיב 09:30 העשה דעו 15:30 .םיירהצה רחא
:םיפיט - רשת
רתויל ךפה תונורחאה םינשבש תורמל ,לבוקמ גהונ וניא דנליאתב רשת ןתמ
ןולמה יתב תיברמב .לבוקמ ףיסוהל םיגהונ תודעסמהו 10% ןובשחה םוכסל
לבקתי רשתהש תורמל ,תינומב העיסנ תעב רשת תתל ךרוצ ןיא .תורש רובע
.הכרבב
:רכממו חקימ
םיריחמה לע חקמתהל ןתינ ,םיעובק םיריחמה - םילודגה ובלכה יתבבש תורמל
ןתינ .לבוקמ יתרבח גהונ וניה ריחמה לע רכממו חקימ .רכממה יתב ראש לכב
ןיב דירוהל כ"דב 10% - 40% וניה יפוסה ריחמהש ,ןבומכ .בוקנה ריחמהמ
.לכורה לש וחור בצמו תוחקמתהה תלוכי לש האצות
למשח
אוה םרזה 220 .(םירשי וא םילגועמ) םירוח ינש םע םיעקשה .טלוו
םוריח-הרקמ
ליעפה ןופלט וק ליעפמ ידנליאתה תורייתה דרשמ 24 לכש ךכ ,םויב תועש
גייחל אוה תושעל ךיילעש 55-11 ירוביצ ןופלטמ ,ןכ ומכ .דנליאתב םוקמ לכמ
.דחא טהאב לש עבטמב הז רפסמל רשקתהל ןתינ
למנ סמ
םלשל רקבמ לכ שרדנ ,דנליאתמ האיציב 500 םוכס ןיירשל יוצר .למנ סמ טהאב
...ןורחאה עגרב ,םינמוזמ אלל עקתיהל אלש תנמ לע ,העגהה דעומב רבכ הז
מ"עמ רזחה
לש םומינימב השיכר לע 5,000 שורדל תעכ םילוכי דנליאתב םירקבמ ,טהאב
.טקופו יאמ גנאי'צ ,קוקגנב לש הפועתה תודשב סמ ירזחה
הרובחת
םיינוריע ןיב םיסובוטוא לע רומשל שי .רק - ןגזמו םיתורש םע ,םיחונו םיינרדומ ÷
ובנגו ןעטמה אתב םיקיתה תא וחתפש ונעטש םישנא לע יתעמש !לוענ דויצה
.הרק אל הז יל .הלילב םירבד
11
תובכר
.דנליאת ךותב םיכורא םיקחרמ רובעל הלוזו החונ ךרד םה תבכרה יתוריש
.(םיררוואמ י"ע םיררוקמ וא) םיגזוממ תונורקהו ,תוקלחמ שולש תובכרב
שי תבכרל .יאמ גנאי'צל קוקגנבמ תגזוממה הלילה תבכר דחוימב תצלמומ
:םינמז תוחולו םיטרפל .שארמ םיסיטרכ ןימזהל
www.srt.motc.go.th/httpeng
ריכמ תינומ גהנ לכ קוקגנבב תיזכרמהו תישארה הנחתה איה גנופמלוה תנחת
ןופצה וקה תא רקיעב תתרשמש תפסונ הנחת שי ןואט הניא`צמ קוחר אל - עדויו
,הב תרצוע יאמ גנאיצל תבכרה , תבכר תנחת שי הפועתה הדש לומ ,יחרזמ
.הפועתה הדש ךרד אלו תרחא הליסמ ךרד תרבוע יאת טארוסל תבכרה
כ אוה תבכרה תנחתל םיעסונה םלואמ האיציהמ קחרמה 10 הכילה ךרעב תוקד
(ןיידע יתעסנ אל הפועתה הדשמ)ב ינויסנמ ,ריהמ שיבכ לעמ רשג לע תילגר
םיחותפ םידרשמה דנליאתב תבכר תונחתב 24 רקיעב םידיקפההממיב תועש
תעיסנ םיננכתמ םתא םאהריבס תילגנא םירבוד םיריית שי ןהבש תונחתב
הרוק שארמ םיסיטרכה תא ןימזהל יאדכ תבכרב יאמ גנאיצל םויב וב ךשמה
רתאב םוי ותואל הליל תבכרל רקובב תומוקמ ויה אלש הרק ילו םימעפל
תבכרה לש דרשמה ל''וחמ םיסיטרכ תונקל ךיא תוצלמה שי םדוק יתפריצש
ןימזמ ינאתו ההובג תורחאה תורבחה לש תולמעה זירז ךכ לכ אל תידנליאתה
תילגנאב רתאב םיטרפ ךרד םינש המכ רבכ:
http://www.seat61.com/ThaiIand.htm
תוסיט
תוסיט רושיא : שי ,ץראל הרזחה ינפל םימי השולש תוחפל רשאל הבוח
תומשה תא םינתונ םירשקתמ ,תוסיטה תא רשאלו הפועתה תרבחל רשקתהל
םיכבתסמ םתא םא ,תוסיטה תא תרשאמ הרבחהו ץראל םירזוחש ךיראתה תאו
הלעי הז ,םכרובע הז תא תושעל וחמשיש ןולמה יתבבו תועיסנ ידרשמ אלמ שי
ומכ והשמ םכל 200 ץראל הסיטה תא םתרשיא אל םא ,הסיט סיטרכל טהב
הסיטהו
הסיטה לע תולעל ולכות אלש תורשפא תמייק האלמ.
הסיט יסיטרכ לש הנמזה עצבל ץלמומ חרזמל תוסטש הפועתה תורבח לכל :
לא לא ןהינב הפועת תורבח רפסמ תועיגמ דנליאתל ,שארמ םיישדוח תוחפל
הרבחו רייא ןטסיקבזוא ,ןאיפויתא ,סניילרייא שיקרוט ,ןיניידרוג לאיור ,יאתו
רייארשי תרבח הנורחאל ,הפוריאמ תואצויה תוסיט םג שי ,תיסורה טיוסוריא
םיבשומהו תורישה ,הסיטה יבגל דואמ תוקולח תועדה -חרזמל תוסיטב הליחתה
הברהב םיכומנש םיריחמב ןורחאה עגרה יריחמ הל שיש הדיחיה הרבחה וז לבא
לכ.השדח היצפוא הנשי הרישי הסיט סוטל שקעתמש ימלו תורחתמה תורבחהמ
תרחא הנידמל םיסט רמולכ ןיישקנוק םע תוסיט ןה לע לא דבלמ הפועתה תורבח
-מ הלעמל דנליאתל יתסט תישיא ינא ,ךשמהה תסיטל םיפרטצמ םשו 15 ,םימעפ
לאיורמ תרחא אל איה חרזמל רתויב הבוטה הפועתה תרבחש יתנבהו יתדמל
םשו (סיטרכה ריחמב לולכ) ןמעל ביבא לתמ הרצק הסיט םיסט ,ןיינדרוג
לש רתאב קודבל ץלמומ ןיישקנוקב יולת) תועש שולשל העש יצח ןב םיניתממ
תבותכב הרבחה http://www.rja.com.jo ביבא לתמ תוסיטה ינמז תא tlv
קוקגנבל bkk וק ,טקופל םינפ תוסיט םיבלשמה םיסיטרכ שי ןיינדרוג ליאורל ,
הסיט סיטרכ ריחממ תוחפ םילוע םיבלושמ םיסיטרכ םיתיעל , ןופצהו יומאס
,תוימוקמה הפועתה תורבח םע הלועפ יפותיש שי הרבחלש ללגב דבלב קוקגנבל
דואמ הרצק הסיטב רבודמו חוטב לכה שושחל הממ ןיאו דואמ תוחוטב תוסיטה
12
ומכ והשמ הסיטה לש הכרוא ,תורחאה תוסיטל סחיב 8 םה םיעסונה בור , תועש
הפועתה תרבחל ,דואמ םיחבושמ םיסוטמהו אלפנ תורישה ,םירז םידבוע
ךות לצונתש תישימח הסיט לכ ,דימתמ עסונ ןודעומ םג שי תינדריה 30 םישדוח
עסונה ירבח ,ףסכ הלוע אל ןודעומב תורבחהו תופרטצהה ,םניח תסיט איה
סוטמהו הדימב הנושאר הקלחמל יטמוטוא גורדש םילבקמ הרבחה לש דימתמה
יתגרדוש תישיא ינא הנושארה הקלחמב םוקמ שיו אלמ 3 תחא םעפו םימעפ
ןמע לש ירפ יטוידב תוירגיס יריחמ ,בגא ,םניחב קוקגנבל הרבחה םע יתסט
.םירצומה םתואב רבודמו ץראבש םיריחמהמ יצח טעמכ םיעיגמ םימשבה יריחמו
ומכ והשמ הכורא הסיט איה חרזמל לע לא תסיט 12 סוטל בהוא אל ינא ,תועש
םע היעב שי דימתו םיילגרל םוקמ ןיא רופיש ןועטש תורישה דבלמ ,לע לא םע
הנהנ דואמ אוהו היסור ךרד סטש רבח יל שי . תואיציב הבישי תומוקמ לבקל
טעמכ ול חקלש תורמל הסיטהמ 18 הלוכיש הבוט תועיסנ תונכוס .עיגהל תועש
בוחרב רביירג איה חרזמל תוסיטה לכ לע םיריחמו בצמ תנומת םכל תתל
ןמשירפ 8 לט ביבא לתב 5232059 ,תיסחי תולוז תוסיטה.םיזוחא םש יל ןיאו
-כ הלוע טקופל יאמ גנא`צמ הרישי הסיט 4500 ÷כ םייניבו טאב 3600 טקופמ .
÷ קוקגנב 1550 . AirAsia ÷ מ רתוי) הלוז יכה הרבחה - 12GO .(
בכר תרכשה
הגיהנה יכ רוכזל בושח .דנליאתב תולעופ תולודגה בכרה תרכשה תורבח לכ
טולישה בור .ימואלניב הגיהנ ןוישירב דייטצהל בושח .לאמש דצב איה דנליאתב
.תילגנאב םה תופמהו םיכרדב
:ל קוקגנבמ םיקחרמ תלבט
מ"ק םוקמל מ"ק םוקמל
272 Aranyaprathet 1152 Phatthalung
88 Ayutthaya 129 Phetchaburi
317 Chanthaburi 375 Phetchabun
701 Chiang Mai 489 Phitsanulok
830 Chiang Rai 613 Phrae
83 Chon Buri 157 Prachin Buri
464 Chumphon 282
Prachuap Khiri
Khan
1284 Hat Yai 898 Phuket
192 Hua Hin 100 Ratchaburi
129 Kanchanaburi 587 Ranong
196 Khao Yai 214 Rayong
444 Khon Kaen 1299 Sadao
602 Lampang 639 Sakhon Nakhon
154 Lopburi 26 Samut Prakan
470 Maha Sarakhram 1284 Satun
137 Nakhon Nayok 1285 Songkhla
13
56 Nakhon Pathom 107 Saraburi
735 Nakhon Phanom 431 Sukhothai
255
Nakhon
Ratchasima
421 Tak
242 Nakhon Sawan 1089 Trang
1165
Nakhon Si
Thammarat
389 Trat
740 Nan 680 Ubon Ratchathani
1491 Narathiwat 560 Udorn Thani
613 Nong Khai 536 Uttraradit
1389 Pattani 1405 Yala
136 Pattaya
תורייתה תכשל
Tourism Authority of Thailand - TAT תליבחב םכילא אבומה עדימה -
.לארשיב ידנליאתה תורייתה דרשמ תובידאב ונה עדימה
תורייתה םודיקו יתרבסה רמוח ןתמ םשל לעופ ידנליאתה תורייתה דרשמ
-ל .דנליאתל TAT תלעופ ,ץראב םג .םלועה יבחרב םיירוזא םידרשמ רפסמ
תלבק םשל הילא תונפל ןתינ רשא ,תוגיצנ ידנליאתה תורייתה דרשמ לש ומשב
ידעי תודוא בותכ רמוחו הרבסה תורבוח תלבק ,םיפסונ םיטרפ םידעומ ,רוקיבה
דרשמ תוגיצנ .םירחא םיפסונ םיטרפו ריוואה גזמ ,הסינכה יאנת ,םיבושח
.הידרשממ מ"עב תוריית היונ ידי לע תלעפומ לארשיב ידנליאתה תורייתה
תוגיצנל ןיינע לכב תונפל עצומ :ןופלט תועצמאב ץראב 7666619 - 09 וא
:תבותכל ינורטקלא ראוד תועצמאב info@noyainternational.com :ל םגו
info@thailand.org.il
יבחרבו דנליאתב תויוצמה דרשמה תוכשלב םג ףסונ עדימ לבקל ןתינ ,ףסונב
.םלועה
ישארה דרשמה
Tourism Authority of Thailand
1600 New Phetburi Road, Makkasan, Rajatevee, Bangkok 10310
Tel: (66) 2250 5500 Fax: (66) 2250 5511
Email : center@tat.or.th
:דנליאתב תופסונ תוכשל
1600 New Phetburi Road, Makkasan, Rajatevee, Bangkok 10310
Open Monday-Friday : 08.30-16.30 hrs .
4 Ratchadamnoen Nok Avenue, Bangkok 10100
Open daily : 08.30-16.30 hrs .
14
לנימרט לש הסינכה םלואב 1 ימואלניבה הפועתה הדשב
:מ םוי לכב החיתפה תועש 08.00-24.00 ) :'לט ; 66 ( 2504 2701-2
לנימרט לש הסינכה םלואב 2 ימואלניבה הפועתה הדשב
:מ םוי לכב החיתפה תועש 08.00-24.00 ) :'לט ; 66 ( 2504 2703 ,
2535 2669
ינופלט זכרמ
1672 :מ םוי לכב :תוליעפה תועש - 08.00-24.00
:קוקגנבב לארשי תורירגש
:הנכשמ Ocean Tower, Sukhumvit Soi 19 :לט 2049200 :סקפ
2049255 :ל"אוד , Bangkok@israel.org
תרושקתו םינופלט
יסיטרכב דייטצהל (רתוי לוזו) ץלמומ םלוא ,ןולמה יתב בורמ ץראל גייחל ןתינ
.סקפו ןופלט לש םיתוריש םיעיצמ םילודגה ראודה ידרשמ ןכ ומכ .ץראהמ גויח
איה דנליאת לש תימואלניבה תמודיקה 66 - קוקגנב לשו , 2 םיירלולס םינופלט .
לש .דנליאתל תחקל ןתינ ,(רנטרפו ,ןופאלפ ,םוקלס) תולודגה תותשרה שולש
רישכמ - הרבחה העיצמ זאו ,ל"וחב םילעופ םניאש םירישכמ םנשי)
איה דנליאת לש תמודיקה.(יפולח 66 קוקגנב לשו 02 תוחישו ל"וחמ תוחישב .
-ה תא טימשהל שי קוקגנב ךותב 0 גייחל שי תינזכרמ תרזעל . 13 קלחב .
םירקי תונולמב ןופלטה יתורש .ל"ניב תוחיש עצבל ןתינ םיירוביצה םינופלטהמ
ידרשממ .דאמ Telecom Annex ןופלט תוחיש עצבל ןתינ (ישארה ראודה ףינס)
הלוז תולעב 24 .הממיב תועש
דואמ הברה הלוע הז ,דיינה ןופלטהמ וא ןולמהמ רשקתהל אל ןפואו םינפ םושב
לכל גייחל ןתינ םשמ הפק טנרטניאו תועיסנ ידרשמ אלמ ריעה יבחרב שי ,ףסכ
והשמ הלעת החיש ,םלועה 15-20 אוה לארשיל גויחה ,הקדל טהב 001972
-ה ילב רפסמה תאו 0 רפסמל רשקתהל רמולכ 036779132 גייחל שי
00197236779132 .
שוכרל ונרחב תאז תורמל יראלולס רישכמ לויטה ךרואל ונתוא הווליש ידכב
קרו ךא רישכמ שוכרל איה ונתצלמהו םינופאלפ לש קנע ןווגמ ונשי .ץראב ןכומכו
ונא .תונחל הסינכב וארית `גנרוא לש למסה תא.`גנרוא תשר לש השרומ תונחב
היקונ רישכמ ונינק 3150 לש ריחמב דומחו יתוכיא ,ינועבצ ,ןטק רישכמ . 500
סיטרכ ,רישכמה לולכ ריחמב .לקש SÌM ÷ו ,ימוקמ 300 ךרוצל .תוחישב טאהב
תוביבסב ץראב הלוע הז רישכמ ,הכרעה 650 דוע הלוע דראכ םיסו ....לקש 70
םירוהה לש תוסנכנ תוחיש לע ומלשת אלש אוה רישכמה תיינקב ןורתיה .n
ימל .הזכ והשמ וא לוחאלפב שומיש לש הרקמב ומלשתש ומכ ץראהמ םירבחהו
(ימוקמ רפסמ לבקי) םיס הנקי ..ותוא חקיי טושפש םיס ךמות ץראב רישכמ שיש
לש ריחמב 30 ןסוואקב הפק טנרטניאב .םניחב תוחיש לבקל לכויו ...לקש
ומלשת 20 יסיטרכ .םכלש בושיחה תא ושעת ..ל``ניב החיש תקדל טאהב
לכב םינוק ןמקלוט SEVEN ELEVEN רישכמ ותוא תאש אוה קיחצמה רבדה .
15
תוחפב יתרקויה ירווקסיד םאיס ןוינקב `גנרוא לש תימשרה תונחב עצבמב ונאצמ
) ףסכ 50 .(תוחפ n
םסרופמ תוינק זכרמל וכלת םתעגהש םויב -הצלמה MBK רישכמ םע וכל .
הלוע הזו דנליאתב תוחישל רישכמה תא םש םכל ``וחתפי`` .םכלש `גנרואה
200 םינוק םתא .דבלב טאב SimCard הלוע הזו ידנליאת 300 .דבלב טאב
םירחוב םתא לבא ,םש םהל שיש תורבח ינימ לכ לש םיסיטרכ ינימ לכ םכל ועיצי
רבחה תא קר One 2 Call ךרעב שי הזה סיטרכב .הלוז יכה איהש , 20 תוקד
.החנה ולבקת ÷ ןמוזמב ומלשת ןאכש ףידע .הנתמב החיש
.תוסנכנה תוחישה לע םולכ ומלשת אל םתא זא יכ םלשומ טושפ הזה רודיסה
-כ הלוע דנליאת ךותב תאצוי החיש 60 - ץראל ,הקדל תורוגא 2.80 ,הקדל ח``ש
חולשל sms -כ ÷ דנליאת ךותב 30 אוה ףסונ ןורתי .לקש ÷ ץראל ,תורוגא
ורזחתשכ םעפ לכ וב שמתשהלו הצרא הזה סיטרכה תא איבהל ולכותש
-ב ללכ ךרדב ליחתמש ידנליאת רפסמ םילבקמ םתא .דנליאתל 09 ותוא םירסומו
:אמגודל גייחמ ץראהמ םכילא גייחל הצורש ימ זאו .ץראב םיצור םתאש ימל
012 הנידמ דוק , 66 -ה אלל םתרסמש רפסמה תאו 0 החיש תקד .הלחתהב
ךרעב הלוע 2 .לקש
תונקל ולכות םשו רלולס תונח הנשי בוחר ןרק לכב טעמכ SÌM -ב ימוקמ 200
ללוכ טאב 50 -ב .תוחיש טאב MBK לש המלש המוק הניה תישילש המוק
-כ ``רלולסה םלוע`` 200 אלל רישכמ רבכ תונקל יבגל .רלולס לש םינכוד/תויונח
ריחמ .תורשפא םג וז ,(שדח רישכמ םג חיורהל ךכו) לוזבו םוקמ ותואב הליענ
הייקונ 3100 הלע הנשה יאמ שדוחל ןוכנ 2000 ןיא לבא .(החנה ינפל) טאב
.רמגנ אוהש דע ולש דוקה תא ןיזהלו גויח סיטרכ תונקל שי .תירבע
שי ןותנ ןמז לכב :תיפיצפס תידנליאת רלולס תרבח ךרד רבדל יאדכ םאה יבגל
-ה תא םינוק םתאש ינפל וררבת .תרחא וא וז הרבח לש עצבמ SÌM הרבח וזיא
.עצבמ הל שי
גייחל שי תוימואלניב תוחישו ,ליגר םיגייחמ תוימוקמ תוחיש :הלעפה תוארוה 9
גייחל ךירצש תורבח שי) רפסמה ינפל 7 -ה .( SÌM םא הנש יצח לש ףקותל וניה
.שומיש וב םיעצבמ אל
ןולמב הייתש
רבינימהמ הייתש ,םילרנימ םימ יקובקב ינש הליל לכב םילבקמ ןולמ תיב לכב
לכב ,הרקי תיסחי 300 לש רפוס שי רטמ 7 ןולמל םיאיבמו הייתש םש םינוק ,
םילבקמ דנליאתב ןולמ תיב לכב ,בגא ,לוזב םיתושו 2 רדחב הייתש יקובקב
.ליפ תרוצב וגול םע תיטמרה םירוגס תיכוכז יקובקב ולא בורל םניח
לקשמ ףדוע
םע ץראל רוזחל עסונ לכל רתומ ,בל ומיש 20 הנושאר הקלחמבו ג"ק 30 ,ג"ק
םינטק םיקיתב ןגראל וא םירבח לצא רזפל וסנת רתוי דבכ לקשמ םע םתא םא
יסיטרכ תא םתלביקש רחאלו םכל םילקושש ינפל רותב םישנא לצא ורמשתש
הגירח לכ ,בל ומיש ,סוטמל םתוא תולעהלו םיקיתה תא תחקל סוטמל היילעה
טעמכ הלוע ג"ק לש 100 וליקל n .
16
םידעומו םיגח
.הנשל הנשמ םינתשמ םיימוקמה םיגחה יכיראת 1 ,יחרזאה הנשה שאר -ראוני
,יניסה הנשה שאר -ראורבפ Macha Puja Day - לירפא Song Kran
Festival -יאמ , Wisakha Puja Day -הו Wisakha Puja -ילוי Khao
Phansa ,Asarnha Puja,12 ,טיקיריס הכלמה תדלוה -טסוגוא 23 -רבוטקוא
Chulalongkorn Day - רבמבונ , Loy Krathong, 5 -רבמצד King Bhumibol
Birthday 10 -רבמצד Constitution Day .
גסמ
זסמ םג שי ,םיילגרל יוסיע שיו ידנליאת זסמ שי ,םיזאסמ שי רוח לכב דנליאתב
-מ רתוי אל ףוחה לע םיריחמה ,םידחוימ םינוכמו םינמש 100 ,העשל טהב
-מ רתוי אל תוגזוממ תוינחב םיריחמה 200 הז םידחוימ םינוכמב ,העשל טהב
רקי תולעל לוכי.
דנליאתב סקס
םיעיצמה תומוקמ תואמ שי דנליאת יבחרב ,סקס יבבוחל ןדע ןג איה דנליאת
תובהואש םישנלו ,םירבג םיבהואש םירבגל ,םישנ םיבהואש םירבגל סקס
רחבמ ןודעומ לכב ,וגוג םיארקנש סקס ינודעומ תורשע שי דנליאתב ,םירבג
רתוי םיהובג ויהי קוקגנבב םיריחמה ,םירירשו םיקלח םירוחבו תויפיפי תורוחב
לע רפסמ שי הרוחב לכל ,תורוחב תורשע שי ןודעומ לכב ,דנליאת ירוזא ראשמ
ומכ והשמ המבה לע שי עגר לכב ,דגבה 10-15 ןותחת םע תודקורש תונב
ץפח התא םא ,תדרוי היינשהו הלוע תונבה תחא רמגנ רישש םעפ לכבו הייזחו
הלוכיש וז איהו תונבה לכ לש אמאה איהש ןאסמאמה םע רבדל ךילע הרוחבב
המ ,איה המכ תב ומכ הרוחבה לע הצור התאש היצמרופניאה לכ תא ךל תתל
המ לכ ןסאמאמה תא לואשל לכות ,שייבתהל המ ןיא ,ודכו סקסב השוע איה
הלוע אל ןודעומל הסינכ ,הז תא תושעל הרוחבהמ שקבת איהו תושעל ךל אבש
לש ריחמב הקשמ ןימזהל בייח היהת סנכתש דיימ לבא ףסכ 100 ,תוחפל טהב
אל םא -הקשמל הרוחבה תא ןימזהל גוהנ חחושלו הרוחבל אורקל טילחת םא
הרוחבה תא תחקל תטלחה םא ,התוא תחקל בייח אל התא הרוחבה לע ךל אב
ומכ והשמ לש הלמע רבל םלשל שי 300 לבא ךתעד לוקיש יפל הרוחבלו טהב
-מ תוחפ אל 1,000 סנכנ התא ,זאסמ ידוב הרקנש גאסמ שי דנליאתב ,טהב
התא ,הצלוחה לע םירפסמ םע תורוחב אלמ האור התא ןולח ירוחאמו ןודעומל
תרומת הצרת םאו הלש ףוגה םע גאסמ ךל השוע איהו ךל האבש ימ תא רחוב
לש וגוגב םג םימייק םילהנה םתוא .היפרהל עיגהל ךל רוזעת איה ףסונ םולשת
םירבג םע םג םיבכוש לבא תונב םיבהואש םירוחב םג שי וגוגה בורב ,םירבגה
םשרתהלו ןנובתהל םתס וא ךיתח רכז לע ךל אבו תינמרח תא םא ,ףסכ ליבשב
ןג איה דנליאת םיאומוהל ,היווחהמ תונהילו הזכש ןודעומל סנכיהל תנמזומ תא
םיאטחה ריעב רקבל ץלמומ םיאומוהו םיטיירטס דחוימב סקס יבבוחל.ןדע
םירקמה לכב .קוקגנבמ םייתעש תאצמנש הייתאפ וחקית לא ,הבוח חוטב ןימ
םינוכיס !!!!
םילניסקוק
םא דובכב סחייתהל ךירצ ,דואמ ילמרונ הז דנליאתב ,םילניסקוק יפלא דנליאתב
וקסעתיו םיידי וחלשי ךלש הרבחה דיל םג םיתיעלו םירגלו דואמ םילניסקוקה יכ
17
םה ,םישוע םילניסקוקהש ליגרת שי ,ףיכב לכה תא תחקל ,ןבצעתהל אל ,ךתא
-מ תוחפ אל תושקבמ םוליצה רחאלו ךתיא םלטצהל תוצור 100 הנומתל טהב
םירבגב רבודמש וחכשת לאו יביסרגאו רעוס חוכיו חקלתי םלשל ומיכסת אל םאו
ענמיהל ףידע טושפ זא ....רבעשל.
תוירופה שדקמ
רזנמל תועיגמ ןה םאש תונימאמ תוידנליאתה ,ןוטליה ןולמ ירוחאמ אצמנ
ירבא שי שדקמב ,ןוירהל סנכת ןה זא ןימ רביא תמגודב החנמ ההדובל תואיבמו
ןיינעמו קיחצמ דואמ ,תורוצו םילדג ינימ לכב ןימ.
םייללכ םיפיטו תוצלמה
1 רתא . www.sawadee.com ,דנליאת לע עדימ ןומה ליכמש הלועמ רתא ÷
םיריכמב הניל תומוקמ ןימזהל ןתינ הז רתא ךרד . ריוא גזמ ,הירוטסיה ,תופמ
ריהמ ליעי רתאה.תורוקיבו תונומת ,תונולמה לש םוקימה תא תוארל ,םיבוט
.ןימאו
2 הלוז םוי ותואב הנורחאהו הנושארה הסיטה הפועתה תורבח לכב .
.תיתועמשמ
3 .תוגוזל דנליאת ומכ ןיא ÷ םתחוורה ÷ גוז םתא םא .
4 .םייאב אל .קוקגנב וא יאמ גנאי`צב ÷ תוינק .
5 ושעת לא .םכילא שגינ גהנהש תוינומ וא קוקגנבב םיקוטקוט תחקל אל .
.םכילא עיגמש ןושארה םע הקסיע
6 םירבדה תא תחקל וא רתויש המכ סוחדל איה לויטה תרטמ םאה ובשחת .
.םוקמה תא תוצמלו יזיאב
7 וא סרוק וא רות ÷ תנגרואמ תוליעפב שדח םוקמ לכ וליחתת ,דבל םתא םא .
.םיפיט אלמ םילבקמו םישנא ןומה םיריכמ הככ ÷ לויט
8 קית ואיבת ÷ הברה םימלצמ םאו ,ואדיו תומלצמל ןורכז קיפסמ איבהל .
.םיקסיד לש חוטב ןוסחאל
9 ,המלצמ ,הלחתהל םידגב ,לודג קית ÷ רמוא הזו ,ץוחנה םומינימה םע עיגהל .
שיגנ לכהש םושמ םולכ ךירצ אל ךכל רבעמ .בוט רפס ,דבלב תוינויח תופורת
ןתינ לכה תא .לויטה ףוס לש תוינקה ןובשח לע אוביש םוקמה לע לבח .לוזו
שי .לוזב דאמו תולקב גישהל 7/11 לע רבדנ אלש ,תחקרמ יתב ןומהו רוח לכב
.םיקיתו םידגב תויונח
10 דחוימ םשרמל םיקוקז םתאש םהלש הלאכ וא תוצוחנ תופורת קר תחקל .
אלל תחקרמ תיב לכב גישהל ןתינ תופורתה לכ תא .םיפאשמ ,הקיטויביטנא ןוגכ
÷ איה דנליאת לש אלפה תפורת.תחקרמ יתב הברה םנשיו ,םשרמ Tiger
Balm םירירש ,םירירש יבאכל הבוטו הנטק תנצנצב החשמ ןמכ ללכ ךרדב האב
םילבוסה םתוא לכל.שותי תוציקע לש באכ ,םותס ףא ,שאר יבאכ ,םיסופת
. ןימברט ירודכב דייטצהל ץלמומ,שאר יבאכו תוליחבמ
קוקגנב
יללכ עדימ
תנשב .היסאבש תויזכרמהו תונאוסה םירעהמ תחא הניה קוקגנב 1782 הכפה
18
תחפשמ תיבל ןושארה ךלמה ידי לע דנליאת לש התריבל Chakri קוקגנב .
לש םייטמולפידהו םייתרבחה ,םייקסעה ,םייתוברתה םייחה זכרמכ תשמשמ
.הנידמה
ראשה ןיב םינמנ םהילע רשא תוריית ירתאו תויצקרטא יזכרמב תעפושמ ריעה
ןהילעו ריעה תא תוצוחה םימה תולעת ,םיצצונ תונומראו םיבר ההדוב ישדקמ
יעפומ - "חרזמה לש היצנוו" המש תא ריעל ונקה רשאו - תוריסה תוטיישמ
תודעסמ עפש ,(שמשה תולע ירחא םג) םיקספנ יתלב הליל ייח ,םיביהרמ דוקיר
םיגזוממו םייקנע תוינק יזכרמו םיחבטמ לש יפוסניא ןווגממ תונהיל תורשפאמה
תונמוא יצפח ,די תוכאלמ ,םיביהרמ הנתוכ ידב ,ידנליאת ישמ שוכרל ןתינ םהב
.םלועב םיבצעמה בטיממ השבלה יטרפו
-כ ינפ לע ערתשמ ריעה לש החטש 1,500 -כ הנומ התייסולכואו ,ר"מק 6 ןוילימ
-כ) שיא 10% ידמ ריעב םיהושה רפסמ יכ םינעוטה שי ,(הנידמה יבשות ללכמ
,קוזיח לבקמ הז ןותנ .תימשרה הקיטסיטטסה ינפ לע םינוילימ המכב הלוע םוי
רקובה תועשב ריעה תא םיפיצמה םייפוסניאה העונתה יקקפ לא םיעלקנ רשאכ
) תיליעה תבכרל תודוה - תאז תורמל .ברעה תועשבו skytrain תבכרהו (
קודבל יאדכ .תוריהמבו תוחונב ריעב םירתאה ברל עיגהל םויה ןתינ ,תיתחתה
.תבכרה תונחתמ תחא דיל אצמנ ןמזומה ןולמה םאב שארמ
לכב םירוזפה ןוזמה ינכוד רחבמב לוכאל םיברמ םיימוקמה - ריעב לכואל רשאבו
תוקרי וא תוירטא םע קרמ תרידק לוכאל ןתינ םועז םוכס תרומת .ריעה תובוחר
דחאב חנקל יאדכ הליכאה םות םע .יניס וא ידנליאת ןונגסב זרואו םיצפקומ
.ןאכ שיש םיברה םייטוזקאה תוריפה ינכודמ
ידי לע םיינשל תקלחנו היארפ וא'צ רהנ לש יחרזמה ודצמ תאצמנ קוקגנב ריעה
קלחב תצצונ הקיתעה קוקגנב .םורדל ןופצמ תרבועש ,תישארה תבכרה תליסמ
םיקיתעה םישדקמה תיברמ םיאצמנ הבו ,תבכרה תליסמ ןיבל רהנה ןיבש
ינפ לע תערתשמו ,תבכרה יספל חרזממ היונב השדחה קוקגנב .ךלמה ןומראו
ירחסמ עבור תללוכ איה .הקיתעה ריעה לש החטשמ המכו המכ יפ לודג חטש
.תויפוסניא םירוגמ תונוכש תוערתשמ םהל רבעמו ,יתוריית עבורו
.םיטקש טלפמ תומוקמב העיתפמ ןפואב האלמ קוקגנב ,הלדוגב ריעל תיסחי
-מ דחא ךות לא סנכיהלו ןאוסה בוחרהמ תאצל טושפ םילוכי םתא 400 םיטאווה
וא'צה רהנ לע הריס-תינומב טושל ןיפוליחל וא ,םיוולשה (םירזנמ-םישדקמ)
המכ .היארפ הבוחה ירתאמ םה ווק הרפ טאוו ) Wat Phra Kaew ( ןומראו
) ךלמה Grand Palace ,( ופ טאוו ) Wat Pho ( טימיארט טאווו ) Wat
Traimit ההדוב לספ בצינ ובש ,בהזומה ההדובה שדקמ אוה ןורחאה הז .(
והבוגש ,רוהט בהזמ ,םישרמ 3 ןוט יצחו השימח ולקשמו 'מ ןוספמות םי'ג תיב .
) Jim Thompson's House ,קיבד יתוריית טויס תויהלמ טלמיהל חילצמ ,(
תולכירדאלו תונמאל ןכשמ רותב ,ותמקה ירוחאמ דמעש ידוחייה ןוזחה תוכזב
היה ,דנליאתב בשייתהש ,ינקירמא ישמ רחוס ,ןוספמות .תויתרוסמ תוידנליאת
תנשב ,תירותסימה ותומלעיהל דע ,תידנליאתה תוברתה לש האלנ יתלב ןורטפ
1967 .
םה םיפסונ הכישמ ידקומ יאס טאוו ףצה קושה ) Wat Sai ,יתורייתה (
) ירובנותבש Thonburi ,( תולעתה תשרב הריס טיש ,הבחרה (גנולק :יאתב)
,ריעה לש ,החירסמהו םישחנה תווח ) הפאואס ןוכמב Saovabha Ìnstitute
Snake Farm םסרופמה ןולמהו ( לטוה לטניירוא ) Oriental Hotel .(
-וגל דעו ידנליאת ףורגיא תויורחתו יסאלק לוחממ לחה ,םינווגמ הריבב םייוליבה
19
םיקוושב טטושל םילוכי םתא ,יפולח הליל יוליבל .גנופטאפב םיבוצעה םירב וג
) דאור פורארפא'צטאר ירוחאמש Ratchaprarop Rd ) םאנוטארפבש ,(
Pratunam יט לש רתי תנמ םישכור אל םא ,תוינקל רדהנ םוקמ איה קוקגנב .(
ךשמהל םילוז םידגבב ןאכ דייטצהל ץלמומ .םיפייוזמ םיבצעמ ידגב לשו סטריש
.התיבה הבישה תארקל רתוי תטייוחמ החתלמ שוכרל וא ,לויטה
) דאור ןאס ואק Khao San Rd ) ופמאלגנאבבש ,( Banglamphu זכרמ אוה ,(
) דאור טיוומוקוס רוזיאב לבא ,קוקגנב לש םיאלימרתה Sukhumvit Rd שי (
) טוותבו ופמאלגנאבב .ינוניבה םיריחמה חווטב תונולמ לש רתוי לודג רחבמ
Thewet תאצל םכנוצרב םא .תולוזה תודעסמה ןמ תובר תואצמנ ךומסה (
עבור לא וכל ,קוקגנבבש םימוהה םוי םויה ייחמ םשרתהלו תובוחרב טטושל
) טארוהאפ ,ידוהה קושה עבור לאו ,ןואט הניי'צ ,יניסה קושה Pahurat .(
ףאו ,תרפוע םכיתואיר תא אלמיש ,חייופמ ןיינע איה קוקגנב ךותב הרובחתה
החילצמ הניא העונתה סמוע תלקהל ,ךכ לכ תוצוחנהו ,תוברה תוינכותהמ תחא
וא רהנה ךרואל טיש .םילהנמה-תוצעומ לש םיגזוממה ןהירדחל ץוח לא ץורפל
יביתנ ראשנ אל רבכ לבא ,קוקגנב ישיבכב העיסנ לע קפס אלל ףידע תולעתה
לבא ,החונ קוקגנב לש תינוריעה םיסובוטואה תשר .הריבה ךותב םיבר טיש
תיברמ . בצה בצקב הל תלהנתמה ,הקוקפה העונתה ידי לע תלשכומ התוליעי
קוטב העיסנה וליאו ,דואמ הרקי הניא ןהב העיסנהו הנומב תודייוצמ תוינומה
הלוז הניא (םתעדמ ואציו םילגלג השולשל ורבוחש םיילמשח םירוסמ) קוט
למנ ןיב .הקוקפה העונתה ןיב גזגזל (תנכוסמה) תלוכיב וכרוב םה ךא ,הברהב
דעל האוושהב ,העשכ ךות עיגהל ידכ ,תבכרב עוסנל יאדכ יכה ריעל הפועתה
.תינומב וא סובוטואב תועש שולש
איה םזיהדובה .הכולמה תחפשמבו תדב : דנליאתב עוגפל רוסא םירבד ינשב
.תומודאה תומילגב םיריזנה תא הניפ לכב וארת הנידמה יבחרבו תטלשה תדה
םייסנכמ ÷ םינושה םישדקמב םירקבמ םתאשכ םלוהו עונצ שובל לע ודיפקה
ידוחיי ב-א םע תכבוסמ הפש איה תיאתה .םוחתל ץוחמ םה תויפוגו םירצק
ףירח אוה ידנליאתה חבטמה .תויסיסב םילימ המכ דומלל קיזי אל לבא ,הלשמ
םיגד בטור .הרבסוכו ןומיל בשע ,ףירח ילי'צ ,םוש דואמ הברה םע לבותמו
זרואו םידנליאתה םילכאמהמ םיברב םייזכרמ םיביכרמ םה ספמירש תיחמו
וא רשב ,םיגד םע יראק ילישבת םה םיצופנ םילכאמ .טעמכ החורא לכב שגומ
תוכיתח ,םינגוטמ םינטוב םג וסנ .ןייוצמ סלדונ ןבומכו םינוש םיקרמ יגוס ,תוקרי
.תימונורטסג היווח .םיירטה תוריפה יצימ תאו ליווגנז
הכולמה ןומרא -ה , Grand Palace תנשב הנבנ , 1782 המאר ךלמה י"ע
ךרד לע אצמנו ןושארה Na Pralan םיפי םיינוטקטיכרא םינבמ המכ שי ןומראב .
דומלל ולכות ובש יתוכלמה םיקשנה ןואיזומ אצמנ הסינכל ךומסב שממו דואמ
.םידנליאתה לש קשנה לכ תיירוטסיה לע םיסקטל םויכ שמשמ הכולמה ןומרא
הדלרטי'צ ןומראב רג ךלמה .דבלב ) Chitlada ינפב רוגסו ריעה ןופצב אצמנה ,(
םג אצמנ הכולמה ןומראב .םירקבמ ואיק הארפ שדקמ ) Phra Kaeo ובש ,(
" לספ אצמנ אהדוב דגרמזאה ףיקמה םחתמה .דנליאתב רתויב שודקה לספה ,"
דואמ השוחתהו ביבסמ םיבצינ םילספ תואמ .והארמב םיהדמ שדקמה תא
רפאה תונצנצ תונספואמ ובו ,ךומסב שממ אצמנ יתוכלמה םואילוזומה .תדחוימ
.םוקמל הסינכ ןיא בחרה רוביצל .ותמש תיתוכלמה החפשמה ינב לש
20
אלל תוצלוח וא םירצק םייסנכמ םע הלאה תומוקמה לא סנכהל ןיא : ורכיז קר
תעגל רוסא םישנלו ההדוב לספ אצמנ וב שדקמה ךותב םלצל רוסא ,םילוורש
.םיריזנב
מ אוה ךומסב שממ אצמנה ףסונ שדקמ שדק Pho םגו רתויב קיתעה שדקמה ,
ץבושמו בהז הפוצמ קנע ההדוב לספ אצמנ וכותב .קוקגנבב רתויב לודגה
-ל עיגמ וכרא .םינינפ 15 זכרמכ בשחנ הז שדקמ .םירטמ ירוביצה יכוניחה
.דנליאת לש ןושארה
ב חונל יאדכ םישדקמב רויסה רחאל קראפ Saranrom ןשי קראפ אוהש ,
אצמנ םשמ קוחר אל .םיפי םינג וב שיו יאפוריא ןונגסב בצועמה ןואיזומה
ימואלה תנשב הנבנש , 1782 תיטילואינה הפוקתהמ תונמא יטירפ וב םיגצומו
,סואל ,דנליאתמ םייתרוסמ הניגנ ילכ תגוצת םג םש ואצמת .תורחא תופוקתמו
תיירלג .היזנודניאו הידובמק תימואלה תונמאה תוריצי הבו ,די לע שממ תאצמנ
.םיימוקמ םינמא לש תויתרוסמו תוינרדומ תונמא
התיה איה םרובעש ,םיאקירמאה םילייחה תא ריעל האיבה םאנטיוו תמחלמ
תא ואצמת ובש םייוליב עבור ןאכ אצמנ םויה דעו ,ןקרופ םוקמו ,"םיאטח ריע"ל
םינומשה תונשב .בוחרה תוניפב תוינאציה תאו םיפרוטמ יכה סקסה יעפומ
םילויטב םיריית םג םוקמל ורהנ םהירחאו ,םלועה לכמ םיאלימרתה ועיגה
-ה תונש עצמאב .םייתרקוי םינגרואמ 80 תבכשלו דנליאת םואתפ החרפ ,
.קוניפל שדח טרדנטס עבקש אפס חתפ לטניירוא ןולמ .זבזבל ףסכ היה םייניבה
,ילאבו טקופב) ירדנמאו ירופנמא שפונה תונולמ תא בציעש ,לטוט דאו
) יאתוקוס רדהנה ןולמה תא בציע ,(המאתהב Sukothi תנשב ( 1991 .
ריעב בכרה ילכ רפסמ םג לדג ,החירפהו גושגשה דצל : הב ץוקו הילא לבא
.ריווא םוהיזו תופיפצל ואיבה םיינוטקטיכרא םיטקייורפ עפש .ומתסנ םיכרדהו
םיטסיהדוב םיריזנ לע ,הלשממב םילדנקס לע תועידי ומסרפתה ךכ רחאו
הכפהמו תונופטש ,היואר אל תילכלכו תינימ תוגהנתהב לוע לכ וקרפש
,תיאבצ ורצע הלא לכ ,ימאנוצה ןבומכו ,ריעב הפיגמ ידממב טשפש סדייאה
תיצחמ דביא טאבהו הטטומתה הלכלכה.ריעל םירייתה ףטש תא המ תדימב
- הנותמ רתוי לבא הינע רתוי .שדחמ הדלונ קוקגנב לבא ,רלודל תיסחי ,וכרעמ
.שדחמ הב רקבל יאדכש ריע
,בורקב חתפית תיתחת תבכר .בלה תמושת זכרמב תדמוע העונתה תייעב
םיעונפוא-תלתה ,םיקוטקוטה .קספה אלל ןאכ תורפוצ תוינומה םייתניבו
טעמכ ומלענ ,םירייתה לע ךכ לכ םיבוהא ויהו ריוואה תא ומהיזש ,םימסרופמה
תספות רקיעב לבא זגב םיענומה םיקוטקוטב ופלחוה םה .ימוקמה ףונהמ לילכ
" -ה םמוקמ תא Skytrain הרובחתה תכרעמ איהש ,ריעה לש תיליעה תבכרה ,"
תנשב החתפנ איה .קוקגנב לש הריהמה 1999 לע הצרו , 2 .םיווק
רוקיבל םידעי
(דגרמזא יושעה אהדוב שדקמ) םישדקמהו לודגה ןומראה
21
ודילו לודגה ןומראה ןכוש וב רשא םיניינבה םחתמ אצמנ ריעה זכרמב
_םישדקמה Phra_Kaeo שדקמ , Wat_Pho שדקמ ןכו Wat_Arun לש ודוחיי .
,ברה ראפל ,םיזעה םיעבצל ,םינבמהו םילספה לש םלדוגל תודוה רקיעב םוקמה
םיעוריאל קר שמשמ אוהו ,ןומראב דוע רג וניא ךלמה .בהזה עפשל רקיעב לבא
םייוצמ םישדקמה רוזאל דעו הסינכה תבחרמ ךרדה ךרואל .םיסקטלו םיימשר
.םינושה םיכלמה ידי לע ונבנש םינבמ האמכ
- ה האמב הנבנו ,דנליאתב רתויב בושחה שדקמה אוה ואק הרפ שדקמה 18 לע
לספ ןכו תונמוא יצפח לש ףסוא אצמנ שדקמה ךותב .ןושארה המאר ךלמה ידי
הנשב םימעפ שולש .הנידמב רתויב ךרעומה - דגרמזא ןבאמ יושעה אהדוב
.ושובל תא ףילחמו ,לספה בצינ וילע ,הובג ןכ לא ךלמה ספטמ
אהדובה ילספ רפסמ ובו ,קוקגנבב רתויב קיתעהו לודגה שדקמה אוה ופ שדקמ
וכרוא .םינינפ ץבושמו בהז הפוצמה קנע אהדוב לספ בכוש וכותב .רתויב לודגה
- ל עיגמ 15 - ל ובחורו 'מ 46 ורבעמ תא תלמסמ תיקפואה החונתה .'מ
.המשנה לש חצנה ןכשמ ,הנוורינל
ןתינ .תיתרוסמ האופרלו ידנליאת יוסיעל יזכרמה רפסה תיב םג אצמנ ופ טווב
.םוקמבש םיברה םירומהמו םידימלתהמ יוסיע לבקל
העשהמ םוי לכ :רוקיבה תועש 08:30 - 15:30 לגרל םיתיעל רגסנ םוקמה .
.םיסקטו םיעוריא
:הסינכ ימד 100 .(שדקמה ךותב םלצל ןיאו עונצ שובל שרדנ) .םדאל טהאב
אוה ריעב ותובישחב ןושארה רתאה הכולמה ןומרא
) Grand Palace תנשב הנבנ ןומראה .( 1782 ,ןושארה המאר ךלמה ידי לע
)) ןלרפ הנ ךרד לע אצמנ אוהו Na Prala ,דבלב םיסקטל שמשמ אוה םויכ .
) הדלטי`צ ןומראב רג ךלמהו Chitlada .םירקבמל רוגס ךא ריעה ןופצב אצמנה (
:םייפהפי םיינוטקטיכרא םינבמ המכמ בכרומ הכולמה ןומרא
יתוכלמה קשנה ןואיזומ תנתינ ובו ,ןומראה לש ימינפה חטשל הסינכב אצמנ -
.םיידנליאתה קשנה ילכ לע תירוטסיה הריקס
לוה סניידוא טיסוד ) Dusit Audience Hall לע הבגומה ,הפהפי ןיינב -(
המגודל םיבר יניעב בשחנו ,יניטל בלצ תרוצב תבצועמש שישמ המרופטלפ
.תיתוכלמה הרוטקטיכראל רתויב הבוטה
ואק הרפ שדקמ ) Phra Kaeo ) ואק הרפ טאוו וא ( Wat Phra Kaeo אוה ,(
ה האמב הנבנ אוה םגו ,דנליאתב רתויב שודקהו בושחה שדקמה 18 ידי לע -
היגולואכראה לש הקיטתסאל הבוט המגוד אוה שדקמה .ןושארה המאר ךלמה
ךותב .וכותב םלצל רוסאו םיילענ ץולחל שי שדקמל הסינכב .דנליאתב תיתדה
) אהדוב דלרמא - לספהו ,םיידנליאת תונמא יצפח לש ףסוא אצמנ שדקמה
Emerald Buddha םידנליאתה .דנליאתב תצרעומ יכה אהדובה תומד ,(
בוטה לזמהו קזוחה ,תואמצעה תא תלמסמ אהדוב דלרמאה תומדש םינימאמ
.ךלמה לש יגאמה וחוכ תא וכותב רצוא הז שודק עמקש ןכו ,דנליאת לש
םיאצמנ הבש תבהזומה הפוטסה :םיירקיע םיניינב השולש שי שדקמה םחתמב
) פודנומ הרפה ,אהדוב לש וידירש Phra Mondop שדוקה יבתכ תיירפס ובו (
םיאצמנ ובש יתוכלמה ןואיתנפהו ,דנליאתב הגוסמ רתויב הבוטה אהדוב לש
.ירקאיצ תלשושמ םיכלמה לש םהילספ
22
ירוטאינימה לדומה - ) טאוו רוקגנא םסרופמה שדקמה לש Angkor Wat ,(
הירפמיאל תדבעושמ התייה הידובמק רשאכ יעיברה המאר ידי לע הנבנש
קפסי ירוטאינימה לדומה ,ירוקמה שדקמב רקבל םכתורשפאב ןיא םא .תיאתה
.שדקמה לש הבוטו החונ תללוכ הנומת
יתוכלמה םואלוזואמה - ובו ,ןומראה םחתמ לש תיברעמ-ןופצה הניפב אצמנ
.םלועה ןמ ורבעש תיתוכלמה החפשמה ינב לש רפאה תונצנצ תונספואמ
םיבייח ,הכולמה ןומראב םירקבמה .בחרה רוביצל הרוסא םואלוזואמל הסינכה
רוסא ,םילוורש אלל תוצלוח וא םירצק םייסנכמ שובלל אל - םיקוח המכל תייצל
תעגל רוסא םישנלו ,אהדובה לספ "בשוי" ובש ,ואק הרפ שדקמ ךותב םלצל
העשמ םוי לכ :החיתפ תועש .םיריזנב 08:30 דע 15:30 לגרל רוגס םימעפל ,
רקבלמ ענמיהל יאדכו ,דואמ סומע ללכ ךרדב ןושאר םויב .םיסקטו םיעוריא
הברה ןיאשכ המצע תאלמ היווחהו רתויב הפי הארמה ןכש ,הז םויב םוקמב
יוצר הרקמ לכב לבא ,םוקמב רוקיבמ ענמיהל יאדכ םייטסיהדוב םיגחב םג .להק
רקבל םיצור םירייתהמ םיבר יכ ,לויטה לש ןורחאה םויל ןומראה תא רומשל אל
.םולשתב הסינכה .בושו בוש וב
:ןופלט 222-0094 וא 222-6889 .
גנאומ קאל ) Lak Muang ןויליבפה אצמנ הכולמה ןומראל הליבומה ךרדה לע - (
תיב שמשל ידכ ןושארה המאר ךלמה ידי לע הנבנש ,שיש יושעה ,גנאומ קאל
שי ולא תוחורלש םינימאמ םידנליאתה .ריעה לש עקרקה תכייש ןהלש תוחורל
.ריעה לרוג לע הנגהו םיאירב םידלי תדיל חיטבהלו ,תולאשמ אלמל תוחוכ
ופ שדקמ ) Pho - ופ טאוו וא - Wat Pho רתויב קיתעהו לודגה שדקמה אוה - (
ב קוקגנב עיגמ וכרוא .םינינפ ץבושמו בהז הפוצמ קנע אהדוב לספ בכוש וכותבו ,
ל 15 ל ובחורו `מ - 46 ןושארה ירוביצה ךוניחה זכרמל בשחנ שדקמה .`מ -
ירויצ .דנליאת לש הנושארה הטיסרבינואה הנוכמ אוה םימעפל ןכלו ,דנליאתב
,היגולואכרא ,תורפס ומכ םיאשונ ןווגמ לע םישנא ודמיל שדקמב םיברה ריקה
ןומראל ךומס שדקמה .ידנליאת `זסמו היצטידמ ,היגולואג ,הימונורטסא
-מ םוי ידמ :החיתפ תועש .הכולמה 9:00 דע 17:00 .
רכיכ Sanam Luang
םיסקט םיכרענ הב ,(גנאול םאנאס) האשדמ היוצמ לודגה ןומראה ינפל
ילעב ידי לע תולצחמ םוקמב תושרפנ ןושאר ימיבו לוח ימיב ,םייתדו םייתכלממ
יוליב זכרמ םוקמה הווהמ ןושאר ימיב .םתלוכרמ תא םש םירכומ רשא ןוזמ ינכוד
.םיינועבצ םינופיפע יעורזל םיכפוה םיימשהשכ תוחפשמל
תטיסרבינוא ןוגכ ריעה לש םילודגה תוברתה תודסומ תיברמ םג םייוצמ םש
Thammasat המרדו דוקיר יעפומ םוקמב) ימואלה ןורטאיתה ,ימואלה ןואיזומה ,
-ה ןכו ,(םיימואל Lak Muang דוסיה ןבא היוצמ וב ,ריעה דומע שדקמ אוהש
- ה המאר ךלמה ידיב החנוה רשא ריעה לש 1 החוכב יכ תסרוג תרוסמה רשאו ,
.תולאשמ םייקל ןבאה לש
חרזמב רתויב םימישרמהו םילודגה םינואיזומה דחא אוה ימואלה ןואיזומה
.תידנליאתה תונמאה לע דומלל ןיוצמ םוקמו קוחרה ויתורצחבו ויניינב תורשעב
עיגהל ץלמומ .תידנליאתה תונמואה תונונגס לכב ,םיגצומ ףלאמ רתוי םייוצמ
23
- ב ישימח וא יעיבר ימיב 09:30 ץלמומ .םולשת אלל ךרדומ רויסמ תונהילו
:ןופלטב שארמ ררבל 2241402 .
העשהמ ,םיגח ישילשו ינש ימי טעמל םוי לכ :רוקיבה תועש 09:00 - 16:00 .
:ןואיזומל הסינכ ימד 20 (עונצ שובל שרדנ) .םדאל טהאב
:תימואלה הירלגל הסינכ ימד 10 (עונצ שובל שרדנ) .םדאל טהאב
:ןופלטב ימואלה ןורטאיתה תועפוה יבגל עדימ 1342 - 224
ןורא שדקמ Wat Arun
) היארפ וא'צ רהנ לש תיברעמה הדגה לע אצמנ Chao Phraya לומ לא ,(
הנחתהמ) רהנה סובוטואב םג עיגהל ןתינ .לודגה ןומראה Tha_Tian דיל
תאשנתמה הדוגפ הווהמו ,ידוהה רחשה לא דובכל םקוה שדקמה .(ןומראה
לש הבוגל 79 שדקמה .םיינועבצ ןלצרופ ירבשבו הניסרח יחיראב תרטועמה ,'מ
) "החירזה שדקמ" םג יורק The temple of Dawn דע תוליבומ תוגרדמ .(
.רהנב תוריסה תעונתו ףונה לע ףיקשהל ןתינ םש ,שדקמה לש והבוג תיצחמל
.םיביהרמ תוארממ תונהיל ןתינ (החירזה וא) העיקשה תעשב
:הסינכ ימד 30 .טהאב
:החיתפ תועש 08:30 - 17.30
) ןירמא ןורא ךרד :תבותכ Arun Amarin (
שדקמ Wat Traimit
'חרב ןואטהני'צ ילושב םקוממ Yaowarat אהדוב לש ולספ יוצמ שדקמב ,
ןב וניה לספה .בהז ולוכ קוציה ,בשויה 700 ,הנש לש הבוגל אשנתמ 3 לקושו 'מ
5.5 .תונוט
-מ םוי ידמ חותפ 9.00 דע 17.00 .
שדקמ Wat Benchamabophit
הנבנ שדקמה .הרארק שישמ ולוכ יונב אוהו רחאמ "שישה שדקמ" םג ארקנ
תיכוכז תונולח ומכ םייפוריא םיטנמלא ליכמו ישימחה המאר ךלמה תפוקתב
המגוד הווהמ שדקמה .הזנורב יושעה אהדוב ילספ ףסואו םיינועבצ
.םיבצב האלמ הכירב היוצמ שדקמה דיל .םישדקמ לש תינרדומ הרוטקטיכראל
) היאתויא ירס ךרד לע םקוממ אוה Sri Ayutthaya ) הדלרטי`צ ןומראל בורק (
Chitralada .(
ןומרא Suan Pakkad
- בוחרב םקוממ ןומראה Si_Ayuttaya םיתב השימחמ בכרומ םחתמה .
םיפסואהמ דחא יוצמ םחתמב .ביהרמ ןג ףקומ אוהו םייתרוסמ םידנליאת
םיטנמלאב טשוקמ םינתיבהמ דחא .תויתייסא תוקיתע לש םימישרמה
) תיאטויאה הפוקתהמ Ayutthayan .רוהט בהז ילע םייושעה (
העשהמ ,תבש דעו ינש םוימ :רוקיבה תועש 09:00 - 16:00 .
:ןואיזומל הסינכ ימד 50 .םדאל טהאב
דקפ ןאוס ןומרא ) Suan Pakkad (
לש םישרמ ףסוא גצומ םהבש ,ידנליאת ןונגסב םיתב השימח לש סקלפמוק
דרשש ןויליבאפ םג יוצמ ןומראב .םייפהפי םינגב םיפקומ םהו ,תוינייסא תוקיתע
.(םינואזומ רודמ ואר) היאתויא תפוקתמ
24
תויתוכלמה תוריסה ןואיזומ RoyaI Barges
תורדוהמ תוריס תודמוע הכולמה תיב תושרל המחלמ ילככ רבעב ושמיש רשא
םודא תועובצו ףלוגמ ץע תויושע תוריסה .םייתוכלמ םיעוריאב טייש ילככ ןכו
ןתינ ןואיזומב .הריסל לכל םירתוח םישימחכ םישרדנ ןטישהל תנמ לע .בהזו
רתויב הפיה הריסה .תוריסה לש םידחוימה םירוטיעבו בוציעב בורקמ תוזחל
) גנוהנפוסה איה Suphannahong טישה ךלהמב קר שומיש הב השענ רשא (
.ךלמה תוסחב םייקתמה יתנשה
העשהמ םוי לכ :רוקיבה תועש 08:30 דעו רקובב 16:30 .
לש ךסב םולשת שרדנ 80 .טהאב
קמנמיו ןומרא ) Vimanmek (
ןומראב .בוהז קיט ץעמ יושעש םלועב רתויב לודגה הנבמה 81 ותברקבו ,םיללח
רודמ ואר) םינוש תונמא יצפח םיגצומ םהבש םינואזומ םישמשמה םינבמ המכ
םינואזומ
לש יאתה תיבה Jim Thompson
קוקגנבב יח ,םלועה תמחלמ רחאל ריעל עיגהש יאקירמא לכירדא ,ןוספמות םי'ג
תא הייחהו ,ותיב תא ריעב הנב ,םוקמב בהאתה אוה ,הנש םירשעל בורק
לש תבשחמ תכאלמ הווהמ ,םיתבה תשש לעב הנבמה .ישמה תיישעת
רביחו דנליאתב םינוש םירוזאמ םיתב יקלח ףסא ןוספמות .תידנליאת תולכירדא
יצפחו ךרע ירקי םיצפח רופסניא ליכמה ןואיזומכ שמשמ הנבמה .וידחי םתוא
ןוידטציאה לומ ,ןושארה המאר ךרדב םקוממ ןואיזומה .םייתייסא תונמוא
.ימואלה
העשהמ ,תבש דעו ינש םוימ :רוקיבה תועש 09:00 - 16:30 .
:ןואיזומל הסינכ ימד 100 .םדאל טהאב
ןאס ואהק בוחר Khao San
םיאלימרתה זכרמ יוצמ ,גנאול םאנאס רכיכמ הכילה תוקד רשעכ קחרמב
המוהה בוחרב רוקיבל ץופקל ץלמומ .ןאס -ואהק בוחר :קוקגנב לש ססותה
,תויונח ,לכוא ינכוד ,תודעסמ ,החראה יתב לש הלודגה היבוברעה תא תווחלו
.םייח תקקוש וב הסיפ לכ לבא ,ךורא וניא בוחרה .'זאסמ ילכיהו תועיסנ תויונכוס
ייוליב זכרמ םוקמה הווהמ הלילב דועב קוש םוקמב םייקתמ םויה ךלהמב
םיבאפהמ תעמשנה הקיסומהמ םינהנה םידנליאת םיריעצלו םירייתל
ינכוד ראש ןיב ,התיבה עגעגתמש ימל .וכרוא לכל םירוזפה םיקטוקסידהמו
,הרשכ הדעסמ תלעופ וב ד"בח לש ףינס ,לפאלפ ןכוד םג אוצמל ולכות ,לכואה
יתש ,ץראב םג תוירחא תקפסמה למשח ירישכמ תונח ,ילארשי תועיסנ דרשמ
םיצורע םג תרדשמה היזיוולט היוצמ ןהב ("הנשוש"ו "הרש") תוילארשי תודעסמ
.ץראל תולזומ תוחיש תורישו תירבעב םירפס תפלחהל תויונח ,םיילארשי
םשב תויעסנ תונכוס תנכוש ןטק ןיינב ךותב U&Ì תונכוס לומ ךרעב תמקוממ)
איה הסירא .(..לכואה ומכ) הסירא אוה תנכוסה לש המש .(``סרוט ינימ`` םשב
-תונכוסה התואב .המימת תידנליאת לש הווסמב תחלוממ תלכונ טושפ
.ףסכ ודיספה םילארשי
להנמש ``סאבא`` םשב המיהדמ תועיסנ תונכוס ונאצמ הזה הרקמה תובקעב
25
הטמיסב םקוממ אוה .סאב רטסימ םשב יטגרנאו ןטנטק ידנליאת התוא
רפסמ הסיט יסיטרכ וכרד ונינק .המיהדמ לבא תנופציפ תונכוס .רשקה ירוחאמש
.ןימאו הלועמ תוריש .תרחמל וא םויה ותואב דוע םתוא ונלביק םעפ לכבו םימעפ
ןואט הניי'צ Chinatown
יונב אוה .םלועב םיפיה םייניסה םיעברה דחא אוה רהנה דילש יניסה עבורה
) טארוואי בוחר ביבס Yaowarat ) פאפונאראסיא יוס תטמס ותוא הצוח .( Soi
Ìtsaranuphap ,םישחנ ,ןיי ,רגני'ג ,הת ןמל ,יניס טירפ לכ אוצמל ןתינ עבורב ,(
תכלל ןתינ .דועו דועו תויתרוסמ תופורת ,םינויפרק ישארל דעו ,בהז יצפח
תואטמסה תחא .הרקי ןכא הזש םייוכיסה ברימו ,הבר תולקב עבורב דוביאל
) ןייל ןאפמאס תטמס איה ריעב תומסרופמה Sampeng Lane תאצמנה .(
יזכרמ ,םויפוא תורואמ האמה תליחתב ולעפ הב רשא תואטמס תשר זכרמב
יוצמ ךשמהב .םידוה ןח ינבא ירחוסב תואטמסה תוסלכואמ םויכ .תונזו םירומיה
.םירסירתב קר ,םייברג ,םיקנרא ,םיקית םירכמנ וב יאנוטיסה קושה
! ריעב רוקיבכ בשחי אל ןואט הניי'צב םוי יצח םתיליבש ילבמ קוקגנבב רוקיב
.םחו שמשב םיכלוהתומוקמהמ קלחב יכ עבוכו םימ -רויסל בטיה ןנוכתהל
טקס שדקמ ) Saket טקאס טאוו וא Wat Saket (
תנשב הנבנש בהזה רה אוה שדקמה לש רתויב טלובה ןייפאמה 1800 הנבמה .
לש הבוגב הדוגפ הלש הצקבש תיתוכאלמ העבג אוה ומצע 80 בהזה רה .`מ
לש ונוטלש תפוקתב קר המלשוה ותיינב ךא ,ישילשה המאר ךלמה ידי לע ןנכות
רוזאב רתויב תוטלובה תודוקנה תחא אוה רהה .ישימחה המאר ךלמה קוקגנב
.ריעה לכ לש ימרונפ ףונ ףקשנ ותגספמו ,הקיתעה
טימ יארט שדקמ ) Trai Mit (
לש הבוגל אשנתמ הפהפיה לספה .ובש בהזומה אהדובה לספ תוכזב םסרפתה
) טאראוואי ןואטניי`צ ךרד ףוסב :תבותכ .יצחו תונוט שמח לקושו `מ השולש
Chinatown Yaowarat מ םוי ידמ :החיתפ תועש .( 9:00 דע - 17:00 .
תתוס שדקמ ) Suthat (
הכשמנ הזה שדקמה לש ותיינב 27 םידחוימה ריקה ירויצב עודי שדקמה .םינש
ה האמהמ ולש 19 .תובהזומ אהדוב תויומד לש ףסוא שי ובש םימואנה לכיהב .-
ץע יפילגת ינומה שי שדקמה תלד לעו ,תיקנע הדנדנ תאצמנ שדקמה תמדקב
) גנאומ גנורמב ךרד :תבותכ .םידחוימ Bamrung Muang ידמ :החיתפ תועש .(
-מ םוי 9:00 דע 17:00 .(.
רטספ ןוכמ - םישחנ תווח
_םילוחה תיב דיל תנכוש הווחה Chulalongkom _תובוחרה תניפב , Henri
Duant -ה המארו 4 ףסוא ליכמו ,םילחוז תודוא הדימל זכרמ הווהמ םוקמה .
- ב ,םויב םיימעפ .םינושה םהיגוס לע הרבוק ישחנ לש ביהרמ 10.30 - ו
14:00 העשב .םישחנה םיבלחנ , 14:00 תויפוקש תגוצת םג םוקמב תמייקתמ
.דנליאת םישחנה תודוא
העשב ,לוח ימיב הבילחה תועש :רוקיבה תועש 10:30 העשבו 14:00 םיגחב ,
.רקובה תועש ךלהמב קר
:הסינכ ימד 40 .םדאל טהאב
26
- ה לש תויחה ןג Dusit
,קוקגנבב רתויב קיתווה תויחה ןג והז .הזאלפ לאיורה ןולמ דיל םקוממ תויחה ןג
וזכרמב .םייתייסאו םייאקירפא ףנכ ילעבו תויח לש םישרמ ףסוא וכותב ללוכו
.םילדפ תוריסב וב טושל ןתינ רשא ןטק םגא םקוממ תויח לש םינז ללוכ
.תויפורט
העשהמ םוי לכ :רוקיבה תועש 08:00 דעו 06:00 .צ"החא
:הסינכ ימד 30 ;רגובמל טהאב 10 .דליל
קוקגנב לש תובובה ןואיזומ Bangkok DoIIs Factory and Museum
תויתרוסמ תושובלתב תושובל ןהשכ ,תוצרא ןווגממ תובוב תוגצומ ןואיזומב
.דואמ ונממ ונהיי םידלי םגו ,םינפסאל הבוח אוה םוקמב רוקיב .תויטבשו
.ןפט'צר יוס ךרד :תבותכ
העשהמ ,ןושאר םויב טעמל םוי לכ :רוקיבה תועש 08:00 דעו 05:00 .צ"החא
.תונקל םג רשפאו תישפוח הסינכה
יניפמול קראפ Lumphini
םישועה םיימוקמב תוזחל ןתינ קראפב .קוקגנבב רתויב לודגה קראפל בשחנ
םגאב .י'צ יאטב םינמאתמה םייאת תואמב תומקומה רקובה תועשב וא גניגו'ג
םיכרענ םעפ ידמ .םילדפ תוריס רוכשל ןתינ קראפה זכרמב יוצמה יתוכאלמה
הסינכה .תודעסמו הפק יתב םג םייוצמ קראפב .םיילקיסומ םיעפומ םוקמב
.םניחב קראפל
- םיעושעש קראפ Siam Park
-תנוכשב ריעה ילושב יוצמ קראפה Minburi ,יתוכאלמ םגא ובו םימ קראפ והז .
.החפשמל ףיכ זכרמ - קנע תושלגמו םילפמ ,תונייעמ תוכירב ,םילג תכירב
ןג ,םידליל םיעושעש שרגמ ומכ םיוולנ תויוליעפ יזכרמ םוקמב םימייק ףסונב
.ינאטוב ןגו תויח
העשהמ םוי לכ :החיתפה תועש 10:00 דעו 08:00 .ברעב
:הסינכ ימד 400 ,רגובמל טהאב 300 .דליל טהאב
תוכרב קנע תושלגמ םע םימ קראפ .קוקגנב זכרממ העיסנ העש אצמנ אוה
םילפמ םעו םילג םע םיל המודמש תיקנע הכירב ,קראפה לכב תורזופמש
קנע לגלג ,םידליל םיקחשמ ינקתמ םנשי קראפה לש רחאה קלחב ,םינטק
םיהדמ םירואזוניד ןואיזומ ולא לכל ףסונב ,םיחפנתמ םינורזמ ,תונוש תולסורק
אצמ םדאה ךיא .םהלש הירוטסיהה תליחתמ םירואוזידה םיראותמ וב הפיו
הקינכטוריפ םע תילאוזיו הרוצב ראותמ לכה דלשה תא ביכרהו םהלש םידירש
דנליאת תודלותל ןואיזומ קראפב שי ןכ ומכ , תויח ןגו םירופיצ קראפ ,המישרמ
הוועשהמ תויקנעה תובובה לבא ונל ןבומ תוחפ היה הז ,םינושארה םיכלמה לע
.ומישרה דאמ תוענענתמש
שומישו תוכרבב היחש ונממ יצח םיינשל םויה תא קלחל ץלמומ םיעיגמ רשאכ
תוחפל הייהשה ךשמ םירחאה םינקתמב ורקיבו שומיש ינשה יצחהו םינקתמב 7
םידליל לכוא ללוכ ריהמ ןוזמ תודעסמ שי .לכה תוארל תנמ לע תועש
.םירזופמ םיטקרמרפוסו
רגובמ -םיריחמ 200 דלי טאב 100 .םינקתמה לכ ללוכ טאב
ךולה ,ותיא ונעבקש העשב ונל הכיח גהנהו ןאסוקהמ תורישי ןאו ינימ ונחקל
רוזח 1500 .טאב
27
.ץלמומו הווש
:תבותכ siampark co.ltd 99 serithai RD. Khannayoa BKK .
רהנ Chao Phraya ריעה לש םימה תולעתו
-ה האמה לש קוקגנב 19 ונקהו ריעה תא וצח רשא תולעתה ינפ לע הלהנתה
ריעה תא תוארל רשפאמ תולעתב טישה ."חרזמה לש היצנוו" :יוניכה תא הל
תרחא תיווזמ .הנוש טעמ ןפואבו
יקקפ ןיא .ירקיע הרובחת ביתנ הווהמו םורדל ןופצמ קוקגנב תא הצוח רהנה
.הלילק חורב הוולמו דואמ לוז וב טיישה ,העונת
לש תיחרזמה הדגה ךרואל תומקוממ ןבור ,תועובק תונחת - סובוטואה תוריסל
תוריס לש ףוסיאהו הניגעה תודוקנ ןויצ תללוכ ריעה לש הפמ לכ .רהנה
וניא "גהנ"הש םושמ ,םכלש הדיריה תנחת יהמ ןסיטרכל עידוהל שי .סובוטואה
)_תולעת טייש ולו תווחל ריעב םישדחה םירקבמל ץלמומ .הנחת לכב רצוע
Khlongs _תועצמאב ( Khlong Mon -ל תחא אצויה 30 תועש לכ ךשמב תוקד
לש חזמהמ ,םויה Tha Tian _ _דיל Wat Pho םע קתרמ שגפמ רשפאמ טיישה .
.רהנה תדג לע םייחה םיבשותה
_יטיס רביר ןוינק ירוחאמ .יטרפ טייש לע תולעל ץלמומ ,היינש םעפ םירקבמל
River City )_לייט גנול רוכשל רשפא ,יניסה עבורהמ קחרה אלו (( Long Tail ,(
-ה רהנה ךרואל טושל הילעו ,הכוראו הרצ תענוממ הריס Chao Phraya ._
ומכ םייזכרמ םירתאב רבוע רויסה .טישמה תא םג ללוכ הריסה רובע םולשתה
_-ה ,ןורכיזה רשג Wat Arun לע םייונבה םייסופיט םיתבו ,דחמ לודגה ןומראהו
.ךדיאמ ,םימה ךותב שממ תורוק
םיפסונ םיעוריא
ידנליאת ףורגא
לכב שומישב ןייפאתמה ידנליאתה ףורגאה - איה תידנליאתה המיחלה תונמוא
תורחתה ךלהמב .םיילגר תופכו םייפתכ ,םייכרב ,םיקפרמ ,םיילגר :ףוגהמ קלח
רשא תוכרעמ שמח ללוכ ברקה .תושגרתה תרצויה תיתרוסמ הקיסומ תעמשומ
.תוקד שולש תחא לכ ךשמ
-ה לכיהב :םיירקיע םיזכרמ ינשב ,ידנליאתה ףורגאב תופצל ןתינ Lumphini
לכיהבו (תבשו ישיש ,ישילש ,ןושאר ימיב) Ratchadamnoen .(ינש ימיב)
÷ ב כ"דב תוליחתמ תועפוהה 06:00 .ברעב
ידנליאת יתרוסמ יוסיע
- יאופר ךרע ול שי .היפרהו יופיר תולוגס תוסחוימ יתרוסמה ידנליאתה יוסיעל
םייחה תייגרנא לש תישפוח המירז רשפאמו תויטגרנא תומיתס חותפל רזוע אוה
_-ב יוצמ יתרוסמ יאת 'זסמל םימסרופמה רפסה יתבמ דחא .ףוגב Wat Pho
:ןופלט) 2212974 דעוימ סרוקה .יאת 'זסמ דומילל סרוקל ףרטצהל ןתינ ובו .
.תמדקומ הרשכה ךירצמ וניאו ,םדא לכל -כ הלוע םייעובש לש סרוק 4,500
.רתוי רצק סרוקל םשריהל םג ןתינ !טהאב
תוברת יעפומ
28
םידנליאת תוברת יעפומ תונמוזמ םיתיעל גיצמ קוקגנבב ימואלה ןורטאיתה
:ןופלטב עדימ לבקל ןתינ .םיימואלניבו 2241342 :ןופלטב וא , 2470028 םגו ,
:'לטב 29930009 םינותיעה לכב תוברתה יעפומ תודוא עדימ לבקל ןתינ ףסונב .
.תילגנאב םיספדומה
ידנליאת לושיב
םלועב םיפדעומה םיחבטמה דחאל תונורחאה םינשב ךפה ידנליאתה חבטמה
לושיבל רפסה תיבב םיסרוקו לושיב ירועיש תודוא עדימ לבקל ןתינ .יברעמה
:ןופלטב ,ידנליאת 4376211 ) 662 וא ( 4372918 תיבה תרקעל זכרמב םגו
:ןופלט ,תינרדומה 4-2792834 , 2792831 ) 662 ןוזמה זכרמב וא ( UMF
:ןופלט 2590620-3 ) - 662 .(
תוינק
- הניה טרפב קוקגנב ריעהו ללכב דנליאת לש תוירקיעה הכישמה תודוקנמ תחא
םיטישכת ,תיאת הנתוכו ישמ ידב ןמל - רבד לכ תונקל ןתינ ריעב .תוינקה
יפ לע םירפתנה םידגבל דעו ,םירויצ ,ץע יפילגת ,ןח ינבא ,םייתרוסמו םיינרדומ
.הנהכו הנהכ דועו הנמזהבו הדימ
םיזכרמה יוביר לשב ןה ,תוינקל רתויב םיחונה םיזכרמה דחא תשמשמ קוקגנב
הב םייוצמה םיינרדומה םיגזוממ) תיאפוריא המרב תוחונב םינייפואמה -
םיסומעה בוחרה יקווש לשב ןהו ,(םיבצועמו "תואיצמ"הו םתוינועבצ רשא -
דקומל םתוא םיכפוהו המיהדמ תוכיאב םישענ ,םיגתומה ייוקיח םג ומכ ,םהבש
.ריעה ירקבמל יתבר הכישמ .היסאב םילוזה ןמ םה ריעב םיריחמה
ראשב ךא , םיעובק םיריחמה תוינקה יזכרמבו וב-לכה תויונחב :הבושח הרעה
םירורב םיללכ ןיא .היוצר ףא אלא ,תלבוקמ קר הניא תוחקמתהה תומוקמה
יוצר .הינקה תונמאמ תונהיל םכל ורזעי בחר ךויחו תונלבס ךא ,תוחקמתהל
וילע ןובשחמ תועצמאב עצבתמ מ"ומה .ריבסה לובגב חקימה לע דומעל ןבומכ
קמעל םידדצה תעגהל דע .ןתמו אשמה ךלהמב םיריחמה םישקומ
רוקיבה .םיהדהל םיינועבצו םילוז ,םיפי קוקגנבב םיברה םיקוושה.הוושה
דע ץלמומ .רבד שוכרל םכתנווכב ןיא םא םג המצעשכל היווח אוה םיקוושב
.תטלשה הריוואהמו הברה םתוינועבצמ תונהילו לכתסהל םהב טטושל דואמ
גוזימב םכשפנ הקשח םא ,םלוא ,םיקוושב תושעל םלתשמו ףיכ יכה תוינקה תא
ה ןוינק תא שי ,הדידמ יאתוMBK ,םיקוושב ומכ קוידב םילוע וב םידגבה בורש
תשק הנשי ,םיפויז תניחבמ .םשל הריאשמ יתייה םידגבה תיינק בור תאש ךכ
-הריפתהו דבה תוכיאל םידגבב בל םישל יאדכו ףויז תויוכיא לש הבחר דואמ
לש רתויב תובחרה תויצאירוה .המודכו רטסאילופ לע ``ישמ`` םכל דיגהל ורהמי
ונל התלגתנ םיפויז םינועשה אשונב דואמ יוקיחב הרקוי תורבח לש םינועש שי .
םוחת -דובעל וקיספי טושפ םה ןושארה עגמב וא ,הנושארה םימה תפיטבש ,לוז
םיריחמה 100-500 רשפא ףויזה לש רתויב ההובגה המרה תא .ןועשל טהאב
היינשל היינש ןיב תוקספהב זז אל םייתרקויה םינועשה לש גוחמה -דימ תוהזל
םה ולא -ףיצר ןפואב זז אוה הרקויה ינועש יפכ שממ ,אלא ,רחא ןועש לככ
תעב תאז קודבל רשפא -היירטב אלל תלוקשמ םע םיזז -םייטמוטוא םינועש
תחתומ תלוקשמה תא םיעמוש -ןועשה תא ענענלו העוצרב קיזחהל -השיכרה
םייוקיחה תמועל ,םיקוצי תכתמ יבלש הניה ולש העוצרה ,ףסונב .ץיפקה תא
29
טורשי םג רכומה .תולפוקמ תכתמ תוסיפ המכמ יושע בלש לכ םש ,םילוזה
רבכ הלאכ םינועש .יוקיחה ביט תא םכל תוארהל תנמ לע ,ולא םינועש עיבטיו
ןיב םילוע 1000 -ל 3000 לש קיודמ טעמכ קתעה םה ךא ,(חוקימ ירחא) טהאב
םירלודב קר ריחמה ותוא תא הלועש ,רוקמה.
םיקווש
וניניע ומב .ריחמ תירישעב םירבד ואיצוהש םילארשי לע םירופיס הברה ונעמש
םהל םינתונ טושפ םירחוסה -םיחילצמ אלו תאז תושעל םיסנמ םילארשי וניאר
ל יצח ןיב לש ריחמב םירבדה בור תא איצוהל ונחלצה ונחנא .תכלל 60%
הלעש והשמ -רמולכ .ושרד םהש ריחמהמ 1000 ותוא איצוהל רשפא ,טהאב
-כב 550 קר הז יכ ,םילא וא ינקעצ חוכיו ולהנת לא םלועל .םיחוכיו רחאל ,טהאב
דימת -תוגצה ןומה םעו ךויחב ןתמהו אשמה תא להנל שי .םכתדמע תא סורהי
םימומה וארה דימת ,םיצור שממ םתאש והשמ אל הז וליאכ ףוצרפ ושע
ל םתדרי םא .ריחמה רקי המכ לע םכתעד ועיבהו -רקיה ריחמהמ 60%
ונתיו םכירחא ופדרי םה -וכלו בגה תא ונפה -רוכמל םימיכסמ אל ןיידע םירכומהו
אל דחא ףא ,תכלל ובבותסתו יידמ רתוי םתדרי םא .םתשרדש ריחמה תא םכל
םכירחא ףודרי.
םעפ אל -דחי םירצומ רפסמ תיינק לע ולבקת החנה המכ וניינעתת דימת
תונקל יתשקיב ,תרשרש לש ריחמ לע יתמכיס 3 לבקלו 1 .בויחב יתינענו םניח
-תיתועמשמ הלודג תויהל הכירצ דחא םוקמב םירצומ הברה תיינק לע החנהה
הלחתהב םיעיצמ םהש יפכ ,ריחמה לש הטמל לוגיע םתס אל.
םירכמנ םלוכ םה ,םינועש לש םינכוד המכ שי םא -לטרק שיש המדנ קוש לכב
ןכוד ויה ,ונלייטש םעפ לכב ,תאז םע .םירצומה ראש ייבגל םג .םיריחמ םתואב
ולא םינכוד .ריחמה עברב ,קוידב םירצומ םתוא לש תפרוטמ הריכמ םע םיינש וא
דימת לבא ,תואמ ןיבמ דחא ןכודב רבודמ יעבט ןפואבש םושמ -רותיאל םישק
וב םיריחמה םרובע וליפאש ןוויכמ -וביבס םידדוגתמ םידנליאת ינומה וארת
בוקנה ריחמהו ףרוטמ עצבמב רבודמש עדוי רכומה םירקמה בורב .םיניוצמ
םיקוושה ייבגל קר ןוכנ הכ דע בתכנש המ לכ .ןורחאה ריחמה הז טלשב
תוטסבבו גנופטפ עבורב קושב ,םייאה לש םיקוושב .קוקנבב םירדוסמה
ולאמ רתוי הברה ,םירקי שממ םיריחמ םילכורה םכל ואיצמי ,תופסונ תורזופמ
-ל ריחמה תא דירוהל ולכות ילוא ,ןכל ,םירדוסמה םיקוושב םכל ועיציש 20%
תא םינוק םתייה םאמ רתוי הובג הז ריחמ םג םיתיעל םלוא ,שקובמה ריחמהמ
רדוסמ קושב רצומה.
םיצלמומ םיקווש רפסמ:
) טאלאט גנולק קפ קוש Pak KIong TaIaat (
,םייפורט תוריפ עפוש קושה .דנליאתב רתויב ינועבצה תוקריהו תוריפה קוש
תרווכ יהוז .םיגוסה לכמ היירט תרצותו (םיינחיר םיבלחס ומכ) םיביהרמ םיחרפ
ה םע םיעיגמ .המלצמ איבהל ץלמומ דואמ !תקסופ יתלב תוליעפ לש skytrain
הנחתל דע S6 (Saphan Taksin האיציב םידרוי ,( 2 דע לגרב םיכלוהו
) "רהנה סובוטוא"ל Chao Phraya Express Boat Pier דע םיטש וז הריסב .(
30
הנחת ,ןורכיזה רשג N6 Saphan Phut) - ( Memorial Bridge Pier םידרויו
.רשגה דילש קושל
:גנופטפ עבורבש הלילה קוש
בש גנופטאפ עבורב קוקגנב אוצמל ןתינ קושב .הליל קוש ברע ידמ םייקתמ
והז .ןאס - ואקהמ םילוז רתוי ףא םה ןאכ םיריחמהש ורמאיש שיו תנווגמ הרוחס
לכה .דועו דועו יצוג לש םיקנרא סקלור לש םינועש :םיפויזהו תוריכמה זכרמ
,תוצלוח ,םיקנרא ,תונומת ,תורונמ ,םיטיהר ,םידגבב לחה ןאכ אוצמל ולכות
ינכוד ילב ןבומכ רשפא יאו .םיטרסו םיעוצעצ ,םיקסיד ,תויוטשב הלכו םיפיעצ
...תועש ריבעהל ןתינ הז קושב ...לכואה
הפק יתבו ,סדלנודקמו גניק רגרוב ומכ תולודג ןוזמ תותשר שי ומצע בוחרב
עסמב ךישמהל ףוגל רכוס קפסלו םהב שופל ןתינ ,ןיטולחל םייברעמ םיארנש
.ףרוטמה תוינקה
) קא'צוטא'צ עובשה ףוס קוש Chatuchak (
קושה - (ןושאר וא תבש) "עובשה ףוס" קושב םכל הכחמ המיהדמ תוינק תיווח
,םוי ידמ חותפ קושה ,ומש תורמל .הלוכ היסאב ילואו דנליאתב ינוגססו לודג יכה
-כ םייוצמ םוקמב .ותחירפב אוה עובשה יפוסב ךא 8,700 - ל םיעיצמה םינכוד
200.000 ,דמחמ תויח דעו םיציצעמ :הריכמל ןתינה רבד לכ טעמכ ,םינוקה
רוקיבל שידקהל יאדכ .רתויב םייוושכע םיספדהב יט תוצלוחל דעו תוקיתעמ
ןיא .ןוויכה תא םש םידבאמ דואמ רהמש ןובשחב תחקל שי .תועש המכ קושב
להקל ורקיעב דעונ אלא ,ןאס-ואקה ומכ ,םירייתל ורקיעב דעוימה קוש הז
ה תועצמאב םיעיגמ .ימוקמה skytrain הנחתל דע N8 (Mo Chit אצמנ קושה .(
- כ 100 .הנחתהמ רטמ
עובשה ףוס קוש Cha-Tu-Chuk .םידנליאתה םיקוושה לש דנלינסידה וניה
עובשה יפוסבו לודג חטש ינפ לע סורפש ינועבצו ןווגמ תוינק קושב רבודמ
-כ וב םיסורפ 8672 -מ רתוי תרשל תנמ לע םינכוד 200,000 םידקופש םדא ינב
םויב חותפ ,תיליעה תבכרה לש הנורחאה הנחתב םקוממש קושה .םויב ותוא
`סמ םיסובוטואה םע וילא עיגהל ןתינו ,רקובב ןושאר וא תבש 2,3,9,10 ו 13
`סמ סובוטוא םיגזוממה 3 .קוט קוט םע וא
תחקלו תועש המכ קושב רוקיבל שידקהל יאדכו !!לכה קושב אוצמל ולכות
זכרממ קושה תפמ תא תחקל ןתינ) ןוויכה תא םש םידבאמ דואמ רהמש ןובשחב
,ןס-ואקב ואצמתש הרוחס התוא רתוי וא תוחפ איה הרוחסה .(רוזיאבש םירייתה
הברה ןווגמהו תורחתה לבא ,(םייח ילעב תוניפ לש תפסות םע) םייאבו ןופצב
רבודמ ןכלו םירייתמ םיימוקמ רתוי םידקופ קושה תא ,ףסונבו םילודג רתוי
םלוא עובשה לכ ךשמב חותפ קושה ,ומש תורמל .תניינעמ רתוי הברה היווחב
.עובשה יפוסב ותחירפ אישל עיגמ
אוה םא לאוש ומצע תא אצמי ןמוימ טוונ םגש ךכ ידכ דע ןגלובמו סומע קושה
תושדקומ וב תונושארה תורושה לכ .תעכ אצמנ אוה הב הדוקנב היה רבכ
וא תבש םימיב םיאצמנ םתא םא הבוח קוש והז .םישמושמ םיילענו םידגבל
.קוקנבב ןושאר
) םאנוטארפ קוש Pratunam (
,םידב ,םינועש ,תוקרי ,ןוזמל םינכוד לש עפש ובו םאיס רכיכל תינופצ םקוממ
לכ לש יט תוצלוח אמגודל - םיקיודמ םייוקיח םה םירצומה .םיילענו םידגב
31
אוהו ,םידגב תיינקל קוקגנבב רתויב לוזה םוקמכ עודי קושה .תולודגה תומריפה
חותפ 24 ה םע םיעיגמ .הממיב תועש skytrain הנחתל דע E1 (Chitlom ,(
האיציב םידרוי 3 סובטואב וא קוט קוטב מ"קכ םיעסונו 13/38 .
) סבט םיחרפה קוש Teves (
םינוש םינז רחבמ וב שיו לודג חטש לע ערתשמ קושה .תוחירו םיעבצ לש הגיגח
.םירזו תודחוימ תורשרש ,םיחרפמ תויח ,םיחרפמ םירוטיע ,םיחמצו םיחרפ לש
חותפ קושה .םיירשפאה םילדגהו םיעבצה לכב ותוא אצמי בלחס בהואש ימ
טעמכ 24 רתוי שי זא :הלילב וא ברעב דחוימב וב רקבל ץלמומ ךא תועש
ב םיעיסונ .םח תוחפו םיחרפ skytrain הנחתל דע S6 (Saphan Taksin , (
האיציב םידרוי 2 -ה לע םילוע םש .רהנה ןוויכל םיכלוהו Chao Phraya
Express Boat סבט חזמל דע N15 Thewes Pier - כ םיכלוה . 500 לגרב 'מ
.קושל דע
קאודס ןרנמד ףצה קושה Damnoen Saduak FIoating market
הריוואהו תוחירה ,תוינועבצל תודוה ,דנליאת ינייפאממ דחא אוה "ףצה קוש"ה
תוטועה םישנה הארמ תא חוכשל השק .םימה לע םייקתמה קושה לש תדחוימה
,תוקריב תוסומע ןהלש תוריסה רשאכ תולעתה ןיב תוטיישמה םיבוהצ שק יעבוכ
ללוכה ,רתויב ינרע רחסמ םייקתמ תוריסה ןיב .?אל המ םצעבו ..םיחרפו תורפ
תיקש ?אל ךיאו תונטק סוקוק תוביבל וא תונגוטמ תוננב לש תומיעט עסמ םג
אצמנ קושה .םיירט היאפפו סננא לש 107 דואמ .קוקגנבמ הברעמ-םורד מ"ק
העשה דע עיגהל ץלמומ 09:30 סומע םוקמה היהי רתוי רחואמ ;רקובב
.םירייתב
תוריס לש וז איה דנליאת לש תומסרופמ רתויה תונומתה תחא - ףצה קושה
תושובלה ,תוידנליאת םישנ תוטישמש ,תוקריו תוריפ לש ינוגסס ללשב תוסומע
טאלאט) הלאכ םיפצ םיקווש .םיילוש יבחר שק יעבוכ תושבוחו םילוחכ םידגבב
תא הפיקמה תובחרה תולעתה תשרב תומוקמ המכב םימייק (םאנ קוקגנב דחא .
) קאודאסנאנמד םסרופמה יתורייתה ףצה קושה אוה םהמ Damnansaduak ,(
מ םירטמוליק האמכ אצמנש קוקגנב ,םיעיגמש רחאל .טושפ דואמ םש ןורקיעה .
ינימ םידופיש ,תוריפב תוסומעה תוריסל תוניב םיטיישמו ונאק תריס לע םילוע
תונהילו תונקל ,םועטל הז תושעל םכילעש המ לכ .םיהוזמ אל םילכאמו הפאמ
טאו דיל) יא`צ םאנאס גנולק ףצה קושב םג רקבל ןתינ .תוארמהו םימעטהמ
ב אצמנש (יאס קוקגנב המצע
-םול ןאוס night bazar
ררועתמה הליל קוש אצמנ ,ורטמה לש יניפמול תנחת לע קוידב -יניפמול עבורב
רתויב הפיה קושה יתעדל והז .עובשה תומי לכ ךשמב םייחל םיירהצה רחא
יתיארש הלוז יכה הרוחסב אלמ ,הז קנע קוש .הלוכ דנליאתב ילואו קוקנבב
.ונייהש רחא םוקמ לכמ תיתועמשמ לוז אוה ÷ םיטישכת םוחתב רקיעב ,קוקנבב
םתאשכ .םיריית דואמ טעמ וב שי ,טנלפ ילנולה ךירדמב אצמנ אל קושהו רחאמ
קוחרה ילאמשה קלחב קושה לע םילכתסמו יניפמול לש ורטמה תנחתמ םיאצוי
ךירצ תודעסמה בורב רשא ,תונחלוש םע קנע םחתמ,ןוזמה םחתמ תא שי םכמ
32
םירמז םיעיפומ הילעו המב שי זכרמב רשאכ םלשל םתיאו םינופוק תונקל
רוטס-גארד שי םכילא בורקה ילאמשה קלחב .ברעל הנהמ יוליב -םיימוקמ
םירוקמ םייעוביר םיחטשב אלמ םחתמה ראש לכ .םיתוריש וילא םידומצש
-ב רבכ ורטמה םלוא ,תוצחב רגסנ קושה .םיינועבצ םינכוד תורשע םיליכמה
23:40 יגהנ לש םיצלמומ אלה םהידסחל תוצח דע וראשנש ולא תא ריתומו ,
.םיקוט קוטהו תוינומה
: םיצלמומ תוינק יזכרמ
) רטנס ויקוט MBK (
÷ רחא אשונב החמתמ ובש תומוקה ששמ תחא לכ .קוקגנבב ירקיעה ןוינקה
תישישה המוקה .דועו הניגנ לכ ,םיבשחמ ,תירלולס תרושקת ,הלענה ,השבלה
עונלוק תיב אוה רחאהו ואדיו יקחשמל דעוימ דחא קלח :םיינשל תקלוחמ
רטנס ויקוטל .חקמתהל וליפא רשפאו ,שפנ לכל םיווש ןוינקב םיריחמה .ידנליאת
םילכור םיבשוי וכרוא לכל רשא ,שיבכע ירוק יומד ןוטב קרוע ןיעמ רבחתמ
ה ?םיעיגמ ךיא ..םיבשהו םירבועל םתלוכרממ םיעיצמה skytrain הנחתל דע
W1 (National Stadium Station .( םיווש םיריחמב לכה ואצמת רטנס ויקוטב
.(חקמתהל ןתינ דועו)
תבשב וילא וברקתת לא .גזוממ קוש ומכ הארנ הזה סומעהו קנעה ןוינקה
דע דחא ןוינקל סינכהל רשפא םישנא המכ ןיבהל םיצור םתא םא אלא ןושארו
שממ אלא ,ללכ תויונח ןיא תישילשה המוקהמ יצחב .בובזל םוקמ ןיא תמאבש
-ה המוקב .וידואו םינופאלפ ,הקינורטקלא שי תיעיברה המוקב .קוש לש תוטסב
6 ןוינקב שי לכה ךס .םיעוצעצ תויונח ןומהו לכוא םחתמ שי 7 םכותמ תומוק 6
לש תוטסב/תויונח ןומה שי ןוינקה לש הנושארה המוקב .עונלוקל תחאו תוינקל
ולידבי אל רתויב םינמוימה םג ,(םיקוושב הרוחסל דוגינב) דואמ םיבוט םיסני`ג
ןיב םיענ הלאכ םיסני`ג .יתימאל יוקיחה ןיב 650-750 תויומכב םינוקשכו טהאב
) 2 -ב םיסני`גה לכ תא איצוהל רשפא (הלעמו 600 אל החנה -טהאב
דחוימב ,ללכ םיריחמב תוחנה ןיאש תויונח שי ,תויוחקמתה תניחבמ .תיתועמשמ
תוחפ הברה תוחנה תונתונ ,תוחנה שי ןהבש תוטסבה .הרקויה תויונח
.םימוד םיריחמה ,לכה -ךסב ךא ,קושהמ תויתועמשמ
) רטנס םאיס Siam Center (
ומדוקל דוגינבש אלא ,קנע תוינק זכרמ אוה ףאו ,רטנס ויקוט לומ םקוממ
רכיכ תאצמנ ןוינקל ךומס .תויתרקוי תויונח לש עפש ובו םיהובג וב םיריחמה
.עונלוק יתבו םיקיטוב ,תודעסמ ,ריהמ ןוזמ ינכוד לש לודג זוכיר רכיכב .םאיס
.הנפואה וצ יפ לע םישובלה םיידנליאת םיריעצב הסומע ללכ ךרדב רכיכה דוע
םידעוימ -``ירובקסיד`` ארקנש וילא דומצה זכרמהו אוהש קנע תוינק זכרמ
.ונניבש םירישעל
Siam Center -ו Siam Discovery Center
2 -ו תויונח םינסכאמ הלאה םידומצה תוינקה יזכרמ outlets בור לש םייתנפוא
זכרמ .םיאבוימ םירצומ םג ומכ ,םיבוטהו םיריעצה םידנליאתה םיבצעמה
Discovery ,טאטיבה ומכ תיבה בוציעל תויונח םע רתוי ראופמו רתוי שדח
Punta, Fai Sor Kam -ו Anyroom 'לט . 66-2-658-0454 .
:םיזכרמה תבותכ Rama Ì Rd 'סמ , 989 'לט . 66-2-658-1000
33
) רטנס ירבקסיד Discovery Center (
רפסמ םג לבא ,םיבצעמ ידגב םע תויונח ואצמת הפ םג .רטנס םאיס לש ונכש
ה םע םיעיגמ ."תויממע" תויונח skytrain הנחתל דע Siam Station םידרוי ,
רפסמ האיציב 1 - כ לש קחרמב אצמנ זכרמה . 250 .הנחתהמ רטמ
) ירוב'צבש הזאלפ פיטנפ Pantip PIaza (
,הקיסומלו בשחמל םיקסיד ,הידמיטלומ דויצ לש םוצע רחבמ ובו קנע ןוינק
DVD תיבב רבודמש וליפא המישרמ םיפויזה תומכ .םיקיחצמ םיריחמב הרמוחו ,
ה םע םיעיגמ .וב לוכ skytrain הנחתל דע E1 (Phaya Thai Station םידרוי ,(
האיציב 2 - כ דוע קוט קוטב םיעסונו 2 .מ"ק
,בשחמל םיקסיד לש םוצע רחבמ וב שיש קנע ןוינק אוה הזאלפ פיטנלפה
,הקיסומ DVD, VCD תואיצמ``מ רהזיהל יאדכ .םיקיחצמ םיריחמב הרמוחו
וב שי .ובלכה יתבב תויונחב םג המישרמ םיפויזה תומכ ÷``תומיהדמ ירצומ
) יראמא ןולמ דיל תומוק שמח לעב ןוינקב הקינורטקלאו למשח AMAARÌ יוצר.(
העשל דע תינומב עיגהל 15.00 .הדבכה העונתב ועקתת תרחא ,
:החיתפ תועש 10.00 - 22.22 .

) ימלועה רחסה זכרמ WorId Trade Center (
) קנע סקלפמוק 8 דנליאתב רתויב םדקתמה - ינרדומ תוינק זכרמ ללוכה .(תומוק
זכרמ שי תינימשה המוקב .ינפי ובלוכו תודעסמ ,בוט לכ תואלמ תובר תויונח ובו
ה םע םיעיגמ .חרקה לע הקלחה skytrain הנחתל דע E1 (Chit Lom םידרוי .(
האיציב 1 - כ קחורמ זכרמה . 250 .הנחתהמ 'מ
ב רתויב לודגה גזוממה תוינקה זכרמ קוקגנב טי`צנלפ תובוחרה תניפב בצינ ,
וב לכו תודעסמ ,בוט לכ תואלמ תובר תויונח שי םוקמב .דאור ירמדא`צטרו דאור
.ינפי
) םוירופמאה ןוינק Emporium (
םיריחמהשכ ,לעה-יבצעמ לש םהימגד םירכמנ תויונחב .רתויב יתרקוי ןוינק
ב םיעסונ .םאתהב םנמא skytrain הנחתל דע E5 (Phrom Phong םידרוי .(
האיציב 2 -יבצעמ לכ לש םהימגד םירכמנ ובש תויונחבו ,רתויב יתרקוי ןוינק והז .
ולגתו ,ןוזמה ףגא אצמנ הנוילעה המוקב .םאתהב םנמא םיריחמהשכ ,לעה
ןכלו ,ןויקינ תרדשמ השיא םידנליאתה רובעש ררבתמ .תורכומ קר שי םינכודבש
לא זא ,יסופיט ינייסא לכוא אוה רכמנה לכואה .הנושאר תופידע תולבקמ םישנה
לש הפקה יתבב ואצמת רתוי "יברעמ" לכוא .ספי`צו רגרובמה ןאכ ושפחת
רתוי תולוזה תוביטנרטלאהו ,דירחהל רקי ימוקמה הפק טנרטניאה םג .ןוינקה
תובוטו תובר .
.טיוומוקוס רוזאב ןושארה ,ריעב רתויב שדחהו ראופמ תוינק זכרמ והז 2 תויונח
:רוקיבל תויואר Propaganda -ו תיבל םירצומ םע , Living with Jim
Thompsonm , .הרבחה לש יוושכעה טוהירה וק תא הגיצמה לעפמה תונח
טיוומוקוס בוחר ) Sukhumvit (
34
לש בחר ןווגמ םיעיצמה תוינק יזכרמו תובר תויונח וב שי .חותפ תוינק רוזא
םיינעוצקמה םיידוהה םיטייחה לצא רקבל ץלמומ .םיאבוימו םיידנליאת םיטירפ
.תיתרקוי הפילח רופתל םהל תתלו
-ב SiIom - ,דוגיב ,רוע ירבד ,תוקיתע ,םיטישכת תויונח ואצמת וב תוינק זכרמ
,הלא לכ תא אוצמל ולכות םירחא םיקוושב םג .הנתוכו ישמ ,די תודובע
.דנליאתב תלבוקמ ,דואמ בהוא ילארשיהש המ ,םיריחמה לע תוחקמתהו
אוה ןגוה ריחמב הבוט תוכיאמ תונתמו תורכזמ אוצמל רתויב בוטה םוקמה ,לבא
Narayana Phand גג תחת ןלוכ ,הלשממה ידי לע תוכמתנ תויונח לש הרדס .
.ןאכ תוגצומה תודובעב םיברועמש םיירפכל ועיגי םיחוורהש חיטבמש דחא
-ב ,ימלועה רחסה זכרמל לוממ קוידב םקוממ 127 Rajdamri Road 'לט . 66-
2-252-4670/9 .סקפ , 66-2-255-7247 .
CentraI ChidIom
-ה המוקה 6 תידנליאת הרוחסב האלמ ,וזה תראופמה וב-לכה תונח לש
גנאי'צ רוזאמ םהמ הברה - םייביטרוקד םיטירפ ,ץעמ םילכ ,תופמ - תיתרוסמ
.יאמ
-ב תחא הנחת Skytrain .םאיס רכיכמ
:תבותכ Pleonchit Rd . 'סמ 1027 'לט . 66-2-655-7777 .
ןוסניבור ) - ROBÌNSON DEPARTMENT STORE (
) םוליס בוחר הצקב SÌLOM ROAD ) גנופטאפ עבורל רבעמ ,(
PATPONG .(
,םיירט תוקריו תוריפ לש לודג רחבמב רישע טקרמרפוס םייק וב לכב
:החיתפ תועש.הפק יתבו הדעסמ 10.00 _ 22.00 .

הזאלפ לטניירוא ) ORÌENTAL PLAZA (
,לטניירוא ןולמ דיל .םיטישכתו תונמואל תוירלג , תימואלניב הנפוא תונח
:חותפ 10.00 - 18.00 .

תוינקה זכרמ צ לדגמ - ' ).הייארפ וא CHAO PHRAYA TOWER
SHOPPÌNG ARCADE (
.ישמ תויונחו תונמוא תוירלג ,רוע ירצומל תויונח ,םינוש םיקיטוב עיצמ
:חותפ .הל ירגנאש ןולמל דומצ 10.00 - 19.00 .

םירפס תויונח
) גנה קאט TECK HENG BOOKS STORE (
.תורחא תופשו תילגנאב םירפס לש לודג רחבמ תלעב הלודג תונח
ירגנאשו ןותרש תונולמה תברקב .תדו תוברת ,תונמא ירפסב םיחמתמ רקיעב
.הל
:חותפ 10.00 - 20.00 .
) ןאסואק בוחרב KAOSAN ROAD תילגנאב םישמושמ םירפס תויונח שי , ( (
:החיתפ תועש .תורחא תופשו 10.00 - 21.00 .

35
וגוס Sogo Erawan וא - SOGO DEPARTMENT STORE
לש ףינסה ןויצל יואר .לכה וב שיש טנ'גיר ןולמ דיל וב לכ Cocoon קיטובה ,
.תוירכ דעו תורנמ ,לכה רכומו תיבל בוציעב החמתמש יטנגלאה תרשרשמ דחא
) ןאווארא שדקמ תברקב תוינפי תויונח ERAWAN ) הזאלפ ןיראמא תמוצב ,( (
AMARÌN PLAZA צאר בוחרו ( ' ) ירמאדא RATCHADAMRÌ (
.הפק יתבו סדלנוד קמ תדעסמ םייוצמ עקרקה תמוקב
:חותפ 10.00 _ 22.00 .

תופסונ תויצקרטא
םידלי םע קוקגנב
םישדקמה ,םישרמה ןומראה .םידליל םג - המיהדמ ריע איה קוקגנבש העדב ינא
הלא - ךכ לכ םילוזהו םיראופמה תוינקה יזכרמ ,םיינוגססה םיקוושה ,םיקנעה
;יניסה עבורב םוי יצח ונלייט.ריעה תא םיבהוא םידלי עודמ תוביסהמ קלח קר
,םיקיחצמה םיריחמה ,תוחירה .םלועב רחא םוקמב אוצמל השקש היווח
.תוינועבצהו WOW ."עובשה ףוס" קושב ונילע הרבע תפסונ תוינק תיווח .ידימת
ושדקוי (ןושאר וא תבש) עובשה יהלשש ךכ קוקגנבב תוהשה תא ןנכתל יאדכ
.הלוכ היסאב ילואו דנליאתב ינוגססו לודג יכה קושב רוקיבל
טיישהו .חכשי אל דלי ףאש ,החותפה תינומה ,קוט קוטה תיווח תא ןבומכ שיו
.תרחא תואיצמב םידלי םייח ךיא תולגל רשפא ותועצמאבש רהנה לע
וחמשי אל רשא הרוה וא דלי ריכמ יניא רשא םיקראפ ינש םימייק קוקגנב דיל
קחרמ .םהב רקבל תומולחה קראפ אצמנ ,קוקגנבמ העשה תיצחמכ לש
dream world גלש יחטשמ לע שולגל ןתינש ןימאמ היה ימ .אוה ןכ ומשכו
םידליה יקרועב ןילנרדאה תמר תא תולעמ תויצקרטא רופס ןיא ?קוקגנבב
_אוה ףסונ קראפ.דחאכ םירגובמהו safari world לש םילגנו'גל םכתא ריבעיש
תורדבמ תועפוה קראפב תומייקתמ םויה ךלהמב .תוטעומ תוינש ךותב הקירפא
.תויח בולישב
- תירוטאינימ ריע Mini Siam Pattaya
Tel : (66 38) 421628, 424232, 726201-2
תפרצ ,ב"הרא ,םירצמ -ולוכ םלועבו דנליאתב םימסרופמה םינבמה רחבמ
.ןיפנא ריעזב דועו ןיס הילטיא
םידרווה ןג Rose Garden Country Resort
,ןי'צאט רהנה תפש 32 .קוקגנבל תיברעמ מ"ק
תופתתשהב תועפוה תומייקתמ םוקמב 150 םידוקיר תוללוכה ,םיפתתשמ
,םיריזנ תעבשה סקט לש הימדה ,ידנליאת ףורגא ,תידנליאת הנותח ,םייתרוסמ
םינמוא ובו רזחושמ ידנליאת רפכב יוצמ םוקמב .דועו םיליפ יבג לע רצק לויט
השיגמה הדעסמ היוצמ רתאב .תונוש די תוינמוא לש רוצייב םיקסועה םיבר
.ידנליאתו יברעמ לכוא
םיאצמנ םינגה 32 ) םותפ ןוקנל ךרדה לע קוקנבל ץוחמ מ"ק Nakhon
Pathom העשב םוי ידמ םייקתמ עפומה .( 15:00 .
םירמנה ןג Sriracha Tiger Zoo
36
לש רידנ הארמב תוזחל ןתנ םוקמב .םירמנה ןגב רוצעל ץלמומ היטאפל ךרדב
,הריזח...בלחמ םיקנויה רמנ ירוג םיריזח ,םירמנ לש "יתחפשמ" יוליבמ וא
.םיבלבלכו לש ותעיקבב תוזחל ןתינ ןכ ומכ .םינינת יעפומ םימייקתמ םג קראפב
.וב תוזחל םדיב ןמדזה לארשיב םיבר אלש הארמ ...הציבמ ןינת
תויחב תופצל ןתינ וב ,דחא רוזא :םירוזא ינשל קלוחמ קוקגנבב יראפסה םלוע
וב רייסל ןתינ רשא ,ןתייחמ רוזאב תוישפוח ןהשכ תוענה םלועה יבחר לכמ
םלוע וניהש ,ינשה רוזאהו םיגזוממ םיסובוטוא תועצמאב וא יטרפ בכר תועצמאב
טיש - םהיניבו תויצקרטאו תודעסמ ,תויח יססובמ םיעפומ לש עפש ובו םימ
,תולוגלוג ידייצו םינינת םע שגפמו םילגנו'גה בלב יתייסא וא יאקירפא תורהנ
עפומ ,גנאטוא-גנרוא יפוק לש ףורגא עפומ ,עורפה ברעמה יעפומ ,תויח יעפומ
םיעפומ לש עפש דועו תורכזמ תונח ,םיניפלוד ,םיכותו םירופיצ לש הוואר
.םישגרמ
:החיתפה תועש 9:00 - 16:30 .
רגובמל ריחמ - 400 דלילו טאב - 300 .טאב
:םיפסונ םיטרפ www.safariworld.com
Dream worId
Tel. 025331447, 025331946-8 ,025331152 ,
םילודגה "םידלי"ל םג) םידליל היצקרטאה יזכרממ דחא יוצמ קוקגנב דיל
םימק וב תודגא לש םלוע :םהיניב םיעוריאו םיזכרמ רופסניא ללוכה (..םכיניבש
,םיקנע לש םלוע ,ךיסנל ךפהש עדרפצה ,םידמגהו היגלש ,הלרדניס הייחתל
ןתינ וב םיעושעשו תויצקרטא זכרמ םוקמב ,ףסונב .םות דודה תווחו תויחה םלוע
היולתה הניפסה ינפ לע וא תוחורה תריטב קתשמה דחפה תייווח תא תווחל
םיריוצמה םיטרסה םלועמ תויומדה הייחתל תומק םהב םיעפומ ,םירהה תובכרו
.דועו עורפה ברעמהמו
-ה זכרממ קלח Dream world - דנליאת לש הביל בלב !!גלש ולוכש קראפ
.גלש לש םלוע םקוה ,תיפורטה
:החיתפה תועש 10:00 - 17:00 דע עובש יפוסבו 19:00 .
םדאל ריחמ - 450 .טאב
-ל תחתמ והבוג רשא דלי 90 .הסינכ ימדמ רוטפ - מ"ס
:ימשרה רתאב םג רקבל יאדכ www.dreamworld-th.com
MagicIand
Tel. 02- 5131731-7
ןולמ דיל Bangkok's Central Plaza םיעושעש קראפ ,םימסקה םלוע יוצמ
.תויצקרטאב אלמ
:החיתפה תועש 10:00 - 17:00 דע עובש יפוסבו 19:00 .
- םדאל ריחמ 250 .טאב
Seacon Square
37
תשמח ןיבמ דחאו ,קוקגנבב יוצמה היסאב לודגה םיעושעשהו תוינקה זכרמ
ןב אוה זכרמה .םלועב םילודגה םיזכרמה 500,000 .ר"מ
Siampark (Water Park (
Tel. 02-919-7200-19 Fax: 02-919-7016-18
.םימ תושלגמו תונייעמ ,םילפמ ,םילג תכירב ,יתוכאלמ םי ללוכה קנע םימ קראפ
:החיתפה תועש 10:00 - 18:00 .
- רגובמל ריחמ 400 - דלילו טאב 300 .טאב
לש םינינתה תווח Samutprakarn
Tel. 703-4891-5, 703-5144-8
- מ רתוי הבו ,קוקגנבמ מ"ק הרשעכ לש קחרמ תמקוממ םינינתה תווח 60,000
ןואיזומ ,םיליפ ,םינינת יעפומ םיגצומ םוקמב .תופסונ רב תויחו םינינת
.םינינתו םדא ינב לש םיפתושמ םיביהרמ םיעפומו םירואזוניד
:החיתפה תועש 7:00 - 18:00 .
- רגובמל ריחמ 300 - דלילו טאב 200 טאב .
Phuket JoyIand
Tel. (076) 203005-6
.תויצקרטא לש עפש ובו םיעושעש קראפ
:החיתפה תועש 11:00 - 02:00 .רקוב תונפל
Horror House
Tel. (076) 293123
- "המיאה תיב" - "דחפ"ל םירוכמה םכמ הלאל יטרס רשע הששמ תונצס רוזחש
.םלועב םימסרופמהמ המיא
:החיתפה תועש 17:00 - 24:00 .
הליל ייחו תוברת קוקנבב
םיעגר המכ םכינפל .עגר לכמ תונהילו ןועשל ביבסמ קוקגנבב תולבל רשפא
.תונונגס רחבמב רקיעבו ,ריעה יבחרב םינוש םירתא המכו המכב הלאכ
.האבה העתפהל תע לכב םינוכנ תויהלו חותפ שאר לע רומשל ךירצ קוקגנבב
עונלוק ,עונלוק יתב שי ,רטנס ירבקסידו םאיס םילודגה תוינקה יזכרמב -
המ לכ לעמ הברה ההובג איה םהבש םייסיסבה תומלואה תמרש ךכל רבעמש
.היווחה תא ראתל םילימ ןיאו ,םיבכוכ השימח תומלוא םש שי ,םיריכמ ונחנאש
,םילודגה םיטיהרה ינרצימ דחא ףא תושייבמ ויה אלש תופס לע איה הבישיה
לש תיווזב - םיילגרה 180 לכ ןיב .הסרוכה רכ לע רוחאל ןועש שארהו ,תולעמ
ןכו ןרוקפופ ,םי`ציוודנס ,הפק (!) רצלמה שיגמ וילעש ןונחלוש דמוע תואסרוכ גוז
38
,אוה דחוימ רבד דוע .םשל וצור - רוציקב ...לודג ךסמה ,הלועמ דנואסה ...האלה
.ךלמל דובכ ךותמ ןונמהה תא םידנליאתה םירש טרס לכ תליחתבש
ל סנכיהל יאדכ רטנס ירבקסידב - GoId CIass Cinema -ה המוקב 6 ידכ
תועש תא שארמ קודבל דאמ בושח .םיוושכעה םיידווילוהה םיטרסב תופצל
לע תונבל אל -םיירהצה רחא וא םויה ךלמב םהמ קלח יכ םיטרסה לש הנרקהה
ןיב רחוב התאש הרושה יפ לע סיטרכל ריחמה ! אדוול שי עונלוקב ברע 500-
600 .סיטרכל טהב
גנורק םרל`צ יתוכלמה ןורטאתה ) Chalerm Krung המרד יעפומ עיצמ -(
:ןופלט ,םיימואל-ןיב םיטרסו םיידנליאת 022258757/8 וא 022221325 .
) הבל ןודעומ Lava ( ןאס-ואק בוחרב ,שדח שדח שדח םידוקיר ןודעומ והז -
ןתרבג רמוש - יסופיט יקרוי-וינ ןודעומ ומכ הארנ םוקמה .תילארשי "הטילש"בו
-ה .ןודעומל םכאוב םע םכינפ תא ולבקי רוע תופילחב תוריעצ יתשו ,הסינכב
D.J םידוקיר תבחר ,םיראב ינש ןודעומב שיו ,ודיע ומשש ילארשי אוה ימוקמה
םגו םיריית םג וב םילבמו םיהדמ םוקמה .תונחלוש ביבס הבישי תוניפו הלודג
.םוחב ץלמומ .םיימוקמ
Rca .יטיס לאיור תרדשב רעונל םייוליבה רוזא לש ומש אוה - 600 םיפוצר `מ
םיגיצמ םהלש תינוציחה הבחרב קנע יכסמ רשאכ ,הז רחא הזב םינודעומ לש
לכל דוגינב ,הזה בוחרה .דיקרמה ןטילקתה לש םייח םירודיש וא היצמינא יטרס
םיריעצלש םושמ אלא ,םיבשוח םתאש המ ללגב אלו חטבואמו רומש ,תויזחתה
ליגל תחתמ 18 .םינודעומה םחתמל סנכיהל רוסא
םיעפומ
:םירתאב ורקב ףסונ עדימל .םיביהרמה הקיזומה יעפומב תוזחל ץלמומ
www.bangkokpost.com
www.nationmultimedia.com
.םיראופמה ןולמה יתב תיברמב םימייקתמ רולקלופ יעפומ ,ןכ ומכ
ב רוקיב Rose-garden קחורמה , - 32 לכל היצקרטא הווהמ ,קוקגנבמ מ"ק
:םיטרפ .החפשמה www.rose-garden.com
Safari World
הניל
ןולמ Regent Bangkok תשרל ךייש Four Seasons תורישה טרדנטסב עודיו ,
.הכירבה תמוקב ןגה תספרמ םע םירדחה תא ןימזהל ךירצ .ולש בוטה
) :תבותכ 155 ( Rajadamri Rd
'לט 66-2-251-6127 .סקפ , 66-2-253-9195 .
ןולמ D& D ÌNN :ןופלט - ןסאווקב 05268-629-662 יקנ לבא שעור תצק ןולמ -
גוזל רדח - הדמחנ רקוב תחוראו גגה לע היחש תכירב םע דמחנו 750 טאב
יארשא יסיטרכ םילבקמ אל - הלילל
39
The Oriental רתויב בוטה םוקמה איה רהנה דצל תאצמנה ןולמה תספרמ -
םיבוטה ןיב אוה ןולמה לש אפסה .ברע לש הקשמ וא הבוט רקוב תחורא סופתל
) :תבותכה.(שארמ בר ןמז םוקמ ןימזהל שי) ריעב 48 ( Oriental Ave ,
'לט 66-2-659-9000 .סקפ , 66-2-659-0000
Montien Hotel בוט תורש ,םיחונ םירדח םע ,תידנליאת תולעבב ןולמ אוה
-ה דיל שממ :ילאידיא םוקימו Skytrain -מ רצק קחרמבו , Silom Road תיב .
תובוט יכה תוירטאה תונממ המכו תורדהנ תויברעמ רקוב תוחורא שיגמ הפקה
.ריעב
:תבותכ Surawong Rd 'סמ . 54 .
'לט 66-2-233-7060 .סקפ , 66-2-236-5218 .
ןיב שגפמה תנחתל תחתמ שממ 2 ) תיליעה תבכרה לש םיווקה Skytrain ,(
ןולמ אצמנ Siam IntercontinentaI השיגהו ולש םוקימה אוה לודגה ונורתיש
.תבכרה תנחתמ וילא החונה
:תבותכ Rama Ì 'סמ , 967 'לט . 66-2-253-0355 .סקפ , 66-2-253-2275 .
The Metropolitan .ינודנולה ןולמה לש ןיוצמ ףינס אוהו קוחר אל אצמנ
םוקמה .לקד יצע םיאשנתמ הכירבה ךרואלו ,קיט ץעמ תופצר ללוכ בוציעה
) וטומאמאי י'זוי לש רושכמב דיוצמ Yohji Yamamoto לש הדעסמב לכואה .(
:'לט .יתייסא ןונגסל הטונ ןולמה 11-66-2-625-3333 .

The Peninsula רהנ תודג לע אצמנה תומוק בר ןולמ אוה Chao Phraya .
לע ונממ ףיקשהל ןתינו ,ריעב רתויב בוטה םאס-םידה תא וב אוצמל ןתינ
םימייתסמ םהירפסמש םירדח שקבל ץלמומ) הקיתעה ריעה לש תויונחה
תורפסב 09 וא 10 :'לט .( 800-223-6800 .

Chakrabongse Villas לש ותחפשמל םיחרוא ירוגמכ רבעב שמיש King
Rama V רדחו הכירב ,יטרפ ףיצר םע רהנה תפש לע תוליו שולש ללוכ ןולמה .
:'לט .הנמזה יפל לשבמ ףשה ובש לכוא 11-66-2-224-6686 .
-םוירטא יראמא ,גגה לע יקנע יזוק`ג ,םיגוחל םלוא ,רשוכ רדח םע ,עגשמ ןולמ
-ב הז לכ ,המיעטו תיקנע רקוב תחורא ,םיראופמו םייקנע םירדח 200 גוזל ח``ש
ךירצמש זכרמהמ ולש קחרמה הז ,ןולמה לש ידיחיה ןורסחה ,(הבוטרה הנועב)
.ןמזה לכ תוינומ
םוליס ןיא ידילוה תבכרה תנחתל ,גנופטפ לש הלילה קושל ,זכרמל בורק אוה .
,תוטיווס ומכ -םייקנע םירדחה .וב ונייהש הווש יכה ןולמה יתעדל אוהו ,תיליעה
היזיוולט ,רדחב שיש המ לכ לע םיטלושש םירותפכ שי ,רדחב ללכושמ לכה
תיקנע 29 לש המרב דאמ ראופמ ןולמה ללכבו ,`ץניא 5 .ץלמומ - סקול הד *
ןולמב קוקגנבבב ונשי ,שבד חריב `` .``טייגרטוו יראמא ןולמ 4 -כ בשחנש * 5 .*
,יקנע תואירב ןודעומ ,תויקנע רקוב תוחורא ,םייקנע םירדח ,המרב ראופמ ןולמ
רתוי ןיא ידילוה יתעד יפל ךא ,םיניינעה זכרמב םקוממ ןולמה .`וכו ,הפי הכירב
,קוקגנבב ראופמ ןולמב ןושיל ךרוצ ןיא :תיתודידי הצע .םירדחה תניחבמ ,חלצומ
ןווכתמ אלש ימ זא ,ברעב קר םירזוחו ,תוינק םישועו םיבבותסמ םויה לכ ירה
40
.רתוי טושפ ןולמ חקיש ןולמה לש םיקוניפה תא לצנל
קוקגנבב לכואה תואלפנמ
יואר .ןוזמ תנכהל ימיטיגל םלג רמוחכ יח וא חמוצש לכ תא לצנמ יאתה חבטמה
אוה תויורשפאה ןווגמש ןאכמו ,יפורט םילקא תלעב הנידמב רבודמש רוכזל
תוטישה לכ תא תוללוכ השעמלו ,תונווגמ ןה ןוזמה לושיב תוטיש םג .לודג
לע וא שא לע הרישי היילצ ,ןוגיט ,יקלחו ריהמ ,יטא לושיב ,יודיא :תורכומה
יבבוח םגש ןאכמו ,םייח תוקרי םג תללוכ הנמ לכ טעמכ ,תאז םע .דועו םילחג
.דרפנב טלס תנמזה לע רתוול םילוכי ללכ ךרדב "ילארשיה" טלסה
םילפלפ םללכבו ,ןוזמל םיאתמה םעטה תיינקהב םיברועמ םיבר םינילבת
יוצר , ההובג תופירח תגרדב םידמוע םניאש ונתאמ הלא .אילפהל םיפירח
ןיא םירז םידעוסב םילגרומ םניאש תומוקמב םלוא ,הנמזהה תעב תאז ונייציש
שמתשהל אלא םכל רתונ אל .ימוקמה חבטה תא "בטומל ריזחהל" יוכיס לכ םכל
ןכלו ,םהלש םילפלפב דואמ םיאג םיאתה ,ברה םכלזמל ,"הדרפהה" תקיטקטב
תוכיתחו ,טושיקכ םג ,ללכ ךרדב ,םילפלפה םישמשמ ,ןילבתכ םדיקפתל ףסונב
אל םכל .תחלצה תא תורטעמ (הנמה יביכרמ ראשל תיסחי טלוב עבצב) לפלפ
.הלוכ הנמה ינפ לע טשפתת ןתעיגפש ינפל ,הלא תוכיתח תולדל אלא רתונ
,המגודל ,קרמ לש הרקמב םלוא ,קצומ ןוזמב רבודמשכ יידמל הליעי וז הטיש
תונברק טעמ אל ולפי הזה םוחתבש יל הארנו ,הריהמ איה "הפגמה" תוטשפתה
,וא תופירחל ולגרתתש וליפא ןכתייו ךיפה קזנהש םושמ ,תוסנל הווש ,תאז לכב
.האבה םעפב רהזיהל הממ ועדת ,עורגה הרקמב
םע תואב תונמהמ קלח .היתונמ ללש לע ,תחא תבב תשגומ תיאת החורא
םישש םניאש ,םכמ הלא .השגהה רחאל םג ןממחל ךישממה ,םומיח יעצמא
יאדכ ,ררקתה םרטב ןוזמה תא לוכאל םיפידעמו תזרפומ תוריהמב לוכאל
םניאש לכוא יתבב .הנמל הנמ ןיב ןמז יחוורמ חותפל ,הנמזהב ,שרופמב ונייציש
טוקנל ןתינ ךכ םושמו ,שממתהל יוכיס םוש ןיא וז ןיעמ השקבל םירזב םילגרומ
תא קר ונימזה ,םתקשח תונמ וליאב וטילחתש רחאל :"לוציפה" תקיטקטב
ןכו האלה ןכו תירקיעה הנמה תא דרפנב ןהירחא ,הנושאר הנמל תודעוימה
ידכ ךות ,`ב הנמ תנמזה ידי לע וז הטיש ללכשל לכוי ,וכרד הצאש ימ .האלה
,שארמ הנכומה תיאת הנמ ןיא טעמכש תעדל םג ךירצ .`א הנמ לע תוגנעתה
יתמ טופשל דעוס לכ לכוי ,ןויסינ תריבצ םע .הנכהה ןמז תא ןובשחב וחק ןכלו
.ול יוצרה ןמזב הלבקלו הנמ לכ ןימזהל קוידב
יבבוחל .תונורחאה תונמב ןייטצמ וניא יאתהו יחרזמה חבטמה ,חוניקל רשאבו
הצוענ ךכל תירקיעה הביסה .שממ לש הידגרט תויהל הלולע וז םיקותמה
תבב תונמה לכ תא םישיגמ ןכלו ,ימינפ ןוזיא לעב תויהל ךירצ ןוזמהש הנומאב
בטורה תא םג רצי ןוזיאב ךרוצה .ויכרצ יפל ונוזמ תא ןזאמ דעוס לכו ,תחא
ךרוצ ןיא וז הטיש יפל .קותמה תא ןזאמ ,הזה הרקמב ץומחה ;קותמ-ץומחה
,ןאכמ .הנורחאה איהשכ טרפב ,התוא ןזאיש המ ןיא יכ ,הקותמ הלוכש הנמב
העפשה רבכ םאו .תיברעמ העפשה יהוז ,הנורחא הנמב םילקתנ םתא םא
הריציה ראפמ ונהיתו המידק דחא דעצ דוע ודעצת אלש עודמ זא ,תיברעמ
תודילגמ תונהיל ןתינו ,תובר קוקגנבב תויורשפאה ?ךירצש ומכ תיברעמה
.ןוימדה דיכ םיקותמ ינימ ראשו המרב הפאמ ירבד ,תוניוצמ
41
.ןוששב םימ םתיתשו
שובישל דבכ ששחמ ,םיליגר זרב ימ תותשל אלש ץלמומ הכלממה יבחרמ לכב
םירק םימב הוולמ ,הטושפ הדעסמב החורא םג .אמצה לש (ושדוח וא) ומוי רדס
בוחר ינכודב שמתשהל וזיעיש הלאל וא רתוי תויממע תודעסמב . לולכ םריחמש
,םירחא תומוקמל דוגינב .םוקמ לכב טעמכ ,"הייתש ימ" שוכרל תורשפא תמייק
יתמ וא םא רורב אלש ןוויכ לבא .הייתש ימ "ףייזל" לבוקמ אל דנליאתב
ימ ."םידושח" םיקובקבב שמתשהל אלש יוצר ,דנליאתל עיגת תאזה תויתריציה
תא םייסנש ינפל .וז האצוהב דומעי ןכסחה לייטמה םגו ,יממע ךרצמ םה הייתש
תויהל הלוכי וז ,וניניבש םישיגרל .חרק תויבוק לע הלימ ,םיליזנה םימה קרפ
,ןאכמו ,םיקפקופמ םיממ תורצוימ חרקה תויבוקמ קלח .העיתפמ הלשכמ
.ל"נה תויבוקה תועצמאב אלש ררוקמ הקשמ ףידעהל םיכירצ םישיגר םתואש
הז ימימ ןיינעב לשכ םרט יפוגש םושמ ,רחא וא הז ןזמ תויבוק ןיב הלפמ יניא ינא
"תוקפקופמ" תודעסמב וא בוחרה ינכוד עפשמ לוכאל תוסנל םיצורש ,םיצימאל
רמולכ ,"דבכה לא לקהמ" וכל :תוריהז יללכ המכ .תורעה המכ שידקנ ,תורחא
לש הרקמבו ,רתוי הבוט תינפוג תולגתסה חיטבת וז הטיש .תויתגרדהב ולעפת
והשמ לוכאל םכמצע תא וצלאית לא םעפ ףא .רתוי ןטק היהי קזנה - "סופספ"
תינפוג השגרהל םורגל םילוכי ,דבלב שפנה ייוניע .הבר הדילס םכב ררועמה
םוקמב לוכאל ולדתשה לכואהמ תונהיל וניצר לוכה ךסב ונחנאו ,הבוט אל דואמ
לכואב רבודמ םא םג - "םיעוט אל םיניס עברו דראילימ" .םיימוקמה םידעוס ובש
יוכיסה הלעי ךכ ,םיוסמ םוקמב םידעוסה ובריש לככ - ףסונ קומינ יניס וניאש
תא שדחל שיו רתוי הבר תוריהמב םילזוא םה ירהש ,רתוי םיירט ןוזמה ירמוחש
תומכב תקלחתמ ,הנותנ םיקדייח תומכ ,ירק ,יטמתמה קומינה םג םייק יאלמה
.דרפנב םדא לכ לצא ,םיקדייחה זוכיר תנטקהל תמרוג ,הנותנ םישנא
תודעסמ
) גנול גנאט" תדעסמ Thang Long ( יברעמ בוציעב תנייפואמ הדעסמה -
םע יתרוסמ יאת חבטמ לש תבורעת לע ססובמה ,ירוקמ לכואבו יטנגלאו שידח
טירפתהו ,ןיעל תומיענו ךחל תומיעט ןמצע תונמה .יתרוסמ ימאנטייו חבטמ
תולקב חילצי חבטהש ןייצל יואר .ןתומד תא ,תונומת תועצמאב ,הנמאנ ףקשמ
רוקמ לבא ,םייתרוסמה םייאתה םילכאמה תיברמ תא ,ההובג המרבו ,ןיכהל
טירפתב עיפומ אוהו ,םמצעב ובציעש לכואב םוקמה ילעב לש ירקיעה םתוואג
-כ אוה ושרדית ולש ביצקתה .חצנמה 12 םירק הייתש ימ + דעוסל םירלוד
."םילודגה םירפסמה" קוח םושיי ךרוצל ,תיסלק הדעסמ יהוז .ריחמב םילולכה
,בושו בוש םוקמל רוזחל ץלאייש ךכב שנעיהל יופצ ,קוחה לע רובעיש ימ
ןימזהל יוצר .תמדוקה םעפב ודיב הלע אלש המ לכ לש המיעטה תמלשהל
:תבותכ .שארמ םוקמ 82/5 Soi Lung Suan, Lung Suan Rd. Patumwan
:ןופלט 2554491 , 2513504
) "ןובמוס" םי ילכאמ תודעסמ תשר Somboon (
,ללוצ החוש ,לחוז ,דמועש המ לכ ,רמולכ ,םי ילכאמב החמתמה הדעסמ וז
םתוא םיגיצמו ,םיצרשב םיאג הדעסמה ילעב .טירפתב אצמנ ,םימב חמוצו
תורכה םמע ךורעל םילוכי םתא .םלוע ארובל םתמשנ וריזחה םרטב הווארל
תנייטצמ הדעסמה .םישגרתמ שממ אל ,דמעמל םיעדומ םניאש ,םה .תישיא
ןמז תא הנבהב לבקל ךירצ .המוה םג איה ןכלו ,םיריבסה היריחמבו התוטשפב
42
תא ףוקעל" רשפא .םיבשוי ףוס ףוסשכ ,הברה המוהמה תאו ןחלושל הנתמהה
ןורדח םינימזמו הרובחכ םינגראתמ וא ,סמועה תועשב אלש םיאב םא "רותה
"תיעוצקמ" תוגהנתהל םיביוחמ ךא ,רפושמ תורישל םיכוז ןורדחב .דרפנ
אלל םירלוד הרשעכ דעוסל החורא ריחמ .(דעוסל רלודכ) תוריש ימד םג תללוכה
.(ריחמב םילולכ הייתש ימ) הייתש
-מ םוי ידמ :החיתפ תועש 16:00 דע 23:30
:תבותכ 167/9-12 Ratchadapisek Rd. Huay-Kwang Ìntersection
:ןופלט 6926850-3
) "הטינאק ןאב" הירלג - הדעסמ Baan Khanita ( םיפינס ינש וז הדעסמל-
הנבמ םע ,רגובה ויחא לש ירנילוקה ןויסינה תא בלשמ ריעצה ףינסה .קוקגנבב
,םירויצ תיירלגל שמישש םוקמב .ןויצל היואר הקיטתסא לעב ילאינולוק ןונגסב
הנמל הנמ ןיב רויצ תונקל םג לוכי ןפסאה דעוסהו ,תוריקה לע תוריציה וראשוה
.יתרוסמה יאתה לכואה יגוס לכב החמתמ הדעסמה .תונמאמ תונהיל םתס וא
-כ דעוסל החורא ריחמ 13 תועש .(ריחמב םילולכ הייתש ימ) הייתש אלל םירלוד
-מ םוי ידמ :החיתפ 11:00 דע 14:00 -מו 18:00 דע 23:00
:תבותכ 49 Soi Ram Rudee 2 Ploenchit Rd .
:ןופלט 2534638-9 :סקפ 2534634
) "םוקאראסוב" תדעסמ Bussaracum ( לכוא איה התויחמומש הדעסמ וז םג-
רתוי הלודג הרומת תנתונש הדעסמב רבודמ ןאכ םלוא ,ויגוסל יתרוסמ יאת
,הנמ לכ לע הדפקהב תאטבתמ הרומתה .םאתהב תיפסכה האצוההו ,דעוסל
-כ דעוסל החורא ריחמ .יח רודישב ילקיסומ יווילבו 18 ימ) הייתש אלל םירלוד
.(םילולכ הייתש
:תבותכ 139 Sethiwan Bldg. Pan Rd. Silom Rd. Bangrak .
:ןופלט 2666312-8
"םימודנוקהו בורכה" תדעסמ דסיימ לש יפרגויבוטוא רפסו תונח שי םוקמב -
,םכיניבש םינששחה תבוטל .הזה םשל התכז איה דציכ טרפמה ,הדעסמה
החמתמ םוקמה .תוגירח תויוליעפ לע זמרמ םשה ןיאו תיתרגש הדעסמב רבודמ
ןושארה םוקמב הכוז הדעסמה ,יתניחבמ .םיברה וינווג לע ,יתרוסמ יאת לכואב
ילכאמ יאת דאפ" וא "קורי יראק בטורב םיה ילכאמ" - ץלמומ .הלש הירוגטקב
כ "םי 11 ,סונובכ ,הזמ ץוח .(םילולכ הייתש ימ) הייתש אלל ,דעוסל םירלוד -
`סמ הטמס :תבותכ .תיבה ןובשח לע םימודנוקה רופיס תא םילבקמ 12 תאצויה
) טיוומוקוס `חרמ Sukhumvit .(
) "לינ לש הנרבטה" NeiI`s Tavern ( ועבשש הלא תא חפקל אלש ידכ -
תונמה תיברמ .ורקיעב ירשב ןוזמב רבודמ .יברעמ לכואב חנקנ ,יאת לכואמ
-וינ רשב ןה תוחוורה תויורשפאה .הנוש ימואל אצומ ינב םייח ילעב תוגציימ
םג ךכו אצומל םאתהב הנתשמ תוכיאה .ימוקמ וא ינקירמא ,ילרטסוא ,ידנליז
החורא ריחמ .םיפסונ םירבדו םיקותמ םיפאמ תקלחמ ,םי ילכאמ םג שי .ריחמה
:דחא דעוסל 18-10 תועש .(ריחמב םילולכה הייתש ימ) הייתש אלל םירלוד
-מ תבש דע ינש םימי :החיתפ 11:30 דע 14:00 -מו 17:30 דע 22:30 םוי ,
-מ ןושאר 17:30 דע 22:30 :תבותכ . 58/4 Soi Ruam Rude Wireless Rd .
:ןופלט 2566874-6 :סקפ 2566603
43
תידנליאתה הדעסמה Baan Khaniha ףוע טלס ומכ יתרוסמ לכוא השיגמ
םוקמב .התע הז האצמוה וליאכ בושחל םיעוט התוא םימעוטשכש ףירח ןוחט
.תיוושכע תונמא יטירפ תונקל םג רשפא
:תבותכה Ploenjit Rd., 49 Soi Ruam Ruddw 'לט . 66-2-253-4638 .
תדעסמב Biscotti .תולועמ תויקלטיא תונמ אלא ,ימוקמ חבטמ ואצמת אל
.וב השענ המ תוארל םילוכי םתאו חותפ חבטמהש ךכ תבצועמ הדעסמה
.תניוצמ תונייה תמישר
:תבותכה Regent Bangkok 'לט . 66-2-251-6127 .
תדעסמ CeIadon .ריעב תובוטה תוידנליאתה תודעסמה תחאל תבשחנ
ןולמ :תבותכה Sukhothai 'לט . 66-2-287-0222 .
תדעסמ Le cafe Siam תנוכשב תאצמנה תידנליאת-תיתפרצ תדעסמ איה
Sathorn תורונמהו קיתעה טוהירה - ילאינולוקה בוציעהו תדחוימה הריוואה .
.לכואה לע םיליפאמו טעמכ - הריכמל םלוכ
:תבותכה Soi Sri Akson (4), Chua Ploeng 'לט . 66-2-671-0030 .
תשר לש הפקה יתב Greyhound םע ימוקמ ירלופופ הנפוא וק לע ססובמה ,
אוה טירפתה ,בוט וני'צופקה .ריעב םויה "םילוק" יכה תומוקמה םה ,םש ותוא
-ה תונשב םיריעצו ,םייטסילייטס לש תבורעת םה תוחוקלהו ,יברעמ-יתאיסא 20
דחא .ריעה לכב םירזופמ הפקה יתב .תויתריצי תוקורסתו םידיינ םינופלט םע
- "םוירופמא" תוינקה זכרמב אצמנ םיפינסה Sukhumvit Rd., Soi 24 'לט ,
66-2-664-8663 .
Kuppa ,(םייתיב םי'ציוודנס ,רסיק טלס ,הציפ) םיירהצ תחוראל בוט םוקמ -
רתוי ברעה תחורא טירפת .ןיוצמ הפקלו תודחוימ תוידנליאת תונמל םג ומכ
.רב תוירטפ וטוזיר םע ךירפה זוורבה תא וסנ .בכרומ
:תבותכ Sukhumvit Rd 'סמ . 29 'לט . 66-2-663-0450 .
-םש תויהל ) תולעת רויס םכל ןגראיש םכלש ןולמב רעושהמ ושקב KhIong
Tour טישב איה ריעה תא תוארל המיסקמ ךרדו ,תולעת האלמ קוקגנב .יטרפ (
תווח ,םיסדרפ ,םינטק םישדקמ ,םייסופיט םידנליאת םיתב וארת .ןהב יטרפ
.ריעה יבשות לש םוימויה ייח תא ןבומכו ,םיבלחס לודיגל

-ב Yaowarat םיחבט םימסוח תואטמסה לכ תא רשאכ ,הלילב רקבל ץלמומ
אוצמל ןתינ םש םילכאמה ןיב .םימסרופמ kuay jap זרוא תוירטאו ריזח)
,(רוחש לפלפ םע רשב קרמב דיב םילגלוגמ ba mee תושגומה הציבמ תוירטא)
,(םיירט תוקריו סורפ ריזח רשב ,ןטרס םע םכתריחב יפל salabao תוינמחל)
יפל לירגה לע הלצנש ירט גדו ,(הרוחש תיעועשב וא ריזחב תואלוממה תודואמ
.הנמזה

- ב ,ריעה לש ינשה דצב Le Lys :תבותכ) 75/2 Soi Lang Suan :'לט , 66-2-
652-2401 ןגוטמ ספמירש ומכ יתיב ידנליאת לושיב םועטל םילוכי םתא ,(
) תובהלב stir-fried shrimp ) הרוחש תינומיל םע ( kaffir lime לפלפ יריגרג ,(
44
הבישי וא םינפב היסאמ תוקיתע לש עקר לע לכה ,סוקוק יחרפו ,םיירט קורי
.רוחאמש רצחב

Kai Thord Soi PoIo -ב 137/1-2 Soi Polo, Thanon Witthayu :'לט , 66-
2-252-2252 םיטלס שיגמ םוקמה .םיירהצ תחוראל תפדעומה הדעסמה איה ,
רוזא לש םייולצ םירשבו םייטנקיפ Ìssan .

Bed Supperclub בוציעה .ברע תחוראל קוקגנבב ףדעומה םוקמה אוה
ףשה לש לושיבהו יטסילמינימ Dan Ìvarie .ינרדומ יתייסא ןונגסב אוה 26
Sukhumvit Soi 11 :'לט ; 66-2-651-3537 .
יללכ עדימו םיפיט
1 :תילארשי תוגיצנ תירחסמ תוגיצנ . Embassy of Ìsrael
75 Soi Wattana Sukhumvit Rd. Soi 19 Bangkok 10110
Tel: (+66.2)260-4854-9 Fax: (+66.2)260-4865
e-mail: isrtrade@dircon.co.uk
2 . -הפועתה הדש הפועתה הדש Don Muang -כ אצמנ 25 .ריעהמ מ"ק
ןתינ ןתוא ,םולשתב ןקלח ,הפועתה הדשמ תועסה םיקפסמ םייזכרמה תונולמה
ןימזהלו ןולמל רשקתהל ןתינ ךרוצה תדימב) ןעטמה ףוסיא רוזיאל ץוחמ שוגפל
.תוריס ידי לע עיגהל ןתינ םהילא תונולמ רפסמ םנשי .(העסה
3 . ןאס-ואקל קוקגנבב הפועתה הדשמ :העגה תויורשפא המכ ןנשי -
- תינומ םיאצויה רעשמ - DEP תא םינתונו תודווזמה תא םיחקולש ירחא דימ
םיחקול םשמו ,הלעמל יצחו המוק םילוע הנימי םינופ תולובגה תרוקיבמ קתפה
קלחתהל תנמ לע ,תינומה תא אלמלו םילייטמ דוע םע רבחתהל יאדכ .תינומ
תוביבסב אוה העיסנה ריחמ .ףסכב 250 םיסנכנ) תינומל טאב 4-5 .(םישנא
לא -למנ יסמ וא /הרגא יסמ לע םירופיס םכל רוכמל הסני גהנה םימעפ הברה
.ליגר שיבכב עסיי אוהש ושקבת טושפו ול ונימאת
הדשב תוענה תוגרדמב תולעל טושפ ךירצ :לוזבו תוינומב עוסנל ךרד דוע הנשי
- טושפ אוה ןויגהה .תואצויה תוסיטה םלואל תוסנכנה תוסיטה םלואמ , הפועתה
קיר רוזחל ץלאנו םיעסונה תא דירומ הפועתה הדשל קוקגנבמ עיגמש תינומ גהנ
עיגיש יאלימרת .תוסנכנה תוסיטה םלוא לא עיגהל תורשפא ול ןיאש ינפמ
םיכסי גהנה .הלוז העיסנל הכזי תוסנכנה תוסיטה םלוא חתפב ןיתמיו דנליאתל
.קוקגנבל קיר רוזחל םוקמב טועפ םולשת תרומת םכתא תחקל
- הפועתה הדש לש םיסובוטואה תוריש Air-Port Bus האיציב שממ אצמנש :
הלוע ןאסואקל העיסנ .הדשהמ 75 לש העיסנ) הדשה לש סובוטואב דבלב טאב
40 םיקקפ ןיא םא תוקד 3 הדש ךותב תוריש ןכוד םהל שיש תוינומ תוריש .
..הפועתה
- הפועתה הדשל ץוחמ םיסובוטוא יווק וק וניה ןסואקל עודי יכה וקה : 59 ריחמה ,
סובוטואהש ןוויכמ תאז לוקשל יאדכ התפמה ריחמה תורמל .םידדוב םיטהב אוה
עירפמש םכלש דויצ םעו יברש םוח םע םייתעשכ תכרוא העיסנהו ,גזוממ אל
45
.סובוטואבש םישנאל
4 . הפועת הדשל הרזחב םיבייח טושפ םתאש הדבועל םיעדומש תינומה יגהנ -
םיריחמ םיבוגו בצמה תא םילצנמ הפועתה הדשל עיגהל תנמ לע תינומ
תוסנל וא ףסכ תצק דוע םלשל זאו ןולמה ךרד ןימזהל תורשפא שי .םימזגומ
.םיגהנה םע חכוותהלו דבל
5 . קוקגנבב הרובחת -: םירקי) םייטרפ םיסובוטוא :םיסובוטוא יגוס רפסמ םנשי
םיירוביצ םיסובוטוא םתמועל ,עבק ךרד גוזימ שיו הדימעב העיסנ ןיא - (רתוי
םולשתה .תועיבקב םינתשמ םהילולסמו םיגזוממ דימת אל ,רתוי םיפופצ םהש
ךכ ,תידנליאתב םיבותכ םידעיה .(קייודמ םוכס ןיכהל שי) סובוטואל הילעה תעב
.יוצרה םוקמל ועיגת ןכאש אדוול ידכ האיציה ינפל דעיה םש תא םושרל ץלמומש
הדימב) לעופ הנומהש אדוול שי .תינופלט ןימזהל וא בוחרב רוצעל ןתינ תוינומ
דעיה םש תא שארמ בותכל יאדכ ןאכ םג .(שארמ ריחמ לע םכסל שי אלו
תולוז ןניה (תולעתבו רהנב העיסנל תושמשמה תוריס) םימ תוינומ .תידנליאתב
ריחמ םכסל שי .השקירו עונפוא לש בוליש ןיעמ אוה קות קות .ידמל תוליעיו
ךרד יהוז .תוינומכ םישמשמה םיעונטק םג םנשי .(תוינוממ רתוי רקי) שארמ
.ריחמה לע חקמתהל שי ןבומכו ידמל תנכוסמ ךא ,םיקקפה תא ףוקעל תנייוצמ
,טולישהו הדוריה םישיבכה תוכיא ,םיקקפה ללגב תצלמומ הניא ריעב הגיהנ
.ריעב הכילהה לע םישקמ םיגהנהו םוחה ,תוחלה .תילגנאב השענ ולוכ אלש
לש םיסובוטואה יתורשב שמתשהל םיגהונ אל םיאלימרתה בור - סובוטוא-
תמועל יתועמשמ םיריחמ שרפהב רבודמש ןוויכמ ,לבח תצק הזו קוקגנב
רתוי םימיענ קר אל םהש םיגזוממה םיסובוטואב עוסנל יאדכ .קוט-קוטב העיסנה
גישהל ןתינ .(סומע לכה זא ,סמועה תועשל טרפ) םיפופצ תוחפ הברה אלא
עיגהל ולכות םידנליאת םירבחמ הרזע תצק םעו תועיסנה תויונכוסמ תחאב הפמ
.םידדוב םיטאב תרומת םכצפח זוחמל
- -סובורקימ -ורקימה אוה ,וב ףופצ אל םעפ ףאש רחא גזוממ םיסובוטוא תוריש
) סוב Microbus תומוקמ לכש עגרב םיעסונ תולעהל קיספמש ,שדחה םודאה (
-כ הלוע סיטרכה .םיאלמתמ הבישיה 30 תא םישל םכילע -קחרמ לכל ,טאב
ןיב ורבעיש ןיתמהל אלו סובוטואה לש ימדיקה וקלחבש אספוקב ףסכה
.(סובוטואב העיסנב ומכ) םכממ ותוא תובגל םיבשומה
- קוט-קוט סמועה תועשבו קוקגנב ישיבכ תא אלממה ענוממ ןפוא תלת אוה -
ןיב הבר ןורמת תלוכי ול שיש ןוויכמ יביטמיטלואה העיסנה ילכ תויהל ךפוה
-קוטה יכ ןובשחב וחק קוט-קוטה לע םילוע םתאש ינפל .תויאשמהו תוינומה
םכיתואירל ףואשל םיצלאנ םתא העיסנה ךלהמב יכו םיגזוממ םניא םה םיקוט
ועמש אל םלועמ קוט-קוטה יגהנ בור ףסונבו ,קוקגנב לש םהוזמה ריוואה לכ תא
.םייח תנכסמ תויהל תכפוה תובר םימעפ העיסנו תוריהזה יללכ לע
ינפל ןטק םיקווש רקס ךורעל תוסנל יאדכ ,קוט-קוט לע םתכלה תאז לכב םא
.העיסנה םוכס לע גהנה םע םימכסמש
הרהזא ,תורחואמה הלילה תועשב קוקגנבב קוט-קוט לע דבל תולעל אל :
יגהנמ ורהזיה .קוט-קוטב ועסנש םיריית לש דוש ירקמ רפסמ וערא הנורחאל
.םיטאב לש ךומנ םוכס תרומת ,םירתא רויסל םכתא תחקל םיעיצמה קוט-קוט
.םיזרפומ םיריחמב םינוש םירצומ שוכרל םכתא ץלאל התרטמש תימרת יהוז
- תוינומ קר תחקל ריעה ךותב-תינומ םכל ורצעי ןולמ תיב לכב ,ךבתסהל אל ,
46
÷ ב ליחתמ תינומב הנומה ,תינומ איה היינש תינוכמ לכ בוחרבו תוינומ 35 ,טהב
לע הלעי אל ריחמה העש לש העיסנ רחאל םג 100 תוינומ לע תולעל אל ,טאהב
לש ריחמ שארמ תוצורש תוינומ שי , ןולמל ץוחמ םירייתל תוכחמש 100 ,טאב
.האבה תינומל תוכחלו תלדה תא םהל רוגסל ,םיכסהל אל
-מ ףדוע םהל ןיאש אוה תוינומה יגהנל שיש ףסונ ליגרת 100 םירקמב ,טהב
םע קנראב ןטק ףסכ םכל היהיש וגאדת דימתש וא ,רתוול אל טושפ ולאכ
לש תורטש 20 הבורקה תונחל וסנכת ןיתמהל גהנהמ ושקבת טושפש וא טאהב
תויהל ןבצעמ דימת הז לבא ןטק ףסכב רבודמ ,גהנל ומלשו רטשה תא וטרפת
ויהת ,םתשקיב אלש תומוקמ ינמ לכל םכתא תחקל וסני תוינומה יגהנ .רייארפ
םתשקיבש םוקמל עיגהל םיצור םתאש וריבסתו תוינומה יגהנ םא םיפיקת
.דבלב
לע הלוע אלש ריחמ רוגסל -רטמ/הנומ לע שקעתהל 100 תוינומה יגהנ .טאב
אל אוה םאו שקעתהל ולדתשת ,הלחתהב שלושמ וא לופכ ריחמ תתל םיבהוא
רבד .םישנא תומכ ומכ ךרעב תוינומ תומכ םש שי -תרחא תינומל וכח םיכסמ
שי :ףסונ 3 -תומותכ ,תוריבס -תולוחכ ,תונשי יד- קורי ,בוהצ -תוינומ יגוס
.ןיוצמ ריוא גוזימ םע תוחונו תושדח
ורייפ - רתויב ןימאו ןידע גהנ לע הצלמה * - 059017103 ןתינ .םוחב ץלמומ
.וצריתש םוקמ לכמ םכתא ףוסאל אוביש שקבלו וילא רשקתהל
תיליעה תבכרה - Sky Train - : העונתה תא תכפוה קוקגנבבש תיליעה תבכרה
תב הניה תבכרה .הריהמו הלקל 2 דיל רבועש וקה הזש) טיבמוקוסה וק :םיוק
.`םאיס רככ` תנחת הניה ןהיניב תרבחמה הנחתה .םוליסה וקו (קרמדננל ןולמ
תוריהמב עיגהל ןתינ ל`נה תבכרה םע .ללכבו ןולמ לכב תבכרה תפמ לבקל ןתינ
-ל ,טקרמ דופ-יסל ,גנופטפל ,עובשה ףוס קושל (! ןגזמ) תויחונבו MBK .דועו
. יעובש ,ימוי-תלת ,םיימוי םיסיטרכ תונקל ןתינ
-תוירוביצ תוריס - הירהפ וא`צ רהנ Chao Phraya ןופצמ ריעה תא הצוח
תולוע סובוטוא תוריס .םימה לע ,המיענ חורב הוולמ ,העונת רשפאמו םורדל
,רהנה לש תיחרזמה הדגה ךרואל ןבור ,תועובק תונחת ןהל שי .רהנב תודרויו
קוקגנב לש הפמב דייטצהל יאדכ .הלוז ןהב העיסנהו העונת יקקפ ןהל ןיא
הלא תא אוצמל יאדכ תונחתכ םישמשמה םיחזמה םוקימ תא םכל הארתש
ןסיטרכל ךכ לע ועידותש יאדכ ,תדרל םיצור םתאשכ .םכיצפח זוחמל תובורקה
רתוי ,יפיציפס דעי םכל ןיא םא םג .הנחתב תיטאמוטוא רצוע אל "גהנ"הש םושמ
.קוקגנב לש הלומההו שערה לכמ קחרתהל ןתינ ךכ ,רהנב טושל ץלמוממ
.הריסה העיגמש דע בר ןמז ןיתמהל ךירצו תוריסב דואמ ףופצ סמועה תועשב
6 . רהנב טיש ) יטיס רביר ןוינק ירוחאמ - River City רוכשל רשפא ,רהנה לע ,(
) לייט גנול Long Tail .רהנה ךרואל טושל הילעו ,הכוראו הרצ תענוממ הריס ,(
.איצוהל ךירצ אל היגרנא לש הפיט וליפאש ךכ ,טישמ םע דחי האב הריסה
שממ תורוק לע םייונב םיתבו ,דחמ םיימשר םירתאו םינבמ וארת טישה ךלהמב
.ךדיאמ ,םימה ךותב
םישדקמה לכו אלמ חריהשכ ,ברע תחורא םע רהנה לע טייש תחקל ץלמומ
-מ אצוי ילילה רויסה !המישנ רצוע שממ .םיראומ רהנה תודגל Taksin
Bridge .
47
7 . טרבק עפומה .טרבק יעפומ וב םימייקתמו ,היסא ןולמ אצמנ םאיס רוזאב -
דחא הקשמ ללוכ הסינכה סיטרכ -שארמ םוקמ ןימזהל שי םויב םיימעפ םייקתמ
.םניח
תומלצמ איבהל -ישפוח ישפוח םלצל רתומ העפוהה ךלהמב -דחוימו בושח
.עפומה םויסב "תונב"ה םע םלטצהלו םלצל
,תינפיו תינאירוק ,תיתפרצ ,תילגנאב םידנליאת םירמזו םינקחש םירש עפומב
םיצנצנו םיטייפ תוצונ ללוכ ,םימסרופמה טרבקה ידגב בטימב םישובל םהשכ
ינטירב לש םירישל םיעשעשמ םיעוציב ראוטרפרה ללוכ רתיה ןיב .םירהוז
ארקנ עפומה.זלריג סייפסהו ןוסק`ג לקיימ ,סריפס Calypso לש עפומ , Lady
Boys הלוע ןולמב .סניווק גארד הטושפ הפשב וא 1000 ) םדאל טאב 100
.ןולמל ץוחמ םג ןימזהל ןתינ . (ח``ש
8 . ) םורנרס קראפ Saranrom ופ שדקמבו הכולמה ןומראב רויס רחאל - (
שיו ,יפוריא ןונגסב בצועמו ןשי אוה קראפה .ךומסה קראפב חונלו רקבל ץלמומ
) טארירמוק הטנאנוס הכלמל ןורכיז תבצמו םיפי םינג וב Sunantha
Kumarirat .(
9 . קויאב ןולמ והבוג ,קוקגנבב רתויב הובגה ןולמה אוה קויאב ןולמ ÷ 1350
-ה המוקל תולעלו ברעב עיגהל ץלמומ ,םנוטאפ קוש דיל אצמנ ןולמה ,רטמ 88
,ףיכ דואמ לבא לוז אל הסינכ ריחמ ,תבבותסמ תילעמב קוקגנב לע תיפצתל
.םניחב איה תיפצתל היילעה זאו הפוב ןונגסב ברע תחורא םע בלשל ץלמומ
10 . הרובחת- םייאל רבעמ הלוע .ןבומכ תוסיט -םירישעל : 3500 קוקגנבמ טאב
תולוע הלילב רשעו רקובב שש לש תוסיטה םלוא ,ןוויכ לכל םייאל 2500 טאב
דימ וא טנרטניאב תוסיטב םוקמ ןיירשל ךירצ הצורש ימ .דימת תואלמ ןה ןכלו
.םוקמ םכל היהי אל תרחא ,העגהה םע
11 - הנפוא . הרשע שמחב תיניצר הזופרומרטמ הרבע תידנליאתה הנפואה
,תימוקמ ,תירוקמ הנפוא חותיפל םיאקירמא םירצומ ףויזמ - תונורחאה םינשה
וליפא .םהלש תיתוברתה תשרומהמ הארשה םילבקמ םידנליאת םיאנפואשכ
לש הקיתווה ישמה תרבח ומכ ,ישמה תיישעת ןוספמות םי'ג תוכיאב העודיה ,
היצקלוק ,הנושארל ,התע הסינכה ,םיפיעצבו תוינרמשה תובינעב ,הלש ההובגה
ישמ ומכ םייתרוסמ םירמוחמ םייושעה םיזעונו םייוושכע םיטיהרו םירזיבא לש
ןודנולב בשויה ידנליאתה בצעמה י"ע ובצועש ,קיטו Ou Baholyodhin .
הינשה םלועה תמחלמ רחאל דנליאתל עיגהש יאקירמא אוה ,בגא ,ןוספמות
ףסוא תוארל ןתינ ובו ןואיזומל ךפה ותיב .ישמה תיישעת תא הייחתל הב םיקהו
לכ חותפו ןושארה המאר ךרד לע אצמנ תיבה .תוקיתעו תויתייסא תונמא תוריצי
תועשב םוי 09:00-16:30 ןיבל םיימוקמ ןיב הלועפ ףותיש ואצמת קוקגנבב .
תוירלפופ יכה תודעסמה תחא :אמגוד .תוירוקמ רצויש ,תורחא תויוברתמ םירז
איה קוקגנבב םויכ Le Café Siam (תפרצ דילי) ףשה לש טירפתה הבש ,
רפסמ םג שי.תויתפרצהו תוידנליאתה תורוסמב םרוקמש םילכאמ לע ססובמ
" .רכיכה רוזאב תונולמ קוקגנב טנ'גיר -וינה בצעמה .יתוהמ יונש רבע ,לשמל ,"
) י'צ ינוט יקרוי Tony Chi :ןולמב תורדהנ תודעסמ שולש בציע ,( Madison ,
,ןטהנמ ןונגסב "זואה קייטס" Shintaro -ו רב ישוס אוהש Biscotti הדעסמ ,
ףקומה ,חותפו קנע חבטמב םי ילכאמו תוטספ ,תוציפ ןיכמ ינאבו'ג ףשה הבש
-מ 3 יתיאר ובש ,חבטמה .םידעוסב וידדצ 8 ןורטאית אוה דחא ברעב םיחבט
48
לש יתינהנ דואמ .ירט שממ אוה ,תימוקמ תרצות לע ססובמה ,לכואהו ,שממ
.םיירהצ תחוראל תרחמל יתרזחו םש
12 . -םייטנגלא הפק יתבו םישידח תוינק יזכרמ תנוכש Sukhumvit ,
הכוראהו הסומעה ךרדהמ תופעתסמה ,תוטקש תואטמס לש הרדיסמ תבכרומה
Sukhumvit Road בוהא ,םינש תואמ ינב םיבר ץע יתב ןיידע וב שיש ,רוזאה .
-ה תא אוצמל רשפא ןאכ .םיימוקמה לע ומכ םיריית לע Rasi Sayam תונח ,
יאדכ ןאכ .ימעטל ריעב הבוטה תידנליאתה דיה תכאלמ תא אוצמל רשפא הבש
-ב םג רקבל Q Bar םג והז .םיריית לע םגו םיימוקמה לע ףדעומ יוליב םוקמ ,
" לש ובשומ םוקמ םוירופמא ,ןוטיוו יאול) ריעב יטנגלאו שדח יכה תוינקה זכרמ ,"
הדעסמה .(םירחאו י'צוג ,לנאש AgaIico ךלמה לש רישי אצאצ אוה הילעבש ,
-ה המאר 5 הת תותשל תואבה םישנב םירהצה רחא תועשב תאלמתמ ,
ומכ םיימוי אפס יזכרמ ואצמת ךומסב .תצק טפטפלו Pirom, PaIm HerbaI -ו
Being ףוג תפיטע ומכ םייתרוסמ םידנליאת םילופיט לבקל ולכות םלוכב .
.ידנליאת-לפלפב ףוגה ףוצרקו ,היאפאפ לש םח-ןמשב
Pirom Spa 'לט , 66-2-714-9620-2 .סקפ , 66-2-714-9623 .
:תבותכ Sukhumvit Rd 'סמ , 78 םיאלפנ םייעבט םינובסו עגשמ 'זסמ .
.הריכמל

13 הפק תיב . Kuppa רוסא ןושיעה .הפקה ילופ תא םוקמב םילוק םש ÷
,היני'גירוומ םאה םע טגאבמ :םילכאמ לש בחר ןווגמ ללוכ טירפתהו ,וז הדעסמב
.לצב תבירו םייולק םילפלפ ,היקינקנ םע הציפ דעו ידנליאת לירגב ףוע
14 קחרמב אצמנ ךלמה ןומרא . 10 הלוע הסינכ .ןסאווקהמ הכילה תוקד 250
ל הפקת) הסינכ הכותב תללוכו טאב 7 םחתמל םג (םימי Vimanmek ןומראה .
-מ םוי לכ חותפ 8:30-16:30 ימוקמ ךירדמ לש ויתוריש תא רוכשל תורשפא שי .
) םירבסה םע תוינזוא וא 200 ,םיבר םינבמ ליכמו דואמ לודג ולוכ םחתמה .(טאב
םע הצלוח ,םיכורא תיאצח/םייסנכמ) עונצ שובלב עיגהל שי .םינושמו םינוש
!שארמ דייטצהל יאדכ !!םימ תונקל םוקמ םוש םחתמה ךותב ןיא .(םילוורש
!רוקיב הווש טלחהבו ,םייתעשכ ךרוא ולוכ ןומראב עצוממ רוקיב
15 םחתמ . Vimanmek אצמנ ÷ 4 .טנמלרפה תיב דיל ןסאווקל תינופצ מ``ק
תולעל הכירצ תינומ 50-60 ךלמה ןומראמ סיטרכ אלל הסינכ .דחא ןוויכל טאב
לכה -ךס הלוע 150 .טאב
-מ םוי לכ חותפ םחתמה 9:00-15:30 ללוכ אוה . 3 ץע תיב) םייזכרמ םינבמ
- קיטה Vimanmek Mension Museum ו , 2 - הכולמה סכ תומלוא Abhisek
Dusit Throne Hall -ו Ananta Samakhom Throne Hall שי םלוכלש ,(
.עונצ שובלב עיגהל
לכ םיאצוי קיטה ץע תיב ךותב םיכרדומ םירויסו ,םינבמה ךותב םלצל רשפא יא
.(המינפ סנכיהל הדיחיה ךרדה וז) העש יצח
16 . - תוצפקומ תוירטא תונמ אוצמל ןתינ בוחרב םיבצינה לכואה ינכודב
"יטול הננב" ,ידנליאת ןונגסב תוצפקומ תוירטא -"יאת דאפ" תמגודכ תויגולותימ
ינכוד תא חכשנ לבו ,דלוקוש פוריס וא קתוממ בלחב החוש הננב קייקנפ -
49
םיבגח ןוגכ םירזומ רתוי תצק םילכאמ אוצמל ןתינ ןכ ומכ .םיניוצמה םיקיישה
ינופצה וקלחב ,התיבה עגעגתמש ימל .םינגוטמ םיברקע וליפאו ,םילחז ,םייולצ
םירודכ תידנליאת הרוחב םכל סימעת םש .יתימא לפאלפ ןכוד שי בוחרה לש
םהש ,םינכודה דבלמ .ןמזמ אל התפאנש התיפ ךותל טלסו סומוח ,םימחו םיירט
בוחרב שי ,(דחא לקשכ ,המגודל ,יאת דאפ תנמ ריחמ) רתוי הלוזה היצפואה
ךרד ידוהמ ,םיגוסה לכמ לכוא תושיגמה תודעסמ לש םוצע ןווגמ םג ותביבסבו
!ןובאיתב .ינוכית חרזמ דעו ינפיו יקלטיא
17 . ןאס-ואק בוחר דעו תורחואמה רקובה תועשמ לחה ,םילכור קוש ןיעמ אוה
תוידנליאת תורכזמ ,םיסני`ג - לוכה הפ גישהל ןתינ .תורחואמה הלילה תועש
יתוריש ,תורנ ,תובוב ,םירפס , יד.יו.יד יטרסו םיקסיד ,תוצלוח ,םינולב ,תויסופיט
חיכש הארמ .תוטסרו תומצ תעילק אוה בוחרב ףסונ גשגשמ קסע .דועו הסיבכ
תומצ תועלוק תוידנליאתש ןמזב הכרדמה לע םיבשויה םיריית אוה םוקמב
ףויז ןכוד אוה (דנליאת תא רבכ םיריכמ םכניא םא) דחוימב עיתפמ ןכוד .םרעשב
תדועת לבקל ולכות תוקד ךותבו ,טרופספ תנומתב םישומח ואוב .תודועתה
(...תרוסמה בטימכ ףיוזמ לוכה) הגיהנ ןוישיר וליפא וא יאנותיע תדועת ,טנדוטס
.ילמס ריחמב
18 . - ילארשיה רשקה המוק ,הדעסמ הנושאר המוק :תומוק שולש םוקמב 2
המוק .הקינורטקלא ירצומל תונחו תועיסנ תונכוס 3 :םיצפח תרימש - 3 םימי
ףסונ םוי לכו םניחב םינושאר 10 םניח ןסחאל ןתינש ןוויכמ הסיט ינפל ליעי .טאב
.ףסונ םויל רדח תחקל אלו
הלועש ,ריהמ תיסחי ,תירבעב טנרטניא 0.5 םומינימ הקדל טאב 10 ןופלט.טאב
הלוע ץראל 10 ןופאלפל הקדל טאב 15 תונמה לבא רקי תיסחי לכואה .טאב
.תומיעטו תולודג
לש תולעב ץראל תוליבח חולשל תורשפא םג שי 2000 וליק שמחל טאב
םינושאר 300 וא 400 חר : תבותכ.הליבחה יבגל חוטיב שי .ףסונ וליק לכל טאב
CHAKRAPONG `סמ 37 ופמלגנב תנוכש , BANGLAMPHU ןופלט.
:ץראהמ 006662819181
:ץראהמ סקפ 006622814424 :קוקגנבמ ןופלט . 2819181
:ינורטקלא ראוד jovanni_1@hotmail.com העשמ החיתפ תועש 8 רקובב
דעו 2 .רקוב תונפל
"רשקה" והז .קוקגנבב ילארשיה יאלימרתה תפמ לע הבושח ןויצ תדוקנ אוה
ןיינבה. ךרדה תליחתל ליעי .בוחרה הצקב אצמנה ,תומוק עברא לש ןיינב
םיטירפת םע תילארשי הדעסמ שי ולש עקרקה תמוקבו ,תילארשי תולעבב
-ואקל ליבקמה בוחרב םתא ,הנימיו הלאמש םינופ ,"רשקה"מ םיאצוי .תירבעב
.ד"בח תיב ןכוש ובש ,ןאס
19 לש םיבושחה תודסומה דחאל ןמזמ רבכ ךפה קוקגנבב ד"בח תיב .
הדעסמ שי שדחה ןינבב שדחה ונכשמל רבע הנורחאל םילארשיה םיאלימרתה
מ החותפ תראופמו הלודג 10:00 דע 22:00 םש םילייטמ תניפ הנשי ד"בח תיב .
ירפס תועדוה חול תיבהמ םיסקפו םיבתכמ לבקל ןתינ
םלואו ,םירשכ םירצומל תונח ,תודהי ירפסל הלודג הירפס ,תופמו םילייטמ
.ןינע לכב םילייטמל רוזעל דימת חמש תווצה ליגרכ ןבומכו םיעוריא
ימיב .(םניח) תיגיגח החוראלו תבש תלבקל םילארשיה לכ םינמזומ ישיש לילב
50
קינעהל םיקינד``בחה וגאדי םיגחב .(םולשתב) הרשכ הדעסמכ םוקמה לעופ לוח
.יתרוסמ וניאש ימל םג היווח יהוזו גחה תשוחתמ םילארשיל
השדחה תבותכה:
:בוחר 96 RAM BUTRY BANGLUMPOO BANGKOK (ןולמ לומ
VÌENGTAÌ).
:שדחה ןופלטה 6292770
ראשנ סקפה רפסמ 6291153
ןשיה ןופלטה 2826388 רבעוה םג .
ינורטקלא ראוד chabadbangkok@yahoo.com
20. - ינוכית חרזמ לכוא תושיגמה תודעסמ יתש שי ד"בח תיבמ קוחר אל
םיטירפתה ךא ,םיניטסלפ לש םתולעבב איה תודעסמה תחא ."הנשוש"ו "הרש"
םיילארשיה םיצורעה תא תטלוקה היזיוולט םוקמב שי .תירבעב םה 1 ו 2 ,-
באזב תופצלו סומוח בגנל ןתינש ךכ ,הריחבל סקרוב יטרס לש תוטלק ןווגמו
תינמז וב חוור.
21. תונח םג אלא ,הדעסמ קר אל איה ,ןבומכ תילארשי תולעבב "הלוז"ה
רוזא שי ,םשה זמרמש יפכ ,הנוילעה המוקב .םיצפח תרימשו תירבעב םירפס
ץוחמ .הליגרנ ןשעלו תוירכב תדפורמה הפצרה לע הבישיב לוכאל ןתינ ובש
תודסומ דבלמ !םניח תירבעב טנרטניאו ,לוזב ץראל תוחיש תוריש שי הדעסמל
,תילארשי תולעבב סקרוב תדעסמ ,תירבעב םירפס תונח הנורחאל וחתפנ ,הלא
חתפנש ,םילארשי םילכאמ רחבמ םע הדעסמו הפק תיב והז .היוטנ דיה דועו
ינפל 6 -מ חותפ םוקמה . םישדוח 10 דעו רקובב 4 בורקה דיתעב ,רקוב תונפל
חותפ היהי 24 םוקמב .הממיב תועש 2 תריווא הנשי היינשה המוקב .תומוק
ץורע לש םירודישב תופצל ןתינ -היזיוולט ןבומכו הבישי תוניפ ,תוליגרנ םע הלוז
1 -ו 2 גזוממ םוקמה . .
הלוע ןופלט תוחיש לש תוריש 10 הקדל טאב .
תוזיוו עדימ תקפסמה תועיסנ תונכוס ,"סרוט ינימ" לש ףינס שי ןכ ומכ.
-כ םיצפח תרימש תולע 6 םויל טאב .
- הייפרה" ללוכ םירבגל יוסיע". BODY MASSAGE22. רתויב בושח פיט
תוגוזל-
אלא דחי םוקמל תכלל אל הצילממ ימא אשונה לע שארמ םימיכסמש תוגוזל
השאה תרחא .םייתעש תוחפל ןובשחב תחקלו השיגפ םוקמ עובקל שארמ
רבגל ינת -הז לע יכל תמכסה םא .לבחו חונב שיגרת אלו םוקמב "עקיתת"
ונאצמ יתכרעש הקידבב .תבהוא תאש הממ תא ינהת הז ןמזבו היווחהמ תונהל
קוקנבב תומוקמ ינש לע תוצלמה :
םירדוסמ תומוקמ ינש . הסיל הנומ וא. J ONE
-כ ריחמ 3000 חקמתהל טעמ ןתינ הפ םג -טהב .
ןכל -שארמ םיטרפה לכ תא יתעדי אלו םשמ יתרזח ינאש רחאל יתפסוה הז פיט
שש תוביבסב אלא הלילב שממ תכלל אל ןכל ) הז ןמזב תונהל ןכל אב םא םישנ
שבייתהל אב אלש ימל דאמ בושח -םיחותפ ןיידע םינוינקה זאו זסמ ידובל ברעב
הרז ריעב םייתעש).
םיענ ןוינק -יס גיבל עוסנל ( םדוק עיפומ ורפסמ -ורייפל לצלצל ) תינומ תחקל
םילארשיה לכ המ םושמש ייק יב םאהמ בוט רתוי הברה הברה רקי אל יתודידי
51
ןתינ םשו יס גיבה תא יתיליג םיקוושו תוינק תבבוח ינא -הקדצה אללו םיבהלתמ
תמוקב דחי םש םתייה םא םכינשל וא ךל סאמי רשאכ !!!! לוזבו לכה אוצמל
םיחנ -בלה לכמ ץלמומ םיילגרל זסמל רדוסמו יקנ לודג םחתמ הסינכה
ךשמהל תוחוכ םירגוא זאו בוט הת סוכ םילבקמ םיננערתמ.
א
23. .זרבהמ םימ תותשל ץלמומ אל ,םכל הרקי םכתואירב םא -םימה תייגוס
רדסב םהש ,םירהוטמ םימ לע םיצילממה שיו םילרנימה םימה ןה תויצפואה
.(טאב השיש-השימחכ) תלוכמב םינוק םא רקיעב ,דאמ םילוזו הייתשל רומג
שי לבא םתיא םייניש יתחצחצ אל םג ינא .זרבהמ םימ םיתוש אל דנליאתב
םכל םיעיצמש םימו חרקמ ודחפת לא .(תושעל המ) ונתיא ןיידע םהו ןכש הלאכ
.םיננוסמ םימ םיתוש םה .זרב ימ םיתוש אל םמצע םידנליאתה םג .תודעסמב
הזכ רופיס לע יתעמש אלו יצחו שדוח ךלהמב םולכ הרק אל יל ÷ םוקמ לכמ
תונהילו עגריהל ןתינ זא דחא ףאמ.
24 םייראזיבה ןימה יעפומ לשב רקיעב עודי בוחרה - גנופ-טאפה בוחר.
יעפומל ףסונב .בוחרב םיאצמנש םיברה הלילה ינודעומב ברע לכ םימייקתמש
(תודלי) םישנב רבודמ םירקמה בורב כ"הסב) ללכב םיכשומ אלה ןימה
לודג הליל קוש ברע לכ לעופ ,(יובכ טבמב ברעה לכב ךכב תוטיבמש תוידנליאת
םכילע דובעל וחמשי םה .םיקוטקוטהו תוינומה יגהנמ רהזיהל שי .רישעו
תונעטב וא ההדובה םוי הז םויה יכ גנופ טאפב רוגס םויהש תונוש תונעטב
תולמע םילבקמ םה םשש רחא םוקמל םכתא תחקל ועיציו ,תורחא תויליבד
טושפ ,תויואמרמ ענמהל ידכ זא .יפיציפס עפומ ותואל וסנכת םתא םא תוהובג
הלילה קושל םכתא וחקיש ושקבת The Night Market תוסנל וכישמי םאו
.ועיגת רבכ זאו גינפוש גניפוש ודיגת רחא םוקמל םכתא וחקיש םכתא עגשל
הייתשה לע קר אלא םיעפומה לע םלשל ךירצ אל םהב תומוקמ שי -ריחמה יבגל
םהב תומוקמה תא תוהזל ןתינ .(הריבל טאב תורשע המכ)ןימזהל םיבייחש
בותכ No Cover Charge .
25 םיארנה םיגתו תופילח םע םיביבח םישנא םידמוע םיאצויה םלואב שממ .
םע םכלש ןושארה שגפמה ליחתמ השעמל ןאכ .הפועתה הדש ידבועכ
הניל וא תינומ ךירצ`` ``?ינודא ךל רוזעל רשפא`` .םיאמרה ``םירפאח``ה
הפועתה תודש תושר תוסחב םיסרטניא ירסח םידבוע אל ולא ,אל .``?ינודא
תורבח לש םינמושמ םידבוע ולא .םומהה רייתל רוזעל םנוצר לכש ידנליאתה
הלימה תא םיללוכה םינוש תומשב םמצעל תוארוקה תוריית ÌNFORMATÌON ,
הלועה ``םכייח תקסע`` תא םכל תתלו םימימת תואריהל תנמ לע לכה ושעיו
.ןולמב הלבקה דיקפ וא תינומה גהנ םכמ ושקביש המ לכמ לפוכמו לופכ
26 .תרובעמה ינמז לא הסיטה ןמז תא ןווכל תוסיט םינימזמ רשאכ רתויב בושח .
ב םויב םיימעפ לשמל יפיפוקמ תואצוי הלא 9:00 בו 14:00 טקופל ונעגה ונא .
העשב תרובעמה םע 12:00 העשב התייה הסיטל תובצייתההו 16:00 רחאמו
וניצר דואמש םשגה רעיל העיסנ לע ונרתיו יתשאמ הפרמ אל המטסאה ףקתהו
תימוקמ תונכוסמ ונמזה ןולמה תא :פיט בושו .ברעב ונעגה קוקגנבל .וב רקבל
ידסוואס תשרב ןולמה לש םינולע וניארש רחאל יפיפוקב SAWASDEE רוזאב
רחאמ יכ ונמצעל ונרמא .לויטה לש רתויב הלודגה הליפנה התייה וז .ןאסוואקה
םייקנ תחלקמו הטימל רקיעב םיקוקזו ןולמב הלילה תא קר םילבמה הלאמ ונאו
וניארש המל ללכ המד אל ןולמהש איה היעבה .הבושח הנניא הרואפתהש ירה
52
התייה תפסונ תועט .םיענ אל היה סקול הד תויהל רומא היהש רדחהו ןולעב
ףסונה םויה רובע ףסכה תא ונל ריזחהל ובריס תודיקפהו םיימויל רדח ונמזהש
.הטרח אלל ונרתיו וילע
27 . םיקסיד תבירצו טנרטניא המצע תשביב .רתויב חדינה םג ,םוקמ לכב שי ÷
הלוע הז 1 םייאב ,הקדל טאב 2 ÷ `ץיב יליירבו טאב 3 תדרוהו םיקסיד תבירצ .
ןיב םיענ קסידל םיריחמה .םוקמ לכב שי תילטיגיד המלצממ תונומת 50 ÷ל דעו
100 בוחסל םיכירצ אל םתא .רתוי ומלשת לא .ןוסחא ןקתמ וא קיתרנ ללוכ ,
.היה דימת ,םאתמ םכתיא
28 . עונטק תריכש ינא .וערפתת ,הללאי זא ,עונטקל ןוישיר ךירצ אל דנליאתב ÷
םשור ירמגל תונשל לוכי הז .רוקחלו לייטל ,םייאב םיעונפוא רוכשל ץילממ דאמ
םיאור .יומס-וקב רקיעב דאמ רהזיהל .תויופצ אל תויווחו תומוקמ תולגלו יא לש
ביבס ענ םויל עונטק ריחמ .תועיצפו תושובחת םע `הרבח הברה םש 150 טאב
םא ,ללוכ הזש חוטיבה ףקיהל בל םישל שי .החידב תמאב הזש (ואט-וקב) םויל
.ללכב
29 . רוזח הסיט לש הפועתה הדשב סמ םלשל שי ÷ 500 תא םישל ÷ טאב
.ףוסל דצב םוכסה
30 . יטירבה תורייתה ןיזגמ יארוק Conde Nast אפסב ורחב Chiva-Som
Luxury HeaIth Resort תנשל םלועב רתויב בוטה אפסכ דנליאתבש 2004 .
אפסה ינוכמ לש תרמצה תיישילשב דמוע הזה אפסהש תופיצרב םינש שש רבכו
.םלועב םיבוטה
31 הברה הברהב םילויטה תא גישהל רשפא ןסאווקב :קוקגנבל ץוחמ םילויט .
המכל םיירהצ תחורא ללוכ םוי לש לויט לשמל .רחא םוקמ לכמ רשאמ לוז רתוי
ללכ ךרדב הלוע תומוקמ 1200 - 1800 ונמליש ונחנא .םדאל טאב 450 רובע
היעב ןיא.םותאפ ןוקאנב הדוגפלו ירובנא`צנקל ,קאודס ןואנמדב ףצה קושל לויט
שממ ךירצ ימ לבא ת דבלב גהנ םע ןאו ינימב לויטה .רחמל םויהמ ןימזהל
.וללה תומוקמל ךירדמ
32 הדשל ינפל העש תאצל יאדכו ,ינפל העש אוה תימינפ הסיטל ןיא ק`צה .
.הפועתה
33 לש ןוינק . MBK ןומה ןומה ריכזמ םוקמה ,םילארשיה בור תא ואצמת ובש -
ןח אצומש והשמ םתאצמ םא זא - םמצע לע םירזוחש םירצומ לש םינכוד
,האלה וכישמה הוושה קמעל ועיגת אל םא קרו ,חוקימה תא וליחתת - םכיניעב
ךרד .ומצע לע רזוחש ןוינקב יפוס ןיא טוטישב םכילגר תא ופייעת םתס תרחא
העשב רבכ וב תורגסנ תויונחה בור ,בגא 20:30 דע חותפ אוהש תורמל -
22:00 לעמ היינק לכ לע :רוכזל יאדכ .םדקומ וב םירגסנ לכואה ינכוד םג -
5000 לש רזחה שי טאב 7% ,ספוטה תא תונחהמ שקבל - הפועתה הדשב סמ
!!קודיבה ינפל הפועתה הדשב םיצפחה תא תוארהלו
34 אוה דנליאתל הסיטה ךשמ . 10 לארשימ תאצוי הסיטה .ךרעל תועש יצחו
תוביבסב 11 תוביבסב קוקנבב םיתחונו הלילב 2 הצרא הרזח תוסיטה .םיירהצב
העשב קוקנבמ תואצוי 11 -ב וא הלילב 1 ב ץראב התיחנ רקוב תונפל יצחו 5
וא רקובב 6 .יצחו
35 . -הסיבכ ריחמב תוסבכמ הברה אוצמל רשפא .ןולמ יתבב הסיבכ ונתית לא
לש בוט 30 .לוז דואמ הזש וליקל טהב
36 - םאיס לש םימה םלוע . SÌAM OCEAN WORLD :ארקנש ןוינקב אצמנ -
SÌAM PARAGON -ה דיל שממ MBK םלוכו רתויב םסרופמה ןוינקה אוהש
:הסינכ .ןסאווקהמ תינומב העש יצח - ותוא םיריכמ 450 -ו רגובמל טאב 280
53
.רטמ הבוג לעמ םידליל
37 ינשה דצב ןואיזומל הסינכ םג סיטרכ ותואב םילבקמו הייפיפי ךלמה ןומרא .
ךלמה לש תועבטמה ןואיזומל הסינכ םגו (םוי ותואב תכלל םיבייח אל) ריעה לש
ותוא לילכהל ולכי םה ןורקיעבש תורמל ןומראל דומצ אוהו דואמ דמחנ םג אוהש
סנכהל םינתונ אל .םכחותמ יקוויש טקא ןעמ תאז ושע ךא ןואיזומה סיטרכב
וליאשת וא תיבהמ ואיבת זא (תונבל םגו םינבל םג) םירצק םידגב םע ןולמל
..םאתהב אשונל םיכורע רבכ םה .םידגב םוקמהמ
38 . םיימוי םירויס
) הייאתויאל AYUTTHAYA - ב הדסונ ) דנליאת לש הנושארה הריבה ריע (
1350 .(
םיטסיהדוב םישדקמ לש לודג ףסוא םע ,רידנ יגולואיכרא רצוא איה ריעה
.םיקיתע
-כ לש קחרמב תאצמנ 55 ק " דיל הנחתהמ ריעל םיסובוטוא תאיצי .קוקנבמ מ
) ןיתילואפ קראפ PHAHOLYTHÌN .העש לכב (
הטכאיה יבג לע לטניירוא ןולממ םיאצויה םינגרואמ םירויס םימייק " תכלמ
לטניירוא " ) THE ORÌENTAL QUEEN .(
צה רהנ לע תטיישמ הטכאיה ' .תנייוצמ םיירהצ תחורא ללוכ רויסהו הייארפ וא
-כ ריחמה 1400 ) טאב 56 העשב האיצי .םדאל ( $ 08.00 -ב הרזחו 17.00 .
:ןופלטב תונמזהל 2360420 .


טרופס

) ידנאליאת ףורגא BOX (
) יאת - יאומ ארקנה יאתה סקובה MUAY THAÌ טרופס לש תבורעת אוה , (
ה האמה תליחתמ ,תימצע הנגהו ימואל 15 .
ןה ירקיעה קשנה םלוא .ושארל טרפ , ופוג יקלח לכב שמתשהל לוכי םחולה
.תופחיה םיילגרה
.ונוחצנ ןעמל םילאל הליפתכ םחול לכ לש דחוימ דוקירב ליחתמ ברקה
.הנשה תומי לכב תומייקתמ תויורחתה
צאר ןוידטציאב קוקנבב ללכ ךרדב תוכרענ ' ) ןאונאמדא
RATCHADEMNOEN (
) יניפמול ןוידציאו LUMPHÌNÌ .(

תוריס
) היארפ ואק רהנב תוריס תויורחת תומייק CHO PHRAYA .קוקנבב (
) ןאנ : םירעבו NAN ) םונאפ ןוקאנ ,( NAKON PHANOM ) יאמ יפ -ו ( MAÌ
PHÌ .(
.רבמטפס שדוחב רקיעב

) ורקאט TAKRAW (
הבר תונמוימ שרוד הז קחשמ .ידוה לקד ילעמ גוראה לולח רודכב קחשמ
.םינקחשהמ
,םיילגרב ןקחשל ןקחשמ טעבנ רודכה .המדאב וא םיידינ רודכב תעגל ןיא
.לגעמ ביבס םידמוע םינקחשהשכ
54םינגרואמ םילויט יפ לע רוקיבל תוצלמה
1 . בכוש קנע ההדוב שדקמ -ופ-טאוו שדקמ
2 . אצמנ -ןוט יצחו שמח לקשמב בהזמ ההדוב -טימירט -טאו שדקמ
יניסה עבורב
3 . דלרמאמ ההדוב שדקמ -ךלמה ןומרא
4 . ןואט הנייצ
5 . ןאווארא בוחרה שדקמ
6 . הלילה ייח עבור -גנופטאפ
7 . תולעתב טייש
8 . םיליפ עפומ-םידרוה ןג -ףצה קושה
דנליאת ןופצ
דנליאת ןופצב ץלמומ לולסמ
יאמ גנא'צ - קוקגנב - ןושאר םוי
יאר גניא'צ ,םיבלחס תווח ,גנוד גנאהב תויונמוא - ינש םוי
- ישילש םוי גנוקמה רהנו ,בהזה שלושמ ,קוק המ םיליפה קראפ - קוקה רהנ
ןוס גנוה המ - יאמ גנא'צ - יעיבר םוי
ןוס גנוה המ - ישימח םוי
יאמ גנא'צ - יופ פאתוס יוד ימואלה קראפה - ישיש םוי
יאמ גנא'צ - יעיבש םוי
,תיסחי תולקב םיטבשל עיגהל ןתינ ,ינופצה םירהה רוזאב םיאצמנ םיטבשה בור
.הלא םירוזאב םימי רפסמ ינב הכילה ילולסמ ללכ ךרדב ללוכ רוקיבה
יאמ גנא'צ Chiang Mai
.אצמתהל לק ריעב .ולוכ רוזאה יוליגל אצומ תדוקנו דנליאת ןופצ לש הריבה ריע
תועשב ,הנידמה ירוזא ראשל האוושהב .םירדהנ ןולמ יתבו תודעסמ הב שי
םילבמ ברעה תועשב .רירק וליפא םיתיעלש ךכ ,הרוטרפמטה תדרוי ברעה
םיינוליחל םג ,םיגחבו תבש ברעב .םסרופמה הלילה קושב יפוסניא טוטישב
.ד"בח לש ימוקמה ףינסב רקבל ץלמומ ,םכינבש
55
הבוח ירוקיב
"פטוס יוד" שדקמ Wat Doi Suthep - לש הבוגמ שלוחה 1,100 ינפ לעמ רטמ
לע סופיטה תא הווש ,שדקמהמ הלגתמה ףונה .רעוימה יררהה רוזאה לע םיה
290 .לבכר תרזעב שדקמל תולעל םילוכי ,םיצרמנ תוחפ םירקבמ .תוגרדמה
ךכיפלו ,ההדוב לש םידירש ,תרוסמה יפ לע הליכמ שדקמה לש בהזה תדוגפ
.םלועה לכמ םיטסיהדוב לגר ילועל הכישמ רוקמ הווהמ
תוישמשה ,סרחה ילכ תויונחב רוקיבה אוה - ינחור תוחפ תצק ,ףסונ הנהמ לויט
ףסכה ילכ ,ץעה יפוליג ,ישמה יגירא ,םילדגו םיבוציע תואמב ,דיב תועבצנה
יאמ גנאי'צמ שיבכה דצל םירפכב אוצמל ןתינ רשא ,םירחא םיבר תונמוא ירבדו
)_גנוד גנאהל Hang Dong .(
יתב .םירפרפו (תואדיכרוא) םיבלחס תווחב םכל הכחמ דחוימב קתרמ רוקיב
)_אס האמ קמעב רקיעב םימקוממ םיירקיעה לודיגה Mae_Sa דחא לכב רשא (
החירפהמ לעפתהל ןתינ םש ,םיבלחס לש םינוש םינז םיחפוטמ םהמ
םתביבסב ,תופצל ןתינ הב םירפרפ תווחב םג הז רוקיב בלשל ןתינ .תיטוזקאה
.םיינועבצו םייקנע םירפרפ לש םינוש םיגוסב ,תיעבטה
)_אס האמ לפמ :רוזאב ףיכ םוי דוע לע ץילמהל אלש רשפא יא Mae_Sa לעב ,(
8 -כ לש קחרמב םקוממ רתאה .םוקמבש םיליפה תרשכה זכרמו תוגרדמה 26
העשב ,רקוב לכב .ריעהמ מ"ק 10 םתונמוימ תא םינמואמ םיליפ םימיגדמ ,
לע .םייתעשכ ךשמנ ,ליפ לש ובג לע ,דע רעי תביבסב לויט .תונרעיה תכאלמב
ץופקל וא (םיעפומ ללוכ) םישחנ תווחב רקבל םג ןתינ יאמ גנא'צמ שיבכ ותוא
שי ןקלחב ;תופסונ תובר םיליפ תווח ןנשי רוזאב .םירטמ תורשע לש הבוגמ י'גנב
יטבש יבושייל רעיב גניקרט וא תודוספרב טייש םע הביכרה תא בלשל תורשפא
.םירהה
,הנידמה ןופצ לא הסינכה רעשו דנליאתב הלדוגב היינשה ריעה איה יאמ גנאי'צ
תנשב הדסונ 1296 ריעה תא הפיקהש ןגמה תלעת תא תוארל ןיידע רשפא .
-כ המוחתב שיו ,תירוקמה 300 החונ ריע איה תינרדומה יאמ גנאי'צ .םיטאוו
םג הב שיו היתודעסמב תמסרופמ איה .םילייטמל דואמ תיתודידיו תואצמתהל
םיקרטל האיציל ןייוצמ סיסב איה יאמ גנאי'צ . םיבוט םיסואה טסג לש עפש
םירהה יטבש לא םינגרואמ םיקרט םיעיצמ ריעב סואה טסג לכב טעמכ .םירהב
תכרוא ,יאמ גנאי'צל קוקגנבמ ,סרפסקא תובכרב העיסנה .רוזיאב םייחה 12-13
תועש.
קוש ינכוד םיחתפנ זא .ברעב שש תארקל םייחל ררועתהל הליחתמ ריעה
,םינכודו תויונח תורשעב .תובוחרל םיאצוי םירייתה ינומהו ,םסרופמה הלילה
בוחרה ןמ הלאמשו הנימי תואצויה תוידדצה תואטמיסב םגו ,בוחרה ידיצ ינשמ
אלו .דנליאת תרצות לש בטימה לש בטימה - תורדהנ תורוחס םירכומ ,ישארה
,םה רשאב םלועה יקווש לכ תא ףיצמה קנא'גה ןומה םש רסח אל ..דנליאת קר
ןמ םיטבשה ינב לש די תודובע הברה שי ,םיליגרה םירבדל ףסונב ,ןאכ לבא
ללשו םייביאנ םירויצ ,תופלוגמ ץע תודובע ,המקירו הגירא תודובע .ןופצה
תופמ ,םיביהרמ הטימ ייוסיכ ןוגכ ,םיישומיש םיטירפ דצב הז לכ .תונמא תודובע
ריק יחיטשו תונומת ,תוירכל תויפיצ ,ןחלוש.
56
הוולמ רתויב השקונה ןתמו אשמה םגו ,תעדה תוחידבבו םימיענב השענ לכה
םיכויחב.
ןיא םא םג הלילה קוש לא םיאצוי םישנא .היצקרטאה ןמ קלח קר ןה תוינקה לבא
ןוזמ ינכוד םע ,קנע גנינפה ןימ הז .תוינקה קר אל הז יכ ,רבד תונקל םתנווכב
הפק יתבו תודעסמ םע ,תוריפו.
תועיצמו םישנאה יפלא ןיב תובבוס תויתרוסמ תושובלתב ,םירהה יטבש תושנ
לע רתוול ןפוא םושב תונכומ אלו ,די תגיראב םיקיתו םיפדצ תורוגח הריכמל
ןתוא םימלצמש הנומת לכ רובע ןוגה םולשת..
םיחבטמ לש ףסוא םהש ,הליכא יזכרמ ומקוה בוחרה ךרואל תומוקמ רפסמב
םע קנע הבישי רוזיאל ביבסמ םייונבה ,רחא לכוא גוס ןיכמ דחא לכש ,םינטק
קיטסלפ תואסכו תונחלוש.
לכ ךשמב רולקלופ תעפוה תמייקתמ ,תונחלושל לוממ תמקוממה ,המב לע
םניח ,ברעה.
םיאילפמו ,תויתרוסמ תושובלתב ,המבה ןמ םידרויו םילוע םינדקר תורשע
ךרואל םירחא םיזכרמב .םתחורא תא םידעוסה תואמל םימיענמו ,םהידוקירב
ןאכ השענש םישיגרמ .לשמל גניסקוב-יאת - תורחא תועפוה תומייקתמ ,קושה
רייתה לש ותוהש תא םיענהל יתימא ץמאמ.
ןפואב עיצהל המ ידמ רתוי םהלש ריעל ןיאש וניבה הארנכ תאזה ריעה תויושר
ףועמו ןוזח תצק םעו ,ןופצב םילויטל אצומ תדוקנכ הלש םוקימה דבלמ ,יעבט
לשב םיינש וא הליל וב םילבמש םוקמ םתסמ תאזה ריעה תא ךופהל וטילחה
לש ןווגמ םע ,םימי המכ וב תוהשל םיענ טושפש םוקמל ,יפרגואיג ץוליא
תועפוה דבלמ .עגרל אל ףא םמעתשהל רייתל ורשפאי אלש םיקוסיעו תויצקרטא
,ישארה בוחרה ךרואל תומוקמ רפסמב לשמל ונב ,הליכאה יזכרמב םניחה
תומוק שולש לש תיב לש הבוגב ,קנע ריק הנבנ ...םירה סופיטל 'וליאכ' םיזכרמ
תורוש רפסמ ובצוה לוממ .חטשמה ןמ הצוחה םיטלובה םינטק םיזיז םע ,ךרעב
תחקל וטילחהש ,םירחא םירייתב תופצל אבה ,םירייתה להק רובע םילספס לש
ריקה לע סופיטב םחוכ תא תוסנלו רגתאה תא.
,ריקה לע ספטל הצורש ימ לכמ ףסכ םיבוג םג :םוכחיתה תא וארת לבא
.להק םישמשמה םירייתה ראשל האנהו רודיב םיקפסמ םגו ,הפי םיחיוורמו
תא םה םג םירזוג ,תוכימסב םימקוממה ,הקשמ ינימ ראשו הריב לש םינכוד
רחא חתמבו תוכירדב םיבקועו םוקמב םיזכרתמה םישנאה עפשמ םהלש ןופוקה
ריקה לע שחרתמה.
תא רצוע בשוי להקהו .ישוקה תגרד יפל ,םיציחב םינמוסמה םילולסמ רפסמ שי
טבמב ותוא םיוולמ םלוכ .הלעמ הלעמ הלוע ספטמהש לככ חתמב ותמישנ
אוהו ,הרקמב הקילחמ ולגר רשאכ הבזכאו רבש תוחנאב וא ,דודיע תואירקבו
בר למעב ןכ ינפל ספיט םתוא םירטמ המכ הטמ חנוצ.
הלילב הרשע תחא תארקל לפקתהל םיליחתמ קושה ינכוד..
דחא ברעב קיפסהל השק תמאב יכ ,רחמ םג אובי - לכה תונקל קיפסה אלש ימ
תחא לכב אתחנתא תושעל לוכי ,אמצ וא בער דועש ימ .בוחר עברמ רתוי
,טאה הציפ ,גניק רגרב ,דלנוד'קמ - ןאכ תוגצוימה תוימלועה לכואה תותשרמ
רתוי לכוא ליבשב ,טפ-םוס ,ילילה לכואה קושל ךישמהל וא ,דועו סקאבראטס
רחמ יכ ...ןושיל ,ןולמל הרזח ךליש - הפידעה היצפואה וזו - טושפש וא.יטנתוא
אלמל וגאד ,םימיה תא םג אלא ,תולילה תא קר אל .שודגו אלמ םוי ול הכחמ
תויוליעפב.
-מ רתוי וב םיאצויש הזכ תחקל אל ,םיפי`ג קרט םיחקול םא 7 אלו ,םיבכר
57
לבחו ,םירהב הגיהנה אוה קרטהמ רכינ קלח יכ הגיהנ ןוישר איבהל חוכשל
יאשונבש הארנ יכ ,ףלחתהל ודיפקתו תוריהזב ועס קר) .היווחה תא ספספל
דחוימב םיקזח אל םידנליאתה תוחיטב).
-כ תכרוא יאמ גנא`צל קוקגנבמ העיסנה 12-14 םינכומ תויהל םג ךירצ .תועש
םש ,דעיהמ מ"ק השימחכ םכתא ודירוי םה - םידנליאתה לש יקווישה קירטל
- הטלחה לבקל בלשה הז .םיקוטקוטה יגהנו תוינסכאה יחילש םכילע וטועי
וטילחתו הדימב .רחא דעיל ךישמהל וא יאמ גנא`צב הלילה תא ריבעהל
הנחתה לא םכתא איביש קוטקוטה יתורישב שמתשהל ולכות האלה ךישמהל
םכיצפח זוחמל םשמו תיזכרמה.
םיפיט
1. ריחמ ,קירב דר םשב ןחרוא - הניל 450 יקנו םיענ אוה םוקמה .הלילל טאב
שעור טעמו ,תירבע םגו הריבס תילגנא רבוד וקלחבו בידא םידבוע תווצ ובו .
2. ,םידגב ינכוד ,לכוא ינכודב אלמו שחור ,ינועבצ דואמ , יאמ גנאי`צ לש קושה
ירלואל םיפויז ,םיטבשה תונבמ המקר ירבד ,קיט ץעמ םיליפ ,םיקית ,םינועש
חרזמ םורדב רתויב לודגה אוה קושה .הלילח רזוחו דועו דועו תודווזמ ,ןמרדל
רשפאו ,םמעטב םיעגשמ םייטוזקא תוריפ םש לוכאל רשפא ראשה ןיב ,היסא
םירצומ רקיעב ,םכתעדב םילעמ םתאש המ לכ םיקיחצמ םיריחמב םש תונקל
דועו םיקנרא םיקית ומכ ,םיטבשה תונב תוניכמש.
3. -כ ,דנליאתב הובגה רהה הבו עבט תרומש ןונאתניא יודל 2500 .והבוג רטמ
םידדצבו םיהובג םיצעב הפוחמ הפהפי לולסמב ספטמו הלוע רהל שיבכה
ךלמל דחא םישדקמ ינש םנשי הגספב .םימ יגלפו תורהנ םימלענו םילגתמ
םירבוע הרזח ךרדב .לגנו`ג לש תנטקומ עבט תרומש ןיעמו ,הכלמל רחאהו
ןאוורא לש הובגה לפמהמ רתוי םישרמ םימ לפמב.
4. .ץראהמ ןופלטב וליפאו טנרטניאב שארמ םירבד רוגסל יאדכ רצק לויטל
רתאב chiangmaitours.com -ב ךירדמ םע תינוכמ רוכשל תורשפא שי 1500
הוושו לוז שממ םויל טאב.
5. קר הפולחתו העונת ןומה םע ,תופדעומה ןה קושל תוכומסה תודעסמה
תחלצב תחנומ ןברוקה רבכו עיבצהל.
6. חותפ אוה עגרכ. הזלפ יאמ גנא`צ ןולמל דומצ אצמנ יאמ גנא`צב ד"בח תיב
עצמאב םג חתפיי אוה דואמ בורקה ןמזב לבא םיגחו תותבשב קר
קוקגנבב ד``בח תיב ךרד ררבל רשפא םיפסונ םיטרפ.עובשה.
תירבעב הפק טנרטניא: Traveller Ìnternet Cafe
:תבותכ 66/5 Loi Kroh Rd. Changklan Chiangmai 50100
:ןופלט 053-903043
ינורטקלא ראוד: PRNE_1999@YAHOO.COM
7 .תבכר וא סובוטוא ,הסיט :ןהב עוסנל רשפאש םיכרד המכ ןנשי -ןופצל העיסנ .
.סובוטואב העיסנה איה יתעדל רתויב הבוטה ךרדה ףסכב ךוסחל שפחמש ימל
סובוטואב םיעסונ V.Ì.P רשפאש חוורמ סובוטוא ,חונ דואמו לוז דואמ הזש
58
ךרדב תוקספה םיתוריש ,היתשו לכואל תגאודש תלייד ללוכ ,וב בכשל טעמכ
תבכרב העיסנ ןיב לדבההש ןוויכמ תבכר עוסנל ץילממ אל ינא .גוזימ ןבומכו
ןיב םיריחמ תקידב תושעל הווש זא סוטל םיטילחמ םא .ךומנ דואמ אוה הסיטל
-ב ונעסנ ונחנא ,םילודג םילדבה שיש ללגב תונושה תורבחה go two flight הלעו
ונל 1600 דרשמב אלו הפועת הדשב תונקל הווש םיסיטרכה תא .סיטרכל טאב
ויהי אלש ןוכיס הזב ןיאש ךכ תוסיט ןומה שיו לוז רתוי אצוי הז יכ תוריכמ
.תבכרו סובוטואל עגונב ל``נכ ותואש ןבומכ .םיסיטרכ
8 זכרמב סואה טסג אוצמל אוה תומוקמה בורב ומכ יאמ גנא`צב בושחש המ .
אוצמלו ריעה זכרמל הפועתה הדשמ עיגהל טושפ איה הבוט יכה ךרדה .ריעה
המצע ריעב .גואדל המ ןיאש ךכ םוקמ ואצמת דימת .םכל םיאתמש סואה טסג
ריעב םידמחנ םישדקמ ינימ לכ שי םויה ךשמב .תוארל המ הברה ךכ לכ ןיא
הזיאב קוט קוט תחקל םילוכי םתא ,םהב רקבל םילוכי םתאש 50 ול דיגהלו טאב
פי`ג וא עונטק ריכשהל םילוכי טושפ םתאש וא ריעה לכב בוביס םכל תושעל
שדקמ תא שי ריעל ןופצמ .דבל הז תא תושעלו 300 ,הפי דואמ אוהש תוגרדמה
הז ,ריעב תובבותסמש ולאכ תומודא תוינומ שי ,תינומ תחקל םיכירצ םתא וילא
ךרעב הלוע 250 גהנ תחקל היה ונישע ונחנאש המ .םש םכל הכחי אוהו טאב
-ב םילפמל ונתוא חקל ךכ רחאו הלעמל ונתוא חקלש ונלשמ 400 םיינשל טאב
בבותסהל טושפו ה`רבח המכ פי`ג תחקל ץילממ ינא .לוז רתוי הברה אציש הככ
ךרעב הלוע ,דבל 1000 שי .היעב ןיאש הככ ה`רבח המכ םיקלחתמו םויל טאב
תויוטש ינימ לכ דועו תוירטמ םירציימש דמחנ רפכ שי ,םילפמה ,שדקמה תא
.דחא םויב קיפסהל רשפאו תוארל רשפאש
9 לכש ןגרואמה םיפי`ג לויטה לע ץילממ אל דואמ ינא :םיקרטל עגונב .
הזיא .לויט ומכ תוחפו הנטייק ומכ רתוי הז .וילא םיכלוה םילארשיה 15 םיפי`ג
הזיאו 60 תאו םירפכה תא תוארלו תוברתהמ תונהל תמאב רשפא יאו ,שיא
.עבטה
10 . הלועמ סואה טסג ארקנש תמאב chiangmai thai house אצמנ אוה .
םוקמה .(...תחלצומ ןויצ תדוקנ) והשלכ הלימג ןוכמ ןיעמ דיל ,הנאטה לש רוזיאב
-בו ,ירמגל שדח 450 םהב ונייהש רתויב םיבוטה םירדחה דחא תא ונלביק טאב
.דמחנ דואמ תווצהו ,הצורש ימל הכירב םג שי .לויטה לכ
11 ) סואה טסגה ךרד םיימוי לש לויט . 1600 .(ןוכנ רכוז ינא םא םדא ןבל טאב
תארקנ הרבחה adventure tours ונייהש תורמל .הלועמ תמאב היה קרטה .
םיעיגמש םיאודבה םילהואה ןונגסב) רחסוממ דואמ היהי לכהש םיענכושמ
ידמ השק אל הכילה ללוכ לויטה .הבוטל ונעתפוה (ץראב םיירחסמה םיזכרמל
אל שממ) םירפכה דחאב הלודג התקבב םינשי .םוי לכב תועש המכ לש
תורמל ,בוש .םידליה םע לגרודכ יתקחישו החורא ונל ולשיב ברעב .(םיקנופמל
אל ,הלחתהב םיקחורמ דואמ ויה םידליהו טבשה ישנא תינושארה תויטפקסה
לכ תא םג ללכ קרטה .``תויטנתוא`` תוגצה ושע אלו םירבד ונל ףוחדל וסינ
לגרב םיעיגמ ,פי`גב עיגהל םוקמב לבא - (קובמב טיש ,םיליפ) םיליגרה םירבדה
.הלאה םירפכה לכל
12 לבקלו ,םיימוקמה ומכ קושב לוכאל רדהנ ,ברע לכל הצלמה אוה הלילה קוש .
לש קיחצמ ריחמב `גסמ 13 .העשל לקש
59
13 . :תוריהז הנטק תנוגרדמ הזיא שי ,ועיגת וילא םוקמ לכבש בל יתמש
ןולמה יתבב דחוימב בוט בוט ולכתסה זא הילא בל ומישת אלש תנבצעמו
.והשופיא םכל הכחמש הנטק הגרדמ שי ,םיקוושבו
ןוס-גנוה-אמ
יטבש ירפכב ,םימה ילפמב ,יררהה ופונב םסרופמ ,רמנאימב לבוגה רוזאה
) יאפ רהנ לע גניטפארב ,םירהה Pai המצע ריעה .םיימואלה םיקראפבו שעוגה (
,_-ב רקבל הווש דחוימב .םישדקמ רפסמ הליכמ Dong Koi Mu -כ 250 רטמ
תוגרדמה לע םירמוש םילודג ןבא תוירא .ולוכ רוזאה לע ףיקשמו ריעה לעמ
.שדקמה תדוגפל
-יאר גנא'צ Chiang Rai
) קוקה רהנ לע תמקוממ - יאר גנאי'צ - דנליאת לש תינופצ רתויה היצניבורפה
Kok לש הבוגב ( 580 ינופצה הקלחבו ,םירהב הסוכמ התיברמ .םיה ינפ לעמ 'מ
רישע רוזאה.סואלבו רמנאימב תלבוג איהשכ ,גנוקמה רהנ תודג דע העיגמ
הווהמ ףסונב .וב תורוזפה תובר תוקיתעו םיידוחיי עבט תורצוא ,תוריית ירתאב
ריעה בלב םרוז קוקה רהנ.םייטנטוא םיטבש לש םבשומ םוקמ הז ץרא לבח
-כ וכרואו 130 ןוט הט ריעל דחוימבו ירקיע הרובחת קרועכ שמשמ םג אוה מ"ק
) Tha Ton העשב םוי לכ .( 10.30 רעיב תרבועו יאר גנא'צמ הריס תאצוי רקובב
הז ףיכ םויל ףיסוהל רשפא .םיליפ תונחמו םירהה יטבש לש םיבושיבו םשגה
ימוקמ טבש לצא םיירהצ תחורא ,לגנו'גב םיליפ יבג לע םייתעש לש יראפס
םישרמה םימה לפמב היחשו Pong Prabat .
תורהנ טיישו גניטפר
תוריס .תורהנ טיישו גניטפר איה יאר גנא`צל ביבסמ תפסונ תירלופופ תוליעפ
רהנ לא הברעמ תונופו יאר גנא`צמ תואצוי Mae Kok -ל דע Thaton -ל םשמו
Chiang Saen רשע העשה תוביבסב רקוב לכב תואצוי תוריס .גנוקמה רהנלו
-ל תועש ששכ רחאל תועיגמו ריעב חזמהמ Thaton ינפ לע ףלוח טיישה .
רפכהמ ,ךופה טיישה תא תושעל םג ןתינ .םיררה םיקוצמו םילגנו`ג Thaton
-מ תאצוי הגלפהה .יאר גנא`צב םייסלו Thaton ימש ךכ ,םיירהצב םויב םעפ
-ל יאר גנא`צמ רקובב תאצל לוכי רפכב ןושיל הצור אלש Thaton לא רוזחלו ,
.טיישב יאר גנא`צ
עיגמה םירייתה רפסמ הגרדהב הלוע ,הנורחאל .הפי ריע השורפ יאר גנא`צ
.ריעב ןולמה יתב תיינב לש תצאומה תוחתפתהה ךכ לע דיעתו יאמ גנא`צל
תופיו תוולש םירעל םיכישממש ינפל הריצעל ילאידיא םוקמ תבשחנ יאמ גנא`צ
.דנליאת ןופצ רוזאב רתוי
:יאר גנא`צב םישוע המ
ךא יאמ גנא`צבש הזמ סומע תוחפו רתוי ןטק אוה םג יאמ גנא`צ לש הלילה קוש
60
,םינגנו םע ידוקיר םע הנטק המב הנשי קושב .רתוי הפי אוה יכ םירבוס שי
ןחב תובצועמ תויונחה .דועו םי ילכאמ ,םירשב ,ידנליאת לכוא םע םינכוד תבחר
.דמחנ הפק טנרטניא אצמנ קושה דיל .םידמחנ םיבאפ ןהיניב אוצמל ןתינו
:םינגרואמ םילויט
ןגראל ןתינ .בהזה שלושמ רוזאב םיקרטל הבוט האיצי תדוקנ איה יאר גנא`צ
םיטאב תואמ המכ ולעי ולאכ םילויט .תועיסנ תונכוס וא סואה טסג לכמ םילויט
ימוקמה סובוטואב תיאמצע העיסנב בהזה שלושמ רוזאל תולעל ןתינ .םדאל
.הלילה קוש דילש תיזכרמה הנחתהמ
ריעה תא שי יאס יאמ קוש ריעב שי ,המרוב םע לובגה לע תאצמנש ריע וזש
ירצומ אוצמל רשפא םשו יזמרובה דצל רובעל רשפאו לוז דואמו לודג
םשמ .וב רובעל דמחנ םוקמ םתס ,דועו םיטרס ,לוזה ליזב הקינורטקלא
ל םיכישממ בהזה שלושמ .גנוק המה רהנ לע דנלאיתו סואל ,המרוב ןיב לובגה ,
-ה רהנה 6 רשפא ,וב תויהל דואמ הווש ,םמהמ טושפ םוקמ ,םלועב ולדוגב
םויפוא ןומה רבעב םיחירבמ ויה יכ םויפואה ןואיזומ תא םג םוקמב אוצמל
דנליאת תכלמ לש הפי ןומרא רוזאב שי ןכ ומכ .שלושמה ךרד דנליאתל המרובמ
. םילפמו םימח תונייעמ ,ןיסמ תוינוא תועיגמש הפי למנ ריעו
היה הזה לויטה ,ילגר קרט םעפ דוע ,רוזאב םיימוי לש קרטל ונאצי יאר גנ`צמ
םימיהדמ םירפכ ,רייותמ תוחפו יארפ רתוי הברה לגנו`ג ,םמהמ טושפ
ונמייס לויטה תא .התו זרוא תודש ןומה ןיב ךרדב םירידא םילפמ ,םידדובמו
.לויטל בוט שיניפ תתל ידכ םוקמב ג`אסמ םג תושעל רשפאו םימח תונייעמב
יאר גנא`צל רשקב הרהזא םש ונשי ונחנא .ןב לש סואה טסגב ןושיל אל :
ונחנא ,רקי דואמ ריחמב םיקרט עיצמ אוה .וילא ברקתהל אל םוחב ץלמומו
ונל ןתנ אוה רחא והשימ םע ונרגסש ירחאו עיצמ אוהש הממ יצחב ךרעב ונאצמ
טסג ואצמת רוציקב ,ותיא לויט ונרגס אלש בלענ וליאכ אוה ,עורג שממ סחי
.רחא סואה
םויב .רקוב לכ טעמכ םיאצוי םילויטה .הייקנו הדמחנ המרב קירב דרב םירדחה
ימ תוארל הבוט תונמדזה תאזו לויטה לע רבסה שגפמ ונשי לויטה ינפלש
המ תא ובהאת אלש הדימב .םיאצוי םיפי`ג המכו לויטל םכתא םיאצויש הרבחה
לויטה ותוא תא קוידב םיאיצומש ....הנאטב םיניינעה תא קודבל ולכות ,וארתש
ונאצי ונחנא .הנילה תומוקמ דבלמ קירב דרה ומכ דחאל דחא 8 ,לויטל םיפי`ג
.לברוסמ היהנ ןיינעה לעמ יכ ומיע תאצל יוצרש ילמיסקמה רפסמה ונתעדל
םע אנטה ואצי ונילא ליבקמב 12 .קירב דרה םע ראשיהל ונרחב ןכלו םיפיג
.טילחהל םכל רוזעי הזו.םיאצוי םיפי`ג המכ םילאושו אנטל ןופלט םימירמ טושפ
ארקנש םוקמב ונשי ונחנא Red Brick םוקמ דוע םע דחי ,םילארשיה זועמ והז .
םע תויהל הצור ימ יכ ,הליל ןושילו םש רובעל קר ונבשח הלחתהב .הנט ארקנש
םירדחה ,בוט סחיה ,דמחנ שממ םוקמהש תודוהל בייח ינא לבא ,םילארשיה לכ
-ב .ףיכ היהו הבבס Red Brick יסרוק ,י`גנב ,םיקרט ,םיפי`ג ÷ םילויט םינגראמ
.דועו לושיב
,םיפוק עפומ ,םישחנ עפומ ללכ לולסמה םימי השולש לש םיפי`ג לויט ונחקל
ינשה םויה .הלילב םימח תונייעמ ,םיבלחס תווח ,םיליפ לע הביכר ,םיליפ עפומ
םיינזואהו ראווצה תוכורא טבשב רוקיב םיפיטנ תרעמ ,יאפ ריע ב רוקיב ללכ
61
ישילשה םויה .לגנו`גב העיסנ ,(רחסוממו יתוריית דאמ ,םוקמ ותואב םיאצמנ)
.הרזחו לפמל העגה ,םיפי םיפונב העיסנ (רצק דאמ) קובמב תדוספרב טיש ללכ
-לויטה לע תצק הלוע לויטה 4500 לבקל ןתינו טאב DVD ופוסב לויטה לש
תרומת 400 דבל גוהנל ןתינ .םיליפה עפומ דחוימב תויח לש םיעפומ .טאב
יניצר חוטיב ןיאש בל ומיש קר (לויטה ינפל רוחבל ךירצ) גהנ לבקל וא פי`גב
.ימואלניב הגיהנ ןוישיר ךירצש שרופמב בותכ םיאנתבשו
קר םיאצוי לויטל .תירבע תצק םירבדמ הברהו םימיסקמ םיגהנה ,ןייוצמ ןוגראה
לש הצובק ונאצי ונחנא .םיאתמ הז םא ובשחת ÷ םילארשי 27 בל ומיש - שיא
תודש רקיעב ,םיפי םיפונה .םוי לכב לויטל תאצל ןתינ .םישנאה לש ברה רפסמל
ליבשב קר דנליאתל עיגהל אל רמול בייח ינא םלועב לייטש ימל לבא ,זרואה
,ההובג המרב תמאב .םילועמ לויטב הנילה תומוקמ .(ןבומכ ,םייאל טרפ) םיפונ
,וננהנ דאמ לכה ךסב .דאמ בוט אוה םג לכואה .רקיה ריחמה םג הארנכ ןכלו
םא הבבס תויוליעפהו םיפי םיפונה .םיקוחצהו ונרכהש םישנא ,הריואהמ רקיעב
.םימיסקמ טושפ ןופצב םישנאה .ידמ רתויל םיפצמ אל םתא
שדקמ היה ונעסנ וילא ףסונ םוקמ Doi Suthep קחרמ אצמנ אוה . 40 תוקד
םש ,תויחה ןגל קוט קוט תחקל וא (רקי) תינומב וילא עיגהל ןתינ .ריעהמ העיסנ
אלמתי בכרה לכש תוכחל ךירצ .שדקמל הלעמל םישנא םיפסוא הנממ הנחת שי
) 8 םימלשמ זאו (םישנא 40 .דמחנ ומצע שדקמה .רתוי הברה םלשל וא טאב
.םהב רקבל ןתינש תשורח יתב םנשי הטמל
התיה לויטה תויווחמ תחא םוי ןב לושיב סרוק הברה שי .תושעל ונטלחהש
-ב ללוכ ,תונכוס לכב םנימזהל ןתינו הלאכ Red Brick םוקמב ונרחב ונחנא .
ארקנש The Chiang Mai Thai Farm ידנליאת אוה .גוז ידי לע להונמ םוקמה .
םיחקולו ןולמהמ םכתא םיפסוא .ריעל ץוחמ םהלש הווחב אצמנו תיגלב איהו
הב הייפהפיה הווחל םיעיגמ ךכ רחא .םיכרצמה תא תוארל ימוקמ קושל םכתא
לשבל וליחתת ךכ רחא .םועטל ונתיו םילדגמ םתוא םינילבתה לכ תא םכל וארי
÷כ םילשבמ .םתלשיבש המ תא לוכאלו 5 .הנתשמ טירפתה םוי לכבו תונמ
אוה ריחמה .גונעת 900 .םימי המכ תושעל ןתינ .םויל טאב
יאמ גנאי`צב תושעל םירבד :
1 . Night Bazaar
2 םיפי`ג לויט .
3 םיקרט .
4 םיטבשל םילויט .
5 'זאסמ יסרוק .
6 לושיב יסרוק .
7 שדקמב רוקיב . Doi Suthep
8 תשורחה יתבב רוקיב .
9 םיליפ לע הביכר .
10 גניטפר .
11 םיימוקמהמ תונהל .
עיגהל שי ,יאמ גנאי`צל ``היסא רייא`` ךרד ונסט -יאמ גנאי`צל הסיטב העגה
ק`צה חתפנ אל וליפא הז ינפל) סוטמל היילעה ינפל יצחו העש-העשכ הדשל
62
ואדו ,דחי תבשל םיצור םתא םא -םינמוסמ םניא הבישיה תומוקמ .(ןיא
-ריעה ךותל תינומ ונמזה הסיטה רחאל .סוטמל היילעל רותה תמדקב םתאש
ךותב שממ אצמנ ,יתרגש אל ןפואב ,הפועתה הדש -העיסנ העש עברכ
.ריעה
-יאמ גנאי`צ ךותב הלעתב ףקומה הקיתעה ריעה תא הווהמה ןטק קלח שי
בבותסהל טושפו הלילה ראזאבל ,םיטאוול לגרב תכלל רשפא ונממ .ריפחו
.תובוחרב
-הניל ארקנש ריפחה ךותב סואה טסגב ונשי SAFE HOUSE הלע אוה .
370 אל אוהש וניליג ותוא ונחקלש ירחא קר .גזוממ רדחל הלילל טהאב
לע ונרעטצהו ,יקנ היה אוהש תורמל ,שבועו תוביטר תניחבמ קזחותמ שממ
רקוב תחורא םע ,ראופמ ןולמב ונשי יאפמ יאמ-גנאי`צל ונרזחשכ .ךכ
ב תראופמ 950 ארקנה ,הלילל טהאב Chiangmai GATE HOTEL אצמנה
-ונממ הכילה קחרמב ךא ,ריפחה תולובגל ץוחמ
http://www.chiangmaigatehotel.com אל טנרטניאב םהלש רתאה -
.דבוע דימת
אצמנש ןאוואט גנווד ןולמ ץלמומ 20 םוקימה .הלילה קושמ רטמ 10 קר- ןולמה ,
3 .חצנמ םוקימה -לכהמ רתויו יקנ ,רדסב המרב לבא םיבכוכ
תשרמ ןולמ CENTRAL ןולמה .הלילה קוש בלב שממ םקוממ רשא תניוצמה
אפסו תודעסמו המיעט רקוב תחורא םע רזבואמו חונ ,יקנ ,תניוצמ המרב
-כ םכמ ושרדי ןולמב הלבקל ושגית םא .תוניוצמ 45 ךא .ןולמב הלילל רלוד
איה רדחה תולע םש יכ ונליג ןולמה לש ימשרה רתאב 30 ףסונבו הלילל רלוד
.םניחב ישילשה תא לבקו תוליל ינשל םלש עצבמ םהל היה
:םיפיט
1 . םע ונייה יטרפ ךירדמ . תוצלמה תובקעב ונחקלש יאק טנ`גרס :
אל תומוקמל חקול אוה .!הפ לכב םיצילממ ונחנאו אלפנ היה אוה
(ןונטניא יוד תרומשבו םירהה יטבשב רקיעב) םבורב םירייותמ
.םיצור ונחנאש םייונישל חותפ םג אוהו

2 ומכ וא) רהה לע שדקמבו הלילה קושב ,הקיתעה ריעב לויט .
דמחנ הלילה קוש .(דנליאתב הובג יכה שדקמה ÷ ותוא םינכמש
קוקגנב ואצמת חרכהב אל ןופצב שיש המש יל ורמא הברה .דואמ
םיאור םתא םא :האלה ונלביקש הצלמהה תא הריבעמ ינא זא
ותוא ואצמתש חוטב אל !ונקת ÷ םכניעב ןח אצומש והשמ
.הדמחנ הקיתעה ריעה .קוקגנבב
ימל וילע הצילממ דואמ דואמ ינאו הפי שממ היה רהה לע שדקמה
רשפא .שדקמה לא םוי לכ םילועש םימודא םיבכר םנשי .לוכיש
ולאשת לבא תעכ תרכוז אל ינא ומש תאש רעשהמ םתוא תחקל
םילאוש םיבכרה םימעפל .רבכ םכתא ונכדעי םהו םיימוקמה תא
וריזחיו שדקמל ץוחמ םכל וכחי םהש םינכומ םתא םא םכתא
םילוכי םתאש ךכ םידרויו םילועש םיבכר ןמזה לכ םש שי .םכתא
63
ורחבת .דרוי בכר םע רוזחל םג םילוכיו םכל וכחיש רוחבל
תוביבסב הלוע בושו ןולה העיסנ .םכמצעב 100 .טאב
3 סנכיהל הסנמ הפיה ןימה םא םיעגפנ ףאו םירשפאמ אל :וניניבש תונבל .
לכ דיל .תויפוג \תורצק תוצלוחו תורצק תויאצח וא םייסנכמ םע םישדקמל
םע היעב ןכל שיו הדימב .ליאשהל וא תויאצח ריכשהל תומוקמ שי שדקמ
ךוסחל ידכ ףיעצו הכורא תיאצח םע קיתב תכלל הצילממ ינא םירז םידגב
.תומיענה יא תא
ןותנ תעדל הצילממ ינא םכל םגש ךכ םיבהוא אל םירצק םייסנכמ םג :םינב
םיימוקמה םע שארב שאר תכלל אל .םאתהב ךרעיהל ידכ שארמ הז
םהב עוגפל בוצע היהיו םיימוקמ הברהל דואמ בושח רבד איה תד .אשונב
.תושעל המ םכל םירמואש םיבהוא אל םתא יכ קר
4 ןולמב ונל יאמ גנ`צ . PORNPÌNG TOWER
www.pornpinghotelchangmai.com
תצק רדח ונלביק ןושארה הלילב .הלילה קושל ךומסה בוחרב שממ אצמנש
תא ונישע .תולק ילקב רדחה תא ונל וגרדיש - ןר םע ףסונ רוריב רחאלו ,חנזומ
,םירווש תורכרכ לע הביכר ,םיליפ עפומ - םיליפה תווחל רכומ ידה לולסמה
לע קובמב תודוספר לע טייש ,םוקמב הבוט םיירהצ תחורא ,םיליפ יבגלע הרזח
,םירפרפהו תואדיכרואה תווח ךרד יאמגנ`צל הרזחו ,דואמ טקשה רהנה ינפ
תונייעמה ךרד ,יארגנ`צ ןוויכל ונאצי תרחמל .םישחנ עפומו םיפוק עפומב רוקיב
- סואל ןוויכל גנוקמה לע הריהמ עונמ תריסב העיסנ ,ןייסגנצב רוקיב ,םימחה
רבעמל העיסנ ,(םש תולוז יכה תוינקו) היינשה רהנה תדג לע סואלל רבעמ
ארקנש ריעל ץוחמ טרוזירב ונל .יאר גנ`צל ברעב העגהו ,המרוב םע לובגה
RÌMKOK RESORT HOTEL www.rimkokresort.com לע םיסקמ םוקמ ,
קושב טוטישו (!רדהנ -) ףוגה לכב `גאסמ תושעל ריעל ונאצי ברעב .קוקמה רהנ
.ןטנטקה
ןולמ -יאמ גנא`צ buarawong ,חונ ןולמ - 10 הצלמה תמייק .הלילה קושמ תוקד
.הז ןולמ לע הז רתאב תטרופמ 590 .רקוב תחורא ללוכ טאב
ןולמ -יאפ הרייעה blue lagon ,יאפב דחיה ןולמה) הרייעה זכרמב 500 טאב
אוצמל השק כ``דב יכ םדקומ עיגהל וא שארמ םוקמ ןימזהל ולדתשת .(הלילל
ץוחמ הפי םוקמ םייק .ברעה תועשב םשל םיעיגמ םא יאפב םיחונ תומוקמ
םשב הרייעל זיידרפ ) םשל עיגהל םשל עיגהל מ``ע סוטסוט ריכשהל שרדנ ךא
15 ,(יאפ זכרממ לגרב הכילה תוקד 550 .טאב
ב םיאצמנש ךלמה-םא ינג ןוויכל ונעסנ אבה םויב DOÌ TUNG םיינטוב םינג -
ןוניג םע םירדוהמ דואמ םינג הלא .(תוושהל רתומ םא) יאסרו ינג תא םיריכזמש
תשמח תא ליכמש רפכב רוקיבל ונרצע הרזח ךרדב .תורוצו םיעבצ ללשב ןווגמ
טבש ,ראווצה תוכורא טבש תא גיצמש יתוריית יד םוקמ - םיטבשה YAHO ,
טרבקב ונייהו - יאמגנצל ברעב ונרזח .דואמ תיתוריית הגוצת ןיעמ - דועו ןאקמ
םשב ץלמומ דואמ - זיוב ידייל לש SÌMON ןולמהמ ףוסאל םיעיגמ םה -
שי - הרזחב םיריזחמו 2 ב םויב תועפוה 19:30 בו 21:30 ןולמה םע ררבל יאדכ .
:םהלש `לטה .םיהוש םתא וב 053-410321-3 .
-ב תולעל ןתינ - פטוס-וידב רוקיבל ונעסנ תרחמל 306 תולעל וא - תוגרדמה
םייחל ררועתמ ןכא -יאמ גנ`צב הלילה קוש .תילגר הדיריה תא תושעלו תינורקב
רתוי הברה קנעו רישע קוש שי ןושאר םוי לכב - ןכ ומכ .הכישחה תדר םע
64
רעש דיל הסינכהמ לחה - הקיתעה ריעה ךותב םייקתמש TAPE רתוי קוש והז .
ינכוד תורשעמ דחאב ןאכ לוכאל דמחנ דואמ ןכ ומכ .לודג רתוי הברה הברהו לוז
ןיב םיענש םיריחמב - תואטמסב םירוזפש לכואה 10 -ל 20 וזש ךכ ,הנמל טאב
ריואה גזמ .רקי היה אל - ארונ אל ?בוט אל - ימוקמ לכואב תוסנתהל תונמדזה
!ללכ םימח םידגבב ךרוצ היה אלו םיענ דואמ היה ברעב םגו - רדהנ היה
-יאמ גנאי`צב תוארל הבוח
-הלילה ראזאב - בוחרב אצמנ Changkhlan רחא ררועתהל ליחתמש ,
תוידדצ תוינפ םג שי םיתיעלו ,ומצע בוחרה לע םיאצמנ םינכוד תורשע ,םיירהצה
.םיינועבצ הרוחסו ללש יאלמ םה םג ,םירוקמו םילודג םימחתמל
-םוי קוש - Waborot - היה אל ריית ףא טעמכ ,וילע עמש אל קוטקוט גהנ ףא
עגר לכ הווש הזה יתייסאה קושה לבא ,טנלפ ילנולב עיפומ אל אוהש ןבומכו ,םש
ותוא דע התאר אל םכניעש םיגוסמ תוקריו תוריפ רקיעב שי קושב .וב הכילה לש
תונח וליפאו תונתמ ,םידגב -קוש לש םירבדה ראש לכ תא וב שי ,ןכ ומכ .עגר
ןיב הלילה קוש לעמ -םוקימה .הייפואב םראפ-רפוסל המודה הלוז דואמו הנימא
תובוחרה CHANG MOÌ -ל THA PHAE .רהנה תברקב
DOI SUTHEP - - לש סופיטל םכתא חקי וותגנוס ארקנה םודא רדנט 40 תוקד
-תידנליאתב) רה לע הלקלקע היילעב DOÌ םישודקה םישדקמה דחא אצמנ וב ,(
-כ םיצור ולאה םירדנטה .דנליאתב רתויב םיפיהו 400 תולעהל ליבשב טהאב
ךכ ,(םיכחמ תמאב םה) ריעל הרזח םכתא דירוהלו ,םש םכל תוכחל ,םכתא
םירדנט לש ימוקמ וק שי ,םתמועל .וז היצפוא לע וכל םישנא הברה םתא םאש
) לוזב דואמ םכתא תחקל רומאש 50 ילנולה יפל םהלש הנחתה .ןוויכ לכל (טהאב
אל ונחנא .(ריפחה) הקיתעה המוחה תולובג לע אוהש הפיא תאצמנ טנלפ
ונמליש זא ,םתוא אוצמל ונחלצה 200 וניצרשכו ,היילעל ``רפאח`` גהנל טהאב
-ב םתיא ונדריו ,שדקמה חתפב תולקב םתוא ונאצמ רוזחל 50 ךסב .םדאל טהאב
בכרומ ומצע שדקמה .רדנטב םישנאה רפסמב םייולת םירדנטב םיריחמה ,לכה
םכתא םידירומש הפיאמ .םודאו בהז יעבצב רטועמו םילספ םע םינבמ הברהמ
שי 300 וא סופיטל תוגרדמ 20 .לבכרב היילעל טהאב
_בהזה שלושמ Doi Tung
,דנליאת :תונידמה שולש תושגפנש ןכיה גנוקמה רהנ לע םקוממ בהזה שלושמ
וז .המרובו סואל
רמנאימ ,דנליאת לש ןהיתולובג םישגפנ הב דנליאתב רתויב תינופצה הדוקנה
הכלמה .םויפוא רוצייל תשורח תיב רוזאה שמיש רבעב.סואלו -המרוב רבעשל-
םוקמה תא ךופהל םויפואה רחסו רוצייב התמחלממ קלחכ הטילחה םאה
רשא םיטקיורפ םוזילו דדועל הלחה הבשומ םוקממו .הלש טיקה ןומראל
.הביבסה יבשות ידי לע םויפואב רחסו לודיג תעינמ םתרטמ תבשחנ ,םויהל ןוכנ
הכישמ דקומ הווהמ טיקה תיב ןכאו ,רתויב תחלצומכ םאה הכלמה לש התוליעפ
.הליווה תא םיפיקמה םיידוחייה םיחרופה םינגה תוכזב ראשה ןיב םירקבמל
65
_תוקיתעה םירעה Chiang Saen _-ו Chiang Khong תוביבסב ודסונ רשא
תנש 1,300 ןהיתש .סואל לומ לא ,גנוקמה רהנ תודג לע תומקוממ ,הריפסל
.הייפהפי - רוזאב עבטה תביבס .ןדסוויה זאמ תוסירהו םישדקמ ידירשב תושודג
.תורכזמו דחוימב םיינוגסס םידב רציימ רשא יניס ינתא טועימ בשוי ןמצע םירעב
ךלהמב .ןאס גנא'צמ ,תאצויה הריסב ,גנוקמה רהנ ךרואל טיישל דואמ ץלמומ
.ןוימדה םלועמ רישיה וחקלנ וליאכ םיארנה סואל יפונמ תונהיל ןתינ טיישה
שדקמ Wat Phra That Pha Ngao גנוק גנאי'צ -
ריעה יתאפב יוצמ Chiang_Khong לש ינופצה הקלחב תנכושה
,דנליאת וב םירקבמל רשפאמ לא המישנ ירצוע םיפונב ,ובשומ םוקממ ,תוזחל
.סואלו גנוקמה רהנ רבע
תינופצה ריעה Mae_Sai החונ השיג רשפאמה ,רשג ידי לע רמנאיממ תדרפומ
תונידמה יתשמ םירחוסב ריעה הסומע םויה ךלהמב .הנכשה הנידמל הריהמו
.די תוכאלמו ןח ינבא ומכ - רמנאימב םרוקמ רשא םירצומ רקיעב םיעיצמה
תינופצה ריעה Mae Sai החונ השיג רשפאמה ,רשג ידי לע רמנאיממ תדרפומ
תונידמה יתשמ םירחוסב ריעה הסומע םויה ךלהמב .הנכשה הנידמל הריהמו
.די תוכאלמו ןח ינבא ומכ - רמנאימב םרוקמ רשא םירצומ רקיעב םיעיצמה
ןונאטניא יוד Doi Inthanon
-כ ןכוש ,דנליאתב רתויב םסרופמה קראפה 58 ,יאמ גנא'צל ברעממ מ"ק
לעמ לש חטש ינפ לע ערתשמו 1,000 רהה םג יוצמ וחטשב רשאכ ,ר"מק
לעמ) הנידמב רתויב הובגה 2,500 םישרמהו לודגה ימואלה ןגב ףיכ םוי .('מ
גנאלק האמ לפמ ,םהיניב - םימ ילפמ ראשה ןיב ללוכ הזה_Mae Klang.
ואמ ,םירהה יטבשל תירויצ הרואפת םיקפסמ םילפמה_(Meo) ןראקו_(Karen).
דחוימב.
ןימימ הארמ 'הפמ'ה ..'בהזה שלושמ' תובהזומ תויתואב בותכ וילעו ,ףלוגמ רעש
יכ םא - הלעמלו ,דנליאת הטמלמ ( ראמניימ) המרוב תא לאמשמ ,סואל תא
66
ןיס - הזה שלושמה םע ףתושמ לובג שממ הל ןיא יכ קוחר רתוי תצק.
עודי ,סואלו המרוב ,דנליאת ןיב תולובגה שגפמ לש רוזיאה היה ,רבעב
םייביטימירפ םילעפמו ,םייפוסניא גרפ תודש .ןאכ הגשגישש םויפואה תיישעתב
ויתורזגנו םסה קוקיזו רוצייל.
.תונידמה תשולש ןיב ,רוזיאה לש יפרגואיגה םוקימה םצעמ ,ןבומ אוה שלושמה
ןיא םויה.ןאכ רחוסל תרבועה עבטמה ויה בהז יליטמ - רבעבש ללגב הז ,בהזה
דנליאתב.תינומה העפותכ אל ,ןפוא לכב .םויפוא ןיאו גרפ ןיאו ,בהז ןיאו שלושמ
.םידבכ םישנוע םיליטמ תישיא הכירצ לע םגו ,םימסב רחס לע תוומ שנוע שי
תרתחמל דרי הנממ טעמו ,הלסוח הבורב םימסה תיישעת.
- תוחפ רימחמ ןוטלשה םש ,סואלל וא המרובל לובגה תא םירבוע םאש ןכתי
בהזה שלושמ לש קפקופמ/ראופמה רבעל םידירש תוארל רשפא דוע ילוא.
תוינק תושעל וא ,גנוקמה רהנ לע טייש תושעל ידכ ןאכ םירצוע טושפ ,םויה
יאס יאמ ,םייח תקקושה לובגה תרייעב תולוז (mae sai).. ונחנאש המ םג הזו
ונישע.
לש ףוחה ךרואל םיעסונ ,דנליאתב הריסל םילוע - טיישה תא םיחקול םא
םימלשמ םאו ,סואל לש םימה וק תא םיצוח ,המרוב 20 םיינש) תלוגלוגל טאב
הריסה .הזיו ילבו ןוכרד ילב ,סואל תמדא לע תולעל םג רשפא ( ךרעב ח"ש יצחו
םוקמב 'סואל' םהילע בותכש סעצנומש לש תוינק תצק רומגנש דע תוכחל הנכומ
דנליאת''..
סנכהל ,םימיהדמ םיקרט ןאכ תושעל רשפא .הזמ רתוי הברה הווש ןופצה לבא
,םילודגה תורהנה לש םילבויו םילחנב טושל ,םירההו תורעיה הבעמל המינפ
גנוה האמ לש אלפנה רוזיאל עיגהל רקיעבו םייטנתוא םירה יטבש לצא רקבל
ןוס ( Mae Hong Son )לצא רקבל רתיה ןיב רשפא ,ןוס גנוה האמל םיעיגמשכ
ראווצה תוכורא םישנה לש הארמה עזעזמ יד.ראווצה תוכורא טבש..
תא םהל םיחקול טושפ ךורא רתוי ראווצ םע תודלונ ןהש המדיי אל תחא ףאלש
,תוחותמ ךכ לכ ןה ראווצל חוכב ותוא םיכפוהו הזחה תיבמ קלחו םייפתכה
ןהל השק קוחצל וליפאש.
םיבאז תדע התיה ,םינש הברה הברה ינפל ,םעפ - םיקושיחה תעפותל תואסריג
שאר .םוקמה לע תותמ ויה ןהו ,ראווצב טבשה תושנ תא ךושנל הגהנש רעיב
לע ןגהל הרוה ,תלדלדתמו תכלוה ולש תובקנה תייסולכוא דציכ הארש ,טבשה
םירמואה שי .ראווצב ןתוא ךושנל ולכוי אל םיבאזהש ,בהז יקושיחב ןהיראווצ
ימיב ודלונש ולא תא קר אלא ,ראווצב םיכשונ םיבאזה ויה םישנה לכ תא אלש
םע דימ הלביק ,הזכ יעיבר םויב הדלונש תב לכ ,ןכל .אלמ חרי םהב היהש יעיבר
התדיל 5 ידכ - םינש שמח לכ ףסונ קושיח ףסוותה ןהילא ,םיבהזומ םיקושיח
לש ןראווצ לע הפי בהזה יכ תורחאה םישנה ואר .הלידגה בצק תא קיבדהל
הנפוא טשפתהל הלחה טאל טאל .'טישכת'ה תא ןה ףא ודמחו ,יעיבר ימי תודילי
תא תודנוע ,ללכה ןמ אצוי אלל ,ןה רשאב טבשה תונב לכ ,הרהמ דעו ,תאזכ
םיקושיחה.
יאמ גנא`צל yוחמ םילויט:
- םיפתתשמה ברש ןובשחב וחק -יאממ גנא`צמ םיאצויש ,ןופצב םיפי`גה ילויט
םיאצויו םימי השולש ינב םה םילויטה .אבצ ירחא םיריעצ םה הלאה םילויטב
םינתונש ריחמה .ןופצה תא םיצממ ידו םידמחנ לכה ךסבו ריעב תויונכוס המכמ
) םוקמב ריחמל ההז ילארשיה רשקב 3900 םא .(סואה טסגב הליל ללוכ טאב
67
אל ,םתננכתש םויב לויט אצוי אלש ררבתמו תמיוסמ תונכוסל םיעיגמ םתא
הנאטב דחא הליל ונשי ונחנא .םויה לע לבח ,תונכוס דועב קודבלו לצעתהל
םיצילממ אל ונחנאו .
יאפ
-העגה דואמ העיסנה ,ונליבשב היה אל הז .ימוקמ סובוטואב יאפל עיגהל ןתינ
סואה טסגב ונרריב .ןאו-ינימה תייצפוא תא ונפדעה ,גוזימ ןיא ,תונחת שי ,תיטיא
יאמ גנאי`צב ונל ובש (SAFE HOUS) וצר םהו 170 העיסנ רובע םדאל טהאב
תא .ןאוה לע תויונכוסב םגו םיסואה טסגב םג לואשל ץלמומ .יאפל גזוממ ןאוב
אל הז ךא ברעב םוי ותואל םוקמ שי םיתיעלו ,ינפל םוי ןימזהל םיבייח ןאוה
ולא םע תוריהמב םיאלמתמ םהו םיטעמ יאפב הנילה תומוקמש םושמ ,ץלמומ
) תועש שולשכ תכרואו דואמ הלקלקע יאפל העיסנה .םדקומ םיעיגמש 130
,תורחרחס וא ,תועיסנ תובקעב רתויב הנטקה הליחבה ולו שיש ימלש ךכ ,(מ``ק
לש גוס לכ וא MOTÌON SÌCKNESS, יתשמתשה ינא .שארמ ומצע תא ןיכיש
ארקנה תועיסנב תוליחב דגנ אלפה רודכב DRAMAMÌNE, רבכ םתא םאו
ינפל העש יצח ותוא תחקל ךירצו םידרמ ,רתויב קזח רודכ והזש ועד ,םיחקול
העיסנ.
-הניל תובוחרה לכ .תואטמס ראשהו ,םיישאר תובוחר השולש םיינש שי יאפל
תולילה -ןגזמ םיללוכ םהמ דואמ טעמש ,םיסואה-טסגב םיאלמ תואטמסהו
ארקנה יאפב אצמנש דיחיה ןולמב ונשי .ךירצ אלו םירירק BLUE LAGOON -ב
500 ונראשנש ןוויכמו ,הלילל טהאב 4 אציש ךכ) השולש לע קר ונמליש תוליל
375 רקונס ןחלושו קנע היזיוולט ךסמ םע ,ירמגל שדח ןולמה .(הלילל טהאב
דואמ אוה ,תאז םא ,םיחצחוצמו םייקנע םירדחה ,הייקנ הכירב ,הדעסמ-יבולב
לוכי רהנה תודג לע ראופמ רמיצ לש לייטסב ןולל הצורש ימ .דוחיי ול ןיאו טושפ
תא אוצמלו ןאוה ותוא דירומ וב בוחרה הלעמב ךישמהל RÌM PAÌ COTTAGE
תא וא Pai river corner כ -ךכ םג םילועהו ,רתויב םייתרקויה 1600 טהאב
גזוממ רמיצל.
םישוע המ
- לש םיליפה הנחמ THOM - -ולבה ןולמ לש בוחרה לע אצמנ םדרשמ
הו ןוגל 7/11 תחורא ,קובמב תדוספר לע טייש לש םוי םיעיצמ םה .
שממ אלא םילספס לע אל) ליפ לש בג לע הביכרו הדעסמב םיירהצ
לאוש ךירדמה -רהנב ליפה םע םיצחרתמ התרגסמב ,(ליפה לע
תא חקול אוה ,ןכש םינוע םתא םאו ,תוחשל םיצור םתא םא םכתא
.םימב םכתא ךשכתשהלו םכילע ץירפשהל תודוקפ הל ןתונו הליפה
םויה לכ .םייחה לכב אל םא ,דנליאתב יל היהש ףייכ יכה םויה היה הז
הלוע הזה 1000 ינש לש םומינימ וילא תאצל םיכירצו ,םדאל טהאב
הנועה אישב םגש הנימאמ ינא ,תאצל םידיחיה ונייה ונחנא .םישנא
-מ רתוי ןיא 10 .הצובקב םישנא
-םירעוס םימב גניטפאר - רשא ,גניטפאר ילויט יאפמ תואיצומ תובר תורבח
,תונייעמו םילפמב תוריצע םע ךירדמ םע גניטפאר לש םיימוי םיללוכ בורל
68
תוחלקמו הניש יקשב תעצבתמ הנילהו רחאמ .הרבחה לש הנחמב הנילו
תנוע ,ףסונב .דחא םויל גניטפאר לש היצפואה תא ונשפיח ,לגנו`גב הדש
דע ,ונלש ץיקה ךרואל תשחרתמו ,הבוטרה הנועה אקווד איה גניטפארה
תרבח .רבמבונ PAÌ ÌN THE SKY האיצומ בוחרה ותואב איה םג תאצמנה
ןיב םכל שי םאו ,םיימויל םילויט ןה 4-8 םוי לש לויט איצות םג איה םישנא
םה םויה ךשמבו ,ברעל ונתא ועבק םה לבא םיינש קר ונייה ונחנא .דחא
,ילאמרונ אל ףולא אוה םהלש ךירדמה .דחא םויל קר הצרש גוז דוע ואצמ
תורבח לש תוריס יתשל דוגינבו ,ןפוד תאצוי תוירחאו קוידב טפארה תא טווינ
תא ונרבע ונחנא ,רתויב ןכוסמ -שעוגה רהנב ךפהתהל וקיספה אלש תורחא
.ךירדמה יפלכ הכרעה ןומה םעו םולשב לולסמה
ב סוטסוט רוכשל - AYA - יוכיס ןיאש ךכ ,םיחוטיבה יגוס לכ תא ללוכה
תנבומ הפמ םכל םינתונ םה .סוטסוטה תא ובישתשכ תויעב םכל ושעיש
םילפמל תכללו שיבכה ירחא בוקעל אוה רתונש לכו תואצמתהל הלקו
אלא ,קוחרה םחה ןייעמל קיחרהל הצילממ יתייה אל .םימחה תונייעמלו
תעש תא הווש אלו הפי תוחפ קוחרהש םושמ ,בורקה ןייעמב ראשיהל
.תפייעמה העיסנה
ןומה שי תנופצפה הרייעה ךותב - תודעסמו םיבאפ םוקמ וניסנ םעפ לכ ,
-םישדח םיטרס םינירקמ וב רב שי .םיעט דואמ היה םעפ לכו רחא Golden
triangle ונקפסה אל םנמאש ,לושיב יסרוק םיריבעמ תודעסמ הברהב ,
,םירוקינמ ,םי`זאסמ םכל ושעי ,ףסונב .הלועמ היווח הזש ונעמש ךא ,תחקל
.םיניוצמו םילוז םיקוניפ ללשו םירוקידפ
יאפב תחקל ץלמומ .תומיהדמ ץע תותקב הפיו ןטק םגא ביבס המיסקמ הרייע וז
לש לולסמל תאצלו פי`ג ריכשהל ץלמומ .עבטב תצק בבותסהלו םירה ינפוא 3-4
תועיבנ ,םילפמ ,תורעי ,תותקב ,םירפכ ךרד העיסנה .יאפ בוביס יורקה םימי
ףונ רוציקבו תורהנ ,תורעמ , םילחנ ,םירה ,םימח םילרנימ םימ לש תויעבט
,ןוס גנוה המ הרייעלו ,תיקנעה טול םאט תרעמל ,גנופוסל םיכישממ םשמ .אלפנ
םיחדינ םירפכב אלמ רוזיאה ."ראווצה תוכורא טבש"ב רקבל ןתינ הל ברעממש
יאמ גנא`צל רוזחל ןתינ ןוס גנוה הממ .םהמ םיאצויה םיקרטל םימיאתמה
הסיטב.
-כ) םש שיש םיפרוטמה םימחה תונייעמה תוכזב רקיעב עיגהל הווש 8 מ``ק
ילמרונ אל ףיכ .(המצע ריעהמ.
- ל ונאצי םיליפ לע לויט תא םיעיצמש יאפ רוזיאב םינוש תומוקמ השולש שי ,
,םירצק םייסנכמב ליפה לע תולעל אל :הבושח תחא הצלמה ,לויטה ותוא
ל ונכשמה יאפמ .םיענ אל דואמ הזו תורקוד םהלש תורעשה-Ma Hong Son
ונשי םש 2 תממהמ ךרדה ,אלמ היה לכהש םושמ םיעזעזמ תומוקמב תוליל
םשב הבורק םיפיטנ תרעמ הנשי .רתוול רוסא ,היפויב Lod cave האר אלש ימ
םירהה יטבש תא שפחל עסמל ונאצי ,ךליש ןכ ינפל המישרמ םיפיטנ תרעמ
םיגד תכירב שי ,המיהדמ היווח התיה וז ,הפמב םינמוסמ אלש םירפכל ונעגהו
תוכורא טבשל הסינכב,םיריותמ דואמה םיטבשה תא ןבומכו רוזיאב הדמחנ
םישרוד לשמל ראווצה 200 הסינכ ימדכ םדאל טאב .
ךפהה וא) ןופצל קוקגנבמ ךרדב -יאתוקוס):
69
ינפל םש יא ,םאיס תכלממ לש תפסונ הקיתע הריב איה יאתוקוס 700 .הנש
ךכ וא ךכ םא .תועש המכ הב רקבל ץופקל קר וא הליל יאתוקוסב תוהשל ןתינ
תנכוש יאתוקוס) קוקגנבל ןופצהמ וא לא ךרדמ םייניב תנחת הווהמ יאתוקוס
לש קחרמב 420 -ו קוקגנבמ מ"ק 300 תקלחנ ריעה .(יאמ גנא`צמ מ"ק
.הרובחתה יתורשו תודעסמה ,תונולמה תא הליכמש השדחה ריעה:םיינשל
תוקיתעהו ןואיזומה םיאצמנ הב הקיתעה יאתוקוסו.
ואסגנא'צנא'צ
9. ואסגנא'צנא'צ (Chachoengsao) לש ירפכה רוזיאב לא תחוכש הרייע איה
םיבבותסמ םיריית דואמ טעמ .תיתימאה דנליאת תא וארת ןאכ .קוקגנב חרזמ
רתויב שודקה ההדוב לספ אצמנ וז הרייעב .ינתא ןויבצ לע רמש םוקמה ןכלו ןאכ
ןותוס התופ הרפ ÷ הלוכ דנליאתב (Phra phutta Sothon) ןותוס טאווב אצמנה
אוה לספה לש והבג .ןאהיווארוו םאראראוו 189 קר ולו ןאכל עיגהל יאדכ .מ"ס
ץוחמ םידנליאתה םייחהמ םשרתהלו קוקגנב לש הלומההמ טלמהל ליבשב
תומלצמה תא וחכשת לא .ריעל
דנליאת זכרמל yלמומ לולסמ
ירובנ'צנק - קוקגנב - ןושאר םוי
ירובנ'צנק - ינש םוי
,ירובנ'צנק - ישילש םוי rose garden .היאטפ ,םירמנה ןג ,ףצה קושה ,
היאטפ - יעיבר םוי
טמס וק - ישימח םוי
גנא'צ וק - ישיש םוי
גנא'צ וק - יעיבש םוי
קוקגנב - גנא'צ וק - ינימש םוי
ירובנא'צנאק KANCHANABURI
.קוקגנבמ הברעמ-ןופצ העיסנ יצחו העשכ לש קחרמב תאצמנה הביבח הרייע
םסרופמה טרסה השענ ויתודוא) יאווקה רהנל תודוה םג תמסרופמ ירובנא'צנאק
תמחלמ ךלהמב המחלמ יובש ידיב וילע הנבנש רשגהו ("יאווקה רהנ לע רשג"ה
בלב המוקימל רבעמ .תבכרב העיסנב רשגה תא רובעל ץלמומ .היינשה םלועה
תווחל םתס וא ,םיקוושב רייסל ,הב לייטל רשפא .שפונ תרייע איה ,לגנו'גה
ביתנב ורחבתש ןבומכ יאנתב) םירוכש םיינפוא יבג לע העיסנ ידכ ךות התוא
םשג רעי אצמנ ירובנא'צנאק דיל .(ךרדה לש לאמש דצמ.הביכרה ךלהמב ןוכנה
ןולל הבוח .תויצקרטא עפש םע ,שממ לש לגנו'ג .רמנאימ לובגל דע ערתשמה
ןולמ יתב רפסמ םייוצמ םוקמב .רהנה דיל וא לעש תונולמהמ דחאב הליל תוחפל
'גסאממ הלילבו ,םיליפ יבג לע הביכרמ תונהיל ןתינ םויה ךלהמב רשאכ ,םיפצ
70
_תוהשל ץלמומ ,הזועתה ילעב םכמ הלאל .יאת The River Kwai Jungle
Rafts רשא רתוי םיראופמ ןולמ יתב םג םנשי .למשח אלל ףצ ןולמ וניה רשא
ילפמ ןהיניב - עבט תורומש רפסמ רוזאב .דבלב רהנה ךרד איה םהילא העגהה
) ןאוורא Erawa falls) 7 ידכ ךות םייפוימ תונהיל ןתינ רשא ,םיירויצ םילפמ
,םכל רשפאתי לזמ תצק םע .דחוימ ץמאמ בייחמ וניא רשא ,לק לולסמב הכילה
םיסובוטוא םיאצוי ירובנא'צנאקמ .עבטב ישפוח םיבבותסמה םיפוק תוארל םג
רשפא .רוזאבש םיצלמומה םייוליבה דחא קר והז.םילפמה ןוויכל - רידס ןפואב
םיפי'ג לויט וא גניקרט םוי יצח תושעל ,ונאקב וא הדוספר לע ,רהנה לע טושל
תרעמל םירה ינפוא לע בכרל וא ליפ לע בכרל ,רעיב םיירהצ תחורא םע
)_אוואל םיפיטנה Lawa םירוגמ ידירש ואצמנ ןהב הביבסב תורעמהמ תחאל וא (
,םיהוש םתא וב ןולמה תניגב לויטל תאצל דואמ ץלמומ .ןומדקה םדאה תפוקתמ
חיצנהלו ,הייפהפי תיפורט היחמצו םיחרפ לש ביהרמ הארממ תונהיל ולכות הב
תולוקמ טקשהמ תונהיל ןתינ ?הלילבו ,הזה יפויהמ טעמ המלצמ תועצמאב
. 'זסמהמו לגנו'גה
לש םיימוי .םידליה רובע היווח הווהמה יתימא לגנו'ג לש וביל בלב ןכוש רהנה
לע בכרל ,םוקמב םייחה םיטבשה ינב תא ריכהל םכל ורשפאי םוקמב תוהש
,םימ ילפמב ץוחרל ,גניטפאר תושעל ,ץע תודוספרב טושל ,םיליפ בכרל וליפאו
קמה.רהנה דיל וא תדג לע ןולמ יתב רפסמ שי .םירה ינפוא לע טלפמ הווהמ םו
,ןוטבהמ תויביטנרטלא תויורשפא שפחמו יונפ ןמז תצק ותחתמאבש ימל ןייוצמ
ריעה תא ךכ-לכ םינייפאמש ריואה םוהיזמו תוינוכמה יזוזגאמ קוקגנב .
םיעיגמ ךיא
מ םיאצויש םיסובינימב תונגרואמ תועסה שי קוקגנב תחא לכב םשריהל ןתינ .
.ןאס-ואקה בוחרב תורוזפש תוברה תועיסנה תויונכוסמ
םינשי הפיא
.םימה לע םייונבה םיסואה טסג ,ירובנ`צנקב םיסואה-טסג םירסח אל
םישוע המ
ךרואל ,ביבח קוש) הרייעב םילויט ךורעל ןתינ ,שפונ לכ םדוק הז ירובנ`צנק זא
.(ריכשהל ןתינ) םיינפואב וא לגרב (רהנה ךרואלו תודשה
תירבה תולעב יללחל תורבק תיב ,ןושארה .ריעב םיינש שי תורבקה תיב -
לע ,ןופצ ןוויכב ריעה יתאפב אצמנ) היינשה םלועה תמחלמ ךלהמב ולפנש
יתרוסמ ימוקמ תורבק תיב ,ינשה תורבקה תיב אצמנ וכשמהב .(ישארה שיבכה
.וב רקבל ץלמומש םיעבצ ללשב תובצמ אלמ ,
שי ןאוורא ילפמ ארקנש ויפויב םיהדמ םוקמ שי ירובאנ`צנק דיל -םילפמה -
תיאמצע םשל עיגהל רשפא לבא סואה טסגהמ לויט ךרד וילא םיאצויש הלאכ
,םיירויצ םילפמ וב שי יתימא ןדע ןג ומכ הארנ ,םיסקמ םוקמה .רישי סובוטואב
-ב רבועו לילק אוה לולסמה 7 םאו זיקרוט עבצב ךרדה ךרוא לכל םימה .םילפמ
.עבטב םיישפוח םיפוק םג םש תוארל רשפא לזמ שי
העשמ םוי לכ החותפ הרומשה 06:00 דע 18:00 .םולשתב הסינכהו
רפסמ שיבכ ךרד איה הרומשה לא העגהה 3199 .ירובנ`צנקמ העש תב העיסנ ,
העשב אצויה ןושארה סובוטואה תא סופתל וסנ 08:00 דע ורזחתש ןנכתלו
העשב אצויש ןורחאה סובוטואה 17:20 . םילפמה תעבש ריחמ ימואל קראפ הז
הסינכ 200 -ב רגסנ םוקמה .םש תויהל הווש לבא טאב 16:00 וננכתת זא
יאדכ ןכלו דועו םיפלואמ םירמנ םע רזנמ ,םימח תוינייעמ םג רוזאב שי .םאתהב
תארקנש הדעסמ שי ריעב .םיצור םתאש ךיא ןרמתל ולכותש ידכ פי`ג תחקל
spicy םוקמ ,ףירח אל םג לכוא םש לוכאל ןתינ לבא ,ףירח לכוא בהואש ימל
71
רשפאו םיקחשמ ינימ לכ םוקמב שי .הדמחנ דואמ םוקמה תלעבו דמחנ דואמ
.ףיכב ברע םש ריבעהל
ןואיזומ שי רשגה דיל .ליגר לזרב רשג טושפ ÷ בזכאמ דאמ יאווק רהנה רשג
.ורתו ÷ המחלמ
םיריזנ ידי לע להונמש םיסירגיטל הסחמ שי ירובנ`צנקמ העשכ קחרמ
תויח המכ דוע םנשיו םיסירגיטה םע םלטצהל ןתינ .דמחנ םוקמ .םיטסיהדוב
.ישפוח תובבותסמש
םשב םוקמ שי ירובנ`צנקב Apple's םע הלוזו דאמ הביבח הינסכא םג וז .
םישנאה .לושיב יסרוק תושעל ןתינ הבו הדעסמ םהל שי .םייקנו םידמחנ םירדח
.תודעסמו םיבאפ שי וב רוזיאל בורק םוקמהו םידמחנ דאמ םש
אוה רוקיב הוושש קראפ דוע Sai Yok Yai לבא הפי ךכ לכ אל ומצע קראפה .
תא ראתלו סורהל הצור אל ינא .לויטב תומיהדמ רתויה תויווחה תחא וזו וב ונשי
.הריוואו םמהמ טקש ,ביהרמ ףונ םע ,ץעמ תופצ תותקב לע םינשי לבא הארמה
ירוביצ סובוטואב עיגהל ןתינ !!!הווש ÷ הריסב רדחל םיאיבמ לכואה תא
-סוטסוט רוכשל שי הריצעה תדוקנמ .םייתעשכ תכרואש העיסנ .ירובנ`צנקמ
דועו םיפיטנ תרעמ תאצמנ הביבסב.(םש שי דימת) קראפה חתפל דע יסקט
.הרצק העיסנ קחרמב עיגהל ןתינ וילא קראפ
felix river kwai ÷ ראופמ היה 40$ .חונ היה ומוקימו ,הלילל
÷ ןאוורא ילפמ ,היווח ÷ םיסירגיטה שדקמ :םיליגרה תומוקמה תא ללכ לויטה
÷ םשב ירוטסיה קראפ ,ריווא גזמ ייולת לבא דאמ דמחנ muang sing
historical park אישהו ימתס תצק ÷ גניטפר קובמב ,םיליפ לע הביכר ,ביבח ÷
. םיליפ םע הציחר
) םותאפ ןוקאנ Nakhon Pathom
) םותאפ ןוקאנ איה דנליאתב רתויב הקיתעה ריעה Nakhon Pathom תאצמנה (
60 ) יד'צ םותאפ הרפה תא תוארל וסנכה ןאכ .קוקגנבל תיברעמ מ"ק Phra
Pathom Chedi אשנתמה םימותכ םיחירא הפוצמ יטסיהדוב הנבמ אוהש (
לש הבוגל 127 לע הריפסל תישישה האמב הנבנ ,בגא ,ירוקמה הנבמה .םירטמ
ריעב תוארל ולכות םיפסונ םיקיתע םישדקמ .הדאוורת תלוכסאמ תיטסיהדוב ידי
,היאתויא 86 -ה תואמב ונבנ ןאכ םישדקמה .קוקגנבל תינופצ מ"ק 16 -הו 18 .
תנשב םיזמרובה ידי לע השבכנ ריעהש דע דנליאת תריבכ רבעב השמיש וז ריע
1767 -ה האמה ףוס דע . 17 איהש רפיס הב רקיבש ימ לכו שיא ןוילימ הב ויח
.איהה תעב םלועב תוביהרמה םירעה תחא
היאתויא
תואמה ןמ םישדקמה תוקיתע 16-18 ,היאתויאבש 86 ל ןופצמ מ"ק קוקגנב ,
לש הירוטסיהב רתויב הלודגה גושגשה תפוקתל תוכראותמ דנליאת היאתויא .
תנשמ לחה הנידמה תריבכ השמיש 1350 -ו , 33 תוימאיס תולשושמ םיכלמ
תנשב ,םיזמרובה ידי-לע השבכנ ריעהש דע ,ןאכמ וטלש ,תונוש 1767 הריב .
,םידנלוה םירחוסש ,הביהרמ ריע ,תויודעה לכ יפ לע ,התיה וז הקיתע
ףוס דע .הילא םהילגרו םהיניע ואשנ םינפיו םיניס ,םילגנא ,םיתפרצ ,םילגוטרופ
-ה האמ 17 םירזה םירקבמה לכו שיא ןוילימל היאתויא לש התייסולכוא העיגה
.םהימימ וארש רתויב הביהרמה ריעב רבודמש ונעט הילא ועיגהש
תובישח לעב רתאכ וזרכוה היאתויא רתאב םירוזפה תוקיתעהו םישדקמה
72
) תימלוע תירוטסיה World Heritage Site תא תללוכ המישרמה המישרה .(
) טפנאס יס הרפ טאוו Wat Phra Si Sanphet -ה האמה ןמ שדקמ ,( 14 היהש ,
ןב ההדוב לספ וב בצינ רבעבו ,היאתויא ישדקמב לודגה ונמזב 16 הפוצש ,`מ
-ב 250 ךיתהל םתבוחמש ושח םיזמרובה םישבוכה ,רעצה הברמל .בהז ג"ק
) ורמ הרפ טאוו .ותוא Wat Phra Meru -ה האמב הנבנש ,רצבמה יומד ,( 16 ,
תנשב טלמיהל חילצה 1767 לספ וב תוארל ןיידע ןתינו םיזמרובה ידיב סרהמ
תרקת ,רתכ ושאר לעו `מ השיש והבוגש ,היאתויא ןונגסב ,הפהפי בשוי ההדוב
ןב לספו ,המישרמ תפלוגמ ץע 1,300 בשויו ,ןולייצמ אבוהש ,ןקרי ןבאמ ,הנש
) גנא`צ ןאנאפ וא`צ הרפ טאוו .(אסיכ לע) `תיפוריא החונת`ב Wat Phra Chao
Phanan Choeng -ה האמה תישארב הנבנ ( 14 ,םירמקה ידי-לע הארנה יפכ ,
הבוגב ,הפי ההדוב לספ וב שי .םאיס תריבל הכפה היאתויאש ינפל 19 לעש ,`מ
םיליפה תאלכמ תא תוארל וכל םישדקממ םכל סאמנ םא .ולוכ טאווה ארקנ ומש
) Elephant Kraal ,קיט ץע תורוקמ היונבה ,תיקנעה ץעה רדג .תרזחושמה (
לש תיווזב המדאב וצעננש 45 יליפ לש יתנשה ףוסיאל םעפ השמיש ,תולעמ
לע ףיקשהל גהנ ונממש ,דחוימ הבגומ ןתיב לש ותיינב לע הרוה ךלמה .רבה
.שגרמה עוריאה
לש תינופצה הנחתהמ םיאצויה ,היאתויא לא םיפוכת םיסובוטוא שי קוקגנב
תצק הריהמ תבכרב העיסנה .םייתעשכ תכרוא העיסנה .םויה תועש ךלהמב
ב גנופמאלאוה תבכרה תנחתמ תופוכת םיתעל תואצוי תובכרו רתוי קוקגנב .
לש קחרמב קוקגנבל תינופצ תנכוש היאתויא 86 תריב התייה איהו ,הנממ מ"ק
תנשמ לחה הנידמה 1350 . 33 דע ,הב וטלש תונוש תוימאיס תולשושמ םיכלמ
תנשב ,םיזמרובה ידי לע השבכנש 1767 לכ יפ לע ,התייה וז הקיתע הריב .
םיניס ,םילגנא ,םיתפרצ ,םילגוטרופ ,םידנלוה םירחוסש הביהרמ ריע ,תויודעה
ה האמה ףוס דע .הילא םהילגרו םהיניע ואשנ םינפיו 17 לש התייסולכוא העיגה -
ריעה וזש ונעט הילא ועיגהש םירזה םירקבמה לכו ,שיא ןוילימל היאתויא
תואמה ןמ תוקיתעו םישדקמ םירוזפ היאתויאב .םהימימ וארש רתויב הביהרמה
-ה 18-16 םישדקמה .דנליאת לש הירוטסיהב רתויב הלודגה גושגשה תפוקת ,
) ימלוע תשרומ רתאכ וזרכוה תוקיתעהו World Heritage Site .(
:םישדקמ השולש םיאצמנ תאזה המישרמה המישרה ךותב
) טפנאס יס הרפ טאוו - Wat Phra Si Sanphet ה האמה ןמ שדקמ - ( 14 ,-
הבוגב אהדוב לספ וב בצינ רבעבו ,היאתויא ישדקמב לודגה היהש 16 ,`מ
ב הפוצמ ולוכש 250 ושח םיזמרובה םישבוכה ,רעצה הברמל .בהז ג"ק -
.ותוא ךיתהל םתבוחמש
) ורמ הרפ טאוו - Wat Phra Meru -ה האמב הנבנש ,רצבמ יומד שדקמ - ( 16 ,
תנשב ,םיזמרובה סרהמ טלמיהל חילצהו 1767 לספ וב תוארל ןתינ םויה םג .
תרקת ,רתכ ושאר לעו `מ השיש והבוגש ,היאתויא ןונגסב בשוי הפהפי אהדוב
ןב ףסונ לספו ,המישרמ תפלוגמ ץע 1,300 ןולייצמ אבוהש ,דלרמאמ ,הנש
."תיפוריא החונת"ב בשויו
) גנא`צ ןאנאפ וא`צ הרפ טאוו - Wat Phra Chao Phanan Choeng -(
ה האמה תישארב הנבנש שדקמ 14 ינפל ,םירמקה ידי לע הארנכ ,-
הבוגב אהדוב לספ וב שי .םאיס תריבל הכפה היאתויאש 19 ומש לעש ,`מ
.שדקמה ארקנ
73
) םיליפה תאלכמ Elephant Kraal תא תוארל יאדכ ,םישדקמב םתצק םא-(
וצעננש קיט ץע תורוקמ היונבה ,תיקנעה ץעה רדג .תרזחושמה םיליפה תאלכמ
לש תיווזב המדאב 45 .רבה יליפ לש יתנשה ףוסיאל םעפ השמיש ,תולעמ
עוריאה לע ףיקשהל גהנ ונממש ,דחוימ הבגומ ןתיב לש ותיינב לע הרוה ךלמה
.שגרמה
הנחתהמ ,ההובג תורידתב םויה תועש לכ ךשמב םיסובוטוא םיאצוי היאתויא לא
רתוי תצק הריהמ העיסנה תבכרב .םייתעשכ העיסנה ןמזו ,קוקגנב לש תינופצה
.גנופמאלאוה תבכרה תנחתמ תופוכת םיתעל תואצוי תובכרהו
םידרווה ןג Rose Garden Country Resort
,ןי'צאט רהנה תפש 32 .קוקגנבל תיברעמ מ"ק
תופתתשהב תועפוה תומייקתמ םוקמב 150 םידוקיר תוללוכה ,םיפתתשמ
,םיריזנ תעבשה סקט לש הימדה ,ידנליאת ףורגא ,תידנליאת הנותח ,םייתרוסמ
םינמוא ובו רזחושמ ידנליאת רפכב יוצמ םוקמב .דועו םיליפ יבג לע רצק לויט
השיגמה הדעסמ היוצמ רתאב .תונוש די תוינמוא לש רוצייב םיקסועה םיבר
םיאצמנ םינגה .ידנליאתו יברעמ לכוא 32 ןוקנל ךרדה לע קוקגנבל ץוחמ מ"ק
) םותפ Nakhon Pathom העשב םוי ידמ םייקתמ עפומה .( 15:00 םיטרפ .
:םיפסונ www.rose-garden.com .
קאודס ןרנמד ףצה קושה Damnoen Saduak FIoating market
הריוואהו תוחירה ,תוינועבצל תודוה ,דנליאת ינייפאממ דחא אוה "ףצה קוש"ה
תוטועה םישנה הארמ תא חוכשל השק .םימה לע םייקתמה קושה לש תדחוימה
,תוקריב תוסומע ןהלש תוריסה רשאכ תולעתה ןיב תוטיישמה םיבוהצ שק יעבוכ
תומיעט עסמ םג ללוכה ,רתויב ינרע רחסמ םייקתמ תוריסה ןיב.םיחרפו תוריפ
היפאפו סננא לש תיקש ?אל ךיאו תונטק סוקוק תוביבל וא תונגוטמ תוננב לש
אצמנ קושה.םיירט 107 דע עיגהל ץלמומ דואמ .קוקגנבמ הברעמ-םורד מ"ק
העשה 9:30 .םירייתב סומע םוקמה היהי רתוי רחואמ ;רקובב
םירמנה ןג Sriracha Tiger Zoo
לש רידנ הארמב תוזחל ןתנ םוקמב .םירמנה ןגב רוצעל ץלמומ היטאפל ךרדב
םיריזח ,םירמנ לש "יתחפשמ" יוליבמ וא ,הריזח בלחמ םיקנויה רמנ ירוג
לש ותעיקבב תוזחל ןתינ ןכ ומכ .םינינת יעפומ םימייקתמ םג קראפב .םיבלבלכו
:םיפסונ םיטרפ .וב תוזחל םדיב ןמדזה לארשיב םיבר אלש הארמ הציבמ ןינת
www.tigerzoo.com
היטאפ Pattaya
,ינועבצ םוקמ ,היטאפ טייקה תרייע תאצמנ קוקגנבמ החרזמ העיסנ םייתעשכ
.יתחפשמ בכרה לכל םיאתמה - ףיכו םייח קקוש
74
לש םימי רפסמ תוסיחדב אלמל תולוכיה יוליב תויורשפא ףוס ןיא - היאטפ ריעב
)_ןל וק יאל ץורמ תריסב טיש ומכ .תמלשומ האנה Ko Laan ,"םיגומלאה יא" (
וא ,רדהנ םי ףוח םג ובו ימי טרופס ינימ םיעצומ ובו היטאפ לומ םקוממ רשא
) ןגומ לבכ תועצמאב ריעב הובג יכה ןיינבהמ "הציפק"
www.pattayapark.com רשא תויפהפי תוינדקר לש ביהרמ טרבק עפומ - וא ,(
) ...םירבגכ "ןלוכ"ש םילגמ ומויסב קר www.tiffany-show.co.th .(
_ב םישרמ רולקלופ עפומב רקבל וא םיליפ יראפסל ףרטצהל ןתינ ןאכ םג ong
Nooch Village .לודג םיבלחס ןג םג יוצמ וכותב רשא
.הזכ ןיא םוקמ םושב לבא ,סקס שי םוקמ לכב .םלועב הל המוד ןיא .היאטפ
לש סקס 22 חקיתש ןימ לש םירה תבכר ,םירשבה תוואת לש דנלינסיד ,טארק
סקס .תומהבתה לש תומוהתל ךתוא ליפתש ינפל הזטסקא לש םיהבגל ךתוא
םישנ םע ,היצאירו לכב סקס .תיביבא לת החורא ריחמב ,ךרד לכב ,שרוד לכל
םע ,רבג ויה םעפש םישנ םע .תויטוזקא םישנ ומכ םיארנש םירבג םעו תויטוזקא
המ לכ .םה המ לע םירוגס אל ןיידעש הלאכ םעו ,השיא ויה םעפש םירבג
לכ שומימל ךתשקבכ תינכות .לאשת קר אל ןאכ ,ןימה לע םעפ יא תעדל תיצרש
היזטנפ.
תא לבא .םיפי םיפוחו םיקראפו תודעסמ הברה םג שיו ,םיעפוש תוינקה ירתא
ךומנ יכה םוקמה הז ,תאז תמועל ,םירבגה רובע .םוקמ לכב אוצמל רשפא הלא
םיבשנ ,םהינומהב םיאב םה .תוומה םי לע רשא םודסמ רתוי הברה ,םלועב
םיבנידנקס ,םינקירמאו םיגלב ,םיטירבו םינמרג .םיראשנו המיזה ילבכב
לש םינימזמה םיטבמהש ,םילארשי תורשע המכ םגו .םילרטסואו
תויחל ואבו לארשי תא ושטנש םישנא .םהייח תא וניש תודלי/תורענ/םישנה
איה .תידנליאתה השיאה אוה םוקמה לש דוסה.םוקיב לודגה תשובה תיבב
םא .בקנ לכב ,הניפ לכב ,שממ תצחור .ברעב ךתוא תצחורו רקובב ךתוא תצחור
אצויה ברעמה ןב .לכה לבא ,לכה ךליבשב השעת איה ןוכנ הילא תונפל עדת קר
לכ תא וב ןספאיו ולש יתיבה הפועתה למנב את רוכשי םא השעי בוט היטאפל
תיישעתב שחרתמה תא גיצהל ןויסינ הלילח ןאכ ןיא .םייחה לע עדוי אוהש המ
לש ירסומה ןעטמה םע ,ונחנאש איה היעבה .יבויח רבדכ דנליאת לש ןימה
דנליאת לש תיטסיהדובה היווהל רבחתהל םישקתמ ,תירצונ-ואדויה תוברתה
ברעמה לש םירגוסה תוצווכמ תובכעה אלל.
.ך"נתהמ דוע ער םש שי םירלוד ןפוח רובעב השיאה ףוג תריכמל ונלצא
תויהל הלכי בחר .וחירי הפיא םיעדוי אל ,ך"נתה תא םיריכמ אל דנליאתב
תוזוחמהמ תועיגמ ןאכ תודבועה תונבה תיברמ .היאטפב תימוקמ הרוביג
קוידב תיבב תורפסמ אל ןה םא םגו ,הנידמה חרזמ-ןופצ לש םילשחנה םיירפכה
רשפאמ התיבה תוחלוש ןהש ףסכה .רורב הז םלוכל ,הסנרפ תואצומ ןה דציכ
יתבמ הברהב םישרמ םינבל תיב תונבל םירוהלו הלכשה שוכרל םיחאה רתיל
םוקמה תוריעצ ינפב תודמועה תורירבה .םייאלקחה תוזוחמה לש תואסנולכה
הדובע ןיב תוענ תויצפואה ןאכ ;ןימה תיישעתל הסינכ ןיבל םידומיל ןיב ןניא
,ריעצ ליגב הנותח ןיבל בער רכש תרומת םייפוסניאה זרואה תודשב תכרפמ
תונש ףוס לש שישקה ליגל העיגה םע ותשא תא בזוע לעבה םיבר םירקמבשכ
םידליב תלפוטמ ,הלש םירשעה.
לכב םיקמעתמ םניא ,םודנוקה לע הלק עבצא םע ,עקתשהל םיעיגמה םילארשי
,יתמ תא לאוש ינא ,לבא .רחא גוסמ הנטייק וז ,םירגובמכ םיריעצ ,םרובע .הלא
םע המ .םהלש ישימחה רושעה עצמאב רקיעב ,סקס קר אל הז םייחה ירה
75
םיקסוע אל ןהבש הממיה תועש תיברמב גוזה תב םע רשקתל תלוכיהו הבהאה
תלוכיה תא וליפא ןיאו ,הפש השק תידנליאת .ןאכ םייק אל הז ?ףוג יקחשמב
םיכויחל רבעמו ,תושגר םינפמש םע םה םידנליאתה .ףוג תפשב רשקתל
םישדוח רחאל םג תנסכולמה הכיסמל דעבמ רודחל השק רבע לכל םירזופמש
םיבר הילע םייוציפה לבא ,היעב וזש רמוא יתמ .םיפתושמ םירוגמ לש םינשו.
-ב 2002 לארשימ ועיגה 70 והשמ ,טושפ ןובשחב .בהזה יפוח ץראל םיריית ףלא
ןתינ ךכ ,םבורו ,תידנליאתה היווחה תא ורבע םילארשי ןוילימ תוביבסב
םיריחמב ,רייתל הינפ ריבסהל תעדוי תמאבש ץרא .הימסקב ובשנ ,םשרתהל
ומכ םיכחוגמ 20 -ב תופיוזמ גתומ תוצלוח ,האלמ החוראל לקש 15 העיסנו לקש
יולת .םולכ אל וא ,ןומה ?םש רסח המ זא .ילארשי סובוטוא לש תויולעב תוינומב
םילאוש ימ תא.
טקש םע .םימחו םידמחנ םה לבא ,םלועב םכח יכה םעה אל ילוא םידנליאתה
אלו ידנליאת בוחרב וכל .לוק וילע םימירמ םא תולקב עגפנו שחלב רבדמש
תאש םינז ינש ,םיבלכו תוקונית .ןאכ םיחבונ אל םיבלכה םג .הכוב קונית ועמשת
אל .תרגובה תישונאה הביבסהמ םיטלוק םה םהלש תונבצעהו תודרחה תמר
תואמ ללוכ ,םיריית יפלא .תאזה ריעה ימענממ תונהיל ידכ ןאכ רוגל ךירצ
לע הבשחמה קר ,ץראב .הפ תושעל םהל רתומש המל םינימאמ אל ,םילארשי
תניידזמה תא וריכת" .רצעמל הליע איה היאטפ לש םייחה תרגשמ רכינ קלח
איה .בוחרדמב וירבח םע שגפנש םילארשיה םירייתה דחא רמוא ,"ילש השדחה
תחתמ תבלענ התיה םא םגו .הניבה ול תבלענ התיה םא קפסו הניבמ אל
רפסמ ךשמב לקש האמ יוושב ימוי רכש תמועל הז המ ,םימתה הכויחל
הלאמ הברהב בוט בצמב תאצמנ איה .ריעב אצמנ הלש גנארפהש תועובשה
תוכירצ ןה .תלייטה ךרואל סוקוקה יצע תחת תוצובקב תובשוי וא תודמועה
ןהלש תילילה תא תושעל ידכ השק דובעל.
םאדאמל םלשי ,סנכייו יתיי ןיפכד לכ :דואמ טושפ ?דבוע הז ךיא 500 ) טאב 50
םלשי אוה הל .ופוגו ושפנ וצפח הבש וז תא חקייו ,(לקש 150-100 רובע לקש
דימת אוה ןאכ םולשתה .תלוזב םיחטוב םידנליאתה .םיגוניע לש םלש הליל
םלועה ראשב ומכ שארמ אל ,ףוסב.
רבע לכמ .עגיימ םילושכמ לולסמ ומכ איה בוחרדמה ךרואל תעזוימה הכילהה
םא .לובנטסיאב םירייתה תודוכלמ ילעב לש תויביסנטניאב ךילא תוקעוצ תונבה
,תוכייחמ דימ ןה ;תונבה םע םייניע תליענ ללכל עיגת לא ,תוארל קר ןאכל תאב
,הליבהמה רשבה תרדק ךותב טטושמ התא.ברסל חונב אלש שוחל לולע התאו
בשוח םואתפ התא ,ךלוה לכהש ןכיה יכ .תיתד ןיעמ הראהל חתפנ םש אקוודו
עדי ,םינש יפלא ןתוא לכ ינפל ונלש רסומה ירפס תא בתכש ימ ,תאז לכב ילואש
רסוחל דובכה לכ םע יכ .היאטפב ועמש אל ןיידע םהילעש םיינש וא רבד
ןפוג תא ,ויתונב תא ריקפמש םעב םמוקמ והשמ שי ,טניירואה לש תובכעה
תב דנליאת .ןלרוגל ,יביטקלוקה 65 ןוחטיב תשר העיצמ הניא םיבשותה ןוילימ
רדתסת ,היסנפל תאצי .היעב ךל שי ,הדובע ךל ןיא .היתונבו הינבל ילאיצוס
תאצ דע תיבב םיקיזחמ תוהמאהו תובאה תא יכ ,תובא יתב ןאכ ןיא .דבל
ןולק תוא לבא ,תידנליאתה החפשמה לש הנסוחל דובכ תוא ילוא הז .םתמשנ
היחרזאל תמלוה תוירחא לבקל השש הניאש הנידמל.
ךותב ,תונבל ידכ םידראילימ הנורחאב ועקשוה ובש םוקמ .םידוגינ לש הנידמ וז
התנבש הנידמ .היתחתמ ורטמו ,קוקגנבב תראפתל תיליע תבכר ,והשמו הנש
,םידומע לע םיביתנ השיש לעב רשג ןיעמ ,תיליע הדרטסוטוא הנורחאל קר
העונתה יסמוע לע טעמב לקהל ידכ תאז לכ .םירטמוליק תואמ ךרואל תחתמנה
76
.ישונא העונת קקפ אוה היאטפ לש בוחרדמה דועב ,הריבה לש םייתצלפמה
ףקיהב ןימ תיישעתב תוקסעומ םישנו תונב יפלא תואמ ,שממ הנידמ התואב
היעב ןיא ןהלש תוחפשמלו ןהלש רחמ דע דיגהל רשפא .םלועב הליבקמ רסח
תרכומש ותבב האג אקווד אוהש רמאיו דחא ידנליאת בא םוקיש לבא ,הז םע
התיה ול ותמשנ יקמע דע עגפנ היה אוהשו הלילב םירבג השולשל המצע תא
הרוחבש םיעדוי דנליאת תא תמאב םיניבמש הלא .הטיסרבינואל תרדרדימ
תא הארת אל ףא אלא ,ןימה תיישעתב דובעת אלש קר אל בוט תיבמ תידנליאת
רז לש ותרבחב הפוצרפ.
טמס וק KO SAMET
-כ וכרוא) דנליאתב םינטק רתויה םייאה דחא 6 םימעפל עיגמ ובחורו מ"ק
יאה .םינבל תולוחו םילולצ םימ ילעב םיפוח ורמתשה יאב .(דבלב םירטמ תואמל
עובש יפוסב רקיעב וילא םיעיגמה םיימוקמו םייברעמ םיריית ברקב ירלופופ
קר קחורמ ,יאה .םיימוקמ םיגחבו 80 תונוע לכב רוקיבל םיאתמו ,היאטפמ מ"ק
יתורייתה זכרמה .(רבמטפס - יאמ םישדוחב) ןוסנומה ימשג תנוע ללוכ הנשה
ייס טאה םה יסחי ןפואב םימוהה םיפוחה ינשו ,יאה לש יחרזמ-ןופצה קלחב יוצמ
)_ואק Hat Sai Kaew ) ןייד גנוו ואו ( Ao Wong Deuan יעונפוא רוכשל ןתינ .(
וא/ו הלילצ ילב וא םע טייש םויל תאצל וא ,(טישמ םע) ץורמ תוריסו םי
_תמגודכ) יאה תברקבש םיפירה ךרואל םילקרונש Ao Kiu רפסמ םייוצמ יאב .(
.ןוישיר ילעבל תולילצ וא םיסרוק םיעיצמה הלילצ ינודעומ
?םיעיגמ ךיא
העשכ) היאטפמ וא (יצחו תועש שולש) קוקגנבמ ןאו ינימב וא סובוטואב העיסנב
) יפ ןב ףיצרה דע (יצחו Ban Phe יצח) הריהמ הריסב וא תרובעמב םשמו (
'חרב תועיסנ ידרשמ .הנתשמ תורידתב םויב םימעפ המכ תואצויה (העש Khao
San -כ לש ריחמב תרובעמו סובוטוא לש םיבלושמ םיסיטרכ םירכומ קוקגנבב
25 .ח"ש
:םיפסונ םיטרפו תורובעמה לש טישה ידעומ www.kohsamet.com
:םיצלמומ תונולמ Mooban Talay ןולמו Ao Phrao Resort ףסונ עדימל
www.moobantalay.com
_ןיזגמ :ףסונ עדימל National Geographic Traveler 'סמ ןויליג - 9 רבוטקוא ,
2003 .
גנא'צ וק KO CHANG
תיברמו (טקופ רחאל) דנליאתב ולדוגב ינשה יאה ."ליפה יא" -ו עמשמ גנא'צ וק
.שקובמ יתוריית רתאל הנורחאל קר ךפה יאה .םיבורגנמ יחמצב הסוכמ וחטש
.הטקשה הריוואב ןייפואמ יאה
.ובש יזכרמה קלחב ןכו ,יאה לש יברעמה קלחב רקיעב םימקוממ שפונה ירוזא
)_ואק יאס - "םינבלה תולוחה ףוח" יורק יזכרמה קלחב יוצמה ףוחה Sae
77
Kaew יאב.תוחפ םירייותמל םיפוחה םיכפוה יאה ךרואל םימירדמש לככ .(
.םילקרונשו תוישרפמ ,םיקאיק תרכשה ,הלילצ ינודעומ
)_יאוו וק ךומסה יאל םיקאיק טייש :ץלמומ Ko Wai םיביהרמ םיפיר לעב (
ל וא לקרונש תועצמאב הלילצל םג םישיגנה Koh Kut .רתויב םיפי םיפוח לעב -
םימה לפמל םייתעשכ ןב ילגר עסמ Tan Ma Yom _לפמל היחשו לויט . Khlong
Plu _םיגיידה רפכב רוקיבו Bang Bao .וחכשנש תוארמ רמשמה
.(סראמ-רבמבונ) ונלש ףרוחה ישדוח :תצלמומ הפוקת
?םיעיגמ ךיא
הפועתה תרבח - הסיטב Bangkok Airways ) טארט ריעל תוסיט הליעפמ
Trat) - 25 ) פוגנ םלב ףוחה ףיצרמ העיסנ תוקד Laem Ngop ( תואצוי ונממ
.םויה תועש ברב תוריס
-כ - קוקגנבמ סובוטואב 6 _'חרב העיסנ סיטרכ תונקל ןתינ .תועש Khao San
- כ ריחמב ,קוקגנבב 30 .ח"ש
העשב םוי לכ אצוי היאטפמ 07:00 _ב םיפסונ םיטרפ .גנא'צ וקל סובינימ
Malibu Travel .לט 423180-38-66-00 .
רתאב - םיפסונ םיטרפו םינמז חול www.koh-chang.com :וא
www.panviman.com
(םייא) דנליאת םורדב לולסמ
) טקופ רוזא Phuket ) ןמדנא ףוחו ( andaman (
.הלש םייפורטה םייאה - אוה דנליאת לש םירכומ רתויה םינייפאמהמ דחא
דחא ,םייאה ."םייאה תנינפ"כ בשחי רשא הזב םייאה לכ ןיבמ רוחבל ונילע השקי
.תויצקרטא לש עפשבו המישנ רצוע יפויב םינחינ ,דחאל
-םייאל הסיט
וא ,יפיפוקל תרובעמ תחקלו טקופל סוטל וא -דחא יא קר תושעל ךירצ יתעדל
לכ לע טרפא ינא ,הצלמהה תורמל .`ץיב יליירל הריס תחקלו יבארקל סוטל
:םהב ונייהש םייאה
:ץלמומה לולסמה
- ןושאר םוי phuket
- ישילש - ינש םוי koh phi phi
- ישימח - יעיבר םוי koh lanta
78
- ישיש םוי krabi
- יעיבש םוי khao lak
- ינימש םוי phuket
טקופ Phuket
םי לש םיעוגרה וימימב ןכוש ,דנליאתב רתויב יתורייתהו סלכואמה ,לודגה יאה
)_ןאמאדנא Andaman_Sea .ךורא רשגב תשביל רבוחמ יאה .(
,םילקדב םיטשוקמה יתקבא לוח ילעב םיפוח ,םירדהנ םינוצרפמב עפושמ יאה
רשפא .םינפ יריבסמ םישנאו םייאב דקונמה ותוא ףיקמה זיקרוט עבצב םי
תויצקרטאו םיקוניפ ,תויוליעפ ללש קפסמ יאה - תיטוזקא השפוחמ ןאכ תונהיל
עפש ,םיימוקמ םיקוושו תוינק יזכרמ - יתחפשמ בכרה לכל םג םימיאתמה
לע הביכר ,םיפוק עפומ ,תויברעמ תותשרו ימוקמ ןונגסב הפק יתבו תודעסמ
רוקיבו תויוליעפ בלשמה) םיפי'גב יתיווח לויט םוי ,םיכומס םייאל טייש ,םיליפ
.דועו (םילפמב
תוישרפמ ,םימ יקס ,םימ יחנצמ ,םי יעונפוא רוכשל ןתינ ימיה טרופסה םוחתב
םימייק יאב ,ןוויגה ןעמל .הטכאיב הגלפהל וא גיד תגלפהל תאצל וא ,חור ינשלגו
.הביכר ינודעומ רפסמ םג
) גנוטפ ףוחב רקיעב - תוחפ אל םירעוסו םירע ,טקופב הלילה ייח Patong - (
ינודעומו הפק יתב ,םירב םייוצמ םוקמב .ןולמה יתב תיברמ םיזכורמ םג וב רשא
תלוג .זיוב ידיילה ןונגסב דוקירו הריש יעפומ םוקמב םימייקתמ ןכו ,םידוקיר
) "יס הטנפ"ה - אוה הלילה ייח לש תרתוכה Fanta Sea - כ אצמנה ( 4 מ"ק
-כ לש חטשב - םחתמ הווהמה ,גנוטפ ףוחמ 100 קקוזמ רודיב לש - םנוד
-כ .ןיע ביהרמ ומצע עפומה .סגוו סאל ןונגסב 3,000 היווחל םיפשחנ םיפוצ
תשחרתמה הקיטבורקאב ,םימסקב ,תיאתה תוברתב תקסועה ,םישוח תפיקתמ
,םירזייל ,לוקו רוא לש םיטקפאב ,םיפוצה ישאר לעמ תומוק המכ הבוגב
.םינדקר תואמ לש םיעוציב ללשו םיליפ סקרק ,הקינכטוריפ
79
)_יאס ןוט רעיה לפמ קראפב םג רקבל יאדכ Ton Sai ואהק רבה תויח קראפו (
) ואהט הארפ Khao Phra Thaeo ,םיפוק ,םינוביג ,םינברוד ,םיבודב אלמה (
- מ רתויו תואטל ,םילחוז 100 לפמ ךושכש עקר לע ,תאז לכ .םירופיצ יגוס
םירפרפה תווחב רקבל םג ץלמומ .יאס ןוט לש םימה Phuket Butterfly Farm ,
-כ 3 .טקופ ריעהמ מ"ק
רתוי םיכורא םירויס וא דחא רויס םויל ,ונקב ימי טישל תאצל ןתינ טקופמ
גנאפ ץרפמב רקיעב םימייקתמהו יאה יפוח לע ,הנחמב הליל תנילב םיכורכה
) הגנ Phangnga - כב ןייפואמ ףוחה .( 300 ,םיבשוימ םניא םבורש ,ריג ןבא ייא
תורעמב "םיררוחמ" םיבר םייא .םיבורגנמ תייחמצב םילבוטה םידחו םילולת
דבור ףיסומ ,תורעמהו תורקנה ךותבו ןיב ,םיקאיקב הריתח לש בוליש .תוימימ
.טישל האנה לש
לש ףינסב גישהל ןתינ ,רחא עדימ לכ וא ,רוזאבו יאב םירויס יליעפמ יבגל םיטרפ
טקופ 'חרב ,טקופ ריעב דנליאת לש תורייתה תכשל 73 ןופלט 'סמ . 00-66-7-
6213582 םיפסונ תונויערו ינכדע עדימ לבקל תנמ לע דרשמב רקבל ץלמומ .
.רוזאב וא יאב םילויטל
?םיעיגמ ךיא
תרבח Thai Airways -כ הליעפמ 12 המכ דועו קוקגנבמ תואצויה תוימוי תוסיט
תרבח .דנליאת ןופצמ תוסיט Bangkok Airways וקל טקופמ תוסיט הליעפמ
העיסנה ךשמ) טקופל קוקגנבמ הליל ידמ אצוי סובוטוא .יומס 14 םיטרפ .(תועש
:םיסובוטואה תורבחמ לבקל ןתינ 00-66-2-4344233 וא 00-66-2-24351199
םימסרופמ םיעפומ
- ה Phuket-fantasea היצקרטאה סרפ הכוז ,החפשמה לכל ביהרמ עפומ ,
:ב תושיחממ תונומתו םיטרפ - דנליאת לש תורייתה יסרפב רתויב הבוטה
www.phuket-fantasea.com
- ה ירצוי Safari World הלילה ייח זכרמ תא םג ומיקה ,קוקגנב די לעש ,
- ה החפשמה ינבמ דחא לכל דעוימה ,טקופ יאבש םיהדמה םיעושעשהו
Fantasea תדגא ,םיעוריא רפכ :ללוכה קנע סקלפמוק השעמל והז .םיה
תרוסמה בטיממ די תכאלמו תורכזמ ובו תוינק זכרמו םיקחשמ ,םילבנרק
- כ ןהבו תודעסמ .תיאתה 4,000 תונמ םע םינונזמ תועיצמה הבישי תומוקמ
ןונגסב תיאתה תרוסמה לש המישנ ירצוע םיעפומ .ימואלניבהו יאתה חבטמהמ
.םייאתה ןירותסמהו םסקה יוטיב ידיל םיאב םהב ,סאגוו-סאל
טקופ לש םוירווקאה Phuket Aquarium
Tel. (076) 391126
-מ חותפ 8:30 - 16:00 .
םוירווקאו םירפרפ תווח
Phuket Butterfly Farm and Aquarium
Tel. (076) 215616, 210861
:החיתפה תועש 09:00 - 17:00 .
80
עבט תורומשו תויח ינג
רישע רחבמב תופצל ןתינ םהב עבט תורומשו תויח ינג רפסמ םייוצמ טקופ יאב
םיפוק םניה םינוביג .םינוביגה לש דחוימה םוקישה טקיורפ תוברל תויח לש
תנשב .הדחכה תנכסב םיאצמנהו ,םשגה תורעי יצע תורמצב םייחה םינטק
1994 הדחכהה תנכס ינפמ םינוביגה תא רמשל דעוימה םוקיש זכרמ םקוה
.יאה תוחתפתה רואל םהילע תמייאמה
Khao Phra Thaeo Wildlife Conservation Development
and Extension Cente
23 .םיחמצו םייח ילעב לש םינימ יפלא ובו ןגומ רעי לש ר"מק
טקופב תויחה ןג Phuket Zoo
:החיתפה תועש 08:30 - 18:00 .

הניל
,גנוטאפ לש דחוימב םיפוחה ךרואל רקיעב םיאצמנ ןולמה יתב .קנע ןווגמ ןאכ שי
.הטאקו ןוראק
-ב קרו ךא ןולמ תחקל Patong Beach .שפחל המ ןיא טושפ םירחא םיפוחב .
ןולמ :םיצלמומ תונולמ COCONUT VÌLLAGE ןולמ ,תלייטהמ קוחר אל
.לוז ריחמב םיסקמ
אוה גנוטפ ףוחב רתויב ראופמה אל םא רתוי ראופמ ןולמ ROYAL
PARADISE HOTEL -כ לש קחרמב םקוממש 10 .תלייטהמ הכילה תוקד
-כ אוה רדחל הלילל ריחמ 105 ןיוצמ רתא ךרד םינימזמ םא ח``ש
http://www.thailand-hotels.voyagenow.com
טקופ ןיא ידילוה .`` ןולמ 4 שי ןולמל . םסרופמה גנוטפ ףוחב אצמנ ,* 2 ,םיפגא
יפ הלוע שדחה יכ ,ןשיה תא ונחקל ונחנא ,שדחו ןשי 2 וב ויהש םירבח לבא .
.דנליאתב םהב ויה םהש תונולמה לכמ בוט יכה היה אוהש ורמא שבד חריב
,ןיינבב ,ףונב קר אוה לדבהה ,םיפגאה לכל רשפאתמ ןולמה ינקתמב שומישה
תוכירבה דחא ביבס יונבו ראופמ רתוי הברה שדחה ףגאה .רדחה תוכיאבו
ןולמה .םיקנפמו םיבוט וב םירדחה ךא ,ליגר ןולמכ יונב ןשיה .יתיארש תופיה
וב שי ,יזכרמ שממ 2 תובוטהמ רקוב תחורא תוממהמו ,תויקנע הייחש תוכירב
לעב ,םיעטו הלועמ לכוא ,גנוטפב ןיא יידילוה ןולמ לומ היוללה תדעסמ .יתלכאש
ירוצ לש םינופלטה .םש לוכאל ףיכ ,תיתיבו המח הריוא שממ ןתונ ירוצ הדעסמה
:איהש הרזע לכל
01-5383078
04-0511582
טרוזיר טי`ג-גנאוד ןולמ . 3 ÷ םיבכוכ 30 .יקנו דמחנ ,הפי טרוזיר .הלילל רלוד
ןכלו ימאנוצב עגפנ טרוזירה לש ובור ונרעצל 2/3 רשא רבד .תבשומ ןולמה ןמ
.היפויב הביהרמ הכירבו בוט תוריש לבקל ונתיאמ ענמ אל
81
ןולמ ןוראק ףוחב Karon View Resort. תרומת ןגזמ םע רדח 800 .טאב
םיהדמ ןולמב סחיהו תורישה לבא רתוי אל ,רדסב רדחה.
םישוע המ
אלפ טושפ, סוניקואהמ םיממורתמה םיקוצ תואמ םע ץרפמ והז ,הגנפ ץרפמ
תושעל ןתינש םשג רעי תרומש הנשי ןכ ומכ . ץימחהל אל םכל אצוי םא - עבט
ולאשת םא לבא קוושמ אל הזה רויסה .(ךירדמ םע) םוי יצח לש קרט הב
ולכות .ןטקב סנוזמאה חסונ.םיהדמ שממ רעי וילע ועדי םה רויתה ידרשמב
תובע םשג רעי לעב ימואל קראפ ,הלילצל ליגרה רדגמ םיאצוי םיאנת יאב אוצמל
םיפוחב רוצעל ,פי`גב וא עונפוא לע יאה תא ףיקהל יאדכ .םימ ילפמ רפסמ
םייאל תאצל םילוכי הלועפה יבבוחו םיממעושמה .םהימימב לובטלו םיטקש
.םיגדו םירטסבול תחורא שארמ ןגראלו םיבורגנאמה ןיב טושל וא םיכומסה
הטויוט תוירחסמ ,ואטגנוסה םע איה יאב בבותסהל רתויב הבוטה ךרדה
.תוחותפ
תיניסה הליהקה ינב לש גח השעמל אוה :טקופ לש ינוחמצה לביטספה
םויה רקובב ואיש תארקל רקיעב ,וכלהמב .רבוטקואב הנש ידמ שחרתמש
לזרב תוטומ םירידחמ םה .םירוסיי לש הזטסקאל ויפתתשמ םיעיגמ ,יעישתה
םיפיקמ וא םהיתונושל תא םיתרוכ ,םהיניע יפעפעב תוכיס םיצעונ ,םהייחל ךרד
תוערה תוחורהמ שפנהו ףוגה תא םיקנמ םה ךכ .לית רדגב םמצע תא
תילכא ומכ אטח ישעממ םיענמנו ןבל םישבול םיפתתשמה .םהב ונכתשהש
םהב ,םימוידמה םה עוריאה יבכוכ .ןימ יסחי םויקו םימס ,לוהוכלא תייתש ,רשב
ידי לע םיננוכתמ םה .(שחנה ילא) ``תוגאנ`` םיארקנש ,חורה ןוכשל האב
תא לובסל ולכויש ידכ אלמ סנארטל ועיגי וב עגרל הרהוט יסקטו היצטידמ
.ורבעיש םייוניעה
,וישק יזוגא ,ימוג יעטמ ,זרוא תודש ובש ,יאה לש ימינפה וקלחמ ומלעתת לא
.טקופב הרתונש הנורחאה םשגה רעי תעוצרל ףסונב ,סוקוקו סננא ,ואקק
איה דנליאתש םירמוא .ימוגה תיישעתל םישמשמה ,קו'צואק יצע לש םיעטמ
הרידא תומכ וזיא .טקופ יאב זכרתמ בורהו ,ימוג ירצומ רוצייב םלועב דחא רפסמ
שי .םירטמוליק ךרואל ךשמנ דחא לכ ,עטמ רחא עטמ .ןאכ שי ימוג יצע לש
,םינש המכ תצק לודגל םהל םיחינמש ,םינידעו םיקיקד ,םיריעצ םיצע לש םיעטמ
.יגימצה לזונה תא קיפהל ידכ ,עזגה ךרואל םיכתח םהב ךותחל םיליחתמש ינפל
ינב ,םינקז םיצע שיו 25-30 ..םעזג-דשל תא ונתנו ,םהלש תא ושע רבכש ,הנש
תיישעת תא םישמשמו םיתרכנ םהו ,ימוג דוע קיפהל רשפא יא רבכ הלאמ
.הלילח רזוחו ,םיריעצ םיליתש בוש םילתוש םמוקמב .םיטיהרה
.טקשו עוגר יד הרואכל הארנ םיה
תחא היחש תכירב אוה ץרפמה לכש בושחל התפתמ התא .לגד ןיא ,ליצמ ןיא
םייפצק םיכפוה םילגה ,ףוחה תעוצר ינפל םינורחאה םירטמה המכב קרו ,הלודג
.לוחה לא םר לוקב םיצפנתמו
.ןאוסו ינרדומ שיבכו ךורא רשג ידי לע השביל רבוחמ ,םיב יא רוקמב ,טקופ
.יוצמ ינוריע ךרכב ומכ םיקקפ לש תועש םהל שיו ,ידמל הפופצ ןאכ הרובחתה
לש תימיה עבטה תרומשל עיגהל ידכ ,סובוטואב הזה רשגה לע ונעסנ ונחנא
-גנאפ ץרפמ .יאב היהשה תא ונל 'השע' טושפש לויט היה הזו ,הג-גנאפ ץרפמ
םירשעכ ינפל תימואל עבט תרומשכ זרכוה ,ר"מק תורשע המכ לש ימי חטש ,הג
םינטק ,םייעלס םייא תורשע םיעורז ,ןאמדנא םי לש תלכתה ימימ ךותב .הנש
82
םיסוטקק וליפא ללוכ ,תנווגמ היחמצ םע םיפורט תורעי םיסוכמ ,םילודגו
.םיקחרממ תודדונ םירופיצ ידי לע הנה ואבוה םהיערזש
הארתש המ הז ,םירטמוליק ךרואל - ךטבמ תא בבוסת אלש ןאל:
דנוב סמיי'ג לש יאה:
הסינכה תא טרסב הוויה ,רחא עלס לע תינוסכלא ןועשה ,הזה קנעה עלסה וליאו
הז יכ ,םישרמ שממ הארמה ...עשרה הגנאמארקאס לש תידוסה הדבעמל
םדא ידיב וליאכ שממ - קלח תתוסמ ,ק-נ-ע עלס טושפ.
םיפיט
1.ינמז .(לופכ ריחמ) ןולמה ךרד אלו חזמב יפיפוקל תרובעמה יסיטרכ תא תונקל
םה תורובעמה 08:30 -ו 13:30 .
2. דואמ ץלמומ .חותפו חוורמ שפונ רתאכ ןנכותמו סומע אל הפי ןוראק ףוח.
3. םימיהדמה םייאל ינשה לויטהו ,םיגיידה רפכו דנוב סמיג יא :םירדהנ םילויט
םיפוחל טייש םויל תאצל ןבומכו טניופויוהמ העיקשה תא ספספל אל.יפיפ לש
קובמבה יאו יפיפ לש םיאלפנה.
רשג לע םיכלוהו םידרוי הריסב וילא םיעיגמ -דנוב סמיג לש יאה -רתויב בושח
תוכחמ קרש תורכומ םע תויונח םוקמב -םיינעל הלגנ אוה הלק הילע רחאלו ץע
.דועו םיפדצמ םילק םיטישכת םימיהדמ םיפדצ םש שי -ןהילא ברקתי והשימש
חקמתהלחוכשל אל ÷ בוש.
4 תדעסמ`` תארקנו םילארשי ינש ידי לע תלהונמש הדעסמ תמייק רוזאב .
רשפאו םילארשיל רקיעב ןיוצמ תורש ,רקי אלו ןיוצמ םש לכואה .``םילשורי
תורייתה יתוריש לע תא םהמ לבקל
83
,שדוח ינפל דנליאתמ ונרזח .טנרטניא יתורישו םילויט ,הניל ןוגכ םוקמה לש
לוכאל ונכלה .דאמ תרעצמ ``העפות``ב ונלקתנ טקופב .המיהדמ תוהשמ
לכואהש הדבועל רבעמ .יקינ םשל הנועה רוחבל תכיישה ,םילשורי תדעסמב
רקיעב יקינמ ונעמש ,ןגוה תויהלמ דאמ קוחר היה רוחמתהו ,הטמו ריבס היה
ונל קיצמ היה אל הז לכ .םירחא קסע יתבו םילארשי לע תוצמשהו םיכולכל
`ץיב יליירלו יפיפוקל תרובעמל םיסיטרכ ונל רוכמל הסינ יקינש הדבועה אלמלא
,ךומנ יכה ריחמה תא ונל ןתונ אוהש ונתוא ענכשל תונויסינ ךות ,עקפומ ריחמב
אוה םגו םילארשי ונחנאש ללגב קר דחוימ ריחמ ונל השוע אוהשו
לצא ונל התלע העש התואבו םוי ותואב ,תרובעמ התוא ,ןייצל רתומל...ילארשי
םיקסע וכרד תושעלמ םכיתושפנל ורמשה .ריחמהמ תיצחמ טעמכ ימוקמ ןכוס
:לט 076-340583 :ןופאלפ 01-0911662 .
5 תותבשב לכואה ליגרכ ןיוצמ סחיה , םיגחו תותבשב קר לעופ - ד``בח תיב .
ד``בח תיבמ םירוחב ינש םשל םיאב תבש לכ .תרדהנ הריואהו םולשת אלל אוה
ראודה תיב לומ אצמנ הזה ד``בח תיב .רשכ לכוא םתיא םיאיבמו קוקגנבש
בוחרבש ראודה לומש םינינבה תרוש ירוחאמ אצמנ השעמל ``גנוטפ`` ףוחבש
Rat-U- Thit 200Pee Road אלא ישארה בוחרה לע שממ אל אוה רמולכ ,(-
) בוחרה לע שממ אצמנש ןשיה ראודה תיב םע לבלבתהל אל) ימינפ רתוי תצק
Beach Road .ףוחה לע ףיקשמש (
:םירוריבל ןופלט
04-1-303770
6 ) םאמ םשב המיסקמ תנכוס לע המח המח הצלמה . Mam) M&M ףוחב
הניל ,תויצקרטא ,םילויטל םיוושו םילוז שממ םיליד תרדסמו ,טקופב גנוטאפ
.רוזיאה לכב הרובחתו
ונל הכסחו הבינגמ יכה תמאב איהו ,םינכוסה לכ םע םש דוביאל תכלל דואמ לק
דואמ התיה ,ישיא תוריש הנתנ איה ,הלומ דובעל ףיכ שממ היה הזמ ץוח .ףסכ
-ב ונלש ןולמל העיגה םעפ אל) טרפ לכל הגאדו תרדוסמ 23:00 רוגסל ידכ
ונל הרזע וליפאו ,רדסב לוכהש אדוול ידכ ינופלט רשק לע הרמש ,רחמל הקסע
תא ונל התשע איה .התוא ספספל לבחו הילע ךומסל רשפא (!קוקנבב ונייהשכ
!טקופ
:ןופלאלפב התוא גישהל ןתינ 072694517 :ליימב וא
mam72_6@hotmail.com
םע הלילצה תונחל בורק ףוחל ליבקמה בוחרב הלש תונכוסה תא שפחל וא
.תיזחב הכירבה
.הקידב הווש םיחוורמו םילודג םירדח הנילל םוקמ החתפ איה -ץרמ שדוחל ןוכנ
7 לש תוגיצנל עיגהלו שיבכה תא רובעל יאדכ הפועתה הדשמ רבכ - הרובחת .
הדשמ הרבעה לש ריחמ ומכ),רתויב לוז ריחמה .בכר ריכשהלו ט`גדאב
ללכב .םיאתמ ןולמ שפחלו יאב טטושל תורשפא ןתונ הזו ,(ןולמה לא הפועתה
.תוהשה לכ ךרואל הזמ תונהיל יאדכ .יאה תא תולגל תניוצמ ךרד אוה רוכש בכר
!!םיאתמ חוטיב םע תומוקממ קר בכר רוכשל בושח
8 ), דנלייא יפיפל טייש ,תונוש תיפצת תודוקנ ,יאב בכרב לויט -תויצקרטא . 500
.רתוי תולודגה תוריסה תא תחקל יאדכ .יאב הלילצ+ םוי לש רויס .(םדאל טאב
תושעלו ריעבש תועיסנ תונכוסמ תחקל ףידע םילויטו םירויס ,יללכ ןפואב
האצוהה תא ליזומש רבד ,דבל עיגהל ףידע וטוא םכל שי םא .םיריחמ תאוושה
.רכינ ןפואב
9 הפהפי עפומ - יסטנפ . םידליהש יתעדל .הווש לבא רקי עפומה .ובהאי דאמ ,
84
רתוימ םתס החוראה ללוכ סיטרכה תא תונקל םידלי םע ךרוצ ןיא 0 אל םידליה
םחתמב ףיפח לוכאל וא ינפל לוכאל וא .ףסכה לע לבחו הזה לכואה תא םיבהוא
םדקומ םלוכ תא םיאיבמ םה ךא ברעב עשתב הליחתמ המצע העפוהה .ומצע
העילק ןוגכ םיקחשמו תויונח אלמ אלמ -ףסכ תטחסמ אוהש קנע קראפ הז יכ
ףסכה תא ףורשל םתס ול אב אלו לוכאל אב אלש ימל .תועבט תלחשהו הרטמל
.רתויב קיפסמ הז עברו הנומש תוביבסב עיגהל
10 גיב ה ןבומכו (ףוריטב םילוז םיריחמ),סוטול לש תוינק יזכרמ . c םג וב שיש
.גנילואב
11 ÷ טראבק ןומייס) יוב ידיילה עפומ . 600 בשומב טאהב VÌP .(
12 םימ קובקב .םיקייש/םילייטקוקו םיסוקוק ,םיילרנימ םימ קר תותשל .
ןיב הלוע םיילרנימ 70 -ל תורוגא 1.5 םילוע בוחרב םיקייש .ח``ש 1-2 .ח``ש
13 ונממש למנה והז - טקופ יאה תריב) ןואט-טקופ למנמ תאצויש תרובעמ שי .
העשב ,יפיפוקל (תורובעמה לכ תואצוי 14:30 רקיעב דעוימה ,שדח רודיס והז .
-ב תאצוי הסיטה) יאמ גנאי`צמ תאצויש הסיטב טקופל םיעיגמל 11:30 -ב עיגמו
13:00 + 40 .למנל הדשהמ העיסנ תוקד
הניה יפיפוקל טקופמ תונושה תורובעמה תאיציל תירקיעה העשה 08:30 .
ןיב הגלפהה 1 הרכזוהש הניגעל רשקהב .םייתעשל (תוריהמה תוניפסב) `ש
רבעמהו םיב תונגועש ולאכ שי ןכא - הלש הניגעה םוקמ הניפס לכל -ןאכ
.יפיפוקב חזמה לע שממ תונגועש ולאכ שיו ,ףוחל תוריסב
לא תועיגמ ןלוכ אל .יפיפוקב הלש דעיה תא הל שי הניפס לכש םג בל-םישל שי
-כ וניה טיישה ריחמ .ןולמה-יתבו רפכה ובש ץרפמה 200 דצל ,הלעמו טאב
.םיגילפמו סיטרכ םינוק ,םיעיגמ .שארמ ןימזהל ךרוצ ןיא .דחא
14 תורעמ םתחתמו םיהמ םילועה םימיהדמ םיקוצ .הג-גנפ ץרפמל לויט וחק .
-ב אצויה סובוטואב ונכשמה .ונאק תוריסב םהב םירבועש תוליחמו 8:30 רקובב
ץלמומ .הפיה קוס-ואק תרומשב ךרדב ונרצעו ינאת-טרוס ןוויכל טקופ ריעהמ
םג רשפאו (םיליפ ,קייאק ,םיינפוא) םילויט רחבמ שי .םיימוי תוחפל ראשהל
םיסובוטוא ינש שי .סובוטואב ינאת-טרוסל ונכשמה םשמ .עבטב חונל םתס
-כ .העש לכ רבועש ימוקמה סובוטואב עוסנל רשפא טלחהב לבא ,םויב םיגזוממ
3 לא סובוטוא ללוכ סיטרכה .תונכוסב יומאס-וקל סיטרכ םינוק .העיסנ תועש
.למנה
15 םשב םוקמל ונעגהו `גסמ ונשפיח . wat-pho ץלמומ אוהו הנואס םג וב שיש
םוקמ לכב ומכ םיריחמה .דואמ 250-300 .`גסמ תעשל טאב
16 טקופ ריעב םקוממש (לביטספ לרטנס) דואמ דמחנ ןוינק . 200 תינומ טאהב
הקלחמ טרסב תופצלו ,ןוינקב תוינקב עגריהל.סובוטואב םישורגב וא ןוויכ לכל
לש תולעב םיכלמ ומכ ושיגרת ÷ םוחב ץלמומ) ןוינקב הנושאר 50 .(סיטרכל n
17 ליד הז .בוחרב תועיסנה תויונכוסמ תחאב םשרהל רשפא יפיפוקל טייש .
עברו עבש ןיב ןולמהמ םיפסוא) בושו ךולה טקופב ןולמהמ חזמל העסה ללוכש
,(הרקו המח) תישפוח הייתש ללוכו יצחו הנומשב ליחתמ טיישה .(יצחו עבשל
הדירי יצחו רשעב .יאה ביבס (רורב אל לוקמרב) ךרדומ רויס ,תוריפו תוגוע
הניפסב טייש (ףסונ םולשת אלל) לבקמ הצורש ימ ,ןודיפיפ ףוחל םייתעשל
לקרונשו הכיסמ םע הלילצל ,(ףוחל אל - היאמ ץרפמ) ייב היאמל הנטק
הניפסה יצחו םייתשבו ,יאה לע םיירהצ תחורא יצחו הרשע-םייתשב .םילבקמש
85
.ןולמב הרזח םתא שמח דעו חזמל םיעיגמ עבראב .טקופל הרזחב הטש
יפיפ וק koh phi phi
-כ קחרמב אצמנ יאה .דנליאתב רתויב םיהדמה יאה והז ,םיבר תעדל 40 מ"ק
) ןוד יפ יפ וק ,םייא ינשמ בכרומ יפיפ וק .יבארק ןוויכל טקופמ Ko Phi Phi Don (
)_הל יפ יפ וקו ,םיינשה ןיבמ בשוימהו רתוי לודגה Ko Phi Phi Leh וניא רשא (
)_'ץיב היאמ ,םהמ דחא .םימוסק םיצרפמו תורתסנ תונוגל ליכמ ךא ,סלכואמ
Maya Beach תנשב רחבנ ,( 1999 ."ףוחה" טרסל םוליצה רתאכ שמשל
תאצל ץלמומ ) ובמב ירויצה יאהו 'ץיב היאמב ללוכ ,הביבסה ייאב טיש םויל
bamboo Ìsland .(
?םיעיגמ ךיא
.טקופ יאהמו יבארק ריעהמ תוניפס תואצוי םוי ידמ
ןולמ יתב רפסמ םנשי .עקרק תודומצ תודיחי ןונגסב םייונב ןולמה יתב תיברמ
_ןוגכ שפונ ינודעומו Phi Phi Ìsland Cabana Hotel וא Phi Phi Princess
Resort .
הרובחת ןיא יפ-יפ וקב !!שא הרקי יפ-יפ וק -הזה יאב תוריית ינכוס ם-ל-ו-כ
עיינתהל ידכ .םיינפוא טעמו ,םיילגר יתש דבלמ ,יתשבי בכר ילכ םוש .תענוממ
ומכ ,יפ-יפ וק .םיה ךרד תאז תושעלו הריס תחקל ךירצ ,יאה לש םירחא םיקלחל
ךותמ םידמימ ירידא םיעלס לש תוצרפתה אוה ,הביבסב םירחאה םייאה לכ םג
םימה דע שממ םיקוצמה םידרוי ,ףוחה וק לכ ךרואל טעמכ .םיה.
86
יזכרמ וחתפתה ,הנבל ףוח תעוצר שיו ,םילולת םיקוצמ ןיא םהב תומוקמב
םיינשה לע םיאצמנ ונחנא .יאל ביבסמ הרשעכ ךרעב הלאכ שיו - תוריית
תוינומה תוחפו טקש רתוי תצק שפחמש ימ לבא ,יאס ןוטו םאלאד ול ,םייזכרמה
תריס לע יאל העגהה םע דימ הלוע - long tail, רתויה םיפוחל ותוא תחקולש
םיקחורמ.
לש ססותה םינפה ,המצע ינפב תעגשמ איהש ,ףונהו ףוחה תניצסל רבעמ לבא
יתיארהש הרצה השביה תעוצר .דחוימ ךכ לכל ותוא השועש הז אוה ,יאה זכרמ
,ריית לכ לש םולחה תומשגתה איה ,ר"מק יצח ךרעב לש םחתימ ,הלעמל הפמב
תיפורט השפוח לע זטנפמו תיבב בשויה.
ינכוד ,הלילצ דויצ תרכשהל תויונח ,רתויב םישידחה םיטרסל הנרקה תומלוא
ןולמ יתב ,טנרטניא תויונח ,שאה לע םידופיש ,םיפירטמ םיקייש ,ןכומו ךותח ירפ
,םצעבו םירפס תויונח ,םיגוסה לכמ 'גאסמ ינוכמ ,םיירויצ םיסואה טסגו םינטק
אל המ.
םינטק םיקיטוב תרוש ומכ והשמ .םיצצונ תורואו קנע תויונח אל - ןטקב הזכ לכה
םילקדו ,לצומו לודג יפורט רעי לש הרואפת ךותב םייונב ,םיימיטניא ,םידומחו
טושפ הריוואהו .םוי ירהצב םג תורירקו תילולפא וזיא םירצויו הלעמלמ םיככוסמ
תויונחה תאו בוחרה תא םיאלממה םישנאה ינומה לשב טעמ אל - תפרטמ
ןכותב םוקמה תא תאלממ תאזה םירייתה תעונתש דיגהל רשפא .תונושה
םימס - תוריבב קרו ךא תוקלדותמו ידמל תוידילוס - תוביסמה .םייח ול תנתונו
םיליחתמ ונחנאשכ םימעפלו ,רקובה רוא דע תוכשמנ - ןאכ םוחתל ץוחמ שממ
םיטירב תרובח םיעמוש ונחנא ,רקובב שש וא שמח הזיאב ,ררועתהל רבכ
ןאכ תומרוזש הריבה תויומכ.הקיתע תילגנאב םיחלמ יריש בוחרב הרש םייותש
רואיתל תונתינ אל שממ.
תונמה לבא .םילארשי אל ,םידנליאת םיחנומב ,רקי .הלועמ טושפ ,לכואה
יתיאר אלש רחבמבו לדוגב םיירט םי תוריפ רקיעב ,בוט לכ תועיצמו תושודג
רחא םוקמב םהומכ.
םש םיריחמה .םולכ לע בושחל אלו ףוחה לע קרזיהל ,וטנ החונמל יא - יפיפוק
בינגמ םוקמ םש שי .לוזבו עפשב תוינק ,םיבשוח םלוכש ומכ םירקי רתוי אל
ארקנש קטוקסיד-באפב רבודמ .יאב םוקמה אוהש APPACHÌ אצמנ אוהו
.ישארה בוחרב
קחרמב אצמנ יאה 48 טקופמ וילא עיגהל ןתינ .טקופ לש ימורדה הצקהמ מ``ק
תחקול הגלפהה .תיסחי בורקו ןטק שממ שממ יאה יכ תוסיט ןיא ,דבלב הגלפהב
תינואב יצחו םייתעשכ PHÌ PHÌ CRUÌSER הינואב תוקד םירשעו העשכו
גג הלוע הגלפהה .רתוי השדח 500 זא ,הרזחו ןולמהמ םירפסנרט ללוכ טאב
בושח .ולבקת ותוא ר`צואוב ועיפוי םירפסנרטהש ודיפקת !םכילע ודבעי אלש
הרזחב הגלפהה תאצוי העש וזיאבו תונפסה תרבח לש םש והמ בל םישל דואמ
תרחא הרבח םע הריס תחקל וכרטצת ,התוא וספספתו ולבלבתת םא יכ .טקופל
-ב תואצוי תוגלפהה ללכ ךרדב .ףסכ ףיסוהלו 9 -בו רקובב 15:00 םתאשכ .
!םירפסנרט םע התוא םיצור םתאש שיגדהל ,תועיסנ תונכוסב הגלפה םינימזמ
÷ םייא ינשמ םצעב בכרומ יפיפ-וק Phi Phi Leh -ו Phi Phi Don אוה ןוד יפיפ .
.הפי דאמ ÷ םיפוקשו םילולצ םימהו הפי יאה .תונולמה לכ ובו סלכואמה יאה
וב םוקמה הזו ,הברה םירייתה תומכ ללגב ילוא ,םידמחנ תוחפ יאב םישנאה
ןמחתל וסני וא רדחהמ םירבד ךל ובנגיש תורשפאה תא הברה יכה שיגרמ התא
יאל ועיגתשכ .שי תובינג לבא ןכוסמ אל ןיטולחל םוקמה .ןוכנ אל וניבת לא .ךתוא
87
!ומלעתת .הלאכ םינכוד המכו תונולמ םכל ועיציש הרבח ינימ לכ םכילע וצפקי
.אלמ לכבש םירפסמו ףסכ יידימ רתוי םיחקולש םינטלרש םה
םשב ךוראו הפי ףוח שי יאב Long Bay וא הכילה תעש יצחב עיגהל ןתינ וילא
תחקל Long Tail Boat הלאכלו תוגוזל ץלמומ ףוחה .הניל תומוקמ שי םש םג .
ףוסב .(םינכוסמ אל ÷ םישירכה םיאצמנ ,קחרמל טעמ ,ופוחלו טקש םישפחמש
הנשי םשו (תוגרדמ הברה יד) ספטל ךירצ הילא העבג לע תותקב שי ףוחה
.דאמ הפי ףונ םע המיעט הדעסמ
-מו למנל תיסחי בורק םייוליבה זכרמ Long Bay לע קר הלילב וילא עיגהל ןתינ
אוה הריס ריחמ .הריס ידי 80 ÷ ו םויב טאב 100 הלילב רחואמ .הלילב רתוי וא
ירחא) 12 הז תא ולקשת .הריס גישהל השק תויהל לולע ער ריוואה גזמשכ וא (
הלוע הז זכרמב הברה ורקבת םאש םושמ םש ןולל םירחוב םתא םא הטלחהב
-ב םויב תויהל יאדכ הרקמ לכב .הברה יד Long Bay .םעפ תוחפל
יתייה אל ינא ÷ םיעגפהו ימאנוצה תוזחמ יבגל םישנא הברה לש תוששחה יבגל
דצה :האוושה תלוכי ילב יתיאר ינש המ קר ראתל לוכי ינא זא הרקמה ינפל יאב
ןיאו םיניקת םיארנ םה לבא ,םש םיקיר תונולמ םיאור ןכאו יחרזמה אוה עגפנש
. יחרזמה ףוחה דיל םיצופיש שי .םירבש הברה וא תועווזל רכז שממ
למנהמ הנימי ךישממה בוחרה ןיב םיסורפ םיירקיע םיבאפ השימחכ שי יאב
(ןטק דאמ םוקמה ,תוירקיע תוינפ ינש קר שי) טמופסכב ונממ הלאמש הינפהו
תולעל ןתינו ידנליאת ףורגיא יעפומ שי וב ÷ באפ ייגר :םירעוס יד הליל ייחו
העבגה ירחא תצק ÷ י`צשפאה ,דיל סרגייטו יריאה באפה ,תוכמ ףיטחהלו
.ןמדנא ןולמ לומ - ךשמהב ÷ סיפיההו
םע הזל ןווכתמ ינא , הזה םשה םע םיינש שי) ןמדנא ןולמ לע םילימ המכ
,בוט םקוממו םיתבה ןיב הפי הכירב םע הפי דאמ ןולמ אוה :(זכרמב הכירבה
ינפל עובש םש ויה םהש רפיס תוליל ינש ותיא יתנשיש רבח :ורהזית לבא
לע חנזומ חנומ חתפמהש ואר רדחל ורזחשכ .הלבקב חתפמה תא וריאשהו
יארשא יסיטרכ ,ףסכ םהל בנגו חתפמה םע רדחל סנכנ והשימ .הלבקה ןחלוש
היתפאו תושידאב םהילא וסחייתה םה הלבקה ישנאל ונפשכ .ךרע ירקי םירבדו
לכ םהל ורזחוה ןולמה תא ובזעי םלוכו םילארשיה לכל ועידויש ומייאשכ קרו
.יארשאה יסיטרכמ ץוח ,םירבדה
יפיפ-וקב תושעל םירבד
1 :תויצפוא יתש םנשי :ביבס םייאב רות תחקל .
÷ הלודג הניפס 600 ÷ םהיניב ,ביבס תויצקרטאה לכב לויט םיעיצמ ,טאב Long
Beach , םישירכ םע הלילצו Maya Bay ,`ףוחה` טרסה תא ומלצ וב ףוחה ÷
Bamboo Bay ,העשכ םיחנ םש ,הפי דאמ ןבל ףוח ÷ Monkey Bay ףוח ÷
דויצ םיקפסמ םה .םתוא ליכאהל לכוא ואיבת ÷ םיפוק םיבבותסמ וב הפי
דיחיה ןורסיחה .םידמחנ דאמ םהו החונ הניפסה .לכואו םימ ,םיקאיק ,לוקרינש
ומכ) תומוקמהמ קלחל בורק עיגהל ןתינ אלש אוה Maya Bay .(
88
Long Tail ךרד שי ילוא) לולסמהו ריחמה תא םמצע םיטישמה םע םירגוס ÷
רתוי שקיב ונלש ÷ םיתסירוטלח לע ץילממ אל ינא .חוטב רתוי הז זאו תויונכוס
םיפוקש םימה.םוקמ לכל בורק םיעיגמ .(!ורתוות לא .ונמכיסש הממ ףסכ
) תימי תת המלצמ ונק .לוקרינשל םימיהדמו 500 .(יאב טאב
2 -ב הצירש . Long Bay .
3 ) ראב ייגרה ירחא ןמזה לכ החרזמ םיכלוה ÷ תיפצת תדוקנל הילע . 3 תוקד
לכ אל לבא תיסחי ךורא יד סופיטה .תוגרדמו הינבב םיתבל םיעיגמש דע (הכילה
) השק ךכ 20 .המלצמו םימ וחק .(תעצוממ הכילהב תוקד
4 לוקרינש .
5 םיקאיק .
6 תינדה הדעסמב ללכב ער אל קייטס .
7 םלוכ תא שורחלו םיבאפב תולבל .
8 .ףסכה דעב הרומת ןיאו עורג תוריש ÷ טרוזיר ץיב ןמדנא ןולממ קחרתהל .
9 יאב םינכודה לכב רכמנ ÷ הננב םע (הלטונ) דלוקוש קייקנפה תא תוסנל .
.דנליאת יבחר לכב םצעבו
10 + תרובעמ תללוכש הליבח שי ÷ יחרזמה דצב םייאל עיגהל הצורש ימ .
תרובעמ + סובוטוא
) 650 .םלש םוי תכרוא העיסנה .(םדאל טאב
םיפיט
1 אוה יפיפוקב ץלמומ דואמ ןולמ -הניל . PP Princess Resort Hotel אוה .
-כ, יאב םירקיה דחא 185 רוגסל .לקש לכ הווש לבא ,יגוז רדחל הלילל ח``ש
.רתוי םיהובג םיריחמ וחקי חזמב וא תרובעמה לע םינכוסה .ןולמה ךרד תורישי
םלש םוי וזבזבת אלש ידכ הניל תומוקמ לש תומש םע ואובתש דאמ יאדכ לבא
-ב ונשי ונחנא .םישופיח לע p.p princess אציו ,יאב םיקנפמה תומוקמה דחא
תוליל רפסמ ונרגס יכ םגו םיהמ קחורמ ולגנובב ונייה יכ םג רקי אל תיסחי
-ריחמ !שארמ 1,400 לוז רתוי ,םש םינכוסה ךרד ונימזת .רקוב.א םע ,גוזל טהב
אל הנופש דצלו ההובג המוק ושקבת ,םש םינל םתא םא .ומצע ןולמב רשאמ
הזה רדחב הטימהמ ףקשנש ףונה .תוריסה לש דצהמ ךופהה דצה ,הכירבל
.הנומת ואר ,ויפויב םיהדמ
ארקנש ןייוצמ ןולמב דנלייא `גליוו יפיפ לבא דנליאתל תיסחי רקי יד ןולמ -
.הלועמ
Tony Resort -ב 1200 ןייוצמ ןולמה .רקוב תחורא ללוכ םילודגה םירדחל טאב
.הלועמ םקוממ אוהו הלודג הכירב וב שיו 5 -ו ףוחל תוקד 5 רוזיאל תוקד
.םייוליבה
ןולמ - BANYAN VÌLLA םע םיסקמ ןולמב רבודמ .ישארה בוחרה לע אצמנש
.הכירבל םיאצויש םירדח ושקבת .הלועמ םי תוריפ תדעסמ ,הכירב ,סולגנוב
- - טרוזיר ןיא ידילוה 5 ןמ ראפו יטרפ ןבל ףוח םע ,תימלוע המרב םיבכוכ
לש תולעב תאז לכ .םיטרסה 70 ןולמב החורא לש תעצוממ הנמ .הלילל רלוד
םדאל הלעת 200 םש יכ טרוזירל םימ תקפסא םע עיגהל יוצר .םדאל טאהב
÷ םימ לע ךתוא םיטחוש 70 .קובקבל טאהב
2 םינתונ םי`זסאמב . 100 לבא ,םיפיט תתל הבוח אל תודעסמב .םיפיט טאב
םיריאשמ 100-200 ÷ הנטק החורא תאז םא .טאב 10% תאז םא ,םיפיט
89
÷ הלודג החורא 15% - 20% .םיפיט
3 לש ןכוד שי . chicken ןכודה ,םש בוט שממ םירבד ינימ לכ דועו ץיבדנס
ארקנש באפ ירחא ןושארה carlitos .םש יקנו םיעט יכה ,
4 חקולש רוחב םע ,גוז םתא םא ,םכל קר ,הנטק הריס לש לויטה תא םכל וחק .
-ל םכתא 3 לש ריחמב המישנ תורצוע תועש 800 ייב היאמה תא ללוכ .טהב
-ה תא ץימחהל אל .ללכב תומייקש ןימאהל השקש תונוגלו view piont סופיט ,
לש השק 40 .םטמטמ םשמ ףונה ,עגר לכ הוושש תוקד
5 . יפיפוקל העגה -טקופ לש הפועת הדשב רבכ תרובעמל סיטרכ תונקל : 350
-רקי רתוי הש טקופ לש למנב .טהב 450 םיכומנ םיריחמל תורירב םש ןיאו ,טהב
הלוע -למנל הפועתה הדשמ תינומ .רתוי 300 הדשל ץוחמ שממ ןתוא וחק ,טהב
העיסנ וז יכ הנומ םע וחקת לא .בוהצ/םודא עבצב ןה ,ןוינחה רוזיאב ,הפועתה
לש 40 .`קד
6 . טקופל יפיפוקמ -יפיפוקב תרובעמל םיסיטרכ ונקת : 250 תינומל םגו ,טהב
-הפועת הדשל טקופב למנהמ 180 ןיאו רתוי הברה םכל הלעי הז טקופב .טהב
.תורירב הברה םש
7 יפיפ``ו ,םירגש םישנא שי וב יאה -``ןוד יפיפ`` -םייא ינש השעמל הניה יפיפוק .
םירבוחמה םייא ינשמ יונב ןוד יפיפ .הב םירקבמ קרש עבט תרומש -``הל
תועיגמ וילא ,יאס ןוט :הידיצ ינשמ ,םיצרפמ ינש תרצויה ,עצמאב השבי תעוצרב
ןיאו ,ןיטולחל קוחמ ,ינשה דצהו .םירג הבש הרייעה השעמל אוהו ,תורובעמה לכ
.הצחמל םיסורה םינבמ קר ,תויוליעפ וא םיטרוזיר עגרכ וב
8 ,תוינושב אלמ רוזאה לכ ,ונממ םיפי רתוי ףא םייאב ףקומ ,הזה םיהדמה יאה .
,םיבורקה םייאל הניפסב רויס וחק .המישנ רצוע טושפ ולש ימי תתה םלועהו
ב הריצע םכלש רויסל שיש ואדוו Bamboo ÌSLAND הפי יכה יאה אוהש
.ימימ יתיארש
םיתיעלו למנהמ ךופהה ןוויכב ףוחה ךרואל םיכלוה) יאס ןוטמ הכילה קחרמב
-``ךוראה`` ףוחה אצמנ ,(םיעלס לע םיספטמ Long beach םיפיה םיפוחה דחא ,
.םייתודידי םישירכ םע המיהדמ תינוש וקמועבו ,יפיפוק לש
9 ) תורבעמ תועצמאב ונכשמה יפיפמ . 300 ל (טאהב יבארק ילייר לש רוזאה ÷
םיעלס םע בולישב םיפוחב ןייפואמו םיהדמ טושפ הז רוזיא .ריכמ אלש ימל `ץיב
לוח םע םיפוח שפחמש ימל ןבומכו םוקמה הז םכינבש םירהה יספטמל ,םייקנע
..םיטרסב וארת קרש המרב ראפ בוש ,טרוזיר ןותרש-ב ונשי יבארקב .רוהט ןבל
תולעב הזה קוניפה לכו ..םלועה לכמ םיבר םיאטירבלס וחראתה הז ןולמב
לש (תיסחי) הקיחצמ 65 `` ארקינש םוי לויטל ונאצי יבארקב .הלילל רלוד 4
לכ תגספ הזש ,``הדופ`` יאב ךכמ רתויו `ץיב יליירב ורקבת וב ,``םייאה
.םיפוחה יבהוא לש תומולחה
10 טיישה לש םיריחמה .תונכוס -רדוסמ םוקמב ונימזת ,היצקרטא וא רויס לכ .
םומיסקמ םניה 700 .לכה ללוכ ,םויל טהאב
10 -ןושארה . Bay View ) ףסכ הברה הלעו הפמ ןמזוהש 55$ .(גוזל
תרושב קחורמ יכה אוה .וילא ברקתהל רוסאו דואמ בזכאמ ןולמה ריחמה תורמל
םיסולגובל עיגהל תנמ לע .תעזעזמ וילא השיגהו םילמנ יאלמ םירדחה ,תונולמה
.``תכל יביטימ``ל תרגומ הכילההו תוגרדמ תורשע תולעל ךירצ
-ינשה Phi Phi Vilage -ב 1000 שיערמ ןגזמהו הדימ התואב ךלכולמ אוהו טאב
עדוי ימ היה אל דחא ףאש םכסל רשפאו תונולמ טעמ אל וניאר ,בגא .הלילה לכ
.המ
90
שיו םיאלמ םיראבה לכ דיחיה םויה אוה ינש םוי עובשה עצמאב -םייוליב יבגל
.רתויב שבי עובשה ראש לכ .תועפוה
yיב יליירו גנאנ-הרפ
יברק זוחמב ןטקו םיהדמ יא
הניל
ןולמ - טרוזר יס דנס לע רדח ונחקל .בשחנה - יברעמה ףוחב אצמנ אוהו
תחוראה .תיתימא שפוח תריווא םש שי .םיקנפמו םילודג םש םירדחה .הכירבה
.הפיו הדומח םהלש הכירבה ,תיסחי הלד רקוב
- לקיפורט זיירנס שבד חריב םתא םא ,סולפ הליוו הליו -םירדח יגוס ינש םש שי ,
,םש אצמנ דנליאתב הפי יכה ולגנובה ,סולפ הליוה תא הנטק שממ תפסותב וחק
תאז ,סולפ הליוה תא דחיימש המ ,לויטה לכב ונלביקש הפי יכה רדחה הז ללכב
םיסוקוקה קר ,ךתוא האור אל דחא ףא ,םיימשה תפיכ תחת תאצמנש תחלקמה
םהלש הכירבה ,תדחוימו הפי דאמ הרוצב היונבו תיקנע תחלקמה ,םיצעה לעש
טושפ רדחה , םיהדמ לכה ,הריבס רקוב תחורא ,תממהמ הייחמצב תפקומ
.תקנפמו ההובג דאמ המרב רזבואמ
הטנל וק Koh Lanta
) יונ הטנל וק - םייא ינשמ אוה םג בכרומ הטנל וק Koh Lanta Noi וניאש (
) יאי הטנל וקו סלכואמ Ko Lanta Yai הניל תומוקמו םירפכ רפסמב בשוימה (
) הפיצרו הכורא העוצר היוצמ יברעמה ודצב .םירייתל 15 םיפוח לש (רטמוליק
.ןולמה יתב תיברמ םייוצמ יאה לש הז קלחב .םיקהוב םינבל תולוח ילעב
רשא תודעסמ אוצמל ןתינ םהב םיגייד ירפכ רפסמ שי יאה לש יחרזמה קלחב
יאב רויסל רתויב חונה יעצמאה .םיכחוגמ םיריחמב - םי תוריפב ןתוחמתה רקיע
.ןוישיר ךרוצ אלל רוכשל ןתינ רשא לק עונטק אוה
תולילצ ,ףוחה וקל םיכומסה םיפירה דחאב עצבל םג ןתינ ,יאב ענוממ רויס דבלמ
.םילקרונש
?םיעיגמ ךיא
דע (יצחו העש) ןאו ינימב וא סובוטואב עוסנל ןתינ ,הבורקה ףוחה ריע ,יבארקמ
)- ןייאוה ןב יאל בורקה יתשביה ףיצרל Ban Hua Hin םשמו ( 20 הגלפה תוקד
.הטנל וקל
.(יצחו העש) הטנל וקל דע תורישי יבארק ריעהמ גילפהל איה תרחא ךרד
גילפהל ןתינ טקופמו יפיפ וקמ םג .לירפא-רבמבונ םישדוחב קר תמייק וז היצפוא
.תורייתה תנוע ךלהמב הטנל וקל
91
יבארק ףוח krabi
השולש םינכוש הכותבש ףוחה תעוצרל םגו ףוחה ריעל םג סחייתמ יבארק םשה
,רוזאב בושח יתרובחת תמוצ תשמשמ ריעה יבארק .דנליאתב םיפיהמ םיפוח
ףוחה לא הרצק העיסנב ךישמהל ןתינ ריעהמ .דחוימ ןיינע תלעב הניא םלוא
) גנאנ וא רוזאה לש חבושמהו יזכרמה Ao Nang תושרוח ,ןרוא יצעב הסוכמה ,(
ףוחמ .םילודגה םייאל תיסחי םיעונצ ןאכ הלילה ייח .שפונ תונולמבו סוקוק יצע
)) הל ייר ףוח דע תוקד המכ טושל ןתינ הז Rai Leh ) גנאנ הרפ וא Phra
Nang השביהמ םידרפומ םתויה לשב ,דבלב הריסב םהילא עיגהל ןתינ רשא ,(
לש תיארפה הייחמצה .יטמרד ףונ םירצויה םיאשינ טסראק יקוצמ ידי לע
,ןוזמ תויראש ףוטחל םינדמח םיפוק םעפ ידמ םיחיגמ הנממ רשא ,םיפוחה
.דדוב יא תריווא תרצויה הרואפתה תא המילשמ
רוזאל עוסנלו םיבורקה םיפירב לקרונש תועצמאב לולצל רשפא םיפוחה רוזאמ
) הגנ גנאפ ץרפמה Phang Nga תייחמצ ןיב ונאק תוריסב רותחל ידכ (
.טסראקה יקוצמ ךותב תויובח תורעמו םיבורגנמה
) םיימואל םיקראפ ינש Khan Phanom Bencha - ו Than Bokkhorani (
.םילק הכילה ילולסמל תויורשפאו ןיע יביהרמ ףונ תוארמ םיעיצמ
.ףרוחה איה יבארקל עיגהל תצלמומה הנועה
הנקב ףא ילואו המצע דנליאתב תואנולמה םוחתב ןפוד תאצוי העפות :הניל
- ןולמ איה ימלוע הדימ Rayavadee הכזש םלועב םידדובה ןולמ יתבמ דחא
תוראופמ שק תותקבכ םייונב ןולמה ירדח .רדהו דוה ולוכו ,םיבכוכ השישב
םירשפאמה םינוש םינוויכב םייטרפ םיפוח השולש ןולמל .תומוק יתש תולעב
הפיסומ דבלב םיה ךרדב הניה ןולמל השיגה .הנשה תונוע לכב המיענ היחש
.םוקמב שפונה תייווחל יטוזקא ךפונו ןיינע
תונורק תללוכ) הליל תבכרב וא קוקגנבמ הסיטב עיגהל ןתינ יבארקל :העגה
.הטנל וקו יפיפ וק םייאהמ יבארקל תועיגמ תורובעמ .(הניש
תוגרדב םימיהדמ הל ברעממ םיפוחה לבא תירורפא ריע איה המצע יבארק
אוה ירקיעה ףוחה .תונוש גנאנ-וא קלחה .לודג קוצ ידי לע םיינשל קלחתמה ,
הרומשב ולגנוב רתויב ינופצה והצקב ,ובורב סורה :ימאנוצהמ םיצופישב ינופצה
ןולמ יתב ףצומ ימורדה קלחה !ברקתהל אל -םיעקפומ םיריחמו םויא בצמב
שיבכ שיש הזכ אוה ףוחה הנבמ ללככ .תונוש םיריחמו תוכיא תומרב החראהו
הז ,``םימה לע ןושיל`` םלוחש ימל ךכ ,שיבכל רבעמ תונולמהו ףוחה לע שממ
.םוקמה אל
אוה רוזיאב רתויב הפיה ףוחה ילייר ףוח ףוח .גנאנ-וא ףוחל תימורד אצמנה ,
-כ ךרואב השבי ןושל אוה ילייר 700 עלס קוצ ידי לע השביהמ תדדובמה רטמ
-וא ףוחמו המצע יבארקמ הבוט תורידת) תוריסב קר איה השיגהש ךכ ,קנע
:גנאנ 60 .(טאב
92
תוריש תוריסל רקיעב שמשמה ,יחרזמ דחא :םיפוח השולשמ בכרומ ילייר ףוח
השביה ןושל לכ .עלס קוצב הזמ הז םידרפומה םייברעמ םיפוח ינשו יבארקמ
.חפוטמו קורי רעי ךותב ,םייפויב םיממהמ שפונ ירפכ האלמ ילייר לש
םיתורשה לכ יליירב .רתוי ימורדה אוה רתוי ``הווש``ה םייברעמה םיפוחה ןיבמ
.ףסכ תכישמ רישכמו םיבאפ ,טקרמינימ ללוכ
ןולמ) גנאנ-ואב ונשי ונחנא best western- sea & spa ,ויפויב םיהדמ , 1000
בגא .םימעפ המכ הריסב םשל ונעגהו (רוזיאב רתוי םילוז שי לבא ,הלילל טאב
םיילגר ךושכיש תשרוד רוזיאה לכב הדיריהו הילעהו רדוסמ חזמ ןיא -תוריס
םימל הסינכה ינפל םיפכפכ /םילדנס דירוהל ףידע .םייכרבה דע םימעפל ,םימב
.םויה לכ םיבוטר םילדנס םע בבותסהל אלש ידכב
(ץמאמ שרוד לבא ,ארונ אל) םילבח ידי לע סופיט םע עלס קוצ ילייר םורדב
ליבשה עצמאמ הילעה .ץמאמה תא הווש -תרתסנ הנוגלו תיפצת תדוקנל
.(רורב טוליש ןיא) ימורדה
לבא -רורב אל טוליש ליגרכ .הדמחנ םיפיטנ תרעמ הנשי ילייר חרזמ ןופצב
לש החונ הכילה .םינווכמ םהו םיימוקמה תא לואשל 5 הסינכ .ףוחהמ תוקד
הלוע 20 .םדאל טאב
ל םוי לכ םירויס םיאצוי יליירמו גנאנ-וא ףוחמ יפיפוק לש תולעב 800 ריחמ) טאב
ףוסיא ללוכ אוהו ,המוד רויסה תנוכתמ .(ףוחה לעש תוברה תויונכוסה לכב ההז
-ב האיצי ,ןולמה תיבמ 9 -ב הרזחו םירהצ תחורא , 16:00 קר) טלחהב הווש .
הלוע דחא ןוויכב יפיפוקל העיסנ 250 .(...טאב
:גנאנ-וא ףוח רוזיאב הדעסמל דואמ המח הצלמה תדעסמ tanta הציפ וא)
שיבכה תליחת ירחא רטמ םישימחכ ,ףוחה לש ימורדה הצקב תאצמנה (ינימיר
םיימוקמ םילכאמ לש לודג ןווגמ העיצמ וז הדעסמ .יבארק ןוויכל ףוחהמ הלועה
תמאב -רקיעהו ,םיהדמ תוריש ,םיירטבש םייירט ,תנייוצמ תוכיאב םייברעמו
לבקלו שקבל רשפא .ימוקמה לכואה םע רדתסמ אלש ימל םג ןורתפ ןתונ םיעט
םיינוניב םיריחמ .הלודג שממ האנהה זאו ,תופירח אל תוימוקמה תונמה תא
-כב האלמו הלודג תיגוז החורא 600 .טאב
-`yיב ילייר הל ךומס ,תוארל המ הברה ךכ לכ ןיא המצע יבארקב -םיקוצה ףוח
,םלוא .הניל הווש אל ,אוה םגש ,``גנאנ ואא`` ארקנה םיפוח םע רוזא אצמנ
-ב תוריס תואצוי גנאנ ואאמ 70 ילייר ארקנה המישנה רצוע םוקמל םדאל טהאב
,עגריהל םוקמה והז .תוגוזל םלשומ .דנליאתב םיפיה תומוקמה דחא הז .`ץיב
דחא והז .םיעוגר יד הלילה ייחו תיסחי דאמ טקש יאה יצח .תונהלו חונל
ל םלועב םיבוטהו םיעודיה תומוקמה םירה סופיט דע םוי יצח ינב םיסרוק עיצמו
רתויו השולש.
שי ינשל דחא דצמ רתויב הקוחרה הדוקנהמו ינשל דחא םיבורק דאמ םיפוחה
-מ רתוי אל לש קחרמ 15 יליירב םיאצמנ םיירקיעה הנילה תומוקמ .הכילה תוקד
יאס ןוטב םג שיו ברעמו חרזמ.
גנאנ-הרפ ןיא .הובג קוצ לעב ,ףוחל דאמ בורק ןטק יא םע הפי דאמ ףוח :
ןולמל טרפ ףוחב הניל תומוקמ 5 תונהיל ןתינו ירוביצ ףוחה .דאמ רקי םיבכוכ
םימעפלו םיטישכתו םידגב ינכוד וארת (יחרזמה דצה ךרד) ףוחל ךרדב .ונממ
.ףוחב םיבבותסמה םילכור ינימ לכ הייתשו םילכוא ינימ םכל ועיצי ףוחב .םיפוק
.ץימחהל אל ÷ יאה לש הביהרמה תיפצתה תדוקנל היילעה תאצמנ ףוחל ךרדב
(רזעיהל הבוח אל) םילבח תרזעב הילא תולעל ןתינו טלש לעמ תמקוממ היילעה
.רבדה ךכ אל ךא םיסונמ םניאש הלאל דיחפמ הארנ .תוקד רפסמ לש הילע ÷
.הנימיו הלעמלו הלאמש לוציפ שי םילבחה םע היילעה תא םימייסמש רחאל
93
.הפי הנוגלה .הנוגלל הליבומ הנימי היינפהו תיפצתל הליבומ הלאמש היינפה
תלוכי תשרודו טעמ תנכוסמו תכבוסמ הילא הדיריה ךא קוחר תאצמנ הניא איה
זכרמל םימל וסנכת ,םתעגה םא .ץלמומ .םילבחב הרזעו תיסיסבל רבעמ הכילה
תנכוסמ הדיריה וירחא וא םשג דרוישכ .הלעמל וטיבהו (םיהובג אל םימ) הנוגלה
הסיבכב םידגבהמ דרוי אל ץובה ÷ דאמ תכלכלמ הרקמ לכבו.
yיב ילייר`:
**שי תמגזומ הבינג אוה םש רעשה !!!ףסכ איצוהל `ץיב ילייר ינפל תרזוח ינא
טמופסכ םג םש.
םנשי .םירה יספטמ הברה וילא ךשומ םג הז תובקעבו םיקוצ ףקומ ףוחה
לויט תויצפוא רפסמו םימדקתמו םיליחתמל יאב ימוי םירה סופיטל םיסרוק
םש תורייתה ישנא םיעיצמש רוזיאב.
ל קלחנ יאה 3 םיפוח :
1. לכ תא ליכמ ךא הפי אל הז ףוח .יבארק לא םיאצוי ונממו םיעיגמ וילא ףוחה
יאה לש םידמחנה םיבאפהו תודעסמה.
2. בורק תונולמו תודעסמ ובו דואמ דמחנ אוהו העגהה ףוחל ליבקמה ףוחה
םימל
3. ידדצ אוה ,הפי אוה .יאה לש יביטקרטאה ףוחה אוה .יאה תניפב ףוחה
םתלוכרמ תא םיעיצמו םידגבו לכוא ירכומ םירבוע וב םיבשוישכו.
`yיב ילייר ואמ םיעיגמ וילא) יברעמה ףוחה ...רתויו וילע םירמואש המ לכ אוה
ונכשמה זא ,םירקי םהש ונתוא וריהזהש םיטרוזיר המ וילע שיו דואמ הפי (גנאנ
) יחרזמה ףוחל 3 דצב םיסואה טסגה .הפי תוחפ הברה אוהש ,(הכילה תוקד
תפונתב אצמנ הזה דצה לכ .הרומתל סחיב םירקיכ וא םירוחכ וא וררבתה אוהה
רתא לומ תויהל סאבמ יד הז לוז רדחה המכ הנשמ אלו ,עגרכ תיניצר יד הינב
םוקמב רדח ונאצמ םש ,יברעמה דצל ונרזחו הנפ הרוחא ונישע ,רוציקב .הינב
ארקנש raylay beach resort -ב 750 ךירצ אל שממ - ררוואמ םע רדחל טאב
.ןגזמ
םה) םיימוקמה םע ףוחה לע יבזירפ קחשל ,עגרהלמ ץוח םולכ םישוע אל יליירב
.ףוחה לע סננאו סרית לוכאלו דילש םייאל רויס תחקל ,(הדיחפמ המרב םיבוט
) גנאנארפ ףוח אוה הפי תמאבה ףוחה 5 רתויב הפיה אוהש ,(הכילה תוקד
םיריית ץצופמ אלו דואמ ךורא ,םילולצ םימ ,םייקנע םיקוצ .דנליאתב יתיארש
העשה תוביבסב ןושיל ךלוה ומצע םוקמה .(רבוטקוא ףוס) ונייה הבש הפוקתב
21:00 . יחרזמה דצב םינודעומו םיבאפ שי .
קחרמב אצמנ `ץיב גנול 5 -ב העיסנ תוקד taxi boat טלחומה ךפהה אוה לבא ,
. דואמ ךורא ףוחה .םדוקה םויב וניארש יפיפוקמ
ארק בוט ולגנוב phi phi paradise pearl resort רתא םהל שי)
www.ppparadise.com/resort.htm ) תיסחי רקי היה אוה .( 1100 ללוכ `ב
לש קחרמב אצמנ אוה .טאב לכ הווש לבא ,(רקוב תחורא 10 ,ףוחהמ רטמ
יאדכ ,ןכש המ .םיהדמ שממ - ףוחל ףיקשמש לודג ןולח םע םיפי רפוס םירדחה
) םיל ףונ םע רדח חיטבהל םיצור םא שארמ םוקמ ןימזהל דואמ
info@paradiseresort.co.th .(
,טעמכ הלחלח תררועמ הרוצב הפי ,ןיטולחל םש טקש . ףיכ תמאב `ץיב גנולב
סופיט הכירצמש ,קוצה לע ףוחה הצקב וז דחוימב) תובוט תודעסמ המכ םג שיו
94
לש 80 לוכאל ,רפכל הריס תחקל דימת רשפאש הז דמחנ יכה .(ךרעב תולעמ
םש שיו ,הא .רוזחלו בבותסהל (...יאתאפ רשפא רבכ המכ) יברעמ לכוא תצק
.הזח תופושח תוינידנולב תוידווש לש דבוכמ זוכיר םג
-ה לש םיריחמה taxi boats .הכלהכ םילטרוקמו דימת םיעובק ,בגא ךרד ,
םתואל םיעיגמ םירויסה לכ) ביבסמ םייאב םילקרונש לויטב ונייה םג `ץיב גנולב
,ייב היאמל םיעיגמ .(ןפוד אצוי והשמ שפחל םיצמאתמ שממ םא אלא ,תומוקמ
bamboo island תומוקמה ,הפי יפיפוקש המכ יכ ,יאדכ דואמ .הל יפיפוקו
- תויצפוא יתש שי ,ןכש המ .(םיקובמבה יא דחוימב) רתוי הברה םיפי ביבסמ
דע םע) הליגר לייט גנול תריסב לייטל 10 הלועו םישנא 500 הריסב וא (טאב
.(םישנא רתויו רתוי רקי) תרובעמ ןונגסב רתוי הלודג
חרזמ ילייר הברה ןיא) םיבאפהו תודעסמה בור םיזכורמ וב .יחרזמה ףוחה ÷
÷ לפשב .גנאנ הרפ וא יברעמה ףוחל תכלל שיו הזה דצל ףוח שממ ןיא .(הלאכ
תיתועמשמ םילוז תונולמה הז ףוחב .םירטמ תואמ דע תורשע המכ גוסנ םיה
םילארשי הברהו םיבאפ ,םיריעצ `הרבח רתוי ÷ רתוי םיבוט הרבחה ייחו.
ברעמ ילייר יטנמור םוקמ .תונולמל בורק םיה .רתויב ךוראהו בחרה ףוחה ÷
םנשי ףוחב .םלשומ 4 ןיב ענ םריחמו יחרזמה דצהמ םירקי רתוי .תונולמ 500
המכ דעו (םימח םימ וא ןגזמ אלל) רתויב לוזה ןולמב רתויב לוזה רדחל טאב
תוארל םוקמה הז .רתוי עוגר אוהו תוחפשמו תוגוז הברה שי הז דצב.םיפלא
תועיקש.
ב תושעל םירבד-Laem Phra Nang
1. ףזתשהלו חונל ,עגריהל.
2. תיפצתה תדוקנל ספטל
3. םיפוחה לכב לייטל
4. הנוגלל תכלל
5. תוריכשמ וא תאז תושועש תורבח המכ םנשי :ספטל וא סופיט סרוק תושעל
ידמ הברה הז הנושארה םעפל םוי יצחמ רתוי .דויצ.
6. ףוחה ךרואל איה הרעמל ךרדה :ףונה תא תוארלו גנאנ-הרפב הרעמל עיגהל
.םיספטמ םש וארת םתא .הלעמל ÷ םיצעה ךרד ,םשמו ופוס דע ÷ גנאנ הרפב
.ינשה דצב ףונה תא תוארל חתפה דע ועיגה .הבוח ÷ סנפ וחק .ולאשת טושפ
שרוד הז לבא ,ךרד התואב םירזוח אלו חתפהמ הטמל םישלוג םישנאה בור
לשמל ,תיפצתה ומכ הבוח אל הרעמה .דויצ.
קוס ואקו קאל ואק Khao Lak and Khao Sok NationaI Park
ואקו קאל ואק קראפה אוה ,ילארשיה קושב םיעודי תוחפה תורייתה ירתאמ דחא
- כ יוצמה ,קוס 90 .םימיהדמ עבט ייחו םיפונ רוזאב.טקופמ הנופצ מ"ק
םתרכה קרש םיבר םייח ילעב ושגפת םהב ,םשגה תורעיב לייטל ןתינ םיקראפב
םיפי'ג רויסב וא םיליפ יראפסב רוזאה תא תולגל ןתינ .תויחה ןג וא תונומתמ
.רוזאה ילפמב םוחהמ טעמ ןנטצהלו ,לגנו'גה בלב תוחורא ללוכה
95
)_ןאלימיס ייא רוזאל הלילצ טיישל תאצל ןתינ םג קל ואקמ Similan (
םיגומלאה ,תרדהנה תימימ- תתה תוארה ,הלילצה יגוס ןווגמב םימסרופמה
- כ לעב ,רוזאה .םיברה םיינועבצה םיגדהו 155 תרשעמ דחאל בשחנ ,םייא
_תרבח .םלועב םיפיה הלילצה ירתא Kon Tiki םימי רפסמ לש טייש הליעפמ
.תושדח תופחר תועצמאב תוימוי תולילצ םגו םייאל
יאומס וק
סוקוק יעטמ הסוכמ ,דנליאת לש יחרזמ םורדה לובגל ךומסה הז הפהפי יא
לבא ,םיאלימרתל יתישארב ןדע ןג הז היה רבעב .םילקד ירוטע םיפוח ףקומו
יתורייתה גוסה ןמ שפונ רתאל ךופהל ךלמה ךרד לע יאה הלע ןמזמ רבכ
תתתשומ וילעש ישארה ףנעה ןיידע אוה ,תאז םע ,סוקוק .רכומהו חתופמה
.קוקגנבל תוניפסב םיסוקוק ןוילימ ינשכ םיחלשנ שדוח ידמו ,תימוקמה הלכלכה
גנאו'צ טאה םה רתויב םיירלופופה הצחרה יפוח (Hat Chaweng) יאמאל טאהו
(Hat Lamai): םיכלוה םה לבא ,לוקרינשלו הייחשל םיבוט םיאנת םהינשב
,ךכס תוגג םע ,םיירפכ סולגנוב שי םיפוחה תיברמב .רתויו רתוי םיפופצ םייהנו
רבמצד ןיב ,תורייתה תנועב הניל םוקמ אוצמל תאז לכב השק םימעפל לבא
ךלהמב אוה יאומאס וקב רקבל רתויב בוטה ןמזה .טסוגוא ילויבו ראורבפל
הפועתה למנ לא קוקגנבמ תוסיט שי .ינויל ראורבפ ןיב ,השביהו המחה הנועה
קאס ןוד (Don Sak) תוניפסו תורובעמ תוליעפמ טיש תורבח רפסמ .יאה לעש
ינאת טארוסמ תוריהמ (Surat Thani): םייתעש ךרוא סרפסקא תוריסב טישה
יאה לע הרובחתה .יצחו העש ךרוא (טאוב ט'ג) ןוליס תוריסב טישהו יצחו
וותגנוסב רקיעב תלהנתמ (songthaews - ןקת לע םידקפתמה םירדנט ןיעמ
םיעונפוא תרכשהל תומוקמ רפסמ םג שיש ףא ,(תוריש תוינומ/םיסובוטוא לש.
ןאגנ-הפ וק (Ko Pha-Ngan), שיו ,רתוי וילש אוה ,יאומאס וקל ןופצמ ,ףסונ יא
טאהב תומסרופמה ףוחה תוביסמ .לוקרינשלו הצחרל תוחפ אל םיבוט םיפוח וב
ןיר (Hat Rin) לע תוחפ הברהו ,םיאלימרתה תייסולכוא לע דואמ תוביבח
יאומאס וקמ העש יצח ןב טיש קחרמב אצמנ יאה .תימוקמה הרטשמה.
תויומכב הנה םיכפשנ םירייתה.תיתוריית המצעמ תויהל הכפה טושפ יומאס וק
ישארה שיבכה לע םירוזמר השולש וא םיינש וליפא שי ,וללסנ תובוחרה לכ .קנע
טאהו גנא'צ טאה םה רתויב םיירלופופה הצחרה יפוח .יאה תריב ,ןותאנל
96
סולגנוב ואצמת יאה לע םיפוחה תיברמב .לולצל םג ולכות םהינשבו ,יאמאל
ךרואל ךרעב וישכע ךשמנ גנווא'צ ףוח.םיירפכ ,םידמחנ 3 םיפוצר םירטמוליק
תודעסמו תויונח לש.
,תורכזמ תצק ,ףוח דוגיב - םמצע לע םירזוחש םיטירפ םתוא - תויונחב הרוחסה
-ב ,םיבורצ םיקסיד הברה הברה הברהו 10 ,הצרתש קסיד לכל ךרעב ח"ש
תימלועה הקיסומה בטיממ.
-םיינש דוע סולפ קנע ךסמ לע ואדיו יטרס םינירקמ ,תודעסמהו הפקה יתב בור
יטרס רקיעב ,םוילוו-לופב לכה .הפקה יבחרב םירוזפה היזיולט ירישכמ השולש
םהינימל המחלמה.
לכו טנרטניא זכרמ איה תישילש תונח לכו ,תועיסנ דרשמ איה היינש תונח לכ
ןמזה לכ טעמכ ,תוסופת תודמעה.
ןאל םיעדוי םאו.םיסקמה ףוחהו תונולמה םיאצמנ ,ןגלבהו תויונחה תרושל רבעמ
ףוחה תוסיפמ תחאב ,םימה לע שממ טעמכ ,םיסקמ טושפ םוקמה זא - תכלל
שיש תופי יכה.
יאב תודיינ
דיינתהל דואמ השק .הרכשהל םיפי`גו םיעונפוא דבלמ יאב םיבכר טעמכ ןיא
ימיב רקיעב רהזהל ךירצ .יאה יקלח לכל עיגהל םיצור םא דוחייב עונפוא אלל
קלח שיבכהו תופצה שיש םינוסנומ.
םיפוח
לש ךרואב חבושמ שיבכ ,גנאווא`צו יאמאל :םיירקיע םיפוח ינש םנשי 50 מ``ק
ססותל בשחנ גנווא`צ .םיפוחה םע ןוט-אנ ריעה תא רבחמו יאה לכ תא ףיקמ
תא אוצמל ולכות םמצע םיפוחב .רתוי טקשו עוגרל בשחנ יאמל וליאו רתוי סומעו
,םיגנול ,תועבט ,תוארשרש ,סוקוק ,סננא ,שאה לע סרית יחלק :וצרתש המ לכ
לע םונמינב חבשל רשפא ףוחה לע תוהשה תא .םישוקשק םתסו םידגב ,וארפ
םילולצה םימב ךושכישבו (הפיחר יחנצמ :ןוגכ) ימי טרופס ,לסרע...
עבט
אל .םיריותמ תוחפה םיקלחל ומורדל תדרלו יאה ביבס בוביס תושעל רשפא
) ``ידד גיב``בו ``אמאמ גיב``ב רובעל רשפא (יאמל ירחא) זכרמהמ קוחר 2
לע יאה בלל ןמז שידקהל הווש ףסונב .יאה תא ףיקהלו (..םיאשנתמ םיקוצ
- עונפוא לע (ןויסנו) ןוישר שיש ימל .םילפמהו תורעיה ,ולש םיפיה עבטה ינמכמ
תא תחקל ץלמומ .( ההדוב גיב ,םילפמ) ימוסוק לש תויצקרטאב רקבלו יאדכ
ומכ יומאסוקב תומוקמ שי .(הריהמ הריסב ףידע) גנות גנא ימיה קראפל רויסה
םהש ,ידד גיבו הממ גיבו םילפמ 2 -הבקנו רכז לש ןימ רביא םיריכזמש םיקוצ
ילגר קארט ונישעו תורהנב ונדרי -םיביהרמ תומוקמל ונעגהו הפמ ונחקל ונחנא
םיפי`גה תרכשה תא ספספל רוסא יתעד יפל -םילפמל העגה דע תוקד המכ לש
ונל התלעש 220 ונייהו דחא לכל טאב 4 פי`גב .
םייוליב
2 תנווגמ הקיסומ םהינשב .``באפ ייאגר`` ו ``וגנמ ןירג`` ÷ םייזכרמ םינודעומ
תייתשל םיבאפו םיעשעשמ ``גארד`` יעפומ ןכ ומכ .הלילה לכ םיחותפ םהו
97
לוהוכלאו תוריב.
םי`גאסמ
לש םיקיחצמ םיריחמב םלוכ...`גאסמ טופ ,`גאסמ ליוא ,`גאסמ יאת 150 טאב
םי`גאסמב עודיש ץעמ תיב שי גנווא`צב) ןוכנה םוקמה תא אוצמל ךירצ .העשל
םיינבבוח םה .ףוחה לע םי`זאסממ ענמהל .(ולש םיבוטה.
םיפיט
1 -ב (ינאטרוס ךרד) תרובעמ +סובוטוא בלושמ סיטרכ טקופב םינוק . 400-500
תחקל תינומהמ ושקבת .םירהצה רחא יומוסוקל םיעיגמו רקובב םיאצוי .טאב
-מ רתוי אל) ``גניק-רגרוב``ל םכתא 100 תניוצמ אצומ תדוקנ יהוז (םדאל טאב
הקד שממ ד``בח תיב ,התוא ריכמ גהנ לכ ,םיניינעה זכרמב איהש ןוויכמ יאב
ףוחהו הכילה 2 .הכילה תוקד
לחה .יאב תושעל המ הברה שיש תורמל ,ףוחה לע ונצבר רקיעב יומסוקב
רויס תרגסמב) יאב לויט ךרד ,(הננב ,םי יעונפוא ,הפיחר יחנצמ) םימ טרופסמ
גנא ימיה ימואלה קראפל טישב הלכו ,תיאמצע פי`ג וא עונפוא םע וא ןגרואמ
ילש תמדוקה םעפב יתישע ינא לבא ,םעפה ונישע אל) םוחב ץלמומה ,גנות
לחה ,םתלוכרמ תא םיעיצמה םילכור ינימ לכ םירבוע ףוחה לע .(דנליאתב
תוארשרשו םידימצ ירכומ ,לירגה לע סרית ,םיעטו ירט סננא ךרד ,םיקיטראמ
תוינק תושעל ןתינ ברעב .הניח יעוקעקב הלכו יגנולו תוצלוח ירכומ ,םהינימל
.לוזבו ,לכו לכמ תורכומה תוטסבו תויונח אלמ םש שי ,גנוו`צ לש ישארה בוחרב
השיגמה רבצ תארקנה תילארשי הדעסמ יומסוקב שי ,ילארשי לכוא ךירצש ימל
.םירשכ םש םירשבה .דועו ,לצינש ,טלס ,סומוח ןוגכ תוילארשי תונמ
,דואמ ההובג המרב יתימא ידוה לכוא .`ץיב-גנאווצב תרדהנ תידוה הדעסמ
.םילוז וליפאו םיריבס - םיריחמהו
.חרוא לכל ישיא סחי ןתונ ,דואמ דמחנ םדא - םילעבה !סחיה - בושח יכהו
.רתויב ץלמומ
תילגנאב הדעסמה םש NOORÌ .
2 -הניל .
-ב סולגנוב - ARK-BAR -ה רוזיא ,רדחב אלמ רוזביא ,הלועמ םוקימ : 800 הלילל
-ו גוזל 1200 .(טאה-הציפה לש הטמיסב) ףוחה לע שממ הז.השולשל
- Anond guest House ,גניק רגרובה לש דצב ,טרבקה לש הטמיסב אוהש
:םילועמ םירדחה םש םגו 700 ,גוזל 900 .השולשל
טרוזר ירוב`` ןולמ - ןולמ ,`` 3 ףוחב אצמנ ,יזכרמ שממ ,דומחו םיסקמ ןולמ .*
.ךכ-לכ רקי אלו ץלמומ דואמ אוה ,וילע םיצילממ ץראהמ םינכוס הברה .גנווא`צ
הז לבא ,ץוחב םילכוא יכ םיבובז שיו ומצע לע רזוח לכואה רקוב תחוראב קר
.תויוטש
` : יאב םירקיה תונולמהמ - טרוזר `ץיב טנ`גיר גנווא`צ חריל יתימא ןולמ הז .``
,םיראופמ םירדח ,תואירב ןודעומ שי ןולמב .סקולדל רדחה תא ונגרדיש .שבד 2
םילימ קיפסמ יל ןיא .רבעמו לעמ תורש ,המיהדמ רקוב תחורא ,הייחש תוכירב
קר ,ןנכותמל רבעמ םש תוהשה תא ונכראה וליפאו ןולמהמ וננהנ המכ ראתל
.םיהדמ ,םש ראשהל ידכ
98
טרוזיר םלאפ יראמא- ןולמ ....`` 5 ףוחב רדהנ םוקימ םע םיהדמ םיבכוכ
-כ רקי םנמוא ריחמה .גנווא`צ 100 יומסב הנילה יכ ןיבהל שי לבא ..הלילל רלוד
ףסכ םיזבזבמו יאה תא םידקופש םיברה םיאפוריאה ללגב תיסחי הרקי
-ה אוה וב ראשיהל ונלזמ לזמתה אלש רוזאב ףסונ ץלמומ ןולמ .תוישפוחב
CENTRAL .יראמאל המוד תולעב
- `` `ןדרג גנאוו`צ גנאוו`צ זכרמב יטרפ ףוח םע רעי ךותב ןולמ ,גנאוו`צ ףוחב `
הלוע ,םוקמ הלחא .גניק רגרובה לומ 1000 תא שי וילא דומצ .הלילל טאב
הלועש ``יפ דנא יפ``ה 800 םיבוט תוחפ םירדחהו טאב .
- SUN EAST תדוקנ היהש טאה הציפמ רטמ ףוחהמ רטמ .גנאוצ ףוח .ןייוצמ .
גנאוצה בוחרב ןויצ 1000 ,םישנא תומכ ,תונועב הנתשמ אל ,עובק .הלילל טאב
.םולכ 1000 לכה ,םימח םימ ,ןגזמ ,חונ םוקמ הלחא ,ינוש וא תוחנה ילב טאב
.ןייוצמ
זכרמב שממ ןושיל אל ונרחב יומוסוק יאב CHAWANG בוחרל ידמ ךומס ,
ונפדעה אלא ,תודעסמו םינכוד המוהה םוסק שפונ רתא קחרמב 2 העיסנ תוקד
:תינומ וא סוטסוטב CORAL BAY RESORT הנועה אישב ולגנוב לש וריחמ .
-כ 120$ :ותבותכ .בהז הוושו ,
www.coralbay.net רעיב לבוטש ביהרמ בוציעו .יקנו טקש יטרפ ףוח ןולמל .
טעמכ ןיאו םירדחב תויזיוולט ןיא .טלחומ טקשו .םייפורט םיחמצו סוקוק יצע
.רסחה תא אלממ םירפצה ץויצו םירפרפה יפנכ קשמ .הדעסמל טרפ ,הקיסומ
יומאסוק :
םשב םוקמל ונעגה .ףרוטמ םשג דריו הלילב יומאסוקל ונעגה P AND P
אישב ונעגה !!!םשל תכלל אל םיצילממ שממ שממ ונחנאו וילע הצלמה ונלביקש
הארה ישוקב ,ונילא סחייתה ישוקב !ונילא ליעגמ ךכ לכ היה תיב לעבהו םשגה
ונטבלתהש ןמזבו (תולעל רומא הז המכ ונעדיו) ריחמ ונל קפד ,רדחה תא ונל
תוארהל םיכסה אל ללכב אוה ולו והשימ דוע עיגה ךכ רחא .ולש רדחל סנכנ אוה
!!!םשל וכלת לא .רדחה תא
םירדחה .םש ונילא םידמחנ דואמ ויהו (דומצ הזש) טרוזיר לארוק-ב ונשי ףוסב
ונל הלע .(ףוחה לע םקוממ הז) הכירב שיו םיפיו םילודג 1000 .הלילל טאב
םקוממ ,דמחנ דואמ .גניק-רגרובה לעמש סואהטסגב ונשי ךכ רחא 2 תוקד
םש הלוע .לוזו יקנ ,(םיל ףונ ןיא לבא) םיהמ 500 .הלילל טאב
אצמנ ןולמל ךומס ךא .דואמ רקי ךא הפהפי אפס ןולמב קנפמ אפס תיב
:םויה לכ ךשמב לעופ אוהו םילוז ויריחמ .דואמ יקנו יתודידיו
www.myfriendholiday.com לש םימותכה םידמה לשב אפסה תא תוהזל לק .
.םוקמה חתפ דיל הכרדמה לע לע שממ תוקספהב תבשל תוגהונש ,וב תודבועה
ונל הלע תודבועה יתשל פיט + םיינשל `גסמ 800 ךרעב הזש ,טאב 85 .ח``ש
ןולמ לע הצילממ דואמ Nora Beach Resort & Spa ינופצה הצקב אצמנש
ףוח ,ראופמ דואמ ןולמה .יזכרמ ןיידעו ,שערהו הלומההמ קוחר ,גנאוו`צ ףוח לש
-מ לחה :םיריחמ .הלועמ הדעסמ ,אלפנ תוריש ,יטרפ 3,500 דע 7,000 טאב
.הלילל
3 םירישה ,תוחפל דחא הקשמ םיבייח ,םניח הסינכ !הלועמ ``ןומייס`` טרבקה .
! רתויב ץלמומ !!ידמל ראופמו עשעשמ עפומהו םיפיכו םייבצק
יאומס -ב םג ןולמ יתב םנשי (יואמס-וק) וא : 40,000 אל ונא ןכ ,הלילל טאב
הפמ םע פי`ג םש ונחקל ונא .רבודמ המב תוארלו תשגל םיבייח ונייה .םימיזגמ
םש ודיגת .הפאפ גיבו אמאמ גיבה לע גלדל אל ,הפהפי ,יואמס ביבס ונלייטו
99
תא ריכשהל םכל הלעי המכ שארמ וררבתו דוביאל טושפ וכל .הפמב םכל ונמסיו
היה ונתאמ וצרש םיריחמה .תפסונ העש לכל פי`גה 100 רבודמ העש דועל טאב
-ב 12 הזו ,יצחו הממי-ל `פיגה תא ונרכשה ונא .ךחוגמ טושפ הזש ,ךרעל ח``ש
םויה דע ינא - תימלוע המרב אפסב יוסיעמ קנפתהל הצורש ימ .קיפסמ אל ןיידע
אל רבד םוש ךא ,תויונחב דנליאתב םייוסיע יתישעו ,םולח יתיווחש תבשוח
ולאשתו ןופצ ןוויכל גנווא`צ ףוחב תכלל ,וזה הלועמה המרב םוקמל הוותשה
ארקנש םוקמ הפיא muang samui
םה .ףוגה ףוצריקו ןמשב יוסיע יתחקל ינא .תמלשומ האנה םכל תחטבומ
םוקמל ךתוא םיליבומ טושפ תוחירה .הטנמב וא דלוקושב וא ףוגה תא םיפצרקמ
ושע הרידא היווח ,םינשוש לש טבמאב יתלבטו םהלש הנואסב יתייה .רחא
רופיסה לכ .ונהתו גוזב התוא 3000 - טאב 300 .קוניפ לש םייתעשל ח``ש
תוחפל םימלשמ ונייה ץראב 800 שיבכה תא וצחת כ``חא .תאזכש היווחל ח``ש
.םש םג גנעתהל ובשו (המש תא תרכוז ינניא) תראופמ הדעסמ הנשי לוממו
היה תושעל ןוכנ יכה רבדה םשג דרישכ .ןוסנומ ימי השולש ויה ונתוהש ךשמב
הכירבה לש םימה ,םימח ןוסנומה םשג .החירבל סנכהל אלא רדחל חורבל אל
יזוק`גב תבשל וא ,הכיררב ףוצל וא תוחשל ליגר אל ףיכ היה טושפו םימימח
ןמאנה םכדבע .ונשאר לע חתינה םשגה תא םג שיגרהלו םיימשה תפיכ תחת
ירפס הברה ץראהמ ונתא ונאבה .םירפס ארקו הכירבה ךותב יזוק`גב ץבר
םיעט היה ןולמב לכואה .תחנב אורקלו ץוברל םוקמ ןס דנא יס ומכ ןיאו האירק
קחרמב ומצע ףוחה לע .םילועמ םיפילחת המכ תולגל םיימוי ונל חקל .רקי לבא
ידי לע להונמה ``טואא לי`צ`` םשב הדעסמ/באפ אצמנ דנס יסמ רטמ םישימח
לומ לא תואסרוכ ,ףוחה לע םינורזמ ,דראילב ןחלוש .אלפנ םוקמ .ילרטסוא רוחב
,תוריב ,(לוזה ליז םילארשי םיחנומב) שפנ לכל הווש ריחמב רדהנ לכוא ,םיה
תילגנאה הגילה לש םיקחשמ ונרקוה קנע יכסמ לע .המיענו הריעצ הריוא
םניח םיטרסב תופצלו םינורזמ לע בכשל ןתינ באפה יתאפב .גיל ןויפמ`צהו
םילארשי םיריעצ השולש לש הצובק םוקמב ונשגפ .לודג ךסמ לע םינרקומה
.הזה דמחנה םוקמב ברע תולבל ידכ גנאוו`צמ לגרב ברע לכ ואבש
4 -ב ןושיל ץלמומ . resorts ןיב םיענה םיריחמב 1000 םה .הנופצ רדחל טאב
.גונעת ÷ הכירב םע םקלח ,ףוחה לע םימקוממ ללכ ךרדב
5 . יומס-וקב תושעל םירבד
ב רוקיב ללוכ .תונכוס לכב ןימזהל ןתינ ÷ יאב םוי לש לויט - Grandmother -ו
Rock Grandfather בולע) םיפוקו םיליפ עפומ ,םיליפ לויט ,תיפצת תדוקנ ,
.(זיגרמו
תרומת ÷ ףוחה לע םי`זאסמ - 250 ÷ 300 .העשל טאב
ףוחהמ תונהל -
.לייטלו עונטק רוכשל -
.יומס-וקב בוחרב םיעוצפ הברה םיאור ÷ עונטקה םע דאמ רהזיהל -
.לכואהמ תונהל -
6. םוי לכב לבא .םשל סוטל ףסכ ןומה הלוע הז יטרפ הפועת הדש שי יומסוקב
רמולכ ריחמ יצחב אוה הנורחאהו הנושארה הסיטה לש ריחמה 2500 ללוכ טאב
תא וא הנושארה הסיטה תא וא וספתת סוטל םיצור םתא םא ןכל ,למנ יסימ
.לודג שוקיב ולאה תוסיטל שי יכ שארמ םיסיטרכ ןימזהל יוצרש ןבומכ ,הנורחאה
תרובעמו סובוטוא וא תרובעמו תבכרל ףתושמ סיטרכ תונקל טושפ רשפאש וא
לוז רתוי הברה ןבומכ הזו.
7. םכל וכחי הדשב .םיריית ינומה וילא איבמ אוה -ףופצו ,רקי רתוי יאב לכה
100
המכו המכ יפ) ןולמל וא ףוחל םכתא תחקל םיזרפומ םיריחמ םכל ועיציש תוינומ
תוקד יתש ואצת קר םא וספתתש תינומב וא וותגנוסב העיסנ לש תולעהמ
בורה םיאצמנ םש ,גנאוו`צ ארקנה יזכרמו סומע ףוח שי יאל ,(לגרב הצוחה
רדחה ותוא תא ולבקת ,הנילה טביהב םג .תויוליעפהו םיטרוזירה לש טלחומה
והז ,תושעל המ ןיא .הובג רתוי הברה ריחמב קר רחא יא לכב םילבקמ םתייהש
תויורשפא שי יאב .וילא עיגהל דואמ חונ רקיעבו ,םימיהדמ וימימ ,הפי דואמ יא
,טקש לש הקד ולו םכל ונתי אלש םילכורב אלמ גנאוו`צ ףוחה -תוכופה שפונ
,תינומ ןימזהל םעפ לכ וכרטצת ,והשמ וצרת קר םא רחא ףוח לכב ,תאז תמועל
.רוטרט הז םגו ןיטולחל טעמכ תויוליעפו תודעסממ םיקיר םיפוחה ראשש םושמ
תלייטה. ואט וקל םגו ,ןגנפ וקל העיסנ יצחו העשכ לש תרובעמ תאצוי יאהמ
תונוז יצרוש ,בוחרל החוורל םיחותפ סקס ינודעומב השודג ףוחה לש תישארה
תודירטמ.
8 `` ןה תוצלמומ תודעסמ . The Deck תומקוממ ןהיתש ןסאווק תדעסמו ``
תעצוממ הנמ ,דבח תיבל ךומסב גנווא`צב 100 .יאל לוז בשחנ ÷ טאהב
9 תונולמ וב שי ,םידמחנ וב םיפוחה .תליאל המוד ,קקושו ססות ,לודג יא .
-ארקנ יזכרמה ףוחה .םילוז אל םקלחש םימיהדמ chaweng . ןולמ : chaweng
centre hotel -ריחמ , 1,000 ארקנש ןולמ םוחב ץלמומ .רקוב.א אלל ,גוזל טהב
שממ ,ד``בח תיבו ``רבצ`` תדסמל בורק םקוממ ,רטנס טנייופ -סואה גנאוו`צ
תולע ,גניקרגרובה לעמ 800 ןולמה ,םייקנו דואמ םיחונ םירדחה ,רדחל טהב
,גנאוו`צ ףוחב יזכרמ רוזאב םקוממ 5 ,רקוב תחורא ללוכ אל ,ףוחל הכילה תוקד
.הפיל יומסוק תא ונל השעש ןולמה
בוחרב תויצקרטאה לכ תא תללוכש ךורדת תפמ תחקלו רבצל ץופקל ץלמומ
דחאמ עונפוא ריכשהל זאו (םולשתב ךורכ אל) יומסוק תא ףקועש ישארה
-ל טיש שי ,דואמ בושח ,חוכשל אל .יאה תא ףיקהלו תומוקמה 42 םויל םייא
הנהמ לויט ...``רבצ`` תדעסמ םע טייש רוגסל ,םיירהצו רקוב תחורא ללוכ ,דחא
אל ...זיקרוט ימב הנוגל םע דחוימב יבטיקרטא ףונ ,יומסוק תא םכל השעיש
.הווש ,הווש ,ספספל
• דיל ןסכאתהל ץלמומ ,ףיכ ןומהו תוינק ,בג ןטב ,םי ,תוביסמ :יומאסוק יאה
טקש םיבהוא םתא םאו ןגאלבה לכ דיל הבוט היינסכא שי גניק רגרובה
תיב תא םג שי יאב ...רקי לבא םיה לומ סולגנוב שי ,םיל הנופצ רתוי וכלת
הלחא ÷ תירש לש הדעסמה תא שי ,ןופלטו טנרטניא תדמע םע ד``בח
לכוא
עברא `` םשב יומאסוקב הדיחיה תילארשיה תועיסנה תונכוסל וסנכתו
ץלמומ -יומאסוק יאה ביבס לויט ונימזת םשמ טוליש וארת םתא `` תונוע
שי םשש ``וגנמה`` ארקנש ןודעומל וכלת , תוביסמ שי ברעב !!! תוארל
וניתשתש) סיוב ידייל לש לבנרק שי בוחר ותוא לע ,םילארשי אלמ אלמ
תא םתבהא םא ,םילארשי םע וצעיתתו םש וארת רבכ ראשה ,(םייסנכמב
......הזש הנחרקב תויהל הצילממ ינא לבא בג ןטבל םתס וראשת יומאסוק
ארקנש ןולמב גנווא`צב תוליל השלש ונשי ונחנא MONTÌEN HOUSE היהו
.דואמ יתורייתו יקנ אל ,שעור - ףוחב הריואה םגו ןולמה םג - דואמ שלח
ובש רצ ישאר בוחר םע םיגייד רפכ לש ףוחב רבודמ ,טופוב ףוחל ונרבע םשמ
לע תבשל וא לוכאל םיטקשו םידמחנ תומוקמ - םיבאפהו תודעסמה לכ תוזכורמ
101
תארקנ בוחרב תודעסמה תחא .ילגנא לגרודכ תוארלו הריב MÌDDLE FEAST
סומוח הלחא םע ה`רבח הלחא - זראו ןועמש - םילארשי ינשל תכיישו
.הקושקשו
ארקנש םוקמב ונשי טופובב THE WATERFRONT לש קיטוב ןולמ - 15 .רדח
.רבד לכב םירזועש דואמ םידמחנ םישנא - וסו ןיבור - םילגנא גוז י``ע להונמ
ה רוזאב םירדח עיצמ ןולמה 1500-2500 דואמ םיינרדומו םייקנ םירדח ,טאב
רישכמ ...ו םימח םימ ןגזמ םע DVD רוחבל רשפאש םישדח םיטרס הברה םע
םיה תפשו םילסרע המכ ,ביבסמ חונ תואסכ םע הנטק הכירב םוקמב .םכותמ
תאצמנ 20 וא תרובעמהמ ,ת``הדשמ םכתא ופסאי םילעבה ,םירדחהמ רטמ
.ץלמומ .יאב רחא םוקמ לכמ
-המו ןוטאנ ,יאמאל ,גנווא`צ :םהיניב םיטלובהש םיפוח המכל תקלוחמ יומסוק
-ה אוה תוליעפ הברה יכה וב שיש ףוחה .םאנ CHAWENG יומסוקל ונעגה .
`` ארקנש םוקמב דואמ םיעקשומ ולגנובב ונשיו CHAWENG RESORT .``
-כ הלוע םש הליל 1300 העש יצחכ קחורמ אוהש אוה לודגה ןורסחה .טאב
.זכרמהמ הכילה
`` ארקנש םוחב וילע ץילממ ינאש םוקמל ונרבע תרחמל םוי CHAWENG
HOTEL זכרמב שממ בשויו ,(סולפ הזש) ד``בח תיב דיל שממ אצמנ ןולמה .``
-כ הלוע ,היזיוולטו םימח םימ ,ןגזמ ללוכה יגוז רדח .םיניינעה 500 םוקמה .טאב
!!!רתויב ץלמומ
םנשי יומסוקב 3 `` תדעסמו ``רבצ`` תדעסמ ,ד``בח תיב :םילארשי תומוקמ 4
שי לבא ,םירחאה תומוקמה תמועל םירקי יד םש םיריחמה ,תמאה .``תונועה
.םכלוקישל -ילארשי לכוא םש
לוכי הז .םש םוקמ לכב םיעונפוא ריכשהל א-ל :םיעונטק/םיעונפואה יבהואל
םוקמ .הנווכב עונטקל ומרג םהש תוטירש לע ,חדקא וא ןיכס י``ע םימויאל עיגהל
`` תדעסממ אוה וב םיחוטב תויהל רשפאש 4 תילארשי הלהנה שי םש ,``תונועה
וקחשי אלש םהילע ךומסל רשפא .םיעונטקה לע יארחאש ידנליאת םע תדבועש
.םיעטק םכל
ךרדב שי .ךרדומ פי`ג י``ע וא עונטק י``ע יאה ביבס רויס :תוצלמומ תויוליעפ
םיעלס ,םיסירגיט יעפומ ,ההדוב לש קנע לספ ,הימומ לש לספ ,םיפי םילפמ
.דועו םיגייד רפכ ,םירפרפ תווח ,תוממהמ תיפצת תודוקנ ,ןימ ירביא תרוצב
תואמצש תוידנליאתב םיאלמ םינודעומה בור .םיבוט םינודעומ הברה שי הלילב
וק .םיאומוה ינודעומ וליפאו (``וגנמ``) בוט ייאגר ןודעומ שי .רדחל ךתוא תחקל
אצמנ ,דואמ דואמ םיבר םישופיח רחאל - יומס SUN EAST .גנאוצ ףוח .ןייוצמ .
גנאוצה בוחרב ןויצ תדוקנ היהש טאה הציפמ רטמ ףוחהמ רטמ 1000 טאב
.םולכ ,םישנא תומכ ,תונועב הנתשמ אל ,עובק .הלילל 1000 תוחנה ילב טאב
.ןייוצמ לכה ,םימח םימ ,ןגזמ ,חונ םוקמ הלחא ,ינוש וא
תדעסמל גנווא`צל ונעגהו יומס וקל ונכשמה 4 ורזע םהו .ןולאו ןרוא לצא תונועה
םויו םיעונפוא םע דחא םוי) יאב לויט ילולסמ ונתיא דחי ונבו ןולמ תאיצמב ונל
,בוט לבא תיסחי רקי תצק םנמוא בוטו הלועמ םש לכואה .(םיפי`ג םע דחא
.הזמ רתוי אל ךא הדמחנ רבצ תדעסמ
ופסאשכ - (סונוב תונכוס ךרד) קראפ ןירמ לנוישנב טייש םויל ונאצי :הרהזא
102
ונל וחיטבה ונתוא 20 ויה לעופבו הריסב שיא 40 םוי ונל שי ונל רמאנ ונלאששכ .
ונתוא ועטהש ונבה םי בלל ונעגהשכו (םילקרונשו םיקאיק) תויוליעפה לכל הפי
בצמל עיגה םיעסונה דחא וליפאו םתמשנ תא ואיקה םיבר םישנאו רעוס םיהו
רוחבהו תיאופר הרזע םהל ןיא .חדינה יאה ןוויכל וכישמה םהו .םייח תנכס לש
,יאה לע הצובקה לכ הקרזנ ךכו ,יאופר לופיט ול ןתיש ימ היה אל ,הלחש
וב התיהש ,ףסונ לויט עיגה ונלזמל) תושעל המ םיעדוי אלו ןכסמה לע םילכתסמ
ללגב לטובמ לויטהש ועידוה םה זא קר .(ובצמ תא הבצייו וב הלפיטש תריית
לבקנ רוזחנשכו םיה בצמ 50% קר לבקנש ונל רמאנ תונכוסל ונרזחשכ .רזחה
300 ךותמ `ב 1600 םינציל) תורייתה תרטשמ תא ונמזה םיחוכיו רחאל .`ב
.ל``נה םוכסה תא לבקל ונתוא ופחדו ונל רוזעל וסינ אל שממש (םימיהדמ
ךא תולבל .םלועהמ אל טגב ןקי`צ ול שי ,ןטקה ןרוא לש ןכודה תא ספספל אל
העשמ יטרפ רטפא !םלוכ לעמ תחא המר - ילרמ בובה ןודעומב קרו 2 דעו 6
הכירב םע ,ףרוטמ םוקמ טושפ ,הרומעו םודס .וגנמ ןירגה ירוחאמ רקובב
לולסמ .הלועמ לולסמ םש שי גניטרקה תוינוכמ יבהואל .(דבל וניבת) עצמאב
.הווש - (םימיהדמ םילפמ) םיפונ אלמ ,הפהפי יאה ביבס לויטה
טרבקה עפומ םגו ,ידנליאתה ףורגיאה תוברק תא תוארל הווש ,הבוח םיעונפוא
.ףרוטמו עגושמ סייוב ידיילה לש
הבוט הניל p&p .ול םיכומסה וימודו
.דואמ וננהנ לכה תורמלו בוט היה
.שבד חריב ונייה יכ ,תיסחי םירקי ןולמ יתבב ונשי ונחנא
גנוואצ אוה יזכרמה ףוחה) ץיב ימאל ףוחב אצמנ ,``באלק טכאי יומס`` :יומוסוקב
ימאלמ חקול םשלו ,ץיב 10 םע ,הלועמ ןולמ .תינומב וא עונפואב העיסנ תוקד
ןיב םה םש םיריחמה .הכירבו יטרפ םי ףוח ,רקוב תחורא 1500 ) טאב 150
-ל (לקש 2300 ) טאב 230 ףוחל ותבריקו רדחה גוסב יולת הזו ,הלילל (לקש
.םיה
תפסותב אפסו המיהדמ הכירב םע ןולמ .``אפסו טרוזיר ןיא פורד`` :ןגנפוקב
אוה רדחל עצוממה ריחמה .םולשת 2300 ) טאב 230 יזכרמ םוקימה .(לקש
.דאמ ץלמומ - ךרדה ףוס ןולמהו
.םישפחמ המ יולתו ,תיסחי םירקי ןולמ יתב ולא ,בוש
.וב לייטל םיהדמ םוקמ אל אוה יאומוס וק יללכ ןפואב
אל ונתיאמ דחא ףאש ןטק לחנ וא םימ ףיזרז וא ללכ ךרדב םה יאב םימה ילפמ
.םימ לפמ ול הרוק היה
והשמ לוכאל וליפא ילואו וב לייטל הפי םוקמ הז יללכ ןפואב - םירפרפה תווח
םיפפועמה םירפרפ הברה םנשי םוקמב .הלעמל הייוצמה תיפצתה תדוקנב
אלש ריחמה אוה םוקמה לש ידיחיה ןורסיחה .תשרב הסוכמה הלודג הניג ןיעמב
.הסינכה תא קידצמ ךכ לכ
הברה ואר אלש וליאל רקיעב םיאתמ לבא בוט םלטצמ לודגה ההדובה לספ
.םלויטב הלאכ םילספ
וא אתבסו אבס יעלס םיארקנ) םימב םיפי םיעלס תוארל ןתינ יאמלל םורדמ
.םשמ איה תפרוצמה הנומתה ת(הזכ והשמ
םידנליאתה תא קר אלו םייתימא םידנליאת תצק תוארל םיניינועמ םתאו הדימב
103
סנכהלו יאה תא ףיקמה ישארה שיבכה תא בוזעל ץלמומ דאמ םירייתל םירכומה
אוצמל ןתינו םיתוריית תוחפ תצק םידנליאת םירפכ םנשי םש יאה זכרמל תצק
.םיפוחה לע תודעסמהמ רתוי הברה ריבס ריחמב ידנליאת לכוא םש
דנליאת ןופצל תיסחי םירקי דאמ דאמ םה יאומוס וקב םיריחמה יללכ ןפואב
מ תוחפב אוצמל ןתינ ןאכ תומוקמ דאמ טעמ .קוקנבו 1000 םע רדחל טאב
ןאכ םנשי ,םימדוק םיפיטב רמאנ רבכש יפכ .ןגזמ 2 ) םיירקיע םיפוח Lamay
beach, Chawang beach תא םיפיקמה םיפסונ םיפוח אלמו םייתוריית דאמ (
םישנאל רקיעב המיאתמו תיתוריית דאמ איה ןאכ הריוואה יללכ ןפואב .יאה
.לויטב םיאלימרתל תוחפו השפוחב
ףוחב Lamai םתא םא .ףסכ הברה םילועה םיפי תונולמ לש ןווגמ אוצמל ןתינ
ףוחה לע שממו תולוז ולאכ אוצמל ולכות ריווא גוזימ אלל תותקבב םיניינועמ
מ לחה)ולש רתויב ינופצה קלחב 150 םישפחמ םתא תאז לכבו הדימב .(טאב
-מ רתוי לוז ריחמב גוזימ םע רדח 1000 :ב תוהשל םילוכי םתא טאב
Magic resort ןופלט 077-494229 ב והשמ אל רדח יתלביק םש 600 ןכו טאב
.תרובעמהמ העסה
ב New hut ןופלט 09-8746033 םע םילוז םירדח םג ואיצה ךא יתייה אל םש
.תרובעמהמ העסהו ןגזמ
.ףוחהמ רטמ הרשע שממ םיאצמנ םירדחה םימוקימה ינשב *
.תומוקמ רפסמ הנה םייתוריית תוחפ תומוקמב םיניינועמל
:רתויב ץלמומ Crystal bay :ןופלט 077-422-877 :ליימ יאב וא
crystalbay@samuinet.com :םיפוחה ןיב םיסקמ ץרפמב םקוממש Lamay ו
Chawang םיהדמ ףונ םע קוצ לע אצמנ אוהו (הלועמ ולש םוקימהש ךכ)
יזא הזה ןטקה ףוחה לע תונולמ טעמ שיש ןוויכמ .םיה לא תוליבומה תוגרדמו
ךרעב םירחאה םיפוחה ינשמ םילוז רתוי םש םיריחמה .תופיפצ לש היעב ןיא
700-800 .ןגזמ םע רדחל טאב
אוה ףסונ ןיינעמו הפי ףוח choeng mon מ הנופצ אצמנה Chawang ךרעב .
15 מ ןטק רתוי ףוח והז .עונפוא לע העיסנ תוקד 2 רתוי לבא םילודגה םיפוחה
.םהמ ןיינעמ
Ìsland view bungalows :ןופלט - 077-245360 םיגזוממו םיפי םירדח עיצמ
םיריחמב 500-700 -כ תאצמנה התקבל טאב 10 םג שי םוקמב .ףוחהמ רטמ
ץלמומ דאמ ףוחה .םידמחנ דאמ םישנאו תיסחי םיילמרונ םיריחמ םע הדעסמ
.םייתוריית םיפוחב תויהל הצור אלש ימל
10 םיבאפ ,םיממהמ גארד יעפומ :םיחתופמ דואמ יומוסוקב הלילה ייח .
-ב םימקוממש םיקטוקסידו green mango :תיקלטא הדעסמ .םייוליבה םחתמ ,
la dolce vita
11 ךכ לכ אל םיימוקמה וליפאו ריותמ דואמ לכה ,יא אלו ריע ומכ הארנ .
ןולמב ונסכאתה יומס וקב .ןייוצמ לכואה ןכש המ ,םידמחנ BAAN HÌN SAÌ
RESORT ןיב םקוממש LAMAÌ -ו CHAWENG וריחמ . 100$ ללוכ הלילל
.וילע ץילממ אל ינא ןכל יטרפ םי ףוח ול ןיאו עורג ןולמה םוקימ .רקוב תחורא
12 ןולמב . CHWENG VÌLLA BEACH תליחת תא ריכזמ ,דואמ לד היה ןולמ ,
.הבולע יד התיה רקובה תחורא םגו ץראב םירמיצה לש הפוקתה
13 הלאכ ןיא יכ רקי תצק הז םא םג ונקת יומוסוקב םיפי םינועש םתאצמ םא .
.קדה לומ תדעסמבו ןסאווקה תדעסמב לוכאל ץלמומ .קוקגנבב
104
14 תוחשל שממ ןתינ דחא לפמבש) םימה ילפמב רקבל דמחנ דואמ יומסוקב .
םירשעכ תצמואמ תצק הכילה - הפי דואמ ולש ךרדה לבא ,תוחפ תצק ינשבו
שולשב םהילא עיגהל ןתינן ,יאה םורדב םיאצמנ םילפמה .הסינכ ימד ןיאו ,(תוקד
:םיכרד
.םתוא םיאצומ היעב ילבו (בכר םירכוש) יאמצע ןפואב .א
.תינומ גהנ םע .ב
.יאב העיצמ םילויט תונח לכש ןגרואמ לויט םע .ג
לויטה אלל תאז תושעל היעב ךל היהת אל - יאמצע ןפואב לייטל גהונ התא םא
םישיבכה ,תטרופמ דואמ הפמ שי םוקמ לכבו יאב אצמתהל לק דואמ .ןגרואמה
.לבלבתהל השק תמאבש ךכ ,םיבר אל
ל דחא לויט םוי Angthong National Marine Park איה לויטה תולע . 1600
לש ףסונ םולשת שיו) םדאל טאב 200 ףוסיא .(הרומשל הסינכ סמ - םדאל טאב
הדירי ,הרומשה ןויכל עונמ תריסב העשכ לש הגלפה תועצמאבו ,ןולמה תיבמ
.םיקייק םע טיישל האיציו ,רחא יאב הריצע ,(דויצ םילבקמ) לוקרינשל םימל
(השק הכילה) המיהדמ םיפיטנ תרעמב רוקיב ,םיירהצ תחורא שי ןכמ רחאל
ךותמ עבונש םגא לע רחא יאב תיפצתו ,ףוחה לע טבלטסב ןיתמהל םג ןתינ לבא
לכב תאצמנש רוית תונכוס לכב ןימזהל ןתינ לויטה תא !!ץלמומ דאמ לויט - רהה
.םוקמ
תורעה רפסמ
1 תניחבמ רקיל לוזהמ תומוקמה תשולש תא גרדנ םא - םיריחמה .
הנווכה - רקי) יוומאסוק - רקי ,קוקנב - ינוניב ,יאמגנ`צ - לוז :תועיסנ,לכוא,תוינק
.(!!תיסחי
2 ןרק לכבש םיירטהו םיננערמה תוריפהמ תונהלו ,יטול הננב לוכאל חוכשל אל .
.בוחר
3 - םיירהצה רחא תועשב םתוא שיגרהל םיליחתמש - םישותי ןומה ייומאסוקב .
!!בטיה חרמיהל ץלמומ זא - תויקנע רתוי דוע תוציקע םע קנע ישותי
4 אל ןכ םג םירדחה יריחמו רקי יד תודעסמב לכואה .לוז אל יא אוה יומס-וק .
לכוא םירכומ רשא םילכור םש םירבוע םויה לכו רדוסמו יקנ ,הפי ףוחה .םילוז
.םיניינעמו םירושק אל םירבד ראשו
5 ל תינומ תחקל הצילממ ינא .תרובעמהמ םיעיגמל . chaweng ףוחה הזש
:ץלמומ ןולמ .יומס-וק לש יזכרמה The chaweng garden beach ןולמה .
לע הדעסמ תללוכש תואסכ םע ולשמ ףוחו םיפי םירדח ול שי ,ףוחה לע אצמנ
.םירקי םה יכ לויט לש תוליבח םהמ תונקל אל .ומצע ףוחה
6 ףוחל עיגהל . גנווא`צ .יומסוק לש תורייתה זכרמ הז םש ,
7 -ב ונל יברקב . ao nang םיהדמ ןולמב krabi la playa resort עצבמב) 50$
-ב ןולל יאדכ .(םיהוש תוליל המכ יולת הלילל ao nang תוליעפ רתוי שי םש
ב טושלו (םי`גסאמ םיבאפ תודעסמ) tail boat גננארפו יאל יאר םיפוחל
לו יפיפוקל םיימוי םילויט תחקל ו/וא (םיהדמה) 4 .םייאה
8 םשב דואמ ץלמומו םיסקמ ןולמ . Chaweng Regent -ה ביבס ,לוז אל 180
לבא (יאב ךרדומ רויסו בושו ךולה ףוסיא ללוכ) גוזל רקוב תחוראו הלילל רלוד
לכה טושפ וב שיו ,גנאוו`צב ףוחה תעוצר זכרמב אצמנ ןולמה ,רלוד לכ הווש היה
ףוחה לע רב ,ןולמה לש דומצ חקפ םע הפיו הבחר ףוח תקלח ול הדומצ רקיעבו
105
היווח .הקורי היחמצו ץע ןופס ןולמה לכ ,ןה ףא תודומצ תומיסקמ תוכירב יתשו
םיימשו םח ןמזה ראש ,תומושג םייתעשכ טעמל ,בוט היה ריואה גזמ .תצלמומ
תודעסמה תחא תא רוחבלו ףוחה לע לייטל ברעה תועשב ץלמומ ,םילוחכ
ינשה ודיצמ .םיה ללשו הגדה רחבמ תוגיצמו הכישחה םע דימ לוחה לע תוצצש
.ינומהו שעור תצק ,ירחסמהו ישארה בוחרה ןכוש ןולמה לש
:יאב םילויט
ןויסינ רואל .יאה רוזיאב בחר םילויט לש ןווגמ םיעיצמ יאה לש תוריכמה ישנא
תא רחבנ ונאו תועש רפסמל ונילא דומצ היהיש יטרפ גהנ תחקל ונטלחה רבעה
תונכוסל ונינפ ןכל .רקבנ וב םוקמ לכב ןמזה בחור תאו ביתנה T.W.C תונכוס -
ל גהנ ונילא הדימצהש הדמחנ דואמ 4 םאתהב ותוא ונטווינ ונאו הפמו תועש
.דנליאתב ונל ויהש םינהמ רתויה םילויטה דחא היה יטרפה לויטה .וננוצרל
אמאהו לודגה אבאה`` + הדעסמ+ םימ ילפמ ינש +תויפצת יתשל ונעסנ
ףסא וליפא גהנה .רתויב םיעשעשמ ןימ ירביא תרוצב םיעלס ינש םהש ``הלודגה
.דואמ דמחנ היהו ןולמל תורישי ונתוא ריזחהו ןולמהמ ונתוא
תונוש
ןגנפ וק - ץוביקב ומכ םילארשי תומכ התוא טעמכ שי הזה יאב -תוביסמה יא
לש רתאב ונשי .ץראב 30 השפוחה השק יל .םילארשי ויה םלוכבו םיסולגנוב
,ןופצפ יא וניה יומסל תיסחי יאה .תיתיבה הריוואהמ ונהיש שי ךא ,וז הרוצב
דצה) דחאה ודיצ .ןיר דאה -ארקנה תוביסמה ףוחל דיימ העיגמ תרובעמה
םידרוי םתאשכ -(טס ןאס) העיקש ארקנ (וילא העיגמ תרובעמהש
אלמו ,ףוחה ךרואל ךשמתמה בוחר ולגתו הלאמש ונפ תרובעמהמ
כ) םיבוטו םילוז םיסולגנובב 700-600 ףוח אוה הזה ףוחה .(גוזימ םע טהאב
לש טלחומה ףוסה דע םיראשנ אלש םיניילבה רובע הנילל דעוימה טקש
-כ רשי וכישמתו ,הלאמש ונפת אל םא .תוביסמה 5 יאה תא וצחת ,תוקד
םגו ,תוביסמ הליל לכ תוכרענ םש .(זייר ןאס) החירזה דצל ועיגתו ,ובחורל
םיצורש ולאל םיסולגנוב שי זייר ןסב םג .ןומ לופה -הצמשל העודיה הביסמה
.(םש ןושיל ירשפא יתלב הלילב) תוביסמה םויס םע רקובב ןושיל תכלל
םיהדמו ןטק ףוח אצמנ ,ןירדאה יפוחל ןימימ ,תרובעמהמ םידרוי םתאשכ
ארקנה ,ויפויב LEELA .
ןאגנפוק :
ירחא 3 ) ןאגנפוקל תרובעמ ונחקל יומאסוקב םימי 200 תינומה ללוכ טאב
הנימי םינופו רשי תצק םיכלוה- תרובעמהמ םידרוי) ףילק ןס-ב ונשי .(ףיצרל
םינימאו םיבידא ןולמה ידבועו םירדחהמ םמהמ ףונ שי ,םיסקמ היה ,(טלשב
ריחמה .דאמ 800 -םירקי רתויו םילוז רתוי םג שי) ףונו ןגזמ םע רדחל טאב
-ב םירקיה םיצפחה תא ונראשה ונחנא .(...םכל אבש המב יולת safety box
,קחרמה התיה הדיחיה היעבה .רדסב שממ היהו (ןוכרדה ללוכ) הלבקה לש
ךרעב 5 םימי רפסמ ונעגה ונחנא .זייר-ןאסהמ תכרפמ הכילה לש תוקד
יצח לש לויט תחקל ץלמומ .ףוחב דמחנו טקש דאמ היהו ``ןומ לופ``ה רחאל
.הריסב טקאבו םיירהצ תחורא ,םילפמ ,לקרונש ללוכש - יאל ביבסמ םוי
םויה בורב לוכאלו - ףוחה לע תבשלו סוטקקל (םלוכ ומכ) תכלל ץלמומ ברעב
) לוזו דאמ םיעט - לצינש אמאמב 40 .(לצינשל טאב
.םש דמחנ דואמו םיווש םיטרס םינירקמ םש תודעסמה ברב םויה ךשמב
106
םג ארקנה) ןירדה ףוחב הניל Sun-Rise ףוחב שי ברע לכש ןובשחב וחק -(
-ב םג ןושיל ץילממ ינא .הלילב טקש כ``כ אל רוזאהש ךכ תוביסמ Sun-set
םג ארקנה Coco-nut -ב לוכאל ץלמומ ןגנפ-וקב , Chicken Corner .הקירפפבו
-םילארשיה לש ןולמה תא שי טאה וק וק םש םירדחה .ןולמ הלחא אוהש ,
םיראופמ רתויה םירדחל ,םיפתושמה םיתורישהו תוחלקמה םע ולאל םיקלחתמ
,יאל םיעיגמשכש.םאתהב םילוע לבא םילועמ םהש םילו הכירבל תספרמ םע
שממ לכה) םיריחמ ררבלו תונולמ בוביס תושעל ,תועש המכל עונפוא ריכשהל
םושמ עונפואה תא ריזחהל םתמקמתהש ירחא .(היעב ןיא זא ינשל דחא בורק
.הכילה קחרמב אצמנ לכה .וב ךרוצ ןיאש
ואט-וק - .בצ לש הרוצ ול שיש םושמ ,םיבצה יא אוה
) דאמ ןטק יא , תולילצה יא 22 םימיסקמ םיפוח המכ םע הפיו (עובר מ``ק
-ב םיברעב הביסמ םיתיעלו םיבאפ רוזא שיו תיסחי טקש יאה .םידמחנ םישנאו
Sairee beach טעמכ תויונח אלל ,תובוחר אלל ,יומס-וקמ עוגר רתוי הברה .
.תוגוזל ילאידיא .יומס-וק לש ןאגלבהו שערה אללו
ואט-וקב תושעל םירבד :
1 הלילצ סרוק תושעלו לולצל .
2 לקרנשל .
3 -ל תותפתהל אל) םיפוחה לש רות תושעל . Taxi Boat הריס תחקל אלא
.(רתוי הלודג
4 תא ץימחהל אל . Nang Yuan .רותב לולכ אוה .ואט-וקל דומצ םיהדמ יא ÷
לבא רקי .הליל םש ונשת ÷ םכיניב תוגוזל .םיהדמ ףונו םיפוקשו םיפי יכה םימה
.הווש
5 -ל ךומס ןורוטקרט רוכשל ןתינ) יאה תא שורחלו ןורוטקרט וא עונפוא תחקל .
Ban's Diving .(
6 .םיינש שי ÷ תיפצת תודוקנב רקבל .
7 ÷ םישירכ םע לולצל תוסנל . Shark bay .
8 קאיק רוכשל .
9 םיבאפהמ תונהל .
10 לעמ יריקמ`ג םסרופמה אפסב `זאסמ תושעל . Shark bay .
הנהמ לויט
107

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->