P. 1
ספר מדריכים טוב

ספר מדריכים טוב

4.5

|Views: 2,068|Likes:
Published by api-3748863

More info:

Published by: api-3748863 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

:המדקה

,ה'רבח םולש
ואצמת ןאכ קרו ךא .םימייקש םיכירדמה לכמ םירחבנה םיכירדמה תא
סקדניא
1 . םוגרת םע םיטרס תייארל ךירדמ
2 . -מ םיטמרופ תכיפה ךירדמ !"# -ל "$% וא &"$% הברה דועו
' - םדקתמ (ילש . 1
) - םדקתמ (ילש . 2
* -ל ךירדמ . +,- .,/% הנכות ךרד
0 -ל יקנעה ךירדמה . 121
3 ק4ב ןובישמ תצירפ .
5 לבו4יוניאב והשימ םא תולגל ידכ ךירדמ .
6 -ה תייארל ךירדמ . 78 ויקיסייאב םירבוחמה לש
19 סקירטמ ןונגסב היצמינא תנכה ךירדמ .
11 םימורופ תצירפל ךירדמ . ./#-: - ו ;<;== 2.9.9
12 ענענ לש שדחה טא'צב םיקילדמ דואמ םירבד .
1' לש םיטא'צ תפצה . +,->?/
1) םישנאל תשרהמ םיקותינ ,םיטסיר תושעל ךירדמ .
1* -ב העדוההמ רטפהל ךיא . @8 -ה לש ,AABA ןבצעמה
10 םכילא חלשנ ה4 לבא רחא והשימל העדוה חלוש והשימש תושעל ךיא .
Cםוקמב
13 'גנרוא תשרב ירלולס ןובישמ תצירפל ךירדמ .
15 בורצל ילבמ םיקסיד המכ לש םיקחשמב קחשל ךיא .
16 -ה גול תקידבל ךירדמ . 78D.DE+ הקירס ןמ4ב
29 ה4אקב םהמ םידירומ םתאש םישנא לש יפייאה תא תולגל ךיא .
21 םימורופב תופלחתמ תומיתחל ךירדמ .
22 -ה תא תושעל ךירדמ . @8 ריהמ רתוי
2' לש םיטא'צב Fםש ילבG םלענ תויהל ךיא ךירדמ . +,->?/
2) בשחמב םינייורט תקיחמו תאיצמל ךירדמה .
2* תר4עב םיטרס לוציפל ךירדמ . E"# D<B;
20 בשחמה לע באפ תחיתפל ךירדמה .
23 פושוטופב תרגסמו לצ תנכהל ךירדמ .
25 גוסמ םימורופ תנקתה . 7HI,=
26 דועו ורפ פושטנייפו פושוטופל םיכירדמ הברה .
'9 -ב שומישל ךירדמ . >J8 DB/-,/- K!L,A
'1 ךירדמ . ,K?M, ליחתמל
'2 םידחוימ םינמיסל אלמה ךירדמ .
'' תירבע םוקמב שירבי'ג יפ סקא לש סודב האורש ימ .
') (ותיש ךרד םיבשחמל הצירפ .
'* םיטרופ תקירס .
'0 -ב תירבע תוארל . +,AB שירבי'ג םוקמב
'3 G Nראה ירודכש ךירדמ . OPQ םכילא ועיגי אל F
'5 יצבק תבירצל ךירדמ . #&BR=#/R/AS
'6 תבירצל ךירדמ . H#/ -ו D?,
)9 תייעבל ךירדמ . D ויקיסייאב TT
)1 -ל ךירדמ . @271
)2 ויקיסייאל הצירפ .
)' ויקיסייאב םיקירט .
)) - ל ךירדמ . >M!&<>@8 ליחתמל
)* -ל ךירדמ . $!#/ "2.9
)0 תר4עב םיבאפ תקירסל ךירדמ . @-.DE+
)3 ויקיסייאב םינבצעמה םילילצה תרסהל ךירדמ .
)5 . I!MU Q#U, D1 V,W D<!/S,A
)6 בשחמה תצאה .
*9 יטס'גרב םידמחנ םירבד .
*1 הנכותה יXע םיבאפ תקירס . YA#Z& 8#/S
*2 סודניו-ב תירבעב הכימתל ךירדמה . 2999
*' תיבה (דל םכלש םיפדעומה תא ךופהל ךיא .
*) . H7[. וגורדשו והמ
** -ל םיאתמ קיירטס רטנואק קחשמב גניפה רופישל ךירדמ . @8
*0 פושוטופל ךירדמ .
*3 ה רפישל ךירדמ . >8. קיירטס רטנואקב- D.
*5 יטוחלא ןופלטב תוחישל ןי4אהל .
*6 \אבה וא םדוקה לע תוחלל סאמנ .
09 \ויקיסייאב הירוטסיה ןיא .

1 םוגרת םע םיטרס תייארל ךירדמ .
םוגרת םע טרס תוארל ליבשב יתנכהש רצרצק ךירדמ הנה בוט
.םתדרוהש
:םימוגרתל םיצלמומ םירתא
http://www.subscenter.com
http://www.baboom.co.il
:הז ךירדמב שמתשנש הנכות
RedLight 3.03 R5
הדרוה ץוחלל) Ctrl (רבכעב ילאמש ןצחל +
תא ושעתו ,ליגר התוא וליעsת ךכ רחאו הנכותה תא וניקתת בוט
:םיאבה םידעצה
1 :הככ ורחבתו הנכותה לע ינמי ןצחל וצחלת .
Advanced!"ubtitles!#ont
בותכש הטמל וארתו "cript -ל הsשה תא ונשתו $ebrew :הככ
ץוחלל זאו %& .הsשה תא דיגהל םתמייס והזו
:הככ תושעל םיכירצ תויבותכ םע םיוסמ טרס תא תוארל ידכ וישכע
הנושארה תורשsאה לע ץוחלל זאו הנכותה לע ינמי ןצחל ץוחלל
%pen
:הנומתב ומכ יוצרה טרסב רוחבלו
לש ץבוקה תא םג תולעהל םיכירצ יכ טרסה תא רוצעל ךכ רחא
:הככ םוגרתה ץבוק תא תולעהל ךכ רחא .תויבותכה
לע ץוחללו הנכותב ינמיה ןצחלה לע ץוחלל Load "ubtitles
תושעלו ,םוגרתה לש ץבוקה תא רוחבל %pen רותsכ לע ץוחלל זאו
-ה 'la( .
י"ע בתכנ) R)*+ (
, :ךירדמ . -מ םיטמרופ תכיפה avi -ל vcd וא svcd הברה דועו
:הנכותב שמתשנ
http://www.winmpg.com/down/-in.'/01ideoCon
vert.2ip
.וניקתת ,התוא ודירות
טרס רימהל הצור ינאש דיגנ ואוב...וישכע avi -ל svcd טושs זא
:הז לע ץחול ינא הנכותב
4או
...(תועש המכ חקול הז) םייס אוהש ירחא...וישכע
לש טמרוsל לבא טרס דוע רימהל הצור ינא 313 בורצי ינאש הככ
- ארקנש קסיד תונקל ךירצ ינא ותוא 313R דוע םיצור םתא םא.
...םש לכה שי זא תושעל םיטמרוs Avi to 3iv4 םיבוט םירבד שממ
.םישומישו
יXע בתכנG PO]7 F
' - םדקתמ (ילש . 1
לבא דיב בותכל לש ךרדה ןבומכ הז ריכמ ינאש הנושארה ךרדה בוט
םה ךתוא וסsתיש םייוכיסה בורו הברהב רזוע אל הז יתליגש המ יsל
!!!םילודג
!םינחבמב יל תרזוע דואמש הטיש ןאכ יל שי זא
:הככ דואמ טושs הז תושעל ךירצש המ בוט
ת חותsל -%R3 .ןחבמל רמוחה לש תרבחמה תא חותsלו'
!בוט
םיבתוכ טושsו ןחבמה היהי המ לע םיארוק הז םישועש המ וישכע
ביחרהל אל וליאכ תצמתלב תוסנל דואמ בושח...תולקה אישב ותוא
...רבד לכ לע דחוימב
בתכ לדוג לע בותכל םיבתוכ םתאש דואמ בושח םגו 5 הרוש תדרלו
לכ 611 !רצ לבא ךורא הארי qילשהש ידכ הביתכ לש םילימ
:הככ ךרעב
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
|-------------------------|
םירזוגו qילשה תא םיסיsדמ םתא לכה תא בותכל םתמייסש ירחא
...דיה qכב סנכי תוחsלו ןטק האריש ולש תווצקה תא
!!!qילשב םישמתשמ קוידב ךיא ...וישכע
היהיש םגו תוחלושב הרוחא יכה יכה תויהל בושח התיכב םתאשכ
.תוריהז ידעצ קר הז הבוח אל הז לבא ריתסיש רבח םכדיל
םתא qילשב שמתשהל םיצור םתא רשאכש הז ןאכ םסקה דוס
םע ריתסהלו םכלש ךרבה לע qילשה תא !!!שארמ םישל רבכ םיכירצ
.םיבתוכ םתא די וזיאב יולת ןימי וא לאמש די
תא תצק םימירמ תונידעב םתא ןחבמב והשמ םיניבמ אל םתאשכ זאו
תאו תובושתה תא םיאורו...דיה תא הsיט הsיט םיחתוsו ךרבה
ב תבתכש םוכיסה -%R3 . -
ובאב דבוע הז יל ונימאתו !הארת הרומהש !!!ם-ל-ו-ע-ב יוכיס ןיא
!!!קובא
יXע בתכנG PO]7 F
) - םדקתמ (ילש . 2
לקמ לע הירכוס רתומש וב דמול ינאש רsס תיבה ומכ רsס יתב שי
...רועישב
לקמ לע הירכוסה לש הsיטעה לש ןבלה דצה לע םילוכי םתא זא
.....םכל אבש המ םושרל
.....הsיטעה לע ןבומכ םיsילש םושרל הקוזב קיטסמב םג רשsאו
........חילצה דימת הזו יתיסינ
י"ע בתכנ) BRUCE )
5 . -ל ךירדמ 7et "end הנכות ךרד
הזה רבדה תא םיריכמ חטב םתא ה'רבח בוט 7et "end ?ןוכנ
סודניוב הנוכת תאז...ריכהל םכל ידכ זא אל םא בוט 8' יל הארנ וא
םגש ,000 -ו 79 .....
הדוקsה תביתכ תרזעב סוד ךרד םישנאל תועדוה חולשל רשsאש
net send 9he +p 9he .assage
9he +p .תועדוה וילא חושל םיצורש ימ לש יsייאה =
9he .assage .םיחלושש העדוהה =
...הככ אל הז יsייאה תרזעב תועדוה חולשל לבא
:ךירצ
1 -ה תא תעדל . +' .והשימה לש
, .םכלש ומכ טנרטניא תרבח ותואמ אוהש תעדל .
3 ול שיש םיחוטב תויהל . 8' .
: -ב תעדל . 66666; ול ןיאש #irewall .
םג איהו הדובע'ת םכל השועש הנכות הזיא תשרב יתאצמ ינא...וישכע
דומח....חולשל הצור התאש העדוהה תא הsיצמ םג לבא תחלוש
.םיקאינמסחאנל דחוימב
דירוי הזו ררולsסקאב תבותכה תרושל תבותכה תא וקיתעת)
(יטמוטוא
http://<a<tos.co.il/=orum/lobb(/attachment.php>s
?@postid?,3:A5,
!םיליממ בוט רתוי וריבסיש תונומת המכ הנה שמתשהל ידכ וישכע

:הז ינsמ תוננוגתה
start
run
services.msc
o<
י"ע בתכנ ךירדמ) R)*+ (
י"ע תוננוגתה) tlwc (
B -ל יקנעה ךירדמה . 313
.עגר לכמ ונהתו תבותכל וסנכ
http://planet.nana.co.il/vcdhelp/inde4.htm
(קסיד י"ע בתכנ)
A קזב ןובישומ תצירs .
תא םינשמ םלוכ אל יכ ,לק רתוי יל הארנ הז קזבל ץורsל בוט
...המסיסה
ןבומכ תויהלו ,םדא ןב ותואל רשקתהל םיכירצ קר םתא וישכע
...הנעי אל אוהש םיחוטב
ושיקת זאו # לע רהמ םיצחול םתא...תינורטקלאה הריכזמה הנועשכו
המסיסה תא 1,3: וסנת זא דבוע אל םא 1,3: וא :3,1 וא
:::: ....וחילצתש דע הז םע וקחשת
!רחא והשימל ורבעת םומיסקמ
י"ע בתכנ) R)*+ (
5 לבוזיוניאב והשימ םא תולגל ידכ ךירדמ .
יטמוטוא דירוי הזו ררולsסקאב תבותכה תרושל תבותכה תא קיתעהל
http://<a<tos.co.il/=orum/lobb(/attachment.php>s
?@postid?,35:,,
:תונומתה ירחא בוקעל
י"ע בתכנ) R)*+ (
6 -ה תייארל ךירדמ . +' ויקיסייאב םירבוחמה לש
הנכותה תא םיכירצ םתא ןושאר רבד בוט ipdet .
הדרוה ץוחלל) Ctrl (רבכעב ילאמש ןצחל +
.םולכ תונשל ילב ליגר הנכותה תא וניקתת וישכע
!יsוי ?םתנקתה
הייקתה תא םינsב ושsחו ויקיסייאה לש הייקתל וסנכ וישכע tool2 .
C:Cprogram =ilesC+CDCtool2
:הנכותה תא וליעsתו
"ni==er
:הזכ והשמ םכל היהי זאו
-ה תא ךל הארי אוהו םירבוחמהמ דחא לע וצחלת ךכ רחא +' ולש
:הככ
-ה תא םכל שי והזו +' .שמתשמה לש
-ה תא ןתיי הז דימת אל IP המיסח םישועש םישנא שי יכ
10 סקירטמ ןונגסב היצמינא תנכה ךירדמ .
הדרוה ץוחלל) Ctrl (רבכעב ילאמש ןצחל +
י"ע בתכנ) playboy (
11 םימורוs תצירsל ךירדמ . "nit2 - ו phpbb ,.0.0
לש םימורוs תצירsל ,תוארוה "7+9E :
1 ב ושsח . googole.co.il תא - snit2 הזיא םכל אצמי אוה זאו
.םהלש םימורs םע םירתא ןויליב
, לכ תא תבותכה תרושב תוארל ךירצו ,םימייוסמ םימורוsל םיסנכנ .
:הככ שמל האלמה תבותכה
http://www.444.444/=orums /
..ךרעב הזכ והשמ
3 :הז תא הלעמל תבותכל םיsיסומ .
http://www.444.444/=orums/snit20=orums0,000.m
db
.ססקא טsוסורקימ לש ץבוק םכל דירוהל ךירצ הזו
:הככ וסנת זא דבוע אל הז םא
http://www.444.444/=orums/db/snit20=orums0,000
.mdb
:הזש ריכמ ינאש הנורחאה תורשsאה תא שי א דבוע אל םג הז םא
http://www.444.444/=orums/tools/snit20=orums0,0
00.mdb
ורבעת זא ץבוק'ת ומש םה הsיא גשומ יל ןיא זא דבוע אל הז םאו
.םירחא םימורוsל
תא םכל דירוה תמאב הזו הזכ םורוs םתאצמש דיגנ ואוב וישכע
:הככ םכל חתsתנ זאו ץבוקה תא םיחתוs םתא ,ץבוקה
-ב ורחבת ךכ רחא #%R).0.F.GFR" :הככ םכל חתsנ זאו
ה תא םישsחמ םתא זאו Admin םשב םיסנכנו םימורוsה לש -
לכה תושעל םילוכי םתא םיטלוש םתא והזו המסיסבו ולש שמתשמ
הווש דואמ לכה רוציקב םישמתשמ ךורעל תורתוכ תונשל ,םימורוsב
.י'גור לש הסירה ןועגיש=הינמסחאנה יבהוא לכל
-----------------------------------
םימרוs תצירsל תוארוה phpGG הסריג ,.0.0 :דבלב
1 הנכותה תדרוה . Active 'erl ומכ תודרוה רתאב הז תא ושsחת
download.com
, טייולsסקאה תדרוה . hara.pl .
:הדרוה
טייולsסקאה תדרוה
!!!הצירsה
המ תא איצוהל E+' תא - hara.pl .תמייוסמ הייקתב ותוא םישו
הנכותה תא ןיקתהל Active 'erl .
טסיר ךכ רחאו
......יsוי ?םתרזח
ל וסנכ google.co.il :הככ ושsחו - phpbb ,.0.0
הזיאל םיסנכנ םתא וישכעו ,םירתא דראיליב הזיא םכל אצמי אוה
...ליגרכ םשריהל םיכירצ םתא זאו םימורוs אוהש
םכתא םישsחמו םירבח תמישרל םיכלוה םתא םתמשרנש ירחא
...יsוי ?םתאצמ
:הככ והשמ בותכש וארתו םכילע וצחלת וישכע
http://www.444.444/=orums/pro=ile.php>mode?vie
wpro=ile@u?315
-ל בל ומיש u?315
רsסמ םירבח םתאש רמוא הז 315 .
<---הלעsה <--- לחתהל וסנכ וישכע C.3
אבש הייקתל סנכיהל םיכירצ םתא סוד ןולחה םכל חתsיש זאו
לש ץבוקה תא םתאצוה hara.pl המ E+' . -
:הככ םושרל זאו
:הככ םכל חתsי הז ירחא
ללוכ םימורוsה לש האלמה תבותכה תא ומשרת זאו רטנא וצחלת
ללוכו םישלסה $99' //: !תבותכה ינsל
.רטנאו ,םיקדוב ךיא יתארהש ומכ םכלש רבח רsסמה תא ךכ רחא
:םימורוsב תויהל םיצור םתא המ םימשור םתא זאו
admin לללכה לש להנמ =
user ליגר רבח =
!םינימדא תויהל וצרתש רורב
ובתכת זא admin רטנא זאו
והשמ תונשל ידכ אל ,םינוכנ םיטרsה לכ םא םכתא לאוש אוה זאו
- םיבתוכ םתא c .רטנא ךכ רחא ,והזו
.להנמ תשיג תא הארתו הטמל ודרו qדב ןנער ושעת
י"ע בתכנ) R)*+ (
1, ענענ לש שדחה טא'צב םיקילדמ דואמ םירבד .
:טא'צב (םלענ) רsסק תויהל ידכ
ותוא קורזל םילוכי אלו ותוא םיאור אלש והשימ אוה (םלענ) רsסק
םירsסק ינש שי םא ,רדחהמ
רsסק :חוכשל אלו ,רדחה אשונ תא תונשל םילוכי םהינש זא טא'צב
המ וארי אל לבא בותכל לוכי אוה רמולכ ,יללכב בותכל לוכי דימת אל
. בתכ אוהש
:תוארוהל וישכעו
1 וא ותוא ורגסת זא - ויק יס ייאהו םוקימה ,ליגה םע ןולחה עיsומשכ .
.טא'צל המידק לע וצחלתש
, :ךכ ומשרת זא שמתשמ םש שקבי אוהשכ .
ןכמ רחאלו םייתודוקנ יוטנ בתכ אלו שגדומ אל תירבעה הsשב
.קוחמל
3 קוחמלו םייתודוקנ שגדומ בתכב תילגנאה הsשב ומשרת .
: עבצב םעsה לבא ,שגדומ בתכב תילגנאה הsשב םעs דוע ומשרת .
.תמדוקה םעs ומכ רוחש אלו הנוש
5 וא ידמ ךורא םש" בתוכ אוהש וא םתסנכנ אל םאו) םירsסק םתאו .
בוט םתבתכ םא בוט וקדבת "ידמ ינועבצ
---------------------------------------------------------
:טא'צב םש תוקחל ידכ
םיהז םייוניכ וא תומש ינש ויהיש תרמוא תאז
:תוארוה
1 בוט בוט ותוא ורכזתו םכייניעב ןח אצומש יוניכ וא םש ורחבת .
1 :ךכ ושיקת זא שמתשמ םש שקבמ אוהשכ .
הרsסה תא וירחאו םכייניעב ןח אצמש םשה וא יוניכה תא 1 ילב)
)חוור
3 הרsסה תא וקחמת זאו . 1
: . . . טא'צב םייוניכ ינש היהיו .
---------------------------------------------------------
םידורו םיעוביר םישועש הלאה םידליה תא םתיאר םתיאר ןוכנ
תושעל םכילע םילוגסו םידורו םיעוביר תושעל ידכ זא ?טא'צב םילוגסו
:םיאבה םירבדה תא
:ךכ ומשירו תירבעה הsשבו שגדומל בתכה תא וריבעת
3,3,
ושעת םתמייסש ירחאו םיעבצה לכב 10 םכל ואציו - רטנא זאו תובבל
. . . םילוגסו םידורו םיעוביר
---------------------------------------------------------
םלעתה ומכ הלאכ םילימ םיבתוכש הלאה םידליה תא םתיאר ןוכנ
םירבדה תא עצבל םכילע םלעתה הלימה תא תושעל ידכ זא ?טא'צב
:םיאבה
:ךכ ומשרתו תירבעה הsשלו שגדומל בתכה תא וריבעת
5 ) בוש תאז ומשרת םתמייסשכו םיעבצה לכב ,וק 5 לכב םעs דועו ,וק
ולאה םירבדה ינש תא םתמייסשכו (םיעבצה
ושעת 10 םלעתה הלימה תא םכל אציו - רטנא לע וצחלת זאו תובבל
. . .
)יטרsב קר דבוע קירטה(
---------------------------------------------------------
?טא'צב שגדה הלימה תא םיבתוכש הלאה םידליה תא םתיאר ןוכנ
:םיאבה םירבדה תא עצבל םכילע שגדה הלימה תא תושעל ידכ זא
:אבה רבדה תא ומשרתו תירבעה הsשבו שגדומל בתכה תא וריבעת
ר : ר :
,םיעבצה לכב
ושעת זא םתמייסש ירחאו 10 תא םכל ואציו - רטנא זאו תוצצs
. . . שגדה הלימה
---------------------------------------------------------
?טא'צב םימודאו םילוחכ םיעבורמ םישועש םידליה תא םתיאר ןוכנ
םירבדה תא תושעל םכילע םימודאו םילוחכ םיעוביר תושעל ידכ זא
:םיאבה
:אבה רבדה תא ומשרתו תירבעה הsשבו שגדומל בתכה תא וריבעת
0606
םיעבצה לכב
ושעת םתמייסש ירחאו 10 םיעוביר םכל ואציו - רטנא זאו תובבל
. . . םימודאו םילוחכ
---------------------------------------------------------
זא ?טא'צב םירוsא םיעוביר םישועש הלאה םידליה תא םתיאר ןוכנ
:םיאבה םירבדה תא תושעל םכילע םירוsא םיעוביר תושעל ידכ
תא ומשרתו תילגנאה הsשב םעsהו שגדומל בתכה תא וריבעת
:אבה רבדה
A5A5
ושעת םתמייסשכו םיעבצה לכב 10 םכל ואציו - רטנא זאו תובבל
. . . םירוsא םיעוביר
---------------------------------------------------------
םילוגסו םיקורי םיעוביר םישועש הלאה םידליה תא םתיאר ןוכנ
?טא'צב
םירבדה תא תושעל םכילע םילוגסו םיקורי םיעוביר תושעל ידכ זא
:םיאבה
:אבה רבדה תא ומשרתו תירבעה הsשבו שגדומל בתכה תא וריבעת
:5:5
ושעת םתמייסשכו םיעבצה לכב 10 םכל ואציו - רטנא זאו תובבל
. . . םילוגסו םיקורי םיעוביר
---------------------------------------------------------
?טא'צב םיקוריו םילוגס םיעוביר םישועש םידליה תא םתיאר ןוכנ
םירבדה תא תושעל םכילע םיקוריו םילוגס םיעוביר תושעל ידכ זא
:םיאבה
:אבה רבדה תא ומשרתו תירבעה הsשבו שגדומל בתכה תא וריבעת
:B:B
ושעת םתמייסשכו םיעבצה לכב 10 םכל ואציו - רטנא זאו תובבל
. . . םיקוריו םילוגס םיעוביר
---------------------------------------------------------
זא ?טא'צב םילוחכ םיעוביר םישועש הלאה םידליה תא םתיאר ןוכנ
:םיאבה םירבדה תא תושעל םכילע םילוחכ םיעוביר תושעל ידכ
:אבה רבדה תא ומשרתו תילגנאה הsשלו שגדומל בתכה תא וריבעת
6p6p
ושעת םתמייסשכו םיעבצה לכב 10 םיעוביר םכל ואציו - תובבל
. . . םילוחכ
---------------------------------------------------------
םיsוצרs םע םירוsא םיעוביר םישועש הלאה םידליה תא םתיאר ןוכנ
?טא'צב
תא תושעל םכילע םיsוצרs םע םירוsא םיעוביר תושעל ידכ זא
:םיאבה םירבדה
:ךכ ובתכתו תילגנאה הsשבו שגדומל בתכה תא וריבעת
5o5o
ושעת םתמייסשכו םיעבצה לכב 10 םכל ואציו - רטנא זאו תובבל
. . . םיsוצרs םע םירוsא םיעוביר
---------------------------------------------------------
זא ?טא'צב םימודא םיעוביר םישועש הלאה םידליה תא םתיאר ןוכנ
:םיאבה םירבדה תא תושעל םכילע םימודא םיעוביר תושעל ידכ
:אבה רבדה תא ומשרתו תילגנאה הsשבו שגדומל בתכה תא וריבעת
0p0p
ושעת םתמייסשכו םיעבצה לכב 10 םכל ואציו - רטנא זאו תובבל
. . . םימודא םיעוביר
---------------------------------------------------------
זא ?טא'צב םילוגס םיעוביר םישועש הלאה םידליה תא םתיאר ןוכנ
:םיאבה םירבדה תא תושעל םכילע םילוגס םיעוביר תושעל ידכ
:אבה רבדה תא ושרתו תילגנאה הsשבו שגדומל בתכה תא וריבעת
3e3e
ושעת םתמייסשכו םיעבצה לכב 10 םיעוביר םכל ואציו - תובבל
. . . םילוגס
---------------------------------------------------------
ןמיס םע םירוsא םיעוביר םישועש הלאה םידליה תא םתיאר ןוכנ
םירבדה תא תושעל םכילע הלאכ םיעוביר תושעל ידכ זא ?םהיניב
:םיאבה
:אבה רבדה תא ומשרתו תילגנאה הsשבו שגדומל בתכה תא וריבעת
AuAu
ושעת םתמייסשכו םיעבצה לכב 10 םיעוביר םכל ואציו - תובבל
. . . םהיניב ןמיס םע םירוsא
י"ע בתכנ) R)*+ (
13 לש םיטא'צ תsצה . 7et#un
ןשיה ענענ לש טא'צל וסנכ טושs ה'רבח
http://chat.nana.co.il/main.phtml
:וריבסיש תונומתה הנהו
loop עיsוי טsשמה טא'צב םימעs המכ =
9ime suspension בתכי טsשמה ןמז המכב =
Avoid =lood detection ליבשב הכחת הנכותה ןמז המכב =
.טsשמה תsצה תא ליחתהל
י"ע בתכנ) R)*+ (
1: םישנאל תשרהמ םיקותינ ,םיטסיר תושעל ךירדמ .
תרבח ותוא תא םכל שי םא קר קתנל םילוכי םתא = !בושח
טנרטניא
...םירבד המכב דייטצהל םיכירצ םתא בוט
1 ומשש ץבוק . rpc .
, סוד ןולח .
3 חומ .
: הרטשמהמ חורבל ידכ םיילענ .
5 qיעסל ןימאהל ידכ תושsיט . : .
!ךירדמה
------------------
:ןאכמ ץבוקה תא דירות ןושאר רבד
הדרוה
המ ותוא איצות E+' -
ןנוכב ותוא ומישו C !!!הייקת ךותב אל
ןנוכ ךותב קר אלא C !יsוי ?םתדרוה .קורז הככ םתס
:הככ סוד ןולח וחתs וישכע
<---הלעsה<---לחתה C.3
:רויצבש תוארוהה ירחא ובקעת זאו
0.0.0.0 .קתנל םיצור םתאש יsייאה =
135 .*םישל הבוח אל* טרוsה =
:םכל הז תא ושעי אלש ידכ
<---הלעsה<---לחתה shutdown a
:תוננוגתה
start
run
services.msc
o<
:הככ ונשת תויורשsאה ינשב בוש זאו
י"ע בתכנ ךירדמ) R)*+ (
י"ע תוננוגתה) tlwc (
15 -ב העדוההמ רטsהל ךיא . 8' -ה לש error ןבצעמה
-ב תינכות וזיאב תויועט תחילשה תא םיריכמ םתא 8'
תא םיאנוש םתאש הווקמ ינא חולשל אל וא חולשל םכל רמוא אוהש
!הזמ רטsיהל ךיא לש ךירדמ יתישע יכ ינומכ הז
----------------------
- ל וכלת וישכע בוט .( Computer
םינייsאמ ושעתו
:הזכ והשמ םכל עיsוי וישכע
- לע וצחלת ךכ רחא Advanced :הככ םכל היהיו
:זאו
ץוחלל והזו %& !הזה ןבצעמה ארחה תא רתוי םכל היהי אלו
י"ע בתכנ) R)*+ (
1B . !םוקמב םכילא חלשנ הז לבא רחא והשימל העדוה חלוש והשימש תושעל ךיא
?ה'רבח בצ אמאמ
...בוט לכהש הווקמ ינא
וישכע ינא קרו ךא םוקלס תשר לש ןוsאלsב והשמ לע יתילע
...היקונ ירישכמב * םיגוסה לכ תא יתקדב אל * ימש רשsאש...
רsסמל דיגנ ואוב העדוה חלושש 05BB0,,,, םצעב העדוהה זא
!!!ןוsאלsל םכילא אלא וילא תחלשנ אל ח ח ח ח ח ח ח .....
הזיאל הככ וילא ואובת...םיאנוש םתאש ימל קר הז תא תושעל אנ
...והשמ וא קיינסב ןוsאלsב קחשל םכל אבש םתס ול ודיגתו והשימ
ושעת בל םישי אוהש ילב לבא םיקחשמ תמאב התוא וקחשת זאו
:הלאה םירבד'ת
:הזה יאנכט דוק'ת שיקהל
* 3001H1,3:5H
:זאו
7A.1
:הז תא ואצמתו וsדsדת זאו
.essage Center 7umber
...הזל וסנכתו
:ךכ רחא
םתא וילאש ןוsאלs רsסמ וא םכלש ןוsאלsה רsסמ תא ומשרת
...לא וחלשי בתוכ רישכמה לעבש העדוה לכש םיצור
ושעת %&
!שדחמ ןוsאלs'ת וקילדתו ובכתו
אלו םכילא תחלשנ איה זא העדוה בתוכ ןוsאלsה לעבש םעs לכ זאו
!בתכ אוהש רsסמה לא
םכרsסמ תא ובתכתש ךכ י"ע םכלצא דבוע הז םא קודבל םילוכי םתא
הז ךותב
!גנרמוב ומכ םכילא תרזוח העדוהה ךיא וארתוה עדוה וחלשת זאו
!ו-נ-ה-ת
םתסו םירובגיתב וניהש ילש םירומ המכל הז תא יתישע תישיא ינא
חחחחחח....םינוsאלsב םהל יתעגנ
םידידי/תודידי/תורבח/םירבח המכל דועו
!תועדוהב םילכרמ םה המ תעדל ידכ
י"ע בתכנ) R)*+ (
1A 'גנרוא תשרב ירלולס ןובישומ תצירsל ךירדמ .
גנרוא לש םיילוק םיאתל הצירs
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
םיילוק םיאתל ץורsל דואמ הטושs הטיש ןתא ינא הז רצק ךירדמב
.'גנרוא תשרב היקונ רישכמל םידוק המכו 'גנרוא תשרב םינוsאלs לש
.םכלש יתיבה ןוsלטה רישכמ אוה ול וקקדזתש המ לכ
וגייח ,תרsרוsשה תא ומירה 151 אלל ןברוקה לש רsסמה תאו
ה תמודיק 0 :המגוד .
אוה ןברוקה לש ןוsאלsה רsסמ םא 0555::B5A
גייחא ינא 151555::B5A :
.םדאנב ותוא לש תילוקה הריכזמה םכל הנעת וגייחתש ירחא
(תימלוס) # ושיקה ,תמייתסמ העדוההש יניsל
.המסיס סינכהל ושקבתת
םמצעל םירחוב םניא לארשי תנידמב 'גנרואה רישכמ ילעב בור
'גנרוא לש לחדמה תירירב תמסיס איה המסיסה ןכלו םהלשמ המסיס
איהש 1111 .
ושיקה המסיס שיקהל םתשקבתנש ירחא 1111 .# ןכמ רחאלו
רחב םדאנה ...םתקדsנ זא ,הנוכנ אל המסיסהש העדוה העמשנ םא
...qיsח ...המסיס ומצעל
זא שי םא וא "תושדח תועדוה ןיא" ומכ העדוה ועמשת םירקמה בורב
"השדח תחא העדוה םכל שי"
:) ...םתחלצה ...ששי
,המסיסה תא ול תונשל ,תועדוהל ול בישקהל םילוכי םתא וישכע
:)) העדוהה תא ול תונשל וליsא
-----------------
..הטיש דוע שי זא ,דבוע אל הז םא
והשכיא אוהש םיחוטב תויהל םיכירצ םתאו םדא ןב ותואל ורשקתת
..הנעי אל
תא זאו # לע םיצחול רבד ותוא תושעל הריכזמה הנועשכ זאו
המסיסה 1111 .
ומכ הז םע וקחשתו 1,3: - :3,1 - :::: :
-----------------
...ונהת
:'גנרוא היקונל םידוק המכ דוע
זא ,הלחתהב םוקמב דוקה qוסב ול ואצי תויבכוכה לכ :הרעה
התוא ושיקת qוסב תיבכוכ שי םא ,דוקה תא םישיקמ םתאשכ
.הלחתהב
* H0BH רישכמה לש ירודיסה רsסמה תא גיצמ -
* H0000H .רצומה תאסריג תא גיצמ -
* H6,A0,B56H םימעsל) תויורשsא שמח םע ידוס טירsת גיצמ -
B (
1 .רישכמה לש ירודיסה רsסמה תא גיצמ .
, .רצוי רישכמה וב הנשהו שדוחה תא גיצמ .
3 .רישכמה רכמנ וב ךיראתה תא גיצמ .
: .ןורחאה ןוקיתה לש ךיראתה תא גיצמ .
5 דויצה תא ךל שי םא קר) שמתשמ עדימ ריבעהל ךל רשsאמ .
.....(ךכל םיאתמה
B .קלוד רישכמה תועש המכ הארמ .
*- HA:B0,5B,5H םכל תושעל רומא הזה דוקה ינורקע ןsואב
" בצמה לבא .דבוע הז המכ דע עדוי אל ינא ...םניח תועדוה "im
cloc< stop .הירטב םכל ךסוחש ייב דנאטס לש בצמ ןימ אוה "
:הלעsה - האלמה הטילקה דדוקמ "תמצעה" 33A0 *
:יוביכ H33A0H
רתוי הקזח רתוי הבוט לוק תוכיא םכל ןתת דדוקמה תמצעה תלעsה
.רתוי הרורבו
י"ע בתכנ) R)*+ (
15 בורצל ילבמ םיקסיד המכ לש םיקחשמב קחשל ךיא .
!!..קחשמה תא דירוהל ךירצ ןושאר רבד בוט
...תא ונדרוהש דיגנ אוב +.'%""+GLF CRFA9)RF"
הזש , .םיקסיד
ה יצבק תא חותsל רתונ וישכע בוט G+7 םשב הייקת ךותל -
C31 ו C3, -
!יsוי
ל םיסנכנ םתא וישכע C31 -
לע םיצחולו setup שקבי אוהש םיכחמ םתא הליחתמ הנקתההשכו
תא C3,
תא שקבמ אוהש עגרב C3, ומכ אלש םיקחשמ ריכמש ימו,
unreal ++ תושעל רשsאש GR%-"F טושsש םיקחשמ שי
ילב ינשה קסידה תא םישקבמ GR%-"F !
:הז הזכ הרקמב תושעל ךירצש המ זא בוט
לש הייקתב םיצבקה לכ תא תחקל C3, ךותל התוא ריבעהל טושsו
לש הייקתה C31
לש םיצבקה לע היהי הז םא וליsא C31
םישוע םתא זאו %& תא םתסנכה וליאכ C3, ומכש וארת םתאו
!ךישמת הנקתהה םסק
לע הז תא יתישע תישיא ינא "plinter Cell לע .a=ia לע דועו
!הווש קחשמה םא קר בורצל םיבצע יל ןיא יכ !דבע הז דימתו הברה
י"ע בתכנ) R)*+ (
16 -ה גול תקידבל ךירדמ . +'C"CA7 הקירס ןמזב
י"ע בתכנ) pop3 (
,0 ההזאקב םהמ םידירומ םתאש םישנא לש יsייאה תא תולגל ךיא .
:םיבלשב הז תא השעא ינא ,בוט
1 דירוהל םיצור םתא המ ורחב .
, דירוהל וליחתת םתאצמש ירחא .
3 םש ובתכו הלעsה לחתהל וסנכיה . command
: ובתכית חתsי אוהשכ .סוד ןולח םכל חתsי . netstat n
5 )םירחא םירsסמ םעש רורב( ךרעב תאזכ המישר ולבקת םתא .
'roto Local Address #oreign Address "tate
9C' 10.,00.1.1:,05, 10.0.0.135:1A,3 F"9AGL+"$F3
9C' 3.1:3.,,:.,0,:33:1 16B.15.155.A5:BBBA F"9AGL+"$F3
9C' :.1:3.,,:.,0,:,055 B5.B0.1B3.,3,:1,1: F"9AGL+"$F3
9C' 5.1:3.,,:.,0,:::15 B5.B1.,,3.,:1,1: 9+.F0-A+9
9C' B.1:3.,,:.,0,::A31 B:.6:.56.,1B:50 F"9AGL+"$F3
9C' A.1:3.,,:.,0,:3A10 1B3.13.BA.10,::BB1 F"9AGL+"$F3
9C' 5.1:3.,,:.,0,::A35 B5.B1.,,3.,:1,1: F"9AGL+"$F3
9C' 6.1:3.,,:.,0,::,55 B5.31.60.113:1,1: F"9AGL+"$F3
9C' A,.1:3.,,:.,0,:,A3A B,.:,.61.51:,1 CL%"F0-A+9
9C' B1,.1:3.,,:.,0,:1,1: ,:.,,B.,00.33:,1035
F"9AGL+"$F3
9C' 11,.1:3.,,:.,0,:1,1: B5.36.,1,.1A5::5,1 F"9AGL+"$F
"9AGL+"$F3
B תרתוכה לע ולכתסה . #oreign Address
A ןימימש תורsסה עברא = םיטרוs) םיטרוsה לע ולכתסה .
ורsסמש טרוs ושsחו (םייתודוקנל 1,1:
5 םתאש ימ לש יs יאה הז םייתודוקנה לש לאמש דצבש םירsסמה .
.ונממ םידירומ
י"ע בתכנ) =s =s A (
,1 םימורוsב תוsלחתמ תומיתחל ךירדמ .
:רתאל םיסנכנ לוכ םדוק
http://shu==le.twisthost.com/inde4.php
תא אורקל הז טושs יכה רבדה םתמשרנש יירחא ומשרית וישכע
.ךירצש המו תוארוהה
י"ע בתכנ) G,& (
,, -ה תא תושעל ךירדמ . 8' ריהמ רתוי
ה ילעב לכ ובישקת 8'
ל םורגל לע אוהשמ חדינ רתא הזיאב יתאצמ -+73%-" 8'
רהמ רתוי תולעהל
ה G%%9 9+.F -
רוציקה
יתיסינ לבא יתנמאה שממ אל
דבוע הזו
-ה לש טוב ןמזה -+73%-" 8' -ל דרי : תוינש
רוsיש היה אל זא דואמ רהמ הלע הככ םג הז ילש רבחל וישכע
יתועמשמ
הללאל דבוע הזש םכל רמוא ינא לבא
תוסנל םיבייח םתא
:םה תוארוהה
לחתהל וסנכ
הלעsה
ומשרית RF/F3+9 רטנא זאו
-ל וכל םכל חתsיש ןולחב
$&FI0L%CAL0.AC$+7F ! "I"9F. ! CurrentControl"et
! Control ! "ession.anager ! .emor(.anagement !
're=etch'arameters
םשב חתsמ םכל שי םשו
Fnable're=etcher
ךרעב תויהל רומא אוה 3
-ל ותוא תונשל ךירצ 5
רושיא תושעל
םכל הלוע אוה ןמז המכ קודבלו בשחמה תא שדחמ ליעsהל תאצלו
:ץבוקה
http://planet.nana.co.il/tlwc/4pboot.reg

ונהת
הרקיש המ לכל יארחא אל ינא
י"ע בתכנ) avi6 (
י"ע ץבוק) tlwc (
,3 לש םיטא'צב (םש ילב) םלענ תויהל ךיא ךירדמ . 7et#un
לש םיטא'צב קר דבוע הז...בוט 7et#un ...ענענ לע יתיסינו
:הככ םשב םיסנכנ םתא זא םש'ת בותכל שקבמ טא'צהשכ
\ 00 \
וא
\ 0, \
...הז םע וקחשת ינמ לכ וא
\\
\ A5 \
\ 3: \
....דועו
י"ע בתכנ) R)*+ (
,: בשחמב םינייורט תקיחמו תאיצמל ךירדמה .
םינייורט קוחמלו אוצמל ךיא לש ךירדמ םכליבשב יתישע ה'רבח
.(ללכב םימייק םה םא) בשחמה לע םיאצמנש
הנכותב שמתשנ ונא 9roJan Remover :ןאכמ דירוהל ןתינש
9roJan Remover
לאירס
!בושח ארונ הז וישכעו ,לאירסה תא ומיש ,הנכות'ת וניקתת וישכע
ושעת ךכ רחא ,טסיר ושעת הנקתהה ירחא )pdate הבוח בוש זאו
..טסיר
לע וצחלתו הנכותל וסנכ ךכ רחא "can (סנלובמא לש רויצ שי)
םיבושח תכרעמ יצבקב בשחמה תא םכל קורסל ליחתמ אוה זאו
...ללכ ךרדב םיכלוה םינייורטה לכ םשש
:הזכ רבד םכל עיsוי םא וישכע
תא קוחמל ץילממ תישיא ינא ,בשחמב ןייורט אצמ אוהש רמוא הז זא
.ץבוקה
זא...ץבוקה תא קוחמל לוכי אל אוה יכ האיגש תעדוה השוע אוה םא
ושעת Rename .(היינשה תורשsאה תאז) םש יוניש
.םייק אל וליאכ אוה יכ קיזהל לוכי אל ץבוקה זאו
י"ע בתכנ) R)*+ (
,5 תרזעב םיטרס לוציsל ךירדמ . Avi Chop
יצבק קרו ךא לצפמ הז AVI
.(הטמל הדרוהל) הנכותה תא דירוהל םיכירצ םתא ןושאר רבד בוט
ישמתשמל 8' השעתו עקתת אל איהש ידכ הנכותל הככ ושעת :
:תויעב
:הככ לוציsל טרסב ורחבו ליגר הנכותל וסנכ ךכ רחא בוט
:הככ לצוsש טרסה תא םשב רומשל םיצור םתא הsיא ורחב ךכ רחא
המכ .G :הככ קלח לכ היהי
לע ץוחלל qוסבל זאו Chop :הככ טרסה תא לצsל ליחתמ הזו !
:רשוקמ ץבוק avi chop0b(0ruJi.2ip
י"ע בתכנ) R)*+ (
,B בשחמה לע באs תחיתsל ךירדמה .
:הזל וסנכ
http://planet.nana.co.il/samnet1,/open=tp.html
י"ע בתכנ) samnet (
,A sושוטוsב תרגסמו לצ תנכהל ךירדמ .
.sושוטוsב המיתחל תרגסמו לצ ןיכהל דמלי ינא הז ךירדמב
תנומתל קר תרגסמו לצ תושעל ןתינ : תעדל בושח Jpg .
לש המיתח ונישע דיגנ,ליחתנ בוט 3008150 ,
ץבוקכ המיתחה תא םירמוש Jpg םיחתוsו .
: המיתחה תאז דיגנ
לש ךסמ םיחתוs 3,041A0 .(סוטקקב יקוח וניא לדוגה,בל ומיש)
,םדוק ונחתsש ץבוקל המיתחה תא םיריבעמו
: הזכ בצמל עיגהל ידכ
: הזכ בצמל
,המיתחב םירוחב םירילב
"ה תא םירוחב,הטמל ןימי דצב טירsתב = ןמוסמש המ),יתאזה "
.(לוגיעב
: הנומת האר
המישרה עיsומ זאו,הז לע םיצחול
ב םירחוב stro<e ו,תרגסמ ליבשב drop shadoe לבא,לצ ליבשב
וישכע תרגסמב דקמתנ ואב
ה לע םיצחול stro<e הככ היהי לכהש וגאדת,עיsומש המ הזו,
:םכלצא
ה תא םירחוב,לצל םירבוע וישכע drop shadoe לכהש וגאדת,
: (הsי יכה הז הככ יתעדל)םכלצא הככ היהי
: האצות האר
י"ע בתכנ) BaRaK (
,5 גוסמ םימורוs תנקתה . +G$eb
םימורוsה תדרוה
ךמותש רתאב ןובשח חותsל םיכירצ םתא וישכע בוט
php/m( sKl
לש רתאב חותsל םילוכי םתא l(cos .
http://www.tripod.l(cos.co.u<
...יsוי ?םתחתs
:הירוגטקה תחת ושsח וישכע Guild Iour -ebsite
:תא '$':)/.("DL :םכל היהי אבה qדב זאו וצחלת
Active '$':)/.("DL .והזו הז לע וצחלת
םימורוsה לש ץבוק'ת םתדרוה רבכ הלעמלש הווקמ ינא
'ת וחתsת וישכע 2ip !יsוי.תמייוסמ הייקתל לכה ואיצותו
הנכותל וסנכ וישכע #lash#8' :הככ ושעו
המסיסהו םשה םע םכלש תרשל ורבחתתו הלעמל קרבה לע וצחלת
-ב םכלש l(cos
ה תבותכ #9' :לש - l(cos :איה =tp.members.l(cos.co.u<
!!!יsוי ?םתרבחתה
...עגר לבא תרשל םימורוsה לש םיצבקה לכ תא ולעת וישכע
!תויעב השעי הז ךכ רחא יכ !!!!הייקתה תא תולעהל ילבמ םתוא ולעת
.הייקתה ילב םיצבקה תא קר
!!!יsוי ?(הנש ןוילמ ירחא) םתלעה
-ה ךרד תרשב ושsחת וישכע #lash#8' - ץבוקה תא
con=0global.php
:תא םש ושsחת זאו ינימי ןצחל וצחלתו ותוא ונמס C$.%3
לש האשרה ושעתו הז לע וצחלת יsוי ?םתאצמ BBB :הככ .
:הככ תבותכב וסנכ וישכע
http://members.l(cos.co.u</)ser7ame/sm0install.
php
)ser7ame !םכלש שמתשמ םשב וsילחה =
:הזכ והשמ םכל היהי וישכע
ךילהתש םימעפ הברה םכל דיגי אוה הז ירחא 1 החלצהב רבע
המכ דועו עיפוי הז םעפ דוע זאו "אבה בלשל" לע וצחלת זאו
םימעפ
!םתעבקש המסיסהו שמתשמה םש םע רבחתהל "ךכ רחא
-ב הלקת lycos -ל רזוח אוה הזו תובוגת ירחא לש error זא
!הככ םישוע
<<< תויללכ תורדגה <<< םילהנמל הרקבה חולל סנכ
ןנער" << ל הינsהה גוס"ב הנש "A11I "
י"ע בתכנ) R)*+ (
,6 ....דועו ורs sושטנייsו sושוטוsל םיכירדמ הברה .
יתשsיח זא...דועו sושטנייsלו sושוטוsל תושקב הברה שיש יתיאר
יתאצמו אשונב םיכירדמ לש םירתא םכליבשב 3 םינייוצמ םירתא
!ונהת
1 . http://www.noangel.up.co.il
, . http://www.s<it2a.com/9utorials.php
3 . http://www.<idiart.com/tipsmenu.html
י"ע בתכנ) R)*+ (
30 -ב שומישל ךירדמ . #9' Content .a<er
:הזל וסנכ
http://members.l(cos.co.u</mods=/guides/#cm.ht
m
י"ע בתכנ) avivgolan (
31 ךירדמ . e.ule ליחתמל
:וסנכ
http://members.l(cos.co.u</mods=/guides/e.ule.h
tm
י"ע בתכנ) avivgolan (
3, םידחוימ םינמיסל אלמה ךירדמ .
לע םיצחול םתא Alt **** +
. םירsסמ =****
:םינמיס
+טלא=® 01A: (םיסולsה ילב )
+טלא=½ 0156
+טלא=¯ 0153
+טלא=C 01,5
+טלא=? 0,30
+טלא=© 01B6
+טלא=¼ 0155
+טלא=§ 01BA
+טלא=¿ 0161
L +טלא= 0151
+טלא=¾ 0160
+טלא=¥ 01B5
M +טלא= 0155
N +טלא= 01A5
+טלא=« 015A
דוע ולגתו וסנת הברה דוע שי
י"ע בתכנ) IoAv# F
33 תירבע םוקמב שירבי'ג יs סקא לש סודב האורש ימ .
תירבעב תויהל הרומא איהו סודב תדבועש הנכות םעs חתsש ימ
סודניו ול שיו שירבי'ג האור אוהו 4p יתsריצש ץבוקה תא דירויש
הז תא ןיקתיו
סודניו שיש ימל ,000 לכוי אוהש ידכ סודב םינsוגה ולצא ןקתומ
שיש ימלו תירבע תוארל 4p םא קר ןקתומ היהי הז ןקתומ אל הז
וניקתתו יתsריצש ץבוקה תא ודירות
ונהת
:רשוקמ ץבוק .יs סקאב סודב תירבע 2ip
י"ע בתכנ) xcurdi )
3: qותיש ךרד םיבשחמל הצירs .
,תירבעבו דעצ רחא דעצ םכל ריבסהל דמוע ינא ,ןוכנ הז ,ןכ
.םירחא םיבשחמל ץורsל ולכות ,תיבב םכלש ישיאה בשחמהמ ךיא
םיבשחמ תשר הנשי ,אמגודל םכלש רsסה תיבבש חינהל ריבס ,ןכבו
תנברוחמ
סודניוו םע םיבשחמ ןומה לש 65/65 הזיא םע םירבוחמ םלוכש
רוביח
תרש ךרד (רתוי וא תוחs) ריהמ 79 הנשי הלאה םיבשחמה לכל יכו
תחא תסsדמ קר
המכ םג שיו ,תסsדמב סיsדהל םילוכי םיבשחמה לכ ךא ,םיינש וא
בשחמ לע ,תוירsס
רsס תיב לכב ךכ אל הז .םהילא השיג שי םיבשחמה לכלש ,תרשה
דרשמ לכב וא
ךכ הז לבא ,סודניוו םע םיבשחמ תשר לכב וא ,יכוניח דסומ לכב וא
.םיבר םירקמב
הרוצב היונב התייה םהלש םיבשחמה תשרש רsס יתב ןומהל יתרדח
.וזכ
?דבוע הז לכ לזאזעל ךיא זא
תוסsדמ qתשל תורשsאה תא סודניווה םע דחי הקישה טsוסורקימ
םע םיצבק וא
םיבשחמ תויהל םילוכי הלאה םירחאה םיבשחמה .םירחא םיבשחמ
רטמ יצח קחרממ
תויהל לוכי הזו ,לבכ םע םיsותישה תא ליעsהש בשחמל םירבוחמש
.םידוהיה תנידמ ,תרחא הנידמב ללכב אצמנש תיבב םכלש בשחמה
ה לקוטורs לע םיססובמ םיsותישה ".G ןתונה לוקטורs אוהש
רשקתל םינוש םיבשחמל
יעצמאכ םיsותישב שומיש ןכל .טנרטניא לוקוטורs לכ ומכ םהיניב
םג לוכי הרידח
ב תכמות סקוניל) סקוניל םע בשחממ תושעיהל ".G .(
םתא הנכות הזיא לבא ,ליחתהל םיתמ רבכ חטב םתא זא ,בוט
.םולכ ?דירוהל םיכירצ
םנשי ,בורצ םכלש סודניווהש הרקמב .סודניווה םע דחי אב לכה
םייוכיס
סודניוו לש הנקתהה קסיד לש ירוקמ קתוע םכל גישהל וצלאיתש
65/65 .
.הז ילב םג ורדתסת הארנכ לבא
הרקב חול <- תורדגה <- לחתה לע וצחל ,ןsוא לכב
לש למס םע 'תשר' םשב ץבוק ושsחת .תויוטשב אלמ הרקבה חול
.תסsדמל םירבוחמש םיבשחמ
םתא .שדח ןולח םכל חתsיי .רבכעה םע םיימעs 'תשר'ה לע וצחל
תשר יביכר יכ וארת
ןוגכ 9C'/+' ו 3ial)p Adapter .בשחמב םכלצא םינקתומ
ה לוקוטורsב שמתשהל ולכותש ידכב ".G ש םיכירצ םתא 3 יביכר
םיאבה תשרה
:בשחמב םכל םינקתומ ויהי
* 9C'/+'
* 7etGF)+
* Client =or .icroso=t 7etwor<s
םיכירצ םתא ,םיביכרה תמישרב אצמנ אל הלא םיביכרמ דחא םא
.ותוא qיסוהל
לע םיsותישל רבחתהל םילוכי םכניא ,הלא םיביכר תעברא לכ ילב
םירחא םיבשחמ
הs ןתא ינא זא .ארח .םהלש םיצבקל השיג םכל ןתונ אלש המ
.ביכר לכ תנקתהל תוארוה
הז ,הs יתנייצ אלש ,םינקתומ םיביכר דוע םכל שי םא ,בגא ךרד
םע ןיאו רומג רדסב
...םכל רסח ילואש המ תא ןיקתהל ידכ זא ,בוט .היעב םוש הז
9C'/+'
'...הsסוה' רותsכה לע וצחל ,הז ביכר םכל רסח םא
<- טsוסורקימ <- לוקוטורs ב ורחב 9C'/+' .דוא-מ םיע-ט .הsי .
7etGF)+
'...הsסוה' רותsכה לע וצחל ,הז ביכר םכל רסח םא
<- טsוסורקימ <- לוקוטורs ב ורחב 7etGF)+ .דוא-מ .םימ-ח .הsי .
Client =or .icroso=t 7etwor<s
'...הsסוה' רותsכה לע וצחל ,הז ביכר םכל רסח םא
<- טsוסורקימ <- חוקל ב ורחב Client =or .icroso=t
7etwor<s .האעב .ליעג-מ .
םינכומו טעמכ םתא םיביכרה תשולש תא םכל שיש וישכע זא ,בוט
.םכלש הנושארה הצירsל
תורשsאב ורחב ":תשרל תישאר הסינכ" ל תחתמ Client =or
.icroso=t 7etwor<s .
ה רותsכ לע וצחל תעכ %& ה שקמ לע ושיקה טושs וא Fnter םתא .
תא ליעsהל ושקבתת
תושעל םכממ שקיבש ןולח חתsנ אל םא .תאז ושע .שדחמ בשחמה
.הרקמ לכב תאז ושע ,תאז
,תואמסיס גישהל רבכ םיצור םתאו ,שדחמ סודניוול םתסנכנ ,בוט
,יארשא יסיטרכ
םירחאל קוחמל ,םינויצ תונשל ,םיישיא םיבתכמ ,תונכות ,םיקחשמ
,םיצבק
???םיצרוs לזאזעל ךיא זא
םלועב םויכ רתויב תוצוsנה תולאשה תחא תאז העוט אל ינא םא
.םיטא'צה
םינווכתמ םתא וילאש בשחמ לש יs ייא תבותכ ואיצמת זא ,בוט
.רודחל
:ודילקהו ,סוד ןולח וחתs ,טנרטניאל םירבוחמ םתאש וקדבת
nbtstat A ipaddress
:אמגודל
nbtstat A 1,A.0.0.1
ה ש בושח A ' היהי - A ' אלו ' a .'
:הבוגתכ ולבקת םא ,הרקמ לכב
$ost not =ound
לזאזעל ךיא םילאוש םתא זא .הז בשחמל רודחל ולכות אלש רמוא הז
םתא
???רודחל ולכות ןכ םהילאש םיsותיש םע םיבשחמ אוצמל םירומא
רודחל רשsא ותייאש דחא דוק וא הטיש ןיאש הs וניבתש בושח ,ןכבו
.םלועב בשחמ לכל
תכרעמב םיוסמ החטבא רוח לוצינל תמיוסמ ךרדל הבוט אמגוד תאז
.תמיוסמ
.םימיוסמ םיבשחמל רודחל םכל ןתונש המ
םכל שי ,ןכבו , :תויורשsא
:אמגודל) םיsותיש ול שי יכ תואדווב םיעדוי םתאש םוקמל הרידח *
.(רsס תיב
.אצומ הזש המל רודחל זאו ,םיsותיש קרוסב שומיש *
,סודל ורזיח ,םיsותיש םע בשחמ לש יs ייא תבותכ םכידיב שישכ זא
:ודילקהו
nbtstat A ipaddress
םוקמב רשאכ ipaddress הלבט ולבקת םתא .יs ייאה רsסמ תא
:הככ ךרעב תיארנש
7etG+%" Remote .achine 7ame 9able
7ame 9(pe "tatus
---------------------------------------------
C%.')9FR O00! )7+D)F Registered
-%R&/R%)' O00! /R%)' Registered
C%.')9FR O00! )7+D)F Registered
.AC Address ? 000000000000
ל םירsסמה לכ תא יתsלחה םיאור םתאש ומכ 00 .
םיאור םתא רשאכ .<> ה ןיבש םיסsאב היינש ודקמתתש הצור ינא
םש
רsסמה תא ,0 > רמולכ , ,0 םימייק ,הז בשחמלש רמוא הז ,<
.םיהדמ המכ .םיsותיש
תרשה לש יs ייאה תבותכ תא םתקדב ,רsס תיבל םתכלה זא ,יקוא
,יזכרמה
תיבבו ,םיsותיש םע בשחמ םתאצמו ,קרוסב שומיש םתישעש וא
רsסמה םע הלבט םתלביק
> ,0 םע בשחמ הs םכל שי יכ הדבועה םצע תא רשיאש המ <
,בר לאיצנטוs
:אבה רבדה תא תושעל ןמזה עיגה ,םירקי םיטסיכרנא וישכע
:ץבוקה תא וחתיs
C:CwindowsClmhosts.sam
טסקט ךרוע םע ותוא וארק , , 3 ,םולכ םשמ םתנבה אל םא .םימעs
.ארונ אל
םש ודילקהו ...הלעsה <- לחתה לע וצחל תעכ notepad לע וצחל .
ה שקמ Fnter .
םידילקמ םתאש וגאדת .ונלש ביבחה ךרועה תא םכל חתsיי הז
.ץבוקה לש ןימיל לאמשמ
:אמגודל .םיsותיש םתאצמ ובש בשחמה לש יs ייאה תא םש ודילקה
1,A.0.0.1
:אבה םשב ץבוקה תא ורמיש תעכ
C:CwindowsClmhosts
.ךכ טושs
,הילא ץורsל םכנוצרבש תחא יs ייא תבותכמ רתוי םכל שי םא
ה שקמ םע) הרושה תדרוה תרזעב תבותכל תבותכ ןיב ודירsת זא
Fnter (
:ךכ תואריהל רומא םכלש ץבוקה
1,A.0.0.1
11,.1A6.15.6
3A.105.1.1A
,וישכעו ,רומש ץבוקה תא םכל שי זא ,בוט
בשחמ <- שsח <- לחתה טירsת לע וצחל ...ול םתיכיחש עגרל
יs ייאה תא הב ודילקה ,הנטק טסקט תבית םע שדח ןולח םכל חתsיי
בשחמה לש
:אמגודל ,ץורsל םכנוצרב וילאש 1,A.0.0.1 יs ייאהש ירחא תאז
יs ייאה תא םתרמשש
ץבוקב C:CwindowsClmhosts ה שקמ לע ושיקה . Fnter וכחו
.תצק
.רבכעה םע םיימעs וילע וצחל .בשחמ םכל אצמיי הז המ ןמז רחאל
אוה וליאכ קוידב בשחמב שמתשהל םכל ןתייש חתsיי שדח ןולח
!!!םכלש
ןושארה ץורsה בשחמה לש םיצבקב םיטטחמ םתא ובש ,הז עגרב
םיכירצ םתא ,םכלש
!הז תא םתישע .תובהלתהו ,החמש ,הוואג אלמ םוצע שגר שיגרהל
תנכות תדרוה אלל .ינאיורט סוסב שומיש לכ אלל בשחמל םתצs
.רחא והשימ לש גניקאה
.ןייטחס .םכמצעב ,הז תא םתישע
:תוצוsנ תויעבו תולאש
.אמסיס שקבמ הז ,אצמנש בשחמה לע םיימעs ץחול ינאשכ :ש
םינגומ ויהי ץורsל םכנוצרב םהילאש םיבשחמה םיטעמ םירקמב :ת
,אמסיס םע
:תויורשsא העברא םכל שי הזכ הרקמב
אמסיסה תא שחנל *
תא אצמיי הזש דע םלועב תורשsא לכ הסנתש הנכותב שמתשהל *
.(תועש חקול) אמסיסה
רוח תרזעב אמסיסה תא ריסתש הנכות תרזעב אמסיסה תא ץורsל *
החטבא
היצsוא םג) סודניוו תכרעמב םיsותישל אמסיסה תרדגהב אצמנש
.(תועש חקית תאז
:ילש הsסוה cain
.רחא בשחמ תוסנלו הזה בשחמה לע רתוול *
זא םכל ךלוה אל םא ,הנושארה תורשsאה תא תוסנל ץילממ ינא
.הנורחאל ורבעת
תאז ,לכה ירחא יכ ,םכל אבש ךיאו ,םכל אבש המ ושעת לבא
.םכלש הצירsה
?םיsותיש קרוס אוצמל לוכי ינא הsיא :ש
:םימסרוsמ םיקרוס לש תומש המכ הנה :ת
%gre
Legion
7btscan
1ir04
:ןוגכ שוsיח רתאב םהמ דחא ושsח טושs altavista.com
תוארוהה ץבוק תא ואריק טושs ןכלו ,הנוש קרוס לכב שומישה
..החלצהבו ,qרוצמה
?ץורsה בשחמה לע תסsדמב שמתשהל לכוא ךיא :ש
וצחל ,תsתושמ איה םגש תסsדמ תאצמנ בשחמה לעש וארת םא :ת
.םיימעs הילע
ירחא .םכלש בשחמה לע םירביירדה תא ןיקתהל ושקבתת םתא
,המייתסה תאז הלועsש
לע אצמנ אוה םא בושח אל) סיsדהל םכנוצרבש ץבוקה תא ונמס
(םהלש וא םכלש בשחמה
לע וצחל Ctrl P C ץורsה בשחמה לע תסsדמה תא ונמס תעכ ,
לע וציחלו Ctrl P 1 .
- ב ץורsה בשחמה לש םישנאה תא ץיsקתו לחת הסsדהה
!!!!!!!!!!הההההההההההאאא
י"ע בתכנ) <asa (
35 םיטרוs תקירס .
ךלש בשחמהמ תורבחתה תועצמאב תישענ טנרטניא רתאל הסינכ
.רתאה ןסחואמ וילע בשחמל
,םיבשחמ דואמ הברה ךרד רבחתמ ךלש בשחמה ,תאז תושעל ידכב
אוהשכו ,דעיה בשחמ תא אצומ אוהש דע
לע דבוע תורבחתהה ךילהת לכ .עדימה תא שקבמ אוה וילע רבוחמ
ה תינבת יs 9cp/+p טרsא אל ינא התואש
רשא םירדגומ םילוקוטורs לש qסוא והז ןורקיעכ לבא ,הז טסקטב
,אמגודל .טנרטניאב עדימה תsלחה לע םיארחא
,אצוי ראודה לוקוטורs תרזעב השענ הז ,ליימיא חולשל םכנוצרבשכ
ארקנה ".9' .
ה לוקוטורs תועצמאב תישענ תאז תמועל טנרטניא רתאל הסינכ
$99' :םה תוצוsנ תואמגוד דוע
- טנלט 9FL7F9
- טא'צ תרש +RC
- םיצבק תרש #9'
- סנכנ ראוד '%'3
רתא םג אמגודל ,םיתוריש רsסמ םיחותs ויהי תרש ותוא לעו ןכתיי
.םיצבק תרש םגו טנרטניא
ולא םיטרוs ,םיטרוsב םישמתשמ ונחנא תוריש לכל רבחתהל ידכב
,םייטרדנטס יוהיז ירsסמ םצעב םה
:תואמגוד .רדגומ טרוs רsסמ שי תוריש לכל רשאכ
$99' 50
,3 - 9FL7F9
".9' ,5
'%'3 110
+RC BBBA
#9' ,1
ונא ,םיוסמ תרש לע םימייק םיתוריש ולא תעדל וננוצרב םא ,ןכל
.םיטרוs קרוס תנכותב םישמתשמ
לע הגיצמו ינשה ירחא דחא םייק טרוs לכל רבחתהל הסנמ הנכותה
הארת הנכותה םא ,תואצותה תא ךסמה
טרוsש ,1 תורישש ןמיס ,חותs #9' טרוs םא .םייק 50 ןמיס ,חותs
.טנרטניא רתא שיש
!ונהת ,והז
...הנכותה הנה
:רשוקמ ץבוק portscanner.2ip
י"ע בתכנ) R)*+ (
3B -ב תירבע תוארל . 7ero שירבי'ג םוקמב
! ורנל םיסנכנ
ל םשו =ile זאו pre=ernecess הנומתב ומכ) 1 ....(
תינושלל םיכלוה זאו language ... ל םשו choos =ont ומכ)
הנומתב , ....(
" שי הטמל זאו script םוקמבו " western םירחוב hebrew זאו
הנומתב ומכ) !בוש םיסנכנו ורנהמ םיאצויו לוכה םירשאמ 3 ...(
!יתרזעש הווקמ
י"ע בתכנ) Tomey Boy )
3A ) ץראה ירודכש ךירדמ . )RL םכילא ועיגי אל (
1 לע םיצחול ( .A+7
, לע םיצחול ( "ecurit( @ 'rivac( 'ermissions
3 לע םיצחול ( Communications F1F79"
: םיאורש דע םיsדsדמ ( send web page address Q)RL (
5 לוגיעב םינמסמ ( 8 םוקמב 1
B םיצחול ( A''LI
A םיצחול ( %.&
י"ע בתכנ) gu(10 (
35 יצבק תבירצל ךירדמ . iso/bin/nrg
תונכותב רזענ ךירדמה nero @ winiso
:הדרוהל םיקניל
http://www.winiso.com/down/-+7+"%.F8F
=tp://=tp.nero.com/nero5510,5.e4e
יצבק ורנב בורצל ידכ וישכע +"% -ל םיסנכנ טושs
burn image ץבוקה תא םירחובו הנומתב ומכ +"% .םיברוצו
:הנומתב ומכ
יצבק בורצל ידכ G+7 ץבוקה תא היקית התואב היהיש ךירצ
C)F -ל םיסנכנ זאו םהלש burn image תא םירחוב
ץבוקה CUE .םיברוצו
ץבוקה תא םכל ןיא םא C)F :הזה רתאל םיסנכנ זא
http://www.geocities.com/ma<eacue/macw.html
ולאה תוארוהה יsל דחא םירצויו #$קרמל הדות# ! LiiTa $
:םודא
ץבוקה לש םשה תא סינכהל ךירצ התא ,םודאב יתsקהש המ ,וישכע
G+7
: אוה בשחמה לע שיש ץבוקה לש םשה םא L++9A.G+7
: סינכהל ךירצ התא םש זא L++9A.G+7
:בוהצ
ץבוקה לש גוסה הז בוהצב יתsקהש המ ,וישכע G+7
םש ןמסמ התא , הנכות וא קחשמ הז םא /A.F"C+"%"
טרס הז םא 1C3 וא "1C3
-ל קחשמ הזש וא '"1 -ל וא '",
:םש ןמסמ התא
svcd/vcd/ps,/ps1
:קורי
לע ץחול התא ,בוהצבו םודאב ךל יתבתכש המ תישעש ירחא ,וישכע
ךל יתנמיסש המ
רותsכה לע ץחול התא רוציקב , קוריב create .
:לוחכ
לע ץצחלש ירחא ,וישכע create תביתב שיש המ תא חקול התא
ץבוק רצוי התא ,לוחכב יתנמס הביבסש 989 הבש היקיתב ליגר
ץבוקה אצמנ G+7 .ךלש
(לוחכב יתנמיסש המ ביבס) רתאב בותכש שיש המ תא קיתעמ התא
.אצויו רמוש ,םש הז תא קיבדמו
-ל ץבוקה לש תמויסה תא תונשל ךירצ התא וישכע C)F
ץבוקה לע ץחול התאש ךכב הז תא השוע התא 989 ינימי רותsכ
רחובו RF7A.F
תמויסה תא הנשמו 989 -ל C)F
" הז תא בורצל לוכי התא וישכע ,והזו
ץבוקה תא חותsל רשsא דימת ךבתסמ אוהש שיגרמש ימל
G+7/+"%
הנכותה םע -+7+"% .םיצבקה תא ורנב בורצל זאו
:תונומתב ומכ
י"ע בתכנ ךירדמה ) tlwc (
(קרמ י"ע ךירדמב הרזע)
36 תבירצל ךירדמ . Gin ו Cue -
:הזל וסנכ
http://members.l(cos.co.u</mods=/guides/Gin0Cue
.htm
י"ע בתכנ) avivgolan (
:0 תייעבל ךירדמ . C ויקיסייאב ++
תחא הייעב םע ליחתנ לוכ םדוק .הככ זא
1 וכלו לוורייsה תא ודירות !םיצבק לבקל חילצמ אלש ימ לוכ .
" ושsחת המש תורדגהל =ile יsל תורדגהה תא ונשת רבכ המשו "
ךרוצה
, .קיצייאב הצוsנ יכהו תנבצעמ יכה הייעבה .
cPP runtime error
ליג תא רבעש ימ לוכ 0 !..יתאזה הייעבה תא לביק קיצייא ול שיו
:ןורתsה
-ו תונולחה לש למסה לע ץוחלל שי רייסה תחיתsל) רייסב םישגינ F
(תדלקמב
הייקיתל םיכלוה
C:C'rogram #ilesC+CD
(הנומת ןיאש רעטצמ) הזכ םודא למסב המשו
:םושייה תא שי
3GConvert
רותsי חוטב הז תוארוהה םע תכלל טושs םשמו וילע הלוsכ הציחל
.היעבה תא םכל
י"ע בתכנ) G,& (
:1 -ל ךירדמ . 81+3
ב שיש הנוכתה תא םיריכמ חטב םלוכ 81+3 :-
AviC Q#ourCC Changer (
...ריכהל םכל יאדכ זא אל םא בוט
:רימהל הלוכי תאזה הנכותה
4vid -ל div4 ךsההו
4vid -ל div3 ךsההו
4vid -ל div: ךsההו
4vid -ל mp:3 ךsההו
4vid -ל mp:, ךsההו
:*הטמל דירוהל רשsא הנכותה תא* םירבסהו תונומת תצק הנה
---------------------------------
:רשוקמ ץבוק 4vid0install0b(0ruJi.2ip
י"ע בתכנ) R)*+ (
:, ויקיסייאל הצירs .
-ב ויקסייא תונובשח תצירsל אלמה ךירדמה 10 "םיטושs םיבלש
! הרהזא
=-=-=-=
ךירדמב שומיש בקע םרגתש האצות וא קזנ לכ לע יתוירחאב ןיא
!דבלב תישיאה םכתוירחא לע אוה הז ךירדמ "הז
: דויצ
=-=-=
: הצירsה תנכות* $ac<0)in
הבוט םילימ תמישר*
הבוט יסקורs תמישר*
םיסנמ םתאש םכלש ייsייאה לע ולעי אלש ידכ) הנגה תנכות*
) ! הבוח (םכתא ומסחיו תרשל רבחתהל
: םיקניל
=-=-=-=
סודניול הנגה תנכות 8' :
http://planet.nana.co.il/hac<icK/8'.2ip
סודניול הנגה תנכות 65 :
http://planet.nana.co.il/hac<icK/65.2ip
: יסקורsו םילימ תמישר
http://planet.nana.co.il/hac<icK/list.2ip
: הצירsה תנכות
http://planet.nana.co.il/hac<icK/)in0$ac<.2ip
: הצירsה
=-=-=-=-=
יsל ויקיסייא תונובשח ץורsל ךרדה תא וישכע םכתא דמלי ינא ייקוא
: םיאבה םיבלשה
===============================
1 .םכלש סודניוה תסרגל המיאתמה הנגהה תנכות תא ודירות .
, .יסקורsהו םילימה תמישר תא ודירות .
3 .הצירsה תנכות תא ודירות .
: ושעת . F4tract .השדח היקיתל םתדרוהש sיזה יצבק לכל
5 .הנגהה תנכות תא וליעsת .
B " תישילשה תורשsאב ורחבת המשו הצירsה תנכות תא וליעsת .
%ptions ."
A : ונמסת םכל עיsוהש שדחה ןולחב וישכע .
)in 9(pe
) הנושארה תורשsאב המש ונמסת one uin תא המש ומשרתו - (
ץורsל םיצור םתאש רsסמה
'assword List :
) הנושארה תורשsאה תא םג ונמסת plain list תא המש ורחבתו - (
םילימ תומישרה םע ץבוקה
.isc :
-ה תא ונעטת הנושארה תורשsאב 'ro4( List
5 וצחלת וישכע . %& ...רושיאל
6 וצחלת . "tart םתמשרש רsסמה תא ץורsל הליחתמ הנכותה והזו
החלצהב
10 ץבוקב רsסמה לש אמסיסה תא םושרת הנכותה הצירsה qוסב .
Result.t4t .
י"ע בתכנ) L+.'( (
:3 ויקיסייאב םיקירט .
1 .יsייאה תא ריתסהל ךיא .
!היעב אל..ללללכב הז בוט
ושעת ויק יס ייאל וסנכ
.ain!securit( @ privac( permissions
:םש ושעת זא...רוחבל תויצsוא ינימ לכ (דצב) םש שי
peer to peer connection
םש שי...ויילע וצחלת 3 הלאכ ינבצעמ םילוגיע רוחבל הלאכ תויצsוא
(הנותחתה)..תישילשה היצsואה תא םש ושעת זא....ןמסל
- allow peer to peer connection with an( user upon
(our authori2ation -
- ושעתו הז תא ונמסת %.& -
יsייאה תא םכל םיאור אל וישכע
, ךירצ אל) םכתוא הארי אל םירחוב םתאש ושימ קרש תושעל ךיא .
ימל קר לבזיווניא השוע הז ךתוא םיאור אל םלוכשו לבזיווניאב תויהל
(!!!םירחוב םתאש
...ל וסנכ
.ain!securit( @ privac( permissions
..דצב הלאה תויצsואה תא םדוקימ ומכ םש שי
...לע וצחלת
- invisible List -
םש שי
- add to invisible List -
..לע וצחלת....הזכ ןולח חתוs הזו..הז לע וצחלת
+CD #
...ויק יס ייא יירsסמ יsל שsחמ הז
:ושעתו ..םש ןולחב ולש רsסמה תא וsיסות
"earch
...יsוי ??אצמ הז
..םיימעs אצמ הזש המ לע יצחלת
..הללאו..ו
?יוטנ ולש םשה
..חחח...םכתוא תוארל לוכי אל אוהש רמוא הז זא
..םישועו םוקמ ותואל םיכלוה םתא ותוא קוחמל ידכ
Remove =rom invisible List
י"ע בתכנ) L+.'( (
:: - ל ךירדמ . #lash#8' ליחתמל
:הזל וסנכ
http://members.l(cos.co.u</mods=/guides/#lash#8
'.htm
י"ע בתכנ) avivgolan (
:5 ל ךירדמ . cain v,.0 -
לש אסריגל קר הזש ריהבהל לכ םדוק cain :םיסודניול 65/65 / me
.לק יד הז
3 :םיבלש
1 תא וב שיש חתsמ קיזחמהו חתsמה םע עבורמל הטמל סנכיהל .
(הנומתב ראותמש ומכ) .סודניווה לש וגולה
, ו ץורsל םיצור םתאש ימ לע ינמי ןצחל . start attac< ומכ) -
(הנומתב ראותמש
אל אקווד הזו אמסיסה תא ץורsל רומגי אוהש תוכחל ךירצ וישכע
.ןמז אלמ
3 -ל תחתמ . password (הנומתב ראותמש ומכ).דוקה םכל עיsוי
...לק ןוכנ.......והז
:םויסל סונוב
תא תוארל לוכי אוה םשו (הנומתב ומכ) סונובל סנכיש ןגייח שיש ימל
.ולש שמתשמ םשה תאו , ולש ןגייחה םש תא , ולש אמסיסה
..והש יתמ םכל רוזעי הז ילוא
י"ע בתכנ) <asa (
:B תרזעב םיבאs תקירסל ךירדמ . 8"CA7
:הזל וסנכ
http://members.l(cos.co.u</mods=/guides/8
"can.htm
י"ע בתכנ) avivgolan (
:A ויקיסייאב םינבצעמה םילילצה תרסהל ךירדמ .
לע םיצחול .ain!'re=erences
...הנומת שי זאו
י"ע בתכנ) Lee Cooper )
:5 . $al= Li=e C3 &e( Changer
תדרוהל ןאכ וצחל הנכותה
תונשל םתיצר C3&e( -ב Counter "tri<e ?ךיא םתעדי אלו
!הבושתה הנה
ץבוקל םיסנכנ Eip לע םימעs םיצחול , $al= Li=e C3 &e(
Changer -ה תא םיבתוכ , C3&e( " םיצחול qוסבלו Change
.( C3&e( 7ow ."
.לאירסה םכל הנתשה הsוהו
י"ע בתכנ) "ilveRGulle9 (
:6 בשחמה תצאה .
חישקה ןנוכה תא ןקור
םוקמ רתוי תונsל אוה בשחמה תצאהל רתוי תולקה םיכרדהמ תחא
-מ רתוי םיסsות דחיב םיצבקה לכשכ .חישקה ןנוכה לע 60;
ךרדה .טאאאאל ןווכתמ ינאו רתוי טאל דובעת תכרעמה זא םוקמהמ
תאז תא .ךירצ אלש תויוטשמ ןנוכה תא תוקנל איה רתויב הבוטה
יs לע וא םתקיחמו תויוטשה םתוא שוsיח ידי לע תושעל ולכות
ארקנש טsוסורקיימ לש ןורתsה 3is< Cleanup עיגהל ידכ .
-ל שג ,וז הנכותל .( Computer ןנוכה לע ינמיה םע ץחל םש ,
-ב רחב ,תוקנל הצור התא ותואש 'roperties תינושלב רחב ,
/eneral רותsכה לע זאו , 3is< Cleanup .
ךל שי םא -indows 8' .תיטמוטוא הרוצב וז הנכות ליעsהל לכות ,
םשו הרקבה חולל עיגהל ךירצ תאז תושעל ידכ "cheduled
9as<s R Add 9as< תושעל ךיא ךל האריו ךתוא ליבוי רבכ qשאה .
.תאז
קסידה יוחיא
רבד איה םג קסידה יוחיא זא היישעל הטושs ךרד איה ןנוכה יוקינ םא
.הלעsהל לק דואמ
םיארקנש םינטק םירבדב םיצבק תולהנמ הלעsה תוכרעמ
Clusters -ה םתוא תא תרדסמ הלעsהה תכרעמ . Clusters שממ
םיזיזמו םהב םישמתמש םיצבק רתוי שיש לככ לבא .היירsס ומכ
-ה תא המש הלעsהה תכרעמ ,ןנוכב םיצבק Clusters םיצבק לש
.הלוכי קר איהש הsיא הלא
לע חרכהב אלו םיוסמ ץבוק שsחל שקבמ התא רשאכ .היעב ןכא תאז
םיאובחמ לש הלועs הs ונל תישענ ,הלעsהה תכרעמ לש ןשsחה ידי
-ה תא שsחל תבייח הלעsהה תכרעמ רשאכ Clusters .הלאה
םג .שוsיחה ןמז תא טעמ אלב הכירעמ וז הלועs #A9 םגו 79#"
.אוהשיתמ תוחאתהל םיבייח
-ה ,קסידה תא החאמ התא רשאכ Clusters הרוצב בוש םירדתסמ
לש םיננוכב תועשל עיגמו ןמז ןומה חקול יוחיאה .תרדוסמ :0/G ,
.תוינש תחקול הלעsהה לבא
-ה תא ריאשמ התאש ינsל .לק הז %==ice לע ץחל ,ןושיל ךלוהו .(
Computer עיגת םעsה לבא ןנוכה לש םינייsאמל עיגת בוש ,
תינושלל 9ools לע ץחלו 3e=ragment 7ow אמול םג לכות .
.עובש ידמ וז הלועs תושעל תכרעמל
-ב שמתשמ התא םא -indows 65S 65 וא .F םייוכיסה ,
ךרדה .םש םיצבקה לש תויביטקאה ללגב םילדוג תוחאל ךרטצתש
חוטב בצמב בשחמה תא קילדהל הז יוחיא תושעל עיצמ יכה ינאש
.יוחיאה תא ליעsהל םש ךרדו
תעב תויעבב תלקתנש וא הצורמ אל ןיידע התא םא ,הרקמ לכב
ומכ יוחיאב ךל רוזעל תולוכיש תונכות דוע ךל שי ,יוחיאה
F4ecutive "o=twareTs 3is<eeper
Qhttp://www.e4ecso=t.com/US Ra4co "o=twareTs
'er=ect3is< ,000 Qhttp://www.ra4co.com / תאו (
"peed3is< utilit( Qhttp://www.s(mantec.com / .(
-ב שמתשת 79#" רתוי הריהמ ןנוכ תשיגל
לש םיצבקה תכרעמ תייגולונכט -indows 79S ,000 -ו 8'
םיצבקה תכרעמב היה אלש םימדקתמ םירבד רsסמ הsיסומ #A9
-ב תאצמנ) -indows 65S 65 לוהינב רתוי םיבוט םיעוציב ומכ ,(
,תוינשילימ המכ לש לכה ךסב אוה לדבההש תורמל .םילודג םיצבק
םהב שמתשמ התאש םילודג םיצבקב לדבהה תא שיגרת התא
,תאז לכבו .תובורק םיתיעל 79#" החטבא רתוי ךל qיסות םג
.בשחמל
הלעsה תוכרעמ ,וז םיצבק תכרעמל הנשתש רחאלש ךכל בל םיש
,סוד ומכ תונשי -indows 65 -ו 65 הלש םיצבקה תא והזי אל רבכ
.הז טמרוsל רמוהש ןנוכה תא וגיצי אלו
ינייsאמל שג ,עגרכ שמתשמ התא םיצבק תכרעמ הזיאב תוארל ידכ
.שמתשמ התא המב ךל רsסי רבכ אוהו ךלש ןנוכה
-כ ותוא טמרsתו ותוא רידגת קר ,שדח ןנוכל 79#" -ה . -indows
ןנוכ תונשל ךל תנתונ #A9 -ל 79#" ץבוקב שומיש ךות הנקתההמ
Convert.e4e הלעsה | לחתה ידי לע סודה תא חתs ןושאר רבד .
םש םושרו cmd :תאזה הרושה תא בותכת סודב . C%71FR9 C:
/#":79#" /1 הלילב דובעל ול ןת זא טעמ אל ןמז חקיי ךילהתה .
.רקובה דע ותוא ךל םייסי רבכ אוהו
רתוי םיבוט םישוsיח ליבשב ןנוכל סקדניא רוצ
תא רבכ ריכמ חטב התא ,םירבד םש התא הsיא רכוז אל התא םא
לש שוsיחה תכרעמ -indows ךלש שוsיחה ןמז תא דירוהל לכות .
.(םיריהמ ךכ לכ םה טנרטניאב שוsיח יעונמ המל הז) תוינשל תועשמ
לש ךילהת הז .ימעs דח ךילהת הז לבא ןמז חקול סקדניא תריצי
.גג העש יצח ךרעב
תחת -indows 65/65/.e איה תירקיעה סקדניאה תייעב
#ast#ind תליבח לש %==ice תוינכותמ התרסה ידי לע התוא לרטנ .
-ל .בשחמה םע תולועש ךלש הלעsהה -indows ,000 -ו 8' שי
ידי לע תאז ליעsמ התא .ןהלשמ סקדניא תוינכות םהל "tart R
"ettings R Control 'anel R Administrative 9ools R
Computer .anagement R "ervices and Applications
R +nde4ing "ervice .תאז לרטנל הצור התאש יתמ לכות .
בשחמה הלעsה תוריהמ תא ץאה
תא רשאכ תורוק תונבצעמ יכה תויהשהמ תחאש בשוח התא םא
-ב שמתשמ התא םא .דבל אל התא ,בשחמה תא ליעsמ -+ndows
,000 וא 8' תא ליעsתש ךכ ידי לע וז הייהשמ רטsהל לוכי התא
שמתשמ התא םא לבא .ותוא תובכל ילבמ תוsיצרב ןמזה לכ בשחמה
אל הז ןכלו והשיתמ סורקת יאדווב איה זא תרחא הלעsה תכרעמב
.הב עוציבל ןתינ
-ב הטושs הרדגה ידי לע תוינש רsסמ ךוסחל ןושאר רבד לכות
G+%" תא ךלש בשחמה שsחי םהבש םיננוכה רדס תא רידגת ובש
ןנוכ לע תורישי םישת םא .הלעsהה תכרעמ C ךוסחל לוכי ילוא הז
לעsי בשחמהש בותכ תויהל ךירצש הדיחיה הביסה .תוינש טעמ
ןנוכמ A -המ וא C3R%. התאו בשחמב היעב ךל שי רשאכ קר הז
.הלעsהה תכרעמ תא בוש ןיקתהל ךירצ
ומכ םייתנשמ תולודג רתוי אל ןהש תוכרעמ -indows 79S ,000
-ו 8' שי Duic< Goot תקידב תושעל אל בשחמל רמול ןתינ ובש
.ןמז תצק ךל ךוסחי וז תורשsאב שומיש .לעsומ אוה רשאכ למשח
תא תובכל אלש םג תורשsא שי תושדחה הלעsהה תוכרעמב
לע ותוא םישל אלא בשחמה "tandb( .
םגש תורמל -indows 65S 65 -ו .F -ל רובעל תולגוסמ
"tandb( .הז בצמב ךשוממ ןמז רחאל תוביצי אל ןה
-ב שמתשמ אל התא םא :הנטק הצע -indows 8' קיsסמ ךל שיו
) ןורכיז ,5B.G -ל רובעת ,qסכ םג ךל שיו (תוחsל 8' ךוסחתו
-ל .ןמז טעמ אל ךמצעל -indows 8' ץבוקב הלשמ רזע שי
Goot1i2.e4e .זבזבתמ הלעsהה ןמז לכ הsיא ךל דיגיש
-ל הנש 3.A
לע הלוע םיננוכה תוריהמ םויכ 33.bps היגולונכט ללגב תאז לכו
םשב 3.A ןורכיזל םינותנה תא תורישי הריבעמ איהש ךכ ידי לע הזו
איה רשאכ הלועמ היצקנוs תאז .םדוק דבעמה ךרד רובעל ילבמ
התוא םיליעsמ אל טושsש םיקסידו הלעsה תוכרעמ שי לבא תלעsומ
.התוא ליעsהל םיכירצ ונא ןכלו תימוטוא
:תאז השע ,התוא ליעsהל וא תלעsומ איה םא קודבל ידכ "tart R
"ettings R Control 'anel R "(stem R $ardware R
3evice .anager לע קילק לבאד ץחל זאו +3F A9A/A9A'+
controller לע קילק לבאד .ותוא חותsל ידכ 'rimar( +3F
Channel תינושלב רחבו Advanced אל איה םא .תגצומ איה םא
וא הזב שמתשהל םא רוחבל ךל ןתונ אל ןנוכהש רמוא הז זא תגצומ
.אל
ךלצא ןקתומ םא םימייוסמ םירקמב +ntel Application
Accelerator וישכע .ןכ םג גצות אל וז תינושלש תורשsא שי זא
תורשsאה הרחבנש אדוות 3.A i= available -ל 3evice 0 -ו
3evice 1 .ךלש ינשמהו ישארה ןנוכה םהש
ואדיו רדגה
ךסמב שמתשמ התא םא LC3 לע תוריהמה תא טעמב רsשל לכות
םג הככ רובעל עדימ רתוי ךירצש לככ .םיעבצהו היצולוזרה תדרוה ידי
התא םא ןיב .ץוחנ אל עדימ לע ןמז זבזבת לא .בשחמה תא טאי הז
גיצמ 3, - Git וא ,: - Git יכסמש םושמ הנשמ אל הז LC3 אל
-ל ריבעת .ולאה םיעבצה לכ תא ץירהל םילגוסמ 1B - Git ךוסחת ילואו
.תוינשורקימ המכב
יכסמל םג איה וז הרדגה LC3 םגו CR9 לש היצולוזר . 10,: לע
AB5 ידכ ךסמב עגי טעמכ ךלש qאה םגו הייהשה ןמז תא לידגת
םכל הלעת אל ההובג רתוי היצולוזרל יוניש םנמוא .בתכה תא תוארל
שמתשת .ךסמל ברקתהל שממ וכרטצת לבא תיסחי ןמז הברהב
.לודג ינורטקלא ןויליג םע דבוע התא רשאכ קר ההובג היצולוזרב
תא גרדש 3irect8
רשאכ םיבשחמה םלועב םויכ רתויב םילודגה םירגתאהמ דחא
.קחשמ ךותב הנומת ןרכנסל אוה תומוצע תויוריהמב םיצר םידבעמה
תארקנ וז השועש הנכותה 3irect8 .
הסרגה .ןמזב ךוסחל ידכ תנכדועמ היהת וז הנכותש דואמ יוצר
הסרג איה וז הבתכ תביתכ ןמזל ןוכנ האציש הנורחאה 6 ןתינ .
:התוא דירותו םניח התוא דירוהל
http://www.microso=t.com/windows/direct4
בשחמה םע תולעsומש תונכות רסה
ךל םש ןרתיה ,הרמוח וא הנכות ןיקתמ התא רשאכש עדוי התא
ןמז ךל תסsות וזכ הנכות לכ ?בשחמה תלעsה םע תולעומש תוינכות
תוקנלח ןמזה הז .qוריטה תא רוצע .בשחמה תלעsה תעב רקי
.ולא תונכות
-indows 65S .F -ו 8' םשב הנכות םע תואב ."con=ig
תינושלב םש .הדוקsה תרושמ ליעsהל ןתינ התואש "tartup דירות
-ל .ןכל תועירsמש תונכותה לכ תא -indows ,000 תנכות תמייק
לש רצויה תיבמ 'c .aga2ine םשב "tartup Cop לכב תדבועש
תואסרג -indows .
ץבוקה תא דירות "tartcop.2ip -מ www.pcmag.com ןיקתת
.ליעsתו
י"ע בתכנ) 99999 F
50 יטס'גרב םידמחנ םירבד .
) 1 זא יל הדבענ איה םעs.סודניווה תא התיא םתנקתהש אמסיסה (
:הs תאצמנ איהו ןטק שוsיח יתישע
$&FI0L%CAL0.AC$+7FCso=twareCmicroso=tCwindo
wsCcurrentversion
-בו product <e( .אמסיסה תא שי
) , :םכלש סודניווה הז...םתס לבא םכל רוזעי אל הז עעעב (
$&FI0L%CAL0.AC$+7FCso=twareCmicroso=tCwindo
wsCcurr
entversion
-בו product name ...סודניווה לש םשה תא םכל היהי
) 3 :סודניוו לש הנקתהב םתמשרש הרבחהו שמתשמה םש (
$&FI0L%CAL0.AC$+7FCso=twareCmicroso=tCwindo
wsCcurr
entversion
-ב regiseredorgani2ition
הרבחה םש תא שי
-בו registered%wner
.שמתשמה םש תא שי
) : יצבק לש ןוקיאה תא הנשמ הז...רתוי דמחנ והשמ הז( bmp
לש ומכ ןוקיאל ico
...ןוקייא רותב (הנומתה)ץבוקה לש ןכותה תא הארמ הז ונעי
$&FI0C)RRFC90R%%9C'A+79.'+C9)RFC3e=ault+co
n
לש ךרעה תא תונשל ךירצו de=ault ל ;1 ...
) 5 םהו תינדי םתוא םיקחומ םתאש תונכות םכל שיש ןוכנ עעעעב(
ב םיעיsומ ןיידע
והשמ םשמ קוחמל םיצור םתא םא זא "תוינכות לש הרסה/הsסוה"
:ל וסנכ
$&FI0L%CAL0.AC$+7FC"%#9-ARFC.icroso=tC-in
dowsCCurr
ent1ersionC)ninstall
...םכל קיצמש המ תא קוחמל םשמו
) B לס לש םשה תא תונשל...דמחנ והשמ דוע הנה(
:ל םיסנכנ...רוזחימה
$&FI0CLA""F"0R%%9CCL"+3CVB:5##0:05051
101G6#0500AA00,#65:F {
בו de=ault לבז")םכל אבש המל ותוא ונשת זא ולש םשה םכל עיsוי
("ךךךךלכלמש ימ
) A אל עיצמ ינא...הלחתה טירsתב יוביכ תורשsא םכל היהי אלש(
(...ןויסינמ)הז תא תושעל
:הז הנה רציקב...והשמ וא רsסהתיב לש םיבשחמל הז תא ושעת
$&FI0C)RRF790)"FRC"o=twareC.icroso=tC-indow
sCCurre
nt1ersionC'oliciesCF4plorer
: תאו 7oClose &e( :ל םינשמ 1 זא הז תא םהל ןיאש םיבשחמ שי
י"ע בתכנ) ...תושעל ךירצ <asa (
51 הנכותה י"ע םיבאs תקירס . /rims 'ing
הלאכו םירבד תולעהל םיליכא םיבאs קורסל דמלינ וישכע
איה הנכותה /R+." '+7/ הזה קנילהמ דירוהל ןתינ
םכל שי הנכות םא דירומש ימ : תא ורחבת לא םינוש םירברס
םכל ןתי אל אוה ןושארה
םע דירוהל ץילממ ינאו 3A'
http://members.rott.chello.nl/trail/ping10A05.2ip
וניקתתו וחתsת
ודירות תורדגהה ץבוק וישכע
http://planet.nana.co.il/limpopo/3dd11,:31,d06a
e3.2ip
וליעsהו היקיתב םייקה ץבוקב ותוא וsילחת טושs ילש תורדגהה הז
הנכותה תא
םיאור םתא םע וא םכלש יs ייאה תינבתהמ גישהל ןתינ בוט יs ייא
רשsאו תאזכ תינבת שיש ןמיס והשמ וא באs הזיא ואיבהש הsיא
הב שמתשהל
ולש תינבתב שמתשהלו קרימב תרש אוצמל םג רשsאו
הקירסה
לע םיצחול לכ םדוק 'A"9 +'
יs ייאה רsסמ תא ובתכ
וצחל וישכע %&
קלחה תא זא ותליחתמ יs ייאה תא קורסל ליחתהל םיצור םתא וישכע
-ל ונש ישילשה 0 :הנומתב ומכ
וצחל וישכע Add multiple ranges
:םה םייוצרה םיחווטה ,הקירס לש חווט qיסוהל הזש
,50S500S1000S1,50S1500 יוכיס שי רתוי לודג חווטהש לככ
רתוי אוצמל
קורסל וליחתהו רוזמרה לע וצחל
-ב הטמל תוארל ולכות םתאצמש םיבאsה רsסמ תא וישכע "erver
#ound .
וצחל םהלש םיטרsה תאו םתאצמש םיבאsה תא תוארל יידכו #, .
אוצמל חונ רתוי היהיש תויורשsאב םכל יתרדיס םג וישכע
wingates וצחל טושs, =3 ה לכו wingates םש ועיsוי םתאצמש
לש תsסות ילב ipTs .
י"ע בתכנ) L+.'( (
5, סודניו-ב תירבעב הכימתל ךירדמה . ,000
:םיאבה םיבלשה תא עצבל שי וז היעב רותsל ידכ
םע בשחמל סנכהל שי ןלהל םימושרה םיבלשה תא עצבל ידכ :הרעה
לש תואשרה Administrator .
ךותמ .(Computer < Control 'anel
תא חותsל שי Regional options :ןולחה חתsי .הלוsכ הציחל י"ע
ןולחבש אדוול שי Language settings =or the s(stem
ןמוסמ 1 דיל $ebrew לע ץוחלל שי ,תורשsאה תמייק אלו הדימב .
רותsכה Advanced ,
חתsנש ןולחבו
ןמסל 1 דיל 1,55 ) A7"+ W $ebrew (

5B, ) %F. W $ebrew לע ץוחללו ( %& .
לע ץוחלל שי "et de=ault
חתsנש ןולחבו
רוחבל $ebrew ) הריחבה רושיא ירחא .תוsשה תמישרמ %& (
לע הציחלו %& םיצבק קיתעהל םאה הלאש עיsות םדוקה ןולחב
תא לבקל רשsא בשחמב םימייקה םיצבקב שמתשהל וא רוטילקתהמ
.(םימייקה םיצבקב שמתשהל) לדחמה תרירב
שדחמ הלעsה שקבי בשחמה הלועsה םויסב
Fטפוסורקימ לש רתאהמ חקלנG
*' תיבה (דל םכלש םיפדעומה תא ךופהל ךיא .
והשמ ה4 םיריכמ םכממ קלח תויהל לוכי רתויב דמחנ והשמ יתאצמ הלאו
ךותב תיבה (דב םכלש םיפדעומה תא תוארל ולכות םתאש <-ZM
.Fהנומת וארתG
םישוע םתאש המ ה4 4א פוט
אוצייו אוביי ^_Nבוקל ררולפסקאב םיסנכנ
הפיא םירמוש 4או אבה 4או םיפדעומ אוציי םירחוב 4או אבה לע םיצחול 4או
...םכל הבש
תא םכל שי Fתבותכ תרושG הלעמל 4או םתרמשש Nבוקל םיסנכנ םתא ךכ רחא
לע תינמי הציחל םיצחול 4או ה4 תא םיקיתעמ םתא 4א...ולש םוקימה
ררולפסקאה
.םתקתעהש המל תיבה רתא תא םינשמו
יXע בתכנG L!&! F
*) . H7[. וגורדשו והמ
.םכילע איה תואצותל תוירחאה רמואו ר4וח ינא ךירדמה תילחת ינפל
7 \סויבה והמ .
______________
G סויבה H7[. .לעפומ אוה רשאכ עצבמ בשחמהש הנושארה הנכותה אוה F
הנכות
תא ןוגכG תונקתומש תויסיסבה תורמוחה תא תוה4ל בשחמל רשפאל הרומא ו4
תלעפהל תורושקש תויסיסב תורדגה ורובע רידגהל ןכו ,Fםיחישקה םיקסידה
סויבה תנכות .Fהלעפהה תכרעמ תא תולעהל ןנוכ ה4יאמ לשמל ומכG בשחמ
תרשפאמ
הלעות ןנוכ ה4יא ךרד רוחבל ןוגכ ,הנכותב תויסיסב תורדגה רידגהל ונל
תכרעמ
-ה רותפכשכ הלעוי בשחמה םאה ןוגכ ,הלעפהה /?ZMB$L תדלקמה לעש
,אל וא ליעפ
.עגרכ םהילא סנכנ אלש םיינכט רתוי םירבד דועו
H7[. לש תובית ישאר אוה H!&#$ 7/;?-R[?-;?- .W&-,Z ותויה תורמלו
הנכות
ביכר לע אלא ,ונלש תונכותה תיברמ ומכ חישקה קסידה לע אצמנ אל אוה
אצמנש
ארקנשו םאה חול לע P[K לש תומדקתמ רתוי תואסריג תולבוקמ םויכG
ה4ה ביכרה
תוארקנש `8P[K וא ``8P[K .Fגורדישה תורשפא ילעב םהש
777 סויבה טירפת .
________________
.Fשדחמ ותלעפה ואG בשחמה תלעפה תעב תעצבתמ סויבה טירפת לא הסינכה
םע
ךתוא םיאיבמש Fםישקמ לש היצניבמוק םימעפלG שקמ שי בשחמה תלעפה
טירפתל
שקמה יXע עצבתמ ה4 םירקמה תיברמב .סויבה לש היצרוגיפנוקה 1`Q לבא ,
םג
ןוגכ םירחא םישקמ >2 ,>1 וא , >19 םהב םירקמ םג םימייקו ,םירידנ םניא
שי
.םישקמ לש היצניבמוק לע Nוחלל
תונושה תויועמשמה לע םירבסההו סויבה טירפתל סנכהל דציכ תוארוהה תא
לש
םאה חול םע םתלביקש תרבוחב אוצמל ולכות ,םש ואצמתש תונושה תורדגהה
םאבG
םע דחי תא4ה תרבוחה תא םתלביקש חינהל ריבס 4א ,בכרומ בשחמ םתינק
.Fבשחמה
Nבוקכ תא4ה תרבוחה תא אוצמל כXדב ןתינ ,הרקמ לכב 81> לש רתאב
חול תינרצי
םימעפל תארקנ איה .םאה ?&,A S?#%, םימעפלו ?&,A Z!/?!M .המוד םש וא
שי
.םכלש םאה חול לש יפיצפסה םגדל המיאתמ תרבוחהש אדוול
העדוה ותלעפה רחאל דיימ עיפות ,בשחמה תא וליעפת רשאכ םירקמ הברהב
ךסמה לע
.סויבה טירפתל סנכהל תנמ לע Nוחלל שי שקמ ה4יא לע הריבסמש
.סויבה יטירפתב תושעל םירבד המכ תעדל וכרטצת ,סויבה גורדש לש םיכרצל
סויבה יטירפתל סנכהל Nלמומ ,םיגרדשמ םתא םרטבו ,תויחנהה תאירק רחאל
ךרוצל סויבב עצבל ושרדתש םייונישה לכ תא םשייל םיעדוי םתא יכ תוארלו
.גורדשה
72 המדקה - סויבה ןוכדע .
_______________________
םיאצוי םיגורדש .סויבה תנכות תא גרדשל ןתינ םינשי דואמ אל םיבשחמב
כXדב
,רתוי תומדוק תואסריגב ולגתהש תויעב וא תונכת תואיגש רותפל תנמ לע וא
וא
.הב וכמת אל תומדוק תואסריגש השדח הרמוחב ךומתל ידכ
רפסמ רציי םא תוחול ןרצי םא םג ןכלו ,םא חול לכל תמאתומ סויבה תנכות
דחא לכלש יאדוול בורקש ירה ,דבעמ ותוא רובע םא תוחול לש םינוש םימגד
םהמ
בושח סויב םיגרדשמ םתא רשאכ ןכל .תישיא וילא םאתומש רחא סויב שי
ואדוותש
.גרדשל םיצור םתא ותואש םא חול לש םגד ותואל קוידב דעונ שדחה סויבהש
לש התבשה ידכ דע תושק תויעבל םורגל הלולע םיאתמ אל סויב לש הנקתה
.בשחמה
לש תינושארה האלעהה וליפא םאה חולל םיאתמ אל שממ סויבהו הדימב
בשחמה
יאנכט לכ אל וליפאו ,תירשפא יתלב רבכ סויבה לש שדחמ ןוכדע ךרוצל
םיבשחמ
.ידיימ ןפואב היעבה תא רותפל לכוי
2 תונוש תושיג - סויבה ןוכדע .
____________________________
וליפא - הלוע אל ללכ םירקמ הברהב בשחמה ,ןיקת סויב ןיא רשאכש ןוויכמ
אל
הלוכי סויב לש הבוט אל הנקתהש ירה ,סויב שדחמ ןיקתהל רשפא ובש בצמל
םורגל
םמויק תא םג חכשנ אל םא .םוקמה לע ןקתל לכוי יאנכט לכ אלש לודג ק4נל
לש
,Fםסרופמה ליבונרaצה סוריו ןוגכG סויבה תנכות תא קוחמל םיסנמש םיסוריו
.סויבב העיגפ ינפמ תיקלח וליפאו הנגה ועיצי םא תוחול םאב ןורתי שיש ירה
לש תורשפאה תא עונמל סויבה טירפת ךותמ ןתינ םאה תוחול תיברמב םויכ
ןוכדע
.ולשכי סויבה תא קוחמל וא ןכדעל ןויסנ לכ ,המוסח תורשפאהו הדימב .סויבה
התוא תונשל ונתוא תבייחמ לבא ,ליבונרaצה תמגודכ םיסוריו דגנ הבוט הנגה ו4
גורדש רחאל ,המיסחה תא הר4ח כXחא רי4חהלוG סויבה תא םינכדעמ ונא םרטב
.Fסויבה
איהש ךכב סויבה גורדש לע הלקמש הנכות םע םיעיגמ ,םירחא םא תוחול
המצעב
ךל תרשפאמו ךלש םאה חולל םיאתמש סויבה לש ןורחאה ןוכדע תא תרתאמ
תא גרדשל
יבג לע תועיגמ כXדב ,שי םאב ולאכ תונכות .הלעפהה תכרעמ ךותמ םאה חול
.Fבכרומ בשחמ םתלביקו הדימב בשחמל ואG םאה חולל (רוצמש רוטילקת
םימעפל
.םאה חול תינרצי לש רתאב ןתוא אוצמל ןתינ
יורקש המ םיליכמ םירחא םא תוחול 1?!M-H7[. דועו גורדשל ןתינ סויב .
סויב
4א ,Fלשכנש ןוכדע אמגודלG ירקיעה סויבה םע היעב שי רשאכש ,רתוי יסיסב
לע תוחפל Fרתוי יסיסבהG ינשמה סויבה תר4עב בשחמה תא ליעפהל ןתינ ןיידע
.שדחמ ישארה סויבה תא ןיקתהל ולכותש תנמ
חול לעש םירפמאaג יXע קר סויבה גורדיש תא םוסחל ןתינ ,םינשי םא תוחולב
תונשל וכרטצת ,םאה חולב רופמיaג ךרד סויבה תקיחמ דגנכ םתנגה םאב .םאה
תא
חולל הפרוצש תרבוחב תויהל םירומא םירבסהה .גרדשל תנמ לע רופמיaגה
םאה
(יעס הארG 777 .Fתרבוחה יבגל
תודחוימ תונכות ןיא םהבש םירקמל םיסחייתמ רמאמה ךשמהב םירבסהה
תא תוכפוהש
.רתוי טושפל ןיינעה
27 אל יתמו סויב גורדש לוקשל יאדכ יתמ .
_____________________________________
וליפא ןתינ היהי אלש ךכל םורגל הלולע סויב גורדש תעב היעבש הדבועה לשב
הר4ע אלל ,סויבה תא שדחמ ןיקתהל ןתינ היהי ובש בצמל בשחמה תא איבהל
לש
שדח סויב אציש ללגב קר םישועש רבד אל ה4 ,סויב גורדש ,תפסונ הרמוח
רתוי
.ונל שיש הממ
.םירחאל הכאלמה תא וריאשתש יאדכ ,תילגנא בוט םיעדוי םכניא םא
רתוי השדח הסריג האציש ללגב קר סויב םיגרדשמ אל רדסב דבוע לכה םא
.ולש
אל אליממש תורמוחב הכימת תופיסומ קר תושדח תואסריג םירקמ הברהב
תויטנוולר
.רבד תורפשמ ןניאו רבד תומרות ןניא ןכלו ,םכל
תואסריגב ונקותש םינבצעמ םיגאב ליכמ ןשי סויב םימעפל ,ה4 םע דחי
תורחואמ
וא דבעמ (ילחהל לשמל .םכלש בשחמה תא גרדשל םיצור םתא םימעפלו ,רתוי
הרמוחב ךמות אל םכלש יחכונה סויבהש דועבו ,חישק קסיד (יסוהלR(ילחהל
םכלש םאה חול רובע סויבה לש רתוי השדח הסריג תמייקש ירה ,השדחה
תרשפאמש
.סויבה גורדשל רתויב הצופנה הביסה ו4 .תא4ה הרמוחב הכימת
םירבדה ויה המ לש טוריפ םג אוצמל ןתינ םאה חול תינרצי לש רתאב ,ללככ
ןכאש אדוולו ה4 תא אורקל Nלמומ .סויבה לש השדח הסריג לכב ונושRופסונש
.םכל שיש היעבה תא רותפי סויבה גורדש
277 יטנוולרה סויבהו ,םאה חול תסריג רותיא .
_________________________________________
חול םע םתלביקש תרבוחה ךרד םאה חול לש םגדה תא תוה4ל ולכות םימעפל
םאה
אוה ה4כ הרקמב ,הנוכנה תרבוחה איה םתלביקש תרבוחה ןכאש ןוכיסהG
Fםכילע
.חולה לע תי4יפ תוננובתה ךרד םאה חול לש םגדה תא תוה4ל ולכות םימעפל
תיפיצפסה סויבה תסריגב תוננובתה יXע איה םאה חול תא תוה4ל תרחא ךרד
.םאה חול לש
לש םיסויבב .תורפס הברה ליכמש דוקב רבודמ Eb!A% םע דיימ עיפומ אוה
סויבה טירפתל סנכהל ידכש םכל תרמואש העדוהל תחתמ בשחמה תלעפה
לע Nוחלל םכילע 1,M רצק ןמ4ל כXדב םיעיפומ סויבה רפסמו תא4ה העדוהה .
.דוקה תא םושרל וקיפסתש ידכ ךורא קיפסמ אלו ידמ
-ה שקמ דיל אבצעה םע םינכומ ויהת בשחמה תא םיליעפמ םתא רשאכ ;!?&,
ולכות ,העדוהה העיפומ רשאכ .Fןימימ הלעמל תדלקמב אצמנ כXדבש שקמG
-ה שקמ לע Nוחלל ;!?&, םכל רשפאתו אפקות סויבה לש דוקה םע העדוההו -
תא ררחתש רחא שקמ לכ לע הציחל כXחא .סויבה לש דוקה תא םושרל
-ה בצממ בשחמה ;!?&, .
רתאל תשגל ולכות ,דוקה תא םתמשרש רחאל <--;RRbbb.b#Z&=#B&.$BZ
רתאלו
.םאה חול לש ןרציה ימ Fא
-ה המ Fב $<#;&,- .םאה חול ססובמ וילעש Fםאה חול לש חומהG
לש רתאל תשגל ולכות ,םאה חול לש קייודמה םגדה םע וא ה4ה עדימה םע
תינרצי
תחת שפחלו ,םאה חול &?;;BA- תחת וא %Bb/MB!%& דוק ותוא םע סויבה תא
סויב ה4יאו םא חול ה4יא תעדל ולכות ךכ .Fומצע ןוכדעה לש רפסמה טעמלG
לע םירבסה אוצמל םג ולכות רתאב םוקמ ותואב כXדב .םכלש בשחמל םיאתמ
.סויבה לש השדח הסריג לכב וסנכוהש םינוכדעהו םייונישה
לש רתאב c#Z&H7[. תכאלמ תא הלקמש הנכות תרכ4ומ םג ליעל יתמשרש
תארקנשו ,םאה חול לש קייודמה םגדהו סויבה רותיא H7[. ES,/- .
יל רוכ4 אל לבא ,4ופתב תינכט הכימת םורופב תורחא תונכות ורכ4והש יל רוכ4
.לXנה תונכותל תוינפה ה4 רמאמל תורעהכ ופרוצי םא חמשא .ןה המ
2777 םייחה תא הלקמש הנכות ןיא רשאכ סויבה גורדשל תויחנה
______________________________________________
1 .םכלש םאה חול לש יפיצפסה םגדל קוידב םיאתמ םתדרוהש סויבהש ואדווF
םיניינועמ םתא הללגבש היעבה תא תרתופ סויבה לש ו4 הסריג ןכאש ואדוו
.סויבה תא גרדשל
2 .סויבה לש הנקתהה תנכותו ,סויבה Nבוק ה4 םכל תויהל רומאש המ F
איה הנקתהה תנכות .ךלש םאה חול ןרציימ דירוהל םירומא םתא םהינש תא
תמויס םע ,d, תמויס םע כXדב סויבהו כXדב =#/ עיגמ ה4 םימעפל .
-כ e78 .ה4 תא חותפל םכילע 4או
' -ה יצבק תא וארק F A,!%Z, .ןיינעל ופרוצש
) םהב ןיאש ואדוו .םיטמרופמ םה םא םג ,אלמ טומרפ םיטקסיד ינש טמרפל F
וליכיש ךכ םתוא טמרפ .םימוגפ םירוטקס &W&-,Z U#M,& ויהיו . =BB-
%#&L,--,& .
* ךכ .סויבה Nבוק תאו הנקתהה Nבוק תא םהמ דחא לכ ךותל וקיתעה F
םהינשש
.Fיוביגל שמשי דחאG םיה4 םיקתוע וליכי
0 ששח ןיאו ,Fםיקרב תפוס שישכ אלG למשח תוקספהל ששח ןיאש ןמ4 ורחב F
וא ןכשל תשגל ולכות היעב היהת םא ובש ןמ4 ורחב .תיבב למשח תקספהמ
רבח
.טנרטניאל רוביח םע
3 .ירלולס ןופלט ןוגכ םיק4ח םיטנגמ תודשמ םיקוחר םיטקסידה לע ורמיש F
5 םיעדוי רבכ םתאש חינמ ינאG סויבל וסנכו בשחמה תא שדחמ וליעפה F
.Fסויבל סנכהל
6 עצבי בשחמהש וגאדת F =BB- -מ טובG טקסידהמ E רדגומ סויבבש ואדוותו ,F
ומסחיש םתוא רידגהל רשפאש םיסויב שיG .ותוא גרדשל רשפא היהיש
.גורדש תונויסנ
19 .םייונישה תרימש ךות סויבה טירפתמ ואצו םיטקסידה דחא תא וסינכה F
.טקסידהמ טוב עצבי בשחמה
11 ושע F 17P יXע הצרהה Nבוק תא וצירה .טקסידב שיש םיצבקה תא וארו
לע הציחלו ומש תשקה `/-,A .
12 ,יוביגכG ירוקמה סויבה תא רומשל םכל עיצי סויבה כXדב וישכע F
תומשמ הנוש םש ורחבו ,רומשל ול ונת .Fשדחה סויבה םע תויעב שיש הרקמל
.Fירוקמה סויבה Nבוק לש םשה תא רוחבל ולכות כXדבG םש שי רבכש
1' .שדחה סויבה לש הנקתהה ליחתת ירוקמה סויבהמ קתוע תרימש ירחא F
1) ינשה טקסידה תא םישל שי ,שדחה סויבה תקתעה לש בלשב הלקת שי םא F
תוסנלו
הלקת שי םא .יוביגהמ םדוקה סויבה םע בוש תוסנל שי היעב שי םא .בוש
עידומ בשחמהש דעו שדחה סויבה לש ןוכדעהה תליחת ןיבש בלשב
םומיסקמ .בשחמה תא תובכל אל ןפואו םינפ םושב - החלצהב רבע ה4ש
.םורופהמ הר4ע שקבלו רבחRןכש לש בשחמל תשגלו קולד ותוא ריאשהל
איבהל לולע לשכנ סויבה ןוכדע רשאכ Fשדחמ הלעפה וליפאG בשחמ יוביכ
.שדחמ וליעפהל ןתינ היהי אלש ךכל
ושקבתתש ןכתיו החלצהב עצוב ה4ש העדוה ולבקת םתא ןוכדעה ירחא
.תויחנהה יפ לע ולעפ .בשחמה לש שדחמ הלעפה עצבל
1* הסינכG הדוקפ התואב סויבל בוש וסנכ בשחמה לש שדחמ הלעפהה ירחא F
ושקבו ,Fסויבה לש שדחמ ןוכדע אל ,סויבה טירפתל QB!% %,U!?M-
$B/U#S?A!-#B/ םימיאתמה םייונישה תא ועצב כXחא .
תויחונל תורדגה ייוניש םיקסיד יוהי4 ןוגכG םינושה םיטירפתב
.וה4ו שדחמ הלעפהו הרימש .Fהמודכו
10 החלצהב ןקתוה סויבהש העידומ הנכותהש ירחא םימעפל - בל ומיש F
-ה ינפלו MB!% %,U!?M- םיפצמ םתייהש ןיטולחל קיר ךסמ וארת םתא ,
םילעופ דימת םתאש יפכ ולעפ טושפ ,הרוק ה4שכ .לשכנש ןוכדעב תוארל
ךישמהלו סויבה טירפתל סנכהל ולכותש ולגתו .סויבה טירפתל סנכהל
רמולכG תויחנהל םאתהב QB!% 1,U!?M- $B/U#S?A!-#B/ .F
13 םתרמש ובש טקסידהמ חלצומ רתוי םוקמל ןשיה סויבה קתוע תא וריבעה F
רידנG םדוקל רו4חל וצרתו שדחה סויבב םיגאב שיש ולגתש ןכתי .ותוא
.Gהרק לבא
CCהחלצהב
יXע בתכנG JJJJJ F
** -ל םיאתמ קיירטס רטנואק קחשמב גניפה רופישל ךירדמ . @8
תא חותפל שי לוכ םדוק D. .
דנואס תורדגהל תכלל
ראשהמ םיסקיאה תא דירוהל יעיברה תאו ינשה תא ןמסל המשו
ינש בלש
-ל תכלל
^םדקתמ ^םילוקמר תורדגה ^הטמל ^עמש תורדגה ^הרקב חול ^לחתה
.הכומנ יכה המרל םיעוציבה תמר תא דירוהלו םיעוציב
ולאכ וא סרופ אתלד ומכ םירחא םיקחשמל םורגי ה4ש תויהל לוכי בל ומיש
.םהלש דנואסב XיילידXל
.ה4 לוכ תא ונישעש יירחא
.גניפה תא רפיש ה4 םא וא םיגאל שי ןיידע םא קודבל שי
.וה4
יXע בתכנG H2V F
*0 פושוטופל ךירדמ .
ודירות
רשוקמ Nבוק ;<B-B&<B;.:#;
יXע השענG EZ#-fH?&L#M! F
*3 ה רפישל ךירדמ . >8. קיירטס רטנואקב- D.
ךסמה סיטרכ יילעבל םיאתמ ךירדמהg
Y-UBA$,
רטנואקב לוסנוקל םיסנכנ לוכ םדוק
המש םימשורו
U;&fZ!d 199
ל םיסנכנ ה4 יירחא
לש תינושלב םירחוב^םדקתמ^תורדגה^הגוצת תורדגה^הרקב חול^לחתה
4א אל םא ה4כ ןולח חתפנ לאמש וא ןימי דצמ ולש אסרגהו דחא לוכ סרופיגה
םכל חתפיי אוה וילע וצחלת קורי ה4כ רותפכ ןמ שי ךסמה עצמאבש בל ומיש
תא ונמסת המש תויורשפא דוע
B;,/YQ
דימת תבשומ תא ורחיב ^יכנא ןורכניס ^לאיג ןפוא תורדגהבו
וצחל וישכע !;MMW 4או BL
רומא רבכ ה4ו קחשמל וסנכית וה4ו 66.6h דובעל
לש םיבשחמ םכל שי םא gפיט 8' יכ סא יפ (אה תמר תא ונשת לא םינשיי ייד
Cהובג גניפל םכל םורגל לולע ה4
.וה4
יXע בתכנG H2V F
*5 יטוחלא ןופלטב תוחישל ןי4אהל .
יטוחלא ןופלט םיכירצ םתא Fא
תא םיחקולו עקשהמ ולש קפסה תא םיאצומ טושפ םתא םכל שיש וישכע Fב
Fקוחר חווט םע ןופלט לש םגד יוצרGתרפרופשה
לע טייבתת תרפרופשה ןמ4ה ותואב םירבדמ םהש הרקמבו םינכשה דיל לייטל
Fרדת ותוא ה4 םלוכ לצא טעמכGרדת ותוא םע בורקה קפסה
.רמול םהל שי המ םינכשל בישקהלו תרפרופשל ןי4אהל טושפ Fג
יXע בתכנG caterpiler F
*6 \אבה וא םדוקה לע תוחלל סאמנ .
...רבכעב תלגלג םהל שיש הלאל דעוימ ה4 ךירדמ
X שקמה לע וצחל .<#U- X
Cהטמל וא הלעמל ליבקמב תלגלגה לע וצחל
XאבהXל םכתוא ריבעמ תלגלגה לש הלעמ יפלכ לוגלג
...XםדוקהXל םכתוא ריבעמ הטמ יפלכ לוגלגו
יXע בתכנG S?W19 F
09 \ויקיסייאב הירוטסיה ןיא .
...אבה רבדה תא תושעל ךירצ ירוטסיה ןיאש ימל
לע Nוחלל Z!#/ - ל תכלל 4או ;A,U,A/,$,& ל 4או !M,A-& !/%
/B-#U#$!-#B/&
תורשפאב יו תושעל 4או &!", Z!&&!S, <#&-BAW .
תודות
ירבח לכל תודוהל הצור קר ינא אלא...תומש ןאכ ןתיי אל ינא
רפסה תא תונבל םקלח ור4עש םימורופה ילהנמ תווצו םורופה
- יל דחוימבו PO]7 השעו םימורופהמ םיכירדמה תא קיתעהש
.דוביאל ךלי אל ךירדמ םוש הככש 4Xלבח רפס
ee ad
!a"e your mar" #i$% a u&i'ue domai& &ame
(e$ $%e )o 1 Ri&*$o&e every
!o&day+

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->