P. 1
ספר.ההאקרים.השלם.בעברית

ספר.ההאקרים.השלם.בעברית

4.33

|Views: 3,588|Likes:
Published by api-3748863

More info:

Published by: api-3748863 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ר פ ס

ת ו ר י ח ה
י ר ב ע ה
- ה 1
by efraim
abramov
תאירק ללגב םימרגנש רבד לכ\היעב\קזנ\םישעמל ןפוא םושב יארחא אל ינא
דבלב תידומיל הרטמל איה ןאכ רמוחה לכ . ןיפיקעב אלו תורישי אל הז טסקט
. וב שמתשהל ןפואו םינפ םושב רוסאו
םולש
םירבדה לכ תא םשור דימת ינא רמאמ בתוכ ינאשכש ריהבהל הצור ינא לכ םדוק
. בלהמ אב הז - ידימ יתודלי וא ינשגר היהי הז םא יל וחלסת זא בלהמ
ימש efraim abramov ( םויה bidia-boy > old-hacker > efraim abramov )
תשר תא קופדל יתיצרו ןרקס יתייה דימת - 'ד התיכב ליחתמ ילש רופיסה
המוק יכ לזמ יל היה 'ד התיכל תיסחי ... ןיינעתהל יתלחתה - םינופלטה
זא רג יתחתמ jacob ןב זא היה אוה - 1 תירבע עדוי אלש שדח הלוע -
טנרטניא זא היה אל - השוע אוהש המ תא יתבהא ינא
קר היה bbs ל המוד והשמ ftp ינא ... ) םיצבק ונממ דירוהל רשפאש תרש (
ל בורק תיבב ולצא יתבשי ! אל םעפ "אש עדוי ינא - בקעי ( םויב תועש
ה בשחמ לומ ) תאז לכב רעטצמ ינא לבא הלאה תורושה תא ארקת #$ ולש
םדומ םע %$ k ב בשחמה תא הנק אוה ( םור ידיסו 1& ינא זאו ) ח'ש "לא
לש תוריהמב םיצבק םידירומ ונתוא רכוז % k הרבח רעטצמ ( ... הינשל
ילש הרומה היה דימת אוה ןיינעל רוזחנ הככ זא ) היגלטסונ - יתחרמש
בשחמל עגונב תוצע תשקבמו וילא אב התייה ריעה לכ - חתות היה אוה - םיבשחמל
- ןמז ול ןיא רבכ לבא וילא םיאב םג םויה ( )ריעה לכ - םיזגמ אל ינא (
הריד רבע אוהש ירחא ...ילש ןושארה הרומה היה אוה זא בוט ) *שמהב וניבת
ילש ןושארה בשחמה תא יל ונק 1%%mhz ) ןטק יתייה - יתייכב ינא (- העתפהב
וטסיג'וגב ןמאתהל יתלחתה זא - הנשמ אל ... הסאב ... ) סעכ אבא ( לוקה סיטרכ תא יתסרה ןושארה עובשה לע זא
תא םש יתרכהו sbh ראשייש לכל יתיא
דחא םיחותפ הייהנ דימת ונחנא ינא הפאו היהי אוה הפא הנשמ אלו םייחה
ב ינממ רגובמ היה םג אוה - ינשל # םיבשחמב חתות היה םג אוה - םינש
ילש בשחמה לע ונישע הנושארה םעפבו לוקה סיטרכ תא ןקתל יל רזע אוה
סודניוו ונקתה - יוסינ +! םיחרכומ ונייה - ' היווח ' התייה תאז -
ב ונצביקש תורמל סודניווה תא םיטקסיד לע ריבעהל rar הנכותה התייה תאז זא(
עקתיהל ןכומש והשימ - רבח הז , בל ומיש ( םוי יצח ונל חקל ) םוחתב הליבומה
תצק יתרגבתהו םייתנשכ ורבע ... ונחלצה זא בוט ) *ליבשב קרו םוי יצח *תא
םגו sbh תא ריכה אל אוה םעפ "א - בוחרה תא בזע בקעי ( sbh םג עדי אלו
ה םע ונלחתה ) )הז לע בשוח ינאש הנושארה םעפה תאז -ומויק לע hacking
)*רעב 'ו התיכ ( קסעה תא -ירהל ונלחתהו םירזויו תואמסיס המכ ונגשה
ש ונסאבתה לבא הז תא ונבהא sbh לש ןובשח לביק 1#.. אמיא ... הזכ והשמ
ינפל קר ת'פל רבע אוהש וליפא( ןופלטה לש וקה תא ול הרגסו הנבצעתה ולש
תא ריכמ ינאש ומכ לבא - בוש וקה תא ול וחתפ םישדוח המכ sbh לצלצ חטב אוה
תיבל הרידמ יתרבע ינא הזה הרקמה ירחא ) ,( קזב ןובשח לע םלועה לכל
ה המוקב וישכע אצמנ ינא ( % קותמ *כ-לכ קרפ רגסנ זא .) בתוכ ינא םשמ תיבב
בושי ותואב הזש תורמל רוחאמ יתראשה םיבוט יכה םירבחה תא - ילש םייחב
בוט רחא רבחו ת'פל רבע הנש ירחא לאומש - השק רבעמ היה הז - םתוא יתבזע גניקאהה לש ןיינעב ויה אל םגש םירבח
םויה םש ראשנ םגו םש ראשנ זאמ ילש
... ) ,) לבח - םידידי קר ונחנא םויה לבא(
תא רקבל ימצעל יתחטבה sbh ןיידעו יתחלצה - תוחפל תחא םעפ *רעב עובש לכ
םתוא רבוע ינא םויהש ולש םינחבמה לכו םיאליגה תורמל םיבוט םירבח ונייה
ובנג גניקירפה לש עטקה םע ונלחתה זאו ונרמש ונחנא בוט pbx , 1800 דועו
םניח ןופלט ונל היה רקירפ לכל םולח היה הז זא - תוטישה לע ולע קזב םויה
- אשונל רוזחנ - *בוסמ רתוי הברה ןיינעה וישכע ( קזב ןובשח לע sbh רבע
אמיא םע הריד ינממ קחורמ היה רשא םוקמל םדוקמ דוע רבע בקעי ,) ת'פל ולש
קוחר רתוי דוע םוקמל רבע בקעי ןמז ותואב ... רשק לע ונרמש ןיידע םלוא
ינא םויהש ( בשחמ יקחשמ םע חומה תא יתקפד - ולא םינמזב םמעשמ ארונ יל היה . דבל יתראשנו
ש דע ) קיספהל םכל -ילממ - םהב עגונ אל batman911 )אב
וללגב םג זאו - גניקירפ(גניקאהה ייח בוש וליחתה - ז התיכב יתייה זא
תוצצפ ונישע - היכרנא / תיממע ןושלב - ייחל םזירורט לש ןיינעה סנכנ
... החירבב ,) יתסרדנ טעמכו יירחא ופדר ( הינבמ םילבח ונבנג ( םירורפגמ
קחשל אלו םדא ןב ומכ רקאה תויהל יתרזח - םלולסמל ורזח םייחה הככ זא
-ורפל *יא דומלל יתלחתה קר אלא םהב יתקחיש אל זאמ ) בשחמ יקחשמ ( תויטשב
יתצר ) סקסב אל ( הנושארה םעפה תא רכוז ינא חילצמ התאש הז "יכ הזיא - ייחל גניקארקה לש עטקה סנכנ זאו - םתוא
היה םג הזו "יכה היה הז ) ינשגר ארונ םדא ינא ןכ ( תושגרתה לש העמד יל הלזנ וליפא עגושמ ומכ יתצפק תיבה לכב
םע כ'חאו בקעי םע יתישעש תויוטשה לכ תאש זא יתנבה - *רדה *שמהל חתפמה sbh םע כ'חאו batman911 ויה אל
םע דוע הז תא יתישע - הבר תובישח סחיימ אל ינא רתא תצירפל ( הנכות יתצרפ אלא - םניחל jacob םינושארה הימיב
.רואיתל השק - בלב לבא החירז ומכ הז - תושגר תיילע לש עגר היה הז זא - ) תשרה לש
ןוכיתל יתרבעש םג ... השק רתוי הברה הייהנ רגתאהו וליחתה לאוורייפה לש תויטשה לכ חתפתה לכה זא הנשמ אל זא
קוחרש #! השק יל היה יתיבמ מ'ק
המקשה ( !,!. הרזח 1$,.. תא יתרקיב - ומצעל רזח טאל טאל לכה זאו הקספה לש םישדוח המכ יתחקלו ... ) sbh המכ
. ,( ילש ןכש אוה ... רקבל *ירצ אל ינא ןמטאב תאו שדוחל םעפ *רעב יתרקיב דימת ינא בקעי תא ת'פב םימעפ
ןב רבכ ינא - תרחא הז םויה 1! ) ינשה ןימה ללגב םג(... םירבדה לכל התוחפ תובישח סחיימ ינאו
. לנימירק אל םגו טסיכרנא תוחפ הברהב ינא ( הינופלט ( םירתא -רופ ינא ןיידע לבא
. לודג דסומב תורושקת תותשרב דבוע - בקעי
sbh . והשמ םינויצ ול היה אלש םושמ םיבשחמ תדיחיל ותוא וחקל אל - אבצב
batman911 . וילע *ומסל רשפא דימת - ילש ןכש - עבשומ טסיכרנא -
bidia boy ל *פהנש םושמ רטפנ - old-hacker היה הז הלחתהב ( יברע רפכל רושקה םשב קיזחהל הצר אלש ללגבו
אל ... ןמזמ רבכ םגו הדפיטניאה ללגב ) קוחצב boy .
old-hacker ל *פהו רטפנ - efraim abramov . הלודג םיבשחמ תשרל הצירפ לע ספתנש םושמ
efraim abramov . רפסה תא םכל בתוכו דמול(ןיזאמ(חצפמ(-רופ םשונ ייח -
תעדל שפוח ( דומילה שפוח ( םלוכל תוושה תויכזה םולח ( תוישפוחה םולח - םשגתמ הז עגרבש םולח ( םולח יל היה דימת
םירבד םייחהמ ללכבו גניקאהמ ייחב יתדמלש המ לכל רבסהה אוהש םולח ( תושעל םילגוסמ םתאש םירחא םירבד שיש
תא ונל םימתוס םה ועדתש םיצור אל םה יכ הטיסרבינואב הז תא םכתא ודמלי אל םגו הידפולקיצנאב אורקל רשפא יאש
לכב םיצור םתא םא ( הז לע ומלשתש םיצור אל ונחנא םניחבו םלוכל עדימה תא םיציפמ ונחנא הלאה תורושב - תויפה
תא ןזאל עדיה תא -יפהלו רוזעל דמלל םיצור ונחנא ) ונליבשב םולשתה היהי הז - םילוחל הקדצב לקש יצח ומיש הרקמ
(םיווש לכה המודכו יאקורמ(יסור ונלצא ויא -... תודעה תא סורהל הרבחב תומרה sbh ילשל קוידב תדגונמה הדעה אוה
ימ לכל ( םלוכל םירזוע ונחנא ... ירמגל םירחא םיללכ יפל הייחת רשא הרבח םיצור ונחנא ) םיבוט יכה םירבחה ונחנאו
לע םיקחוצ אל - םירחא תוגהנתה יסופד יפ לע םייח ונחנא - ונל הלעי הז המכ הז המ הנשמ אלו דמלנ ותוא תעדל הצורש
תא םישגהל יל רוזעל *ישמהל םיצור םתא םא .םירחא ונחנא - ול ריבסהל םיסנמ אלא עדוי אלש ימ
לא םייחב לבא םעפ "או םישנא ודמלת ( םישנא רתויש המכל רפסה תא וציפת - םכמ דחא רבד שקבמ ינא ילש םולחה
דחא ורזעת - רבדה ותוא תא םכל תושעל לכוי אוהו םכמ רתוי עדויש ימ היהי דימת יכ עדוי אלש ימב ועגפת וא וקחצת
.)םישפוח רתוי הברהו םידחואמ םיווש היהנ םלוכ הככו עדיה תמחלמב חצנל ינשל
םתאו ונתוא רוצעל וסנת דימת םתא - הלשממלו קזבל הרטשמל תונורחא םילימ המכ יל שי
תמרוזש תוישפוחה תא עדיה תא ורצעת אל םלועל םתא לבא טאל טאל וחילצת
םתא ( חצנל תטעובו היח ראשת םירקאהה ברקב היחה שפנה תא לבא יירבח תאו יתוא ורצעת םתא יתוא ילוא - ונקרועב
ונפ תומולח יפלא תושפנ יפלא תומחלמב םתלזגש םתא םוטאה תצצפ תא םתרצייש םתא - תינויווש הרבח בצעל םתיסינש
דחא לכל עיגמש ינויוושה קדצה תאו המכוחה תא םדאב םייקש בוט יכה רבדה תא םיצורה םישנאל רובעל ונל ונת *רד
הרטמ ונלוכל כ'הסב . ונלוכ תא רוצעל וחילצת אל לבא ונתאמ קלח ורצעת ילוא וחילצת אל יכ ונתוא רוצעל וסנת לאו
. ) תוריחה יחי . ) רתוי בוט םלוע תונבלו דמלל אלא -ורפל אל סורהל אל תפתושמ
by efraim abramov
ןכות
דומע רמאמה םש בתוכ
!-$ םינויצ תונשלו ס'היב תשרל -ורפל *יא 012-345678
9 תואסרגה לכ היקונ לש םינופאלפב םניח תוחיש 012-345678
א קלח - ס'היבב תושעל יאדכ המ 012-345678
+ םיטרכלט לע םידבועש םינופלטב םניח תוחיש 012-345678
1. ןשע תצצפ 012-345678
11-1% תואמסיס תצירפ :;<20:= +>+! ?737<0@
1#-1! ןופלט ירישכממ "סכ בונגל *יא ?737<0@
1$ ןופאלפהמ טוטיצ רישכמ תנכה ?737<0@
19-1
לש הרוזנצה תמסיס תצירפ interner explorer
?737<0@
1+ טרכלט יסיטרכב רזוח שומיש ?737<0@
&. ב הטיש - טרכלט יסיטרכב רזוח שומיש' ?737<0@
&1-&# "ויז 7-@4;1 - א קלח ?737<0@
&!-%1 "ויז 7-@4;1 - ב קלח ?737<0@
%&-%# "ויז 7-@4;1 - ג קלח ?737<0@
%!-%$
"ויזל *ירדמ e-mail רצוקמ
?737<0@
%9-%+ ב קלח - ס'היבב תושעל יאדכ המ ?737<0@
#. קוט גיבב םינוקייא ?737<0@
#1-## םיבשחמל הצירפ ?737<0@
#! הרונמ תצצפ 871A
#$ רבסה - היכרנא ?737<0@
#9 טקסיד תצצפ B1002 8C<<78
#-#+ D08A =54<<;<? B1002 8C<<78
!. תויצרקב 'יתעמשמ' לופיט ;57E;87%6
!1 םימל תחתמ םישימש םירורפג ;57E;87%6
!&-!# יסקורפ יתרש ?737<0@
!!-!9 רברס תונבל *יא ,ןושאר קלח ,םיבשחמ תויורשקתה F780 5001 464 B1002
8C<<78
!-!+ טניילק תונבל *יא ,ינש קלח ,םיבשחמ תויורשקתה 1;67 D48A 1
$.-$1 תאירקל טנלטב שומיש 7-@4;1 B1002 8C<<78
$& םינופלט תדפיטניא G.?1 B%48
$%-$! גנינקס טרופ B1002 8C<<78
$$-$+
תורתוכ תנבה e-mail
B1002 8C<<78
9.-91 יוביכHהלעפה יכסמ תפלחה ?737<0@
9&-9% םישומיש םירפסמ B7<AF
9#-9! לטרופ-רבייס הנכותה לורטנ B7<AF
9$-9+ םיטייולפסקאל תואמגוד - םירתאל הצירפ B1002 8C<<78
.-1
ה תא -יאהל *יא adsl > ימדומב לבחל adsl
D;8=I;J<?
&-% תואמסיס בונגל ידכ היגולוכיספב ומיש :4@4:
#-$ םלועב םסרופמ יכה רקאהה לש היפרגויב B08K=
9- םניח "סכ 7-@4<
+ םיפורוד ילב - םניח "סכ 012-345678
+. םלוכמ לוז רתוי טנרטניא לבקל *יא 7-@4<
+1-+& "סכ תוטרופש תונוכמ לע דובעל *יא - ...םניח ןמוזמ 7-@4<
+% ירוביצ ןופלטב םולשת אלל רוביד @;16; 012-345678
+# ילטורב חוכ 012-3445678
+! עבצ תצצפ 5001-?CG B1456274A3
012345678
+$-+ ל *ירדמה5845678 ליחתמה F70=
++-1.. ל רלבמסא5845678 LB@4<
1.1 *פהלו יראניבל ינורשע רפסממ *ופהל *יא D;8=I;J<? M F70=
1.&-1.% ל תונגה חוציפ52 הסרג 1.1 F70=
1.#-1.$ הנפצהו דודיק D;8=I;J<?
1.9-1.+ הרמה - ילמיצדסקה סיסב F70=
11.-11% אמסיס תנגה לש ישעמ חוציפל *ירדמה F70=
11#-11! ב תואמסיס תצירפ:;<20:= <A 7-@4<
11$ םירקאהה לש הקיתאה 7E84;@ 4B84@0L
119 גניקירפה לע תמא > רקש D;8=I;J<?
11 םירקירפל תולבזמב שופיח 4;A;
11+-1&. A<; B0N B0B4 =@;A3
1&1-1&& קזנ לש תומודיקהו םידחוימה םירפסמה 4;A;
1&%-1&# ירפסמ תקירס 1.. 4;A;
1&!-1&$ DBN 4;A;
1&9-1& היקונב םינוט תריציל *ירדמה 5<A4N
1&+ םדיקפתו תונושה תואספוקה תמישר 4;A;
1%.-1%1 ריוואב םירדת תקירסל אלמה *ירדמה 4;A;
1%&-1%% תועבטמ לע םידבועש םינופלטל הצירפ 4;A;
1%# םירדת D;8=I;J<?
1%! ב *רד - תועבטמ לע םידבועש םינופלטב םניח תוחיש' D;8=I;J<?
1%$ ירלולס ןובישמל הצירפ D;8=I;J<?
1%9 תועדוה תחלישב חלושה רפסמ "ויז D;8=I;J<?
1%-1%+ B7;?7 B0N 4;A;
1#. ב םירדח תצירפ@;85 O246.24O
1#1 ב םיקינ תצירפ@;85 O246.24O
1#& הרעבת קובקב F7B84
1#% רויבל תונבל *יא 7E84;@ 4B84@0L
1##-1#$ :;<20:= A8;56= D48A 1 F70=
1#9-1# :;<20:= A8;56= D48A & F70=
1#+-1!. :4D D;8=I;J<?
1!1-1!% תרזעב םירתאל הצירפ C<;5027 G.?1-B%48
1!# ינייורט לע "יקמה *ירדמה 8C1%8
1!!-1!$ גניטנבאס D;8=I;J<? M F73
1!9-1!+ טנלט *רד ימינונא ראוד L08A7N
1$.-1$1 תונובשח =3711 5<A4N
1$&-1$% םילוקוטורפ D;8=I;J<?
1$#-1$$ תבכשל אובמ 0=; IA:;NJ
1$9-1$ םירקאהה תוברת 54A4N
1$+-191 לע עדימ ;D תודוקפ י'ע םיצורעו <7A=A4A A8;5678
19& ב תוימינונא;85 LB-@4<
19%-19 ל הצירפ - ;5P A37-@02
19+-11 המגוד Q R הצירפ איה המ D;8=I;J<?
1&-1% תפשב םינוט תריצי 5 7E84;@ 4B84@0L M B0B4
=@;A3
1#-1$ םילבכ לש םינוש םיגוס לע רבסה D;8=I;J<?
19 םילבכ לש םינוש םיגוס סורהל *יא D;8=I;J<?
1-1+ םיגשומ D;8=I;J<? M 8C1%8
1+.-1+& םירחא םישנא לע םירבד תולגל *יאו ימינונא תויהל ןיא - תוימינונא <28%11
1+%-1+9 רלבמסא לע "יקמ *ירדמ B1002 8C<<78
1+ רשק רוצ 7E84;@ 4B84@0L
1++ תודות 7E84;@ 4B84@0L
&.. רבד "וס 7E84;@ 4B84@0L
םינויצ תונשלו ס"היב תשרל ץורפל יא
... הז תא תושעל םלח דחא לכש ןימאמ ינא ( בוט
םויה . םירועישב אצמנ אל ללכב התאש ןמזב ןויצב התיכה לש ןונחה תא "וקעלו ןוכיתה לש תשרל -ורפל
))) םכמולח תא םישגהל *יא ודמלת
לש תרשל החונה הצירפה היהת אל וז :4114 לכואו הלוק התוש תיבב אסכה לע חנ התאש תיבב
רמול לוכי התיכה לש ןפנחה דימת יכ השק הצירפ היהת וז ( תוחידב רפסמו םירבח םע הציפ
ןייזמו *תוא ספות האב יארחאה זאו 'R)R)RR השוע אוה המ הזה דליה תא לכסת ' - יארחאל
מיאה תאו *תוא א . .. םלועה ירענ לע סואמ יכה הנבמב תויהל הכירצ רחמש *לש
השוע התא הילעש םיבשחמ תשר התוא לע תויהל םיכירצ םינויצה הצירפה םשל ןושאר רבד בוט
. הלועפה תא
, ליחתנ בוט
, םיכרצמ
1 . ) תולשפ ויהי אלש שדח ( טקסיד
& . -מוא
% . הנכומ טולימ תינכות
בלש 1
ל סנכנ בשחמה תא קילדמ התא :;<20:= וא לוטיב -חול התא .. אמסיס *ממ שקבמ בשחמהו
. קלדנ בשחמהו רושיא
ל *לוה התא 8C< .
-חולו 50@@4<2
ןולח *ל חתפנ זא 20=
בתוכ התאו
50DG 5,>:;<20:=>S.D:1 4 :
וא ( םינותחתב םש טקסידה תא איצומ תא טקסידל תואמסיסה לש םיצבקה תא קיתעמ הז
. עשפמ "ח התאו סודה ןולח תא רגוס )) חונ רתויש הפא( סיכב
בלשל רובע! "
ל הנגה םש ןיידזמה תשרה יארחאו דבוע אל הז םא 8C< םיארוקש דחא שיש עדוי אל אוה לבא(
ול 012-345678 ל סנכ ) ;<A78<7A 7ND10878 בותכ רתא בותכל םוקמבו
5,>50@@4<2.50@
טקסיד סינכת
-חל
50DG 5,>:;<20:=>S.D:1 4 :
בלשל רובע! "
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
-חלו בשחמה תא חתפ זא ינממ םכח רתוי אוהש בשוחו ידימ רתוי יתיא קחשמ יארחאה םאו E דע
הב רחבו הלבט עיפותש . @=-20= D80@D
בותכו
50DG 5,>:;<20:=>S.D:1 4 :
בלשל רובע! "
- ןורתפ שי הז תא םג םסוחו םכב הרגתמ שממ אוהו הז תא םג םסח אוה םאו
הזיא הנשמ אל תיבב הלעפה טקסיד וניכה +! \ + \ @7 .
, *כ הז תא םישוע
י'ע סוד ןולחל םיסנכנ
8C< T 50@@4<2 T =G= 4 :
... ותוא םיסינכמו ןוכיתל םיכלוה
הזכ *סמ עיפויש דע תצק םיקחמ
@;580=0EA)8( :;<20:= +
50DG8;?3A @;580=0EA 508D 1+1-1++ .
T 5 \:
םיבתוכו
50DG 5,>:;<20:=>S.D:1 4 :
1 בלשל םירבועו &
ב יתיא רשק ורצ אנא חילצמ אל הז םאו ;5P 1.$%$%$%
לייאמ ייאב וא 012345678U<7:@4;1.<7A
. וחילצתש חיטבמ ינא - תוטיש דוע םכל ריבסא ינאו
בלש "
אלא םינכסמ םידימלתכ אל תרשל רבחתהלו תישעמה הצירפה תא תושעל *יא ריבסי ינא וישכע
כ בורל . םירומה לש תונכותב םינויצה תא תונשל *כו . תשרה ילהנמכ ++V להנמ לש תואמסיסה
הלא תונכותל ןיא בורל םג ( היעב םכל היהי אל זא םינויצה תנכות לש תואמסיס םתוא םה תשרה
. ) ילש ןוכיתב הז *כ -אמסיס
*יא ריבסי ינא ןיזגמה *שמהב (... השק םידומיל םוי ירחא םיחמש טקסידה םע התיבה םיעיגמ
. ) לקו "יכ ותוא תושעל
ל םיסנכנו :;<20:= וא הלאה םיצבקה תא םש שי בורל םיאורו טקסידב שיש ללשה תא םיחתופו
, םימוד םיצבק
?C7=A.D:1 08 =AC27<A.D:1
42@;<.D:1
איה ילע תפדעומה הנכותה - התוא חצפל ידכ הנכות *ירצו תנפצומ אמסיס הנשי ולא םיצבקב 54;<
. ילש רתאב תודרוהה תניפב דירוהל רשפאו
ל םיכלוהו הילא םיסנכנ
E;17 T 422 A0 1;=A
הלועפה *כו קסיד דראהל םיצבקה תא טילקהל "ידע ( םדוק םתקתעהש םיצבקה תא םיפיסומו
. ) הברהב הריהמ היהת
ב םדוק םיקדוב 50<E;?C87 הש L לע דמוע B8CA7 E0857 4AA456 .
םיצחולו ינמיה רותפכה םע תשרה להנמ לש -בוקה לע םיצחול 4AA456 .
קיי הז - -ורפל הסנת הנכותהו בלכה םע לייטל וא הלוק תותשל וכל ח . הלילה לכ םג תויהל לוכי ןמז
-בוקה םש לש שמתשמ םשה םע םיסנכנו ןוכיתל םיכלוה םתא אמסיסה תא םתאצמ םתאש ירחא
... ' תשרב םינכשה' לכו םכינפב חותפ בשחמה לכו אמסיסה םעו תשרה להנמ לש
ל עצוממה תא םכל ונשתו םינויצה תנכות תא ואצמת -הלק הדובעה וישכע +-1. ל הבר הדות ודיגתו
012-345678 . הילא -ורפל לק *כ-לכש תכרעמ השעש הלעפה תכרעמ השעש סטייג לייבל וא
#$ %&'-()*+,- ./.*.0 ]
תואסרגה לכ היקונ לש םינופאלפב םניח תוחיש
ל ןוכנ - חוטב דבוע הז םוקלס תשרבו הז תא יתקדב 9 לירפאב &..1 .
'גנרואב הז תא תוסנל ידכ
וראשית אלש דבוע הז הטיש וזיא לע ריבסא ינא םדוק הככ זא בוט 14@78 םי
. R המל םיעדוי אלו תושעל םיעדוי קרש
... "סכ םכל הלוע אל הז שא יבכמלו סנלובמאו הרטשמל םירשקתמ םתאשכ
רשקתמ התאשכ הככו *לש רבח לש רפסמ אוה הרטשמה לש רפסמהש רישכמב תנכתל רשפא זא
. "סכ *ל הלוע אל הז הככו הרטשמל רשקתמ התאש בשוח רישכמה רבחל
1 . אוהש יאנכט דוק םיבתוכ
S W1&%#!W%..1
ה תא םישיקמ % ןימיל לאמשמ / ןושאר
& . ל טירפתב םיכלוה 7@78?7<5G <C@B78=
& ( שא יבכמו סנלובמא( לארשיב הרטשמה לש םירפסמ םש ויהי 1.. ( 1.1 ( 1.& )
% . . םניח וילא רשקתהל םיצור םתאש רפסמל םוריחה ירפסמ תא םינשמו
# . . רישכמה תא םיבכמ
! . / תצק םיכחמ 1. > &. . תוינש
$ . . םתבתכש םירפסמה תא גייחל םיסנמו םיקילדמ
9 ב םכתבתכש םירפסמה דחא תא םיבתוכ םתא - דבוע לכה םא. 7@78?7<5G <C@B78= לעו
, האבה העדוהה עיפות רישכמה 4AA7@D;<? 7@78?7<5G 5411
. ' םוריח תחיש םוזיל הסנמ ' תירבעב וא
... ישפוח ורבדת ( םניח תוחיש םכל שי ... והזו
החלצהב . םוריח תוחיש ירפסמ יוניש - ןורקיע ותוא לע - םינופלטה יגוס לכ םע רבד ותוא תא תושעל רשפא
#$ %&'-()*+,- ./.*.0 ]
! הז לע ולע םוקלס - רמאמה תאצוה ןמזל דבוע אל!
רפסה תיבב תושעל יאדכ המ
. תוטיש המכ םכל יתאבה הרגשהמ תאצל ידכ םתס לבא ) הדומ ינא ( קופד תצק טסקט הז
םכל ןתא ינא 11 . רתויב חלצומל רתויב עורגהמ ס'היבמ תואנהל תוטיש
11 )...חחח(.דומלל .
1. ... םק אלו העש יצח הזיאל בשייתמ אוה זאו אסיכה לע קבד אב אוהש ינפל הרומל םישל .
+ םישי אל אוהו שארה לע ול לופיי יל'גה התיכל סנכי הרומהשכ זאו הרקתה לע ליעגמ יל'ג קיבדהל.
. בל
. קיחצמ םגו חוטב יכה - הרומה לש בגה לע קתפ םישל.
9 . יטיפרגב תותלדה לע םיתורישב בותכל.
$ . םויה תליחתב םירומ רדחל קורזלו ןוחרס תצצפ איבהל.
! םימה לכ תא דירוהל םויה תליחתב תולסאל ותוא סינכהלו םיתורישהמ טלאוט ריינה תא איצוהל.
ב אובלו ! . ןוכית אלו םוירווקא תוארלו הנומשל
# . ) םצעב אל הז ילוא (. קיחצמ שממ ... םיצולפ ןולב הרומל םישל.
% ב םתוא םירכומש הלאה םינטקה םיצפנה תא תחקל. !. ל % לש ןמויל תחתמ םתוא םישלו - לקש
-שריח היהי אוה בוט הרקמב(. םלה לבקי אוה זאו םיצפנה לע ןמויה תא קופדיו אובי הרומה ( התיכה
.)הפי אל...םתס
& רוזחי אוהש םיבייח םתאש דיגהלו דלי הזיא לש םירוהה םתא וליאכ תושעלו ס'היבל ןפלטל .
וא( . ... המל עדי אלו התיבה עיגי אוהו ותוא ררחשת הריכזמה -... יתחפשמ עוריא ללגב התיבה
.) דומלל חוכ םכל ןיאשכ םכל הז תא תושעל
1 .
הצצפ יכה רבדה
םוקמב זא - ..."וחד הזו יתחפשמ עוריא ללגב הזש דיגהלו *יחאל ןפלטל שקבלו תוריכזמל תכלל
וב שייבתמ ס'היבל רשקתמש ימ לכ זאו ... יטורא רפסמל ירחא בוקע ןופלטל השעת *יחאל רשקתהל
. )ןותיע "וס לכב גישהל רשפא םירפסמה תא( חחחח/יטורא רפסמל עיגה אוהש בשוחו
BG 012-345678
םיטרכלט לע םידבועש םינופלטב םניח תוחיש
לבקל ידכ אנייבוג תורישב שמתשהלו 'קזנ' תא ןייזל *יא םכתא דמלי ינא תעכ
. תיבב ןופלטל ייב ודיגת םתא הזה קרפה תא וארקתש ירחא- . םניח תוחיש
1 םיכרצמ
1 לש לילצ . 50;< 50117A . ילש רתאב תודרוהה תניפב דירוהל רשפא -
& תוינזוא .
% >ןמקסיד>ןמקוו . @D%D14G78 (. דנואסה תא ותייא עימשהל רשפאש רבד לכ רוציקב - קסיד ינימ >
. ) חילצי אלו חילצה אל דחא "א- קוחצב - לילצה תא קורשל ןמאתהל וסנת - םידחוימ םישנאל
הצירפה
לילצה תא ) ןמקוו לשמל( הטלקהה רישכמ לע תיבב םיטילקמ לכ םדוק
םיגייחמו ירוביצ ןופלטל םיכלוה כ'חא
1#&
ןופלטל תוינזואה תא םידימצמ
םיכחמ & > % אמסיס סינכתש *ממ שקבמש ןיירק שיו ןופלטל לילצה תא םיעמשמו םינועש ירחא תוינש
.
, תואבה תוירשפאהמ דחא איה אמסיסה
......1
......&
......%
......#
......!
......$
......9
......
......+
......1.
. לאמשמ םיליחתמ
. הנתשמ החיש לכ ירחא אמסיסהS
לכ תא וסנת 1. . םכל אבש ןאל וגייחתו וק לש לילצ ועמשת אמסיסה תא ולגתשכו תוירשפאה
.םניח ןופלט וישכע םכל שי
#$ %&'-()*+,- ./.*.0 ]
ןשע תצצפ
)) ןשע תצצפ ןיכהל *יא וישכע םכתא דמלא ינא
1 םירמוח
) שלח ןוטרק "ידע( תרבחמה לש ןוטרקה
קבד
לוח
% םירורפג תואספוק
קבד ריינ
ריינ
הנכה תוארוה
...םתס - הרוצה תא הל םיקרפמו תרבחמ 'ת םיחקול
1 . עבורמ םיכתוחו ןוטרקה תא םיחקול .
& רבד ריינ םע םיקיבדמ
% )םיריאשמ דחא רורפג( םתוא םיקרפמו םירורפגה לש םישארה תא םיחקול.
% .םירורפגה ישאר תא הילא םיכפוש ( הסיע תאזכ אצויו םיבברעמ לוחו קבד םיחקול.
# *רעב םיאצומו הלחתהל ןוטרקה "וסמ ותוא םימשו *ורא ריינ םיאבמ. % מ'ס
.ןוטרקהמ
! . לילג לכהמ םישוע.
$ םא ... )...הברה(ןשע שי - ראשנש רורפגה םע -וחב ראשנש ריינה תא םיקילדמ .
. ןשע רתוי היהי םירורפג רתוי ומישת

, רויא
תאצל רומא *רעב הככ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SSSSSMSMSMSSMSSMSMSMSMSM
SSSSSSSMSMSMSMSMSMSMSMSM
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
SSSMMSSMSMSMSSMSMSSMSMSM
XXXXSSSSMXMSMSMMSMMSMSMMX
. בוט קלדייש ידכ - קבדמ םירורפג ישאר רתוי םישל ידכ הלחתהב
, ארקמ
.לילג / X
. לוחהו קבדה לש הסיע / M
. םירורפג ישאר/S
ריינ / TTT
#$ %&'-()*+,- ./.*.0 ]
תואמסיס תצירפ 2/3'%2456758
ןגומ אל םכלש סודניווהש המכ םכל תוארהל ידכ תאזה הבתכה תא יתבתכ .
הבתכה תא אורקל רבכ ורמגתשכ (תוקד הרשע שמח (רשע דועב ,
רתוי הברה םכמצע תא (תוחפ הברה םכלש הלעפה תכרעמה תא וכירעת םתא ,
בושח יכה לבא .םכל שי אלפנ עדי הזיא םכלש םירבחל תוארהל ולכותו ,
וילע ןקתומש בשחמ לכל רודחל ולכות :;<20:=+!H+ אמסיס םע ןגומ אוה םא וליפא .
תימוקמ (תילקול הצירפ איה תאזה הצירפה - םיליחתמ ונחנאש ינפל דחא רבד קר .
םירקמב דואמ ליעי .םירדוח םתא וילאש בשחמל תיזיפ השיג םכל שי םא קר תדבוע איה רמולכ
םיאבה :
וכו (םירבח (תויונח (םיקנב (םילעפמ (ס'יב '
אמסיס תנגה
אמסיס םע ןגהל םדוק *ירצ (אמסיסה תא -ורפל *יא םכל תוארהל ידכ (ןושאר רבד .
רשפא יא Rםייק אלש והשמ -ורפל רשפא *יא .
םיאבה םידעצה תא ושע (אמסיס תרזעב ןגומ אל דוע םכלש סודניווה םא ןכל :
הרקב חול (תויורשפא (לחתה לע וצחל .
התוא ודילקתו (רוכזל ולכותש אמסיס ורחבת (תואמסיס לע וצחל וישכע .
הנוכנ אל אמסיס ובתיכ .אמסיס שקבי סדוניווה (םיאור םתאש ומכ .הלחתהמ בשחמה תא וליחתה .
הרק המ ?
םעפה הרק המ ...הנוכנה אמסיסה תא ובתיכ וישכע ?
ןוכנ (אמסיסה תא תעדל ילב סודניוול סנכיהל רשפא יא (םיאור םתאש ומכ ?

=====--- ןוכנ אל (אל ---===== !
אמסיסה תצירפ
םלוכ תא וסנ אנא (תוטיש המכ הפ םכל הארא ינא .
םייח ושעתו (םיבהוא יכה םתאש וז תא ורחבת כ'חא .
רפסמ הטיש 1
* הלחתהמ בשחמה תא וליחתה
* ה רותפכ לע תופיצרב וצחל E! קיספהל ילב םימעפ הברה .
בצמב ליחתי סודינווהש הז הרקיש המ =4E7 @027
אמסיס שקבמ וניא ןכלו (סודניווב תולקת ןוקיתל דעונ הז בצמ .
טנרטניאל רבחתהל ולכות אלו (רזומ תצק האריי לכה םנמוא ,
לכהל השיג םכל שיו (קלח ודבעי תונכותה לכ לבא .
םימיוסמ טסקט יצבק לע ןגהל אמגודל הדעונ אמסיסה םא ,
יצבקל תשגל םילוכי םתאו (הבולעה הנגהה תא םתרבש עגרה זא י הלאה 'םינגומ'ה טסקט .
רפסמ הטיש &
* הלחתהמ בשחמה תא וליחתה
* ה רותפכ לע תופיצרב וצחל E קיספהל ילב םימעפ הברה .
ב ורחב .בשחמה תא ליחתהל *יא רוחבל םכל ןתייש טירפת ולבקת םתא 50@@4<2 D80@DA 0<1G
י'ע תלעופש הלעפה תכרעמ םצעב הז סוד (ריכמ אלש ימל .סודל סנכיי בשחמהש הז הרקיש המ
שמתשמהמ תודוקפ .
בושח אל לבא סוד לש ןיערגה לע ססובמ ןורקיעב סודניוו .
ה שקמ לע וציחלו האבה הרושה תא ודילקה וישכע 7<A78 :
87<4@7 5,>:;<20:=>S.D:1 5,>:;<20:=>S.NNN
אבה רבדה הז הפ הרוק םצעבש המ :
אמסיס דילקהל םיכירצ אל םתא זא (ןיידע סודניוול םיסנכנ אל םתאש ןוויכמ .
עדוי בשחמה *יא זא (סודניוול םיסנכנ ןכ םתאשכ רמולכ (אמסיס דילקהל םיכירצ ןכ םתאשכ (וישכע
אמסיסה םא
תאצמנש תיתימאה אמסיסל םתבתכ םתאש המ תא הוושמ אוה .דואמ טושפ Rאל וא הנוכנ םתבתכש
לע -בוק *ותב
עדוי אוה זא (אל םא (הנוכנה אמסיסה הזש עדוי אוה (-בוקבש המל םאות םתבתכש המ םא .בשחמה
אלש .
תא עדוי אוה זאו (אוהה -בוקה תא חותפל הז תושעל *ירצ רקאהש המ לכ זא *כ םא (וישכע
ןוכנ (אמסיסה ?
ןיב םיוושמ םהש םעפ לכ רשאכ (תיטמתמ הלועפ י'ע ותוא וניפצה הז התשע טופוסרקימש המ ןכל
םיצבקה
-בוקה ותוא תא וחתפת םא *כ (םיוושמ זאו םתדלקהש המל הלועפה התוא תא םישוע םה ,
התוא תא ועדת ןכ םא אלא איה המ תעדל ולכות אלו תונבומ אל תויתואב הארית אמסיסה
*ופה לבא הלועפה התוא תא השועש והשמ ותנכתת זאו תיטמתמ הלועפ .
תיטמתמ הלועפ התוא איה המ תעדל ולכות אלש היעבה ...
-בוקה ותוא תא םיחקול ונחנא (הרקמ לכב ( D:1 ,). ל ותוא םינשמו NNN .
אמגודל (רחא רבד לכל ותוא תונשל ולכות ןכ ומכ :

87<4@7 5,>:;<20:=>S.D:1 5,>:;<20:=>S.EC6
תא וכפהת לא אמגודל .-בוקה גוס תא ההזי אל סודניווהש רמולכ .*ויש היהי אל -בוקלש אוה רקיעה
ל הז :
YD? - . הקיפרג
?;E - . הקיפרג
B@D - . הקיפרג
ANA - . טסקט *מסמ
205 - . דרוו לש *מסמ
DDA - . טניופ רואפ לש *מסמ
@D% - . דנואס -בוק
:4L - . דנואס -בוק
@;2 - . דנואס -בוק
ןויערה תא םתטלקש בשוח ינא ...
הלחתהמ בשחמה תא וליחתת (וישכע .
םכל אבש אמסיס הזיא דילקהל ולכות *א (אמסיס תשקבמש הביתה תא ולבקת םנמוא םתא ...
הז 1..V המ לכ ןכלו .תוושהל רומא אוה וילאש -בוקה תא אצומ אל סודניווהש ןוויכמ תאז .דובעי
ודילקתש
-בוק םוש אצומ אל סודניווה (בושש ןוויכמ תאז (השדח אמסיסכ הז תא לבקי סודניווה .ןוכנ היהי
אמסיס
םתיצרש המ תושעל םירמוג םתאשכ (וישכע .השדחה אמסיסה תא רשאל ושקבתת ןכלו (בשחמב
בשחמה םע תושעל ,
אמסיסה תא םיריזחמ *יא ....םתישעש המ עדי אל דחא "אש ידכ הנשיה אמסיסה תא וריזחה
הנשיה ?
ה שקמ לע וצחל ןכמ רחאלו האבה הרושה תא ודילקהו (סוד ןולח וחתפ 7<A78 :
87<4@7 5,>:;<20:=>S.NNN 5,>:;<20:=>D:1
ל םתיניש םא וא EC6 . *כ הז תא ודילקה זא :
87<4@7 5,>:;<20:=>S.EC6 5,>:;<20:=>D:1
רפסמ הטיש %
רפסמ הטיש % רפסמ הטיש לע תססובמ & .
* הלחתהמ בשחמה תא וליחתה
* ה רותפכ לע תופיצרב וצחל E קיספהל ילב םימעפ הברה .
ב ורחב .בשחמה תא ליחתהל *יא רוחבל םכל ןתייש טירפת ולבקת םתא 50@@4<2 D80@DA 0<1G
הטישב ןויערה (וישכע % בשחמה לע םיצבקל השיג גישהל טושפ אלא (סודניוול סנכיהל אל הז .
נהייש (סוד תא ריכמש ימל ה הרזע תצק הפ ןתא ינא (אלש המל . ...
ודילקה תאז תושעל ידכ (תישארה היירפסב םתאש וקדבת :
:\ 5
ודילקה תישארה היירפסב םתאש וישכע
2;8
ודילקה םיצור םתאש םיצבקה םיאצמנ םשש היירפסל סנכיהל ידכ
52 2;875A08G
םיארוק היירפסל םא אמגודל NE;17= ודילקת זא
52 NE;17=
םיארוק היירפסל םאו ?4@7= ודילקת זא
52 ?4@7=
ודילקה בוש וישכע
2;8
(םלוכ תא םיצור םתא םא .םיצור םתאש םיצבקה תא וקיתעתו םיטקסיד ןנוכל טקסיד וסינכה
ודילקה
: 50DG S.S 4
אמגודל (םיוסמ -בוק םיצור םתא םא ?4@7.7N7 ודילקה
: 50DG ?4@7.7N7 4
םוכיסל קרו (תאזה הבתכל ונמייס (והז ,
.האבה הבתכל דע .םעפ דוע ובשחתש יאדכ (םינגומ בשחמב םכלש םיצבקהש םתבשח וישכע דע םא
9,(,3%:
ןופלט ירישכממ ;סכ בונגל יא
רשקתהל רשפא זאו לקש םימשש הלאה םירישכמה תא םיריכמ ?
םיס'נתמו (*וניח תודסומב (ריעב עוקת םוקמ הזיאב רקיעב םתוא אוצמל רשפא .
תושעל ולכוי םכיניבש םיטורשה םג ןכל .םיטושפ םירבד המכ קר תכרוצ הזכ ןופלט רישכמ תדידש
תאז .
הז תא ורכזת .תונוז ינב םתא .םימטמוטמ ומכ וגהנתת לא (ןושאר רבד .
םכתדובע תא תושעל םישנא אלמ לומ םויה עצמאב ואובת לא (תורחא םילימב וא .
םתבנגש םכלש םירבחה לכ ינפל וזירכת לא ןכ ומכ !.. תמוצב ירוביצ ןופלט הזיאמ לקש ...
אציימ תעכ (בוט ו ולש למשחה יטוחל השיג םכל שיש הזכ ןופלט .
רוביח תבית( תמצמה תא וא ריקל דומצ לתפתמש לבכה תא ושפח טושפ .)
קוריו םודא .למשח יטוח ינש היהי (ליגר ןופלט וקב (וישכע .
תויוטשו םיסלופ תרבעה( תרושקתה לועפתל קוריו םודא .העברא ויהי (הזכ גוסמ ןופלטב ,)
ןיעל טלוב האריי אל *תח ובש לבכב םוקמ ושפח .תועבטמה תקידב ליבשב רוחשו בוהצו .
םיינועבצה למשחה יטוח תעברא ופשחייש *כ לבכה ןמ קלח תונידעב וכתיחו םכלש ןיכסה תא ופילש .
ןופלטב שמתשהל תוסנל םישנאל וחינהו בוהצהו רוחשה תא ירמגל וכתיח !...
הפ הרוק המ ?
^^^^^^^^^^^
לש עבטמ אמגודל םימש םתאשכ (ןכבו ! רביסרה אתב לקש ( 8757;L78 ) תושעל ידכב רישכמה לש
החיש ,
םירוק םיאבה םירבדה תשולשמ דחאש דע םש ראשנו תינמזה תועבטמה תבית *ותל לפונ עבטמה :
* תועבטמה תבית לא תינמזה תועבטמה תבית *ותמ *לשנ עבטמהו (םתקתינ (םתרביד (םתרשקתה
הליגרה
חתפמ םע אב קזב לש *מסומ יאנכטש דע םש ראשנו ןכ ינפל םש ויהש םילקשה לכ תא םש שגופו
"סכה לכ תא איצומו (הביתה תא חתופ (דחוימ ...
* לפונ "דועה (בשוחמ לכה .*ירצ היהש הממ רתוי םתמליש לבא (םקתינ (םתרביד (םתרשקתה
"דועה תביתל ,
דע םש ראשנו ןכ ינפל םש ויהש םילקשה לכ תא םש שגופו הליגרה תועבטמה תביתל תיראשהו
יאנכטש
"סכה לכ תא איצומו (הביתה תא חתופ (דחוימ חתפמ םע אב קזב לש *מסומ ...
* םתקתינ זאו (המוד והשמ וא (סופת היהש וא (הנע אל דחא "א (םתרשקתה .
"דועה את *ותל רשי תינמזה תועבטמה תביתמ לפונ עבטמה םתקתינש עגרב .
הפ ונלש הדידשה ןויער ירוחאמ דמועש דוסה רתוי וא תוחפ הז .
העשב םירזוח דואמ טושפ םתא %,.. רוחשה למשחה טוח תא הרזחב םירבחמ (רקוב תונפל
תרפופשה תא םימירמ (והשמ וא פייטולס םע םיקיבדמ (בוהצה למשחה טוח תא ןבומכ םגו
םיקתנמו ()...ממממממממממממממפב( וק שיש רמואש לילצל םיבישקמו .
יפייכה קלחה
#############
םיטרסב ומכ קוידב הצוחה לגלגתהל ליחתי "סכה !!!!!
םיסיכב םוקמ היהיש חוטב אל המל (שארמ תיקש ןיכהל -למומ .
הז ילש אישה $1# הליל ותואב דחא ןופלטמ רתויב הז תא יתישעש ןבומכ( )))דיחי הלילב לקש .)
םיפיט המכ :
* םירוחש םידגב שובלל -למומ .
* עונפוא םע אובל -למומ .
* הליעגמו הלוחכ תדיינמ םיאצויש לוחכב םינמש םיאומוה םידמגמ רהזיהל -למומ .
* םיזוחא תצק ול תתל קיזי אל םג .םתס הככ לפנ לכהש ול ודיגת טושפ (םכתא האור והשימ םא ...
ראשיי "סכה (םיטוחה תא םתכתחש ירחא םייתש וא לקש ומישי םישנאשכ ,הנורחא הרעה קר
הנוכמב ,
םיליעפ היהי אל תועבטמה תקידב לע םיארחאש םיטוחה יכ (רשקתהל ולכוי אל םג םהו ...
םוריח הרקמל חדקא םע ואובת ןכל .קזב לש יאנכטל אורקל םילולע םה (דואמ םתוא ןבצעי הז םא .
תמאב .םיגרוס ירוחאמ תבשל רשאמ גורהל "ידע .
האבה םעפה דע זא ,
9,(,3%:
ןופאלפהמ טוטיצ רישכמ תנכה
אל ינא Rדנוב סמיי'ג תא םיבהוא .
ירלופופה ןופאלפה יכ אצוי ונכרעש רקסמ (הרקמ לכב
ה אוה םילשורי רוזאב רתויב <06;4 !11. גנרוא תשר לש .'
םישנאל טטצל ולכות ותרזעב רשא (רישכמ ןיכהל םילוכי םתא הזה ןופאלפה םע (ןכבו .
לש ומכ יתימא הנזאה רישכמ שממ אלא (ןופאלפ תשר לש הלרוטומה םע תוחישל טוטיצה ומכ אל הז
הרטשמה .
ותוא וריאשת (אמגודל .םש םירבדמש לכ תא עומשל רשפא זאו רדחב םוקמ הזיאב ותוא םיאיבחמ
אל םנמא הז .הרוהו הרוה לכל רמוא םכלש הרומה המ קוידב ועמשתו םירוה תפיסא לש םויב התיכב
יקוח ,
םינוכנה םירקמל קרו ןוכנ הזב ושמתשתש *כ לע *מוס רתאה תווצ לבא (טרפה שפוח לע רבועו .
והשמ םתדביא זא םירחא םדא ינבל דובכ םכל ןיא םא לבא (קוחה לע ןיז םש אל דחא "א ...
םיאבה םילכה תא םיכירצ םתא םכלש ןופאלפהמ הזכ רישכמ תנכהל (הרקמ לכב :
* םגדמ ןופאלפ !11. היקונ לש
* סיפדהל -למומ( תאזה הבתכה תא )
* ריקב שארה תקיפד י'ע דבוע אוהש קודבל -למומ( םכלש חומה תא )
טקש בצמב ותוא םישלו 'יטמוטוא הנעמ'ל ןופאלפה תא רידגהל אוה ושעתש ןושאר רבד תעכ (בוט .
ייתוברו ייתוריבג וישכעו ,
םהיניב םירבחמ רשאכש (םיניפ םנשי (ןופאלפה תיתחתב .םסקה לכ תא השועש םכחותמה קלחה ,
ינמיה ןיפל לאמש דצב יעצמאה ןיפה ןיב ורבח תוריהזבו (למשח טוח וחק .רצק רצוויהל לולע .
היינזוא' בצמל סנכיי דיימו עקתיי םכלש ןופאלפה הרקיי הזש עגרב .'
ןברוקה לש רדחב והשופיא ןופאלפה תא איבחהל אוה תושעל םכילעש לכ תעכ .
ותואש ןופאלפה לש רפסמל םתבנגש ןופאלפ הזיאמ וא םכלש ןופלטהמ ורשקתהו התיבה וכל וישכע
(תסנכנ החיש תאז יכ "סכ הלוע אלש המ (החישה תא לבקי דימ ןופאלפה .הנזאה רישכמל םתכפה
םתאו
הלוע הנזאה רישכמש ורכזת קר .השועו רמוא םכלש ןופאלפה רוזאב אצמנש ימש המ לכ תא ועמשת
רתוי הברה
םא קיזי אל (םכלש ןופאלפהמ הזכ רישכמ ןיכהל ידכב הז עדימב םישמתשמ םתא םא ןכלו (ןופאלפמ
וחלשת
יל &.. ( %.. ראודב לקש .
םכלש ,
9,(,3%:
לש הרוזנצה תמסיס תצירפ /3<,-3,< ,=>&%-,-
ןגומ יכה ןפדפדה אל אוה (ולש תוירלפופהו (ובש םיבוטה םירבדה לכ םע (טפוסורקימ לש ןפדפדה .
*כ לכ םתאש טנרטניא ןפדפדה לע תעדל םתיצר שממ אלש והשמ םכל הארא ינא תאזה הבתכב
םיבהוא .
תא םהילא םוסחלו םימיוסמ םירתא רזנצל תורשפאה תמייק טפוסורקימ לש ןפדפדב (עודיש יפכ
השיגה .
וכו (היכרנא (היפרגונרופ ירתאל סנכיהל לכונ םידליה ונחנאש םיצור אלש םירוהHםירומל דעונ רבדה '
םהל םירזנצמ אלש םכמ הלאל (םדוק (אמסיסה תנגה תא דירוהל *יא םכל הארא ינאש ינפל לבא ,
ןפדפדה תא וחתיפ .ןווכתמ ינא המל הארא קר ינא ( ;<A78<7A 7ND10878 .)
טירפת לע וצחל A001=
ב ורחב ... ;<A78<7A 0DA;0<=
ןוגכ םיטירפת ינימ לכ םע (חתפיי שדח ןולח : ?7<7841( =75C8;AG( 50<A7<A( 50<<75A;0<= , דועו ...
לע וצחל 50<A7<A
ב וננובתה 50<A7<A 42L;=08 עגרל .
אמסיס ידי לע קר המיסחה תא דירוהל רשפאו (םירתאל השיג םוסחל דעונ הז .
ה רותפכ לע וצחל ןווכתמ ינא המל םכל תוארהל ידכ 7<4B17
ןפדפדה תא ורגס .רוכזל ולכותש אמסיס ומיש .המיסחה תא וליעפתו .
הפי Rהרוק המ .םתמסחש רתאל סנכיהל וסנ וישכע .שדחמ ותוא וחתיפ .
םתרחב םתא יכ (התוא םיעדוי ןבומכ םתא .אמסיס םכממ שקבי הז .המיסחה תא דירוהל וסנ וישכע
התוא ,
אמסיסה תא וישכע .הלחא Rהרוק המ .היוגש אמסיס ודילקה .התוא םיעדוי אל םתא חיננ לבא .
וארתש ןמזה עיגה וישכע .ולטבת לא לבא .המיסחה תא לטבל םילוכי וישכע םתא םיאור םתאש ומכ
*יא
אבה עטקה תא סיפדהל -ילממ ינא Rםינכומ .אמסיסה תא תעדל ילב הז תא םיצרופ ,
ירטסי'גרה םע Rהז תא םישוע קוידב *יא זא .הפ לעב רוכזל לקש והשמ אל הז יכ .
:;<20:= 87?;=A8G
ירטסי'גרה הז המ ?
סייבאטאד טושפ הז ירטסי'גרה ( 24A4B4=7 ) סודניוובש קנע +!H+ / <A םצעב אוה
ה יצבק לכ תא "ילחמ D;E . הו ;<; . סודניווב ונל ויהש היצרופניא יצבק ינימ לכ דועו %.11 ו %.1
תויורשפאה לכ (תורחא םילימב זא ( =7AA;<?= ) וישכע .םש תואצמנ תונכות ינימ לכו (הרמוחה לש
תא וריכה
ירטסי'גרה *רוע - 87?72;A . תושעל (בשחמב תויעב ןקתל ידכ םא .הברה הזה *רועב ושמשת םתא
םירופיש ,
ררולפסקא טנרטניא לש הנגהה תמסיס תא -ורפל (אמגודל וא .
ןמז חקול הז יכ (*רועב םישמתשמ *יא דעצ רחא דעצ םכל הארא אל וישכע ינא .
אמסיסה תא -ורפל *יא דעצ רחא דעצ םכל הארא ינא (ןכש המ .
אמסיסה תצירפ
םיאבה םידעצה תא ושע (חותפ ןדפדהשכ :
* לחתה לע וצחל
* הלעפה ...
* ודילקה : 87?72;A לע וציחלו 7<A78
לע הלופכ הציחל וציחל .חתפיי *רועה :
367GX10541X@453;<7 -T =0EA:487 -T @;580=0EA -T :;<20:= -T 5C887<A L78=;0< -T D01;5;7=
דייצב וננובתה ו וילע בותכש והשמ וארת םתא (אמסיס תנגה שי םא .*רועה לש ינימיה 67G .
ה שקמ לע וציחלו רבכעה םע הז תא ונמס 2717A7 . היהת אל רבכ אמסיסה (הז תא םתקחמש רחאל
תמייק .
תייה אמסיסהש ןוויכמ הז ה תייה טושפ איה .םינפב ה תעדל ולכות אלש ידכ תאז ....ןבומכ תנפצומ
איה המ ,
הלאכ תונכות לבא .אמסיסה המ םכל תוארמו יקנ טסקטל הז תא תוכפוהש תונכות תומייק יכ םא
תונתינ אל כ'דב
וסנ (םינינועמ תאז לכב םתא םא .םרובע םישקבמש "סכה תא תווש אל טלחהב םהו (םניחב הצפהל
אבה רתאה תא :
3AAD,HH:::.<ABC?A84P.50@
בוש וילא וסנכיתו (ןפדפדה תא ורגסת (אמסיסה תא םיקחומ םתאש ירחא - הנורחא הרעה קר .
שדחמ חתפנ אוהשכ קר ירטסי'גרב קדוב אוה .אמסיס רתוי ןיאש עדיי ןפדפדהש ידכ הז תא ושעת .
אמסיס שקביו (םתקחמש עדיי אל אוה (אמסיסה תא םיקחומ םתאשכ חותפ אוה םא ןכל ...
תויעב היהי אלו (בוש ותוא וחתפת זאו (ןפדפדה תא ורגס טושפ זא .
והז .
ס'יבל וכל וישכע ,
ישפוח ושלגתו (ןפדפדה לש הנגהה תא ופיעת .
םכלש ,
9,(,3%:

טרכלט יסיטרכב רזוח שומיש
ורמגנש טרכלט יסיטרכב שמתשהל *יא ודמלת ת-ע-כ .'
םישמושמ (ןכ .ם י ש מ ו ש מ םיטרכלט המכ אוצמל םכילע (ןושאר רבד .
הזיא לש הלפאח ול ובנגתו ןטקה םכלש חא לש םיטרכלט "סואל וכל הז ליבשב &. .
הפ םכל הארא ינאש קירטה ינפמ םינגומ םישדחהמ הברה המל (םינשי םיטרכלט "ידע .
הזיא םכל היהיש "ידע ןכ ומכ &. הרוקש המו והשמ אצוי אל כ'דב הז םינושארה תונויסינב יכ
הקיר ואידיו תטלק וחתפ וישכע (יקוא .תדבוכמ תומכ םכל היהיש וגאדת ןכל ...סרהנ טרכלטהש הז .
אל הנשי הטלקה תקיחמ .שדח היהישו .הילע טלקומ רבד םוש ילב (הקיר היהת תטלקהש דואמ בושח
ונל רוזעת .
.*לכלתי אלש רוחשה לילסה לע ורהז .םינפבש לילסה ןמ קלח תונידעב ורזגו םיירפסמ וחק תעכ
וקיבדה
ורבע (ןכמ רחאל .תונטק תוטילב הברה שיש הפיא (טרכלטה לש ןוילעה ירוחאה קלחה לע לילסה תא
ןורפיע םע
םויכ ופילחה םינשיה םחפה םע תונורפעה תאש הסאב .םחפ לש הקד הבכש ראשייש *כ (לילסה לע
רחא רמוח םע .
ירחא .םחפ ןורפיע אוצמל ידכ םכלש אתבס לש ןשיה תיבל וא הקיפרג תונחל תכלל וצלאית ןכל
קיבדהל םתרמגש
(ןורפיעה ןמ םחפ לש הקד הבכיש וילע םתראשהו (טרכלטה לע תטלקהמ יטנגמה רוחשה לילסה תא
ותוא וסינכה
וב דומעל לכוי אל יטנגמה יאלגה רשא הכופה תיטנגמ הלועפ הז הפ הרקייש המ .ירוביצ ןופלט *ותל ,
קזב הז יכ (ישפוח ורבד זא .ןופלטה לע הלבגה אלל ישפוח ןמז םכל היהי ןכלו .

9,(,3%:
.סמ הטיש - טרכלט יסיטרכב רזוח שומיש "
םיטרכלט רוזחמל היינש הטיש ...
םישמושמ (ןכ .ם י ש מ ו ש מ םיטרכלט המכ אוצמל םכילע (ןושאר רבד .
הזיא לש הלפאח ול ובנגתו ןטקה םכלש חא לש םיטרכלט "סואל וכל הז ליבשב &. .
הפ םכל הארא ינאש קירטה ינפמ םינגומ םישדחהמ הברה המל (םינשי םיטרכלט "ידע .
הזיא םכל היהיש "ידע ןכ ומכ &. הרוקש המו והשמ אצוי אל כ'דב הז םינושארה תונויסינב יכ
סקפיט תלוכמהמ וסייכת וישכע (יקוא .תדבוכמ תומכ םכל היהיש וגאדת ןכל ...סרהנ טרכלטהש הז .
הלעמל תוטלוב תונטק תודוקנ םיאור .םיטרכלטה דחא לש ירוחאה קלחב וננובתה ?
רמגיי טרכלטהש םעפ לכ .תונידעב תאז ושע .סקפיט לש הקד הווש הבכשב םתוא וסכ ,
נהית .ארונ אל לבא (שדחמ תאז תושעל וצלאית ו !!!!!!!!!!!
קזב הז יכ (ישפוח ורבדו .
9,(,3%:
;ויז ,:)/& - קלח 1
יתוא ולאשת םא וישכע דע הבוט יכה הבתכה (תאזה הבתכב ,
אמגודל ולכותש איה הנווכה Rתרמוא תאז המ .ליימ יא "ייזל *יא םכל הארא ינא
רפש ןורודמ הזה ליימ יאה תא לביק אוהש בושחי םכלש רבחהו ליימ יא םכלש רבחל חולשל .
להנמהמ ליימ יא הרומל חולשל ומכ (םיבוט רתוי םיקוחצל רובעל רשפא םיקוחצמש ןבומכ ,
ןוגכ טנרטניא קפס לש חוקלל חולשל לשמל ומכ (רתוי םייניצר םירבדל רובעל םג רשפאש וא
אמסיסהו שמתשמ םשה תא ונממ שקבלו ןי'זיוטנ לש הכימת תווצהמ ליימ יא (אמגודל ןי'זיוטנ .
הלאכ םירקמב םישוע (םירקאהה (ונחנאש המ ןכלו (דושח ול האריי הזש ןבומכ ,
רבכ רובענש יאדכ תואמגוד *כל ןתא ינאש ינפל לבא .היגולוכיספ תצקב םישמתשמ הז
םכלש ןושארה ליימ יאה "ויזל !!!

ןשקאה םע דיימ ליחתנ םעפה (והשמ ריבסא ינאש ינפלש יתטלחה ...( G743( 8;?3A )
הז םע קחשל ליחתנו (ונישע המ ריבסא ינא כ'חא קר ???( ... D14G :;A3 ;A )
םע השענ ינושארה ןשקאה תא (םיליחתמ ונחנאש ינפל דחא רבד קר 30A@4;1 .
םע המל 30A@4;1 ? תוביס המכמ :
* םהילא םימושר םישנא ינוילמ .
םישנא ינומהל ןויסינו ןוחטיב םע ליימ יא "ייזל ולכות םתא .
* םיאנושה ןודעומל ופרטצתו טופוסרקימ תא ואנשת םתא םגש הצור ינא תורחאו הלאכ תוביסמ
תואנושהו .
ובהאת אלש חינהל ריבס (םהלש תוחוקלל םיפיוזמ םיליימ יא חולשל הז לק המכ םכל הארא ינא םא
*כ לע םתוא .
םהלש תוחוקל םתא עגרכש חינהל ריבסש ללגב רקיעב .
* תילמרונ ליימ יא תבותכ וגישתו .םתוא וקרזת .םתוא ובזעת "וס "וס הככ .
דוע אל G0CU30A@4;1.50@ וישכעמ אלא ....ליעגמ G0CU4<G-A3;<?-71=7-G4-:4<A.50@ הפהפי .
םימושר אל דוע םתא םא (ליחתהל לכונש ידכב
ל 30A@4;1.50@ ל וכל זא 3AAD,HH:::.30A@4;1.50@ ומשריתו .
................................................
הרעה :
30A@4;1.50.;1 ו 30A@4;1.50@ רבד ותוא אל הז .
לש םייונמה םג 30A@4;1.50.;1 רתאל תכלל םיכירצ
לש 30A@4;1.50@ הז תא ושעת אל םא .םשריהלו ,
דובעי אל הפ םולכ זא ...
ל םושרש ימ קר 30A@4;1.50@ תינש םשריהל בייח אל
מ לביקש תבותכב שמתשי אלא 30A@4;1.50@
הדות
................................................
ב םכלש ליימ יאהש אמגודל דיגנ .ליחתנ (בוט 30A@4;1.50@ אוה 345678U30A@4;1.50@
איה הלשממה שאר לש ליימ יאה תבותכ .הלשממה שארמ ליימ יא םכל חלשנ וישכע ונחנא :
803@UD@0.?0L.;1
( *ירצ אל ..ונימאת לא .םכל עבשנ .הלשממה שארה לש ליימ יאה תבותכ תמאב תאז (בגא *רד ).
םיאבה םידעצה תא ושעת (יקוא :
* לחתהה טירפת לע וצחל
* הלעפהב ורחב ...
* ודילקה וישכע : A71<7A @4;1.30A@4;1.50@ &!
ה רותפכ לע וציחלו 7<A78 .
ראוד תרשל )..םירבחתמ( םיטנלטמ הז הפ םישוע םצעב ונחנאש המ .טנלט ןולח הז .חתפיי שדח ןולח
לש
30A@4;1 טרופל &! םילבלובמ . ?
םכל ריבסא ינאו טנלטה ןולח תא ורגסת ....
היינשל תחא תורבוחמ םיבשחמ תותשר לש תיקנע תשר םצעב אוה טנרטניאה .
םיתרש (םייתיב םיבשחמ .םיבשחמ ינוילימ ןיב היצמרופניא תרובעת לש לודג דחא ןגלב הז דחיב ,
הדובע תונחת , @4;< E84@7= , םיצור אל םתאש המ (םילותח (תוצלפמ .
שי הלאה םיבשחמה לכל אל (וישכע :;<20:= . תוחפל םיתרשה בורל .ןיא םבורל (םצעב ...
רושקת ילכ *ירצ (תיטרדנטס תחא הלעפה תכרעמ שי םיבשחמה לכל אלש ןוויכמ (הרקמ לכב
יטרדנטס .
תפתושמ הפש *ירצ .םירחא םיבשחמ םע רשקתל ידכ םהיפל *לי בשחמ לכש (םימיוסמ םיקוח *ירצ
םיבשחמה ןיב .
הברה שי יכ טנרטניא ילוקוטורפה לכ לע הפ רבדל ליחתנ אל וישכע .הפי ....םילוקוטורפ ....*ירצ ,
תרשל רבחתמ אוה .ןפדפד הז .טנרטניא אל הז םכלש ןברוחמה טנרטניא ןפדפדהש וניבת לבא 3AAD .
ה לוקוטורפ יקוח יפלו 3AAD תפשב( (רתאה לע עדימה תא לבקמ (תרשה םע רשקתמ אוה 3A@1 )
הז תא םגרתמו
ןפדפדב םיאור םתאש המל .
בגא *רד ,
3AAD / 3GD78 A7NA A84<=E78 D80A0501
םירבוע *כו וילע םיצחול םתאש טסקט תורחא םילימב וא .טסקט רפיה תרבעה לש לוקוטורפ רמולכ
רחא טסקטל .
בושח אל .םאאאאאתס - תירנוירדומ ודה הפשבו .שולגל - תינרדומה הפשב ארקנש המ .
םילוקוטורפ ינשב שמתשמ תאז תמועל ליימ יא (וישכע : =@AD ו D0D% .
ב קר שמתשנ וישכע ונחנא =@AD . ןיינועמש ימל ,
=@AD / =;@D17 @4;1 A84<=E78 D80A0501
תרשל רבחתמ םכלש טנרטניא ןפדפדהש ומכ קוידב (הז השענש המ (וישכע רוציצוצוציצקבו 3AAD
טרופל . ,
תרשל רבחתנ ונחנא =@AD טרופל &! םוקמ ןיא יכ תאזה הבתכב הז תא ריבסא אל ינא .הככ Rהמל . ...
ה תא חקינ אמגודלש ומכ (זאו @= 0CA1006 )תרחא ראוד תנכות לכ וא( קולטואאהש ומכ (םכלש
םע תרשקתמ
ראודה תרש ( =@AD ,) וניימד .תרשה םע רבדנו .יח רוביח השענ .ת י נ ד י השענ ונחנא םעפה הככ
וישכעש
חורפא םתאש וניימד וישכע .םיצור םתאש תרחא ראוד תנכות לכ וא .קולטואא תנכות םתא .
םתאש וניימד .יקוח רבד םה םימס הבש הנידמב םתאש וניימד וישכע ..
### תעשורמה תואיצמל רוזחתו וררועתת וישכע ### .
*ישמנ .
םידילקמו (הלעפה (לחתה לע םיצחול A71<7A .
ונחנאש טרופ הזיאל םיצור ונחנאש תרש הזיאל רבחתהל ונל תנתונש (טנלטה תנכות תא חתפיי הז
םיצור .
הכחמ רמולכ .רוביחל ןכומו בשחמב חותפש והשמל איה תינכטה הנווכה (ןכבו R)האיצי( טרופ הז המ
רוביחל
לש רפסמל םינווכתמ טרופ לע םירבדמשכ ללכ *רדב לבא .)םצעב רחא רבד לכמ וא( רחא בשחממ
טרופה .
טרופ אמגודל . .
טרופ . טנרטניא תרשה הז עדוי אלש ימל , 3AAD .
הזיא *רד עובקל רשפא תרש םיחתופשכ ןורקיעב (הככ אקווד תויהל בייח דימת אל הזש ןבומכ
טרופ כ'דב לבא .וילא תשגל רשפא היהי טרופ . טרופ .טנרטניא רתא הז 11. סנכנ ראוד הז .
טרופ &! טרופל רבחתנ ונחנא ןכלו (אצוי ראוד הז &! קווד ואל הז (בוש לבא . א הככ דימת .
קווד המל תעדל הצורש ימל א טרופ . קווד המלו טנרטניא תרשל הז א טרופ &! אצוי ראודל ,
שי טנרטניא לוקוטורפ לכל ,הככ זא 8E5 , לכש רמוא אל הז .ותוא רידגמש 8E5 לוקוטורפ רידגמ
טנרטניא .
םג שי 8E5 טנרטניא תייגולונכט חותיפ לע תורעה םאתס וא (חותיפב השידח הנכות לע וא (החטבא לע
שי .תרחא וא וזכ 8E5 שי (קיחצמ 8E5 ינימ לכ שי (קופד .
8E5 / 87PC7=A E08 50@@7<A=
תא תנכתל לוכי דיחי ןתנכת וא הרבח לכ הככ .לוקוטורפ לכל םיטרדנטסה תא םיעבוק םש (וישכע
תרשה תנכות
הזיאל הנשמ אלו השעיי םלועב רחא ןתנכתHהרבח לכש םיקוחה םתוא יפל ולש חוקלה תנכות תא וא
הלעפה תכרעמ
רחאה לש חוקלHתרשה םע רשקתל לכוי הז תנכותמ הז .
( תרש תנכות K אמגודל ררולפסקא טנרטניא / חוקל תנכות ,חוקלHתרש = 3AAD2 ריכמש ימל J אמגודל
) ]
תרחא תכרעמ לכו לבונ (סודניוו (סקינוי (שוטניקמ לע ראוד יתרשל רבחתהל לוכי קולטואא ןכל
םצעב .
םלועבש ראוד תנכות לכמ ליימיא לבקל לוכי טפוסורקימ לש ראודה תרש ןכל .
ןשקא דיימ םכל יתחטבה ירה .ונלש ליימיאה "ויזל רוזחנ וישכע .
טנלטה תנכותל סנכיהל ידכ (בוש .חתפייש חותפ אל ןיידע הז ולצאש ימו (טנלטה ןולחל ורזחת (בוט
ודילקהו (הלעפה (לחתה לע וצחלת A71<7A .
טירפת לע וצחל (וישכע A78@;<41
ב ורחב ... D87E787<57=
ש וקדבו ' 10541 7530 ' לע וצחל זאו (וישכע ותוא ונמס (ןמוסמ אל אוה םא .ןמוסמ 06 .
הש המ 10541 7530 דואמ בושח הז .םכלש *סמה לע גצוי תרשל ודילקתש טסקטהש הז השוע .
טירפת לע וצחל וישכע 50<<75A ב ורחבו ... 87@0A7 =G=A7@
וילא רבחתהל םכנוצרבש תרשה לע םיטרפ תשקבמש הבית םכל חתפיי ןאכ .
30=A <4@7 : ונלש הרקמב .תרשה תבותכ תא ןאכ ודילקה @4;1.30A@4;1.50@
D08A : ודילקה .תמצמוצמ איה לבא (המישרהמ רוחבל םג רשפא .טרופה תא םידילקמ ןאכ &!
A78@AGD7 : ורחב טושפ (רמוא הז המ תעדל םיכירצ אל עגרכ םתא .רוחבל הימדה הזיאב LA1..
לע וצחל (תעכ 50<<75A .
ראוד תרשל רבחתמ הז םיאור םתאש ומכ .
םימעפל וא (*יראת (העשה תא (ותוא התנכתש הרבחה תא םימעפל (אוה הסרג הזיא ונל גיצמ תרשה
םולכ .
גיצמ הז ונלש הרקמב .תרשב יולת לכה הז :
&&. - 30A@4;1 )<0 C57( 7=@AD =78L78 8742G 4A @0< E7B 1& 1.,!+,%+ &...
&&. 7=@AD =D067< 3787
רתוי וא תוחפ ...
כ כ'דב( םיוסמ ןמזל טלק םכממ לבקמ אל תרשה םא (וישכע 1.-%. רוביחה תא קתנמ אוה ()תוינש .
לבזה תא םכל גיצה הזש ירחא (בוט .םדוקמ יתתנש תוארוהה יפל שדחמ רבחתהל וצלאית הארנכ ןכל
ולש ,
תואבה תורושה תא ודילקה :
3710 345678
@4;1 E80@, 803@UD@0.?0L.;1
85DA A0, 345678U30A@4;1.50@
24A4
E80@, ;1 ?0L78@7<A
=CBY75A, ;=8471'= ?0L78@7<A ;= D80C2 0E G0C
24A7, E7B 1& &..1
3; 345678
A37 ;=8471; ?0L78@7<A ;= L78G D80C2 0E G0C
G0C <0: 34L7 A37 6<0:172?7 A0 E08?7 7@4;1( :3;53 ;= 8741 5001
4<2 C=7EC11 A00. D174=7 C=7 ;A 508875A1G 4<2 5487EC11G
;1 ?0L78@<7A
.
םוקמב קר .והז 345678U30A@4;1.50@ םכלש ליימיאה תא ובתכת .
ה לע הציחלש הז הרעה דוע B456=D457 הז וליאכ האריי הז (רמולכ .דובעת אל םיוות קוחמל ידכ
םתוא קחומ ,
קר (ןווכתמ ינא המל וישכע ריבסא אל ינא .תוא ומכ הז תא "יסומ הז השוע םצעב הזש המ לבא
ורהזית
ב רזעיהל ולכות אל יכ (הדלקהב תועטל אל B456=D457 . ה שקמ לע וצחל טושפ (םיעוט םתא םא
7<A78 זאו
ל וסנכ וישכע .םתיעט לבא דילקהל םתיצרש המ תא בוש ודילקה :::.30A@4;1.50@ תא וקדבתו
םכלש ליימיאה .
בינגמ אל וא בינגמ .הלשממה שארמ בתכמ םש היהי !!!!!!!!!!!!!!!!!( ???? @4?<;L )
לע וצחל זאו (בתכמה תא וארק 87D1G וארתש ומכ .הרזחב בתכמ ול חולשל ידכ ,
ןיא ("יוזמ ליימיא םיחלוש םתאש ימל רמולכ .ולש יתימאה ליימיאל הרזח בתכמה תא חלשיי הז
תעדל יוכיס
קלחב (*שמהב .תאזה הבתכה תא ארק אוה ןכ םא אלא ."יוזמ הזש % הזה *ירדמה לש ,
"יוזמ םתלביקש ליימיאה םא קודבל *יא םכל ריבסא ינא .
קלחל םיצפוק םתאש ינפל לבא % קלח תא םכל שי ( & ,
האבה םעפל דע .םיצור םתאש המכ הז םע קחשל םכל ןתונו דבוע לכה *יא תינכט ריבסמש ,
9,(,3%:
;ויז ,:)/& - קלח "
" ןגה לא רקובב *לה ןטקה ןתנוי .
שפיח םיחורפא -עה לע ספיט אוה .
לודג רוח .בבושל ול יובאו יוא
לגלגתה -עה ןמ .ויסנכמב ,
לביק ושנועו "...
ליימ יא "ויז' *ירדמה לש ינשה קלחל םיאבה םיכווווווווווווורב !!!'
הז תאו הז תא םישוע *יאו הככ הז הככ המל םכל ריבסא ינא (הז קלחב .
ןורחאהו ישילשה קלחל רובעל םינכומ ויהתש קר אל (הזה קלחה םע ורמגתש ירחא ,
ןוכנ הזב שמתשהלו (תירבעב תאז תושעל ולכות (םייקש ראוד תרש לכל ליימיא "ייזל ולכות םג אלא ,
רבכ רוזחי יטומ - בושח יכהו .ןמזה ותואב םישנא המכל חולשל ולכות .המלו דבוע לכה *יא ןיבהלו
התיבה .
ליחתנ (בוט ....עדוי אל הלאוו Rיטומ הז ימ .
}}}
מ חקלנ הפ וארקתש רמוחה בור ' 8E5 &1 ' ה לוקוטורפ תא רידגמש =@AD .
חיטבמ אל ינא (תאז תורמל .ותוא ןיבהל ולכותש ידכב תירבעל םגרות רמוחה
םגרית אל טלחהב אוהו (ילש תישיאה *רדב השענ הפ םוגרתהו (רבד םוש םכל
ה לש ימשר 8E5 . תא אורקל תילגנא םיעדויש םכמ הלא לכל -ילממ דואמ ינא 8E5 &1 .
{{{{
םתאש םישקבמ ראודה יתרש בור (תרש לכב אצמנ אל הז יכ םא זא (בוט ,
םילבקמHםיחלוש םתאשכ כ'דב .םתא ימ ועדייש ידכ תאז .והדזת (ליימיאה תא םיחלושש הלא
ליימיא
ימ *כו (ההדזמ עיגה אוה ונממש תרשה חלשנ אוהש תרש לכל רשאכ .דחא תרשמ רתוי *רד רבוע אוה
תא לבקמש
אל תאזש ןבומכ .םימיוסמ םירקמב ליעי דואמ תויהל לוכי הז .רבע הז הפיא *רד עדוי ליימיאה
הביסה
תייה םאתס תאז (תירקיעה ה תדוקפ (הרקמ לכב .דיתעב הב ושמתשת הארנכ םתאש אמגוד
איה תוהדזהה :
3710
םישמתשמ אל ללכבש םיתרש הברה שי .הרוצ התואב הדוקפל םיסחייתמ םיתרשה לכ אל (וישכע
תאזה הדוקפב ,
(הבוח איה הדוקפה (תאז תמועל םירחא םיתרשב .התוא והדיי אל םה הדוקפה תא םהל וחלשת םאו
הידעלבו ,
דיגהל םיבייח אל םתא (םיתרשה בור לצא .ליימיאה תא חולשל ולכות אל 3710 , הארנכש תורמל
ריעי תרשה
ינא .םיצור םתאש המ ושעתש הככ .ליימיאה תא וכרד חולשל םכל ןתיי תאז לכב אוה לבא *כ לע םכל
ריהבא קר
הדוקפה ,בושח והשמ הפ 3710 ובתכת אל םא (רמולכ .תוהדזהל תמרוגש תאז אל איה 3710 אל הז
םתאש רמוא
םג תרשה הככ םימעפ הברהו תוהדזהה תא תלמסמ קר הדוקפה .םתא ימ עדוי אל תרשהו םיימינונא
הזיא *רד עדוי
לכ םע ומכ קוידב הז םע וקחשתש -ילממ ינא (הרקמ לכב .ןיימוד הזיאמ וא ליימיאה תא וחלש הנכות
הדוקפ
לצא .הפ ןתא ינאש @4;1.30A@4;1.50@ הדוקפה תא בותכל וצלאיתש קר אל (אמגודל ,
םתא ימ דיגהל וכרטצת םג אלא .
תואמגוד :
3710 72C5A;0<.?0L.;1
3710 :4114.50.;1
3710 345678
3710 EC56G0C
3710 ;20

ל רשקב הנורחא הרעה קר .בוט 3710 , םיבתוכ כ'דב םא תוהדזה תדוקפ תאז המל םיהות םתא םא
קר 3710 ילב
םיבתוכ םתאש עגרב (הככ זא (תוהדזהל :
3710
ב ביגמ תרשה 1006CD ובתכת אל םאש רמוא אל הז (בוש לבא .םכלש בשחמה תבותכ תא קדובש
3710 ראודה תרש
םתא ימ עדיי אל ....
ה ירחא זא (בוט 3710 האבה הדוקפה האב : @4;1 .
הדוקפה @4;1 היהש עדימה לכ תא )טעמכ( קחמייו (שדח ליימיא תחילש וישכע ליחתיש תרשל תרמוא
וישכע דע ול
תא םידילקמ .'וכו חלושה תא (ומצע בתכמה ןכות תא (בתכמה תא לבקי ימ ללוכ (רבעש בתכמה לע
הדוקפה
האבה הרוצב :
@4;1 E80@, =7<278
ה רשאכ =7<278 = ליימיאה תא לבקי ליימיאה תא לבקמש ימ הנממש ראוד תבותכ .
אמגודל :
@4;1 E80@, G0=;U30A@4;1.50@
@4;1 E80@, =34PU14678=.50@
@4;1 E80@, 0@8;U<7AL;=;0<.<7A.;1
הדוקפה תא @4;1 הרעה םע ביגי אוה (הדוקפה תא לביק תרשהש עגרב .תחא םעפ קר לבקמ תרשה
תיבויח
רפסמה םע דחי האבש &!. לש הבוגת ריזחי אל תרשהש םכל הרקי אל םעפ "או טעמכ . &!. ירחא
ה תדוקפ @4;1 .
םתאש ול ודיגת םאו .ול םירמואש המל בישקמ (הז הרקמב תרשהש ןוויכמ תאז
G0=;U=2E.=2E.BG7.EC56 אוה
םכמצעב הז תא וסנ .תמאב .*כ הז םבור לצא לבא (ראודה יתרש לכל ןוכנ אל הזש ןבומכ .תאז לבקי .
ןיימודהש םכל דיגי אוה םומיסקמ =2E.=2E.BG7.EC56 דואמ םיתיעל הרקיי הז לבא .םייק אל
תוקוחר ..
םתבתכו הרקמב
@4;1 E80@, A0=;U30A@4;1.50@
םוקמב
@4;1 E80@, G0=;U30A@4;1.50@
םתיצרש המ תא שדחמ ודילקה טושפ ,
ה תדוקפ ירחאש ןוויכמו @4;1 השדחה תבותכה (בתכמה לע ול היהש עדימה תא קחומ תרשה
הדוקפה (הנטק הרעה קר .היוגשה תאז אלו (לבקתת הנוכנהו @4;1 עדימה תא קוחמל ידכב הדעונ אל ,
ה תא ןקתל ידכ הלחתהב הזב שמתשהל םיישפוח ושיגרת לבא ...תפסונ הדוקפ שי הז ליבשב @4;1 .
ה ירחא (וישכע @4;1 ה עיגמ 8D5A . ה 85DA ליימיאה תא לבקיש הז היהי ימ תרשל רמוא .
...רפסמה םע דחי האבש תיבויח הרעה םע ביגמ אוה (תמייק ןכא תבותכהש אצומ תרשה םא &!. םא .
אל אוה
רפסמה םע דחי תילילש הרעהב ביגמ אוה (תבותכה תא אוצמל חילצמ !!. בל םש אל דועש ימל . ,
רפסמה &!. ה םע *ישמנ לבא .םירבד דוע םילמסמש םירפסמ דוע שי .הדוקפה תולבקתה תא למסמ
85DA .
ה תא 85DA *כ םיבתוכ :
85DA A0, 8757;L78
ה רשאכ 8757;L78 = ליימיאה תא לבקיש םדאנבה רמולכ .ןעמנה לש ראודה תבותכ .
אמגודל :
85DA A0, 24<;71U;<A78.<7A.;1
85DA A0, 24<41+U30A@4;1.50@
85DA A0, :7B@4=A78UG4300.50@
85DA A0, @080<U72C54A;0<.?0L.;1
הדוקפה תא (וישכע 85DA םיצור םתאש םימעפ המכ הלבגה אלל בותכל רשפא .
"יוזמ ליימיא חולשל םיצור םתייה אמגודל ))דיחי בתכמב הז לכו
והשמ םידילקמו םהלש ראוד תרשל םירבחתמ םתא (תחא םעפב ימואלניב קזב לש תוחוקלה לכל
הזכ :
3710
@4;1 E80@, =CDD08AUB7F7P;<A.<7A
85DA A0, C=781
85DA A0, C=78&
85DA A0, C=78%
85DA A0, C=78#
85DA A0, C=78!
85DA A0, C=78$
ש ןבומכ ...האלה ןכו C=781 דע C=78$ קווד ואל םהו יתאצמהש תומש םאתס םה א םייתימא ...
הדוקפה תא דילקהל רשפא םיאור םתאש ומכ זא 85DA הדוקפה םע .ליימיא לכב םימעפ יפלא @4;1
תאז תמועל ,
הדוקפל וישכעו .הז ליבשב שדחמ ליימיאה לכ תא בותכל וצלאית אלא .הז תא תושעל רשפא יא
ונלש האבה ,
ה איהש 24A4 . ה תדוקפ 24A4 בתכמה תא םיבתוכ ונא (וז הדוקפב רמולכ .ומצע בתכמה תא הליחתמ .
תדרפנ הרושב הדוקנ םידילקמ טושפ Rבתכמה תא בותכל ונרמגש תרשל םירמוא *יא (ונרמגש ירחא .
אמגודל :
24A4
3; 24<<G( :34A'= CDR ; 37482 G0C YC=A ?0A
A37 14A7=A 41BC@ 0E &D45. :34A =3411 ; =4GR ;A =C56=
;'L7 37482 ;A 1;67 4 A30C=4<2 A;@7=
4<G:4G( 7<Y0G ;A
BG7
.
תדרפנ הרושב היהת איהש יחרכה םג הז .הבושח דואמ "וסב )הדוקנ( . ה .
הדוקפהש הז (בושח והשמ דוע .תירבעב בותכל םג ןבומכ רשפא בתכמה תא 24A4 תא םג תללוכ
םישארה .
םשHתבותכ (*יראתה תא ()םיצור םתא םא תרתוכה וא( אשונה ןוגכ .בתכמה לש תופסותה תא רמולכ
חלושה
*כ םיבתוכ )תופסות( םישארה תא .םירבד המכ דוע םג םימעפלו :
24A7, A37 24A7 ?07= 3787
E80@, A37 =7<278
A0, A37 8757;L78
=CBY75A, =CBY75A ?07= 3787

אמגודל :
24A4
24A7, &% 05A .. 11,&+,%%
E80@, @4A8;NU:4114.50.;1
A0, G4<;8XB8UG4300.50@
=CBY75A, 34DDG B;8A324G
3; G4<;8
; :;=3 G0C 4 34DDG B;8A324G
30D7 G0C'11 7<Y0G B7;<? 1!
; B0C?3A G0C A3;= 8741 4:7=0@7 A3;<?
G0C @C=A =77 ;A
7@4;1 @7 B456 4= PC;56 4= G4 54< A0 @4A8;NU:4114.50.;1
5 G4( @4A8;N
.
איה תאזה הרושה .ומצע בתכמל )תופסות( םישארה ןיב הלידבמה הקיר הרוש שי (םיאור םתאש ומכ
תיחרכה .
תירבעב םג בותכל רשפא )'וכו אשונ (חלוש( םישארה לש עדימה תא (וישכע .
ב םא ןכ ומכ @4;1 תפסותב זא (םתישע חוטבש המ (חלושה תבותכ תא םתנייצ E80@ בותכל רשפא
והשמ דוע .הז תא תושעל -למומ דואמ םג הז .ליימיא תבותכ םוקמב יוניכ וא םש ,
ה לש ןכותה תאש הז 24A4 םיליימיא המכ םע הז תא םייסנ וישכע .תירבעב בותכל םג רשפא ומצע
םיפיוזמ
יח טלקוה לכה הז .הזה טסקטה ליבשב דחוימ םיגול יתישע .יתימא הפ לכה (בגא *רד .יתחלשש
טנלטה תנכותמ .
תושעל ולכות *כו (םכלש םיפויזה תא טילקהל םג םילוכי םתא *יא םכל הארא ינא (תואמגודה "וסב
הז םע
תואמגודה הנה (ןפוא לכב ...המ עדוי אל וא (סיפדהל (םירבחל תוארהל ...םיצור םתאש שמ :
&&. =@AD.SSS.50@ 7=@AD 5D@A4-%X&X%X. - <0 C57
3710
&!. - =@AD.SSS.50@ 3; .
&!. - D;D71;<;<?
&!. - 4CA3/10?;<
&!. B;A@;@7
@4;1 E80@, SSSUSSS.<7A.;1
&!. 06
85DA A0, SSSUSSS.50@
&!. 06
24A4
%!# ?0 43742
24A7, 1. <0L 1&,%1
=CBY75A, 78808 ;< ;H0 =75A;0<
E80@, SSS =CDD08A A74@
A0, SSSUSSSS.50@
37110 E80@ SSS.50@ !
;'@ =088G A0 ;<E08@ G0C A34A A3787 34= B77< 4< 78808
;< A37 ;H0 =75A;0< 0E G0C8 4550C<A 24A4B4=7( 4<2 A3;= =78L78'=
D4==:082 ;<E08@4A;0< 34= B77< A7@D0848;1G 27=A80G72. :7 <772 G0C ,
A37 SSS C=78( A0 3;A 87D1G 4<2 AGD7 G0C8 D4==:082 ;< A37 =CBY75A .

A34<6 G0C E08 G0C8 371D ,
A37 SSS =CDD08A A74@ .
.
&!. 06 +9%#%11$ PD 1#9%
PC;A
&&1 =@AD.SSS.50@ 510=;<? 50<<75A;0<
םוקמב SSS יתמשו היהש המ תא יתקחמש רמוא הז 'SSS' םיאור םתאש םוקמ לכב .
ןעמנו חלוש (תרשה תומש תא ועדת אלש "ידעש יתטלחה .רזנצל ידכ הז תא יתישע .
קפס לש שמתשמל ליימיא יתחלש הז הזה ליימיאב יתישעש המ (םיאור םתאש ומכ (הרקמ לכב
םייוסמ ,
חולשל שקבתמ אוה .קפס ותוא לש הכימתה תווצמ הזה ליימיאה תא לביק אוהש בשוח אוה רשאכ
אמסיסה תא
ול תרמוא ראוד תנכותה (אמסיסה םע ביגמ אוהשכ (וישכע .תרשב היעב הזיא ןקתל ולכויש ידכב ולש
הזש
ל חלשנ =CDD08A A74@ הז .רחא והשימל הז תא חלוש הזש הז הרוק תמאבש המ לבא (קפס ותוא לש
הז תא חלוש
ב ונבתכש תבותכל @4;1 E80@ . אמגודל וישכע .ראוד תרש לכב הככ דבוע אל הז יתחמשHירעצל לבא
האבה :
&&. ( ***- <0 C57( 7=@AD =78L78 8742G 4A @0< E7B 1& ..,&#,&$ &..1
&&. 7=@AD =D067< 3787
3710
!.1 3710 87PC;87= 20@4;< 42287==
3710 SSS.50@
&!. 87PC7=A72 @4;1 45A;0< 064G( 50@D17A72
85DA A0, SSSUSSS.50@
!.% <772 @4;1 B7E087 85DA
@4;1 E80@, :7B@4=A78USSS.50@
&!. 87PC7=A72 @4;1 45A;0< 064G( 50@D17A72
85DA A0, SSSUSSS.50@
!!. ;<L41;2 42287==
85DA A0, SSSUSSS.50@
!!. 87PC7=A72 45A;0< <0A A467<,C=78 4550C<A ;<45A;L7
85DA A0, SSSUSSS.50@
&!. 87PC7=A72 @4;1 45A;0< 064G( 50@D17A72
24A4
%!# =A48A @4;1 ;<DCAZ 7<2 :;A3 [581ET.[581E >
24A7, 1% <0L + 11,.!
=CBY75A, EC56 G0C
E80@, SSS.50@
A0, SSSUSSS.<7A

3; A3787 .
G0C B7AA78 =A48A =346;< G0C EC56;< 4==3017 .
G0C 24@< Y7: 34A78. EC56 ;A 0EE. ; A006 G0C =;A7 20:< .
;E G0C DCA ;A B456 CD( ;'11 A467 ;A 20:< 4?4;< ...
<0 <4F;= 410C2 0< A37 <7A !
=C56 ;A G0C @0A378EC5678 .

.
&!. 87PC7=A72 @4;1 45A;0< 064G( 50@D17A72
PC;A
&&1 =78L;57 510=;<? A84<=@;==;0< 534<<71
ה תדוקפ תא לבקל םיכסה אל תרשה הזה ליימיאב (םיאור םתאש ומכ 3710 םג בותכאש שקיבו (ילש
ןיימוד .
ה ינפל (ןכ ומכ .*ישמהל יל ןתנ אוה כ'חא קר @4;1 יתבתכ 8D5A ינפלש יל דיגהל תרשל םרגש המ
ינאש
בתוכ 85DA בותכל ילע @4;1 בותכל לכוא הז ירחא קרו 85DA . ה תא יתבתכשכ (כ'חא 85DA תרשה (אבה
ריעה
ישילשה ןויסינב קר .םייק אל שמתשמ םשהש יל ריעה אוה ינשה ןויסינבו .הניקת הניא תבותכהש יל
םיכסה אוה .
רתוי החונ רושקת תלוכי םהל שיו םייתידודי דואמ כ'דב םה ראודה יתרש (רמולכ
ןוגכ םירחא םיתרשל רשאמ D0D וא 3AAD . םג *יא םכל הארא ינא (םדוקמ יתחטבהש ומכ וישכע (בוט
םכלש םיפויזה תא טילקהל םילוכי םתא .
ה ןולח תא וחתיפ A71<7A . םידילקמ זאו (הלעפה (לחתה לע םיצחול (רכוז אלש ימל A71<7A .
ה טירפת לע וצחל תעכ A78@;<41 ב ורחבו =A48A 10??;<? . -בוקה םש תא דילקהל ושקבתת םתא
וילעש
אמגודל ."ויזה תא טילקהל םכנוצרב : 5,>E467 וא 5,>G0<4A4<>3456;<?>A7=A . םכל אבש המ ...
קווד ואל (םצעב תרש לכ וא( .םיצור םתאש המ ושעתו ראודה תרשל ורבחתת כ'חא א ראוד )...
ב ורחב (הטלקהה תא םייסל םיצורו םירמוג םתאשכ : A78@;<41 , זאו =A0D 10??;<? .
לש םויס היהי -בוקל .םתטלקה וילעש -בוקה תא וחתיפו (טנלטה ןולח תא ורגס וישכע 10? .
אמגודל :
A7=A.10?
5001.10?
EC56;A.10?
וכו .....'
ןורחאהו ישילשה קלחל םירבוע םתאש ינפל ןורחא רבד קר .והז ,
תדוקפ איהו (הליעי דואמ הדוקפב םיכמות םיתרש הברה 371D .
םימעפל דואמ םכל רוזעל לוכי הז .הז םע וקחש .םינוש ראוד יתרש המכב הז תא וסנ .
והשמ םתנבהש הווקמ ,
9,(,3%:
;ויז ,:)/& - קלח ?
..." A37 @;<CA7 A34A ;A'= B08< ;A B7?;<= A0 2;7 "
( @48;1G< @4<=0< )
ליימיא "ויזל םלשה *ירדמה לש ןורחאה קלחל םתעגה .
םתא לבא (םייוצר יכה אל םג םתאו (אובל םכממ שקיב אל דחא "א (הפל םינמזומ שממ אל םתא
ןאכ .
תמאה תאו .תוישומישו תושדח תודוקפ םכל הארא ינא הז קלחב .ליחתנ ואוב (ןאכ רבכ םתא םא זא ,
(אל וא "יוזמ םתלביקש ליימיאה םא קודבל *יא ודמלת םג םתא הזמ -וח .תובינגמ שממ שממ םג
*יא םגו
נהיתש חוטב ינא .תושדחה תודחוימה תודוקפה םע ליחתנ (בוט .הנוז ןבה ןפייזה תא רתאל ו קחשל
תייא ם .
הפ םכל הארא ינא % םה תודוקפה תשולש .תובינגמ תודוקפ :
8=7A
L8EG
<00D
ןושארה , 8=7A , תושעל הז ודיקפת 87=7A וישכע דע תרשל םתחלשש עדימל .
אציש םתטלחה םואתפו ("וסל טעמכ םתעגה (ליימיא "ויז םתלחתה (אמגודל .לכה קוחמל רמולכ
הדוקפה תא דילקהל אוה תושעל םכילעש לכ (הלחתהמ ליחתהל םיצור םתאו ארח 8=7A והזו .
איה ונלש האבה הדוקפה .שדחמ ליחתהל םילוכי םתא וישכע L8EG . ה תדוקפש המ L8EG הז השוע
תקדוב
תכרעמב םייק םייוסמ שמתשמ םא .
ליימיאה תבותכ םא תעדל םיצור םתא אמגודל =1CAUF434L.<7A.;1 תמייק תמאב ,
םידילקמו (בהז טנרטניא לש ראודה תרשל םירבחתמ םתא :
L8EG =1CA
ןובשחה םא םכל דיגי תרשה =1CA םירקמב ליעי דואמ דואמ תויהל לוכי הז .אל וא םייק ןכא
םימיוסמ ,
ןוילמ םכל חולשל תוצורש תוירחסמ תורבח הזב םישמתשמ כ'דב *א
םיטלוק אלו "סכ הזמ וחיוורי םהש םיבשוח םה יכ תונבצעמ תומוסרפ
םהלש םינברוחמה םירצומה תאו םתוא אונשל ונל םימרוגו םינבצעמ םאתס םהש .
הדוקפה .הנורחאהו האבה הדוקפל (בוט <00D םולכ ....תושעל הדיקפתש הדוקפ איה .
הדוקפה <00D הדוקפה .דואמ -למומ .םכמצעב וסנת .אב בינגמו דחוימש המ הז .םולכ השוע אל
ןכ איה תמאה תא יכ Rםולכ השוע אל איה םא תמייק איה המל זא .ראוד יתרש דואמ הברהב תמייק
והשמ השוע ...
*סמ לא טלפ הריזחמ םג כ'דבו (תרשל תטלקנ דואמ טושפ איה .ןיעל הארנ שממש והשמ אל קר
רמואה םכלש בשחמה
םאתס וא (רדסב רוביחהש קודבל ידכ ליעי תויהל לוכי הז (רמולכ .'וכו הלבקתה (הטלקנ הדוקפהש
תוריהמ תא
הלאכ תויוטש ינימ לכו ראודה תרש תבוגת ...
הנוז ןבה רותיאו ;יוזמ ליימיא יוליג
תואדווב םיקדוב *יא .דושח םכל הארנ אוהו ליימיא םתלביק דיגנ וישכע ?
םישארב םילכתסמ ( 374278= ) הנכות לכ םע הנוש תצק הז Rהז תא םישוע *יא .בתכמה לש ,
תויורשפאב היצפואה תא ושפחת לבא ( =7AA;<?= ) ליימיאהש הלאל םג ל'נכ .םכלש ראודה תנכות לש
םהלש
אוה :7B B4=72 7@4;1 . ב אוה םהלש ליימיאהש רמולכ <7:@4;1 וא 30A@4;1 ירחא (וישכע .'וכו
םתינישש
ה תא תוארהל םכלש ראודה תנכות לש תורדגהה תא 374278= תאירקל ורביע (ליימיא לכ לש
םכל הארנש ליימיאה
ב וננובתהו (דושח 374278= . םכל האריי הזש חינהל ריבס (תאז םישוע םתאש הנושארה םעפה וז םא
םאתס ומכ
םכל רוזעל הלוכיש הליעי היצמרופניא םצעב הז לבא .תילגנאב תויוטש .
םישארה ראוד תנכות לכב (ןכבו ( 374278= ) "ויז יוליגל םיפיט המכ הפ ןתא ינא ןכלו (הנוש תצק ואריי
ליימיאב (ןושאר רבד (ןכבו .אל וא "יוזמ הז םא תולגל השק דואמ םהבש תונכותב םג ודבעיש ליימיא
יתימא ,
םיכורא כ'דב ויהי םישארה ןכל .ראוד תנכות י'ע חלשנ הז יכ תורדגהו םירבסה רתוי כ'דב ויהי .
הברה היהי םהו (םישארב םיטרפ הברה היהי אל (תינדי כ'דב השענש (תאז תמועל "יוזמ ליימיאב
םירצק רתוי .
ןיב הפ הוושנ .רחא והשמ וארת ואוב וישכע & ל דחא .ימצעל יתחלשש םיפיוזמ םיליימיא
41A4L;=A4.50@
ל דחאו 30A@4;1.50@ .
ב דחאה תא םדוק הארנ ואוב 30A@4;1.50@ :
E80@ 42@;<U30A@4;1.50@.50@ =4A 275 .+ 1$,%#,&1 &...
8757;L72, E80@ I&1&.19+.1$.11.J BG 30A@4;1.50@ )%.&( Z =4A 275 .+ 1$,%&,!# &...
=CBY75A, 50<?842C14A;0<=
24A7, =4A 275 .+
אוהש ןעוט חולשה םיאור םתאש ומכ 42@;<U30A@4;1.50@.50@
איה ולש יפ ייאה תבותכש בותכ לבא &1&.19+.1$.11.
לש יפ ייאה תא קודבנ םא 30A@4;1.50@ ללכב הזש הארנ $#.#.11.9
לש תבותכה תא קודבנ םא ןכ ומכ .םינוש דואמ םיבשחמ יתש הפ ונל שי רמולכ &1&.19+.1$.11.
ונחנא
םצעב הזש הארנ BFP-1$-11..B7F7P;<A.<7A . ונספת SSםובSS .ימואלניב קזב לש שמתשמ רמולכ
ותוא .
המוד דואמ בצמה הטזיו הטלאב וישכע :
E80@, 42@;<U<B4.50@

24A7, =C< 11 <0L7@B78
=CBY75A, 50<?842C14A;0<=
8757;L72, E80@ C<6<0:< )3710 <B4.50@( )&1&.19+.1$.11. )
BG =@AD.41A4L;=A4.50@ )&.+.&&.1%.+#( :;A3 =@ADZ + 275 &... 1$,#$,&. -...
אוהש ןעוט חלושה םעפה 42@;<U<B4.50@
לש יפ ייאה תא קודבנ ןכל <B4.50@ הזש ונל ררבתמו &.#.&.&.1&.&&%
ל המוד שממ אלש המ &1&.19+.1$.11. ימואלניב קזב לש שמתשמ ותוא תויהל ררבתמ רשא
םדוקממ .
.בתכמה תא לביקש ראוד תרשה תבותכ תא ןאכ ונל שי ןכ ומכ &.+.&&.1%.+#
הז םע וקחש .בתכמה חלשנ יתמ לש םיקיודמה העשהו *יראתה תא םילבקמ ונחנא ...
תא אורקל -ילממ שממ שממ ינא (בוש 8E5 &1 תילגנא עדויש ימ לכל
ה תאירק .ליימיאב עדיה תא קימעהל הצור םאתסש וא 8E5 אשונה לש הנבה רתוי הברה םכל ןתית .
ש הווקמ % והשמב םכל ורזע ליימיא לע הלאה םיממעשמהו םיכוראה םידומעה ,
9,(,3%:
;ויז ירדמ ,:)/& רצוקמ

:::::[ וניבתו "וסה דע וארקת .אורקל וקיספתו םיניבמ אל םתאש ודיגת לא - הרעה ]::::: !!!
::[ ןבומ אל לכה הלחתהב יכ ."וס "וס "וסה דע וארקת (ונממ הצור ינא המ ןיבה אל דועש ימל ]:: ,
::[ קיספהל ילב ."וסה דע הלחתההמ וארקת וישכע זא .הפי .ןבומ ןכ לכה זא "וסה דע םיארוק םאו
עצמאב ]:: .
."וס ."וס ."וסה דע וארקת .םולכ םיניבמ אלש םיבשוח םתא םא םג ."וסה דע וארקת (בוש
"וס .
מיא סוכ םינלצע תונוז ינב אי (יקוא א םכלש ,
וכ ןיא םכבורלש ללגב זא ח אורקל % רצוקמ *ירדמ הפ יתבתכ ליימיא "ויז לע םיאלמ םידומע .
(בוט .םיריכמ םתאש םדאנב לכל קתוע ונת .הזה *ירדמה תא וציפת .ונממ םינהנ אל םתאש םכל רסח
ליחתנ .
טרופל (ראודה תרשל םירבחתמ ,תוארוה &! תואבה תודוקפה תא םיבתוכ םש . :
3710
@4;1 E80@, 345678U345678=.50@
85DA A0, L;5A;@UL;5A;@.50@
24A4
=CBY75A, E467 7@4;1
24A7, @0< &% 05A0B78
A3;= ;= 4 E467 7@4;1
34L7 4 <;57 24G G0C B;A53
.
PC;A
םירבסה המכ וישכע .בוט :
345678U345678=.50@ = ליימיאה תא חולשל םיצור םתא הנממש תבותכה תא םוקמב ובתכ
L;5A;@UL;5A;@.50@ = "יוזמה ליימיאה תא לבקתש תבותכה תא םוקמב ובתכ
E467 7@4;1 = רבד ותוא( .םיצור םתא םא תרתוכה וא .ליימיאה לש אשונה תא ןאכ ובתכ )
@0< &% 05A0B78 = ןבומכ העש "יסוהל םג רשפא .*יראתה תא ןאכ ובתכ .
ינפל חלשנ הזש בותכל םג רשפא 1... תנשב (*פהה וא הנש #.9& הז םע וקחש .םיצור םתאש *יא ( .
A3;= ;= 4 E467 7@4;1
34L7 4 <;57 24G G0C B;A53 = תירבעב םג רשפא .ומצע בתכמה תא ןאכ ובתכ .
תירבעב בותכל רשפא )םיצורש םכמ הלאל תרתוכה וא( אשונה תא םג (בגא *רדו .
טרופל ראודה תרשל םירבחתמ *יא ,תמאב הנורחאו (הנורחא הרעה קר &! ??
הככ :
* לחתה לע וצחל
* הלעפה לע וצחל ...
* ודילקה : A71<7A =78L78 &!
=78L78 = ראוד תרש לש תבותכ
היה ראוד תרשהש חינהל ריבס םדוקמ אמגודה תא חקינ םא (אמגודל @4;1.L;5A;@.50@
םידילקמ םתייה ןכלו : A71<7A @4;1.L;5A;@.50@ &!
תוצופנ תבותכל תויורשפא דוע :
=@AD.L;5A;@.50@
היה רבכש המ , @4;1.L;5A;@.50@
ביבח ןורחאו L;5A;@.50@
ב והשימל םיפייזמ םתא דיגנ זא 41A4L;=A4.50@ ודילקת םתא : A71<7A @4;1.41A4L;=A4.50@ &!
וסנת דבוע אל םאו =@AD.41A4L;=A4.50@ טושפ זא (אל הז םג םאו 41A4L;=A4.50@ (טושפ (טושפ
טושפ .
ה לש האלמה הבתכה תא וארקת (תויעב שי םא % נהית .והז .םידומע ו םכלש . ,
9,(,3%:
- רפס תיבב תושעל םיפייכ םירבד "
אשונב הבתכ דוע בותכל טילחה רתאה תווצ (ןושארה קלחה לש תוירלפופה רואל
' נהיתש םיחוטב ונחנא .'רפס תיב ארקנה ןברוחמה םוקמב תונהיל *יא ו וניבתש םיווקמו (
חומה לע םכל טלתשהל תונוז ינבל ונתית אלשו (תמאב םתא ימו םכליבשב בוט תמאב המ .
שארל ונל וצפקש תונויערה לכ הנה (המדקהה םע סלאח (בוט :
* רפסה תיבב םילוענמה לכ לע תובידנב ותוא וחרימו (עגמ קבד וחק .
םיסנמו (םיסנמו (םיסנמ טושפ םה .לוענמל חתפמה תא סינכהל םיסנמ םירומה *יא וטיבת כ'חא ...
* סקפיט םע *סמה לע ורייצ (רפס תיבב היזיוולט םכל שי םא .
* םכלש עגמ תושדעה תא םישפחמ םתאש ונעטתו (םירבח המכ וחק (םיאלמ תונורדסמהשכ ,
הז לע *ורדל תועטב לוכי והשימ יכ (זוזי אל דחא "אש דואמ בושחשו ...
* להנמה רדח לשו םירומ רדחה לש תלדה לש תידיה לע יקק וא (-וב (קבד (ןותפש וחרימ .
* וסנכיתו (םיינש וא רודכ ועלבת (להנמה רדח דיל וכל .שחנ תשקה דגנ תופורת תחקרמ תיבמ וסייכ
המינפ .
םש אצמנש המ לכו (םירפס (חיטשה (אסיכה לע איקהל ולדתשת .איקהל םכל םורגת הפורתה .
* ושיגרת .םירבחל וקלחו ןיינעמ רבד לכ לש םיקתוע ומלצ .םכלש םירומה לש ראודה תובית תא וצרפ
ישפוח
סיטרכ רפסמ הז (לזמ םכל היהי םא (בינגמ יכהו (ואצמת םימעפלש ןמוזמ "סכ (םיק'צב שמתשהל
יארשאה .
* קדצה םוי הז יעיבר םוי' ש *כ לע םוקמ לכב םיזמרו םיקתפ וריאשה "
* םולכ ושעת לא יעיבר םויב .
* םולכ ושעת לא ישימח םויב .
* םולכ ושעת לא ישיש םויב .
* תיצמ (ןיזנב (שיטפב דייטצהל -למומ .םיאור םתאש המ לכ וסרהתו רפס תיבל וכל תבשב ,
בוט חור בצמ הברהש תמאב לבא הברה הברה הברהו (ןיכס .
* וכו (םירושיא (םינחבמ (תועדוה( םכלש הרומה תמיתח םע םימותח םירבד רתויש המכ וגישה ,)'
ולש המיתחה תטיש תא לגרתל תוסנל וליחתתו תועש המכ לכה םע ובשו .
דואמ ישומיש והשמכ ולש המיתחה תא ואצמת (תיתוכיא "ויז תמרל ועיגתשכ .
* ןבומכ םנובשח לעו םמשב תאז ושע .תיבל הציפ םליבשב ונימזהו (םכלש םירומל םידמחנ ויהת .
הברה תותשל וצריי םג םהש בשוח ינאו (תופסותה לכ םע הלודג תיתחפשמ הנמ ןימזהל וחכשית לא .
*כ רחא הדילג תצק םג וצריי םג םה ילוא יכ (הדילג וחכשת לאו ...
* הציפה םע עקתיהלו םלשל וצלאנו (חולשמה שיא לע תועש וקעצ םהש ירחא ,
חבטמב הפירש'מ םתוא ליצהל ואוביש שאה יבכממ רוקיב לבקל וחמשי םהש חוטב ינא "
ןופלטה *רד שאה יבכמל הילע רפסל וצריתש תרחא הפירש לכ וא ...
* םע רויכב זקנה תא ומתסו רפסה תיבב םיתורישל וכל
םויה "וסב תאז ושע .זרבהמ ררחתשהל םימה לכל ונתו הנילטסלפ ,
םימ "צומ היהי רפס תיבה לכ תרחמל םויב .התיבה וכלה רבכ םלוכש ירחא ....
* המכוחב תאז ולצנ .םינגומ אל תומוקמו םיבצמב םהלש ןמויה תא ריאשהל םיטונ םיבר םירומ .
* םישימח האמ (האמכ קושב הלוע למס לכ .םכלש םירומה לש תוינוכמהמ םילמסה תא ושלתת
לקש .
םכלשמ "סואל םתוא ופיסוה וא םינפסאל םילמסה תא וריכמ .
* םירומה רדח דיל וא ןורדסמב ולחנתהו הבכשה לכ לש התיבש ונגראת .
* םכלש םירומה לש תוינוכמה לש םילגלגב םיר'צנפ ושעתו םיינש וא רמסמב ודייטצה .
רתוי לודגל "יכה תא *פוה הז .תיארקא הרוצב תרחא תינוכמ ורחבת םוי לכ ...
* רפסה תיבב ישפוח בבותסהל םיאנס וא םילוגנרת המכל ונת .
תוחפלב ושמתשה ! חבושמ הז ירה הברמה לכ יכ ורכזו םיאנסHםילוגנרת .
* חפונמ ןולב (ןמיקופ תבוב (עוצעצ תינוכמ (סינט רודכ ומכ םיצפח ינימ לכ וסינכהו םיתורישל וכל ,
דירוהל רשפא יא רבכש דע בושו בושו בוש תאז ושע .םימה תא ודירוה ןכמ רחאלו הלסאה *ותל 'וכו
םימה תא .
* םדוק םתוא ליעפהל וחכשת לא .רפסה תיבב םירתסומ תומוקמ ינימ לכב םיררועמ םינועש וחינה .
* רוזאל ברקתיו הרומשכ .הפצרה ןוויכל םינפה לע בכשי דליש ונגראת
והשמ וא תישילש המוקב ןולח ןוויכל ועיבצהו '-פק אוה ()-פק אוה' ומכ והשמ תוירטסיהב וחריצ .
* רפסה תיבב דלי הזיא לש אבאה םתאש םינפ ודימעתו רפסה תיבל ןופאלפהמ ורשקתה ,
הביסמ שי יכ וא הרטפנ אתבס יכ רהמ רוזחל *ירצ אוהשו התיבה XוישכעX ותוא וחלשיישו
יטומ דודל תיתחפשמ
ללגב הזש דיגהל רשפא םומיסקמ .םכלשמ תוביס לע ובשחת .-ילפהל וטילחתש רחא רבד לכ וא
יתחפשמ עוריא
וכו ישיא והשמ הזש וא .'
* חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחפ .....
האבה 'S'ל ורבעת (ונ .םתקדצ RRRRדוע שיש םתבשח .
* בוט רתוי הובג רתויש המכ רשאכ (רפסה תיבב תישילש וא היינש המוקל וכל .
םיאבה םיקוחה פ'ע תוקיריה קחשמ תא וקחש תעכ :
- הדירומ הדליHדליב העיגפ % תודוקנ
- הפיסומ הרומב העיגפ 1. תודוקנ
- הדוקנ הפיסומ םייח לעבב העיגפ
- םולכ השוע אל רחא רבד לכב העיגפ
תונורחא תורעה :
םכתא ואריי אלש ידכ הקירי לכ ירחא "פוכתהל -למומ .
ל ןושאר עיגמש ימ אוה חצנמה !. תודוקנ .
םייונישל םיחותפ םיקוחה לכ .
נהית .)אלש וא( תודוקנ רבוצו ורותב קרוי דחא לכ ,האבה *רדב לעופ קחשמה ןיבה אלש ימל ו .
* ודיחפיש תומוקמ ינימ לכב םתוא ואיבחה תעכ .חמקב םתוא ואלמו תופוקש ןוליינ תויקש המכ וחק
*ותב (רמלק *ותב (רפסל תחתמ (רפס הזיא עצמאב םה םיצלמומ תומוקמ .םתוא אצמייש ימ תא
קנרא *ותב (קית
הרקמל םשו הפ חלמ תצק ומישת םגש -למומ .םכלש הרטמה םהש םידליה לש רחא םוקמ לכ וא
"ינסהל וסני םהש
סססככככייייייייייייייאאאאא ו ווווווווו'צפ הההההההאאאאא הברה ועמשת זאו רמוחה תא ....
* תונורחאה שולש םייתנשב חכשנ תצק לבא םיריכמ םלוכש והשמ (םויסלו .
קיטסלפ תישק ןיעמ םכל ראשייש *כ ולש תווצקה ינש תא וקרפו ()דרול( שוט וא (תע וחק .
ינשה הצקב קזח ופשנת וישכע .דחא הצקב ותוא ומישו הנילטסלפ לש ןטק רודכ ולגלג תעכ
"ועת הנילטסלפהו .
ריינב שמתשהל רשפא דימת הנילטסלפ ןיא םא .בוט ןווכלו "יעהל ודמלתש דע תצק הז םע וקחש .
בוט רתוי "ע אוה הככו םירויש ינפל ותוא ביטרהל -למומ .
ופט ופט םיארוק הזה הנהמה *א רגפמה קשנה ילכל (ריכמ אלש ימל .
רפסה תיבב "ייכל *יא' לש ינשה קלחה םת ןאכ (והז .'
םיקתוע תורשע המכ ומלצת (וישכע םתארקש המ תא וסיפדת ,
נהיתו (םירבחל וקלחת ו .
םכלש ,
9,(,3%:
קוט גיבב םינוקייא
תורישב שמתשהל םילוכי אל םהש *כ לע (תונולת הברה (םישנא הברהמ יתעמש (ןורחאה ןמזב
ה םע םיקוט גיבה לכל (ןכבו .קוט גיב םהל שיש הטושפה הביסהמ 'גנרוא לש םינוקייאה !11.
לפאה דצה יקמעממ יכ .םתיעט זא (םילוכי אל םהש ובשחו ןופאלפב ןוקייא םישל םיצורש (םהלש
וניהיגה לש ם םע (םכילא אב ינא ( 1..V וניהיג אוה ינא (רוהט עור ם ינבה לע תומרל *יא םכל האריש (
תונוז .
םתבשח אל ילש םימכחה םיארוקה םתא *יא ןיבהל השקתמ ינאו (רתויב הלקו הטושפ הטישה (ןכבו
דבל הז לע .
הטילחה המ םושמ 'גנרוא (המ לבא .םינוקייאב שמתשהל לגוסמ םכלש םגדה (תינכט (הככ זא
עדוי אל Rהמל .לוכי אל (קוט גיב ול שיש ימש .
םתוא םיקפוד *יא זא ?
םגד ותואמ (רחא והשימ לש ןופאלפ וחק ,
( שי םכל םא $11. וחק זא ( $11. םכל שי םא . !11. וחק זא ( !11. )
םגד ותואמ וחק בינגמ רתוי היהיש םאתס לבא (םגד ותואמ תויהל בייח אל הז םצעב ,
םוסח היהי אל םינוקייאה תוריש ולצאש הככ (קוט גיב תורישב םושר היהי אל הזה ןופאלפה לעבשו .
הנשמ אל הז (החפשמ 'גנרוא (וי יב 'גנרוא היהיש .קוט גיבמ -וח רבד לכ תויהל לוכי הז ...
תייא ופילחה וישכע ו ה סיטרכ תא =;@ .
סיטרכ םיפילחמ *יא =;@ ?
רישכמה תא ובכת לכ םדוק .
ה קיזחמ תא וארת םשו (ןופאלפהמ הללוסה תא ואיצות וישכע =;@ .
דצב ותוא ומיש תעכ .סיטרכה תא תונידעב ופלישו (ותוא וחתיפ ,
ינשה ןופאלפהמ סיטרכה תא םינפב וסינכתו .
ןופאלפה תא וליעפהו (םוקמל הללוסה תא וריזחה .
םכל ןיא עגרכ תינכט הניחבמ יכ (קוט גיב םכל שיש ההזת אל 'גנרוא וישכע ,
םכל אבש ןוקייא הזיא םכמצעל וחליש ןכל .
ה סיטרכ תא הרזחב ופילחה (הצצפ ןוקייא םכל םתפסוהש ירחא =;@ , ראשיי ןוקייאה Rהמ ושחנו .
ווונהתש דווואמ הווקמ .סיטרכה לע אלו רישכמה לע רמשנ אוה יכ Rהמל ,
9,(,3%:
םיבשחמל הצירפ
(תירבעבו דעצ רחא דעצ םכל ריבסהל דמוע ינא (ןוכנ הז (ןכ
.םירחא םיבשחמל -ורפל ולכות (תיבב םכלש ישיאה בשחמהמ *יא
תנברוחמ םיבשחמ תשר הנשי (אמגודל םכלש רפסה תיבבש חינהל ריבס (ןכבו
סודניוו םע םיבשחמ ןומה לש +!H+ רוביח הזיא םע םירבוחמ םלוכש
תרש *רד )רתוי וא תוחפ( ריהמ <A תחא תספדמ קר הנשי הלאה םיבשחמה לכל יכו
בשחמ לע (תוירפס המכ םג שיו (תספדמב סיפדהל םילוכי םיבשחמה לכ *א (םיינש וא
דרשמ לכב וא רפס תיב לכב *כ אל הז .םהילא השיג שי םיבשחמה לכלש (תרשה
.םיבר םירקמב *כ הז לבא (סודניוו םע םיבשחמ תשר לכב וא (יכוניח דסומ לכב וא
תייה םהלש םיבשחמה תשרש רפס יתב ןומהל יתרדח ה .וזכ הרוצב היונב
Rדבוע הז לכ לזאזעל *יא זא
םע םיצבק וא תוספדמ "תשל תורשפאה תא סודניווה םע דחי הקישה טפוסורקימ
רטמ יצח קחרממ םיבשחמ תויהל םילוכי הלאה םירחאה םיבשחמה .םירחא םיבשחמ
תויהל לוכי הזו (לבכ םע םיפותישה תא ליעפהש בשחמל םירבוחמש
.םידוהיה תנידמ (תרחא הנידמב ללכב אצמנש תיבב םכלש בשחמה
ה לקוטורפ לע םיססובמ םיפותישה =@B רשקתל םינוש םיבשחמל ןתונה לוקטורפ אוהש
םג לוכי הרידח יעצמאכ םיפותישב שומיש ןכל .טנרטניא לוקוטורפ לכ ומכ םהיניב
ב תכמות סקוניל( סקוניל םע בשחממ תושעיהל =@B .)
.םולכ Rדירוהל םיכירצ םתא הנכות הזיא לבא (ליחתהל םיתמ רבכ חטב םתא זא (בוט
םייוכיס םנשי (בורצ םכלש סודניווהש הרקמב .סודניווה םע דחי אב לכה
סודניוו לש הנקתהה קסיד לש ירוקמ קתוע םכל גישהל וצלאיתש +!H+ .
.הז ילב םג ורדתסת הארנכ לבא
הרקב חול [- תורדגה [- לחתה לע וצחל (ןפוא לכב
.תספדמל םירבוחמש םיבשחמ לש למס םע 'תשר' םשב -בוק ושפחת .תויוטשב אלמ הרקבה חול
תשר יביכר יכ וארת םתא .שדח ןולח םכל חתפיי .רבכעה םע םיימעפ 'תשר'ה לע וצחל
ןוגכ A5DH;D ו 2;41-CD 424DA78 .בשחמב םכלצא םינקתומ
ה לוקוטורפב שמתשהל ולכותש ידכב =@B ש םיכירצ םתא % םיאבה תשרה יביכר
,בשחמב םכל םינקתומ ויהי
S A5DH;D
S <7AB7C;
S 51;7<A E08 @;580=0EA <7A:086=
.ותוא "יסוהל םיכירצ םתא (םיביכרה תמישרב אצמנ אל הלא םיביכרמ דחא םא
םירחא םיבשחמ לע םיפותישל רבחתהל םילוכי םכניא (הלא םיביכר תעברא לכ ילב
.ביכר לכ תנקתהל תוארוה הפ ןתא ינא זא .ארח .םהלש םיצבקל השיג םכל ןתונ אלש המ
םע ןיאו רומג רדסב הז (הפ יתנייצ אלש (םינקתומ םיביכר דוע םכל שי םא (בגא *רד
...םכל רסח ילואש המ תא ןיקתהל ידכ זא (בוט .היעב םוש הז
A5DH;D
'...הפסוה' רותפכה לע וצחל (הז ביכר םכל רסח םא
[- טפוסורקימ [- לוקוטורפ ב ורחב A5DH;D .דוא-מ םיע-ט .הפי .
<7AB7C;
'...הפסוה' רותפכה לע וצחל (הז ביכר םכל רסח םא
[- טפוסורקימ [- לוקוטורפ ב ורחב <7AB7C; .דוא-מ .םימ-ח .הפי .
51;7<A E08 @;580=0EA <7A:086=
'...הפסוה' רותפכה לע וצחל (הז ביכר םכל רסח םא
[- טפוסורקימ [- חוקל ב ורחב 51;7<A E08 @;580=0EA <7A:086= .האעב .ליעג-מ .
.םכלש הנושארה הצירפל םינכומו טעמכ םתא םיביכרה תשולש תא םכל שיש וישכע זא (בוט
תורשפאב ורחב ',תשרל תישאר הסינכ' ל תחתמ 51;7<A E08 @;580=0EA <7A:086= .
ה רותפכ לע וצחל תעכ 06 ה שקמ לע ושיקה טושפ וא 7<A78 תא ליעפהל ושקבתת םתא .
.הרקמ לכב תאז ושע (תאז תושעל םכממ שקיבש ןולח חתפנ אל םא .תאז ושע .שדחמ בשחמה
(יארשא יסיטרכ (תואמסיס גישהל רבכ םיצור םתאו (שדחמ סודניוול םתסנכנ (בוט
(םיצבק םירחאל קוחמל (םינויצ תונשל (םיישיא םיבתכמ (תונכות (םיקחשמ
RRRםיצרופ לזאזעל *יא זא
.םיטא'צה םלועב םויכ רתויב תוצופנה תולאשה תחא תאז העוט אל ינא םא
.רודחל םינווכתמ םתא וילאש בשחמ לש יפ ייא תבותכ ואיצמת זא (בוט
,ודילקהו (סוד ןולח וחתפ (טנרטניאל םירבוחמ םתאש וקדבת
<BA=A4A -4 ;D42287==
,אמגודל
<BA=A4A -4 1&9.....1
ה ש בושח 4 ' היהי - 4 ' אלו ' 4 .'
,הבוגתכ ולבקת םא (הרקמ לכב
30=A <0A E0C<2
םתא לזאזעל *יא םילאוש םתא זא .הז בשחמל רודחל ולכות אלש רמוא הז
RRRרודחל ולכות ןכ םהילאש םיפותיש םע םיבשחמ אוצמל םירומא
תייאש דחא דוק וא הטיש ןיאש הפ וניבתש בושח (ןכבו ו .םלועב בשחמ לכל רודחל רשפא
.תמיוסמ תכרעמב םיוסמ החטבא רוח לוצינל תמיוסמ *רדל הבוט אמגוד תאז
.םימיוסמ םיבשחמל רודחל םכל ןתונש המ
םכל שי (ןכבו & ,תויורשפא
.)רפס תיב ,אמגודל( םיפותיש ול שי יכ תואדווב םיעדוי םתאש םוקמל הרידח S
.אצומ הזש המל רודחל זאו (םיפותיש קרוסב שומיש S
,ודילקהו (סודל ורזיח (םיפותיש םע בשחמ לש יפ ייא תבותכ םכידיב שישכ זא
<BA=A4A -4 ;D42287==
םוקמב רשאכ ;D42287== ,הככ *רעב תיארנש הלבט ולבקת םתא .יפ ייאה רפסמ תא
<7AB;0= 87@0A7 @453;<7 <4@7 A4B17
<4@7 AGD7 =A4AC=
---------------------------------------------
50@DCA78 [..T C<;PC7 87?;=A7872
:086?80CD [..T ?80CD 87?;=A7872
50@DCA78 [..T C<;PC7 87?;=A7872
@45 42287== / ..-..-..-..-..-..
ל םירפסמה לכ תא יתפלחה םיאור םתאש ומכ .. .
םש םיאור םתא רשאכ .[T ה ןיבש םיספאב היינש ודקמתתש הצור ינא
רפסמה תא &. T רמולכ ( &. .םיהדמ המכ .םיפותיש םימייק (הז בשחמלש רמוא הז ([
(יזכרמה תרשה לש יפ ייאה תבותכ תא םתקדב (רפס תיבל םתכלה זא (יקוא
רפסמה םע הלבט םתלביק תיבבו (םיפותיש םע בשחמ םתאצמו (קרוסב שומיש םתישעש וא
T &. (בר לאיצנטופ םע בשחמ הפ םכל שי יכ הדבועה םצע תא רשיאש המ [
,אבה רבדה תא תושעל ןמזה עיגה (םירקי םיטסיכרנא וישכע
,-בוקה תא וחתיפ
5,>:;<20:=>1@30=A=.=4@
טסקט *רוע םע ותוא וארק & ( % .ארונ אל (םולכ םשמ םתנבה אל םא .םימעפ
םש ודילקהו ...הלעפה [- לחתה לע וצחל תעכ <0A7D42 ה שקמ לע וצחל . 7<A78 .
.-בוקה לש ןימיל לאמשמ םידילקמ םתאש וגאדת .ונלש ביבחה *רועה תא םכל חתפיי הז
,אמגודל .םיפותיש םתאצמ ובש בשחמה לש יפ ייאה תא םש ודילקה
1&9.....1
,אבה םשב -בוקה תא ורמיש תעכ
5,>:;<20:=>1@30=A=
.*כ טושפ
(הילא -ורפל םכנוצרבש תחא יפ ייא תבותכמ רתוי םכל שי םא
ה שקמ םע( הרושה תדרוה תרזעב תבותכל תבותכ ןיב ודירפת זא 7<A78 )
,*כ תואריהל רומא םכלש -בוקה
1&9.....1
11&.19+.1!.+
%9.1.!.1.19
(וישכעו (רומש -בוקה תא םכל שי זא (בוט
בשחמ [- שפח [- לחתה טירפת לע וצחל ...ול םתיכיחש עגרל
בשחמה לש יפ ייאה תא הב ודילקה (הנטק טסקט תבית םע שדח ןולח םכל חתפיי
,אמגודל (-ורפל םכנוצרב וילאש 1&9.....1 יפ ייאה תא םתרמשש יפ ייאהש ירחא תאז
-בוקב 5,>:;<20:=>1@30=A= ה שקמ לע ושיקה . 7<A78 .תצק וכחו
.רבכעה םע םיימעפ וילע וצחל .בשחמ םכל אצמיי הז המ ןמז רחאל
)))םכלש אוה וליאכ קוידב בשחמב שמתשהל םכל ןתייש חתפיי שדח ןולח
םיכירצ םתא (םכלש ןושארה -ורפה בשחמה לש םיצבקב םיטטחמ םתא ובש (הז עגרב
)הז תא םתישע .תובהלתהו (החמש (הוואג אלמ םוצע שגר שיגרהל
.רחא והשימ לש גניקאה תנכות תדרוה אלל .ינאיורט סוסב שומיש לכ אלל בשחמל םתצפ
.ןייטחס .םכמצעב (הז תא םתישע
,תוצופנ תויעבו תולאש
.הקיחמה תא רשאמ אל הז (םיצבק תונוז ינבל קוחמל הסנמ ינא רשאכ ,ש
קר םכל היהי ןכלו (םיפותישב הביתכה לש תורשפאה תא ולטיבש םיבשחמ םנשי ,ת
םיניינעמ םירבד קיתעהל ולכותו םיצבקה לכל השיג םכל שיש רמואש המ האירק תשיג
(םירבד םהל קוחמל וא םהילא םכממ םיצבק קיתעהל ולכות אל לבא (ישיאה םכלש בשחמל
תויהל הלוכי ןיידע דבלב האירק לש תאזכ השיג .םהלש בשחמב יוניש לכל םורגל וא
ולכות לבא (הדועתב ןויצה תא רפס תיבב והשימל תונשל םכל ןתית אל איה .רתויב הליעי
.שארמ תובושתה םע םינכומ ויהיש הככ םלוכל ותוא קלחלו אבה ןחבמה לש קתוע גישהל
.אמסיס שקבמ הז (אצמנש בשחמה לע םיימעפ -חול ינאשכ ,ש
(אמסיס םע םינגומ ויהי -ורפל םכנוצרב םהילאש םיבשחמה םיטעמ םירקמב ,ת
,תויורשפא העברא םכל שי הזכ הרקמב
אמסיסה תא שחנל S
.)תועש חקול( אמסיסה תא אצמיי הזש דע םלועב תורשפא לכ הסנתש הנכותב שמתשהל S
החטבא רוח תרזעב אמסיסה תא ריסתש הנכות תרזעב אמסיסה תא -ורפל S
.)תועש חקית תאז היצפוא םג( סודניוו תכרעמב םיפותישל אמסיסה תרדגהב אצמנש
.רחא בשחמ תוסנלו הזה בשחמה לע רתוול S
.הנורחאל ורבעת זא םכל *לוה אל םא (הנושארה תורשפאה תא תוסנל -ילממ ינא
.םכלש הצירפה תאז (לכה ירחא יכ (םכל אבש *יאו (םכל אבש המ ושעת לבא
Rםיפותיש קרוס אוצמל לוכי ינא הפיא ,ש
,םימסרופמ םיקרוס לש תומש המכ הנה ,ת
0?87
17?;0<
<BA=54<
L;8.N
,ןוגכ שופיח רתאב םהמ דחא ושפח טושפ 41A4L;=A4.50@
..החלצהבו ("רוצמה תוארוהה -בוק תא ואריק טושפ ןכלו (הנוש קרוס לכב שומישה
R-ורפה בשחמה לע תספדמב שמתשהל לכוא *יא ,ש
.םיימעפ הילע וצחל (תפתושמ איה םגש תספדמ תאצמנ בשחמה לעש וארת םא ,ת
(המייתסה תאז הלועפש ירחא .םכלש בשחמה לע םירביירדה תא ןיקתהל ושקבתת םתא
)םהלש וא םכלש בשחמה לע אצמנ אוה םא בושח אל( סיפדהל םכנוצרבש -בוקה תא ונמס
לע וצחל 5A81 Q 5 לע וציחלו -ורפה בשחמה לע תספדמה תא ונמס תעכ ( 5A81 Q L .
)))))))))))הההההההההההאאא - ב -ורפה בשחמה לש םישנאה תא -יפקתו לחת הספדהה
םימיוסמ םיבשחמ לע קר תדבוע איה לבא (קילדמ שממ היה הז (הצירפה לע יתבנגנ ,ש
דירוהל ילב בשחמ לכל -ורפל לוכי ינא *יא .םלועב םיבשחמה לכל -ורפל הצור ינאו
Rטנרטניאל רוביחו סודניוו םע ילש בשחמהמ הככ םאתס הנכות םוש
,ת EC56 G0C
.ינובשח לע לכה (םכל אבש המ לכ סורהלו םכל אבש ןאל -ורפל ישפוח ושיגרת
םכלש וניהיג @ ם
הרונמ תצצפ
.רואה תקלדה איה *ושח רדחל הסינכב תיטמוטוא הלועפ
רקייתה תרונמב המקומ הרונמ תצצפ םא ...ינלטק תויהל לוכי הז ה .
הנכהל רתויב הלק איה הרונמ תצצפ
םייריכ וא *ותיר רעבמ םע סיסבה לש םומיח י'ע קוריפל תנתינ תיכוכזה תורונמהמ קלחב
.הרסהל ןתינ הז קיפסמ םח היהנ קבדהשכו חבטמ לש
.ןליטצאיסקוא רעבמ וא *ותיר רעבמ י'ע יתדוקנ םומיח שרדנ תורונה לש רחא קלחב
יולימל םינתינ םה רדחה תרוטרפמטל וררוק תיכוכזהו סיסבהש רחאל (םירקמהמ דחא לכב
.רחא רבד לכ וא הפירש קבא ומכ -פנ רמוחב
תיכוכזב רוח רצונ םאו (הרזח התוא קיבדהל םיבייח איה סיסבהמ הקתונ תיכוכזה םא
.םינפב -פנה רמוח תא רומשל ידכ קבד ריינב ותוא תוסכל םיבייח
הרונמה תיב *ותל הרונמה תא גירבהל אוה תושעל רתונש לכ ןכמ רחאל
), תוחיטב יעצמאכ רדחל למשחה תא םדוק קתנל יוצר(
י'ע הבתכנ הבתכה -,&8< .
היכרנא
.היכרנא לש ןיינעה לכ תא ןוכנ אל םיניבמש 'םיטסיכרנא' לש םירקמ הברה ונל שי ןורחאה ןמזב
ואכרימב םיטסיכרנא יתבתכ ת .דבלב םמצע תאו םמצע תא םיגציימ םה .םיטסיכרנא אל הלא יכ
(םזילדנול תושרה תא ונל ןתונ םצעב המ .היכרנאה ןכ הז המ ריבסתש הבתכ הפ בותכל יתיצר ןכלו
םמעשמש (תיבב םינמשה םידליה םכל תתל .םיאטבתמ םיטסיכרנאה ונא הבש תרחא *רד לכל וא
יווזמ לכה תוארל (הלאה םילימה תא םיארוק ןכלו ןיינעמ והשמ תצק םיצורו םייחב םהל ת היארה
.הנוכנה
.היכרנאה לש ןויערה לכ ירוחאמ תדמועש תמאה תא חסנל םעפ דועו םעפ דועו םעפ דוע יתיסינ (ןכבו
אלו יתיצרש ומכ אצי אל הז יתבתכ *יאו יתבתכ המ הנשמ אל לבא .תוחפל התוא האור ינאש *יא וא
גיצה
טרסה תא תוארל הז םכל דיגהל לוכי ינאש המ לכ ןכל .םתוא גיצי הזש יתיצרש ומכ םירבדה תא
4<AF .
איה רתויב הבוטה *רדהש הטילחמ רבד לש ופוסב הלמנהו (היכרנא לע רבדמ שממ אל טרסה יכ םא
(ןוטלש
הקזח העפשה שי דחא לכל רשאכ (ןוצר *ותמ תכרעמהמ קלח איה םעפהש אלא (תכרעמ *ותב םייחו
(רתוי הבוטו
ןיידע טרסה (התצר הלמנהש ומכ יונב לכה םעפהו (שדחה ןוטלשהמ םיצורמ )תוחפל הארנ *כ( םלוכו
גיצמ
(הז תא גיצהל הצור יתייהש ומכ הז תא גיצמ אל הז .היכרנא לש ןויערה תא תצק יהשלכ הרוצב
.טסיכרנאכ ילש םלועה תייאר תא ריבסהל ילש תונויסינה לכמ "ידע הז לבא
.טרסהמ ונהית
(םכלש 9,(,3%:
טקסיד תצצפ
,םירמוח
טקסיד \
םיירפסמ \
)))הזה עבצב תויהל םיבייח( םילוחכ וא םינבל חבטמ ירורפג \
םיינרופיצל הפוקש הכל \
1 לש הלאכ( טקסידה תא תונידעב וחתפ . % .)תאז הרטמל םיבוט יכה הלעמו '-ינא
& .םינפבמ הנתוכה תפיטע תא וריסה .
% םירורפגה תא תיצת תכתמ (-עמ תדרגמב ושמתשה( תחלצ *ותל םירורפגהמ הקבא הברה ודרג .
).. םכתיא דחיב
# .טקסידה *ותב תובידנב התוא ורזפ (הקבא הברה םכל שיש ירחא .
! .םתרזיפש הקבאה לעמ הכלה תא וכפש .
$ ]שבייתהל קסעל ונת .
9 רזעיהו קסידה תא הרזחב ורבח תוריהזב . ו .)םתחתפש הפיא( םינפבמ ותוא רוגסל הכלב
]םיבהוא דואמ םתאש והשימל טקסידה תא ונת .
תא סמיהל ידכ םוח קיפסמ( הנטק הפרש היהת טקסידה תא אורקל הסני ןנוכהשכש אוה הרקיש המ
רבע המ םיניבמ אל םיאנכטהשכ האנהב ופצ .))ןנוכה לש האירקה שאר תא קופדלו םיטקסידה ןנוכ
]בשחמה לע
תוטישהו (סדנלודקמ תשר תא עגשל *יא (תוקד רשעב םדאנב טנפהל *יא ,םיאבה היכרנאה יכירדמב
.היכרנא הסכיא .ינומכ םיבוט םידלי ויהת .אל (םאתס .רצחב הנאוחירמ לודיגל רתויב תובוטה
(דימת תבהוא
.ידאלב
>%-< 4*)3/39
ןןןןןללללללהא
Rבבבבבבבצמה המ
תבהוא ינא ללכ *רדב .גנינאקס טרופ -ירהל יתיצר .והשמ לע ופניא אוצמל יתיסינ תחא םעפ - הככ זא
נכיהל תוסנל ס הקידבה תא יתישעש ירחא אוהה הרקמב לבא ()טנלט *רד( תינדי םיעודיה םיטרופל
יתילעה זא .רחא חותפ טרופ הזיא שי םא תעדל (ללוכ גנינקס -ירהל יתיצר םיעודיה םיטרופל תינדיה
.הדובעה תא יליבשב השעיש ריהמ והשמ יתבתכו (ילש רלייפמוקה תא
וניהיג ...זא ם תפשב הז( הפ דוקה תא םסרפא ינאש שקיב 5 בזע אוהש ינפל היה הז .יתמסרפ הנה זא )
רנקס טרופכ הזב ושמתשת לא (הרקמ לכב .וישכע דע הז תא םסרפ אל אוה המל תעדוי אלו רתאה תא
-מ תוחפ קורסל קיפסה ישוקב אוה העש יצח ירחא( "וריטב י-ט-י-א אוה יכ !. לוגרת הז לבא )םיטרופ
-ב יתבתכש והשמ הז (בושו םימדוקה םיכירדמב יתסקסידש תוכומנה תומרב תונכתלו םיטקוסל בוט
! הלועפה תא תצק -יאהל ידכ תושעל יתלוכיש םירבד הברה שיש ןוכנ זא .םייוסמ *רוצל תוקד
רבחתהל םג רשפאל( תצק התוא רפשל וא )האלולהמ תוארוה איצוהל (ליבקמב םיטקוס המכ חותפל(
ב 2<= תבותכב קר אלו ;D .חוכ יל היה אל לבא )המ םושמ יל *בתסמ דימת הז לבא
תרזעב ותוא וגישה( וילא רבחתהל םיצור םתאש יפייאה תא תשקבמ תאזה הנטקה הנכותה ןורקיעב
<7A=A4A -4 םיטרופל רבחתהל הסנמו ) 1-1.&# הארוהל בל ומיש .יפייא ותוא לע E08
)D08A/1ZD08A[1.&#ZD08A )QQ
םיטרופה תא תקדובש 1-1.&# רשפא( .םירפסמה תא ונש טושפ (םירחא םירפסמ קודבל םכל אב םא .
תקרוס תחא רשאכ הנכותה תא םיימעפ -ירהל המגודל םג 1-!. תקרוס תחאו 1-1.. .)המודכו
םיטרופב טקוס תחיתפל השקב תחלוש הנכותה 1-1.&# לע הנזאה שי( בויחב תינענ השקבה םא .
.*סמה לע טרופה רפסמ תא תמשור הנכותה )טרופ ותואל תרשה
להבית לא זא ))דואמ לבא( י-ט-י-א ד-ו-א-מ הז (יתרמאש ומכ ו אל ןיידע םתא תוקד רשע ירחא םא
.*סמה לע םולכ םיאור
,סוד ןולחב ודילקה (העיגה הנכותה טרופ הזיאל קודבל ידכ
<7A=A4A -4
בותכ ודילש טרופה .םכלצא םיחותפה םיטרופה לכ תא וארתו
=G<X=7<A
.עגרכ רבחתהל הנכותה הסנמ וילא טרופה והז
ומכ ןיא ןיא ןיאש ןבומכ (םירלייפמוקל רשקב ?55 שי (סודניוו לע םיעוקתש ינומכ םתא םא לבא
לש "ילחת 155 תרוצב יונבה רלייפמוק הזש ?55 לכלו (ולש תוזירקה תא ול שי לבא (ןיוצמ רלייפמוק .
.המשנה תאצוי שדח -בוק רוציל םיחילצמש דעו (םעפ לכב שדח טקייורפ חותפל *ירצ תינכות
# ;<51C27 [=A2;0.3 >
# ;<51C27 [:;<=056.3 >
# ;<51C27 [:;<=056%&.3 >
# ;<51C27 [:;<20:=.3 >
L0;2 :;<=056X;<;A)L0;2 )
{
:=424A4 ;<E0 ;
;E ):=4=A48ACD)@467:082)1(1(( M;<E0( )/ . )
@7==4?7B0N)<C11( '54<<0A ;<;A;41;F7 :;<=056)'( ':=4=A48ACD'( @BX06 ;)
}
;<A @4;<);<A 48?5(5348 S48?L )][
{
:;<=056X;<;A)(Z HS A37 :;<20:= ;<A;41;F4A;0< =ACEE /* ...
;<A =056E2 ;
;<A D08A ;
=A8C5A =0564228X;< 27=AX4228 ;
5348 ;DI1$JZ HS :;11 3012 A37 ;D 42287== :7 :;=3 A0 50<<75A A0 /*
printf("\ndestination ip Z)' R
gets(ip Z)
*/ BF780)M)@GX4228.=;<XF780(((ZSH HS :3G A3;= 207=<'A :086 /* ??
E08 )D08A/1ZD08A[1.&#ZD08A )++
{
=056E2 / =0567A)4EX;<7A(=056X=A874@(. ;)
27=AX4228.=;<XE4@;1G / 4EX;<7A ;
27=AX4228.=;<XD08A / 3A0<=)D08A ;)
27=AX4228.=;<X4228.=X4228 / ;<7AX4228);D ;)
;E )50<<75A)=056E2( )=A8C5A =0564228 S(M27=AX4228( =;F70E)=A8C5A =0564228((
T/ . )
{
D8;<AE)'><V2'( D08A ;)
*/ ;E 50<<75A72 =C557==EC11G( 87AC8< D08A <C@ /*
}
=3CA20:<)=056E2(%(Z HS 510=7 A37 =0567A E08 =7<2;<? 4<2 8757;L;<? /*
}
D8;<AE)'50<<75A;0< 510=72 ;)".
87AC8< .Z HS 87AC8< 4 =C557== L41C7 /*
}
34L7 EC< (
(תבהוא
#&%%'$ .
תויצרקב "יתעמשמ" לופיט
.ילש םיחא םולש
.םירבג םהש ובשחי םכלש םירבחש ןטק קירט הנה
Rאל ( בשחמל םכל -ורפל הסנמו -צרקתמש ןבצעמו קופד דלי הזיא ריכמ דחא לכ
.םכתא ןבצעמש רגפמ הזיא םתס וא
.טושפ
תייא ורבדת ו .יס רא יאב וא ויק יס יאב
.סוד ןולח וחתיפ
ודילקה <7A=A4A -4 .
.ולש טסוהה תא וא יפ יאה תא ולג
.ןיוצמ הז ( יפ ייא םתאצמ םא
.יפ ייאל טסוה תכפוהה הנכות ודירוה ( טסוה תאצמ םא
ודילקה טושפ (יפייאל טסוה תכפוהה הנכות *ירצ אל ,רנאר דאלבמ הרעה SSS <7A=A4A -4< לבקל ידכ
SSS )יפייא תרוצב ותנעי( תירמונ הרוצב תבותכה תא
.וישכע
.*סמה תיתחתב ןועשה לע ולכתסה
.הז שמתשמ לש טנרטניאה תרבח תא ואצימ )םיטנגילטניא הפיט התא םא יפ יאה וא ( טסוהה יפל
.הלש ןופלטה רפסמ תא ומשירו ( תאזה טנרטניאה תרבח לש רתאל ושליג ( וישכע
,םיאבה םירבדה תא ורמיאו ( טנרטניאה תרבחל ורשקתה ( טעכ
...העשב -ורפל הסינ אוה.....אוה ולש יפ יאהו ..... בשחמל יל -ורפל הסינ והשימ עגרה .... רבדמ '
.תויוטש םישועש םינטק םידלי םתס אל םינימא ועמשתו
,וישכע םשור ינאש המ תא בוט וארקת ( וישכע
))))))))))))שמתשמ ותוא לש ןופלטה תא םכל תתל תביוחמ טנרטניאה תרבח
...וישכע
........בשחמל יל -ורפל תיסינ המ ול ודיגתו...םדא ןב ותואל ורשקתת
),
ןש ןיש
/*,0/-,?+
םימל תחתמ םישימש םירורפג
,םיכירצ םתא
לש הליבח- 1. )תיכוכזמ םינטק םיצפח הלא םא ןוכנה רבדה תא םתלביקש ועדת( ןוקיליס תודויד
םירורפג תליבח-
רנ-
ןוילעה קלחב רצוויהל הוועש לש 'הכירב'ל ונתו רנה תא וקילדה-
ואיצוהו רורפגל ביבסמ הלש תווצקה דחא תא ופפלו תחא הקויד לש תיכוכזהמ קלחה תא ודימצה-
הצוחה הצקה תא
ביבסמ םיפפולמ תויהל םיכירצ תווצקה ינש וישכע (דגונמ ןוויכב לבא ינשה הצקה םע רבד ותוא ושע
))))ינשב דחא םיעגונ אל לבא רורפגל
םימב דימע יוסיכ רצוויש *כ הוועשה 'תכירב' *ותל רורפגה שאר תא וסינכה-
וצרתש הלאכ המכ וניכה-
לש הירטבל תרבוחמ הדוידהשכ- $ הריבש חתמ ארקנש המל העיגמ איה (טלוו
רהמ סמנש(רואו םוח לש הלודג תומכ םיקיפמ םה (וז הדוקנל םיעיגמ םיינורטקלאה םיביכרה בורשכ
)ןטק םתכל דואמ
םיברסמ םירורפגה בורשכ( .םימל תחתמ ודבעיש םירורפגה תא תיצהל ידכ קיפסמ הזה םוחה
לדיהל ק ),
/*,0/-,?+
יסקורפ יתרש
' 274A3 50@7= A0 C= 411 '
7114 =341L;
.םירבחתמ םתא וילא רשא רתאל םירבחתמ םתא וכרד רשא תרש םצעב אוה יסקורפ תרש
....ררררמממממממממממווווווווווווווווווווולכ
וילעש תרשל םירבחתמ םתא םכלש טנרטניאה קפס *רדש הז הרוקש המ רתאל םיסנכנ םתאשכ
(רתאה ןסחואמ
מ יונב היה םעפש רתאה לש דוקה תא םכלש ןפדפדל ןתונ אוהו 3A@1 דימת אל הז םויהש תושעל המו
.הככ
מ בכרומ םנמוא תויהל לוכי אוה םויה 3A@1 ...ראשה ןיב היהי קר הז לבא (
תא ונל שי יכ E14=3 ה לכ תא וחכשת לאו הידמורקמ לש =58;DA 14<?C4?7=
םג שיו 5?; ו 4=D תא לבקמ ןפדפדה (הרקמ לכב (בוט .'וכו
טמרופב רתאה 3A@1 .*סמה לע םיאור םתאש המל הז תא םגרתמ כ'חאו
.הרוקש המ רתוי-וא-תוחפ הז
.רתוי רשאמ תוחפ רתוי
.תוחפ רשאמ רתוי תוחפ ינש דצמ וא
.בושח אל ..םצעב וא
*רד תאז םישוע םתא (רתאה לא 'תורישי' רבחתהל םוקמבש אוה יסקורפ תרשב שומישב הנושש המ
,םיירקיע םירבד ינשל םרוגש המ .יסקורפה תרש
1 )יולת( רתוי תיטיא H רתוי הריהמ תורבחתה .
& .תוימינונא .
.ת.ו.י.מ.י.נ.ו.נ.א (אל .תוימינונא (ןכ
.ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ ןכ (אל (ןכ (אל (ןכ
Rרתוי הריהמ תורבחתהל םרוג המ
אוה םכלש בשחמהש רמאנ ואוב (ןכבו 4 אוה עיגהל םיצור םתא וילאש רתאהו B .
בשחמהש ידכב 4 בשחמה םע רשק רוציל לכוי B אלמ *רד רבחתהל *ירצ אוה (רתאה אצמנ וילעש
אלמ
םיבשחמה יכ .הככ יכ Rהמל .םיבשחמ 4 ו B .תיפרגואיג הניחבמ דואמ םיקחורמ 4 (לארשיב אצמנ
ו B זא .הקירמאב אצמנ 4 ,האבה *רדה תא השוע
4 - E - C - 5 - 6 - A - 3 - 7 - ? - 0 - L - 7 - 8 - @ - 7 - < - A - B
( הלאה םיבשחמה לכל רבחתהל *ירצ היה אוה (רמולכ EC56A37?0L78@7<A ל עיגה אוהש דע ) B .
(וישכע D *רד רבחתהל םוקמב יכ Rהמל .רהמ רתוי םשל עיגהל ונל רוזעי (ונלש יסקורפה תרש (
,אבה רבדה תא םישוע ונחנא םיבשחמ הברה *כ לכ
4 - E - C - 5 - 6 - D - G - B
ירחא (רמולכ EC56 (דיחי בשחמל רבחתהל *ירצ היה רשא יסקורפ תרשל עיגה אוה ( G עיגהל ידכב (
( יפוסה דעיל B תיבהמ בוביסה לכ תא תכלל םוקמבש וליאכ הז תא וניימד .*רדה לכ תא רציקש המ ()
רפס
יסקורפ תרשל םימעפלש ןבומכ .עצמאב םיכתוחו רוציק *רדב םישמתשמ םתא (הדוהי לש תלוכמל
רוביחה תא -אייש המ וב ושמתשת אל םא ורבחתת םהילא םיתרשל רשאמ רתוי ריהמ רוביח היהי
.רתוי דוע
םירוביחל םורגיי קר יסקורפה תרש *רד רוביחש תויהל לוכי .הככ תויהל בייח אל הזש ןבומכ לבא
רתוי םיבר
לש תיבל רשי תכלל םוקמבש וניימד הז תא ןיבהל ליבשב .*ילהתה לכ תא טאי *כבו רתוי םייטיאו
ילא
איהש לכימ לש תיבה *רד רובעל םיכירצ םתא םדוק יכ בוביסה לכ תא תושעל וישכע םיכירצ םתא
םצעב
מיא סוכ .יטיאו *ורא רתוי היהנ לכה הללגבו יסקורפה תרש א .השוע איה המ וארת (לכימ לש
.תמרוג תא המל ילכתסת (לכימ .הלש תיבה *רד רובעל רוסא
(תוימינונאל רשקב וישכע
.תרשל טלקנ םכלש יפ ייאה רפסמ ('תורישי' (הליגרה *רדב רתאל םירבחתמ םתאשכ
)))םוקמב טלקנ יסקורפה לש יפ ייאה רפסמ (יסקורפה תרש *רד םירבחתמ םתאשכ לבא
.םכל אב םא םיבוהצ םגו םילוחכו םימודאו םיבורמו םיבר םירקמב ליעי תויהל לוכי הז
Rיפ ייא הז המ לבא
תבותכ לבקמ םכלש בשחמה טנרטניאל םירבחתמ םתאש םעפ לכ ;D .
;D ל רוציק םצעב הז ;<A78<7A D80A0501 .עדימה תרבעהל יארחאש לוקוטורפ ותוא (
ןיעמ הז יפ ייא תבותכ וא יפ ייא רפסמ (ןכש המ .תעדל םיכירצ אל םתא הז תא לבא
תבותכ טנרטניאל םירבחתמ םתאש םעפ לכ (ליגר םדומ רוביחב .םכלש בשחמה לש יוהיז רפסמ
(לחתהה טירפת לע וצחל הז עגרב םכלש יפ ייאה תבותכ המ קודבל ידכב .הנתשת םכלש יפ ייאה
,ודילקהו הלעפהב ורחב :;<;D5E?
ה שקמ לע וצחל 7<A78 .עיפוי שדח ןולחו
ה לש הביתב ולכתסה ;D 42287== .הדוקנב םידרפומ םירפסמ העברא הב ועיפוי .
היהת תבותכה (טנרטניאל עגרכ םירבוחמ םכניא םא 1&9.....1
רבכ רבחתהל םיתמ חטב םתא (יסקורפה יתרש לע ילש םילוביזה לכ תא םתארקש ירחא (וישכע
.דחאל
םכל שי רבכ דוע המ לבא הז תא אורקל םכל אב אל רבכו (םומעשמ םיתמ חטב םתא (תמאה תא
Rוישכע תושעל
( ררולפסקא טנרטניאמ (הרקמ לכב ;<A78<7A 7ND10878 טירפתה תא ורחב () A001= ורחבו
ב ;<A78<7A 0DA;0<= ,הלעמל םיטירפת השיש םע *סמה לע שדח ןולח םכל חתפיי .
?7<7841( =75C8;AG( 50<A7<A( 50<<75A;0<=( D80?84@=( 42L4<572
ה טירפת לע רבכעה םע וצחל 50<<75A;0<= .
... וילע בותכש רותפכ ושפיח וישכע =7AA;<?=
.רותפכה לע וצחל
םילימה תא בותכש הפיא ושפח D80NG =78L78 .
בותכ הבש תחתמ הביתהש וגאדת C=7 4 D80NG =78L78 .תנמוסמ היהת
.הטמל טסקטה תובית ינש תא אלמל קר םכל ראשנ תעכ .וישכע התוא ונמס (תנמוסמ אל איה םא
איה הנושארה הביתה 42287== .יסקורפה תרש תבותכ תא םיבתוכ םתא הפ .
איה ונלש האבה הביתה D08A .חותפ יסקורפה תרש ובש טרופה רפסמ תא םיבתוכ םתא ןאכ .
היהי כ'דב הז .. וא ... קווד ואל שממ שממ לבא א .
ה רותפכ לע םיצחול טושפ םתא הלאה תוביתה ינש תא םיאלממ םתאש ירחא 06 .
ה רותפכ לע םעפ דוע וצחל (בושו 06 .
Rחותפ אוה טרופ הזיאב םיעדוי םתא *יאו Rיסקורפ תרש םיאצומ םתא לזאזעל הפיא זא
.רוזעל וחמשי םהש חוטב ינא .םתוא ולאשת (יסקורפ תרש היהי םכלש טנרטניאה קפסל כ'דב (ןכבו
,אוה יסקורפה תרש (אמגודל ימואלניב קזבב םישמתשמ םתא םא D80NG.B7F7P;<A.<7A
,אוה טרופה רפסמו ..
יתרש םימסרפמה םירתא יפלא שי הזמ -וח
,םה הלאכ םירתא ינש .בחרה רוביצל םיחותפה יסקורפ
3AAD,HHD80NG=#411.5?;.<7AHDCB1;5.=3A@1
3AAD,HHA001=.80=;<=A8C@7<A.50@H5?;-B;<HED.D1H=30:1;<7=R1;<7=/&..M=08A08/%
יל אורקל רשפא ללכב םא( םדאנב לש ארח התוא בתכ לבא הבתכ לש ארח תצק אציש עדוי ינא .והזו
()םדאנב
Rםתיפיצ המל זא
מיא לש (םכלש א ()םייק אלש( םיהולא לש (ילש אתבס לש (ילש אבס לש (ילש אבא לש (ילש
(ילש תודידיו (ילש םידידיו (ילש םירבחו (ילש הרבח לש (םלועה לש (ןוטלשה לש (הנידמה לש
(ילש אלש המ לכו (ילשש המ לכ לשו (ילש בשחמה לש
9,(,3%:
1ןושאר קלח 1םיבשחמ תויורשקתה
רברס תונבל יא
)ןייטשנייא( 'םוטמטהו םוקיה ,םייפוסניא םה םירבד ינש'
,הככ זא בוט
באסב וא סאבטנב םישמתשמש םכומכ םיער םישנאל וא םיליחתמל תדעוימ אל תאזה הבתכה 9 וא
םירקאה'ש ועדתש קר (לכ םדוק זא .'םיבינגמ םירקאה' םהש שיגרהל ידכ הלאכ םיקופד םירבדב
םימכח רתוי היהנ ואוב .תונכותב םישמתשמ םכומכ םישנאש ללגב םימייק אלו טעמכ 'םיבינגמ
טייולפסקא דירוהל םוקמבו - .ותוא תנכתנ
..הפ אורקל קיספה אלש ימל לכ םדוק Rדעוימ ןכ הזה *ירדמה ימל זא  דמלל וישכע תכלוה אל ינא
תפש םכתא 5 תביתכל סיסבה תויהל לוכי הז (יסיסב וליפא (הפשב עדי םכל שי םא לבא (הככ יכ
.דיתעב םיטייולפסקא
אל דוע ינאש הככ זא .הפ יתבתכ אשונה לע תעדוי ינאש המ יכ ידמ רתויל ינממ ופצת לא השקבב (ייה
אובי הז םג (לבא (טייולפסקא תונבל *יא םכתא דמלל הלוכי … 
,ןיינעל הללאי
הנבמ תא םירכוז 9 לש תובכשה 0=; לש סיסבה R A5DH;D וישכע תושעל םיכלוה ונחנאש המ זא (ןכ םא R
הז 10: 17L71 D80?84@@;<? הז (ארונ אל Rיתוא םתדביא .רתוי תוכומנה תומר שולשב תונכת הזש
.עגרכ בושח הזכ אל
*רד Rםהיניב םירשקתמ םיבשחמ םצעב *יא זא =0567A= .
=0567A תחיתפל םרוג (טנרטניאב םישוע םתאש המ לכ .היצמרופניא תרבוע וכרדש 'עקש' ןמ הז
תויורשקתה =0567A= ,סודב הדוקפה תרושב םיבתוכ םתאש חיננ . A71<7A 1!$.9$.11+.9 &%
הזה הרקמב( שקובמה יפייאה לע םצעב 1!$.9$.11+.9 ( הנכות ןמ תאצמנ ) 247@0< הכחמש )
הזה הרקמב( טרופ ותואל רבחתהל שקבמ והשימש עגרב .תורשקתהל &% רשאל אוה הנכותה דיקפת )
.ןתונ אוהש תודוקפ לע ביגהלו תורשקתהה תא ול
( 'הנזאה' בצמב אצמנש בשחמ 1;=A7<;<? וא 'תרש' ארקנ (תוסנכנ תויורשקתהל ) =78L78 .
וא 'חוקל' ארקנ תרשל תודוקפו תורשקתהל השקב חלוש הזה הרקמבש (םכלש בשחמה 51;7<A .
תא רגוס תרשה וא חוקלהש דעו (תורבחתהל השקב חלוש חוקלהש עגרהמ (םהיניבש תורשקתהה לכ
...*רד תישענ תורשקתהה
=0567A= ), ))
לכ םדוק R*רטצא ינא תודוקפ הזיא (תרש תנכות תונבל הצור ינאש חיננ .קמועל רתוי תצק סנכנ ואוב
ה לש לוחתא תודוקפ =0567A= תורשקתהה ןפואב תויולתש (תומיוסמ תורדגה םכותל סינכא ינאש
לש לוחתא תויצקנופ םג *רטצנ .ילש :;<=056 םע םידבוע ונחנא םא :;<20:=+N .
,זודניווב םיטקוסה לש לוחתאה תדוקפ תאז
:=424A4 ;<E0Z
;E ):=4=A48ACD)@467:082)1(1(( M;<E0( )/ .(
@7==4?7B0N)<C11( '54<<0A ;<;A;41;F7 :;<=056)'( ':=4=A48ACD'( @BX06(Z
הנבמה לש )םיטנמוגרא( םיעפומ רוצינ וישכע =0564288X;< ,טקוסה תורדגה תא ליכמש
=A8C5A =0564228X;< @GX4228( 8@AX4228Z
,*כ הארנ הנבמה
=A8C5A =0564228X;<
^
=308A ;<A =;<XE4@;1GZ HS 42287== E4@;1G SH
C<=;?<72 =308A ;<A =;<XD08AZ HS D08A <C@B78 SH
=A8C5A ;<X4228 =;<X4228Z HS ;<A78<7A 42287== SH
C<=;?<72 5348 =;<XF780IJZ HS =4@7 =;F7 4= =A8C5A =0564228 SH
_Z
=A8C5A ;<X4288
^
C<=;?<72 10<? =X4228Z
_Z
הנבמה לש םיעפומ רוציל טושפ הז תושעל םיכירצ ונחנאש המ .ונתוא ןיינעל *ירצ אל הז הרקמ לכב
.תורדגהה תא וליכיש
,ןתוא סינכנ
@GX4228.=;<XE4@;1G / 4EX;<7AZ
@GX4228.=;<XD08A / 3A0<=)@GD08A(Z
@GX4228.=;<X4228.=X4228 / ;<4228X4<GZ
ול םיסינכמ ונחנא הינשה הרושב .טנרטניאה םע דובעל םיצור ונחנאש ול העידומ הנושארה הרושה
היצקנופה( טרופ 3A0<= .)םיבהוא םיטקוסש ומכ (םיטיב לש הנוש רדסל טרופה תא םגרתל ידכ הז
חתפנ ונחנאש )ונלש בשחמה ותנעי( לאקולה הז הזה הרקמב (יפייא םיסינכמ ונחנא תישילשה הרושב
.הנזאהל כ'חא ;<4228X4<G תא רימהל *רטצנ רחא יפייא סינכהל הצרנ םא .יפייא לאקולה תא אצומ
(תילגנאב *ירדמה תא וארקתש םכילע תכמוס ינא ןכלו יפייאב תולפטמש תודוקפ המכ שיו (דודיקה
.לכה בותכ םש
סופיט הז( םיטקוס המכ רידגנ ;<A7?78 ,)ליגר
;<A =0561=A<( =05685L2Z
=0561=A< / =0567A)4EX;<7A(=056X=A874@(.(Z
תרחא ()תויורשקתהל הכחי( 'ןיזאי' תרשהש םיצור ונחנא טרופ הזיא לע ול רידגהל ןבומכ *רטצנ
ילמודנר טרופ הזיא לע בשי םתס אוה.
B;<2)=0561=A<()=A8C5A =0564228 S(M@GX4228( =;F70E)=A8C5A =0564228((Z
=0561=A< (שקובמה טקוסה הז ( =A8C5A =0564228 S(M@GX4228 הנבמהמ תושעל *ירצש הרמה תאז
לש =056488X;< הנבמל =0564228 יכ (וינפל היהש 5 הנבמב הריכמ אל =0564228X;< רטמרפה .
הנבמה לש לדוגה אוה ןורחאה =0564228 .
קרש רידגהל רשפא (המגודל .רשפאי תרשהש םיצור ונחנא תויורשקתה המכ דיגהל םג *ירצ # תוחוקל
(תרשהמ קתנתמ חוקלש עגרב .תויורבחתה רתוי ריתמ אל תרשה כ'חא .תרשל רבחתהל שקבל ולכוי
( .רבחתהל לוכי אבה חוקלה E;8=A ;< E;8=A 0CA )
עידונ (תאזכ תחא םיאצומ ונחנא םא .תוחוקל תושקבל םיניזאמ ונחנאו ןכומ לכה וישכע זא בוט
.השקבה תא לבקיש תרשל
1;=A7<)=0561=A<( B45610?(Z
=0561=A< ו (ןיזאמ אוה טקוס הזיאל הז B45610? .רתומה תויורשקתהה רפסמ אוה
תייא םישוע המ .השקב הלבקתה ה R
=;<X=;F7 / =;F70E)=A8C5A =0564228X;<(Z
=05685L2 / 4557DA)=0561=A<( M8@AX4228( M=;<X=;F7)Z
הנבמה לש לדוגה טושפ איה הנושארה הרושה =0564228X;< .הכירצ הינשה הרושהש
ב הלבקתהש השקבה תא תלבקמ הינשה הרושה =0561=A<. 8@AX4228 ליכיש עיבצמ גוסמ הנתשמ הז
.תורבחתה תשקבמש תבותכה לש םיטרפה תא
*ותל תסנכנ תאזה השקבה לכ =05685L2 ( דחא טקוס לע ןיזאמ תרשהש הז (םצעב הרוקש המ .
=0561=A< ( רחא טקוס חתופ אוה השקב שיש עגרב לבא ) =05685L2 רבעויש המ לכ .התוא לבקל ידכ )
*רד רובעי םהיניב =05685L2 )))
לע ןיזאהל *ישממ תרשה =0561=A< חתפי אוה )ונרתה תושקב המכ יולת( תרחא השקב אובת םא )))
.האלה ןכו השקב התואל רחא טקוס
.םהינש ןיב היצמרופניא ריבעהל ליחתהל רשפא השקבה תא לביק תרשהש עגרמ (והז
,דואמ טושפ (םיטקוסה תא רוגסל םיצור םא
=3CA20:<)=0561=A<(%(
,וא
510=7)=0561=A<(Z
ןייצל בושח - תוריזחמ תודוקפה לכ - 1 תא תוליעפמו (האיגש לש הרקמב 788<0 .
.תודוקפה לכ תא טרפמש תילגנאב *ירדמה תא אורקל דואמ יאדכ .הרצקב דואמ .םייתנבל והז
(םכלש
A,-% *%%&@ )+) #&%%' -B33,-.
1ינש קלח 1םיבשחמ תויורשקתה
טניילק תונבל יא
“ ;E @4< ;= 0<7( 4<2 27L;1 ;= =;N( A37< A34A @C=A @467 @7 =7L7< .”
)ס'יב ןחלוש לע תבותכ(
R*ישמנ ואוב .םדוקה קלחה תא ודרשש הלא תוחפל וא .ילש םירקיו םיקותמ םיארוק םכל ןןןןלהא
 תוווושדח (לכ םדוק זא - רתוי לבא לארשיב םירקאה סנכ *רעיי הנשה םג יכ םכל רשבל החמש ינא
*שמנ (ימלוע היה הז הרבעש הנש יכ (הרבעש הנשמ עונצ % תילגנאב תואצרה ומכ םירגתא ויהו (םימי
הלע קסעה לכו ינמרג וליפאו ירבע אטבמב $.` היהי הז הנשה .ואנקת ייהיהיהיה םניחב וסנכנ תונב .
ןיטולחל תונבומ יתלב ויה תואצרהה תמדוקה םעפב .דמחנ רתוי וליפאו ילארשי (דחא םוי הארנכ
לכ זא )))אובל הבוט הביס רבכ הז )יתוא שוגפל ולכות הנשה .ה'רבח הלחא ויה לבא (תוממעשמו
.הללאי (ייצירעמ
,קסעל (בוט
.םירחא םיבשחמל רשקתהל *יא םג דמלנ הזה קלחב .תויורשקתהל ןיזאהל *יא ונדמל םדוקה קלחב
הסננו הזה טרופל רשקתנ ואוב וישכע .םייוסמ טרופ לע בישקמ תמדוקה םעפהמ רברסהש חיננ
.העדוה חולשל
Rונלש הדובעה *ילהת היהי המ (תמדוקה םעפב ומכ בושחנ אוב
תא לחתאל (ןושאר רבד :;<=056 םהלש ןכסמה סקונילהש ינומכ םינכסמ םישנא םתאו הרקמב
לש ןנוכ םג םילעהו םדומב ריכהל ברסמ & רידגהל החכש איה הבהלתה תשמתשמהש בורמ יכ הגי'ג
.סודניו תציחמכ ותוא
,םכריכזהל (לוחתאה תדוקפ
:=424A4 ;<E0 ;
;E ):=4=A48ACD)@467:082)1(1(( M;<E0( )/ . )
@7==4?7B0N)<C11( '54<<0A ;<;A;41;F7 :;<=056)'( ':=4=A48ACD'( @BX06 ;)
הנבמה לש םיעפומ רידגהל *רטצנ (ןבומכ =0564228X;< ,טקוסה ליבשב םלש גוסמ סופיט רוצילו
;<A =056E2 ;
=A8C5A =0564228X;< 27=AX4228 ;
5348 @=?I1JZ
27=AX4228 .הילא רבחתהל םיצור ונחנאש תבותכה יטרפ תא ליכי
.חולשל םיצור ונחנאש העדוהה תא ליכיש (*רעמ אוה ןורחאה רטמרפה
,תמדוקה םעפב ומכ
=056E2 / =0567A)4EX;<7A(=056X=A874@(. ;)
27=AX4228.=;<XE4@;1G / 4EX;<7A ;
27=AX4228.=;<XD08A / 3A0<=)@GD08A ;)
27=AX4228.=;<X4228.=X4228 / ;<7AX4228);D ;)
ונחנאש תורמואש תורדגה וכותל ונסנכהו (תורבחתהל ונתוא שמשיש טקוסה תא ונלחתאש רמוא הזש
טרופל רבחתהל הסני אוה .טנרטניאה םע םידבוע @GD08A יפייאב ;D .
הדוקפה ;<7AX4228);D ) רפסמה תא רימהל *ירצ יכ הצוחנ ;D ,המגודל ( &.9.&%.#!.$$$ לש ןומיסל
( םירפסמו תודוקנ <C@B78=-4<2-20A= <0A4A;0< .ןיבמ בשחמהש המ הז יכ )
יתוריבג ו-י-ש-כ-ע-ו י יתוברו י ול םתיכיח םכלוכש עגרה ( …
50<<75A)=056E2( )=A8C5A =0564228 S(M27=AX4228( =;F70E)=A8C5A =0564228 ;)
ב שמתשת איה הז *רוצל .רבחתהל וישכע הסנמ ונלש הדמחנה תינכותה Rרמוא הז המ =056E2 הזש
.םידבוע ונחנא ותיאש טקוסה 27=AX4228 ונחנא הילא תבותכה( רברסה יטרפ תא ליכיש רבכ ונרמא
ו )רבחתהל םיצור =;F70E הנבמה לדוג תא טושפ ריזחי (םיעדוי חטב םתאש ומכ =0564228 הככ .
.לדוגה תא םג הכירצ איה (הדוקפה תכלוה
,העדוהה תא חלשנ ואוב וישכע
?7A=)@=? ;)
.)תדלקמהמ( שמתשמהמ העדוה תטילקל
=7<2)=056E2(@=?(=A817<)@=?((. ;)
העדוהה תא תחלוש הדוקפה @=? טקוסה *רד =056E2 לש תורדגהב םדוקמ ונרדגהש תבותכה לא
=056E2 )27=AX4228(( =A817< הו (םיטקוס םע הדובעב יחרכהש העדוהה לדוג ןבומכ הז - . ןבצעמה
.םש תויהל *ירצ טושפ
,םדוקה קלחב רבכ ונרכהש הדוקפה (תורשקתהה תריגסל
=3CA20:<)=056E2(% ;)
Rןוכנ (לק .הרצקב םיטקוסה תרות תאזו
,םירבדב רדס תושעל ידכ רצק םוכיס
ונחתפ רברס תונבל ידכ .רברס תארקנה תינכות תונבל *יא ונדמל =0567A תוסנכנ תועדוהל הנזאהל
ב שמתשמ םירברס םע רשקתל ידכש (טניילק תונבל *יא ונדמל .םייוסמ טרופ לע =0567A תחילשל
טרופל ןיזאמ רברסה םא .םייוסמ טרופל תורשקתה תושקב &% רבחתהל שקבמ טניילקהו (המגודל
טרופל &% תורשקתהה רובע חתפיו ולש השקבה תא לבקי רברסה ( =0567A הזה טקוסה *רד .שדח
לוכי טניילקה .תורשקתהה תא רוגסי םידדצה דחאש דע וידחי ושקשקיו ורבדי ונלש רברסהו טניילקה
טרופ( ראוד תרש לע ונחנא םא (המגודל .טניילקל רברסהו רברסל העדוה חולשל &! ,םישיקמ ונחנאו )
“ @4;1 E80@, B;11X?4A7=U@;580=0EA.50@ ” םדוק תוהדזה שקבל לוכי תרשה “ D01;A7 D70D17 =4G
3710 E;8=A "
(המגודל שיקנש דע ביגהל ברסלו 3710 <7AL;=;0<.<7A.;1 .
רברסהו טניילקה םע תקחשמש המלש תינכות ןתא ינא אבה *ירדמב (תצק םילבלובמ ןיידע םתא םא
תוכחל המל שי (רוציקב .םיינש וא דחא טייולפסקא חתננ וליפא ילוא .התוא ריבסהל הסנאו …
ןייצל בושח - תוריזחמ תודוקפה לכ - 1 תא תוליעפמו (האיגש לש הרקמב 788<0 .
.החיטבמ (בורקב הארתנ .וא'צ הללאי .ברעהל ילש תא יתמייס
(םכלש
A,-% *%%&@ )+)@ #&%%' -B33,- .
תאירק ,-:)/& טנלט רד
)ילש םירבח ם-ו-ל-ש
Rבצמה המ
*יא לע רזומ *ירדמ םכל בותכא ינא ןכלו רזומ חור בצמב ינא .םתס .אל ילצא .הבבס Rהלחא לכה
'( רזומ קסיד םג יל שי עקרבו .טנלט *רד ליימיא אורקל B17453 רתוי אל לבא ..דמחנ - הנוורינ לש '
...הדובעל הללאי זא לכשה תא םכל תלבזמ םתס ינאו )דמחנמ
'תיבה לש ליימיא'ו 'וכו םוק.ליימיא (ליימטוה ומכ 'דיינ ליימיא' םכל שיש םתבשח דימתש ןוכנ זא
םתעדי לבא .יפוי זא R'וכו סרפסקא קולטואא *רד ותוא םיחתופ םתא תיבהמ םירבחתמ םתאשכש
המ ליבשב ונ Rהז תא תושעל *יא םג םתעדי לבא )םתעדיש חטב Rתיבהמ קר אל ותוא חותפל רשפאש
), RRRRהפ ינא
( טנלט תא וחתפת בוט A71<7A טרופל ורבחתתו ) 11. םתא םא .םכלש קפסה לש סנכנ ליימיא תרשה לא
יונמ םתישעשכ םכל וחלשש םיפדה תא םכל שי םא .ולאשתו קפסל ורשקתת (תבותכה תא םיעדוי אל
טנרטניא לע המגודל ינא .ליימיא תביתה תא רדסל *יא לש הרוצתב םש בותכ תויהל *ירצ (טנרטניא
ב זא (בהז 30=A<4@7 ,תבתוכ ינא
;<.;<A78.<7A.;1
עיתפמ המכ (אוה אצוי ליימיאל תרשה (בגא .םהלש סנכנ ליימיאל תרשה הזש
0CA.;<A78.<7A.;1
טרופ 11. .סנכנ ליימיאל טרופה הז
תא םש ןיא טושפ יכ םינש המכ *שמב ילש היעבה התיה תאז (בוט Rוישכע המ .ונרבחתה ..יקוא
הדוקפה
371D וא R וא @4<
יתשגפ ילזמל זא .םולכ ואצמת אלו הטסיו-הטלאב שפחל םכמצעב וסנתו )))תודוקפ תמישר תתל ידכ
,ןה הנהו תודוקפה תא עדיש והשימ
C=78 C=78<4@7
םוקמב וסינכת C=78<4@7 םכלש שמתשמה םש תא
D4== D4==:082
םוקמב וסינכת D4==:082 .םכלש תורבחתה תמסיסה תא
תיי רשי אוה םיתרשהמ קלחב וישכע ן ,הככ הארי הז םתלביקש םיליימיא לש המישר םכל
1 !9%$
& !9%$&
% %&&
םכל שיש רמוא הז % ומשר (םתוא אורקל ידכ .םישדח םיליימיא
87A8 1
הנושארה תא אורקל ידכ
87A8 &
.'וכו הינשה תא אורקל ידכ
תיי המסיסו שמתשמ םש םישיקמ םתאש ירחא (המגודל בהז טנרטניא לש תרשה ן ,תאזכ העדוה םכל
@4;1 1;=A 280D 4<2 8742G
דילקהל וכרטצתו
1;=A
תיי תרשה םישדח םיליימיא םכל ןיא םא .תועדוהה תמישר תא תוארל ידכ ן העדוהה תא
=54< 1;=A E0110:=
.
טירפתב ורחבת טושפ (ותוא אורקל םיחילצמ אל םתאו ידמ רהמ רבוע ליימיאה םא .בוט
A78@;<41T =A48A 10??;<?
.םשמ וארקתו -בוקל וכל כ'חא .בותכי אוה וילאש -בוק ורחבתו
(תועדוה קוחמל םיצור םתא םא
2717 1
2717 &
.המודכו
תרזעב ורגס Rםיליימיאה םע םתמייס
PC;A
טרופ *רד םיליימיא בותכל (בוט &! .םכתא דמיל םונהיג הז יכ רבכ םיעדוי םתא
ל וכל (םיישומיש םיטרופו טנלט לע דוע דומלל םיצור םתא םא
:::.34DDG345678.08?
ה תא ושפח )רתויב -למומ רתא
?C;27= A0 @0=A1G 348@17== 3456;<? .
...םידחוימ ושיגרת זא .םוקמ "אב יתאצמ אל ינא הפ יתרבסהש המ לבא
בוט ושיגרתו ילש םינקותמ םכל ייב
' 411 A;72 CD 4<2 28;72 CD E087L78( 411 EC5672 CD 4<2 2742 A0 A37 :0812 '
A37 50017=A F780 0< 748A3 ),
וא
#&%%' -B33,-
.םכליבשב
םינופלט תאדפיטניא
לש םורופב יל הארנ( יתיאר ןמז המכ ינפל ;35 ,יתאזכ העדוה )

םינופלט תאדפיטניא
גייחל תרפופשה תא םירמש יממ םישקבמ ןופלט רפסמל םירשקתמש םישנא שיש יתעמש
.ונובשח לע תוחיש םישוע םה הז ירחאו םייוסמ ירפסמ דוק
R וב םישמתשמ *יאו דוקה והמ עדוי והשימ
תיי אל קירטה .הז לע יתילע "וסבו תצק יתבשחו יתבשי זא ן ירמגל תוחיש תושעל *ל
תיי אלא םניחב ן .תוימוקמ תוחיש לש ריחמב -וח תוחיש תושעל *ל
ב שומיש לע ססובמ ןיינעה לכ 91 )ירחא בוקע( S
.תורשה לע תבייחמ קזב *יא ןיבהל *רטצנ לכ םדוק זא
רשקתמ ג ןופלטמ םדנב . ב תיבל ירחא בוקע יתישעו א תיבב רג ינאש דיגנ
*שמה לע לבא םלשי רשקתמה ) א ( ילש תיבל ג מ החישה לע םולשתה תא ( ילא
.םלשמ ינא ירחא בוקע וילא יתישעש םוקמל ילש תיבהמ החישה
רוזאב ינאש רמאנ ואוב ישעמה עטקל וישכעו .# רשקתהל הצורו
- הזה ןופלט רפסמל .&+9$!#%& ,אבה רבדה תא האורו םינפלט רפס חתופ ינא
]]]]]]]]]]]]] יול הנחו ןורי .#1&%#!$9
גייחי ינא זא 1&%#!$9 ,הככ *רעב *לת החישהו
Rיול ןורי לש ותחפשמ םע רבדמ ינא םולש ,ינא
ןכ , יל הנעש טוידאה
םיכרד תנואתב עגפנ ןורי ם'במר םילוחה תיבמ םירבדמ ( םולש ,ינא
גייחל םכילע אפורה םע רבדל םיצור םתא םא 91.&+9$!#%& . S
רשקתמ וישכע ינא בוט , יל הנעש טוידיאה
.תוארתהלו הדות , ינא
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ןומושר לש קתוע והש הזיא םתגשה םא ,פיט
ענכשמ רתוי היהי ןיינעהש ידכ םיטרפ דוע "יסוהל ולכות
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
םישפיט קיפסמ ויהי םינטק םידלי קר , פיט דוע
תיבב תויהל םירומא אל םירוהש תועשב ורשקתת זא םכל ןימאהל
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
לוכי התא הזה םמעשמה ןיינעה לכ תא תישעש ירחא וישכע
ל טושפ רשקתהל 1&%#!$9 ל תיטמוטוא הנפות התא זאו .&+9$!#%& .
.תוסנל םינמזומ םתא ל'וחל תוחיש השוע הז םא קודבל בל יל היה אל , הרעה
י'ע הבתכנ הבתכה $C91 #?)-
גנינקס טרופ
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
in loving memory of douglas adams (1952-2001 (
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
ילוא 'סמאדא סאלגאד לזאזעל הז ימ' םילאושש םכמ הלא לכל
(ושייבתת (ושייבתת זא אל םאו .והשמ םכל ריכזי 'היסקלגל טסיפמרטה *ירדמ'
(םלועב םייקש לכה (קילדמ (בינגמ (קיחצמ (ערפומ יכה רבדה הז יכ ושייבתת
..ראשה לכבו םוקיב
םיאקיטמתמ (םיטייולפסקא םהיתובוהאל ושידקהש םישנא רבכ יתיאר .בושח אל
םהיתושנל ובתכ םהש םיליעגמה םירפסה תא 'הבר הבהאב' ושידקהש םיאקיזיפו
()ןמזממ רבכ תיבהמ םיפע ויה םה ןמוקמב יתייה ינא םא לבא (תרעטצמ דואמ ינא(
.וי באל יו .סאלגאדל הזה טסקטה תא שידקהל רזומ הזש תבשוח אל ינא זא
)"וצר הז תא דיגהל וסנת( גנינאקס תצק דועו גנינאקס גנינאקס םויה טירפתב זא (בוט
- ונבצעתהש ונלש םירוסמ םיארוק הברה יתיאר םונהיג םורופב ילש םילויטה לכב יכ
.אב הז הנה זא .גנינקס טרופ םתוא םידמלמ אל ונחנא לזאזעל המל
חקית (ובשת ו .םיטרופה לש אלפומה םלועל יתיא ואובו )תילניגרוא( הלוק סוכ
.*ורא תויהל לוכי הז
דומלל םילוכי דימת םתא (ימ זיוו קיטס לבא (םירבדהמ קלח םיעדוי ילוא םכקלח
.שדח והשמ
(םכלש ליימיא תביתה תא םיחתופו טנרטניאל םירבחתמ םתאש חיננ Rללכב טרופ הז המ זא
והשזיאל רבחתמ םצעב םכלש בשחמה Rהרוק המ םעפ םתבשח .סרפסקא קולטואא דיגנ אוב
ארקנ הזה םוקמה .שדח לאוד םכל שי םא קדובו (םכלש טנרטניאה לש תרשה יבג לע םוקמ
אוה ליימיא תקידבה לש טרופה .טרופ 11. אוה ליימיא תחילשה לש טרופהו ( &! .
נכיהל ול םירמואו ןפדפדה תא םיחתופ םתא ,המגוד דוע חקינ ואוב ס
ל :::.E00B48.50@ טרופל רבחתמ םצעב םכלש בשחמה . . תרשה לע :::.E00B48.50@
.וב שיש ןכותה תא םכל גיצמו
.טנלט *רד תורישי םיטרופל רבחתהל רשפא (םיעדוי ילוא םתאש ומכ
רתאל תכלל םכלש ןפדפדל דיגהל םוקמב (תרמוא תאז :::.E00B48.50@ (
ל םכלש טנלטה תא םיחקול םתא :::.E00B48.50@ טרופ . .
Rהזמ ונל אצי המ לבא (תחתב םכל חומצל םיליחתמ םיצוקה תא האור ינא (ההא
.היצמרופניא םדוק םיכירצ םתא (תשרה לע והשמ -ורפל םיצור םתא םא
.-ירמ אוהש תוינכות ינימ לכו (-ירמ תרשה תכרעמ הזיא (לכ םדוק תעדל םיכירצ םתא
.וילא רודחל םילוכי םתא *יאו רתאב שי החטבא ירוח הזיא םיאור םתא הככ
ויסינ השענ ואוב ן .ןטק
[תויקית וא םיצבק [שפח [לחתה( טנלט תא וחתפת A71<7A ןנוכ לע - 5 )
ל חיננ ורבחתתו ?737<0@.5YB.<7A טרופ . .
.והשמ דילקהל וסנת .טנלטהמ רתאה תא םיחתופ םתא םצעב וישכע
,תאזכ האיגש תעדוה ולבקת
)T 205AGD7 3A@1 DCB1;5 '-HH;7AEHH2A2 3A@1 &..HH7< ['
.תיקוח אל םתדלקהש הדוקפהש םכל דיגי תרשה זאו
ה לש הסרגה תא םיעדוי קר ונחנא ןאכמ 3A@1 (הב שמתשמ רתאהש
טרופש םירקמ שי לבא .ונל ליעומ יכה אל הז זא . ...תרחא היצמרופניא רסומ
הצור אל ינא החטבא ירוח אלמ וב שיש ללגב לבא יתיסינש רתא המגודכ חקא ינא
.ולש תבותכה תא "ייזא ינא זא () ), דבל ול קיזהל הצור ינא( ול וקיזתש
ל יתרבחתה :::.E00.08?.;1 טרופ )תפיוזמ תבותכ( . זאו והשמ םתס יתדלקה .
,ןונגסב האיגש תעדוה הרזח יתלביק
@;580=0EA ;;= #.. , 50@@4<2 <0A 8750?<;F72
-ירמ רתאהש תיגיגח יל עידומ טרופה )הפ-וה @= ;;= טפוסורקיימ לש הנכות וזש
אל רבד םוש (טפוסורקיימ הז םא ,גניקאהה םלועב ללכ שיו .םירתא תקזחאו לוהינל
רתא םיאצומ םתא םא .החטבא ירוח ינוילימ שי טפוסורקיימ לש םירבדב .חוטב
-ירמש ;;= לש םיטייולפסקא שפחל וכל (המגודל ;;= .ותוא -ורפל השק אלש ולגתו
טרופל טנלט תא יתחקל (רתא ותוא לע &1 ה לש טרופה והז . EAD םיצבק תרש הזש
נכיהל םכל רשפאמש ס םכל שי םא קר( תולעהלו דירוהלו 4550C<A .תרשל םיצבק )םש
,יל העידומ טנלט @;580=0EA EAD "יכ הלאכ םימי ליבשב .ינממ תרשואמ ןיאו
), .רקובב םוקל
לע קר יכ (וישכע הז תא בוזענ לבא ;;= ו EAD .םלש *ירדמ בותכל רשפא
טרופל וטנלט &1 לע <7AL;=;0<.<7A.;1 ה תרש םכל חתפי . EAD .
ודילקה C=78 4<0<G@0C=
'המסיס רותב םכלש ליימיאה תא יל ונת קר (יקוא' ןונגסב והשמ דיגי תרשה
D4== EC56UG0C.50@
,ןונגסב והשמ ולבקתו C=78 10??72 ;<
תרש לכ לע טעמכ EAD ( ןובשח שי 4550C<A נכיהל םכל ןתונש סומינונא םשב ) ס אלל
םתא תוחפל לבא תרשה תא -ורפל םכל רוזעי יכה אל הז םירקמה בורב .המסיסב *רוצ
םירקמ םג שי לבא .םיבוט םירקמב םיצבק דירוהלו םש תוירפס המכ לע לכתסהל םילוכי
לע טסקט אל הז (בוש ...םירחא EAD לע בותכל החיטבמ ינא (ושקבת .טרפא אל ינא זא
.והשמ הז
( תויטנגלאב טרופהמ וקתנתה 5A81QE# וא PC;A .)
טרופל ורבחתה &! חיננ (לע 0CA.;<A78.<7A.;1 .חטשה תא וקדב .)בהז טנרטניא(
.יפוי Rשאר'ת םתספת .ביבסמ תצק ולכתסת
םתאש היצמרופניאה לכ תא וילע וגישת (ותוא ורקחת .םכלשמ רתא םכל ורחב וישכע
,ומכ םיבושח םיטרופ וקדבת .םילוכי
&1 - EAD
&% - A71<7A (חותפ הזה טרופה םא
ולש םישמתשמל ןתונ תרשהש רמוא הז =3711 4550C<A .
(תרשה לע סקינוי תודוקפ -ירהל שמתשמל ןתונש ןובשח הז
.סקינוי תכרעמ לומ שממ אצמנ שמתשמה וליאכ
(הזה טרופה תא חתופ םכלש טנרטניא קפסה םא
(םכלש המסיסהו שמתשמה םש תא דילקהלו רבחתהל וסנ
ומכ תודומח סקינוי תודוקפ המכ -ירהל םילוכי םתאו :30;= .
.הזה טרופה תא ומסח םהילע תעדוי ינאש לארשיב טנרטניאה יקפס לכ לבא (לבח
&! ליימיא תביתכ -
9+ - E;<?78 .םירשואמ דואמ .םירשואמ תויהל םילוכי םתא (חותפ אוה םאש טרופ הז
.קפסה לע םישמתשמ לע היצמרופניא גישהל רשפא הזה טרופה *רד
דילקהל וסנ E;<?78 800A םתס וליפא וא 800A (המגודל
שמתשמה לע ופניט לבקל ידכ 800A .
. תרשה לע עגרכ םירבוחמ םישמתשמ הזיא םג תוארל ולכות םתא םימעפל
הדמחנה תינכותה םא (עגר E;<?78 ינימלכ לע םירבד ינימלכ ונל דיגהל הלוכי
( תונובשחל תשגל הלוכי איהש רמוא הז םישמתשמ 4550C<A= )םישמתשמ םתוא לש )
( ..לעה שמתשמל השיג םג הל שיש רמוא הזו 800A רזומ והשמ םידילקמ םא םימעפל )))
>>>>KKWWW`OV`O`OV` המגודל הזה טרופב =YY3 'ליפהל'ו עגתשהל הלוכי תינכותה
ה לש ןובשחה *ותל רשי םכתא 800A .רידנ דואמ דואמ הז (ובהלתת לא לבא ...
), ...ונל רזוע דואמ אוה יכ הזה טרופה תא םימסוח םיתרשה בור םגו
. - 3AAD .םיעדוי םתא (ונ (םירתא ותנעי .
11. .ליימיא תאירק -
1%+ )האיי )"ותיש -
ב גישהל ולכות םיעודיה םיטרופה לש המלשה המישרה תא 8E5 19..
ושפח( םיכמסמ ינימ לכב וא )ותוא ושפח טושפ( D08A 1;=A .)הזכ והשמ וא
-מ םה םיעודי םיטרופ 1 דע 1.&# (םייטרדנטס םיטרופ הלא .ןוכנ תרכוז ינא םא
טרופ תרש לכ לעש תרמוא תאז &! טרופ (ליימיאל שמשמ . .המודכו רתאל
), .רתוי םירזומ םיטרופ םה הזה *רעה לעמ םיטרופ
רנאקס טרופ ודירות םיחותפ םיטרופ הזיא תוארל םיצור םתא םא
קוידב יל חקל הז (דבל ונבת וא( ! תא םכל ריזחי רנאקסה .הקירס וצירתו )תוקד
םיגישמ םתא הככ יכ תינדי קורסל םג "ידע (תאז לכב .םיחותפה םיטרופה ירפסמ
.ופניא רתוי
.םכתא לבקמ אוהש *יאל בל ומיש (םייוסמ טרופל רבחתהל םיחילצמ םתאשכ
וא -ירמ אוהש הנכותה וא תרשה לש םשה תא בותכי אוה כ'דב
.ותוא -ורפל *יא ועדת הככ .וילע םירחא םיטרפ ינימלכ
.ןתוא וארקת .דואמ הברה תתל תולוכי ןה .האיגש תועדוהב ולזלזת לא
.הרזע לבקל וסנ ,טרופל רבחתהל םיחילצמ םתאשכ ןושאר רבד
ודילקה 371D וא R וסנת רזוע אל הז םא . @4< שיש הלאכ וא רתוי םיהובג םיטרופ .
.ןבצעמ יד הזו .הרזע תתל םימיכסמ אל םהש הזב םמצע לע םיניגמ תויעב הברה םהל
-ירמ תרשה (טרופל םירבחתמ םתאשכ ,הרעה 247@0< טרופ ותואל הניזאמש הנכות תאזש
.הזה גשומב ולקתת םא (יללכ עדיל םתס .םכממ םייוסמ טלקל הביגמו
( סוד ןולח תא וחתפ Rםכלצא םיחותפ םיטרופ הזיא תוארל םיצור ,ןורחא פיט @= 20= ()
,ודילקהו
<7A=A4A -4
וילאש טרופה בותכ רתא לכ דילש (םהילא םירבוחמ םתאש םיתרשה לכ תא וארת הככ
םירבוחמ םתאש םירתאו םכלש טנרטניאה קפס תא םג םש וארת םתסה ןמ .םירבוחמ םתא
.עגרה ותואב םהילא
תייא םירבדמ םתאש םישנא םגו ם .אה אה ), .עגרה ותואב קרימב וא ויקיסייאב
טרופה דיל בותכ םא 7=A4B1;=372 תודוקפל הכחמו תרשה לע חותפ טרופהש רמוא הז
בותכ םאו )םכממ טלקל הכחמש רתא חיננ( םכממ 1;=A7<;<? ןיזאמו םכלצא חותפ טרופה
תייא םירבדמ םתאש רחא ויקיסייא שמתשמל ומכ .והשמל ו .עגר ותואב
טרופש םיאור םתא םאו (הא %1%%9 (התוא םתלכא זא םכלצא חותפ
( ינאיורט םכילע שי B456 08;E;57 )))), .)
תודוקפ ומכ ןאכ םיאשונ הברה שי EAD הצור אל ינא יכ םהילע יתטריפ אלש סודו
יל סאמנ הללאי .תשתומ יד רבכ ינא יכ םגו ירמגל םכתא שיתהל
34L7 EC<
; 10L7 G0C
41:4G=
םכלש
#&%%' -B33,-
תורתוכ תנבה ,-:)/&
" )&& /3 )&& /4 )&& 2, )-, "
E +B-< *%#)/3 F
לע דמלנ םויה ,ןויליגב היצמרופניאב ינש רועיש
.*רדב םיבשחמ ינימ לכ םע תצק קחשנ םגו (ןכרד עדימ גישהל *יאו ליימיא תורתוכ
,הזכ אוה רופיסה (בוט
.הקיזומ םע ימצע תא יתלטסמ זא יפייכ אלו ןבצעמ ברע יל היה (תואמצעה םוי
לש 'לוטוס'מ תרזוח ינא & איפקהל לוכי הז יל ונימאת( ןוסנמ ןילירמ לש םימובלא
תרזוח םובו (ליימיא תקדוב (טנרטניאל תרבחתמ ()..יופש יכה םדאנבל חומה תא
,הכמב תואיצמל
E80@, 1U:4114.50.;1
=CBY75A, ;5P 7@4;1 @7==4?7
24A7, 4D8;1 $( &... 1&,.%,&& D@ 72A
וניהיג רתא ם תונובשח םסרפמ םכממ דחא רשאכ *א קילדמ רתא
)בוטה םעטה לובג לכ תא רבועו ליחבמ הז םירחא לש םיקנב
Rםתא ימ (םכל ושייבתה
."סכה ליבשב םילמעו אל םתאש םכלש היעבה (םיקנב תונובשח ומסרפתש םתא ימ
)))"סכל *רע םכל ןיא
הרטשמל רובעי אוה םסרופי הזכ *מסמ דוע
ילא בורק והשכיאש ןובשח םא "סונ רבדו
)-ראו םיימש *פוהי םכרתאש גאדא ינא
םירשק ונל שי (םכשארב םכמד
תושק עגפי הז *מסמ ודירות אל םא םכמ דחא ספתינ םא תישיאו
)))שאב םיקסוע םתא (םיחוטב אל וישכע םתא
----------------------------------
20:<1042 ;5P 4A 3AAD,HH:::.;5P.50@
Rהלאה םימויאה הז המ - הזירק יתפטח כ'חא לבא .הלחתהב יתלהבנ יד Rתמא'ת
הקידצו המימת הרוחב לע הככ םייאל לבא (םיקנב תונובשח םסרפל דגנ ינא םג (וארת
)R)Rינומכ
תולגל םילוכי ונחנא המ הארנ ואוב ."יוזמ ליימיא הז םתסה ןמ Rוישכע המ ..יקוא
( תרתוכה לכ תא תוארל םיכירצ ונחנא הז ליבשב .וילע 374278 .ליימיאה לש )
,קנילה לע םיצחולש הז י'ע הז תא םישוע םוק.ליימיאב
=30: 411 374278=
הריחב זאו העדוהה לע תינמי הציחל י'ע הז תא םישוע (המגודל סרפסקא קולטאאב
.'םיטרפ' תייסיטרכ ('םינייפאמ'ב
ב 7C2084 ' רותפכה לע הציחל י'ע תרתוכה לכ תא םיאור B143 B143 B143 ), .'
,יתלביקש המ הזו קנילה לע יתצחל םוק.ליימיא *רד העדוהה תא יתארקש ןוויכמ זא
K =30: 411 374278=
=CBY75A, ;5P 7@4;1 @7==4?7
24A7, 4D8;1 $( &... 1&,.%,&& D@ 72A
A0, F48PC0<U7@4;1.50@ 422 A0 42287== B006
55 ,
87AC8<-D4A3 [1U:4114.50.;1 [
8757;L72 E80@ =@L%#9-75.@4;1.50@ BG ;24#%9-75.@4;1.50@ )L78=;0< 1.11( E08
[F48PC0<U7@4;1.50@TZ AC7( &# 4D8 &..1 .,19,&9 -.#.. )72A )
8757;L72 E80@ @4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 )@4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 I1+#.+..1.+J( BG =@L%#9-
75.@4;1.50@ ).+.%H.+.1=@L.9.#..( :;A3 7=@AD ;2 ;441$#+9 E08 [F48PC0<U7@4;1.50@T
=7<A BG [1U:4114.50.;1TZ AC7( &# 4D8 &..1 .,19,&$ -.#.. )72A )
8757;L72 E80@ :4114.50.;1 )84=#-D&.Y1@.<7AL;=;0<.<7A.;1 I$&...1#9.&J( BG
@4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 ).+.%H.+.%( :;A3 =@AD ;2 D44&$++& E08 [F48PC0<U7@4;1.50@TZ
AC7( &# 4D8 &..1 1!,1+,.1 Q.%.. );2A )
@7==4?7-;2 [&..1.#&#1&1+.D44&$++&U@4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 [
@;@7-L78=;0< 1..
50<A7<A-AGD7 A7NAHD14;<Z 5348=7A/';=0-!+-1 '
50<A7<A-A84<=E78-7<502;<? B4=7$#
N-@;@7-4CA050<L78A72 E80@ B;A A0 B4=7$# BG =@L%#9-75.@4;1.50@ ;2 ;441$#+9
N-271;L78G @4;1.50@ ;24 1.11
...הרוש הרוש קודבנ אוב Rהלאה תויוטשה לכ המ וווא
8757;L72 E80@ =@L%#9-75.@4;1.50@ BG ;24#%9-75.@4;1.50@ )L78=;0< 1.11( E08
[F48PC0<U7@4;1.50@TZ AC7( &# 4D8 &..1 .,19,&9 -.#.. )72A )
םשב ליימיא תרשש רמוא הז =@L%#9-75.@4;1.50@ תרשמ ליימיאה תא לביק
םשב ;24#%9-75.@4;1.50@ לע םיאצמנ םהינש (בל ומיש . @4;1.50@ (
םיתרשה הלא Rילש הרעשה .תשר התוא לע םיאצמנ םהינש תורחא םילימב וא
הפיאמ תעדל םיצור ונחנא יכ ונתוא םיניינעמ כ'כ אל םה ןכלו םוק.ליימיא לש
.עיגה ליימיאה
( תרשה לש הסרגהו *יראתה םג ןיוצמש בל ומיש L78=;0< 1.11 .)
קר 1.11 טרופ לע החטבא ירוח אלמ שי חטבש (רמוא הזש ...הנשי הסרג חטב הז RR &!
לש ;24#%9-75.@4;1.50@ .עגרכ הז תא בוזענ לבא )
8757;L72 E80@ @4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 )@4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 I1+#.+..1.+J( BG =@L%#9-
75.@4;1.50@ ).+.%H.+.1=@L.9.#..( :;A3 7=@AD ;2 ;441$#+9 E08 [F48PC0<U7@4;1.50@T
=7<A BG [1U:4114.50.;1TZ AC7( &# 4D8 &..1 .,19,&$ -.#.. )72A )

םשב תרשש ונל רמוא הז @4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 םוק.ליימיא תרשל ליימיאה תא חלש
( =@L%#9-75.@4;1.50@ הסרגה תניוצמ םיאור םתאש ומכ .)
( -ירמ תרשהש .+.%H.+.1=@L.9.#.. אוהש הדבועה םגו )
ליימיא לוקוטורפב שמתשמ 7=A@D .
פי יאה י פי יאה אוה םיירגוסב י ( - הו ליימיאה תרש לש ;2 );441$#+9
.חלשנש ליימיא לכל ןתינש תוהז רפסמ הז
תרשה *רד רוקמב חלשנ ליימיאהש רעשל הליחתמ ינא @4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 .
,האבה הרושה תא קודבנ ואוב
8757;L72 E80@ :4114.50.;1 )84=#-D&.Y1@.<7AL;=;0<.<7A.;1 I$&...1#9.&J( BG
@4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 ).+.%H.+.%( :;A3 =@AD ;2 D44&$++& E08 [F48PC0<U7@4;1.50@TZ
AC7( &# 4D8 &..1 1!,1+,.1 Q.%.. );2A )
@7==4?7-;2 [&..1.#&#1&1+.D44&$++&U@4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 [
וליאכ הארנ (ןושאר טבמב ))הפ ונל שי המ וארת )וווווווא :4114.50.;1 הז אוה
,ליימיאה חלשנ הנממ תיתימאה תבותכה הבותכ םיירגוסב ל-ב-א ..ליימיאה תא חלשש
84=#-D&.Y1@.<7AL;=;0<.<7A.;1
J $&...1#9.& I
)))
ובתכי לבא דחא תרשמ לבקתה ליימיאהש םכל ודיגי אל יתימא ליימאבש בל ומיש
...תרחא תבותכ םיירגוסב
פי יאהמ והשימ י *רד ליימיא חלש הזה @4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 .ילא
בותכ יכ (םילשורי תוביבסמ והשימ Y1@ .
,הפ בושח יכה רבדה הנהו
@7==4?7-;2 [&..1.#&#1&1+.D44&$++&U@4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 [
ונלש הרקמב( אוהשלכ תרש *רד חלשנש ליימיא לכל @4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 )
( דחוימ תוהז רפסמ שי ;2 .ילוכו ןאל (חלש ימ קוידב קודבל לוכי להנמה הככ .)
,*יראת תונייצמ הדוקנה ינפלש תורפסה &..1.#&#1&1+ רמוא הזש . &#H.#H&..1
העשב 1&,1+ .
.ליימיאה לש דחוימה תוהזה רפסמ ןה הדוקנה ירחאש תורפסה
ב חלשנ הזש הפ בותכ )עגר &# -ה בותכ היה ומצע ליימיאב לבא )לירפאב $ )לירפאב
ויליג (הז קר אלו ן ! ב קר אצי &. ."יוזמ ליימיאהש החכוה דוע הנה .לירפאב והשמו
R*יראת "ייזל הצרי והשימש המל ."יוזמ *יראתה םג אלא (הז קר אלו
...יתוא ולאשת לא
."יוזמ תמאב אוהש אדוול יתטלחה ןכלו (תוקפס יל ויה ןיידע (תאז לכב
- ן'זיווטנמ חלשנ אוהש םיעדוי ונחנא תרתוכה יפל @4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 (
מ חלשנ אוהש בותכ לבא :4114.50.;1 םהש יתיארו ן'זיווטנ לש רתאל יתכלה זא .
אל ןכלו הלאוו לש הרחתמה יתעידי בטימל אוהש ענענ שופיחה עונמ לע םיצילממ
יתחתפ (הללאול םג יתסנכנ "יכה ליבשב םתס .ן'זיווטנ לע םיבשוי הללאוש ינויגה
,יתדלקהו סוד ןולח
A84578A :::.:4114.50.;1
...יתלביקש המ הזו
I @= &$1 @= &9! @= 2;CD-&.&-$.;<A78.<7A.;1 I&1%..&.&.$ &!9 1
I & &!% @= &$1 @= &9! @= 2;CD-&.&-1.;<A78.<7A.;1 I&1%..&.&.1
% &$$ @= %+& @= %&9 @= &1%...1!%
# &$9 @= &9% @= &$1 @= 1+&.11$.&.&.1!
! &!& @= &9# @= &9# @= 1+&.119.1!+.&&
. $ S S S 87PC7=A A;@72 0CA
. 9 S S S 87PC7=A A;@72 0CA

הדוקפה A84578A *רד תרמוא תאז (הללאול חלשנש עדימה רבוע םיביתנ הזיאב תקדוב
.)בהז טנרטניא( ילש בשחמל תורושק תונושארה תורושה יתש .םיבשחמ הזיא
(יללכ עדי ליבשב םתס .ן'זיווטנל אוהשכיא רושקש רבד םוש םש יתאצמ אל
דוע *רד רבוע עדימהש בל ומיש & ינשש ןוויכמ - בהז טנרטניא לע םיאצמנש םיבשחמ
-ב םיליחתמ םייפ-ייא &1%..&.& רמוא הז זא ילש יפייאה םתסה ןמ אוה םהמ דחא .
- הרעשה דוע .יל חלוש אוהש ינפל םינותנה תא לבקמ בהז טנרטניא לע בשחמ דועש
.ן'זיווטנל אלש חטבו רבד םושל רושק אל (דרפנ תרש לע אצמנ הלאוו
Rםישוע המ זא (בוט
ן'זיוטנש יתיליג רצק רוריב ירחא ל-ב-א .חלשנ ליימיאה הנממש תבותכה תא ונל שי
זאו ()םירתאל שיש ומכ (םיעובק םייפייא תרמוא תאז( םייטטס םייפייא תונתונ אל
.רחא יפייא םילבקמ םירבחתמש םעפ לכ
.תרש ותואמ וחלשנש תועדוה לש םושיר שי טעמכ ליימ תרש לכ לע (םכל יתרמאש ומכ זא
.ילוכו הפיאמ חלש ימ קוידב תעדלו קודבל לוכי תרשה לש להנמה
ל ליימיא יתחלש 4BC=7U<7AL;=;0<.<7A.;1 ליימיאה תבותכ תא יל ונתיש םהמ יתשקיבו
*יראתב חלשש ימ לש תיתימאה &#.#.&..1 יפייאהמ $&...1#9.& רפסמ םע העדוה
תוהז D44&$++& םיטרפ םוש יל רוסמל םילוכי אל םה טפשמ תיב לש וצ ילבש ונע םה .
(, .םישנא לש תונובשח לע
-ורפל איה הביטנרטלאה( הז ימ יל ררבל לוכיש דיחיה אוה ןזיוטנ להנמ ...בוט
תונובשח ונמסריפש הז לע לצנתהל יתיצר קר ינא .תושעל המ ןיא זא )...ן'זיווטנל
), ...קנב
ל יתטנלט ("יכה ליבשב םתס @4;1?:&.<7AL;=;0<.<7A.;1 - לו =@L%#9-75.@4;1.50@
טרופ &! יוהיז תדוקפ שקבמ אל תרשה . 3710 ."ויזה לע לקמ הז )
םיינ ןיימוד לכמ "ייזל םינתונ םה - םהב בוט יכה רבדהו (תמאה םידמחנ יד םיתרש
.)םהלש םימיינ ןיימודה לש תובותכל קר "ייזל םינתונש הלאכ שי( .םיינ ןיימוד לכלו
הז ימ קודבל םג יתיסינ $&...1#9.& עגר ותואב רבוחמ היהש
הדוקפה י'ע הז תא יתיליג( D;<? תועצמאב תצק יתרקח .) <7A=A4A ו <BA=A4A יתיליגו
,הזל בל ומיש ('לארשי' םשב דומח בשחמ
F780 5001 5,>:;<20:=T<BA=A4A -4 $&...1#9.&
<7AB;0= 87@0A7 @453;<7 <4@7 A4B17
<4@7 AGD7 =A4AC=
---------------------------------------------
;=8471 [..T C<;PC7 87?;=A7872
<0<7 [..T ?80CD 87?;=A7872
;=8471 [.%T C<;PC7 87?;=A7872
@45 42287== / ##-#!-!%-!#-..-..
!#-..-..
.יתיצרש בשחמה אל הז אליממ בוט ..םיפותיש ..יפוי הזיא
RRהזה ןגלובמה טסקטהמ ונל אצי ןכ המ זא
תצקו "יוזמ אוה םאה (חלשנ אוה הפיאמ תעדל .ליימיא לש רוקמ רתאל *יא ונדמל
.)..שי ..םילשורימ אוהש םיעדוי ונחנא( חלושה לע םיטרפ
ןומה ררבל םילוכי ונייה יטטס היה ליימיאה חלשנ ונממ יפייאה םאש בל ומיש
.םשל -ורפל םג ילואו חלושה בשחמה לע םיטרפ
םירבד ליכהל תולוכי דואמ תונשי תואסרג .הנכות תואסרגל בל םישל םג ונדמל
.םימעפל דואמ םיניינעמ
ליימיא םיפייזמ ונחנאשכש ונדמל (ןכו (םיליימיא לש תוהז ירפסמ לע ונדמל
וקדבו םינוש םיתרש וסנ (בוט "ייזל םיצור םתא םא .תולקב ונילע תולעל רשפא
.בוט יכה המ תוארל ידכ תורתוכה תא
הדוקפה תא ונרכה A84578A עדימ תרבעה ירחא בוקעל ידכ הברה ונתוא שמשתש
.םיבשחמ ןיב
בשחמ םגו םניחב הצרנש המ לכ ונל ופייזיש םיביבח ליימיא יתרש ינש ונאצמ
.-ומיאל קוקזש לארשי םשב דדוב
(הווקמ ינא ןיינעמ היה םכל (םולכ הזמ אצי אלש תורמל "יכ היה יל זא (בוט
.שדח והשמ םתדמל תוחפל אל םא םגו
(ייב
םולש (תוארתהל'
'"וסה קר הז (רמגנ אל הז
(דימת תבהוא
#&%%' -B33,-
יוביכ7הלעפה יכסמ תפלחה
".לארשיב וניחה תכרעמ לש ומכ תודסומו תורגסמב הזכ תויהל לדוג אוה @לבהא דלונ אל םדאנב"
FםונהיגE

)S()S(
( )
) (
RRינא המ וא ימ ושחנ
.*פיהל אלא (האלמ הטילש שמתשמל תנתונ הניא סודניוו הלעפהה תכרעמ (סקוניל תכרעמב ומכ אלש
םיצבקל תתל תומש הזיא רוחבלו (הדובעה ןחלושב עקרה תנומת תא "ילחהל םילוכי םתא ילוא זא
לבא
לכ םויה .תיספא (בשחמב םכלצא תנקתומש הלעפהה תכרעמ לע םכלש הטילשה חוכ רבד לש ופוסב
RRהנתשיי הז
למס תא שי (בשחמה תא םיקילדמ םתאשכ (םכבור לצא .דומח והשמ םכתא דמלא ינא לבא .אל
סודניוו לש תונולחה
,בותכ הטמל .לוחכ עקר וירוחאמו
@;580=0EA :;<20:= +
וא
@;580=0EA :;<20:= +!
,ומכ והשמ בותכו (רוחש *סמה םכבורל זא (בשחמה תא םיבכמ םתאשכ (הזמ -וח
לכב .ןווכתמ ינא המל םיעדוי םתאש דואמ הווקמ ינא .םותכ עבצב 'בשחמה תא תובכל ןתינ תעכ'
(הרקמ
)םיצור םתא םא( םתוא תונשל םידמוע םתא םויה (יוביכHהלעפהה יכסמ םכלצא םיארנ *יא הנשמ אל
*יאל
הז םא הנשמ אל .םכילע בוהאה הקיפרגה *רוע תא וחתיפ .ואריי םהש םיצור םתאש D4;<A =30A D80 (
וא D30A0=30D (םכל ןיאש םיבשוח וא הקיפרג *רוע הז המ םיעדוי אל םתא םא .רחא רבד לכ וא
וצלאית
תנכות וז ירה (םכלש סודניווה תכרעמ םע דחי עיגמש טושפ דחאב שמתשהל @= D4;<A .
...הלעפה [- לחתה לע וצחל התוא ליעפהל ידכב
,ודילקה חתפנש ןולחב
5,>D80?84@ E;17=>4557==08;7=>@=D4;<A.7N7
T ה שקמ לע וציחלו 7<A78 םע התוא ונמס (תאזה הרושה לכ תא ודילקתש יתנווכתה תמאב אל .[
וציחלו רבכעה
לע 5A81 Q 5 לע וצחל '...הלעפה' ןולחב .הקתעה תלועפ עצביי הז . 5A81 Q L הקבדה תלועפ עצביי הז .
-בוקה תא וחתיפ תעכ .םכלש יפרגה *רועה *ותב םיאצמנ םתא זא .הדלקהה לכ תא וכסחת הככו
,אבה
5,>10?0.=G=
,תא וסנ -בוקה תא חותפל חילצמ אל הז םא .הקיפרגה *רוע *ותב ותוא וחתפתש בושח
5,>;D.=G=
-בוקב אוה לזאזעל המל .סודניוו לש הלעפהה *סמ תא וישכע םכינפל שי בל םימש םתאש ומכ
RRRתכרעמ
( =G= ).
םתורשפאב היהיש םיכירצ ויה ינש דצמ (-בוקה תא איבחהל םיכירצ ויה דחא דצמ טפוסורקימ יכ
ול םורגל
ובש רחא קסידמ שדחמ ןיקתהל ילב (בשחמב הנקתוה רבכ הלעפהה תכרעמש ירחא םג םייוניש
ושענ םייונישה
לזאזעל המל יכ םכח רבד (תכרעמ -בוק *ותב יוביכHהלפעהה יכסמ תא ורמש םה זא .ומצע תונכיתב
והשימש
RRRRRהלאכ םיצבק םע קחשי םלועב ימ ...בשחמה תא סורהי כ'דב הז Rתכרעמ -בוק םע קחשיי
םתאש *יאל הלעפהה *סמ תא תונשל ידכ םכלש הקיפרגה תנכותבש םילכב ושמתשת זא (בוט .ונחנא
.הארייש םיצור
לש וליפא וא (אמגודל ןוסנמ ןילירמ לש( תרחא הנומת תחקל םילוכי םג םתא םיצור םתא םא
רומשלו ()םכימצע
-בוקה םש לע התוא 5,>10?0.=G=
)))עיפוי הז בשחמה תא וליעפתש םעפ לכב זאו
בחור לדוגב היהת הנומתהש דואמ בושח (ןטק דחא רבד קר %&. הבוגו #.. -בוקה לדוג .םילסקיפב
בושח אל
אל הפ -בוקה לדוג לבא (יתמזגה ילוא בוט( .רדסב הז טייבהגמ האמ לש הנומת תאז םא םג זא
.)ינורקע
ל הנומתה לדוג תא ונשו יפרגה *רועה םע התוא וחתיפ םיאתמה לדוגב אל םכלש הנומתה םא זא %&.
לע #.. .
,-בוקה תא וחתיפ יפרגה *רועה *ותב .יוביכה יכסמ Rונל ראשנ דוע המ
5,>:;<20:=>10?0:.=G=
,תא וחתיפ תעכ
5,>:;<20:=>10?0=.=G=
-בוקה לע יתרבסהש המ לכ 5,>10?0.=G= רבד םכל הארנ אל ילוא הז .הלאה םיצבקה יבגל םג ןוכנ
הזכ
היהיש יתיא ומיכסתש בשוח ינא (םיבשחמ םש םכל שי םא (רפס תיבל ועיגתש האבה םעפ לבא (בינגמ
"ייכ יד
וא ונרופ תנומתב יוביכHהלעפהה יכסמ תא ופילחת םא קיחצמו =53001 =C56= ))))
םכלש םונהיג @
םישומיש םירפסמ
)םלוכל םולש
.הינופלט לע הבוט הבתכ התייה אל ןמז הברה
.והשמ אל ןיידע תאזה הבתכה םג
.והשמ הז תוחפל לבא
.קזב לש ליגר ןופלטל 'םיידוס םירפסמ' המכ דמלנ םויה
(ןופאלפ H'גנרוא H םוקלס לש םינופאלפל םידוקה תא םיריכמ םלוכ טעמכ
.ריכמ אל דחא "א טעמכ קזבל םידוקה תא לבא
,ןושאר דוק 11. .
וגייחו (ןופלטה תא ומירה טושפ 11. ...תא םכל אירקתש הטלקה םכל הנעת .
,הנה זא Rםתלאש (לזאזעל ישומיש הז המל )םכלש ןופלטה רפסמ
רפסמל *ייש םיוסמ עקש םא קודבל םיצור םתאו (תיבב םיווק המכ םכל שי םא -
.ינשל וא דחא
.ולש ןופלטה רפסמ תא םכל תתל ברסמש (תיבב והשימ לצא םתא םא -
ורשקתיש ידכ ולש רפסמה המ תעדל םיצור םתאו (ירוביצ ןופלטב םתא םא -
.הרזח םכילא
.שארב םכל הלועש רחא רבד לכ -
,"סונ דוק 11% .
וגייחו (ןופלטה תא ומירה טושפ 11% רתוי םיריהמ (םיפוצפצ המכ ועמשת .
.סופת לילצמ רתוי יטיא לבא (םכל םינועש דעו םיגייחמש ירחא שיש לילצמ
םירבוחמ אלש םינופלט )תומי טושפ םכלש ןופלטה וק (הלאכ םיפוצפצ המכ ירחא
לועפל ללכב וקיספי (הריכזמ ילבו םייטוחלא אל םיטושפ םינופלט ינעי (למשחל
.עקשהמ םתוא םתאצוה וליאכ
*רעב קר (ינמז הז ,רבד דועו & ירחא .תוקד & אוהש ירחא .רוזחי וקה תוקד
םוקמב תרפרופשה תא וחינת זא לבא (םדוק ומכ םיפוצפצ השעי אוה הלחתהב (רזוח
.רדתסי הז הקד הזיא דוע *ותו
)וישכע וו ה'זד יל שי( ,הנה זא Rםתלאש (לזאזעל ישומיש הז המל
(וקה תא ול גורהל (החיש תושעל ונממ שקבל - ולצא םתאש והשימ לע דובעל -
)הקינפל סנכנ אוהו (ול םיארמ (דבוע אל וקהש ול דיגהל זאו
,דוק דוע 11# .
ליחתי טושפ אוה זאו (גויח ירחא לש הנתמה לילצ היהי (ותוא וגייח טושפ
.אל הז Rבוט הז המל .עגושמ ומכ "צפצל
,אבה דוקה 11& .
תועצמאב גויחה - ימואל ןיב ליעפמ רחב אלש ימש (םיעדוי חטב םתא .. וא 1
םע גייחל הסנמ אוהשכו (וליבשב םסחנ .. וא 1 אל אוהש העדוה לבקמ אוה זא
רפסמה לא 'ירחא בוקע' םע הנפומ אוה (םצעב .לוכי 11& .העדוהה תאצמנ םש (
וגייחת םא זא 11& .העדוהה תא ועמשת
תועצמאב גויחה תוריש' דיגהל דומלל רשפא Rלזאזעל בוט הז המל .. -ו 1 'םוסח
.תיסורו (תיברע (תילגנאב
לע םיצחולש( 'םיפקתמ'ב גייחמש (ןשי ןופלט םכל שי םא ,ןטק פיט ! םיעמוש ( !
-וחלל םכממ םישקבמש 'ןופלט יתורש' ינימ לכב שמתשהל םילוכי אל םתא זא )םיקותקת
ינפל S וגייחת םא (הלאה םינופלטהמ קלחב זא .םהינימל םירסמלט לשמל ומכ (םירפסמ לע
.לילצ שי שקמ לכלש (תילמרונה הטישה - םילילצ גויחב גייחי ןופלטה (רפסמה
,ול םיארוקש שדח םש ופיסוהו ולש םינופלט רפסל וסנכ (ןופאלפ םכל שי םא
C@0D 4D;= 2<
)ולגו ןופלטה תא וכפה Rןאכ בותכ המ
)ןופלטב תוניגנמ
-------------------
%&1&%%%-&&&-%%%-%&1&%%%-&&%&1-1
)שקמה לע ןמז רתוי םיצחול '-' שיש הפיא(
.'ןטק הלט םירמל' רישה תא ועמשתו - םיגייחמ םתאש ןמזב ובישקתו - הזה רפסמה תא וגייח
.הניגנ םידמולשכ םידמולש ןושארה רישה הז יכ הזה רישה תא ריכמ (הניגנ םעפ יא דמלש ימ
9#$1$ הזכ והשמ וא S גייחל יאדכ )'ינרב' לש הלחתהה תא ועמשתו הזה רפסמה תא וגייח -
.םכל תונעל יושע והשימו םייק תמאב הזכ רפסמ יכ (םדוק
11%1&&& .דואמ ןטק םלוע הז -
םייתניב והז זא
(ייב
.ץנב
לטרופ-רבייס תנכות לורטנ
)ייה
(טנרטניא ירתאל רטליפ תנכות תאז .לורטפ-רבייס הנכותה תא םיריכמ חטב ןאכ םלוכ
.'וכו סקס ירתאל ושלגי אל םידימלתהש ידכ הב םישמתשמ רפס יתב הברהש
בשחמה תא ןיטולחל תמסוח איה (תינדי התוא קוחמל םיסנמ םאש (תאזה הנכותה םע היעבה
.סודניוו תא וליפא ליעפהל םכל תנתונ אלו
('םירוסא םירתא' המכב םכשפנ הקשחו לורטפ-רבייס תא שי םכלש רפס תיבב םא זא
.המסיסה ילב םג לורטפ-רבייס תא "וקעל היעב אל שממ וז
'סמ ןויליגל ונפת (אל םאו (סוד תא 'תצק' םיריכמ םתאש החנה תדוקנמ אצוי ינא & לש
(םוניהיג
.סוד לע תצק םש ריבסמ אוה
----------------------------------------------------------------------------------
לורטפ רבייס וב שיש רחא בשחמ וא רפס תיב לש םיבשחמב קר הז תא ושעת ,הבושח הרעה
שממשו
אל -בוק וקחמת תחא תואב ועטת םאש תויהל לוכיש ללגב Rהמל .בשחמהמ םכל תפכא אל
ןוכנ
Rאל (סקס ליבשב ושעת לכה לבא .בשחמה תא וסרהתו
----------------------------------------------------------------------------------
,הז תושעל *ירצש המ לכ
1 תא ליעפהל רמולכ ()סודניוו *ותמ סוד אל( יתימא סוד בצמב בשחמה תא ליעפהל .
בשחמה
-"א לע -וחללו (שדחמ תורשפאה תא םש םירחוב .לוחתיא טירפתה עיפומש דע
50@@4<2 D80@DA 0<1G
.סוד בצמל םיעיגמ זאו
& -בוקה תא םיקחומו (סודניוו לש הירפסל םיסנכנ . 4A@.=G= ידוסה -בוקה והז -
השועש
הז תא לבא - ןגומ תויהל רומא -בוקה .הלעי אל סודניוו הנכותה תא וקחמת םאש
,הככ םיפקוע
4AA8;B -8 -= -3 4A@.=G=
תא םתרסהש ירחא .סודניוו לש הירפסל םתסנכנש ירחא קר םישוע הז תאש ןבומכ
תא וקחמ (הנגהה
,הככ -בוקה
271 4A@.=G=
% ,)לאמשל רושיי ושעת( סודניוו לש הירפסב ןיידע םתאש הז תא םיבתוכ .
4AA8;B -8 -= -3 =G=A7@.%$
4AA8;B -8 -= -3 =G=A7@>=G=A7@.28L
50DG =G=A7@.%$ =G=A7@>=G=A7@.28L
.ןכ לע וצחלת (לאוש אוה םא
271 =G=A7@.%$
.םיצבק ינשל הקיחמה תנגה תא ונרסה ,תעדל הצורש ימל (הפ ונישעש המל רבסה
.םטסיס -בוקה תא %$ זאו ברד.םטסיס -בוקה 'לע' ונקתעה סודניוו לש הירפסהמ
.םטסיס -בוקה תא ונקחמו %$ .
# הירפסה תא ןיטולחל םיקחומ . 5,>D4A801
! .רדסב הז (םימייק אל םה םא .סודניוו לש הירפסב (םיאבה םיצבקה תא םיקחומ .
.םכל שי לורטפרבייס לש הסרג הזיא יולת הז טושפ
;15.7N7
;;5.7N7
1;5.7N7
115.7N7
;5.7N7
15.7N7
;5E;87.7N7
15E;87.7N7
;5D.10?
15D.10?
<A1$.211
A=.211
A=1$.211
A=%&.211
A=<A.211
A=<AN.7N7
C=4?7.10?
C=4?7!.10?
115.7N7
$ םטסיס וא םטסיס היירפסהמ . %& -בוקה תא וקחמת סודניוו לש הירפסה *ותבש
;=G=A7@.28L ו 1=G=A7@.28L
)לורטפ רבייס ןיא )והז .ליגרכ סודניוו תא וליעפתו טסיר ושעת וישכע
לורטפ רבייס תא ליעפמש המ תא ירטסי'גרהמ וקחמת (שממ שממ תוקנל םיצור םתא םא
,הככ
-בוקה תא וליעפת - 87?72;A.7N7
-ה תא וקחמת - 87?;=A8G 67G= ,ולאה
367GX10541X@453;<7>=0EA:487>5GB78 D4A801
367GX10541X@453;<7>=0EA:487>@;580=0EA>:;<20:=>5C887<AL78=;0<>8C<>5GB78
D4A801
367GX10541X@453;<7>=0EA:487>@;580=0EA>:;<20:=>5C887<AL78=;0<>C<;<=A411>5GB78
D4A801
וניקתיו הז לע הלעי רפסה תיבש דע תוחפל )רוזחי אלו *לה לורטפ רבייס )ונרמג )והז
ותוא
םתאו .םעפ דוע ותוא וניקתיו הז לע ולעי םהו .םעפ דוע ותוא וקחמת םתאו .םעפ דוע
.וקחמת
.אלש וא .רפס תיב תא ומייסתש דע הככו
(הנורחאה םעפל דע ייב זא בוט
.ץנב
םיטיולפסקאל תואמגוד - םירתאל הצירפ
37110 @0A378EC5678
, Rםכמולש המ +
,תוביס המכמ הזו ינממ תובתכ ויה אל ןמז הההההברה רבכש םתיאר חטב
)))))רררררררררפפפפפס תתתתתייייבבבב יייייתתתתממממייס .א
)תונקז ונסרדו הלוק ונצפקה( .גוגחלב הקוסע יתייה זא
פ-ה הבתכ-ה ב התוא םכל איבהלב הקוסע ינא .ב %% לא (ינאה םונהיג( םש העוקת דוע ינא לבא ה
לע םלש רפס דומלל *רטצא ינא (הכחת 4=D )..הז ליבשב
הלוכ (םתס( םויה לכ םיריש יתבתכ .ג & .רכממ ריפסקייש [- )
.םכילע יל אב אל .ד
םתיאר העש יצחמ תוחפ ירחאו םתינע אלו םכילא רשקתה והשימש םעפ הרק ודיגת ,ימלוע איש %+
.)וישכע *ייחמ חטב פיז( Rונענ אלש תוחיש
תשיגפ שיש וווהז זא Rהנשה םירקאהה סנכ לע םינש ינפל םכל יתרמאש םירכוז ,תושדח תצק וישכעו
המכח היהא ינא בורקב דואמ זא )ןגראמ לש הצלוח יל היהי בלה תא ולכאת( אבה עובשב םינגראמ
.הרוק המ עדא ינא רבכ םסרפתת תאזה הבתכהש דע חטב .שדח המ םכל דיגהל רתוי
תועיגפ תוכרעמ -ורפל *יא םויה ודמלת םתא .הככ שממ )םירתא תצירפל הטיש דמלנ (םידלי םויהו
םשב הייקיתל השיג םוסחל וחכשש םישפט םילהנמ םע 5?;-B;< ))
לע תובתכ תרדסב הנושארה הבתכה יהוז ;;= ,
)תונלולבשב ורזאה אנא זא (ראשה תא םסרפל ןמז דוע יל חקיש ןכתיי(
הז המ קמועל רתוי ריבסא ינא אשונב תואבה תובתכב ;;= ןיינעה *רוצל ןכלו (תדבוע איה *יאו
...תא גיצהל האג ינא זא .תויללכב שממ ןאכ יתרבסה
////////////////////////////////////////////////////////
;;= 3456;<? <0.1 , 30: A0 3456 A380C?3 A37 5?;-B;<
////////////////////////////////////////////////////////
גישהל שממ (ןכ ןכ 42@;< 8;?3A= ...
-ירמה תרש הז המ זא ;;= R
ב תשמתשמה תכרעמ יהוז ;;= );<A78<7A ;<E8@4A;0< =78L78 לוהינל תונכותו טנרטניא תרש הזש )
...רמוא הז המ םיעדוי םתאו ...ווווא .טפוסורקיימ לש .טנרטניאה
ב שמתשמ אוה םא ועדת *יא .תמייוסמ הרבח לש רתא םירקוח םתא המגודל ;;= גישהל ןתינ בורל R
טרופ *רד הז תא . ושיקת םא ולבקתש האיגשה תעדוהב וננובתה . ?7A 3AAD ,תויוטש םתס וא
3AADH1.1 #.. B42 87PC7=A
=78L78, @;580=0EA-;;=H#..
24A7, :72( %. @4G &..1 &.,#9,%1 ?@A
50<A7<A-17<?A3, #.9
50<A7<A-AGD7, A7NAH3A@1
-ירמ אוהש ונל עידומ תרשה ;;= .
,הצירפה
ה תא וסנ ...בוט EAD טרופ . &1 םשב סנכהל וסנ (תרש ותוא לע ןובשח םכל ןיא םא .
4<0<G@0C=
,ודילקה (סוד ןולחב(
EAD :::.L;5A;@.50@
,ביגי בשחמה
50<<75A72 A0 :::.50@D4<G.50@ .
&&. L;5A;@ @;580=0EA EAD =78L;57 )L78=;0< %.. .)
(( C=78 , ):::.50@4D<G.50@,)<0<7
,ודילקה
4<0<G@0C=
.והשמ ואיצמה .המסיס רותב ליימיא תבותכ שקבי תרשה
D4==:082 ?737<0@UC<278?80C<2.50@ )
,ולש םשה תא רמא תרשהש בל ומיש (תעכ L;5A;@ @;580=0EA EAD =78L;57 )L78=;0< %.. תרשה םש .)
אוה L;5A;@ ה תכרעמבש (רמוא הז . ;;= ה ןובשח 4<0<G@0C= ארקי ;C=8XL;5A;@ שומישל תאז רוכזנ .
.רתוי רחואמ

הירפסל םיצבק תולעהל האשרה םכל שי םא קרו *א דובעת תאזה הטישה 5?;-B;< סנכהל וסנ .
תועצמאב וז הירפסל
52 )רטנא לע וצחל(
5?;-B;< .
,הדוקפה (םתא הירפס הזיאב קודבל ידכ( D:2 .)
ילב היקיתל סנכהל םתחלצהש חיננ 4557== 27<;72 קיר טסקט -בוק ורצ .תרשל -בוק תולעהל וסנ (
,הדוקפה תועצמאב ותוא תולעהל וסנו המגודל
DCA 5,>@GA7NA.ANA
,הלבקה תא רשאמו -בוקה תא לבקמ תרשהש וארת יוארכ עצבתת הדוקפה םא &.. D08A 50@@4<2
=C557==EC1 .
ודילקה
2;8
.םיצבקה תמישר תא תוארל ידכ
ל -בוק תולעהל םתחלצה 5?;-B;< .םירדוסמ םתא R
ב םישמתשמש םכמ הלאל (תעכ <A םיצבקה תא םכל שי םא וקדב ( 5@2.7N7( ?4=G=.211 ו
?7A42@;<.7N7
לע אלש םכמ הלאל <A ביבחה שופיחה עונמל וכל (ל'נה םיצבקה תא םהל ןיא לבא ןכש םכמ הלאל וא
ישמתשממ ושקב וא( .םיצבקה תא וגישהו םכילע <A תא 5@2.7N7( ?4=G=.211 תא (הרקמ לכב .)
?7A42@;<.7N7 .גישהל השק אל
ה תא וחתפ ...וווישכעו EAD ודילקהו (בוש
B;<48G )יראניב -בוק תלבקל תורשקתה תחיתפ(
זאו
DCA 5@2.7N7
DCA ?4=G=.211
DCA ?7A42@;<.7N7
ה תא ורגס EAD .
,ודילקהו םכלש ןפדפדה תא וחתפ (תעכ
3AAD,HH:::.50@D4<G.50@H5?;-B;<H?7A42@;<.7N7R;C=8XL;5A;@
,הנעי ןפדפדה
5?; 78808
A37 =D75;E;72 5?; 4DD1;54A;0< @;=B734L72 BG <0A 87AC8<;<? 4 50@D17A7 =7A 0E 3AAD 374278= .
שמתשמל תעכש Rרמוא הז המ םיעדוי םתא ;C=8XL;5A;@ ואוב .)ןימדא( )לע שמתשמ לש תואשרה שי
םשב שדח ןובשח רוצינ ?737<0@ ,היהת ותמסיסש C<278?80C<2 ודילקה ןפדפדה ןולחב בוש .
3AAD,HH:::.50@D4<G.50@H5?;-
B;<H5@2.7N7RH5V&.5,>:;<<A>=G=A7@%&><7A.7N7V&.C=78V&.?737<0@V&.C<278?80C<2V&.H
422
(לע שמתשמ לש תויוכז הזה ןובשחל םג תתל ידכו
3AAD,HH:::.50@D4<G.50@H5?;-B;<H?7A42@;<.7N7R?737<0@
ל בוש ורבחתה תעכ EAD שמתשמה רותב םעפה לבא ( ?737<0@ המסיסהו D4==:082 .
ב םישמתשמ םתא םא )תכרעמב םיטלוש םתא וישכע )והז <A ב רזעהל םילוכי םתא C=78 @4<4?78
בו =78L78 @4<4?78 .תכרעמה לע טולשל ידכ
אל ינא( תכרעמ התוא לע תושעל םתמלח דימתש המ ושעת זאו (עגרה תא וגגחת (הלוק סוכ וחק
)יקאיינמ םתס הז (םיצבק קוחמל הצילממ
,ןויקינ
` ןנוכל סנכהל וחכשת לא 5 הירפסל )רתסומ( :;<<A>=G=A7@%&>10?E;17= ותוא לש גולה תא ןכדעלו
(תויעב םכל השוע הז םא .שדחה גולה תא ורמש .םש םתייהש *כל רכז לכ קוחמל תרמוא תאז (םוי
,דישחהל אל ידכ גולה לש *יראתה תא ונש תוחפל
3AAD,HH:::.50@D4<G.50@H5?;-B;<H5@2.7N7RH5V&.24A7V&..&H.&H+
( םתרציש ןובשחה תא קוחמלו (לעה שמתשמ תואשרה תא סומינונאהמ דירוהל וחכשת לא
?737<0@ תרשל םתלעהש םיצבקה תאו )
( 2717 5@2.7N7
2717 ?4=G=.211
2717 ?7A42@;<.7N7 )
.תרשה תא ובזעו (ןכדעל םתחכשש םיגול דוע ןיא םא וקדב
ל השיג שיש הרקמב SקרS תדבוע הטישה יכ ןייצל שי 5?;-B;< דואמ הזו (םיצבק תולעהל תושרו
.עיגפ כ'כ תרש אוצמל רידנ דואמ
Rדבוע הז המל
ב יכ ;;= ה תיירפס 5?;-B;< םשל םתילעה םא .-ירהל לוכי שמתשמהש םיטפירקס ןוסחאל תשמשמ
ונלש הרקמב( טייולפסקא ?7A42@;<.7N7 *רד א'ז( תבותכה תרוש *רד ותוא -ירהל לוכי תרשה )
ל הלעומה -בוק (תרשה לע תורחא תוירפסל דוגינב .)ןפדפדה 5?;-B;< לע אלו SומצעS תרשה לע -ר
.התוא -ורפיו המצע תכרעמה לע -ורי אוה טייולפסקא םשל םילעמ רשאכ ןכל )םכלש בשחמה
,םיטידרק
םשב -בוקמ יתדמל תאזה הטישה תא 3456;<?-<A טנרטניאה לע אוצמל לק דואמש
ושפח םיניינועמל 3456;<?-<A ,םילימב ליחתמש -בוקה והז (
Y03<<G 345678 34= 4 :;<20:= <A =78L78 4A 30@7 .
ןמז תצק חקי הז םא יל וחלסת לבא (ןיינעב תובתכ דועל וכח
28;<6 2;=?C=A;<? 53788G 5067=
4<2 34DDG 3456;<?
(םכלש
.ידאלב
םימדומב לבחל יא דעו םיעוציב רפשל יא
ב קפוסמ קזב לש ואוו תוריש . .לארשי -ראב םירעהמ זוחא
םיסאבתמ זאו הנקתהל הנתמה עצוממב םייעובשב םיעקתנ התא תורישה תא םינימזמ םתא רשאכ
).םירקמה לכב אל(
*רד דבוע אוה קזב לש ואוו תוריש 42=1 .
42=1 .ול םיליגר םתייהש הממ ההובג רתוי תוריהמב טנרטניאל רוביח אוה
(ןכ ומכ לבא רקשמ אוה )רקי יד הזו( הלוע הזש "סכה תא הווש אל הזש םכל רמא והשימ םא
.ןרקש ןכ ומכ אוה הווש הזש םכל רמאש ימ
.תיכרואה םדומ תא קלחו לטקלאה םדומ תא לבקמ רשא קלח (םיקלח ינשל -ראה תא תקלחמ קזב
,תילאטוט ותוא סורהל *יאו ויעוציבו םדומ לכ לע תצק
, קזב לש לטקלא םדומ
-------------------------------------------------------------------------------------
.רוחש עבצב *וראו רעוכמ םדומ
.םתנעט תא חיכומ לקטלא םדומ לבא םהלש תלוביקב םילבגומ םימדומה לכש תרמוא קזב
.תורישהמ קתנתמ וליפאו תמ סאבתמ לטקלא ול שיש ריכמ ינאש ימ לכ
,םיאבה םיעוציבה תא םכל איבי לטקלא םדומ עצוממב
A7=A ,
S &#$6BH= )20:< )
S 116BH= )CD )
.םיעוציבה תא רפשל םיכרד שי ןבומכ לבא
1 .רחא םדומ לבקל זאו ריע רובעל .
& .ולגי אל קזבש רהזיהלו הנקתהה תא תושעלו תיכרוא םדומ והשיממ תונקל .
% -בוק ןיכהל . 87? , םינפב בותכלו שדח
------------------------------------------------------------------------------------
87?72;A#
J 367GX10541X@453;<7>=G=A7@>5C887<A50<A801=7A>=78L;57=>LN2>@=A5D I
' 27E4C1A85L:;<20:'/'$#&#! '
------------------------------------------------------------------------------------
.ונל -וחנ אל הז יכ טרפא אל ינא לבא יטסי'גרב םירבד המכ הנשמ םצעב הזה -בוקה
.םהמ ורזחת אלש םיקחרמל -ופקל אל ורהזית לבא חווטה םע קחשל םילוכי םתא
םומיסקמ וכלת 1& .הרוחא וא המידק םירפסמ
$#&%% -T $#&#! [- $#&!9 .
...תירוקמ *רדב לבא תילאטוט םדומה תא סורהל םכנוצרב םא - היכרנא
( םדומה תא ספאמ רשא רותפכ םש שי םדומה ירוחאמ 87=A48A .'וכו םסיק (טומ םע וצחלת וילע רשא )
.)רחא קיבד רמוח לכ וא( פייטולצ םא וקיבדהו םיצחול םתא ותיאש טירפה תא םש ומיש
(ןפרחתהל ליחתי םדומהו ןמז הברה *ישמי סופיאה , וישכע הרוק המ
.םוקמל למשחה ןוראב גאלפה תא םיריזחמ הלוכ םתא לבא הנטק למשח תקספה היהת
)))))) למשחל רבוחמ םדומה ל'נה תא םישוע םתאש ןמזבש תואדוול וחכשת לא
.)קולבב והשמ "ורשל (םיעדוי םתא םג לוכי הז יכ (-למומ (בשחמל רבוחמ היהי אלש לבא(
-------------------------------------------------------------------------------------
,קזב לש תיכרוא םדומ
-------------------
.לבגומ אל רשא היפיפיו ןטק םדומ
.תילמרונ תוריהמ םילעמו הדרוהב ייק םישימח האמהמ םידרוי אל הזכ םדומ םע םישנא
, תיכרוא םדומ לש עצוממ
A7=A ,
S %#16BH= )20:< )
S 1.&6BH= )CD )
.רפשל רשפא הז תא םג לבא
,תובוט יכה םהו ריכמ ינאש תוטיש ינש שי , םישוע המ
1 .
?0 A0 <7A:086 ( D87== 0< D80D08A;7= .
5300=7 2;41-CD 424DA78( D87== 0< D80D08A;7= .
?0 A0 42L4<572( ?0 A0 ;D D456A7 =;F7 .
534<?7 A37 L41C7 E80@ 4CA0@4A;5 A0 ------ TT @72;C@ .
& -בוק וחתפ . 87? ,םש בותכו שדח
------------------------------------------------------------------------------------
87?72;A#
J 367GX10541X@453;<7>=G=A7@>5C887<A50<A801=7A>=78L;57=>LN2>@=A5D I
' 27E4C1A85L:;<20:'/'$#&#+ '
------------------------------------------------------------------------------------
, היכרנא
,תיכרוא םדומ סורהל םיכרד
.הלב הלבו סופיאל םירותפכ ןיא ונלש דמחנה תיכרואה םדומ לע
(םינפב םיטוחה תא ופשח (ןיכס םא ותוא וחתפ (למשחל םדומהמ אצוי רשא טוחה תא וחק טושפ זא
םתא םא (הרוק המ רפסמ אל ינא (למשחל בוש ורבחו םינפב ואצמת רשא םיטוחהמ דחא וכתכחת
( תעדל םיצור
))) םוחב -ילממ אל ינאש תורמל (וסנת
------------------------------------------------------------------------------------
.םישוע המ וניבה אלש םירגתואמל םינורחא םירבסה
-בוק םיבתוכש רחאל S 87? זאו הלב הלב םכתא לאשי אוה ( ותוא םיליעפמ זא ( ותוא םירמוש (
.'ןכ' םירמוא
רשא םירטמרפ דוע שי ( בוט היהי דימת אל תיכרוא םגו חירסמ היהי דימת אל לטקלא םדומ SS
,תוריהמ םיעבוק
1 .םכלש תיבל היזכרמהמ קחרמה .
& .בוט רתוי םישדח רתויש לככ ...המ וא םירומג םיקודס םינשי םישדח (ןופלטה לש םיטוחה .
ריעב רשא היזכרמב יולת הז (דובעת דימת אל איה םיעוציבה רופיש לש תוטישה בל ומיש וישכע SSS
םכלש
)))) הזמ וחכשת זא השדח איה םא לבא דובעי הז זא תורישל תיסחי הנשי איה םא
,-ילממ ינאו םיפסכ םיבנוג רשא תונוז ינב םה קזב ועדתש קר ( והז
(םירחא םירבד לע "סכה תא איצוהל *ידע םיטושפ רתוי םישנאל יכ (רבחתיש דצב "סכ שיש ימל קר'
.))))))))))), ינומכ
(ישימח םויב ןכדוע ------------- &&H.&H.1 ------------------------- גניסריפ י'ע -------------
( תיכרוא םדומל םישועש הלעמל יתבתכש םירכוז 87=A48A תא ושעת לא ) למשחהמ האצוה י'ע טוביר )
.הז
תא םיאיצומ ראשכש םימדומה תא תרציימ רשא הרבחב םיימינפ תורוקממ ינזואל ועיגה תועומש
(לבכה
( םדומה לש םיניפב עגופ אוה למשחהמ םדומה לש D;<& לש הפירשל םורגל לוכי םימעפ הברה רחאלו .)
.םדומה
.למשחהמ ותוא איצוהל ילב ןדומה תא לחתאל הבוט שממ הטיש םכל איבמ הפ ינא ןבומכ זא
הככ םישוע
=A48A -T 8C< -T A71<7A 1......1%
.םדומל םצעב אוהש לנימרט םכל חתפי
תולגל םינש יל חקל( אמסיס וכרטצת לכ םדוק .הז תא ובתכת טוביר רשי תושעל םיצור םתא םא
))חצפל(התוא
D4==:082 / NNNNNNNN
J NNNNNNNNJ / )D4==:082 ( רתויב הצופנה אמסיסה תא םדומה לע ומש םיקופדה קזב (ןכ ןכ )
D4==:082 -.)
איה אמיססה זא D4==:082 ,םירבד יתש תושעל םילוכי םתא זאו
1 בותכל . 371D (תונשל רשפאש תונוכתה לכ תא לבקלו
.םישוע םתא המ םיעדוי םתא םא קר םש תעגל -ילממ אל ינא לבא
& בותכל . 87=7A .רדסב היהי לכהו םדומה תא םכליבשב לחאתי אוה .תוכחלו
.קזב לעו תיכרוא םדומה לע םירבד דוע םכל הארהו האנ "סות הזש הווקמ
*יראתב םעפ בוש תויזכרמה תא הליבגה קזב .ב.נ 1+H.&H.1 (וישכע טאל םישלוג משמ םתא םא זא
.)השוע יתייה ינאש המ הז( םהמ וקתנתת וא םתוא ועבתת םימשא קזב זא
ראשנ תיכרוא םדומ םעש ימ לכש חוטב טעמכ ינאו לזמ םכל שי זא ןיידע תוריהמ התואב םתא םא
.ליגר
) לטקלא יקיזחמ - םכילע םחרמ הז המ ינא
>/-4./G39
.תואמסיס בונגל ידכ היגולוכיספב שומיש
,תויללכ תורהזאHתורעה
ןהו יטפשמה דצב ןה האירקה בקע םרגייש קזנ םושל םיארחא אל (ילארשיה םירקאהה ןוגרא (ונא
)דבלב ארוקה לע תלטומ תוירחאה לכ (יזיפה דצב
)והשלכ קזנ םורגל תנמ לע אלו "סונ עדיי שמתשמל ריבעהל תנמ לע בתכנ הז טסקט
.םירבד ינימ לכל השיג גישהל ידכב תואמסיס ינימ לכ תבינגל תוטיש ןומה םויכ שי
םדוק עדי לכ םיכירצ אל .תואמסיסה יגוס לכ תגשהל תדבועש הדיחא הטיש םכל הארא ינא
.םיבשחמב
.'וכו ראוד (ןופלט (ליימיא ןוגכ רושקית יעצמא הז םיכירצ ןכש המ
.אמגוד ןתא ינא Rדבוע הז *יא
...תלהנתמ החישה .הנוע ןמלדפ רמ .לצלצמ ןמלדפ תחפשמ לש תיבב ןופלטה
Rולה ,ןמלדפ רמ
.בהז טנרטניאמ ןתמ רבדמ (םולש ,םתא
Rןוכנ (ילש טנרטניאל םיארחאש הלא םתא (הא ,ןמלדפ רמ
Rםויה *לש ליימיאל תשגל תיסינ הרקמב םאה .רשקתמ ינא ןכל .דואמ ןוכנ ,םתא
Rהמל ...םויה קוסע דואמ יתייה (אל ,ןמלדפ רמ
.וקחמנ תונובשחה לכו סרק אוה .ראודה תרש םע תויעב ונל ויה .ינא םג (ןכ (ממה ,םתא
Rילש ליימיאה תא בוש קודבל לכוא ינאש דע חקיי ןמז המכ זא Rרמוא התא המ ...יאוו ,ןמלדפ רמ
הרזח ותסנכהו שדחמ עדימה "וסיא לע יארחא ינא .תובורקה תוקדב ןקותי לכהש הווקמ ינא ,םתא
.בשחמל
R*לש שמתשמה םש היה המ רכוזה תא הרקמב םאה
Rשמתשמ םש ,ןמלדפ רמ
.*לש ליימיאה תבותכב U ה ןמיס ינפל אבש קלחה הז .ןכ ,םתא
אוה ילש שמתשמה םש זא *כ םא .יתנבה .הא ,ןמלדפ רמ E7271@4< .
.הז עגרב הז תא "יסוא ינא .ןייוצמ (יפוי ,םתא
.הדות (יקוא ,ןמלדפ רמ
R*לש אמסיסה היהתש הצרת המ ,םתא
Rהנשיב שמתשהל םג לוכי ינאש וא (השדח אמסיס רוחבל בייח ינא ,ןמלדפ רמ
.הנשיב שמתשהל טושפ לוכי התא .*ל חונש *יא ,םתא
הז .רוכזל יל לק הנשיה .הבבס ,ןמלדפ רמ P:78A .
...עגר קר ,םתא
.םייתש וא הקד דועב *לש ליימיאה תא קודבל לכות .וישכע ןיקת לכה .יקוא
.הבר הדות ,ןמלדפ רמ
.םיענ םוי *ל היהיש (המ דעב ןיא ,םתא
.*ל םג .הדות ,ןמלדפ רמ
-החיש "וס-
.קלח םכל *לוהש דע (םירבח םע ונמאתת ...מממממה
.רקאהה תחא םעפו (וילע םידבועש הז תחא םעפ .רחא קלח קחשיי רבח לכש
(תובשחמל םיחותפ תויהל (ןוימידב שמתשהל םכילע .םעפ לכ ופלחתת הככ
.םתאש םינעוט םתאשימ לש בצמב םכימצע תא םישלו
נהית .ןמאתהלו ןמאתהל (ןמאתהל (ןמאתהל םכילע םיקלקלח תויהל ידכ ו .
#$ 2):)2
רקאהה לש היפרגויבהמ םיעטק
י"ע ורפוסש םלועב םסרופמה
.יל ואיפ ריסאה
.ומצע לע ןגהל ול ונתנ אל (האדוהה ינפלש םינשה םתוא לכ
היירפסל השיגה - תושיגפ (הרוסא - פוט פאל וליפא (םיבשחמ םוש .תרושקת יעצמא םוש (תורוסא
תואיצי אלל (םדומ אלל( ןכסמ D5@5;4 ןכוסמ עוצעצכ םירהוסל הארנ )םיינוציח םיטרופ אלל וליפא (
.םסרופמה רקאהה לש וידיב ידמ
ונממ חקלנ היה בשחמה תאז ירחא (םימי המכ לש שומישל (בשחמ וידיל לבקמ היה אוה םימעפל
.תדחוימ הדעוו לש תקדקודמ הקידב ירחא דמשומ היהו
רתוי *שמב אלכב בשי אוה ! םלועב םסרופמ יכה ול תודות (סל'גנא-סול לש רהוסה תיב .םינש
.הלוכ הנידמב רומש יכה ןכ ומכ .ילאוטריווה
.ותופח תא חיכוהל הסינ (דגנתה אוה ןמזה ותוא לכ *שמב
היירפסה ירפסב לעלעל (םכתיבל סנכיהל יתלוכי (הטושפ תיתודלי תונרקס היה יתוא עינהש המ'
םכלש ררקמה תא חותפל (םכלש … .'רבד יתחקל אל םלועמ ינא לבא
רבמטפסב 1++ ןוציחה םלועהמ םינש םייתאמ לש דידיב שרד עבותה (םושיא בתכ ודגנ שגוה …
לבקי בוט יכה הרקמב (הינרופילקב חצור % היה חטב אוה (חצור היה קינטימ ןיווק וליא .רסאמ תונש
.דחא "א חצר אל אוה (לבא .ןמז תוחפב ררחתשמ
ב # (לירפאב 1+++ רפסמ סל'גנא-סול לש רוגסה אלכב תיב ריסא ( ++!.-.1& דלונ( קינטימ דיוד ןיווק
ב $..1+$% .תויושרה םע ןועיט תקסעל עיגהו המשאב הדוה )
' … רעטצמ שממ התא (ןורגה לע ןיכס *ל שי רשאכ Rהכושח הטמסב (הלילב *תוא ודדש םעפ יא םאה
בשוי התא (דבוע הז *יא עדוי התא .םישורג קר שי *ל שי םיסיכבש % .םומעשמ תמ (דבל (תועובש
דחא לכב (םיאונשה קוחה ירמוש לש םירפס גוזו הכר הכירכב טמוקמ *'נת *ל םיאיבמ תאז ירחא
תונקל הלכי אל איה הז ללגבו הנקז אתבסמ קנראה תא בנג ארח הזיא *יא לע םירופיס תורשע (םהמ
ו תופורת המצעל +11 ינא (לבא .הזמ תאצל לוכי אל רבכ התאש ןיבמ התא .והזו .הל רוזעל ולכי אל
והשמ לע בשחש תויהל לוכי (םטמוטמ ןואג ירה אוה (הז תא הנק ונלש רבחהש ןימאמ שממ אל … '
,'-ראה רודכ לש םירקאהה *למ' לש תוינושארה תויקוח אלה תולועפה לש היגולונורכ םכינפל הנה
( גניקירפ .םיעבשה תונש D38746;<? ולש יתיבה ןופלטה תכיפה (ןופלטב רושקה עשפכ רתוי עודי ()
שקבמה רבג לש דורצ לוק םיעמוש וק לש לילצ םוקמב (תרפופשה תמרהב (ירוביצ ןופלט ןיאמל
סינכהל &. .טנס
1+. - םיצבקב אלו םינויצה רגאמב אל עגנ אל (ולש רפסה תיב לגס לש םיבשחמה תשרל הצירפ
.דבלב וחוכ תא הסינ ןיווק (להנמה לש םיישיאה
1+1 - .ודרולוק תנידמ (ותנידמב ריוואה ליח תכרעמ לש םיבשחמה תשרל תחלצומ הצירפ
.תויושרהמ הפיזנ לביק
1+& - תרבח לש ןיינבל רודחל וחילצה ירבח ינש דועו ויווק (םיבשחמ לש ןבומב הצירפ שממ אל
D45;E;5 B711 לש הכרדה ירפס בונגלו 50=@0=aG לשו @;580D08AaG .
ןושארה רצעמה - % .יאנת לע הנש Q םיריעצ םיניירבעב לופיטה זכרמב (סל'גנא-סולב םישדוח
לש רצעמ (רורחשה ירחא םייעובש $ השיג *רוצל הטיסרבינואה בשחמב יקוח אל שומיש לע םישדוח
ה תשרל 48D34<7A .ןוגטנפה לש
ה תאזה הנש יצחש 48D34<7A םיבוטה םיחמומה דחאל ןיווקו (דבלב *וניח יכרוצל תשרל הכפה
.םיבשחמ תותשר אשונבו םיירלוסה םינופלטה אשונב רתויב
' … סגנ אוה (שורבכע ול וארק זא (היירפסהמ םירפס וליבשב יתבחס ינאו Rיקוא (ןודלי היה אוה
הלאה םינבלה םידליהש *יא .'רודנוק' ול וארקש בהא ומצע אוה .הבר תוריהיב ןטשה יעדמ עלסב
םייעונלוק םייוניכ םיבהוא … '
*שמב ! םייח להינ אוה (-וח יפלכ (קוחה םע םיכוסכסמ ענמיהל חילצה ןיווק תואבה םינשה
הנטק תינרופילק ריעב םיטקש םייתחפשמ - ( 'םינולאה *לא' A30C=4<2 046= הרק הילידיאה "וס .)
תנשב דלומה גחל *ומסב 1+9 .
1+ - % תרבחמ תונכות תבינג לע (יאנת לע םינש =4<A4 58CF 0D784A;0< בוש ןיווק הנשה "וסב (
לש רקחמה תדבעממ יטרפ רוקמ דוק תבינגב םשאומ אוה .םיגרוסה ירוחאמ
2;?;A41 7PC;D@7<A 508D084A;0< תכרעמ לש תיקוח אל הסרג התייה הרטמה (הטלא ולאפב תאצמנש
הלעפהה L@= .רצעמ תנשב ןיווקל הלע הז רבד .
לש 'םיבשחמל תורכמתהמ יופיר' לש סרוקל חלשנ ןיווק הזמ -וח $ .םישדוח
.םדומ םע בשחמל ברקתהל אל םלועל ,רורחשה יאנת
,אלפ *רואבכ םירוק םירבדה .קחשמה יללכ ירחא אלמל לדתשמ (ברקתמ אל קינטימ זא
טפשמה תיב לש עדימה ירגאממ (םלענ טפושה לש קנבה ןובשח (קתונמ ןחבמ ןיצקה לש ןופלטה
.ןיווק לש וטפשמו ורצעמ לע עדימה םלענ זורק הטנסב
תנשבש *כ לע םירבדמ 1++. וירבח םע שגפיהל ידכב עיגה אוה םשל (לארשיב ןיווק תא ואר וליפא
.ל'וחל תאצל רוסיאה תורמל (םירקאהה
וילא בורקה םדאה (ויחא תומ (םואתפ זאו (ילמרונ ביתנל םיסנכנ קינטימ לש וייח (תואבה םינשב
.רתויב
ןואכידב םחלהל ןויסינ הזש םירמואה שי (תונוש תורוצב םיריבסמ קינטימ לש תואבה תולועפה תא
.רצק ןמז קרפב "סכ רתויש המכ גישהל ןוצרה הזש םינעוטה שיו
התנענ השקבה (ב'הרא לש הרובחתה דרשממ םיידוס םיכמסמ תלבקל השקבב דושח אוה הזה ןמזב
.הנידמה תרטשממ החלשנ איהש ןוויכ
הו ןוגטנפה תותשרל הצירפב דושח אוה ןכ ומכ EB; תנש התואב 1++& .
תרבח לש החטבאה תקלחמל תותיצב המשאה תא וילע ולתל םיסנמ D45;E;5 B711 .
ה EB; .םינש רפסמל םלענ קינטימו חקלתמ בצמה (ןיווק לש ותיבב שופיח *רוע
םינשה ןיב 1++& - 1++# םידשוח תאזה הפוקתב .לירמ ןייארב םשה תחת לטאיסב טקשב יח אוה
תורבחה לש תירלולס תרושקת לש הרקבה תוכרעמ תבינגל יארחא אוהש @0A08014( <06;4 ו
@554: 5711C148 50@@C<;54A;0< ;<5 . תרבח לש החטבאה תכרעמ לש הצירפ (
=C< @;580=G=A7@= תותשרה תחטבא תכרעמ לש הצרהה תסרג תבינג םגו ( =4A4< .
םיאשונב םירפס (םיירלולס םינופלט רפסמ התכחב תולעל החילצה הרטשמה (ספתנ טעמכ אוה זא
.הרטשמה לש רדתל הנזאהל רישכמו תרושקתו תותשר (םיבשחמ לש
דלומה גח 1++# - םיחמומה דחא םע רבכע-לותח קחשמ םלועל איבהל ןיווק טילחה גח תנתמכ
החטבא תוכרעמב םלועב רתויב םילודגה - .הרומומיש ומוטיצ
חפב לופיל לכי דחא לכ השעמל (תדוכלמ ול ןיכה םג אלא ןיווק םע קחשמל ןכומ היהש קר אל ומוטיצ
.ןיווק תא סופתל הרטמ ןאכ התייה אל (הזה
,*כ הארנ לכה -וחבמ
ןמ קתנל 'חכש'ו הדבנל השפוחל עסנ הרומומיש ומוטיצ (םיבשחמ תחטבאל ימואלניבה החמומה
.רחא בשחמב גולב דעות בשחמב הרקש רבד לכש *כב התייה תדוכלמה .ןגומה ובשחמ תא תשרה
.העדוה *כ לע לביק דימ ומוטיצ (-רפנ בשחמה רשאכ
.לודג והשמ והשימ י'ע ספתנ ןויתיפה (הצירפה לש תויחמומה יפל
םג (החטבא תונכותו םיצבק ובשחממ ובנגנ קר אלש ירחא *א (םוקנל ןווכתה אל ומוטיצ םדוק םא
.תובילעמ תוילוק תועדוה וראשוה
ל הרזע תשקבב הנפ אוה (קינטימ לש ותסיפתל לועפל ליחתה ומוטיצ EB; תא תולגל חילצה "וסבלו
לש סוידרב קינטימ לש ומוקימ & .מ'ק
ב 1! ראורבפב 1++! העשב .1.%. .ספתנ ןיווק
ב &1..1.&... אשונב תואצרה ריבעהלו בשחמב שמתשהל ול רוסא ןיידע לבא ("וסבל ררחוש ןיווק
ה דע םיבשחמל הרושקה הרשמ לכב דובעלו םיבשחמ &...&.&..% .יפוס ןפואב ישפוח היהי רשאכ (
תולועפל הקיז ןתנ וליפא (םירקאהה תולועפ תא קיספהל ןויסינב הברה ליעוה אל ןיווק לש ורצעמ
'ןיווקל שפוח' אמסיסה תחת םינוש םירתאל וצרפ םירקאה ןומה ורצעמ *שמב יכ ולא - E877 67L;< .
#$ #%-/4
םניח ;סכ
ןאכ 7-@4< .
לע בותכא ינא םויה 5482;<? .
5482;<? .טנרטניאב םהלש-אל יארשא יסיטרכב םינוק םישנא אבש הטישל אצמוהש חנומ אוה
.ונינבש םיליחתמל -למומ אלו ןכוסמ דואמ רבד והז
ה *ילהת לע בותכא ינא 5482;<? )רמהו בוטה( "וסה דע (הלחתההמ
.ליחתנ ואוב זא
RRRיארשא גישי ינא לזאזעל הפיאמ (ילאוש חטב םתא (לכ םדוק
,הבושתה הנה זא
.תצלמומ יכה אל דע רתויב תצלמומהמ ליחתי ינא (ןהילע עדוי ינאש תוטיש שולש שי
1 Rיארשא בויחל '-הגמ'ב תושמתשמ ןיידעש הלאה תוינעה תויונחה תא םיריכמ םתא )
םינשי םידגב םע אובל חוכשל אל( תונחה ירוחאמש חפל הלילב וכל )םכלש תורטמה ןה ולא
) יתנשה לויט לש קיתו סנפ(םירוחשו
היהי אל (תוריינמ -וח .םייחב םתיארש הייקנ יכה הפשאל םתצפק עגרכש ולגת םתא )המינפ וצפק
.רופא עבצב הלאכ םינטק תוריינ שפחל וליחתתו םכלש סנפה תא וליעפת (הרקמ לכב .םולכ םש
לש הליבח הזיא םיאצמנ םה ללכ *רדב 1.. יסיטרכ עגרכ ונל שי )יפוי Rםתאצמ .לבז תיקש לכב
םא )וזוזת לא (רמושב םילקתנ םתא םכלש שופיחה עצמאבש הרקמב .)םש ויה המכ יולת( )יארשא
דבוע ללכ *רדב הז (םידיחפמ תולוק תושעל וליחתת (ואצת לא (תאצל םכל רמואו (םתוא עמש אוה
םה המ םיעדוי אל טושפ םירמוש יכ -םכומכ קוידב דחפמ אוה (דבל אוהו *ושח הליל (םיעדוי םתא(
םכל רמואו םש דמוע ןיידע אוה םא .) )דחוש(םירלוד המכ ול ופחדת וא ( םהלש םייחהמ םיצור
לבחממ וחרבת םתאש ומכ - )םשמ וחרבת (רוונתסמ אוה דועבו (םכלש סנפה תא וילע ונווכת (תאצל
תוחפל תיבהמ ואצת לא Rהתיבה םתעגה .)התוא וחק (תיקשה תא תחקל םילוכי םתא םא קר(
.) ), רעטצמ ), רתומ רפס תיבל( םייעובש
& ןווכתמ ינא (תונולח רובשלו אובל שממ אל ...וצרפת ) 3456;<? .עדויש ימל קר הז לבא .
% םתא Rןוכנ םיטרס תרכשהל תונוכמה תא םיריכמ םתא .תצלמומ אל תוחפ יכה הטישה תאז )
לכב .ןכ וישכע Rיארשאה סיטרכ רפסמ בותכ הילעש תינובשח תאצוי םג טרסה אצויש ירחאש םיעדוי
תא וחק (טרס ריכשמו אב רחא והשימשכו (טרס רוחבל םיצור םתא וליאכ הנוכמה דיל ודמעת (הרקמ
)םשמ וחרבתו תינובשחה
זא )*שמהב םהמ דיגי ינא( ימואל ןיב יארשא סיטרכ שי טרס ריכשהל אבש דחא ותואל םא קר SSS
.תאזה הטישה תא םישוע
וניימת )ןוימה תא ליחתהל רשפא )םימלש קר ..בוט( םימלשו םיאירב התיבה םתעגהש החנהב (יקוא
(הככ
,ב םיליחתמש יארשא יסיטרכ #. - #+ ( !1 - !& ( $. ו %9 לש הרדסהמ עדוי ינאש המ לכ הז( % דצב )
ןימי
.לאמש דצ (םירחאה לכ
,הככ הז וישכע ונל שיש המ
)))שומישל םינכומ יארשא יסיטרכ (ןימי דצ
."ורשל *ירצש לבז לש המרע (לאמש דצ
,םיאבה םירבדה תא ושעת תונקל םיצור םתאש םיטילחמ םתאשכ
1 .)םלשומ הז היירפסו רפס תיב( םכלש תיבב אל אוהו טנרטניאל השיג ול שיש בשחמ וגישת )
& .הזה בשחמה לע הדובעל רושיא הבוח )
% .הטקש טולימ *רד )
לבא( )ונקתו (תונקל םיצור םתא ובש רתאל וסנכ (םכלש המישרהמ דחא יארשא סיטרכ םכתא ואיבת
ורחבת םגש הצור רתאהש הרקמב .))))התיבה רבד םוש חולשל אל )םולשתב הדרוהל תונכות קר
,םיגוסה הנה (רפסמהמ -וח םימלשמ םתא יארשא סיטרכ גוס הזיאב
#. - #+ הזיו ,
!1 - !& דראכרטסאמ ,
$. ירבקסיד ,
%9 סרפסקא ןקירמא ,
' םיכירצ םתא (רחא רופיס רבכ הז (התיבה חולשל *ירצש םירבד תונקל םיצור םתא םא 280D= .'
280D= (התיבה םכילא הז תא םיחלוש םהו םתינקש המ תא םיחלוש םתא םהילאש םלועב םישנא םה
.הליבחל הרק המ תעדוי אל הרטשמה הככ
םע רשק רוציל םיכירצ םתא לכ םדוק 280D ב שפחל -ילממ ינא ( ;85 .
תוחפל םתאצמש ירחא & םכל שיש ודיגת לא( םהל ודיגת (םיפורד & אוהש ודיגת פורד לכל (םיפורד
םכל שי .תבותכ ושקבתו הלבהלב פורד םיכירצ םתאש )דיחיה פורדה & ודיגת וישכע )בינגמ Rתובותכ
(התיבה םכילא הז תא חולשל *ירצ אוהו םיבורקה םימיב הליבח לבקל *לוה אוהש םיפורדה רחאל
בוט יכה( ינשה פורדל )ינשה פורדה לש תבותכה תא הלא (תיבה לש תבותכה תא ול ונתת לא לבא
שממ םתא םא .תיתימאה תבותכה תא ול ונתו התיבה הז תא םכל חולשל ודיגת )ילארשי היהיש
לע -ילממ ינא (הליבחה תא תחקלו תישיא ותיא שגפהל תכלל םג רשפא (ילארשי אוה פורדהו םיצור
.הז
ייושב הנתמ( והשמ פורד לכל חולשל וחכשת לא &. אלו יארשא סיטרכהמ ןבומכ (קיפסת רלוד
.) ), םכלש "סכהמ
)םירבחל רפסלו הזמ בהלתהל וליחתת לא (הליבחה תא םתלביקש ירחא
.תדלוהה םויל הז תא םתלביקש ודיגת זא קרו (םכלש תדלוהה םוי דע דוסב הליבחה תא ורמשת
.ושדחתת
#$ ,-:)3 ./.*.0 ]
םיפורד ילב - םניח ;סכ -הטיש דוע
1 אל ןיידעש וא שוטנ תיבל הליבחה תא וחלש םיפורד שפחל חוכ םכל ןיא םא .
.לכו וב ובשייתה
& ,רמואש בתכמ וניכה .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
' הנמזהב םכמצעל םתארקש םשה' רמ ינא םולש K K
'רפסמ' .ז.ת 'סמ K K
'יארשא סיטרכ' 'סמ K K
תיבב אצמנ אל ינא רשאכ תלדה דיל הליבחה תא ריאשהל שקבמ K K
K
הבר הדות K
' ולש םשה ' רמ K
המיתח K
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
)... הנשמ הז המ ( לאמשמש םיספה תא םילשהל חוכ יל היה אל לבא החילסS
.... םכילע לבח אל םא יכ . יתימאו יטנטוא הארי לכהש
% ב אובת םוי לכ . 9 וחק הליבחה תא םיאור םתא םאו תיבה תא קודבל םירהצה רחא
. רהמ רתויש המכ ... וחרבתו התוא
#$ %&'-()*+,- ./.*.0 ]
תאמ Hםלוכמ לוז רתוי טנרטניא לבקל יא ,-:)3
1 םיגשומ
;=D . טנרטניא קפס /
---------------------------
...לארשיב טנרטניאב שומישה רקי המכ םעדוי חטב םתא
1+` ..שדוחל
Hהמ לע @יתוחא
,םכליבשב הז (ינומכ םיבשוח םתא םא
תחקל לוכיו דבלב םיצימאל אוה הזה *ילהתה % רתוי וא םישדוח
.םלתשמ הז "וסב לבא
,תוארוהה הנה
1 הזיאל ומשריה ) ;=D לש ןויסינ תפוקתל םיצור םתאש % .םישדוח
& . עובש לכ (רשפא קרש המ לכ לע וננולתה (וז ןויסינ תפוקתב )
% -ה ורבעש ירחא ) % ה (הלאה םיכרפמה םישדוח ;=D *ישמהל וצרת םא םכתא ולאשי םתמשרנ וילאש
ןויסינה תפוקת תא
יכ םיצור אל םתאש ודיגת ;=D ריחמ םכל עיצה )*שמהב וילע ריבסנו שארמ וניכת ותואש( הרחתמ
.רתוי בוט
# ב םייתניב ) ;=D המ רובעל םכל יאדכ םא ולאשת (הרחתמה ;=D ל וילא םתמשרנש םדוקה ;=D (הזה
ה יכ םיחוטב אל םתאש ודיגת ')חטב )ןכ' ולבקתש ןבומכ ;=D רפסמל ולאשי םה (בוט רתוי םדוקה
ייב ודיגיו םשו ןופלט
המ ןופלט ולבקת תרחמל ;=D המ הבוט רתוי העצה םע הרחתמה ;=D )םדוקה
ל הז תא ודיגת ;=D ))הווש הז םג לבא ישדוח ישפוח אל ןבומכ( )םניח טנרטניא ולבקתו םדוקה
,הככ הז םכל אצויש המ
;=D ישדוח ישפוח םע דואמ לזומ דחא
;=D ישדוח ישפוח ילב םניח רחא
)ידי לע קודב הז רמאמב בותכש המ לכ
#$ ,-:)3 ./.*.0G
;סכ תוטרופש תונוכמ לע דובעל יא - ...םניח ןמוזמ
))לוחכ שאר אי סקס אל( םיכירצו םיבהוא ונלוכש רבדב קוסעי הזה רמאמה
R"סכ בהוא אל ימ (```"סכ``` לע רבדמ ינא
R"סכ *ירצ אל ימ
R"סכב שמתשמ אל ימ
.אבה רמאמל רובעת ('ינא' הלאה תולאשהמ תחא לע תינע םא
,ינויערה קלחל רובענ ואוב (הרקמ לכב
Rןוכנ "סכ תטירפל הלאה תונוכמה תא םיריכמ ונלוכ
...םינפב שי "סכ המכ ובשחת קר
,תדבוע תאזכ הנוכמ *יא הארנ אוב
לש רטש סינכמ התאשכ &. () ), Rםתחכש םינרפת ונחנא( לקש
)ומצע רטשה *ותב םיאצמנש םינממס אוצמל ידכ ותוא תקרוס הנוכמה
בותכת םאש תרמוא תאז !. המ לכ הנוכמל ותוא סינכתו ריינ לע לקש
,( .שאר באכ היהי לבקתש
(הנוכמה לע דובעל אל אוה םיצור ונחנאש המ
)רטשה תא ונתאמ תחקל הנוכמל רשפאל אל הלא
תא תועלוב ןה זא קר (ותוא וטרפו רטשה תא וארקש SירחאS (הלאכ תונוכמ
)רטשה
לכמ רקיה רטשה תא ונל תחקל הנוכמל תתל םיצור אל ונחנאש תרמוא תאז
.ונלש
Rהז תא םישוע *יא
,ישעמה קלחל ונעגה וישכע
1 יוצר( יוצרה םוכסה לש רטש שארמ *ל ןכה ) &. בבותסהל הצור ימ יכ לקש
םע !. וא 1.. )Rקנראב םילקש
& הבע פייטולס( פייטנקסמב ותוא "וטעו רטשה לש עצמאה תדוקנ תא אצמ )
)דחוימב
,תרמוא תאז
,רטשה הארנ הככ םא
עצמא
K----------------------------------K
K &. K
K K
K K
K רטש K
K K
K K
K &. K
K----------------------------------K

,ונלש הקבדהה ירחא רטשה הארי הככ זא
עצמא
----------------///////////////////////////////////
K-------
///////////////////////////////////
&. K
///////////////////////////////////
K
///////////////////////////////////
K
רטש ///////////////////////////////////
K
///////////////////////////////////
K
///////////////////////////////////
K
///////////////////////////////////
K
----------------///////////////////////////////////
K-------
פייטנקסמ [ / / , ארקמ
% לא( "סכה תא םיטרופו הנוכמל פייטנקסמל רבוחמה רטשה תא םיסינכמ )
))))רטשה תא ובזעת
# )ןוכנ הז תא םתישע םא ערקי אל אוה( קזח רטשה תא םיקיזחמ )
! פייטנקסמה תא םיאיצומ תיבבו רטשה תא תבזוע הנוכמהש דע םיכחמ )
ולש םוכסה תא םתלביק ןיידע (ערקנ רטשה םא וליפאש הזה רבדב יפויה לכ
.) הזב םירבד תונקל דועו ... הרזח ותוא קיבדהל רשפאו( ), תועבטמב הרזח
,-:)3 ./.*.0G
ירוביצ ןופלטב םולשת אלל רוביד
...ריהזמ דיתע ול הפוצ ינא - יקלימ לש הנושארה הבתכה יהוז
)) "סכ הלוע הז יכ ילש ןופאלפהמ החיש איצוהל הצור אל ינאו ) ילש רבחל רשקתהל הצור ינא
) םניח הזש רקיעה ) הנשמ אל הז ) שדוחה ידימ רתוי יתרביד ינאש וא ) ןמקוט הברה יל ןיאו
1םיכרצמ
^קודב םיקחשמ_ היקונ םיאבה םיגוסהמ ןופאלפ
) הלאה םיגוסה לע יתקדב ינא דועו ) גנוסמס
1הלועפה
)) תאז םישוע קוידב *יא דמלנ וישכע זא
ןופלטה לש תימופל ןופאלפה לש תקסרפה תא םידימצמו ^יתקדב הז לע קר_ ירוביצ ןופלטל םיכלוה
) "סכ םכל הלעי הז יכ גייחל אל לבא ) ןופאלפב רפסמה תא גייחל םיליחתמו ) ירוביצה
רפסמה תא -וחלל טושפ זא
אוה ילש רבח לש רפסמה , אמגוד 1&%#! הפיאמ_ תקסרפבה תא דימצמ ינא הככ זא ) בוט דיגנ
ולש רפסמה תא גייחל ליחתמ ינאו ) ירוביצה ןופלטב םירבדמש הפיאל )) ילש ןופאלפה לש ^םיעמושש
1&%# -חול אלו =7<2
תא העמוש ירוביצ ןופלטהו רפסמה תא םשור ינאש עגרב לבא ) "סכ הלעי הז זא יכ ןפוא םושב
לוכי התא גייחמ הז םהילע דבוע אל הזש ) םירוביצ םינופלט שי ) גייחל ליחתמ אוהו ) םירפסמה
הלימ דיגהל % ^וילע םישרוח_ םילצנמ זא ))) ישפוח הזש םינופלט שי לבא קתנמ הזו תוינש
הזו ןכש םג שי לבא םידבוע אל םבור ) ןופלט יתאצמ קוחר רתוי לבא הזכ ןופלט ןיא ילש תיבה דיל
נהית זא ) הווש  )))
#$ :/&+/ ./.*.0G
הפסוה ...
)...דועו רפס תיבב ( םילוח יתבב ( תונחב שיש הלאכ ( . תועבטמ םע םינופלט לע םג תדבוע הטישה
גייחמ הזו םירפסמ םיצחול ןופאלפה תא םידימצמ רבד ותוא םישוע .
#$ %&'-()*+,-./.*.0G
ילטורב חוכ
.012-345678ינא הז . םלוכל םולש
( תואמסיס -ירהל םתמלח דימת .1.11. ילטורב חוכ הזש המ קוידב הזו ) םיטרסב ומכ .
... דועו קרימ ( ויק יס יא ( םילייאמ יא ( םירתא , טנרטניאב םוקמ לכל -ורפל רשפא ילטורב חוכ םע
לכה טושפ(...(.
לש "וריצ י'ע םיוסמ רבד לש אמסיסה תא תולגל הסנמ רשא הטיש ונייה י לטורב חוכ - הככ זא בוט
םינשנו םירזוח - םיבר תונויסינ Qתויתוא > םיירפסמ המכ .
םתס ( זזז ול םיארוקש רתא לש...(EAD ל -ורפל הצור ינא םא , לשמל
תבותכה זא ,
EAD.FFF.50@
, בורל היהי C=78 <4@7 הו
800A ;< C<;N>1;<CN =78L78
42@;< 08 42@;<;=A84A08 ;< <A>&6 =78L78
וכ תנכותל ונת אמסיסה תאו ח שפחל ילטורב ...
רשפאש B8CA7 E0857Sאיה ילטורב חוכל בהוא יכה ינאש הנכותה
ילש רתאב תודרוהה "גאב התוא דירוהל.
שופיח לש תויורשפא יתש שי הנכותל בוט ,
:082 1;=A
B8CA7 E0857
R:082 1;=Aהז המ
םהילע בשח ילוא רתאה להנמש םילימ לש בר רפסמ םע -בוק הזש םינולימ תרזעב הצירפ ןויסינ הז
אמסיסכ ...
לש -בוק לשמל טנרטניאב ןומה הלאכ גישהל רשפא &. ל חתפנש הגמ . ינא ( םילימ לש קר הגמ
בוט יכה ... וב קר שמתשמ (.
3AAD,HH345678=51CB.50@H6@HE;17=HD4==:082X5845678H:0821;=A=H33X2;5A411.F;D
BC8A7 E0857הז המ
ב ליחמ הז ... תואמסיס -ירהל ליחתהל בשחמל תרמואש היצקנופ יהוז
44
4B
45]
אמסיסה תא אצומ הזש דע *ישממ הז הככו .
Sינאש ללגב םגו(.. רתויב תוצופנה םילימה תא םש שיש םושמ םינולימב שמתשהל -ילממ ינא
הזב שמתשמ...(.
#$ %&'-()*+,- ./.*.0G
עבצ תצצפ
םיכרצמ ,
עבצ רתוי אציש ידכ םימ םע ללדלו( ... םירבח המכ םע ריחמב קלחתהל -למומ - הברהו עבצ (
רוחש -למומ( ןשי שובל(
תואצמתה שוח
םירבח -למומ
שבי חרק
ןגראלו דחא םוי אובל ! )שיש לוז יכה תא ונקית ( עבצ םינוקו "סכ המכ איבמ דחא לכש םירבח
רמושל ותוא םיברקמ חפב עבצה תא םימשו םיאב תרחמל רקבב . עבצה םע םיבברעמו םימ םיחקול
...שאלפס שי זאו רהמ םשמ םיחרובו ' הצצפ ' םיקעוצ זאו ] םינפב שביה חרקה תא םימשו
#$ *%%&-9B$ II #&)*+',)<( II %&'-()*+,-
ל ירדמה *-)*+,- 7\ ליחתמה A,%4
JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ
,םיניינע ןכות
/////////////
אובמ.א
חוציפ הז המ.ב
חוציפה תורטמ.ג
תויקוח.ד
שרדנ עדי.ה
הבוח עדי.ו
חצפמל םיצופנ םילכ.ז
םילכה תדרוה.ח
תודות.ט
אובמ .א
///////
לכש םירבד וכותב ללוכש הזה *ירדמה תא יתבתכ רתוי םיבכרומה םיכירדמה םע *ישמי ינאש ינפל
הצורש ימ
.גישהל הפיאמו גישהל *ירצש תונוש תונכות םגו תעדל *ירצ חצפמ תויהל
^תבשח םא רחא והשמ וא טנרטניא ירתא אלו תונכות חוציפ אוה רבודמש חוציפה גוס ,הרעה_
חוציפ הז המ .ב
//////////////
*רוצ לכל םתוא בתנלו )ילש םיכירדמב כ'דב תונכותל הנווכה( הנגה תוכרעמ לע תולעתהל הז חצפל
.הצור התאש ומכ לעפיש *כ בשחמב רבד לכ תונשל וא .הצור התאש
חוציפה תורטמ .ג
///////////////
- ל תלבגומ הנכותה ( לבא הנכות תדרוהו דיגנ %. הרוקש רבד( התוא הנקתש וא Rהשעת המ ( םוי
תויהל *ופהת איהש השעת רמולכ .התוא חצפת חצפמה לש הרקמבש וא )דואמ תורידנ םיתיעל
ל תלבגומ #.
היהת אל איהש הככ התוא קתשת וליפא ללכבש וא *כ לכ יביטקפא אלש רבד (הזכ והשמ וא םוי
תלבגומ
), ))))הע הע הע הע הע העומ( הנגהה ןונגנמ תא הל לסחל - רוציקב (םימי םושל
-בוק תדרוהו דיגנ איה חוציפ םע תושעל רשפא המל אמגוד דוע F;D אמסיס *ל ןיאש הלגמ התא לבא
-בוקל קר אלו .הנוכנה המסיסה תא ומצע -בוקהמ לבקל לכות ולש הנגהה תא חצפת םא (וילא F;D
אלא
מ תואמסיס לש םירחא םיגוס אלמל םג :082 ), ןוגטנפה לש אמסיסל דעו
ןיכהל איה חוציפ םע תושעל רשפאש )בר םוכחת שרוד אל אוהש תורמל( יתעדל דמחנ יכה רבדה
םירניירט A84;<78= המ .םיקחשמל
רניירטה תא ליעפמ התא .םידוק ליעפהל חוכ *ל ןיאו והשלכ קחשמב קחשמ התא דיגנ R רמוא הז
תאזש
ימ יכ ןייצל בושח יכו םירניירט םינוב םיחצפמ הברה .*ליבשב םידוק ןייעמ הליעפמ םצעבש הנכות
תמגודכ תורחא תופשב תנכתל תעדל בייח םירניירט תנכתל הצורש LB QQ וא 5 רצויב שמתשהל וא
. )-למומ תוחפ( םירניירט
ומד הזיא תלביק דיגנ 27@0 םצעב םה םיאומדה תיברמב .היהי אלש המ וא םיקחשמ ןיזגממ
*ירצ התאש המ לכו )םיאלמ םיקחשמ
. אלמ קחשמ *ל שי )הלאוו-ו חוציפ תרזעב םהלש תורדגהה םע קחשל תצק הז
הצורו *לש רבח לש בשחמל אב התאש דיגנ איה חוציפ םע תושעל רשפאש המל הנורחא המגוד (ייקוא
יתלוכי קר םא' - *מצעל בשוח התא זא ( )אמסיס לכ טעמכ( SSSS הילע שיש המסיס לכ איצוהל
תוארל
וליפאו תויבכוכה *ותמ תולקב אמסיסה תא '"ולשל' לכות חוציפ תועצמאב ' SSSS ה ירוחאמ שי המ
...רתוי
...ןורקיעה תא תספתש ןימאמ ינא לבא תואמגוד תואמ עברא םיפלא תנומש דוע *ל תתל לוכי ינא
תויקוח .ד
/////////
ןוכיסה תא *מצע לע חקול התא םא לבא ( 'וכו םירצוי תויוכז לע רבוע התא יכ .יקוח וניא חוציפ
דבלב *ניינע אוה *לש בשחמב השוע התאש המ לכש ןימאמ ינא .הבבס זא )רידנ דואמ( *תוא וספתיש
דוע לכו
, ...הזכ אל קוחה לבא (יקוח ידל בשחנ אוה ותוא קוושת וא ותוא רוכמת אל . )
שרדנ עדי .ה
///////////
והשמ דמלתש "ידע ילוא בשחמב קחשלו טנרטניאב טט'צל הנהנ התא םא .חצפל לוכי דחא לכ אל
.רחא
אל ינא ( )תונכת תפשל הנווכה( איהשלכ הקימתירוגלאב עדי ול היהיש בייח חצפמ תויהל הצורש ימ
ןווכתמ
ומכ דואמ תיסיסב תונכת תפשל PB4=;5 תמגודכ תומדקתמ רתויה תופשהמ אלא LB QQ וא 5 וליפא
אלפתת לקספ
.חוציפה תא םיחנמש תונכתה תודוסיב ןוכנ רתוי וא חוציפה תודוסיב *ל רוזעל הלוכי אל וא
המ לכו תויצקנופ (יאנת (תואלולב רושקש המ לכ לע רבדמ ינא הקימתירוגלא לע רבדמ ינאשכ
.הכותב תללוכ תבשחוממ הקיגולש
)הבוח עדי .ו
////////////
ילבמסא הפשה תא דומלל ליחתהל תופש המכב וא תמיוסמ הפשב עדי *ל שיש ירחא -ילממ ינא
רוציקב וא רלבמסא םג תיארקנש( 4=@ )
.חוציפל סיסבה איהש
רצוי התאש תוינכותה תא הריממ איהש ינפמ רמול ןתינ תופשה לכל סיסבה איה ילבמסא הפשה
*ל רוזעיש רבד בשחמה לא רישי ןפואב טעמכ
רתאב אוצמל ןתינ רלבמסא לע *ירדמ( .תונוש תוינכות תלועפ חתנל ;35 )
חצפמל םיצופנ םילכ .ז
////////////////////
,)שמתשמ בורל ינאש( םיאבה םילכהמ דחאב לקתת חצפמ *תויהב (ייקוא
S :%& חתנמ התא התוא תינכותה דוק תא תוארל *ל ןתונש ילכ אוה ראלבמסיד - רלבמאסיד לש גוס -
רלבמאסידב םישמתשמ .ילבמסא תפשב
:%& לש הז תמגודכ םירחא םירלבמאסיד יכ ןימאמ ינא יכ םא כ'דב B0814<2 תויהל םילוכי םג
.םיבוט
S 3:086= םשב םג ארקנ - 3: יסיסב( םיילמיצדסקה םיסיסבב -בוק לש ןכותה תא גיצמ הז ילכ ( 1$ )
סיסבה לע םיטרפ דועל (
ב אצמנש ילמיצדסקה סיסב' לע ילש *ירדמה תא ארק ילמיצדסקהה ;35 .רחא םוקמ לכמ ארק וא
בוט ילמיצדסקה *רוע דועל אמגוד
מ -וח 3:086= אוה 4N7 .
S =0EA;57 התא ותוא -בוקה לש 'היח' הגוצת *ל ןתונ - הארנכ םלוכ ןיבמ קזחה ( רגאבידה הז ילכ -
*ל ןתונ אוה רמולכ ( ילבמסאב חתנמ
הריצע תודוקנ תנזה י'עו (םש הרוק המ תינכותה לש הציר ידכ *ות קודבל BDN תוארל ןתינ תינכותל
ורזעיש תוינויח תורגיש
.תינכותהמ הצור התאש המ תא איצוהל *ל
ב שמתשמ אל תישיא ינא =0EA ;57 ילואו הב םישמתשמ םיחצפמה בור לבא ( תויעב יל השוע איה יכ
רובעי ינא םג
םירגאבידב םג שמתשהל לכות הזה רגאבידהמ -וח . )...וב יתשמתשה םעפ( הרזחב הזה רגאבידל
תמגודכ D5-:4A53 וא A8: םיבשחנש
...םיבר הברה דועל ןכו םיניוצמ םירגאבידל
םיקחשמ חצפמS ?4@7 5845678 בשחמ קחשממ איצוהל *ל ןתונ הז ילכ ( םיחצפמל תוחפ רכומ -
(תובושח םיכרע תודוקנ םיוסמ
תיינבב רזוע אוה 'וכו תוירי (םייח תודוקנ , תאמגודכ A84;<78= ינותנ יבגל עדימה לכ תא חצפמל ןתונו
.קחשמה
ה דחא *ותב )ילש תוחפל( אצמנ םיקחשמ חצפמ A84;<78= לע *ירדמ בותכאש עגרב ..יתדרוהש
םג בותכא )קנע *ירדמ( םירניירט
.ותיא תושעל ןתינ המו םיקחשמה חצפמ תא אוצמל הפיא
- םי'צטאפ רצויS D4A53 5874A08 לש הנגהה תא הנשמש -בוק( קארק רוציל ידכ םישמתשמ הזב -
םא . )תמיוסמ הנכות
םיחצפמ שי יכ םא (החונ רתוי איה יכ תאזה הנכותה תא *ירצ התא *מצע לשמ קארק רוציל *נוצרב
.םי'צטאפ רצוי םוש אלל םינובש
םילכה תדרוה .ח
//////////////
םילכה תא אוצמל ןתינ וישכעל ןוכנ .הלאה םילכה תא םישי ומצע תא דבכמש גניקארק רתא לכ
רתאב ;35 - :::.;35-<7A.08?
ושיקתו שופיח עונמל וכל טושפש וא 58456;<? .
, הלאה םירתאהמ דחאב רתויו תונכותה בור תא דירוהל םג רשפא 3AAD,HH345678=51CB.50@ וא
:::.58456=A087.50@
#$ A,%4
חצפמל רלבמסא
JJJJJJJJJJJJJ
תויסיסב תודוקפ אצמת *ירדמב חוציפ אשונב ילש ןושארה *ירדמה והז םלוכל םולש
חצפל הסנמ התאש הנכותב הרוק המ ןיבהל *ל ורזעיש רלבמסאב
5411
----
תבותכל האירק ,שמשמ
'תבותכה' תבותכב היצקנופל ארוק ,הלועפ
, אמגוד 5411 1.&#%1&
האבה הרושל *ישמת תינכותה היצקנופל האירקה ירחא
5@D
---
לאריסל ונסנכה ונחנאש לאירסה ןיב האוושה לשמל תינכותב יהשלכ האוושה ,הלועפ
המושר תינכותה םא הקידב (תינכותה לש
, אמגוד 5@D 4N(.%3

האוושהה ירחא יהשלכ הציפק אצמת ללכ *רדב
Y@D
---
ל המוד יד תאזה הדוקפה ,הלועפ ?0A0 תינכותב והשלכ םוקמל תצפוק איה
, אמגוד Y@D ..#.&.11
,אמגודל תוציפק לש םיגוס המכ שי
Y7 ןוכנ הווש *רעה םא הציפק -
Y<7 ןוכנ אל הווש *רעה םא הציפק -
( האוושה ללכ *רדב האב הציפקה 5@D ,אמגודל )
5@D 8741=78;41(B42=78;41 ונלש לאריסל יתימאה לאריסה ןיב האוושה ,
Y<7 ?04:4GB425845678 הווש אל ונלש לאריסה םא הציפק ,
@0L
---
דעיל רוקמהמ הלימ לש *רע תקתעה ,הלועפ
, אמגוד @0L 4N(2N
המשה תלועפכ שמשמ הז ללכ *רדב תינכותב ןומה תאזה הדוקפה תא הארת התא
87A
---
היצקנופמ הרזח ,הלועפ
, אמגוד 87A
האירקל הרזחכ תשמשמ איה (היצקנופ "וסב תאזה הדוקפה תא הארת התא ללכ *רדב
.םכל רזעש הווקמ םייתנבל והז
,ידי לע בתכנ *ירדמה K#:)3
ל תולאש וא תובוגת יל וחלש 71;208$U30A@4;1.50.;1
.פההו םיינורשעל םיראניב םירפסמ ופהל יא
1 יראניב
.ןיבמ בשחמהש הנוכמ תפש איה יראניב
םירפסמה םה יראניב לש םוחתה .(1 .
תוליגר תויתוא (םירפסמ יראניבמ השוע ינא *יא זא םכמצעל םירמוא חטב םתא
.רחואמ רתוי תויתוא לע בותכא ינא הזה *ירדמב םירפסמ לע זא
.רחא *ירדמב
.ינורשעל יראניבמ *פוה ינא *יא
,אמגודו רבסה
רפסמה תא חקינ ..11..11 רפסמה תא למסמ אוה ריהמ בושיחב ( !1 .
.הז תא יתישע *יא יקוא
יראניבה לש הלבטה איה הנה - .םיבשחמב
1 & # 1$ %& $# 1&
.תחתמ יראניבה תא סינכנ
1 1 . . 1 1 . .
תיתימאה הרפסל תחתמ שי םא וישכע . המכ הווש אוה זא דחא שי םא לבא ספא הווש רפסמה זא
ה לעמ בותכש 1 .
,לשמל
םירכוז זא דחאה לעמ דחא שי 1 ה לעמ דחא שי ( & דוע םירכוז ( & (
,ל םיעיגמש דע 'וכו 1Q&Q1$Q%& / !1 .
,םייתש וא םיליגרת הפ םכל ןתא ינא R רורב
11..11.. R /
......1. R /
תאצל רומא ןושארב &.# .
תאצל רומא ינשב & .
.השק שממ אל הז יכ בוש וארקת אל םא םתנבהש הווקמ ינא
.לק לש הרדגהל סנכנ ןיידע לבא *בוסמ רתוי תצק הז Rיראניבל ינורשעמ םיכפוה *יא וישכע
רפסמה תא לקינ 1#% R םישוע המ זאו
1 & # 1$ %& $# 1&
(ןימיל לאמשמ (ליחתנ אוב הללאי
םאה 1#% לש הביתב סנכנ 1& מ לודג אוה םא ( 1& .דחא םש םושרנ זא (ןכש רמוא הז
ונל ראשנ וישכע 1! ( 1#%-1& .)
(*ישמנ 1! ב סנכנ $# םאה (ספא םש בותכנ .אל ( 1! ב סנכנ %& .ספא םש ריאשנ (אל םג (
1! ב סנכנ אל - 1$ םש םג בותכנ זא ( . .
1! ב סנכנ ונל ראשנו דחא םש בותכנ זא ןכ ( 9 ( 1!- . )
9 ב סנכנ # ונל ראשנו דחא בותכנ ןכ ( % ( 9-# )
% ( דחא ונל ראשנו דחא םש בותכנ ןכ (םייתש ב סנכנ %-& .)
בותכנ םש םג זא "וסב דחאל לוב םיאתמ אוהו דחא ראשנ וישכעו 1 .
R ונל אצי יראניב הזיא
1...1111
היינשה םעפב חומל סנכנ הז יכ (בוש וארקת זא אל םא לבא הווקמ שממ ינא (םתנבה
1 & # 1$ %& $# 1&
1 1 1 1 . . . 1
.)הלקה *רדה הזש( ןובשחמ ילבו ריינ "ד ילב הז תא ושעתש דע הז תא ולגרתת וישכע זא יקוא
#$ A,%4 I >/-4./G39
תונגה חוציפ cd הסרג \ 1.1
1תאמ zeos
יתלב תוליעפ לכ וא>ו *בשחמל םרגיש קזנ לכ (דבלב דומיל יכרוצל הזה *ירדמה תא יתבתכ ,המדקה
אנא יהשלכ *רד י'ע חוציפהמ "סכ קיפהל הצור התא םא .דבלב *תוירחא לע םנה השעתש תיקוח
)אורקל קספה
- הנהמ האירק zeos
Rהילע םידבוע ונחנאש הטישה המ זא ( ייקוא
חצפל ליבשב cd ה לש הנגהה תא ןוכנ רתוי וא ( cd הקתעה ןוגכ תולועפ םהשלכ תושעל *ממ תענומש
תולועפ לכ תא תלרטנמ םצעבש תיסיסב דואמ הטישב שמתשנ ונחנא רחא רבד לכ וא יוניש (
*כ לכ אלו הלק דואמ םג ןכלו תיסיסב דואמ הטישה .קסידה לש ותויקוח תא םיקדובש האוושהה
םיקסידה תא םינובש םיתנכתמה ןמ םיבר אל ןכש תובר םיתיעל דואמ הבוט איה *א תיעוצקמ
), *כמ םינהנ םיחצפמה ונחנאו םתחטבאב םיניינעתמ ינפל קחשמה יצבק תא הבג 1 דואמ בושח
.סרהל םורגל לוכי ןוכנ אל שומיש - םתא הלועפ לכ השעתש
,עדיו םילכ
יתחלצהו יתטלקש דע םיבוט םישדוח המכ ומכ והשמ חקל יל ( (, חצפל לוכי דחא לכ אל (השעמל
יוות ( םיסיסב , םיבשחמה םוחתב דואמ יללכ תויהל *ירצ *רטצתש עדיה ...תינוניב המרב חצפל
הפשל תבשחנ ילבמסא ןכש ילבמסא תצק דמלתש "ידע הזמ -וח ...תמדקתמ הקימתירוגלא יקסא
תא *ל שי םא .'תופשה לכ לש אמא'ל תבשחנ איה ןכש ( '"ס תפש' םג ותוא םינכמו דואמ ההובג
...םיישק לכב לקתת אל םיאתמה עדיה
, חוציפל םירבד ינשב יתשמתשה הז *ירדמב
1 ידכ ילבמסא תפשל הנוכמ תפשמ רודיה ירחא -בוק *פוה - רלבמסאמ *ופה השוע( רלבמאסיד.
)הרוק המ ןיבנש
& ילמיצדסקה *רוע . hworks .
.םתוא גישהל היעב אל שממ..תשרה יבחרב גישהל ןתינ הלא ינש תא
בלש 1 .קסידה תעדוה תקידב ,
קחשמה תא -רה ( ייקוא אלל האיגשה תעדוהל בל םיש לבא ( )להבת לא( דובעי אל קחשמה ( קסידה
לוכי .ןכמ רחאל התוא רוכזו התוא *ל םושר . קסידה אלל -בוקה תא ליעפמ התא רשאכ תצפוקש
.חצפמל דואמ תינויח איה לבא הבושח איהש בשוח אל התאש תויהל
בלש " .תינושאר תולכתסהל ץבוקה תא םיחתופ 1
רלבמאסידל רובענ העדוהה תא ונמצעל ונמשרש ירחא ( ייקוא w32 ה -בוק תא חתפנו exe ונלעפהש
), הפל רוזחו והשמ התש ( ןמז המכ תחקול תאז הלועפ (הלחתהב
וילע בותכש הלעמל רותפכה לע -חל - הדובעל המידק - ולש תולועפה תא תושעל רמג הז ( ייקוא
strn.ref הברה דוע הזב שמתשהל דמלת( המ לכ השוע המ ןיבנש ידכ תינכותה יטפשמ תא ונל שרפמש
תינכות יטפשמ ינימ לכ םיאור ונחנא וישכע הנה וא . הספדהה רותפכל דומצ אצמנ רותפכה )...חצפמכ
ונמשרש האיגשה תעדוה תא אצמנ אוב וישכע - ילבמסאב תינכותה דוק לכמ האצותכ ורצונש
ובש םוקמל *תוא קינזי רלבמסאידהו םיימעפ טפשמה לע -חל ( םשש םיטפשמה לכ ןיבמ םדוקממ
היהי ילבמסאב תצק ןיבמש ימל השק תצק קלח עיגמ וישכע . טפשמה לע הנוממה הרודצורפה תאצמנ
לרטני םהמ דחאש הווקתב האוושהה ימרוג לכ תא לרטנל הז ונלש הרטמה הלעמל רבסוהש יפכ ,לק
םתוא תא .טפשמה לש םיטפשמה לכ ןיב אוצמל םיכירצ ונחנא זא .קסידה לש תויקוחה תקידב תא
- היצקנופל האירק לע םירומש םיטפשמה call - הציפק ( jmp הווש רשאכ הציפק וא jne דוע "או -
- הציפק גוס je לע רבוע התא רשאכש בל םיש . הציפק וא ( האירק לע הארמה הדוקפ לכ רוציקב.
עבצב ןמוסת הרושה - האירק (הציפק טפשמ קורי העדוהה לש הרגישה *ותב תאזכש הרוש לכ וישכע (
בותכש הארת - טפשמה לע םינותנ הארתו הטמל לכתסת דבלב offset xxxxh רשאכ U xxxx אוה
ה אלל - םיכירצ ונחנאש רפסמה h הרושהש אדוול חכשת לא - תורושב תאצמש הזכ רפסמ לכ בותכ .
עבצב תויהל תכפוה קורי .לרטנל םיכירצ ונא ןתוא תודוקפה תא שיש יתמ
בלש ? הנגהה לורטנ 1
*ותמ אצ (לק יד רבכ הז הפמ ייקוא w32 ילמיצדסקה *רועל *לו hw שקהו -בוקה תא חתפ ( ונלש f5
הזש goto בלשב ( ילמיצדסקהה *רועב ולש םוקמל *תוא קינזי *רועהו ןושארה רפסמה תא םושר -
אוה ונמשרש רפסמהו דיגנ , ןטק והשמ דמלתו אוב הזה 0003eb2a ונל שי יכ רמוא הז # לכ - טייב
& סיסב הז ילמיצדסקה( דחא טייב םה םירפסמ 1$ סיסב הז טייב וליאו רומא םצעב רפסמהש הככ )
,*כ תוארהל
00-03 - eb-2a , רמולכ / םירפסמ # ירחא ...*ישמנו אוב הז תא תספתש ירחא ( ייקוא .טייב
רפסמה תא םירפסמ גוז לכ םוקמב בותכ - *לש רפסמב םיטייבה רפסמ תא תנבהש +. , רמולכ 00-
03 - eb-2a = 90-90-90-90 . -בוקה תא רומשו םלוכל רבד ותוא השע םירפסמ דוע *ל שי םא (
דע קחשמב קחשו *מצע תא רפ'צ - קסידה לש הנגהה תא תצרפ - ןוכנ לכה תישע םאו בוט לזמב
), ...רקובה
בלש # תונקסמו תורעה ,
הנגה תצירפ איה תאז *ירדמב ונישע ונחנאש חוציפה .חוציפ לע תצק בישקתו אוב הפ רבכ התא םא
ןוויכמ תאז תוארל רשפאו -ופנ דואמ אוה הזה חוציפה ןונגס . תולקה תחאל תבשחנש הצירפה תאזש
םייקוחה םירצויה תא ביצעמ ידש המ "סכ דואמ טעמב בורצ קסיד תונקל רשפא טעמכ םוקמ לכבש
תא םג תאז ןכלו 'יקוח קחשמהש' ללגב קר רקי ריחמ םלשל םיצלאנש םינכרצה ונתוא םג ביצעמ *א
חקול הזה חוציפב .יילע ביבחה תואמסיסה חוציפ אוה חוציפ לש "סונ גוס דוע .חוציפבש תורטמה
אמסיסה תא וא אמסיסה לש םתירוגלאה תא איצוהל הסנמו אמסיס תלבגמ םע הנכות חצפמה
טעמכו השק םג םיתיעלו דואמ השק םג תויהל הלוכיו הלק תויהל הלוכי ... םימיוסמ םינותנל הנוכנה
.תירשפא יתלב
- *ירדמהמ םתינהנש הווקמ zeos תרשב כ'דב אצמנ( ivrit.co.il ) תירבעW וא החטבאW רדח
נכיהל הצורו חוציפב ןיינעתמ התא םא ס הלימה תא שפח קמועל רתוי תצק crack שופיחה יעונמב
.םינושה
ישנאל הבר הדות hacker.co.il ), חוציפל יתוא ופחדש
by zeos
הנפצהו דודיק
,םיניינע ןכות
R הנפצה הז המ S
)R)R ןיפצמ ינא *יא S
R בוט הז המל S
R הז תא ולגי אלש חוטב S
. םיקניל S
.םיטידרק S
/////////////
R הנפצה הז המ
/////////////
.רורב אל (העווז שממ הארנ הזש (רחא והשמל תבתכ התאש המ הנשמ םצעב התא הנפצה *ילהתב
תא וארקי אל )םירטוש( םישרומ אל םישנאש ידכ הנתשה הז קר םש אצמנ תבתכש המ לכ םצעב לבא
.הז
הנכותה (לשמל .רחא הנפצה גוס שי הנפצה לש םתירוגלא לכל 4 .הניפצמ איה *יא
,רחא והשמ היהת הלש הפב תוא לכש העבק איה
4 הלש הפשב היהת % (
B הלש הפשב היהת $ (
5 הלש הפשב היהת + (
2 הלש הפשב היהת 1& .
בותכת איה *יא זא 4B52 , הככ הז תא בותכת איה R %$+1& .
.סיסבה םצעב הז לבא הככ תויהל בייח אל הז
.םירזומ םיוות י'ע ןכותה תרסתה (ןכותה יוניש (אלמ יוניש אל לבא רוקמה יוניש אוה הנפצה
(הזהמ עדית אל התאש רבד הארת התא רחא וא הזכ ןפצומ -בוק חתפת התא רשאכ
.ןוכנ אל הז לבא שובריח םתס (סורה (רומג אל -בוק הזש ילוא בושחת התא
...ונממ םתנבה המ יל ודיגת (ןפצומ היה אוהו תשרב יתיארש טסקט הז , אמגוד
-------------------------------------------------------
64=E0<4 =E6<4=E =2;E3U:W`)MUW`YA6 :28?D L=@L =2D0? L1& .
-------------------------------------------------------
R םינפב שי המ תעדל םיצור (הז תא יתחציפו הנפצהה גוס תא יתאצמ וישכע
-------------------------------------------------------
2758GDA -T 64=E0<4 =E6<4=E =2;E3U:W`)MUW`YA6 :28?D L=@L =2D0? L1& .
C<2758GDA -T ;A= 4 L78G =;@D17 D80?84@ A0 2758GDA( ; A3;<6 C 54< 20 ;A .
-------------------------------------------------------
R הזמ םתנבה המ ונ
.וב שמתשמ התאשכ קר לבא (דמחנ רבד הז הנפצה S
.םיבוט םילכ *ירצ קר הנפצה חנעפל השק אל S
.*ישמנ ואובו יללכה תא הפ םתנבהש הווקמ ינא

//////////////////
)R)R ןיפצמ ינא *יא
//////////////////
....ןיפצהל תוירקיע םה יתעדלש םיכרד יתש שי יקוא
1 .)התוא תבתכ התאש יאנתב( עבוק התאש *יא ינפל לכה תא הניפצמש הנכות בותכל .
& .אמסיס םע הז תא תושוע תונכותה בור ועדתש קר (בתכ רבכ והשימ רשא הנכותב שמתשהל .
.הנפצהה תא חתפי הזש ידכ הנוכנה אמסיסה תא בותכל *ירצ התא
,םירבסה
1 R תויהל הכירצ איה *יא (הניפצמש הנכות םיבתוכ םתא םא .
,םיאבה םיותתה תא רתאמ אוה הפיא קודביש בשחמל ריזגמ התא
4B527E?3;Y61@<0DP8=ACL:NGF4B527E?3;Y61@<0DP8=ACL:NGF.1&%#!$9+ .SMOV`WU)Q-.(
ש ועבקת לשמל (םיעבוק םתאש המב םתוא "ילחמ אוה דואמ טושפ זאו 4 היהי F .הז תא השעי אוה
,*פיהה םישוע זא יתישע םתאש הנפצה תחתופש הנכות בותכל םיצור םת םא MM
םיותתה תא תונשל ול תתנש הלאה םיותתה תא רתאמ אוה הפיא קודביש בשחמל ריזגמ התא
.םיליגרה
ש תרמא לשמל 4 הז F הארי אוהשכש רמוא התא זא ( F הז תא הנשי אוה 4 .
& לע םיצחולו והשלכ טסקט -בוק םיחתופ םתא (טנרטניאב הנכות םישפחמ םתא . 2758GDA (
שוקשק ןכל איצוי אוה ןכמ רחאל (םירשאמו םישיקמ םתא (םיעבוק םתש אמסיס םכמ שקבמ אוה
.יתימא
לע םיצחול םתא הז תא חותפל םיצור התא םעו C<2758GDA .אמסיס שקבמ אוה (
.התוא םתלכא אל םא (יפוי הנוכנה תא םישיקמ םתא םא
אל םתא םא (וסנתו הנפצהו דודיק תנכות ונבת וא ודירות (דבל הז תא קודבל וצרת םא יקוא
.)/Z יל םינימאמ
////////////
R בוט הז המל
////////////
.םדא ינבה לכ לש תויטרפה תא למסמ םצעב הז יכ (םירבד הברהל בוט משמ הז
ה לע ילש הבתכה תא םתארק חוטב EB; .הז תא -פנמ םצעב הז זא ןוגראה לש רתאב תותיצהו
(הטישפ השוע תשלובה (םתישעש םיבוט אלה םירבדה לכ לע ( ידוס שממ ידוס טסקט םכל שי לשמל
.םולכ אלו תקפדנ אל םולכ הרק אל ....ותוא חצפל החילצמ אלו ( -בוקה תאצומ בשחמה תא האיצומ
הלגי תשלובב ןצלפ הזיאש יוכיס שי הבותכ רבכש הנכות םא ודבעת םאש ...הנטק היעב הפ שי לבא
התוא
R -ייעמ ינא המ זא .התוא םצלכא זא תויעב ילב -בוקה תא חתפיו
.עדי אל דחא "אש )הבוט הניחבמ( רשפאש יארונ יכה דודיקה תא םש םישל (דבל הנכות בותכל
.המ הז המ עדיתש םיוות תפמ ןימ ומכ והשפיא *ל היהיש
(הנכותה תא קוחמל -עיימ ינא )רצעמ וצ ( קית *ל שי( הנכסב התאו הנכות ןיכמ התאש ירחא
.קפדיהל יוכיס לידגמ התא יכ התוא -יפת לאו -בוקה תא חותפל *יא םהל היהי אלש ידכ
.הנפצהה תא חתפתש (יטנא הנכות בותכל *יא ירחא ועדיתש םיוות תפמ והשפיא ועקת
,םירבד דועל בוט הז
1 .רחא והשימ לע וא םכילע ידוס עדימ ריתסהל .
& . )), דומח הזיא( ותוא הל חלשתש דע ותוא ואריש םיצור אל םתאו הדליל הבהא בתכמ םתבתכ .
% .הלאוו (תיבב םכתוא ולגיש םיצור אלו רפס תיבב בשחמהמ ןחבמ םתבנג .
.םירחא םירבד הברה הברה דועו
/////////////////////
R הז תא ולגי אלש חוטב
/////////////////////
.הנכותה לש תוכיאבו םתבתכ *יא יולת הז ( הז תא ולגי אלש חיטבהל לוכי אל ינא ועמשת
ש תרמא לשמל (בוט אל הז חווטב דחא ות התוא הזיזמו תוא תחקולש הנכות ובתכת םא B ל *ופהי 5 .
.חווטב קוחרו *בוסמ רתויש המכ הז תא תושעל וסנת (רחא והשמ םא לבא תולגל לק שממ הז
ש לשמל 4 היהי : .הזכ והשמ וא
בשחמל םכל וצרפי אלש חיטבהל לוכי אל ינאש ומכ (םינפב המ ולגי אלש חיטבהל בוש לוכי אל ינא
לוכי אל רחא דחא "או ינא לבא וספתי דימת אל (רתאל וצרפת םא םכתא וספתי אלש וא והשיתמ
חיטבהל
.אלש
.ןוכיס לש ןיינע הז (רמוא ינא המ םיניבמ
שיש הנכותה תא וחק זא תויעב םכל שי םאו (םתבתכ םתאש תונכות םא קר ודבעת תישיאה יתעדל
(הטמל
.הלש הנבמה תא הנשתו
םכלש בשחמה תא תחקל אובי רטוש הזיאש יוכיס שיש םיעדוי םתא םא םייחב לבא (םייחב לבא
(םוי הזיא
.תוקופד תונכותו תובותכ תונכותב ושמתשת לא
////////
. םיקניל
////////
-, ילש טסקטב דחוימ המ לבא (תשרב רוח לכב אוצמל רשפא הנפצהו דודיק לע םירתא + R
.)ינא אל( םכח דואמ םדא ןב י'ע הבתכנש (הנפצה תנכות םצעב איהש הנכותל רושיק הפ םכל ןתונ ינא
.התיא ולבתו התוא ולפמקת (התוא וחק םיצור םתא םא זא
, "יכל םיקניל המכ תאז לכ
:::.4=A414L;=A4.50@
3456.B0N.=6
B1456=C<.B0N.=6
#$ >/-4./G39
הרמה - ילמיצדסקה סיסב
, תאמ eos
עדתש בושח לבא ( לודג רופיס אל . *פהלו ינורשעל ילמיצדסקה סיסבמ רימהל *יא דמלת הז *ירדמב
סיסב לש קנע *ירדממ קלח קר אוה הזה *ירדמה .דיתעב רתוי םיבכרומ םירבד עצבל ידכ
חוכ יל היהי םא ןיכהל *ישמי ינאש ילמיצדסקה F1
^ דבלב *יילע ושומישל תוירחאה - דבלב דומיל יכרוצל בתכנ הז *ירדמ_
)הללאי
R ילמיצדסקה הז המ
סיסב אוה ילמיצדסקה 1$ ינא .הקזחב םילעמ ותואש םרוגה אוה סיסב ןכבו לאוש התא סיסב הז המ (
ה ומכ הז סיסב הטושפ תיטמתמ הרוצב לבא אשונהמ הטוס תצק ינאש עדוי x , ןאכ x
a
הו a אוה
סיסב אוה ילמיצדסקה - ןוכנ תנבה םא ןכ זא . ולש *ירעמה 1$ -ה ו a דמלת (ולש *ירעמה אוה
.הפל בושו תוקזח
( ילמיצדסקה הלימל שוריפ ייקוא hexadecimal - תינווימ םצעב אוה ) hexa הזש $ ו decimal הזש
1. סיסב - ונלוכל רכומה סיסבה אוה ילמיצד - 1. סיסב - יראניב סיסבה תא םג שי ןכ ומכו .ינורשע (
& םיילמשח תותוא קר טולקל לוכי בשחמש הדבועה ללגב וב םישמתשמו רתויב יסיסבה סיסבה אוהש
ןכלו קולדו יובכ לש . ו 1 ה סיסבב .בשחמל םירבעומ הז סיסבב םידיחיה םירפסמה םהש
תפש *רד הדובעל חונ אוהש הדבועה םושמ םירבד דועו תודוקפ תונשל ידכ םישמתשמ ילמיצדסקה
םיטרפ דוע( תיסחי םיטושפ םיילמיצדסקה םירפסמל תומגרותמ הב תודוקפה בור יכ )רלבמסא( "ס
. )רלבמסא *ירדמב
הריפס תוטיש
, *כ רפוס התא ליגר רפוס התא רשאכש ןוכנ וישכע ( בוט
1 ( & ( % ( # ( ! ( $ ( 9 ( ( 5 @ 1C ...
.תילמיצדה וא תינורשעה הטישה םג תארקנה תלבוקמה הריפסה תטיש תאז
תא יתטלבה המל וישכע ייקוא + ו 1. הרפס דוע לבקמ רפסמה םצעב תאזה הדוקנבש םושמ תאז ) R
דע םירפוס ונא ינורשעבש ומכ . ילמיצדסקה סיסבב םג *כ .שדחמ ספאתמו לאמש דצמ + זאו
תורשעל םיפיסומ 1 רשע' רבד הזכ ןיא תיטרואית הניחבמש םושמ תאזו( תודיחיה תא םיספאמו
. )'תורשע דחא' שי אלא 'תודחא
דע רפוס התא - המוד הז ילמיצדסקהב ( רוציקב 16 קר תילאמש הרפסל דחא "יסומ זאו
לש תולופכל הווש תילאמשה הרפסה ילמיצדסקהבש 1$ לש תולופכל אלו 1. .
דע םירפוס ילמיצדסקהב וישכע .ןיבת טעמ דוע ארונ אל ( תנבה אל + מ זאו ליגרכ 1. דעו 1! םנשי
,ןמקלדכ תויתוא
ילמיצדסקה - ינורשע
1 - 1
" - "
? - ?
L - L
6 - 6
M - M
N - N
8 - 8
5 - 5
1C - a
11 - b
1" - c
1? - d
1L - e
16 - f
let the game begin !
.לק רתוי הז יכ ינורשעל ילמיצדסקה מ רימהל ליחתנ אוב זא *לוה הז *יא תנבהש דיגנ
רפסמה תא תגציימש האבה הלבטב לכתסה בוט 1& , )ינורשע( ליגרה סיסבב
& 1
1 1. 1.. 1... 1.... 1..... 1......
רפסמה גצומ תאזה הלבטב ןיבהל תקפסה יאדוובש ומכ 1& ל קלוחמ אוה רשאכ 1 דועו תורשע &
רפסמה לפכנ םג *כ הלאמש הנותחתה הלבטב םיכלוהש לככש בל םיש םג ןכו . לקו טושפ ( תודיחי
ש הככ . ולש הקזח - ומצעב רשע לש הלופכ אוה רפסמ לכש רמולכ ( רשעב 1 תקזחב רשע הז . רשעו
תקזחב רשע הז האמו ( דחא תקזחב רשע הז & .

, ילמיצדסקהב םג רופיס ותוא
1 1$ &!$ #.+$ $!!%$
ש בל םיש( ילמיצדסקהב רפסמה תא בותכל הסננו דיגנ 1& אוה c רומא הז )הלעמל הלבטה יפל
,*כ תוארהל
c
1 1$ &!$ #.+$ $!!%$
.ומצעב ותוא םילפוכ םצעב יכ
רפסמה , לודג רתוי הפיט רפסמ לע *לנ אוב 2a הז ינורשעבש ##
תא קלחל רשפא םצעב ( הארתו אוב Rהמל 2a , הככ
a
&
1 1$ &!$ #.+$ $!!%$
תא חקינ - ינורשעב םישועש יפכ קוידב השענ המ האצותה תא לבקל ליבשב R ןאכ שי םצעב המ זא 1&
םצעב הז םדוקה 1 S 1. דועו & S 1 .
רפסמה הפ זא &4 היהי הז & S 1$ הזש %& דועו 4 S 1 - 4 םצעב הז 1.
ל הווש הז זא 1 S 1. , רמולכ %& Q 1. ל הווש הזש #&
, *ל רוזעי הזה טוטרשה ילוא R *בוסמ
תא חקינ #& ,ל הווש אוהש הלגנו ינורשעב
# * 1. = #.
& * 1 = &
#. + & = #&
תא חקינ וישכע ") ,ל הווש אוהש הלגנו ילמיצדסקהב
& * 1$ = %&
4 / 1. הלבטה יפל -
1. * 1 = 1.
%& + 1. = #&
, תורחא תואמגוד חקו אוב
$4 =
4 S 1 / 1.
$ * 1$ = +$
* &!$ = &.#
1. + +$ + &.# = &1!#
, רמולכ $4 / &1!#
L*51
1 * 1 = 1
+ * 1$ = 1##
5 S &!$ / %.9&
# * #.+$ = 1$%#
1 + 1## + %.9& + 1$%# = 1+$.1
רמולכ #5+1 / 1+$.1
ילמיצדסקהל ינורשעמ הרמה
, 'ג התיכ תא תרבעו הלעמלש קלחה תא תנבה םא לק תויהל רומא קסעה וישכע
ב רפסמה תא קלחל (טושפ הז םישועש המ ילמיצדסקהל ינורשעמ רימהל ליבשב 1$ -ב המל ( 1$ R
- םתוא 'רבחל' ( דחיב םהלש רושרש ןכמ רחאלו תורפס קוריפ טושפ אוה ןאכ רבסויש הרמהה ןורקע
דיגנ 1 ו & תויהל וכפהי 1& רפסמל רוזחנ רדסב ( ) 1& ,ונלש ינורשעה
- ב ותוא קלחת 1. לבקתו
1& / 1. = 1 ( & )
1 / 1. = . ( 1 )
...רדסב ++V רפסמה קוריפ - יתרבסהש המ קוידב אוה הלעמל הרוקש המ ( םולכ תנבה אלש
.... ומצע רפסמה איה ולש תיראשהו
1& יקלח 1. תלביק 1 תיראשו & כ םוגרתל ןתינש המ 1 ו תורשע & תודיחי
-ה תא 'תרמש' ןכמ רחאל & ה תא תקלחו תיראשה תאז 1 ב תקליחש תלביקש 1. תלביקו םדוקממ .
לש תיראשו 1 רמואש המ 1 .תורשע
& ו תודיחי 1 - תורשע 1&
התא תינורשע הרמהב םצעב , הטיש דוע הנה הככ תנבה אל םא ...הככ הז תא ריבסהל *בוסמ יד
קלחמ
- ב 1 . רפסמב לבקמ התאש דע . ( רשעב וילע תקליחש רפסמה תא תיראשבו 1 לכ זאו )ונלש הרקמב
לאמשמ רבחמ התא "סוותמש רפסמ לכו קלחל *ישממו רמוש התא תיראשה תא קלחמ התאש םעפ
תיראשב הלחתהב תלביקש *כ רפסמל & *כ רחאו 1 )ינשה דיל דחא םתוא םישל( םתוא רשרש -
לבקתו 1&
סיסבב דבוע רבדה *יא ייקוא 1$ R
, אבה ינורשעה רפסמה דיגנ &&
ינורשעב ונישעש המ קוידב R ותא השענ המ ב קלחנ וישכעש קר 1M -ב אלו 1C O
&& / 1$ = 1 ( $ )
1 / 1$ = . ( 1 )
ייקוא $ - ו 1 תלביקו רשרש - 1$
, תרחא תימגוד !
! / 1$ = % ( 1. )
% / 1$ = . ( % )
1. הז ילמיצדסקהב 4 אוה "וסב לבקתיש המ %4
קלחל הסנת רשאכ ןובשחמב שמתשמש ימל דואמ בושח רבד 68 ב 1M לבקת ?.M"6 םירבשב וא ? ו 6
יקלח 8 התא תינורשע הרוצב התוא בותכל ידכ תיראשה תא שפחמ התא רשאכש בל םישת וישכע @
ל הנכמה תא ופהל בייח 1M לש הנומהו הנכמה תא לופכל ונלש הרקמבש המ 6 יקלח 8 - ב " זאו
לבקת 1C יקלח 1M אלו תיראשל הבושתה תאזו . 6 .
E יצח רבשה תא בותכל הצור התאש דיגנ ירה יכ ינורשעב םג לעופ ןורקיעה @ יללכ עדיל 1 יקלח " F
- ב הנכמהו הנומה תא לופכל בייח התא זא @רשע סיסב תחת אוה רשאכ ינורשעב 6 יכE " ! 6 ל הווש
1C לבקמ התא זאו F C.6 "רפסמה תא בותכל" בייח התא יכ ילמיצדסקה ב םג הרוק קוידב רבד ותוא
סיסב תחת 1M .רחא סיסב תחת אלו
1םוכיס ירבד
סיסבמ רימהל *יא )תחלצה םא( תדמל הז *ירדמב 1. סיסבל 1$ לודג רופיס אל הזש עדוי ינא .*פהלו
טושפ רשפאש ןבומכ( אלמ ןפואב רלבמסא דומלל טילחת םא *ל םלתשהל לוכי הזש הארת התא לבא
רתויב םיסונמה םיחצפמה וליפא לבא םוקמ לכמ טעמכ דירוהל ןתינש םיסיסב ריממב שמתשהל
סיסב הז הלחתהב בותכש ומכ םגו הארנכ רגתאמ רתוי הז יכ דבל הז םע קסעתהל רתוי םיגהונ
.םיבכרומ רתוי םירבדל
סיסבמ םירפסמ קלחל וא לופכל רסחל ( רבחל ןתינ דציכ בותכא )הסקה לע( ילש אבה *ירדמב 1$
ל םימילשמהו םיילילשה םירפסמה תובישח לע םג דמלתו & יראניב סיסבב עדי לע *מתסמ *ירדמה( ( .
by zeos
אמסיס תנגה לש ישעמ חוציפל ירדמה
1תאמ A,%4
םורופב יל וריאשהש תועדוה תובקעב . גניקארקל עגונב בתוכ ינאש ינשה *ירדמה רבכ והז (םכל םולש
חצפלו תוסנתהל לכות שממש ליבשב םג ןכו הז *ירדמ תא בותכל יתטלחה אמסיס תנגה חוציפל עגונב
.תיתימא תינכות
*בשחמל םרגיש קזנ לכ וא השעתש תיקוח אל הלועפ לכ ( )דבלב דומיל יכרוצל רצונ *ירדמה ,הרעה
לכו תיטרואית הרוצב רבסומ *ירדמה ()דבלב *תוירחא לע הנה *ירדמה *מס לע תוליעפ לכ בקע
התא םא .דבלב תישיאה *תוירחא לע הנה שומיש לש גוס לכמ האצותכ טוקנתש תיקוח אל הלועפ
.אורקל קספה אנא חוור תורטמל חוציפה תא לצנל ןיינועמ
קלח 1 עדיהו םילכה -
התא הזה *ירדמל זא ( בוט בייח וא םירפסמ דמלתש "ידע ...עקתת התא עדי ילב ( ילבמסאב עדי ))(
תויצקנופ (םירגוא לע תצק עדתש "ידע ( הז *ירדמל יסיסב עדי קר( ןאכל רוזח זאו תצק טנרטניאב
.)םיסיסבו האוושה
,םיצופנ יד םילכ םה שמתשנש םילכה
" . w32 לארשיב תיב לכב הבוח הלועמ רלבמאסיד F1
2 . hworks )hex workshop סיסבב םיצבקה תא גיצמ( ילמיצדסקה *רוע ) 1$ עדוי התא םא )
.השקבב (רחא *רוע לכב בוט שמתשהל
...טנרטניאב םוקמ לכב טעמכ םיצבקה תא גישהל ןתינ
קלח " הרטמה -
. -ורפל *יא וילע םידמלמש -ופנ יד -בוק יתאצמו גניקארק ירתאב יתרייס ( השק היהי אלש ליבשב
מ רתוי תחקל *ירצ אל ינוניבה חצפמלש הביבחו הלק שממ הנכות ! .חצפל תוקד
, םיארוק הנכותל sweet little piano האבה תבותכהמ התוא דירוהל ןתינו
http#$$www.ronim%sic.com$swlipi32.ip
קלח " תכרעמ תועדוה תקידב -
ונל וחתפנ הנושארל הנכותה תא ונצרהש ירחא ( )הדובעל המידק & העדוה תבית הלחתהב , םירבד
, תרמואש
note! you must supply your user id when ordering
user id: xxxx
ש xxxx לע -חלתש ירחא .*לש ןוישר רפסמה אוה ok *מסמ *ל חתפי order.txt הבית םג ןכו
' תרתוכב םושר הבש *לש אמסיסה תא תשקבמה enter your password סינכהל םוקמו b
תפיהל הרומאו *תעד לע הלועש רפסמ לכ יתוטש והשמ שקה .אמסיס ח אל המכ( האיגש תעדוה *ל
םושר הבש )עיתפמ
not a valid password םושר תרתוכבו
- user id xxxx sweet little piano
לע קלקה ok .תינכותה לש האלמ אלה הסרגל סנכתו בוש
, ןאכ ונל היה המ זא
( *ל קפנוהש יוהיז רפסמל םאתהב אמסיס םושרל םוקמ *ל החתפ תינכותה %ser id ןכמ רחאלו )
ןוכנ אל רפסמ תמש התא *א ( יוהיז רפסמל אמסיסה תא םיוסמ םתירוגלא תועצמאב תוושהל
. האיגש תעדוה תלביקו
קלח ? דוקה תא םיקדוב -
תא חתפ ,תינכותה *ותב הרוק המ הארנ אוב ( בוט w32 ה -בוק תא וב חתפו exe הנה...תינכותה לש
תוחפ ונל היהי הארנכש רמואש המ הנטק איה - תאזה תינכותה תא אקווד יתרחב המל תוביסה תחא
בוט הזו קסעתהל ןגלב . F1 לע -חלנ אוב - השענ המ וטלק וישכע strn.ref )הספדהה לש רותפכה דיל(
,טפשמה תא רמולכ הנוכנ אל הקידבה יכ ונל הארמש הרושה תא שפחנו not a valid
password
תפיהל רומאו וילע וצחל יפוי Rונאצמ ח ,הזכ והשמ םכל
! reference to: user32.getdlgitemtexta ord:!!!!h
P
1CCLC1e"# e$ebba!!!! call !!#!d%##
1CCLC1e"% e$3efeffff call !!#!&c%c
1CCLC1e"e $"c! test eax eax
1CCLC1e'! (#&e )e !!#!&e$!
1CCLC1e'2 'a3! push !!!!!!3!
&possible stringdata ref from data ob) -*+sweet little piano+
P
1CCLC1e'# '$fce&#!!! push !!#!e&fc
&possible stringdata ref from data ob) -*+thanks for registering!+
P
1CCLC1e'% '$ade&#!!! push !!#!e&ad
1CCLC1e'e "3 push ebx
&reference to: user32.messageboxa ord:!!!!h
P
1CCLC1e'f e$&2bb!!!! call !!#!d%$'
1CCLC1e(# c(!"'$e2#!!!!&!!!!!! mov dword ptr ,!!#!e2'$- !!!!!!!&
1CCLC1e(e eb&a )mp !!#!&e%a
&referenced by a .u/nconditional or 0onditional )ump at address:
P1CCLC1e'!0
P
1CCLC1e$! 'a3! push !!!!!!3!
&possible stringdata ref from data ob) -*+sweet little piano+
P
1CCLC1e$2 '$fce&#!!! push !!#!e&fc
&possible stringdata ref from data ob) -*+not a valid password!+
P
1CCLC1e$( '$e3e&#!!! push !!#!e&e3
1CCLC1e$c "3 push ebx
המ הארתו אוב זא ( רבדמ ינא םהילע םיעטקה תא אוצמל תחלצהו הזה ןגלבהמ תששואתהש ירחא
הרגישה יפל ,הפ ונל הרוק
! reference to: user32.getdlgitemtexta ord:!!!!h
P
1CCLC1e"# e$ebba!!!! call !!#!d%## 1 היצקנופל האירק2
1CCLC1e"% e$3efeffff call !!#!&c%c 1היצקנופל האירק 2
1CCLC1e"e $"c! test eax eax .האוושה ןחבמ2
1CCLC1e'! (#&e )e !!#!&e$! 1הווש םא הציפקO 2
1 CCLC1e'2 'a3! push !!!!!!3!
םנשי # ןחבמ *רוע ישילש טפשמ .ןיינעמ אל ( היצקנופל םיארוק םייתשו דחא םיטפשמ ( םיטפשמ
םירגואה ינש ןיב םיוסמ eax ונחנאו המסיסה לש םתירוגלא חוציפ הז יכ ונל הנשמ *כ לכ אל הז לבא
( יעיברה טפשמב וליאו תעכ הז םע םיקסעתמ אל Fקוריב ןמוסמ הז - הווש םא הציפק הנשי je הרגישל
ןחבמ השוע התייה תינכותה וליא הרוק היה המ ( בושחנ אוב וישכע .החילצה המשרהה יכ תרמואש
הדוקפהו האוושה je *לנ אוב המידק הללאי זא .החלצהב תמשרנ התייה תינכותה זא Rםש התייה אל
))))התוא דימשנו
קלח L האוושהה תדוקפ לורטנ -
תועצמאב האוושהה תדוקפ תא לרטנמ ינא הפ םג יכ הארת ילש ןושארה *ירדמה תא תארק םא
תדוקפ nop
/ no operation תדוקפש תנבצעמו הנטנטק היעב שי לבא ( je תדוקפו םיתב ינש תספות nop
קר סינכנ ןכלו ( דחא טייב תספות & תודוקפ nop .םדוקה *ירדמב ונישעש ומכ עברא אלו
@הרגישה תא אצמת אלו לבלבתתש ידכ "ירודיס רפסמ" השעש F1 תנכתמה לש תושפיטל בל םיש
יטפשמ ירחא בוקע טושפ ...ילשש המל תווש אל לש רלבמאסידב תורושה ירפסמ םא גאדת לא
.לש "ירודיס רפסמ"ל םאתהב םתוא אצמתו Fלוחכב םינמוסמE שארבש תינכותה
ב קודב זא w32 רפסמה תא *לש offset הדוקפה לש je המוד אל הז םא סחייתת לא (םעפ בוש( *לש
- ה אלל( ותוא תמשרש רחאלו )ילשל h ונלש ילמיצדסקהה *רועל *ל ) hworks .
תדוקפ תועצמאב הרושל -ופק המידק goto ו טלא( f5 םיימעפ דלקהו תמשרש רפסמה לא ) +. תאז(
הדוקפה nop ...-בוקה תא רומש . )ילמיצדסקהב
קלח 6 OOOרבג ינא OOיתחציפ O יתחציפ -
.תיקוח היהת המשרהה שיקת רפסמ הזיא הנשמ אלש הארת ןוכנ לכה תישע םאו תינכותה תא ליעפת
) יתחציפ' קעצתו תיבה לכב -ור - *לש הנושארה תינכותה תא תחציפש *ב האג תישיא ינא ( בוט לזמ
יתחלצהש הנושארה םעפב יתישע ינאש ומכ ')יתחציפ F1
תונכת תופש דומלל הז חצפמ תויהמ קלחש תעדל בייח התא חצפמ תויהלו ישמהל הצור התא םא
הפש לכמו גוס לכמ תינכות ותב עצבתמש המ לכ לע הטילש לבקל לכות זאו לכותש לככ דמל @תונוש
.גניקארקה לש תילכתה םצעב תאזו נוצר יפל התוא בתנלו
- ירדמהמ תינהנש הווקמ zeos
ב תואמסיס תצירפ 2/3'%24 3<
)ןלהא
7-@4< .ןאכ
Rהמ זא
ןיקתהל טילחה רפס תיב :;<<A .ותייא וקנחיש ...יפוי R
Rןוכנ םתוא וקנחת םתאש בוט יכהו
Rדייטצהל המב
,הבוח דויצ
טקסיד -
,תושר דויצ
טקסיד - <AE=20=
- <A 87=0C857 6;A
,הככ זא
Rתואמסיסה -בוק תא שפחל *יא
,הככ טושפ
הז םא :;<<A #.. .X -בוקה תא ושפח (הטמו =4@
הז םא :;<<A!.. -בוקה תא שפח (הלעמו =4@
-ה והמ =4@ R
לש תוביתה ישאר =4@ םה =75C8;AG 4550C<A= @4<4?78
.תונובשח תחטבא להנמ ,תירבעב וא
.הזה -בוקה תא -ורפל תוטיש המכ שי
הטיש 1 הנכותה תא גישהל וסנת , 8-2;=6 טפוסורקימ לש (תאז הנכות (הצירפ תנכות אל תאז .
הז .טקסיד לע הלעפהה תכרעמ לש -וחנה עדימה לכ תא הבגמ (המצעב
.-בוקה תא גישהל תנמ לע הנכותב ושמתשה טושפ )תואמסיס םג ללוכ
הטיש & היקיתב תואצמנ תונכדועמ יכה תואמסיסה , :;<<AH=G=A7@%&H50<E;? .X לע םה ןכ םג . =4@
לע וא =4@ .
.םשל השיג ןיא )םייתניב( ונחנאש המ (ליגר שמתשמל לבא
טקסידב ושמתשה טושפ )הגאד לא <AE=20= םישוע םתאשכ 87=A48A .
.טקסידל -בוקה תא קיתעהלו תאזה הירפסל סנכהל ולכות וישכע
הטיש % ב םג אצמנ תואמסיסה לש קתוע , 87?;=A8G .וילא סנכהל לוכי אל ליגר שמתשמ לבא (
)טפוסורקימ תיבמ (בוש( הנכותב שמתשהל Rתושעל רשפא המ 87?B456.7N7 המ <A 87=0C857 6;A
.טקסידל תואמסיסה תא הקיתעמש
הטיש # ,
.תולקב םירתוומ אלש הלאלו םיחמומל קר תדעוימ תאז הטיש SSS
ה -בוקב =:4D לש :;<<A יכ וב שפחל רשפא יא (בוש לבא )ליגר טסקטב תואמסיסה תונסחואמ
.וב תשמתשמ תכרעמה
ב םישמתשמ Rםישוע המ <AE=20= ל סנכהל ידכ 20= -בוקה תא םיקיתעמו =:4DE;17.=G= רחא םוקמל
.קסיד דראהה לע
)םיריבעמ אל )םיקיתעמ ,בל ומיש SS
ב םישמתשמשכ -בוקב םישפחמ טושפו סודניוול םיסנכנ <0A7D42 .ותוא אורקל ידכ
הטישל 1 ( & ו % ,
רשפא יאו תודדוקמ וכותב תואמסיסה .ותוא חצפל םיכירצ ונחנא (-בוקה תא ונל שישכ (וישכע
.הככ םהב שמתשהל
םשב הנכות םידירומ Rםישוע המ 1.D3A58456 מ :::.1.D3A.50@ *יא הב תוארוהה ירחא םיבקועו
.חוציפה *ילהת תא ליחתהל
תועיפומ תואמסיסהש ןמזב אורקל *ישמהל םתס וא תוחאל קיצהל (לותחה םע קחשל וכל וישכע
.םיכניע לומ טאל טאל
#$ ,-:)3 .
י"פע םירקאהה לש הקיתאה ,0-)/: )#-):%K \%&'()*+,-
Q<(,$ '%3R< *)-, )#%B< B4S
:/*(,)& T)*+4%3
1. התא םא ( יתימא היהת ( םדאב שיש הלפש יכה הגרדה הז עובצ תויהל - עובצ םעפ "א היהת לא
( םיזמרב רסמה תא ריבעהל הסנת וא זומרת לאו םינפב הז תא ול רומא תמא והשימל רמול הצור
םינפב קלחו דח תאז רומא ).
&. ופיעי תרקישש ועדי תחא םעפ ( םירקש םיאנוש םישנא ללכב םייחבו גניקאהה םלועב - רקשת לא
הבר תונימא *ירצש גניקאהב דחוימב שיש הרבח לכמ *תוא .
%. לש יארשא ירפסמ בונגת לא המגודל - םדאמ שוכר וא "סכ םעפ "א בונגת לא םישנא תונובשח וא
םה םיבנגו םיאקיטילופ , רש יצרא המלשש המרוכז . ערל םהב שמשתו םיקנב ...,-( .
#. ללכב עדוי התאש םירבדה לאו םירחאמ תדמלש םירבדה לע דחא "א ינפב אשנתת לא - אשנתת לא
עדויש והשימ שי דימת , רוכז ( השוע הזה רפסהש ומכו *תוא ודמילש ומכ עדוי אלש ימ תא דמל אלא
שרוד לכל םניחב עדיה תא -יפהל הז םירקאהה לש הרטמה לכ ללכבו ( *ממ בוט רתוי .
!. לעב תא רהזה בהוא *כ לכ אל התא ותואש רתאל -ורפל הצור התא םא - עצב כ'חא קרו רהזה
תושגר ילב רתאה תא -ורפ *ירבד תא השוע אל אוה םאו תשרהמ רתאה תא דירויש ול רומאו רתאה
המשא .
$. התא תשרבש אלא םייחב ומכ קוידב הרבח איה טנרטניאה לש הליהקהש רוכז - םדא ןב היהת
ארפ ומכ אלו םדא ןב ומכ גהנתת הז תורמלו ימונונא .
9.דובעל *ירצ דובכ ליבשב .
. בושת רפעלו תאב רפעמ " 1 רוכז " .
#$ ,0-)/: )#-):%K \ %&'-()*+,-
גניקירפ - תמא \ רקש
התמ גניקירפה תעפות ,רקש.
רבעב התייהש המ אל איה (תססוג דיגהל רשפא (תיניצר הכיעדב איה גניקירפה תעפות ,תמא.
רתוי תודבוע אל םירקירפ תוספוק ,רקש )B0N7=(.
םינוכנה םיאנתה תחת תודבועש המכ שי לבא תודבוע אל תואספוקה לכ טעמכ ,תמא.
גניקאהמ רתוי בינגמHבוט גניקירפ ,רקש.
ינשהמ רתוי בוט הזכ רבד ןיאו תבשחוממ תונמוא לש םיגוס םהינש (גניקירפHגניקאה םג ,תמא.
רוסאו ער רבד הז גניקירפ ,רקש.
םירבד סורהל ןווכמו העטומ שומיש הזב םישוע םא קר רוסאו ער רבד הז גניקירפ ,תמא.
ללכב הז תא *ירצ המל (גיקירפל שומיש ןיא ,רקש R
לכ םהב שמתשמ התאש ןופלט תוכרעמ לע עדי *ל ןתונ אוהו דואמ ישומיש תויהל לוכי גניקירפ ,תמא
םוי.
תואספוק קר אוה גניקירפ לש ירקיעה אשונה ,רקש.
גניקירפל שדח אשונ-תת שי (השדח ןופלט תכרעמ תרצונ רשאכ םוי לכ ,תמא(
השדח תכרעמ לע שדח עדי (התיא תושעל רשפא המו התיא דובעל *יא.
רתויב יתוחיטב אוה גניקירפ ,רקש.
רהזיהל *ירצ דימת (והשלכ השעמ עוציב ןמזב למשחתתש יוכיס שי דימת (ןוכנ אל ,תמא.
ספתיהל יוכיס יל ןיא (והשלכ גניקירפ השעמ השוע ינאשכ ,רקש.
ל רשקתי (*תוא הארי והשימש יוכיס שי דימת (ןוכנ אל םג ,תמא 1.. התוא לכואו ספתנ התאו .
יקוח אל הז גניקירפ ,רקש.
תמא אקווד הז ,תמא.
בוט רקירפ היהא ינא הזה טסקטה תא ארקא ינא םא ,רקש.
םכישעמב רהזיהל *יאו גניקירפ לע עדימ טעמ םכל ריבסהל דעונ טסקטה (ןוכנ אל בוש ,תמא.
#$ >-/4/39
םירקירפל תולבזמב שופיח
םירקירפל תולבזימב שופיח
רוקמה רתא, :::.;35-<7A.08?
טסקטב הערל שומיש לכל םיארחא אל רתאה תווצו ינא ,תורעה.
טסקטב ראותמה תא עצבל ןיאו דבלב תוידומיל תורטמל אוה ןאכ רמוחה.
םירקירפל תולבזימב שופיח הז המ R
רשפא םהבש תומוקמב )הווקמ ינא ליעגמ רבד םושב אל( תוריינל שופיחל אוה הנווכה
ןופלטה תרבח ידרשמב רקיעב( םירקאהHםירקירפל עדימ אוצמל(.
אצמי ינא המ Rיל המל R
תיקלח המישר הנה .םירקאהל םקלחו םירקירפל םקלח (םירבד הברה אוצמל רשפא,
S ןופלטה תרבח לש יוסינ ירפסמ םע תוריינ.
S םייוסמ רפסממ תוחישה רואית םע תוריינ.
S םינוש םישנא לש םיישיא םיטרפ ראשו תוהז-תדועת ירפסמ.
S תויקתיפ לע םירחא םישנא לש יארשא יסיטרכ ירפסמ.
S םהילע תעדל רומא אל התאש תשרל גויח ירפסמ.
*ירצ המR
HHHHHHHH
M ההכ עבצב לוכה( .םינשי םייסנכמ גוזו תונשי םיילענ (הכורא הנשי הצלוח(
M סנפ
M תוריינל לודג קית
M :416;7 A416;7
M ןיב( םירבח &-$ םע תיפצתב אצמנ דחא תוחפל ) :416;7 A416;7
הז תא גישהל ידכ השוע ינא המ זא (יקואR
))))))))))))))))))(((((((((((((((((((
רואה ןמזב )ירלולס ןופלט תורבח Hקזב לש םידרשמ "ידע( וב שפחל הצור התאש םוקמל *ל לוכ םדוק
םילוענמ וא -וחב םירמוש שי םאו םיסנכנ הפיאמ (הארנ םוקמה *יא הארתו.
הלבזימל סנכיתו םוקמל *ל (ןכמ רחאל הלילב.
המינפ לכתסתו םתוא חתפ (ינשה דיל דחא םילודג םיחפ ןומה הארת התא םש.
םוקמהמ אצו קיתה *ותל תוריינ הברה חק זא תוריינ הז *ירצ התאש המו (ריינ אוה הארתש המ בור.
והשלכ בוחרב לבז חפל םיבושח אלה םירבדה תא קורז (תחקלש המ לע לכתסת התיבה עיגמ התאשכ
*לש אל((
תמאב םיינינעמה םירבדה תא חקו.
םירבדל הקוקז גניקירפה תניפ (יל חולשלו הז תא קורסל לכות שממ םיינינעמ םירבד אצמת םא
הלאכ)
םא המ ...
הלבזימב הייהשל םיצורית,
W ןאכ ילש לגרודכה תא יתדביא.
W רוזחימל םוינימולאHתוריינ שפחמ ינא.
W םיעדמב ילש טקיורפל ןופלט יטוח *ירצ ינא.
W ןושיל םוקמ יל ןיא.
השוע התא המ םיניבמו *תוא םיספות םא (הרקמ לכב(
יניצר עשפ םושב אלו לובג תייצחב םשאומ תויהל לוכי התא.
םכלש דימת(
#$ )/</
<3/ #%=
A<; B0N
///////
ידי לע בתכנ - B0B4 =@;A3
L78=;0< - #..
TTT :::.;35-<7A.08? [[[
הרעה
----
דבלב תוידומיל תורטמל בתכנ הז טסקט
הז טסקט תאירק בקע םרגנש קזנ לכל תוירחא םוש יל ןיא
םיניינע ןכות
------------
1. ה הז המ A<; B0N
&. התיא תושעל רשפא המ
%. תואספוק הלאכ אוצמל רשפא *יא R
#. ליחתנ
!. תורעה
$. םיטידרק
1. ה הז המ A<; B0N
------------------
ה A<; B0N תואספוקה ומכ אל ( אספוק תאז B1C7 הלא לכו (
תולוכי תואספוקה ( תואספוק הלאכ אוצמל השק ( תועבטמ לע ןופלט דיל תאצמנש
ןופלטהמ תוקחורמ תויהל (
A<;ה תספוקה תא שפחלו
&. התיא תושעל רשפא המ
---------------------
יתימא ןובשחל ( יתימא וקל וקה תא תונשל לוכי התא אספוקה תא אצומ התא רשאכ
תועבטמ לע ןיוזמ ןופלט הזיא םתס אלו ( קזבב (
%. תואספוק הלאכ אוצמל רשפא *יא R
--------------------------------
לוכי קחרמה ( תועבטמ לע םינופלט דיל אוצמל לוכי התא הלאה תואספוקה תא
דאמ בורק תויהל לוכי םג הזו ( דאמ קוחר תויהל ( .
וירחא בוקעת אוהשניאל טוח הזכ ןמ האור התאו ןופלטל *לוה תא דיגנ םא (
וירחא בוקעל הסנת זא ( טוח סנכנ וילעש רוח הזכ ןמ האור התא םא וא .
#. ליחתנ
--------
1. *ירצ התאש םילכה םא התוא חתפתו אספוקה תא שפחת *ל .
&. םילבכ הלאכ ןמ תוארל רומא התא התוא חתופ התאש ירחא
ןופלט ירפסמה תא םש םושרש .
"ילחת זאו תועבטמה לע ןופלטה לש רפסמה תא שפחת ( וישכע
ליגר רפסמל ( רחא רפסמל ותוא ( .
%. םניחב םוקמ לכל ישפוח רשקתתו ליגרה ןופלטל התיניש ותואש ןופלטל *לת .
!. תורעה
--------
1. ומכ הז תאזה הטישה B7;?7 B0N ( םניח תוחיש *ל ןתונ הז
התילע וילעש ןופלטל תתוצל *ל ןתונו .
&. ל רשקתת זא ( ליגרה וקל רבחתמ התאש 11. רפסמה תא *ל עימשי הז
תרבחתה וילעש ןופלט .
%. רשקתהל *לת התאש ( אספוקה םא עטקה לכ תא התישעש ירחא דיגנ םא
ליגר רשקתמ התאש וליאכ הארת התא ( *ב דושחל ולכוי אל .
#$ #%#) 4:/<(
קזנ לש תומודיקהו םידחוימה םירפסמה תמישר
MMM קזנ (קזנ (םתגייחש הדות MMM
ןאכ עדימ לכו םייקוח-יתלב םישעמ םישוע אל ונלש הצובקב ,תורעה
טסקטב רומאה תא עצבל OOןיאOOו דבלב תוידומיל תורטמל אוה.
מ רוקמב דרוה הז -בוק :::.;35-<7A.08? הז הצובקמ קלח ינאו.
םירפסמה תמישר,
1.. - הרטשמ
1.1 - םודא דיוד ןגמ
1.& - שאה יבכמ
1.% - למשחה תרבח
1++ - קזנ לש תוחוקל תוריש
1+ - קזנ לש תוחוקל תורישל סקפ
11. - 4<; קזנ יאנכטל
19! - קזנ לש הציקי תוריש
191 - םיקרבמ תוריש (ראודה תושר
1$$ - קזנ לש םינוקית תוריש
1$# - קזנ לש םידחוימ םינוקית תוריש
1%! - ןמדזמ טנרטניא (טנקזנ תוריש
1%$ - תונוש תורבחל שומיש (דחוימ טנרטניא תוריש
1!1W - רבוחמ התא וילא וקה לש ילוק אתה
1!% - ילוק את תורישל םיסקפ תחילש
1&&H1%H1#H1 - תימואלניב הייזכרמ
1%1 - תבשחוממ תרוסמת (טנארשי
1## - ןיעידומ
1#& - תיטמוטוא אנייבוג תוריש
1!! - רבודה ןועשה
1#$ - םיפלחומ ןופלט ירפסמ לע עדימ
1.$ - ינוריע דקומ
9& - ירחא בוקע תוריש תלעפה
9% - ירחא בוקע תוריש לטיב
תוימלוסו תויבכוכ,
#&S - *ילא רשקתהש ןורחאל גייח
#1S - סופת רפסמ שיש הרקמל (קזנ לש 'היינח' תוריש
#%S - S תורשפא לטיב #& וילא רשקתמ התאש ימל ההוזמ החישו
9%S - סופתש הרקמב ירחא בוקע
9#S - הנעמ ןיאש וא סופתש הרקמב ירחא בוקע
W9% - לוטיב 9% S
W9# - לוטיב 9# S
תומודיק,
1.. - םניח תחיש
199 - -ראה ירוזא בורב דבוע אל (םניח תחיש
19.. - םולשתב -ראה לכמ החיש
.1& - בהז יוק
.1% - קרב
.1# - ימואלניב קזנ
1&1& - םולשתב -ראה לכמ החיש
.& - ןורמושו הדוהיו םילשורי רוזא
.% - זכרמהו ןד שוג רוזא
.# - ןופצהו הפיח רוזא
. - םורדהו הלפשה רוזא
---- ילא ונפ אנא (םירפסמ דוע םיריכמ םתאש הרקמל) ----
םכלש דימת(
#$ )/</
ירפסמ תקירס 18CC
ללכב הז המ ,=()39, 4*)33/39 H
7N34<?7 =54<<;<? םיוסמ בוחרב םיתבה לכ לע הקיפד ומכ הז - .ןופלטב םישמתשמ םעפהש קר
מ דיגנ (ןופלט ירפסמ לש םיוסמ רוזא קרוס םצעב התא 1..-%..-... דע 1..-%..-+++ שפחמו
.אצומ התאש םינינעמ םירפסמ
רקיעב( םהילא רבחתהל ןתינש םימדומ ירפסמ (ןופלטה תרבח לש םינוש יוסינ ירפסמ אוצמל רשפא
.םינוש םינינעמ םירפסמ דועו )םירקאהל
Hקורסל ידכ ירצ ינא המ
ןופלטל רבוחמ אוהו םדומ וב שיש בשחמ W
הנכותה תא W >(%3, <)9 .רתאב אוצמל ןתינש
Hוישכע המ @הנכותה תא יתדרוה
,אבה *סמה תא הארת התא .הנכותה תא חתפת לכ םדוק
לע -חלת E;17 - <7: 2;41 1;=A ,אבה *סמה תא לבקתו
.םתוא קודבל הצור התאש םירפסמה חווט תא רוחבל *ירצ התא וישכע
לש םירפסמ תוסנל -ילממ ינא 1.. .םכידיב הריחבה לבא (
לע הצחל (םיצור התאש תינבתה תא ושיקה N .םירפסמה לכ לע הציחל ומכ היהת
לע וצחל 06 לע זאו
גייחל ליחתי םדומהו …
.תואצותה תא *סמה לע וארת םתא גייחמ אוהש ןמזב
.רפסמ הזכ ןיאש םייוכיסה בור סופתכ םשרנש רפסמ לכ
כ םשרנ אלא סופתכ םשרנ אלש רפסמ לכ ומשרת 5488;78 כ וא <0 5488;78
.םהב שי המ וקדבתו םיסופת-אלה םירפסמה לכל ורשקתת ןכמ רחאלו
.וב שמתשהל ןיאו דבלב תוידומיל תורטמל אוה הז טסקט ,תורעה
לעמ גייחל -ילממ אל ינא !.. .הז לע תולעל הלוכי קזב (דחא םויב םירפסמ
ילא תואצותה תא םיחלוש םתא םישוע םתאש הקירס לכ ירחא … .
)קורסל וליחתת זא (םניח גויח הז ,ורכזתו
#$ )/</
>#=
ינפל( םעפ ! ב ומסרופש םידוקב םישנא הברה ושמתשה )*רעב םינש BB= (םניח תוחיש תושעל ידכ
)ס'ש תא אנוש ינא ..."וא( 'הנשויל הרטע ריזחי' ינא הז טסקטבש הווקמ ינא
Rולאה םירבדה לכ ללכב הז המ
---------------------------
םילבלבתמ םימעפל (סקא.יב.יפ אל הז *יראמו (*יראמ אל הז סקא.יב.יפש ןיבהל *ירצ לכ םדוק
םניח תוחיש תושעל ,הרטמ התואל םישמשמ םהש ןוויכמ ולאה תומשב
תרבח וא )קרב (בהז יווק (ימואלניב קזב( הלודג תוימואלניב תוחיש תרבחל *ייש ללכ *רדב *יראמ
(תימואלניב ןופלט
,תורטמ יתש שי ללכ *רדב *יראמל
1 )...טרכקזב ומכ( םייוסמ דוק תרזעב ןופלט ירפסמל רשקתהל ולכוי תורישה לע םימלשמה םישנאש .
& רפסמל רשקתמ התא וב (ימעפ-דח גויח סיטרכ *ל םירכומ רשאכ םירשקתמ וילאש רפסמ תווהל .
.רשקתמו דוקה תא שיקמ (אוהשלכ
לש םניח גויחה רוזאב םיאצמנ םיכיראמה ירפסמ לכ 1.. גויח ירוזאב םיכיראמ אוצמל לכות אלו (
.םירחא
(טסקט הילע יתבתכש הקירסה תטישב שמתשהל ידכ *יראמ אוצמל ידכ
שי (גויח לילצ *ל ןתונ אוה וילא רשקתמ התא רשאכש רפסמ אצומ התא םא ++V .*יראמ תאצמש
.*יראמ תויהל בייח (גויחל דוקה תא *ממ שקבמה רפסמ ןכ ומכ
תא סנכה אנא' ,*ל דיגי יטומטואה לוקה ללכ *רדב לבא (דוקב שי תורפס המכ אוצמל *ירצ לכ םדוק
ה לעב דוקה (שי תורפס המכ עדת *כו '*לש תורפס
.תורפיסה רפסמ לע םיזמר םוש *ל ונתני אל םימעפל *א
)סקא.יב.יפל וישכע (יקוא
.הייזכרמ הל שי ללכ *רדבש (הלודג הרבח וזיאל *ייש היהי סקא.יב.יפ ללכ *רדב
לש םידבועל תוריש בורל םהב שי (תולודג םהש ןוויכמ סקא.יב.יפ שי חוטב תואטיסרבינואל ,אמגוד(
תואטיסרבינואל שי דימתו (הדובע אשונב אוהשימל רשקתהלו דוק תתל (אוהשלכ רפסמל רשקתהל
)הייזכרמ
גייחל וכרטצי הרבחב םישנאה ללכ *רדב + .גויח לילצ לבקל ידכ תרחא הרפיס לכ וא (
(םהלש דוקה תא שיקהלו וילא רשקתהל םירומא הרבחב םידבועש (רפסמ םצעב אוה סקא.יב.יפה
.םיקסע תורטמל (אוהשימל םניח גייחל ולכוי םה זאו
( םיליגר גויח ירוזאב םג אצמיהל םילוכי סקא.יב.יפ .%(.#(. ( םניח תוחיש לש גויח רוזאב םגו ) 1.. .)
(-ראה *ותב םירפסמל קר רשקתהל ללכ *רדב םילוכי םיכיראמ
.םלועב םוקמ לכל רשקתהל םילוכי םיסקא.יב.יפ (תאז תומעל
קלח & הלאה תוכרעמל הצירפב תולגתהל אל *יא ,
/////////////////////////////////////////
ל ++V ןכוסמHהשק דואמ ןכל (רשקתהש ימ תא אוצמלו (עגרב רתאל תורשפאה תא שי םיכיראמהמ
.בל ומישי אל תכרעמה ילהנמש ילב םהילא -ורפל
רשקתמה תא רתאל הדיחיה *רדהן (רתאל הריהמ *רד ןיא םבורלש אוה םיסקא.יב.יפ לש ןורתיה
( קזב לצא םימושירה תא קודבל איה 54@4 רומא (תרשקתה וילאש רפסמ לכ דעתמה יטנגמ טרס /
תושדח ןופלט תוכרעמב םייק אוה (רשקתמה תא ותרזעב רתאל ןתינ ןיידע *א (בויח תורטמל שמשל
)דבלב
)הלאה םירבדה לע םיספתנ םירקירפ *יא ,וא ( ,תושעל אל המ
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
1 ( רדסה יפל ינשה ירחא דחא םידוק הסנת לא . ...1(...&(...%(...# םידוקה תא ובברעת אלא )...
.ילמודנר רדסב ויהיש *כ
& *יראמHסקא.יב.יפ ותואל וגייחת לא . #.. ....הזל בל ומישי ללכ *רדב (תחא העשב םימעפ
% .םילמודנר םישרפה אלא (תוחישה ןיב ןמזב םיעובק םישרפה ויהי אלש .
םיבר םידוק תוסנל אלא בשחמב שומיש אלל (ןופלטה תרזעב דוקה תא אוצמל איה הבוט יכה *רדה
....קראפ 'תואס האור התאש ןמזב *מצעב
...דואמ רהמ ותומי םה *כ יכ (דחא לכל םתוא ואיבת לאו ועגתשת לא (םידוק םיאצומ התא םא
#$ )/</
היקונב םילילצ תריציל ירדמה
תורעה,
-////-
הז *ירדמ תאירק בקע יהשלכ תוירחא אשונ בתוכה ןיאו (דבלב דומיל יכרוצל בתכנ הז *ירדמ.
םיכרצמ,
///////
ןשייה גוסהמ היקונ &1&. > &1$. החודהו הבורמה היקונה הז (רבדמ ינא המ לע םיעדוי אל םתא םא -
םייתנש הזיא ינפל -ראה לכל היהש...
םיידי
חומ
רבסה,
/////
SS היקונב &1 יכרוצל הב םישמתשמ םהש הטיש הלגייש םמעושמ והשימ היהיש ןובשחב וחקל אל
הקידבו רקחמ...
הטישה ונל תנתונ המR
םלועב םוקמ לכל םניח רשקתהל (תועבטמ ןופלטל תרפרופשה תדמצה תעב תרשפאמ הטישה...
הלועפ,
//////
לע וצחל (רישכמה תא וליעפת,
@7<C
רותפכה לע רשייו
=<2
םכל דיגי אוה *כ רחא,
1054A;0< <C@B78,
םילילצב עומשל םיצור םתא ותואש ןורכיזה רפסמל הנווכה I2A@EJ.
ןורכיז רפסמב ונילצא אצמנש (יסויל גייחל םיצור ונחנא דיגנ %% .
םישיקמ ונחנא זא %% לע םיצחולו 06
לע -וחלל תורשפא ונל שי וישכע 2A@E טירפתה לש רותפכה םצעב אוהש...
יסוי לש ןופלטה לש םירפסמה ילילצ תא קיפמ רישכמה...אלפ הזיאו...
ןופאלפה לש לוקמרה תא וילא דימצהלו IםילקשJ תועבטמ ןופלט אוצמל הז (ונל רתונש המ וישכע
ונרמגו...
רוביח לילצ עומשל םיכירצ םתא...
הלועמ תדבוע הטישהו...םוקמ לכמ דובעל רומא הז (תיבב ןופלטה לע הטישה תא וסנת)))
הבינג לע םירוצע תויהל םילוכי םתא זא יכ...םכתוא וספתיי אלש רהזיהל *ירצש הז (ןכש המ)
םכלש תנמרוחמה הרבחהש העדוהה תא םכלש רבחל םיעימשמ םתאש ודיגת טושפ....ששח לא לבא
הלילב לומתא םכל הריאשה...
דועו...םורופב העדוה יל וריאשת זא (םכלצא דובעת אל איה םאו...יידייב האצמנ הטישה ,ןייצל בושח
ללכ *רדב...םיקסויקבו תונטקה תויחוציפב םיאצמנ הלאה םינופלטה בורש...ועדתש םתס...והשמ
ונהת...בוהצ עבצב ללכ *רדבו לודג ןופלט תרוצב םינוינקבו (-וחב
םוכיסל,
-------
לבא (...*רוצ הזיאלו הב שמתשהל *יא עדייו הטישה תא אצמיי והשימש הז לע הבשח אל היקונ
לכש תצק ולביק םה הארנכ...תלטובמ תאזה תורשפאה םישדחה היקונה ימגדב לבא...התעט היקונ
םישנאה...
םירקירפל,
/////////
ה תא רוציל וישכע םילוכי םתא 378AF םיפייט םוש ילב...הבר תוטשפב םיכירצ םתאש
ונב טלוש ןיידע ןשייהו בוטה פייטהש תורמל...םינגאלבו...
#$ *3<)=
םדיקפתו תונושה תואספוקה תמישר 1
458G1;5 B0N - Sתונשי ןופלט תוכרעמב הדיעו תחישו ההוזמ החיש (הניתממ החיש בונגל רומא
B7;?7 B0N - קזב יאנכט לש םילכהמ דחא (ותושר אלל רחא והשימ לש ןופלטה וקב שומיש.
B1456 B0N - Sהחישה לע בייוחי אל וז אספוקב שמתשמ התא רשאכ *ילא רשקתיש ימ.
B10AA0 B0N - הזב ושמתשת לא (רוזאב ןופלט תכרעמ לכ סורהל רומא)
B1C7 B0N - Sםלועה לכל םניח תוחיש לבקל ידכ םינוטב שמתשמ.
BC=G B0N - אספוקה תא םילתושש ימ לצא ןופלטה לש תרושקתה תלוכי תא סורהל רומא.
5348A87C=7 B0N - *תריחב יפל תורחא תורטמל *לש ןופלטב למשחב שמתשמ.
5377=7 B0N - Sירוביצ ןופלטל *לש ןופלטה תא *ופהל רומא
58;@=0< B0N - *לש ןופלטל 'ןתמה' רותפככ שמשמ.
?877< B0N - Sלש םילילצה תא רוציל *ל ןתונ 50;< 501175A( 50;< 87AC8<( 8;<?B456
<70< B0N - ןופלטל "סונ ןופורקימ "יסומ.
<0;=7 B0N - וקל שער "יסומ.
01;L7 B0N - ןופלטל "סונ ןומעפכ שמשמ.
872 B0N - Sב'הראב םיירוביצ םינופלטמ םניח תוחיש תושעל *ל ןתונ
8056 B0N - ואירטס תכרעממ וא לוק סיטרכהמ (*לש ןופלטה וקל הקיסומ "יסומ
:3;A7 B0N - דיינ ןופלט ילילצ ןגייח
#$ )/</
ריוואב םירדת תקירסל אלמה ירדמה
תוקירס לע ילש טסקט םתארק רבכ םכקלחש חוטב ינא ,המדקה(
ןופלט ירפסמ לש תוקירס לע רבודמ היה זא לבא....
הנזאהו טוטיצ לש שדח םלוע (ריוואב םירדת לש תוקירס לע רבודמ ןאכ(
גניקירפ לש שדח חטש...
1. הז המ =54<<78RRR
םצעב אוה רנקס :416;7 A416;7 ללכושמ דואמ
)תוריינל קרוס םע ולבלבתת לאו)(
&. השוע אוה המRRR
ומכ (םינוש םירדתב עדימ רדשלו טולקל לוכיש רישכמ אוה רנקס :416;7 A416;7 םצעב.
וליפאמ עדימ טולקל לוכי רנקסש הז הנושש המ ! ש דועב (םירטמוליק :416;7 A416;7
םומיסקממ עדימ טולקל לוכי &.. רטמ .
%. תושעל לוכי רנקס המR
םיאבה םירודישה תא טולקל לוכי התאו (ריוואב םינוש םירדתל ןיזאהל לוכי רנקס,
וידר
םייטוחלא םינופלט
דבלב לוק( היזיוולט(
םייגולנא םיירלולס םינופלט
הרטשמ לש רשק וידר
שא יבכמ לש רשק וידר
םודא-דוד-ןגמ לש רשק וידר
וכו םינולמ (תואטיסרבינוא (רפס יתב( תונוש חטבא תורבח לש רשק וידר'(
תוינומ
ןורטאיתב ומכ( םידיינ םינופורקימ(
םיירלולסHםייטוחלא םינופלטל ןיזאמ התא רשאכ
יארשא יסיטרכ ירפסמו טרכקזב ירפסמ (םישנא לע עדימ טולקל לוכי התא.
#. רנקס תונקל לוכי ינא הפיא (יקואR
ןיב תולעל לוכי רנקסש ןיבהל *ירצ לכ םדוק &.. ל &... ח'ש (
הריכמל -ראב ותוא אוצמל דואמ השקו.
ומכ תויבמופ תוריכמ ירתאמ תונקל עיצמ ינא 7B4G.50@ לש רתאהמ וא C<;27<.50@ ינא םש
יתינק.
רקי אל שממ הזו לופכ חווט םכל תתל הלוכיש (תבחרומ הנטנא תונקל דואמ -ילממ ינא ןכ ומכ.
!. יטוחלא ןופלטב וגייח םישנא םירפסמ הזיאל אוצמל לוכי ינא *יאR
טושפ יד...
רבחלו )עקתHעקת( רכזHרכז אוהש תוינזוא לש לבכ תונקל *ירצ קר
ה תסינכל רנקסה לש תוינזואה תאיצי תא
4C2;0 ;<
בשחמה לש(
ןופלטה ילילצ יוהיז תנכות תא ליעפהלו )2A@E( ןתינש
רתאב גישהל.
$. ןיזאהל *ירצ ינא םירדת הזיאלR
מ דחאל בישקהל תוסנל( ,םייטוחלא םינופלא &! םירדתה (
34<2=7A B4=7 534<<71
------- ---- -------
1 #%.9&. #.9$.
& #%.9#. #.#.
% #%.&. #.$.
# #%.#. #.+&.
! #%.+&. #+....
$ #%.+$. #+...
9 ##.1&. #+.1..
##.1$. #+.1$.
+ ##.1. #+.&..
1. ##.&.. #+.&#.
11 ##.%&. #+.&.
1& ##.%$. #+.%$.
1% ##.#.. #+.#..
1# ##.#$. #+.#.
1! ##.#. #+.!..
1$ #$.$1. #+.$9.
19 #$.$%. #+.#!
1 #$.$9. #+.$.
1+ #$.91. #+.99.
&. #$.9%. #+.9!
&1 #$.99. #+.%.
&& #$.%. #+.+.
&% #$.9. #+.+%.
&# #$.+%. #+.++.
&! #$.+9. #+.+9.
ומצע ןופלטה לש דצל אלו סיסבה לש דצל בישקהל תוסנל דואמ יאדכ
םיליכמ םה המו םיירשפאה םירדתה ראש תא וארת ןאכ ,ראשה.
-רה הגמב םה םירדתה )@3F( -רה וליקב אלו
9& דע !# היזיוולט - -
דכ 1. וידר - - E@
1. דע 1%$ םיסוטמ - -
1%$ דע 1## אבצ - -
1# דע 1!..$ אבצ - -
1!& דע 1!% תוינומ - -
1!# דע 1!! שא יבכמ - -
1!! דע 1!$ הרטשמ - -
1!$ דע 1! תוניפס - -
1! דע 1$. הרטשמ - -
1$& דע 19# יתלשממ - -
19# דע &&. היזיוולט - -
#!% דע #!# הרטשמ - -
#! דע #$. הרטשמ - -
#$ )/</
תועבטמ לע םידבועש םינופלטל הצירפ
המדקה,
רוקמב התייה הטישה םא םג (םניח תוחישל תרחא וא וז הטיש לע םתעמש רבכ םכקלחש חוטב ינא
ילש ןויער...
ב דובעת האבה הטישה .V לע קר ילוא דובעתש תרחא הטיש ומכ אל (םינופלטהמ !V ....
תועבטמ לעפומ ןופלט הז המ 5050AR
תועבטמ לע םידבועש םיירוביצה םינופלטה תא םיריכמ םתאR
אצמנ הבש תונחה לעבל (התוא הקיזחמה תרושקתה תרבחל םיכייש אלא קזבל םיכייש אל םה
וכו ןופלטה'..
רפסמ םהל שי ןכ לבא (םהילא רשקתהל רשפא יאש הז ולאה םינופלטה םע תויעבה תחא.
לע אלו קסעHתיב לש ליגר וק לע םידבוע םהש הז ולאה םינופלטב דחוימש המ
םניח תוטיש הלאב חיוורהל תוטיש המכ שי הז ללגב (םיירוביצה םינופלטה ומכ דחוימ וק...
הטישה הנה זא),
VVVVVVVVVVVVVV
וכו ןודעומב (םילוח-תיבב (ןוינקב (ס'היבב( "סכ לע לעפומש הזכ ןופלט ואצמת לכ םדוק'(
רפסמ וגייחתו וילא ושגית וישכע 1.. ל ורשקתתש וא (אוהשלכ 1++ וכו '(
*כ רחא "סכה תא ריזחי אוה (ומלשת זא שקבי ןכ אוה םא לבא ("סכ *רטצי אל ןופלטה ללכ *רדב...
הרקמ םושב וקתנת לא( .םכל וקתניש דע (תויוטש דיגהל וליחתת זא ונעישכ)(
וקתינש ירחא וישכע םיעמוש םתא המR
1. 687<53
&. ממממממפב( )גויח לילצ...(
םילאוש םתא הרק המRR
ןופלטה ידי לע רצוימש ("ייוזמ גויח לילצ ועמשת הלחתהב תרפרופשה תא םימירמ םתא רשאכ
וקב םיסלופה ידי לע אלו....
םוקמ לכל רשקתהל םילוכי םתאו גויח לילצ םכל שי וישכע)
םיביגמ אל םישקמה גייחל הסנמ ינאש Rרבדמ התא המ לע (עגר)
ןופלטה לש הבולע החטבא היה הז...
םכל שי וישכע & תויורשפא ,
1. תונקל A0<7 2;4178 ןופלטל םילילצה תא עימשהל ולכות זאו גויח ילילצ השועש (ב'הראמ.
&. םיסלופ לש הנשיה גויח תטישב שמתשהל.
*כ תדבוע הטישה,
הרפסה תא שיקהל ידכ 1 תרפרופשה תא םיחינמש הפיא( קותינה רותפכ לע תחא םעפ םישיקמ (
הרפסה תא שיקהל ידכ & תרפרופשה תא םיחינמש הפיא( קותינה רותפכ לע םימעפ יתש םישיקמ (
הרפסה תא שיקהל ידכ % תרפרופשה תא םיחינמש הפיא( קותינה רותפכ לע םימעפ שולש םישיקמ (
היינש עבר *רעבל רותפכה לע םישיקמ.
שיקהל ידכ . םיצחול 1. םימעפ .
םכלש תיבב ןופלטב הטישה תא תוסנל םילוכי םתא)
םלועה לכל רשקתהל םילוכי םתא וישכע)
ןיסל רשקתהל םתסו תיווכ (םינופאלפ (סקס ירפסמל רשקתת)
סונוב וישכעו)
תועבטמ ילעפומ םינופלטל -ורפל דציכ ,סונוב 1.&.&..1
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
ידי לע בתכנ 4;A;
רשפא Rירוביצ ןופלטל רשקתהל םעפ םתיסינ)
ןופלטה לעמ (הלעמל עיפומש רפסמ ול שי...
ל לבא5050A "סכ וחיוורי הזה ןופלטה ילעבש ליבשב קר( ...רשקתהל רשפא-יא(
רפסמ ול ןיאש רמוא אל הז לבא(
תורדגה ול תונשלו ותוא להנל ידכ (ןופלטה תא התנבש הרבחה םה הזה רפסמל םירשקתמש םידיחיה.
םישיקמ (ןופלטל לקש םיסינכמ םתא רפסמה תא גישהל יאדכ 11. רוזחי "סכה (רפסמה תא םימשור (
םכילא(
רפסמה תא םכל שיו)
םירבד יתשמ דחא ועמשת םתא הזה רפסמל םירשקתמ םתא רשאכ,
1. *תמסיס תא סינכהל *ממ שקבמה בשחוממ לוק
&. תוריהמב םדומ ...ןכ( רזומ םדומ לש לילצ %.. BD= ןופלט *ותב)(
תורדגה תונשל ולכות זאו (אמסיסה תא שחנל םיכירצ םתא ןושארה הרקמב.
אמסיס שקבי ןופלטה זא םגו לנימרט רפיה *רד ןופלטל רבחתהל םיכירצ םתא ינשה הרקמבו.
( החיש לש ריחמה תא תונשל םג ללג *רדב ולכות םתצרפש ירחא ! תורוגא R(
#$ )/</
םירדת
ה תשרב םירדת לש המישר 2A@E.
הכומנ הצובק ,
1( &( %( 4 [ +$93F
#( !( $( B [ 99. 3F

9( ( +( 5 [ &! 3F
ההובג יכה הצובק
S . W 2 [ +#1 3F
O O O O
1&.+3F 1%%$3F 1#993F 1$%%3F
M תילגנא בצמל רובעל אנ ( 5A81Q=3;E )ילאמש(.
ל הדות, 4;A;( YC1;4< @454==7G( <$487.
------------------------------------------------------------------------------------
*ירדמ הז לע איצוי ינא םידמחנ ויהת םא ילואו םיווקה תא בורצל ןתינש םירישכמ לש המישר הנה(
-, ילוא הנש הזיא דוע
המישרה,
@0A08014 =5<&.&!4, #
@0A08014 =5<&.%#4, #
@0A08014 A1<&!9#4, #
@0A08014 A1<&$!+4, #
@0A08014 A1<&9&#4, #
@0A08014 A1<&9&$4, #
@0A08014 A1<&9%%4, #
@0A08014 A1<&9%#4, #
@0A08014 A1<&9994, #
@0A08014 A1<&$94, #
@0A08014 A1<&9+4, #
@0A08014 ...3, # @0A08014
C1A84 514==;5, #
@7; 3A!..., % @785C8G &.., &
@;A=CB;=3; #$. NA41, &
@;A=CB;=3; !!!, 1 @;A=CB;=3;
!$., 1 @;A=CB;=3; $.., 1
@;A=CB;=3; 9.., # @;A=CB;=3;
.., 1 @;A=CB;=3; +.., 1
@;A=CB;=3; 1!.., 1 @;A=CB;=3;
@486 1 %.1, & @;A=CB;=3;
@486 1 #.1, & @;A=CB;=3;
@486 1 #!., & @;A=CB;=3;
@486 1 #!!, & @;A=CB;=3;
@486 1 !.., & @;A=CB;=3;
@486 1 !!!, & @;A=CB;=3;
@486 1 !$., & @;A=CB;=3;
@486 1 $.., & @0B;84 @7-%..,
1 @0B;84 @7-!%4, % @0B;84
@7-!9, 1 @0B;84 AD4 #H#.., 1
@0B;84 AD4 !H!.., 1 @0A08014
=5<&11!4, # @0A08014
=5<&11+4, # @0A08014
=5<&1&#4, # @0A08014
=5<&1&$4, # @0A08014
=5<&1%%4, # @0A08014
=5<&1%#4, # @0A08014
=5<&.&.4, # @0A08014
=5<&.&14, #
2;4@0<2A71 &.., 1 2;4@0<2A71
+.N, 1 2;4@0<2A71 +!, 1
2;4@0<2A71 @7=4 !., #H&
2;4@0<2A71 @7=4 !&, #
2;4@0<2A71 @7=4 !&4, #
2;4@0<2A71 @7=4 !!, &
2;4@0<2A71 @7=4 !!4N, #
2;4@0<2A71 @7=4 !!BN, #
2;4@0<2A71 @7=4 $., #
2;4@0<2A71 @7=4 $.N, #
2;4@0<2A71 @7=4 ., #
2;4@0<2A71 @7=4 +.N, #
2;4@0<2A71 @7=4 +!, #
2;4@0<2A71 @7=4 ++N, # 2G<4
A45 &..., & 2G<4 A45 &...N, &
2G<4 A45 #..., & 2G<4 A45
#!..1, & 2G<4 A45 #!..N1, &
2G<4 A45 $..., & 2G<4 A45
$...N, & 2G<4 A45 $...N1, &
7.E. Y03<=0<, & ECY;A=C 19.
D08A4B17, 1 ECY;A=C 1%-;;N, 1
ECY;A=C E@.@-%$., & ECY;A=C
E@.@-%$&, & ?4A7:4G 5D
+.., 1 ?7 =A48, & ?012=A48
!..., 1 3;A453; 58&1.., 1
3;A453; 58&1..3, 1
41D;<7 +!1., 1 41D;<7 +!11, 1
4@D= 411, & 4<A71 842;4<A
%&N1, & 484 D80-50@@ 1..,
1 4=A80A71 !.., 1 4=A80A71 !.,
1 4=A80A71 !+1, 1 4AMA 191., 1
4C2;0A7HA0=3;B4 5@A!.., &
4C2;0A71 B5-&., & 4C2;0A71
5@A-1&!, & 4C2;0A71 5@A-1%!,
& 4C2;0L0N B5&., & 4C2;0L0N
B5#., 1 4C2;0L0N B5#!, 1
4C2;0L0N 5@A-1&!, &
4C2;0L0N 5@A-1%!, &
4C2;0L0N 5@A19.., 1
4C2;0L0N 5@A#.., 1 4C2;0L0N
5@A#.!, 1 4C2;0L0N 5@A#!., 1
4C2;0L0N 5@A!!., 1 4C2;0L0N
5@A$.., 1 4C2;0L0N 5@A$.!, 1
4C2;0L0N 5@A9!., 1 4C2;0L0N
5AN1!.., 1 4C2;0L0N 5AN&!..,
1 4C2;0L0N 5AN#..., 1
4C2;0L0N 5AN!..., 1 501A
A84<=D08A4B17, 1 2;4@0<2A71
1.., 1
#$ >/-4./G39
ב הטיש - תועבטמ לע םידבועש םינופלטב םניח תוחיש
לש םינופלטב םניח תוחיש תושעל הטיש 5050A H D;8=I;J<?
5050A אוה - '5C=A0@78 0:<72 5C=A0@78 0D784A72 A717D30<7'.
וכו ןוינק (הירפס(הדעסמב אצמנ רשא ןופלט - תרמוא תאז'.
רפסמ םהל שי תאז לכב לבא (םהילא גייחל רשפא יאש הלאה םינופלטב היעב שי.
רישכמה אצמנ ובש קסעה לעב הלא הלאה םירישכמה תא הקיזחמ אל קזב.
םניח תוחיש חיוורהל תוטיש המכ שי ןכל ירוביצ ןופלט לש ומכ וק לע דבוע אל רישכמה(
וישכע םכל דובעת איהש חוטב אל לבא םעפ הדבע איהש עדוי ינאש הטיש םכל הארי ינא הפ.
בל רתוי םימשו םירקירפמ רתוי רתוי םירהזנ םוי לכ הלאה םינופלטה תא םיקיזחמש םישנאה יכ
הזל.
חטבומ אל רבד םוש יכ דבוע אל הזש ראוד יל וחלשת לא דובעי אל קירטה םא זא.
שקובמה ןופלטל וכל )5050A דבלב(.
רוזאב םיריכמ םתאש םירפסמה דחאל וגייח 1-.. םניח תוחיש( (.
החישה תא םייקל םכל תושרהל רומא רישכמה.
הזכ והשמ וא תויוטש ורבדו םכל הנועש ימ םע רבדל וליחתה(
ותיא םתרבידש ימ אלא (םתקתנ אל םתאש חק החישה תא קתנל ול ומרגת.
דובעל רומא הזו הלחתהמ םתיצרש רפסמה תא וגייח ןכמ רחאל.
לעפי אל הז יכ ורתוו זא םימעפ הברה דבוע אל הז םא לבא בוש וסנ הנושאר םעפ דבוע אל הז םא.
MM ל הבר הדות - 601;530;57 - הפוריאמ קיתו רבח.
#$ >-/4/39
ירלולס ןובישמל הצירפ
אל םכירבחל וא םכל הרקי רשא רבד לכ (וב שמתשהל ןיאו רמוחה דומילל אוה ןאכ בותכה לכ
בתוכה תוירחאב.
אוה דיגנ (והשלכ רפסמ םירחוב םתא,
.!%......
.!&......
.!......
רישכמה לש יאנכט דוק *רד( ןופאלפה לש תואנכטל םיכלוה םתא(
ןטק יוניש םא שקובמה רפסמל ותוא םינשמו רפסמה לש הרושה תא םיאצומ.
היה אוה םא
.!& - ... - ...
K K K
&%!& ... ...
.!% - ... - ...
K K K
&%!% ... ...
.! - ... - ...
K K K
&%! ... ...
רתוי טרופ רבסה ,
&%! - םוקלס רוזא
%(!( - תמודיקב הנורחאה הרפסה
...... - ליגרכ רפסמה
S , תוחוקל תורישל םירשקתמ זאו םתיצרש רפסמל םינשמ םתא 1&%
יל ספאל ילוא וא םכלצא ררבל רשפא (אמסיסה תא יתחכשו ןובישמ יל שי (םולש ,םירמוא םתא
אמסיסה
םהל שי( ונממ רבדמ התאש רפסמה המ תרמוא איה ()ישפוחו ליגר ורבד( הזכ והשמ וא ןובישמה לש
ההוזמ החיש((
ספואי אוה תרמוא איה ירוקמה רפסמהS תא קר דוקה לש תואנכטב תבתכש רפסמה תא הנוע התא
*ות 1. תוקד
) היהי דוקה 1&%# תוארתהל (הדות בוט ,רמוא התא .) .
----------"וס----------
S תבתכ םא &%!%...... (רוקמל ותוא ריזחמ התא .!%-...... .
וקה לש ןובישמה לש אמסיסה תא םיעדויו םירשקתמ םתא םיצור םתאש רישכמ הזיאמ זאו
םתרחבש.
ןומחתל לק רתוי הז תולאש תוחפ םילאוש יכ (ןמקוט לע ירישכמ לע ושבלתת - םיפיט.
S הז ןקמוט לש תוחוקלה תוריש וישכע 99+ .
ל רשקתהל םילוכי דימת םג םתא ןמקוט רישכמ לש רפסמ ןופאלפה לש תואנכטב םתמשר םא סונוב
S 999
רישכמבו וקב יולת (דבוע דימת אל הז לבא .וקה לש ינכדע ןובשח בצמ ררבלו.
#$ >/-4/39
תועדוהה תחלישב חלושה רפסמ ;ויז
םישורד םיכרצמ,
M היקונ ןופאלפ רישכמ !1&.H$1&. אסריג םוקלס וקב ;.
M )אסריג ; אסריגב התוא ןיא (תועדוה תביתכ תורשפאה העיפומ טסקט תועדוה טירפתבש איה 4(
MM )ןולחה תא ורגס אנא תובותכ תועדוה חולשל רישכמב תורשפאה תנתנ הניא םא(
--------------------------------------------------------------------------------------------
הדובעל הללאי ,
1. ,אוהש )רישכמה לש יאנכט דוק *רד( ןופאלפה לש תואנכטל םיכלוה %..1W1&%#!W S
&. םא שקובמה רפסמל ותוא םינשמו רפסמה לש הרושה תא םיאצומ
תרוכזת הנה לבא םינובישמל הצירפ לע *ירדמב הז לע יתבתכ .ןטק יוניש.
אוה רפסמה,
.!&...... --TT &%!&......
.!%...... --TT &%!%......
.!...... --TT &%!......
#. שדחמ רישכמה תא םיליעפמ (םיאצויו םירמושו הרושה תא םינשמ.
MMM הטמל םירכזנה םירפסמה דחאל וגייח אנא ןוכנ דבוע לכהש אדוול ידכ(
רדסב םתא גויח לילצ םתלבק םא.
S999 )דבלב ןמקוט(.
S99+ )דבלב ןמקוט(.
S1&% )תוחוקלה לכ(.
תאו החטבאב םתבתכש רפסמה תא וקדב זא ילמרונ לילצ םתלביק אל םא (ירשפא לבא הבוח אל
םתגייחש רפסמה.
הרוק המ הארנו ליימיא יל וחלש זא אל םא לבא רישכמב איה הארנכ זא תויעב שי ןיידע םא.
*ישמנ הללאי,
!. ל וכל ,
תועדוה תביתכ (טסקט תועדוה (תועדוה (טירפת.
םכל אבש המ( העדוה ובתכ(.
ישיא עדיל ועדתש ידכ והשמ וישכע.
MMMM יאנכט דוקב םתבתכש הז היהי חלושה רפסמה ןעמנל עיגת העדוהה רשאכ.
ןובשחב סונימב אל )וילע ונממ רתוי( ונממ םיחלוש םתאש וקה לש בצמהש תואדוול שי ןכ ומכ.
MMMMM רתוי טושפו זכרומ תוחפ ."ידע דימת ןמקוט יתרמאש ומכ )
[----------------------------------------------------------------------------------------T
ישיא ןויסנמ (תויוטש הז לבא םכתא עיתרי תצקש והשמ דיגהל *לוה ינא וישכע )
וילע םתילעש וקה לע םינותנ תחילש-תלבק דוע עצבתת אקוודש רתויב שולק יוכיס שי(
רישכמה ימ לש וקדבי ןכ ומכ לבא םכתא ורתאי אל לבא םכילע ולעיש יוכיס שי זא
הזמ תאצל םיכרד שי דחפל אל לבא םכילא ואובי זאו,
1. ותוא יתאצמ עגרהו ןופאלפה תא יל ובנג.
&. השוע אוה המ יתעדי אל וב םייוניש הזיא יל השעו ןיבמ התוא קחיש ילש רבח הזיא.
%. ותוא יתאצמ וישכע קרו רישכמה תא יתדביא.
לש יוכיס הז לכ לבא 1 לכה תעדל םיכירצ ילש םיכירדמה תא םיארוקש הלא לבא הרקי הזש ןוילימל .
[----------------------------------------------------------------------------------------T
#$ >/-4/39
#,/9, #%=
אוה הז רמוח (ןאכ בותכה רמוחב שומיש לכל יארחא אל ינא ,תורעה
וב שמתשהל --QQןיאQQ--ו דבלב תוידומיל תורטמל)
תובושת תולאש טסקטה תא לכ םדוק ארקיש גניקירפב ליחתמש ימ.
הז המ B7;?7 B0NRR
QQQQQQQQQQQQQQQQQ
B7;?7 B0N םירחא םישנא לש ןופלט יווקל רבחתהל *ל תרשפאמה אספוק איה(
םהלש תוחישל תתוצלו (םנובשח לע רשקתהל.
אספוקה תא תונבל ידכ *ירצ ינא המR
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ
תישארה ןופלטה תאספוק *רד היינשהו (ריקה *רד תורידב תחא ,אספוקב שמתשהל תוטיש יתש שי
(קזב לש למס םהילע שיש בוחרב הלאה תולודגה תואספוקה תא םיריכמ םתא( בוחרב תאצמנש
ןוכנR(.
הנושארה הטישל םירמוח,
U שיטפ
U ןופלט טוח
U םחלמ
U רבוחמ ל שדח ןופלט עקש
U סנפ
U לידב תצק
U ןופלט
U ינכט שוח תצק...
היינשה הטישל םירמוח,
V ןופלט
V ןופלט טוח
V חוטש שאר םע גרבמ
V סנפ
V ינכט שוח תצק...
תונבל דציכ
MMMMMMMMMMM
שומישה לע רבסהב רבסות הנושארה הטישה.
היינש הטיש,
ןוכנ השק היה הז( .ןופלטל ותוא ורבחו (ןופלטה טוח תא וחקR(
שומיש
OOOOOO
הנושאר הטיש,
םודאל קוריה טוחה ןיב ודירפהו םכלש ןופלטה טוח תא וכתחת לכ םדוק.
למשחתהל םיצור אל םתא( .למשחה תא ול ורגסו ולש תיללכה למשחה תספוק תא ואצמת(
ןותחתה קלחב ("תושמה ריקהמ קלח ורבשתו שיטפה תא וחק *כ-רחא.
ןופלט יטוח ושפחתו (סנפ םע המינפ ולכתסה.
טוחה םע םודאה טוחה תאו (םכלש קוריה טוחה םע קוריה טוחה תא ומיחלת םתאצמש ירחא
םכלש םודאה.
לילצ םיעמוש (תרפרופשה תא ומירה .םכלש ןופלטל ינשה הצקה תא ורבחו םכלש טוחה תא וחק
גויחR
םהלש למשחה תא םינכשל וריזחת זא ןכ םא.
)םילבכו למשח בונגל ידכ םג םילק םייונישב דובעל הלוכי הז הטיש(
היינש הטיש,
קזב לש ןופלט תאספוקה לא וכל.
גרבמה תרזעב )חתפמ *ירצ היהי יכ ודבעי אל םקלח( התוא וחתפ.
ןופלטה יעקשמ דחאל ןופלטה רוביח תא ורבח.
וירחא אבל ורבחת זא אל םא (הזה רוביחב וראשיה גויח לילצ םיעמוש םתא םא.
הז ליבשב םלוס *ירצ ללכ *רדב *א (דבלב דדוב תיב לש רוביחב םג דובעת הזה הטישה.
יתרבחתהש ירחא תושעל המR
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
רפסמל רשקתת לכ םדוק 4<; לארשיב אוהש 11. וילא םתרבחתהש ימ לש רפסמה המ ולגתו .
םילוכי םתא שומישב אל וקה םע *א (ןיזאהלו ראשיהל םילוכי םתא הזה וקב רבדמ והשימ םע
םיצור םתאש רפסמ לכל רשקתהל )```=7N(.
תורטמל אוה הז רמוח (ןאכ בותכה רמוחב שומיש לכל יארחא אל ינאS ,םויסל תונטק תורעה
וב שמתשהל --QQןיאQQ--ו דבלב תוידומיל)
S הארנ לבא תרחא בותכל לוכי ייתיה (םלוכל ןווכמ *א רכז ןושלב אוה ןאכ בותכה לכ
תוירקירפ לארשיב ללכב ןיאש יל.
#$ )/</
:/-* ב םירדח תצירפ
רדחל ץורפילו םיידיה תא לכלל יל המל ....HHH
)-מאמה תא הווש אל הז וצרפית לא ...הוושש תרחא וא ...תאזה הביסה תא םכל ןיא םא...(
םתרמא ...עדוי אלש ללגב םכתוא קרוז ..הזה פואהו ..לודג רדחב פוא הזיא שיש ..דיגנ ..וארית /ת
-ורפל תצלמומ יכה הביסה תאז( ....םכתוא קרוז אוה זא דיגנ ....בהוא אוהש ןומיקופה לע והשמ
תוברעתיהו הז ...םירדחל...(
ול ריזחהל םיצור םתאו םכתוא קרוז אוה ןפוא לכב זא..
ריזחמ ינא *יא זא ...ונ /שR)R)
ירחא ..תוינש המכל לופיו ילואש הזכ לבא ...רברס אוצמל *ירצ ....ןושאר רבד ..טסקטה הז /ת
םש ומשרית ..פוא םיגישמו רדחה תא םש םיחתופ םתא ))))אוצמיל השק ארונ( הזכ דחא םתאצמש
רדנואפ לש דמעמ ןתונ הז רדחה תא....
לופי תרשהש ...ןפוא לכב.. )=D1;A( רוזחי אוהש תרשל רוזחל ולכות םתא...
ןכ ןכ ןכ )))פוא םש םכל היהי Rהמ ושחנו ...רדחה לש תרשל רבחתיהל זאו)))
#$ U')+C')U
:/-* ב םיקינ תצירפ
דיגי ינא ...םיכרד המכ שי % םייוסמ עונכיש רשוכ םישרוד םתשולשו ...(
לצא קינל תוהדזיהל ול ודיגת םאש הזכ ....ראיירפ שממ לבא ...ראיירפ דחא הזיא םיכירצ קר םתא
בוט הז תא השעי אוה םכלש שדחה טובה...
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000
דבוע הזש חוטב אל'נא( -א *רד...(
הככ תכלל רומא הז,
[G0CT G0( EC56 @4<...
[UEC56-@4<T R
[G0CT D1F... 5346 ;A 0CA... 41AQ.&$$ 0< G0C8 <C@B78 D42...
[UEC56-@4<T E;<7...
[UEC56-@4<T <1&=<E066
[G0CT <;57 D4==:082 4== 3017)))
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
םיניבמש ולאכ לע דובעי אל( -ב *רד...(
עדויש ימל קר( טפירקסל אמגוד בותכיל...(
תיטמוטואה תוהדזיהה תא קודבל ול דיגהלו ןברוקל חולשיל... )4CA0-;27<A;EG(
*כ תוארהל הכירצ הדדוקפה...
4CA0-;27<A,H@=? @7@0=78L =7<2 [G0C8 <;56T ``R/'D4==:082 A0 4CA0-;27<A;EGR'
ליבד תויהל בייח אוה( ...פאפופ אב הז תא םישל ןברוקל ודיגת...(
000000000000000000000000000000000000000000000000000000
דובעי הזש ידכ ראיירפ דלי תויהל *ירצ שממ הז ...דחא דוע...,
[KIG0CJKT G. F780%%
[F780%%T G743R
[KIG0CJKT 3787'= A37 <7: B0A. ;'@ =7AA;<? CD 4550C<A= <0:. 37 :;11 B;12 4 =78L78 E08 G0C.
@=? ;A A3;=-
422QD80A75A72 C=78 [G0C8 <;56T [G0C8 <;56'= D4==:082T
[F780%%T 06
הרעה ,
םתא םא ..םכל ונימאי אל ..זא יכ ...דחא דירוהל אלו טוב תונבל ידכ ...גניטפירקסב םיניבמל
זא םידירומ
לש הלאהמ דחא ודירות :::.@;85N.50@
ההזי אל דחא "אש ידכ עצמאהמ דחא ורחבית...
#$ U')+C')U
הרעבת קובקב
)שיש הבוט יכהו הטושפ יכה הטישה תאז טושפ יכה...(,
םירמוח ,
ינפל תותשל המ היהיש ידכ הריב לש -למומ( ...תיכוכז קובקב -א..(
הטושפ ריינ תיפמ -ב...
לוהוכלא לש קובקב -ג...
תוזירז -ד...
עוציבה ןפוא ,
קובקבה תא וקנת לאו הריבה לכ תא ותש)))...
בוט יכה ..יצחה דע רשפא( םינפב לוהוכלא הברה הברה הברה ומיש הז ירחא...(
-וחב היהי תיפמהמ קלחש( ...ריינ תיפמו...(
רורפגה תא וקרזו ...תיפמה לש הצקה תא ופרש...
קובקבה *ותל.
הפיה קלחה ...
רהמ שממ קובקבה תא וקרז וישכע..
ורקי ילוא םירבד ייתשו,
1- םוחהמ םיסיסר הברה הברהל ריוואב -ופתי אוה...
&- אוב עגי אוהש רבד לכ "ורשי אוה...
ס הז הרקמ לכב && םכלש ידוסיה רפס תיבה *ותב הז תא קורזל ה ..
םכלש יחכונה רפס תיבב וא...
היריעה ןיינב דיל םתס וא..
ונהתש םכילע *מוס ינא ןפוא לכב...
#$ A,#-)
0&):, :)*(/3, רויבל תונבל יא
Q<(, 9/-& /4 :/3,S - :/*(,)& T)*+4%3
בוט לכה ילצא R םכמולש המ ...
בוש תודוקנ המכ ריהבהל ידכ טסקטה תא יתבתכ (תרכומו הנשי איה הטישה ...
םירמוח ,
1. םיבוט יכה םה םיפיוזמה - תואמצעה םויב ומכ ( יירפס ( .
&. ושמתשה םיילמשח םירונת ויהש ינפל םעפש תיקנעה תיצמה תא "ידע לבא הנטק רשפא ( תיצמ
ליפורפ דירוהל - ילע אב החטבאהו רפוסב הז םע יתקחיש םעפ ( פוא-וקב גישהל רשפא - חבטמב(.
%. רעשה םכלש הרבחל "רשנ םא ירחא אל ינא - -מוא ), .
*ומנ -חלב יירפס םע תדבוע - א הטיש ...
- ... שא ... "ורש ... םח תויהל ליחתמ לכהו תיצמה תא תונידעב ברקל יירפס -ירפשהל ליחתהל
בבושה ןדאל-ןב תא וליפאו רטוש (אשד "ורשל רשפא הז רויבל םע -רויבל םכל שי הז עגרב רמולכ.
דימת תדבוע - ב הטיש
הניהו ריוואל תוריהזה אישב תיצמה תא ברקל (ריווא -ירפשי קובקבהש גואדלו קובקבה תא םייסל
איבי אל הזה ריוואהש םיבשוחו םיעוט םישנאש םושמ תאז הטישב ארונ רהזהל שי .רויבל םכל שי
וארתו וסנת ... לבא הלודג הבהלל ), .
הפצרה לע אוהשכ יירפסה לש ןבלה םע תושעל המ R
וקה "וסב( ... קילדהלו יירפס לש *ורא וק תושעל -ילממ ינא . ארונ קילד אוה (ותוא קילדהל רשפא
פ חור בצמ םכל היהי זאו ,( קוהמוט ליט הזיא וא ... םיצפנ המכ חינהל רשפא %% תו ( .
#$ ,0-)/: )#-):%K \ %&'-()*+,-
2/3'%24 <-/*+4 >)-< 1
- 'תללוהמ'ה הלעפה תכרעמב םירבד אלמ תונשל לכות דציכ *ל רפסי הזה *ירדמה windows
םירבדל עגונב םינוש םיקירטו םיפיט םג ןכ ומכו ()תכרעמה םושיר( ירטסי'גרה *רוע תועצמאב
)...בזל הווש יתעדלש( תאזה הלעפהה תכרעמב שמתשמ התאש העשב *ל רוזעל םילוכיש
תמסיס חוציפל הנווכה ןיא אל( windows )...*כב קסוע *ירדמהש הרקמב תבשח םא
.ותוא בותכל יתינהנ ינאש ומכ ונממ הנהתש הווקמ ינאו הזה *ירדמה תביתכב תועש הברה יתעקשה
הווקמ ינא םימדקתמ םישמתשמל קלחו דואמ םיליחתמ םישמתשמל ובתכנ הפ םירבדהמ קלח
.בורה תא ונממ וקיפתש
ישיא עדימ םגו תונורחאה םינשה *שמב *כל עגונב םינוש םירתאמ יתפסאש רמוחמ בתכנ *ירדמה
.הפ תיאר רבכש םירחא םירתאב םירבד הארת םא עתפות לא ןכל ילש
תמגודל( תונכת תופשב תנכתמש ימ לכל vb *רד הפ תועצומה תוטישהמ קלח ליעפהל הסניש ( )
והשיתמ ילוא עדוי ימ (טלחהב דמחנ לוגרת תויהל לוכי הז . ירטסי'גרה תא ליעפתש תמיוסמ תינכות
...תאזכ תינכות ןיכי ינא
בתכנ אוה (תיקוח יתלב תוליעפל םורגל וא > ו הלעפהה תכרעמב תושק עוגפל לוכי הז *ירדמ ,הרהזא
אל ינא דבלב תיטרפה *תוירחא לע הז וב שמתשהל ןווכתמ התא םא ןכלו דבלב תוידומיל תורטמל
))יקוח אל וא יקוח אוהש ןפוא לכב הז *ירדמב שומישב השעתש רבד לכל תוירחא חקול
,שרדנ עדי
( *לש ירטסי'גרה *רועב תצק שמתשהל עדתש "ידע- regedit.exe תייקית תחת אצמנש ) win9& וא
windows בותכתו [/ הלעפה [ / 'לחתה' לע -חלת םא הלעפהל ןתינו regedit יד ולש הלעפהה (
יאדכ םג ןכ ומכו .טלחהב טושפ רבד ( וב םג שמתשהל דמלת זא -בשחמה לש 'רייס'ה תא הריכזמ
.השוע התא המ *רעב ןיבתש ליבשב קר תונכתב יללכ עדי *ל היהיש
תכרעמל בתכנ עדימה לכ windows 9&$95 )תילגנאה הסרגל םג םיאתמ אוה *א תירבעב
)ותומדקל בצמה תא בישהל לכותש ידכ השוע התאש יוניש לכ רוכזל > תובגל רוכז
ררולפסקא טנרטניאב רבכעה לש ינמיה רותפכה
לש ינמיה רותפכה לע -וחלל *ל םינתונ אלש תויצרק םינבצעמ םירתא שיש אנוש אל התא ( דיגת
.ןבצעתת לא ןכבו (טפירקס תועצמאב רבכעה
רותפכה לע -חלו ינמיה ןצחלה לע -וחלל הצור התא ובש םוקמב דומע טושפ הזכ רתאל עיגמ התא םא
רותפכל תחתמש shift .דבוע ינמיה ןצחלה ( יפוי הזיא .)רבכעה לש רויצה םע הז ןכ(
הפוצר הציחל תועצמאב טפירקסה לע תולעתהל םילוכי טושפ יעצמא ןצחל לעב רבכע םע םישמתשמ
.ינמיה ןצחלה לע הציחל ןכמ רחאלו יעצמאה ןצחלה לע
תועצמאב רתאב הווא'גהמ טושפ םלעתהל רשפאש ןבומכ intenet explorer י'ע
תישיא תמאתומ המר V החטבא V טנרטניא תויורשפא V םילכ
טפירקס םושש *כ םש הנשו jave וא java script ...דואמ טושפ (לעפי
ה לש תיטמוטוא הלעפה תקספה cd
הש ןוכנ cd rom Rהז תא קיספהל הצור R תיטמוטוא םיצבק ליעפמ *לש
,האבה הייקיתל סנכהו *לש ירטסי'גרה *רועל שג ןכבו
(+,$W*B--,*<WB4,-\4%02)-,\:/*-%4%0<\2/3'%24\*B--,*<K,-4/%3\>%&/*/,4\,=>&%-,-
ב אצמנש *רעה תא הנש nodrivetypeautorun 1 ל
bd !! !! !!
יונישהש ידכ שדחמ בשחמה תא ליעפהל "רטצתש הארנכ( תיטמוטוא הרוצב לעפי אל קסידה וישכע
היה ונממ תינישש עדימה תוכרעמה בורב יוביגה *רוצל כ'ד . )שחרתי
%" !! !! !!
יצבק לש תרעזוממ הגוצת תריצי bmp
ש ןוכנ . דחוימב קיזמ אלו דמחנ קירט הנה icons הז האור התאש המ - םהש ומכ האור התא
יצבקל תושעל רשפא םג *כ זא ( ןוקייאה bmp R *יא -
,ל סנכהו ירטסי'גרה *רועל *ל
(+,$W*B--,*<W-%%<\>)/3<.>/*<B-,\',0)B&</*%3
תיוות ב אצמנש *רעה תא הנשו default ל 3&
.דחוימב דמחנ קירט הזש בשוח ינא תישיא
וברוט יטירפת
תוריהמב םילע םיטירפתה ...דיגנ 'תוינכות' לע וישכעו 'לחתה' לע -חלת (בהאתש חוטב ינא הז תא
, וברוט תוריהמל םתוא *ופהת אוב - תנבצעמו תיטיא
,ל סנכהו ירטסי'גרה *רועל סנכה
(+,$W*B--,*<WB4,-\*%3<-%& >)3,&\ ',4+<%>
*ותב desktop חתפמ ןכה string value ינמיה ןולחה *ותב ינמי שקמ לע הציחל י'ע( שדח
תריחבו string value ) ) *רעה אל( ולש םשב בותכו - ) menushowdelay
*רעה תא םיש וכותב 1C דע הכחי בשחמהש היינשה תוינוילימ רפסמל הווש *רע לכ( הזמ *ומנ *רע וא
האבה םעפבו בשחמה תא לחתה ..תרציש תיוותה לע הלופכ הציחל י'ע )אבה טירפתה תא חתפי אוהש
...*ל סוטי אוה טירפתל סנכתש
ןולחב תרתוכה יוניש internet explorer
ןפדפדה תא ליעפת םא explorer תרתוכב בותכש הארת microsoft internet explorer ןתינ
, *כ י'ע תאז תונשל
, הייקיתב ירטסי'גר *רועל סנכה
hkey4local4machine5software5microsoft5internet explorer5main
חתפ string val%e םשב ול ארקו שדח window title הצור התא ותוא טסקטה תא םיש וכותב
.עיפויש
FםימדקתמלE ולש ןוקייאהו "לחתה" רותפכ תא תונשל
הזה *ירדמה יכ תצק דמלת זא םיילמיצדסקה םיסיסבב עדי *ל ןיא םא ( םיליחתמל *בוסמ יד הז
. )ילש םיכירדמב אוצמל ןתינ( הזכ עדי שרוד
' לש רותפכה תא תונשלש בשוח ינא start ,ליחתנ אוב הללאי .דמחנ דואמ רבד הז '
1בותיכה תא תונשל
תא הבג explorer.exe תייקיתמ windows
*רד אוצמל עדת התואש( תמיוסמ הייקיתב ותוא תיביגש רחאל dos )הלילחו סח *ל *לי אוה םא
תבותכל *ל .אוהשלכ ילמיצדסקה *רוע תועצמאב הרוצה תא ול חתפ hex
C"'0C,
,הז תא הארת םש "3 !! (# !! '& ! (2 !! (#
רמוא הזש srart Fיקסאל םוגרתE ה תרפס לכו CC יטרואית חוור( תויתואה ןיב חוור םינייצמ
םאתהב( ...הצור התאש תויתוא הזיאל םיכרעה תא הנש . ))תויתואה ןיב חוור ןיא הלעפהה תכרעמב
ה תרמהל ascii .ילמיצדסקה סיסבל
...תירבעב הז יא גשומ יל ןיא @ תילגנא תכרעמב דבוע
1ןוקייאה תא תונשל
תא הבג user.exe תייקיתמ windows
אורקל לוכיש והשלכ םינוקייא *רועל *ל וישכע exe .הצרתש המל ותוא הנש ( -בוקה תא וב חתפו
בושח והשמ ...תצק הז םע קחשל הסנת - *סמה לדוגל םיאתהל *ירצ ןוקייאה לדוג
"הרסה \ הפסוה" מ תוינכות ימוקימ ;יעהל
השוע התא %ninstall *ירצש ומכ הז תא תישע אלו טסיטוא התאש הארנכ לבא הנכות > קחשמל F1
( *כ לע המקנכ חחח ) windows . הרסה >הפסוה *ותב הרקבה חולב הז לש תיוותה תא *ל העקת
...היעב ןיא R הז תא "יעהל הצור
,ל *ל
(+,$W&%*)&W:)*(/3,\4%0<2)-,\:/*-%4%0<\2/3'%24\*B--,3<K,-4/%3\B3/34<)&&
.יוצר אל םוקימ לכ קחמו
"לא חלש" טירפת
ארקנש טירפת *ל שי והשלכ םוקמב ינמיה ןצחלה לע -חול התאש ןוכנ ...רבד םוש שדחמ אל ינא בוט
תילגנאב וא 'לא חלש' sendto ...
הייקיתל *ל אבש המל םינפבש תומוקמה תא תונשל ליבשב sendto תכרעמה תיירפסב windows
- הצור התאש המ תא הנשו תרתסומ םג תויהל הלוכי הייקיתה
"רוזחמה לס" םש יוניש
...הצור התאש המו 'ילש חא' ( 'לבז חפ' - *ל אבש *יא רוזחמה לסל אורקל הצור
,ל ירטסי'גרב *ל
(+,$W*&)44,4W-%%<\*&4/'\XML600CLC-6C81-1C1#-50C8-CC))CC"056L, }
ב עיפומש םשה תא הנשו default
בשחמה לש הריגס \ החיתפ יכסמ
...הלחתהה לש הקיפרגה תא םימעפל תסרוה איה יכ תאזה תוטשה םע רהזת בוט
תייקיתב windows התאש המל םתוא תונשלו 'רייצ' םע חותפל לוכי התאש םיצבק םנשי *לש
...הצור Oינפל תובגל חכשת לא )םירתסומ םג תויהל םילוכי םיצבקה(
logo.s's בשחמה לש החיתפה *סמ -
logos.s's 'בשחמה תא תובכל חוטב תעכ' *סמ -
logow.s's בשחמה לש יוביכה *סמ -
םיימוקמ םיטירפתל םיקתוע רוצ
לבא )R רמגנ רבכ המ (...הז *ירדמל םיפיטה תא רגוס ינא הזבו תעדל *ירצ שמתשמ לכש ( רידא רבד
).....וווווא ... דמחנ הזכ היה
,*כ הל ארקו השדח הייקית רוצ
*%3<-%& >)3,&.X"1,*"C"C-?),)-1CM5-)"''-C8CC"#?C?C5'Y
הצור התאש המ התא השע... 'הרקבה חול' ומכ קוידב תיארנ איה ...ןאכ האור ינא המ ) הפוה הפוה
...תעכ
, תמגודכ םירחא םירבדל םג תושעל ןתינ רבד ותוא
1 תשרל גויח
dial up net.1%%2cffa!-f""(-&!&a-$$ec-!!dd!&!ccc#$2
תוספדמ1
>-/3<,-4.X"""N)"8C-?),)-1CM5-)"',-C8CC"#?C?C5'Y
1םוכיס
.הב *לש שומישה תא לעייל םילוכיש הלעפהה תכרעמל םידמחנ םיקירט המכ תדמל הז *ירדמב
), םימעפ המכ תכרעמה תא *מצעל תסרה םיקירטב שמתשהל *יא עדוי אל התא םאש ןבומכ
תינהנש הווקמ
zeos
2/3'%24 <-/*+4 >)-< "
םירבח לע -ירהל סודניוב תויוטש םע *ירדמ הז יכ (הז תא םיארוק םתאש חמש ינא ממה(
בלב הסאב םהל תושעל "יכש הלאכו (םירמייל (םכתא םינבצעמ םהש.
1. הלב הלבו תושקב ילב (ריהמ יוביכ.
בשחמה תא הבכמש הדוקפ טושפ.
5,>:;<20:=>8C<211.7N7 C=78.7N7(7N;A:;<20:=7N75
&. הלחתה טירפתמ יוביכה תורשפא תא לטבל.
367GX5C887<AXC=78>=0EA:487>@;580=0EA>:;<20:=>5C887<AL78=;0<>D01;5;7=>7ND10878
םישפחמ
<0510=7 67G
ורצית אצמנ אל אוה םא
י'ע
<7: T =A8;<? L41C7.)<4@7 ;A <0510=767G(
*רע ול ומיש (וישכע 1 *רע רשאכ . 1 תלטובמ יוביכ תורשפאה אוה זא ליעפ .
רהמ רתוי הז תא תושעל םיצור R
87?תמויס םע שדח -בוק וחתיפ
QQ
87?72;A#
I367GX5C887<AXC=78>=0EA:487>@;580=0EA>:;<20:=>5C887<AL78=;0<>D01;5;7=>7ND10878J
'<0510=7'/'1b
QQ
ןבומכ ותוא וליעפהו.
%. םינכסמ םיטייב וליק המכ *וסחל ידכ סודניוה לש םיפיטה תא קוחמל.
367GX10541X@453;<7>=0EA:487>@;580=0EA>:;<20:=>5C887<AL78=;0<>7ND10878>A;D=
הקיחמ שקמ י'ע םתוא וקחמו םיפיטה תא ורחב טושפ.
#. לחתה טירפתב םימיוסמ םיטירפת קוחמל
8C< המגודל
ל םיכלוה
87?72;A
367GX5C887<AXC=78>=0EA:487>@;580=0EA>:;<20:=>5C887<AL78=;0<>D01;5;7=>7ND10878
<7: T 2:082
<4@7 T <08C< L41C7 T 1
<0E;<2ןכ ומכ
תדלקמה לש םישקמה *רד םשל עיגהל *רדה רוציק םג *לה.
*רע םתישעש שדחה רבדל םימש (םישוע המ בצמל ריזחהל ידכ . ותוא םיקחומ וא .
!. ) ט.נ סודניוב תשרל ןורחאה רבחתמה לש הגצהה לוטיב .)םירקאה ליבשב ! .
367GX10541X@453;<7>=0EA:487>@;580=0EA>:;<20:=<A>5C887<AL78=;0<>:;<10?0<
<4@7 T 87D08AB00606 L41C7 T 1
*רע םימש וא ותוא םיקחומ לטבל ידכ . .
-- תשרב בוט אל והשמ םתישעו םינורחא םתרבחתה םתא םא עדי אל ןימדאהש ידכ בוט הז.
. .ט.נ לש תושדחה תוארסיגב דבוע הזש חוטב אל ינא ממה $ וסנת לבא .
ט.נ סודניוה תלעפהב אמסיס תקידב *סמ לוטיב. .
87?-בוק םיחצופ
2;=4B17.87?
----
87?72;A#
I367GX10541X@453;<7>=0EA:487>@;580=0EA>:;<20:=>5C887<AL78=;0<>D01;5;7=><7A:086J
'2;=4B17D:25453;<?'/2:082,.......1
----
#$ A,%4
,0-)/: )#-):%K - םינוקית
2)> - 2/-,&,44 )>>&/*)</%3 >-%<%*%& .
הז *ירדמב המ R
S והמ :4D R
S ה לוקוטורפ לע םינופאלפה תמישר - :4D ))
S הז תא לצנל רשפא *יא RR)
S ספתיהל אל רהזיהל *יא ))
S אשונל םירושק םיגשומ ))
S םיטידרק ))
והמ :4D R
/////////
לש תוביתה ישאר :4D אוה - :;8717== 4DD1;54A;0< D80A0501.
יגולנא אלו ילטיגיד וק ומכ עדימ ןופאלפ ירישכמל ןתונ רשא תרושקת לוקוטורפ םצעב אוה.
M וישכע היגולונכטהש ומכ תמכחותמ אל רשא הטושפ תשר איה תיגולנא תשר
MM םיירשפא םימושי רתוי הברה הב שיו תמדקתמ רתוי הברה תילטיגיד תשר.
ה-:4D יהשלכ ןופאלפ תשר לש םילנימרט םגו םיליגר ןופאלפ רישכמ שמשמ.
MMM םיירשפא טנרטניא ימושיל שמשמ םג אוה.
ה תא םיללוכ רשא םירישכמה לכ- :4D הזכ וגול םהילע תויהל רומא - @@@.
@@@ - @0B;17 @72;4 @027. ל'נה לוקוטורפב לעופ ולש רישכמהש חוקלה תא עדימו.
ה לוקוטורפ לע םינופאלפה תמישר - :4D )
/////////////////////////////////////
לע םידבוע רשא םירישכמ לש המישר הנה :4D ,
4154A71 0<7A0C53
B7<7E0< P :4DQ3A@1
B7<7E0< A:;< 2C41 =;@
78;5==0< 8%&.
78;5==0< 8%.
@;A=CB;=3; A8;C@ ?70 :4D
@0A08014 A;@7D08A 19%+
@0A08014 L&&
@0A08014 A4164B0CA )A&&(
<06;4 $&1.
<06;4 $&!.
<06;4 911.
D4<4=0<;5 ?2 +%
=;7@7<= =%!;
=;7@7<= @%!;
=;7@7<= 5%!;
=0<G 5@2-F!
ישיא בשחמ םג אוהש ןופאלפ ןימ ומכ םיבשחוממ שממ םינופאלפ לש המישר הנהו.
78;5==0< @5&1
<06;4 +11. 50@@C<;54A08
=;7@7<= ;5%!

הז תא לצנל רשפא *יא R
/////////////////////
לוקוטורפב *מות רשא רחא ןופאלפמ ל'נה םירישכמל טטוצל רשפא.
אמגוד,
הפ היעבה המ (םירחא ןופלט ירפסמל טטוצל רשפא ןוסקירא רישכממ R
ישילש דצכ החישל "רטצהל לוכי אל התאו הצור התאש רפסמ רוחבל לוכי אל התאש.
הז תא םישוע *יא R
הככ השועו *לש רישכמה תא חקול התא,
+.#.!+( @7<C( G7=( 1( 851( G7=( %..SS( G7=( $.
מ -וח תורפסה ירדס לכ תא םיש לוכי התא תויבכוכה יתש םוקמב .. .
השוע התא הזה בצמהמ תאצל ידכ , 851( %( G7= )העוט אל ינא םא(.
הזכ והשמ וא ול עירפהל ידכ םולכ תושעל לכות אל התא רבדמ והשימ עמשת התא.
וכו םייוסח וא םיישיא םינותנ הב םירבעומש החיש וא הנהמ החיש עמשתו לזמ *ל היהי ילוא'.
ספתיהל אל רהזיהל *יא )
//////////////////////
1. םויב םימעפ תואמ שמח "לאו הינשו הינש לכ הז תא תושעל אל בושח יכה קוחה(
םכל םמעשמ םא ןמז המכב םעפ.
&. ןווכתמ ינא דחא תותיצב(תחא םעפב תוינש םישימחמ רתוי וקה לע וראשית לע.
%. םכתוא עמשי יומס רטוש הזיא םא יכ -וחב 'וכו םיתתוצמ םתאש הז לע לוקב ורבדת לא( C
BC=A72.
#. החפשמ בורק לש רישכממ וא םכלש רישכמהמ הז תא תושעל אל רתויש המכ וסנת(
הז תא העש ימ תא תחקל ואוביו םינותנ ונעערי םהש דע םכילע םילוע םא יכ(
ונממ הז תא םתישעש ימ לא אלא *ילא ועיגי אל םה.
!. ספתיהל אל.
אשונל םירושק םיגשומ )))
///////////////////////
:@1, הז לוקוטורפל דחוימב תיטוחלא תשר לש טסקט תפש ):4D(.
3A@, תילטיגיד טסקט תפש.
A717L4=, םהינימל ססיברס הל םיפסות רשא םינופלט תכרעמ.
םיטידרק )))
///////////
הז טסקט בותכל יוכיסה תא יל הנתנש הבוהאה יתחפשמל הדות לכ םדוק.
וכו םיילגר (םיידי יל ןתנש *כ לע םיהולאל הדומ ינא הז ירחא'.
םתס םתס חחח.
ןמז הברה רבכ רקירפ (ילש קיתו רבחל טידרק הפ שי - D30<71.L%8.
רתאלו .הז *ירדמ תביתכב יל רזעש לע ול תדחוימ הדות :::.4=A414L;=A4.50@.
#$ >/-4./G39
,0-)/: )#-):%K - םינוקית
דוקינוי תרזעב םירתאל הצירפ
אובמ
ב אצמנש גאב אוה דוקינוי ;;= #..H!.. ה יתרש םהש :7B לש :;<<AH:;<&6 "קותל רשפאמ גאבה
.קוחרמ סוד תודוקפ ליעפהל
הירוטסיה תצק
ב יתבשי ינאש הפוקתב( םינש המכ ינפל BB= ב הלגתה םיליטנפניא םידלי לש םיקחשמ יתדרוהו ;;=
%.. ב םג יל הארנו &.. ארקינש גאב 20CB17 20A
ידי לע טושפ םיצור םש תוירפס הזיא תוארל םישנאל ןתנ אוה
,הזכ והשמ ומשר םהש הז
:::.=0@7=78L78.50@H..>..
ה תא ומגרתש הז דידי לע טולקב ותוא ופקע לבא צטאפ הררחיש טפוסורקימ
.. ןפדפדה לש בתכל
תביתכל טמרופ ללכב הז דוקינוי עדי אלש ימל ןכבו . הז תא םכל רפסמ ינא המל םילאוש חתב םתא
םימגרתמ ובש תוד לבאדה לש )תצק הנושו( שדח לוגליג אוה דוקינוי ןיבמ אל ןיידעש ימלו . טסקט
דוקינוי תינבתל H ה תא.
*שמהב ןודא ינא הזב לבא גאבה לש לוצינה תא *בסמ הפיט הז תונוש תופשב *מות דוקינוי.
םיאתמ/44 תרש תאיצמ
אוה םייוסמ תרש םא קודבל ידכ
;==#..H!..
טרופל טנלט תושעל *ילע . םש םושרלו
3742 H
הז םא רטנא םיימעפ -וחלל זאו
;==
רבד הזכ םושרי הז
3AADH1.1 !.1 <0A =CDD08A72
=78L78, @;580=0EA-;;=H#..
24A7, E8;( 1$ @48 &..1 1!,%.,%$ ?@A
50<A7<A-AGD7, A7NAH3A@1
50<A7<A-17<?A3, 1&1
ל בל םימש םתא
;==H#..
R
םירווע םתא זא אל םא

)7ND10;A( לוצינה
ותוא קרפנ הז ירחאו טושפה לוצינה םע ליחתנ בוט
אבה רבדה תא םושרלו ריירולפסקאב ןולח חותפל לוכי התא םיאתמ תרש התאצמש ירחא
3AAD,HH:::.=78L78<4@7.50@H=58;DA=H..V51V+5..H:;<<AH=G=A7@%&H5@2.7N7RH5Q2;8Q5,>
בוט
=78L78<4@7
ומצע תא ריבסמ יד
אבה רבדל רובענ
=58;DA=
ה תא ןסכאמ תרשה הבש הירפסה תאז
5?;
םיאבה םירבדה אובל םילוכי סטפירקס םוקמב ולש
=4@D71=
5?;-B;<
XLA; X42@;<
XLA; XB;<
@=425
..V51V+5..
דובעל םילוכיש םינוש םימוגרת ןומה םג שי תופש הברהב *מות דוק ינש ללגב דוקינוי לש םוגרתה הז
ומוקמב
הנטק המישר הניה
..V51V15..
..V5.V+L..
..V5.V4E..
..V5.VPE..
..V51V=..
..V51V+5..
..V51VD5..
H:;<<AH=G=A7@%&H5@2.7N7RH
-בוק לא *תוא ליבומ אוה עובק תויהל *ירצ הזה קלחה
5@2.7N7
יצבוק ליעפמש -בוקה אוהש
S.B4A 4<2 S.5@2
םתואש סודב תודוקפ לש "סוא םיליכמש םיצבק םהש
5@2.7N7
הינשה ירחא תחא -ירמ
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
ב אוצמל לוכי הז לע תצק דוע תעדל הצורש ימל ,פיט
B1456=C<.B0N.=6
לע *ירדמ
B4A53 D80?84@@;<?
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
H5
תונתשיהל לולע הז רתאה וילע בשויש ןנוכה תוא הז
ןיינעמה עטקל וישכעו
Q2;8Q5,>
לש ןכותה תא הארמש סודב הדוקפ םצעב תאז
5,>
חוור םוקמב םינוש םירטמרפ ןיב דירפהל שמשמ Q ה
םהילע בכעתיהל הצור ינאש םייתש שי לבא תודוקפ הברה יד דוע שי
איה הנושארה
7530
םיצבק רוצילו םיצבקל טסקט סינכהל הלוכי תאזה הדוקפה ןוכנ שומישב
-בוקל טסקט סינכהל רומאש( אבה רבדה תא תושעל םיסנמשכ לבא( ,
3AAD,HHL;5A;@.@453;<7H=58;DA=H..V5.V4E..H:;<<AH=G=A7@%&H5@2.7N7RH5Q7530Q2E4572QTTQ
5,>;<7ADCB>:::800A>27E4C1A.4=D
לעופ אל הז
תרזעב קיתעהל הז תושעל *ירצש המ
50DG
תא
5@2.7N7
ל
5,>;<7ADCB>=58;DA=
ידי לע הז תא תושעל רשפא היהי זאו
3AAD,HH:::.3456@71.50.;1H=58;DA=H5@2.7N7RH5Q7530QB14B14B14QTTQ5,>A7=A.ANA

איה הילע ריבסהל הצור ינאש הינשה הדוקפה
EAD
תרזעב רוציל םיכירצ םתא -בוק תולעהל םיצור םתא םא
7530
הדוקפה תא ליעפהל זאו םהב שמתשהל םיצור םתאש יפ יט פא תודוקפה לכ תא ליכמש -בוק
:::.=78L.50@HH=58;DA=H..V51V+5..H:;<<AH=G=A7@%&H5@2.7N7RH5QEADQ-=Q5,>50@@4<2=.ANA
#$ $C91-#?)-
ינייורט"-ה לע ;יקמה ירדמה "
ליחתנ ואוב וישכעו.
םעפ לכ הז תרש ליעפהלו םכלש בשחמה לע תרש חותפל םתרטמש םיצבק םצעב םה םינייורט
הלוע םכבשחמש.
לעופ םצעב הז יא H
כ'דב( *ילא חלשנש -בוקה תא חתופ התאש עגרב S.7N7(
תרש בשחמב *לצא חתפנI=78L78J עבק ינייורטה תנכתמש םייוסמ טרופ לע
םהב תקבדנ התאש עדת אלש הככ םייונב םינייורטה יכ ..הזמ עדוי אל כ'דב התאו
םולכב דושחת אל התאו ןטנטק קחשמ *ל לעפיו ינייורטה לש -בוקה תא חתפת התא ..לשמל..
בשחמה לע ינייורטה לחתוי ןמז ותואב םצעב לבא
ירזכא ינייורטב תקבדנ הז עגרב םצעבו -בוקה םע היעב היה וליאכ האיגש תעדוה לבקת לשמלש וא
הרוק אל רבד םוש הרואכלו ..םהילע -חול התאש עגרבש הלאכ םג שיו..
*ממ דירומ *לש בשחמה *ותב רבכ -בוקה תא *ל חלשש דליהו ינייורטב עוגנ התא רבכ הז עגרב לבא
םיצבק
חוקל ול שיש ימ לכ ..ינייורטב תקבדנש ירחאוI51;7<AJ רותב *לש יפ יאה תא סינכהל לוכי ..םיאתמ
בשחמל *ילא רבחתהלו תרשה לש טרופה תא ..תרש
ומכ (םירבד הברה *ל תושעל רשפא עבק ינייורטה תא תנכתש שיאהש תודוקפ תרזעבו,
*לש *סמה לש תונומת תוארל (תואמסיס תוארל (בשחמ יוביכ (תוירפיסל הסינכ (תואמסיס תבינג(
רתוי הברה הברהו (תועדוה חולשל (תוינכות ליעפהל (רבכעב טולשל (םור-ידיסה תא רוגסלו חותפל.
סיפרוא קאב אוה םלועב רתויב םיירלופופה םינייורטה דחאIB456 08;EE;57J י'ע תנכותש 525
תוכרעמל םג השיג רשפאמ אוה יכ (ירלופופ *כ לכ אוהו :;< <A
ןכוסמ רתוי וליפא ותוא השוע הז ןכלו (ררחוש ולש רוקמה דוק םגו.
תונורתפ
ccccccc
S רשי ותוא קוחמ ..דושח *ל הארנ -בוקה םאו ..ריכמ אל התאש םישנאמ םיצבק לבקת לא)
S תארקנש תרדהנ הנכות הנשי 'A37 5174<78' םתוא תקחומו *בשחמב םינייורט תאצומש
S עובש לכ *לש סוריוו יטנאה תא ןכדע
S ומכ תודושח םילימ שפחלו סודה *רד ותוא תלעפהש יפל -בוקה תא חותפל לוכי התא, =056 > D08A >
:;<=056 > =78L78 הדושח תויהל הלוכיש *ל תארנש תרחא הלימ לכ וא
)-חלו [ -בוקה לש הריפיסל סנכ [ סודה תא חתפ ,סודב -בוק חותפל יידכ 72;A E;17<4@7.7N7(
תישיאה יתעד
םגו .םימימת םישנא לצנמ קר התא .-רופ תמאב אל התא יכ הצירפ ארקנ אל הז םינייורט יתעדל
םולכ הזמ דמול אל התא(
לק הזשו םידלי קחשמ הז הצירפש הילשאב *תוא ריאשי הזו.
םירבד חטבאלו -ורפל *יאו םילעופ םירבד *יא תעדל הצור תמאב התא םא..
לכה *סב יכ )הברהו )םיטסקט אורקלו דומללו תוצירפו החטבא לש םירתאל סנכהל *ל -ילממ ינא
חכ הז עדי.
--
תונעל חמשי ינאו ..םורופב תולאש לואשל>ריעהל>ביגהל םילוכי םתא
לעופ אוה *יאו ינייורט םצעב הז המ ןיבהל םכל יתרזעש הווקמ ינאו
#$ -B&?-
גניטנבאס
אורקל וכישמת R תעדל םיצור R גניטנבאס הז המ.
האירקה ינפל תעדל יאדכש םירבד רפסמ ,
48D 1;=A - 1;=A 0E A37 411 @45 )@72;4 4557== 50<A801( <C@B78=.
8;D 1;=A - 1;=A 0E 411 A37 80CA78=.
27E4C1A?4A7:4G - A37 ;<DCA 53;D 0E A37 80CA78.
"קוחה דגנ איהש הלועפ לכ וב תושעל ןיאו דבלב תוידומיל תורטמל אוה הפ בותכה רמוח לכ
הרקמ לכב לבא תושעל המ שיש אל.
הילא SSSSSS וא םידבוע םתא הילעש תשרה תא ריכהל ולכותש ידכ יסיסב טבמ ןתונ ינא.
גניטנבס ארקנש אשונה לע יסיסב טבמ םכל ןתא ינא וישכע,
המצע ינפב תיאמצע תיזיפ תשר תויהל לוכי ( תשרהמ קלח ,גניטנבס(
המלשה תשרה לש הנבהמ םיוסמ 'חלפ'ב תלפטמה(
תוינשימה תותשרה ראש םע המלשה תשרה לש תבותכ תת תקלוח וזכש תשר ללכ *רדב.
אבה םישרתב וטיבה אנא,
X X X X
K#K K%K K&K K1K
X
K!K
X X X X
K$K K9K KK K+K
בשחממ והשמ חולשל םיצור ונחנא לשמל % בשחמל רישי ןפואב .
וכו רשאי בשחמ לכש דע (ןמז חקי הז זא הליגרה *רדב הז תא השענ םא'.
רחא רודיש דוס םע הז תא השענ םא הרקי המ לבא R
ומכ C<;54=A לשמל R
הז המ םילאוש םתא R C<;54=A םיבשחמה לכ *רד לכה ריבעי אל רשא רודיש לש גוס אוה(
בשחמל הטאד חלשת ול םירמוא םתא בשחממ % ,םיבשחמה *רד רבעמ אלל תאז השעי אוה
#(!($(9.
לוקוטורפ םא דבוע אל הזה רודישה גוס <7ABC7;( יכ A5DH;D דבלב םירפסמ (תויתוא םא דבוע אל.
)ילש םדוקה *ירדמב דומלל וצור לוקוטורפה וא םיריכמ אל םתא םא(.
רטואר (וישכע )80CA78( םתרוצל םאתהב תשרב היצמרופניאו תועדוה בתנמה הרמוח ןקתה ( בתנ אוה.
-כ הלוע אוה (לוז טירפ אל אוה רטואר 1.(... ל'וחב רלוד .
וקסיס' הרבחה לש םה רתויב םיבוט םירטוארה'.
יפיאה קוריפל רובענ וישכע );D( םימרוג ינשל(
<7A:086 ;2( 30=A ;2.
ב ליחתיש רוסא (יפיאל םיקוח 1&9 -ב םייתסיש רוסא ( . ( &&! .
1&9.....1 אורקל וכישמת זאו וררבת זא המל םיעדוי אל םתא םא .חווטל -וחמ םג אוה.
ה אוה המ יפיאב ההזנ *יא - <7A:086( 30=A ( ;2.
ל קלחתמ לכה % תוירקיע תוצובק , )=CB<7A @4=6(
אמגוד , ;D, F.P.:.N
F P : N
------------------------------
514== 4, K < K K 3 K K 3 K K 3 K
------------------------------
514== B, K < K K < K K 3 K K 3 K
------------------------------
514== 5 K < K K < K K < K K 3 K
------------------------------
=CB<7A @4=6 - םהיניב הלידבמו ידיא טסוהה המו (ידיא קרווטנה םהמ המ (המ הז המ הארמ איה.
ה אלל יפיא ל יוהיזל רובענ וישכע- =CB<7A @4=6.
/////////////////////////////////////////
514== 4, K 1 K K 1-1&9 K K 1&$ K K 1$999&1#K
/////////////////////////////////////////
514== B, K 1.K K 1&-1+1 K K 1$%# K K $!!%# K
/////////////////////////////////////////
514== 5 K1..K K 1+&-&&% K K &.+91!& K K &!# K
/////////////////////////////////////////
אמגוד,
1!!.&!.$+.#1 - 514== B )PCF 1!! ;= B7A:77< 1&-1+1I514== BJ(
&1!.&!.$+.#1 - 514== 5 )PCF &1! ;= B7A:77< 1+&-&&%I514== 5J(
$&.&!.$+.#1 - 514== 4 )PCF $& ;= B7A:77< 1-1&9I514== 4J(
%99.&.%.! - <0A 4110:72 )PCF %99 ;= 0CA 0E 1;@;A )(
&1%.&.&.. - <0A 4110:72 )PCF ;D <C@B78= 8<'A 4110:72 A0 7<2 :;A3 4 .)(
הווקמ ינא ( טלקי הז "וסב וארקת זא אל םא (יפוי ןכ םא (םיניבמ .
תשרב םידבועל תעדל יאדכש םיגשומ המכ דוע הנהו )
=:;A53 - תשרב ןהידעי לא םינותנה 'תוליבח' ביתנ תא עבוקה תשר ןקתה(
תשרה *ותב עדימה תוליבח דעי תא עבוק.
2G<4@;5 ;D - םלועב םויק רתויב -ופנה ( -רמינ יפ יא גוס(
הנושו שדח יפ יא עבקנ תמיוסמ תשרל םירבחתמ רשאכ םעפ לכ(
םישמתשמ לש יוהיזש אוה יפ יאה לש הזה גוסב היעבה(
ונתשי םינותנה שדחמ ורבחתישכש ןווכמ םינותנ לע *מתסיהל ןתינ אל (ביצי יתליבו השק.
=A4A;5 ;D - םויק רתויב -ופנ תוחפ (ימניד אלו חיינ יפ יא גוס (
יוהיז תניחבמ רתויב לקהו רתויב ביציה אוה רוביח (תושדחה תרושקתה תויגולונכט בורב הנבומ(
םלועל יפ יא ותוא םע ראשי תשרל רבחתהש שמתשמ(
שמתשהל לוכי אוה םהב קרו וילע םינבומש רתוי וא דחא יפ יא שי בשחמ לכל.
םמעשמ רמוח הז הנאוב בלב םירמוא חטב םתאש םיעדוי ונחנאו םתינהנש הווקמ ונא זא(
תותשרב קסעתהל הצורש ימ לכל בושח אוה לבא םימעשמ אוה ילוא.
טפוסורקימ לש סרוק לש רמגה ןחבמב עיפומ הפ רמוחהמ יצח (ועדתש קר .
#$ >/-4/39 I A,(
טנלט רד ימינונא ראוד
תופסונ תוטיש תעדל בוט דימת לבא (הז תא תושועש תונכות שי םויהש עדוי ינא.
תרש =@DA ינורטקלא ראוד חולשל רשפא וכרדו אצוי ראוד לע יארחאש תרש אוה
) אוה ולש לדחמה תרירב טרופ &! (.
דבוע הז הככו,
1.אצוי ראוד תרשל םירבחתמ
A71<7A <7AL;=;0<.<7A.;1 &!
רחא ראוד תרש לכ וא.
&.תודוקפה ולאו,
3710 - וא 0173 החילשה לש רוקמה התאש עבוקו תרשה ינפל *תוא ההזמ.
<00D - רשפא הככו *ילא תרשהמ טלפ הריזחמ םצעב איה לבא םולכ השוע אל הרואכלש הלועפ
תרשה לא *ניב רוביחה לש תוריהמה המו רבוחמ ןיידע התא םא קודבל.
PC;A - תרשהמ קתנתמ( ...רורב ייד הזש בשוח ינא(
371D - IA0D;5J תמייוסמ הדוקפל רשקב הרזע.
371D - םיתרשה בורב המוד כ'דב( .תרשב שומישל תונתינש תודוקפה לש המישר גיצי(
8=7A - - המודכו חלוש תבותכ (וישכע דע םתסנכהש המ לכ תא קחומ
@4;1 E80@ - ,[42287==T חלושה תבותכ
24A4 - בתכמה "וג תא חתופו ל'אודה תביתכ לש *יראתה תא סינכמ.
4AC3 - - בתכמה תא חלוש.
L8EG - אמגוד .תרשב םייק שמתשמה םא קדוב, - L8EG 8C1%8
85DA A0,[875;D;7<AT - חולשל *כבו תחא םעפמ רתוי תאזה הדוקפה תא םושרל ןתינ( דעיה תבותכ
דחא שיאמ רתויל(.
"ייוזמ ראוד םתלביק םא תולגל *יאR
ב ולכתסת
374278=
לע ולכתסת זא חלשש ימ לש יפ יאה תא םיאור םתא זאו ראודה לש
תבותכה התוא אל וזש וארתו חלשש ימ לש תבותכה.
תורעה,
Qראשה לכו םכלש יפ יאה תא םיחלוש םתא ימל ללוכ ( תומשרנ םכלש תולועפה לכ.
Q *ות ראודה יתרש בורב תוליעפ ןיא םא כ'דב $. קתוני רשקה תוינש
Qהז תא תושועש תונכות שי םויה.
Qיסקורפ ירוחאמ הז תא תושעל יוצר
Qיסקורפ םע רבחתהל תונתונ אל ןה בורל יכ תונכותב שמתשהל ידכ אל
ראוד יתרש לש המישר,
<7:@4;1.<7A,&! @4;1.G4300.50@,&!
@4;1.30A@4;1.50@,&! @4;1.=C8E877.<7A.;1,&!
0CA.;<A78.<7A.;1,&! @4;1.4;8@4;1.<7A,&!
@4;1.?705;A;7=.50@,&! @<=;.<7A,&!
345678.50@,&! @4;1.;4:.0<.54,&!
D2N.=;=<4.50@,&! Y48;<?.@G,&!
53011;4<.2450@.50.68,&! 411-G0C8=.<7A,&!
D1;N.50@,&! ;2=.<7A,&! =AC27<A.CP.72C.4C,&!
;=A48.54,&! A0A41.<7A,&! @4;1.AE=.<7A,&!
75;=.50@,&! @;<2=D8;<?.50@,&!
D0D@4;1.C5.72C,&! @4;1.4A50<.50@,&!
ECAC87.<7A,&! 41034.<7A,&! 0L<7A.50@,&!
50<<75A.87453.<7A,&! L4117G-;<A78<7A.<7A,&!
L4117G<7A.50@,&! @;10.5E:.50@,&!
=5=.4C?C=A.50@,&! 3;:44G.<7A,&!
, הרעה &! טרופה הז םשהמ קלח אל הז
ילש תורעה הז HS SH ה *ותב בותכש המ ,המגודל גול
---
50<<75A72 A0 <7AL;=;0<.<7A.;1 0< D08A &! HSן'זיווטנ לש רברסל רבחתמSH
&&. EAD.<7AL;=;0<.<7A.;1 7=@AD =7<2@4;1 .+.%H.+.%Z @0<( & 4D8 &..1 1,#9,1 Q.&.. );=A( HS
םהלש ליימיאה תרש לש אסריגו אלמ *יראת לבקמSH
3710 ;35 HSםשב ההדזמ ;35SH
&!. EAD.<7AL;=;0<.<7A.;1 37110 2;CD-&.!-&.+.;<A78.<7A.;1 I&1%..&.!.&.+J( D174=72 A0 @77A G0C HS
םהלש תכרעמב טלקנש יפייאה םע הבוגת לבקמSH
371D HSתודוקפה לכ תא תוארלו הרזעל השקב חלושSH
&1#-A3;= ;= =7<2@4;1 L78=;0< .+.% -ירמ תרשהש הנכותה לשSH אסריגSH
&1#-50@@4<2=, HSתודוקפה לכ תא לבקמSH
&1#- 3710 7310 @4;1 85DA 24A4
&1#- 8=7A <00D PC;A 371D L8EG
&1#- 7ND< L78B
&1#-E08 @087 ;<E0 C=7 '371D [A0D;5T'.
&1#-A0 87D08A BC?= ;< A37 ;@D17@7<A4A;0< =7<2 7@4;1 A0
&1#- =7<2@4;1U5=.B786717G.72C.
&1#-E08 10541 ;<E08@4A;0< =7<2 7@4;1 A0 D0=A@4=A78 4A G0C8 =;A7.
&1# 7<2 0E 371D ;<E0 HSתודוקפה תא לבקל םייסSH
@4;1 E80@, [;35U<7AL;=;0<.<7A.;1T HSהנממ חולשל הצור ינאש ליימיא תבותכה תא תרשל רמואSH
&!. [;35U<7AL;=;0<.<7A.;1T... =7<278 06 HSתרשהמ רושיא לבקמSH
85DA A0, [:7B@4=A78U<7AL;=;0<.<7A.;1T HSחולשל הצור ינא ימל תרשל רמואSH
&!. [:7B@4=A78U<7AL;=;0<.<7A.;1T... 875;D;7<A 06 HSתרשהמ רושיא לבקמSH
24A4 HSאטאד הדוקפ חלושSH
%!# 7<A78 @4;1( 7<2 :;A3 '.' 0< 4 1;<7 BG ;A=71E HSהדוקנ םישל תרמואש תרשהמ הבוגת לבקמ
העדוהה "וסבSH
=CBY75A, A7=A HSהעדוהה אשונ תא עבוקSH
37G @4< HSהעדוהה תא בתוכSH
:34A= CDR
;35 8.N
. HSהעדוהה תא רוגסל תרשל דיגהל יידכ הדוקנ בתוכSH
&!. =44.!&# @7==4?7 4557DA72 E08 271;L78G HSהחלשנ העדוההש תרשהמ רושיא לבקמSH
<00D HSרבוחמ ןיידע ינאש תוארל יידכ 'פונ' הדוקפ חלושSH
&!. 06 HSרבוחמ דוע ינאש עדוי ינא הככו תרשהמ הבוגת לבקמSH
L8EG ;35 HSםשב שמתשמ תרשב שי םא קדוב ;35SH
&!& 54<<0A L8EG C=78Z A8G 85DA A0 4AA7@DA 271;L78G )08 A8G E;<?78( HSתישילש הבוגת לבקמ
שמתשמ הזכ ןיאש תרמואש תרשהמSH
PC;A HSתרשהמ האיצי הדוקפ חלושSH
&&1 EAD.<7AL;=;0<.<7A.;1 510=;<? 50<<75A;0< HSתרשהמ האיצי תעדוה לבקמSH
2;=50<<75A72 E80@ <7AL;=;0<.<7A.;1 HSקתונ רוביחהSH
#$ K%-<,=
-B&?-תופסותו םינוקית
4(,&& תונובשח
המדקה,
//////
אוה המ םשל (ללאש לזאזעל הז המ תעדל םיצורש םישנא לש תושקב תואמ ירחא בתכנ הזה *ירדמה
ל'נה *ירדמב ביחרנ הז לכ לע Zללכב בוט אוה המלו וב םישמתשמ *יא (דעונ.
ללאש ןובשח והמR
///////////////
טושפ טנלט תרזעב וילא םירבחתמ (IונחנאJ חוקלהש (טפירקס םצעב אוה ללאש ןובשח...
*רד קחורמה בשחמה לכ לע טלוש התא םימעפלו...תקחורמ סקוניל>סקינוי תכרעמ םצעב אוה ללאש
סודניו *ל שי םא וליפא *לש יתיבה בשחמה + רחא רבד לכ וא ( ...
טא'צ יתרש ןיקתהל (טנרטניאב שולגל רשפא ללאשה *רד EAD( לבא...שארל םכל אבש רחא רבד לכו
דע -ירהל םירשפאמ םיליגרה םיתרשה ללכ *רדב % תינמז וב םיתרש .
דעונ אוה המ םשלR
////////////////
ןיאש םישנאל רקיעב דעוימ אוה לבא (תוחפ תובושחו תובושח תורטמ הברהל דעונ ללאשה ןובשח
ותוא ןיקתהל ילב (םהל הנקמ סקונילהש םיתורישב שמתשהל םיצור תאז לכב םה לבא (סקוניל םהל
םכלש בשחמב.
םכל ןיא יכ תינדי תובתכנ וב תודוקפה לכ יכ- סקונילב ןויסינ תריבצ (דומילל שמשמ ללאשה דוע
סוד-ה תכרעמ תא ריכזמ והשכיא אוהו (סודניוב ומכ יפארג *סמ םוש ללאשב.
(לודגב םכתוא *בסל לוכיו יקוח אל שממ הזש תורמל...הצירפ ןבומכ אוה ללאשב ירקיע שומיש דוע
חוכ ברו ירשפא תאז לכב הז (ללאשה לעב לע תלפונ תוירחאה לכ יכ))
תוכרעמ לע לעופ אוה עצוממבשכ (דואמ ריהמ תרושקת ספ לע םילעופ ללאשה יתרש בור A% עיגמ "או
ומכ םינקתהל 05# -שמחמ רתוי לש תוריהמל עיגמ רישכמה (הז המ עדוי אלש ימ תוטושפ םילימבש
הינשל טייב-הגי'ג))
-תונקל הלוכי סקינוי תכרעמ קרש תוכיאב לכהו (םינווגמ םיתרש ןיקתהל םילוכי םתא ללאשב
(םניח םינתינש םיללאשב (תאז תמועל .םידבוע םתא התיאש תוריהמה לע רבדנ אלשו...םכל
הברה םיספותש םיתרש וא םיטא'צל םיטוב -ירהל םכל תונתונ אלו תולבגומ דואמ תויורשפאה
לש דחפה ילב (ללאשב תוסנתהל םיטילחמ תמאב םתא םאש *כ (תורחא תולבגה הברה דועו ןורכיז
םלשל םכל היהי "ידע (סקוניל וניקתת םא בשחמה תא םכמצעל סורהל דע &. ןובשחל םירלוד
הליגר סקינוי תכרעמב ומכ קוידב ירשפא רבד לכ טעמכ וב תושעל םכל רשפאייש (םדקתמ ללאש)
ללאשב תויסיסב תודוקפ
////////////////////
שומישל תויסיסב תודוקפ המכ ןתינ (Iרבדה ותואJ סקוניל>סקינויב רבד םיעדוי אלש ולאל (בוט
םיריכמ םתאש ולאמ תונוש תודוקפה יכ..םכלש ללאשב...
הרעה,
/////
בל תמושת הזל ושידקתש הככ (תונטקל תולודג תויתוא ןיב לדבה שי סקינוי תוכרעמב)
52 סודה תכרעממ תרכומה הדוקפה התוא קוידב...םיצור םתאש היירפסל סנכיהל -.
54A הייפצל םיבתוכ םתא ותוא -בוקה ןכות תא תוארל םכל ןתונש. -
:?7A - הדיל ובתכת ותוא קנילהמ -בוקה תא דירוהל הנכותל תרמואה הדוקפ.
1G<N - ןפדפד והז לבא (ולהבת לאש הככ (הקיפארג םוש ילב ןבומכ (תיתימא /הנכות/ יהוז
תילאוטסקט הרוצב םירתא חתופ אוה יכ....םלועב רתויב ריהמה טנרטניאה)
7@45=- - תורחא תויורשפא הברה דועו ()תנכתל (טסקט יצבק *ורעל םכל תנתונש /הנכות/ בוש)
?F;D - - גוסמ טנרטניאהמ םידירומ םתאש -ווכמ -בוק תחיתפל הדוקפ .?F
A48 - A48 - ה םע דחייב ללכ *רדב אבש -וויכ דוע והז -?F;D גוסמ םיצווכמ םיצבק חתופ אוהו .
2;8 בשוח ינא טרפל *רוצ ןיא...ונלוכל תרכומ הדוקפ -
?55 - 5>5QQ ה תפשל רלייפמוקה סקונילב טעמכ וידעלב זוזל רשפא יאש ...
תדוקפ תרזעב תושקובמה תונכות>תודוקפל הרזעה תא תוארל רשפאש (ןייצל בושח דוע,
371D--50@@4<2
תודוקפה ינש ןיב חוור םע)
ושמתשה (סקונילה לועפתל רחא רבד לכ וא תודוקפה תא קמועל רתוי אורקל םיצור םתא םא
תדוקפב,
@4<
דוע אורקל םיצור םתא וילעש רחא רבד לכ>הנכות>הדוקפה תא הדיילו.
המכ םכל ןתינ (הנה זא (םיללאש גישהל רשפא הפיאמ תבותכ המכ םיצור חטב םתא וישכע (בוט
תאז לכב לבא (*כ-לכ םיצלמומ אלש םימניח םיללאש לש תבותכ...
<7A378.<7A
E877=3711.08?
:::.5GB7848@G.50@H1;=A= -תאז לכב לבא (םיללאש לש תומישר םש שי ןיידע םא עדוי אל ינא
וסנת)
לש טא'צה יתרש *רד אוצמל רשפא םולשתב םיללאש 7E<7A( 241<7A
םירדחב, W=3711=( =3711(B0C<578=
םיבוט םיללאש תיינקל תומוקמ ןומה םכל םינתונש)
הנה זא (םכלש ללאשל רבחתהל *יא םיעדוי אל תאז לכב םתא םא,
A71<7A G0C8=37113787 - טרופב &%
#$ *3<)=
.םילוקוטורפ
.םישוע םה המו םימייקה םילוקוטורפה יגוס םא ליחתנ לכ םדוק
.תומייקה תותשרה יגוס ינש (ליחתנש ינפל הנטק הרעה
14< - תימוקמ תשר
:4< - מ רתוי לע תערתשמש תשר 1& רדח ותואב םיבשחמ .
.םיגוס ינשל םיקלחתמ םילוקוטורפה לכ
1.50<<75A;0<17== D80A0501 - הנתמה אלל רחא רבד לכ וא עדימHהעדוה חלוש רשא לוקוטורפ אוה
רתוי שימג אוהו רתוי רהמ דבוע לוקוטורפה הככ .ןעמנהמ רושיאל.
&.50<<75A;0< 08;7<A72 D80A0501 - אוהו רחא בשחמל עדימHהעדוה חלוש רשא לוקוטורפ אוה
רתוי תיטיא היהת םינותנה תרבעהו רתויב חטבואמ ל'נה לוקוטורפה (ןעמנה רושיאל ןיתממ
הבושתל הנתמהה ללגב.
ה לש םילדומה תחת םילוקוטורפה תדובעל רובענ וישכע - 0=; .
0=;
ips
4DD1;54A;0< <0A =D75;E;72
D87=7<A4A;0< 48D( 848D
=7==;0< ;D
A84<=D08A A5D( C2D
<7A:086( 24A4 1;<6( D3G=;541 A71<7A( EAD( =@AD( =<@D( 3AAD
.םירפסמל םיוות תרמה לע דבוע אוהש ללגב ..ראשהמ ןפוד אצוי רשא לוקוטורפ שי
)-> - )''-,44 -,4%&B</%3 >-%<%*%& .
.ןיינעמ שממ אל אוה לבא ( תושדח תרבעה לע דבוע רשא דחא שיו
33<> - 3,<2%-+ 3,24 <-)34>%-< >-%<%*%& .
הלאל םיישומיש לבא (דחא לכ י'ע שומישב םיאצמנ אלש םילוקוטורפ לש המישר ןתא ינא הפ
.םתיא םידבועש
לוקוטורפה םש ) השוע אוה המ R
;5@D - ;<A78<7A 50<A801 @7==4?7 D80A0501 תואיגש תרקבל שמשמ
235D - 2G<4@;5 30=A 50<E;?C84A;0<
D80A0501
תאצקה ;D תשרל ינדי ןפואב
8;D - 80CA;<? ;<E08@4A;0< D80A0501 ב םילולסמה רוטקו תעיבק - A5DH;D
=@B - =78L78 @7==4?7 B0N כ שמשמ - 872;875A08
<7AB;0= - :086;<? C<278 =7==;0< תומש לש טלפHטלק-ל שמשמ );D(
<7AB7C; - :086;<? C<278 A84<=D08A ומכ <7AB;0= ב *מות אל הזש קר - 80CA;<?
@7==4?7
:;<= - :;<20:= ;<A78<7A <4@;<? =78L;57 ל תומש םוגרתל תכרעמ- ;D.
.רתוי םיישומישהו רתוי םיצופנה םילוקוטורפל רובענ וישכע
לוקוטורפה םש ) השוע אוה המ R
DDD - D0;<A A0 D0;<A D80A0501 הדוקנל הדוקנמ רשק.
=1;D - =78;41 1;<7 ;<A78<7A D80A0501 ה ינפל תחא הלועפ השוע - DDD
5=1;D - 50@D87== =78;41 1;<7 ;<A78<7A
D80A0501
-'- -'- -'-'- ה - DDD( הסוחד הרוצב קר.
EAD - E;17 A84<=E78 D80A0501 םיצבק תאלעהו םיצבק תדרוה. )A84<=D08A(
A71<7A - A78@;<41 <7A:086;<? הדובעל לוקוטורפ םיפוסמ ןיב .
=@AD - =;@D17 @4;1 A84<=E78 D80A0501 אצויHסנכנ ראודל לוקוטורפ.
3AAD - 3GD78A7NA A84<=E78 D80A0501 וכו םירתא .טסקט-רפיה טנרטניאל לוקוטורפ'
=<@D - =;@D17 <7A:086 @4<4?7@7<A
D80A0501
תשרה לש טושפ לוהינל לוקוטורפ.
C2D - C=78 24A4?84@ D80A0501 עדימ לש תולודג תוליבח תרבעהל רזוע.
A5D - A84<=@;==;0< 50<A801 D80A0501 םינותנ. תלבקHתרבעהל שמשמ.
;D - ;<A78<7A D80A0501 טנרטניאל תרושקתל שמשמ.
A5D H ;D - A84<=@;==;0< 50<A801
D80A0501H;<A78<7A D80A0501
ידכ תשמשמ רשא הצופנ םילוקוטורפ תליבח
טנרטניאה תשרל שולגל.
.םלועב רתויב -ופנה לוקוטורפב גאב הזל אורקל םא עדוי אל ינאש (הזכ קיעמ רבד ןימ ומכ ונשי
-ה A5DH;D הליבחב עדימ חלוש התאש םעפ לכב (זא עדימ תחילשל לוקוטורפב שמתשמ התא רשאכ (
*ממ םינותנה תרבעה בצק לע עיפשמ השקמ הז זא .*תעידי ילב (ןמז ותואב הליבח דירומ םג התא זא
רחא ןעמנ לא … .
( ןוגכ (IםירפסמJ תורפס קר (תויתוא אורקל לגוסמ וניא ל'נה לוקוטורפה &.%.&.1..&%.. תובותכ() ;D ()
.םירפסמל תויתואה תרמה לע יארחאש לוקוטורפ םג ונשי הז לוקוטורפב שמתשמש בשחמ לכב זא
,ארקנ אוה
48D - 42287== 87=01CA;0< D80A0501 .
,הככ ליחתמ הרמהה *ילהת לכ
1.<7AB;0= 54537( &.:;<=( %.B804254=A( #.1@30=A E;17( !.30=A E;17( $. 2<=.
& ,אמגוד
•B;0=54537 / I:::.:4114.50.;1J - הרמהב ליחתמו תויתואה תא טלוק אוה
•:;<= - תויתואה חונעפב ליחתמ אוה (םירפסמל תויתואה תא ריממה ןונגנמה.
•B804254=A - תוא לש רודיש.
•1@30=A E;17 - םירפסמל תויתואמ ונלש הרקמב .*פיהלו םירפסמל תויתוא ריממ.
•30=A E;17 - לעמ -בוק ה לש םינותנה יפ'ע חראמ -בוק.
•2<= / I1+&.11.9..&J - הרמהה לש טלפה
-ופנהו עודיה לוקוטורפה דבוע הככ A5DH;D .
-----------------------------------------------------------------------------------------------
.תשרב הדובעב תומדקתמ רתוי תצק םהש תורדגה ינשל רובענ
02; - 0D7< 24A41;<6 ;<A78E457 M 0D7< 27L;57 ;<A7850<<75A.
<2;= - <7A:086 28;L78H27L;57 ;<A78E457 =D75;E;54A;0<.
02; - םיחותפ םינותנ תרבעה לש הגצה תרוצ.
<2;= - תונולח תביבסב תשר ילהנמל קשממ.
#$ >/-4/39
תבכשל אובמ %4/
-ה 0=; ב רואל אצוה 1+9 -ה י'ע ;=0 )ימואלניבה םינקתה ןוגרא (
-ה 0=; .תובכש עבש לש םיחנומב םיבשחמ ןיב תרושקתה תויצקנופ תא רידגמ
לש ןויערה 0=; יתשש םיקשממו םילוקוטורפ תרזעב ןהיניב רשקתל ולכוי תונוש תוכרעמש אוה
.תוניבמ תוכרעמה
-ה תא רצי ימואלניבה םינקתה ןוגראשכ 0=; ,ןהו תובכש העבשל תותשרה תויצקנופ תא קליח אוה

WWWWWWWWWWWWWW
P )>>&/*)</%3 P
PWWWWWWWWWWWWWWP
P >-,4,3<)</%3 P
PWWWWWWWWWWWWWWP
P 4,44/%3 P
PWWWWWWWWWWWWWWP
P <-)34>%-< P
PWWWWWWWWWWWWWWP
P 3,<2%-+ P
PWWWWWWWWWWWWWWP
P ')<) &/3+ P
PWWWWWWWWWWWWWWP
P >($4/*)& P
PWWWWWWWWWWWWWWP
.הבכש לכ לע ריבסא ינא וישכע
תבכש S D3G=;541
ינימ לכ הרידגמ םג איה םילבכ ןוגכ םהב תעגל רשפאש (םייזיפה םירבדה םצעב איה תאזה הבכשה
םירבד
.םילבכב םיניפ ומכ
תבכש S 24A4 1;<6
תרבעהב תויעבב לופיט תקפסמ םג הבכשה הדוקנל הדוקנמ םינותנ תרבעה תקפסמ וז הבכש
.םינותנה
תבכש S <7A:086
.תוליבחב טולשלו טוונל הלוכי תאזה הבכשה (תובכשה ןיב םינותנ תרבעה תרשפאמ תאזה הבכשה
הבכשה י'ע ורצונש תוליבחל תבותכ תתל אוהש הבכשל דיקפת דוע שי A84<=D08A "כית הילע ריבסנש
םתא
.תבותכ םהל תנתונ איה המל וניבת רבכ
תבכש S A84<=D08A
(תוליבח ינשב ותוא חלוש התא זא םיפד ינש אוה לבא םייוסמ תרשל בתכמ חולשל הצור התאש דיגנ
ינפל החילשה רדס יפל תורדוסמ םהש קדוב אוהו חלושה דצמ תוליבחה תא תרפסממ תאזה הבכשה
ביכרמ אוהש
.דחא רבדל לכה
תבכש S =7==;0<
הזיאו רבדמ םושיי הזיא עובקל אוה הבכשה דיקפת הז םע הז םירשקתמ תשרב םימושיי ינששכ
(בישי
הבכשה זא קתנתה טנרטניאל רוביחה םואתפש לשמל םירחא םירבד ינימ לכ לע תחקפמ םג הבכשה
איה תאזה
.קתנתה טנרטניאל רוביחהש *תוא העירתמש יתאז
תבכש S D87=7<A4A;0<
ידכ םינותנ תסיחדל םגו הנפצהל םג תשמשמ איה (רודישל תועדוהה תא הניכמ םצעב וזה הבכשה
הרבעהש
.רתוי הריהמ היהת
תבכש S 4DD1;54A;0<
םינותנ דירוהל ומכ (הז תא השוע הלעפהה תכרעמו תושעל המ שקבמ התא הבש הבכשה יהוז
רחא בשחממ
תבכשל השקבה תא תחלוש הבכשה (רחא רבד לכ וא A84<=D08A .*ישממ הז םשמו
,םיקלח השולש דועל תוקלוחמ תובכשה תעבש לכ
-ה תובכש D3G=;541( 24A4 1;<6( <7A:086 תוארקנ 50@@C<;54A;0< =CB<7A
-ה תובכשה =7==;0<( D87=7<A4A;0<( 4DD1;54A;0< תוארקנ 30=A D8057==
תיעצמאה הבכשהה A84<=D08A .םירחאה םיקלחה ינש ןיב -צוחכ תשמשמ
0=; @0271 4<2 ;<A78<7A
4DD1;54A;0< ( D87=7<A4A;0< ( =7==;0<
KK
KK
<E=( N28( 8D5 (
A71<7A( EAD (
=@AD( 8;D .

A84<=D08A
KK
KK
A5D( C2D
<7A:086 ( 24A4 1;<6 ( D3G=;541
KK
KK
;D( ;5@D
.&.&
.&.% 5=@4H52
.&.# A067< BC=
.&.! A067< 8;<?
0=; @0271 4<2 <0L711 <7A:487

4DD1;54A;0< ( D87=7<A4A;0< ( =7==;0<
KK
KK
<5D( <7AB;0=
7@C14A;0< (
<7AN( BA8;7L7 (
<7A:487( 8D5 (
=A874@=( A1; (
=4D
A84<=D08A
KK
KK
=DN( ;DN
<7A:086 ( 24A4 1;<6 ( D3G=;541
KK
KK
.&.&
.&.% 5=@4H52
.&.# A067< BC=
.&.! A067< 8;<?
#$ .<2/= ]
םירקאהה תוברת
המדקה
דחאו דחא לכ ןייפאנו םגוס תא רידגנ (ונימי לש םירקאהה לש תוברתה לע תצק רפסנ הז טסקטב
.םהמ
תאו םירחוב םהש תרשל וא רתאל הצירפב םירקאהה לש םתדמע תא ריהבהל רומא טסקטה
.תוביסה
הזה ןוברחה תא איצומ ללכב ינא המלו םכמ הצור ינא לזאזעל המ (םכמצע תא םילאוש חטב םתא
Rרואל
.בשחמה ירותפכ תא ששמלמ -וח םייחב תושעל המ יל ןיאו םמעושמ ליפודפ ינא יכ...הטושפ הביסה
)ליחתנ (תוניצרב וישכעו
(תרחא וא תחא הטישב םיצרופ םה המל םיעדוי אל (םהמ םיבר לש םתעידי ילב וליפא (םירקאהה בור
.םמוקמב םתוא רידגהל הסננ ונחנא לבא...ירעזמ קזנ וא *יפה יתלב קזנ םישוע םה המלו
רבחתהל םיסנמ םתאש קניל לכש םיאורו (-רפנש רתאב םתשגפנ םיימעפ אלו םעפ אלש חוטב ינא
.תמ (תרשה *רד וילא
J וירחא תובקועש תומושרה לש תוביקעה לכ תא קר אל קחמ (ונלש רקאהה (הטושפ הזל הביסה 10?= I
.תרשה>רתאה ןכות לכ תא םג אלא
תוביסמ ללכ *רדב האב הז גוסמ הצירפ (הדיחא ללכ *רדב הביסה ןאכ םג- Rהז תא השע אוה המלו
תרשה ןסכאמש טילחמ םדאנבה זא...יידמל הברה וב םילקתנ ונחנא הנורחאה הפוקתבש המ (תוינעזג
...הפ יוצר אל אוהש רסמה תא טולקיישו תומל בייח הזה
אל דחא "אשו Iלילא ןימJ ורוג אוהש -יוושהל הצור םדאנבהש ללגב האב (הז גוסמ הצירפל הביס דוע
הממ אלימב ןיא ולש להנמלש (ןכסמ יברע תרש הזיא םוקייהמ קחמ אוהש ללגב (וילע לגוסמ
-ירה אוה זא- Rבהלתהל ול שי רבכ הממ זא...*ירצש ומכ ותוא חטבאמ אל וליפא אוה זא (סנרפתהל
Rהא רבג שיגרמ..תרשה לע טלתשה אוה זא..גאב
.םהב אצויכו םיימואל םיפחד ללגב םתס םילעופ אל םהו (הלאכ אל םה םירקאהה בורש (ועדתש זא
Rהצירפב ונלש 'םחולה רקאה'-ה לש הרטמה םצעב המ זא
.Iעקרב לארשי לגד הזיא םיעקות ללכ *רדבJ (המקנ וא רסמ ריבעהל איה הרטמה
הזיאמ רזח קר םדאנבהש ללגב וא...*כל רבעמ רבד םוש אלו ביריה תא סורהל הרטמב האב הצירפה
הביסהוJ...ןושיל חוכ ןיאו תושעל המ ןיא זא (בהאמה םע הטימב רבכ אמאו ישיש םויב קטוקסיד
.Iתקדצומ תאזה
,'יבויחה רקאה'-ה לש דצה תא הלגנ וישכע
להנמ תא ריהזהל ללכ *רדב איה הצירפב ולש הרטמהש (חטבאמ>רקאה םצעב אוה (יבויחה רקאהה
.ולש תרשה לע םינקתומש םיתרש>תונכותה תחאב גאב הזיאמ םיתרשה
יהשוזיא לבקיי -רופה םימעפל וליפאו םיטוסבמ ויהי םידדצה ינשו גאבה תא ןקתיי תרשה להנמ *כ
)השעמל הרומת
ותוא "דה תאו (ומש תא הנשיי קר אלא (רוקמה "ד תא קחמיי אל (ונלש םכחה -רופהש (אוה יאנתה -
,אמגודל סקדניאה "ד לש םשל הנשיי אוה (םוקמב תולעל הצור אוה 3AAD,HH:::.ACL;4-A37-
61;.50@H;<27N.3A@1
-רופה לבא...ול אבש המ בותכל לוכי אוה םש (-רופה םש ותואש -בוקה תחת הלעיי רתאהו
-בוקה םש תאו (ולש ינורטקלאה ראודה תבית תא ןייציו (תרשה להנמל הרהזא קר םישי (תברותמה
.הניש אוה ותוא
המ הז...בוט ונ- 'Rותוא "ורשל המל (דמחנ ןושוכ אוה וקישומ לבא',םכמצע תא םילאוש חטב םתא
.הזמ םלעתנ לבא (ימצע תא לאוש יתייה ינאש
)R)Rללכב הזמ יל אציי המ (איה שארב -וצתש הלאשה
קחומ אוה זא (םייח ול ןיאש דחא םתס אלו (דובכ םע רקאה רותב בשחית התא ,הטושפ הבושתה
הברהל וכזת וליפא ילוא הככו (םירחאל םכילע -ילמיי םג תרשה להנמ (םימעפ הברהו...םירתא
)הדובע וליפא ילואו םירפו'צ
*רדב וכישמי םה םאש םיניבמ םירקאהה בור יכ (תשרב הצואת ספות יבויחה רקאהה (ןורחאה ןמזב
לכ המ ליבשב זא...םיילילפ םיקיתל וליפא ילואו (םהלש בשחמה סוניקל םתוא ליבוי הז...תילילשה
Rןגאלבה
,רוכזל בושח
לע לכתסהל לוכי אוה עגר לכבו (יבויח והשמכ םכלש הצירפה תא בישחי תרשה להנמ דימת אל
קפסל וא הרטשמל םכילע חוודל טושפו (םתוא םתקחמ אל םא אלא IתומושרJ ונלש םיגולה
חיוורמ אוה םא וליפא םכלש טנרטניאה ןובשח תא םכממ תחקל הצריי החמשבש- םכלש טנרטניאה
...הזמ
,הנקסמ
םיצור םתא 'םינצרפ' לש גוס הזיא בוט בוט ובשחת (גניקאה לע תכלל םירחוב םתא םא
תא רתוי בוט ועדתש זא (ןכ םאו (*לכולמה קסעל סנכיהל םכל יאדכ ללכב םא ובשחת...תויהל
...םכינפלש םירבדה
#$ *3<)=
לע עדימ /> Eםיצורעו >%-<4 תדוקפ יידי-לע F 3,<4<)<
,םיניינע ןכות
אובמ
-ב שומיש .א <7A=A4A
םיחותפ םיצורע חונעפ .ב
-ב שומיש .ג <7A=A4A ירפסמ יוליגל ;D תנכות ישמתשמ לש ;5P
םיפסונ םישומיש .ד
םירזעו םילכ .ה
םיישומיש םיפיט .ו
םוכיס .ז
אובמ
.ביתכ תואיגשמ ומלעתה אנא (ילארשיה םירקאהה ןוגרא לש *ירדמ םיארוק םתא
)םכתאירקמ ונהתש אוה רקיעהו (הז טסקט תאירקמ רתוי קימעמ עדיי ושכרתש הווקמ ינא
.ותוא אורקל רתוי חונ םכל היהיש יידכב טסקטה תא וסיפדתש עיצמ ינא
(הנהמ האירק 5<A4N .
-ב שומיש .א <7A=A4A
,הנכותה תלעפה-
J לע וצחל =A48A J )תירבעה אסריגב לחתה(I D80?84@= J )םירזע וא תונכות(I @=-20= D80@DA .I
<7A=A4A יידכב הנכותב שמתשמ תישיא ינא .תומישמ הברהל המיאתמש תישומיש דואמ הנכות איה
ירפסמ גישהל ;D -ב םתיא רבדמ ינאש םישנא לש ;5P -ב שמתשהל רשפא ןכ ומכ . <7A=A4A רתאל תנמ לע
(םינאיורט םיסוס לש תוצירפ A80Y4<= .םיצורעה תעונת תא תוארל יידכב םתס וא םכבשחמב )
,תשקה תעב הנכותה תנתונש טלפה לש םכינפלש אמגודה לע ולכתסה <7A=A4A ,הרושב 5,>:;<20:=
ןולחב @=-20= D80@DA .
5,>:;<20:=T<7A=A4A
active connections
proto local address foreign address state
tcp pavilion:2!"2 #arloc$:%&' esta(lis)ed
tcp pavilion:2!"2 s*+as+&,+%%2-free-net-a.:/,2 esta(lis)ed
tcp pavilion:/%!& #arloc$:%&'0 esta(lis)ed
tcp pavilion:2,!& 2&-%!!-2-,:%,& esta(lis)ed
tcp pavilion:/&/, 2'-00-%&-%&%-on-#ave-)o1e-co1:%&/% esta(lis)ed
J םיאור םתא .אמגודה לע לכתסנ ואוב וישכע D80A0 .*סמה לש ילאמשה ודצב I
J וארת וירחא E087;?< 42287== -ה רפסמ תא ונל ןתת וז הרוש I ;D תאו שמתשמה לש תרשה םש וHוא
(-ורעה D08A ,האבה הרוצב אצמנ אוה וילע ) ;D,D08A -ה רפסמ ןיב ',' םע ;D .-ורעל
J הלימה תא ואצמת "וסבו =A4A7 (-ורעה בצמ תא הארמ טושפש המ )בצמ(I D08A .)
-בצמב תויהל לוכי הז קלח 7=A4B1;=372 -וא רבוחמ בצמב :4;A;<? 50<<75A בצמב אוה םא םא
.)עדימל(הנזאה
םיצורע חנעפל יידכב הנכותב שמתשהל *יא לע רתוי םדקתמ בלשל םירבוע ונחנא הז עדיי םע וישכע
.םיחותפ
םיחותפ םיצורע חונעפ .ב
םתיביכש ילב הבכנ *סמה Rומצעב חתפנ םור-יד.יסה Rםכלש בשחמל הרוק רזומ והשמש םכל הרק
בשחמל םכל -רופ והשימש םיניבמ עתפלו...Rהפ הרוק לזאזעל המ םכמצע תא םילאוש םתאו Rותוא
(ןאיורט תרזעב A80Y4< .)
םתא ןכבו Rןוכנ ותוא דימשהלו םכל וחלש ןאיורט הזיא קודבל איה םכלש המישמה וישכע זא
.םיקדוצ
-ל בוש וכל זא @=-20= D80@DA *רד םהב שמתשהל רשפאש תויורשפא הברה ונל שי וישכע . <7A=A4A
לש הרזעה טירפת תא לבקל תנמ לע *כ בותכל םילוכי םתא זא <7A=A4A ,
5,>:;<20:=T<7A=A4A 371D
)םגרותמ בצמב טירפתה וב עיפויש "סות בותכא ינא ילוא(
...ןאכל ורזחתו טירפתב ונייעת
...*ישמנ ואוב זא...Rםתארק
( הדוקפה תא בהוא תישיא ינא 5,>:;<20:=><7A=A4A -4< (םיצורעה לכ תא הארמש ) D08A= םיחותפה )
-ה תבותכ "וריצב םירוביחה לכ תאו ;D (תרשה םש םוקמב 30=A<4@7 .)
ומכ םינאיורט לש םיצורע שפחל םילוכי םתא (םירוביחה תא קודבל םיעדוי םתאשכ וישכע 1&%#! (
<7ABC= ומכ )ןשיה 1&#% ( =CB =7L7< .'וכו )
ושעת וכל םדוק לבא (ולגת דיימש םכלש םיכרצה לכל ישומיש דואמ היהי םתדמלש המ לכ וישכע
םינכומ הפל ורזחתו חומל בוט בוט םכל גפסיי וישכע דע םתלביקש עדימה לכש יידכ הנטק הקספה
)דוע דומלל
-ב שומיש .ג <7A=A4A ירפסמ יוליגל ;D תנכות ישמתשמ לש ;5P
-ה תא גישהל םתיצר םעפ-יא םאה ;D -ב םכתוא ןבציעש והשימ לש ;5P וא רתסומ היה אוה לבא
אוצמל ונל רוזעתש הטיש דמלנ ואוב זא...ןכש ימצעל ראתמ ינא Rעיפוה אל טושפש ;D םישנא לש
-ל םירבוחמש ;5P .ונלש
רפסמ יוליג ;D שמתשמ לש ;5P *רד <7A=A4A -
רפסמ גישהל יידכב ;D -ה תא חותפל םכילע (שמתשמה לש @=-20= D80@DA תושעלו <7A=A4A -<
-ב ותיא רבדל םתלחתהש ינפל )םיחותפה םיטרופה תמישר לכ תא תוארל יידכב( ;5P תא ומשר (
.*מסמ וא "ד לע םירפסמה
-ה רפסמ תא תולגל ןמזה עיגה וישכע ;D תוריהמב ושע וישכע העדוה שמתשמל וחלש .ולש <7A=A4A -<
רפסמ לש השדח הרוש םכל "סוותתו ;D (שדחה רפסמה תא םתישעש המישרה תרזעב ולג וישכע (
)םידבוע דימת אלש(םי'צאפו תוצירפ ינימ לכב שמתשהל ילב שתשמה לש רפסמה תא םכל שי וישכע
Rאל "יכ )םכל אבש המ ותיא תושעל םילוכי םתא ולש רפסמה תא םתדכל ירחא וישכע
םיפסונ םישומיש .ד
-ב <7A=A4A תגשהל שמתשהל רשפא ;D ינש ןיב רישי רוביח שי דוע לכ (דחא לכו רבד לכ לש
טא'צ (תורישי תועדוה (םיצבק תרבעה,אמגודל )ינשה שמתשמה ןיב וא הנכותה ןיבל *ניב(םינוויכה
לש ;5P (קרימב ( @;85 ...דועו )
םירזעו םילכ .ד
(םיצורע קודבל יידכב ,םיצורע תקירס D08A= )), םכלש אל(בשחמב םיחותפ )
J =7L7<A3 =D3787 D08A =54<<78 לפנ םירתאה דחאש הרקמל םירתא ינש - I
3AAD,HH@7@B78=.N00@.50@H58GDA0?H9=D787D08A=54<.7N7
3AAD,HH@7@B78=.N00@.50@H?034<X%H9=D787D08A=54<.7N7
J 105620:< &... ישיאה בשחמל תוצירפ תעינמל הנכות - I
3AAD,HH:::.105620:<.50@
J ;5P )..הזכ והשימ שיש יל הארנ אלש תורמל(ול ןיא ןיידעש ימל - I
3AAD,HH:7B.;5P.50@
םיישומיש םיפיט .ה
םימעפל .א <7A=A4A םא .ליחתמ שמתשמ לבלבלו תושקהל לולעש המ דואמ תוכורא תומישר טלופ
תא וצירת טושפ (םישקתמ םתא <7A=A4A יידי לע(ינשה שמתשמה םע רשק ורציתו תודוקפ םוש אלל
תא וצירת זאו )ינשה שמתשמהמ העדוה תלבקHתחילש <7A=A4A הז - השדח הרוש עיפוהל הכירצ .תינש
)םישפחמ םתאש המ
...האבה אסריגב אובי .ב
םוכיסל .ו
רתוי תויעוצקמ םיכרדב תוסנתהל וליחתת וישכעמשו עדיי םכל קינעה *ירדמהש הווקמ דואמ ינא
.וז ומכ
וייהתש דע (*רדה לכ *רואל םכתא וולייו *שמהב ועיגי םיכירדמ דואמ הברה דועש חיטבמ ינא
םלועב ןכדעתהל יידכב ונלש רתאל וסנכת רוציקב זא ), יתמזגה ילוא...בוט )םינטק םינייטשנייא
)ןותחתה םלועה לכו םירקאהה
#$ <-/*+,-
י"ע םגרות *3<)=
-ב תוימינונא /-*
-ב ימינונא תויהל *יא תוטיש המכ םכל הארי ינא הז *ירדמב םלוכל םולש ;85 *ירדמה תא יתבתכ
ןוויכמ הזה
ליחתנ הללאי זא וניבתו וארקת זא ילש יפ יאה תא ריתסהל *יא יתוא םילאוש ןמזה לכש
- הטיש 1 ,
הככ *לוה הזו יפ ייאה תרתסהל הזב םיכמותש םיתרשל תורשפא הנשי קרימב
' @027 G0C8<;56 QN )םישרגה ילב( 'H
תרשל רמוא הז ;85 *ילע השוע והשימ םא יפ ייאה תא ריתסהל הזב *מות אוה םא :30;=
-הטיש & *רד :;<?4A7 הלקה *רדה
,ל תכלל הז תאזה הטישב תושעל *ירצ התאש המ לכ
E;17 --T 0DA;0< --T E;87:411
תורשפאה תא ןמסלו
C=7 =056= E;87:411
תרש סינכהלו :;<?7A7 טרופב 1..
-הטיש % *רד :;<?4A7 השקה *רדה
בצמב תא רשאכ אבה הדוקפה תא סנכת 0EE1;<7
=78L78 :;<?4A7-;D,ID08A &%J ;7 H=78L78 NNN.NNN.NNN);D 42287==( &% H
ל רבוחמ התא וישכע :;<?4A7
אבה הרושה תא סינכת הצור התאש קרימ תרשל רבחתהל וישכע
PC0A7 ;85.=78L78.50@ $$$9 H
תואבה תורושה תא סינכת גניפ לבקתש ינפל רהמ עצבל *רטצת אבה דעצה תא
PC0A7 C=78 ?02 B;6671 =<;6671 C8<;56 H
PC0A7 <;56 C8<;56 H
לימ ייא יל וחלש תושקב וא תובוגת םכל שי םא
71;208$U30A@4;1.50.;1
#$ K#-:)3
ויק.יס.יאל הצירפ
.)אמסיסה ילב(םהלש רפסמה לע שבלתהל M םירחא םישמתשמ לש תואמסיס גישהל לע רבסה -בוק
.)השק הזש בשחש ימל( לק שממ הזו הז תא תושעל *יא תעדל וצר םישנא הברה
.תונעטב ואובת לא םכל דבוע אל םע זא (דבוע דימת אל הז - הנטק הנטק היעב שי לבא
,םיאבה םירבדה תא םיעדוי םתאש ואדוות - םדוק
אסריג תא דירוה אוהש M ++ .הנקתהה רחאל אל םש ויקיסיאהש תורדגהב עגנ אל אוהו
.רעטצמ זא ויקיסיאה תא יתבתכ ינא אל (תושעל המ ןיא לבא קיעמ תצק הזש עדוי ינא
.בשחמב םהלצא הרוק המ םיעדוי םתאש םישנא וא םירמייל לע דובעל בוט הז
.ותמסיס תא תולגל םיצור םתאש שמתשמה לש יפיא M
.ותמסיס תא תולגל םיצור םתאש שמתשמה לש ויק יס יאה רפסמ M
1 םיאבה םיצבקה תא ודירוה .
3AAD,HH1&%.1&%.1&%.1&%H.3A@1H......H2BHC;<.;2N
3AAD,HH1&%.1&%.1&%.1&%H.3A@1H......H2BHC;<.24A
3AAD,HH1&%.1&%.1&%.1&%H.3A@1H......H2BHC;<@=?.24A
3AAD,HH1&%.1&%.1&%.1&%H.3A@1H......H2BHC;<@=?.;2N
3AAD,HH1&%.1&%.1&%.1&%H.3A@1H......H2BHC;<3;=.;2N
3AAD,HH1&%.1&%.1&%.1&%H.3A@1H......H2BHC;<3;=.24A
- ה תאS 1&%.1&%.1&%.1&% - הםוקמבו ןברוקה לש יפיאה רפסמב ופילחה C;< .ולש רפסמה תא ומיש
לש ויקויסיאה לש היקיתה לש השיגל תורושה םה(הנומש אל (הרושה עצמאב תודוקנ שש שיSS
.)ןברוקה
.ול םיקוקז םימעפה לכגב אל רשא רחא טליופסקאב שמתשהל שי ןאכ
& ,םשל תואבה תורושה תא וקיתעהו שדח טסקט -בוק וחתפ.
הלימה תא "ילחהל , רוכזל SSS 345672C;< .םכלש ןברוקה לש רפסמל
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in4"na1e"5")ac$ed .in '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs I
' rando1 gro.ps version"5d#ord:&&&&&&&a"online color"5d#ord:&&ff&&&&
' .nlisted color"5d#ord:&&!&&&&&"offline color"5d#ord:&&&&&&ff
' a.t)ori6e color"5d#ord:&&'&&&!&"notif* color"5d#ord:&&!&&&!&
' laststat.s color"5d#ord:&&&&!&&&
' defa.lt file dir"5"c:\\progra1 files\\ic3\\received files""s1tp address ''/'
' dnd 1essage"5"please do not dist.r( 1e no#- dist.r( 1e later-""o.t 1essage ''/'
' (.s* 1essage"5".ser is occ.pied- onl* .rgent 1essages #ill (e delivered '.
' c)at 1essage"5"i #o.ld li$e to c)at a(o.t an*t)ing""a#a* pren.1"5d#ord:&&&&&&&&
' o.t pren.1"5d#ord:&&&&&&&&"(.s* pren.1"5d#ord:&&&&&&&&
' dnd pren.1"5d#ord:&&&&&&&&"c)at pren.1"5d#ord:&&&&&&&&
' file options"5d#ord:&&&&&&&'".rl options"5d#ord:&&&&&&&'
' c)at options"5d#ord:&&&&&&&'"all options"5d#ord:&&&&&&&e
' e7t options"5d#ord:&&&&&&&'"start.p"5"no""a.to a#a*"5"no '
' a.to )ide ti1e"5d#ord:&&&&&&%e"a.to )ide"5"no""1ove server top"5"no '
' (lin$ in tra*"5"no""sort lists"5"*es""s)o# online list"5"no '
' re1ove addfriend"5"*es""splas) open"5"*es"")istor* last first"5"*es '
' floattop"5"*es""t)r. server"5"no""8oin c)at"5"no""open .rl (ro#ser"5"no '
' ref.se file notinlist"5"no""over#rite e7istfile"5"no '
' disa(le online alert"5"*es""accept .rgent in (.s*"5"no '
' (lin$ tra* in a#a*(.s*"5"*es"".se contact list color"5"no '
' contact list color"5d#ord:&&c!(,,d"save .ser file"5"*es""a.to .pdate"5"*es '
' searc) #i6ard"5"no""defa.lt 1ailer"5"*es""pop pla* so.nd"5"*es '
' pop a.to la.nc)"5"no""pop c)ec$"5"no""pop ti1e"5d#ord:&&&&&&&a
' c)ec$ )eaders"5"*es""1ovetoo.tdela*"5d#ord:&&&&&&%'"1ovetoo.t"5"no '
' 1ovetoa#a*dela*"5d#ord:&&&&&&&a"1ovetoa#a*"5"no""a.to sleep 1ode"5"no '
' log )istor* events"5"*es""connection t*pe"5"per1anent""fire#all"5"*es '
' .segivenip"5"no""soc$s"5"no""soc$sport"5d#ord:&&&&&'/!
' soc$sserver"5"enter *o.r soc$s server '
' pro7*soc$s')ost"5"enter *o.r pro7* server""pro7*soc$s'port"5d#ord:&&&&&'/!
' .sepro7*soc$s'"5"no""givestats"5"no""soc$sversion"5d#ord:&&&&&&&'
' soc$sa.t)entication"5d#ord:&&&&&&&&"fire#allti1eo.t"5d#ord:&&&&&&%e
' .sefire#allti1eo.t"5"no"".sefire#allrangeports"5"*es '
' fire#allfro1port"5d#ord:&&&&,d!"fire#alltoport"5d#ord:&&&&"%'!
' old soc$ets"5"no"".sert*pe"5d#ord:&&&&&&&&"1ail receipients 'Z'/'
' rando1 availa(le"5"no""rando1gro.pna1e"5d#ord:&&&&&&&%
' rando1 na1e"5"9:d;< 000 =>""allo# sec.re clients onl*"5"*es '
' p)oneapproval"5"*es""p)onetoneti1e"5d#ord:&&&&&&/2
' p)onepa.seti1e"5d#ord:&&&&&%f'"p)one(rea$ti1e"5d#ord:&&&&&&2!
' p)onesettings"5d#ord:&&&&&&&%"p)onepa.sec)ar"5"?""p)onelocalp ' '/'
' p)onelongp"5" ""p)oneinterp"5" ""c)at roo1na1e"5"prod.ct s.pport @ s.ggestion '
' a.to 8oin c)at roo1"5"*es""novice co.nter"5d#ord:&&&&&&&a
' 1en. co.nter"5d#ord:&&&&&&%/"servers version"5d#ord:&&&&&&&%
' e7ternals version"5d#ord:&&&&&&%,
' stats"5)e7:0&?ff?ea?2?c?/0?&&?&&?&&?&&?&&?&&?&&?&&?&&?&&?&&?&&?&&?&&?&&?&& >(
..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(.. >(
..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(.. >(
..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(.. >(
..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(.. >(
..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(.. >(
..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(.. >(
..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(.. >(
..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(..(.. ' novice"5"no '
' dropped .sers"5)e7:&%?&&?&&?&&?'/?ca?/?&&?e0?&2?%f?&&
' state flags"5d#ord:&&&&&&&&"server 1sg version"5d#ord:&&&&&&&(
' server 1sg s)o#n"5d#ord:&&&&&&&%"server 1sg co.nt"5d#ord:&&&&&&&,
' left(.tton #arning"5"no""1en. left clic$"5"no""tip start.p"5"no '
' tip position"5d#ord:&&&&&&&&"1oreevents #arning"5"no""invisi(le #arning"5"no '
' send later #arning off"5"no""(.s* #arning"5"no""a#a* #arning"5"no '
' dnd #arning"5"no""ft #arning"5"no""e7t #arning"5"no""o.t #arning"5"no '
' c)at #arning"5"no '
' a#a* 1essage"5".ser is c.rrentl* a#a*\r\n*o. can leave )i1@)er a 1essage '
' rando1 co11ent"5"*o. #onAt (e ).rt (* t)ings *o. donAt care-\r\n\r\n(cB calvinAs la(s? %,,/+%,,!- no
rig)ts reserved-\r\nitAs not a secret- itAs not a 1agic- itAs not a 1*t) '.
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\*o.r.in\prefs\presets I
' o.t1sg presets &"5"iA1 o.tAa )ere- see *o. to1orro# ')
' dnd1sg presets &"5"please do not dist.r( 1e no#- dist.r( 1e later '.
' a#a* presets1sg &"5"a#a*""o.t presets1sg &"5"o.t for t)e da* '
' (.s* presets1sg &"5"(.s*""dnd presets1sg &"5"dnd""c)at presets1sg &"5"c)at '
' a#a*1sg presets %"5"i a1 o.t to l.nc)- i #ill ret.rn s)ortl* '.
' o.t1sg presets % ''/'
' dnd1sg presets %"5"i a1 c.rrentl* in a 1eeting- i canAt (e dist.r(ed '.
' c)at1sg presets %"5"co1e 8oin 1* c)at roo1C""a#a* presets1sg %"5"l.nc) '
' o.t presets1sg %"5"not )ere""(.s* presets1sg %"5"1eeting '
' dnd presets1sg %"5"1eeting""c)at presets1sg %"5"co1e in '
' a#a*1sg presets 2"5"donAt go an*#)ereC iAll (e (ac$ in a 8iff* ')
' o.t1sg presets 2"5"iA1 closed for t)e #ee$end@)olida*s '.
' dnd1sg presets 2"5"donAt dist.r( 1* concentration ')
' c)at1sg presets 2"5"donAt 1iss o.t on t)e f.nC 8oin o.r c)at ')
' a#a* presets1sg 2"5"(e rig)t (ac$""o.t presets1sg 2"5"closed '
' (.s* presets1sg 2"5"concentration""dnd presets1sg 2"5"concentration '
' c)at presets1sg 2"5"f.n '
' a#a*1sg presets /"5"iA1 o.t #it) t)e dog- (e (ac$ #)en )eAs finis)ed '.
' o.t1sg presets /"5"gone fis)in '.'
' dnd1sg presets /"5"iA1 on t)e p)one #it) a ver* i1portant client- donAt dist.r( 1e ')
' c)at1sg presets /"5"#)at are *o. #aiting forD co1e on in ')
' a#a* presets1sg /"5"dog #al$""o.t presets1sg /"5"fis)ing '
' (.s* presets1sg /"5"on t)e p)one""dnd presets1sg /"5"on t)e p)one '
' c)at presets1sg /"5"donAt #ait""a#a*1sg presets '"5"#ent o.t for a s1o$e ' .
' o.t1sg presets '"5"iA1 sleeping- donAt #a$e 1e '.
' dnd1sg presets '"5"i canAt c)at #it) *o. no#- iA1 (.s* '.
' c)at1sg presets '"5"#eAd love to )ear #)at *o. )ave to sa*- 8oin o.r c)at '.
' a#a* presets1sg '"5"s1o$e""o.t presets1sg '"5"sleeping '
' (.s* presets1sg '"5"canAt c)at ""dnd presets1sg '"5"canAt c)at '
' c)at presets1sg '"5")ear""a#a*1sg presets "5"on 1* coffee (rea$ '.
' o.t1sg presets "5"#ent )o1e- )ad to feed t)e $ids '.
' dnd1sg presets "5"canAt *o. see iA1 #or$ing 'R
' c)at1sg presets "5"enter *o.r c)at roo1 1essage )ere '
' a#a* presets1sg "5"coffee""o.t presets1sg "5"$ids '
' (.s* presets1sg "5"#or$ing""dnd presets1sg "5"#or$ing '
' c)at presets1sg "5"e1pt*""a#a*1sg presets 0"5"#ent to get so1e fres) air '.
' o.t1sg presets 0"5"gone for good '.
' dnd1sg presets 0"5"enter *o.r occ.pied 1essage )ere '
' c)at1sg presets 0"5"enter *o.r c)at roo1 1essage )ere""a#a* presets1sg 0"5"air '
' o.t presets1sg 0"5"gone""(.s* presets1sg 0"5"conversing '
' dnd presets1sg 0"5"e1pt*""c)at presets1sg 0"5"e1pt* '
' (.s*1sg presets ""5".ser is occ.pied- onl* .rgent 1essages #ill (e delivered '.
' dnd1sg presets ""5"enter *o.r occ.pied 1essage )ere '
' c)at1sg presets ""5"enter *o.r c)at roo1 1essage )ere '
' a#a* presets1sg ""5"e1pt*""o.t presets1sg ""5"e1pt*""(.s* presets1sg ""5"e1pt* '
' dnd presets1sg ""5"e1pt*""c)at presets1sg ""5"e1pt* '
' (.s*1sg presets &"5".ser is c.rrentl* occ.pied '
' c)at1sg presets &"5"i #o.ld li$e to c)at a(o.t an*t)ing '
' (.s*1sg presets %"5".ser is c.rrentl* occ.pied% '
' (.s*1sg presets 2"5".ser is c.rrentl* occ.pied2 '
' (.s*1sg presets /"5".ser is c.rrentl* occ.pied '
' (.s*1sg presets '"5".ser is c.rrentl* occ.pied '
' (.s*1sg presets "5".ser is c.rrentl* occ.pied '
' (.s*1sg presets 0"5".ser is c.rrentl* occ.pied '
' a#a*1sg presets ""5".ser is c.rrentl* a#a* '
' o.t1sg presets ""5".ser is c.rrentl* n@a '
' a#a*1sg presets &"5".ser is c.rrentl* a#a*\r\n*o. can leave )i1@)er a 1essage '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\1otd I
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\1otd\1essage& I
' 1essage"5"please (oo$1ar$ o.r net#or$ stat.s page '.
' .rlna1e"5")ttp:@@###-1ira(ilis-co1@stat.s-)t1l"".rl"5"press )ere""date ''/'
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\1otd\1essage% I
' .rlna1e"5")ttp:@@###-1ira(ilis-co1@e1ailsig-)t1l '
' .rl"5"go to t)e ic3 e+1ail signat.re generator""date ''/'
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\1otd\1essage2 I
' 1essage"5"ic3 is doing it againC one 1ore ne# service fro1 ic3 for *o.r pleas.reC create *o.r ic3 interest
gro.p + )o1e? #or$? fa1il*? )o((*? affiliation? sports? 1.sic---etc--( itAs straig)t for#ard? no )t1l needed ') )
' .rlna1e"5")ttp:@@###-ic3-co1@anno.nce1ents@&2-)t1l '
' .rl"5"itAs f.n and eas*? goCC""date"5"/%+1ar+,! '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\1otd\1essage/ I
' .rlna1e"5")ttp:@@###-ic3-co1@anno.nce1ents@#)itepages-)t1l"".rl"5"go ')
' date"5"%+apr+,! '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\1otd\1essage' I
' 1essage"5"ic3 can notif* *o. #)en *o. receive an e+1ail and s)o# *o. t)e e+1ail )eadersC learn )o# to
do it ')
' .rlna1e"5")ttp:@@###-1ira(ilis-co1@e1ail-)t1l '
' .rl"5"e+1ail notification instr.ctions""date"5"%+8.n+,! '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\1otd\1essage I
' .rlna1e"5")ttp:@@###-ic3-co1@anno.nce1ents@&-)t1l"".rl"5"create *o.r greeting '
' date"5"%2+8.l+,! '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\1otd\1essage0 I
' .rlna1e"5")ttp:@@###-ic3-co1@anno.nce1ents@&0-)t1l '
' .rl"5"clic$ for 1ore infor1ation""date"5"20+a.g+,! '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\1otd\1essage" I
' 1essage"5"ic3 can alert *o. #)en *o. receive e1ails and s)o# *o. t)e e1ail )eaders ')
' .rlna1e"5")ttp:@@###-ic3-co1@anno.nce1ents@&"-)t1l"".rl"5"learn )o# to do it '
' date"5"&0+sept+,! '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\1otd\1essage! I
' .rlna1e"5")ttp:@@###-ic3-co1@anno.nce1ents@&0-)t1l '
' .rl"5"clic$ for 1ore infor1ation""date"5"2&+oct+,! '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\rando1gro.ps I
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\rando1gro.ps\rando1gro.p% I
' na1e"5"general c)at""n.1(er"5d#ord:&&&&&&&%"version"5d#ord:&&&&&&&%
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\rando1gro.ps\rando1gro.p2 I
' na1e"5"ro1ance""n.1(er"5d#ord:&&&&&&&2"version"5d#ord:&&&&&&&2
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\rando1gro.ps\rando1gro.p/ I
' na1e"5"ga1es""n.1(er"5d#ord:&&&&&&&/"version"5d#ord:&&&&&&&/
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\rando1gro.ps\rando1gro.p' I
' na1e"5"st.dents""n.1(er"5d#ord:&&&&&&&'"version"5d#ord:&&&&&&&'
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\rando1gro.ps\rando1gro.p I
' na1e"5"2& so1et)ing""n.1(er"5d#ord:&&&&&&&0"version"5d#ord:&&&&&&&0
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\rando1gro.ps\rando1gro.p0 I
' na1e"5"/& so1et)ing""n.1(er"5d#ord:&&&&&&&""version"5d#ord:&&&&&&&"
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\rando1gro.ps\rando1gro.p" I
' na1e"5"'& so1et)ing""n.1(er"5d#ord:&&&&&&&!"version"5d#ord:&&&&&&&!
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\rando1gro.ps\rando1gro.p! I
' na1e"5"& pl.s""n.1(er"5d#ord:&&&&&&&,"version"5d#ord:&&&&&&&,
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\servers I
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\servers\server% I
' )ost"5"ic3%-1ira(ilis-co1""port"5d#ord:&&&&&fa&
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals I
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\canasta I
' t*pe"5"co11and""co11and line"5"@ip ',
' pat)"5"c:\\progra1 files\\canasta\\canasta-e7e '
' .rl"5")ttp:@@o.r#orld-co1p.serve-co1@)o1epages@1)arte""version"5d#ord:&&&&&&&f
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\connecti7 videop)one I
' t*pe"5"e7tension""for1at"5"@p:tcp @ac:""e7tension"5"cvp '
' .rl"5")ttp:@@###-connecti7-co1@)t1l@videop)one-)t1l""version"5d#ord:&&&&&&&,
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\c.+see1e I
' t*pe"5"co11and""co11and line"5"""pat)"5"c:\\c.see1e\\c.see1/2-e7e '
' .rl"5")ttp:@@###-c.+see1e-co1@""version"5d#ord:&&&&&&&0
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\iris p)one I
' t*pe"5"e7tension""for1at"5"""e7tension"5"ir."".rl"5")ttp:@@irisp)one-co1 'H
' version"5d#ord:&&&&&&&a
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\1icrosoft vc)at I
' t*pe"5"servere7tension""for1at"5"%-%\\n+. % +a ""e7tension"5"vce '
' n.1para1eters"5d#ord:&&&&&&&2"server%"5"vc)at%-1icrosoft-co1 '
' .rl"5")ttp:@@vc)at%-1icrosoft-co1""version"5d#ord:&&&&&&%%
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\1icrosoft vc)at\para1% I
' para1na1e"5"#orld""canot)erc)ange"5"no""para1%"5"9co1pass""para12"5"9(.g#orld '
' para1/"5"9fis)(o#l""para1'"5"9lodge""para1"5"9l.nar""para10"5"9lodge '
' para1""5"9practice""para1!"5"9redden""para1,"5"9ta(letop '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\1icrosoft vc)at\para12 I
' para1na1e"5"avatar""canot)erc)ange"5"*es""para1%"5"a1ani""para12"5"anderson '
' para1/"5"(r(""para1'"5"cat""para1"5"cra(""para10"5"dancer""para1""5"dred '
' para1!"5"d.ggan""para1,"5"8oe*""para1%&"5"l.l. '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\netscape cooltal$ I
' t*pe"5"co11and""co11and line ''/'
' pat)"5"c:\\progra1 files\\netscape\\navigator\\cooltal$\\cooltal$-e7e '
'
.rl"5")ttp:@@)o1e-netscape-co1@co1prod@prod.cts@navigator@version2/-&@co11.nication@cooltal$@inde7-)t
1l '
' version"5d#ord:&&&&&&&'
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\ri$$en on t)e roc$7 I
' t*pe"5"clientserver""client co11and line"5"@client Ei '
' server co11and line"5"@server""client pat)"5"c:\\ri$$en\\ri$$en-e7e '
' server pat)"5"c:\\ri$$en\\ri$$en-e7e"".rl"5")ttp:@@###-dse-nl@Fra1on@ri$$en 'H
' version"5d#ord:&&&&&&%"
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\vdop)one I
' t*pe"5"e7tension""for1at"5"callto:@@""e7tension"5"vdp '
' .rl"5")ttp:@@###-vdo-net@do#nload@""version"5d#ord:&&&&&&&/
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\vidcall I
' t*pe"5"co11and""co11and line"5"""pat)"5"c:\\vidcall\\corp-e7e '
' .rl"5")ttp:@@###-access-dige7-net@Fvidcall@vidcall-)t1l '
' version"5d#ord:&&&&&&&!
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\#e(p)one I
' t*pe"5"e7tension""for1at"5"""e7tension"5"#pc"".rl"5")ttp:@@###-#e(p)one-co1 'H
' version"5d#ord:&&&&&&&"
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\3.a$e I
' t*pe"5"clientserver""client co11and line"5"+1pat) Gconnect Ei '
' server co11and line"5"+1pat) +listen""client pat)"5"c:\\3.a$e2s#\\3,-(at '
' server pat)"5"c:\\3.a$e2s#\\3,-(at""server%"5"3.a$e-71isson-co1 '
' .rl"5")ttp:@@###-idsoft#are-co1""version"5d#ord:&&&&&&%&
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\vo7c)at I
' t*pe"5"serverco11and""for1at"5"gro.pna1e5i port5%&&& '
' pat)"5"c:\\progra1 files\\vo7c)at\\vo7c)at-e7e""n.1para1eters"5d#ord:&&&&&&&%
' server%"5"vo7c)at%-vo7#are-co1""server2"5"vo7c)a2-vo7#are-co1 '
' .rl"5")ttp:@@###-vo7c)at-co1@lo#@do#nload-)t1 '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\e7ternals\vo7c)at\para1% I
' para1na1e"5"roo1""canot)erc)ange"5"no""para1%"5"9ic3 '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\prefs\p)onelocations I
' last.pdate"5d#ord:&&&&&&&&
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\1ain I
' selectedcell"5d#ord:&&&&&&&&"al#a*sontop"5"*es""left(ar#idt)"5d#ord:&&&&&&ad
' rig)t(ar#idt)"5d#ord:&&&&&&ad"float(ar+left"5d#ord:&&&&&2
' float(ar+rig)t"5d#ord:&&&&&/&""float(ar+top"5d#ord:&&&&&&//
' float(ar+(otto1"5d#ord:&&&&&%f/"state"5"floating""1ini1i6ed"5"no '
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\#indo#s I
' response"5d#ord:&&!f&&c,"searc)#i6"5d#ord:&&0f&&c&"notif*#i6"5d#ord:&&0f&&c&
' posnovice"5d#ord:&&,/&&dc"pos1otd"5d#ord:&&af&&(""pos1en.config"5d#ord:&&a,&&e"
' re1ove.in"5d#ord:&&((&%&!"1essage"5d#ord:&&!(&&'f"sec.rit*"5d#ord:&&"'&&('
' prefs"5d#ord:&&"f&&ae")istor*"5d#ord:&&,0&&/a"file re3.est"5d#ord:&&,&&&f&
' filetransfer"5d#ord:&&,"&&ae"info"5d#ord:&&,/&&d2"fetc).ser"5d#ord:&&e,&%&e
' .rl 1essage"5d#ord:&&a&&&0,"a#a*"5d#ord:&&(d&&f""c)at re3.est"5d#ord:&&,f&&dd
' contacts list"5d#ord:&&!/&&(d"c)at"5d#ord:&&!(&&f"p)one"5d#ord:&&&a&&&a
' p)one call re3.est"5d#ord:&&""&&e
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\searc) I
' place"5d#ord:&&a'&&cc"t*pe"5d#ord:&&&&&&&2"#idt)"5d#ord:&%!!&%!!
J )$e*2c.rrent2.ser\soft#are\1ira(ilis\ic3\o#ners\)ac$ed.in\ic3 c)at I
' c)atst*le co.nter"5d#ord:&&&&&&&/"pen color"5d#ord:&&!&ffff
' (ac$ color"5d#ord:&&&&'&&&"send foc.s"5"*es""ena(le so.nds"5"*es '
' na1e (ars"5"*es""al#a*s on top"5"no""a.tocolor"5"no""override for1at"5"*es '
' s)o# tool(ar"5"*es""state"5d#ord:&&&%&&&&"ne# font na1e"5"ti1es ne# ro1an '
' c)ar set"5d#ord:&&&&&&&&"irclist#idt)"5d#ord:&&&&&&&0
' font pitc)"5d#ord:&&&&&&%2"ne# font )eig)t"5d#ord:&&&&&&&e
' font effects"5d#ord:&&&&&&&&"a.tocolor &"5d#ord:&&&&&&&&
' a.tocolor %"5d#ord:&&&&&&!&"a.tocolor 2"5d#ord:&&&&!&&&
' a.tocolor /"5d#ord:&&&&!&!&"a.tocolor '"5d#ord:&&!&&&&&
' a.tocolor "5d#ord:&&!&&&!&"a.tocolor 0"5d#ord:&&!&!&&&
' a.tocolor ""5d#ord:&&!&!&!&"a.tocolor !"5d#ord:&&c&c&c&
' a.tocolor ,"5d#ord:&&&&&&ff"a.tocolor %&"5d#ord:&&&&ff&&
' a.tocolor %%"5d#ord:&&&&ffff"a.tocolor %2"5d#ord:&&ff&&&&
' a.tocolor %/"5d#ord:&&ff&&ff"a.tocolor %'"5d#ord:&&ffff&&
' a.tocolor %"5d#ord:&&ffffff"place+left"5d#ord:&&&&&&&a
' place+rig)t"5d#ord:&&&&&%fe"place+top"5d#ord:&&&&&&&a
' place+(otto1"5d#ord:&&&&&2%a"ne# logfile na1e"5"ic3c)atlog-t7t '
' ne# savefile na1e"5"ic3c)atsave-t7t '
J 5872;A 4BA A37 87? 67G A0 3AAD,HH;.4@H27L;1 587: I
% -בוקכ -בוקה תא ורמש . 87? .
.התוא ורגס החותפ ויקיסיא תנכות םכל שי םא SSSS
# ( הלחתהב םתגשהש םיצבקה תא וקיתעה . ;2N(24A - ה תיקיתל ) 2B
( .םכלש ויקיסיאה לש 7N. 5,>D80?84d1>;5P>2B )
! -בוקה תא וצירה. 87? ) ןכ ושיקה ...הלבהלב..םכנוצרב םא םכתא לאשי הז .התע הז םתבתכש
$ - ה תנכות תא וצירה . 2B50<L78A היקיתה *רד וא(הלחתהה טירפתב ויקיסיאה לש טירפתה *רד
.)המצע
' , לע וצחל 50<L78A 4 012 2B '
שדחה שמתשמה םע ויקיסיאה תא תיטמוטוא חותפל רומאו ןשיה יונמה תא לסחל ליחתי הז
.)ןברוקה(
.םכמצעב תאז וחתפ ( דבל חפתנ אל הז םא
, תאז ושע םכלש ןברוקה לש רפסמה לע ןיידע דבוע אל הז םא
51;56 ;5P @7<C( 51;56 0< '422H534<?7 5C887<A C=78'( A37< 51;56 0< '534<?7 A37 45A;L7 C=78 .'
5300=7 A37 C;< 0E A37 L;5A;@ .
, תוירקיע תוביס יתש שי R םילאוש םתא הרוק הז המל (אמסיס םכממ שקבל לוכי הז
.םירבד וילע תולגלמ וחכשת זא וילע םישבלתמ םתאש רפסמה לע םיקארק תנגה הלעפוה .א
) .איהHאוה םצעב םתא זאו .ןייל-"וא היהי אוהש דע תוכחל םיכירצ םתא זא ןיילןוא אצמנ רפסמה .ב
) החלצהב
י'ע "סות A37-@02 ל הדותו .ןוגראל רזועו בורק רבח - 8C1%8 ."סותה לש חוסינה לע
,ויקיסיא ירפסמ לש תואמסיס תגשה
תמייק אלש תבותכ ולש ליאמ-יאב בתכש שמתשמ אוצמל קר *ירצ R *ירצ המ ;5P גישהל ליבשב
ב רפסמ
,אמגודל
,לשמל םשר והשימ םא
4=2EU4=2E.50@
ליאמ-יא םג םיאיבמ םהו םניחב םינימוד םושרל םיאיבמש םירתאהמ דחאל םיסנכנ
( :::.<4@727@0.50@ H :::.<4@7F780.50@ )
תבותכה תא םימשור םשו
4=2E.50@
תאזה תבותכה תא םימשורש ירחא
ןימודה תא םתמשר ובש רתאב ראוד ןובשח םיחתופ
היהי םיחתופ םתאש ראודהשו
4=2EU4=2E.50@
ראודה תבותכ תא םיחתופש ירחא
, רתאל םיסנכנ :::.;5P.50@HD4==:082
םתרחבש ימ לש ;5P ה רפסמ תא םיבתוכ םשו-
ןוכנ םיבלשה לכ תא םתישע םא
םכלש ראודל חלשת רפסמה לש אמסיסה
( 4=2EU4=2E.50@ )
רוכזל לק היהיש *לש ישיאה>ןופלטה רפסמ םג אוהש רפסמ תחקל יאדכ ,תועצה
י'ע בתכנ A37-@02 י'ע חסונ ( 8C1%8 לש טסקטל "סותכ סנכנו D;8=I;J<? .
ל רחא רבד לכ וא תושקב A37 -@02 ,ל חולשל
A37@02U30A@4;1.50.;1
#$ <(,-:%'
המגוד D הצירפ איה המ
,הז *ירדמב המ
R המלו R הצירפ הז המ S
R הצירפה ןמזב רהזיהל *יא S
S D80NG
.תואמסיס -בוק תאצוהו יפ.יט."א ירתא הצירפ לע רבסה S
.םיצלמומ עדימ ירגאמ S
R המלו R הצירפ הז המ
.םשל השיג *ל ןיאש םוקמל השיג בונגלHהסינכ איה הנוכנ תירבעב הצירפ
(םש תויהל השרומ אל התאש תשרHתכרעמHרוזאHםוקמל סנכיהל
.תשרHתכרעמHרוזאHםוקמל הצירפ י'ע סנכנ התא תאז לכב התא לבא
לודג שממ רופיס תושועש תונידמ שיו (םייתימאה םייחב םגו םיבשחמב םג תיקוח אל איה הצירפ
.הזמ
(ספתנ התא הינטירבב םא לבא *תוא םיספות םע שארה לע "טוח *כ לכ אל התא לארשיב לשמל
.'םייח'ה םה הככ לבא רבד ותוא אל הזש םיעדוי םלוכש תורמל (טסירורט ומכ שנוע לבקמ התא
.דוקה יוניש םימעפל "או עבק תשרHתכרעמHרוזאHםוקמ להנמש דוקה לוליח איה תויללכב הצירפ
.תשרHתכרעמHרוזאHםוקמל רודחל רקאהל רזועו שמשמ אוהו םירקאה לע בוהא אשונ אוה רודקאב
רתוי רחא בשחמ לע והשמל השיג )כ'דב( ומצעל רשפאל ידכ ןווכמב סינכה והשימש דוק תורוש
..תולקב
ועצביש תועובק תודוקפ םש בותכל ול ןתיו םייוסמ יפ יאל קר םייוסמ טרופ חתפיש דוק אמגודל
.עבק רודקאבה ןיכמש המ יפל יהשלכ הלועפ
םיפסונ המכ םיניכמו הז תא םילצנמ רודקאבה תא ואצמ רשא םירקאה םימעפל
.רתוי הטושפ היהת תכרעמל האבה הצירפהש ידכ
R תעדל םיצור םתא םיצרופ המל
.-ורפל םישנא לש ןוצרל תוירוגטק יתש שיש בשוח ינא
תמתוחה תא םישל וא סורהל ידכ תשרHתכרעמHרוזאHםוקמל -ורפי אל בוט רקאה - 'בוט' רקאה .א
(ולש
ליבשב -ורפי אל אוה ('וכ ונממ דחפל *ירצו -רפ אוהש תושדחב ואריש תופצלו ולש םשה תא םישל
.הער הרטמ
.והשפיא היעב ול שיש תתשרה להנמל תוארהל ידכ תשרHתכרעמHרוזאHםוקמל ללכב םא (-ורפי אוה
))) בוט תושעל איה ולש הרטמה .והשמ סורהי וא םיגולה תא קחמי אלו תמתוח ריאשי
,םיקלח ינשל קלחתמ הז ה
1 .והשכיא ותוא רפ'צי ילוא "או היעבה לע ול עידוהש רקאהל הדוי תשרה להנמ .
& ולכתסת( םיקלח ינש דועל תצפתמ הז םשמו תויושרל וילע חוודיו הבוטכ תא לבקי אל תשרה להנמ .
.)הטמל רתוי
תשרHתכרעמHרוזאHםוקמל -ורפי אוה (בוטה רקאההמ )אלש וא( םלשומה *פהה אוה - 'ער' רקאה .ב
(ידכ
.וילא עיגה אוהש המ תא סורהלו )םזגומ תצק( רורט טילשהל
.הלב הלבו (הלב הלבש ללגב הז תא סרה אוהש תמתוח ריאשי אוה
( םיגולה תא קחמיו תכרעמב םיצבקה לכ תא סורהי אוהש יאדוול בורק 10?= .)
.ער רבד אוהש (וממז תא השעי קר אלא בוט רבד םוש השעי אל אוה
.םיקלח ינשל לצIתמ ןיינעה הפמ
1 בשחמב עגי אל (שנוע לבקי אוה (טפשמ היהי (ותוא וסנקי ( ותוא וספתי . &. .הנקזמ תומיו הנש
& הז םשמו רתא דוע סורהי אוה (שנעי אל אוה (טפשמ היהי אל (ותוא וסנקי אל (ותוא וספתי אל .
.*ישממ
.רבכ ידמ רתוי אוהש תונידמ שי לבא ( דבכ דימת אוה הצירפ לע שנועה .אל ילואו וספתי ילוא
... -ל הדות
R הצירפה ןמזב רהזיהל *יא
.רהזיהל *יא םיעדוי םתאש םיחוטב םתא םא אלא -ורפל יאדכ אל ללכב (בושח יכה לכ םדוק
.םכמצע לע ןגהל תודמחנ תוטיש המכ הפ הנה
S גייחל םירמואש הלאכ שיו (תיבהמ -ורפל אל םירמואש םישנא הלאכ שי #% התא הפיאמ ורתאי אלש
.רשקתמ
.תצקמב םינוכנ הלא לכ
S (ישיא עדיל M #% S ענומ אלא החישה תא םסוח אל #& תא ענומ הז םיליגר ההוזמ החיש ירישכמב .
(רפסמה תגצה
S ענמי הז יניצר דויצ ול שיש המ לכו טנרטניא תורבחב לבא #& .רתוי אלו
,הנה זא םיצור םתא הרקמ לכב םא לבא הז תא תושעל אל איה (ספתיהל אל הבוט יכה הטישה
1 .םכלש קסמ טנבס H טסוה H יפיאה תא תווסהל וסנת .
S *רד אל ( טנרטניאל םירבחתמ םתא וילעש ןופלט רפסמה תא וליפא םילוכי םתא םא #% םיכרד אלא
.םיריכמ םתא םא תורחא
& ( .םכילא עיגהל השק היהיש ידכ רודיש תונחת רתויש המכ *רד ורבחתת . D80NG .)'וכו
% .וילא ועיגי אל הנש דוע םגש םכלש יפיאל קזח שממ פופס ושע .
# םש תויהל םילוכי םתאש םוקמ םכל שי םא (יולת הז לבא רזוע תמאב הז יכ תיבהמ -ורפל אל וסנת .
(ןמז הברה
.הז לע וכל זא (השעמה רחאל םכילא ועיגי אל וא םכב ושדחי אלו
! טנרטניאל רבחתהל םשמו והשימ לש ןופלט וקל רבחתהל איה ( הבוט יכה יתעדל הטישה ןכ ומכ .
.םכממז תא תושעלו
. תשרה יבחרב עדימ ושפחו ונלש גניקירפה יטסקטל וכל הז לע תושעל *יא עדימ דועל
D80NG .
ודיקפתו ויתוחוקל ןעמל )'וכו תולודג תורבח (טנרטניא תורבח( תוריש יקפס ידי לע םקומה תרש
רוציל
ריהמ רוביח יסקורפה תרשל .םישלוגה תשקב יפ לע עדימ םהמ "ולשלו תשרב םיבשחמ םע רשק
רתוי הברה
.ונממ םיצבק תלבקל הברהב ריהמ םוקמכ שמשמ ןכלו םדומה םע עוצממה שלוגה לשמ
תא םישלוגל *סוח *כבו (יסקורפה תרשב רמשנ -בוקה - -בוק ותוא תא םישקבמ םישנא הברה םא
הנתמהה
שמשל םילוכי םה ןכלו הנגה םג שי יסקורפ יתרש לע .קחורמה טנרטניאה תרשמ עדימה תלבקל
.לוורייפכ
,דבוע הזה ןיינעה לכ הככ
D5-@027@ K -----T K D80NG K -----T K =;A7 | K

.תואמסיס -בוק תאצוהו יפ.יט."א ירתא הצירפ לע רבסה
( יפ.יט."א םצעב והמ EAD R )
EAD - E;17 A84<=D08A D80A0501 םיצבק תרבעהל םירחא תאו ונתוא שמשמ רשא לוקוטורפ אוה (
.טנרטניאב
.חרוא ( ימינונאכ סנכיהל םג רשפא (אמסיסו שמתשמ םש *ירצ והשימ לש יפ.יט."א רתאל תשגל ידכ
(רתאב שיש המ לכו שיש המש תופצל קר לכות דימתש יאדוול בורק חרואכ סנכנ התא םא לבא
.ישיאה *בשחמל הז תא דירוהל רשפא יא .'דבלב האירק' בצמל תויהל *פוה
(זאו (רתאה לש תואמסיסה -בוק תאצוהו יפ.יט."א רתאל הצירפ לע רבסה הפ םכל שי וישכע
.אמסיסה תא *ל שיש עדוי אל אוה יכ ןימדאה לש ותעידי אלל יפ.יט."א רתאל תשגל רשפא
.הז םא םישוע םתאש המב ורהזת (קר הטישה הנה יקוא
1 ( סוד טמורפ (סוד ןולח םכל וחתפתו וכל . 20= D80@A .)
& ,אבה "צרה תא ושיקה .
EAD EAD.=78L78-A0-3456.50@
% ( רטנא לע וצחל (םולכ ושיקת לא R ןוכנ (שמתשמ םש שיקהל םירומא התא וישכע . 7<A78 .)
# ( רטנא לע וצחל (םולכ ושיקת לא R ןוכנ (אמסיס שיקהל םירומא התא וישכע . 7<A78 .)
! ,אבה "צרה תא ושיקה . PC0A7 C=78 EAD .
$ ,הז תא וישכע . PC0A7 5:2 d800A .
9 ,הז תא וישכעו . PC0A7 D4== EAD .)םייתדוקנה ילבו הדוקנה ילב( .
, הז תא ושיקה (םירבוחמ םתא וישכע . 52 7A5 .
+ היקיתב םתא וישכע . 7A5 , ושיקה ( ?7A D4==:2 .
.דבל םתא םשמו םכלש חישקה ןנוכל תדרל רומא תואמסיסה לש -בוקה זא ןוכנ לכה םתישע םא
(והשמ הז םא תושעל וסנ (יהשלכ *רדב ןפצומ אוה םא
.)הלאכ תונכות רסח אל( הז תא השעתש תונכות ודירות וא ותוא חצפל *יא ילא ובשחת
) הבר הדובעו ) הדובע םכל *סח הז זא פצומ אל -בוקה םאו
.םיאצומ םתאש המ םא םיצור םתאש המ ושעת םשמ
.םייתדוקנה ילבו הדוקנה ילב ושיקה (םישיקמ םתאש המ לכ MMM
.תוכרעמה לכ לכו םירתאה לכ לע דובעי אל הז )))) הבושח הרעה MMMM
) ילא תונעטב ואובת לא ( םכל דבוע אל הז םא זא
.םימיוסמ םירתא לע דבוע הזש עדוי תישיא ינא
#$ >/-4./G39
תפשב םינוט תריצי *
םיניינעה ןכות
-------------
1 םינוט .
& ינושאר טבמ .
% ינש טבמ .
# תודוקפ .
! םינוט בוברע .
1 םינוט .
. תמייוסמ תורידתב תיצר רשא (םיוות לש הרדס וא (לילצ םצעב אוה םינוט
... והשמ השוע הז םיוסמ ירוביצ ןופלטב ותוא עימשמ ינאו םיוסמ ןוט
... ו'כו תואספוקל ( ןופלטה קותינל , םינוט ןומה שי
& ינושאר טבמ .
# ;<51C27[=A2;0.3 >
# ;<51C27[20=.3 >
L0;2 @4;< )(
_
=0C<2)1.. ;)
2714G)1... ;)
<0=0C<2 ;)(
^
% ינש טבמ .
R השוע הז לכ םצעב המ
ןוט הליעפמ הנכותה 1..
... ותוא הקיספמ זאו ( היינשל
# ;<51C27[=A2;0.3 >
# ;<51C27[20=.3T HS E08 2714G /* )(
L0;2 @4;< )(
_
=0C<2)1..(Z HS =0C<2 0E 1..@3F /*
2714G)1...(Z HS E08 =75 /*
<0=0C<2)(Z HS =A0D A37 =0C<2 /*
^
# תודוקפ .
---------
1 . =0C<2 הצור התאש תורידתב לילצה תא ןמסמ S ה - Z)S(
& . 2741G תוינש ילימב תוכחל הצור התאש ןמזה תא ןמסמ S ה - Z)S(
% . <0=0C<2 לילצה תא קיספמ - Z)(
! םינוט בוברע .
--------------
הנכותה תויהל הכירצ הככ זא םינוט בברעל םיצור םתא םא
# ;<51C27[=A2;0.3 >
# ;<51C27[20=.3 >
L0;2 @4;< )(
_
=0C<2)1... ;)
=0C<2)&.. ;)
2714G)1... ;)
<0=0C<2 ;)(
^
תורידתב דחא םילילצ ינש ליעפמ הנכותה ( הפ הרוקש המ 1... ינשהו (
תורידתב &... הכחמ איה זא . 1... הקיספמ זאו ( תחא היינש הזש תוינש ילימ
... לכה הז . םילילצה תא
. ליעומ והשמ הזמ אצי אל לבא ( דחיב םילילצ ןומה בברעל םילוכי םתא
#$ #%#) 4:/<(
םינוקית ,0-)/: )#-):%K
םילבכ
H ) םהילע תעדל *ירצ המו שי םיגוס הזיא D;8I=J;<?
.תוירקיע תוקולח שולשל םיקלחתמ םילבכה יגוס לכ
• םירוזש םילבכ
• ילאיסקוק לבכ
• יטפוא ביס
( .רוזש גוז לבכ CAD )
, םיגוס ינש םנשי
.*כוסמ אלו *כוסמ
( *כוסמה A:;=A72 D4;8 ,אוה ) .םיטוחה ןיב תוערפה םילטבמו הז ביבס הז םיפפולמ תשוחנ יטוח ינש
( *כוסמ אלה C<=3;1272A:;=A72 D4;8 ,אוה) דירפמ טוח םע הז ביבס הז םיפפולמ תשוחנ יטוח ינש
.םיטוחה ןיב תוערפה םילטבמו םהיניב
רפס יתב המכבש חוטב ינאו תידרשמ הדובעל רתויב םיצופנה םילבכה םה לבא בר לדבה םהיניב ןיא
.ל'נה םילבכב םישמתשמ
-ה ילבכ CAD H AD ( ריקב עקתל תשרה סיטרכמ םיאצוי 8Y#! .תזכרל ההז לבכ *רד םירבעומ רשא )
ה לש םוכיס תלבט AD H CAD .
יברימ *רוא - 1..@ )%& E77A )
תוריהמ - 1.@BD= םג תויהל לוכי לבא כ'דב 1..
הקוזחתHהנקתה - .הלקו רתויב הטושפ
תוערפה - .דחוימב שיגר
תולע - . רתויב לוזה
.םילופכ קר םילבכ לש תואסרג םתוא ןכ ומכ םתנשי
C<=3;71272 20CB17 A:;=A72 D4;8. H =3;71272 20CB17 A:;=A72 D4;8 .
שי לופכה לכבש אוה םהיניב לדבהה & .תוצובק יתשל םיפפולמ רשא םיטוח עברא
הגורא תשוחנ יוש.לבכה יעוציב תא תרפשמו רתוי תוחפ זוחאל תוערפהה זוחא תא הדירומ איה *כב
.קיטסלפב תפטעמל םיטוחה ןיב הגורא טוחה ןיב
ה לש םוכיס תלבט =AD H =CAD .
יברימ *רוא - 1..@ )%& E77A )
תוריהמ - 1!!@BD=
הקוזחתHהנקתה - .ליגרהמ שימג תוחפ .םידחוימ םירבחמ *ירצ לבא הלק
תוערפה - .תוערפה ינפב דימע
תולע - -המ רקי AD .םירחאה תמועל לוז *א
ילאיסקוק לבכ -
.)םותכ(דודיב תבכש י'ע םידרפומ רשא םילבכ ינשמ בכרומ
.םידרפומ תשוחנ יביס רפסמ כ'דב איה תיזכרמה הבילה
.)לוחכ(םידרפומ תשוחנ יביסמ ןכ ומכ יושע הבילה לע הרימשל קיטסלפ תפטעמ
תיזכרמה הבילה י'ע םירבעומ םינותנה - .הנומתב םותכ עבצ
.ל'נה לבכה לש םיגוס ינש םנשי
A3;<<7A - 50<<75A72 A0 A37 D1C? )עקש( :;A3 8?! 50<<75A08=.
A3;56<7A - 50<<75A72 A0 A37 D1C? )עקש( :;A3 8?( 8?11 50<<75A08=.
.*וכיס י'ע לבכב לוביחו תוערפה ענומו קראומ אוה ינוציחה *ילומה םילבכה לכב
םוכיס תלבט - A3;<<7A H A3;56<7A .)לאיסקוק(
A3;<<7A A3;56<7A
, יברימ *רוא 1! , יברימ *רוא !..
, תוריהמ 1. @BD= , תוריהמ 1. @BD=
הלק ,הנקתה השק ,הנקתה
דואמ *ומנ ,תוערפה דואמ *ומנ ,תוערפה
*ומנ ,תולע ההובג ,תולע
יטפוא ביס לבכ - E;B78 0DA;5 .
.םייקש רתויב בוטה תשרה רוביח
.ילמשח תואכ אלו רוא *רדב םירבעומ םינותנה
.רודישה וקב תועיגפו תוערפה ללוחמ וניאו תוערפהל שיגר וניא לבכה
.םירחא םילבכ תמועל עדימ לש הרידא תומכ ריבעהל םילגוסמ םה
.לבכל עירפהלו טטצל רשפא יתלב
,הארמ ןמ ומכ איה הנפד לכ רשאכ לבכב םירבוע םינותנה *כ
מ יונב לבכה - ;<DCA ו - 0CADCA .
-ה רשאכ 0CADCA כ רוא תובוגת חלוש - &@3F .
-הו ;<DCA כ רוא תובוגת חלוש - 1&@3F .
,יטפואה לבכל םוכיס תלבט
יברימ *רוא - &...@
תוריהמ - 1..-&...@BD=
הקוזחתHהנקתה - השק
תוערפה - .ויהי אלו ויה אל ( ןיא
תולע - דחוימב רקי - 9 תנשל ןוכנ( רטמל רלוד &... .)
, תיללכ םוכיס תלבט
לבכ גוס *רוא @BD= הנקתה תוערפה תולע
ADHCAD 1.. 1.-1.. הלק הובג *ומנ
=ADH=CAD 1.. 1$-1!! הלק הובג *ומנ
A3;<<7A 1! 1. הלק *ומנ *ומנ
A3;56<7A !.. 1. השק דואמ *ומנ הובג
0DA;5 1... 1..-&... דואמ השק ןיא דחוימב הובג
#$ >/-4./G39
םילבכ לש םינוש םיגוס סורהל יא
המ בותכא ינא טושפ םינש חקי הז יכ המ השוע המ טרפא אל ינא ,ל'נה םילבכה תא סורהל םיכרד
.לבק הזיאלו *יא (תושעל
AD H CAD H =AD H =CAD - .רכוסב ותוא םיסכמו םסיק םיחקול םתא
הסוכמ םסיקה תא םתעקת ובש םוקמהש וגאדת .ולש עצמאב *רעב (לבכה *ותב ותוא םיעקות
ל הככ לבכה תא וריאשת .שמשל יולג (שמשל בורק אוה רכוסה && .רומג אוהו תועש
A3;<<7A H A3;56<7A - .םינפב שי המ וארת .ותוא םיחתופו לבכה תא םיחקול םתא
םש ואצמת םתא עדוי ינאש המ יפל # .םיניינעמ אל ראשה לכו םימודא םיטוח
פייטולצ םא םיפושחה תווצקה לכ תא ורבח וישכע .םתוא ושפחו וללה םימודאה העבראהה תא וחק
כ רחאל .)םלש םויל םתוא קיזחיש רחא קבד ריינ לכ וא( - 1# םג ("רשי לבכה רצק היהי *רעב תועש
.למשח תקספה היהתו (תשר סיטרכה
#$ >/-4./G39
םיגשומ
42@;< )תשר להנמ( רוטסנימדא -
2<= - 2@4;< <4@7 =78L78 והלשכ תרש י'ע ןתינש ןיימוד לש םש -
;=0 - 08?4<;F4A;0< E08 ;<A78<4A;0<41 =A4<2482= H ;<A78<4A;0<41 =A4<2482;F4A;0< 08?4<;F4A;0<
A5DH;D .טנרטניאה תשרל סיסבה תא הווהמו םלועב רתויב -ופנה תרושקתה לוקוטורפ -
ותוא תגציימה יפ.יא תבותכ שי תשרל רבוחמה בשחמ לכלש ןורקעה לע ססובמ
.בשחמל בשחממ עדימ ריבעהל ןתינ הז רפסמל האירק ידי לעו
הרטמו אצומ תיוות דצמומ אקטפ לכל .אקטפה איה וז תינותנ תרבעה תטישב סיסבה
יפ.יאHיפ.יס.יטה לוקוטורפ תומצעב רבעומ טקאפה .חלשהל ןאל טקאפל תורמואה
14< .תימוקמ תשר -
:4< .חווטב רתוי הלודג קר תימוקמ תשר ומכ -
::: - :0812 :;27 :7B .טנרטניאה תשר -
DDD .טנרטניאל רוביח תעב שומישב -ופנ .םדומ *רד םיבשחמ רוביחל שמשמה לוקוטורפ -
D4D .שמתשמה יוהיזו אמסיס תומיאל לוקוטורפ -
87D74A78 - :086= C<278 D3G=;541 14G78 0< A37 0=; תא רזחשמו קחרמ תולבגמ לע רבגתמ (רזחשמ .
.קוחרה דצהמ עיגה רשא תואה
B8;2?7 םהילא תונפל רשפא יאו תובותכ ןיא םירשגל (תשרב םינוש םיתמצ רוביחל ששמ (רשג -
.םיוסמ *רוצל
80CA78 .ןאלו רדשל ביתנ הזיאמ טילחמו דעיה תובותכ תא ןחוב (בתנ -
8;D - 80CA;<? ;<E08@4A;0< D80A0501 רשא הקידב תרזעב הריחבמ האצותכ רודיש ביתנ תריחב -
.םיילמינימ תרושקת יוק רפסמ תקדוב
=DE - =308A7=A D4A3 E;8=A , םיאבה םיטירפה ןובשחב םיחקלנ תאז הריחב תטישב פירה לש רופיש -
.הרובעת תוריהמו סמוע (וקה ריחמ
?4A7:4G .רודיש *רד הזיאב הנשמ אל עדימה אצוי םשמ ( רטוארה לש טלפה תדיחי (רושיג רעש -
) אצוי אוה םשמ
D;<? לש הבוגתה ןמז תא קדוב *כו הבושת ריזחהל בשחמל רמואש םייוסמ בשחמל טקאפ חלוש -
.םיבשחמה ייתש ןיב רוביחה תוריהמ תא האורו בשחמה
EAD - E;17 A84<=D08A D80A0501 .תשרב םינוש םיבשחמ ןיב םיצבק תרבעה רשפאמ הז םושיי -
7@4;1 .טנרטניאה תשר יבחר לכב ינורטקלא ראוד תחילש רשפאמ רשא ינורטקלאה ראודה םושיי -
3AAD ( .טנרטניאב םיגצומ רשא טסקט רפיה יפדל ןקת - 3A@1 )
A71<7A .תשרב קחורמ בשחמ לא "וסמכ רוביח רשפאמה םושיי -
;85 .תמא ןמזב תשרב םישנא ןיב החיש רשפאמ רשא לוקוטורפ -
D4567A םינטק םיטקאפל קרופמ תשרב םרוזה עדימ ."צרב תשרב תרדושמה הרצק םינותנ תצובק -
לע )תוליבח (תונמ(
.םיבשחמ ןיב עדימ ריבעמ םצעב טקאפ .תואיגש תרקב לע לקהל תנמ
B4=7B4<2 .רתוי וא תוכרעמ יתש ןיב רשקמ רשא יסיפ תרושקת ספ םייק תאזה הטישב (סיסב ספ -
B804254=A םהשלכ תותוא וא תוא לש רודיש -
3CB תרזעב בשחמ רבחל ןתינ םפירוביחהמ דחא לכל .םיבר תשר יירוביח ליכמה ינורטקלא רישכמ -
.תשר ילבכ
םירחאה םיבשחמל םתוא ריבעמו תשרב םירוחבמש םיבשחמהמ עדימ לש תותוא לבקמ רישכמה
דעי תבותכל וא
.עדימה תשקב יפל תרחא
@027@ םילוקוטורפ תרדגהו ןופלט וק י'ע טנרטניאל רבחתהל *ל תרשפאמ רשא הרמוח (םדומ -
.םינוכנ
DDAD / D0;<A - A0 - D0;<A - AC<<71;<? D80A0501 הדוקנ לועית לוקוטורפ לש תיללכ הריקס קפסמ -
.הדוקנל
B4562008 בשחמ לע והשמל השיג )כ'דב( ומצעל רשפאל ידכ ןווכמב סינכה והשימש דוק תורוש -
..תולקב רתוי רחא
תועובק תודוקפ םש בותכל ול ןתיו םייוסמ יפ יאל קר םייוסמ טרופ חתפיש דוק אמגודל
ועצביש
.עבק רודקאבה ןיכמש המ יפל יהשלכ הלועפ
הצירפהש ידכ םיפסונ המכ םיניכמו הז תא םילצנמ רודקאבה תא ואצמ רשא םירקאה םימעפל
) רתוי הטושפ היהת תכרעמל האבה
7ND10;A .. תוכרעמב החטבא ירוח לצנל םיכרד>םידוק - החטבא ירוח לש לוצינ -
1;<CN םניחב שומישלו הדרוהל תנתינו חותפ דוק תלעב ( סקינוי לע תססובמה הלעפה תכרעמ. -
E;87:411 תרבוחמש תימוקמ תשר וא ימוקמ בשחמל תשרומ אל השיג ינפמ הנגהל תכרעמ -
.טנרטניאל
D80NG ויתוחוקל ןעמל )'וכו תולודג תורבח (טנרטניא תורבח( תוריש יקפס ידי לע םקומה תרש -
רוציל ודיקפתו
ריהמ רוביח יסקורפה תרשל .םישלוגה תשקב יפ לע עדימ םהמ "ולשלו תשרב םיבשחמ םע רשק
רתוי הברה
.ונממ םיצבק תלבקל הברהב ריהמ םוקמכ שמשמ ןכלו םדומה םע עוצממה שלוגה לשמ
םישלוגל *סוח *כבו (יסקורפה תרשב רמשנ -בוקה - -בוק ותוא תא םישקבמ םישנא הברה םא
הנתמהה תא
שמשל םילוכי םה ןכלו הנגה םג שי יסקורפ יתרש לע .קחורמה טנרטניאה תרשמ עדימה תלבקל
לוורייפכ
.רב לבא
D80A0501 ולכויו וניביש םלועה לכב תוכרעמ ןנכתל תורשפאמו תומכסומ תוארוה>תודוקפ רדס -
.הינשה םע תחא רשקתל
B;<48G - מ תבכרומה הפש - . ( 1 .התוא קר (התוא ןיבמ בשחמהו
=0567A )3482:487 .המחלהב *רוצ אלל וררחשלו ינורטקלא ביכר עוקתל רשפא וכותל רשא ןקתה - )
=0567A )=0EA:487 הנכותה (טקוס *רד רשק רוציל הילע רחא בשחמ םע רשקתל לכות הנכותש יידכ - )
תעצבמ
םיבשחמה ןיב רוביח תרצויו רחא בשחמ לע תרשכ חותפש טקוס *ותל טקוס לש החיתפ
.םהניב םיטקאפ הריבעמו
50@D;178 . יראניב (בשחמ תפשל הז תא *פוהו יהשלכ תונכת הפשב תבתכש המב יוניש ללוחמ -
#$ >/-4./G39 I -B&?- .
םירחא םישנא לע םירבד תולגל יאו ימינונא תויהל ןיא - תוימינונא
-בוק םידירומ םתאש םעפ לכ םיימינונא אל שממ שממ שממ םכלוכ שיגדמ ינא לבא םכלוכ בוט
, םכילע תעדל )םיצור םה םא( םילוכי רתאה ישנא זא רתאמ
;D
;=D
-רא
ריע
ןפדפדה גוס
0=
*סמ תייצולוזר
ה C81 וב םתרקיבש םדוקה
...ילש *סמה תייצולוזר המ עדי רתאהש תפכיא ימל המ זא ונ , םירמוא חטב םתא וישכע
הז זא אשונב אצמתמ תצקש םדאל זא הז תא תושעל לוכי ןברוחמ רתא םא יכ לודגבו םיעוט םתא זא
, אמגוד דוע הנה םירבד םכילע תולגל היעב אל
)הלאה םירבדה תא ריתסמ אל אוה בוטה הרקמב( םירבד הברה והשימ לע תולגל ןכ םג רשפא סרימב
יתימא םש
תבותכ
ליימ יא
;D
;=D
-רא
ריע
....הלאכ םירבדו תשר יקחשמב םג רבד ותוא
ה לש ליימ יא םכל שי םא דיגנ
;=D
,םתנבה אל םא אמגוד הנה םכלש
@C6;UF434L.<7A.;1

ל סנכהל םילוכי םתא זא
F434L.<7A.;1
טרופ
9+

טרופ הזש
E;<?78
םימעפל רבחתה אוהש הנורחא םעפ יתימא םש ומכ ונלש יקומ לע אלמ תולגל םילוכי םתא םשו
רחא ליימ יא ול שי םא ןופלט רפסמ
דואמ רבסה יל ןתנ אוהו ימוקמ הזש יל רמא סקטרוו יללכ וא ימוקמ הז םא עדוי אל ינא וישכע
...דבל וטילחת רבסה יל ונתנ אלו יללכ הזש יל ורמא דחא הזיא דועו קנאפ רבייסו ענכשמ דואמ
'צאקה הפיא
חילצהל יוכיס רתוי םכל שי זא םימוקמ תמאב הז םא לבא הז תא ומסחש םירברס אלמ שי הנה
רתוי שי יכ אוצמל
)יוכיס רתוי םירברס רתוי(
םכל שי לבא רבוחמ אל ונעי אוהו ויק יס ייאב והשימ םע רבדל םיצור םתא םא ןבצעמ ארונ הז ןוכנ
רתוי הברה הברה לבא הלגמש הנכות שי ןוכנ הלואגה תא איבמ ינא זא םכממ םלעתמ אוהש השגרה
רגניפל וסנכת זא ולש ליימ יאה תא םיעדוי םתא םא )ליימ יא אורקל וליפא( תינדי םירבד תושעל "יכ
אל וא טנרטניאב אוה םא וארתו םדוקמ וילע יתרבידש
ימינונא ליימ
זאו ליימה לע ינמי ןצחל וצחלת םא זא ליימ יא םילבקמ םתאש םעפ לכ D80D48A;7= ה תא ולבקת זא
;D ה תא וארי טנלט םע "ייוזמ ליימ יא וחלשת םא וליפא חלושה לש ;D םיכרדה תחא תאז( םכלש
)"ייוזמ ליימ יא תולגל
Rהז תא םיפקוע *יא ,הלאש
שי זא 87@4;178 דיגנ ל םיחלוש םא קניל ומכ הזש @C6;U87@4;178.50@ ריבעמ תיטמוטוא הז זא
ל ראודה תא @C6;UF434L.<7A.;1
יתוריש שי זא ראוד חולשל םיצור םתאשכ הרוק המ לבא הפיו בוט הז 87@4;178 יסקורפ ומכ הזש
ה תא םיאור החילשה ירחא ;D ה לש 87@4;178 םכלש תא אלו
יתורישב םישמתשמ *יא ,הלאש 87@4;178 Rימינונא ראוד תחילשל
טרופ תרשל טנלט םע םיסנכנ םתא זא &! זאו )םניח םושיר( אמסיסהו שמתשמ םשה תא םיסינכמ
סרימב יתיא ורבדת םומיסקמ תושעל המ םיניבמ קוידב אל םתא םא םיחלוש םתא םשמ
אלו וארקי אל םירחאש הז לש הרטמה תוימינונא לש רחא גוס הז לבא ימינונא ליימ יאל הטיש דוע
הטישה הנה זא *תוא ולגי אלש
D?D
ל וסנכת הז המ םיעדוי אל םתא םא :::.:34A;=.50@ םינייוצמ םירבסה םש שי( םש ושפחתו
)רבד לכל טעמכ
ראודה לע דוע
Rאל וא "ייוזמ יתלביקש ראודה םא הלגמ ינא *יא ,הלאש
ה תא שי לכ םדוק 374278 בתכמה לע ינמי ןצחל םיצחול וילא סנכהל ידכ D80D78A;7= ב םש 27A4;1=
ה םצעב הז 374278 דשח הלעמ רבכ הז זא )הרצק ייד הרוש לכ לבא תורוש רשע( רצק אוה םא וישכע
ב ולכתסת תא וישכע 374278 תרש חלושה לש יפ ייאה ומכ תונינעמ ייד תויצמרופנא םש שיש וארת
וילא ורבחתהש תרשה הז זא "ייוזמ תמאב הז םא ןייוצמש ראודה תרש וא חלשנ ונממש ראודה
תוארלו תרשה לש םיגולב לכתסהל הלוכי הרבחה זא בושח והשמ לע יניצר "ויז םא זא ופייז ונממו
ב בותכ רבכ אוה( םכלש יפ ייאה יפל 374278 םילגמ *יא וניניינעל רוזחנ זא םתישע המ קוידב המ )
שי יתימא ליימ יאב זא ("ייוזמ הז םא =A@D ;2 אל ןיידע הז שי םא םג לבא "ייוזמ חוטב הז ןיא םא
הזיא *ל רמוא אוה זא יפ ייא םיסינכמ םאש הנכות שי רבד דוע "ייוזמ זוחא האמ ;=D ושעת םא הז
וסינכת הנכותל וסנכת "ייוזמ הזש םידשוח םתאו הילגנאמ ליימ םתלביק יכ רזוע שממ הז זא הז תא
ה תא ;D ...הילגנא אל הז זא בהז טנרטניא דיגנ הזש בותכ םאו
םיקנילה לש עטקב טסקטה "וסב איה תאזה הנכותה לש רתאה
50056;7=
תא גישמ והשימ םאש והז זא םכממ הצור ינא לזאזעל המ זא הז המ םיעדוי רבכ םתאש חינמ ינא
דחוימב יקוקה לש הנפצהה תא חנעפל שי לבא ןטק יוכיס ול שי זא גישהל השק יכה אל םכלש זיקוקה
ןברוחמ רתא הז םא
זיקוקב שומיש ידי לע קר םיבשוח םתאש הממ רתוי הברה םכילע תולגל םילוכי םירתא והשמ דועו
םידיאונרפ ידימ רתוי תויהל *ירצ אל לבא םתוא קוחמל יאדכ ,הנקסמ
םכילע םיטרפ םיליכמש םיצבק
קסיד דראהה תא ופרשתש יאדכ םכילע םיטרפ םיליכמש םיצבקה לכ תא קוחמל םיצור םתא םא בוט
קוחמל םילוכי םתאש םירבד הנה לבא
בו זיקוקה לש הייקיתב( זיקוק A7@D0848G ;<A78<7A E;17= )זיקוק אלמ םש םג שי
E;17...1.536
E;17...1.536
יס ןנוכב םיאצמנ ללכ *רדב
@;85
םאאאאאתס ), ...רמוא אל ינאו שיש וא תושעל המ הברה *כ לכ ןיא
האבה הדוקפה ידי לע יפ ייאה תא ריתסהל םימייוסמ םיתרשב רשפא
/ @027 G0C8<;56 QN
דבוע הז םיתרשה לכב אל
...תעדל םיצור תמאב ונלוכש המ הז סרימב יפ ייא םילגמ *יא לבא הפיו בוט ,הלאש
תושעל רשפא זא
255 534A
תושעל זאו <7A=A4A
ןייוצמ דבוע יל ונימאת
וא
/ 2<=
בוט רתוי הברה תמדוקש הטישה הז ללגב )םבור( הז תא םימסוחש םיטרש שי
םיטרפה תא םש סינכהל טושפ שממ סרימ לש תויורשפאב וקדבת יסקורפ סינכהל סרימב םג רשפא
;5P
,םיאבה םירבדה תא ושעת םכלש יפ ייאה תא ריתסהל ידכ
ל וסנכ D87E787<57= ל ןכל םש 50<<75A;0<= תא ונמסת םש ;'@ C=;<? 4 D78@4<7<A ;<A78<7A
50<75A;0< )14< )
תא ונמסת םש ; 4@ B73;<2 4 E;87-:411 תא ונמסת ; 4@ C=;<? 4 =056 # D80NG וצחלת <7NA ירחא
לע םכתוא לאשי אוה הז ירחא יסקורפה לש יפ ייאה תא ונתת יפ ייא שקבי אוה הז =056 D08A #
םש ובתכת #... תא ונמסת הז ירחא 0D7< 4< 0CA?0;<? CD2 D08A #... 0< @G E;87-:411 וצחלת
<7NA העדוהה עיפות הז ירחא 53756 @G E;87-:411HD80NG 50<75A;0< רבוחמ תויהל דואמ בושח
ה תשרל אל לבא טנרטניאל ;5P דואמ בושח הז
והז
תורדגהב ליגר םדומ בצמל ורזחת טושפ בצמה תא ריזחהל ידכ
םיקניל
3AAD,HH:::.D?D;.50@ םכלש םיליימ יאה תנפצהו הנפצה לע
3AAD,HH:::.5GB7848@G.50@H1;=A= םיבוט םיימינונא זיסקורפ לש המישר
3AAD,HH:::.@C1A;D80NG.08?H4<0<X1;=A.3A@ )סקאטניסל הדות( םיניוווווצמ זיסקורפ לש המישר
:::.<70A84578.50@ יפ סא ייא תרתאמש הנכותה -
#$ 3'-11?
רלבמסא
.הז המלו הז המ ריבסי ינא זא םייחב םיימעפ וא םעפ הזה םשה תא םתעמש חוטב R ללכב רלבמסא הז המ
R הבתכב המ
• רלבמסא לע רצק רבסה
• הריפס יסיסב
• ילמיצדל יראניבמ הרמה
• םירגוא
• תודוקפ
.רבסה
םידבוע רשא םיטיב לש תוליבחל םתוא תכפוהו תוטושפ בשחמ תודוקפ תחקול רשא תונכת תפש איה רלבמסא
.תינכות רותב הב םתבתכש תודוקפה תא םיצירמו םירגוא תחת
.קיסייב לאו'זיו וא יס ומכ תילע הפש אל איה ("ס תפש איה רלבמסא
,איה הנווכה SH 5 הל םירמוא םתא .תינויגה תונכת תפש איה המגודל
D8;<AE
)ןבומכ תיראניב הפש ירחא( הנוכמ תפשל בורק יכה רבדה הז רלבמסא התמועל .*סמה לע והשמ הסיפדמ איהו
(בושחל (בוקעל וכרטצת אלא (השוע אוה המ דימ וניבת אל ילבמסא לש דוק לע ולכתסת םא .וב תנכתל רשפאש
םישועשכ המלו תינסחמל םיפחוד קוידב המ ןיבהל תוסנלו לכתסהל
DC=3 V74N
HS .ידאלב .המגודל
,טושפ והשממ ונלש הדימלה לכ תא ליחתנ
.הריפס יסיסב
סיסב( יראניב & ( סיסב( ילאטקוא ( סיסב( ילמיצד 1. ( סיסב( ילמיצדסקה 1$ (
.... . . .
...1 1 1 1
..1. & & &
..11 % % %
.1.. # # #
.1.1 ! ! !
.11. $ $ $
.111 9 9 9
1... -------------------
1..1 ------------------- + +
1.1. ------------------- 1. 4
1.11 ------------------- 11 B
11.. ------------------- 1& 5
11.1 ------------------- 1% 2
111. ------------------- 1# 7
1111 ------------------- 1! E
))) רוכזל יאדכש םירבד המכ
1 . (םירפסמ ינשב קר ןייפאתמ יראניב סיסב . .דחאו
& . תב בשחמ תלימל תיראניב הלימ םיכירצ התא לשמל (ליבומ ספא ארקנש רבד שי יראניב םירפסמב 9 תויתוא
אוה םכלש יראניבה רפסמ לבא $ וילא סחייתמ בשחמהו לאמשמ ספא "יסוהל םילוכי םתא זא תויתוא
ל ומכ . ,אמגוד .הנוכנה תינכותה תא -ירי אל בשחמהו רחא רפסמ היהי הז (ינש דצמ ופיסות םא וליאו
$ תויתוא - 11.1.1. ( 9 תויתוא - .11.1.1. .יתפסוהש םודאה ספאל בל ומיש (
% סיסב (אמגוד (דחא תוחפ סיסבה לש רפסמל דע הלועה םירפסמה תרדס תא *ישמי יראניבל טרפ סיסב לכ .
1! רפסמ היהי .-1# סיסב . ++ םירפסמ היהי .-+ .
# רפסמ רימהל םיכירצ םתא םא (רפסמ רימהל םכל רוזעת הלעמלש הלבטה . 1! זא ילמיצדב רפסמל ילטקואב
R םישוע המ
תא םיחקול 1 הזש ...1 תא םיחקולו ! הזש .1.1 םתלביק (םירבחמו ...1.1.1. רפסמל הרמה םישוע וישכעו
.)ילמיצד( ינורשעל יראניבמ *ופהל *יא רבסהה הנהו .)ילמיצד( ליגר
,ילמיצדל יראניבמ הרמה
.ינורשעל יראניבמ *פוה ינא *יא
,אמגודו רבסה
רפסמה תא חקינ ..11..11 רפסמה תא למסמ אוה ריהמ בושיחב ( !1 .
.הז תא יתישע *יא יקוא
יראניבה לש הלבטה איה הנה - .םיבשחמב
1 & # 1$ %& $# 1&
.תחתמ יראניבה תא סינכנ
1 1 . . 1 1 . .
תיתימאה הרפסל תחתמ שי םא וישכע . לעמ בותכש המכ הווש אוה זא דחא שי םא לבא ספא הווש רפסמה זא
ה 1 .
,לשמל
םירכוז זא דחאה לעמ דחא שי 1 ה לעמ דחא שי ( & דוע םירכוז ( & (
,ל םיעיגמש דע 'וכו 1Q&Q1$Q%& / !1 .
,םייתש וא םיליגרת הפ םכל ןתא ינא R רורב
11..11.. R /
......1. R /
תאצל רומא ןושארב &.# .
תאצל רומא ינשב & .
.השק שממ אל הז יכ בוש וארקת אל םא םתנבהש הווקמ ינא
.לק לש הרדגהל סנכנ ןיידע לבא *בוסמ רתוי תצק הז Rיראניבל ינורשעמ םיכפוה *יא וישכע
רפסמה תא לקינ 1#% R םישוע המ זאו
1 & # 1$ %& $# 1&
(ןימיל לאמשמ (ליחתנ אוב הללאי
םאה 1#% לש הביתב סנכנ 1& מ לודג אוה םא ( 1& .דחא םש םושרנ זא (ןכש רמוא הז
ונל ראשנ וישכע 1! ( 1#%-1& .)
(*ישמנ 1! ב סנכנ $# םאה (ספא םש בותכנ .אל ( 1! ב סנכנ %& .ספא םש ריאשנ (אל םג (
1! ב סנכנ אל - 1$ םש םג בותכנ זא ( . .
1! ב סנכנ ונל ראשנו דחא םש בותכנ זא ןכ ( 9 ( 1!- . )
9 ב סנכנ # ונל ראשנו דחא בותכנ ןכ ( % ( 9-# )
% ( דחא ונל ראשנו דחא םש בותכנ ןכ (םייתש ב סנכנ %-& .)
בותכנ םש םג זא "וסב דחאל לוב םיאתמ אוהו דחא ראשנ וישכעו 1 .
R ונל אצי יראניב הזיא
1...1111
הז לע ורזחת זא (אל םא (םתנבהש הווקמ …
1 & # 1$ %& $# 1&
1 1 1 1 . . . 1
.)הלקה *רדה הזש( ןובשחמ ילבו ריינ "ד ילב הז תא ושעתש דע הז תא ולגרתת וישכע זא יקוא
סיסבמ רפסמ *ופהל םיכירצ םא (םילק םייח םכל השעתש הטיש הנה SS N סיסבל )יראניבמ -וח סיסב לכ(
יכה יל ונימאת (ינורשעל יראניבמ זאו הלעמלש הלבטה יפל יראניבל הרמה םישוע םדוק זא )ינורשע( ילמיצד
.לק
וישכע … .םירגוא לע תצק רבדל ליחתהל ןיינועמ יתייה
,םירגוא
םנשי (דבעמה *ותב ןורכיז יאת םצעב םה םירגוא # םישמתשמ רלבמסאב םיתנכתמ כ'דבש םייללכ םירגוא
(םהו םהב 4N( BN( 5N( 2N רגוא דוע ונשיו ;D .דיתעב וילא רוזחנ (עגרכ ותוא *ירצ אל לבא
לש רגוא אוה רגוא לכ 1$ קלח לכ (םיקלח ינשל וקלחל ןתינש (תויביס .תויביס
, רגוא לכ לש יטקרפה שורפה המ וישכע
4N - 455C@C14A08
BN - B4=7
*= - *%B3<
2N - 24A4
;D - ;<=A8C5A;0< D0;<A78
רגוא לכ לש ודיקפת המ ןייצל תחכש (יריקי גניסריפ SH …
,הככ 4N היהי כ'דב הז Rרפסמ םתנסחא Rתינובשח הלועפ םתעציב .םיכרע רוכזל כ'דב שמשמ
.הזה רגואב ןסחואמ
BN .עגרכ ןיינעמ אל .םיבושיח עצבל סיסב הזיא יפל רמוא
5N .הזה רגואב ושמתשת (הנומ םיכירצ םתאו פול םכל שי םא .הנומ אוה
2N .םיכרע ןוסחאל םג
;D תינכותה לש הלחתהה הפיא ןייצל שמשמ אוה .םיכרע וב םיסינכמ אל .בושח דואמ דואמ רגוא הז
.תוארוהה תא עצבל ליחתהל הפיאמ א'ז (םכלש
תנכות תרזעב וארת םירחא הברה הברה דועו הלאה םירגואה לכ תא
27BC? ל ונפ (הנכותב שמתשהל *יא דומלל ידכ .סוד םע האבש 87E787<57 .ידאלב .הזה טסקטה "וסב
HS
ה רגוא והזש דיגנ ואוב 4N .יונב אוה *יא ריבסי ינא (ונלש
. 1 & % # ! $ 9 + 1. 11 1& 1% 1# 1!
. 1 & % # ! $ 9 + 1. 11 1& 1% 1# 1!
תא םכל הארמ (הלעמל רתויש רגואה 4N לכ תא ללוכ (יעבט בצמב 1$ רגואה וליאו ולש םיטיבה
קלח לכ (םייתשל קלוחמ הטמל רתויש .הלעמל יתבתכש ומכ טיב
,םהב שמתשנש םירגואה לכ לש םישרת *ל ןתינ
. 1 & % # ! $ 9 + 1. 11 1& 1% 1# 1! 4N
. 1 & % # ! $ 9 + 1. 11 1& 1% 1# 1! BN
. 1 & % # ! $ 9 + 1. 11 1& 1% 1# 1! 5N
. 1 & % # ! $ 9 + 1. 11 1& 1% 1# 1! 2N
שיש יתרמאש בל םתמשש חוטב ינא 1$ קר בותכו רגוא לכב םיטיב 1! ומכ (המל וניבה אלש הלאל (
תוחפ הרדסה לכ תא םישוע רלבמסאב (הלעמל יתרמאש 1 ( . .)ןכ-ומכ שמושמ
.תודוקפל רובעל הצור יתייה וישכעו םיבקוע םתא הפל דעש הווקמ ינא (יקוא
*כ ארקי םייתשל קלוחמש רגוא לכ (והשמ דוע וישכע יקוא
4N - K 41 K 43
43 רגוא למסמ 4-3;?3 וליאו 41 רגוא למסמ 4-10: .
מ (םהמ דחאו דחא לכ הככ 4N ל דע 2N .
4N הווש 1$ וליאו (תויביס 41 הווש ,לוגרת תצק (הז תא רוכזל דואמ בושח (תויביס
.וכותב שי תויביס המכ םימשור םתאו רגואמ קלח וא רגוא םשור ינא
4N R /
B1 R /
41 R /
53 R /
21 R /
(דרוי רדסב תובושת( 1$(((( )(
הז ןושארה (זמר S( 1$ ).
.תודוקפ
.הדוקפה שוריפ המו התוא םיבתוכ *יא (הדוקפ ןתא ינא
( הדוקפה "וסב קיספ הדוקנ חוכשל אלו רגוא לש םש לכ ירחא קיספ שי (חוכשל אל ; .)
איה לדחמה תרירב םלצאש הלאכ שי הנכותו הנכות לכב הנוש איה ריילפמוקה לש לדחמה תרירב 1$ (
סיסבב ותוא בישחת איה סינכתש רפסמ לכ זא 1$ ונלש לדחמה תרירב עגרכש דיגנ ואוב זא (המודכו
איה 1. .ינורשע (ילמיצד סיסב (
.םודאב תנמוסמ היהת אמגודה
@0L - *רע לש הקתעה
@0L 0D1( 0D&Z - הרוצ
@0L 4N( 1&%Z )4N1&%(
422 - םיכרע ינש ןיב רוביח תלועפ
422 0D1( 0D&Z - הרוצ
@0L 4N( 1&Z
@0L BN( 1&Z
422 4N( BNZ )4N  &#(
=CB - םיכרע ינש ןיב רוסיח תלועפ
=CB 0D1( 0D&Z - הרוצ
@0L 4N( 1&Z
@0L BN( 1&Z
=CB 4N( BNZ )4N  .(
המ תא ומשיית (םהילע ודבעת ( םיליגרת המכ םכל ןתא ינא וישכע (םייתניב קיפסמ הזש בשוח ינא
.לארשי לע םולש אובי (זא דע (ילש האבה הבתכב שגפינו םתדמלש
רגואה 4N *רע טלוק 1& רגואה ( BN *רע טלוק 1! רגואה ( 5N *רע טלוק 1 (םלוכ ןיב ןובשח םישוע זאו
רגוא 4N הווש היהי #! .
,הנוכנה הבושתה תא דומעה "וסב "יסומ ינא זא וחילצת אל םא
(םכמצע לע ורמש (האבה םעפל דעו תוארתהל D;8=;<?
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
@0L 4N( 1&Z
@0L BN( 1!Z
@0L 5N( 1Z
422 4N( BNZ
422 4N( 5NZ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHH
SH 87E787<57 :
- ה לבא (לבז ןומה םש שי .)ימע דוה תאצוה( 'ילבמסא תפשל *ירדמה' 1. םינושארה םיקרפ
.ונל םייטנוולר
.והשמ ילא .םשה תא תרכוז אל ינא ירעצל (ילארשי בתוכ לש אשונב ןייוצמ רפס לע יתעמש 
(ןכ ומכ & ,קארפ לש םיכירדמ
=@4=3;<? A37 =A456 E08 EC< 4<2 D80E;A
:;<%& BCEE78 0L78E10:=
תנכות תא םכל גיצי םג ןושארה רפסה 27BC? תואמגודה ומכ תוטושפ תואמגוד תוסנל ולכות *כו
)תיליע תפש אל תאז יכ ('רלייפמוק' הזל םיארוק אל( רלבמסא תנכות דירוהל *רוצ ןיא .ל'נה
ומכ תבכרומ @4=@ .הזה *רוצל
HS .ידאלב
J 70EJ 1##-1##-1##-1##-1## I70E I
#$ #&%%' -B33,-
רשק ורצ
. םולש
R בוט לכה
... רפסה תא םימייסמה םידומעה תשולשל רובענ וישכע ( תובתכה ורמגנ
, רשק רוציל *יא
ומכ תולאש לע הנעא אל ינא ... יקוא ,
1 . . השקבב יל -ורפת
2 . יל רוזעת אנא לייאמ יאה לש אמסיסה תא יתחכש
3 . והשנאל יל -ורפתש בייח ינא
. -ורפתש דעב *ל םלשי ינא
! . הזה גוסהמ תויוטש דועו
... הככ זא תוסנל חיטבמ לבא דחא לכל תונעל חיטבמ אל ינא
השקבב ס'רבח זא םישנאב "צומ תויהל *לוה אוהש עדוי ינאו ילש ויק יס יאה תא םסרפל *לוה ינא
ל בורק וישכע יל שי ... הנוע אל ינא םא ובלעת לא %. ... ןייל-ןוא םישנא
:$ /*Z - 1"L16N81C
רושק אלש המ לכ רוציקב - יתוא תאנוש ה>תאש המכ וא יתוא תבהוא ה>תאש המכ ריבסהל (תובוגתל
, ל יל וחלש תולאשל
,0-)/: )#-):%K[/3#%=.3,<
, ל לייאמ ייא וחלשת תולאשל
()*+,-[)4:.3,<
, ל םג תובתכ וחלש אנא ) האבה הנש הארנכ ( אבה רפסה יבתוכל "רטצהל הצורש ימו
,0-)/: )#-):%K[/3#%=.3,<
ינאו הלאשה םע העדוה יל וחלש רפסב םירחאה םירקארק>םירקאהה דחא םע רשק רוציל וצרת םא
... םכינב רשקה תא רוצי רבכ
#$ ,0-)/: )#-):%K
תודות
דע הדובע רתוי ןיא והז &,%. ,)( תודות בותכל קר ראשנ וישכע - הלילב
.... *ורא הז ליחתנ (המידק בוט
, רפסה תא םכל היה אל םהידעלבש ימל תיקנע הדות
?737<0@( B1002 8C<<78( 8C1%8( D;8=I;J<?( 7-@4< ( 4;A; ( 28.B84;< ( Y450B( 4=5( B4A@4<+11( =B3(
54A4N( B7<AF( G.?1 B%48( ;57E;87%6( 871A( @;16;( 464( LB-@4<( 5001-?CG( F70=( B08K=( :4@4:(
D4<5378@4378( B0B4 =@;A3( O246.24O( F7B84( L08A7N( A37-@02( <28%11( 50C<A78 4<2 A0 411 A37
345678= ;< A37 :0812 .
, תירבעב תודותל רובענ וישכעו
םידבכ יכה םיחתותה ( דשאו בינ (ו'צנפ  הדותו )בבושה ( ןדאל-ןב ( ילא (תילג (הלג (הלא (הילוי()
. ,( הרטשמה ל'כפמל הנורחא תיקנע
רבד ;וס
"וס "וס םשגתי ילש םולחה (םיעגר המכ דוע םייתסהל דמוע הז והז
טנה יבחרב -פוי רפסהו .
ליבשב - רקאה אל אוה רפסה תא ארקש ימ (תעדל חוכה תא היהי ן>םכלש ליבשב בתכנ הזה רפסה
ולאש םעפ (תוגהנתהה יסופד תא תונשל רקיעב (םירבד הברה דוע דומלל ה>*ירצ ה>תא רקאה תויהל
, יתרמא *כו רקאה תויהל הז *יא יתוא
טרסה תא םתיאר םאה 345678= םה תוצירפה בורלש אוה הנושה קלחה לבא המוד ייד הז ןכ םא R
ינא - ונלש תוברתה תא תצקמב םיריכזמ הינופלטהו םירבחה םע םיעטקה לבא תושק רתוי הברה
. ןיבהלו טרסה תא תוארל םלוכל -ילממ
תילגנאב שיש יל עודי אל םג( גניקאה לע תירבעב ןושארה רפסה הז )
םאש חיטבמ ינא לבא )...יירחא ופדרי חטב םילוחכה םינמשה םידמגה ( ןורחאה היהי הזש יל הארנו
האבה הנשב רפס בותכנ ונחנא הלודג תוירלפופ היהי הז רפסל .
הככ *לוה הז לבא תודירפב בוט אל ינא זא :(
- ו םשגתה םולחה &.. יבחרב םדא לכל םניחב םיקלוחמ הייכרנא>גניקירפ>גניקארק>גניקאה לש מ'ע
דחאב ולפטי םה םאש ריהזמ ינא (ונתיאמ דחא וספתי ילואו תויעב ושעי םילוחכה - טנה
) ולש להאה *ותב עיזמ וישכע ןדאל-ןבש ומכ עיזהל *רטצי םהלש רברסה רפסה ללגב םירקאהה
אוה רפסה לש ןויערהש ללגב קר הזו םישנא רתויש המכל רפסה תא -יפהל *ממ לכמ שקבמ ינא
שרוד לכל םניחב עדימה תצפה .
ם>ןתינהנש הווקמ (רפסה תא םתארקש הז לע םכל הדות .
#$ ,0-)/: )#-):%K
, % 0

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->