P. 1
ספר.המדריכים

ספר.המדריכים

|Views: 2,510|Likes:
Published by api-3748863

More info:

Published by: api-3748863 on Oct 15, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

רפס

םיכירדמה
לודגה
הסריג 1.0
:ידי לע ובתכנ םיכירדמה
,טיברש ודוד elady85, !"#$%, &%e'(y(, )*a+, ,-eedy
./0*ale, &%e12a$3e4, ,5-e6',#a6, 7"-e6, a7"7)/la0,
8&".e48 , ,ה9ודמ ,#a)a, :;"#<00+, );/%"3/, ;elly1$a#,
=.> ?a";, y/';a0, @A4&B:C DEF, d"d/%, Fa%"eal
,Gוושמה a;"# H53"la, l"a7 <00<, /6e01;, */H", He*eI"0#
DCaJK1KL")2&, =ead M :0)el, N24(:K EO
L:&B4( , ,תישופיP 4a?A, Eld'2a$3e6, .e2eL/?,
D//K"lle4, $//l11, J6/H/! .
Qכות
1 . תרש תונבל RיS %##- המכב
..............................................תוינש T
< . תומוסרפה תS דירוהל RיS
............................................ויGיסייSב 5
+ . ..............................................................
.. U
T . תירבעב N2NDD ............................................םורופ תנGתה V'
11
5 . ב שופיPה תוSWות תלדגה 3a*aa
...............................................1<
U . ................................
1+'1T
V יWבG תבירWל Sלמה Rירדמה . A,E X JB( X A?.........................15
8 . ............................................בשPמה תGו9Pתל Sלמה Rירדמה 1U'18
8 . .............................................םיללSש תונכתל Sלמה Rירדמה 18'<+
10 . 'ה תSWוהל Rירדמה ,-y!a6e .........................................ה9SGמ <T
11 . ........................................הGירסל םינכוסמ םיPווטל Rירדמה <5'+5
1< . ....................................תוילSרשיה תויGוP Sלה תונכותל Rירדמה +U
1+ ...................................ויG יס ייS ירפסמ תWירפל םיכרדה לכ . +V'+8
1T . ..........................................................תפלPתמ המיתPל Rירדמ +8
15 . .....................................................9רSווב תוSWמתה Rירדמ T0'TV
1U . ל Rירדמ B-l/ade6 ........................םיWבGו תויGית לע הנגה T8'T8
1V . ............................................................רברס תונבל Rירדמ 50'5<
18 . ..........................................סודניווב םיבינגמ םירבדל Rירדמ 5+'5T
18 . ..........................................................םיGשנ תנכהל Rירדמ 55'U<
<0 . ב וידר תמGהל Rירדמ Y"0a;-..........................................U+'UT
<1 . ב רZגנסמה תGיPמל Rירדמ [N..................................................U5
<< . .............................................................תירבעב דוGינל Rירדמ UU
<+ . .....................................................בשPמה טומריפל Rירדמ UV'V1
<T . ............................................................ויGיסיS תWירפל Rירדמ V<
<5 . ב תורוWל Rירדמ !"0d/!.....................................................V+
<U . .....................................................תותימWל םוגרתל Rירדמ VT'V5
<V . ...........................................................................םיגשומ VU'V8
<8 . מ תבותכ תGיPמ ([NCE4(4...............................................V8
<8 . .................................................................םירוWיGה Qולימ 80'81
+0 . רSווב םילימ 9רSוו Qולימ \ ............הWירפ תורבP ] Qהישוריפ , 8<'
8+
+1 . .........................................................................םיטרופ 8T'10+
+< . ..............................................................^ותישב הWירפ 10T'10U
++ . ...........................................................םיבשPמל הWירפ 10V'11+
+T . .......................................................םוGלסב םינופSלפ תWירפ 115
+5 . ..............................................................היכרנSו גניGירפ 11U'1T5
+U . ב יוביכה תייעבל Qורתפ
_-.........................................................1TU
+V . ............................טילGהל טטוWל רשפS RיS רבסה ,Qופלטל טוטיW 1TV
+8 . .....................................................................תדלGמב םירוWיG 1T8
+8 . ....................................................................היכרנS תWG 1T8'15V
T0 ....................................................םימדGתמל השילג Rירדמ. 158'1U0
T1 . ............................................................................םניP תוPיש 1U1
T< . ......................................................םדGתמ Qורכי9ב שומיש 1U<'1UV
T+ . ....................................................................ריהמ ^ותיש 1U8'1V<
כ`הס T+ 'ב תונורתפו םיפיט,םיכירדמ 1V< .םידומע


תרש תונבל RיS %##- תוינש המכ ב
תרש Pותפל םיWור םידלי הברה a#- בוט בוט בל ומיש לבS דוSמ השG ה9 לבS
: הSבה הנכותל
תרש Rל תרWוי הנכותה %##- ה Rרד םיWבG תולעהלו דירוהל רשפS '
([NCE4(4, ala%)e# .תונכותה רSש לכו
b םשו המסיס תנגה c יטרפ וS ירוביW תרש תושעל רשפS
. תרש םיPתופ םתSו תוינש המכ ' בושP יכהו
השGתי והשימ םS לבS Rירדמ םכל השוע Sל ינS הטושפ Rכ לכ Sיהש Qוויכ
.ול רו9עי ינS
: הנכותה םש YYY O"le ,%a6e N6/
: הדרוהל תבותכ
%##-:dd!!!.!a%/;e.$/;dd/!0l/add!a-e#5-.e_e
ויGיסייSב תומוסרפה תS דירוהל RיS
הככ 9S
ויGיסייSהמ וSW םדוG
םיSרGנש םיWבG ינש םש וGPמת ויGיסייSה לש הייGיתב Rכ רPS
AJe2##-1.dll
AJe2##-.dll
םתוS רי9Pהל ולכות דובעי Sל ה9 םSש ליבשב רו9Pימ לסל םתוS וGPמת
תSרGנש הייGית םש וGPמת Rכ רPS
:#eD6/!e6
SרGנש bfהייGית Sלc gבוG המוGמב םישו :#eD6/!e6
םשב ותוS ורמשתו והשלכ טסGט gבוG ורWת טושפ ה9 תS תושעל ליבשב
:#eD6/!e6
תמויס Sלל
hSל טושפ .לכה ה9
תונעל הסנS ינSו QSכ ולSשת Qהשלכ תויעב שי םS
שדPמ ויGיסייSה תS וניGתת םומיסGמ
ויGיסייSב ה9 תS יתGדב ינS <00< טGפרפ דבע ה9ו

' םורופה תנGתה N2NDD תירבע '
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1 :הפמ תירבעה הסרגה תS דירוהל Qתינ לכ םדוG ,ליPתנ .
%##-:dd-6d/!0l/ad./56$ea/6)e.0e#d-%-HH%eHd-%-HH%eH100.*"-h
d/!0l/ad
< Rותל gלמומ 'היGיתל פי9ה תS Pותפל וישכע . O/56;1N2NHH
+ :הפל םיסנכנ . %##-:dd!!!.#6"-/d.ly$/.$/.53 d
רותפכה לע םיWPולו ")05- .םיטרפה תS םיסינכמ
.יתימSו Qוכנ ליימייS סינכהל gלמומ :הרעה
T .הנGתהה Rשמהל םיטרפ םש שי Rלש ליימייSה תבותכל Rל םימשרנש ירPS .
5 הנכותה תS דירוהל וישכע . ala%a_-
תS ודירות םיניבמXםיPילWמ Sל םתS םS הנכותה תS םכל שיש םייוכיסה בור
ה $5#ea#- .ינשה Gנילהמ
%##-:dd!!!.ala%a_-.$/;dd/!0l/ad.-%-
%##-:dd!!!.$5#ea#-.$/;dd/!0l/add$5#ea#-.a-
U 9Sו םודSה Gרבה לע םיWPול . I5"$3 $/00e$#
'ה יטרפ תS םידילGמ םש a#- .דופירטמ Rל Qתינש
תSו Sמסיסה תS םיסינכמ םש הטושפ הנוכתה יפיטפS'טויGה Rרד םיסנכנש וS
.םיפסונה םיטרפהו שמתשמ םשה
V gבוG תS םתPתפ הילSש היGיתל ועיגת Rסמה לש ילSמשה דWב וישכע .
.פי9ה
'ה גWומ ינמיה דWב a#-
9Sו לSמש דWבש היGיתה לע ינמי GילG םיWPול #6a0ae6
.םייסמ ה9ש םיכPמ
8 gוPלל ישSרה ^דב הטמלו םכלש שמתשמל סנכיהל ,םייתסה לכהש ירPS .
ב שומיש רשSמש רותפכה לע N2N
8 הפל וסנכת וישכע .
%##-:dd;e;He6.ly$/.$/.53d"#e0a;ed-%-DD<d"0#all.-%-
םוGמבש Gר y/56"#e .דופירטב םכלש שמתשמה םש תS ובתכת
10 :הפ םושרש המ יפל ודילGת ובו ספוטל עיגה וישכע .
=eaa5l# D/a6d Ca0)5a)e תירבע .היהי םורופה הבש הפשה תS ורPבת '
.Qבומכ'
=a#aHae &y-e ה9 םיתרשה בורב .תרשה גוס ' ?yIl +._ םS לבS ,
.ול שיש המ תS רPביש ,רPS והשמ שי והשימל
J%//e F/56 A0#alla#"/0 ;e#%/d ,הנושSר םעפ ה9 םS .הנGתהה גוס '
9S A0#all ושעת 9S ,םורופ רבכ םכל שי Qכ םS SלS ,Qבומכ bהנGתהc
B-)6ade .bגורדישc
=a#aHae ,e67e6 2/#0a;e d =0 לעפי כ`רדב .תרשה םוGימ '
l/$al%/# ה תS וסנ לעופ Sל םS , AN הכימתה תכרעמ םע וררב וS ,תרשה לש
.םכלש תרשה לש
F/56 =a#aHae La;e ,ילש תוSרוהה יפל םתלעפ םS .סייבSטSדה םש '
Sוה םכלש םשה -%-HH ב םישמתשמ םתS םS , &4ANE= סייבSטSדה ,
Sוה םכלש 5e60a;e1531dH .הלעמל יתרבסהש ומכ
=a#aHae Be60a;e שמתשמ םש םכל שי םS .סייבSטSדל שמתשמ םש '
בc .Gיר וריSשה Sל םS ,וSלמ סייבSטSדל &4ANE= bתוSלמל RירW Sל
=a#aHae Na/!6d שמתשמה םשל ל`נכ .סייבSטSדל Sמסיס '
בc .סייבSטSדל &4ANE= bתוSלמל RירW Sל
N6ea"_ a/6 #aHle "0 da#aHae .תונשל RירW Sל '
:d;"0 (;a"l :dd6e יפל וSלמ .ישSרה להנמה לש ליימיSה תבותכ '
.םכלש םיטרפה
=/;a"0 La;e bתונשל הבוP Sלc .םכלש Qיימודה תבותכ '
,e67e6 N/6# וS ,ה9ש ומכ וריSשה ,םיעדוי Sל םתS םS .תרשה לש טרופה '
bתונשל RירW Sלc .םכלש תרשה לש הכימתה תווW תS ולSש
,$6"-# Na#% ה9 ,ונרמSש המ יפל םתלעפ םS .םורופה QסPוSמ הב היGיתה '
d היהי -%-HH< bתונשל RירW Sל ' תיטמוטוS Sלממc d
:d;"0"#6a#/6 Be60a;e ורPב .ישSרה להנמה לש שמתשמה םש '
.םכנוWרכ
:d;"0"#6a#/6 Na!/6d .םכנוWרכ ורPב .ישSרה להנמה לש Sמסיסה '
:d;"0"#6a#/6 Na!/6d ומשר .ישSר להנמ תמסיס Sדוו ' Sמסיס יודיו
.בוש םכלש Sמסיסה תS
:ffהרעה
ב םישמתשמ םתSו הרGמב &4ANE= תS ופילPה
F/56 =a#aHae La;e: -%-HH

F/56 =a#aHae La;e: 5e60a;e1531dH
.םויסל וניתמהו הנGתה לPתה וWPל וישכע
fםכנוWר יפכ םכלש תורדגהה תS ונשת וישכע
:תורעה
:Sיה םכלש םורופה תבותכ
%##-:dd;e;He6.ly$/.$/.53dy/5650a;ed-%-DD<d"0de_.-%-
םכלש שמתשמתה םש תS בותכל םיינ'רויה םוGמב
םידומ תנGתה
''''''''''''''''''
.םורופב םימייG םניSש םירבד םירשפSמש םורופל תופסות םה םידומ
.Zוכו bםימורופה לכב העיפומש העדוהc תילSבולג העדוה המגודל
:הפמ דירוהל Qתינ םידומה תS
%##-:dd!!!.-%-HH.$/;d;/ddd/!0l/ad d
םשב gבוG תויהל רומS ,םיWבGה םע "0#all 'הנGתהה תוSרוה ובו
ffffgבוGה לוכ תS SורGל בושP
םיטיילפמט תנGתה
''''''''''''''''''''''''
:הפ הדרוהל םינתינ
%##-:dd!!!.-%-HH.$/;d#yledd/!0l/ad d
'םתוS םיניGתמ Rכ
'ל התוS ולעתו ,Qונגסה לש םשב היGית רWווית ,פי9ה gבוG תS םיPתופ a#-
היGיתל #e;-la#e
תונונגס לוהינל םשו םורופה לוהינל וסנכה כZPS
שGובמה Qונגסל הנGתה וWPלו ,^סוה וWPל םש
םכנוWרבש טיילפמטה תS ועבGו ליפורפל וכל ,ה9ה Qונגסה םע שולגל ידכ כZPS
.ומע שולגל
םיליימס תנGתה
'''''''''''''''''''''
:הפ הדרוהל םינתינ
%##-:dd!!!.-%-HH.$/;d#yledd/!0l/add"0de_.-%-h#j5H1-a)e
k$a#j8
.םיליימסה תS םידירומ
פי9ה gבוG תS םיPתופ
היGיתל םילעמ םיWבGה תS ";a)ed;"le
שדP יליימס ^סוה הטמל םשו םיליימס וWPל םורופה לוהינב וישכע
Pלש וWPלו ויטרפ תS ועבGת וישכע
הלעפהל לGו ' טושפ דוSמ םורופה
Rותל וסנכ 9S המודכו טSZW לש םידומו תירבעב םיטרפ דוע םישפPמ םתS םS
.QייוWמ רתS ' ילSרשי רתSל Gניל שי הטמל םשו םתינבש םורופה
Hy &%e'(y(
ב שופיPה תוSWות תלדגה 3a*aa
ה9 תS תונשל RיS
לS תכלל ה9 תושעל םיכירW התSש המ לכ
לPתה
הלעפה
םימשור 6e)ed"#
QSכל םיכלוהו
2K(F1JB44(L&1B,(4X,/a#!a6eXKa*aa
'ה תS םינשמו
C";"#D"#6a#e 'מ 1 'ל 0
fוה9
ילש םיPS ונהת
ffלודג ומכ דבוע ה9 יל
יWבG תבירWל Sלמה Rירדמה A,E X JB( X A?.
לכה ינפל הככ 9S בוט
1 , ורינc הבירW הנוכתה תS םידירומ . Le6/ b
< םיניGתמ .
+ הנכותה תS םיPתופ .
T ה תS םירגוס . Y"*a6d
5 לע םיWPול .
Ol"e ''l D560 ";a)e a"le
U שורדה gבוGה תS םירPוב.
V םיברוW .
בשPמה תGו9Pתל Sלמה Rירדמה
.ה9 Rירדמב שומישה תובGעב םרגיש G9נ לכל יSרPS ינניS
ימל דוSמ בושP GלP הניה בשPמה תGו9Pתש רמול ינוWורב ,ליPתSש ינפל
...ותיS רSשהלו ולש בשPמה לע רומשל הWורש
הבוטה הרוWב םכלש בשPמה לע ורמשי ...דועו Qוכנ שומיש ,הPטבS ,QויGנ
....רתויב
םיGלPל דע QSכ יתטריפ ,בשPמה לע רומשל דWיכ ריבסמש Rירדמ םכל יתנכה
...b...רבכע ,םילוGמרc םיוולנהו םינטGה
...וילע רומשלו בשPמה תGו9Pת לע דיפGהל בושP
.. .. Qוכנ שומישלו ר9עכ םכל הווהי Rירדמהש הווGמ
:ותרימשו Rסמה יוGינ
fםיליגר יוGינ ירמוP םע Rסמה תS וGנת לS םלועלש ריהבהל בושP לכ םדוG
fהנירG ינפמ ולש הנגהה יופיW תS סרוהו Rסמב תורוב רWוי ה9
וGבדי Sלש ידכc תילטמ םע דPוימ רמוP תונGל בייP Rסמה תS תוGנל תנמ לע
.....רתוי 9S יGנ Sוה םS ,עובשב םעפ תוGנלו bםיביס
סרהנו םמPתמ Sוהש םושמ בר Qמ9 שמשל Rסמה תS ^ושPל Sלש בושP
f...רהמ
bZוכו הרונמ ,טנגמ ,םילוGמר ,ירלולסc יטנגמ רישכמ לכ דימWהל טלPהב רוסS
ffffRסמה לש ילSטוט סרהו םיתוויע רWוי ה9
Rסמל בורG ירלולסה לוWלW תלבG לכב שי םיתוויע המכ בל ומיש
f....bםילוGמרלוc
:םילוGמרה תGו9Pת
.....ירלולס רישכמ םהילS דימWהל Sלש דוSמ gלמומ
לע הגרדהבו טSל טSל ה9 תS תושעל בושP םילוGמרה תS םיריבגמ םתSשכ
fתויתב וSירטס תוכרעמב םג בושP ה9 fםתוכיS לע רומשל תנמ
:תדלGמהו רבכעה תGו9Pת
fשדוPב םעפ התוS תוGנלו תדלGמל בורG לוכSל Sל בושP
GבSה תS הGנמו ירמגל ותוS Pתופ תישיS ינS ,רבכעה תS תוGנל gלמומ
f.....ידוסי
:תויללכב בשPמה תGו9Pת
bהריה9וc הבוט הרוWב GבSה תS בוSשלו בשPמה תS Pותפל שדוPב םעפ בושP
ff בשPמה לש רתוי הריהמ תוליעפל םרוג ה9 ...םיררווSמה תS דPוימב
לוכי ה9 f....סודניווב Sוה רשSכ רותפכהמ בשPמה תS תובכל Sלש בושP
fםירבד הברה סורהל
ffffבשPמה תלעפה Qמ9ב למשPה עGת תS SיWוהל Sלש בושP רתויו
המכ fבשPמב רוG לע רומשל ידכ bםוGמ שי םSc ^סונ ררווSמ ^יסוהל gלמומ
fרהמ רתוי ,רG רתויש
dברוWdםירוטילGת Qנוכה תGו9Pת =@= :
דיה םע Qנוכה תS רוגסל Sל ,Qונגנמה תS סורהל Sלש תנמ לע דוSמ בושP
fםיינשה ילגלג תS רובשל לוכיו Qונגנמה תS סרוה ה9 bתוריהמב Sל דPוימבc
Qנוכה תS תוGנלו bוילS הGובדש תדPוימ תשרבמ םעc יוGינ Gסיד תונGל gלמומ
לכ ירPS <0 fתולעפה
לוכי ה9 bGסידל םיGובד םינטG םימWעc םיכלכולמ םיGסיד סינכהל Sלש gלמומ
fתיניעה תS ירמגל סורהל
:PישGה Gסידה תGו9Pת
Qנוכש Rכ PישGה Gסידה תS GלPל gלמומ J Sל ,סודניוו Gר ליכיו לודג היהי
fםירבד וב QיGתהל gלמומ
.....רתוי בוטו רתוי רהמ לעפת ונלש תכרעמה הככ
..יונפ םוGמ לע רומשלו םינשי םיWבG GוPמל בושP
ולS ...Gסידה הPSמ Qכמ רPSלו שדוPב םעפ Gסידה Gרוס ליעפהל gלמומ
fהברהו תור9ועש תובושP תולועפ
,םיGPשמ ,תונומת ,םירישc תורדוסמ תויGתב םיWבGה תS רדסל gלמומ
........bZוכו טנרטניS
:בשPמה תPטבS
Qוטרונ לע gילממc סוריו יטנS תנכות QיGתהל bfלכהמ רתויc דוSמ gלמומ
<00T .לוימיSב דירוהל רשפS m bישיש ימיc עובש לכ התוS Qכדעלו b
לכל הGירס תושעלו ישיש ימי לכ סוריו יטנS לש הGירס עWבל gלמומ
fםיננוכה
תוWירפ ינפמ הנגה תנכות QיGתהל bול בושP ה9ש ימלc gלמומ
c O"6e Yall .......b
םכלש םיבשPמה לע ורמש
םיללSש תונכתל Sלמה Rירדמה
ל9S9על ה9 המ ,%ell h
Qיבל שמתשמה תודוGפ Qיב םWעב תרשGמ תפטעמה .תפטעמ ה9 ,ללSש ,בוט
.Qיערגה
הדוGפה תS סינכמ התS ,Sמגודל ="6 תיGוP הדוGפ תS9ש הה9מ תפטעמה .
תמגרתמו
עWבמ ,לנרGה ,Qיערגה .ול Qבומש עדימל ,Qיערגה Rותל תסנכהש הדוGפה תS
תS
Qומה שי סGונילבש Qוויכמ .Rסמה לע טלפל תרבוע הלועפה .לביGש הלועפה
יגוס
.םכלש Rרועה תS וPתפת ,בוט .שמתשת תפטעמ ו9יSב רידגהל Rילע ,תופטעמ
םS
וGיפ לע gילממ יתייה ,ילSוטסGטה בWמב םישמתשמ םתS N"$/ רבדה ,וישכע .
ינS הפ .שמתשנ תפטעמ ה9יSב תפטעמ תינכותל דיגהל Sוה השענש QושSרה
SWוי
שSבב םישמתשמ םכבורש הPנה תדוGנמ Da% לכב הנושSרה הרושה ,בוט .
ללSש gבוG
הרושה ,שSבב שמתשהל םיWור ונPנS םS .שמתשנ תפטעמ ה9יSב הרהWה Sוה
הנושSרה
:bטפישו לורטנוGc הככ הSרית ונלש
dfn H"0d%
הרוש לכ RS ,תפטעמה תS רידגמ הנושSרה הרושב n תימלוסה Qמיס :רבסה
םע
םיסינכמ דוGה ^וסב .הנממ םלעתת תפטעמהו ,הרעה היהת התלPתהב תימלוס
תS
םילימה e_"# 0 הדוGפה . e_"# Sיהש בלש לכב טפירGסהמ תSWוי םWעב Sיה
תניוWמ
לש Sמגודל דוG הSרנ הפ .טפירGסה ^וס QויWל ,^וסב םג התוS םיבתוכ לבS
הWרה
gבוGה לש HlaHla :bטפישו לורטנוGc סGונילב םישמתשמה לכל
dfn H"0d%
$%;/d a]_ HlaHla
e_"# 0
סGוניל תדוGפב שומיש ונל שי הפ :םירבסה $%;/d תונשל Sוה השוריפש ,
בWמ
ירPS הSבש הנושSרה תוSה .שמתשמ וS הWובGל $%;/d דעי תנייWמ
תוSה .םישמתשמ
תילגנSה 5 לש רוWיG , 5e6 תוSה .ותולעבב gבוGהש שמתשמה תS תנייWמ ,
) ה9ש ,
לש רוWיG )6/5- תוSה .gבוGה לעב לש הWובGב םישמתשמה לכ תS תנייWמ ,
/ ה9ש ,
לש רוWיG /#%e6 תוSה .םירPSה םישמתשמה לכ תS תנייWמ , a לש רוWיG ,
:ll ה9 ,
שי :תוSשרהה .הלעפהה תכרעמב םימושרה םישמתשמה לכל Qווכמ םWעב
הביתכ תSשרה
ה9ש ! לש רוWיG , !6"#e שי , 6 לש רוWיG , 6ead שיו ,הSירG רובע , _ ר9גנ ,
הלימהמ e_e$5#e Qמיסהו ,תוSשרה Qתונ Qהיניב סולפ Qמיס .הWרה השוריפש ,
.תוSשרהה תS ללוש Qהיניב סונימ
וטוונת ה9 ירPS .gבוGה תS ורמש .gבוGה תS gירהל הסננ ונPנS וישכע ,בוט
,הדוGפה תרושב ולש םשה תS ובתכ ,SWמנ םתרמשש gבוGה הבש הייGיתל
תפטעמהו
.ותוS gירת רבכ
םיSנתב שומיש
הרוG 9S םייGתמ יSנת םSש Sוה Qויערה .השG Sל Sוה םיSנתב שומיש ,בוט
,והשמ
שמתשנ וישכע .שPרתמ Sל יSנתה םS דוG סינכהל תורשפSה תS םג שיו
תדוGפב
המשש סGוניל #e# ,טGוס ,היירפס ,ליגר gבוG Sוה gבוGה םS הה9מ ו9 הדוGפ .
.רPSל דPS gבוG תוושהל הלוכי וליפS הדוGפה .Gיר gבוG וS ,הWרה רב gבוG
תופשל דוגינב ,הSירG Qמיס םהינפלו םיירגוסב ותוS םיפיGמ ,יSנת לולשל ידכ
הלימב םישמתשמ טושפ Qהבש ,תורPS תונכית L/# Sמגוד הנה .Sל השוריפש ,
יSנתל
:bטפישו לורטנוGc ותוS וללש Sלש ,ליגר
dfn H"0d%
"a #e# '6 o1
#%e0
e$%/ a"le o1 e_"#
a"
הדוGפה :רבסה "a .יSנת לע הרהWה Sיה #e# '6 ירPSש gבוGה םS הרהWה ה9
Sוה
.הSירGל Qתינו םייG o1 .הדוGפה תרושב סנכנש הנתשמ רמולכ ,טנמוגרS Sוה
שי
הלימה תS ה9 ירPS ונל #%e0 יSנתהש הרGמב דוGה תלPתה לע הרהWה Sיהש ,
.Qוכנ
הדוGפה e$%/ הלימה .הירPSש המ תבתוכ a" Qתינ וישכע .יSנתה דוG ^וס Sיה
:bטפישו לורטנוGc םייG Sל gבוGה םS Gר העדוה שי ובש בWמל Sמגוד
dfn H"0d%
"a fb#e# '6 o1 b
#%e0
e$%/ a"le o1 d/e 0/# e_"#
a"
...9S םייGתמ Sל יSנתה םS ,רמולכ ,יSנתה תS ונללש טושפ ונPנS הפ :רבסה
:bטפישו לורטנוGc הלעמל םידוGה ינש תS בלשל הסננ וישכע
dfn H"0d%
"a #e# '6 o1
#%e0
e$%/ a"le o1 e_"#
ele
e$%/ a"le o1 d/e 0/# e_"#
e_"# 1
a"
e_"# 0
הלימה :רבסה ele בותכש הממ הכופה תוSיWמה םS הרוG המ םWעב Sיה
יSנתב
SWתו ,םייG Sל gבוGהש בותכת 9S ,םייG Sל טנמוגרSה םS ,רמולכ ,הלעמל
דוGהמ
בWמב 1 רפסמ .תוSיגש QיS ושוריפ ,ספSב םייתסמ דוGה רשSכ ,דוGה תניPבמ .
.דPS רפסמ הSיגש ,ונלש הרGמב .הSיגש התלגתנש ושוריפ ספSמ רPS
תוSלולב שומיש
תSלול דמלנ םויה .הSלול לש דPS גוסמ רתוי שי ,תונכית תפש לכב ומכ ,בוט
.המישר תSלולו יSנת
:יSנת תSלול Y%"le
לכ .יSנת שי ה9 ירPS ,הSלולה גוס לע הרהWה שי םדוG :Rכ תבכרומ הSלולה
דוע
הלימה תS שי ה9 ירPS .הכישממ הSלולה ,םייGתמ יSנתה d/ תPיתפ QויWל
הSלולה
הלימה ה9 ירPSו ,הSלולה דוG תS שי ה9 ירPS d/0e הנה .הSלולה ^וס QויWל
תSלולב שומישל Sמגוד Y%"le :bטפישו לורטנוGc
dfn H"0d%
J/50#e6j1
!%"le p oJ/50#e6 'l# 5 p
d/
e$%/ oJ/50#e6
J/50#e6jZe_-6 oJ/50#e6 ] 1 Z
d/0e
e_"# 0
תS ונרדגה :רבסה J/50#e6 Rרע תS בותכת תינכותה הפ .דPS רותב
J/50#e6 לכו ,
^יסות םעפ 1 תינכותב שומיש ידי לע , e_-6 .
:המישר תSלול O/6
תופשב רופ תSלולמ דוSמ הנוש ללSש תינכות Rותב רופ תSלול לש הנבמה
תונכית
ללSש תונכיתב .רפסמ םעפ לכ הלעמ רופ תSלול ,תונכיתה תופש בורב .תורPS
,Sמגודל .תמייוסמ המישרב טירפ לכל תPS םעפ תעWובמ הSלולה ,תS9 תמועל
:bטפישו לורטנוGc וסנכוהש םיטנמוגרSה לכ תS הSרמש טפירGס הנה
dfn H"0d%
a/6 :6)5;e0#
d/
e$%/ o:6)5;e0#
d/0e
e_"# 0
'ה תSWוהל Rירדמה ,-y!a6e ה9SGמ
תשר תS הב9ע סויפרומ ,עודיכ Oa#&6a$3 םיששוPש הלSו ,הלטונגל הרבעו
'מ ,-y!a6e SיWוהל RיS Rירדמ הנה 9S .הליבומ ^ותיש תנכות Sלל ורSשנ
תS Jyd//6 .דימתל ,ה9SGמ
1 .הנשיה ותסריגב ותוS Qיידע Rל שי םS סויפרומ תS ירמגל GוPמל b
< תS םכל QיS םS b :d :!a6e :הפמ ותוS דירות Qיידע
%##-:dd#/;$/y/#e.$/;d6eadaa!1.e_e
.ליגרכ ותוS וניGתהו
+ 'ה תGידב תS וWירת b ,-y!a6e Sוהש המ לכ תS וGPמת ,םייסמ Sוהשכ .
.Qמ9ה ותוSב ה9SG תS וWירת לS .םכל הSרה
T 'ה gבוG תS ודירות b \AN :ה9ה
%##-:dd!!!.$e__./6)d$d1$l"0#.*"-
Sוה וליSכ ה9SG לע `דובעי` Sוה ,-y!a6e .Sל Sוה לבS ,
'ה gבוG תS וניGתת =CC :הייGיתל פי9ה Rותב
J:XN6/)6a; O"leXKa\a:
Sלל ה9SG תS םכל שי fוה9 ,-y!a6e .דימתל
תS םעפ דוע וWירתכ :הרעה :d :!a6e 'ה gבוGש םכל הSרי Qיידע Sוה =CC
Sוה ,-y!a6e 'ה לש המישרהמ ותוS SיWוהל ידכ .Qוכנ Sל ה9 . ,-y!a6e
` לע וWPלת (_$l5de .`
הרעה < .רטסGורג תנכות לע רבד ותוS דבוע Rילהתה לכ :
Hy a7"7)/la0
הGירסל םינכוסמ םיPווטל Rירדמה
gרופ ינS QושSר רבד ,תוGירסב םWמWמ ינS הטלPהל יתעגה וה9 ,הרבP ועמשת
הברה [=JJZ\ העדוה דPS םוי לבGמ ינS יתוS וספתשו טעמכ יל ונימSתו
יתיסינ S`דו תוWירפב םWמWמ וישכע ינS ..לפנ ילש בלה ...סוריוב עוגנ RבשPמ
הנכותה יל הרגסנ םוSתפ ...וסנת לS יל ונימSת Qוגטנפה לש Pווטת Gורסל
f ונהתו וסנת לS ,Sל ילוS fh ינויגה ..בשPמה יל רגסנו
U . _._._ ' :6;y A0a/6;a#"/0 ,y#e; Je0#e6
<1 . _._._ ' B, =eae0e A0a/6;a#"/0 ,y#e; :)e0$y
<< . _._._ ' =eae0e A0a/6;a#"/0 ,y#e; :)e0$y
<U . _._._ ' =eae0e A0a/6;a#"/0 ,y#e; :)e0$y
<8 . _._._ ' =eae0e A0a/6;a#"/0 ,y#e; :)e0$y
+0 . _._._ ' =eae0e A0a/6;a#"/0 ,y#e; :)e0$y
T8 . _._._ ' q/"0# &a$#"$al J/;;a0d
50 . _._._ ' q/"0# &a$#"$al J/;;a0d
55 . _._._ ' :6;y La#"/0al .5a6d D56ea5
U<.0 . _._ ' U<.+0._._
UT.<<T . _._
UT.<<5 . _._
UT.<<U . _._
1<8.TV . _._ :6;y J/;;50"$a#"/0 (le$#6/0"$ J/;;a0d bL(&'
&:J&L(& b
1<8.50 . _._ =e-a6#;e0# /a =eae0e bL(&'JEAL, b
1<8.51 . _._ =e-a6#;e0# /a =eae0e bL(&'JEAL,&L(& b
1<8.5U . _._ B.,. La7al :$ade;y bL(&'B,L:'L(& b
1<8.U+ . _._ :6;y Dall"#"$ 4eea6$% CaH/6a#/6y bL(&'D4C'
,BDL(& b
1<8.80 . _._ :6;y J/;;50"$a#"/0 (le$#6/0"$ J/;;a0d
bJ(JE?c bL(&'J(JE?L(& b
1<8.88 . _._ =eae0$e (7al5a#"/0 a0d 4eea6$% :)e0$y bL(&'
=(4:'BK b
1<8.15T . _._ L:,: Yall/- Ol")%# Oa$"l"#y bL(&'YOO'L(& b
1<8.155 . _._ L:,: Ca0)ley 4eea6$% Je0#e6 bL(&'C:4J'
L(& b
1<8.15U . _._ L:,: Ce!" Le#!/63 J/0#6/l Je0#e6 bL(&'
C(4J b
1<8.15V . _._ L:,: q/%0/0 ,-a$e Je0#e6 bL(&'q,J'L(& b
1<8.158 . _._ L:,: :;e 4eea6$% Je0#e6 bL(&'?,OJ'L(& b
1<8.158 . _._ L:,: :;e 4eea6$% Je0#e6 bL(&'K,J'L(& b
1<8.1U0 . _._ La7al 4eea6$% CaH/6a#/6y bL(&' ,,JL(& b
1<8.1U1 . _._ L:,: :;e 4eea6$% Je0#e6 bL(&'L,L'L(& b
1<8.18+ . _._ L:,: ./dda6d ,-a$e Ol")%# Je0#e6 bL(&'.,OJ b
1<8.<1U . _._ ?a$="ll :"6 O/6$e Dae bL(&'JJ'N4L(& b
1<8.<1V . _._ L:,: Ke00edy ,-a$e Je0#e6 bL(&'L:,:'K,J'
EA, b
1<8.<+U . _._ B.,. :"6 O/6$e :$ade;y bL(&'B,:O:'L(& b
1+T.11 . _._ c Qוגטנפה L(&'N(L&L(& f b
1+8.1T< . _._
155.V . _._ :;e6"$a0 O/6$e A0a/6;a#"/0 bL(&':OA,2e'L(&1 b
155.8 . _._ B.,. :6;yO/6# ./6d/0 bL(&'.E4=EL'L(&5 b
155.8 . _._ B0"#ed ,#a#e :6;y A0a/6;a#"/0 ,y#e; J/;;a0d
bL(&'CYEE='L(&< b
155.VT . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:N< b
155.V5 . _._ B, :6;y J/6- /a (0)"0ee6 bL(&'J(:N+ b
155.VU . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:NT b
155.VV . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:N5 b
155.V8 . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:NU b
155.V8 . _._ B, :6;y J/6- /a (0)"0ee6 bL(&'J(:NV b
155.80 . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:N8 b
155.81 . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:N8 b
155.8< . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:N10 b
155.8+ . _._ B, :6;y J/6- /a (0)"0e6 bL(&'J(:N11 b
155.8T . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:N1< b
155.85 . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:N1+ b
155.8U . _._ B, :6;y J/6- /a (0)"0ee6 bL(&'J(:N1T b
155.8V . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:N15 b
155.88 . _._ N(E ,&:?A, bL(&'J(:N1U b
155.1V8 . _._ Oede6al :7"a#"/0 :d;"0"#6a#"/0 bL(&'O:: b
155.<1+ . _._ B,:A,J O/6# De00"0) bL(&'O&D(LLL(&+
155.<1T . _._ ="6e$#/6 /a A0a/6;a#"/0 ?a0a)e;e0# bL(&'
J:4,EL'&J:JJ b
155.<15 . _._ B,:A,J'O& =4B? bL(&'=4B?'&J:JJA, b
155.<1U . _._ &J:JJA, N6/>e$# ?a0a)e;e0# Eaa"$e bL(&'
O&=A['&J:JJA b
155.<1V . _._ ="6e$#/6a#e /a A0a/6;a#"/0 ?a0a)e;e0# bL(&'
(B,&A,'(?21 b
155.<18 . _._ B,:A,J bL(&'Y@:'(?2< b
155.<18 . _._ =EA?dB,:A,J O/6# ,"ll bL(&',ACC'&J:JJA, b
155.<<0 . _._ B,:A,J'=EA? bL(&'O&KLE['L(&T b
155.<<1 . _._ B,:A,J'O# E6d bL(&'O&E4='L(&< b
185.10 . _._
<05.8U . _._ ' <05.10+._._
<0V.+0 . _._ ' <0V.1<0._._
<0V.U0 . _._ ' <0V.U1._._ '''''l ' ODA C"05_ e67e6 5ed #/ #6a-
$a00e6
<0V.U0.0.0 ' <0V.U0.<55.0 &%e A0#e60e# :$$e J/;-a0y
bL(&DCK'&A:J'DCK b
<0V.U0.<.1<8 ' <0V.U0.<.<55 :Ha$5 &e$%0/l/)y bL(&DCK'
&A:J':D:JB,&J b
<0V.U0.+.0 ' <0V.U0.+.1<V ?a (le$#6"$ J/0#65$#"/0 J/.
bL(&DCK'&A:J'?(JJ5U'< b
<0V.U0.+.1<8 ' <0V.U0.+.<55 NeaH/dy N6/He6#"e A0$ bL(&DCK'
&A:J'N(:DA,=L1 b
<0V.U0.T.0 ' <0V.U0.T.1<V L/6#%e60 (le$#6/0"$ bL(&DCK'
&A:J'LE4&2(4(C(J b
<0V.U0.T.1<8 ' <0V.U0.T.<55 N/#e60a3, Dla03#e"0 k C50d
bL(&DCK'&A:J'NDC5U b
<0V.U0.5.UT ' <0V.U0.5.1<V Y//da6d k J566a0 bL(&DCK'
&A:J'YJNE4& b
<0V.U0.5.18< ' <0V.U0.5.<55 E0 C"0e ,e67"$e bL(&DCK'
&A:J'ELCAL(,'1 b
<0V.U0.U.0 ' <0V.U0.U.U+ &%e T00 .6/5- bL(&DCK'&A:J'
T00&1 b
<0V.U0.U.UT ' <0V.U0.U.1<V 4= 250#e6 a0d J/;-a0y
bL(&DCK'&A:J'4=2BL&(4< b
<0V.U0.U.1<8 ' <0V.U0.U.181 C/5" De6)e6 a0d :/$"a#e
bL(&DCK'&A:J'D(4A,=L b
<0V.U0.U.18< ' <0V.U0.U.<55 4/',";/0 bL(&DCK'&A:J'
4E,A?EL, b
<0V.U0.V.0 ' <0V.U0.V.U+ (a#e60 Ja;H6"d)e ,a7"0) Da03
bL(&DCK'&A:J'(J,D b
<0V.U0.V.UT ' <0V.U0.V.1<V .6ea#e6 Ca!6e0$e J/;;50"#y
:$#"/0 J/;;"##ee bL(&DCK'&A:J'.CJ:J1<
<0V.U0.V.1<8 ' <0V.U0.V.181 =a#a (le$#6/0"$ =e7"$e, A0$
bL(&DCK'&A:J'=(=A b
<0V.U0.8.0 ' <0V.U0.8.<55 ,"--"$a0 bL(&DCK'&A:J'
,ANNAJ:L b
<0V.U0.8.0 ' <0V.U0.8.+1 :l- ,-/6#!ea6 ?a) J/ bL(&DCK'
&A:J':CNA,=L b
<0V.U0.8.+< ' <0V.U0.8.U+ ($%e6 .6/5- C#d bL(&DCK'&A:J'
(,J2(4&1'< b
<0V.U0.8.UT ' <0V.U0.8.85 Ye# ,5H56Ha0 (lde6 bL(&DCK'
&A:J'Y(,&A,=L b
<0V.U0.8.8U ' <0V.U0.8.1<V Je0#6al Da03 bL(&DCK'&A:J'
J(L&4:C& b
<0V.U0.8.1<8 ' <0V.U0.8.158 =a0"$3 ,y#e; bL(&DCK'&A:J'
=J,1<
<0V.U0.8.1U0 ' <0V.U0.8.181 :l- ,-/6#!ea6 ?a) JE
bL(&DCK'&A:J':CN,A,=L b
<0V.U0.8.18< ' <0V.U0.8.<<+ D,JJ bL(&DCK'&A:J'D,JJ b
<0V.U0.1+.1U ' <0V.U0.1+.<+ Na#6/0 A056a0$e .6/5-
bL(&DCK'&A:J'N:&4EL88 b
<0V.U0.1+.T0 ' <0V.U0.1+.TV :#%e6a &e$%0/l/)"e bL(&DCK'
&A:J':&2(4:1 b
<0V.U0.1+.T8 ' <0V.U0.1+.55 ,e67"$e (d)e Na6#0e6 A0$
bL(&DCK'&A:J',(4@A,=L'< b
<0V.U0.1+.5U ' <0V.U0.1+.U+ ?aa$%5e## J6ed"# B0"/0
Cea)5e bL(&DCK'&A:J'?JBC+8T b
<0V.U0.1+.UT ' <0V.U0.1+.V1 ,"e66aJ/; bL(&DCK'&A:J'
,A(4+8TK b
<0V.U0.1+.V< ' <0V.U0.1+.V8 :Ad OEJ, bL(&DCK'&A:J'
:AOEJ+8T b
<0V.U0.1+.80 ' <0V.U0.1+.8V (_#6e;e /a# bL(&DCK'&A:J'
=EYLA( b
<0V.U0.1+.8U ' <0V.U0.1+.10+ (a#/0 ,e/ J/6- bL(&DCK'&A:J'
(:&EL b
<0V.U0.1+.11< ' <0V.U0.1+.118 J. Y%"#e bL(&DCK'&A:J'
N(&4EC b
<0V.U0.1+.1<0 ' <0V.U0.1+.1<V :#%e6a bL(&DCK'&A:J'
:&2(4:'< b
<0V.U0.1+.1<8 ' <0V.U0.1+.1+5 (0#6/-"$ ,y#e;, ALJ
bL(&DCK'&A:J'(L&4E1<
<0V.U0.1+.1+U ' <0V.U0.1+.1T+ Y//d N6/d5$# ?a05aa$#56ed
:/$"a#e bL(&DCK'&A:J'YEE=5U b
<0V.U0.1+.1U0 ' <0V.U0.1+.1UV qa;e#/!0 ="#6"H5#"/0
bL(&DCK'&A:J'q:?(,5U b
<0V.U0.1+.1U8 ' <0V.U0.1+.1V5 Jk? J/;-5#e6 bL(&DCK'
&A:J'J4:?D'< b
<0V.U0.1+.1VU ' <0V.U0.1+.18+ :DJ Bed :5#/ Na6#
bL(&DCK'&A:J':DJ5UK b
<0V.U0.1+.18T ' <0V.U0.1+.181 &/;a Yeld/0 bL(&DCK'
&A:J'&Y(C=EL b
<0V.U0.1+.18< ' <0V.U0.1+.188 &a)e A00 bL(&DCK'&A:J'
&:.( b
<0V.U0.1+.<00 ' <0V.U0.1+.<0V J/0#6/l ?/d5le A0$ bL(&DCK'
&A:J'J?E=5UK b
<0V.U0.1+.<08 ' <0V.U0.1+.<15 2y-e6 J6a!le6 A0a/6;a#"/0
,y#e; bL(&DCK'&A:J'2J4:YC(4 b
<0V.U0.1+.<1U ' <0V.U0.1+.<<+ (a#e60 Dea6"0) bL(&DCK'
&A:J'(D5UK b
<0V.U0.1+.<<T ' <0V.U0.1+.<+1 L/6#% ,%/6e =a#a ,e67"$e
bL(&DCK'&A:J'L,=, b
<0V.U0.1+.<+< ' <0V.U0.1+.<+8 ?a Le! 2a;-%"6e bL(&DCK'
&A:J'?:,A,=L b
<0V.U0.1T.0 ' <0V.U0.1T.<55 q. :. YeH#e6 bL(&DCK'&A:J'
q:YO4&1'< b
<0V.U0.15.0 ' <0V.U0.15.1<V &6"l/)"$ bL(&DCK'&A:J'
CE.AJ+8T b
<0V.U0.1U.0 ' <0V.U0.1U.<55 :6ea 5T bL(&DCK'&A:J'
:4(:5T b
<0V.U0.18.0 ' <0V.U0.18.U+ @e#ed =e7el/-;e0# A0$ bL(&DCK'
&A:J'@(,&(=&'< b
<0V.U0.18.UT ' <0V.U0.18.1<V J/07e0#56e bL(&DCK'&A:J'
JEL5U'< b
<0V.U0.<1.0 ' <0V.U0.<1.<55 =/0 Ca! J/;-a0y bL(&DCK'
&A:J'=ELC:Y&1'< b
<0V.U0.<<.0 ' <0V.U0.<<.<55 :d7a0$ed ?"$6/e0/6
bL(&DCK'&A:J':?,+8T b
<0V.U0.<8.0 ' <0V.U0.<8.U+ :--l"ed D5"0e Je0#e6 bL(&DCK'
&A:J':NN5UK'< b
<0V.U0.<8.UT ' <0V.U0.<8.1<V J/l/6 a0d =e")0 (_$%a0)e
bL(&DCK'&A:J'JECE4'< b
<0V.U0.+U.8 ' <0V.U0.+U.15 ,%a50 ?$J53e6 bL(&DCK'&A:J'
OALC:F b
<0V.U0.+U.1U ' <0V.U0.+U.<+ &/!0 /a O6a;"0)%a; bL(&DCK'
&A:J'ALOE,(4@ b
<0V.U0.+U.<T ' <0V.U0.+U.+1 :D ,/a#!a6e bL(&DCK'&A:J'
:D,:=,C b
<0V.U0.+U.+< ' <0V.U0.+U.+8 ,eaHa =6ea; &// ?5$%, A0$
bL(&DCK'&A:J',(:D:,, b
<0V.U0.+U.T0 ' <0V.U0.+U.TV Le_# &"$3e#"0) bL(&DCK'&A:J'
L&<5U&1'< b
<0V.U0.+U.T8 ' <0V.U0.+U.55 =5l" bL(&DCK'&A:J'=BC,A b
<0V.U0.+U.5U ' <0V.U0.+U.U+ &%e A0#e60e# :$$e J/;-a0y
bL(&DCK'&A:J'N&A?q b
<0V.U0.+U.UT ' <0V.U0.+U.V1 ?a)5"6e .6/5- bL(&DCK'&A:J'
?:.A,=L b
<0V.U0.+U.V< ' <0V.U0.+U.V8 J/)e0e_ bL(&DCK'&A:J'
JE.(L(['< b
<0V.U0.+U.88 ' <0V.U0.+U.85 :KL=J bL(&DCK'&A:J'
:KL=J b
<0V.U0.+U.8U ' <0V.U0.+U.10+ ?$./7e60 ele$#"/0 $/;;"#ee
bL(&DCK'&A:J'?J.E@=(= b
<0V.U0.+U.10T ' <0V.U0.+U.111 =")"#al (I5"-;e0# J/6-
bL(&DCK'&A:J'=(JA,=L b
<0V.U0.+U.11< ' <0V.U0.+U.118 N&4 ' N6e$""/0 &e$%0/l/)"e
bL(&DCK'&A:J'N&4(D b
<0V.U0.+U.1<0 ' <0V.U0.+U.1<V (_#e$% bL(&DCK'&A:J'
([&(J2'< b
<0V.U0.+U.1<8 ' <0V.U0.+U.1+5 ?a0a6edd" :6$%"#e$#
bL(&DCK'&A:J'?:L(CKB,'< b
<0V.U0.+U.1TT ' <0V.U0.+U.151 Na6e0# Laaaa% bL(&DCK'&A:J'
N:4(L& b
<0V.U0.+U.15< ' <0V.U0.+U.158 =a6l"0) =/ll A0$ bL(&DCK'
&A:J'(?:4&(C b
<0V.U0.+U.1U0 ' <0V.U0.+U.1UV Y6")%# J/;;50"$a#"/0
bL(&DCK'&A:J'Y4A.2&5U b
<0V.U0.+U.1U8 ' <0V.U0.+U.1V5 N6"0$"-le ,/a#!a6e bL(&DCK'
&A:J'N4ALJANC b
<0V.U0.+U.1VU ' <0V.U0.+U.18+ J%6" Ne# ,#/6e bL(&DCK'
&A:J'JN(&=A:C b
<0V.U0.+U.18T ' <0V.U0.+U.181 O"a#ee0 C"l"e bL(&DCK'&A:J'
.4(F4E,( b
<0V.U0.+U.18< ' <0V.U0.+U.188 :ll'J/; &e$%0/l/)"e
bL(&DCK'&A:J':CCJE?1'< b
<0V.U0.+V.0 ' <0V.U0.+V.+1 Ja6d"/ &%/6a$"$ ,56)"$al :/$"a#e,
N. :. bL(&DCK'&A:J'2(:4&=EJ b
<0V.U0.+V.+< ' <0V.U0.+V.U+ N6eae66ed O"_#56e A0$ bL(&DCK'
&A:J'N4(O?O.'< b
<0V.U0.+V.UT ' <0V.U0.+V.85 :--le a0d (7e ="#6"H5#/6
bL(&DCK'&A:J':(=(=88 b
<0V.U0.+V.8U ' <0V.U0.+V.1<V Lel/0 J/-y ,5--ly bL(&DCK'
&A:J'LJEN5UK b
<0V.U0.+V.1<8 ' <0V.U0.+V.158 D/#/0 E-#"$al O"He6 bL(&DCK'
&A:J'DE,A,=L b
<0V.U0.+V.18< ' <0V.U0.+V.<<+ Oa0#a"akJ/;-a0y bL(&DCK'
&A:J'O:L&JE?N b
<0V.U0.T1.0 ' <0V.U0.T1.<55 A0a/a$#"7e bL(&DCK'&A:J'
ALOE:J&'< b
<0V.U0.T8.0 ' <0V.U0.T8.<55 J566y J/lle)e bL(&DCK'&A:J'
JB44F b
<0V.U0.U<.+< ' <0V.U0.U<.U+ :l#e60a#e N/!e6 ,/56$e
bL(&DCK'&A:J':N,A, b
<0V.U0.U<.UT ' <0V.U0.U<.85 Key#/0e 2/!ley'Y%"#e
bL(&DCK'&A:J'K(F,&EL('< b
<0V.U0.U<.1<8 ' <0V.U0.U<.158 D6"d)e%ead :/$"a#e C&=
bL(&DCK'&A:J'D4A=.+8T b
<0V.U0.U<.1U0 ' <0V.U0.U<.181 J/50#y ,5--ly bL(&DCK'
&A:J'J,+8T b
<0V.U0.U<.18< ' <0V.U0.U<.<<+ L2 D/a6d /a L56"0)
bL(&DCK'&A:J'L2DL=(=88 b
<0V.U0.UT.0 ' <0V.U0.UT.U+ ="7e6"a"ed Y"6ele &e$%0/l/)"e
bL(&DCK'&A:J'C:BJ2:? b
<0V.U0.UT.UT ' <0V.U0.UT.1<V N%y#e6a bL(&DCK'&A:J'
N2F&(4:1 b
<0V.U0.UU.0 ' <0V.U0.UU.15 &%e Le#!/63 J/00e$#"/0
bL(&DCK'&A:J'&LJ5U b
<0V.U0.UU.1U ' <0V.U0.UU.+1 F/50) 4ea6")e6a#"/0 bL(&DCK'
&A:J'F4=(=1+5 b
<0V.U0.UU.+< ' <0V.U0.UU.TV @""/0 :--6a"al &e$%0/l/)y
bL(&DCK'&A:J'@A,AEL&1 b
<0V.U0.UU.T8 ' <0V.U0.UU.U+ (aaLe# A0$ bL(&DCK'&A:J'
(OOL(&&1 b
<0V.U0.UU.UT ' <0V.U0.UU.V8 (0#6/-"$ ,y#e; A0$ bL(&DCK'
&A:J'(L&4E1<8'+ b
<0V.U0.UU.80 ' <0V.U0.UU.85 O"0ley N6/-e6#"e bL(&DCK'
&A:J'ON=(=1+5 b
<0V.U0.UU.8U ' <0V.U0.UU.111 La0$y Nl/!;a0 :/$"a#e
bL(&DCK'&A:J'LN:A,=L b
<0V.U0.UU.11< ' <0V.U0.UU.1<V L/6#%ea# O"0a0$"al ,#6a#e)"e
bL(&DCK'&A:J'LO,A,=L b
<0V.U0.UU.1<8 ' <0V.U0.UU.1T+ &e_#0/l/)y J/6- bL(&DCK'
&A:J'&([&J04N b
<0V.U0.UU.1TT ' <0V.U0.UU.158 .6/#/0 Le/$%e; CCJ
bL(&DCK'&A:J'L(EJ2(? b
<0V.U0.UU.1U0 ' <0V.U0.UU.1V5 &aH J/;-5#e6 bL(&DCK'
&A:J'&J,A+ b
<0V.U0.UU.1VU ' <0V.U0.UU.181 Na#6/0 A056a0$e bL(&DCK'
&A:J'N:&4EL88'< b
<0V.U0.UU.18< ' <0V.U0.UU.<0V J%a"6 J"#y YeH bL(&DCK'
&A:J'J2:A45UK b
<0V.U0.UU.<08 ' <0V.U0.UU.<<+ 4ade_, A0$. bL(&DCK'&A:J'
4:=([ALJ b
<0V.U0.UU.<<T ' <0V.U0.UU.<+8 4/He6# :5#e"0 bL(&DCK'
&A:J'2:J&4L b
<0V.U0.UU.<T0 ' <0V.U0.UU.<55 2/l/)"$ A0$. bL(&DCK'&A:J'
2ECE.AJ+ b
<0V.U0.V1.UT ' <0V.U0.V1.1<V K'&e$% A0#e60a#"/0al A0$.
bL(&DCK'&A:J'K&(J2 b
<0V.U0.V1.1<8 ' <0V.U0.V1.181 Na0 J/;;50"$a#"/0
bL(&DCK'&A:J'N:LJE?'< b
<0V.U0.V1.18< ' <0V.U0.V1.<55 Le! (0)la0d J/lle)e /a O"0a0$e
bL(&DCK'&A:J'L(JO5UK b
<0V.U0.V5.1<8 ' <0V.U0.V5.<55 :H/l7e &e$%0/l/)y bL(&DCK'
&A:J':D,EC@('< b
<0V.U0.V8.0 ' <0V.U0.V8.1<V (_#e$% bL(&DCK'&A:J'
([&(J2 b
<0V.U0.V8.1<8 ' <0V.U0.V8.<55 &%e A0")%# .6/5- bL(&DCK'
&A:J'?OA: b
<0V.U0.8+.0 ' <0V.U0.8+.<55 qC? &e$%0/l/)"e bL(&DCK'
&A:J'qC?A,=L b
<0V.U0.8T.0 ' <0V.U0.8T.<55 ,#6a#e)"$ ,/l5#"/0 bL(&DCK'
&A:J',&4:&,EC'< b
<0V.U0.8T.0 ' <0V.U0.8T.15 ?$Y/63 bL(&DCK'&A:J'
?JYE4K,, b
<0V.U0.8T.+< ' <0V.U0.8T.TV 4//0ey 4eal(#a#e bL(&DCK'
&A:J'4EEL(F5U b
<0V.U0.8T.T8 ' <0V.U0.8T.U+ q/e-% C";/ ,e67"$e bL(&DCK'
&A:J'qECA?E5U b
<0V.U0.8T.UT ' <0V.U0.8T.V8 &%e N/6#"$/ .6/5- bL(&DCK'
&A:J'NE4&5UK b
<0V.U0.8T.80 ' <0V.U0.8T.85 (7e0# &6a7el ?a0a)e;e0# A0$
bL(&DCK'&A:J'(@(L&+8T b
<0V.U0.8T.8U ' <0V.U0.8T.111 A0#ell"#e$% A0#e60a#"/0al
bL(&DCK'&A:J'AA=(=88 b
<0V.U0.8T.1<8 ' <0V.U0.8T.1T+ E6"/0 Na6#0e6 bL(&DCK'
&A:J'E4AEL5U b
<0V.U0.8T.1TT ' <0V.U0.8T.158 4a"0H/! ,/a#!a6e ,/l5#"/0
bL(&DCK'&A:J'4:AL88 b
<0V.U0.8T.1U0 ' <0V.U0.8T.1V5 .6a/0 ,#adle6 A0$ bL(&DCK'
&A:J'.4:,EL5U b
<0V.U0.8T.18< ' <0V.U0.8T.<0V =/00e)a0 ,y#e; bL(&DCK'
&A:J'=F,&+8T'< b
<0V.U0.85.1 ' <0V.U0.85.<55 &%e A-6a_ J/6-. bL(&DCK'&A:J'
AN4:[5UK b
<0V.U0.10<.0 ' <0V.U0.10<.U+ J/-/6a#e A& bL(&DCK'&A:J'
JA& b
<0V.U0.10<.UT ' <0V.U0.10<.1<V N5#0a; &e$%0/l/)"e
bL(&DCK'&A:J'NB&&(J2 b
<0V.U0.10<.1<8 ' <0V.U0.10<.181 ,y$a;/6e Le#!/63, A0$
bL(&DCK'&A:J',FJ:A,=L b
<0V.U0.10<.18< ' <0V.U0.10<.<55 D/#e3 bL(&DCK'&A:J'
DE,&(K b
<0V.U0.10+.1<8 ' <0V.U0.10+.<55 C/5" De6)e6 a0d :/$"a#e
bL(&DCK'&A:J'D(4.A,=L b
<0V.U0.10T.1<8 ' <0V.U0.10T.181 2a0/0 =a#a ,y#e;
bL(&DCK'&A:J'22:L,EL b
<0V.U0.10U.1<8 ' <0V.U0.10U.<55 .")a0e# A0$. bL(&DCK'
&A:J'.A.:L(&'+ b
<0V.U0.10V.0 ' <0V.U0.10V.<55 4/ll ,y#e; bL(&DCK'&A:J'
4ECCA,=L b
<0V.U0.108.8 ' <0V.U0.108.15 A0#e60e#e: bL(&DCK'&A:J'
(D(LL(&& b
<0V.U0.111.0 ' <0V.U0.111.+1 4ead"0) J//-e6a#"7e Da03
bL(&DCK'&A:J'4(:=5UK b
<0V.U0.111.+< ' <0V.U0.111.U+ (d$/ $/llaH/6a#"7e bL(&DCK'
&A:J'(=JE&1 b
<0V.U0.111.UT ' <0V.U0.111.85 =&J J/;;50"$a#"/0 A0$
bL(&DCK'&A:J'=&JJE?< b
<0V.U0.111.8U ' <0V.U0.111.1<V ?"3e C"0e bL(&DCK'&A:J'
?CAL( b
<0V.U0.111.1<8 ' <0V.U0.111.158 &%e ,#e--"0)#/0e O/50da#"/0
bL(&DCK'&A:J',&(N5U b
<0V.U0.111.1U0 ' <0V.U0.111.181 Ja#/0 J/00e$#/6 bL(&DCK'
&A:J'J:&EL118K b
<0V.U0.111.18< ' <0V.U0.111.<<+ 4ea6/0, A0$ bL(&DCK'&A:J'
4(O4EL1 b
<0V.U0.111.<<T ' <0V.U0.111.<55 =/laHa0y J/;; .6/5-
bL(&DCK'&A:J'=J.=(=88 b
<0V.U0.11<.0 ' <0V.U0.11<.<55
<0V.U0.11U.0 ' <0V.U0.11U.<55
<0V.U0.1<<.1U ' <0V.U0.1<<.<+
<0V.U0.1<<.<T ' <0V.U0.1<<.+1
<0V.U0.1<<.+< ' <0V.U0.1<<.+8
<0V.U0.1<<.T0 ' <0V.U0.1<<.TV
<0V.U0.1<<.T8 ' <0V.U0.1<<.55
<0V.U0.1<<.5U ' <0V.U0.1<<.U+
<0V.U0.1<<.UT ' <0V.U0.1<<.V1
<0V.U0.1<<.V< ' <0V.U0.1<<.V8
<0V.U0.1<<.80 ' <0V.U0.1<<.8V
<0V.U0.1<<.88 ' <0V.U0.1<<.85
<0V.U0.1<<.8U ' <0V.U0.1<<.10+
<0V.U0.1<<.10T ' <0V.U0.1<<.111
<0V.U0.1<V.0
<0V.U0.1<8.0 ' <0V.U0.1<8.<55
<0V.U0.1<8.0 ' <0V.U0.1<8.<55
<0V.U0.1<8.UT ' <0V.U0.1<8.1<V
<0V.U0.1<8.1<8 ' <0V.U0.1<8.181
<0V.U0.1<8.18< ' <0V.U0.1<8.<55
<08.+5 . _._
<1U.<5 . _._ f תיתימS הנכס ''l
<1U.<TV . _._ f תיתימS הנכס ''l
<1V.U . _._
Hy 8&".e48
תוילSרשיה תויGוP Sלה תונכותל Rירדמה
שבד <00+ c Gסע יתבל רכמנ QיטולPל יGוP ' 1TT bה9ב םישמתשמ
bתוה9 תודועת Sלל Qבומכc תונGל לוכי הרושהמ Pר9S לכו
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Qומושר 88,<000 Sוה הגלפמ וS הלשממ תושSרל עיבWמ והשימש םעפ לכ '
םש םיעיפומ ה9 ללגבו ,תוריPב שיש םעפ לכ שדP Qומושר SWוי..QSכ םשרנ
ליגמ 18 הלעמו
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
םשרמ <001 תנשמ ' 188+ Sלו <001 המכ רופסל QיסולכוSה םשרמ וה9ff
.וב תושמתשמ `בירעמ`ו `תונורPS תועידי` ומכ תודסומו לSרשיב שי םיבשות
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
QושופיP <000 להנימו תוSנובשPל םירבד םע לבS ,םשרמ ומכ QורGיע ותוS '
בשP םג ול םיSרוGו bQובשP יSורל c.םיGסע <000
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
כ`בש T דסומו 5 תשרב העומש תבבותסמfffרבד ה9כ Q'י'S ' < :תוSסרג
1 וליSכ Pטב Qכ ' כ`בשXדסומ Qכוס לכ לש תוה9 תודועת,םינופלט,תובותכ .
...Rכ ידכ דע השפט לSרשי תנידמש
< .הנידמב םישנS לע םיילילפ םימושיר .
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
ויG יס ייS ירפסמ תWירפל םיכרדה לכ
ייS ירפסמל םכתוWירפ בGע םכל םרגיש G9נ לכ לע יSרPS Sל ינS QושSר רבד
.םינוש ויG יס
:ויG יס ייS תWירפל ריכמ תוPפל ינSש םיכרדה Qלהל
1 ' ה gבוGמ המסיס תפילש תועWמSב הWירפ . da# .ויG יס ייSה רפסמ לש
< .QברוGה ליימ יוניש ידי לע ויG יס ייS תWירפ .
+ .םדSה יטרפ ידי לע ויG יס ייS תWירפ .
:הWירפה QפוS Qלהל
רפסמ ^יעסב ליPתנ 1 ' gבוGמ המסיס תפילש תועWמSב הWירפc. da# .
:עוWיבה QפוS
יWבG Pותפל Qתינ התר9עבש תדPוימ הנכות םיכירW םתS QושSר רבד =:& לש
הילS ^רWי והשימ םS PמשS לבS הנכותה תS QיS תישיS יל ,ויG יס ייS ירפסמ
' ה gבוG תS םיכירW םדוG םתS gורפל ידכ בוט ,ה9 Rירדמל הבוגתב רושיG
da# לש ויG יס ייSה רפסמ םע לשמל ,QברוGה לש ויG יס ייSה רפסמ לש
:Sוה QברוGה 1<+T5 ' ה gבוG 9S , da# :היהי ולש 1<+T5 הדוGנ da#
:תרמוS תS9 1<+T5 . da# :Sבה םוGמב SוWמל Qתינ ה9ה gבוGה תS
םכל שי דיגנ וליSכ ,דוע תויהל הכירW הכותבו ,ויG יס ייSה תייGיתל םיסנכנ
ויG יס ייS <000 :תSרGנש ולש הייGיתל םיסנכנ םתS 9S , "$I הכותב 9Sו ,
:תSרGנש הייGית דוע תויהל הכירW <000a וS <000H יס ייSה תסריגב יולת
' ה תייGית Rותב SWמנ gבוGה וישכע ,...ויG <000a GיWיS םכל שי םעו <00<
' ב SWמנ Sוה 9S <00<a םיכירW םתS :הWירפה עוWיב QפוS ,הSלה הככו
ייSב היעב םכל שיש םכלש רבP לע דובעל םילוכי םתS ,ה9ה gבוGה תS גישהל
RייS 9Sו ,ותוS ונGתתש ידכ ה9ה gבוGה תS Qםכל Pולשל RירW Sוהשו ויG יס
9Sו הנכותה תועWמSב ותוS םיPתופ םתS ה9ה gבוGה תS םכל Pלוש Sוהש
.המסיסה תS םילגמ םתS
רפסמ הטיש < :
Qמ9ב ,ול gורפל םיWור םתSש םכלש GיWמ רבP ה9יSל םיSב םתS :ליימ תפלPה
תS םינשמו ולש ויG יס ייSה תS םיליעפמ םתS והשמ וS QברPל Rלוה Sוהש
וניכתש ינורטGלS רSוד תבותכל ולש ויG יס ייSב ינורטGלSה רSודה תבותכ
רו9יSל וכלתו ויG יס ייSה רתSל וכסנכ ,םכלש התיבה וכל Qכימ רPSל ,שSרמ
ליימה תS וסינכת המש ,ינורטGלS רSוד םיסינכמ המסיס םידבעמ םעש
Pלשית ולש המסיסה 9Sו ולש GיWיSה רפסמ ] רבPה לש GיWיSב םתסנכהש
רתויב הבוטה הטישה תS9 PPP רבPה לש ויG יס ייSב םתסנכהש ליימיSל
...ולש GיWיSב רPS ליימיS ול םתסנכהש הלגמ Sוהש דע הWירפל
.שולש רפסמ הטיש
:םיישיS םיטרפ ידי לע הWירפ
לש QופSלפה רפסמ תויהל הלוכי Sיהש המסיסה תS שPנל םישנמ םתS טושפ
.....Zוכו ולש בלכה םש הPפשמ םש וS יטרפה םשה וS םדSנה
.תורידנ רמול רשפS תוGוPר םיטיעל תדבועש הטיש
....ויG יס ייS j GיWיS בגS
QתוS לבGל PמשS ,Zוכו תורSה וS תורעה םכל שי םS ,ילש Rירדמה QSכ דע
שי והשימל םS היילע יתרבסהש הנכותל רושיG ] תובוגתב
הבוגתב QתוS וטרפת םS PמשS ויG יס ייS תWירפל םיכרד דוע םכל שי םSו
.ה9 Rירדמל
Hy ,#a)a
תפלPתמ המיתPל Rירדמ
:רתSל םיסנכנ םדוG.
%##-:dd!!!.d/6/0.#!"#%/#.$/;d")0dh5e6 j
< .םימשרנ.
+ .Sמסיסה םע םיסנכנ 9Sו.
T תומיתPה לש תובותכה תS םימשור םשו.
Hy a7"7)/la0
9רSווב תוSWמתה Rירדמ
j' Ya6e* 'j
םיניינע Qכות
ה9 המc המדGה' Ya6e* bh
ה לש ZZתורבPZZה' Ya6e*
c םירGSרG' J6a$3e6 b
םיGSרG''
''' L/ Jd
''' Da$3 B- Jd
''' J6a$3ed ([(
'ה לש םיGוP' Ya6e*
םיGPשמ '
'' 4"-
ה יגוס ''' 4"-
''' :dd/0
'' A,E
ה יגוס ''' A,E
' :NN\
םיטרס'
םיWפומ םהב םיכרד' Ya6e*
ה9 המc המדGה' Ya6e* bh
fתשרה לש תרתPמל םיSבה םיכורב
hתשרב הפיו בוט לכה םSה
ירתS ,םיGיPWמ םירתS ,םיWירעמו הGיסומ ירתS שי,תוינG ירתS שי ,Qוכנ
...שלוגה לש הSנהה Sיה םתרטמש םירתS דועו ,תושדP
fרתוי הברה שי fתשרב ה9 תS Gר QיS לבS
שי ,תשרה יבPרב םייטSריפ םיטרסו םיריש,תונכות,םיGPשמ לש הפלPה שי
fתשרב םימס תריכמל םירתS וליפS שיו ,תונכותו םירתSל תוWירפ
Sשונה לע דGמתS ינS תS9ה הדובעב Ya6e* .
ה9 המ Ya6e* hםילSוש םתS
Ya6e* םירPS םירבד הברה דועו םיטרס ,םיריש ,םיGPשמ ,תונכות םWעב ה9
Qיב םהילע םלשל RרטWת תונPל Rלת םS לבS ,םניPב תשרב םניPב םיWפומש
<00 ל <000 fלGש
דועו דוע םיSWוי םוי לכ ,וישכע דעו טנרטניSה תליPתמ הWפוה תS9 ZZתוברתZZ
.ZZםירWומZZ
fתויונPל םיעיגמ םהש ינפל םייעובש תשרל םיעיגמ ZZםירWומZZה םג ללכ Rרדב
םיסנמ םה Qכלו תשרב םהלש םירWומה תS םיWיפמש תועדוי תורבPש Qבומכ
fהWרפנ םלועב תמייGש הנגה לכ ,הכ דע לבS ,הנגה Pתפל
.Rשמהב ריבסי ינS םהילעש ZZםירGSרGZZה םWעב םה תונגהה תS gרופש ימ
ה לש תכרעמה Rכ Ya6e* :תדבוע
Rרעב רWומה תS גישמ רWומה לש הרבPה Rותב םיבוט םירשG ול שיש שיS
Rלשי Sוה תמיוסמ ZZהרבPZZל Rייש שיSה םS ,תויונPל SWוי ה9ש ינפל םייעובש
הכותב רWומה תS הWיפמ Sיה ZZהרבPZZל עיגמ ה9 רשSכ .ZZהרבPZZל רWומה תS
תויGוP Sל םה ZZתורבPהZZש Qבומכ .תויוPמתה ינימ לכ םע םישנS ינימ לכל
תS .תשרה Rרד םייGתמ לכה יכ ינשה תS דPS םיSור Sל הרבPב םישנSהו
םישנS ה9יS Sבה Sשונב םושרי ינS םגו ,Sבה Sשונב םושרי ינS ZZתורבPZZה
.ZZהרבPZZב ZZםידבועZZ
ה לש ZZתורבPZZה' Ya6e*
bתוליהGל Sיה תורבPב הנווכהc
ה תS תשרב תוWיפמ םהש ZZתורבPZZ הברה םנשי Ya6e* ...
לש דPS גוסב תוPמתמ ZZתורבPZZה בור Ya6e* .דבלב
יגוס המכ םנשי Ya6e* :םיגוס המכ דוע שי םהבו ,
שי :--*
שי םכותבש םיGPשמ שי 4"- ו A,E ה Rותבו , 4"- שי ,#a0d':l/0e .
.םוליWה םוGימו תויוכיS יגוס שי םכותבש ,םיטרס שי
.םיריש שי
c םיGSרG שי J6a$3 .b
שיו :dd/0 .
.הדובעה Rלהמב םיגשומה לכ לע ריבסי ינSש Qבומכ
:םה תשרב עגרכ רתויב תולודגה ZZתורבPZZה
?F&2 ו Jla .
ב רGיעב תוPמתמ ZZתורבPZZה יתש 4"- םיימעפל םיSיWומ םג לבS :dd/0
.םיGSרGו
הXתS םSש Rכ ,הדובעה Rלהמב רבסוי ל'כ'ה ,תורוש המכ ינפל יתרמSש ומכ
fהדובעה Rלהמב Qיבת התS 9S ,רבד םוש Qיבמ Sל התSש ללגב גSוד
.היינשה םע תPS תורPתמ bZZ ZZ ילב תורבP בותכי ינS וישכעמc תורבPה יתש
לש רPS גוסב ללכ Rרדב הPמתמ תPS לכש תורPS תורבP הברה שיש Qבומכ
Ya6e* :
OC&,4:\E4 1811,=A@AL(,,N(J&(4,JE4(,BJO,=E=
fSלמ דועו
c םירGSרG' J6a$3e6 b
GPשמ וS הנכות וWיפי Sל םיGPשמהו הנכותה תורבP המדGהב יתרמSש ומכ
.הנגה ילב
הרטמהש bםירGSרG לש Gר Sיהש הWובG וSc םירGSרG רפסמ שי הרבP לכב
GPשמ לשמל דירוהש שמתשמהש Rכ הנגהה תS gורפלXדירוהל Sיה םהלש
,תונPב GPשמ הנGת התS םS ,רמולכ ,Gסידה םע GPשל RרטWי Sל תשרהמ
SWמנ GPשמה לש Gסידה Qכ םS SלS תינGש GPשמה תS ליעפהל לוכי Sל התS
םירשפSמו תS9ה הנגהה תS םידירומ םWעב םירGSרGה ,םיGסידה Qנוכ Rותב
GPשמה תS דירוהש ימ יכ ה9 תS םישוע םהc Gסיד ילב GPשמה תS GPשל Rל
תS תונGל בייP היה Sוה םירGSרGה ילבש Rכ ,GPשמה לש Gסידה תS ול QיS
.bGסידה תS ול QיS יכ GPשמה
וS הנכותב תמיוסמ דוG תרוש ייוניש יZZע םיWרופ ללכ Rרדב םירGSרGה
Gסידה םS Gדוב Sוה ובש בלשה לע גלדל GPשמה וS הנכותל תרמוSש GPשמה
.GPשמה תS ליעפת רשייו Qנוכב SWמנ
יד םיGPשמ וS תונכות תWירפ ,השעמל ,gורפל לוכי דPS לכ Sלש Qבומכ
.bרGSרGה לש תונמוימהו תושיPנב יולתc םימי המכ תPGל לוכיו תכבוסמ
הברה יZZע תונגומ תונכות לבS בשPמ יGPשמל Sמגוד Sיה יתתנש Sמגודה
.תונגה
ה תS Pלוש Sוה ZZרWומZZה תS gורפל רמוג רGSרGה רשSכ J6a$3 Rכ הרבPל
לכוי רWומה תS טנרטניSהמ דירויש שמתשמהו GPשמה םע ה9 תS ודPSיש
.התוS תונGל ילב הנכותב שמתשהל דיימ
םיGSרG ''
תS םיPלוש Sלו טנרטניSב םהלש םירGSרGה תS םיWיפמש םירGSרG םג שי
הWור התSו GPשמ הנGש רבP Rל שי םS םיבוט הלSכ םיGSרG .הרבPל ה9
תS הוולמ התS 9S .GPשמה תS תונGל הWור Sל התS לבS GPשמב םג GPשל
םש ,םויל GPשמה J6a$3 רבPה םגו ינS םג Rכו ,רבPל GPשמה תS רי9Pמו ,
fGPשמב GPשל םילוכי
:םיGPשמו תונכותל םיGSרG לש םיWבG תוSמ םיליכמה םירתS Sלמ םנשי
'םיGPשמל !!!.)a;e$/-y!/6ld.$/;
'תונכותל !!!.a#ala7"#a.H/_.3
רתSה fהרעהc :#ala7"#a ,םירPS םירתSל רשGמ Sוהו שופיP עונמ Sוה
תומוסרפ שי םירתSהמ GלPלו םהלש רתSב תומוסרפמ ^סכ םיPיוורמ םירתSה
bfיXסנכית לS ולS תומוסרפמ יXעגפיתש תXבשוP הXתS םSש Rכ ,תויפרגונופ
לש םיירGיע םיגוס השולש םיגוס המכ םנשי J6a$3 :םיGPשמב
''' L/ Jd
L/ Jd תוGד שמPב Rרעב ותוS דירוהל Qתינש QטG יSלט ללכ Rרדב Sוה
.Gסידב RרוWה תS תלטבמש GPשמה Rותב תמיוסמ דוG תרוש הנשמש
''' Da$3 B- Jd
GPשמה םS .Sל וS בורW GPשמה םS הה9מ םהלש הנגההש םיGPשמ הברה שי
.GPשמהמ SWויו הSיגש לע עידומ Sוה בורW
Da$3 B- Jd ה ומכ Sל לבS ,וב GPשלו GPשמה תS בורWל Rל Qתונ םWעב
L/ Jd הלוע Gיר Gסידc בורWה Gסידה תS לבS fGסיד RרטWת התS , < לGש
Rרעב Rותב Gסידל GPשמ Gיתעהל ,רמולכ ,GPשמ בורWל רשפSו 5 Rכ ,תוGד
Rרעב Qיכהל רשפSש 100 GPשמ לש ריPמב GPשמה הלש םייGוP Sל םיGתוע
.bfירוGמ
Sל לבS ,Gסיד בייP Qיידע התSו GPשמ GPשל Rל רשפSמ ה9ה GSרGה ,רוWיGב
.יGוPה Gסידה לש Gתועה תS םיבייP
''' J6a$3ed ([(
ה gבוG ([( הלעפהה תכרעמב GPשמו הנכות לכב ישSר gבוG Sוה
ה gבוG .ZZתונולPZZ ([( GPשמה לש םיWבGה םע תושעל המ בשPמל ביתכמ
ה gבוGב שי ללכ Rרדב .םתוS דבעל RיSו הנכותה וS ([( לש הדוGפה תS םג
.בשPמ יGPשמב Qנוכב SWמנ Gסידה םS הGידבה
ללכ Rרדב ספות ה9 gבוG 5 ב ללכ Rרדב ותוS םידירומו טייב הגמ 15 ה .תוGד
J6a$3 רבכש gבוGה ה9 SלS GPשמה Rותב תמיוסמ הרוש הנשמ Sל ה9ה
.רתוי לGוש Gר Sוה ללכ Rרדב .הנוש
ה לש םיGוPה ' Ya6e*
ה םימדוGה םידומעה יפל Ya6e* .רדס ילבו Qגלובמ דSמ עמשנ
ב םיGוP ויה Sל םS Qוכנ היה ה9 Ya6e* fשי לבS ,
ה לש םיGוP המכ הנה Ya6e* ה תליPתב ועבGנש Ya6e* :תשרב
תS הררPיש רבכ תרPS הרבP םS הWורפ הנכות וS GPשמ ZZררPשלZZ רוסS s
תS SיWוהל תרPS הרבPל רתומ הנכותה לש השדP Sסרג SWי םSש Qבומכ .ה9
תS גישהל הסנמ הרבP לכ ,Qמ9ה דגנ gורמ םWעב ה9 .תשרל הWורפ הנכותה
.תשרב םתוS gיפהלו תורPSה תורבPה ינפל GPשמה
s 4"- מ רתוי Sל תויהל בייP VT תויהל בייP gבוG לכו םיWבG <.88 טייב הגמ
.QורPSהו QושSרה gבוGהמ gוP 4"- לעמ Sוהש VT gפומ Sל Sוה םיWבG
דSמש דSמ םילודג וS םידPוימ םיGPשממ gוP ,םיGוPה תS רפה ה9 יכ תשרב
.םיפיו םיPילWמ
הרבPה לשמל םS s Jla לש לדוגב תשרל GPשמ הSיWוה 5T םיWבG
הרבPהו ?y#% ב GPשמה ותוS תS תושעל הPילWה +T הל רתומ 9S םיWבG
םוGמב GPשמה תS gיפהל Jla 9Sו ולש םשה תS GPשמה לע בותכש יSנתב
4eNa$3 .bשדP gוויכc
תמויס םע gבוG :םיWבG יתש תויהל םיבייP QושSרה gבוGב gפומ GPשמ לכב s
. 0a/ םישוע המ ,תשרל ררPוש יתמc GPשמה לעו הרבPה לע עדימ שי ובש
gבוGו b...וכו תכרעמ תושירד ,GPשמב O"le1"d.="* לש למסה תS וב שיש
.םיWבGה רפסמו הרבPה
s A/ gבוG לכ תויהל בייP 15 בייPו ינשהו QושSרה gבוGהמ gוP טייב הגמ
מ תוPפ תויהל U0 .םיWבG
ה והמ ריבסי ינS Rשמהב ,םיירGיעה םה הלS לבS םיGוP המכ דוע םנשי 4"-
הו "/ ....
bתונומת םג שי הדובעה ^וסבc
םיGPשמ'
ב ירGיעה ביכרמה םה םיGPשמה Ya6e* הברה שי Qכל ,יוWר יכה םג Sוהו
.םיטרסו תונכות רשSמ םיGPשמ תוWיפמש תורבP רתוי
.םיGPשמ לש תוWפה יגוס המכ שי
'' 4"-
ה 4"- יד רפסמב תשרב gפומה gורפה GPשמה Sוה bפיר בותכי ינS וישכעמc
Sוה gבוG לכש םיWבG לש לודג <.88 םע gפומש GPשמש רמולכ .הגמ V0
Rרעב Gסיד דרהה לע ספות םיWבG <00 Rרעב ה9ש טייב הגמ 10 לש תועש
ל תיסPי תWG ספות ה9ש Sוה פירב Qורתיה .ליגר םדומב הדרוה A/ לבS ,
תS הנGתש GPשמב שיש םירבדה לכ תS וב QיS ללכ Rרדבש Sוה QורסיPה
GPשמה תS הנGת לשמל תונPב ,רמולכ .GPשמה O"aa bלגרודכ GPשמc שדPה
Gר ללכ Rרדבו GPשמה תS היהי פירב ...וכו הGיסומ,םיטרס,Qרדש וב שיו
םע םישנSש Sוה Qורתיה ...הGיסומה,םיטרסה,Qרדשה תS היהי Sל ,GPשמה
םיפסונ םיWבG הברה Sוב QיS יכ תיסPי תוריהמב ה9 תS ודירוי יטיS טנרטניS
...םינוטרס ומכ םירבד המכ וב QיSש Sוה QורסיPה לבS ,םוGמ רתוי םיספותש
לכ תS תGרופש הנוש הנGתה שי ,ליגר GPשמ ומכ QיGתהל RירW Sל פיר ,םג
.הGיסומה יWבG
ה יגוס ''' 4"-
לש םיגוס המכ םנשי 4"- .
םייוסמ GPשמל תפסות SWי לשמלc תופסות םהל SWיש םיGPשמ הברה שי
תS שרוד ^סותהו ,GPשמה תS Rל QיS לבS bGPשמל םיGשנו תומישמ ^יסומש
SרGנש פירה SWי Qכל .ירוGמה GPשמה ,#a0d':l/0e ה9 תירבעל םוגרתב .
שורדש ירוGמה GPשמה ילב ^סותב GPשל Rל Qתונ ה9 ,רמולכ ,דבל הדימע
.ירוGמה GPשמב םישורדה םיWבGה תפסוה יZZע ^סותל
ה תS םג שי 4eNa$3 .םיGוPב יתרבסה וילעש
''' :dd/0
וS הGיסומ QיS ללכ Rרדב ,םיפירב יתרמSש ומכ .תופסות ה9 תירבעל םוגרתב
םשל .תשרב הWפהל QטG רתויש המכ GPשמה תS תושעל םיWור יכ םינוטרס
ה תS וSיWמה Rכ :dd/0 תS הWור התSו הGיסומ פירב רסP לשמל .
ה תS דירוהל RירW התS 9S ,הGיסומה ?5"$ :dd/0 ^יסומש GPשמל
.תונטG תופסותה ללכ Rרדב .GPשמל הGיסומ
'' A,E
ה A,E ה .ריהמ טנרטניS םע םישנSל דעוימ ללכ Rרדב A,E ומכ םWעב Sוה
Rרדבש Sוה דיPיה יונישה .תשרהמ תונPהמ הנGתש Gסידה ותוS תS דירוהל
ה .םיGPשמה לש הנגהה תלטובמ ללכ A,E לש לדוגב Sוה U00 Rרדב הגמ
.bדPS Gסיד Gר Sוה GPשמה םSc ללכ
ב A,E .bפירב ומכ Sלc GPשמה לש תירוGמה הנGתהה היהת
לש םיגוס השולש שי A,E .
ה יגוס''' A,E
ב RרוW QיSו gורפ רבכ Sוהש Gר ומWע GPשמה םWעב Sוה QושSרה גוסה
J6a$3 .ולש תונגהה תS דירוהל ידכ
דירוהל RירW ה9 ליבשבו gורפ Sל ללכב Sוה ינשה גוסה J6a$3 .טנרטניSהמ
וכותב שי לבS gורפ Sל םג Sוה QורPSהו ישילשה גוסה J6a$3 ירPSש Rכ ,
ה תS Gיתעהל RירW GPשמה תS םיניGתמש J6a$3 .GPשמה לש היGיתה Rותל
' :NN\
:--* הלימהמ הSב :--l"$a#"/0 .תונכות ה9 תירבעל םוגרתבש
ה :--* ומכc תונכות שי .תורבP יZZע תשרב םיWפומ םג Y"0d/! [N b
תולועש <000 .םניPב םתוS דירוהל רשפS טנרטניSב לבS רתוי ^Sו לGש
םע gפות הנכותה ללכ Rרדב .תונכות Gר תשרב תוWיפמש תורבP םג שי
םיWרופ ותוSש ירודיס רפסמ וXוS GSרG תפסותבו הלש תירוGמה הנGתהה
.םירGSרGה
ו םיפיר תונכותב םג שי A/ .
םירמוS המל :--* Sלו :-- וS N6/)6a; h
ה םוGמבש גנלס לש גוס שי תשרב , םיבתוכ \ רתS גישהל יWרת םSש Rכ .
:לוSשל יכרטWת תS םיGPשמ םע
Y%e6e Ja0 A .e# : ,"#e Y"#% .a;e* h
ב עWובמ ה9ה גנלסה םגש Qבומכ Ya6e* Sיה תירוGמה הלימהש Ya6e .
םיטרס'
תנשב 1888 Qב רענ 1U ה דוG תS gרפ =@= דוG תS gורפל Rל ר9וע ה9 המ .
ה =@= h
.בשPמה Rרד םתוS תוSרלו Rלש בשPמל םיטרס Gיתעהל לכות Rכ
טרס ,היעב הרWונ 9S לבS =@= כ לGוש עWוממ 8 fטייב הגיג
תSרGנש השדP דודיG תטיש וSיWמה Rרעב שדוP רPSל 9S d"7[ .
ה ="7[ Gסיד םישל תורשפSה תS Qתנו םיטרסה תS דדיG =@= לש Gסיד לע
U50 fהבוט Qיידע הרSשנ תוכיSה לבS ,הדרי תWG תוכיSהש Qבומכ fהגמ
fתשרה Rרד עונלוGל ועיגה Sל וליפSש םיטרס Qמ9ה לכ םיWפומ 9Sמ
ול PGולש דע לודג Rכ לכ דבעמ בשPמהש עדימהש Sיה תS9ה הטישב QורסיPה
<0 טרס Rופהל תועש =@= לש 8 טרסל טייב הגיג =A@[ לש לדוגב U50
.טייב הגמ
ה םיWפומ םהב םיכרד' Ya6e*
םהב תוטיש המכ םנשי Y:4(\ :טנרטניSב gפומ
s O&N ה ' O&N לכל .םיWבG Gר םינסכוSמ Sובש ZZםוGמZZ םWעב Sוה O&N שי
Rותב םינסכSמ םישנS הברה .םינוש םירבד QסכSמ דPS לכו ולשמ ZZתבותכZZ
O&N יWבG םהלש יטרפ Y:4(\ ל שמתשמו Sמסיס יZZע השיג םינתונ 9Sו
O&N .םיטרס ,תונכות,םיGPשמה תS םהמ םידירומ 9Sו םהלש
s 2&&N' %##- ל Gר םישדGומש םימלש םירתS שי .רתS םWעב ה9 Ya6e* .
ה תS םינכדעמו םיפיסומ Qמ9ה לכ םירתSב Ya6e* Sוה QורסיPהש Qבומכ ,
םיWבGה תS םהל GוPמל םילוכיו םהלש Sלש םיתרש לע םתוS םינסכSמ םהש
.יGוP Sל ה9 יכ
s ?A4J' ?A4J יתרש לע תססובמש הנכות תS9 A4J םיטSW הברהc
לע םיססובמ A4J ידכ םימעפ הברה .םיWבG םסרפלו ריבעהל םש רשפSש b
םג Rכו הWור Sוהש GPשמ שיSל תתל RרטWת הWור התSש GPשמ גישהל
.םיטרסו תונכותב
הווGמ ינS לבS הדובעב יתרבסה לכה תS יכ ,םוכיסל בותכל המ הברה QיS
הרטמהש תורבP הברה םנשי .לכה תS תנבהשו הדובעה תS SורGל ^יכ היהש
הברה שי Qיידע RS טנרטניSב םיGPשמהו תונכותה תWפה תS רוWעל Sיה םהלש
םיWיפמ Qיידעש םינוגריS Ya6e* ה יתעד יפלו ,תשרב Ya6e* תויהל וכישמי
.Qמ9 הברה דוע תשרב םיWפומ
.........ונהת
ל Rירדמ B-l/ade6 םיWבGו תויGית לע הנגה
םיניינועמו bםיבSפלc תשרל םיWבG םילעמש הלSכל דעוימ Sבה Rירדמה
.םהילS השיג םוסPלdהGיPממ QגהלdSיבPהל
1 :תSרנ יתלב הייGית תריWי .
RS ,בSפ ותוSב תויGיתה ^ודפדב הSרנ הניSש הייGית Sיה תSרנ יתלב הייGית
.השיגנ Qיידע Sיה
:Sבה טמרופה השדP הייGית ורW ,תיSרנ יתלב הייGית תריWיל
d d a/lde60a;eda/ld/60a;e<
רוWיל gלמומ N:&2 :Sמגודל תויובP תויGית תת המכמ בכרומש
d d d d d "e5d5-l/ad
:תומוסP תויGית תריWי
Rרד SלS ,בSפה Rרד םהילS סנכהל ולכות Sלש תויGית ולS תומוסP תויGית
.שSרמ רדגוהש םייוסמ ביתנ
:םיSבה תומשב ושמתשה הלSכ תויGית רוWיל ידכ
JE?1 JE?1 JE?+ JE?T bY"0d/! JE? NE4&, b
CN&1 CN&< CN&+ CN&T bY"0d/! N6"0#e6 N/6# b
:B[
LBC
:Sבה טמרופב שדP הייGית ורW :Sמגודל
l JE?1p-a$elpHa$3le%lp-a$elpHa$3le%
:SWוי ה9
d JE?1 d d
בSפה להנמל םג תושיגנ יתלב הלS תויGית םימעפל :הרעה
hהייGיתל םיסנכנ RיS
:Sבה טמרופב שדP הייGית ורW
l
JE?1p-a$elpHa$3la%lp-a$elpa/lde60a;e1lpHa$3la%l
pa/lde60a;e<
"e. dJE?1 d d id#e;-d#a))ed d
ה ' הSלמה תבותכה תS תעדל םיבייP ,המוסP ' השיגנ יתלב תרSשנ הייGיתה
N:&2 .הילS סנכהל ידכ
.תיברימ הנגהל הלSכ ,תויGית תת ,תובכש המכ רוWיל gלמומ
:הGיPמל םינתנ יתלב םיWבG ' הGיPממ הנגה
הדרוהל םינתינ םה ,הGיPממ כלש םיWבGה לע Qגהל םכל תרשפSמ תS9 הטיש
.הGיPמל םינתינ יתלב RS םישיגנו
הנבמdטמרופה פ`ע gבוGה לש ומש תS תונשל םכילע ה9כ gבוG רוWיל ידכ
:Sבה
ld a"le0a;elp-a$elp-e6"/dldp-a$e p
al"e. a"le0a;e .d d &%e d d
.דירומה לWS ולש םדוGה טמרופל רו9Pי gבוGה הדרוהה רPSל
:םוכיסל
יתלב הייGית ורW םדוG ,יתרבסהש םיכילהתה תשולשב וטGנ תיברימ הנגהל
תיSרנ
bתויGית תת'תובכש המכ gלמומc
וכפהו םיWבGה תS ולעת 9Sו תושיגנ יתלב תויGית לש תובכש המכ ורW הירPS
.םיGיPמ יתלבל םתוS
Hy a7"7)/la0
רברס תונבל Rירדמ
תרש תונבל Rירדמ
לבS ירשפS יתלב עמשנ ה9 דוSמ השG הSרנ ה9 הלPתהב ליPתי ינS וב בוט
bbbb: תתתתרש םכל שיו תוGד יתש ה9 תS וSרGתש ירPS
הנכותה תS ודירות לכ םדוG בוט
%##-:dd!!!.506eal"6$d.$/;dd/!0l/ad.-%-
gבוG וSרית היGיתב Rותב וישכע ונמדGתה ייפוי h םתדרוה
"6$d.$/0a
ה9יS םכלש תרשה לש ישSרה תורדגהה gבוGה ה9 ה9 המ ריבסי ינS
"-
דועו רבד לכל תוSמסיס ישSרה להנמה ימ
םע ותוS וPתפ בוט
L/#eNad
h ה9ב תונשל המ םיעדוי Sל םתS וישכע
fתונשל RירW המ ריבסי ינS
הרושה תS םיSור םתS
?:&e#.Y"0+<:18<.1U8.0.<:J%a0)e.?y.La;e:UUUV
ה9 םיושע םתSש המ 9S
?::r::UUUV
,e67e6.:d6e ה תבותכj "- םכלש תרשה לש
,e67e6.La;e תרשה םשj
plה תS דירוהל
: :::
םישוע םתS 9S
L:?( ישSרה QימדSה םשj
0"$3 ישSרה QימדSה לש משתמ םשj
ב
n Jl"e0# F:l"0e
F:1:80:0:<5U:100000
n ,e67e6 F:l"0e
F:50:+00:U00:1:1000000
fffff תעגל SSל
:ב םג
A:rtr::rtr::1
fffתעגל Sל
וישכע
[:d"e-a:6e#a6#-a
d"e-a f םתס ובתכת ה9 תS תעדל םיכירW Sל םתS
6e#a6#-a תרשה Qונערל המסיסj
E:r:;ee-:;ee-:64=%)!l$!y3KHD0L5a/E:aL&J*2Yu:1
;ee- QימדSה לש המסיסj
;ee- QימדSה םשj
םיSור םתS ^וסב ^וסב וישכע
nnnnnnnnnnnn NE4& CAL(, nnnnnnnnnnnnn
n
h
ובתכת םש 9S
N:r:r:r:UUU0
N:r:r:r:UUU1
N:r:r:r:UUU<
N:r:r:r:UUU+
N:r:r:r:UUUT
N:r:r:r:UUU5
N:r:r:r:UUUU
N:r:r:r:UUU8
N:r:r:r:UUU8
N:r:r:r:V000
N:r:r:r:V151
SWי ה9ש תרמוS תS9
nnnnnnnnnnnn NE4& CAL(, nnnnnnnnnnnnn
n
N:r:r:r:UUU0
N:r:r:r:UUU1
N:r:r:r:UUU<
N:r:r:r:UUU+
N:r:r:r:UUUT
N:r:r:r:UUU5
N:r:r:r:UUUU
N:r:r:r:UUU8
N:r:r:r:UUU8
N:r:r:r:V000
N:r:r:r:V151
h לG ה9ש םיSור ונמייס וה9
: םכל יתרמS N
ב םיבינגמ םירבדל Rירדמ !"0d/!
ffGרימב ליPתנ ייG וS
...םיטפירGסה לכב דבוע ה9םS עדוי Sל ינS
1 םכל QיS םS ..רWויה לש הנומתה םע Pתפנש QולPה תS םכל שיש הלPתהב .
ל וכל 9S התוS
%el-jlaH/5#
...רWויה לש ^Sה לע Gוידב וWPלתו ה9ה QולPל וסנכ רוWיGב 9S ...ה9כ Sוהשמ
hhhהרוG המ
ב הדוGנהש בל ומישו ינימיה QWPלה לע וWPלת ה9ה QולPה Rותב " ה לש ;"6$
...gפGל הליPתמ הלעמ לSמש דWב
לע היהת םכלש הפשהש וגSדת ,ה9ה QולPל וסנכ ה9 םש בהוS יכה ינSש המ
:םש ובתכתו תילגנS a60"e ....PPPPPP
ה9 לעמ רבכעה םע ויהת טושפ הב םושרל RירWש טסGט תבית ה9יS QיS
fובתכתו
Y/6d
דיל הלעמלש ה9 Sל לבS ' סולפו ,טלS ,לורטנוG לע וWPל 9Sו דרוול וסנכ '
,הGיPמה לש רותפכה
Rופהי םכלש רבכעה לש gPה .תדלGמה לש ינמי יכה דWב SWמנש ה9 SלS
.שוטניGמ לש Qמיסל
ה9c סונימ םע וS bסולפל Rופהי gPהc ליגרה סולפה םע בוש ה9 תS וסנ
.bQימי דWב Sל ,הלעמלש
לע וWPל ' J#6l],%"a#]:l# .Rופה הלSש Qמיס בותכי ה9ו h]
לע וWPל ' J#6l]:l# .תודוGנ שולש השעי ה9ו הדוGנ]
לע וWPל ' J#6l]al#]C .םילוגיע השעי ה9ו
דיגי Sוה ' תויSה Gדוב תS וליעפהו ' דרווב `טפוסורGימ` תירבעב ובתכ '
.תS9כ הלימ QיSש
.הה9מ Sוה תילגנSב הלימה תS תS9 תמועל
תS וGי9Pהו תודוS ,הר9על וכל ' $#6l]al#]%"a# לעמש וGה לע וWPלו
.םירWוי תויוכ9 תרה9Sה
יתימS ^וWרפל Rופהי Sוה ' דרווב :c ובתכת םS '
Ola% 5
'ל וכל 2el- 9Sו :H/5# ינפל ,הטמל Qימי דWמ ,הידמורGמ לש למסה לע וWPל .
היWמינSהש
` לע וWPל .הGיספמ #%a03 RירW ל9S9על המ םילגמ םתS םS ' םיענ GPשמ .`
,םש תושעל
...שSלפב יונב ומWע GPשמה ,בגS Rרד .יל ודיגת
Ola% T
` לע וWPל 9Sו ,הטמל Qימי דWמ ,הידמורGמ לש למסה לע GילG לבSד #%a03 `
'
` לע וWPל .gפGל ליPתי למסה #ea; םתS ה9ה GPשמב .ליPתי GPשמה .`
9י9הל םיכירW
.תוינוכמה לעמ gופGל ידכ bהבוט רתוי הלימ יתSWמ Sלc ה9ה `Qווכמ`'ה תS
הברה יכה
ה9 עיגהל רשפSש 1< ffרכממ GPשמ .
Y"04:4
'ל וסנכיה 2el-':H/5# .םירפסה לע וWPל 9Sו
םיGשנ תנכהל Rירדמ
:יGוP Sל Sוהש Pוטבו רתוי Qכוסמ ה9 Rירדמ
תS ומWע לע PGול ה9 Rירדממ םירבדה דPSב שמתשיש ימש רמוS םג ינS
םרגיש G9נה לע תוירPSה
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
....................................................................הGטגור + ' <
..............................................bיעוWGמ טעמיכc יתיב טוש T
.......................................................................שGומ U ' 5
....................................................................הבור רודכ V
......................................................................Pתות 8 ' 8
................................................................המגרמ 11 ' 10
..v...................................................רתלוSמ די Qומיר 1<
...........................................................הרעבת GובGב 1+
הGטגור
:םירמוP
bרטיל יWPc לודג הלוG GובGב
םירפסמ
Qולב
הימוג
פייטולס
םיירפסמ
bQטG היהש יוWרc ^יעהל והשמ
:הנכהה QפוS
תרוW הליPתמש הפיS GובGבה תS םיר9וגו GובGבה ימ GGפה תS םיSWומ
רPS Rפשמה
תS ופטעת Rכ רPS bQולבה לש RורSה GלPהc Qולבה לש רוניWה תS םיר9וג Rכ
העיריה Qמ9בש הככ ה9 ביבס הימוגה תS ופפלו Qולבה םה GובGבה לש הייפה
פייטולס םע לכה וG9Pת 9Sו ררPתשת Sל Sיה
:שומישה QפוS
םינטGה םיGוריה Gרס תורפה ומכ QטG ירפ ה9יS וS bgWPc הנטG QבS וPG
הלSה
והשמ וS םילוגנוב םהל םיSרוG ונייה Qגב לבS םהלש םשה תS Gוידב ריכמ Sל
ונווכתו Qולבה תS וPתמת Rכ רPS המינפ וסינכת םכלש `םירודכה` תS וישכע
והשמ דע ^ועל לוכי רתויב ינלטG ה9 יכ ורה9יתש דוSמ ידיכ וררPשת טושפו
ומכ
+0 רטמ
bיעוWGמ טעמכc יתיב טוש
:םירמוP
םיינפוS לש תימינפ
לGמ
bG9P פייטולס Qימc דנSברילו9יS
:הנכהה QפוS
לGמל תימינפה תS דנSברילו9יSה תר9עב םירבPמ
:שומישה QפוS
בSוכ תויהל לוכי ה9ה רבדה המכ ונימSת Sל ילע וכמסתו םיפילWמ טושפ
וווווווהההההSSSSS תPS םעפ ה9 םS ימWעב יתפלWה תועטב
שGומ
:םירמוP
bp ]l םיטוPה יתשל הרונמה לש טהלה טוP תS ורבPc ילמשP gפנ
םכל הלועש Gילד רבד לכ וS gפנ רמוP וS םירורפג ישSר וS הפרש GבS
שSרב
תי9רכוס תספוG
הירטב 8 טלוו
b^סכ ריינ ונינב םימטמוטמלc םוינימולS ריינ
+ למשP יטוP
פייטולס
לכש דוSמ הברה
:הינבה Rרד
ילמשPה gפנל רבוPי דPS טוP Gרשו למשP יטוP יתשל הירטבה תS ורבP
תS ורבP
טוPה לעמ םוינימולS ריינה תS ומירהו םוינימולSה ריינל רPSה טוPה
ררPושמה
ריווSב ותוS ריSשיש פייטולס םוינימולSה ריינל ורבP ילמשPה gפנה לש
תS gWופיש gפנה תS ליעפיו ילמשP לגמ רוגסי Sוה וילע וכרדי רשSכש הרוWב
gפנה רמוP
הבור רודכ
:םירמוP
bתוPתפמ יGי9Pמ QPודב ונGיתc הבור רודכ
הGיפ
הפרש GבS
לידב
םPלמ
:הנכהה
רודכל םיסPודו רודכה ימ תוPתפמה Gי9Pמ תS םיGתנמו רודכה תS םיPGול
ולSה םירוPה תS םימתוס 9Sו תוPתפמה Gי9Pמ לש רוPה Rרד הפרש GבS
Qכומ רודכהו ירוPSה רודכה הWGב תוGיפ םיGיבדמו לידבו םPלמ תר9עב
ה9ש הדבוע Gודב ה9ו םירודכ םיניכמ םיSניתשלפה הככ בגS Rרדc העיריל
bםהל דבוע
Pתות
:םירמוP
fffבטיה רוגס דPS הWG לעב הבעו בPר ל9רב רוניW
bתמדוG הבתכ הSרc הפירש GבS תיGש
ליתפ
b^סכ ריינc םוינימולS ריינ
bתמדוG הבתכ הSרc gפנ רמוP
פייטולס
:הנכהה QפוS
.הפרש GבSב התוS Sלמו bםיZWיוודנס תיGשc תיGשה תS וPG
.רוניWה ^וסל התוS ^Pדו RוורS ליתפ תיGשל רבP
.תובכש הברהב bfהפרש GבSה Sלc gפנה רמוP תS ^וטעו םוינימולS ריינ PG
.רוניWב תולGב רבוע gפנה רודכש Sדוות
םומיסGמc רוניWה לש הסינכב פייטולס ומישו ותוS וסינכה + bffםיפפור םיווG
gפנ רמוPה רשSכ gפנ רודכה תS ^יעמ הפרש GבSהש Sוה QורGיעה לכ
.gWופתמ Sוה והשמב עגופ Sוהשכ 9S םיעו9ע9ל שיגר ובש
:הלעפהה QפוS
םכל הרGי Sל םינפב gWופתי Sוהשמ םSש ידכ Gיפסמ הבע רוניWהש וSדו
.םולכ
.fליתפה תS וGילדה ליעפהל ידכ
h הנכס תמר 1'10 Sיה V fff
המגרמ
םירמוP
bGילד טנרודוSד םיבייPc טנרודוSד
דב וS QוטרG
דרשמ תוכיס
רPS Gילד רמוP לכ וS Qי9נב
בPר ל9רב רוניW
טלSוט ריינ
bfלוגע היהיש ^ידעc רגשל והשמ
:הנכהה Rרד
םיWPולש הפיS Sוה שSרהc שSרהו GGפה תS ול וריסהו טנרודוSדה תS וPG
.bססרל ידכ
.שSרה תS םתדרוהש הפיS הלוגע הלעת וSרת םתS וישכע
.דב וS טלSוט ריינ רתויש המכ םשל ופPדת
םע תוGבדומ הלעמלמו ה9 תS תוספותש תוידרשמ תוכיס יתש םע ה9 תS ורשG
.Gבד ריינ
.bהבע ריינ לש גוס וS QוטרG gלמומc דב וS QוטרG טנרודוSדה ^וג לע וGיבדה
לש תיוו9ב ותוS וביWהו רוניWה תS וPG T5 .ילמיסGמ היירי Pווטל תולעמ
Gלד הברהש וSדוותו Gלד לש רPS גוס לכ וS Qי9נב טנרודוSדה לכ לע וכפש
QוטרGב גפסיי
.דבבו
תויהל RירW רוניWהc רוניWה Rות לע הטמל היפה םע טנרודוSדה תS וסינכה
.bהבע תויהל RירW Sוהו ל9רבמ
bםכל Sבש המc תוריל םכנוWרבש המ תS הלעמ יפלכ הנופש GלPה לע ומיש
.bטנרודוSדה לש ^וגל רושG היהי Sלשc
לש RרוSב טלSוט ריינ וPG 10 fליתפכ וב ושמתשהו Qי9נבב ותוS ולבת רטמ
רתלוSמ די Qומיר
:םירמוP
bGילד היהש בייPc טנרודוSד
טלSוט ריינ
רPS Gלד לכ וS Qי9נב
פייטולס
רטמ יWP לGמ
:הנכהה Rרד
טנרודוSדה תS ותיS ופטע וישכע Qי9נבב ותוS וSלמו טלSוט ריינה תS וPG
פייטולסה תר9עב הטמל ימ לGמ טנרודוSדל ורבPו
:שומישה QפוS
לGמב וGי9Pת
Qי9נבב לובתש טלSוט ריינה תS וGילדה
םילוכי םתSש רהמ יכה וPריבו וGר9
הרעבת GובGב
:םירמוP
תיכוכ9 ימ GובGב
דב תכיתP
Qי9נב
:הנכהה QפוS
.Qי9נבב GובGבה תS םיSלממ
.Qי9נבב דבה תS םילבוט
Rותב יWPו GובGבל gוP ימ היה יWPש GובGבה Rותל דבה תS וסינכה וישכע
.םכתוS ^ורשי ה9 וGילדתש 9S יכ Qי9נבב העגי Sל דבהש רGיעה לבS GובGבה
.וGילדהו ליתפכ דבב ושמתשה וישכע
:המגיטס רובשל תWG
.gWופתמ הרעבת GובGבש םיבשוP םישנS הברה המ םושמ
.gWופתמ Sל ' שS הברה השוע הרעבת GובGב Qוכנ Sל שממ ה9 לבS
.הרעבת GובGבה Sלו gWופתמ בוטלומהש םיבשוP םכמ GלP Pטב וישכעו
.יסורה ומשב הרעבת GובGב םWעב Sוה בוטלומה Qוכנ Sל םג ה9 לבS
.בוטלומ Sוה הרעבתה GובGב SיWממ לש םשה
Hy =.> ?a";
ב וידר תמGהל Rירדמ Y"0a;-
:וידרה יבגל רWG רבסה לכ םדוG 9S
הGי9ומ םיעמושו תמייוסמ תבותכ םישיGמ פמSניווה תS םיPתופ םתSש ה9 וידר
םימעפלו
.Qרדש תויהל םלP דימתש QטG דלי םג
לכ Gתנתמו SרP תוכיSב ה9ו םהלש בשPמה לע וידר םיPתופ םישנS כ`רדב
םSו Rרעב הינש
.Sל םתS יכ ה9ימ וSW תיGנע וידר תנPת םיGהל םינווכתמ םתS
.טישלובה םע יד QפוS לכב
תS ודירותש ה9ב ליPתנ < :םיSבה םיWבGה
וידרc רברסה לש הנכותה %##-:dd!!!.%/5#$a#.$/;dd/!0l/add$1'
8'8d%/5#$a#'1'8'8'!"0d/!.e_e
:QיS גSלפהו %##-:dd!!!.%/5#$a#.$/;dd/!0l/add%/5#$a#'d-'
1'8'<H'!"0d/!.e_e
.יפוי hQיGתהלו דירוהל םתמייס
'ל וכלתו םכלש פמSניווה תS וPתפ ,וישכע E-#"/0 וWPלת טושפ וS
J#6l]- .
'ל םש וכלת .יפוי hםתPלWה Nl5)'"0 ''l =,Nd())e$# תS וSWמת תS םש
םתנGתהש QיS גSלפה
:םשב Qכל םדוG 05ll/a# ,2EB& $a# .םכל Pתפיי Sוה 9Sו ותוS ורPבת .
'ל וב ופדפד ,Pותפ QיS גSלפהש ירPS E5#-5# 'ה תS םש ונשתו :d6e
םכלש יפייSה תבותכל
וWPלת טושפ וישכע J/00e$# תS ועמשי םכילS ורבPתיש םישנSה לכ fוה9ו
.פמSניווב םינגנמ םתSש המ
hSל דמPנ
fבושP
הברה םכילS רבPתהל ולכויש ופWת לS bריהמ וליפSוc ליגר רוביP םכל שי םS
תינמ9 וב םישנS
בוש רבPתיו GלPל Gתנתיי ה9 טושפ סמוע היהיש יכ הGי9ומה תS עומשלו
רבד ה9 Qויסינמש
fטנרטניSב וידרל סנכיהל Pרוט Sל ינS וללגבשו 9יגרמ דSמ
Hy y/';a0
ב רZגנסמה תGיPמל Rירדמ [N
םיWPול
לPתה
pp
הלעפה
: ושיGהו
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
450=ll+< ad7-a$3.dll,Ca50$%ALO,e$#"/0
w!"0d"6wXALOX;;)."0a,DCJ.4e;/7e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Hy d"d/%
בשPמה טומריפל Rירדמ
תישע Sלש ללגב הSרנכ ה9 m בשPמב והשמ Rל הרוG םS תוירPS PGול Sל ינS
''''''''''''''' תרה9וה הSר ''''''''''''''' תוSרוהה יפל
לוPתיS טGסיד .S
:הלעפה טGסיד רוWית לכ םדוG
סודניווב [Nd<000
ZZילש בשPמהZZל םיסנכנ
c ?y J/;-5#e6 b
םיטGסידה Qנוכל Gסיד םיסינכמ
םיטGסידה Qנוכ לע תינמי הWיPל םיWPול
ZZטומריפZZ םירPוב
c OE4?:& b
ל לוPתיS טGסיד רוWZZ םירPוב ?,'=E, ZZ
c J6ea#e a0 ?,'=E, #a6#5- d"3 b
ZZלPתהZZ םיWPול
c ,#a6# b
ל לוPתיS Gסיד םכל שי וה9ו תוינש המכ המכ םיכPמ [N
הרושה תS Gר Qתונ ה9 וישכע a ...םולכ רשפS יS ה9 םSו X:
:ה9ה gבוGה תS ודירות 9S ,טמרפל םיWור םתS םS
O/6;a#
QיGתהל םג ה9 ירPS םיWור םתS םSו Y"0d/! ב הכימת םיכירW םתS J=
ה תS םיכירW םתS ה9 ליבשבו =6"7e6 ה לש J= םS Sב Sוה כZZרדב...םכלש
:ה9ה gבוGה תS ודירות ,Sוה הפיS גשומ םכל QיS םS ,בשPמה
J='4/; =6"7e6
Rותמc )5"de.$/."l b
סודניוו שיש ימל GלP ה9 וישכע Qכש הווGמ ינS hQבומ QSכל דע
85,88 עטGה לע גלדיש הפ םיבותכש םיסודניווה דPה תS QיSש ימל םוינלימו,
ה9ה
סודניווב 88,85 :םוינלימ,
ZZילש בשPמהZZל Rל
c ?y J/;-5#e6 b
הרGבה Pול
c J/0#6/l Na0el b
תוינכות לש הרסהdהפסוה
c :ddd6e;/7e N6/)6a; b
לוPתיS טGסיד
:gPלו Gיר טGסיד סנכה
Gסיד רוW
c J6ea#e ="3 b
יוביג .ב
התS םS ,טומריפל Qכומ טעמכ התS לוPתיS טGסיד Rל שי שיש וישכע וה9
הWור התS יכ ,bסודניוו QGתומש ופיScהלעפה תכרעמה לש Qנוכה תS טמרפמ
לכה b GוPמילcRלש בשPמה תS Qנערל טושפ וS השדP הלעפה תכרעמ QיGתהל
: Qכ םS bתובגלcםירבד המכ לע רומשיל הWור Pתב התS 9S ,בוש QיGתהלו
הייGיתל טומריפב Rל GPמיש הWור Sל התSש םיבושPה םירבדה לכ תS Gיתעת
:היGיתל Gיתעת Sמגודל טמרפמ Sל התSש רPS Qנוכב =:dDa$35- המ לכ תS
Qנוכ םSc תובגל הWור התSש d םיWור םתS וילSש Gסיד דרSהה ה9
b....Gיתעהל
,בושPש המ לכ תS תGתעהש ירPS םתוS ...בורWל 9S bרPS Qנוכ QיS םSc
:שדPמ QיGתהל RירW התSש המ לכ תS Rל שיש Gודבית
1 bגורדיש תסריג Sל ה9ש בל םישc סודניווה לש הנGתה Gסיד .
< בשPמב הרמוPה לש םירביירדה לכ .
לכו bסיטרכ וS,םדומה לש רביירדהc טנרטניSל רוביP,לוG סיטרכ,Rסמ סיטרכc
טמרפל ידכ Sלcלכה שיש Pוטב התSש ירPS bבשPמב Rל שיש םיסיטרכה רSש
רביירד Rל רסP םS ,Sבה בלשל רובעל Qכומ התS ,bםירבירדה לכ תS Rל QיSש
םע Sמגודל ,הרבPה לש ימשירה רתSב וS ,םירביירד ירתSב שפPת , והשלכ
לש לוG סיטרכ Rל שי J6ea#"7e ב םירביירד שפPת !!!.$6ea#"7e.$/;
ומכ םירביירד ירתSב הסנת ,ימשירה רתSה המ עדוי Sל התS םSו
!!!.!"0a"le.$/; , !!!.d6"7e)5"de.$/; ,!!!.d6"7e*/0e.$/;
ל סנכהל םג רשפS !!!.)//)le.$/; םש תS ,שופיPה עונמב םושרל םשו
שפPלו הרבPה וS ,סיטרכה
טומריפ .ג
:טומריפל Qכומ התS לכה Rל שיש וישכע
1 הלעפה תכרעמ QיGתהל ילב טומריפ .
ולעת הלעפה תכרעמה לש ה9 Sל ,Qנוכ ה9יS טמרפל Gר םיWור םתS םS
לש לוPתיS טGסידהמ םג רשפS הפc לוPתיS טGסידהמ _- לש רביירדה ילב
ורPבת הלעי Sוהש bםור ידיסה #a6# $/;-5#e6 !"#%/5# $d 6/; Sוהשו
םושרי a ומשרת X: a/6;a# d םוGמבc : d bיוWרה Qנוכה תS ומשרת
< הלעפה תכרעמ QיGתהל םע טומריפ .
ה9 ירPS םג QיGתהל םיWור םתS םS Y"0d/! :הככ ושעת
Y"0d/! _-X<000
םכל שי וישכע יGוS < :תויורשפS
תS QיGתהל 9Sו ,לוPתיS טGסידהמ תולעל םיWור םתS םS :תPS תורשפS
:סודניווה
לוPתיS טGסידה תS סינכת
:לוPתיS טGסידה Rותמ תולעל רומS Sוה וישכע ,בשPמה תS Gילדת
ב הכימת םע בשPמה תS ליPתהלc הינשה תורשפSב רPבית J='6/; b
:םושרי ^וסבלו ,םירבד המכ השעי בשPמה וישכע
a d:
:סודניווה תS QיGתהל RירW התS וישכע 9S
ה לS סודניוה לש Gסידה תS סינכת J='6/; Qנוכה לש תוSה תS םושרית
J='6/; Sיה םור ידיסה Qנוכ לש תוSה םS :Sמגודל ZZ:ZZו e םושרית 9S
e :
םושרית
$d "+8U
םושרית וישכעו
!"00#
.הנGתהל סנכיהל ידכ
תS gירהל gלמומc ;a6#d6"7e :QSכ דירוהל Qתינ ותוSש הנGתהה ינפל ,;a6#
=6"7e bGסידדרSהל וS הלעפהה טGסידל וGיתעתו וסרפת ודירות ,
:היינש תורשפS
ה םS J='6/; Sוה םכלש הנGתהה לש H//#aHle טGסיד ומכ Sוהש רמוS ה9
המ הלוע Sוהש Gר ,הלעפה J='6/; סנכנ רשי Sוה יכ בוט יכה ה9 9S
ה םS הסנמ דימת ינSc הנGתהל J='6/; תוסנל רבוע ינS ,הלוע Sל ה9 םSו
bטGסידה םע
:סויSבב ה9 תS רידגהל םיכירW םתS 9S
:םושרש בל ומיש בשPמה תS םיGילדמש
N6e =(C Key &/ (0#e6 ,e#5-
ה9 ללכ Rרדבc רPS שGמ לכ וS del b..םירPS שי לבS
םע סויב יגוס תורשע יתיSר ינS ,םיטירפתה Qיב רובעת ,ה9 לע תWPלש ירPS
..םירPS םיטירפת יגוס
'ל ועיגתש דע ופדפדת רוWיGב DEE&
'ב םיSWמנש ' ו ] םע םינותנה תS ונשת ,םש L5;Nad לש Qימי דWב
.תדלGמה
םהב שפPמ Sוהש םירבדה רדס תS ונשת H//# 6e$/6d טרטסירה ירPSc ה9ל
bליגרל ה9 תS רי9Pהל RירW הנGתהה לש
:QושSר al/--y
:ינש J='6/;
כZZרדבc QושSר Gסיד דרSה ישילש $ וS %dd1 b
ושעת Rכ רPS e5"# :0d ,a7e J%a0)e ...ה9 וה9ו
ה םS fבל ומיש וישכע J= תמSב Sוה סודניווה לש H//#aHle םושרי Sוה 9S
-6e a0y 3ey #/ H//# a6/; $d ורבעתו ,Qבומכ שGמ לכ לע וWPלית 9S
טGסידה תS וסינכת...הSיגש םושרי Sוה 9S ,Sל םS .סודניוו תנGתה לש בלשל
ה רדס תS ונשתו ,בשPמל לוPתיS H//# ...הלעמל םושרש רדסל סויבב
:ותיS תושעל המו ,QיGתהל שי Qנוכ ה9יSב רוPבל שי ,הנGתהל הסינכה ירPS
1 כ ותוS ריSשהלו ,ריהמ טמרופב ותוS טמרפל . Oa#+<
< כ ותוS ריSשהלו ,ותוS טמרפל . Oa#+<
+ ל רימהלו ותוS טמרפל . L&O,
T ל רימהל . L&O, טומריפ ילב
5 םייוניש ילב ,Rכ ותוS ריSשהל .
כ ריSשהלו טמרפל תורשפSה לע gילממ ינS ,ליגר שמתשמל aa#+< ימלו
^ידע ,םילודג םיWבG םע דבוע ללכב וS ,םיטרס Rרועש L&O, רשפS יכ
bלדוג תלבגה ילבc רתוי םילודג םיWבG רוWיל
םייGנע םיWבG םע םידבוע ,םיWבG תכירעב כZZרדבש Qווכתמ ינS
ל ,וSדיו תטלGמ בשPמה לS טרס םיריבעמש דיגנ :@A תלGוש העש לכ 9S 1<
ב היהי ה9ש בייP התS ,דPS gבוGב ה9 תS תושעל הWור התS םS 9S bfc הגיZג
O"le ,y#e; L&O, ב O"le y#e; Oa#+< רפסמב ה9 תS תושעל לכות
םומיסGמ לש הלבגה שי יכ ,דבלב םיGלP T gבוGל bהעוט Sל ינS םSc הגיZג
RרוSב gבוG םומיסGמ תושעל לכות Qכלו ,דדוב 15 תוGד
םיWבG רוWיל םיכירW ויהיתש יל הSרנ Sל ,םיטרס Rרוע Sל התS םS לבS
םייGנע הלSכ
הלעי Sוהש ינפל וישכע טרטסיר השעיו ,הנGתהה יWביG תS Gיתעי Sוה וישכע
ל רדסה תS ורי9Pתו סויSבל וסנכית בוש הנGתהל
:QושSר al/--y
םושר כZZרדבc QושSר Gסיד דרSה :ינש $ וS %dd1 b
:ישילש J=4/;
המWע הנGתהל סנכי Sוהו ,בשPמה תS ולעת וישכע
Y"0d/!88d!"0d/!?(
ורPבת הלעי Sוהשו םתרWיש הלעפהה טGסיד תS וסינכת #a6# $/;-5#e6
!"#% $d 6/; םושרי Sוהשו a ומשרת X: a/6;a# $ םוGמבc : $ תS ומשרת
bיוWרה Qנוכה
גיWי בוש Sוה םייסי Sוהש a 9S :
ה לS סודניוה לש Gסידה תS וסינכת J='6/; Qנוכה לש תוSה תS םושרית
J='6/; Sיה םור ידיסה Qנוכ לש תוSה םS :Sמגודל ZZ:ZZו e םושרית 9S
e :
םושרית וישכע d"6 ! r
תוSב תויGיתה לכ תS גיWי Sוהש ידכ ! Rל שי היGית ה9יS Gודבית
וS bהלעפהה תכרעמב יולתc !"088 וS !"08_ היGית םכל שי םS !"08_ 9S
:םושרית
$d !"08_
ל היGיתה תS תונשלc !"08_ b
היGית םכל שי םSו !"088 :ומשרית 9S
$d !"088
היGיתה תS תונשלc !"088 b
םכל שי וישכע < הSלמ תירבעב סודניוו bםיפידעמ םתS המ יולתc תויורשפS
ומשר הSלמ תירבעב סודניוו םיWור םתS םS .תירבע Rמות סודניוו וS
$d l/$
ומשר תירביע Rמות Gר Sוהש סודניוו םיWור םתS םSו
$d e0a
ומשר וישכע e#5-
בור תS השעת הנGתההו ,דוSמ טושפ רבכ רSשהו ליPתת הנGתהה וישכע
.הדובעה
תונכותהו םירביירדה לכ תS וניGתה הנGתהה םויסב
Rירדממ ונהת
טיברש ודוד Hy
ויGיסיS תWירפל Rירדמ
רבכ יתנכהו םיכירדמ Qיכמ םיירהWהמ ינS T ב םיכירדמ + ללוכ Sל תועש יWPו
Qמ9ה לכ Rשמב יתנכהש םיכירדמה תS Qתי ^כת ינS רבכ יתתנש םיכירדמה תS
ה9ה
ויGיסיS תWירפל Rירדמ וPG
:הפמ הנכותה תS ודירות לכ םדוG ייGוS
%##-:dd!!!.%ead#6/0).ded$)" 'H"0dd/!0l/ad.$)"h"$I6"0a/
bPוטב Sל לבS טGסידל דייטWהל שיc
1 םתSש הייGית ה9יSל טGSרטסGS ושעתו פי9 gבוGה תS וPתפת וישכע b
.םיWור
וילS םיכלוה םתS 9S םכתיS GSינמ Sוה יכ רבPל gורפל םיWור םתS דיגנ
.בשPמב GPשל םישGבמ ,תיבל
.םיGPשמהמ רהמ םיSWוי םתS QברPל וS והשמ Sיבהל Rלוה Sוהש Qמ9ב
םשב הייGית שי תS9ה הייGיתה Rותבו QGתומ GיWיSה הבש הייGיתל םיסנכנ
AJe <001a וS AJe <00<a .
תמויסב ויG יס ייSה רפסמ םע gבוG ושפP םש =:& .
.ייGוS
Qנוכ לS Pלש gבוGל ושעת : .
.םיWור םתSש הייGית ה9יSב gבוGה תS ומישת תיבב
וSרית הטמל יכה הטמלו הנכותל וסנכית /-e0 da#aHae .
ה תייסיטרכל וכלת םשו םכלש רבPהמ םתPGלש gבוGה תS ורPבת
AL&(4L(& .הנכותה לש לSמש דWב תSWמנש
בוהWב וSרית הלעמל םשו
: AJe BAL
: AJe N:,,YE4=
.םכלש GיWיSל וכל ,סוטGG ירבP וישכע.ייGוS
ושעת ?F AJe
J%a0)e Be6 E0 &%" J/;-5#e6
:dd :0/#%e6 4e)"#e6ed Be6
.רפסמהו Sמסיסה תS םיעדוי רבכ םתS םשו
< .וילS וכלתש םוGמב gבוGה תS םכל Pלשיש ונממ ושGבת b
םכלש רבכ ולש ויGיסיSהו
.....ונהת
Hy a;"# H53"la
ב תורוWל Rירדמ !"0d/!
.הלSכ Sלמ דועו s :Sמגודל רבד ה9כ םישועש םישנS םתיSר דימת
.ה9 תS םישוע RיS םכל ריבסנ Sוב 9S
שGמה לע וWPלית al# םכל רמוS ינSש המ ושעת וישכעו הכורS הWיPל
שGמה תS בו9על ילב ימ al# דW ימc תדלGימה ^וסבש םירפסימה לע וWPלית
bQימי
ה9ה רדסה יפל 01T8 שGמה תS וררPש םתוS gוPליל םתרמגש al# םתישע םע
לכה
s תוS9ה הרוWה םכל SWי Qוכנ
:הלSכ המכ דוע םכל הניה
01U8 x j
01VT y j
01UU z j
01V1 { j
01V< | j
01T8 s j
018< } j
01VU ~ j
01VV • j
01U5 € j
01UV • j
01UT ‚ j
01U+ ƒ j
0181 h j
01+V „ j
fדבל ושפP הלSכ Qוילימ דוע שיו
Hy l"a7 <00<
תותימWל םוגרתל Rירדמ
....הPלWהב לעופ Sל ה9ש בWמ QיS 9S דבל יתבתכ ינS
הלSה תונכותה תS ודירות םדוG
%##-:dd-la0e#.0a0a.$/."ld/6e0000d,BD#/,,:w<(*"-
%# #-:dd-la0e#.0a0a.$/."ld/6e0000d@"6#5al=5Hw<=/56$ew<=1w5
OTw5O1+w<(*"-w<(6a6
.ילש בשPמהמ םתוS םכל יתWביG וPתפתו ודירות טושפ תונכותה ינש תS
,BD#/,,: הנכותה תS וPתפ
הלעמל םכל שי "0-5#,/5#-5#
"0-5# ללכ Rרדב םכל שיש םוגרת gבוGהj ,BD
/5#-5# שדPה םוגרתה gבוGה תS רומשי ה9ש םיWור םתS הפיSj
$/07e6# ושעתו ורPבת וישכע
ינש בלש
הנכותה תS וPתפ @"6#5al=5H
a"lle''''/-e0 7"de/ a"le םיWור םתSש טרסה תS וPתפו
ל וכל וישכע 7"de/'''a"l#e6'''add
רטליפה תS ופיסותו 5H#"#le6
םינורPSה דPS Sוה
םכל שי לעופ םוגרתהשו לעופ ה9ש תוSרל וישכע
-6e7"e! 9 לע וWPלת םימשור RיS עדוי Sל
QWPלה םע בשוP ינS םוגרת וSרתש דע ינימי יכה QWPלה םע טרסה תS וWירתו
םיGלPב טרסה תS gירהל רומS ה9 וGדבת וינפל דPS וS ינימיה
ורPבת וישכע 7"de/'''$/;-6e"/0 ורPבת םשו'''' d"7_;-T
l/!;/#"/0
רגיפנוG דWב םכל שי תPS הWיPל Gר ותוS רוPבל Sל וילע וWPלת וישכע
לע Qמוסמ QושSרה רוPבל הלSכ תורוש ינש םכל שי וישכע,םש ורPבת 810
ל ותוS ו9י9ת 8<0
ורשSתו
ורPבת וידוSל וכל וישכע a5ll $/;-6e"/0 ;/de
וידוSל בוש 9Sו $/;-6e"/0
שולש םכל שי וישכע ;-e) + laye6
תPS הWיPלב ותוS ונמסת ישילשב ורPבת
םש ושפPת דWב תויורשפS Sלמ םכל שי וישכע
1<83H"# TT100 %* e6e/ 1U3HX
ורשSת וישכעו
ל וכל וישכע a"lle''''a7e a a7" a"le ורמשו'''
רומג ה9ו רומשל ה9ל ונת םתמייס וה9
Hy /6e01;
םיגשומ
:d;"0 bתשר להנמc רוטסנימדS '
=L, ' d;a"0 0a;e e67e6 והלשכ תרש י`ע Qתינש Qיימוד לש םש '
A,E ' E6)a0"*a#"/0 a/6 A0#e60a#"/0al ,#a0da6d d A0#e60a#"/0al
,#a0da6d"*a#"/0 E6)a0"*a#"/0
&JNdAN תשרל סיסבה תS הווהמו םלועב רתויב gופנה תרושGתה לוGוטורפ '
.טנרטניSה
ותוS תגWיימה יפ.יS תבותכ שי תשרל רבוPמה בשPמ לכלש QורGעה לע ססובמ
.בשPמל בשPממ עדימ ריבעהל Qתינ ה9 רפסמל הSירG ידי לעו
SWומ תיוות דWמומ SGטפ לכל .SGטפה Sיה ו9 תינותנ תרבעה תטישב סיסבה
הרטמו
לוGוטורפ תומWעב רבעומ טGSפה .Pלשהל QSל טGSפל תורמוSה
יפ.יSdיפ.יס.יטה
C:L .תימוGמ תשר '
Y:L .Pווטב רתוי הלודג Gר תימוGמ תשר ומכ '
YYY ' Y/6ld Y"de YeH .טנרטניSה תשר '
NNN תעב שומישב gופנ .םדומ Rרד םיבשPמ רוביPל שמשמה לוGוטורפ '
.טנרטניSל רוביP
N:N .שמתשמה יוהי9ו Sמסיס תומיSל לוGוטורפ '
4e-ea#e6 ' Y/63 50de6 N%y"$al Caye6 /0 #%e E,A רבגתמ ,ר9Pשמ .
.GוPרה דWהמ עיגה רשS תוSה תS ר9Pשמו GPרמ תולבגמ לע
D6"d)e יSו תובותכ QיS םירשגל ,תשרב םינוש םיתמW רוביPל ששמ ,רשג '
.םיוסמ RרוWל םהילS תונפל רשפS
4/5#e6 .QSלו רדשל ביתנ ה9יSמ טילPמו דעיה תובותכ תS QPוב ,בתנ '
4AN ' 4/5#"0) A0a/6;a#"/0 N6/#/$/l הSWותכ רודיש ביתנ תריPב '
.םיילמינימ תרושGת יוG רפסמ תGדוב רשS הGידב תר9עב הריPבמ
,NO ' ,%/6#e# Na#% O"6# םיPGלנ תS9 הריPב תטישב פירה לש רופיש '
.הרובעת תוריהמו סמוע ,וGה ריPמ : םיSבה םיטירפה QובשPב
.a#eYay Sל עדימה SWוי םשמ , רטוSרה לש טלפה תדיPי ,רושיג רעש '
SWוי Sוה םשמ .רודיש Rרד ה9יSב הנשמ
NAL. Rכו הבושת רי9Pהל בשPמל רמוSש םייוסמ בשPמל טGSפ Pלוש '
לש הבוגתה Qמ9 תS Gדוב
.םיבשPמה ייתש Qיב רוביPה תוריהמ תS הSורו בשPמה
O&N ' O"le &6a0-/6# N6/#/$/l Qיב םיWבG תרבעה רשפSמ ה9 םושיי '
.תשרב םינוש םיבשPמ
(;a"l לכב ינורטGלS רSוד תPילש רשפSמ רשS ינורטGלSה רSודה םושיי '
.טנרטניSה תשר יבPר
2&&N c .טנרטניSב םיגWומ רשS טסGט רפיה יפדל QGת ' 2&?C b
&(CL(& .תשרב GPורמ בשPמ לS ^וסמכ רוביP רשפSמה םושיי '
A4J .תמS Qמ9ב תשרב םישנS Qיב הPיש רשפSמ רשS לוGוטורפ '
Na$3e# תשרב םרו9ה עדימ .^Wרב תשרב תרדושמה הרWG םינותנ תWובG '
לע bתוליבP ,תונמc םינטG םיטGSפל Gרופמ
.םיבשPמ Qיב עדימ ריבעמ םWעב טGSפ .תוSיגש תרGב לע לGהל תנמ
DaeDa0d Qיב רשGמ רשS יסיפ תרושGת ספ םייG תS9ה הטישב ,סיסב ספ '
.רתוי וS תוכרעמ יתש
D6/adJa# םהשלכ תותוS וS תוS לש רודיש '
25H םפירוביPהמ דPS לכל .םיבר תשר יירוביP ליכמה ינורטGלS רישכמ '
.תשר ילבכ תר9עב בשPמ רבPל Qתינ
םתוS ריבעמו תשרב םירוPבמש םיבשPמהמ עדימ לש תותוS לבGמ רישכמה
דעי תבותכל וS םירPSה םיבשPמל
.עדימה תשGב יפל תרPS
?/de; Qופלט וG י`ע טנרטניSל רבPתהל Rל תרשפSמ רשS הרמוP ,םדומ '
.םינוכנ םילוGוטורפ תרדגהו
--#- j N/"0# ' #/ ' N/"0# ' &500el"0) N6/#/$/l תיללכ הריGס Gפסמ '
.הדוGנל הדוGנ לועית לוGוטורפ לש
Da$3=//6 bכ`דבc ומWעל רשפSל ידכ Qווכמב סינכה והשימש דוG תורוש '
..תולGב רתוי רPS בשPמ לע והשמל השיג
תודוGפ םש בותכל ול Qתיו םייוסמ יפ יSל Gר םייוסמ טרופ Pתפיש דוG Sמגודל
ועWביש תועובG
.עבG רודGSבה Qיכמש המ יפל יהשלכ הלועפ
םיפסונ המכ םיניכמו ה9 תS םילWנמ רודGSבה תS וSWמ רשS םירGSה םימעפל
רתוי הטושפ היהת תכרעמל הSבה הWירפהש ידכ
(_-l/"# תוכרעמב הPטבS ירוP לWנל םיכרדXםידוG ' הPטבS ירוP לש לוWינ '
..
C"05[ תנתינו Pותפ דוG תלעב , סGינוי לע תססובמה הלעפה תכרעמ. '
םניPב שומישלו הדרוהל
O"6eYall תשר וS ימוGמ בשPמל תשרומ Sל השיג ינפמ הנגהל תכרעמ '
.טנרטניSל תרבוPמש תימוGמ
N6/_y תולודג תורבP ,טנרטניS תורבPc תוריש יGפס ידי לע םGומה תרש '
רוWיל ודיGפתו ויתוPוGל Qעמל bZוכו
תרשל .םישלוגה תשGב יפ לע עדימ םהמ ^ולשלו תשרב םיבשPמ םע רשG
רתוי הברה ריהמ רוביP יסGורפה
תלבGל הברהב ריהמ םוGמכ שמשמ Qכלו םדומה םע עוWממה שלוגה לשמ
.ונממ םיWבG
,יסGורפה תרשב רמשנ gבוGה ' gבוG ותוS תS םישGבמ םישנS הברה םS
הנתמהה תS םישלוגל RסוP Rכבו
Qכלו הנגה םג שי יסGורפ יתרש לע .GPורמה טנרטניSה תרשמ עדימה תלבGל
לוורייפכ שמשל םילוכי םה
.רב לבS
N6/#/$/l לכב תוכרעמ Qנכתל תורשפSמו תומכסומ תוSרוהXתודוGפ רדס '
.הינשה םע תPS רשGתל ולכויו וניביש םלועה
D"0a6y ' מ תבכרומה הפש ' 0 , 1 .התוS Gר ,התוS Qיבמ בשPמהו
,/$3e# b2a6d!a6e ינורטGלS ביכר עוGתל רשפS וכותל רשS QGתה ' b
.המPלהב RרוW Sלל וררPשלו
,/$3e# b,/a#!a6e הילע רPS בשPמ םע רשGתל לכות הנכותש יידכ ' b
תעWבמ הנכותה ,טGוס Rרד רשG רוWיל
Qיב רוביP תרWויו רPS בשPמ לע תרשכ Pותפש טGוס Rותל טGוס לש הPיתפ
םיבשPמה
.םהניב םיטGSפ הריבעמו
J/;-"le6 ה9 תS Rפוהו יהשלכ תונכת הפשב תבתכש המב יוניש ללוPמ '
. ירSניב ,בשPמ תפשל
Hy y/';a0
מ תבותכ תGיPמ ([NCE4(4
GוPמל םיWור Sלו ,וילS םתסנכנש רתS לש תבותכ GוPמל םיWור םתS םימעפל
ffhתומייGה תובותכה לכ תS
fםכליבשב Rירדמה ה9 9S
c לPתהל םיסנכנ ,#a6# c הלעפה b 450 םיבתוכו b 4e)ed"#
ל םיסנכנ
2K(F1JB44(L&1B,(4X,/a#!a6eX?"$6//a#XA0#e60e#(_-l/6e
6X&y-edB4C
לע םינמסמ ררולפסGSב תובותכה תרושב תוSWמנש תובותכה תS םיSור דWבו
...םיGPומו GוPמל םיWור םתSש תבותכה
תS תוSרל ידכ ררולפסGSה תS בוש וPתיפו ורגיסc ....הGPמנ תבותכה ..וה9
bיונישה
......תרPS תבותכל תמייוסמ תבותכ תונשל םיWור םתS םS
ונשתו תונשל םיWור םתSש תבותכה לע םיימעפ וWPל
Hy ,5-e6',#a6
םירוWיGה Qולימ
םירוWיGה לכ תS הפ םכסל יתטלPה םייוסמ יתרדP לש תושירדה תובGעב בוט
.םינוש םימורופבו GPשמ יתרשב םהב יתשגפנשו יל םיעודיש
CEC ,רתויב רכומה ' Ca5)%"0) E5# C/5d GPוW :ירבע שוריפ ,יסיסבה ,
םר לוGב
:וילע םיססבתמ םיSבה
C?:E :םכPותמ רתוי תWG Sוהש ' Ca5)%"0) ?y : Eaa :ירבע שוריפ ,
GוPW בורמ תPתה תS ערוG
4/al :רתויב ינוWיGה ' 4/ll"0) E0 Ol//6 Ca5)%"0) :ירבע שוריפ ,
.GוPWמ הפWרה לע לגלגתמ
בותכלו ,דPיב בלשל רשפS םינורPSה ינש םע וישכע 4EOC?:E Qתיי ה9ש
:ונל
4/ll"0) E0 Ol//6 Ca5)%"0) ?y : Eaa .
תמויסל וישכע ,םיGוPWל וה9ש בשוP ינS [
4/_ לש רוWיGה ' 4/$3 Sמגודל , Dla$3130")%# 4/_j Dla$3130")%#
6/_ ל המודcטלוש:ל ילגנSה ליבGמה , E!0* b
,5_ מ Rפהה ' 4/_ לש רוWיG , ,5$3 .עורג :ירבעה ושוריפ ,
דיPי ישילש ^וג לע םירבדמש םירGמב Gר םינורPSה ינש תS םירמוS בל ומיש
O5_ ,ל9מב רמולכ ,סGופ השוריפ ,תילגנS תירבעב תPSה 'תויועמשמ יתש '
לש רוWיG ,םימדוGה ומכ 'תילגנS .דבלב םיילSרשי םיתרשב תספות O5$3 .
E!0* ל יוניש ' E!0 .דוSמ בוט QGPש ,טלושכ םגרתל Qתינ םג ,
ל וישכע O, ו OO, ,Sל RS רבדה ותוS ה9ש םיבשוP םיבר ,
ודיגתש ל`וPב םיתרשב O, :ה9 המ וניבי Sל
O, תויתוSה לש Qמש תS ודיגת ,Qיבה Sלש ימ ,בולע QGPש ,ספSל ^דרנ יוניכ '
O ו , cפS hSWוי המ ,היינשה ירPS תPS O cסb , םיתרשב Gר ספות ה9 Qכל .b
.םיילSרשי
OO, יוטיבה לש יוניש ' O/6 N"# ,a3e ל , O/6 O5$3 ,a3e ,רמולכ ,
:Sמגוד .GבSרילישוכXל9S9על OO, A Ja0# 3"ll a0y1 <day f
:םירפסמה ירוWיG
.םילימ רWGל ידכ םירפסמה לש םשב םישמתשמ
הרפסה Sמגודל 1 תSטובמ ' E0e םוGמב Qכל , :0y/0e בותכל רשפS a0y1 .
יבגל ספות /;e1, e7e6y1 .Zוכו
8 כ תSטובמ ,הWופנ יד ' e")%# םוGמב Qכל , !a"# בותכל רשפS !8 םוGמב ,
)6ea# בותכל רשפS )68 םוGמב , ?a#e בותכל רשפS bילש PSc ;8 .
< ' #!/ םג ^ילPהל לוכי , #/ וS #// .רושיG תלימכ וS הליממ GלPכ ,
םוGמב :הליממ GלPל Sמגוד #/0")%# בותכל Qתינ 9S <0")%# םוGמב , #/day
בותכל Qתינ <day .
:רושיG תלימכ Sמגוד $/;e #/ #%e Dae :ב ^ילPהל Qתינ $/;e < #%e
Hae
רושיG תלימכ Sמגוד #// םוGמב : " !a0# #%a# #// בותכל רשפS " !a0#
#%a# < .
T Sטובמ ' O/56 ^ילPמ , O/6 .ליבשב' A $a0# !8 a/6 #%a#j A $a0# !8 T
#%a# .
.םימPכותמ רתוי שי וישכע
:Sמגודל 0")%#j08, #/0")%# j <08 .
Hy DCaJK1K0")2&
רSווב םילימ 9רSוו Qולימ \ הWירפ תורבP ] Qהישוריפ ,
םילGה םע ליPתנ
4AN לש םינוטרסה תS םהמ וSיWוהש םיGPשמ לע רבודמ כZZדב ה9 , פיר '
םיפירה בורל .טייבגמב תוPפ לוGשי Sוהש ידכ הGי9ומה יעטGמ GלPו הלPתהה
'ה תS םירבוע Sל <00 .הגמ
A,E םWעב וה9 fםיSלמ םיGPשמל רGיעב תרשGתמ ו9 הלימ ,ו9ייSdוסייS '
gבוG רותב ותוS ומש ותוS וPGלש GPשמ ה9 ,פירה לש Rפהה
A?.jA?:.( 'Qיב gבוG SרGנ םגש DAL תר9עב Gרו RS ותוS Pותפל Qתינו
הנכותב לשמל ומכ הבירW L(4E תPיתפל תודPוימה תונכות תר9עב וS A,E
לשמל ומכ YALA,E, A,EDB,&(4 דועו
=@=4AN Gסידמ PGלנ טרס רשSכ וה9 ,םיטרסל Gרו RS סPייתמ '
=@= תנכות תר9עב בשPמל רמומו יד.יו.ידj =@=4AN לשמל ומכ
=@=4AN(4 תוכיSב םה הלS םיטרס בורל , =@= תנייוWמ תוכיS ,עמשמ
'ה לע בורל םילוע םניSו V50 .הגמ
,BDD(= םיטרסה תומשמ GלPב תSWמנה ו9 הלימ ' םגרותמ,דבSס '
הלימהמ Sב ב9 םגרותמ טרסהש Rכ לע ת9מור ,טנרטניSב םיSWמנה
,BD&A&C( ה ירPS בורל , טרסל םוגרת ה9ש ,BDD(= םג העיפומ
לשמל הלש רוWיG וS הפשה (L. j (L.CA,2, ,N: j ,N:LA,2 Rכו
הSלה
A?.dA?:.( dQיב gבוG רותב םג עדונה ZגמיS ' DAL לולכל לוכיה gבוG ,
Sיה לש תמויסהש gבוG םע בורל Sב ה9 gבוG ,םיGPשמו תונכות וכותב JB(
ילב םג ותוS Pותפל Qתינ ותוS בורWל RיS תSרוG הבירWה תנכות וכרדש
'ב יתטריפש תונכותה תר9עב הבירW A,E
@J=d,@J= ה ומכ םיטרס לש םיגוס Qה ולS ,ידיסיו רפוסdידיסיו '
=@=4AN תודורי רתויה תויוכיSה Qה הלS הבוט ו9כ תוכיSב Sל בורל לבS
ל םג תומיSתמה =@= ה תסריג ינפל הברה תוSWוי Qה =@=4AN
:CO: תSיWי ינפל בר Qמ9 בורל תSWויש GPשמ לש הנושSר Sסריג ,SפלS j
תSסריג ומכ ה9 ,Sלמה GPשמה =(?E GPשמה לש םיטרפ רתוי םע לבS
SWוי Sוהש ינפל GPשמהמ לעפתהל רשפS היפ לעש
D(&: תSיWי ינפל טעומ Qמ9 תSWויש GPשמ לש הינש Sסריג ,הטבdSטב j
רשSמ GPשמה לש םיטרפ רתוי הברה תללוכ ו9 Sסריג בורת , Sלמה GPשמה
,תויומד ,תויומדב לW : לשמל ומכ Sלמה GPשמהמ םיטרפ רסP Qיידע RS ,SפלS
.דועו םינוטרס ,דנוSס ,םיעGר
J4:JK,N:&J2 תמויס… GPשמה תS ליעפמה gבוG וה9 ,ZWטSפ ,GSרG '
([( Gסיד שרוד יתימSה gבוGהש רPSמ gורפ לבS †
הWירפה תורבP תמישר וישכעו דוSמ ול הדוS ^יסוהל לוכיש ימ
: םיGPשמ
?F&2 םיפיר בורל הSיWומ תובוטה Qיב '
4:\E41811 רGיעב הSיWומ תובוטה Qיב םג ' A,E
=(@":LJ( םג בורל ' A,E
: םיטרס
=E?ALAEL
,2:4( 4(:J&E4
@A&(
Hy */H"
םיטרופ
0 j 4ee67ed
1 j #$-;5_
< j $/;-6e0e#
+ j $/;-6e0e#
T j B0a")0ed
5 j 4e;/#e q/H (0#6
U j B0a")0ed
V j ($%/
8 j B0a")0ed
8 j ="$a6d
10 j B0a")0ed
11 j :$#"7e Be6
1< j B0a")0ed
1+ j =ay#";e
1T j B0a")0ed
15 j B0a")0ed
1U j B0a")0ed
1V j e5/#e /a #%e =ay
18 j ?ea)e ,e0d N6/#/$/l
18 j J%a6a$#e6 .e0e6a#/6
<0 j O&N b=a#a b
<1 j O&N bJ/0#6/l b
<< j B0a")0ed
<+ j &el0e#
<T j N6"7a#e ;a"l'y#e;
<5 j ,?&N
<U j B0a")0ed
<V j L,Y Be6 ,y#e; O(
<8 j B0a")0ed
<8 j ?,. AJN
+0 j B0a")0ed
+1 j ?,. :5#%e0#"$a#"/0
+< j B0a")0ed
++ j ="-lay ,5--/6# N6/#/$/l
+T j B0a")0ed
+5 j N6"7a#e -6"0#e6 e67e6
+U j B0a")0ed
+V j &";e
+8 j 4/5#e :$$e N6/#/$/l
+8 j 4e/56$e C/$a#"/0 N6/#/$/l
T0 j B0a")0ed
T1 j .6a-%"$
T< j 2/# La;e ,e67e6
T+ j Y%/ A
TT j ?N? OC:., N6/#/$/l
T5 j ?ea)e N6/$e"0) ?/d5le b6e$7 b
TU j ;-;'0d, ?N? bdeaa5l# e0d b
TV j 0"'a#-
T8 j =")"#al :5d"# =ae;/0
T8 j l/)"0, C/)"0 2/# N6/#/$/l
50 j 6e';a"l'$3, 4e;/#e ?a"l J%e$3"0) N6/#/$/l
51 j A?N C/)"$al :dd6e ?a"0#e0a0$e
5< j _0'#";e, [L, &";e N6/#/$/l
5+ j d/;a"0, =/;a"0 La;e ,e67e6
5T j _0'$%, [L, Jlea6"0)%/5e
55 j A,A .6a-%"$ Ca0)5a)e
5U j [L, :5#%e0#"$a#"/0
5V j N6"7a#e #e6;"0al a$$e
58 j [L, ?a"l
58 j N6"7a#e a"le e67"$e
U0 j B0a")0ed
U1 j LA ?:AC
U< j :J: ,e67"$e
U+ j B0a")0ed
UT j J/;;50"$a#"/0 A0#e)6a#/6 bJA b
U5 j &:J:J,'=a#aHae ,e67"$e
UU j E6a$le ,eCrL(&
UV j D//##6a- N6/#/$/l ,e67e6
U8 j D//##6a- N6/#/$/l Jl"e0#
U8 j &6"7"al O"le &6a0ae6
V0 j ./-%e6)/-%e6
V1 j 4e;/#e q/H ,e67"$e
V< j 4e;/#e q/H ,e67"$e
V+ j 4e;/#e q/H ,e67"$e
VT j 4e;/#e q/H ,e67"$e
V5 j a0y -6"7a#e d"al /5# e67"$e
VU j ="#6"H5#ed (_#e60al EH>e$# ,#/6e
VV j a0y -6"7a#e 4q( e67"$e
V8 j 7e##$-7e##$-
V8 j O"0)e6 e67e6
80 j 2&&N
81 j 2E,&,< La;e ,e67e6
8< j [O(4 B#"l"#y
8+ j ?A& ?C =e7"$e
8T j J/;;/0 &6a$e Oa$"l"#y
85 j ?A& ?C =e7"$e
8U j ?"$6/ O/$5 J/H/l
8V j N6"7a#e #e6;"0al l"03
88 j Ke6He6/
88 j ,Bd?A& &el0e# .a#e!ay
80 j =L,A[ ,e$56"# :##6"H5#e &/3e0 ?a-
81 j ?A& =/7e6 ,-//le6
8< j Le#!/63 N6"0#"0) N6/#/$/l
8+ j =e7"$e J/0#6/l N6/#/$/l
8T j &"7/l" EH>e$# ="-a#$%e6
85 j ,BN=BN5-d5-
8U j =A[A( N6/#/$/l ,-e$"a"$a#"/0
8V j ,!"a# 4e;/#e @"#56al O"le N6/#/$/l
88 j &:J Le!#a$0e!
88 j ?e#a)6a; 4elay
100 j 0e!a$$#
101 j LAJ 2/# La;e ,e67e6
10< j A,E'&,:N
10+ j .e0e" N/"0#'#/'N/"0# &6a0 Le#
10T j :J4'L(?: =")"#al A;a). k J/;;. +00
105 j ?a"lH/_ La;e La;ee67e6
10U j +JE?'&,?B[+$/;'#;5_
10V j 4e;/#e &el0e# ,e67"$e
108 j ,L: .a#e!ay :$$e ,e67e6
108 j N/# Eaa"$e N6/#/$/l ' @e6"/0 <
110 j N/# Eaa"$e N6/#/$/l ' @e6"/0 +
111 j ,BL 4NJ
11< j ?$A=:, =a#a &6a0;""/0 N6/#/$/l
11+ j :5#%e0#"$a#"/0 ,e67"$e
11T j :5d"/ Le! ?5l#"$a#
115 j ,";-le O"le &6a0ae6 N6/#/$/l
11U j :L,: 4([ L/#"ay
11V j BBJN Na#% ,e67"$e
118 j ,eC ,e67"$eIle67
118 j Le#!/63 Le! &6a0ae6 N6/#/$/l
1<0 j JO=N&K&$ad-#3#
1<1 j (0$/6e (_-ed"#ed 4e;/#e N6/.Jall
1<< j ,?:KFL(&;a3y0e#
1<+ j Le#!/63 &";e N6/#/$/l
1<T j :L,: 4([ &6ade6
1<5 j C/$5 NJ'A0#e6aa$e Le# ?a- ,e6
1<U j B0"y B0"#a6y C/)"0
1<V j C/$5 NJ'A0#e6aa$e J/00 ,e67e6
1<8 j .,, [ C"$e0e @e6"a"$a#"/0
1<8 j Na!/6d .e0e6a#/6 N6/#/$/l
1+0 j $"$/ OL:&A@(
1+1 j $"$/ &L:&A@(
1+< j $"$/ ,F,?:AL&
1++ j ,#a#"#"$ ,e67"$e
1+T j AL.4(,'L(& ,e67"$e
1+5 j C/$a#"/0 ,e67"$e
1+U j N4EOAC( La;"0) ,y#e;
1+V j L(&DAE, La;e ,e67"$e
1+8 j L(&DAE, =a#a)6a; ,e67"$e
1+8 j L(&DAE, ,e"/0 ,e67"$e
1T0 j (?OA, =a#a ,e67"$e
1T1 j (?OA, J/0#6/l ,e67"$e
1T< j D6"##/0'Cee A=?
1T+ j A0#e6"; ?a"l :$$e N6/#/$/l 7<
1TT j Le!,0e!
1T5 j B::J N6/#/$/l5aa$
1TU j A,E'AN0"/'#-0
1TV j A,E'AN"/'"-
1T8 j J4ELB,',BNNE4&
1T8 j :(= 51< (;5la#"/0 ,e67"$e
150 j ,eC'L(&Il'0e#
151 j 2(?,%e;
15< j Da$3)6/50d O"le &6a0ae6 N6/)6a;
15+ j ,.?N);-
15T j L(&,J0e#$'-6/d
155 j L(&,J0e#$'de7
15U j ,eC ,e67"$e
15V j KL(&d@? J/;;a0dd?ea)e N6/#/$/l
158 j NJ?a"l ,e67e6-$;a"l'67
158 j L,,'4/5#"0)0'6/5#"0)
1U0 j ,.?N'&4:N,);-'#6a-
1U1 j ,L?N
1U< j ,L?N &4:N
1U+ j J?ANd&JN ?a0a)e6
1UT j J?ANd&JN :)e0#
1U5 j [e6/__0'$/56"e6
1UU j ,"6"5 ,y#e;
1UV j L:?N0a;-
1U8 j 4,@=67d
1U8 j ,e0d
1V0 j Le#!/63 N/#,$6"-#
1V0 j Le#!/63 N/#,$6"-#
1V1 j Le#!/63 A00/7a#"/0 ?5l#"-le_
1V< j Le#!/63 A00/7a#"/0 JCd1
1V+ j [y-le__y-le_';5_
1VT j ?:ACe
1V5 j @?L(&
1VU j .(L4:='?B[)e06ad';5_
1VV j [ ="-lay ?a0a)e6 J/0#6/l N6/#/$/l
1V8 j Le_#,#e- Y"0d/! ,e67e6
1V8 j D/6de6 .a#e!ay N6/#/$/l
180 j A0#e6)6a-%6"
181 j B0"ay50"ay
18< j B0"y :5d"# ,A&N
18+ j EJD"0de6/$H"0de6
18T j EJ,e67e6/$e67e6
185 j 4e;/#e'KA,
18U j KA, N6/#/$/l3"
18V j :--l"$a#"/0 J/;;50"$a#"/0 A0#e6aa$e
188 j Nl5 O"7eZ ?B?N,
188 j e5e5ed O"le &6a0-/6#
188 j e5e5ed O"le &6a0-/6#
180 j .a#e!ay :$$e J/0#6/l N6/#/$/l
180 j .a#e!ay :$$e J/0#6/l N6/#/$/l
181 j N6/-e6/ ="6e$#/6y ,e67"$e
181 j N6/-e6/ ="6e$#/6y ,e67"$e
18< j E,B Le#!/63 ?/0"#/6"0) ,y#e;
18+ j 6;-, ,-"de6 4e;/#e ?/0"#/6"0) N6/#/$/l
18T j "6$, A0#e60e# 4elay J%a# N6/#/$l
185 j =L,A[ Le#!/63 Ce7el ?/d5le :5d"#
18U j =L,A[ ,e"/0 ?)# ?/d5le :5d"# 4ed"6
18V j ="6e$#/6y C/$a#"/0 ,e67"$e
188 j ="6e$#/6y C/$a#"/0 ,e67"$e ?/0"#/6
188 j ,?B[
<00 j AD? ,y#e; 4e/56$e J/0#6/lle6
<01 j a#'6#;- :--le#al3 4/5#"0) ?a"0#e0a0$e
<0< j a#'0H- :--le#al3 La;e D"0d"0)
<0+ j a#'+ :--le#al3 B05ed
<0T j :--le#al3 ($%/
<05 j :--le#al3 B05ed
<0U j :--le#al3 \/0e A0a/6;a#"/0
<0V j :--le#al3 B05ed
<08 j :--le#al3 B05ed
<08 j &6"7"al :5#%e0#"$a#ed ?a"l N6/#/$/l
<10 j :L,A \+8.50*+8.50
<11 j &e_a A0#65;e0# 81TJd. &e6;"0al
<1< j :&([,,&4a0e#
<1+ j AN[
<1T j @? NY,J,7;-!$
<15 j A0")0"a ,/l5#"/0
<1U j :$$e &e$%0/l/)y C"$e0e ,e67e6
<1V j dD:,( B0"_
<18 j Le#"_ ?ea)e N/#"0) N6/#/$/l
<18 j B0"y :4N5a6-
<<0 j A0#e6a$#"7e ?a"l :$$e N6/#/$/l 7+
<<1 j De63eley 6l/)"0d !"#% ,N[ a5#%
<<< j De63eley 6%d !"#% ,N[ a5#%
<<+ j Je6#"a"$a#e ="#6"H5#"/0 Je0#e6
<<T j 4ee67ed b<<T'<T1 b
<T1 j 4ee67ed b<<T'<T1 b
<T< j B0a")0ed n
<T+ j ,567ey ?ea56e;e0#
<TT j B0a")0ed n
<T5 j CALKl"03
<TU j ="-lay ,y#e; N6/#/$/l
<TV'<55 4ee67ed
<5U'+T+ B0a")0ed
+TT j N6/-e6/ =a#a :$$e N6/#/$/l
+T5 j Ne6a :0aly" Y/63He0$%
+TU j \eH6a e67e6*e67
+TV j Oa#;e0 ,e67e6aa#e67
+T8 j JaHle#6/0 ?a0a)e;e0# N6/#/$/l
+T8'+V0 B0a")0ed
+V1 j Jlea6$ae$lea6$ae
+V< j B0"_ C"#e675l"#e67
+V+ j Ce)e0# J/6-/6a#"/0
+VT j Ce)e0# J/6-/6a#"/0
+V5 j 2ale%ale
+VU j :;")a (07/y Le#!/63 A0I5"6y N6/#/
+VV j L(J J/6-/6a#"/0
+V8 j L(J J/6-/6a#"/0
+V8 j &A:d(A:dA,'88 ;/de; $l"e0#
+80 j &A:d(A:dA,'88 ;/de; e67e6
+81 j %- -e6a/6;a0$e da#a $/lle$#/6
+8< j %- -e6a/6;a0$e da#a ;a0a)ed 0/de
+8+ j %- -e6a/6;a0$e da#a ala6; ;a0a)e6
+8T j : 4e;/#e Le#!/63 ,e67e6 ,y#e;
+85 j AD? :--l"$a#"/0
+8U j :,: ?ea)e 4/5#e6 EH>e$# =ea .
+8V j :--le#al3 B-da#e'Daed 4/5#"0) N6/ .
+88 j B0"da#a C=? @e6"/0 T
+88 j C")%#!e")%# ="6e$#/6y :$$e N6/#/$/l
+80 j BA,5"
+81 j ,y0E-#"$ ,L?N 4elay N/6#
+8< j ,y0E-#"$ N/6# D6/3e6 N/6#
+8+ j =a#a A0#e6-6e#a#"/0 ,y#e;
+8T j (?DC L5$le"$ =a#a &6a0ae6
+85 j L(&$/5# J/0#6/l N6/#/$/l
+8U j L/7ell Le#!a6e /7e6 AN
+8V j ?5l#" N6/#/$/l &6a0. Le# .
+88 j K6y-#/la036y-#/la0
+88 j B0a")0ed n
T00 j Y/63#a#"/0 ,/l5#"/0
T01 j B0"0#e665-#"Hle N/!e6 ,5--ly
T0< j .e0"e N6/#/$/l
T0+ j de$a-de$a-
T0T j 0$ed0$ed
T05 j 0$ld0$ld
T0U j A0#e6a$#"7e ?a"l ,5--/6# N6/#/$/l
T0V j &";H53#5#";H53#5
T08 j N6/-e6/ 4e/56$e ?a0a)e6 ,y. ?a0 .
T08 j N6/-e6/ 4e/56$e ?a0a)e6 L/de ?a0 .
T10 j =(JCadeH5) 4e;/#e =eH5) N6/#/$/l
T11 j 4e;/#e ?& N6/#/$/l
T1< j &6a- J/07e0#"/0 N/6#
T1+ j ,?,N;-
T1T j A0a/,ee3"0a/ee3
T15 j DLe#H0e#
T1U j ,"l7e6-la##e6"l7e6-la##e6
T1V j E0;5_/0;5_
T18 j 2y-e6'.%y-e6')
T18 j :6"ela6"el1
T<0 j ,?N&(;-#e
T<1 j :6"ela6"el<
T<< j :6"ela6"el+
T<+ j AD? E-e6a#"/0 Nla00"0) a0d J/0#6/l ,#a6#
T<T j AD? E-e6a#"/0 Nla00"0) a0d J/0#6/l &6a$3
T<5 j AJ:="$ad'el
T<U j ;a6#d-;a6#d-
T<V j ,e67e6 C/$a#"/0
T<8 j EJ,1:?B
T+0 j B&?N,=5#;-d
T+1 j B&?NJ=5#;-$d
T+< j A:,="ad
T++ j LL,N00-
T+T j ?/H"leAN':)e0#
T+5 j ?/H"lAN'?L
T+U j =L:'J?Cd0a'$;l
T+V j $/;$;$/;$;
T+8 j da-, &%/;a EHe6;a"6
TT0 j )$-)$-
TT1 j de$7;'y;)#de$7;'y;)#
TT< j $7$1%/#d$7$1%/#d
TT+ j %##-
TTT j ,";-le Le#!/63 Na)"0) N6/#/$/l
TT5 j ?"$6//a#'=,
TTU j ==?'4=Ddd;'6dH
TTV j ==?'4O?dd;'da;
TT8 j ==?'DF&(dd;'Hy#e
TT8 j :, ,e67e6 ?a--e6
T50 j &,e67e6#e67e6
51< j e_e$, 4e;/#e -6/$e e_e$5#"/0
51+ j l/)"0, 6e;/#e l/)"0
51T j $;d, e_e$ !"#% a5#/ a5#% .
51T j yl/)
515 j N6"0#e6 -//le6
51U j B0a")0ed
51V j #al3
518 j 50"_#";e
5<0 j e_#e0ded a"le 0a;e e67e6
5<1 j B0a")0ed
5<< j B0a")0ed
5<+ j B0a")0ed
5<T j B0a")0ed
5<U j 0e!da#e
5+0 j 6-$ $/56"e6
5+1 j $%a#$/0ae6e0$e
5+< j 6ead0e!0e#0e!
5++ j a/6 e;e6)e0$y H6/ad$a#
5+8 j :-e6#5 &e$%0/l/)"e C/ad =e#e6;"0a#"/0
5T0 j 55$-
5T1 j 55$-'6l/)"0
5T< j B0a")0ed
5T+ j 3l/)"0
5TT j 3%ell
5T5 j B0a")0ed
5TU j B0a")0ed
5TV j B0a")0ed
5T8 j B0a")0ed
5T8 j B0a")0ed
550 j 0e!'!%/
551 j B0a")0ed
55< j B0a")0ed
55+ j B0a")0ed
55T j B0a")0ed
555 j da
55U j 6e;/#ea
55V'558 j 6;/0"#/6
5U0 j 6;/0"#/6d
5U1 j d;/0"#/6
5U< j $%$;d
5U+ j B0a")0ed
5UT j -la0 8 a"le e67"$e
5U5 j !%/a;"
5UU'5U8 B0a")0ed
5V0 j de;/0;e#e6
5V1 j 5de;/0;e#e6
5V<'588 B0a")0ed "-$ e67e6
U00 j ,50 ANJ e67e6
U0U j J6ay B0"a"ed 4e/56$e ?a0a)e6
U0V j 0I
U08 j ,e0de6'A0"#"a#eddB0/l"$"#ed O"le &6a0ae6
U08 j 0-;-'#6a-0-;-'#6a-
U10 j 0-;-'l/$al0-;-'l/$al
U11 j 0-;-')5"0-;-')5"
U+T j )"0ad)"0ad
UUU j =//; Ad ,/a#!a6e
V0T j e66l/) $/-yde67e6 dae;/0
V08 j (0#65#?a0a)e6
V<8 j AD? Le#@"e! =?dU000 ,e67e6dJl"e0#
V+0 j AD? Le#@"e! =?dU000 e0dd#$-
V+1 j AD? Le#@"e! =?dU000 6e$e"7ed#$-
VT1 j 0e#.Y0e#)!
VT< j Le#!/63 Haed 4e7. J/0#. ,y .
VTT j Ole_"Hle C"$e0e ?a0a)e6
VTV j O5>"#5 =e7"$e J/0#6/l
VT8 j 45ell A0a/ ,$" Jale0da6 ?a0a)e6
VT8 j 3e6He6/ ad;"0"#6a#"/0
V51 j -5;-
V5< j I6%
V5T j e0d
V58 j 0l/)"0
V58 j $/0
VU0 j 0
VU< j I5/#ad
VU+ j $y$lee67
VU5 j !eH#e6
VUV j -%/0e-%/0eH//3
VU8 j 7"d
VV1 j 6#"-
VV< j $y$lee67<
VVT j a$;a"0#1dHd
VV5 j a$;a"0#1#6a0d
V80 j !-)
V8U j J/0$e6#$/0$e6#
800 j ;dH1dae;/0
88U j Je0#6al N/"0# ,/a#!a6e
88V j ;a"#6d
888 j -5-6/5#e6
10<+ j 4ee67ed
10<T j 4ee67ed
10<5 j 0e#!/63 Hla$3>a$3
10+0 j DDL A:=
10+1 j DDL A:=
10+< j DDL A:=
10UV j A0#alla#"/0 D//##6a- N6/#/. ,e67 .
10U8 j A0#alla#"/0 D//##6a- N6/#/. Jl" .
1080 j ,EJK,
108+ j :0a/a# C"$e0e ?a0a)e6
108T j :0a/a# C"$e0e ?a0a)e6
1155 j Le#!/63 O"le :$$e
1<<< j ,LA 4k= 0e#!/63
1<+T5 j Le#H5
1<T+ j ,5He7e0
1<T8 j %e6;e
1+TU j :l#a :0aly#"$ C"$e0e ?a0a)e6
1+TV j ;5l#" ;ed"a $/0ae6e0$"0)
1+TV j ;5l#" ;ed"a $/0ae6e0$"0)
1+T8 j ;5l#" ;ed"a $/0ae6e0$"0)
1+T8 j 4e)"#6a#"/0 Le#!/63 N6/#/$/l
1+50 j 4e)"#6a#"/0 Le#!/63 N6/#/$/l
1+51 j =")"#al &//l Y/63 b?A& b
1+5< dj C/#5 L/#el/#50/#e
1+5+ j 4el"ea J/05l#"0)
1+5T j 4")%#D6a"0 ,/a#!a6e
1+55 j A0#5"#"7e (d)e
1+5U j J5"lla?a6#"0 J/;-a0y
1+5V j (le$#6/0"$ Ne)D/a6d
1+58 j JELLCJCA$/00l$l"
1+58 j O&,4@a#67
1+U0 j ?A?(4;";e6
1+U1 j C"0[
1+U< j &";eOl"e#";eal"e
1+U+ j Le#!/63 =a#a?/7e6 4eI5e#e6
1+UT j Le#!/63 =a#a?/7e6 ,e67e6
1+U5 j Le#!/63 ,/a#!a6e :/$"a#e
1+UU j L/7ell Le#Ya6e J/;; ,e67"$e Nla#a/6;
1+UV j =J,d$ 1+U8j,$6ee0Ja#$6ee0$a#
1+U8 j .l/Hal@"e! #/ B0"_ ,%ell
1+V0 j B0"_ ,%ell #/ .l/Hal@"e!
1+V1 j O5>"#5 J/0a") N6/#/$/l
1+V< j O5>"#5 J/0a") N6/#/$/l
1+V+ j J%6/;a)6aa_$%6/;a)6aa_
1+VT j (NA ,/a#!a6e ,y#e;
1+V5 j Dy#e_Hy#e_
1+VU j AD? Ne6/0 #/ Ne6/0 ,/a#!a6e
1+VV j J"$%l"d C"$e0e ?a0a)e6
1+V8 j (la0 C"$e0e ?a0a)e6
1+V8 j A0#e)6"#y ,/l5#"/0
1+80 j &ele" Le#!/63 C"$e0e ?a0a)e6
1+81 j :--le Le#!/63 C"$e0e ?a0a)e6
1+8< j 5d#1/
1+8+ j .Y 2a00a!ay Le#!/63 C"$e0e ?a0a)e6
1+8T j EH>e$#"7e ,/l5#"/0 C"$e0e ?a0a)e6
1+85 j :#e_ N5Hl"%"0) C"$e0e ?a0a)e6
1+8U j J%e$3,5; C"$e0e ?a0a)e6
1+8V j J/;-5#e6 :"ded =e")0 ,/a#!a6e A0$ C?
1+88 j EH>e$#"7e ,/l5#"/0 =a#aDae Ja$%e
1+88 j =/$5;e0# ?a0a)e6
1+80 j ,#/6a)e J/0#6/lle6
1+81 j ,#/6a)e :$$e ,e67e6
1+8< j N6"0# ?a0a)e6"$l-7'-;
1+8+ j Le#!/63 C/) ,e67e6
1+8T j Le#!/63 C/) Jl"e0#
1+85 j NJ Y/63#a#"/0 ?a0a)e6 /a#!a6e
1+8U j =@C :$#"7e ?a"l
1+8V j :5d"/ :$#"7e ?a"l
1+88 j @"de/ :$#"7e ?a"l
1+88 j Jad3ey C"$e0e ?a0a)e6
1T00 j Jad3ey &aHle# =ae;/0
1T01 j ./ldleaa C"$e0e ?a0a)e6
1T0< j N6/-e6/ 4e/56$e ?a0a)e6
1T0+ j N6/-e6/ 4e/56$e ?a0a)e6
1T0T j A0a"0"#e .6a-%"$ C"$e0e ?a0a)e6
1T05 j AD? 4e;/#e (_e$5#"/0 ,#a6#e6
1T0U j Le#CaH C"$e0e ?a0a)e6
1T0V j =D,: C"$e0e ?a0a)e6
1T08 j ,/-%"a C"$e0e ?a0a)e6
1T08 j 2e6e C"$e0e ?a0a)e6
1T10 j 2"e C"$e0e ?a0a)e6
1T11 j :5d"/O"leaa
1T1< j A00/,y"00/y
1T1+ j A00/y':JC"00/y'a$l
1T1T j AD? ?e,e6"e"H;';Ie6"e
1T15 j =D,#a6dH#a6
1T1U j L/7ell CBU.<0/7ell'l5U.<
1T1V j &";H53#5 ,e67"$e 1 N/6#
1T1V j &";H53#5 ,e67"$e 1 N/6#
1T18 j &";H53#5 ,e67"$e < N/6#
1T18 j &";H53#5 ,e67"$e + N/6#
1T<0 j &";H53#5 ,e67"$e T N/6#
1T<1 j .a0dala C"$e0e ?a0a)e6
1T<< j :5#/de3 C"$e0e ?a0a)e6
1T<+ j (Hae :6H/6 ,/a#!a6e
1T<T j 2yH6"d (0$6y-#"/0 N6/#/$/l
1T<5 j \"/0 ,/a#!a6e C"$e0e ?a0a)e6
1T<U j ,a#ell"#e'da#a :$I5""#"/0 ,y#e; 1
1T<V j ;l/add ;/0"#/6"0) #//l
1T<8 j A0a/6;a#"3 C"$e0e ?a0a)e6
1T<8 j 2y-e6$/; L?,0;
1T+0 j 2y-e6$/; &N=B#-d5
1T+1 j 4e7e6e ./"- &6a0-/6#
1T+< j Dl5eHe66y ,/a#!a6e C"$e0e ?a0a)e6
1T++ j ?"$6//a#',eC',e67e6
1T+T j ?"$6//a#',eC'?/0"#/6
1T+5 j AD? JA,J"H;'$"$
1T+U j ,a#ell"#e'da#a :$I5""#"/0 ,y#e; <
1T+V j &aH5la#aH5la
1T+8 j ("$/0 ,e$56"#y :)e0#d,e67e6
1T+8 j ("$/0 [<5d,L: .a#e!ay
1TT0 j ("$/0 ,e67"$e C/$a#"/0 N6/#/$/l
1TT1 j Jad" C"$e0e ?a0a)e;e0#
1TT< j Jad" C"$e0e ?a0a)e;e0#
1TT+ j A0#e)6a#ed (0)"0ee6"0) ,/a#!a6e
1TTT j ?a6$a; C"$e0e ?a0a)e;e0#
1TT5 j N6/_";a C"$e0e ?a0a)e6
1TTU j E-#"$al 4eea6$% :/$"a#e C"$e0e ?a0a)e6
1TTV j :--l"ed Na6allel 4eea6$% C?
1TT8 j E-e0J/00e$# C"$e0e ?a0a)e6
1TT8 j N(-/6#-e-/6#
1T50 j &a0de; ="#6"H5#ed Y/63He0$% Oa$"l"#y
1T51 j AD? A0a/6;a#"/0 ?a0a)e;e0#
1T5< j .&( ./7e60;e0# ,y#e; C"$e0e ?a0
1T5+ j .e0"e C"$e0e ?a0a)e6
1T5T j "0#e62=C C"$e0e ?a0a)e6
1T55 j (,C C"$e0e ?a0a)e6
1T5U j =J:d$a
1T5V j @al"y C"$e0e ?a0a)e6
1T58 j L"$%/l 4eea6$% J/6- .
1T58 j N6/%a6e L/#eH//3 :--l"$a#"/0
1TU0 j N6/%a6e L/#eH//3 :--l"$a#"/0
1TU1 j AD? Y"6ele C:L
1TU< j Y/6ld C"$e0e ?a0a)e6
1TU+ j L5$le505$le5
1TUT j ?,C C"$e0e ?a0a)e6
1TU5 j N"-e Nla#a/6;
1TUU j E$ea0 ,/a#!a6e C"$e0e ?a0a)e6
1TUV j J,=?D:,($d;Hae
1TU8 j J,=?$d;
1TU8 j :$#"7e :0aly" C";"#ed C"$e0e ?a0a)e6
1TV0 j B0"7e6al :0aly#"$
1TV1 j $d;Hae$d;Hae
1TV< j $d;$d;
1TV+ j E-e0?a#%/-e0;a#%
1TVT j &elea"0de6#elea"0de6
1TV5 j &al")e0# C"$e0e ?a0a)e6
1TVU j $l7;'$a)$l7;'$a)
1TVV j ;'0a'e67e6
1TV8 j ;'0a'Hae
1TV8 j dHe6e)"#e6dHe6e)"#e6
1T80 j Na$e6O/65;-a$e6a/65;
1T81 j :A4,a"6
1T8< j ?"#e3y C"$e0e ?a0a)e6
1T8+ j :O, C"$e0e ?a0a)e6
1T8T j J/0al5e0# C"$e0e ?a0a)e6
1T85 j C:L,/56$ela0/56$e
1T8U j 0;1#/-/1e67
1T8V j C/$alA0a/,676
1T88 j =/$,#/6d/$#/6
1T88 j d;d/$H6/3e6d;d/$H6/3e6
1T80 j "0"#5'$/0a"0"#5'$/0a
1T81 j a0y0e#)a#e!ay
1T8< j #/0e'de")0'1
1T8+ j 0e#;a-1l;0e#;a-1l;
1T8T j "$a"$a 1T85j$7$$7$
1T8U j l"He6#y'l;l"He6#y'l;
1T8V j 6a_'l;6a_'l;
1T88 j Ya#$/;',eC!a#$/;'Il
1T88 j Oede6"$/ 2e"0* J/05l#/6a
1500 j @C,A C"$e0e ?a0a)e6
1501 j ,a#ell"#e'da#a :$I5""#"/0 ,y#e; +
150< j ,%"7a%"7ad"$/7e6y
150+ j =a#aHea;";#$';$
150T j (@D ,/a#!a6e (0)"0ee6"0) C"$e0e ?a0a)e6
1505 j O503 ,/a#!a6e, A0$ .
15<T j "0)6e
15<5 j /6a$le
15<U j N6/-e6/ ="6e$#/6y ,e67"$e 0/0'-6"7
15<V j N6/-e6/ =a#a :$$e N6/# 0/0'-6"7
15<8 j /6a$le#l"67
15<8 j /6a$le$/a5#%/6
1U00 j "d
1U51 j -6/%a6e $/0a a5d"/
1U5< j -6/%a6e $/0a 7"de/
1U5+ j -6/%a6e $/0a da#a
1U5T j -6/%a6e $/0a 6eI5e#
1U55 j -6/%a6e $/0a 0/#"ay
1UU1 j 0e#7"e!'a"_'10e#7"e!'a"_'1
1UU< j 0e#7"e!'a"_'<0e#7"e!'a"_'<
1UU+ j 0e#7"e!'a"_'+0e#7"e!'a"_'+
1UUT j 0e#7"e!'a"_'T0e#7"e!'a"_'T
1UU5 j 0e#7"e!'a"_'50e#7"e!'a"_'5
1UUU j 0e#7"e!'a"_'U0e#7"e!'a"_'U
188U j $"$/ l"$e0e ;a0a)e;e0#
188V j $"$/ 4,4D N6"/6"#y 1 -/6#
1888 j $"$/ 4,4D N6"/6"#y < -/6#
1888 j $"$/ 4,4D N6"/6"#y + -/6#
1888 j ?2,0e# y#e;;%0e#
1880 j $"$/ ,&BL N6"/6"#y 1 -/6#
1881 j $"$/ ,&BL N6"/6"#y < -/6#
188< j $"$/ ,&BL N6"/6"#y + -/6#
188< j ANe0d;)"-e0d;)
188+ j $"$/ ,L?N &JN -/6#
188T j $"$/ e6"al #500el -/6#
1885 j $"$/ -e6a -/6#
188U j $"$/ 4e;/#e ,4D -/6#
188V j $"$/ .a#e!ay ="$/7e6y N6/#/$/l
1888 j $"$/ [.<5 e67"$e b[E& b
1888 j $"$/ "de0#"a"$a#"/0 -/6#
<008 j !%//$3a;"
<010 j -"-e1e67e6
<011 j 6a"d
<01< j 6a"d'a$
<01+ j 6ad'a;
<015 j 6a"d'$
<01U j H//#e67e6
<01V j #e6;"0aldH
<018 j 6ell-a$3
<018 j aH/5#
<018 j _"05-a)ee67e6
<0<0 j _"05-a)ee67e6
<0<1 j _"05e_-a0"/01
<0<1 j d/!0
<0<< j _"05e_-a0"/0<
<0<+ j _"05e_-a0"/0+
<0<+ j _"05e_-a0"/0T
<0<T j _"05e_-a0"/0T
<0<5 j _6"H
<0<U j $6aHHle
<0<V j %ad/!e67e6
<0<8 j 5H;"#e67e6
<0+8 j de7"$e<
<0+< j Hla$3H/a6d
<0++ j )l/))e6
<0+T j $/6e;)6
<0+5 j ";ld/$
<0+8 j /H>e$#;a0a)e6
<0T0 j la;
<0T1 j "0#e6Hae
<0T< j ""
<0T+ j ""'H$a#
<0TT j -6";l
<0T5 j $da50$
<0TV j dl
<0T8 j dl';/0"#/6
<0U5 j =a#a C"03 ,!"#$% 4ead N/6# L5;He6
<0UV j =a#a C"03 ,!"#$% Y6"#e N/6# L5;He6
<<01 j :d7a0$ed &6a"0"0) ,y#e; N6/)6a;
<500 j 4e/56$e &6a$3"0) y#e; e67e6
<501 j 4e/56$e &6a$3"0) y#e; $l"e0#
<5UT j 2N +000 L,d@& Hl/$3 ;/de #el0e#
<V8T j !/6ld !"de !eH ' de7el/-;e0#
+0T8 j $$;a"l +<UTj$$;a"l, $$:;a"ldl/#5
++++ j de$'0/#e +88Tj?:NN(4 0e#!/63 0/de ;a0a)e6
+885 j ?:NN(4 &JNdAN e67e6
+88U j ?:NN(4 !/63#a#"/0 e67e6
+T<1 j D5ll :--6"e -/6#;a--e6
+800 j B0"da#a B=& E,
T1+< j LB&, =ae;/005#1de;
T1++ j LB&, D//#- ,e67e6
T+T+ j BLAJ:CC
TTTT j K4D5<T
TUV< j 6e;/#e a"le a$$e e67e6
500< j 6ad"/ a6ee e#%e60e#
5010 j &ele-a#%,#a6##elel-a#%#a6#
5011 j &ele-a#%:##a$3
5050 j ;5l#";ed"a $/0ae6e0$e $/0#6/l #//l
51T5 j 6;/0"#/61e$56e
5180 j a/l, :;e6"$a'E0l"0e
5+00 j 2: $l5#e6 %ea6#Hea#
5+01 j %a$l') n 2: $l5#e6 )e0e6al e67"$e
5+0< j 2: $l5#e6 $/0a")56a#"/0
5+0+ j %a$l'-6/He 2: $l5#e6 -6/H"0)
5+05 j %a$l'#e#
U000'U0U+ j _11 [ Y"0d/! ,y#e;
U111 j 5H'-6/$e 2N ,/a#De0$% ,5H'N6/$e J/0#6/l
U1T1 jd ;e#a'$/6- ?e#a J/6-/6a#"/0 C"$e0e ?a0a)e6
U1T< j a-e0#e$'l; :-e0 &e$%0/l/)y C"$e0e ?a0a)e6
U1T+ j !a#e6%ed'l; Ya#e6%ed C"$e0e ?a0a)e6
U1TT j #a#$"1'l; ,#a#,$" C"$e0e ?a0a)e6 ' 1
U1T5 j #a#$"<'l; ,#a#,$" C"$e0e ?a0a)e6 ' <
U1TU j l/0e!/la'l; C/0e Y/la ,y#e; C"$e0e ?a0a)e6
U1TV j ;/0#a)e'l; ?/0#a)e C"$e0e ?a0a)e6
V000 j aa+'a"lee67e6 a"le e67e6 "#ela
V001 j aa+'$allHa$3 $allHa$3 #/ $a$%e ;a0a)e6
V00< j aa+'-6e67e6 5e6 k )6/5- da#aHae
V00+ j aa+'7le67e6 7/l5;e l/$a#"/0 da#aHae
V00T j aa+'3ae67e6 :O,dKe6He6/ a5#%e0#"$a#"/0 e67"$e
V005 j aa+'7/le6 7/l5;e ;a0a);e0# e67e6
V00U j aa+'e66/6 e66/6 "0#e6-6e#a#"/0 e67"$e
V00V j aa+'H/ Ha"$ /7e6ee6 -6/$e
V008 j aa+'5-da#e e67e6'#/'e67e6 5-da#e6
V008 j aa+'6;#y 6e;/#e $a$%e ;a0a)e6 e67"$e
V010 j 5-'/0l"0e /0l"0e# 50"0#e665-#aHle -/!e6 5--l"e
V100 j [ O/0# ,e67"$e
V<00 j OE=?, OCAN
8010 j Y"0)a#e
8181 j A?a"l
85+5 j ;a0
Hy y/';a0
^ותישב הWירפ
^ותישב הWירפ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

:םיבלש
iiii
1 דבוע ה9 RיS .
< bסודה Rרדc םיWרופ RיS .
+ רWוGמה Rילהתה .

דויW
ii
1 . :=,C תשר סיטרכd
< . Y"0d/! לע התסונ ו9 הבתכc םיגוסה לכ Y"0[N b

דבוע ה9 RיS
iiiiii
h^ותיש ה9 המ
.תשרב ^תשמ התSש gבוG ה9 ^ותיש
SWמנש בשPמל Rלש בשPמה Qיב רבPיש לבכ RירW התS תשרל סנכיהל ידכ
.תשרב
hהשוע התS המ תGPורמ תשר Rותל סנכיהל הWור התS םS
^Sו ירשפS Sל ה9 לבכב שמתשהל לוכי Sל התS תGPורמ תשר לש הרGמב
.ה9 תS השעי Sל דPS
לש תורדגה ויהי Rלש בשPמבש ידכ תשר סיטרכ RירW תS תשרל סנכיהל ידכ
,`םיGPורמ` םיבשPמל רבPתהל לכותש ידכו תשרה
ה9 לע ריבסי ינSc תשרל gורפל RירW התS תשר סיטרכה תS Rל שיש ירPS
,תשרהמ GלP רותב Rלש בשPמה תS רידגהלו bRשמהב
םירPSה םיבשPמה תS Qבומכ תוSרל לוכי התS תשרל םתסנכנש ירPS בשPS
.QברוGה לש תשרל ונWרפ Rכו תשרב םיSWמנש

bסודה Rרדc םיWרופ RיS
iiiiiiiiiiii
.`הWירפ`ה יתימSה עטGל ונגה ^וס ^וס
:םיליPתמ הלי
םיכרW ונPנS לכ םדוG AN והשימ לש
.תומוGמ ינימ לכב וS ויGיסיSב םכלש םישמתשמהמ SוWמל םילוכי םתS ה9 תS

:ולש יפיהה תS ונגשהש ירPS והשימל gורפנ בשPS
בותכלו p הלעפה p לPתהל סנכיהל J?=

סוד QולP םכל Pתפנ בשPS
:ובתכת סוד QולPב
Le# @"e! XX&%e A-

'בc &%e AN ה תS ובתכת A- bgורפל םיWור םתSש בשPמה לש

h הנטG הלבט לבGתה בשPS
^ותיש ול QיSש רמוS ה9 Sל םS
' העדוה םכל לבGתיש תוSרל ולכות םתS
` ,y#e; e66/6 5+ %a /$$566ed .
&%e 0e#!/63 -a#% !a 0/# a/50d ` .

:Rכ תSרנ הלבGתהש הלבטה בוט
La;e

,%a6e 0a;e &y-e Bed a J/;;e0#
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
%a6ed=/$ ="3
Ld: N6"0# La;e/aN6"0#


' ,%a6e 0a;e .^תשמ בשPמהש המ לכ תS הSרמ ה9
' &y-e .בשוי ה9 ופיה לע רמוS
Bed a ' ו J/;;e0# .םיכרW Sל םתS


ל תPתמ םיSור םתS בשPS ,%a6e 0a;e םכל שי %a6ed=/$ םירבד דועו ,
רמוS ה9
.בשPמה Rותל ול סנכיהל םילוכי ונPנSש
:בותכנ בשPS
Le# Be ,: XX&%eANX,%a6e 0a;e

&%eAN'AN gורפל םכנוWרבש QברוGה לש
,%a6e 0a;e 'לשמל ^תושמה Qנוכה ' %a6ed=/$

ונמשרש ירPS Le# Be ,: XX&%eANX,%a6e 0a;e
היהי Sוהש Qנוכ דוע םש וSרת םתSו ילש בשPמל סנכיהל , Sוה ה9ה Qנוכה
.תשרל ול םתסנכנו וילע םתWרפש QברוG ותוS לש Qנוכה
hhיטיS ה9 המל
.יטיS טנרטניS שי QברוG ותוSלש ללגב יטיS ה9
Qמ9ה לכ דPS רבד רוכ9ל לבS יפוי םיPמש fffgורפל ונרמג
Rלש עדיה תS GולPל דימתו לGלGל Sל

רWוGמה Rילהתה
iiiiiiiiiii

רשפS סודהמ Rרדה לכ תS תושעל םוGמבש Sוהשמ םכל הSרי ינS בשPS בוט
.תוGד המכב תושעל
:םיליPתמ
XX םימשורו pהלעפה pלPתה ל סנכיהל &%eAN

&%eA- ה ה9 ' AN .QברוG ותוS לש

bQמ9 תWG PGול ה9c םיכPמו רתנS םיWPול
.QברוG ותוS לש בשPמה Rותב םתS םכל הניה

יתר9עש הווGמ
Hy =ead M :0)el
םיבשPמל הWירפ
,תירבעבו דעW רPS דעW םכל ריבסהל דמוע ינS ,Qוכנ ה9 ,Qכ
.םירPS םיבשPמל gורפל ולכות ,תיבב םכלש ישיSה בשPמהמ RיS

תנברוPמ םיבשPמ תשר הנשי ,Sמגודל םכלש רפסה תיבבש Pינהל ריבס ,Qכבו
סודניוו םע םיבשPמ Qומה לש 85d88 רוביP ה9יS םע םירבוPמ םלוכש
תרש Rרד bרתוי וS תוPפc ריהמ L& Gר הנשי הלSה םיבשPמה לכל יכו
המכ םג שיו ,תספדמב סיפדהל םילוכי םיבשPמה לכ RS ,םיינש וS תPS תספדמ
לכב Rכ Sל ה9 .םהילS השיג שי םיבשPמה לכלש ,תרשה בשPמ לע ,תוירפס
םע םיבשPמ תשר לכב וS ,יכוניP דסומ לכב וS דרשמ לכב וS רפס תיב
.םיבר םירGמב Rכ ה9 לבS ,סודניוו
.ו9כ הרוWב היונב התייה םהלש םיבשPמה תשרש רפס יתב Qומהל יתרדP
hדבוע ה9 לכ ל9S9על RיS 9S
םיWבG וS תוספדמ ^תשל תורשפSה תS סודניווה םע דPי הGישה טפוסורGימ
GPרממ םיבשPמ תויהל םילוכי הלSה םירPSה םיבשPמה .םירPS םיבשPמ םע
תויהל לוכי ה9ו ,לבכ םע םיפותישה תS ליעפהש בשPמל םירבוPמש רטמ יWP
.םידוהיה תנידמ ,תרPS הנידמב ללכב SWמנש תיבב םכלש בשPמה
ה לGוטורפ לע םיססובמ םיפותישה ,?D םיבשPמל Qתונה לוGטורפ Sוהש
םיפותישב שומיש Qכל .טנרטניS לוGוטורפ לכ ומכ םהיניב רשGתל םינוש
ב תכמות סGונילc סGוניל םע בשPממ תושעיהל םג לוכי הרידP יעWמSכ
,?D .b
hדירוהל םיכירW םתS הנכות ה9יS לבS ,ליPתהל םיתמ רבכ Pטב םתS 9S ,בוט
.םולכ
םייוכיס םנשי ,בורW םכלש סודניווהש הרGמב .סודניווה םע דPי Sב לכה
סודניוו לש הנGתהה Gסיד לש ירוGמ Gתוע םכל גישהל וWלSיתש 85d88 .
.ה9 ילב םג ורדתסת הSרנכ לבS
הרGב Pול p' תורדגה p' לPתה לע וWPל ,QפוS לכב
םיבשPמ לש למס םע ZתשרZ םשב gבוG ושפPת .תויוטשב Sלמ הרGבה Pול
.תספדמל םירבוPמש
יכ וSרת םתS .שדP QולP םכל Pתפיי .רבכעה םע םיימעפ ZתשרZה לע וWPל
תשר יביכר
Qוגכ &JNdAN ו ="al'B- :da-#e6 .בשPמב םכלWS םינGתומ
ה לוGוטורפב שמתשהל ולכותש ידכב ,?D ש םיכירW םתS + תשרה יביכר
םיSבה
:בשPמב םכל םינGתומ ויהי
&JNdAN
Le#D(BA
Jl"e0# a/6 ?"$6//a# Le#!/63
^יסוהל םיכירW םתS ,םיביכרה תמישרב SWמנ Sל הלS םיביכרמ דPS םS
.ותוS
םיבשPמ לע םיפותישל רבPתהל םילוכי םכניS ,הלS םיביכר תעברS לכ ילב
םירPS
תנGתהל תוSרוה הפ QתS ינS 9S .SרP .םהלש םיWבGל השיג םכל Qתונ Sלש המ
.ביכר לכ
רומג רדסב ה9 ,הפ יתנייW Sלש ,םינGתומ םיביכר דוע םכל שי םS ,בגS Rרד
םע QיSו
...םכל רסP ילוSש המ תS QיGתהל ידכ 9S ,בוט .היעב םוש ה9
&JNdAN
Z...הפסוהZ רותפכה לע וWPל ,ה9 ביכר םכל רסP םS
p' טפוסורGימ p' לוGוטורפ ב ורPב &JNdAN .דוS'מ םיע'ט .הפי .
Le#D(BA
Z...הפסוהZ רותפכה לע וWPל ,ה9 ביכר םכל רסP םS
p' טפוסורGימ p' לוGוטורפ ב ורPב Le#D(BA .דוS'מ .םימ'P .הפי .
Jl"e0# a/6 ?"$6//a# Le#!/63
Z...הפסוהZ רותפכה לע וWPל ,ה9 ביכר םכל רסP םS
p' טפוסורGימ p' PוGל ב ורPב Jl"e0# a/6 ?"$6//a# Le#!/63 'מ .
.הSעב .ליעג
הWירפל םינכומו טעמכ םתS םיביכרה תשולש תS םכל שיש וישכע 9S ,בוט
.םכלש הנושSרה
תורשפSב ורPב `:תשרל תישSר הסינכ` ל תPתמ Jl"e0# a/6 ?"$6//a#
Le#!/63 .
ה רותפכ לע וWPל תעכ EK ה שGמ לע ושיGה טושפ וS (0#e6 ושGבתת םתS .
תS ליעפהל
ושע ,תS9 תושעל םכממ שGיבש QולP Pתפנ Sל םS .תS9 ושע .שדPמ בשPמה
.הרGמ לכב תS9
יסיטרכ ,תוSמסיס גישהל רבכ םיWור םתSו ,שדPמ סודניוול םתסנכנ ,בוט
,יSרשS
,םיWבG םירPSל GוPמל ,םינויW תונשל ,םיישיS םיבתכמ ,תונכות ,םיGPשמ
hhhםיWרופ ל9S9על RיS 9S
.םיטSZWה םלועב םויכ רתויב תוWופנה תולSשה תPS תS9 העוט Sל ינS םS
.רודPל םינווכתמ םתS וילSש בשPמ לש יפ ייS תבותכ וSיWמת 9S ,בוט
:ודילGהו ,סוד QולP וPתפ ,טנרטניSל םירבוPמ םתSש וGדבת
0H##a# ': "-add6e
:Sמגודל
0H##a# ': 1<V.0.0.1
ה ש בושP : Z היהי ' : Z Sלו Z a .Z
:הבוגתכ ולבGת םS ,הרGמ לכב
2/# 0/# a/50d
םתS ל9S9על RיS םילSוש םתS 9S .ה9 בשPמל רודPל ולכות Sלש רמוS ה9
hhhרודPל ולכות Qכ םהילSש םיפותיש םע םיבשPמ SוWמל םירומS
לכל רודPל רשפS ותייSש דPS דוG וS הטיש QיSש הפ וניבתש בושP ,Qכבו
.םלועב בשPמ
.תמיוסמ תכרעמב םיוסמ הPטבS רוP לוWינל תמיוסמ Rרדל הבוט Sמגוד תS9
.םימיוסמ םיבשPמל רודPל םכל Qתונש המ
םכל שי ,Qכבו < :תויורשפS
.bרפס תיב :Sמגודלc םיפותיש ול שי יכ תוSדווב םיעדוי םתSש םוGמל הרידP
.SWומ ה9ש המל רודPל 9Sו ,םיפותיש Gרוסב שומיש
:ודילGהו ,סודל ור9יP ,םיפותיש םע בשPמ לש יפ ייS תבותכ םכידיב שישכ 9S
0H##a# ': "-add6e
םוGמב רשSכ "-add6e Rרעב תיSרנש הלבט ולבGת םתS .יפ ייSה רפסמ תS
:הככ
Le#DAE, 4e;/#e ?a$%"0e La;e &aHle
La;e &y-e ,#a#5
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
JE?NB&(4 p00l BLAeB( 4e)"#e6ed
YE4K.4EBN p00l .4EBN 4e)"#e6ed
JE?NB&(4 p00l BLAeB( 4e)"#e6ed
?:J :dd6e j 00'00'00'00'00'00
ל םירפסמה לכ תS יתפלPה םיSור םתSש ומכ 00 .
םש םיSור םתS רשSכ .pl ה Qיבש םיספSב היינש ודGמתתש הWור ינS
רפסמה תS <0 l רמולכ , <0 המכ .םיפותיש םימייG ,ה9 בשPמלש רמוS ה9 ,p
.םיהדמ
,י9כרמה תרשה לש יפ ייSה תבותכ תS םתGדב ,רפס תיבל םתכלה 9S ,יGוS
םתלביG תיבבו ,םיפותיש םע בשPמ םתSWמו ,Gרוסב שומיש םתישעש וS
רפסמה םע הלבט
l <0 ,בר לSיWנטופ םע בשPמ הפ םכל שי יכ הדבועה םWע תS רשיSש המ p
:Sבה רבדה תS תושעל Qמ9ה עיגה ,םירGי םיטסיכרנS וישכע
:gבוGה תS וPתיפ
J:X!"0d/!Xl;%/#.a;
טסGט Rרוע םע ותוS וSרG < , + .Sרונ Sל ,םולכ םשמ םתנבה Sל םS .םימעפ
םש ודילGהו ...הלעפה p' לPתה לע וWPל תעכ 0/#e-ad ה שGמ לע וWPל .
(0#e6 .
Qימיל לSמשמ םידילGמ םתSש וגSדת .ונלש ביבPה Rרועה תS םכל Pתפיי ה9
.gבוGה לש
:Sמגודל .םיפותיש םתSWמ ובש בשPמה לש יפ ייSה תS םש ודילGה
1<V.0.0.1
:Sבה םשב gבוGה תS ורמיש תעכ
J:X!"0d/!Xl;%/#
.Rכ טושפ
,הילS gורפל םכנוWרבש תPS יפ ייS תבותכמ רתוי םכל שי םS
ה שGמ םעc הרושה תדרוה תר9עב תבותכל תבותכ Qיב ודירפת 9S (0#e6 b
:Rכ תוSריהל רומS םכלש gבוGה
1<V.0.0.1
11<.1V8.15.8
+V.105.1.1V
,וישכעו ,רומש gבוGה תS םכל שי 9S ,בוט
בשPמ p' שפP p' לPתה טירפת לע וWPל ...ול םתיכיPש עגרל
לש יפ ייSה תS הב ודילGה ,הנטG טסGט תבית םע שדP QולP םכל Pתפיי
בשPמה
:Sמגודל ,gורפל םכנוWרב וילSש 1<V.0.0.1 םתרמשש יפ ייSהש ירPS תS9
יפ ייSה תS
gבוGב J:X!"0d/!Xl;%/# ה שGמ לע ושיGה . (0#e6 .תWG וכPו
.רבכעה םע םיימעפ וילע וWPל .בשPמ םכל SWמיי ה9 המ Qמ9 רPSל
fffםכלש Sוה וליSכ Gוידב בשPמב שמתשהל םכל Qתייש Pתפיי שדP QולP
םתS ,םכלש QושSרה gורפה בשPמה לש םיWבGב םיטטPמ םתS ובש ,ה9 עגרב
םיכירW
fה9 תS םתישע .תובהלתהו ,הPמש ,הווSג Sלמ םוWע שגר שיגרהל
לש גניGSה תנכות תדרוה Sלל .ינSיורט סוסב שומיש לכ Sלל בשPמל םתWפ
.רPS והשימ
.QייטPס .םכמWעב ,ה9 תS םתישע
:תוWופנ תויעבו תולSש
.הGיPמה תS רשSמ Sל ה9 ,םיWבG תונו9 ינבל GוPמל הסנמ ינS רשSכ :ש
היהי Qכלו ,םיפותישב הביתכה לש תורשפSה תS ולטיבש םיבשPמ םנשי :ת
Gר םכל
םירבד Gיתעהל ולכותו םיWבGה לכל השיג םכל שיש רמוSש המ הSירG תשיג
םיניינעמ
GוPמל וS םהילS םכממ םיWבG Gיתעהל ולכות Sל לבS ,ישיSה םכלש בשPמל
,םירבד םהל
הלוכי Qיידע דבלב הSירG לש תS9כ השיג .םהלש בשPמב יוניש לכל םורגל וS
תויהל
,הדועתב QויWה תS רפס תיבב והשימל תונשל םכל Qתית Sל Sיה .רתויב הליעי
ולכות לבS
םע םינכומ ויהיש הככ םלוכל ותוS GלPלו Sבה QPבמה לש Gתוע גישהל
.שSרמ תובושתה
.Sמסיס שGבמ ה9 ,SWמנש בשPמה לע םיימעפ gPול ינSשכ :ש
םע םינגומ ויהי gורפל םכנוWרב םהילSש םיבשPמה םיטעמ םירGמב :ת
,Sמסיס
:תויורשפS העברS םכל שי ה9כ הרGמב
Sמסיסה תS שPנל
Sמסיסה תS SWמיי ה9ש דע םלועב תורשפS לכ הסנתש הנכותב שמתשהל
.bתועש PGולc
הPטבS רוP תר9עב Sמסיסה תS ריסתש הנכות תר9עב Sמסיסה תS gורפל
PGית תS9 היWפוS םגc סודניוו תכרעמב םיפותישל Sמסיסה תרדגהב SWמנש
.bתועש
.רPS בשPמ תוסנלו ה9ה בשPמה לע רתוול
ורבעת 9S םכל Rלוה Sל םS ,הנושSרה תורשפSה תS תוסנל gילממ ינS
.הנורPSל
.םכלש הWירפה תS9 ,לכה ירPS יכ ,םכל Sבש RיSו ,םכל Sבש המ ושעת לבS
hםיפותיש Gרוס SוWמל לוכי ינS הפיS :ש
:םימסרופמ םיGרוס לש תומש המכ הנה :ת
E)6e
Ce)"/0
LH#$a0
@"60_
:Qוגכ שופיP רתSב םהמ דPS ושפP טושפ al#a7"#a.$/;
,^רוWמה תוSרוהה gבוG תS וSריG טושפ Qכלו ,הנוש Gרוס לכב שומישה
..הPלWהבו
hgורפה בשPמה לע תספדמב שמתשהל לכוS RיS :ש
הילע וWPל ,תפתושמ Sיה םגש תספדמ תSWמנ בשPמה לעש וSרת םS :ת
.םיימעפ
תS9 הלועפש ירPS .םכלש בשPמה לע םירביירדה תS QיGתהל ושGבתת םתS
,המייתסה
בשPמה לע SWמנ Sוה םS בושP Sלc סיפדהל םכנוWרבש gבוGה תS ונמס
bםהלש וS םכלש
לע וWPל J#6l ] J לע וWיPלו gורפה בשPמה לע תספדמה תS ונמס תעכ , J#6l
] @ .
' ב gורפה בשPמה לש םישנSה תS gיפGתו לPת הספדהה
fffffffffffהההההההההההSSS
םיבשPמ לע Gר תדבוע Sיה לבS ,Gילדמ שממ היה ה9 ,הWירפה לע יתבנגנ :ש
םימיוסמ
ילב בשPמ לכל gורפל לוכי ינS RיS .םלועב םיבשPמה לכל gורפל הWור ינSו
דירוהל
hטנרטניSל רוביPו סודניוו םע ילש בשPמהמ הככ םSתס הנכות םוש
:ת O5$3 F/5
לע לכה ,םכל Sבש המ לכ סורהלו םכל Sבש QSל gורפל ישפוP ושיגרת
.ינובשP
םוGלסב םינופSלפ תWירפ
היGונ גוס לכב לעופ
תושעל םכילעש המ ה9
יSנכט דוGה תS ובתכ +001n1<+T5 r
ל וכלת L5; 1 'ל 9Sו /!0 05;He6 ובישGת וישכעו
:ה9כ והשמ םש וSרת םתS
]]]]]]] <+5
bרפסמ Qמסמ ] Qמיסהc
bםוGלסב תמודיGה לש הנורPSה הרפסה תS תנייWמ תיבכוכהc
058 היהת תיבכוכה 9S 8
0UT היהת תיבכוכה 9S T
05< היהת תיבכוכה 9S <
05+ היהת תיבכוכה 9S +
...
ב ובתכת וישכע יפוי /!0 05;He6 gורפל םיWור םתS וילSש רפסמה תS
המגודל <+5<00000 bQויערה תS םתנבה לבS ה9כ רפסמ שיש יל הSרנ Sלc
Sוה םדS Qבה לש רפסמה ה9 הרGמב 05<'000000
שדPמ וליעפתו רישכמה תS ובכת ה9 תS םתישעש יירPS
'ה עיפומש ינפל דימ 9Sו d רפסמל ורשGתת bהלעמלc TTT r
רשGתי והשימש םעפ לכ וישכעו םתPלWהש רמוS ה9 סופת לילW ועמשת םS
לS
ב םתסנכה ולש רפסמה תSש םדS Qבה /!0 05;He6 םכילS םג עיגת הPישה
לעופ ולש QופSלפהו Qוכנ רפסמהש יSנתב תS9 לכ
Hy ="=/,%
היכרנSו גניGירפ
'''''''''''''''''''''''''''''' רתויב Qכוסמ רמוP m הרה9S'''''''''''''''
.םימייוסמ םירGמב ישומישו ליעי דSמ Qוכתמ וה9
SרGנו רתוי לו9ה גוסהמ עימדמ 9ג Sוה Qיכהל םידמוע םתSש רמוPה ;a$e וS
-e-e6 -6ay ..
:םירמוP
לוהוכלS' 8Vw
bירוGמה ביכרמה ה9 םילפליפ ^ידעcוGסבט בטור וS דSמ םיפירP םילפליפ'
Pלמ'
הGד תננסמ'
Qיכס'
רדנלב וS שיטפ'
םיירכ'
QטG ריס'
תונטGה תוימגודה תS ^ידע םשוב לש GובGב'
:הנכה תוSרוה
.שיטפ םS וכעמת וS רדנלבב ותוS ומישו תונטG תוכיתPל םילפליפה תS וכתיP
םילפליפה תS ופיסוה Pתר Sוהש רPSל ותוS וPיתרהו ריסל לוהוכלS וכפיש
.עבעביו Pתריש דע וכPו בוט בוט בוט ובברעתו Pלמהו
..יירפס GובGבב וS תנWנWב ורSשנש םימה תS Gר ורמישו תבורעתה תS וננס
ffה9 םS דSמ ורה9ית
ffהעש Rשמב הביהכS Qיעב יל הסנכנש תPS הפיט
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''
Qשד תWWפ
''''''''
:םיכרWמ
'''''''
1 ינגרוSXימיכ Qשד b
< Qי9נב b
+ הנתוכ b
T Qותיע b
:הנכהה
''''''
Qותיעה םע תופשכמ לש עבוכ Qמ ושעת
ינגרוSXימיכ Qשדב ותוS וSלמת
Qי9נבה םע הנתוכה תS ורשת ליבGמב וישכע
Qי9נבה םע הנתוכב עבוכה Rותבש Qשדה לכ תS וסכת ה9 ירPSו
....הווש ה9 וסנת.....rr rה gוWיפהמ ונהתו וGילדת
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
שבי PרG תWWפ
''''''''''''
רשפSש המל QטG ^יעס Gר ה9 לבS הככ ה9ל וSרGל שממ Qוכנ Sל
...ה9ה רבדה םע תושעל
םיכרWמ
'''''''
1 הדוס GובGב b
< שבי PרG b
+ תיGש b
T רולכ הברה b
:הנכהה
''''''
הדוס GובGבה תS וPG
bיWPל דע Rרעבc רולכ Sלמ המשל וכפש
רוWל תיGשה תS סינכהל טושפc תיGשה םע הWיWP Qמ ורWת וישכע
bלGמ םע ה9 תS השעיש ול Rלוה Sלש ימל הWיWP
שביה PרGה תS ומישת
ירוביW םוGמב ותוS ומישתו GובGבה תS ורגסת
הWלוPהמ םהל דריי עבWה לכ םישנSה לע gWופתי ה9שו תWG וכP
.... םייסנכמהמ וS
'''''''''''''
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
שבי PרG תWWפ
''''''''''''
רשפSש המל QטG ^יעס Gר ה9 לבS הככ ה9ל וSרG שממ Qוכנ Sל
...ה9ה רבדה םע תושעל
םיכרWמ
'''''''
1 הדוס GובGב b
< שבי PרG b
+ תיGש b
T רולכ הברה b
:הנכהה
''''''
הדוס GובGבה תS וPG
bיWPל דע Rרעבc רולכ Sלמ המשל וכפש
רוWל תיGשה תS סינכהל טושפc תיGשה םע הWיWP Qמ ורWת וישכע
bלGמ םע ה9 תS השעיש ול Rלוה Sלש ימל הWיWP
שביה PרGה תS ומישת
ירוביW םוGמב ותוS ומישתו GובGבה תS ורגסת
הWלוPהמ םהל דריי עבWה לכ םישנSה לע gWופתי ה9שו תWG וכP
.... םייסנכמהמ וS
'''''''''''''
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
רWייל דWיכ ;e#e_
ffffffםלועב םיG9Pה gפנה ירמוPמ דPS תוריה9
:םיכרWמ
bרוהטc Qיל9וו
bfרPS Gלד םוש Sלוc Qי9נב
bרנמc Qבל גנוד
bםיבשע תרבדהל רמוPכ רכמנc יטרולכ QגלשS
bfffבושPc Gיטסלפ תרעG
cיטרולכה QגלשSה תS ונכתת KJlE+ .רדנלבב יWPו העש תוPפל b
םמומיP י`ע bרנמc גנוד יGלP השימP םע Qיל9וו יGלP השימP וסימה וישכע
.דPיב
תבורעת SWתש דע Qי9נבב Qיל9ווהו גנודה לש הסיעה תS בברע
לע ל9ונה תS Rופשו bהדיPSc תינגומוה 80 יטרולכה QגלשSה תGבS יGלP
.הסיע Qמ SWייש Rכ bfffבושPc Gיטסלפ תרעGב bהיWרופורפ ה9 `םיGלP`c
.^דנתהל Qי9נבל Qת .תינגומוה תבורעתל םיכפוה םהש דע הסיעה תS בברעת
בטרי Sל Sוהש ידכ גנוד וילע ^תפתו הWור התSש הרוWב רמוPה תS GוWית
.ריווSבש תוPלהמ
.gפנ תועWמSב gWופמ םיבר ינמ ה9ה יטסלפה gפנ רמוPה
fורה9ת 9S gWופתמ Sוה רשSכ G9נ הברה תושעל לוכי ה9ה gפנ רמוPה תוריה9
bQויסנמc
:תורה9S
1 .הנכהה Rלהמב רתויב רירG םוGמב תויהל b
< .Qמ9 ידמ רתוי gפנ רמוPה תS Gי9Pהל QיS b
+ .םיWWופמ רשSכ םוWע GPרמ סופתל b
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
טימניד ' QירWלג ורטינ Qיכהל דWיכ
:םירמוP
QירWילג
cתירטינ הWמוP 2LE+ b
cתיתרפוג הWמוP 2<,ET b
< תיכוכ9 תורעG
PרG
םימ
:הנכהה QפוS
תיתרפוג הWמוP םע התוS ובברעו תירטינ הWמוP וPG
לש סPיב T0w ו תירטינ הWמוP U0w .תיתרפוג הWמוP
.PרG הברה םע םימב תPS הרעG וSלמ
.םימה םע עגמב Sובי Sל הלש וכותבהש הרוWב סוכ הרעGה Rותל וסינכה
.QירWילג לש דPS GלP סוכל וכפש
.תובברועמ תוWמוP לש םיGלP שש וPפש bfffבושPc ה9 ירPS
.םיימוי םוי וכP
.^וWיש ה9כ Rימס Qמש רWבהל ליPתי ה9 ירPS
ffרוהט ורטינ וה9
ffffQכוסמ יכה רבדה
.תיכוכ9מ ילכל ותS וסינכהו תיפכ םע ותוS ופסS
.תרוסנ םע ה9 תS ובברע טימניד ה9מ Qיכהל ידכ
fffffffffffffffffffffתורה9S
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
1 fה9 תS Qיכהל וסנת לע םלועלb
< מ תוPפ תויהל הכירW Zפמטה הנכהה לכבb 10 .סוי9לW תולעמ
+ fליפהל וS םמPל וS רענל QיSb
T fתווווווריה9b
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''
סGוב Zגייבה
:םיניינע Qכות
'''''''''''''
1 hסGוב Zגייבה ה9מ b
< hסGוב Zגייבה םע השוע ינS המ b
+ hסGוב Zגייב Qיכמ ינS RיS b
T hהתוS רבPמ ינS RיS b
5 hסGוב Zגייבהמ תושעל יל רוסS המ b
U תויעב Qורתפו תוWעו םיפיט b
hסGוב Zגייב ה9מ ''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
תרגפמ הלSש ה9יS hסGוב Zגייב ה9מ
םניPב G9ב לש וGב Rל הבש המ תושעל Rל רשפSמ סGוב Zגייבה
וGה רבוע הנממש תS9כ SספוG דימת למשPה ידומע לע שי G9בל
םתS םישנS G9ב הילע םושרש תS9כ SספוG Qמ הנוכש לכב שי ה9מ gוP
hבשוP ינSש המ לע םיבשוP
hה9מ Zגייבה ה9מ לבS הילע םירבדמ ונPנSש SספוGה תS9 רWיG Sרונ Sל hSל
יוניכה ה9 9S בוט
םילוכי ונPנS םיטוP Gותינו רובP תר9עב bםירGירפהhונתנשc ה9ל ונתנש
םלשל ילב Qופלטה וGב שמתשהל
rr r רבד ה9יS יSוו םכמWעל םירמוS Pטב םתS ה9מ םיעדוי םתSש וישכע
hה9 תS Qיכמ ינS RיS לבS
hה9ב שמתשמ ינS RיS
hסGוב Zגייבה םע השוע ינS המ ''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''
םירGירפ םירGSהל םיינויPש םירבד Sלמ Sלמ תושעל רשפS סGוב Zגייבה םע
רושGה לכ ללכבו םיטסיכרנS
לע גייPלו Rלש רו9Sב םינכשל טטוWל ה9 ,ה9 םע תושעל רשפSש םירבדה דPS
םהלש Qופלטה QובשP
...בושP יכה רבדה ה9ש םניP תוPיש Rל שי הככו
hסGוב Zגייב Qיכמ ינS QיS ''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''
תנייו9מו השG הרוPש הדובע Pטב ה9 SספוG Qיכהל ווSוו ועמש Pטב םלוכ בוט
םכל דיגהל והשמ יל שי 9S
לוכי דPS לכ טעמכש שיש תולG יכה תוSספוGה תPS יתS9 שורגב השG Sל ה9
bתובוט םיידי ול שי םSc Qיכהל
רתויב תוכרWנה תוSספוGה תPS יתS9
:דויW
'''''
1 RורS Qופלט לבכ b
< Qופלט b
+ Qפלג b
T םילכ 9גרS b
5 םינטG םינינת המכ b
:םירבדה לע רWG רבסה
'''''''''''''''''''
G9ב לש SספוGהמ Rלש תיבה לש GPורה תדימב יולת ' RורS Qופלט לבכ
'ב לו9 Qופלט ונGת ' Qופלט U0 דPS ובנגת טושפש וS P`ש
םיטוPהמ דודיבה תS ^לגמש ה9ה ריילפה ה9 ^לוג וS ' Qפלג
תיב לכב טעמכ שיש םיסיסבה םילכה לכ תS וב שיש דPS יוWר ' םילכ 9גרS
הלSכ םיספילG ה9 SלS םייתימS םינטG םינינת Sל Qיבה Sלש ימל ' םינינת
hSספוGה תS םיניכמ RיS
'''''''''''''''''''''
RירW Sל יכ ה9 תS Gור9ל רשפS ^וסה תS ול וכתPתו Qופלטה לש לבכה תS וPG
שממ ה9 תS
םיפי דוSמ םיטוP עברS וי hםיSור גניGSפ םתS המו טעמ ותוS ופלגת וישכע
תשGה יעבWב
םיעבWב םיטוPה Gר ה9 ירגודב ונתוS Qיינעמש המ בוט בוהWו רוPש םודS Gורי
Gוריו םודS
תונידעב שממ לבS bםודSהו Gוריה תSc םיטוPה תS תונידעב ופלגת וישכע בוט
דוSמ םיGד םיטוP SלS יכ
.Qינת bדרפנב דPS לכc םהילS ורבPתו דוSמ םינידעו
םינינתה תSו bונפליג Sלש ינשה דWה תSc Qופלטל ינSשה תS ורבPת וישכע
SספוGל ורבPת
hהתוS רבPמ ינS RיS ''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ונתוS ולגי Sלש ידכ םירבד המכ תושעל RרטWנ ונPנS לכה ליPתנש ינפל
Sוהשמ ה9יSש הככ gוPב םיטוPה לכ תS ריSשנו SספוGה תS Qיכנ Sל ונPנS
G9בל Qפלטי 9Sו הSרי רובעי
עיגיש הככ ריכהל ותוS דימWהלו RורSה טוPה תS תPGל וכרטWת םתS
ותוS וSרי Sלשו Rלש תיבXרדPל
תושעל ליבשב םלשומה םוGמה תS םכל שיו םילכה לכ תS םכל שישכ וישכע
Qכומ לכהו סGוב Zגייבה תS
SספוGל םיטוPה תS רבPל Gר ונל רSשנ
הברה hםיSור ונPנS המ וישכע םיגרבה ינש תS SיWונו SספוGל Rלינ 9S בוט
םינוש תשG יעבWב םיטוP
ונתוS םיניינעמ שממ Sל SלSה םיטוPה לכ לבS םיעבW הברהו םיטוP הברה Qכ
ונלשמ םיעבW שי ונל יכ
םיטוPה תS SוWמל ה9 תושעל םיכירW טושפ ונPנSש המ 9S Gוריו םודS
SספוGה Rותב םיSWמנש ונלש םיעבWב
יל שי 9S...םיGורי םיטוP המכ םהב שיש תוSספוG םימעפל שי לבS רבPלו
םיטוPה לכ תS ושלתת הירוSת
.םלוכ תS וסנתש וS דPיב םלוכ תS ורבPתו ^לוגה םע םתוS ופסPתו
םודS םע םודS ,Gורי םע Gורי רבPל רWיGבו
ובישGתו תרפרופשZת ומירת hםינוכנ םיטוPה QכSש םיGדוב RיS בוש RיS לבS
םירבועש םינוטל
ינשב דPS ועגי Sלש דנברילו9יSב םיטוPה לכ תS ופפלת :ינממ הWע
םתוS ומיPלתש עיWמ ינS םיטוPה תS םירבPמ םתSשכו
היהיש דע םימודSה וS םיGוריה םיטוPה לכ תS וסנת םכל PילWמ Sל םS בוש
וG םכל
רבPל Sל לבS וגייPת טושפ hרדסב לכהו Qופלט וG םכל שיש םיGדוב RיS רWיG
םדSנב ה9יSל וגייPת טושפ
םירבPה לכל רפסל וWרתו ידמ רתוי ושגרתת לS ה9 תS םישוע םתSש ירPS
םתSש ומכ דוסב ה9 תS ורמש םכלש
.םכלש גניGSהה `תריירGב` םכלש תוימינונוSה לע םירמוש
םידPוימ םיכרWב Gר ה9ב ושמתשת םוGמל לכה ורי9Pתו ה9 תS וGתנת וישכע
םכל רו9עי ה9 bתוSמגוד יל QיSc
םתס ה9 תS ו9ב9בת לS והש יתמ
סGוב Zגייבה םע תושעל רוסS המ '''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''
וספתת Sלש ידכ סGוב Zגייבה םS תושעל םכל רוסSש םירבד המכ הניה בוט
Zוכו
1 bהPפשמc םכילS םיבורG םישנSל רשGתהל Sל b
< הרבPXםירבPל רשGתהל Sל b
+ Rלש תיבל רשGתת לS b
.Rל ביבסה לכ םע רשGתהל Sל רוWיGב וS
תויעב Qורתפו תוWע םיפיט ''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''
1 םינינתל םיטוPה תS ומיPלת b
< bהיהישc תשוPנמ םינינת וSיבת b
+ דנברילו9יS םע וGיבדת bוGה תS םיכירW םתSשc םירבPמ םתSש יתמ b
T וGב דימת שמתשהל Sל b
5 RיS ועדתש Qוטה תS וטילGת םתPלWהו דיגנc םירבועש םינוטה תS וטילGת b
bעמשהל רומS Sוה
U תS םכל שי SלS למשP ידומעב תSWמנש SספוGה תS םכל QיS םS b
םיSWמנש SלS G9ב לש תושדPה תוSספוGה
לכה ורבPתו לודג לוגיע וPדGתו הPדGמ םכתיS וSיבת טושפ 9S תונורS Rותב
רוגס ה9ש םינפבל
דנברילו9יS וS לGמ םS ה9 תS ומתסת Qבומכ ה9 ירPS
V דPS ^Sל ורפסת לS b
8 רשG ורW hתויעב םכל ויהי b
Hy N24(:K EO L:&B4(
ב יוביכה תייעבל Qורתפ _-
...Rרדל... המידG
cילש בשPמה למסה לע gוPלל ;y $/;-5#e6 רבכעה לש ינמיה רותפכה םע b
תויורשפS לש הנטG המישר םכל תPתפנ
c םיניפSמ תורשפS לע gוPלל -6/-e6#"e b
c םדGתמ gWוPל רובעל ad7a0$ed תויורשפS שולש םכל שי gWוP ותוSבb
c רו9Pשו הלעפה תSרGנש הנורPSה תורשפSל סPיתנ הפ #a6#5- a0d
6e$/7e6y b
c םדGתמ לע gוPלל e##"0) b
תSרGנש תורשפSה תS םיכירW ונS תויורשפS המכ שי ובש QולP םכל Pתפנ
c תכרעמב לשכ y#e; aa"l56e b
יו ' ב תונמוסמ רשS תויבוG השולש שי םש
c יטמוטוS QפוSב שדPמ הלעפה : תSרGנש תישילשה היWפוSהמ יו'ה תS דירונ
a5#/;a#"$ally 6e#a6# b
c רושיS לע gPלנו הטמל דרנ /3 c םדGתמ gWוPה ונל בושי רשSנש רPSל b
ad7a0$ed b
c רו9Pשו הלעפה לש הנורPSה היWפוSב דGמתנ בוש #a6#5- a0d 6e$/7e6y b
c תוSיגש Pוויד לע gPלנ היWפוS התוSב םעפה e66/6 6e-/6#"0) b
Pווד לטב לוגיעב תSWמנש היWפוSה תS Q מ ס ל םיכירW ונS םש QולP ונל Pתפנ
c תוSיגש d"aHle e66/6 6e-/6#"0) b
c רושיS QWPלב רשSנ ונמיסש רPSל /3 b
c םדGתמ gWוPל ונרבע בוש ad7a0$ed c רושיS לע gPלנ הטמל דע דרנ b /3 b
שדPמ בשPמה תS ליעפנ
.וה9ו
^יכב בשPמה תS ובכת וכל וישכע
תישופיP Hy
טילGהל טטוWל רשפS RיS רבסה .Qופלטל טוטיW
hבשPמה Rרד Qופלטב תוPיש טילGהל רשפS RיS 9S
:תSרGנש הנכותב שמתשהל לכות ?E=(?,NF .
:הילע םיטרפ טעמ
תללוכ הנכותה Qכ ומכ ,םדומה Rרד תורבועה Qופלט תוPיש תטלGהל ילכ
.דועו ההו9מ הPיש ,םיWבGל תוPישה תרמה תויורשפS
?/de; ,-y בשPמה Rרד תולהנתמה Qופלט תוPיש תטלGה תורשפS תGפסמ
תS הריממ ,יטמטוS QפוSב הPיש לכ טילGהל תרשפSמ Sיה Rכ ,םדומהו ישיSה
טמרופב םיWבGל תוטלGומה תוPישה !a7 'ו ;-+ .ההו9מ הPיש ללוכו
:תוילמינימ תושירד Y"0d/! 85d88d?(d<000
:םיGניל
%##-:ddd/!0l/ad.$%"0a.$/;da"led-$d0e##//ld0e#ad;/de;-y@<.
V.e_e
Gר טילGהל לכות < :םכניבש םיGידWל ,הנכותה תS םושרת Qכ םS SלS תוGד
%##-:dde$56e.ele;e0#5.$/;d%a6e"#d$%e$3/5#.%#;lh-6/d5$#"dj1
T+<UUkla0)5a)ej(0)l"%k#ylea6/;j1T+<UU
:GSרG ,הWורש ימל ,וS
%##-:dd$6$3.-a!d.!d5-d)e#.-%-h6j1TU0<
Hy l"a7 <00<
תדלGמב םירוWיG
$#6l $ הGתעה '
$#6l - הספדה '
$#6l הרימש '
$#6l d םיפדעומל הפסוה '
$#6l 0 QולPה ותוS תS לפכשמ '
$#6l a Rמסמה לכ Qומיס '
$#6l * התשענש הלועפ לוטיב '
O5 Qונעיר '
al# OT QולP תריגס '
-6"0# $6ee0 Rסמ םוליW
-a)e d/!0 Rמסמה ^וסל דרוי '
-a)e 5- Rמסמה תליPתל הלוע '
al# #aH םיPותפ תונולP Qיב רבוע '
$#6l 7 הGבדה '
$#6l / הPיתפ '
Hy 4a?A
Dy Eld'2a$3e6
םיטרכלט לע םידבועש םינופלטב םניP תוPיש
לבGל ידכ Sנייבוג תורישב שמתשהלו `G9נ` תS Qיי9ל RיS םכתS דמלי ינS תעכ
. תיבב Qופלטל ייב ודיגת םתS ה9ה Gרפה תS וSרGתש ירPSm . םניP תוPיש
: םיכרWמ
1 לש לילW . J/"0 J/lle# . ילש רתSב תודרוהה תניפב דירוהל רשפS m
< תוינ9וS .
+ XQמGסידXQמGוו . ?-+Nlaye6 רשפSש רבד לכ רוWיGב m Gסיד ינימ X
תS Gורשל QמSתהל וסנת m םידPוימ םישנSל c. דנוSסה תS ותייS עימשהל
. b PילWי Sלו PילWה Sל דPS ^Sm GוPWב m לילWה
הWירפה
לילWה תS b QמGוו לשמלc הטלGהה רישכמ לע תיבב םיטילGמ לכ םדוG
םיגייPמו ירוביW Qופלטל םיכלוה כ`PS
1T<
Qופלטל תוינ9וSה תS םידימWמ
םיכPמ < X + QיירG שיו Qופלטל לילWה תS םיעמשמו םינועש ירPS תוינש
. Sמסיס סינכתש Rממ שGבמש
: תוSבה תוירשפSהמ דPS Sיה Sמסיסה
0000001
000000<
000000+
000000T
0000005
000000U
000000V
0000008
0000008
00000010
. לSמשמ םיליPתמ
. הנתשמ הPיש לכ ירPS Sמסיסה
לכ תS וסנת 10 וגייPתו וG לש לילW ועמשת Sמסיסה תS ולגתשכו תוירשפSה
. םכל Sבש QSל
.םניP Qופלט וישכע םכל שי
Dy Eld'2a$3e6
Qשע תWWפ
ff Qשע תWWפ Qיכהל RיS וישכע םכתS דמלS ינS
: םירמוP
b שלP QוטרG ^ידעc תרבPמה לש QוטרGה
Gבד
לוP
+ םירורפג תוSספוG
Gבד ריינ
ריינ
הנכה תוSרוה
...םתס m הרוWה תS הל םיGרפמו תרבPמ Zת םיPGול
1 . עבורמ םיכתוPו QוטרGה תS םיPGול .
< רבד ריינ םע םיGיבדמ
+ bםיריSשמ דPS רורפגc םתוS םיGרפמו םירורפגה לש םישSרה תS םיPGול.
+ ישSר תS הילS םיכפוש , הסיע תS9כ SWויו םיבברעמ לוPו Gבד םיPGול.
.םירורפגה
T Rרעב םיSWומו הלPתהל QוטרGה ^וסמ ותוS םימשו RורS ריינ םיSבמ. + מ`ס
.QוטרGהמ
5 . לילג לכהמ םישוע.
U b...הברהcQשע שי ' רSשנש רורפגה םע gוPב רSשנש ריינה תS םיGילדמ .
. Qשע רתוי היהי םירורפג רתוי ומישת םS ...
: רויS
תSWל רומS Rרעב הככ
111111111111111111111111111111
rrkkkrkrkkkkk
rrrkkkkkkkkk
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
rkkrkkkrkkrkkk
1111rrk1kkkkkkkkk1
. בוט Gלדייש ידכ m Gבדמ םירורפג ישSר רתוי םישל ידכ הלPתהב
: SרGמ
.לילג j 1
. לוPהו Gבדה לש הסיע j k
. םירורפג ישSרj
ריינ j lll
Dy Eld'2a$3e6
QופSלפהמ טוטיW רישכמ תנכה
.Sל ינS hדנוב סמייZג תS םיבהוS
ירלופופה QופSלפה יכ SWוי ונכרעש רGסמ ,הרGמ לכב
ה Sוה םילשורי רו9Sב רתויב L/3"a 5110 .ZגנרוS תשר לש
טטWל ולכות ותר9עב רשS ,רישכמ Qיכהל םילוכי םתS ה9ה QופSלפה םע ,Qכבו
.םישנSל
רישכמ שממ SלS ,QופSלפ תשר לש הלרוטומה םע תוPישל טוטיWה ומכ Sל ה9
.הרטשמה לש ומכ יתימS הנ9Sה
.םש םירבדמש לכ תS עומשל רשפS 9Sו רדPב םוGמ ה9יSב ותוS םיSיבPמ
ותוS וריSשת ,Sמגודל
לכל רמוS םכלש הרומה המ Gוידב ועמשתו םירוה תפיסS לש םויב התיכב
,יGוP Sל םנמS ה9 .הרוהו הרוה
Gרו Qוכנ ה9ב ושמתשתש Rכ לע Rמוס רתSה תווW לבS ,טרפה שפוP לע רבועו
.םינוכנה םירGמל
9S םירPS םדS ינבל דובכ םכל QיS םS לבS ,GוPה לע Qי9 םש Sל דPS ^S
...והשמ םתדביS
םילכה תS םיכירW םתS םכלש QופSלפהמ ה9כ רישכמ תנכהל ,הרGמ לכב
:םיSבה
םגדמ QופSלפ 5110 היGונ לש
bסיפדהל gלמומc תS9ה הבתכה תS
bריGב שSרה תGיפד י`ע דבוע Sוהש Gודבל gלמומc םכלש Pומה תS
`יטמוטוS הנעמ`ל QופSלפה תS רידגהל Sוה ושעתש QושSר רבד תעכ ,בוט
.טGש בWמב ותוS םישלו
,ייתוברו ייתוריבג וישכעו
,םיניפ םנשי ,QופSלפה תיתPתב .םסGה לכ תS השועש םכPותמה GלPה
,םהיניב םירבPמ רשSכש
דWב יעWמSה Qיפה Qיב ורבP תוריה9בו ,למשP טוP וPG .רWG רWוויהל לולע
.ינמיה Qיפל לSמש
.Zהיינ9וSZ בWמל סנכיי דיימו עGתיי םכלש QופSלפה הרGיי ה9ש עגרב
לש רדPב והשופיS QופSלפה תS SיבPהל Sוה תושעל םכילעש לכ תעכ
.QברוGה
רפסמל םתבנגש QופSלפ ה9יSמ וS םכלש Qופלטהמ ורשGתהו התיבה וכל וישכע
ותוSש QופSלפה לש
יכ ^סכ הלוע Sלש המ ,הPישה תS לבGי דימ QופSלפה .הנ9Sה רישכמל םתכפה
םתSו ,תסנכנ הPיש תS9
ורכ9ת Gר .השועו רמוS םכלש QופSלפה רו9Sב SWמנש ימש המ לכ תS ועמשת
רתוי הברה הלוע הנ9Sה רישכמש
ה9כ רישכמ Qיכהל ידכב ה9 עדימב םישמתשמ םתS םS Qכלו ,QופSלפמ
וPלשת םS Gי9י Sל ,םכלש QופSלפהמ
יל <00 , +00 .רSודב לGש
,םכלש
טרכלט יסיטרכב ר9וP שומיש
.Zורמגנש טרכלט יסיטרכב שמתשהל RיS ודמלת ת'ע'כ
.םישמושמ ,Qכ .ם י ש מ ו ש מ םיטרכלט המכ SוWמל םכילע ,QושSר רבד
ה9יS לש הלפSP ול ובנגתו QטGה םכלש PS לש םיטרכלט ^סוSל וכל ה9 ליבשב
<0 .
הSרS ינSש Gירטה ינפמ םינגומ םישדPהמ הברה המל ,םינשי םיטרכלט ^ידע
.הפ םכל
ה9יS םכל היהיש ^ידע Qכ ומכ <0 SWוי Sל כ`דב ה9 םינושSרה תונויסינב יכ
הרוGש המו והשמ
וישכע ,יGוS .תדבוכמ תומכ םכל היהיש וגSדת Qכל ...סרהנ טרכלטהש ה9
.הGיר וSידיו תטלG וPתפ
.שדP היהישו .הילע טלGומ רבד םוש ילב ,הGיר היהת תטלGהש דוSמ בושP
.ונל רו9עת Sל הנשי הטלGה תGיPמ
לילסה לע ורה9 .םינפבש לילסה Qמ GלP תונידעב ור9גו םיירפסמ וPG תעכ
וGיבדה .Rלכלתי Sלש רוPשה
תוטילב הברה שיש הפיS ,טרכלטה לש Qוילעה ירוPSה GלPה לע לילסה תS
Qורפיע םע ורבע ,Qכמ רPSל .תונטG
םPפה םע תונורפעה תSש הסSב .םPפ לש הGד הבכש רSשייש Rכ ,לילסה לע
.רPS רמוP םע םויכ ופילPה םינשיה
SוWמל ידכ םכלש Sתבס לש Qשיה תיבל וS הGיפרג תונPל תכלל וWלSית Qכל
Gיבדהל םתרמגש ירPS .םPפ Qורפיע
הGד הבכיש וילע םתרSשהו ,טרכלטה לע תטלGהמ יטנגמה רוPשה לילסה תS
ותוS וסינכה ,Qורפיעה Qמ םPפ לש
יSלגה רשS הכופה תיטנגמ הלועפ ה9 הפ הרGייש המ .ירוביW Qופלט Rותל
,וב דומעל לכוי Sל יטנגמה
.G9ב ה9 יכ ,ישפוP ורבד 9S .Qופלטה לע הלבגה Sלל ישפוP Qמ9 םכל היהי Qכלו
.סמ הטיש ' טרכלט יסיטרכב ר9וP שומיש <
...םיטרכלט רו9Pמל היינש הטיש
.םישמושמ ,Qכ .ם י ש מ ו ש מ םיטרכלט המכ SוWמל םכילע ,QושSר רבד
ה9יS לש הלפSP ול ובנגתו QטGה םכלש PS לש םיטרכלט ^סוSל וכל ה9 ליבשב
<0 .
הSרS ינSש Gירטה ינפמ םינגומ םישדPהמ הברה המל ,םינשי םיטרכלט ^ידע
.הפ םכל
ה9יS םכל היהיש ^ידע Qכ ומכ <0 SWוי Sל כ`דב ה9 םינושSרה תונויסינב יכ
הרוGש המו והשמ
וישכע ,יGוS .תדבוכמ תומכ םכל היהיש וגSדת Qכל ...סרהנ טרכלטהש ה9
.סGפיט תלוכמהמ וסייכת
תוטלוב תונטG תודוGנ םיSור .םיטרכלטה דPS לש ירוPSה GלPב וננובתה
hהלעמל
םעפ לכ .תונידעב תS9 ושע .סGפיט לש הGד הווש הבכשב םתוS וסכ
,רמגיי טרכלטהש
fffffffffffונהית .Sרונ Sל לבS ,שדPמ תS9 תושעל וWלSית
.G9ב ה9 יכ ,ישפוP ורבדו
Rירדמ םימדGתמל השילג
םינווGמה םיתורישהו תונכותה ,םיר9עה ,דPוימב `םידבכ` םישלוג םתS םS םג
םכלש השילגה תוכיS תS רפשל םכל עייסל םייושע םיSבה
רומ לג
Gירט לכ םיריכמו סייפסרבייסב םיסונמ יכה םישלוגה םתSש םכל המדנ םS םג
בלPמ רבכמ ה9 למגנש םדומ לעב Gדרד לכ .תרPS הריפס ו9 טנרטניSה ,רפסב
,םכיפלכ Qיגפהלו הוושו שדP תוריש םע ויטוטהלב םכתS עיתפהל לולע ומS
.םכל יוSרה 9ובה תS ,םירובה
םיתורישו םיר9ע ,םילכ לש רPבמ הגיWמ ,הרדסב QושSר GלP ,הSבה הבתכה
.הPטבSהו םיידימה םירסמה ,םירתSל השילגה םוPתב םימדGתמ םינווGמ
וS םכלש השילגה ייP תS רפשל םכל עייסל היושע הלS םיר9ע םע תורכיה
םיר9ע םיריכמ .דPוימב םינמוימ םישלוגכ םירPS יניעב רייטWהל תוPפל
הבתכל ביגהל םיישפוP ושיגרה hו9 המישרב םיעיפומ םניSש ,םיפסונ םיWלמומ
.םירPSל םהילע gילמהלו
םימדGתמל םיידימ םירסמ
QובשPמ רתוי םכתושרב שי םS AJe המכב שמתשהל םישGבמ םתSו דPS
,השילגה Qמ9ב תינמ9 וב תונובשP ;AJe .בטיה םכתS תרשת תימניPה
וSדיווב תכמות רZגנסמ fוהSי םיידימה םירסמה תנכות לש השדPה הסריגה
לש Qוכדע בWG m יסPי QפוSב ההובג תוכיSב <0 היWולו9רו היינשב תונומת
לש תיברמ +<0 לע <T0 תמדיGב רZגנסמ fוהSי תS תוביWמ הלS תונוכת .
לוGה רשS ,Sבה רודהמ םיידימה םירסמה תונכות ,טZW'וSדיווה תונכות
.טסGטה םוGמ תS םיפילPמ Qהב הנומתהו
Sיה וSדיו תמלWמ תועWמSב תוPישב תכמותש תפסונ םיידימ םירסמ תנכות
Nal#al3 תעWומ הנכותה לש תיסיסבה הסריגה .הפינעה הליהGה תלעב הGיתווה
.תופסונ תונוכתו רפושמ וSדיו העיWמ םולשתב הסריגה דועב םניP הדרוהל
Sיה הדWל הPתפתה תGGוש הליהGש תפסונ תWלמומ טZW'וSדיו תנכות AJBAA .
.הרובע םלשל שי Qכמ רPSלו תועובש השולש Rשמל םניP הנכותב שומישה
םכתושרב םS Y"0d/! [N תנכות , Y"0d/! ?ee0)e6 תבלושמש ,
'ב רPS שמתשמ לכ םע וSדיו תוPיש עWבל םכל רשפSת ,הלעפהה תכרעמב
Y"0d/! [N .
םירWוGמ םירושיG
'ב תולגה RרוSב רושיG םכל וPלש :המWע לע תר9וPו תרכומ העפותה AJe וS
.Rופה וS עטוGמ לבGתמ Sוהו ינורטGלSה רSודב &"0yB4C 'ו
?a3e:,%/6#e6C"03 RורS רושיG לכ ורימיש םיליעומ םיתוריש ינש םה
Gיבדהל RירW ,תורישב שמתשהל ידכ .יתודידיו רWG רושיGל םכתושרבש
,רWוGמ רושיG לבGתי תוינש רפסמ Rותו ,הכורSה תבותכה תS םיSתמה הדשב
רושיGה ,לשמל .Qוכנה ^דל ונפויו וילע וGילGיש ,םירבPל Pולשל ולכות ותוS
רWרWGה %##-:dd;a3ea%/6#e6l"03.$/;dhJ18(<<T+< תבותכל ליבומ
:הSבה %##-:dd!!!.y0e#.$/."lda6#"$led0,V+T0,C'<18T81T,00.%#;l .
Rרד תומורת דבלמ רורב תוסנכה לדומ םירסP הלSה םינווGמה םיתורישה ינש
NayNal .ומלעי Sלש ידכ ,הפי Qיעב םהל םורתל יוWרש Rכ ,
hםיידימ םירסמב םישדP םירבP םישפPמ
,`םיטוב` םייורG תובורG םיתעלש הנכות יביכר ,םייביטGSרטניS םינכוס
ומכ םיידימ םירסמ תונכות תועWמSב העש לכב םכתS PPושל וPמשי AJe וS
?,L .טנרטניS ירתSב וS םיירלולס םינופלטב ,רZגנסמ
תרבP לש ,םיSבה םיטובה :$#"7eD5ddy תיסומינ הPישב םיGפתסמ םניS ,
,תושדP תורתוכ גיWהל ,לשמל m םכרובע תונוש תולועפ עWבל םילוכיו דבלב
םתדרוה םע ופסוותי םיטובה .Qולימב םילמ לש םישוריפו תוינמ יטוטיW
םיידימה םירסמה תנכותב םכלש םירבPה תמישרל ?,L תוSסריגc רZגנסמ
'מ דבל תורPS תונכותל :A? לש :EC לע ונעיו bה9 בלשב תונימ9 QניS
.העש לכב םכיתולSש
תושדPה רתSב רוGיב םכל RוסPי יס יב יבה לש יביטGSרטניSה Qכוסה ,לשמל
תשGב תS העדוהב םיPלוש םתS :לעופ ה9 Rכ .תיטירבה רודישה תושר לש
םכPה Qכוסה .םירושיG לש הרוWב תוSWות םכל Pלוש םכPה Qכוסהו שופיPה
תועידיה תונכוסמ שדP עדימב Qייעל םכל רשפSמו טירפת םכל גיWי סרטיור לש
.Qולימו ריווS ג9מ ,תוינמ יטוטיW ,תושדP תורתוכ '
לש רתויב ^יGמה יביטGSרטניSה Qכוסה :$#"7eD5ddy Sוה ,;a6#e6J%"ld ,
,תושדP תורתוכב Qכדעתהל שמתשמל רשפSמ םירבPה תמישרל ותפסוה םעש
ריווS ג9מ ,bדבלב ב`הרSבc עונלוGה יתבב תעכ םיגיWמש םיטרס לע עדימ
םיGPשמ GPשל ,תשרב םישופיP עWבל רשפSמ Qכוסה ,Qכ ומכ .תוינמ יטוטיWו
,R`נתה ,סורוS9ת ,Qוליממ םישוריפ גיWהלו ,Sנ gבשו היווירט ומכ
םע רבדל רשפS .דועו הידפולGיWנS ,;a6#e6J%"ld טנרטניS רתS Rרד םג
'ה תסריגב ירלולסה Qופלטבו Y:N .
'ב הPטבS AJe
.בנגל תSרוGה ישיSה בשPמב תרכומ הWריפ Qה םיידימה םירסמה תונכות
תנכות AJe .5a6d תופGתהו םיסוריו ינפמ םכבשPמ לעו םכתויטרפ לע Qגת
תנכותב םרוGמש AJe Rשמל הנימ9 הנכותה לש Qויסינ תסריג . <1 רPSלו םוי
'כ הרובע םלשל שי Qכמ <0 .רלוד
םיפדעומ םירתS םע רשG לע רומשל
םירתSב םימסרפתמש םינוכדעו תושדP ,תובתכ ספספל םיברמ םתS םS
ושרדיתש ילבמ ה9כ יוניש לכב םכתS ונכדעיש םיר9ע םנשי ,םכילע םיביבPה
.עבWS ^וGנל
YeH,"#e'Ya#$%e6 רתS Rותב םיפד תיטמוטוS Gרוסש הנכות ^סות Sוה
תS Pלוש Sוה .^ד לכב הנתשה המ שיגדמו bהיכרריה תמר לכבc טנרטניS
רתSמ ^סותה תS דירוהל רשפS .הנכותה Rרד וS ינורטGלSה רSודב תוSWותה
'ל םניP Qתינ הנכותב שומישה .Sבה טנרטניSה +0 .דבלב Qויסינ םוי
&6a$3e0)"0e ל המוד QפוSב לעופ YeH,"#e'Ya#$%e6 הנכות ביכר וניS RS
לש םילכה לגרסל רושיG ^סוותמ ,^סותה תדרוה םע .Qפדפדל ^סות SלS
לע העדוה לבGל וWרתש ^דל ושלגתש םעפ לכב GילGהל Qתינ וילע ,Qפדפדה
.ונוכדע
&6a$3e0)"0e לכ וS השולש ,םיימוי ,םוי לכב שGובמה ^דה רPS בוGעי
^ד תS לבGל רוPבל ולכות .ינורטGלSה רSודב Rכ לע Qוכדע םכל Pלשיו עובש
לכ תS תWמתמש רWG Pוד וS ^דב םישדPה םינכתה לכ ונמוסי ובו טנרטניSה
Rרד בGעמ תPת םייוWמש םיפדה רPS בוGעל רשפS .^דב םישדPה םינוכדעה
לש טנרטניSה רתSב םכלש ישיSה QובשPה &6a$3e0)"0e .
Hy D//K"lle4
םניP תוPיש
Gמועל יתGדב Sל דבוע Sוה םS וישכע רפסהמ PGלנש Rירדמ ה9 ועמש
..ולבG 9S בוט Qכש יל המדנ לבS
םניPב Qופלט תוPישל Rירדמה
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ל Qוכנ m Pוטב דבוע ה9 םוGלס תשרבו ה9 תS יתGדב V לירפSב <001 .
ZגנרוSב ה9 תS תוסנל ידכ
ורSשית Sלש דבוע ה9 הטיש ו9יS לע ריבסS ינS םדוG הככ 9S בוט Ca;e6 םי
. h המל םיעדוי Sלו תושעל םיעדוי Gרש
... ^סכ םכל הלוע Sל ה9 שS יבכמלו סנלובמSו הרטשמל םירשGתמ םתSשכ
Rלש רבP לש רפסמ Sוה הרטשמה לש רפסמהש רישכמב תנכתל רשפS 9S
ה9 הככו הרטשמל רשGתמ התSש בשוP רישכמה רבPל רשGתמ התSשכ הככו
. ^סכ Rל הלוע Sל
1 Sוהש יSנכט דוG םיבתוכ .
n1<+T5n+001
ה תS םישיGמ + Qימיל לSמשמ j QושSר
< ל טירפתב םיכלוה . (;e6)e0$y L5;He6
c שS יבכמו סנלובמS, לSרשיב הרטשמה לש םירפסמ םש ויהי ‡ 100 , 101 ,
10< b
+ . םניP וילS רשGתהל םיWור םתSש רפסמל םוריPה ירפסמ תS םינשמו .
T . רישכמה תS םיבכמ .
5 j תWG םיכPמ . 10 X <0 . תוינש
U . םתבתכש םירפסמה תS גייPל םיסנמו םיGילדמ .
V ב םכתבתכש םירפסמה דPS תS םיבתוכ םתS m דבוע לכה םS. (;e6)e0$y
L5;He6 : הSבה העדוהה עיפות רישכמה לעו :##e;-"0) (;e6)e0$y
Jall
. ` םוריP תPיש םו9יל הסנמ ` תירבעב וS
... ישפוP ורבדת , םניP תוPיש םכל שי ... וה9ו
n
םינופSלפה לוכב Sל,רפסמל םוGמ שיש Pוטב Sל
ונהת
Hy $//l11
םדGתמ Qורכי9ב שומיש
:םדGתמ Qורכי9ב שומיש
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
תירSניב הGיטמתירS לע רמSמ SרGש ימ לכ ,וישכע דע fffQלהS QלהS QלהS
Qיבהו
םויה .Rפהלו םיירSניב םיכרעל םיילמיWד םיכרע םגרתל RיS עדוי ,רמSמה תS
,תS9ה הGיטמתירSה לש הנבה לש תובישPה תS םכל תוSרהל Rלוה ינS
Qוכנ שומישל
fffליPתנ וSוב ,בוט .דועו ,םכלש תוינכותב Qורכי9ב
םיירSניב םיכרע לש Qוימ
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
.Qורכי9ב םיספות םהש תומכה יפל Qיימל רשפS םיירSניבה םיכרעה לכ תS
,וישכע
תSרGנ ונלש ירSניבה Rרעה Rותב bספS וS דPS ה9 םS הנשמ Sלc הרפס לכ
תיביס
לוכי Sוהש QטG יכה רפסמה ה9שc ילמינימ לדוג שי Qורכי9ב לדוג לכל .םינותנ
וSוב ,בוט .bליכהל לוכי Sוהש לודג יכה רפסמה ה9שc ילמיסGמ לדוגו bליכהל
...יגולונורכה Qוימב ליPתנ
:טיב
jjjj
c טיב H"# לדוג תדיPי Sוה טיב .תויהל לוכיש ילמינימה ירSניבה Rרעה Sוה b
ילמיסGמה ילמיWדה Rרעה יכ Gיסהל רשפS QSכמ .תPS םינותנ תיביס תספותה
הלש
Sוה 1 Sוה הלש ילמינימה Rרעהו , 0 שומיש שי תויליעה תונכיתה תופש בורב .
c ינSילובה הנתשמה Sוהו ,דPS טיבב שמתשמש הנתשמב D//lea0 הנתשמ .b
ינSילוב
רי9Pהל לוכי &65e וS Oale ינעי , 1 וS 0 Qורכי9ב רתויב ליעיה שומישה .
.ינSילוב הנתשמ Sוה תוינכותב
:טייב
jjjjj
c טייב Hy#e ספותה ירSניב Rרע Sוה b 8 בושP רבד ,וישכע .םינותנ תויביס
:םיבWמ ינש םה ,הדימה תודיPיל םירושGש םינתשמב הSלהו QSכמ היהיש
,")0ed
םגו B0")0ed בWמ . B0")0ed ילמינימה Rרעהש רמוS םWעבש בWמ Sוה
הנתשמה לש
היהי דימת 0 בWמ .םינותנה תויביס לדוגב יולת ילמיסGמה Rרעהו , ,")0ed
Sוה
לש ילמיסGמה Rרעה תS PGולש בWמ B0")0ed עבוGו ,םייתשב GלPמ ,
Rרעהש
,םייתשב GוליPה Sוה ילמיסGמה Rרעהו ,םייתשב GוליPה סונימ Sוה ילמינימה
םיבWמה ינשל Sמגוד הנה .Qורכי9 תומכ התוS תS םיספות םיבWמה ינשש הככ
גוסמ הנתשמ לש ילמיסGמה Rרעה :טייבב Dy#e B0")0ed Sוה <55 וכרעו
Sוה ילמינימה 0 גוסמ הנתשמ לש ילמיסGמה Rרעהו , Dy#e ,")0ed Sוה 1<V
וכרעו
סונימ Sוה ילמינימה 1<8 לש שומיש שי תויליעה תונכיתה תופש בורב .
הנתשמ
גוסמ טייב Dy#e B0")0ed תומייוסמ תיליע תופשב עודי טייב גוסמ הנתשמ .
םג
םשב ,%/6#"0# םג טייב הנתשמל תירבעב תוSרוGה הלעפה תוכרעמ םנשי .
,תיב
,`טייב` הלימב שמתשS ינS ה9ה טסGטב .םיתב הברהל Rפה ה9 םיטייב הברהו
.לבלבמ שוריפ ה9ל תתל RירW Sלש בשוP ינSש Qוויכמ
:דרוו
jjjjj
c דרוו Y/6d ספותה ירSניב Rרע Sוה b 1U ילמיסGמה Rרעה .םינותנ תויביס
לש
גוסמ הנתשמ Y/6d B0")0ed Sוה U55+5 Sוה ולש ילמינימה Rרעהו 0 .
,וישכעמ
גוסמ םינתשמ לש םיילמינימ םיכרע QייWS Sל ינS B0")0ed םלוכש Qוויכמ ,
0 .
הנתשמ לש ילמיסGמה Rרעה ,וישכע Y/6d ,")0ed Sוה +<VUV Rרעהו ,
לש ילמינימה
Y/6d ,")0ed סונימ Sוה +<VU8 םשב םג עודי דרוו גוסמ הנתשמ . A0#e)e6 ,
וS
Gר םימעפל A0# בWמב תושמתשמ תויליעה תונכיתה תופש בור . ,")0ed
.דרווב
:דרוו לבSד
jjjjjjjjjj
c דרוו לבSד =/5Hle Y/6d c דרוויד םשב םג עודי ,b =!/6d Rרע Sוה ,b
ירSניב
ספותה +< בWמ יבגל .םינותנ תויביס B0")0ed םייG Sל ה9 בWמ ,דרוויד לש
c רתי סמועל בשPנו ,וכותב E7e6al/! בWמב .b =/5Hle Y/6d ,")0ed ,
Rרעה
רפסמל עיגהל לוכי ילמיסGמה <1TVT8+UTV Sוה ולש ילמינימה Rרעהו ,
סונימ
<1TVT8+UT8 לעמ Rרע לכ . <1TVT8+UTV סונימ תPתמ וS <1TVT8+UT8
תSיגשל בשPנ
c רתי סמוע E7e6al/! םשב םג תויליעה תופשב עודי דרוו לבSד הנתשמ .b
C/0) ,
םג םימעפלו C/0)"0# גוסמ הנתשמב תוPפש המכ שמתשהל gלמומ . =/5Hle
Y/6d ,
רתוי שי ,דרת תינכותה לש תוליעיה ,Qורכי9ב םוGמ הברה םיספות םהש םושמ
.תPפת הלש תוריהמהו ,תינכותה לש הסירGל םייוכיס
םיילSנידרוS Sל םינתשמב שומיש
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
,bרבש Sל םהש םירפסמc םיישממ םיירפסמ םינתשמ לע Gר Qבומכ ונרביד QSכ
RS
ומכ ,םיילSנידרוS םניS םהש םיכרעב בר שומיש שי תויליע תונכית תופשב
הנתשמ
,#6"0) וS J%a6 הנתשמ ,וישכע .לשמל J%a6 טייב Gר ספות Sוה ,Qבומ Sוה
,דPS
תלבט יפל יכ :$"" הנתשמ לש ילמיסGמה Rרעה J%a6 Sוה <55 לשמל Rכ .
םג רשפS
Sוהש gבוG לע Gר QSכ רבדמ ינSוc םייוסמ טסGטב שי תויתוS המכ תעדל
טסGט
,יGנ Nla"0 &e_# הלעפה תוכרעמ Qנשי :תרוכ9תc םיטייב המכ םיGדוב טושפ :b
ה9 םיתבה רפסמו ,טסGט ותוSב שי bםיתב םג SרGנ ה9 תירבעבש תורמוSש
רפסמ
גוסמ הנתשמ ,בוט .טסGטב תויתוSה ,#6"0) עדויש ימ לכ .דוSמ Qיינעמ Sוה
bילוכו הווSZג ,יפלד ,לGספ ,Qהינימל Gיסייב תופשc תויליע תופשב תונכית
גוסמ הנתשמל ילמיסGמ Rרע עובGל רשפSש עדוי ,#6"0) Rרעהש רורב ה9 .
גוסמ הנתשמ לש ילמינימה ,#6"0) הנתשמ יכ ,ספS Sוה ,#6"0) יפל דדמנ
רפסמ
c דPS טייב תספות תוS לכ :ובש תויתוSה 8 תפשבש עדוי ינS .bםינותנ תויביס
הנתשמ הWור ינS םS ,לGספ ,#6"0) לש ילמיסGמ Rרע םע 8 ינS ,םיטייב
בותכS
ה9ל Sמגוד .תועבורמ םיירגוס Rותב הנתשמה גוסל הרהWהה ירPS הלבגהה תS
Sיה
ומשש הנתשמ @a6[ :
@:4 @a6[:#6"0)p8 ˆp
גוסמ הנתשמל הרדגהה התוS תS תושעל תורPS תופשב םג רשפS ,וישכע
,#6"0) .
.תוליגר תולוגע םיירגוס םע Gר רבדה ותוS תS םישוע ,לשמל Gיסייב לSו9יוב
:לGספ תפשב םדוGמ יתתנש Sמגודל הליבGמה Sמגודה הנה
="; @a6[ : ,#6"0) b8 b
תניPבמ הבוט דוSמ Sיה ילמיסGמ Rרע תלבגה לש ולSה תורדגהה ,וישכע
תוליעי
הנתשמל םיטייב עשת לש Rרע ונסנכה םS :QורסיP שי לבS ,Qורכי9ב ,#6"0)
םע
תS9ו .הSיגש תעדוה ילב QורPSה תS GPמיי Sוה ,םיטייב הנומשל הלבגה
הייעבה
שמתשS ינS הפ .Sמסיס םע תינכות תושעל הWור ינSש ובשPת יכ ,QSכ הלודגה
:דוGב תWG וWיWת Gר םS QSכ Rלוה המ Qיבהל םילוכי םכלוכ לבS ,לGספ תפשב
@:4 @a6[:#6"0)p8 ˆp
D(.AL
Y6"#e bZA0e6# #%e -a!/6d ˆbZ :
4eadC0 b@a6[ ˆb
AO @a6[ pl ZJ6/H/!Z &2(L (_"# ˆ
(L= .
רבסה
iiii
הנתשמ ונרדגה הנושSרה הרושב ,#6"0) לש ילמיסGמ לדוגל הלבגה םע 8
.םיטייב
טושפש Rסמה לע טלפ ה9 תישילש הרוש .תינכותה תלPתה תS9 היינשה הרושב
בתוכ
בתכ שמתשמהש המ תS תSרוG תינכותה תיעיבר הרוש .Sמסיסה תS סינכהל
התוSב
Sל Sוה ונסנכהש המ םSש רמוS Sוה תישימP הרושו ,רטנS gPלש דע הרוש
Rרעה
J6/H/! ,וישכע .תינכותה םויס ה9 תישיש הרוש .תינכותהמ SWוי Sוה 9S
תינכותה Rותל gורפל הWריי והשימ םS ה9 דPS :תונורסP ינש לע ובשPת
יתינבש
c ילSטורב Pכ םע D65#e O/6$e תוPפל דוע ול הכסP יתישע ינSש הלבגהה .b
<00
הלימש ליPתתש Sמסיס לכש ה9 ינשה QורסPה .PוWיפ תונויסנ תועש
J6/H/!
םג בותכל לוכי ינSש הככ ,GPמיי רSשה יכ ,לבGתת םWעב J6/H/!O5$3
ה9ו
תS Gר לבGיי הנתשמה יכ ,לבGתיי םWעב 8 םושר Qהבש ,תונושSרה תויוSה
ונל
J6/H/! תושGבמש תוינכות Rותב הלבגה תושעל Sל ה9 עיWמ ינSש המ ...
Sמסיס
רתוי לבS הליעי תוPפו תיטיS היהת תינכותהש ^ידע .הלSכו םיישיS םיטרפו
c םיטGייבוS תוPנומ Qהש תופש ה9 ,לבS רבד דוע .תPטבוSמ EH>e$#
E6"e0#ed .b
ומכ תופשבש עדוי ינS @"5al Da"$, J--, =el-%", qa7a םג שי ,דועו
הלבגה
c טסGט תובית לע &e_# D/_ EH>e$# םיגWיימש םיטGייבוS ינימ לכ דועו b
Rרע
תומכ תS הניטGמש ,תS9ה הלבגהה תS תושעל םוPב gילממ ינS .ילSוטסGט
Qורכי9ה
הנתשמ Sוה ילSנידרוS Sל Sוהש הנתשמ דוע .ספות ומWע טGייבוSהש :66ay .
הנתשמ :66ay לידבמה דיPיה רבדהו ,םש ותוS תPת םינתשמ יוביר םWעב Sוה
QייפSמ Sוה םהיניב A0de_ ינתשמב שמתשהל םוPב gילממ ינS . :66ay םה יכ ,
תוSלולב םיישומיש דוSמו ,רתוי םייעוWGמ ,רתוי םיPונ O/6 םS ,Qכש המ .
תושעל RרטWנ Sל ונPנS ,םינתשמ עבש Gר םיכירW ונPנS :66ay .הנומש דע
תועט
ינתשמב תפסונ :66ay ינתשמ ללכ Rרדבש םיPכוש םישנSש Sוה :66ay
םיליPתמ
Rרעמ A0de_ Sוהש 0 רוWינ ונPנS ,םינתשמ שש םיWור ונPנS םS ,Qכל .
:66ay
Rרעהמ 0 Rרעל דע 5 םגש Qוויכמ , :66ay 0 QורPS רבד .QיGת הנתשמ Sוה
רו9עיש
םייPה RרוS Sוה ,םתינבש תוינכותב םכלש Qורכי9ב QוכסיP םע דדומתהל םכל
לש
Rותל Gר הנתשמ םיכירW ונPנSו ,הרודWורפ ונינב םS ,Sמגודל .םינתשמ
gוPמ Sלו הרודWורפה Rותב שדP הנתשמ לע ריהWנש ^ידע ,המWע הרודWורפה
השוריפ תינכותה ^וגלו הרודWורפל gוPמ שדP הנתשמ לע הרהWה .הרודWורפל
הנתשמ לע ריהWנ םS .תינכותה RרוS לכל Sוה ולש םייPה RרוSש הנתשמ
Rותב
ולש הלבגההו ולש גוסה יפל ול םיSתמה Qורכי9 סופתי Sוה ,הרודWורפה
תליPתב
לש הWרהה Qמ9 םויסב ולש Qורכי9ה תS הנפיו ,הרודWורפה לש הWרהה Qמ9
סופתיש ,תינכותה ^וגלו הרודWורפל gוPמ רדגוהש הנתשמ תמועל ,הרודWורפה
.םכלש תינכותה לש המויס דע Qורכי9
םויסל םילימ
iiiiiiiiiii
תובישPה תS םתנבהש הווGמ ינS .םיליPתמל היה Sל ה9 רמSמ ,םתנבהש ומכ
לש
Qוכנ Sל שומיש ללגב Gר תושענ תוינכותב םיגSב הברה .Qורכי9ב QוכסיP
SרGנש והשמ תושעל לוכי םייוסמ רGSרG 9Sו ,Qורכי9ב D5aae6 E7e6al/!
סמועc
לש Rרעה ובש ,Qורכי9ב Qוכנ Sל שומישמ םרגנש דבעמב תינסPמ לע רתי
תינסPמה
שישכ .bהל הWGוהש Qורכי9המ רתוי לודג D5aae6 E7e6al/! לוכי רGSרGה ,
הרכשS ,םכלש תינכותה Rותל הWור Sוהש לפמוGמ הנוכמ דוG לכ סינכהל
הWירפ
הווGמ ינS .םכלש תוינכותה Rותב Qורכי9ה תS בוט ולWנת 9S .תינכותל
.םתנבהש
Hy J6/H/!
ריהמ ^ותיש
לבS .םיWבGה ^ותיש תונכותמ תובהלתהה תS טעמ QנWל יושע יטיS הדרוה בWG
ושעת םS .טנרטניSמ םיWבG דירוהל תובוטה םיכרדה תPS ,Qיידע ,ו9ש רבתסמ
Qוכנ תS9
,ילילג יGוש 0e# Qי9גמ
םניS םהש הב9כSב יל ורפיס ,יתPPוש םתיS םיירט בPר'ספ ישמתשמ המכ
הליגר םיWבG תדרוהו ,הריהמ SGווד השילגה .ופיW םהל םיבWGה תS םילבGמ
,םרו9'וידוSב הריבס תוכיS לבGל םיPילWמ םה .םיפי םיבWGב תלהנתמ
םיPילWמ Sל QפוS םושב םה לבS .םיטרסב תופWל םיPילWמ וליפS םימעפלו
.םיWבG ^ותישב םיילמרונ םיWבG לבGל
דוש ' םירPS עשפ ימוPתל םירבוע םGלPו ,םתובהלתה תS תWG QנWמ ה9
ינS לבS .םהלש הדובעה םוGממ טולייפ יטע תבינג וS ,םימסב רPסמ ,םיGנב
הברה העישפ םוPתל םירבועש ,ריכמ ינניS םתוS םיבר םישנS םנשיש Pינמ
םיברוW טושפ םה טנרטניSמ םיWבG דירוהל םוGמב :ילנויWנבנוG רתוי
9Sו םתוS בוהSל ,םיינש וS ריש דירוהל םוGמב .םהירבPמ םימלש םירוטילGת
היהיו ' ה9 ירPS .הליPתכלמ ולוכ תS םיGיתעמ טושפ םה ,םובלSה תS תונGל
.לבP .ונGי םהש יוכיס QיS רבכ הSרנכ ' הטושפ תולWעמ ה9
לש יתיישעת רוWייל םישורדה םייתיבה םיעWמSה תS םויה שי ונבורלש Qוויכמ
,רוWעל ,תS9 לכב יSדכ ילוSש יל המדנ ,םייטSריפ הGי9ומו הנכות ירוטילGת
^ותישל רו9Pל .תויוטש השענש ינפל הרוPS דPS בלש רו9Pלו ,םיבשוP תושעל
יפכ .הדובעה תS תושעל לוכי העGשהו עדי תWG םעש ,בוטהו Qשיה םיWבGה
תויהל ,וליפS ,לוכי Sוהו .ידמל ריהמ תויהל לוכי םג Sוה ,Rשמהב ריבסנש
.יGוP
תS9 לכב המל N<N h
וS יGוP יתלב ונניS Sוה ומWע ינפבו ,תויטSריפל Gר Sל רושG םיWבG ^ותיש
.הלש םיירשפSה םישומישה םע SלS היגולונכטה םע הניS היעבה .ירסומ יתלב
ל9ונ וS ,תופורתו םילער ,Gשנ ילכמ תונוש QניS םיWבGה ^ותיש תונכות ה9ב
םישעמ תיישעל וS תויבויP תורטמל שמשל תולוכי Qה ' םירוטSידרל רוריG
תוירסומהו תוירPSה תדימ יהמו שמתשמ ימ Sיה הלSשה ,םיSרונו םימויS
.ליעפמ Sוהש
יבגל םיניינעמ םירבסה םיעיWמ םג ,Qכותה תויטSריפ לש היW9ילגלה ידיסP
Qולשיכ תS םיוושמ םה .םיWבGה ^ותיש לש םימודמהו םייתימSה םיG9נה
' ה9מ בוט וS .םהינימל םימסה יGוP תפיכSב Qולשיכל םוPתב הפיכSה
`ה טGייורפל N6/%"H"#"/0 הSמה לש םירשעה תונשב ב`הרS המייGש לשוכה `
PילWה תS9 תמועלו ,לוהוכלSמ הGירמS תS לומגל PילWה Sלש ,תמדוGה
.והשלכ Qכוסמ םס וליכי ,לG הGשמ וS Qו9מ ^סות ,הפורת לכש ה9ל םורגל
'ה תותשרבש םושמ ,QSכ דיPיה Qיינעה Sל ה9 לבS N<N םיWבG םג םירבוע
לש םינשי םיSומד ,Pותפ דוG תונכות לש הנGתה יWבG ' לשמל .םיימיטיגל
לש ישפוPה ושומישל ומרת Qהלש םירWויהש תונוש תוריWיו תונומת ,םיGPשמ
תוSסריג ,bדיימו ^כת םינפהמ ישפיטה RויPה תS ודירותוc בPרה רוביWה
תונכות לש תונוש ,%a6e!a6e 'ו O6ee!a6e תיGוP Qהלש הדרוהה םWעשc
.bRכ'רPS QתיS םישוע המ Sיה ,רבכ םS ,הלSשהו
Sוה תירPסמה הGי9ומה תדרוהמ לודג GלP םג ,םינGירמSה םישמתשמה רובע
,ילSרשיה GוPל דוגינב ,ינGירמSה GוPה יפל .יטרוSית QפוSב תוPפל ,יGוP
ושומישל םיGתוע ומWעל רוWיל לוכי תיGוP הGי9ומ תרומת םלישש שלוג
וטרשיש הרGמל ,יוביגכ ,וידוS ירוטילGת לש םיGתוע רוWיל ,לשמל .ישיSה
םיGי9Pמש םיSרוGה Qיבמ ולS .הנG רבכש הGי9ומ לע בוש םלשל gלSי Sוהו
.בושP ה9 עודמ Qיבהל םילוכי ,תונשי תוטסGבו םיטילGתב Qיידע
לש ילGי9ומ Gתוע .דיGפת תGPשמ םירWויה תויוכ9 לש `תונשייתה`ה םגו
ילעב םה םיעWבמהש Qכתייש תורמל ,Qגומ יתלב בשPיהל יושע תיסSלG הריWי
gבוG דירוהל ,ינש דWמ .םכלש בשPמל ודירותש יפיWפסה Gתועה לע תויוכ9
,והשכיS ,הSרנ Qיידע ,Qילרב לש תימוSלה תרומ9תה עוWיבב ,יGסבוGייZW לש
ילSרשי יSGי9ומ לש QושSרהו שדPה G`תה לכ תGתעהמ י9בנ תוPפ השעמ
hהככ Sל ,ריעW
'ה המל N<N hיטיS Rכ לכ
המ ריבסנ םג Rשמהבו ,יטיS תויהל בייP Sל םיWבG ^ותיש ,רבכ ונמכיסש ומכ
תS ריכנ הבה ,הלPתה רותב לבS .ריהמל ותוS Rופהל ידכ תושעל RירW
:ללכ'Rרדב םיריכמ ונPנSש תיSרונה תויטיSל םימרוגה
,בה9 יווG לש ה9 Sוה ,תורתוכ לביGש יפיWפסה הרGמה .ל`וPל ספה'בPור
יפכ םיWבG ^ותיש תונכות ישמתשמל Rומנ ספ'בPור Qווכתמב התWGהש
'ב םסרופש y0e# QפוSב םיבWGה תS וליבגה לכה'Rסב םהש םינעוט הרבPב .
.המיסPה תS ריסהל ורהימו ,תועובש רפסמ RרSש גורדש Rלהמב ,ימעפ'דP
ונלש ספה'בPור Sולמ תS לWנל םילוכי Qכ SGווד ונPנSש ונSWמו ונGדב ,םויכ
'ב N<N .ה9ה Gפסה Rרד םירבוPמ ונPנSשכ ,םויה תועש בורב ,
םילבGמ ונPנSש םיבWGב םילבPמ Sל טנרטניS יGפסש רמוS Sל ה9 ,ינש דWמ
ישמתשמ תורשע המכ .Qווכמב N<N ,םיילמיסGמ םיWבGל םיעיגמש ,םינמוימ
תועשב רבודמ םS ,Qכל .עWוממ טנרטניS Gפס לש ל`וPל וGה תS Gתשל םילוכי
םירPS םישנSש ליבשב ה9ש Qכתיי ,ילמיסGמ בWGל םיעיגמ םכניSו ,תוסומע
.Qמ9 ותוSב שולגל ולכוי
'ה תרדש .ימוGמה ספה'בPור :&? תוSמ תינמ9'וב תרשל הלוכי ,G9ב לש
םלוכל Gינעהל הלוכי Sל Sיה לבS .בPר'ספב םישלוג יפלS 500KH- לכב
ה9ה בWGה תS Gפסל תלגוסמ התייה Sיה בר Sל Qמ9 ינפל דע ,השעמל .Qותנ עגר
'ל רתויה לכל 5000 תשמP לבS ,דSמ טעמ עמשנ ה9 ,Qוכנ .תינמ9'וב שיS
Rרעב םה הגמ יWPב םישלוג םיפלS <.5.H- עמשנ ה9 בר Sל Qמ9 ינפל דע .
.ודות ,Qומה
'ה תשר ,שדוPה הלש תרושGתה תיתשתל G9ב הכרעש גורדשה ירPS םג :&?
' לSרשיב םינותנה תרושGת לכ תרבוע וכרדש י9כרמה gורעה ' תילSרשיה
,שולגל ,םרו9'וSדיו תוSרל וסני םישלוג יפלS תורשעשכ .תלבגומ יתלב הניS
םיWבGל עיגהל םיPילWמ םניSש הSרנכ ולגי םה ,תינמ9'וב םיWבG דירוהלו
טנרטניSה תשר לש יPכונה תוPתפתהה בלשב ,תישעמ .םיילמיסGמה
תשרב סמוע ללגב םיבWGב תודירי לבS .הרG םS Gפסב רבודמ ,תילSרשיה
.תוירשפS טלPהב
.SWמנ התS הפיS הנשמ ה9 QיS טנרטניSבש בושPל ונלגרתה .תשרה לע סמועה
הנוש תוSיWמה לבS .Pמשו לודג ילבולג רפכ .התוערל המוד תשרב הדוGנ לכש
.תשרב םג ונתוS תוולמ יתוSיWמה םלועה לש תוי9יפה תולבגמהו ,דSמ
תשר N<N Rוות Rותב תמייGתמ Sיה לבS .QיטולPל תילSוטריו תושי םנמS Sיה
ו9ה תיתשתה .ירמגל תיתוSיWמו תי9יפ תרושGת תיתשת יבג'לע רWונש יגול
דירומ התS רשSכ .הליבכו תרושGת ינGתה ,תשר יעטGמ רופסניSמ תבכרומ
Gפס ותוS לWSו ,Rומכ בPר'ספ תוריש ותוSל רבוPמש ,Rלש Qכשמ gבוG
,םיבתנ העברS ,G9ב תוי9כרמ יתש Rרד ' בוטה הרGמב ' רבוע התS ,טנרטניS
gבוG דירומ התS רשSכ הרוG המ בושPו SW .תוPפל הליבכ יעטGמ השימPו
,יתייעב בתנ Rרד תרבע Rרדב הפיS .םלועה לש ינשה דWב SWמנש שמתשממ
.סרוG תרושGת Gפס וS ,שבושמ ינייוול וG
רשSכ .המWע ינפב תבכרומ םינותנ תרושGת תלהנתמ ו9ה תי9יפה תיתשתה לע
תנכות N<N רפסמ לעמ ,ומWע ינפב לבגומ ,יניינG תרושGת לוGוטורפ הליעפמ
יטרוSיתה ספה'בPורמ רSשנש המ ,רתוי םייסיסב םילוGוטורפ לש תובכש
ינוילימ םיטטוGתמ ה9ה ספה'בPור לע .דSמ טעמ תויהל לולע הליPתה ותיSש
.םישמתשמ
לדומל ומSתוה ,בPרה'ספל הWGה תויגולונכט בור .תירטמיסSה תרושGתה
תיטיS תSWוי תרושGתו ,הריהמ תסנכנ תרושGת :השילגה לש Rוותה לוWינ
תרושGתה לע Sוה ירGיעה סמועה הליגר השילגבש Qוויכמ .תיתועמשמ
תרבעה לש גוס לכבו ,םיWבG ^ותישב .הדובעה תS השוע ה9ה לדומה ,תסנכנה
ישמתשמ ינש םS .הטישה לש QורסיPה הלגתמ ,בPר'ספ ישמתשמ Qיב עדימ
:=,C לש סנכנ בWGב םירבוPמש 51<KH- לש SWוי בWGבו UTKH-
Sוה ורשGתי םה ובש ילמיסGמה בWGה ,םיWבG םהיניב ריבעהל םיסנמ
UTKH- .
בוט בWG םילבGמ RיS
שומיש לע דיפGהל בושP ,םיבWG ^ותיש תנכותמ םיבוט םיבWG לבGל ידכ
תרשפSמש הנכות תויהל הכירW ו9 .תונוכנ תורדגה לעו המיSתמ הנכותב
עWבל לכויש ידכ ,השימג הרוWב תרושGתה Rילהתב טולשל שמתשמל
ול תרשפSמש הנכות תויהל תבייP ו9 .לבGמ Sוהש רוביPה לש היW9ימיטפוS
תינמ9'וב דירוהל ול תרשפSמש ו9כ םג יוWרו ,תינמ9'וב םיWבG רפסמ דירוהל
םיבר םישמתשמ ,ה9כ QפוSב .םינוש םישמתשממ gבוG ותוS לש םינוש םיGלP
ריהמ עדימ םר9ל דPי םיפרטWמ ,תיסPי Rומנ בWG תתל לגוסמ םהמ דPS לכש
.ההובג תוריהמב םירבוע םיWבGהו ,רתוי
,טנרטניSה Gפס דWמ תיטיS תרושGת לש תולבגמ רותפל הלוכי הניS הנכות ^S
לבGמש יביטGפSה תסנכנה תרושGתה בWGמ תעבונה תרPS הלבגמ לכ וS
יGלP ^וסSל Qהלש תלוכיב gוענ ,תושדPה תונכותה לש Qורתיה .ונלש בשPמה
המWע ינפב Qהמ תPS לכש סובולגה ינפ'לע תודוGנמ ' טנרטניS יבPרמ םיWבG
.QתיS רוS דPי Qלוכו QטG רנ Sיה תPS לכ לבS ,בוט בWG Gפסל ילוS השGתמ
.Zוגו רוPש הSלה ^שוP הרוס
תנכותב השענ ה9 דWיכ גיWהל ונרPב ,הבתכה דWל Y"0?[ תPS Sיהש ,
תורשפSמש תופסונ תונכות שי .ונרכ9הש תונוכתה לכב תוכמותש תונכותה
ומכ ,תS9 e=/03ey, "?e% וS Ka**aa Qה תויעבה ,רבד לש ופוסב לבS ,
יSדכ :הה9 רSשנ יסיסבה QורGיעהו ,תונורתפ םתוS תונורתפה ,תויעב QתוS
.םומיסGמה תS הנממ SיWוהל תעדלו ,ונלש הנכותה תS ריכהל
הסריג םע עWבל ונרPב ונלש המגדהה תS +.<< לש Y"0?[ וישכעל Qוכנ ,
הסריג העיפוה םייתניב .ו9ה הנכותה לש רתוי הWופנה הסריגה +.+ לבS ,
.דSמ המוד עוWיבהו דבלב םילG םילדבהה
QSל םיWבGה ^ותיש
Sוה ,םיWבGה ^ותיש תונכות ישמתשמ לש םייPה תוכיSב העיגפל ^סונ םרוג
םיעWמSב םהב עוגפל ,QתוS םידגSמש םיפוגהו םיטילGתה תורבP לש Qויסינה
רושG ,דPSה .ה9ב םירושGש םימטייS ינש תורתוכל ועיגה הנורPSל .םיינכט
^ותיש תותשרב תוליעפה תS תושבשמש ,ישילש דWמ תרבP לש תוליעפל
תורבP לש Qויסינל רושG ,ינשה .המד יWבG תליתש תועWמSב םיWבGה
יפתשמ לש םיבשPמל וGי9יש םירGSה ליעפהל יGוP רושיS לבGל םיטילGתה
.GוPרמ םיWבG
9כרתנ העיריה הרWGש Qוויכמ לבS ,ה9 לע םג דיגהל המ הברה ונל שי
תנכות QיGתהל יSדכ ,Sל וS םיWבG ^ותיש ,לכ םדוG .ונרובע תויועמשמב
O"6e!all דגנכ רGיעב ,ליעוי ה9ש יSדוול בורGוc Gי9י Sל ' ליעוי Sל .תישיS
תושיגר תולגל Sוה ,תושעל יSדכש ^סונ רבד .bינשה גוסהמ הפיGת תונויסינ
לש םיבשPמ תורשע לע SWמנ Sוה םS .םידירומ ונPנSש gבוGה גוסלו רוGמל
תS ^ידעהל הביס דוע ו9 .יטנתוS gבוG וה9ש הSרנכ ,םינוש םישמתשמ
.ליבGמב םינוש תורוGממ gבוG תדרוה לש הGינכטה
Gודבל יSדכ םיWבG ^ותיש תונכות תועWמSב םידירומש םיWבGה תS ,Qבומכו
gבוGב רבודמ םהבש םירGמה לכב ,רמולכc דימת ,תינכדע סוריו'יטנS תנכותב
.bהמישרב םילולכ Sל הידמ יWבG .םיסוריוב Gבדיהל לוכיש
Hy D//K"lle4
םויס תולימ
.fרפסה תS יתמייס וה9....^^^וS
Rשמב השG וילע יתדבע + .םימי
ינממ !"#$% .סוטGG םכילS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->