P. 1
האלים היוונים

האלים היוונים

|Views: 1,063|Likes:
Published by api-3760668

More info:

Published by: api-3760668 on Oct 16, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

םינוויה םילאה

.םינווגמו םיבר םינוש תורוקממ ונל עדונ תינוויה היגולותימהו תדה לע עדימה
:םיירקע יגוס ינשל םיקלחתמ וליא תורוקמ
-.א םירוביחו תוירוטסה תוריצי ,המרדו הריש ,תויתורפס תוריצי םיללוכה םיבותכ תורוקמ
.םינוש םיגולותימ
-.ב .תויגולואיכרא תוריפחב םילגתמ רשא םינוש םיגולואיכרא םיאצממ
תמורה תורפסב םגו הקיתעה תינוויה תורפסב םייוצמ םינוויה םירוביגהו םילאה לש םרופיס
.תינוויה היגולותימב וקסע םה םגו ןווי תד תא המצע לע הלבק אמורש ןוויכמ
תינוויה תדל רוקמ םג םיווהמ םיבותכ תורוקמ םתוא
1
.
תירוקמה תדל רתוי םירושק ויה םהש ןויכמ רתוי הבר תובישח שי רתוי םימודק תורוקמל
אל היגולותימהו תדהש ןויכמ םיבוט רתוי םירחואמ תורוקמ םג ךא ,הפוקת התוא לש
.שדח רמוחב אלו ןשי רמוח ותואב ושמתשה םירפסה יבתוכו ונתשה
, םהירוחאמ ויה רבכ םיביטימירפה םהייח היגולותימה תא ויח םינוויה הבש הפוקתב
הריציה איה ךכל תודע , םילודג םיררושמ לש ןטע ירפ ןה תוריציהו תודגאהש ןוויכמ
כ הבתכנש "הדאיליא" 1000 תבייחש תדחוימו הפי הפשב הבותכ איהו הריפסה ינפל םינש
.תוברתל קהבומ ןמיס איהש תואטבתהל ךרד אוצמל םדאה תריתח לש רצות תויהל
"ך"נתה רפס"כ הב תוארל ןיא ךא תולאו םילא לע םירופיסב הפוצר תינוויה היגולותימה
.המודקה תינוויה תוברתה לש
םיטסיאתילופ ויה קיתעה םלועה ינב בורכ םינוויה
2
אוה םזיאתילופה לש בושח ןייפאמ .
לאלש ןויערה םינוויל עירפה אל ןכל ,םירחא תורוקממ םינוש םיטנמלא גופסל תונלבוס
לכב ךא ןמזלו םוקמל םאתהב ונתשה רשא םינוש םידיקפתו םיטביה תויהל ולכי םייוסמ
.המדאה יהולאו םיימשהו ריואה ילא םילא לש תויללכ תוצובק יתש םינוויל ויה תאז
תחא !א ךא תינוויה תוהולאה תוחתהתה תא ריבסהל תוסנמ רשא תויטרואת רפסמ ןנשי
תורזוע תורחאה םע בולשב תחא לכ ךא , תויוהולאה ביט תא ריבסהל החילצמ אל ןהמ
.םירקמה ןמ קלח ןיבהל
1 . "עבט ה תוח וכ תשנא ה תיירואת animism # אוה םילאה לש םרוקמ וז היירואת יפל -
תונוכת ולא תוחוכל ונתינ המ ןמז רחאל , םהלשמ המשנ ילעבכ וספתנ רשא עבטה תוחוכב
. םדא תויומד תויושיכ וספתנו ושנאוה ולא תוחוכ ךילהתה !וסבו תוישונא
2 . םיתמה תובא ה ןחלופ מ תוחתפתה ה תיירואת וחתפתה םילאה וז היירואת יפל -
ודבע םתומ רחאלו , םתרובג ישעמו םהיתולילע לע ורפיס רשא םירוביג םישנאמו םיכלממ
םילאל וכפה ולא םירוביגש דע יעבט לע לש חפונ !סונ ןמזה ךשמב .םילוגד םישנאכ םתוא
.
3 . יטבשה ם טוט ה תיירואת וא טבשה למסכבשחנש םייח לעב היה םיבר םיטבשל -
ותוא םילעמ ויהםימעפל ךא , הז םייח לעבב עוגפל היה רוסא בורל . ידגאה ויבאכ
וא , הז םייח לעבב םילגתמ ויה םיבר םילא . הנשב תחא םעפ ורשב תא םילכןאוןברוקכ
.הז םייח לעב יבהואכ םיעודי ויה םהש וא ,הז םייח לעב םשב ונוכש
4 . תיר וטסיה ה הייר ואתה רחא וא דחא לאל םירושקה םירופיסה וז היירואת יפל -
הרהו סואז רשאכ אמגוד .לא ותוא תא דבע רשא םעה תודלותל תמייוסמ הדימב םירושק
.הרה תא דבעש טבשה ןיבל סואז תא דבעש טבשה ןיב המחלמ למסמ הז רבד ובר ותשא
תורצוויה לע תרפסמש תללוכ היירואת ךא , תמייוסמ תמא שי ולא תושיגמ תחא לכב
.ומצע לשמ הירוטסיהו תוישיא שי לאו לא לכל ןכש הטושפ הביסמ וזו תמייק הניא םילאה
הריקחב לחוה רשאכ .תורעשה יפ לע תוהולאה ילוגליגו םימיה ירבד תא רזחשל ןתינ
ויה אל םילודגה םילאה בורש איה הבושח הדבוע תוניינעמ תודבוע רפסמ ולגתה תיעדמ
1 .היגולותימהמ $וח
2 .םיבר םילאב םינימאמ
1
וא , ןוכיתה םיה רוזאב ןווי ישוביכ ידכ ךות תורחא תותדמ "ולאשוה" אלא םרוקמב םינווי
.םינפ תבר תחא תושייל םיאפוריא-ודוה םילאו םיינוכית םי םילא לש בוליש
:םיירקע תודוסי ינשמ תקנוי תינוויה תדה
.א םיירוק מ תוד וסי האוושה םיעצבמ רשאכ םיאפוריא-ודוה םייתד תודוסי תוהזל ןתינ -
חינהל ריבס זא הלבקה תמייק םא , םיקיתע םיאפוריא ודוה םימע לצא םיליבקמ תודוסיל
.ירוקמו קיתע דוסי והז יכ
םירושקה תומשו םיגשומ לש תינושל הקידב ידי לע איה םיירוקמ תודוסי יוהיזל תרחא ךרד
.םייתדה תודוסיל
.ב םיינוכית םי תודוסי ןהבש תוהולאו , םיגהנמ , תותדב ןרוקמש תודוסי םה ולא -
.תודוסי לש דואמ הבחר תשקב הפ רבודמ . םהישוביכ ךלהמב ולקתנ םינוויה
תבכרומ התייה הז ךילהת בקע הרצונש תדהו תינוויה חורב דחי וגזומ ולא תודוסי ינש
.החורב תינווי התייה ךא היתודוסימ
2
םיי נותכ םילא
:תוצובק רפסמל וקלוח רשא םילא לש בר רפסמ ויה המודקה ןויב
םיינותכ םילא - %א הצובק
םירושק םיינותכה םילאה יכ עבונ ןאכמ , המדא אוה המודק תינוויב ןותכ הלמה שורפ
המדאל תחתמש םלועל וא המדאל
3
.
םגו תוומ , ןוירפ ,םייח תקנעה םהש םייתמדאה םיכילהתל םירושק םיינותכה םילאה
, הנשה תונוע יפוליח ןוגכ םייתמדאה םיכילהתל םיעייסמה עבטה יכילהתל םירושקה
.%וכו הלימקו החירפ
הוולמ ךכיפל , םלועה לש ירותסימה דצל םירושקו דאמ םיקיתע םה םיינותכה םילאה
.הארי יררועמ םיפשכו לאה םע תוגזמתה תולועפ , םיירותסימ םיסכטב םנחלופ
ןכש םייאלקחה םירוזאה ראשבו םירפכב , תורייעב רקעב םיצופנ ויה םיינותכה םינחלופה
.םלודיג ליבשב ולא םילאל םיקוקז ויהו המדאל רתויב םיבורקה םה
המדאל הסינכ םיווהמ רשא םיקיקנו תורעמ ךותב בורל םיעצובמ ויה םיסכטהו םינחלופה
.לאה םע ודחייתה םה םשו
, "המדא אמא", הלא איה תיזכרמה תומדהש ןחלופב גוהנ היה םירוטסיה-הרפ םינמזב
דוע התא עיפומ היה םיתיעל .תוומו םייחב םג הטלש ךכבו תרצויו תארוב התייה איהו -ןב
גוז
4
רוזחמ תא םיג הז , הכותב שדחמ דלוויהל ידכ תומלו התוא תורפהל היה ודיקפתש
.תוומהו םייחה
איה תישארה תוהולאה יכ ונימאהו רוזאל "ועיגהש" תושדחה תותדה ידי לע קחדנ הז ןחלופ
.ול העונכש גוז תב ול התייהש , לא , רבג אלא השא אל
:םיינותכ םילא המכ לע טוריפ ןלהל
3 .םיתמה םלוע.םוניהג
4 .ריעצ בוהא וא גוז ןב
3
1 . רט מד הלאה
."המדא" אמא" ושורפ תינוויב רטמד הלאה לש המש
הדיקפתש תורמל.שדחמ הנש לכב האובתה תא חימצמהו הייחמה חוכה איה רטמד הלאה
ינותכ אוה ירקיעה
5
ילא ןכשמ" אוה הבשומש ןויכמ תיפמילוא הלאל תבשחנ םג רטמד
ראש םע דחי םש תאצמנ איהו , סופמילואב רשא "םיימשהו רואה 12 .םיפמילואה םילאה
.תוומה תלא תא תמלגמ רשא הנופסרפ&הרוק םשב תב שי רטמד הלאל
העברא ךשמל סדאה לואשה טילש ידי לע לואשה תכלממ לא תחקלנ רטמד לש התב
"תמלענ" רשא האובתה תא תלמסמ תבה .המא לצא תאצמנו תרזוח איה ןמזה רתיבו םישדוח
.המדאה לעמ תחמוצו תחרופ ןכמ רחאלו םישדוח רפסמל המדאב
תא התארהו הממוקתה רטמד , לואשה לא הנושארה םעפב הנופסרפ&הרוק החקלנ רשאכ
םוש החימצה אל $ראהו הידיקפת תא האלמ אל איה התוממוקתה תרגסמב .םעוזה הדצ
.רבד
'ר טמ ד לש הנחלופ עצוב דציכ
תורהטה יסקט םילולכ ויה הז ןחלופב .הקיטאבש סיסואלאב היה רטמד לש ירקיעה הנחלופ
"תוירטסימ" םייאשח םינחלופו םינוש
6
!תתשהל תוכז םלוכל ונתנו םיקיתע ויה םינחלופה .
תא תולגל ושרוה אל םיסקטב םיפתתשמה .תינווי םיעדוי אלש םישנאו םיחצורמ $וח םהב
ועספ ןכמ רחאלו םימב הליבט ךות ורהטה םיפתתשמה , ופתתשה אלש ולאל סקטה תודוס
הריש םולקד ידכ ךותו םיסוכמ םישודק םימצע םמצע לע םיאשונ םהשכ סיסואלא ריעל
.תשדוקמ
הריזח תומדב רטמד תא ודבע םימייוסמ תומוקמב
7
.
.הסוסו סוס תומדב !תושב םהינשל ודבעו ןודייסופל רטמד ןיב ורשק םירחא תומוקמב
2 . סדאה לאה
.םיתמה םלוע איה סדאה הלמה שוריפ
םלועה תא וקליח םה ןודייסופו סואז םע דחיו הנושאר הגרדמ לא אוה סדאה
,םיתמה תא ללוכ רשא המדאל תחתמש םלועה תא לבק סדאה לאה הלרגהב .הלרגהבםהניב
.המדאל תחתמש םיבצחמה ראשו תורקיה םינבאה , תוליחמבש תויחה
.היילע השענב ןיינעתמ אל אוהו המדאה ינפ לע אצמנ אלו טעמכ סדאה
ןוטולפ םג הנוכמ סדאה
8
תחתמו וחותבש המ לכו םיתמה םלוע לכש ךכ לע הארמ הז יוניכ .
.רישעכ ספתנ אוה ןכל סדאה לש ושוכר היה המדאל
:תאז םירשאמה םיסותימ המכ םנשי
1 . סויפלקסא .תמ םדא תויחהל היה םילודגה וישעממ דחאו לוגד אפור היה סויפלקסא -
תובקעב סואז , סואז םילאה שאר לצא ךכ לע ןנולתה אוהו ונממ "הבינג"כ תאזב האר סדאה
.סויפלקסא תא גרוהל איצוה תאז
2 . הנופסרפ&הרוק היה ,אוהשלכ רבד סדאהמ לביקש ימ לכו ינשוכר דואמ היה סדאה -
הרושק הראשנו תוומה םלוע ןוזממ הלכא הנופסרפ&הרוקש הרק ךכ . סדאהל ךייש ךפוה
.הז םלועל חצנל
.הרימש אלל הערש סדאה לש ורקבב תעגל זעה אל $ימאה סלוקרה וליפא
תוומה ןיב לובגה , תוומהו םדאה תודדומתהב םיקסועש םיסותימ רפסמ דועב עיפומ סדאה
'תוומלא ייח תויחל רשפא םאה-רתויב הלודגה הלאשהו םייחל
'סד אה לש ונחלופ עצוב דציכ
- רתויב הטושפ הביסמ סואז לש ונחלופמ קלחכ סדאהל ןחלופה עצוב םיבר תומוקמב
ביבס םינחלופו םיסותימ ורצי אל םהו תוומב קר םירושקש םילאל דוגסלמ וענמנ םינוויה
5 .המדאב רושק
6 .הלמה תומשמ ןאכמ(תוירטסימ
7 .רתויב תנכוסמ היחל םגו קהבומ ןוירפ לעבל בשחנ היה ריזחה
8 .רישעה(ןוטולפ
4
יתלב הרוצב םתוא דובעל אלא תומש ולא םילאל תתל אלש ופידעה םינוויה .ולא םילא
.תוומהו םייחה לש בוריעבו לזמב תורגתהמ ענמיהל ידכ , תרדגומ
.ידעלב שדקמ סדאהל היה הבש סוסנופולופ ריעב היה דיוי ןחלופ לש ללכה ןמ אצוי הרקמ
, הטמ יפלכ הטומ םראווצשכ וטחשנ םה , ההכ רוע עבצ ילעב תונברק םיבירקמ ויה סדאהל
בירקמהש ןוויכ םתומלשב ופרשנ םהו המדאה יפלכ הצ ר אל לואשה ןברקמ קלח תחקל
9
.
םיפמילו א םילא
םייפמ ילוא םילא - ב הצובק
םדאה לש וסחיבו םנחופ ךרדב , םייפואב םיינותכה םילאהמ םינוש םיפמילואה םילאה
.םהילא
רהה לע םירג םהניבמ םיקזחה םילאהו המדאה לעמש םלועב "םירג" םיפמלואה םילאה
סופמילוא הובגה
10
. ךרד , םיברו םיבהוא , םימילשמו םיבר םילאה סופמילואה רהב
םימחולה ברקב הלוצאה לש וזל דואמ המוד םיסותיימב תראותמ רשא םילאה לש םהייח
11
.
המכ .ול יארחא אוהש ולשמ םוחת שי לא לכל הבש הנידמ ומכ תרדוסמ םילאב תרבח
םהש ןויכמ םימעפל , םילודגה םילאל םיפופכ הגרדב וא המרב רתוי םיתוחפה םילאהמ
:תוביס המכמ וזו "םישנאהו םילאה יבא" אוהש סואז תחת םיאצמנ םילאה לכ ךא םהידלי
.םילאבש קזחה אוה - א
.םילאה בור לש םהיבא אוה - ב
.המחלמב םילאה תא גיהנה אוה - ג
.םילאה שארכ םכסוהו רכוה אוה - ד
.םיירוקמ םינווי תומש םלוכל ןיאו םאצומב םינווי םה םייפמילואה םילאה םילאה לכ אל
.תורחא תורוצב ודבע םקלחלו ינווי םדקה םינחלופה לע ורמש םילאה ןמ קלחל
9 .וילע הקזח סדאהל היהת אלש ידכ
10 .םיננעב ושאר רשא
11 .ותומדב וילא תא אורבל םדאה תייטנל אמגוד יהוז
5
:רמולכ , םמע רוחסל רשפאש םיליצא לאכ םיפמילואה םילאה לא וסחייתה םינוויה
ופיצ םה ךכל הרומתבו תונברק ול ובירקה , ןחלופ ול ומייק , לאה תא ודבכ םינוויה
ול בירקה אוהש ול ריכזה אוה והשמ לאהמ שקב םיוסמ ינווי רשאכו לאה ןמ הרומתל
.תונתמ ול שיגהו תונברק
םייפמילוא ה םילאה ןחלופ
םיימשל הנפומ םראווצשכ וטחשנ ןהו םעבצב םיריהב תונברוק ולעה םיפמילואה םילאל
12
.
םג בירקמלו לאל תפתושמ הדועסכ , ימואל גח םויל הבשחנ יפמילוא לאל ןברוק תאלעה
אלה םיקלחה ראש תא וליאו בירקמה לכוא היה ןברוקה לש םיליכאה םיקלחה תא .דחי
.לאה דובכל שאב םיפרוש ויה םיליכא
1 . סואז לאה
ורוקמב ינווי לא היה סואז . "םילאהו םדאה יבא" . םהניבש בושחהו םילאה שאר אוה סואז
ינוויה ןואיתנפה שארב בשי סואז . הבר תובישח ול הנקמ הזו
13
תוצעומ שארב םג בשיו ,
.םהיתונולתב קסעתהו םיכוסכסב עירכהו םילאה
ול וריבעה םיבשותה ןוויב תומוקמ המכב , רתויב קזחהו לודגה לאה היה סואזש ןויכמ
םירחא םילא לש םידיקפת
14
"סוינלהנפ אוה ויוניכמ דחאו panhellenios #
15
.
םשמו םירהה ישאר לע וא םיימשב ןכושה לא -.א :םה סואז לש רתויב םיקיתעה םיטביהה
רושק סואזש אוה ינש טביה -.ב .ןוירפה לא היה אוהש הארנ ךכ ידי לעו םשג דירומ אוה
ירדס לע יארחא היה םג סואז .םיביטימירפה םתרוצב יתרבחה רדסלו םייטפשמ םיגשומל
.םייתרבחה תודסומהו טפשמה , קדצה לע ןגהו סילופה
ינותכ לאכ םיתיעל ספתנ אוה םיקיתעה םיטביהל ךשמהב
16
סואזבםיגזמתמ םיתיעל .
סיטמו סדאהו ןודייסופ ןוגכ רחא לאל םירושקה םיטביה
17
םיימוקמ םילאו , סרא , סוסינויד ,
.רתוי םיתוחפ
םילאה רודמ םלועה תא שבכ אלא םלועה תא ארב אל אוה קיתע לא אוה סואזש תורמל
ול םדקש
18
אכיד אוה , םדא ינבו םילא לרוגל תועגונה תוטלחה לבקו המר דיב טלש סואז .
טילשה סואז , םדא ינבו םילאה יניינעב יפוסה עבוקה היה סואז .וילא ונווכש תודירמ חוכב
.יביטימירפ היה קדצה םא םג קדצ םג
' סואז לש ונח לופ עצוב דציכ
) דלונ רשא קונית לא ןיעמכ יה סואז .המדאה לש הנבכ סואזל ודבע םיתרכב - םיתרכב
םהש , םיטרוק םימלע תצובק םירמוש קוניתה סואז לע .וגרהל הצורש ויבאמ רתתסמ תעכו
אלש ידכ , ברק לש םידוקיר םידקור םה רשאכ קזח שער םימיקמ רשא םיריעצ המחלמ ישנא
.קוניתה לש ויכב תא ועמשי
) .סילופה םגו תואלקחל רושקה לאכ סואזל ודבע הנותאב - הנותאב
לש ורקיע , ולשמ גח ול היה םגו סילופורקאב חבזמ ול היה סילופה ןגמל ולש רשקהב
דימ ןזרגה תא וריבעה ןכמ רחאלו ןזרג תרזעב חבזמה דיל רפ וגרה רשאכ היה סואזל ןחלופ
לאכ הזל וסחיתהו הטרח ועיבה םיפתתשמה סכטה ךשמב . סכטה יפתתשמ לכ ןיב דיל
םה . םיל והוכילשה רצק טפשמ רחאלו ןזרגה היה םשאה . םשאה תא ושפיחו רפה "חצר"
היה רפה חצר ןכלו רפ בורלו ח"עב רותב םלצא עיפוה לאהש ןויכמ חצרכ הזל וסחייתה
.לאה חצר
12 .םיינותכה םילאה ומכ אל
13 .םילאה רבח ,םילאה ללכ
14 .םיפסונ תומש םג סואזל וצצ ךכ
15 .ינווי ללכ
16 .ולש ןוירפה טביה ללגב
17 .ונממ קלחל הכפה איהו התוא עלב סואז יכ םינימאמה שי
18 תורושק רשא תוחורו םיליפנ , תוצלפמ , םינוש תוחוכ , םינותכ םילא לש רוד היה סואזל םדקש רודה
.תוומלו המדאל
6
2 . הרה הלאה
."תרבג" אוה תינוויב הרה םשה שוריפ
, תואושנ םישח , תוריעצ תורענכ םהייח ךרוא לכל םישנה ייחב תטלושה הלאה איה הרה
סואז תא הבזע ןהבש םימעפ ויהש ןויכמ" הנמלאו הייער , המלעכ םג ודבע הרהל .תונמלא
.#םאל םג הבשחנ הרה םיתיעלו הדבל הרגו
אל הרה יכ ונל םירפסמ םיסותימה ךא סואז לש ותשא התייה הרה ועיגה םינוויה רשאכ
תולקב ורתיו אל העונכה הרה לש הינימאמ .הילע םירעה אוה ךא הלעב היהי סואזש התצר
הרה ןכלו הנחלופ לע אל .ינוויה חסונה יפל העונכ הייער התייה
בא אלל וא םייואר אל םידלי ול הדלי ךא סואזל םידלי הדלי אל הרה
19
התוויה אל הרה
.הדילה ןמזב םהילע ןגתש הילא וללפתה םישנ תאז לכב לבא תילאידיא םא תומד
'הר ה לש הנחלופ עצוב דציכ
.היתונהוכ ויהש דבלב םישנ ופתתשה ןעוציבבש תולועפ ללכ הרה לש הנחלופ
םיירותסמ םיסכט , שדקמל בורקש ןייעמב הלאה לספ תציחר לש יתנש סקט ללכ ןחלופה
ונתינ הרהל.שדקמה לא ותרזחה ןכמ רחאלו רעיב הלאה לספ תרתסהב םירושקש םינוש
$הישדקמב ואצמנ רשא תובר תונתמ
דוחיא תא למיס רשא יתנש סכט והז ."םישודקה ןיאושינ"ה אוה הרהל רושק רשא !סונ סכט
ירכזה דוסיה
20
יבקנה דוסיה םע
21
הנותאב ךרענ הז סכט .םדא ינב יאושינל תפומ שמישו
ןויל-אגה שדוחב
22
אלו ירותסימ היה הז סכט .אשניהל םדאה ינב םג וברה הז שדוחבו
.םיבר םיטרפ ןילע םיעודי
3 . הנתא הלאה
.הנתא איה רתויב תובושחה תולאה תחא
הלא התייה הנתא .המודקה ןווי יבשות ןושלל רוקמב ךייש אלא ינווי אל אוה הנתא םשה
.הלותב הלא םג התייהו דואמ המודק
תלא םג איה הנתא .הנותא ריעה לש ןגמה תלאכ התוויהו תינווי ללכ הלא התייה איה
תלא םג איה ןכ ומכ .תורדקה תדובע תא םגו םישנל הריפתה תדובע תא תדמלמ איה , עדיה
.המחלמה לש ינוגריאהו ינכטה דצל רתוי הרושק ךא המחלמ
:תויח יתש תושדוקמ הנתאל
) םיקיזמ דימשמ אוה יכ ליעומו ןטק אוה םימעפל ךא דיחפמו לודג םיתיעל שחנה -שחנה
.תיבב
) .הנותא ריעה למסל היה !ושניה -!ושניה
םע השק תורחת הל התייהו הנותאב הטילשה תא תולקב הלביק אל הנתא סותימה יפל
תלכלכל דואמ בושח היהש תיזה $ע איהש ריעל התנתמ תוכזב החצנ איה ךא ןודייסופ
.ריעה
'הנתא לש הנחלופ עצוב דציכ
.הנותאב היה ורקיע ךא ןווי יקלח לכב דואמ חיכש היה הנתא לש הנחלופ
םלצה תציחר היה דחא סקט .םינוש םיסכט םגו םינוש םיגורהל ויה הנותא סילופב
23
.
לכ וכרענש הלאל תוגיגחה 4 תיגיגח הכולהתב , םידוקירבו הרישב , ראפב וגגחנ םינש
תונברק וברקוה , ורפת םהש שדח דגב הלאה לספל ושיגה הנותא ישנ הבש תראופמו
ריעה לכל וקיפסהש
24
.הנתא דובכל טרופס תויורחת םג ושע םינוויה ןכ ומכ .
19 היה אל הז רבד תילכאירטפה הרבחב ךא , העודי אל םיתיעל וא הבושח התייה אל באה תוהז וז הפוקתב
.הרה דצמ דרמכ !א וא האחמכ תיארנ ולא םידלי תדיל ןכל ןובשחב אב
20 .סואז
21 .הרה
22 .ןיאושינה שדוח
23 .דואמ םימודק םינמזב םיימשהמ לפנ סותימה יפלש $עמ יושע רשא דואמ קיתע םלצ
24 .ולכא םה בוטה רשבה תאו תומצעהו ןמושה תא םילאל ולעה םינוויה
7
ןכתיי רתוי םימודק םינמזב ךא םיירזכאו םיירותסמ תודוסימ יקנ היה ןחלופה הנותאב
.םדא תונברק הל ובירקהש
4 . הטיד ורפא הלאה
יאב הרושק הטידורפא . ינווי אל םש תלעב התייה איה םגו המודק הלא התייה הטידורפא
התןחא איה הטידורפאש םינעוטש םינוירוטסיה שי . סירפיק הנוכמ איה םימעפלו ןיסירפק
הלאכ העיפומ ןכ םג הטידורפא .ןוויל העיגה איה םשמו תרותשע תינוכית חרזמה הלאה לש
אל הטידורפא .תיסיפה הקושתהו הבהאה ,יפויה תלאל הכפה איה ןמזה ךשמב ךא תמחול
תא בהאמכ הרחב איה יכ רפוסמ םיסותימבו סוטסיאפה ןמואה לאל העונכו הנמאנ התייה
.התומת ינב םג םהניבו םיבר םיבהאמ דוע הל ויהו המחלמה לא סרא
הטידורפא הלאה

'הטיד ורפא לש הנח לופ עצוב דציכ
.ינווי אלה האצומ רכינ הטידוורפא לש הנחלופב םג
הרושקה הלאכ הטידורפאל ודבע יופלדב , המחלמ תלאכ הטידורפאל ודבע םייאה דחאב
תולא ישדקמב גוהנ היה רשא רבד , תושדק שדקמב ואצמנ סותנירוק יאב , תוומלו םירבקל
.תינוויה תדה תא דגונו תויחרזמ
סורא
25
הטידורפא תא הוולמ הקושתהו הבהאה לש התומלגתה היה רשא ןודיפוק וא
רחואמ הבהאה ייצח תשק לעב רענה תומד תא םג לביק ןודיפוק& סורא .םיסותימבו תונמאב
.תיטסינלהה תיסאלקה הפוקתב רתוי
5 . סימט רא הלאה
.הרוקמב תינווי הלא םג איה . הטידורפא לש הכופיה איה סימטרא
םידלווה לע תרמושו הדילה תעשב תרזוע איה , תויחה תכלמ הלותבה הלאה איה סימטרא
יפכ , הידיקפתב םידוגינ שי סימטראל .היחמו התיממ איהו םא הלא םג איה תאז תמועל ךא
הלא איה , תדייצה הלאה ןכ םג איה ךא תויחה תלא איה םינוויה םיסותימב םיאור ונאש
.רבדל םורגל ךכבו הללש !סכה יצח תא תוריל הלוכי איה תסעוכ איה רשאכ ךא האפרמ
.תיאמצע איה ןחלופב ךא ןולופא לאה ותוחא איה סימטרא הלאה
לש איה הרישבו תונמאב תפקתשמה התומד , רבה תויח לע תרמוש איה הרוקמש תורמל
חריל רושקש !סונ טביה סימטראל ןתינ רתוי תרחואמ הפוקתב .דייצה תלא
26
.
'סימ טר א לש הנחלופ תא ועצב דציכ
.םילאה ראשל לבוקמ היהש ומכ םירעב אלו םייארפ םירוזאב ללכ ךרדב ודבע סימטראל
.ןוויב דוחייבו םינווי ובשי םהב תוצראהו תומוקמה לכב םיצופנ ויה סימטרא לש הינחלופ
ינוויה סותימב אוה ןחלופה רוקמ .בודב רושק היה הנחלופ ןוויב םימייוסמ םיקלחב
27
.
25 ."סרא"מ לידבהל
26 .שמשב רושק ןולופא םואתה היחא
27 תא סואזל הדלי איה ךא הלותב ראשיהל היה הילע וזכ רותב ,סימטרא לש התיוול תב התייה וטסילאק
הצר ומא איה הבודהש עדי אלש סקארא.הבודל התוא הכפהו התוא השינעה סימטרא ןכ לע ,סקארא דייצה
הבודה איה וטסילאק םויה דע ךכו םיימשל םהינש תא הלעהו םא חצר םורגל הצר אל סואז ךא ,התוא דוצל
.הבודה רמוש אוה סקאראו הלודגה
8
) זע הל בירקהל גהנ ךלמה ברקל האיצי ינפל . בושח ןחלופ סימטרא הלאל היה הטרפסב
היתרוא םשב העדונ איה םשו
28
ינב םירענ החבזמ דיל םיכמ ויה הנשל תחט . 18 םד בוז דע
םדא תונברוקל רכז וא אוהשלכ תורגב סכט היה הזש תויהל לוכי .תוומ דע םיתיעל וא
.תמדוק הפוקתמ
) סימטרא" לש אוה םהבש עודיהש םיימוקמ םינחלופ הלש ןחלופב וגזמתה םירחא תומוקמב
.ןוירפל ןמיס והזש םיבר םיידש לעב הלאה לש לספ דמע םשש "סוספאמ
6 . ןודייסופ לאה
ןודא" אוה ומש שוריפו סדאהו סואז לש םהיחא אוה .בושח יפמילוא לא אוה ןודייסופ
רטמד םע םימיוסמ םיסותימב רושק אוה ןכאו "המדאה
29
לאכו םיה לאכ רתויב עודי אוה .
עבט תועפותב םג רושק היה אוהו םינותכ םינממס ול ויה הז טביהבו ןוירפל םירושקה םימה
.םירה תורצוויהו המדא תודיער ןוגכ תומילא
:םה הלא םייח ילעב ינש ,חוכו המצוע םילמסמש םייח ילעב ינשל רושק ןודיסופ לאה
.םיה תגאש תאו המדאה שער תא הריכזמ ותייעג רשא ישפוחהו יארפה רפה .א
וילא תא שינעהל ידכ ןודיסופש םידחא םיסותימב רפוסמ ,חוכל למס הוויה ונמזבש סוסה .ב
.םייארפ םירפ חלש ואטחש
הנתא לשו סואז לש ותיילע םע וחוכמ דביא אוה ךא יזכרמ לא היה ןודיסופ המודק הפוקתב
.הנותאב הטילשל רשאב
ןודייסופ לאה
'ןודייסופ לש ונחלופ תא ועצב דציכ
" רמאנש יפכ םיה לאכ היה ונחלופ רקיע .םיה איה ינוויה לש תיתימאה ותדלומ לבא "
.הכלממה ינודא תא סייפל שי דורשל ידכ ןכלו תנכוסמו השק וז תדלומ
לש ההכה העבצ תא ריכזמ םעבצש ןויכמ םירוחש םירפ רקיעב ויה ול ובירקהש תונברקה
.רב יריזחו םישבכ ול ובירקה !סונב , חותפה םיה
הרישי הקיטלתא תויורחת וללכש םיקחשמ םימייוסמ תומוקמב ללכ ןודייסופ לאה ןחלופ
.ודובכל
7 . ןולופא לאה
דע םלועה יניעבו םמצע םינוויה יניעב ןווי תוברת לש הכרע תא וכותב םליג ןולופא לאה
.ולא םימיל
טלקנ ךא ואצומב ינווי אל אוה ךא סימטרא לש היחא אוהו וטלו סואז לש םנב אוה ןולופא
.דואמ םודק ןמזב תינווי תיתדה תכרעמב
.חורה חוכלו , הנובתל , תוילאנויצארל למס "רהוזה" ןולופא היה תינוויה ותומדב
רשא םירחא םיעשפו חצר , םייתד םיאטח ןוגכ םילפאה םירבדה ןמ רהטמה לא אוה ןולופא
.רהוזה הנוכמ אוה ןכל . ותביבס תאו אטחה עצבמ תא םיאימטמ
הז דיקפת םימעפלו אפרמ לא אוה , תולחמ ןוגכ רחא גוסמ "תואמוט"מ םג רהטמ ןולופא
לולע ומעז ךא םדא ינבלו םילאל רזוע ןולופא ללכ ךרדב . אפרמ לאל קר בשחנ אוהו לדבנ
.םלועל םיאיטחמ םניא רשא םיציחהו תשקה םה וקשנ ילכו עגפנ אוה רשאכ ארונ תויהל
םיקוחל ןורטפ הוויהו רדסהו קוחה ןגמ היה אוה . תובר סילופ לש ישארה לאה היה ןולופא
םימדקתמה
30
.
28 .הב הגזמתהש הלא לש םש וא ירוד אצוממ םש
29 .המדאה תלא
30 .יביטימירפה טבשה קוח ומכ אל תורדוסמהו תונגרואמה סילופה תא םינייפאמש
9
רבג בהאש ןושארה לאה היה ןולופא
31
הריציה חוכ תא םירפמכ ןוויב ובשחנ ולא םיסחי ,
.םירצוילו םיררושמל הארשה שמישו לכשה חוכ תא םלגמ ןולופא ןכלו
'ןולופא לש ונחלופ תא ועצב דציכ
, םינוויה ברקב הבר תובישח התייה ןחלופלו ןווי יקלח לכב לבוקמ היה ןולופא לש ונחלופ
.םיבושח ילכלכו יתד חוכ ידקומל וכפה לאה ישדקמש ךכ ידכ דע
לש ותדלוה םוקמל בשחנ רשא סילד םשב ןטק יאב היה ןולופא לאה לש ירקיעה ןחלופה
ולוכ יאה , ןווי תווצק לכמ םיגגוח ועיגה ןהילאש לאל תוגיגח וכרענ הז יאב .ןולופא לאה
אל םימע ידי לע םג הדבוכ ותשודק רשא טלקמ םוקמכ שמש ןולופא שדקמו שדוקמ היה
.םינווי
8 . סרא לאה
.הרהו סואז לש םנב היה אוה .ואצומ והזש הארנכו יקארתכ םיסותימב ראותמ סרא לאה
ערה דצה לע הנוממה לא איהש תיחכונה ותגרד לעמ חתפתה אלו יביטימירפ לא אוה סרא
ברקה ןועגש , המחלמה לש יביטימירפהו
32
לכל רושק םג אוה ןכ ומכ . ברקב תוומהו גרה,
לאה המחלמ לא היה אוהש תורמל . חצרו תולחמ , תופיגמ ןוגכ םייעבט אלה תוומה ירקמ
ובהא אל תיפמילואה הרבחב , םדאה ינב ברקב לבוקמו דוהא היה אל סרא .ןדחפ היה סרא
לש הבהאמכ םיסותימב בשחנ אוה תאז ללכב ךא ותוא ובהא אל וירוה וליפא , ותוא
.הטידורפא
'סרא לש ונחלופ תא ועצב דציכ
.ןוויב םיימשר םינחלופ ומייק אלו טעמכ סרא לאל
.הרידנ ןברק תייח ויהש םיבלכ ובירקה סרא לאל
.רשנה רופיצ איה לאל שדוקמה םייחה לעב
9 . סוטסיאפה לאה
עודי וניא ויבא ךא הרה לש הנב אוה .יזכרמ יפמילוא לא אל אוה סוטיאפה
33
.
םנשי.ךומנו עלוצכ ראותמ וליפא אוה רדה לעבו ראות הפי אלש םילאה ןיבמ דיחיה אוה
:ןהו עלוצו הכנ אוה סוטסיאפהש ךכל תוביס המכ
ותוא הקרז איהש דע רעוכמ ותויהמ הלהבנ ךכ לכ איה סוטסיאפה תא הדלי הרה רשאכ.א
.וילגר תא רבש אוה ךכו םיה ךות לא סופמילואה רה ימורממ
רשא סואז , סואז ןיבל הניב ךרענש חוכיוב ומא םע םיכסה סוטסיאפה יכ תנעוט וז הסרג.ב
.וילגר תא רבש ךכו םיל ותוא קרזו סוטסיאפה תא ספת ןבצעתה
,םהילכ תא התומתה ינב ראש רובעו םילאה ראש ליבשב הנב רשא ןמוא לא אוה סוטסיאפה
יכרוצל הב שמתשמ אוהו שאה תא ןסרל תלוכיה תא שי סוטסיאפהל .םקשנ תאו םהיתב תא
םדאה
34
.
יאה אוה בוהאה ומוקמו המדאה ינפ לע בורל אצמנ יפמילוא לא ותויה תורמל סוטסיאפה
סונמל יאב התייה רבעבש ךכב רושק היה תינקלווה שאל סוטסיאפה לש ורשק .סונמל
. הרע תינקלוו תוליעפ
31 .םילבוקמ ויה הבהאו תודידי לש םיסחי אלא ,ןימ יסחי אקווד ואל ,רבגל רבג ןיב םיסחי המודקה ןוויב
32 .קומא לש שגר
33 .סואז אוה סוטסיאפה לש ויבאש םינעוטה םנשי
34 .המצע שאה אוה רוקמב
10
סוטסיאפה לאה
'סוט סיאפה לש ונחלופ תא ועצב דציכ
ומכ םינקלוו םירוזאב ךא , םינמוא רקיעב ודבע ןמוא לא ותויה בקע , סוטסיאפה לאל
.שאב רושק ותויה בקע רתוי םיבושחו םיבר םינחלופל הכז סוטסיאפה , היליציס
10 . סמרה לאה
רתויב םיבושחה םינחלופה םג םיאצמנ םש הידקאראב הרעמב סותימה יפל דלונ סמרה לאה
ךא םינוויהלע דואמ דוהא היה אוה םיינותכ םיטביה המכ לעב יפמילוא לא אוה סמרה .ולש
.הנושאר הגרדמ לאל בשחנ אל
$ביק סמרה .תוער תוחור ינפמ םהילע ןגהו , ךרדב וכלהש םישנאה לש םנגמ היה סמרה
הטמ תא םמע ואשנ רשא סילופה יחילש וא םיזורכ ויה םהניבו לגרה יכלוה לכ תא וילא
ךרדב אצומ היה לגרה ךלוה רשאכ .סמרהב םתנומא תא ולמס ךכבו , ןויקירקה , םיזורכה
, תונתמ ול קינעמ אוהש ךכ לע סמרהל הדומ היה אוה , ימואתפ לזמב לקתנ וא , אוהשמ
.םיכרדה לאל בשחנ סמרה
תוריומב רושק אוה םיתיעלו הרעמב דלונ אוה , ינותכ דצ םג שי סמרהל
35
לש טביה דוע ,
תא ליבומכ אוה סמרה לש !סונ טביה .ירכז ןימ רבא היה ולמסו ןוירפ לאכ אוה סמרה
, םימעפ הברה לואשה תכלממב רקיבש דיחיה אוה סמרה .לואשב ןמוקמ לא םיתמה תומשנ
יהולאה זורכה אוהש ןויכמ תאז
36
ןויסנמיגה ילאמ דחא אוה סמרה ןכ ומכ ,
37
.
.םהיניינעבו םדאה ינבב הרועמ ויטביה לכב דימת אצמנ סמרה
'סמ רה לש ונחלופ תא ועצב דציכ
.תורעמ ךותב םקלח וכרענ סמרה לש ןינחלופ
ודובכל םינבאה .המירעל םינבא םיפיסומו , םינבא םימרוע ויה ךרדה ירבוע םיכרדה ךרואל
םידומע םהש תומרה ובצוה םיתמצב . םינכשו תונידמ ןיב לובג ינויצכ םג ושמיש סמרה לש
ולמס אוהש ירכז ןימ רבא תתוסמ דומעה עצמאבו לאה לש ושאר תתוסמ םשארב רשא
35 3 .םדאה לרוג תא תורצויש תולא
36 .םיהולאה לש זורכ ומצעב אוה םיזורכה לש םלא
37 .סילופה יריעצ וכנחתה ובש דסומ
11
.סמרה לש ןוירפ לאכ $ופנה

11 . הייטסה הלאה
"חא" אוה הייטסה הלאה לש המש שוריפ
38
וז חא , ינווי תיב לכב התייהש חאה יהוז .
אתה , תיבה למסל הייטסה הכפה ןכלו תינוויה החפשמב תדה ייח לש דקומה םג התייה
.וילע ןגהל היה הדיקפתו יתחפשמה
.םיסותימב היילע רבדל םיברמ אלש תורמל ישעמה ןחלופב דואמ הבושח התייה איה
.סוסינויד לאל המוקמ תא התנפ איה ךא תיפמילוא הלא התייה הייטסה
תיפמילואה םילאה תכרעמש ,הדבועל תנייוצמ אמגוד איה, סוסינויד ידי לע הייטסה יוניפ
לש , רתוי דוע הלודג תכרעממ קלח אלא הניא איה, סורמוה ידי לע תראותמ איהש יפכ
.םוקממל םוקממ הנתשמה םילא ןחלופ
12 . סוסינויד לאה
םג .רחואמ תיסחי ינוויה ןואיתנפל !רטצה אוהו ירוקמ ינווי לא וניא סוסינויד לאה
עסמ םייסש רחאל ןוויל עיגמה רזכ ראותמ אוה , סוסינויד לש וינחלופב םגו םיסותימב
הליחתב לקתנ סוסינויד לש ונחלופ יכ ,ןכ םג רבתסמ םיסותימה ןמ .םלועב ראופמ ןוחצינ
.ןוויב לבקתה אוה יארפה ויפוא םצמוצש רחאלו קבאמ רחאל קר ךא , השק תודגנתהב
לאכ עבטה רוזחמ תא םלגמ אוהש ןויכמ , יתימא ינותכ לאכ איה סוסינויד לש ותישאר
רבק היה סוסינוידל .התוא הרפמו המדא אמאל רזוח אוה תמ אוה רשאכ .תמו , לדג , דלונה
יופלד ריעב ימשר
39
המכ ךשמל ,יופלד דיל ירותסימ ןחלופ םייקל ,תושר ול ןתנ ןולופא ,
. הנשב םישדוח
סוסינויד ויב רשקה ללכ ךרדב . ןיילו ןפגל רשק ול היה דחאכו עבטה לאכ שמיש סוסינויד
.ןוירפה טביה ךותמ היה עבטל
, הקיסומ םינוויה יפל םהש , !וגהמ שפנה רורחשו , םיריתמה םירבדה לכב רושק סוסינויד
רשאכו , ןועגשב שנענה תא תוכהל היה סוסינויד לש םישנועה דחא .תוומו הניש , הבהא
.ררועתי רשאכ ךכ לע רעטציו , דואמ ער השעמ השעי אוה עגושמ אוה
'סוסינויד לש ונחלופ עצוב דציכ
ןיב רישי רשקל תוליבומ רשא , תוקפרתהו תופפרתה תומייקתמ סוסינויד לש וינחלופב
הזטסקא ךותמ סוסינוידל ודבע הז בצמל עיגהל ידכ , לאהו ןימאמה
40
ןימאמה הז בצמב ,
.לאה םע רבחתמו ותוימצע תא דבאמ
.ןוירפל םרשק לשב רפהו שיתה ויה סוסינוידל תושודקה תויחה
םיסותימ
38 .הריכ לש ןבומב
39 .ןולופאל תשדוקמש
40 .ךותמ האיצי(הזטסקא
12
הפוקתב יחש םדאה לע לקהל ודעונ םה אלא , האנה םיארוקל םורגל םירומא אל םיסותימה
.תורבסומ יתלב תועפות בקע הרצונש ותכובמ תא , המודקה
םה , היולג הביס אלל םירוק םיעוריא בורש םלוע לומ ודמע םינומדקה םישנאה רשאכ
אל , ילכש אל , ישגר ונהו םלוכל םיאתהל ךירצ רבסהה .וריבסהל ידכ םיסותימל וקקזנ
תרזעב עודי אלה תא ןיבהל הרטמב ,רחא גוסל ןויסנ לש דחא גוס ךימסמ אלא הביס ראתמ
.יתד דוסי םיסותימב שי ןכאו תדה םע קודה יעבט רשק שי הז ךילהתל , עודיה
ידכ ,םהילע וכמסו ,םהב ואצמתה םינוויה .תינוויה העדותל םסינכה םיסותימב רישי קוסיע
.םתקדצה וא םינוש תוגהנתה יכרדל תואמגוד איבהל
וא ינוימד רופיסכ הארנ סותימה ןמזה םע םינוויה לש םנוימד ירפ ויה םיסותימהש ןויכמ
.יודב
לעו םילאה לע םייתרוסמ םירופיסב קסע סותימהש ןויכמ , סותימ היה רופיס לכ אל
םיאורהה
41
.
הדימ שי ןהמ תחא לכבש, תורדגה רפסמ לע ךמתסהל ונילע סותימ והמ קוידב ןיבהל ידכ
. תמא לש תמיוסמ ןה תורדגהה :
.סותימ אוה יתד ןחלופב רושקה םירוביגו םילא רופיס -א
,קפס ןיאש ןויכמ החדנ הז רבסה .םדק ימימ םינומלא םירצוי לש םנוימד ירפ אוה סותימה -ב
רתוי תרחואמ הפוקתב םירצוי המכ ויהש אוה ןוכנש המ .וז ךרדב ורצונ אל םיסותימה בורש
תא עיבהל ידכ יתורפס יעצמא קר היה הז ךא .םיסותימ לש הרוצב םרופיס תא ובתכ רשא ,
.תיטרפה םתנומא וא םתעד
תודבועל ךא , םיבר םירקוח לע תלבוקמ וז השיג .תוירוטסיה תודבוע תורתתסמ סותימב -ג
לכ שטשוטש ךכ ידכ דע, םייעבט לעו םיינוימד םיטרפ דואמ הברה דוע ופסונ תוירוטסהה
.ירוטסיה רכז
ךנת הב תוארל ןיא ךא תולאו םילא לע תודגאב הלוכ הפוצר התייה תינוויה היגולותימה
.תד לש תודוסי םג םיסותימב אוצמל רשפא ךא .ןווי תד לש תכסמכ וא ינווי
41 .התומת ינב םירוביג
13
סו תימה תורוקמ
.תורוקמ המכ ינוויה סותימל תורוקמה ןלהל :
ונידיל ךא ,רבעב םימייק ויה םיבר םיסופא .סופאה אוה סותימה לש ינושארה רוקמה -.א
םיסופאמ םיקלח המכו סודויסה לש תוריצי יתש ,סורמוה היה םרצויש םיינש קר ועיגה
תורחואמ תופוקתב ,םירפוס לש רתוי םירחואמ םיבתכב .סודויסהל םיסחוימ םגש םירחא
.םינוש םיסותימ םגו םינוש םיסופא לש רצוקמ ןכות בתכנ רתוי
קלח קר .םיבתוכה יבוט לש תויגרט תוריצי אוה , םיסותימהמ םקלחל !סונ רוקמ -.ב
הבושח הדבוע רוכזל שי ךא, עודי תומרדה ראש לש ןנכותו, ןתומלשב ורמשנ תומרדהמ
הז רוקמב שמתשהל שי ןכל , םיכרצלו , םוקמל םאתהב תומרדה ןכות תא וניש םינוויהש
.ודיקפתו סותימה תוהמ לע דומעל םיסנמ רשאכ תוריהזב
ולא םיררושמ בור ,סוראדניפ ומכ םילודג םיררושמ לש םהירייש אוה םדוקל המוד רוקמ -.ג
ה האמב ויח 5 . -
.סותימהו תדה תא יעדמ ןפואב רוקחל ולחה תיטסינלהה הפוקתב -.ד
סרודולופא היה םירפוסה ןיב .םיסותימה לש םנכות תא ורפיס רקחמב וקסעש םירבחמה
42
לש ונונגסב סופא בתכ סוינולופא .סוינולופא אוה וניניינעל רתויב בושחה ךא , סובמילאקו
םיטאנוגראה עסמ לע , סורמוה
43
.
םה םגש , סוידיבואו סויליגרו ןוגכ םיימור םיררושמ םג םה תינוויה היגולותימל רוקמ -.ה
.םייתורפסה םהייכרוצל וב ושמתשה קרו תדל ורשקהב סותימב ןימאהל וקיספה
ורצונ רשא םיסותימ םנשי תאז לכב ךא ,יתועמשמ אלו שלח רשק ונשי ןחלופל סותימ ןיב -.ו
.םיוסמ ןחלופ ריבסהל ידכ

42 -ה האמב יח ii -ה האמב רבוח ול סחוימה רפסה . i .
43 ידכ רוחשה םיה חרזמבש סיכלוק לא ונגרא הניפסב , ןווי ירוביג ראשו ןוסאי לש ועסמ -םיטאנוגראה עסמ
.בהזה תזיג תא איבהל
14
סותי מבש םיביטומה
תורוצב ביגה םירפסמה לש םנוימידש ןויכמ תאז , בר ןוימד שי םיסותימה לש םיביטומה ןיב
םירוביגה לע םירופיסה וא , עבטה תועפות תא ריבסהל ךרוצה ומכ םירגתא םתואל תומוד
.תויארונה תוצלפה ינפמ תושונאה תא וליצהש
רמוחב ןה םדאה תוברת תא ומדיק םהש ןוויכמ , תוברת ירוביג , ןוויב וארקנ ולא םירוביג
.חורב ןהו
, "םוקמ ורבע" םהירופיס רשאכו םינוש תומוקמל וסחוי םינוש םירוביגש איה תפסונ הביס
.םימייוסמ םיטרפב ונוש םירופיסה

םיסותימ תוצובק
.תוצובק המכל םיקלחתמ םיסותימה לכ םיסותימה תוצובק :
- 1 םילאה תכרעמ , םיימשהו המדאה ,םלועה תווהתהב תקסוע םיסותימ לש תחא הצובק
סותימה .עתפל םלועה תא תרצויש הנוילע תוהולא ןיא ינוויה סותימב .םדאה תרבחו
15
סואכ לע רפסמ םלועה תאירב לע רפסמש
44
, $ראהו םיימשה , הלילו םוי ורצונ ונממש
רציו םימו רמוח חקל רשא, סואתמורפ לאה ידי לע ורצונ םדאה ינב .םינושארה םילאהו
.םייח חור םהב החפנ הנתא הלאה זאו ,םילאה לש םתומדב תומד
ונד םילאה , םדאה ינב ורצונש רחאלש אוה ןחלופה תליחת תא ריבסמ רשא רחא סותימ
המכו ןברוק גוס הזיא ךא .תונברק בירקהל םדאה ל יכ עבקנו לאל םדאה תובוחל רשקב
לכ תא ותוא קלחו הפיו לודג רפ טחש סואתמורפ לאה , וז הדיח לע תונעל ידכ 'תונברוק
יתש תא .הנטק המירעב םיליכאה םיקלחה תא , הלודג המירעב םש םיליכא יתלבה םיקלחה
הלודגה המירעה תא רחב סואז , רוחבל סואזל ןתנו הסיכ אוה תומירעה
45
אצי ךכו ,
םיקלחה םע וליאו , ןברוקה לש םיליכא יתלבה םיקלחה לכ תא םיבירקמ םילאלש
.לכה םילכואו לודג התשמ םישוע םיליכאה
- 2 .םהישעמ לעו םהיתודלות לע , םילאה לע תרפסמ םיסותימ לש היינש הצובק
- 3 ולא םירפיס .םינוויה םיאורהה ירופיס םה , םיסותימ לש הבושחו תישילש הצובק
:םיירקיע םירופיס העבראל םיקלחתמ
.סלוקרה רוביגב םירושקה םירופיסה)
סופידא לש ורופיס אוה םהניב עודיהש , יאבת ריעל םירושקה םירופיס)
46
הז רופיס .
.םדא ינבב קסוע
.םיטאנוגראה עסמ לע רופיסה)
.סואסידוא לש ורופיסו , ןוויל היורט ירוביג לש םבוש לע םירופיסה .היורט ירופיס)

אשונ ה םוכיס
רודחל ונל השק ,ויתוטשפהו ויקוח לכ לע , עדמה יניעב םלועה תא תוארל ונלגרוהש ונא
44 .והובו והות(סואכ
45 .הב רחב תאז לכבו הליכא יתלב איה הלודגה הליבחה יכ עדי סואז יכ תנעוטה הסרג הנשי
46 .סלוקופוס ידי לע בתכנש הנוגיטנא אוה הז רופיס
16
ךרדה התייה וז יביטימירפה םדאה יבגל ךא , ישחומו יטרפ אוה רבד לכ הבש הבשחמל
תונכסה תא ומצעל ריהבהל הדיחיה וכרד התייה וזו דבוע םלועב דציכ ןיבהל הדיחיה
.םוקמ לכב ול תוברואש
לוכי אוה , םתברקל קקזנ אוה רשאכו םוקמ לכב םילעופ תוחורו םילא האור ןומדקה םדאה
.םיסותימה תרזעב קר םהילא עיגהל
ינב ןיב תוציחמה תא סורהל םירזוע םהו , עודיה םע סחיל עודי אלה תא םיאיבמ םיסותימה
.וביבס תורוזפה עבטה תועפותל םדאה
וניאר .הרוקש המ לכל הביס רחא ושפחב םדאה תואטבתהל ךרד התייה ןוויב םילאה יוביר
ותואב םקוסיעו, םישנאה לש הנומאל םאתהב ,םוקמל םוקממ הנתשמ ןחלופה תרוצש םג
.םוקמ
תא למסמ אוה יכ , ותוא דומלל םדא ינבכ ונל בושחו ןיינעמ הז אשונש בשוח תישיא ינא
םויה דעו זאמ תונומאב יונישה .רתוי תומדוק תופוקתב ויחש םדא ינב לש םתבשחמ ךרד
.הבשחמה ךרדו עדמה , םדאה לש המוצע תוחתפתה לע הארמ
'ונייח תולועפ לכב םיטלושש ולא םהו תמאב םימייק םילאה ילוא עדוי ימ ,ינש דצמ ךא

17
היפרגוילביב
#דרופסקוא" הראוב מ.ס -התוברתו ןווי
ןוטלימה תידע - היגולותימ
תודיחי תיסאלקה ןווי 1,2 . החותפ הטיסרבינוא -
.....רתאהמ החקלנ וז הדובע םג
easy-way.co.nr – *לארשיב לודגה תודובעה רגאמ
18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->