P. 1
שינה והפרעות שינה סיכום כל החומר

שינה והפרעות שינה סיכום כל החומר

|Views: 3,366|Likes:
Published by osirena

More info:

Published by: osirena on Oct 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2014

pdf

text

original

רמוחה לכ םוכיס הניש תוערפהו הניש

הנישה תרדגה
ב תנייפאתמו המצע לע תרזוחה תוגהנתה איה -הניש 3 :תוירקיע תועפות
• הביבסה םע רשקו תועדומב הדירי
• םירירש תוליעפו תויתעונתב הדירי
• תינוצר תוגהנתה לש תיתועמשמ התחפה
.הביבסהמ םייוריג תמיוסמ הדימב ,דבעל ךישממ הנישה ךלהמבו ידוחיי ןפואב ליעפ אלא הנישב חנ וניא חומה *
הנישה הנבמ
יע! חומ ילג קדובה יפרגונמוסילופ בקעמ יע תוהזל רשפא םתואש הניש יבלשל סחייתמ EEG םייניע תועונת "
תנש ןיב איה תינושארה הנחבהה .םירירש חתמו REM תנשל NREM הכומנ תוליעפב יללכ ןפואב ןייפאתמה ןמז!
."לועפל םירירשה םיכישממ הכלהמבש ,חומה לש תיסחי
NREM ל קלחל ןתינ # $ :םיירקיע םיבלש
• בלש 1 ,תי%יא תורידתו הכומנ המצועב חומ ילגב ןייפאתמה הנישל רבעמה בלש ,תיח%ש הניש :
,א%ת ילג תוחפ תשענ הבישחה ,תוי%יאו תוילגעמ םייניע תועונת עיפוהל תויושעו תחופ םירירשה חתמ
אלו תוימואתפ םירירש תועונת עיפוהל תויושעו תויזה ןיעמ תועיפומ םיתיעל ,תתחופ תויתבוגתהו תרקובמ
:ךשמ .תוינוצר 3& # תוינש ' .תוקד
• בלש 2 : ו חומה ילג רדת לש תויעגר תוצאה ןיעמ # הניש ירושיכ :םינייפאמ ,תיח%ש הניש
סקלפמוק K ת%לוב הדיריבו לגה הבוגב ידמל תיתועמשמ היילעב ןייפאתמה ,רצרצק ,ימואתפ לג # (
:ךשמ .ןכמ רחאל ' # )' .תוקד
• םיבלש 3+4 : םג הנוכמ ,הקומע הניש SWS תנייפואמ , אתלד ילגב .הכומנ תורידתב םילג #
:ךשמ .ביבסמ םישער םיעמשנ רשאכ םג ןשיה תא ריעהל ישוקו הרידסו תי%יא המישנ 3&-$' .תוקד
• REM : חתמב תיתועמשמ הדירי ,תוריהמ םייניע תועונת :ןייפאמ ,תילסקודרפ הניש * םולח תנש
.םירידס יתלב בל בצקו המישנ,+וגב םיבר םירירש לש ינמז קותינ ןיעמל הליבומה םירירש , א%ית ילג
:ךשמ .הפלא ' .תוקד
• :תוריעב .אפלא ילג
הנישו תוריע ירוזחמ
ינאידרטלוא רוזחמ רוזחמ # הניש תא ללוכה ' ןיב בורל ךשמנ ,לנה הנישה יבלש -& - .&& רשאכ תוקד
.הרצרצק הציקי כדב העיפומ םויסב ./3 ו םיקומע הניש יבלש לש תוי%ננימודב ןייפאתמ הלילה לש ןושאר ./3
.םולח תנשב ןורחאה
הממיה ךלהמב היבצקמו הניש תוסיו
יע םיתסוומ תוריע # הניש ירוזחמ ) :ליבקמב םילעופה םייסיסב םיכילהת
• תא ריבגמ הנישב ךסחש וז הניחבמ # הקמועו הנישה ךשמ תא םיתסוומה םי%%סואימוה םיכילהת
.הנישה ןמז ךשמ תא ךיראמ +או ןושיל ךרוצה
• ינאידקריצה בצקמה ינפ לע תוריע הניש רוזחמל יארחאה # םיימינפ םיגולויב םינועש *
לש ילגעמ סופד .הממיה )$ םירעו הלילב םינשי ונאש ךכל איבמו ךשוח # רוא רוזחמל םאתומה תועש
.0צה רוזחמה שבתשי םיזמרה ורסוי םא ,םויב
םימייק הז רוזחמ ךותב* ) ו "תורחואמה צחא תועש, הלילה עצמא! תיברמ תוינונשי לש ןמז יקרפ ) ןמז יקרפ
."ברעבו רקובב םדקומ! תיברמ תונרע לש
.חתפתהל ןמז ול שורד*
.ימינפה ןועשה לע עיפשמה י%נג ביכרמ לע ועיבצה םירקחמ *
הנישה דיקפת
הנישה תובישח
• +וגה ןונער
• היגרנא רומיש
• חומה תלשבה
• ןורכיזו הדימל יכילהת
הניש ךסח לע םירקחמ
. הניש ךסח . טלחומ # חעבב ךורא ןמז קרפל הניש תעינמ תודלוחל .& # 3& ,לקשמב הדיריל המרג ,םוי
.יוסינה +וסב ותמ ןלוכו הוורפ ןדבוא
) הניש ךסח. טלחומ # םדא ינבב וא תועובק תועפשה תוארהל וחילצה אל וכרענש םיית%ישה םירקחמה בור
.תויתועמשמ תוינמז תועפשה וארה ם%ועימו חוו% תוכורא
תלבק ,זוכירהו בשקה תלוכי!0גוק ,יר%ומוכיספה דוקפתה ,תונרע לע תיתועמשמ העפשה הנשי הניש ךסחל
.חור בצמ לעו "בכרומ ילולימ דוביעו תורוצ יוהיז ,ןובשח ,תיגול הקסה תלוכי,ןורכיז ידוקפת ,תו%לחה
3 # חור בצמ לע הניש ךסח תועפשה . לוכסתה +ס ,םינדשחו םיינזגר ,םיינבצע םישענ הניש יכוסח םדא ינב
.לובלבו הדרח ,חתמ תושוחתב הילע שיו ךומנ םהלש
.ירו%ומו 0גוק דוקפת רשאמ רתוי הנישב ךסחל עיגפ חור בצמ
$ ןממב יבי%קלס , יקלח הניש ךסח . .. .
רמאמ 1 – Bonnet : Sleep Deprivation
.הניש תעינמ : טנוב
# הנישה דיקפת לע תוירואית .הנישה לש יתוגהנתה ויבה דיקפתל רקיעב תוסחייתמ
. םוקישה תיירואית. .חומה תאו +וגה תא םישדחמו םימקשמה םיגולויזיפ םיכילהת םישחרתמ הנישה ךלהמב #
.םילבגומ םייריפמא םיאצממ
) היגרנאה רומיש תיירואית . ישוק שי םלוא ,ריבסהל ןתינ חעבב ,היגרנא רומישו היופכ החונמל ןמז הניש #
.םדא ינב יבגל הריבסהל
3 תולגתסה תיירואית. םייקל חעבמ תענומ איהש וז הניחבמ ,תודרשיה הריבגמה תוגהנתה איה הנישה #
# תינויצלובאה השיגה תא תמאות וז תי%רואית הדמע .הביבסה םע תיבי%קודורפ יתלב וא תנכוסמ היצקאר%ניא
.תודרשיה תרשפאמה ,ןימל םיידוחיי םינייפאמ תלעב ,תדלומ תוגהנתה # הניש :תיתולגתסה
$ הדימלה תיירואית. .םישדח תונורכיז שוביגו הריכזו הדימלב בושח דיקפת הנישל #
דוקפתה לע הניש ךסח תועפשהב ברעתהל םילוכיה םיישגרהו םייתביבסה םינתשמה :
לע תיתועמשמ העפשה הנשי ,הכורא הפוקת ךשמל יקלח וא םיימוי םוי ךשמל אלמ אוה םא ןיב הניש ךסח
.יישגרה חורה בצמ לעו ,יבי%נגוקה ,ירו%ומוכיספה דוקפתה
םיכילהתבו ,זוכירהו רשקה תלוכיב םוגפל לוכי הניש רסח .םדאה לש תונרעה תמרב רקיעב םגופ הניש ךסח
םיבי%נגוק םידוקפת .תו%לחה תלבק :ןוגכ םיבכרומ םיבי%נגוק םיכילהת םג ןכ ומכ הגיהנ ןוגכ םי%ושפ םיבי%נגוק
ילולימ דוביעו תורוצ יוהיז ,ןובשח ,תיגול הקסה תלוכי ,ןורכיז ידוקפת :הניש ךסחל םיעיגפ ואצמנש םימייוסמ
# תוקדבנה תומישמה לש םינייפאמ :םה ךסחה תואצות לע עיפשהל םילולעה םיירקיעה םינתשמה .בכרומ
.עוציבה לע בושמ לש ומויק ,ןמז תלבגה ,המישמה תובכרומ
.רתוי תינו%ונומו רתוי תכשוממ המישמהש לככ דוקפתב העיגפה רתוי ת%לוב
רמאמ 2 הנישה לש םוסקה המלוע : איבל –
:רמאמ . םולח תנש לש התורזומ " םייוניש לש הרואכל ירשפא יתלב +וריצ יע תנייפאתמ םולח תנש -
םייוניש ,תוריהמ םייניע תועונת ,הנישב תורע םינייצמה חומ ילג לש םתעפוה ,םירירש חתמ תומלעיה :םיגולויזיפ
רשאכ .הנישל רשאמ תוריעל רתוי המוד םולח תנש םירקחמ יפל .םירבגב הפקזו בלהו המישנה בצקב םיפוכת
לע חומה לש הרקבה תמרב הגיסנ שיש ררבתה םולח תנשב תימונו%וא םיבצע תכרעמ לש התוליעפ הקדבנ
םתוליעפ יכ אצמנ םדב םיזג תומרו +וגה +וח לש תוסיו ינונגנמ וקדבשכ .רתויב םיינויח םייגולויזיפ םיכילהת
תנשמ 1וח ,הנישה יבלש לכב הניקת REM תנשב רדחה םומיח תעב :לשמל . REM םתלועפב יוניש לכ לוכי אל
לועפל וליחתי כחא קרו קדבנה ררועתי תי%ירק הרו%רפמ%ב ,םומיחה ךישמי םא קר .םוחה תוסיו ינונגנמ לש
.הנישב המישנ םוד תנומסתמ םילבוסה םישנאל תנכוסמ םולח תנש :הנקסמה .+וגה םוח תוסיוול תוכרעמ
) םולח תנש לש תינררב העינמ " םכסל ןתינ חעבב וא םדא ינבב םולח תנשב הניש ךסח ירקחמ לכמ # )
:תובושח תואצות
• מ רתוי יוסינ ךישמהל השק .ךסחה תפוקת תכראתמש לככ לדגו ךלוה תוציקיה רפסמ ' תוליל
הליל רחאל ,םיפוצר ' תנש רשי ןשי אוה םדרנ םדאהשכ REM וא ךופהה 1יצעה תקינכ% תועצמאב .
יוהיז רחאל ילמשח םלה ןתמ REM תנש לש תכשוממ העינמל עיגהל ןתינ REM ןלא ,חעב לצא
הניש לש תיבי%קלס העינמ יכ התליג ןפאש%כר REM רובעכ ןתומל תמרוג תודלוחב $& # 2& ללגב םוי
.ןפוג םוחב תי%סרד הדירי
• םיאצממ .ונממ הענמנש םולח תנש לע ומצע הצפמ אוה הערפה אלל ןושיל קדבנל םיחינמ רשאכ
.חעבב הארנ םימוד
• .םיאבה תולילב םמצע וציפ תינררב ךרדב הקומע הניש םהמ וענמש םיקדבנ
3 םולח תנש תעינמ לש היתועפשה " ךשמב םולח תנש םיקדבנמ עונמל חילצה %נמד # ' # 2 .םיפוצר תוליל
לדגו ךלוה 1חלב יו%יב ידיל אבש רבד ,םולח תנשל םיכרצנ םדא ינב יכ החכוה היה יוסינה לש ירקיעה אצממה
.םולח תנשל סנכיהל
םייוניש יוסינה ךלהמב הליג םיקדבנה דחאש התארה תגציימ אלו תילוש התלגתה +וסבלש תחא תיפצת -
גהנ אל הלא לכ 0וכו תיפרגונרופ תורפס אורקל ,הליל ינודעומב רקבל ןוצר עתפל עיבה :םימיוסמ םייתוישיא
.םלועמ תושעל ךסח ללגב תוישיא ייוניש רבדב %נמד לש םיאצממה תא ששאל וסינש םיבר םירקחמ םלוא
.ולשכנ םולח תנשב
:תוירקיע תונקסמ םבצמב ידמל י%מרד רופישל דעו תונזגרו תונדשחל היי%נב א%בתהש לפרועמ יונישמ וענ םה
.םיינואכד םילוח לש ישפנה
$ תיחומ תוררועו םולח תנש " ,םיינש וא דחא הליל ךשמל ינואכד הלוחמ םולח תנש תענמנ רשאכש הארה לגוו #
.ותנשב תוערפה ומלענו חור בצמ רפתשה ,התלע ותוליעפ תמר ,ישפנה ובצמב ינ%נופס רופיש לח 3עודמ
אצמנו חעב לע םירקחמ ושענ תנש לש העינמ - : REM תיחומ תוררוע המרג הדלוח ,לותח ומכ חעב לצא
.ןימו ןוזמ ןניינעש תוילאו%קני%סניא תוכרעמ לש ןרועריעל העינמה המרג לותח לצא .תרבגומ
:םדא ינב יבגל תנש תעינמ לע העפשה ןיבלו חומה תוליעפ לע ילמשח םלה לש ותעפשה ןיב רשקל החכוה תמייק
.םולח
' ןורכיז תובקעו םולח תנש " # אוה ןורכיזה תושבגתהל םולח תנש ןיב רשקה :
.םולח תנשב עצבתמ חומב ןורכיזה תובקע עוביקו שוביגש ךכ לע ועיבצה םירקחמ המכ
. .ךורא חוו%ל רצק חוו%מ ןורכיזה תושבגתה הענמנ ,תילסכודרפ הניש תעינמ יע # םירבכעו תודלוחב רקחמ.
) םרוג ,המישמ וזיא עצבל ודמלש רחאל דימ תודלוחל ילמשח םלה ןתמ המויסבו תילסכודרפ הניש תעינמ .
.הדימלה םויס ירחא דימ ןתינ ילמשחה םלהה םא קר "ןורכיזה תובקע! הדימלה לש הקיחמל
3 הילעש וקיסה םירקוחה ,תילסכודרפ הניש לש תומכ לע השדח הדימל לש התעפשה תא ונחבש םירקחמ.
עוביקו ןורכיזה תושבגתה ךילהתל יו%יב התייה הדימלה ךלהמב םירבכע לצא תילסכודרפה הנישה תומכב
תילסכודרפה הנישה תומכ ,ןורכיזה תובקע תושבגתה ךשמהב ךרוצ היה אלשכ ,הדימלה תמלשה רחאל ,ויתובקע
.תילאמרונה התמרל הרזח
$ .תילסכודרפ הניש תעינממ העפשוה אל הבר התובישחש המישמב הדימע.
' . םדא ינבב יוסינ לכ םולח תנש ונממ הענמנ כחאו ןורכיז תול%מ דמל! יוסינה תצובק ןיב לדבה לכ אצמנ אל :
לצא םולח תנשש ןכתי."םולח תנש הניאש הנישמ םימעפ רפסמ קדבנה תא וציקה! תרוקיבה תצובקל "הלילה
.ןורכיזו הדימל לש דבלב םיוסמ גוסל הצוחנ םישנא
תנש ךשמ רוגיפ םע םידליל* REM .םיילאמרונ םידלי לצאמ תוריהמ םייניע תועונת תוחפ שיו רתוי רצק
,הכראתה םולח תנש # םילמ רצואמ רכינ קלח דומלל וחילצהש ולא # םילמ רצואמ רכינ קלח וחכש היזפא ילוח*
.יוניש לח אל וחילצה אלש ולא
ןוס'צימו קירק לש הירואיתה ןתינ .םייחומה ןורכיזה ירגאמ תא ןגראל אוה םולח תנש לש הדיקפתש ונע% #
י%ירפ םירוגא תמוצ לכבו םיתמצ רופסניא תורצוי םיבצע לש תומוצע תותשרל חומב ןורכיזה ירגאמ תא תומדל
י%ירפ ,עדימה תותשרב רדס השענ פע םולח תנשב .םיכרד ינימ לכב הזב הז םירושקה היצמרופניא
תולולע חומל תועיגמש תורידאה עדימה תויומכ ילילה הקיחמה ךילהתה אלל .םיקחמנ םיצוחנ אלש היצמרופניאה
.קוליסל ודעונש םי%ירפמ םיבכרומ םתנע%ל תומולחה ,ןורכיזה ירגאמ תא קוקפל
םורגת ,תוכורא תופוקתל םדא ינב לצא הבישחו ןורכיז יכילהת לע םולח תנש תעינמ לש תירשפא העפשה
.הינרפוזיכס ילוחל םיינייפואה הבישחה ישובישל
2 " :םולח תנש אלל םדא # ח.י תוקעצב וולש הנישמ תולהובמ תוציקימ לבסו וחומב זגפ יסיסרמ עגפנ םדא
הבו% הניש לע חווד ותנשמ 1יקה רשאכ .םולח תנש לש %לחומ רדעה וליג הניש תדבעמב קדבנ רשאכ .תומר
לכ הארה אל םויה לכ תאז םע ,דואמ הרצק התייה ותנשש ררבתה הקידבה יאצממ חותינמ .%לחהב הליגרו
.הניש רסוח לש םינמיס
."ןורשגה רוזא! םירחא חעב לצא םמוקימל םיהז םדא ינב לצא םולח תנש ינונגנמ לש םמוקימ*
אלפומ ןורכיז היה ח.יל .קירק לש הירואיתה םע בשייתמ וניא ןלו
4 3תילכת לכל הניש # םולח תנש "
• הדילה רחאל םינושארה םימיב דואמ הבר םולח תנש תומכש ,רבדה םצע # גראוופור פע
בלשב ינויח דיקפת תלעב התויה לע הדיעמ ,ירבועה בלשב םג העיפומ וז הנישש ןכתיי יכ תויודעהו
.םיבצעה תכרעמ לש הלשבהה
• לש הת%ילקב תנתומ םיבצע תכרעמ לש הניקתה התוחתפתהש וחיכוה חעבב םירקחמ
יכ חי%בהל אוה םולח תנש לש הדיקפתש ןכתיי ןכל ,תוחתפתהב םיי%ירק םיבלשב תישוח היצמרופניא
יאת לש םתלשבהל םיצוחנש ,םייתשוחת םייוריג תי%ירקה תוחתפתהה תפוקתב לבקת חומה תפילק
.בצעה
• :איבל פע איהש יאדוול בורק ,והשלכ ךרוצ קפסל תנמ לע הרצונ אל הליחתכלמ םולח תנש
ןורתפכ הנושארל העיפוה םולח תנש .הפוצר הנישל העו%ק הנישמ רבעמה לש תענמנ יתלב האצות
םידיקפת הל ופסונ כחא קרו הפיצר הניש תפוקתל תובורמו תורצק הניש תופוקת לש ןדוחיא תייעבל
.תויובחה היתונוכת תא םילצנמש םינווגמו םיבר
• :לע וינועי%ב ךמתסמ איבל תוריעה ינויפאל רתוי םימוד םולח תנש לש םייגולויזיפה הינויפא
הנישה תשבגתמ הבש הפוקתב םייקתמ ןכא רתויב ךוראה םולחה ךשמ ,ןכ ומכ .הנישה לש הלאל רשאמ
.תתחופ התומכ כחאו .םינושארה םייח ישדוחב תיתפוקת דחה
• :ןה תוריעל רעש איה םולח תנש ויפלש ןועי%ל איבל איבמש תוחכוהה .1יקהל לק ונממש רעש
ךמס לע הנישמ הציקי רבדב %ילחהל +או תואיצמה םע רשקב תויהל םולח תנשב ןתינ יהשלכ ךרדב
.םיימינפ תותוא ) :תוחכוה
. . ! ) כ וציקה םהיקדבנש םי%נדו%ס .& ."הר%מה ןמז ירחא וא ינפל תוקד
) . וציקה םה .םהלש תוריע # הניש בצקמ תא רוקחל ידכ ,הביבסב ןמזה יבצוק לכמ ודדוב םדא ינב
.תיעב% הביבסב ונשי רשאכ םולח תנשמ וציקהש םימעפה רפסממ רתוי ,רתוי תובר םימעפ םולח תנשמ
.הנישל תוריעמ קלחו ריהמ רבעמ תרשפאמ םולח תנשש הארמ הז
3 . עצבל ובי%יה םה יכ ררבתה ,םולח תנשמ הציקי רחאל םידקפתמ םישנא דציכ וקדב רשאכ
הקומע הנישמ הציקי רחאל בו% תוחפ ועצוב ולא תומישמ ,בחרמב תואצמתהב תוכורכ ויהש תומישמ
םיבלש! 3,$ ."
$ . .הנישל רעש יבגל םג לנכ
' . התלוכילו היצולובא לש התושימגל רתויב תומישרמה תואמגודה תחא איה םולח תנש ותעדל
.םימייק םינבמו םיבצמ לש תויובח תונוכת תילמי%פוא ךרדב לצנל
הניש תדידמל תו%יש
• תורישי תויפצת יסופד דעתל ןויסינמ קלחכ רבעב ושמישש תונושארה תו%ישה תחא איה #
קוניתב תוננובתהמ הברה דומלל ןתינ םלוא ,עוציבל תושיתמ תועמשנ ןה .תוקונית ברקב םיללכ תוגהנתה
.ןשי ודועב
• # םירוה יחוויד הלאלו תומדריהה תא תומידקמה תויצקאר%ניאל עגונה לכב הבר תובישח ילעב
"םתוחכונ תא שרד המכ דע ,םדריהל ול חקל ןמז המכ :ןוגכ! הלילה ךלהמב הרוהל דליה ןיב תושחרתמה
ךילהת תא רוקחל ידכ םגו תוקונית לש הניש תוערפהב לופי%הו ןוחבאה יכילהתב דחוימב בושח הז עדי
.קוניתה תנשל תורושקה תועפות לש תיעב%ה תוחתפתהה
• # תיתדבעמ הניש תקידב הנישה ךלהמב םיגולויזיפ םידדמ םושירל תסחייתמ ,"היפרגונמוסילופ!
לכ תא תוהזל ןתינ הבו ' :יע הנישה יבלש EEG ,"חומ ילג םושיר! EMG ו "םירירש חתמ! EOG תועונת!
.הנישב תיתועמשמ תיגולויזיפ הערפהל דשח שי רשאכ םישוע כדב ."םייניע
:ןורתי .תקפסמ איהש יגולויזיפ עדימ לש הלודג תומכ
:ןורסח . ותנש בי% לע עיפשהל םילולעה םיידוחיי םיאנתבו קונית לש תיעב%ה ותביבסל 1וחמ תשענ.
.התוכיאו
) .תיעב% הניש תגציימ אלו הרקי.
3 .לופי% בקעמו ךשמתמ ןוחבאל המיאתמ אל.
• # תצאומ ואדיו ת%לקה ,ואדיו תמלצמ םיביצמ וז ה%ישב .הדבעמב הקידב לש תונורסח תפקוע
ןיב ןיחבהל רשפאמ םוליצה .תוינש המכ לכ קוניתה ת%ימל ךומס ,הכשח יאנתב םג םלצל תלגוסמה
.הלילה ךלהמב םירוהה תויוברעתהבו תוריעו הניש לש םינוש םיבצמ
• # 1חלל שיגר ןרזמ 1חל ייוניש םוגרת יע ותמישנ סופדו קוניתה +וג תועונת לש םושיר עצבתמ
.הניש יבלשל כחא םגרותמש ילמשח תואל
• םושיר י!ר"יטקא דדומ אוהו קוניתה לש לגר/די לע דונעל ןתינש די ןועש לדוגב ן%ק רישכמ #
יסופדל כחא םגרתל ןתינ תומשרנה +וג תועונת תא ,רתוי וא עובש לש ןמז יקרפב דליה לש +וג תועונת
.תוריעו הניש
,הניש תליחת ןמז :קוניתה לש הלילה ייח לע ת%רופמ הנומת קפסל לגוסמ +רגי%קאה
.הליעפ תמועל ה%קש הניש ,הנישה תוליעי ,תוציקי 0סמ ,הנישה ךשמ
:ןורתי . . .הכומנ תולעב תוכורא תופוקתל םושיר
) . .םייעב% םיאנתב הניש תקידבל תינשלופ אלו הליעי ךרד
:ןורסח הליעפ הניש ןיב תיללכה הנחבהל רבעמ ,םינושה הנישה יבלש תא קיודמב תוהזל רשפאמ וניא
.ה%קשל
רמאמ 3 'בקו הניש #סחמ םילבוסה םינטק םידליו תוקוניתל י!ר"יטקא יתיב םושיר :
.הניש$תורע ימ"ד תא םידלי תאו!רב הרעהל השדח הטיש :תרוקיב
ריצקת
ושענ ) תוקונית לש תורע-הנישה ילגרה תא דומאל מע ךרענש +רגי%קאב יתיב םושיר ךירעהל מע םירקחמ
,ןושארה רקחמב .םידליו .. ליגמ! םידלי .)-$5 ! וקדבנ "םישדוח monitored יתרוסמ +רגומוסילופ יע הדבעמב "
לש םישרתל הוושוה +רגי%קא לש הניש-תורע לש י%מו%ואה םישרתה .דחא הליל ךשמל +רגי%קא יעו
היה םהיניב יללכה תוהזה רעש 6+רגומוסילופ 5'.37 לש הניש ימגד/ילגרה וושוה ,ינשה רקחמב . 23 םע םידלי
ו הניש תוערפה 3$ יאליג! תרוקיבכ םיאירב םידלי --)4 ! ור%ונ הלא םידלי ."םישדוח monitored יע תיבב "
עצוממב +רגי%קא $.$' כהס! תוליל $5) דוקינ תרודצורפ יע חתונ +רגי%קאה קיפהש עדימה"תוליל
רפסמו +רגי%קאמ קפוהש הנישה זוחא יע הדדמנש ,הניש תוערפה ילעב םידלי לש הנישה תוכיא .תי%מו%וא
מ תוכורא ויהש תוציקיה ' ! תרוקיבה 0בק לשמ יתועמשמ ןפואב הכומנ התייה ,תוקד P<0.0001 לש הדידמ ילכ ."
ויה םהלש ליגה תומגמו םייפיצפס םידדמ לש תוביציה .תוצובקה יתשב הלילל הלילמ תרכינ תוביצי וארה הניש
תרוקיב 0בק ידליו הניש תוערפה םע םידלי ןיב לידבהל ולכי ודבל +רגי%קא לש הניש ידדמ .תוצובקה ןיב םינוש
לש ןוכנ רועישב 4-.$7 ו -..)7 .המאתהב ,
רמאמה
תורומח לש ןבומב ,תובושח/תוירקיעה תויתוחתפתהה תויעבה ןיב םה תמדקומה תודליב תוקניב הניש תוערפה
ךלהמבש וארה םידליו תוקונית לש הניש לע םירקס .תוחיכשו 3 ןיב ,םייחל תונושארה םינש .&7 ל 3&7 לכמ
! תומדריהב תויעבו הלילב תובורמ תוציקי ןה תוירקיעה תוערפהה .הנישל תורושקה תוערפהמ םילבוס םידליה
settling problems ."
הדרפה .הלילה ךלהמב םיררועתמ תוקוניתה בורש וארה תוקונית תנש לע הדבעמ יקחמו יתיב רו%ינ ירקחמ
אוהשכ אל וא תתואמ קוניתה םאה .םיתתואמ/םינמסמ אלהו םיתתואמ/םינמסמה תוקונית ןיב איה תחא הבושח
.קוניתה תנש יבגל םירוהה לש עדיו הניש תוערפה תכרעהב עירכמ אשונ והז ררועתמ
.תינילקה תורפסב הבחרהב םהילע םינדו םיראותמ םיירשפא תוברעתה יכרדו םידליו תוקונית לש הניש תוערפה
.םירוה יחוויד לע קר הססבתה הכרעה ,ולא םירקחמב .תוברעתהה תוליעיל הכרעה וקפיס םירקחמ המכ קר
םילוכי תוקוניתה לש הנישב תוגהנתה לע םירוההמ ולבקתהש תוכרעההש ללגב תורורב תולבגמ תלעב וז הדותמ
.תוקוניתה לש תוישממ הניש תוערפהל םירושק םניאש םימרוג לע םיססובמ תויהל
קפסמ +רגי%קאה .העונת ההזמ רשא ,קצומ בצמב ,ן%ק בשחוממ רישכמ ,+רגי%קא אוה שדח יגולונכ% גשיה
םשור +רגי%קאה .תוירקחמ תור%מל םגו תוינילק תור%מל םג ,הנישה לש יתיב "םושיר! רו%ינל תדחוימ תונמדזה
הנישה ךשמ תא ךירעהל מע הז עדימב שמתשהל ןתינ .+וג תועונת לע עדימ ,תוכורא תופוקתל ,הקספה אלל
לגר וא דיל ורוביחל %רפ ,תפסונ הנקתה וא היצלופינמ שרוד וניאו הנכות יע לחתואמ +רגי%קאה .התוכיא תאו
.רו%ינה תפוקת ךשמל "לגרה וא דיה לע ןועש ומכ ותוא םימש! קדבנה
עדימ לע ססובמה תורע-הניש לש םושירה תרודצורפ לש תופקתו תונמיהמב הכימתל לדג רשא תוחכוה +וג ונשי
י%מו%וא ןפואב םשור רשא דחוימ םתירוגלא ונחתיפ ונא הנורחאל ,+קות ןתנש רקחמ סיסב לע .ודבל +רגי%קאמ
םיר%מרפ ןווגמל סחיב הנימא דואמ היצמרופניא רציימ הז םתירוגלא .הניש וא תורע יוהיזל +רגי%קא לש תואצות
לש המאתה ירועיש ול שי רשא ,הניש לש 5&7 דע -&7 םירגובמו םידלי לש םלש הליל לע עדימ םע
לש +קותל תופסונ תוחכוה וקפיס םירגובמ םי%נייצפ לע םיינילק םירקחמ רפסמ .ילאנויצנבנוק +רגומוסילופמ
לוכי +רגי%קאב יתיב רו%ינו ליאוה .הניש תוערפה ןווגמ לש ךשמתמ יתיב רו%ינל ינילק הכרעה ילככ +רגי%קא
ונא ,הנישה לש יעב%ה ךלהמל תוערפה םומינימ םע קוניתה לש הניש יסופדל תכשמתמו הרישי השיג קפסל
.םידלי תאופר לש הקי%קרפל +רגי%קאה לש םושייל תויורשפאה תא ונכרעה
שי יחכונה רקחמל ) םירגובמ םע םימדוקה םיפקתה םירקחמה ביחרהל איה הנושארה הר%מה .תוירקיע תור%מ
אלל תרוקיב 0בקל הניש תוערפה ילעב לש הניש יסופד תוושהל איה הינשה הר%מה .תו%ועפו תוקוניתל םידליו
.+רגי%קאב שומיש יע הניש תוערפה
רקחמ 1
תוטיש
םיקדבנ . .. ! םיאירב םידלי 4 ו תונב $ יאליגב ,"םינב .) דע $5 .הז רקחמב ופתתשה םישדוח .& םידלי ויה םהמ
ב .יוסינ +תתשהל ובדנתה וירוהש תרוקיב קדבנ היה דחא .לופי% וא/ו הכרעהל ונלש הנישה תדבעמל ונפוהש $
אז ,הנישה תוערפהל ינאגרוא רוקמ ההוז אל םידליה ראש לצא .הנישל תורשוקמה המישנ תויעב והוז ,םידליהמ
ל 4 .הדבעמב םיילאמרונ הניש יסופד ויה םידלי
.הרודצורפ הריעצ ליג תצובקל בחרוה הניש-תורע לש יפרגי%קא םושיר לע םימדוקה םירקחמה לש היגולודותמה
הלילהמ קלח קר ןשי דחא קונית! .דחא הלילל ,תילאנויצנבנוקה ךרדב ,הניש תדבעמב ור%ונ םידליה לכ .רתוי
לש תילאמשה לגרל +רגי%קא דמצוה ,+סונב "הראווצל ורבוחש תודור%קלאהמ המרגנש ראווצב היגרלא ללגב
יפל ומשרנ הניש יבלש .דליל העירפמ תוחפכ אצמנ הז יכ דיל אלו לגרל דמצוה +רגי%קאה .דלי לכ
rechtschaen and !ales יבלשמ תבכרומ הניש . ..).3 ו $ בלשמ תבכרומ תורע .תוריהמ םייניע תועונתמו , &
ספא יע םגדנ העונת רשוכ תומר לש +רגי%קאה .הלש י%ננימודה בלשה יפל המשרנ הקד לכ .העונת ןמזמו
לש עובק רועישב "םוגרתה יבגל החו%ב אל! תויובל%צה .& לש רפסמה .1רה & ןורכיזב רמשנ תויובל%צה
שומיש יע חתונ יפרגי%קאה עדימה ."עובשמ רתוי ר%נל רשפיאש המ! תחא הקד לש תופוקתב יפרגי%קאה
+רגי%קאמ עדימה .ןכל םדוק +קותש י%אמו%וא םתירוגלא םושיר/דוקינ לע הססבתה רשא תישיא בשחמ תנכותב
ךלהמב עדימה לע תינדי היצלופינמ לכ הענמ וז הנכות .תדחוימ הנכות יע הקד רחא הקד ומאתוה +רגומוסילופו
רחא הפוקת וושוה +רגומוסילופ לשו +רגי%קא לש םושיר/דוקינ .הלחתהה תעש ןונווכל %רפ המאתהה ךילהת
לש ימינפ-דוקינ תונמיהמ הבשוח ,האוושה ךרוצל .המאתה ירעש תא ךירעהל מע הפוקת ) ! םיארוק ) "םיכירעמ
.דבלב +רגומוסילופ לש עדיממ תורע/הניש יוהיזל
תואצות
הניש/תורע ייוהיז לש זוחא יע הדדמנ +רגומוסילופ לש עדממ הניש/תורע יוהיז לש ימינפ דוקינ תונמיהמה
ויה המאתהה יזוחאש ללגב .םיפתושמ -$.57 םושירל קר האוושהב יפרגי%קאה דוקינ/םושירה תא ונכרעה ונא ,
.ןושארה
היה +רגומוסילופ םושירו י%אמו%וא יפרגי%קא םושיר ןיב ללוכה המאתהה רעש 5'.37 ל קלחתהש , 54.47
ו הניש תוקדב המאתה 42.-7 ןיב וענ םיילאודיבידניא המאתה ירועיש .תורע תוקדב 4'.47 ל -).'7 קויד .
היה תורע תוקדכ הניש תוקד לש םיגוויסה זוחא .יפיצפסה הנישה בלשב יולת היה גוויסה .$.-7 בלשל . ו
) , )7 בלשל 3 ו $ ו , .4.37 תנשל REM ןמזה ללכ ךותמ הנישכ ומשרנש תוקדל םיזוחאב תויוע%ה ללכ .
היה "רקובב תוררועתהה דעו הנישה תליחתמ! ה%ימב '.-7 םושיר לש "33רסח תכרעה! רתוי הכומנ הכרעה
.+רגומוסילופ יע עבקנש הנישה ןמזמ יפרגי%קא
רקחמ 2
תוטיש
.םיקדבנ ) הללכ תינילקה הצובקה .הז רקחמב ופתתשה םידלי תוצובק 23 ! תוקונית 34 ו םינב 32 רשא "תונב
ויה הלא תוקונית ךכל %רפ .םהידלי לש הניש תוערפה תובקעב ןוינכ%ה לש הניש תוערפהל זכרמל ונפ םהירוה
מ ענ ליגו ,בו% וחתפתהו םיאירב --)$ -עצוממ ליג! םישדוח .$.2 , S"#$.% יבי%קלס ןויר%ירקב ושמתשה אל ."
.+סונ
הללכ תרוקיבה תצובק 3$ ! םידלי .5 ,םינב .2 לש הלודג המיגדמ וחקלנ רשא ,"תונב 433 ןכל םדוקש םידלי
לש םינויר%ירק יפל ינושארה םגדמהמ וסיוג הלא םידלי .תוקוניתב הניש לש תוגהנתה לע רקסב םדוק ופתתשה
ןיב וענ םהלש םיאליגה .הניש תויעב לע חוויד יאו בו% יתואירב יגולויזיפ בצמ ,המכסה ,תושיגנ/תונימז ,ליג .. ל
)4 -עצוממ ליג! םישדוח .4.5 ,םישדוח S"#&.' ."
.ינוניבה דמעמל תוכיישה "םישורג אלל הנווכה הארנכ! תומלש תוחפשממ ויה תומיגדה יתשמ םידלי
.הרודצורפ לכ -4 דעו תורוא יוביכ עגרהמ תילאמשה םלגרל דמצוה רשא +רגי%קא יע תיבב ור%ונ םידליה
לש ןוצר אל דליהש ללגב םדרנש רחאל םדלי לע +רגי%קאה תא ורביח םהש וחוויד םירוה רפסמ .םתוררועתהל
ל דחא הליל ןיב ור%ונ םידליה .רו%ינומב רתי תוניינעתה וא דליה 4 *עצוממ! םיבקוע תוליל $.$ , S"#(.) ."
היה ור%ונש תולילה לש ללוכה רפסמה $5) םיפרגי%קא לש לבגומ רפסממ עבנ רו%ינ תוליל לש הנוש רפסמ .
תפוקת לש הליל לכ +רגי%קאה תא רבחל םירוהה לש ןולשיכו ,תוינכ% תויעב ,רקחמה תפוקתב םינימז ויה רשא
.רו%ינה
תואצות
ןיב ןימו ליג תוקולחש ללגב ) ןימה תא וללכ םיי%סי%%סה םיחותינה לכ ,תונזואמ ירמגל ויה אל תוצובקה
.וילא המאתהבו ינמז וב הנתשמכ ליגו יולת יתלב יקדבנ ןיב הנתשמכ
םידדמ רואיתל ןאכ םהב ונשמתשהש םיגשומהמ קלח .הלילה לכ לש םיר%מרפה תא הוושה ןושארה חותינה
מ ולאשוה םייפרגי%קא PSG י%אמו%וא ןפואב ועיגה םידדמה לכ .דבלב תוונ תור%מל יתרוסמ "+רגומוסילופ!
תנכותמ *S* הפוקתה! הנישה ךרוא ,הנישה תליחת םיללוכ םידדמה .+רגי%קאה לש ירוקמה עדימב ה%לשש
ךותמ הנישכ הנכותה יע ורדגוש תוקדה זוחא! הנישה זוחא ,"רקובב תוררועתהה דעו הנישה תליחתמ תללוכה
מ רתוי תוכורא ויהש תוציקיה רפסמ ,תורע-הניש ירבעמ רפסמ ,"הנישה ךשמ לכ ' ה%קש הניש זוחא ,תוקד
תוליעפ םע הנישכ ור%ונש תוקד! תיבי%קא הניש זוחא ,"הנישה ךשמ ללכ ךותמ העונת כ ילבמ תוקד!
.תוהוזמ תוציקי לכ אלל הנישכ הר%ונש רתויב הכוראה הפוקתו ,"הרתואש
עדימ םהילע שיש םירחאה תולילה לכ ןיב עצוממ בושיח רבע עדימה ,רו%ינ לש דחא הלילמ רתוי היהשכ דימת
כ ליגו יולת יתלב הנתשמכ ןימו הצובקה םע תפתושמ תונוש חותינל ושגוה הלא םידדמ .דלי לכ רובע co+ariate
."םוגרתה תא ןולימב אוצמל יתחלצה אל!
ןימל סחוימה ינוש ךומנ זוחא היה תונבל .תיבי%קא הניש יזוחאב אצמנ ןימל סחוימש דיחיה יתועמשמה ינושה .
! םינבל רשאמ תיבי%קא הניש לש תועמשמ )5.47 תמועל 3$.57 6 P<0.0& ןימ וא ןימ לש םי%קפא רתוי ויה אל ."
.תונבו םינב לש תובלושמ תוצובקל םה ה%מל וחוודש תואצותה ,ןכל .תיתצובק היצקאר%ניא יע
.תרוקיב 'בק ידלי תמועל הניש תערפה םע םידלי ינוש וארה תואצותה ,ליגה %קפא תא יוכינ תחיקל רחאל
רתוי וררועתה הניש תוערפה םע םידלי .+רגי%קאמ ועיגהש םיר%מרפב תרוקיבה 0בקל יוסינה 0בק ןיב יתועמשמ
! תרוקיב 0בק ידלימ יתועמשמ ןפואב םימעפ $.3 לומ ).. 6המאתהב , ,#$$.) - P<0.0001 הניש זוחא םהל היה ,"
! רתוי ךומנ 5).) לומ -&.- ! ה%קש הניש לש רתוי ךומנ זוחא םהל היה ," '&.4 לומ '-.$ יבצמ רתוי םהל ויה ,"
! רבעמ 2..$ לומ $2.2 ! רתוי הרצק - הכורא הניש ךשמ תפוקת םהל התייהו " -).. לומ .33.' אל ."תוקד
.תיבי%קא הנישו הניש ךשמ ,תומדריהה ןמזל םייתועמשמ םילדבה ואצמנ
.םידדמה תוביצי תא ונרחב ונא ,תולילה לכמ וקפוהש הניש לש םיר%מרפה תוביצי תא ךירעהל מע ) תולילה
! תוליל יתשמ רתוי ור%ונש םידלי םתוא לש םינורחאה םיפיצרה n#'( ו n#(' ,תרוקיבה 0בק תמועל יוסיה 0בקל ,
.םיר%מרפה לכ יבגל תולילה ןיב תויצלרוקה תא ונקדבו "המאתהב
לש םיר%מרפ ,יוסינה 0בקב רתויב ךוראה הניש ךשמו הניש ךשמו תרוקיב 0בקב תוציקיה רפסמל %רפ ,תויללכב
מ םרועישב וענו םיקהבומ ויה םימאתמה לכ .תרכינ תיקדבנ ךות תוביצי וארה +רגי%קא לש הניש &.35 0סמל
ל יוסינה 0בקב תוציקיה &.4- תוביציב תוצובק ןיב ינוש היהש הארה 0בק ןיב חותינ .יוסינה 0בקב ה%קש הישל
.הנישה ךשמו תומדריה ןמזל סחיב אצמנ יתועמשמ לדבה .הנישה ידדמ ) 0בקב םיביצי רתוי ויה םידדמה
! תרוקיבה r#0..& ו r#0.&) ! יוסינה 0בקב רשאמ " r#0.&0 ו r#0.(% הנישה ךשמ דדמ ,ךכל המודב ."קהבומ אל ,
! תרוקיב 0בקב ביצי רתוי היה ךוראה r#0.&/ תמועל r#0.0% ."
.ליגל סחוימה ינוש ליגל ,תרוקיבה 0בקב .דליה ליגו הנישה ינתשמ ןיב יתועמשמ םאת אצמנ תוצובקה יתשב
! הנישה ךשמ םעו תומדריהה ןמז םע תיתועמשמ היצלרוק התיה r#0.%) ו r#00.&1 רושק אל הז לבא "המאתהב ,
תוכיא לש םיר%מרפ םע יתועמשמ םאתמב היה ליג .ךפהה אצמנ יוסינה 0בקב .הנישה תוכיא ידדממ דחא +אל
! הלילב תוציקיה רפסמ לש הניש r#00.%0 ! הכורא הניש תפוקתו " r#00.0' םג היה ליגה יוסינה 0בקב ."קהבומ אל
! ה%קש הניש םע יתועמשמ םאתמב r#0.(. ."
.םינתשמ הבורמ חותינ םילידבמה םה םינתשמהמ הזיא ןוחבל םינתשמ תבורמ השיגב ונשמתשה ונא ,+וסבל
הנתשמה .הניש דדמ לכ לש המורתה תא ךירעהל מע הגרדהב ךרענ תונוש חותינ .תוצובקה ןיב רתויב םיבו%ה
ל יארחא היה רשא ,תוציקיה רפסמ היה רתויב בו% לידבמה $.7 ר%מרפ .תוצובקה ןיב תרבסומה תונושהמ
רשא ,"תורע-הניש! בצמ ירבעמ רפסמו הניש זוחא היה תידוקפת תונושל תפסונ המורתלש ןבומב בושח +סונ
+יסוה 47 םילידבמה םינתשמה תשולש ,לידבמ חוכ לש םיגשומב .רדסומה/עבורמה ינונקה םאתמל םיפסונ
ורצי דוקפתב -..)7 ו תרוקיב 0בקב תוקיודמ תומישמ 4-.$7 ,יוגשה גוויסהמ .יוסינ 0בקב תוקיודמ תומישמ
)&.27 קרש ןמזב ,"תוע%ב! תרוקיב 0בקל וגווסש הניש תוערפה םע םידלי לש ויה 5.57 בק לש םיקדבנהמ
.יוסינה 0בקל תוע%ב וגווס תרוקיב
ןויד
םידלי +רגי%קאב רו%ינ יע ןמיהמ יוהיזל תונתינ הניש-תורע יסופדש תוארמ ןושארה רקחמה לש תואצותה
המאתהה רועיש .רתוי םילודג םידליו םירגובמ לע ויהש םימדוקה םיאצממה תא הביחרמ וז האצות .תוקוניתו
לש ללוכה 5'.37 לש םושיר ןיבל הניש-תורע יוהיזל +רגי%קא לש י%מו%וא םושיר ןיב PSG לבוקמה ךוותב לפונ
ןיבש 5&7 ל -&7 .1חלל שיגר ןרזמו ןמז יחוורמ םע ואדיו ת%לקה ומכ ,תורחא תופיצר תוקינכ%
ינוסינ 0בק ןיב +רגי%קאמ םיעיגמה תורע-הניש יסופדב הרורב הנחבה הנשיש תוארמ ינשה רקחמה לש תואצותה
סחיבו םהלש ליגה תומגמו םייפרגי%קא הניש ידדמל סחיב ואצמנ ולא םילדבה .תרוקיב 0בקל "הניש תוערפה!
.הלילל הליל ןיב םהלש תוביציל
הניש תוערפה םע םידליה 0בק .הנישה תוכיא ידדמב היה תוצובקה ןיב רתויב %לובה ינושה ,תופצל היה ןתינש יפכ
,הלילב תוציקיה לש רבגומ רפסמב הנייפאתה םהלש הנישה .תרוקיבה 0בקמ יתועמשמ ןפואב רתוי עורג ונשי
תכשוממ הניש לש רתוי תורצק תופוקתבו ,םיבורמ הניש-תורע ירבעמב ,ה%קש הנישו הניש לש רתוי ךומנ זוחאב
לש ה%קשה הנישה תייצרופורפ .תשבוגמו '&7 דע 2&7 םירקחמב ה%קש הניש לש תויצרופורפל המוד דואמ
תוקניב הניש תוערפהש תועיצמ תואצותה .ואדיו תו%לקה ומכ תורחא הניש ר%ינ תוקינכ%ב ושמתשהש םירחא
.תורע-הניש ירבעמ לש רבגומ רפסמל אז ,הניש יעו%יקל רקיעב םיסחוימ "רדגומ ינאגרוא רוקמ םהל ןיאש!
הנישל תורעמ םירבעמב םיישק םה תובורק םיתעל תוקניב הנישה תויעב רוקמש ועיצה תומדוק תודובע
.תויליל תוציקיבו תומדריהב
םיקפסמו הלא םידדמ תונמיהמב םיכמות +רגי%קא יע ועבקנש הניש לש םיר%מרפ ןיב הליל רחא הליל ימאתמ
בור ,וז ליג 0בקב הניש יסופדב הפוצמה תונתשהה תורמל .תוצובקה ןיב םילדבהה תא ןייפאל תפסונ ךרד
הליל ןיב םייתועמשמ םימאתמ ויה הניש תוערפה םע םידליל .הלילל הליל ןיב תיתועמשמ תוביצי וארה םידדמה
תוביצי םהל התיה .הניש-תורע ירבעמו ,תוילילה תוציקיה רפסמ ,הנישה זוחא ומכ הנישה תוכיא ידדמ לכל הלילל
אלא ,תלוח העפות ויה אל ולא םידלי לצא הניש תוערפהש עיצמ הז .הנישה ךשמ לש "קהבומ אל םאתמ! הכומנ
תוביצי התיה ,תאז תמועל ,תרוקיבה 0בקל .םיניקתה החפשמה ייחל עירפמ דואמ רשא ביצי תוגהנתה סופד וגציי
הרקתה %קפא הז לנה ןורחאה אצממל דחא ירשפא רבסה .הנישה תוכיא ידדמב יתועמשמ ןפואב רתוי ההובג
.תרוקיבה תצובקב הנישה תוכיאל םיסחוימה םידדמב
םאתמב היה ליגה תרוקיבה 0בקב .הצובק לכב הניש לש םיר%מרפל תונוש תויתועמשמ ליג תומגמ ויה ןכ ומכ
0בקב .ןכל םדוק תורפסב ודעות רבכ ולא ליג תומגמ יתש .תומדריהה ןמז םע יבויח םאתמבו הניש ךשמ םע ילילש
הז .םיקהבומ אל ויה תומדריה ןמזו הנישה ךשמ םע ליג ןיב םימאתמה ,ינש דצמ ,הניש תוערפה םע םידלי לש
ואצמנ .ליגה לש הפוצמה %קפאהמ רשאמ הנישב תוערפהמ עפשומ רתוי הנישה ךשמ ,וז 0בק רובעש ,עיצמ
ליג ןיב םיילילש םימאתמ לש הז סופד .הנישה תוכיא לש םידדמ רפסמל ליג ןיב םייתועמשמ םיילילש םימאתמ
האצמנ וזכ המגמ .תוחתפתהה םע הנישה תוערפהב רופיש לש המגמ לע עיפשהל לוכי הנישה תוכיא ידדמל
.תודליב הניש תוערפה ע ךרוא ירקחמב ןכל םדוק
תוערפהו הניש יסופד יבגל םידליה תאופר םוחתב הכרעהל יפרגי%קא רו%ינ תופקתב דואמ םיכמות ונלש תואצות
םי%קפאה לע םיחווידב %לחהב בשחתמ תוקוניתב הניש יסופד לע רקחמל תוינרדוח אל תו%ישב ךרוצה .הניש
ייחל תוינרדוח רתוי ויה תופיצר ואדיו תו%לקה וליפאש ןובשחב חקולו תוקוניתה לש הנישה לע 1חל ימרוג לש
.הלחתהב ופיצש הממ החפשמה
ואדיו תו%לקה ומכ תוססובמה תופיצרה תודותמה ראשל סחיב םינחבומ םיי%קרפ תונורתי שי יפרגי%קא רו%ינל
היצפואכ! םירוהל הרבעהל ןתינ %ושפ אוהו תומכחותמ תונקתה םוש שרוד וניא +רגי%קא .1חלל שיגר ןורזמ וא
םיאשונב תוינילק תוקידבל וא רקחמל תירשפא ה%יש תויהל לוכי יפרגי%קא רו%ינש םינימאמ ונא ."ךורא חוו%ל
.םידליב הנישל םירושקה
רמאמ 4 יקצוקיט תאיל%ן"ה יאלי"ב םידלי ברקב הניש תוער!הו הניש יסו!ד :
הדש יבאו
ריצקת :
הכרעה תו%ישמ ועיגהש הניש ידדמ ןיב םיסחיה ורקחנו ןגב םידליב הניש תוערפהו הניש יסופד וכרעוה
לש הניש יסופד .תויבי%קייבוסו תויבי%קייבוא '- # עצוממ ליג! םיילאמרונ ןג ידלי '.' ל ור%ונ "םינש $-' תוליל
ידדמ ןיב םימאתמה .םירוהה ידי לע הניש ןמויב ימוי םושיר יעו "+רגי%קא! תוליעפ רו%ינ יע םיפיצרו םיבקוע
תורמל .הנישה ינמז חול לש םידדמב חווידב וקייד םירוההש ךכ לע עיבצמ הניש ןמויב םושירה ןיבל +רגי%קא
תומכל סחיב תיתועמשמ רסח תכרעה התייה ,הנישה תוכיא ידדמ תכרעהב םיקיודמ תוחפ ויה םירוהה ,תאז
ב +רגי%קא יע האצמנ תע%וקמ הניש .םידליה לש םתנש תוכיא יבגל רתי תכרעהו הלילב תויוררועתה $.7
.םידליהמ
רמאמה :
הניש תויעב ןיב קזחה רשקה .םידליל תוינילק תורגסמב רתויב תוצופנה תונולתה וא תויעבה ןיב ןה הניש תוערפה
,לשמל .ינילק רקחמ םגו תוינילק תוי%סונגאיד תוכרעמב םג חכוה היגולותפוכיספל "SM0$ מ רתוי ללוכ '&
י%סונגאיד ןויר%ירקכ וא םימו%פמיסכ תוללכנ הנישל תוכיישה תוערפהו ,הניש תוערפהל םישדקומה םידומע
ומכ תוגהנתה תויעבו הניש ןיב :םיקודה םירשק דעית ןכ םג ינילק רקחמ .הדרח תוערפהלו תוישגר תוערפהל
ןיבו הדרח תוערפהל הניש ןיב ,תויבי%קארפיה תערפהל הניש ןיבו זוכיר תויעבל הניש ןיב ,השק %נמרפמ% לשמל
הנישה +צרב תויעבו הנישב תועי%ק .יגולוכיספ 1חלל שיגר דואמ דדמ אוה הניש .תוישגר תוערפהל הניש
.םירגובמו םידלי ,תוקוניתב ודעות המואר%ו 1חלל הבוגתכ
תוערפהו הדימל תוערפה םע םידלי .הדימללו תויבי%ינגוק ,תויתוחתפתה תוערפהל ןכ םג ורשוק הניש תויעב
םיגשיה ,ךכמ רתוי .הניש תוערפהמ ולבסיש ךכל רתוי ההובג יוכיס ילעב 0גוק םייוקיל םיללוכש תוחתפתה
.הבו% אלו תקפסמ אל ,תרדוסמ אל הנישל ורשוק םיכומנ םיימדקא
עדימ סוסיבב ךרוצה תא שיגדמ תויתוחתפתה תויגולותפוכיספבו דליה תוחתפתהב הנישה לש בושחה דיקפתה
ןיב בכרומה ינוויכ-ודה סחיה תא רוקחל ךרוצה תאו תודליה ךלהמב הניש תוערפה לעו הניש יסופד לע יבי%מרונ
הדידמ ילכ תרזעב ןגב םידלי לצא הניש תוערפהו הניש יסופד ךירעהל איה הזה רקחמה תר%מ .תוגהנתהו הניש
.הנישל םייבי%קייבוסו םייבי%קייבוא
םידליב הניש תויעב תוחיש
רשא ,הלא םירקחמ .תמדקומה תודליבו תוקניב רקיעב ודקמתה תודליב הניש תוערפה לע םירקסו םירקחמ
,םייחל תונושארה םינשה שולשבש ךכ לע םיעיבצמ ,םירוה יחוויד לע םיססובמ כדב )&7 - 3&7 םידליהמ
רתוי ."הלילה ךרואל תויוררועתה אלל הפיצר הניש לע רומשלו םדריהל ישוקהמ רקיעב! הניש תוערפהמ םילבוס
.םייחה ךשמהב תוינורכ תוערפהל חתפתהלו ראשיהל םי%ונ םייחב הנושארה הנשה ךלהמב הניש תוערפה ,ךכמ
לש ואצמ הירבחו היר%ק ,לשמל 5$7 וראשנש הניש תוערפה םג ויה תוקניב הניש תוערפהמ ולבסש םידליהמ
רחאל 3 ,רחא רקחמב .םינש $.7 ליגב הניש תערפה ילעבכ והוזש םידליהמ 5 תוערפהמ ולבס ןיידע םישדוח
הניש 3 קר ,ךופה ןפואב .רתוי רחואמ םינש )27 ליג דע ןהשלכ הניש תוערפהמ ולבס אלש םידליהמ 5
ליגב הניש תוערפהמ ולבס יכ אצמנ ,םישדוח 3 .
ליגמ! ןגה ידליב הניש תויעב לע םירקחמ $-2 דחוימה יתוחתפתהה יפואב בשחתהב ,עיתפמ הז .םילילד דואמ "
רשא תירפס תיבה תינכותה לש רתוי תוליבגמ תושירדל לגתסהל םיבייח ןג ידלי .הזה ליגה בלשב םידליה לש
םידחפלו ללכב תודרחו םידחפל םיעיגפל םיבשחנ םה ,+סונב .םהלש תורע-הנישה ינמז חול לע עיפשהל הלוכי
דחא תויהל םיכישממ הניש תוערפהש םיחוודמ הלא םיאליגב ודקמתה ןכש םירקחמה .%רפב ,םי%ויסו הלילב
הניש תוערפהש וחוויד וירבחו ויב%וא .ןושיל הבכשה תעב תודגנתה דחוימב ,תוצופנ תוגהנתה תוערפהמ
ב ואצמנ "תומדריהל תודגנתהו תויליל תויוררועתה! .$7 ינב םידלימ $-2 ש חוויד גרבנקלק . 3$7 ינב םידלימ $
תספתנ דימת אל הלילה ךלהמב רתוי וא תחא תוררועתהש קיסה אוה ךא ,הלילה ךלהמב עובק ןפואב וררועתה
יאליגב הבו% אל הנישכ םירוהה יע $-' ש אצמ קולופ ,הנורחאל . ))7 ינב םידלימ ' ילעבכ םירוהה יע וחווד
ו ,םינותמ/םישלח הניש תוערפה ..$7 תויוררועתהש ןמזבש ועיצה םירקוח המכ .תורומח הלא תויעבש וחוויד
תוקניל סחיב "א התיכל הכילהה תארקל! תוירפס תיב םור%ה םינשה תארקל תוחיכש תוחפל תוכפוה תויליל
,לשמל .רתוי העובקל תכפוה ןושיל הבכשהב תודגנתה לש תוחיכשה ,רפסה תיב ינפלש תומדקומה םינשלו
לש ואצמ גיצרהו ינימ%לב 227 ינב םידלימ ' מ רתוי ושרדנ 3& לש הבכשהה תני%ורו ,םדריהל תוקד 337
מ רתוי הכרע םהמ 3& .תוקד
םידליב הניש תוער!ה רקחמב תויעב
ינפב םידמוע תודליב הניש תויעב לע םירקחמ ) :תוירקיע תולבגה
. .קיודמ תומיכל םינתינ הניש תויעבש תורמל ,תודליב הניש תויעבל תורורב תורדגה וא י%רדנ%ס ןויר%ירק ןיא .
תא הנמיהמ הכרעהו םירקחמ ןיב האוושה לע השקמש המ ,יתורירש יד אוה שומישבש ןויר%ירקה ,ךכמ האצותכ
תויליל תויוררועתה ןה תוצופנ יכה תויעבהש ךכ יבגל סוזנסנוק םייקש תורמל .הלא תוערפה לש תוחיכשה ירועיש
ןחבואיש מע הלילב ררועתהל ךירצ דליה םימעפ המכ ,ומכ תולאש יבגל סוזנסנוק ןיא ךא ,תומדריהב ישוקו
תויעבל ועצוה תונוש תורדגה 3תורקל תוכירצ ולא הליל תויוררועתה עובשב תוליל המכ ,3הניש תערפהמ לבוסכ
תייעב תא ורידגה וירבחו ויב%וא ,לשמל .ליג תובכש רתי ןיב ןג ידלי וללכש םירקחמב תויליל תויוררועתה לש
דליל ויה םא :תוילילה תויוררועתהה ) םימעפ הברה םירוהל וארקש ,הלילב תוררועתה לש תודוזיפא רתוי וא
תוחפל ,בוש םדריהל מע םתוחכונ תא ושרדו $ ש ואצמ גיצרהו ינימר%לב .עובשב םימעפ .-7 םירוההמ
ינב םידליל ' ןוחבאל השדח ה%יש העצוה ,הנורחאל .הליל לכב תחא םעפ תוחפל ררועתה םדליש וחוויד
לעמ! םינ%ק םידלי לצא הניש תוערפה )$ יע תרדגומ הניש תערפה ,וז העצה יפל ."םישדוח '-4 תודוזיפא
ךשמב ,עובשב םוי לכב תחא תיליל תוררועתה הנשי תוחפלשכ ,עובשל 3 .םיבקוע םישדוח
ויה דליל םא הניש תייעב הנשיש הנע%ש הרדגהל ומיאתה רתוי םירגובמ םידליב ודקמתהש םירקחמה בור
תוחפל 3 הבכשה לש הרדגה יבגל המכסה ןיא ,תאז תורמל .ןהל םיעדומ ויה םירוההש עובשב תויליל תויוררועתה
תוחפל ךשמיהל הכירצ ןושיל הבכשה םאה .רתויב הצופנה היעבה איה ,הלא םירקחמ יפלש ,ןושיל תיתייעב 3&
3היעבש רדגותש מע העשמ רתוי וא תוקד
) תא וושהש םירקחמ ."ימצע חוויד וא םירוהה לש! םייבי%קייבוס םיחוויד לע דואמ םינעשנ םירקחמה בור .
עדימ יע םילבגומ םייבי%קייבוסה םיחווידהש וארה "תוליעפ רו%ינ! םייבי%קייבוא רתוי םילכל לנה םיחווידה
ןפואב וחוויד םירוההש תורמלש חכוה ,רתוי יפיצפס ןפואב .םהידלי לש הנישה לע םירוהל שיש לבגומו יסיסב
תויוררועתהה רפסמ ומכ ,הניש תוכיא לש םינתשמ רסח תכרעל ו%נ םה ,הנישה ךשמו תומדריהה ןמז לע קיודמ
.תוילילה
:םיללוכ הלא םילכ .תמדקומה תודליב הניש רוקחל מע םהב שמתשהל ןתינש םייבי%קייבוא םילכ 0סמ םנשי
רו%ינ -+רגי%קא ,ןמז יחוורמ םע ואדיו תו%לקה ,הדבעמב וא תדיינ תיצורע-בר תיפרגילופ ה%לקה -היפרגומוסילופ
םיבצמב םיגהנומ םה לבא ,%רופמ דואמ הנישה לע היצמרופניא םיקפסמ היפרגומוסילופ לש םירקחמ .תוליעפ
.םיינש וא דחא הלילל םילבגומ םה כדבו ,םידליה לש תיעב%ה הנישה תביבסמ יתועמשמ ןפואב םי%וסש
חותינו תיבב ה%לקה ירישכמ לש הבכרה שרוד הז ךא ,הנישה יבגל בושחו ליעי עדימ תוקפסמ ואדיו תו%לקה
תכרעהל הנמיהמו הפקת ה%ישכ ססוב -"תוליעפ רו%ינ! +רגי%קאה -תישילש ה%ישה .תו%לקהה לש בכרומ
ךישמהל רשפאמ הז ,םירחא םייבי%קייבוא םילכל דוגינב .תורע הניש יסופד )$ אלל הדידמ לש תופיצר תועש
דיה +כ קרפ לע שבלומ רישכמה! תודחוימ תונקתה שרוד אל הזו ,תוליעפ יסופדו הניש-תורע יסופד תא תוערפה
הניש תוערפהש תורמל ,הנישה תוכיאו תויליל תויוררועתה ,הנישה ינמז חול לע עדימ קפסמ אוה ."לוסרק לע וא
.המילשמ היצמרופניא אלל ושרפל השק ,הז עדימב תוארנ
לצא תע%וקמ הניש ואצמ +רגי%קא יע ידוסי סהיבב םידלי לש הנישה תא הנורחאל ךירעהש רקחמ .57
תא שיגדה אצממ .םמצע םידליה וא םירוהה יע הניש תויעב וחווד וא ואצמנ אל לנה םידליה בור לצא .םידליהמ
.םידליה לש הנישל תיבי%קייבוא הכרעהב ךרוצה
םינשב הניש יבגל םיעודיה םירקחמה ,תוקונית לע םייבי%קייבוא םילכב ושמתשהש םירקחמ 0סמ שיש תורמל
תויגולותפוכיספבו תוחתפתהב תקחשמ הנישש בושחה דיקפתה ללגב .םירוה יחוויד לע קר םינעשנ סהיב ינפלש
רקחמה לש הר%מה ,םייבי%קייבואו םיקיודמ םידדמ םע יתוגהנתהה םוחתה תא רוקחל תדחוימה תונמדזהה ללגבו
התייה תירקיעה הר%מה .םירוה יחווידו +רגי%קא תרזעב ןגה ידלי לש הנישה יסופד תא רוקחל התייה לנה
תיעב%ה הביבסב םייבי%קייבוא רקחמ ילכ תרזעב תונוש הניש תוערפהו הניש יסופד לש תוחיכשה תא ךירעהל
םירוההש ונרעיש ונא ,ךכמ רתוי .םירוהה לש םייבי%קייבוסה םיחווידל לנה תוכרעהה תא תוושהלו םידליה לש
םירושקה םידדמ רשאמ "הנישה ךשמו תומדריה ןמז! הנישה ינמז חולל םירושקה םיסופדה תא קויד רתיב וכירעי
."תויליל תויוררועתה 0סמ! הנישה תוכיאל
הטיש
םיפתתשמ
'- ,םידלי )- ו םינב 3& מ וסיוג םה .רקחמב ופתתשה ,תונב 3 מ ענ םליג .תונוש ןג תותיכ 3.5 ל 2.. ליג! םינש
-עצוממ '.' -ןקת תי%ס , &.2 תולעב תוחפשמל וכייתשה םידליה בור" ) -ינוניבה ימונוקא-ויצוסה דמעמהמ םירוה
0סמ הלב%ב םינותנ %וריפ! הבו% הקוסעתו ההובג הלכשה ילעב םירוה םע ,ההובג . 0מע - 3& הכשלה ."תרבוחב
לביק דלי לכו םירוההמ לבקתה רשואמ םכסה .רקחמה תא הרשיא הלכשהל תיצראה .' תינקל! םיוותב רלוד
היה יללכה םכסהה זוחא :ןג לכ רובע םינוש תצק ויה המכסה יזוחא .רקחמה תושירד יולימ רחאל "סהיב דויצ
4&7 :ןג לכ רובע! $47 , 227 ו -.7 ."
ונשמתשה ,םיליגר םינגב םידליב הנישה יסופד לש האלמה הנומתה לש הכרעה התייה רקחמה תר%מש ללגב
.המ%סא תויעב ללגב רקחמב דבלב דחא דלי לש ותופתתשה תעינמל ליבוה רשא ,רצ העינמ ןויר%ירקב קר
ךילה
ךלהמב הר%ונ םידליה תנש .הלילה ךלהמב דליה לש ופוג תועונת תא ר%ינ רשא ,+רגי%קא רישכמ לביק דלי לכ
$-' וכלהש ינפל העש ,םהלש תי%ננימוד אלה דיה לע +רגי%קאה תא שובלל ושקבתה םידליה .םיפוצר תוליל
הניש ןמוי אלמל ושקבתנ םירוהה ,יבי%קייבואה יפרגי%קאה רו%ינל +סונב .רקובב םיררועתמשכ ודירולו ןושיל
.ימוי
םידדמ
-ל יפרגי%קא דוקינ חותינ תנכות תרזעב הניש ידדמל םגרות +רגי%קאמ ימלוגה עדימה 12M םיאתמ- P3 ידדמ .
רתוי ויה הניש-תורע ידדמב תוהז יבגל םהיניב המכסהה ירעששכ -+רגומוסילופל סחיב ופקות ולא תורע-הניש
מ -&7 .
תעשמ! יללכה הנישה ךשמ .ג .רקובב הציקיה תעש .ב .תומדריהה תעש .א :וללכ םייפרגי%קא הניש ידדמ
תוחפ יללכה הנישה ךשמ ךסמ לעופב הנישה ןמז זוחא # הנישה "תוליעי! זוחא .ד ."הציקיה תעש דעו תומדריהה
.ו .תוררועתהה תודוזיפא ןמז תתחפהב הנישה ךשמ - יתימאה הנישה ןמז .ה .תומדריהה רחאל תויוררועתהה ןמז
-ל רבעמ וכשמנש הלילב תוציקיה רפסמ ' .תוקד
םיבשחנ םינורחאה םידדמה שולשהשכ ,הנישה ינמז חול לש םידדמכ םיבשחנ םינושארה םידדמה תשולש
.הנישה תוכיא ידדמכ
.תורואה יוביכ תעש .א :םיאבה םידממה תא הללכ םירוה יחווידמ העיגהש תימויה תיבי%קייבוסה היצאמרופניאה
.תוילילה תוציקיה רפסמ .ד ."רקובה תציקיל דעו רואה יוביכ עגרמ! הנישה ךשמ .ג .רקובב תוררועתהה תעש .ב
תב הלקסב הגרודש ,הנישה תוכיא גורד .ה $ מ 0קנ & ל"דואמ הבו%! 3 גרוד ,םדריהל חקולש ןמז .ו ."הער!
תב הלקסב $ מ 0קנ & מ תוחפ! ' דעו "0קד 3 מ רתוי! 3& תב הלקס לע גרוד ,ברעב תוינונשי .ז ."0קד 3 מ 0קנ &
ל "ינרע דואמ! ) תב הלקס לע גרוד ,רקוב תוינונשי .ח ."ינונשי דואמ! 3 מ 0קנ & ל "ינרע דואמ! ) דואמ!
.םויב הנישה ךשמ .%."ינונשי
תואצות
םיסחוימה םיירקיע םייגולודותמ םיאשונ םדוק ונחב ונא ,הז רקחמ לש םייזכרמה םיינילקה םיאשונל הינפה ינפל
תותיכה ןיב הנישה ידדמ לש האוושה .א :וללכ הלא תויגולודותמ תוניחב .םידדמה תונמיהמלו םגדמה סויגל
םינחבמה .הנישה ידדמ לש תויר%מוכיספ תונוכת לש הניחב .ב .תותיכה ןיב יבי%קלס סיסב לוספל מע תונושה
:וללכ םייתוחתפתההו םיינילקה םיאשונל םיי%סי%%סה . .םגדמה לכ רובע הניש ידדמ תכרעה . ) תונוש תכרעה .
.הנישה ידדמב ןימהו ליגה 3 .םירוה חווידמ םידדמ ןיבל םייפרגי%קא םידדמ ןיב האוושה . $ םידליה יוהיז .
.העורג הניש תוכיאב ונייפואש
תונוש תותיכמ םידלי ןיב הניש ידדמ תאוושה
יחותינב ונרזענ ,תותיכהמ תחאב םיכומנ תיסחי םירועיש םע ,התיכ לכמ םיפתתשמה ירועישב ינוש היהש ללגב
תויונוש ואצמנ אל .תותיכה תשולש ןיב רקחמל םידלי לש תיבי%קלס הריחבל תורשפאה תא ךירעהל מע תונוש
.יללכה םגדמב וללכנ םיחותינה לכ ןכלו ,הנישה ידדממ דחא +אב ןגה תותיכ ןיב תויתועמשמ
הנישה ידדמ לש םייר%מוכיספ םינייפאמ
לש ימלוג יפרגי%קא עדימ $ הנומתב גצומ םידלי . 0מעב 3) רשא ההובג תוליעפ םיגיצמ םירוחשה םירוזאה! .
."תורע בצמל תסחוימ
! םירזוח םידדמל תונמיהמ ינדמוא ,וז ליג 0בקב הנישה ידדמ לש "תוביציה וא! תונמיהמה תא ךירעהל מע $-'
.םימעפ 0סמ ורזחש םידדמ רובע תונמיהמ ינדמוא :הב ושמתשהש הקי%סי%%סה .דדמ לכ רובע ובשוח "תוליל
הלב%ב םיגצומ םייפרגי%קא םידדמ רובע תונמיהמה ינדמוא ) 0מע! 3. רתויב םינמיהמה םינייפאמה ,תויללכב ."
מ רתוי! םיקיפסמכ ואצמנ &.4 .רתוי םיבו% וא "
ןיב עצוממ השענ םיימוי הניש ינמוימו םייפרגי%קאה םידדמהמ דחא לכל $-' תוי%סו םיעצוממ .רו%ינ לש תוליל
הלב%ב םיגצומ ןקת 3 0מע! 3. ."
הניש ידדמ לש דליה לש ןימל תורושקש ולאכ וא תויתוחתפתה תומגמ
םאתמ אצמנ .םייפרגי%קאו םייבי%קייבוס הניש ידדמו ליג ןיב םימאתמ ובשוח ,תויתוחתפתה תומגמ ךירעהל מע
םידליהמ רתוי רחואמ םדריהל ו%נ רתוי םילודג םידלי .+רגי%קאב חוודש יפכ תומדריהה ןמזל ליג ןיב קהבומ
.תוילילה תוציקיה רפסמל ליגה ןיב קהבומ ילילש םאתמ אצמנ ,םייבי%קייבוסה םידדמל רשקב .רתוי םינ%קה
.רתוי םינ%ק םידלי לצא תויליל תוציקי רתוי לע וחוויד םירוה
.הנישה ידדממ דחא +אב םיקהבומ ןימ ילדבה ואצמנ אל
םירוה יחווידל םייפרגי%קא הניש ידדמ ןיב םאתמ
ןיב םימאתמה םדאה רובע ובשוח ,םייבי%קייבוסו םייבי%קייבוא הניש ידדמ ןיב תוריתסהו תומילהה תא תוהזל מע
הלב%ב גצומ! םייבי%קייבוסהו םייבי%קייבואה םידדמה ןיב םאתמה .םיליבקמה םידדמה $ 0מעב 33 גיצמ "
ידדמו תומדריהה ידדמ ןיב םימאתמה :הנישה ינמז חול לש םיליבקמ םידדמל ההובג תיסחי המכסה
םהינש ויה תוררועתהה &.54 היה הנישה ךשמ לש םאתמהו , &.5. ןחבמ ,תאז תורמל . t תומדריהה ןמזש +שח
עצוממב היה תיבי%קייבוס חוודש )3.4 הנישה ךשמו תיפרגי%קא אצמנש תומדריהה ןמזמ רתוי םדקומ 0קד
היה יבי%קייבוסה 3$.) .יפרגי%קאה הנישה ךשממ רתוי ךורא 0קד
,תיבי%קייבוסו תיפארגי%קא ,תוילילה תוציקיה רפסמ ןיב קהבומ םאתמ אצמנ r#0.$& הלב%! ) היה תאז תורמל ."
! תיבי%קייבוס הכרעה יפל תוילילה תוציקיה לש עצוממה רפסמה ןיב יתוהמ לדבה &.$' םייבי%קייבואה םידדמהו "
! ).22 ."
תא ונבשיח תוילילה תוציקיה יבגל םירוה יחווידל +רגי%קאה ןיב תקהבומה המאתה יאה רוקמ תא ןיבהל מע
םע גרודמ היסרגר חותינב הפשחנ דוקינב תונושה .תויבי%קייבואהו תויבי%קייבוסה תוציקיה רפסמ ןיב תויונושה
ירבח רפסמ ,םתלכשה תמרו םירוהה לש ליג וללכש םיאבנמה .הרוההו דליה לש םיאבנמהו עקרה ינייפאמ
יתועמשמה אבנמה .םייבי%קייבוא הניש ידדמו ,דליה לש וליגו ונימ ,הדילה רדסב דליה לש ומוקימ ,החפשמה
ריבסה הז 6תויבי%קייבואה תוילילה תוציקיה 0סמ היה ןושארה 527 תויליל תוציקי לש הובג 0סמ .תונושהמ
ןיב רתוי הלודג המאתה יאל רשקנ +רגי%קא יע ר%ונש ) ליג היה ינשה יתועמשמה אבנמה .לנה םידדמה
תא ריבסה הז :דליה ).27 בר םימעפ 0סמ וררועתהש רתוי םילודג םידליל םירוה ,ןכל .תונושה לש םיפסונה
הממ תוציקי תוחפ ומשר! םיימוי הניש ינמויב תוילילה תוציקיה 0סמ לש רסח תכרעהל ו%נ -+רגי%קאה יפל רתוי
חוודש הזל תיבי%קייבוס חוודש הנישה ךשמ ןיב המאתה יאה תא ןיבהל מע השענ המוד חותינ ."תמאב ויהש
.וזה המאתה יאה תא אבנמכ אצמנ אל עקרה ינתשממ דחא +א .תיבי%קייבוא
ידדמו יבי%קייבואה הנישה ינמז חול םע קהבומ םאתמ היה םדריהל דליל חקלש ןמזה לש יבי%קייבוסה דדמל
! תויליל תוציקי רתוי םהל ויה ךכ ,םדריהל דליל ןמז רתוי חקלש לככ :הנישה תוכיא &.$. םהלש הנישה יזוחאו "
-! רתוי םיכומנ ויה &.$3 היה תוררועתהה ןמזב םאתמה ." &.3$ .
ויה םייבי%קייבוא הניש ידדמ לש םיזוחא ןיבו םייבי%קייבוסה הנישה תוכיא ידדמ ןיב םאתמה ,וניפיצש יפכ
! קהבומ ןפואב םיילילש r#00.(/ וסחייתה םירוהה ךכ ,+רגי%קאה יפל ,הלילב רע רתוי היה דליהש לככש ךכ "
.רתוי העורגכ םדלי לש הנישל
רקובב תוינונשיה תא םירוהה תכרעהל +רגי%קאה יפל תומדריהה ןמז ןיב יבויח םאתמ היה ,+וסבל r#0.%0 6
.רקובב תרבגומ תוינונשי םע םאתמב התייה רתוי תרחואמ תומדריה
העורג הניש תוחיכשל הכרעה
דחא תוחפלב תנייפואמה הנישכ העורג הניש ונרדגה ונא ,םיע%וקמ הניש יסופד םע םידלי תוהזל מע
:םיאבה םינויר%ירקהמ
מ ךומנ הניש זוחא .א -&7 מ רתוי הלבמ דליה! .&7 .הניש תוציקיב ,תומדריההמ ,ותנשמ
מ רתוי עצוממב ררועתמ דליה .ב 3 תוחפל תיליל הציקי לכ ךשמ! הלילב םימעפ ' ."0קד
םיצופנה םינויר%ירקהש ללגב ,םויכ םיגוהנה םינויר%ירקהמ רתוי השקונ רתוי וניהש ,הז ןויר%ירקב ונשמתשה
.יפרגי%קא עדימל םימיאתמ םניאו םירוה יחוויד לע קר םיססובמ "ןכ םג םייתורירש םניהש!
$.7 לו ,תויליל תוציקי לש יפרגי%קאה ןויר%ירקל ונע םידליהמ )-7 מ ךומנ הניש זוחא היה םידליהמ -&7 .
,ןכל $.7 הניש ילעבכ ונלש הרדגהה יפל בשחיהל ולכי ןכלו םיינשהמ דחא ןויר%ירק תוחפלב ונייפוא םידליהמ
.העורג
לש ןויר%ירקב שומיש .העורג הניש לעב דלי +א אצמ אל ,םירוה יחוויד לע ונלש תורע-הניש ןויר%ירקב שומיש
) םיחוויד יפל .העורג הניש לעב דלי +א אצמ אל ןכ םג תועצוממ תויבי%קייבוס תויליל תויוררועתה רתוי וא
,םיימוי $.7 ו ,ר%ונ דליה םהב תולילהמ יצח תוחפלב הלילב תחא םעפ תוחפל וררועתה םידליהמ .5.27
הלב%ב +סונ עדימ .ור%ונש הליל לכב הלילב תחא םעפ תוחפל וררועתה 3 .
ינב םידליל םירוה יחוויד יע קדבנש הליל לכב תחא תוררועתה תוחפל לש ןויר%ירקב ונשמתשה ,האוושהל '
,ונלש םגדמב ."גיצרהו ינימר%לב! .-7 האצותה יהוזשכ ,"םיימוי הניש ינמוי יפל! הז ןויר%ירק ומאת םידליהמ
.גיצרהו ינימר%לב הילע וחווידש היופצה
ןויד
ללגב .םייבי%קייבוסו םייבי%קייבוא םילכב שומיש יע ןגב םידליב הניש תוערפהו הניש יסופד ךירעה הז רקחמ
םוגרת ,ההובג-ינוניב ימונוקא-ויצוס סו%א%ס וגציי הלא םידליש הדבועהו ומגדנש םידליה לש לבגומה רפסמה
ןמיהמ ילככ ססוב +רגי%קאש תורמלש שיגדהל שי ,+סונב .תוריהזב ןחביהל םיכירצ םיאצממה תללכהו עדימה
! תועינ יסופד לע קר ססוב הז ,הניש-תורע יסופד תכרעהל motilit4 רתוי .ילאיצנ%ופ %קפי%ראו הלבגה הוויה הזו "
תערפהל הזונגאיד! תוערפהה ןתוא רוקמל םירבסה ענומ לבא הניש תוערפה לש יוהיז רשפאמ +רגי%קא ,ךכמ
."הנישב הערפהל םרוגש יאופר בצמ וא תיפיצפס הניש
.םידדמה לש םייר%מוכיספה םינייפאמה תא ונחב ונא ,רקחמה לש םייפיצפסה םיאשונל הינפה ינפל
הניש ידדמ לש תוביציו תונמיהמ
לעמ! תיסחי ההובג תונמיהמ תכרעה &.4& ,תויליל תוציקי 0סמ ,הניש יזוחא! םייתוכיא הניש ידדמל הלבקתהש "
םיריעצ םידלי רובע ולבקתהש ולאל תוהז הלא תואצות .םינמיהמו םיביצי יד הלא םידדמש העיצמ "תיתימא הניש
! רתוי .)-2& ידדמל הלבקתהש תונמיהמ תכרעה ."םירגבתמו סהיב ליגב םידלי! רתוי םילודג םידליו "םישדוח
מ רתו הכומנ התיה"הניש ךשמ ,תומדריה ןמז! הניש ינמז חול &.4& חול לש תיסחיה תוביצי יאה תא תפקשמ ,
םישיגדמ םירחא םירקחמשכ ,סהיב ימיל תלבגומ התיה ונלש תונמיהמה תכרעהש שיגדהל ךירצ .הנישה ינמז
בושח הז ןכ ומכ .רתוי םירגובמ םידליב תוביצי יאל ירקיע רוקמכ עובש +וסל לוח ימי ןיב תי%מרדה הדונתה תא
ילעבכ ונחבואש סהיב ידלי ןיב הנחבהל רתויב %לובה ןייפאמכ אצמנ הנישה ינמז חולב תוביצי יאש ןייצל
0עמ לש הנישה ידדמ תוביציש םיעיצמ הלא םיאצממ .תרוקיבה 0בק ןיבל תיבי%קארפיה הערפהו זוכיר תוערפה
הביבסב הפוקת ךרואל הניש רוקחל י%ירק הז ןכלו ,תויתוגהנתה-ויב תוכרעמב בושח ביכרמ םה הניש-תורע
.הניש לע םייאופר םירקחמב הרוק תובורק םיתיעלש יפכ הדבעמב םייתש וא דחא הלילל רבעמ תיעב%ה
םייפרגי%קאו םיימוי םינמוי לש םידדמ ןיב םיסחיה
ןתינ ,םייבי%קייבוא םייפרגי%קא םידדמו םירוהה לש םייבי%קייבוסה םיימויה םיחווידה ןיב םימאתמה תניחבמ
+רגי%קא ידדמ ןיב המאתהה יע חכוה הז .הנישה ינמז חול לש םידדמל סחיב םהיחווידב וקייד םירוההש קיסהל
םירוההש ללגב ,םיעיתפמ םניא הלא םיאצממ .הנישה ךשמו תוררועתה ןמז ,תומדריהה ןמזל סחיב םירוה יחווידל
םירעפה .רקובב ררועמו ןושיל ךלוה דליהשכ םירעו םינ%קה םהידלי לש הנישה תני%ורב םיברועמ כדב
םירוההש הדבועה תא םיפקשמ םירוה יחווידל +רגי%קא ידדמ ןיב הנישה ךשמו תומדריהה ןמזב םייתועמשמה
.תומדריהה ןמז תא ודדמש םייפרגי%קאה םידדמה תמועל ןושיל ךלוה דליה הבש העשה לע וחוויד
הרוצב וחוויד םירוהה ,"הנישה תוכיא ,תוילילה תוציקיה 0סמ! הנישה תוכיא לש םידדמל תוסחייתהב ,תאז תורמל
יפכ תוילילה תוציקיה לש 0סמהו תוילילה תוציקיה 0סמ יבגל םירוהה חוויד ןיב םאתמהש תורמל .תקיודמ אל
,תיפיצפס .םהידלי לש תוילילה תוציקיה 0סמ תא רסח תכרעהל ו%נ םירוה ,יבויח וניה -+רגי%קא יע דדמנש
היה +רגי%קא יע דדמנש תויליל תוציקי לש עצוממה 0סמהש ונאצמ ).4 תאז תמועל , &.' .םירוה יחוויד יפל
.תויליל תוציקי רתויל םיעדומ םירוהה ךכ ,רתוי ררועתמ דליהש לככש ךכ לע עיבצמ םידדמה ןיב יבויחה םאתמה
יע ודדמנש תוילילה תוציקיה 0סמ ןיב לדבהה ,תאז תמועל ) םיעדומ ויה אל םירוההש ךכ לע עיבצמ תו%ישה
.תוילילה תוציקיהמ תישימחכ לע קר וחוויד םה קויד רתיל -םדלי לש תוילילה תוציקיה לכל
םניא םגו םהידלי לש תוילילה תוציקיה לש יתימאה רפסמל םיעדומ םניא םג םירוהה יכ קיסהל ןתינ ,תויללכב
יכ םהירוהל "לשמל יכב יע! םינמסמ םניא םידליה בורש ינויגה הז .לנה תוציקיה לש יתימאה םכרואל םיעדומ
תואצותה .םדלי לש תוילילה תוציקיה לכל םיעדומ ויה אל םירוהה ןכלו ,םדבל בוש םדריהל םילוכי םהו םירע םה
םידלי לצאש םיפשוח המאתה יאל םימרותש םירו%קפה תא ךירעהל מע עצובש גרודמ היסרגר חותינ לש
תוחפ םינמסמ רתוי םילודג םידליש ןויערב םיכמות הלא םיאצממ .רתוי הלודג המאתה יאה רתוי םירגובמ
םיללכה הכרעהב םג +קתשמ הז .םדלי לש תוילילה תוציקיל רשקב םיעדומ אל םיראשנ םירוהה ןכלו ,םהירוהל
+או ,דואמ הבו% וא הבו% התיה םדלי לש הנישהש וחוויד םירוהה לכ .םדלי לש הנישה תוכיא תא םירוהה לש
לש וארהש ,םייפרגי%קאה םידדמל האוושהב ,הבו%מ תוחפכ הנישה תא ךירעה אל דחא $.7 התיה םידליהמ
םירגובמו םיריעצ םידלי רובע ולבקתהש תומוד תואצות םיביחרמו םילפכשמ הלא םיאצממ .תע%וקמ הניש
.ונלש הדבעמב
הכרעההש ךכ לע ועיבצהש םייבי%קייבוסל םייבי%קייבואה םידדמה ןיב םאתמל עגונ רשא +סונ ןיינעמ אצממ
תוכיא לש םייבי%קייבואה םידדמל ההובג םאתמב התיה םדריהל דליל השרדנש ןמזה תומכל תיבי%קייבוסה
רתוי ררועתמ ה/דליה ךכ ,"םירוה יחוויד יפל! םדריהל ןמז רתוי דליל חקולש לככ יכ הארנ ,תיפיצפס .הנישה
קיסהל ריבס הארנ ןאכמ .רקובב רתוי רחואמ ררועתהל ה%ונ דליהו ,רתוי םיכומנ ולש הנישה יזוחא ,הלילב
.דליב הניש תערפה לש רתוי בחר םורדניס גצייל םילוכי םהו רב%צהל תו%ונ תומיוסמ הניש תויעבש
םיפייע רתויכ םתוא םיכירעמ םירוהה ךכ ,"+רגי%קאה פע! רתוי רחואמ ןושיל ךלוה ליהש לככש אצמנ ,+וסבל
הניש ינמז חול ידדמ קר אלש אצמ אוהש תורמל ,סהיב ליגב םידלי לע הדש לש םיאצממל םיאתמ הז .רקובב
םיריהבמ הלא םיאצממ .םויה ךשמב תוינונשי יבגל םייבי%קייבוס םיחווידל ורשוק םייתוכיא הניש ידדמ םג אלא
.סהיבו הבוח ןג יאליגב תוינונשי ןיבל תקפסמ אל הניש ןיב רשקה תא
הניש תוערפה לש הכרעה
יאליגב ידלי ברקב הניש תוערפה לש תוחיכשה תא ךירעהל התיה הזה רמאמה לש תוירקיעה תור%מהמ תחא
,ךכמ רתוי .םידליב הניש תוערפה ןוחבאל םלוכ לע לבוקמ וא ססובמ ןויר%ירק ןיא ,םדוק ןיוצש יפכ .ןגה
ןוחבאל עודי ןויר%ירק ןיאו ,םירוה יחוויד לע ססבתמו רקחמל םאתוה םינוש םירקוח יע שומישבש ןויר%ירקה
ונא הז רקחמב ,ןכל .םייבי%קייבוא םירקחמב רוסחמ ללגב ,םייבי%קייבוא םידדמ לש םיעצמא יע הניש תוערפה
ןויר%ירק רחא ונבקע ונאו ,תיבי%קייבוא תדדמנש הניש תערפה תבכרומ הממ %ילחהל העבה ינפב ונבצינ
שמישש הזל המודה ןויר%ירקב םישמתשמ ונייה םא .סהיב לש םימדקומה םיאליגב םידלי יבגל םשוימה
ולאה םירקחמהמ קלחב ,לשמל .תמיוסמ הדימב תוידרוסבא תואצוי ויה תואצותה ,םירוה יחוויד לש םירקחמב
לש תוחיכשה 3 םידדמה יפלש אצמנ ונרקחמב .תיתייעבל תבשחנ םירוהה יע החוודש עובשב תויליל תוציקי
ל %רפ ,םידליה לכ %עמכ ,םייפרגי%קאה 3 מ רתויל! הללב תחא םעפ תוחפל וררועתה , ' תוחיכשש ללגב ."0קד
.הניש תוערפה יוהיזל ןויר%ירקכ וב שמתשהל ינויגה אלכ הארנ הז ,םידליה לכ תא %עמכ תנייפאמ תויליל תוציקי
! ונלש רקחמב עובק שומישל ונרחבש ןויר%ירקה 3 תוחפל תכשמנ הציקי לכשכ הלילב תויליל תוציקי ' וא/ו 0קד
מ ךומנ הנישה יזוחא ךרע -&7 םירקחמל ותוא םיוושמשכ ינרמשכ בשחיהל לוכי אוה ,יתורירש אוהש תורל ,"
ש ןייצמ הז רקחמ ,הז ןויר%ירק יפל ."ההובג +ס! םירחא $.7 ןתינ ,יבי%מרונ םגדמל םיכיישש םידליהמ
תינילק להביהל םיכירצ ונא םאה :תי%ירק תירקחמו תינילק הלאש הלעמ הז אצממ .העורג הניש ילעבכ םרידגהל
םיילאמרונ םייתוחתפתה םיבלש לש תופקתשה יהוזש וא ,ההוזמ אל תע%וקמ הניש לש ולא תוהובג תויוחיכש יע
העיצמ תלבגומה תורפסה 3וז ליג 0בקל םיאתמ וניא תינילק הניחבמ תויתועמשמ תויעבל ונלש ןויר%ירקהו
היוקל תישגר היצלוגר ,םירשפתמ/םינכוסמ 0גוק םידוקפתל תורשוקמ תע%וקמ הניש ללוכ הניש תוערפהש
לש תוגהנתה לע תערפומ הניש לש העפשהה תלאשל וסחייתה םירקחמ הברה אל .םידליב היגולותפוכיספו
חכוה הז ,םירגובמ לע אשונב ושענש םיבר םירקחממ ,תאז תורמל .וז 0קנ ןוחבל םיכירצ םיפסונ םירקחמו ,םידלי
לע ונלש םיאצממב בשחתהב .0גוק דוקפתו חור בצמ לע תיתועמשמ עיפשהל םילוכי הנישל הערפו הניש עינמ יכ
,םירגובמ לצא תע%וקמ הניש לע םירקחמש ןייצל בושח ,ןג ידלי לצא תע%וקמ הניש לש ההובגה תוחיכשה
.תרחמל םוי לש דוקפתב יתועמשמ ילילש %קפא ונשיש וחיכוה ,ינוציח יוריג יע ומרגנ תובר תויליל תוציקי םהבש
הניש םע םידליש וארה ,היגולודותמ התאו ןויר%ירק ותוא לע ונעשנש ,סהיב ליג ידלי לע ונלש םירקחמה
עורג עוציב וגיציו תוגהנתה תויעב רתוי ילעבכ וכרעויש חינהל רתוי ריבסו םויה ךשמב םיינרע תוחפ ויה תע%וקמ
ונאש יפכ ,הניש יעו%יקש םיעיצמ הלא םיאצממ .בשקו הדימל לש םיבשחוממ םייתוגהנתה-וריונ םינחבמב רתוי
ללגב ,תאז תורמל .םייתוגהנתהו 0גוק םירשפתמ/םינכוסמ םידוקפתל םירושק ,+רגי%קאב שומישב םתוא םירידגמ
,ונלש רקחמב הרדגוהש יפכ ,תע%וקמ הניש לש תויתוגהנתה תואצות וא העפשהה לע רישי עדימ ונל ןיאש
תואצותה .החותפ תראשנ הניש תערפה ילעבכ וללה ןגה ידלי לש הרדגהה תא קידצהל ךיא הלאשה
.ידיתעה רקחמב תורישי רקחיהל םיכירצ וז ליג 0בקב תע%וקמ הניש לש תויתוחתפתההו תויתוגהנתהה
ןפואב תמצמוצמ סהיב ינפל םידליב תוילילה תוציקיה תוחיכשש החנהל םידגונמ הז רקחמ לש םיאצממה
,תוקונית לצא הניש תוערפה יבגל וחוודש תויוחיכשהמ רתוי תועורג ויה ונלש תואצותה .תוקוניתל סחיב יתועמשמ
חוו%בש )&7 - 3&7 תי%נוולרה האוושהה .תיבי%קייבוא הדידמ לע תוססובמ ןניא אלא תוכרעהש רוכזל שי .
,תרוקיבה 0בקב תוקוניתש אצמו +רגי%קאב תוקוניתה תניש תא ר%ינ םגש ,תוקוניתב רקחמ איה הדיחיה
תוחיכשה ,הז רקחמב ,עיתפמ ןפואב .הלילב םיימעפ עצוממב וררועתה ,הניש תוערפה ילעב תוקוניתל םיוושומש
! תרוקיב 0בקב תוקונית לשמ רתוי ההובג וליפא התיה תוילילה תוציקיה לש תעצוממה ).22 ברקב תויליל תוציקי
.תוקוניתל סחיב וז ליג 0בקב תדרוי הניש תוערפה לש תוחיכשהש החנהה תא םירגתאמ הלא םיאצממ ."ןגה ידלי
אל ,תוקוניתל האוושהב ,ןגה ליגב םידליש ךכ לע עיבצהל לוכי הז ,הכימת ולבקי הלא םיאצממ ידיתעה רקחב םא
ונלש םגדמב .םדבל ןושיל ורזחיו וררועתי םהשכ ותתואי תוחפ םה יכ חינהל ריבס ךא ,תוחפ םיררועתמ חרכהב
ולא םיאליג ילדבה ואצמנ אל תאז תורמל ,רתוי םיריעצה םידליב תויליל תוציקי רתוי לע וחוויד םירוההש אצמנ
םיררועתמ חרכהב אל םיריעצ םידליש תיללכה הנקסמל םיאתמ הז .תיפרגי%קא הדידמב תוילילה תוציקיל סחיב
.םהלש תילילה תוציקיל םיעדומ רתוי םירוהה ןכלו רתוי םהירוהל םיתתואמ אלא ,רתוי תובורק םיתיעל
,סהיב ליג ידלי לע ךרענש המוד רקחמב .רתוי םילודגה םידליל רשקב תורחא תונקסמל עיגהל ןתינ ,ינש דצמ
קר .57 לע םיבשוח רשאכ .העורג הניש ילעבכ והוז םידליהמ ) ןכא הנישה תוכיאש הלגנ ,לנה םירקחמה
ושמתשהש ןתניהב ןגה ידליל האוושהב העורג הניש ילעבכ והוז סהיב ליגב םידלי תוחפו ליגה םע תרפתשמ
תוקוניתל ומד ונלש םגדמב ןגה ידליש ריהצהל ןתינ ,תיתוחתפתה %במ 0קנמ .ןויר%ירקה ותואו ה%ישה התואב
לוכי .םירוהל תותיא אלל בוש םדריהל םהלש תלוכיב סהיב ליגב םידליל ומדו םהלש תוילילה תוציקיה תוחיכשב
ש אצמנ ,הנורחאל ךרענש רקחמב .רגבתמ דליהש לככ תויעבה יפואב יוניש םג שיש תויהל 347 ליגב םידלימ
.וכרעוהש הנישל תורושקה תויוגהנתהמ תחאב תוחפל הניש תוערפה ילעבכ והוז סהיב
המוד יד הז רקחמב תויליל תוציקי יבגל םירוה יחוויד לש תוחיכשה ,+רגי%קאמ םיעיגמש לנה םיאצממל דוגינב
,ונלש רקחמב ,לשמל .םירוה חוויד לע םיססובמש םירחא םירקחמב םירוה יחווידל .-7 םדליש וחוויד םירוההמ
לע םרקחמב גיצרהו ינימ%לב הילע וחוודש תוחיכשה קוידב יהוז .ר%ונש תולילה לכב תחא םעפ תוחפל ררועתה
ינב םידלי ' תוחפל איה תוסחייתהה כדב! תוחוודמ הליל תוציקי לש תוחיכשה ,םירחא םירקחמב . 3-5 תוציקי
ןיב איה"עובשב תויליל .$7 ל 3$7 םגדמה יכ הארנ ,םייבי%קייבוס םידדמל םיסחייתמ רשאכש עיצמ הז עדימ .
.םייבי%קייבואה םידדמב וגשוהש תואצותה לש תופקתה תא תוחפ םיכירעמ םה ןכלו ,תילילש ססובמ וניא ונלש
םיינילק םימושיי
ונלש םיאצממ .םיימצע םיחוויד וא םירוה יחוויד לע קר תססובמ םידליה תנש תכרעה תוינילקה תורדגהה בורב
יחוויד ןיב הארנש ינושה יפל .תוע%ומ תויהל תולוכי יבי%קייבוס םשור לע קר תוססובמש תונקסמהש םיעיצמ
,ןתינ םא ,תושעיהל הכירצ לופי%בו ןוחבאב ,רקחמב הניש תכרעהש שיגדהל בושח הז ,יפרגי%קא רו%ינו םירוה
תכרעהל ךרע לעב ילכ תויהל םיכישממ םירוה יחוויד .תויבי%קייבוסו תויבי%קייבוא # תומילשמ הכרעה תו%ישב
עדימ! םייבי%קייבוא םיעצמאב לבקל ןתינ אלש עדימ קפסל םילוכי םהש ללגב ,םידליה לש הנישה יסופד
תויוסנתה ."ןושיל הבכשהה תעב היצקאר%ניאל םירושקש םיסופדו הרוהה לש תיבי%קייבוסה תוסנתהל רושקש
דחוימב ,הבר תועמשמ ילעב םה ןכלו תמדקומה תודליב הניש תויעב לש הדמתהו תוחתפתהל ורשוק הלא
הבר תובישח הנשי ,הנישה תוכיא לע חווידל בו% אל רוקמ םה םירוההש ללגב ,ןפוא לכב .תינילקה הרדגהב
הז םוחתב ינילקה רקחמל דחוימב בושח הז .קושב םויכ םימייקש םייבי%קייבוא -םימילשמ םיעצמאב שומישל
יתימא קוניפ והז שומישל יתודידי םגו יבי%קייבוא םג היהיש .הניש תערפהל דשח ונשי םהב םיינילקה םירקמלו
.תינילקה הקי%קרפהו רקחמב יתועמשמ רופישל ליבוהל לוכיש ,ונלש םוחתב
ונרדגהש יפכ העורג הניש לש תיתימאה תינילקה העפשההו תועמשמה יהמ יבגל תי%ירקה הלאשה ןכ יפ לע +א
םהיאפורו םהירוה םא םג תויתועמשמ הניש תוערפהב תוסנתהל םילוכי םידליש םיעיצמ ונלש םיאצממה ,התוא
.רשפתמ היהי תורחא תידיברומוק תוערפהב לופי%ה זא ,הלפו%ו הנחבוא אל הניש תערפה םא .ךכל םיעדומ ןניא
הערפהה לע תויבויח תוילופי% תואצות בינל לוכי הניש תוערפהב לופי%ו הנחבאש ,תינילקה הרדגהב ,םגדוה
םע הניש תוערפה לש תוידיברומוקל הלדגה תועדומה .תויבי%קארפיה תערפה וא בשק תערפה ומכ תידיברומוקה
לש תידוסי הכרעה לולכל תובישחל םיאנילקה תא ררועל הכירצ ,תודליב היגולותפוכיספ לש תורחא תורוצ
.ינוחבאה ינילקה לוקו%ורפהמ ילארג%ניא קלחכ הנישה
רמאמ ' םיריעצ םידליו םידולי תנש לש הדידמ :
E5E67N 2. 89OM*N and 391RS81NE *3E2O
קר היעבל תכפוה תוקונית תנש .םתנש לע ןנולתהל םילוכי אל תוקוניתו םיננולתמ אל םידלי ,םירגובמל דוגינב
ןפואב הכובו ררועתמ אוהש וא םדריהל ותלוכיב השק אוה קונית םא .היעבכ התוא םירידגמ קוניתה ירוה רשאכ
.םקונית תנש תא רפשל ידכב ,הרזע רחא ושפחי םישתומה וירוה ,הלילה ךלהמב ,+וכת
יסופד תא םירוהה תסיפת לע הכמתסה ,דאמ םיריעצ לש ,הניש תכרעהל הליבומה השיגה ,וז הנומת םע תויבקעב
,רתוי יבויחל ךפוה הרוהה חוויד םא .םינמוי וא הניש ידועית ,םינולאשב שומיש ידי-לע ,םהיתוקונית לש הנישה
וא ,ונתשה הרוהה לש תוליבסה תומר וא תויפיצש וא תוברעתה תובקעב הרפתשה קוניתה תנשש איה תועמשמה
.ולא םימרוג ןיב היצקאר%ניא התשענש
רוסחמ לש היצקנופ ,הקלחב תוחפל ,תויהל היושע ,תוקוניתה לש םתנש תא רפשל 1מאמה לש תלבגומ החלצה
,הבחר תונוש תוארמ ,תוהמא יכ ונאצמ ,ירוה חוויד םע הניש ימושיר בלשמה רקחמב .םתנש לע יריפמא עדימב
ןה ,םויה ךשמ רובע קיודמב חוודל תוחילצמ ןה רשאכ וליפא .םקונית לש הנישה יסופד לע םחוויד תונמיהמב
.יכב אלל ןושיל םירזוח ךא ,הלילה ךלהמב םיררועתמ תוקוניתהמ קלחש ןוויכ ,הלילב קויד רסוח תוארהל תויושע
ידכב תוקוניתה תנש לש ןמיהמ חוויד 1וחנ יכ רורב .ןשי םקונית יכ חינהל "החמשב! םייושע םירוה ,ולא םירקמב
.תוברעתהמ האצותכ הניש יסופדב םייונישה רחא בוקעל ידכבו תירשפא היעב ןחבאל
בר %וריפב תורפסב וחווד רשא ולא תו%יש .םידליו תוקונית תנש לש יבי%קייבוא דועיתל תומייק תו%יש רפסמ
,תורישי תויתוגהנתה תויפצת תוללוכ ןה .הז קרפב רואיתל ורחבנ ,+קותו תונמיהמ לש תינדפק הכרעהל ופשחנו
Pol4somnograph4 תו%לקה ,ןמז ילגעמב ואידיו תו%לקה , actigraphic הביס שי ולא לכל .העונת יסופד לע םיחווידו
ועצויו םהיתונורסחו םהיתונורתיב ןודנ ,וראותי ולא םיכילה .הרשפ לש המר גציילו שומישל הצלמה לבקל
.ולא תו%ישב שומיש תושעל יאדכ םהבש רתויב םיבו%ה םיאנתה
.תויתו"הנתה תוי!צתמ תוקונית תנש לש תוטלקה
.תוקונית תנש רחא בקעמ לש בהזה %רדנ%ס יהוז םיוסמ ןבומבש ןוויכ הנושאר תראותמ תיתוגהנתה ה%לקה
-ה ת%יש לש התלבקל ןמוסמ דוגינב דמוע הז Pol4somnograph4 .םירגובמ תנש דועיתל רתויב הבו%ה ה%ישכ ,
יסופדב הליעפ הניש יבלשל תורע יבלש ןיב ןיחבהל ןתינ אל ,םימדקומה םיבלשב EEG םיבלשש תורמל ,םדבל
תיסופי% תפסות ןה תויתוגהנתה תויפצת ,וז הביסמ .הזמ הז ןמיהמ ןפואב םינחבומ םייתוגהנתה םיבלש םניה ולא
תו%לקהל Pol4somnograph4 .םיריעצ םידליו תוקונית לש,
הניש תויוגהנתה ןוימ
םנשי ' .תורע רחאל דימ ,תינמזה םתושחרתה תעב םיראותמ רשא ,תוקוניתב הניש תוגהנתה לש םיבצמ
םונמנו םלה . הכומנ תוליעפה תמר .תוי%יאב תורגסנו תוחתפנ וא תודבכב תוסוכמ ךא תוחותפ קוניתה יניע
.תונתשהל היושע ךא ,תיסחי
תיבי%קא הניש . תנש .תועלצהמ רקיעב איהו הדיחא אל המישנה .תומוצע םייניעה REM .ןיגוריסל תשחרתמ
תנשל הליבקמ תיבי%קא הניש .ולא תועונת ןיב ךומנ םירירש סונו% ךא ,שחרתהל תויושע תרזופמ העונת REM
.םירגובמ לצא
ינמיס הארמ קוניתה ובש ,ה%קש הנישל תיבי%קא הניש ןיב שחרתמ הז בלש .ה%קשל תיבי%קא הנישמ רבעמ
הנישב ומכ תתסוומ אל הניש .תירו%ומ תוליעפ %עמ הנשי ."ה%קש 8 תיבי%קא! םיבלשה ינשמ ,םינווגמ תוגהנתה
סונו% .תועלצהמ וא ן%בהמ תויהל לוכי המישנה רוקמ .תיבי%קא הניש לש בצממ תתסוומ רתוי ךא ,ה%קש
תנש תעפוה עיפוהל היושע .הנתשמ םירירש REM .תדדובמ
ה%קש הניש . םירירש סונו% רמשנ .רקיעב ן%בהמ אוה הרוקמו תתסוומ ,תי%יא תיסחי המישנה .תומוצע םייניעה
תזזה לש תורצק תופוקת .תפלוח תיבצק לומלמ תחנא ,הלהב יבצמל תלבגומ תירו%ומה תוליעפה ,יבקעו ךומנ
תנשל הליבקמ ה%קש הניש .םיגפב תוצופנ רתוי ןהו ,עיפוהל תויושע םייפג וא +וג NREM םידלי לש ,הלשב אל
.םיריעצ
תורעל הנישמ רבעמ . .תיללכ תירו%ומ תוליעפ הנשי ,ללכ-ךרדב .תורעו הניש לש תויוגהנתה הארמ קוניתה
,ללכ ךרדב ,הז בלש .עיפוהל יושע דדובמ ילוק שער .ומצע לע רזוחש ןפואב תורגסנו תוחתפנ וא תורוגס םייניעה
.ןכל םדוק היה הב תיבי%קאה הנישה בלש םע תודדומתהב אוהשכ ,הנישמ ררועתמ קוניתה רשאכ שחרתמ
ליג דע יכ ןייצל שי 2 יתלחתהה בצמל דוגינב ,תורע רחאל יתלחתהה הנישה בצמ איה תיבי%קא הניש ,םישדוח
ה%קש הניש לש NREM היושע ,תוקוניתב הנישה יבצמ לש וז תויתרדס .םירגובמ וא םיריעצ םידליב תמייקש ,
הנישל סנכנ אוה םע 1חלמ לבוס קוניתה יכ דושחל ןתינ ,רמולכ .ימינפ +או ינוציח 1חל ידי-לע תערפומ תויהל
.תורע רחאל דימ ,תיבי%קא הניש םוקמב ,ה%קש
.תורעב תויוגהנתה ןוימ
תורע .הנישה יבלש תא םג ומכ תורעה יבלש תא %ילקהל תורשפאה איה תויתוגהנתה תויפצת לש לודג ןורתי
םילבקתמה עדימ י%לק תוסיוו לש תויצקנופכ תותרשמו תומנפומה תויוגהנתה לש תכרעמ םכותב םיליכמ הנישו
תכרעמ לש תוסיוו תוכרעמ לע עדימ םיקפסמ ,ןכ ומכ .%לפ תובוגת ןוגראו תויתרבח תויצקאר%ניא ךווית ,םייוריגמ
! תיזכרמה םיבצעה 3NS ."
:ךכ םירדגומ ,םיריעצ םידלי םיאליג דע תוקוניתב תועבומ רשא ,תורעה יבצמ תעברא
.ינרע םייעובשב הכומנ תיסחי תירו%ומ תוליעפ .תוקרוס וא תובושקו תוצצונ ,תוריהב ,תוחוקפ קוניתה יניע
.יבי%קא תויהל יושע קוניתה ךא ,םייחל םינושארה
.תינרע אל תוררוע היושע ךא ,ההובג תירו%ומ תוליעפ .סוקופב אלו תוממעושמ ךא ,תוחותפ בורל קוניתה יניע
.עיפוהל יושע דדובמ ילוק שער .ההובג תירו%ומ תוליעפ ךלהמב תורוגס תויהל תויושע םייניעה .תונתשהל
.שער .תוכומנ תיסחי המצוע תומרב ,ןיגוריסל וא יבקע ןפואב םיעמשנ םיילוק םישער
.יכב .תופיצרב וא ע%וקמב תשחרתמ תיתמצוע היצזילקוו
םיבצמ טס םוכיס
םהיניב ןיחבהל ידכב ידמ םיברו םינווגמ ,ליעל םימושרה םיבצמה ,תוינילק תור%מלו םיבר םירקחמ רובע
ינפב תודמועה תוירוג%קה לש ברה םרפסמ תא תיחפהל ידכב ,םיצבקמל םיבצמה תא דחאל ינויגה .ם%ילקהלו
ןנשי .תיפצת 2 :ןהו תורע8הנישל תוירוג%ק
הניש ,תיבי%קא הניש ,תורעו הניש ןיב םירבעמ וא םונמנו םלה ,יכבו ילוק שער ,תינרע אל תוררועתה ,ינרע
.ה%קש8תיבי%קא הניש ירבעמ וא ה%קש
.םיירקיעה םיבצמה לכ תא תוללוכ ןידע ולא הקולח תומכס יכ בל םישל שי
.תויפיצפס הניש תויוגהנתה
,תוקוניתב ,תישאר .רתוי םירגובמ םיאליגב רשאמ רתוי הברה םינחבומ תוקוניתב הנישה יבלש ,תיתוגהנתה
! םייניעה תועונת .ה%קש הניש תמועל תיבי%קא הנישב תתסוומ תוחפ הברה המישנה REM אלו תויכרוא ןה "
הרעסל דעו +עפעה לש המומעו הרצק הזוזתמ תונתשהל תויושע םה .םירגובמ לצא ומכ אלש ,רקיעב תויקפוא
תוזוזת לש REM .םייניע תחיתפ םיתיעלו םייפעפעה לש המרהב הוולמ תויהל היושע רשא ,
תוחינג ,םילומלמו םינפ תוויע ,םינפ תפעזה ,םיכויח :תוללוכ תיבי%קא הניש ךלהמב תורחא תויבלש תויוגהנתה
יכב וליפאו תולתפתה וא תוחתמתהב תונייפואמה תירו%ומ העונת ,םייפגה לש תולק תויולתפתה ,יכב דע תוחינגו
םייושע םייבצק םילומלמ ,+וג וא םייפג לש הרצק תעונת ,תופלוח תולהב ,ה%קש הניש ךלהמב .םיהובג םילילצב
םינושארה םישדוחה ךלהמב ,ןתמצועו ןתורידתב תודרוי ,הניש יבלש םע תוהוזמה ולא תויוגהנתה .שחרתהל
,ולא תויוגהנתה לש תויכשמה .רתוי הברה תוכומנ תומרב תויבקעב תוכישממ ,רתוי םירחואמ םיאליגב ןכמ רחאלו
-ה לש תולשב רסוח לש ןמיס איה ,םייחה לש םינושארה םישדוחל רבעמ ,תוהובג תומרב 3NS ונאצמ ,אמגודל .
לש ההובג תורידת םיארמה תוקונית יכ REM תורעס! יביסנ%ניא REM ליגב ," 2 םיילא%נמ םינויצ וארה ,םישדוח
.הנש ליגב רתוי םיכומנ
ומכ .תיתרבח תוליעפו םאה לופי%ל םיבושח םיזמר קפסל תויושע הנישב תויבלש תויוגהנתה ,תורעה יבלשב ומכ
.קוניתה %נמרפמ%ל דדמכ שמשל תולוכי ולא תויוגהנתה יכ תוזמרמ תויודע ןנשי ,ןכ
.תויפצתו תוטיש
לש םילוור%ניא ןמסי רשא ינור%קלא ןמז רישכמב ךרוצ שי ,תורע8הניש תו%לקה עצבל ידכב .& ךרד ,תוינש
-ל קלוחמה ריינ ןויליגו ןורפעב ךרוצ שי ,"הקד לכ לש המויס תא ןמסמה רישכמל תופידעב! הינזוא ןופורקימ 2
רישכמ ךותל "ןמז לנגיס ידי-לע םינמוסמ! ה%לקהב םידדוקמ תויהל םילוכי םיבצמ ,ןיפוליחל .תוקד לש תופוקת
קוניתל םיילאמינימ םייוסיכו םידגב .בשחמה ךותל תורישי סנכיה לוכי עדימהש ךכ ,עדימ י%לק דוביעל ינור%קלא
.םייפגה לשו המישנ ,םייניעה לש תילאמיסקמ תיפצת קפסל ידכב ,םיפידע
שיגר ןשייח ידי-לע תושעיה לוכי הז .תיתוגהנתהה תיפצתל תיתועמשמ תפסות הניה המישנ לש ליבקמב תו%לקה
םיקפסמ קוניצב גוציימ םייגולנאה םילנגיסה .דיינ ה%לקה חולל רבחתמו קוניתה תחת חנומה ,םינ%ק םיצחלל
םג תורשפא הנשי .תינמז המישנ תקספה לש תו%לקה םג ומכ ,המישנ לש היצלוגר לע הפוצל ךשמתמ עדימ
לש דוקינ תלאקסב שומיש ךות ,ה%קש הניש ךלהמב המישנ תוסיוו תא ךירעהל $ לש סקדניאכ ,תודוקנ
.תולשב
לש ןמזה יקרפ ךרוא .& הניש גל%קל ןתינ אלש תורמל ,םיאתמ ,הניש יבצמ לש תויוגהנתה ת%לקהל ,תוינש
םישרדנ .הנישה יבלש ןיב םירבעמ דודמל ידכב ולא ןמז יקרפב שומיש םישוע .ךכ-לכ תורצק ןמז תופוקת ךותל
לש ןמז יקרפב שומיש ידי-לע ,ןמזה ותואב .ה%קש הנישל תיבי%קא הניש ןיב רבעמל ןמז יקרפ השולש .&
לש םתושחרתה תא %ילקהל ןתינ ,תוינש REM תויעראה בשחתהב ,קיודמ ןפואב ,תורחא הניש תויוגהנתה וא
לש םיקרפ ,+סונב .םתושחרתה .& הכפכפה איה תוררועתהש ןוויכ ,תורע יבצמ ת%לקהב םג םייחרכה תוינש
.הנישמ רתוי הברה
םירוה .ינייכב וא %קש קוניתה םאה תוחפל ,תוררועתהה עב% תא לולכל ,ןכ םג הכירצ ,הניש לש ה%לקה לכ
.הכוב םגו ןשי אלש קוניתהמ קר אלא ,ןשי אלש קוניתהמ םידר%ומ םניא
.תונמיהמ
תודידמ לש תונמיהמ ,+סונב .ןומיא לש הפוקת רחאל ,ןמיהמ ןפואב ה%יפשל םינתינ ליעל ורדגוהש םיבצמה לכ
ליגמ ודלונש םיגפ ללוכ ,תוקוניתבו םידליב הכרעוה תונמיהמ .הגצוה תויתוגהנתהה תויפצתהמ )4 ,תועובש
.תורבעתה רחאל
.תויתוגהנתה תויפצת לש ףקות
םילבמ תוקוניתה ,הדילה רחאל םינושארה תועובשה ךלהמב '&7 ,תיבי%קא הנישב "הסירעב םתויהב! םויהמ
)57 ,ה%קש הנישב )7 ,ה%קש-תיבי%קא הניש ירבעמ יבלשב $7 -ו םונמנב .7 -הניש יבצממ רבעמה יבלשב
ךלהמב .תורע 2 ןמז ךותמ םיזוחאב ןהו תי%ולוסבאה תומכב ןה תיבי%קאה הנישה תתחופ ,םינושארה םישדוחה
םה ,ה%קש הניש -תיבי%קא הניש ילגעמ ,םינושארה םייחה יבלשב .ומצע הנישה 2& תמועל ,בוריקב תוקד -&
.םירגובמב תוקד
תוביצי רסוח יכ תויבקעב אצמנ ,אמגודל .הניש יבצמב תוקונית תוגהנתה לע םיבר םירקחמב גצוה יובינ +קות
רשא תוקונית .רתוי םירחואמ םיבלשב תוחתפתהב םימגפל הרושק ,תוכשמתמ תו%לקהב ,הנישה יבצמ תצופתב
-ילעבב וליפא .םהיתומיא םע םה רשאכ ,םיביצי תורע יבלש םיארמ ,םדבל םה רשאכ ,םיביצי הניש יסופד םיארמ
תורחואמ ,תוינרקחו תויתרבח תויוגהנתהל הרשקנ ,םיבנרא ירוג תויוגהנתהב התפצנש ,תיבי%קא הניש ,םייח
.רתוי
.תויתוגהנתה תויפצת לע תרוקיב
ומכ ,הפוצה לש בשקו זוכיר תולוכי ,תיפצתה ךשמב תויולת ןהו ,הבר הדובע תוברעמ תורישי תויתוגהנתה תויפצת
.ליבקמב תושעל ןתינ םתואש תויפצתה תומכ םג 8homan דע לש תופוקת וחוויד היתימעו 4 תיפצת לש תועש
םע ,תיבב ) לש תופיצרב םי%ילקמה ,םיפוצ 3.' הביסה 3ךכ-לכ השק ה%ישב שומיש תושעל יאדכ עודמ .תועש
תויהל הלוכי רשא ,הנישב הרושקה תיפיצפס תוגהנתה לש םינמיס םע ,תוגהנתה איה הנישש איה הנושארה
ךכבו ,תיבב עצבתהל הלוכיו תינשלופ תוחפ יכה איה הרישי הייפצ ,+סונב .הרישי תיפצת תועצמאב קר ת%לקומ
.דליה לש יעב%ה הנישה בצמ לש הכרעה תרשפאמ
רוא םישל ןתינש תורמל ,הלילה לכ ךרואל ,םושיי תורב ןה דימת אלש אוה תורישי תויפצת לש רורב ןורסח
לש גוצייה יסופד ךותמ הניש בצמ %ופיש תא רשאל ידכב המישנ לש תו%לקה לבקל בושח ,ולא םירקמב .םמועמ
.המישנה
.לאודיבידניאה קוניתה לש םיידוחיי םינייפאמ תולגמ תויתוגהנתה תויפצת
םנשיש תורמל .ותנשב וב הייפצה ךותמ קר ,קונית בורקמ ריכמ םדא המכ דע ,שדח הפוצ עיתפמ דימת הז
התוא תא קוידב םיגיצמה תוקונית ינש ןיא ,ליגה ותואב תוקוניתל +תושמב תועיפומה תויסופי% הניש תויוגהנתה
-לע תיתומכ םידדמנ ולא םילדבהמ קלח .תולבוקמה תומתה תא א%בל הנוש ךרד אצומ דחא לכ .הניש תוגהנתה
םילדבה # קונית לכל םיידוחייש ,םייתוכיא םה םייונישהמ קלח ךא ,"תוגהנתה לש תורזח ,תורידת! עדימ חותינ ידי
-ב REM ומכ ,תוי%מרד תויכב םה המש וא תוחנא קר םה םהיתוחנא םאה ,+וגהו םייפגה תא םיזיזמ םה ובש ןפואה ,
דחא קונית .רתוי םיכייחמ םירחאש דועב ,רתוי םהינפ םיפיעזמ תוקוניתמ קלח .םינפה תועבהב םילדבה םג
ןתינ ךא ,העודי אל ולא םילאודיבידניא םילדבה לש תינילקה תובישחה 9תינמז וב וינפ תא +יעזהו ךייח ,הפצנש
,םינוש םינפואב יו%יב ידיל אובל םייושע רשא %נמרפמ% ילדבהל תומידק םיפקשמ ולא םייו%יב יכ ראשל
.רתוי םירחואמ םילאיגב
תועצמאב הניש תוטלקה Polygraphic .
תועצמאב ןמיהמ ןפואב םידדוקמו םיהוזמ תויהל םילוכי אל ,דאמ םינ%ק תוקונית לש ,םיבצמה EEG קלח ,ודבל
לש תותוא יסופד ללוכ ,םילאודיבידניא םייגולויזיפ םיר%מרפ ןיב המאתה רסוחמ תעבונ הביסהמ EEG ,המישנ ,
םי%לקומ תויהל םילוכי ולא םיר%מרפ .בלה תוליעפו םירירש סונו% ,םייניע תעונת pol4grapgicall4 םיארמ םהו ,
לש גול%ק .םייחל םינושארה םישדוחה ךרואל תיתגרדה תוגזמתה ךות ,םיימינפ םירשקו םיידוחיי תוחתפתה יסופד
םילוכי םינתשמה םייגולויזיפה םידדמהו ,רתויב םימדומה םיאליגב םישענ ,ןכל םדוק וראותש יפכ ,תוגהנתה יבצמ
.םיחתפתמש תוגהנתהה ינייפאמל םיכיושמ תויהל
הטלקה דובע ךילה .
תנשב .-4. , *nders: Emde and Parmelee ךירדמה-ה תא ומסרפ ,םיפסונ תוקונית תנש ירקוח רפסמ םע דחי ,
קפסל הר%מ ךות ,םיריעצ תוקוניתב ,תורעו הניש יבצמ דוקינל םינויר%ירקו תוקינכ% ,תי%רדנ%ס היגולונימר%ל
לש םיר%מרפ דודיק ,ה%לקה לש תוקינכ%ל היצזי%רדנ%ס לש סיסב pol4graph לכמ ןויצהו םילאודיבידניא לש
.םיר%מרפ דודיקו ה%לקה יכילה לש םיחנומב התייה היצזי%רדנ%סה לש השגדהה ,תאז תמועל .הזכ לנגיס
.ריעצה קוניתל ךירדמה ךותמ תוצלמה לע ססובמ ה%לקה יכילה לע רואיתה ןמ תיברמ
ללוכ ,םייבצמו םייגולויזיפ םיר%מרפ לש יו%יבה לע םיעיפשמכ וארנ םייאופר םיכילהו םייתביבס םיאנת רפסמ
ריעצה קוניתל ךירדמה ,ןכל .תודור%קלאה לש םתחנהו הלכאהו לופי% ינמז ,לילצו רוא תומר ,תוחלו הרו%רפמ%
תרו%רפמ%ו םייופר םידגב שבול תקוניתהשכ תושעיהל םיכירצ ,תוקוניתה לש םידליה רדחב תו%לקה יכ 1ילממ
ןיב תויהל הכירצ רועה %(0%$;c ינפל ומשוי תודור%קלא יכ ,ינייפוא םויב %לקוי קוניתה יכ וצילמה םה ,ןכ ומכ .
%לקות ןכמ רחאלו תילאמרונכ %פשיתו הלכאהב הייפצ עצבתתש ,הנישב תוערפה תיחפהל ידכב הלכאה
בחר ןפואב ונתשה ה%לקהה ינמז ,הצלמוה תולכאה ןיב תופוקת לש ה%לקההש תורמל .תבקועה הנישה תפוקת
לש הפוקתל תחא העשמ )$ .תועש
תא דירוהל תוקוניתהמ עונמל ידכב תועורזל תולבגה ומשוה ,הניש תודבעמל ואבוהש תוקונית רובע
רדח תרו%רפמ% םע םירחא םיכושח םירדחב םישענ םידלי לשו רתוי םירגוב תוקונית לש הדידמ .תודור%קלאה
ןיב ((0%0;c -ב ןונכתו הדידמ ידי-לעו ךומנ רואב היזיוול% תמלצמ ידי-לע תודדמנ תויוברעתהו תויוגהנתה .
pol4graph .
דויצ לש ןווגמב שומיש השענ הקי%קרפב pol4gragh תמשה לש תוקינכ% רפסמ םג ומכ ,תודור%קלאו
תמשה ינפל ,לוהוכלא וא ןו%צא םע תוידוסיב יוקינ םירבוע תפקרקה וא רועה ,תויללכב ,תאז תמועל .תודור%קלא
תא +שפשל ידכ חרמנ תודור%קלאה לש ל0גהו תונידעב הפשפוש רועה לש הנוילעה הבכשה .תודור%קלאה
תחשמל דע רוע תוקבדממ ,םינוש םינפואב תוקבדומ תודור%קלא .הפי% דוע רועה collodion התוא םידירומש ,
לוכי ךא ,רקחמל רקחממ הנתשמ ,שומיש העשנ םהבש תלוגלוגה לע תודור%קלאה רפסמ .ןו%צא תועצמאב
-ל עיגהל .. לש ריינ תוריהמ םומינימ םשרנ ריעצב קוניתל ךירדמה תוצלמהב .תודור%קלא .& mm<second .
ןיב הענ ריינ תוריהמ ,לעופב 3.& # %0mm<second .
.םירטמרפ דודיקו הטלקה
ירקחמב שומישל םילבוקמה םיר%מרפה pol4graphic תזוזת ,המישנ ,תוגהנתה םיללוכ ,םידליו תוקוניתב הניש לש
! םייניע electro0oc=logram >EOG ! תיחומ תוליעפ ,": EEG ! םירירש סונו% ," EMG ! בל בצקו תירו%ומ תוליעפ וא "
electrocardiogram >E3G .":
תוגהנתה . תו%לקה לש םשוריפל תוי%ירק ןה תויתוגהנתה תויפצת יכ ןייצמ ריעצב קוניתל ךירדמהש דועב
pol4graphic תויפצתב ראותש יפכ הבחר הדימב תוגהנתה ו%ילקהו ופצ תוריקחהמ קלח ,תוקוניתב ,
."תולוק תעמשהו תורוגס וא תוחותפ םייניע! תוילאמינימ תויתוגהנתה תויפצת ומשיי םירחאש דועב ,תויתוגהנתהה
-ה תו%לקהב תורישי םשריהל תויושע תויוגהנתה pol4graph הרושקה הרוצב ,רחא םוקמה דרפנב ו%לקוה וא ,
.ןמזב
המישנ . וא ,קוניתה לש הזחה תיב וא ן%בל ביבסמ םשוהש רושק רישכמב ,תונוש םיכרדב הדדמנ המישנ
תוארשה 6הזחה תיבל ביבסמ %יפרג תוימוג וא תיפסכ תונחבמ 6םהינש pleth4smograph4 תוירו%אינימ תוירוניצ 6
6םייריחנל תחתמ םיקבדומה םיינור%קלא הרו%רפמ% ינשייח 6אצויש ריווא דודמל ידכב םייריחנה תחת וקבדוהש
.וראותש תו%יש רפסמ לש היצניבמוק וא ,הזח תיב ירירש תוליעפ דודמל ידכב ח%שה ינפ לע תודור%קלא
סופדל תדדוקמ תויהל היושע המישנ .ולא תו%ישב תוירשפא תויעב םה העונת בקע תויצקולסידו םי%קפי%רא
.בשחמ לש חותינ ידי-לע וא תוינדי תודידמ ,תוסג תוילאוזיו תוירוג%ק ידי-לע ,ליגר אל וא ליגר "re4=s02risac
.תיתפוקת המישנ רובע תיעיבר הירוג%קו ,םינויצה תונוש לע תוססובמה ,תוירוג%ק שולשל המישנ דדיק
םייניע תוזוזת . לגלגל "תידדצ! תילר%ל תמקוממה תחא הדור%קלא תוחפלב שומיש ךות ,םיצורע ינשב תודדמנ ןה
! ןזואה ירוחאמ םייקה תלוגוגב זיזב וא ןזואב הדור%קלאל הרושק וז הדור%קלא .ןיעל לכב ,ןיעה Mastoid ידכב ,"
ילאמינימ אוה הז ךרעמ .תודחואמ תוילא%נוזירוה םייניע תועונתל ,םיצורעה ינשב ,בלשל 1וחמ תוי%ס תוהזל
ןונייצל תוליעיה תודידמ תגשהל REM לש גוסו רפסמ לש דאמ םיקיודמ םידדמ םיצוחנ םא .תיבי%קא הנישב
.הרישי תיפצת לש תפסותב ,"םייניעל תחתמו לעמ! תודור%קלא לש רתוי קר רפסמב שומיש היהי ,םייניע תוזוזת
ידי-לע תודדמנ םייניע תוזוזת ,ןכ ומכ Mechanogram דחאל םירבוחמה ,ילמשח חתמ תריציל םיל%סירקב שומיש #
.םייפעפעה ןמ
-ה ת%יש EOG רדעיה וא זוחא ללוכ ,םינוש םינפואב תדדוקמ תויהל הלוכי REM םיחנומב וא ,הנותנ הפוקת ןמזב
תופיפצ לש REM ,ללכ ךרדב! הפוקתה ,דוקינ יבצמל .הנותנ הפוקת לכב )&-3& םע תיבויחכ תדדוקמ "תוינש
REM םא תילילשו שחרתה REM .שחרתה אל
תילמשח תיחומ תוליעפ . תו%לקהל םיצורע ינש לש םומינימ לע 1ילממ ריעצה קוניתל ךירדמה EEG - תפקרק :
! תפקרקל 3%0O1 ! תידגנה ןזואל וא ידגנה דצב ןזואה ירוחאמ זיזל # תפקרק וא ," 3%0*1 תויצפוא ןנשי ,לעופב ."
.ולא תוצלמהמ ורזגנש תונוש
-מ תוחפ ודלונש םיגפב 3) -ה ,תורבעתהה עגרמ תועובש EEG ילג לש תויוצרפתה םע ,םייבקע אל םיסופד ליכמ
-ה יסופד .עוגרו %קש ילג סופד לש תופוקתל םינתשמה םינוש םירדת EEG רחאל .הנישו תורע ןמזב םימוד 3)
-ה ,תועובש EEG סופדו ,"תיבי%קא הניש וא תורע בצמל רשוקמה! יבקע אל סופד # םיירקיע םיסופד ינש ליכמ
עקרבשכ ,םינתשמ םיי%יא םילגו םידח םילג לש תויוצרפתה ליכמ יבקעה סופדה ."ה%קש הניש םע רשוקמ! יבקע
סופדה .הדו%ילפמאב תולועו תורצקתמ %קש לש תופוקתו תוכראתמ תויוצרפתהה ,ליגב היילעה םע .חו%ש לגה
.םיפסונ םיפלוח םיסופד םג ומכ ,ליגה םע דרוי יבקע אלהש
! תסוומ אל ךומנ חתמ :ןויריהה תפוקת םויסב ודלונש תוקוניתב הניש ךלהמב והוז תוליעפ לש םיסופד העברא
651 !6 ןיגוריסל תובקע 6 " 8* !6 י%יא הובג חתמ " 95S ! ברועמ סופדו " M ליגב עיפוהל םיליחתמ ולא םיסופד ." 35
.םיגפב "תורבעתה ליג! תועובש
יסופדב םייוניש רפסמ EEG ליחתמ םיגוריסל תובקעה סופד ."הדיל! ירחאש הפוקתב םדקומ בלשב םישחרתמ
סופדל ךפוהש ,םיי%יא םילג לש ךשמתמ סופד ידי-לע +לחומו הדילה רחאלש ןושארה שדוחה ירחא םלעיהל
בלש תא םינייפואמה ,הניש ירושיכ .ה%קש הניש לש י%ננימודה ) תנש NREM תורוצב םיחתפתמ ,םירדובמב
ליגב תומייקה תויתודליו תורזופמ $ ליגב תרגוב הרוצל תועובש 5 יסופדב םירחא םייוניש .תועובש EEG לש
NREM ילג לש םתעפוה תא םיללוכ K0comple?es בלש לש ךרד ינבא דועו ) ליגב םישחרתמ ,הנישב 2 .םישדוח
םיבלש תא םינייפאמה אתלד תוליעפו םיי%יא םילג ,הובג חתמ יסופד 3-$ לש NREM תיצחמב םיחתפתמ ,
.תורגבתהה ךרואל תומכבו הרוצב תונתשהל םיכישממ זאו ,םייחל הנושארה הנשל ,היינשה
-ב םייונישב הרורב הרוצב ןחבומ אל םונמנ לש בצמ ךרד הנישל תורעמ רבעמהש דועב EEG סופד .דלונה ךרב ,
ליגב חכונ תויהל ליחתמ ,"1יקהב המילח ןיעמ! היגוגונפיהבו ינורכניס-רפיה אוהש םונמנ ךלהמב רתוי ןחבומ $
לש הריהמ תולשב הנשי ,ךכ םא .תוררוע ךלהמב ןחבומ תויהל ליחתמ המוד סופד .םישדוח EEG הנשה ךלהמב
.תורגבתההו תודליה ךרואל םישדח םיבצקמ לש תויוחתפתהו םייביסרגורפ םייונישו םייחל הנושארה
םירירש סונו% . םימש םתוא ,ראווצה וא שארה ירירש לע תוחנומה תודור%קלא ידי-לע ת%לקומ םירירש תוליעפ
ספ ידי לע תודור%קלאה לע 1חלה תא ריבגהל ןתינ .דחא 1ורעב תו%ילקמו וזל וז תורושק ןהו תסלה לש דצ לכב
.שארה לע םירשוק התוא ,תוקוניתל תדעוימה ימוגמ שאר תעוצר ידי-לע וא קבד ריינ לש
-ה EMG יוכיד היה םא ךומנו םירירש סונו% תוליעפ וארה תודדמנה ןמזה תופוקתמ תיצחממ רתוי םא הובגכ דדוקמ
הניש רחאל תיבי%קא הניש לש הלחתה ,תיבי%קא הניש ןיה ןיחבהל ידכב רתויב ליעי אוה הז דודיק .םירירש
.תיבי%קא הנישמ תוררועתהו ה%קש
םיקיפמה םיל%סירק ידי-לע ,קוניתה יכרב לע ומשוהש תודור%קלא ידי-לע ומשרנ +וג תועונת ,םימיוסמ םירקחמב
ךכ .הסירעה ןידסל תחתמ ,ןורזמה ח%שמ לע םילבק תוחלצ ידי-לע וא קוניתה יכרב לע ומשוהש תילמשח היגרנא
.העונת לש תופוקת רפסמ וא תורידתו העונת לש תודידמ לבקל ןתינ
-ה .בל בצק EEG םיגל%וקמ םיוולנה תותואהו בלל ךומסב תוחנומה תודור%קלא יתש םע ,ללכ ךרדב ,%לוקמ
םג םישל ןתינו רוב%ה לעמ םישל ןתינ הנותחת הדור%קלא .המישנה לש אמגודב ומכ ,םיליגר אל וא םיליגרכ
.ן%בה לע רוע תרו%רפמ%ל דדמ
םיבצמל גולטק .
ירקחמב ,םיבצמ דודיקל תונוש םיכרדב שומיש השענ pol4graphic םיבצמ לש דודיקמ םינויצ .תוקונית לש
ידדמ לש םיסחי לש הכרעה זאו תויתוגהנתה תויפצתמ pol4graphic ססובמה םיבצמ דודיק וא ,םיבצמ ךותב
ידי-לע וגשוהש םייפיצפס םידדמ ןיב המאתה pol4graphic גול%ק יכילה לש ןוויגה .תוקינכ%ה יתש לש בוליש דעו ,
איה םיר%מרפ ןיב המאתהה םלצאש ,םיגפב דחוימב ,םיבצמ יסופד לש םירואיתב יובירל תחא הביס ילוא אוה
.הכומנ דאמ
םתוא ראתמו הניש יבצמ השולש גל%קמ ריעצב קוניתל ךירדמה ,ןויריהה לש יפוסה בלשל ועיגהש תוקונית רובע
,םיר%מרפ לש תויצניבמוק לע ה%לחהה תא ריאמ אוה דועב ,םייתוגהנתהו םייגולויזיפ םינייפאמ לש 1בקמכ
.תוילאודיבידניא תוריקח לע ,לעופב
תנש REM .הליעפ תועיתפמ ,תולתפתמ ,תוי%יא םינפ תועונת :תללוכה תיתועמשמ תוליעפ הנשיו תומוצע םייניעה
,תותוועמ וא REM ! תוי%יא םייניע תועונתו SEMs -ה .תולוקו ירבגה ןימה רביא לש תורקדזה ,םיצומצמ ," EOG אוה
רובע יבויח REM -ה .1רפתמ וא דיחא EEG יסופד לעב אוה 651: M תורידנ םיתיעלו 95S סופד קר! 651 אוה
."תיבי%קא הנישל יפיצפס EMG .תתסוומ אל המישנהו העונת ןיא רשאכ ךומנ
.הטקש הניש יסופד .הפ תעונתו +לוח דערמ 1וח +וגה לש העונת רסוח םע ,יתוגהנתה %קש שיו תומוצע םייניעה
-ה EEG םה 95S: 8*: M סופד קר ,רמולכ! 8* -ה ,תתסוומ המישנ ."ה%קש הנישל יפיצפס אוה EOG ילילש אוה
רובע REM -הו EMG .הובג
.תרדגומ אל הניש תושחרתמ ולא תופוקת .ה%קשו תיבי%קא הניש לש ברועמ ןויר%ירק ונשיו תורוגס םייניעה
תרדגומה תרדגומ אל הניש .תורעל הנישמ רבעמבו םיבלש ןיב רבעמב ,הניש לש הלחתהב רתוי הצופ הרוצב
תו%לקה יפל pol4somographic רשאכ ,ה%קש-תיבי%קא הניש לש םירבעמהו תורעל הנישמ רבעמ תוללוכ ,
.תויתוגהנתה תויפצת םיעצבמ
ו%פשנש ,"םונמנו ה%קש תונרע ,הליעפ תונרע ,יכב! תורע יבצמ העברא אוה +א ןייצמ ריעצה קוניתל ךירדמה
-ה תו%לקה לש תוריהב רסוח תרצוי העונת רשאכ ,ןיוצמ ,%קפי%רא ןמז .םייתוגהנתה םינויר%ירק יפל pol4graphic
.םינותנה חותינ ינפל תוקחמנ %קפי%רא תוברעמה ולא תופוקתו
ליגמ םילודגה תוקוניתב 3-$ -ה תותוא ,םישדוח EEG ולאל םימודה ךרד ינמיס םיליכמו רתוי םינחבומל םיכפוה
תנש .רגובמ לש י%רדנ%סה ןויר%ירקל יוניש רבוע הניש בצמ לש ןויר%ירק .רגובמ לש NREM תויהל הלוכי
תוקונית יבלש! רגובמה יבלשל םימודה םיבלשל תגל%וקמ . , ) 3-$ ילגו םירושיכה לש תעפוה לע ססבתהב "
.אתלד
הפוקת לכ ךרוא םע ,הפוקת-הפוקת לש ןויצ לע 1ילממ ריעצה קוניתל ךירדמה )&-3& ךרואש תורמל ,תוינש
ןיב ענ ,לעופב ,הפוקתה .' ,יולת יתלב ןפואב יגולויזיפ ר%מרפ לכ דדקל רקוחה לע ךירדמה יפל .הקדל תוינש
םיר%מרפ לש םסיסב לע תושעיהל הכירצ תיגולויזיפ תוליעפ לש גול%קה ,רמולכ .ה%לקהה ךרוא לכל
.תינמז וב םידדוקמ ,הנותנ הפוקת ךותב םיר%מרפה לכ ,לעופב יכ ,םימיכסמ םיבתוכה ,תאז תמועל .םידדובמ
-הפוקת לש םגד יפל ודדוקי םיחו%ש םיבצמ ינויצ יכ 1ילממ ךירדמה .ןה +א ונתשה םיחו%ש םיבצמ רובע תו%יש
לש ןויר%ירקב שומיש ידי-לע ,הפוקת . הח%שה ורבע םיבצמ ,לעופב .שדח בלש לש ומויק לע דיעהל ידכב הקד
.תופוקת לש בר רפסמ ינפ-לע Prechtl and O@2rien לש ןמז ןולח םע הח%שה לע וצילמה 3 .תוקד
.םידדמ
.תיפצתה ןמז זוחאכו הנישה ןמז זוחאכ תרדגומ אל הנישו ה%קש הניש ,תיבי%קא הניש וללכ םינוש םידדמ
תפוקת לכ לש ןמזה ךשמ עצוממ ,הנישה תודוזיפא רפסמ,רתויב הכוראה הנישה תפוקת תא וללכ םירחא םידדמ
הניש יבצקמ ,םיבצמ ןיב םירבעמה רפסמ ,תיבי%קא הנישל ה%קש הניש ןיב רבעמה לש עצוממ לוור%ניא,הניש
המישנ לש םידדמ .ה%קש הנישבו תיבי%קא הנישב תוררוע תועפוה לש םתורידת ,ה%קש הניש8תיבי%קא
.ןכ םג וגשוה בלה תומיעפב תונושו בלש תיפיצפס
חותינ םג ללכ חותינה poAer0spectral תותוא לש "י%מתמ חותינ! EEG לש הרוצה תרמהב שומיש ידי-לע ,o=rier ,
-ה לש תילאר%קפס תופיפצו םיבצמ לש תוינמז תורדס תכרעהל EEG .םיבצמ ךותב
.תונמיהמ
Steans!i ! ההובג תיסחי תימינפ המכסה לע ,וחוויד ויתימעו 54.$7 יסופד לש םדודיקב ," EEG תוקוניתו םיגפב
-מ תוחפ ינב תוקוניתב שחרתהש רתויב לודגה המכסהה רסוח םע ,םיאירב 32 ,ןכ ומכ ."תורבעתה ליג! תועובש
-הו תויתוגהנתהה תויפצתה יתש וקיסה םה EPG לש תונמיהמ תוהזל ידכב םיצוחנ REM .
9oppenbro=Aers תונב ,הליל תו%לקהל תימינפ המכסה לע ,יללכ ןפואב ,וחוויד ויתימעו .) לע ושענש ,תועש
ליגמ םיאירב תוקונית ) דעו עובש 2 לש המכסה תדימ ואצמ םה .םישדוח 5&7 הניש ,תיבי%קא הניש רובע
העיפוהש ,תרדגומ אלה הנישה יבצמ רובע המכסהה תדימ תאז תמועל ,תורע בצמו ה%קש )&7 ,ה%לקהה ןמזמ
+סונב .וז הירוג%ק לש תולבגמה תא תנמסמ תרדגומ אל הניש לש הדודיקב תונמיהמה רסוח .דאמ הכומנ התייה
אל ךא ,תרדגומ אל הנישו תיבי%קא הניש רובע "םיישיאניב םילדבה! םידדמ לש תקהבומ תונמיהמ וחוויד םה
.תורע בצמו ה%קש הניש רובע
.ףקות
ת%יש ידי-לע וגל%וקש םיבצמ גול%קב תולשב ייוניש .תוחתפתה יבלש םיארמ םייגולויזיפ םיסופד לש םידדמ
pol4somnographic תורמל ,תויתוגהנתה תויפצת ידי-לע םיראותמה םיבלשה םתוא תא ,תויללכב דאמ ,םיארמ ,
לש תואצותש דועב .תויתועמשמ תוריתס לש ןמויק EEG ידדמ לשו pol4graphic הסג הרוצב ןיחבהל םילוכיכ וארנ
.דאמ הכומנ התייה ,תוחתפתה תויעב לש רתוי םינדועמ םיבצמ רובע יובינה תלוכי ,םיילאמרונבא תוקונית ןיב
*nders ירקחממ םירצונה ,םי%קילפנוקה ןמ הברה סחייל ןתינ יכ עיצה pol4graphic רסוחל ,תוקוניתב
.םיבצמ רידגהל ידכב ,םירחבנה םיר%מרפה תריחבו ה%לקהה ךרוא ,דויצ ,תו%לקהה יאנת לש היצזי%רדנ%סב
6ombroso and Mats=mi4a+a יסופד לע םיססובמה םיבצמ ידדמב ושמתשה רשא , EEG: EMG -ו EOG םע דחי ,
לש םיאצממה תא ורזחיש ,תויתוגהנתה תויפצת 8homan יכ ונע%ש ,תויתוגהנתה תויפצתב שומיש ידי-לע ,היתימעו
רשא ,ולא תוריקח .תוחתפתהב רתוי םירחואמ םימגפל ,תועובש ךרואל ,תוקונית לש םיבצמ יסופד סחייל ןתינ
תנש ,תורע יבצמ השולש לש םיחנומב םיבלש תוגל%קמ REM תנשו NREM ת%יש יכ תונעו% , pol4graphic איה
.תורע יבצמ לש םיחנומב ינקפס ךרע תלעב
רחאל 2 ןייפוא ללגב הארנה לככ ,תורגבתהה ליג ינפל םידלי לע םירקחמ %עמ ,יסחי ןפואב ,םימייק םישדוח
.םירזופמ םיאליג לש םירקחמ םימייק .תו%ישה לש ינשלופה
תוטלקה לע תרוקיב polygraphic
ואצמנ הדבעמ תודידמ .בחרנ ןפואב ודעות ,םידליו תוקונית ברקב תורעו הניש לש ,תיתדבעמ הדידמ תועפשה
,םינתשמ הליגר הנישל הדבעמב הניש ןיב םילדבה ,תאז תמועל .תורע יבצמ תולעמו תיבי%קא הניש תותיחפמכ
ינב םידלי לש רקחמב ,אמגודל .םידלי וא תוקונית ליג וא "אירב קונית ,גפ! סו%א%ס ינתשמב תולתכ )-2 ,םינש
ךשמב ו%לקוהש )$ ,תועש Kahn אלש תרגתאמ הכ התייה תודור%קלאה תמשה ,םייתנשה יאליגב ונייצ ויתימעו
תו%לקהב שומיש ונישע EMG .
יושע ,גשומש עדימה תומכ .עוציבל תושקו הדובע חוכו ןמז הברה תושרוד ,תורקי ןה הליל תנש תו%לקה לכ
שי .םוצמצ רובעל הכירצ עדימ לש הלודג הכ תומכ לש היצקלוקהש ךכ .תובר תולאש רובע ךירצשמ רתוי תויהל
.ןורסח ךכב ואריש שיו ןורתיכ ךכב ואריש
.ןמז ילגעמב ואידיו תוטלקהב שומיש ךות הנישה תדידמ
,תוקונית תנש לע הדבעמה ירקחמל הבי%נר%לא קפסל הר%מב *nders תיפצתל תפסונ ה%יש וחתיפ םיפתושו
.ןמז לגעמב ואידיוה ת%לקה איהש תיתוגהנתה
.יללכ ךילה
דילש םוקמב בכרומו תיבל ואידיו דויצ אבומ ,ה%לקהה תעצבתמ ובש הלילה לש ברעה וא םיירהצה רחא לשמב
לש תוכומנ תומרל השיגר איה ,תי%מו%וא תשקו הבחר תיווז לש השדע םע תרזבואמ המלצמה .קוניתה תסירע
םודא-ארפניא רוא לש רוקמ .רשפאש המכ דע ,קוניתה ת%ימל בורק תבצומו הבוצח לע תחנומ המלצמה .רוא
ךיראתהו ןמזה ,ה%לקהב םיגצומ ןמז לכב .קוניתה תנשל עירפמ אל םג ךא ,ה%לקהה רובע קיפסמה רוא קפסמ
תעמשה %ילקמו ה%ימל ךומסב חנומ ןופורקימ ,םויסל .תיאמצע לעפומה ןועש ידי-לע תאז ,תעצבתמ איה ובש
.ה%לקהה ךותל תורישי ,יכבו תולוק
לכש ךכ תוריהמב תשחרתמ העונת לכ ,הז בצמב .רוחאל ואידיוה תו%לק תולעפומ ,הדבעמב REM +וג תוזוזת ,
! חתפמה ןבא תסיפת %קפא # הדימה לע רתי תוזרפומ םינפה לש תויוועו Ke4stone 3opsB eect תאלעה ."
.תורע בצמו תיבי%קא הניש ,ה%קש הניש ןיב הנחבה לש ןורתיה תא הליכמ העונתה תוריהמ
לש תופוקתב ןונייצ תורבוע תו%לקה ' 1וחמ םיבצמו תורע .תיבי%קא הנישו ה%קש הניש רובע ,"יתימא ןמז! תוקד
קלחב וראותש ולאל םיהז הנישה יבצמ ינש ןונייצל ןויר%ירקה .הקדב הקד לש סיסב לע ןונייצ םירבוע הסירעל
תורבוע תירוה תוברעתהו תוקונית לש תימצע העגרה יבצמ ,תוקוניתה יכב לש תופוקת .הניש תויוגהנתה לש םדוק
.ןכ םג ןונייצ
*nders לש תויצרופורפב שומישה לע חוויד .):. וא .5:. תונב תו%לקהל .$-.2 לש ואידיו ירקחמב .תועש
לש תויצרופורפב שומיש השענ ,םיגפ 2&:. תונב תו%לקהל )$ ! .תועש ' * שדחמ הייפצ לש תוינש ' תוקד
תויצרופורפב תובשחתה ךות ,ואידיוה תו%לקהב ןורמת חוורמ םייק יכ תוארמ םירקחממ תואצות ."יתימא ןמזב
.ןמזה ילגעמ
יתוחתפתה סקדניא .
תנש תא ןייפאל ידכב ,תירואית הקי%סי%%ס לש ןווגמב שומיש תושעל ןתינ תוכשמתמו תובר תו%לקהמ
סחי ,בלש לכב ,ה%ימב קוניתהש ןמזה זוחא ,בצמ לכ לש יללכה ןמז :ןוגכ םיליגרה םידדמל ,+סונב .תוקוניתה
,ה%קש הניש תיבי%קא הניש *nders קרפ .יובינ +קות אצמנ +א םקלח רובעש ,םיסקדניא רפסמ ועיצה ויפתושו
! רתויב ךוראה הנישה ןמז 6SP -ה .תולשב לש בושח סקדניאל ךפוה ,הלילה ךלהמב ," 6SP לעמ תצקמ הלוע $
לש המרל םייעובש ליגב ,תועש 4 ליגב תועש ' הנשה ראש ךרואל עובק תיסחי ראשנ ןכמ רחאל ,םישדוח
.םייחל הנושארה
-ה לש תויצרופורפה 6SP העשהו תוצח ןיב שחרתמה ':&& בשחנו הנישה תושבגתה לש סקדניא אוה רקוב תונפל
-מ ביצי ןפואב הלוע הז זוחא .םקמתה קוניתה הבש המרה תא ןמסמכ $27 -ל םייעובש ליגב 5-7 ליגב -
-ל בוש דרוי ןכמ רחאל ,םישדוח 2-7 ליגב - .הלילה ךלהמב תוררועתה תרצונ רשאכ םישדוח
וקפיס םהילעש,םיפסונ םידדמ *nders הנישב הייהשה ןמזו הנישה תלחתהב הייהשה ןמז םיללוכ ,תומרונ ויפתושו
ה%קשה הנישה תוי%ננימוד .םדרנש ינפל ,ות%ימב םשוה קוניתה רשאכ קר םיי%נוולר ולא םידדמ .ה%קשה
,+סונב .םייחל הנושארה הנשה ךרואל הלועו םיישדוח ליגב הליחתמ ,הלילה ךרואל *nders ןמז סקדניא ראית
לש וחווידב תומייק םידדמה לכ רובע תומרונ לש תואלב% .םירבעמ תוריבס סקדניאו הקזחה *nders C1)/& ."
ףקותו תונמיהמ
*nders and Soste! ינב תוקונית רובע הז ךילה +קות תא ועביק )-5 ואידיו תו%לקה לש תואוושה ידי-לכ ,תועובש
תו%לקה םע pol4graphic ידי-לע ושענש תו%לקה . 8homan תויפצת םע םתאוושה ידי-לע ופקות ,םיגפ לע ,היתימעו
.הנישה יבלשמ דחא לכ רובע םידדמ תונמיהמ הססוב ןכ ומכ .תויתוגהנתה
ואידיו תוטלקה לע תרוקיב
םירוהש תובשחתה ךות ,דחוימב ינשלופ אל אוה ךילההש ןוויכ .תונורתי רפסמ תולעב ןה ואידיו תו%לקה
תולבגה תונתינ אל ,תורישי תויתוגהנתה תויפצת ומכ אלש .קוניתה תיבב תורזוח תודידמ עצבל ןתינ ,תוקוניתבו
.הסירעב אצמנ קוניתה ובש ןמזל תולבגומ תו%לקהה ךא ,תיפצתה תכרענ ובש םויב ןמזה וא תיפצתה ךשמ לע
םינייפאמה תא ךירעהל ידכב ,הלילה ינמזב ,תורזוח תודידמב ךרוצ שי םע רתויב תומיאתמ ואידיו תו%לקה
וא ,הלילה ךרואל ,"יכבב הוולמ אל וא יכבב הוולמ! תוררוע תופוקת לש ןייפואו ןתורידת ,הנישה לש םייתוכיאה
.תוירוה תויוברעתה לש ןכרואו ןתורידת תא
לש +וקיתה רקחמ .םינושארה תועובשה רחאל ,ואידיוה תו%לק לש ןפקותל תואדו רסוח לש הדימ הנשי *nders
and Soste! ינב תוקונית םע השענ )-5 ,םיגפב רתוי םדקומ וליפאו ,ולא םימדקומ תועובש ךלהמב .דבלב תועובש
יבצממ תנחבומ רתוי תיבי%קא הניש ןכ ומכ ,תוליעפה תומר ללגב ,ה%קש הנישמ תנחבומ רתוי תיבי%קא הניש
ליגמ ,תאז תמועל .תוליעפה תויוכיא ללגב תורע 3-2 ,תיבי%קא הנישב הרושקה תירו%ומה תוליעפה ,םישדוח
רחאל ,+קותו תונמיהמב ןוח%ב ךכ-לכ ןיא ,רמולכ .תובו% ךכ-לכ אל רבכ תונחבהה ןכלו יתועמשמ ןפואב תדרוי
.םייחל םינושארה םישדוחה
םייניע תוזוזת תוארל רשפאמ אלש המ ,הסירעה לש הניפב לברוכמ וא הסוכמ קוניתהש םיבצמ םנשי ,+סונב
תושחרתהש ,איה תפסונ הלבגמ .תורידנ בורל ןה ,הז גוסמ היאר תוערפה .שחרתהל תויושעש תונ%ק תועונתו
.ריהמ בצקב שדחמ הייפצמ ,ה%לקהל תנתינ אל תיפיצפס תיבצמ העונת לש
-מ תורע \ הניש *ctigraphic תיתיב הדידמב
החתופ ,תורעל הניש ןיב הנחבהל 1ופנ תוחפ יכה הנכמה אוה +וגה לש תועינ תומר יכ העידיה לע ססבתהב
-ה ת%יש Aistogram -ה .םירגובמ רובע actigraph -ו םידליו תוקוניתל םיאתהל ידכב הנורחאל הנ%קה רבע Sadeh
-כ לקוש ,בצמ-תעובק הנ%ק העונת ההזמה בשחמה .הז רישכמב שומיש ידי-לע םירקחמ רפסמ ועציב ויפתושו )
o=nces המכסנ ןכמ רחאלו תויבקעב המשרנ ךרב תזוזת לש התושחרתה .לגרה וא דיה לע ותוא םידימצמ ,
הלוכי העונת ,ןכל .דחא עובש תוחפל לש הפוקתל ,ןורכיזב ןסחואמ תויהל לוכי הז עדימ .הקד לש תופוקתב
.םידגבה לש הפלחה וא קוניתה לש הצחר ינמז דבלמ ,תוערפה אלל ,תוכורא תופוקתל ת%לקומ תויהל
Sadeh לש תופוקתב ,תורע וא הניש רובע תובשוחמ ,תויתעונתה תומר יכ וחוויד ויפתושו . םתירוגלא ידי-לע ,הקד
תומר .הלילה ךרואל הנישה תצופתו הנישה ןמז ךשמ לכ לע עדימ גישהל ןתינ ,ןכל .דחוימב חתופש דחוימ
עדימ םע המכסהה pol4somnographic ןיב תוענ ,ילאנויצנבנוק 5&7 - -&7 ינב תוקוניתב - .רתויו םישדוח
תופצנ תואצות ןיב המכסה תומר .תוקוניתב ה%קש הנישו תיבי%קא הניש בשחל ידכב םתירוגלא חתופ ,הנורחאל
! הדילה רחאל דיימש הפוקתב תוכומנ ויה םתירוגלאהמ ולבקתהש תואצותו ''7 - 537 ליג רובע תובו% ," 3
! םישדוח 457 - -)7 ליגב תוריבסו " 2 ! םישדוח 227 - -57 הניש רובע החווד תקהבומ םידדמ תונמיהמ ."
ינב תוקונית רובע קר ה%קש הניש רבועו תיבי%קא 3 תוערפה םע םידלי ןיב ,ןכ םג ולידבה הנישה ידדמ .םישדוח
.תרוקיבה תצבוקב םידליל הניש
-ה *ctigraph תפוקת ךשמל ,קדבנל ותדמצה דבלמ ,הנקתה וא תפסונ היצלופינמ שרוד אלו הנכות ידי-לע לעפומ
.םתיבב ,םידליו תוקונית תנש לש ה%לקה םשל תינשלופ אל ,רתויב ה%ושפ ה%יש יהוז יכ רורב .הדידמה
-ה לע תרוקיב *ctigraph .
ךשמו תורידתה אוה גישהל םיבייחש ישארה עדימה ,דאמ םיריעצ לש הניש תויעבל םיסחייתמ ונא רשאכ
-ה יכ םיאתמ ,וז הר%מ םשל .הלילה ךרואל תויוררועתהה *ctigraph ,תאז תמועל .תדדוב הירוג%קכ הניש ןנייצי
תקפסמ יכב אלל תונרע .הלילה ךלהמב,יכב אלו יכב לש תופוקת :תוררוע לש תוירוג%ק יתש רוציל הבוח
.ומצעב עגריהל קוניתה לש ותלוכי לע היצמרופניא
תו%לקה ןיב תחוורה תיללכה המכסהה תורמל actigraph תו%לקהו pol4somnographic -ה ת%יש , actigraph תוחפ
לנגיסה ,ולא םיבצמ ינשב םימוד םילנגיסה תויהל +סונב .ה%קש תונרעל הניש ןיב םילדבהה תאיצמב הנמיהמ
ותוא תבחוס וא הקונית תסירע תא תדנמדנמ םאה םא ,אמגודל .תורעו הניש ןיב הנחבהל %קפי%רא הווהמ םג
,תלפ%מה תומדה ידי-לע תורעו הניש לש דועית .תורע לש בצמ םע ההוזי קוניתה בצמ ,הנישה ךלהמב הידיב
.קוניתל תינוציח העונתמ ורצונש %קפי%ראה יבצמ תא קוחמל ידכב 1וחנ
-ה תא וחינה אל םירוהה ,רתוי םירגוב תוקונית רובע actigraph ה%נ קוניתהש ןוויכ ,םדרנ אלש דע קוניתה לע
המכ רורב הז ןיא ,ןכ ומכ .הנישה תלחתה בלש תא %ילקהל ןתינ אל ,הז גוסמ םירקמב .רישכמה םע קסעתהל
.םויה תועש ךלהמב רו%ינומה תא שובלל ןתינ ןמז
+א רשאכ שומיש הב תושעל ןתינ .תיביצקת הליעיו תינשלופ אל תיסחי ,םושייל הלק וז ה%יש ,םירקמה בורב
םיילבולג םידדמ םיצוחנרשאכ דחוימבו ,תיביצקת וא תיזיפ הניחבמ םושייל תנתינ אל תומדוקה תו%ישמה תחא
תויפצתמ הנושב ,חוו% תוכורא ,תוכשמתמ תו%לקה תרשפאמש הדיחיה ה%ישה יהוז ,םויסל .תורעו הניש לע
.הסירעב אצמנ אל קוניתה רשאכ תו%לקה תורשפאמה ,תויתוגהנתה
העונת יסופד לש תוטלקהמ הניש תדידמ
! תיתיבה הדידמה ת%יש איה העונת תדידמל תפסונ ה%יש 9MS ,םיצחלל שיגרו שימג ,קד ח%שמ חנומ הבש ,"
לדוגב ח%שמה .קוניתה ת%ימל תחתמ .) D ($ וא )$ D ($ ךרד םירבעומ העונת תותוא .הסירעה לדוגב יולת ,
%לקמה .הסירעה דילש הפצרה לע תחנומה הנ%ק הדווזמב םימקוממ ולא םירישכמ .%לקמל םדקומ רבגמ
לש עדימ םגרתך לגוסמ )$ לש ת%לקל תועש 2& ןמז לכב ,תיבב תוכשמתמ תו%לקה תרשפאמ וז תכרעמ .תוקד
.הסירעב אצמנ קוניתהש
-ה ת%ישב השענש יפכ ,העונת לש הצופתו תורידתה תא %ילקהל םוקמב actigraph תמישנמ םייגולאנא תותוא ,
תוסיוו תורידת תא םג ומכ ןמזה תא םילעמו םתמצועב םינתשמ ,ולא העונת תותוא .םי%לקומ ,ופוג תעונתו קוניתה
בצממ םינחבומ העונת יסופדש איה הז ךילה לש תותחפתהה תא החנמה תיסיסבה הסיפתה .םילגעמה לש
הנומתמ .בצמל 2-. לכל םיינייפוא תותוא תוארל ןתינ $ איה ,+וגה לש העונת תשחרתמש םעפ לכב .םיבצמה
רשאכ 6לבקתמה תואה סופד לע ה%ילש םיספות המישנ יסופד ,+וג תועונת ןיא רשאכ 6תואה סופדב ת%לוש
.תואב %לובש אוה בלה קפוד ,"המישנ רצוק יעוריא! הקיספמ המישנה
! יל%יגידל עדימה תא םיכפוהו םישער םריסמ ,הדבעמב .& samples<sec יוהיז ךרוצל .בשחמל ותוא םיסינכמו "
לש תופוקתה ,בושיח םירבוע תותואה לש םידוקה ,םתירוגלא חתופ ,סופד 3& הניש ,תיבי%קא הניש רובע ,תוינש
.הסירעל .וחמש תופוקת םג ומכ ,תורע בצמו תורע # הניש ירבעמ ,ה%קש - תיבי%קא הנישמ םירבעמ ,ה%קש
םתוא %ילקהל ןתינ רשא הנישה יבצמ םהולא .הסונמ ןנייצמ ידי-לע ילאוזיו חותינ רבועו ספדומ םלשה סופדה
.תורעהו הנישה ינתשממ דחא לכל םידדמ רובע האצמנ "םיישיאניב םילדבה! תונמיהמ .תויתוגהנתה תויפצתמ
ףקות
תוקונית לש רקחמב .בחרנ ןפואב תירקחמה תורפסב ראות ,םיבצמ ןיב הנחבהל ,העונת יסופד ירקחמ לש ךרעה
ותואב 6תויתוגהנתה תויפצתמ תואצותה םע םימאותמ ואצמנו ווושוה םיליבקמ םילנגיסמ %ופיש יבצמ ,םדא
,םינז ןיב רבעמ רקחמב ,+סונב .תואצות םתוא ולבקתהו תובנרא ירוג לע רקחמ ,הנבמ ותוא לע עצוב ,רקחמה
דחא לכו +לחתהל ושקבתה םה ,םייח ילעב תוגהנתה ו%פש םהיליבקמו תוגהנתה יבצמ לע קר ונמאתה םיפוצה
ינש לש תורישי תויתוגהנתה תויפצת םע המכסה לש תוהובג תומר וארה םהי%ופיש .ינשה לש ותואה תא %פש
אל ולא העונת יסופדו ,םינחבומ םה ,תורעו הניש יבצמב םיעבומה העונת יסופד ,ךכ םא ."םדא-ינבו תויח! םידדצה
הנומתב .םינוש םינימל רבעמ ינוש םיארמ 2-. ,םדא-ינב לש העונתה יסופש ןיב +תושמה תא תוארל ןתינ
+קותה אשונל םיסחייתמ ןכ ומכו העונת יסופד לש יתועמשמה עב%ה לע םידיעמ ולא םיאצממ .תודלוחו םיבנרא
-ה ת%יש לש 9MS .
תו%לקה לש םידדמה תושיגר תא אוצמל ןתינ 9MS ,תיבי%קא הניש :ב םייתוחתפתה םייוניש רחא שופיח ידי-לע ,
,ה%קש הניש לש ןמזה ךשמ ,תיבי%קא הניש לש ןמזה ךשמ ,תורעל - הנישמ םירבעמ ,תורע ,ה%קש הניש
תוקוניתבו םיגפב ,הניש לש תודוזיפא ךותב ה%קש הניש ילגעמו הסירעה ךותב תורע יבצמב םיימוי םילדבה
אבנמ הדילה רחאלש ןושארה םויה ךלהמב ,הניש ידדמ .הז ילכב שומישב ,ןכ םג אצמנ יובינ +קות .ןמזב ודלונש
ליגב תוילא%נמ תולוכי 2 ךלהמב הניש יסופד .םישדוח ' אבנמ ,םיגפב ,הדילה רחאלש םינושארה תועובשה
.תואבה םינשה שולש לש הפוקתה ךלהמב םיעיפומה םייפיצפס תוחתפתה יסופד
.תיתיב הדידמ תוכרעמ לע תרוקיב
,הנישה ינתשממ דחא לכ לש הדידמ רשפאמ אוה .תוקונית לש הנישה יבצמ לע +קתו ןמיהמ עדימ קפסמ ךילהה
ומכ אלש .ה%לקהה תו%ישמ ,ינשלופ תוחפ יכה ךילהה והז ,+סונב .תויתוגהנתה תויפצתמ גישהל ןתינ םתוא
םוליצ דויצ שרוד וניא אוה ,ואידיו תו%לקה ומכ אלש 6הפוצ לש תוחכונ שרוד וניא אוה ,תויתוגהנתה תויפצת
שרוד וניא אוה ,ןכ ומכ 6קוניתה תיבב םיניקתמ םתוא תדחוימ הרואתו actigraph ידכב קוניתה לע חנומש ,
.ו%ילקהל
6ה%לקהל תנתינ אל תיללכ העונתמ הנושב ,תיבלש תוגהנתה ,תויתוגהנתה תויפצתל האוושהב ,תאז תמועל
-ל האוושהב pol4somnographic , תנש לש םיבלשה NREM C10$ םיעיפומ םה רשאכ הנחבהל םינתינ יתלב ,"
תוברעתהה עב%ב ןיחבהל ןתינ אל ,ןמז תויולת ואידיו תו%לקה םע האוושהב 6םידלי וא רתוי םירגוב תוקוניתב
-ל האוושהבו 6 קוניתה %קונ םהב ,תימצע העגרה לש תו%יש םג ומכ תירוהה actigraph יבלש לכ תא %ילקהל ןתינ ,
-הש דועב .םינותנה שוריפ תובכרומו תווצ ישנא ןמז ,שרדנ דויצ לש םיחנומב רקי רתוי הז ךא ,הנישה 9MS רתוי
-ה תמועל ,םינושה תורעה יבלש ןיב הנחבהב ןמיהמ actigraph אלל וא יכב םע תורע ןיב הנחבה רשפאמ אל אוה ,
השיגדמ וז האוושה .וזה הבושחה הנחבהה תא עצבל םילוכי ,ואידיו תו%לקה ללוכ ,תויתוגהנתה תויפצת קר .יכב
איה ,הז ךילהל הנורחא תובשחתה .הדידמ ת%יש לש הריחב םיעצבמ רשאכ ,בשחתהל ךירצ םהב םיאשונ
.רצומכ הנימז אל ,בשחמ דוביעו ה%לקה ללוכ ,ה%ישהש
הפידע הדידמ תטיש תמייק םאה !תונקסמו םוכיס
ךלהמב רקיעב תושענש! תויתוגהנתה תויפצת :םיאבה םירבדב בשחתה ,י%ירק ר%מרפ אוה הדידמה ךשמ םא
-מ רתוי ךורא ןמזל וכרענ אל ,"םויה 4 6תועש pol4somnographic -מ רתוי ,ללכ ךרדב ,תלעפומ אל ,תוקונית לש .)
-מ רתויל וכרענ אל ואידיו תו%לקה 6תועש .2 -ב שומיש! העונת תו%לקה 6 תועש 9MS רתוי ךרעיהל תולוכי אל ,"
-מ )$ -ה תאו 6 "ת%לק תפלחה אלל! תועש actigraph -כ ליעפהל ןתינ 5 הצחר ךלהמב תוצוחנ תוערפה םע! םימי
."םידגב הפלחהו
-ה ת%יש ,תוינוכסח אוה בושחה ר%מרפה םא actigraph תו%לקה ,היינשה תוינוציקב .רתויב הבו%ה ה%ישה איה ,
לש הרשכה תושרוד תו%ישה לכ .םדא חוכו דויצב שומיש ללגב רתויב הרקיה ה%ישה ,קפס אלל ןה ,הדבעמ
.תותואו תוגהנתה יסופד יוהיז
ה%ישה איה ואידיו תו%לקה ,הלילה ךרואלו הנישה תלחתה תעב ,יכב אלל תורע בצמב אוה ןיינעה דקומ םא
! העונת לש הדידמ ,ה%ישה לש תוינשלופה תדימ תא םומינימל תיחפהל ןוצר שי םא .רתויב הבו%ה 9MS איה ,"
תוחתפתה וא םייגולויזיפ םינייפאמב ה%ילש לש תוחתפתה דודמל םיצור רשאכ ,הדיחיה היצפואה .רתויב הבו%ה
לש היצפואה איה ,םידליב וא רתוי םירגוב תוקוניתב הנישה יבלש pol4somnographic ןיינע םייק םא ,םויסל .
איה רתויב הבו%ה היצפואה ,"תורע יבצמ םג ומכ! הניש יבצמב הרושקה תוגהנתהו הניש לש יביסנ%ניא רקחמב
.תויתוגהנתה תויפצת
קרפ ) םייתוחתפתה םי%ביהו הניש #
תונושארה םייחה תונשב הנישה תוחתפתה
הנישה ךשמ
עצוממב םינשי # םידולי/תוקונית .2-.4 "הממיהמ שילש! תועש
:הנש # הנש יצח ליגב .3 עצוממב תועש
ךלהמב הנישה ךשמ תורצקתהל רקיעב הרושק רשא ,הניש תועשב תי%יאו תיתגרדה התחפה הלח # ןכמ רחאל
.םויה
.הלודג תונושה*
"ינאידקריצ רוזחמ! הנישה רוזיפב םייוניש
כ הליחתב תרוזפתב םינשי # םידולי/תוקונית '-2 .הלילב רתוי ןושיל היי%נ ,הממי ךלהמב הניש תודוזיפא
ליג 3 תופיצרב ןושיל לגוסמ קוניתהו הלילב הבורב תזכרתמ הנישה .הלילל םוי ןיב הרורב הנחבה # םישדוח 2 #
- .תועש
כ ,הלילב תזכורמ הניש # הנש יצח ליג ) ."םיירהצ , רקוב! םויב תומונת
.רקוב תנש לע םירתוומ תוקוניתה תיברמ # יצחו הנש ליג
"ינאידר%לוא רוזחמ! הנישה יבלשב םייוניש
הליעפ הניש ןיב תלבוקמ הנחבה .םינושה הנישה יבלש ןיב םירורב םילדבה ןיא* # םידולי REM .ה%קשל " "
תנשל תידיימ הסינכ* REM .הנישה ןמזמ תיצחמ הווהמ רשא #
כ הניש רוזחמ ךשמ* 2& .תוקד
ליג 3 ןיב הרורב הנחבה* - םישדוח $ תנש יבלש NREM .
תנש יכשמ* REM .םירצקתמ
הנישה יסופד תוחתפתה לע תועפשה
. יגולויב ךילהת. .תופייע תשוחת תורצוויהל הבר הדימב יארחאה ןינו%למ ןומרוה השירפמ לבור%צאה ת%ולב #
.קזח רואל הפישחב אכודמו הלילב רקיעב שרפומ ןומרוהה
היילע הלח הנש יצח ליג תארקל .תיספא איה ןינו%למ תשרפה םינושארה םישדוחב יכ תוארל ןתינ תוקונית לצא
.רורב ימוי סופד רצו המעו ןינו%למ תשרפהב תיתועמשמו תיתגרדה
) :יתרבח # וכיספ ךילהת. אוה םויהו הנישל ןמז אוה הלילהש רסמה תא םינוש םינפואב םהידליל םיריבעמ םירוה
.תוליעפל ןמז
רמאמ &
תוקונית תנש
םילכב םימעפלו םירוה יחווידבו תויפצתב שומיש השענ תוקונית לצא תורעו הניש לע םימדקומה םירקחמב
תניחבמ 1מאמ םישרודה םירקחמ רתוי תרכינ הדימב תויהל וכפה םירקחמה ,+רגילופה תאצמה םע .םיימלוג
םירקוחה .םתר%מו םפקיה *serins!4 and !leitman תנש! הליעפ הניש / ה%קשה הנישה רוזחמ תא םינושאר והיז
REM .רתוי יללכ והשמל ילילה יו%יבה אוה הזה ינאידאר%לואה הנישה רוזחמש ודשח םה .םיריעצ תוקוניתב "
Kleitman ! םויב םג ,+וגב ןמזה לכ םייקש יסיסב החונמ / תוליעפ לש רוזחמ ול ארק 2R*3 ."
! תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש דוקפתה ןונגנמש תינאידיקריצ תוירוזחמ ןיב רשקה תא ורקח םירקחמ הברה
3NS :רקחמה תא תוחנמ תויפיצ רפסמ .םירחא םייגולויזיפ םינתשמ לשו הסיסבב אצמנ " . ןפואב ריהבהל .
תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תוחתפתהב ידוחיי ןולח וקפסיש םיבכרומה תוגהנתהה יסופד תא יתגרדה ) הנבה םע .
וא יגולוריונ ישוק לע עיבצהל םילוכי תוריעהו הנישה יסופדב הגירח וא היי%ס ,תילאמרונ תוחתפתה לש הבו%
תוקונית לש תוחתפתה ךירעהל ןתינ תוקוניתב הנישה ירקחמ תועצמאב .שחרתהל תדמועש תידוקפת היעב
.ןוכיסב םיאצמנש תוקונית תוהזלו
,ב%יה םירדגומ הניש יבלש לש תינשנו תרזוח תושחרתה ידי לע תנייפואמה םיאירב םירגובמ לצא הניש ומכ אלש
םיגפב .םייגולויזיפ םינתשמ רפסמ לש תיתגרדה תוגזמתה ידי לע תנייפואמ "גפ! חתופמ אל םזינגרואב הניש
רחאל ודלונש! םיליגר תוקוניתב םג םימעפלו - ! יסופד :םינושה םינייפאמה ןיב המאתה ןיא "םישדוח EEG "
,םייניע תועונת ,םיינייפוא EMG יבגל םיחוכיוול ליבוה המאתהה רסוח .תי%מוס/תינפוג תוליעפו ,המישנ יסופד ,
ייחב הנישה יבלשל םג בחרוה חוכיווה .םיבלשה ןיב םירבעמה תובישח לע ,תוריעו הניש יבלש תרדגה ומכ םירבד
.רבועה
הנישה רקחמ ,תוומ ומכ םיידוחיי םייגולותפ םיאנתל הליבומ תוקוניתב ומכ םירגובמב הנישש רורב היהנ רשאכ
תואירהו בלה תוחתפתהבו הנישב תוי%ס/תוגירח תוהזל וננכות ןאכ םיחוודמש םירקחמ .הפונת לביק תוקניה תעב
! תוקונית לש ימואתפ תוומ לש היגולוי%אל זמר קפסל תנמ לע S1"S ."
תוקוניתב תוריעו הניש
Prechtl and 2eintema ודלונש תוקוניתל םלוס חותיפ ידי לע תוריעהו הנישה יבלש לש הרדגה תעיבקב וקסעתה
ןויר%ירק תא בלשל ועיצה םירחא .תוקוניתה לש תיפצנה תוגהנתהה לע ססובמ םלוסה רשאכ הנורחאל
.הנורחאל ודלונש תוקוניתה לש תויפצתה םע +רגילופה Parmelee and 3oAor!ers לש תוחתפתהה יבלש תא וושה
ליג דע תוחפל היה םליגש םיליגר תוקונית םע םיגפ תוקונית 5 ורחב םה .הכרעה ןויר%ירק ותואל םישדוח
:םירבד רפסמב ןנובתהל . עיפומ םאהו תורוגס וא תוחוקפ םייניעה םאה . REM "תוריהמ םייניע תועונת! ) םאה .
תועונת הברה תומייק 3 -ב .הרידס המישנה םאה . $&& ןיב תוקוניתה לש הלילה ךשמב וכרענש תו%לקהה
:םינויר%ירק רפסמב ונשמתשה ונא ,הנש יצח ליגל דעו הדילה EMG -ו EEG ןשי ןכא קוניתהש עובקל תנמ לע
רפסמ הלב%ב םימושרש םיר%מרפל +סונב . .
תיפצתב ונשמתשהו +רגילופב קוניתה לש םיתותיאב רקיעב ונדקמתה ונא ,+סאנש םוצעה עדימה ללגב
לש הנישה יבלש לש ןויר%ירקה תא םיאתהל תנמ לע ורחבנ םירקוח רפסמ .םילשמ עדימכ קר תיתוגהנתה
ליגמ וב שמתשהל לכונש תנמ לע םירגובמ 3 .הלעמו םישדוח
הדיריה תא וששיא ונלש םירקחמה .תוקוניתב ודדמנש םינתשמ לש הפיקמ הרדס תפשוח תורפסה לש הריקס
.םירחא ידי לע ןיוצש יפכ ה%קשה הנישב הדומצה היילעה תאו הליעפה הנישה תומכב
הנישב תודוזיפאה לש יללכה רפסמב/תומכב הדיריל םורתל הלוכי הליעפה הנישב הדיריהש ונאצמ ונא ,+סונב
תומכב הדיריה ,רמולכ .הליעפה REM תודוזיפאה רפסמב הדירימ תעבונ REM .ןהלש ךשמב הדירימ אלו ,דבלב
תוחפל ןהש תודוזיפא קר ורפסנש ללגב .& תודוזיפאה קרש קיסהל ןתינ ןכל ,ןהלש תומכב יוניש היה אל תוקד
-מ תוחפ! תורצקה .& לש ללוכה ןמזה ךשמו תומכה/רפסמה .ליגה םע ומלענ +א השעמלו ותחפש הלא ןה "תוקד
-ב תוכשוממה תודוזיפאה ,הליעפ הנישמ הנושב .ליגה םע הלוע ה%קשה הנישב תודוזיפא SWS םג תולוע
.רתוי תובר תויהנו תוכראתמ תוכוראו תורצק תודוזיפא םג ה%קש הנישב ,ןכל .ןמזה ךשמב םגו תומכב/רפסמב
ןניאש תורמלו ,העש יצחמ תוכורא רתוי ה%קש הניש לש תודוזיפאו העשמ תוכורא ןה הליעפ הניש לש תודוזיפאה
-ב תוחיכש רתוי ויה תורצק תויוררועתה .יהשלכ היגולותפ םע רשק ןהל שיש ואצמ אל "רידנ רבד הז! תוצופנ )
הנישה זוחאש דועב ,םירחא לש םיאצממ םע םאותה אצממ ,רתוי רחואמ ליגב תמועל םינושארה םייחה ישדוח
ידי לע חוודש יפכ הברהב הנתשמ אל תנחבומ אלה Emde and Wal!er תוכשוממ/תוכורא תוריע לש תודוזיפא .
-ב תוארנ העש רשאמ '7 דע .&7 ררועתהל םייושע םיישדוח דע שדוח ליגב תוקונית .ליג לכב תו%לקההמ
.ה%קש הנישמ רשאמ הליעפ הנישמ רתוי 2oAe and *nders לש הניש ןיב ןיחבהל רזוע הזה הנתשמהש וחוויד
ליגבו םיישדוח ליגב תוקונית - הובג אוה ךפיההו הליעפ הנישל ה%קש הנישמ רבעמה םהלש רקחמב .םישדוח
םג התלגתה וז היי%נ ,תובורק םיתיעל תוחפ םיררועתמ רתוי םילודגה תוקוניתהש עצוה ןכל ,םילודגה לש הצובקב
רשאכ .ונלש רקחמה 2oAe and *nders -ל םהלש םיקדבנה תא וקליח good sleeper -ו poor sleeper -ש ואצמ םה
good sleeper וליאו ה%קש הנישמ וררועתה תורידנ םיתיעל קר poor sleeper ךשמ תיבה תביבסב .הברה וררועתה
היה "םדריהל! הנישל סנכיהל תוקוניתל חקלש ןמזה 3& %עמכו םיישדוחה ינב תוקוניתל תוקד .' תוקד
ינב תוקוניתל - .םישדוח *nders and Keener יכב ןיבל תו%קש תויליל תויוררועתה ןיב ןיחבהל ךרוצ שיש ונייצ
זא תו%קשה תויוררועתהה תא םירפוס אל םא .קוניתה תמרהל תופוכת םיתיעל ליבומש $$7 -ו 457 תוקוניתהמ
ליגבו םיישדוח ליגב הלילה +וס דע םינשי - דואמ היה תיבב ה%קשה הנישה זוחא ,תאז דבלמ .המאתהב םישדוח
אל הניש לש תודוזיפא םיפיסומ ויה םא ,הליעפה הנישה זוחא ומכ ,הדבעמב %לקוהש הנישה זוחאל המוד
.הדבעמב ו%לקנש תנחבומ
תנשל הסינכה ,ליגב היילעה םע .םייחה לש הנושארה הנשה ךשמב תכשמנ/הדימתמ הליעפ הנישל הסינכ REM
-ל הסינכל רתוי ךורא ןמזל רושק היה "הניש ךסח רתוי! הנישה ינפל רתוי ךורא תוריע ןמז ,רמולכ .רתוי הכורא
REM .
הליעפה הנישה ןמז :הלשבה לש ןמיסל םימעפל בשחנ ה%קש הנישל הליעפ הניש ןיב סחיה rem לע הלוע 333
תיפצנ הזה רשקה לש הכיפה .םייחה לש םיינושארה םיישדוחה ךשמב ה%קשה הנישה ןמז
-ב 2&7 ליגב תוקוניתהמ 3 -בו םישדוח -&7 ליגב תוקוניתהמ 2 חתופמ תוחפ סופדל הגיסנ יכ הארנ .םישדוח
.שחרתהל הלוכי
-מ םילודג רתוי תוקוניתב תוריעו הניש יבגל עדימ 2 .רידנ אוה םישדוח RoAarg -מ תכשוממ הדירי ראתמ 3&7
-ל )&7 הליעפ הנישב rem ליג ןיב תוקוניתב ללוכה הנישה ןמזל האוושהב 333 2 -ל םישדוח ' וארה םירחא .םינש
בלשב לצונמ ללוכה הנישה ןמז זוחא .רתוי הנ%ק הדירי $ תנש לש NREM ליג ןיב הלועש ) -ל ' -מ םינש .$7
-ל .57 .םירגובמה לש הנישה זוחא תא ראתמש המ םיבלש לש זוחאהש ןייצל ןפוא לכב ךירצ 3 -ו $ תנשב
NREM רסוח .תדרויש הליעפ הנישל דוגינב םייתנש ינב תוקוניתב הלק הניש/םונמנ תעב הליגר הרוצב הובג
םיבלש! םיבלשה לש ןוגראה 3 -ו $ תנשב NREM ינפ לע םיקלחנ )$ קר וניא םידדמה ןיב המאתה רסוחו "תועש
יאליג ןיב .תולשב רסוחל ןמיס ) -ל ' ליגב תומונתב היילעל דוגינב הקומע הניש לש רוזיפה הנתשמ םינש 3 -ל '
ליגמ ,תוקוניתל דוגינב .םינש 3 -ה ספספתמש םירקמ רתוי הברה שי REM לצא םג רשאכ הלילה לש ןושארה
.הרוק הז םירגובמ
תונקסמ
לש ינוירה ליגב רמולכ הירחאו הדילה ינפל םייוניש שי .םחרה ךותב רקחיהל הלוכי תוריעהו הנישה תוחתפתה
32 יסופד ןיב ןוימד שי יכ הארנ ,םייגולויזיפ םייוניש תניחבמ ךרד ינויצ םה שדוח לש יתימא ליג ןכו תועובש
יוניש הניא הדילהש ךכ ינושמ ןוימד רתוי שי-דלונ אוהש רחאל ןיבל םינורחאה םיבלשב םחרב קוניתהשכ הנישה
ליחתהל ןתינש ךכ ,הלוע םייגולויזיפ םינתשמ לש "המאתה! תוגזמתה .הז םוחת לע התעפשה תניחבמ י%מרד
תוסיווב דחוימב םייניצר םייוניש רפסמל הליבומ הדיל .םהינייפאמ תא תמכלו ,םינוש םייתוגהנתה םיבצמ תוהזל
.המישנה לש
ןוגרא לש וז הפוקת .םייגולויזיפ םינתשמ לש בר רפסמ ומכ י%מרד ןפואב םינתשמ תוריעו הניש שדוח ליג ירחא
תועיגפ לש הפוקתה רחאל רמולכ ,תועיגפב היילעה םע הרושק הארנה יפכ תיזכרמה םיבצעה תכרעמ לש שדחמ
ליג תוביבסב הרצק הפוקת הנשי ,שדוח ליגב הבר 3 ןכתיי .הביציו העובק דואמ תישענ תוירוזחמה הבש םישדוח
.ומצע לשמ םינוכיס שי הזה בצמל םגש
םירקוח .רבועה ייחב יסיסבה תוליעפ/החונמ רוזחמ לש ורוקמ רותיאב תואצות בינמ "העונת! תוילי%ומ לע רקחמה
םע תוקונית תוהזל תנמ לע "העונת! תויליבומב םישמתשמ "םיגפ! םיחתופמ אל תוקוניתב םיקסועש
.תרחואמה תוחתפתהה ליבשב העורג הזונגורפ/הנחבא Prechtl עב%ל םירקוחה לש בלה תמושת תא ךשמ
תויתואירב תויעב ותיא שיש רבוע! ןוכיס ילעב םירבועב תירו%ומה תוגהנתהה לש ינוגדח/ינו%ונומהו יפי%ואיר%סה
תוכיא .אירבה רבועב םימייקש םינוש ה%ילש ינונגנממ תעפשומ תוחפ יתייעבה רבועב תויתעונתה .םיגפבו "ןהשלכ
רחא בוקעל ונלחתה ונא .םיבצעה תכרעמ תוחתפתה לש ןיקתה בצמה תא +קשל היושע תוירו%ומה תובוגתה
בוקעל ידכ הלוז ךרדו ,ינשלופ אל ,ליעי תויהל לוכי הז .םתיבב םיאירבו םיילאמרונ תוקוניתב "העונת! תוילי%ומה
-ל שדוח ליג ןיב תוקוניתב יסיסבה הניש/תוריעה רוזחמ רחאו תוריעו הניש לש תוחתפתה רחא 3 .םישדוח
וא ינור%קלא יוהיז .הנישו תוגהנתה יבצמ לש בולישו רקחמל ינויח תוריעבו הנישב הלילה ךשמב +רגילופ חוקיפ
הניש תייצרג%ניאו ,הניש ירבעמ ,המאתה לש תוכרעהו ,םינימז תויהל םיכפוה הנישה יבצמ לש בשחמ תועצמאב
םילוכי םה םאו םילק/םינותמ םייגולוריונ םינמיס םע םירושק ולא םינתשמ םא אדוונ לכונ זא .םינמיהמ רתוי ויהי
הכרעה תועצמאב וגשוהש הלא רשאמ תואדוו רתוי םע תוידיתע דוקפת תויעב לש םימדקומ םיאבנמכ שמשל
בלה לש הנתשמ לש תקיודמ הכרעהל תינויח ראשית תוריעהו הנישה יבצמ לש הרדגה .תי%רדנ%ס תיגולוריונ
חוקיפו הניש תוערפה רפסמ לש היגולוי%אה תנבהל ינויח חוו%-ךורא +רגילופ בקעמ .םיסקלפר לשו תואירהו
.הנישה תוערפהל תוחנה רפסמ +ושחל לוכי םיריעצ תוקונית רחא
רמאמ 4 ךלהמב תורעו הנישה תוחתפתה : 2 םייחה לש םינושארה םישדוחה
S=san 3oons
,הנישה יבצמ ינש לש םתוחתפתהב ןודנ הז קרפב REM Crapid e4e0mo+ment -ו " NREM C non rapid e4e mo+ment ,"
ךלהמב םתצופת סחיב שחרתמה יונישהו )$ ךלהמב ,תועש 2 ועיגהש תוקוניתב ,םייחל םינושארה םישדוחה
! ןויריהה תפוקת +וסל .,) הפוקת לכ ךא ,תיתומכ תותוחפ תופוקתל סחדנ הנישה "היצדילוסנוק! שוביג ךילהת ."
תנש ,שוביגה תפוקת ךלהמב .הלילה ךלהמב הנישו םויה ךלהמב תורעל רתוי ההובג תוריבס םע ,ןמזב תכראתמ
REM ךלהמב התצופתו הנישה ןמז לכ ךס תייצרופורפ לש םיחנומב תיתומכ הנתשמ )$ תנש .תועש NREM
םיבלשל תקלחתמ .,),3,$ לש הפוקת ינפ-לע שדחמ תקלוחמ התצופתו ,הלישבה ךילהת םע תינמז וב , )$
תויכשמה ,גוס לש הלחתה ,הלחתה ןמז ,ךשמ לע וניאצממ תא רוקסנ ונא ,ולא תויוחתפתהב ןוידל +סונב .תועש
.הנישה תופוקת ךותב ,בלשה ןוגרא תוכיאב םייונישו בלשה
םיקדבנה תייסולוא
לש תו%לקה לע ססובמ ,ןאכ גצומה עדימה 3& ליגמ ,םיילאמרונ תוקונית 3 דעו תועובש 2 םידדמנ רשא ,םישדוח
ךשמב )$ ומייתסהו םיירהצב ולחה תו%לקהה .םיימעפ תוחפל ,תועש )$ םע וראשנ תוהמאה .רתוי רחואמ תועש
.ליגר לופי% וקפיסו ןהיתוקונית )' ויה הקידבה יאליג .קובקבמ ולכא השימחו הקנהב ולכא תוקונית 3 ! תועובש
n#10E: ' ! תועובש n#10E: % ! םישדוח n#)E: $.& ! םישדוח n# 10 -ו ," 2 ! םישדוח n#) -ה ." electroencephalogram
CEEG- 3%<*(: 3$<*1E: electrooc=logram CEOGE: electrom4ogram CEMG -הו ," electrocardiogram CE3G ומשרנ ,"
1מאמל דדמכ 1מאמ ןדמואו ,+אהמ ריוא תאצוה דדמש ןשייח ידי-לע הדדמנ המישנ .ח%שה ינפ לע תודור%קלאמ
+רגוילופב וקדבנ םיר%מרפה לכ .יתמישנ Grass model . ליגב תוקוניתל . 3 -ו 2 ודדוק הניש יבלש ,תועובש
לש תופוקתב 3& ליגל ועיגה תוקוניתשכ .ימלועה תוקונית תנש דודיקל ךירדמב ןויר%ירקל םאתהב ,תוינש 3
תנש לש יתוחתפתהה הנבמה ,םישדוח NREM -ה יסופד תא רוקחל ונל רשפא , EEG םיעבוקה םי%נמלא תאיצמל
.אתלד ילגו םיריצ תוהזל ידכב ,םינתשמ םיבלש לש ןויצ תקינכ%ב שומיש ונישע .רגובמ לש הנישה יבלש תא
תנש לש ןמזה ךס לש תויצרופורפה תא ונעבק NREM תוקונית תנש בלש םיארקנה ,םיריצ תועצמאב ) יבלש .
תוקונית 3 -ו $ -מ רתוי רשאכ ,דחי ובשוח )&7 לש הפוקתה ,ואצמנ אתלדה ילגמ 3& דחא תוקונית בלש .תוינש
תנשכ רדגוה NREM תוחפל ,םיריצ אלל ) -מ תוחפו תוקד )&7 לש הפוקתב אתלד ילג 3& םירידגמ ונא .תוינש
! הפוקתה זוחאכ הניש בלש תוליעי תא epoch רתוי םדקומ ליחתהש בלשמ רצונ אלשו הנותנ ןמז תפוקת ךותב ,"
! .,) לש לוור%ניא ךלהמב,אמגודל ." .& תנשב ,תוקד REM זא,תוררוע וא העונת לש תחא הקד תשחרתמ םא ,
-ה תפוקת REM -כ תחוודמ .& לש תוליעי םע ,הכרואב תוקד -&7 הדיעמ ,הניש בלשב תנשב רתוי ההובג תוליעי .
ההובג הניש תוכיא ,ללככו .0וכו הנישה יבלשב םירצק םייוניש ,+וג תעונת ,הרצק תוררוע לש תוערפה תוחפ לע
.םיאצמנ וב הנישה בלשל םייפיצפס ,הניש יסופד לש תכשמתמ הקזחה ידי-לע תרדגומ רתוי
! ןמזומ בלש חנומה orderd stage לש תורצק תוערפהמ תומלעתה ךות ,הנישה סופד לש קלח גוציי לע דיעמ "
תופוקת םיללוכ םינמזומ םיבלש ,ךכ םא .הנותנ ןמז תדיחיב ,י%ננימודה הנישה בלשב ,םירחא םיבלש יסופד
תודדמנ,בלשה תוכיא לע הבושח היצמרופניא גישהל ידכב .יסיסבה בלשה הנבמ סופדמ תו%וסה ,תוקלח
החיקל ידי-לע בשוחמ הניש תוליעי לש סקדניא .תורע וא םירחא םיבצמ לש תוערפה ,העונת תוללוכה תופוקת
,תוקלחה תואצותה לש היי%סה תא הארמ סקדניאה .ןמזומ בלש ךותב ,בשוחמ בלש לש תופוקתה זוחא לש
.םי%לקומה םיסופדהמ
לש תופוקתב ,סנכוה ,הנישה בלש ינויצ עדימ 3& בשחמל ,תוינש P"P 11<%$ לכ התצקהש הנכות ידי-לע וחתונו ,
ת%לקה לכ .םיבלשה ירבעמ תא הכירעה ךכמ האצותכו ,ןמזומ בלשל הפוקת )$ שדחמ התנבנ ,קונית לש תועש
אלל ,הניש לש רתויב הכוראה הפוקתה .הנישה ךותב תונמזומ תופוקתו תורע ,הניש תופוקת לש +צר ךותל
ךלהמב םוקימ ,הלחתה גוס ,ךשמ :ינייפאמל החתונו התהוז ,תוערפה )$ .םיבלשה תוליעיו תויתרדסו תועש
בצמ תויצרו!ור!
םילבמ תוקונית ,הדילה רחאלש הפוקתה ךלהמב )/3 ךותמ )$ ליגב .הנישב תועש 2 םילבמ םה ,םישדוח
ךותמ ,ןמזה תויצרופורפ .תורעב םנמזמ תיצחמ הנישב םנמזמ תיצחמ )$ תנשב הלבמ קוניתהש ,תועש REM ,
תנשש תורמל .הנישה ןמזמ עברל שילשמ ,הגרדהב תתחופ NREM הלבמ קוניתה ובש ןמזה ,בר שו%יל הארמ
לש הפוקת ךותב ,הנישב )$ תנש לש התוביצי .תוחתפתהה יבלשל רבעמ ,עיתפמ ןפואב עובק אוה ,תועש
NREM תנשב עקשומה ןמז לש תיתגרדהה הדיריהו ,ליגל רבעמ REM +רגב רוריבב תועיפומ . תנשב וז הדירי .
REM לש הפוקת ךלהמב ,תוררועתהב עקשומה ןמז לש תויצרופורפב הילע ידי-לע תנזואמ )$ ןמז ךשמ .תועש
-מ תחופ העונתה ןמז .יצחל שילשמ הלוע ,ה%לקהב ,תורעה '7 ליגב ,הנישה לכ ךסמ 3 ל ,תועובש )7 ךסמ
ליגב הנישה לכ 2 וא ,םישדוח 3..7 ליגש ה%לקהה ןמזמ 3 -ל תועובש &.37 ליגב 2 .םישדוח
בלשה סוסיב
לש הפוקת ךלהמב ,הניש לש רתויב הכוראה הפוקתה התהוז ,בלש לכב ,קונית לכל )$ עצוממ ובשוחו תועש
ליגב .ליג תצובק לכל ,ךרוא לש ןקת תי%סו 3 היה ,רתויב ךוראה ,הנישה ןמז עצוממ ,תועובש )...4 תוקד
עצוממב גציימש )3.)7 ליגב .הנישה לכ ךסמ 2 היה ,רתויב ךוראה ,הנישה ןמז עצוממ ,םישדוח 3'5 תוקד
עצוממב גציימש $57 םיאליג ןיב .הנישה לכ ךסמ 3 -ל 2 ןיבו ,תועובש 2 -ל תועובש 3 ולא ןמז תופוקת ,םישדוח
רובע רתויב ךוראה תורעה ןמז .תיתועמשמ וכראתה 3 היה תועובש .)5 לש עצוממב גצייש תוקד )$7 ךסמ
ןיב אצמיהל הלוכי תלבקתמה תורעה ןמזב היילעה .תירשפאה תורעה 2 -ל תועובש 3 ןיבו םישדוח $.' -ל םישדוח
2 .םישדוח
תורעו הניש יבלש סוסיבב הצו!תה
לש הפוקת ךרואל הנישה תיינבה ןמזב 2 לש הפוקת ךותמ ,רתוי תילילל יופצכ ,תכפוה הנישה ,םייח ישדוח )$
! תועש 5 דע ברעב 5 ליגב ."רקובב 2 ליגב .תילאמודנר העיפומ וניא ,רתויב ךוראה הנישה ןמז ,תועובש 3
העגהב ,ךשוח8רוא ילגעמ םע הירשק תא רוצילו תונבהל הליחתה הנישש תורמל .יבקע רתוי סופדה ,םישדוח
ליגל 2 ליגב ,רתויב תכשוממה הנישה ןמז תפוקת ,תועובש 3 תכפוה ךא ,תילאמודנר הרוצב תצפומ ןידע ,םישדוח
ליגב .רתוי תילילל $.' ! תיסחי העובקל תכפוה הנישה תלחתה תעש םישדוח 5 היצאיצוסא הנשי."בוריקב ברעב
ליגב .תורעהו הנישה תפוקתב ,רתויב ךוראה ןמז ןיב תחתפתמ 2 בקוע רתויב ךשוממה הנישה ןמז ,םישדוח
רוזאב! תיסחי עובק אוה תורעל הניש ןיב רבעמה ןמזו רתויב ךוראה תורעש ןמז ירחא תידיימ 5 ."ברעב
הניש תו!קתה
תנשב תופקתה תויצרופורפ ,תאז תורמל .תשבגתמ הנישהש לככ תודרוי הנישה תופקתה תומכ REM ןכ םג
ךותמ.תודרוי .& לש הפוקת ךרואל הניש תופקתה )$ ליגב ,תועש 3 לש תוריבס לעב היהי קונית ,תועובש 2.$
תנש לש תופקתה REM ליגל ועיגהב . 2 תנש תופקתה בצק םישדוח REM -ל דרוי &.2 ךותב 3 לש תופוקת
תנש לש תופקתהב יתועמשמה יונישה ,תינשב תוצובק יעצוממ קודבנ םא .הניש תופקתה REM ליג ןיב שחרתמ 3
-ל תועובש 2 ןיבש הפוקתב בושו תועובש $.' -ו םישדוח 2 התואב ,הליחתמ הכוראה הנישה תפוקת .םישדוח
תנשב ,רחא בלש לכ ומכ תוריבס REM םיאליג ןיב 3-2 -בו תועובש 2 םישדוחב ,תאז תורמל .םישדוח 3 -ו $.' ,
-ב,רתוי ההובג תוריבס תלעב ,קוניתה לש הכוראה הנישה תפוקת )&7 תנשב ליחתהל , REM .
תנש תצו!ת REM
ליגב 3 +רגב הארנש יפכ ,רתויו םישדוח ) תנש , REM ךלהמב תיארקא תצפומ )$ תויבקעב הארמ איה .תועש
תנש תוחפ ,ילאנויצרופורפ אל ןפואב תוגיצמ םיירהצ תומונת .הלילה תועשב רתוי םיהובג םיזוחא REM ונלוכי אל .
תנש רובע ,הלוע סופד אוצמל REM תנש ,תאז תורמל .םירגובמב אצמנש יפכ ,הלילה ךרואל היצרופורפב , REM
.ליגה םע הביציו הליעי רתוי תויהל תכפוה
הנש לש הצו!תו תוחת!תה יבלש NREM
תנש יבלש NREM (: %0$ ליגב ,ןחבומ דוקינ ילעב םה , 3 תולבל לגוסמ קונית רשאכ ,ונתרדגה יפל ,םישדוח &7 -
$&7 בלשב ,ולש הנישה ןמז ךסמ ) בלש לש תויצרופורפב ,וז תילאודיבידניא תונוש . ) ליגב תתחופ , 2
בלש לש תעצוממה היצרופורפה ובש ,םישדוח ) -ה תנשב , MREM לע העובק איה 3'.27 .הנישה לכ ךס ךותמ ,
+רג! 3 ."
םישדוח ןיב 3-2 םיבלשה תומכ , 3-$ ליגב .הנישה ךלהמב ,דיחא ןפואב תצפומ אל 3 םיבלש ,םישדוח 3-$ ,
תנש לש רתויב הלודגה היצרופורפה לע םי%לתשמ NREM בלשו הלילה תלחתהב , ) תועש ךלהמב יבקע רתוי
םיאליגב .רקובה $.'-2 םיבלש ,םישדוח ) , 3-$ תנש לש NREM .הלילה תועשב ,תווש תויצרופורפב םישחרתמ
םיבלש 3-$ תנש לש NREM ליגב ועיפוהש יפכ הרורב תוחפ הרוצב ךא ,הלילה תליחתב םיעיפומ ןידע , 3
.םישדוח
רתויב הוראה הנישה ת!וקת #להמב םירוזחמו יתרדס בצמ
תא ונדדמ ,תיבצמ תונגראתה לש תויתרדס דודמל ,רתויב ביציה ןמזה אוה ,רתויב ךוראה הנישה ןמז יכ החנהב
לש תויתרדסה תא םוקמב ונחקל אלא ,הניש תוירוזחמ תמייק יכ ונחנה אל .הניש יבלשב םירבעמ ןיב לוור%ניאה
תנש REM תנשו NREM םירקמב .תכשמתמ הניש לש הפוקת ךרואל ,העיפוהש היי%נ לכב םכרוא תא ונדדמו ,
תנש לש םיבקוע םיכשמ ,םילאודיבידניא REM -ו NREM הנישה תפוקת ךשמב ,הדירי וא תיתועמשמ הילע וארה
.ליגב היילעה םע ךשמתמ ,יבקע סופד התייה אל ךא .רתויב הכוראה
תנש לש תויתרדס תרדגהב REM -ו NREM תנש לש הנושאר הפוקת ןיב לוור%ניאה תא ונחב ונא ,רוזחמכ NREM
תנש תפוקת לש הנורחאה הפוקתה ןיבל REM לש הפוקת רובע . )$ ,תוירוזחמה עצוממב לדבה אצמנ אל ,תועש
ךרואב םיסופד רחא ונשפיח .הנתשמ ןידע איה תוירוזחמ ,רתויב הכוראה הנישה תפוקתב .ליג תוצובקל רבעמ
םיאליגב םיקהבומ םיסופד ואצמנ אל .רתויב הכוראה הנישה תפוקת ךרואל תוירוזחמה 3-2 םיאליגב ךא ,תועובש
$.'-2 ,ןושארה רוזחמה .רתויב הכוראה הנישה תפוקתב ,תוירוזחמה ךרואב הילע לש ןותמ סופד רצונ ,םישדוח
.תוקד רפסמב רצק ,ללכ-ךרדב
בלשה תוליעי
,ןויצה יבצמ לש תופוקתה תא ביצמ תוליעי לש סקדניאה .בלש לכ לש תוליעיה עצוממ תא ונדדמ ,ליג לכל
,ליגב היילעה םע רפתשהל הרומא בלשה תוליעי .בלשה לש תוכיאה תא ךירעהל ונל רשפאמ ןכלו ןמזומ בלשב
ןויצ תו%יש .םיעובק רתויל םיכפוה םיבלש ןכלו םירגבתמש לככ רתוי בו% תנגראתמ תיבצעה תכרעמה יכ החנהב
לש תוליעיב םילדבהה .םיריעצ םיאליגב םיבצמ ךותב ,םיר%מרפ לש רתוי הלודג תונוש ןובשחב תוחקול תוקונית
תנשב רקיעב םיארנ ,ליגה םע ,םיבלשה REM בלשבו ) תנש לש NREM בלש לש תומכ היילעל סופדה . )
בלש תוליעיב היילעב הוולמ ) ליג רחאל , 3 .הנושארל עיפומ אוה ובש ,םישדוח
תנש לש תיללכה היצרופורפב הדיריה תורמל REM -מ ,הלוע הנישה תוליעי ,יללכה הנישה ןמזב 4&7 -ל 527 .
תנש תופקתה ,תאז תמועל REM -מ ,תוליעיב תודרוי 4&7 -ל '&7 תוערפה רתוי םנשיש םושמ ,ליגב הילע םע ,
בלשב תורע לש . לש NREM ירחא . 3 תנש לש תופקתה ,םישדוח REM תיתועמשמ הרוצב ןתוליעיב תודרוי ,
תנשמ REM בלש .הניש רוזחמ ךותב ) תנש לש NREM -מ תוליעיב הלוע 2'7 -ל 5.7 תנש יבלש ,ינש דצמ .
NREM 1 -ו 3-$ ליג ירחא תוליעיב יוניש %עמ םיארמ , 3 ליג ןיב .םישדוח 3-2 יאדכש םילדבה ואצמנ אל ,תועובש
.םנייצל
הניש #להמב העונת ןמזו הרצק תוררוע
םיאליגב ,הניש לש רתוי הכומנה תוליעיה 3-2 הרצק תוררוע .תוררועו תועונתמ הקלחב תעבונ ,תועובש
תנש ךלהמב דחוימב ,תוררועתהו REM תוקונית .ימצע יוריג לש העודי תינכותמ קלח םה ,תיליל הפוקת לש
תנשמ םיררועתמ REM לש בצמב וא ןצמחב רוסחממ םילבוס רשאכ h4percapnic תחת תוקונית רשאכש ןיינעמ .
! המישנ תקספהל הנכסב וא 1חל apnea תפוקת ךלהמש העונת תוחפו םירצק תוררוע יקרפ תוחפ םיארמ םה ,"
.תוחתפתהה
,םייחל םינושארה םישדוחה ךלהמב ,תוקוניתב תוררוע יסופדו הניש ןיבש רשקל וסחייתה םידחא םירקחמ
רבעמב םייתוחתפתה םייוניש לש תיפיצפסה הנבהל םימרות ונלש םינותנה .ךשוח 8 רוא ירוזחמב םירושקה
תנש לש ןוגראה ןפואל םימרותו ןגרואמ בצמל ילאמודנר בצממ ,תורעו הניש יקרפ תגצהמ REM -ו NREM ךותב
לש הנישה יבלשב םייתוחתפתה םייונישל תוכפוהש ינפל דוע ,תוארנ הנישה תינבה לש תופוקת .הנישה NREM .
העשה תוביבסב רתויב הכוראה הנישה תפוקת לש היופצה העפוהה 5 יבלשל תנגרואמ ,ברעב REM<NREM
ליגב תשחרתמו 3 הניש יבלש לש הינבהה רחאל עיגמ ,ךשוח 8רוא ירוזחמ לש יגולויבה זמרה ,ןכ םא .םישדוח
ליגב םימייקה םיבלשה לש ןידעה םואיתבו תורעו 3 .םישדוח
תנש תוליעיב ליג ילדבה REM תנש תולחתהבו REM -ה תנש תומכ .תוחתפתהה יסופדל עדימ %עמ ונל םינתונ
REM תנש תוחפ םע ,ליגה םע תדרוי ,תנמזומה REM תנש לש תולחתה תוחפו םויה ךלהמב REM קוניתהשכ ,
.לדג
ליגב 3-2 תנש ,תועובש REM -ה תנש תלחתהב התוליעיב הווש REM םישדוחב .תוכמתנ ןמז תופוקת ךותב , $.'-
2 -ה תנש תופקתה תוליעיב הדירי הנשי , REM תנש רשאמ REM תפקתה .תודעוימ ןמז תופוקת ךותב תמייקתמש
תנש REM הדיריה ןתניהב .ולא םיאליגב ,תוררוע יבלש ידי-לע תולקב תערפומ תויהל הלוכיו הרצק איה
תנש תפקתה לש תיללכה תורבתסהב REM םישדוחבש ןיינעמ הז , 3-$.' תלעב איה רתויב הכוראה ןמזה תפוקת ,
תנש לש הפקתה םע ליחתהל ההובג תוריבס REM .
תנש לש םיזוחאב הדיריה ןיב םידדה םיסחי תועיצמ וניתואצות REM ןיבל ,םויה ךלהמב התצופתב רקיעב ,
תנש .תוררוע לש תוחתפתהה REM יבלש ןיבמ ,םייגולויזיפ םיכרצ לש תוערפהל רתויב השיגרה הנישה איה
חוכיוה רואל ,ןיינעמ רבדה .רע ראשיהל תלוכיהו םלוה ןפואב ררועתהל תלוכיה ןיב תויכשמה הנשיו ןכתי .הנישה
.םינושה הנישה יבלשב םייגולויזיפ םינתשמב ה%ילשל סחייתמה
-ה תואצות EEG -ה תנש לש NREM תובקע לש בצממ ,רתויב תי%מרדה תוחתפתהה תא יסופי% ןפואב םיארמ ,
! ןיגוריסל trace alternate אתלד ילג םע ,םייתימא םיי%יא םילג לש העפוהל םיגפב תצרפתמ הקחדה יסופד וא "
ליגב ,םיריצו 5-.) -ב תוחתפתה ירקחמ .בוריקב תועובש EEG הדקמתה ונתשיג .םיירהצ תנש ךלהמב ועצוב ,
יבלש לש תוחתפתהב ,רקיעב הניינעתהו NREM םיבלש יכ םיארמ םינותנה .הנישה לש הינבההו ) , 3-$ וחתפתה
יבצמ תורבתסה לע םייגולויב םירוזחמ לש העפשהה ,םירגובמב .הנישה לש הינבהה ירחא תי%ירק הפוקתב
תנש יבצמלו תורעל תויגולויב תוי%נ .ב%יה תדעותמ תונרע REM<NREM תנש ,םיעודי NREM תועש תא תנייפאמ
תנשו תומדקומה הלילה REM -כ לש לוור%ניא .הלילה לש רתוי רחואמה קלחה תא -& לש הלחתה ןיב תוקד
יבלש REM איה +א הדדמנ ,הליל תנש ךלהמב ,רוזחמ ךרוא יסופד .הניש ירוזחמ םימייק יכ הנבהל וליבוה
תנשב זוכירל היי%נ ,תוקוניתב .םירגובמב REM ליגב רבכ אצמנ ,הלילה לש רתוי רחואמה קלחב , 3 .םישדוח
לש תורידת הליג ,הניש יבצמ לש ,ילאר%קפס חותינ '5 ליג ירחא ,בלש לש ותרזחל תוקד $ .םישדוח
תנש לש ןמזב יונישל תפסות לש הניחב ידי-לע וז הלאשל סחייתמ ונלש חותינה REM לש וא NREM רבעמ
תויבקע אל ויה תואצותה ךא ,םייתועמשמ םיסופד ונאצמ םילאודיבידניאהמ קלחב .תוששואמ הניש תופוקתל
ליג ירחא ,ודדמנ רוזחמ ךרוא יסופד רשאכ .יונישה ןוויכל וא ליגה תצובקל $.' ,הני%ק הילע ונאצמ םישדוח
ירוזחמ ךרוא לע תועיפשמ תוכורא הנישו תורע תופוקת ,הז ליגבש ןכתי .הניש תופקתהב הדירי םע תמאתומה
ינב םייתרדס םירוזחמ השולש ,תוחפל ,אלל ,תאז תורמל .הנישה )$ .הז הנתשמ ךירעל םיעצמא ונל ןיא ,תועש
.תורעו הניש לש הינבהה ידי-לע תרתסומ היהת יגולויב ךילהת לש העפשה לכ ,רתוי םיריעצ םיאליגב
ירחא .תוירוזחמה ךרוא לע םג ןכלו תופוקתה ךשמב תונושל יאדו תמרות תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תולשב 3
יולת חרכהב אל אוה לדבההו ,הליל תנש לש ולאמ הנוש ,םיירהצ תומונת ךלהמב ,הניש יבצמ יו%יב ,םישדוח
.הנישה תפוקת ךשמב
ירקחממ )$ הכוראה הנישה תפוקת ךותב םיבלשהו ,הנישה יבלש לש תוחתפתהה תא ךירעהל ונלוכי ,תועש
.הלילב ,יופצ ןפואב ,הז בלש עיפומ ,םיוסמ ליג רחאל קר .רתויב
תונקסמ
,תוררוע-תונרע לש םייגולויזיפ םיבצמ REM -ו NREM הלחה הנישש עגרמ .הדילל הכומסה הפוקתב םיחתפתמ ,
תנש הנבמ לש שו%ילה ,תונביהל NREM .תונמיהמל תוכפוה ,תוכורא ןמז תופוקתב הנישה תוירוזחמו ,עיפומ
םייגולויב םיכילהתמ רתוי םיעפשומה ,תונרע םיבצמ ,וססוב ,תינבומה הנישה ךותב םינדועמה םינבמה רשאכ
.שחרתהל םילוכי ,םיעובק
רמאמ ' :הנש לי"ל תוקנימ תימצע הע"רהו הליל תעשב (תורעו הניש יסו!ד:
יתוברעתה #רוא רקחמ
Melissa M. 2=rnham: 2eth 6. Goodlin0Fones: Eri!a E. Ga4lor: and 8homas ,. *nders
:עקר :ויה הז רקחמ תור%מ . תדדוב הניש לש ,תורע-הניש יסופד לש תיכרואה תוחתפתהה תא ראתל "
ליגמ ,תוקוניתב . # .) .םישדוח ) תוגהנתה לעו הניש יסופד לע ,תינשדח הניש תרזע תגצה לש העפשהה יוהיז "
,תימצע העגרה 3 ליגב תימצע העגרה לש םיאבנמ םימרוג יוהיז " .) ,בלושמ לדומב שומיש ךות ,םישדוח
.ךירדמכ
:הטיש לש םירושקה םינתשמו הלילב תורעו הניש יסופד ודדמנ 5& ,תוקונית ' הנושארה הנשה ךרואל ,םימעפ
-ב שומיש ךות ,םייחל Somnograph4 .םינולאשו :תואצות וחוודש יפכ ,תורעו הניש יבצמ תוחתפתהב םייוניש
םינתשמ תוחתפתהב ,םיבר םילאודיבידניא םילדבה ואצמנש תורמל תאז,ורזחוש ,תוקונית תנשב תויפצתמ
לש הגצהמ האצותכ ,תימצע העגרה תוגהנתהל וא הנישל קהבומ %קפא אצמנ אל .תוקונית תנשל םירושקה
ליגב ,תימצע העגרה לש םיקהבומ םיאבנמכ והוז םינתשמ השולש .תינשדח הניש תרזע .) תתחפה :םישדוח
םינמזו ,הדילהמ ה%קש הניש לש תוהובג תומר ,הנושארה הנשה ךלהמב ,הסירעל 1וחמ עקשוהש ןמזה תומכ
ליגב ,קוניתה תוררועתהל ,הרוה תבוגתל רתוי םיכורא 3 .םישדוח :תונקסמ לדומל תינושאר תודע קפיס עדימה
.תימצע העגרה תלוכי תוחתפתה לע םתעפשהב ,היצקאר%ניאב םיאצמנ הרוהו קונית ימרוג יכ עיצהו יבצמה
:חת!מ תולימ .%נמרפמ% ,הניש ,דלי הרוה תויצקאר%ניא ,תילאמרונ תוחתפתה ,תוקני
הלח רשאכ וא ,הלילה תליחתב דימ םדריהל םיחילצמ םניא רשאכ ,יאמצע ןפואה םינשיה תוקונית רובע
תורמל .םיאירב תורע-הניש יסופד תוחתפתהל חתפמ ביכרמל תכפוה תימצע העגרהל תלוכיה ,תוררועתה
תא ונחב םי%עמ ,יסחי ןפואה ,תוקניב תורעו הניש יסופד לש תוחתפתהה סופד תא וארה םירקחמ רפסמש
קוניתה תלוכיל תסחייתמ תימצע העגרה ,תי%רואית .תימצע העגרה תוגהנתה לש התעפוהל םירושקה םימרוגה
העגרה הז רקחמב .תירוה הרזע אלל ,ה%קש תונרע לש בצמל יכב בצממ העגרה ,אמגודל ,תוררוע יבצמ תסוול
תוררועתה רואל הניש בצמל הרזחו הלילה תליחתב ,הניש בצמל דע עגריהל קוניתה תלוכיל תסחייתמ תימצע
.הלילה ךלהמב רקחמה תר%מ ,םירחא םינתשמו תורע-הניש יסופד רחא ,תיבי%קייבוא הרוצב ,בוקעל איה יחכונה
.םייחל הנושארה הנשה ךלהמב ,תימצע העגרה תוחתפתהל םירושקכ םיבשחנש
הנישה תצופת ,תישאר .קוניתה לש ,תיסחי םיעובק ,תוחתפתה ילולסמ רחא תבקוע תורע-הניש יסופד תוחתפתה
ךלהמב )$ ןושיל םי%ונ ,ודלונ קרש תוקונית .הנושארה הנשה ךלהמב ,הנתשמ תועש .2-.4 םיקרפב ,תועש
לש 3-$ ךרואל תועש )$ םיכראתמ הנישה יקרפו הלילה תועשב הנישל תכפוה הנישה בור ,הנש ליג דע .תועש
לש הפוקתב ,הנישה לכ ךס ךא ,"היינבה תישענ! )$ יבצמ יוניש לש היצרופורפה ,תינש .%עמ תיסחי דרוי ,תועש
לש וז ומכ ,ליגה םע ,הניש REM CRapid E4e Mo+ment וא תיביסאפ הניש וליאו תדרוי תיבי%קא הניש וא ," NREM
CNon REM Sleep ,םיבר םירקחמ ידי-לע ואצמנ ולא םייסיסב םיסופדש תורמל .הנושארה הנשה ךלהמב ,הלוע "
ךלהמב $& לש תוחתפתהל םירושקה םימרוגה תא ונחב ,+קיה יבחר ,ךרוא ירקחמ %עמ ,תונורחאה םינשה
.הלילב תימצע העגרה
,םייחל הנושארה הנשה ךלהמב ,תיליל תוררועתה רחאל תימצע העגרהו תומדריה ונחבש ,תו%עמה תוריקחה
םישדוחה ךלהמב .הנושארה הנשה +וס דע ,םירחאב אל ךא ,תוקוניתהמ קלחב תחתפתמ וז תלוכי יכ וארה
.הלילה עצמאב ןהו הלחתהב ןה ,הלכאה ירחא דימ וא ךלהמב ,בורל ,םימדרנ תוקונית ,םייחה לש םינושארה
ליגב ,תאז תמועל .םיתיעל קר התפצנ תימצע העגרה $-2 וא הנישה תלחתהב תימצע העגרה תוגהנתה ,םישדוח
.הנש תדלוה-םויל דע התורידתב תולעל ה%ונו ,תוקוניתהמ קלחב עיפוהל הליחתמ ,הלילב תוררועתה רחאל
םיקוקז רשא תוקונית תמועל רתוי בו% םינשיה תוקוניתל ,םהירוה ידי-לע םיבשחנ םמצע תא םיעיגרמה תוקונית
םושמ ,םידליה אפור לצא תובר םימעפ םילוע ,תוקונית לש הניש תוערפה .הנישל תורעמ רובעל ידכב ,הרזעל
,ןכא .החפשמה לע בר ישוק תורצוי ןהש ,rance and 2lampied C1))) תוערפהמ םילבוס רשא תוקונית ורידגה ,"
,תויוררועתה ,קויד רתיל .רע אוה יכ ועדי וירוהש ילבמ ,הנישל הרזח עגריהל לוכי וניא רשא קוניתכ ,הניש
הריקחה תר%מל .תירוה תוברעתה השורדו ומצעב ןושיל רוזח לוכי וניא דליה רשאכ ,םירוהל הברה יכה תועירפמ
.םתחפשמב הכפהמ רוציל םילוכי ,תימצע העגרהל תלוכיה תא םיחתפמ םניא רשא ,ולא תוקונית ,תיפיצפסה
לש תובכרומה תא 1מאמ יבצמ לדומ .קפסמ וניא ,תימצע העגרה לש התעפוה תא ראתמה ,%ושפ יראיניל לדומ
היושע ,תימצע העגרהל תבלושמ הבי%קפסרפ .תוחתפתה ןמז ךשמל רבעמ ,תויצקאר%ניא ימוחת וא תכרעמ
+רג .םהיניב היצקאר%ניאהו םירוהה ינייפאמ ,קוניתה ינייפאמ תא לולכל . תודש לש ,יבי%%נ% לדומ הארמ
,ןכומכו ינשל דחא םירושקכ םיבשחנ ,תודשה תעבראב םינתשמ .תימצע העגרה םע םירושקה ,םיילאיצנ%ופ
לדומה .תורע בצממ הניש בצמל ומצע תא עיגרהל ,דליה לש ותלוכי רסוח 8 דליה לש ותלוכיל +וסבל םירושק
רפסמל קוניתה ןיב ,יבי%קאר%ניאו ימאניד ךילהתמ עבונ ,הנישל תורעמ ימצע תוסיו יכ ןויערה תא +קשמ
.הינב ךילהתב אצמנ הז לדומ .םילפ%מ םע היצקאר%ניא ךרד רקיעב תוכוותמה ,תוקחורמו תובורק תועפשה
ךרוא ירקחמ ושענ אל .םיקדבנ ןיב םירקחממ וא8ו תונ%ק תולקסמ עיגמ בלושמה לדומל תיקלח הכימת ,רמולכ
.םירעושמה םירשקה תא וקדבש
הנתשמ אוה ,תוקונית תנש לש רשקהב ,תירקחמה בלה תמושת בורל הכזש הנתשמה ,קוניתה הדש ךותב
העגרהו %נמרפמ% ןיב רשק .הלילה תנש תוכיאל ,עונצ ןפואב םנמוא ,רשקנ תוקונית %נמרפמ% .%נמרפמ%ה
ילעבכ ,תימצע העגרה לש תלוכי ילעב ויה אל רשא ,םהידלי תא וגריד תובא .ןכ םג חווד ,הלילה ךלהמב ,תימצע
גורידב אצמנ אל המוד רשק ,תאז תמועל .תימצע העגרה תלוכי םע תוקונית תמועל רתוי השק %נמרפמ%
.תוהמא ידי-לע ,תוקונית לש %נמרפמ%ה Minde C1))% םיישקו השק %נמרפמ% ןיב רשק םייק יכ ,וחוויד ויתימעו "
העגרה תלוכי ילעב ויה אל! םהירוה לש הרזע אלל ןושיל בושל ולכי אל הניש יישק ילעב ,םרקחמב .הנישב
."תימצע
.תוקונית ברקב ,הנישב תוערפהל םה +א ורשוק םיירוה םימרוג Seier C1))' ןיב רשק םייק יכ ,וחוויד ויתימעו "
.תו%ועפב ,הנישב םיישקל יוקל יתחפשמ דוקפתו תוהמא ברקב תישפנ הלחמ לש תוהובג תומר 2enoite C1))( "
תמועל .החו%ב אל תורשקיה יסופד םע תוהמא ויה ,םמגדמב ,הניש יישק ילעב תו%ועפה לכל יכ ואצמ ,ויתימעו
.הלילה ךלהמב ,עגריהל תוקונית תיי%נו םאה לש יגולוכיספ בצמ ןיב רשק אוצמל חילצה אל +סונ רקחמ ,תאז
.ינילק אלה חוו%ב תואצמנכ וחווד יהמיא ןואכיד תואצותמ עבנ ,הז +קת אל אצממו ןכתי
,םתסירעב םיחנומ רשא תוקונית ,רתוי הרורב הרוצב םויכ וראות תימצע העגרהו תורע-הניש תודש ןיב רשקה
תמועל ,תימצע העגרהל רתוי ההובג תוריבס ילעב ,הניש ירזעב שומיש םישוע רשאו הלילה תליחתב ,םירע
,םהלש הנישה כהסו רתוי םיכורא ןמז יקרפל ןושיל םי%ונ ,תימצע העגרה תלוכי ילעב תוקונית ,+סונב .םהיתימע
הריקס .הליל תנשב תימצע העגרהל לדומה יביכרמ לכ ןיבש רשקל תיאדו תודע הנשי .רתוי לודג הלילה ךלהמב
.הנורחאל המשרנ הז רשק לש רתוי ת%רופמ
התייה הר%מה ,תישאר .תוקוניתה תנש תא רוקחל אוה ,תיסחי +קיה בחר ,ךרוא רקחמכ ,יחכונה רקחמה תר%מ
,תינש .הנושארה םייחה תנש ךלהמב ,תורעו הניש תוחתפתה לש םייסיסבה םיסופדה לע תומדוק תודובע רוזחש
! לופכ ןורוויע ת%ישב תוברעתה ,ןוחבל התייה הר%מה do=ble blind העגרה ריבגהל ידכב ,תילאמודנר המשה ,"
תימצע העגרה תלוכי לש תוחתפתהל םיליבומה םיירשפא םימרוג תוהזל התייה הר%מה ,שולש .הלילב תימצע
ליגב .) .םישדוח
הטיש
# םיקדבנ
.רקחמב תופתתשהל ,בתכב םתמכסה תא ונתנ םירוה .הניילורק ת%יסרבינוא לש הדעוה ידי-לע רשוא רקחמה
54 ! תוקונית $3 תואפרמב ומסרופש תועדוממו םייתליהק תורוה ירועישמ הליחת וסיוג ,םהיתוחפשמו "םירכז
בוריס תומר ,הז תוחונ םגדמב .הדילו ןויריה יכוביס אלל ,םייפוסה ןויריהה יבלשל ועיגהש תוקונית וללכנ .םידלי
כהס .תוכומנ ויה הרישנ וא $ תויעב ללגב ,שדוח ליגל ועיגה םהיתוקונית רשאכ ,רקחמהמ ורשנ תוחפשמ
,יתועמשמ ןפואב רסח עדימ ילעב ויה תוחפשמ שולש .רקחמב חכנש םוליצ דויצהמ תוגאד וא קוניתב תויתואירב
וראשנש ךכ ,רקחמה חותינמ ואצוה 5& ! םיפתתשמ $) ."םירכז
לש םייפארגומד םינייפאמ 5& הלב%ב םיגצומ תופתתשמה תוחפשמה . ! םינבל ויה תוקוניתב ברימ . 2. 6 427 ,"
! דחא קונית .7 ,יתייסא היה " 3 ! $7 -ו םיינפסיה ויה " .' ! .-7 .םיינתא ברל ובשחנ " 447 ,םגדמב תוהמאהמ
.הכרעהה תופוקת לכבו הדילב םיאירב ויה תוקוניתה לכ .תירסיק ודלי ראשה ,תילאניגו םהיקונית תא ודלי
םוכיס תו%לק ולביק רקחמה תא ומילשה רשא תוחפשמה לכ ךא ,םתופתתשה רובע לומגת ולביק אל תוחפשמ
.הנושארה םהייח תנש ךלהמב ,םהיקונית תנש לש
# יוסינה ךלהמו לוקו%ורפ
! תיגוציי הניש תרזע תוצובקמ תחאל תוקונית תיארקא וביצה רשא ,לופכ ןורוויע תוברעתה היה רקחמה הנבמ
RS* ! תרוקיב וא " S3 תודלוח ידלו .אצאצה רובע ,העגרה תלוכי לעבו יפיצפס ,קזח יוריגכ אצמנ יהמיא חיר ."
,םדא תוקונית ,המודב .חיר לש םיזמר ידי-לע ,הדילה רחאל דימ ישיאה םתלכאה םוקימ תא םינמסמו םיאצומ
רחאל .& -ה תצובק ,ןכל .יחש תיבו המקר חיר ידי-לע ,תרחא םא בלחמ םמיא בלחב םיניחבמ ,םייחל םימי RS* ,
-ה תצובקש דועב ,יהמיא +וג חיר וב רדחוה רשא ,הניש רזע הלביק S3 +וג חיר אלל ךא ,ההז הניש רזע הלביק
,יבקע ןפואב ודדמנ הנישה רזעב תוקוניתה לש שומישה .שדוח ליגב ,הסירעב קוניתל וגצוה הנישה ירזע .יהמיא
תורמל .הנושארה םייחה תנש ךלהמב ,תימצעה העגרהה תלוכיל וא8ו הנישל הרזע םתגצה םאה עובקל ידכב
לש םידדומה לכ ,+סונב .רקחמה לש תורחא תור%מל םיעדומ ויה אל םה ,םתצובק סו%א%ס לע ועדי תוחפשמש
.ופצ וב קוניתה לש הצובקה סו%א%סל םירוויע ויה הניש לע עדימ
-ה יאנתב RS* הלביק אמא לכ .םייעובש ךשמל ,יליל שובלכ רקחמה לש תוצלוח ושבל תוהמא , ) תוצלוח
הצלוח השבל םאהש רחאל ,שדוח ליגל עיגה קוניתהשכ ,םייעובש ןיב היה הקונית רשאכ ,הלילה ךלהמב שובלל
שומישל ,המו%א הזיראב המשוה היינשה הצלוחה .קוניתה לש ותסירעב תוצלוחה ןמ תחא המשוה ,םייעובש
ליגמ ,שדוח לכב .הנושארה הצלוחה תא 1וחרל ךרוצ היה רשאכ ,הפולחכ )-.) תקבא ולביק תוהמא ,םישדוח
חי%בהל רזע הז ןונער ךילהת .םיפסונ םיימויל התוא שובלל הצלוחה תציחר רחאל ושקבתהו חיר תלו%נ הסיבכ
היינשהו הסירעב ,עובק ןפואב הראשנ ,השבלנש תחא הצלוח תוחפל .םאה ומכ חירהל וכישמי תוצלוחה יכ
.המו%א תיקשב
-ה הצובקב ושענ ןומזתו ךילה ותוא S3 רצונ רשק .תוצלוחה תא ושבל אל תוהמא וז הצובקב יכ הדבועה דבלמ ,
.חיר תלו%נ הסיבכ תקבא התוא םע תוצלוחה תא 1וחרל ידכב ,תישדוח הפוקת התואב ,וז הצובקב תוהמא םע
-ה תצובקב תוקוניתש ,ןאכמ RS* תצובקב תוקונית וליאו ישדוח ןפואב שדוח וחירש ,חיר 1יפמ %קייבוא םע ןנשי
S3 ,םייעובש לש הפוקתה ךלהמב .חיר אלל הסיבכ ידי-לע תישדוח שדוחש ,יהמיא חיר אלל 1פח ותוא םע ונשי
תוחפשמה תוצובק יתש ,"הצלוחה תא ושבל אלש יאנתב וא! הלילב הצלוחה תא שובלל תוכירצ ויה תוהמא הב
הדימע אדוול ,ןכ ומכו יתואירבה ובצמו ולש הליכאה ילגרה ,דליה תנש תא רקחתל ידכב ,ןיגוריסל םימיב וארקנ
.הצלוחה תשיבל לוקו%ורפב
ידכב םוליצה דויצ תא םיקה רקחמ רזוע ,שדוח ליגל ועיגה תוקוניתה רשאכ ,םייעובשה תב הפוקתה רחאל
הבכשה ןמזב ה%לקהה תא ליחתהל ושקבתה םירוה .םיבקוע תוליל ינשל ,קוניתה לש הלילה תנש תא %ילקהל
תוצלוחהמ תחא ,יוסינה יאנת ינשב ,הז ןמזב .םוי לש ותליחתב ,ררועתה קוניתה רשאכ ותובכלו קוניתה לש ליגר
םיאליגב בוש ומלוצ תוקוניתה .המו%א תיקשב המשוה היינשה הצלוחהו קוניתה תסירעב המשוהו הרשקנ 3,2,- ,
-ו .) ןפואב גהנתהל היחנה ולביקו תופוקתה ןמ תחא לכב םינולאש ואלימ םירוה .םיפוצר תוליל ינשל ,םישדוח
תא לוספל ונלוכי אלש תורמל .הלילה ךלהמב תירוה תוברעתהו הבכשה ןמז ךלהמב תוגהנתה לש םיחנומב ליגר
וארה ,תוהז תוקינכ%ב שומיש ושעש ,םימדוק םירקחמ ,ו%לקוהש תולילב תרחא וגהנתה םירוה יכ תורשפאה
.הליגר תירוה תוגהנתה לע תו%לקה יכילה לש ה%עומ העפשה
- הדידמו רושכמ
.םימיאתמ םה םהילא לדומה ימוחתל סחיב םיגצומ םידדמה
קוניתה םוחת . .יפארגומד ספוט ידי-לע אלומש ,רצק יפארגומד ןולאשמ וזכור קוניתל םיי%נוולר םינתשמ
הד יל ,ןוירה ,םירוה תקוסעתו תלכשה :ןוגכ עקר וללכ םי%רפה .םייעובש ןיב היה קוניתה רשאכ ,ירקיעה לפ%מה
לש יתואירבה בצמה לע תוחוד ושענ ,ואידיוה תודידמ ןיב ,םייניב תופוקתב .קוניתה לש תיתואירב הירו%סיהו
.החפשמהו קוניתה
.טנמרפמט םיאליגב ךרעוה קוניתה %נמרפמ% 3 -ו .) לש קוניתה תוגהנתה ןולאש ידי-לע ,םישדוח Rothbart
C12G: 1)/1 -ה ." 12G -מ בכרומה ןולאש וניה -$ םירזגנ םכותמש ,םי%ירפ 2 ךויח ,תוליעפ תמר :תולאקס יתת
םילבקמ םי%ירפ .היצ%ניירואה ךשמו העגרה תלוכי ,תולבגהמ הקוצמ ,שדח 1פחל הבוגתב תוי%יאו הקוצמ ,קוחצו
תלאקסב ןויצ 4 לש תודוקנ 6i!ert -שכ , . וליאו םעפ-+א ןייצמ 4 לש הבושתל תורשפא תמייק .דימת ןייצמ
.הלאקסה ןייפאמ לש רתוי ההובג המר לע דיעמ הלאקס תת לכב רתוי הובג ןויצ .%ירפ לכל םיאתמ אל
לש תומיגד רובע תוהובג ,הז דדמ לש ,הלאקס תת לכל תחוודמ תימינפ תונמיהמ 3 -ו .) .םישדוח
הנישה רשקהו תורע-הניש םוחת .ואידיו תוטלקה ןמז יצבקמ . -ל ה%לקוה הליל תנש ) לכב ,תופיצרב תוליל
-מ דחא ' תוגהנתה ,הרצקב .םדוק החווד וז ה%יש .ואידיוה תו%לקהל ןמז יצבקמב שומיש ךות ,הדידמה יאליג
! ואידיו ת%לק תוללוכה ,ואידיו תו%לקה לש תודיינ תוכרעמב שומיש ידי-לע ת%לקומ תורעו הניש Panasonic ,"
! הרואת לש תוכומנ תומרל הקוקזש ואידיו תמלצמ san4o רו%ינומ ,קוניתה תסירעל ךומסב ,הבוצח לע תבשויה ,"
בצמב ו%לקוה לוקו ואידיו ינמיס .לוק ת%לקהל ןופורקימו ואידיו .5 יקרפמ םינוש ואידיו לש ןמז יקרפ .תועש
,ואידיוב .היצמרופניא תצמחה ןיא ואידיוב דועב ,פישחה ןמזב קר ת%לקומ היצמרופניאש לכב קזב תונומת לש ןמז
בצמ .תחא ואידיו ת%לקב ,ת%לקומ ,הלילה ךרואל הלוכ תוגהנתהה .5 לש ה%לקה גשות יכ חי%במ ,תועשה
עיפוי ןועשה לש יתימאה ןמזהש ידכ לעפוה ןמז דודיק רצוי .תורעו הניש לש תוגהנתהו ולוכ הלילה ךלהמ
.ת%לקב
-ה יאנתל םירוויע ,רקחמ ירזוע םי%נדו%ס RS*<S3 לש המרל ןומיא ורבעשו 5'7 הניש יבצמ דוקינב תונמיהמ
הכוראה הנישה תפוקת :ובשוח תורעו הניש לש םיאבה םינתשמה .ןויר%ירק עוברל ידכב ת%לק לכ ודדוק ,תורעו
! רתויב 6SP ! תוקדב הנישה לכ ךס ," 8S8 תנש היהש הנישהמ ןמזה זוחא ," REM ,תיבי%קא הניש! *S תנש ,"7
NREM ,תיביסאפ הניש! GS ! תונרע ,"7 *W ! הלילה ךלהמב הסירעל 1וחמ אצמנש תופוקת ,"7 OO3 ןמז ."7
תוברעתה תובקעב ,הנישה הלחהש רחאל ,הסירעל 1וחמ קוניתה הליבש ןמזה תייצרופורפל סחוימ הסירעל 1וחמ
תירוה תוברעתה ,הנישה ירזעב קוניתה שומיש ,הלילב ררועתה קוניתהש םימעפב רפסמ ודדמנ ,ןכ ומכ .תירוה
הסירעל סנכוהשכ קוניתה לש תורעהו הנישה בצמ ,הסירעהמ האצוהב הוולמ וא הסירעה ךותב ,הלילה ךלהמב
! תוררועתה רחאל ,תוקונית לש תימצעה העגרהה זוחא ,+סונב .אוה +א דדוק הסירעה םוקימו SS בשוח ,"7
םימעפה לכ ךסב קלוחמו ,תוררועתה בקע ,תירוה הרזע אלל ,ןושיל ומצע תא םידרה קוניתהש םימעפה רפסמכ
.הלילה ךלהמב ררועתה קוניתהש
.לפטמה םוחת .הלכאה סוטאטס ! ליג לכב .,3,2,-,.) ןהש הלכאהה ת%יש לע ולאשנ תוהמא ,"םישדוח
.לכואל קוניתה לש הבוגת לכו קצומ ןוזמ םע תודדומתה ,"ברועמ ,קובקב ,הזח! תושמתשמ
.ןואכיד לש ןואכידה ןולאש תא אלמל ושקבתה תוהמא 2ec! C2"1 רחאלו םייעובש ינב ויה םהיתוקונית רשאכ ,"
! הדידמ תפוקת לכב ןכמ .,3,2,-,.) -ה ."םישדוח 2"1 -מ בכרומה ןולאש אוה , ). תומר ךירעהל דעונש ,םי%ירפ
לש תימינפ תונמיהמ לע חווד ,םירקחמל רבעמ .ןואכיד &.5. ןיב תוענ תואצותה .םייר%איכיספ אל םיקדבנל , &
-ל 23 -מ הובג ןויצ ,תויללכב .רתוי הובג ןואכיד תומר לע תודיעמ רתוי תוהובג תואצותשכ , .& ,תוחפל ,לע דיעמ
.הכומנ ןואכיד תמר
תירוה תוליעיו ירוה ץחל ואלימ תוהמא . ) ! תורוה יעוריא תלאקס :תולאקס PES תולגוסמ תשוחת תלאקסו ,"
! תירוה PSO3S ינב ויה ןהיתוקונית רשאכ ," .,2 -ו, .) -ב שומישה .םישדוח PES םהידדממ קתעוה תוקוניתל
לש םיירוקמה 3ronic and Greenberg C1))0 -ב ." )& תמצועו תויבקע תא םידדומ ,ימצעה חווידה ילכ לש םי%ירפה
,תורידנ םיתיעל! עיפומ אוהש םימעפה רפסמ יפל ןויצ לבקמ %ירפ לכ .קוניתב ימוימוי לופי% םע רושקה 1חלה
! החר% יהוז המכ דעו "ןמזה לכ ,הברה ,םימעפל . ,החר% אל * ' יתתב רתוי םיהובג םינויצ ."הלודג החר% *
האצמנ .1חלב הרושקה החר% תשוחת רתוי לעו רתוי לודג ירוה 1חל לע םידיעמ ,המצועו תורידת לש תולאקסה
! המצועו תורידת לש תולאקסה יתתב תונמיהמ as#0./&: as#0.) -ה ."המאתהב , PSO3S םילפ%מה תשוחת תא קדוב
תב הלאקס לע םימאותמה םי%ירפה .תירוה תולגוסמל עדונב 2 אל דאמ-ל םיכסמ דאמ ןיב הענש תודוקנ
תונחבומ .םיכסמ ) תא ךירעמ ןושארה .תורוה תכרעהו תימצע תולגוסמ :םיאבה םי%ירפה יפל תולאקס יתת
המרה תא ךירעמ ינשה ,הבו% תורוהל םיצוחנה ,תונמוימהו עדיה םדיב םייק יכ םישיגרמ םירוהה הבש המרה
.הרוהה דיקפת םע םהל חונו םיכירעמ םירוהה הבש
.תירוה תורשקיה יסופד לש באה לדומ לע ססובמש םיסחי ןולאש ידי-לע הכרעוה םירוה תורשקיה יסופד
2atholomeA C1))1 םלוב תגרודמ תורהצהה תעברא ןיבמ תחא לכ .םירגובמ ברקב תורשקיה לע ," 6i!ert ןיב .
דע "ללכ םיכסמ אל! 4 ןפואב ,ותוא תראתמ תורמאה ןיבמ וזיא גרדל םילאשנה םיכירצ ,ןכמ רחאל ."דאמ םיכסמ!
.דחופו דור% ,ל%במ ,חו%ב :תורשקיהה יסופד תעברא ןיבמ דחא םע תומאתמ תורמאה .רתויב בו%ה 2atholomeA
and 9oroAitH C1))1 יסופד לש תונויארמ ,יולת יתלב חווידל ימצע חוויד ידדמ ןיב ההובג המאתה לע וחוויד ,"
.םירגובמ תורשקיה
עדימה תתחפהו חותינ
! הרבחה יעדמל הקי%סי%%סה תליבחב שומיש ידי-לע ובשוח תוקי%סי%%סה לכ SPSS הסרג ," .& לכש ןוויכמ .
התייה ה%לקה ) םיאליג רובע םינימז ויה הניש רשקהו הניש ינתשמ לש םי%ס יתש ,תופיצרב תוליל .,3,2,- -ו
.) ינש ןיב םימאותמ םינתשמה לכ יכ אודיו השענש רחאל .הליל לכב תואצותה ןיב האוושהל םאתמ ךרענ .
-ל רבעמ םינתשמה לכל עצוממ בשוח ,תולילה ) הירוג%ק הפסונ הסירעל הסינכ םור% בצמ הנתשמל .תולילה
רזעב שומישה רובע .ןשי ינשה הלילבו ,דחא הליל רע ןושיל םשוה קוניתש תורשפאה תא +קשל ידכב תברועמ
הניש רזעב שומיש ושע אלש ולאלו בוליש דוקה ןתינ ,הליל לכב ,הנוש רזעב שומיש ושע רשא תוקונית ,הניש
.1פחב שומיש םישועכ ובשחנ ,ןכ ינשה הלילבו דחא הליל
םילדומ לש םירזוח םידדמב שומיש השענ ,תורעו הניש יסופד לש תיסיסבה תוחתפתהה תא ןוחבל ידכב
! םיללכ םייראיניל G6M הניש רשקה לש ,םיקדבנ ךות ,םיימו%וכיד םינתשמב ןמז ךרואל םייוניש ןוחבל ידכב ."
-ב שומיש השענ ,"0וכו ,הסירעל הסינכ םור% בצמ ,הסירע םוקימ! G לש 3ochran רקחמה חותינל תפסונ ךרדב .
ברעמ הז ךילה .תיקדבנ ךות ,תעבורמ היסרגרל ופשחנ תורע הנישה ינתשמ ,תורעו הניש יסופד לש ,יכרואה
שוריפל ןתינ י%רדנ%סה עופישה .קדבנ לכ רובע ,רשי וק ,הלידג תמוקע לש רתויב הבו%ה המאתה לש בושיח
םיכרעה ןיב חוו%הו ןמז ךרואל ,יונישה תמרל דדמכ &-. ךתוח רשיה וקה ובש ךרעה תא הווהמ ךותיחה תדוקנ .
-ה ריצ תא 7 ולא םיכילה ,םיילאודיבידניא םילדבה תכרעה לש תורשפאל רבעמ ."רעושמה הדילה ןמזה ךרעה!
.רתוי רחואמ חותינל ,םינתשמה רפסמ לש התחפהל םיתרשמ
יאנת ,תימצע העגרה יסופד תוחתפתה לע ,יהמיא +וג חיר תלעב הצלוח םע הנישה תעפשה תא ךירעהל ידכב
-ה ךילהל ,םיקדבנ ןיב םינתשמ האוושהכ +סוותה לוקו%ורפ G6M דח חותינב שומיש השענ,+סונב .ליעל ראותש
! םינתשמ לש ינוויכ *NO5* ופשחנ רשא ,תוקוניתה ןיב הנוש ,תורעב תימצע העגרה לש זוחאה םאה ןוחבל ידכ ,"
.רקחמה יאליג לכב ,ופשחנ אלש ולאל יהמיא +וג חיר תולעב תוצלוחל
! הבורמ היסרגרב שומיש השענ StepAise לע ,םימוחתה לכמ םינתשמ לש תיסחיה העפשהה תא ןוחבל ידכ ,"
ליגב ,תימצע העגרה תלוכי .) תלוכי םע םאתמב ויהשו םימוחתה ךותב ,םייולת יתלבה םינתשמה קר .םישדוח
ליגב תימצע העגרה .) ידכ רקחמהמ ואצוה תפתושמ תונוש ילעב םינתשמ .היסרגרה בושיחב וסנכוה ,םישדוח
.היסרגרה בושיחב היעב עונמל
תואצות
תימצע העגרה תלוכיו תורעו הניש יסופד לש תוחתפתה
.תורעו הניש יבצמ תוחתפתה הלב%ב םיגצומ ,הליל תעשב תורעו הניש ינתשמ לע ראותמ עדימ ) לש תואצותה .
! םירזוח םידדמ ךילה G6M ! רתויב תכשוממה הנישה תפוקת יכ הלגמ ," 6SP ליגמ תיתועמשמ הרוצב התלע ," .
ליגל שדוח 3 ; .םייחל הנושארה הנשה +וסל דע יוניש אלל %עמכ ראשנ זאו םישדוח , C$: .'E # 1/.$/: p<0.01 .:
ליגמ חנצ רפסמה ,הלילה ךשמב ררועתה קוניתהש םימעפה רפסמ רובע הרק ךופהה רבדה . ליגל שדוח 3
; ,םייחל הנש ליג לע תיסחי עובק ראשנ זאו ,םישדוח ,C$: .'E # ..1(: p < 0.01 תוקוניתש ןמזה זוחא ,המודב ."
ליגמ חנוצ ,הסירעל 1וחמ םילבמ . ליגל שדוח 3 ; .הנש ליג דע עובק ראשנ בושו םישדוח , C$: .'E # %%.((:
p<0.01 ךרואל ,תקהבומ הרוצב הנתשה אל ,םתסירעב םירע וליב תוקונית ובש ןמזה תייצרופורפ ,תאז תמועל .:
; דרי תיבי%קא הנישב וליב תוקוניתש ןמזה זוחא .הנושארה הנשה ,C$:.'E#1&/.(/: p<0.01 ןמזה זוחאש דועב ,:
; הלע העוגר הניש לש ,C$:.'E # 1.%.).: p<0.01 ליגמ ,: . הרוצב הלע ללוכה הנישה ןמז ,םויסל .הנש ליגל שדוח
; תיראיניל ,C$:.'E#(/.%/: p<0.01 ךסש תורמל .דבלב הליל הנשל םיסחייתמ וללה םינתשמה לכ יכ ןייצל שי .:
ךותמ ,הנישה )$ .הלוע ,הליל תנשב הלבמ קוניתהש ןמזה ךשמ ,הנושארה הנשה ךרואל הגרדהב דרוי ,תועש
רע הלבמ קוניתהש ןמזה ךשמ וליאו ,דרוי ,הסירעל 1וחמ הלבמ קוניתהש ןמזה זוחא ,תינבנ הנישהש לככ
תוקונית רובע ,תורעו הניש יבצמ תוחתפתה לע םימדוק םיאצממ םירזחשמ ולא םיאצממ .עובק ראשנ ,הסירעב
.םיאירב
.תימצע העגרה תלוכי תוחתפתה ליגמ יראיניל ןפואב ולע תימצעה העגרהה יבצמ זוחא . ליגל שדוח .) םישדוח
; ,C$:&.E # $./': p<0.01 -ב ,תוררועתה תובקעב ,םמצע תא ומידרה תוקונית ,שדוח ליגב .: )4.27 .םימעפהמ
ליגב ,דגנמ .) -ל התלע תוררועתה בקע ,תימצעה העגרהה תלוכי םישדוח $2.$7 הלב% האר! ) םיסחי ."
ןפואב .ליגה םע יתגרדה ןפואב הדרי רשא ,תוררועתה בקע תימצע העגרה תלוכי יא יבצמ רובע םימייק םיכופהה
ורזענו תימצע העגרה תלוכי אלל ויה תוקוניתה לש תוררועתהה יבצמ תיצחממ רתוי ,הנש ליגב ,עיתפמ
.תירוה תוברעתהב
תימצע העגרה תלוכיו תורעו הניש יבצמ תוחתפתהב םיילאודיבידניא םילדבה
הניש ינתשמב ,תוחתפתהב רוריבב םימייק םיילאודיבידניא םילדבה ,תולודגה ןקתה תוי%סמ קיסהל ןתינש יפכ
הלב%! תימצע העגרה תלוכיו תורעו ) הניש לש םינתשמה ,םיילאודיבידניאה םילדבהה תא רתוי רוקחל ידכב ."
םיי%רדנ%ס םיעופיש םיארמ םיעצוממה .תיקדבנ ךות היסרגרב שומיש ךות ורקחנ ,תימצע העגרה תלוכיו תורעו
הלב%ב םיגצומ םידרוי וא םילוע םיעופיש םע תוקונית לש זוחאו 3 הנישה תפוקת יכ ,אמגודל ,תוארמ ולא תואצות .
רובע ךא ,"יבויח עופיש ידי-לע ראותש יפכ! םידליה בור רובע ,הנושארה הנשה ךלהמב הלוע ,רתויב הכוראה
תלוכיה זוחא רובע תשחרתמ רתויב הלודגה תונושה .תדרוי וליפא וא יוניש אלל תראשנ איה ,םידליהמ קלח
! תוררועתה רחאל ,תימצע העגרהל ss -שכ ,"7 '2.27 וליאו הילע םיארמ המיגדהמ $3.$7 ךרואל ,הדירי םיארמ
רובע האצמנש תקהבומה תיראינילה היילעה תורמלש ךכ .ןמז SS -ה חותינב 7 G6M רפסמ ,ליעל הארנש
.הז סופד לע ונע אל םילאודיבידניא תוקונית לש יתועמשמ
הניש ירזע תועצמאב תוברעתה תועפשה
ועבקנש יפכ ,הניש ירזעב הרושקה תימצע העגרה תוגהנתה לשו הניש יסופד לש תויבקע תואצות ואצמנ אל
! הניש ירזע יגוציי! חותינב תוצובקה RS* !! תרוקיבה תצובק לומ " S3 ליגב ." - -ה תצובקמ תוקונית ,םישדוח RS*
; תצקמב ,רתוי הרצק הניש תפוקת וארה ,C$:.'E # (.&%: p<0.0$ ; תורע רתוי הברהו ,: ,C$:.'E # (.&%: p<0.0$ ,:
-ה תצובקב תוקוניתה תמועל S3 -ב תוברעתההש ןוויכמ ,תאז תמועל . RS* רבעמ ,תקהבומ העפשה התארה אל
-ה תוצובק ,ןמזל RS* -הו S3 .חותינה לכל ודחוא
בלושמה לדומב םימוחת
קוניתה םוחת . טנמרפמט םיאליגמ ,%נמרפמ% לש דמימ לכ רובע ,ןקת תוי%סו םיעצוממ . 3 -ו .) ,םישדוח
הלב%ב םיגצומ $ ןיב םימאתמ . 2 ןיב וענו םיקהבומ ךא ,םיעונצ ויה ,םיאליגה ינשב ,%נמרפמ%ה ידמימ &.)4
-ו תויבי%קאה תומרל &.'3 .קוחצו ךויח דמימ רובע
לפטמה םוחת .הלכאה סוטאטס . ,שדוח ליגב 2' ! 5.7 ,הקנהב ולכא תוקוניתהמ " .) ! .'7 יצח תוחפל וקני "
קרו ןמזהמ 3 ! $7 ,הנש ליגל םעיגהב .ללכ וקני אל " $$ ! תוקונית '27 -הו ירמגל קוניל וקיספה " 3' ! םירתונה
$$7 .תי%סי%%ס תוקהבומ תלעב התייה וקני אלש ולאל םיקינמה תוקוניתה לש היצרופורפה .ןמזהמ קלח וקני "
לש ןואכידה ןולאש Beck ןחבמב תואצותה לש ןקת תוי%סו םיעצוממ . 2"1 הלב%ב תוגצומ ' ינויצ . 2"1 ודרי
-ל םייעובשמ תיתועמשמ .) ; םישדוח ,C&:.%E # ..'%: p<0.0.1 חוו%ב ויה ןולאשב םינויצה לכ יכ ןייצל בושח .:
ידי-לע העבקנש ,המרונה 2ec! et al C1)// ."
.םירוה יעוריא תלאקס תולאקסב המצועהו תורידתה ינויצ PES הלב%ב תוגצומ ' הנשי יכ תוארמ ולא תואצות .
תוהובג תומר וארה תולאקסב וחוודש תורידתהו המצועה .החר%ל ולש רשקהו 1חל לע תוהמא יחוויד ןיב המאתה
ליגב ודרי ,ןושארה שדוחב 2 ליגב בוש ולעו םישדוח .) םישדוח
; ,C(:.$E # %./&: p<0.0( and ,C(:.$E # &.)): p<0.01 .:
.תירוה תולגוסמ תלאקס הלב%ב הארנש יפכ ' לש תימצע תולגוסמב האצותה , PSO3S תיראיניל הילע וארה
ליגל שדוח ליגמ תקהבומ .) ; ,C(:.&E # 11.$$: p< 0.00 ; תורוהה תכרעה ינויצל ןוכנ היה רבדה ותוא .: ,C(:.&E #
11.1': p<0.00 .ןמזה םע ולע הרוהה דיקפתב תוחונהו םירוהה לש תימצע תולגוסמ תשוחת ,ןכל .:
.תורשקתה יסופד -ו םייעובש ינב ויה םהידלי רשאכ ,םיסחיה ןולאש תא ואלימ םילפ%מ .) המאתה .םישדוח
; תולגתסה יסופדל ולגתה םיאליג ןיב תקהבומ 3#.&.: p#0.0 ךותמ .: 42 ,םיאליגה ינש לע עדימ םע ,םילפ%מה
$- ! 2'7 ,חו%ב סופד תורהצה םע בורה ומיכסה " .$ ! .57 ,ל%במ סופד תורהצה םע " $ ! '7 םע ומיכסה "
-ו דר%ומ סופד תורהצה - ! .)7 ידי-לע חוודש עדימל המוד אוה הז עדימ .דחופ סופד תורהצה םע "
2artholomeA and 9oroAitH C1))1 ."
הסירעל הסינכ םורט בצמ .הנישה רשקה םוחת הנשה ךרואל הנתשה הסירעל הסינכה ינפל ,קוניתה בצמ .
הלב%! הנושארה $ ,ליגה תוירוג%ק לכב ,אלמ עדימ םע ,תוקונית ברקב ." 2 ! 57 ,םירע םהיתוסירעב ומשוה "
ליגל םעיגהב .שדוח ליגב ,תולילה ינשב .) -ל הלע הז רפסמ ,םישדוח )' ! 3)7 ,שדוח ליגב ,המאתהב ." $4 !
2&7 ליגבש דועב ,תולילה ינשב ,םינשי רבכ םהשכ םהיתוסירעב ומשוה " .) -ל דרי רפסמה ,םישדוח 34 !
$47 תא וחינה רשא ,םירוה לש תיסחי תוהובג תויצרופורפ הארה ךא ,תי%סי%%ס קהבומ היה אל הז לדבה ."
םירע םהיתוסירעב ומשוה רשא ,תוקוניתה זוחא .ליגב ולע תוקוניתהש לככ ,עובק ןפואב ,הסירעב םירע םהיקונית
! הנושארה הנשה ךרואל תיסחי עובק ראשנ ךא ,%עמב דרי ,ינשה הלילב םינשיו דחא הליל 3)7 שדוח ליגב
תמועל ).7 ליגב .) ."םישדוח
.הניש ירזעב שומיש הלב% האר! הנשה ךלהמב ,תיתועמשמ הנתשה הניש ירזעב תוקוניתה שומיש $ רזע ."
ורדגוה תוקונית ,ימו%וכיד הנתשמכ .+יצרו ימו%וכיד הנתשמכ היצזילאנויצרפוא רבע ,שומיש וב השענש הנישה
םא .הליל לכ לש ,ואידיוה תו%לק חותינ לש תללוכה הכרעהה לע ססבתהב ,םישמתשמ אלכ וא םישמתשמכ
; ,שדוח ליגב ,הניש רזעב שמתשהל ו%נ ,רתוי םיבר תוקונית ,הז %ביהב םיבשחתמ 3ochran@s G C$E#(..&':
p<0.00 -מ ונתשה ,שומיש ושע אלש ולא לש תויצרופורפה .: $3.$7 -ל שדוח ליגב )2.37 ליגל .) .םישדוח
ןמזב %קייבואב שומישה זוחאכ שומיש לש הרדגה ידי-לע ,+יצר הנתשמכ םג רדגוה הניש ירזעב שומיש
; םייחל הנושארה הנשה ךלהמב תיתועמשמ הנתשה הניש ירזעב שומישה יכ ,רורב היה הז חותינמ .תוררועתה
,C$:&.E # 11.0%: p<0.00 -מ תוחפב הנישה רזעב שומיש ושע תוקונית ,שדוח ליגב .: 3&7 תוררועתה לש ןמזהמ
-ל הלע הז זוחא .הלילב 2&7 ליגב 2 ליגב דרי ,םישדוח - -ל םישדוח $&7 -ל הנש ליגב בוש הלעו '&7 יגוס .
1צומב שומיש ושע ,שדוח ינב לש רתוי הובג זוחא .ליגה םע םה +א ונתשה ,ושמתשה תוקוניתש ,הנישה ירזע
ליגב .רחא ליג לכב תוקוניתמ .) ושע אלש וא ,םיצפח רפסמ לש תבורעתב שומיש תושעל ו%נ תוקונית ,םישדוח
.ללכ שומיש
.הסירעה םוקימ הלב% האר! הנשה ךלהמב הנתשה הסירעה םוקימ $ ךותמ ." 45 םוקימ לע עדימ םע ,תוקוניתה
:ליגה תוירוג%ק לכב 457 -ל האוושהב ,שדוח ליגב םירוה דיל ונשי )$7 ליגב .) ; םישדוח GC$E # 11$..(:
p<0.00I. '1 ,שדוח ליגב םהירוה רדחב ונשי תוקונית .- ליגב םהירוה רדחב ונשי ןידע .) קר ,רמולכ .םישדוח
ליגב םהירוה רדחב ונשי רשא תוקונית .) רדחמ הגרדהב ורבעוה ,תוקוניתה בור .הלחתהמ םש ויה םישדוח
! בורהו ,םייחל םינושארה םישדוחב ,םהירוה 257 ליגב רבכ םהלשמ רדחב ונשי ," 2 .םישדוח
.תירוה תוברעתה הלב%ב הארנש יפכ $ ןפואב הנתשה אל ,םינשי תוקונית לש תוירוה תוקידבה רפסמ ,
ןיב ענ ,ןשי קוניתה רשאכ ,םירוה תוקידב לש עצוממה רפסמה .הנושארה הנשה ךלהמב ,יתועמשמ ..'5 ליגב 3
* חוו%; םישדוח &-.) ; S" # 1./& -ל ,, ..)) ליגב .) * חוו%; םישדוח &-2 ; S" # 1.(% ןיב +לוחה ןמזה ,המודב .,
תוקוניתה ןיב .םייחל הנושארה הנשה ךלהמב תיתועמשמ ןפואב הנתשה אל תירוה תוברעתהל קוניתה תוררועתה
ליגב רתויב הובגה היה +לוחה ןמזה לש עצוממה ,תירוה הרזע ולביקו וררועתהש 2 * חוו%! םישדוח &.' #
)2.4' , S" # $.&' * עצוממ , 3.4) ליגב רתויב ךומנהו ! .) * חוו%! םישדוח &.' # )3 , S" # %... * עצוממ ,
).-. .!
ליגב תימצע העגרה יובינ :לדומה תניחב .) םישדוח
ליגב ,תוררועתה ןמזב ,תימצע העגרה תוגהנתה זוחא םע עצוב היסרגר חותינ .) .יולת הנתשמכ ,םישדוח
ליגב תימצע העגרה תוגהנתה םע םרשק בקע ,היסרגרה תאוושמל וסנכוהש ,םוחת לכב םינתשמה .) ,םישדוח
.ךשמהבש םי%רפב ןודית
.קונית ינתשמ ליגב תימצע העגרה תלוכיל םירושק ואצמנ אל %נמרפמ% לע ירוה חווידו ןימ ,הדיל לקשמ .)
.םישדוח
םירוה ינתשמ ינב תוקונית . .) העגרה תלוכי לש רתוי םיכומנ םיזוחא וארה ,ןמזהמ קלח וקני ןידע רשא ,םישדוח
ליגב ,תימצע .) !.םישדוח M# %%.'/: S" # %..&& ! ולמגנש ולאל האוושהב ," M # &0.%.: S" # %$.%)- tC.0E # 1.)':
p<0.0& ."
! שדוח ינב תוקונית ירוהל ןואכיד ינויצ rC.1E # 0.%0: p<0.01 ! ירוהה 1חלה תמצוע ," rC')E # 0.(): p<0.01 תולגוסמ ,"
! הרוהה לש תימצע rC')E # 00.(/: p<0.0( ! הרוהה דיקפתל סחוימה ךרעהו ," rC')E # 0 0.%(: p<0.00 ילעב םלוכ ויה ,"
ליגב ,קוניתה לש תימצעה העגרהה תלוכיל םיקהבומ םימאתמ .) דיקפתל סחוימה ךרעה ינויצש ןוויכמ .םישדוח
.היסרגרה חותינל וסנכוה הז הנתשמ ינויצ קר ,םירחאה םינתשמה ינויצ םע תימינפ םימאותמ ויה הרוהה
.הניש רשקה ינתשמ ליגב ,הסירעל הסינכה םור% ,קוניתה בצמ ןיב ואצמנ םיקהבומ םימאתמ - ! םישדוח rC&1E #
00.$$: p<0.00 ליגבו " .) ! םישדוח rC&'E # 00.%(: p<0.0( ליגב תימצע העגרה תלוכי םע " .) רשא תוקונית .םישדוח
רדחב! קוניתה תסירע םוקימ .תימצע העגרהל תלוכיל רתוי םיהובג םיזוחא ילעב ויה ,םירע םתסירעב ומשוה
ליגב ,"םירוהה רדח וא קוניתה 3 ! םישדוח rC.(E # 00.%1: p<0.00 ליגב ," 2 ! םישדוח rC.(E # 00.%': p<0.00 ליגב ," -
! םישדוח rC.(E # 00.$.: p<0.00 ליגבו ," .) ! םישדוח rC.(E # 00.&': p<0.00 העגרה תלוכי םע םאתמב ןכ םג אצמנ ,"
,ןכ ומכ .םהירוה רדחב ונשיש תוקונית תמועל תימצע העגרה רתוי וארה םרדחב ונשיש תוקוניתש ךכ ,תימצע
ליגב ,תירוה תוברעתה דעו קוניתה תוררועתה ןיב ןמזה תומכ 3 ! םישדוח rC'$E # 0.%%: p<0.01 ליגב ," 2 ! םישדוח
rC&/E # 0.%0: p<0.0( ליגב ," - ! םישדוח rC&(E # 0.$1: p<0.00 קוניתה לש תימצע העגרה תלוכי םע רשקב אצמנ ,"
ליגב .) .תימצע העגרה תלוכיל רתוי םירושק ואצמנ ,רתוי םיכורא ןמז יכשמש ךכ ,םישדוח
אצמנ ,תוררועתה בקע ,הניש ירזע לש גוס לכב שומיש השענש םימעפה זוחא ,הניש ירזעב שומיש לש םיחנומב
ליגב תימצע העגרה תלוכי םע יבויח םאתמב .) ! םישדוח rC.(E # 0.%%: p<0.01 ליגב תימצע העגרה ,+סונב ." .)
תצלוחב שומישה םע יבויח םאתמכ האצמנ ,םישדוח RS* תצלוח וא S3 ,הנושארה הנשה ךרואל ,הניש רזעכ
! .הניש ירזעב שומיש ללכ ושע אל רשא םידליל האוושהב rC.(E # 0.$&: p<0.00 ןיב קהבומ ימינפ םאתמ ללגב ."
םהיניב םימאותמ ויה אל רשא ,םינתשמה ןיבמ םיינש קר ,תירוה תוברעתהל דע ןמזה ךשמו הסירעה םוקימ
ליגב הסירעה םוקימ! .) ליגב ,תירוה תוברעתהל דע ןמזה ךשמו םישדוח 3 תאוושמ ךותל וסנכוה ,"םישדוח
.היסרגרה
.תורעו הניש ינתשמ ! הלילה ךשמב תוררועתה לש םיי%רדנ%סה םיעופישה rC.(E # 0.(': p<0.0% הנישה זוחא ,"
! תיבי%קאה rC.(E # 0.%.: p<0.00 ! הסירעל 1וחמ ןמזה זוחא ," rC.(E # 00.$): p<0.00 ! הנישה ןמז לכ ךסו ," rC.(E #
0.$': p<0.00 ! ה%קשה הנישה ןמז זוחא לש ךותיחה תודוקנו ," rC.(E # 0.%1(: p<0.01 תיבי%קאה הנישה זוחאו "
! rC.(E # 00.%&: p<0.00 ליגב תימצעה העגרהה זוחאל םימאותמ ויה ," .) דאמ ויה ולא םינתשמ ,ןכ ומכ .םישדוח
הנישה זוחא רובע ךותיחה תדוקנ םע םימאותמ ויה ךותיחה תודוקנו םיעופישהמ דחא לכ .תימינפ םימאותמ
.היסרגרה לדומל וסנכנ ולא םינתשמ ינש קר רמולכ ,הסירעל 1וחמ ןמזה זוחא רובע עופישה םע וא8ו ה%קשה
,םייחל הנושארה הנשב ,הסירעל 1וחמ לדגו ךלוה ןמז וליבשו ה%קש הניש לש הובג זוחא םע ולחהש תוקונית
.רתוי םמצע תא עיגרהל ו%נ
.הבורמ היסרגר חותינ וסנכוה ,היסרגרה חותינ רובע 2 ת%ישב ,ליעל וראותש ,םייולת יתלבה ,םינתשמה
StepAise ליגב ,קוניתה תלכאה סו%א%ס :ויה ולא םינתשמ . .) ליגב הסירעב םוקימ ,םישדוח .) ךשמ ,םישדוח
ליגב ,תירוה תוברעתהל דע ןמזה 3 ה%קשה הנישה ךותיח תדוקנ ,שדוח ליגב ,הרוהה דיקפת תכרעה ,םישדוח
ליגב תימצע העגרה תלוכיל רתויב םיקזחה םיאבנמה .תיבי%קא הניש לש עופישהו .) תודוקנ ,ויה םישדוח
ליגב ,תירוה תוברעתהל דע ןמזה ךשמו תיבי%קאה הנישה עופיש ,ה%קש הניש לש ךותיחה 3 האר! םישדוח
הלב% 2 עופישה היה ,תימצעה העגרהה זוחא לע רתויב ברה ןפואב עיפשהש ,אבנמה הנתשמה ,בחרנ רעפב ."
,בוריקב ריבסה רשא ,הסירעל 1וחמ ןמזה זוחא לש ))7 חותינ לכ ,תויללכב .ודבל ,תימצע העגרה לש תונושהמ
לכ םע ,היסרגרה 3 ; קהבומ היה ,האוושמב םינתשמה ,C%:.)E # 1/.1': p<0.00 ,הנורחאה היסרגרה תאוושמ .:
הריבסמ $&7 ליגב תימצע העגרהה תלוכי זוחא לש תונושהמ .) ! םישדוח adJ=sted RK # 0.%)& דחא לכ ."
.תימצע העגרה תלוכי לש תונושל ,היולת יתלבו תקהבומ הרוצב םרת וללכנש םינתשמהמ
ןויד
רתוי הבושחל תכפוה ,הליל תעשב ,תימצע העגרה תלוכי לש התעפוהל םירשוקמה םימרוגה לע יבי%קייבוא עדימ
.ןמצעב הלילה תנשל תוקוקזו םהלש תורעהו הנישה יסופדל קובדל תוקוקזה תוחפשמב הילע בקע ,הגרדהב
לע הדיעמ ,םידלי לש הנישה תויעב תא רותפל ודעונש ,ואידיו תו%לקו םייראלופופ םירפס לש תוריכמב החלצהה
הלילה ךלהמב תוררועתה בקע םמצע תא םימידרמ ,יאמצע ןפואב םינשיה תוקונית .עדימ לש הזכ גוסל ךרוצה
.בו% םינשיש תוקונית םיבשחנ ,רתוי הבו% הליל תנש םהירוהל םירשפאמ ךכמ האצותכו
,תימצע העגרה תלוכי לש התורצוויהו תורעו הניש יבצמ תוחתפתה לש הניחבל תונמדזה רשפאמ יחכונה רקחמה
אל תוקונית ,וניתויזחתל דוגינב .םייחל הנושארה הנשה ךרואל םימעפ רפסמ הכרעוה רשא תוקונית תצובקב
,יהמיאה +וגה חיר תלעב הצלוחה תוחכונ ,ךכמ רתוי .םמיא +וג חיר תא ליכהש הנישה רזעל הפדעה וארה
תימצע העגרה תלוכי לש התוחתפתה לע אלו תורעו הניש יבצמ לש ןוגראה תוחתפתה לע העיפשה אל ,הסירעב
,תאז תורמל .ומצע רקחמב הפצנש יפכ %קפא רסוח םשרנ ,רתוי םדקומה "%ולייפ! ינויסינה רקחמה .המצעשכל
! יהמיא +וג חירה תלעב הצלוחה םדקומה רקחמב RS* ! חיר אלל הצלוחהו " S3 הנשה ךלהמב ןונער ורבע אל ,"
-ה תצלוח לש ,ןכמ רחאל שדחמ השיבלו תישדוח הפי%ש ,יחכונה רקחמב ,ןכל .הנושארה RS* תא ןנערל הדעונ
.ןמז ךרואל םאה חיר
הניש ירזעש יללכה דיקפתה רחא רוקחל ןויסינ היה ,קוניתה תסירעל תועמשמ לעבו רכומ ,ךשומ חיר לש ותגצה
דיקפתה תא ןוחבלו הנושארה םייחה תנשב ,הלילב תוררועתה בקע ,תימצע העגרה תלוכי תרבגהב ,םיעצבמ
לש ותנחבאב תכמות ,והשלכ %קפא אצמנ אל יכ הדבועה .ילאיצנ%ופ רבעמ %קייבואכ הנישה רזע לש יפיצפסה
ליג ןיב אוהש יתמ ,םהלש רבעמה %קייבוא תא םמצעל םירחוב תוקונית יכ ,%וקיניו $-.) ןתינ אל # םישדוח
! רחביש %קייבואה היהי המ עובקל Winnicot: 1)&% רזע לש והשלכ גוסב שומיש ושע רקחמב תוקוניתה בור ."
ךלהמב ,הניש .) .יהמיאה +וגה חיר םע הצלוחה תא וללכ אקווד ואל ,םי8רחבנה םי8%קייבואה ךא ,םישדוחה
,הרוה-דלי ינתשמ ןיב היצקאר%ניאה לש רשקה ית%יש ןפואב ונחב אל ,תוקונית תנש לש םימדוק םירקחמ
הסינכה םור% קוניתה בצמו הסירעה םוקימ ןוגכ ,ולא םייוסינ םימרוג .תורעו הניש יסופד ןוגראב םירושקה
ולא םינתשמ בורב .םירוהה לש ןהו קוניתה לש ןה ,םינייפאמב םייולת םהש ןוויכ ,יאדול בורק ,םירושק ,הסירעל
םירחואמ םיאליגב ,רתוי הבו% הרוצב ,הסירעב םדלי תא םישל םילגוסמ ויה םירוהש תורמל .ליגל %קפא אצמנ
,םירוה לש תיתועמשמ היצרופורפ ,רתוי '&7 ,םינשי רבכ םהשכ ,הסירעב םידלי תא םישל וכישמה ,בוריקב
ליגב וליפא .) אל םג םהו רתוי םירחואמ םיאליגב ,ןשי םדלי תא קודבל םירוה תיי%נב הדירי האצמנ אל .םישדוח
תוברעתהל דע ,ךורא יכה ןמזה יכ אוצמל היה ןיינעמ .תירוה תוברעתה וליעפהש דע ,ןמזב רתוי לודג בוכיע וארה
ליגב היה ,תירוה 2 ליגב רצק יכהו םישדוח .) רתוי בר ןמז תוכחל םייושע םירוה יכ תזמרמ וז הדבוע .םישדוח
ליגב םג םוקל שקעתמה קוניתל הריהמ הבוגת לש יבויחה חוורה תא ודמל ךא ,םייעצמאה םישדוחב .) .םישדוח
רתוי תויתועמשמ תויצרופורפ ,יכ הדבועה העיתפמ אל .ליגה םע הנתשמ ,הניש ירזעב םישוע תוקוניתש שומישה
לש תואצותה רוזחש .רקחמב ,רתוי םילודג םיאליגב ויהשכ הניש ירזעב שומיש ושע תוקונית לש Passman and
9alonen C1).) 1פחב שמתשהל ו%נ ,רתוי םילודג תוקונית וליאו 1צומב שמתשהל ו%נ םיריעצ תוקונית יכ ואצמש ,"
ינב יכ אצמנ ,הניש ירזעב שומישה לע ,םדוק ימוחת ןיב רקחמ יאצממל המודב .ךא 2 ברה שומיש ושע םישדוח
ינב ,ןכ ומכ .תורחאה ליגה תוצובק לכמ ,הניש רזעב רתויב 2 הברה יכה ,חירה תלעב הצלוחב ושמתשה םישדוח
ליגו ןכתי ."םירקחמה ינשב! ליגה תוצובק לכמ 2 ךכבו ,ת%לובל תכפוה הביבסה תריקח ובש ליג אוה םישדוח
ליג תוצובקל האוושהב ,םתסירעב םיצפח רוקחל ,רתוי ההובג תוריבס ילעבל ,הז ליגב תוקוניתה תא תכפוה
.תורחא
,תורידנ םיתיעל ,תוילאמרונ הניש תוקי%קרפב תיבי%קייבוא ןחבנ ,הנישה ןמזב םוקימה
יכ ונאצמ .תויברעמ תויוברתב 5&7 ,ולא תוקוניתמ שילש %עמכ .שדוח ליגב ,םהירוה רדחב ונשי תוקוניתהמ
,תוקוניתה תסירע לש םוקימה יכ ,ןייצל שי .םהייחל הנושארה הנשה ךרואל תופיצרב םהירוה רדחב וראשנ
םהיתוקונית תא החלצהב וריבעה ,םירוהה בור ,+סונב .תיבב םוקמ רסוחמ ,דאמ תוקוחר םיתיעל עבנ ,הז םגדמב
םיאליגה חוו%ב ,םהלשמ רדחל 3-2 ראשיי קוניתה יכ תוריבסל םימרות ,הרוהו קונית ינייפאמו ןכתי .םישדוח
אצמנ אל יכ הלגמ קוה-%סופ חותינ ,ירוירפא קדבנ אלש תורמל .םייחל הנושארה הנשל רבעמ ,וירוה רדחב
םיעיפשמה םימרוגה םהמ עובקל ןיינעמ היהי .ירוה תורשקיה סופד וא %נמרפמ% ןיבל הסירעה םוקימ ןיב ,רשק
ידכב ,םהירוה רדחב וראשנש תוקוניתה לש רתוי םיחרואמ תוחתפתה יבלש רחא בוקעלו הסירעה םוקימ לע
.םייחל הנושארה הנשל רבעמ הנישה יסופד םיחתפתמ דציכ ןוחבל
הנושארה הנשה ךלהמב ,בלושמה לדומהמ םינתשמ וליא ןוחבל תורשפא קפיס ,הז רקחמ לש יכרואה ןייפאמה
ליגב ,תימצע העגרה תלוכיל קהבומ ןפואב ומרת ,םייחל .) וריבסה םייולת יתלב םינתשמ השולש .םישדוח $&7
םע םהייח תא ולחה רשא ,הסירעל 1וחמ רתוי בר ןמז וליב רשא תוקונית .תימצע העגרה לש תונושהמ ,בוריקב
,הלילב תוררועתה בקע ,תומדריהל הרזע תתל ושגינש דע וניתמה םהירוהשו ה%קש הניש לש רתוי תוהובג תומר
ליגב ,תימצע העגרה תלוכי ןיגפהל רתוי ההובג תוריבס ילעב .) ולא םינתשממ דחא לכ יכ ,ןייצל בושח .םישדוח
ןפואב םיגציימ %ושפ ,וללה םיאבנמה םינתשמה תשולש .ולש םוחתהמ םירחא םינתשמ םע הובג םאתמ לעב אוה
העגרהב םירושקש םינתשמ לש 1בקמ םיגציימ תמאב םיאבנמה ,רמולכ .וחקלנ ונממ םוחתה תא ,רתויב בו%ה
.תימצע
יכ ינויגה .הסירעל 1וחמ ןמזה זוחאל עופישה היה תימצע העגרה תלוכי לש רתויב בו%ה אבנמה ,לודג רעפב
הנתשמה .תימצע העגרה עצבל רתוי תובר תויונמדזה ילעב םה ,הסירעב ןמז רתוי ,הגרדהב םילבמ רשא תוקונית
תוקונית .תימצע העגרה תלוכי זוחאל םירושק ,םרותב ,ויה רשא ,רשקהו הניש ינתשמ לש 1בקמל רושק אצמנ
רתוי ךורא ןמז וליב ,םהירוה רדחב וראשנשו הניש ירזעב שומיש ושע אלש ,םינשי םהשכ ,םתסירעב ומשוה רשא
.תימצע העגרהב ןמז תוחפ וליב םגו םייחל הנושארה הנשה ךלהמב םתסירעל 1וחמ
תא גציימ הז גשומ .ה%קשה הנישה ןמז זוחא לש ךותיחה תדוקנ היה תימצע העגרה לש ינשה יתועמשמה אבנמה
לכ לש ,ה%קשה הנישה לולסמ לש עופיש לע ססבתהב ,ה%קש הניש לש י%רואיתהו י%מתמה סיסבה רועיש וק
-ה ריצ תא היסרגרה וק ךתוח ןכיה גציימ אוה ,רמולכ .לאודיבידניא 7 ןמזב , & הליב קוניתב ןמזה זוחא ."הדיל!
,ה%קש הניש לש רתוי תוהובג תומר וארהש תוקונית ,רמולכ .תיגולוריונ תולשבל ןמיס הווהמ ה%קש הנישב
תלוכי לש תויוצר תואצות ןיגפהל רתוי ההובג תוריבס ילעב ןכלו רתוי םירגוב תויהל םייושע ,רתוי םדקומ בלשב
ליגב ,תימצע העגרה .) .םישדוח
,םקונית תוררועתהל ביגהל םירוהל חקלש ןמז לש עצוממה ךרואה היה ,תיתועמשמ אבנמה ,ןורחאה הנתשמה
ליגב 3 ליגב ,םתוררועתהל רתוי םיכורא םינמזב וביגה םהירוה רשא תוקונית .םישדוח 3 ילעב תויהל ו%נ ,םישדוח
ליגב תימצע העגרה תלוכי .) היה ,םישדוח השולש ליגב תוברעתהל דע ןמזה ךשמ לש הנתשמה .םישדוח
רשא םירוה יכ עצומ ךכבו רתוי רחואמ ליגב ,תוברעתהל דע ןמזה ךשמ הנתשמ םע תקהבומ הרוצב םאותמ
העגרהה וניגפי םהיתוקוניתש רתוי ההובג תוריבס ילעב ,תוברעתהל דע םיכורא ןמז יקרפב ,תויבקעב םיביגמ
,ונתעידיל .הארתו הכחה תשיג תא תוללוכ הליל תנשב לופי%ל תועגונה תויתוגהנתה תוצלמה רפסמ .תימצע
םיליבומ ,םייחל הנושארה הנשב ,רתוי םיכורא הבוגת ינמז יכ תוארמה תונושארה תויבי%קייבואה תויפצת ה ולא
ליגב תימצע העגרה לש רתוי תוהובג תומרל .) .םישדוח
ליגב תימצע העגרה תלוכיל םירושק ואצמנ ,םירוהה םוחתמ ,ןושארה שדוחה לש םינתשמ רפסמ .) ,םישדוח
-ה ךילה תובקעב ,תיפוסה היסרגרה תאוושמב וגשוה לש תורמל תאז stepAise םירוה הבש המרה ,אמגודל .
ליגב תימצע העגרה תלוכיל תילילש םאותמ היה שדוח ינב ויה תוקוניתה רשאכ ,הרוהה דיקפת תא וכירעה .)
לש המצועהו םירוה לש תימצע תולגוסמ ,ןואכיד םע םימאותמ ויה תורוה תלאקס לש הז ךרעב םינויצ .םישדוח
-ב םמצע תא תתל םילגוסמ ויה אלש םירוה יכ עיצמ םיסחיה עב% .ירוה 1חל .&&7 תוחפ וכירעה רמולכ! תורוהל
ויה ,"םירוהכ תימצע תולגוסמ לש רתוי תוכומנ תומרו 1חלו ןואכיד לש רתוי תוהובג תומר וארה ,הרוהה דיקפת תא
ליגב ,תימצע העגרה תלוכי ילעב תוקוניתל רתוי ההובג תוריבס ילעב .) רדעה תועיצמ ולא תואצות .םישדוח
ויה םירוהה םוחת ךותב םינויצה לכ ,דגנמ .תימצע העגרה תוחתפתהל םיצוחנ םימרוג םניה אוה 1חל וא םירוה
תוהובג תומר ללגב ,תידיימ תונעיה לע םיסקופמ תוחפ הפי% ויה רשא םירוה יכ הארנ .דוקפת לש המרונה חוו%ב
ונתנ ךכבו םקונית תוררועתהל תוחפ וביגה ,םירחא םימו%פמיס וא 1חל לש תוהובג תומר ,ןואכיד לש %עמב
םירוהה ינתשמ ,תוריהז הנשמב תושרופמ תויהל תוכירצ הלא תואצות .ומצע תא עיגרהל תויונמדזה רתוי קוניתל
,תימצע העגרה לש תונושב םיקלח ,תקהבומ הרוצב וריבסה אל ןה יכ תונמסמ ךכבו ,היסרגרה תאוושממ ואצוה
.היסרגרה תאוושמב וללכנ ןכש םינתשמה תמועל
תוקוניתל האוושהב ,תימצע העגרהה תוגהנתה תוחתפתהל ןורתיב םיאצמנ םרדחב םינשי רשא תוקונית יכ הארנ
ןכתי .דרפנ רדחב ןשי קוניתה םא ,תירוה תוברעתה אלל רובעל היושע תוררועתה .םהירוה תברקב וראשנש
ליגב םהירוה רדחב םינשיה םידליו .) %ילחהל םייושע םירוה .עורג םינשי םהש ןוויכמ םש םיאצמנ ,םישדוח
.הלילה עצמאב ררועתמ קוניתה םא רתוי רהמ עצבתת הנישל הרזחהש ידכ ,םתברקב םהידלי תא ריאשהל
הנישה תפוקת ,תימצע העגרהה זוחאב לדבה ןיא יכ הארה ,ולא תוקונית לש קוה-%סופ חותינמ ןיינעמ אצממ
רדחב וראשנש תוקונית יכ עיצמ ךכבו ,םימדקומה רקחמה יאליגב ,הסירעל 1וחמ ןמזה זוחא וא רתויב הכוראה
הניש ינתשמ לש 1בקמ יכ רוריבב הארמ הז עדימ ,םוכיסל .וללה םינתשמב תונוש תודוקנמ וליחתה אל ,םהירוה
ליגב ,תימצע העגרהל תוקונית לש היי%נה לש תקהבומ הרוצב םיעיפשמ ,הניש רשקהו תורעו .) .םישדוח
,תימצע העגרה תלוכיל םירושק ויהי יכ הפוצמ היהש ,בלושמה לדומב םינתשמ רפסמ יכ תולגל היה עיתפמ
תואצות ואצמ םימדוק םירקחמ .רושק אצמנ אל %נמרפמ%ה ידמיממ דחא +א ,תיפיצפס .םירושק אל ואצמנ
יכ ןכתיו ודלונ קרש םיללוע לע ויה םירקחמה בור .%נמרפמ%ו הניש ןיבש רשקה יבגל תוברועמ וא תוילאמינימ
דח אל םיאצממה ,הז רקחמב םג ךא .רתוי םירחואמ םיאליגב תשחרתמ הנישה לע %נמרפמ%ה תעפשה
םהב ,%נמרפמ%ה ידדמב תולתכ הנתשמ רשקהו הנישב םירושק %נמרפמ% לש םימיוסמ םידמימ קר .םייעמשמ
תול%במה תואצותה .תימצע העגרה תלוכי ילעב ויהי רתוי םילק תוקונית יכ הפוצמ ,תאז תורמל .שומיש השענ
.םירושק םניא תימצע העגרה תולוכיו %נמרפמ% יכ ,חרכהב תורמוא ןניא
לידג ,תימצע העגרה תלוכיל הרושקכ האצמנ אל םירגובמלש תורשקיה תייצ%ניירוא יכ תולגל היה עיתפמ ,ןכ ומכ
.) ,תימצע העגרה תלוכי םע תוקונית ילעב ויהי ,תיבויח תורשקיה ודדוע רשא םילפ%מ יכ אבונ .םישדוח
רתוי םישיגר םידדמ תושרוד תויבויח תואצות יכ ריבס .םימדוק םירקחממ םיאצממו תי%רואית החנהש בשחתהב
.םירגובמב תורשקיה יסופד לש
.תודחא תולבגמ תייסולכוא ליכה ובורב םגדמה .הז רקחמ תואצות תא םיחתנמשכ ןובשחב חקליהל תוכירצ
תוקזח תואצותל ליבוי אוה רתוי ברועמ היהי םגדמהש לככש ןכתי .םיינילק םיאצממ אללו םייניבה דמעממ ,םינבל
ברועמ היה םגדמה םא ,תימצע העגרה תלוכיל םירושק תויהל םילוכי םירוהה םוחתמ םינתשמ רתוי ,אמגודל .רתוי
םג התייה ,הנותמ תואמצע וארה םינושה םימוחתב םינבמהש תורמל ,+סונב .ירוה 1חלו ןואכידה תואצותב רתוי
,הנישה רשקה םוחתל ןהו תורעו הנישה םוחתל ןה רושקשכ בשחנ הסירעל 1וחמ ןמז לש עופישה .הפיפח %עמ
תבשחנ ה%קשה הנישה זוחאל ךותיחה תדוקנ ,ןכ ומכ .הרוההו דליה ינייפאמב היולת הסירעה ןמ האצוהש ךכ
לש ןמסכ ,ה%קשה הנישה לש יתועמשמה דיקפתה ללגב ,קוניתה םוחתל ןהו תורעו הנישה םוחתל תכיישכ
.קוניתה לש תיגולוריונה תורגבה
,הז רקחמב ואצמנש ,רתויב םיעיפשמה םינתשמה תשולש לש יובינ תלוכי יבגל תוללכה תושעל ןתינ אל ,םויסל
רשקה ,קוניתה ימוחת ,תוחפל ,יכ עיצמ ,תימינפ םימאותמ תויהל םינתשמה לש םעב% .לבגומ היה םגדמהש ןוויכ
.תימצעה העגרהה תואצות לע םיעיפשמ ,תורעו הניש םוחתו הנישה
.תורעו הניש יבצמ לש תולשב לע םימדוק םייתוחתפתה םירקחממ םיאצממ תורזחשמ הז רקחמ תואצות
םישדוחה תשולשב ,תודחב הלוע רתויב ךוראה הנישה ןמז קרפ ךשמו ,תדרוי תיבי%קא הניש לש תויצרופורפה
לולסמהמ תוי%סש הז ,רתוי םדקומ חווד אלש המ .הנושארה הנשה ךרואל םיבצייתמ ןכמ רחאו םייחל םינושארה
רקחמה .י%רדנ%סה לולסמב םילעופ אל תוקוניתה רפסמ יכ גיצמ ,יקדבנ ךותה וניחותינ .%לחהב תומייק ,יעב%ה
תויעב וא8ו תוגהנתה ,תוחתפתהה ךשמה לע ,ולא תוי%ס לש תוכלשהה תא קודבל לכויש ךכ הנבנ אל יחכונה
,רתוי וא ,תוצובק יתת יתש יכ ןכתי ,אמגודל .ךשמה ירקחמב עיפוהל תויושעש תויצאיצוסא תומייק ךא ,הניש
הצובקו ,תירוה תוברעתה רתויל םיקוקזשו םייתודלי רתוי תוקונית לולכל היושע ,תחא הצובק .ונרקחמב וללכי
.םהל השורדה הדימה לע רתי םיביגמ םהירוה ךא ,תילאמרונ הרוצב םירגבתמ רשא תוקונית לולכל הלוכי היינש
םילולסמ לש חותינ תועצמאב קר .תימצע העגרהב םיוולמ םניאש תוררוע יבצמ תוארהל תויושע תוצובקב יתש
.םיילאודיבידניא םילדבהמ תוילאיצנ%ופ תוכלשה לש הנבהה תוחתפתהל ליבוהל לוכי ,ולא םיידוחיי
תמדקתמ תודלי יאליגב שחרתמ המ ,אמגודל .ךשמה רקחמל תוירשפא םיכרד רפסמ תועיצמ ,הז רקחמ תואצות
ולא תוקונית לע רקחמ .וז תלוכי אלל ולאלו תימצע העגרה תלוכי ילעב תוקונית םתואל ,רפס # תיב ליגו רתוי
םיאליגב ) , 3 -ו $ ךות ,בלושמה לדומה תא רתוי דוע רוקחל ידכב ידיתע רקחמ 1וחנ ,+סונב .היישעב רבכ אצמנ
לש +סונ םוחת .םינושה םימוחתה ןיב םיימינפה םיסחי תא ןוחבל ידכב ,רתוי תומדקתמ חותינ תוקינכ%ב שומיש
העגרה תלוכי יא ידי-לע הערל תעפשומ םויה ךלהמב תוגהנתה םאה אוה ,תקפסמ הרוצב רקחנ אלש ,רקחמ
העצהה זא ,הלילב הניש יע%קממ תעפשומ אל םויה ךרואל תוגהנתה םא .הלילה ךלהמב ,תיבקעו העובק ,תימצע
רקחמ קר .תינשב לקשיהל הכירצ ,הניש תויעב לש םימו%פמיס םיארמ תימצע העגרה תלוכי אלל תוקונית יכ
.וז היעב לע תונעל לוכי +סונ

רמאמ "
Sleep Patterns and Sleep Disruptions in School Age Children
ס#היב םידליב הניש תוערפהו הניש יסופד
:הדימלה ךירדממ המדקה
שי ךכב ."ו-ב תותיכ! ידוסיה סהיב ליג ךלהמב הנישה יסופד לש םתוחתפתה לע בחור רקחמ ראתמ הז רמאמ
ליגב וא תומדקומה תודליה תונשב הכ דע ודקמתה םידלי תנש לע םירקחמה תיברמש רחאמ שודיח םושמ רומאכ
םייתועמשמ םייתוחתפתה םיכילהת שחרתהל םיכישממ הז בלשב םג יכ םיגדמ יחכונה רקחמה .תורגבתהה
הכרעהב םגו ,םהירוהו םידימלתה לש םייבי%קייבוסה םיחווידב םג יו%יב ידיל םיאב הלא םיכילהת .הנישה יסופדב
תיפרגי%קא הכרעה עוציבב ןורתיה .+רגי%קא ירישכמ תועצמאב הז רקחמב התשענש הנישה לש תיבי%קייבואה
הכרעה תועצמאב .תוליל 0סמ ךשמל תיעב%ה ותביבסב דליה לש ותנש רחא בקעמה תורשפאב רומאכ ןומ%
.הנישה תוכיא ידדמ לש ןהו הנישה ןומזת ידדמ לש ןה תיבי%קייבוא הנומת תלבקתמ תיפרגי%קאה
יסופדב םימיוסמ םילדבהל םג רמאמב תוסחייתה תמייק ,הנישה יסופדב םייתוחתפתהה םייונישה רואיתמ דבל
,יתחפשמ 1חל ומכ םיילאיצוס # וכיספ םימרוגל הרושק םידליה לש הנישה יכ אצמנ ןכ .תונבל םינב ןיב הנישה
.םליגו םירוהה לש הלכשהה תמר
תיצמת
לש הניש יסופד וכרעוה .סיב יאליגב םידלי ברקב תופייעו ,הניש תוערפה ,הניש יסופדה תא ךירעה הז רקחמ
.$& ! םידלי 4) ,םינב 25 תוליעפ רו%ינ רישכמ םע "ו ,ד ,ב תותיכ :תונב
! *cti+it4 monitors גוסמ " actigraph תמלשה יבגל םיימוי תוחודו םינולאש ומילשה םהירוהו םידליה ,+סונב .
בוכיע שי רתוי םירגוב םידליל יכ םיזמרמה ,םיאליגה ןיב םיקהבומ םילדבה םיפקשמ םיאצממה .הניש תועש
לש רתוי הובג זוחא ןהלו רתוי תונשי תונב יכ אצמנ .םויה ךלהמב תופייע לע חווידב היילעו הניש ןמז תליחתב
ברקב .העונת אלל הניש .57 ! תע%וקמ הניש העיפוה םידליה ןמ ragmented sleep ליג ילדבה ואצמנ אל ."
יבגל םיבי%קייבוסה םיחווידה םע ורשקנ םייבי%קייבואה הניש ידדמ לש םינויצה .הנישה תוכיא לש םידדמב
לש תונריע-הניש ידדמל םירושק ויה םירוהה לש הלכשה תמרו ,םירוהה ליג ,החפשמב 1חל "םינתשמה! .תופייע
.דליה
I אובמ .
ןיב ינוויכ-וד יתביס רשק אצמנ .םיבר םירקחמב םידילי לש םתוחתפתהב הניש תוערפהו הניש לש ןדיקפת ןגפוה
:םיבר םירקחמב דליה לש ותואירבו הניש תוערפה
! "ahl: 1))'b- Sadeh: 1))'- Sadeh L Gr=ber 1))/ תויגולוגיספ תוערפה לש םו%פמיס תויהל הלוכי הנישש ומכ ."
תושישתו הניש רסוח בקע תונצקומ וא האצות תויהל תולוכי תויגולוגיספ תוערפה ןכומכ ,דליה ברקב 1חל בצמ וא
תוערפה לש בר רפסמ לש םנוחבאל ןויר%ירקו %לובה ינילקה םו%פמיסה ןה הניש תוערפה .ךכל תוולנה תופייעו
,שגר תוערפה ןוגכ תוישגיר P8S" הדרח תוערפהו ,
! *merican Ps4chiatric *ssociation C*P*E: 1))$- "ahl: 1))'b-"ahl L P=ig0*ntich: 1))0- ,ordL KameroA: 1)/)-
Sadeh L Gr=ber 1))/- Sadeh: McG=ire: et al: 1))&- Wolson L 3ars!adon: 1))/ "
:%נמרפמ% תוערפהו הניש תוערפה ןיב ורשיק ,תמדקומה תודליב
! 3are4: 1).$- No+osad: ,re=digman: L 8homan 1)))- OAens et al: 1)).: Sadeh: 6a+ie: L Scher: 1))$- Shaeer:
1))0- 5an 8assel: 1)/&- Weissbl=th L 6i=: 1)/%- M=c!erman: Ste+enson: L 2aile4: 1)/. ."
םילבוסה םידלי ברקב הניש תוערפה וקדב .םידליב יגולוכיספורוינ דוקפתו הניש תויעב ןיבש רשקב תוניינעתה שי
-מ *"9" לש םימו%פמיסה יכ רקיעב "זוכירו בשק תוערפה! *"9" :םימוד םה הניש ךסחו
! 3her+in: "illon: 2assetti: GanocH4: LPit=ch: 1)).- 3orc!=m: 8annoc!: Moldos!4: 1))/- "ahl: 1))'b "
:הניש תוערפה וא הניש רסוחו בשק תוינמוימו דומילב העיגפ לע םידמלמה םירקחמ
! "ahl: 1))'b- Epstein: 3hillagL 6a+ie 1))/- 9ansen L 5anderberg 1)).- Marcotte et al 1))/- RandaHHo:
M=ehlbach: ScAeitHer L Walsh 1))/- Wolson L 3ars!adon: 1))/ "
.םידלי לש הניש תוערפהו הניש לע םינותנב רסוח שי ,תיעדמה הליהקה ברקב הנישב ודקמתה םירקחמה בור
יסופד לש תילאמרונה תוחתפתהה לע אלו ,הניש תוערפהב ודקמתה םבור ,ןכ לע רתי .םירגבתמו תוקונית ברקב
-הניש תכרעמ לש תילאמרונה תוחתפתהה יכילהת לע םינותנ תריבצל ךרוצ שי .סיב ליגב םידליב תונריע-הניש
! רובע םידליב תונריע . ! תינילק הכרעה " ) םיקייודמ םיונתנב ךרוצ שי .םירוהו םייכוניח םיאשונב לופי% "
! :רובע םייבי%קייבואו . ! "םיוסמ ליגב! תקפסמ הנישה תומכ " ) ןויר%ירקכ ררועתמ דליש םימעפ רפסמ עובקל "
.הניש תערפה תעיבקל
ןל רקחמה תרטמ שומישב ס)יב לי"ב םידליב תונרע$הניש יסו!ד לש יביטמרונ עדימ דסייל :
.תויביטקייבוסו תויביטקייבוא תוטיש
1 הניש םייתוחת!תה םיילהת .
.םימדקומ יתוגהנתה-ינפוג תולגתסהו ןוגראל םינושארה םינמיסה ןיב איה תונרע-הניש תכרעמ תוחתפתהה
! Sadeh L *nders 1))%- 8homan 1).&: 1))0 "
-הניש יסופד תגשהל םיליבומ רבד לש ופוסב רשא יגולוכיספו ,יגולויזיפ ,יגולויב :םינונגנמה תא ללוכ הז ךילהת
תודליב הניש תוערפה תעפות תוחיכשב יו%יב ידיל האב ולא םיכילהת לש תועיגפה תמר .םישבוגמ תונריע
.ןכמ רחאלש תוחתפתהבו תמדקומה ! *nders L Eiben 1)).- Mindell 1))%: Sadeh L *nders 1))%- Sadeh L Gr=ber
1))/- Stores: 1))' "
! :םיכילהת ינשמ בכרומ תונרע-הניש תכרעמ תוחתפתה . הלילו םוי ןיב תרזופמה תיבלש-בר הנישמ הרבעה "
! ,הלילה לש תוכושחה תועשה ךלהמב תזכורמ הניש לש בלש-דח עוריאל ) הניש יכרוצ לש תיתגרדה הדירי "
םיגישמ תוקוניתה בור רשאכ ,םייחה לש הנושארה הנשה ךלהמב שחרתמ י%מרדה יונישה .תונריע ןמזב תוולמה
הלילה ךלהמב תזכורמ הניש ! *nders 1).)- Sadeh L *nders 1))% " ,תאז הפוקת רחאל .
רשוקמה "דיחא! ינו%ונומ ,יתגרדה ,י%יא ךילהתכ יו%יב ידיל האב תונריע-הנישה תכרעמ לש תרחואמ תוחתפתה
! םויה ךלהמב תומונת תומלעה םע Weissbl=th: 1))& תועש תוחפ ךכמ האצותכו ,הלילב הנישה תעש בוכיע ,"
! הניש Wolson: 1))' ."
! . ןושארה יתוחתפתהה ךילהתה " , הנישה שובי" היעבה תא הווהמ רשא ,הלילב תוררועתהל רישי ןפואב רושק ,
.תמדקומה תודליה תפוקתב רתויב החיכשה
! ! Mindell 1))%: Richman 1)/.: Sadeh L *nders 1))% ךועדל הרומא וז העפות יכ םיפצמ ,תוחתפתהה יבלש יפל .
לש תוררועתה לע םירקחמה בורש ןוויכמ .וז הרעשהב םיכמות רשא םייבי%קייבוא םיאצממ ןיא ךא ,ליגה םע
םידמול םידליה םא וא ,ליגה םע תמלענ העפותה םאה יבגל תואדוו ןיא ,םירוהה יחוויד לע םיססובמ תוקונית
.םהירוהל תתואל םיקיספמו םמצע תא עיגרהל
! *nders 1).)- Sadeh 1))$:1))' בקע תוחתפתהה יבלש לכ ךרואל הלילב תוררועתה תעפות תא ראתל ןתינ אל ."
.רתוי םירגוב םידלי ברקב הז אשונ יבגל םייבי%קייבוא םינותנ רסוח

! ) " ,ינשה יתוחתפתהה ךילהתה " הנישה תליחת בעל תיעבטה הייטנה העפותהו םדריהל ישוקל רושק ,
לש תינילקה הניש יבלשב בויע תנומסת ! 8horp4: Korman: SpielmanLGlo+ins!4 1)// %במ תדוקנמ ."
-הנישה תכרעמב ןוגראב יתועמשמ יוניש שחרתמ וב י%ירק בלש איה תינימה תורגבה תליחת יכ ונע% תינילק
תונריע 3ars!adon: 5iera L *cebo 1))/E C3ars!adon 1))0 הנישה בלש ןיב רשק שי יכ וארה 0תושו ןודאקסראק .6
! תינימ תוחתפתהב אצמנ אוה וב בלשהו דליה לש p=bert4 העיגמ םויה ךלהמב תופייע יכ וארה ,+סונב ."
.תורגבתהה ליגב האישל
3ars!adon: L "ement 1)/.- WolsonL 3ars!adon 1))/E C3ars!adon 1))0 6
יפכ תופייע אבנלו ריבסהל ידכ ורצונ םינוש םילדומ .תונריע-הנישה תכרעמל םירושקכ םיבשחנ תונריעו תופייע
! :םימרוג ינשל תרשקתמ איהש . יגולויב ןועש " ! circadian rh4thm !-ו " ) .הנישה בוח "
! . צהחאו רקובה ךלהמב תונריעב היילעל ליבומו םויה ךלהמב תונריעב תודונתה לע עיפשמ יגולויבה ןועשה "
! .םיירהצהו הלילה תועשב תונרעב הדיריו ) ןמזה תומכו ותוכיא ,תשכרנה הנישה תומכ תא +קשמ הנישה בוח "
! ןורחאה הניש עוריאהמ רבעש 2orbel4: 1))$ "םימרוג! םה תונריעה בצמ לע ןתעפשהו הנישה תוכיאו תומכ ,ןכל ."
ודקמתה הז םוחתב םירקחמה בור .תופייעו הניש ןיב םירשקה לש םייתוחתפתהה םי%ביהה רקחל םי%נוולר
.םייללכו םייבי%קייבוס הניש תוחוד לע וכמתסה וא םירגבתמ ברקב תופייעב
! Epstein et al 1))/- 84nJala: Kannas:L6e+alahti 1)).- WolsonL 3ars!adon 1))/ "
."הלילב תויוררועתה רפסמ ,הנישה תועש ךשמל יבי%קייבוא דדמ! םידלי ברקב תופייע יבגל םינותנ םירסח ןיידע<
2 םידליב הניש תויעב .
ןיב )&-3&7 ךלהמב "תוררועתה רקיעב! הניש תוקספהמ םילבוס םידליה ןמ 3 .םינושארה םינשה
! *ndersLEiben 1)).- Mindell 1))%- Richman 1)/.- Sadeh L *nders 1))%- Sadeh L Gr=ber 1))/ "
-ל דרוי רועישה ,סיב ידלי רובע .-'7 .
! Gass L Stra=ch 1)/$- Richman: Ste+enson L Graham 1)/( -תת םייק יכ הרעשהה התלע ,הז אצממ תורמל ."
,.ולאה תויעבה יבגל םהירוה תא עדייל םי%ונ תוחפ רתוי םירגוב םידליש ןוויכמ ולאה תויעבה תורידת יבגל הכרעה
3ars!adon: "ement L9ar+e4: 1)./E C*nders .רתוי ההובג +א תוחיכש ואצמ רתוי םישדח םירקחמ . 0תושו ןהאק
.-5- לש רועיש ואצמ $37 ינב ברקב הניש תויעב םע 5-.& לש תיעיברה הרודמב .םהירוהמ תוחוד תועצמאב
-ה "SM C1))$ ברקב חווד ירקיע הניש ידודנ ןוחבאל הווש רשא! הדורי הניש תוכיא " .$7 יליגב .םידליה ןמ
רועישב הניש תויעב וחווד ,תורגבתהה ..-33.$7 רעונה ינב ברקב
! 2earpar! L Michie 1)/.- Kirmil0Gra4: Eagleston: Gibson L 8horensen 1)/$- Morrison: McGee: L Stanton: 1))(-
Price: 3oates: 8horensen:L Grinstead 1)./ "
! לש םרקחמ 2lader: KopleAicH: *bi!o L ,ole4 1)). :"סיב ידלי ברקב! לע חוויד "
)47 ןושיל תכלל בוריס
..7 "םדריהל ישוק! הנישה תליחתב היחד
.47 רקובב םוקל ישוק
2.'7 הלילה עצמאב תוררועתה
.47 תופייע תונולת
! ומכ םירקחמ ,תאז תמועל Rona: G=lliord L 3hin 1)// ! רתוי םיכומנ םירועיש לע וחוויד " '7 ."
,המגודל! םינויר%ירקה תא קיודמ ןפואב ו%ריפ אלו ,םייבי%קייבוס םיחוויד לע קר וכמתסה ולא םירקחמש ןוויכמ
תובקעב םדריהל ישוק Primar4 insomnia תוכרעה קפסל השק ,"הנישה בלשב בוכיע תמועל "הניש ידודנ!
.תאז ליג תצובק רובע תויפיצפס הניש תויעב תוחיכש לש תוקייודמ
תוער!ה תוחיש תא #ירעהל יד םייביטקייבוא םידדמב םישמתשמ ונחנאש ןווימ הנוש הז רקחמ
.ס)יב ידלי ברקב הניש
3 םידלי לש הניש לע םיעי!שמה םייתרבח$םיי"ולויס! םימרו" .
תועפשה לש תוי%ננימוד תורוקמ רפסמ .תויתרבח-וכיספ תועפשהו םייתוברת םימרוגמ תעפשומ םידלי לש םתנש
:תויתרבח-וכיספ
! a תוירוה תויונמוימו ךוניח ,היגולותפוכיספ ,תוישיא :םירוהה לש תונוכת "
! Morrell 1)))- Rona et al 1))/- Sadeh L*nders 1))%- 5an 8assel 1)/& "
! b ! המואר%ו תיתרבח-וכיספ 1חל " Moore 1)/)- Sadeh 1))' "
! c יוליבו הדובע ,רפס תיב ,תויצקר%או תויתרבחו תויתוברת תושירד "
! 3ars!adon 1))0- Wolson 1))'- Wolson L 3ars!adon 1))/ "
הדורי הניש תוכיאל רושק ,םיציחלמ םייח יעוריאמ עבונה החפשמב 1חל יכ ונרעשה דיקפתה תא ונכרעה ,+סונב .
.םידלי לש הניש תוכיאל םירושק ויה רבעב רשא תואירב ןוכיס ימרוגו םירחא החפשמ ידדמ לש
! *nders L Eiben 1)).- Mindell 1))%- Sadeh L*nders 1))%- Sadeh L Gr=ber 1))/- Stores 1))' "

4 םידלי לש הניש רקחב םיי"ולודותמ םיאשונ .
יע ובכוע תודליה ךלהמב הניש תוקספה לע םירקחמ ) :םייגולודותמ םייוקיל
! . תינרדוח אלו הרקי אל ה%יש רדעה " תיעב% הביבסב הניש רוקחל תוחוד לע רתי תוכמתסהל הליבוה רשא ,
.םייבי%קייבוס
! ) .הניש תוערפה רובע תורורב תורדגה תורדעיה "
! . ה%יש "
! תיפרגונמוסילופ ת%יש וא "םייאמצע תוחוד ,םירוה תוחוד! יבי%קייבוס עדימ לע וססבתה םירקחמה בור
pol4somnographicE CKahn: "an: GrosAasser: ,ranco L Sottia=?: 1))' איה םייבי%קייבוס תוחוד לש הלבגהה ."
! םתניש יבגל םהירוהו םידלי לש ה%ומהו לבגומה עדיה Sadeh 1))$:1))' ."
ל תלבגומ כדבו ,דליה לש תיעב%ה הביבסה לע תרתוומ ךא הנישה תודוא %רופמ עדימ תקפסמ היפרגונמוסילופ
.-) יכ ונע% םירקוח .התוא עצבל המכסהו הקידבה עוציב תויולע בקע %עומ םימגדמ רפסמ שיו ,תוליל
תוירקחמו תוינילק תור%מ רובע תועצמאב הניש תוכרעה עצבל יוצר , ,תוינרדח אל ,תויבי%קייבוא תו%יש
תומילשמו ! . ,erber 1))'- Sadeh 1))$: 1))'- Wolson 1))' ."
*ctigraph4 תונריע-הנישה יסופד תא רוקחל הנמיהמ ה%ישכ דסונ "תיזיפ! תוליעפ לע ססובמה הניש רו%יננ#
.םידליו םירגובמב
! 3ole: Krip!e: Gr=en: M=llane4L Gillin 1))(- Sadeh: *cebo: Seier:*4t=r L 3ars!adon 1))&- Sadeh: 9a=ri: Krip!e
L 6a+ie 1))&- Sadeh: 6a+ie: Scher: 8irosh L Epstein: 1))1- Sadeh: Shar!e4: 3ars!adon: 1))$ ."
רשפאמ רישכמה .הדידמה ןמז ךלהמב דיה קרפמל דמצנ רשא די ןועש יומד רישכמ לע תססובמ היפרגי%קא
ןויצ ןיב וושה רשא +קות ינחבמ .דליה לש תיעב%ה הניש תביבסל הערפה אלל עובש ךרואל תוכשמנ תו%לקה
ירועיש ואצמ תורישי תויפצת וא היפרגונמוסילופ תמועל +רגי%קאה תוליעפ לע ססובמה תונריע-הניש יבצמ
! תחא הקד ינב תופוקתל רבעמ תונריע-הניש יבצמ רובע המכסה . ןיב חוו%ב " 5'--'7 תומיגדה בור רובע
תוינילקו תוילאמרונה
! Sadeh: *cebo et al 1))&- Sadeh: 9a=ri: et al 1))&- Sadeh: Shar!e4: et al: 1))$ "
םידלי לש תונריע-הניש יסופד תכרעה רובע תמלתשמו המיאתמ ה%יש איה היפרגי%קא יכ םימכסמ ונחנא ןכל
.תיעב% הביבסב
! ) הרורב הרדגה "
-ב :םירורב םינויר%ירק רדעה "SM015( ! הניש ידודנ רובע םי%נוולרה םינויר%ירקה *P*: 1))$ :םה "
! a לש ןמז תפוקת רובע תששואמ אל הניש לע וא ,הניש לע הרימש וא הליחתב ישוק איה תירקיע הנולתה "
.םימי שדוח תוחפל
! b .רחא וא ,יתקוסעת ,יתרבח דוקפתב העיגפ וא יתועמשמ ינילק 1חלל תמרוג "םויב תופייעה וא! הניש תערפה "
! *P*: 1))$ "
רשא םיקייודמ רתוי םינויר%ירק םיקפסמ םניא ךא ,תיבי%קייבוסה הנולתה תא םישיגדמ ולא םינויר%ירק
תפוקת ךשמ וא תולילה רפסמ ,הלילב תויוררועתה רפסמ :ןוגכ ,הנישה תייעב לש םינושה םיביכרמל םיסחייתמ
.תינילק תניחבב תיתועמשמ הערפה הווהמ רשא הלילב תונריעה
-ה לש ינילקה %ביהל דוגינב "SM015 :רקחמ תור%מל תו%רופמ רתוי תורדגה ועצוה ,
ןיב ררועתמ דליה םא )-$ ! עובשב םימעפ Richman 1)/.: p11/ "
,הלילב םיימעפ ררועתמ קוניתה םא 2 ! .המלש הנש ךשמב ,עובשב םימי Fohnson: 1))1:p10) "
לש םייבי%קייבוא םידדמב םישמתשמ רשאכ תומיאתמ ןניא ,םירוה תוחוד לע תוססובמ רשא ,ולא תורדגה הארנכ
הניש .--$ 6 Minde et al 1))%E CKerr L FoAett
םישדח ןוחביא ינויר%ירקב שמתשהל שי יכ םיעיצמ ונא ,תיבי%קייבוא הדידמל םינתינ הנישה תוכיאו ינמזש ןוויכמ
.יתוחתפתהו ינילק רקחמ רובע הניש לש תויבי%קייבוא תודידמ לע םיססובמה
* רקחמה תורטמו םויס .
.דליה לש ומולשו תוחתפתהב בושח דיקפת תאלממ הנישה
.היפרגי%קא תועצמאב םייבי%קייבוא םידדמ שומישב םייעב% הניש יסופד רוקחל רקחמה תר%מ
:תואבה תועפותה דעתלו ךירעהל ןה תויפיצפסה תור%מה
! a " .הנישה תוכיאו הנישה זולב םיאליג ילדבה
! b " .תוקייודמ תורדגה יפלו םייבי%קייבוא םיעצמאב םידדמנה םידלי ברקב הניש תוערפה
! c " .םייבי%קייבוא הניש ידדמ םע הלש רשקהו תיבי%קייבוס תופייע
! d " .םייגולוכיספ םידדמו םייבי%קייבוא הניש ידדמ ןיב רשקה

II הטיש .
. . םיפתתשמ
.4$ ,םידלי 4) +םינב 25 .תונב
3 :ליג תוצובק
! 0ב התיכ 4.)-5.2 עצוממ ,םינש 4.- * כהס '& "
! 0ד התיכ -.3-.&.$ עצוממ ,םינש -.4 * כהס 34 "
! 0ו התיכ -.--.).4 עצוממ ,םינש ...5 * כהס '3 "
תולעב תוחפשממ םידליה בור ) בור .םיליכשמ םידבוע םירוה ,הלעמו ינוניב ימונוקא-ויצוס בצמ םירוה
ךסב ןופוק םירוהל וקינעה .1ראב ינש רוד םידליה .'= .יוסינב תופתתשה תרומת
דדמב ושמתשה 8he 3hild 2eha+ior 3hec!list C*chenbach L Edelbroc! 1)/% "
לש םינויר%ירק שומישב תוילארשיה תומרונה יפלו ,תוגהנתה תויעב ךירעהל Milber: *=erbach: L 6erner
C1))$ "
) . םילכהו רקחמה ךילהת
ךשמל +רגי%קא תועצמאב ר%ונ דלי לכ $-' דיל רישכמה תא דימצהל ושקבתה םידליה .תופיצרב תוליל
-ה תנכות .ינוי-ראוני םישדוחה ןיב ,סיב לש תולילב קר ור%ונ םידליה .י%ננימוד אלה *ctigraphic Scoring
*nal4sis C*S* :םידדמה תא וללכו ,השמוש "
! a " ןכמ רחאלו הניש בצמ התהיז הנכותהש רחאל הקד :הנישה תליחת ןמז .' לש תוקד
.הפוצר הניש
! b " ךכל םדוק רשא "הנכותה יע! הניש התהוז רשא הנורחאה הקדה :רקובב תוררועתה ןמז
ויה .' .הפוצר הניש לש תוקד
! c " .תוררועתהל דע הנישה תליחתמ תוקדה רפסמ :הנישה תפוקת
! d " .תונריע תופוקת תוחפ הניש תוקדה רפסמ :יתימא הניש ןמז
! e " .יתימא הניש ןמז היה רשא הנישה תפוקת 7 :הנישה זוחא
! " וכשמנ רשא :הלילב תויוררועתה רפסמ ' ירחאו ינפל הפוצר הניש התיהו רתוי וא תוקד
.עוריאה
! g " הלילה ךלהמב רתויב הכוראה הפוצר הניש תפוקת :רתויב הכוראה הנישה תפוקת
! h " .העונת אלל הניש זוחא
:םיללוכה םייבי%קייבוס תוחוד ואלימ םג םירוהה
! a " -מ :רקובב תופייע תמר . דע ינריע דאמ # $ +ייע דאמ-
! b " -מ :ברעב תופייע תמר . דע ינריע דאמ # $ .+ייע דאמ-
ןולאשה תא ואלימ הרוהו דלי לכ ,עדימה תא םילשהל ידכ Sleep 9abits G=estionnaire רשא ,הניש ילגרה ןולאש
! .תושישתו ,תופייע ,הניש ילגרה :םימרוגה תא ללוכ Gr=ber: Sadeh L Ra+i+ 1)). לש דרפנ םימרוג חותינ ."
:םהיניב תואוושהל ןתינש םימרוג ינשל ליבוה םהירוהו םידליה ינולאש
! a " םירושקה םויב תושישתו תופייעו תועש %עמ ןושיל ,רחואמ ןושיל תכלל דליה לש ותיי%נ :תופייע
.הזל
! b " .םויה ךלהמב םי%לשנ יתלב הניש יעוריאו םונמנ ללוכ :רזופמ םוי תניש
ןיב ענ "ךאבנורק לש אפלא! תימינפ תוביקע .םהירוהו םידליה רובע דרפנב ובשוח ולאה םימרוגה &.4)-&.5) .
III תואצות .
. . הנישה ידדמ לש תיר%מוכיספה תוכיאה
הנומת ואר . הלב% , ) .בו% רתוי וא םיקפסמכ ואצמנ תונמיהמה תוכרעה בור .
) . הנישה ידדמב םיאליג ילדבה
עצוב M*NO5* .םייולת םינתשמכ +רגי%קאה ידדמהו םייולת יתלב םינתשמכ ןימו ליג םע
-ו *NO5* :םייקהבומ םילדבה ואצמנ .דרפנב תב הנתשמ לכל
! . הניש ןמז תוחפו ,רתוי תורצק הניש תופוקת ,הניש תליחת ןמז תייחד וארה רתוי םילודג םידלי ,ליג רובע "
.רתוי םינ%ק םידלי תמועל יתימא
! ) אלל הניש לש רתוי הובג זוחאו ,רתוי םיכורא םייתימא הניש ינמז לע ורמש תונב יכ אצמנ ,ןימ רובע "
.העונת
3 . תיתוכיא אל הניש תוחיכש תכרעה
! :תיתוכיא אל הניש תרדגה a -מ תוחפ הניש " -&7 -מ רתוי הלבמ דליה ,רמולכ! .&7 הנישה תפוקת לש
! .תונריע בצמב b ! תוררועתה ,עצוממב " ' הלילב "רתוי וא תוקד 3 .רתוי וא םימעפ )' ןויר%ירק לע ונע םידלי
.םייקהבומ ןימ וא ליג ילדבה אלל ,הז
$ . תיבי%קייבוס תופייע
ועציב M*NO5* םידלי ברקב ,תופייע ידדמ רובע םייקהבומ ליג ילדבה ואצמנ .הניש ילגרה ןולאש רובע
.רתוי םירגוב
:עובק ליג הנתשמה תקזחהב
! . " .תיבי%קייבוס תופייעו +רגי%קאה ידדמ ןיב רשק אצמנ
! ) " .הניש ןמז תליחתו רקובב תופייע ןיב רשק אצמנ
! 3 " ."הלילב! הניש ןמז ןיבל םויה ךלהמב םונמנל היי%נ ןיב רשק אצמנ
' . הניש ידדמל םירושקה םייתרבח-םייגולוכיספ םינתשמ
רדסו ,םיחא רפסמ ימונוקא-ויצוס בצמ,םירוהה תלכשה תמר ,םירוה ליג ,דליה ןימו ליג :עקרו םייפרגומד םידדמ
םינתשמב ונרחב ."0וכו החפשמב תויעב ,תולחמ!םייתחפשמ 1חל ימרוגו הדילו ןוירהב ןוכיס ימרוג ,+סונב .הדיל
ידכ לנה הנישל +חל ןיב רשקה תא ןוחבל .ולאה םינתשמה תא עובק קיזחהלו
הלב%ב תואצות $ לש םידליו ,רתוי םירגוב םידלי :ליג ימרוג יע ורבסוה הנישה תפוקתו הנישה תליחת ןמז .
.רתוי םיריעצ םירוה לש םידליו םינ%ק םידלי רשאמ תוחפ ונשיו רתוי רחואמ ןושיל וכלה רתוי םירגוב םירוה
רתוי ההובג הלכשה תמר .החפשמב 1חלו םירוהה תלכשה תמרו הנישה תוכיא ידדמ ןיב רשק אצמנ תאז תמועל
תרפושמ הניש תוכיאל הרושק התיה הניש תויאל רושק היה הח!שמב +חל (וניתרעשהל הימתב .
.רתוי הדורי
IV ןויד .
.סיב ידלי ברקב תונריע-הניש יסופד רוקחל םייבי%קייבוא םידדמב שמתשה רקחמה
עדימ םיקפסמו סיבה תפוקתב תונריע-הניש תכרעמב םייתועמשמ םייתוחתפתה םיכילהת תושיגדמ תואצותה
תיבי%קייבוס תופייעו הניש ןיב רשקה לע תודמלמ םג תואצותה .הניש תוערפהו הניש יסופד יבגל יבי%מרונ
והוז .וז הפוקת ךלהמב הביצי הרמשנ הנישה תוכיא ךא ,ליגה םע םינתשמ הנישה תומכו זול .םויה ךלהמב
םייבי%קייבוא םידדמ לע תססובמה השדח הרדגה שומישב הכרעוה הניש תוערפה תעפותו ,םינימה ןיב םילדבה
.הניש תוכיא לש
1 . הנישה ידדמ לש תוביציו תונמיהמ
ינבל תומוד תואצותה .ולאה םיאליג תוצובק רובע םיביציו םינמיהמ םידדמה .)-2& םירגבתמלו םישדוח
*cebo et al C1))) םירחא םירקחמ תמועל ,עובשה עצמאל תלבגומ התיה תוביציה תכרעה יכ שיגדהל שי ."
!.תורגבתהה תפוקתב תוביצי רסוחל רוקמ ןה עובש +וסו עובש עצמא ןיב תולודגה תודונתה יכ ושיגדה רשא
Wolson L 3ars!adon 1))/ תוסיוו תוכרעמ רובע תובושח תוכלשה הזל שי יכ ןכתיי ,העפותה תא רוקחל יוצר "
.יתוגהנתה-יגולויב
2 . לי" ילדבה
0ב התיכב הנישה תליחת .םייבי%קייבוסהו םייבי%קייבואה םינחבמה לש םינויצב ליג ילדבה ואצמנ ,יופצש יפכ
ותחפוה "0ו התיכ רובע! יתימא הניש ןמזו הנישה תפוקת ,תאז תורמל .0ו התיכ לש וז יפל העשמ רתוי הליחתה
,הניש ךשמו הניש זולב ולאה םילדבהה תורמל .עובק סיב זול יע עבקנ רשא תוררועתה ןמז לש ותוביצי בקע
-העובק הראשנ הנישה תוכיא .םייביטקייבואה םידדמה ןמ דחא לב םיאלי"ב םילדבה ואצמנ אל
ליבוהל הלולע היתובקעב אבש הנישה ןמז רוציקו הנישה תעש תליחת תייחד י םיארמ םיאצממה
םויה #להמב תו!ייעב היילעו יקלח ינור הניש #סחל .תורגבתהה ליג תצובק רובע וליפא
! 3ars!adon: 1))0- 3ars!adon L "ement 1)/.- 3ars!adon et al 1))%- 84nJala et al 1)).- Wolson L 3ars!adon
1))/ ."
תורגבתהה יליגל רושק רשא יתוחתפתה יתוגהנתה-ויב יוניש יכ דעות .ןולאשה ינותנב םג תופייעל תודע האצמנ
.תמדקומה תורגבתהה תפוקתב שחרתמ
! 3ars!adon: 1))0- 3ars!adon L "ement 1)/.- 3ars!adon et al 1))%- 84nJala et al 1)).- Wolson L 3ars!adon
1))/ ."
"ליגב! תשחרתמ רשא הניש יבלשב הפיחס לש ךשמתמו יתגרדה ךילהת שי יכ ךכ לע םיעיבצמ ונלש םיאצממ
.רבעב חווד רשאמ םדקומ רתוי רושק םג "הנישה בלש תייחד! וזה תיתוגהנתה-ויבה הפיחסה לש ינוציקה דצה
.תורגבתהה ליג ךלהמב תורידתב הלוע רשא ,הניש בלש תייחד תערפה לש תינילקה תוחתפתהל
"ahlitH:5igna= LPar!es 1))(- 8horp4 et al: 1)//E C*l+areH ,
י דמלמ םויה #להמב תו!ייעב תיתועמשמה היילעה םע דחי הנישה #שמב תיתועמשמה התח!הה
םידליה ןל .םיי"ולויזי!ה םהירצל םאתהב חרהב אל רתוי םיר"וב םידלי לש הנישה תו"הנתה
תויתו"הנתה (תויביטינ"וק תולשה שי תאז הע!ותל רשא (ינור הניש #סחמ לובסל הנסב ולאה
.תוילילש תויש"ירו
3 . הניש תוער!ה תרעה
תעפות ) תו%ועפו תוקונית לש םירקחמ לע םיאצממל המוד ,סיב יאליג לכ רובע ,עצוממב הלילב תויוררועתה
! .היגולודותמה התוא שומישב Sadeh et al: 1))1 העובק תרמשנ וז העפות יכ םיעיבצמ ונלש רקחמה יאצממ ."
.תמדקומה תורגבתהה ליגל דע תוקניה תפוקתמ
תובקעב .תויבי%קייבוא תורדגה לע תססובמ התייה הדוריה הנישה תוכיא יוהיז Minde et al C1))% ונרחב ,"
יכ אצממל וליבוה רשא םיינדפק םינויר%ירק . ךותמ ' לצא .םייתועמשמ הניש יישק לבוס ונלש םגדמב םידלי
בקעמ תקידב רחאל וליפא ,םידליה דצמ אלו םירוהה דצמ אל ,הניש תויעב וחווד אלו והוז אל ,םידליה בור .
דבלב םינולאש לע וססבתה רשא םימדוק םירקחמב חוודמה #ומנה רועישה תא ריבסמ הז אצממ
, Blader et al 1997 - , הדבועה .םהירוה תעידי אללו םתעידי אלל הניש תוערפה םיווח םידלי הברהו ןכתיי יכ דמלמו
לש הרישי העפשה איה העוגפ תונריע תמר יכ דמלמ העו%קמ הנישל תורושק תיבי%קייבוס תושישתו תופייע יכ
יכ אצמנ .םיאירב םידליל האוושהב "תרצק! םייתמסא םידלי ברקב ואצמנ תומוד תואצות .ולאה הנישה תויעב
הביצי הפוקתב ויה םהו ה%ילש תחת התיה םתלחמ רשאכ וליפא רתוי הכומנ הניש תוכיא תמר התיה םייתמסאל
.םייתמסא םימו%מיס אלל
! Sadeh: 9oroAitH: Wolach02enodis L Wolach 1))/ "
תוערפההש תורמל "םיאירב םידלי! תרוקיב הצובקל האוושהב םיינריע תוחפו םיפייע רתויכ םייתמסאה תא והיז
.תיסחי תויומס ויה םהלש הניש
4 . םינימה ןיב םילדבה
הז .רתוי הובג העונת אלל הניש זוחא ןהל יכו תיתימא הנישב ןמז רתוי תולבמ תונב יכ םידמלמ ונלש םיאצממה
! םינבמ רתוי תונשי תונב יכ ואצמ וב לודג רקסמ םירחא םיאצממב ךמות Epstein et al 1))/ "
! ךופהה תא ואצמ םירחא םירקחמ ,תאז תורמל Ga= L Soong: 1))& םידדמ שומישב םיפסונ םירקחמב ךרוצ שי ."
.ןימל תידוחיי תימלוע העפות םיגציימ םה םא וא תוברת ייולת םילדבהה םא עובקל תנמ לע םייבי%קייבוא
! היפרגי%קא ת%ישב ושמתשה רשא םינ%ק םידליו תוקונית רקחב ןימ ילדבה ואצמנ Sadeh et al 1))1 אל ךא ,"
! םיימוי ינב תוקונית ברקב Sadeh: "ar!:L 5ohr: 1))' םיינימה םילדבהה רוקמ לש םיאשונה תא הלעמ הז לדבה ."
.תולשב תליחתו תונריעו הניש יבצמ ךלהמב תירו%ומ תוליעפב
! *nders: 9alpern L 9=a 1))(- 3ornAell 1))%- Eaton L Enns 1)/'- Eaton L 7= 1)/)- ,eldman: 2rod4 L Miller
1)/0 "
* . הניש יסו!ד יאבנמ
ליג ,+סונבו ,דליה ליג יע אבונמ הנישה זול יכ וארה םייתביבסו םייפרגומד םימרוג לש ימרוג ברה חותינה
רתוי תמדקומ הניש תעש לע דיפקהל היי%נ שי םיריעצ םירוהל יכ דמלמ הז אצממ ."דליה ליגמ דרפנב! הרוהה
.החפשמב 1חלו םירוהה תלכשה תמר ויה הניש תוכיא לש םיבו% יכה םיאבנמה ."רתוי הכורא הניש ךשמ ןכלו!
ןיב רשקמה חוד םע יבקע הז אצממ ,רתוי בו% םינשי םיליכשמ רתוי םירוה לש םידלי המל רורב אלש תורמל
! .םאה לש הכומנ הלכשה תמרו הדורי הניש תוכיא Rona et al 1))/ "
םידליב הדורי הניש תויאל רושק הח!שמב +חל י הרעשהב ומת םיאצממה
! Sadeh 1))'- Sadeh L Gr=ber תונותיע יע%קב # "
ריבסה החפשמב 1חל דדמה 3-'7 ."הליל תויוררועתה רפסמו הניש זוחא! הניש תוכיא ידדמב תונושמ
וניתעידי ב%ימל המיגדב םייבי%קייבוא הניש תוכיא ידדמו החפשמב 1חל ןיב רשק לש ןושארה דועיתה הז ,
.סיב ליגב םידלי לש תינילק אל תיתליהק םירגבתמו םידלי ,תוקונית לש םתנש יכ םירקחמ רפסמב חכוה
לש תוליעפה תא ררועמ רשא םוריח תבוגת וליעפי וילא הרושקש הדרחהו 1חלב היילע .הביבסב 1חלל השיגר
! רתי תונריע תדדועמו "חומה תפילקו תוילכ! תילקי%רוקונרדאה תכרעמ h4per0+igilance "
! ,ield L Reite:1)/$- ,isher L Rinehart:1))0- G=nnar: Maone: L ,isch:1)/&-Sel4e: 1)/% "
רשא ,דליל תידוחיי תוישיא תנוכתמ תעבונ 1חלל הרושקה תיגולויזיפה הבוגתה יכ עצוה ,ייוסינ רקחמ סיסב לע
! הניש תוערפהל םימיוסמ םידלי לש היי%נה תא ריבסהל יושע ,isher L Rinehart: 1))0 ."
,וניתעידי ב%ימל לש בכרומ ןויצו הניש תוכיא לש םייבי%קייבוא םידדמ ןיב רשק חיכוהל ןושארה אוה ונירקחמ
םייבי%מרונ סיב םידלי ברקב החפשמב 1חל יפכ ,החפשמב ןוכיס ימרוג לש בכרומ ןויצ שומישב ךמות הז אצממ .
! ויתימעו +ורמאס יע עצוהש Samero L ,iese: 1))0- Samero et al: 1)/. "
.תי%סי%%ס תניחבב תקהבומ םנמא ,תירעזמ התייה םיאבנמה םינתשמה יע רבסוה רשא הנישה ידדמב תונושה
.ונלש ינגומוהה םגדמב רצ היה םייפרגומדה םיאבנמה םינתשמה חוו% יכ האצות וז יכ ןכתיי
& . דיתעב רקחמו רקחמה תולב"ה
:תויגולוגותמ תולבגה
. . םידיחי תוחתפתה יכילהת חתנל תורשפאה תא םידקמ בחור ךתוח רקחמ ךרעמב שומישה
וא הנישה זול תוביצי ןוגכ םיבושח םיאשונ לא סחיתהל ןתינ אל .ליג תוצובק ןיב תואוושה קר רשפאמו
.םינותנה חותינו בקעמ תמלשה דע 0ו התיכל 0ב התיכמ דליה תוחתפתה ךלהמב הדורי הניש תוכיא ךשמה
) . .דבלב עובשה עצמאב תודקמתה
3 . םייגולויב תורוקמ לש חונעיפ ורשפאי רשא םיפסונ םיגולוכיספו םיגולויזיפ םידדמב רסוח
.ןימו ליגה ילדבה תא םיריבסמ רשא םיגולוכיספו
$ . םע רתוי לודג הדימ הנקב םירקחמ רשפאמ תוליעפ לע םיססובמה הניש ידדמב שומישש תורמל
תועצמאב תוהוזמ הניש תוערפה רשאכ ,הנישה תביבסל תילאמינימ תונושו םיבר תוליל רפסמ
.םיעודי םניא ןיידע תוערפהל םימרוגה ,היפרגי%קאה
תולאש ,ידיתע רקחמ
. . 3סיב ליגב תוחתפתה ךלהמב םידיחי םידליל הרוק המ
) . 3תוחתפתהה ךרואל הביצי תונריע-הניש תכרעמה המכ דע
3 . הזה בצמה לע רומשל םיכישממ 0ב התיכב הדורי הניש תוכיא םיווהמכ םיהוזמה םידלי םאה
3רתוי םירחואמ םיבלשב
! ךרואל רקחמ תושרוד לנה תולאשה longit=dinal st=d4 תונוכתל דליה לש הנישה תכרעמ ןיב רשקי רשא "
.תוידוקפתו תויתביבס
הנבמה לע %רופמ עדימ קפסל תלבגומ ךא הניש לש םייתוגהנתהה םי%ביהה לע עדימ תקפסמ היפרגי%קא
.תויסיסב תויגולויזיפ תוכרעמו הנישה לש ימינפה
! תעייסמ וז היגולודותמ . " םילודג םירקחמל ! , ) " תיעב% הביבסב , ! 3 ןמז ךרואל" .
תורדגה דסיל ,םייבי%מרונ םינותנ רובצל ,המוגפו תילמרונ הניש רוקחל :ולאה םירקחמב שמשתשהל שי
תוחתפתה ןיבל הניש ןיב רשקה תא רוקחל ךישמהלו ,םידלי ברקב תויפיצפס הניש תוערפה רובע תוססובמ
.דליה
םיר"בתמ לצא הניש
.הנומזתו הנישה ךשמב םייוניש תוארל ןתינ ,ידמל ביצי ראשנ הנישה הנבמש פע +א
0 .רצקתמו ךלוה הנישה ךשמ
0 .תרחאתמ הנישל הכילה תעש
0 .שפוסל לוח ימי ןיב הכשמו הניש ינמז ןיב רעפה לדג
.הניש לש רתוי הבר תומל םיקוקז םיר"בתמש םיארמ םירקחמ
0 .ליגה םע תוחפ םינשי םניא םה ןושיל םירגבתמל םירשפאמ רשאכ
0 ינחבמב MS68 .םירגבתמ ברקב ההובג תוינונשי תמר לע םיעיבצמ
:#ל םירבסהה
0 .0וכו תונמדזמ תודובע ,ברעה תועשב האיצי ,יתרבח 1חל :םייתרבח # וכיספ
0 "תינימ תולשבל רשק! הניש ןומזת לע ת%לושה תכרעמב יוניש # םייגולויזיפ
ינחבמ MSLT םיקדבנל םירשפאמ הז ןחבמ תרגסמב .תימוי תוינונשי תקידבל םויכ רתויב לבוקמש ןחבמה #
רשפא ןכ ,רתוי רהמ םדרנ קדבנהש לככ .םדריהל םהל חקולש ןמזה ךשמ תא םיקדובו םייתעש לכ ןושיל תכלל
.רתוי +ייעו ינונשי אוהש קיסהל

רמאמ 1. תויול"תסהו תוער!ה (תוחת!תהב תומ"מ :םיר"בתמו םידלי לש הניש יסו!ד $
Amy Wol!on
:הדימל ךירדממ המדקה
קרפב ןורחאה אוה הז רמאמ ) לחה הנישה יסופד לש םתוחתפתה תא רקוסה ,םייתוחתפתה םי%ביהו הניש #
אופא הווהמ ןושארה וקלח .הנישה יסופד תוחתפתה לע םיעיפשמה םימרוגה תא םכסמו ,תורגבתהה דעו תוקניהמ
תוחתפתהל םירושקה םימרוגבו הנישה תוערפהב ןדה אבה קרפל המדקהו ,הכ דע םהב ונדש םיאשונה םוכיס
רשאכ ,תורגבתהה ליג ךלהמב הנישה יסופדב םילחה םייונישב ןד רמאמה לש ןורחאה וקלח .הלא תוערפה
.הכשמבו הנישה ןומזתב םייונישה ןכמ רחאלו ,"הנישה לש תולכירדא! םיינבמה םייונישה םיראותמ הליחת
.וללה םייונישה רבסהב דקמתמ רמאמב ןורחאה +יעסה
אובמ
םויה ךלהמב תויוליעפ ,הדימה התואב .תושגרו תוגהנתה ,הבישח לע העיפשמ םירגבתמו םידלי לש םתנש
רשא תוחתפתה לש %ביה .םידליה לש הניש יסופד לע עיפשהל םייושע םיילאודיבידניא םימרוגו ,הביבסב םייוניש
.הנישב םייוניש אוה ונממ םימלעתמ כדב
םיאירב הניש יסופד דציכ ריבסהל בושח ,תונריע.הניש יסופד תוחתפתהל םימרות רשא םימרוגה תא ןיבהל ידכ
רבכ רשא תויעב ןוקית ,ןתורצוויה תעב תויעב ןיבהל :םירקוחו םיאפורל רזוע הז עדימ .תודליה ךלהמב םיחתפתמ
.םייוקל הניש יסופד לש םתליחת עונמלו ,ורדסוה
I . םיר"ובמ לש הניש יסו!ד תריקס
.תורגב דע הדילמ םינתשמו םיחתפתמ הנישה תומכו תוכיא
.םירירשה תוחיתמו םייניע תועונת ,חומה ילגב םייוניש םושיר יע םיראותמ הנישה יבלש כדב
-ל תקלוחמ הנישה ) :םיביכרמ
REM -ו חומ תוליעפ - EEG .המילחו ,תיבציק אל המישנו בל תומיעפ ,תוריהמ םייניע תועונת םע תיביסנ%ניא
NREM0 $ :םיבלש
. - תועונת הליגר תי%יא תיחומ תוליעפ יע םינייפואמה תופייע וא לק םונמנ -הניש בצמל הרבעה
.+וגה לש הזוזת %עמו םייופר םירירש ,הליגר המישנ ,תוי%יא םייניע
) - ! יע גצומ spindle -ו " ! comple? -ב EEG םייניע תעונת רדעה יע ןייפואמ ."תיחומ תוליעפ דדומה!
.תינונב המרב תירירש תוליעפו
3 - ! SloA Aa+e < delta sleepE $ .הביבסל תילאמינימ הבוגתו תוליגר תומישנ םע הקומע הניש
-ב ליחתמ ןושארה בלשה ,םיאירב םיריעצ םירגובמב NREM -ל ךישממו REM ןיב לש רוזחמב , -&-..&
ךלהמב תוקד 4-.& ירוזחמה ךלהמב .הניש תועש NREMNREM בלשב ךשמנ ןמז רתוי ,ינשהו ןושארה $
NREM -ב ךשמנ ןמז רתוי םירוזחמה רעשבו , REM .
II . תוטוע!ו תוקונית לש הניש
-כ םילבמ ודלונ התע הזש תוקונית 4&7 -כ סיב ליג דעו הנישב םנמזמ '&7 -מ הלעמל הנישה ירקוח . '&
.ןמ%יילקמ אוה םהמ ןושארהו הנש
a . הנישה הנבמ
ןב רבוע :םחרב םיליחתמ הניש יסופד 2-4 הווח םישדוח REM ןכמ רחאלו , NREM -ה שדוח +וס דע . 5 ,
ךר לש י%ירק דיקפת .םירחאו ןודלש ,סרדנא יע וחווד תוקונית תנש לש םימוכיס .הניש יסופד םיחתפתמ
,תוררועתה :םיידוחיי םיבצמל תוגהנתה ןגראל אוה דלונ NREM: REM יגולויב ןועש סופדל םתוא בלשלו ,
ךותב )$ תוהזל ןתינ .םירגובמ לצא ומכ רורב ןפואב םיקלוחמ םניא תוקונית לש הניש יבצמ .תועש
! הליעפ הניש :דלונב REM ! ה%קש הניש ," NREM םיאתמ וניא רשא בצמ איה םייניב תנש .םייניב תנשו "
לש םינויר%ירקל NREM -ו REM המישנ ,םינפו םייפג תועונת יע תנייפואמ הליעפ הניש ,קונית ברקב .
המישנ ,תורוגס םייניע יע תנייפואמ ה%קש הניש .ינמז ךויחו הציצמ ,תוריהמ םייניע תועונת ,הרידס אל
קלחל ןתינ אל ,הנש יצח ליג דע .+וגה לש תוציפק םיתיעלו העונת אלל ,הרידסו הקומע NREM -ל $
הנומת! םירגובמל תוקונית לש הניש ןיב םילדבה .הנושארה הנשה ךלהמב תמלענ םייניב תנש .םיבלש
. ליגב .הליעפ הנישל תונריעמ רשי רבוע דלונה הדילב ." 3-2 .רתוי רגוב הניש סופד ליחתמ םישדוח
.הנישה +וס תארקל הליעפ הנישו הנישה תליחתב תשגדומ ה%קש הניש ,הנושארה הנשה ךלהמב
אוה קוניתה לש הנישה רוזחמ '& ,רגובמ תמועל תוקד -& -ב .תוקד 3-2 -ה םינושארה םישדוח REM
ליגב .י%מרד ןפואב תחפומ 3 0ח - '&7 REM &0O NREM הלבמ רגובמ רשאכ , )&7 ב הלילה ןמ REM .-
-ה תומכ תדירי REM .תיזכרמה םיבצעה תכרעמ תוחתפתהל ןמיס איה
" . תונרע% הניש יסו!ד
ךלהמב ' -מ תתחופ הנישה תומכ ,תונושארה םינשה .2-.4 -ל םויב תועש .. הנומת! םויב תועש ) "
עצוממב ןשי דלונ קונית .2-.4 ל תודרוי הניש תועש תומכ .תועש .$-.' ליגב תועש .2 ליגבו ,תועובש
2-5 םישדוח .3-.$ לכ ררועתמ דלונ ךר .תועש $ רע ראשנו ,0ש . ליגב .0ש - .2 תונרעה ןמז ,תועובש
3-$ .0ש
ךלהמב 3 ןוגראב םיירקיע םייוניש .תוריהמב םינתשמ הנישה יסופדו היגולויזיפה ,םינושארה םישדוחה
ליגמ םישחרתמ הנישה 2 -ל תועובש 3 בור ,םוי יפל תונושל +ופכ תונרע/הנישה רוזחמש תורמל .םישדוח
םינשי םידלונה )-$ םירע ,תועש .-) ןפואב תושחרתמ ולאה תובלושמה תופוקתה .בוש םימדרנו ,0ש
ליגב .םייחה לש םיינושארה םישדוחה ךשמב םויה ךלהמב ילאמודנר 3 רבעמ תרזופמ הנישה ,תועובש
תפוקתל )$ ליגב .תולכאה ןיב םיווש םיקלחב 0ש 2 יפל הנישו תונרע ןיב הרורב הקולח תמייק תועובש
ליגב .הלילו םוי 3 םיאליגה ןיב .הלילו םוי ןיב תרדגומ הדרפה תמייק 0ח 2-- םינשי תוקוניתה בור 0ח
רגוב סופד תוחתפתהב םיבושח יכה ךרדה ינויצ םה הלילו םוי ןיב הדרפהה .הלילה ךלהמב תשבוגמ הניש
ליגב .תוקונית ברקב הניש לש $ -ל הדיל ןיב .רתוי דוע ךראתמ ךוראה הנישה בלש $ לפכוה הז בלש 0ח
-ל 5 ליגב .תועש 3 .םירדוסמ םימונמנל תכפוה םויב הנישו הלילב תרזופמ הניש ,0ח
c . , הנישה תושב"תהו הלילב תוררועתה !ettlin# -
שומישבו הניש םידדומה םירקחמ .םיינושארה םיישדוחה ךלהמב רתוי הצופנ הניש ןמזב הרצק תוררועתה
םיארקנ הרזחב םמצע תא םימידרמ רשא תוקונית .הלילה לכ ךרואל םינשי םניא תוקונית יכ םיארמ ואידיו
ןשיכ תרדגומ תושבגתהה.םיתתואמ םיארקנ םהירוה תא םיריעמו םיכוב רשא תוקוניתו ימצע עיגרמ
%עמכ ,ןושארה שדוחב .דבל ןושיל רזוחו ימצע עיגרמ וא ,הלילה בור -'7 רתוי םיררועתמ תוקוניתהמ
יכ וארה םירקחמ .ןושיל הרזחה ינפל הרוה תבוגתל םיתתואמו הלילב םעפמ $$7 ,םיישדוח ליגב - 457
ליגב - ,0ח 2&-4&7 תונונגס ,םירוה יגהנמ יכ וארה םירקחמ .תושבגתהה תלוכי תא וחתיפ הנש ינב
,ןורקיעכ .הלילב תויוררועתהה תומכו תוכיא ,הנישה תושבגתה לע םיעיפשמ םג דועו ,העגרהו הלכאה
.ירמגל ררועתהל ילבמו תתואל ילבמ ןושיל רוזחל תלוכי לעב תויהל ךפוה אוה ,רגבתמ קוניתהש לככ
d . םימונמנ ז)ול
םינשה ןיב הנתשמ םויב הניש )-' ןיב רשקה וא םונמנ יסופד חותיפ לע ושענ םירקחמ %עמ .תונושארה
ליג דע יכ םיזמרמ םינותנ .םידליו תוקונית ברקב םויב הניש זולו הלילב הניש זול $ תוקונית ,0ח
םימנמנמ )-3 ליגב .םויב םימעפ 2 -0ח 5'--&7 ליגב ,םויב םיימעפ םימנמנמ תוקוניתהמ .' -0ח '&7
ליגב .רקובב םויב תחא םעפ- םימנמנמ תוקוניתהמ 3 -םינש -)7 םימנמנמ 2 ,עובשב םימי $ # םינש
'47 םימנמנמ ' ,עובשב םימי ' # םינש )47 םימנמנמ $ ליגב עובשב םימי 2 םימנמנמ תוקונית 0ח 3.'
חוו%! תועש .-2 ליגב ."0ש --.) :0ח -&7 םימנמנמ )-$ ליגב ,0ש .'-)$ :0ח -&7 םימנמנמ , ..'-
3.' .0ש
ךורא זוכיר חוו% ילעב תויהל םייושע םימנמנמ רשא םידלי .םימרוג ןווגממ םיעפשומ םילגרהו זול ,םיסופד
ש תורמל .םיינבצע תוחפו רתוי Weisbl=th םידליה זוחא רובע ליג יפל תוי%נ תומייק יכ וארה םירחאו
םיבברעתמ רשא םירוה תמועל יעב% ןפואב םנמנל םיקיספמ םידליה ןמ קלח ,םויב םנמנל םיקיספמ רשא
.םנמנל םהידלימ םיענומו Weisbl=th ינב תוקונית רובע םונמנה תא וקיספה םירוהש תוביס 3-2 :םינש
2&7 ,םונמנה םע ושגנתה סיב תויוליעפ 3&7 ,רתוי תמדקומ הבכשה תעש וצר .&7 1חל יעוריא בקע
וחוויד רשא תובר תוחפשמ ,הזל דוגינב .החפשמב תוומ וא ןישוריג ,ימוי רדס רסוח ןוגכ ,החפשמה ךותב
.םונמנ תרגש לע דיפקהל וכישמה ךא 1חל יבצמ לע
ליגב .-) ,ריש ,הנישה ינפל רופיס ןוגכ ,הבכשה ילגרה תליחת םיללוכ םג םייתוחתפתה םייוניש ,0ש
החפשמה תביבסמ תועפשומ םג ולא תויוגהנתה .ברעב םדריהל ןמזה תכראהו ,ה%ימל עיגרמ 1פח תחיקל
.תוברתהו
e . תוטוע!ו תוקונית לש םתנש לע םיעיר!מו םייתול"תסה םימרו"
ויניע תא חתפ קונית ,דחא רקחמב .תויתולגתסה תוערהו םידיקפת שי םידלי לש הנישה תוחתפתהל
-ב תובר םימעפ REM השח םאה .ותוא הליכאהו ותוא המירהו רע אוה וליאכ קוניתל הסחייתה םאה .
תושרופמ בורל ,תויוגהנתה דועו הלילב תוררועתה .תור%קמ תובוגתו ולש הבוגתה רסוח יבגל לוכסת
התואב םינשי ונא יכ תוארל וא +וגה בצמ יוניש :ומכ םידיקפת שי תורצק תויוררועתהל .ןוכנ אל ןפואב
.הניש תויעבכ ולאה תועפותה תא םישרפמ םירוה ,תובורק םיתעל .ומדרנ הב הביבסה
,ךומנ הדיל לקשמ! הדילו ןוירה עוריא ,גזמ :םיללוכ םידלי ברקב הניש יסופד לע םיעיפשמ רשא םימרוג
ano?ia ,"תוירו%ומ תויונמוימ ,םייניש ,םיזג! םייתוחתפתהו םייאופר םיאשונ ,"הדילב תויעב :ןצמח רסוח;
."םיציחלמ םייח יעוריא ,העגרה תו%יש ,הניש ירודיס ,םירוה יגהנמ! הביבס ימרוגו
i . הדילב +חל יעוריא
) .םישבגתמ תוקונית רשאמ השק רתוי הדיל תווחל ו%נ םיתתואמ גוסמ תוקונית יכ ואצמ ךרוא ירקחמ
תוקונית רובע הרוה חוד יפל! םייתייעב יכ ואצמ .$ הדיל לקשמ ,תוכשוממ תודילל רתוי ו%נ "תוחפו 0ח
.הניש תויעב אלל תוקוניתל האוושהב היסקונאו ,רתוי ךומנ
הניש ךשמ ,רתוי םירצק הניש ירוזחמ ויה ךומנ לקשמ ילעב תוקוניתל יכ חוויד +סונ יפרגונמוסילופ רקחמ
לש תונריע/הניש לש םירוזחמ וושה 0תושו סרדנא .םייניב תנש תומכב היילעו ,תחפומ ה%קשו הליעפ
תורמל .תונריע ןמז ותוא תוצובקה יתשל .ואידיו תו%לקה תועצמאב ןמזב ודלונש תוקונית תמועל םיגפ
.ררועתה אוה רשאכ ות%יממ ליגרה קוניתה תא איצוהל הרוהה לש רתוי ההובג תורבתסה התיה ,תאז
.תימצע העגרהל רתוי םי%ונו ,רתוי םדקומ ה%קש הניש םיחתפמ ,תצקב רתוי הכורא הניש תפוקת םיגפל
םיצחל ,תויתועמשמ תויזיפ תויעב םע תוקוניתל ,הזל דוגינב .גפ תדילל םירושקה םייתועמשמ םילדבה ןיא
תצובק רשאמ רתוי םיערפומ הניש יסופד ,םייחה לש םיינושארה תועובשב םייאופר םיישק וא ,הדיל תעב
.םיגפ G=illemina=lt ינבל יכ ואצמ םיתימעו .-2 ,כהסב הניש ןמז רתוי ,הסירעב תוומל הובג ןוכיסב 0ח
ןמזב היילע ,תויוררועתה תוחפ REM בלשב הדירי , NREM ךלהמב יתועמשמ ןפואב +וג תועונת תוחפו ,
.תילאמרונ תרוקיב תצובקל האוושהב הנישה
ii . ןטב יבא
-כו עודי אל ן%ב יבאכל םרוגה .םיזג אוה הנישב תויעבל םיצופנה םימרוגה ןמ דחא .&-.'7 ונממ םילבוס
.לוכיע תויעב וא,הרו%רפמ%ב םייונישל הבוגת ,תושבגתהה ךילהתמ קלחכ םיזג םיאור םיאפורו םירקוח
םיאליגה רחאל תרבוע העפותה 3-$ .תע%וקמ הנישהו רצוקמ הניש ךשמ ן%בה יבאכ רחאל תוקוניתל ,0ח
iii . םייתוחת!תה םיעוריא
ינב לש הנישל עירפהל םילולע השי%נ תדרחו םירז ינפמ הדרח ןוגכ ,םייתוחתפתה םייוניש '-- .0ח
םילגרתמ םיליעפ תוקונית .עירפהל םילוכי םג הדימעו הבישי תדימלו םייניש תחימצ ןוגכ תיזיפ תוחתפתה
.הלילה ךלהמב ולאה תויונמוימה תא
iv . -רבעמ +!ח,תורשקתה טקייבואו תימצע העי"ר
םירצוי תוקונית .העיגר תו%ישו תורשקתה יצפחב תוקונית לש שומישל םירושק םג הניש יסופדב םילדבה
.הבכשהו םי%קייבוא ןיב דמלנ רשק Wol and 6oHo -מ רתוי יכ וחוויד )&7 ! םידליהמ 2 -0ח $ "םינש
-ו ,לדוגאה תא וצצמ Scher ,םיילארשי םידלי לש םגדמ ברקב יכ ואצמ 5&7 תוגהנתה וארה םגדמהמ
קרו "קובקב ,1צומ! הציצמ 5.$7 ,םירוה יחוויד לע ססובמ הז רקס .עבצא תציצמב ומדרנ $$7
-דבל םינשי רשא םידלי ךותמ! הבכשה ןמזב רבעמ %קייבואב ושמתשה '47 -הרוה םע ןשי דלי . 3&7 ."
%קייבואב שומיש .רתוי רחואמ ליגב %קייבוא םע תורשקתה חתפל םי%ונ עבצא םיצצומ רשא תוקונית
רשקל םילוכי םידלי .הלילה ךלהמבו הבכשהב תימצע העיגר תוגהנתה רתויו הניש תויעב תוחפל רושק
תימצע העיגר ןיב רשק םייק .םדריהל ידכ הרוה תוחכונל םיקוקז הלילב םיררועתמש ולא .הניש םע הרוה
הרוהה! המדרהב הרוהה תוגהנתה ןיב בכרומה רשקה .הבכשה ןמזב .ע.ר ןיבל הלילב תוררועתה רחאל
וניא תורשקתה 1פחב שומיש-יא וא שומישו "דבל םדיהל קוניתה תא ריאשהל תמועל קוניתה תא םידרמ
.רורב
v . הניש ירודיס
ןפואה .תונריע / הניש זול ביבס תידדה הרוצב םילעופ םידליו םירוה רשא תפסונ ךרד םה הניש ירודיס
םי%ביה םה הלילה ךלהמבו הבכשה ןמזב דליל הרוה ןיב ןילמוגה תולועפו ,ןשי ןכיה ,םדרנ דליה וב
לע עיפשהל םייושע לופי% ילגרהו םיינוציח םייוריגב םילדבה ,הלחתהמ .תונריע-הניש תוחתפתהב םיינויח
םאה םע עגמ רתוי םהל ויהו ,חיבב םמא רדחב ונשי רשא תוקונית ,המגודל .דלונ ךר לש הנישה יסופד
רשאמ יכב יבצמ תוחפו ,םייניב הניש תוחפ ,ה%קש הניש רתוי ווח הייקוניתב והש רשא תוקונית רשאמ
.הלילב הייקוניתב וראשנש תויקוניתה
אל הניש תוערפהו "תוחא/חא םע רדחב תויהל ,דבל ןושיל! םירחא הניש ירודיסו דחיב הניש ןיב רשקה
םייגולוכיספו םיאפור ,םינשה ךלהמב ,ןכומכ .דבל םינשיה תוקונית לע ושענ םירקחמה לכ ,התע דע .ןבומ
תוחפשמה ןמ תיצחמב םירוהה םע דחי הניש לע חווד ,תאז תורמל .דבל ונשי תוקונית יכ וצילמה
# יאקירמא-ורפא 0שמל .תימונוקא-ויצוס תמרו תינתא 0בק יפל הנתשמ הז .בהראב '&7 -םינפסיה ,
)&7 -םינבל , .&7 לש תורדגהה .1חל תחתו הכומנ הסנכה תולעב תוחפשמ ברקב חווד דחיב הניש .
הניש םירחובש שיו ,דלונ ךר םע םינשי דימ רשא תוחפשמ שי .תויוברתו תוחפשמ ןיב תונוש דחיב הניש
ליגל תחתמ םינבלה םידליה בורל יכ וארה םירקחמ .הניש תוערפהל הבוגתכ דחיב $ םע ונשי רשא
תוחפשמ ברקב .הלילב תויוררועתה וא ,הבכשה ןמזב תודגנתה ,הניש תוערפה תובקעב אב םהירוה
0שמה לצא ךא ,הלילב תוררועתהו תודגנתה בקע דחיב הניש חווד םג ,תויאקירמא-ורפאו תוינפסיה
חותיפל רושק הניש רודיס הזיא ועבק םר% םירקחמ .הקיצמכ תודגנתהה תא וספת תוחפ תוינקירפאה
.תשבושמ הניש
McKenna יכ ואצמ .םירחא הניש ישובישו הלילב תוררועתה לע דחיב הניש תעפשה ודעית םיתימעו
םה"ב! דרפנב ןשי דחא לכשכ רשאמ תויוררועתה רתוי םיווח דחיב םינשי רשא תוקוניתו תוהמא "א!
ותואב םיאצמנ םה רשאכ תוררועתה / הניש בלש ותואב ןמז רתוי םילבמו תופפוח תויוררועתה םיניגפמ
.ןהיקונית לש תויוררועתהה ךשמב םיפו%ילב רתוי ושמתשה ןהיקונית םע תונשי רשא תוהמא "ג! ה%ימ
vi . םוי$םוי ייחב הרוה$דלי ירשק
רשא תויוליעפ םה הליכא וא היזיול%ב הייפצ ,קחשמ ,+ופצ יתחפשמ זול .הניש יסופדל םרות םג ימויה זול
הניש םוקמב םימונמנ +צרל תכפוה הלילב הניש ,האצותכ .תרחואמ הבכשה ןמזו הלילב תוררועתה תוקזחמ
.ילאמרונ ימוי הניש סופד חתפמ וניא דליהו ,תשבוגמ Paret ינב ברקב הלילב תוררועתהןיב רשקה תא רקח
- יסחיו ,העגרה תונונגס ,הליכא ילהונ לע הלילב םינשיל וושוה הלילב םיררועתמ .םאה םע ןילמוג תוליעפו 0ח
ןיב ,רתוי וא תחא םעפ יכבו תוררועתהכ רדגוה הלילב תוררועתה .הלילהו םויה ךלהמב קוניתל הרוה ןיב ןילמוג
תועשה .) -ל הלילב ' תוחפל ,רקובב $ ויה םה ,וקני ןיידע הלילב םיררועתמה בור יכ אצמנ .עובשב תוליל
.םויה ךלהמב רהמ רתוי םהלש יכבל וביגה םהלש תוהמאהו ,םדריהל ידכ הרוהה תוחכונ וא הקנהל םיקוקז
ליגב וקינה ןיידע הלילב םינשיה ןמ %עמ ,האוושהב - ידכ רבעמ 1פחב שמתשהל וא עבצא 1וצמל ו%נ םה ,0ח
.םויה ךלהמב עבצאה תא 1וצמל וכישמה םהו ,םדריהל
םירקחמה ןמ קלח .יעמשמ דח וניא הלילב תוררועתהו "קובקב לומ הקנה! הלכאה תונונגס ןיב רשקה ,ןכ לע רתי
.תופוכת הליל תויוררועתה םע תורצק תופוקתב ןושיל םיכישממ םייתנש ליג דע קוניל םיכישממה םידלי יכ ואצמ
ינפל דימ תנתינ הלכאהה םא אלא הלילב תוררועתהו הקנה ןיב רשק ואצמ אל םירחא םירקחמ ,הזל דוגינב
,תושבגתהל םירושק הלכאה תונונגסו ,העגרה יסופד ,ןילמוגה תולועפ יכ רורב .תוררועתה ירחא וא הבכשה
.הלילב ןילמוג יסחיו תימצע העגרה
III . הבוח םורט ן"
Maccob4 םידלי ,הז בלשב .תושגרו ה%ילש תוסיוו תוחתפתהל תיתועמשמ יכהכ וזה הפוקתה תא וראית םירחאו
.תויתרבחו תוימדקא תושירדו התיכה לש תולודג רתויה תור%מל םהלש םיכרצהו תושגרה תא םיאתהל םיצלאנ
.סיבב תוגהנתהו םיעוציב םדקל יושע ןגב דליה יכרצ תנבה ,האצותכ
a . הנישה הנבמ
יאליג ןיב )-' , REM מ תחפומ 3&-3'7 -ל הניש ןמז )&-)'7 ןג ידליו תו%ועפל ."םירגובמה לש המרה! 4--
ירוזחמ REM ןיב חוורמהו ,הליל לכ NREM -ו REM&00'0 -ה ךשמ .0קד REM -מ ךראתמ .& -ל 3' עצמא דע 0קד
-ה ךשמ היינשה תיצחמבו ,הנישה תפוקת REM -ל דרוי )&-)' בלש .0קד $ לש NREM תיצחמב רתויב ךוראה
הניש ןיב רשקה אשונב םיבר םירקחמ םימייק .הלילה +וס תארקל בוש הלועו ,הלילה עצמאב תחפומ ,הנושארה
.םויה ךלהמב םונמנו הלילב RoAarg -ב רתוי םיכורא םיבוכיע ואצמ םיתימעו REM ינב רובע ' ינב תמועל
ןיב יכ וארה םירחא םירקחמ .םייתנש .--)'7 בלש היה םונמנה ןמ 3 וא $ NREM .הבוח םור% יאליג רובע
בלשב תוקד תומכ 3-$ לש NREM .רקובב םימונמנל האוושהב םיירהצב םימונמנב רתוי תולודג ויה םיירהצב
בלש הנישה תומכ ,+סונב $ NREM ינב רובע ' ינב תמועל יתועמשמ ןפואב רתוי היה הלילב ) ,תאז תורמל .
ינב לש םימונמנה תא וללכ רשאכ ) בלשה תומכ ,הניש ןמז כהסב $NREM .תוצובקה יתשב ההז %עמכ התיה
.הז ליג תצובק רובע ינויח ןכלו ,הלילב הנישמ ותוכיאב הנוש תויהל יושע םונמנ תנש יכ הארמ רקחמה
" . הלילב תוררועתהו תונריע% הניש יסו!ד
.דלי לכ רובע הנוש תילאמי%פואה הנישה תומכ RoAarg ינב םאה וקדב םיתימעו ' ינבמ םיפייע רתוי )-3
.סיב תועש רחאל תוברה תויוליעפה תושירד תובקעב וא ,םנמנל וקיספה םהש ןוויכמ
-מ ןגה תונש ךלהמב דרוי הניש ןמז כהס ,יללכב .$ -ל תועש ..-.) הנומת ואר! תועש ) ,וז הפוקת +וסב ."
.תשבוגמ הלילב הניש תפוקת שי םידליה בורל
:ב תשחרתמ הלילב תוררועתה .הז ליג 0בק רובע תיבי%אמרונ תוגהנתה תויהל הכישממ הלילב תוררועתה )&-
3&7 ינב רובע .-) , .$7 ינב רובע 3 -ו , '7 ינבמ 5 :תונוש תורדגה יפל וז העפות םירידגמ םירקוח .
Fohnson ,הלילב םיימעפ ררועתמ קונית : תושו 2 רובע ,עובשב תוליל .) .םיפוצר 0ח
:%ועפ .-) ,הלילב םימעפ ' - 2 רובע ,עובשב תוליל .5 .0ח
,rance and 9=dson .תמכסומה המקשהל דע הבכשה ןיב עמשנה ,הקדמ רתוי ךישממ רשא דליה ןמ לוק לכ :
םא הלא היעב וניא תונריע יכ םיעבוק םירקוח ךא ,ה%קש תונריע בצמו הניש ןיב תולידבמ ןניא לנה תורדגהה
.החפשמל וא דליל עירפמ איה
:חוויד רחא רקס ,המוד הרדגה שומישב
'47 ינבמ .-) , 2'7 ינבמ 3-$ , 2.7 ינבמ ' ליגב .הרוהה חוויד יפל עובשב םעפ וררועתה ' , ).7 םידליה ןמ
-ה ינבל שי םא רורב אל .הליל לכ םעפ תוחפל םהירוהל אורקל וא תוכבל וכישמה ' וא הלילב ררועתהל ךרוצ
! :םיאפורו םירקוח לע .תוגהנתהה תא םיקזחמ םהירוה םא . תוררועתה לש תי%רדנ%ס הרדגהב שמתשהל "
! .הלילב ) !-ו "םייבי%קייבוס םיחווידו ,הדש ,הדבעמ! םיבר הכרעה יעצמאב שמתשהל " 3 ןילמוגה יסחי תא תוהזל"
ירוזחמ יכ םיזמור םירקוחש תורמל ,ןימ ילדבה ןחבוא אל +סונב .הלילב תוררועתהל תורושק רשא תויוגהנתההו
.תמדקומ תודלי ךלהמב םינב לש ולאמ םירגוב רתוי תונב לש הניש
IV . ס)יב לי"ב םידלי
יאליג! תודליה 2-.. ןגראל ,ןסחאל ,%ולקל םיחילצמ רשא םיליעפ םידמולו ,הביצי תוחתפתהו הלידגב תנייפואמ "
.תושגרב ה%ילשו ,ימצע תוסיווו תימצע הנבה םג םהל .עדימ דבעלו
a . הניש יסו!דו הנישה הנבמ
-מ תדרוי הנישה תומכ ,ידוסי סיב +וס דע ןגמ .& ינבב 0ש 2-4 ל 5-- הנומת! תינימ תורגב תליחתב 0ש ) ."
.םימונמנל םיקוקז םניאו םויה ךלהמב םייליעפו םיינריע הז ליגב םיאירב םידלי 3ars!adon תליחת יכ הארה יוסינב
תוחפלב רחאמ םירגבתמ ברקב הניש ןמז .' רחאל תוקד .& .ה%ימב ןמז לש תועש
יכ הארה 1יוושב רקחמ .הניש לע העיפשמ סיבב תוחכונ .קיפסמ םינשי םידלי םאה םיקדוב םירקוח ,הזל דוגינב
ינב רובע עובק אוה הנישה תועש רפסמ 3-2 ליגב דרוי ךא , 4 אב הניש ןמזב התחפהה .סיבל םיכלוה םהשכ
ליג דע ,םג .רתוי רחואמ הבכשה ןמז תובקעב $ םידומיל תליחת רחאל ךא ,דבל וררועתה יכ וחוויד םידליה ,
סיבב 3&-$&7 .תושפוחו עובש יפוסב רתוי ונשי כדבו םתוא וריעיש םיקוקז ויה G=illord ידלי יכ ואצמ 0תושו
.תושפוחב רשאמ םידומיל ימיב הברהב תוחפ ונשי סיב SH4mcHa! ינב םג יכ וחוויד 0תושו .& ינב םגו .$ ונשי
.רתוי רחואמ המקשה ןמזמ האצותכ עובש +וסב רתוי
ברעב תויוליעפ לש בולישה .הז ליג 0בק רובע המכשה ינמז לש ירקיעה םרוגה אוה סיב זול יכ ומכיס םה
.םידליה לש הנישה ןמז תא ליבגמ רקובב םדקומ םוקל השירדהו
םינשי סיב ידלי -'--47 -ב םירוחיא .ה%ימב ןמזה ןמ REM -מ תחפומ .$& ינבב תוקד 2-4 -ל .)$ ינבב תוקד
.&-.. תופוקתה רפסמ . REM ינב רובע! דרוי םג 2-5 * 2 ינב רובע ,םימעפ .&-.) * $-' תניש ."םימעפ REM
-כ הווהמ )2-)57 -ו םיריעצ סיב ידלי רובע הניש ןמז כהס לש ))-)'7 .תינימה תוחתפתהה תליחת םע
NREM הווהמ )&-)'7 אוה הניש רוזחמה ךרוא .הנישה תפוקת כהסמ -& ןיב םילדבה אצמנ אל .תוקד
.םינימה
" . ס)יב ידליו הבוח םורטב םידלי לש םתנש לע םיעי!שמה םימרו"
םייתביבס םייוניש ,"ליגל םירושקה םידחפ! םייתוחתפתה םיאשונ :הניש לע םיעיפשמ ,רתוי םימדקומ םיבלשב
רקחמ .תויזיפ תויעבו ,"ןירו%יפ ,ןישוריג! םיציחלמ םייח יעוריא ,"חא תדיל ,יתחפשמה זולב םייוניש ,ןגל רבעמ!
ינבל יכ אצמ '-2 +וסבו עצמאב תוררועתהו הניש תויעב רתוי ויה םי%לשנ יתלב םיילילש םייח יעוריא ווח רשא
.תודדומתה תלוכי תוחפו תינואכידו תינפקות תוגהנתה תויעב רתוי וליג םג םה .הנשה
.םויב תוגהנתה לע עיפשהל םילולע רשא ,סיב תונש ךלהמב הברה תונתשהל םיכישממ הניש ילגרה ,םאתהב
תופייע ,תויתייעב הניש תויוגהנתה חתפל םילולע "שדח סיב ןוגכ! םייוניש םע דדומתהל םהל השק רשא םידלי
ינב םידלי ,המגודל .1חל יבצמל םיפושח רתוי םיפייע םידלי .תינורכ 2 - 0ח ' םידלי רשאמ 1חל יבצמ רתוי ווח 0ש
ינב ברקב תוניוע תמרו םירידס אל הניש ילגרה ןיב יבויח רשק לע חוויד רחא רקחמ .הניש תויעב םהל ןיא רשא
--.& .תיבבו סיבב תויתוגהנתה תויעב רתוי םיניגפמו ,רתוי תויוקל תודדומתה תויוגהנתה םיפייע םידליל .
ילב םידלי רשאמ םיגשיהב ישוק רתוי ווח הניש תויעב םהל יכ והוז רשא רתוי םילודג םידלי :תוימדקא תויעב
הינפא וא היספלוקרנ ילבוס הדימל יישקו הניש תויעב ןיב רשק שי .תיב ירועישב ןמז ותוא ועיקשהשכ םג ,תויעב
.תוגהנתהו סיבב עוציב ,הדימל לע תוילילש תועפשה לע וחוויד
V . םיר"בתמ
,דלי-הרוה יסחיב םייוניש ,םייתרבח םיצחל ,תוימדקא תושירדב יונישמ םיעפשומ הנישה תומכו תוכיא ,הז בלשב
לש הנישה יכרצ לע העיפשמ תינימ תורגבתה לש היגולויבה םג .סיב רחאל תויוליעפו הדובעב יוליב ןמזב היילעו
.םירגבתמה
a . הנישה הנבמ
לש םיכרעל םיברקתמ הנישה יר%מרפ ,תמדקומ תינימ תורגב דע :תורגבתהה תונשב הניש ורקח ןודקסראק
ליג תארקל .םירגובמ )& הניש ךשמ , sloA Aa+e אוה $&7 ליגב תומכהמ .& בלש ןיב סחיה ,+סונב . $ בלשל 3
NREM יבלשב היילע שיו ,תחופ .-) NREM -ה תומכב הלק הדירי שי . REM 7-ב םייתועמשמ םייוניש ןיא ךא
תניש REM הנומת ואר! . בוכיעב תוחיפ םירגבתמל ." REM .
" . תונריע% הניש יסו!ד
ירקחמו םירקס רפסמ תאז תורמל .תינימ תורגבתה ןמזב הנישל ךרוצב הילע םירגבתמל יכ הארה ןודקסראק
-מ! .סיב ידלימ תוחפ םינשי םירגבתמ יכ וארה הדש .& ל 0ש 4.'-5 ליג דע תועש .2 הנומת ואר , ) סיירפ .."
יכ אצמ 2&7 לעמ ,דוגינב .הלילב םירע ראשיהל ונהנ בי-אי התיכ ינבמ '$7 ןוצרה תא וליג ןוכית ידלי לש
יכ אצמ רחא רקס ..הניש תועש רתויל $'7 -ו דומיל ימיב תוצח רחאל ןושיל םיכלוה בי-0י התיכ ינבמ -&7 +וסב
עצוממב עובש +וסב הניש ינמז יכ םיארמ םינותנ .עובש 3&-2& ינב רובע עובשה עצמאב רשאמ רתוי תוקד .&-
.$ ינב רובע םייתעשל הלוע הזו , .5 עובש עצמאב קיפסמ םינשי םניא םירגבתמש אוה הז אצממל דחא שוריפ.
לש בוליש םה םירגבתמ ברקב הנישב רסוחל םירבסהה .הנישב רסוחכ בשחנ הז ךרוצ.עובש +וסב םימילשמו
רשא יגולויזיפ הניש תשירדו ,םיימדקאו םייתרבח םיצחל צהחאב תודובעו תויוליעפ ,תמדקומ םידומיל תליחת
.תינימ תורגב תליחת םע תחפומ וניא
$ . תונריע$הניש ז)ול לע םיעי!שמה םימרו"
.ןוכיתו םייניב תבי%חב יבקיע אל הניש זולו םויב תופייעל םימרות םיבר םימרוג
i . י"ולויבה ןועשה תייחדו תינימ תוחת!תה
) -ה תונשב רקחמ : תינימ תורגב תליחת ב םישחרתמ םיבושח םייוניש 5& וניא הניש תועשב ךרוצה יכ ועבק
תורגבתהה עצמאב אישל העיגה ,ליגה םע הלע םויב תופייע יכ הארה ןודקסראק .תינימ תורגבתה ךשמב תחפומ
.הלילב הניש ןמז ךרוא עובק וקיזחהשכ וליפא תורגבתהה תונש ךלהמב רתוי ההובגה המרב הראשנו ,תינימה
ןועשב בלש תייחד ,רקובב רתוי רחואמ ןושילו הלילב רחואמ רתוי רע ראשיהל היי%נה איה +סונה יונישה ,תינש
םויסו תליחת רשאכ ,עובשה עצמא תמועל יתועמשמ בוכיע םיארמ שפוסב הנישה יסופד ,+סונב ..יגולויבה
.םייגולויב םייונישו םייתרבח-וכיספ םימרוג לע עיפשהל לולע הזה בלשה יוניש .רתוי רחואמ תשחרתמ הנישה
ינויצ תא קדב יוסינ .תינימ תורגבתה ל רושקה יגולויב ךילהת יע םרגנ בלש תייחדל היי%נה יכ וארה ןודקסראק
! תויברע / תוירקובה MPE לש " $&& ! :יכ אצמנ .הניש יר%מרפל רשקב 0ו התיכ ינב . לע וחוויד רקוב יסופי% "
דע תונריע :לע וחוויד הליל יסופי% .תיאמצע תוררועתהו ,רתוי תמדקומ המכשה ,רתוי תמדקומ הבכשה 3 תונפל
! .תרחואמ המכשהו רקוב ) רשאמ רתוי רחואמ בלש ופידעה רתוי םיהובג תינימ תורגבתה ינויצ םע םירגבתמל "
" .רתוי םיכומנ םינויצ םע ולא .4,)' םירחא םירקחמב דעות םג םירגבתמ לש הניש בלש תייחד !
ii . -רקובב, םידומילה תעש תליחת
םייניב תבי%ח ,ידוסימ תוציפקב! םידומילה תעש תא םימידקמ ךכ התיכב םילועש לככ ,בהראב תוזוחמה בורב
ןפואב עיפשמ תינימה תוחתפתהה יע םרגנה הנישה בלש בוכיע םע דחי ,םידומילה תליחת תמדקה ."ןוכית דעו
תויוליעפ ,בלשב םודיקה בוליש .םירגבתמ ברקב םויב תוגהנתהו הניש/תונריע זול ,הנישה תומכ לע יתועמשמ
רקחמב .הניש תועש רפסמ תא ליבגהל לולע םדקומ םוקל סהיב דצמ תושירדו ,הדובע וא הלילב תורחואמ
-ב םידומילה תעש תליחת םודיק לש ותעפשה ךרעוה ,םידקמ 2' ברקב תוקד .' התיכב ויה םהש ןמזב םידימלת
ןדבוא .הנישה ךלהמב " היפרגי%קאב דדמנה! הניש ןמז כהסב תיתועמשמ הדירי וארה םיאצממה .0י דע 0%
הנומת # עצוממב העש %עמכ! המכשה ןמז תובקעב אב הניש 3 םויב תופייעב היילע וניגפה םידימלתה ."
הניש רוחיא ןחבמ -בר יע תדדמנה! M=ltiple Sleep 6atenc4 8est התיה תולגתסהה .י-% תתיכ ןיב רבעמל רבעמ "
תוגהנתה ןוגכ! תוגהנתה תויעב לע ימצע חווידו ,רקוב-סופי% תמועל ברע#סופי% םידימלת רובע רתוי השק
תעש תליחת תמדקה יכ רורב .רתוי תורחואמ הבכשה תועשו הניש כהס תוחפל הרושק התיה "תינפקות
,סיבב םיעוציבב עוגפל לולע הז .םירגבתמ לש םייתוגהנתהו םיישגיר םיכרצ ,הניש יכרצב תעגופ םידומילה
.הגיהנבו הדובעב תונריעו
iii . ס)היב ירחא תויוליע!ו תודובע
שרוד סהיב זול .םידומילה תועש רחאל תויוליעפ בקע הניש תועש קיפסמ םילבקמ אל םג םירגבתמ
.רתוי תורחואמ תובכשה םישרוד הדובע תועשו תויוליעפ ,םיימדקא םיצחל ךדיאמ ,רתוי תומדקומ תומקשה
-מ הלעמל לש רקסב 3&&& ,"בהרא! דנלייא דור תונידמב "בי-% תותיכ! םידימלת '-7 וחוויד םידימלתהמ
-ו ,הרשמ יצחב םידבוע םה יכ )57 םידבוע םה יכ וחוויד )& בי-אי ידימלתל .עובשה ךלהמב רתוי וא תועש
ודבע רשא )& -מ תוחפ ודבע רשא ולאמ דואמ םינוש תונריע-הניש תויוגהנתה ויה תועש , )& ללכב וא תועש
עצמאב! כהס הניש תועש תוחפו רתוי תרחואמ הבכשה תעש "רשע! תובר תועש תדבועה הצובקל .אל
,התיכב רע ראשהל ישוקו סיבל םירוחיא ןוגכ ,םויב תופייע לש םימו%פמיס רתוי לע וחוויד ."עובש +וסבו
.הגיהנ ןמזב תופייע לע וחוויד םג םה .קב%ו לוהוכלא ,ןיאפק לש רתוי בר שומישו .&7 םיירכז םידימלתמ
וליב רשא )& -ו ,םידומילה רחאל תוליעפבו הדובעב תועש , '7 םידבוע רשא )& ךכ וחוויד ,עובשב ,
%עמכ .הניש ןמזב ומדרנש )&7 ,תונבה תצובק ברקבו ,הגיהנ ןמזב רע ראשיהל ישוק לע וחוויד םהמ )&7
תצובקמ )& -ו הדובע תועש , 3'7 מ )& , הדובע תועש , )& ןמזב תופייע לע וחוויד ןכ םג תויוליעפ תועש
-מ רתוי םידבוע רשא םירגבתמ . הגיהנ )& חתפל םי%ונ םהלש זולב תורחא תושירד םהל וא תויעובש תועש
ןוגכ! תנכוסמ תוגהנתהב היילעו ,תונריע תוחפ ,תופייע ,תוילאמינימ הניש תועש רפסמ לש הניש יסופד
."הגיהנ ,ןימסב שומיש
םויס
.תורגבתהל תוקנימ הנישה הנבמו תונריע-הניש יסופד תוחתפתה יבגל ינכדע עדיב ןד הז רמאמ
.הניש תוכיאו תומכ תעיבקב ירקיעה םרוגה אוה ליג
זול תיינב לע םיעיפשמו םיעירפמ רשא םייתועמשמה םייתביבסהו םייתוחתפתהה םימרוגה תא ןחב רמאמה
.ליג תצובק לכ רובע תופייעו ,הניש תויוגהנתה ,תונריע/הניש
לש הביכש תעש וא ,םונמנ ,הלילב תויוררועתה ,הנישה תושבגתה תויוגהנתה לע םיעיפשמ רשא םימרוגל
.תובר םינפ שי ,תופייע תמרו רגבתמ
תוקונית רובע :הניש לע םיעיפשמ תונונגסו ,הנישה ירדסה ,הבכשה תרגש ,הביבסה ימרוג ,םירוהה ילהונ :
.העיגר
םירגבתמו םידלי רובע םינשמו םיזיזמ תינימ תורגבתה תליחתו ,סיב רחאל תוליעפב יוליב תועש ,סיב זול :
.תונריעו הניש ןמז ןיב סחיה
קר! 3 םידלי לצא הניש תוער!ה –
הניש תוערפה לש ןתוחתפתהל ליבוהלו שבתשהל לולע הנישה לש תוחתפתהה ךילהת דציכ ןחבנ הז קרפב
.תודליב
:ש ךכב םוחתה תובישח
0 הניש תוערפה לש ההובג תוחיכש שי
0 דליה לש םיבר דוקפת ימוחת לע תוכלשה תויהל תולולע הניש תוערפהל
0 הניש תויעב יע תופרחומ תויהל תולוכי תוישגר תוערפהמ קלח
0 .תורחא תוערפה לש ןוחבאב רוזעל לוכי הניש תוערפה לש ןוחבא
הנישה /צר לע הרימשבו תומדריהב תוער!ה
ברקבש םיארמ םינוש םירקחמ )&7 # 3&7 תחתפתמ אל שולש דע הנש יצח םיאליגב תו%ועפהו תוקוניתהמ
:םג םיארמ םתיברמו +וצר הליל ןושיל תלוכיה יוארכ
.םמצע תוחוכב םדריהל ישוק*
.תוכשוממ ךא תו%עמ תוציקי וא תויליל תוציקי לש בר 0סמ*
1יקמה קוניתל כדב םיסחייתמ תירקחמה תורפסב* 3 עובשב םימעפ 0סמ ,הרוהה תעידיב ,הלילב םימעפ רתוי וא
.םידחא םישדוח ךלהמב
לצא תשקיע הערפה* '&7 .םידליהמ
ךושמל ןויסינבו הבכשהל תודגנתהב רקיעב תוא%בתמו ןייפואב תונתשמ הנישה תויעב ידוסיה סהבו ןגה יאליגב*
.תתחופ םירוה לש תוברועמ תושרודה תויליל תוציקי לש ןתוחיכש תאז תמועל ,הכלהמ תא
.הרוהה לש תיבי%קייבוסה היווחב םג היולת הנחבאה # תלופי%ה המרב*
ולא תוערפהל תוביסה ןניא .םיילאיצוס וכיספו םייתוגהנתה םימרוגב תוצוענ אלא ,כדב תויגולויזיפ
. "תוינמוסרפ! הנישל תוולנ תוערפה.
רוביד ,םיתועיב ,הליל י%ויס :םיקומעה הנישה יבלשב וא הנישה יבלש ןיב רבעמב תושחרתמה תודחוימ תועפות
.0וכו הניש ךותמ הכילה ,הניש ךותמ
"תועדומ רסוח! תוי%מו%ואו הביבסל תויתבוגת רסוח :םינייפאמ
הליל %ויס .ונכות תא הרוהל רפסל לגוסמו ונממ 1יקמ דליהש ער םולח #
תועיב םג ךא ,להובמ הארנ ,חרוצ דליה .הניש ידכ ךות הקינאפו ינוציק 1חל לש בצמל הסינכ ומכ הארנ #
הסנמו הביבסה ידיב םיואמכ הארנ וליפא םיתיעלו ותביבס םע רשקמ אוה ןיא ועיגרהלו וילא תונפל םיסנמשכ
.0וכו 1אומ קפוד ,העזהב הוולמ תועיבה תובורק םיתיעל .תוברקתה תונויסינ תוחדל
תוחיכשבו ןמז ךרואל תועיפו ןה רשאכ תאז םע ,תוחתפתהה ךלהמב יבי%מרונ ןפואב תופלוח כדב תועפותה
.תוערפהכ ןהילא סחייתנ ,ההובג
.הנישב ךסח לש םיבצמו םיישפנ 1חל יבצמב תורימחמ ןה יכ עודי
.תוישפנ וא תויגולוריונ תוערפהמ םילבוסה םידלי לצא רתוי תוחוור
) רתי תוינונשיו תופייע.
.תינוציק תוינונשי וא תופייע :םויה ךשמב דליה תוגהנתה פע כדב תוהוזמה תוערפה
.ינוציק %קש יאב וא תוי%פאו תוינונשיב תא%בתמ תינוציק תופייע
:הנישב תויגולויזיפ תוערפה עקר לע בורל תועיפומ
0סמל םושנל קיספמ דליהו עתפל תמסחנ המישנה הנישה ךלהמבש ךכב תנייפאתמ # הנישב המישנ םוד*
.תוינש
.תרבגומ תויתעונת*
3 "ינאידקריצה בצקמב תוערפה! יגולויבה ןועשב תוערפה.
.הניש ןומזתב תוערפהב תא%בתמ 1וח יפלכ
• תבכועמ הניש תזאפ .הציקיה תעשו תומדריהה תעש תייחדב תנייפאתמ #
:םינייפאמ . תכלל וברסי ןכלו תולבוקמ תועשב תופייע ושוחי אל תבכועמ הזאפ ילעב םירגבתמ רקיעבו םידלי.
.ולא תועשב ןושיל
) . .הביבסה תשירד פע ה%ימל םיסנכנ םה רשאכ םדריהל ושקתי
3 . .סהבל ןמזב עיגהל ידכ הדועיה העשב רקובב ררועתהל ושקתי
$ .המיקה תעש תא תוחדל היי%נ ולגיי שפוסב.
:ןיב ןיחבהל שי םירגבתמ ברקב רקיעב
. :ל .תונהמ תויוליעפ ול תוכחמ רשאכ םג רקובב םוקל השקתי רגבתמ # יגולויבה ןועשב הערפה.
) תמדקומ העשב ישוק אלל םק רגבתמ # סהבל הכילהמ ענמיהל הפיאשו תוינוצר תוביסמ הניש תייחד.
.השפוח ךלהמב
• תמדקומ הניש תזאפ .תו%ועפו תוקונית רתוי תנייפאמ ,לנהמ החיכש תוחפ #
:םינייפאמ ררועתמו םדקומ ןושיל ךלוה דליה האצותכו תומדקומה ברעה תועשב תופייע תשוחת תורצוויה
.םדקומ
• 1ר ןועש / רידס יתלב הניש רוזחמ םהלש ינאידקריצה רוזחמהש םירגבתמו םידלי כדב #
.שבתשה
$ הסירעב תוומ .
רשאכ ,הלילה ךלהמב כדב תשחרתמ הסירעב תוומ תנומסת ,שממ לש הניש תערפהב רבודמ אל יכ +א
.ןשי קוניתה
הווהמ .תוומה רחאלש חותינ רחאל םג וריבסהל ןתינ אלש הנש ליגל תחתמ קונית לש ימואתפ תוומ :הרדגה
.ברעמה תונידמב הנשל שדוח ליג ןיב תוקונית תוומל תיזכרמ הביס
תוינפוג תוכרעמ לש םוגפ דוקפת לע ועיבצה םינוש םירקחמ .ן%בה לע # קוניתה לש הביכש תחונת :ןוכיס ימרוג
איבהל רומאה ימצעה רומישה ןונגנמב לשכ ןכתי ,הציקי ינונגנמו בלה בצק ,+וגה םוח תוסיוו ,המישנב תו%לושה
.המישנ תקספה תעב הציקיל
רמאמ 11 רבור" תוערו הדש יבא%םידלי לצא הניש תוער!ה –
המדקה
לש דוקפתהמ קלח קר ,הניש לע רקחמה תונש לכ ךרואל .םזינגרואה לכל םייסיסב םיכרצ םניה החונמו הניש
םירקחמ ,הניש לש דוקפתה תא תולגל ןויסינב .תויפיצפס רתוי תולאש ידי-לע +לחוהש וא הלגתה הנישה
רוסחמ יכ אצמנ .םילאודיבידניא לש ילא%נמהו יגולוכיספה םדוקפת לע הניש תעינמ לש תועפשה לע ודקמתה
.תוומל םיינוציק םירקמב וליפאו םייאופר םיכוביסל םורגל רבד לש ופוסב םילוכי תיתועמשמו הכורא הנישב
ןפואב לבא ,ה%לבוה תוחפ הניש תוערפה לש היגולומנפל רתוי הבורק םצעבש ,תיקלח הניש לש תועפשהה
רושקה יתועמשמ ריחמ םלשל םילאודיבידניאל תמרוג תיקלח הניש לש העינמש העיצמ תורפסה ,יללכ
םירקחמ דואמ %עמ לבא תויחבו םירגובמב ודקמתה םירקחמהמ הברה .תויאופר תויעבו היצינגוק ,תוגהנתהל
לצא תוגהנתה תויעבלו דומלל תלוכיל הניש תוערפה ןיב רשק שיש וארה הז גוסמ םירקחמה .םידליב ודקמתה
.םידלי
תוערפה .תיזיפו תישפנ תואירב תניחבמ לאודיבידניא לצא דואמ שיגר ר%מרפ איה הנישה ,תינילק %במ תדוקנמ
הניש תוערפה ןיב קזחה רשקה .תויאופר תויעב תניחבמו תיגולוכיספ הניחבמ תילילש העפשה לע םיארמ הניש
ומכ תיעוצקמ הזונגאידב רתויב הבו%ה הרוצב תומלגתמ היגולוכיספו "SM015 תויעבו הניש תוערפה ,+סונב .
רתוי תויללכ תוערפה לש ןוחבאל םינויר%ירקב וא םימו%פמיסב תולולכ ,תובורק םיתיעל הנישל תורושקה
,הארמ רחא רקחמ .םיגולוכיספ םיצחלל שיגר םו%פמיס איה הנישש בושו בוש םגדוה ,+סונב .הדרח תוערפהו
.םייחב םיי%מואר% םיעוריאל רשק שי הנישב רסוחלש
תוערפה םהל שיש םידליש םג וארה .תמדקומה תודליב םידלי לצא %נמרפמ%ב תויעבל תורושק הניש תוערפה
.םהלש םייחה ךלהמב תורחא תויתוגהנתה תויעב ווחי הארנה לככ ,הניש
םיאבנמ ןכלו םימאתומ םהו היגולותפוכיספ וא תוגהנתה תוערפהו הניש ןיב רשק שיש םיארמ םירקחמה בור
בל תמושת רסוח לש הרקמב רכינ הז בושח אשונ .הלא םירשק לש תואצותהו תועפשהה עב% רתוי הבו% הנבה
! תויבי%קארפיהו *"9" -כ ונחבואש םידלי לצא הניש תויעב לש רתוי ההובג רועיש שיש וארה םירקחמ ."
*"9" ןויערב וכמת רשא םיבי%ייבואו םיבי%קייבוס םינתשמ וללכ הלא םירקחמ .םילאמרונ םידליל האוושהב
םע םידלי לש הנישהש *"9" םיינילק םיגולוכיספ כרדב .רתוי הרצק וא תערפומ רתוי יתועמשמ ןפואב איה
רתוי דליהש הדבועה לא הניש תויעבל םסוח ידי-לע יבי%יאו%ניא ןפואב הלאה םיאצממה תא שרפל םי%ונ םירוהו
ידכ ךות יבי%קארפיה אוה ןיידעש וא הנישב ליחתהלו רוצעל לוכי אל ,ןכלו .וברו% לע לעופ ינצפוקו ינרע ידמ
תוגהנתהל ליבוהל הלוכי םידלי לצא הניש תעינמש איהש הרחתמה הזתופיהב םיכמותש םירקחמ שי .הנישה
-ל םירשוקמש םימו%פמיסו *"9" ,דחא רבדב זכורמ ומצע תא קיזחהלו זוכירב תויעב ,בל תמיש רסוח ומכ
.ההובג תויבי%קא תמרו תויביסלופמיא
-מ םילבוסה םידלי *"9" םצעב וליבוהש הניש תוערפהה תא םישיגדמ רשא םילודג הניש תויעבמ םילבוס
לש םימו%פמיסה תומלעיהל *"9" :אמגודל .תויאופר תויעב ןווגמל םירשוקמכ םג ונחבוא הניש תוערפה .
.המתסא
:םידלי לצא הניש תוער!ה
םזינכמל םירשוקמה תונרעו הניש לש הבחר תכרעמ םע תורשוקמה תועפות לש בחר חוו% תוסכמ הניש תוערפה
,תונרעו הניש לש םירבעמ וא הניש ידכ ךות תוגהנתהה תריצע ,הנישה לש שודיחהו בוציעה לע םיארחאה יפיצפס
תוכרעמה .הניש תוערפה לש חותינ תוכרעמ 0סמ שי .הנישה ןמז לעו הניש ידכ ךות המישנה תכרעמ לע םי%לושה
.םיגולוכיספ םימרוג לש האופרבו ,היגולוי%אב ,העפותב :תושיגדמ ןהש המב תונווגמ וללה
תוער!הה תא ןחבאל בושח ךא ,"+סונ לופי%ב ךרוצ ןיא ילוא זאו! תורגבתהה םע םלעיהל תו%ונ ןקלחש ןוויכמ
,תומלענ ןניא רמולכ ,תכשוממ הפוקת ראשיהל היי%נ שי הלא תויעבל .תורגבב תושקיע ראשיהל תו%ונ ןקלח
.םינתשמ םהלש םינויפאה לבא ןמז הברה יד ןהמ םילבוס
. " :תינושאר הינמוסניא תונולת בור תא הסכמ וזה הנחבאה .הנישה +צר לע הרימשבו תומדריהב הערפה
תוקניה ךלהמב .תוכוראו תובורמ תויליל תוציקיו םדריהל ,ה%ימל סנכיהל ישוקה ןוגכ .הנישה יישקל תועגונה
םיישקה תא%בתמ רשא אלמ הליל ןושיל דליה לש ותלוכי יא ביבס ןה תויעבה בור תמדקומה תודליהו
הארמ אל דליה םירקמה בורב .םירוהה תוברעתה תא תושרודה תויליל תוציקי ,םירוהה תרזע אלל םדריהל
דליה לש הנישה יישק ידי-לע םישתומ םיתיעל םירוהה .תוימוי תומונתב הצפמו םויה ךלהמב הגירח תוגהנתה
לעו ימוימויה דוקפתב םיישקל ליבוהל םילולע םהש חתמ וא 1חלו הקוצמ לש םינמיס םיארמ םה םיתיעלו
הימוסניא לש םיינילקה םינייפאמה סהיבו ןגה תונש ךלהמב רגבתמ דליהשכ .דליה םע םהלש םיסחיה
ה%ילש אלל תוציקיב םיוולמ ןושיל תכלל ישוקהו תויליל תוציקי לש תוי%ננימודה .םייתועמשמ םייוניש םירבוע
ןמז ביבס םיקבאמו םידחפ ,ה%ימל סנכיהל בוריס ,תומדריה יישקב םיפלחתמ םהו ,תמדקומה תודליה ךלהמב
םע תפתושמ הנילל רובעל יושעו הלילה ךלהמב וירוה תבריק תא שפחמ דליה םידחפ שי רשאכ .הנישה
םוזיל םיישקל וא ןושיל תכלל הזה בקועה ןוצרה רדעיהלו הלא םידחפל סחייתהל לגוסמ כדב דליה .וירוה
ילבמ בר ןמז ךשמל םת%ימב םירע בכשל םייושע םירגבתמו רתוי םירגוב םידלי .הלילב תוררועתה ירחא הניש
דליהש ללגב ,היעבל תיקלח םיעדומ וא םיעדומ אל םירוהה ,םירקמ הברהב .הניש םוזיל וא םדריהל תלוכיה
תויהל הלולע ,החפשמ לש הנושה םייחה חרואו תויתוברתו תוירוה תושיג .םביל תמושת תא שקבמ קיפסמ אל
הרוה לש תפתושמ הניש :אמגודל .דליל שיש הנישה תוערפהו הנישה תויעב לע תיתועמשמ העפשה םהל
איה תפתושמ הניש ,הלא תוחפשמב .םירוה הברה ברקב תויוברת הברהב תלבוקמו תילמרונל תבשחנ דליו
,תיברעמה הרבחב ,תאז תורמל .םתוברתו םירוהה לש םיכרצה םע םישגפנ רשא הנישה ילגרהל הרושק
תא רותפל ןויסינ תגציימ איה ללכ ךרדבש תפדעומ אלש תוליעפ ללכ ךרדב איה דליה םע תפתושמ הניש
.דליה לש הנישה תויעב
הנחבא :
1 תוחפל שדוח לש תומדריה יישק.
2 . .והשלכ םוחתב העיגפ וא תינילק הקוצמ הנשי
3 . תרחא הניש תערפהל הרושק הניא הערפהה
$ .תרחא תישפנ הערפהל הרושק הניא הערפהה .
* . .םירמוחב שומיש וא יאופר בצמל הרושק הניא
1וחמ התוא איצוהל םיכירצש תינושאר הינמוסניא לש הנוש הזונגאיד שי ,הזה ןוחבאה לש %דנ%סל ,+סונב
לש םינוחבאל 3RS" ,דליה לש הדרחמ עובנל םילוכי תוילמרונ תועשב םיוסמ ליגב םדריהל םיישק ,+סונב .
םיישק םא ,ןכ יפ לע +א .תינושאר הינמוסניא לש ןוחבאה תא וקידציש םירחא םילאיצוסוכיספ םימרוגו םידחפ
זא ,"םהשלכ םיישק הווח אל דליהש החנהב! תורחואמ תועשב םדריהל דליה לש תיגולויב היי%נהמ םיעבונ הלא
-ה לש ןוחבאה ןכלו הניש ירחא תוערפהמ לבוס דליהש םייוכיסה בור םצעב 3RS" .ח%בומ היהי
:הצו!ת
ןתניהל הכירצ בלה תמושת ןכלו תוחתפתהה ךלהמב יתמ%סיס ןפואב תונתשמכ תוארנ היגולויתאהו הצופתה
! םירקוח .תינושאר הינמוסניא םע םידלי םינחבאמשכ תוחתפתה תויעבל .-'4 תוררועתהה תייעב תא םירידגמ "
-ל תוצח ןיב תחא םעפ תוחפל הכובו ררועתמ דליהשכ הלילב ' תוחפל ,רקוב תונפל $ ךותמ ' תוחפל ,תוליל $
ליגבש תוחוודמ םה תוהמא לע םיכמוסו וז הרדגהב םישמתשמשכ .םיפוצר תועובש 3 םישדוח 4&7 תוקוניתהמ
-ש דועב ,הלילה ךשמב ונשי 537 ליגב 2 -ו םישדוח -&7 ליגהמ - ! ןמחיר .הלילה לכ ונשי םישדוח .-5. "
-מ רתוי תכשמנ רשא הפוקתה תחיתפכ הליגר הנישכ הנש ליגב הניש תויעב רידגמ 3& לש תודוזיפא וא ,תוקד
תוחפל תורוקש םירוה לש תוברעתה תושרודש הלילב תוררועתה $ ושמתשהש םירחא םירקחמ .עובשב םימעפ
-ש םינייצמ םירוה יחווידב )&7 # 3&7 ליג דע ךכמ םילבוס םידליהמ 3 "םיעצמא! תודותמ ידי לע תאז םידדומ .
שי סיב ליגבש איה הנע%ה .םיחווידה רשאמ תוי%נבלר רתוי תויוררועתההש םיעיצמ ולא ,+רגי%קא ,ואדיו ומכ
םשב רקוח .הנישה ךשמב םהירוה תא םיריעמ אל הזכ ליגב םידלי יכ םינוכנ קוידב אל הלאה םיאצממהו הדירי
ינב םידליל רקחמ השע ןאק 5-.& -לש אצמ .םירוהה יחווידב שמתשהו $'7 ידי לע וחוודש םיישק ןווגמ שי
לצא החווד איה ,תינושאר הינמוסניאל ןויר%ירק איהש ,הלד הניששכ םירוהה .$7 הניש תוערפה .םידליהמ
ידי-לע הרומח וא תינורכ הניש לע חוודו םמצע םירגבתמה ידי לע םיחוודמ ..7 - 33.$7 רחאמ .םיריעצהמ
הבו% הכרעה קפסל השק הז ןכלו תויעבה לש קיודמה עב%ה תא תוהזל ידכ םירורב םינויר%ירק ןיא םירקחמהו
.קפסמ עדימ ןיא םירגבתמ יבגל ,רמולכ .וז ליג תצובקב תינושאר הינמוסניא לש
:הער!הה רוקמ
םידלונ עצוממב .דליה לש הנושארה הנשה ךלהמב י%מרד ןפואב הנתשמ הנישה לש הנבמהו הנישה ךשמ
-ל בורק םיזבזבמ םישדח .5 -מ תבכרומ איה .םוי לכ הנישב הממיב תועש '-2 םויב ךשמב הניש לש תודוזיפא
.םייחה לש םינושארה םימיה ךשמב רבכ םימייק הנישה ךשמב םילאודיבידניא ןיב םייתועמשמ םילדבה .הלילהו
-ל בורק םינשי םישדח תוקוניתש דועב )) ןיב םיאיצומ םירחא ,הממיב תועש 4-5 ךילהתב .דבלב תועש
הנישה ךשמ תא םיתיחפמ יתועמשמ ןפואב תוקוניתה בור ,םייחה לש הנושארה הנשה ךלהמב ריהמה תורגבתהה
לש הנבהל םיי%ירק םניה הלאה םייתוחתפתהה םייונישה .הלילה ךלהמב תזכורמו הביצי רתוי תכפהנ םתנשו
ךלהמב םיפצנ תויהל םילוכי םיריעצ םידליו תוקוניתב תופצנ תויעבה בורש ללגב .תמדקומה תודליב הינמוסניא
הנשה +וס תארקל הלילה ךלהמב םינשיכ תראותמ םיתיעלש הביצי הניש םיחתפמ תוקוניתה בור .תוחתפתהה
.םימרוג רפסמ ידי לע ח%בומ תויהלו םייתסהל לוכיו שיגר דואמ אוה הזה יתועמשמה רבעמה .םהלש הנושארה
תויהל םיכפהנ םירוההש ךכמ רבעמה אוה םייחה לש הנושארה הנשה ךלהמב עיפומש רחא יתועמשמ ךילהת
רשא םירוה לצא םלגתמ רבעמה .תימצע העגרה תלוכיל םיאמצע םילגרהל קוניתה לש ירקיעה עיגרמה ןכוסל
קזח רשק .םירוה תוחכונ אלל םדריהל דליה לש הלדגה תלוכיהו ןושיל תכלל ןמזב ביבס הלוע םהלש תוברועמה
.הלילה ךשמב תוררועתה לש תויעב םגו .םדריהל דליה לש ישוקהו העגרהה ךילהתב םירוה תוברעתה ןיב םייק
יישקו הלילה עצמאב תוררועתה םהל שיש םידלי לש ןורתפ וליפא וא יתועמשמ רופיש ,םיארמ םירחא םירקחמ
הלא םיאצממ .דליה לש הנישה ביבס םהלש תיבי%קאה תוברעתהה םע קיספהל םידדועמ םהירוהשכ תומדריה
ןמזב דליל הרוהה ןיב היצקאר%ניא ידי לע בחר ןפואב םיעפשומ םה תויעבהמ הברה לש הערפהה רוקמש םיעיצמ
רשא הניש יסופדל תובשחנו תימצע העגרה םע תורחתהל תולוכי אלש תויוליעפל דליה תא תודדועמ רשא הנישה
.היואר רתוי השיג חתפל 1חלה תא םיענומ
רסוח ,החו%ב אל תורשקתה ,ןואכיד :"םאה לש רקיעב! תירוה היגולתפוכיספ אוה +סונ ילאיצוס וכיספ םרוג
.הניש תוערפהל םירושק ואצמנ תודרפיה יישקו תורוהב ןוח%יב
.תינושאר הינמוסניאל םימרוגכ ואצמנ הדרחו 1חל ,המואר% םג
תודרחה לש אשונה לבא ,תינושאר הינמוסניא רשאמ םיצופנ רתוי הארנה לככ םידחפו הדרח ,רתוי רגוב ליגב
.םייפיצפס םיאשונ יפל תונתשהל לוכי וללה
.היגולותפוכיספל דליה לש תוישיאל םג הרושק םידלי לצא תינושאר הינמוסניא ,תרחא תיווזמ
.הניש תוערפה ןיבל %נמרפמ%ו תוגהנתה תוערפה ןיב בכרומ רשק םייק
הדרח ,ןואכידל םירשוקמ הלא הנישה תויעב .ורגבתה הלאה םידליהשכ הנומת התוא רתוי וא תוחפ לבקתת
.ימצעה לש תילילש הסיפתו
שיש בל םישל בושח הז ,תינושאר הינמוסניא לש םייתוחתפתההו םיילאיצוס וכיספה הערפהה תורוקמל רבעמ
םייאופר םימרוג רפסמ שי :אמגודל .תינילקה הנומתה תא שיגדהל םילוכיש םיצופנ םיגולוכיספ םימרוג
ןיב .םיריעצ םידליו תוקונית לצא הנישה עצמאב הכילה תויעב לש הערפהה רוקמב ברעתהל םילוכיש םיגולוכיספו
.ךירצש ומכ העפותב םילפ%מ אל םא ינורכל ךופהל לוכי הז .בלחל תושיגר תא תונמל רשפא הלא םימרוג
לו!יט :
. :ילאיצוס וכיספ. .ימאניד וכיספ ביכרמו הנישה ילגרה יונישל םייתוגהנתה םיביכרמ לולכל ךירצ לופי%ה
• םע תודדומתה תלוכי םירוהלו דליל קינעי דחפ ימרוגבו םיצחלב דקמתי ימניד וכיספ לופי%
.תולובג תבצהו ,העגרה תולוכי ,תודרפיה ביבס םה םיאשונה בורל .ולא םיבצמ
• םיגהנמ לש האצות םה הניש תויעבש איה תמדקומה תודליב תשגדומש תירקיעה הזתופיהה
םידליה ידי לע םישכרנש העגרה תויונמוימל רושק הז .דליל הרוה ןיב היצקאר%ניאה יסופדב םידמלנש
אל אוה זאו רחואמ ליגב דליה תא םיענענמ לשמלש ללגב איה וז תונמוימב רסוח .תוחתפתהה ךלהמב
.העגרה תלוכי ומצעל חתפמ
• תבוגת ןוגכ דליה רובע תויבי%קר%א ןהש תורחא תויוליעפב הרחתמ הנישהש איה תפסונ החנה
הנישה לש רשקהב ורצונש םירשקה תא רובשל אוה לופי%ה תר%מ .הנישה תייעב תא םיחיצנמש םירוהה
.תירוה היצקאר%ניא םומינימ םע הניש ךשמה לע רומשלו םדריהל דליה תא םידמלמש ךכ יע
• שוכרל דליה לע .המדרה/הבכשהו ה%ימה ביבס היצקאר%ניאה תא תפקות תיתוגהנתהה השיגה
תחא ה%יש .ולא תולוכי דמלל/רשפל אב יתוגהנתהה לופי%הו תוחתפתה ךלהמב תימצע העגרה תולוכי
תיתוגהנתה הדחכה דע יכבהמ םלעתהלו הלילה ךלהמב םדליל תשגלמ ענמיהל םישקבתמ םירוהה
תוחפ היינש ה%יש ,םדלי תא םיחינזמ םהש םישיגרמש םושמ עוציבל םירוהל השק ה%ישה ,םדרנ אוהש
: השקונ תיתגרדה הדחכה ת%יש םיחוורמה רשאכ ,ההשומ אוה תומדריה ןמזב דליל הרוהה תבוגת
האלה ןכו הרשע שמח ,רשע כחא תוקד שמחה ת%יש! קוניתה לש ויכבל םינענ םהש םימעפה ןיב םילדג
"הדחכה דע
:יוריגב ה%ילש תייפרת * תא רשקל אל דליה דומיל יע תורעהו הנישה תביבס ןיב רשקה תא רובשל הסנמ
תא רובשל תפסונ ךרד .הנישל זמרכ הנישה רדחלו ה%ימל תשגלו הניש תומאות ןניאש תויוגהנתה םע הנישה
תא ריעמ הרוהה ,תנמזותמ הרעה יע אוה תירוה תוברעתהו יכב ,תויליל תוציקי לש רשקהב למגתמה רשקה
.תויופצה תוינא%נופסה תוציקיה ינמזל םדוק דליה
לכ רוציל ילבמ עובש ךשמב ורדחב דליה םע ןשי דחא הרוה ,תוברעתה ת%ישכ השמיש ןכ םג תפתושמ הניל
הנישה תייעב םיבר םירקמבש החנהה לע תססובמ וזה ה%ישה .הלילה ךלהמל ,חכונ ותויה דבלמ דליה םע רשק
דליה לצא ןוח%יב רוציל הפוצמ דליה לש ורדחב הרוהה תוחכונ .דליה לש השי%נה תדרחל הרושק דליה לש
.הנישה תושבגתה רשפאלו
: תוברעתהה םילופי% ךלהמב םישחרתמש םיכילהת ינש
. . תע%וקמ תוחפו תשבגתמ קוניתה לש ותנש
) . .תירוה תוברעתה אלל הנישל הרזחב ומצע תא עיגרהל תלוכיה תא שכור דליה
ןיב איה תו%ישה תוליעי 437 - -&7 וכיספה לופי%ה תוליעי יבגל םינותנ ןיא .הדחכהב עובש ךות אוה רופישהו
."ימנידו 0גוק לופי% ,קבדיפויב! םאתהב הב לפ%ל שיו םירגובמל המוד םירגבתמב הינמוסניא .ימניד
) :יתפורת " אוה ןיזרפאינ תפורת .םידליו תוקונית לצא שומיש וב השענ ךא ,1למומ אל םידליב יתפורת לופי%
דע םייתנש יאליגב םידלי לצא הניש תוערפהב שומישל רתויב ליעיה .3 התחפהל לופי%ל ליעי אוה ןיזרמורתה .
תויגולותפוכיספ תויעב םהל שיש םידלימ בכרומ הז רקחמל םגדמה ,תאז םע .הלילה עצמאב תוררועתה לש
ימסלו חוו% תרצק העפשה הנשי תופורתל .הניש תויעב םע תוקונית לש בורה תא גציימ אל הז ןכלו תורומח
ומחליי םה ,תימצע תומחנתהב ישוקל תורושקה תויתוגהנתה תויעב םהל שיש םידלי .יאוול תועפות שי העגרה
ךרדב .תופורתה תא םיקיספמשכ רוזחל הלולע +א היעבה .םימסה תא םיל%ונ םהש תורמל ומדריי אלו םימסב
תיפיצפס הערפה יהשוזיאב לפ%ל םיצור ןכ םע אלא ,םירגבתמ םידליהשכ הלאה תופורתב םשמתשמ אל ללכ
רושק םצעב הזש איה תינושארה הבשחמה ,תורגבב רקיעב העיפומ הינמוסניאש ללגב .הינמוסניאל הרושקש
ינאידקריצה ןועשל תורושקש תויעב וא תויר%איכיספ תויעבל .
) " :תינושאר הינמוסרפיה וז העפות.םויה ךלהמב םג ןושיל ךרוצהו םיכורא הניש ינמז .תוינונשי לש הערפה
לש תרזוח הרוצ .םינוש םיגולויזיפו םיגולוריונ תורוקממ עובנל הלוכיו ןי%ולחל תנבומ אל איהו .רתוי הרידנ
תוערפה ומכ תוארנש תופסונ תוינילק תויודע שי הברה תוינונשיל +סונבש ןיול-ןיילק םורדניס איה וז הערפה
לצאו תיביסלופמוק המזגה ,תלבלובמו היואר אל תינימ תוגהנתה תוללוכ ולא תויוגהנתה .תויר%איכיספ
אוהו רידנ רתוי יסחי ןפואב אוה םורדניסה .תויזה ,םח גזמ ,לובלב ,ןואכיד ומכ םימו%פמיס םילאודיבידניא
.תורגבתהה ןמזב אל ךא ,תרחואמ וא תמדקומ תינימ תורגב לש ליגב הרוק כדב הז .םירבג לצא רתוי אצמנ
הנחבא :
,הניש ןואכיד וא ינורכ הניש רסוח ללוכ םימרוג הברה ידי לע רבסומה ילמרונ ןויסינ איה םויה ךשמב תוינונשי
םימרוגה לכ .תוערפהל רושקש המישנ וא הינמוסניא ומכ הניש תוערפה לש ןויסינו ,םוקמ רבעמ לש תועפשה
-ה לש לודגה ןוחבאה .ןוחבאכ תינושארה הינמוסרפיהה תא םיללוכ ונאש ינפל םילולכ אל תויהל םיבייח וללה
"SM לע חכומש ,"ומצע לע רזוח הז םא תוחפ וא! דחא שדוח תוחפל לש תוינונשי לש תינושאר תוננולתה אוה
הינמוסניאל םימוד םינויר%ירקה ראש לכ .ימוי סיסב לע תועיפומש םויה ךשמב הניש וא הכורא דואמ הניש ידי
תורחא תויאופרו תוישפנ תוערפה ,תרחא תינושאר הניש ,םג ומכ ,תינושאר הינמוסניאש ןפוד אצוי םא .תינושאר
ידי לע תרדגומ איהש יפכ,תינושאר הינמוסרפיה .ינושארה ןוחבאל םיעיגמש ינפל תולולכ אל תויהל תובייח "SM
,רחואמ ליגב תורוק הלאה תוערפהה בור .םידלי לצא יפיצפס ןפואבו ,יללכ ןפואב הרידנ דואמ תויהל ה%ונ איה
ידי לעו דואמ הקומע הניש ידי לע ןחבואמ ןיול ןיילק לש םורדניסה .תורגבב וא תורגבתהה ןמזב ללכ ךרדב
.ןכל םדוק תראותמש תיביסרגא תינימ תוגהנתה לש תינילק תומלגתה
הצו!ת :
.רגובמ םדאהש וא תורגבב עיפוהל ה%ונ םגו ,םיריעצ םידלי לצא העיפומ איה יסחי ןפואב
:הערפהה רוקמ
אל םימזינכמה לכש תורמל .יעב% וניה הערפהה רוקמ .הקי%נג ,םיילאנומרוה םיכילהתלו היגולוריונל סחוימ הז
-ו הינמוסרפיה .עגרכ םיעודי 2RS" םיברעתמה םימרוגלו םהלש הערפהה רוקמל רשאב תויפיצפס דואמ םה
.תורגבתהב עיפוהל תו%ונ םורדניסה לשמל ומכ תוערפההמ קלח וליפאו
: תינושאר הינמוסר!יהל לו!יט
תוענומש תופורתב שומיש! יתפורתה לופי%ל +סונ REM תוברעתה ."תוינונשי תעינמל םיצירממב שומישו
-ב תדקמתמ תיגולוכיספ ) םע תוצעייתה ,תוינונשי עונמל הנישה תכרעהו תורע- הנישה ןומזת תוסיו :םיאשונ
.סהיבל תיאמדקאהו תיתרבחה תולגתסהה תא םסקמל ןויסינב סהיב תכרעמו וירוה ,דליה
3 הנישב המישנ תוערפה ." םיבצעה תכרעמ לש י%ירק דיקפת איה הנישהו תורעה ןמזב המישנה לש תויכשמהה :
רתוי הלולע איהו העיגפ רתוי איה המישנה תכרעמ ,הנישה ןמזב .תופסונ תוילאירפירפ תוכרעמו תיזכרמה
תע%וקמ הניש ,תוררועל ליבומ הנישה ךלהמב המישנב תלוכיה רסוח .תורעה ןמזב רשאמ לקלקתהל וא לשכיהל
תמרוגה םידלי לצא תואלו םויה ךשמב תוררוע לש הכומנ המרו רתי תוינונשיל םורגל היושע .תקפסמ אלו
הנישה ךלהמב המישנ תוקספהו תוריחנ לע חוודל ןתינ הניש לע תויפצתמ .תויבי%קארפיהלו רתי תונבצעל
,תוריחנל םיעדומ אל "םירגובמ םגו! םיעפשומה םידליה בור .המישנב ליעפ 1מאמו תינלוק המישנל תוולתמה
דימ אוהו תויה בו% ןשיכ וליפא בשחיהל לוכי דליה ,םיתיעל .םהלש תע%וקמה הנישלו םהלש המישנה יישקל
ךשמב הניש תויעב תווחל םילוכי ,תערפומ הניש םע םידלי ,+סונב .בר ןמז ךשמלו הלילה ךשמב ןשיו ןושיל ךלוה
ריווא יחתפב רסוח םע תורשוקמה תולחמ לש םיכוביסל םיעיגפ וא םישיגר רתוי תויהל םילוכי ,םהלש תורעה
,תומסוחל תוקלוחמ םה ,המישנ תויעב .רובידב היעב םג םהל שישו העילב לש תוערפה ומכ תועפות םהל שישו
.תורחא תוערפהו הניש ידכ ךות םושנל תינמז תלוכי רסוחב תוברועמו תויזכרמ
:הנחבא
ידי לע וא תילא%נמ הערפהכ הנישה תערפהל רחא רבסה ןיאו ,המישנב הערפה לש האצות איה הנישה תערפה
הניש ול שיש ךכל עדומ אל ללכ ךרב דליהש ןוויכמ .םירחא םינכתמ תועפשומש תויגולוכיספ תורישי תועפשה
-ב תערפומ 2RS" יע בורל א%בתמ ינושארה ןוחבאל םינמיסה ,הערפהל םיעדומ אל תויהל םג םילוכי םירוההו
לש אלמה ןוחבאה .הכומנ תוררועו רתי תוינונשי ,תואל 2RS8 לש רו%ינומ לולכל תנמ לע המלש הדבעמ םישרוד
.ריווא תסינכ לש הקידב תללוכש תיאופר הקידבו הנישה ידכ ךות הניש
:הצו!ת
.קפסמ עדימ ןיא
:הער!הה רוקמ
ןיידע הז .וז הערפהב םיברועמה םימזינכמה לש האלמ הנבה ןיא .המישנה ינקב םיימו%נאו םייגולוריונ םיכוביס
.רסחב יוקל
:לו!יט
םג שי .ךורא חוו%ל רזוע םג אוהו 1ופנ יכה # הכסמב ןצמח תמרזה ,םידקש תרסה יחותינ ,יאופר לופי% רקיעב
תועצמאב הקרזה ידי לע םמצעב ריוואה יחתפ לש הבחרהל חותינ .םירגובמו םידלי לצא הנישב לפ%ל תורשפא
רשפאל תנמ לע המישנה הנקב עובק וא ינמז ךתח םיעצבמ וכלהמבש חותינ ,הנקה תתירכל חותינ ,תירוניצ
םילולכה ילאיצנ%ופ ןפואב םירומח םיכוביס שיו רחאמ םירומח םירקמב קר השענ הז .הרידס המישנ ךשמה
.חותינה ךילהתב
$ :ינאידקריצה הנישה רוזחמ תערפה " 3RS" .םייסיסבה םיבצקה ןיב המאתה רסוח וא תוי%סה לכל סחייתמ
."ליגל םאתהב! רקובב תורידסה תועשב ררועתהל ישוקו ברעה לש תורידסה תועשב םדריהל ישוק םיווח םידליה
בצמה םירחא לצא .בו% םינשיל םיבשחנ םה רחואמ דע ןושילו רחואמ ןושיל סנכיהל תונמדזהה םהל שי םא ךא
םע םירגובמו םידליל .ליגרהמ םדקומ םיררועתמו ליגרהמ םדקומ ןושיל סנכיהל םיצור ךופה 3RS" השק
םהל שי ,סיבל ררועתהל רקובב היצבי%ומ רסוח שי ,םידלי לצא ,לשמל .תורידס תויתרבח תועשל לגרתהל
.היעבה לש ילאיצנ%ופה יגולויבה רוקמה תא ךירעהל םיחילצמ אלו סיבב םגו םירוהה לצא םג תעמשמ תויעב
.םיינגרוא םימרוג שי ךכלו יגולויבה ןועשב תוערפה רמולכ הנישה בצקמב תוערפה ןה ולא
הנחבא :
ןועשה .הלילה ךשמב חונלו םויה תועש ךשמב ינרע תויהל ןנכותמ ישונאה שארה ,עב%ב םירחא םינז ומכ
ינאידקריצה אל יללכ ןועש ללוכ הז .ונלש דוקפתבו ונלש תוגהנתהב ןו%ה תא ןתונש קזח דואמ םזינכמ אוה
םינוש םירוזא לע םיעיפשמש םירחא םינועש הברהו ונלש תוררועתההו הנישה רוזחמ לע %לוש רשא יפיצפס
ןוחבאב םןושארה דעצה .םינוש םייבי%ינגוק םידוקפת ומכ ,םדאה תוגהנתה לש םינחבומו 3RS" לש יוהיזה אוה ,
ןועשה ןיב םימניזכממ תועבונש תויבקע הניש תויעב הניש ינאידקריצה תונרע-הניש סופד לש ילאודיבידניאה
,+סונב .תונרעו הניש לש יוארה יתביבסה םינמז חולהו "SM וא יתועמשמ ינילק 1חל :תואבה תושירדה תא שרוד
ןוחבאה לש םדקומ ןמיס .תוידדצה תוערפהה לכו תיל%נמ הערפה וא הניש לש הערפה לש האצוהו םוגפ דוקפת
-ו תינושאר הינמוסניא ןיב הנחבאה אוה יללכ ןפואב 3RS" .
:הצו!ת
כ םירגבתמ יבגל .הז אשונב םירקחמ רתוי שי לבא ,םידליב קפסמ עדימ ןיא 47 .וז הערפהמ םילבוס
:הער!הה רוקמ
םוי ןיב רבעמ שישכ עדימ חומל ריבעהל ודיקפת .הלילה ךשמב +וגהמ דרפומש יפיצפס דיקפת שי ןינו%ולמל
רע תויהל הצור התא םא .הנישהו תונרעה לש תוירוזחמה םג %לוש אוה ןכלו הלילל )$ שרוד הז הממיב תועש
ןמז ךשמל תונרע ומכ וז הערפה לע םיחוויד עודמ ריבסמ הזש וישכעו .תדמתמו הנוש רואו ךשוח לש היצמרופניא
יפיצפס ןפואב רתויו .םירוויע םידליו םירגובמ םע םירושק םבורב ויה תוררועתההו הנישה רצקב תוערפה וא בר
וכיספ וא תיחומ העיגפמ םילבוסש םידלי הז תא הל שיש תפסונ הצובק .םהלש ןיו%ולמה לש השרפהה םע םצעב
לש דוקפתה תלוכי תא הלישכמש תיגולוריונה 0עמב דוקפתב רסוח שי הלא םידלילש םיחינמ .חומב תיגולוריונ
ןועשה ינאידקריצה תכרעמה לע ה%ילשל תויתוהמ רשא תויתביבסה תוביסה תא שרפל םיישק ול שיש וא
ינאידקריצה םהל שי יכ הנישה תא תוחדל תיעב% הי%נ םהל שישכ םירגבתמ לצא בורל הרושק היוחד הניש .ת
.תינימה תוחתפתהה בקע וא הנישב רסוח
:לו!יט
תוררועתהה תעשו הנישה תעש לש יבקעו י%יא ,ן%ק יוניש שרדנ תינאידקריצה תכרעמה לש שדחמ תולגתסהל
תקינכ% יהוז # היפרתונורכ ,הנישה תכרעמ יביכרמ לש וק רושיי רוציל תנמ לע םייעובש דע עובש ךשמל
םירגבתמב .דליה לש תיגולויבה היי%נל םאתהב ,ית%יש ןפואב תמדקומ וא תרחאתמ הנישה תעש רשא תוגהנתה
ךירצ הזוחה .םיגשיה לש הדידמ ךשמו תוכלשה ,םילומגתו םישנוע ללוכש יתוגהנתה הזוח לולכל בייח לופי%ה
הפישחה לש ןמזה תומכ תאו םויה ךשמב םומינימ תוענמיה ,תוררועתהו הנישה ןמז תא וב בותכש יפיצפס תויהל
םיכירצ הלא םיצוליא .תינכותב ךישמהל תנמ לע םיצוליאה םע םיכסהל םיכירצ םידליהו םירוהה .ריהב רואל
.עובש יפוסו םיגחב ללוכ ,תינכותל דומצ רתויש המכ תויהלו לופי%הו תושיגפה ךלהמב יעובש סיסב לע עבקיהל
םוקמ שי זא ,בצייתהו ןזאתה דליה לש בצמהש רחאל קרו תובישחה תא םירוהלו דליל ריבסהלו שיגדהל םיבייח
םידליל בו% היה אל לבא ןואכידמ םילבוס אלש םידליל בו% אוה הזה לופי%ה .הנישה ינמז יבגל ןתמו אשמ רוציל
החלצהה ןכל לופי%ל לד ןפואב םיביגמ םידליהו בו% םישוע אל םישנוע .רפסה תיבל תכלל ןוצר רסוח ועיבהש
היעבל ןנוכתהל םירזועש םינויצבי%ומ םימרוג שי רשאכ .יגולוכיספה לופי%ה לש החלצהב םג היולת לופי%ה לש
.תושעל ךירצ אל אוהש םירבדמ ענמנו הלועפ +תשמ םצעב דליה ךכ זא
אל ךא ,ליעי לופי%ה .הנישה תרדסה ךרוצל ןינו%למ ידי לע לופי%ב אלא ,םימסב םישמתשמ אל .יתפורת לופי%
אלשו םילנויצרבנוקה םילופי%ה תא ולביקש תורומח הניש תויעב םע םידלי לצא יבי%קפא דואמ הז .ךורא חוו%ל
,תאז תורמל .הניש תויעב םהל שיש םירוויע םידלי לצא רקיעב ,םירוויע לצא םג ליעי אצמנ ןינו%למה .םהל ורזע
ןינו%למב שומיש ןיב רשק שיש וארה יכ תמדקתמה תודליב ןינו%למב שומישב ןוח%יבה תדימ יבגל תוגאד שי
.תינימ הלשבהל
חול לע רומשל תנמ לע בושחו יתועמשמ םרוג תויהל הלוכי רקובב רואל תמדקומ הפישח .רואל הפישחב לופי%
לופי%ב תיבי%קפא דואמ איה ריהב רואל הפישחה .םינמז .םירגובמ לצא םג בו% הזו .ינאידקריצב
' :תוינמוסרפ ."
:תוינמוסרפל יללכ ןוחבא
םה הלאה תודוזיפאה לש תוצופנה תורוצה .םידלי לצא תוצופנ דואמ םה הינמוסרפ לש תופוכתו תודדוב תודוזיפא
וקה תא חותמל השק ,ןכל .תורגבתהה ךשמב תוחיכש אל תוכפהנו תיעצמאהו תמדקומה תודליה ךשמב תוחיכש
תושעיהל ךירצ הערפה לש הנחבאהש אוה יסיסבה החנמה וקה .הערפהל תובשחנ הלאה תודוזיפאה יתמ רמואש
יוקל דוקפתמ תעבונ איהש וא ,תנכוסמ תוגהנתה וא תומילא תוללוכ ,הפוכת דואמ תויהל תכפוה העפותהש יתמ
.ןוח%יבב ןחבואמ הזש םייוכיסה בור זא ,תורגבל תודלימ תכשמנ העפותה םא ,+סונב .יתועמשמ
:הליל י%ויס תערפה.א םי%ויס תוערפה לש ןושארה ןייפאמה .הינמוסרפ לש תינגור%ה הצובק לש ןושארה גציימה
תמר ןיגפמ דליה ,%ויסה ךשמב.דליה לש תרזוחה תוררועתההמ םיעבונש םידיחפמ תומולח לש םירזוח םירקמ
לש ןויסינ לא םילולע םינ%ק םידלי .ךשוחב דבל ראשיהל וא ןושיל רוזחל בוריסל ליבוהל היושעש ההובג הדרח
ןכות תא רפסל םייושע םיילברו םידלי .ךשוממ ןמזל תירוה הברק לע םישקעתמ לבא םמצע תא םיאתהל םהירוה
תכללש ומכ ,םהלש תוילאמרונה תודרחל וא םהלש םוימויה ייחל רושק תויהל יושע םולחהו םהירוהל םולחה
לש םירחא םירוצי וא תוער תויח ,תוצלפמ לע םירופיס רפסל םילוכי .םירוההמ תודרפיהמ דחפה וא ,דוביאל
לע םימויא ןווגמלו ה%ילש דוביאל םירושק םירחא םי%ויס .היזיוול%ב ופצשכ םתוא ואר ילואש םהלש ןוימדה
םהירוה םע םיאצמנ םה רשאכ הלאה תוילילשה תויווחה לע +תשלמ םיענמנ םידלי הברהש חווד .תוומ לעו ימצעה
.וזה היווחה תא הווח םהלש דליה םע םיעדומ אל תויהל םילוכי םירוה ןכלו
:הנחבא
ךותמ התעב לש תורזוח תואירק םע הניש ךותמ תרזוח תונרע איה הליל י%ויס לש ןוחבאל ירקיעה ןויר%ירקה
הז תא םיווח םהש םינ%ק םידלי הברה .תימצע הכרעהו ןוח%ב ,תודרשיה וא םימויא תוללוכ ללכ ךרדבש תומולח
םהו היצ%ניירואב םיראשנ ןיידע םה אורקל םילוכי אל םהש תורמל לבא .םר לוקב "קועצל! אורקל םילוכי אל
ביגמ ללכ ךרדבו ינרעו היצ%ניירואב תויהל ךפהנ ריהמ ןפואב דליה ,תומולחהמ םיררועתמ םה רשאכ .םירשקתמ
,הניש ךותמ הקעצ לש הלאה םינויפאה לע תוססובמ הניש תוערפה לש תונוש תונחבא .ירוהה םוחינל בו%
היצ%נרוא תרסח םג איהש יסחיה הבוגתה רסוחמ תנחבומ יד איהש תיבי%קאר%ניא הבוגת ,היצ%ניירוא
.הנישב הלילה יתועיבה תא תנייפאמה
:הצופת
-ש ךרעומ .&7 - '&7 ליגב םידליהמ 3-' םהל שי הליל י%ויס רחאמ .םירוהה תא ריעהל תנמ לע קיפסמ םירומח
.םי%ויס לש הערפה ייד לע םינחבואמ ולאה םידליהמ המכ ןוח%יבב ךירעהל השק ,םיחיכש ךכ לכ םי%ויסהו
יתועמשמ ןפואב תדרוי העפותהש תויודע ןנשיש תורמל ,םיעודי אל ןכ םג רתוי רגוב ליגב םי%ויסה לש תוחיכשה
הבוח ןג לש ליגה רחאל םילדג םידליש לככ
:הליל יתועיב .ב הקעצ םע הנישמ תימואתפ תוררועתה לש תונשנו תורזוח תועפוה ידי לע םינייפואמ הליל יתועיב
תודוזיפאה ךשמב קבאיהלו תוכבל ,קועצל ךישממ דליה ללכ ךרדב .להובמ דליהש השגרהב הוולמש יכב וא
םתיא קבאיהל לוכיו וירוהב ןיחבמ אל אוה ,תוחותפ םייניע םע וליפא דליה .ומחנל וא וריעהל דואמ השקו הלאה
,העזה ,תוריהמ תומישנ לשמל ומכ ,תי%מו%וא תוררועתה לש םינמיס הארמ דליה לבא ותיא רבדל םיסנמ םהשכ
.תרחמלש רקובב הלאה םיעוריאה תא רכוז אל דליה ."םישאלפ! רהוז רואו םישקונ םירירש ,ןושיאה תובחרתה
תוררועל עיגמ אל דליה ללכ ךרדב .היצ%ניירוא רסחו לבלובמ הארנ אוה ,הדוזיפאה ךלהמב ררועתמ אוה םא
דע הקדכ םישמנ 1ופנ ןפואב הלילה יתועיב .הדוזיפאה ידכ ךות הנישל רזוח אוהו ת%לחומ .& םילוכי ךא ,תוקד
.וירוה ידי לע ררועתמ אל דליה םא רתוי םיכורא תויהל
הנחבא :
הליל יתועיב תוערפה ןיב הנחבא ,תורומח תוי%מו%וא ,תוימואתפ תובוגתל תורושק הליל יתועיב תוערפה
תנש וא היספליפאו REM לע תססובמ איהו EEG .תויפיצפס תויפי%ואר%ס תויוגהנתה םצעבו
הצו!ת :
-כ תכרעומ הליל יתועיבש הכרעהה .-27 .ליגה םע תדרוי וזה הערפהה לש תוחיכשהש ךרעומ םג םידלי לצא
:הניש ךותמ הכילה תערפה .ג חיכש ןפואב לבא ,םינמיס ינימ לכ תויהל הלוכי העפותל .םידלי לצא הצופנ איה
לוכי ךא היצ%ניירוא רסחו לבלובמ תואריהל יושע .תיבל ביבסמ תוהתל ליחתמו הלילה עצמאב הנישמ םק דליה
וא הנוש ה%ימב ןשי םהידלי תא אוצמל םילוכי םירוה .תובכרומ תולועפ עצבמ םימעפל .ביבס וכרד תא אוצמל
לע ה%ימל שדחמ דליה תא ןיווכהלו תשחרתמ איהשכ הדוזיפאב ןיחבהל םילולע וא ירחאש רקובב הנוש רדחב
שומיש ,הליכא ,הלילב הכילהה ךלהמב תוארנה תובר תויוגהנתה שי .תילאמרונ הנישל ותוא ריזחהל תנמ
םג ריעהל הלולע וזה תוליעפהו רחאמ .תילילה הכילההמ ןורכיז ןיא דליל בורל .ביבסמ הציר וא רוביד ,םיתורישב
.םתנשל םג עירפמ הז יכ תיעוצקמ הרזע הזל ושפחי םהש םייוכיסה בור זא ,םירוהה תא
:הנחבא
.םירחאל ביגמ אל יסחי ןפואב ךלהתמו הלילה ךשמב ות%יממ םק דליה םהבש תורזוח תודוזיפא ידי לע תנייפואמ
תילאמרונה תוגהנתההש אוה רחא ןויפא .הדוזיפאל סחיב י%סנמא אוה ותוא םיריעמש עגרבו ,וריעהל השק ארונ
.הדוזיפאהמ האלמ תוררועתה ירחא רצק ןמז תרזוח ללכ ךרדב איה דליה לש
:הצופת
לע חוויד םירקחמהמ דחא .תודליה ןמזב החיכש העפות וז יכ הארנ .'7 ליגב '-.) תחא הדוזיפא תוחפל
-ל תודע שי .םהייחב .&7 לע תוחפל ) םהל שיש הלא .תודוזיפא ) ליגב םידלי םה תודוזיפא 3-.. םידלי ,
היה רקחמב הניש ידכ ךות הכילהל ילמיסקמה ליגה .1יוושב ונחבואש .& ליגב םידלי ונחבנ ובש רחא רקחמב .
2-.2 לש הכרעה התיה , $&7 קר ,תורידתה הקדבנשכ לבא . )-37 .תחא םעפ םומיסקמ הז תא ווח םידליהמ
יאליגב וויה הערפהה לש אישה ..-.) .
תוינמוסרפ תורחא
תללוכ הלא תוינימוסרפ .הינמוסרפל תובשחנו הנישל תורשוקמש תוליגר אל תורחא תויוגהנתה דוע שי REM ,
-ה תנש ידכ ךות תועיפומש תויוגהנתהו תויוליעפ! תויתוגהנתה תוערפה REM קותיש ,"םיער תומולח םע תורשוקמו
.םיילגרה לש העונת ,תויתעונת תוזוזת ,"תונרעו הניש לש םירבעמ ידכ ךות זוזל תלוכיה רסוח! הניש ידכ ךות
ןוחבא
לש הזונגאיד תחת תלפונ אלש תפסונ הינמוסרפ "SM וז הערפה .תויבצק תועונת לש תוערפה איה ,תיפיצפס
הניש ןיבש רבעמה ךלהמב דליה ידי לע תישענש תימצע העגרה לש תוגהנתה לש הצופנ דואמ העפותל תסחייתמ
רתוי! םינ%ק םידלי לצא תוצופנ םה ,תוקיפדו שארה תולגלגתה ,+וגה תושגנתה ומכ הלאה תויוגהנתהה .תונרעל
-מ '&7 םירהזנ םירוהה ,תנכוסמ תויהל תכפוהש וא תערפומ העפותהשכ ,לבא .תילמרונ תוגהנתהל םיבשחנו "
.תיעוצקמ הרזע םישפחמו
:לו!יט ןובשחב תחקל שי ) :לופי%ב םיביכרמ
. . .הליל יתועיבו הלילב הכילה לש הרקמב דוחייב דליה רובע החו%ב הביבס רוציל שי
) . ותחפשמל וא דליל תערפומ וא תנכוסמ תוררועה םהב םירקמב +סונ י%מו%פמיס לופי%
רדחהש יוצר רדחהמו תיבהמ ןכסמ םרוג לכ ריסהל .תוי%קרפ דואמ תוצלמהה הנישב הכילהו הליל יתועיב יבגל
.0וכו תותלדו תונולח לוענל ןותחת סלפמב היהי הניש
.דיתעה לע הדיעמ אלו תילמרונבא הניאו תינמז איה היעבהש דלילו הרוהל ןה חי%בהל בושח
ךות דליה תא ריעהלמ ענמיהל הרוהה לע ךכל +סונב ,תרחמל ךכ לע דליה םע רבדל אל הרוהל 1ילמהל יוצר
.רמגנ הזשכ וריעהל וא ורדחל הרזח דליה תא תוולל יוצר אלא .ומחנל תוסנל וא הדוזיפאה ידכ
המכל רע ותוא רומשל ,תושחרתהה ינפל דליה תא ריעהל יוצר םיעובק םינמזב םישחרתמש הליל יתועיב יבגל
.ךרדומ ןוימדב העגרה ת%יש לע תססבתמ תפסונ לופי% ת%יש .הליל יתועיב לש לגעמה תא רובשל ךכבו תוקד
לע %ולשל תנמ לע "יתרגש ןפואב! תויבי%לוגר תוקינכ% ומצעל לגסל דליל תרשפאמ לופי% לש וזה הרוצה
לופי%ב תיבי%קפאכ המצע תא החיכוה וזה הדותמה .הלילה ךלהמב תורקל תולולעש תויופצ אלה תולועפה
.תומייאמ תוינמוסרפב
.דליל המחנו העגרה יע וריסהלו דחפה רוקמ תא ררבל שי הליל י%ויסב םילפ%מ רשאכ
:יתפורת םיתועיבב לופי%ל םיילקיציר% ןואכיד ידגונו םיניפזאידוזנבב שומיש לוקשל שי ,תורידת תוערפהה םא
.הלילב הכילהו
ה%יש רואית ןורתי ןורסח
ol4somlograph4 יצורע בר דיינ %לקמ וא הדבעמ
,תודור%קלא ךירצמ רשא
תונשרפה ירחא הקידב
יכה עדימה תא קפסמ
לש יוהיזל י%ירק .%רופמ
תוערפהל תוינגרוא תוביס
הניש
,תיעב% הנישל עירפמ ,רקי
ןמזל לבגומ ,1חלל םרוג
הלילב םיוסמ
ideosomnograph4 רשפאמ רשא ןמזל ןווכמה ואדיו
דליה תנש יסופד לע חיגשהל
תיבב
ןמז לע עדימ קפסמ
לש םיעוריא ,הנישה
,הנישו תוררועתה
תיליל תוררועתה
תירוה תוברעתהו
והשימו תיבל הרבעה שרוד
רו%ינומה לע הפציש
Ensiti+e mattress 1חל לע תססובמה תכרעמ
דליה ת%ימב ןע%ומה שיגר
היצמרופניא קפסמ
לש םיבצמ לע תישומיש
לעו תוררועתהו הניש
המישנ יסופד
חותינו תיבב הנקתה שרוד
הדידמה ירחא לש בכרומ
םינתשמה לש
הרישי הייפצ הייפצ לע תססובמ הדותמה
תא ה%לקהו קוניתב תנמואמ
לע ןשי וא םק אוה וב םיבצמה
דפ ,+סונב .ךשמתמ סיסב
ןתינש ינשייח %לקמו ינשייח
לע עדימ רשפאמה ותוא רושקל
םייוניש לע חוודמו המישנה
העונתב
לע בושח עדימ קפסמ
הדימבו תוררועתהו הניש
הניש יבצמ לע תמיוסמ
וא ה%קש! תוקונית לצא
עדימ קפסמ ."תיבי%קא
המישנה יסופד לע
הנישה ןמזל עירפהל לוכי
השק ,תיבב ילמרונה
חותינ שרודו ,הייפצל
,הדידמה רחאלש בכרומ
תוקוניתל קר וב ושמתשה
+רגי%קא רו%ינומ לש תוליעפ לע ססובמ
קרפל רבוחמה ,ן%ק בשחוממ
בקעל וא דליה לש דיה +כ
איה םינותנה לש תוליעפה .ולש
םידדמל תמגרותמו תי%מו%וא
הפקת איהש תונרעו הניש לש
היפרגונמסילופ דגנ
יתב הדידמ רשפאמ
תקספומ )$ הממיב תועש
הנישה תוליעפ יסופד לע
קפסמ .תוררועתההו
חול ,הניש לע היצמרופניא
,הנישה לש םינמז
תוכיאו הלילב תויוררועתה
הנישה
םילוכי םייתוכאלמ םירבד
1ורעהש הדבועהמ עובנל
אוה הדידמל ידיחיה
הניש תויעב .תוליעפה
לע עדימב תופצנש
שרפל םישק םה תוליעפה
םילשמ עדימ אלל
הניש ןמוי תושעל םילוכיש דלי וא םירוה
ןמז תא ללוכש הניש ןמוי
םיכלוה הבש העשה ,הנישה
דליהש םימעפה רפסמ ,ןושיל
םירחא םיעוריאו הלילב ררועתה
הניש תוערפהל םירושקה
.שומישל רקי אלו לק
עגונב +סונ עדימ קפסמ
םיפסונ םי%נבלר םיעוריאל
ומכ .הנישל םירשוקמה
םירוהה ךיא לשמל
הנישב וברעתה
יבי%קייבוס עדי יע לבגומ
לוכי ,דליה לש םירוהה לש
םיאשונ לע ססובמ תויהל
םידליו םירוה .םינויצבי%ומ
הקידבב ןיינע דבאל םילוכי
תכשוממ
לע םילאשתמ
הניש
םימילשמ דליה וא םירוהה
לש תיללכה הנישה לע ןולאש
ולש הנישה תויעבו דליה
עדימ קפסמ .שומישל לק
הניש יישק לע יללכ
םיבי%קיבוסה םינתשמה
דיקפת קחשל םילוכי
אל תולאשהו רחאמ בושח
יפיצפס הלילל תוסחייתמ
ימוי דועית ומכ דחא
רמאמ 12
רבר!ו דלווהמ (ןזור % תודליב הניש יתועיבו תולהובמ תוציקי (הנישב הילה
Sleep%al&in#' $on(!ional aro(!al! and !leep terror! in t)e $)ild * Ro!en' Ma)o%ald' +er"er
:ךירדמהמ # המדקה
(הנישב הילה :רתויב תוחישב רקיעב דקמתמו תודליב תוחישה תוינמוסר!ב ןד הז רמאמ
.הניש יתועיבו תולהובמ תוציקי
:תוער!הל םי!תושמה םיניי!אמה םיראותמ הלחתהב תחיכשו עוריאה ןמזב הביבסל תויתבוגת רסוח
.ותושחרתה רחאל עוריאה
:תפתושמ היגולוי%א הנישה בלשל רבוע וא רצק עגרל ררועתמ דליה הקומעה הנישה בלש רחאל ילאמרונ ןפואב
עיפוהל הלולע הז ןמזבו תוררועה בצמ ןיבל הקומעה הנישה בלש ןיב דוכל דליה תוינמוסרפה ירקמב ךא ,אבה
.תוינמוסרפה תחא
! הקומעה הנישה רוזחממ אצוי דליהש רחאל הלילה לש ןושארה שילשב כדב תועיפומ תוינמוסרפה SWS "
.ולש ןושארה
(תונושה תוינמוסר!ה דר!נב תוראותמ #שמהב ריבסהל םייושעה םימרוגב הנחבה םישוע םירקוחה רשאכ
:ןיב תוינמוסרפה תעפוה תא
םיינבמ םימרוג - ! constit=tional תוינמוסרפל דעומ תויהל דליל םרוג והשמ # רמולכ ,תועיגפ אוה ינבמ םרוג ,"
"...תי%נג היי%נ ,המואר% ,1חל לשמל!
ןיבל - םיציאמ םימרוג ! precipitating לשמל! עגרה ותואב הינמוסרפל דליל םורגיש יתדוקנ והשמ אוה 1יאמ םרוג ,"
.עגרה ותואב יו%יב ידיל תועיגפה תא איביו ,"שער
:תלדבמה הנחבאה אשונל שדקומ רמאמה לש ןורחאה וקלח תומוד תוערפהל תוינמוסרפ ןיב הנחבהה
,תורחא .םיירש!א תוברעתהו לו!יט ינ!ואלו
: המדקה
םה וידחי .םיר"ובמ רשאמ םידלי לצא רתוי םיצו!נ הליל יתועיבו תולהובמ תוציקי (הנישב הילה
תוינמוסר! לש סו!יט בא םיווהמ NREM .
רבדה .םלשומ אל תוררוע ךילהתכ הארנ יסיסבה ךילהתהש ןוויכמ הנישמ תיקלח תוררועל תובשחנ תוערפהה לכ
הקעצ םע ה%ימהמ החירב דעו תונווכמ-ימס תויוליעפ דעו ה%ימב תובשייתהמ לחה תיליל תוררועתהב א%בתמ
.םד תאיפקמ
ל םיקלחנ תיקלח תוררוע לש םימוט!מיסה 3 :תוירו"טק
. . "תרעסנ וא העוגר! תיליל הכילה
) . תלהובמ הציקי
3 . הליל יתועיב
:םי!תושמ םיניי!אמ ולא לל
0 תואיצמה לש תיע%ומ הסיפת
0 הביבסל תויתבוגת -יא עוריאה ןמזב
0 תוי%מו%וא תויוגהנתה עוריאה ןמזב
0 היזנמא "רקובב עוריאה תא םירכוז אל!
0 י%נג םרוג שי # כ רובע 2&7 # כלש אצמנ! םירקמהמ 2&7 שי תויקלח תוציקימ םילבוסה םידליהמ
."וז הערפהמ אוה םג לבסש דחא הרוה תוחפל
תנש SWS .הלילה לש ןושארה שילשב "קר אל ךא! רקיעב תשחרתמ
עצוממב אוה הניש רוזחמ לכ ךרוא -& לש חוו% םע! תוקד 2&-..& ."תוקד
ךרעב .' ןיב ךשמתש ,הלילה לש רתויב הקומעה הנישה ךותב ויהי םידליה בור תומדריהה עגרמ תוקד $'-4'
,תוררועתה לש רצק ןמז קרפל רבעמ וא :היהי ןפוסבו ,תוקד
תנש לש רתוי לק בלש וא NREM תנש לש וא, REM הקומע הנישל הרזחה ינפל , NREM C SWS .בוש "
ןיב הז רבעמ בלשב SWS ןיב עוקת השעמל דליה רשאכ ,תיקלחה תוררועתהה תשחרתמ אבה הנישה רוזחמל
תנש NREM .ת%לחומ תורע לש בצמ ןיבל הקומע
EEG
הלילב םיעוריא השולש וא םיינש שחרתהל םייושע םימיוסמ םידלי לצא ךא ,דיחי עוריא היהי דחא הלילב כדב
: הנישב הכילה
: העו"ר – הנישב הילה
.עגורב בבותסמו םק %ושפ םדאה
תוקונית םיעדומ אל םירוההש תובר םימעפ הרוק העוגרו ה%קש תוגהנתהב רבודמו רחאמו ,הסירעב ולחזי
.עוריאל
םידלי דיל וא ןולסב %קשב דמוע %ושפ אוהשכ אצמיי דליה ,םירוהה ןוויכל וא ראומ םוקמ ןוויכל תכלל םי%ונ
.ןשי וא רע אוה םאה ןיחבהל השק היהיו ,םירוהה ת%ימ
.םיתורישה דיל וא הניפב הנתשה ןוגכ רזומ השעמ השעי דליה תובורק םיתיעל
.ה%ימל הרזחב דליה תא ליבוהל תולקב ןתינ # הלא םירקמב
רתוי םירגובמ םידלי .םירוהה ןוויכל וא ראומ םוקמ ןוויכל תכלל הדיחא היי%נ םיארמ אל ךא המוד ןפואב וגהני
ליי%ל ךכו # תיבל 1וחמ הנממו האיציה תלדל וא ,תוגרדמה רדחל ,רחא רדחל תכלל םייושע םה תאז םוקמב
.םינוכיס רתוי ןאכ םימייק ןכל 9גלשב םיפחי וליפא ,תובוחרב
םמצע תא םיאצומ םהשכ הכובמב םישיגרמ תובורק םיתיעלו עוריאה +וסב םיררועתמ כדב רתוי םירגובמ םידלי
.הניש ידכ ךות ועיגה הילא היצאו%יסב
:תויקלחה תוציקיה יניי!אמ
הנישב הילה תולהובמ תוציקי םיתועיב
#להמב תושחרתה ןמז $
:הלילה
- ןושאר שילש -
: -עוריאה תחש, היזנמא $ - שי -
םי!סונ םירבח הח!שמב שי $
: הער!ההמ םילבוס%ולבסש
- חיכש -
: הער!הה תוחיש $&7 '-.'7 .7
: לי"ב רקיעב החיש הער!הה םידלי םיריעצ םידליו תו%ועפ תורגבתהה ליג
: עוריאה ןמזב תוש"ר תרעס הנותמ הדימב / ןיא תינוניב הדימב שי
:עוריאה #שמ .-.& תוקד '-$& תוקד .-' תוקד
: תרעסנ – הנישב הילה
,רתוי םילודג םידלי לצא תמייק
הלולע תושגרה תרעס זאו וב םיעגונ רשאכ עתרנ דליה ,למלממ / לוקב רבדמו תרעסנ הרוצב ךלוה דליה
.רימחהל
.העוגר הכילהב רשאמ תיזיפ העיגפ תנכס רתוי שי הלא םיעוריאב
.ןושיל רוזחל הצורו ררועתמ ,עגרנ דליה םמויסבו ,העש יצחל תורופס תוקד ןיב םיכשמנ הלא םיעוריא
: תולהובמ תוציקי
.סיב ליגב םג םימעפלו ,תו%ועפו תוקונית לצא רקיעב תועיפומ
:תודיחפמ וליפאו תורזומ תוארנ ןה הלא תויוררועתהב ןנובתמה הרוהל
לע תוכמ םג םיתיעל ,תואירקלו יכבל תוחתפתמה ,תוחנא תצק םימעפלו תועעונתהב כדב הליחתמ תוררועתהה
.ה%ימה
.העיז םג שי םימעפלו תוחותפ וא תומוצע תויהל תולוכי םייניעה
.רעסנ וא +ודר ,לבלובמ אלא ,דחופמ הארנ אל דליה
# ל הקד ןיב תכשמנ הדוזיפאה $& ןיב תכשמנ תינייפוא הדוזיפא רשאכ ,תוקד ' # ל .' .תוקד
קבחל ןויסינל הבוגתב! ותוא קבחל םהל רשפאי אלו םתוא ההזמ אל אוה םירוהל ארוק םימעפל דליהש תורמל
."רתוי רעסנ היהי וא ,לתפתי ,+וחדי אוה ותוא
הארנ וליפאו םילשכנ "...םירק םימ ,קזח רואל הפישח ,תוקעצ! הדוזיפא עצמאב דליה תא ריעהל תונויסינה
+וסב קר ומצעב ררועתי דליה .רתוי בר ןמז ךשמית הדוזיפאה ךכ דליה תא ריעהל םיסנמ םירוההש לככש
.הדוזיפאה
תוררועתהכ תאז שרפל םי%ונ םירוהה ךא ,תלהובמ הציקי םעפל םעפמ םיווח םידליה בור שמח ליג ינפל יכ הארנ
.ער םולחמ
: םיתועיב
,םיריעצ םירגובמ וא רתוי םילודג םידלי לצא רקיעב םיעיפומ
דימ ליחתמו +קדזמ דליה # "יתגרדה ןפואב אלו! תחא תבב הליחתמ הדוזיפאה # תולהובמ תוציקימ לידבהל
.חורצל
.תדחופמ העבה איה העבההו תוצאומ בלה תוקיפד ,תוחותפ םייניעה
םיתיעלו תונכוסמ ןה הלא תוחירב! הארנ יתלב םויאמ החירב םצעב איהש הצירו ה%ימהמ הציפק םג ןכתת
."העיגפל תומרוג תובורק
.עגפיהל לולע ברעתהל הסנמש ימ לכו ,תונולח רובשל וליפאו םי%יהר לע קופדל יושע דליה
.תורופס תוקד כדב םיכשמנו ,תולהובמ תוציקימ רתוי םירצק הלא םיעוריא
רורב הלילע רופיס אלו! ירחא +דור והשמ ןונגסב לפרועמ ןורכיז לע כדב חוודמו עוריאה םותב ררועתמ דליה
."%ויס םולחב ומכ
: היגולוי%א
– ה תנש בלש /וסב SWS – מ רחאל איבמש רבעמ בלש שי 3 :תויורש!א
. " .הנוש הניש בלשל רבעמ יע +סונ הניש רוזחמ תלחתה
) " .ת%לחומ הציקיל דע תוררועתהה ךשמה
3 " :תיקלחה תוררועתהה בצמ תלוכי רסוחו הקומעה הנישהמ תאצל תלוכי רסוח # עצמאב תועקתיה
.ןי%ולחל ררועתהל
:םיציאמ םימרו"ו םיינבמ םימרו" – תוצובק יתש ל תקלוחמ הי"ולויטאה
:םיינבמה םימרו"ה $ "תוינמוסרפל דעומ תויהל דליל םרוג והשמ # רמולכ ,תועיגפ אוה ינבמ םרוג!
! . םיי%נג םימרוג "
# כב יכו י%נג רשק אצמנ יכ עודי קר ,עודי אל םיי%נגה םימרוגה רוקמ 2&7 תוררועתהמ לבוסה דליל םירקמהמ
.ןהמ אוה םג לבסש דחא הרוה תוחפל שי תיקלח
! ) םייתוחתפתה םימרוג "
# ה תנש לש קמועלו ךרואל רקיעב םיסחייתמ SWS תנש ול שיש ימ! SWS רתוי ול השק ידימ הכוראו הקומע
."םייניבה בלשב עקתייש יוכיסה רבוג ךכו הנממ תאצל
! 3 הנישב ךסח "
# ה תנשל תמרוגש תופייעל םרוג SWS .רתוי הקומע תויהל
! $ תוריעהו הנישה תועשב תורידס רסוח "
# ה תנשל תמרוגש תופייעל םה םג םימרוג SWS תנשל היי%נ םירצוי םגו ידימ הקומע תויהל SWS .ידימ הכורא
! ' םיישפנ םימרוג "
.המואר% וא 1חל ןוגכ
:םיציאמה םימרו"ה $ יו%יב ידיל תועיגפה תא איביו הינמוסרפל דליל םורגיש יתדוקנ והשמ אוה 1יאמ םרוג!
"עגרה ותואב
! . :םיימינפ םימרוג "
תערפה "א sleep epnea "ררועתהל ךרוצל תמרוג!
סקולפר "ב
םיפקתה "ג
םוח "ד
הנישב הבורמ תועעונתה "ה
! ) :םיינוציח םימרוג "
."...שער ,עגמ! שושימה שוחל םירושקש וא םיילאוזיו ,םייתעימש םייוריג "א
םימס "ב
תיקלח תוררועתה תורצוויהב םיירקיעה םימרו"ה םה םייתוחת!תהו םייטנ" םימרו" ,
.םייגולוכיספ םימרוגו הניש תורידס הניש ךשמ ,הניש תומכ םג ןובשחב תחקל שי ךא
,םייגולוכיספ םימרוגל כדב תכיושמ תיקלח תוררועתה תורגבתההו סהיב תונשב
ה%ילש ןיא דלילש םייתועמשמ םייח יעוריא יפלכ דוחייב קחדומ סעכו תוישגר תוקחדה לש האצותכ םיתיעל
."...הריד רבעמ ,םירוה ישוריג! םהיבגל
.תיליל תוררועתה לכב םהירוהל 1ורל וא םהירוהל אורקל לגרה חתפתמ םימיוסמ םידלי לצא ךופהל לוכי רבדה
.ררועתה םר%ב דוע הרוהל 1ורל וא הרוהל אורקל ליחתמ דליה ובש י%מו%וא ךילהתל
תנשמ תיקלח ררועתמ קר הזכ דלי רשאכ SWS תוגהנתה סופד םייסל תי%מו%וא הענה ול שי הלילב םדקומ
תוררועתה לש אלמ עוריא רצונ ךכו רתוי הכוראו האלמ תוררועתה ךותל דליה תא +וחדל יושע הזו ,תמיוסמ
.תיקלח
רמאמב הבחרהב #שמהב ראותמ, ידמימ ברה0 ילנויצקסנרטה לדומה 14 : -
הנממ םיע!שומ תויהלו קוניתה לש ותנש לע עי!שהל םילויש םימרו"ה תא ראתמ הז לדומ .
:םינוש םימרוג לע העיפשמו מ תעפשומ דליה תנש - לדומה יפל
. " :םיקוחר םיינוציח םימרו" :החפשמ - ...םיחא ןיב תובירי ,"בורק תוומ ,םירוהה ןיב רשק! יתחפשמ 1חל
:הביבס - ...ימונוקא-ויצוס בצמ ,ר%יסיבייב/ןועמ ,"שדח ןג ,הריד רבעמ ןוגכ! םייתביבס םיצחל :תוברת -
...תרושקתב םירסמ ,םיכרע ,תויפיצ ,"לשמל תפתושמ הניל! תויתוברת תומרונ
) " :םירוהה – בורק ינוציח םרו" ישוק ,דליה יבגל םירוהה לש תונומא ,הדיל ירחא ןואכיד ,הרוהה תוישיא
סופד לע העפשה שי אלא תונומאל .קוניתה יפלכ סעכו תירוה תולגוסמ יבגל תוקפס ,תולובג תבצהב
.קוניתה תנש יפלכ תוגהנתהה
3 " :דליה – ימינ! םרו" ..."עוגר וא ינתלעפ! קוניתה לש גזמ ,תויאופר תויעב ,םייתוחתפתה םימרוג
$ " :דליל הרוהה ןיב רשקה :םיסחי - תרבוגש הדירפ תדרח תרצוי החו%ב אל תורשקתה! תורשקתה יסחי
...דליה לש תואמצעה דודיע תדימ ,"הנישהו הבכשהה ןמזב :תויצקאר%ניא - ...תפתושמ הניש ,הבכשהה ןפוא
: "תורחא תומוד תוערפהל תוינמוסרפ ןיב הנחבה * ! תויליל תוציקיל תלדבמ הנחבא
:ןה תויליל תוציקימ ןיחבהל שיש תוער!הה
,סקולפר ,תיליל תופקתה sleep apnea תנשב תוערפה ,תונתומ תוציקי ,הדרח יררועמ תומולח יפקתה , REM ,
! תי%מואר%-%סופ קחד תערפהו P8S" ."
.תוילאמרונ בא תויליל תויוגהנתהב יו%יב ידיל האב הלא תוערפהמ תחא לכ
:הרקמהו לפו%מה לש הירו%סיהה תא דומלל שי תלדבמה הנחבאה תא תושעל ידכב
0 3עוריאה שחרתמ הנישה רוזחמ לש בלש הזיאב
0 ומצע עוריאה לש םיקיודמ םי%רפ
0 עוריאה ירחאו ךלהמב ,ינפל תועדומה תמר
0 3םויה ךלהמב תוינונשי לש םימו%פמיס שי םאה
0 3עוריאה ךלהמב תועיצפ שי םאה
0 3רקובב עוריאה תא רכוז דליה םאה
0 3תויקלח תוציקי לש תיתחפשמ הירו%סיה שי םאה
:תויקלח תוציקיו הדרח יררועמ תומולח י!קתה (תויליל תו!קתה ןיב הנחבהל םיניי!אמ תלבט
תויליל תו!קתה תומולח י!קתה
הדרח יררועמ
תויקלח תוציקי
תושחרתה ןמז
:הלילה #להמב
,ןמז לכב
ךלהמב םימעפל
דע הלילה עצמא
לש ןורחא שילש
לש ןושאר שילש
הלילה
תומדריהה הלילה
:תו"הנתהה רואית תרזוחש תוגהנתה
,המצע לע
המילא םימעפל
העונת דואמ %עמ הנתשמ
תועדומ תמר
:עוריאה #להמב
ןיא עוריאה ךלהמב
,תועדומ
םיררועתמ :ירחאו
םילבלובמ
ךלהמב םינשי
,+קתהה
ירמגל םירע :ירחאו
םיררועתמ דימת אל
,ירחא
- םיררועתמ םאו
םילבלובמ
עוריאה ןוריז
:רקובב
היזנמא רורב ןורכיז שי היזנמא
הירוטסיה
:תיתח!שמ
הנתשמ ןיא שיש חיכש
לאיצנטו!
העיצ!ל
:עוריאה ןמזב
ינוניב ךומנ ךומנ כדב
הער!הה תוחיש
:היסולואב
הרידנ דואמ הצופנ הצופנ
תוינונשי שי םאה
1םויה #להמב
ןכ כדב אל כדב אל כדב

: לופי%
תקיודמה הנחבאה אוה לו!יטה לש בושח יה טביהה
0 :תוריהז יללכל שקבתת החפשמה םהמ עגפיהל לוכי דליהש םיצפח וב ןיאשו םילוענ רדחה תונולחש אדוול שי
.רתוי םיפירח תוריהז יעצמאב םג %וקנל שי ךרוצה יפל םימיוסמ םירקמבו ,עוריא ךלהמב
0 הממיה ינפ לע תורע-הנישה רוזחמ תא רידסהלו הניש יכסחמ ענמיהל שי ."תורדוסמ הניש תועש!
0 עוריאה ןמזב ברעתהל אל םיחנומ םירוהה קר 1למומ ןכל ,הדוזיפאה תא ךיראהל ה%ונ תוברעתהש םושמ
.ותוא ריעהל תוסנל אלו עגפיי אלש דליה לע חיגשהל
0 .וב לפ%ל שי # הערפהל רושק תויהל יושעש יפיצפס חתמ םרוג רתואמ םא
0 דליל ןוכיס םייק וא בר לבס םרגנ םהב ,םימיוסמ םירקמב .י%אמו%פמיס לופי%ל םוקמ שי #
:תויקלח תוציקיל תוחלצומ לו!יט ירד יתש ואצמנ
1 - :ית!ורת לו!יט
.דליל הנכס תווהמ תודוזיפאה םהב םירקמב שומיש וב השענ ךא ,םידליל יתפורת לופי%ב ךרוצ ןיא בורל
לופי%לש ןוכיס שיו חוו% תכורא הערפהב רבודמ יכ הנע%ה ביבס תבבוס יתפורתה לופי%ל תודגנתהה
.הדימלה תלוכיו תוגהנתהה לע תוילילש תועפשה ויהי ךשוממה יתפורתה
.יתפורתה לופי%המ ענמיהל תוסנלו ,ךרדומ ןוימד לש תילופי%ה הבי%נר%לאה תא +ידעהל גוהנ וז הביסמ
2 - :#רדומ ןוימד י)ע הע"רה
הבשחמה תועצמאב עונמלו ימצע תוסיו תושעל דמול אוהו ,ךרדומ ןוימד יע עגריהל דליה תא םידמלמ הז לופי%ב
.ולש תיקלחה תוררועתהה תודוזיפא תא תנייפאמה ת%לשנ יתלבה תוגהנתהה תא יע השענ לופי%ה
.ךמסומ %נפהמ וא יתוגהנתה גולוכיספ
תורעשהה #א (ןבומ אל -י"ולויס! וא ית!ורת לו!יט י)ע, תויקלח תוציקימ המלחהה לש ןונ"נמה
:ןה
,"יו%יב ידיל םתוא איבמש םרוגה! הערפהה לש םימו%פמיסל הנתומש םרוגה תא םיקלסמ םילופי%הש ןכתיי
תורידתב םייונישל םירושקשו הנישל םירושקש םימרוג דוסיב חנומש הנבמב יוניש רצוי לופי%הש וא
.תויוררועתהה לש םינוש םינייפאמב וא תויוררועתהה
רמאמ 13 תולשה 2תויועמשמהו :תוקונית לש ימואת!ה תוומה םורדניס תסי!תב םייוניש :
.הנישה תחונתו הנישה תביבס לש
מ הצילמה םידליה יופיר תרותל תיאקירמאה הימדקאה:ריצקת .--) ידכ בגה לע ןושיל םיכירצ תוקוניתש
מ התחפוה ן%בה לע הנישה תורידת זאמ,ימואתפ תוומל ןוכיסה תא תיחפהל 4&7 ל )&7 תוקונית לצא
מ רתוי תחפוה ימואתפה תוומה םורדניסו םיאקירמא $&7 .
ימרוג רפסמ םנשי ןיידעו הז תוומל רתויב ההובגה הביסה ראשנ הסירעב ימואתפה תוומה םורדניס הרקמ לכב
הכר הכימש הז םהבש םינכוסמהןושיע ןוגכ תובר םינש םיעודי ולא םימרוגמ קלחש יפ לע +א םילאיצנ%ופ ןוכיס
.הנורחאל ונגפוהש המישנה רבעמ תא םימסוחש
תויג%ר%סאל תוצלמה ןיכהלו םירחא ןוכיס ימרוגו ן%ב תנש לש תויודעה תא רוקסל דעוימ יחכונה רמאמה
.הסירעב ימואתפה תוומה תתחפהל ליעוהל תולוכיש
תיארחא ןיידע איה התוחיכשב הדירי תורמל .העודי הביס אלל הלחמ תאז תוקונית לש ימואתפה תוומה םורדניס
תוומה .הדילה תפוקתל רבעמ תוקניב תוומ לש תרחא הביס לכמ רתוי תירבה תוצראב םיבר תוקונית תוומל
רחאלש תואלמ תוקידב םיללוכש הריקח ירקמ רחאל רבסומ אל ראשנ הנש ליגל תחתמ םידלי לצא ימואתפה
עיגמו ,םייחה לש ןושארה שדוחב רידנ תוקונית לצא ימואתפ תוומ לש םירקמ.תינילקה הירו%סיהה תריקסו תוומה
לצא ימואתפה תוומלםימרוגה םייולת אל ןוכיס ימרוג ןלהל .דרוי ןכמ רחאלו םישדוח העבראו םיישדוח ןיב אישל
םא ,םומיח רתי ,ןוירהה ןמזב תנשעמש םא ,+ופ ןוגכ ךר ח%שמ לע הניש ,ן%בה לע הניש תחונת:תוקונית
ההובג תורידת תויבקעב םהל שי םינאידניא םיאקירמאו םירוחש,ךומנ הדיל לקשמ,הריעצ ) וא 3 לכמ םימעפ
ןוגכ ךר ח%שמ לע הניש ן%ב תניש תחונת םיללוכש םייונישל לאיצנ%ופ םע ןוכיס ימרוג עצוממ יאקירמא חרזא
.םומיח רתיו ,םאה דצמ ןושיע,+ופ
.תוקונית לצא ימואתפה תוומה תא תיחפהל ידכ ן%בה לע הניש תחונת תוחיכש תא תיחפהל ןווכתמ ימואל עצבמ
.בל תמושתב היילע םישרודה ןוכיס ימרוג רפסמ ורתוניחכונה ןייפמקה תחלצה תורמל
דקמתהלו ,ימואתפה הנישה תוומה םרוגל תוקונית לצא הנישה תחונת תובישח תא שיגדהל איה הז רמאמ תר%מ
תויג%ר%סא לע תוצלמה שבגלו ,ןוכיסה ימרוגמ עובנל םילולעה םיכוביסה תא ראתלו ,םירחא הביבס ימרוגב
.תוקונית לצא ימואתפה תוומה תתחפהל ליעוהל תולוכיש
םינוש ןוכיס ימרוג
. :ן%בה לע הניש. יופיר תרותל הימדקאה לש תוצלמהה,ימואתפ תוומל ירקיע ןוכיס םרוגכ ההוז ן%בה לע הניש
ימואתפ תוומל ןוכיסה תא תיחפהל ידכ ן%בה לע אל ךא בגה לעו דצה לע הניש הללכ הנישה תוחונתל םידליה
בגה לע הנישמ הובג רתוי תצק ןוכיס דצה לע הנישש וארה הילגנאמו דנליז וינמ ואבש םירקחמ.תוקונית ברקב
תוקונית ברקב ימואתפ תוומל רתויב הובגה ןוכיסה.ן%בה לע הנישמ רתוי החו%ב תיארנ דצה לע הנישש יפ לע +א
.החונתה לש תיסחיה תוביציה יאל רושק תויהל לוכי םידדצה לע םינשיה
ןפואב אוה דצהמ ן%בל לוגלגל ןוכיסה ,בגל םילגלגתמ ללכ ךרדב םידדצה לע תוקוניתה םוקימש יפ לע +א
םיללוכ תירבה תוצראב ן%בה תניש תחונת תתחפהל תויג%ר%סאה .ן%בל בגהמ לגלגתהלמ הובג ןוכיס יתועמשמ
:םיאבה תא . ,םיאפורלו תויחאל םילוח יתבל היצמרופניא תצפה . ) ,תוקונית יחיגשמל ךוניח תוינכות. 3 םינייפמק.
ןיידען%בה לע הנישה תחונת תא ול%יב םבור תונידמ רפסמש יפ לע +א .תרושקתב )&7 תוצרא תוקוניתמ
תוקוניתמ ן%בה לע םייתש יפ םינשי םירוחש תוקוניתש איה תמייקש הגאדה .ן%בה לע ןושיל םיכישממ תירבה
ל בורק +סונב ,םינבל )&7 ן%בה לע החונתל ן%בה לע הניאש החונתמ תוקוניתה תא םיבבוסמ ר%יסיבייבהמ
םיאליגב . דע 3 לע םיעדוי םירוהש יפ לע +א +סונב .רכזוה רבכש יפכ ימואתפה תוומל אישה ליג והזש םישדוח
תויודע רפסמ םנשי .םיעדוי םניא דליה תחגשהל זכרמב םידבוע ןוגכ םירחא ר%יסיבייב ונתינש תוצלמהה
ן%בל החונתה תא םינשמ ךכ רחא רשאכ ימואתפ תוומל דחוימ ןוכיסב םה בגה לע ןושיל םיליגרש תוקוניתש
.הנישב
) :םיישפוח םיעצמו םינידע םיכר הניש יח%שמ. םימרות םיכר הניש יח%שמב ןירי%סילופ רמוחב תואלוממה תוירכ
םיח%שמ והיז םירקחמ+סונב .ןכרצל תוחי%ב תוארוה ופסונו קושהמ וזזוה ןכלו .םיריעצ תוקונית ברקב תוומל
דחוימב םייתועמשמ ןוכיס ימרוגכ,ךופ תכימש,+ופ ןוגכ תויחונ תופס תוכימש תוירכ:ןוגכ םירחא םינידעו םיכר
תויתועמשמ תוביס רפסמ םיראתמ תוחוד רפסמ .ספתנ הז זא יכ ילואש חינמ ינא קוניתל תחתמ םימקוממשכ
הברה .ישפוח עצמ ידי לעםיפו%ע םהש ןמזב בגה לע םינשיש תוקונית :םיללוכ םיירקיעה ,ימואתפ תוומל
.ימואתפ תוומל ןוכיס םרוג םיישפוח םיעצמש ואצמ ולא םירקחממ
רתי םומיח. 3 : תא םישיבלמש תוכימשהו םידגבה תומכל רושק ימואתפ תוומל ןוכיסהש תויודע רפסמ םימייק
תוקונית רשאכ דחוימב הרורב איה רתי םומיחל הרושקה ןוכיסב היילעה .הנשה תנועו ,רדחה תרו%רפמ% ,קוניתה
םימרוגכ םילקאו םידגבל רשקה םא רורב אל הז .בגה לע םינשי םה רשאכ הרורב תוחפ לבא ,ן%בה לע םינשי
ת%ימ תביבסב קנחל םילאיצנ%ופ םי%קייבואו ,תוכימש ,םידגב רתויב שומישה תא םיפקשמ קר וא ,םייולת יתלב
.+רוחה תנועב רתוי םיעודיכש םימוהיזב היילעה תא תפקשמ הנועהש תויהל לוכי .רק ריווא גזמ ןמזב קוניתה
תורידתשכו הדרי ן%ב תניש תחונתשכ ימואתפה תוומה םורדניסל הרושקה הונועב התפצנ תיתועמשמ הדירי
.הביבסה ימרוג ןיב היצקרא%ניא תמייקש ןאכמ ,דרי ימואתפה תוומה םורדניס
3 :ןושיע. ואצמנ אל .ימואתפה תוומה םורדניסל ירקיע ןוכיס םרוגכ תולגתהל יושע ןוירהה ןמזב םאה דצמ ןושיע
יפ לע +א ,םאה דצמ ןושיע לש הדירי םע רשקב ימואתפה תוומה םורדניסב הדירי דועיתב םיברועמ םירקחמ
קוניתה תביבסב ןושיע .קוניתה לש הנישה תחונתב םייוניש רשאמ םילשהל רתוי השק תוגהנתה ומכ םייונישש
ןושיע הנתשממ םינתשמ דירפהלש יפ לע +א,.םירקחמ רפסמב דרפנ ןוכיס םרוגכ תולגתהל יושע הדילה רחאל
.יתייעב הז הדילה ינפל םאה
$ :תפתושמ ה%ימ. אכודמ בצמב הרוההשכ דחוימב ,םירגובמ ידי לע וקנחנש תוקונית לש תוחוד רפסמ םימייק
ירקיע ןוכיס םרוגכ התלגתה הפס לע תפתושמ הניש .םימסו לוהוכלא:ןוגכ ךכל םרוגש יעב% אל בצמ בקע
תנכוסמ םירגובמה ת%ימב החפשמה ירבחמ םיבר םע תפתושמ הנישש וארה םירחא םירקחמ .דחא רקחמב
.םינשעמ םירוה לצא תפתושמ הניש םע יתועמשמ רשקב ימואתפה תוומה םורדניסל ןוכיסה .תוקוניתל דחוימב
תויודע אל לבא ,תפתושמ הניש ןמזב הקומע הניש תוחפו רוריע רתוי שי תוקוניתלש וארה תוגהנתה ירקחמ רפסמ
.ימואתפה תוומה םורדניס דגנ הנגהכ תפתושמ הנישש תויגולוימדיפא
' :ךומנ לקשמב הדילו הפוקתה ינפל הדיל. םה ךומנ הדיל לקשמ םע ודלונ וא הפוקתה ינפל ודלונש תוקונית
.הדילה לקשמ וא רבועה ליגב הדיריה םע הלוע ןוכיסהו,ימואתפה תוומה םורדניסל הובג ןוכיס ילעב
.םילוח תיבב ןיידע םהשכ תוגפ ידי לע האולמב תרבסומ תויהל הלוכי אל ןוכיסב היילעה
יתועמשמ קלח ריבסהל םילוכי ,ימואתפה תוומה םורדניסל םירושקה תוגפ לש םירחא םיכוביס םא רורב אל הז
אלש ןמזב ודלונש תוקוניתב ןוכיסה תדרוהל תויג%ר%סא םיעיצמש םינותנ ןיא .תוגפל רושקה ןוכיסב היילעב
הדיל לקשמב גפ קונית קיזחהלש :אצמנ ן%ב תחונתב הנישל רשקה .םיגפ תוקונית לע םימשוימ תויהל םיכירצ
.ךירצש הפוקתב ילמרונ הדיל לקשמ םע ודלונש הלא ומכ רשק ותוא ךומנ
:ימואתפה תוומה םורדניס דגנ םיניגמש םימרוג לע תובשחמ
םירקחמ,ימואתפה תוומה םורדניס לע הקיני לש תיתנגה העפשה וניגפה רוחאל ורקסנש םירקחמש יפ לע +א
ךירצו ןורתי הז הקנהש יפ לע +א .םירחא םיברעתמ םינתשמל המאתה התייהש ירחא אוצמל ולשכנ םירחא
תוומה םורדניס תתחפהל היג%ר%סאכ הקנה 1ילמהל תוקיפסמ אל תויודעה ןיידע,תובר תוביסמ תאז דדועל
תוקונית ברקב ימואתפה תוומה םורדניס לש הכומנ תוחיכש וחוויד םינורחאה םירקחמה תעברא .ימואתפה
תא עונמל לוכי 1צומש חיכומ אל אוה,יבקעו קזח הזה רשקהש תורמל .אלש תוקונית תמועל 1צומב ושמתשהש
ריוואה רבעמ תלבגה תעינמ ידי לע ימואתפה תוומה םורדניס דגנכ ןגהל יושע 1צומ .ימואתפה תוומה םורדניס
תוומה םורדניסל תוי%נוולרה תא וחיכויש םינותנ םירסח לבא ,חינמ ינא קוניתה לש הציצמה תלועפ בקע ילוא
היילעו ,הקיניה לש ןמזה ךשמ רוציקל רשוקמ תויהל לוכי 1צומש וחיכוה תאז תמועל םירחא םירקחמ .ימואתפה
תוצלמה םינתונש ינפל םיפסונ םירקחממ תואצות םישורד לבא .םיינישה רגס יאב היילעו ,ןזואה תקלדל תושיגרב
.1צומה יבגל
.ימואתפ תוומ אל ןהש ימואתפה תוומה םורדניס לש תוע% םימעפל ,תוקונית תוומ לש תורחא תוביס
. :תוחאו חא ברקב ימואתפה תוומה םורדניס. םיחא ברקב ימואתפה תוומה םורדניסש וכירעה םירקחמ רפסמ
ולשכנ םירחא םירקחמ .יתועמשמ ןוכיס םרוג אוה ימואתפה תוומה םורדניסמ תמש חא ול שיש ימש ואצמ תויחאו
תוביס לכל ןוכיסב םה ימואתפה תוומה םורדניסמ ותמש תוקונית לש תויחאו םיחאש וארהש וא הזכ רשק אוצמל
דומעב .ימואתפה תוומה םורדניס קר אלו תוקוניתה לש תוומה .2) מ היינש הקספ ןימי דצב in addition אל
.תורוש רפסמ הז יתנבה אל יכ יתמגרת
) :תוקונית חצר. וא םירוהה לצא תויר%איכיספ תולחמ לש תוחכוה םהל ןיא ימואתפה תוומה םורדניס ירקמ בור
אצמנ םייחב תומייאמ תופוקת תולעב תוקונית לש תוהמא רפסמש םינורחא םימוסרפ לבא .תוקוניתה לש החנזה
לש תוחפשמב ימואתפה תוומה םורדניסל םרוג בשחנ ןכ ינפל םירקמ רפסמו .תוקוניתב העיגפ תונויסינ םלצא
םתואש םירקמ לש היצרופורפה ,תונורחאה םינשב ותחפוה ימואתפה תוומה םורדניס ירקמ רפסמשכ .בר חצר
תוומה םורדניסכ ונמוסש םירקמב תוקונית חצר תוחיכש לש הכרעהה .תולעל יושע תוקונית חצרל סחייל ןתינ
ןיב םיענ ימואתפה .7 ל .&7 .
הזונגאיד לש םייוכיסה תא רפשמ הז יכ עירכמ הרקמ לכ ,תושחרתהה םוקמו םירקמה לש תוריקחה ךרואל
.תקייודמ
רשאכ ) יבגל הגאד תולעל הכירצ דימ ,ימואתפה תוומה םורדניסמ ותמש ימכ וחווד החפשמ התואב תוקונית
.תוומה תוביס
3 :בלה לש בצק תערפה. היה היל%יאב ימואתפה תוומה םורדניס ירקמ לש יתועמשמ רפסמש חוויד ןורחא םוסרפ
רקחמה ת%יש יבגל הלאש םלוא .ינל%ק בצק תערפהל ליבוהש גקאה תקירס לש תוקספהב חוור לש הכראה
שיש הארנ .ימואתפה תוומה םורדניס ירקמ לש ן%ק %ועיממ רתוי ריבסת תאזה תוגירחהש חינהל השקו ,הרתונ
.ימואתפה תוומה םורדניסל םילאיצנ%ופ תונברוק תוהזל ידכ גקאה תקירס תינכותל הקדצה %עמ
:ן%בה לע אל הניש לש םיכוביס
יתלב םיכוביסש ועבוה תוגאד,ן%בה לע אל החונתב ןושיל םיכירצ תוקוניתש הנושארל העיצה הימדקאה רשאכ
קלח ויה,תרחואמ תוחתפתהו ,%שווה רגוסב הערפה,תואר תקלד ,ריווא תפיאש .ירחא דיימ ואובי םייוצר
רתוי הובג ןוכיסב םיאיקמש תוקוניתש תורישי אלו תורישי תויודע םימייק תאז תמועל .ודחפ םהמש םיכוביסהמ
זאמ האקה לע הנולתב היילע וא ריווא תפיאשב היילע לש תויודע ןיא .ה%מל םינפה םע םינשי םה םא קנחהל
.י%מרד ןפואב בגה לע הניש תוחיכש התלעש
ןתינש תוקונית תוומב היילע ןיא ,ן%בה לע הניש החונתב הכומנ תורידתב חווד %שווה רגוסב הערפהש יפ לע +א
תלוגלוגב היילעש םיעיצמ םיחוויד רפסמ .תוקוניתה לצא בגל ן%ב תחונתמ יונישה םע ריווא תפיאשל ותוא סחייל
אל םיחותינב היילעל ליבוה הזש הז בקע הגאדל השענ הזו,החיכש רתוי התשענ ן%ב תניש זאמ תיפרוע תתוועמ
רפסמ .תלוגלוגה תומרגתהכ תתוועמ תלוגלוג לש תינשמ הזונגאיד רסוחכ ןכתיי ,תלוגלוגה תומרגתהל םייחרכה
הארנ םשוגמ ירו%ומ ךרד ןויצ גישהל .הניש תחונתו יתוחתפתה ךרד ןבא לש רשקה תא וכירעה םירקחמ
ןתינ אל ינושה לבא לבא,ן%בה לע םינשיש תוקונית תמועל בגה לע םינשיש תוקונית לצא רחואמ תצק שחרתמכ
מ רתוי יוליגל .5 תחונת .םירע םהשכ וליפא ן%בה לע בכשל תוקוניתל ונתי אל ר%יסיבייבש הגאד הנשי .םישדוח
הכירצ תאז תרוכזת .תיפרוע תתוועמ תלוגלוגמ ענמהלו ,תונוילע םייפתכ תוחתפתהל תצלמומ איה םירעשכ ן%ב
.ר%יסיבייבל המידקמה הכרדהה תרגשמ קלח תויהל
:ימואתפה תוומה םורדניסל עצוהש ןונגנמ
.תוומ לש תוביס רפסמ +קשמ ימואתפה תוומה םורדניסש לבוקמ ללכ ךרדב
וא רוריע לש תרחואמ תוחתפתה +קשמ הז ילואש ונע% ימואתפה תוומה םורדניס לש םירקמ לש תורעשה
.בל םודב ה%ילש
,םיאת תוברתה תת הפשח ימואתפה תוומה םורדניס לש היזונגאיד םע ותמש תוקונית לצא חומה עזג לש הקידב
,יתאיר דוקפת לש םדב ינצמח וד ןמחפ רתי םע ברועמ הבישחה רוזא,םיר%ימסנר%וריונה תרישקב הדירי וא
רוחיא וא תירבג תוחתפתה שי ילוא ועבקנש תוביסמ םימייוסמ תוקוניתש תורעשהה .םד 1חלו ,תימיכ תושיגר
לש תיגולויזיפ תוביצישכ .ןוירהה תוסיוו רוריעה לש רוזאל רבחתמו ,דוקפתב עוגפל יושעש ,הז רוזאב תולשבב
.תינל%ק העיגפ תעינמל תקפסמ הדימב ררועתהל אל םייושע םה הנישה ךשמב תרשפתמ תישענ הלאכ תוקונית
העיצמ תרחאש ןמזב קיזמ יוריג תקפסמ היברקרפיהו ןצמח רסוחב הוולמו הרוגס המישנש העיצמ תחא הירואת
לע הכימשו הכר ה%ימ לע ן%בה לע הניש תחונת ןועי%ה יפל .יוריגה ומכ ,קנח םע היצניבמוק יכ ילוא,הימרתרפיה
תקידבל וחתופ םיישונא םימגדו תובר תויח .םהינש וא םוח רתיל ,הרוגס המישנל תוריבסה תא הלעמ שארה
רבעמ יוקינל העילבה בצק .בג וא ן%ב תחונתל וושוה םימייאמ םייח ייוריגל תונגמ תובוגת ,+סונב .תורעשהה
תחונתב תחפומ אוה"בלה בצק תוי%יאלו המישנ םודל ליבומש סקלפר והז ! לוקה תיב לש יוריגה לש ריוואה
.ן%ב
ובישקת בו% .ן%בה תחונתב הליעפה הנישה תא םיתיחפמ םג 1חל ן%לוק סקלפרו לוקה תיב לש רוריע תובוגת
דומע .23 ידמ רתוי ,גשומ יל ןיא שארה תא יתרבש הקספה +וס דעו תילאמש הדומעב תונורחא תורוש שולש
." יתצמאתהש תמאב לבא רע%צמ ינא ,הז רמאמב םייאופר םיחנומ
:תוצלמה
.ימואתפה תוומה םורדניסל ןוכיסה תא תודירומה תויג%ר%סא רפסמ וחתופ ןורחאה רושעה ךשמב
זאמ ושענש תוצלמה לש הבחרהו חותיפ ,םייוניש תללוכ האבה המישרה .--) תוכמס תתל הלוכי האופרה .
.תונורתיהו ןוכיסה יסחי לש הליקש רחאל ,תוצלמה ןתמב אפורל הנוש
אל דצה לע הנישש ןמזבלבא .רתויב ךומנ ןוכיס הקינעמ בגה לע הניש .ן%בה לע הנישמ ענמהל םיכירצ תוקונית
דצה לע ןשי קוניתה םא .ן%בה לע הנישמ יתועמשמ ןפואב ךומנ ןוכיס ול שי ןיידע ,בגה לע הניש ומכ החו%ב
.ן%ב תחונתל לגלגתי קוניתהש תוריבסה תא תיחפהל ידכ המידק עורזה תא איבהל ךירצ חיגשמה
ת%ימ לע הניש.קוניתה תנש תביבסל השורד ןכרצה לש םייתיחו%בה םיי%רדנ%סה תא תמאותש קונית ת%ימ
ימדקה הקעמה ןיב וא ה%ימה הנבמל ןרזמה ןיב דכלהל ןוגכ +סונ ןוכיס הל שיו,םג םינוכיס תלו%נ אל םירגובמ
.ה%ימה לש ירוחאהו
.רחא ךר ח%ש לכמו,םיכר םינרזמו,תופס,םימ ת%ימב ןושילמ ענמהל םיכירצ תוקונית
,זג םיליכמש םי%קייבוא ,תובוב ,תופס,תוירכ :ןוגכ קוניתה לש הנישה רדח תביבסב םיכר םי%קייבואמ ענמהל
עונמל ידכ תאזו םיררחושמ אלו ןרזמלו ה%ימל םיבוחת ויהי םינידסו תוכימש םיעצמש .קוניתה ת%ימב ויהי אלש
לש םיילגרהש ךכ םיעצמה תא רדסל איה תחא היג%ר%סא .םהב םיסוכמ ויהי קוניתה לש וינפש יוכיסה תא
לש הזחל דע קר םיעיגמו ןרזמלו ה%ימל ביבסמ תובוחת תוכימשהש ה%ימה הצקל ועיגי קוניתה
.קוניתה לע רחא רתי יוסיכ אלל הניש ידגבב שמתשהל איה תרחא היג%ר%סא.קוניתה
זאו םת%ימ דיל םהלש רדחב קוניתה ת%ימ תא ומישי םירוההש איה תרחא הבי%נר%לא :םינוכיס תפתושמ הנישל
אוהש דואדל הילע הקנה ךרוצל התיא ןשי קוניתהש תרחוב אמאה תאז לכב םא .ןיע רשקל םגו הקנהל חונ םג הז
םיחא לע .םי%יהרל ה%ימה ןפוד ןיב הדיכל עונמלו ,םייוסיכו םייופרו םיכר םיח%שמ ענמיש ,ן%בה לע ןשי אל
ענמהל םיכירצ קוניתה םע תפתושמ הניש ןושיל ורחבש םירוה ,קוניתה םע תפתושמ הנישמ ענמהל תויחאו
.קוניתה רוריעל קיזהל םילולע רשא םימסו ןושיע לוהוכלאמ
ראשהל הכירצ הניש רדחה תרו%רפמ%ו הנישל םידגב %עמ שובלל םיכירצ תוקוניתה:רתי םומיחמ ענמהל שי
.קוניתה לש שובלל המיאתמו החונ
תא ביכשהל שי .םייפתכה תרוגח לש תושלחה עונמל ידכב תוריעה ןמזב ונ%ב לע תוהשל קוניתה תא דדועל שי
לש ושאר הנפומ וילא ןוויכה תא תונשל וירחאלו ,עובש ךשמל דחא ןוויכל הנפומ ושארשכ הנישה תעב קוניתה
..קוניתה
הלא םינקתמ ,הרוגס המישנל ןוכיסה תא םידירומ וא קוניתה תחונת תא םיקיזחמש םינקתמ וחתופש יפ לע +א
.ןוח%בו תוליעי תוארהל ידכ תקפסמ הדימב ןחבנ אל םהמ דחא +א יכ םיצלמומ אל
תוביצי יאל ההובג תוריבס ילעב תוקוניתל בו% הזו המישנב בל םוד תולגל םילוכי בלה לשו המישנ לש םירו%ינומ
.ימואתפה תוומה םורדניס תוחיכש תא םידירומ יתיב רו%ינומש תויודע ןיא תאז םע דחי לבא ,םיינוציק המישנו בל
םירו%ינומ ידי לע םיהוזמ תויהל םילוכי ימואתפה תוומה םורדניסל הובג ןוכיס ילעב תוקוניתש תויודע ןיא +סונב
.םילוח יתבב המישנו בל לש
זאמ ביצי ןפואב דרי רשא ימואתפה תוומה םורדניס לש תיתנשה תורידתהש הגאד תמייק .--) קיספה תעכ ,
."ימואתפה תוומה םורדניס תדרל ךישמיש םיפצמ ונייה רמולכ!םג ודרי ן%בה לע הניש לש םיזוחאה ךא ,תדרל
לש הנישה תביבס לש תוי%בה ינויפיא תא שיגדהלו ךשמהל ךירצ ן%בה לע הניש תתחפה לש ימואלה ןייפמקה
ריבעהל שיש םיבושח םירסמ דוע.ן%בה לע תוקוניתה תא ביכשהל הכישממש הייסולכואל רקיעב תונפלו ,קוניתה
רודיסו ,רתי םומיח ,םאה דצמ ןושיע לש ןוכיסה תא :םה ןייפמקב
.ה%ימה

תמדקומ תודליב הניש תוער!ה לע םיעי!שמה םימרו"ה
. קוניתל םירושקה םימרוג.
:הניש תוערפה תוחתפתהל ליבוהל םימיוסמ םירקמבו דליה לש ותנש לע עיפשהל םילולע
• .רתוי תובר הניש תוערפה רתוי רעוס גזמ םע תוקוניתל ,דלומ גזמ # םייגולויזיפ םימרוג
• .תויגרלא ,המישנ תויעב ,"םיזע ן%ב יבאכ! קילוק ,םיינזוא תוקלד ,תולחמ # םייאופר םימרוג
) םירוהב םירושקה םימרוג .
• היגולתפוכיספו תוישיא חתפל לולע דלי +סונבו דליה לש הניש תויעבל רושק יהמיא ןואכיד #
הריד רבעמ ,החפשמב תוומ ,תוילכלכ תויעב :ומכ וירוה לש םיימוימוי 1חל יבצמל הבוגתב הניש תויעב
.0וכו
• # ישגר # 0גוקה ביכרמהו תוירוה תונומא יכ הארנ ,תויתביס לע קיסהל ןתינ אלש תורמל
ותוגהנתה לע תועיפשמ ךכבו קוניתל םהיתובוגתו םתוגהנתה תא תונווכמ םירוהה םיקיזחמ ןהב תויצינגוקה
"תוסיפת ,תונומא ,תודרח!
• רבע תונורכיז
3 דלי # הרוה תויצקאר%ניאב םירושקה םימרוג.
• הדירפ תודרחו תורשקתה יסופד ךילהתב דליל עירפהל םילולע םיחו%ב אל תורשקתה יסופד #
הלילה ךלהמבו הבכשהה ביבס רבגתהל תולולע רשא ,הדירפ תודרח דדועלו וירוהמ יתגרדהה הדירפה
.הדירפ לש ןמזכ הלילל שיש תויועמשמה לשב
• דלי # הרוה תויצקאר%ניאו םירוה תוברועמ םדריהל תלוכיה תא םישכור םניא םימיוסמ תוקונית #
חתפל קוניתל תורשפאמ ןניא תומדריהה ךילהתב םירוה לש םתוברועמו םתוחכונש ןוויכמ ,םמצעב
.תימצע העגרה לש תוקינכ%
תא םידרהל רזוע הזש תורמל ,הציקי לכב הלכאה תועצמאב הלילב םקונית תא םידרהל םילגרתמ םיבר םירוה -
.ררועמ םרוגכ םצעב תלעופ הלכאהו תוציקיה רפסמ לדג ,ידיימה חוו%ב קוניתה
$ םיפיקע םיינוציח םימרוג.
"תפתושמה הנישה תייגוס! םיכרעו תומרונ # םייתוברת
ילכלכ בצמ ,ןג ,הריד רבעמ :ומכ םייתביבס םיצחל # םייתביבס
חא תדלוה בקע האנק ,םירוהה ןיב רשק # םייתחפשמ
רמאמ תא אורקל וישכע .$ 999לכימ לש
קר! 4 הניש תוער!הב לו!יט –
-תויליל תוציקי, הנישה /צר לע הרימשבו תומדריה יישקב לו!יט
ךורא חוו%ל ליעיכ חכוה אל םגו םידליו תוקוניתב 1למומ וניא הניש תופורת יע לופי% :יאופר לופי% לש תולבגמ
.יאוול תועפות ןהל תויהל תולוכיו
םיעיגמ םירוהה םהבש םיבצמב תיתוגהנתה תוברעתה םע בולישב תופורת ןתמ לוקשל םוקמ שי תאז םע דחי
.םיינוציק דוקפת יישקו לוכסת ,תופייע יבצמל
. יתוגהנתהה לדומה .
:תיזכרמ החנה ןיב תורצונה תויצקאר%ניאל קודה ןפואב תורושק הנישה +צר לע הרימשבו תומדריהב תוערפה
.תומדריהלו הבכשהל ביבסמ וירוהל קוניתה
לופי%ה תר%מ דמלי קוניתהש תנמ לע הליעפה םתוברועמ תא ןי%קהלו העגרהה תו%יש תא תונשל םירוהל רוזעל :
.ומצע תוחוכב םדריהלו עגריהל
:תויתוגהנתהה תוקינכ%ה לכל +תושמה לנויצרה תוחוכב עגריהל דומלל ידכ ומצע םע ןמז קרפ קוניתל רשפאל
.ומצע
:הנושה .תויתגרדה תדימ
:ןה תויתוגהנתה תוקינכ%
• ת%לחומ תומלעתה וביכשהש רחאל דליה לש ויכבמו ויתואירקמ ירמגל םלעתהל םירוהה לע #
ןכ םא אלא הלילב ררועתמ אוהשכ םג וילא תשגלמ ענמיהל םהילע המוד ןפואב .םדרייש דע ות%ימב ותוא
.דוע חור וניא וז ה%ישב שומישהו המשייל השק םירוהל תחכומ התוליעיכ +א .הנכסב יורש וא הלוח אוה
• ת%יש/תנמזותמ הקידב ' # תוקד תגרדומ תומלעתה וא תנמזותמ הקידב לש ןויער לע תססובמ
אצויו הנישל ןכומ ךא רע ודועב הביכש תחונתב ות%ימב דליה תא ביכשמ הרוה פע .קוניתה לש ורדחב
קוניתה לש ורדחל בושי םר%ב תוקד 0סמ ןיתמהל הרוהה לע ,הכוב קוניתה םא .רדחהמ
:הר%מה דבל ךא ,ותוא ש%נ אלו תיבב אצמנ הרוההש ןוח%יבה תשוחת תא דליל קינעהל איה רדחל הסינכב
םע קוניתה יכב תא קזחל לולעש למגתמו ךושממ רוקיבמ ענמיהל וילע יכ הרוהל רמאנ רדחל הסינכהמ
ןתינ כחא .תויליל תוציקי יבגל םג ךכו םדרנ דליהש דע ךכ ךישמהל רומא הרוהה .רדחה תא הרוהה תביזע
.הסינכה ןמז יחוור תא לידגהל
:ןורתי . . .ה%ישה תא םשייל םירוהה לע לקמש המ הרוה לש הבורק תוחכונ לע דליל תועובק תורוכזת ןתמ
) . .השולש םיימוי לש רצק ןמז קרפב קוניתה תנשב יתועמשמ רופישל עיגהל תורשפא
• # תגרדומ הלימג ןמזה ךשמ תתחפה יע לשמל .הרוהה לש ותוברעתה תמצוע לש תיתגרדה התחפה
.םעפ לכ רדחב קוניתה םע אצמנ הרוההש
:ןורתי .דליל תי%מואר% תוחפכ תווחנו רתוי המיענ םירוה רובע
:ןורסח .דואמ יתגרדה יונישה םא םג תודגנתה ועיביש םידלי שיו בר ןמז ךשמנ המושיי
• # תדמתמ תוחכונ תא ריאשהל םיששוחה םירוהל וא תודרחו םידחפמ םילבוסה םידליל רקיעב תדעוימ
.םייעובש # עובש לש הפוקת ךשמל דליה לש ורדחב הרוהה לש תפתושמ הניש לע תססבתמ ,דבל םדלי
,רקובה דע הבכשה עגרמ םש אצמנו דליה לש ורדחב תדרפנ ה%ימ וא ןרזמ םע ןושיל ךלוה הרוהה פע
תונבלו דליה תא עיגרהל הרומא הרוהה תוחכונ .דליה םע תופתושמ תויצקאר%ניאמ ענמיהל הרוהה לע
ןוח%יב תשוחת ולצא
:ןורסיח .דעיה תגשהל דע תיסחי ךורא ןמז
• הניש תייחד לע העשה תיצחמכב הניש תייחד תללוכ איהו תומדריה יישק םע םידליל רקיעב תדעוימ #
.הניש יסק% ,הניש יזמר תריציל שדקות העש יצח .הריהמ תומדריה חי%בהל תנמ
• הליל ידחפב לופי% יאליגב םידלי לצא הבכשהל תודגנתה # 3 # 2 .םידחפ ללגב שחרתהל הלולע
ןוימד ,היפרה לוגרת! תימצע ה%ילש :ןוגכ תויתוגהנתה תוקינכ% בלשל בו% רוקמה לש רוריבמ 1וח
.תית%יש היצזי%יסנסד ,"ךרדומ
:תוליעי ירקחמ כ לש רופיש לע םיעיבצמ םתיברמ 5&7 .תויתוגהנתה תויוברעתה תובוקבעב הניש תויעבב
רמאמה י!ל 1& : ,ת%לחומ תומלעתה ,תרוקיבל לופי% תצובק ןיב האוושה # ב%יה תוססובמ תו%יש
.יתעינמ ךוניח ,תנמזותמ הקידב
– )תוחיטבמ) תוטיש .תוכיא ןמז םע תבלושמ הניש תייחד ,תדמתמ תוחכונ
רמאמ 1&
הסי!תה לעו םיירוהה םיצחלה תמר לע (טוע!ה לש הנישה יסו!ד :לע םירוה תרדה תע!שה
ןמרטו! 3 סקל (ןוס!לוו % תוירוהה תולויה לש תימצעה
Ee$t! o parent trainin# on inant !leepin# pattern!' parent,! !tre!! and per$eived parental $ompeten$e*
Wol!on' La$&! - +(tterman
:ךירדמהמ # המדקה
י)ע תוקונית לצא םייתייעב הניש יסו!ד תוחת!תה עונמל ןתינ םאה – העינמ רקחמ ראתמ הז רמאמ
1-קוניתה תדיל ינ!ל, תמדקומו תדקוממ םירוה תרדה
הסי!תה רו!ישבו םיירוה םיצחל תתח!הב הליעי םירוהל תמדקומ הרדה םאה קדבנ – ן ומ
תירוהה תלויה לש תימצעה
:רקחמה ן!וא
ופתתשה רקחמב 2& .הדילל הנכה יסרוק ךלהמב םירוה תוגוז
,רקחמה ךילהת לע רבסה קר ולביק םתיצחמו סרוקה ךלהמב קוניתה תנש אשונב הכרדה ולביק תוגוזה תיצחמ
.הכרדה אלל
:תועצמאב ודדמנ רקחמה ינתשמ
0 יאליג ןיב ואלימ םירוההש! הניש ינמוי 2-- "קוניתה לש תועובש
0 תוירוהה תולוכיה לש תימצעה הסיפתהו םיירוהה םיצחלה תמר תכרעהל םינולאש
ינב ויה תוקוניתהשכ ,עובש ךלהמב ךרענ תוקוניתה תנש רחא +סונ בקעמ $-' בוש וקדבנ הז בלשב ,םישדוח
.םיירוהה םינתשמהמ קלח
: רקחמה תודוא
ומגדנ רקחמה ךרוצל 2& .ןושארה םקונית תדילל םיפצמה םירוה תוגוז
- )- "רקחמה תצובק! תוגוזהמ תב הכרדה תינכתב ופתתשה $ תריציל תויתוגהנתה תוקינכ% ודמלנ הב ,םישגפמ
קוניתה רובע םיאירב הניש יסופד
- 3. "תרוקיבה תצובק! תוגוזהמ "רקחמה ךילהת לע רבסה ולביק קר אלא! הכרדהה תינכתב ופתתשה אל
תצובק ירבח לש םהינמוי ןיב האוושהמו (הניש ינמוי אלמל ושקבתה תוצובקה יתשמ םירוהה
:י הלוע תרוקיבה תצובק ירבח ינמויל רקחמה
0 יאליגב 2-- האוושהב יתועמשמ ןפואב רתוי םיבו% הניש יסופד ויה רקחמה תצובקמ תוקוניתל - תועובש
תרוקיבה תצובקמ תוקוניתל
0 "תרוקיבה 0בק ירוהל סחיב! רתוי ההובג תירוה תלוכי לש תימצע הסיפת לע וחוויד רקחמה תצובק ירוה
0 רקחמה 0בק ירוהמ רתוי םיבר םיחתמ ווח תרוקיבה תצובק ירוה
: המדקה
.ןשי אוה יתמו קוניתה ןשי ןמז המ אוה תוקוניתל םירוה םיקיסעמה םייזרמה םיאשונה דחא
םיווח םתוא חתמה תושוחתו הנישה ךסח תא תפקשמ 3הלילה לכ ןשי רבכ ךלש קוניתה םאה : הצופנה הלאשה
.קוניתה לש תוילילה ויתוציקי בקע םייר% םירוה
.םקוניתל םייאמצעו םיאירב הניש ילגרה תיינקה יע הלא םיחתמ תיחפהל איה םירוהה לש הבושחה םתר%מ
םיעדומ תויהל ילבמ ,ןושיל דיימ םירזוחו הלילה ךלהמב םימעפ רפסמ םיררועתמ ונא # ילאמרונ ןפואב
.הלא תורצק תויוררועתהל
לש הפוצר הניש ןשיי םקוניתש תופצל םילוכי אל םיכר תוקוניתל םירוה 5 ןתינ ןכ ךא ,הערפה לכ אלל תועש
.קוניתה תנש תוכיאב יתגרדה רופישל תופצל
:םיבר םירקמב הגשהל ה%ושפ הניא קוניתל םיביציו םימדקומ הניש ילגרה תונקהל הר%מהש םיארמ םירקחמ
# כ 3&7 # ב הניש תויעבמ םילבוס םידליהמ $ .תונושארה םהייח תונש
0 ! וקוי > רומ .-'4 הנש ליג דע יכ ואצמ " .&7 תב הניש לש בצמל ועיגה אל תו%ועפהמ ' אללו הפוצר תועש
תוערפה
0 ! ילייב > ןוסנבי%ס ,ןמרקוצ .-54 יכ ואצמ " .57 ינב תוקוניתהמ 5 # ו םישדוח )-7 שולשה ינב תו%ועפהמ
,הניש תויעבמ ולבס םינש
# ו '7 הנישה תויעב בקע ןהלש הנישה יסופדב הרומח העיגפמ ולבס רתוי םינ%קה תוקוניתה לש םהיתוהמאמ
.ןהידלי לש
# כ יכ םיחוודמ םידלי יאפור - )27 ,םהשלכ הניש יישקמ םילבוס םהלש םי%נייצפהמ
# כ יכ םיחוודמ םידליב םילפ%מה םיר%איכיספ - 2.7 ,הניש יישקמ םילבוס םהילפו%ממ
# כ לש הנישה תויעבש םיארמ הינמוסניאמ םילבוסה םירגובמ תודוא םירקחמ - 27 ליג ינפל ולחה םהמ .& .
םתוא תוולל ךישמהל תויושע םידליו תו%ועפ ברקב תוצופנה הניש תויעב יכ הנקסמל םיליבומ הלא םיאצממ
םירגובמל וכפהישכ ךשמהב
.םהירוה לש םתנש תוכיא לעו םחור בצמ לע עיפשהל תולולעו
: הלישבהו תוחתפתהה אוה תו%ועפה תנש לע עיפשמה +סונ יזכרמ הנתשמ
.םיישדוח ליג תוביבסב הלילל םוי ןיב ןיחבהל םיליחתמ תוקונית
ןיב םינשי םיכר תוקונית .2-)& אללו הממיה ינפ לע יארקא ןפואב תורזפתמ הלא תועש רשאכ ,הממיב תועש
,הלילל םוי ןיב הנחבה
.הלילב םהלש הנישה תועש בור תא םיזכרמ םיישדוחה ינב םתמועלו
# כ איה קוניתה לש רתויב הכוראה הנישה תדוזיפא $ ליג דעו ,ותדילב תועש $ רתויב הכוראה הדוזיפאה םישדוח
# כ! המצע תא הליפכמ 5 ."תועש
:םה תו%ועפ לש הנישה יסופד לע םיעיפשמה םיפסונ םינתשמ
. " "דליה לש וגזמו דליה ליג ןוגכ! םיישיא םינייפאמ
) " "...הדילב םיכוביס ,ךומנ לקשמב הדיל ןוגכ! הדילה ךלהמבו תורבועה תפוקתב םירושקה םיעוריא
3 " "...םייניש תחימצמ האצותכ םיבאכ ,קילוק ןוגכ! תויתוחתפתהו תויאופר תויעב
$ " "...דליל הרוהה ןיב היצקאר%ניא ,םירוהה לש םיחתמ ,תוחא/חא תדלוה ןוגכ! םייתביבס םימרוג
לקשמב הדיל, טולשל ןתינ אל םקלחב רשא (קוניתה תנש לע םיעי!שמ םיבר םינתשמ – # םא
(-'דו (קילוק (#ומנ
אשונב טר!ב – תורוה ירושיו תירוה תלוי לש תימצע הסי!ת (תוירוה תודרח, םירחאב דועב
.טולשל ןתינ ן -הנישה
.םיאירב תורע-הניש יסופד חתפל םיכרה םהיתוקוניתל רוזעל םירוה דמלל תונויסינ ושענ הנורחאל
.םהידלי לש הנישה יסופד לע הבר העפשה תויהל הלוכי םירוהל יכ הרעשהב ךומתיש רקחמב ךרוצ שי תעכ
תשוחת ריבגהלו הרוהה לצא םיחתמה תמרב התחפהל איבהל היושע %ועפה לש הנישה תוכיאב רופיש # ןכ ומכ
.הדילה רחאלש תיביסנ%ניאה הפוקתב הרוה לש תירוה תורישכ
.םירוהה רובע הדילה תפוקת תא הוולמה חתמה תדיממ תיחפהל תונוש םיכרדב ןתינ יכ םיארמ םיינושאר םיאצממ
.ןושארה ה/דליה תדיל תארקל תודרחהו םיחתמה תתחפהב םיליעי ואצמנ זאמאל ירועיש ,לשמל ,ךכ
םעפב הרוהל הכיפהה תייווחבש חתמהמ תיחפהל םי%ונ קוניתב לופי%ב עויס תלבקו תיתרבח הכימת םג ןכ ומכ
.הנושארה
לש חתמה תמר תא דירוהל איה םג היושע קוניתל םיאירב הניש ילגרה תיינבל הכרדה יכ חינהל ןתינ ןאכמ
.הרוהכ ותורישכ תא ריבגהלו הרוהה
הדילה ינ!ל תוקונית תנש יב"ל תי!יצ!ס הרדה ולביקש םיירט םירוה תצובק ןיב הוושה הז רקחמ
(הרדה הלביק אלש םיירט םירוה תצובקל
תא ןחבו 3 :תואבה תורעשהה
. " תרוקיבה 0בק תוקונית לשמ רתוי םיבו% הניש יסופד ויהי רקחמה תצובקמ תוקוניתל
) " תרוקיבה 0בק ירוהמ קוניתל תוחפ וביגיו ומוקי ,הלילה ךלהמב תוחפ וררועתי רקחמה 0בק ירוה
3 " רתוי םירישכ ושוחיו חתמ תוחפ ווחי רקחמה 0בק ירוה
: רקחמה
:םיקדבנה -א
&. .ימוקמ ח)יבב )זאמאל) סרוק י!תתשמ ןיבמ ומ"דנ תו"וז
: "םירוהה! םיקדבנה ינייפאמ
ןושארה םקונית תדילל םיפצמה םיאושנ תוגוז -
:םירוהה יאליג - ).-$& :עצוממ! )5.4 "
:רקחמה יפתתשמ ברקב עצוממ הלכשה תונש 0סמ - .'.4 הובג ינוניב דע ינוניבה דמעמה ינב ,
:רקחמה #להמ -ב
.הדילה ינפל רקחמה תצובק ירבחל הנתינ # הכרדהה תינכת
# ב ופתתשה תינכתה יפתתשמ ,תוקוניתה לצא םייתייעב הניש יסופד תורצוויה תעינמל תינכתב רבודמ $ םישגפמ
! ) # ו הדילה ינפל ) ,"הירחא
.םיבו% הניש ילגרה תריציל תו%יש תודואו תוקונית תנש תודוא עדימ םהינפב וגצוה םכלהמב רשא
םירושקה םינתשמה ינש רקחמה 0בק ירוה ברקב ודדמנ "הדילה ינפל! תונושארה הכרדהה תושיגפ יתש ךלהמב
."תירוה תלוכי לש תימצע הסיפתו חתמ תמר! םירוהל
םוי ידימ םקונית תנש לע וחוודי םהב הניש ינמוי ולביק םירוהה ןכ ומכו חתמה תמר בוש הדדמנ הדילה רחאל
ךשמב 3 .תועובש
תויוררועתהו תירוה תלוכי לש תימצע הסיפת ,ירוה חתמ תמר ,תוקוניתה לש הנישה יסופד! רקחמה ינתשמ לכ
ינב ויה תוקוניתהשכ בוש ודדמנ "ותנש ךלהמב דליל תובוגתו .2-)& .תועובש
לש הנישה יסופד אשונב םהל עייסתש הכרדה תינכתב תופתתשה תרוקיבה 0בק ירוהל העצוה רקחמה םותב
.קוניתה
:םינתשמה תדידמ ן!וא -"
:הניש ינמוי $ קוניתה לש הנישה יסו!ד תדידמ
ינב הניש ינמוי תרזעב ודדמנ תוקוניתה לש תורע-הנישה יסופד )$ .תועש
# ל תסחייתמ הב הדומע לכ רשאכ הלב% התייה ןמויב .' לשמל! הממיהמ תוקד .):&& , .):.' , .):3& ,"....
.לכוא קוניתה םא # דחוימ ןומיסבו ,רע קוניתה םא # עבצ אלל ,ןשי קוניתה םא # עבצב :הדומע לכ ואלימ םירוההו
ןב הניש ןמוי לש הז גוסב שומיש ושע םיבר םירקחמ )$ .ןימא הדידמ ילככ ומצע תא חיכוה אוהו ,תועש
םיפוצר תועובש השולש ךשמב "ותוא אלמי םהינשמ ימ ורחב גוזה ינב! החפשמ לכמ דחא הרוה אלימ ןמויה תא
ליגב +סונ עובש ךשמבו ,הדילה רחאל .2-)& .קוניתה לש תועובש
3הדילה רחאלש הפוקתב תועובש השולש ךשמב הניש ינמוי אלמל םירוהה ושרדנ עודמ
. " תמאב ןתינ אל ןכלו ,ההובג תורידתב םינתשמ קוניתה לש הנישה יסופד הדילה רחאלש וז הפוקתב
.רתוי רצק ןמז קרפל בקעמ ינותנמ קוניתה לש הנישה יסופד לע דומלל
) " ןב בקעמ ןכלו ,ןמויה יולימ תעב עדימ "הנווכב אלש! םיריסחמ םירוה םיתיעל 3 תא תיחפמ תועובש
.תואצותה לע וללה םיקוידה רסוח תעפשה
:הנישה ינמוי ךותמ ובשוחש םינותנה
. " הממיב קוניתה לש הנישה תועש ךס עצוממ
) " הממיב קוניתה לש הנישה תודוזיפא רפסמ לש עצוממ
3 " הממיב קוניתה לש רתויב הכוראה הנישה תדוזיפא לש עצוממה הכרוא
$ " # מ רתוי תב הפיצר הניש התייה קוניתל םהב םימיה רפסמ 3&& תוקד
' " הממיב תורעה תודוזיפא רפסמ
2 " הממיב קוניתה לש עצוממה תולכאהה רפסמ
:קוניתה תנשל רשקב הרוהה תוגהנתהל תוסחייתמה תולאש יתש וללכ םינמויה ןכ ומכ
. " 3הלילה ךלהמב ררועתה הרוהה םימעפ המכ
) " 3הלילה ךלהמב וילא שגינו קוניתל ביגה הרוהה םימעפ המכ
: םירוהל םירושקה םינתשמה תדידמ
:םירוהה לש םהייחב םייבויח םימרו"ו חתמ ימרו" תדידמל
! םידדועמ םימרוגו םידיר%מ םימרוג תלאקסב שומיש השענ 9assles and Qplits scale ,"
שדוחה ךלהמב וייחב תודדועמה תויוסנתההו תודיר%מה תויוסנתהה תורידת תא ןייצמה דוקינ לביק הרוה לכו
.ןורחאה
השענ וז הדידמ 3 :םימעפ
0 קוניתה תדיל ינפל
0 יאליג! הדילה רחאלש הפוקתב 2-- "תועובש
0 ןב היה קוניתה הב הפוקתב .2-)& תועובש
:תירוהה תלויה לש תימצעה הסי!תה תדידמל
תורושקה תול%מל ןהו קוניתב לופי%ל יללכ ןפואב תורושק תול%מו תולועפל ןה סחייתמה ןולאש ואלימ םירוהה
.יפיצפס ןפואב קוניתה תנשב
ליגבו הדילה ינפל :ןמז תודוקנ יתשב םירוהל ןתינ הז ןולאש .2-)& .תועובש
גרדל ושקבתה םירוהה .& ןיב םלוסב! תוירוה תול%מ &-.&& םע דדומתהל םתלוכיב םהלש ןוח%יבה תדימ יפל "
.תול%מהמ תחא לכ
תמישר ןלהל .& :םירוהה וגרד ןתוא תוירוהה תול%מה
0 תולקב קוניתה תעגרה
0 קוניתה לש תחלצומ הלכאה
0 הנישה עצמאב ררועתהשכ ןושיל הרזח ידכל קוניתה תאבה
0 םיידיה לע קוניתה תמרה ינפל הנתמה
0 הלילה ךרואל הניש לש בצמל קוניתה תאבה
0 ותלכאה תועצמאב אלש הנישה עצמאב תוררועתה רחאל שדחמ קוניתה תמדרה
0 הלילה עצמאב קוניתה םע קחשממ תוענמיה
0 תוחונינב קוניתה תקזחה
0 קוניתה לש ותוגהנתהלו ויכבל ןוכנ שוריפ ןתמ
0 קוניתה לש תורע-הנישה יסופדב ה%ילש
:םירוהל הרדהה תינת תודוא -ד
תוצלמה ךותמ וחקלנ םישגפמב ורבעוהש םינכתהו ,םייעובש םייתצובק םישגפמ ינשב התשענ םירוהל הכרדהה
! ליבשו ןוס%רב0תוק תאמ תו%ועפ תנש יבגל םירוהל .-5' ."
אוהש עדימ לש תוליעיה תמר תא קודבל ןתינ ךכש איה "ליבשו ןוס%רב0תוק לש! וז ה%ישל תודמציהל הביסה
.םירוה רובע דחוימב בתכנו הרוה לכל ןימז
הדובע תינכת םירוהל עיצמ אוהו ,יתעינמ לופי% לש השיג לעב אוה ,םיכר תוקונית יבגל עדימ ליכמ הז רפס
.הרורבו ה%ושפ
.דליל תינילק היגולוכיספב תוחמתה המייסש תינילק היגולוכיספב ראות תרגוב התחנה הכרדהה ישגפמ תא
.יתצובק ןוידו ,םירוה תולאש לע הנעמ ,החנמה יע םירבסהו עדימ ןתמ :ללכ שגפמה
:ןושארה ש"!מב
.תו%ועפ תנש תודוא י%קדיד עדימ הגיצהו תירוה תורישכ תשוחת חותיפ הדדוע החנמה
:שגפמב םייזכרמה םיאשונה
0 תורע-הניש יסופד
0 הלילה ךרואל הניש
0 הנישל הלכאה ןיב רוביחה
0 %ועפה תנש לש תיסיסבה היגולויזיפה
0 המצעב החו%ב תורוה
0 םייחה לש םדקומ בלשב הניש ילגרה תיינקהבש תובישחה
רוזחל ידכב וא םדריהל ידכב וירוה תרזעל קוקז אל קוניתה היפל # תיאמצעה הנישה תשיג הגצוה םירוהה ינפב
.ותנשמ ררועתהש רחאל ןושיל
ןיב! תדקוממ הליל תלכאה תתל ,הלילה תועשב הנישל קוניתה תא ןווכל ךיא וכרדוה םירוהה ןכ ומכ .& ל .)
רוא לעו הלילה תועשב תיבב ךשוח לע הרימש יע לשמל! הלילל םוי ןיב ןיחבהל קוניתה תא דמלל ךיאו ,"הלילב
."םויה תועשל קחשמה תועש זוכירו ,םויה ךשמב תוכורא הניש תודוזיפאמ תוענמיה ,םויה תועשב
:ינישה ש"!מב
.הלילה ךרואל ןושיל קוניתל רוזעל םיכרדב דקמתה
-כ ךלהמב תמשוימה ה%יש הגצוה םירוהה ינפב $ תיזכרמה הלכאהה תא יתגרדה ןפואב םיריבעמ היפל ,תוליל
ןמזה יחוורמ תא םילידגמ ,ררועתהש רחאל הסירעב קוניתה לש הייהשה ןמז תא םיכיראמ ,רתוי תרחואמ העשל
.תומדקומה רקובה תועש דע לוכאל אלש קוניתה תא םיליגרמו תוילילה תולכאהה ןיב
.התרהבהל םידיקפת יקחשמו םינויד וכרענ # ה%ישה תא וניבה םירוההש אדוול ידכב
:םי!סונ הרדה יש"!מ ינש ורענ הדילה רחאל
םירוהל רשפאל ןכ ומכו ,םינושארה םישגפמה ינשב ודמלנש םיאשונב םירוהה ןורכיז ןונער התייה םתר%מ
.םיישיא תוגאדו תויעב ןוידל תולעהל
: םסמ ןויד -ה
תי!יצ!סו הרצק הרשה םילבקמה םיירט םירוה םאה עובקל איה הז רקחמ לש תיזרמה ותרטמ
.םהיתוקונית לש הנישה יסו!ד לע עי!שהל םילוי
.םיביציו םימדקומ הניש יסופד שבגל תוקוניתל עויסב הליעי התייה םירוהה תרשכהש ךכ לע תוזמרמ תואצותה
תצובק תוקונית לשמ רתוי םיבו% הניש יסופד ויה הכרדה ולביק םהירוהש תוקוניתל הדילה רחאלש הפוקתב
,תרוקיבה
ליג ןיבש הפוקתב תאז תמועל ךא .2-)& ןפואב רתוי םיבו% הניש יסופד ויה אל רקחמה 0בק תוקוניתל תועובש
.תרוקיבה 0בק תוקוניתל סחיב יתועמשמ
,םהידלי לש הנישה תויעבל עייסל וחילצה הרצק הכרדה ולביקש םירוה יכ םיארמ םימדוק םירקחמ
ךא ןושארה יתעינמה רקחמה אוה הז רקחמ הניש יסופד חתפל םיכר תוקוניתל רוזעל םילוכי םירוה יכ הארמה #
,הניש תויעב תורצוויה עונמל ךכבו םיאירבו םיביצי
.הניש תוערפה חתפמ דליהש ינפל אקווד םירוה תכרדהל םוקמ שי # רמולכ
.%ועפה לש תורע-הנישה יסופד לע עיפשהל תויושע םירוהה תויוגהנתהש ואצמ םיפסונ םירקחמ
ןב היה קוניתה הב הפוקתב יכ וחוויד רקחמה תצובק ירוה # הז רקחמב 2-- עצמאב תוחפ וררועתה םה תועובש
הלילה
.תרוקיבה תצובק ירוהל האוושהב םקונית תויוררועתהל תוחפ וביגהו
:הז אצממל םיירשפא םירבסה ינש שי
דחאה וילא ביגה הרוהה - הרוהה תא ריעה קוניתה רשאכ םגו ,םימעפ תוחפ םירוהה תא וריעה תוקוניתה #
.רתוי הכומנ תורידתב
ינישה לש האצותה תא תפקשמ ןכלו קוניתה לש הנישה יסופדב רופישה תא תפקשמ םירוהה תובוגת תופיכת #
.קוניתה תנש לע הרוהה לש תעדומ העפשה אלו קוניתב לופי%ה
:%ראפ לש התדובע תא קזחמ ,קוניתה תנשב רופישל ליבקמ םירוהה תוגהנתהב יונישה ויפל ,הז רקחמב אצממה
# ה ןב %ועפל םאה ןיב היצקאר%ניאה תוכיא ןיבל הלילב תויוררועתה ןיבש רשקה תא הנחב איה - ,םישדוח
רחאל הרזחב םמצע תא םידרהל םילוכיו הבו% תימצע העגרה תלוכי ילעב םה בו% םינשיה תו%ועפש האצמו
,תוררועתה
רחאל ןושיל רוזחל ידכ "הקנה ןוגכ! םאה לש תיזיפה התרזעל םיקוקז הלילב ררועתהל םיברמש תו%ועפ םתמועלו
.תוררועתה
רתוי הבר תורידתב םהידלי תואירקל ביגהל תו%ונ הלילב ררועתהל םיברמש תו%ועפל תוהמא יכ האצמ םג %ראפ
."הפוצר הליל תנש םע תו%ועפל תוהמאל סחיב! םויה תועש ךשמב םג רתוי הלודג תוריהמבו
:יכ אצמנ יללכ ןפואב .הפיצר הליל תנש ןשייש יוכיסה רבוג ךכ # רתוי ומצעב ח%ובו יאמצע %ועפהש לככ
:הרוהל קוניתה ןיב תורשקתהה תוכיא אשונב תולאש ולעה קוניתב תואמצע דדועל תו%ונש תוירוה תויוגהנתה
אל הרוה רשאכ וא ,"ןוח%יב תשוחת תררועמה היווח! ויתועורזב םדריהל קוניתל רשפאמ אל הרוה רשאכ םאה
,ול ארוק אוהשכ דיימ קוניתל שגינ
3ומיע ןילמוגה יסחיב וא ויפלכ קוניתה ןומאב העיגפב ,קוניתה םע תורשקתהה תוכיאב העיגפב ןכתסמ אוה
הבריקו םינפ לא םינפ קחשמ ,הלכאהה ךלהמב קוניתה יתותיא יפלכ תירוה תושיגר תעבהש וארה םירקחמ
יאליגב תינפוג &-3 ליגב קוניתל הרוהה ןיב רשקה תוכיא תא ואבינ םישדוח --.) ,םישדוח
יאליגב קוניתה לש ויכבל תירוה תויתבוגת וליאו &-3 .ךשמהב יכבה לע ועיפשה אל םישדוח
אקוודש ןכתיי # תאז םע םתומ אלו ,תוחתפתהל הבושחש איה הלא תויצקאר%ניא לש הממיה ןמזה ןה ובש
.תושחרתמ
חינהל ריבסו ,קוניתה םע תויבויח תויצקאר%ניא םייקל םויה ךלהמב תויונמדזה לש עפש שי ךר קוניתל םירוהל
.הלילב תובורמ תויוררועתה בקע הניש יכסחמ ולבסי אל "םירוהה! םה םא רתוי בו% הלא תויונמדזה ולצניש
:םיירוה םיצחלל רשאב
.םהל הנתינש הכרדההמ תלעות וקיפה ןכא םירוההש הארה רקחמה
ויה תוקוניתה רשאכ ,תרוקיבה 0בק ירוהל תיסחי ,םהייחב תודר% תוחפ לע וחוויד רקחמה תצובק ירוה :המגודל
יאליגב 2-- .תועובש
םגו הירחא דיימ םג ,הדילה ינפל םג! םהייחב 1חל ימרוג לש הדיחא המר לע ורמש רקחמה תצובק ירוה # ןכ ומכ
-כ $ וייח ישדוח ךלהמב הלועו תכלוהה םיצחל תמר לע וחוויד תרוקיבה 0בק ירוה םתמועלו ,"ןכמ רחאל םישדוח
.םקונית לש םינושארה
חתמהמ לודג קלח עונמל םילוכי תורוהל הנכהכ "זאמאל ירועיש ןוגכ! םינוש םיגוסמ הכרדהש וארה םירקחמ
.הרוהל ךפוה םדאה הב הפוקתל הוולתמה
,תפסונ הכרדה ולביקש ,רקחמה תצובק ירבח תאז לכב ךא ,זאמאל ירועישב ופתתשה רקחמה ירוה לכ םנמא
לש הפוקתב םיצחלה תמרב יתועמשמ תוחפ יוניש לעו םיצחל תוחפ לע וחוויד $-' לש םינושארה וייח ישדוח
.םקונית
חותיפל הבר תובישח שי # םיחתמ תבר הפוקתל תבשחנ קוניתה ייחל םינושארה םישדוחה לש וז הפוקתו רחאמ
.וז הפוקת ךלהמב תולעל חתמה תמרמ תוענומש וא םיחתמה תמר תא תודירומש תוברעתה יכרד
0בקל תיסחי! רתוי ההובג תירוה תוליעי תשוחת איה ולביקש הכרדההמ רקחמה 0בק ירוה וקיפהש תפסונ תלעות
,"תרוקיבה
.רתוי הבו% הרוצב קוניתה תנש אשונל רושקה לכ םע דדומתהל םיחילצמ םהש השוחתו
:תירוהה תורישכהו ימצעה ןוח%יבה תשוחת לע עיפשהל םייושע םימרוג רפסמ
תצובק תרגסמב הכימת םג ולביק הילא +סונבו קוניתה תנש םע תודדומתהל הכרדה ולביק הז רקחמב םירוהה
.הכרדהה
.םקוניתל הבוגתב םהלש תונוש תויוגהנתה תונשל םילגוסמ ויה הלא םירוה
ןלהל (תואצותה תא "ייסל שי תאז לב (החלצה הז רקחמב תוארל תובוט תוביס ונל שיש תורמל
:הז רקחמב תויעב ר!סמ
. תורוהב רתוי חילצהל רקחמה 0בק ירוה תייפיצ לש הנתשמב %ולשל חילצה אל רקחמה "
תצובקב תופתתשה דציכ קדובש רקחמב תופתתשה לע העידיהו הכרדהה תצובקב תופתתשהה םצע :רמולכ!
היה המצעב וז הייפיצל םגש ןכתייו ,חילצהל הייפיצ םירוהב םירצוי # תורוהה לש םינוש םי%ביה רפשת הכרדהה
."ופצנש תואצותב קלח
הלביקש בלה תמושת התוא תא לבקתש תרוקיב תצובק אבה רקחמל +יסוהל שי רקחמב וז תוע% ןקתל ידכב
.המצע הכרדהה אלל ךא הכרדהב הצובקה
.ויתואצות תוכיאמ תמיוסמ הדימב התיחפמ יחכונה רקחמב הז גוסמ תפסונ תרוקיב תצובק רדעיה
תוקפסמ תאז לכב םתשיגב ןהו רקחמה 0בק לש םירוהה תוגהנתהב ןה םיליבקמ םייוניש לש תואצותה ,תאז םע
.תוקוניתה תנשל עגונב םיאצממל ביצי +וקית
) :םינתשמה תדידמ ןפוא # רקחמב תפסונ היעב "
,דבלב םירוה יחוויד לע תוססובמ הז רקחמב תואצותה
,הלילה ךלהמב קוניתה תוגהנתה רחא בוקעל םירוהל השק # לשמל! תומיוסמ תולבגמ שי םירוהה ינמויב
"תחנב הסירעב רע ול בכוש קר וא ןשי קוניתה םאה תואדווב םיעדוי דימת אל םירוההו
."ואדיו תו%לקה ןוגכ! הנישה תדידמל יבי%קייבוא ילכ אבה רקחמל +יסוהל שי וז היעב רותפל ידכב
3 :תוקוניתה יאליגב רקחמה תוצובק יתש ןיב לק לדבה רצונ # ןכ ומכ "
ינפמ תואצותה לע עיפשה רבדהש ןכתייו ,תצקמב רתוי לודג היה רקחמה תצובקב תוקוניתה לש עצוממה ליגה
.תוריהמב םיחתפתמו םינתשמ הלא םיכר םיאליגב הנישה יסופדש
םיאליגב תוקונית לש הנישה יסופדב עובשל עובש ןיב םייתועמשמ םילדבה ואצמ אל םימדוק םירקחמ # תאז םע
.תוצובקה ןיב הז לדבהל שממ לש העפשה התייה אלש חינהל ריבס ןכלו ,הלא
,םייתנש וא הנש רחאל תוקוניתה תנש רחא בקעמ םג םייקי ידיתע רקחמש 1למומ רקחמה תוכיא תא רפשל ידכב
םגו םייחל היינשה הנשה יצחב תוילילה תויוררועתהה רפסמב הילע שיש םיארמ םיבר םירקחמש םושמ דוחייב
.םיפסונ תוחתפתה יבלש ךלהמב
:םי!סונ םירקחמל בר םוקמ שיו וילותיחב אצמנ ןיידע הז םוחת
,םייר% םירוהל הליעי הכימת קפסל םילוכי םיאנילקש הארמ יחכונה רקחמהש תורמל
:םיילאידיא םיאנתב השענ אוהש רוכזל שי
,םיאירב םלוכ ויה םהלש תוקוניתה ,ינוניבה דמעמהמ םיליכשמו םיאושנ תוגוז רקיעב ויה רקחמה יפתתשמ
.תונ%ק תוצובקב הנתינ הכרדההו
המגודל! םיילאידיא תוחפ םיאנתב תו%יש ןתוא לש ןתוליעי תא ןוחבל אוה ידיתע ךשמה רקחמל ירשפא ןוויכ # ןכל
."קילוקמ םילבוס םהיתוקוניתש םירוה םע דובעל #
/ הלילב ןושיל ךדליל רוזעל רפסה ךותמ תוצע לע הססבתה יחכונה רקחמב םירוהל הנתינש הכרדהה :ןכ ומכ
! ליבש > ןוס%רב0תוק .-5' ,"
,הכרדה ולביקש םירוהל רפסה תא םמצעב וארקש םירוה ןיב תוושהל לכוי ךשמה רקחמ ןכל
לע ועיפשהש תרחא היצניבמוק וא תיזיפה תוחכונה ,דמלנה רמוחה ,םישגפמה הלא ויה םאה עובקל היהי ןתינ ךכו
.תוקוניתה לש הנישה יסופד
הנישה יסופד לע םתעפשה תאו תוקוניתה לש הנישה יסופדב הלא םייוניש ןחביש ךרוא רקחמל # +וסבלו
.בר ךרע תויהל לוכי רתוי םירחואמה
רמאמ 1& םויס – םיאצממה -דבלב,
תוגהנתה ,םידליה תנש לע "תמדקומ םירוה תכרדה! יתעינמ לופי% לש העפשהה תא קדובה רמאמ והז **
-ו ,תירוה תוי%נ%פמוק תשוחת "תתואמה דליל תובוגת תומכו תויוררועתה תומכ! םירוהה stress .םירוהה לצא
םיפתתשמה ראשל הכרדה אלל ,"יוסינה תצובק! םיפתתשמהמ יצחל הכרדה , הדילה ינפל הדידמ שי **
ןב קוניתהשכ הדידמ דוע ןכמ רחאל ."תרוקיבה תצובק! 2-- ליגב תפסונ הדידמו ,תועובש .2-)& .תועובש
!םיאצממ
. . םידליה תנש :
. . .תרוקיבה תצובק ידלימ בו% רתוי ונשי יוסינה תצובק ידלי ,רמולכ .תיתצובק תוכייתשהמ העפשוה
תודוזיפא ,רתוי תוכורא ויה םהלש הנישה תודוזיפא ,הנישו תוריע תודוזיפא תוחפ ויה יוסינה תצובקל
לעמ הניש לש רתוי תובר ' תוחפ םהל ויהו ,רתוי הובג היה רתויב הכוראה הדוזיפאה עצוממ ,תועש
! .תולכאה ליגב קר תי%סי%%ס םיקהבומ ויה ולא םילדבה ,יכ םא 2-- הנורחאה הדידמב אלו תועובש .
."3רמאמה לע תרוקיב לע ,ךכ םא בושחל ולכות םאה
) . ךייש אוה םא ןיב ,ןמזה םע רתוי הבו% השעיתו ךלת דליה תנש ,רמולכ .ןמז לש %קפאמ העפשוה
.תרוקיבה תצובקל םא ןיבו יוסינה תצובקל
) . םירוהה תוגהנתה :
. . וביגהו ,תוחפ וררועתה "יוסינה תצובק! הכרדה ורבעש םירוהה .תיתצובק תוכייתשהמ העפשוה
.דליה תואירקל תוחפ
) . תוכייתשהל רשק אלל ,ןמזה םע תוחפ וביגהו וררועתה םירוהה לכ :ןמז לש %קפאמ העפשוה
.םהלש תיתצובקה
3 . םירוהה לש תוי%נ%פמוק תשוחת :
. . ,היינשה הדידמב ךא .תוצובקה ןיב םילדבה ויה אל ,הדילה ינפל .תיתצובק תוכייתשהמ העפשוה
.תרוקיב תצובק רשאמ רתוי הבר תוי%נ%פמוק תשוחת לע החוויד יוסינה תצובק
) . -ב תוי%נ%פמוקב תיראיניל היילע התייה .ןמז לש %קפאמ העפשוה ) .ןמז ךרואל תוצובקה
:הז תא ראתמה +רג
תוי%נ%פמוק
תרוקיב
יוסינ
$ . stress םירוהה לצא :
1חלב היילע האצמנ ,היינשה הדידמב ךא ,תוצובקה ןיב 1חלה תדימב לדבה היה אל הנושארה הדידמב
."תיתלחתה 1חל תמר התוא םע וראשנ יוסינה תצובקש דועב! תרוקיבה תצובק ברקב קר
:הז תא ראתמה +רג
תרוקיב
יוסינ
:תואצות 1 קוניתה תנש. 0בקל האוושהב רתוי תו%עומו תוכורא הניש תודוזיפא ויה יוסינה 0בקב תוקוניתל #
ב .תויליל תוציקי תוחפ םהל ויהו תרוקיב ) .ןמזה םע רופיש לח 0בקה
) . מ רתוי לש הפוצר הניש 3&& ! ןויר%ירקהש לככ # תוקד ' # 2 היה לדבהה "הליל ךרואל הניש לש תוליל
.רתוי רכינ
2 – םירוהה תו"הנתה . ליגב 2 # - רשאמ תוחפ וביגהו תוחפ וררועתה יוסינה 0בקב םירוההש אצמנ ,תועובש
ב .ךשמהב תוקידבב לילכ ומלענ ולא םילדבה .תרוקיבה 0בק ) .ןמז ךרואל תוחפ וררועתה םירוהה תוצובקה
3 םירוהה +חל . "קהבומ אל! ןמז ךרואל 1חל תוחפ לע החוויד יוסינה 0בק ,תובאל תוהמא ןיב לדבה אצמנ אל #
.ןמז ךרואל 1חל רתוי לע החוויד תרוקיב 0בקו
4 םירוהה תוליעומ . לש השוחת רתוי לע וחוויד יוסינה 0בק ירוה ךשמה תקידבב ,לדבה היה אל הדילה ינפל #
ב .תימצע תוליעומ ) .ןמזה םע התלע תוליעומה תשוחת 0בקה
:ןויד הארה רקחמה .םיביצי הניש יסופד םידקהל/גישהל קוניתל תרזוע םירוה תכרדהש תוארמ תואצותה
רתוי לעו 1חל תוחפ לע וחוויד הכרדה ורבעש םירוה .הניש תוערפה תעפוה עונמל םילוכי םיכרדומה םירוההש
.תורוהב ןוח%בו תימצע תוליעומ תשוחת
:תרוקיב . .חילצהל הייפיצה תעפשה תא קודבתש תרוקיב 0בק דוע +יסוהל ךרוצ שי.
) . .קיודמ אל תויהל לולע םירוה יחווידב שומישה
3 . .תפסונ תוחתפתה הלח הז עובשבש ןכתי ,יוסינה 0בק תבו%ל עובש לש לדבה היה
$ . .חוו% יכרוא םירקחמ עצבל שי
רמאמ 14 /ר"יטקאו םירוה יחוויד :תוקונית לש םתנשב תוברעתה לש הרעה $
stress
ןמז
ןמז
דליה לש ותנש ךלהמב תושק תוחתפתה תומישמ םניה ,הנישה לש תוביציהו תוררועתהה ,הנישב םזינגרואה
ןיב יכ ,םינייצמ תוקוניתה תנש לע ושענש םירקס .וייחל הנושארה הנשב .&7 - 3&7 תויווחב םיישקה לכמ
םה תוקונית לצא הניש תויעבש וארה םינשי םירקחמ .םהייחל תונושארה םינשה 0סמ ךלהמב הז םוחתב םידליה
,תאז םע .הלילה ךלהמב םיררועתמ תוקוניתה בור .םהב םילפ%מ אל םא תוינורכ תויעב תויהל תולולעו תויבקע
שישכ םג םהלש תונרעה תא םינמסמ םידלי .אלש הלאכ שיש דועב םהלש תונרעה תא םינמסמש תוקונית םנשי
.תוקוניתה תנש לע עדי שי םהלש םירוהלשכ םגו הניש תויעב םהל
וססבתה םירקחמה בור .תירקחמה תורפסב וקדבנ תוירשפא תוברעתה תודותמו תמדקומה תודליב הניש תויעב
הלוכי םהידלי תנשב תוגהנתהה לש םירוהה לש הסיפתה יכ תורומח תולבגה שי וזה הדותמל .םירוה יחוויד לע
אלש םינויציבי%ומ םימרוגו םהלש תוחנהה ידי לע וא םהלש תופייעה ידי לע יתועמשמ ןפואב תערפומ תויהל
.המצע הנישה תויעבל םירושק
לע תוססובמ ולא תודותמ .תונרעו הניש לע רקחמה תא תושעלו דודמל תנמ לע תושדח תו%יש שי הנורחאל
ןתינ .ךורא ןמז חוו%ל עדימ דדומש ,ביציו ן%ק אוה .בשחמה לש תוליעפ לע ססובמש רו%ינומ איהש היפרגי%קא
אוה +רגי%קא .+קותו הבר תונמיהמ םע הנישה תוכיאו תוררועתהו הניש יסופד לש תודידמל הז עדימב שמתשהל
.תוקוניתו םיריעצ םידלי ,םירגובמ לש םיערפומו םילאמרונ הנישו תונרע יסופד ןיב לידבמו ליעי םג
לש םתנש '& םיאליגב תוקונית --)$ תויעב לע וחוויד םלוכ .וירחאלו היצלופינמה בלש ינפל הכרעוה םישדוח
-ל תחא םעפ ןיב הלילה עצמאב תוררועתה לש םירוהה ידי לע הניש 5 ויה רקחמל וסנכנש תוקונית .םימעפ
תוחפל וררועתהש תוקונית 3 -מ רתוי םירע וראשנו םימעפ 3& .תוקד
הנושארה ה%ישה יפ לע הדימב .תפסונ תוברעתה לכ אלל רדחה תא בזע הרוהה ,ה%ימב בכשוה דליהש רחאל :
ןיתמה הרוהה ,תוכבל לחה דליהו ' ןויערה .ילאמינימ היה ומיע רצונש רשקה זא םגו רדחל סנכנש ינפל תוקד
ומצעב עגריהל דומלל ןמז דליל תתל התייה וז ה%יש לש sel soothing אוה ,ודבל םדריהל דמלי ןמזה םע ךכו ,
.הרוהל אורקל ילב ,בוש ומצע תא םידרי אוה םוקישכו ,הלילב תוחפ 1יקי
:היינשה ה%ישה יפ לע ,+סונ רשק םוש םייקל ילב ,רדח ותואב םלש עובש ךשמב דליה םע דחי ןשי הרוהה
תועבונ תוקונית לצא הנישה תויעב בורל יכ ,החנהה לע תססובמ ה%ישה .רדחב ולש תיזיפה תוחכונה דבלמ
.הלילב תוררועתה אלל ,ןושיל דליל רשפאתו עיגרת רדחב הרוהה תוחכונ .הדירפ תדרחמ
,םינימה ןיב םילדבה ויה אל תוצובקה יתשב .לנה תוברעתהה תוצובקמ תחאל ךיוש ,ילאמודנר ןפואב ,דלי לכ
ינמוי ידי לע ןהו +רגי%קא ידי לע ןה תוברעתהה ימי ךלהמב הדדמנ םידליה תנש .הנישה ינייפאמ וא םיאליגה
.ןויסינב ןולשיכ וא יתועמשמ רופיש לח רשאכ וקספוה תודידמה .ואלימ םירוההש הניש
תויוררועתהה רפסמ ,רקובה דעו הנישה תליחתמ הנישה ךשמ ,הנישה לש יללכה ןמזה תא דדמ +רגי%קאה
.הליעפ הנישו ה%קש הניש ,הנישה זוחא ,"תויליל תוציקי! הלילב $ ידי לע תימוימויה הנישהמ ודדמנ םינתשמה
לכב .הנישה ןמזב תוחכונו הלילב םק אוהש םימעפה רפסמ ,הנישה ךשמ ,הנישה תליחת םצעב הזש םירוהה
םימעפה רפסמ ויה רדנ0גל וסחייתה הבש הדיחיה םעפה .חותינב םימרוגהמ דחאכ שמוש אל רדנ0גה םיחותינה
רשאמ הליעפ הנישב רתוי הובג ןמז זוחא יתועמשמ ןפואב וליב םינב .הערפוה הנישה רשאכ הליעפה הנישה לש
ךשמ הנתשמ זא ,םירוהה לש תוברעתה אלו +רגי%קא התייה תוברעתההש ללגב .תרוקיב תצובק התייה .תונב
-ב רתוי ךורא היה הנישה 5..)7 םייוניש םע םינוש םידנר% ,וליג םירוה יחוויד לע וססבתהש הנישה הנתשמ .
-ב לדג הנישה זוחא .םהב ןיחבהל ןתינש -).$7 .
םויסל ןהו םירוהה יחוויד ןה .תוקוניתה לש הנישה יסופדב םייוניש ופצנ תיתוגהנתהה תוברעתהה ךלהמב :
הילעו תוילילה תויוררועתהה רפסמב הדיריה יע הגצוהש ,תוברעתהה תפוקת ךלהמב רופיש וארה +רגי%קאה
םירוהה יחוויד ןיב המאתה רסוח האצמנש תורמל ,היי%נ התוא ופקיש םירוהה יחווידו +רגי%קאה .הנישה זוחאב
.הלילב תויוררועתהה רפסמב +רגי%קאל
יוניש היהש רחאל היצבי%ומ ירודח תוחפ ויהש וא ךילהתהמ ופייעתה םירוההש ןכתיי :תוביס יתש ךכל ויהש ןכתי
העגרה תלוכי םמצעל ושכר םהו רחאמ תויוררועתהה לע םירוהל תוחפ ןמסל ו%נ תוקוניתה ,ליבקמב .יבויח
לש תויליל תויוררועתהה רפסמל םירע ויה אל םירוההש ןכתיש ךכ ,םהירוה תרזע אלל ,הרזח ומדרנ ךכו תימצע
תי%נבלר היצמרופניא +יסוהל םילוכי םירוה .+רגי%קאה ידי לע םג ליבקמב ךרעיהל תבייח הקידבה ןכל .קוניתה
לש םי%קפסאל םיעדומ אל םירוה תובורק םיתיעל ,תאז םע ךא ,הלש יתרבחה רשקהלו תוקוניתה תנשל עגונב
.םייבי%קייבוסו םיבי%קייבוא םידדמב שמתשהל ינויח הז ,ןכלו םהילע חווידב םילשכנ םג ןכלו םהלש םידליה תנש
ימנידה לדומה
:תיזכרמ החנה תוביסה לש קימעמ רוריב ךורעל שי הנישה תייעב לש ןורתפל עיגהל תנמ לע
.התוחתפתהל
:לופי%ה יפוא
• הרישי הנווכהו תוצע ןתממ תוענמיה
• םיוולנה םיירוהה םי%קילפנוקהו תונורכיזה ,תושגרה תנבהו רורבל ילופי% בחרמ תחיתפ
.הנישה תויעבל
.םתוגהנתה יסופד יונישל םמצעב עיגהל םירוהל רשפאי הז ךילהת
3 תבלשמ השיג.
:ןוחבאה בלש . "ילנויצקזנ%ה לדומה יפל! דליה תוחכונב םירוהה םע +יקמ ןויאר .
) .םירוה ינמויו +רגי%קאה רישכמ יע עובשה ךלהמב הנישה רחא יבי%קייבוסו יבי%קייבוא בקעמ .
:לופי%ה בלש . .היתורוקמו התרמוח ,היעבה גוסל לופי%ה תמאתה.
לש םיילופי% תונורקע ןיב בוליש ) .דעומ רצק -ימניד יתוגהנתה # 0גוק :תושיג
רמאמ 15
ןייוצמש ןיה(העור" הניש0 הבוט אל הניש6
דע הנש! םידלי לצא הניש תויעב 3 .םויה ךלהמב םתוגהנתהה לע לופי%ה תועפשה : "
יסופדו םידליה לש םתוגהנתה לע תילופי% תינכות תוברעתה לש התעפשה תא קדב רקחמה :ריצקת
:ה%יש .םויה ךשמב םהיתומא םע םהלש היצקאר%ניאה )5 ו תויניצר הניש תויעב םע םידלי 3& תצובק ידלי
יאליגב ,תרוקיב .) דע 32 ךלהמבו ,הניש יסופד יפ לע ,תוגהנתה לש הלקס לע גוריד יפל וושה ,םישדוח
םידליה ,לופי%ה ירחא :תואצות .תילופי%ה תינכותה ירחאו ינפל ,םהיתומא םע הליכאו קחשמ לש היצקאר%ניא
,תאז תורמל .םמיא םע הליכאה תויצקר%ניא ךלהמב םגו ,םתנש יסופדב ,םתוגהנתה תא ורפיש תויעבה םע
לש ךירדתש םינייצמ הזה רקחמה יאצממ :תונקסמ .םמיא לש תאז אל ךא הרפתשה םידליה לש םתוגהנתה
לע לילכהל ןתינ הניש תויעב םע םידלי םע דדומתהל תוחפשמל רוזעלב תדקמתמה תיתוגהנתה תוברעתה תינכות
ידי לע תונתשהל םילוכי תונושארה םינשב םיבייוחמ םיסחיש עיצמ רבדה .םויה ךשמב דלי-םא תויצקאר%ניא
לש םיסחיה תא תיל%ו% תונשל םילוכי והשמ לש תיתוגהנתהה תכרעמב םייונישש ןוויכ,ה%ושפ יד תוברעתה
.םהב םילפ%מה הלא םע םיריעצה םידליה
אובמ
לצא וחווד רשא ,תובר תוציקי ,םדרהל םיישקכ רדגומה ,סהב םור% ידליו תו%ועפ לצא הנישב תויעב .'7 דע
)&7 מ םיריעצה ,הניש תויעב םע תוקוניתהמ הברהש תורמל .יבי%מרונ םגדמב .) ליג דע בו% םינשי םישדוח
! הלש תוגלוקהו סניקנ0ג לשמל .םייקתהל םיכישממ תו%ועפו םידלי לצא הנישה תויעב .הנש .-5$ רחא ובקע ,"
32& לש ןמז יחוורב ןודנולב "ימצע ןו%ליש תלעב ריע!הבור זכרמב תוקונית 2 דע .) -ש האצמ איה .םישדוח
'&7 דע 4&7 ליגב הבו% התייה אל םתנשש תוקוניתהמ 2 , .) , .5 , 3& , 32 םייקתהל תויעבה וכישמה םישדוח
-כ רובעכ האבה השיגפה דע 2 וא .) ! הלש תוגלוקהו ןמ0ציר .רתוי רחואמ םישדוח .-5) רחא בחר רקחמב "
ליגב "םתנשב םקמתהל! םדרהל תויעב וארה ןיידעש םידליהמ שילש ינשש החוויד 3 תא תוארהל ןיידע וכישמה
תויעב םתוא ' רתויב ההובגה היינשה תויבקעה תא וארה ,הלילב תונגראתהב םיישק ,םצעב .רתוי רחואמ םינש
ךותמ )& ליגב וגרודש תויוגהנתה 3 ליגבו 5 אל םיריעצ םידלי לצא הניש תויעב יכ ןייצמ רבדה .םגדמב םינש
.תיערא תיתוחתפתה היי%ס ומכ םיקלוסמ תויהל םילוכי
םידלי לצא תוגהנתהב תוערפה ןיבל הנישב תויעב ןיב היצאיצוסאה תא ורקחש םירקחממ אב רבדל תפסונ הכימת
! הלש תוגלוקהו ןמ0ציר ליעל רכזומה רקחמב .םיריעצ .-5) אל הניש ילעב לצא תוגהנתה יישק תדימש ואצמ "
היה הבו% $'7 ליגב םירקימה ינשב 3 -ו 5 יפ הובג ,םינש 3 רבדה .הנישב תויעב אלל םידלי לצא הפצנש הממ
תצובק דוע .םיריעצ םידליב תורחא תויתוגהנתה תויעב "םויק! לע םג ןמסל םילוכי הנישב תויעבש עיצמ הזה
!תוקונית לצא הנישב תוערפהו םייהמא םירו%קפ ןיב רשק לע וחוויד םירקוח .-5$ הלאל האוושהבש ואצמ םה ."
! םדלי יפלכ תי%נלוויבמא הרוצב ושיגרה ,העורגה הנישה ילעב לש תוהמאה ,בו% םינשויה 5'7 תמועל 3'7 "
# "אכודמ חור בצמב! תואכודמ ושיגרה תופוכת םיתיעלו $27 תמועל .-7 הצובק ,יוושכע ,ינכדע דואמ רקחמב .
הקדב ונלשמ )5 יאליגב םידלי .) דע 32 לש תרוקיב תצובק תמועל תויניצר הניש תויעב םע ,םישדוח 3& םידלי
םיר%איכיספ םי%ק%נוק לע קר "הניש תויעב םע!יוסינה תצובק ידלי לש תוהמאה וחווד ןאכ .הניש תויעב אלל
י%סונגאיד ןויאר ךמס לע ודדמינש יפכ ןואכידו הדרח לש םימו%פמיס וא/ו תיתועמשמ אל הרוצב םיישיא רתוי
םיווחכ ואצמנ הנישב תוערפה ילעב םידלי ,ינש דצמ .תוחונ רסוח לש השוחת*יאצמ תמישרו םינמז חול לש
!השק גזמ ילעבכ וגרוד רתוי םג םה .תויגרלאו םירוה םע תויעב רתוי תיתועמשמ הרוצב $27 תמועל .37 ולבס ,"
לש תוגהנתה יפל גויתה תמישרב רתוי םיהובג םיכרע קהבומב םהל ויהו ,רתוי ךורא ןמז ךרואל יתוויע ן%ב יבאכמ
םילוכי הניש תויעב ןכל .תרוקיבה תצובק ידלי תמועל ,0צאבנ0צא לש יתוגהנתה גוריד תלכס לעו םארג ןאמ0ציר
היגולוי%א עיצמה ,הרוה-דלי ירשקב םיירשפא םיישק םג ומכ ,םירוה םגו םידלי םג ,םהינש לש םירו%קפ +קשל
."יתביס בר!םימרוג המכ לש
ילעב םידליה בור לצא תיתיעב ראשית הנישש החכוה שי ,תאזה הערפהה לש תיעב%ה הירו%סיהה תא םיקדובשכ
יאליג ןיב ,תוגהנתהב תוערפה 3-5 תוחפל רשאכ , ./3 םיארמ תיתייעב תוגהנתהל רושיק ןיאש םיריעצה ןמ
בושח ,תויתוגהנתה תויעב תנמסמ ןכא הרידס אלו הבו% אל הניש םא ,ןכל .הזה ןמזה ךלהמב תינ%נופס המלחה
ה%עמ העפשה םהל שיש הארנ ,םייתפורת םילופי%ש ןוויכ .הלא םידליל רזוע יכה תוברעתה לש גוס הזיא תעדל
.תוגהנתה לוהינו ךוניח לש בולישה ,תארינ רתויב החי%במה תוברעתהה ,םיריעצ םידלי לש הנישה יסופד לע
רופיש לש תירשפאה העפשהה לע עדימ םוש חווד אל לבא ,תיתורפסה הריקסב וראות תוילופי% תוינכות רפסמ
רתוי היופצ הנישש קיסהל ןתינ ןכל .הניש תוערפה ילעב םידלי לש םויה ךלהמב תוגהנתה לע הנישה יסופד
החותמ תוחפ תרושקתל ליבומש המ ,םירוהלו דליל םהינשל החונמ רתוי רשפאל םילוכי םיליגר הניש יסופדו
םהינש לש םתוגהנתהב םייונישל ,םוי תעשב תויפצתה ךלהמב תופצל היה ןתינ ,ןוכנ היה רבדה םא .םויה ךלהמב
תויהל םג םילוכי הניש תויוגהנתהו תונגראתה םע דדומתהל תושדח םיכרד םירוה דומיל ,ינש דצמ .םידליו םירוה
ןאכ תויפצת .םוי תעשב םדלי תוגהנתה לוהינב םייבי%קפא רתויל ךופהל םירוהל רוזעלו םירחא םיבצמל םיכלשומ
.םידליה תוגהנתהב ןוקית ,יוניש אובי םהיתובקעבש םירוהה תוגהנתהב "םינושאר!םייתלחתה םייוניש וארי
!לדנימ יע רבעב םיעודיה םירקחמהמ +סונ עדימ קפסמ הזה חווידה .--3 תובושת המכ קפסל ותר%מו "
לש םוי תעשב תויוגהנתהבו הנישב םייוניש לש הניחב יע הלא תולאשל )5 יאליגב ,הניש תוערפה ילעב םידלי
.)-32 תויפצתו תוגהנתהו הניש לע םירוה יחוויד םירבדה ינשב שומיש יע ,תיפיצפס תוברעתה ירחא .םישדוח
.דלי-הרוה ןיב תויצקאר%ניא לע םגו הנישב תוגהנתה לע תורישי 3& תצובקכ ושמיש הניש תויעב אלל םידלי
.תויתוגהנתהה תויפצתל האוושה
:ה%יש
:םיפתתשמ )5 ךרואל תוחפל לש דואמ יניצר דע ינוניב הניש תויעב םע םידלי 3 ו םישדוח 3& ,םימאות םידלי
יאליגב ,תרוקיב לשל ,תוערפה אלל .)-32 עורג םינשויה .רקחמב ופתתשה ,םישדוח
יע הפיצר ,תבקוע הרוצב "תוסחיתה ולביק!ונפוה 2 ו םייתליהק םיר%אידפ ) הנ%ק ה%יסרבינואב החפשמ יאפור
!ןמ0ציר לש ותדובעמ החקלנ הניש תערפהל תינילקה הרדגהה .ריעב .-5. ררועתמ : דליה רשאכ ." 3 וא םימעפ
,דחא הליל ךרואל רתוי $ וא/ו .עובש ךלהמב רתוי וא תוליל ) -מ רתוי ררועתמ . )& וא ,םיוסמ הלילב 0קד 3 דלי .
וא םירוהה ת%ימל רבועש $ מ רתוי הבכשהה תעשב ןושיל תכלל ברסמ . 3& הצוחנ הרוהה לש ותוחכונ וא 0קד
,הניש ןמוי אלמל ושקבתה םה ובש רצק ןויארל ונמזוה הז ןושאר ןויר%ירקל ומיאתהש םידליל םירוה .םדרייש ידכ
יע אלוממ אוהו דליה לש הנישב תוגהנתה לע םושיר אוה הנישה ןמוי .םיפיצר םייעובשל ,ןמ0ציר יע בצועש
םושרל םאהמ שרוד רבדה .אמאה 2 ,ןושיל םיכלוהש העשה :עובש ךרואל דליה לש ותנשל םירושקה םיר%מרפ
,דליה לש רקובב תוררועתהה תעש ,דחא הלילב תוררועתהה ןמז ךרואו רפסמ ,םדריהל דליל חקול ןמז המכ
.הלילה ךלהמב םירוהה ת%ימב וליב אוה וא איהש ןמזהו
יע דלי לכ רובע בשוח ,הנישה תבוכרית ךרע םיפוצר םייעובש ךרואל הנישה ינמוי תא ואלימ םירוההש ירחא
לש הלכס לע ורכזוהש םיר%מרפה שש גוריד &-$ תודוקנה חוו% לש תנתינה תורשפאה רשאכ ,עובש לכ &-)$ .
ןיב ןמ0ציר יפע 5-...- אוה ךרעה םא וליאו ינוניב בשחינ תודוקנ .) הניש תערפה לע הארמ רבדה 0קנ רתוי וא
."תיניצר!הרומח
ללוכ תודוקנ 0סמ ,םהל היהיש םיכירצ ויה הניש תוערפהמ םילבוסה הלא ,הז רקחממ לילכהל היהי ןתינש ידג
לש - הנישה תוגהנתהב ורפתשיש םידלי לש הללכה עונמל ידכ השענ רבדה .םיפוצר םייעובש ךלהמב רתוי וא
.ונלש רקחמל הרושקה בל תמושתו םירוה לש הלדג תירשפא הגאד לשב ,םהלש
-מ ךומנ ךרע לבקל םיכירצ ויה םיריעצה תרוקיבה תצובקב 2 םיכירצ ויה םידליה לכ הז רקחמב ,לילכהל ידכ .
ןויר%ירקל ומאת םידליה לכ .תיזיפ הניחבמ ילמרונ אל רבד םוש םהל ןיאשו הבו% תיבי%נגוק תוחתפתה תוארהל
.הז הללכה
םדליל רוזעל ידכ תוקינכ% הברה וסינש הנישה תוערפה ילעב םידליה ירוהמ הברה לש סר%ניאב היה הז
%עמכ ,םצעב .החלצה אלל לבא םיוולש רתוי תוליל םהל ויהיש ךכ ,םמצעלו '&7 ונשי אל םלועל ,הלא םידלימ
תועדומה וסייוג םה ,הנישב היעב םהל שיש םעפ +א ודשחנ אלש ,תרוקיבה ידלי .םהייח לכב הלילה לכ ךרואל
.הנישה תוערפהמ םילבוסה תא ונשכר םש ,םיגולוכיספו םיר%אידפ םתוא לצא הנתמהה ירדחב םיקבדומ ויהש
:ךלהמ
לכ ,הרצקב .םימדוק םימוסריפמ רתאל רשפא רקחמב ושמישש םיליכה לע םי%רפ ".ןולאשו ןויאר : םיליכ!
,ישיאה עקרב דקמתה ןויארה .םידליל ר%איכיספ םע הצחמל הנבומ יר%איכיספ ןויאר ורבע הלחתהב תוחפשמה
.תיללכה םתוחתפתה לע ,רקחמה יקדבנ לע עדימ וגישה ךכו החפשמ ןב לכ לש ,יתפורתהו ילאיצוסה 44 םי%ירפ
םכותמ .יתרגיש ןפואב ו%לקוה עדימ לש כהסב .5 םג .הנישל םירושקה םיאשונ םע תורישי ודדומתה םי%ירפ
הניה וז יאצמ תמישר .תוחונ רסוח לש השוחת*יאצמ תמישרו םינמז חול לש י%סונגאיד ןויאר ורבע תוהמאה
לש םו%פמיס לש גוית תמישר )$ ,יזיפה הבצמ לש םי%קפסאלו יהמא ןואכידו הדרחל םיסחייתמה םי%ירפ
מ םיריעצ ויה םה רשאכ .םיבושח םייגולוכיספ םיביכרמ םניהש )$ םידליה תוגהנתה ,הלבקה תעשב םישדוח
הסריגה .םארגו ןמ0ציר יע חתופש ,דליה תוגהנתה לש גוית תמישר לש תוקיניתל היסרו לש שומיש יע ךרעוה
תלכס ונתנ םג תוצובקה יתשל .םילודג רתויה םידליל השמיש דליה תוגהנתה לש גוית תמישר לש תו%ועפל
.%ועפה גזמ
ויה ) .הניש ת%לקהו ,םדוקה קלחב ראותש ,הניש תבוכרת ךרעו הניש ןמוי :הנישל תויולת יתלב תודידמ יגוס
ה%לקוה םתנש ,תרוקיבו יוסינ רקחמה ידלי לכ ,הנישה תבוכרת ךרעו הנישה ןמוי לש םתופקת תא תמאל ןויסנב
ךשמב 3 לע םי%רפ.םייוסמ ןמז תפוקת לש ךרדב המליצש ,ךומנ רואב תמלצמש המלצמ םע םיפוצר תוליל
.ביבס ללחה תאו קוניתה לש הסיראה תא םלצל ידכ הבכרוה המלצמ הרצקב .רבעב וחווד תאזה הקינכ%ה
לש הפוקתל ה%לקה רשפיאו %ילקמ ואדיול תרבוחמ התייה המלצמה .) לילס לע ת%לקומ היהתש ידכ ,תועש
.ת%לק לש דחא
ושמיש םיבקוע תוליל ינשו הרודצורפה םע החפשמהו דליה לש תורכהל השמיש ה%לקהה ,ןושארה הלילה
תוגהנתהה תא תוהמאה תכרעה תא +קתל ונלוכי ךכו ,הניש ינמוי ואלימ הלא תוליל ךשמב םג תוהמאה .חותינל
.םדלי לש הנישב
םי%קפד םע םידלי רקחמהמ לולשל ידכ "תולכס# ירו%ומו ילכש! קוניתה תוחתפתה לש ילייב םלוס ןתינ דלי לכל
ךלהמב םהיתוהמא םע ומלוצ םידליה לכ ,+סונב .םיירו%ומ וא םייבי%נגוק 4 ו ישפוח קחשמ לש תוקד 4 תוקד
.הלק החורא ןמזב היצקאר%ניא תפוקתב
.דלי-הרוה לש םימדקומ םירשק תכרעה ,קראלק לש הלכסב שומיש יע וכרעה הליכאהו קחשמה תויצקאר%ניא
לע לוקו%ורפה תויצקאר%ניאהמ דחא לכ תגרדמ וז הכרעה תרודצורפ 2' ןו%! םיירוה םינתשמ ללוכש םינייפאמ
.דמצב תויוגהנתהו "תרושקית ,תוליעפ תוגרד ,םייבי%פדא תולוכי ,חור בצמ!דליה לש םינתשמ ,"...הביח ,לוקה
מ גרודמ ןייפאמ לכ .-' ! %רקיל םלוסב . ,הברה הגאדה רוזא # ' ."בר חוכ רוזא #
וחתיפ הלש תוגלוקהו קראלק 2 מ םייולת יתלב םלוס יתת 22 ינייפאמב םיקסוע םלוס יתת יתש .הלא םי%ירפ
"רמאמב %וריפ!םאה ) ו "רמאמב %וריפ! דליה ינייפאמ תא םימכסמ םיפסונ תומלוס ) םייגוזה םיסחיל םיסחייתמ
."רמאמב %וריפ!הדליו םא לש
לש הדבעמב לש רבח יע ,הכרעה םלוס לע דלי-הרוה ןיב םדקומה רשקה תא ךירעהל ונמוא םיבתוכ ינש
לש תונמיהמ יללכב גישהו קראלק 53..7 דע -3.-7 .םלוסה יתתמ דחא לכ לע
דע ועצוה וקדבינש תוחפשמה לכל ,ומלשוה תוינושארה תוכרעההש ירחא 2 ילאיצוס דבוע לצא ,1ועי םישגפמ
םירוהה ינש תולעב תוחפשמב ו תועובש ינשב םעפל עובשב םעפ ןיב הנתשמ היה תושיגפה לש תוחיכשה .קיתו
םע ותדובעב תנווכמ הנתשמ תיתוגהנתה השיגב שמתשה "לפ%מה!%סיפרתה .םירוהה ינש וללכנ דימת
הקימניד לש םינייפאמה תא ןיבהל הל רשפאש םירוההמ עדימ איצוהל התסינ איהש רמוא הז .תוחפשמה
םירושקה תויפיצפס לופי% תועצה חתפל ידכ ןכמ רחאל שמוש הזה עדיה .דלי-הרוה הדאיד לכ לש תיפיציפס
תאז תורמל איה .גוזה ינב לש ןיאושינב םי%קילפנוקה לע הפיקמ הרוצב דמלי לפ%מה : לשמל .הנישב הערפהל
רסוחו המכסה לש םימוחת אוצמל ,הנישב תוגהנתההמ סוקופה תא ביחרהל המזויה תא תחקול התייה אל
םיצור םהש ,םדלי לש הנישה תוגהנתהב יפיצפס %ביה ומיכסה םירוההש עגרב .תאזה היעבה ביבס המכסה
וא הבכשהה תעש לש הני%ורה בור לע %לתשה באהש ,םירוה ינש תולעב תוחפשמבש 1ילמה לפ%מה ,תונשל
דיקפתה ללגב תיקלח ,תובאש ןייצש ,ונלש ינילקה ןויסינהמ האב וז העצהל הביסה .הלילב תויוררועתהה לוהינ
סחייתהל ולכי ,םויה ךלהמב םדלי םע םילבגומה םירשקה ללגב תיקלחו ,החפשמב וילע הנוממה יללכה ילופי%ה
וספתו םיברעב תושישתו תופייע ושיגרה תובורק םיתיעל תוהמא ,ךכל דוגינב .תיתוכמסו הרישי ךרדב רתוי םהילא
.הזה שדחה דיקפתהמ ובהלתה +או וצר תובאה בורש סר%ניא היה רבדה .הז ןמזב דחוימב םישקכ םהדלי תא
.הזה שדחה ןוגראה תא לובסל ןהלש תלוכיב וא ןהילעב לש הלועפה +ותישב וקפקיפ םימעפל הלחתהב תוהמא
םא .םש םתוא ומשש עגרב ה%ימב םדלי תא וריאשישו תיפיצפס תיתרגיש הבכשה תעש חתפל ודדוע םירוהה
דליה תא עיגרהל ,הקידב ת%ישב שמתשי באהש ,הלאה םייונישה םע ןמזה לכ הכבי דליהש ובשח םירוהה
.םדרי דליהש דע םיליגר םילוור%ניאב
ב ' תקינכ% הרקחנ ,לופי%ב +תתשהל הצר אל יולגב אבאהש וא דבל התייה אמאהש וא ןהב רשא תוחפשמ
+וסבלו ה%ימה דצל הבישי ןכמ רחאל ,ה%ימב הבישיל דליה םע הביכשמ רובעי הרוההש רמוא רבדה .בוציעה
.קחרה אסיכה תא הגרדהב זיזהל
היה לופי%ה תושיגפ לש עצוממה רפסמה 3.4' ב 3 וא ודלי תוגהנתה לוהינב +תתשהל בריס אבאה םירקימ
םע ונתוא וריאשהו ,וקרזנ הלא םירקימ .תונייארל אובל בריס )' .לופי%ה תא ומילשהש תוחפשמ
הליל ימוליצ לש םיפסונ םיפוצר תוליל ינש ויה יוסינה ידלי לכל 2 ןמזב .הנורחאה 1ועיה תשיגפ ירחא תועובש
תפסונ ה%לקה םג היה .תויתוגהנתהה תומישרה תחא תא םגו הניש ןמוי םג +סונ עובשל ואלימ םג תוהמאה הזה
.תוצובקה ינשמ םהידליו תוהמא ןיב תיבי%קאר%ניא השיגפ ,הלק החוראו ישפוח קחשמ לש 3 רחואמ םישדוח
המישרה תא ואלימו הניש ןמוי דחא עובש ומשר תוהמאו +סונ יר%איכיספ ןויאר ורבע תוחפשמה לכ ,רתוי
.בוש תיתוגהנתהה
.עקרה ינתשמ לכב ומיאתה תוהמאהו תוקוניתה לש תוצובקה ינש
:תואצות
,דלי-םא תויצקאר%ניא גורידמ ,דליה תוגהנתה לע םינולאשמ ,יר%איכיספה ןויארהמ םיוסמ עדימב דקמתנ חווידב
.לופי%ה ירחאו ינפל הניש ידדממו
אלב% ) םג ומכ הלבקה ןמזב םייעובש ךלהמב לבקתהש המ לש םוכיס תקפסמ 3 ו 2 הכרעהה ירחא םישדוח
לש ךרואל ויה עצוממב 1ועיה תושיגפש הערפהה ילעב רובע .תרוקיבהו יוסינה תצובק לש תינושארה 2 ,תועובש
עצוממב ולבקתה םיגורידה 2-.- .הניש תוערפה םע תוחפשמ לש 1ועיה תושיגפ םויס ירחא תועובש
ירחא שילשמ רתויב ותחפ ,הבו% אלה הנישה ילעב לש דוקינה ,אלב%המ תוארל ןתינש יפל 2 םויסמ תועובש
רחאל +סונ ן%ק םוצמיצ םע ,1ועיה תושיגפ 3 םינשויהמ בו% םינשויה תא ולידבה ןיידע םה ,תאז תורמל .םישדוח
,תינילק הניחבמש תורמל ,ער ). לש הנישה תוגהנתהב יתועמשמ רופיש וגישהש הלאככ םמצע ו%פש תוחפשמ
תוחפל רופישה לע ורמש ונלש תוברעתהה תינכות תא ולביק םתחפשמש םידליש תנייצמ םג אלב%ה .םדלי $
.םייתסה 1ועיהש ירחא םישדוח יצחו
אלב% 3 לש י% ןחבמ לש שומישה ,תוארל ןתינש יפכ .םידליה לש יתוגהנתהה עדימה לע םוכיס תנתונ
ב חנצ לא יס יבה לע בו% אל םינשיה לש יתוגהנתהה גורידה ,%נדו%סה 3&7 תושיגפש הארמ ,ןמזה ךלהמב
.הנישה תויוגהנתהל %רפ ועיפשה 1ועיה .. ינבמ רתוי ויהש םידליה )$ םהיתוהמא ידי לע וגרוד ה%ילקב םישדוח
,לא יס יבה לעש הלאל םימוד ויה ןאכ תואצותה ,אלב%המ תוארל ןתינש יפכ .לא יס יב יס כאבנ0צא םלוס לע
.םירקימה ינשב תוכומנ תודוקנ םע
תיללכה תוגהנתהה לעו הנישה לע םהינש לע תיבויח העפשה התייה ונלש לופי%ה תקינכ%לש עיצה הזה עדימה
תוחפל בו% םינשויל וראשנ תרוקיבה םגו יוסינה תצובק לש 2 ונל רשפיא אל הזה עדימה ,תאז תמועל .םישדוח
לש םוי תועשב תוגהנתה לע ללכוה הנישה לוהינו תיתרגישה הנישה יבגל םירוהל 1ועיה הדימ הזיאב תוארל
תויצקאר%ניאה ,ונרכהש יפכ .וז הלאשל הבושת קפסל וסינ דלי-םא לש תויצקאר%ניאה חותינ .םידליו תוהמא
ל ודדוק 22 ל ומכוסו םי%ירפ 2 קחשמ .דחי םהניב רשקל וא דליל ,הרוהל תורושק ויה םייתשש ,םלוס יתת
אל חותינה ,תונוש תוקינכ% לש םיכרד שולשב חותינב שומיש .יאמצע ןפאב ודדוק הליכא תויצקאר%ניאו ישפוח
לכ לע םיקהבומ םילדבה הארה 2 תויפצת ךלהמב לופי%ה ירחאו ינפל תרוקיבבו יוסינה תצובקב תומלוס יתתה
ןאכ םגשכ .הלכאהה תויצקאר%ניא ןמזב םיקהבומ םילדבה ואצמנ ,תאז תמועל .דלי-םא ישפוחה קחשמה
לצא תוגהנתהב תולכסב םילדבה ויה ,לופי%ה ירחאו ינפל ,תוצובקה יתש ןיב ולדבינ אל םאה לש תויוגהנתהה
םידלי לצא םיכומנ ויה הלחתהב םכרע בל תמושתו םילאיצוס תולוכי ,קוניתה לצא ןוגראה .יגוזה רשקבו דליה
רופיש וארה יגוזה רשקה לע םלוסה יתת ינש םג .לופי%ה ירחא יתועמשמ ןפואב ולדג לבא הבו% אל הניש עלעב
.1ועיה ירחא הבו% אלה הנישה ילעב לצא יתועמשמ
:ל וליבוה ונלש םגדמב הנישה תוערפה ילעבל לופי%הש עיצמ רבדה . הנישה תויעבב תיתועמשמ הדירי .
.הר%מה תייסולכואב ) לע ךומנה דוקינב םיאורש יפכ הבו% אלה הנישה לצא תיללכה תוגהנתהב רופיש . )
ו םימו%פמיס תומישר 3 הלק החורא ןמזב הנישב תוערפה םע תוקוניתו תוהמא לצא היצקארקניא יישקב רופיש .
.ישפוחה קחשמה ןמזב אל ךא
תומישרב וגרודש יפכ ,הלבקה ןמזב םידלי לצא תוגהנתהב תוערפה הדימ הזיאל דע התייה ונלש האבה הלאשה
תא וגריד םידדמה ינש םאה ,הלבק ןמזב הלכאהה תויפצת ןמזב דלי-הרוה םע םיישקל ומאת ,ונלש םימו%פמיס
1ועיה תינכות רתויב הרזע םידלי הזיאל ךירעהל ונל רשפאת וז הלאשל הבושתהש וניוויק .רדסה ותואב םידליה
תוגהנתה תוערפה ,הניש תוערפה ןיב רישי רשק םויק חינהל היה רשפא ,הובג ילילש היה םאתמה םא .ונלש
.האושמב םירחא םינתשמ לולכל היהי ךירצ ,םיכומנ ויה םא .דלי-הרוה ןיב םיבייחמ םירשקו
ירחא תונוש תוגרדל ותוגהנתה תא הנשי "ילאודיווידניא! והשלכ דלי הדימ הזיא דע תעדל וניצר ןכ ומכ ונחנא
תוגהנתהה תויעב םע הלאש וא לופי%המ הווש תלעות וקיפי םידליהש ואש וננע% ונחנא .ונלש תוברעתהה תינכות
ןמזה ךשמב גוריד ותוא לע ורמש םידליה ןושארה %ירסתב .תלעות הברה יכהה תא וקיפי רתויב תוהובגה
ןיב םאתמה םדקמ ,רתוי הבר הערפה ילעב לע לופי%ה לש תשגדומ רתוי העפשה התייה םא .םהיתוהמא תכרעהב
.יבויחל ילילשמ םיזז ויה ןכמ רחאלו םייתלחתהה םיגורידה
היה ךכ םא .םירחא לע רשאמ רתוי ךורא ןמז םידליהמ קלח לע עיפשה לופי%ה םאה הלאשה ןכ ומכ התייה
.הריקחה תושיגפ ינש ןיב םיכומנ וא םינותמ רתוי ויהי םידליה לש ,םיגורידה לש םאתמהש םיפצמ ונייה ,רבדה
תיתוגהנתהה הכרעהה ןיב םאתמה םדקמ גורידה רדס תא ונבשיח ,רתוי תרחואמה הלאשל הבושת לבקל ידכ
גוריד תומלוס ינש לע .ןוסריפ םאתמ םדקמב שומיש יע ,לופי%ה ירחאו הלחתהב םירקימה ינשב ,םידליה לכ לש
רחאלל הלחתהה ןיב םאתמה ,םימו%פמיסה 3 רחאל ךשמהה יגוריד ןיב המאתהה .םינותמ ויה םישדוח 3 ו 2
.תוהובג דואמ ויה םישדוח
רחאלו יתלחתהה גורידה ירחא םהלש םיגורידב םיביצי יד וראשנ םידליהש הארמ הז 3 ,תוגהנתהה גוריד םישדוח
.ךורא ןמז ךרואל םייונישל +קות רב םירו%קידניאכ שמשל םילוכי הלא
אלב% $ הלבקה ןמזב דלי-הרוה יישקו תוגהנתה תערפה לש תיתלחתה הגרד ןיב םימאתמה תואצות תא תנתונ
רחאלו 3 ולביקש דלי-םא תויפצתל םימיאתמ יתועמשמ ןפואב םיגורידה ינשש ןייצמ הז .לופי% לש םישדוח
לש תומלוסב הובג גוריד הליחת ןכל .החוראה ןמזב ולבקתהש תויפצתה םע תוחפ לבא ישפוחה קחשמה ךלהמב
םאתמ !היצקאר%ניא ידדמ דלי-םאה לע םיכרע ,י%מלבורפ ,ךומנ םע םירשוקמ תוגהנתהב ןמ0צירו כאבנ0צא
דמצב תויוגהנתההו דליה םע תויצקאר%ניאב ואבינ םארג-ןמ0ציר לש םינושארה םיגורידה ,ךכמ רתוי ."ילילש
ליגל תחתמ הניש תוערפה םע םידליש עיצמ הז ."יבויח םאתמ! הלכאהה תייצאו%יסב ) הליחתב םהיתוהמאש
םהלש תויצקאר%ניאב רתויב ברה רופישה תא וארה ןמ0ציר לש תיתוגהנתהה המישרב םייתייעב יכהכ םתוא וגריד
2 .לופי%ה םויס ירחא תועובש
:ןויד
תיללכה העפשהה לש הניחב יע המודקה וניתדובע לע ביחרמ םידלי לצא הנישה תוערפה לע יחכונה רקחמה
הרזעש םיארמ תואצותה ,יללכ ןפואב .םוי תעשב תוגהנתה לע הל שיש הנישה לוהינב תיפיצפס תוברעתה לש
.חתפמה ילפ%מ םע םוי תעשב םהלש תויצקאר%ניאל הליעומ םג הבו% אלה הנישה ילעבל תילילה תוגהנתהב
רופישל הליל תועש לוהינמ הרבעההש חינהל לוכי דחא .תאזה העפותה תא ןיבהל תוירשפא םיכרד ינש שי
לש רתוי בו% יללכ חור בצמ לשב רקיעב תויהל הלכי הרבעהה .רדגומ יתלב תויהל לוכי םוי תעשב תוגהנתהה
,תאז תורמל .תויצקאר%ניאה לכב םירדגומ אל םייונישל הפצנ ,ךכ רבדה םא .רתוי םינשיש ןוויכ דליהו םאה
.לופי%ה רחאל דלי-םא תויצקאר%ניא ךלהמב ןתוגהנתה תא וניש אל תוהמאה ,יחכונה רקחמב
רתוי שיגרהל םהל ומרגש! םירוהל םייפיצפס םייתוגהנתה תונורקע "ריבעה!רדיש לפ%מהש איה תרחא תורשפא
הז .תורחא תויצאו%יסל וללכוה תעד חסיהבש "הרוהכ םתוגהנתהב םייתוכמס וא םיי%לחה רתוי םתויה יבגל חונב
תוהמאל םינתינש ,ה%ושפו תיפיצפס דואמ תוברעתהש וחווידש ,ולש תוגלוקהו רמארק יאצממ תא תמאל לוכי
םייוניש ,וזה הרעשהה תא תמאל ידכ .דליה תויוגהנתה לש בחר חוו%ל ביחרהל תו%ונ ,תוגאוד לבא תודר%ומ
היהל ןבומכ הז .םידליה לש הלא רשאמ םי%לוב רתוי תויהל םיכירצ ויה תוברעתהה תובקעב םאה תוגהנתהב
.הרקימה
םתוברועמב תרוקיבה ידלי לש הלאמ הלבקה ןמזב ולדבנ אל בו% אל םינשויה לש תוהמאש ןוויכ,ךכמ רתוי
ויה הלא גוזב תויוגהנתהב םג ,תאז תורמל .הז םוחתב רכינ רופישל םיפצמ ונייה אל ,תויתבוגתב וא תישגירה
.לופי%ה רחאל רקיעב ונתשהש תוהמאה אלו םידליה
רופיש ונייצ םהדלי לש הלאש דועב לופי%ה ירחא יוניש %עמ וארה תוהמאה לש תויוגהנתה ןכ םא המל
אל תוהמאהש ןוויכ תויהל לוכי הזש םירעשמ ונא ,ןאכ ת%לחומ קפסמ אל ונלש יחכונה עדימהש דועב 3יתועמשמ
תובאה ויה הלאו ןכתי ןכל .הנישה תויעב לוהינב לפ%ל תובאהמ ונשקיבש ןוויכ ,תישממה תוברעתהה תא ועציב
ןיב תויצקאר%ניאה תא תורישי ונחב אלש דועב .םהידליב םייתוגהנתה םייוניש ומזייו שדח ילוהינ ליי%ס וחתיפש
םהידלי תולוכיב רופישה עבנ םהמו ,םהלש לוהינה תולוכי תא ורפיש תובאהש םירעשמ ונא ,םהידליו תובאה
לש השימג רתויה תוגהנתהל םידליה יע ורבעוה הלאה םישכרנה םישדחה תולוכיה .רתוי בו% םתנש תא להנל
.םהיתוהמא םע םהלש יגוזה רשקב ונחב ונאש םויה תעש
ריבס יכה תוצובקה ינש ןיב ולדבנ ישפוח קחשמ ןמזב תויוגהנתהב אל ךא הלכאהה תויצקאר%ניאבש אצממה
העודי רבדה .תולקב רתוי םייתיעב תוגהנתה יסופד םילגמ יללכב תונבומ רתוי תול%מש הנחבהל רושקש
קחשמ תויצאו%יסב םיליגר םידלימ םינחבומ יתלב םניהש ,םיאליגה לכמ םייבי%קארפיה םידלי לע תורפסמ
.תורחא תונבומ תומישמ וא הדימל ןמזב םתוגהנתהב ןוערגה תא םיארמ לבא ישפוח
דועב .דלי-הרוה לש ןכמ רחאל תופצינ תויצקר%ניאו הלבקה ןמזב וחוודש תויוגהנתה ןיב םימאתמה ,+וסבל םנשי
םג ונלש עדימה ,תופצל היה ןתינ ןמזה ותואב תופצנו תוראותמ תויוגהנתה ןיב םינותמה םייבויחה םימאתמהש
רבדה .לופי%ה ירחא היצקאר%ניאה תואצותו הלבק ןמזב תויוגהנתה גוריד ןיב םייתועמשמ םימאתמ המכ הארה
,רתויב םהל ורזע ונלש תויוברעתהה ,רקחמל הסינכה ןמזב תוגהנתהה םלוסב הובג יכה ולביקש םידליש היצמ
רתוי םירגוב םידלי לצא וילאמ םירורב תוחפ הלא םייובינ המל .םיכומנ יכהה םיכרעה תא ןכמ רחאל ולביקו
כ שי לא יס יב יסל .רורב וניא לא יס יב יס ב וגרודש 2& "םארגו ןמ0ציר לש! לא יס יב לש דועב םי%ירפ
קר שי 5 םורגל יושע רבדה .םי%ירפ
םגדמה ,ךכמ רתוי .דלי-םא לש תוישממ תויצקאר%ניאל רושק תוחפש בכרומ רתוי ילכ תויהל ןושארה ילכל
תוחפ קדוב ילכ רשאמ קייודמב רתוי תאז +קשל יושע ןושארה ילכהו תויר%איכיספ תוביסל סחייתה אל ונלש
םיתמואמ תויהל םיכירצ תואצותהו ן%ק היה תוגהנתהה תדידמ ילכמ דחא לכל םגדמה לדוג ,+וסבל .יפיצפס
.רתוי הלודג הייסולכואב
תינכות לש תלעותה תא דעתמ רורבב הזה חווידה ,םוכיסל
.הניש תוערפה ילעב םידלי לצא תיללכ תוגהנתהו הניש םירבדה ינש רופישל הלק תיתוגהנתה תוברעתה
תויצקאר%ניאב רופישל הרוהל דקוממ 1ועימ יונישל רבסה תתל םילולעש םינונגנמ המכ םייעצמ םג תואצותה
לש תויצקאר%ניאב םיירשפאה םילדבהה תא %וריפ רתויב דעתל ךר%צנ תידיתע הדובעב .דלי-הרוה ןיב יללכב
לודג םגדמ םע "בוש תושעל!קתעומ תויהל ךירצ ונלש רקחמהו ,הנישה תוערפה ילעב םדלי םע תוהמאהו תובאה
.העורג הניש ילעב םידלי לש רתוי
תוינמוסר!ב לו!יט
• לע תויתועמשמ תוכלשה ןהל ןיאש ךכ לעו תועפותה תוינמז לע םירוהל הכימתו רבסה ןתמ
.דיתעב דליה לש ודוקפת
• .עוריאה ךלהמב עצפי אל דליהש ידכ תוחי%בו תוריהז יעצמא ת%יקנ
• .הניש ךסח ,1חל ,היגולתפוכיספ :עקר ימרוג רוריב
• תנמ לע םיעוריאה לע דליה םע החישמ תוענמיהו עוריא ידכ ךות תוברעתהמ תוענמיה
.ומצעב הדוזיפאה ךותמ תאצל דליל רשפאל
• כ לש # תנמזותמ הציקי .' # 3& העשב םישחרתמ םיעוריאהשכ ,עוריאה ינפל תוקד
.העובק
י"ולויבה ןועשה תוער!הב לו!יט
:הר%מ ידכ שדח ינאידקריצה רוזחמה לש תובצייתהל עיגהלו תוליגרה תועשל ימינפה ןועשה תא ןווכל
.ןמז ךרואל רמשיי יונישהש
:דציכ . . היפרתונורכ ב םדריהל ליגרה רגבתמ לשמל # בכועמ תוחפ ןועשה רשאכ! המדקה # . "הלילב
ב םדריהל ליגרה # רגבתמ לצא אקווד! תית%יש הייחד וא 3 תעש לש "תבכועמ הניש תזאפ לעב הלילב
.הנישל הכילהה
) . רואל הפישח יע לופי% .ברעה תועשב קזח רואל הפישחמ תוענמיהו המכשהה רחאל העש יצחכ קזח
3 ןינו%למ. .תורישי ןומרוהה תלי%נ #
רמאמ 2. טוילאו ןהאק%םידלי תנש תאו!ר לש תו"הנתהב תילו!יטה תוליעיה –
$ריצקת
.םידליב הניש תוערפה לש םירקמ הברהל לופי%ל תורשפאכ התהוז תיתוגהנתה תוברעתה
תא דומאל ידכ תויגולוכיספ תורודצורפ לש הצפהו םודיקל היופכ הל%מ ,ןויר%ירקה סוסיבל ונצמיא ונחנא
-דחא :תוברעתהל םיבו% םיסוסיב השולש .הניש תוערפהל תוגהנתהב תוברעתה רואיתל תססובמה תורפסה
.הלילה תועשב תוציקיב תוחיכשו הבכשה תעשל ולגתה ,הליעי יאדול בורק תוברעתה תחאו החי%במ תוברעתה
.החי%במכ בשחהל ידכ תקפסמ תיריפמא הכימת תוציקיו הליל יתועיבל תחא תוברעתה קר
ידכ קיפסמ ורקחנ אל תוימתיר תועונתו הליל יתועיב ,ינאידקריצה בצקמב תוערפה ,הר%מ ,תיתוגהנתה תוברעתה
.תיריפמא הכימתב וכזיש
אובמ
! םידלי תאופרב םיקסועה בר ברקב תויבקעב והוז הניש תוערפה .-3 הבו% הליל תנשש תויאר ואצמנ הנורחאל ."
םירשוקמ הניש ישובישש ןמזב.ןורכיזה קוזיחו הדימל ,חמה לש תמדקומה תוחתפתהב בושח דיקפת תקחשמ
תוסחייתה םישרוד הניש תוערפהב -םידליה יאפורמ קלחש תורמל.הכומנ תישגר תוסיו תלוכיו תוגהנתה תויעבל
תוגהנתהל םיחמומש תנמוימ תוברעתהו תיאופר הכרעה שרוד ברה "היספלוקרנו ,הנישב המישנ םוד! תיתפורת
תוערפהל תיתוגהנתה תוברעתה לש תוליעיה תא ךירעהל איה הז רמאמ לש הר%מה .התוא וקפסיו הפורת ומיאתי
.הינמוסרפו הניש ינמזב תוערפה ,תויליל תוציקי ,הבכשהה ןמזב בוריסל דוחייבו תוחיכש הניש
-ב .--2 רשקתמ תובורק םיתיעל .יפיציפס ןויר%ירק חותיפל הדקש,תיאקירמאה םיגולוכיספה תדוגאמ הצובק
.תוברעתההו ודיצלש תוירפמאה תוכימתה לקשמ לע ססובמה יגולוכיספ לופי% דומאל ידכ סלבמצ ןויר%ירקל
הכימתב ןייפואמ הוותה סלבמצ ןויר%ירק .תוברעתהה לש תוליעיה תכרעהל דעיה ןקתל ךפוה הז ןויר%ירק
.תוליעיב תיאדול הבורק תוברעתה וא ב%יה תססובמ תוברעתה ןובשחב חקולה רקחמ לש תיחרכה
לש הגירח היהשכ תלעות התארה ב%יה תססובמ תוברעתה ש אוה הלא תוירוג%ק יתש ןיב ינושארה ןוידה
.הייפצה הנתשמבו בלה תמושתב %לשש "וביסלפ! המד יבצמ וא רחא לופי%
הנורחאל ופיסוה םידליב "םיגולוכיספ! םילפ%מהש החי%במ תוברעתה לש הירוג%קה תא ונללכ םג ונא
לע לבקתמ תויהל ןויערה תא ואיבהו תוימינפ תויריפמא תוכימת וארה הלא תויוברעתה .סרבמצ ןויר%ירקל
.סרבמצ ןויר%ירקל היואר היהתש ידכ תיחרכהה תיגולודו%מה הדפקהה הרסחה לבא .תעדה
:תויליל תוציקיו ןושיל תלל תוד"נתה
רושק םידוליו תו%ועפ ברקב הניש תוערפהב לופי% יבגל רתויב ןוכנה .םידלי תאופרל םיסחוימ הניש ידודנ םיתיעל
לקתנ הניש ידודנב שומישה םג ךכ היצקלסיד ןשוימה חנומה ומכ .הנישב הכילהו ןושיל תכלל תודגנתהל
םירגובמל סחוימה יתורפסה חנומל לבלבמו ליבקמ ,הניש תוערפה +דעומה חנומה ,תוגייתסהב הנורחאל
המגודל .הנוש תוברעתהו ידוחי יתביס הנתשמ םע ןחבומ הדש איה הנישה םוחתב םידלי תאופר הניש ידודנ
יבי%קא ןפואב םידגנתמ םידליש ןמזב ,םהיתונויסנ תורמל תומדרהב םיישק לע םיננולתמ הניש ידודנ םע םירגובמ
.ןושיל וכליש םירוהה לש םהיצמאמ תורמל
םו%פיסש סחי/לופי%ו ,דחי םימייקתמ םה ברלש ןוויכ הנישב הכילהו תומדרהב תוערפה ,םיבישחמ ונא הז םוחתב
הנישל הבכשהב קר אל יחרכה סק%ש הדבועה יע םירבסומ הארנכ םיאצממה .םירחא םג לילכמ םיתיעל דחא
.דליה לש הנישה לגעממ קלח םהש הלילה ךלהמב תוציקיב בקעמ חוד םג םג הלא
רוציל לוכי אל דליהשכ "תירוה תוחכונ ,דונדנ ,הלכאה! הנישה ןוגראל תולגתסה יא לע םיכמתסמה םידלי ןכל
.הלילב םימעפ המכ רוזחי עויסה סק% ,ומצעב
.ונלש רוקיסה חוד תא רומשנ ונא ,אשונב הפיקמ הריקס הנורחאל איצוה לדנימש ןוויכ
-ב%יה תססובמ תוברעתה
1וח .רקובה דע "יכב ,תוינויגה אל תושקב! דליה לש ותוגהנתהמ םימלעתמו ה%ימב דליה תא םימש # הדחכה
הניש תוערפהב רחא לופי% לכמ רתוי םירקחמב הכרעוהו הקדבנ הדחכהה .דליל הנכס וא ילוח לש םירקמבמ
/קוזחתל ירשפא יפיציפס קוזיח םויס .ב%יה תססובמ הב תוסנתההו םירוהל הנבהל הלק הרודצורפה .םידליב
הדחכהב שומיש לש תמדקומ הבוגת .ןמז ךרואל וז הבוגת לש םירקמה תא תיחפי "יכב! הבוגת ןתמ רומיש
םיחוקיפ לש בר רפסמ רחא תובקוע הלא תומדקומ תובוגת ,חוקיפ רסוח לש םירקממ בכרומ הבכשה תויעבב
בהעיפומ הרודצורפה תוליעי .םייוסינב תוצובק ןיב רתוי תולודגו אשונ תוינכת ךותב ' לש םילודג םירקחמ $
ב%יה תססובמ תוברעתה# לש ןויר%ירקה תא תמלוה הדחכהש רורב ךכמ האצותכ .םינוש םירקוח תוצובק
.תויליל תוציקיו הנישל הבכשה תוערפהב
לש תינ%נופס תוששואתהו תרחואמ הדחכהל תוצרפתה תבוגתב לאיצנ%ופה אוה הדחכהב ישארה ןורסחה
וסנתהש םידליב רתוי תוחיכש תויהל תולוכי תוצרפתה תובוגתש םיעיצמ דיפמלבו 1נרפ .תויתיעב תובוגת
םיעדומ ויה אלש םירוה .תירוה תוחכונ םע הדחכה וא תיתגרדה הדחכהל האוושהב "םאות אל! הדחכהב
קוזיח תריציב תיתייעבה תוגהנתהה לש קוזיח ליחתהל תעד חסיהב םילוכי ,תוצרפתהה תובוגתבש לאיצנ%ופל
.הדחכהה ךילהתל תודגנתהה תא דיתעב תודגנתהה תא לידגהל ךכ לשבו זול לש ןיגורסל
-תיתגרדה הדחכה
לש הקידב םע ללכ ךרדב תבלושמה הדחכה לע תוססובמ ןלוכ ךא ,תונוש תויסרו וראות הרודצורפה תקידבל
הרוה לכ .תיתגרדה הדחכה -הדחכהה תתחפהב הבו% האצות אצמ ןו%ואל .ןמזה םע םישלחנ םיתיעלש םירוהה
ךשמבו םימי העברא לכ ותוהש ךשמ תא םצמצמ י%מ%סיס ןפואב ךא דיימ ביגמ )5 החיכשה היסרווה .םימי
ןמז תפוקתל דליה לש תמלוה אל תוגהנתהמ תומלעתה הב םיברועמה ,הדחכהה לש תיתגרדה הלדגה איה רתויב
! הפוצר ' , .& , .' .םיבקוע תוליל וא הלילה ךלהמב תוקידב לש +יצר רבעמו "תוקד
לש תוליעיב תוכמותש תויארקאו תוחקופמ רקחמ תוצובק שולש עגרכ םנשי םינורחא םירקחמ ינש לש תפסותה
רישכהל תקפסמ הכימת שי ,תונוש םירקוח תוצובק שולש יע ומסרופ הלא םירקחמש ןוויכ .תיתגרדהה הדחכהה
.תויליל תוציקיו הנישל הבכשהל תודגנתהב לופי%ל ב%יה תססובמכ תיתגרדהה הדחכהה תא
הלד המאתה ,תואצותה לש החלצהל תי%ירק העפשה שממ ןיא הארנכ תוקידבה ןיבש לודיגלש ןמיס הנשי
תאז דבלמ תיתגרדהה הדחכהה לש ההז לודיגב תילמינימה הקידבה וא הריהמה הקידבה תא הנייפא
.עובק רעפב קוזיח ןה תוקידבה ןיבש הפוקתה
האוושה תצובקו הלחתה וק התיהש תחא הצובק ,רקובמ אל דחא יוסינ תואצותב תובו% תואצות הגיצה וז היסרוו
.הל תומודו וז הקידב תרודצורפב וכמת םיחמומ הברה .תחא
יכב לש רתוי תואצותל תואיבמ הארנכ ןה תוקידב לש תורודצורפ ,תמאות אל הדחכהל האוושהש איה העצהה
םירוההש "יכב ! תוגהנתהה תא קזחל קיפסמ חוורמב הרוה תעפוה קרש ללגב הארנכ תאז .םידליב הקוצמו
.לסחל םיסנמ
-םירוהה ךוניח/תמדקומ תוברעתה
שומישב ויה תויתוגהנתה תויוברעתה לש ןווגמ .הנישב תוערפה עונמל ידכ תמדקומ תוברעתה לש תוריש קופיס
תרגש תבו%ל תוינייפוא תויג%ר%סא .םיאירב הניש יסופד לש תמדקומ תוחתפתה םדקל ידכ םינוש םינפואב
םישל איה הצלמהה .הלילה ךלהמב תוציקיל םירוה תובוגתו ,הניש תארקל םיסק% םע םירוה תודדומתה ,הניש
ירחא הנישל הרזחו הבכשהה ןמזב תומדרהל תימצע תלוכי םדקלו ,רע ןיידע ךא ינונשי אוהשכ הסירעב דליה תא
קיסהלדנימ ,תמדקומה תוברעתהה תוליעיב םיכמות םילודג םירקחמ השולשו דחא ן%ק רקחמ .ררועתמש
.ב%יה תססובמ תוברעתה ןויר%ירקה תא תמאות העינמ תייג%ר%סאכ םירוה ךוניח יכ םירקחמה תואצותמ
הצקיה ןומייס )25 ליגב תו%ועפ )-3 יוסינה תצובק ,תרוקיבה 0בקל וא "תוברעתה! יוסינה תצובקל תועובש
ל ושרדנ $' ליגב .תו%ועפב הניש תלוכיו תואמצע םודיקל םירוה ירושיכו תודדומתהל הדימל לש תוקד 2 תועובש
עצוממב ונשי יוסינה 0בקב תו%ועפ - רוזעי ילוא הז עדימ .תרוקיבה 0בקמ תו%ועפ רשאמ עובשל רתוי תועש
העינמ תודוא תמאה תא םסרפל ידכ עדימ +וסיאב ולשכש הז םוחתב םירקחמש תמדקומה השלוחה תא אוצמל
.תמדקומ תוברעתה לש תיעב%
תנמזותמ תוררועתה
בוציע לש דדוב הרקמב לווהו ראגקמ יע תורידת הליל תוציקי ךרוצל הנושארל הסונ תנווכמ תוררועתה
לע הססבתה הרודצורפה .רקחמ לש הלודג האוושה תצובקבו,םירקחמ ינשב הכראוה זאמ הרודצורפה .שדחמ
לש תנמזותמ תוררועתה ךכ רחא .תוינ%נופס תויוררועתה לש יסיסב בצמ .'-3& קוניתהש ןמזה ינפל תוקד
יפכ"העגרה ,דונדנ ,הלכאה! תוליגרה תובוגתב ךמתנ %ועפה תנמזותמ תוררועתה לכ תעפשהב .ודבל ררועתמ
לוכי דליהו ומלענ תויוררועתההש דע ית%יש ןפואב לדג תויוררועתהה ןיב ןמזה ךשמ .דבל ררועתמ היה םא היהש
תויוררועתהה תא תלסחמו הנישה ןמז ךשמ תא הלידגמ תי%%יש תנמזותמ תוררועתה .הלילה לכ ןושיל
יתשש ואצמו תמאות אל הדחכה םע תנמזותמ תוררועתה וושה ןוסנו0גו %רקיר .םזגומה יכבהו תוינ%נופסה
.רתויב תוריהמה תואצותה תא שי הדחכהלו ,תויליל תוציקי לע תועיפשמ תוקינכ%ה
החי%במ תוברעתה
תירוה תוחכונ םע הדחכה
השיגה .תודרפהה תדרח לשב םיעבונ םידלי לצא תומדרהה תיווחב תויעבש החנהה לע תססובמ וז הדחכה
םלעתמו הניש +ייזמ אוהשכ עובש ךשמל ה%ימה התואב אל ךא הנישה רדחב ודלי םע ןושיל הרוהל תארוק
איה החנהה .דליהמ דרפנ רדחב ןושיל ליחתי הרוהה עובש ירחא ."הדחכה! דליה לש תמלוה אל תוגהנתהמ
וז הרודצורפ ואצמי םירוה .רתוי הריהמ תומדרה םדקתו ותוא עיגרת תירוהה תוכחונל דליה לש ותועדומש
,הלודג רקחמ 0בקב הליעיכ הכחוה תירוה תוחכונ.תמאות אלה הדחכהה רשאה תוקבדל ליבוהלו רתוי תלבקתמכ
1נרפ .םידלי לצא תומדריהב תוערפהמ ר%פיהל ידכ הריהמ הקידב תרודצורפל תואצותה תאושה תגצה
תוציקיב תוריהמ תואצות הינשל ,תירוה תוחכונ םע הדחכהו תוקידב םומינימ יע הדחכה יכ וקיסה דיפמלבו
.ירשפא לופי%ל תאז ךפוהש המ .הדחכהל תוצרפתה לש תורחואמ תובוגת רתוי תצק םע יכבו תויליל
.הבוגת תולע םע תומדרה תייחד /תיבויח הרגש
.תוגהנתהב יונישל םרוגכ יוריגב ה%ילש לע תוכמתסמה תומוד תויג%ר%סא ןה תומדרה תשלחהו תיבויח הרגש
אל תוגהנתה תלסחמ וא הני%קמ ילוא תיסיסב הדחכה תרודצורפש ךכ לע תועיבצמ תוגהנתה םוצמצל תורודצורפ
גישמהל היושע תיבויח הניש תרגיש .תויפולח תויוגהנתה לש תולגתסה תלדגה וא דומילב תלשוכ לבא תמלוה
תולוכיו הנישה ינפלש ןמזה לש תמלוה תוגהנתה םידלי דומילל תובצעמ תורודצורפ תלדגהב םינוש םיקלח
תוביס סוסיב ךות ,הריהמ תומדרה יסק% חי%בהל ידכ תומדרהל ינמז בוכיע תללוכ הרודצורפה .תומדרהל
תרשרששכ .דליל הרוהה ןיב תויצקאר%ניא תרשרשו "הניש תארקל תיבקע הרגש! תומדרהל תומלוה
תגשהל דע ברעה לש רתוי תמדקומ העשל בלש רבוע ךילהתה לכ ,רהמ םדרנ דליהו ב%יה תססובמ תויוגהנתהה
.הר%מה
רובע לופי%ב הנושארל שומישב התיה הבכשה יסק%ו תיבויח הניש תרגש תרודצורפ 3 .םעז יפקתה םע םידלי
םוחתב םימוד םירקחמב ומכ .תומדריהל תונעיה היה גשיההשכ םירקמה תשולשב תיבי%קפא התיה תוברעתהה
0בק יתש .םידליה לש הנישה יסופדל רסמתה אל לבא "תומדרהל תודגנתה! יתוגהנתה עדימ +סא רקוחה ,הז
הבו% הרדגהב שמתשה הלאה םירקחמהמ דחא .תיבויחה הרגשה םע תוליעומ תואצות לע וחוויד תולודג יוסינ
.החי%במ תוברעתה לש הירוג%קב תיבויח הרגש תפלחה .ירקמ הצובק בוציע
לצא הניש תרבגהו ,תורומח הניש תוערפה לסחל ידכ תיבויח הרגש לש תויצאירוב ושמתשה רשיפו הזיפ
ךרעב לש בוכיע לכ םדוק ברעמ תומדרה תשלחה .םידלי 3& ! רהמ םדרנ אל דליה םא .דליה לש תומדרהב 0קד
.'-3& וא העש יצחל רע ותוא םיריאשמו ה%ימהמ דליה תא םיאיצומ רשאכ הרודצורפה לע רוזחל רשפא "0קד
םדריהל חילצמ דליה םא .רהמ םדרנ דליהש דע תכשמנ וז הרודצורפ .ה%ימל רוזחל ול םיריתמש ינפל העש
.הר%מה תגשהל דע התחפהב ךישמנו אבה הלילב העש יצחב ךילהתה לכ תא םידקנ ,רהמ
.תורדגומה הנישה תועשל רבעמ ןושיל ול ןתינ אלו העובק העשב ררועתי דליה ,לבגומו ןנכותמ הנישה ןמז
.הנישה תשלחהו תומדרה לש ינמז בוכיע לש חיכש ביכרמ תוקלוח תיבויח הרגשו תומדרהה תשלחה
,תקיודמ הרגש ןנוכל ומכ םירוה לש תובוגת לש בחר ראו%רפר תשרוד תיבויח הרגש יכ ונייצ רשיפו הזיפ
ילב וא םע תומדרהה תשלחה ה%ימהמ אצי דליה םא הרגשה לע ןמזה לכ רוזחלו ,הרגשב ביכרמ לכ חבשל
תשלחה ,וז הדוקנב .בוציעה אשונב חוקיפ םהב לעפוהש םירקחמ תואצות ילופי% שמחב הכרעוה תולע תבוגת
הר%מו תיסיסב הדחכה תרודצורפל רתויב החי%במה הבי%נר%לאה איה הארנכ הבוגת תולע םע תומדרה
.תוירקמו תולודג תוצובק תאוושה ירקחמל
לופי% וויהש ,חקופמ 1ירמתו הניש תלבגה ,תויתוגהנתה תויוברעתה יתש לש בולישל התמד הרודצורפהש ןיינעמ
.הינמוסניאמ םילבוסה םירגובמ לצא רתויב ליעי
לופי%ה תעפשה לדוג
תיתועמשמ הגירחה איה לופי% תוליעי םידמואשכ סלבמצ לש ומכ הדימ תמאב שומישב תחא השלוח
יא תאז תורמל ,תי%סי%%ס תועמשמ לש הבו% תוריבס קיפמ כדב לודג םגדמ .האצות רוחבל ידכ ,הקי%סי%%סב
תויתועמשמ תויאופר תואצות וא רתוי תוקזח תואצות בינת תוברעתההש תי%סי%%ס תועמשממ קיסהל רשפא
לע תוכמתסההמ 1וח תוברעתהל תויריפמא תוכימת לע תוריקסב הללכהה לע 1ילמי לופי%ה %קפא לדוג .רתוי
.תי%סי%%ס תועמשמ
ןמזב .תו%ועפל יסחי ןיידע םידליב הניש תוערפה לש םוחתה הינמוסניא םע םירגובמ לע םירקחמל האוושהב
ומסרפתהש .) םינתשמה תואצותל תיבקע הברק םע הניש תוערפהב תוברעתהה אשונב םימייקה םייוסינ
םילוכי ונא .םינתשמה תואצותב תוירקמ תוצובק ירקחמ לע תשקעתמ םידליב תקסועה תיאופרה תורפס"...!
הרקמ לכב %קפאה לדוג ."םידליב הניש! תורפסב םייוסינב לופי% תואצות לש ירקמ קלח וא םירקמ המכ תוהזל
ידכל עדימ תורוקמ רפסמ +ורצ ,תויוברעתה לש בולישב שומישהש ןוויכ םירקחמהמ קלחב בשחיהל אל לוכי
עברא לש םתוליעי תא וכירעיש תוירקמ רקחמ תוצובק עבראמ %קפאה לדוג תא בשחל םילוכי ונא .דחא
לש תודידמ שש ינפ לע "תיבויח הרגשו ,תנמזותמ תרורועתה ,תיתגרדה הדחכה ,הדחכה ! תונוש תויוברעתה
%קפאה לדוג הנתשמ."הבו% הניש ,הבו% תומדרה ,םעז יפקתה ךשמו תורידת ,תוציקיה ךשמו תורידת! תואצות
הלב% האר ! םיכרעומ הדידמה ןמזו םינתשמה תואצות ,רקחמ יולתכ ןובשחב חקלנ . האוושה לע ססבתהב ."
עצוממ תמאתה םע ,תווש תואצות תוקיפמכ ואצמנ תיבויח הרגשו תיתגרדה הדחכה ,הדחכה ,םירקחמ לש הרישי
%קפאה לדוג "#1.&/: 1.&&: 1.%& תויוגהנתה עברא לכ ,םינתשמה תואצות ברש ןייצל בושח .המאתהב
הלע תוברעתהה " # 0./0 הלב% האר! . ! הלודג תילופי% העפשה ןוייצ " 2& םע םידלי רובע הז %קפא לדוג ."
.הניש ידודנ םע םירגובמ רובע אצמנש %קפאה לדוג םע דיחא ןפואב %עמכ הוושומ תומדרהב תוערפה
ללוכ ,דחיב תוברעתהו תוגהנתהב %קפאה לדוגש קיסה ןירומהמגודל M#0.// הניש תליחת M#0.&% רפסמל
.תומוד תואצות ואצמ תובקוע תוי%ילנא תוריקס יתש .תויליל תוציקי
לש עצוממ %קפא לדוג אצמ 0תימס &.-2 ל רבעמ ' תבייחמ תוריהז .תוגהנתה תוברעתה לש םינתשמ תואצות
.םינתשמה תואצות ורחבנ ןוימד %עמ םייקתמש ללגב ,תאז תורמל םירגובמו םידליב תוערפה ןיב האוושהב
תוגהנתהל ןוויכ הווהמ םיתיעל תויליל תוציקי יובירו םידליב תומדרהל תודגנתהל יוסינב לופי% תואצות המגודל
ךשמו רפסמ ,הניש תליחת ומכ הנישב םירושקה םינתשמ לולכל ילבמ "יכב ,םעז יפקתה ,תונולת! תומדרהב
.הנישה ןמז לכ ךס וא תוציקיה
ינאידאקריצה בצקמב תוערפה
וא םיקשחנ הניש יסופדו םילאודיבידניא הניש יסופד ןיב ראתימ רסוח ברעמ ינאידקריצה בצקמב תוערפה
לצא ונמנש "ינאידקריצ רוזחמב! תוצופנה תוערפה שולשב דקמתת וזה הריקסה.הרבחב םילמרונכ םיבשחנ
:םירגובמו םידלי asps ,תמדקומ הניש תזאפ תנומסת # dsps יסופדב תורידס יאו ,תרחואמ הנישה תזאפ תנומסת
.תוריע הניש *sps ב .םינקזו םירגובמ ,תו%ועפ ברקב רתויב הצופנה איה asps סחיב תומידקמ הנישה תודוזיפא בר
םיחוויד המכ םנשי.שקבתמהמ תמדקומ הציקיו הנישל תמדקומ הסינכ ,ברע םונמנל 1לאמש המ ,ןועשה תשקבל
רובע asps ונאצמ אל.רגובמ םדאב חילצהש םימדקומ הניש ילשב לופי% לש דחא חוד שי תאז תורמל .תורפסב
.םירגובמל וא םידליל םינווכמה םייוסינב לופי% לש םוסרפ
איה םירגובמו םילודג םידלי ברקב רתויב הצופנה 0קריצה רוזחמב הערפה dsps ב dsps הנישה תודוזיפא בר
.תשקבתמ העשב תוררועתה יישקב וא וא/ו תמדקומ הניש ידודנ לש םו%פמיסב שקבתמה ןמזל סחיב תורחאתמ
"sps .תורגבתהב וא תודליב רצונ ישוקהש םיחוודמ םירגובמה בר תאז תורמל ,םירגובמל רשקנה רואת ררג
ל יתוגהנתה לופי% dsps מ רתוי וא דחא ללוכ 3 לש שדחמ תוכרעה ,הנישה ינמז תוביצי : םיינושאר םיביכרמ
תקוזחתל עויסל הכופה תוגהנתה וא לומגו ,ינורכ בלש רוחיא וא רחא בלש םודיק ךות שקבתמ הניש ןומזת
ןיא הביתכה ןמזב השעמל .םידליב הז לופי% יביכרמב ךומתל ידכ עדימ %עמ שי רעצה הברמל .לופי%ה תעפשה
ל תיתוגהנתה תוברעתה םוש dsps תפסותל עויסב ,סרבמ0צ ןויר%ירק יפל הגווסל תיריפמא הכימת קיפסמ שישכ
.תורפסב ורכזוהש תויוברעתהה תא הרצקב ראתנ ונא הז םוחתב םייוסינ
ב יתוגהנתה לופי% dsps ןומזתש דע דליה לש ותנש יבלשב י%מ%סיס רוחיא וא המדקהב הנושארל ודקמתה
םע םינ%ק םידליב תמדקומ הניש תזפב שומישב וכמת ליובו רברפ .גשומ ,שקבתמה הניש dsps םדקומ רוריע ,
ןויסנ .םידלי םע וז השיג דמאש רקחמ םוש היה אלש תורמל ,תומדרהה םע תנמזותמ תויבקעב תויתגרדהב
םע םירגובמ םע תמדקומ הזאפל dsps .החלצה הלחנ אל
תעש םגו תומדרהה בוכיע יע םויה תא םיכיראמ זא ,הניש זול דליל םירצוי תישאר תמדקומ הזאפל היפרתונורכ
-ב תוררועתהה 3 ינמזו תומדרהה ןמז גשומ הזשכ .היוצרה הר%מה תא םיגישמש םיעיגמש דע םוי לכ תועש
תורמל.םהלש םדוקה סופדל הרזח ופחסי םידליה אלו עובשה לכ ךרואל םיבורק תויהל םיבייח הציקיה
.םידלי +ותיש איה םתר%מש םירקחמ המכ םנשי ,םירגובמ םע שומישב הנושארל התיה היפרתונורכש
תב הדליב הנישה תויעבב לופי%ל "הדחכה! תיתוגהנתה תוברעתהו היפרתונורכב שמתשה להאד .& הנחבואש
כ dsps םגו adhd ןמז תא תלדגהו הרודצורפ לעופל איצוהל עובש חקלש תוברעתהה תליבח ."תויבי%קארפיה!
מ ללוכה הנישה 4.) -ל - .הלילב תועש
לודיג ,םיתימע םע תרושקתב יתועמשמ רופיש גריד הרומ תיתוגהנתה תוברעתה תודימ ירחאו ינפל
לש םינימסתה תאז תורמל ,תוינויע תודובע תמלשהב לודיגו תוינובשח תול%מ ןורתפב תויבי%קודורפב adhd
הדבועה +סונב ,םירומח םייוקילו םימו%פמיס יתועמשמ ןפואב תיחפה הנישה תרודצורפ חודב רופישה .וכשמנ
ב חיכש לופי%ל הכפה היפרתונורכהש dsps זאמ וזה הרודצורפה לע םירקחמ %עמ וכרענ עיתפמ ןפואב .
ב הנושארל האצמוהש .-5. .
תופתתשהל העירפמ תוחפ התייהש חוודש תימוימוי תגרודמ היפרתונורכל תניינעמ הבי%נר%לא ןנכת יפרו0ת
-ב ליגר הניש זול לע הרימש תברעמ תמדקומ הניש תזאפ םע הניש ךסח .יעובשה רפסה תיב זולב 2 םימי
-ב תמדקומ ,וירחאש הלילב תומדריה ,שפוסב הניש ךסח לש דחא הליל ירחא םיבקוע -& תששב רשאמ תוקד
דע עובשה יפוסב ומצע לע רזוח ךילהתה .םיאבה םימיה תששל רמתשמ שדח הנישה זולו םימדוקה תולילה
.הר%מה תגשהל "sps .תיריפמא הכרעהל ןיתממ ןיידע לוקו%ורפה ךא םירגבתמ תצובקל רזועכ הארנ
אל הניש זול .תוריעו הניש תוגהנתה לש תונתשמ תודוזיפאו םירידס אל םינמז םיליכמ םירידס אל הניש יסופד
םירגבתמבו םייבקע אל תויוררועתהו תומדרה ינמז םע םיריעצ םידליב רתוי תובורק םיתיעל שחרתהל יושע ליגר
ןב רוויע דליב לופי%ב חילצה לדנימ .שפוסה ןיבל עובשה ךשמב הנישה זול ןיב הלודג המאתה יא םיגיצמה
םדרנ אוהו דליה לש תופייעה תא לידגהל לחה הלכאהו הניש לש השקונ זול .רידס אל הניש זול םע םייתנש
היה אל הז חוד .גשוה %קפא ותוא ,תומדרהה תא י%מ%סיס ןפואב המדיק אל וז הרודצורפ תאז תורמל ,תוריהמב
לש הייפכש חינה רקוחה .הראשנו תידיימ התיה זולה תעפשה לבא ,יוסינה לופי% לש רחואמ וא םדקומ חוקיפב
.םיריעצ םידליב רתוי חלצומ רתוי תויהל יושע השקונ זול
-ב תומדרהל םלוה ליג יגשה תגצהב היפרתונורכב שמתשה הזיפ .. רחא בקעמ לש םישדוח העברא .םימי
הכיראמ הארנכ תרחאתמ הזאפב היפרתונורכ לש תלעותש תוארמ הלא תואצות .רמשנ רופישהש וארה עדימ
?sps .רחא הניש תוערפה זולל
הניש ידודנ -הינמוסרפ
דליה תא םיריעמה םירוהב הכורכ -תנמזותמ תוררועתה .'-3& תורמל.היופצה "הינומוסרפל!ותוררועתה ינפל 0ד
יתועיבו הנישב הכילה לש לוסיחש ןע%נ חקופמ אל חוד לש םוסרפ ירחא.תויליל תוציקיב לופי% הליחתב תאז
לע םיחילצמ םירקחמ ינש לש םוסריפה .הינמוסרפל תוברעתה ומכ ירלופופ ןורתי ןמזותמ רוריעל יכ אצמנ ,הליל
.החי%במ תוברעתה לש גוויסב ןמזותמה רוריעה תא םידימעמה תנמזותמ תוררוע
.םידליב םירורב אל הינומוסרפ תוררועתה יקלח םיראותמשכ תישומיש תנמזותמ תוררועש שיגדמ םזינכמה
.םיי%יא םילג תנשב הערפהה תא לסיחש ךכ דליה לש הנישה יסופד תא הניש רוריעהש תחא תורשפא
הז ןכל ,"הינמוסרפ! ערואמה ינפל תימצע תוררועתהל דליה תא הביצמ הארנכ ןמזותמ רוריע לש הבי%נר%לאה
יע תוררועתה יעורא יקלח ןפואב תיחפמ רישי יתלב ןפואב ןמזותמ רוריעש תויהל לוכי +וסבל .ענמנ לכה ךסב
הליל תוציקי םע םידליל שמשמ ןמזותמ רוריע ,ןכל םדוק רכזוהש יפכ .דליה לש הנישה תועש לכ ךס תלדגה
אלו יופצ אל לודיג ונייצ לדניימו רנרוד .םידליה לש םתנש ךרוא תא ית%יש ןפואב לידגמש אצמנו תופוכת
תא ךירפהש המ ןמזותמה רוריעה םושי ירחא םהלש םיפתתשמה תשולש לכל הנישה ןמז לכ ךסב רבסומ
.יולת יתלבה הנתשמה
הליל י%ויס
םע הניש תודוזיפא םיברעמ םה .םולחה תנשמ ןשיה םדאה תא םיריעמ םיתיעלש םידיחפמ תומולח םה הליל י%ויס
.תוררועתההמ איה הליל יתועיבמ םינחבומ תויהל םילוכי הליל י%ויסש תחא ךרד .קזנ לש זע דחפ וא השוחת
םירוהה לש העגרה ושפחי םידליה בר ךכמ הרתי .היצ%נאירואסיד וא לק לובלב לש םינמיס הארי ברל דליה
ינושה ללגב בושח ערואמה לש ןומזתה .ןושיל רוזחל ושקתיו תודיחפמה תויומדהמ םי%רפ ריהב ןפואב וראתיו
רתויש המ םולחה תנשב םישחרתמ הליל י%ויסש ןמזב םיי%יאה םילגה תנש ךלהמב םישחרתמה הליל יתועיבמ
.הלילה לש ינשה יצחה ךלהמב %לוב
הלידגה ךילהתמ קלחכ םיענמנ יתלב הליל י%ויסב תובורק םיתיעל םיסנתמה םידליש תנעו% תיאופרה השיגה
דחוימב יתייעב ןכות םיללוכו תובורק םיתיעל םישחרתמה הליל י%ויס ..תוישגר תוערפהל תיתועמשמ אל העגרהו
.תיעוצקמ תוסחיתה ילוא םישרוד
.הליל י%ויסב תובורק םיתיעל וסנתהש םידליל עייסל םוחתב םיחמומ ליבומה קצומ רקחמ ןיאש עיתפמ
רקחמ תוצובק יתשב םיללכנה הליל י%ויס םע םידליל תיתוגהנתה תוברעתה לע תיריפמאה תורפסה תא שיגפהל
רקחמ לש גוהנה בצמה ךכמ האצותכ ,םיינויסנ אל תוחוד ירואית לש ןפוחו תוסנתה חוד ןיעמ תחא ,תויארקא אל
.ונצמיאש הדימה תמאל סחיתהב החי%במכ תדדוב תוברעתהב הכימתב לפונ יריפמא
וב רתויב לודגה רקחמה תא םסרפ ליוו )' יאליג ןיב םידלי 2-.$ ללכ תחא הצובק ,0ש .. וחנוהש םידלי
התנמ הינש הצובק ,םי%ויס לע םוקמב םייבויח תומולח לע בושחל .. ינא! תוילופי% תוצע םהל וקפוסש םידלי
הצובקש ןמזב "הלילה %קשב ןושיל ךלא 3 הללכ 3 ןכותל םירושקה תומולחב קסעתהל םתוא ודדועש םידלי
וזה תוברעתההש רורב ,הרישי אל העצה חנומהש תורמל .םויה ךלהמב םהל ויהש תומישמ םע תודדומתהה
ודדועו םיסוס רקבל דליה חקלנ ,תמ סוס הארש ירחא םיסוסמ םי%ויס ול היהש דלי ,המגודל .,הפישח הבריע
.םיבר םידלש תוארל ןואזומל חקלנ ,םידלש םיברועמ םהב םי%ויסמ לבס רחא דליש ןמזב ,םהילע דומלל ותוא
היה םלעהל םי%ויסל חקל וב םמזה 3 0בקב 0ח . ' 0בקב 0ח ) 0בקל םיישדוחו , 3 .
םינחבמב ושמתשה אל ,הראות אל הל%מה אשונ לש ה%ישהש לודג רקחמ הללכ לייו לש ותדובעש תורמל
קרו,תרוקיב תצובק התיה אל ,םיי%סי%%ס 3 הצובקב ויה םידלי 3 הדידמ ת%ישל ךרד 1רפ רקחמה תאז תורמל ,
םוחתה לש תילקידר הביזע הוויהש המ ,םידלי לש הלילה י%ויס תתחפה ךרוצל תוברעתהב תודקמתהב
.םיינימ םי%קילפנוק רורחשל תובוגת םיוהמה םילמס וללכ תומולח ובש ינאידיאורפה
םירגובמ םע םהיתודובעב םיעודי ויהש וקארק יע הנורחאל םסרופש רקחמב הדיחיה תרוקיבה תצובק
.הליל י%ויסמ םילבוסה .- יאליג! תורגבתמ .3-.5 וא תחקופמ הנתמה תמישרל ומשרנ םיינורכ הליל י%ויס םע "
לש הנדס תללוכה תיבי%קא תוברעתהל 2 ! ןוימד תייפרת לש םישגפמ irt השולש לש תוברעתה וללכש "
:םיבלש . ,םי%ויסה לש ישיא ןוימ - ) ,שקבאש רבד לכל %ויסה תא תונשל - 3 השדחה היסרוה לע תורזח - )&-
.' ירחא .םוי לכ תוקד 3 אלו יוסינה תצובקב יתועמשמ ןפואב ותחפ םיפוכת םי%ויסש הארה שדוחמ חוד ,םישדוח
,ירקמ אל המישמ אשונ ,ן%ק םגדמ ללוכה רקחמה לש הלבגמה תא ההיז רקוחה .תרוקיבה תצובקב יוניש היה
םייבי%קפסור%ר תוחודב ודדמנ םיפוכת םי%ויס +סונב .םירגובמב שומישל םיליגר אל םילכו תינררב היסולכוא
.ימוימוידועיתמ םינימא תוחפ ויהש
דימתמלו תחא ודימעהו הלילה י%ויס םוחתב לופי%ה תא אוצמל םיכירצ םידליב הניש םוחתב םיניינעתמה םירקחמ
,ןובשחב תחקל ךירצש תובושח תודוקנ המכ שי .הר%מכ תישאר םיריעצ םידליב םי%ויס לש הדידמו קייודמ יוהיז ,
אל הליל י%ויס תדוזיפא ,הליל תב%רהו הליל יתועיב,הנישב הכילה לש תיתנגפה תויוגהנתה ומכ אל ,רגתא והז
.רחא רדחב םינשיה םירוהל דיימ הלגתמה ינוציח והשמב תוולתמ דימת תינש הליכמה תורפס לש םמויק
ילופי%ו ,יתנחבה ,יגולוי%א ,יגולוימידפא יאדו אל רשקל תוליבומה הליל י%ויסל תונוש תוילנויצרפוא תורדגה
.םידליב הליל י%ויסב
םיתיעל ,הליל יתועיבו הליל י%ויס ןיב םילדבהב לובלב האלמ םידליב הנישה םוחתב תיעוצקמה תורפסה
! םולחה תנשמ דליה תא םיריעמה םידיחפמ תומולח םה הליל י%ויס ,+וסבל .יפילחכ גשומב םישמתשמ rem "
תוילמרונ תויליל תוציקי רחא םיבקועה הליל י%ויס לע םידלי לש םיילולימ םיחווידמ םינחבומ תויהל םיכירצו
תוירקחמ תוכימת %עמ שי עיתפמ ןפואב םוכיסל "םירוהה ת%ימל סנכהל דליל תושר ןתמ! קוזיח םיתיעל תווהמה
תססובמה הפישחש העיצמ תמייקש תיריפמאה הכימתה הליל י%ויס ווחש םידליב תינילק תוברעתהל תוירפמא
.דיתעב םירקחמב הרופ םוחת תויהל היושע היפרת לע
! תוימתיר תועונת תערפה rmd "
שארה לש ברל םילודג םירירש תוברעמה תויתרזח תועונת ,םיפי%ואיר%סה תצובקב תללכנה הניש תערפה יהוז
רזוח דליה הלילה ךלהמב בוש זאו הלק הנישלו הניש יסק%ל תמדקומה הנישל תוינייפוא הלא תועונת .ראווצה וא
עונענו שארה לוגליג ,שאר תוקיפד! בחר חוו% לע הנתשמ ,תועונתה לש הרוצה .הליגר תוררועתה ירחא ןושיל
ןגמ ,ןורזמה ,תירכה לע ה%מ ותחתהו שארה תמרהב תונייפואמה רתויב תוהוזמה ןה שאר תוקיפד ,"+וגה לש
לש היגולוי%אה .ריקה וא שארה rmd .תויגולוי%א הברה ךש חיכשה ביתנה +וס תא גציימ ח%בהז ,העודי אל
לש הנחבהה rmd םידליה ברל.םירחא םירקמב תיסחי ה%ושפו ,םימייוסמ םירקמב תרגתאמ תויהל הלוכי rmd
תוגהנתה ילגרה .תיתרזח תירו%ומ תוגהנתה ברעמ ינויחה ןויפאה פע העאפהה ילגרה /תויפי%ואר%ס תועונת גציימ
ומכ rmd ,ינוצר ןפואב תוקפומ תויהל תיושעש ןוויכ תויסיסב תוינגרוא תועונתכ תונחבומ תויהל םיתיעל תוייושע
שכ דחוימב דימת לושמת תיאופר היגולוי%א .תוסחייתה שרוד וא הערפהל םיאתמש תויהל rmd הנושארל גצוה
.ילילה עוראה לש ה%לקה שי םירוהלשכ דואמ רוזעל הלוכי תקייודמ הנחבא .תמדקומ תודלי ירחא
ה תרדגהב לובלבב בשחתהב ריהמ יוליג ,תורפסב לופי%ה תריקס לע rmd ה תר%מש ו%%יצ םיבר םירקחמ rmd
.תויל%נמ תוערפה םע םי%רפ ולא ברל ,"ימצעל ! תינעגופ תוגהנתה יהוז םוימויבש הזמ 1וח
-ל הדימ תומא תנחבאו תיבקע הרדגה rmd רבעל יתועמשמ דעצ היהת הניש תוערפהל ימלועה גוויסה יפ לע
.םוחתב תיעדמה תורפסה םודיק
םוש ילב םוחתה תא ובזעו ,לופי% חוד רבדה ותוא וכירעה אל םירקחמ ינש +סונב .רקחמ תצובק לע םוסרפ ןיא
ב תיתוגהנתהה תוברעתהה םוחתב תורפיסה ראש .החי%במ תוברעתה rmd לע תססובמ םידליב 5 םירמאמ
אשונ תינכתב יוסינ ןיעמו ,דחא אשונ ירקחמ ,םיחקופמ אל ,םיי%ודקנא םיחוויד לע םהיתואצות תא םיססבמה
,תיתוגהנתה תוברעתהב שומישב הקזח הכימת שיש עובקל לוכי אל תיריפמאה תורפסה בצמ תאז תורמל .דדוב
לש תותודקנא רפסמ הליכמ יתפורתה אשונב תורפסה.שלח אוה םיעוראה דגנ יתפורת לופי%ב שומישב ןוידה
-ה תוליעפ לש הדידמ אלל .םיחקופמ אל תוחוד rmd ןיעמלע עדימ הברה שי ךכל דוגינב .לופי% ירחאו ינפל
ב הקצומו הריהמ התחפה קיפהל הלוכי תיתוגהנתה תוברעתה הארמה ,רידת לופי% ירחאו ינפל לש יוסינ יכרעמ
rmd .תרמשנש הלודג העפשה םע
ךלהמב +יקשמ לש ילולימ ןמיסב שומיש יע ,תימתירה תוגהנתהל םיידימ הפישחו בושמ וללכ םירקחמ רפסמ
,הנישה תליחת ךילהתמ קלח ברל ןה תוימתיר תועונתש ןוויכ .ה%ימל םירבוחמה הקעזה וא רוא תותיא ,הלילה לכ
יסק%ל תויבי%נרנלא תויוגהנתה הדמיל תוברעתהה תליבח ,תינושאר החלצה התיה תוגהנתה תפלחה דומיל
,ן%בה לע םוקמב בגה לע ןושיל :ומכ םמצעב תויפולח תויוגהנתה וחתיפ םירחא םירקחמב םידליש ןמזב ,הניש
סאר%ס .ותקיפד םוקמב תירכב שארה תקיחש וא המילא שאר תקיפדל תודגנתה דצל דצמ ןותמ דונדנ
תב הדלי דמלל תיבויח תימושי הרודצורפב שמתשה 4 בכשלו ה%ימה תא בושו בוש שארב תוכהל קיספהל
תוגהנתהל תויפולחה תויורשפאה תא תלדגהל יפסכ וא ישחומ סרפ ,םיבכוכ תפמב שומיש ןנכתל רשפא .עגורב
.תימתיר תוגהנתה לש הקספה וא ,הנישה יסק%
ןיעמ לע רובעל דליל םורגל וא דליה תא ריעהל ללוכ ,שומישב ויה ןכ םג תולע תובוגת ומב דליימ לש םישנועה
םילוח יתבב תוברעתהה תא וריבעיש םיחמומב ושמתשה םירקחמ דמצ .ה%ימל סנכהל השרומש ינפל ךירדת
.תיבב לוקו%ורפה תא אלמל םירוהה תא םידמלמש ינפל
:תונקסמ
,הדימל ,תוחתפתהב םידלי לע הנישה תעפשה לש הרכהב לודיגו תוניינעתהב הילע לע דיעה ןורחאה רושעה
םוסרפ תללוכ התוליעפ לש גושגש הנורחאל הווח םידלי לש הנישב לופי% לש םוחתה .תוגהנתהו חור יבצמ
לכב ,תויליל תוציקיו תומדרהל גירח בוריס םע .רזע ירפסו ,תיאופר תוסנתה לש החנמ וק .םירמאמ לש רוקיסו
קוחר חקופמ אל הרקמ חוד .הניש תויעבו םידליה תאופר םוחתב תוברעתהב תועיתפמ תויריפמא תוכינת ןנשי תאז
לש ינוציח +קותב םילבגומ ןותיעב םימוסרפמ םיאשונ םיסייגמ םייארקאה םירקחמה לש ברהו םייוםינ תונמלמ
תוי%נבלרל המכסה %עמ הנשיו ,עדימ +וסיא לש רצק ןמזו ן%ק אוה םגדמה לדוג .תיאופרה הרבחל םיאצממה
1וחמש ןמזה תורידת ,יכבה ךשמ! םייתוגהנתה םינתשמ תואצות םיללוכ םירקחמהמ קלח .םינתשמה תואצות
,תויוררועתה לש ךשמו תורידת ,ןויבח תנש! הנישל םירושקה םינתשמב םישמתשמ םירחאש ןמזב ,"הנישה רדחל
םירושקה הלאכ םגו תוגהנתהל םירושקה םינתשמ םג ללכ םירקחמ לש םייוסמ רפסמ "הנישה ןמז לכ ךס
,הליל י%ויס! הערפה לש הדימה תמא תרדגה ביבס לודג לובלב .םהינש תא וללכ אל םירקחמה בר לבא .הנישב
,הליל יתועיב rmd יע ומסרופש ולא ומכ ,תילמרופ הדימ תמא ןוחבא 1ומיא יע רתפיהל יושע "תינעגופ תוגהנתה ,
.הנישו םידלי תאופרל הימדקאה
ןמזב .הז םוחתב םירקחמל ןווכיו דדועי תוחפשמ םע תיאופר הדובעל הנווכה ןתי הז רוקיסש םיוקמ ונא םוכיסל
תויורשפא עפש םע רהמ חתפתמ םוחתהש םי%לוק ונא ,הקירה סוכה יצח לע לכתסהל םייושע םיארוקהמ קלחש
רשאל ידכ רתויב תוצוחנ ירקחמ לופי% תואצות .החי%במ תוברעתה וא ןונער לש םיריפמא םיאצממ בושיחל
לופי% תויורשפא לע הדימל ירחא %ילחהלו עדיל םירוהל רשפאיש םגדה תא עינהלו ךורצל 1מאל םיחמומל
.יאול תועפותל תורשפאו םהיתונורסח םהיתונורתי ,ןתוליעי ,תונוש

הזילנא$אטמ :עוציב לע הנישב #סח לש תוע!שה
Ee$t! o !leep deprivation on perorman$e
, 155& - .(ne ./ 0il$)er - Allen I/ 1($(tt
ריצקת
םוחתב תיסחי השדח הקינכ% ,הזילנא-א%מב ונרחב ,הניש ןדבוא לש תועפשהה תא יתומכ ןפואב ראתל ידכ
ךותמ םינותנ תי%מתמ הרוצב םכסל תנמ לע ,הנישב רקחמה .- ולעש תואצותה .םיירוקמ םיירקחמ םירמאמ
לש ונלש חותינהמ .$3 םימ? @A קB מA לש ללוכ םגדמ לשו םיירקחמ .,-3) םגופ אלמ הניש ךסחש תועיצמ ,םיקדבנ
האוושהב הניש ךסחמ רתוי הקזח הדימב עפשומ חור בצמש ונאצמ ,ןכ לע רתי .ישונא דוקפתב יתועמשמ ןפואב
-ךורא הניש ךסחל האוושהב דוקפתה לע רתוי תיניצר העפשה שי יקלח הניש ךסחלשו ,ירו%ומו יבי%ינגוק עוציבל
לש רסח-ןדמוא ועציב תומיוסמ תויבי%רנ תוריקס יכ ןכתיש תוזמרמ הלא תואצות ,ללככ .חוו%-רצק וא חוו%
.יקלחה הנישה ךסח תועפשה לש דחוימבו ,הנישה ךסח תועפשה
אובמ
הריקסב ."תוירואית! תויבי%רנ תוריקס תועצמאב יתרוסמ ןפואב םימכוסמו םיגצומ הניש ירקחמ לש םיאצממה
.תונוש תונקסמל יבי%קייבוס ןפואב עיגמו הז םוחתב םירקחמה תא ןחוב ומוחתב %לוב רקחמ שיא ,תיבי%רנ
,המגודל Kr=eger C1 ינמזב התחפהל ליבומ הנישב ךסחש קיסהו עוציב לע הנישב ךסח תועפשה תא רקס "
! ישגרה בצמב םייונישלו םייבי%ינגוקו םייתסיפת םיתוויע תורבגתהל תונרעב הדיריל ,הבוגת aect ."
-חותינ! הזילנא-א%מ הנוכמ השיגה .םינורחאה םירושעה ינשב העיפוה םייזכרמ םירקחמ םכסל תיפולח השיג
האר! םינוש םימוחתב םירקחמ לש ,יבי%קייבוס םוקמב ,י%מתמ +וריצ לע תססובמו "לע ),3 תוריקסל המודב ."
-א%מ הקינכ% ,יפיצפס ןפואב .תויתועמשמ תונקסמו עדימ םורתל תולוכי תוי%ילנא-א%מ תוריקס םג ,תויבי%רנ
םימרוגה וא םיאנתה לשו "תופקתה תגרד! ייוסינ %קפא לש ותויבקעו וחוכל עגונב םי%רפ קפסל הלוכי תי%ילנא
.וז העפשה םיכוותמש
רקוח ידי לע בורל תועצבתמ תויבי%רנ תוריקס .הל תוידוחייה קזוחה תודוקנ תא שי םירקחמ םוכיסל השיג לכל
לכ לש תויובכרומהו םי%רפה תנבהל הבו% דואמ הדמעב יוצמש והשימ ,םוחת ותואב תויחמומו דבכנ ןויסינ לעב
ןוגכ ,רתוי םייבי%קייבוס םימרוגל סחייתהל לקנב ןתינ ,תונקסמה חוסינ בלשב ,הלא תוריקסב ,ןכל .רקחמ
.רקחמ לכ לש תוכיאה תלאשל
,+סונב .ידמל תויבקעו תויבי%קייבוא תויהל תו%ונ ,י%מתמה ןייפוא בקע ,תוי%ילנא-א%מ תוריקס ,תאז תמועל
היסולכואמ חקלנש םגדמ גציימ ילאודיבידניא רקחמ לכש רחאמ .םי%סי%%ס תונורתי המכ שי הזילנא-א%מל
י%מתמ עוצימ ."המיגד תוע% ,רמולכ! הייסולכואה לש תואצותל תומאות דימת אל תוימגדמ תואצות ,רתוי הלודג
רתי .זזקתהל תו%ונ תוכומנהו תוהובגה תוי%סהש רחאמ המיגדה תוע% תעפשה תא םומינימל ןי%קמ םירקחמ ןיב
רקחמ לש ךומנ ירקחמ חוכ לש תויעב םג תוענמנ ,תיסחי ן%ק םגדמ לע םיססבתמש םירקחמ שיש ןוויכמ ,ןכ לע
םימגדמה לכ! ילאודיבידניאה רקחמה תמרב תילאמרופ תוקהבומ תקידב תעצבתמ אלש םושמ תאזו ,רחא וא הזכ
."תיללכה הייסולכואה תא גצייל ובורב רומאש לודג םגדמל תוליעיב םיפר%צמ םילאודיבידניאה
,ןוגכ! ךוניחו תינילק היגולוכיספ ןוגכ ,םירחא םימוחתב תויראלופופ הרבצ הזילנא-א%מש דועב $-2 אל ןידע איה ,"
לש תוזילנא-א%מ לע וחוויד םירמאמ העברא קר ,הכ דע .הנישה םוחתב רקחמה תליהקב תבחרנ הלבק הגישה
:םיירקיע הניש ירקחמ 2enca et al. C. ,תויר%איכיספ תוערפהב הניש יסופד ורקס " 9=dson et al. C/ םידדמ ונחב "
,העורגו הבו% הנישב םייפרגונמוסילופ KnoAles L Mac6ean C) ,+וסבל ,ליגב-םייולתה הנישב םייוניש וכירעה "
KosloAs!4 L 2ab!o C10 הדובע-בצקבו ימצע-בצקב הל%מ עוציב לע ינללוכ הניש ךסח לש העפשהה תא ונחב "
.בתכומ
ויה ועיפוהש תונושארה תוזילנא-א%מהמ קלח ,םירחא םימוחתב הפצנש סופדה םע יבקע ןפואב ,ךכ לע +סונ
.ןתעירי +קיהב תמיוסמ הדימב תולבגומ
םאיבהל יאדכש םיבושח םיכוותמ םינתשמ רפסמ לאיצנ%ופב שי ,הנישב ךסח לש יפיצפסה אשונל רשאב
:הנישב ךסח לש תועפשהה תכרעהל ההובג תוחיכשב םישמשמש םידדמ יגוס השולש שי ,המגודל .ןובשחב
םידדמהמ דחא לכ תרגסמב םילעופש םיפסונ םינתשמ שיש ןכתי ךא .חור בצמו ירו%ומ עוציב ,יבי%ינגוק עוציב
.דוקפתה לע ךסחה תועפשה תא תונשל םייושעש וללה
.תויבי%ינגוק תול%מ לש םינוש םיגוסל םאתהב הנתשמ עוציבה יכ תועיצמש תומיוסמ תויאר תומייק ,השעמל
,הניש ךסחב תורפסה לש הפיקמ הריקסב Fohnson C11 דדמב םישמתשמש םירקחמ ךותמ תואצותהש קיסה "
,ילא%נמ רוביח ,תיגול הקסה לש תונוש תומישמ ,ןוגכ! יבי%ינגוקה דדמה גוסב תויולת ויה ,עוציב הנתשמכ קוידה
,ןוגכ! םירחא םייבי%רנ םירקוס ,+סונב ."םילימ תריכזב תול%מ ,יתוזח שופיח תול%מ .) בצקהו ךרואהש ועיצה "
.עוציבה לע עיפשהל יושע תויבי%ינגוק תול%מ לש
לש הריקסב .תואצותה לע עיפשהל יושע תונוש תול%מב שומישה ,םיירו%ומ עוצב ידדמ תקידבב ,המוד ןפואב
,ןומיא לע הניש ןדבוא תעפשה Martin C1% המישמה ךרואבו גוסב יולת הנישב ךסח לש העפשההש קיסה "
,ןוגכ! הנישב ךסחמ הערל עפשומ וניא ןומיאש ועיצה םירקחמ המכש דועב ,המגודל .תירו%ומה .$-.4 םירחא ,"
,ןוגכ! תומיוסמ תלוביס תומישמב עוציבב העיגפ שי יכ וחוויד .5 הניש ךסחב תורפסה לש תבחרנ הריקסב ."
,םינומיא עוציבו 5an9elder L Radoms!i C1) -ל דע הניש ךסחש וקיסה " 4) וא םירירש חוכ לע עיפשמ וניא ,תועש
.תוחוכ תסיפא תדוקנל דע ןומיאב +לוחש ןמז ךשמ תא רצקמ אוה ךא ,הבוגת לע
.הנישה ךסח ךשמ אוה םידדמה תשולש לכ לע עיפשהל יושעש םימרוגה דחא
Naiton C(0 -מ תוחפ לש הניש ךסחש אצמ ,המגודל ," $2 לע יתועמשמ ןפואב עיפשהל ידכמ רצק בורל אוה תועש
לש ןמז יקרפב םג עוציבב תודירי לע וחוויד םירחא םירקוח ,תאז תורמל .תוירו%ומ ןהו תויבי%ינגוק ןה תול%מ
-מ םירצקה הניש ןדבוא $' ,ןוגכ! תועש ). ,ןוגכ! הניש ךסח בקע חורה בצמב הדירי המשרנש תורמל ." .),))-
)$ .חורה בצמ לע ילאיצנרפיד ןפואב םיעיפשמ םינוש ךסח יגוס םאה רורב אל ,"
ךסח תועפשה לש +יקמו יתומכ חותינ קפסל ידכ תי%ילנא-א%מה הקינכ%ב שמתשהל איה יחכונה רקחמה תר%מ
לש םתדובע לש הבחרה הווהמ ונתדובע .דוקפת לע הנישב KosloAs!4 L 2ab!o C10 רפסמ ונכרעה ונאש ךכב "
הל%מ עוציב ,חור בצמ תכרעה :םידדמה תא דרפנב ונחתינו ןוימ ונעציב ,יפיצפס ןפואב .םיפסונ םיכוותמ םינתשמ
תיבי%ינגוקה ןה הל%מה עוציב תוירוג%קב תפסונ הנחבה ונעציב ,ןכמ רחאל .תיבי%ינגוק הל%מ עוציבו ,תירו%ומ
ןה הניש ךסחב םירקחממ םינותנ לצנמ ונלש חותינה ,+סונב .תול%מה תובכרומלו ךשמל םאתהב תירו%ומה ןהו
.ינללוכ ןהו יקלח
הטיש
רקחמ ינותנ רותיא
םינשה ןיב ומסרפתהש םירקחמ לש תורפסב םיבחרנ םישופיח תרזעב ורתוא ונלש םיחותינ-א%מל םינותנה .-5$
-ו .--) םירקחמהש הניש ךסח אשונב תורוקמה תריקס ידי לע שופיחה תא וביחרה םירקוחה ,ןכמ רחאל .
ורבצנו ,םהילע וכמתסה ואצמנש '2 .עוציב לע הניש ךסח לש תועפשהה תקידבב וקסעש םייזכרמ םירמאמ
יחונה רקחמה תורטמ
וניסינ ,רתוי יפיצפס ןפואב .הניש ךסח לש תינללוכה העפשהה תא ךירעהל התייה הנושארה רקחמה תר%מ
יקדבנל תיסחי םיקדבנה לש תעצוממה עוציבה תמר התייה המ ,תיללכ המרב ,תישאר .תולאש יתש לע תונעל
ינונכת ןיב תוביציו תועובק ןה הניש ךסח לש הלא תועפשה המכ דע ,תינשו 3הניש ךסח רקחמב תרוקיבה
3םינושה רקחמה
ינשל םאתהב תונתשמ הניש ךסח לש תועפשהה הבש הדימה תא יפיצפס ןפואב ןוחבל התייה היינש הר%מ
ןפואב ךירעהל היה ןאכ ונלש ןויסינה .דדמה גוסו ךסחה גוס :םיירקחמ םינונכתב רתויב םי%לובה םינייפאמה
.הניש ךסח תועפשה לש םיחנומב םירצוי הלא םינייפאמ ינשש לדבהה תא יתומכ
םאתהב הנתשה תויבי%ינגוק תול%מב עוציב םאה הלאשה יבגל המילשמ הכרעה עצבל התייה תישילש הר%מ
."הכורא תמועל הרצק! המישמה ךשמ וא/ו "תבכרומ תמועל ה%ושפ! המישמה גוסל
המישמה גוסל םאתהב הנתשה תוירו%ומ תול%מב עוציבה םאה ךירעהל התייה הנורחאו תיעיבר המוד הר%מ
."הכורא/הרצק! הכשמלו "תבכרומ/ה%ושפ!
ןויד
ןיב יתומכ בוליש תרזעב .ישונא דוקפת לע תקהבומ העפשה שי הניש ךסחלש תורשאמ תויחכונה תואצותה
קר דוקפתה תמרל המוד התייה הניש-ךסח ווחש םיקדבנ לש תעצוממה דוקפתה תמרש ונאצמ ,םיירקיע םירקחמ
ןקת תיי%ס לש לדבה ,רמולכ! הניש-ךסח ווח אלש םיקדבנהמ יעישתה ןוזוחאה לש ..34 ."תויוגלפתהה ןיב
םוחתל 1וחמ םינעדמ לש עיתפמ רפסמ שי ,הלא תואצות םע םיכסהל ה%ונ הנישב רקחמה תליהק בורש תורמל
בצמ לע דבלב תילוש העפשה ול שישו עוציב לע הקומע העפשה ןיא הניש ךסחל יכ םינעו%ש הניש רקחמ לש
היגולוכיספ ירפסל תואובמ ובתכש ,הנישב רקחמה םוחתל 1וחמ םש ילעב םיבר עוצקמ ישנא ,המגודל .חורה
! תוילאמינימ ןה ישונא דוקפת לע הנישב ךסח לש תועפשההש ונייצ ,תיגולויזיפ היגולוכיספו ''-'- ."
חתפמ-ינתשמ ינשל םאתהב תונתשמ הניש ךסח לש תועפשההש היה יחכונה חותינהמ הלועש +סונ בושח אצממ
יבי%ינגוק עוציבש ונאצמ ,יפיצפס ןפואב .םייולתה םינתשמה תשלש ןיב רכינ לדבה ונאצמ ,תישאר .םיכוותמ
האוושהב הלודג רתוי הברה הגרדב עפשוה חורה בצמשו ,ירו%ומ עוציבל האוושהב הניש ךסחמ רתוי עפשוה
לש םיעוציבה ,תוירו%ומ תומישמב םגש ןייצל בושח ,תאז תורמל .דחאכ יבי%ינגוק עוציבלו ירו%ומ עוציבל
לש הז סופד .הניש ךסח ווח אלש םיקדבנה לשמ יתועמשמ ןפואב רתוי םיעורג ויה הניש ךסח ווחש םיקדבנה
ירקוח לש הפקשהה-תודוקנ םע דחא הנקב הלוע אוהו עיתפמ וניא םייולתה םינתשמה יגוס תשולש ןיב םילדבה
! םיבר הניש .,..,.-,)$ ."
תרזעב בורל ךרעומ חור בצמש רחאמ .םייבי%קייבואה עוציבה ידדמ רשאמ רתוי עפשומ חור בצמש עיתפמ אל
לע הניש ךסח תעפשה תא תמזגומ הרוצב חוודלו ךירעהל םי%ונ םיקדבנהש ןכתי %לחהב ,ימצע-חוויד לש ה%יש
הלעמלב םיעורג ויהש חור בצמ יגוריד לע וחוויד הנישה ךסח יקדבנ ,עצוממבש ןייצל בושח ,תאז םע .םחור בצמ
-מ 3 -חווידבש תוע%ל הלא םילדבהמ קלח סחייל ןתינש תורמל .הניש ךסח אלל םיקדבנל האוושהב ןקת תוי%ס
.חורה בצמ לע ילילש ןפואב עיפשמ ןכא הניש ךסחש ההובג תוריבס שי ,ימצעה
העפשה התייה יקלח הניש ךסחל ,יופצכ אלש .הנישה ךסח יגוס תשולש ןיב יתועמשמ לדבה ונאצמ ,תינש
םיקדבנ ,עצוממב .חוו%-ךורא וא חוו%-רצק הניש ךסחל תיסחי םייולתה םידדמה לע הקזח רתוי הברה תללוכ
-ב הכומנה המרב ועציב יקלח הניש-ךסח ווחש ) לדבהל האוושהב ,הניש ךסח אלל םיקדבנל תיסחי ןקת תוי%ס
.הניש ךסח אלל םיקדבנ ןיבו חוו% ךוראו רצק הניש ךסח םע םיקדבנ ןיב תחא ןקת תי%ס לש
ונאצמ .יולתה דדמה גוסו הנישה-ךסח ךשמ ,םיכוותמה חתפמה-ינתשמ ינש ןיב היצקאר%ניא ונאצמ ,+סונב
תודיריה ,ךכל דוגינב .הנישה ךסח יגוס תשולש ןיב תיסחי תועובק ויה תוירו%ומה תומישמב עוציבב תודיריהש
הניש ךסחל תיסחי יקלח הניש ךסח יאנת תחת תרכינ הדימב רתוי תולודג ויה חורה בצמבו יבי%ינגוקה עוציבב
.חוו% רצק וא ךורא
יתש ,המגודל .יקלח הניש ךסח בקע עוציבב וזכ תערכמ הדירי לע תועיבצמ ןניא רוריבב תויבי%רנ תוריקס
! יקלח הניש ךסח לש םירקחמ ןווגמ ךותמ םיברועמ םיאצממ לע וחוויד הניש ךסח תועפשה לש תוריקס .,2& ."
םיאפור םיקדבנ לש עוציבה לע יקלח הניש ןדבוא לש תועפשההש וקיסה רתוי תוינכדע תוריקס ,ןפוא ותואב
! תויעמשמ-דח ויה אל םיחמתמ .),)$ יתומכה חותינה ןיבו תויבי%רנה תוריקסה ןיב היגולודותמב לדבההש ןכתי ."
-רסוח תא סחייל ןתינ ,ןיפולחל .יקלח הניש ךסח תועפשה לש אשונב המכסהה-רסוח תא ריבסהל יושע יחכונה
-א%מב יקלח הניש ךסח לע םירקחמה תשש ךותמ העברא ,המגודל .ורקסנש םירקחמב םילדבהל המכסהה
יפיצפס ןפואב ושמתשה הלא םירקחמ ךותמ השולשו ,םיקדבנכ םיחמתמ-םיאפורב ושמתשה ונלש הזילנא
תיסחי הניש ךסחמ תולקב רתוי תועפשומ הלא תול%מש ןכתי .םייולת םידדמכ האופרל-תורושקה תול%מב
ךסחה יקדבנ ןיב םילדבהה לש םלדוג-רדס חכונל ,תאז םע .רתוי תויתרוסמ תוירו%ומו תויבי%ינגוק תול%מל
תול%מב התפצנש הדיריה לכ לע םייארחא םייגולודותמ םינייפאמש ריבס אל ,תרוקיבה יקדבנ ןיבו יקלחה
.חורה בצמבו תויבי%ינגוקה
הכ העפשה תויהל הלוכי יקלח הניש ךסחל עודמ הלאשה לע תונעל ןויסינה אוה ידיתע רקחמל דחא רורב ןוויכ
לש תויפיצפס תועפשה תונשל יושע יקלח הניש ךסח ,המגודל .יבי%ינגוקה דוקפתה לעו חורה בצמ לע ת%לוב
ינללוכ הניש ךסח ןיב היצקאר%ניא האצמנש תורמל .חור בצמ לעו עוציב לע "ידקריס בצק! ימויה בצקה רוזחמ
! ימויה בצקה רוזחמ ןיבו 2.,2) בצקה רוזחמ לע יקלח הניש ךסח לש תועפשהה תא ונחב םידדוב םירקחמ קר ,"
םיגישמ םירקמה ינשב םיקדבנהש ךכב הניש תעי%קל המוד תויהל יושע יקלח הניש ךסח ,ךכ לע +סונ .ימויה
! חורה בצמבו עוציבב תיתועמשמ הדיריל תמרוג הניש תעי%קש הפצנש רחאמ .הניש לש תוחפל תמיוסמ הדימ
23,2$ הניש ךסח לש רשאמ תע%וקמ הניש לש תועפשהל רתוי תומוד יקלח הניש ךסח לש תועפשההש ןכתי ,"
,המגודל .םייפיצפס םיגולוכיספ םינתשמ לע תידוחיי העפשה ןכתית יקלח הניש ךסחל ,תאזמ הרתי .אלמ
! אלמ הניש ךסחל םירושקש םי%לוב םינתשמל םיבשחנ םיתחפומ בשקו תוניינעתה 2' סחיב םתוא ןוחבל ןתינו ,"
וא תונוש ןהש תויפיצפס תויגולויזיפ תועפשה ויהי יקלח הניש ךסחלש ןכתי ,ןפוא ותואב .יקלח הניש ךסחל
תובקעב םייגולויזיפ םייוניש לע םיבר םירקחמ וכרענש תורמל .אלמ הניש ךסח לש תועפשההמ רתוי תו%לוב
,ןוגכ! אלמ הניש ךסח 22 , 24 הניש ךסח תובקעב םייגולויזיפ םייוניש יפיצפס ןפואב ונחב םידדוב םירקחמ קר ,"
הניש דספהש רחאמ דחוימב ,רתוי תידוסי הרוצב ןחביהל תוכירצ יקלח הניש ךסח לש תועפשהה ,םוכיסל .יקלח
.ונלש הרבחב ידמל חיכש בצמ אוה יקלח
שמתשהל ונלוכי אלש ךכמ תעבונ תחא הלבגמ .ןובשחב םאיבהל שיש יחכונה רקחמל תולבגמ המכ ןנשי
תי%ילנא-א%מה הקינכ%הש תורמל .ונלש םינויר%ירקב ודמע אל םהש םושמ שופיחב ורתואש םירקחמ רפסמב
תריקסב תית%יש הי%ה היהת אלש בושח ,תורפסב םימייקה םירמאמה לכב שומיש הדוסימ תשרוד הניא
םירמאמהמ ית%יש ןפוא והשזיאב םינוש ויה וניחדש םירמאמהש שארמ חינהל הביס ןיא ,ונלש הרקמב .תורפסה
איהש ןכתי יכ תי%ילנא-א%מה הקינכ%ל סחיב יללכה ששחל הרושק היינש הלבגמ .הריקסב םהב ונשמתשהש
םיאצממ אלו םייתועמשמ םיאצממ קר םיגיצמש םינותנ ,רמולכ! םדוסימ םייבויח תויהל םייושעש םינותנ תפרצמ
םירקוסה ,םירקמה ינשב .תויבי%רנ תוריקס לע םג לוחל הלוכי היעב התוא ,תאז םע ."םרדעה תא וא םיילוש
הזילנא-א%מב תופקת תוחפ שי הז ששחלש ןכתי ,ןכ ומכ .תורפסב ומסרפתהש םינותנל קר הכרעה םיעצבמ
ונלוכי אל ,תישילש .םיקהבומ אל םינותנ םג לעופב וללכ םהב ונשמתשהש םירקחמהמ קלחש רחאמ תיחכונה
לע התובכרומו הל%מה ךשמ תעפשה תא הנחבש ונלש תיפוסה הזילנאה תמר ךותמ תוקצומ תונקסמ קיסהל
.תורפסב םיפסונ םיירקיע םירקחמ ומסרפתיו וכרעיישכ דיתעב רשפאתהל ילוא ולכוי הלא םיחותינ .עוציבה
2 םידלי לצא הניש #סח לע םירקחמ.
0 .םייגולודותמו םייתא םיישק בקע םירקחמ %ועימ
0 .תולק תויצלופינמב םינייפאתמ
0 סק%רוקה תלועפל םירושקה םייבי%ינגוק םידוקפתבו תונרעב העיגפ :םיירקיע םיאצממ
.לוהינ תויצקנופ -יל%נורפ # הרפה
! ויפתושו הדש לש רקחמ )&&3 # " 44 .ו # ב תותיכב םידלי
ךשמב העשל הניש תכראהו רוציק :היצלופינמ 3 .תוברעתה ירחאו ינפל דוקפתו הניש תדידמ .תוליל
:הנישל סחיב םיאצממ תופייע לע חוויד םג ךא "יוציפ ינונגנמ! םירצקמה ברקב רתוי ההובג הנישה תוליעי
.רתוי םירצק תומדריה יכשמ לעו רתוי הבר
:דוקפתל סחיב םיירקיע םיאצממ םידלי לצא ןורכיזו "הבוגת ןמז! בשק תומישמב רתוי בו% דוקפת
ב הדידמל האוושהב םתנש תא וכיראהש 26 .
ב תודידמל האוושהב הניש ורצקש םידלי לצא "ה%ושפ! הבוגת ןמז תמישמב בו% תוחפ דוקפת 26 .
רמאמ 22
יאלי"ב םידלי לש יביטינ"וקה דוק!תה לע הרומח הניש תלב"ה תע!שה 1.$14 (#בלומ (וזדנר %
שלוו 3 רציווש
2o#nitive (n$tion ollo%in# a$(te !leep re!tri$tion in $)ildren a#e! 13415 * Randa66o' M(e)l"a$)' S$)%eit6er
- Wal!)
:ךירדמהמ # המדקה
דוק!תה לע יקלח הניש #סח תוע!שה תא וקדבש םידיחיה םירקחמה דחא תא ראתמ הז רמאמ
.םידלי לש יביטינ"וקה
וקדבנ .2 םידלי יאליגב .&-.$ .הניש תדבעמב דחא הליל ןושיל ושקבתהש ,
:תוצובק יתשל וקלוח םידליה ונשי :תרוקיבה תצובק .. ונשי :יוסינה תצובק תועש ' תועש
:וקדבנ םידליה ןכמ רחאלש םויב ןחבמב תויבי%ינגוקו תוירו%ומ וכיספ תול%מב MS68 תמר דדומש ןחבמ *
תופייע
: םיירקיע םיאצממ
. . םויה ךשמב רתוי ההובג תופייע תמרל המרק ןכא הניש תועש תתחפה ומדרנ יוסינה 0בק ידלי!
# ה ינחבמ תרגסמב םויה ךשמב רתוי רהמ MS68 "
) . תאז תמועלו ,ההובג יבי%ינגוק דוקפת תוקדובה תול%מב רתוי ךומנ דוקפת אצמנ יוסינה תצובקב
תובכרומ אל תויבי%ינגוק תול%מב העיגפ התייה אל "ועגפנ אל ילאוזיו ןורכיזו ילולימ ןורכיז!
3 . ! רתוי ההובג הניש תוליעי התייה יוסינה תצובקב -27 ! תרוקיבה 0בק תמועל " 5$7 ןתינ דציכ ,"
3תאז ריבסהל
הנשיש הצובקה .. ,העגפנ הנישה תוליעי ןכלו ןהל הקוקז התייהשמ תועש רתוי השעמל הלביק תועש
.רתוי תיתוכיא הנישב הנישה תועש %עמ לע הציפש ימינפ יוציפ ןונגנמ לעפוה יוסינה תצובקל םתמועל
$ . # ה תנש תומכב תוצובקה ןיב לדבה אצמנ REM םיבלשב הניש תומכבו .,) תרוקיבה 0בק!
םיבלשב לדבה אצמנ אל ךא ,"בלש לכמ רתוי הנשי 3,$ * SWS תרוקיבה 0בק ירבחש םיפצמ ונייה .
3תאז ריבסהל ןתינ דציכ ,בלש לכב רתוי ונשי
תנש רשי םילשמ +וגה הניש ךסח ירחאש אוה רבסהה SWS # ה תנשש ךכל םרוגש יוציפ ןונגנמ הארנכ שי ןכל ,
SWS םיבלש! הלקה הנישל קר הניש ןמז +יסוה תועש רתוי ןשיש ימ ןכל .הניש ךסחמ עגפית אל .,) ךסחהו "
.הלא םיבלשב הנישה תומכ תא קר םצמצ הנישב
: המדקה
4 :רקחמה תרטמ .הנישב ךסח ווחש רחאל םידלי לש םינוש םידוקפת תניחב
4 :רקחמה י!תתשמ .2 ! םידלי 4 ,םינב - יאליגב "תונב .&-.$
4 :רקחמה #להמ :תוצובק יתשמ תחאל יארקא ןפואב וקלוח םה ,הניש תדבעמב הליל וליב םידליה
ונשי תרוקיבה 0בקב .. ונשי יוסינה 0בקבו ,הז הלילב תועש ' .תועש
4 :םידדמה ןכ ומכו ,תויבי%ינגוקו תוירו%ומ וכיספ תול%מב ןכמ רחאלש םויב וקדבנ תוצובקה יתש ידלי
ינחבמב! םהלש תופייעה תמר הדדמנ MS68 ."
:תואצותה
# ה ינחבמ יפל! רתוי םיפייע ויה יוסינה 0בק ידלי - MS68 "
םיגשומ תדימל תלוכי ,+%ושו %והר רוביד תלוכי :ב תרוקיבה 0בק ידלימ םיבו% תוחפ ויה יוסינה 0בק ידלי -
.דועו ,םישדח םי%שפומ
היצבי%ומש ינפמ ילוא! תובכרומ תוחפו תויתרגש תול%מ :ב תרוקיבה 0בק ידליל םיווש ויה יוסינה 0בק ידלי -
"הלא תו%ושפ תול%מב תופייעה תולבגמ לע רבגתהל הלוכי
:תונקסמ
תתחפה לש דחא הליל רחאל םימגפנ :"ת%שפומ הבישחו תילולימ תויתריצי ןוגכ! םיבכרומ םייבי%ינגוק םידוקפת
,הניש תועש
."םידלי לצא! יתועמשמ ןפואב םיעגפנ אל :םירכומו םייתרגש םייבי%ינגוק םידוקפת
לע הניש ןדבא לש הע!שהה (ונלש הרבחב הניש #סח לש תוחישל רשאב המסהה תורמל
.הייד הרקחנ אל יביטינ"וקה דוק!תה
.םירגבתמו םידלי יבגל ןוכנ דחוימב הז
וכיספה םיעוציבה לע וא םויה ךשמב תוינונשיה תמר לע הנישב ךסחה תעפשהב ודקמתה םימדוקה םירקחמה בור
.םירו%ומ
אלו ,םיעוציבה לע הערל עיפשמ %לחומ הניש ךסח קרש עיצמ םידליב םירו%ומ וכיספ םיעוציב לע דחא רקחמ
.יקלח הניש ךסח
ילב הניש תלבגה לש דחא הליל תאשל םילוכי םידליהש אוה רקחמה לש הז אצממל עצוהש ירשפא רבסה
םיעוציבב העיגפה - הניש תלבגה םע םיפסונ תוליל לש הפסוה רחאל לבא ,םיעוציב לש תיתועמשמ התחפה
.תרכינ היהת
.הניש ןדבא תעב םירגובמ לצא םגו םידלי לצא םג ודדמנ תורידנ םיתיעל תוהובג תויבי%ינגוק תולוכי ,ןפוא לכב
ירוטומ$ויס!ה םדוק!תב ע"!י םידלי לצא רומח הניש #סח םאה עובקל שקבמ הז רקחמ
(יביטינ"וקהו
.הל"תתש תיביטינ"וק העי"! ל לש העבט תא ריהבהלו
היצינגוקהו דוקפתה לש םייפיצפס םי%ביה לע הנישב ךסחה תעפשה יבגל הקסה רשפאל איה םירקוחה תנווכ
,םידלי ברקב
.דוקפתה לע וז ליג תצובקב הליגרה הנישה תוגהנתה תעפשה תא דודמל "םימדוק םירקחממ לידבהל! אלו
: רקחמה רואית
:רקחמה רואית
ןחבמ :םינוש םינחבמב וקדבנ ןכמ רחאלש םויבו ,הניש תדבעמב הליל וליב םיקדבנה MS68 תא קדובה ןחבמ!
.םייבי%ינגוקו םיירו%ומ-וכיספ םינחבמו ,"תופייעה תמר
# ל וקלוח םיקדבנה ) :תוצובק
. וליב # תרוקיבה תצובק " .. תועשה ןיב! ה%ימב תועש ).:&& # ל 5:&& "
) וליב # יוסינה תצובק " ' תועשה ןיב! ה%ימב תועש 3:&& # ל 5:&& "
.םינחבמה ינפלש תורע תועש 0סמב %ולשל ידכב תוצובקה יתש ירבחל ההז התייה המיקה תעש *
,ה%ימל תשגל ושרוהש ינפלש תועשב "תפייעמ אל! יזיפ 1מאמב הכורכ הניאש תוליעפב וקסע יוסינה 0בק ירבח *
.רקחמה תווצב רבח לש ותחגשה תחת ויה הזה ןמזה לכ ךשמבו
:םיקדבנה
ופתתשה רקחמב .2 ! םידלי 4 # ו םינב - : עצוממ ליג ,"תונב ...- ,
הניש יסופד ילעבו ,"תויגולוכיספ/תויתואירב/תוגהנתה/הדימל/בשק תוערפה אלל! םיילאמרונ םידליב רבודמ *
לש עצוממ! םיילאמרונ - "ןורחאה שדוחב הלילב הניש תועש
- :יוסינה תצובק הללכ 3 # ו םינב ' :עצוממ ליג ,תונב ...2
- :תרוקיבה תצובק הללכ $ # ו םינב $ :עצוממ ליג ,תונב .).3
: רקחמה ךילה
תוחפל ה%ימב תולבל וחנוה םיקדבנה .& ךשמב הלילב תועש 3 םלוכש אדוול ידכב ,יוסינה ינפלש תולילה
.םימדוק תולילמ הניש ךסח אלל יוסינל םיעיגמ
:הי!ר"ונומסילו! תקידב $
תועשה ןיב! ה%ימב ההש דליה ןהב תועשב היפרגונומסילופ לש הקינכ% ידי לע הר%ונ הלילה תנש ).&&-&5&&
ןיבו ,תרוקיבה תצובקל &3&&-&5&& ."יוסינה תצובקל
ה תא %ילקהל ומשוה תודור%קלאה EOG:EEG:E3G:EMG
ןחבמ $ MSLT :תו!ייעה תמר ןחבמ 0
הלילה בקע תופייעה תמרב תוצובקה ןיב לדבה רצונ ןכאש הדבועה תא תמאל ידכב השענ הז ןחבמב שומישה
.יוסינה 0בקל הנישה תועש תתחפה תייצלופינמו הדבעמב
# ב וקדבנ םידליה $ יקדבמ MS68 :תועשב ,םויה ךלהמב .&:&& , .):&& , .$:&& # ו , .2:&& .
: יביטינ"וקהו ירוטומ$ויס!ה דוק!תה ינחבמ תללוס $
ורבע םידליה $ :תועשב! םויה ךלהמב "תחא לכ העש תונב! םיקדבמ לש תורדס 5:$' , .&:3& , .):$' , .$:$' ,"
.םינוש םייבי%ינגוקו םיירו%ומ-וכיספ םידוקפת וקדבש
1 :םיירוטומ$ויס! דוק!ת ינחבמ -
יע וקדבנ םיירו%ומ-וכיספה םיעוציבה ) ה ןחבמ :םינחבמ "SS8 - ה ןחבמו S3 .
- ה ןחבמב "SS8 :
לש חתפמ גצומ םיקדבנל - # ו םירפסמ - :לשמל! םימאות םילמס . ,C * ) ,= * 3 ."> *
ול גצוהש יפכ! רפסמ לכל םיאתמה למסה תא םילשהל שקבתמ אוהו ילאמודנר ןפואב םירפסמ םיגצומ קדבנל
."הלחתהב
.תונוכנה תובושתה רפסמ וניה ןויצה
- ה ןחבמב ונחבנ םידליה "SS8 # מ חא לכב $ .םויה ךלהמב ויהש םינחבמה לש תורדסה
:קדוב הז ןחבמ .הבוגת ןמז בשק ,תונרע תמר
- ה ןחבמב 3S :
הנממ עונמלו ךסמה לע העיפומה תינוכמב גוהנלו תדלקמב שמתשהל קדבנהמ שרודה בשחמ ןחבמ הז
.תינוכמה יע ועגפנ אלש תורפה זוחא אוה ןויצה .שיבכה לע תובצומה תורפב שגנתהל
# ב םידליה יע עצוב הז ןחבמ ) ךותמ $ 0סמ הרדס! הז םוי לש םינחבמה תורדס ) # ו $ ."
.הניש ךסח ירקחמב ןחבמה לש ותוליעי תא ןוחבל ידכב הז ןחבמב שומיש השענ
:קדוב הז ןחבמ .תונרע תמר
2 :יביטינ"וק דוק!ת ינחבמ -
.תויתריציו הדימל תלוכי ,ןורכיז ,ת%שפומ הבישח :ודדמ םייבי%ינגוקה םינחבמה תשמח
ןחבמ WR*M6 "הדימלה תלוכיו ןורכיזה ןחבמ * ! :
קיפמו הדימלו ןורכיז תולוכי ךירעמ הז ןחבמ 3 .הדימל תלוכיו ילאוזיו ןורכיז ,ילולימ ןורכיז :םידדמ
ןחבמ 8838 "תיתריצי הבישח ןחבמ * ! :
.תויומדמ תבכרומה הסרגו תילולימ הסרג ליכמ
:תילולימה הסרגה לש תושימגהו תוירוקמה ,רובידה +%ש ןיבש םירשקה תעיבק יע תיתריצי תוחתפתה הכירעמ
.קדבנה
- רובידה /טש .םילימ תועצמאב תונויער לש בר רפסמ רוציל קדבנה תלוכי יע דדמנ :
- תוירוקמ .םיידוחיי תונויער רצייל קדבנה תלוכי יע תדדמנ :
- תושימ" ןווגמב שמתשהל וא ,תרחאל תחא השיגמ רובעל ,תונויער לש ןווגמ רצייל קדבנה תלוכי יע תדדמנ :
.תויג%ר%סא
:תויומדמ תבכרומה הסרגה .רויצ תועצמאב םיליגר יתלבו םיידוחיי םירסמ תרבעהב הכורכ
.תע םר% תוריגסל תודגנתהו דוביע ,תורתוכ לש תו%שפומ ,תוירוקמ ,+%ש :תוירוג%ק תת שמחל םיקלחנ םינויצה
- /טש .תוי%נוולר תובוגת לש יפוס רפסמ יע דדמנ :
- תוירוקמ .הבוגתה תוידוחיי יע תדדמנ :
- תרתו לש תוטש!ומ .יתיצמת ןפואב וריבעהלו אשונה תוהמ תא סופתל לוכי קדבנה הב המרה יע תדדמנ :
- דוביע .תויומדב םי%רפה לש %רופמ רואיתו קדבנה לש ןוימדה יע דדמנ :
- תוד"נתה תע םרט תורי"סל הז ךילהת ,תע םר% תונקסמלו םוכיסל עיגהלמ ענמיהל תלוכיה יע תדדמנ :
.םיירוקמ תונויער תריציל ליבוהל יושע
זא ,ןמזה םר% דוע ,רהמ יד םויסל עיגמ והשימ םאו ,םיליגר אל תונויער לש הריצי וניה תויתריצי לש דחא ביכרמ
בושחל ךישמהל םדאל רשפאמ ןמזה םר% תוריגסה בוכיע .םייתריצי םניאש יאדוול בורק רצוי אוהש תונויערה
.םיירוקמ תונויער רתוי רציילו
ןחבמ 338 "תויעב ןורתפו הדימל תלוכי ןחבמ * ! :
וינפל םיגצומש תויומד וא ,םיווק ,תורוצ רפסמ ןיב רשקמה ןויערה וא ןורקיעה תא תוהזל שקבתמ דליה הז ןחבמב
.סי%רכ יבג לע
.הלאש לכ יבגל הנוכנה הבושתל עיגהל בייחו ולש הבושת לכ לע בושמ לבקמ קדבנה
ןחבמ W3S8 "תו%שפומ תולוכיו גשומ תריצי תלוכי ךירעמש ןחבמ * ! :
תוהזל שקבתמ קדבנהש ךכ יע הלא תולוכי ךירעמ ןחבמה 3 :שארמ ועבקנש םינויר%ירק
םיגצומ קדבנל $ אוהש בשוח אוה וילא סי%רכל סי%רכ לכ ךיישל שקבתמ אוהו םינוש םייוריג םע םיסי%רכ
.ךייתשמ
יוסינ יע ךכו ,ןוכנ אל וא ןוכנ לש בושמ לבקמ אוה םיוסמ םוקמל סי%רכ ךיישל קדבנה לש ןויסינ לכב
םהמ דומלל שקבתמ אוה הייע%ו 3 .םינויר%ירקה
ןחבמ 3568 "תילולימ הדימל תלוכי ןחבמ * ! :
לש המישר יע תורכזיהה תלוכי תא ךירעמ ןחבמה .$ ה.רכזיהל שי ןהב םילימ 3568 הדימל תשחרתמ ךיא דדומ
תלוכיה תא ךירעהל ידכ תורכזהב ךורא בוכיע םגו רצק בוכיע םג בלשמ ןחבמה .דמלנ רמוח המכו תילולימ
.ןורכיזב רומשל
: תואצות
– ו הי!ר"ונמוסילו! MSLT :
:הניש תועש כהס עצוממ )54 ,יוסינה 0בקל תוקד '$5 תועש תוחפ ונשי יוסינה 0בק ירבח! תרוקיבה 0בקל תוקד
"עצוממב
:הנישה תוליעי יזוחא עצוממ -'.57 ,יוסינה 0בקל 53.-7 הליעי הניש התייה יוסינה 0בק ירבחל! תרוקיבה 0בקל
# ש ךכ לע ילוא זמרמ הז אצממ ,רתוי .. תוצוחנה תועשה תומכל רבעמ ויה תרוקיבה 0בק ירבחל ה%ימב תועש
."םידליל
ןחבמ MSLT :-תו!ייע תמר קדובה,
:"תומדריהה עגרל דע ה%ימב תובכשהה עגרמ! םדריהל דליל חקלש עצוממה ןמזה ךשמ .$.$ 0בקל תוקד
,יוסינה )3.' .תרוקיבה 0בקל תוקד
:יוסינה 0בק ידלי לצא הנישה תועש רפסמ תתחפה # כב ונשי םה $.' ,תרוקיבה 0בק ידלימ תוחפ תועש
# ה ינחבממו MS68 םויה ךשמב תוינונשיה תמר תא הריבגמ ןכא הנישה תועש 0סמב וז התחפה יכ הלוע
"םירגובמ ברקב וכרענש םירקחממ םיליבקמ םיאצממל המוד אצממ והז!
:םיירוטומ$ויס! םיעוציב
,קדבנה ינויצ לע ןחבמה ךרענ וב םויב ןמזה לש תיזכרמ העפשה םיירו%ומ-וכיספה םינחבמה תואצותב תוארל ןתינ
תורמל ,"תרוקיבה וא יוסינה 0בקל ךייתשה דליה םאה # רמולכ! תיתצובקה תוכייתשהה לש התוחפ העפשהו
.יופצה ןוויכב ויה ןכ יללכ ןפואב תואצותהש
הכרענש םינחבמה תרדסב היה יוסינה 0בק ירבח יעוציבל תרוקיבה 0בק ירבח יעוציב ןיב רתויב לודגה לדבהה
העשב .):$' .
# ה ןחבמב S3 .תוצובקה ןיב םיעוציבב םילדבה ואצמנ אל "הגיהנ לש תבשחוממ היצלומיס!
:םייביטינ"וק םיעוציב
# ה ןחבמב 8838 :תוצובקה ןיב םייתועמשמ םילדבה וארנ "תיתריצי הבישח! תוחפ םיגשיה ויה יוסינה 0בק ירבחל
"ןחבמה לש םימיוסמ םיקלחב! יתועמשמ ןפואב םיבו%
ןחבמב W3S8 "תו%שפומ תולוכיו גשומ תריצי תלוכי ! # כ ושע יוסינה 0בק ירבח : .'7 ,יללכ ןפואב תויוע% רתוי
.רומישה וא הדימלה תולוכיב תוצובקה ןיב לדבה אצמנ אל ךא
ןחבמב 338 "תויעב ןורתפו הדימל תלוכי! .תוצובקה ןיב םייתועמשמ םילדבה ואצמנ אל :
ןחבמב WR*M6 "הדימל תלוכיו ןורכיז ! ,תוצובקה ןיב םייתועמשמ םילדבה ואצמנ אל :
אקווד תרוקיבה 0בק ירבח רמולכ # ךופהה ןוויכב אקווד תוצובקה ןיב תיתועמשמ אל הרוצב לידבה הז ןחבמו
."יתועמשמ אל ןפואב - רומאכ! םיבו% תוחפ םינויצ וב ולביק
: ןויד
:ויה הז רקחמ לש ויתורטמ
! . " ךות ,םידלי ברקב םידוקפת ןווגמ לע הנישב ךסחה תעפשה לש רתוי הרורבו הבו% הנבהל עיגהל
.תוהובגה תויבי%ינגוקה תולוכיה לע העפשהב תודקמתה
! ) " .הפירח הניש תלבגהל רתוי םישיגרה םייפיצפסה םידדמה תא רידגהל
.םידליה לצא םייביטינ"וקה םיעוציבב התח!הל איבה הניש תלב"ה לש דחא הליל ולי!א
:תואבה תולוכיה ועפשוה דחוימב
.גשומ תריצי תלוכיו ת%שפומ הבישח תלוכי ,תילולימ תויתריצי
# ה ןחבמ תואצות MS68 :תוארמ "תוינונשיה תמר ןחבמ!
.רקחמה תרעשהל קוזיח ןאכ שי ,הנישה תלבגה תובקעב הלוע ןכא םויה ךשמב תוינונשיה תמרש
# ה ינחבמ "SS8 # הו S3 :"הבוגת ןמזו בשק ,תונרע תמר םיקדובש םיירו%ומ-וכיספה םינחבמה םהש!
,הלא םינחבמב םהיעוציב לע יוסינה 0בק ידלי לצא תרבגומה תופייעה תמר לש העפשה הרכינ אל
ןכ תרוקיבה 0בק ידלי םתמועלו םויה ךלהמב הלא םינחבמב עוציבב רופיש וארה אל יוסינה 0בק ידלי תאז םע ךא
.םויה ךלהמב רופיש וארה
וא הדימלה תלוכיב העיגפ הרצי הנישה תועשב התחפהה יוסינה 0בק ידלי רובעש ןכתיי :הז אצממל ירשפא רבסה
.ינאידקריצה רוזחמה רצויש תונרעה תרבגה לש םועמע וא ,היצבי%ומב
:תוצובקה ןיב םילדבה וארה אל םיאבה םינחבמה
8838: 3568: WR*M6 "תיתריצי הבישחו ,תילולימ הדימל תלוכי ,הדימל תולוכיו ןורכיז!
תולוכי םיקדובה םינחבמב רבודמש אוה הלא םינחבמב תוצובקה ןיב םילדבה ואצמנ אלש ךכל ירשפא רבסה
.תורכומ תול%מ ןה תול%מהו תוכומנ תויבי%ינגוק
םילדבה וארה ןכ ,תוילולימו תויתריצי לש םייתועמשמ םיביכרמ וללכש םידדמה תנומש ךותמ השולש - תאז םע
.תוצובקה ןיב
)לוהינ תויצקנו!) תונומה תוהוב"ה תויביטינ"וקה תולויה י תועיצמ הז רקחמ לש ויתואצות
הניש #סחמ תוע!שומ -תיתריצי הבישחו תוטלחה תלבק (תונקסמ תקסה (ןו"רא תולוי תוללוש,
.םידלי ברקב
-ה W3S8 "תו%שפומ תולוכיו גשומ תריצי תלוכי ךירעמש ןחבמ! :
.הביבסב םיונישל הבוגתב תויבי%ינגוק תויג%ר%סא תונשל תלוכיו י%קר%סבא ןויגה תלוכי ךירעמ
תוכרעהה תא תונשל ידכב יתביבסה קבדיפה תא לצנל תלוכי ,ןגרואמ שופיח ,ןונכת לש היג%ר%סא שרוד אוה
,הר%מה תגשה תארקל תוגהנתה תא ןווכל ,תיבי%ינגוקה
.תיביסלופמיא הבוגת ןתמלו
ה תא ולצינ םימדוק םירקחמ W3S8 תועיגפל הובג ןפואב שיגר הז דדמ .םידליב לוהינ תויצקנופל דדמכ
.ילא%נורפ-הרפה סק%רוקב דוקפת רסוחלו
לש תילולימה הסרגב דוריה עוציבה 8838 דוקפתב העיגפה לש רבסהב ךמות אוה םג "תיתריצי הבישח ןחבמ!
:תילא%נורפה -תעצבמה הנואה לש
.םילימב שומיש ידכ ךות םייתריצי תונויער רוציל ושקבתה םידליה ,וז המישמב
תילא%נורפה הנואה לש היצבי%קא םישוע םהש ואצמנ ,םילעפ תריצי ללוכ ,ילולימ דוביע לש םימיוסמ םי%קפסא
.הפשה לע םייארחאש חומב םיפסונ םיילולימ םירוזאל +סונב
ה ןחבמש םכסל ןתינש הארנ הז ,ךכ םא 8838 תויעבה ןורתפ תלוכי םג תדחאמש המישמ וניה ילולימה
.תילא%נורפה הנואה יעוציבה קזח ןפואב םייולתש ,ילולימה דוביעהו תויתריציה
.רובידב +%ש יא יו%יב לש היזפאל םרוג ,הקורב רוזא ,תילא%נורפה הנואה לש ירו%ומה רובידה רוזאב העיגפ
,הגרד התואב יתועמשמ אל לבא ,המוד ןפואב .םהלש םייתריציה תונויערה יו%יבב ישוק וארה ונלש םיקדבנה
העיגפל יקלח רבסה תווהל לוכי הזו ,הזה יחומה רוזאב דוביע לש דוקפתה לע עיפשמ הניש ךסחש ןכתיי
.יוסינה תצובקב האצמנש תילולימה
:יחכונה רקחמה לש הלאל םימוד םיאצממ וקיפה םירגובמב הובג יבי%ינגוק דוקפת לש םימדוק םירקחמ
ב המגפנ םירגובמ לש תיתריציה הבישחה 8838 רחאל ,תויומדה תרוצב םגו תילולימה הרוצב םג 3& תועש
.תורע לש תופוצר
הניש תלב"ה לש דחא הליל ולי!אש תוארמה תונושארה ןניה תויחונה תואצותה (ונתעידי בטימל
.םידליב ההוב" הבישח לש םיטק!סאב עו"!ל לוי
: רקחמה לש תוי"ולודותמה תויעבה
. " היצלופינמל םירוויע ויה אל םיקדבנה :הנישב ךסחה ירקחמ לכל תפתושמה תיגולודותמ היעב
"רקחמה תרגסמב םהלש הנישה תועש רפסמב תישענש היצלופינמל םיעדומ ויה םה # רמולכ!
חילצהל תויפיצ םיקדבנב רוציל יושע רבדהו ,"תרוקיב וא יוסינ! ךייתשמ אוה הצובק וזיאל שארמ עדוי קדבנ לכ
היצבי%ומה לע עיפשהל תויושע הלא תויפיצ .תיתצובקה תוכייתשהה לע העידיל םאתהב תול%מב תוחפ וא רתוי
.םיבו% תוחפ וא רתוי םיעוציבל איבהלו םיקדבנה לש
) " ! ן%ק דואמ םגדמ אוה יוסינב םגדמה .2 ,םידלי 5 תונקסמ תקסהב ישוק רצוי רבדהו ,"הצובק לכב
רקחמהמ
.הניש תדבעמב הליל לש ההובגה ותולע איה ן%קה םגדמל הביסה
3 " יבי%קייבוא ןפואב הדדמנ אל יוסינה ליל ינפלש תולילב םיקדבנה תנש
תוחפל ה%ימב תולבל םהילע ןהיפל תוארוהל ותייצש לכ לע יבי%קייבוס ןפואב וחוויד ןכ םיקדבנהש תורמל! .&
ךשמב הלילב תועש 3 "יוסינה ינפלש תוליל
$ " :תרוקיבה 0בק ירבח ברקב הכומנ הניש תוליעי האצמנ
,וזה ליגה תצובקל הניש לש ילאמרונ אל הליל היה יוסינה לילש אוה ךכל ירשפא רבסה
! ה%ימב תוהשהש +קשמ הז ןותנש אוה רתוי ריבסו +סונ ירשפא רבסהו .. הדימה לע רתי הכורא התייה "תועש
."םהלש ךרוצה היהשמ רתוי!
יבגל ה%לחהה .. לש םדוק ךסחש תורשפאה תא תיחפהל הר%מב התשענ תרוקיבה תצובקל ה%ימב תועש
.תרוקיבה תצובק ירבח לע עיפשי הניש
.תרוקיב תצובקב יוצר אל ןייפאמ הזו תיתוכיאו הליעי תוחפ התייה תרוקיבה 0בק ירבח לש םתנש # ךכ םא
תנש ןושיל םהל רשפאל ךירצ היהו תרוקיבה 0בק ירבח רובע היצלופינמ תויהל הכירצ התייה אלש איה הנקסמה
.ליגרהמ לודג ךרואב אלו הליגר הליל
' " +יוזמ תויהל יושע ךופהה ןווכב דחא אצממ .םייחכונה םיאצממה תא וריהבי ילוא םיאבה ךשמהה ירקחמ ,
2 " תולשב ןחבמ * ! רנא%ה ןויצ לש רתוי הכומנה המרה איה רקחמה לש תיתועמשמ יכה הלבגמה ילוא
:רקחמה תצובק ידלי ברקב "תינימ
ויה :יוסינה 0בק ירבח ברקב :תינימ הניחבמ םילשב רתוי ויה תרוקיבה 0בק ירבח יכ הארמ הזה אצממה $
תולשב תמרב םירבח ) תולשב תמרב דחא רבחו , 3 תמרב דחא רבח היה :תרוקיבה 0בק ירבח ברקב ,
תולשב 3 # ו , 3 תולשב תמרב םירבח 3 ונשי ךכיפל . י!ולח רבסה רתוי םיכומנה םייבי%ינגוקב םיעוציבל
יפולח רבסהש םינימאמ ונאש תורמל! םהלש רתוי הכומנה תינימה תולשבה תמר אוהו ,יוסינה 0בק ירבח לש
םיבלשב תשחרתמש םויה תועש ךשמב תוינונשיה תמרב היילע ,השעמל ."ריבס וניא הז )-3 תולשבה לש
םירומא ויה תינימה תולשבב םילדבה - +סונב .ךופהה ןוויכב אקווד תואצותה לע עיפשהל הלכי תינימה
תרוקיבה 0בק ידליש ךכל +יסוהל שי .הז רקחמב הארנ רשאמ םיעוציב לש רתוי בחר םור%קפס לע עיפשהל
ןאכ שי ןכל .התיכב הנש לש תוצובקה ןיב לדבה היה ןכ ומכו עצוממב הנש יצחב יוסינה 0בק ידלימ םילודג ויה
.תיבי%ינגוקה תולשבה תמרב ןהו תינימה תולשבה תמרב ןה תרוקיבה 0בק תבו%ל לדבה םיווהמ הלא םינותנ
999רקחמה יאצממל יפולח רבסה
הלילמ האצותכ תויתריציבו ילולימה דוביעה תלוכיבו תי%קר%סבאה הבישחב העיגפ וגיצה םידליה הזה רקחמב
ךרעב לש הלבגה לש דחא '&7 .הנישה ןמזמ
תוחפ ושרדש תומישמב םיעוציב ידי לע העצוהש היצבי%ומב וא םיצמאמב הלדגהה תורמל ופצנ וללה תועפשהה
.תויבי%ינגוק תולוכי
םימוד םימגפ םאה לואשל םיחרכומ ,החלצהלו םיאמדקא םיעוציבל תויחרכה תוהובג תויבי%ינגוק תולוכיש ןוויכ
.רתוי וא דחא הליל לש הלבגה מ ומרגיי
-תויתביס לע קיסהל ןתינ אל #א (םינתשמ ןיב םימאתמ םיקדוב, םייביטלרוק םירקחמ.
תוינילק תויסולואב
תוערפה :הניש תוערפה ילעב םידלי ברקב דורי/יוקל יבי%ינגוק דוקפתו הדימל יישק לש ההובג תוחיכש
.הניש ןומזתב תוערפה ,תויתמישנ
• םינחבומ הדימל יישק םע םידלי לצא הניש תוערפה הדימל יישק םהל שיש םידלי #
רתוי ההובג תוחיכשב הניש תוערפהמ םילבוס "רוגיפ ,םזי%וא :ומכ! תורומח תוחתפתה תויעבו
.םילמרונ םידליל האוושהב
• # הניש תוערפה םע םידלי לצא הדימל יישק הדימל יישק לש רתוי ההובג תוחיכש תמייק
תמרל תויתמישנ תוערפה ןיב רשק לע םיעיבצמ םירקחמ .תוידוחיי הניש תוערפה םע םידלי ברקב
.הדורי תימדקא תלוכיו םיבי%ינגוק םיישקו םויה ךשמב תרבגומ תופייע
הבר תוחיכשב ןייפאתמה םידלי לש יתוגהנתהה םדוקפת לע תוירשפא תוכלשה תויתמישנ תוערפהל
ברקב דורי ימדקא דוקפתל תורושק ואצמנ יגולויבה ןועשב תוערפה םג ,תוגהנתה תויעב לש רתוי
.םידלי
רמאמ 23 םידלי לצא םיימדקא םיעוציבו הנישב המישנ תער!ה$
ריצקת ! ינצמח וד ןמחפ/ןצמח םיזג יפוליחב תויעב לש העפשהה תא ךירעהל-הר%מה : sagea םיעוציב לע "
.םידלי לש םיימדקא
תינת יבי%קפסורפ רקחמ :
:עקר םיינוריע םיידוסי רפס יתב
םי!תתשמ : )-4 ."ןותחת ןורישע! םיכומנ םינויצ ילעב 0א התיכ ידימלת
הטיש תועצמאבו םירוהל ןולאש תועצמאב,םידלי לש םתיבב הנישב המישנ תערפה םורדניס תא ןחבאל ןויסינ :
שפחל דודיע ולבק םירוהה םיזגה יפוליחב תויעב ונחבוא םא .דחא הליל ךשמב ןמחפ תצומחת וד תקידב
.ןכמ רחאלש הנשבו רקחמה ינפלש הנשב םיפתתשמה לכ לש םינויצה ופסאנ .היעבל תיאופר תוברעתה
תואצות : sagea ב התהוז '$ ! םידלי .5..7 םכותמ " )$ .םיפילופ תתירכ וא םידקש תתירכל חותינ ורבע םידלי
לש םהירוה רשאכ 3& ךשמב םינויצה עצוממ יללכ ןפואב .תיאופר תוברעתה שפחל אלש ורחב ורתונש םידליה
תא הרבע אלש הצובקב שחרתה אל יוניש םושש תורמל הלע חותינה תא הרבעש הצובקב היינשה הנשה
ה אלל הצובקב םיימדקא םירופיש ושחרתה אל ןכ ומכ .חותינה sagea .
:תונקסמ sagea ןפואב עיפשמ הז רשאכ םידורי םיימדקא םיעוציב םע 0א התיכב םידלי לצא תמייק תופוכת םיתעל
תוגהנתה וא הדימל תויולבגומ םע םידלי לצא אצמיש רשפאש םיעיצמ םינותנה .הדימלה יעוציב לע קיזמ sagea
.לופי%ו תיאופר הכרעהמ חיוורהל םילוכי םהו

רמאמה
המישנ תערפה םורדניס תצופת לש םיקיודמה םירפסמהש תורמל .םיאירב םידליב חיכש הנישב המישנ תערפה
! הנישב osas לע תועיבצמ תומדוק תוכרעה ,שקובמ תויהל ליחתה וישכע קר וז ליג תצובקב " .7 - )7 םילבוסש
דעל דוגינב ,םידליה לכמ םורדניסהמ .)7 ! תינושאר הריחנ םהל תויהל םילוכיש םידליהמ ps תיתרגש הריחנ,"
םהל היהי תינושאר הריחנ םע םידליהמ קלח קרש ללגב .הנישה הנבמב יוניש אלל osas הירו%סיהש ללגבו ,
היפרגונמוסילופ לש תוכרעה- הלחמה לש תופירח וא תוחכונ תא ססבל םיקיפסמ אל כדב תיזיפ הקידבו תיאופר
לש הזונגאיד לע %ילחהל םישרדנ osas םע םידלי לש לודגה םבור . osas םילדגומ םידקש לש תיגרוריכ הרסה
המ ת%לחומ המלחהל ומרגי כדב תיפילופ המקרו osas רשאכ . osas תוידיברומ ,לופי% אלל תרתונו ההוזמ אל
תואצותה .חתפתהל םייושע תויתואירב תויעבו ,יתמ%סיס םד 1חל רתי,גושגשב ןולשיכ ומכ תיתועמשמ
םע םידליב הנישב המישנ תערפהמ האצותכ םדב ןצמח רסוחו ערפומ רשא הניש הנבמ לש תויבי%ינגוקה osas
רקסש רקחמ .םידלי תאופרב תרדגומ אל ןיידע 45) ,תויבי%קארפיה ,תופייע ןיב רשק עיצה הנורחאל םידלי
.םירחונש םידליב תיביסרגא תוגהנתהו
םע םילוח לש רתוי הנ%ק הצובק לע םיחוודמ םירחא םירקחמ osas םידליל שי םירוה יחוויד לש דועית יפל רשא
ב לופי% רחאל רופישו המוד תערפומ תוגהנתה osas םא ונחבש םייבי%קפסורפ םירקחמ ושענ אל ןיידע ,. osas
לש םייאמדקא םיעוציבב עגופ םנמא
ה תומכ תא ךירעהל +אוש יחכונה רקחמה ןכל .םידלי sagea תא עובקלו םייאמדקא םיישק םע 0א התיכב םידליב
תעפשה sagea .סהבב םיעוציב לע
:הטיש
ןותחתה ןורישעב םייאמדקאה םהינויצשו םיירוביצ רפס יתבב םיפתתשמה 0א התיכ ידימלת והוז ינושארה בלשב
ןולאש .םידליהו םירוהה תמכסה ולבקתה ידסומ רתיה רחאל ,התיכב osas .רקוחה תרזע םע םירוהה יע אלומ
:תובושתהמ תחא לכל םיירפסמ םינויצ תוצקהל םאתוה ןולאשה & "אל םלועל! . "רידנ! ) "םיתיעל! 3 "רידת! $
:ןמלקדכ ויה ןולאשב ויהש תולאשה ."דימת %עמכ! . .הנישה ןמזב םושנל קיספמ דליה םאה - ) דליה םאה -
3ןשי אוהשכ םושנל ידכב קבאנ 3 3 םושניש ידכ דליה תא תל%ל% םאה- $ תולוגס וא תולוחכ וכפה ויתפש םאה -
3ןשיש ןמזב ' 3ןשי אוהש ןמזב ךדלי תמישנ יבגל גאדומ התא םאה - 2 3רחונ ךדלי תורידת וזיאב - 4 הקזח המכ -
3הריחנה 5 3ןורג יבאכ ךדליל שי תורידת הזיאב 5 3שאר יבאכ לע רקובב ןנולתמ ךדלי םאה- .& ךדלי םאה .
3הפה ךרד םויה ךשמב םשונ .. 3םויה ךלהמב ינונשי אוה םאה. .) 3 סהיבב םדרנ ךדלי םאה - .3 םדרנ םאה -
3היזיוול%ב הייפצ ךלהמב
תצומחת וד לש 1חל לש ירוע רבעמ ,קפוד ינמיס ,םדב ןצמחה תומכ לש םושיר הלילב םתיבב ורבע םידליה לכ
! ןמחפה tcco( םינמז לעו ןשי הארנ םדלי ובש ןמזה לע חוודל ושקבתנ םירוהה ,תורייע ינמז לש דוקינ רעזמל ידכ."
ןויר%ירקב ודמעש םידליה לכ לש םירוהה .תורייע לש םירורב sagea הנישב המישנ תערפה לש היעבהמ ורהזוה
ו הנש .יגרוריכ לופי%ו הכרעה ךשמה ךרוצל םידליה אפור םע רשק רוציל ודדועו ,םדלי לש 3 רחואמ םישדוח
ונעו הנישב המישנ תערפה תובקעב יגרוריכ לופי% לביק םדלי םא ורקחות ,םירוהה םע ינופל% רשק ורצי רתוי
תנשב סהיבמ וחקלנ רקחמב דלי לכ לש םיימדקאה םינויצה .לנה ןולאשל וכייתשהש תולאשה לכל בוש
לבא רקחמב םיפתתשמ םהידימלת יכ רסמנ םירומל.ושענש הלילה ימושיר רחאלש הנשבו תמדוקה םידומילה
ןיב חוו%ב ויה םינויצה .רקחמה תר%מ יהמ ועדי אל &-$ ןויצ ) ןיבש םינויצ ,ילאמינימ רבעמ ןויצ # )-).' ובשחנ
.םידורי םייאמדקא םינויצ לש םיגציימל
: חותינ
ורדגוה $ : 0בק
. אלל םידלי . sagea -תצובק תוריחנ אללו co ,
) תצובק תינושאר הריחנ םע םידלי . ps ,
3 םע םידלי . sagea תצובק לופי% ולביק אלש nt ,
$ םע םידלי . sagea תצובק תיגרוריכ הרסה ורבעש tr .
לש רסוחבו םושיר תעש לכב ןיבולגומה תיוור לש םיעוריא 0סמב א%בתה ילילה ןצמחה תת לש הרמוחה spo( .
:תואצות
םע רשק ורצי הליחתב 3'5 םכותמ ,תוחפשמ )-4 ןותחתה ןורישעב ויה םיימדקאה םהיעוציבש 0א התיכ ידלי
ראש .יליל םושיר ורבע התיכב 2. לש הדוריה תוכיאהש וא רקחמב +תתשהל ובריסש וא םירתונה םידליה
.רקחמל וסיוגש םידליהמ ךרד םושב םינוש אל םינורחאה םידליה .םלוה שוריפ ורשפא אל ולבקתהש םימושירה
ךותימ וסיוג םידליה 3) ינוחבאה ןויר%ירקה לע ססבתהב .םיירוביצ רפס יתב 22 לש ןויר%ירקל ומיאתה םידלי PS
C((.(OE: &$ ! םידלי .5..7 -כ והוז " S*GE* םכותמ )$ ! םידקש תתירכ ורבע 8RE %0 םהירוה םירתונה םידליה
! תיאופר תוברעתה שפחל אל ורחב N8 ב הפוקתה לכ ךשמב םיימדקאה םינויצב וקדבנש םייונישה ." $ תוצובק
מ הלע יללכה עצוממה :םה רקחמה ).$3 ל הנושארה הנשה ךשמב בוריקב ).54 היינשה הנשב בוריקב
תצובקב 8R תצובקב םייתועמשמ םיוניש ושחרתה אל הזל דוגינב . N8 0 (.$$ -ו הנושארה הנשב בוריקב ).$2
.עצוממב םייוניש ויה אל תוצובקה ראשב .היינשה הנשב בוריקב
:ןויד
הארמ הז רקחמ S*GE* םיעצבמ רשאכ ךכב רתוי .יאמדקא ישוק ילעב א התיכ ידלי תצובק ןיב +וכת ערואמ אוה
םיסחי לע עיבצמש המ יתועמשמ ןפואב םירפתשמ רפסה תיבב םיעוציבה םידקש תתירכ ןוגכ תיאופר תוברעתה
ןיב םייתביס S*GE* שומישהש שיגדהל בושח .תונשרפל םייואר ויה רקחמב םיינכ% םינוויכ 0סמ .הדימל תלוכיל
ב S*GE* ל ןמיהמו קיודמ רו%קידניאכ OS*S ידי לע םידקמ +קות קר לביק רקחמב ושמתשהש ומכ םידליב
תוכרעהו וגצוה אל םידליה לע םיילאמרופ הניש ירקחמ .ה%ומ ןוחבאל לאיצנ%ופכ שמשל לוכיו םירחא םירקוח
םידליב חכונ היה הלילה ךשמב תובורמ תויוררועתה ללגב הנישה תריבש םא עודי אל ןכל,ולבגוה תויגולויזיפ
םא S*GE* האצות תויהל תולוכי ןיבולגומה רסוח לש תודוזיפא ,דדמנ אל ריווא םרזש ללגב ךכמ רתוי .ילב וא
דואמ ןצמח רסוחש שיגדהל יאדכ ,ןפוא לכב .ןוילע ריווא םרזב תוערפהל םירושק רשאמ רתוי המישנ יעוריא לש
ליבשב םיבשוחמ םושנל תינמז תלוכי רסוח לש םיעוריאש םינימאמ ןכלו םיאירב םידלי לצא שחרתיש ריבס אל
ידכ -הניש תדבעמ רשאמ תיבה לש הביבסב תיגולויזיפ הניחבמ לבגומ רקחמ עצבל תפסונ הביס .לודגה בורה
םידלי לצא קר תמייק התייה ןושארה הלילה תעפשה םא םג .ןושארה הלילה לש תירשפאה העפשהה תא רעזמל
אלל S*GE* םע םידלי לש לופי% .רקחמה לש םיירקיעה םיאצממהמ ערוג היה אל הז S*GE* םע רשוקמ
תיבב הנושארה םתנש ךשמב םייאמדקא םיישק םע םידלי תצובק הנווכב ונרחב .רפסה תיב יעוציבב רופיש
ש החנהה לע ססבתהב ,רפסה S*GE* רופיש לכב ןיחבהל וניפיצ .םייאמדקא םיעוציבב קיזמ היהי םידליב
תוחיכשהש ירשפא ןכל .םיעצוממ םידליל וא יאמדקא עצוממל םיוושומ םה רשאכ הלא םידליב תולקב יאמדקא
ו םירחונב הברה S*GE* לש העפשהל התוא סחיל ןתינש העפות +קשל לוכי הצובקב OS*S םיעוציב לע
תצובק לכ ,ןכא .םיימדקא 8R -ל %רפ ,חותינה ירחא םהינויצ תא ורפיש ) .לופי%ה רחאל ןותחתה ןורישעב ורתונש
ו םירחונ לש ההובגה תוחיכשה S*GE* םינויר%ירק ללגב תרבסומ תויהל הלוכי יחכונה רקחמה לש הצובקב
ןויר%ירקש לבוקמ הז וישכע אמגודל .םיזכרמה בור ידי לע השענש ומכ יללכ שומיש אלו םילבגומ תוחפ םיינוחבא
ןיב יתביס רשק ססבל ינושאר ןויסינב .םידליל םיסחייתמ רשאכ קיפסמ אל םירגובמל לבוקמש ינוחבא osas
סדור ,תויבי%ינגוק וריונ תויצקנופו
ב דדמנש הנישב המישנ תויעבל הדימל יעוציבו ןורכיז ןיב ךופה םאתמ לע הנורחאל וחוויד ויתימעו .$ םידלי
ןכל .תואצותל תסחוימש תוברעתה םוש הראות אלו תרוקיב תצובק התייה אל הלא םירקוחל ,ןפוא לכב .םיינלוח
תעפשה לש תוברעתה ללוכה ןושארה יבי%קפסורפה רקחמה תא קפסמ יחכונה רקחמה osas בושח .הדימל לע
םילכשו ,הדימל תלוכיו תוגהנתה ,היצינגוק לש תויסיסב תוכרעה קר תקפסמ סהיב תתיכש וז הדוקנב שיגדהל
+וסיא רקחמה תואצות תא ועדי אל םירומהש ללגב ,ןפוא לכב .דיתעב םירקחמב םייחרכה ויהי םי%רופמ רתוי
תוצובקל האצקהה ןכ לע רתי .ה%ומ ךילהת היה אל רקחמה תר%מל םינויצה nt וא tr ה%לחה לש האצות התייה
ךילהתב תוברועמ התייה אל םירקוחל ןכל.תיאופר תוברעתה שפחל הצלמה התוא לע תססבתמש תירוה
תוצובקל הקולח לש ילאמודנרה tr nt תצובקב קר שחרתה ןולאשה דוקינב תיתועמשמ התחפה ןפוא לכב . tr #
תייעב תא רתפ ןכא םידקשה תרסהש ךכ לע עיבצמש המ- sagea תצובקב ושחרתה אל הלאכ םירופישש דועב
nt 0בקב םייאמדקא םיעוציבב םייתועמשמה םירופישה . tr םיסחוימ וגצוהש הדימלה יישקמ המכש המיגדמ
וא דחא רפשל וכישמי תוברעתהו רתוי תמדקומ הנחבא םא הז רורב אל רתונש המ.הנישב המישנ תוערפהל
.תויבי%ינגוק וריונ תויצקנופ לש םי%קפסא רתוי
:תונקסמ
הלילב םיזג יפוליח לש תוילמרונבאו םירחונ לש הליגר אלו ההובג תוחיכש שיש גצוה לנה רקחמב ,םוכיסל
ילעב םידליל תחלצומ תיאופר תוברעתה תנתינ רשאכ .םידורי םייאמדקא םינויצ ילעב םידלי 0בקב sagea
לצא הניש תערפהל םירושקה םימו%פמיס שפחל 1למומ ,ןכל .םינויצב םייתועמשמ םירופיש םלצא ושחרתה
.םדקומ רתויש המכ היהת הנישב המישנ תערפה תכרעהל הינפההש +ידעו,הדימל וא תוחתפתה תויעב םע םידלי
רמאמ 24 .םויה תועשב םיר"בתמ לש דוק!תו הניש לש םינמז חול :/סוי דעלא תאמ
בתייב הז רקחמ תר%מ .םינשה ךשמב םירגבתמ לצא יתועמשמ ןפואב הנתשמ תורעב תוגהנתהו הניש :ריצקת
ימוימוי דוקפתו ,"רפס תיב ,ןימ ,ליג! םי%נדו%סה ינייפאמ .םויה תרגשל םירגבתמה תניש ןיב רשקה תא ראתל
לש םאה תותיכב הלהנתה הנישה תרגש תדידמ ."תוגהנתהו ,רפס תיבב םיעוציב ,חורבצמ! 3.)& יתבב תותיכ
ב ןוכית רפס $ .והשלכ דנלסיא זוחממ רפס יתב
תחפ הניש ןמז לש ימצע חוויד $& '& יאליג בחורל תוקד .3 - .- תעשב רוחיאה ללגב היה הנישב רוסחמה .
.םיאליגה בחורל תיבקע רתוי התייה םינמזב היילעש דועב,הנישה
םיגישמ םה עובש עצמא לש תולילבש וחוויד.רפס תיבב םילשכנכ םמצע תא וראיתש םידימלת )' תוחפ תוקד
ןושיל םיכלוהו הניש $& ."םיהובג םינויצ םע!םיחילצמ םי%נדו%ס תמועל עצוממב רתוי רחואמ תוקד
ונא!םיהובגה םינויצה םע הלא תמועל הנישה ינמז חולב םיבוכיע רתוי וחוויד םיעורג םינויצ םע םידימלת +סונב
."דבלב ימאתמ רשק םיאצומ
לע עפשההותמלוה תוחפ הרגש תנש לש תוצובק תמועל תמלוה הרגש תנש לש תוצובק ןחב הז רקחמ +סונב
.ימוימויה דוקפתה
וחוויד עובש יפוסב תרחואמ הניש תעש ונשי וא"רפס תיב לש םימיב! עובש עצמאב םירצק תוליל ונשיש םידימלת
מ רתוי ונשיש םידימלת תמועל,תורע הניש תויעבו ,אכודמ חור בצמ,םוי םויב תוינונשי לש היילע לע 5 תועש
מ תוחפו 2& הנישב רוחיא תוקד
.ימוימויה דוקפתה לע ילילש ןפואב ברעתה הנישב רוסחמהו קיפסמ ונשי אל רקחמב םירגבתמה בור כ:הסב
דחא יתוחתפתה בלש אוה תויוגהנתה רשאכ,םייתרבחו,םייבי%נגוק,םייזיפ םייונישל בושח ןמז הז תורגבתה:אובמ
.אבה בלשה לש תויפיצו,תולוכי ידי לע רגתואמה
םתלוכי לע שונא ןפואב עיפשמ םינשי םירגבתמש ךרדה .תורגבתהב תוחתפתה לש ידוסי %ביה הז הניש
םילוכי םייתוישיא םימרוגו,הביבסב תונתשמ תוימוי תויוליעפ ןכ ומכ .םויה תועש ךשמב שיגרהלו,גהנתהל,בושחל
.םירגבתמה לש הנישה תוינבת יתועמשמ ןפואב עיפשהל
םילבקמ אל םהש יבקע ןפואב וחוויד םמצע םירגבתמו,םירוהו,םירומ,םירקוח,םינורחאה םירושעה ינש ךרואל
הניש קיפסמ
ינבש הארה רקחמ,תינימה תורגבה ןמזב הניש לש ךרוצב הדירי הלח אלש וחיכוה הדבעמה ינותנש יפ לע +א
מרפס תיבב םינ%ק םידלימ רפס תיב ידלימ הניש תוחפ הברה םיגישמ ללכ ךרדב הרשעה .& -ל תודליב תועש
4.'-5 ליגב תועש .2 .
מ רתוי,רתוי םיריעצ םידלימ תוחפ םינשי םהש יפ לע +א '$7 ושקיב"ןוכית רפס תיב! רתוי םילודגה םידליהמ
.רתוי ןושיל רקחמב
לשמל .רחואמ דע םירע ראשהל םי%ונ םהש הז םירגבתמ לצא הניש תוינבת לש םירקחמב םייבקע םיאצממ
ש אצמנ 2&7 תותיכ לצא .. -ו .) .רחואמ דע םירע ראשהל םינהנ םהש ונע% םה
ש אצמ רחא רקחמ $'7 תותיכמ .& דע .) תיב!עובשה עצמא לש תולילב הלילה עצמא ירחא ןושיל וכלה
-ו ,"רפס -&7 יפוסב ללוכ הניש ןמזש אוה יבקע אצממ דוע .עובש יפוסב הלילה עצמאמ רתוי רחואמ ןושיל וכלה
ןיב ענ עובש 3& -ל 2& םיאליג ינב לצא עובש עצמאב הנישמ רתוי תוקד .& דע .3 8 .$ לעמ הלוע הז לדבהו ,
ליגב תועש יתש .5 ."עובש יפוסב רתוי םינשי רמולכ!
הנישה תא םיכיראמ ןכלו רפס תיב תולילב קיפסמ םינשי אל הרשעה ינבש םינייצמכ םישרופמ ולאכ םיאצממ
.רוסחמה תא קפסל ידכ עובש יפוסב
האצותכ הזו"עובש עצמא! רפס תיב תולילב הקיפסמ אל הניש בקע אוה םירגבתמ לצא הנישה רוסחמל רבסהה
לש םייגולויזיפ םיכרצו םיימדקאו םייתרבח םיצחל ,ברעה תועשב הדובע,תמדקומ םידומיל תעש לש הלחתה
תינימה תורגבה םע םידרוי אלש הנישה
.רפס תיב ןמזב יבקע אל הניש םינמז חולו תימוימויה תוינונשיב היילעמםימרגנ םימרוג הברה
.ינאידקריצה ןועשה תייחדו,םויה ךשמב תוינונשי,הנישב ךרוצה :תינימ תורגב
תחא הנוכת תינימה תורגבה תונשב םישחרתמש הנישה תוינבת לע רישי ןפואב םיעיפשמ םיבושח םייוניש רפסמ
.הנישב ךרוצה הז יופצ אלו רישי ןפואב הנשמש וא הנשמ אלש הארנש
לש העובק הניש קיזחה הדבעמב הניש לע השענש םינש שש לש יכרוא רקחמב .& ךרוצל םידליב תועש
יאליגב ויהש .םינושארה תולילה תשולש ךשמב הכרעה .& , .. -ו .) םע התייה רקחמה תחנה םינש
ןיב הנישה ךרוא םיילמרונ םירגוב לצא,תוחפ ונשי םיריעצהש,ליגה 4.' -ל 5 .תורחואמה הרשעה ליג תונשב תועש
בוריקב תיבקע הרתונ הנישה תומכ השעמל -.) .תינימה תורגבה יבלש לכל רבעמ תועש
םוי תנשל היי%נהש וארה רחא ךרוא רקחמ .תורגבה ןמזב דרוי אל הנישב ךרוצהש ריהבמ הז אצממ תאז רואל
.תינימה תורגבה עצמא םע הלוע
תנש,תינימה תורגבתהה ןמזב הדרי אל םירגבתמ ידי לע הלילב הנישה תומכש יפ לע +א תורחא םילימב
ידי לע וססוב ולא םיאצממ .וז המרב הראשנו תינימה תורגבה עצמאב יתועמשמ ןפואב התלע םהלש םיירהצה
ומשש לבוקמ ןחבמ יפל תוינונשי לש השיגר תיתדבעמ הדידמ ידי לעו תינימה תורגבה יבלש לש תיאופר הכרעה
MS68 ךשמ תא םיקדובו,םייתעש לכ ןושיל תכלל קדבנל םירשפאמ הז ןחבמב רשאכ תימוי תוינונשי קדוב אוהו
יוניש .רתוי +ייעו ינונשי אוה יכ קיסהל רשפא ןכ רתוי רהמ םדרנ קדבנהש לככ,םדרהל םהל חקולש ןמזה
ךישמהלו הלילב רחואמ דע רע ראשהל היי%נה תאז תיתורגבתה תוחתפתהל רבעמ תוגהנתהה יותיעב יתועמשמ
.הנישה בלשב רוחיא אוה יתועמשמה יונישה רמולכ,תורגבתהה ינפל תמועל רקובב רחואמ דע ןושיל
םהש ומכ! רכינ רוחיא םיארמ עובש יפוסב םירגבתמ לש הנישה תוינבתש אוה הז ךילהת לש דחא יו%יב
םימק רמולכ הניש זוזיק שיו רתוי רחואמ הליחתמ הנישה תליחת םשש,עובשה עצמא ימי תמועל "םיכראתמ
.תוצפל ידכש חינמ ינארתוי םינשי םה עובש +וסב ןכלו םדקומ
םייגולויב םייונישו םייתרבחוכיספ םימרוגל תסחוימ8הנוכתכ איה"רתוי רחואמ םימק רמולכ!הנישה בלש תזזה
תוחפ ויה םה תינימ ורגבתהש םידלי םדוקמ ראותש רקחמב:אמגודל.תינימה תוחתפתהב םוקמ םיספותש
מ רתוי ונשי םה םתוא וריעה אל םא השעמל.םתוא ריעהל ךירצ היה הדבעמה תווצו םדבל םיררועתמ - .תועש
לע לדגומ תויהל לוכי הנישה בלשב רוחיאל היי%נהש "תינימ תוחתפתה ילעב!ולא םירגבתמלש וארה םירקוחה
הנישל תופידעו תינימ תורגבתה לע ימצע חוויד ןיב רשקה .תינימה תוחתפתהל םיוולנה םייגולויב םיכילהת ידי
לעמ קדבנ "רקוב יסופי%8הליל יסופי%!םויב וא הלילב $&& תינימה תורגבתהבו תינימה תורגבתהה ינפל םידלי
.תורגבתהה בלש םע היצלרוקב התייה הליל יסופי%ל הפדעההש אצמנו תמדקומה
םיישק ול שי הליל סופי%ש ןמזב רחואמ דע רע ראשהל םיישק ול שיו רקובב םדקומ ררועתהל ה%ונ םוי סופי%
.רחואמ דע ראשהל +ידעמ אוהו רקובב םדקומ ררועתהל
ולאה תווצקה יתש ןיב םיאצמנ םישנאה בור
יותיע תדידמ ידי לע תמדקומה תורגבתהב רישי ןפואב ינאידקריצה ןועשה תכרעמ תא ןחוב ןורחאה רקחמה
םימרוג רדעהו תינימ תורגבתה םע רשקב יגולויבה בלשב רוחיא חכוה הנושארה םעפב ,ןינו%למה תשרפה
.םייתרבחוכיספ
.םידומיל תעש תליחת :יתביבס 1וליא
הנשב דימלתמ:אמגודל,םיימדקאה םירבעמב םדקומ רפס תיב םיליחתמ בהראב רפסה יתבב תיבר םירוזא
.ןוכיתב הנורחאה הנשב דימלתל ןוכיתב תישילשה
אל רפס תיבל ררועתהל הרשעה ינב בור ליבשב,הרשעה ינב לע ירקיע 1וליא והז תמדקומ םידומיל תעש תליחת
.הנישה תועש תונימז לע תיתועמשמ הלבגה כדב שרוד רפסה תיבל םדקומ ררועתהל.ינ%נופס ןפואב שחרתמ
יאליגב םיקירבמ םידימלת רחא ובקע םייוסמ רקחמב:אמגודל .& ו .$ רתוי ונשי םלוכש ואצמו הנש ךשמב
לש םינמזה חול דיקפתש וקיסה םירקוחה ןכל .רתוי רחואמ םוקל תורשפאהמ האצותכ תושפוחבו עובש יפוסב
ב רפס תיב וליחתהש ןוכית ידימלתש אצמנ ךכל המודב .ולא םידימלתל תורע ינמז לע %ולשל היה רפסה תיב
4.3& תוררועתהה תעשב היילעה ללגב"רפס תיב! עובש עצמא תולילב הניש תוחפ כהס וגישה רתוי םדקומ וא
.תמדקומה
עצוממב ונשי םידימלתש אצמנ $& תמדקומה היילעה ללגב תיעישת התיכל האוושהבתירישע התיכב תוחפ תוקד
תעש ומכ רתוי םדקומ םוקל איה השירדה זא רתוי ההובג התיכ ליגב םילועש לככ רמולכ! ,תוררועתהה ינמזב
ה רישכמ ידי לע קדבנש יפכ תימוימויה תוינונשיב היילע וגיצה םהו"ספא mslt דומע $' .הדימל ךירדמב ה%מל
יסופי% תמועל תמדקומ תוררועתהל לגתסהל םיישק רתוי םהל היה הליל יסופי% םהש םידימלת +סונב
.תרחואמ הניש תעשו הניש תוחפ כהס םע םירושקהתוינוציח תוגהנתה תויעב םלצא ואצמנו,רקוב
:םויה תועשב תוגהנתה
יפ לע +א .םויה תועשב תוגהנתהו םירגבתמ לש הניש תוינבת ןיב רשקה תא וכירעה םירקחמ דואמ %עמ
אל רתונ הזה רשקה לש ןוויכה,םימייק םויה תועשב דוקפתו תורע הניש תוינבת ןיב רשקהש וקיסה םירקחמש
תעש! םירחא םייונישלו שדח רפס תיב תרגסמל תולגתסה תויעב םהל שיש םירגבתמש הארה ינילק ןויסינ .רורב
הניש תוגהנתה חתפל םילוכי"תוימדקאה תושירדב היילעו,םויה ךשמב תוליעפב היילע,השדח הניש
םירקחמ רפסמ:אמגודל .1חלו הניש ןיב רשקה תא םינייצמ םירקחמ רפסמ .תינורכ תופייעל הליבומשתיתייעב
הלוחש והשימ,הדובעה בקע אמא רדעה!1חל ימרוג רפסמ םיווח םה ידוסי רפס תיבב הניש תוערפהש ואצמ
תיבב םיינונשי םידלי ןכ ומכ .הניש תוערפה םהל ןיאש םידלי תמועל"םאה לש אכודמ חור בצמ ,תונואת,החפשמב
.רפס תיבבו תיבב תוגהנתה תויעב םיגיצמו,םיציחלמ םיבצמל תולגתסה םע דדומתהל תלוכי ירסח םה ידוסי רפס
:םיימדקא םיעוציב
רפסמב .םיימדקא םיישק רתויב םילקתנ םג .הקיפסמ אל 8היוקל הניש םע הלא,םימנמונמ,םיינונשי םירגבתמ
רתוי םיהובג םינויצל רושק אצמנ,תמדקומ המכשה תעש ,הניש רתוי כהס וחווידש םידימלתש אצמנ םירקחמ
הניש ןמז תוחפ כהסש וחוויד ןוכיתב הנורחא הנשו ,תישילש הנש ,ידוסי רפס תיבב רחא רקחמב .רפסה תיבב
תורושק תודימתמ הניש תויעב .התיכב םונמנל היי%נו,רפס תיבב זכרתהל תלוכי יא ,תימוי תופייע םע רושק היה
.רפסה תיב תונשב םיידומיל םיישק םע םג
תועפשה םג וחוויד םה הנישב המישנ םוד וא היספלוקרנ ללגב לחש םירגבתמ לצא תזרפומ תופייע לש רקחמב
.תוגהנתה תויעבורפס תיבב םיעוציב לע תוילילש תועפשהו,הדימלה לע תוילילש
:םירגבתמב תורע הניש תוינבת תייפכל םימרוג םוכיס
1חלב היילעל םימרוג תורגבתהה ןמזב תוגהנתהו,ינאידקריצ בצק,תורע הניש םינמז חול ברקב ןילמוגה ירשק
.ימויה דוקפתב םייוניש,רבד לש ופוסב,םיבר הרשע ינב לצא הקיפסמ אל הניש םירציימותילילה הנישה תפוקתב
תמועל!רתוי רחואמ ליחתמ רפס תיב,הניש תעש םיעבוק רתוי םירוהה,תורגבתהה ינפלש הלאל
."םירגבתמ לצא ומכ תוהובג אל תויפיצה הארנכ!רתוי הבו% הנישב תוכמות הרבחה תויפיצו"םירגבתמה
ללגב ,דוגינב .רתוי םדקומ ןושיל םיכלוהו רתוי םדקומ םיררועתמש הארנ תינימה תורגבתהה ינפלש םידלי
םינתשמו ,"רפס תיבב םינמז חול!םייתביבס םיצוליאו "הדובע ,ימדקא ,יתרבח! םייתוגהנתה םימרוג
םדקומ םוקל םיכירצ רמולכ! תוררועתהה ןמזב היילע ,רתוי תרחואמ הניש תעש שי הרשעה ינבל,םינאידקריצ
יפוס ומכ הארנכ! ימז ןמז שישכ הנישב היילע הנשי ןכלו "םהלש ליגב תושירדה בקע םיריעצה םידליהמ רתוי
."עובש
דקפתלו םיינרע ראשהל קבאמו ,רקובב ררועתהל םיישק םהל שי ,רחואמ ןושיל םיכלוה םירגבתמ ,ךכמ האצותכ
םייונישל םורגלב ולשכנםירגבתמ לש םייחה ןונגס לע םימדוק םירקחמ ונרעצל .םויה ךשמב החלצהב
ילגרה לש םייתוחתפתה םייונישל סחייתהב הנעמ אלל תולאש ורתונו ,תורע הניש תוינבתב םיבושח םייתוחתפתה
לש העפשההו,ימויה דוקפתה לע םירגבתמ לש הניש ילגרה לש העפשהה,םירגבתמ לצא הניש תורע
ילגרה תא רתוי בורק ןפואב ןחוב יחכונה רקחמה .הנעמ אלל ורתונ הלא לכ "רפס תיבב םינמז חול!הביבסה
..םילודג םימגדמ לש רקחמ תומלוס לש םינותנב שומיש ידי לע תימוי תוגהנתהל רשקהו הניש תורעה
םיאצממ שיגדהל תונמדזה קפסמ לודג םגדמ +סונב,םיאצממה תללכה תא ךירעהל ידכ םישמושמ הלא םינותנ
.לודגה םגדמהמ תוינוציק תוצובק תניחב ידי לע םייתועמשמ
תוינונשי ןיבו םירגבתמ לצא תורע הניש ילגרה ןיב רשקה תא דעתל איה הז רקחמ לש תישארה הר%מה
.תורחא תוימוימוי תויוגהנתהו,אכודמ חור בצמ,רפס תיב תותיככ,תימוי
:תור%מ שולש ונלש רקחמל . .רפס תיבב תורע הניש תוינבת ילדבהו,ןימ,ליג ראתל. ) ליג ןיב רשקה תא ןייפאל.
.תורעו הניש לש םינמז חולל"רתוי םילודג לומ םיריעצ!רפסה תיבב התיכה 3 םידימלת לצא ימוי דוקפת תוושהל.
.אלש הלא ןיבל םינמזה חולב תמלוה הניש םינשיש םידימלת ןיב
:ה%יש
:הדידמ ןיב הענ םידומילה תעש תליחת 4:.&-4:3& תאז ושע רקחמה תא םילשהל וצרש םידימלתה לכ .רקובב
.ובריס םהירוה םא אלא
.םינורחאה םייעובשה ךשמב תורעו הניש תוגהנתה לע םידימלתה תא ולאשש םי%ירפ ללכ רקחמב ןולאשה
היילעו ,ןושיל הכילה תעש,עובשפוס תולילבו רפס תיב תולילב הנישה תומכ כהס +וללכ םיישארה םינתשמה
.הנישה ןמזב
:ורזגנש הניש ינתשמ ינש ופסונ ,הנישה ינמז חול תורידס 8תוניקת תא ךירעהל ידכ . עובשפוסב הנישב רוחיא.
רפסה תיב תולילב הנישה תעשו עובשפוסב הנישה תעש ןיב לדבהה והזש ) לדבהה הזש עובשפוסב הניש רתיו.
תיבב םיעוציב םג +%ע8הסיכ רקחמה .רפסה תיב תולילב הנישה תומכ כהסו רפסה תיבב הנישה תומכ כהס ןיב
לש תוגהנתה תויעבו, תימוימוי תופייע לשהכרעה תומלוסו ,"םהינויצ לע םידימלתה לש ימצע חוויד ידי לע!רפס
יפל םנויצ המ :םידימלתה תא ולאשש ךכ ידי לע וכרעוה רפס תיבב םיעוציב .אכודמ חור בצמו,תורעו הניש
.םינויצ לש תוירוג%ק עברא ויה כהסו"המודכו יס יב יאל הנווכה! גוהנש יפכ םינויצ תמר לש תוירוג%ק
ב הניש תליפנ וא,םירע ראשהלב קבאמ םכל היה םאה :ןוגכ םי%ירפל תובוגת ליכה תופייעה םלוס .& תויצאו%יס
תא גרדל םיכירצ ויה םיקדבנה .המודכו רפס תיבב התיכב ,הדימלב ,החישב ומכ ,םינורחאה םייעובשב תונוש
לש םלוסב םהיתובושת . דע $ ! . ו שלח יכה $ ללכ הניש תורע תוגהנתה תויתיעבה םלוס ."קזח יכה .&
רחואמ תעגה:ןוגכ!םינורחאה םייעובשה ךלהמב הביצי יתלב הניש תורע תוגהנתה תורידת לע לאשש םי%ירפ
לעמ רע תראשנ,ידמ רתוי תנשיש ללגב התיכל 3 ."רקובב ררועתהל ידכ תחא תרוכזתמ רתוי תכר%צה,הלילב
לש םלוס לע תוגהנתהה י%ירפ תורידת תא גרדל ושקבתנ ןוכיתה ידימלת ' ! הליל +אל םוי לכמ תודוקנ ' לכ*
,םוי . ."םעפ +א*
ןיב ענ דוקינה .& -ל '& היה הניש תורע תוגהנתהל אפלא םדקמו &.4' .
תומייוסמ תויצאו%יסב %קש יא ושח וא םידור% ויה םה םימעפ המכ םידימלתה תא לאש אכודמה חורה בצמ םלוס
.םינורחאה םייעובשה ךלהמב
."דיתעה יבגל שואי תשוחת,אכודמ וא בוצע,החמש אל השגרה:ןוגכ!םי%ירפ השיש יבקע ןפואב
.הברהל אל ללכבמ ענש,וקפוס תובוגת לש תוירוג%ק שולשו
.ההובג תימינפ תונמיהמ ול התייהו דוקינה כהס לע ססבתה אכודמ חור בצמ לש דדמה
ךרואל .שדחה רקחמב םירגבתמה לש םגדמ םע ההובג תונמיהמ התייה הלאקסלש וחיכוה םימדוק םירקחמ ' 2
.םירקחמה ןיב הקספה לש םישדוח
:םיפתתשמ
-ב שמתשה רקחמה 3.)& ,םש םוליעב םידימלת 3-' 0א רפס תיבבםידימלת .&44 ו 0ב רפס תיבב 4$' תיבב
-ו 0ג רפס -&3 ! 0ד רפס תיבב $57 ,םינב ')7 ."תונב
תותיכ ללכ 0ג-ו 0ב רפס תיבב םגדמה .&-.) תותיכ ללכ 0ד-ו 0א רפס תיבש ןמזב - -ו .) 0ד,0ג,0ב,0א תותיכל! .
ויה תובוגתה,לכה ללוכ "ירמגל קופד ילש דרווה %ושפ,תילגנאב תויתואל המאתהב וסחיתת 557 לש םליג .
ןיב ענ םידימלתה .3 -ל .- לעמ . -.7 ןמזב ,יאפורא םיאקירמא םהש וחוויד 0ד ,0ג ,0א רפס תיבמ םידימלתהמ
,עצוממב .ןווגמ רתוי היה ב רפס תיבש 5.7 ,םירוהה ינש םע םייח םהש וחוויד רפסה יתב לכמ םידימלתהמ
$27 -ו ,םירגוב תוחא וא חא םהל שיש וחוויד 237 .תיבב םינ%ק םיחא םהל שיש וחוויד 527 תוהמאהו תובאהמ
.הדובעב םיקסעומ ויה םהלש
:תוי%סי%%ס תו%יש
:םיקלח השולשב םיגצומ םיאצממה . .רפס תיבו,ןימ,ליגל סחייתהב הניש תורע תרגש8 ילגרהב םייוניש. ) רשקה.
.הניש תורע תרגש ןיבל 8רפסה תיבב םינויצ ןיב 3 לע תוינוציק תוצובקב םידימלתל ימוי דוקפתב םילדבהה חותינ.
תמועל עובשפוסב הרצק הניש,רפס תיב תולילב הכורא לומ הרצק הניש כהס:הניש לש םיר%מרפ רפסמ יפ
.עובשפוסב הנישב לודג לומ ן%ק רוחיא,עובשפוסב הכורא הניש
ןיב רשקהו,רפס תיב,ןימ,ליג תניחבל ושמושו דואמ םינווגמ ויה תונושה יחותינ םינושארה םיקלחה ינשב
הניש רתיו,עובש פוסב הנישב רוחיא ,הבכשה תעש,הנישה ןמז כהס:ןוגכהניש תורע ינתשמל"ליג רמולכ!תותיכ
.עובשפוסב
:ובשוח םינווגמ םיחותינ השולש . ,רפס תיב ימיב הליל תנש לש םינתשמ. ) ,עובשפוס תנש ינתשמ. 3 רוחיאו.
.עובשפוסב הניש רתיו עובשפוסב הנישב
דומעב :הככ זא ייק וא 3.. י%סי%%ס חותינ לע רבודמ רבכש ןוויכמ יתמגרת אל לאמש דצמ ההינש הקספ
.הוודאו תאיל יפל י%נוולר אל הזש תורמל וארקת זא תוצור ןתא םא זא םגדמו
תואצות :
רפס תיב תולילב הניש ינתשמ לכש אצמנ .רפס תיב ליג לש תוצובקל רבעמ םינתשמ תורעו הניש לש תוינבת
ליג ידי לע ועפשוה
בוריקב דרי הנישה ןמז עצוממ כהסדחוימב $& ליג תצובק ןיב םילדבהב תוקד .3-.$ ליג תצובק תמועל .4-
.- הלב%ב וארת! . ויהרפס תיב תולילב הניש תבכשה תעש עצוממ ."תואצותה לכ תא ה%מל $' רחואמ תוקד
הלב%ב םילדבהה תא ואר םייניב ליג תוצובקה תא! ליג תוצובק םתואב בוש רתוי . היילע עצוממו."ה%מל
היה"דוע ונשי רמולכ!הנישב .& סחייתהב םייוניש וארה עובשפוסב הניש ילגרה יחוויד ."הלב% ואר בוש!תוקד
-ב דרי עובשפוסב הניש ןמז עצוממ כהס .ליגל '& ."הלב% ואר!םיאליג םתוא בוש ליגב היילעה םע תוקד
ואר!םירגובמה םידליל םיריעצה םידליה ןיב העש לש לדבה ידכ דע ליגה םע הלע עובשפוס תולילב הבכשה תעש
."הלב%
.ליגב היילעה םע הנתשה אל "רתוי רחואמ ררועתהל* ןמז רתוי ןושיל רמולכ!עובשפוסב הנישב היילע יבגל
יאליג ןיב הנתשה עובשפוסב הניש רתיו הנישה תעשב רוחיא .3 -ו .- התייה רפסה יתב תעברא לכש יפ לע +א .
ןיב!תמדקומ םידומיל תליחת תעש םהל 4:.& ל 4:3& ןפואב רפס תיב תולילב הניש ילגרה םידימלתל ויה,"
םידימלת דחוימב"רתוי םדקומ וררועתהש םירחא רפס יתבמ הלאכ שי! הנישב היילעב םילדבהה ללגבןווגמ
! תמדקומ העשב רפסה תיב תא וליחתהש 4:.& +א .םירחא רפס יתבמ םידימלת תמועל תמדקומ המכשה וחוויד "
ונע אל ולא תוצובקבש םילדבהה ,הבכשה תעשו ,הניש ןמז כהס יחוויד עצוממב ושחרתהש םילדבההש יפ לע
הרקמ לכב ,דואמ םינווגמ ויה םינושה רפס יתבב עובש יפוסב הנישב ןוויגה .לדוגה תעפשה לש ןויר%ירקל
לש ןויר%ירקל ונע אל"רחואמ וררועתה * רתוי ונשי! הנישב היילעו הבכשהה תעש,הניש ןמז כהס לש םילדהה
.לדוגה תעפשה
םייתועמשמ ויה אל עובשפוסב הניש רתיו עובשפוסב הניש תעשב רוחיאב רפס יתבב םינ%ק םילדבה +סונב
.לדוגה תעפשה לש ןויר%ירק לע ססבתהב
ןהש וחוויד ןהםידימלתה תמועל רפסה תיב תולילב הניש ילגרהב םילדבה וחוויד תודימלת :והוז ןימ ילדבה רפסמ
תנבצעמ יכה הלב%ב %יבהל תנמזומ םיירונימה םילדבהב קמעתהל תניננועמש ימ!םינבהמ רתוי םדקומ וררועתה
."םלועב
יכ אצמנ ךא .הנישה ןמז כהסב אל םגו רפסה תיב תולילב הבכשה תעש יחווידב תונבו םינב ןיב םילדבה ןיא
הרקמ לכב .םינב םידימלתה תמועל עובש יפוסב הניש רתיו הנישה תעשב םירוחיא ןהל ויה תודימלת תונב
הנישה ןמז כהסב םייתועמשמ םילדבה וחוויד אל תונבו םינב .לדוגה תעפשה לש ןויר%ירקל ונע אל םילדבהה
."רתוי רחואמ ררועתהל!הנישב היילעב וא ,הבכשהה תעשב,עובשיפוסב
:הניש ילגרהו םיימדקא םיעוציב
הלב% ) יללכ ןפואב .םיימדקא םיעוציב לש ימצע חוויד לע ססבתהב הניש ילגרה לש םיחותינה תא הגיצמ
הבכשה תעשו ללוכ הניש ןמז רתוי וחוויד םה דחוימב.רתוי הליגרו הכורא הניש וחוויד םיהובג םינויצ םע םידימלת
.םיכומנ םינויצ םע םידימלת תמועל רפס תיב תולילב רתוי תמדקומ
םע םידימלת דחוימב .םהלש םינויצה לע ימצע חווידל סחייתהב םינוש םידימלת לש עובשפוסב הניש ילגרה
יס רתוי םיכומנ םינויצ םע םידימלת תמועל תמדקומ תוררועתה תעשו תמדקומ הבכשה תעש וחוויד יבו יא םינויצ
.עובשפוסב הנישה ןמז כהס לע חווידב םידימלתה תא ןיחבה אל םינויצה לע ימצעה חווידה הרקמ לכב .+או יד
םינויצה םע הלא תמועל עובשפוסב הנישל הכילהה תעשב לודג רוחיא וחוויד םיעורג םינויצ םע םידימלת +וסבל
עצוממב ה%ימל םיכלוה +או יד יס םינויצ םע םידימלתש ןאכמ .רתוי םיבו%ה ).3 עובשפוסב רתוי רחואמ תועש
-ב רתוי רחואמ ןושיל םיכלו יבו יא םינויצ םע םידימלת תאז תמועל"רפס תיב!עובש עצמאב תוליל תמועל ..5
תמועל עובש יפוסב הכורא הניש רתי םינשי םהש וחוויד יד לש םינויצ םע םידימלת .עובשפוסב עצוממב תועש
.לדוגה תעפשה לש ןויר%ירקל ונע אל תוצובקבש םילדבהה הרקמ לכב .יסו יב יא לש םינויצ םע םידימלת
:םימלוה תוחפ הניש ילגרה םמצעל ולגיסש הלא תמועל םימלוה הניש ילגרה ולגיסש םידימלת לש ימוי דוקפת
תרחואמ הבכשה תעש םהל שי,תוחפ ינשי רתוי םירגוב ןוכית ידימלתש םיחיכומ םדוקה קלחב וגצוהש םינותנה
רחואמ ןושיל וכלהו תוחפ ונשי םג םיכומנ םיימדקא םיגשיה וחווידש הלאו,רתוי םיריעצ םידימלת תמועל,רתוי
תומכ דחוימב ריבסמ אל הרקמ לכב ולא םיאצממ רואית .םיליגר אל רתוי אל תורע הניש ילגרה םהל ויהו,רתוי
לש תוינוציק תוצובק .ימויה דוקפתב םייוניש םע רשקב הניש לש ליגר אל םינמז חול וא הניש לש הרצק
*ךורא:רפס תיב תולילב הניש תומכ כהס:ךכ ורדגוה םידימלת 5 ו תועש .' תוחפ*הרצק הנישו,הלעמו תוקד
ו תועש ששמ $' *לודג רוחיא,עובשפוסב תרחואמ הנישל הכילה תעש .תוקד .)& -מ תוחפ תמועלהלעמו תוקד
2& .תוקד
*הובג :עובשפוסב הניש רתיו .)& -מ תוחפ * ךומנתמועל הלעמו תוקד 2& רתוי םהל היהש ןוכית ידימלת .תוקד
הלאכ ורדגוה,עובשיפוסב ן%ק הניש רתיו,עובשיפוסב הנישל הכילהב ן%ק רוחיא,רתוי ךורא הניש ןמז כהס
הנישל הכילהב לודג רוחיא,הרצק הניש כהס םע םידימלתש ןמזב,.םימלוה הניש ילגרה םמצעל ולגיסש
ונחנא .םימלוה הניש ילגרה תוחפ םמצעל ולגיסש הלאכ ורדגוה,עובשפוסב הובג הניש רתי וא עובשיפוסב
הלב%!.הלילב דוקפתבו םויב דוקפתב ולא תוינוציק תוצובק יתש ןיב וניוושה 3 סחייתהב הלא תואצות הגיצמ
תוצובקה לש הנישה ינתשממ דחא לכל הניש תורע תוגהנתה תויעבו,תוינונשי,אכודמ חור בצמ:ןוגכ םידוקפתל
."הלעמל הלב% ואר*
תוגהנתה תויעבו,תוינונשיה תמר,אכודמ חור בצמ!םייולתה םינתשמהמ דחא לכל ובשוח ינושל םידרפנ םיחותינ
הניש רתי עובשיפוסב הנישב רוחיא,רפס תיב תולילב הניש כהס: םייולת יתלב םינתשמ םע "הניש תורע לש
.ולא םינתשמב יולת אלכ ןימו,עובשפוסב
היילעב וחוויד םימלוה תוחפ הניש ילגרהה תצובקב ויהש םירגבתמ .ולא םיחותינ םע ןווגמו +ותיש ןפואב חתונ ליגו
הניש כהס תצובקב םידימחתש ןאכמ .םימלוה הניש ילגרה םהל התייהש הלאל האוושהב תוגהנתה תויעב לש
ךירצשותופייע וא,הניש רתי בקע התיכל רחואמ עיפומ ןוגכ,הניש תורע לש תוגהנתה תויעב רתוי וחוויד הרצק
הניש םע הצובקה תמועלתוינונשיו,אכודמ חור בצמ לש ההובג המרו.תחא םעפמ רתוי םוקל תרוכזת םוי לכ %עמכ
.הכורא
הנישו תורע לש תוגהנתה תויעב רתוי וחווידעובשיפוסב הנישל הכילה רוחיאה תצובקב םירגבתמ ךכל המודב
ןפואב עובש יפוסב הנישל הכילה רוחיא םע הלאמ חור בצמב םילדבה אלל לבא,תימוימוי תוינונשי רתויו
."אכודמ חור בצמב םילדבה םהניב ןיא הנישל הכילה רוחיאב הנ%קה תמועל הלודגה הצובקה םה רמולכ!ן%ק
חור בצמב היילע ןלצא התייה עובשיפוסב לודג הנישל הכילה רוחיא םע תונב תודימלתש היה ללכה ןמ אצוי
.אכודמ
בצמב םילדבה אלל לבא,הניש תורע לש תוגהנתה תויעב רתוי וחוויד עובשפוסב הניש רתיה תצובקב םירגבתמ
תורע תוגהנתה תויעב לש םיחווידב ןימ ילדבה ואצמנ אל .הכומנ הניש רתיה תצובקמתוינונשי וא אכודמ חור
המר וחוויד תודימלת תונב הרקמ לכב,"םימעפ רפסמ םתוא ריעהל םיכירצש הז םע רקובב ררועתהל ןוגכ!הניש
.םינבה תמועל תימוימוי תוינונשיו,אכודמ חור בצמ לש ההובג
:ןויד
ימוימויה דוקפתהו םירגבתמ לש תורע הניש ילגרה ןיב רשקה תא ךירעהל התייה הז רקחמ לש תירקיעה הר%מה
.םהלש
! הז רקחמב גשוהש הובגה תובוגתה זוחא בקע 557 םיגציימכ וניאצממ תא ןובשחב תחקל ונל השרמ הז רבד "
.ןחבנ ובש יפרגואגה רוזאב ןוכיתה לש הלודגה הייסולכואב םירגבתמה תא
.םידימלת לש הלודג הייסולכואמ ילאו%קא עדימ קיסהל ונל רשפיא ימצע חוויד ןולאשב שומישה
"ןוידה ךשמה! :הניש תורע לש ליגר אל םינמז חולו הניש רסוח,ןוכית ידימלת
הלעמל לש הז םגדמ,דחוימב 3&&& תולילבו רפס תיב תולילב!הכומנ הניש כהס וחווידש ןוכיתב םידימלת
."עובשפוס
יאליגב .3-.- .
מ דרי הנישה כהס עצוממ,רפס תיב תולילב 4 ו תועש $) לתוקד 4 ו תועש $ הנישה כ:הס עצוממ המודב .תוקד
מ דריעובשפוסב - -ו תועש )& ל תוקד 5 ו תועש 35 לצא הבכשהה תעשב היילעה ללגב לח הניש רסוחה תוקד
םילדבה וארה םידימלתה לש הנישה ילגרה .תיבקע הראשנ םינמזב היילעהש ןמזב רתוי םירגובמה הרשעה ינב
תיבב םיחכונ ויהש םידימלתל תמדקומ תיתועמשמ התייהש,רפס תיב ימי ןמזב היילע ללכה ןמ אצוי םע םיילמינימ
ןיב םילדבההש יפ לע +א .רתויב תמדקומ הלחתה תעש םע רפסה 4:.& ל 4:3& תוינבת לע העפשהה,%עמ םה
הניש תוינבתב תונב תודימלתו םידימלת ןיב ואצמנ םילדבה רפסמ ליגר יתלב ןפואב .תויתועמשמ ויה הנישה
תוררועתמ ןהש וחוויד תורגבתמ תונב תורע .) תיב ימי לש רקובב"ליג תצובק התואב!םינבהמ רתוי םדקומ תוקד
.רפס
ונילעה ונחנא .םינבהמ תוחפ הניש כהס וחוויד"תישילשה הנשב!רתוי תוריעצ רפס תיב תודימלת רחא רקחמב
בקע וא,רפסה תיבל ןנוכתהל ןמז רתוי תוכירצ ןהש ללגב רתוי םדקומ תוררועתמ תורגבתמ תודימלתש הרעשה
.קיפסמ םינשי אל םירגבתמה בורש ונקסה ונא .ןהילע תל%ומה תיתחפשמ תוירחא
איה תילמי%פואה הנישה ךרואש םיעיבצמ ונלש הדבעמה ינותנ -.) .םירגבתמ לצא תועש
-ש בל ונמש ונחנא,םימייק הניש יכרוצב םילאודיווידניא םילדבהש יפ לע +א 547 םהש וחוויד ונלש םגדמהמ
היה םהלש הנישה ךרוצ לש חוויד עצוממ!"רקחמב!םילבקמ8םינשי םהש הממ הניש רתוי םיכירצ - ."תועש $&7
ירחא ןושיל וכלה םהש וחוויד םידימלתהמ .. ו,רפסה תיב תולילב הלילב -.7 ירחא ןושיל וכלהש וחוויד ..
!עובשפוס תולילב הלילב 247 ךכל +סונב ."הלילה עצמא ירחא )27 םינשי ללכ ךרדב םהש וחוויד 2.' וא תועש
קרו,תוחפ .'7 םינשי םהש וחוויד 5.' היה ןויצחה!רפס תיב תולילב רתוי וא תועש 4.' ."תועש
בוריקב 4&7 לש עובשפוסב הנישל הכילהה תעשב רוחיא םהל שיש וחוויד םידימלתהמ 2& רתוי וא תוקד
.תוקד םישימחו העש בוריקבש עובשפוס תולילב הניש רתי וחוויד םג םה,עצוממב
-.7 -ב וררועתה הלא ןוכית ידימלתמ 2:3& ו,רפסה תיב ירקבברתוי םדקומ וא 4)7 ב וררועתה -:&& רחואמ וא
.עובש יפוסב רתוי
:םימוחתב תירקיעה היי%נה םע םייבקע הניש תורע לש םינמז חול לע ןוכיתה ידימלת לש הלא םיחוויד . לע חוויד.
.תורגבתהה תונש םע יליל הניש ןמז לש הדירי ) .רתויו רתוי רחואמ תישענ ןוכיתה ןמזב הבכשה תעש . 3 ינב.
תיתוחתפתהה היי%נה .עובשפוס ימי תמועל רפס תיב ימיב הליל תנש לש םינמזה חולב לודג ינוש םיארמ הרשעה
.הרשעה ינב לש תורעה תוגהנתה לע תילילש העפשה םהל שיש הנישתוינבתל רשקב תוגאד הלעמ
לע רתוול םי%ונ םירוההש וניארה רבעב .הנישה תוינבת לע החפשמה ימרוג תעפשה הכרעוה אל הז רקחמב
קר הז םגדמב הנישל הבכשהה תעש לש ה%ילשה '..7 תולילב ןושיל םתוא וחלש םירוההש וחוויד םידימלתהמ
לעמ רפס תיב 5&7 אל ונחנאו םיקסעומ ויה םירוהה ינשו םירוה ינש לש םיתבמ ואב הז רקחמב םיריעצהמ
.הנישה לש םינתשמב םיירוה דח לש םיתבמו םירוה ינש לש םיתבמ לדבה וניאר
םע םישגנתמ הרשעה ינב לצא הנישב רוחיאל םימרוגש םייגולויבו םייתרבחוכיספ םיכילהתש ונעצה ונחנא
.רפסה תיבל םדקומ םוקל םהלש תוביוחמ
:"ןויד ךשמה!רפסה תיבב םיעוציבו הניש תורע ילגרה
תיבב םילשכנכ םמצע תא וראיתש םידימלתש םירחא םירקוח לש םיאצממה תא םיביחרמו םיכמות ונלש םינותנה
לש םינמז חול םהל היהו,רתוי רחואמ ןושיל וכלה,הניש תוחפ וגישה םהש וחוויד םה"םיכומנ םינויצ ילעב!רפסה
םיהובג םינויצ לע וחווידש םי%נדו%ס תמועל"רידס אלל הנווכה זא ליגר אל יתבתכש ןכיה!רידס אל הניש תורע
.רתוי
לש רחא רקחמב .'& תוחפ וחווידו הלילב רתוי ונשי םיהובג םינויצ עצוממ לש ימצע חוויד םע םידימלת,םידימלת
.רתוי םיכומנ םינויצ םע םידימלת תמועל םוי םויב תוינונשי
וגישה יבקע רתוי הניש תורע לש םינמז חול וקיזחהו רתוי ונשיש םידימלתש אוה הלא תואצותל םירבסהה דחא
.תיבה ירועש תיישע תעבו התיכב םיבושק רתוי ויה םהו תינרע רתוי התייה םהלש תלוכיה יכ רתוי םיהובג םינויצ
תומכ כהס וחוויד תיתורחת תימדקא תרגמב "תישילשה םתנשב!םיריעצ םידימלתש אצמנ רחא רקחמב דוגינב
תמועל תימויה תונרעב הדיריו רתוי תרחואמ הנישל הכילה תעש,עובשפוסבו עובש עצמא תולילב הרצק הניש
.תימדקא הניחבמ תויתורחת תוחפ תורגסממ ואבש םידימלת
םילגוסמ םידימלת רפסמ קפס ילב .םינויצל הניש תוינבת ןיב דחא לע דחא רשק םיארמ אל ונלש םינותנה
.תורחא םיכרדב ריחמ ומלשי לבא,הרצק הניש תומכ םע רפסה תיבב הבו% הרוצב ירמגל דקפתל
הלבגמה .רפסה תיב תושירד םע דדומתהל ידכ הקיפסמ אלה הנישה תא ונקתי םידימלת הברה הרקמ לכב
ןוויכ תא ריהבהל ךירצש רקחמ םוחתו,הדבעמב השענ,ימצע חוויד םיברעמ םהש איה הלא םירקחמב תירקיעה
םינתשמה תא ךירעהלו ,םיימדקא םיעוציב,הרידס אל הניש לש םינמז חול,הניש רסוח לש םיסחיה לש רשקה
.התיכ ינמז חולו החפשמ יקוח ןוגכ םיכוותמה
:"ןויד ךשמה!הניש תורע ילגרהב רוסחמ לש תפסונ האצות
םירגבתמה לש דוקפתה לע רידס אל הניש תורע ינמז חול לש תו%לחומה תואצותה תא ראתל ונצמאתה ונחנא
תורע תוינבת תמועל תומלוה אל הניש תורע לש תוינבת וחווידש םידימלת לש תוינוציק תוצובק תאוושה ידי לע
תומלוה הניש
תויעבו,םויב תוינונשי,אכודמה חורה בצמ תמרב היילע וחוויד רפס תיב תולילב הרצק הליל תנש םע םידימלת
םהל ויה,רתוי רידס אלהניש ינמז חול םע םידימלת ןכ ומכ .הכורא הניש ונשיש הלאל האוושהב הניש תוגנתהב
.תוגהנתה תויעב רתוי
הרידס אל רפס תיב תולילב הניש וא התואנ8 הקיפסמ אל הניש כהס םע ןוכית ידימלתש םיעיצמ הלא םינותנ
ילגרה תעפשה תא םיעיבצמכ הלא םיאצממ ונשריפ ונא .םויםויב תוגהנתה תויעבל םורגל לוכי עובשפוסב םג ךכו
םע הרשעה ינבש םיארמ ונלש םיאצממה .ינוויכ וד תויהל לוכי הז רשקו חור בצמה לעו תוגהנתהה לע םילד הניש
וושה םה הז רקחמב .םיימוימוי םיישק םהל שי תורידס אל הניש תורע תוינבתו הרצק דואמ הניש $ לש תוצובק
יאליג .3 דע .' וא תומדריהב םיישק לע החווידש הצובק,הניש רתוי הכירצש הצובק,הניש תויעב אלל הצובק :
.תובר הניש תויעב םע הצובקו,הניש קיזחהל
חור בצמ לש ההובג המר םהל התייהו,םידרח רתוי ויה הניש תויעב לש תוצובקש ואצמ הלא םירקוח
הניש תוינבתש ואצמ םירחא םירקוח המודב .הניש תויעב אלל תוצובק תמועל םיכומנ םייתרבח םירשכו,אכודמ
חורבצמו הדרחו,תונבה לצא ןהו םינבה לצא ןה הניש תויעבו תוינונשיל חווידל םירושק ויה םידימלת לצא תורצק
.תונבה לצא אכודמ
תותיכב רחא רקחמב +סונב - דע .) ב הנישה תרגש תא םהל ודירוה ) ךשמל תועש ' ולחו,םיפוצר תוליל
גישהל תונמדזהה תא שי םירגבתמל םאש ונחנה ונא הנישה תדרוה תפוקת ךשמב ילילשה חורה בצמב םייוניש
לוכי ךודכדש ונעצה רקיעב .תוגהנתה תויעב %עמו חור בצמב תודונת תוחפ ווחי םה זא הליל לכב הניש רתוי
.הקיפסמ אל הניש לש הרישי אלו חוו% תכורא העפשהמ קלח תויהל
רבעמש האצות תווהל לוכי רידס אל הניש םינמז חולו הלילב הניש לש ןמז תדרוהל םירגבתמ רפסמ לש היי%נה
הניש ינמז חולו הקיפסמ אל הנישל תו%נל םילוכי םיאכודמ םירגבתמ ינש דצמ .תאכודמ השגרהו תימוי תוינונשיל
לש ימוי דוקפתו תורעו הניש לש תוינבת ןיב םילמוגה ירשק תא קדובש הדבעמב קימעמ רקחמ +סונב .רידס אל
.ולא םימרוגמ קלח קורסל ונל רשפאי םירגבתמ
:תוכלשה
.תורהזאל תאז םיכיישמ ונא ,הרקמ לכב ,הלא םידימלת לש לודג םגדממ ונגשהש עדימהמ דואמ םיגאוד ונא
עיצמ םיקזח ויה םימדוק םירקחמל וניאצממ ןיב המאתההש תורמל ,גציימ היה םגדמה המכ ךירעהל השק הליחת
.יסופי% היה םגדמהש
.דיתעב םירקחמל בושח אשונ והז יתוברת עקרו רתוי בחר ימונוקאויצוס םגדממ הערכה אלל ורתונ וניאצממ םא
םינותנהו תויה תולבגממ םילבוס םהו םירגבתמ לש םיימצע םיחוויד לע ירמגל םיססובמ הז רקחמ תואצות ,תינש
םירוה ןוגכ הדידמ לש םיבר תורוקמ .םייבי%קייבוס םהו,םינורחא םייעובש לע קר םיססובמ םהו,םייבי%קפסור%ר
לככ הנמיהמו הפיקמ הכרעה םיקפסמ,הניש תדבעמ ינותנו,םינחבמ ןונקת,.רפסה תיבב םושיר ינותנ,םירומ
.יחכונה רקחמה תמועל רשפאה
ינמוימ וגשוהש םינותנ םע הבו% היצלרוקב םה ימצע חוויד ינותנש עיבצמ הדבעמ ירקחמב ונלש םדוקה ןויסינה
לש רקחמב ינש דצמ .תילמרופ האוושה ונישע אלש יפ לע +א .הפוצר החגשה תוליעפמ וא םיימוימוי הניש
התיכמ םידימלת .& הנישה ךרוא עצוממש ונאצמ,הניש ינמויו החגשה לש הדבעמב הכרעה לש םייעובש הללכש
היה רפס תיב תולילב 2 -ו תועש '3 .ימצע חוויד לש רקחמל המוד דואמ תוקד
תללכה תעב ןובשחב חקלהל תוכירצ תורהזא רפסמ,דחא יפרגואג רוזיאב להונ רקחמהש ללגב,תישילש
.םיאצממה
לש תוכלשה לעו תיתוחתפתה ךרוא תפוקת לע תונקסמ קיסהל ןתינ אל ,םיקלחב להונ רקחמהש ןוויכמ,תיעיבר
.תמלוה אל הניש
ךשמל םידימלת ןובשחב תחקלו תוגהנתהו הניש ינותנ לש תועובש רפסמ +וסאל םיכירצ םיידיתע םירקחמ
."בחור אלו ךרוא רקחמ רציקה!םינש לש ךרוא תפוקת
םיר%מרפ םיללוכש םילדומ יתביס רשק חיכוהל השק זא "יבחור רקחמ! םיקלח ןיב םה םינותנהש ללגב +וסבל
.תורעו הניש לש םינמז חולו תותיכ לש תויצאירו ןובשחב תחקל םילוכי הז רקחמב וללכנש הלאמ םינוש
:םיכרד רפסמב םירגבתמה תנש תא ביחרמ יחכונה רקחמה תאז תורמל . ןוכית ידימלת לש הלודג הייסולכוא .
) יאליגב ןוכית רפס תיבב םיעוציבו,תושגר,תורע הניש ילגרה ןיב רשקב הנבהה תא ביחרמ. .3 דע .-
3 עובש עצמא ןיב הביצי אל הניש לש םינמז חולו הרצק הניש כהס וגישהש םירגבתמ לצא םינוכיסה תרהבה.
.חורה בצמ לעו םיימוימויה םיעוציבה לע העפשההו עובשפוסל
,הליחת .קפסב תול%ומ אל תוארנ הלא םינותנ לש תוכלשהה,תולבגמ שי ימצע חוויד לש רקחמלש יפ לע +א
תיבמ תורדעהב,םיימדקאה םינויצה %סק%נוקב הניש תקידבב ינתלעפ דיקפת תחקל ךירצ רפס תיב
.םירגבתמ לש תוחתפתהבו ימוי דוקפת לש םירחא םי%ביהבו ,םייתוגהנתהה םיישקב,רפסה
םהירקחמב םירגבתמ תנישל סחייתהל םיכירצ םירגבתמ תוחתפתהב םיקסעתמש םירחא םימוחתמ םירקוח תינש
.תינילקה הדובעב םגו
,םתואירב ,תימדקא הניחבמ םידימלת םדקלו ןיבהל ידכ תימוחתניב השיג תתל םיכירצ םיכנחמו םירקוח תישילש
.םתוגהנתהו
תוערואמ תבר דואמ איה תאז תיתוחתפתה הפוקת .תואדוו יא לש םייונישו ,תועיגפ םע ןומה םיתמעתמ םירגבתמ
-מ רתוי םישרוד םירגבתמה בור,קפס אלל .םייתוחתפתה םייתרבחו ,םייבי%נגוק ,םייגולויזיפ םיחנומב 4 ו- תועש
)& םיצחל,תוימדקא תושירד םע ילאמי%פוא ןפואב דדומתהל ידכ הניש "םגדמה ןויצח! תוקד
,תינימה תורגבתההמ םיעפשומ ינשהמ דחא םינוש םירגבתמש יפ לע +א .הדובעב תוירחאו,הגיהנ,םייתרבח
הביצי אל הניש לש האצותכ תזרפומ תוינונשי,תימדקא תוירחא,רפסה תיב תעש תליחת,תורעו הניש לש תוינבת
תוינונשי יכ התהוז אל היעבה לדוג .תוגהנתהלו תורגבתהב תוחתפתהל יניצר ילאיצנ%ופ םרוג הזו הקיפסמו
תויהל הלוכי אל תורגבתהב הניש לש תוחתפתהה .תילמרונ תיארנ איהש ךכ ידכ דע הצופנ ךכ לכ םירגבתמה
.םירחא םי%ביהו ,רפס תיב ינמז חול ןובשחב תחקל ילבמ תנבומ
בישחהל ילבמ אלמ ןפואב ןחבהל םילוכי אל"םיישגרו ,םייבי%נגוק ,םייתרבחוכיספ! תורגבתהב תוחתפתה ןכ ומכ
.הניש תורע ימרוג
יביטינ"וקה דוק!תה לע היתוע!שהו םויה #שמב תוינונשי.
תרדסב .תוינונשיה לש היילעה תועשב דוקפתה תמרב תקהבומ הדירי לע םיעיבצמ םירגובמ ברקב םירקחמ
דוקפת תמרב ינושה .םויה ךשמב רעונ ינבו םידלי לש ילאו%קל%ניאה דוקפתב םיוניש םילחש אצמנ םירקחמ
.תורחא ךוניח תויעב ילעב וא הדימל יישק םע םידלי לצא דחוימב %לב
רמאמ 2*
3 רבור" (הדש % ס)יב ידלי לצא תו"הנתה תויעבלו יתו"הנתה$וריונ דוק!תל הניש ןיבש רשקה
ביבר
Sleep, ne(ro"e)avioral (n$tionin# and "e)avior pro"lem! in !$)ool4a#e $)ildren * Sade)' 7r("er - Raviv
:#ירדמהמ – המדקה
-ו(ד(ב תותי, ס)יב ידלי לש יתו"הנתה$וריונ דוק!ת ןיב םירשקה תא ןחבש רקחמ ראתמ רמאמה
.םהלש הנישה יסו!ד ןיבל
םידלי לש תילאמרונ הייסולכואב דקמתה אוהש אוה הז רקחמב הנושה ,
תוערפה םע םידלי לש יבי%ינגוק דוקפת תקידבב וא תוינילק תויסולכוא ברקב הניש תוערפה תקידבב אלו!
."הניש
,"עובשה עצמאב תיבב # םהלש םייתרגשה םיאנתב תדדמנ איה! 9םידליה תנש לע היצלופינמ השוע אל רקחמה
.ימאתמ רקחמ הז # רמולכ
:םייביטקייבוא םידדמ – הנישה יסו!דו יביטינ"וקה דוק!תה תרעה ן!וא
4 הניש +רגי%קא תועצמאב הכרעוה :
4 יתוגהנתה-וריונ דוקפת םיבשחוממ םינחבמ תועצמאב ךרעוה :
תיזרמה רקחמה תרטמל רבעמ -םייביטינ"וק םידוק!תל הניש יסו!ד ןיבש רשקה תקידב, ונחבנ
:תויסיסב תורעשה ר!סמ דוע
4 תונושה ליגה תוצובקב יבי%ינגוק דוקפתל הניש ןיב יתוחתפתהה רשקה תקידב
4 3תו%ושפ תומישמב דוקפתה רשאמ הנישה יסופדל רתוי רושק היהי רתוי תובכרומ תומישמב דוקפתה םאה
4 תועשב רשאמ רקובה תועשב רתוי קזח היהי יתוגהנתה-וריונה דוקפתה ןיבל הנישה תוכיא ןיב רשקה םאה
3םיירהצה
:ויתורעשה תא ומאת רקחמה תואצות
ןיבל יבי%ינגוקה דוקפתה ןיב םייתועמשמ םירשק םימייק תילאמרונה הייסולכואה ברקב םגש הארמ רקחמה
,הנישה יסופד
.הליעי אלו תע%וקמ הניש ןיבל תובכרומ תומישמב דוקפת ןיב רקיעבו
: המדקה
(ותחוורו םדאה דוק!ת לע הנישב רוסחמ תע!שה אשונב וקסע םיבר םירקחמ
.םידלי ברקב הלא םיאשונ רקחב םיצמאמ דואמ טעמ ועקשוה עית!מ ן!ואב #א
תוחתפתהלו חומה תוחתפתהל הבר תובישח תלעב הפוקת אקווד איה תודליה תפוקתש םושמ עיתפמ רבדה
.תיבי%ינגוקה
תוציקי יע תנייפואמה! תע%וקמ הנישלש הארמ ,םירגובמ ירקחמ לע רקיעב תססובמה ,םויכ תמייקה תורפסה
.םויה ךשמב םייבי%ינגוקה םיעוציבה לעו תונרעה לע תילילש העפשה שי "הלילב תובורמ
לי"ב םידלי ברקב הנישה יסו!ד לש םייתו"הנתה$ורינה םירשקה תנבהב דקמתמ יחונה רקחמה
.ס)יב
# םויב ןמזה ןיבל תוררועה תמר ןיב רשקה תא ןובשחב םיאיבמ רשאכ
דוקפת ןיבל הניש ןיבש רשקה תא ןתממ םרוגכ ךרעוה "רקחמה תוקידב וכרענ וב ןמזה! םויב ןמזה לש ודיקפת
.יתוגהנתה-ורינ
תא שיגדמ הז ןותנו ,םייאמדקאה םהיגשיהב רופישל איבהל לוכי םידלי לש הניש תוערפהב לופי% יכ הנע% תמייק
! יתוגהנתה-ורינ דוקפת ןיבל הניש ןיבש רשקה תנבה לש התובישח תא N2, .סיב ידלי ברקב "
– ב תדקמתמ ןלהלש הריקסה * :תויטנוולר תוירקחמ תוירו"טק
. " # ה לע הנישה תלבגה וא הנישב רוסחמה תעפשה N2,
) " -ו הניש אשונב םיליבקמ םירקחמ N2, םיילאמרונ םישנא לצא
3 " -ל הניש ןיב רשקה N2, תינילקה הייסולכואב
$ " םיינילק םניאש םימגדמב תוגהנתהו הניש תויעב
' " # הו ,םויב ןמזה ,הניש ןיב רשקה N2,
הז רמאמב # חנומה NB+ םיעוציבלו ,םייפיצפס בשק ירושיכל ,םייפיצפס םייבי%ינגוק םירושיכל סחייתמ
,םייפיצפס
)תו"הנתה תויעב) וא )תו"הנתה) חנומה תוגהנתה יסופד וא רתוי תובחר תוירוג%קל סחייתמ
."גזמו היגולותפוכיספ ,תוגהנתה תויעב!
: הניש תוער!ה אשונב םירקחמו (רקחמ #להמב םירצונש הניש יסח
ןיבל הניש ןיבש םיסחיל תידוחיי הנבה םיק!סמ הניש #סח תרצויה היצלו!ינמ שי םהב םירקחמ
NB+ .
:םייזרמ םידמימ ינש שי הלא םירקחמב
. " הניש לש ת%לחומ הלבגה ןיבל תועש לש התוחפ תומכל הנישה תלבגה ןיב הענש! תענמנה הנישה תומכ
"םיכורא ןמז יקרפ ךשמל
) " ."םיבקוע תוליל רפסמל דחא הליל ןיב םיענ! הנישה תעינמ וא תלבגה לש ןמזה יקרפ
: ןה םיר"ובמ ברקב הניש #סח ירקחממ תולועה תויזרמה תונקסמה
4 יבי%ינגוקה דוקפתה לע הקומע העפשה שי הניש ךסחל
4 תו%ושפ תומישמ תמועל הנישב ךסחמ רתוי תועפשומ רתוי תובכרומ תומישמ
םידוביע ,תוילוהינה תויצקנופה תלעפה לש רתוי תוהובג תומרב תוכורכ תושרוד תובכרומ תומישמש םושמ!
.ןורכיזו בשק ,הפש ירושיכ ,םייבי%ינגוק
תרבגומהו תדחוימה תושיגרה תנבהל חתפמה איה הלא תולועפב ברועמ ילא%נורפ-הרפה סק%רוקהש הדבועה
"הנישב ךסחל הז גוסמ תול%מ לש
: םידלי ברקב הז אשונב םירקחמ לש דואמ םצמוצמ ר!סמ קר םסרו!
4 םיירו%ומ-וכיספ םיעוציבב העיגפל האיבה םידלי לש ת%לחומ הניש תעינמ
4 םע דחא הליל! הניש תלבגה לש העפשהה תא ןחב דחא רקחמ $ דחא הליל! הניש תעינמ תמועל "הניש תועש
.םיעוציבב העיגפל איבה אלמה הנישה ךסח קר יכ אצמו "הניש אלל
תעינמ תמועל ,ןיעל םיארנ םייונישל איבת דימת אל הנישה תועש תלבגה יכ םינעו% םירקוחה הלא םיאצממ יפל
.הנישה
4 ! שלוו רציווש ,ךאבלהומ ,וזדנר לש רקחמה .--5 וליבש םידלי לש םהיעוציב תמרה הדירי הארה " ' תועש
וליבש םידליל האוושהב ה%ימב .. :"יוסינה תרגסמב! ה%ימב תועש
תו%ושפ תול%מב האצמנ אלו ,תילאברוו תויתריצי לש םידדמב האצמנ הנישה תלבגה בקע דוקפתב העיגפה
.תו%ושפ ןורכיז תול%מ ןוגכ
תושיגר ,ת%שפמ הבישחבו תילאברוו תויתריציב תוכורכה ,תוהובגה תויבי%ינגוקה תולועפה יכ ומכיס םירקוחה
.םידלי לצא הנישב תויעבל רתוי
! םייתוגהנתה-ורינ םידוקפת ןיבל הניש ןיבש םיסחיה יבגל תפסונ %במ תדוקנ N2, יעו%יק ירקחמ לע תססובמ "
,הניש
.םירצק ןמז יקרפל ,הלילה ךלהמב םימעפ רפסמ תע%קנ םיקדבנה לש םתנש יוסינה ךלהמב רשאכ
.ללוכה הנישה ןמזב התחפה אלל וא םע ,הניש יעו%יק אוה יזכרמה םרוגה תובר הניש תוערפהב
,הקזח הניש לש הדיריב הילעמ האצותכ איה הנישה יעו%יק לש תדגונמה העפשההש םיעיצמ הלא םירקחמ
.םיקומעה הנישה יבלשב הדיריו
.םייתוגהנתה-וריונה םידוקפתב םוצמצ םעו םויה ךלהמב תוינונשיה תמרב הילע םע תורשוקמ הלא תועפשה
הנישה תוכיאב הדיריהו תוילילה תוציקיה רפסמ לש תילאיצנ%ופה תדגונמה העפשהה תא םישיגדמ הלא םירקחמ
.םויה ךלהמב דוקפתה לע
– ו הניש NB+ : םייתאוושה םירקחמ – םיילאמרונ םידליב
– ו הניש אשונב וקסע םירקחמ דואמ טעמ NB+ .םידליב
רסוחל הרושקה תוגהנתה וא ,םייאמדקא םיגשיהו תורע-הניש יסופד לש םירקס לע םיססובמ ויה םירקחמה בור
.םירגבתמו םידליב בשק תויעבו םויה תועשב הניש
# המגודל םיגשיה ןיבל השלח הנישו םירצק הניש יקרפ ,תורחואמ הניש תועש ןיב רשק אצמ דחא רקחמ
.ןוכית סיב ידימלת ברקב םיכומנ םייאמדקא
:תו%ועפ יבגל ירחאש ינשהו ןושארה םויב תוקונית לש תורע-הניש ידדמ ןיב יתועמשמ רשק אצמ דחא רקחמ
.הנש יצח ליגב ךרענש ילייב ילכשה ןחבמב תואצותה ןיבל ,הדילה
םדקומה יתוגהנתה-וריונה ןוגראל שיגר יוזיח דדמ תויהל היושע תורע-הנישה תכרעמש ךכמ וקיסה םירקוחה
.תרחואמה תוחתפתהלו
– ו הניש NB+ : םיינילק םימ"דמב
תורושק רתויב תושקה הנישה תוער!המ המו (הנישה ןמזב דואמ העי"! המישנה תרעמ
.המישנ תוער!הל
! המישנ םוד sleep apnea " תמרב הילעלו הנישב םירומח םיעו%יקל תמרוגש הנישה ןמזב המישנ תערפה איה
.םויה תועשב תוינונשיה
# ב העיגפלו םויה ךשמב תרבגומ תופייעל תומרוג הנישב המישנ תוערפהש אצמנ # םידליב N2, הרושקש!
."םייאמדקא םיעוציבו זוכיר תלוכי ,ןורכיז ,בשקל
-וכיספ וא תויתוחתפתה תויעבש תוארל ןתינ - תיגולותפוכיספ-תיתוחתפתה %במ תדוקנמ אשונה תא םינחוב רשאכ
:הניש תויעבל קודה רשקב תורושק תויפיציפס תויגולותפ
! זוכירו בשק תערפה איה הבר בל תמושת הכשמש תחא הערפה # המגודל *"9" # "
# ב םינחבואמה םידלי ברקב הניש תוערפה לש רתוי ההובג תוחיכש האצמנ *"9" אל םירקחמה תיברמ ךא ,
# ה ידלי ןיב לידבהל וחילצה *"9" .הנישה לש םידדמב תרוקיבה תצובק ידלי ןיבל
םע םידלי לש םתנשש אצמ דחא רקחמ *"9" 0בק םידליל האוושהב ,םיביצי אל הניש יסופדב תנייפואמ
.תרוקיבה
# ל הניש ןיבש רשקה תודוא םייבקע אלה םיאצממה תורמל *"9" בל תמושתל וכז ןיידע םירקחמה יאצממ #
תוכרעמ יתש ןה "הנישל קודה רשקב תרשוקמ רשא! תוררועתהה תכרעמו בשקה תכרעמש םושמ הבורמ
.תימונו%א-וריונה הניחבהמ ןהו תידוקפתה הניחבהמ ןה וזל וז תורושקש
-ו םזי%וא ןוגכ ,תויתוחתפתה תויעב םע םידלי לש םתנשב ודקמתהש םירקחמ P"" םידלי ברקבש םה םג ואצמ ,
.הניש תוערפה לש רתוי ההובג תוחיכש שי תוחתפתה תויעב םע
: םיינילק אל םימ"דמב תו"הנתה תויעבו הניש
תו"הנתה תויעב ןיבל הניש תויעב ןיב רשק אצמנ םיינילק אל םימ"דמב ם"ו םיינילק םימ"דמב ם"
.הי"ולות!ויס!ו
:םיריעצ םידליו תו%ועפ ברקב .השק גזמל תורושק ואצמנ הניש תויעב
:רתוי םירגובמ םידלי ברקב ןוגכ ,תויפיצפס תויגולותפוכיספלו תוגהנתה תויעבל תורושק ואצמנ הניש תויעב
! תי%מואר%-%סופ קחד תערפה / הדרח תערפה P8S" .דועו ,"
:יחכונה רקחמב .םידלי לש גציימ םדגמב תוגהנתה תויעבל הניש תויעב ןיב רשקה קמועל רקחנ
$ ו םויב העשה (הניש NB+ :
NB+ .עוציבה #להמב תונריעה תמר ללו (םימרו" ר!סמ י)ע םיעבקנ
םיכירעמ רשאכ ןכלו ,ימויה בצקלו הנישל םירושקה םימרוג םג םהיניב ,םימרוג רפסמ יע תעבקנ תונרעה תמר
.תונרעה תמר לע דיעמה בושח םרוגכ םויב העשה תא ןובשחב תחקל בושח םיעוציבל הניש ןיבש םיסחיה תא
הלא תועפשה יכו ,תואצמתה רסוח לש הרבגהו םיעוציבב הדירי שי הנישמ תוררועתה רחאלש ומיגדה םירקחמ
דע ךשמיהל תולוכי $ .הנישמ תוררועתהה רחאל תועש
-ורוינה דוקפתה תכרעהב ירקיע םרוגל תבשחנ םויב העשהש ונע% ,םירגובמב רקיעב ודקמתהש ,הלא םירקחמ
# ל הניש ןיבש רשקה תוכרעהב %רפבו ,יללכ ןפואב יתוגהנתה N2, .
# ל הניש ןיבש רשקה תכרעהב םויב העשה לש תובישחה תא רוקחל איה יחכונה רקחמה לש תור%מה תחא
N2, .
תומדקומה רקובה תועשב רתוי םיכומנ םיעוציב וארי הניש תוערפה םע םידליש רתוי ריבסש איה םירקוחה תחנה
.תורחואמה סהיב תועשב רשאמ ,"יתועמשמ ןפואב העיפשמ ןיידע הנישה תרגש ןהב!
: תויזרמה רקחמה תורטמ רואיתו םויס
(תורע$הנישה תרעמ ןיב םייתועמשמ םירשק לע םיעיבצמ ליעל םיראותמה םיירקחמה םיאצממה
.םידלי לצא תו"הנתהה תוסיו תרעמו םייתו"הנתה$וריונ םידוק!ת
.םינבומ תויהלמ םיקוחר הלא תוכרעמ ןיב םירשקה לש םעב% # תאז םע
תויבי%קייבוא תויגולודותמ לע םיססובמה םירקחמ לע רקיעב תנעשנ הז אשונב םידלי יבגל תמייקה תורפסה
םייבי%קייבוס הניש ידדמב שומיש םישועה םירקחמ לע וא ,"הניש תודבעמב! תויעב% אל תוייוסינ תוביסנב
."םייבי%קייבוס תוחוד וא סהיבב םיגשיה ןוגכ! םייתוגהנתה-וריונה םידוקפתה לש תוסג תוכרעהבו
.תיתוחתפתהה %במה תדוקנ הרסח התייה הז אשונב וקסעש םיבר םירקחמב # ךכל רבעמ
,סיב ידלי ברקבםייתוגהנתה-וריונ םידוקפת ןיבל הניש ןיבש רשקה תא ןוחבל איה יחכונה רקחמה לש ותר%מ
.םייבי%קייבוא םידדמב שומיש יע
3 .ת%רופמה תיתוחתפתהה %במה תדוקנ תא וקפיס תונוש םיאליג תוצובק
# ה םאה ונתוא ןיינעמ דחוימב N2, # ה רשאמ הניש תוערפהמ רתוי םיעפשומ ויהי רתוי םיריעצ םידלי לש N2,
.רתוי םירגובמ םידלי לש
ןיבש רשקה תעיבקב ןתממ דיקפת תלעב היהת םידליה לש םהידוקפת וקדביי הב םויב העשהש ונחנה # +סונב
יתוגהנתה-וריונה דוקפתל הניש
-לש איה החנהה :רמולכ! N2, # ל רשאמ הנישה תוכיאל רתוי קזח רשק היהי תומדקומה רקובה תועש לש N2,
."םויה לש רתוי תורחואמ תועשבש
תוירו%ומ תול%מ רשאמ הנישה ינתשמל רתוי קודה רשק וארי רתוי תובכרומ תויבי%ינגוק תול%מש ונחנה # ןכ ומכ
.תו%ושפ ןורכיז תול%מ וא תו%ושפ
:הטיש
: רקחמה י!תתשמ
ופתתשה רקחמב .3' # מ ומגדנש ,םידלי 3 ."0ו ,0ד ,0ב התיכ! תונוש ליג תוצובק
.הלעמו ינוניבה דמעמהמ תוחפשממ םידלי רקיעב ללכ םגדמה
.םיליכשמו האלמ הרשמ ילעב ויה םירוהה בור
: רקחמה #ילה
םינולאש אלמל ושקבתה םירוהה .דליה תוגהנתהל עגונבו יתחפשמה עקרל עגונב
רובעכ )-$ -וריונה םדוקפת לשו םידליה תנש לש הכרעה התשענ םירוהה יע םינולאשה יולימ ןמזמ תועובש
.יתוגהנתה
ןחבמב םיימע! םידליה ורעוה דחא עובש #שמב NES $וריונה תרעמה תרעהל ןחבמ 0 ,
(ס)היבב -תיתו"הנתה
./ר"יטקאה רישמב שומיש #ות םתיבב םידליה לש םתנש הרעוה ן ומו
# ה ןחבמ N2, : רקוב! הקידב תועש יתשמ תחאב ךרענ ןושארה 5:&&--:&& :םיירהצ וא , .):&&-.3:&& ,"
.ירקמ ןפואב "םיירהצ וא רקוב! ןחבי הב העשה הרחבנ דלי לכל רשאכ
# ה ןחבמ N2, ךרענ ינשה 3-$ רקובב ןחבנ הנושארה םעפבש דלי :רמולכ ,םימילשמ םיאנתב ןכמ רחאל םימי
.ךפיההו ,םיירהצב הינשה םעפב ןחביי
תוניחבה תכירעש ששח היהש םושמ ,תוליגר התיכ תועש לש ןמזב ושענ םיירהצה תוניחב םגו רקובה תוניחב םג
.היצבי%ומ לש היי%הל םורגל הלולע תדחוימ תיתתיכ תוליעפ תמייקתמ וב ןמזב
: רקחמה ידדמ
:הנישה תרעה -א
.םידליה לש תורע-הנישה יסופד תא ךירעהל ידכב תוליעפה תמר רו%ינב שומיש השענ
,הנישל םיננוכתמ םה וב ןמזב ברעה תועשב תי%ננימוד תוחפה םדי +כ קרפל ירו%אינימ +רגי%קא ורביח םידליה
.המכשהה רחאל רקובב םתוא וריסהו
ךשמב הכרעוה הנישה ' .סיב ימיב תופיצרב תוליל
לש ןמז יחוורמב המגדנ תוליעפה תמר! הקד לכב םינותנ +סא +רגי%קאה .& לש ןמז יקרפב המכוסו תוינש
."הקד
.תורע-הניש יסופד תדידמל י%רדנ%סה בצמה אוה +רגי%קאה לש הז הדובע בצמ
.יפרגי%קא דוקינ חותינ תנכתב שומיש ךות הניש ידדמל ומגרות +רגי%קאה לש םלגה ינותנ
:םיללוכ םייפרגי%קאה הנישה ידדמ
! . " םדריהל חקולש ןמזה
! ) " רקובב תוררועתהה ןמז
! 3 " הנישה ןמז כהס
! $ " תונרע לש ןמז יקרפ תוחפ הניש ןמז כהס * יתימא הניש ןמז
! ' " הנישה ןמז כהס ךותמ יתימאה הנישה ןמז זוחא * הנישה זוחא
! 2 " תויליל תוציקי 0סמ
! 4 " תוררועתה לש הקספה אלל הפיצר הניש לש רתויב ךוראה ןמזה קרפ * רתויב הכוראה הנישה תדוזיפא
! 5 " ןיעל תיארנ העונת לכ אלל הנישה יזוחא * ה%קש הניש
: תיתו"הנתה$וריונה הרעהה -ב
# ה NES תויתביבס תועפשה וא תולחממ האצותכ יתוגהנתה-וריונה דוקפתב םייוניש רתאל ידכ חתופש ןחבמ אוה
.תוליער
בשק ייוקיל לש בו% יאזחכ אצמנו ,סהיב יאליגב םידלי םג החלצהב שמיש ךא ,םירגובמל רוקמב חתופ הז ןחבמ
.סהיבב םיעוציבל םירושקה
# ה NES :םליגל םימאתומ םינחבמ השיש םידליה ינפב גיצהו בשחמ לע ןקתוה הז רקחמב
! . " :תועבצא תשיקנ .לגוסמ אוה הל רתויב ההובגה תוריהמב תדלקמה לע תחא עבצא םע שיקהל שקבתמ דליה
."עבצאה תושיקנ לש ילאמיסקמה רפסמה אוה דדמה! תירו%ומ תוריהמ קדוב הז ןחבמ
! ) " :%ושפ הבוגת ןמז ןחבמ .לודג עוביר ךסמה לע עיפומ רשאכ תיברימה תוריהמב שקמלע 1וחלל שקבתמ דליה
."הבוגתה ןמז אוה דדמה!
! 3 " ! םיעוציב ךשמה ןחבמ 3P8 :" תויומד תוגצומ ךסמה לע ,תכשמתמ תיתוזח בל תמושת דדומש ןחבמ והז
.תרחא היח לכל ביגהל אלו לותח וינפל גצומ רשאכ תירשפאה תוריהמב ביגהל שקבתמ דליהו תונוש תויפארג
"תרחא היחל הבוגת * המכסה תויוע%ו ,לותחהמ תומלעתה * ה%משה תויוע% ,הבוגת ןמז וללכ םידדמה!
! $ " ! הרפסב למס תפלחה ןחבמ S"SER ) #ו םילמס - הרפס לע 1וחלל דליה לעו ,ךסמה שארב םידמצומ תורפס
לש הקידב ךרעמל םאתהב תדלקמב - ןויבחל תעצוממ הבוגת אוה דדמה! .בברועמ רדסב וגצוהש םילמסה
."ךרעמ לכ תמלשה רובע
! ' " :יתוזח תורפס יוסיכ ןחבמ +צר תא דילקהל שקבתה אוה ןכמ רחאלו ,ךסמה לע תורפס לש +צר דליל גצומ
השוע דליהש עגרב ."ותוא רכוז אוהש יפכ! תורפסה ) תורפס יפצר םע ומצע לע רזוחו קיספמ ןחבמה תויוע%
וילא רתויב ךוראה +צרה ךרוא אוה דדמה! .לאמשל ןימימ - ךופהה רדסב םתוא דילקהל וילע םעפה ךא ,םישדח
."דליה עיגה
! 2 " :תורפס תרדס תדימל ןחבמ +צרה .תורפסה תא רזחשל וילעו דליה ינפב גצומ תודדוב תורפס לש ךורא +צר
,תונויסנה לכב תויוע%ה םוכסל ןתינש דוקינ אוה דדמה! .תורפסה לכב רכזיהל חילצמ דליהש דע בושו בוש גצומ
תופסונו הנוכנ %עמכ הבושתל הדוקנ תפסונ רשאכ ) ."העורג הבושתל תודוקנ
: םירוהה יחוויד – םידליה לש תו"הנתהה תויעב -"
# ב שומיש השענ 3236 .םירוהה יע תוספתנ ןהש יפכ םידליה לש תוגהנתהה תויעב תא ךירעהל ידכב
# ה ןחבמ 3236 .ב%יה םיססובמ םייר%מוכיספ םינייפאמ םע תוגהנתה תויעב תכרעהל שמשמה 1ופנ ןחבמ אוה
:תואצות
: יתו"הנתה$וריונ דוק!ת
# יתוגהנתה-וריונה דוקפתה ידדמ ןיבל הניש ידדמ ןיב םימאתמה תכרעה ינפל דוע
,יופצכ ,םאה # רמולכ! ליגה ןיבל יתוגהנתה-וריונה דוקפתה ידדמ ןיב הפוצמה םאתמה םייקתמ ןכא םאה ןחבנ
."רתוי רגוב אוה דליהש לככ יתוגהנתה-וריונה דוקפתב רופיש לבקתמ
.הפוצמה ןוויכב הזכ רשק אצמנ ןכא
ןמז ךשמ! הנישה לש םינמזה חולל םירושקש הנישה ידדמ קר ונחבנ # ליגל םהלש רשקהו הנישה ידדמל רשאב
."יתימא הניש ןמזו ,םדרהל חקולש ןמזה ,הנישה
:יתוגהנתה-וריונה דוקפתה ידדמ ןיבל הנישה ידדמ ןיבש רשקה תכרעהל
.םידדמ לש הלא םי%ס ינש ןיב םייקלח םימאתמ ובשוח הליחת
# ה ידדמ ןיבל הנישה ידדמ ןיב םייקלח םידדמ ובשוח N2, .ליגב תובשחתה אלל םגדמה לכ רובע
ידדמ ןיבל הנישה תוכיא ידדמ ןיב םייתועמשמ ךא םינותמ םימאתמ לע רקיעב תועיבצמ תואצותה N2, םייפיציפס
# ה ןחבמל םירושקה S"S "הרפסב למס תפלחה ןחבמ!
# ה ןחבמלו 3P8 ."םיעוציב ךשמה ןחבמ!
# ה ידדמ לע הנישה ידדמ תעפשה ןיבל ליגה ןיבש רשקה ךרעוה ןכמ רחאל N2, :אצמנו ,
םידליה רובע רתויב םיריעצה שי "0ב התיכ! רתוי קזח רשק # ה ידדמ ןיבל הנישה ידדמ ןיב N2, .
: )תיתייעב) הניש ילעב ןיבל )הבוט) הניש ילעב ןיב האוושה
:םימרוג ינשמ האצותכ תרצונ תע%וקמ הניש
. " הנישה ךלהמב תוציקיה רפסמ
) " ןושיל הכילהה רחאל תורעה לש ןמזה יקרפ
םינויר%ירקה ינשמ דחא תוחפלב םידמועה הלאככ תיתייעב הניש ילעב ורדגוה הנורחאל ךרענש רקחמב
:םיאבה
. " תוחפל לש עצוממ 3 תוחפל אוה הציקי לכ לש הכרוא רשאכ! הלילב תוציקי ' "תוקד
) " אוה הנשה זוחא -&7 תוחפל רע היה דליה # רמולכ! תוחפ וא .&7 "הנישל הכילהה רחאלש ןמזהמ
# יחכונה רקחמב )' ןיב הווש ןפואב וקלוח םהו ,הלא םינויר%ירק יפל תיתייעב הניש ילעבכ ורדגוה םידלי
.ליגה תוצובק
:יתו"הנתה$וריונ דוק!ת ידדמ
# ה ינתשמב תוצובקה ןיב םילדבהה חותינ תעב N2, # ל הניש ןיבש סחיה תעיבקב ךרעוה םויב ןמזה לש ודיקפת
N2, .
."םיירהצה תועשבו רקובה תועשב! םיימעפ ןחבנ דלי לכ
.+סונ יאמצע דדמכ השמיש םויב העשה
# ב םילדבהה תא ךירעהל ידכב םויה תועשלו הנישה תוצובקל הבורמ םינתשמ חותינ השענ N2, םינשיה ןיב
.םויה תעש םע היצקאר%ניאה תאו םייתייעבה םינשיל םיבו%ה
: םיירקיע םיאצממ $םויס
! . " ,"תוהובג תומישמ * ! תובכרומ זוכירו בשק תומישמב דורי דוקפתל הרושק רתוי הכומנ הניש תוליעי
םיריעצה # רמולכ ,"הז רקחמב 0ב התיכ ידלי! רתוי םיריעצ םידלי ברקב רתוי קזחכ אצמנ הז רשק רשאכ
.רתוי םיעיגפ רתוי
! ) " תארקנה העפות אוה ךכל רבסההו ,םיירהצה תועשל תיסחי רקובה תועשב רתוי ת%לוב דוקפתב הדיריה
הנישה תייצרניא :
.תוררועתהה רחאלש תועשב "היצ%ניירוא-סיד! תואצמתהה רסוחב היילעו דוקפתב הדירי תראתמ וז העפות
:ןויד
.ס)יב ידלי ברקב יתו"הנתה$וריונ דוק!ת ןיבל הניש ןיבש רשקה תא #ירעמ הז רקחמ
# ה לשו הנישה לש ב%יה םיססובמו םייבי%קייבוא םידדמב שומישה N2, הנבות ןתנ םידלי לש םילודג םימגדמב
ןיבש םימאתמל רשאב תידוחיי N2, .םידלי לצא הניש ןיבל
: תאז םע דחי (תיזרמה ותלב"מ ם" אוה – ימאתמהו יטסילרוטנה וי!וא $ רקחמה לש לוד"ה ונורתי
םינתשמה ןיב ואצמנש םיסחיה שוריפ תלוכי תא ליבגמ אוהש םושמ
.תויתביס לע קיסהל תלוכיה תא ליבגמו
םירשוקמש ,תוינונשיה תמרב הילעה וא ,תונרעה תמרב הדיריהש החנהל הקצומ תי%רואיתו תיריפמא הכימת שי
םירחתמ םישוריפמ םלעתהל ןיא ךא ,יתוגהנתה-וריונה דוקפתה לע תילילש העפשה ילעב םה ,תע%וקמ הניש םע
.םיפסונ
םיאצממה שורי!ב /סונ לושמ הפשחנש תע%וקמה הנישה תעפותל תיפיצפס רתוי הנחבאב רוסחמה אוה
.יחכונה רקחמב
םירחא םיילאיצנטו! םימרו" קמועל ןחב אל הז רקחמ – #ל רבעמ ,חתמ ,תינימ תורגב ןוגכ! *"9" "
,יתוגהנתה-וריונה דוקפתה לע וא/ו הנישה לע עיפשהל םילוכיש
# ל הניש ןיבש םירשקה לש םרוקמ ןכלו N2, .הלאש ןמיסב רתונ הז רקחמב ואצמנש
ת!סונ תי"ולודותמ היעב .םידלי ברקב תיתייעב הניש תרדגהל םיי%רדנ%ס םינויר%ירקב רוסחמה איה
ןיבל הנישה לש םינמזה חול וא הנישה #שמ ןיב יתועמשמ םאתמ תוארמ אל רקחמה תואצות N2, (
ןיבל הנישה לש הלא םידדמ ןיב המאתה ואצמש םירקחמ רפסמ לש םהיתואצות תא תומאות ןניא הלא תואצות
.םייאמדקא םיגשיה
םה תיטרואיתה תר"סמה םעו םימדוק םירקחמ תואצות םע םימאותמש הז רקחמב םיאצממה
.בשק תוער!ה ןיבל )תיתייעב) הניש ןיבש רשקה
לש, תוברומ תויתו"הנתה$וריונ תולטמ ןיבל תעטוקמ הניש ןיב תורשוק הז רקחמ לש תואצותה
ינחבמ SDS $ו 20T .ההוב" תילוהינ הטילש םהב תברועמ רשא (-
.הנישה ידדממ דחא +אל תורושק ואצמנ אל "הבוגת ןמזו ןורכיז ,תירו%ומ תוריהמ! תו%ושפ תול%מ
יכ ןייצל בושח N2, איה תונרעה תמרש! יגולוכיספ בצמו ,בושמ תלבק ,היצבי%ומ םהיניב ,םיבר םימרוגמ עפשומ
,"ולש דחא ביכרמ קר
ןיבל הניש ןיב אצמנש תיסחי ןותמה םאתמה תא ריבסהל יושע הז רבדו N2, .הז רקחמב
$ל הניש ןיב רתוי קזח רשק שיש םיארמ לי"ה תוצובק #ותב ושענש םימאתמה NB+ תצובק ברקב
.-'ב התי, רתוי הריעצה לי"ה
,הז אצממל םירחתמ םירבסה רפסמ שי
יתוגהנתה-וריונה ד%קפתה לע תועיפשמ הניש תוערפה ןכלו ,רתוי םיעיגפ םה םיריעצ םידליש אוה דחא רבסה
.רתוי יתועמשמ ןפואב םהלש
רשקב םיברעתמ "םייאופר וא םיי%נג םימרוג ןוגכ! םיעודי אל םיפסונ םימרוגש ןכתייש אוה +סונ ירשפא רבסה
-ל הנישה ןיבש N2, .םיריעצ םידלי לצא יתועמשמו שגרומ רתוי ןפואב
– ה ידדמ ןיבל הנישה תויא ןיב רקחמב לבקתהש י!יצ!סה םאתמה 20T תעטוקמ הניש י הארמ
.-תויביסלו!מיא, תו"הנתהב טולשל ישוקב ם"ו בשק לע רומשל ישוקב היילעל הרושק
.םידלי ברקב תויגולותפוכיספל םירושקכ תיריפמא וחכוה תוגהנתהב %ולשל ישוקו תויביסלופמיא
םע הלא םינותנ לש היצקארטניאהו ()תיתייעב) הניש ילעבל )הבוט) הניש ילעב ןיב האוושהה
:דליה ןחבנ הב םויב העשה
-ב רתוי םיבו% םיעוציב וארה הבו%ה הנישה ילעב # יופצכ 3 :םידדמ S"S: 3P8 .תורפס תרדס תדימל ןחבמו ,
םיירהצה ינחבמב דועב ,רקובה ינחבמ רובע קר ואצמנ םייתייעבהו םיבו%ה םינשיה ןיב הלא םילדבה # תאז םע
ינויצב קר םיערהו םיבו%ה םינשיה ןיב לדבה אצמנ 3P8 .
תעפשהבש ןכתיי ,רקובה תועשב רקיעב עגפנ םיערה םינשיה לש יתוגהנתה-וריונה דוקפתהש זמרמ הז אצממ
.םהלש הקזחה הנישה לש היצרניאה
תמדוקה הנישה לש םתובישח תא תושי"דמה תונרעה לע תוירואיתל םימאות רקחמה יאצממ
.םיעוציבה לעו תונרעה תמר לע םתע!ששהו םויב ןמזה לשו -התויאו הרוא,
י)!ע, םירוהה יחוויד לע ססבתהב ()םיער)ה םינשיה ברקב תו"הנתה תויעב רתוי ואצמנ – ן ומ
.-רקחמה תליחתב ואלימ םהש םינולאשה
(הנישה יעוטיק תייעבל תורושק ואצמנש תודליב תויאו!ר תויעב תומייקש בוש שי"דהל בושח
,יתוגהנתה-וריונה דוקפתב םיישקל ןוכיסב אצמיהל םילולע הלא תויעבמ םילבוסה םידלי יכ עיצמ הז רקחמו
םיכומנה םיימדקאה םהיגשיה תא ריבסהל יושעש
תולאשב ודקמתי #שמהה ירקחמ י םיעיצמ ונא ויתולב"מ רואלו הז רקחמ לש ויאצממ רואל
:תואבה
! . " 3םיבר הכ סיב ידלי ברקב תומייקש הנישה יעו%יק תוערפהל םימרוגה םהמ
! ) " לע ,יתוגהנתה-וריונה םדוקפת לע הניש יעו%יק תרצויש תירקחמ הייצלופינמ לש תועפשהה ויהי המ
3םידלי לש תוגהנתהה תוסיו 0עמ לעו םהיתושגר
! 3 " תוכרעמ ןתוא לע התוא ליבגת וא הנישה תא ךיראתש תירקחמ הייצלופינמ לש תועפשהה ויהי המ
3םינוש םיאליגב םידלי לש תויתוגהנתה
:םויסל
$מ ע!שומ רשקה (יביטנ"וק דוק!ת ןיבל הניש ןיב רשק אצמנ 3 :םירבד
. : הל%מה תובכרומ " .רתוי םיעיגפ םה ןכלו ,רתוי םיבכרומ םידוקפת תושרוד רתוי תובכרומ תול%מ
) : םויב העשה " .הבו% אל הניש לש תועפשהל רתוי השיגר העש וזש םושמ ,העיגפ רתוי שי רקובב
3 : ליגה תצובק " לע םיעיפשמ םימייוסמ םיי%נג וא םייאופר םימרוגש ןכתי 3המל .םיעיגפ רתוי םה םיריעצש אצמנ
רבסה .הלא תוי%נג/תויאופר תועפשהל רתוי םישיגר םיריעצ םידלישו ,הנישה לע וא יבי%ינגוקה דוקפתה תוכרעמ
ימ םג! בו% ודקפת םלוכ ןכלו םירגובל ידמ תולק ויה תול%מהש :רמולכ ,הרקת %קפא היה ילואש אוה +סונ
."הבו% אל הניש ול התיהש
קר! & םידלי לצא הי"ולת!ויס!ו הניש –
תוערפה ןיב םירשקבו םיילמרונ םירגובמו םידלי ברקב שגרל הניש ןיב םימייקה םירשקב דקמתנ יחכונה קרפב
.תוינילק תויסולכוא ברקב הניש ןיבל תוגהנתה תויעבו תוישגר
1 חור יבצמו הניש.
ישגרה בצמה לע םתעפשהו הניש יישק בצמ לע תיתועמשמ העפשה וארה םירגובמב וכרענש ךסח ירקחמ #
.קשחו היצבי%ומב הדירי ,ךומנ לוכסת +ס ,חתמ ,תונבצע ,תובצע :תוירקיע תועפשה .חורה
• לש רקחמב P1639ERL9Q,,3Q88 דוקפת לע רשאמ חור בצמ לע רתוי עיפשה הניש ךסח #
.יבי%ינגוק
• .םידלי לצא חור בצמ לע הניש ךסח לש העפשה וקדבש םירקובמ םירקחמ םירסח
• .תוינילק תויומשרתהו הרקמ ירואית ,םירוה יחוויד לע ססבתמ םידליל סחיב עדיה בור
• .תוישגר תויעב ןיבל הניש תויעב ןיב רשק שי יכ םיארמ םייבי%לרוק םירקחמ
חור בצמב םיימוי םיונישו הנישה יסופדב םיימוי םייוניש
לש רקחמ 8O88ER"E66 חורה בצמ ינתשמל רתויב בו%ה אבנמה ויה הנישה תוכיא דדמ יגוריד יכ הארה
.תרחמל
.תרחמל חורה בצמל רתוי בו% אבנמ התייה תומדריהה תעש
הניש תוסיו לע םתעפשהו םיישגר םיבצמ
0 דחוימב ,תויבי%קפא תוערפה לש יתועמשמ ינוחבא ןויר%ירק תווהמ הניש תוערפה םירגובמ ברקב
.ןואכיד
0 -&7 ,הקומע הנישב הדירי ,הינמוסניא :הניש תוערפה םיארמ ןואכידמ םילבוסה םירגובמהמ
תנשל רתוי הריהמ הסינכ REM תנש לש רתוי הבר תומכ , REM .
0 .םייבקע םניא ןואכידו הניש ןיב שרקה תודוא םיאצממה םיינואכד םידלי ברקב
0 .תומדריה יישק רקיעב ,הניש תוערפה לש ההובג תוחיכש :םיימצע םיחוויד
0 ברקב דוחייבו םיינואכד םירגבתמ ברקב הניש תוערפה לש הכומנ תוחיכש :םיבי%קייבוא םירקחמ
.םירגובמל האוושהב םיינואכד םידלי
0 תנשל רתוי הריהמ הסינכו תומדריה יישק רקיעב םיאצומ םירגבתמ ברקב REM .
רמאמ 2&
לאד % הי"ולויס!ו תוחת!תה – תורעהו הנישה תוסיו
T)e re#(lation o !leep and aro(!al: development and p!y$)olo#y * Da)l
:#ירדמהמ – המדקה
.תיתוחת!תה טבמ תדוקנמ הנישב ןוידה לש ותובישחל תוסחייתהב חת!נ הז רמאמ
הדיקפת לעו הנישה תובישח לע הארנכ הדיעמ הנישב בר הכ ןמז םילבמ תו%ועפו תוקוניתש הדבועהש ןעו% אוה
.תונוש תולוכי לש תוחתפתהבו חומה תוחתפתהב
.בשקו ש"ר (הניש ידוק!ת ןיבש רשקב ןוידל שדקומ רמאמה תיברמ
עיפשהל תולולע הניש תוערפה ךיא! ךפיהלו הנישה תוסיו לע עיפשהל תולולע תוישגר תוערפה ךיא םיגדמ אוה
."דליה לש ישגרה בצמה לע
הדימב תופפוח הנישה תוסיווב תו%לושש תויגולוריונה תוכרעמה ,םיבצעה 0עמ לש המרב יכ ריבסמ אוה ,ןכ ומכ
.בשקו שגר יבצמ תותסוומה תוכרעמה תא הבר
# ילא%נורפ-הרפה סק%רוקה ומכ "תוהובג תויחומ! תוילקי%רוק תוכרעמב םג רבודמ P,3 לע יארחאה ,
ה וא סומלתה ומכ "תוכומנ תויחומ! תוילקי%רוק-תת תוכרעמ לע םגו ,לוהינו ה%ילש היצרג%ניא ,תוסיו תויצקנופ
# 6O3QS 3OERQ6EQS .בשקו שגר יבצמל םגו הנישה תוסיול םג םירושק ואצמנש ,
םהלש הנישה תוערפהב לופי%הש םידלי לש םירקמ ירואית תועצמאב תוכרעמה ןיב םירשקה תא םיגדמ לאד
.תיתוגהנתהו תישגר הניחבמ םג יתועמשמ רופיש ויתובקעב איבה
:םיינואיד םיר"בתמו םידלי ברקב הניש תוער!ה לע םיאצממב רמאמה דקמתמ #שמהב
.םיינואכיד םירגובמ לש הנישה יסופד לע םיאצממל האוושהב םירורבו םייבקע תוחפ הלא םיאצממ
,םירגובמ לש וזמ רתוי תנגומ םידלי לש םתנשש ןעו% לאד
תוחפ םהמ השרדנ ןכלו הביבסה תונכס ינפמ םמצע לע ןגהל ושרדנ אל םידלי תינויצולובא הניחבמש ינפמ ילוא
.תוכירד
.םיילקי%רוק-תתה םירוזאה יע רתוי הבר הדימב ת%לשנ םידליה תנש # ןכ ומכ
תותסוומה תורעמה ןיב היצקארטניא לש המויקל ולש יזרמה לדומה תא לאד "יצמ ןמ רחאל
:ש"רו בשק (תוררוע$הניש יבצמ
לש המרב דקמתמ אוה רקיעב P,3 תויצקנופה לע יארחאה רוזאכ גיצמ אוה ותואש "ילא%נורפ-הרפה סק%רוקה!
תוילוהינה
."הר%מ תונווכמ תויוגהנתה לש בוכיע וא המזוי לע # רמולכ!
האוושהב םיילאמרונ םישנא לש םחור בצמ לע הניש #סח לש תוע!שהב ןד אוה #שמהב
(םיינואיד םילוח לע הניש #סח לש תוע!שהל
.תודגונמ תועפשהה עודמ ריבסמו
הבושח ה הנישה עודמ הלאשה םע דדומתהל לאד הסנמ תמסמהו הנורחאה הקס!ב
:תוחת!תהל
הניגנה ילכ תא ןווכל הילעש הלודג תרומזתל הנישב שחרתמה תא תומדל ןתינ ויפלש י%רואית לדומ עיצמ לאד
.הלש
.תרומזתל ומיאתהל םגו ולש ילכה תא ןווכל ןגנ לכ בייח # תמאותמ עמשית תרומזתהש ידכ
ךכ המצע תא ןנווכל לכות תכרעמ לכש ךכ +וגה לש תונושה תוכרעמה ןיב קותינ שחרתמ הנישה ךלהמבש ןכתי
.םואיתב לועפל תוכרעמה לכ ולכוי תורע בצמבש
# ה לש ודיקפת P,3 .וללה תוכרעמה לכ לע חצנל אוה
תויתוגהנתהו תוישגר תועפשה ךכל שי ןכלו יוארכ תעצבתמ אל םואיתהו ןוויכה תדובע הניש ךסח לש בצמב ןכל
.תומיוסמ
:תיצמת
לש י!יצ!סה הדיק!ת תאז םעו (ליע!ו רע אוהשמ רתוי ןשי קוניתה תמדקומה תוחת!תהה #להמב
.תטלחומ המולעת ראשנ ןיידע תיחומה הלשבהב הנישה
םיבורק םירשק לש רשקהה ךותב תשרופמ הנישה תוסיו לש תיגולויב # וכיספה ותוחתפתה # הז רמאמב
.בשקבו שגרב ,תוררועב ה%ילשל
.תי%נג-ו%נואו תיגולויב # תינויצולובא %במ תדוקנמ איה הלא תוכרעמ ןיב םירשקה לע תולכתסהה
:לדומה לש תויזרמה ויתודוקנ ןלהלו (תורע$הניש לש תוסיוה תוחת!תה לש לדומ "יצמ הז רמאמ
. " .תוררועה תוסיו לש הלודגה תכרעמה ךותב דגונמ ךילהת םיגציימ תורעו הניש
) " .תוחתפתההו הימו%נא-ורונ ,היגולויזיפה ימוחתל ליבקמ בשקו שגר ,תורע-הניש לש תוסיוה
3 " ! ילא%נורפ-הרפה סק%רוקה P,3 גוזימה לע יארחאו וללה תוסיוה תוכרעמ ןיב היצקאר%ניאה תא תסוומ "
.ןהיניב
$ " האצותכ םיאבש! םייתוחתפתה םייוניש לש םדוסיב םיחנומ ילא%נורפ-הרפה סק%רוקה תמרב םייוניש
הלא תוסיו תוכרעמ ינפ לע יסחיה ןוזיאב " תולשבמ תלדגהו הנישה ךרואבו הנישה קמועב התחפה ןוגכ!
.הניקתה תוחתפתהה ךלהמב םילחש םייתוחתפתה םייוניש הלא ."הבשקההו תונרעה תלוביק
' " תוחורכ ןה םג "הר%מ תנווכמ תוגהנתהבו שגרב ,בשקב םייוניש תוללוכה! הנישב ךסח לש תועפשהה
.תוסיווה תוכרעמ ןיב ילא%נורפ-הרפה סק%רוקה לש היצרג%ניאב םייונישב
הנישב םייוניש לע ש"ד תמיש #ות (בשקבו ש"רב הטילשה לש תי"ולות! תוחת!תהב ןד הז רמאמ
.ןואיד יבצמב
:המדקה
תויתוחת!תה תויעבל רוקמה רקחל םיאתמה ןוויה הארנ אל הנישה תוסיו – ןושאר טבמב
(תוי"ולויס!ו
לשו תוגהנתהה לש רתויב םיניינעמהו םיבושחה םיכילהתה ובש ןמז קרפכ הנישב תוארל היי%נ שיש םושמ
.םיליעפ םניאו םיתבשומ הבישחה
,תוגהנתההו שגרה ,בשקה לש תוסיוה תלוכי אוה תויתוחתפתההו תויגולוכיספה תויעבה רקחב דקומה
לש תוסיוה תולוכיל רשק ןיא הנישה תוסיו תלוכיש הע%ומה םשורה רצונ ןיעל היולג תוגהנתה ןיא הנישבו רחאמו
.תוגהנתהו שגר ,בשקה
יזרמ יד דיק!ת שי הנישה תוסיולש םיל"מ (בורקמ הנישה תוסיו תא םינחוב רשא – תאז םע
.םימדקומה תולשבה יילהתב
:םייחל תונושארה םינשב חומה לש תירקיעה תוליעפה איה הנישה יכ ןוע%ל ןתינ ,השעמל
# ל דע לדג חומה "םייחל תונושארה םייתנשה! הז ןמז קרפבו ,וננמזמ תיצחממ רתוי םינשי ונא םייתנש ליג דע
-&7 ,יפוסה ולדוגמ
םימוחתב המוצע תוחתפתה שי הבו ,ולש רתויב תיתועמשמה הלידגה תא השוע חומה הב הפוקתה אקווד :רמולכ
"...תימצע תועדומ ,הפש ,היצינגוק! םיבר
.םישחרתמ הלא םייתועמשמ םיכילהתש ןמזב הניש לש בצמב אצמנ חומהו הברה יכה םינשי הב הפוקתה איה
ךלהמב 3 יאליג! תואבה םינשה )-' ,תורעה תועשל הנישה תועש ןיב ןוזיא היהי "
/ תיתרבח תוליעפ ןוגכ! תרחא תוליעפ לכב רשאמ הנישה ןמז רתוי הלבי דליה ןיידע תומדקומה סהיב תונשבו
."...הביבסה תריקח / הליכא
1תוחת!תהב יזרמ ה קלח תווהל הנישל תתל הרחב היצולובאה עודמ :הלאשה תלאשנ
(םיירוטומ םירושי (ןויסינ (ה!ש (עדי רתוי שורל ןתינ ובש תורע ןמזל ה!דעה ןיא המל
1םייתרבחו םייביטינ"וק
המצע הנישלש איה תונושארה ונתונשב הברה # ל םינשי ונאש הדבועהמ תשקבתמה הנקסמה
7חומה תוחת!תהב בושחו יסיסב דיק!ת שי
רסוח וא החונמ קר איה ותועמשמש ןמזכ הנישה ןמזב תוארל קיספהל ונילע הלא תולאש לע תונעל ידכב
:תוליעפ
תומוצע םייניע םע תחנב בכשי םדא םאש איה תוליעפ רסוח וא החונמ םתסמ רתוי איה הנישש ךכל החכוהה
# ןשיי אל ךא םלש הליל ךשמב
.הנישה לש תושדחתהה תשוחת תא שיגרי אל אוה
תאזו ,תינוציחה הביבסל תועדומב תיתועמשמ התחפה איה תיתוגהנתהה המרב הנישה לש תוהמה # ךכל +סונב
.החונממ ירמגל הנוש הניש ןכל .החונמל דוגינב
רסוח לש תועש הברה # לל קוקז -םייחה תישארב, חת!תמה חומה דחוימבו (חומה עודמ
1הביבסל תועדומו תויתבו"ת
:תינויצולובאה %במה תדוקנמ ךכ לע םיבשוחשכ רתוי דוע אילפמ וליפא רבדה
,תולילב םג תונוש תונכסו םידייצ ינפמ ןנוגתהל ךרוצה תא וללכ המודקה תישונאה הביבסב תולגתסהה יצחל ירה
3הלילה תועש בור ךשמל תויתבוגתהו תועדומה תא תובכמש תוסיו תוכרעמ חתיפ ישונאה חומה עודמ # ןכ םא
התייה אל איה תרחא,חומה דוקפתל 1וחנו יתועמשמ קלח תויהל בייח הנישלש הנע%ה תא תוקזחמ הלא תודבוע
.הלא םימודק םיאנתב תרמשנ
: -תורעו הניש לע תיארחאה תרעמה 0 תוררוע , תוררועו הניש
– רמול (תורעה תוסיו לש לוד"ה רוזחמב ל!שה תדוקנ הנישה תא ראתל ןתינ – םיבר םינבומב
:קודה רשק ילעב םיד"ונמ םיילהת תו"ציימ תורעו הניש
.ןושיל תלוכיה תא תרצוע תוררועהו ,תוכירדל דגונמה בצמ איה הנישה
:תוררועל הניש ןיבש רשקה תא "ישממ לאד
.תוררועמ #!יהה איה הנישו (תוירד לש בצמ איה תוררוע
.+צרה ותוא לע םידגונמ םיכילהת ינש םה הנישו תוררוע
.דחא םוקממ רתויב תויהל לכוי אל אוהו ,+צרה לע הדוקנ איהש הזיאב היהי םדאה
הניש רתוי הניש תוחפ תוררוע רתוי :קודה ןפואב ינשל דחא םירושק לבא םידגונמ םה םיכילהתה ינש :רמולכ
.תוררוע תוחפ
:הביבסל תויתבו"תו תועדומ לש /צר אוה /צרה
תוררוע/תוכירדב ,תידיימו הריהמ דואמ היהת הבוגתהו 1יפקמ ן%ק רבד לכ ,הביבסל םיעדומ דואמ ונא -
הנישב תאז תמועל .ביגהל םדאל םורגל ידכ הברה חקיי
:תוירוזחמב םישחרתמ םיכילהתה ינש .עיפומ רחא ךילהת םעפ לכב ,םינשי הלילבו םיינרע םויב
םישיגרמ םהבש םיבצמל הרושק הניש ןוח%יב ."םויא יבצמב דוחייב! בשק - תוכירדו תוררועש דועב "ינויצולובא!
.ךפיההו ,+צרה לע הניש לש ןוויכל עוננ םיחו%ב שיגרנשכ
:םידליב תנ"ומ רתוי הניש עודמ הלאשה לע הנוע הז
,"הביבסה תונכס ינפמ םהילע םינגמ םירגובמהש םושמ! תוכירד רתויל םישרדנ אל םה - היצולובאב ןגועמ הז יכ
.הניש ןוויכל +צרה לע עונל םילוכי םה ןכלו
תוחתפתהה םע הנתשמ ןוזיאה תוחתפתהה םעו ,הניש לש ןוויכב רתוי תוקונית! הנתשמ תוררועל הניש ןיב ןוזיאה :
."םמצעל גואדל רתוי םיכירצ םהו
ינאידקריצה רוזחמהמ ןה עפשומה ,הכומנו ההובג תוררוע יבצמ לש רוזחמב אצמנ חומה # םוימויה תרגשב
.הניש-תורעה תכרעממ ןהו "יגולויבה!
,תוררועה יבצמ לע םיעיפשמ תוכירדלו בשקל םירושקה םיכילהתו ,םיישגר םיבצמ םג # תאז םע ךא
םיישגר םיבצמב תוסנתהמ וא הנכסל תופשחיהמ האצותכ תוררוע לש תוימואתפ תויוצרפתה םיווח ונא םימעפלו
.םיינוציק
םירושקש ,"םיינוציק םיישגר םיבצממ תומרגנש ההובג תוררוע לש תויוצרפתה ןתוא! תוררועה תמרב הלא םייוניש
,בשקלו שגרל
.היגולותפוכיספהו תוחתפתהה ירקוחל ןיינע רוקמ םה
ךות המישנה תא רוקחל ומכ הז הנישהמ תומלעתה ךות בשק-שגר-תוררועה תוסיו תא רוקחלש בל םישל שי ךא
9הפישנהמ תומלעתהו הפיאשל תוסחייתה
רורב ונל היהי בשק-שגר-תוררועה לע ה%ילשבש היגולותפה סיסבב דמועה ןונגנמהש איה הדוקנה # רמולכ
9הנישהמ םלעתנ אלו ,תורעו הניש לש אלמה לגעמה תא ןחבנ םא רתוי
: -תוירד, תונרעו הניש
תלב"ומ תויהל הירצ הנישה – תוירדהו תועדומה לש )יובי) לש בצמ שי הנישבו רחאמ
.תונס ינ!מ םיחוטב ונא םהב םינמזלו תומוקמל
םוקמ רחא שופיחב תנייפואמ הנישה תליחתו רותסמ תומוקמב וא תורואמב כדב תישענ הנישה # חעב לצא
.הנישל חו%ב
.ןוח%יב לש תושוחת לומ הנכס לש תושוחתב יולת תוכירדו תונרע לש בצמל הניש לש בצמ ןיב ימינפה ןוזיאה
תמייאמ וא תילילש העפשה תולעב תויווח םג ךכו ,הניש אכדתו תוכירד ררועת הביבסהמ םויא לש הסיפת לכ
.תוררועה תמרב הילע תורצוי
,"הביבסל תויתבוגת רסוח לש בצמו הכומנ תוררוע תמר * ! הניש לש ןמז יקרפב ךרוצ שי חומל # תאז םע
# ההובג תוררוע םיכירצמה םיבצמב הנישה תא תוחדל ןתינש תורמלו
.ךראתמו ךלוה הניש אלל רבעש ןמזה קרפש לככ קזחתמו ךלוהו קזח אוב הנישב ךרוצה םג רבד לש ופוסב
:תחא תימאניד תוסיו תכרעמב הזל הז םירושק שגרו-בשק-תורע-הניש ןכל
תמר תאלעה יע בשקב ךרוצ / הנכס יבצמ םע דדומתהל ונל םירשפאמ וז תוסיו תכרעמ לש םימיוסמ םי%ביה
.1וחנה יגולויזיפה ןוזיאה לע רומשל ידכב יו%יב לבקל תשרוד הנישה םג ינשה דצהמו ,תוררועה
ךרוצ # רמולכ! הנישל רתוי הלודג היי%נ שיו רתוי בר 1מאמ שרוד וז תכרעמב ןוזיאה # תמדקומה תוחתפתהב
,"הנישב רתוי לודג
.םירוהה יע קוניתל םיקפוסמ םיפסונ םיכרצו ןוח%יבה יכ תיסחי םיכומנ בשקבו תוכירדב ךרוצה תוקניב
.רתוי בכרומ בצמל םרוגש המ ,הלוע תוכירדבו בשקב ךרוצהו תוכראתמ תורעה תועש # תורגבתהה םע
רתוי ההובג תוכירד לש דמימל תורע-הנישה לגעמ תא תוחתומ בשקו תונרע לש תולדגו תוכלוהה תושירדה
.תוררוע לש רתוי ההובג תלוביסלו
:איה תוחת!תהה #להמב יש"רה תוסיוב היעבל תע"ונה תחא הלאש
תורע$הנישה ל"עמ תא תותוועמש חתמ תויוור וא תומייאמ תויווח יוביר לש הע!שהה איה המ
1ינור ן!ואב ידימ ההוב" תוררועו תוירד תמרל תואיבמו
,תושבגתהו תוחתפתה ךילהתב תואצמנ תוסיוה תוכרעמ הב השיגר הפוקת # תונושארה םייחה תונשב
הנישה לש תוסיוה תוכרעמ לע עיפשהלו הנישה יסופד תא תונשל תולולע הלא תויוסנתה םאה :לואשל שי ןכלו
3קוחרה חוו%ל םג שגרהו
: בשקו ש"ר (הניש
שי 3 :וזל וז תורושק בשקהו ש"רה (הנישה לש תוסיוה תורעמ י הנעטל תויזרמ תוחוה
. " :תובורק םיתיעל הנישה תוסיוב תוערפהל תומרוג תוישגר תוערפה לע םיעיפשמ שגר ייוניש # רמולכ
.ןואכיד ןוגכ ,היגולותפוכיספל דעו םיימוימוי 1חל וא תושגרתהמ לחה ,הנישה תוסיו
) " :תוררועהו שגרה תוסיו לע תועיפשמ הנישב תוערפה תכרעמה לע ןכו חורה בצמ לע עיפשמ הניש ךסח
."בשקו זוכיר יישק ,תילילש תויתבוגת ,תונבצע :םידלי לצא! בשק לש
3 " תויתוגהנתה-וריונ תוכרעמ םע הבר הפיפח תמייקמ הנישה תוסיו דוסיב תחנומש היגולויב-וריונה
:בשקהו שגרה ,תורעה תוסיול תורושקש
הפיפח שי ןכלו בשק-שגר-הניש-תורעה תוכרעמ לש דוקפתב םיברועמ ,סומלתהו הלדגימה ןוגכ ,חומב םירוזא
.הנישב םגו בשקב םג ,שגרב םג תברועמ ,ךשמל ,הלדגימה .תיגולויב-וריונה המרב הלא תוכרעמ ןיב הבר
– מ תחא ל יב"ל בחרומ טורי! ןלהל 3 :ל)נה תונעטה
. " :הנישה תוסיו לע תועי!שמש תויש"ר תוער!ה הנישה תוסיול ישגר תוסיו ןיבש קודהה רשקה
חתמ תויוור תוישגר תויווח # םישנאה בור רובע .תוילאמרונ תויסולכואב םגו תוינילק תויסולכואב םג הארנ
תוררוע םג # ךכל +סונב .תינמז הניש תערפהל תוחפל תוליבומ "0דכו ישיא ןדבא ,הדירפ ,המואר% ןוגכ!
םירצויה םימרוגכ םיעודי שגרמ עוריאל הייפיצ וא תובהאתה :הנישל עירפהל הלוכי םייבויח תושגרמ תעבונש
םע תויסולכוא ברקב רתוי שגרומ וליפא אוה הנישה תוסיול ישגרה תוסיוה ןיב הז רשק .הנישב תוערפה
ןחבאמ םו%פמיסל תובשחנו תומיוסמ תוישגר תוערפה לש ןייפאמ ןה הנישב תוערפה .ישגרה תוסיוב תוערפה
.בושח
לש תוחיכש שי :ןואכידמ םילבוסה םירגבתמו םידלי ברקב 4'7 לש תוחיכשו הניש ידודנ לש )'7 הניש לש
סחיב םידלי לש םתנש לע םיעיפשמ תוחפ ןואכיד יבצמ ."הדימה לע רתי ןושיל תינלוח היי%נ * ! הרתי
הדימ התואב םיאכודמ םידלי לצא הנישה יסופדב םייבי%קייבוס םייונישב ןיחבהל ןתינ תאז םע ךא ,םירגובמל
תועיגפ םלצא רוציל םילולע םידלי ברקב הניש יישקש החנה םג תמייקו ,םיאכודמ םירגובמ ברקב ומכ
.ןואכידל :תוירשפא תוביס יתש 3םירגובמל רשאמ הניש תוערפה תוחפ שי םיינואכיד םידליל המל
. "הנישב שרפומה הלידגה ןומרוהל רושק הז ילוא! רתוי תנגומ םידליה תנש "
) תאז ושע םירגובמה ,םמצע לע ןגהל תנמ לע םיכורד תויהל םיכירצ ויה אל םלועמ םידלי :ינויצולובא רבסה "
קר םירושק םניא הנישב םייוניש - תאז םע .הביבסל םיעדומ תויהל םיכירצ אל םה םתנשב ןכלו םנעמל
:הניש יישקל םה םג םירושק ישגרה תוסיוב םייוניש םהב םיכורכש היגולותפוכיספה יגוס בור - ןואכידל
תערפה ,הדרח תוערפה P8S" Cpost tra=matic stress disorder םזילוהוכלא ,הליכא תוערפה ,הינרפוזיכס ,"
.הנישה תוסיוב םייוניש םע קזח רשקב תורשוקמ ישגרה תוסיוב תויעבש קפס םויכ ןיא ...דועו
) " :תוררועהו ש"רה תוסיו לע תועי!שמ הנישב תוער!ה םג עיפוהל לוכי הנישל שגר ןיב המוד רשק
:ךופהה ןוויכב
ךלהמב תוערפהמ וא ,הניש ךסח רמולכ # תקפסמ אל תומכמ האצותכ תרצונ איה םא ןיב! היוקל הניש
,חורה בצמב הרמחהלו תורדרדיהל האיבמ היוקל הניש כדב .בשקה לע םגו שגרה לע םג העיפשמ "הנישה
.תופייעלו בשקה דוקימב םיישקל ,תוררועה תמר תתחפהל תללוכ הנישב ךסחמ האצותכ תמרגנש תופייעה
:םינושו םידרפנ םיביכרמ ינש
תונרעו תוכירד לע רומשלב ישוק * תוינונשי -
תונזגרל היי%נ םג .היצבי%ומב הדירי שי ךכמ 0צותכו ,תושגרבו היצינגוקב םייונישל האיבמ םג תופייעה -
ךסח תעפשה תודוא עדימ דואמ %עמ שי .הנישב רוסחמל תובר םימעפ םירשוקמ לוכסתהו סעכה +סב הדיריו
תמרוג היוקל הנישש תוארמ םיינילק םירקמב תויפצתה ךא ,םיילאמרונ םידלי לצא תוחתפתהה לע הנישב
.תילילש תישגר תויתבוגתלו בשקב ה%ילש תוחפל ,ךומנ יתבוגתו ישגר +סל ,תונבצעה תמרב היילעל
תערפהמ םילבוסה ברקב תיארנ ישגרה תוסיול הנישה תוסיו ןיבש רשקה תא המיגדמש תפסונ תינילק המגוד
:היספלוקרנה תנשל סנכיהל העירפמש תיגולוריונ הערפהב רבודמ REM ליג תוביבסב כדב העיפומש
םירגבתמ / םידלי םינחבאמ םיתיעל ךכו ,תויתוגהנתה וא תוישגר תוערפה תוולתמ וז הערפהל .תורגבתהה
וא ןואכידמ םילבוסכ תוע%ב היספלורקנמ םילבוסש *"9" תוערפה ןיבש םירשקה לע וללה תואמגודה לכ .
אלא ,תוכרעמה ןיב האצותו הביס ירשק גיצהל הר%מב תואבומ ןניא ישגרה תוסיוה תכרעמ ןיבל הניש
ןהו םיינילק םירקמב ןה ,בשק-שגר-הנישה תוסיו תוכרעמ ןיב קודה רשק םייק ןכאש הדבועה תא שיגדהל
.תילאמרונה הייסולכואב
תוחפל שי $ :בשק-שגר-הניש ןיב םירשקל םירבסהל תויורשפא
תונוש תויגולותפ וכיספ לש םימו%פמיס םיקחמש םימו%פמיס תעפוהל םורגל תויושע הניש תוערפה "א
.בשקה וא שגרה תוסיוב םימייק רבכש םיישק רימחהל יושע הניש ךסח "ב
םהל שיש םידלי לצא קר לבא! בשקב וא שגרב תוערפה לש תוחתפתהל םורתל תויושע הניש תוערפה "ג
"בשק/שגר יישק חותיפל תמדקומ תועיגפ
םג תללוכ תוררועה תכרעמו ,תוררועה תוכרעמ לע ה%ילשב יללכ יוקילל םורגל תויושע תוישגר תוערפה "ד
.הנישה םג ןיפיקעב תעגפנ ךכו הנישה 0עמ תא
3 " :בשקהו ש"רה (הנישה לש הי"ולויב$ויס!ה
-וריונה 0עמה .היגולויב-וריונה םוחתמ עיגמ בשקהו שגרה ,הנישה תוסיו ןיב רשקל החכוהה לש ישילשה גוסה
שגרה תוסיוב תוברועמש תויגולוריונה תוכרעמה םע קודה רשק תמייקמ הנישה תוסיוב תברועמה תיתוגהנתה
.בשקהו
שגרה תוסיו לע תויארחאש הלא ןיבל הנישה תוסיו לע תויארחאש תויחומה תוכרעמה ןיב םיבר םירשק שי -
בשקהו
הדימב עפשומ תומדרהה ךילהת ןכלו ,תוכירדהו תונרעה תמרב תי%מרד הדיריב ךורכ תומדרהה ךילהת -
.הנכס לש תושוחת לומ ןוח%יב לש תושוחתמ הבר
: תוינילק תואמ"וד
המ"וד 1 תב הטוע! לש הניש תוער!ה : 1& :תו"הנתהו ש"ר תויעב תלעב (םישדוח
# ה תב ה%ועפה .2 ךלהמב תובורמ תוציקי תראתמ םאה רשאכ הניש תאפרמל המיא יע האבוה םישדוח
.הלילה
# ןכ ומכ .םיישקב הלקתנ רשאכ בר חתמ ןיגפהלו הברה תוכבל היי%נ ,םויה ךלהמב תונבצע התארה איה +סונב
לופי%ב הלש הנישה יישקב הלפו% ה%ועפה .ההובג תוריהמב תויוליעפ הפילחהו זוכיר לע רומשל התשקתה איה
,המדרהב םירוהה תוברועמ לש תיתגרדה התחפהו תימצע העגרהב לוגרת ללכש יתוגהנתה
תוחפ :םויה ךלהמב התוגהנתהב י%מרד יוניש םאה הראית ךשמהב .הרפתשה התנשו לופי%ל בו% הביגה איה
הז הרקמב תמגדומה הדוקנה .םייבויח תושגר רתויו ,לוכסת יררועמ םיבצמב תימצע העגרה תלוכי רתוי ,תונבצע
תייעבב לופי%הו ,זוכירב םיישקלו ךומנ לוכסת +סל ,תונבצעה תמרב היילעל המרג תיתוכיא אל הנישש איה
.תוישגרהו תויתוגהנתהה תויעבה ןורתפל איבה הנישה
המ"וד 2 :םיינואיד םימוט!מיסב הוולמה הניש תער!ה :
ןב דלי .$ תורדרדיהו םינוא רסוח ,תופייע ,תושידא ,דורי חור בצמ לעבכ ןחבואמ אוהשכ האפרמל עיגה
.םידומילב
# כ לש הניש לעו ,הלילב םיינוציק תומדריה יישק לש המלש הנש לע חוויד דליה # ןכ ומכ 2 .הלילב תועש
# ל ולש הנישה תועש תומכ תא הלעהש הנישה תערפהב לופי% רחאל - יתועמשמ רופיש הארה אוה הלילב
.םיינואכידה םימו%פמיסב
םיינואכיד םימו%פמיסל איבהל הלולע תורגבתהה ליגב הקיפסמ אל הנישש איה הז הרקמב תמגדומה הדוקנה
,"תונוש תויוליעפב ןיינע ןדבא ,דורי חור בצמ ,היגרנאה תמרב התחפה!
.םימייק רבכ םה םא הלאכש םימו%פמיס תפרחהל איבהל הלולע ןכ ומכו
הי"ולות!ויס!ל יזרמה םרו"ה ןה הניש תוער!הש עיצהל יד תואבומ ןניא הלא תוינילק תואמ"וד
(תודליב
.בשקו ש"ר (הנישה לש תוסיוה תורעמ ןיב םייקה רשקה לש הנבהה תובישח תא שי"דהל אלא
תודידמ EE7 : ןואידמ םילבוסה םיר"בתמו םידלי לש םתנש לש
ייוניש EEG .םירגובמ ברקב רומח ןואכיד לע םידיעמה םיקזחו םינימא םידדמ םה הנישב
:םיללוכ הלא םייוניש
. " .הלילה ךלהמב הנישה +צר לע הרימשב םיישקו תומדריה יישק
) " הניש יבלש לש התוחפ תומכ 3 # ו $ # ב רקיעב! .&& "הנישה לש תונושארה תודקה
3 " תנש REM ! ינבצע סופד תלעב alerted pattern .הלילה תליחתב םייניע תועונת לש רתוי ההובג תופיפצו "3
ירקחמ EEG ! רומח ןואכידמ םילבוסה םירגבתמו םידלי ברקב M"" :תלבלבמו תבכרומ הנומת םיארמ "
# רומח ןואכידמ םילבוסה םירגבתמו םידלי ברקב הניש יישק לש תומוד תויבי%קייבוס תונולת תומייקש תורמל
# ה ירקחמ EEG םיליבקמש םירגבתמ-םידליה תייסולכוא ברקב םייבקע הניש ייוניש ואצמ אל םייבי%קייבואה
.םירגובמה תייסולכוא ברקב םיאצממל
3 ךותמ $ םידלי לש תרוקיב תצובקל םתוא וושהו ,רומח ןואכידמ םילבוסה םידלי ברקב וכרענש םירקחמ
.תרוקיבה 0בקל יוסינה תצובק ןיב הנישל רושקה הנתשמ +אב םילדבה ואצמ אל ,םיילאמרונ
םע םידליש אצמ םילדבה אצמ ןכש דחאה רקחמה M"" - ב התחפה:ל םי%ונ REM latenc4 חקולש ןמזב היילעו ,
! םדריהל םהל sleep latenc4 ."
ךותמ 5 םע םירגבתמ ןיב וושהש םירקחמ M"" :ש םיינואכידה םירגבתמה יבגל אצמנ ,םיילאמרונ םירגבתמ ןיבל
$ - ב התחפה ואצמ םירקחמ REM latenc4 ,
' ! םדריהל םהל חקולש ןמזב היילע ואצמ םירקחמ sleep latenc4 ,"
3 .הנישה תוליעיב התחפה ואצמ םירקחמ
ברקב םיאצמנש הלאל םימודה ,אתלד תנשב םייוניש אצמ אל םיינואכיד םירגבתמ לע םירקחמהמ דחא +א
.םיינואכיד םירגובמ
: הלא םיאצממ םויסל
םידלי לצא! ןואכידה תוחתפתה תליחתב םיאצמנ םניא םיינואכיד םירגובמ לש םייוקלה הנישה יסופדש רמול ןתינ
.אלמ ןפואב יו%יב ידיל םיאב םניא וא ,תורידתה התואב "םירגבתמו
1הלא םיאצממל רבסהה המ
הרושק הניש תוערפה לש רתוי הכומנ תוחיכש שי םיינואכיד םירגבתמו םידלי לצאש הדבועהש איה הרעשהה
.םהלש הלשבההו תוחתפתהה ךילהתל םירושקה םייונישל
םיינילק םימרוגממ תועבונ םיינואכיד םיריעצ לע םירקחמב םיאצממה לש תויבקעה רסוחו תוריתסהש ןכתיי ןכ ומכ
:המגודל ,םינוש
- ב התחפההש אצמ דחא רקחמ REM latenc4 ןואכידלש םהמ הלא לצא קר תאצמנ םיינואכיד םירגבתמ לצא
,םיי%וכיספ םינייפאמ םג םיוולנ
- ב וז התחפהל םי%ונ אל םיי%וכיספ םינייפאמ אלל םיינואכיד םירגבתמ םתמועלו REM latenc4 .
לע העיפשמ איה םג םירגבתמ לצא ןואכידה לש הרמוחה תדימש "תירקחמ החכוה םר%ש! החנה םג תמייק
# ה יאצממב תוילאמרונ-בא רתויל הפצנ ךכ רגבתמה לצא רתוי +ירח ןואכידהש לככש איה החנהה :הנישה EEG
.הנישל םירושקה
רשאכ אוה םיאכודמ םיריעצ ברקב הניש תוערפה םויקל ןושארה ןמיסה יכ הלוע םיבר םירקחמ יאצממ חותינמ
."...הנישה תליחת תא םוזיל / ! ןושיל תכלל ישוק עיפומ
השקו הקומע הניש םינשי םידלי – רמול (םיריעצה םיאלי"ב תנ"ומ איה הנישהש איה החנהה
.םתנשל עיר!הל
ללוה הנישה הנבמ $ ןואידל הרושקש תורע$הנישה תוסיוב היעב יהשוזיא שי רשא ם" $#
.םיריעצב רבודמ רשא יוניש אלל ראשיי ןיידע
/שחיהל ולחי #בו (ותמצועמ תיח!הל יושע הנישה לש יתנ"ה טביה ותוא תור"בתהה לי" תוביבסב
.הנישה תוסיוב תויעב
.תורחא תוכרעמב תוסיו תויעבל ךרדה תא לולסל תולולע תורעהו הנישה תוסיוב תויעב
ה%ילשו תורע לש בצממ םירבוע ונא וב עיגפו שיגר דואמ רבעמ גציימ הניש לש בצמל תורע בצממ רבעמה
תו%לוש וב! הניש לש בצמל "םיי%ננימודה םה לוהינה תויצקנופו ילא%נורפ-הרפה סק%רוקה וב בצמ! תימצע
."תוילקי%רוק-תת תויבצע תוכרעמ
תוערפהל רתוי עיגפו שיגר תויהל יושעו תוסיו תוכרעמ רפסמ ןיב םואיתו ןוזיא שרוד הניש לש בצמל הז רבעמ
.המצע הנישה רשאמ
תוערפהל ליבוהל יושע רבדה -המצע "הנישל תורע בצממ רבעמה! תומדריהב תינורכ הערפה שי םא # תאז םע
.תורע-הנישה תוסיוב תופסונ
תייעבב דקמתמש לופי% # שגרהו תורעה תוסיוב תופסונ תוערפהל תוליבומ תומדריהב תוינורכ תוערפה םא
.תורחאה תויעבה לע םג הבו%ל עיפשהל לוכי הנישה
תוכרעמה לע םיעיפשמש םייבי%ינגוק םימרוג שי םלצאש םימיוסמ םירגבתמ יבגל דחוימב ןוכנ רבדה
:תויגולויזיפה
תמר תרבגהל איבהל תויושע הנישה ןמז ינפל תועיפומש תויושע הדרח תוררועמ וא תוילילש תובשחמ # המגודל
.תומדריהה לע תושקהלו תוררועה
םייושע ,הדרח יררועמ םיעוריאב תויוסנתה וא ,ילילש יבי%ינגוק ןונגסלו םירוהרהב תוברהל תוישיא תוי%נ
.תושגרה תוסיובו תורע-הנישה תוסיוב םיינורכ םייונישל איבהלו הלא תויגולויזיפ תוכרעמ לע עיפשהל
$הר!ה סקטרוקה לש הלישבה #ילהתב דקמתמש לדומ :תוסיוה תורעמ ןיב היצקארטניא
, ילאטנור! 0+2 : -
– ה 0+2 .תור"בה תליחתו תור"בתהה (תרחואמה תודליה #להמב הנתשמו חת!תמ
$ ה לש ודיקפת 0+2 :
.תוסיווה תוכרעמ ןיב היצקאר%ניאה לעו תוילוהינה 0נופה לע יארחא אוה
.בשקו שגר ,הניש לש תוסיווה תוכרעמ ןיב םאתמו םיניינעה תא להנמש רוזאה הז
ל P,3 םיימינפ םימרוגל םאתהב ,הר%מ-תונווכמ תויוגהנתה לש המזוי/ בוכיע לע יארחא אוהו לוהינ לש דיקפת
."םייתביבסו םייתרבח םימרוג! םיינוציחו "םיפחדו תושגר!
:המגודל
ה ,רועיש עצמאב הריב תותשל הצורש דימלת P,3 תמועלו ,היצאו%יסה תא תמאות הניאש תאז תוגהנתה בכעי
ה באפב תאז P,3 .וז תוגהנתה םוזי
ה תא גישמהל רשפא P,3 תא ריכזמ! רובעל תתל ימל %ילחמו םיפחדה לכ תא תלדב רצוע אוה יכ רעושל
."דיורפ לש וגאה
# ב :תורחא םילימב P,3 ,דיתעב הרקי המל ,לומגתל הייפיצה! םיהובג םייבי%ינגוק םיכילהת ןיב היצרג%ניא שי
.ישגר תוסיוו ןיבל "תויבי%ינגוק תומכס
– ה לש ודיק!תל תוחוה ר!סמ ןלהל 0+2 (ש"רה תוסיו (תורע$הנישה תוסיו ימוחתב
:תויש"ר תוער!ה לש ןתוחת!תהל תורושקה תויצקארטניאו
,תילוהינה ה%ילשה זכרמל םיבשחנ ,ילא%נורפ-הרפה סק%רוקה רקיעבו ,תוימדקה תונואה
,בשק לע ה%ילשב םיברועמש םיהובג םיילקי%רוקו םייבי%ינגוק םיכילהתל איה תילוהינ ה%ילשב הנווכה
.הר%מ תנווכמ תוגהנתהו ,תוררוע
.םיישגר םילגעמלו היצבי%ומל םג םירושק הלא םייבי%ינגוק םיכילהת
# ה P,3 םייבי%ינגוק םיכילהת ןיב םאתל ,תידוקפת הניחבמ םגו תימו%נא-וריונ הניחבמ םג ,דחוימב בצועמ
.ישגר תוסיו לש םי%ביה םג םהב םיברועמש םיהובג
# ה P,3 .םיישגרה םיכילהתה םע םייבי%ינגוקה םיכילהתה םימאותמו םיבלושמ וב םוקמה אוה
# ה P,3 וא תויוגהנתה בכעמ וא רשפאמ אוה ןתרזעבש תויבי%ינגוק תומכסב שמתשמש רמוש ןיעמ אוה
# ה תונוצר P,3 םיכילהת ןיב םאתל ,תידוקפת הניחבמ םגו תימו%נא-וריונ הניחבמ םג ,דחוימב בצועמ
.ישגר תוסיו לש םי%ביה םג םהב םיברועמש םיהובג םייבי%ינגוק
# ה P,3 .םיישגרה םיכילהתה םע םייבי%ינגוקה םיכילהתה םימאותמו םיבלושמ וב םוקמה אוה
# ה P,3 ונוצר וא תויוגהנתה בכעמ וא רשפאמ אוה ןתרזעבש תויבי%ינגוק תומכסב שמתשמש רמוש ןיעמ אוה
# ה P,3 ,םיפחד ןיב ךוותל ידכב ,דיתעה לש יוזיחבו ,יתרבחה רשקהב ,תויבי%ינגוק תומכסב שומיש השוע
."םוקמו ןמז תניחבמ! םימיאתמה םירשקהה ןיבל םיימינפ םיכרצו תונוצר
# לו רחאמ P,3 יפל לשמל! תומיוסמ תויצינגוק יפל םיכרצ לש קופיס תוחדלו תויוגהנתה בכעל תלוכי שי
# "יתרבחה רשקהה
.הנישב ילקי%רוק-תתה ךרוצה תא בכעל תלוכיה תא םג ול שי יכ קיסהל ןתינ
םיינוציח םימרוג לש םגו "םיימינפ םיכרצו תושגר ןוגכ! םיימינפ םימרוג לש םג לולכש ךות תאז השוע אוה ,םינוש
."יתביבסו יתרבח רשקה ןוגכ!
# ה לש ודיקפתל המגוד P,3 לשמל! תמיוסמ תיתרבח היצאו%יסל תומיאתמ ןניאש תויוגהנתה לש בוכיע איה
תקסהו הזה םיוסמה יתרבחה בצמה לש םייתרבחה םיקוחה תריכז ידכ ךות ,"התיכב רועיש עצמאב םדריהל
יתרבחה בצמה ןיבל "ןושיל לשמל! ךרוצ םישיגרמ ונא הב תוגהנתהה לש המאתהה תדימל רשאב הנקסמה
."רועיש לשמל!
# ה לש +סונ דיקפת P,3 : תיתוגהנתה הבוגת ןיכהל אוה
# ה לש היגולויזיפ-ורינב ןוערגל םרוג %לחומ הניש ךסח P,3 .תפלוח וזה העיגפה המלחה תנש רחאלו ,
הר%מ תונווכמ תויוגהנתהב איה הניש ךסח לש רתויב ת%לובה העפשהה ישוקל תמרוג תופייע תשוחת # רמולכ ,
.עוציבל תושקו תובכרומ תול%מ עוציבב וא חוו% תוכורא תור%מב תוכורכש תויוגהנתה וא תול%מ עוציבב
,םויא וא דחפ לש תושוחת תריצי יע וא ,ינוציח קוזיח ןתמ יע הר%מה תונווכמ תויוגהנתהב וז העיגפ ןתמל ןתינ
.הנישב ךסחה לש ויתועפשה לעמ תולעתהל לגוסמ םדאה הלא םיבצמבש םושמ
# ה יע רתויב הקזח העפשהב תועפשומ היצבי%וממ תועפשומש הר%מ תונווכמ תויוגהנתה P,3 ה%ילשה יעו
.ת%שפומ וא תבכרומ הר%מב רבודמשכ דחוימב ,תילוהינה
ןה תבכרומו תיתריצי הבישח תוכירצמש תול%מש וארה רתוי תויפיצפס תיגולוכיספ-וריונ תוכרעה # ךכל +סונב
.הנישב ךסח בקע לכמ רתוי םיעגפנ ןהיעוציבש תול%מה
תולטמה ןה יתרבחו יש"ר תוסיו תולוי םע תויביטינ"וק תולוי לש בוליש תושרוד רשא תולטמ
.הנישב #סחל רתויב תועי"!ה
0 ה הלא תולטמבש םושמ תאז 0+2 ןיב םאתמ אוה, רתויב הלוד"ה םואיתה תדובעל שרדנ
.-יתרבחה טביההו (ש"רה (היצינ"וקה
ישגר ישוק וילא +סוותי םא ךא ,השק רגתא אוה הנישב ךסח תעפשה תחת הדובע בותכל רגתאה :המגודל
תא בותכל םדאה לע לשמל! יתרבח ישוק וא "הער הרושבב רשבתמ םדאה הדובעה תביתכ ידכ ךות לשמל!
# "0דכו תונושה ויתועדב בשחתהל ךרוצ שיו +סונ רבח םע הדובעה
# ה לע +סונש םושמ ,רתוי דוע השקתו רבגת הנישב ךסחה לש ותעפשה הז בצמב P,3 םואית לש +סונ סמוע
.תויתרבחו תוישגר ,תויבי%ינגוק תוכרעמ ןיב
:תישגרה ה%ילשב / תישגרה תוביציב העיגפ איה הנישב ךסחה לש תפסונ העפשה
תיביסלופמיא תוגהנתהלו תוישגרה תובכעבו םירוצעמב הדיריל ,תו%תשהל היי%נ שי הנישב ךסח תעפשה תחת
.רתוי
:םויסל
. # ה לש ודוקפתב םגופ הנישב ךסח " P,3 .תוילוהינה תויחומה תויצקנופה תועגפנ ךכמ האצותכו ,
) תמרב היילעו ,היצבי%ומב הדירי ,הר%מ תנווכמ תוגהנתהב םיכורכה םיעוציבב התחפה איה האצותה "
.תויביסלופמיאה
3 תוישגר ,תויבי%ינגוק תוכרעמ ןיב םואית תבלשמה וז! תורעה ןמזב היצרג%ניא לש רתויב ההובגה המרה "
.הנישב ךסחה תועפשהל רתויב העיגפה איה "תויתרבחו
$ בלשב רבודמש םושמ ,"םירחאה הנישה יבלש ןיב םירבעממ רתוי! דחוימב עיגפ בלש אוה תומדריהה בלש םג "
:תונושה תוסיוה תוכרעמ ןיב םואית שרודש בכרומ
םיכומנה םירוזאל # רמולכ! תילקי%רוק-תת ה%ילשל תילא%נורפ-הרפ ה%ילשמ רובעל ךירצ תומדרהה בלשב
,"הנישה לע םייארחאה
# הו םיכומנה חומה ירוזא םי%לוש הנישה ןמזבש םושמ P,3 .ליעפ תוחפ
' # ה תועפשה # תורגבתהה םע " P,3 .תויוגהנתה בכעלו םיפחדב %ולשל תלוכיה תרבוג ךכו תוקזחתמ
:תויש"ר תוער!ה לע הנישב #סחה תוע!שה
:ש"רבו חורה בצמב הטילשל הנישב הטילשה ןיב ינווי$ודו ברומ רשק שי
. " הנישה יסופדב תוערפהל תובורק םיתיעל תואיבמ תוישגר תוערפה
) " ,היצבי%ומב הדירי ,תונבצע ,תופייע לש תושוחתל! חורה בצמב הרמחהל איבהל תולולע הנישב תוערפה
"דועו ,תובכע רורחש ,ךומנ לוכסת +ס ,תויביסלופמיא
אקווד תובורק םיתיעל םרו" ןואידמ םילבוסה לצא הנישב #סח $ ילאסקודר! ן!ואב – תאז םע #א
.חורה בצמב רו!ישל :הו!הה האצותל
יכ וארה םיבר םירקחמ '&-2&7 םיינואכידה םימו%פמיסב רכינ רופיש םיארמ ןואכידמ םילבוסה םירגובמהמ
הנישב ךסחל הבוגתב
."ירוקמה בצמל תורדרדיה בוש םיארמ המלחהה תנש רחאל בורלו!
לש תינואיד$יטנאה ותע!שה ירוחאמ דמועש י"ולויזי!$ויס!ה םזינמה יב"ל תורעשה ר!סמ שי
:ןואידמ םילבוסה לע הנישב #סחה
. " תא דדועמה רמוח והשזיא הנישה ךלהמב שרפומ ןואכידמ םילבוסה םישנא לצאש העיצמ תחא הירואית
ותשרפה תא התיחפמ התוחפ הניש ךכו ,ןואכידה
) " ןואכידה תא דדועמש ינאידקריצ תוויע ןקתמ הנישב ךסחהש העיצמ תרחא הירואית
3 " תובכעב הדיריה אקווד ילוא! תכשוממ תורעל תינואכיד-י%נא העפשה שי יכ העיצמ תישילש הירואית
םנוקיתכ םימיבש םושמ םיינואכידה לש םבצמב רופישל תמרותש וז איה הנישב ךסחה יע תמרגנש תוישגרה
."ידימ תובורמ תובכעמ םילבוס םה
:םויסל
,ינבצעו דורי חור בצמלו תופייעל ,םיילאמרונה םיבצמב ,םרוג הנישב ךסח
.םחור בצמב רופישל םרות אקווד אוהו הכופה העפשה ול שי ןואכיד ילוח ברקב ךא
(הניש #סח ןיב היצר"טניא 0+2 : תוחת!תהו ןואיד (
– ה דוק!ת םא 0+2 – ןואידמ םילבוסה ברקב תילילש תויש"ר לש ןוויל ינור ן!ואב הטומ
– ה תע!שה תא תיח!מ הנישב #סחו 0+2 (חומב םירחא םירוזא לע
1הנישב #סח םיווח ןואיד ילוח רשא הרוק (השעמל (המ
1תוליע!ה תמרבו חורה בצמב יבויח יוניש הדילומ םיד"ונמ םיילהת ינש לש היצקארטניאה #יא
:אבה הרקמה תניחב יע תשחמומ תויהל הלוכי תחא תורשפא
.קיתו רבחל רשקתהל +חד שי ןואכיד הלוחל
# ה יע יבי%ינגוק דוביע רבוע הז +חד P,3 הז רבחל םירושקה תונורכיז! רבעה ןויסינ לש הריקס ללוכ אוהו ,
היהי ןויסינה םאה 3יתיא רבדל הצרי םאה 3תיבב היהי רבחה םאה! דיתעה תא תוזחל ןויסינ ,"ןופל% תוחישלו
."3יבויח ןויסינ
תויבויח תויזחת ןיבש ןזאמב היולת התוא בכעל וא "תורשקתהה לש! הלועפה תא רשפאל םאה הערכהה
תונהיל הייפיצה ןוגכ תויבויחה תויזחתה ןיבל 0דכו רבחה יע הייחדמ תוששח ןיבש ןזאמה # רמולכ! תוילילשל
."החישהמ
היהתו תויבויחה לע ורבגי תוילילשה תויזחתהש חינהל ריבס - תילילש תיבי%ינגוק הי%הב ןייפואמ ןואכידו רחאמ
.תרחא תילילש תיזחת וא הייחדל ששח ךותמ תוגהנתהה תא בכעל היי%נ
# ה תלועפב עגופש הנישב ךסחה # ךכ P,3 םאה ה%לחהב ךורכש יבי%ינגוקה דוביעה ךילהתב עגופ ןכלו
הבכועש תוגהנתהה תא רשפאי ךכו "ןואכיד ילוח לצא רבגומ ןפואב תומייקה! תובכעה תתחפהל איבי # רשקתהל
.הנישב ךסחה תעפשה אלל
:תורחא םילימב
# ה לש םידיקפתה דחא P,3 ,"ןהלש תוישגרה תוכלשההו! דיתעה יבגל תועודיה תויורשפאה לכ תא קורסל אוה
.תונוצרלו םיכרצל יו%יב רשפאל םאה %ילחהל ןהיפלו
# ה # ליבקמב P,3 שי ןכ ומכו ילילש ןפואב דיתעה תא תוזחל היי%נ תמייק םא ,רבעה תויוסנתה תא קרוס םג
# ה לש ותיי%נ ירה רבעב תוילילש תויוסנתה לש רובצמ P,3 ךסחה לש ותעיגפ ךכו ,תויוגהנתה בוכיע היהת
# ה לש ודוקפתב הנישב P,3 .ןואכידה ילוח ברקב תיבויח העפשה תלעב איה
:יתוחת!תהה טביהה לש ומוקמ תא תינשב שי"דהל בושח – םויסל
תודליה ךלהמב תילאמרונה תוחתפתההמ קלח איה היצינגוקה תרזעב םיכרצו תושגר רשפאל וא בכעל תלוכיה
.תורגבתההו
ליבקהל יושע רתוי תוהובג תוילקי%רוק תועפשה תעפשהב ילקי%רוק-תת תוסיו בכעל תלוכיה - ךכל המודב
.הניש יישקב ןואכידה ייו%יבבש תונושל םורתל ךכו וז תוחתפתהל
# ה תודוא םייתוחתפתה םירקחמ P,3 םייוניש ךות רתוי רחואמ םיחתפתמ חומב הלא םירוזא יכ םיארמ
.תורגבתהה ליגו תודליה ךלהמב לוהינה תויצקנופב םייתועמשמ
םיכילהת ןיבש םואיתה ןהבש תוחתפתהה ךלהמב תושיגר תופוקת תומייקש הרעשהב םיכמות הלא םינותנ
.דחוימב םיעיגפו םישיגר םה שגר-תורע-הנישה תוסיו ןיבל םיהובג םייבי%ינגוק
ליגבו תודליב הלא םייתוחתפתה םייוניש ךלהמב םיחתפתמש הבוגתה יסופדו תוילאודיווידניאה תויוסנתהה
.שגר-תורע-הנישה לש הלא תוסיו תוכרעמ לע חוו% תכורא העפשה ילעב תויהל םייושע תורגבתהה
.הניש תוער!ה םהל שי םאה הלאשב (םיינואיד םידלי יב"ל םייבקע אל םיאצממ םימייק
ןיב רשקה םירגובמ לצאשו ,םידלי רשאמ הניש תוערפהל ןואכיד ןיב רשק רתוי שי םירגבתמ ברקבש רמוא לאד
.רתוי קזח ןואכידל הניש תוערפה
לצא רשאמ ןואידל הרושק תוח! הברה הניש םיינואיד םידלי לצא המל 1הזה רע!ה םייק עודמ
1םיר"ובמ
ה תועפשה תורגבתהה ליג ךלהמבש ןעו% לאד pc .תקזחתמ
ה ,תילילש תיבי%ינגוק הי%ה שי םיינואכיד םירגובמ לצא - יללכ ןפואב pc תושגר ןוויכל ילילש ןוויכל ה%ומ
,תוילילש תויתרבח תויפיצו םיילילש
.תויבויח תויוליעפ םיבכעמ - רמולכ ,תויבויח תויוליעפ ינימ לכ םיעצבמ אל ןכלו
ל תוררועמ תוילילש תובשחמ לש השילפ שי pc לע םי%לושה םיכומנה םירוזאה תלועפ תא תענומ וזה השילפהו ,
.הנישה
1תוררועמ תוילילשה תובשחמה המל
םויא לש גוס הז # ילש רבח תויהל הצרי אל דחא +אש תילילש הייפיצ -לשמל ,םויא הז ילילשש המ םצעב יכ
.ררועמ הז ןכלו
ךירצ ובש בלשה אוה! שיגר דואמ אוה תומדריהה בלשש רחאמו ,םדריהל ןויסינה ןמזב תושלופ וללה תובשחמה
ה ,"תילק%רוק-תת ה%ילשל תיל%נורפ-הרפ ה%ילשמ רבעמ תויהל pc יכ ה%ילשל סנכיהל םהל רשפאל ךירצ
.תוכרעמה תא םאתמש הז אוה
הש ללגב pc - חתופמ תוחפ אוה םידלי לצאו תורגבב קזח רתוי רתוי תנגומ םידליה לש םתנש דוביע ינפמ!
."םיישגר םייוריג לש ררועמ
ל pc רשק תוחפ שי - רמולכ ,הלועפל סנכיהל םיכומנה םירוזאל עירפי תוחפ ןכלו םידליה לצא העפשה תוחפ
.תוכרעמה ןיב
:תויש"ר תוער!ה תוחת!תה ןיבל ש"ר$תורע$הנישה תורעמ ןיבש רשקה םויס
, 1 - ינ!מ תיסחי תנ"ומ איה תורע$הנישה תוסיו תרעמ תוחת!תהה לש םדקומ בלשב
.םיהוב" םייביטינ"וק םיילהת לש םהיתוע!שה
תועפשההמ רתוי םיי%ננימוד םה "תורע-הנישב םיברועמה! םיילקי%רוק-תתה םי%נמלאה # רמולכ
# ה תועפשהמו תויבי%ינגוקה P,3 ,
םיכילהת תעפשהב ורקי תורומח תוערפהש "םירגובמל תיסחי םיריעצ םיאליגב! רתוי הכומנ תוריבס שי ןכלו
.םויא תשוחת תרצויש היווח תעפשהב וא םיישגר וא םייבי%ינגוק
םירע תויהל ופידעי םיריעצ םידליש ךכב ךרוצ היה אל תומודקה תופוקתבש ןכתיי # תינויצולובא %במ תדוקנמ
םמצעל תושרהל ולכי םה ןכלו םרובע וז הדובע ושע םהירוהש ינפמ םתביבסבש תונכסה תא ךירעהל ידכב
.םנוח%יב תא ןכסל ילב םהלש ךרוצה יפל רתוי ןושיל
, 2 - תועי"! םירצוי תור"בתהה לי"ו תודליה #להמב הלישבה #ילהתב םירצונש םייוניש
, תוהוב" תויביטינ"וק תוע!שהל רתוי ההוב" 0+2 .-
,םיפחדהו םיכרצה ,תושגרה לע לוהינה תויצקנופ לש רתוי הבר ה%ילשל םיאיבמ הלא םייוניש
עונמל ךכבו הלועפל סנכיהל תוילקי%רוק-תתה תוכרעמל עירפהל תלוכיה םג תרבוג ךכל ליבקמב ךא
.תומדריה
אצמיהל תינורכ היי%נ # רמולכ! תיבי%ינגוק תוליעפמ האצותכ תוררועה תמר תא ריבגהל תינורכ היי%נ
ןפואב עוגפל הלולע "ןושיל תורשפאמ אלו תרבגומ תוררועל תומרוג םינוש םיגוסמ תובשחמ םהב םיבצמב
.ינאידקריצה תוסיובו הנישב יתועמשמ
, 3 - – ה תע!שה תא שילחמ הנישב #סח 0+2 :#מ האצותו (חומב םירחא םירוזא לע ם"
ברקב # תאז םע .תיביסלופמיא תוגהנתהל היי%נו ,היצבי%ומב הדירי ,הר%מ תונווכמ תויוגהנתה תוחפ שי
# ה תועפשהמ רורחשה אקוודש איה החנהה ןואכידמ םילבוסה P,3 בקעו תוילילש תויצינגוקמ רורחשל םרוג
.םיינואכידה םימו%פמיסב רופיש רצונ ךכ
# ה תשלחה לש תועפשהה P,3 ברקבש םושמ םיילאמרונ םישנא לש הלאמ תוכופה ןואכידמ םילבוסה לע
# ה תשלחה םיילאמרונה P,3 ,תויבויח רבע תויוסנתהמ תונורכיזו תובו% תוידיתע תויוסנתהל תויפיצ השילחמ
תויוסנתהמ תונורכיזו תוילילש תוידיתע תויוסנתהל תויפיצ לש איה השלחהה ןואכידמ םילבוסה ברקב דועב
.תוילילש רבע
: םויס
1חומה חת!תמ הב ה!וקתב הבר ה תובישח שי הנישל עודמ : איה הז רמאמ לש תיזרמה הלאשה
,החונמ לש בצמב אצמנ %ושפ וא הבוכמ חומה הנישה ןמזבש חינהל ןוכנ הז ןיא # רמאמה תליחתב ןיוצש יפכ
.תורע ןמזב דחיב תודבועש תויתוגהנתה-ורינ תוכרעמ לש תוקתנתה שי וב בצמכ הנישה בצמ תא ראתל רתוי ןוכנ
:םייריפמא םיאצממ הכימת תלבקמ הנישה לש וז הסיפת
0 תנשב NREM םושמ! תינוציחה הביבסהמ םינותנ ת%ילק יכילהת ןיבל יבי%ינגוקה דוביעה ןיב קותינ שי
תעבו ,יבי%ינגוקה דוביעה יכילהתל םירבוחמ כבש הביבסהמ םינותנה דוביע יכילהת םימסחנ הניש ןמזבש
"וללה תוכרעמה יתש ןיב קותינ שי הניש
0 תנשב REM ונחנאש םימלוח ונא :רמולכ! ירו%ומה %לפה ןיבל ירו%ומה סק%רוקה תוליעפ ןיב קותינ שי
"+וגה לש העונת ןיא לעופב ךא ,העונת לש תונוימד/תודוקפ רציימ חומהו םיזז
תורע ןמזב /ותישב תולעו!ש תויתו"הנתה$וריונ תורעמ תומייק עודמ :הלאשה תלאשנ – # םא
1היינשהמ תחאה תוקתנתה לש ןמז יקר!ל תוקוקז #א
ולכוי ןה םהבש ןמז יקרפל תוקוקז תורחא תוכרעמ םע +ותישב תולעופש תויתוגהנתה-וריונ תוכרעמש איה החנהה
.תופסונ תוכרעמל תורבוחמ ןה דוע לכ תושעל תולוכי ןניא וזה הלועפה תאו ,ןמצע תא ןווכל
ריבס # "ןמצע תא ןווכל חומב תומיוסמ תוכרעמל רשפאל איה הנישה לש הר%מהש! הנוכנ ןכא וז החנה םא ןכלו
תוכרעמ רפסמ לש הלועפ +ותיש םישרודש םיבכרומ םידוקפתב רתויב הברה הדימב עגפי הנישב ךסחש חינהל
.ליבקמב תויחומ
1חת!תמ חומה הב ה!וקתב אקווד דחוימב הבושח וזה תוקתנתהה עודמ :איה לואשל שיש הנורחאה הלאשהו
.ידוחייה ודיקפת תא לבקמ חומב רוזא לכ וכלהמב ,היצאיצנרפידה ךילהת םייקתמ תיחומה תוחתפתהה ךלהמב
.דחוימ ןפואב תכרעמ לכ לש ןונוויכ שרוד הז ךילהת
תו"הנתה תויעבו הניש תוער!ה
,םעז תויוצרפתה ,תונפקות :ומכ תוגהנתה תויעבו הניש ןיב םירשק לע םיעיבצמ םינוש םירקחמ
.תונואתל תודעומ ,תויבי%קארפיה
:ןיב רשק לע ךרענ רקחמה בור . .%נמרפמ%ו הניש. ) ו הניש. *"9"
. %נמרפמ%ו הניש.
0 הנשיה +צר לע הרימשו המדרה יישק רקיעב ,הניש תויעב ןיב רשק לע םיעיבצמ םירקחמ
.השק %נמרפמ% ןיבל
0 תוחפ םיאצממ םיארמ םיבי%קייבוא םירקחמ .םירוה יחוויד לע םיססבתמ םירקחמה בור
.םייבקע
– תער!ה םע םידלי ברקב הנישב תוער!ה AD1D רמאמ 2'
ריצקת
:הרטמ תערפהו הנישב תוערפה ןיב רשקה תא דומאל *"9" . :הטיש ומסרופש םייריפמא םירקחמ
זאמ .-4& םע םידלי ברקב הנישב תוערפה לע *"9" תשיגב שומיש השענ .ית%יש ןפואב ורקוס box-
score .םינוש האצות ידדמב ושמתשה םהבש ,םירקחמה ךרואל םיאצממה תויבקע תא ןוחבל תנמ לע
:תואצות -ב הנישב תוערפה לע םי%קייבוס םיחווידש תורמל *"9" יבי%קייבואה רושיאה ,םיחיכש ויה
םע םידלי יכ היה ידיחיה יבקעה יבי%קייבואה אצממה .קזח תוחפ היה הלא תוערפהל *"9" רתוי וגיצה
יכ היה +סונ אצממ .ללוכה הנישה ןמז ךשמב תרוקיבה תצובקמ ולדבנ אל ךא הנישה ךלהמב תועונת
תליחתל דע רתוי ךשמומ ןמז ,רתוי ךורא הניש ןויבח! םידליה תנשב םייונישל וליבוה תוררועמ תופורת
תנשב ןושארה לגעמה REM .םייגולתפ םניא הלא םייוניש ךא ,"תוריהמ םייניע תעונת! :תונקסמ ועב%
םע םידלי ברקב הנישה תויעב לש קוידמה *"9" ולביק אל םי%נוולרה םיאשונהמ םיבר .עבקנ םר%
תולבגמו םי%עמ םירקחמ ,ן%ק םגדמ לדוג ,ב%יה ורדגוה אלש ןוחבא תוצובק ןוגכ םימרוג .םלוה הנעמ
ןיב רשקה תעיבק לע תושקמ תוילרודצורפו תויגולודותמ *"9" .הנישב תוערפהו
*"9" -כ לע העיפשמ הערפהה .םידליל שפנה תואירב יתוריש ינפב תגצומה רתויב הצופנה היעבה הניה '7
.רפס תיב ליגב םידליהמ *"9" תימדקא תויגשה תת ,תוגהנתה תוערפה רפסמ לש ינגור%ה בולישכ תנייפואמ
,בל תמושת רסוח לש תונתשמ תומר םיללוכ וז הערפה לש ןיערגה ינימסת .םילד םייתרבח םירשקו
לש דיקפתה ,הנישב תוערפה םינייפאמכ רבכשמ םיעודי הלא םינימסתש ןוויכמ .החונמ רסוחו תויביסלופמיא
-ב תורע-הניש *"9" ! קאבמרבו גרבניוו .הניחבל יואר .--& -ל המודה הערפה יבגל ורעיש " *"9" תארקנה ,
לש הלא םע םיפפוח תורע לש תישאר הערפה לש םינייפאמהמ םיבר .תונרע לש תישאר הערפה *"9" םע 6
.תונרע לש תישאר הערפה םע םידלי ברקב תוינונשי לע ירקיע דקומ ונשי ,תאז
םע ורשקנ הנישב תוערפה *"9" -ב ןוחבאה ינייפאממ דחאכ רבעב וללכנו DSM-III תערפהל *"9" םה יכ םא ,
-ה לש תונורחאה תואסרגה יתשב וללכנ אל DSM תויעב ."יאקירמאה םיר%אכיספה ןוגרא לש ןוחבאה רפס!
-ל ןוחביאה תרודצורפמ קלח םישמשמה םידליל הדידמ תומלוס רפסמב םג תעכ תוללכנ הנישב *"9"
תוינילק תויפצת לע ססבתמ הלא םי%ירפ תללכה ירוחאמ לנויצרה ."סרנוק לש ירוהה הדידמה םלוס ,אמגודל!
ןיב רשק והיזש *"9" לע הנישב תוערפה הכילשמה הירואיתב רבודמ אלו הנישב תוערפהו *"9" .
לע רקחמה ,ךכיפל ,תיגולויב תועפשהו םייאופר םימרוג ,םי%נג םימרוג ,םייתביבס םימרוגמ תעפשומ עודיכ הנישה
םע םידלי ברקב הנישה *"9" םיגולויבה םימרוגה לש תיסחיה תובישחה תא ךירעהלו ליחתהל תונמדזה רשפאמ
לש תונוש תוירואית ךירעהל ,םייתרבח-וכיספהו *"9" םיגוסה יתתל םיארחאה םייתביס םימרוג רפסמ ןוחבלו
לש םיוולנה םיאנתלו *"9" ןיב רשקל סחיב תוי%רואית תורעשהו תוינילק תויפצת לש ברה םמויק תורמל .
*"9" הנישב תוערפה לש תועמשמהו תוחיכשהש ךכ ,הז אשונב תויריפמא תוחכוה %עמ ןנשי ,הנישב תוערפהו
םע םידלי ברקב *"9" .המולע תרתונ
ןיב רשקה תנבהב עייסל תנמ לע *"9" זאמ תירקחמה תורפסה תא ית%יש ןפואב ונרקס ,הנישו .-4& ונכרע .
רגאמב שופיח Medline שופיחה תא ונלבגה .םירמאמה ןיב ונבלצה ןכמ רחאלו יפיצפס ןויר%רקב שומיש ךות
ואצמנ .תע יבתכב תילגנאה הפשב ומסרפתהש תודובעל ונלש .2 הנישל רישי ןפואב וסחייתה רשא םירקחמ
םע םידלי ברקב *"9" ןיבמ .תילמרונ םיחתפתמה םידלי םע האוושהב .2 ,הלא םירקחמ 5 םג ונחב םירקחמ
םע םידלי ברקב הנישה לע תוררועמ תופורת לש העפשהה תא *"9" םי%נוולר םירקחמ רפסמ ורקסנ ,+סונב .
! :םיפסונ . םע םידלי ברקב הנישה לע תוררועמ תופורת לש העפשהה תא ונחבש םירקחמ " *"9" וללכ אל ךא
לש יתאוושה סיסב *"9" ! .תרוקיב תצובקמ םידלי םע ) תויגולודותמ תו%ישב שומיש השענ םהב םירקחמ "
! ."דדוב הרקמ לש םירקחמ ,אמגודל! תונוש 3 םוקמב הנישב תוערפה םע םידלי לע היה דקומה םהב םירקחמ "
םע םידלי לע *"9". C$ .םיררועממ תומרגנה הניש תויעבל תויגולוקמרפה תויוברעתהה תא ונחבש םירקחמ ."
תשיג box-score תניחב םשל הרחבנ .2 .+סונ עדימ קופיס םשל ושמיש םירתונה םירקחמה רשאכ ,םירקחמה
תשיג box-score תרדגה ,לשמל! םייגולודותמ םיאשונ רפסמב םילדבנה םירקחמ ךרואל האוושה תרשפאמ
*"9" ! ללוכ חותינ רשאמ רתוי תמלוהכ הבשחנ ה%ישה ."ה%לקהה ןפוא ,םירידמו םילילכמ םינויר%רק , meta-
analysis ( עוציבל םדק תשירדכ תיחרכהה! האצות תדידמ ת%יש התואב שומיש ושע אל םירקחמהמ םיברש ןוויכ
רקחמב קסות רשא וזמ רתוי הבו% תונמיהמ לע דיעתו ןכתיי םירקחמה ךרואל םיאצממב תוביקע ."ללוכ חותינ
רשא םיאצממ לש תירקמ תושחרתה לש רצות תויהל הלוכי םיאצממב תוביקע רסוח ,+סונב .ירוקמה י%רפה
.ן%ק םגדמב תי%סי%%ס םיקהבומ ואצמנ
םע םידלי ברקב הנישה תויעב תועמשמו גוסה ,תורידתה תא ןוחבל איה וז הריקס לש תירקיעה הר%מה *"9" .
תא ריהבהל םשל הנישה תודידמו הנישב תוערפה לע הרצקב וריבסה םירקוחה ,לנה תורפסה תריקס םר%
.אשונה
הדידמ תו%ישו הנישב תוערפה
תויעב תכרעהל תשמשמ רשא ה%ישה לע םיססובמה םייללכ םימוחת ינשל קלחתהל םילוכי הניש ירקחמ
"תונויאר ,םינולאש ,הניש ינמוי ,אמגודל! םיבי%קייבוס םידדמ .םיבי%קייבואו םיבי%קייבוס םידדמ -הנישה
רפסמ ,הלילב תויוררועתהה רפסמ ,תומדריהה ןמז ,הנישה ךשמ ומכ ,הנישה לש םיפצנה םי%ביהב תודקמתמ
,ללכה ןמ םיאצויכ הניש ינמוי םע ,ןעב%ב תויבי%קפסור%ר תויהל תו%ונ הלא תודידמ .0וכו ,תומונת לש ןמזה ךשמו
.הפוצה וא8ו לפו%מה ידי לע םי%לקומה הניש ינתשמ לש ימוי דועית םניהש
,אמגודל! הניש לש םיבי%קייבוא םידדמ pol4somnographs: actigraph4 ןיעב הפצנ וניאש עדימ םידכול ,"ואדיו ,
.תמא ןמזב %לקומו תישונאה Pol4somnographs תודידמ א%במ ,הנישה ירקחמ לש בהזה ןקתל בשחנה ,
.הדבעמ יאנתב הנישה ןמזב תו%לקומה תובורמ תויגולויזיפ Pol4somnographs יבלש תא ןוחבל םירקוחל רשפאמ
-ה EEG -ה תנש יבלש ךשמו ןומזית ,לשמל! הנבמהו הנישה ,הנישה ןמזב NREM -ה תנשו REMC non <rapid e4e
mo+ement -ה ." " *ctigraph4 ןמזב +וגה תועונת תדידמל םיבשחוממ םינקתה -םינ%ק די ינועשב שומיש השוע
.הנישה *ctigraph4 ךרוא ,םייוריגה רפסמ ,ללוכה הנישה ןמז ךשמב םג ומכ ,תוריעהו הנישה יבלש ןיב הניחבמ
,תאז םע .הניש תויוגהנתהב יבי%קייבוא ןפואב תופצל תנמ לע ואדיו ת%לקהב שומיש השענ .0וכו ,הנישה תלחתה
actigraph4 -ה תא ןוחבל רקוחל תורשפאמ ןניא ואדיו תו%לקהו EEG .הנישה הנבמו
םע הניש ירקחמב םייגולודותמ םיאשונ *"9"
וליכה םיבי%קייבוסה םירקחמה ינש .םינ%ק םימגדממ ולבס ורקסנש םירקחמה לש עירכמה בורה ..3 םע םידלי
*"9": '& וללכנש םידליה רפסמ ,ןכ לע רתי .םייקה יגולוימידפאה עדימל ליבקמ הז ןיא יכ רורב .ןג ידלי םכותמ
-ב .$ ! ן%ק היה םיבי%קייבואה םירקחמה -. יקדבנ *"9" ."כהסב
תוביקעה רסוח תא ריבסהל םילוכי םהו ןכתייו םירקסנה םירקחמה ןיב ולדבנ ןוחביא תו%ישו םינויר%רק
.םירומו םירוה לש הדידמ תומלוסו תונויארב שומישל םודק ןוחביאמ וערתשה תוינוחביא תורודצורפ .םיאצממב
2 ךותמ .$ םירקחמ רפסמ .םהלש ןוחביאה ןויר%ירק תא ונייצ אל וא8ו תמדוק הנחבא לע וכמתסה םירקחמה
םע םידלי רובע ורחבנ *"9" םירקחמ ינש .וז הנחבה ושע אל םירחא םירקחמ דועב ,תויבי%קארפיה וגיצה רשא
לש הנחבא םע םידלי לע וססבתה אל םיפסונ *"9" תיצחממ רתוי .םינוש ןוחביא ינויר%ירקב ושמתשה אלא ,
.תוולנ תוערפה ונניס אל םירקחמה בורו ,םילילכמ םינויר%ירק לע וחוויד אל םירקחמה
.לילכמ ןויר%רקכ תאז ןייצ דחא רקחמ קר ,השעמל .תופורת -ימימת ויה אל הלא םירקחמב וללכנש םיבר םידלי
הפורתה גוס .רקחמב םיקדבנה לש םתופתתשה םר% תופורתב שומיש יא לש תופוקת וחי%בה םימיוסמ םירקחמ
! הנוש היה תררועמה meth4lphenidate: de?troamphetamine: pemoline .התלי%נ לש םינמזה חולו ןונימה םג ומכ ,"
יפ לע המאתוה אל תרוקיבה תצובק בורל .וללה םירקחמה בור תא ןה םג ונייפא תומלוה יתלב הרקב תו%יש
-ה ימגדמ בורש דועב ,אמגודל .ןימה הנתשמ *"9" C)0O לש רתוי לודג סחי הללכ תרוקיבה תצובק ,םירכז ויה "
םינתשמ םידליה יאליג רשאכ ,םיאצממב תוביקעה רסוח תא ריבסמ םגו ןכתיי ליגה לש בחרה חוו%ה .תובקנ
-מ םירקחמה ךרואל 2 -ל .) ינש קר ,הנישה ינתשמל םירושקכ ואצמנ תינימה תוחתפתהה יבלשש +א לע .
הרקוב רשא האוושהה תצובק רובע יבי%מרונ עדימב ושמתשה םירקחמ ינש .הז עדימל וסחייתה םירקחמ
יגוסב דחוימב תויתיעב תומלוה יתלב הרקב תו%יש .תונוש תו%ישב שומיש ךות ,םינוש םינמזב ,תונוש תודבעמב
-ה תנשב םייונישה לשב הז רקחמ EEG םירגבתמ םור% םידלי ןיבו םינימה ןיב םילדבהו ליגה תשירפ ךרואל
.םירגבתמו
הלא םיר%מרפ לש םידדמב םייוניש .םירקחמה ךרואל ונתשה הנישב םיר%מרפה לש הכרעהה ןפואו רפסמ ,גוס
םע םידלי לש םיישממה םילדבהה תכרעהב םישקמ *"9" םירקחמה ךרואל תרוקיבה תצובק םע האוושהב
-ה לש םיי%רדנ%סה הדידמה תו%ישב שומישב תויוגייתסה ויה ,+סונב .ורקוסש Pol4somnographic לע םמושייב
! םיתימעו לבוק .םידלי .-5$ הנישה ידדמב לדבה ואצמ אלו תרוקיב תצובקו תוגהנתה תערפה םע םידלי וושה "
ויה אתלד ילג ימשר ,לשמל! תובשחוממ תוי%מ%וא הדידמ תו%יש םושיי םע םילדבה ואצמ ךא ,םיי%רדנ%סה
."תוגהנתה תוערפה םע םיקבדנב רתוי םיהובג
! םיתימיעו ונירופ .םימשרה ופסאנ םהבש עובשה תומיל דועית היה אל םירקחמה בורב .-53 םידליל יכ אצמ ,"
םע *"9" םינתשמל הרקב התיה אל ,תאז םע .עובש יפוסב רשאמ עובשה תומיב הנישה ךלהמב תועונת רתוי
םילדבה ןחב אל םירקחמה ןמ דחא +א ."עובש יפוסו עובשה תומיב הנישה תעש ינמזב םילדבה ,אמוגדל! םיבר
תוברתה תעפשה ."הנישה תעש ינמז תרגש ,אמגודל! הנישב םילדבהה תא םיריבסמו ןכתייש םייתרבח-וכיספ
! ןודלש ,אמגודל .רקחמ םושב הנחבנ אל םג הנישה יסופד לע החפשמהו .--2 לודיגב תוברת ילדבה יכ דעית ,"
."הקנהו עבצא תציצמ ,רבעמ %קייבוא ,לשמל! הנישה יגהנמו יסופד לע קזח ןפואב םיעיפשמ םידלי
תו%ישב שומישה Pol4somnographic אל הביבס הניה הנישה תדבעמ .םילרודצורפ םיאשונ רפסמ ולעה םידלי םע
."דליה לש ותפקרקל םירבוחמה םי%וח ,תיבל 1וחמ הניש ,לשמל! םידליה בורל תמייאמ תויהל הלוכיו תרכומ
םלאפ ,השעמל ."םידלי רובע בצועמ ,ךומס םירוה רדח ,לשמל! דליה רובע חונ אוהש ןפואב תונבומ ןה ןיאו ןכתיי
! םיתימעו .--) תצובק רשאמ הניש תורודצורפ ירקחמל םיי%נרלו% תוחפ ויה בשק תויעב םע םידליש ואצמ "
."רתוי לודג ןושארה הלילה %קפא ,לשמל! תרוקיבה *ctigraph4 -ו Pol4somnographs רתוי םיפקת ויהיו ןכתיי תיבב
םע האוושהב תולגתסה לש תונתשמ תומר וכירציו ןכתייו תיגולוקא Pol4somnographs .הדבעמב עצבתמה
בור .הדבעמה תביבסל תולגתסה לש דחא הליל תוחפל רשפאל אוה לבוקמ גהנמ ,םירגובמ םע הניש ירקחמב
! םירקחמה .3/.$ -ב שומיש ושע רשא " Pol4somnographs עודי הז ןיא ,תאז םע .תולגתסה לש דחא הליל ורשפיא
.םירגובמ רשאמ תולגתסהל תוליל רתויל םישרדנ םידלי םאה
רפסמ ומכ םיינבמ םינתשמ רפסמל סחייתהל םיכירצ םידלי םע הניש ירקחמ ,םירגובמל הניש ירקחממ הנושב
ןושיל תכלל ךירצ דליה הב העשה תעיבק ,דליה תא ריעהל שי יתמ עובקל ,םויה ךלהמב רשפאל שיש תומונתה
םינוש ויהיו ןכתייו םירוהה ידי לע םיעבקנ בורל הלא םינבמ ."םירחא םע וא דבל ןושיל ,לשמל! הניש ירדסהו
הלוכי "רתוי תמדקומ הניש תעש תעיבק ,תומונת רשפאל אל ,לשמל! הלא םינבמ יוניש .יתועמשמ ןפואב
רמשל וסינ םירחא דועב ,תומונת םידליל רשפאל אלש ושקיב םירקחמ רפסמ .דליה לש ותנש לע עיפשהל
.הליגר הניש 8הניש תעש תרגש
םע הניש ירקחמ תואצות *"9"
םע םידלי ברקב הניש לש םיביטקייבוס םידדמ AD1D
-ב תורושק הנישב תוערפה יכ םידיעמ םיירוהו םיינילק םיחוויד *"9" תויגולוימידפא תוחכוה ואצמנ אל הכ דע .
םידלי לש םירחבנ םינילק םימגדמב הניש תויעב לש סיסבה רועיש תא ונחב םירקחמ רפסמ ,תאז םע .הז רשקל
םע *"9" לש םירוה . $5 םע םידלי *"9" םדריהל רתוי ושקתה םהידלי יכ וחוויד תיתפורת םילפו%מ םניא רשא
! '27 תמועל )37 ! םתיצקי םע רתוי םיפייע ויהו " ''7 תמועל )47 לש םירוהה יחוויד תמועל " 3& םידלי
.םיליגר
! םיתימעו ןלפק ידי לע ועצובש םינולאש יססובמ םירקחמ ינש .-54 םיבי%קארפיה ןג ידלי לש םהירוה יכ וארה "
רקחמב וששוא הלא תואצות .הליגר תוחתפתה םע םידליל םירוה רשאמ םהידלי לש הנישב םיישק לע רתוי וחוויד
יכ בוריקב והיז הניש ינמוי וב ,ישילש )'7 # ה תצובקב םידליהמ *"9" תומונת ,הלילב תויוררועתה רתוי וגיצה
.ןויבחה תנש תלחתה ןמזב וא ללוכה הנישה ןמז ךשמב לדבה וגיצה אל ךא ,םויב רתוי תורצק
םע םידלי ברקב הניש לש םיביטקייבוא םידדמ AD1D
ןיב האוושה ADHD תרוקיב תוצובקו .
.$ םע םידלי ברקב הניש לש םיבי%קייבוא םידדמב ושמתשהש םירקחמה *"9" רפסמ הלב%ב םימושר ) . .)
-ב ושמתשה הלא ךותמ םירקחמ Pol4somnographs -ב ושמתשה םיינשו , *ctigraph4 הניש ידודינ תויומד תוירקת .
! parasomnia -ה תייסולכוא ברקב " *"9" תורומח תוירקתל סחייתמה עדימ קר ךכיפל ,ית%יש ןפואב וכרעוה אל
! הניש ידודינ לש d4ssomnia .תוגצומ "
םע םידלי לש הנישה תלחתה ןמז תא וושה םירקחמ העשת *"9" םירקחמ השולש :תרוקיבה תצובק לש וז םע
םע םידליל יכ ואצמ *"9" תלחתהל רתוי רצק ןויבח ואצמ םירקחמ ינש 6הנישה תלחתהל דע רתוי ךורא ןויבח
קר .םירקחמ הרשעב ןחבנ ללוכה הנישה ןמז ךשמ .תוצובקה ןיב םילדבה ואצמ אל םירקחמ העבראו 6הנישה
-ה תצובקל היפל ,תוצובקה ןיב תויתמגמ אצמ דחא רקחמ *"9" רתי .רתוי םיכורא םיללוכ הניש ןמז יכשמ
-ה תוצובק ןיב לדבה ואצמ אל םירקחמב תעשת *"9" הנישה תוליעיל וסחייתה םירקחמ הנומשב .תרוקיבהו
-ה תצובקל יכ אצמ אל הלא םירקחממ דחא +א ."הנישה ןמזל ה%ימב ןמזה ןיב סחיה! *"9" הבו% הניש תוליעי
םוש ואצמ אל השימח דועב ,רתוי העורג הניש תוליעי ואצמ םירקחמ השולש .תרוקיבה יקדבנ רשאמ רתוי
.םילדבה
-ב שומיש השענ םהמ םיינשב ,םירקחמ השישב ודדמנ הנישה ןמזב תועונת actigraph4 ושע םירתונה העבראה ,
-ב שומיש pol4somnographs -ה יקדבנ יכ ואצמ הלאה םירקחמהמ העברא . *"9" הנישה ןמזב תועונת רתוי וגיצה
ןחב דחא רקחמ קר .תוצובקה יתש ןיב תועונתה רפסמב םילדבה ואצמ אל םירקחמ ינש .תרוקיבה תצובק רשאמ
-ה יקדבנב תוינונשי *"9" ! םיתימעו םלאפ .הבורמה הנישה ןויבח ןחבמב שומיש תועצמאב .--) אצמ אל "
רתוי ,תאז םע 6םויה תועשב תומונתה +צרב תומדריהה ןמז ךשמב תוצובקה יתש ןיב תי%סי%%ס םיקהבומ םילדבה
םע םידלי *"9" םע םיקדבנ השולשל ,לשמל! םיינונשי ויה *"9" ."דאמ רצק הניש ןויבח ןמז תליחת היה
-ל םיבר םינפואב המודה הנחבא ,השיפתו תירו%ומ ה%ילש ,בשקב םייוקילב הנחבוא יוסינה תצובק *"9" ךא
."תויביסלופמיאו החונמ רסוח אלו םייתשיפתו םירו%ומ םיישקב תודקמתה ,לשמל! תיתועמשמ תלדבנ םג
תויסולכואב ונחבנש םיינבמ םיר%מרפ *"9" -ה תנש תופיפצו תומכ תא םיללוכ REM תנש תליחתל ןויבחה ןמז ,
-ה REM -ה תנש .םינושה הנישה יבלשב ללוכה הנישה ןמז ךשמ לש זוחאו REM תנשו ,םירקחמ העשתב הנחבנ
-ה NREM -ה תנשב םילדבה .םירקחמ הרשעב הנחבנ REM ןיב ואצמנ *"9" העשת ךותמ השימחב תרוקיבהו
-ה תנש לש תותחפומ תויומכ לע וחוויד הלא םירקחמ ךותמ השולש .םירקחמ REM -ה תצובקב *"9" סומאר .
! םיתימעו ו%לפ .--& יכ ואצמ " REM -ה לש תויבי%קארפיהה ביכרב רושק היה תחפומ *"9" רסוח ביכרב אלו
-ה םע םידליה תנשב תוביציה רסוחל סחייתמכ הז אצממ ושריפ םהו ,בשקה *"9" םירחאה םירקחמה ינש .
-ה תדוזיפאל רתוי ךורא ןויבח לע וחוויד REM -ה תצובקב הנושארה *"9" אצמנ תוביקע רסוח לש המוד סופד .
-ה תא ונחב רשאכ NREM לש תוליעפ ךלפ דודמל תנמ לע דחוימב ובצוע םירקחמ ינש . EEG C1% דע .' ,"1רה
הילע אצמ ינשה רקחמה דועב ,םיכלפ לש תחפומ רפסמ אצמ דחא רקחמ .תירו%ומ תובכע לש דדמל בשחנה
-ה תנש לש םי%ביהה תא ונחב םיפסונ םירקחמ הנומש .םיכלפה רפסמב NREM הלאה םירקחמה ךותמ השימח .
בלשב הילע ואצמ םירקחמ ינש .לדבה םוש ואצמ אל ) בלשב הילע אצמ דחאו ,הנישה לש 3 הנישה לש
-ה תצובקב *"9" .
.הנישה לע םיררועמ תעפשה
ךותמ הנומש .$ דוחייב! תוררועמ תופורת לש העפשהה תא םג ונחב םיבי%קייבוא םידדמב ושמתשהש םירקחמה
meth4lphenidate םע םידלי לע " *"9" .תופורת םעו תופורת ילבש םיאנתה ןיב םילדבה ואצמ אל םירקחמ ינש .
ןאהק לש רקחמב .יגולתפה חוו%ב ויה אל הלא םילדבה יכ םא ,םימיוסמ םילדבה ואצמ אל םירקחמה תשש רתי
! 0תושו .-45 תלי%נ רחאל לפכוה םיכלפה רפסמ ," meth4lphenidate יוריג עמשמל תוררועתה ןחבש רקחמב .
םע םידלי ,יתעימש *"9" ול%נ םידלי העבש! תופורת ול%נש meth4lphenidate דחאו pemoline תצובקל רתוי ומד "
םע םידלי תמועל תרוקיבה *"9" ךמותכ שרופ הז אצממ .םררועל השק רתוי היהש ךכב ,תופורת ול%נ אלש
לש רתיה -תיירג תיירואיתל ילאיצנ%ופ *"9" ןמז דועב ,דחא רקחמב ןייוצ תחפומ הניש תלחתה ןויבח ןמז .
תנשב םייוניש ונייצ םירקחמ השולש .רחאב אצמנ הובג הניש תלחתה REM ! 0תושו ליהנירג . .-53 רפסמ אצמ "
תופוקת לש רבגומ REM תוליעפ םג ומכ , REM תרחואמ הלחתה ואצמ םיפסונה םירקחמה ינש .העי%קו תרבגומ
-ה תפוקתל רתוי REM .הנושארה
םע םידלי ברקב הנישה לע םיררועמה תעפשהל וסחייתה רשא םיפסונ םירקחמ השולש הליג תורפסב שופיח
*"9" תופורת לש העפשהה תא וושה םירקחמ ינש .תרוקיבה תצובק םע יתאוושה סיסב וללכ אל הלא ,תאז םע 6
b.i.d -ו "םויב תונמ יתש! t.i.d םע םידלי לש הנישה לע "םויב תונמ שולש! *"9" ! 0תושו %נאק . .--' יכ ואצמ "
תופייעה תמר לע ועיפשה ןכ ךא ,"תויחאה יחוויד יפ לע! הנישה תלחתה תא התניש אל הפורת לש תישילש הנמ
לע םידלי! הציקיה תעב t.i.d ! 0תושו ןיי%ש ."םיפייע רתויכ וגרוד .--2 -ו םירוהה ינש לש םהיחוויד תא ונחבש ,"
actigraph4 יכ ואצמ , t.i.d רשאמ רתוי הנישה ךרוא לע העיפשה אל b.i.d התחפה רבעל המגמ התיה ,תאז םע .
ב ללוכה הנישה ןמז ךשמב t.i.d ! םיתימעו רו%0צ . .-53 תנתינה תררועמ הפורת תנמ לש העפשהה תא ונחב "
-ה תדוזיפאב בוכיע! הנישה הנבמב יתועמשמ יוניש ואצמ םה .הלילב REM -ה תנש זוחאב התחפהו הנושארה
REM ."
$ו הנישב םידקמתמה תוברעתה ירקחמ AD1D
םע םידלי לע הרקמ ירואת לש םירקחמ ינש הליג תורפסב שופיח *"9" לש הרקמ רואיתב .הנישב הערפהו
! םיתימעו לאהד .--. תב הדלי ," .& םע *"9" יוניש לש בולישב הלפו% הניש בלש תבכועמ הינמוסניאו
! ונורכ לופי% םע יתוגהנתה chronotherap4 ךרענ הנישה תלחתה ןמז רשא דע +יצר ןפואב הניש ינמז בוכיע! "
תויוגהנתהב יתועמשמ רופישל הליבוה וז תוברעתה .הלש הנישה תערפהב "רתוי םדקומ ןועש ןמז םע שדחמ
תרבגומ תויבי%קדורפ ,םיוושה תצובק םע תרפושמ היצקאר%ניא! םויה ךשמב תויוגהנתהב םג ומכ הנישה
הכרענש הקידבב ורמשנ הלא םיחוור ."הבישי תדובע לש רתוי הבר המלשהו תוינובשח תומישמב $ םישדוח
תוכרעה ידי לע וגצוהש יפכ ,כחא + ! ןמגרב לש רחא הרקמ רואית .התיכב עוציבהו םירומ .-42 לע חווד "
ןב דלי לצא הינמוסניאל תנווכמה תיתוגהנתה תוברעתה 4 םע *"9" תרכינ התחפה םג ומכ הנישה יישק תרסה .
.ןכמ רחאל םישדוח השיש הקידבב ומייקתה ןיידע הלא תועפשהו ,וגשוה תויבי%קארפיהב
-ו הניש תוערפה ןוחבאב הפיפחה *"9" לש הע%ומ ןוחבא לע חווד םהב הרקמ ירואית רפסמל הליבוה *"9"
! םיתימעו יקייה ,אמגודל .הנישב תוערפה םע םידליב .--) םלגרב %קש יא םורדניס םע םידלי השולש וראת "
-ב הע%ומ ןפואב ונחבואש *"9" ! םיתימעו סר%לוו . .--$ יכ ואצמ " 3$7 -ב םינחבואמש םידליהמ *"9"
! תירוזחמ לגר תעונת תערפה לש םינימסת קיפסמ וגיצה periodic leg mo+ement disorder .הניש רקח הכירצהש "
ךותמ 3$ -ל ,הניש רקחמל ונפוהש םידליה .$ לש ןוחבאל םינמיס קיפסמ ויה P6M" ב לופי% . P6M" Cclonidine
וא le+odopa .הלא םידלי לש םויה תעשבו הלילה תעשב תוגהנתה יישקב לופי%ב ןה ליעיכ חכוה "
! םיתימעו ילא לש רקחמ .--2 תרסהל חותינל הנתמה תמישרב ויהש הנישב תוערפה ילבו םע םידלי הוושה "
! םידקש adenotonsillectom4 יתועמשמ רופיש הגיצה הנישב תוערפה םע הצובקה ,תיחותינה הרודצורפה רחאל ."
.בשק רומיש ידדמב רופיש וניגפה םג םה .תויבי%קארפיהו בשק רסוח ,תונפקות לע םירוהה יחווידב
לש חותפ רקחמב .הנורחאל ונחבנ תוררוע לשב הנישב תוערפהל תויגולוקמרפ תויוברעתה .5 םילפו%מה םידלי
רובע םיררועמב *"9" ! ןומאגו ןוארב , .--) .הנישה תלחתהב םיישק תתחפהב ליעי היה ןידינולק יכ ואצמ "
! םיתימעו סנירפ .--2 לע יבי%קפסור%ר רקחמ וכרע ," 2) םע םירגבתמו םידלי *"9" תויעבל ןידינולק ולביקש
! ןידינולקל בו% וביגה ,תומדוק הניש תויעב םג ומכ ,תופורת ידי לע ורמחוה וא ומרגנש הניש תויעב .הניש 5'7
."רכינ רופיש וגיצה םילפו%מהמ
שורי! Box- Score
םע םידלי לש םירוה *"9" םידלי לש םירוה רשאמ הניש תויעב לש ןווגמ לע רתוי תובורק םיתיעל םיחוודמ
םע םידלי לש הלא םימגדמ ינש לע ססבתהב הנישה תויעב תוחיכש לש הכרעה .תרוקיבה תצובקב *"9"
לש ללוכ םגדמ! ..3 ןיב איה " )'7 ל '&7 ל האוושהב 47 יפ %עמכ לש לודיג גציימש המ .תרוקיבה תצובקב
םע םידלי ברקב הנישה תויעב רועישב שמח *"9" ןיב רשקה יכ ריבס הז ןיא ,הז אצממ ןתניהב . *"9" תויעבו
לע םירוה יחווידב הילע םאה עובקל ןתינ אל ,תיוושכעה תירקחמה תורפסה לע ססבתהב .יתוכאלמ וניה הניש
-ב הניש תויעב *"9" ל תידוחיי *"9" אל רקחמ םוש .תויללכ תויגולוכיספ תוערפה םיפקשמ םה אמש וא
םע םידליב הנישב תוערפה ןיב הוושה *"9" תא ןחב אל רקחמ םושו ,תורחא האוושה תוצובקב הלא םע
.וז היסולכואב הניש תויעב רומישו תוחתפתהל םייתרבח-וכיספ םימרוג לש תועפשהה
וכירעהש םירקחמה הנומשב .םייבקע ויה אל בורל הניש לש םיבי%קייבוא םידדמב ושמתשהש םירקחמה תואצות
! רתוי ךרוא אצמנ אוה ,הנישה תלחתה ןויבח תא 337 ! רתוי רצק ," ))7 ! ההזו " $'7 תיבקע תיסחי האצות ."
םע ,ללוכ הניש ןמז לש םירקחמה ךרואל האצמנ -&7 ! םיקחמהמ -/.& םע םידלי ןיב םילדבה ואצמנ אל םהב "
*"9" -ה תצובקב קהבומ ןפואב רתוי התוחפ התיה הנישה תוליעי .תרוקיבה תצובקו *"9" -ב 357 םירקחמהמ
! 3/4 .םירקחמה רתיב הלדבנ אלו " 247 ! םירקחמהמ $/2 -ה תצובק יכ ואצמ " *"9" תועונת רתוי הגיצה
-ה תצובק ןיב םילדבה ואצמ םירקחמ לש ההז רפסמ .הנישה ךלהמב *"9" ה תנשב תרוקיבה תצובקו REM -הו
NREM ! םילדבה ואצמ אלש הלא ומכ REM -ו NREMR &&O -ו '&7 ."המאתהב ,םילדבה ואצמ
גוסמ תוע% םיפקשמו ןכתיי םייבקע אלה םיאצממה ,ן%ק דאמ היה םימגדמה לדוגש רחאמ 11 תירקמ תושחרתה!
-ל יבקע אל וא םלוה יתלב ןוחבא ןויר%רק םיפקשמו ןכתיי וא "םיקהבומ םיי%סי%%ס םיאצממ לש *"9" ינש קר .
-ה תצובק ,ןושארה .םירקחמה ךרואל ואצמנ םייבקע תיסחי םיאצממ *"9" ךשמב תרוקיבה תצובקמ הלדבנ אל
! ללוכה הנישה ןמז -&7 םידדמב שומיש ושעש םירקחמה םע יבקע הז אצממ ."לדבה ואצמ אל םירקחמהמ
םע םידלי ,ינשה .םיבי%קייבוס *"9" ! הנישה ךלהמב החונמ ירסח רתוי ואצמנ 247 ." *ctigraph4 שיגרכ הארנ
-ה תאירק רשאמ הלא םילדבהל רתוי pol4somnographs -ה יאצממ ילדבהב ושמתשה םירקחמה ינש רשאכ ,
actigraph4 -ב ושמתשהש םירקחמהמ יצחל האוושהב pol4somnographs .
-ב ונייוצ תוררועמ תופורתב שומיש םע הניש לש םיר%מרפ ןווגמב םייוניש 4'7 ! םירקחמהמ 2/5 תופורת ."
-ה לגעמ תלחתה תאו הנישה ןויבח תא וכיראה תוררועמ REM חוו%ב ובשחנ אל הלא םייוניש ,תאז םע 6ןושארה
ךכב בשחתהב הז אצממ שוריפ לע תושקמ תורקובמ תורודצורפ .תורומח הניש תוערפה לע זמרמה יגולתפה
-ימימת ויה אל םידליהמ םיבר ,+סונב .םינוש הלי%נ ינמזב וקבדו םינוש םינונימב תונוש תופורת ול%נ םידליהש
.הניש ירקחמב םתופתתשה ינפל ןכרואב תונתשמ ןויקינ תופוקת תחת ויהו תופורת
תוינילק תוכלשה
םע םידלי ןוחבל יחקפ היהי ינילק ןפואב *"9" קהבומ קחד םרוגכ וחווד םידליב הניש תוערפה .הניש תוערפהו
תויעבב לופי%ה יכ םיעיצמ םיי%ודקנא םיחוויד .םיינילק תונויארב םירכזומ אלו %עמכ םה תאז םע ,םירוה רובע
.קחדה תמר תא םיתיחפמו יתחפשמה דוקפתה תא םג ומכ ,תויבי%קארפיההו בשקה תא םירפשמ תומיוסמ הניש
-ב הניש תוערפה לש ןעב%ו תוביסהש תורמל *"9" ןכתיי הלא םיישקל םייתוגהנתה םילופי% ,םיעודי אל ורתונ
םע םידלי רובע םינימסתב הלקה וקפסיו *"9" .םייתחפשמה םהיסחיב רופישו
תונקסמ
ןיב רשקה לע תידיתע הריקח לש התובישח תא השיגדמ וז הריקס *"9" םיידיתע םירקחמ .הנישב תוערפהו
! םיכירצ . לש תיאדו הנחבא םע םידליב הנישה תויעב תועמשמו תורידת ,הרמוח ,גוסל קיודמ ןויפיא קפסל "
*"9"- C( םע םידלי לצא הניש לש םיר%מרפ תאוושה " *"9" םידלי םג ומכ םילבגומ םניאש םידלי םע דחי
! 6הנישב תוערפהו הדימל יישק ,תוגהנתה תויעב םע םירחא 3 ,לשמל! תוולנ הערפה לש העפשהה תניחב "
םע םידלי ברקב הנישב תוערפה לע "הדרח *"9"- C$ םירקחמ ןיב םיאצממב תיארנה הריתסל תוביסה תעיבק "
העפשה תולעב ןניא תוררועמ תופורת יכ הקסהה ,+וסבל .תויבי%קייבואו תויבי%קייבוס תויגולודותמב םישמתשמה
םע םידלי לצא הנישה לע תערכמ *"9" תויעב לע םירומה םינורחא םיאצממ רואל ןחביהלו ךישמהל הכירצ ,
-ל תוררועמ תופורתב ךשוממ לופי%ב הניש *"9" .
רמאמ 25 777ליימהמ סי!דהל
קרפ 4 םידליו תוקונית לצא המואר%ו 1חל ,הניש #
1חל # 3 :םיביכרמ . סויגל םרוגו הרגשהמ תגרוח תועמשמ לעב עוריא וניהש ,1חל עוריא וא 1יחלמ יוריג.
תודדומתה ךרוצל םיינפוגו םיישפנ םיבאשמ ) 1חלה םרוג לש תיבי%ינגוק הכרעה. 3 האצותכ תיגולויזיפ הבוגת.
.1חלל הפישחמ
תיללכה תולגתסהה תנומסת / יילס תוהזל ןתינ 1חל עוריאל הפישחב # 3 :םיבלש
. .תוכירד # תיללכ םוריח תבוגת.
) .הליגר תוליעפל תורזוח 0יזיפ תוכרעמ # תודגנתה תבוגת.
3 .תוחוכ ןדבואו םיבאשמ תולדלדיה # השתה.
1 םייטרואיתו םי"ולויזי! םיטביה – +חלו הניש.
עיצהש לדומה יפל S*"E9 0סמ רמאמב 33 םימייק ויפלש # ) הניש # תורעה תכרעמ לש תודדומתה ינפוא
.1חל יבצמל הבוגתב
תבוגת # שדח 1חלל הבוגת 8=rn On : תכרעמ לש תרבגומה התוליעפו תונרעהו תוכירדה תמרב היילעה
תוערפה עיפוהל תולוכי האצותכו חו%ב בצמ הניא הנישה .םדריהלו עגריהל תלוכיל תדגונמ תי%תפמיסה
.הנישה +צר לע הרימשבו תומדרהב
.תוינמוסרפ לש ןתעפוהל ליבוהל לוכי רבגומה 1חלה ,ןכ ומכ
תבוגת # ינורכ 1חלל הבוגת Sh=t o יסנה : המואר% םע הליעי יתלבו תינורכ תודדומתה תובקעב העיפומה הג
םיבאוכה םיעוריאהמ עגמ קתנל תרשפאמה ,הקומע הניש ךותל הגיסנו תוליעפה תמר תתחפהב א%בתהל הלוכי
.הביבסב
2 המוארט טסו!ו הניש.
P8S" תי%מואר% %סופ 1חל תערפה # ויתובקעב ןיגפמו יוהיזל ןתינה יתועמשמ י%מואר% עוריאל +שחנש םדאה #
:םהש שדוחמ הלעמל םיכשמנה םינימסת תרדס . תויזה ,םי%ויס :ךרד המואר%ה לש תשדוחמ היווח. ) תוררוע.
.סעכ יפקתה ,זוכיר יישק ,הינמוסניא ,הנישה +צר לע רומשל וא םדריהל ישוקב לשמל תא%בתמה תרבגומ
ל הניש תוערפה ןיב רשקב ודקמתהש םירקחמ* P8S" תוערפה! םיבי%קייבוס םיחוויד ןיב םירעפ לע םיעיבצמ
"םייבקע יתלב וא םי%עומ םיאצממ! םיבי%קייבוא םידדמ ןיבל "תובר הניש
3הלא םייבקע יתלב םיאצממ ןיבהל ןתינ דציכ
יקדבנ לש הנישה ינייפאמב ההובג תונוש תמייק* P8S"
• .תינוציק הילע םירחא לצאו תינוציק הדירי קלח לצא .הקומעה הניש יבלש ךשמל סחיב תונוש
תנש ךשמבו הסינכ ינמזב תונוש REM .
• םיחוודמ הכומנ תוחיכשב תנשמ םתוא םיריעמשכ תומולח לע רתוי REM ןורכיז שי רשאכ ךא
.םייאמ תויהל ה%ונ אוה ,םולחל סחיב
• הובג תוררוע +ס לש רתוי ההובג תוחיכש .םיליגר םיקדבנל האוושהב הנישמ םריעהל רתוי השק .
.תוינמוסרפ
• ! תרבגומ תויתעונת תמר ."תיח%ש הניש ןייפאמ
. מ םילבוסה םישנא. P8S" .הקומע הניש ינייפאמב ינש דצמו רתוי םיבר םיח%ש הניש ינייפאמב דחמ םינייפאתמ
) הנישה תכרעמ לש תודדומתה ינפוא לש לדומה תרגסמב םניבהל ןתינ אלא ,םירתוס אקווד ואל םיאצממה.
.הגיסנ תמועל תוכירד :1חל יבצמ םע תוריע
3 .הדרחו ןואכיד ומכ תופסונ תוישגר תוערפה םע תוידיברומ וק : םינושה הנישה ינייפאמל +סונ רבסה.
$ ל םיידוחיי םיארנש הניש יסופד. P8S" .ההובג תוררוע +ס ,םי%ויס לש תויתרזח ,תומולח לש ה%עומ הריכז :
3 םידלי לצא הנישו +חל.
• 1חל יבצמל םידלי לש תובוגת הבוגתב םידליו תוקונית לצא עיפוהל תולולע הניש תוערפה #
תישגרה הריוואב םייונישל םישיגר תוקונית .עוריאה תועמשמ תא ןיבמ וניא דליה םא םג ,1חל יעוריאל
םורגל לוכי תינושארה תורשקתהה תכרעמ לעו קוניתה לש ןוח%יבה תשוחת לע םויא ,הבורקה םתביבסב
ןפואב היולת 1חל יעוריא םע םידלי לש םתודדומתה .הניש תוערפהב וא%בתי רשא תוכירדלו %קש יאל
.םהלש םיישיא ןיבהו םיינוציחה הכימתה תורוקמו םהלש םיימינפה םיבאשמב יללכ
• # םידלי לצא הניש לע 1חל תועפשה ןתינ אל :םידלי ברקב 1חלו הניש ןיב רשק לע םירקחמ
יעב% ןפואב ופשחנש םידלי ברקב הניש יסופד וקדב םירקחמה תיברמ ןכלו היצלופינמ ירקחמ ךורעל
.1חל יבצמל
םיקינעמש ןוח%יבה רשאכ רקיעב ,הניש תוערפהב רתיה ןיב ,1חלל וביגי תוקונית ואר ועצובש םירקחמהמ
.רערעמ םהירוה םהל
רמאמ 31 77ס!דומ רב לימ לש םויס
רמאמ 32 .םידליב הליל יטויס
קירבמ ,חתפתמ וא חתופמ ,לגתסמ אל וא לגתסמ דליה םא ןיב ,ריעצ לכ לש וייחב םישחרתמ םידיחפמ תומולח
לע עיבצמל הליל י%ויס ךפוה המ .רתוי וא דחא הליל %ויס הבינמה ריעצה ייחב הפוקת הנשי ,לבגומ וא
,תוחתפתה לש תילאו%קל%ניא המרו תושגר -םולח לש יעב%ה רצויל תינמז תולגתסה יא וליפא וא תוילמרונבא
םיעוראל הפישחהו דדומתהל ותלוכי ,יתחפשמה ךרעמה ,רבעב תויוסנתהו היז%נפה אוה שגדה ,הולנ םו%פמס לכ
.םימישרמ םיינוציח
תודליה תומולחמ הברה .םירחא ומישריו הלילה ןמז ךרד ורבעיש םילימ +שכל ךיא לע לכה תורמל םימלוח םידלי
תנשמ ררועתמ המגודל רפסה תיב ליגב דלי .םימיענו םי%ושפ םה REM בלשמ וא 3 וא $ NONREM תדבעמב
דצמ .םיענ םימעפה ברב הולנה חור בצמה.תימוימוי תויוליעפ לע ויה תומולח לע םיחווידה בורבש אצמנ ,הנישה
ןכושה דלי .םהילע תדהדהמה תוכיא תלעב ,הדבעמ תנשב %לוב רצות אוצמל רידנ ,תודליב הליל י%ויס ,ינש
ללגב הניש ידחפ םנשי םימעפלו םיעוצעצה םע תאז ריבעמ ,םיפלוחש םימיה ךלהמב םידיחפמה ויתומולחב
השא ,המגודל! .תורגבתהלו תוחתפתהה יבלש ךרואל יבקעו יארונ םולח ומיע תאשל לוכי דלי השעמל .תומולחה
שרוש ותואל םיפתושמ םי%ורייונה םימו%פמיסהו הלש תרגובה תוגהנתהש הלש י%ילנאוכיספה לופי%ב הפשחש
ליגב התווחש הליל י%ויס לש $ וא ' קמ ".םירגובה הייחב םג הלש עדומה ןורכיזב הלא תומולח האשנ איה .
חתפתהל יושע םיריעצב י%מו%פמיס הנבמש וא ,הליל י%ויס לע םלש םימו%פמיס הנבמ חתפל יושע דליש הארה
.הערפה +קשמ םיתיעל ןמיסו םיר%איכיספ םימו%פמסב םייולמ םידלי י%ויס .םייניצר הליל י%ויס ךלהמב וא ינפל
! םמצעל םהיתומולח תא רומשל םי%ונ םידלי ',$ ילוא םידלי ךכ ,םולחל תיעב%ו תישיא דואמ תימינפ השוחתכ "
.ךכמ עדוי אל הרזע קפסל לוכיש דחא +אש ילבמ הליל י%ויס ימו%פמיס םיווח
םלוחה תא תממהמש היווח לש הזע ךכ לכ הגרדב דחפהשכ םולח תדרחכ הלילה י%ויס תא רידגה קמ
ןפואב תוסחוימ םידליב הנישב תוערפה לש תויצאירוו הליל י%ויס .תררועמ יקלח ןפואב תוחפל המצועהו
,םימי המכ ךשמל ה%ימל תכלל ברסל לוכי אוה ,םידהדהמ הליל י%ויס וא הליל יתועיב הווח דלישכ.ימי%ניא
הנישה רדחב ןושיל ברסל לולע אוה .הלילה לכ רע ראשהל ידכ קבאהלו 1מאתהל וא ,הלילה עצמאב ררועתהל
תועש "הנישה ינפלש! הניש -הרפ תויוחו הניש תועפות,תויזה רפסמ ומכ הז השעמל .תמייוסמ ןמז תפוקתל ולש
הליל י%ויסל םיסחוימה םיריעצה ייח לש הרזומ הבישח וא הסיפתל תורושקו ,עבמו תוגהנתה תוגיצמ םויה
.תודליב
הלימל םייניבה ימימ ירוקמה םשה! דשה לש ועב% לע תינילק עודיש המ הרצקב רקוס הז קרפ M*RE "
תא התוותה הליל י%ויס לש תינכת /המכס חותיפ .הלילב םידלי דיר%מו ידימ תובורק םיתיעל אבש ה%ילשה רסח
! תודלי לש המואר% וכיספ םע םירשוקמש םיגוסה P8S" י%ויס אשונ לש רודישה לש םוקמה אלממו ,ראותש "
."...ןורחאה %פשמה לש םוגרתה יבגל החו%ב אל שממ ינא! תרוקיב החתמנ וילע הלילה
תיאופר הניחבמ תומולחה .ידיימה םולחה בצמ אל ,תומולח לש יאשונ רמוחב קסוע ,ךרכה ראשל דוגינב הז קרפ
י%ויס ןיב תקפסמ הנחבה חרכהב םיעיצמ אל REM וא NREM ןיב הנחבאב ליעוהל םייושע םירוה יחווידש תורמל .
תומולח REM לש הליל יתועיבו NREM תנשמ ררועתהל רתוי לק דליל ! REM לש רסחה ,רתוי רורב םולחה ,
הליל י%ויס ,תרחמלש רקובב היווחהמ לודג קלח רזחשל דליה תלוכיו עבמ /רובידה וא תולועפה תויתילכת
םהינשב REM ו NREM .הז דצל הז המוד ןפואב םידליב הח%בב םימייקתמ
תורפס
האמב יונישה ינפל .%רפב הלילה י%ויסו ,תומולחה תועמשמ תודוא ינרדומה עדיל רוקמה איה הזילנאוכיספ
ורבחל ,ומצעב ריבסה /שריפ יכנתה +סוי .תיאובנ תלוכי ילעבכ תומולחה תא ובישחה תורבחה בר ,םירשעה
,חצרי רסייק סוילויש להקה תא ריהזהל ידכ הליל י%ויסב שמתשה ריפסקייש םג ךכ ,הערפ תומולח תא ,רסאמל
המ בושח ןכלו םלוחה לש ושארב אצמנ המ םירמוא תומולחש הכורא הפוקת החוורש הסיפתל הבו% המגוד יהוז
רובעש חינמ אוהש ןייצ ,םינאידניאה לע סוסקרווד לש וירקחמב .ללכב םימלוח אלש הלא רובע ינפל אצמנ
! ורצונ תומולח ,הלא םיאקירמא םי%בש in =tero חקול םולחהש ןמזב וו -ה0ג -הד תעפותכ קר הראהל ואבוהו "
יפכו ,תקסופ יתלב הריצי תפישח לש ןמיס תויהל םירומא "םינאידניא םיפשכמ! םינאמאש לש תומולח דיקפת
! ס0והאומה יע םיזוח םהש MO9*5ES םרזה תא ךכ ונייצ היגולופור%נאו הירו%סיה .יובינ תלוכי ילעבכ "
.יללכ ןפואב תועמשמ ילעב תויהל תומולח לעש םינווכתמ תונשדחו המדיקב ןימאמש
רוזעל יושע %ויס לש בו% שורפ .+וגה בצמ לע תינמז וב עדימ םינתונ תומולחש םיבשוח םימודק םיינוי םיבתכ
ןמזב עדומ תוחפו הנישה ןמזב ופוג לש בצמל רתוי עדומ םלוחה ,וז הירואיתל ךשמהב .יובח ינפוג בצמ חותינב
ס%רקופיה לש ותבישח התיה ךכ .המילחה יע הווהב ינפוג יתואירבה בצמל זמר איבי תוררועתה בצמ ,תוריעה
לש ותועדומ תא ושיגדה ןכ םג ,וננמז ינב םייאופר םירקוח ,ילרק0קמו ןוסבוה.סקורווד בתכש יפכ ו%סיראו
םולחה ןמזב תימצע תועדומ .םולחה ןכותב בושח םוקמ חקולכ ולש ותנשב םלוחה
ינב םידלי לש תואמגוד רפסמ הריבסמ 3-' קותיש תשוחת וא םולחה ןמזב םמצע תא םיקשמש הב%רה תויעב םע
ב בישחה סנוגש םולחב .-.&-.-.. אל רבכ קותישש תורמל ,הליל י%ויסב םיישארה םימו%פמיסהמ דחאכ
.%ויס לש הרדגההמ קתונמ
הרזחב םולחה תא דקימש ודבל היה אוה הזו ,דיורפ דנומגיזמ העיגמ הלילה י%ויס תנבהל תכרעומה המורתה
דיורפ.דיתעל המידק וא הווהל תוידדצ םיכרדב אלו רבעל .-&& ןכותש הליג ,תומולחה שורפ תפומה תריצי -
וא תורחואמ תורוכזת תוצעמש ,תויבי%קא תויתודלי תולאשמ םע יוצמ םיתיעל םירגובמ תומולח לש יובח
ןפואב יו%יב ידיל תואב עדומ תתה תולאשמש ילופי% רישכמ הווהמ ,ויכישממו דיורפ רובע םולח .םי%קילפנוק
רוה% ןפואב תולבוקמ אל תובורק םיתיעל וזה הענהה וא ,הלא תולאשמ .םויה יעורא םע םירשקב םיתיעל ,ילמיס
םיקוח אלל םיעיפומ תומולח .הווסומ םיקלחה ןיב רשקהש +צרב וא םילמסכ הווסמב תוא%בתמו םלוחה יע
! י%גאיפ חונימ +ידעה דחא םא ,וא יסיסב דוביע ןורקע יע םילושמ השעמל לבא םייגול P1*GE81*N יע ,"
הקיגול לש הלא םיבי%ימירפ םיקוח .הבשחמ תלועפ וב תושעל ןתינש ינפל לש הפוקת ינושאר ןויער לש ןורקע
תונמדזהב םיזכורמ םיעורא לש םיפצרו ןמז לש תמלוה תרגסמ ןיאש הרהצהה תא המגודל ללוכ תחתופמ אל
תויושע תויועמשמ המכו ,תומולחב םיקלח יע גצייל םייושע םירבד לש םיגוס וא םילולכמ .ינמז וב ןפואו תחא
םידלי לש הליל י%ויסב .םילשלתשמ הריתסה יקוחו הנחבהה תא םידבאמ אלו ןכ .תומדל ,ןמיסל גזמתהל
וא ,ההז תישיא השוחת םע םלוחה תא ןכסמש ימ ,םירחא לע תוכלשומ תופוכת םיתיעלש תושגר ילעב םימלוחה
.לכה ךסב רחא %קייבואל וילע םינעשנש ימ אוהש %קייבואהמ תקתומ השוחת דליה לש ומולחבש
תונגההו םלוחה לש עדומ תתה תולאשמ ןיב הרשפ בוציע /הנבמ לש תודעכ םולחה תא םויכ האור הזילנאוכיספ
יפכ םולחה! יולגה ןכותה ."תיסיסבה הלאשמה! תיתימאה הנווכה אוה םולחה לש יובחה ןכותה .םדגנכ ולש
לש ותנע%ל הלאשמה שומימ יקוח תא רפמש םולח לש דחא גוס ונשי .ןוחרקה הצק קר השעמל אוה "םלחנש
.הז קרפ לש רתוי רחואמ קלחב דקוממ ןפואב ןודי הז םולח גוס .י%מואר% %סופה םולחה -דיורפ
לע םלוחה לש תוילולימ תויצאיצוסא +וסיא יע םישרופמ תויהל םילוכי םילפו%מ לש תומולחב היובחה תועמשמה
וא לפ%מה לא לפו%מה תושגר! הרבעה לש םינמיסו הנורחאל לפו%מה לש ותוגהנתהב םיניחבמש ןמזב ומולח
םידליבו לפו%מה לש תירו%ומה תוגהנתהה תניחב יע ריהבתויהל םימעפל לוכי תומולחה רוקמ ."לופי%ה ךילהת
לש םהיתומולח תא םיניבמ םויכ םילפ%מש תחא ךרד .רמוא םולחהש המל םירשקהו קחשמה תניחב יע
לש תועמשמה הדש תא +וסאל וזכ הרוצב ,דחא לפו%ממ תומולח לש הרדס לכל בישקהל איה םילפו%מה
.לאודיבידניאל תיפיצפס תומולחבש םינושה םי%נמלאה
םידליש הנייצ הבר%ס ה%ידא .הנשיה הזילנאוכיספה ןמזב תורפסב ןוידל ולע םידלי תומולח לש םי%ביה המכ
םיישומישו םיעפוש םה םידלי תומולחש בתכ ןמפיל תאז תמועל ,לופי%ל םהיתומולח בר תא םיאיבמ אל
בו% ןפואב תוילולימ תויצאיצוסא איבהל םילוכי אל םידליש הדוקנה תא הרצי דיורפ הנא .םהלש היפרתוכיספב
םידלי יכ ונייצ תרפסדו ןיילק תאז תורמל .וז העיבק םע םיחכותמ אל םידליב םילפ%מה ברו ,םהיתומולח לע
לודג ןיינע תפישחב ונימאה ולא םיבתוכ ,םישוע םידלי ךכוו ,םהיתומולחב תויצאיצוסאב םיקחשמ םיתיעל םיריעצ
.קחשמה תניחבו תפישח יע הליל י%ויסו תומולח לש תועמשמה סיסב לע
תימינפ תוחתפתהו םייתועמשמ םיינוציח םיעורא לש הרדסבש הרקמ ירואת המכ גיצמ קמ בושח רמאמב
.ןמזה ותואב דליה רובע תועמשמ אלמ הליל %ויס רצונו דליה לש יסיסבה %קילפנוקה םע ושגנתה תומדקתהו
-ב בוש שיגדה קמ .-4& ,ימינפה הנקסה בצמ ,ינוציחה םויאה יבגל תישממו הריהב ,דלי לש ותסיפת םיתיעלש
.הלילה %ויס תא רצויו םיעדומ אל םיימינפ םי%קילפנוק ריעמש
:םידלי לש הליל יטויס תוחת!תה %תומדקתה
הרק דנורפר%פש המל הפופכ הארנה לככ תודליב תומולח יבגל ונתנבה ad=ltomorphic םירגובמ לש תוויע #
ב .םולחה תיווח לע חוודל לוכי אל ומצעב קוניתה."תונשרפה וזש חו%ב אל שממ! .-.- קונית ראית 0תומלה
ילבמ ותנשב הנהמה ךושכשה תוגהנתה לע רזח אוה םיה +וח לעו םימב ךשכתשה וב םלש םוי ירחאש ריעצ
ויתויפצת תורמל ההתש ,ןוסקירא יע םג החווד תיתרזח העונת םיעצבמה םיריעצ תו%ועפ לע הנחבה .ררועתהל
רמא גרביירפ .עיפשמ ביכרמו %לחומ יזיפ רשק שי "תומולח םימלוח םה םא ! םהיתומולחב םאה םיריעצ תו%ועפב
ליגב םיארנ הליל י%ויסש 5 םוקמב רדחב תבשוי ר%יסיבייב תאיצמו תוררועתה לש היווחה תובקעב .םישדוח
.הנישה ךותמ הארנכ ,םילו%לי%ו תוחרצ ,הליל יתועיב לש הרדס האיבמש ,תילולימ םדק תודלי תיווח יהוז אמא
-קיפ קחשל ריעצה דליה דומיל יע החלצהב קוניתה לש הלילה י%ויסב לופי%ב םאל רוזעל ךרד אצמ גרביירפ
עיבהל לוכי דואמ ריעצ דליש הדוקנה .הרזחב םג רזוח םלענ -ךלוהש המש קוניתל םיארמ "וקוק -ה קחשמ! ובא
.קוניתה לש הלילה י%ויס לש םינכתה לע יבי%קייבוא עדימ רתוי ונל שי ,םילימ ילילצ המכ
ןב קונית ראית ,המגודל קמ .3 דמענ ,הלילב םוב םוב קעוצש תכלל ליחתה קרו הקינימ למגנ קרש םישדוח
םוב לוק ותואב שמתשה ריעצה דליהש יכ דמל קמ .רואה תא בוש םיקילדמש ירחא וליפא והשמ לע עיבצמו
קמ ,ךכמ הרתי .ןכל םדוק םימי המכ ולש הסירעה דיל שומישב היהש "םוקאוב יוקינ! רישכמ דחפ ראתל םוב
שכר קרש ריעצה %ועפש הארנ הז .םולחה ירחא םישדוח המכ םוקאווב יוקינמ דחפל ךישמה ריעצה דליהש רמא
הקנמ םע ולש תומיענ אלה תוינוציחה תויוחה םע םיבברעתמ ךושנלו ךלכלל ולש םיימינפה םיעינמה לכו תואמצע
.הלילה %ויס תא רוציל ידכ םוקאוה
ומכ םייתניש םור% םיעוראו הניש רשיק רעושמ רמאמב ןילווד 1sa!oAer phenomenon הניש םור% תיווח!
לש תולוקו הציחל וא בוביס ,שושימה שוחב תורושקש תואלמ תשוחת ,+וגה יקלח ןיב הנחבהה שו%ש% תללוכה
,הליל תב%רה"תנחבומ יתלב תולגלגע תיאר וא לומלמ pa+or noct=rnes הקומע הרזחכ וזכ היוח לכל רואית ,
תילולימ םדק הבישחל preimagic הבישחה לש גוצי תרסח וא הביצי %עמכו תחתופמ אל השוחתל הרזח #
%גייאפ יפ לע תראשנ תוקוניתה לש תירוקמה תירו%ומוסנסה הפוקתה .תוקוניתבש תמדקומה תירו%ומוסנסה
גשומ %קייבואה תועיבקש בלשה דע obJect permanenc4 ליג תוביבסב! .' רבד אוצמל לוכי דליהש דע ,"שדוח
ונע% ןוסלדאו %גייאפו הפשב שומישה תליחתל +פוח %קייבואה תועיבקש ןבומכ .םיכסמ ירוחאמ אבחתמה
.םייתימא תומולח תויהל םילוכי אל הפשה אללש
םיבלש לש םי%ויסה הארנכ ,קייודמ היה ןילווד םא 3-$ +תושמב םהל שי הנישה ינפל תויזהו תוררועתה ,
ל היסרגרל preimagic הקומעהו תירוקמה תמדקומה הריזגל הרזח ךשומה ,תוקוניתה לש ילולימ םדקה בלשה ,
.תועמשמ רדעה וא ,ליצהל /ןקתל /בישהל ןתינ %לש %עמכש תועמשמ סופדל שפנה לש
תו%ועפה לש םי%ויס .'-3& יא ,הלילה ךותל תוחרצ ,תוגגוזמ םייניע ,םש אלל תוהלב יע םינמוסמ םיתיעל 0דוח
-ה הלא תומולח .תוררועתהב ישוקו ,םוחינו העגרה תלוכי pa+or noct=rn=s לש הלילה י%ויס וא ,יסאלקה
םיבלש 3-$ תתל לוכי אל ,םירקמה לכב %עמכ דליה .םייחל הינשה הנשהמ תומולחה תוחודב םי%לושש םיארנ #
גוס לע העיפשמ הארנכ תושגר יו%יבל הפש רדעהש ןימאהל הבו% הביס שי .ויתומולח רובעב ילולימ רבסה
.%ויסה
יכילהת םע םירכנוסמ אל ןיידע תו%ועפה לש הפשה ירושיק imagic דומלל רשפא ילואש תורמלו הלילה ןמזב
יאליגב תוקונית לש הליל י%ויס ביבס %קילפנוקה לש הדבועהו ,עדיה תוחתפתה ,תוינוציח תוביסנ לע תובר .'-
3& .ולש הלילה י%ויס תא אורקלו ךישמהל ידכ קיפסמ הפוצל תתל ןיידע לוכי אל ומצעב דליה ,םישדוח
םייחל תישילשה וא הינשה הנשה ךלהמב .תודליב הניש תוערפהל +תושמו ליבקמ תו%ועפ לש הליל י%ויס
םיררועתמ ,ךשוח םיאנוש ,םירוהה ת%ימב ןושיל םיסנמ םה .הנישל הכילהל דע 1קה תא םיחוד םיריעצ םידלי
בותכש המ הז ! ריקל ריקמ +ועמ וא תושלחה לש הדוקנל דע הלק המונתמ םיענמנו הלילה עצמאב וא םדקומ
.".הנווכה המל גשומ יל ןיא
הדרחל הליבומ תימצעה תוכלהתהה לש האנהו םיתועיבה םע דחי "יפיפ יקק! םיתורישל תכלל לגרתל המישמה
לש הז בלשב הרוק הברה ךכ לכ .%קרמרפוסל לוי% וליפא וא םיתורישב עוציב ,תודרפהל עגונב האנה תינמז ובו
אצומ םייתנש ןב ילמרונ דלי לכ %עמכש ,תישגרו תילולימ תוקבאהל תולוכי יא הברה ךכ לכ םע רושק ,םייחה
םי%ויסה םע דדומתהל םילגוסמ םירוהה בר .םינימז %עמכ הליל י%ויס .ןשי אוהשכ דוחייב ,%קילפנוקב ומצע
.םוחו הביח ןתמו ,תועיגרמ םילימו םיענ ינפוג עגמ עיצהל ,אצמנ אוה הפיא ול תוארהל ,דליה לש הרעה יע הלאה
וכר%צי םידליהמ קלח ,תו%ועפה לש הדרחה לש הלועה דוסיל םימיאתמ אל הלא תו%ושפ תוירוה תובוגת םא
.רוזעל יושע ,ךירדת ןפוא לכב ,תיר%איכיספ הרזע
תב התיהשכ הנא! ותיב לש הילומלימ לע בתכ דיורפ .םינווגמ םניא תוקוניתה תומולח בר .- הדש יתות לע "0ח
ןב ןמרה! ולש ןייחא לש הניש ךותמ םירוביד לעו )) קיסמ הלא םימדקומ תומולח ינש .םינבדבודל רושקה "0ח
.תוחתפתה יבלשב עיפוהל םייושע הדרח תומולח לבא ,הלאשמ יולימ לש גוסמ םה ,דיורפ
ןב קוניתמ דמל הזה קרפה בתוכ )$ תויוכיאב היה םולחה .בשע לכואה םדא תודוא םידיחפמ תומולח הווחש 0ח
לש REM -מ ותוא דירפמש המ "תוררועתהה ירחא הלילה %ויס לש יולג ןכות לע %לחומ ןורכיז! pa+or noct=r=s .
.םולחה ןכותל השיג שי ךכו ,ויתומולח תא רייצל לוכי ן%ק דליש הארה גרבשריה .דיחפמ ןי%ולחל םג היה הז
לש םהיתומולחב יולגה ןכותה תא הדבעמב רקח סקלופ .$ ו םייתנש יאליג! רפסה תיב ינפלש ליגבש םידלי -
ו עברא דע םישדוח 5 םולחה ייחש קיסה אוה .וז הצובקב תומולחב היווח םומינימ וא רסח אצמו "םישדוח
ליגב םידלי ןכ יפ לע +א ,ינש דצמ לפ%מל .תיבי%ינגוקה תולשבה רסחל םיפפורו םיבייוחמ םידלי לש םימדקומה
יאליגב רפס תיב םור% )-' לש םימיענ אלה תומולח ,רפס תיב ידלי רשאמ תומולח לש %ושפו %עומ םגדמ ועיצה
סר%סהו םיימינפה םי%קילפנוקה רובע םיזמרבו תכשמתמה תוכיאבב יתועמשמ והשמ ופשח סב םור% ידלי
.םיריעצה לש ינוציחה
התנמ %רפסד .-& לש ,הוולנב תויצאיצוסא קחשמו תוילולימ הנחב םהב ,תומולח 3- סיב םור% ידלי
ליג ! םילמרונ )-' םדא ינבו ,םיבידנכ םירוה םיגיצמ סיב םור% ידלי לש םהיתומולחש הקיסה איה .ן%הנמב "
.םימייאמ /םינכוסמכ םירחא םירבדוו תויח ,םירחא
,םירוהה רדחל םיאב םיכובש םיריעצה רובע רקיעב ,םידליה לש הלילה י%ויס לש תיבויח האצות לע עיבצה קמ
ילוא השעמלו הדרחב ןודא תויהלו תוחמתהל םלוחה דליל רוזעיש חונ םדא ןב םע דליה לש ןכותה תא ססבל שי
רוזעל לוכי %ויסש ריעה סקוכנומ,םירגובמב קר רבודמשכ .ולש תואיצמה ןחובב תודש ריעצה םלוחל רשפאל
אלב קבאמל תויתוהמה תויושחרתההו תולאשמה תא םילשיו ההזי ילוא םלוחה ,ותוא רפסיש ךכ יע ,םלוחל
קבאמה אוה דחא ישוק :%ויסה לע רפסלמ דליה תא וקיספה םיברעתמ םינתשמ ינש ,רעצה הברמל .עדומ
לעב ,עינמ חוכ םה רוביד וא הבישחש הב םיקיזחמ םידליש הנומאהו תושגר בוברעו לובליבה םע "ילולימ! ילברוה
ןיב תודחא ולביקש םידליל .םשגתי םלוחה םולח ורפסי םה םאש ובשח םיבר םיריעצ .המצע הלועפל הוושה חוכ
.םלענ קמו סקוכנמ יע ראותש יפכ תוחונינב רפוסש םולחה ,השעמ/הלועפו הפש
תפוקתב םיצופנ ךכ לכ תויח לע תומולח .סיב תונשל עיגמ ריעצהשכ הלועפו תויתעינב יולת םידלי תומולח ןכות
יאליגב .תוישונא תויומדו ,תונוכמ ,תויח רתוי יע םי%לשנה הליל י%ויס בינהל םיליחתמו ,סיב םור% '-2 םיאשונ
דליה .תומייאמ תונוכמו ,תוצלפמ ,תוחור ,תופשכמ :סופידא ךיבסתל ןיאושינ תויומדב םיאלמ םיער תומולח םתיא
תוכישנ +קתה .ןברוקה ראשנ אוה תובורק םיתיעל תאז תורמל ,ויתומולחב רתוי ליעפ דיקפת תחקל ליחתמ ומצע
ליגב םידלי לש הליל י%ויסל +תושמה יולגה ןכותה! םש תרסחו "הרוצ תרסח! תיפרומא תומד יע )-3 לוכי ןגה "
.ךיא וליפא םימעפלו ותוא ןכסמ וא +דור המ בצעל
! ןויבחה ליג ךלהמב םי%ויס 2-4 ו ..-.) םיערה תומולחה רשאמ םידיר%מו םיחיכש תוחפל ךופהל םירומא "
יאליגב םיאבש םילבלבמה .'-3& ליגב םיאבה הלא וא 0ח $-2 תודליה לש ןגרואמ רתוי בלשב ,עוגר %ויס .םינש
בלשב .םתבשחמו םיריעצ לש םתוגהנתה לע הלודג העפשה בינמש %קילפנוקל יפיציפס שגד ןייצל ,ילוא לוכי
םיתיעל םיקיזחמ ,םירגובמה תומולחל דוגינב לבא ,םהלש הנבמב םירגובמ לש ולאל םימוד םי%ויס ,ןויבחה
םיעיפומ םי%ויסש יפכ.הז ליגב תוישפוח תויצאיצוסא לש תולובגה ללגב םיריתפ יתלב םהש רמאנו המולעתב
.רומח ינוציח סר%ס םע ןמזב וב םיתיעל םישחרתמ ןויבחה תפוקת י%ויס םינוש תוחתפתה יבלשב
.םי%ויסה תודח לש לובלבל ליבומ םיתיעלו םיימינפה םי%קילפנוקהו םיידיימה םיעינמב הילע תפסותמ תורגבתהב
אלל תונפקותו תוינימ לש םירואת יוליגב רגבתה םר%ש םלוחה תא דיחפהל םייושע םירגבתמ לש תומולחה
לע ךרדוה אלש רענ לש בו%ר םולח .םהיתומולח לש םעב% לע העגרהו דומיל םיכירצ םירגבתמ .תוכסמ
שדחה רגבתמה תא דירחהל לוכי תומולחב ילפידא רואית יוליג .ינסרה תויהל לולע הלאכ םירקמ לש תורשפא
לש םילפו%מה דחא .תורחא תוינימ תויוחל הנופהש ינפל סופידא ךיבסת לש תרזוח היוחל ךרדוהש םלוחה
תב הרענ ,רקוחה .3 הנומתמ הכובנ ךכ לכ התיה איה הז ירחא שדוחכ .היבא םע ןימ יסחיב איהש המלח ,0ש
.רתויב יח%ש ןפואב קר הלא וילא סחייתהל הקיספה איהש ,המיאה התאר איהש הרורבה
לע ובתכי ילוא םג םה .םירוה וא םיאפורל רשאמ רתוי םירומ וא םירבחל םהיתומולח תא רפסל םי%ונ םירגבתמ
וז םולח תבקע םירמוש םיתיעל םירגבתמ עיתפמ ןפואב וליאכ .יתונמא רויצכ םתוא ורייצי וא רצק רופיסכ %ויס
םה הלאכ םייתריצי םירבדב תוניינעתה וארי םילפ%מ וא םירוה םא .וארי םלוכש חותפ םוקמב םתיב תביבסב
םי%קילפנוקל לגתסהל הי%נה לע רגבתמל תבשחתמ הבוגת .םירגבתמה לש םתודדומתהמ והשמ דומלל םייושע
.תישגירה החימצב תומדקתה גישהל ול רוזעל יושע ולש
תויהל וא ו%ואב הגיהנ! הביבסה לעו םירחא לע ,תימצע ה%ילש לע םיקבאמב םיאלמ םירגבתמ לש הליל י%ויס
יע %שפומ בלש תגשה .תוהז שופיחל םירושקה םיאשונ םיליכמ םה ."המגודל רחא והשמ יע בכרב עסונ
תושעל ירשפא הזש ךכ .לשב תוחפ יפוא תלעב הבישח ,רתוי הנשי תומדקתהו תנגומ הדיעמ רשפאמ ,םירגבתמ
.ויתומולחל רגבתמה לש בורק יע תוילולימ תויצאיצוסא
םירגבתמל רתוי םילקו םיבחרומ / םיללכושמ /םי%רופמ רתוי םייהנ ,םידלי לש הליל י%ויסב םייוניש ,םוכיסל
םה םיתיעל .םו%פמיס אל םה הלילה י%ויס .תוחתפתה יבלש ינפ לע םיפלוחו םילדג םהשכ םתוא חתפל /ביחרהל
תוליחתמש תולוכיו ,תונגה ,תושדח תולאשמ םע ,םיסנכנ וילאש שדח יתוחתפתה בלשל זמר ,ךרד ןבא םיגציימ
.תוגצומ תויהל
תויחמומו תונשיו תושדח תולאשמ תריצי םיפקשמ םג םה .רבעה ידחפו תואיצמה תולשלתשה םיפקשמ םי%ויס
,דיורפ וא ה0זאיפ יפ לע דליה תוחתפתה לע םייחב םיל%נמה םייונישה תיגולוכיספ השיג וזיא הנשמ אל .תושדח
םילאו%קל%ניאהו םיישגרה םיבלשל תובושח תוביס םיקפסמ תודליה ךלהמב הלילה י%ויס לש םייעב%ה םייונישה
ימינפה ומלוע םע ידוחי ןפואב דדומתמ ריעצה דליה רשאכו םע תודחוימ תולוכיו דליה לש תוחתפתהה לש
.ינוציחהו
,$םייטמוארט טסו! הליל יטויס pt! -
ידמל םיילולימ הליל י%ויסו תושחרתה לש דחוימ גוס םיהזמ םיגולוכיספ ,דיורפ לש גנועה ןורקעל רבעמ זאמ
ןורקעל ןפוד אצוי הז .םימיענ אל ירמגל םה הלא תומולח .םיעוראל 1וחמ זעו יופצ אל ,בר גוזימב םיבקועש
הדרח ררועמ יסאלקה י%מואר%-%סופה %ויסה .תודליה תומולח לש דוסיב אצמנה ,דיורפ לש הלאשמה תמשגה
רקנירג .עשיה רסח ורבעב רכזנ םלוחהש םעפ לכב ,בושו בוש םייקתהל הי%נ שי .המואר%ה לש ילולימ רואתו
ינמזב םירגובמ לצא תאז ןחב 1יבורוהו ,הינשה םלועה תמחלמ לש ברקה הדשמ הז םולח גוס וראת לגיפשו
ב .םידליב היעבכ הליל י%ויס תושחרתה הנחבוא ובש "ןושארה דליה! -ןושאר יר%איכיפ הרקמ היה יול .םולש
.-$' לבסש דואמ ריעצ דלי לש תואמגוד המכ %%יצו יגרוריכה הדשה םע המחלמה הדש תא הוושה אוה
.חותינ ירחא םינשנו םירזוח תומולחמ
ב .-42 ויה )2 -ב םרפס תיבמ ופ%חנש רפס תיב ידלי choAchilla .םהיפ%וח ידי לע םייח ורבקנו הינרופילק ,
ל בורק םייובש ויה םידליה )4 םתפי%חל הנושארה הנשה ךלהמב וזה הצובקה לכ תא רקח הז קרפ בתוכ .תועש
ו $ דע ' -ה ירקחמ .ןכ םג ונייאור המואר% אלל םילמרונ םיירפכ םידלי תצובקל האוושה .ךכ רחא םינש 39OW
תייוח אלל ,תרוקיבה תצובק ,םידליה לש הלודגה הצובקה ללגב םידליב תיזיפ המואר% לע עדימב םיידוחי ויה ויה
.רקחמב דיתעה תא תופצל רשפיאו רקחמה לע עיפשה םיאליגב לודגה חוו%ה ,המואר%
3hoA הלילה י%ויס תושחרתה,תוקייודמה תורזחה .םידלי לש םיי%מואר% %סופ הליל י%ויס גווסל /ןיימל רשפיא
וא חורצל ,רבדל ו%נ םיבר םידלי .םולח לש הז גוס קר היה אל הז לבא ,המואר%ה תצובקב %לוב םולח גוס ויה
ה תנש .הפי%חה ירחאש תונושארה םימעפב הניש ךותמ תכלל NREM הלילה יתועיב! תוהלב תומולחב הנייפוא
םגו ידיימו %לוב קלח ויהש"םתוא םירכוז אלש $-' הרוש ונמ ברל הליל יתועיב תושחרתה .הפי%חה ירחא םינש
םיינייפואכ הלילה ותואב תויהל ולכי ולאה הלילה יתועיבו ,ליג הזיאב הנשמ אל םידליה לש תילולימ העבה לש
ידלי ,הפי%חה ירחא ןמזה +לחשכ .םירכזנש הליל י%ויסכ ,רתוי 39OW תושחרתהל רמוח דוע +יסוהל ו%נ
תומולח .םייחב הרבקנש הצובקל ופר%צהש תוחא וא חא ,+%חש הרוה : הפי%חה לע םהיתומולח לש תרזוחה
+ושחל היה השקש ךכ דואמ קומע הווסמ תחת ויה הפי%חה תומולחמ קלח ךכמ הרתי .יתרזח ןפואב ונתשה הלא
רמוא דליהש הלימ לכל הבשקה ,דליה לע בר עדי קר .דואמ הדבכ תוילמיס תחת היהש המואר%ה רוקמ תא
קומעה הווסמה תא תוהזל רקוחה לכי הווח דליהש םירחא תומולח תעידי יעו,םולחה תא רפסמ אוהש ירחאו ינפל
.םיי%מואר% %סופה הלילה י%ויס לש
ידליל הדמצוהש תרקיבה תצובקב השעמל .םיתמכ םמצע לע ומלח ,יגולוכיספ ןפואב םהיתומולח ודביעש םידלי
39OW .רבעב שחרתה י%מואר% עוראש רו%קידניאכ ושמיש םירזוח הליל י%ויסו ישיא תוומ לע תומולח לבא ,
.המואר% אל לבא המוק וא תופלעתה יפקתה ,תודלי יפקתה רחא ובקע תרוקיבה תצובקב תוומ תומולח המכ
.םידלי לש הבישחב תוחפל ,תוומה תייוחל דואמ בורק אוה הזכ הרכה דוביא
ויה םה .םתועיגפ יאב ונימאה אל רבכ םהש ללגב תי%מואר% תושחרתה ירחא םולחב תומל םמצעל ושרה םידלי
.עגר לכב תומל ולכי םה עוראה ךלהמבש הדבועה תא ולביק םה ,םהלש עשיה רסוחב םיענכושמ ירמגל
לש ומכ תומולח םדקל ןי%ולחל תרזוע םייחב הרובק 39OW הברה +סא רקוחה םש רקחמה ךרענש זאמ לבא ,
תוומ לש,המצע היווחה אלו ןויערה הז .המדאל תחתמ םייח ווח אל םלועמש תומואר% םע םידלימ תוומ תומולח
.הלילה י%ויסב תוומה רשפאתמ הארנכ ןכל
קרפב ןכל םדוק ןייוצש יפכ .יובינ תלוכי ילעב םה םהלש תומולחהש םיבשוח המואר% תייעב םע םיריעצ הברה
.תיממע הנומאל תפתושמש ןבומכ וזה הנומאה ,הז
המואר%מ םילבוסה םידלי לצא הנומא תרצויו שדחמ תפרצמ הז קיתע יממע ןויער לש הדימלש קר םיא הרקי המ
3העמ%הל ןינ אלו שדח עורא םייקתמש םעפ לכב
ידלי 39OW ןמז .תלבסנ יתלב הרוצב יחפמו בקוע תוועמה השוחתה ןמז תא ואצמ המואר% םע םירחא םידליו
.יובינל םישמשמ ויתומולחש דליב ןויער רצוי+וסב תוא/ןמיס ליחנהל /תוגהל /ןנכתל רוחאל %במב הי%נו םוקע
.יממעה +צרה ונתוא םיליראמש תונומאה רהנ תא שדחמ אלמל הפיסומ דיתעה תא רפסמ םולחש וזכ הנומא לכ
הליל יטויסב תוקבדה %תוטש!תה
םינש ינפל .תרמוא הרומהש המו םי%רס היזיול% ,סקימוקמ םיערה םהיתומולח תא םילבקמ םהש םירפסמ םידלי
.השוחתב /השגרהב תוחפל וא ןוכנ תאז םירפסמ םידלי ילוא .תודגאה ירופיס ויה וינפל וידרה היה הז
יתמצוע ןיא ,דחפ תרבעהל ילאיצנ%ופכ ןובשחב חקלנה דחא .םהידחפ תא םיריבעמ םגו םי%לוק םג םידלי
.י%מואר% %סופה הלילה %ויסל הוותשמה
תא םינש ודיחפה ןמגרב דרגניאו קוקציה דרפלא םי%רסה ירצויו ופ ןלא רגדא ןו%רהו תידא םירצויה
םינשי ,םיתמ יצח םישנא ,תוארנ יתלב תוחור תוללוכה המיאה תוררועמ םהיתוריצי םע םהיפוצו םהיארוק
,תמדקומה ותודליב המואר% הווח הלא םינמאמ דחא לכ .ריתפ יתלב תוועמ ןמזו ,עשפמ םיפח םיפדרנ ,םיכלהמו
תרסח הדרחה תא לביק להקה .להקל רשיה םינוא רסוח רציו ולש תישיאה המואר%ה תא רדיש /ריבעה דחא לכו
ויה רשי אל םלועמש הלא יע תווחהל לוכי הז .תקבדמ המיאה .םיערה תומולחה תא םולחל ןושיל ךלהו עשיה
.םיתעובמ
ידלי לש הפי%חה ירחא 39OW תב הנ%ק תוחא , 3 ןושארה המולח לע החוויד ,הפי%חה תונברוקמ דחא לש
תוחאהמ רבעוה ,םייחב רובק תויהל ,םולחה .הלילה עצמאב הדליה התכב ,רוח ךותב ינא ,רוחב .המיאל
.ה%ועפה התוחאל ,םימעפ רפסמ תאז המלחו ןמזה ינפל הרובק התווחש הלודגה
לש שדחמ הלעפה יע הלילה י%ויס תא תזרזמ םיתיעל השדח תצרפתמ תוחתפתה וא ינוציח 1חל תושחרתה
םג םה .ןפואה ותואב םילעופ םירופיסו תוגצה םי%רס .תועמ%ומ אל ןיידע לבא תומודר ןקלח םה -תונשי תומואר%
דוע תוסנתהל לאודיבידניאה לע תופכלו ,םייחב תוכמ /תורובחה תאו ןשיה יוריגה תא שדחמ ררועל םילוכי
האצותה .ןכ םג תובקוע תודרחהו רבדב תועגונה תויז%נפהו ,א%בתהל תוצחול תונשי תולאשמ .ןמיע דדומתהלו
.תודליה לש הליל י%ויס איה
םידומע * ןממב 0א +יעס 3-'
םידומע *ןממב 0ב +יעס ',2

רמאמ,.םידלי לצא הנישו(המוארט(+חל 33 -
.ידממ ברו בכרומ אוה הנישו 1חל ןיב רשקה
תגציימ וזו םיבר םידלי לצא תודרחו םידחפ ררועל הלוכי הניש ,יגולוכיספ 1חלל השיגר המילחה תעפותו הניש
.םהייחב יתועמשמ 1חל םרוג
1חל לש םייתועמשמ תורוקמ תויהל םילוכי תוינונשיו,תימוי תופייע הניש ךסח תואצותו,הניש תוערפה +סונב
.םייתולגתסה םיבאשמ םישרודה
.תורע הניש תוינבת לע י%מואר%ה ןויסינהו 1חלה תועפשהב קר דקמתמ רמאמה
:המואר%ו 1חל תרדגה סחייתהב תיגולוכיספהו תיאופרה תורפסב םישמושמה םיגשומ םה המואר%ו 1חל
לע תיגולוכיספ תולגתסה וא תיפיצפס תוגהנתה םישרודה םימויא וא ,םייתועמשמ םייוניש,םיליגר אל תוערואמל
.תיגולוכיספ תוביציב קיזחהל ידכ דיחיה ידי
אשונב לובלב םייק ןיידע,1חל לע רקחמ לש תובר םינש תורמל .םויא וא ,יונישל םרוגה ערואמ אוה 1יחלמ םרוג
.הז
םניאש,םיפתושמ םיביכר רפסמ הליכמ 1חלל תיתולגתסה הובגתש ןימאמ אשונה תא תובר רקחש ימ ילס
.םייפיצפס םימרוגב בשחתהל ילבמ םייפיצפס
:ידי לע ןייפואמ תיללכה תולגתסהה םורדניס "רקוח לש םש !יליסל סחייתהב . תכרעמב ליעפש הדרחה בלש.
י%מרד ןפואב הלוע 1חל יבצמ םע תודדומתהל +וגה תא ןיכהל םדיקפתש םינומרוהה רורחשל תיארחאש תיחומה
.תוכירד תיללכ םוריח תבוגת רמולכ לועפל תונכומו תוכירד רתיה תיילעל עייסמו ) תוכרעמ תודגנתהה בלש .
.הליגר תוליעפל תורזוחמ תויגולויזיפ 3 םורגל לוכיו תוחוכ ןדבואו םיבאשמ תולדלדיהמ האצותכ השתהה בלש .
ברב םייולתש תוערואמל םימרוג 1חל ימרוגו המואר% .ןוסיחה תכרעמ,לוכיע,םדה ילכו בלה לש ךיפה יתלב קזנל
םידליה לש תויבי%קייבוס תוסיפת,"תלוכיו,ךשמ,תויביסנ%ניא!תוערואמ לש םייפיצפס פינייפאמ םיללוכה,.םידמימ
שיש הכימתה תרעמו תודדומתה תוינמוימו םידליה לש הריהמה תוששואתהה תלוכי,תוערואמלו תויווחל שורפהו
ןב דליש ךרדה .תוחתפתהה בלשו ,דליה ליג ידי לע ,םיבחר םימרוג ידי לע םיעבקנ הלא םידממ .דליל 3 ביגמ
ןב דלימ י%מרד ןפואב הנוש תינימ תוללעתה רבעש וא ותנידמ לע םילי% תפקתהל - תא תרחא תאז שרפמש
לש ישגרה בצמה לש םיינורכ םי%ביהל הדימ התואב םיערא םי%ביהל השיגר דואמ הניש .ערואמ ותוא
סא ידב תוערפההמ קלחבו,תויר%איכיספ תוערפה הברהב תועיפומ הניש תוערפה .היגולותפוכיספו,תודרח,דליה
ןיב רשק תא גיצי אל יחכונה רקחמה םהלש תוי%נוולרה תורמל .מאסא ידהמ תורזגנלותויעבל תסחייתמ הניש מא
.היגולותפוכיספו הניש
:םיריעצ תוקונית לצא 1חל ייוסינ
רדחב יביסנ%ניא יתרגש לופי% וא,הניש תדבעמב הרזומ הניש וא,הלימ תירב ןוגכ תורודצורפ לש תועפשהה
לע וחוויד םימייוסמ םירקוח .םיריעצ תוקונית וא ודלונ התע הזש תוקונית לצא ןחבנ תוקונית לש הניש לשםידלי
.הלימ תירב רחאל התע ודלונש םיאירב םידלי לצא ה%קש הניש לש היצרופורפב תויתועמשמ תוילע
םיינוציח םייוריגמ תוקוניתה לע ןגהו יוריגה םוסחמ תא הלעה ה%קשה הנישבהיילעה,הגיסנהו רומישהש ועיצה םה
ןיב רשקה תא דעיתש םייוסמ רקוח ידי לע וחווד םימוד םיאצממ,ורגתוא הלא םיאצממש יפ לע +א .םיפסונ
היילעל םאותש םזינגרואה לש םכחותמה הלועפה ןומזתו לוזי%רוקה תמרב םייונישל םייתוגהנתהויבה םייונישה
ירסיק חותינב ודלונ התע הזש תוקוניתש ואצמ םימייוסמ םירקוח .לוזי%רוקה תמרב הדיריבו ה%קש הנישב
םיאצממ .ליגר ודלונש הלא תמועלםהייחב םהלש םינושארה תולילה יתש ךשמב הליעפ הנישב ןמז רתוי םילבמ
רושקה יגולויזיפ 1חלמ ינושמ האצותכ תוקונית לצא תורע הניש תוינבת לצא הנוש ןפואב שרפתהל םילוכי הלא
אצממב רתוי ההובג התייה יובינה תלוכי ודדמנש ןושארה םויב ודלונ התעש םידלי ןכ ומכ .הדילה יסופי%ב ינושל
.ינשה םויב לבא ודלונ התעש תוקונית לש הדידמה תמועל הז
תולגתסהה תולוכיה תולגתסהה תא בו% יכה הפקישהדילה רחאל ןושארה םויב הדידמש םיכסמ בתוכה
.רתוי רחואמ תולגתסה תולוכי אבנמ הזוודלונ התע הזש תוקונית לש תויתוגהנתהוריונה
יוריגה םוסחמ תא הלעמ הז ,"הניש! םיינוציח םייוריגמ הגיסנ ידי לע ומצע לע ןגמ י%מו%וא ןפואב דיחיהש ןויערה
תודדומתה תובקעב העיפומה הגיסנ תאז!.תוקוניתל לבגומ אל הז ,ת%לשנ יתלב המואר% וא 1חלל הבוגתכ
תרשפאמש הקומע הניש ךותל הגיסנו תוליעפה תמר תתחפהב תא%בתמש המואר% םע הליעי יתלבו תינורכ
."הקחדה ןונגנמ לש גוס הדרח תוחפ זאו תומולחה תא רוכזל אלו,הביבסב םיבאוכה םיעוריאה םע עגמ קתנל
.םיאצממ םתוא םש םג וגשוה ,המחלמ לש המואר% %סופ לש הזונגאידו האוש ילוצינ םע םינורחא םירקחמ
תוצובקה יתשב הליל י%ויסל וא הינמוסניאל תויודע ואצמנ אל הניש תדבעמבו תיבב ושענש םירקחמב & ילוצינ
,המואר% %סופ םע םיקיתו ריעהל ידכהשרדנ שער לש ההובג המר "המחלמל סחייתהב המואר% %סופ וא ,האוש
.תרוקיבה תצובקל האוושהב
לעו תומולחב תורכזה לש תיתועמשמ הדירי םהל התייה ב%יה ולגתסהש האוש ילוצינ תרוקיב תצובקל האוושהב
.הנישה לע הנגמה תרחא תי%מו%וא הלועפ תמייקש עיצמ ,מא יא רא תנשמ תוררועתה
:ןדבואו הדרפה
אל תובוגת ראית רקוח .בר ןמז התהוזו הדעות ירקיעה לפ%מהמ הדרפה לש 1חל ימרוג לש תויועמשמה
.םהירוהמ ודרפוהש תוקוניתו םיריעצ םידלי ידי לע ונגפוהש תולגתסמ
לוכי,תורשקתהב םיסחי תכרעמ לש ןואכידכ תאז הניכו,הגיסנ,"תושידא!היתפא,יכב,ןובאת ןדבוא:ןוגכ תובוגת
.ירקיעה לפ%מהמ הדירפל הבוגת קר אלו ,הלד תיתביבס הרבחמ האצותכ תויהל boelb4 תרגסמ קפיסש ימ
:תודרפה לש תובוגת שולשב ןיחבמ ,תודרשהלו תיגולויב תורשקתהל הנבהל תי%רואית . תבוגת-הסרתה8האחמ
לפ%מה רחא שופיחו"+ירחו י%ירק!תי%וקא הקוצמ8םירוסי,תוכירד רתי,ינלוק יכב דימת הניגפמ תידיימה 1חלה
.רסחה
) .עשי רסוחו הגיסנ ידי לע תנייפואמו תדרוי םידליה לש תוליעפה תמר-שואיי.
3 ירקיעה לפ%מה םע לבא ןוצרב תיארנ תיתרבחה הביבסה םע דליה לש היצקאר%ניאה-ןיינע רסוחותושידא.
.תי%פאו השידאכ תיארנ
וא םהיתומאמ ודרפוהש םיפוק .םיפוק דחוימב ,תויח לש םילדומב ושמתשה הז םוחתב תרוקיב ירקחמ רפסמ
.םיישונא תוקוניתל תומוד תויוגהנתה וניגפה םהירבחמ
הנגפוהש ןואכיד תבוגת,םילילצ תקפה ידי לע הקוצמו,תירו%ומ תוליעפ,הסיסת וללכ םהלש תוינושארה תובוגתה
בצקב םירחא םייגולויזיפ םייוניש .מא יא ראה תנשב הדיריבו תוירורעתהה רפסמבותוררועתהה ןמזב היילע ידי לע
םא ןיבש הרצקה הדרפהה הקדבנ םייוסמ רקחמב .םג ודעות תינוסיחה תכרעמו +וגה תרו%רפמ%,בלה תומיעפ
.דליה לש יתוגהנתההוריונה דוקפתה לע קוניתל
בצמב,יכבב תיתועמשמ היילע וניגפה םידליה ,"תוחא וא חא לש!תרחא הדיל תובקעב וזפשוא םהלש תוהמאהשכ
ויה הנישל םירושקה םירחא םיניינעמ םיאצממ .הנישב תוררועתהבו,בלה בצקב ,תוליעפה תמרב ,ילילש חור
רפסמ רחאל הרזח אמאה רשאכ .הקומע הניש לש תוכורא תופוקתב םינייפואמ ויה הלא םידלי ,םאהמ דוריפה
רבחמה .יתועמשמ ןפואב הדרי,תיבויח העפשהל היצקידניאהו,הליעפ הניש,בלה תומיעפ בצק,תוליעפה תמר ,םימי
םיקנוי לצא ואצמנש םיאצממל םג םהאיצממ תא תוושהל ןתינש ונע% םה .ןואכדל ןמיסכ הלא תובוגת שרפמ
.עשי רסח וא תוינואכד תובוגתמ תויבקע רתוי תוידימ תוינבצע תובוגת :םהיתומאמ ודרפוהש
םימדקומ םיאצממב דוגינב,"םדא ינבב!קונית םא לש הדרפהב תוידממ בר תורב%צמ תועפשה ואצמנ ןכ ומכ
יפ לע +א ."םיפוק*תויחב!קונית םא ןיב תרזוחה הדרפהה לע תורב%צמ תוילילש תועפשה והוז אל םיפוקב
ירקיעה לפ%מהמ הדרפההמ הקוצמה,דוריפל הבוגתכ םיריעצ לש תוקוצמב הדקמתה תמדקומה תורפסהש
תוחתפתהב ירקיע דיקפת תקחשמ םירוהה לשו קוניתה לש דוריפה תדרח ,תינילק %במ תדוקנמ .םג התהוז
.םיריעצ םידלי לצא הניש תוערפה תעפוהבו
תושגרו דחפו"המודכו,ה%ימב ראשהל בוריס,יכב!קוניתהמ האחמ8 הסרתהל רגיר%כ תויהל הלוכי תודרפהה
תכשוממ היצקאר%ניאמ םינזומ ולא םיימינפ םיישגר םייוניש ."תוהמאה לצא רתוי כדב! םירוהה לצא המשא
לש תועירכמ תולוכי שוכרל םילוכי םניא םידליהו העגרההו הבכשהה תעש לע םיארחא םירוההשכה%ימל ביבסמ
8האחמה תא דירוהל לוכיש יחרכה ןורתפ כדב איה םירוהה םע תפתושמ הניש .התקזחהו הניש תלחתה
תלבוקמ אל איהתפתושמה הנישה תואצות םיבר םירקמב לבא ,קוניתה תנש תא רפשלו תוקוניתה לש הסרתהה
אל לבא םידליה לש הנישה תויעב תא תאכדמ ינמז ןפואב תפתושמ הנישש םיעיצמ םירקוח יללכ ןפואב .םירוהל
.הלא תויעבל ןורתפכ
תועפשה ואצמנ קוניתה לש רדחב םירוה לש הניש ןמז תלבגהו,תיבי%קייבוא הניש רו%ינב תוברעתה רקחמב
.םהלש הנישה תויעב תא רתפו תוקוניתל תודדועמ
:םירבחמו םיחאמ תודרפיה ידי לע תמלשנירקיעה לפ%מל םהלש תמדקומה תורשקתהה,םילדג םידלישכ
.םירבחלו םיחאל תורשקתה
.םיריעצל 1יחלמ םרוגכ םירבחמ תודרפהש הארה םינוילע םיקנויו שונא ינב לע רקחמ
ןיב תודרפהב ואצמנש הלאל המודב םייגולוכיספ םייונישו,תינבצע תוגהנתה תוללוכ תופתושמ תובוגת לש תוינבת
.קוניתל םא
םע יזיפה רשקב,תילולימה תרושקתב ,הדרחב היילע האצמנ ןגב םידלי רדחב תו%ועפו תוקונית לש יוסינב
.סיסבה תפוקתל האוושהב ,םידומילה םויס ירחאו ינפלש תועובשב היז%נפ יקחשמב לדבהו ,הביבסה
תומכב הדיריו,יכב יפקתהב היילע,תוליעפה תמרב היילע ידי לע ונייפוא םידליה לש תויתוגהנתהויבה תובוגתה
.םיירהצב הנישה
1חל ימרוג .םירבחהמ תודרפהה דבלמ םירחא םיבר םייתועמשמ םיאשונ תברעמ השדח התיכל רבעמ תפוקת
הביבסהו םירוהה תויפיצו,תרכומ הביבס"םירומ! םייתועמשמ םירגובממ תודרפיה םיללוכ םירחא םילאיצנ%ופ
לצא חינזהלו היגולותפוכיספב וא תמדקומה תודליב תודרפהה דיקפת תא שיגדהל איה םימעפל היי%נה .רגבתהל
םהלש תועפשההו תודרפהה תא םיגדמ אבה הרקמה .םירגובמו,םירגבתמ ,תילמרונ תוחתפתה םע םילודג םידלי
.םירגבתמ לש הניש לע
:אמגודל הרקמ תב תרגבתמ הדניל .2 .םדרהל תלוכי יא היתונולת בקע הניש תוערפהל זכרמל הצלמוה ,
ינפל םדרהל הלכי אל איההיצמאמ לכ תורמלש החוויד הדניל $ וא ' איה,הלש הנישה יישק תורמל .רקוב תונפל
+שח יתיב +רגי%קא .ןהילע הריהצה איהש תונולתל הרושק ללכ ךרדבש תימוי תופייע וא תושישת לע החוויד אל
ןיב הכירצ הדניל תוליל רפסמש 3& -ל $& איהשכ תידיימ %עמכ תמדרנ איה םירחא תולילבו םדרהל ידכ תוקד
ןיב תררועתמ איה הרקמ לכב הלא תולילב .ה%ימל תכלוה $ -ל ' ןיב לש הפוקתל הרע תראשנ איהו רקוב תונפל
)& ל $& ידי לע ונייפוא תולקב המדרנ איהש תולילבש אצמנ ןויארה ךשמהב .ןושיל בוש הרזח איהש ינפל תוקד
תורושק ויהש ןהיתש,הרקיב התוחאש יתמ .יאבצ תורשל תיבה תא הבזע הנורחאלש הלודגה התוחא לש םירוקיב
,תומדרהב םיישק התווח הדניל,הרדענ התוחאשכ תולילב .ומדרנש דע וז לש וז תרבחמ ונהנו וחחוש תישגר קזח
התוחאמ תודרפהה לש 1חלה לע הנבה הגשוה הנורחאל .רקוב תונפל הררועתהש רחאל הנישה שודיחב וא
הצמיא הדניל .הדניל לש הנישה תויעב תא הרתפ העיגר תקינכ% לש השיכר הללכש הרצק י%יופרת תוברעתהו
תודרפהה אשונ תא םיגדמ הז הרקמ .קלוד וידרה תא הריאשה איה :הלש הנישה תכינח ךילהתל השדח הרבח
רשק חוויד םירגבתמ לצא הובג דוקפתו הכלהכ תולגתסה הנשי םירחא םירבדב םא וליפא הנישה לע עיפשמכ
.תורגבתהב הנישב םיישקל תודידבה תשוחתב היילע ןיב
:ןדבוא לש תועפשהל תובר םיכרדב המוד בצעו רעצ לש תבוגתו םירחא לע ןדבוא לש תועפשהה
לובסל םילוכי ,תוביציו תססובמ ימצע תשוחת םע ,םירגובמ םידלי .םיריעצ םידלי לצא דחוימב,הדרפה8תודדרפה
לוכשו רעצ לע תורפסה .בורקב שחרתהל דמוע ןדבואש ועדי םאש יפכ תודרפהל ביגהל ילבמ הכורא תודרפיה
םיינילק םירקמ .ודעות הניש תויעבש יפ לע +א ,תורע הניש תעפות לש םיי%מ%סיס םירקחמב הרסח םידלי לצא
תא 1מאלו תוומה ןויער תא ןיבהל םצמאמו םידליה לש םיימינפה םייבי%נגוקה םיכילהתה תא רתוי םישיחממ כדב
תב הדלי לש הרקמ ראתמ י%ילאנוכיספ %ביה .ןדבואה ' הלש 1מאממ האצותכ השרופש הניש תערפה החתיפש
תב הדלי .תוומה גשומ תא ןיבהל 3.' םידלי השיש לש הרקמ הרותפ אל רעצ תבוגת בקע הניש תויעבמ הלבסש
ירקיע דיקפת קחשמ תוומל הניש ןיב רשקה .בורק רבח לש וא תוומה םע שגפמ בקע הנישל תויבופ תובוגת םע
.הלא םיינילק םירקחמ תואצותבו תוחתפתהב
:תי%מואר% %סופ קחד תערפה תויעב בקע הניש תוערפה תדבעמל עיגה יצחו םייתנש ןב דלי ינד :המגודל הרקמ
לש הנישה תליחתש וחוויד םירוהה .יכבו,דחפ,הליל י%ויסב התוולו תע%וקמ דואמ התייה ינד לש הנישה .הניש
לש רצחה תניגב קחשל ומיא ידי לע בזענ דליה .השק עצפנ אוהו הנורחאל השחרתהש בכר תנואת בקע ינד
רחאל ררחושו חומ עוזעז לש םילק םינמיס םע זפשוא דליה .בלכ ידי לע סרדנו שיבכה תא הצחש רחאל,תיבה
תיבה תביזע תברעמש היצאו%יס לכמ יבופ דואמ היה אוה .תודרפיה תדרחוםייניצר םידחפ חתיפ ינד .םימי רפסמ
ו%קנ םירוהה .הנואתל םירושקה תולוק תקפה םע הנישב תוירורעתה תכראה לע וחוויד םירוהה .שיבכ תייצח וא
תויעב לע העיבצהו םירוהה יחוויד תא הרשיא +רגי%קאה תכרעה .התהוזש תוליעי אלל לבא ,תפתושמ הנישב
לופי%ב ודקמתהו ,"הפירח!תי%וקא תי%מואר% %סופ קחד תערפה חתיפ דליהש התייה הזונגאידה .תורומח הניש
תוגהנתהב יתועמשמ רופיש וחוויד םירוההו היפרתל ביגה דליה .וירוה םע דחי דליה לש חוו% רצק י%יופרתוכיספ
הפירח8תי%וקא המואר% לש +קיהה תדימ תא השיחממ דליה לש הנישה תוערפה לש הרמוחה .ולש הנישה
תיזכרמ הזונגאיד םה םיתעובמ תומולחו הניש תוערפה מא סא ידה יפל .ולש הניש תורעה תכרעמ תא השבישש
+ושח תויהל דיחיה לע,תי%מואר% %סופ קחד תערפה םע ןחבואמ תויהל ידכ .תי%מואר% %סופ קחד תערפהל
.תנבצועמ,תרעסנ תוגהנתה וא,דחפ תבוגת ןיגפהלו ,העיצפ וא ,ןדבוא,תוומ לש םויא לש היווח,י%מואר% עוריאל
םידיר%מ תומולח םיללוכש הזונגאידה לש ןויר%ירקל +סונבש םייבקע םיימו%פמיס לש המישר תמייק +סונב
קחד תערפהל ןמיסכ םירגובמ לצא הניש תוערפה .תוכירד רתיו ,רע ראשהל וא םדרהלב ישוק ,"הליל י%ויס!
תוררועה תמרב היילע וא תוכירד רתי הז תי%מואר% %סופ קחד תערפה לש ירקיע ביכרמ .תי%מואר% %סופ
.הסיסתו
:המואר% םע םידלי לצא הניש יישקו תוכירד רתי לש ליבקמב רבסהל תוי%רואת תוחנה רפסמ םנשי . רתי.
תגציימש,הניש תל%במ ןכלו ,בורקב שחרתהל תדמועש הנכסל תיתוגהנתה ויב תיתולגתסה הבוגת תאז תוכירד
.תינויצולובא הניחבמ תנכוסמש,תוכירד רתיל תדגונמ תוגהנתה
) הניש תעינמו תוכירד רתי לש תויסקודרפ תובוגתל ליבוהל תולוכי תוי%מואר% תויווחמ האצותכ הניש תוערפה.
.םידלי לצא
3 ידי לע יאמצע ןפואב םיעפשומ םהש תוכירד רתיו הניש לש םייתוגהנתהוריונ םידרפומ8םילדבומ םיביתנ םימייק.
.1חל
:תודליב תוללעתהל תורושקה תוי%מואר% תויווח םיבר םידלי םילבוסש תוצופנה תוי%מואר%ה תויווחהמ תחא
רידגהל .דליה תחנזהו תוללעתה םירכומ םירגובמ ידי לע וא,םהלש םיירקעה םילפ%מה ידי לע בורל תמרגנ
תומרונ ידי לע םיעבקנ תושגרב תוללעתהו,יזיפ,ןימ :ןוגכ תועפותו,דואמ השק המישמ תאז תודליב תוללעתה
תוליעפל הרושקה וא תינימ תוליעפכ תרדגומ כדב תינימ תוללעתה ינרדומה יברעמה םלועב .תובחרנ תויתרבח
יכ הרדגהל רתוי הברה השק תיזיפ תוללעתה .דליהמ יתועמשמ ןפואב רגובמש רגובמל דלי ןיב תשחרתמה תינימ
השענש קזנו,באכ םיללוכ םילבוקמ אל םירחא םיעצמא .םיינפוג םישנועל תיתרבח הלבק לולשל תבייח איה
השק וליפא החנזהה םוחת .תיזיפ תוללעתהל םיבשחנ ,האכה,שאב וא ילכב ושמתשה םה םא ןיב דליל הנווכב
םי%רדנ%ס דליל תתל ריבס8תעדה לע לבקתמ פואב לשכנ ירקיעה לפ%מה רשאכ הרוק הזו הרדגהל רתוי
.דליל תונימזו ןוח%ב,תואירב,הלכאה:ןוגכ דליל הגאד לש םיילמינימ
תויצקאר%ניא לש יתרבחה שוריפה םיבר םירקמבש הז תודליב תוללעתה לש תואצותה תנבהל רחא םוסחמ
.דליה לש תויבי%קייבוסה תויווחהמ הנוש ירמגל הז ברועמ היה דליה םהבש תועגופ
.ופוג תומלש לוליח וא,יביסרגא ןובלע רשאמ תורגמכ וא תומיענכ תוינימ תולועפ רפסמ תווחל לוכי דליה:אמגודל
כדב תולוכי הלאה תןוילילשה תועפשהה .תורפסב ודעות תיזיפו תינימ תוללעתה לש תודגונמ תואצות הברה
תיפיצפס םירושקו םירזוחו םייבקע דואמש הלא םה תויפוסה תואצותה .תויפיצפס אלו תויפיצפס תועפשה תויהל
.תוללעתהל
ןיינעב תויביססבואו תורזוחןוגכ תותואנ אל תוינימ תויוגהנתה רתוי םיארמ םידליב תינימ תוללעתה המגודל
תוגהנתה םיגיצמ תיזיפ תוללעתה ורבעש םידלי .תורקפומו תותפמ תוינימ תויוגהנתהו ינימ עדיו תוינימ תויולועפוןימ
חיצנהל םי%ונ םידליה תיזיפ םגו תינימ תוללעתה לש םוחתב .תונברוקל םירחא םידלי םיכפוהו תיביסרגא
םייבקע תוחפכ םיארנ תוללעתה ורבעש םידלי לע תויפיצפס אל תועפשה .תונברוקכ םגו עשפ לש םג תויוגהנתה
תוערפהש ןמזב,םיריעצ םידליבו תוקוניתב תופתושמ רתוי תויתוגהנתהו תוי%מוס תוערפה .ליגב םייולת רתויו
םהל שיש םירגובמ םידליב תופתושמ רתוי ךכל תורושקה תוערפהו הכומנ תימצע הכרעה,הדרח,ןואכד,ןוגכ
םימו%פמיס הברה םע םירושק םהש ללגב םייפיצפס אלכ םירדגומ הלא םיימו%פמיס .תירואת הסיפת8תלוכי
תוערפה,תויפיצפס אלה תועפשהה ךותב תודליב תוללעתהל םימרוגה תא םיסחיימ אל לבא םייגולותפוכיספ
םייוסמ רקוח .תינימ תוללעתה ורבעש הלא דחוימב,תוללעתה ורבעש םידליל תוצופנ יכה תובוגתכ תוארנ הניש
.תוינפוג תוי%מוס תועפותו,ינפוג יומיד לע תודליב תוללעתה לש תודגונמה תועפשהה תא שיגדמ
יומידה דגנכ תופלחומ תויהל תולוכי תוינפוג תוי%מוסה תועפותהמ הברה הז רקוח לש תי%רואתה תרגסמה יפל
תוללעתה דחוימבו םידליב תוללעתה לש םירקמ הברה +סונב .ופוג תא לליחש םדא ידי לע ללוחש רחאל ינפוגה
ורבעש םידלי לצא הניש תוערפהש העיצמ תרחא תרקוח .ךשוחב וא ה%ימב םדבל ויה םהשכ ושחרתה תינימ
םיכירצ םהשו תיתוחי%ב אל תוגהנתה תאז הנישש םהלש הקומעה השוחתלתסחוימ תויהל הלוכי תוללעתה
.ןמזה לכ םמצע לע ןגהלו םיכורד ראשהל
הניש וכירעה םימייוסמ םירקוח:אמגודל תיבב םירוה לש הניש תודידמ לש םיחוויד לע וכמתסה םירקחמה בור
.תורומח תוערפומ תויר%איכיספ תוערפה םע םיזפשואמ םידליב םירחא םיי%מוס םיאשונו
םידלי לש םירוה תמועל תוינמוסרפ רתוי וחוויד תינימ תוללעתה ורבעש םידלי לש םיירקיע םילפ%מ וא םירוה
.תוללעתה ורבע אלש וא תיזיפ תוללעתה בקע וזפשואש
ןפואב .הניש יישק לש הכומנ תורידת קר וגיצהו ,תונחבומ יתלב ויה תוצובקה,םילוח תיבב ופצנ הלא םידלי רשאכ
.תורחאה תוצובקה תמועל "המוק יכומנ!םינ%ק יתועמשמ ןפואב ויה תינימ תוללעתה ורבעש םידלי ןיינעמ
תא תוררועמ הניש תוערפהש תורשפאה תא הלעמו הקומעה הנישב רקיעב שרפומ הלידגה ןומרוה השעמל
לוכי אל הז לבא תוללעתה ורבעש םידליב הלידגה ןומרוה שרפומ תוחפו הקומע הניש תוחפ שי יכ הלידגב בוכיעה
.םיאצממ ידי לע רישי ןפואב ךמתנ תויהל
םע +תושמ י%סי%%סו יפרגומד ןויפיא ילעב םילוח תיבב םיזפשואמה םידלי וכירעה םירקוחה בקוע רקחמב
תוגהנתה תויעב תורמל,הקלחמב בו% ונשי םידליה,םימדוק םיאצממב .ירו%לובמא הניש רקחמב +רגי%קא
גוריד םע תרשוקמ התייה ,הרקמ לכב,"תע%וקמ הניש רתוי!הכומנ הניש יזוחא .תי%מואר% הירו%סיהו תורומח
לע וחווד תוימינפ תוי%נו הניש תויעב ןיב רשקה .הכומנ תימצע הכרעה,הווקת רסוחב,ןואכידב םידליה לש ימצע
תוגהנתה תויעב םע רקיעב תורושק הניש תויעבש וקיסה םה .םיילמרונ רפס תיב ידלי לצא םימייוסמ םירקוח ידי
.םיינוציח תמועל םיימינפ םייגולותפוכיספ םידממ םע
הניש יזוחאו,הניש יזוחא לש םיכומנ םיבאשמ םהל ויה תיזיפ תוללעתה ורבעש םידליה תצובקש אצמנ ןכ ומכ
תיזיפ תוללעתה ורבעו,תינימ תוללעתה ורבע,תוללעתה ורבע אל!תורחא תוצובקל האוושהב,ודדמנש ה%קש
."תינימו
:המחלמו ןוסא לש 1חל ופשחנש םיקדבנ םע המואר%לו 1חלל הרושקה העפותה תא ןיבהל הסנמ רקחמה
.הלא םיצחלל
.ןוסאו המחלמ ילוצינ לצא החיכש העפותכ הליל י%ויסו הניש תוערפהש םיחוודמ םירקחמ רפסמ
:המחלמ
םידלי תובוגת לע תקולחמב היונש תורפסהש וארה ,םידלי לצא המחלמ יצחלל סחייתמה ןורחאה רקחמב
.המחלמ לש םיצחלל
בקע ילוא!1חלה תועפשה תא ןתמל םילוכיתיתולגתסה תושימגו תיבי%נגוק תולשב ירסחש םידליש ועיצה םה
."הנבהה רסוח
ןחבנ הנישה אשונ רשאכ .םידליה לע ןוסאה לש הרישיה הפישחל תישממה הברקה תמר הז רחא בושח אשונ
תוליעפ לש םוקמ תא ובזעש םידליש וחוויד םימייוסמ םירקוח .%קילפנוקב םיאצממה ,1חלו המחלמ רשקהב
עיצמ רבחמה .הלא תומוקמב רוגל וכישמהש םידליל האוושהב הליל י%ויס תוחפ םהל היהן רתוי ונשי רור%ה
רישי ןפואב ופשחנש םידלי .אכדמ תודדומתה ןפוא וחתיפ המחלמ ימויאל תובורק םיתיעל ופשחנש םידליש
רור% תפקתה לש תואצותה תא ורקח םימייוסמ םירקוח .תולגתסהב םיישק םהל שי,תי%מואר% רור% תפקתהל
לצא 52 ךשמב הבורע ינבכ וקזחוהש םילארשי םידלי .2 רשאכ רורחש עצבמב םייתסהש תועש )) ו וגרהנ 2&
,הינמוסניאמ דימתמ ןפואב ולבס םהש אצמנ םידליה לש םירוגמ יתב השולש לש הכרעהב ןכמ רחאל .ועצפנ
םידליה תניש תא ןחבש המחלמה 1חל לש תועפשה לש ןורחא רקחמב .תורחא תוי%מוסוכיספ תויעבו ,הליל י%ויס
המידקהש הרהזא ןמיס ידי לע הרהזוה הייסולכואה .םילי% ידי לע הפקתוה לארשישכ המחלמ ןמזב םילארשיה
תימיכ הפקתה דגנ הכיסמ םישלו הסחמ %לקמל סנכהל וכרדוה םהו תוקד שמחל הקד ןיב הפקתהה תא
ןאכמ! הנישל רישי ןפואב תורושק ויה ןכלו תולילב ושחרתה תופקתהה בור +סונב ."1רפמה תמחלמ לע םירבדמ!
םיצילמה םיאנתה בקע יתועמשמ ןפואב הנישב תוערפה ויהיש יופצ היה הז ."ךשמהב םהילא עיגנש הנישה תויעב
לש הנישה ,ןושארה רקחמב .המחלמה לש 2. ירחא םימי רפסמו המחלמה ינפל םישדוח רפסמ הדדמנ תו%ועפ
ינשה רקחמב .ואצמנ הנישה תוכיאב וא הנישה תרגשב םייתועמשמ םייוניש אלל .תוהמא יחוויד יפ לע המחלמה
לש הנישה תא ךירעהל ידכ +רגי%קאב ושמתשה '' דעית +רגי%קאה .המחלמה ןמזב רפס תיב ליג ידלי
אלל הפקתהה רחאל רצק ןמז הנישה תא שדחל ולכי םידליה לבא,םילי%ה תפקתהמ האצותכ תוירורעתה
הכימת אצמו אצמנש םידליה לש הריהמה תוששואתהה תלוכימ עתפומ היה רבחמה .חוו% תוקיחרמ תועפשה
לש םיבי%קייבוא םיאצממ אלל הנישל סחייתהב תונולת לש ההובג תוחיכש וגיצהש םירגובמ לש םימוד םיאצממב
פיבהוא םילארשיה יכ ילוא!.םילי%ה תפקתה לש הקעזאהמ האצותכ תויעגר תויורורעתהל רבעמ הניש תוערפה
."יתעדל,ןנולתהל
:ןוסא
השק ועצפנ םידלי ינשו גרהנ דחא דלי רשאכ קרב תפיקת לש הידגר% לש תאצות תא וארה םירחא םירקוח
.לגרודכ קחשמ ןמזב
לצא תויתועמשמ תוי%מוסו הניש תויעב וחוויד םה )- .הזה י%מואר%ה עוריאל ופשחנש םידלי
הניש ןוגכ תויפיצפס הניש תויעבו םיעוריאל הגאד לש תובגת גוריד ןיב תיתועמשמ היצלרוק לע םג חוויד רבחמה
.ןושיל תכלל בוריסו,הרידס אל הנישל הכילה תעש,םדרהלב ישוק,תובר תוירורעתה,,תינבצע
תויוגהנתה,הגאד לש תושגר םע הלא הז םידליה לש תושיגר רתויה תובוגתהמ קלחש תועיצמ הלאה תויצלרוקה
.םימו%פמיסו,תולגתסמ אל
מ רתוי!םיחיכש יכה םימו%פמיסה ויה ,דבל ןושיל וא ה%ימל תכלל בוריס דחוימב,הניש תויעב '&7 לצא
םירוהה ידי לע חוודש,"םידליה
ולכי םידליה וניגפהש תויפיצפסה הניש תויעבה,תודרפיה יישק וניגפה םידליהמ הברהש הדבועב בשחתהב
רגיר%כ תודרפיה תדרח וא דבל תויהל לש דחפכ שרפתהל
.ןוסאה ידי לע הרמחוה וא
ללכש רחא +יקמ רקחמ .'- .םרפס תיב ןגב +לצ תפיקת רחאל םידלי רפס יב ידימלת
ו גרהנ דחא דלי .3 .ורונש םירחא הברהו,ועצפנ
.עוראל הפישחה לש הברקה תמרו תי%מואר% וסופ קחד תבוגת ןיב םירישי םירשק דעית רבחמה ןיינעמ ןפואב
-ש ןאכמ 44..7 ו הניש תויעב לע וחוויד הפקתהה ןמזב רפסה תיב רצחב ויהש םידליהמ 2).-7 לע וחוויד
ל האוושהב ,םיער תומולח ''.27 רתויו הפקתהה ןמזב רפסה תיב רצחב ויה אל לבא רפסה תיבב ויהש םידלי
םיניינעמ םירחא םיאצממ .השפוחב ויהש וא הפקתהה ינפל קוידב רפסה תיב תא ובזעש םידלי לש ךומנ זוחא
רשק עיצמש המ ,תוינרדוח תובשחמ ,תודקמתהבו זוכירב ישוק,םיער תומולח,הניש תוערפה ויה הז רקחמ לש
.ימוימויה דוקפתב םיישקל הניש תוערפה תבוגת ןיב יתועמשמ
%סופ לש םימו%פמיסה לש היגולוימדיפאה תא וכירעה םה הניילורקב רפס תיבב םידלי לש לודג רקחמב
לש תומכה .םהניב המוד הנישב םיישק לש תומכ לש ןמזב,םיער תומולח לע וחוויד םינבמ רתוי תונב .המואר%
םיריעצ םידליש רמואש המ,ליגה היילעה םע הדרי "תוי%מוס תונולת ומכ! םיער תומולחו הנישב םיישק לע םיחוויד
.הלא םיישקל םיעיגפ םישיגר רתוי
:הנישו 1חל ןיב רשקה לע בורק %במ
ת%לוב יכה איה הניש תורע תכרעמש איה םידלי לצא המואר%ו 1חל לש תורפסהמ הנושארה הקזחה תומשרתהה
.הבושחו
:םיחותפ ורתונה םיאשונו תונקסמ הלעמ בורק %במ
. ליבקמב םימייקו המואר%ו 1חל לש תוצופנ יכה תויפיצפס אלה תואצותה ןיב םה תומולחבו הנישב תוערפה.
."ןימ ןברוק בקע תינימ תוגהנתה וא ןוסא,דחפןוגכ! תויפיצפס תויוח תואצותל
) 1חל םרוגל הבוגתכ"הליל י%ויס דחוימב!,תוינמוסרפו,הנישב דחפב היילע,הניש תוערפה ודעיתש םירקחמה בור.
.יפיצפסה םעב%ב בשחתהל ילבמ,תוי%מואר% תויווחלו
.הלא תויווח רחאל הקומע הנישב רופיש ודעית ,הרקמ לכב ,םירקחמ רפסמ
3 .םמצע םידליה ידי לע וא םירוה לש םייבי%קייבוס םיחוויד לע םיססובמ הז םוחתב םירקחמה בור .
$ תכלל בוריס תמועל תוינמוסרפ:ןוגכ! הניש תויעב ןיב יפיצפס לדבה ואצמ אלש וחוויד םירקחמה בור .
.המילחה תעפותו הניש ןיב וניחבה םהמ הברהש יפ לע +א,"ןושיל
' ךירעהל ידכ תויבי%קייבוא תוקינכ% םיקיסעמש םירקחמל ןוכנ דחוימב הז.םייבקע אל כדב םירקחמה תואצות.
.הניש
2 .הניש לש תיבי%קייבוא הדידמ +קשמ אל כדב הניש יישק חוויד.
דצמ :1חל יבצמל תורע הניש תכרעמה לש תודדומתה ינפוא ינש +ייוזמ ןפואב תומייק תי%רואת %במ תדוקנמ
תוליעפו ,הניש ידודנ ,תוחור תרעס ,הדרחל ליבומ 1חל רשאכ :תיתוגהנתה ויב שדח 1חל עוריאל הבוגת הז ,דחא
הרימשב הערפהו תוינמוסרפ עיפוהל תולוכיוםדרהלו עגרהל תלוכיל תדגונמש תי%תפמיסה תכרעמה לש תרבגומ
ב רבודמ הנישה +צר לע t=rn on
א%בתהל הלוכיו המואר% םע הליעי יתלבו תינורכ תודדומתה תובקעב העיפומ ינורכ 1חל עוריאל הבוגת ינש דצמ
אל ,הביבסב םיבאוכה םיעוריאה םע עגמ קתנל תרשפאמה הקומע הניש ךותל הגיסנהו תוליעפה תמר תתחפהב
ינפמ 1חלהמ הנגה ,הנגה ןונגנמכ הניש ריבגמ 1חל הקחדה ןונגנמ לש גוס ,הדרח תוחפ ךכו תומולח רוכזל
.םיפסונ םייוריג
S9Q8 o
םוחתב םישגנתמהו םילסקודרפה םיאצממהמ הברה ריבסהל םילוכי הלא םידגונמ םינוויכ 8 תוי%נ יתשב רבודמ
.הז
הארנש יפכ 1חל תבוגת לש יעב% ךלהמ םע םייבקע םה 1חלל הבוגתכ הנישב ודעות יתנייצש הלא תובוגת
תויח ירקחמב
השיכרל קבאמו ,הסרתה,האחמ,,תויבי%קאב הילע,,תוחור תרעסב היילע כדב איה 1חל תבוגתב ןושארה בלשה
םע ,תויבי%קאב הדירי לש בלש ידי לע +לחומש שדח 1חל עוריאל הבוגתה לע תמלוה ה%ילש שדחמ
.עשי רסוחו ןואכד לש םינמיסו,הגיסנ
לש תורחא תובי%קפסרפ םע םג םייבקע יתרכזהש 1חל יבצמל תורע הניש תכרעמה לש תודדומתה ינפואה ינש
היווח דחא סופי%:תוי%מואר% תויווח יתש ןיב הניחבה ,תודליב המואר% לע רקחמב תרקוח .תודלי תומואר%
.תוקיתע תושק תוי%מואר% תויווחמ האצותכ תומואר% ינש סופי%,"עורא! דיחי,תימואתפ הכממ האצותכ תי%מואר%
ידי לע ןייפואמ דחא סופי%ש ןמזב הז תוי%מואר% תויווח לש םייתש סופי%ל דחא סופי% ןיב תונחבההמ תחא
לש הבוגתה תא תמלוהש תוכירדו דחפ לש הקזח השוחתו עורה לש ןורכזב םי%רפב ואולמב 8QRN ON .
גוסמ תויווח סופי% ) תבוגתל המיאתמש היצאיצוסידו ימצע קותינ ,השחכהל תוליבומ S9Q8 O,, .
יסחי ןפואב אוה רשקה יולת םידלי רקחמב דחוימב םידלי לש הנישש אוה תובושח תויועמשמ םע רחא אצממ
ןכא םהלש הנישהש יפ לע +א,הבו% הנישל איבמש המ,םילוח תיב וא הדבעמ ןוגכ תיתוחי%ב הביבסב יכ חו%ב
.הציחלמ הביבסב תערפומ
.תונומאו תויפיצ ידי לע תוועמ תויהל לוכי ירוהו יבי%קייבוס עדי
סחיב 1חלב םיזגהל היי%נה .1חל יאנת תחת הנישה תעפות לש הכרעהב םייבי%קייבוא היהי םייעב% םירקחמ
.תויפיצ בקע וא עדיב חיכשה רשקה בקע תמייק תויהל הלוכי המילחו הנישל
םרגש םייתוגהנתהויב וא םיישגר םינייפאמ לע ו%לתשה הניש תוערפה וחתיפש םידליש ועיצה םירקחמ רפסמ
.הז םוחתב תועיגפל
תוערפה תוחתפתהב היילעה תא ריבסהל םילוכיש םינייפאמהמ דחא אוה "תויבי%קארב היילע!ךומנ םישוח +ס
.הנישה
1יחלמ יוסינל הבוגתכ "לוזי%רוקה תמר! תוררועה תמרו םידלי לש תויגולויזיפ תובוגת ןיב יתועמשמ רשק אצמנ
תועיגפל סחייתהב 1חל לש תורשפא עיצמ םהלש רקחמה .םהירוה ידי לע חוודש יפכ תוינמוסרפ תעפוהו
.םילודג םידלימ הניש יישקמ רתוי ולבס םיריעצ םידלי יללכ ןפואב תוינמוסרפ לע חוויד םע םידלי לצא תיגולויזיפ
.םידלי לצא הניש יישק ררועש םיבר םירו%קידניא םימייק,תינילק %במ תדוקנמ
.1חל ימרוג םיבצמל תונשה תורדרדהל םיעיגפ ןיידע ורתפנ הנישה תויעבו ולפו%ש םידלי +סונב
.הניש תוערפה תוחתפתהל םרוגו ן%בה לע ןשי דליה תא השועש דיחיה לש יסיסבה יתוגהנתהויבה ןייפאמה
רמאמ 33 הדש %םידלי ברקב הנישו המוארט (סרטס –
תושיגר ןניה הנישהו המילחה תועפותש הדבועהמ לחה ידמימ ברו בכרומ וניה הנישו סר%ס ןיבש רשקה :ריצקת
םייתועמשמ םידחפו תודרח תולעהל םילולע הנישל םירושקה םיאשונ .סר%סו הניש לש היגולוכיספלו היגולויזיפל
וא הניש רסוח לש תואצותו הניש תוערפה ,+סונב .םהייחב יתועמשמ סר%ס םרוג םיווהמ ןכלו םיבר םידלי ברקב
.םימיאתמ םיבאשמ תושרודו סר%סל יתועמשמ רוקמ תויהל תוכפוה םויה ךלהמב תושישתו הניש ךסח
םירקחממ ולוע ןהש יפכ תורע # הניש יסופד לע המואר%ו חתמ תויווח לש תועפשהב קר דקמתמ הז רמאמ
.תינילק תורפסו
המוארטו סרטס תרד"ה
םיעוריאכ םתוא םירידגמו תיאופרהו תיגולוכיספה תורפסה תא םישמשמ רשא םיגשומ םה המואר%ו סר%ס
רמשל תנמ לע םדאה לש ודיצמ תינלגתס הבוגת וא תדחוימ תוגהנתה םיכירצמה םויא וא יתועמשמ יוניש ,םיגירח
.יגולוכיספה ןוזיאה תא
.םוחתב יתועמשמ לובלב םייק ןיידע אשונב בר רקחמ תורמל .םויא וא יונישל רגיר% הווהמה עוריא וניה סר%סה
םיחיכש םיביכרמ המכמ תבכרומ סר%סל תינלגתסה הבוגתה יכ ןימאמ ,הז רקחמ הדשב 1ולח אוה היילס
.יפיצפסה רוסר%סל םיסחיימה םייללכו
:ב ןייפואמ יללכה יבי%פדאה םורדנסה היילס יפ לע
. . היילעל האיבמו י%מרד ןפואב הלוע תילקי%רוקונרדאה תכרעמה לש תוליעפה וב # הקעזאה בלש
.תלועפל תונכומו תוליעפב
) . .ורמשלו ןוזיאה תא שדחמ גישהל םדאה לש ןויסינה תא גציימ # תודגנתהה בלש
3 . ,בלה תוכרעמל ךיפה יתלב קזנ םרוגו תולגתסהה תויגרנא לש יוציממ םרגנה # תושישתה בלש
.0וכו ןוסיחה ,לוכיעה
,הניש # תורע תוערפה ,תושישת ,תוליעפ # החונמ ירוזחמ לש תויסופי% אל תופולח ,היילס לש הדובעה תרגסמב
.יללכה "ינלגתס! יבי%פדאה םורדנסב םייפיצפס אל םינייפאמ תוגציימ
לש םייפיצפס םינייפאמ םיללוכה םינווגמו םיבר םידמימב םייולת עוריא לש סר%סה וא המואר%ה לש םי%קפאה
ותונשרפו דליה לש תיבי%קייבוסה הנבהה ,"אל וא יופצ אוה םאה ,וכשמ ,עוריאה תויביסנ%ניא ןוגכ! עוריאה
.ולש הכימתה תוכרעמו ולש הלועפה +ותיש תולוכי ,עוריאל
ןב הב ךרדה .אצמנ אוה וב יתוחתפתהה בלשהו דליה ליג פע הבר הדימב םיעבקנ םניה ולא םידמימ 3 ביגי
ה ןב ויחא הב ךרדהמ דאמ הנוש וב תינימ תוללעתה לש ןויסינ וא ולש הנידמה לע הפקתה סופתיו - סופתי
.ולא םיעוריא
ויתודרח ,ויתויפיצ ,דליה לש ישגרה ובצמ לש םיינמז וא םיעובק םי%קפסאל דאמ שיגר רבד איה הניש
.תויגולותפוכיספו
ב תוערפההמ המכבו תויר%איכיספ תוערפה הברהב תועיפומ הניש תוערפה "SM .ןחבאמ ןויר%ירק תווהמו
.תויגולותפוכיספל הניש ןיב םירשק לע עיבצמ אל יחכונה רמאמה ,םהלש תוי%נוולרה +א לע
תוטוע!ב )ייוסינ סרטס)
ןוגכ תורודצורפ לש תועפשה .םיילאיצנ%ופ םירוסר%סכ םיבשחנ םיחוור םילופי% וא םדא ישעמ תויצלופינמ המכ
.תו%ועפו םידולי לע ורקחנ ןוימ רדחב תוחא לש יתרגיש לופי% וא הניש תדבעמב החותמ הניש ,הלימ תירב
םה .הלימה תירב ךלהמב םיאירב םידוליב ה%קש הניש לש היצרופורפב תיתועמשמ הילע לע וחוויד ויתימעו דמה
תפסותמ %ועפה לע הנגמו יוריגל רוסחמ תרצוי ה%קשה הנישב הילעה ,הגיסנ -רומיש תרעשהל םאתהבש ועיצה
רשא ויתימעו רנוג יע וחווד םימוד םיאצממ ורגתוא ולא םיאצממש תורמל ."סר%סה רוקמ! יוריגל תינוציח
םכחותמ ןמז ביכרמ לש לועפת ןיבל ןוזי%רוקה תומרב םייונישו יתוגהנתה-ויב בצמב םייוניש ןיב םירשק לע וחוויד
.ןוזי%רוקה תומרב הדיריו ה%קשה הנישה הילעה תא הוותמה
ךלהמב הליעפ הנישב ןמז רתוי םילבמ ירסיק חותינב םידלונ רשא םידולי יכ ואצמ ויתימעו הדש ,הנוש תיוזמ
םיאצממ .ןמו%ו ןמגידורפ יע וחווד םימוד םיאצממ .הליגר הדילב ודלונש ולא תמועל םהייחל םינושארה םיימויה
םיגוסה ינשל ךיישה הנוש יגולויזיפ סר%סמ םימרגנה תו%ועפב תורע -הניש יסופד ןיב םילדבהכ שרפל ןתינ ולא
.הדילה ךרד לש םינוציקה
רשאמ ןכמ רחאלש תוחתפתהה תא רתוי בו% תואבנמ דוליה לש ןושארה םויב הנישה תודידמש וחווד םה ,ןכ ומכ
לש תוידיימה תולגתסהה תולוכי תא תופקשמ ןושארה םויה לש תודידמש ונע% םה .ינשה םויב הנישה לש תודידמ
.ולש תולגתסהה תולוכי תא רתוי רחואמ תואבנמ ןכלו םחרל 1וחמ לש הציחלמהו השדחה היווחל דוליה
רוסחמה תא הריבגמ "הניש יע! םיינוציח םייוריג לש המיסח יע י%מו%וא ןפואב ומצע לע ןגי %רפהש ןויערה
.תו%ועפל קר לבגומ וניא ,המואר% וא %לשנ יתלב סר%סל הבוגתב םייוריגמ
ב םיקולה םישנא םע ינשהו האוש ילוצינ םע דחאה םינורחא םירקחמ ינשב P8S" וארנ ,המחלמל םירושקש
תחא +אב םי%ויסלו תוימוסניאל תויודע ואצמנ אל הניש תדבעמב םגו תיבב ושענש תוקידבב .םימוד םיאצממ
ב םיקולה תא ריעהל ידכ ושרדנ שער לש רתוי תוהובג תומר .תוצובקהמ P8S" האוושהב .הרקבה תצובק תמועל
תנשמ תוררועתה תעב םולחב רכזיהל תלוכי תוחפ שי ב%יה ולגתסהש האושה ילוצינל הרקבה תצובקל REM ,
.הנישה ךלהמב י%מו%וא הנגה םוסחמ השורפ תלוכיב וז הדירי
ןדבואו הדר!ה
.תודרשיהב םדא ינבו חעב רובע םייגולויב ןהו םיישגיר ןה םיי%ירק םיכרצ םה רשקו תורשקיה ) דוסיה תוחנהמ
:הז בלשב תוי%נוולר יבלוב לש
- רשא הנכסבש ולאל יתועמשמ 1חל םורגלו םויאכ תווחיהל הלוכי תורשקתהה יסחיב הערפה לכ
.הכימתו הנגה לש ירקיע רוקמ ודביא
- .תורשקתהה תויומד רחא שופיחבו תורשקתהב ךרוצה תא הלעמ סר%ס
.ולא תוחנה רחא תויבקעב תוכמות סר%סהו המואר%ה תובקעב תורפסה
טוע! – םא תדר!ה
םידלי יע ופשחנש תולוגסה תא ראתמ 1יפס .וקיותו ןמזמ והוז ישארה לפ%מה תדרפה לש תוציחלמה תואצותה
תאז ראתמ 1יפס ,היתפא ,ןובאית דוביא ,יכב אמגודל םהיתובוגת .תודסומב ולדגו םהירוהמ ודרפוה רשא תו%ועפו
.המצע הדירפהמ האצותכ אלו תודסומ םתואב העוער תיתרבח הביבסמ רצוויהל היה לוכי י%ילקנא ןואכידכ
תשולשב ראותמ ,תורשקתהה לש יתודרשיהו יגולויבה ךרעה תנבהל תי%רואיתה תרגסמה תא קפיס יבלוב
:תוקתנתהה תבוגת לש םיאבה םיבלשה
. . לפ%מה רחא שופיחו הדרח ,תונרע ,קזח יכבב יו%יב ידיל האב תינושארה 1חלה תבוגת # האחמ
.בזעש
) . .םינוא רסוחב תנייפואמו תדרוי תוליעפה תמר # שואיי
3 . רחאל ךא םוקיש ינמיס הארמו השדחה הביבסה םע ןוצר רתויב דקפתמ דליה # תוקתניה
.י%פאו רבוחמ אל היהי דליה לפ%מה םע דוחיאה
םהיתומאמ ודרפוה םיפוקה .%רפב םיפוקו םייח ילעב לש םילדומ תרזעב קדבנ םירקובמה םירקחמהמ קלח
העונת ,תרבוג הגאד הללכ תינושארה הבוגתה .םהירוהמ ודרפוהש םידליה תובוגתל םיהז %עמכ ויה תוכלשההו
תוחפ ווחו ןמז רתוי םירע ויה ,הניש תוערפהו תוי%פא ,תינואכיד הבוגתב ךישמהש לבס /הקוצמ תבוגתו תיבי%קא
תנש REM .
.תינוסיחה תכרעמב הבוגתב יונישו +וגה תרו%רפמ%ב ,בלה בצקב וארנ םיפסונ םייגולויזיפ םייוניש
.דליה לש תיתוגהנתהה תוילנויצקנופה לע ,הדליל םא ןיב הרצק הדירפ לש תובוגתה תא ודמל ויתימעו דליפ
הילע ,תילילש הבוגת /%קפא ,יכבב הילע וגיצה םינ%ק םידלי ,שדח דלי תדלוה ךרוצל הזפשוא םאה רשאכ
.תוציקי רתויו רבגומ בל בצק ,תויבי%קאה תמרב
תנייפואמ התיה םידליה תנש אמאהמ תודרפיה לש הז בלשבש התיה הנישל תרשקתמש תניינעמ הדוקנ דוע
,בלה בצק ,תויבי%קאה תמר םימי 0סמ רחאל הרזח םאה רשאכ .הקומע הניש לש רתוי תוכורא תודוזיפאב
.תיתועמשמ הרוצב הלע תיבויח הבוגת לש הנגפהו הליעפה הנישה
האצמנש הבוגתל האוושה ירבכ םיאצממה תא ובישחהו ,ןואכיד ונמיסש ולאה םינימסתה תא וראית םירקוחה
.םינוא רסוחו ןואכיד לש תיבקע הבוגתב הוולמש הגיאדמ תינושאר הבוגת :םירחא םירקחמב
לש העוצקמ בקע ומרגנש קונית # םא ןיב תובורמ תודרפה לש רב%צמה %קפאה תא הרקח דליפ ,ינשה הרקחמב
.תורזוח תודרפל תילילש תורב%צה לש %קפא התהיז אל דליפ ,םיפוק םע םימדקומה םיאצממל דוגינב .םאה
לש רעצ /לבס תוהזל היה ןתינ ,הדירפל הבוגתכ םיריעצ לש רעצ /לבסב הדקמתה תומדקומה תורפסהש תורמל
.הדירפה בקע לפ%מה
תויבקעבו תוחתפתהב בושח דיקפת תקחשמ םידליהו םירוהה דצמ תיתדרח תודרפיה תינילק תואר תדוקנמ
.םיריעצ םידליב הנישה תוערפה
ןשי קוניתהש השוחנ תיתוברת הייפיצ םע תילמסו תי%קרפ הרוצב ענומ הלילב תודרפהה לש ינוויכ ודה ךילהתה
.דבל
הרוהה דצמ דחפו םשא תשוחתו "0וכו ה%ימב ראשיהל ןוצר רסוח ,יכב! קוניתה דצמ האחמ רוציל הלולע וז הדירפ
הרוהה ובש הבכשהה ןמז תעב תרבגומ היצקאר%ניאל תומרוג ורצונש תושגרה ."םאה לצא א%בתמ כרדב!
תיתלחתהה הנישל הצוחנש תימצע העגרהל תונמוימ חתפל לוכי וניא דליהו הנישה תארקל דליה תעגרהל יארחא
.הכשמהו
םיבר םירקמב לבא ותנש תא רפשלו דליה דצמ האחמה תא ןי%קהל לוכיש ,הפכנש ןורתפ איה תפתושמ הניש
.םירוהה יע תלבוקמ אל רשא תפתושמ הניש לש לגרהב איה תפתושמ הנישב תואצותה
תפתושמ הנישש ,"םידלי # םירוה! תפתושמה הנישה גהנמ לע םהלש הריקסה לע ךמתסהב ועיצה רפיישו +ודמ
.היעבל ןורתפכ ןובשחב חקליהל הלוכי הניא לבא .דליה לש הנישה תייעב יוכידל ינמז ןפואב םורגל הלולע
דליה לש ורדחב ,עובשל 0גודל ,לבגומ ןמזל םירוהה םע תפתושמ הניש רו%ינומ תרזעב וקדבש םימדוק םירקחמב
.ולש הנישה תייעב ןורתפבו תומדקתהב העפשה האצמנ
םיחאו םיתימע תדיר!
םהיתויורשקתה יע םימלשומ םהלש םיירקיעה םילפ%מל תומדקומה םהיתויורשקתה ,םילדג םידלי רשאכ
.םהיתימעלו "םהיתויחא וא! םהיחאל
.םיריעצל דאמ 1יחלמ םרוג הווהמ םיתימעמ הדירפ יכ וארה םינוילע םיקנויו םדא ינבב םירקחמ
תדרפה לע םירקחמב ואצמנש ולאל םימוד םייגולוכיספ םייונישו תינבצע תוגהנתה םיללוכ םיצופנ תוגהנתה יסופד
.ומיאמ דלי
וארה ,תושדח תותיכל ורבעוהו םהידומיל תא ומייס רשא ,תו%ועפו םידלי לע םידלי ינגב וכרענש םירקחמב
םימידקמה תועובשב ןוימד יקחשמו תו%%וש ,יסיפ עגמ ,תילולימ תרושקת ,הדרח לש רתוי תוהובג תומר םידליה
.הליגר הפוקתל האוושהב תאז ,רבעמל םירחואמהו
םתבכשה ינפל רבגומ יכב ,הניש ןויבח ,תרבגומ תוליעפ תמרב תונייפואמ ויה םידליה תובוגת יתוגהנתה-ויבה ןפב
.םיירהצה תנש ןמזב רתוי הרצק הנישו הנישל
-ויבה הבוגתהו קותינה תדרח תובישח תא ונייצ םיבתוכה ."הנישה יבצמ תקולח! הנישב הנבמב םייוניש ודעות אל
.םמצע קותינהו הדירפל הבוגתל דאמ תומוד ויה רשא ,תומידקמה תיתוגהנתה
.םיתימעהמ הדירפה לע םיפסונ םיבושח םיאשונב ךורכ השדח התיכל רבעמה יכ שיגדהל בושח ,ןכ יפ לע +א
+סונב תאז ,םירכומ םייתביבס םירשקהמו "םירומ! םייתועמשמ םירגובממ הדירפ םיללוכ םירחא 1חל ימרוג
.תורגבתהב םירושקה םירוהה לש םירסמו תויפיצל
עגונה לכב ןתוא חינזהלו היגולותפוכיספב ו