P. 1
טיפול לחולי טרשת נפוצה בעקיצת דבורים

טיפול לחולי טרשת נפוצה בעקיצת דבורים

|Views: 30|Likes:
Published by eyalevisun

More info:

Published by: eyalevisun on Nov 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/06/2013

pdf

text

original

תואירבו םולש

ןב ,רורד ילא ימש 82 הווקת לש שדח ןפ ילצא רצי רשא ירופיס .תוכנ תבצקמ יחו הנטק הרידב ררוגתמ
תא אצמי אוה ךיינעב םגש הווקמ , הנטקה שבדה תרובדלו םיהולאל תודות ייח תא וניש ,תוימיטפואו
ימ לכ ,טילחהל ךל ןתא ,הווקת אלמו ןיינעמ אוה יתעדל יכ , המבה ךירצ ינאש רמא ירופיס תא עמשש
ןיינעי אוה ךתוא םגש תווקלו ךל בותכל ,

הצופנ תשרטב הלוחכ יתנחבא יצחו הנש ינפל (MS) , תעגופש )םיבשוח ךכ וא( אפרמ תכושח הלחמ
הברהב לפוטמ ינא ,תולבגומו לוכסת, ,ןואכיד ןומהב עגר ותואמ ונתשה ייח,תיזכרמה םיבצעה תכרעמב
רט ילוחל תופורת ,תובצע אלמ ,ילכ רבש יתייה םינושארה םישדוחה העבראב ,ןואכיד דגנו הצופנ תש
המידק טעמ טיבהל תלוכי ילב ,הווקת רסוחו;שואיי .
הרובד י"ע יתצקענ ,אלפומ רבד הרק םוי ותואבו ,םיב דודיע תחישו לויטל יתוא הכשמ ילש הבוט הדידי
לאמש לגרב תיעיברה עבצאב .

ועתה הציקעה תרחמל םוי םייפגב םיבאכמ םוקל ילב יתנשי ,יתרגש אל הליל ירחא רקובב םדקמ יתרר
לגרה תרירג אלל תכלל יתחלצהו ,
הדהדה םלש עובש ,הרובדה תוכזב הז ילואש הרמאו יונישה תא התארש יתדידי םא םיירהצב יתשגפנ
יל הרק רשא תא ילש גולוריונה אפורל רפסל יתטלחהו הלש הנחבאה ישארב ,
ל רמא אפורה ל"וחב הזכ לופיט שי ןכאש י .

ב הלוח יתשגפ רמושה לתב הצופנ תשרטל זכרמב יתרגש רוקיבב ןכמ רחאל שדוח MS י"ע תלפוטמש
ררוגתמש קנרפ לצא השיגפ יתעבק ,םוחב יל הצילמהו לפטמ לש ןופלט יל הנתנ איה ,םירובד תוציקע
יפא" דיגהל ןוכנ רתוי וא, םירובד תוציקע י"ע לפטמו הנח סדרפב "היפרת - תרזעב הנוזתו העינמ , יופיר
םתוא יתאצמש לאל הדותו םילפטמ השיש קר םנשי ירעצל ץראב ,שבדה תרובד ירצות ,

היגרלא תקידב רחאלו ילע ונחחושו ונבשי,הרומת אלל יב לפיטו ותיב תא ינפב חתפ קנרפ
תוימיטפואו הווקת ,היגרנא אלמ התיבה יתעסנו תוציקע ינש יתלביק ,
ינש רחאל ירובע הקוחרו השק העיסנה יכ א"תב לפטמ לש ןופלט קנרפמ יתלביק םילופיט .
לע ולש ברה עדיב יתוא ףתישש,םיהדמ םדא דוע יתשגפ )טסיפרתיפא( ילאילמג ןולא לש המחה הקינילקב
היפרתיפאהו םירובדה םלוע
אצוי יתייה לופיט לכ רחאל ,הבהאו הכימת ןומה םע םישדוח המכ ךשמל יב לפיט ןולא רחאל רזוחו ותיבמ
ךירצ יתייה אל רבכש ,ילש הכילהה לקמ תא יתחכשש יכ תוקד המכ ,

םירוציה םע תיבב הנטק הספוק קיזחמ ינא םויכו ימצעב לפטל ךיא ןולאמ הכרדה יתלביק ןכמ רחאל
ייחב רתויב האלפומה הנתמה לע םיהולאל הדומו םינטקה - שבדה תרובד ,
ג םירובדה םע ילש השיגפה תובקעב םיאלפ הרפתשה ילש היצנידרוקה ,ליעפו םח שיגרמ יפו
הנומא,ןוצרב ילא םירזוח ייחו )ןואכיד ירודכו תוימוי תוקירז ( תובר תופורתמ יפוג תא ןכ םג יתררחש
הבהאו ,

הדות,ותוכזב ןומהש ןולאו סיסנרפ,קנרפלו,םירובדל,םיהולאל הדות

תונלבסה לע הדותו ךממ עומשל חמשא
רורד ילא

ב,נ – בותכל יל השק יכ בתכמה תא יל וסיפדה
ילש ןופלטה
035067776
0528606013

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->