P. 1
סיכום אורטופדיה לרפואה ירושלים

סיכום אורטופדיה לרפואה ירושלים

|Views: 2,594|Likes:
Published by Tamar Zurgil

More info:

Published by: Tamar Zurgil on Nov 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2011

pdf

text

original

הידפותרוא

הידפותרוא
ןכות
הידפוטרואב דוסי יגשומ עשילא ר"ד
םירפוא
1-3
תומצע לש הקינכמויב רזייפ סומע ר"ד 3
תידפורוא היגולוידר ק'ג ר"ד
םואבלפא
3-5
םירבש לייו ר"ד 5-8
םילודיג רכוש ר"ד 8-12
OA לדנק ר"ד 12-1
המוארט בוישומ ר"ד 15-1!
המוארט םיי" ינכסמ םיבצמ # לגרביל 'פורפ 1!-1$
םידליב םירבש רסליא ר"ד 1$-1%
םידליב םימוהיז &וליא ר"ד 2'-23
בג תקידב (סא 23-2
&ות"ת בג יבאכ ינורשה ר"ד 2-2$
ש"מעב םיתוויע &ייטשנרב ר"ד 28-31
ש"מעב תולב" ינורשה ר"ד 31-3
ש"ו" יעגפנ םוקיש רטנצ ר"ד 3-38
ינימ םוקיש &איבל'צ ר"ד 38-3%
(תכה תקידב גומלא ר"ד 3%-'
(תכ תקידב II (סא '-1
(תכה לש תויגולותפ קג 'פורפ
םורגלימ
1-
)ריה תקידב טייב ילואש ר"ד -!
)ריה תקידב II (סא !-$
םירגובמב )רי ירבש קלשנביוט ר"ד $-%
תל"מ Perthes -ו SCFE &ייטשניבור ר"ד %-51
)רבה תקידב &מדירפ ר"ד 52-53
)רב תקידב II (סא 53-5
םייכרב יבאכ ואל ר"ד 5-58
לגרה (כ תאופר &ודנול ר"ד 58-5%
עב תו"יכש לגר (כ תוי בושילא ר"ד 5%-!1
תיתרכס לגר (כ רנביל ר"ד !1-!2
ילש האפרמל סנכנ ימ רסליא ר"ד !2-!
הקל"מ תורעה !-!$
1
הידפותרוא
יריאמ הילג י"ע בתכנ
- םרכ ןיע הסדה – םילשורי – תישימח הנש 2004
2
הידפותרוא
הידפותרואב דוסי יגשומ
"רשי דלי" * הידפותרוא
םידיג +םירירש +םיקרפ +תומצע # העונת רשפאמש המבו דלשה תכרעמב תקסוע הידפותרוא
,םיבצעו
:תויוחמתה-תת
• המוארט
• +הנממ קל" וא הפג לש רס" +םידלומ םימומ # םידלי CDH/DDH
• ,הכר המקרו םצע לש םיינושאר םילודיג # היגולוקנוא
• ש"מעו בג
• טרופס תאופר
• תויפוקסורתרא
• די (כ
• םיקרפמ תופל"ה
:ןהב םילפטמ םידפותרואש תויעב
• תויתו"תפתה תול"מו םידלומ םימומ
• - תוימוהיזו תויתקלד OM .סיטינידנט +
• - היגולוטמוארו םיקרפ OA .
• .וילופ- תוינווינו .הטקפרפמיא סיזנגואטסוא- תוילובטמ
• הכר המקרו םצע ילודיג
• - תוירלוקסו תויעבו .תרכס- השו"ת PVD .
• תולב"
םיבושח םיידפוטרוא םיחנמ
,תימינפ היצטורו תינוצי" היצטור +היצקודא +היצקודבא +היצסקלפ +היצנטסקא /םצע לש תועונת
סוגראו / סוגלאו
,היצמרופדה לש גוסה תאו היצמרופדה לש רוזאה תא ללוכ היצמרופדה םש
בצמב הלו"ה רשאכו +דבלב ילאנורוק "נמב תויצמרופד &ה סוגלאו 0 סוראו supine ,
,עצמאה וקל ס"יב ול הרוק המו ילמיסקורפל ס"יב ילטסידה "נמה תא םירידגמ סוגלאו 0 סוראו
• Valgus ,)רבל ת"תמ +קושה לש 1ו" יפלכ האיצי #
• Varus ,םינפ יפלכ קושה לש הסינכ #
- סוגלאו-סוטיבוק # קפרמב +סוגלאו-ונג # )רבב .
Antecutvatum / Recurvatum
,קרפמה לא אל +םצעה לא רקיעב ס"ייתמ ,ילטיגסה "נמה לש תויצמרופד
Antecurvatum ,המידק הנופש םצעה לש תשק #
Recurvatum ,הרו"א הנופש םצעה לש תשק #
Pes planus / cavus
תמודיק # לגרה (כ pes
Pes planus םג ארקנ ,לגרה (כ לש תילאידמ תשק רדעיה - flat ft םע ד"י )לוה ברל , calcane!
va"gus ,
Pes cavus ברל ,.וילופ- תועבצאה לעו סואנקלקה הצק לע )רוד הלו"ה ,תיקנע תילאידמ תשק -
םע ד"י )לוה calcane!vaRus ,
Plantar fle#in .סקרבה לע הצי"ל- לגרה (כ לש הדרוה #
Drsi fle#in ,לגרה (כ לש המרה #
3
הידפותרוא
Internal rtatin / E#ternal rtatin ,יקפוא רושימב תיבוביס העונת -
Inversin / Eversin ,.לגרה (כ תית"ת לש המרה- יכנא רושימב העונת םג לבא +ל"נכ #
- &גאה לש תמודיקה c#a
Anteversion / Retroversion – ךריה שאר לש
לא םיס"ייתמ 2 /םירושימ
1 , -ה ינש תא רב"מש וקל הלוע )נא cn$iles )רבה לש
2 , ,טפאשה &יבל רומפה שאר &יבש וקה
,םולובטצאה לע לכתסמ רומפה שאר הבש )רדה תא רידגמ םיוקה ינש לש רובי"ה
Anteversin ,המינפ הנופ לגרה (כ שי הזכ בצמב ,םולובטצאה לא רשי לכתסמ רומפה שאר #
םע דלונ ליגר קונית anteversin ליג לעמ ,ילמרונ "נמ השענו לישבמ אוה כ""או ינוציק 12-1' הז
ררבל &תינ ,םיקרפמ &ווגמב תוערפה י"ע םרגהל לוכי המינפ תינפומ לגר (כ ,יגולותפ תויהל לי"תמ
י"ע הז תא C% ,םיקרפמהו הפגה לש םיילאיסקא םיכת"ב
Retrversin ,הצו"ה הנופ לגרה (כ ללגבש &גאה ת"ונתב הערפה #
רבש
,םצעה לש תודי"אב העיגפ # רבש
םירבש לש היצקיפיסלק
,רבשל איבהש הקיטמניקל יוטיב הנה הרוצה ,רבשה תרוצ
• O&li'ue ,בוביס תו"וכמ עבונ ,ינוסכלא #
• %ransverse ,םייגולותפ םירבשל יוטיבכ םג אצמי ,םירישי (ופיכ תו"וכל ינשמ #
• Spiral ילריפס רבש &יב לדבהה ,(יקע &ונגנמב ברל +םוקיע 0 בוביס תו"וכל ינשמ #
אוה ילריפס רבש ,העיגפה &ונגנמב אוה ילסרבסנרט רבשל l( energ) רבש וליאו +
אוה ילסרבסנרט high enrg) ללגב +ילסרבסנרט רבש רשאמ ילאריפס רבש &קתל רתוי לק ,
,עגמ "טש רתוי שיש
• Segmental ל המודב # transverse רשוקמ ,קתינ םצע לש םלש אטקמ &אכ קר
,םצעל םד תקפסאב העיגפ לשב רתוי יטיא יופיר ,רתוי ההובג הקיטמניקל
• Impacte$ ,םמצע )ותל םצעה ירבש לש הסי"ד ללוכ #
• Avultin &כלו רירשהמ רתוי קז" דיגה הז בצמב ,רירש י"ע הקז" הכישמל ינשמ #
,דיג # םצע רושיק רוזאל ביבסמ היהת רבשה תדוקנ
/םיפסונ םינייפאמ
• לש הריד"ו הכרה המקרל קזנ שי ובש רבש אוה "ותפ רבש /רוגס 0 "ותפ רבש
,תונוש תוגרדב םי"ותפ םירבש לש היצקיפיסלק הנשי ,רועה
• התיה אלש הלב" י"ע םרגנש רבש אוה יגולותפ רבש ,יגולותפ אל 0 יגולותפ רבש
ברל- רבעב רבש +ריאממ וא ריפש לודיג +תילובטמ הל"מ שי עקרב ,רבשל םורגל הרומא
,.קז" דאמ אוהש סולאק תריציל איבי רבש לש &וקיתה
• /םידליב יקל" רבשל אמגוד ,םידליב קר יתועמשמ # אלמ וא יקל" רבש green stic* ,
,סקטרוק לא סקטרוקמ רבוע אלמ רבש
םידליב םירבש
תקפסאל בוש" דאמו יתועמשמ דאמ אוה טסואירפהש ללגב השימג רתוי איה דליה לש םצעה
רס"ו דואמ קד הז קל" רגובמב +תושימגה תא &תונ טסואירפה דליב ,ילקיטרוקה קל"ה לש םדה
,.באוכש קל"ה אוה טסואירפהש הזב טעמל- תינכמ תועמשמ
איה רבשה תומלש לש הלאשה רגובמב ,יקל" וא אלמ רבשב רבודמ םאה קודבל שי םידליב
שי םאה אוה קודבל )ירצש די"יה רבדהו +םצעה לכ תא הצו" רבש לכ יכ +תיטנבלר אל &יטול"ל
,רבשה לש הזוזת
/םידליב רבשה תואלמ לש היצקיפיסלק
• plastic $efrmit) ,תוכראתה שי +תידגנה הפגל תיס"י #

הידפותרוא
• +uc*el fracture ,ירלודמ בוריע אלל +םידדצה ד"אב סקטרוקל &ידע קזנ #
• ,reen stic* fracture ,ידגנה סקטרוקה תא אל לבא +ירלודמה רוזאה תא ברעמ #
• ,אלמ רבש
- הלידג תוטלפ ,הלידגה לש הריצעל םורגל לוכי הז 2 הלידגה תטלפ לש תוברועמ שי םאה ph)sis .
סיראה-רטלוס י"פע היצקיפיסלק שי ,הלידגה לש םלשה )ילהתב הנוש דיקפת תואלממ תונוש
הקירפ-תת / הקירפ
- הקירפ-תת su&lu#atin ,קרפמה יקל" ינש לש תומצעה &יב עגמ רמשנ &יידע # .
- הקירפ $islcatin ,ידמימ תלת "נמ םושב +תומצעה &יב עגמ םוש &יא # .
םירבש לש היצקיפיסלק
AO ,המוארטב םירבש לש היצקיפיסלק #
יתש- תירפסמה תמודיקה ,רבש לש גוסו םוקימ הרידגמש תויתואו תורפס לש ה"סונ תתל &תינ
קר תעדל םיכירצ ונ"נא ,םוקימה תא הרידגמ .תורפס A+C ,קרפמ ביבס רבש לש
A ,יקרפ 1ו" רבש #
+ אוהש יקרפ )ות רבש # partial ,
C ,קרפמה לכ תא ברעמש יקרפ )ות רבש #
:םירבש עוביקל תוטיש
• םידס
• םיסבג
• ,הכר המקר םיאור לבא עוביק שיש )כ +יצ" # סבג דס
• םיגרב
• # תוטלפ la$ &earing ,תכתמה לע קר לעפומ לגרה לעפומש סמועה לכ ,
• - םיידשל )ות םירמסמ intra me$ullar) nail- IM./ 0 la$ shearing לע לעפומש סמועה ,
-ה לע וקל"ב רבוע לגרה IM. ,םצעה לע וקל"בו
,םצע לש הריצי הרגמ הכירדה ,.(לוו קו"- "כ וילע לעפומ תויהל ביי" אפרתי רבשש ידכ
לש הרקמב la$ shearing ,לודג רתוי אוה םצעה יופירל יוכיסה
תומצע לש הקינכמויב
םצעה הנבמ
דשלב הרישע םד תקפסא +םצע לש תולמל +(קיהב םצע לש םינואטסוא # יפוקסורקימ הנבמ
,תולמל &יב &גאלוק יביס לש םירובי" שי ,הינשל ת"א הלמל &יב םירשק &יא ,םצעה
,םצעה דשל +תיגופס םצע +תילקטרוק םצע # יפוקסורקאמ הנבמ
תוביש" שי יפוקסורקימה הנבמל םג לבא +הלש יפוקסורקאמה הארמל ס"ייתמ רבש לש &וקית
שי תיגופסה םצעב לבא +ז"לז תומוד דאמ תיגופסהו תילקיטרוקה םצעה ,םצעה לש קזו"ה תני"במ
,םצעה לש תוביציל םג יתועמשמ הזו +םד תקפסאו םילל" רתוי
שי רמו" םי"תומ רשאכ ,שימג רתוי אוהש &גאלוקו )ירפ ילארנימ רמו" ללוכ יגולויבה ביכרמה
אל רבכ ה"יתמה לבא "תמנ רמו"ה ובש יטסלפ בלש כ""א +.1יפק- )יפה אוהש יטסלא בלש
,.הציב תפילק- רבשנ רמו"ה הבו &ולשכה תדוקנל םיעיגמ םייוסמ (סל רבעמ ,.קיטסמ- הכיפה
Stress ,רמו"ה לע םיליעפמש סמועה #
Strain - סמוע תדי"י לכל היצמרופד ,ה"יתמ # la$ ,.
,סמוע תדי"י לכל הלודג תיס"י הכישמ תלוכי שי םצעל
M$ulus f elasticit) 12ung3s m$ule/ 4 stress / strain
/םצעה לש תינאכמה תוגהנתהה לע םיעיפשמש םימרוג
5
הידפותרוא
• תומוקמ ,רתוי תומצע םירבוש םירגובמ ,ליגה םע תונתשמ # תוינאכמ תונוכת
,ש"מע +תועלצ +דיה (כ שרוש +ילמיסקורפ סורמוה +)רי ראווצ /םירבשל םיינייפוא
• - תככר לשמל # תול"מ ric*ets ,.
• ,)שמהב # הירטמואיג
• fre'uenc) f la$ing הכמ ,הלודג רתוי היצמרופד תלבקתמ תיטיא הסמעהב #
&מז שי תיטיא הסמעהב ,תרבשנ איהו היצמרופד רובעל םצעל תרשפאמ אל תימואתפ
,רבשה תא ענומ הזו +השימג היצמרופדל
/תומצע לש הירטמואיג
• ,תולקב רתוי תורבשנ תוכורא תומצע
• הנבמ לש קזו" יכ &וילעה הקל"ב רשאמ רתוי .&ות"תה- רצה הקל"ב תרבשנ םצעה
רתוי איה +הסי"דל אוה םצעה לש רתויב לודגה קזו"ה ,עובירב סוידרה לופכ "טשב יולת
,םייבוביס תו"וכל השל" יכהו ה"יתמל השל"
• ,.&ונרקלוא +הלטפ +סליכא- יב"ור השילת רבשל תמרוג ה"יתמ
• ,ינוסכלא רבשל םימרוג הסי"ד תו"וכ
• ,םינואטסוא &יב רבוע רבשה וק םיבר םירקמב
• ,ילריפס רבש רצוי יבוביס &ונגנמ
• התית"תבו ה"יתמ שי םצעה לש &וילעה קל"ב- יב"ור רבש רצוי (ופיכ לש "כ
,.ה"יתמ &ונגנמב ומכ רבש רצונ &כלו "צנמ ה"יתמה "כ לבא +הסי"ד
• ,תו"וכל דגנתהל םצעל םירזוע םירירש /םירירשה דיקפת
איה .תכשוממ הביכש +לל"- םצעה לע סמוע &יא רשאכ ,הלש תוקז"תהל םימרוג םצע לע םיסמוע
,תשל"נ
תידפותרוא היגולוידר
-ה ABC :ןגuנר לש
• Alignment ,םיקרפ תול"מ +רבשה תרוצ +תומצעה לש תוויע +המוארטב היצקולסיד #
• +nes
• Cartilage -ו Sft tissues ,
Alignment –
• &יב העיגנ &יא # היצקולסיד 2 ,קרפה י"טשמ
• ,םי"טשמה ינש &יב העיגנ שי &יידע # היצסקולבאס
תעדל ידכ +םינושה םיקרפמה תא ריכהל )ירצ ,םהינב םיס"יה תא &ו"בל )ירצ תומצע יתש לכ יבגל
,היצמרופד שי םא
Cartilage –
םצע +םימ +&מוש +ריוא &יב &י"בהל &תינ "הליגר" היגולוידרב ,&גטנר םוליצב סו"ס תוארל &תינ אל
,תכתמו
,הסו"דו הריהב יכה תכתמה +סו"ד אלו ההכ יכה אוה ריואה
/ סו"ס תויהל )ירצ ובש םוקמה יבגל קיסהל םיסנמ
• לשמל- ק"שנ סו"סהש ללגב # &טקומ יקרפ "וורמ RA ,.
• לודג יקרפ "וורמ
• יקרפה "וורמב תודייתסה
:תוכר תומpר
!
הידפותרוא
• תו"יפנ
• ההכ # זג
• תוריהב # תויודייתסה
• הסמ טקפא
:תומצע
1 , תורהבתה
• ,רבש # ריהב וק
• ,םוהיז +לודיג # .הספילא +לוגיע- תילאקופ תורהבתה
• ינירקודנא +.סיזורפואטסוא- ילובטמ # .תומצע הברה- תיזופיד תורהבתה
+םידיאורטס- תופורת +.דיאורית אראפרפיה- +D5 לודיג וא יטסלפואנאראפ- םילודיג +.
,.םצעה תא אלממש יגולוטמה
2 , : גירח (ןבול) סיזורלקס
• הכלשה וא בבוסמ רבש
• /םצע רוציי
o # רבש callus
o לשמל3 םצע םירציימש םילודיג שי # םילודיג stesarcma וא .ריאממ-
stei$ stema ,תילאטסואירפ הבוגת םג &כתת ,4.ריפש-
o תילאטסואירפ הבוגת וא םצע תריצי # םוהיז
o Ostearthritis 1OA ,םיטיפואטסוא תריצי # .
3 תילאטסואירפ הבוגת
םירוקש םיכילתהתל הביגמ וזה םיאתה תבכש ,דיקפת ירס" םיאת לש הקד הבכש איה טסואירפ
/הבוגת יגוס המכ שי ,תומרגתה י"עו םיאת רתוי רוציי י"ע איה הבוגתה ,&הל )ומסבב וא תומצעב
• /(יצר יאת-ד" וק - ידילוס
o stem)elitis
o stei$ stema
o h)pertrphic stearthrpath) תויתקלד תול"מ ללוכ תוינורכ תול"מ #
+&הורק +סיזודיאוקרס +תפ"ש- P+C ,יטסלפואנאראפ וא +תוינול"כ בל תול"מ +.
o h)stic)tsis
o המוארט
• /םצעל תובצינש תו"ולש # יביסרגא
o סיטיליימואטסוא
o סיזוטיצויטסיה
o # םצע ילודיג stegenic sarcma- E(ing6s הימקיול +המופמיל +
תרוצב טסואירפה לש המרה c$man6s triangle ,.ריאממ- יביסרגא )ילהת לע דיעמש -
, Abnormal contour or shape /
• /ילאקופ
o רבש
o "ותינ
o םוהיז
o םילודיג
• /יזופיד
o היזאלפסיד
o ,.תושכרנ 0 תודלומ- תוילובטמ תול"מ
? תויועuמ ענמהל qיא
$
הידפותרוא
• # &וכנה "נמה תא &ימזהל
o " ,םי"נמ ינש תו"פל ne vie( is n vie( ,"
o ,)ירצ םא םיד"וימ םי"נמ &ימזהל
• ,ת"תמו לעמ םיקרפמה םע +םצעה לכ תא לולכל
• ,הפיש" תמר # ונמזהש המ אוה השענש םוליצהש קודבל
• ,םייואר הרואת יאנתב םוליצה לע לכתסהל
• ,העיגפה &ונגנמ תא תעדל
• ,.תומצעה תריגס רדס +םידליב רקיעב- הניקתה תו"תפתהה תא תעדל
• ,.לגר (כב רקיעב- םיילמרונ םיטנאירו ינפמ רהזהל
: רבש לש םינמיס
• ריהב וק
• ,תומצע לש הפיפ" +1מאמ רבש # ימוקמ סיזורלקס
• cntur &יקת אל
• תוכר תומקרב תוערפה
Fat pa$ sign שי קפרמב # 2 ,קרפמה תיספוק לש .ירו"אהו ימדקה- ינוצי"ה קל"ב &מוש תוירכ
&תינו &מוקממ תוק"דנ וללה תוירכה .קרפמה )ותב םומיד +םוהיז וא- קרפמה לש רבש שי רשאכ
,םתוא תוארל
:םיאבחנ םירבש
• (וקיש +םיפסונ םי"נמ
• stress films ,.1למומ אל +באוכ-
• $ela)e$ films וקהו רבשה תווצקב םצעה לש הגיפס שי &מז קיפסמ םיכ"מ םא #
רובעכ ,ריהב רתוי השענ ריהבה 3 ,סולאק תורצווה תוארל &תינ תועובש
• ,יפיצפס אל לבא שיגר דאמ # תיניערג האופר
םירבש
789:; <=>?9@A ;:?B> 4 @AC
7A?ADE ;FG ;EF@A 8B :B>? 89:A :B=>; HI
:םינונגנמ
1 , J/ ;IE night stic* fracture 7;;=AB ;?B@KL 71M
2 , 7;NE 8?E@BK O=D@F; ?@AC A=@ 7;I=EK ;?B@KLA @AC 0 ;?9P=@
3 , <=OHE -<=?D?@<;@>@>?; -1Q@? @L==9A= -?OPD?G D=?G@ -<=?O=H/ D?N=@=>=LPD=L -89: C?OHE O=G?B 0 ?B=O=<>
7G?E< LO OAL -;N?>L?GA -8??AH=@ OOI Q@GA 7;I=EK ;?B@KL 7;?OI
: הקיר
1 , 7;A=BE ;O?>K -R<I; <EGFO ;IE 0 @?C?
2 , 7?OPD?G @=E>O ;IE 0 @?C? LO
3 , 7<>H=GC ;E=PE; -LEB=GO 7@F?:A ;I@ ;EF@ OC ;?:A 7LO ?9H= 8=FEA ?9H 7;F?@> << 4 ;?9DF=OA=D
/ <=?P?DFO@>?; 8: 8?GO?A <?@PK=O== ;?9DF=OA=D ha&itual su& =EI/ 8?F=<?CE ;L9=<I -17 CP DL=D>=?O?L; =A
7?F@> ON=K -8?@?@CA C=E?C @D=H -8??P>O?>L 8?>F<; -1@<=? 8?FNH 8?@=PF=GL;=
: םיר!" יגו#
1 , 7@=BD / H=<> OC <?OE@=>; ;OLC;E @<=? -A?ADE <=EF@O FNK; <L F=GAO A=CH 7@=BD =L H=<>
S 7 7;C?O< ?@AC 7T=KBKE O: GEOO ;O=I? 7<?B=O=>@=E!<?KBPK@ ;@=9
םיחותפ םירבש
8
הידפותרוא
->@PD/ <=EF@O FNK= D=D>D -?E@B 8=;?NO L?; ;KID; 7?K=9?H; 8O=:; 8: @AC; OC @CF gas gangrene 71
: ןוסרדנאו וליטסוג לש דדמ
%)pe I 7;@NH 89:; OAL ;I@; ;EF@O FNK C? 78=FEO @NH= ;EF@A @=H ;C: @AC; 0
%)pe II 789:;E PD=L?@>; OI OC ;C?O< LO 7?A?DKPDFL LO FNK 7;;=AB ;?B@KLA LO OOI Q@GA 7?<?EL H=<> @AC 0
7O=GB 89: @D=H T?L -FD=@E G=LE LO @AC;
%)pe III O FOH<E ;N; B=D; 73<?LOFH ;OAH3 -8=;?N= ;;=AB 3>EP 8: 8H FCK -<=I@ <=EF@O AH@K FNK -;:?PF 0 A- + =
C 7
A 7F?>DE ?=D?I ;O C?C G=LE A=CH 789:; <L @=BDO =;CI?L @C>L 0
+ 7@=BDO ?GI U=HAE 8?@E=H R?D=;O Q?@9 0
C 7T=F?< <C@=G; <?@O=FD= ;:?9> 0
?V:/ ;A@; R=PCO 8?A??H 8=;?NE :KE?;O ?GI 7QIE @;N?;O Q?@9= @=BD @ACA 8B ?@C>L ?<EF@ FNK WX Q?@9 71T??OD @P?O
T?N?E>9 -D=KPP <<O IV @=G/ I 7;?@P; -T?9?EPKB R?D=;O B=;K= 1
7<=L@O OI=K 3=GI= ?FEK; @?@C; <G@=; ?@HL ?I H=<?K; TENA <:AFK =O?PD=B OC @AC; <B@G
:היגולופרומ
• transverse fracture OC T=KBKE Y &en$ing O?B@; T=KBKE; =;N 7;I@ ;EF@O FNK 8: -;=AB ;E9=: 0
78??B=O=<> 8?@ACA
• O&li'ue fracture C?= ;?9P=@ C? 7;;=AB ;?B@KL 78??O@?>D ?@EBO LO Y &en$ing @D=HA 8?K??>=LE 7
7<=A?9?
• Spiral fracture 78G ?OIO= <=I@ <=EF@O FNK <=H> 78?@?C? LO <=H=I -;I=EK ;?B@KL Y
• Articular fracture FNK 7;I=EK =OC ;?9@KB@; <=O=I?C ?K?OL?; D=HDA ;D=IE F@>E; 78??F@> Q=< Y
?G?B?@ :=A?F Q?@9 TIO 7OFCE ?LC=K 8?F@>EA @F?:A -D?P?@<@L=LPD=LO =E@B? @ACO ;N=N< 8: D=HDO ?<=:ECE
OOI Q@GA 7<=I=@L <=E9: OC R=D;= ;OH<;; <L 8?A@:E 8; 7;E=L@PO Q??C LO ;N 7;?9FK=>; <L GALK LOC ?GI
8?C=: C% O:E :KC @AC 7;?9FK=>; <L GALK LOC ?GI 8;OC 8GF=E C=E?C @C>LO 8?A??H 7;?EG;O S 8=@B? EE
O DZD [G=LE FNH <=?;O Q?@9 :=A?F; 7
• Impacte$ fracture 0
• Avulsin fracture -?C?EH; OD@PPEA ;@=F 78??AH=@ 8; ;C?O<; ?@AC OI 7;C?O< ?@AC 0
7;OP>A= T=K@FO=LA
• Fracture $islcatin 7?F@> Q=< -F>@EA -R<IA 0
• Segmental fracture 7<:B>K ;I@; ;EF@; 7;?B@KL G=LE ;A@; 7<=E=FE ;EIA 0
• Cmminute$ fracture R=CHO LO R?G: 7;CF @?C? FNK 7<:B>K ;I@ ;EF@ 7GHL @ACE @<=? 7FD=@E 0
78G; <F>DLA @<=? :B>? F@ ;N ?I
:םירבש יופיר
789: <@?9? OC ?OK=?@AEL; Q?O;<O ;E=G @AC ?=>?@ 7<=FO9 T?L GAIA= <=E9:A
Y89: <@?9? ?B=D ?KC C?
1 , Intra!mem&ranus <=E9: -<O=BO=B -TBLA ;@=F ;NI Q?O;< 789:O <=@?C? 8?I>=; 8??OE?IKNE 8?L< 0
7<=H=PC
2 , anchn$ral -8?L< OAFEC ;N?>?>LA ?D=HD T9?K 7<?OK=?@AEL; ;P?CA -D=HD Q@G 89: OC ;@?9? 0
73=I= G??DEC DF?@PE C?@>E
Y ?=>?@ ?AOC
1 , \S 78?@@H=CE; 8?A@ 8?K?F=P?9O G=LE ;O=GB <=A?CH C? 718?KE?D; <CEH 8:/ ?<FOG; AOC; Y8??:=AC 0 <=:C
7;OAH; @HLO G??E ;O?H<E <FOG; 73=I= 8?K?F=O@PK?L
2 , ?@HL= ?D=HD DF?@PE OC ;@?9? 7?D=HD= ?P=@A?> ;O?H<A 789:; ?GG9 ?KC A?AD <@9=K; ;EF@ 0 Q@ D=OF ]!\
L=; Q@; D=OF; 78@B<;O O?H<E <=:=AC fi&rucartlage TBO=F B=DE W ;:=K< @<=? C?C OII 7<E??=DE <=A?9? T<=K= -
78?FOH; T?A ;A@?F; OOBA D=OF =O?>L ;L@K LO 8?<:O ?G?B?@ @ACA 7@<=? O=GB D=OF;
3 , 718?ALI LOO <=O?:>/ ?KBPK@; @=A?H; ?K>O ?K?OF @=A?H C? 8;A 8?A9E C? 789:; OC @=A?H C? <:I 0 ;CF D=OF
(ven &ne 7;O?B@ 89: IVHL=
%
הידפותרוא
, Rem$eling ?KIE DE=:E 8=B@</ ?KIE=?A; DE=:O 8L<;A <D@;K= <?KAK= <?EK?G L?; 89:; 78??H; R=D G: 0
718??B=O=?A 8?I@9O
<?KAK L?; NL= ;COH; 89:; <L 8?D@=; 8?PDOF=LPD=L NL= -;:=PF; 89:; OC FNH U==?I <=C:O 8?DKE 8?E??=DE 8?@ACA
; ?;=N 7CGHE primar) &ne healing 7
Y?=>?@ O: 8?:?>CEC 8?E@=B
78G <F>DLA ;?:A T?L <?P=O9KF 89:A 0 8G <F>DL 7L
78?PKEB@>; ?KCO ;F>DL 7A
7;I@ ;EF@O ?OE?K?E FNK 7B
71?O@?>D @ACA =EI/ 8?PKEB@>; T?A :BE HPC 7G
78=;?N 7;
71RO== F=H/ ;O:>; 7=
7F?N;O O=I? 89: @D=H 7N
7;@=AC; 89:; <==9F OC ;:=K< 7H
A=P LO :=A?F; 8L 7COH< L?;C ?K>O L>@<? @AC;C 8?==FE= @ACO <I<E 8?K?IE OOI Q@GA 7A=P LO :=A?F 7P
78?OH< 89:;C ?K>O OCI?? L=;
78G; <F>DL <L =G?@=? T=C?:= <@I=D T=BI <?EPD?D ;OHE 7?
: רבש לש םיכוביס
7O=>?P;E =L ;E9: ;E=L@P;E ;L9=<I
1 , O:E Y@H=LE ?=H?L ] =L ;K=?O: ;>BA <=:=AC ^7_ @AI ?=H?L C>HO Q?@9C 8?K:=P C? 8=?I 7@B=AEA ;K=<H<A
7@<=? 8GF=E AOCA
2 , Q=< 8?L=@ 8L 0 ?=H?L @D=H ` 7<=C:O ;E A=CHO Q?@9 ?=H?L <EBE T?LC 8?CG=H
3 , 78G ?OIA ;:?B> 0 ?EID?L FEK
, 78?L<E; @?9A LO ;@AH<; ;>B; 0 ?=FO ?=H?L= <=?@O=BKL <=?9E@=>G
_ 7 @=9?F
! , 7;N?>?>LA 0 ;O?GB @DH
$ , 7;N?>L?GA 0 ;O?GB G=G?:
a 7 8=;?N
compartment s$n%rome :רו&מה 'נומ#' (
7=OCE 8?A9:= 8G ?OI -8?@?@C =A C? 7;?D> <>P:EA RF=E; @A?L Q=<A @=GE
; <CC P Y8? Pain- Paresthesia- paliur- Pressure- Pulseless- Prsthesis- Paresis- Pin*ness L=; F>=G; @G:; 7
7U=@E; R=D @AI
78G <F>DL -UHO <??O: -<F9A -8?@E=H <C@>; L=; T=KBKE;
71ALI O: H==GE LOC ;@I; @D=HEA ?<??:A/ ;:?B>; <E9=:O ;?9@=>=@> ?OA L=;C ALI ?V: <K??>=LE @=GE; <K=ED<
7@=@HC A??H 1DAB= A@B =EI/ U=HAE UH=OC ;E OI 7;F?GAA <=H?>K= @?@C; <H?<EA ALI <@EH; 8B ?K??>=L
OC ?P=O=DAL Q@:A 7PHE ?V: ;G?GE =L UHO <G=E: 8: 8G UHO GEO ;?N=>K?L <?FC 8?@AHE ! 8?9HO G=GEO @C>L ]X
!E <=H> ;?N=>@> UHO =L IVEE `X 7@=GE; <K=ED< O: G?:E 1;EF@ UHO <=H> ?O=PDL?G 8G UHO/
/ <=?9>; ?<C <L ?G??E T>=LA H=<>O L=; T=@<?>; fascitm) 0 A9:A :=B>O LO @;N?;O Q?@9 7@=:; Q@G Q<HA 1
super7perneal nerve <L ;<?H>E= AH@<;O @?@CO <@C>LE ;?9L>; <H?<> 7@=:; <L @=BDO LO =L @=BDO @C>L 7
7UHO;
[ 8GF=E ?=;?N= ;:?KE 0 A=CH ?I; @AG;
78?@=GE C? ;ELA 8B Vl*manbs cnctracture 7;>B; ?A9:= ?@?@CO <?A?D@B=@> <?EID?L ;:?B> OOBA <E@BK

םיילטלקסולוקסומ םילודיג
1'
הידפותרוא
@?@C; -8?A9:; ?O=G?B T?A A@ T=?EG C? TIC -;:=K<; <I@:E ?O=G?BI LOL GOC; <I@:E ?O=G?BI 8?O=G?B 8?@?GBE LO
7GOC;=
;@=9A 8?:?BE 8??K=?KC; 7GOC; <I@:EA 8@=FE= -<?DH? 8?@?GK 8; 8??K=CL@; 78??K=?KC =L 8??K=CL@O 8?FO=HE 8?O=G?B;
?> 8?9=>K= 1<=@=@B4/ <?KCE S_ ?;=N OOI Q@GA 7L9=E; <EF@ ?>O O=G?B; B==?D 78??HO ?:?A@; @=C:; TE OH; 8?9=>K 8; [
I C? 7?K?OF Q@: O:A CEE LO= THALE CEE LO ;N TIO= ;?NO>=LK c_ B==?D; 78:P OI G=E?OO T?L= 8?O=G?B OC <=9=AF <<
!A H<><;C a_ 71QCE;A 3@/ T?F?K; ?V>: -?B=O=?A L?;
תינילק תונמתסה
 7<=H?>K
 7;KHALO @<=? ?<??:A Y?<FOG ;L@E MFH O=I? ;E=F@D=@A?>=PE@G -;KC=CI <=L@;O O=I? Q@A; OC
CV: ;E=F@D 7;KFL T=:9>I <=L@;O E(ing !A ;??O:= ;=AB 8=HA T??>L<;O ;O=I? d+C 7
OC <=P?OA ?K> O: @AB=E ?@O=FD= @=?9 C?C L=; OGA;; 7;OB=E ;NC 8?AC=H= <=:P;O <=O=I?C <=P?OA C?
78?DDAL ?K> O: <=H>= 8?O=G?B
 7<=E=KOE; O: A=;L ;N 7R=BO U=HE U@><;O= @=:; <>P:E <9?@> 0 ;?9BK=>
 ! <=A??I<; s'uamus cell carcinma 8?A?I;E GHL N=HL 78??<@I=D 8?A?II <=:P;O ;O=I?
7;E=GI= <=O=PD?>A -8?K=@I 8?E=;?N OC 8?@=NLA H<><;O <A;=L L?; 7<?CFCF ;E=K?9@F <ELA 8; 38??<@I=D3;
@AG OC =>=DA Q@P9K -8?KHALE LO 8L 7;N O: A=CHO <:GO F@ Q?@9= ;K?@F ?G? O: <?DH? <=OFA O>PO @C>L
7@N=: CEE LO VA?IV; GBK O?B@; O=>?P;C 8?L=@ 8L ;?B=O=<>O H=OCO= ;?D>=?A <HFO C? 7;>B; <L G?@=;O
 -<=CF <=?9E@=>G 8: -D?N=PE=@A?>=@=K 0 O?>; C?L YLEB=GO 7;OHEO <=?D=>?P <=P?OA C? ! <=?9E@=>G
7O?> @=:= -DB @=:
 A C?= 8?O=G?BO ?K=E=KB=<> LO ;N 7C? ;O?OA F@= 8=?A 8?ALI OOI T?L 8?E:>O 7;O?OA @?EHE 0 ALI DD
7D?P?O?E=LPD=L T=CL@ 8=FEA
 7;CF ;L9=<; 7;P?EA <=I>;<; =O?>L -<?OE?K?E ;E=L@P <=HI=KA @9=KC @AC OI 0 8??B=O=<> 8?@AC
=A -?@N?>LPE; @=NLA A=@O 8?L9EK 8?O=G?B;C L?; ;A?D; 7<?OE?K?E ;N=N< =L -;N=N< LOO @AC; IVGA OOI Q@GA
8B 8;= -Q=CE?C ;E T?L TIO= 89:O 8?@A=HE; 8?G?B P:E C? l( energ) 7?OD@ADK@P ;L@E C? OOI Q@GA 7
-@?BA @AC =EI -?AH=@= FOH ;?;? =N; ;EF@A @AC;= -FNH <=H> @AI ;KAEC -;O=H ;EF@A ;>OH=; ;K?F<; ;EF@;
718?K=C 8?K==?IA @ACO 8?E@=BC ;EF@ ?A?I@E/ 8?>=@P=N?LKL 8?K??>LE ;O C?C ;K?F< 89: <E=:O
 -;@=HL U@=>C ;?O=H; OC ?@=HL FOHA @AC 0 8L<;A ;K<CE <?K?OF; ;K=E<;= 8=F?E ?>O 8; 8?@AC;
-8??O@?=O> 8?KE?D =KI<?= -;E?GF ;<=L U=@>? ;?O=H; OC ?EGF; FOHA O=G?B 7<?B=O=@?=K ;:?B>O 8=@BO O=I?
78??OK?PDL?GE =L 8??OLK=P?@>
! O?B
W) 718?@HL 8?@?LEE 8?O=G?B T?L= P:EI/ ;E=PDOA=@=K !
W!WX 7<=I=@L <=E9:A ;E=F@D BK?L=? !
WX!`X 7<=H=PC <=E9:A BK?L=? -;E=F@D=LPD=L !
`X!cX 7;E=>E?O -FK: ?L< OC ;E=F@D -;E=F@D=LPD=L OL?PD=@> -;E=F@D=@A?> !
cX -;E=F@D=@GK=I -<=@=@B ! D=O> multiple m)elma 7
- היימדה
-;?>@B=?BKL -;?>@B=?G@ C%- MRI- scintgraph) -1?=>?E/ eS 7
! O=G?B; 8=F?E
 ?ON?>PE L?; FK: ?L< O=G?B 7;@?C: 8G <F>DL C? 8CC ?K>E -;A 8??=9E 8?O=G?B; A=@ ! ;N?>PE
:=G? 8=?;= -D?N?> 8?@G=H LO 8?O=G?BC =ACH @A:A 7F@>E; =FO G: :?BE= ?ON?>PE!?ON?>?>L QI @HL QL ;OH<;A
7;?:A ?OA ;N?>PEO @A:O O=I? DVL; @F?:A= -LOC
 7NI@E; <L 8?A;=L D=HD ?O=G?B
 <L <@A=: OOI Q@GA ;E=F@D=LPD=L 7;E=@KGK=IKL= ;E=PDOA=@GK=I @F?:A -8?O=G?B P:E C? ;N?>?>LA
7;N?>?>L; <PO>
 7G=:= DVL =EI @<=? ;?@>?@> 8?A;=LC 8?O=G?B C?
11
הידפותרוא
 D?N=P?9=?PD?; -BK?L=? <E=F@D ! ;N?>L?G f 7<?O?>K?N=LL ;E=O=K@B -
Patterns f &ne lessins Y
<:GO @C>L G?E< LO 7<=@=@B @?A:E= PC><E= @?LEE =L -?E=FE @?LEE =L -OGB= @?>C -:A=FE= @?>C <=?;O O=I? O=G?B;
PLO A?B< 89:; -TIO 7G=LE <?P?L L?; 89:A ;>=OH<;C L=; :=G? TIC ;E 7O=G?B; OC <?B=O=?A; <=B;K<;; ?;E G?E<
7O=G?BO
Y;??EG;A <=KE<D;; ;?;< -;O?GB; <@=9 ?>O
 ,egraphicall) (ell $efine$ lesin <L ;K><= A?B< L?; -89:; <L R?OH? RF=< LOC OF O=G?B !
-=<A=PO HPC; rem$eling ;O?; <=L@O @C>L 8?<:O 7;@=EC ;?@>?@> 8:= G?HL 8F@E 8: O=G?B @I?K NL= -
7O=G?B; <=@?>CO 8??=I?D ;O:E ;NIC ?P=@OFD O=AB 7RF=<; ?K>E ;KB;O ;<KAKC @<=? ;>=>9 89: OC ;KAO
 ,egraphicall) ill $efine$ lesin T?L -@;E H<><E -@<=? ?A?D@BL O=G?B ! rem$eling ;?@>?@> 0
7;@=@A <=H>
 Mth eaten lesin <=@?LEE ?O:A 8?O=G?B T??>LE 7O=G?B; :9ELA 89: <=?@=F 78F=EE LOC O=G?B !
7;E=K?PKEGL -;E=F@D=@GK=I =EI ;I=EK
 Permeative ;L@E; 7;?D=EO@GKL -B>D?;O ;F?>DE LO 89:; -<=?@=F; T?A TK<DE; ?A?D@BL O=G?B !
7LOE T>=LA THALO LO QL O=G?B; OC <?B=O=?A; <=O?:>; O: NE@O O=I? ?B=O=?G@;
A?AD ;KAO <:API ;L@K ;N TBPK@A 7TEN F?>DE ;O C? 8L -<?O=G?B; ;EF@; <L R?FEC R=>9 8=DHE ;K=A 89:; -8=I?DO
7A?B;O TEN F?>DE 89:O ;?; ?I -@?>C O=G?B ;L@KI =;N 0 <=:ECE; 7@<=? @?;A @=NL
+alning OC Q?O;< 0 rem$eling <@HL/ @?>C O=G?B ;N -:@ ;L@K ;NC <=@EO 7O=G?B; <@=9 <L <OAFE 89:; =A
7PLO OAL H<><E O=G?B;C TA=EI 71A?B;O ;O=I? ;<?; LO 89:;
fugginess 7<E??=DE <=@?>C O: NE@E O=ABO NE@; 89: QL0 @=@A LO O=AB @9=K TIO= -A?B;O TEN <=H> C? 89:OCI 0
7<?PEN?@?=KL ;PD?9 -OCEO
7hTFKH <=LOE <=PD?9 8?@9=?C 89: OC 8??K==?K 8??=K?C OC G?H? ;@FE C? 789:A 38=OI3 T?L OOI Q@GAi
Y?<KHAL NE@I DF?@PE;
0 <=G??<D; OC 8??<G=FK 8?@=NL <=L@O @C>L D=HDA 78=O?9A ;L@?C <KE!O: <=G??<D; @=A:O Q?@9 DF?@PE; stippling
← O:E 8GLA 7BOC ?<?<> =EI D=HD; <=E@B<; cX ;A C?C ;@=@A LO ;?NO 8: stippling 7;E=F@D=@GK=IA G=CHO C?
4 ;?G:OA =L ;?9F?>?9OF P:E 8: 8?O=G?B grun$ glass 7@=A?H <EF@ 8: 8?O=G?BO ?K??>=L;
Y <=?OPD=L?@> <=A=B<
7PD=L?@>O G: @E=OI -;>F?;O G: 89:; Q=<E :?B; O=G?B;C TE?D 0 PD=L?@>; ?=@?BO 8?E@=BC 8??A?D@BL 8?O=G?B
!A <=?;O O=I? ;O?GBO ?=@?B; 7AH=@O ;O?GB;= 89:; <KN; O: ?L@HL PD=L?@>; OM <E@; OC <?KIE L?; ;?:A; 78?O=G?BA=
789: @9=? -;A=B<A -PD=L?@>; 7PD=L?@>;
Y<?OPD=L?@> ;A=B< OC <=?K??>=L <=@=9 C?
1 , nin peel 7?K=E=KB=<> LO ;N QL ;E=F@D BK?L=?A !
2 , sun&urst @=9??= O=G?B; ?G? O: PD=L?@>; OC :@F L?; ;A?D; 789:; @?9O A9?KA 89: <@?9? C? TLI 0
7;E=F@D=LPD=LA ;K=CL@O @L=< 7<=?@LC; ?G? O: 89:
3 , C$manbs triangle T>=G; <L 8?L=@ 8=O?9A= 789:O @A:E TK<D; @CL -?A?D@BL O=G?B OC ?=P?A =;N !
CL@; <L F@ 8?L=@= G??<D;O F?>DE LO L=;C @?;E QI OI O=G?B; 8?E:>O 78@=E; PD=L?@>;= @=E>; OC ?@=HL;
7;E=F@D=LPD=LO ?DLOF 7CO=CE; OC
היפרגויגנא
7;?9N?@O=FD= <E@ -8<=A@=:E -8G; ?OI 8=F?E
?G? O: ;?>@B=?BKLO <?O=>?P <=A?CH C? 78G; ?OI OC <=A@=:E <=L@O ?LGI TIO= <?KB=PE;; L?; O=G?BO <=?@=L<; <HL
A HI=;/ 8?K?NE 8?F@=: Q@G ;?>@<=EI 0 ;?KC <=@C>L 7O=G?B; 8=9E9O ;==F<A 8?K?NE 8?OI <E?<D 0 ;?9N?O=AEL CIS
platinum 71;E=F@D=LPD=LA
71OCEO ;E=P?9?@>=?BKE;/ ?EG @=FEE 8?O=G?B C?
CT
@A:A 7TBPK@O FE=:; GE?E <L R?D=; L=; 7;?G>=<@=LA 8?O=G?BO ;C?BA ?OP=P ?=K?C aSj =E??<D; 3=O=FD=E; 8?O=G?B;E
7<?FOH ;<?@IO= ;?D>=?AO ;C?B O: <:G=E ;POH; @C>LE L=; 7;A@;A G@? ;N 8=?I= ;<?@IA
12
הידפותרוא
F@ TIO=/ TPF G=LE O=G?B L=; ;E=LPD=L G?L=LPD=L C% ; ?LO?B <O?H<A RF=< -1=<=OBO @C>LE SX -@?>C O=G?B =;N 7
7T?@?>DL ?V: OF=E ALI; -GLE A?LIE
C% QO; O=G?B; 8??<K?A OAL -;O=HO <?C?L <=E?L<E; <=NP=@> <=KAO =O?H<; =<=INA OAL -GH=?EA O?:? LO ?GE?E <O<
7G=LE <@N=:C =O?B= -;?>@<=E?I =D?K NL= -H<><;=
.e a$kuvant chemtherap) 7H=<?K ?K>O ;?>@<=EI T<E 0
MRI
!; <F?GA <L ;E?OCE; ;F?GA ?;=N 7;EF@A 8?E <=O=FO=E <:=K< O: <DDA<E ;??EG;; C% GCO= <=I@ <=EF@ <EBG; 8CO -
; 789: C% !A ;A=P <=H> 89:; OC ;K=E<; TIO= TE?E ?E=PL ;A@; T?L 89:A 7=E9: 89:; 8F@EO A=P @<=? MRI 7
– יופימ scintography :
8=?9KIP ?=>?E ^^ Y1PK=>D=>?G O?<E/
8?F?@NE W_!S_ OC 8??H <?9HE TEN 7T<C; Q@G L9=? 7?@?F?O?E c ?>?9>D LO ;N 7<@AB=E ;P?OF C? ;?E@>?; C?CI 7<=:C
A ;?B=O=?G@; <L <=E?GFE ?=>?EA <=K=E<;7C?B@ G=LE ;N OAL -3=GI= 8??EG 8?O=G?B -;E=PE; -@AC 8B <=?;O O=I?= a
PO=F T?F<; R=BA ?FL?O?L=@FD; F@>; 78?GG9 ?KC <==C;O C? G?E< 7;H?E9; <PO>A <@AB=E ;P?OF C? 8?GO?A 7<=:=AC
7F=GAO= =?OL O=G?B; <P?OF <L <==C;O Q?@9 7;A@; ?I;
7TEN; 8: ;K<C< LO ;P?OF; ;P?OCA ;OHE; 8L 7AF:E ?OII L=; A=CH ?I;ll
:םירחא םייופימ
-8=?OP -8=?GK?L -P@P?9 8=?OB Ha(*e)e 1C% -8=?@ED -1;?>@B?PK?FD= PE% 71N=F=OB?DF=LG=@=O>/
8??H; <?9HE TEN 7<=@=@BO F@ <?A?PFOD ;K?@F @9??E L=; 78?KC ;EI ?K>O H<=> ! 8=?@ED; ]c OC ?=>?E 7<=:C
78?ALIA O>PO O=I? 8=?9K=@PD
Ha(*e)e O: ;IOC; 8: <=E9: ?=>?E 0 C% 7TEN; 8: @><C?= QI OI LO QL @<=? O=GB F=?G; 7
Staging :םילודיג לש
Y 8?@=GE; <??@=L<
7;?9P=>ELE A=P <=H> LO ;N -;<=L =@?D? 8L= 78??E=PKL <=O=AB <O:A ;EF@A H<><E O=G?B;
7@=GE; <L 8?@?DE ;C:EO ;<=L 8?<@=I 8L= -@=GEO <ACHK 89:; -89:A O=G?B; 8L
7@=E>; 89: @=GE= 8?@=PF=GL @=GE -DBK?@PDE; !?@=HL -D>D?@GL==F 0 ?EGF @=GE YOB@A 8?@=GE;
YT?F?K; ?>!O: B=@?G; %4tissue
%X 7U=@>O OL?9KP=> 8=C =O T?L= @=GEA L9EKC O=G?B !
%W 7U=@>?C TI<? -@=GE; Q=<A O=G?B !
%S O=G?B ?V: @=GE; <9?@> !
%` / :A9L <=?=EG <=H=OC C? 0 finger li*e e#tensin 78?G@>K 8?L@K 8; 8?E??=DE 8?I<HA QL -O=G?BO @=CFC T??=O 0 1
7O=G?B; OC <?B=O=?A <=O?:> <=E?BGE ;OL <=H=OC 7;O=D>F C?C TI<?
%c 78?@=GE ?KCA O=G?B 0
%] 7?PKK=>E=F ;@PDFL O=G?B 0
@<=? C? -@<=? O?:> O=G?B;C OII 7?A?PFL@ @=NL =;N 7<FOG= -D?NKB=?BKL=LK -<?>=FD=@F?E ;OHE <=?;O ;O=I? A?ADC @=NLA
Q=<A T??G: L=; OAL ?@=FE; O=G?B; OC <G@>K ;AC=E <=?;O ;O=I? ;N; @=NLO U=HE 7@=GE; Q=<A ;N OI 7?A?PFL@ @=NL
L@FK L=;= @=GE; s*ip O OL?9KP=> 8: O=G?BA 7 s*ips OI <L <=@IO Q?@9 78??O=C @?LC;O= O=G?B; <L F@ <=@IO 8:P T?L
7?PKO?P=E= @<=?E H=<?K =;N -@=GE; OI <L =KG@=; 8<D= ;9?>FO OL?9KP=> T?L 8L -<LN <E=:O 7@=GE;
[@=GEA :=B>O LO @;N?;O Q?@9 -;?D>=?A 8?HF=OCI -8?@=GE; <??@=L< ?>O
7G=LE 8??<??:A 8; 8??@=GE T?A 8?@=NLA H<><EC O=G?B
! ?B=O=PD?; B=@?G ,
X, 7O=G?B; <L THALO <@N=: LO ;?B=O=PD?;; 8?@?>C 8?O=G?BA 7@?>C 0
W, 7;I=EK <=@?LEE 0
S, E @<=? 0 ;;=AB <=@?LEE 0 ] A <=N=P?E p(erfiel$ 71;O=GB ?I; ;OGB;A 8?L=@C ;E/
! <=@=@B M
XM -<=@=@B LOO 0 WM 7<=@=@B 8: 0
OC B==?D; Enne*ing Y
13
הידפותרוא
Y@?>C
 0 ?PKPO X,- X%- XM 7@=GE; <L U=@>? LO= <?B=O=?A ;K?HAE ?A?PFL =K?L -@=GE Q=<A
 0 ?A?PFL X,- X%- XM O 8=@BO O=I? -;9?@> OL?9KP=> ?OA -@=GE Q=<A &allning 8?:A=F TLI/
71B==?D; LO= <=?EG;;= ;F?K?OF;
 0 ?A?D@BL X,- X!W%- X!WM <=:ECE 78?@?LEE 8B= 1FK: ?L<= -;E=PDOA=@GK=I/ 8?BK?KA 8?O=G?B 8B 0
71@?>C O=G?BA ;@N=E ;@GB;/ 7<=@=@B H=OCO= H<><;O= U=@>O OL?9KP=> 8;O C?C L?; ?A?D@BL ;O?E;
Y@?LEE
 0 Q=EK W,- W!S%- XM E <=H> ] 7<=@=@B LOO -?E=FE FNK 7<=N=P?E
 0 ;=AB S,- W!S%- XM 7?KD@=;
 0 <=@=@B W!S,- W!S%- WM 7<=@=@B 8: -<=@?LEE A9E OIA -O=G?B OI 7<=@=@B 8:
O @?A:;O @C>L ;?;? <=@=@B; O: PO<C;O @C>L 8LC 8?AC=H 8=?I gra$e 7O>PO= @HL
[;E@ OI <=?;O O=I? O=G?B B=D OI
7;>E?O; Q@G 8?@A:=E LO 8; ;:=K<; <I@:EA 8?O=G?B; A=@
:םילודיגב לופיט
Y;?B@=@?I OC <=B@G
 Intralesinal 8B L@FK/ ;O=D>F; 8: O=G?B <L9=; 0 curretage 8?O=G?BA :9=A? 71;?9O=F=K?L =L
78??A?PFL/8??A?D@BL 8?@?>C
 Marginal 78?K??=O C? =A A9EO A=P ;N 78??O=CO G: -;O=D>FO @A:E ;@D; 0
 (i$e 7L?@A @=NL OC 8B -<AH@K ;<?@I !
 Ra$ical A O=>?PO ! s*ips 7@=GE; O=ABO @A:E -;;=AB <=@?LEE ?O:A 8?O=G?BA=
 7O=G?B; B=D ?>O ;?;< ;?B@=@?I; B=DA ;@?HA;
@ACO ;KID= C?C =L OFCE <LC=K 89: L9EK -O=GB L=; TI 8L LOL 1[<=@IO LO/ ?K@EC L=; ?PKPO O=G?BO UOE=E; O=>?P;
m YH<KO 8?P=K OAL 8?EID=E 8?K=?@P?@F T?L 73=GI=
 !O @A:E O=G?B ` 7EVD
 !O @A:E _Xj !A 89:; AH=@E C% 7
 OFCE <LC=K 89:
1;K?@F =EI/ ?K@EC O=>?P O=G?BO C? 8L YLA; OOI; 8=?; OA=FE 7<?K@EC H<KO ;??PK C? TIO= <=IK C? <=O=GB <=<?@IA
OC FEKO 8@=B ?>@<=EI; O=>?P; 8L 7RD=K; O=>?P; O: QE<D;O= <=<?@IA ;@E=H OC <HL ;B@G G?@=;O R?G: ^_j
!O <=G@C; 0 ;A=P ;N=KB=@>; O=G?B;E _ OC 8?KC aXj 7
7H=<?K LOO FEK; <=EI <L P=>CO ;CF -<LN 8: GH?
7H=<?K; ?GI Q=< ;K?@FA 8?CE<CE 8?E:>O 78@=<E 89: T=BI -8=FEA =;CE 8?CO Q?@9 -89: 8?L?9=E 8L
7;?>@<=EI <HO9;O ?PKB :F@ C? ;L@KI ?I -@=N:< LO <=>=@<; OC ?=K?C =L ;>OH; ;?>@<=EIO ;A=B< ;<?; LO 8L
B=DE O=G?BA -8=?I II C? a_j != AO=CE O=>?PA <=G@C; SSj 7GAO ?B@=@?I O=>?PA
7@<=? ;A@; LO= 8??H <=I?L @>CO @F?:A ;H?O9E ;?B@=@?I; -;C:EO
O?BE X O?B G: \X 8; 8??KP@D 8?O=G?B <=:@L; - WYS 8?CKA= WY` [
OsteoArthritis, Degenerative Joint Disease
לש םיילופיטה תונורקעה OA הדובעה בר לבא +ינפוס בלשב תיגולוטמואר הל"מ לכ יבגל םינוכנ
-ב לופיטב איה OA ,תור"אה תויגולוטמוארה תול"מב אלו
&ורתפה אוה י"ותינה לופיטה ,םהיכוביסו םיקרפ תופל"ה םה הידפותרואב םיכבוסמ יכה םי"ותינה
-ל &ור"אה OA ,םיר"א לופיט תונויסנ ולשכנש יר"א +
OA ,דלומ קרפ תוויע שי םירקמ הברהבש םינעוט םויכ ,יטפוידיא # ינושאר
OA ,המוארט-טסופ ,&וכיס ימרוג # ינשמ
1
הידפותרוא
/היגולוימדיפא
ליג לעמ ,ה"יכש יכה םיקרפה תל"מ 55 +םינאפיב רתוי- םיעזגה לש העפשה שי ,םישנ * םירבג ,
,.םישוכ
,סו"סה תוכיאו קרפה הנבמ לע העיפשמ הקיטנגהש הארנכ
/&וכיס ימרוג
• קרפה לש תוויע שי םא ,רתוי הלו" אוה )כ םינש רתוי קרפב םישמתשמש לככ # ליג
לשמל- genuvarum ,רתוי םדקומ עיפומ שומישה י"ע קזנה .
• תקייודמ הרוצב הרז"וה אל איה םא טרפב- תיקרפ )ות המוארט רקיעב # המוארט
לש &וכיס הלעמ ריצה לש תוויע םג ,.תימוטנא OA ,
• - םיקרפמב רזו" שומיש repeptitive kint use +טלב ינדקר # . pitchers םיקבאתמ +
םי"תפמ- OA ,.םיידו"יי תומוקמב
• תו"תפתהל הדובעה גוס &יב רשק &יא תיללכה היסולכואב /הקוסעת OA םנשי ,
,םיפצר +םירוטלטסניא +למנ ידבוע +ריוא שיטפ יליעפמ # םיגיר"
• -ל לקשמ (דוע &יב רורב רשק שי # לקשמ (דוע OA רתוי &וכיסב םה םינמש םישנא ,
"תפל הובג OA תרצוע אל לבא םיבאכה תא התי"פמ לקשמב הדירי הל"מה תעפוה ר"אל ,
,הל"מה תומדקתה תאש
/םיינילק םינייפאמ
• /&ויפא ,םיי" תלצה אלו םיי" תוכיא רופיש ,םילו"ה תא הדירטמ יכהש היעבה # באכ
רוקמ ,יליל באכו ה"ונמב באכ םג כ""או 1מאמב באככ לי"תמ +ברועמה קרפל םקוממ
)ותב טסואירפ &יאו םצעה לש בובצע &יא יכ בואכל הרומא אל המצע ינפב הקי"שה /באכה
הלוספקה תא םי"תומש םיטיפואטסוא י"ע +סו"סה קוריפו תקלדה י"ע םרגנ באכה ,קרפמה
,דועו םצעב הובג ירלודמ 1"ל י"ע +םירבשנ וא
• ,באכהמ יתועמשמ תו"פ ברל # הניש וא ה"ונמ ר"אל קרפמה לש תושקונ
• -ב םיימטסיס םייוטיב &יא OA ,.תור"א תויטמואר תול"ממ הנושב-
/תילקיזיפ הקידב
• וא )ריל בג +)רבל )רי- הנרקה תויהל הלוכי ,הלו"ה קרפב קר # תמקוממ תושיגר
,.)רב
• ,תוכר תומקרו םצא תו"יפנ
• ,הקל" אל העונת # סוטיפרק
• ,הברה אל ברל # לזונ
• ימוקמ םו"
• םירירש לודלד
• קרפמה תוויע
• Su&lu#atin
• העונת י"ווטב הלבגה
ירקמ לש טל"ומ בר OA אל הרל םיידיה יקרפמ ,לקשמ יאשונ םיקרפמ םהש )רבבו )ריב אוה
-ב ברועמ אל לוסרקה עודמ רורב אל ,לקשמ םיאשונ אל פםה יכ םיברועמ OA ,
,אל 2 תמדקתמ דימ הל"מה םאה
היהת םבור לצא לבא +םיביצי םה םילו"המ קל" ,םייביסרגורפ םה םירקמה לש טל"ומה ברה
,הרמ"ה כ""א
,.הלאכ םילו" םיאור אל לעופב- םייביסרגר םילו" םג שי הירואיתב
/תלדבמ הנ"בא
15
הידפותרוא
OA ליגל רבעמ &כלו +ה"יכש דאמ הל"מ איה 5' םיאצממ &יא םא תיטמואר הל"מ שפ"ל הביס &יא
שי הלו"ל םא ,םיברועמ םיקרפ &ומה +םידדונ םיבאכ # םינווכמ OA אל &יידע הז קרפה לש ינגטנר
,ולש הפל"הב תלעות םוש &יא באוכ אל קרפה םא ,תינילק הל"מ ול שיש רמוא
/תירקיעה תלדבמה הנ"באה
• ר"א קרפמ &רקומ באכ
• םיירפירפ םד ילכ תל"מ
• היתפולוקידר
/םייגולוידר םיאצממ 4 5 רוכזל 3
• קרפה לש תורציה
• su&!chn$ral sclersis
• su&!chn$ral c)st .)ריב רקיעב-
• םיטיפואטסוא
• an*)lsis ,םיבאכ אלל לבא העונתב הלבגה םע קרפה לש יו"יא #
• su&lu#atin ,קרפה תוביצי תא םיתוועמו םיק"וד םיטיפואטסואהש ללגב #
555 הלו"ב אלא +םימוליצב םילפטמ אל
הזש ריבס אל # תיתועמשמ הקינילק תו"כונב &יקת םוליצ - לבא OA ,
5 תור"א תול"מ לש הלילש )רוצל קר /הדבעמ תוקידב
/)רי קרפ
# תיתו"תפתה וא תדלומ היעב שי םירקמ הברהב DDH +לק AVM +.סטרפ- תוולנ תול"מו SCFE ,
2'6 ,םייכריה יקרפ ינש לש צ"וד תוברועמ ו"תפי םילו"המ
יוהיזל השיגר יכה הקידבה וזו +&ושאר םלענו &ושאר באוכ דימת ימינפ בוביס ,העונתה "ווטב העיגפ
אוה יסאלקה באכה ,"תמ לידגמו קרפמה לש "פנה תא &יטקמ ימינפה בוביסה ,)רי קרפב היעב
+זוכעל &ירקהל לוכי ,העשפמב great trchanter ,)רב וא
/)רבה קרפ
,ימוקמ םו"ו תושיגר - המישרמ רתוי הקידבה &כלו י"טש קרפמ
3 ,ילרומפ-ולטפ אוה עיגפ יכה קרפמה ,ילאידמ +ילארטל +ילרומפ-ולטפ /םירודמ
לש בצמב genuvarum ,תילאידמ העיגפ שי ."יכש רתויה יגולותפה "נמה אוהש-
/לופיט
- דוקפתו באכ # לופיטה תרטמ (ell &eing ,.
יעצמאה םה םי"ותינ ,םי"ותינ +תופורת +ילקיזיפ לופיט +םיי" "רוא יוניש # םיילופיט םיעצמא
,.ד"א &פוד אצוי שי- םיכיפה אל ברל םה יכ +&ור"אה
/י"ותינ אל לופיט
• ,םיי" תוכיאל עירפמ לבא באכ תי"פמ ,יתייעב # תוליעפ תלבגה
• לבא +באכ תי"פמ הזו לגרה לע סמועה תא קל"ל לוכי הכילה לקמ # הכילה ירזע
,הז לש המגיטסה ללגב לקמב שמתשהל םינכומ אל םילו"ה
• הברה םע הלודג הישעת ,ישממ ילופיט טקפא אלל לבא +םיעוזעז תמילב # םילענימ
,הלו"ל רזוע אל הז םצעב לבא םיפסכ
• +תיבהמ אצוי הלו"הש )כב אוה היפארתויזפ לש בוש" יכה דיקפתה # היפארתויזפ
םומי" השוע +העונת "ווט הלידגמ +םירירש תקז"מ םג היפארתויזפה ,בל תמושת לבקמ
,תוסנל יאדכ דימתו םילו"ל תרזוע דאמ היפארתויזפ ,ימוקמ
/יתפורת לופיט
• - תו"שמ .SAIDs )כל ה"כוה &יאש תורמל םילו"ל רזוע לופיטה ,באכ ידגונ וא
םומי"ו 'גסמ י"ע אוה טקפאהש &כתי ,סימרדה תא םיצו" הפורתה לש םיליעפה םיביכרמהש
,תוסנל קדצומ &כלו +רופיש םישיגרמ םילו"הו ל"ת &יא ,ימוקמ
1!
הידפותרוא
• הז םימעפ הברהו .&יגלטפוא +לומאקא- תויסיסבה תופורתהמ לי"תהל # םיבאכ ידגונ
,רוזעל תולוכי "תוליגר" תופורתש הלו"ה תא ענכשל איה תירקיעה היעבה ,רזוע
• .SAIDs תיתועמשמ תויסקוט שי ,רבעב רשאמ יזכרמ תו"פ דיקפת תוספות #
יבכעמב שומישה ,תוילכהו .םיביכ- לוכיעה תכרעמל c#S ומכ םייביטקלס Vi# השועש +
תו"פ ,I t#icit) ,קיזמ &יידע אוה םגו רקי אוה +
• DMARDs #
o -ב ליעומ אוהש תוינויסנ תויודע - םינילקיצרטט OA ,
o רבוע &ובל" )יא רורב אל ,סו"סה לש הינב ינבא םהש םינובל" # &ימאזוקולג
רשאמ תלעות רתוי &יא ,)רבה לא עיגמו קרפתהל ילב הביקה תא .SAIDs &ורס"ה ,
שי ,&המ םינהנ םילו" הברהו ל"ת םהל &יא לבא תורקי דאמ תופורתהש אוה ירקיעה
,םייתרכס םילו"ב היעב לע םי"וויד
o AR%_X בכעמ # I"!W סו"ס אלל )רב לע עיפשמ אל לבא םייק סו"ס רמשמ ,
,לופיט לש שדו" ר"אל קר עיפומ ילופיטה טקפאה ,ללכב
• ,קרפמה )ותל גימצ רמו" םיסינכמ /תינורולאיה הצמו" # תויקרפמ )ות תוקירז
םג שי םויכ ,תינוסי" הבוגת ררוע לולעו תולוגנרת לש תלוברכמ קפומ ירוקמה רישכתה
,םילק םילו"ב ידוקפתו יטמוטפמיס רופיש ,יטנניבמוקר רישכת 3 עובש לש שרפהב תוקירז
לש הלועפה &ונגנמ ,)רבל הקרזה רקיעב ,לבגומ &מזל טקפאו רי"מ םה תונורס"ה ,וזמ וז
,רורב אל &יטול"ל אוה תוקירזה
• הקרזה ,ילמינימ ימטסיס טקפא םע +באכ תי"פמו ליעומ דאמ # םידיאורטס תקרזה
וא "ותינל דמעומ תויהל לוכי אלש השק הלו"ל וא (יר" באכ םע הלו"ל הלו"ל תימעפ ד"
,םידיאורטסב םינוכיס הברה שי ,"ותינב &יינועמ אל
/י"ותינ לופיט
• - הירטה $e&ri$ement השענ הז םויכ ,םוגפה סו"סה לכ תא םיפטושו )רבל םיסנכנ # .
&תונ ,תדדוב םידיאורטס תקירז רשאמ רתוי ליעומ אל הארנה לככ ,היפוקסורתרא י"ע
םע הלו"ב קר קדצומ ,)להמה תא הנשמ לא לבא םישדו" רפסמ )שמל הלקה OA
,הירטהה תא בלשל זאו סוקסינמה תא ערק םג (סונבש
• Ostetm) וא )רבב סוראו- &יקת אל ינאכמ ריצב קרפ םע םילו"ב יתעינמ לופיט #
תו"תפתה תעינמ איה הרטמהו הניקת אל לקשמ תרבעה תמרוגש .)רי לש היזלפסיד OA ,
&ב רו"ב אוה ילאידיאה הלו"ה 2' אוה הזכ הלו" לבא .תוזיפיפאה תריגס ר"אל-
ליגב םילו"ב םילפטמ לעופב ,יביסאמ "ותינ ול עיצהל יתא הזש "וטב אלו יטמוטפמיסא
'-35 םצעה תא םירשיימו םצע לש דתי םיאיצומ "ותינב ,םייטמוטפמיס תויהל םילי"תמש
,ילמרונ "נמל
• E#cisinal arthrplast) 1ופנ היה ,רוד"ש םוש אלל .)רי רקיעב- קרפה תא םיתרוכ #
&יב ק"רמהש ללגב השק דאמ העילצל םרוג "ותינה ,םיקרפ תופל"ה תאצמה ינפל
,גרובנלדנרט תכילה שיו לועפל םילוכי אל םירוטקדבאהו רצקתמ &גאל לודגה רטנכורטה
,יארונ רבש וא םישק םימוהיזב קר הזכ "ותינ &ישוע םויכ ,םיבאכ ול &יאו בוט )לוה הלו"ה
• Arthr$esis לש תיוזב אוה רובי"ה )רבב ,)ריב וא )רבב # .קרפה יו"יא- 18'
תיוזב )ריבו +.תבשל השק לבא הכילה רשפאמ- תולעמ 3' לענל ההבגה )ירצ- תולעמ
לורטנ אוה &ורתיהו העונתה לכ דוביא אוה לודגה &ורס"ה ,.תבשלו תכלל לוכי הלו"ה לבא
ר"אל ברל- ברועמ ד"א קרפ םע ריעצ הלו" איה תירקיעה היצקידניאה םויכ ,םיבאכה לש
לש סיזדורתרא ,בתות תקי"ש לש הנכס שי םיריעצ םישנאבש איה )כל הביסה ,.המוארט
+&ימ יס"י- םירבגב רשאמ םישנב השק רתוי "ותינהו +)רבב רשאמ הלו"ל לק רתוי )ריה
,.הדיל
• Arthrplasties לש הפל"ה ,דוקפתה רסו"ו באכב יביטנפד לופיט # .קרפ תפל"ה-
לופיט ,םיר"אה םילופיטה יוצימ ר"אל "םירומג" םיקרפמל דעוימ ,הזתורפב הלו" קרפמ
1$
הידפותרוא
קרפש איה תירקיעה היעבה ,באכה תיעב תא רתופ םגו העונת הלו"ל &תונש "לצומ דאמ
"ותינ אוה הפל"ה &ויסנ לכ ,תפפורתמ םצעב ולש הזי"אהו םיוסמ &מז רובעכ ק"שנ בתות
+&ושארה קרפה םע תומי רבכש רגובמ םדאל בוט "ותינ הז +&כל ,םיכוביס רתוי םע לודג רתוי
&ב םדאב לבא !' &ב ריעצ םדאב ,תופסונ תופל"ה תושעל י"רכה היהי תו"פ וא 3' השענש
ליגבו בתות )ומתל לכותש םצע היהת אל (וסב תורזו" תופל"ה ול 55 עיצהל לכונ אל רבכ
ול ונתנ לבא +םולכ הלו" ותואל 2' ,הבוט םיי" תל"ות םע הנש
. םיקרפמ רוקיבב םהב &ודנש םיי"ותינ םיכוביס שי םיקרפמ תופל"הל -
םייפגה לש המוארט
:םיחותפ םירבש
,הכר המקרב העיגפ העיגפ רקיעב אוה "ותפ רבש
לשמל # הכומנ הגרדב "ותפ רבש in!ut fracture ,.המוקמל הרז"ו םינפבמ רועה תא העצפ םצעה-
,לופיטל הקיטויביטנא (יסוהל קרו רוגס רבש ומכ טעמכ לפטל &תינ ,הכומנ המצוע
,ההובג היגרנא י"ע םרגנש רבש ,'דכו ירי +ד"ת # ההובג הגרדב "ותפ רבש
תומרב +םי"ותפה םירבשה תרמו" תא הרידגמ וליטסוג תקול" 1 + 2 + `a- `&- `c ,
הגרדל 1פקומ הלודג המוארט וא תיתועמשמ םוהיז תנכס םע רבש לכ 3 ,
תרמו"ל היצקידניא וניא יולגה עצפה ,תועיטקה רועישו םוהיזה תמר תא הביתכמ רבשה תגרד
)ירצ היירטהה תא ,"ותינ רד"ב +&וימ רד"ב ("טשב # הכר המקרב לופיט ,הכר המקרב העיגפה
,קלסל המקר וזיא עובקל לגוסמש ריכב אפור תושעל
# &וימ רד" 0 "טשב
• תילירטס השיב"ו יוקינ
• היצזיליבומיא
• סונטט
• הקיטויביטנא
• 555 עצפה תא רוגסל אל
# "ותינ רד"ב
• - תופיטש lavage/ 0 WX &ילייס לש רטיל
• - תוירטה $e&ri$ement .
• רבשה בוציי
• עצפב לופיט
# הירטה לש תונורקע 3 Ds /
• Dea$ tissue
• Dea$ tissue יליבאיו וניאש רירש #
• Dea$ space ,םיקדיי" תובשייתהל אצומ &תונ #
" # &כלו +הפורטסטק אהו יטורקנ רירש (hen in $u&t ta*e it ut "
שי 2 י" רירשה םא םיעדוי )יא Cs /
• Clur רפרפא רירש #
• Cnsistanc) "תנמה לש דיב קרפתמש רירש #
• Cntractilit) הימרטאידל הבוגתב 1ווכתהל )ירצ רירשה #
• Capacit) t &lee$ ותוא םיכתו"שכ םמדל ביי" יליבאיו רירש #
# עצפב לופיט
,הלו"ה לש רועה י"ע )ת"ה תריגס # תינושאר הריגס
18
הידפותרוא
י"ע תינוינש הריגס s*in graft .לוכי אפור לכ-
- םייטסלפ םי"תנמל בוש" דיקפת - םישק דאמ םיבצמב free flap ,.לשמל
תא רוגסל םיביי" עובש יר"א ,וילע לכתסהל לכונש ידכ "ותפ עצפה תא םיריאשמ &ושארה בלשב
-מ רבעמה תדוקנ הז יכ +עצפה cntaminatin -ל infectin -ל עובש &יבש "ווטב , ! ר"אל תועובש
,ינגורטאיא םוהיז ררועל אל ידכ +רבשב תעגל םיצור אל העיצפה
MESS score :תועיטק-תתו
םיטנייצפ ,םיתרוכו םירתוומ (וסבלו םיכוביס &ומה םימרוג +הפג ליצהל &וילע 1מאמ םישוע םימעפל
,)ילהתב םיתמ וליפאו +תישפנו תיאופר דאמ םילבוס הפגה תא םהל ליצהל םיסנמש
MESS 1Mengle$ E#tremit) Severit) Scre # .
,הפג ליצהל תוסנל וא תורכל םא עובקל תרזועש היצקיפיסלק
1 , - הכר המקרל קזנו ימרג קזנ -1 .
2 , - הפגה לש הימכסיא 3-' .
3 , - ימטסיס קוש 3-' .
, - טנייצפה ליג 2-' .
לעמ וא הווש &ויצ $ ,העיטק * לש תוגרד יבגל איה השקה הטל"הה 8-$ ,
תלקס MESS אל בובצע םוש &יאו סרהנ בצעה םא ,בוש" רטמרפ אוה םגש +בובצעל תס"ייתמ אל
גולוטמוארטה # ישונאה םרוגב תויולת יכה )ורא "ווטל תואצותה ,הפגה תלצהב םעט שיש "וטב
לכ רשאמ יתועמשמ רתוי הטל"הה תא לבקמש ה"מומה 555 ידפוטרואה scre 5
Compartement syndrome :
לעמ # יגולותפ 1"ל ,היצאפב םו"תש רודמב 1"ל תילע - רודמה תנומסת 3' - כ"ממ ' מ"ס
,.םימ
- הפגה תא תנכסמ רודמה תנומסת ,םירירשהו םיבצעה +םדה ילכל קיזמ 1"לה lim& threatening ,.
,תילנויצקנופ הניאש הפג וא +העיטקב םייתסהל לוכי
555 השק הנ"בא
,.תימכסיא לגר- םד ילכ תמיס" ללגב ימכסיא באכל המוד הז לבא +באוכ ארונ הלו"ל
-ב cmpartement s)n$rme # הביסה- ,תרווי" תישענ תימכסיא לגרו +הדורו תויהל הכישממ לגרה
,.הימכסיאל דוגינב +רועה תא תברעמ אלו +תירוע תת איה רודמ תנומסת
5 תויצאפה לכ תא םי"תופו "ותינ רד"ל הלו"ה תא םי"קול # ידיימ לופיט
555 דיימ לפיטל םיביי"ו +ספספל רוסא
: יקרפמ \ות רבש
)ות רבשב יוארכ םילפטמ אל םא ,ינדפקו קייודמ "ותינ תושעל )ירצ לבא +םיי" &כסמ בצמ אל
5 םיי"ה תוכיא תא הלו"ל סורהל &תינ יקרפמ
םייח ינכסמ םיבצמ - המוארט
/המוארט תווצב הידפותרוא
• האיי"ה
• הפג תלצה
• רוז"יש
• םוקיש
,.תידוקפתו תימנידומה- הלו"ה בצמ בוצייו רופיש 7 רבשה לש עוביק
5 עבקל אוה רקיעה +יתועמשמ תו"פ אוה רבשה לש עוביקה גוס
1%
הידפותרוא
תי"פמ +יבבלו יתאיר דוקפת רפשמ +םייתקלד םירוטאידמ רור"ש תי"פמ +םומיד תי"פמ עוביקה
תועיצפב לפטלו הלו"ה תא בבוסל &תינ- הלו"ה לופיטה תוכיא תא רפשמ +םיבאכ תי"פמ +סיספס
,.תור"אה
5 תברועמה היגרנאה תומכ תא ביתכמ העיגפה &ונגנמ
high energ) trauma ,הלק הלב" רשאמ בכרומ רתוי הברה רופיס איה
תויהל תולוכיש רוכזל םיביי" ,םמדמ וא טלוב יכהש המ י"פע אלו לוקוטורפ י"פע לפטל )ירצ
אל איה לבא +בלה תמושת תא )ושמל הלולע םייפגל המוארט ,םתוא שפ"ל )ירצו +תורתסנ תולב"
,הבוש" יכה "רכהב
:םייח ינכסמ םיידפותרוא םיבxמ
1 , ימטסיס קושו םומיד
2 , םיימינפ םירביא םירגוסש םירוטקפ רור"ש - הכיעמ תלב"
3 , םישק םי"ותפ םירבש
, םזאפס ללגב םומיד &יא ינשוארה בלשב # תילמיסקורפ העיטק
5 , הכיעמ ומכ # םיבורמ םירבש
! , ש"ו" תועיגפ
:ש"מע תועיגפ
spinal shc* ,ירלוקסוהו יטטפמיסה סונוטה &דבואו יגולוריונ קוש םרוג #
תמרב ינרפה בצעה י"ע תבבצועמ תפערסה # יבגו יראווצ ש"מעב תועיגפ C`!C_ לע תיאר"או 203
ש"הו" תמר י"ע םיבבצועמש םיילטסוקרטניא םירירש י"ע איה המישנה ראש ,המישנהמ
לעמ העיגפב +&כל ,הליבקמה C` רתוי העיגפהש לככ +תוכומנ רתוי תועיגפב םגו המישנ ללכב &יא
,יתמישנ דוקפת רתוי שי )כ הכומנ
ר"אל קר ותוא םידירומו היפלדליפ &וראווצ םימש "טשב ,ש"מע עגפנכ דוש" המוארט עגפנ לכ
5 תימרג אלו תיגולוריונ איה ש"מע תעיגפ לש הנכסה ,םימוליצ םישועש
שיש )כל היצקידניא תתל םילוכיש םימוליצ ולא ,&גא +הז" +יראווצ ש"מע # המוארט רד"ב םימוליצ
המ ונל &יא המוארט רד"ב יכ +תלוגלוג םוליצב תלעות &יא ,לופיטל תנתינש םיי" תנכסמ היעב
5 תלוגלוגב רבש םע תושעל
:םימומיד
,.יקרוע םומיד טרפב- רוצעל םיביי" # ינוצי" םומיד
5 &גא # ימינפ םומיד
,.ינגוריונ וא- יגרומה ברל # קושב הלו"
/םירוגס םילל"ל םמדמ הלו"ה
• &דבוא רשאמ יתועמשמ רתוי הסמ טקפא- תוומ םורגל קפסמ "פנ אל # תלוגלוג
,.םד
• י"ע םיללוש ,גורהל לוכי # הז" תיב CfR ,.סקרוטמואנפ םג ללוש-
• 8 רוקינ י"ע רוריב ,גורהל לוכי # &טבה לל" eS n C% ,
• וליפא םמדל לוכי &גאב רבש םע הלו" ,ילאינוטירפורטר רקיעב םומידה # &גא 15
(יר"ה בלשב- &גא םוליצ לש הרטמה וז ,ומצע ילאינוטירפה לל"ל 1ורפי םדהש ילב רטיל
,.&גאה לש הכיעמ וא םירבש שי םא ונל תפכא כ"כ אל
• םרוג אל דדובמ רבש- תוומל איבהל לולע הז םיבורמ םירבש שי םא # םייכרי
,.יגארומה קושל םורגל לוכיש יביסאמ קיפסמ םומידל
5 םומידה תא רוצעל # ידיימה לופיטה
ילכ עורקל הלולעו הפגה )ותב הזז הרובשה םצעה ,םומידה תא רצוע .רומפב לשמל- רבשה עוביק
שירק רצייל (וגהמ תענומ םצעה לש העונתה +(סונב ,הכרה המקרל קזנ םורגלו .םינטק ברל- םד
,ולש סיזטסואמוהה ינונגנמ תא ליעפהלו
2'
הידפותרוא
בוציי לש סיסבה ,הכרה המקרה תא תבציימ .רתוי וא תו"פ- םצעה לש ירדניליצה הנבמה תרז"ה
,)ריב סמות דס לשמל # םייתייעב תומוקמב רקיעב בוש" עוביקה ,ה"יתמ אוה רבשה
:ןגאב רבש
- "תפנ אוה רבשנ &גאה רשאכ ,יתייעב דאמ אוה עוביקה pen &* לודג רתוי לל" שי זאו .
,&טבה רירש י"עו םיירו"אה םיטנמגילה י"ע איה רובשה &גאה לש הקז"הה ,וכותל םמדמ הלו"הש
לעמ איה ה"יתפה םא 2,5 ,הרז"ב &גאה תא רוגסל םיצור ונ"נא ,םילשוכ וללה םיטנמגילה םג מ"ס
אבה בלשב ,.&גאה ביבס הכימש תרישק וליפא וא- הרוג" י"ע איה הז תא תושעל תידיימה )רדה
הריהמ הרודצורפ ,תינוצי" תרגסמל םהלש רובי"ו תומצעל תוטומ תסנכה י"ע ינוצי" עוביק םישוע
רבש לש בצמב הלו"ה לש &טבה תא "ותפל רוסא ,הלו"ה לש ימנידומהה בצמה תא תרפשמש
רוגסל ו"ילצי אל &טבה ת"יתפ ר"אל ,הנבמה לכ תא םיקיז"מש םה &טבה ירירש קר יכ +&גאב
,הרז"ב התוא

םידליב םירבש
7<=F?@> =L <=:=9@A ;:?B>E 8?9=>K @<=? 8?@AC 8?GO?A
C?/ ?PDOL @<=?= ;A: @<=? 8=LPD=L?@>; 7@?;E @<=? BK?OG=E@;= <?P=@=> @<=? L?; <?<=GO?; 89:; lng tissue hinge
8?GO?A= -<=E9:A =L <=:=9@A ;:?B>O 8=@BO O=I? L=; ;>B; Q@G GA=: ;IE; OC HI; @CLI 71@AC; <@NH; @C>LEC
7@B=AE;E 8?@HL 8?@AGA GCH?? G=CHK GO?A -;OAH ;<=LA -TIO 7<=:=9@; @CLE <=FNH @<=? <=E9:;
/ <?>F?;= ;H?E9; <PO> Q@G <?I@=L 0 <?@=C?E =G L?; 8?GO?A 89: <O?GB circumferantial 78?K=LPD=L <>D=; Q@G 1
/ ;O?GB <PO> OIO ph)sis !C <=L@O @C>L @=E>A Y;OCE 8?K??>LE C? 89: OIA 1 \Xj ?OPD?G; D?N?>; ?V: :AFK Q@=L;E
!= `Xj ;O=I ;>B; ?ABO IV;DA= -?OE?DF=@>; D?N?>; ?V: cXj != ?OPD?G; ?O@=E>; D?N?>; ?V: :AFK Q@=L;E W_j ?V:
OI; QDC QI -?OE?DF=@>; __j 7@=E>; ?G? O: <:AFK ;>B;E
Y8?GO?O <=?G=H?? <=?:A
• F=@? RK: ?@AC
• ?@AC &uc*le 1trus 1
• <?PDO> ;?9E@=>G
• D?N?>A <=?:A
• 1@B=AEA =EI/ ;N=N< ?OA= 8: 8?EOC 8?@AC
7D?N?>; <@?BD ?>O F=GAO @C>L ;H?E9; 8=?D <L 7;H?E9; 8=?D G:C O?BO 8?DH??<E 8?GO? O: 8?@AGE @CLI
/ <?PDO> ;?9E@=>G &en$ 7@AC =F LOO QL ;E=F: <?L@K 89:; 0 1
@AC +uc*le 7PDL?@>; <9?@> LOO OAL -DFP@=F; <=>?9@A ;:?B> <=L@O @C>L 0
/ F=@? RK: @AC greenstic* 7GAOA GHL DFP@=FA @AC 0 1
%ransitinal fractures 7<?OPD?G; ;?A?PA 8?:?>=E= OCA @ACO OCA LO GOC T?A @A:E; AOCA 8?:?>=EC 8?@AC !
7?O@POO ?OL?GE; G9;E L=; <?OPD?G; ;?A?P; OC D?N?>; ?=H?L
kuvenile tillau# fracture / FNH; PKEB?O; -O=D@FO <?A=A?D ;OAH OC ;@FEA ! ti&ia fi&ular lig <L =<?L Q=CE? 1
7;C?O< @AC 89:A ;N 7;N?>?>L; ;@BDK LO G=: =AC COH; @=NL; ;N ?I -<:@FK ;KEE ;I?<H -<?O@PO; <?OPD?G; ;?A?P;
78?KEKEC 8?@BA<EA @F?:A :?>=E
%riplane fracture OC 8?B=D ?KC C? 7;N?>PE;E FOHA 8B LOL ;N?>?>LA F@ LO ;:?B> ! triplane L=; @AC; =F GHLA 7
7<=I?<H COC <=@9=K= QK=LE @AC; =F ?KCA= <=I?<H ?<C <=OAF<E= TN=LE
Y8??DLOF O=D@F ?E=O?9 ;COC AP / D?P@=E= -?O@PO - PA -;?A?P; <L <=L@O T<?KC QI O=D@F; OC ?E?K> A=A?D 8:
71;O=A?>;= ;?A?P; T?A @AHEC D?N=EDGK?D;= ;O=A?>;
OC @AC; <L tillau# 7D?P@=EA A=P ?I; 8?L=@
21
הידפותרוא
lng tissue hinge F?NH;O= @AC <=I?<H ?<C <L D=><O OI=? L=; TIO= -?PDOL G=LE= ;A: G=LE PD=L?@> C? 8?GO?A !
@AC; <L @?EH;O -@AC; OC ;E=PE;; Q=<O T?LF=G?O <F@N; ?V: 8?G@;O L=; ;NI A9EA O=>?P; 7NVON <=I=ED T<L=
7DAB 8?CO= ;@NH @AHO NL= 1@AC; T==?IA Q=CEO/
!A @AC; <L F?NH;O Q?@9 8B= ;>B; OC ;@=9; <L OAFO Q?@9 L=; 7@AC; <FNH;= ;GE9;O G:=K DAB ` -<?OPD?G0 <=E=FE
71;PEOE/ <?@O=!= <?OE?DF=@>
Y @AC ?=>?@ O: 8?:?>CE; 8?E@=B
• 7@<=? OF -@<=? @?:9C OII 0 GO?; O?B
• ;K=N<
• 8=F?E
• 7;EOH; P?LE 0 CL@ <OAH
• <=>D=K <=OAH
• ;I@ ;EF@O FNK
htrotrophic ossi!ication "#$ " <=?;O O=O: @=EH A9EA 78?F@>EA 8?H=<?K ?@HL ;:?>=E; ;CGH 89: <@?9? Y
7CL@ <=OAHA 8B C? @CLI ;;=AB <=H?ICA :?>=E 7F@>E; OC D?N=O?FKL
R%o&'ing : !; Q?O;< 8?@?:9 8?GO?A rem$elling -1D=BO= -D=@L=/ <=OF <=?9E@=>G L>@O @C>LE ;N= G=LE O?:?
@9=?= GHL G9A 89: B>=D BK?OG=E@; NL= -;HL<E @AC; 789:; T==?IA L=; @AC; 8L= D?N?>; G?O L?; ;?9E@=>G; 8L @F?:A
7<@C??<E 89:; IV;DAC QI ?KC G9A 89:
!; ;NI ;@FEA 7?B@=@?I T=F?< Q?@9= GAO L>@<< LO L?; -?KIE; @?9; T==?IA L?; ;?9E@=>G; @CLI -<LN <E=:O
rem$elling 7;?9E@=>G; <L @?EH;O O=O: LF==G
!; rem$elling 7A=A?D OC PKEOL 8: ;:?9> TF<O O=I? LO
Chi'& a()s : 7?K=?B; LO =L @=@A CEE LO ;@FE @=>?D= @AC 8: :?BEC GO?
7;EOH; ?AOCA 8?KC? 8?@AC ;A@; 8B OAL CGH GHL @AC 8?L=@ 8=O?9A
78?@=;; 8: GO?; ?DH?E 8C@<;O 8B= <=>D=K <=OAH= 8?@AC F=GAO Q?@9
7DV=: A@:O 8B 8?A??H= -N=>CLO ;?==<; L=; <=OO:<;O GCH
Y8?GO?A 8?@AC OC B==?D
• 7@AC; B=D o 8=F?E o ;N=N< LOO -<?FOH -;LOE ;N=N< Y?A?P>?@FD?G
• 7D?N?>A <=:?9> YD?@;= @PO=D <?9F?>?DOF
• 7G=:= D=@E=; ?@ACO U?OE -F>@EO =GA Y<=GH=?E <=?9F?>?DOF
Salter p Harris classificatin0 Ph)sis fractures
7@<=? ;@=EH ;N=KB=@>; @<=? ;@=EH ;B@G;C OII
;B@G I Y ;O=I? 7=?>=LA FNH -@=NLO 8F=EE ALI C? 78=O?9A @AC; <L 8?L=@ G?E< LO 7D?N?>; Q@G @A=:C @AC =F
;B@G ACH? T??G: ;N= @AC; OC ;LOE ;N=N< <=?;O I 7
;B@G II Y !O ;E=G 7@AC ?@=C?E ?KC 7;N?>PE; OC ;I?<H HF=O 8B= D?N?>; Q@G @A=: triplane 7
;B@G III !O ;E=G 7;N?>?>L; T==?IO 8B= D?N?>; Q@G @A=: Y tillau# 7
;B@G IV Y 7;N?>?>L;= ;N?>PE; Q@G @C? ?I@=L 8B= D?N?>; Q@G 8B @A=: @AC;
;B@G VY Crush POH=E D@; ;N 7LO ?KC; G9= ;O?GB <?H=O C? <HL ;>BAC 8?L=@ 7;N?>?>L; OC
7=A ;H?E9 @<=? ;?;< LO= -D?N?>; OC
YD?@;!@PO=D B==?DO <?K?OF <=:ECE
• ;B@GA =EI/ G?E<O =L <>O=H -;H?E9A ;:@>;O =E@B? D?N?>A 8?@AC _ 71
• 7D=@= =L D=B= 0 <?=N ?=K?C
• +n) &ars ?OPD?G @=E>A @F?:A 7?FOH =L LOE <=?;O O=I? 7D?N?>A ;:?9>; <=AF:A 89:; OC ?=H?L 0
OC ;@FEA 7<?OE?DF=@> ;?A?P= &n) &ar ;?;< NL= -@9:K :=B>; FOH;= H=E9O Q?CEE :=B> LO; FOH; ?FOH
;L@K O=GBO ;I?CEE ;KO=L;= :B>K D=?G@; 8L 0 LEB=GO/ :=B>; G9; T==?IO ;?PD ra$ial $eviatin O=>?P; 71
; OC Q=<?H ;?;? &n) &ar 7H=E9O @=NH? D?N?>;C ;==F< Q=<E
22
הידפותרוא
• != ?F@> D=HDA ;:?B> OA 8L ;@?C? LO =L D=HDO :?B; @AC; 8L ;@?C? <=?;O ;O=I? F@>EA ;:?B>; Y8GF=E
!O L?A;O O=I? ?F@>E @ACA F>DE LO O=>?P 7D=HD; O: 8?O:=>; <=H=I; OC ?=K?C C? OA 7<=IKO= 8GF=E O?BA
Y ;>B; <O?GBO ;:@>;A O=>?P
7?<=:ECE GLE L=; 8??OB@; Q@=LA OGA; OAL -?<=:ECE CEE LO ;N ;K=?O: ;>BA
• ""D !E TPF S7_ EVD  71<>D=K ;?O=D/ O:K <;AB;
• ""D OC S7_!_cm ← 7;?KC; OB@A 8B ;H?E9; <@?BD 4 D?NG=?N?>?>L
TGE=L Msle) !;= GO?; O?B; <L OOFCE ""D 7;O?GB; <L @=9:O= A@:<;O Q?@9 ?<E ACHE=
Epiph)si$esis ?V: ;@?BA -Q?>; ?<OA L=; staples 7;I?>; L?;
• D=@= =L D=BO=  OC ;<?@I &n) &ar 7
• D=@= =L D=BO=  7<=KF<E <=?E=P=LPD=L
• ;A A=@N?O?L <P?C <L C? 8=?; 7@KB= <P?CA =CE<C; @A:A 7?>=FDOP :AFE ?G? O: @F?:A Y89: <I@L;
7<=?9E@=>G TF<O8B= ;>B Q?@L;O @C>L
• 7;L?@A 89: @=9?F
Y8?@AC 0 <?OF?N?> ;F?GA
• 73=I= ?OOI A9E
• 7?@O=FD==@=K A9E -H=<> :9> -;?9E@=>G -<=H?>K -ALI
• 0 @AC; B=D ?>O 8?I=A?D <I@:; supracn$)lar fracture 8; @=E>; @L=9= CL@ OC 8?@AC =L D=@E=;; OC
78?I=A?DO O=GB T=I?D C?C OOBA -;?G>=<@=LA 8=@?H ?A9E
Supracn$)lar fracture 7;O?>K ?V: 8@BK= -8?GO?A G=LE H?IC @AC L=; D=@E=;; OC
0 8?B=D!<< ?KC e#tensin t)pe != -H?IC; L=;C fle#in t)pe F@/ _j 718?@FE;E
F@ 8?L=@ 8?E:>O ;?EG;A 71;N=N< ?OA @AC; 8?E:>O/ ;N=N< F@ LO= ;?9P=@ OC PKEOL C? 8?@AC; <?A@EA fat pa$ sign
:=A?F= ;@NH; 8: ?G??E H=<?K ?V: L=; ?@O?GK=F;@>=D @ACA O=>?P; 71@=HC :A9 QIE ;L9=<I= ;?9>; Q@=LO 8GO <=G:/
/ 8?K?> ?KC 8: q (ires 8?O9><E =KEEC/ ?OL?I@A; F@=:O FNK 8@B;O O=O: ?@O?GK=F!;@>=D @ACA TENA 8?O>PE LO 8L 71
OAFK NL= 18??OL?G@; 8?F@=:; Vl*mannbs cntracture 7;?EID?L OOBA
?I -8?@B=AEA @CLE @<=? 8?@=EH 8; 8?GO?A Q@? @L=9A 8?@AC AV. ?V>: ;?9F?>?DOF 7 7?O>=@PDPF L=; GO?A Del&et Y
;B@G W O CCH= 8G <F>DLA ;:?B> @<=? 7@=E>; CL@O ?OE?DF=@> @AC Y AV. 7
;B@G S 7=E9: @L=9; Q@G @AC Y
;B@G ` @L=9; D?DAA @AC Y
;B@G c @AC Y inter trchanteric
7;N=KB=@>= O=>?P <=P?CO 8B <=DH??<; C? <B9EA r

םידליב םימוהיt
ה"פשמ יאפור +םידלי יאפור +םיאמינפל םג אלא םידפוטרואל קר אל בוש" אשונ # םידליב םימוהיז
,הרוה היהיש ימ לכל ללכבו
# תוירקיע תוצובק שולשל םיקל"נ םייפגב םימוהיזה
• תוכר תומקר
• תומצע
• םיקרפמ
סיטילולצ # תוכר תומקר
סיטיזוימ
סיטיאספ
סיטינידנט
23
הידפותרוא
תשרודה רודמ תנומסתל םורגל םילולע םינור"אה תשולש לבא +ידפותרוא לופיט םיביי"מ אל ברל
# ידיימו יטסרד יגרוריכ לופיט בי"מש (סונ בצמ ,יגרוריכ לופיט necrtising fasciitis ,
Osteomyelitis :
,סיטיליימואטסוא # םצעב םוהיז
ס"י +םידליב רתוי ה"יכש הל"מה MYF `!cYW וא (יר" תת תויהל לוכי )א (יר" כ"דב הל"מה יוטיב ,
,ינורכ
רוזיפב רבודמ כ"דב )א +."ותפ רבש9עצפ- םצעל רישי תויהל לוכי םיקדיי"ה רוזיפ # הזנגותפ
,הימוטנאה אוה ותנבהל סיסבהו ינגוטמה
םישוע +הזיפהטמל םיעיגמ םיקרועה ,הזיפהטמה לש וזמ תדרפנ הזיפיפאל םדה תקפסא םידליב e!
turn םש ,םילדיאוסוניס םידירו )ותל םינקורתמ זאו .ה"ימצה תטלפ תא םיצו" אל םדה ילכ יכ-
כ"דב םידליב םוהיזה םוקימ +)כל יא ,םיקדיי" תוברתהל ילאידיא םוקמ והזו טאומ המירזה בצק
,ירזיפהטמה רוזאב
ומוקימ םוהיז שי רשאכ &כלו הזיפהטמהו הזיפיפאה לש םדה תקפסא &יב רישי רשק שי םירגובמב
לפוט אלש "ותפ רבש ר"אל ימוקמ רוזיפב רבודמ כ"דב םירגובמב ינורקע &פואב ,יפיצפס וניא
,בוט
# ירזיפהטמה םוקימה &ורקעל םיגיר" ינש רוכזל שי
1 , ליג דע 8 טשפתמ כ"דב אוה םוהיז שי םא זאו +הזיפהטמהו הזיפיפאה &יב רשק שי םישדו"
הווהמ אוהו הלידגה סו"ס "תפתמ רתוי ר"ואמ ליגב ,םוצע הלידגל קזנהו +םיקרפמל םג
,הזיפיפאה שארל םוס"מ
2 , םיקרפמל םג טשפתמ כ"דב םוהיזה זאו +יקרפ )ות אוה הזיפהטמה רוזא םהב םיקרפמ םנשי
.ילמיסקורפ סוידר+תילטסיד הלוביפ +ילמיסקורפ סורמוה +ילמיסקורפ רומפ-
םידליב ,טסואירפה &וויכל הז לק יכהו +טשפתהל &אל תשפ"מש הלגומ תרבטצמ םוהיז רצונ רשאכ
,תוכר תומקרל הלגומה תוטשפתהו טסואירפה לש הצירפ &כתת &כלו +םצעל דומצ תו"פ טסואירפה
הקספהל םרוגו םדה 1"ל לע רבוגש ילטסואירפ-באס ימוקמ 1"ל תילעל םרוג םוהיזה הרקמ לכב
תוארקנ &ה ד"יו היצלונרג תמקר תרצונ התמה םצעה ביבס ,םצעה תוומלו םדה תקפסאב
se'uestrum תארקנש השד" םצע תבכש תרצונ וביבס , invlucrum גפסהל הלוכי התמה םצעה ,
+רועל תולוטסיפב םיאטבתמש היצביטקא-הר יעורא םע ינורכ םוהיז םורגלו ראשהל וא +.יופיר*-
,סיספסו סיטילולצ יעורא
-ל יניפואה םוקימה OM הזיפהטמ +תילמיסקורפ היביט +ילטסיד רומפ # דרוי רדס יפל (יר"
,."רבועה קו""- ,.די 8 לגר- ,סורמוה וא סוידר לש תילטסיד הזיפהטמ +רומפ לש תילמיסקורפ
# רוכזל בוש" OM ,תו"וטש תומצע ללוכ +םצע לכב תויהל הלוכי
."יטפס" דלי- תושבייתה +תואקה +תרומרמצ +םו" # הקינילק
שומיש רסו"ו עוגנה (גב באכ
.עוגנה םוקמב אוה באכה איש- העוגנה הזיפהטמה לעמ עגמב הד"ו הזע תושיגר
םזפסב םירירש
.יקל" (ופיכ כ"דב- "תמ םומינימ לש הדמעב קרפמה
ומכ ימוקמ םוהיז ינמיס תוארל רידנ ,תימטסיסה הבוגתה תעפוהב בוכיע שי תוקוניתבש רוכזל )ירצ
555 תו"יפנ +םדוא +םו"
הלאמש היטסו הנבל הריפסב הילע # הדבעמ
תש"ומ ד"ש
םד תויברת
הימיכויב
,.םיברע םידליב הלצורב- םירידנ םירקמב היגולורס
םוקמה לש טסואירפהמ רוקינ םישוע 5 .םארג תעיבצ ללוכ- םצעה )ותמ תימוקמ תיברת # בוש"
תיברת וז יכ- םהזמה תא תוהזל יוכיסה תא לידגמ +.הלגומ- הנ"באה תא רשאמ הז ,רעושמה
,.טסואירפה לע 1"לה זוקינ ללגב- באכה לע לקמ םגו .הרישי
2
הידפותרוא
5 יטפס דליה יכ +תוקידבה ת"יקל כ"ות דירו "ותפל )ירצ
# הימדה
1 , ר"אל קרו +תוכר תומקר תו"יפנ הל"תהב וארי # םיליגר םימוליצ $-1 םירוזא םוי
תינושארה הקידבה אוה םוליצה ,רכינ םצע סרה תוארל &תינ )שמהב ,םירידס אל םייתדוקנ
,.רבש הזש &כתי &יידע המיאתמ הקינילקה םא םג- תר"א היגולותפ לולשל ידכ רקיעב
,האוושהל סיסב םשל םג בוש" םוליצ
2 , תנ"באל הרי"בה תקידב # תומצע יופימ OM )להמב &"באמ ,(יר"ה בלשב 8-2
תילובטמ תוליעפ ללגב- יופימה לש ר"ואמה בלשב תרבגומ הטילק הארנ ,תונושאר תועש
דע דימתהל הלוכיש +.םיאתה לש ! שיש רוכזל )ירצ ,םוהיזהמ םישדו" F. -ו FP &כ ומכ ,
לצא קר ליעי יופימה םידוליב '6 - 3' ,
3 , -ב eS ,הלגומו תילטסואירפ הבוגת תוארל רשפא
(קש- הלבט # היגולויתא 2% םג םידולייב +פרטס םג (סונב 555 פאטס אוה "יכש יכה םרוגה ,. E7
cli ,
+סיליפיס +הלצורב +הלנומלס # םירידנ םיללו"מ %+ ,םיטיזרפ +םיסוריו +תוירטפ +
OM רגובמב ,ר"א יטויביטנא יוסיכ ביי"מ 5 סנומודואספ # רמסמ תסינכ לש רופיס םע בקעב
ליג דע רוסא הז לבא ורפיצ םינתונ 1$ לופיט ביי" דליהו IV ,)שוממ
DD תיטפס סיטירטרא #
.רבש- המוארט
- םילודיג esinphilic granulma- E(ing6s .
סיטילולצ
RA (יר"
RF (יר"
,הל"מה ליגו הל"מה בלש י"ע עבקנ לופיטה # לופיט
# םויה גוהנה לופיטה A+f ,היצזיליבומיאו
A+f 0 IV )שמל 3 כ""או +רופיש תעפוהמ םייעובש תו"פל וא תועובש PO )שמל 3 תועובש
,םיפסונ
,רופיש תשו"ת שי רבכשכ םג עוגנה (גב שומיש רסו"ו סבג דס # היצזיליבומיא
)ות רופיש רסו"ב וא יטפס בצמב # .2- היגרוריכ 2-8 לופיטב )רוצ שי +לופיטה תלי"תמ תועש
תופיטשו +.םורקולובניאו םורטסווקס רקיעב- תועוגנה תומקרה יוקינ +תויברת ת"יקל ללוכה יגרוריכ
הפיטש תכרעמ םצעה )ותב ריאשהל גוהנ היה רבעב ,םירזו" םילופיטב )רוצ שי םימעפל ,תובורמ
,ינללוכו "ותפ "ותינ ,תימוקמ
&ורקעה תמרב- OM ,.רופישל איבמ אל ליגרה לופיטה םע טעמל +תיגרוריכ הל"מ אל איה
תיטפס סיטירטרא # םיכוביס
סיספס ירקמב ההובג התומת
םייגולותפ םירבש
םצעה תלידגב םיתוויע
םיימוקמ םילודיג
OM וא של" &גותפ שי רשאכ # הפיר"-תת hst קז"
תילודיג הל"מל דיש"מ כ"דבו םישרמ אל )להמ
-ב קר תויבוי" תויברת 5'6
.ילופיטו יתנ"בא- היגולותפו יגרוריכ לופיט ביי"מ
OM םימייק םימוטפמיסה רשאכ רדגומ # תינורכ 3 וא +לופיטה תל"תה ינפל רתוי וא תועובש OM
רדתסמ אלש (יר"
יופירה תלוכיב הדיריו םדה תקפסאב היעב כ"דב
-ו +יקנ עצפל דע םירזו" םייגרוריכ םילופיט שרוד IV A+f "ווט )ורא
םירזו" םיפקתהל היטנ
25
הידפותרוא
Septic Arthritis :
תיטפס סיטירטרא # קרפמב םוהיז
-מ רתוי ה"יכש הל"מה OM ליגב וא םידוליב רקיעב ה"יכש , 2-3 ס"י +םינש MYF S!`YW כ"דב ,
,ד"א קרפמ ברועמ
לש רוזיפ- (יקע +.קרפמ רוקינ +"ותפ רבש +עצפ- רישי תויהל לוכי םיקדיי"ה רוזיפ # הזנגותפ
,ינגוטמה וא .הכומס סיטיליימואטסוא
ליכמש יקרפ )ותה לזונה תומכב הילעלו +תילאיבוניסה הנרבממה לש תקצבל םרוג םוהיזה PM. +
היצלונרגה תמקרו +הלגומל )פוה לזונה םימי רפסמ ר"אל ,)ומנ זוקולג +הובג &ובל" +םיקדיי"
סרהל םימרוגש םיילמוזוזיל קורפ ירצות שי םיקדיי"ל ,תויוקבדהו הלגומ יסיכ םירצוי &ירביפהו
&כתת )שמהב ,לקשמ תאישנ לש תודוקנב רקיעב +יקרפה סו"סב םייביטרנגהד םייונישלו
,קרפה לש הקירפ9היצסקולבס
&כתי +םדה 1"למ לודג לזונה לש 1"לה םא AV. ,
,ימרג וא יזורביפ סיזוליקנא רצווי )ילהתה לש ופוסב
,(תכ +די (כ שרוש +לוסרק +קפרמ +)רב +)רי # .דרוי רדס יפל- יניפוא םוקימ
,עוגנ תויהל לוכי קרפמ לכש רוכזל בוש"
5 (יר" )להמה # הקינילק
טקש יא +םו"
עוגנה (גב שומיש רסו"ו באכ
העונתב הלבגה םע +םודאו "ופנ ם" קרפה
-ב רשאמ טלוב רתוי # 1"ל םומינימ לש הדמעב קרפמה כ"דב OM
קרפמה תענהב הזעו הד" תושיגר
אוה קוניתב ימטסיס )להמ שי םא ,הל"תהב םיימטסיס םינמיס טעמכ &יא תוקוניתבש רוכזל )ירצ
,תוומ םורגל לוכיש השק סיספסל ליבומ
ל"סב הילע # הדבעמב
תש"ומ ד"ש
-ב קר קרפהמ תויבוי" תויברת $56 - !! ,
- הימדה
1 , +הכר המקר תולובג דוביא +סיזורלקס +יקרפ "וורמ תב"רה - םיליגר םימוליצ
םייכרי קרפ-&גא םוליצ שקבל )ירצ ,קרפה לש הקירפ0היצסקולבס AP ,
2 , eS לש הלוספקהש םיאור ,ותוא רקנלו קרפב לזונ &"באל רתויב הבוטה )רדה #
5 תיטפס סיטירטרא &יא לזונ &יא םא ,הרומק אלו הרועק איה קרפמה
3 , אטבל לוכי הז )א תרבגומ הטילק םיגדי יופימ OM )ירצ םהניב לידבהל ידכ& +
SPEC%
(קש- הלבט # היגולויתא 51 לש םימהזמל המוד כ"הסב ,. OM םרוג # האירונוג- , multifcal .
+קוקונוג +הילרוב # םירידנ םיללו"מ %+ ,תוירטפ +םיסוריו +סיליפיס +
DD 0 transient s)nvitis רפסמ תלדבמה הנ"באה - 1 .
סיטיליימואטסוא
ZRA
RF
.היליפומהל ינייפוא +קרפמ )ותל םומיד- סיזורטראמה
תל"מ Perthes ליג- 8-! .יטפס אל לבא העילצ +
# לופיט A+f יגרוריכ זוקינו היצזיליבומיא +
A+f 0 IV S!` כ""או תועובש PO דוע 2-3 תועובש
ה"יתמ וא סבג # היצזיליבומיא
תובורמ תופיטש +.תויוקבדהו &ירביפ &יב הלגומ יסיכ- תועוגנ תומקר יוקינ +תויברת # יגרוריכ זוקינ
2!
הידפותרוא
הלגומ שי םא ,תופיטש םע םירזו" םירוקינב קפתסהל &תינ םדקומ יוהיזו י"טש קרפמב רבודמ םא
,"ותפ "ותינב וא היפוקסורטראב יגרוריכ לופיטב )רוצ שי הבוגת רסו" וא
)ריה קרפב דימת שי יכ +תידיימ םי"תנמ הלגומ אציו ונרקינ םא +)ריב- (ו"ד יגרוריכ לופיט )ירצ
,.שיגנ אלו קומע אוהש ללגב קרפמה לש הפיטשהו רוקינה )ילהתב הלודג היעב
םע בוליש +ברועמה קרפה +הלו"ה ליגב היולת הזונגורפה OM ,לופיטה תלי"ת דע &מזהו +
# םיכוביס OM
AV. רומפה שאר לש
ידכ דע םצעה תלידגב םיתוויע ""D
קרפה לש .יו"יא- סיזוליקנא
)ריה קרפ לש הקירפ
Transient Synovitis :
-ה DD רפסמ 1 לש septic arthritis ,
לש וזל המוד הימדה ,תרעוס תו"פ הברה הקינילק SA רוקינה לבא +םירקנמ &כלו לזונ שי ,
,ילירטס
,.הקיטויביטנא אלו ה"יתמ אל- לופיט םושב )רוצ ויא
,.)ורדל לוכי אוה הצור דליה םא- באכה תדימ יפל # הכירד
לפטל םייונפ אל +&יינע םיניבמ אל- םייאר"א אל םיארנ םירוהה םא םירר"שמ אל # &ויממ רור"ש
&וימל רוז"י דליהש םיענכושמ תויהל םילוכי אל ונ"נאו +תבש תסינכ ינפל םייתד םירוה וא .דליב
,הרמ"ה היהת םא
:תפחש
תושעל הלוכי OM וא0ו SA7 _Xj ,ילאקרוט רקיעב +ש"מעב םה תימרגה תפ"שה ירקממ
,.תואירב ברל- ר"א ילרצסיו בוריע םג שי תימרג תפ"ש שי רשאכ
ש"המע תא תברעמ תפ"שהש ללגב ,קיפסמ אל יטויביטנא לופיט ,היגרוריכ תביי"מ תימרג תפ"ש
-ה תא תק"וד +הילו"ה (וגב הלי"תמ תפ"שה ,היגולוריונ םג םימעפ הברה שי A"" טשפתמ זאו
רשי בג םע דלי לש איה תיסאלקה תונמתסהה ,השק סיזופיק קמנל םרוג (וסבו +הטמלו הלעמל
,.סיטיקסיד לש הרקמל דוגינב- תונות"תה םייפגב שמתשהל לוכי דליה לבא +דאמ שיגרו &יטול"ל
Discitis :
,תוכומסה תוילו"ה לש &ות"תהו &וילעה קל"ה לש בוריע םע +יקסידה "וורמב םוהיז
ומכ ילאקרוט אלו- ינתומ ש"מע כ"רדב %+ ,הנבל הריפסב הילע &יאו םו" &יא ,השק הנ"בא ,. ESR
,הובג
-ל דוגינב- םיילגרה יתש לע הכילהמ םג לבא +(ופיכמ ענמנ דליה %+ ,.
,רוקינ םישוע לופיטל הבבוגת &יא םא קרו פאטס אוה םהזמהש םי"ינמ # יריפמא לופיט
Perthes isease :
-ל םרוג ,ולש הזיפיפאב וא רומפה שארב תעגופה הל"מ AV. דוגינב- ותוא אפרל &תינ לבא
,.םירגובמל
יאליגב ינייפוא 8-! ,קרפמב לזונ שי ,עלוצ דלי לש איה הקינילקה ,
םירקמב ,.זופשאב וליפא םימעפל- קרפמה לש העונת "ווט רומישל היפרטויזפ יליגרת םינתונ
-רטלוס רבשל )רע הווש ,דוקפתה תרז"ל דע ינוצי" עבקמ םע "ותינל םיעיגמ םישק דאמו םיגיר"
הגרדמ סיראה 2 ,

בג לש תילקיtיפ הקידב
7<?B=O=@?=K ;I@:;= <?OF?N?> ;F?GA <OO=I AB; <I@:;
*יגו+וריונ ה,ר-ה Y<OO=I
2$
הידפותרוא
<?@=P=E
?@=DKD
8?DFO>@
8??OG?E@?> 8?KE?D
0 <?OPF@ ;F?GA Anal %ne p +ul&cavernsus Refle#
! <=K=<H< 8??>B <?@=P=E Y E#tensr Hallucis "ngus 1 "_ /- %i&ialis Anterir 1 "c /- Perneus +revis p
"ngus 1 WS 0 Eversin /- sua$riceps Femris 1 `!c" -1 Q@A; 8: ;PE ?>OI U=HOO =L OB@ 8?@;O 0 Ilipsas
1 S!`" 71
?@=DKD Y
78?E=PE@G ?>O ;C=H< `" 7Q@A; O: @A=:
8?DFO>@ Y
/ ;F?> "`-c / DO?IL= 1 WS 71
@9=FE O;=K Y
7OB@ <E@; -<=@C??<; -8??I@A R=>?I -8?AF: O: -<=:A9L <=9F O: ;G?E:
0 ?OL?I@A; D=DFO>; ! <=K=?O: 8??>B ?@=P=E G?L=POG/ @?=LA 8??G? 8?@;O 0 A#illar) .erve 0 Cc-_ D>9?A -1
Musculcutaneus .erve C_-] 0 ;?9F=GAL 0 <=:A9L; OC ;N=N< 7 elnar .erve Ca!%W 0 R=@BLO ;@?BD -
Me$ian .erve C\-a!%W 0 F>@E; OC @=C?? - Ra$ial .erve C]!a 7
;C=H< <?@=DKD 0 R<I 0 8?E=PE@G ?>O Cc-_ 0 <?:9EL :A9L - C\ 0 ?HC <?A - %W-S 7
8?DFO>@ 0 D>9?A 0 C_-] 7
*ינפוג ה.י/0 0
*ו+,*1ה F=GAO A=CH 7ABA ;@=9 ??=K?C -TBL; OC =L -CL@; OC T?F< LO HKE C>HO 7;O=H; OC ;I?O;;E <=EC@<; 0
<=;NO ?GI -8??OB@ ?I@L ""D 0 = Pelvic O&li'uit) 0 ;E 8C@<;O T<?K 7 Plum& "ine 0 E G@=?C -:F@FO A9?K; =F 0
C\ 0 O T==IE ;N -8C @A=: LO L=; 8L 0 V U?@H V A @=A:O Q?@9= - Sclisis 0 E 8C@<;O A=CH 7 Sclitic Psture -
T?AO ;N T?A O?GA;O= Sciatic "ist 0 E 8C@<;O= <=DKO T<?K 7 q)phsis 7CVE: OC 8?K=C 8?@=NLA
2ו2ימ 0 ; OC C=C?E 0 Spinus Prcesses OC 8N>DE 8C@<;O T<?K -TI =EI 7<?E=FE <=C?B@ F?>;O T=?D?K= -
78??O@AP@= 0 ;@L>; 8?@?@C;
ה-ונ* -;?9KPDFL -;?9FO> 0 ?@AE=O CVE: 0 "ateral +en$ing -;?9FO> -;?9KPDFL 0 ?OF?==@9 CVE: 7 "ateral
Rtatin- "ateral +en$ing 7
0 ?@AE=O CVE: 0 BDO THAE Straight "eg Raising <=DKO T<?K -;9FA= -;@C?; OB@; <EE=@<E <=O:E ;EIO <=L@O 0
0 ; <L 8B F?>;O= +(string Sign 7OB@; <E@; L?CA -OB@; RI OC ;?9FO>?D@=G 0
- jותחת בג יבאכ Low Back Pain (LBP (
Acute LBP :
יאליגב םישנאה ברל !5-35 ,(יר" &ות"ת בג באכ לש תודוזיפא שי
ארקנ הז ,&הל םרוג המ רורב אלש תופלו"ו תורצק תודוזיפא ולא acute l( &ac* pain וא muscular
pain ,.תיביטנרטלא האופר הברה םגו- ינרמשו יטמוטפמיס אוה לופיטה , "+P תיתועמשמ הביס םה
הביס שפ"ל םיביי" םירגובמ דאמ םישנאב וא םידליו םיריעצ םישנאב ,הדובע ימי &דבואו האול"תל
5
Chronic LBP :
לעמ +עובק +ימוימוי בג באכ 3 ,םישדו"
&יבש קסידה רוזאב םיינווינ םייונישמ כ"רדב םרגנ באכה ,לגרב םג באכ םימעפלו קיסוט +בגב באכ
,.ינגוקסיד באכ- תוילו"ה
28
הידפותרוא
,ינתומ ש"מעב ולש םישרושה לע וא יטאיכסה בצעה לע 1"ל ללגב ינגוריונ באכ # הקיטאיכס
תמרב םישרושה לע 1"ל יע םרגנ באכה "_!SW העונתמ רבעמ םוקמ םגו לקשמ אשונ רוזא אוהש +
,.םורקס- "יינ ש"מעל .ירבמול ש"מע-
אוה םהינש לש רוקמהש תורמל # יגולוריונ לומ ינכמ # יטאיכס באכמ הנוש ינגוקסיד בג באכ
,ש"המעב ימוטנא םוקימ ותואב
-ל תוביס "+P /
• קסיד לש .הצירפ- היצאינרה
• קסידה לש ימינפה &וגראב היעב
• spn$)ll)sis- spn$)ll)thiasis
• spinal stensis
:בגה לש הימוטנא
5 # תוינתומ תוילו" "W!"_ הילו" , "W בג יבאכ לש דקומ אל ברל הזו ינתומה ש"המע לא תרב"תמ
םייתסמ ש"הו",סיזודרולב איה ינתומה שה"מע לש תימוטנאה הדמעה ,.המוארט לש דקומ &כ הז-
תמרב "W -ה תא שי כ""או +סירקלודמ סונוקה י"ע cau$a e'uina ,
לש םי"נמ קר תוארל רשפאמ &גטנר AP -ו lateral7 C% םיטבמ &תונו םצע תויעב תוארל רשפאמ
,םיילאיסקא
MRI ,םיילטיגסו םיילנורוק +םיילאיסקא םיטבמ &תונו +תוכר תומקר תוארל רשפאמ
-ה הנבמ IV $isc /
Anulus גוס &גאלוק לש יטורביפ הנבמ ,יפקיה # 1 לש תיוזב םירוזש םיביסה , 12' הזו תולעמ
תו"וכב תומעל דעוימ סולונאה ,ינוצי"ה סולונאהמ הבע רתוי ימדקה סולונאה ,תוביצי הנקמ
,ה"יתמ
.ucleus pulpsus - הסי"ד תו"וכב דומעל דעוימ ,קסידה לש זכרמה # cmpressin ,.
,היצרנגר תושעל לוכי אל &כלו ירלוקסו-א &יטול"ל קסידה ,םדב רישע דאמ הילו"ה (וג
:תינפוג הקידב
• /תולכתסה
o ,הכילהו הדימע
o s*in mar*ings -ו hair) patches -ל ינייפוא +יזכרמ # spina &ifi$a ,
• שושימ
o םיבאכ וא תושיגר
o spinus prcess
o ,םיילניפס-אראפ םירירש
o -ורטר איהש ללגב בגב תבאוכ הטרואאה לש המזירוינא 555 &טבה תקידב
,ירו"א הביק ביכ +תוילכ +בלבל יבגל ל"נכ ,ירו"א בובצע תלבקמו תילאינוטירפ
• /ש"ו" לש יללכ &וזיא
o Plum& line -מ )נא # C\ ,םיזוכעה &יב "וורמב לופיל )ירצש
o Pelvic &le'uit)
o "eg length $iscripanc) 1""D .
• /העונת "ווט
o היצקלפ
o היצנטסקא
o ילארטל (ופיכ
• /תיגולוריונ הכרעה
o # תומטפ הבוג %c
o # דיאופיסק הבוג %\
2%
הידפותרוא
o # רובטה הבוג %WX
o הבוג pu&is 0 %WS
• nerve rt tensin signs /
o Straight leg raise 1S"R בצעה תא םיכשומ )כבו הרשי איהשכ לגרה תא םימירמ # .
תמרמ ואצומש +יטאיכסה "c!"_ ,
o ררועי )רבה לש רושיי לבא +באכ תמרוג הניא )רבהו )ריה לש היצקלפ # גסל &"במ
,בצעה לש ה"יתמ שי וישכע יכ באכ
o Femral strech test לגרה תא םיפפוכמ ובש ילרומפה בצעה לש יוריגב באוכ #
לש בוריע ,רו"אל התוא םי"תומו ilipsas םישרושב ואצומש + "W!"S!"`
:תילנויצקנופ הימוטנא
שרוש 34 -ב העיגפ # "c םורגת $rp ft לש בובצע ללגב ti&ialis anterir ,
לש בצמ $rp ft תכילה םרוג steppage ,הובג לגרה לש המרה םע
לש םוטמרד "c ,.ראשה &יב- לגרה (כ לש ילאידמה דצה #
"c ,הקיפה סקלפרל םרוג
שרוש 35 תא בבצעמ # EH" ,
,הינשה עבצאל &הובה &יב "וורמה ללוכ +לגרה (כ לש יעצמאה רוזאה # ילמוטמרד רוזיפ
יאר"א וילעש סקלפר &יא "_ ,
שרוש 67 ,"&ילפ'צ ילר'צ תכילה" םירשפאמ םיילאינורפ םירירש בבצעמ #
,לגרה (כ לש ילארטלה דצה # ילמוטמרד רוזיפ
SW ,סליכא סקלפר לע יאר"א
:קסיד תצירפ
-מ יונב סואלקונה ,A, איה קסיד תצירפ ,םימ &ומה םי"פוסש .םינאקילגונימאואטורפ- םיטפלוסו
אוה םירבסהה ד"א ,סולונאה ערקנ המל רורב רבסה &יא ,סואלקונה לש אל +סולונאה לש לשכ
+םיימדק אלו םיירו"א םה סולונאה לש םיערקה בר ,הד" ה"יתמ םג &כתת לבא +תכשמתמ הקי"ש
,תעבטה לש של"ה קל"ה הז יכ
,הלו"ל לבס הברה תמרוגו ש"הו" לע תצ"ול םירטמילימ רפסמ לש תירו"א הצירפ
,תויזכרמ אלו תוינאידמ-אראפ &ה קסידה תוקירפ בר
&וויכל בגה לכ תא טיסמ הלו"ה באכה תא תי"פהל ידכ ,םיבצעה ישרוש תא תק"וד קסידה תצירפ
- היטה וז ,שרושה בשוי ובש תוילו"ה &יב "וורמה תא לידגהל ידכ םוקע דמועו ידגנה list וניאש .
דימת אוה טסילה- ,סיזואילוקס C" ,תיטמרד "תמקע" םע עיגמ הלו"ה ,.העיגפל
לבא +ימואתפו ד" אוה קסיד תצירפ לש באכה ,בגב אל +לגרב םיבאכל םרוג םישרושה לע 1"לה
ללגב תבאוכ .הצירפה ינפל- סולונאה לש ה"יתמה ,בג יבאכ לש םורדורפ לע םירפסמ םילו"ה
רבוע באכה זאו (לו" וילע לעפומש "תמה ערקנ סולונאה רשאכ ,ה"יתמל ביגמש רישע בובצע
,לגרל בגהמ
:הרהזא תורו!מ
• # ריעצ דלי ,.קסידל םד תקפסא &יידע שיש ללגב +םידליב קר םייקש םוהיז- סיטיקסיד
.ידמל רידנ- םיינושאר םילודיג
• # רגובמ םדא +&ולוק +הטטסורפ +האיר +דש +דיאורית # םיינשמ םילודיג קר- לודיג
h)pernephrma- multiple m)elma .
• +םייליל םיבאכ +לקשמב הדירי + signs ,לודיגל &ווכמ #
• תמרוג תיזכרמ קסיד תצירפ # .&תש לע הטילש יא- םייגולוריונ םירס" cau$a e'uina
s)n$rme -ב םיבצעה , cau$a e'uina טנמגס ותואב &ושארה בצעה ובש ינייפוא רודיסב םירדוסמ
תמרב יזכרמ קסיד +&כל ,רתויב ילארטלה אוה "c!"_ לש שרושה לע אקווד 1"ול SW הזו
- תי"ופלשה לע הטילש +תילנא-ירפה השו"תה לע עיפשמ retentin כ""או verfl( ת"ירב אל +
תרוצב ירוסנס בובצעב רסו"ו .&תש sa$$le shape ,.קושהו )ריה לש ימינפה דצה-
3'
הידפותרוא
:םישרוש בוריעו םוקימ
הבוגב קסיד תצירפ "c!"_ שרוש # "c -ה אוהש e#iting rt + אל לש &וילעה לובגב אצוי אוה יכ עגפי
אוה עגפיש שרושה ,קסידה "_ -ה אוהש + traversing rt ,
Framinal $isc תצירפ הזכ הרקמב ,ילארטל רתוי אלא ינאידמ-אראפ םוקימב אל אוהש קסיד #
תמרב קסיד "c!"_ &כ לש שרושב תעגופ "c -ה עגפנ &אכ , e#iting rt ,הנוש לופיט ביי"מ הזו +
:קסיד תצירפ לש םיגוס
• prutrusin ,סולונאה תומלשב העיגפ אלל הטילב #
• prlapse -ה י"ע םו"ת &ייד לבא סולונאה תא הצו" # P"" ,
• e#trusin -ה תא םג הצו" # P"" ,
• se'uestere$ ,קתינ קסידהמ קל" #
:קסיד תצירפב לופיט
י"ע ריהמ קוריפ םירבוע םינאקילגואטורפהש ללגב תינטנופס היסרגר תורבוע קסידה תוצירפ בר
לש תלוכיה הזכ בצמב ,תקלדה יכילהת ,A, ,דייוסמו קמוצמ אוה קסידהו תדרוי םימ "ופסל
-כ םיכ"מ ,היפארתויזפו הקיטגלנא # ינרמש לופיט ! ,רופיש שי םא םיאורו תועובש
לצא ,הימדהב אל +הקינילקב םילפטמ 3'6 יאצממ שי םיאתמה ליגב היסולכואהמ MRI לש
לצא קר ,םימוטפמיס לכ אלל קסיד תצירפ 26 ,לפטל )ירצו הקיטאיכס שי
:קסיד תתיר"
,המיאתמ הימדהו .היזתסאופיה +םיסקלפרב הדירי +השלו" +באכ- הקינילק לש בוליש
)ותב תושעיהל )ירצ קסיד "ותינ ! דע תועובש ! רתוי הלודג הצירפהש לככ ,הצירפהמ םישדו"
-ה )כ utcme ,רתוי בוט י"ותינה
/"ותינל תויצקידניא
• תתירכל (ו"ד "ותינל תויצקידניאה ולא # השק תירוטומ השלו" וא האוצ וא &תש תקיפס-יא
לש &מז &ול" שי ,קסיד 8 תושעל תועש $ecmpressin לש cau$a e'uina )ותב , ! תועש
,קסידה תא איצוהל םיביי" םיבאכה תלי"תמ
• $)sfunctin ,&מזה םע רימ"מו )לוהש
• ,םיכשוממ וא םירזו" םיטאיכס םיבאכ
• ,ינרמש לופיט &ולשכ
Disc degeneration :
ללוכ קסידה הדילב %'6 לש ההובג היצפלוס תמר ללגב +םימ chn$ritan sulfate יליפורדיה דאמ
,םינקילגואטורפה תא ביכרמש
&כלו םיטפלוס תו"פ ליכמש +טפלוס &אטרק י"ע (ל"ומ אוהו טפלוס &יטירדנוכ תמר תדרוי ליגה םע
- קסידה לש תושבייתה שי ,םימ תו"פ "פוס $essicatin ,.
- תוילו"ה &יב קרפמה לש (ושפשל תמרוג קסידה לש תונוונתהה facet kint ,קרפמה לש &ווינו .
תעפות רצוי קרפמה לש סרהה ,םיטיפואטסוא םירצונו (ושפשה תא שיגרמ הילו"ה (וג )שמהב
- קרפמה )ותל ריוא לש הסינכ םע +םוקאו &lac* $isc $isease -ב MRI ,.
םע הלו"ה $iscgenic "+P - העונת &מזב רקיעב +םיכשוממו םישק םיבאכ םע +רגובמ הלו" אוה
activit) relate$ ,םויה )רואל הרמ"הו ה"ונמ &מזב הגופה םע +.יטאיכס אל- יראבמול אוה באכה ,.
5 הניקת איה תיגולוריונה הקידבה
-ה 2 םי"תנמ יתמ utcme רשאכ םי"תנמ ,הפיר" קסיד תצירפב רשאמ "לצומ תו"פ י"ותינה
- םוימוי תולועפ עצבל הלו"המ ענומו רומ" באכה AD" לש ירלוקידר באכ אל הזש יאנתבו- .
,ינשמ "וור ול &יא רשאכו לשכנ ינרמשה לופיטה רשאכ +.הקיטאיכס
- תוילו"ה לש יו"יא י"ע אוה םישועש "ותינה arthr$esis דיתעב ,הביאכמה העונתה תא עונמל ידכ .
,."לצומ דאמ אל הז םויכ- קסידה לש הפל"ה תושעל היהי &תינ
Lumbar spinaI stenosis :
31
הידפותרוא
Spinal stensis תמרוגש תוילרבטרו-רטניאה תונימרופה לש וא0ו תילניפסה הלעתה לש תורציה #
-ה תא םיקפסמש םד ילכ לע וא םיבצעה ישרוש לע 1"לל cau$e e'uina ,
לש תורוצ spinal stenosis :
1 , $egenerative $isc $isease םירצויש םיטיפואטסוא לש הריציל איבמש ינווינ )ילהת #
,.סיזורפואטפסואל רשק &יאש תורמל- תונקז םישנ לש הל"מ ,הלעתה לש סיזונטס
2 , cngenital ,.תודמג לש הרוצ- םייטסלפורדנוכא םידלי #
:םימוטפמיס
- &יגוריסל העילצ intermittent clau$icatin תביי" זאו תצק תכלוה הלו"ה - יסאלקה רופיסה ,.
&יב םי"וורמה תא בי"רהל ידכ .דומעל תראשנ אל- המידק תנכור וא תבשוי אהי הריצעב ,רוצעל
- תוילו"ה IV framina ,םד תמירז רפשלו .
-ה DD לש יזכרמה spinal stensis אוה vascular clau$icatin /הנ"באה ,
• ,הבישיב לקוי ילניפסו הדימעב לקוי ירלוקסו באכ
• ,םייפורט םייוניש םרוג ירלוקסו באכ
• ,.)ופה # ילניפס באכ- הלעמל הלועו תילטסיד לי"תמ ירלוקסו באכ
• ,םיירפירפ םיקפדב היעבל םרוג ירלוקסו באכ
• ,'וכו תרכס +&ושיע # &וכיס ימר&ג שיש &כתי ירלוקסו באכב
• ,אל ירלוקסו באכו רפתשמ ילניפס באכ םיינפוא לע הביכרב
)pon%$lol$sthesis :
,תונוונתה )ילהת תובקעב הילו"ה לש סרה ר"אל +הינשה ג"ע ת"א תוילו" לש השילג
תמרב דימת טעמכ איה העיגפה "c!"_ תמרב אל- "_!SW ,.םורקסה רוזאב םיטנמגילה תוכזב
לש ק"סיא /היגולויטאה facet ,קרפמה תספוק לש השלו" +
,בג יבאכ איה הקינילקה
ש"מעב םיתוויע
דע המוקע תרתומ ,רשי תויהל )ירצ ש"המע ילנורוק "נמב 1' תויהל )ירצ ילטיגס "נמב ,תולעמ
,םורקסב לק סיזופיקו ינתומ סיזודרול +יבג סיזופיק +יראווצ סיזודרול
"ump line הבוגמ דרויש )נא - CW קסידה לש ירו"אה לובגה תא תוצ"ל )ירצו "_!SW ,
Sclisis לעמ היצמרופד # 1' ,תוילו"ה יפוג לש היצטור םע עיפומ ברל ,ילנורוקה "נמב תולעמ
לעמ # יגולותפ סיזופיק 5 ,יראווצ וא ינתומ ש"מעב סיזופיק לכ וא +יבג ש"מעב תולעמ
,ינתומ וא יראווצ ש"מעב םזגומ סיזודרול וא +יבג ש"מעב סיזודרול לכ # יגולותפ סיזודרול
,הפצרל ס"יב תונזואמ םייפתכו +םורקסה לעמ שארה לש בוציי /לופיטה תרטמ
,םצעה יו"יא # י"ותינ לופיט וא סבג +)ו"מ # תמייק המוקע תומדקתה לש העינמ /םיעצמא
,הנושארל המוקעה העיפוה ליג הזיאב # הזנמנא
המרגש הל"מל םינמיס +.&גא +םייפתכ +ש"מעב הירטמיס-יא- תולכתסה # תילקיזיפ הקידב
ינמיס +&פרמ ומכ רובי" תמקר תל"מ- המוקעל MMC ,תיגולוריונ הקידב +.
,תויוז בושי"ו םימוליצ # הימדה
/המוקעה תומדקתה לש &וכיס ימרוג
• ליג
• תינימ תורגבתה
• המוקעה לדוג
Cobb angel לש "ווט- תקייודמ אל הדידמ # 1'-5 המוקעה תולובג תא םיהזמ ,.םיאפור &יב תולעמ
,.הדימ התואב רו"אמו םינפלמ "ותפ- ירטמיס קסיד םישפ"מו םיקסידה לע םילכתסמש )כב
32
הידפותרוא
לש לובגל ליבקמ וק םיריבעמ 2 תא םידדומו םיכנא םידירומ זאו +המוקעה תא תומ"ותש תוילו"ה
,םהינב תיוזה
,תוילו"ה לע לעפומש 1"ל רתוי שי )כ הלודג רתוי תיוזהש לככ
Moe & Nash classificaion -ה לע םילכתסמ /תוילו"ה בוביס תכרעה # pe$icles םוליצב תוילו"ה לש
AP -ה ינש תא תוארל )ירצ , pe$icles םיירטמיס ויהי אל םה תבבוסמ הילו"ה םאו +תירטמיס הרוצב
תו"פ הארנ םידדצה ד"אב- pe$icle ,.ינש דצב רשאמ
!isse" sign -ה לש היצקיפיסואל דדמ # iliac crest +הרו"א הזזו המידקמ הלי"תמ היצקיפיסואה ,
תומדקתהל &וכיס )ירעהלו דליה לש תומצעה ליג תא )ירעהל &תינ היצקיפיסואה תדימ יפלו
,המוקעה
:!"#ו"$ו%!
/תויגולויטא
• דע # יטפוידיא 8'6 ,םירקמהמ
• דלומ
• רובי" תמקר תול"מ
• ירלוקסמוריונ
• - ר"א CHIPs /
o Cmpensatr) 0 ""D לגרה רושייל העירפמש )ריה תיספוקב 1וויכ +
o H)sterical תיביסרבנוק הערפה -
o Irrita&le לודיג +רבש +.5 תבאוכ אל תיטפוידיא תמקע- באוכ "נמל הבוגת -
o Pstural ,הנישב םלענ ,&וכנ אל דמוע וא בשויש דליה לש לגרה #
:יטפוידיא סיtוילוקס
• Infantile ליגמ # ' דע 3
• Zuvenile ליג # 1'-3
• A$lescent ליג # 2'-1' ,
• A$ult ליג לעמ # 2' ,רידנ יד ,
Ìdiopathic scoliosis - Adolescent type
יאליג 2'-1' - ה"יכש יכה הרוצה , 36 - 2 תייטסל (סונב ,םיבאכ אלל ,תונבב רתוי ,.היסולכואהמ
וז םימעפל- תועלצה לע םג העפשה שי ,.היסרבנוקב םייק אלש- תוילו"ה לש בוביס םג שי ש"המע
,.לופיטל תונפל הביסה
-ה םוקימ י"פע +תומוקע לש תורוצ ape# /המוקעה לש
1 , ,תירבמול המוקע
2 , ,תירבמולוקארוט המוקע
3 , המוקע $u&le curve ,.:- רלוד &מיס ומכ הארנ #
, 5 תינמי תילאקרוט איה ה"יכשה המוקעה - תילאקרוט המוקע
/המוקעה תומדקתה
• ריעצ ליג
• רוז"מ תעפוה ינפל תונב
• .תודייתסה אלל- )ומנ רזיר &מיס
• הלודג המוקע
• ילקרוט ש"מע לש סיזופיקופיה  ,לודג רתוי תומדקתהל יוכיסה
/לופיט
• -מ תו"פ- הניטק המוקע # בקעמ 25 ,תומדקתהל הלודג הנכס אללו .תולעמ
• לש המוקע # )ו"מ 5-3' לעמ לש תומדקתה וא תולעמ 5 ,םדוק רוקיבמ תולעמ
33
הידפותרוא
• -ל ת"תמ המוקע לע רומשל איה )ו"מה תרטמ ' דליה תורגבתהש דע תולעמ
םוקימ יפל +)ו"מ לש םינוש םיגוס שי ,.םדקתהל )ישמת אל המוקעהש ריבס זאו- םייתסת
תושעל &תינ - )ו"מ יגוס 3 ,המוקעה לש סקפאה %"SO המוקע- יקוולימ +.הכומנ המוקע-
,4 .ימוקמ 1"ל תושעל םיצור ולצאש &טק דליב- סבג +.ההובג
• - ה"יתמ tractin ,תוכר תומקר לש רור"ש # ש"המע לש .
/"ותינל תויצקידניא
• לעמ המוקע 5' .הנשל הלעמב םדקתת המוקעה יופצ- תורגבתהה ליג יר"א תולעמ
• לעמ המוקע ' ,תורגבתהה ליג ינפל דליב תולעמ
םגו +תיטמסוק רקיעב איה יגרוריכה לופיטה תרטמ &alance$ spine רגובמ ליגב םיבאכ עונמל ידכ
,רתוי
/תוי"ותינ תושיג
• 1ופנ יכה # תירו"א השיג
• תימדק השיג
• תושקונו תולודג תומוקעב # בוליש
/"ותינה יבלש
1 , ,םינטקה םיקרפמה ת"יתפ +ש"המעל )ומסב רובי"ה תמקרו םירירש לש רור"ש
2 , ,רתוי רשי "נמב תמקעה לש &וקיתו תוכתמ תסנכה
3 , י"ע םיקרפמה לכ לש .יו"יא- סיזדורתרא &ne graft ,ולשכי תוכתמה יו"יא אלל #
העונת רקיעב- "יינ יד אליממ אוה יבגה ש"המע ,ש"המעב &תינה לככ רצק עטק עבקל םילדתשמ
,םייכריה יקרפ י"ע אוה המידק (ופיכה בר ,.תיבוביס
לש יו"יאל עיגהל אל איה הרטמה 1''6 ,
/"ותינה יכוביס
• תא םי"תומ השעמל- המוקעה &וקית &מזבו תוכתמה תסנכה &מזב # ש"הו"ב העיגפ
לש תו"יכש ,.ש"הו" 1/1''' י"ע איה )וביסה לש העינמה , spinal cr$ mnitring י"ע
עוציב (a*e up test ,םיילגרה תא זיזמ אוהש תוארל ידכ תינמז דליה תא םיריעמ ובש
• Pseu$arthrsis לש רבש +םיבאכל תמרוגש +"ותינה רוזאב םצעה יו"יאב היעב #
,תוכתמה
• $eep (un$ infectin )רעב # 16 ,םירקמהמ
• ,בכרומו לודג "ותינ # "ותינה &מזב םיירנומלופ-וידרק םיכוביס
Ìnfantile type – Ìdiopathic Scoliosis :
ליג 3-' דוגינב- םינבב "יכש רתוי ,לופיטב )רוצ אלל &מצעמ תופלו" תומוקעהמ לודג קל" ,םינש
-ל a$lescent t)pe 5 תילאמש תילאקרוט # ה"יכש יכה המוקעה ,.
/לופיט
• דע # בקעמ 2' תולעמ
• המוקע # סוביג וא )ו"מ 3' תומדקתה תמגמ וא תולעמ
• לעמ המוקע # י"ותינ לופיט ' יתייעב הזו לדגי אל ש"המע עוביקה רוזאב ,תולעמ
תוכתמ י"ע ינמז עוביק םישוע כ"רדב &כלו +.רגבתמל יתועמשמ תו"פ- קונית םי"תנמשכ
ליג דע םידליב ,הניקת הרוצב לודגל תונמדזה דליל תתל ידכ +םצעה לש עוביק אלל 1'
לש העפות ללגב .תיור"או תימדק- תבלושמ השיגב "ותינ םישוע crun* shaft phenmena
תא הרימ"מש הילו"ה (וג לש הלידג ללגב דבלב תירו"א השיגב םי"תנמשכ העיפומש
,המוקעה
Juvenile type – Ìdiopathic scoliosis :
ליג 1'- דע ,םינש 2'6 ,תונב * םינב ,יטפוידא סיזוילוקס םע םידליהמ $'6 םירקמהמ
הרדשה תלעתב תויגולותפ לש ההובג תו"יכש שי ,."ותינ וא תו"מ- לופיטל םיקקזנו םימדקתמ
תושעל םיביי"ו MRI ,
3
הידפותרוא
/לופיט
• ,תונטק תומוקע # בקעמ
• ,הבוגל לודגל &יידע דליל רשפאלו +"ותינ תו"דלו &מז "יוורהל םיסנמ # )ו"מ
• "ותינ
CongenitaI ScoIiosis :
• # הילו"ה תריציב היעב hemiverte&ra ,ת"א תיצ"מב קר ת"תפתמ הילו"ה ובש
• - תוילו" יפוג ינש לש אלמ רובי" # היצטנמגסב היעב &lc* verte&rae אלל ברל +
וא .ינגטנר אצממ קר אלא סיזוילוקס &n) &lc* הילו"המ תיצ"מ קר ובש ידדצ ד"
,לודגל הכישממ
• Mi#e$ t)pe ,השק יכה #
-וטינג תודלומ תויגולותפ לש הובג תו"יכש ,הרדשה תלעת )ותב תוילמונא לש הובג רועיש
,רבועה תלידג &מזב ליברמב םי"תפתמ וללה תוכרעמהו ש"המעש ללגב +תויבבלו תוירנירוא
/&וכיס ימרוג
• # הילמונאה גוס mi#e$ ,השק יכה
• ,השק רתוי ירבמולוקארוט וא ילקרוט # הילמונאה םוקימ
• ,המוקעה תעפוה &מזב דליה ליג
"ותינ +.יתועמשמ דאמ אל- )ו"מ +בקעמ /לופיט
/"ותינ יגוס
• fusin ,ש"המעב םגפה רוזאב
• Psterir spinal fusin ,רגבתמב ומכ #
• תאצוה hemiverte&rae X ,יביטקרטא לבא השק "ותינ
• ,רגובמ תיס"י ליגב # בגה לש תוימוטואטסוא
NeuromuscuIar ScoIiosis :
• # יתפוריונ
o eM. 0 CP לודיג +
o "M. ש"ו" תעיגפ #
o המוארט - בלושמ
• &שוד תל"מ ומכ # תויתפוימ
טעמכ # ש"ו"ב םימגפ 1''6 ,הנוזת +יבבל +&תש +&ימ # ההובג תו"יכשב תוולנ תויגולותפ ,
/תומוקע יגוס
• lng C t)pe לגוסמ אל- ,םירירשה תשלו" ללגב ש"המע לכ לש תוטטומתה #
,.תבשל
• ,רגבתמב ומכ המוקע
/לופיט
• תולכתסה
• ,הבישיל הכימת +םילגלג אסכ תמאתה +)ו"מ # ינרמש
• הברה םע +.יטמסוק אל +תנזואמ הבישי איה הרטמה- ש"המע לכ לש עוביק # "ותינ
,םיכוביס
:רוביח תמקר תלחמל ינשמ סיtוילוקס
דע $56 )ו"מב לופיטל ה"לצה &יאהריהמ תומדקתה ,תונב * םינב ,&אפרמ תל"מ םע םידליהמ
ומכ # י"ותינ לופיט ,.&מז "יוורהל קר- i$ipathic sclisis ,
PathoIogic Kyphosis :
Pstural *)phsis רבוע אל ,דליה תא רשייל &תינ ,שימג # $5 ,תולעמ
תל"מ Scheuermamm6s #
35
הידפותרוא
- םינ"בואמ אל םימעפ הברה ,ירבמול וא ילקרוט ש"מע ,ידיגיר סיזופיק 86 - ',5 ליג ביבס עיפומ ,.
1' ,.תיטמסוק היעב רקיעב- םיבאכ אלל ברל +
# תויגולויטא aseptic necrsis ,הקיטנג +הניקת אל היצקיפיסוא +
דע- בקעמ # לופיט 5' לעמ- "ותינ +)ו"מ +.תולעמ $5 ,.תולעמ
ש"מעב תולבח
אוה עיגפ יכה רוזאה thraclum&ar kunctin תמרב + %WW!"S יטטס ש"מע &יב קשממה /הביסה ,
,סיזופיקל סיזודרול &יבו .ירבמול- דיינ ש"מעל .יבג- 5'6 +&אכ םיאצמנ ש"מעב םירבשהמ '6
ו"תפי םירבשה ירקממ spinal cr$ inkur) 1SCI ,.
,.ועגפנ תודומע הזיא- הימוטנא י"פע וא &ונגנמ י"פע םירבש גווסל &תינ
,תיגולוריונ העיגפלו תוביציל ס"ייתהל )ירצ ש"ו" תולב"ב לופיטב
איה תילופיטה הרטמה fusin -ו $ecmpressin ,
:ש"מעב רבש לש םינונגנמ
• A#ial cmpressin לע יכנא אוה "כה רוטקו # %WS תוכומנה תוילו"ה לש הכיעמל םרוג הזו
,תירו"אה םג כ""או תימדקה הדומעה תעגפנ &ושארה בלשב ,תצצופתמ הילו"ה (וסבלו רתוי
אוה יפוסה רצותה &urst fracture שי ,ירו"אה ריקה ללוכ הילו"ה לש הסירק םע retrpultin לש
,יגולוריונ קזנו ש"הו" )ותל םצע
• Fle#in קזנ &יא יכ תיגלוריונ העיגפ היהת אל ברל ,הילו"ה לש ימדקה קל"ה לש הריבש #
-ל psterir (all ,הילו"ה (וג לש
• "ateral cmpressin
• Fle#in!rtatin
• Shear
• Fle#in!$istructin - (וגה ,םיכרד תנואתב ברועמו הרוג" רגו"ש םדאל ינייפוא רבש # trun* .
םג רובעי כ""או היצקלפב $istructin ,הכיעמ םגו הילו"ה לש היצקלפ אוה רבשה ,
• E#tensin
Bulbo-Cavernosus Reflex (BCR (
סינפהמ - סקלפר תשק שי ,סונאה 1וויכל תמרוג סינפה תכישמ לבא +סונוט &יא תילטקר הקידבב
-ה לא תשק הלוע "M. תמרב ילאנאה רוזאה לש "c ,סונאה לא הרז" דרוי זאו +סירלודמ סונוקב
לש םויק +CR אל רמולכ +.קוזינ םא םג- ליעפ ש"ו" לע דיעמ spinal shc* 555
)pinal shoc* : םע +ש"הו" לש תילמש" תוליעפ רסו" cmplete cr$ $)sfunctin &יא +סונוט &יא #
)שמנ ילניפס קוש ,ילאנא סקלפר &יא +השו"ת 8-2 םדא םא ,.םישדו" םג )שמהל לוכי- תועש
,תיביטמרופניא אל ולש תיגולוריונה הקידבה ילניפס קושב אצמנ
+euro,enic shoc* : הדיריל םרוגש +יטטפמיס סונוט רדעיה ללגב תימאנידומה היגולוטמוטפמיס
-בו ידירוה רז"הב car$iac utput קוש לש האצות אוה ינגוריונ קוש ,הידרקידרב םע )ומנ ד"לו
םיגרוריכ י"ע לופיט ,םילזונו םירוסרפוזאו י"ע אוה לופיטה ,םיליבקמ םיגשומ אל ולא לבא ילאניפס
,1רמנ לופיט יאפורו
שי םא ; +CR קזנה לע תודיעמו תונימא תיגולוריונה הקידבה תואצותו ילניפס קוש &יאש רמוא הז
,.תיתימא העיגפ םויקל רשק ילב הניקת אל הקידבה ילניפס קוש לש בצמב- ,ש"ו"ל
םירירשהש רמוא הז הלעמל הלוע &בקרוקהו שארה תא םירמ הלו"ה םא /תירוסנס הקידב
אל הטמלשו וצווכתה סוקיליבמואל תילמיסקורפש  ב העיגפ ללגב WX% ,
םישוע תימנידומה הני"במ הלו"ה בוציי יר"א ,&גא +יראווצ ש"מע +הז" /המוארט רד"ב םימוליצ
C% םישוע אל- , MRI )רוא םגו &ימז אל אוה יכ המוארטב ' ,.תוקד
Complete spinal cord injury –
3!
הידפותרוא
,העיגפה הבוגל ת"תמ תירוסנסו תירוטומ תוליעפ לש טל"ומ רדעיה
)כ הכומנ רתוי העיגפהש לככ ,(לו" ילניפסה קושהש ר"אל קר העיגפה הבוג תא עובקל &תינ
,רתוי בוט ידיתעה דוקפתה
:היגולויrפותפ
-ל םיס"וימ םירסו"ה בר cntusin -ו cmpressin ,
,הימכסיא וא0ו היסקופיה ,העיגפה &מזב הלב" # תינושאר הדקסק
הלי"תמש תקלד # תינוינש הדקסק ! ,תילופיט ברעתהל &תינ ,העיגפה יר"א תועש
לש ינושאר סולוב ,י"ע איה יתקלדה ינשמה )ילהתה תא םיטאמ םידיאורטס 3' ג"ק0ג"מ
דועו +הנושארה העשה )להמב לורדמולוס _7cmg/*g/hr דוע )שמל 23 לש םוצע &ונימ הז ,תועש
,ש"הו" תא ליצמ הז לבא +האול"ת הברה &םע םידיאורטס
ליצהל םילוכי םידיאורטסה 2-1 שי- תוילקרוט תועיגפב דאמ יתועמשמ הזו ש"הו" לש םיטנמגס
&יב יתועמשמ ידוקפת לדבה C` -ל Cc ,בוש" תו"פ הז יראבמול ש"ו"ב ,.
:לpנרפ ש"ע תילנויxpנופ היxpיפיסלp
A ,אלמ יגולוריונ רס" #
+ ,אלמ אל יגולוריונ ירוסנס #
C ,)רע תרס" תילטסיד תירוטומ תוליעפ #
D ,)רע תלעב איהש תילטסיד תירוטומ תוליעפ #
E ,ילמרונ יגולוריונ דוקפת #
תומר +יטקרפ &פואב A!C ,םילגלג אסכל קתורמ םדאהו תוילנויצקנופ אל &ה
+תפסונ היצקיפיסלק הנשי ASIA 1american spinalcr$ inkur) assciatin ,המוד דאמ איהש +.
Conus Medullaris syndrome :
הניאש הדי"יה העיגפה spinal shc* םילעהל הלוכיש +CR תמרב העיגפ , %WS!"W לש רומיש שי ,
,םירגוס לע הטילש &דבוא לבא םיילגרב הקירוטומה
- תימוuנא היxpיפיסלp Denis Spinal Stability classification :
-ל קלו"מ ש"המע 3 /תודומע
• # תימדק 203 < הילו"ה (וג לש םיימדק A""
• # תיעצמא 103 < ירו"א ריק < הילו"ה (וג לש ירו"א P""
• - תירו"א spinus prcess -ו facets ,
לש &ונגנמב לשכת תימדק הדומעה +סינד י"פע cmpressin -ב תירו"א הדומעהו $istractin 1&urst ,.
תוילופיט תוטל"הל תיתועמשמש וז איהו +םינונגנמהמ ד"א לכב לשכהל הלוכי תיעצמאה הדומעה
,הלו"ה לש הזונגורפלו
Compression fracture –
לש הסירק ,תירו"אה הדומעב םג תינשמ הרוצבו תימדקה הדומעב עגופש ביצי יתלב רבש
לעמ איה תימדקה העיגפה רשאכ ש"רתת תירו"אה הדומעה 5'6 לשכ שי הזכ בצמב ,הסירק
,העונתה ריצב איה יכ +תעגפנ תו"פ תיזכרמה הדומעה ,ביצי יתלב אוה רבשהו ירו"או ימדק
Burst fracture –
,הרדשה תלעת )ותל ירו"אה ריקה לש הקי"ד םע +ילאיסקא &ונגנמב הילו"ה (וג לש קוסיר &יא
,םייגולוריונה םינמיסה &יבל הלעתה לש המיס"ה תדימ &יב רישי ס"י
רקיעב םה םיירבמול-וקארוט םירבש &urst ,
רבש םי"תנמ יתמ &urst 2
• 5'6 - ' ,הילו"ה לש הבוגב הדירי
• לעמ הלעתה לש המיס" 5'6 שי םא םג םי"תנמ , cmplete cr$ inkur) ליצנ אלש תורמל
,ש"מעל תוביצי תונקהל איה "ותינה לש הרטמה ,ש"הו" לש דוקפתה תא
• איהש תיגולוריונ העיגפ וא תיגולוריונ העיגפב תורדרדתה incmplete ,
3$
הידפותרוא
• לש סיזופיק 256 - 2' וז ,רדרדתהל דיתע אוהו תוביצי רסו" לע דיעמ הזה סיזופיקה #
,ש"המע תא בצייל ידכ "ותינל היצקידניא
,עוביקו הילו"ה תאצוה +היסרפמוקד םע ימדק "ותינ /לופיטה
Flexion-Distraction injury : 4 222 3
תינייפוא הרוצב seat!&elt t)pe inkur) ,
תועוצרהו ערקנ קסידה לבא +רבשנ אל הילו"ה (וג ,תיזכרמ הדומעו תירו"א הדומע לש &ולשכ
-ה &יב תורב"מש spinus prcess ,תוערקנ
-ה A"" ללגב תימדקה הדומעה לש סרה תויהל לוכי- עגפנ אל cmpressin pressure שי םא ,.
,ינורכו ימואתפ תוביצי רסו"ל םרוג הז םיטנמגילב העיגפ
- הרידנ איה תיגולוריונה העיגפה 1'6 -ה רשאכ תש"רתמו . $istractin שיו +ש"הו" לע לעופ
,טו"ה לש השק ה"יתמ
?@AC OC <?B=O=@=K; ;:?B>; 7;?9F@PD?G= ;D?HG OA=D LOC -?B=>D -C?B@ @A?L L=; ;@GC; P=H Chance <@=BH;/
7?EID?L FNK ;?;?= =E<D? 8?KPF; 8G; ?OI =<=L 8?H<=ECI 7P=HO ;H?<E; OOBA L?; 1<=H?PA
Fracture $islcatin ,דימת טעמכ יגולוריונ קזנ םע +תודומעה תשולש לש היעב #
: העיגפ ינונגנמ לש היxpיפיסלp
Allen -er,usson classi.ication
• Cmpressin
• Fle#in
• Cmpressin!fle#in ,תימדק הדומע לש &ולשכ םימרוגש םירבשה בר #
• Fle#in- $istractin- rtatin רבשל ליבקמ # chance ,םישק םירבש ,
• %rsin ,תיעצמאו תימדק הדומע לש היסרפמוק #
• %ensin p %rsin
Vertiacl cmpressin - B=DE @AC A @AC ;N 7<=D@;K <?@=HL;= <?:9EL; -<?EGF; ;G=E:; 7 &urst T?L 7;?B=O=@=K T?L 7
7<=EGF<;
תקולח A/ וא) 0ert1bein :(
A 0 Cmpressin ,היגולוריונ אלל ,תימדק העיגפ ,
+ ! Distractin / +urst ,תירו"או תימדק העיגפ , 5'6 ,היגולוריונ
C ! Fle#in- Distractin- Rtatin ,היגולוריונ שי דימת טעמכ ,
,ימוימוי דוקפתל השורדש תינאכמ הכימת קפסל ולש תלוכיה # ש"מע תוביצי
:ש"מע תלבחב לופיu
• A+C
• -ו &גטנר # הימדה C%
• היצזיליבומיא
• הלו"ה בוציי
• םידיאורטס לוקוטורפ
• +&סקלק +&יראפה- תילובמא-ובמורט הל"מ תעינמ IVC filter .
:יחותי! אל לופיט
%"SO )ו"מ # thrac lum& sacral rthsis -ל ת"תמ רבש , %\ ,
OC%O )ו"מ # ccipit cervical thrac rthsis לעמ רבש , C\ ,
גוסמ םירבשב לפטל &תינ םימעפל ,םיטושפו םיביצי םירבשל דעונ ינרמש לופיט + תינרמש הרוצב
,ביצי ש"המעו היגולוריונ &יא םא
:יחותי! יותיע
אוה ילאידיאה יותיעהש &עוטש ימ שי $2-8 ,(ול"ל &מז תקצבל תתל ידכ המוארטה ר"אל תועש
,תינוינשה העיגפה תא םיענומ )כ יכ דיימ "תנל )ירצש םינעוט םיר"א
- םורי" "ותינ earl) $ecmpressin /.
38
הידפותרוא
1 , תרדרדתמ תיגולוריונ העיגפ
2 , ,דוקפת לש תויראש שי הבש ש"ו" לש היצקולסיד
דוקפת רפשל הלוכי .העיצפה ר"אל םישדו" וליפא- תר"ואמ היסרפמוקד םלש אל קזנ שי םא
,יגולוריונ
ש"וח יעגפנ םוקיש
/ םוקיש לש תונורקע
• תוינאמוה
• הביבסלו ה"פשמל םגו הלו"ל תוס"ייתה # תויטסילוה
• ,םייאופר-אראפו םייאופר םימו"ת לש בוליש # תוימו"ת-בר
/)ירצ ליעי םוקיש )ילהת םשל
• הדימל תלוכי םע הלו"
• םוקישל היצביטומ
הנושארה םלועה תמ"למב 8'6 )ות םיתמ ויה ש"ו" תעיגפ םע םיעוצפהמ 3 - תוומה תוביס ,םינש
ersepsis םלועה תמ"למ (וסב קר ,1"ל יעצפ +םיבאכ יככשמל תורכמתהו םיבאכ +תורוטקרטנוק +
,ש"ו" יעגפנב םוקישו לופיטל םיזכרמ ו"תפתה הינשה
:היגולוימדיפא
# תו"יכש 2%-5'/1''+''' 0 )ear # עצוממ ליג , 3%,8 - םירבג רתוי +םינש 826 +ד"ת /םימרווג ,.
,ר"א +טרופס +תוליפנ +תומילא
:העיגפה הבוג תעיבpו הכרעה
Spinal Cr$ Inkur) 1SCI # .
תוילו"- יראווצ ש"ו"ב העיגפ # היגלפארטט C םיימינפ םירביא דוקפתב תוערפה +יתשו"ת +ירוטומ ,.
,תינימ העיגפו תי"ופלש תעיגפ +העיגפה הבוגל ת"תמ
,ש"ו"ב רתוי הכומנ העיגפ # היגלפאראפ
# ת"א הילו" אוה רעפה ילקיברצ הבוגב ,עגפנש טנמגסה רפסמל הילו"ה רפסמ &יב רעפ שי
הילו" Cc טנמגסב תעגופ Cc העוגפה הילו"ה &יב רעפה )כ הרדשה דומע )רואל םידרויש לככ ,
הילו" לש העיגפ +תיראבמול המרב ,לודג רתוי עגפנש טנמגסל "W תיגולוריונ העיגפב תאטבתמ
תמר לש "`!"c ,
,צ"וד ירוסנסו ירוטומ דוקפת שי ובש רתויב ילדואקה טנמגסה # העיגפ הבוג
לש סג "כ 3 - &יקת "כ היהי וילעמ טנמגסב ,בובצע תני"במ &יקתל בש"נ וא 5 ,.
-ה תא תופצל ידכ תינורקע איה העיגפה הבוג תעיגפ utcme ,הלו"ה לש ילמיסקמה
,תיתשו"תו תירוטומ הכרעה י"ע תישענ העיגפה הבוג תעיבק
– תירוטומ ה"רעה
תקידב י"ע תישענ 5 ,הפג לכב םירירש
/הנוילע הפג
1 , * קפרמל רוסקלפ C_
2 , # די (כ שרושל רוסנטסקא C]
3 , # קפרמל רוסנטסקא C\
, # תועבצאל םירוסקלפ Ca
5 , # .תרז- תועבצאל היצקודבא %W
/הנות"ת הפג
1 , # )ריל םירוסקלפ "S
2 , # ספסירדאווק "`
3%
הידפותרוא
3 , Drsifle#in 0 "c
, E#tensr hallu#is lngus 0 "_
5 , plantar fle#in 0 "_
רובצל &תינ כ"הסב 1'' - תודוקנ 2' = םירירש 5 ,.
– תירוס!ס ה"רעה
שי כ"הסב ,(וגה ירו"אמו םינפלמ תישענ הקידבה 5! דע רובצל &תינו הקידב תודוקנ 112 תודוקנ
' > השו"ת אלל # 1 +היוקל השו"ת # 2 הניקת השו"ת #
- תוירקיעה תודוקנה
# תומטפ %c
# רובט %WX
# תועשפמ "W
ASÌA impairment scale :
A םוש &יא העיגפה הבוגל ת"תמ ,ילרקבה טנמגסה ללוכ תירוסנסו תירוטומ +האלמ העיגפ #
םיטנמגס ללוכ ירוטומ וא ירושנש דוקפת Sc!S_ ,תילטקר הקידב י"ע קדבנש
+ ללוכ השו"ת תמייק לבא ירוטומ דוקפת םוש &יא העיגפה הבוגל ת"תמ רשאכ תיקל" העיגפ #
טנמגס Sc!S_
C ירירשמ יצ" תו"פלב לבא +ירוטומ דוקפת שי העיגפה הבוגל ת"תמ םג הבש תיקל" העיגפ #
-מ תו"פ סג "כ שי "תפמה 3 ,
D העיגפה הבוגל ת"תמ םירירשה תיצ"מ לעמ רשאכ +ירוסנסו ירוטומ דוקפת םע תיקל" העיגפ #
לעמ סג "כ םע םה 3 ,
E ,&יקת דוקפת #
,ש"ו" לש תוד"וימ תונומסת ;
:ש"וח עגפנב לופיu
/ידיימה בלשב לופיט
• A+C
• עוגפ ש"ו" לש היצזיליבומיא
• ,םייגולויב םינמיסו םיטילורטקלא +םילזונ &זאמ
• ,הזונגורפ רפשמ # םידיאורטס לוקוטורפ
/םוקישה תורטמ
1 , לשמל 1"ל יעצפ # םיכוביס תעינמ
2 , העונת "ווט לע הרימש
3 , םייעמו &תש סיכב ינושאר לופיט
, - םוימוי תויוליעפ AD" .
/ש"ו" יעגפנ לש תויאופרה תויעבה
• יתאיר
• יבבל
• ,I
• היגולרוא
• םו"
• DV% -ו PE
• Autnmic $)srefle#ia
/תוימוקיש תויעב
• תויטספס
• באכ
• hetertpic ssificatin
'
הידפותרוא
• s)ringm)alia
• neurgenic &la$$er p &(el
• ,העיגפה םע תודדומתהב תויגולוכיספ תויעב
:םייעמו ןתש סיכב העיגפ
,תיטטפמיסאראפו תיטטפמיס תכרעמ לש םאתומו &יקת דוקפת ביי"צ &יקת דוקפת
* &תש סיכ ps) תמרב SS!Sc -ה לש תוצווכתהל םרוגש + $etruss ,ינוצי" רטקניפס 1וויכו +
s) הבוג תמרב %WW!"S ,.הב"רה- ימינפה רטקניפסה לע תטלוש
-ה תא תרקבמ תיזכרמה תכרעמה s) -הו ps) ,תירטנולוו הטילש הליעפמו
-ה דוקפתה תוהובג תועיגפב ps) -ה לע רבוג אוהו &יקת s) ,הקל"ב תעגפנש
שי h)per!refle#ia ידכ דע &תשה סיכ לש &la$$er $)sinerrgia ,
לעמ ליכהל לוכי אלש &תש סיכמ םילבוס םיעגפנה 15' ,הנתשה שי &טק יוריג לכבו &תש ל"מ
-ל איבהל לולע הזו רבגומ &תשה סיכ לש סונוטה +(סונב reflu# ,תוילכה לא
-ה דוקפתה רקיעב עגפנ .תוילרקס- תוכומנ תועיגפב ps) ,תרבוג תיטטפמיסה תכרעמהו
רקבל ידכ ראשנ ינוצי"ה טקניפסה קר ,ימינפה רטקניפסה לש השלו"ו רוסורטדה לש הב"רה שי
תויומכ תורגאנ &תשה סיכבש וא &תש לש תופילד שי ,1"לב דמוע דימת אל אוהו +הנתשהה תא
,סיזורפנורדיה וא םימוהיזל רוקמ הזו סיכה )ותב &תש לש תולודג
ידמ &יגוריסל היצזירטטקל עובק רטטקמ םילו"ה תא םיריבעמ םוקישה תלי"תב /לופיט ,תועש
,ודבל תאז השוע הלו"ה כ""או םירוטנצ םישוע תווצה ישנא הלי"תב
רשפאלו תויגרנילוכ-יטנא תופורתב םישמתשמ יביסקלפר-רפיהה &תשה סיכ תא בי"רהל ידכ
,תועש רפסמ )להמב ביטרהל אל הלו"ל
תונקותהו היתש ובש בצמל עיגהלו קבדיפויב י"ע &תשה סיכ תא קז"ל &תינ תיקל" העיגפב
,.םידבוע &טבה ירירש- היצזירטטק אלל רדתסהל הלו"ל םירשפאמ םירדוסמ
הלולעש תי"ופלשב &תש תיראש &יאש אדוול ידכ +תיבב +ברעה תועשב היצזירטטק םישוע םימעפל
-מ תו"פ איה הבוט תונקורתה ,סיזורפנורדיה וא םימוהיז ררועל 1'' י"ע תאז קודבל &תינו ל"מ eS
-ב םעפ 3 &יאש אדוול ידכ שדו"ל ת"א &תש תיברת םג )ירצ הלו"ה ,םישדו" e%I ,
-ל הלי"תב םימרוג תיטטפמיסאראפו תיטטפמיס תוליעפב &וזיא רסו" /םייעמ תויעב paral)tic ileus
השקתמ רטקניפסה םגו לוכיעה יכרדב &וזמ תרבעהב שיוק שי # תונקורתהב היעבל כ""או
תוקינכט שי ,'דכו םילזונ לש הלודג תומכ +םיאתמ &וזמ י"ע &וזמה תויתעונתב םילפטמ ,תופרהל
לש תמאותמ ה"יתפל םגו סונאה לא האוצה לש הרבעה י"ע םייעמה תונקורתהל םורגל
יוריג תושעל הלו"ה תא םידמלמש וא רטקניפסה תא םי"תופש תורנב םישמתשמ ,רטקניפסה
,הרטמ התוא תא גישיש ינאכמ
אלל בבותסהל םילוכיו םייעמהו תי"ופלשה לע טלוש כ"רדב הלו"ה םוקישל &ושארה שדו"ה (וסב
,םויה )שמב םיר'צנפ
:yחל יעxפ
רפסמ בייואה 1 יפ םוקישה תכראהל םרוג 1"ל עצפ ,ש"ו" יעגפנ לש 2 תא בישוהל &תינ אל יכ +
# םיגלפאראפ לש עצוממ םוקיש- ,םילגלג אסיכב הלו"ה !- # םיגלפארטט +םישדו" 8-!
,.םישדו"
,1רמנ לופיט תדי"יב וא העיצפה רתאב דוע 1"ל יעצפ תעינמל הנוילע תוביש" שי
,םדב רועה תנזהב הערפה םהל שיו השו"ת םהל &יאש ללגב ש"ו" יעגפנב םי"תפתמ 1"ל יעצפ
עצפה רשאכ ,&יקת הארנ רועה 1ו" יפלכו +רועה קמועב הימכסיא לש האצות אוה עצפה םימעפל
,השק דאמ היהי רבכ אוה רועה לא עיגי
+זוכע # םיצופנ םירוזא malleli ,םירטנכורט +
,תומיאתמ תוטימו םינורזמ - (סונב 5 םייתעש לכ ה"ונת יוניש 2 1"ל יעצפ םיענומ )יא
עצפה לע ה"נה +הזאג תבטרה י"ע ינאכמ לופיט +תיגרוריכ הירטה +.םוהיזל- יתפורת אוה לופיטה
,עצפה לש יופיר דדועל ידכ הצו"ה הלש הכישמ זאו
1
הידפותרוא
רוע ילתמ ת"קל הפיאמ &יא יכ +תלבגומ דאמ איה 1"ל יעצפב לופיטב הקיטסלפ לש תלעותה
,ינרמש לופיטב רשאמ תובוט תו"פ תיגרוריכ הריגס לש תואצותהו
Heterotopic Ossification :
,.עצפ וא רבש- רוזא ותואל רישי קזנ םוש אלל +העיגפה הבוגל ת"תמ םיקרפמ ביבס םצע תיינב
,.הזה רדסב- םיקפרמו םייפתכ +םייכרב +םייכריב "יכש
תלבגה +תקצב +ימוקמ םו" /םיינילק םינייפאמ ROM ,באכ +
לש הילע /הדבעמ al*aline phsphatase ,םצע יופימב םיאצממ +
תנכס +יקרפמ 1ו" סיזוליקנא +1"ל יעצפ /תויעבה DV% ,םד תמירזל הערפה ללגב
םייוניש ללגב יטלבואטסואל )פוה רובי"ה תמקר לש ילמיכנזמ אתש &כתי ,רורב אל &ונגנמה
,םיילובטמ
Autonomic Dysreflexia :
הבוגמ ש"ו" יעגפנב )וביס %] 5 ימוקיש םורי" בצמ ,הלעמו
עצפ +םייעמב האוצ לש הלודג תומכ תופסאתה וא תי"ופלשב &תשה תומכ תרבגה- והשלכ יוריג
לש יוריגל איבמ .באוכ יוריג וא 1"ל splanchnic s)mpathetic autfl( תמרב %_!"_ היעבהש ללגב
,ש"ו" תמרב עקתנ יוריגהו וללה םייוריגב "מה לש לופיטל העירפמ םייתרדשה םילולסמב
,הדר" +היאר שוטשט +םיקז" שאר יבאכ +הידרקיכאט +הד" ד"ל תיילע השוע יטטפמיסה יוריגה
"מה ,"מל היצמרופניאה תא םיריבעמו וללה םייונישה תא םיהזמ םיידיטוראקה םירוטפצרוראבה
דוגינב- הידרקידארב שי זאו +סוגאוה תא רמולכ +תיטטפמיסאראפה תכרעמה תא ליעפמ
,.םינפב םדוא םע- היצטידוזאוו .&כל םדוק התיהש הידרקיכאטל
וא רטטק תמיס" +&תש תריצע לע רבודמ ברל ,הבוגתה תא ררועש םרוגה תא תוהזל /לופיט
,תוריצע
הריהמ הרוצב ד"ל רתיב םילפטמו הטימה הבוגל ת"תמ םיילגר תדרוה םע הלו"ה תא םיבישומ
וליפאו תופורת- spinal anasthesia ,םרוגב לפטל םילי"תמ בצוימ ד"ל רשאכ ,.
Syringomyelia :
,םינשה )רואל וא םוקישה לש םיר"ואמ תיס"י םיבלשב
- לל" "תפתמ ש"ו"ל העיגפה רוזאב cavit) ,םינש דע םישדו" )ות .
רבעב היהש המל רבעמ השלו"ו השו"ת תערפה +תויזטסאראפ +םיבאכ +היתפוליימ /הקינילק
-ב MRI- C% ,הרורב אל הביסה ,ש"הו"ב לזונ תורבטצה תוארל &תינ היפרגוליימ וא
,תינושארה העיגפל םיפסונה םינמיסה תא תי"פמש +יגרוריכ זוקינ י"ע אוה לופיטה
: באכ
• +1"ל # ירפירפ בצע entrapement ,
• םוטנאפ יבאכ יומד יזכרמ באכ
• ילרצסיו באכ
• היצזיליבומיא ללגב ירירש באכ
• ,םקוממ אל +םימרז לש השו"ת ברל # ינגוכיספ באכ
,הרוגמה בצעה סרהל היגרוריכ +יתפורת # לופיט
:תויuספס
לש הילעב הוולמ ,קרפמה לש הלעפהה תוריהמב תולתכ םירירשה סונוטב הילע # תויטספס
,םירז"ה
תויטספסה ,םיבאכ +םיביכ +תורוטקרטנוק תו"תפתהל רוקמ איהו ה"ונת ייונישל העירפמ תויטספס
,תיתועמשמ דאמ הרוצב עגפנה לש דוקפתל העירפמ
,היפארתויזפ +יתפורת # לופיט
:ש"הוח לש תונוש תומרב תועיגפ
הבוגב העיגפ 23425 :
,המשנהל קוקז אוהו תפערסה דוקפת ללוכ דוקפת לכ דבאמ הלו"ה
2
הידפותרוא
,1"ל יעצפו םייתמישנ רקיעב +םיכוביס תעינמ # ימוקישה לופיטה
,םיי" תוכיא רפשל ידכ תירשפא היגולונכט לכב שומיש
,ראווצו שאר תועונת תועצמאב ענוממ םילגלג אסכ תלעפה וא בש"מ )רד תרושקת
הבוגב העיגפ 26 :
,המישנ תייעב &יא
שי el&( fle#in .םידס- םיאתמ רושכמב שומיש )ות תויאמצע תולועפ &ווגמ רפשאמ הזו
לש תיביסאפ העונת הנקמש רישכמ שי ,תומייק תועונת םירפשמו תורס" תועונת םימילשמש
םע די"י זאו (תכה el&( fle#in ,םילגלג אסכ עינהל +ומצע תו"וכב לוכאל לוכי הלו"ה
הבוגב העיגפ 27 :
םג שי e#tensin ,םיזיז םע ענוממ אל םילגלג אסכ תענה רשפאמ הזו דיה (כ שרוש לש
,םיאתמ רושכמ עויסב &וילע (וג גלפב שבלתהלו ומצעב לפטל +לוכאל לוכי הלו"ה
,םאתומ &או בכרב גוהנל לוכי הלו"ה
,םירגוס +&ות"ת (וג גלפ שובלב םיר"אמ הרזע )ירצ
הבוגב העיגפ 28 :
,םיקפרמה לש היצנטסקא םג שי
+הליכאב יאמצע grming ,םירגוסב לופיט +&וילע (וג גלפ תשבלה +
,תורבעה םג )כו +הרזע ביי"מ &ות"ת (וג גלפב שובל
,תיבל 1ו"מ ללוכ ליגר םילגלג אסכ היעב אלל םיליעפמ
הבוגב העיגפ 29 :
,םייסיסב םוימוי ידוקפת לכב םייאמצע
לשמל בוש"- הרז"ב תולעלו הפצרל ונממ תדרל םגו יאמצע &פואב םילגלג אסכ םיעיסמ
,.תוליפנל
,דומללו דובעל םילוכי ,םיכנ טרופסב םגו םיד"וימ םילגלג תואסכב שמתשהל םילוכי
: תילאקרוט היגלפאראפ
,םילגלג אסכב םייאמצע &יטול"ל תויהל םילוכי &כלו &יקת םיידיה דוקפת
יומיד +(וגה קוזי"ב הבוש" לבא +תילנויצקנופ אל הכילהה ההובג תילאקרוט העיגפב # הכילה
םיעוריאל בוש" הזו םירצק םיק"רמ תכללו דומעל םילגוסמ ,םיאתמ הכימת רושכמ םיכירצ ,ימצע
,םישיגנ אל תומוקמל וא .הפו"ל ת"תמ דומעל- םיד"וימ
:תירבמול היגלפאראפ
,םילגלג אסכ תמרב םיטול"ל םייאמצע
,םייבקב םירזענ ,תכלל ידכ )רבל וא לוסרקל הכימת םיכירצ
,םילק רתוי הכילהב םיישקה )כ הכומנ רתוי העיגפהש לככ
* םירישכמ an*le ft rthsis ,םירישכמב )רוצ )ירעהל )רד שי ,
:הrונגורפ
+ריעצ ליגב איה העיגפה םא ,תיללכה היסולכואב רשאמ )ומנ רתוי ש"ו" יעגפנ לש םיי"ה תל"ות
דוע עצוממב וי"י םיגלפרטט 33 קר תנתונ רגובמ ליגב העיגפ ,העיגפה יר"א םינש 13 ,םינש
,רתוי הבוט םיי"ה תל"ות )כ ש"ו" תמרב רתוי הכומנ העיגפהש לככ
:תוומה תוביס
/היגלפרטט
• בל תול"מ +הינומואנפ
• תופסונ תומוארט
• הימסיטספס
/היגלפאראפ
• &תשה תכרעמב םילודיג
3
הידפותרוא
• תודבאתה
• ,תוירלוקסו-וידרק תול"מ
ינימ םוקיש
&ימ יס"י םויק םשל +&מז )רואל +הריד"ל הקיפסמה הפקזל עיגהל תלוכי רסו" # היצנטופמיא
,םיניקת
,םידדצה ינשל האנהל םיאיבמש &ימ יס"י # םיניקת &ימ יס"י
/&ו"בא
&ורטסוטסט תמר קודבל )רוצ &יא &יקת ודיבילה םא # םיילנומרוה םינ"במ
,תיבצע העיגפ לש הכרעה
:הפקז לש ןו!ג!מה
תפטעמה יכ- &יפה תא םיזקנמה םידירוה לע 1"לל תמרוג םהלש הב"רהו םיקרוע לש תוצווכתה
אוה יפוסה רוטאידמה ובש רוהט יטטפמיס )ילהת איה הפקזה ,הפקז שי &כלו .השימג אל &יפה לש
ACh איה תיטטפמיסה תכרעמה ברש תורמל +העיזה תוטולב יבגל ל"נכ- .E ,.
תמרב אוה +יביסקלפרה +יביטימירפה הפקזה זכרמ SS!Sc -ה י"ע pu$en$al הזו + ps) הפקזה &אכ ,
םינוילגנגה י"ע תטלשנ תינגוכיספ הפקז ,סקלפר תשק שיו &יפה לש ימוקמ יוריג י"ע תמרגנ
תמרב םייטטפמיסה %a!%WS ,"מהמ הובג יוריגב הרושק איהו +ירטסגופיהה בצעהו
,הבוט תו"פ אל איהש +תינגוכיספ הפקז ליעפהל &יידע לוכי עגפנ ולש ילדנדופה דוקפתהש םדא
,תיביסקלפר תויהל הלוכי ש"ו"ב ההובג העיגפ שי םא
:היצ!טופמיאל לופיט תוטיש
• ,גולוכיספ ברעל )ירצ ,תוינגרוא אל &ה תועיגפה בר # יגולוכיספ
• /יתפורת לופיט
o # תוימוקמ תוקירז papaverine &ידנלגטסורפ + E ,לינטנפ +
o M)us םיכפוש # P,E -ל תורישי urethra רביאב לבסנ יתלב באכ תוללוכ ל"ת ,
,השאל םגו רבגל &ימה
o בכעמ # הרגאיו P,E_ ריאשמש ACh )שמל םדב תוללוכ ל"ת ,תועש
$ilate$ car$im)path) ,רביאב השו"תב הדירי +
o -כ הליעפ +השד" הפורת # סילאיס 2' לדבהה המ רורב אלש תורמל- תועש
,ינמוש לכואב יולת אל ,.הרגאיול האוושהב
• surrgate therap)
לעמ הפקז- םזיפאירפ +םימוהיז # תוקרזה לש ל"ת לש ערק וא קמנל עיגהל לולע +תועש
-ה לש סיזורביפ +רועב םיימוקמ םינמיס +.היצאפה crpus cavernsus ארקנ- תורזו" תוקירז ר"אל
pernie ,.ר"א דצב םעפ לכ קירזהל 1למומ +
/הכיפש
תמר לעמ תועיגפב הכיפש גישהל &תינ %] ,.היעב וז הזל ת"תמ-
+ימצע וא רנטרפ י"ע יוריג # םייעבט םיעצמאב םישמתשמ הכיפש דדועל ידכ vi&ratt) penile ,
-ב stimulatin ,הירפהל קיפסמש ערז ללוכ םיבוט ה"לצה יזו"א גישהל &תינ
תלתשה +םוקאו # םייגולונכט םיעצמאב רזעהל&תינ הפקז תגשהל ליעומ אל יתפורתה לופיטה םא
,'וכו &יפה תדמעהל &קתמ
,&ימה יס"י לש יתשו"תה טנמלאה תא םקשל &תינ אל ברל ;
,ולש גוזה תב0&בל םגו הלו"ל )וני" לש בוש" טנמלא שי
,םיי"ב )ישמהל לוכי אוה לבא תויעב ול שיש לפוטמל ריבסהל )ירצ

הידפותרוא
הקידבו דוקפת ,הימוטנא - qתכה קרפמ
3 הלוקיולק +הלופקס +סורמוה # םייפתכה תרוג" תא תוביכרמ תוירקיע תומצע
תרוצ לעב,הלופקסל סורמוהה &יב קרפמה - סורמוה-ונלג קרפמ 2 אוה הלופקסה לש דיאונלגה ,
,תוקירפ רתוי רשפאמ לבא לודג העונת "ווט הנקמ הז ,)ריה לש םולובטצאהמ הנושב +"וטש דאמ
הלוספקה י"ע תו"פו +םירירשו םידיג י"ע רקיעב אוה .ילארמוה-ונלגה קרפמה- (תכה לש בוצייה
,.הקירפ רובעל הלוכיש- קרפמה לש
-מ בכרומ (תכה לש ילארטלה העונתה "ווט 15 +תועלצה ינפ לע הלופקסה תעונת לש תולעמ
,תברועמ איה העונתה תואיצמב ,ילרמוה-ונלגה קרפמה )ותב העונת אוה ראשהו
/(תכב תוצופנה תועיגפה
1 , יביטקפא &פואב ,הלוספקה לש תיקל" ה"יתמ שי תקרופ (תכה רשאכ /הקירפ
,תוימדק &ה תוקירפה בר ,םיערקנ םיביסהמ קל" השעמלו תיטסלא הניא הלוספקה
2 , -ה ידיגב העיגפ rtatr cuff -ב םידיגה לש (ושפש ללגב / AC ligaments ,
:qתכה תקידב
1 , - תולכתסה l* .
2 , - שושימ feel תוישגר # .
3 , - העונת mve # .
a , תו"פ +&ימא רתוי +ריהמ רתוי ,העונתה תא השוע הלו"ה - תיביטקא הקידב
-ל תשמשמ ,.רירשב תיפיצפס היעב ההזמ אל- יפיצפס screening ונתוא &ווכל ידכ +
ליבקמב םייפתכה יתש תא םיקדוב (תכה תקידבב ,קודבל םיכירצ םתואש םירירשל
םישועו 3 ,םיידי בוליש לש תורוצ
& , דדובל &ויסנב העונתה תא השוע אפורהו יביסאפ הלו"ה # תיביסאפ הקידב
םיקדוב ,העונתב הלבגהה םוקמ תא וא עוגפה רירשה תא ! היצקלפ # תועונת
היצטור +.(וגה ב"ורל- היצקודא +.דצל- היצקודבא +.הרו"א- היצנטסקא +.המידק-
,.(וגה ב"ורלו הצו"ה עורזה תא םיזיזמו (וגל דמצומ קפרמ- תינוצי"ו תימינפ
, ,תוילדימריפ +ירוטומ +ירוסנס +קפוד /תירלוקסו-וריונ הקידב
5 , / םיד"וימ םינ"במ
a , / תוביצי
i , ירו"או ימדק הרגמ &"במ
ii , sulcus sign
iii , apperehensin test
& , rtatr cuff /
i , # באכה םיייק יתמ painfull arch
ii , ,.באכה ללגב- שומיש רסו" לש השלו" # םירירשה לש סג "כ
iii , Impingement signs an$ test באכה םא םיקדוב כ""או העונת םיקדוב #
ה )ותל &יאקודיל לש הקרזה תובקעב םלענ X&ursa
c , -ל םיד"וימ םינ"במ &iceps
i , Spee$6s test
ii , 2ergasn6s test
qתכ תקידב II
#asic sho$l%e" &nao'( 0
7D=@E=; -;O=>FD -;O=F?=OF Y?E@B ;KAE
5
הידפותרוא
0 ; OC Q=@L; CL@; @AH<E G?L=F@=F; OL +iceps 0 ; Q@G @A=:C - +icipital ,rve ! ;= D?OL?I@A=F@=F; -
pectralis minr 7
! O @AH<E ?CL@ =G; ra$ial tu&ersit) 7G? ; OC @<=?A FNH; @=PK?>=D; L=; ;LOE ;?9FO> TENA= -;?9FO> ;C=: L=; 7
; 8; F@>E; OC 8?A9??E; rttatr cuff ;/ SI%S 78=@AO;= 1
O ;D?KIA= -;PEOE D=PK?>D ;@>K?L;= @=K??E N@P; -;O:EOE :?BE D=PK?>D ;@>=D; greater tu&ersit) 78?GH=LE 8;
7<=:O9; A=OI T?AO ;O=>FD; T?A 0 ;E?GFE :?BE D?@O=>FD A=D;
*ו+,*1ה O=GOG C? 8L 7G?L=POGO <=G=; -R<IO C?C ;O=B:; ;@=PK=F;E 8C@<;O Q?@9 7;?KCO <HL R<I <==C;O A=CH Y
T=?E=@FL; CL@ T?A :FC C? 0 ;F?@>O <?K?OF ;F?GA 7R<I; OC ;@=9A ?=K?C C? -R<I; OC ;F?@> C?C =L -G?L=POG; OC
;9=H; Q=CEO NL= -@?@C; <L <=>@;O 0 ;F?@> OC ;@NH; / 78?GG9; T?A ;?@PE?DL C? 78=FEA L9EK LOC -D=@E=;; CL@=
1 7;F?@> @?NH;O ;O=I? ;@=HL CL@; O: G? <@A:; OC ;:=K< 8B 7GAO @=NH< L?;= :=@N; <L
Sulcus sign 7R<I; ?AB O: ?AH=@ :FC C?= -G@=? D=@E=;; 7;I?CE ?G? O: =<=L F?>;O 8B @C>L -;F?@>A F@ LO 0
A :@F rtatr cuff -:@F; @HLO ;?>=@PL OOBA @?@C; OC O=GOG 0 gap C? @CLI 3;:AB3 7D=@E=;;= T=?E=@FL; T?A
7@?@C; OC ;H?@A
AC Dissciatin 7T=?E=@FL;E ;G@>KC -;O=F?=OF; OC ;O:E ?>OI ;P?OA C? 0
2ו2ימ 0 ; -;O=>FD; OC C=C?E Y Spine CL@ <L 8?CCEE 78=K@PD; OL ;OC @=A?HO G: -;O=F?=OF; -T=?E=@FL;=
0 O NE@E / ?OL?E=@FL 0 ALD; @=NLA <=C?B@ F?>;O 8?DKE= -D=@E=;; Su&acrmial +ursitis 0 O= Rtatr Cuff
%ear 7?OL@=PF> 0 =POG; CO=CEA -=E9: R<I; F@>E <L= -T=?E=@FLO <H<E -G?L=F@=F; <L CCEO T<?K 71
ה-ונ* 0 8??><I; ?<CO T=K?D THAE Y f -;NH; ?AB O: f OB=DE ;O=H; 8L 7AB; ?@=HLE 8??G? A=O?C -CL@; ?@=HLE
0 ;N <L <=C:O FROM ! G@>KA ;:=K< OI 8?FG=A= 8?IO=; -?C=F C? 8L 7
;?9KPDFL -;@=HL= ;PEO 8??G? 0 ;?9FO> -;@=HL= ;O:EO 8??G? 0 ;?9F=GL= ;?9F=GAL 8??G? C@=> ;O=H; Q?L <=L@O 0
-TI 8B <GG=AE ;@=9A ?O@=E=;=KOB; F@>E; <:=K< H==P <L F=GAO= ;O=>FD; <L A9??O= OPAO A=CH 7@?NHE= 8?GG9O
<?K=9?H ;?9P=@ -G? OIA <=O:E ;EI O?GA;O -O?AFEA 8??G? ?KC 0 <?E?K> ;?9P=@ <=L@O= AB; ?@=HLE 8??G? F?NH;O 0
78?OG=BL; 8?:?BE ;A=B ;N?LO
0 H==P T?LCI frgen shul$er A :@F OI 7F@>EA <=?=FAG?; 7 SI%S 7;L=>F R<IO 8=@BO 8?O=I? <?H=<?K <=A@:<; =L
8?C=: -TI =EI 7;O:EO G?; <L @=CFO= 8?@;O -8?G@;O Q?@9 MeA 0 Manipulatin en$er Anesthesia ;@PEA -
7<=?=FAG?;; OI <L F<KO
*יר+ו.1ו – וריונ ה.י/0 0 A :=B>O 8?O=I? D=@E=;; OC ?B@=@?I; @L==9A 8?@AC 0 A#illar) .erve p Vessels 0
7R<I; @=NL O: ;C=H<E 8C@<;O A=CH
*ו0י8י ינח0מו םי/חוימ םינח0מ Y
Impingement sign 0 ;O:E G?; <E@; <:A ALI <F?GA= -:=@N; OC <?E?K> ;?9P=@ 0 .ear %est L=;= -ALI C? 8L 7
=KO C? -<?OL?E=@FL 0 ALD; ;D@=A; Q=<O T?LF=G?O <F@N; @HLO 8O:K Impingement %est 7?A=?H
; OC :@FA SI%S C? painful arch OC H==PA L=; ALI; 7 c_!^X 7<=O:E
Apprehensin test <?K=9?H ;?9P=@/ ;O:E ?>OI <AA=DE= THO=C; <>CO @A:E <@@H=CE G?;= AB; O: AI=C ;O=H;CI 0
=L -;O:EO G?; <L @?LCE HIA= / ;?9F=GAL;= <?OK@PDFL; ;?9P=@; <L <=C:O G?O T<=K LO ;O=H; 8L 0 1D=@E=;; OC
:=9?A <:A @;N?;O Q?@9 -R<I; OC ;CO=H C?CI -;F?@> @HLO 7?A=?H THAE ;N 1 ;:=K<; <L 89E9O ?GI AB; <L <?CFEC
7THAE;
;?9P=@A D=@E=;;CI OOI Q@GA/ FG=A; <=GBK<; GBKI @?LC;O= @C? ;E?GF 8??G? P?C=;O 0 D=PK?>D 0 ;@>=D THAE
71 <?E?K>
7<=GBK<; GBKI @?LC;O= 1R=>?IA :=@N;CI/ ;E?GF 8??G? P?C=;O 0 D=PK?>D 0 ;@>K?L THAE
din$ing scapula 0 ; OC ;CO=H OOBA <PO=A <PO=A; RKI; 7@?F; GBKI 8??G? U=HOO 0 Su&scapularis 0 ;= Serratus
Anterir 7
;@?BE THAE 0 ; <L F?>;O <=DKO @C>L 7D=@E=;; OC ;@=HL= ;E?GF ;:=K< -;O=>FD; A=9?? Q=< 0 Sulcus Sign 7TI 8B
OC ;F?GAO 8?KHAE +iceps %en$initis 0 THAE Spee$ R>=IO =O <<O= -;?9K?>=DA -;E?GF 8??G? P=C>O ;O=H;E CFAO 0
FG=A; <=GBK<; GBKI F>@E; <L 7 2ergasnbs %est 8?DKE ;??KC; 8:= -<HL G? 8: D=@E=;; OC <?K=9?H ;?9P=@ 8?C=: 0
0 ; OC G?B; 8L C?B@;O "ng Hea$ Of +iceps 0 ;E U>=F +icipital ,rve 7;9=H;
!
הידפותרוא
0 ;F?@>O TBPK@ 8=O?9 AP 0 = "at 0 ; Q=<A AP?; AC=? D=@E=;; CL@ 8L <=L@O 8?DKECI -7 ,leni$ O=B?: 8?L=@= -
=L -G?L=KOBO T==IE -;PEOE 8=O?9 <=C:O L?; <@HL <=@C>L 71 D=@E=;; CL@ Q=<A G?L=KOB; / O=B?: Q=<A
%ransscapular "ateral Vie( ; <L 8?C>HE= <?O@PO 8?OI<DE 7;O>=FD; Q@=LO <K==IE= <?OL?GE= @=HLE T@F; ! 2
0 ; OB@ L=; D=@E=;/ G?L=KOBA D=@E=;; OC 1DG9@E TE?D/ 2 0 ; ;N ;@=HL PO=AC ;E= -G?L=F@=F; ;N ;E?GF PO=AC ;E -
Spine 71 T=?E=@FL;=
qתכה קרפמב תועיגפ
תוכרה תוקרה י"ע תינקומ קרפמה לש תוביציה ,ביצי וניא (תכה קרפמ לש ימרגה הנבמה
,.םירירשה-
-ה םה (תכה ירירש rtatr cuff תובית ישאר- SI%S # .
)upra spinatus
:nfra spinatus
;eres minr
)u&!scapular
םישוע םינושארה תשולש e#ternal rtatin השוע &ור"אהו internal rtatin ,
םימוטמרדה י"ע תבבצועמ (תכה יכ +יראווצ רוקממ תויהל לוכי (תכב באכ C`!Cc לש הקידב לכ ,
"כ שי ילאידיא בצמב ,דיה תא תרשל איה (תכה לש הרטמה ,ראווצה תא םג לולכל הכירצ (תכה
,םיבאכ &יאו בוט
&' (")'ש *lavicle :
תואה תייומד איה "ירבה םצע S י"ע הלופקסה &יבל םונרטסה &יב תרב"מ הלוקיבלקה , 2 םיקרפמ
# stern!clavicular -ו clavicul!acrmial
* םיילטסיד םירבש 1 * םייזכרמ םירבש > 2 * םיילמיסקורפ םירבש > 3 ,
,היגרוריכב )רוצ &יא ברלו +.סולאק תריצי י"ע- הזוזת םע םירבש םג אפרל תלגוסמ הלוקיבלקה
כ"כ אל הלתמ י"ע היצזיליבומיא ,םיבאכ יככשמו .הלתמ י"ע- היצזיליבומיאב קפתסהל &תינ ברל
עונמל ידכ ,רמשנ דוקפתה לבא +םצעה לש תורצקתה שיו םצעה עצמאב רבש לש יופירל הבוט
אל הז ברל לבא +רו"אל םייפתכה לש הכישמ םע הינימש י"ע עוביק תושעל )ירצ תורצקתה
,השענ
לש םיילטסיד םירבש ,הינימש &יבל הלתמ &יב לדבה &יא תילטסידה הלוקיבלקה לש רבשב
,"ותינ ביי"ל םילולע לבא םירידנ םה הלוקיבלקה
,תקלצ ריאשמ "ותינהש איה "תנל אל תפסונ הביס
העיגפ לש &וכיס שי לבא +רהמ יד אפרתמ רבשה ,תילניגו הדילב "יכש /םידולייב הלוקיבלקב רבש
,הינוטסיד +ינוטופיה קונית +&וירהה ליג # &וכיס ימרוג ,ילאיכרבה סוסקלפב
)ותב תו"אתהל לוכי רגובמב הלוקיבלקב רבש ! ,תועובש
,&ושארה עובשב תו"פל רומ" באכה יכ +&יאדוק םג ליכמש יתועמשמ באכ )כשמ לופיט )ירצ
: +ת,' (")'ש
,תוקז" תו"פ םהלש תומצעהו &וילעה (וגה גלפ לש 1מאמ תושוע אל &ה # םישנב רקיעב
,רבשה לש םיקל"ה תומכ הלדג )כ קז" רתוי הכמה לש "כהש לככ
שי םא - רבש לש םיקל" 3 +ראווצ # רבש יוק greater p lesser tu&ersit) לש יתועמשמ &וכיס שי .
AV. תא &קתל םעט &יא רגובמ םדאב +&כל ,.םדה תמירז &וויכ אוה רבשה לש &וויכה יכ- קרפמב
(תכה תא &קתל תושנל יאדכ &כ ריעצב ,קרפמה תא (יל"הל הל"תההמ רבכ יאדכ אלא רבשה
,תיגולויבה
אוה (תכב רבש לש &ונגנמה cmpressin ,
:-$ו%"'$%- $ש -%")פ
-ה לש תועוצרה הבש הקירפ AC kint הגרד # תומלש &יידע 1 ,
$
הידפותרוא
הגרד # קרפמה תועוצרל קזנ םע הקירפ 2 ,
Dislcatin הגרד # 3 ,רתויו
%'6 עבקל םיסנמ אל כ"רדב ,.דבלב םיבאכ יככשמ- ינרמש לוטפיט י"ע אפרל &תינ תועיגפהמ
&יא תיס"י ריבס "נמב תאצמנו הקורפ הלוקיבלקה רשאכ ,סויזפרטה רירש לש תודגנתה ללגב
,ברעתהל םעט
הגרד- &יקתה המוקממ תק"ורמו תקתונמ &יטול"ל הלוקיבלקה רשאכ קר "תנל )ירצ 5 ,.
קר ,הלוקיבלקה לש רבש וא (תכה תקירפ לש םילק םירקמל לופיט תתל לוכי ה"פשמ אפור ;
,ידפוטרוא 1ועייל תונפהל יאדכ רופיש &יא םא
&- $ש ("ע)% .otator */00 :
,.דיאונלגב סורמוהה שאר בוציי- הלופקסה ינפ-לע עורזה לש בוביס - םירירשה דיקפת
-ב העיגפ rtatr cuff ,םיבאכ םורגלו (תכה לש תישפו"ה העונתל עירפהל הלולע
Insertin tear תמועל Su&stance tear ,ומצע רירשה לש וא דיגה לש ערק #
Impingement sign םישוע ,םירירשה לש דוקפתב היעבל דדמ # internal rtatin זאו (תכה לש
,באכ שו"י הלו"ה םירירשב היעב שי םא ,תיביסטפ הרוצב התוא םילעמ
י"ע םידיגה לש ערק תוהזל &תינ eS )רואל ,בוליש וא ליג יולת וא יטמוארט תויהל לוכי ערק ,
ללגב וא םידיגהו םירירשה לש תופייע ללגב תוקירפו םירבש לש ההובג רתוי רועיש שי םינשה
,םהלש ערק
תלי"תב ,םדאה לש קוסיעבו ערקה לדוגב יולת # יטמוטמיס אוה םירירשה לש ערק לכ אל
- רמו"ה תופייע ללגב באכ שי )ילהתה ten$insis (וסבלו אלמ ערק זאו יקל" ערק שי כ""א ,.
,היתפורטרא
/תינילק הקידב
תיביסאפ הקידב &יב לדבה היהי # תיתימא הלבגמ &יבל באכ &יב &י"בהל- ת"פומ העונת "ווט
,.תיביטקאו
-ה םירירש לש "כ תקידב rtatr cuff ,םילודג םיערק ההזת .רירשה תודגנתה תקידב-
/הימדה
םירירשה לש גיר" םוקימ תוארל &תינ לודג ערקב לבא +תוכר תומקר בוט םיאור אל # &גטנר םוליצ
,.םהלש ליגרה םוקמב םיאצמנ אל םה-
eS -ה לש תויעבל &ייוצמ יתנ"בא ילכ # rtatr cuff &יאו- רישכמה לש ליעפמב יולת דאמ אוה לבא +
יאנכט הברה eS -ה לש לודג &ורתי ,.םיבוט eS הברה- םייפתכה יתש &יב תוושהל תלוכיה אוה
-ה ,.המוארטה לש טנמלאה תא לרטנל רשפאמ הזו צ"וד ערק שי םימעפ eS ,הנירק לוטנו לוז
MRI - רקי לבא קייודמ דאמ # 2''' גולונגטנר )ירצ ,&ימז אלו .""פוקמ רושיא לבקל השק +?
,הקידבה תא "נעפל ידכ &מוימ
תושעל יתמ eS וא MRI 2
/אל ליגל ת"תמ ' המוארט לש רופיס אלל באכ +  5 ערק אל הז
/&כ ,לופיטל הבוגת אלל רגובמ םדא +הפיר" המוארט
-ה לש םיערק rtatr cuff ,םמצעמ םיאפרנ אל
ולכוי ולאה םירירשהש הווקתב +םיעורק םניאש םירירשה לש קוזי"ל היפארתויזפ # ינרמש לופיט
םג היפרטויזפה יליגרת תא תושעל לגוסמ אלש םדא ,דקפתל לכוי םדאהו עוגפה רירשה לע תוצפל
,היפארטויזפו םוקיש הברה )ירצ "ותינה יר"א יכ יגרוריכ לופיטל דמעומ היהי אל
אל לודג ערק ,הבוטו האלמ תינפוג תוליעפ הצורש .ו"ורב וא וליגב- ריעצ םדאל # יגרוריכ לופיט
,םצעה לא דיגה תא םירפות "ותינב ,העיגפהמ םיישדו" )ותב ותוא &קתל םיביי"ו תוכ"ל לוכי
2 "תנל יתמ
-ל ת"תמ ליג !'
הימדהב ערקל תודע
לעמ ינרמש לופיטב רופיש רסו" 3 םישדו"
,.ליעי אל "ותינה תר"א- קרפמה לש אלמ העונת "ווט תויהל ביי"
8
הידפותרוא
:+ת,- $ש -"צ%ו$!"1
%56 ,םיימדק היצקולסיד םה םירקמהמ
56 ,.ילמש" קוש ר"אל +היספליפא- תירו"א היצקולסיד םה
םנשי 2 וא .רבעב המוארט לש רופיס שי לבא +תורזו" תוקירפ- המוארט /תוביצי רסו" לש םיגוס
,םייניב יבצמ םג שי ,.הנושארה םעפב תימתס העונתב הקירפ- הניקת אל היגולויזפ
דע לארשיב # תו"יכש ',56 ,(תכה לש תורזו" תוקירפמ םילבוס םיליי"המ
תטשומ דיה תימדק הקירפב- ול באוכ אלש "נמב דיה תא עבקמ הלו"ה ,השק באכ /הקינילק
,.הז"ה תיב לא הדומצ איה תירו"א הקירפב +די תצי"לל
,.לויטב לשמל +םיביי" םימעפל לבא- &גטנר םוליצ אלל (תכ תקירפ םיריז"מ אל כ"רדב
םי"נמ זאו .והשימ דוע לש הרזע שקבל יאדכ- הלופקסה לש עוביק י"ע איה (תכה לש הרז"הה
המוקמל הרז" סנכת (תכה 1ונלש (וגה "כ תרזעב ולש דיה תא םיכשומו דגנתהל אל הלו"ה תא
)ירצ היצקודרה ר"אל ,.&יקת "נמב התוא "ינהל לכויו- באכב תיתועמשמ הלקה שיגרי הלו"הו
,תועובש רפסמ לשמל (וגה דגנכ הלתמ י"ע עבקל
י"ע (תכה תוביצי תא אדול םיצור המל"הה ר"אל aprehenssin test םישוע , e#ternal rtatin
לש היצקודבאו %' (תכב # תפסונ הקידב ,ולש בגה תא םירי הלו"ה הביצי אל (תכה םא ,תולעמ
-ה הניקת sulcus sign תא לרטנל &תינ ,.דיאונלגהמ סורמוהה תא איצוהל &תינ אל- ילילש אוה
לש תורשפאה h)per!lu#it) ,דיה (כ שרוש וא )דוגאה תקידב י"ע תיללכ
,תרזו" הקירפל יוכיס רתוי שי רתוי ריעצ ליגהש לככ
%rn "a&rium ערקנ םוירבלה רשאכ ,סורמוהה שאר תא תספותש הכר המקר או אוה םוירבלה #
,המוארט יר"א תוביצי רסו" לש תוכשמתהל תירקיע הביס וזו (וש" סורמוהה .המוארט יבצמב-
,תוכרה תומקרה תא םיבציימ םגו םוירבלה תא םירב"מ "ותינב
,"לצומ תו"פ הז לבא +היפוקסטרטרא י"ע &וקית תושעל &תינ
*alci0ic Tenonitis :
ליג לעמ םיאור אל לבא- רגובמ תיס"י ליגב +םישנב "יכש רתוי $' קר ,. '6 - 3' ויהי םילו"המ
שי םא רקיעב עירפמו באוכ סיטינודנטה ,הימדה יאצממ קר שי םיר"א לצא +םייטמוטמיס
,םוליצב תוארל &תינש תודייתסה
/לופיט
• eS ביי"מ לבא +םויצלקה ישיבג תא סממ # 35 -ל ליעומ ,םילופיט $56 ,םילו"המ
• Shc* (ave therap) -ל ליעומ ,תוילכ ינבאב ומכ &ורקע ותוא # $56 ,תואירבה לסב אל לבא
• .ee$ling ,(וקיש ת"ת תודייתסהה םוקימל םידיאורטס לש הקרזה # $56 אצמנ &כו רופיש
,לסב
,רזוע אל באכ )כשמ םוש ,טקשב תבשל לגוסמ אל +יארונ באכ םע עיגמש באכ הלו"ה םימעפל
השועו דיגהמ 1רופש &דיס # הביסה sinvitis ,םידיאורטס תקירז אוה רזועש די"יה רבדה ,
-ה לש &וילעה לובגה # קרפמה לש םוקימה $elt!pectral grve -ה תא ששמל &תינ- craci$ ,.
המדרה םיקירזמו םיאט"מ זאו םוקמה תא םינמסמ ,&וימורקאה לש &ות"תה לובגה תא םיששממ
,ריהמ רופיש &תונ הזו +םידיאורטס םע תימוקמ
Sti00 Sho/ler :
היעב ,.הלופקסה תא לרטנלו בצייל םיביי"- יביטקאו יביסאפ לבגומ העונת "ווט - רכיהה &מיס
י"ע השק המקרב תויעב תוהזל &תינ ,.ירירש םזאפס לשמל- הכר וא .(תכה הנבמ- השק המקרב
,&גטנר םוליצ stearthrsis ,תולוקשמ ימירמ ברקב ימדנא אוה
,בגה תא דרגל םילוכי אל # ינילק &מיס
-ל םורגל הלוכי המוארט a$herance -ה לש םידיגל דיאוטלדה לש rtatr cuff לופיטה הזכ הרקמב ,
הז ברל ,היזהדאה תא קתנל ידכ "כב (תכה תא עינהלו תוקד המכל תיללכ המדרה תושעל אוה
,טסיפרטויזפ םע העונתטל הלו"ה תא םיריז"מ הזה לופיטה יר"א ,םידיגה לש העירקל םרוג אל
I$ipathic frgen shul$er #
%
הידפותרוא
- תרכוסל היצאיצוסא םע +הכר המקרב העיגפ IDDM דע 3!6 +&יגוריסל וא צ"וד תויהל לוכיו
.IDDM )רעב 2'6 ,םילודג םי"ותינ ר"אל +תיראווצ תידפותרוא היעב +םזידיאוריתופיה +.
םדקתמ באכ /םיבלש  freeging  הנישל םיעירפמו תו"ונ יא םימרוג םיבאכה ,העונת "ווטב היעב
ברל היעבה ,.םייתרכוסב רתוי- הנשכ לש &מז "ווטב כ"רדב תמדקתמ הרמ"הה ,הלו"ה לש
,המ &מז רובעכ המצעמ תפלו"
,סיזורביפ הזש םיבשו" םויכ לבא +תקלד )ילהת לע רבודמש ובש" רבעב
,(לו" אוה המל אל םגו )ילהתה תא לי"תמ המ רורב אל
,העונתל הרז"ו םוקיש כ""או (וקיש ת"ת (תכה קרפמל םידיאורטס תקרזה /לופיט
הקידב - \ריה קרפמ
שאר אלל +תויסו"ס רקיעב &הש &גא תומצע םע דלונ קוניתה - "תפתמו י" רביא אוה )ריה קרפ
ליג תוביבסב איה )ריה קרפ לש האלמה תו"תפתהה ,םולובטצא אללו )ריה 2' ,
עבונ אל סמועה בר ,םימוצע םה )ריה קרפ לע םיסמועה ,הכילההו לגרה תא תרשל אב )ריה קרפ
אוה )ריה לע סמועה ת"א לגר לע םידמוע רשאכ ,םירירשה לש סונוטהמ אלא (וגה לקשממ 25'
,ג"ק
,הזנמנאב הלי"תמ הלו" תקידב לכ ;
:תולכתסה
/הכילה
• Antalgic ,)ריה קרפב םיבאכ - הביסה ,לגר םיררוג ,)ריה קרפ לש תילמינימ הענה #
• Spastic תכילה # scissring ,קרפה לש תילמינימ הענה שיו &מזה לכ םיצווכמ םירירשה ,
-ה םה םיליעפה םירירשה a$$uctrs -הו rtatrs ,)ריה לש
• %ran$elen&urg -ה לש היעב ללגב +ד"א דצל לפונ &גאה הבש הכילה # a&$uctrs +קותיש-
לש בצמב ,.רירשב עגפש "ותינ ר"אל +השלו" DDH שי false aceta&ulum רשפאמ אלש
,זוטנע ומכ תיארנ הכילהה ,לועפל םירירשל
,הלו"ה תא טישפהל )ירצ )ריה קרפ תקידבל ;
/יללכ הארמ
+הדיל ינמיס +עבצ ייוניש +םיפושפש pen sinus $rainage ,תו"יפנ +
Pelvic &li'uit) #
• -המ םידדומ # םיילגרה )רואב המאתה רסו" ASIS -ה לא me$ial malelus )ירצ +(סונב ,
-ה לא רובטהמ )רואה תא דודמל me$ial malelus לבא הווש יטולוסבאה )רואהש תויהל לוכי ,
,תווש אל &הש םיאור םיילגרה &יב האוושהב
• ,)רבה (ופיכ םע ה"ונת י"ע הצפמ הלו"ה רשי שארה תא קיז"הל ידכ # סיזוילוקס
"um&ar h)perlr$sis לש (ופיכ םע רו"אל בגה תזזה י"ע &טבה לקשמ תא אשונ &מש םדא #
,)ריה קרפמ לע סמוע רצוי הזו +ש"המע
Ass)metric gluteal fl$s י"ע )ריה קרפ לש רוריב ביי"מו +םידליב יתועמשמ # eS ,
:תומxע – שושימ
• / ירוירטנא
o ASIS -ה ינש תא רב"מש וקה # ASIS הבוגה תא &מסמ "c!"_ ,
o iliac crest
o greater trchanter ,)ריה שאר לש הבוגה עצמאב אוה ולש הצקה #
o pu&ic tu&ercle
• /ירוירטסופ
5'
הידפותרוא
o PSIS י"ע &מוסמ # s*in $imples ,
o ischial tu&ersit) םיבשוי הילעש הטילבה #
o sacr!iliac spine 0 W -ל תילאידמ מ"ס PSIS
o greater trchanter
לש רובי" אוה םולובטצאה 3 יסו"ס טנמלא שי דליב,תמדקומה תודליב תורב"תמש +תומצע
&ב יביסאמ 3 ,םרגתמ אוה כ""א ,םיקל"
,(וגה לקשמ אצמנש &כיה +הלעמ יפלכ םילעפומ תו"וכה רקיע
,תירו"אהו תימדקה הדומעהו +ירו"אהו ימדקה ריקה י"פע רדגומ &גאב רבש
:תוכר תומpר – שושימ
• םה תולובגה # ילרומפ שלושמ inguinal ligament- a$$uctr magnus- sartrius םש ,
הלו"ה תא םישל )ירצ םינבמה תא קודבל ידכ ,םיילרומפה דירוהו בצעה +קרועה םיאצמנ
הרפסה תרוצב ,שלושמב תוילאידמ יכה &ה הפמיל תוטולב ,םירירשה תא זיזהלו
• # םירירש ilipsas- a$$uctrs- a&$uctrs ,
• greater trchanter p trchanteric &ursa תויהל לוכי # &ursitis לבא באוכ דאמ אוהש
י"ע לופיטל בטיה ביגמ .SAIDs ,
• sciatic nerve
-המ םיאצוי ראווצה שאר תא םיקפסמש םדה ילכ /)ריה ראווצב רבש circumfle# arteries םילועו
הזוזת שיו הספוקה )ותב )ריה ראווצב רבש שי רשאכ ,)ריה ראווצ )רואלו הספוקה )ותל הלעמל
םדה ילכ םא תעדל םילוכי אל ונ"נא רבשה תא םינקתמ רשאכ ,םדה ילכ תא עורקל לולע הז
םרגי םיילנויצקנופ אל םדה ילכ םא ,םידקפתמ aseptic necrsis לש םיעוביקה +)ריה ראווצ לש
הזוזת וב שיש רבש םע רגובמ הלו"ב +&כל ,(סונ "ותינל קקדזי הלו"הו וקיז"י אל רבשה
ראווצ תא םיפיל"מ ובש יתועמשמ רתוי "ותינ םישוע אלא רבשה תא םינקתמ אל ברל תיתועמשמ
הז ,)ריה hemi!arthrplast) אלו- ttal hip replacement תא אלו )ריה ראווצ תא קר םיפיל"מ יכ +
,.םולובטצאה
םולבל "ילצה אל אוה יכ יללכה ובצמ לע דיעמ הז הליפנ תובקעב )ריה ראווצ תא רבש הלו" םא
-ש לבוקמ ,הליפנה תא 3'6 איה בתותה לש םיי"ה תל"ות ,הנש )ותב ותומי םילו"המ 15-1'
,.הלו"ה לש םיי"ה תל"ות רשאמ רתוי הז ברל- םינש
-ב םישרושהמ תיטאיכס העיגפ ,קנע בצע /יטאיכסה בצעה lum&ar ple#us -ב אטבתת הירפירפה דעו
$rp ft יטאיכסה בצעה לש תקלד ללגב וא .קסיד- יבג רוקממ תויהל לוכי &ות"ת בגב באכ ,
תא תרפשמ אל הטימב הביכש ,הדובע ימי &דבואל ת"א רפסמ הביסה איהו +יארונ באכל תמרוגש
-ל ברל הביגמש תיתקלד הבוגת ררועמ בצעה לש יוריגה ,דובעל לגוסמ אל הלו"ה לבא בצמה
.SAIDs םיכשמנו םייפקתה םה הקיטאיכס לש םיבאכה ,הקיטוקרנ דע םיעיגמ םימעפל לבא
,הימדהל הקדצה שי םירזו" םה םא קר ,םייעובשכ
םא ,לגרה (כ תא םירהל םגו הרשי איהשכ לגרה תא םירהל /יטאיכסה בצעה לש היצקובורפ
לש תיוזב רבכ קעוצ הלו"ה 2' םיפרמ זאו טאל לגרה תא םי"תומ םא םג ,יטאיכס באכ הז תולעמ
- יטאיכס באכ לע דיעמ הז תוימואתפב straight leg testing ,.
: העונת חווu תpידב
• דע # היצסקלפ 1'' - תולעמ %' .הפס לע הבישיל קיפסמ אל
• קיפסמ # היצנטסקא 2'-1' ,תולעמ
• # היצקודא 5'-5 תולעמ
• # היצקודבא 3'-2' תולעמ
• e#ternal rtatin -ב )רבו )רי # %' ,המינפ קושה לש הענהו תולעמ
• internal rtatin ,הצו"ה אצוי קושה לבא ל"נכ #
:תיגולוריונ הpידב
51
הידפותרוא
• לש תודגנתה +םיבקע +תועבצא לע הדימע ,תיללכ דאמ הקידב # סג "כ 'ua$ -ו
hamstrings ,
• קסיד תעיגפב ,םימוטמרד יפל # השו"ת "c!"_ םא +)רבה תא םיצו" אל םיבאכה
קסידב איה העיגפה "_!SW םא םגו וזל וז םיילגרה תא תוושהל ,תועבצאל דע )ישממ באכה
,םיידיל םיילגרה &יב השו"תב לדבה &יא
• םירז"ה
• םייגולותפ םירז"ה
:םידחוימ םינחבמ
• ,םירוטקדבא קדוב ,הביכשב +ת"א לגר תמרה # גרבנלדנרט
• "im& "ength $iscrapenc) 1""D -ל יתימא לדבה &יב &י"בהל )ירצ ,ליעל ראות # .
apperant ,הכוראה הפגה לע רבגומה סמועה ללגב באכ םרוג ,
• O&er test -ה לש הרוטקרטנוק שי רשאכ # liti&ial &an$ אל הלו"ה הטאל היצאפב
דצה לע הלו"ה תא םיביכשמ ,ילארטינ בצמ אל וליפא םימעפלו היצקודא תושעל לוכי
תא םיקיז"מ ,&רזמל דע לגרה תא דירוהל םיסנמ זאו הרשי )רבב לגרה תא םימירמ +אירבה
,יוציפ היהי אלש ידכ &גאה
• %hmas test &מזה לכ תאצמנ )ריה הללגבש תימדק הרוטקרטנוק שי רשאכ #
הלו"ה ,(ופכ )רי םע )להש וא &מז הברה )לה אל הלו"ה רשאכ הרוק הז ,הלק היצקלפב
לש סיזודרולה תא לרטנלו &גאה תא רשיל ידכ האירבה )רבה תא םיפפוכמו בגה לע בכוש
)רדה הרוטקרטנוק שי םא ,הדוש"ה )רבה לע םיצ"ול זאו בגל ת"תמ דיה תא םיש ,בגה
,בגה תמרה י"ע איה )רבה תא דירוהל הדי"יה
• FA+ER test לש הכרעה # sacriliac kint לע העוגפה לגרה לש לגרה (כ תא םימש ,
ידכ )ריה קרפב שמתשמ הזה &ורמתה ,&ורזמה יפלכ )רבה לע םיצ"ול זאו תידגנה )רבה
,)ריה קרפב היעב םע הלו"ה תאז תושעל רוסא &כלו +םואליא-ורקסה קרפמ לע 1ו"לל
• ינ"במ CDH ,התוא ריז"הל תלוכיה תאו הקירפ תורשהל תלוכיה תא םיקדוב #
\רי קרפמ לש תילקיtיפ הקידב II
;NKEKL 7<=?EPD?D <=?:A C>HO 7;O=H;E <?OE?DFE <OAF<E G?E< LO QL <?P?@F
<=OI<D; 0 ;I?O; B=D -T?E -O?B Y Antalgic- Spastic <=L@O 8?C>HE 7;G?E: -;A?IC -B@=AKOGK@P - Pelvic O&li'uit) -
-3=I= TBL; OC ;??P; -;@9F OB@ -D?N=?O=FDE :=AKO O=I?C Fi#e$ Fle#in Defrmit) <=?@PE?D -<=?9@=O=FD?G -<=OAH -
7@=: ?O>F OC
@L=9A ?@O=D>F U=H @AC 8=O?9A= 8??:=AC AB ?ALI -8??OB@A QO=; 0 Q@? @L=9A @AC 8: <=?;O O=I? T??G: QO=;C 8GL
-Q@? nn $isplace$ 0 ; <=O:EA ;O:?= O=>?P LOO G=LE @;E ;K<C?C ,ar$en 7
@?LC;O Q?@9C OOBA ;?>=@<@L?E; =O <<O @C>L ?L ;O=:> R<CE LO= ?PKEG ;O=H; 8L 0 O=>?P; <L 8?E?L<E ;O=H; ?>O
7;F?@> :KE?C HKEA Q@?; <L
C=C?E 0 TBL;= Q@?; @=NLA 8?PO=A 8??E@B 8?KAE CCEO 8?DKE Y ASIS -O=GB @PKI=@P - Iliac Crest- PSIS- Ischial
%u&erst) ?F@>E - SI 0 O <?OL?GE @PE?PKD 8??=9E 0 PSIS L=; O=GB; @PKI=@P; ?I @=INO A=CH 7ABA <=E=BO <H<E -
7@=E>; CL@ OC ;A=B; <?9HEA ?=9E L=;= -;?9FO> <:CA NN LOC @=E>; OC G?H?; FOH;
0 ;:C>E; @=NLA <=C?B@ <F>; Psas +ursitis- A$$uctr %en$initis 7
Q@? F@>E OC ;?9P=@A 0 <EF=EE <=C?B@ <F>;  -=E9: F@>E; OC 8?ALIO T==IE OA 7F@>E; <:=K< <OAB; 8:
@<=? ?K=9?H ALI  =L -CV: OC D?P?FD?GE ;K@F; trchanteric &ursitis 7
;OHE; <L 8FEO ;CF ;O=:> 8?><CE; 8?CKLO 8B 8?<:O 7;?B=O=<>; <G?E <L <=L@O ?GI ALIO 8?A=@F <=@=FE C>HO
7F=?GA
52
הידפותרוא
;= O=GB; @PKI=@P; T?A tu&ersit) 78??PL?ID 8?ALI CCEO @C>L
;:=K< H==P OC ;?9KPDFL -TPA; G: ;?DFO> Y SX!`X ;9=H; OB@ A=A?DA 0 <?OK@PK?L= <?OK@PDFL ;?9P=@ 7<=O:E
A =L 1A=A?D; T==?IE Q>?;O/ R=>?IA Q@A; @CLI ;E?K>= lg rlling :=A?F Q=< ;?9F=GL= ;?9FG=AL 71A=A?D; T==?IO @C?/
OC THAE L=; Q@?; F@>EA <=C?B@= ;N=N<O A=P T=K?D THAE 7TBL; F@>E OC "g Rlling :EC?;O 8?O=I? ;:=K<; TENA 7
0 <=O=F Snapping Psas %en$n 7T?P=OHO ?OLE@=K L9EE <=?;O O=I? 0
8?GH=?E 8?KHAE= -<=A?9? ?KHAE Y
B@=AKOGK@P TENA TBL; A=9??A ;?:A 0 s(ing 7O>=K L?@A; G9A TBL; 7<HL OB@ O: G=E:O ?C=F =L
Fi#e$ fle#in $efrmit) THAE ?> O: 0 DLE=< <HFO ;O=H;E 8?CFAE -1AB; O: ;A?ICA/ ABO <H<E G?; <L 8?H?KE 7
G: <HL OB@ 8?@;O =KEE CFAO =L ;O=:>; ?GI Q=< AB; <L <?CFE L=; 8L <=L@O= <HL G?@=;O NL= ;NHO 8??I@A ?KC
! A :B>K 7<@LCK LO ;?KC;C <=L@O= ;NH; OA A =L CP 7DL=D>=?O?L; OC @=9?F C? 8;A
T=D>E=P 8??F ;N 0 :=K< LO OB@; RI ?A=?H THAEA 7;?DFO>@PKO> C? 1TPA; O: ;A?ICA/ D=L?E?KF=@PDB OC U==?IA 0
8;O C?C 8?O=HA Rupture$ Achilles %en$n 7
0 ; OC @=9?F Iliti&ial %ract THAE ! O&er ; OC ;@=PF@PK=FAC <=L@O= OB@; <L 8?@;O CFAO -G9; O: ;A?ICA 0
tract 7;?9F=GL :9AO= OB@; <L G?@=;O OI=? LO ;O=H;
THAE Fa&er ; OC <=C?B@ 0 sacr iliac kint <=L OC ;@=9 8?@9=? 7 c Q@A; <L R=HGO @C?; TBL; A=9?? Q=<= OB@A
7ABA ALI C? ?A=?H THAEA 71AB; O: ;A?ICA/ ;PE ?>OI ;?KC; FA+ER 4 fle#in- a&$uctin an$ e#ternal
rtatin 7
O THAE DDH 0 ;E?GF @?NH;O <=DKO= ;@=HL Q@?; <L F=@>O 0 +arl( p Orthlani 7
0 ?OL?GE; D=O=LOEO @=AP =L D?A=>;E 0 Q@=L <F?GA false ;E 7 ASIS 0 ?OL?GE; D=O=LOEO G: true <F?GA ;C:EO ?;=N 7
pelvic &li'uit) ! 8??OB@; Q@=LA 8?OGA;E 8C@<;O <@HL Q@G 7
A Q@A 8: AB; O: AICO ;O=H;E 8?CFAE c_ 7?KC;E GHL @<=? 8?I=@L @=E>; =L ;?A?P; 8L 8?L=@= <=O:E
OC @?9; L=; -T=N?L; <L :A=FC ;E 7TN=LE LO C?= 1DF?==@9; O=E L9=? 8=@FD;C/ TN=LE D?N=?O=FD C? C\ 0 SW 7
\רי ראווצב םירבש
,תיתרב"ו תיפסכ הני"במ דבכ רי"מ ,היסולכואה ליגב הילעה םע הרימ"מו תכלוהש היעב
+רומפה ראווצ +רומפה שאר רוזאב םידקמתמ םירבשה ,(וגב רתויב הכוראה םצעה אוה רומפה
,.םהב &ודנ אל לבא +םיירטנכורט-באס םירבש םג שי- ירטנכורט-רטניאה רוזאהו םירטנכורטה
,הל הצו"מ וא קרפמה תיספוק )ותב םהש םירבש &יב &י"בהל )ירצ
שי הלוספקה )ותב ,םירטנכורטל ראווצה &יב רבעמב תמייתסמ קרפמה תיספוק 3 # םירבש יגוס
su&capital- mi$cervical- &ase f nec* -באס םירבשו םיירטנכורט-רטניא םירבש שי הלוספקל 1ו"מ ,
,םיירטנכורט
םהש םירבש לע רבודמ .םינקז- םירגובמב l( energ) ,
םירבש ,.םינקזה תצובק )ותב- םיליעפו םיריעצ רתוי םישנאב םיעיפומ םיילטיפק-באס םירבש
,םייאמצע תו"פו םינקז רתוי םישנאב םיאור םיירטנכורט-רטניא
םירבש שי םיריעצב 3 high energ) 4 תוליפנ ומכ המוארט יר"א
,תוליפנ םע סיזורפואטסוא לש ינלטק בוליש הז תרגובמ היסולכואב )רי ראווצב םירבש
יהשוזיא )ירצ לבא +.הכילהב הליפנ +אסיכמ המיק- תולק תוליפנב םיש"רתמ םירבשה תיברמ
גוס סיזורפואטסוא ,המוארט 1 -רטניא םירבש שי זאו .תירלוקברט- תיטולסנק םצעב רקיעב עגופ
םירושק ומצע )ריה ראווצב םירבש ,תירלוקברט םצע הברה תיס"י שי רוזאה ותואב יכ םיירטנכורט
סיזורפואטסואב
גוס 2 ,תילקיטרוק םצע םג ברעמש
/העיגפה &ונגנמ
םג שי ריעצה םדאב ,םיידיה י"ע תמלבנ וא )רבה לע איה הליפנה דעומו רהמ )לוהש ריעצ םדאב
,הכמה תא םימלובו קרפה תא םיבציימש םירירש
53
הידפותרוא
הרבעהו רטנכורטה לע הכמ שי ,הדיצה ברל םילפונ &ה &כלו תיטיא איה הכילהה םינקז םישנאב
לש טקפאה תא רימ"מ הז שימג אלו יטירתראואטסוא תצק םג קרפה םא ,)ריה קרפ לא "כ לש
,הליפנה
/םדה תקפסא
תערפומ אל איהו +הרישעו הבוט םד תקפסא םילבקמ .םייתספוק 1ו"- םיירטנכורט-רטניא םירבש
,םירב"תמ וללה םירבשה +&כל ,רבשה י"ע
,רומפה ראווצ לא םידומצש םד ילכ י"ע איה רומפה שארל םדה תקפסא +םייתספוק )ות םירבשב
-יאל &וכיסה תא הלעמ הז ,קרפמה לל"ב יביסאמ םומישו םד ילכ לש העירק שי רבש שי רשאכ
לש תו"תפתהל םגו רבשה לש רובי" AV. תמרוגש סו"סלו רומפה שארל םד תקפסא רדעיה-
,.םיריהמ םיינווינ םייונישלו םצעה לש תוטטומתהל
:\ריה ראווצב םירבש
ינפל דע 1'' -ה האמה תלי"תב ,תומוגע תואצות םע +ה"ונמו הכישמ קר היה לופיטה םינש 2'
,היסרפמוק לש טנמלא (יסוהלו רבשה תא עבקל )ירצש וניבה
# )רי ראווצב רבש su&capital- mi$cervical אל ברל- &ase f nec* .
/םיירלוספק )ות םירבשל &דרג י"פע היצקיפיסלק
1 , impacte$ valgus ,סוגלו "נמ תרצויש +ראווצה לש יקל" רבש םע הסי"ד #
2 , nn $isplace$ ,הזוזת אלל +ראווצה ב"ור לכל רבש #
3 , partiall) $isplace$
, cmpletel) $isplace$ ,רבשה יקל" ינש &יב עגמ םוש &יא #
- ביצי רבש &יב איה תיתועמשמה הנ"באה 2<1 - ביצי אל רבש &יבל +. <3 ,.
/הנ"בא
• תויהל לוכי לבא +קפסמ ברל # &גטנר ימוליצו הקינילק F. ,
• תויהל לוכי # תומצע יופימ F. &ושארה םויב
• MRI ,&ימז אל לבא &ימא יכה #
,יתמו תושעל "ותינ הזיא קר איה הלאשה ,י"ותינ לופיט אוה )רי ראווצב םירבשב לופיטה
- ירשפאה םדקהב # "ותינה דעומ 8 ,היצקידניא-הרטנוק &יא םא .הנור"אה ה"וראה ר"אל תועש
לככ ,םייתספוק )ות םירבשב טרפבו +יריעצ םישנאב וא ביצי אל רבשב רתוי יטירק "ותינה דעומ
תו"תפתהל &וכיסה הלוע רתוי םיכ"מש AV. ,
שאר תא ליצהל ידכ לכה םישועו +יגולויבה שארה לש עוביקו הרז"ה איה הרטמה םיריעצ םישנאב
לש םוהיז ללגב ראשה &יב +בתות שאר לע (ידע יגולויב שאר ,תוהובג &דרג תוגרדב םג +רומפה
,בתותה
וא יו"יא רסו" ללגב +(סונ "ותינב )רוצ היהיש &כתיו לגרה לע )ורדל רוסא יו"יא "ותינב AV. +
,הז םע דדומתהל לוכי ריעצ םא לבא
hemi arthrplast) םירקמב קר עצובת ,םולבטצאה אלל רומפה ראווצ +שארה תיצ"מ לש הפל"ה -
לש gar$en לופיט עוציב שרוד יללכה יאופרה םבצמש םישנא לצא וא םירגובמ םישנא לצא +הובג
בוש" הזו תידיימ הכירד רשפאל &תינ קרפמ תפל"הבש אוה (סונ לוקיש ,יביטנפד ד"א י"ותינ
תוליעפל הרז" דע היצלוגאוק-יטנא רטשמ )ירצ ,םיינשמ םיכוביס עונמל ידכ םינקז םישנאב
,האלמ
םיינאכמ םיכוביס +הקירפ לש הנכס +רתוי לודג "ותינ +םוהיז תנכס םע בתות קרפמ /םינוכיסה
ר"אל 15-1' ,.רגובמ םדאב יטירק תו"פ- םינש
eniplar prthesis בתות- Austin Mre "טשמ ,םולובטצאב תעגל ילב רומפה שאר לש הפל"ה #.
לבא +לוז בתותו הרצק הרודצורפ ,םצעה תוכיא י"פע טנמצ ילב וא םע תויהל לוכי ,ד"א יקרפמ
,הכרד רובעל וא םצעה תא קו"של &מזה םע לוכי תכתמה שאר
+iplar prthesis "נומש "טשמ (סונבו +יטסלפ "טשמ וילעו רומפה שאר לש הפל"ה #
&אכ שי ,עבוקמ אל לבא םולובטצאב 2 שארה &יב איה העונתה רקיע לבא +םיירלוקיטרא םי"טשמ
היסולכואב (דעומ &כלו דימע רתוי אוה יראלופ-יב קרפמ ,רתוי הבוט הקינכמויבהו קיטסלפהו &טקה
5
הידפותרוא
-מ יצ" אוה בתותה ,רתוי הריעצ ttal hip replacement הינשה תיצ"מה תא תושעל דיתעב רשפא &כלו
,רתוי רקיו רתוי )ורא אוה "ותינה ,בתות םולובטצא ליתשהלו "ותינה לש
,.תיתעינמ הקיטויביטנא &תמ םגו- "ותינה )שמ לש היצקנופ איה םוהיזה תנכס
Inter-Trochanteric Fractures :
,רתוי בוט רבש רובי" םע לבא +םילבגומ רתויו םירגובמ רתוי םילו" כ"רדב
ש"ע היצקיפיסלקה Evans /
תוגרד- םיביצי םירבש A -ו + ,עוגפ אל ילארטל-ורטסופ סקטרוק םייק /.
- םיביצי אל םירבש C -ו D ,ביצי עוביק רשפאמ אל ילאידמורטסופה סקטרוקה /.
Reverse O&li'uit) הגרד- E ,ביצי אל דאמ ,ירטנכורט-רטניאה וקל יכנא רבש # .
,רבשה &וויכ +םיטנמגרפה רפסמ # רבשה תוביצי אוה &ורקעה
/לופיט
- ז"לז םירבו"מש הטלפו גרוב לש בוליש י"ע עוביק $)namic cmpressin hip scre( 1DHS ,.
,רבשל היסרפמוק םישוע (סונבו +םצעה )רואל ת"נומ הטלפהו רומפה שאר )ותב ז"אנ גרובה
,ביצי אל רבשב וליפא לקשמ תאישנ כ"ות רבשה לש "תרקובמ הסירק" רשפאמ הזכ עוביק
םירבש )ופהל תויגרוריכ תוטיש שי reverse &li'uit) ,יוצרה &וויכב רבשל
- ידשל )ות עוביק IM.- intra me$ullar) nail לש עוביק &ונגנמ # . la$ shearing בוט ולש יו"יאהש
,תלבגומ רתוי תיגרוריכה השיגה ,.(לוו קו" י"פע- רתוי
PCCP -ל המוד ילארשי "ותיפ # DHS לש הסנכה שי &אכש אלא + 2 הסנכהה ,ראווצה )ותל םיגרב
איה תכרעמה לכ לש percutaneus כ"הסב + 2 לש םיכת" 2 ,דאמ תובוט תואצותה ,מ"ס
תלחמ Perthes -ו SCFE
תלחמ Perthes :
# סתרפ תל"מ AV. ,םידליב רומפה שאר לש יטפוידיא
-ה תואצות &כלו (ליעי דאמ תרגובמ םצעל הריעצ םצע לש גנילדומר )ילהת שי םידליב AV. דליב
,רגובמב רשאמ תובוט רתוי הברה
/הל"מה יבלש
1 , התמו הי" םצעב יכ +םולכ תוארל &תינ אל םוליצב ,םדה ילכ לש המיתס # סיזורקנ
תומכב אוה התמו הי" םצע &יב לדבהה- םוליצב םיאורש המ אוהש &דיס תומכ התוא תא שי
,.הזה בלשה תא תוהזל &תינ &כ תומצע יופימ לש הקידבב- ,&דיסה
2 , resrptin 1fraagmentatin הברה םיאור םוליצב ,םיטסלקואטסוא לש הסינכ # .
,ראשנ סו"סה לבא תסרהנ .הזיפיפאה- רומפה שאר לש םצעה ,םצע לש תוכית"
3 , ressificatin םצע שי יכ ליגרהמ הנבל רתוי םצע ,םיטסלבואטסוא לש הסינכ #
,ליבקמב השד" םצע םגו הנשי
, rem$elling שארה ,ז"לז םימיאתמ םולובטצאהו שארה ובו םינש )שמנש )ילהת #
,לוגע שממ אל םא םג +בוש םלש הארנ
/היגולוימדיפא
• ליגב איש תו"יכש 8- םג תויהל לוכי לבא- 13-2 ,.ה"ימצה תטלפ תרמגנש דע +
• תו"יכש 1/15'' ,
• יפ ,םינבב .תו"פל-
• ,לאמשל &ימי קרפ &יב לדבה &יא
• 156 - 1' צ"וד
• 5 דימת +םליגל םיריעצ םיארנ םידליה תומצע ליג םוליצב
/היגולויטא
55
הידפותרוא
&ונגנמ םיאצומ &כ םלצאש םירקמ טועימ שי ,םירקמה לש טל"ומ ברב תיטפוידיא איה הל"מה
(קש # יטנגותפ 1' ,
S)nvitis # היגולויטאכ
הלעמ )רב וא )רי קרפב םיבאכ םע &וימל עיגמש דלי -ב תויורשפא DD +םוהיז +רבש / transiant
s)nvitis וא ZRA -ב )רי קרפב לזונ הברה שי םא , eS םד זוקינ רשפאל ידכ רוקינ תושעל םיביי"
עונמלו קרפהמ ידירו AV. &כלו +&ושארה &מיסה אוה קרפמב לזונ סתרפ םש םידליהמ קל" לצא ,
ול היהש דלי transiant s)nvitis תושעל )ירצ םישדו" רפסמ רובעכו ידפורתוא בקעמב תויהל ביי"
,סתרפ תל"מ "תפמ אל אוהש אדוולו םוליצ
/םיינילק םינמיס
• העילצו םיבאכ לש העפוה
• )רבב באכ לש הרקמ לכב ,בצע ותוא י"ע םיבבצועמ )ריהו )רבה # םיבאכ לש הנרקה
,ספספל םילולע ונ"נא תר"א יכ +)ריה תא קודבל םיביי"
• /הקידבב
o העילצ
o ימינפ בוביסב הלבגה
o .ר"ואמ רתוי- היצקודבא לש הלבגה
o שארה &יב המאתה רסו" לע דיעמ +יפוסה שלשב- העובק היצקלפ
,.םולובטצאהו
• היצמרופד
/הנ"בא
• &גאה לש &גטנר ימוליצ
• תומצע יופימ
• MRI
י"פע היצקיפיסלק Pillar!Herring /
,םצעה לש .הנוילעה- תילארטלה הדומעה לע םילכתסמ
A ,דיתעב לוגע היהי שארה ,&יקת #
+ דע הדומעה "פנב הדירי # 5'6 ,ידוקפת כ"הסב לבא דיתעב יטפילא היהי שארה ,
C לעמ הדומעה "פנב הדירי # 5'6 אל- ילנויצקנופ אל הזו +דיתעב "וטש היהי שארה ,
"תפי דליה העונת היהת םא םגו .זוזל לוכי OA ,"תנל םיביי" ,םדקומ
תוטל"הה םע תוכ"ל &תינ אלו +יונישה תא םיאורש דע בר &מז "קול יכ תיתייעב וזה הקול"ה
הגרד ת"תפתמ םא +(סונב ,תוילופיטה 3 ,לופיט" ידמ ר"ואמ רבכ הז
תיצקיפיסלק Salter %hmpsn
/םיקל"מו קרפה לכ לע םילכתסמ
A רבש - su&chn$ral -מ תו"פ 5'6 ,
+ רבש - su&chn$ral -מ תו"פ 5'6 ,
תקול" Catterall -ל םיקל"מ לבא +&ורקעה ותוא ,תישומיש יכה הקול"ה וז / /תוגרד
I , דע 256 תוברועמ
II , דע 5'6 תוברועמ
III , דע $56 תוברועמ
IV , לעמ $56 תוברועמ
Hea$ at Ris* signs תדמוע אל תיקמנה םצעה # שארה ת"טשה תל"תה לע םידיעמש םינמיס /
,תס"דנו (וגה לש םיזמועב
,קרפה לע רומשל ידכ ברעתהל םיביי" ובש בצמ הז
• רומפה שאר לש תילארטל היצסקולבס
• ,age6s sign ,תומצעה &יב רצונש "רו"" &יעמ #
5!
הידפותרוא
• הזיפיפאל תילארטל &דיס תעיקש
• -ב ילטנוזירוה וק ph)sis
• הזיפטמב םייוניש
שי םא 2 ,תעד לוקישל םוקמ ריאשמ ד"א &מיס ,"תנל םיביי" םינמיס
איה סתרפ תל"מ self limitte$ דעו + 8'6 םתוא איה היעבה ,לופיט אלל ואירבי םידליהמ 2'6
תו"תפתה איה הנכסה ,ומיל"י אלש OA יו"יא- סיזדורתרא אוה הזל די"יה &ורתפה יכ +ריעצ ליגב
,.קרפמה
Outcme / ירשפא
1 , ,אירב םדאב ומכ # םימיאתמ םהו לוגע םולובטצאו לוגע שאר
2 , ,ומצע תא םיאתה םולובטצאה לבא לוגע אל שארה
3 , ו"תפי +עורג יכה # שארל םיאתמ אל םולובטצאהו לוגע אל שארה OA ליגב 2'-18 ,
, incngrus cngruenc) םולובטצאהו קרפה לבא +המאתה רסו"ו היצמרופד שי #
אוה קרפה לבא יגולותפ דאמ הרואכל הארנ קרפה ,םמצע &יבל םניב המאתה םישוע
"תפי הזכ דלי ,םיבאכ &יא דלילו ילנויצקנופ OA ליג ביבס ' תא עונמל לדתשהל )ירצ ,
לש הזכ בצמ- ,הז incngrus cngruenc) ,.רגובמב םולובטצאה לש רבשב םג םייק
/לופיטה תורטמ
• ,באוכ אלש )רי קרפ
• )ריה קרפה &יקת העונת "ווט
• cntainment ,"תפמה תלימ ,םולובטצאה )ותב אצמנ )ריה שאר לכ ובש בצמ #
• &תינה לככ לוגע שאר
2 "תנל ימ תא
• לעמ העיגפ 5'6 - )ריה שארב Catrall `!c .
• לעמ 2 לש םינמיס hea$ at ris* ,
תגרד Salter גוסמ + הגרד ,םי"תנמ דימת אל C ,םי"תנמ דימת
לש תונורתיה cntainment /
• ,"טש תדי"יל 1"ל תו"פ # רומפה שארמ 1"ל תדרוה
• תעינמו םולובטצאה לע שארה לש 1"לה תת"פה impigement ,
• ,עוגפה רומפה שארל תפטעמ קפסמ
תגשהל תויורשפא cntainment /
תגשהל cntainment -ו היצקודבא )ירצ internal rtatin ,
• +race ,דימתמ קוסיפב אצמנ דליהש )כ +םהינב טומו לגרה לע םידס ינש םימש #
דאמ הזו +אלמ גנילדומר היהיש דע םינש הזה &קתמה םע תכלל )ירצ דליהש איה היעבה
הקינכט אל וז ,ימינפ בוביס רמשנ דימת אלו +תובוט דימת אל תואצותה ,םיי" תוכיאל השק
,תיגרוריכ
• םישוע ובש "ותינ # רומפה לש יגרוריכ &וקית Varus Dilatatin Ostetm) 1VDO .
רוציקל םרוג הז ,רומפה שאר לש תיוזה תא םינשמ ,םולובטצאה )ותל שארה תא םיסינכמו
-ה לש יטוקאה בלשה יר"א הזב לפטל לכונ לבא +לגרה AV. ,
• Inminate 1pelvic/ stetm) לא םיאתי אוהש )כ ותוא םיבבוסמו &גאה תא םיכתו" #
,הדילו &וירהל עירפי יכ תונבב יוצר אל ,רומפה שאר לש םוקימה
םיפקש- תגצמב # תוטישה לכ לש תונורס"ו תונורתי ; 35-2% ,.
Arthr$iasthasis ריסמו שארהמ םולובטצאה תא קי"רמש ינוצי" &קתמ ,תינשד" תילופיט הקינכט #
תקפסא תא רמשמ הזו הפגב שמתשהלו תכלל לוכי דליה ,םולובטצאה לעמ 1"לה תא &יטול"ל
,רישכמה )רד רבעומ הכילהה לש 1"לה ליבקמבו +הפגל םדה
תקול" Stal&erg /)ורא "ווטל הזונגורפ #
5$
הידפותרוא
• תוגרד 2 + 1 "תפי אל דליה ,תירפס המאתה # OA ,
• תוגרד + 3 "תפי דליה ,תירפס הניאש המאתה # OA ,רגובמ תיס"י ליגב
• הגרד 5 "תפי דליה ,המאתה רסו" # OA ,ריעצ דאמ ליגב
י"ע סרה )ילהת לי"תמ כ""א ,קמנה ש"רתה הבש &מזה תדוקנב הקז" יכה איה םצעה
,)רוצה יפל תוברעתהל תונמדזה &תונו &מז "קול הז לבא +םצעה תא שיל"מש +םיטסלבואטסוא
לש הריציב לי"תמ םצעה לש הינבה )ילהת (ven &ne ,.תוינוויכ תרס"- השל" תיס"י איהש
,תוינוויכ םע הקז" םצעל תכפוה םצעהגנילדומרה לש &ושארה בלשה ר"אל
,הנכסה "ווטמ אצי &ושארה גנילדומרה תאו הגיפסה בלש תא רובעל "ילצהש דלי
תלחמ SCFE : [ תגצמל תופסות קר ]
Slippe$ Capital Femral Epiph)sis ,ולש הזוזתו &וילעה ילרומפה סיזיפה לש תושל"יה #
שי םא # םזידיאוררפיה SCFE םג היהי תואדוב םזידיאוריתופיה םגו ד"א דצב SCFE שיו +ינשה דצב
,יתעינמ "ותינ תושעל הקדצה
/הימדהב םינמיס
• qlein6s line תא תוצ"ל )ירצ הזה וקהו +רומפה לש ראווצה לובג לע וק םיריבעמ #
&אכ שי היזיפפאה תא הצו" אל וקה םא ,הזיפיפאה slippe$ capita ,
• Metaph)seal &lanch sign "רי יצ" תרוצב לטיה םיאור &גטנרב &כלו הרו"א )לוה שארה #
,םש תויהל )ירצ אלש
• Scham6s sign ראווצ לע שארה לש לטיהה אוהש ילאידמ שלושמ םיאור אירב םדאב #
םע דליב ,רומפה SCFE ,ל"נכ "רי יצ" עיפומ לבא הזה שלושמה תא &יא
Acute -ל ת"תמ # 3 ,&יקתה ומוקמל רומפה שאר תא ריז"הל &תינ &כלו סולאק &יא &יידע ,תועובש
הקידב - \רבה קרפמ
:-#2מ23
• ליג &ב רו"ב- באכה תעפוה תוביסנו הביסה +תול"מה &יב לדבה שי # 2' יר"א ול באוכש
לש הציר 2' ,.)רבה הל תבאוכ &מזה לכש אתבס לומ מ"ק
ומכ +םיר"א םירבד לולשל םיביי" ,"הלידג יבאכ"-כ םייכרב יבאכ לכ גווסל אל +םידליב
,.)רבה ביבס זכרתהל םיטונ לבא +ידמל םירידנ- םיריאממ םילודיג
• ? הלבח לש רופיס ,תוילקיטרו וא תובלוצ תועוצר +סוקסינימל &ווכמ
• ? םיפסונ םיקרפמ תוברועמ ,תויטמואר תויעבל &ווכמ
• ? רחא םוקממ ןרקומ באכה םאה לש ירוסנסה בובצעה ,ינתומ ש"מע וא )ריהמ רקיעב
תמרמ אוה )רבה "`!"c ,)רבב באכ תויהל לוכי קסיד תיעב לש יוטיבה לכו
:ת"2פו4 -%"1'
:תולכתסה
,)רבה לש "נמהו הרוצה לע לכתסהלו +םינות"ת לש המרל דע הלו"ה תא טישפהל
• Valgus סונימ-סולפ # $ ,רשיה בצמל ס"יב תולעמ
• Recurvatum ,יגולויזפ תויהל לוכי +תירו"א תשק #
• ,.םי"ותינ לע "וודי אל הלו"ה םימעפל- תוקלצ
• ,קרפמל 1ו"מ וא םינפב # םדוא pre!patellar &ursitis ,
• ,היצברנד וא תירלוקסו היעב לע דיעמ תרועשת רסו" # תרועשת
• -ה לש לודלד # םירירש לודלד 'ua$riceps ,שומיש רסו" +תירלוקיטרא היעבל &ווכמ
• ,הלטפה ביבס םיעקשה לש תומלעיה # יקרפמ )ות לזונ
58
הידפותרוא
:שושימ
• / העונת "ווט
o םישפ"מ # םיילוסרקהמ לגרה לש המרה /רושיי recurvatum לגרהש תויהל לוכי ,
,סוקסינמב העיגפל &ווכמ הזו תולעמ רפסמ תורס" לבא +אלמ העונת "ווט םע הרשי
o לש (ופיכ הז םשל עיגמ אוה םא ,&בשיה לא עיגהל )ירצ בקעה # (ופיכ 1' ,תולעמ
,(ופיכה תדימ תא )ירעהל &תינ הזל ס"יב
• ידמ רתוי שי םא ,ת"א תבב םיבזוע זאו הלעמ יפלכ .הלטפה- לזונה תא םיט"וס /לזונ םויק
לעמ- לזונ 15-1' הקיפה לע 1ו"לל # תר"א )רד ,קרפמה לש תואלמתה םיאור .ק"מס
,.תמיימ תקידבל המודב- עוקשל &אל הל שי םא תוארלו
• לש תירו"א הקירפ םישפ"מ ,דצהמ םילכתסמו םייכרבה תא םיפפוכמ # תובלוצ תועוצר
- קושה SA, לש ערקל תינייפואש . PC" ,
:תיבוביס הלבח
)ישמה (וגהו רובב עקתנש לגר לשמל- הנואתב העיגפ &יבל .טרופסב לשמל- הלב" &יב לדבהה
,.לקשמה תלפכמ ללגב +הלב"ב רומ" רתוי- קזנה לש המצועב רקיעב אוה .תכלל
• ? קילק עמש םאה כ""או תימדק תבלוצ העוצר הז ריבז יכה &כ םא me$ial meniscus ,
• ? תכלל ךישמהלו םוקל היה לוכי םאה ימ ,תכלל )ישמהל לכוי אל תבלוצה תא ערקש ימ
,באכ (סב םג יולת ,םיבאכ וא העילצ םע תכלל "ילצי &כ סוקסינימה תא קר ערקש
• ? ןמז המכ ךותו ךרבב לזונ עיפוה םאה - םד הארנכ הז דיימ ה"פנתה לגרה םא
hemarthrsis אל סוקסינמהו תועוצרה- ילרדנוכ-ואטסוא רבש +םצעהמ םומידל &ווכמ הזו .
רובעכ עיפוה לזונה םא ,.םד ילכ הברה םיליכמ 12-8 -ל &ווכמ הז תועש anterir cruciate
ligament 1AC" תועמשמ לעב אוה לזונה לש זוקינ ,סוקסינמל &ווכמ הז לזונ לש העפוה &יא םא ,.
-ב הז זוקינב לזונ םיאיצומ םא ,תילופיטו תיתנ"בא %'6 ללגב AC" &מוש תופיט לזונב שי םא ,
,םצעל קזנ לע דיעמ הז
• ? םינמזה ךלהמ המ לש ערקב תינייפוא הרוצב AC" לגרה הלב"ה ר"אל םייעובשכ +
איהו &"במל העוצרה תא בוש םידימעמו תינפוג תוליעפ תושעל םילי"תמ םה זאו רדסב השיגרמ
רובעל העוצרה תא םיערוקש םיליעפו םיריעצ םישנאל םיצילממש הביסה וז ,תסרוק בוש
ליג דע קיז"הל הרומא הניקתה )רבה,רוז"ש $5 ערק שיש עגרב הלי"תמ היעבה ,תויעב אלל
לצא ,םיסו"סהו םיסוקסינמה לש השיתכל םורגת הנטק העונת לכ האלהו &אכמ ,ינושאר
-ה תא וערקש םישנא AC" "תפתמ &יידע רוז"ש ורבעו stearthritis ,
:תוביצי ינחבמ
AC" #
1 , לש (ופיכ םישוע - "&מ"ל &"במ" 2' תא תופרהל הלו"המ םישקבמו )רבב תולעמ
םינוויכב העונת םישוע ,קושה תא הפיקמ הינשהו )ריב תכמות ת"א די םישוע ,םירירשה לכ
,הד" הרוצב העונתה תא תרצוע תבלוצה העוצרה תא שיגרהל רשפא &יקתה בצמב ,םידגונמ
2 , -ב )רבה תא םיפפוכמ # "תימדק הריגמ &"במ" %' תופכ לע םיבשוי +תולעמ
שיגרהל השק יכ +בוט תו"פ &"במ ,המידק )רבה תא םיכשומ תועבצאה תרזעבו +םיילגרה
,העונתה תא רוצעל לוכי .&יקת אוה םא- סוקסינמהש ללגב םגו הרורב הריצע תדוקנ
3 , Pivt shift 1PS לש "ווטב תרשיימ הטאל היצאפה # . 3'-' איה כ""או +תולעמ
-ה םא ,תפפוכמ תויהל הלי"תמ AC" השעמל שיו ד" אוה (ופיכל רושיי &יב רבעמה עורק
+לגרה (כ לש ימינפ בוביס /הקינכטה ,המדרהב םישוע &כלו +באוכ הז ,)רבה לש הקירפ
+)רבה לש הציפק שי יבוי" &"במב ,)רבה לש (ופיכ זאו )רבל ת"תמ סוגלאו תריציל 1"ל
-ה לש ערקל ינומונגותפו AC" ,
PC" #
,ינרמש רתוי תויהל לוכי הב לופיטהו הקז" רתוי הברה העוצר
םע יעוצקמ טרופסב קוסעל וליפא &תינ PC" ,עורק
5%
הידפותרוא
1 , Active 'ua$riceps test -ה לש 1וויכ # 'ua$ -ה רשאכ המידק קושה לש הענהל םורגי
PC" ,.העונת היהת אל ערק אלל- עורק
2 , Reverse$ pivt shift םישוע # e#ternal rtatin זאו סוגלו "כ םיליעפמ +לגרה (כ לש
,שומישב תו"פו שיגר תו"פ ,)רבה תא םיפפוכמ
-ה תקידב Meniscus /
,יקרפמה קדסל לעמ תושיגר איה הנימא יכה הקידבה
1 , תועבצאה ,ילאידמה סוקסינמה לש ירו"אה קל"ב ערק לש הנ"בא # ירומקמ &"במ
+)רבה לש ילאידמה דצה לע e#ternal rtatin שיגרהל &תינ ,)רבה לש רושייו (ופיכ זאו
הרוצ התואב ילארטלה סוקסינמה תא קודבל &תינ ,ד" באכ לע "וודמ הלו"הש וא קילק
םישועש יאנתב internal rtatin ,
2 , &"במ Aplle) &רזמה לא )רבה תא םיצ"ול ,תפפוכמ )רבב &טבה לע בכוש הלו"ה /
םיכשומ הבש תר"א הרוצ הנשי ,םוגפה סוקסינמל &ווכמ באכה םוקימ ,דצל דצמ םיבבוסמו
תועוצרב העיגפ לע דיעמ &אכ באכ ,דצל דצמ םיבבוסמ זאו הלעמ יפלכ תפפוכמה )רבה תא
,תוילארטלוק
Patelfemral /
- )רבה תמדקב באכ anterir *nee pain ,"יכש דאמ אוה .
שי םא תוארל םיצור malelignment ,המוקמב תבשוי אל הקיפה #
,באוכ הז םא םילאושו דצל דצמ הקיפה תא םיעינמ בכוש הלו"הש &מזב - תיביסאפ הקידב
-ה תא 1ווכל הלו"המ םישקבמ זאו העובק הקיפה תא םיקיז"מ # תיביטקא הקידב 'ua$ ,באכ םרוג ,
\רב קרפמ לש תילקיtיפ הקידב II
;NKEKL ;K@F; 0 U=>K ?I; 0 7Q@AO 8?ALI OC ;K@F; O: A=CHO / 8?>D=K 8?F@> OC <=A@=:E C? 8L; -;O=H; O?B ;E Y
Q=@GO ;?; @C>L 8L; -TEN ;EI Q=<= -<=H?>K ;:?>=; 8L; -;:?9>; TENA C:@ ;?; 8L; -1 T=<H<; AB;E =L Q@?; F@>EE
/ AL=I ?<E -AL=I ;EI -;:?B>; @HLO OB@; O: Diurnal / Activit) Variatin 73=I= -1
<=OI<D; -;?9KPDFL 0 @>?; -D=BOL= -D=@L= 0 HKE Y Fi#e$ Fle#in Defrmit) ?KE?D -8?@?@C O=GOG -<=H?>K 0 ;@=9 -
7;OAH
C=C?E -;F?> -8?O?GK=F Y ti&ial tu&ersit) = patellar lig 77
7;F?>; ?G?9 ?KCE 8?:FC C? ;L?@A Q@AA 78?D=FD?KEO <=I=ED; -<=?O@PO=F; <=:=9@; <L C>HO= ;G?9; F@>E; O: <IOO
0 O IVHL O9><E= ;O=A?>; CL@ O: @A=: R<=CE; ?OL?K=@>; A9:; Superficial an$ Deep Perneal .erves C? 8L 7
8=?A=K?D; OC B=CBC AF: =L -1 IVGA AL=I GLE F@>EO 8=E?G / F@>E; Q=< OL 8=E?G =L ON=K ?=A?@ AF: -Q@AA <=H?>K
?A9EA RA 0 ;= -?@LOP> 0 ;@>=D; :FC; - ,utters OC A9E T?AO Q@A; Q=<A ON=K T?A O?GA;O T<?K 78?EO:K ;F?>; ?G?9E
0 ; ?G? O: =L -F@>E; ?FOH T?A ON=K; <P?HD OC THAE ?G? O: -?OL?A=K?D B=CBC Patellar %ap Sign / Patellar
+allttment 7
;:=K< Y ROM 7Q@A; OC @=C??= R=>?IA
0 <?@O=FD==@?=K ;F?GA ;C:?< ;?9>;C ?GI -P:E Q@A; <L R>=IO ;O=HO <<O A=CH -?OLP?O>=>; F>=G; <F?GAA
7<=:A9L; 8: FNH U=HOO= -;?=>@
Y <=A?9? ?KHAE= 8?GH=?E 8?KHAE
0 A :@F AC" ← THAE "achman ! A :9=AE 0 `X Q=CEO 8?DKE= ;?KC; G?A ;?A?P= <HL G?A Q@A; <L 8?D>=< 7<=O:E
F=GAO T<?K 7:9AO ;CF OAL C?B@ THAE 7<?@=?@PKL ;?A?P; <L Anterir Dra(er Sign 8?9H=O -OB@; RI <L 8?A9??E 0
0 ; O: <=:A9L; 8: Hamstrings THAE; <L <=C:O G?E< 7;E?GF ;?A?P; <L Q=CEO 8?DKE= -8<=L @@HCO ?GI
T?LC F=GAO @C>L NL ?I -=F =<=LA <=?=9E 8??OB@;CI Ps7 Sag7 Pivt shift P:E -OB@ @=C?? 0 internal rtatin HI -
0 A :@F OC ;@FEA 78?@C??E= 8?>>=IE NL= -D=BO= AC" 7 OB@; @=C?? 8: -8=FEO ;?A?P; OC ;@NH ;9?>F C?
! A :@F PC" ←psterir sag 0 A Q@A F?NH;O= AB; O: AICO 8?CFAE 7;?A?P; OC c_ <:F=C F=C;C 8?L=@= -<=O:E
7;@=HL sua$7 Active test 0 ; OC <=9==I<;; 8: 8?O?H<EC :B@A 0 sua$riceps Femris O: G? <HK; ?GI Q=< -
!'
הידפותרוא
0 <@HL ;F?GA <P?C 78=FEO ;@NHA ;?A?P; OC ;I?CE C? -Q@A; OC @=C?? :=KEO ?GI -F=C; Psterir Dra(er Sign 7
0 ; THAE <L <=C:O @C>L -TI =EI Reverse$ Pivt Shift 7<?E?K> 8=FEA -<?K=9?H ;?9P=@ 0
0 ; OC ;F?GA Cllateral "igaments ;?;< LOC ?GI / Q@A; <L <=OF 8?>>=IE 0 1<?OK=@=F/ <?O@PO=L?GE <=A?9? 0
71<?O@PO <=C?B@/ D=@= =L 1<?OL?GE <=C?B@/ D=BO= <=C:O 8?DKE= 1 <=AO=9; <=:=9@; OC ;:>C;
8?D=FD?KE Y ?O>L 0 A OB@ 8?@;O 7TPA; O: A?IC;O 0 ^X ; OC A=A?D Q=< ;PE ?>OI OB@; RI <L R=HGO= <=O:E an*le 7
?@=EFE -F?OF 7Q@A; <L 8?@C??E -PLO PLO 7OB@; RIA <?O@PO= <?OL?GE ;?9P=@ <=C:O 8?O?H<E= -Q@A; <L 8?>>=IE 0
7TLI 8??A=?H 8?KE?D 8; <=C?B@ =L
;OP>; OC ;F?GA 0 Patellar ,rin$ing %est =OPL>; HPCE; OC <=C?B@ C>HO ?GI -@=E>; ?AB O: ;F?>; <L 8?:?KE 0
7<?A?PFL ;@=9A IVHL= -<?A?D> ;@=9A ;C:K ;N; THAE; 7?O@=E> 0
לופיטו הנחבא - םייכרב יבאכ
רתויב תוכוראה תומצעה לש הצקב תאצמנ איהו +(וגב רתויב לודגה ילאיבוניסה קרפה איה )רבה
העיגפ &כלו הפוש"ו תי"טש איה )רבה +(סונב ,םיסמוע דאמ הברה )רבה לע םילעפומ &כלו +(וגב
,דאמ
תונ"בא לש &ווגמ שי ,לופיטהו &ו"באה תא )בסמש +ינשמ "וור לש ביכרמ דימת שי םייכרב יבאכב
הליעי תינילק הקידב ,אל תור"או תוילרומפ-ולטפ &קל" +)רבה תמדקב םיבאכל תומרוגש
הכירצ תונ"באה &יב הלדבהה ,דבלב םיינשמ םה הימדהה יעצמאו +הנ"באה תא תושעל תרשפאמ
םג ללקשלו תידוסי תילקיזיפ הקידב תושעל +הבוט הזנמנא ת"קל )ירצ - הנבומ )ילהת י"ע תויהל
הימוטנאל םג ס"ייתהל תויכירצ הקידבהו הזנמנאה ,םיבאכ ללגב הנופש םדאה לש םינייפאמה תא
,ילנויצקנופ דוקפתו
:-"מו523
םאתומש ינילאיה סו"ס י"ע םיסוכמ היביטהו רומפה לש םילידנוקה ,ילאיבוניס קרפ איה )רבה
,הבע סו"ס י"ע אוה םג הסוכמ ילרומפ-ולטפה קרפמה ,םיי"ה )רוא לכל דימתמ סמוע תרבעהל
,תוילארטל תועוצרו .תירו"או תימדק- תובלוצ תועוצר י"ע תורבו"מ תומצעה
םולבלו םיסמוע רזפל ודיקפתו סוקסינמ ארקנש דיינ סו"ס שי היביטהו רומפה &יב /סוקסינמה
סו"ס םה םיסוקסינמה ,זכרמב ישפו"ו קרפה לש הירפירפה לא קר רושק סוקסינמה ,םיעוזעז
(טוש םגש ילאיבוניסה לזונה י"ע &זומ סוקסנימה ברו +יפקיהה רוזאה טעמל םד תקספא לוטנ
ברו- (קיהב אוה ערקה םא קר ערק &קתל לוכי סוקסינמהש )כל הביסה וז ,םיילובטמ קוריפ ירצות
תיספוקל רושק אוה (קיהב ,תירו"או תימדק ורק שי סוקסינמל ,.םייתייעבו םייזכרמ םה םיערקה
לש רבעמה ללגב ישפו" ירו"א רוזא ול שיש )כב ילאידמהמ הנוש ילארטלה סוקסינמה ,קרפמה
לוכי ילארטלה סוקסינמה- םי"יכש תו"פ םה ילארטלה סוקסינימב םיערק &כל ,סואטילפופה רירש
,.יבוביס סמועמ "ורבל
&מזב קרפה לע סמוע לעפומ רשאכ ,םיעוזעז םולבלו םיסמוע רזפל אוה סוקסנמה לש דיקפתה
רתוי אוה "טש תדי"יל סמועהו +לודג רתוי "טש לע רזפתי סמועהש )כל םרוג קוקסינמה הציר
,לדג קרפה לע סמועה ותוא םיאיצומו סוקסינמל קזנ שי םא ,&טק
ירירש לש סקלפמוקה ,םייקרפמ )ות םניאש תועוצרו םידיג םג ללוכש לולכמ איה )רבה /הקיפה
-ה 'ua$riceps י"ע הלטפה )א רב"תמ 'ua$riceps ligament -ה יר"א )פוהש pattela תויהל patellar
ten$n כ"הסב ,.םייביסאפ םינבמ- ילארטלו ילאידמ םולוקניטר י"ע םצעה ידיצ לא הדומצ הקיפה ,
ר"א טנמגילמ תו"פ וא רתוי )שומ וללה םיטנמגילה ד"א םאו +םינוויכה תעבראמ תעבוקמ הקיפה
,הקיפה לש הקירפ וז ,םיבאכו תוילרומפ-ולטפ תויעבל םרוג הז
תל"מ Osg$!Schlatter -ה לא ולש רובי"המ שלתנ הקיפה לש דיגה # ti&ial tu&ersit) ינב לצא +
יאליג- רעונ 1-12 &מזב תומצעה תכראה &יב המאתה רסו" ללגב םרגנ הז ,טרופסב םיקסועש .
דיגה שלתנ הנממש םצעה ,םידיגהו םירירשה תכרעמ לש תקפסמ הכראה רדעיה &יבל הלידגה
!1
הידפותרוא
-ה תכרעמ לכ לש הילעל תמרוג םג דיגה תשילת ,םיבאכל תמרוגו הטילבכ תראשנ 'ua$riceps
אוה לופיטה ,תורגבתהה ליג ר"אל תובר םינש םג םיבאכ ריאשמ הזו .הטילב םיאור- הלעמ יפלכ
ה"יכש הל"מ וז ,תיקל" הרוצב תו"פל שד"תהל רובי"ל רשפאמ הזו +תינפוגה תוליעפה תקספה
,יתאפרמ לופיטל העיגמש
+סוימנקורטסגה לש ילאידמהו ילארטלה שארה # )רבה רוזאב םירב"תמ םיבר םירירש
-ה לש םידיגה +סואטילפופה hamstrings לע עיפשמ וללה םירירשה לש רובי"ה ,סירומפ-ספסיבהו
םג יולת )רבה לש דוקפתה +&כל ,ק"ורמ םוקמב אצמנ םירירשה לש ינשה הצקה ,)רבה דוקפת
&מזב וללה םיטנמלאה לא םג ס"ייתהל םיביי" ,לגרה (כו לוסרקה +&גאה +בגה לש דוקפתב
,הקידבה
,עקרקה יפלכ לגרה (כ לש "נמב םידימתמ םייוניש שי הכילהה לגעמ &מזב /הכילהו לגרה (כ
+יעצמאה בלשב mi$stance לש &מזב ,.היצנורפ- ה"וטש לגרה (כ לש תשקה + te ff תיתשק לגרה
-ה בלשב םג )כו רתוי heel stri*e הזו +יגולויזפ אוהש תשקה תרוצ לש יוניש &אכ שי ,.היצניפוס-
שימג רתוי אוהש הכירדה בלש תמועל +עקרקה לש הביזעו עגמ &מזב תוביצי "יטבהל דעוימ
,"טשמל םאתומו
-באסה קרפה ללגב הזו +ינוצי" בוביסל תמרוג היצניפוסהו ימינפ בוביסל היביטל תמרוג היצנורפה
תוארל &תינו +)רבה לע עיפשמ הזו היביטה לש ינוצי"ו ימינפ בוביס שי הכילה &מזב +רמולכ ,יראלת
רשאכ לשמל +םיבאכ םורגלו )רבה לע סימעהל הלוכי לגרה (כב היעב ,הקיפה םוקימב יוניש
,ידמ ההובג וא ה"וטש לגרה (כ לש תשקה
:ת"3ופ) -")ו5!"-
1 :הלוחה ליג .
,"יכש דאמ אוה רגבתמב )רבה תמדקב באכ /תורגבתהה ליג
• תונב- תורגבתהה ליגב רתויב ה"יכשה העיגפה # תילרומפ-ולטפ רתי-סמוע תנומסת
תוליעפ ללגב הארנכ +.לשמל דוקיר- טרופסב םיקסועש םירענב רקיעב עיפומ הז ,.םינב 8
םיאצומ םימעפל- אצממ םוש &יא ברל תילקיזיפ הקידבב ,הבוגל ה"ימצל ליבקמב רתי
genuvarum וא genuvalgus ,תורגבתהה ליג ר"אל תפלו" וזה העפותה ,.
• םורגל לוכי ,)רבה לע הליפנ וא הלב" ,תורגבתהה ליגב 1ופנ # תיראלטפ המוארט
-ל OCD 1ste!chn$ritis seans םרגתמ זאו רבשנ סו"סהמ קל" הבש סו"סב העיגפ םע .
,.תקלד )ילהת &אכ &יא- רצונש שתכמ )ותב
• %ractin epiph)saitis ,רטאלש דלוגסוא תל"מ לש קיודמה םשה #
• &רקומ באכ
o וא סטרפ תל"מ רקיעב # )רי slipe$ capital femral epiph)sis רבש שי הבש +
םע דלי לכב ,רומפה שאר לש &יקת אל רובי"ו רומפה לש הנוילעה הזיפיפאה )רד
,)ריה תא םג קודבל םיביי" )רבב היעב
o רוזא תא קודבל # בג "`!"c תל"מ ,)רבה לא הנרקה שי ונממש scheurman
,םידלי לצא הצופנ יד הל"מ איה
• לש םדקומ הרקמ הזש דוש"ל )ירצ הניקת הקידבה רשאכ /םילודיג stegenic
sarcma תוכורא תומצע לש תוזיפיפאב +תורגבתהה ליגב (וקתל הטונש ריאממ לודיג איהש
תמרהו םצע םוסרכ י"ע &ייפאתמש +םיטסאלבואטסוא לש לודיג הז ,.)רבה ביבס רקיעב-
+תורורג שי רבכ ברל הימדהב םיאצממ שי רשאכ ,&גטנר םוליצב .&מדוק שלושמ- טסואירפ
לבא היפארתומכ י"ע תורורגב לפטלו לגרה תא תורכל &תינ ,דליב לפטל ידכ ידמ ר"ואמ הזו
ותוא ו"לשו )רב יבאכ לע &נולתה &כ אקווד דליהש ררבתמ םימעפ הברה ,דובא יד הז
יופימ י"ע וא םדב םירקרמ י"ע הנ"באה תא תושעל &תינ ,הקידבב םולכ ואצמ אל יכ התיבה
,.העיטק אלל- לודיגה דגנכ ליעי לופיט שי םדקומה בלשבו +תומצע
/ריעצ רגובמ
• ,תועוצרב ערק +סוקסינמב ערק # טרופס תועיגפ
!2
הידפותרוא
• 1מאמ ירבש
• םירבש
• &בורש - תוימוהיז תול"מ S%D אלל )רבה לש תו"פנתה שי ,.הידימלק +קוקונוג-
יכ ריעצ םדאב "יכש אל לבא +םינקזבו םידליב עיפומ פאטס י"ע םוהיז- ,הלב" לש רופיס
רוריב תושעל םיביי" םייניב יאליגב פאטס םוהיז שי םאו +דדומתהל תלגוסמ &וסי"ה תכרעמ
,.יגולונומיא
• # תויתקלד תול"מ RA- I+D ,דועו טואג +
/רגובמ
• DZD 1$egenerative kint $isease םג ארקנ + stearthritis םרוגש סו"ס לש &ווינ # .
,םיקרפה לש סרהו תקלדל תינשמ הרוצב
• AV. 1avascular necrsis ,זע באכל םרוגש ינטנופס קמנ # . AV. ליגב םג תויהל לוכי
.תולתשה ר"אל &וסי" אכדמ לופיט ולביקש וא &וסי" יאכודמ םהש םישנאב ריעצ
• $egenerative meniscus tear ,
2 :qרבב םיבאכ לש םימוuפמיס .
Feels (rng #
• באכ
• - "ת"רוב" )רבה giving a(a) אלא הביצי-יתלב אל )רבה ,הצופנ דאמ הנולת # .
-ה רירש לש היציביהניא ללגב ת"רוב 'ua$riceps +סוקסינמב ערק + pre!patellar &ursitiss ,
"*s (rng /
• תוויע
• תו"יפנ
• שוג
• תורצקתה
Mves (rng /
• ת"פומ העונת "ווט
• העילצ
• תושקונ
• /תלעננ )רב
o השו"ת שיו תלעננ )רבה הליגר תוליעפ כ"ות ,1ופנ תו"פ # תיתימא הליענ
לוכי לבא- )רבה תא רשיל תלוכיב תינאכמ םוס" םדאה ,)רבה )ותב זז והשמש
ר"אל ,)רבה לל"ב ענש ישפו" (וג וא סוקסינמה לש ערק י"ע םרגנ ,.(פוכל
,לגרה תא ליעפהל בוש "ילצמ הלו"ה תויצלופינמ
o ,.(פוכל וא רשיל- זיזהל לוכי אל הלו"הו תבאוכ )רבה # המודמ הליענ
,.ינשמ "וור וא םוהיז +המוטמה- באכ לש םרוג לכ תויהל הלוכי הביסה
• הביצי יתלב
3 :םימוuפמיסה תעפוה .
ערק ,רתי שומישמ םרגהל לוכי אלו ינטנופס תויהל לוכי אל סוקסינמב ערק 2 ינטנופס וא המוארט
תיזיפ הדובעב קסועש םדאב ,תינאכמ העיגפ +יבוביס קזנ +הלב" לש רצות דימת אוה סוקסינמב
&כש תורמל תיפיצפס המוארט לע "וודל לכוי דימת אל אוה .ינעבות יאבצ תוריש +טרופס- השק
,התיה
,קו"ר תיס"י רבעב תויהל הלוכי המוארטה
-ב ערק AC" ,דומעל לגוסמ אל םדאה ,)רבהמ היצפצוירפורפ לש ידיימ &דבוא /
+העיצפה ר"אל דומעל לגוסמ /סוקסינמב ערק Hemarthrsis ,תורזו" תוליענ +
4 :באכה ינייפאמ .
!3
הידפותרוא
• באכה תוביסנ
o ,הלטפ # תפפוכמ )רב םע תכשוממ הבישי +תוגרדמב הדירי
o ,תילודיג וא תיתקלד הל"מ # םייליל םיבאכ
o סוקסינמב ערק # .םויב רתוי- ינאכמ באכ
• +.םילושלש- &הורק # םיוולנ םינמיס e%I ה"ירפ- סיזאירוספ +םייניעב תושרפה +
,םיקרפ יבאכב תואטבתמש תוימטסיס תול"מ &ווגמ שי ,.רועב
• Pain severit) scre )ירצ ,לופיט לש תוליעי )ירעהל ידכ באכה תא תמכל םיסנמ -
תלקסב גרדל וא +באכ עיפומ ויר"אש ק"רמה וא הכילהה &מז תא &ייצל 1'-1 ,
• תנווכמ ברל עבצאה באכה תא םקמל לגוסמ הלו"ה םא 2 רזופמ וא םקוממ באכ
,י"טש אוה קרפמה יכ לק תיס"י םוקימה )רבב ,היגולותפה םוקמ לא קוידב
- /תיזכרמ םקוממ 1 . patellar ten$initis > םירגובמ םישנאב לבא רטאלש-דוגסוא ומכ #
- 2 . infra!patellar ten$initis - > רמוכ יכרב # 3 . Husma$e *nee לש בצמ # pre!patellar
&ursisit ,הקיפה ינפ לע רוע תת ,
- /תילארטל םקוממ 1 . lateral clateral ligament o 1S/ me$ial clateral ligament >
- 3 ,סוקסינמה לש תימדק &רק .
- תיבצע וא תיתקלד היעב /יזופיד באכ refle# s)mpathetic $)strph) ,&רקומ באכ וא .
:ת"$%"#"פ -%"1'
# תולכתסה
• ,תולב" +תקלד +םיסוניס +תוקלצ # רוע
• ,םישוג +היפורטא +תו"יפנ # הרוצ
• +סוראו +סוגלאו # םוקימ h)pere#tensin- fi#e$ fle#in ,
• Alignmnet #
o ,המודמו יתימא םיילגר )רוא
o s angle -ה ריצ &יב תיוז # 'ua$riceps תויהל )ירצ ,הקיפה דיג לש ריצל 15
,תולעמ
o סוראו וא סוגלו- הפצרל הרשי תיוזב אוה סליכאה דיג םאה # םיילוסרק
,.לוסרקב
# שושימ
• / רוע
o הרוטרפמט
o refle# s)mpathetic $)strph) הלב" וא רבש ר"אל קרפ וא הפגב באכ #
הרידנ תנומסת ,ילמרונל רבעמ הברה )שמנש באכ םע +תיתרגש
• /תוכר תומקר
o לומ לזונ s)nvitis הז- הלעמ יפלכ "הפצ" הקיפה זאו בול"ל &תינ לזונ #
ארקנ patellar tap sign תול"מל &מיס איה לזונ ינמיס ילב הלטפה לעמ תו"יפנ ,.
לשמל ומכ תויתקלד RA ,
o לומ םד effusin ,יביסאמ באכל םרוג קרפמב םד #
o שוגה ינייפאמ
• םימרוג ליעל וראותש םימקוממה םיבאכה ,היגולותפה םוקימ י"פע /תושיגרו תו"יפנ
- הטסיצ תריציב אטבתהל הלוכי סוקסינמ לש העירק ,הקידבב תו"יפנל םג meniscal c)st .
ירו"אמ הטסיצ תויהל םג הלוכי ,תבאוכ דאמ איהש +)רבה לש ילארטלה וא ילאידמה דצב
תארקנש )רבה &a*er6s c)st ,
# העונת
• רושיי +(ופיכ
!
הידפותרוא
• - תירוטטור הקידב aplle) test ,סוקסינמל ערק # .ירמקמ &"במ +
• /ילרומפולטפ קרפמ
o patellar grin$ing test .יביטקא +יביספ-
o patellar aprehensin test
o Z sign ,.הקיפה לש הקירפ-תת-
• היצקודא 0 היצקודבא
• +&מ"ל &"במ +הריגמ &"במ - תוביצי Pivt shift- 'ua$riceps active test ,
:-"מ1-
# &גטנר ימוליצ / םייטרדנטס םי"נמ
1 , AP הדימעב
2 , ילארטל
3 , s*)line ,ילרומפ-ולטפה קרפמה תמגדהל
, tunnel ! AP ,תובלוצה תועוצרה תא תוארל רשפאמש (ופיכב )רב םע
# הקידבב םיאצממ &יא םא C% +תומצע יופימ + MRI ,היפוקסורתרא +
,לופיט לע םגו תוד"וימה תוקידבה לע טוריפ שי תגצמב ;
לגר qכ תאופר
,(וגה תמרהל "ישק (ונמ # היצניפוס
1 , a$$uctin
2 , plantar fele#in
3 , inversin
,העונתה לש םיעוזעז גפוס # היצנורפ
1 , a&$uctin
2 , $rsi fle#in
3 , eversin
Gait cycIe :
1 , heel stri*e יטניק לגעמב איה יכ היצניפוסב איה עקרקה לע תאצמנ אלו תרבועש לגרה #
השוע איה ,.ריואב יולת +עקרקה י"ע רגסנ אלש לגעמ- "ותפ s(inging ,
2 , Full (eight &earing 1Fd+ יוניש שי &כלו בקעה םע עקרקב תעגופו תדרוי לגרה רשאכ - .
בלש &יב רבעמה ,םיעוזעזה תא גופסל ידכ היצנורפ תריציו ה"ונת 1 -ל 2 -מ תו"פ )ות אוה ',!
בג # )רב # לגר (כ- (וגה לכ לש המינפ בוביס יצ" שי &כ יר"או +םינפ יפלכ תסרוק איה ,הינש
.שאר # צ"שמע # ש"מע # &ות"ת
3 , heel ff (ונמ לש טנמלא שי בוש הפ ,האבה העונתה תארקל עקרקהמ בקעה לש המרה #
,היצניפוס לש ה"ונת םע +"ישק
היצניפוס * הכילהה לגעמ t היצנורפ  ,היצניפוס
ליג דע ,הכילה לגעמ דליל &יא
הביסה ,האבה העיספה תלי"ת ינפלש +הינשה היצניפוסה תא תושעל םישקתמ םישנא דאמ הברה
לש בצממ העיספה תא םילי"תמ םישנא +&כל ,לקשמ תאישנ כ"ות יונישה תא תושעל )ירצש איה
a&$uctr) t(ist -ה ביבס בוביס םע W
st
metatarsal המרב בוביס םגו .לגרה לש הקי"ש םע-
,בג יבאכ םרוגש תילאיסקא
:םיבקע יבאכ
 # היזלפואנ pa$get6s $isease -ה לש סקטרוקה יוביעל םרוג + calcaneus ,
 ה"יתמ
!5
הידפותרוא
 , , , )שמהב # "&ברוד"
 תקלד
 ערק
 רבש
 םוהיז
 רז (וג
 תלבי
: בקעב רז #וג
,&גטנרב לק יוהיז # רמסמ
,.תרפוע ליכמש לטסירק טעמל- &גטנרב םיאור אל # תיכוכז
-ב םיאור ,.םיה תפשב לגנמ יר"א- 1ע ידופיש +לקמ תכית" +1וק # ינגרוא eS ,&גטנרב אל +
:םיבקע יבא" לש םיגוס
1 , לככ לבא +רדסב שיגרמו רקובב םקש הלו" # רתוי באוכ הז רתוי 1מאתמש לככ
הבורמ הכילה ללגב +1מאמ ירבש ,םיבאכ ללגב זוזל לגוסמ אל אוה םדקתמ םויהש
,.תונורדסמ-
2 , - ה"ונמ ר"אל באכ pst static $)s*enesia לוכי אל אוה רקובבו הלילב &שיש הלו" # .
רבכש הלו" וא +הלילב &יתשהל תכלל לגוסמ אלש רגובמ הלו" וא +בקעה לע )ורדל
באכה ,תכלל לגוסמ אל כ""או הקספה השוע אוה םויה עצמאב לבא +רקובב םוקל "ילצה
רבעב ארקנ הזה heel spur לש ילאידמה ירטנלפה קל"ה הז ,."בקעה &ברוד" וא-
-ה לא ,סואנקלקה tu&ersit) הז &גטנרב ,םיטנמגילו םירירש לש לודג &ווגמ םירב"תמ הזה
,הלו"ב לפטל יואר &יידע הזכ אצממ &יא םא םג לבא +&ברוד וא םיצוק לש הרוצ ריכזמ
:$ןברוד$ תעיגפ לש הקי!"מויב
,."טתשהל- "תפהל הצור לגרה (כ לש תשקה +.היצנורפה תלי"תב- לגרה (כ לע םיכרוד רשאכ
-ה אוה ירקיעה &ונגנמה ,"תפהל תשקהמ םיענומש םינונגנמ &ווגמ שי plantar fascia ,
-ה plantar fascia -ה לא רו"אמ תרבו"מ איה ,תיטסלא אל לבא השימג איה tu&ersit) תית"ת לש
-ה לש רוזאב ערקהל הלי"תמו תק"שנ היצפה םא ,תועבצאה לא םינפלמו בקעה insertin הלש
- תקלד ת"תפתמ ,בקעב fasciaitis ,&גטנרב &ברוד הארמ םג שי םימעפל ,באכ ררועמ הזו .
קש שי םצעל היצאפה &יב &ursa וזה הסרובה םג ,)וכי"ה תא םצמצל ודיקפתש םילזונ לש קש +
שיו תקלדנ &ursitis ,
-ה לש ה"ולש םג שי הסרובה לש רוזא ותואב psterir ti&ial nerve )ותב ברועמ הזה &טקה בצעהו
שיו יתקלדה )ילהתה nerve entrapement ,
לש הדאירטה fascitis p &ursitis p nerve entrapement 2 המל ,ה"ונמ ר"אל םיבאכל תמרוגש איה
םרוג הז העונת לי"תהל בוש םיסנמ רשאכ זאו +לזונב תאלמתמו ת"פנתמ הסרובה ה"ונמ &מזב
,ת"ופ באכהו ילאיציטסרטניאה לל"ה לא םיק"דנ םילזונה הכילהה תוכשמתה םע ,םיבאכל
:$ןברוד$ תעיגפב לופיטה
-ה לע םוצעה סמועה אוה היעבה רוקמ ,היעבה םוקמב אוה לופיטה plantar fascia ,
 ,לגרה לש היצניפוס םישוע סרדמ י"ע ,היצאפהמ סמועה תא דירומ # סרדמ
 י"ע לופיט .SAIDs ,םיכומסה םינבמהו היצאפה לש תקלדה לש יופירל #
!'6 -ו סרדמל תודות ומיל"י םילו"המ .SAIDs ,
 ,הסרובה תא 1צופל םיסנמ הקירזה &מזב # .םידיאורטס- &וזאתמאסקד לש הקירז
דע הקרזהה לע רוז"ל &תינ ,תועובש רפסמ )שמל םילעופ םידיאורטסה 3 אל הזמ רתוי- םימעפ
,.ליעי
%56 ,םידיאורטס לש תפסותל תודות ומיל"י םילו"המ
!!
הידפותרוא
 וז ב"הראב ,היצאפה לש רתויב תילאידמה העוצרה תא קר םיקתנמ - יפוקסודנא "ותינ
תיס"י וזה תיגרוריכה הרודצורפה ,אפורה דרשמב וליפא תישענ איהו תלבוקמה הקינכטה
,רבעב ועצובש תושקו תויטסרד תויגרוריכ תוקינכט לע הברהב הפידע איהו +השד"
:תובוu םיילענ תריחב
• םע וא תילארטינ +ה"ישק הרו"א inversin
• .יצ"ל תלפקתמ אל- ה"ישק הילוס
• Rc*er ,העיספה (וס לע לקהל ידכ +הלעמל תיוז םע אוה לענה הצק -
• ,לגרה לש היצניפוסה תא םישיגדמ +םי"ישק # םיכורשה לש םינושארה םירו"ה ינש
לגרה qכב תוחיכש תויעב
6all/7 8al9/s :
+תוידיאומססה &ה תוברועמה תומצעה ,םישנב רתוי ,ילאידמה &וויכב &הובה סיסבב םצעה לש הטילב
,באכ םורגלו היצקולסיד תושעל תולוכיש
שי סיסבב /&ונגנמ metatarsus primum varum רירש (רטצמ הז לאו .ליגרהמ הב"ר תילזרטטמ תיוז-
-ה a&$uctr hallucis לש תיוזה רירשה לש הכישמ שי םא ,תילארטל לדוגאה תא )שומש .ישאר וד-
-ה ירירש ,לדגת קר &הובה EH" -הו FH" # רומ" רתוי בצמב ,םייביטמרופד ויהי verri$ing te ובש
,הינשה עבצאל לעמ תספטמ &הובה
,הב"ר רתוי לענ # ינרמשה &ורתפה
,תיטטסא היעב וא באכ שי +םהדזמו רזו" רוזאה +רזוע אל ינרמש לופיט םא # יגרוריכה &ורתפה
- תוכר תומקר "ותינ m$ifie$ Mc+ri$e +ילארטלה קל"ל םיעיגמו ילאידמוסרוד )ת"ב םיסנכנ # .
-ה תא םיכתו" זאו insertin -ה לש a&$uctr (סונב ,.הימוטולוספק- קרפמה לש הלוספקה תאו
-ב ,תילארטלה הלוספקה לש קוזי"ו .&וינבה תטולב לש הרסה- ימוטקנוינב םישוע 156 םירקמהמ
,תוכר תומקר לש "ותינב רטפת אל היעבה
+תילטסיד םצעה תא סורהל &תינ ,&ושארה סוזרטטמה לש הימוטואטסוא # תומצע "ותינ
,היעבה תרמו" י"פע אוה הימוטואטסואה גוס ,תללוכ וא תילמיסקורפ
Sti00 :i9 Toe ;oint :
-ה רוזאב MPZ באכ לע &נולתמ הלו"ה ,םירבגב רתוי ,םיזיז םי"תפתמו סיטירטרא לי"תמ &ושארה
-ה בלש לש היצנטסקאב היעב שיש ללגב +לגרה (כ עצמאב הכילהב te ff # לקה בצמב , hallu#
limitus # השקה בצמה , hallu# rigi$us ,
# לופיטה Stne prce$ure )ות ,םיזיזה לש "וליגו דצהמ הסינכ / 3-2 לע )ורדל הלו"ל םינתונ םימי
תו"פ- קרפה תפל"ה +קרפה לוטיב +עוביק # תור"א תויורשפא ,העונתה תא רמשל ידכ לגרה
,."לצומ
6ammer toe :
סוס לש תוכשומ ומכ לעופ רירשה ,עבצאה בג םוקמב עבצאה ידיצל םיזז םיירוסנטסקאה םירירשה
,תולביל םורגל לולעו םיבאכ ררועמ ,רשייל םוקמב עבצאה תא (פוכמו
# ינרמש &ורתפ high te &# she ,
רומ"ה בצמב ,.היעבה תא םירתופו דיגה תא םיכתו"- הימוטונט םישוע לק בצמב # י"ותינ &ורתפ
תא םיאיצומ +דיגה תא םיכתו" +עבצאה בגב )ת" םישוע הבש היטסלפורטרא תושעל &תינ רתוי
איה תפסונ תורשפא ,םירגוסו םיעבקמ +תילמיסקורפה םצעה PIP fusin ,
<etatarsal9ia :
לע הכילה לש השו"ת ,סוזרטטמה תוצמע סיסבל ת"תמ +לגרה (כ לש ירטנלפה קל"ב םיבאכ
,1"ול +רקוד +(רוש באכ וא םינבא
!$
הידפותרוא
- תויצמרופד +לקשמ (דוע /תויגולויטא pes cavus +טואג (סיטילוספק +סיטירטרא +1מאמ ירבש +.
+תועבצאה &יב המוריונ- המוריונ +לגרה (כב רועה לש היפורטא +תיתרכס לגר +הנוכנ אל הכילה
- גרביירפ תל"מ +.םיילזרטטמה םיטנמגילה הבוגל ת"תמ AV. ברל +סוזרטטמה שאר לש
-ה תונשב םישנב +ינשה סוזרטטמב 3' ,.&מזה םע אפרתמ +
,םיביכ +תולבי תו"תפתמ &מזה םע
-ה לע 1"ל +לגרה "נמ לע תולכתסה /רוריב (e& -ה לע םיצ"ול המוריונ לש רוריבל ,באכ םרוגש
(e& 1"ל- 1מאמ ירבש םישפ"מ ,באכ הברה ררועמ הזו וזל וז תועבצאה תא םיצווכמ םגו שיגרה
,תולבי םישפ"מ ,םידיגב היעבל &מיסכ תועבצא תענה םיקדוב ,.לגרה (כ לש יבגה דצה לע
,)רוצה יפל תומצע יופימ +לגר (כ םוליצ םג םישוע
+לגרה (כב תיכרואה תשקה לש הכימת +דופיר י"ע 1"לה לש הבוט רתוי הקול" םירצוי /לופיטה
,םיסרדמ +תוילזרטטמ תוירכ
ינרמש לופיטב םי"ילצמ אל םא ,םידיאורטס לש תימוקמ הקירז וא תקלד ידגונ תתל &תינ המוריונב
םע םילו"ב ,הלו"ה בצמ לש היצקנופ אוה ופקיהו "ותינה גוס ,יגרוריכ לופיטל תכלל &תינ
-ב ,יביסרגא דאמ "ותינ םימעפל םישוע תושק תויטפורתרא mrtn6s neurma םיכתו" +"ותינ םישוע
ידיצ לש השו"תה &דבוא אוה רי"מה 1המוריונה תא םיאיצומ כ""או ילזרטטמה טנמגילה תא
,יטירק שממ אל ה זו תועבצאה
= ת"2)1וח >)ופ"צ in9ro?n toe nail :
הנוכנ אל הריזגו היואר אל הנייגה +&רופיצל ת"תמ תרטפ +יטפוידיא # תוביס הברה םע הצופנ היעב
- &רופיצל ת"תמ םצע לש ה"ימצ +&רופיצה לש su& lingual e#stsis ,.
,םיבאכ +םוהיז +השרפה םג םימעפל ,תקלד לש תונמתסה
,&וכנ םירזוג זאו לדגת &רופיצהש םיכ"מ ,רועה יוטי"ו )וכירל תויטבמא # ינרמש לופיט
&רופיצש )כ יתיירטפ דגנ לופיטו &רופיצה לש התירכ םישוע תרטפב /היגולויטאה י"פע אוה לופיטה
,תיגולותפה םצעה תא תורכל תא ריסהל )ירצ הזוטסוסקא וז םא ,בוט לדגת השד"
םיגרוה +(סונב ,.שרושה ללוכ &רופצה תדרוה- היטסלפוכינוא םישוע תינרדו" &רופיצ םתס וז םא
,רזייל י"ע וא תימיכ הרוצב םיראשנש סקירטמה יאת תא
:תו$'"
,.תר"א תימרג הטילב +לענ- ר"א השק והשמ לומ רועה לע תוצ"ולש תוימרג תוטילב
הטילבה תא )ות"לו תלביה תא דירוהל # י"ותינ לופיט ,דופיר +לענ תב"רה # ינרמש לופיט
,תימרגה
:ת"ת),! $4)
,םיאפרתמ אלש םיעצפ +םיפרוש םיבאכ השו"תב הדירי
+םיעגנ +תויצמרופד םי"תפמ זראו עצפ לש באכ םישיגרנ אל םילו"ה ,תירלוקסורקאמו ורקימ היעב
,אפרתמ אל עצפה ,'וכו םימוהיז
שפ"ל +םויב םיימעפ לגרה לע לכתסהל הלו"ה תא )ירדהל # העינמ אוה בוש" יכה לופיטה
,לגרה תרוצל בל םישל +תרטפ +תולבי +םיעצפ
ללגב םיבצע רור"ש תושעל )ירצ םימעפלו םיפרוש םיבאכ תויהל םילוכי entrapement ,
םיביי" &יא םא- םיירפירפ םיקפד קודבל +םיסקלפר +היצפצוירפורפו השו"ת תקידב תושעל )ירצ
ללוכ יקרוע רלפוד תושעל A+I 1an*le &rachial in$e# תא עובקלו יופירל יוכיסה תא )ירעהל ידכ .
,הלו"ל תושעל )ירצש "ותינה (קיהו גוס
היצקיפיסלקה ,עצפ לש הגרד לכב לופיטה תא עבוק םג אוהו +רנגו י"פע םיעצפ לש גוריד שי
הקיפסמ םירקמהמ קל"ב ,לגרה (כ לכב קמנ לש בצמל דעו "עצפ &יא" לש המרמ הלי"תמ
,העיטק םיביי" םיר"א םירקמבו הירטה וא השיב"
Charce ft לש תויעבה בוליש לש רצות םה לבא סיטיליימואטסוא ומכ םיארנש םיבאכ #
אוה בשו" יכה לופיטה ,תרכוסה ff la$ing ,הטימב ה"ונמ וליפאו דפורמ סבג +םיילענ י"ע
= (""$4) תופ, תח5ש- ac/ire 0lat 0oot :
-כ 156 ליג תארקל םידליב 1ופנ ,היסולכואב -3 ,לגרה (כ לש סונוטה תרבגה ללגב
!8
הידפותרוא
,םיר"א םיבאכ וא בג יבאכל םרוג אל סופטלפ
,םיילגר תופכב םיבאכל םרוג אוה םא סופטלפב לפטל )ירצ
שי 2 /סופטלפ לש םיגוס
1 , ,םיסרדמ י"ע ינרמש לופיט ,תילזרטטמ העונת שי # יליבומ סופטלפ
2 , םיביי"ו העונתל העירפמש תומצעב היעב שי כ"רדב ,העונת אלל # ידיגיר סופטלפ
&ורתפה ,ר"ואמ רתוי ליגב םיינווינ םייוניש ו"תפתי תר"א יכ ימרגה סקלפמוקה תא קרפל
,.הכילהל עירפמ אל- םיקרפמ תא תו"אל אוה
תיתרכס לגר qכ
.רכוסה ןזאמב היעב י"ע הארנה לככ תמרגנש תיתכרעמ בר הלחמ – תרכוס
שי תרכוסל 3 /םיביכרמ
1 , היתפוריונ
2 , היתפולוקסו
3 , ינוסי" יוכיד
היתפוריונ רסו" לש בצמ שי )שמהב לבא +םייתפוריונ םיבאכו רתי תושיגר שי םדקומה בלשב #
אל הז באוכ אל הז םא- םייק קזנב לפטמ אלו קיזמ יוריגמ ענמנ אל הלו"ה באכ &יא םא ,השו"ת
תופסונ תויגולוריונ תוביס שי לבא תירפירפ היתפוריונ לש ה"יכש יכה הביסה איה תרכוס ,.בוש"
&ימטיו רסו" לשמל- +WS ,"תיתרכס לגר" ומרגי &ה םגו .הדיפיב הניפס +
היתפולוקסו לגרה תני"במ הבוש" תו"פ איה תירלוקסוה העיגפה ,םינטק םד ילכב העיגפ #
אפרל ידכ הקיפסמש.יתועמשמ םומיד שיש םיאור "ותינב- םד תמירז קיפסמ שי יכ +תיתרכסה
,.םד תמירז ילב תורקל היה לוכי אל הז- םיעצפ
# תיתרכס לגר (כ 2 /תוירקיע תויעב
1 , 1"ל יעצפו םיביכ
2 , היצמרופד
– היxמרופד Charco joints :
לע סמוע ייוניש השוע אלו תילמרונ אל ה"ונת שיגרמ אל הלו"הש )כל םרוג השו"תה רסו"
,קרפמה
-מ ד"אב ת"תפתמ היצמרופדה 3 # םינונגנמ
1 , makr trauma סבגה תדרוה ר"אל +סבג י"ע יוארכ לפוט אוה םא םג ,לשמל רבש #
,&יקת היה אל יופירה &כלו עלצ אלו באכ שיגרה אל הלו"ה
2 , minr trauma עולצל )ירצ אוהש הזל עדומ אל הלו"ה ,קרפמ לש עקנ וא הקירפ #
.יופירלו םיאתמ "נמל ואיבי םיבאכהו העילצה ליגר םדאב-
3 , repetitive micr!trauma
,וקראש יקרפמ # םיקרפמה לש תורזומ תויצמרופד ת"תפתמ +&מז )רואל
:םייתרכס םיביכ
לופיטה זא +היתפוריונה תא &קתל &תינ אל ,השו"ת רסו"ו ה"תפוריונ םע 1"ל לש בוליש םה םיביכ
555 העינמ י"ע +1"לה טנמלאב דקמתמ
,תומצעו םידיג תפיש" +קמוע +לדוג # ביכה ינייפאמ
7 סיטילולצ 7 ימוקמ םוהיז /ימוהיזה &וכיסה לע עיפפמ ביכה לש ימוטנאה &ויפאה OM
/םהוזמ ביכב לופיט
,הקיטויביטנא +תופיטש +תיגרוריכ הירטה - םוהיזב לופיט
!%
הידפותרוא
יקדיי" סמוע שיו תינוסי" הבוגת &יא +םד תקפסא &יא הבש התמ וא הלו" המקר םיקלסמ היירטהב
לש עויסב- םוהיזה םע דדומתהל לכות האירבה המקרהש איה אצומה ת"נה ,הובג רתוי
,.הקיטויביטנא
לש הנ"באה תא &ו"בל םיביי" םג תונמדזה התואבה לבא- םהב לפטל )ירצ םיבאכ שי הלו"ל םא
,.תיתרכוס היתפוריונ
/יקנו םדקומ ביכב לופיט
,ביכ תריציל םורגי אלש )כ סמועה לש שד" רוזיפ - 1"לה לש טנמלאב דקמתמ לופיטה
,.היעבה תרמו"ב יולת- סבג וא םיסרדמ י"ע השענ סמועה רוזיפ
%tal Cntact Cast 1%CC סבגה ,םיביכה םוקימ ללוכ +לגרה לש הרוצל קוידב םאתומש סבג # .
םישוע )ירצ םאו סבגה תא םיפיל"מ עובש לכ ,םיבייוכמה תומוקמה לע 1"ל אלל הכירד רשפאמ
ראשנ סבגה ,היירטה םג 8-! ,תועובש
/תוימוטואטסוא
,םיביכה לש הרז" עונמל ידכ .תוימרג תויצמרופד- 1"ל תודוקנ לש קוליס
ביכה רשאכ +םישק םירקמב- ,תבייוכמה הכרה המקרה לש יופיר ר"אל קר תוימוטואטסוא םישוע
םימילשמ ביכה יופיר יר"א קרו תיקל" הימוטואטסוא םישוע +הימוטואטסוא ילב אפרתהל לוכי אל
,.התוא
/.היצטופמא- העיטק
-סנרט העיטק > תילזרטטמ םצעו עבצא > תועבצא המכ וא ת"א עבצא /העיטק לש םיהבג &ווגמ
> בקע > לוסרק > .תועבצאה לכ- תילזרטטמ &el( *nee amputatin 1+qA/ o a&ve *nee 1AqA .
,הכילהל היגרנא תו"פ השורד )כ רתוי הכורא תירוקמה לגרהש לככ
תו"פ םירקמב םג ,םיי" ליצהל הלוכי העיטקה םימעפל לבא +העיטקמ םיעתרנ דאמ םילו"ה
,&מזה לכ םימוהיזו תויעב םע זפשאתמ אוה לבא ולש לגרה םע רדתסמ &יידע הלו"ה +םירומ"
תכלל &תינ אלש לגר אלו הילע תכלל &תינש הזט&רפ (ידע"ש הלו"ה תא ענכשל )ירצ הזכ הרקמב
,םוקישה תל"תה אלא )רדה (וס אל איה העיטקה ,הכילהל הדעונ לגרה יכ +"הילע
/ ראשנ םוהיזה לבא אפרתמ .הכרה המקרה- ביכה ובש בצמ תויהל לוכי
• 5 זקנלו "תנל םיביי" # ססבא
• OM )שמל דירול הקיטויביטנא # ! ,תועובש
:היתפולוpסו
,םיביכ יופירל םד תמירז קיפסמ שי ברלו +יתרכסה הלו"ה לש תיתועמשמ תו"פה היעבה וז +רומאכ
,תועבצאל דע תו"פל עיגמ םדש דיעמ לגרה (כ בג לש קפוד
An*le +rachial In$e# 1A+I שיש רוכזל )ירצ םייתרכס םילו"ב ,עורזל לוסרקה &יב ד"ל &יב ס"יה # .
ס"י )ירצ +&כל ,םי"ישק רתוי םה םייתרכס לש םדה ילכש ללגב ד"ל תדידמב היטה A+I הובג רתוי
,הפגה תא ליצהלו לפטל &תינו םד תמירז שיש טיל"הל ידכ אירב םדאב רשאמ
%rans $ermal PO
S
י"ע המקרה לש היזופרפה תדידמ # pulse #imeter ובש םוקימה לע דיעמ ,
,.יליבאיו אלש המ לכ תא תורכל םיצור "ותינב- תיליבאיו &יידע המקרה
ילש האפרמל סנכנ ימ
רסליא ר"ד
הרpמ 4 :
&ב 21 ,ירו"א &ונגנמב רוג" גהנכ םיכרד תנואתב עגפנ +
,ראווצב םיבאכ לע &נולתמ ,בג שרק לע &וימל עיגמ
:הז!מ!א
• 2 לב"נ הפיא
• 2 הרכה דביא
$'
הידפותרוא
• לע עיפשהל לוכי םגו .יטפליפא (קתה +בל םוד- הנואתל םרוגה תויהל לוכי # עקר תול"מ
)ירצ םגו בוט רתוי רוטינ ביי"מ תימכסיא בל תל"מ םע םדאב לגרב רבש- ידיתעה לופיטה
,.בלה לע םג תועיפשמש תימוקמ המדרהל תופורת &תמ םע רהזהל
• קרפה )ותל תיביסאמ הרוצב םמדל לולע &ידאמוק לבקמש הלו" לשמל # תועובק תופורת
,תוס"ייתה ביי"מ הזו +הנטק הלב"מ
• ,תור"א תועיגפל &ווכמ &ונגנמ לכ ,ידדצ 0 ירו"א 0 יתיז" # הנואתה &ונגנמ
• הכיעמ תועיגפ שפ"ל )ירצ תועש המכ )שמב וטואב )ועמ היהש הלו" 2 דוכל היה םאה
+.הימלקרפיה- cmpartement s)n$rme ,סיזילוימודבר +
• ,י"כונה הלו"ל םג יתועמשמ הז ותמ םלוכ םא 2 בכרב םישנאה ראשל הרק המ
• ,תופסונ תועיצפ םג שפ"ל )ירצ הרוג" &יא םא # הרוג"ה תוביש"
• 0 תמייק אל # אל םא ,העיגפה תמצועל היצקידניא וז ה"תפנ תירכה םא # ריוא תירכ תלעפה
יתייעב רתוי הז רוג" אל גהנהו ת"תפנ ריוא תירכ םא ,העיגפה לש הכומנ רתוי המצוע 0 הלקת
+תלדה &וויכל הילע קיל"מ זאו תירכה )ותל (ע (וגה הרוג" אלל ,שאר תלב" ללגב &כוסמו
תועיגפ ויה ריוא תירכ אלל- תינלטק יד איהש שאר תעיגפ םרוגו קז" אוה תלדה לש (וקשמהו
,.תוינלטק אל לבא +תור"א
:תילקיזיפ הקידב
• ,םידדמ
• ,יביטקא העונת "ווט +תופסונ תועיצפ # תולכתסה
• םינמיס שופי"ו שארה עוביק כ"ות &וראווצ לש ימדק קל" דירוהל # ראווצה תא ששמל
תביי"מש .היצמרופד +ירירש םזאפס- תיראווצ העיגפל םידיש"מש management ,ריהז רתוי
• םישקבמ- תיאמצע תושעל לגוסמ אוה המ םיקדוב 5 הלו"ל היצלופינמ תושעל אל םעפ (א
יא וא הלבגה יהשוזיא שי םא ,.באכ שי םא +לגוסמ אוה םא םיאורו שארה תא זיזהל הלו"המ
םישוע- םוליצל םי"לושו האלמ תיגולוריונ הקידבב םיכישממ +&וראווצה תא םיריז"מ תו"ונ
םג םישועו הזב םיקפתסמ אל ינילק דש" שי םא לבא םוליצ C% םינתונ &יקת םוליצה םא ,.
,העש רובעכ בוש םיקדובו םיבאכ יככשמ הלו"ל
• יר"א הילו" יראווצ ש"מע לע םירבועו הלו"ה תא םיבישומ # הניקת תיראווצה הקידבה םא
,תיראווצ העיגפל הדיש"מ דאמ איהש תיתדוקנ תושיגר םישפ"מו הילו"
• ,תכלל םישקבמ +הלו"ה תא םידימעמ # הניקת הבישיה םא
,שונא +השק +ינוניב +לק הלו" הז םאה # .המגיטס- תיות לבקמ &וימ רד"ל סנכנש עוצפ לכ
-ה לכ תאו המוארט רד" )ירצ הלו" לכ אל ,ול ונקבדהש תיותה י"פע אוה הלו"ב לופיטה (r*up ,
,המוארט הלו" וא השק הלו" "רכהב אל אוה &וראווצו בג "ול םע &וימל עיגמש הלו"
,הקידב +&ונגנמ +הזנמנא לע ססובמ גולטקה
הרpמ 5 :
&ב 28 ,לסרודכ ק"שמ תעב &ימי (תכב לב"נ ,
,(תכה לש תוויע +ודיב ז"וא אוהשכ עיגה
/הזנמנא
• הלודג רתוי איה הקירפל השורדה המצועה הנושאר הקירפב 2 תרזו" וא הנושאר הקירפ
הקירפה התיה יתמ ררבל )ירצ ,ביבסמ תומקרל קזנ רתוי שיו +תורזו" תוקירפב רשאמ
ינפל וא שדו" ינפל- תמדוקה 2' ,.רבדה ותוא אל הז הנש
• ,העיגפה &ונגנמ
• ,תופסונ תועיצפ
• ,תופורת +עקר תול"מ
/תינפוג הקידב
$1
הידפותרוא
• - סורמוהל הלופקסה &יב עקש # תולכתסה sulcus sign םיטישפמ ,(תכ תקירפ לע דיעמש .
,םידדצה &יב םיוושמו הלו"ה תא
• ,תיביסאפ העונת +תיביטקא העונת
• ילטסיד קפוד
• # תילטסיד היגולוריונ &rachial ple#us- a#illar) nerve םאה- היצטנמוקוד ליבשב בוש" ,
רתוי קרפה תא ריז"הל )ירצ יגולוריונ רס" םע הקירפבש ללגב םגו .רס"ל המרג הרז"הה
,יגולוריונ רס" אלל הקירפב רשאמ רהמ
• ,.הקירפה תא םיריז"מ אל םא רזוע אל- םיבאכ )וכישו .טושפ הלתמ- עוביק
• היהתש ידכ +(וקישו המדרה ת"ת +"ותינ רד"ב קר הרז"ה םישוע רבש שי םא # (תכ םוליצ
,קזנ רתוי םרגי אלו הרז"הה לע הרקב
• ,קרפה לש הרז"ה
הקלחמ תורעה
• תוכרה תומקרב העיגפ היהתש קיפסמ +1ו"במ םצעה תא תוארל םיביי" אל # "ותפ רבש
,רבשה רוזאל רוד"ל ולכוי םיינוצי" םימוהיזש ידכ רבשה רוזאל ביבסמ
2 המוארט רד"ב "ותפ רבשל םישגינ )יא
1 , עוצפה לש תימנידומה הכרעה
2 , רבשה רוזאל ביבסמ תוכרה תומקרה תומלש לש הכרעהו +תירלוקסו # וריונ הכרעה
דו"ייבו +היביטב םירבש +םימעפ הברה ,. 5 "ותפ רבשל קר אלו +םירבשה יגוס לכל &וכנ -
תמירז רדעיה לשב +היוקלו תיטיא דאמ המל"הל םידעומ +היביטה לש םיילטסידה םיקל"ב
,רבשה רוזאל תקפסמ םד
3 , םע תופיטש # םימוהיז ינפמ יוסיכ .S הירטה # )שמהב ,&יזמאפצ םע יטויביטנא יוסיכ +
,"ותינ רד"ב עוביק +תופיטש +תועוגפה תומקרה לש
• # עילק תעיגפ High Velcit) Vs7 "( Velcit) עגופ +קוסיר &יא +הזוזת תו"פ # הכומנ תוריהמ #
ב"רנ קל" לש קוסיר םע +תיתועמשמ רתוי הזוזת # ההובג תוריהמ +םצעהמ &טק קל"ב קר
,רבשה רוזאל םדה תקפסאבו תוכרה תומקרב העיגפ רתוי םע +םצעהמ
• ,אמגודל +הפוקניס לש רופיס שי םאה # לפנ הלו"ה )יא ררבל בוש" +)רי ראווצ ירבשב
• שי םא ,םיירלודמ 1ו" +הטלפו גרוב םע ימינפ עוביק # רצק ירטנכורט # באס רבש E#tensin
סינכהל (ידע +הטמ יפלכ רבשה לש Intra 0 Me$ullar) .ail +לודגה רטנכורטהמ +רומפב דרויש +
אל רבש אוה ירטנכורט # באס רבש ,תוטאלפ סינכהל תועט אל וז +תאז םע ,)רבה דע טעמכ
,ותרדגה םצעמ +ביצי
• םע )ריה ראווצב רבש Impactin לש רבש אוה + ,ar$en I כ &גטנרב הארנ אוהו + Ice!cream Cne
# ב רבודמ םא םג &ייצל בוש" רשאכ + Valgus / Varus ,
• # תועיגפה (צר # םיילגרה לע הבוגמ תוליפנ
1 , Calcanei שי # A#ial "a$ing ,םייראלאט # באס םג ונכתיי +םיקסורמ םירבש םע +
2 ,םייכרב ,
3 ,םולובטצא ,
סופיטמ תועיגפ םישפ"מ 5 םייגולוריונ םידוקפת )ירעהל דאמ בוש" # בג , +urst תועבונש
,. תימדקה הדומעה לש היצקלפמ רתוי םיעבונ הסי"ד ירבש - תירו"אה הדומעה לש העיגפמ
# יבג ש"מע תועיגפ Cr$ ,םישרוש # ינתומ ש"מע תועיגפ +
# 2 הז תא םי"תנמ )יא Crpectm)- Cage u +ne ,raft ,
• # םייזכרמ תונורקע # םצע לש היצקודר
$2
הידפותרוא
1 , םצעה )רוא
2 , םצעה ריצ
3 , רבשה לש היצטור
הברה םישועש +םידליב Re 0 M$eling לש היצלסנרט היהת אלש םיביי" אל +םצעה לש
יו"יא היהיש ידכ תומצעה &יב עגמ לע תרמושש +תיקל" עגמ תזאפ היהתש קיפסמ # תומצעה
,םצעה לש שד"מ &יקת רודיסו
תרזעב המל"ה שי יכ +תימוטנא הרז"הב )רוצ &יא +םיירזיפאיד םירבשב Callus וא +םירגובמב +
ידי לע Re 0 m$eling תנתונ סולאק תרזעב המל"הה ,םידליב + Relative Sta&ilit) ,רבשה לש
• 2 . ,םירקמהמ קל"ב - דיימ הרוגס היצקודר םישוע אל המל
1 , ,היזגלנא םינתונ # םיבאכ
2 , תיללכ המדרה ת"ת +םשו +"ותינ רד"ל םי"קול # םירירשה לש ידמ רבגומ סונוט
לש בולישב Muscle Rela#ants ,עוביקו היצקודר םישוע +
3 , שש" )ותמ +ה"ותפ אלא +הרוגס היצקודר םישוע אל +הקירפל (סונב רבש שי םא
היצקודבא תענומש הרוצב # (תכ תקירפ ר"אל די לש עוביק - ,רבשה לש הרמ"הל
. דיה לש תינוצי" היצטורו
• AV. לש ינש בלש +הניקת הטילק לש &ושאר בלש # םירבש השולש םיאור +תומצע תקירסב #
,. היצזירלוקסו # הר ללגב - הניקת הטילק לש ישילש בלש +הדורי הטילק
• םיירטנכורט – רטניא םירבש ביכרמ # תוביציל םיבוש"ה םיינאכמ # ויב םיביכרמ ינש שי #
+רומפה ראווצב ,יביסרפמוקה ביכרמה אוה רתוי בוש"ה ביכרמה ,יליסנט ביכרמו +יביסרפמוק
# ה אוה יביסרפמוקה ביכרמה Calcar Femralis ,ילאידמ # ורטסופה סקטרוקה השעמל אוהש +
שי +רבשה וקל (סונבש םיאור םיתעל - םלש אל הז רשאכ ,ביציל בש"נ רבשה +םלש הז םא
# ה לש קותינ "esser %rchanter ,ביצי אל רבשה +.
הרוצב +רבשה לש עוביק תושעל איה ונלש הפיאשה +ביצי ירטנכורט # רטניא רבש שי רשאכ
רבשה לש ריהמ יו"יא רשפאת +. םייקה בצמה רומיש - הניקתה םדה תקפסא לע רומשתש
תרזעב אוה ר"בנה עוביקה ,הלו"ה לש הריהמ היצזיליבומו Sli$ing D)namc Hip Scre( םע +
םיסינכמ ויה רבעב - יפוקסלט שאר Fi#e$ Angle Device היהש העש +םולובטצאב עגופ היהש +
לש הסנכה איה +רק"מב היוצמה +תפסונ תורשפא ,. היסרפמוק רבוע PCCP תתל רומאש +
# ה לע הנגהו +. (סונ גרוב לש הפסוה ידי לע - היצטורב תוביצי ,reater %rchanter ,
• )igh *ne"g( +"a$'a #
FAS% 0 ,oc$se% &ssess'en -ih .onog"a/h( fo" +"a$'a תקידב # e/S ידכ המוארטב םישועש
תא רטנל בוש" &כלו +םמדל םיטונ &גא ירבש ,&גאו &טב +דבכ +לו"ט +בלה רוזאב םומיד תוהזל
# םצעהמ ידירו םמד # םיירקיע םינונגנמ ינשמ ד"אב אוה םומידה ,תימנידומה םילו"ה 856
# םיכומס םד ילכמ יקרוע םמד +&גאה לש ינוצי" עוביק ידי לע םילפטמ +םירקמהמ 156
תושעל &תינ +ולא לכל &מז &יא םא ,היפרגויגנאב היצזילובמא ידי לע לפטל &תינ # םירקמהמ
"apartm) ( / Pac*ing # ל הלו"ה תא ת"קל זאו +&גאה לש C% תוהזל ידכ +&טבהו &גאה לש
,והשלכ ימרג קזנ וא +םומידל דקומ
• םייקרפמ )ות םירבש - Intra 0 Articular Fractures תורטמה רשאכ +הזכ הלו" "תנל םיביי" # .
העיגפ עונמל ידכ +םיירלוקיטראה םי"טשמה לש ביצי עוביקו תימוטנא הרז"ה # &ה "ותינב
# ו סו"סב Pst %raumatic Ostearthritis ,הרהמב הלו"ה תא דיינל לי"תהל +&כמ ר"אלו +
# םוכיסל &nao'ic !e%$cion0 .able ,i1aion & *a"l( Moion הרוגס הרז"ה םישועש ר"אל ,
תושעל )ירצ +רבשה לש C% המ +קרפמב סו"ס לש הגרדמ &יאש תוארל ידכ +קרפמה לש
םישועו םיכלוה +תימוטנא היצקודר תושעל תלוכי &יא םא הניקת אל הרז"ה לע דמלמש
Arthr$esis ,
• םולובטצאה תוללוכ תודומעהו +וטנ +קרפמה לש תונפדה םה תוריקה # תודומעו תוריקמ יונב #
# םיפסונ םינבמ Anterir Clumn # ה )רואל # Ilipectineal "ine- Psterir Clumn )רואל #
$3
הידפותרוא
# ה Ischipu&ic Ramus לש תירו"אה הדומעב םירבש תוארל 1ופנ +תויתיז" םיכרד תונואתב ,
# ה לש הכמ שי # םולובטצאה Dash +ar$ תא ,רו"אל הלוכ )ריה לש הקי"ד םע +)רבה לע
"נמ ארקנש "נמב םלצל גוהנ םולובטצאה Zu$et םינפלמ םולובטצאה תא םלצמש "נמ #
לש תיוזב +רו"אמו vc_ ,תירו"אה הדומעהו תימדקה הדומעה תא רוריבב תוארל רשפאמו +
Anterir Zu$et םג ארקנ O&turatr Vie( ידי לע איה תר"א תורשפא , C% רוז"ש םע +&גאה לש
,ידמימ תלת
• # ל ת"תמ Pu&is יורקה םד ילכ שי Crna Mrtis # ה &יב הזומוטסנא יהוז # E#ternal Iliac # ל
Internal Iliac ,ינלטק םומידל איבהל הלוכי הז םד ילכב העיגפ ,
• ,תשלושמ הרוצ לעב אוהש +ילריפס רבשב ישפו" טנמגרפ * רפרפ
• 2 רבש לש רואיתב בוש" המ 1 הזוזת , 2 קוסיר , 3 תיקרפ תוברועמ , תי"ול לש תוברועמ ,
,הלידגה
• # ילסרווסנרט רבש High Energ) %rauma- Direct Impact # ילריפס רבש + "( Energ) %rauma-
In$irect Impact ,
• Hemiarthrplast) תא תקל"מ תירלופ # יבה ,תירלופ # ינוא וא +תירלופ # יב תויהל הלוכי #
דאמ לק +&כ ומכ ,קז" בתותה תא קיז"מ +םימשש טנמצהו +)ריה שארל םולובטצאה &יב סמועה
הזל תושעל Cnversin # ל %HR ,
• םע תודדומתה .n 0 enin / םירבש לש
1 ,םימוהיזב לופיט +םד תקפסא +תוכר תומקר לש תויעב &ורתיפ ,
2 # השד" םצע לש הריציל יוריגו +רצונש סולאקה קוליס , +ne ,raft השועש + Ostein$uctin
ומכ +הלידג ירוטקפ ידי לע +MP &יימתהל םילוכיש+םיילמיכנזמ עזג יאת קפסמ +
&הש תולוקברט &תונו +םיטסלבואיטסואל Ostecn$uctive ידי לע איה תפסונ תורשפא , Reaming
,םצע לש שד"מ הריציו תקלד ררועמש םוסרכ +םצעה לש
3 השועש +רמסמ םע (ידע +ביצי עוביק , "a$ Sharing )רוצל +םצעה לע הכירד רשפאמו +
,&יינעה )רוצל תקפסמ תוביצי ונל קפסת אל םיגרב םע הטאלפ ,רבשה לש היסרפמוק
• # דיה (כב םירבש 1 ,תילטסיד תירלוקסו # וריונ הכרעה תושעל דאמ בוש" , 2 # הקידב תרוצ ,
# ה תא םיקדוב +הנלואהו סוידרהמ םימשרתמ Scaphi$ # ב - Snuff +# # ב + elnar Deviatin
,תוגנלפהו תוילפרק # אטמ +תוילפרקה תורושה יתש םירבוע זאו +. תועבצאה לש 3 העיגפ ,
תיביספ העונתב באכ # תידיג העיגפ +תיביספ העונתב באכ * תיביטקא העונתב באכ # תימרג
,תיביטקא העונתב באכ @ םירבשה תא תוהזל השק +רבשיהל ההובג הייטנ # דיאופקסה ,
לש הובג זו"א +&גטנרב .n 0 enin # לש הובג זו"א + AV.7 _ בורל - סוידרה לש םירבש ,
# תילסרוד הזוזת םע רבש # . סוידרה לע םדוק םילכתסמ )א +םיירנלוא םירבש םע םג םיכלוה
רבש Clles רבש # תירלוו הזוזת םע רבש +תיטורופואיטסואו השישק היסולכוא &ייפאמ + Smith +
,םינעונפואב 1ופנ ! , %rigger Finger לש יוביע שיש )כ +םיירוסקלפה םידיגב תינורכ תקלד #
# ה םע ולש )וכי"ל איבמש +דיגה Pulle) ישוק שי )א +תועבצאה תא (פוכל תלוכי שי +האצותכ ,
,&הלש רושייב Dupu)trenbs Cntracture ,וביבסמ תוכרה תומקרה לכו דיגה לש יוביע # $ ,
S)nvial C)st 4 ,anglin # ה לא קרפמה תיספוק )ותמ ילאיבוניס לזונ תפילדמ עבונ + %en$n
Sheath # עיפומ הז םהב תומוקמה , 1 דיה (כ בג , 2 . ילאידר דצ - דיה (כ לש ירמלפ קל" , 3 ,
יקרפ MCP # ו PIP תרבגומ הייטנ םש שי יכ +רתוי םדקומ "תנל םיטונ +ירמלפה קל"ב הז םא ,
,םיילודיג םיכילהת תעפוהל
• תיתרכס לגר # תרכס ילו" לש תבלושמ היעב גיצמ # PVD +תירלוקסו # ורקאמ הל"מ וא +
המל"הב ישוק השעמל תגציימ הל"מה ,תירלוקסו # ורקימ הל"מ וא +תירפירפ היתאפוריונו
(כב 1"ל תודוקנ # םיביכה לש יסאלק םוקימ ,םיילגרה תופכ בצמב תורדרדתהו +םיביכ לש
םילוכיש +םיקומע םיביכ שישכ )א +ינרמש לופיטב רפתשהל םילוכי +םיי"טש םהש םיביכ ,לגרה
# בו סצבאב )בתסהלו +םצעל עיגהל (א Ostem)elitis ללוכש +יגרוריכ לופיט תושעל )ירצ +
- עצפה לש יהשלכ הריגס שיש דע +עצפה לש תורזו" תוירטה Secn$ar) Intentin ידי לע וא +
$
הידפותרוא
תרזעב יוסיכ Flap "ונ רכ איה תיקמנה המקרהו תויה +תוצו"נ תורזו"ה תוירטהה ,. ירלוקסו
תוללוכש +תוילאיבורקימ # ילופ תובשומ &ה ה"ימצה תא &ייפאמש המ ,םיקדיי" לש ה"ימצל
םיקדיי" , 1u/- , ביכמ אלו +תיקמנ המקרמ +"ותינ &מזב תיברת ת"קל (ידע ,םייבוריאנאו .--
# ה והמ קודבל בוש" +יתרכס ביכב ,י"טש A+I תושעלו תוסנל יאדכ םא )ירעהל ידכ + Vascular
+)pass םיבאכ וא +השק םוהיז +קמנ +הכיפה # יתלב תיתמקר הימכסיא שי םא ,עוגפה רוזאל
# העיטקל םיכלוה +ירלוקסו (קעמ תושעל תורשפא אלל םיקז" 1 , AqA S7 +qA `7 S)mes
Amputatin c7 %ransmetatarsal _7 %e Amputatn ]7 Ra) Amputatin םע עבצא לש העיטק #
,סוסרטאטמה שאר
לש הנייגיה +תו"ונ םיילענב שומיש # העינמה אשונ לע דיפקהל בוש" דאמ +םייתרכס םילו"ב
,לגרה (כב תולב" ר"א ימוימוי שופי" +הנוכנ םיינרופיצ תריזג םע +לגרה (כ
• Charct Zint תודוה +קרפמב &וכנ אל שומיש לשב דאמ השק היתאפור'תרא שי וב בצמ #
+תרכס # יהשלכ היתאפוריונ תוברעמה תול"מב הרוק הז ,היספצוירפורפ לש &דבואל
S)ringm)elia )א +םיביצי אלו +םימ" +םי"פונמ םיקרפמ םיאור +תינילק ,'וכו תערצ +סיליפיס +
באכ אלל תומצעה לש הניקת הרוטקטיכרא &דבוא +םיעוגפ םיקרפמ תוארל &תינ +תיגולוידר ,
יורקה בלש והז # תוסורה תומצעו Fragmentatin םע דאמ לבלבל לוכיש + OM ,
• לוסרק תולב" ,&כמ ר"אל לגרה לע )ורדל "ילצה םאה +הרק יתמ # לואשל בוש"ש תולאש #
בורל +םינושיטפה ינש לש תוברועמ שי +םיימרג םינבמ לע תדקוממ תושיגר בורל שי # רבשב
,הלב"ה ר"אל לגרה לע תכלל לגוסמ אל הלו"הו +הל"תהב רבכ בר באכ שי
תכלל "ילצמ (א הלו"ה הל"תהב ,&מזה םע רבגתמ אוהו +הל"תהב באכ הברה &יא בורל # עקנ
האצותכ +ילרטלה &ושיטפל תירוירטנא בורל איה &אכ תושיגרה ,העיגפה ר"אל דיימ לגרה לע
ערקמ ' # ה לש Ant7 %al 0 Fi&ular "igament ,
# העיצפ &ונגנמ E#treme Inversin Inkur) סוסרטאטמה סיסבב הוולמ רבש םימעפל שי #
# ישימ"ה Znes Fracture שי +םירבש &ייפאמ # יבוביס העיצפ &ונגנמ ,םיעקנ הברה &ייפאמ הז ,
,הלוביפה שארב הוולנ רבש םיתעל
+וז הביסמ ! לגר ףכו ךרב קודבל ךירצ ,לוסרק תלבח לכב
,יוניפ +לגר תמרה +עוביק # רבשל דש"
# עקנ RICE 0 Rest- Ice- Cmpressin- Elevatin ,
• # 1מאמ ירבש תכלל םיביי" אל /םדא לכל יפיצפס # 1מאמ 1'' רבש היהיש ידכ עובשב מ"ק
&מז וא +1מאמב באכ שי בורל ,םיסוסרט # אטמ +רומפ +היביט # רבשל םייסופיט תומוקמ ,1מאמ
,1מאמ רבשל &ווכמ דאמ # תידקומ תושיגר שפ"ל בוש" # תינפוג הקידבב ,1מאמ ר"אל רצק
,סוביג # תוהובג תוגרדב +ה"ונמ # לופיט ,תומצע יופימו םוליצ # הנ"בא
• # צ"שמע תועיגפ
1 , dhiplash Inkur) קר אלא +הל"תהב םיזע םיבאכ תוארל אל יסופיט # 2 ,&כמ ר"אל תועש
2 רס" &יא +םירירש לש םזפס &יא +תידקומ תושיגר &יא 2 עוצפמ &וראווצ דירוהל רשפא יתמ ,
,םימלצמש ינפל דירוהל אל # םייק אל םהמ ד"א םא ,אלמ העונת "ווט שי +והשלכ יגולוריונ
3 &יב תוגרדמ &יא +תוילו"ה &יב םי"וורמ +תוילו"ה הנבמ 2 צ"שמע לש םוליצב םימשרתמ הממ ,
# ב וא תוילו"ה יפוג Verte&ral Canal # ה יבוע # הכר המקר תו"יפנ םיקדוב + Retrphar)ngeal
Space 0 V S]]S V 0 CS 0 ]mm- C] 0 Scm ,
• epper "im& .erve Entrapment S)n$rmes #
# הרוק הז &הבש תוירקיע תודוקנ עברא שי 1 , ראווצ +קסיד תצירפ # Cervical Spn$)lsis +
5 םילודיג,תונימרופה תא םירגוסש םיטיפואיטסוא 2 , ראווצה לש ימדק שלושמ # Scalenes
+םיבצעה לע םיצ"ולש םייפורטרפיה Pancastbs %umr ,הלוקיוולקב םירבש +תיראווצ עלצ + 3 ,
עורזו קפרמ # המאב םירירש תובעתה +סורמוהה לש ילאטסידה שילשה לש םירבש # Ra$ial
. # ה ישאר לש 1"ל +, Prnatr %eres 0 Me$ian . # ה לע 1"ל +, Me$ial Epicn$)le תובעתה +
# ה לש Ancneus 0 elnar .77 c -דיה (כ שרוש , C%S 0 Me$ian .7- ,u)nbs Canal 0 elnar . ,,
$5
הידפותרוא
Carpal %unnel S)n$rme 0 C% # המ תבכרומ # %rans7 Carpal "ig תומצעה +דאמ קז" טנמגיל +,
תירלוו - 2 םש רבוע המ ,םתוא םירב"מש םיטנמגילהו +תוילפרקה  # . תילסרוד Me$ian . +,
ידיג FDS ידיג + FDP ,
,ינוצי" 1"ל +הלעתה תלוכתב הילע # הלעתב 1"ל
# היגולויטא 1 # ב וא +בר שומיש בקע +המקרב תקלד , C%Dbs ,תונוש 2 תרכס # ינירקודנא ,
,הילאגמורקא +&וירה +םזידיאוריתופיה +. 5 תרכס לש הליגר תירפירפ היתאפוריונ תויהל לוכי -
3 ,תיטוקא המוטמה +םצע לש הזוזת +ילפרק רבש # יטמוארט # טסופ , תיטנרבא הימוטנא ,
# ה # םירירש לש Muscle +ell) ,הלעתל סנכנ םירירשה לש
,תומידר +םיצוצקע +לומינ +םיבאכ # דיה (כב תויתשו"ת תוערפה # הקינילק
5 הלילב םירמ"ומ םימוטפמיסה ,םירירש תשלו" לשב תומשוגמ
&"במ # הקידב %inel דימת אל # ולש רוזיפב היגולוטמוטפמיס רצוי ינאידמה בצעה לע שוקינ #
&"במ ,תיסאלק רדוסמ הז Fallen # ב 1"ל הריבגמ וז דגנכ וז +םיידיה תופכ יתש לש היצקלפ #
C% # ה לש השלו" ,הקד )ות םימוטפמיס תעפוה שי זאו + Fle#r Pllicis +revis # הו + Oppnens
Pllicis ,םינוש םיימוטנא םיטנאירו שי &אכ םג ,
+םירבש לולשל ידכ +דיה (כ לש &גטנר םוליצ # רזע תוקידב .CV +זוקולג +ינאידמה בצעה לש
H&AWC- %SH ,
# ינרמש לופיט # &כמ ר"אל 5 דוסיה תל"מב # לופיט .SAIDbs הלילל דס +םידיאורטס תקרזה +
# ב )ת" +רועב )ת" # י"ותינ לופיט ,היצנטסקאב דיה תא קיז"מש Palmar Fascia # ה לש )ת" +
%rans7 Carpal "ig &כל - )ותי"ה &מזב בצעב העיגפ +םיימוהיז +םייתמדרה # "ותינה יכוביס ,,
+. תיעיברה עבצאה לש ילאידרה קל"ב םיכתו" Pillar Pain- +(strings לש םירוסקלפה לש
,תועבצאה
• ר"אל םיכוביס %HR +)ריה שאר לש תירו"א הקירפ אוה ונממ םיד"ופ יכהש )וביסה #
,)ריה לש היצקלפו היצקודא תועונת &ה רומפה שאר תא קורפל הלו"ל םרוגש המ ,(ל"והש
+)רבה תא (פוכל םהל םירשפאמ אלש םיבשומ לע םילו"ה תא םיבישומ +תאז עונמל ידכ
תושעל םהמ ענומש +שלושמ םיילגרה &יב םהל םימש +(סונבו +הבישימ המיק &מזב ד"וימב
,)ריה לש היצקודא
• "erischebs %ria$ עבונ הז ,היצנטופמיא +םיילרומפ םיקפד רדעיה +זוכעה לש היצקידואלק #
# ה לש המיס"מ Cmmn Iliac Arter) לשב +צ"וד (א &כתיי + Sa$$le %hrm&us הצק לש
,תינטבה הטרואאה
$!

‫אורתופדיה‬

‫נכתב ע"י גליה מאירי‬ ‫שנה חמישית – ירושלים – הדסה עין כרם - 4002‬

‫2‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->