P. 1
שיעורי מבוא לעשר הספירות

שיעורי מבוא לעשר הספירות

5.0

|Views: 632|Likes:
Published by api-3834804

More info:

Published by: api-3834804 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

המדקה

.תוריפסה רשע לש ןמלוע לא רהוצ חותפל ונא םישקבמ ,רבעש עובשב הב ונלחהש ,וז םירועיש תרדסב
ןווג ילעב 'םיכסמ'ב רבודמ .םלועב תוקולאה תעפוה לש תונושה תורוצה לש תוילבק תורדגה ןניה תוריפסה רשע
.םייוסמ ןווג רואל קינעמ ןהמ תחא לכ ךרד רואה לש ורבעמש הנוש
.תוכלמ - דוסי - דוה - חצנ - תראפת - הרובג - דסח - הניב - המכח - רתכ :הטמל הלעמלמ ןה תוריפסה
1
תוגהנהו תואידיא ןיב תושגנתה םיאטבמ ולא ןילמוג יסחיו ,ןמצע ןיבל ןניב ןילמוג יסחי תומייקמ א ולא תוריפס
.ןהיתשמ תבכרומה תישילש הגהנה הניה ןהיניב שגפמה תאצות .התרבח תא תרתוס תחאה םיתעלש ,תויקולא
:םידבר ינשב רבדל ןתינ תוריפסה לע
ןכותה תאו ,הפורצה תוהמה תא ,'יתרואיתה לדומה' תא ןיבהל םיסנמ וב ,יטסימה דבורה אוה ןושארה דבורה
רשע ךותב םימייקה םינושה םינבמה לע רבדל םג ןתינ הז ןויד תרגסמב .הריפס לכ ירוחאמ בצינה ימינפה
.תיקולאה הגהנהה לע תונוש טבמ תודוקנ םיאטבמה ,תוריפסה
שפנה תמרב ןהו ,בר םידקמ עדי ךכ םשל שרדנ - לכשה תמרב ןה תונכומ שרודו ךבוסמ ,בכרומ ולא םינכתב קוסיע
.םשה תא לוטיו אובי !פחה לכ אלו ,המצע תיקולאה תוהמב קוסיעב רבודמ -
דבורב להנתי אל רועישה ןכ לעו ,םיברב ולא םירבדב קוסעל םייואר ונמצע תא םיאצומ ונניא ,םינטקה ונא א
.הז
דציכ - הלאשה תלאשנ הז דבורב .ימויקה דבורה אוה ,ותדסיימ תא תודיסחה תעונתב תוארל ןתינש ,ינשה דבורה
,תעגל וננויסנב תוריפסהמ תחא לכ ונל תחתופ ןולח הזיאו רהוצ הזיא "םלועה תגהנהב תוריפסה יוטיב ידיל תואב
"תיקולאה הגהנהב ,לדה ונמוקממ וישכעו ןאכ
,תיטסיאתנפ טבמ תדוקנ ךותמ ,תוריפסה לש ןמויק #הזל רבעמ
2
,ונלש תולהנתהב םג יוטיב ידיל אובל רומא
.ונברקב אצמנ ,םינושה וייוליג לע ,לעממ קולא קלחש םירוציכ
ונשיו .תרחא הריפס תואטבמה תורחא תוישפנ תועונת ןנשיו ,תחא הריפס תואטבמה תוימינפ תוישפנ תועונת ןנשי
.תוריפסה לש ןטבמ תדוקנ ךותמ ולא תועונת ןוחבל ןויסנ
.תימויק טבמ תדוקנמ םיילבקה םיגשומה תא ןוחבל ןויסנ תודיסחה םרט םג ונא םיאצומ ,םנמא
3
קוסיע םלוא
.תודיסחב רקיעב םיאצומ ונא ,תילבק טבמ תדוקנ ךותמ תימוימויה םשה תדובעבו ,תודימה םלועב יביסנטניא
,תימויק טבמ תדוקנ ךותמ תוריפסב ןנובתהל תוסנלו ,תודיסחה ךרדב ךישמהל ,הלא ונירועישב ונא םישקבמ
.םלועב תוקולאה לש תימויק הגהנהל ילבקה לדומה תא םגרתל תשקבמה טבמ תדוקנ ךותמ
.רומג ליז ךדיאו תוריפסה לש יפוסניאהו רישעה םלועל דבלב חתפ תניחבב ויהי ולא םירבד
4
1
.הניבה ירחא דימ 'תעד' המוקמב תסנכנו ,תוריפסל !וחמ לא 'רתכ' תריפס תאצוי תרחא היצאירוב
2
.הלוכ תואיצמה ךותב תיביטקא תיקולא תוחכונ הנשי יכ העדב קפתסנ וננינעל םלוא ,םינוש םינווג תלעב הבחר הסיפת
3
רשע לש ןטבמ תדוקנמ תודימה ןוקית ונינעש ,'הרובד רמות' ארקנה רפס בתכש ,י$ראה לש ובר ,ורבודרוק השמ יבר אוה ךכל המגוד
.תוריפסה
4
.םירועישה תרדס וסב ,ה$זעבו רדנ ילב ,תעדה תא תתל לדתשנ ולא םיאשונב קוסיעה תובישח לע
)'א( תוכלמ
:ותלחנלו ומעל לארשי יקולא ןיב הבריקהו רשקה תא םיראתמ ך$נתב םיבר םיקוספ
ינכשל םירצמ ץראמ םתא יתאצוה רשא םהיהלא 'ד ינא יכ ועדיו .םיהלאל םהל יתייהו לארשי ינב ךותב יתנכשו
.)ומ-המ ,ט"כ תומש( םהיהלא 'ד ינא םכותב
לע סונב .םהישעמ לע חיגשמו הוולמ ,לארשי ינב ךותב ןכוש ה$בקה .'ןוכשל' אוה וז הבריק אטבמה לעופה םש
- םצע םשכ אלא לעופכ אל ךא ,ן.כ.ש - שרוש ותואב שמתשמה גשומ ושדיחו ל$זח ולידגה ,הרותב שרופמב רמאנה
.םימעפ יפלא רכזנ אוה ל$זח תורפסב ךא ,ולוכ ך$נתב תחא םעפ וליפא עיפומ וניא הז גשומ .'הניכש'
,תינשנו תרזוחה ,הרהצהה .יטמרד יגולואית רבעמ םא יכ ,דבלב יקודקד רבעמ וניא םצע םשל לעופ םשמ רבעמה
ךכ .לארשי םע יפלכ ולש הבשקהו החגשהכ שרפתהל הלוכי ,לארשיב ה$בקה לש ותניכש תארשה לע ך$נתה לש
:ןושארה שדקמה ןוניכ תעב ה$בקל ותליפתב ךלמה המלש םירבדה תא ספות
לא תינפו .יתינב רשא הזה תיבה יכ ףא ךולכלכי אל םימשה ימשו םימשה הנה ץראה לע םיהלא בשי םנמאה יכ
ךניע תויהל .םויה ךינפל ללפתמ ךדבע רשא הלפתה לאו הנרה לא עמשל יהלא 'ד ותנח ת לאו ךדבע תלפת
לא ךדבע ללפתי רשא הלפתה לא עמשל םש ימש היהי תרמא רשא םו!מה לא םויו הליל הזה תיבה לא תוח"תפ
.)טכ-זכ ,'ח 'א םיכלמ( הזה םו!מה
איה הבריקה אל .'בורק ותויהב והוארק ואצמהב 'ד ושרד' :רתעהל תונוכנו הבשקה השוריפ הניכש תארשה
םיהלא ול רשא לודג יוג ימ יכ$ .הבריקה תא הרידגמ המצע איה אלא ,ןיזאהלו רתעהל תונוכנה תא תרצויש
.%ז ,'ד םירבד& $וילא ונארק לכב וניהלא 'דכ וילא םיברק
רבעמה .החגשההו הגהנהה דבורב תועמשמה תא ריתוהל רשפאמ וניאו טעמכ ,ןלהל הארנש יפכ ,'הניכש' גשומה
תושממ םא יכ ,הלועפ קר הניא ,ןכ םא ,הניכשה .תומצעל הלועפמ רבעמ תושעל שרוד םצע םשל לעופ םשמ
.לארשי ךותב עבק ךרד תנכוש תומצעו תושממ התואו .תומצעו
תויגולואיתה תולאשה תחאל סחיב הרורב הדמע תטקונה ,לארשי תנומא תא ל$זח םיאטבמ ולא םירבדב
ימיב ,תועדהו תונומאה םלוע תא קימעמ רוריב ררבל םדאה ינב ולחה זאמ קרפה לע התלעש ,רתויב תויסיסבה
.םנינמל הריפסה ינפל ןורחאה לאה לש הינשה תיצחמב םייטארקוס םדקה םיפוסוליפה
תיקולאה תויטנדנצסנרטה
ןמ לאה לש ותולדבנ לע תרבדמ ,םייניבה ימי זאמ רקיעב רתויב שבוגמ ןפואב הבצועש ,תיסאלקה לאה תסיפת
,תירמוחה תואיצמה ןיב רתויב הקזח הימוטוכיד תרצוי ,לאה לש ותויטנדנצסנרט .תירמוחה תישונאה היוהה
.ותויפוס ןיאב ןייפואמו תומיכל וא הרדגהל ןתינ יתלבה לאה ןיבל .תיפוסה - רקיעבו תמצמוצמה ,תלבגומה
- 3 -
,תינוטלפאואינה הרותב אוה וז הסיפת לש הדוסי
5
,תולשלתשה ךילהתכ םלועה לש ותווהתה ךילהת תא האורה
ןחבומ ,ירלוקיטרפ יפוא םישבולו םיכלוהה םימצע םילצאנ הנממו ,הליצאהו הלענה הנושארה הביסב ליחתמה
.הלגנה ימשגה ונמלועל דע ,רתויו רתוי םצמוצמו
6
ךילהת תליחתב הנושארה הביסה ןיבש קחרמכ אוה ,וז הסיפת יפ לע ,םיהולא ןיבל וניניב קחרמה ,אליממ
.ופוסבש ןורחאה לצאנל תולשלתשהה
הניא וז תולדבנ יכ הנקסמה לא ,קדצב תמייוסמ הדימבו ,םינוויה םיפוסוליפה תא האיבה ,וז תידוסי הסיפת
יפוסל .רושיגל תנתינ הניאש הרועפ םוהתב רבודמ .םיהולאל םדא ןיב רשק וא גולאיד ,עגמ תריצי לכ תרשפאמ
,ונינזאב דהדהמ יפוסניאה לש וד'הש ןכתי .וילא עיגהל לכוי אל םלועל חתפתיש לככו ,יפוסניאב העיגנ ןיא
שקבמה םדאה .רמשיי םלועל וניבל וניניב קחרמהו ,תינוויכ דח הניה וז תרשרש םלוא ,ונממ םילשלתשמ ונתויהב
םע שגפהל אל ,תעגל אל ךא ברקתהל קר לכוי זא םגו ,הגרדמ רחא הגרדמ ספטל ךירצ יהולאה םע שגפהל
.תושממ
לאה יפלכ הסחיב תינוויה היפוסוליפה לש וז הסיפת !מאל ,דחמ ,ושקיב ,םייניבה ימי ינב םיידוהיה םיגוהה
,םדאל םיקולא ןיב תדמתמה הקיזה לע רמולכ ,תרוסמה לע רתוול םינכומ ויה אל ,ךדיאמ ,םלוא ,יטנדנצסנרטכ
,שנועו רכש לש המלש תכרעמ ךרד ,םיוויצה תכרעמב לחה .הרותב קוספ לכב טעמכ יוטיב ידיל האב איהש יפכ
ןיבל תרוסמה ןיב הרועפה םוהתה ינפ לע רשגל ןויסנב תובר וחרט ןכל .רתויב םיישחומ תולגתה ירואיתב הלכו
.תיטנדנצסנרטה תוהולאה תסיפת
עיצמ ךכו ,הניכש - ןועטה יוטיבל רשקהב ראשה ןיב עיגמ תיטנדנצסנרטה הסיפתל תרוסמה ןיב רישיה תומיעה
:הז גשומ שרפל ם$במרה
#ינעו .ם$רופמה עודיה והזו ,"לארשי #וכשב יהיו" ,"ארממ ינולאב #כוש אוהו" ,הינחה הז לעפ #ינע יכ עודי .'#כש'
יטרפ וא יללכ היהש #יב םו!מב יחה תיינח ךשמהב יכ ,םו!מה ותואב םייו$מ םו!מב הנוחה תדמתה אוה הניכשה
לכל ףאו ,יח וניאש המל הז לאשוהו .!פ$ ילב וב ענ אוהש יפ לע ףאו ,םו!מה ותואב #כש אוהש וילע םירמוא
,םו!מ - וב הז רבד !בד רשא רבדה ותוא היה אל וליפאו הניכש #ושל וב ם% םירמוא ,רבדב !בדו דימתהש רבד
אלא ללכ ףו% םויה אלו ,יח לעב הננעה #יא יכ !פ$ #יאו ,"הננע וילע #וכשת" &רמא ,יח לעב היה אל רבדה ם%ו
םו!מ הזיאב ותח%שה וא ותניכש תדמתהל רמולכ ,הלעתי 'הל לאשוה וז הלאשה ךרדבו .#מז לש !לח אוה
#וצרו" ,"לארשי ינב ךותב יתנכשו" ,"'ה דובכ #וכשיו" &רמאנו ,הח%שהה וב הדימתהש רבד לכל וא ,וב הדימתהש
- ארבנה רואה רמולכ - ותניכש תדמתה #ינעב אוה 'הל $חוימ הזה לעופה #מ רמאנש המ לכו ."הנ$ ינכש
.)ה"כ !רפ א !לח םיכובנ הרומ( ונינע יפכ םו!מ לכ ,םייו$מ רבדב הח%שהה תדמתה וא ,םו!מב
.דחא םוקמב הדמתה התועמשמ הניכש יכ ,ם$במרה עבוק ,תישאר
תא וא ןכושה תא ליבגהל ןיא יכ ם$במרה עבוק ,הולאל סחיב הז יוטיבב שומישל עקרקה תא רישכהל ידכ ,תינש
.םוקמ וא וגל 'ןכשנ'ה
:הז יוטיבל תויונשרפ יתש ם$במרה עיצמ ,תישילשו
.םוקמ וניאש רבדב רבודמשכ ,הגהנהו החגשה איה ,תחאה
7
.םוקמב רבודמ רשאכ ,ארבנ רוא איה ,היינשה
8

ךכ .םייניבה ימיב דאמ !ופנ ,םדאל לאה ןיב חנומה יטנדנצסנרטה םוהתה לע תרשגמכ ,השדח האירבב שומישה
םיעיצמ םה ןכ לעו ,וטושפכ יקולא רוביד תעדה לע הלעי אל ירהש ,יקולאה רובידל סחיב םייניבה ימי יגוה םישוע
ןיב ,תצצוח םג ןמזב ובו ,תרשקמה איה וז האירבו ,ארוב םיקולאהש תישממ האירב וניה יקולאה רובידה יכ
שגפמה תא םימייקמ םה הז רבסה ידי לע .ומצע םיקולאה ןיבל ,%'דכו יניס רה דמעמ& 'ד לוק תא עמושה ,םדאה
םג ךכו ,האובנה תוארמל סחיב םישוע םקלח םג ךכ .ותויטנדנצסנרט תחת רותחל ילב םדאה ןיבל םיקולא ןיב
תא תראתמכ הגהנהו החגשהב קפתסהל ןתינ אל יכ לבקמ ם$במרה .םוקמה תניכשל סחיב ם$במרה השוע
לעו ,םוקמהו ןמזה תולובג ךותב ןכוש ומצע ה$בקה יכ תעדה לע הלעי אל ךא ,והשלכ םוקמב ה$בקה לש ותניכש
.הרושה הניכשה אוהש ,ארבנ רוא לע ם$במרה רבדמ ןכ
9
התוא .התמדוקמ הלק הניאש תיגולואית היעבל םמצע וסינכה תחא היעב םרתופב םייניבה ימי יגוה יכ ןייצנ
איה ,'דכו ''ד תיב תא 'ד דובכ אלמ הנהו אראו' ,''ד רמא הכ' :היפלכ םינווכמ האובנה ירבד לכש השדח האירב
לע ן$במרה דמע רבכו .ה$בקה םע תטלחומ תוהזב הראתלו הילא תונפל ןתינ ןכ םא דציכו ,ומצע ה$בקה הניא
:וז היעב
5
.שומיש הב ושע םינושארה הלבקה ימכחמ קלח או ,םיינתלכשה םייניבה ימי יגוה לע םג העיפשהש הרות
6
םייניבה ימי יגוה .הז גשומ תרתוסה הסיפתב רבודמ אמש וא ,האירבה גשומ םע דחא הנקב תולעל לוכי הז ךילהת םאה ןודל יואר
.יארקמה האירבה גשומ םע התוהזל וסינ או ,וז הסיפת וחד חרכהב אל םידוהיה
7
:וימויאב רמאש ומכ ,ונילע החגשה רדעה היתובקעב רשא ,ונתאמ ,וניניב התיה רשא ,הניכשה קוליס ,ןינעה$
,תורקלו עראל לולעש המ לכל הרטמ היהיו רקפוי ,החגשהה הרדענ םא יכ ,$לוכאל היהו םהמ ינפ יתרתסהו$
.%ג$כ קרפ א קלח םיכובנ הרומ& $הרקמה יפכ ותערו ובוט היהיו
8
.ח$כ קרפ א קלח םיכובנ הרומ
9
.'י תוא ינש רמאמ תועדו תונומא ,ןואג הידעס 'ר לצא ןכו
םג ,גורחל ןכומ וניאו ,ג$סרמ םגו ם$במרהמ רתוי ינוציק ,היפוסוליפה יפלכ וירבחמ רתוי יתרוקיב אוה ותשיגבש ,ל$היר אקוד יכ ,ןינעמ
$ :הגהנההו החגשהה גשוממ ,םוקמה תניכשל סחיב אל ,שדקמב ךלמה ןוכש ןעמל שורדה רדסה תכירע איה %תונברק(& וז הוצמב הנוכהו
םוקמ הל ןיאש א לע ,וגה תא הגיהנמ שפנהש ךרדכ ,ריבסמ אוה ךשמהבו %וכ ,ב רמאמ ירזוכ& $הלעמ תניכש םא יכ ,םוקמ תניכש
.הניכשה יבגל םג ךכ ,תנכוש איה וב רדגומ
- 4 -
ועב!י ךיא ,ותלוזו )הל 'מ תומש( #כשמה תא אלמ 'ה דובכו !ו$פב ברה לש ותעדכ ארבנ דובכ אוהש רמאי םאו
הניכשה םש לע ורוי םיבר םירבד וניתובר ירבדבו ,םילילא דבועכ ארבנ דובכל ללפתמהו ךרבמהו ,ךורב וב
ךרבתי לאה אוהש
10
.)א ,ו"מ תישארב ,#"במר(
תיקולאה היצננמיאה
הניאש ןיטולחל תדגונמ הסיפת הל תדמוע ,םלועל םיהולא ןיב תויבטוק תעבוקה ,תיטנדנצסנרטה הסיפתה דגנכ
.תיטננמיאה הסיפתה - ירמגל ולטבל תשקבמ םא יכ קחרמה םוצמצב תקפתסמ
11
,הלבקה תווהתהב םיצוענ וז הסיפתל תידוהיה הסריגה לש הישרוש
12
תוידוסי תוסיפתל םג םיפנע החימצה םשמו
.םירחא תומוקמבו תודיסחב
רהוזה ןמ אוה רוקמה& 'הינימ יונפ רתא תיל' -םלועל םיקולא ןיב סחיה לע הריהצמ תיסיסבה תילבקה הדמעה
הזה םלועה לש רתויב הנותחתה הגרדמה דעו רתויב הלענה ןמ ,הלוכ תואיצמה ךותב ןכוש םיקולא .%שודקה
.אוה יקולא רוא תאז לכב ךא ,םומעו שולק יקולא רואב רבודמש תומוקמ שי םנמא .הרוכעהו הסגה ותוירמוחב
תניחבמ - םיעיקרה תעבשל רבעמ אצמנ וניא םיקולאה .םיקולאל םדא ןיב קחרמה תא דאמ תמצמצמ ,וז הסיפת
תוסיפת יפל ,הניכשה .וישכעו ןאכ אוה אלא ,ןמזה תניחבמ - האירבה תווהתה לש תירוטסיהה תישארבו ,םוקמה
םילועש לככש ,תישממ תוחכונ .םלועבו היוהב ומצעבו ודובכב םיקולא לש תדמתמה ותוחכונל יוטיבה הניה ,ולא
.רתוי היולגו רתוי הבורק ,רתוי תיביסנטניא איה ,םדאהו םוקמה ,ןמזה תניחבמ ,השודקה תומרב
.תוכלמה - תירישעהו הנורחאה הריפסה תומדב וז תוחכונ תמלגתמ תילבקה היגולונימרטב
ראות תדמצה םצעו תוכלמ הנוכמ ,תיקולא תוחכונב אלמתמה ,הידבר לכ לע ,הלוכ תואיצמב םייקה ללחה ותוא
:בלסרבמ ןמחנ 'ר בתוכ ךכו ,תויתועמשמ תויגולואית תוכלשה הל שי ונמלועב ה$בקה לש ותוחכונל הז
אלב ךלמ #יאו ,ותוכלמ הל%תיש אוה ךורב שוד!ה הצרו ,ףו$ #יא אוה ךורב שוד!ה רוא היה האירבה םדו! יכ
,םע ךרצוהו .)א,טמ אמ! #"רהומ יטו!יל( ותוכלמ לע ולב!יש ,םדא ינב אורבל
13
ןב םע והשלכ רשק ול היהיש ידכמ הלענ םיקולאה יכ תיפוסוליפה העיבקה לע רגית ארוק ,ולא םירבדב ןמחנ 'ר
.םדאל ,לוכיבכ ,קוקז א אוה אלא ,ןמחנ 'ר עבוק ,םדאה םע רשק םייקמ םיקולאש דבלב וז אל .רמוח ריצי םדא
םרטב ךלמ רשא םלוע ןודא' .האירבה ידי לע איה ותוכלמ תא תולגל ה$בקה לש יאמקה ונוצר תא םישגהל ךרדה
,ארבנ ריצי לכ םרטב דוע תוקלאה שאר לע חנומ 'רתכ'ה .'ארקנ ומש ךלמ יזא לכ וצפחב השענ תעל ,ארבנ ריצי לכ
הנוכמ לע תדמוע הניא תוכלמה .הלוע תא םילבקמו המשב םיארוק האירבהו םדאה רשאכ תילגתמ תוכלמה ךא
ארוק ונניאש דחא ידוהי וליפא רתונ דוע לכ המלש הניא הניכשה .ןושל לכ הל עבשתו ךרב לכ הל ערכת םרטב
.'ד םשב
םוקמ לכב$ :ל$זח לצא תונוש תויצאירווב עיפומה עודיה ןויערל תפסונ תועמשמ םיקינעמ ולא םירבד יכ יל המדנ
$םהמע הניכש התלג לוכיבכ לארשי ולגש
14
.%ד$י קרפ אחספד 'סמ לאעמשי 'רד אתליכמ&
רמואו םיכשמ ידוהי ובש םוקמ לכ .'םע אלב ךלמ ןיא' ,התוא אשונש ימ ןיא רשאכ דומעל הלוכי הנניא הניכשה
ךינפל ינא הדומ' ךלמ סח ,יזא ,ה$בקה תא םיכילממה םע ןיאו שיא ןיאשכ .הניכש לש המוק םש תינבנ 'םייקו יח
חור אלל םייקתהל לוכי רמוחה ןיא ירהש ,לואש ןמז לש תרגסמל סנכנ םלועהו ,הלעמל תקלתסמ הניכש ,הלילחו
.ונוצרב םייח ופאב עגר יכ - םייח
15
10
ה האמב& תרחואמה תישרדמה תורפסב רבכ יכ ךכ לע דמוע םולש .ג 11 הזה גוסה ןמ הדרפהל זמר אצמנ %םייניבה ימי תליחתב -
ארקמב תוארהל תוסנמה תוטיש איבמ ךברוא .א.א א .םיחכומ םניא םירבדה ,ד$נעל ,םלוא .'םהיניבמ ותניכשו ומצע קליס' יוטיבב
'מע תועדו תונומא ,ל$זח& ןלוכ תא החוד אוה ךא ,'דכו 'ארבנ רוא' אלא הניא איהש ,ותניכשל ומצע ה$בקה ןיב הדרפה לע םיזמר 36 -
38 .%
:ורמאש הלא ורמא$ :םייסמ אוה וירבד תא .ן$במרה תמגודכ ,הז ןינעב םיפוסוליפה לש םתטיש תא םירקבמה תא ריכזמ א םולש
תא וסינכהו ,למזאב חותינ ידי לע לארשיב דוחיה תנומאב ולקלקש ןידה תא תתל ,ם$במרה תוברל ,לארשיב םיפוסוליפה םידיתע
'מע ,ריהבה רפסו הלבקה תישאר& $תוהולאה םוחתמ הניכשה תא ואיצוהש ,םישדוחמהו םיפירחה םיגשומה 190 .%
11
ןיבש תינורקעה הנחבהב קפתסנ ונא םלוא ,תועד לש רתויב בחר םורטקפסל םיסנכנ ונא ,תיקולאה היצננמיאה לע ונרבדב םגש ןייצנ
.'ךותמ'ל '!וחבמ'
12
.ךנה לואש העיצאו התא םש םימש קסא םא .חרבא ךינפמ הנאו ךחורמ ךלא הנא :םיאבה םיקוספה תמגודכ םיקוספ רבכ םנשי םנמא
%י-ז,טלק םילהת& 'ךנימי ינזחאתו ינחנת ךדי םש םג .םי תירחאב הנכשא רחש יפנכ אשא
.ןיא ןיידע ,היולג רקיעבו הרודס תידוהי הרות םלוא וז חורב םישרדמ םיאצומ ונא ל$זח לצא ןכו
13
.חע אמק ן$רהומ יטוקיל ןייע ןכו
14
%םש& .'םהמע תדבעושמ הניכש לוכיבכ ןידבעושמ לארשיש ןמז לכ' ןכו
ויה ,םירצממ לארשי ולאגנ אלש דע אצומ התא ,התיב םידיחי בישומ םיהלא :חתפ יול ןב ידבז$ :ל$זחב תרחא השיג א הנשי םנמא
$ןמצע ינפב לארשיו המצע ינפב הניכש הרזח ,ולגש ןויכו ,תחא אינומוה ןלוכ ושענ ולאגנש ןויכו ,המצע ינפב הניכשהו ןמצע ינפב ןיבשוי
.%טכ הבר הכיאד אתחיתפ&
15
םש יכו) םימיה לכ םש יבלו יניע ויהו רמוא התא רבדב אצויכ$ :לארשיב הרושה תדחוימה הניכשה חכמ ךא היוהה לכב היוצמ הניכשה
טוקלי& $*םוקמ לכב םה םש םהש ליבשבו) םש אלא יבלו יניע ןיא לוכיבכ ,!ראה לכב םיטטושמ המה 'ה יניע רמאנ אלהו *םה דבלב
.%סתת זמר בקע ינועמש
- 5 -
אלא ,ריואב ונכשי המב םיעשרה ,הילע דעל ונכשיו ץרא ושריי םי!ידצ )זל םילהת( ביתכ !חצי יבר רמא
ץראב הניכשה וניכשה םי!ידצה לבא ,ץראה #מ הניכשה ו!ל$ םיעשרה .)ב ,%י הבר רבדמב(
.םדאה לש תויביטקאה תינבומ תוכלמה םע שגפמה ךותב .הב ריכהל םדאה תא תעבותו הנימזמ ,ןכ םא ,תוכלמה
.עבטמל ינש דצ םג םייק םלוא .הרכההו שופיחה ,םיקולא לא ולש הינפה
'ד ינא
שגפמה ךרד תימויקה תועדומה ןמ תומדקתה לש ךילהת תוראתמה העבה תורוצ שלש ןניה ,'אוה'ו 'התא' ,'ינא'
.םיקולאל הבריק לש תומר שלש םג תוראתמ ולא תוגרד שלש .ונל רבעמש המב הרכהה דעו חכונה םע
או הרובטב דמוע הז גשומ .םיקולאל םדא ןיב םיסחיה תכרעמב רתויב החונהו תלבוקמה הרוצה איה ,'אוה'
.תואיצמל רבעמ בגשנו םמורמ םיהולאה .םיהולאל סחיב תיסאלקה תיפוסוליפה הסיפתה לש הלובג תא ביצמ
אוהו בישקמ וניא אוה ירהש ,ול רמול ןתינ אל 'התא' וליפא .וילא הקיז לכ אלל םדא ינב ןיב םייקתמ וב ןוידה
.וב ןוידה םצע אוה וילא דיחיה סחיהו ,ןאכ ונניאש והשמל סחייתמ 'אוה' .חכונ וניא
ךורב' .וילא תונפל ןתינ ןכ לעו חכונ אוה ,בישקמ אוה .לאל סחיב הנושארה המכסומה תא ונרבש ,'התא'ב התא
.וניפב הרוגשה הכרבו הכרב לכב ,בישקמהו חכונה םיקולא רבע לא םינופו ,םינפ לא םינפ המידק ונא םידעוצ ,''ד
ךורב' אוה לש ןורחאה יוליגה םע אוה ולש שגפמה יכ ,ךרבמל ריכזהל םישקבמה ,םיניזאמה םינוע 'ומש ךורבו
.'אוה' - אוה ,םיפוסוליפה ורבסש יפכ שממ יטנדנצסנרט אוהש ,רבעמ הברה אוהש והשמ
או וניתפש לד לע םילעמ ונייה אל ,םעפ רחא םעפ ךכ לע תרזוח הרותה התיה אלולו םילכה לכ תא רבוש ,'ינא'ה
ובל לא םדאה לש וינזא ךרד סנכנו קוחרמ דהדהמ 'ינא'ה .'ינא' רמוא םיקולא לא הנופה םדאה אל .ונתעד לע אל
.'ד ינא - זירכמה םייח םיקולא לוקב
תא ארוב םיקולאה .וילא הנופ א איה - םדאל הניזאמו הבישקמ קר הניא איה ,םלועב תחכונ קר הניא הניכשה
.םדאה לא הנופה םיקולא לש ונוויכמ אב האירבב עמשנה ןושארה רובידהו ,םדאה תאו םלועה
.'ינא' אוה תוכלמה תריפס לש הייוניכמ דחאש הליטק'ג סוי 'ר בתוכ ,הרוא ירעש רפסב
16
!פח ה$בקהש ןויכמ
,תעדה !עמ לוכאל אלש וילע הווצמו וילא הנופ אוה .ותוא הלגיש םדאל ןיתממ וניא אוה ,ותוכלמ תולגלו ךולמל
יכ םדאל ריכזהל הדעונש הרהזא יהוז .''ד ינא' ול רמואו וילא הנופ אוה ,'ךצראמ ךל ךל' ול רמואו וילא הנופ אוה
.בייחמ הזו ,וישכעו ןאכ אוה רבדמ אוה וילע לאה
תיחצנ איה םדאה לא התיינפו םוקמ לכב הניכשה .וילא הנופ ה$בקה יכ ןיחבמ םדאהש דע םינש תופלוח םיתעל
והוארק ואצמהב 'ד ושרד' :בישקהלו עומשל ותלוכיב היולת םיקולאמ םדאה לש וקוחיר וא ותברק .העובקו
איה הינפהו תידימת איה הבריקה .םיארונה םימיל אקוד ואל הכרדה יהוז ,םילבוקמה ורמאי ,'בורק ותויהב
.תידימת
,'ינא'ה תרדגה תא ביחרהל א ןתינ םלוא ,םדאה לא םיקולא לש ותיינפ תא קשמה 'ינא'ה לע התע דע ונרביד
.םדאה לש ותשוחת תא קשל םג לוכי 'ינא'ה
הדו!נה יהוז ובש 'ינא'ה ,םדאבש השוחתה לכל דילומו ללוחמהו בא תיבה אוה םדאבש 'ינא'ה תש%רה יכ
לכב שי דחא 'ינא' !ר יכ ,שממ תו!ולא תש%רה יהוז אלה 'ינא'ה תש%רהו ,ובר!ב שחרתמש המ לכל תיזכרמה
ה"ב!ה לש יפו$ #יאה ינאהמ רוריפ !ר והז ,ונלש 'ינא'ה תש%רהו ,ךי!לא 'ד 'יכנא'ה והז ,הלוכ האירבה
.)אל 'מע ימע לא תונוי%ה(
17
ןיזאהל םדאה לש ודיקפתש םשכו ,ומצע םדאב םג אלא תואיצמב קר אל םיקולא לש ותוחכונ אוה ןכ םא 'ינא'ה
.םדאה לש ימצעה 'ינא'ה יככותמ !רופה ''ד ינא'ל ןיזאהל וילע ךכ ,הלוכ תואיצמה ןמו הרותה ןמ עקובה ''ד ינא'ל
.םיאבה םירועישב ,ה$זעב ,דמלנ ,הכילמהלו התולגל ,וז תוחכונ ושחל םדאה לש וכרד לע
16
.תוריפסב 'התא'הו 'אוה'ה לש םמוקמ תא הארנ םירועישה ךשמהב ,ה$זעב
17
לאששכו ,תלדה לע םידימלתה דחא קפד ,ותיבב רועיש םייקתהש תעב םעפ יכ ,ל$צז קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה לע רופיס יתעמש
קר שי 'ינא' אלהו ,'ינא' רמול לוכי םדא דציכ רמאו הנעו ,דימלתה תבושתמ עזעדזה ,רפוסמ ךכ ,ה$יצרה .'ינא' בישה '"הז ימ' ה$יצרה
.דחא
.יקולאה 'ינא'ה לש !וצינו יוליג םדאה לש 'ינא'ב תוארל הנכומה ,תימוטוכיד תוחפ השיג םיאצומ ונא לאימע ברה ירבדב
)'ב( תוכלמ
ונושלב& םדאה ינב ידי לע ךלמותש דע ,הילגר לע תדמוע הניא ותניכשו 'ד תוכלמ יכ ךכ לע ונדמע םדוקה רועישב
הז רשקהב .%'ארקנ ומש ךלמ יזא לכ וצפחב השענ תעל' ם$במרה לש ונושלבו ,'םע אלב ךלמ ןיא' ןמחנ 'ר לש
הנבלה לע שודקה רהזה ירבד תא םיאיבמה םילבוקמה ירבד םינבומ
18
:תוכלמה תריפס לע םתוא םישרפמו
.%ג$י קרפ במ רעש ח$ע& $םולכ המרגמ הל תיל תוכלמהש$
19
,ותעפשה תא ןייצמה יסחי גשומ הניה תוכלמה .היניתנ ידי לע תינבנ התויה לשב לכ םדוק ,םולכ המצעמ הל ןיא
יד-ש תוכלמ .ותוכלמ רתוי הלודג ךכ ,םיניתנ רתוי ךלמל שיש לככ .םירחא לע םיוסמ םרוג לש ,ותטילש םיתעלו
םרטב דוע םייק ומצע ךלמה .ם$במרה ירבד םיאנ הז ןבומב .הדגנכ ךרב יערוכ רתוי שיש לככ תמלתשמו תכלוה
.המשב םיארוקה ויהיש רחאל קר ןוכית ותוכלמ םלוא ,רוצי לכ ארבנ
םדאה לש ותועדומ .יוטיבו יוליג ידיל הז םויק איבהלו ,ךלמה לש ומויק תא ושחל הנינע ,ןכ םא ,תוכלמה
רמוא ךכו ,ומויק תא תפשוח םא יכ ,רמול םיטסילאיצנטסיזקא םיגוה וצרש יפכ ,ותוא תרצוי הניא םיקולאל
:'תמא תפש'ה
ךל ךל רמאנש הש!ה #"במר םהרבאל'( עמשש ,חבשה ומצע הז יכ הארנ !"הוזבו .ותביח םדו!מ רכזנש ילב )
םהרבאו '#והירוחב אתנישד #וניאל יו' בותכש ומכ ,דימת םישנאה לכל ךרבתי םשהמ רמאנש ךל ךל רמאמה הז
לבי!ו עמש םולשה וילע וניבא .)ב"לרת ךל ךל תמא תפש(
לש םתלודג .ותירחא דעו ותישארמ םלועב תדהדהמ 'תמא תפש'ה יפ לע ,םדאה לא ה$בקה לש ותאירק
אליממו ,ןיזאהל ,עומשל םתלוכיב םא יכ םהילא ה$בקה לש ותיינפב הניא ,ולא םירבד יפ לע ,'ד לא םיברקתמה
םינוב .הכלממ לעבל 'םע אלב ךלמ'ה תא םיקידצה םיכפוה וז הפישח תלועפ ידי לע .תוקולאה התוא תא ושחל
.םלועב תוכלמה תמוק תא ,םילבוקמה ןושלב ,םה
יגולואיתה רושימב 'תוכלמ'ה
.רתוי הברה הקומע תועמשמ תלעב הניה 'םולכ אמרגמ הל תיל'ש תוכלמה לש תדחוימה התנוכת יכ המדנ
.םלענו רתסנ תניחבב היה םיקולא הבש תואיצמל דלונש ,וניבא םהרבאל םה םיאנ ,'תמא תפש'ה לש ולא םירבד
רבד תא איביש איבנ ומיע ןיאו תרוסמ ול ןיא .ומיאו ויבא אל או םיקולא לע ותוא תדמלמ הניא ותוברת
הלגמ שרדמה .'ךל ךל' םלוע ירתסמב םיקולא לש תמלענה האירקה תא תמלוה וז תואיצמ ןכא .וילא םיקולאה
:םיקולא תא םהרבא הליג דציכ ונל
תיבו ךמע יחכשו ךנזא יטהו יארו תב יעמש )המ םילהת( חתפ !חצי 'ר 'ו%ו ךצראמ ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו
וז הריבהש רמאת רמא ,ת!לוד תחא הריב הארו םו!מל םו!ממ רבוע היהש דחאל לשמ !חצי יבר רמא .ךיבא
רמאת רמוא םהרבא וניבא היהש יפל ךכ .הריבה לעב אוה ינא ול רמא הריבה לעב וילע ץיצה ,%יהנמ אלב
םלועה לעב אוה ינא ול רמאו ה"ב!ה וילע ץיצה ,%יהנמ אלב הזה םלועהש ,הבר תישארב(
.)א ,טל השרפ
- הלאשה תא לואשל ואיבהש ךילהת ,'הריבה לעב וילע !יצה' םרטב םהרבא לע םדקש ךילהת ראתמ שרדמה
תעיבט תא ,גיהנמ לש ומתוח תא ,הריבב קלודה רואה תא האור םהרבא .'#"גיהנמ אלב הזה םלועה רמאת אמש'
.הריבה לעב תצצהל םדוק ,סונ בלש ונשי רחא שרדמ יפל םלוא .תנווכמ די לש תועבצאה
18
.דועו ב ,טמר ד א$ח +א ,אפק ד א$ח רהוז
19
.דועו ד$פ 'ו רעש א$ח הלבקה תמכחל אובמ ,די 'ס א$ח םשלה ירעש רפס ןכו
- 7 -
ל$זח
20
לכה תא היחמהו לכה לע הריאמה שמשה תא הארו םימשל טיבה םינש שלש ןב םהרבא היהשכש םיראתמ
חריה םיצצ המוקמבו תעקוש שמשה יכ םהרבא האר ,ברע תעל .הל הווחתשהו םלועה ןודא איה שמשה יכ קיסהו
הווחתשהו םלועה ינודא םהש ירה םיבכוכהו חריה ינפמ המוקמ תא הנפמ שמשה םאש םהרבא קיסה .םיבכוכהו
ימל םמוקמ תא םינפמ - םיבכוכהו חריה - םישדחה וינודא יכ תולגל םהרבא עתפוה בוש ,רחשה ריאהשכ .םהל
בצינ םהילעמו ,םיתרשמה םא יכ םינודאה םניא םיבכוכהו שמשה יכ םהרבא קיסה .ןוטלשה ןמ החדנ רבכש
.ברע תעל ,עיקשמו הקיתרנמ המח איצומה ןודאה
רקב ותואב יכ הלגי וביל יקמעמל רודחל ןויסנ ,םהרבא לש ויתושוחתב ךיראמ וניא שרדמהש יפ לע א יכ ,המדנ
.שואי םהרבא שח ,ונודא תא תוחדל םהרבא !לאנ בוש וב
תא ול קינעמו ,ןוטלשו המצוע ןירקמה רבד לכב הלתינ אוה .תואיצמבש תנווכמה דיה תא שפחמ םהרבא
דבאמו ךלוה םהרבאו ,ולח תב ,תלבגומ המצועהש רבתסמ .שדחמ בזכאתמ אוה םעפ לכב ךא ,תוכלמה
תאו ויוואמ תא תונפהל לכוי וילאש דעי אצומ וניא אוהו ונממ תקמוח שפחמ אוה התוא תבותכה .תועמשמ
,שואיב עקושו ךלוה אוה .טפשמלו קדצל ותשקב תא תונפהל לכוי וילא םרוג ,וינפל וחיש ךופשל לתוכ ,ויתוקושת
רומח א וא "הרקמה ידיל ןותנ םלועה םאה '#"גיהנמ אלב הזה םלועה רמאת אמש' :הקעזה האב הז שואי ךותמו
"בל תרסחו תרכונמ ,הרק תיטסינימרטד תויקוח ךותב םלועה עבוקמ אמש #הזמ
לע תטלתשמ האכדמ הקיתש .תולגתהל םהרבא לישבה ובש עגרה .ה$בקה ןיתמה ול ישפנה בצמה והזו עגרה והז
הבשקה .הבשקה לש עגרל ,םיינאגאפה םיסקטה תיימהמ ,הרזה הדובעה תלומהמ םוקמ הנפמה הקיתש .םהרבא
.'ךל ךל' :רשב לכל ארוק אוהש יפכ ,םהרבאל ארקו ןמזה לכ םש דהדהש 'ד לוק תא טולקל הלוכיש הקד
התמדנ הלוכ תואיצמה .םולכ ומצעמ םלועל ול היה אל םג .םולכ ומצעמ םהרבאל ול היה אל ,עגרה ותואב
אלמתהל ןכומה קירהו ללחה רעפנ .תוכלמה תינבנ ובש עגרה והזו ,'םולכ הימרגמ היל תילד' קיר ילככ םהרבאל
.ותוא ושחיש םדאל ןיתממו הכפמה 'ד רואב
םורגל חילצמ םדאה ובש עגרה איה תוכלמה .םולכ המרגמ הל תילד תוכלמה תדימ לש הקמוע ונל הלגתמ ןאכו
.תוכלמה תמוק תא םדאה הנוב ךכ .ויולימל ןיתממה קיר ילככ המצע שוחל הלוכ תואיצמל
ילאנויצרה רושימב 'תוכלמ'ה
ינש ןוחבל הסננ .םהרבא לצא וניארש יפכ יגולואיתה רושימב קר תרבוע הניא ,ליעל תראותמה תישפנה העונתה
.הניכש ינפ לבקל םדאה לש הרשכהבו הנכהב םוקמ 'תיתוכלמ'ה תישפנה העונתה תספות םהב ,םיפסונ םירושימ
:בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ותטישב אבומ םהבש ןושארה
#וכנ דע רואו ךלוה ה%נ רואכ םי!ידצ חראו" &)ד ילשמ( תניחב הזו .שמשה ומכ ויכרד לכב ול ריאמ אוה לכשה יכ
המכחה" &)ז תלה!( בותכש ומכ ,רבד לכ לש תויחה אוה לכשהו המכחה יכ ,תויח #ושל ,תיח* תניחב הזו ."םויה
תניחב אוהש #ונ תניחב ידי לע םא יכ וילא תוכזל רשפא יא ,דאמ לוד% לכשה רואש תמחמ ךא .'וכו "היחת
יכ ,הנבל תניחב הזו .'תוכלמ #ושל' &י"שר שרפו ."ומש #וני שמש ינפל" &)ב"ע םילהת( בותכש ומכ ,תוכלמ
המ אלא ,םולכ המר%מ הל תילד ,תוכלמ תניחב והזו .שמשהמ תלב!מש המ םא יכ ,המצעמ רוא הל #יא הנבלה
"המחה רואכ הנבלה רוא" &)ל והיעשי( השענו ,ל"נכ שמש תניחב ,המכח תניחב איהש ,תיח* ה #מ תלב!מש
.)א ,אמ! #"רהומ יטו!יל(
ארוקה לולע ןיע תיארמל .'רבד לכבש לכשה' םשב הלוכ תואיצמב ןכושה יקולא רוא ותוא תא הנכמ ןמחנ 'ר
הניחבמ ,תיעדמה המרב ןה .רבדה תא תורידגמה תונושה תורדגהה ןתוא אוה רבד לכבש לכשה יכ בושחל
רבודמ יכ ןמחנ 'ר ונדמלמ דימ םלוא .'דכו תיגולוכיספ ,תיפוסוליפה המרב ןהו ,'דכו תיגולויב תימיכ ,תילקיסיפ
ןמ הנוש ןפואב הילא תשגל שרדנ אוה ןכלו ,הרידגהל לוכי ונניא ולכשב םדאה .תומיכל תנתינ הנניאש תוהמב
יכ רובעל לוכי וניא תואיצמבש תיקולאה תויחה םע להנל שקבמ םדאהש גולאידה .תוכלמ תניחב ידי לע - ליגרה
#אל איה המ רקיעבו וז הניחב יהמ ןמחנ 'ר ריבסמ םירחא תומוקמבו ,תוכלמ לש הניחבה ךרד םא
תעדיו" )טל 'ד םירבד( !ו$פמ ,ר!חל #יכירצש היאר םיר!חמה ירפ$ב אבומש המש ,דחא רפ$ב אתיאש &רמא
םהש םיאר!ה תכמ אוה שורפה הז .תורי!ח יפ לע ךרבתי ותוא תעדל #יכירצש 'וכו "ךבבל לא תובשהו םויה
ר!יעה תמאב יכ ,אוה #כ אל תמאה לבא ,תורי!ח יפ לע ךרבתי ותוא תעדל #יכירצש ,ךכ הז !ו$פ םישרפמ
20
ךותב עיפומ ב שרדמה תיב 'מע ,קנילעי .א , 118 .
- 8 -
תעידיב הלוד% ה%שהו תעדל ךכ רחא #יכוז א!יד הז ידי לעש ,המלש הנומא ידי לע !ר אוה ךרבתי ותוא תעדל
"'ה תא תעדיו הנומאב יל ךיתשראו" &)בכ 'ב עשוה( בותכש ומכו .ומש ךרבתי ותוממור #"רה תוחיש(
.)זיר
.המלשה הנומאהו תומימתה ךרד םא יכ ,ןויעהו הריקחה ךרד תרבוע הניא ותעידילו ךרבתי ארובה תגשהל ךרדה
םדאל אובת אל 'ד תעידי .לא תיב הלועה ךרדב ם$במרה ללסש וזמ ןיטולחל הנוש הליסמ לולסל שקבמ ןמחנ 'ר
ליכהל ידכב םהב ןיא ,ונאבהש הנושארה הקסיפב ןמחנ 'ר עבוק ,ולא לכ .הרדגההו חותינה ,ןויעהו הריקחה ךרד
הקימעמו תכלוה היפוסוליפהו םדקתמו ךלוה עדמה .תיעדמו תילכש הגשה לכמ הלעמל אוהש ,לודג רוא ותוא תא
הלגתמה תוקולאה לש לודגה רואה תא םכותב ליכהל ולכויש םייוארה םילכה תא תונבל ולא ולכוי אל םלועל ךא
.םלועב
חרת הנבש םיליספה תא םהרבא !תינש םשכ ,ולכשב הנבש םילכה תא !תנל םדאה ןמ ןמחנ 'ר עבות ןכ לע
שאיתה םהרבאש םשכ ,םדא ידי השעמ ןהש תויפוסוליפהו תויעדמה תורדגההמ שאיתמ ןמחנ 'ר .ותנומאב
.םדא ידי השעמ םהש םילילאהמ
21
,םוקמ יוניפ לש העונת ןכ םג איה ,לכשה לעו תורדגהה לע רותיווה לש ,םילכהמ שואיה לש ,וז תישפנ העונת
השעיי יקולאה םע שגפמה .תורדגהו םילימב המוחת הנניאש תימינפה הבשקהה האב ,םדוק וניארש יפכ ,התיאו
ללח .ושואיבו ורותיווב רציש יונפה ללחה ךרד םא יכ ,ויגשהו ויתורכה ךרד אלו םדאה לש ולכש ךרד אל ,התעמ
.ןמחנ 'ר רבדמ הילע תוכלמה תניחב אוה הז יונפ
יתודימה רושימב תוכלמ'ה
:ל$זח םיעבוק ךכו תודימה רושימ אוה תוכלמה תניחב תרבוע וכרד ישילשה רושימה
ביתכד הניכש יל%ר !חוד וליאכ תומא עברא וליפא הפו!ז המו!ב ךלהמה רמ רמאד הפו!ז המו!ב ךלהי לאו
ודובכ ץראה לכ אלמ .)&%מ תוכרב(
"!ראה לכ תא תאלממה הניכשה ילגרלו הפוקז המוקב ךוליהל המ
והיעשי לש ויפרש לש האלפומה םתאירקמ קעוזה ,ארונה דרוסבאה לע ונדימעהל םישקבמ ולא םירבדב ל$זח
,ויתונוצרל םא יכ ,'ד לש ומוקמל קר תעגונ הניא ,םילבוקמה הוניבהש יפכ ,וז הרהצה .'ודובכ !ראה לכ אלמ'
םיקולא לש ותוחכונ תא םילידגמ ונאש לככש םיבר םיגוה קיסעהש ישוקה לע ודמע ל$זח .ויתוריזגו ויתוגהנה
הסיפתב רבודמש לככו .םינוש םישובלב אב הז ישוק .םדאל רתונש םוקמה תא םימצמצמ ונא ךכ ,םלועב
.םיישקה םילדג ךכ %םינושה וינווג לע םזיאתנפה& םיקולא לש ותוחכונ תא הביחרמה
היצאירוב וא ,היוהה לכ תא תללוכ תוקולאה יכ החנהה .הז ישוק לש אצוי לעופ הניה הריחבהו הריזגה תלאש
תא םג היתובקעבו ,תלוכיה תא הריסמ ,הרואכל ,םדאה לש ונוצרב םג אליממו ,היוהה לכב תאצמנ - רתוי הנותמ
.יאמצעו ימונוטוא רוציכ רוחבל םדאה ןמ ,תוירחאה
22
שודקכ רבד רידגהל ןתינ דציכ .לכב תוקולאה יכ חינמה ישוקה ותואמ תעבונ לוחל שדק ןיבש םוחיתה תלאש םג
.לכב הרוש תוקולאה יכ םיחינמ ונא םא ,לוחכ ורבח תא ותמועלו
אלא ,םש םיחמוצה תוקפסה תא ונינפב רועפלו ולא םילתלתפ תוזוחמל ונאיבהל םישקבמ םניא םהירבדב ל$זח
!ראה לכ אלמ' םיפרשה לש םתאירקמ תומלעתהב שיש דרוסבאה תא ,וניתודימל רקיעבו ,ונתעדותל איבהל קר
.'ודובכ
הרואכל הז םויקש ירה ,אוה םייק םנמא םאו .ןבומ ונניא םדאה לש ומויק םצע ,םיפרשה לש ,וז טבמ תדוקנמ
,ונמדקה רבכש יפכ ,םלוא .םדאה אצמנ ובש םוקמה ותואב לוחל !ראה לכ תא תאלממה תוקולאל רשפאמ ונניא
21
המכב ןמחנ 'ר רייצמ ןאכ םג ךכ ,וילילאמו ויבא ילספמ הבזכא לחנש רחאל יגולואיתה ןבומב וז הרכהל עיגמה םהרבא לצא ומכ
תדוקנ לכ ומיע ןיאשכ ,ךרד ןדבאלו הדימתמ תונקפסל ותוא האיבמ הריקחלו לכשל תטלחומה תורסמתההש םדא לש רואית תומוקמ
תא איבמ ,לבה לכה יכ הרכההו שואיה .וצפח לאו 'ד לא והואיבי אל ויתורכהו ולכש יכ ,ןמחנ 'ר יפל ,םדאה ריכמ ולאכ םיעגרב .הזיחא
.תוכלמה תניחב לא םהרבא תא ומכ ,וסוליפה
22
האר אליממו תונוש תויושי יתש חינמה םיקולאל םדא ןיב גולאידה לש ומויק תא לטבל ךכ לשב שקב הזוניפשכ ינוציק טסיאתנפ הגוה
.דבלב 'היצקיפ' ןיעמ תיתדה םייוויצה תכרעמב
- 9 -
אלמתמ ספות ןכ אוהש חפנה ותוא ךא ,רתוי בר חפנ ספות ונניא הפוקז המוקב ךלהמה .יסיפ םוקמב רבודמ אל
ונממ תוקחדנ םדאה תא םג אלמל תורומאו !ראה לכ תא תואלממה הניכשה ילגר .םדאה לש ותוואגב ולוכ לכ
ךלומ אוהשכו ,ךלומ אוה יזא ומצעב אלמ םדאהשכו ,'דחא רתכב םילשומ םיכלמ ינש ןיא' .ומצע תאפמ האלהו
.ךלומ ונניא םיקולא
םדאה לש ותויכותב םוקמ הנפתמ ,האריה תספות הואגה לש המוקמ תאשכ ,ומצעמ ומצע תא הנפמ םדאהשכ ךא
האריה יכ' :שדחמ ה$בקה לש ותוכלמ תינבנ ךכ .'ד דובכב !ראה לכ תא אלמל הניכשה ילגרל רשפאמ הז םוקמו
.%הפק אמק ן$רהומ יטוקיל& 'תוכלמ תניחב איה
אריה םדאה .םוקמ תונפל ידכ ומצע תא ןקורל םדאה לע .ותוואג לעו ונוצר לע םעפהו רתוול םדאה שרדנ בוש
.'והאלמאו ,ךיפ בחרה' - הניכש ינפ תלבקל רתוי יואר אליממו ,רתוי יונפ ,רתוי בושק וניה וינעהו
23
'...תוינע ךותמ אלא'
.םינבומ ינשב 'םולכ המרגמ הל תיל' תוכלמה יכ ,ןכ םא וניאר
תא ונביש םדאה ינבל קוקז ה$בקה .התוא וננוכיש םדאה ינבל תכרצנ התויהב םולכ המרגמ הל תיל ,תישאר
.רבד הנניא םעה אלל תוכלמה .ךלמ ארקייש ידכ ואסכ
יוניפ ,רותיווה ידי לע איה הכותב ןוכשל הניכשל תרשפאמ איהש הדיחיה ךרדהש ךכב םולכ המרגמ הל תיל ,תינש
ךרד תרבוע ,םולכ הימרגמ ונל תיל יכ הרכהה ,םירושמה תשלש לכב וניארש יפכ ,םיתעל .הבשקההו םוקמה
הליפאמ ונאיצויו די ונל טישויש ,בגשנהו םלענה רבע לא ונתוא םיכילשמה ,הוקתה ןדבואו שואיה ,הבזכאה
.הרואל
:ןמחנ 'ר לש םיאבה וירבדב תומכוסמ 'םולכ המרגמ הל תיל' לש ולא תוניחב יתש
םא יכ ךמעמ לאוש ךי!לא 'ה המ" &)י םירבד( בותכש הזו ,הענכה תניחב אוה תוכלמ תניחב האריש ,#ינעהו
הענכה תניחב אוה 'ךמעמ לאוש' יכ ,הארי םהמ לאושו ,לוכיבכ ,ומצע תא #יט!מ ךרבתי םשהש ,"האריל
הארומ אלמלא" &)'% !רפ תובא( בותכש ומכ ,תוכלמ תניחב אוה הארי יכ .ורבחמ ש!במו לאושה ומכ ,תולפשו
תוינע תניחב והזש ,םע אלב ךלמ #יא יכ ,הענכהו ינע תניחב אוה תוכלמו .)םימעפ המכ רבכ אבומכ( "תוכלמ לש
ידי לע םא יכ ,םולכ המצע דצמ הל #יא תוכלמה תדמש ונייה ,)רחא םו!מב אבומכ( םולכ המר%מ הל תילד
ינוע תניחב איה ,הארי תניחב איהש תוכלמה תדמש ,אצמנ .םע אלב ךלמ #יא יכ ,תוכלמה תדמ הל%תנ םלועה
ךרבתי םשה ומצע תא עינכה ,ותאריו ותוכלמ תול%ל ךרבתי םשה הצרש ,הרות #תמ תעשב #כ לעו .הענכהו
ויהת םתאו" &)טי תומש( בותכש ומכ ,תוחטבה המכ םהל חיטבהו ,ותוכלמ ולב!יש םהמ ש!בו ,לוכיבכ ,לארשיל
ותוכלמ תול%ל ליבשב היה הז לכו ,הענכה תניחב םה תוחטבהה ולא לכש ,'וכו "שוד! יו%ו םינהכ תכלממ יל
תניחב איהש ,האריה ליבשב היה הז לכ יכ ,'וכו "םכינפ לע ותארי היהת רובעבו" &)כ םש( בותכש ומכ ,ותאריו
,'ךלמ 'ה' ."שבל תוא% ךלמ 'ה" &והזו .ל"נכ ותוכלמ תול%ל ליבשב ומצע תא #יט!מ ךרבתי םשה יכ ,ל"נכ תוכלמ
לוכיבכ ומצע תא #יט!הו ותוא% תא םצמצו שיבלהש ,'שבל תוא%' יזא ,ותוכלמ תול%ל ךרבתי םשה הצרשכ ונייה
ל"נכ .)טיר אמ! #"רהומ יטו!יל(
.דחאכ םיקומעו םיזעונ ןמחנ 'ר לש ולא וירבד
.םהינש לש רותיווה תדוקנ אוה הז םוקמו . םדאו םיקולא ןיב שגפמה םוקמ איה ,ןמחנ 'ר עבוק ,תוכלמה תריפס
אוה םדאל םיקולא ןיב תוכלמב שגפמה .רוחאמ לכה תא ריתוהל םיקולאו םדאה םיכירצ שגפמ רשפאתיש ידכ
בגשנה לא ברקתהל םדאל תרשפאמ הניא םיקולא לש ותוואג .הז שגפמב םוקמ הוואגל ןיא .הונע לש שגפמ
.לבגומהו לפשה לא ברקתהל םיקולאל תרשפאמ הנניא םדאה לש ותוואגו ,ארונהו
23
לוכי וניאו םינוא רסח אוה יכ ךכב ריכמ םדא םיתעל .הוקתה ןדבואו שואיה ךרד ,םיתיעל ,תרבוע תוכלמה תניחב לא ךרדה ןאכ םג
יכ העדותב םדאה אלמתמ ,שואיה תשוחת ךותמ ולאכ םיעגרב .םיבשחנ םניא ויגשיה לכו ,והתב תולוע ויתוינכת לכ .ומצע תא עישוהל
.תוינע אלא לארשיל הבוט הדמ אצמ אלו םלועבש תודמ לכ לע ה$בקה רזחש דמלמ$ :שרדמה רמוא ךכו .םימשבש ויבא אלא ול ןיא
לכ איצממה ןמ םימחר םישקבמ םה ,ךוסל ןמשו שובלל דגבו לוכאל םחל םהל ןיא םאש ,'ה תא םיארי םה לארשי לש ןהיתוינע ךותמש
אוה םדא ןיאו ,תוינע ךותמ אלא אב םידסח תולימג ןיאו ,תוינע ךותמ אלא אב תוקדצ ןיאו .'ה תא םיארי םה תוינע ידי לע יכ .תואיצמה
$רישע רפעמ םיקמ אלו 'לד רפעמ םיקמ' %ב א לאומש& רמאנש ,תוינע ךותמ אלא הרות ירבד דמול םדא ןיאו ,תוינע ךותמ אלא םימש ארי
.%'ה קרפ אטוז והילא יבד אנת&
- 10 -
התא םש ותונתוונע אצומ התאש םוקמבש יפ לע א& ארונו בגשנ ךכ לכ אלל ,לוכיבכ ,ה$בקה תא תכפוה הוונעה
ידכ ה$בקה לש ותויפוסניא תא תמצמצמ הוונעה .לבגומו לפש ךכ לכ אלל תכפוה איה םדאה תאו ,%ותלודג אצומ
.וז הינפל ןיזאהל ול רשפאל ידכ םדאה לש םילבגומה וילכ תא תצתנמ איהו ,םדאה לא תונפל ול רשפאל
,הז םע הז שגפיהל םישקבמה םיקולאו םדאה םישועש הוונעלו רותיוול למס איה םולכ המרגמ הל תילד תוכלמה
.םדאל םיקולא ןיב תעדה לע לבקתמ יתלבו ירשפא יתלב שגפמ הלועו עקוב תוכלמה תממד ךותמו
)'ג( תוכלמ
'תיטנדנצסנרט'ה תוקבדה
ל$זח תורפסב חוור ,םלועב ה$בקה לש ותוחכונל יוטיב אוהש ,'הניכש' גשומה ,ןושארה רועישב וניאר רבכש יפכ
.וב שמתשהל םיברמ תידוהיה הבשחמה יגוה או
,הניכש גשומה םע םידדומתמ ,תוקולאה לש תיטנדנצסנרט הסיפתב ןייפואמה םרזה לע םינמנה ,םיגוה יכ וניאר
.םדאהו םלועה ןיבל תוקולאה ןיב 'עגמ' לע רבדל ןכתי אל הב ,תיטנדנצסנרטה םתסיפת םע ומלוהל םיסנמו
קבדהל' - רתוי א ינוציק ,סונ חנומב םישמתשמ רשאכ ןיצקמ הניכשה גשומ ןיבל וזכש הסיפת ןיב סכודרפה
.'הניכשב
,הרותב םיעיפומ םהש יפכ ,תולגתהה יגשומל תוביוחמ ןמצע תושח ןניאו תויתד ןניאש תויפוסוליפה תוסיפתה
תילאנויצר העידיו תילכש הגשה ןניה תולגתההו תוקבדה יכ ונעטו הרכהה םלוע לא ונפ ,תודהיה יגוהל דוגינב
םה א יכ םא& הרותה יקוספל תרחא וא וז המרב םיבייוחמ םמצע ושחש ,תודהיה יגוה םתמועל .הנוק םדאש
םתסיפתל תולגתהה יקוספ ןיבש הריתסה ןורתפל םכרד ןכ לעו ,%םתונשרפל סחיב ןורמית בחרמ םמצעל וריאשה
םיגשומב שמתשהלמ וענמנ אל םה תאז לכב ןלהל הארנש יפכ ךא .רתוי השק התיה ,תיטנדנצסנרטה תוקולאה לע
:ם$במרה בתוכ ךכו ,ולא
!בדהל םדאל רשפא יכו !בדת ובו רמאנש #ינעכ םהישעממ דומלל ידכ םהידימלתו םימכחב !בדהל השע תוצמ
םהידימלתו םימכחב !בדה וז הוצמ שוריפב םימכח ורמא ךכ אלא הניכשב
24
.)ב הכלה ו !רפ תועד תוכלה(
דוגינב יכ המדנ םלוא .םיכוותמל קוקז אוה ןכ לעו הניכשב קבדהל לוכי וניא םדו רשב יכ רבוס ותסיפתב ם$במרה
הווהמו ,לארשי ךותב ןכושה אוהו ,איבנה האור ותואש 'ארבנה רוא'ל סחיב ,ןושארה רועישב ונאבהש ,וירבדל
רתוי הברה אוה םהידימלתו םימכחה לא המצע הניכשהמ רבעמהש ירה ,יקולאה רואה לש 'המשגה' ןיעמ ךכב
ירה ,תרחא המרב תושממל תחא המרב תושמממ רבעמב רבודמ 'ארבנה רוא'ל הניכשה ןמ רבעמבש דועב .ינוציק
ךכ ,ארבנ אלו לצאנ אל ,יקולאה רואה ןמ קלח םניא םידימלתהו םימכחה .'ךרד' לא 'תושממ'מ אוה רבעמה ןאכש
תוקבדה .הניכשה תנווכמו תרתוח םהילאש תואידיאה תאו ךרדה תא הנמאנ םיגציימ םה םלוא ,ם$במרה רבוס
.היכרדב הכילהו הניכשה לש התגהנהבו הכרדב תוקבד איה םהב
תא רמוא אוהו ,תוקבדה גשומל קקזנ אוה א .יולה הדוהי 'ר ,ם$במרה לש ונמז ןב ולא םירבד אטבל ביטיה
:םדו רשב לש ותולפשמ תממורמו הלענ תוקולאה תא ריתוהל היצביטומ התוא ךותמ ,שרופמב םירבדה
והאר #כלו ,הבר!ב ודובכ #כש רשא המואה תואמוטמ ץמש וב !בדישמ רהוטמו שדו!מו ,םמורמו הלענ הולאה
רבד וב לוחי אל רשאו תוימש% שבלי אל רשא ינחורה תא אופא םיארו! 'שוד!' םשב .אשנו םר א$כ לע היעשי
!בד י!ולאה #ינעהש לע הרומה יוניכ אלא וניא 'לארשי שוד!' &רמאמו .תוימש%ה ילעבב םילחה םירבדה #מ
.)% ,ד רמאמ ירזוכ( ע%מו תולת תו!בד אל ,ה%הנהו הכרדה תו!בד ,וערז #ומהב וירחאו ,לארשי אוה ,ב!עיב
עגמ לש תוקבד אלו ,םהיפ לע וישעמ לכב גהונו ויוויצ תא עדויה םדאה אוה ,ל$היר יפל ,םיקולאב קבדה םדאה
.יעצמא יתלב
'תיטננמיא'ה תוקבדה
ארבנ רואב רבודמ אל .לכב הרוש המצע תוקולאה יכ החינמה תילבקה הסיפתה תא וניאר ,ולא תוסיפתל דוגינב
םג ,שממ הביסה התואמ .ל$היר עיצמש יפכ ,'תיתגהנה' הניכשב אלש חטבו ,םלועה ןיבל תוקולאה ןיב 'יעצמא'
.'תולתו עגמ' תוקבדב רבודמ ל$היר לש ונושלב .תישממ תוקבדב קסוע ידיסח-ילבקה תוקבדה גשומ
ךרבתי וב הרומ% תוללכתהו תודחאתה #ינע אוה #וילעל תומדתהה דו$י 'מע )תואר!מ י!ומינ( 'ה םורמ ימ(
.)וט
24
:איק תובותכב ארמגה יפ לע
- 12 -
,םידעצ השלש תינרוחא ותגיסנב דמעמה לדוג ינפמ ותארי תא עיבהש רחאל ,הליפתב ונוק ינפ תולחל ידוהי אובב
.'ךתליהת דיגי יפו חתפת יתפש ינד-א' :שקבמ אוה רעשל ועיגהבו ונוק רבע לא המידק דעוצ אוה
הגהנ קרו 'היוה' םשב עיפומ אוה הב המצע הדימעה תליפתמ הנושב ,'תונדא' םשב ןאכ עיפומ ה$בקה לש ומש
ירדסמ ועבק ידכב אל ךא ,תומשה ינש ןיב לדבהה תא שטשטל הלולע םהינשל תפתושמה היגהה .תונדא םשב
יוליגב םינוש םידבר ,םלועב ותגהנה לש םינוש םינפוא םה ה$בקה לש ויתומש לכ .םהיניב קלחל הליפתה
.תוכלמה תריפסל יוניכה וניה ,םילבוקמה םירמוא ,'תונדא' םש .יקולאה
םילבוקמה ונתוא םידמלמו ,רעשב סנכנ ,ונוק לא השודקה תולעמב ספטל שקבמה ,וארוב ינפ תולחל שגינה םדאה
.םלועב הלגתמה תוקולאה ,רמול הצור ,תוכלמה תריפס אוה רעשה יכ
,ם$במרה יפל ,הניכשב קובדל !פחה םדאה .םילבוקמה ןיבל םייניבה ימי יגוה ןיב יתועמשמה לדבהה בצינ ןאכ
,התוא תובבוסה תואידיאהו תיקולאה הרותה לע םירומ םה קר יכ ,םתרותבו םימכחה ידימלתב קבדהל ךירצ
.וישכעו ןאכ תאצמנ ,םילבוקמה יפל ,הניכשה .תבגשנ האידיא התוא לא ןווכל םדאה לכוי םכרד קרו
ךרוצה לע ה$יארה דמוע וירבדב .קוק ה$יארה לש רתויב םיביהרמה םיעטקה דחאב אוצמל ןתינ וז הסיפתל יוטיב
ידי לע החסונש יפכ שממ ,םיקולא לש ותובגשנב ריכמ אוה ךדיאמו ,דחמ םיקולא תברקל םדאה לש האלנ יתלבה
.םיקולא תברק לוטנו עגיו ייע םדאה תא ריתוהל לולע הז סכודרפ .ם$במרה
ונממ ונבר!ב $נכהל לכוי רשא תואיצמה לכמ הלעמל אלה םי!ולאה לבא .םי!ולאב !ר אוה ונתחונמ םו!מ
לכות אל $פאו #יאבו $פאו #יא ונכרעל אוה ונב #ויערו ש%ר לכמ הלעמל אוהש המ לכו ,אוה #ויערו ש%ר הזיא
חונל תעדה .)יח לאל #ואמצ ,םינוערז ,תורוא(
.הגהנה תברק - ילחתכ התוא םיאצומ ל$הירו ם$במרהש םיקולא תברק התואב קפתסמ וניא ה$יארה
ריהב רתויה רואל המוה המשנהשכ .חורב םיפיעו םיע%י םי!ולא יש!במ םימכח ידימלת בור יפ לע ואצמי #כ לע
וליפא תמאהמ אצמנה רואה ותואב אל ,םיבוט רתויה םישעמב ם% !דצהמ אצמנה רואה ותואב ת!פת$מ הניא
ךכ לכ איה &היניעב םלועה לונתמ זא ,םיראופמ רתויה תונויזחב וליפא - יפויהב אלו ,םירורב רתויה םידומילב
המדנ םיינחורהו םיירמחה וייולי% לכ םע ,דחי ם% ותוינחורו ותוימש% לכ םע ולוכ םלועהש דע ,הבר!ב תבחרתמ
!נחמ הל השענ וריואו את!ע יבל הל .)םש(
,ה$יארה תעדל ,רצוי ,ינחורה ןויזחהו דומילה וליפאו יוויצה ,הגהנהה ךרד תישענ יקולאב תוקבדה יכ הסיפתה
.תוקולאה ןיבל ,יקולא רוא תולוטנה ,תואיצמהו םייחה ןיב תלבסנ יתלב הימוטוכיד
הסינכמו הדבעשמ אוהש ךכב ,תילוחה תואיצמל תיקולא תועמשמ קינעמ קי'צייבולוס ד$ירגה לש הכלהה שיא
שמתשמ ינאשכ םלוא ,תינחור-תיקולא תועמשמ לכ לוטנ ןכא אוה ומצע לכואה .םישעמו םיוויצ לש תכרעמ ךותל
,תינחורה תועמשמה תא ול קינעמ ינאש ירה ,תורשכ יניינעב ויתוארוהל עמשהל ידכו ,יארוב תא ךרבל ידכ וב
.הכרדהו הגהנה תוקבד ה$בקב קבד ינא ךכבו
םמורתהל !פחה לע הקיעמל וזכ הרוצב תכפוה ,קוק ברהד אבילא ,תואיצמה .ךכב קפתסהל ןכומ וניא ה$יארה
!בצבמ אוה ,רחא םוקממ עיפומ ,קוק ברה תעדל ,רואה .םיקולא תבריקב תויחל שקבמל תרכונמו ,יקולאה לא
:וירבד תא ךישממ אוה ךכו .המצע תואיצמה ךותמ
םלועב ,םלועב הל%תמה תו!ולאה אוה רעשה .רעשה ךרד - #יל!רטה לא םי$נכנ ךיא ךרדה תא תוארהל ךירצ
!חש ירירפשב ,ויל%ו םיב ,הכלממו יו% לכב ,חרפו חמצ לכב ,שמרו יח לכב ,המשנו חור לכב ,ורדהו ויפוי לכב
תש%רהב ,בשוח לכ תונוי%הבו ררושמ לכ תונוימדב ,רפו$ לכ תונויערב ,חיש לכ תונורשכב ,תורואמה תרדהבו
רוב% לכ לש הרוב% תרע$בו שי%רמ לכ .)םש(
לש הקיזל 'הכרדהו הגהנה' לש הקיזמ ,םלועה לא תוקולאה לש התקיז תא תחאב ךפוה ה$יארה ולא םירבדב
.תיטננמיא תוקולאל תיטנדנצסנרט תוקולאמ .'תושממ'
הנכמ אוה ןכ לעו ,תיטנדנצסנרטה תוקולאל שחכתמ ונניא ה$יארה ,םירומג םיטסיאתנפ םיגוהל דוגינב ,םנמא
:תוקולאה םע ישממ שגפמ ובוחב ןמוט הזה רעשה .'רודזורפ' קר וניא הז רעש םלוא ,רעשכ הז יוליג
אובל םילוכי ונא #יאו ,הרוא לא ף$אהל ,הבר!ב עלבהל ,הילא עי%הל םי!!ותשמ ונאש ,הנוילעה תו!ולאה
םי%נעתמו התוא םיאצומ ונאו ,וכותבו םלועה לא ונליבשב המצעב איה תדרוי ,ונת!ושת יולימ לש וז הדמל
התחונמב םולשו עו%רמ םיאצומ ,התבהאב .)םש(
- 13 -
ידי לע םיכוז ונאו תמצמטצמ תוקולאה .םדוקה רועישה ןמ ןמחנ 'ר לש וירבד תא םיריכזמ רבכ ולא םירבד
תא שקבל םדאה לוכי ,ולא םירבד יפ לע .הנוילעה תוקולאה לא רעשה אוהש ישממ יקולא יוליגל הז םוצמצ
.לא תיב הלועה ךרדה הליחתמ םש ,ותוא תבבוסה תואיצמב תוקולאה
25

.תוכלמה תריפסל התע רוזחנ
ברה לש ונושלב - איהש ,תוכלמה תריפס ךרד רבוע תואיצמה ךרד הב קבדהלו תוקולאה לא םמורתהל ןויסנה
.םלועב הלגתמה תוקולאה איה ,רעשה - קוק
הקיטסימ ,תואיצמה ןמ קותינ ךרד תרבוע הניא וז תוברקתהו ,ויקולא לא ברקתהל שקבמ ותליפתב םדאה
,קדצ טפשמ ,םימשג ,הסנרפ ,האופר תשקב ךרד תרבוע תידוהיה הליפתה .חרזמה תותד לש ןכרדכ ,היצטידמו
ךרדב קר ירשפא תוקולאה םע שגפמה ,ה$יארה ירבדב וניארש יפכ .דבלב !וליאב רבודמ אל .םולשו תויולג !וביק
ךותב הלגתמה יקולאה יוליגה לא הינפב תחתפנ וז הליפת .תוכלמה יהוזו רעשה והז ,רעשה תא וקעל ןתינ אל .וז
.'ךתליהת דיגי יפו חתפת יתפש ינד-א' - תונדא םש והזו ,תוכלמה לא ,תירמוחה תואיצמה
'היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחיי םשל'
לש המויקב ריכמ אוה םלוא ,תואיצמב הלגתמה תוקולאל סחייתמ ,םילבוקמה ךרדכ ,קוק ברה ,וניארש יפכ
רתויב הכומנהו תמצמוצמה איה םלועב הלגתמה תוקולאה יכ ךכב ריכמ םג אוה .םייוליג לש תוגרדמ ,היכרריה
.םייקולאה םייוליגה לש היכרריהב
,ךומנה םמוקמב ומע שגפהל םדאה ינבל רשפאל ידכ ,םיבר הכ םישובל שובללו םצמטצהל םיקולא לש ותונוכנ
.הדיצב הריחמ םלוא ,םדאה ינב םע ה$בקה למגש לודגה דסחה איה
+המל ותבוח אצוי וניא ךלמ ינדעמ לכ הליכאמש יפ לע ףא םיכלמ תב יושנ היהש ינוריעל לשמ יול יבר רמא
.#אכ דע .הלעמלמ איהש יפל +המל .ותבוח ידי אצוי וניא ושפנ םע םדאה לועפיש המ לכ ךכ .םיכלמ תב איהש
תוצמה לאו הרותה לא ת!!ותשמ איה דימת ,םינותחתב תדמועו הלעמלמ איהש תאזה שפנה יכ הז #ינע רואיבו
,םינותחתב תדמוע הלעמלמ יהלא שפנ םצע איהש הל בשחנ ה%רדמ #ור$חל הז רבדו .םינותחתב איהש המב
שפנה ת!!ותשמ ךכ ליבשבו שפנה לא המלשה םה הוצמהו הרותהו ,המלשה לא !!ותשמ ר$ח אוהש רבד לכו
ינוריעל תאשנש ךלמ תב לא התוא המדמ אוהש הזו ...םלשומ תויהלו לעפה לא תאצל תוצמה לאו הרותה לא
,הזה ינוריע לא תרבחתמ איהו ךלמ תב איהש ינפמ המע ותבוח ידי אצוי וניא םלוע ינדעמ לכ הל #תונ אוהש םעו
%וויז וניאש ינוריעה םע איה ףו$ ףו$ הל #תונ רשא לכו הזה ינוריעה םע איה רשאכ הר$ח איה דימת #כ םאו
ךכלו ךלמ אלו ינוריעל תרבחתמ איה םינפ לכ לעש ךלמ תב איהש הל יוארה יפכ תושעל לוכי אל ךכלו ,הלש
לכמ תומילשה לא הל האיצי םה הרותהו תוצמה יכ ףאו הלעמלמ איה שפנה רשאכ #כו .המע ותבוח ידי אצוי וניא
הניא ךכל ,המלשה לב!ת אל םינוילעה #מ לדבנ םצע איהו םדאה ףו%ב םינותחתב תדמוע איהש המב םו!מ
ראבל וניצרש המ הזו ףו%ה םע התויה ימי לכ חכב תבשחנ איהו תוצמה #מ העבש ,ל"רהמ(
.)'% לארשי תראפת
'הניכשה תולג' .תולגו תודרפיה לש ריחמ אוה תירמוחה תואיצמה ךותב התואלכהו הניכשה תדירי לש הריחמ
לש ותורצוויה .רתוי הברה תיאמק העפותב רבודמ ,לארשי לש םתולגל הליבקמ הניא תילבקה היגולונימרטב
בגשנה הרוקממ הניכשה תודרפיה תא םכותב וליכה ,היוהה תישארמ רבכ וכותב םיקולא לש ותולגתהו םלועה
.םצמוצמ יתלבהו
אלא תולג ןיאש ןוויכו ,הז אטחל המדק הניכשה תולג ירהש ,ןושארה םדאה לש ואטח ונניא 'ןומדקה אטחה'
.ינומדק אטח אבחתמ תירמוחה תואיצמה לש השרושבש הארנכ ,אטח לש האצות
26
ינימ תחא איהש ,לארשי לש םתולג לע הניא ,הניכשה תולג לע ליל תוצח לכב השעמ ישנאו םידיסח לש םתייכב
הקושת התוא .הנומראל תקקותשמה ךלמ תב התוא לע אוה רעצהו יכבה .הניכשה תולג לש תוכלשהה לש תובר
25
לש ושרדמ תיבב דמלו בשי וניבא בקעי יכ ,'םימשה רעש הזו םיקולא תיב םא יכ הז ןיא' בקעי לש וירבד לע ט$שעבה םשב השרד העודי
תוארמ הארו ךרדב ךכ םתס ול בכששכ .השעמהו לוחה ייח לא שרדמה תיב תביזעמ ששח ,חורבל !לאנשכו ,הנש הרשע עברא םש
םא יכ הז ןיא' :השעש הנחבאב התצמתה השדחה ותסיפתו ,םלועב הלגתמה תוקולאה לש היוגש הסיפתמ עבנ וששח יכ ןיבה ,םיקולא
.תוקולאה ימש דע ספטל ןתינ הכרדש הלוכ תואיצמה יהוז - 'םימשה רעש הזו' .םש לש ושרדמ תיב והז - 'םיקולא תיב
26
אלולש םיקולא לש ואטח ,לוכיבכ ,וליפאו ,הנבלה אטח ,!ראה אטח תא םיראתמה םינוש םישרדמב ל$זחב םיאצומ ונא ךכל םיזמר
' - ותוגהל םילוכי הירב יתפש ןיא וניתובר והורמא חריה תא יתטעימש ילע הרפכ ואיבה ה$בקה רמא .%ג ,ו הבר תישארב& '
- 14 -
םג איהו ,הכותב היובחה תמצמוצמה תוקולאה ללגב ,יקולאה הרוקמ לא הרזחב םמורתהל הלוכ תואיצמה לש
.הנוילעה תוקולאה לא תואיצמב הלגתמה הניכשלו תוכלמל רבעמ םמורתהל ונלש הקושת התוא לע יכב
הרוביח ידי לע הרוקמל התבשהלו הניכשה לש התלואגל תוירחאה #השעמ שורד - קיפסמ ונניא יכב םלוא
התמרהלו תואיצמה ןוקיתל הכאלמה רקיע #םדאה לע תלטומ תיקולאה תואיצמה לש ןוילעה יוליגה לא שדוחמה
,תואיצמה לש תשדוחמה התודחאל אוש םדאה .וישעמ תא הוולמה םדאה לש ותנווכבו ותעדותב תישענ
.אוה ךירב אשדוק - ךלמה םע ,הניכשה - ךלמה תב לש שדוחמה םדוחיאל
ותעדותו ותנווכ ידי לע ךכ רחא .םלועב הלגתמה - תוכלמה תא - הניכשה תא םדאה שוח ,יתדה השעמב ,תישאר
לע לא קוסיתו םיקחש עיקרתש לככ .ןוילעה הרוקמ לא ,עגמב אב התיאש ,הניכשה התוא תא םמורל םדאה הסנמ
:שטירזממ דיגמה בתוכ םג ךכו .והשעמב םדאה שח התואש הניכשה הבג לע אשנת ךכ ,םדאה לש ותנווכ
ההוב%ו הלוד% ה%ירדמל התוא הלעמ אוה לוד% לכשב השוע אוהשכו ,הניכשהמ רבא איה הוצמה די%מ(
.)חנ םירמא יטו!יל ,ב!עיל וירבד
םינוקית ןקתל ויתונווכו ותבשחמ לש ןתלוכיב שי .ולא םירבד יפל ,םדאה לש וידיב תנתינ המצועו תוירחא ןכא
.תיקולאה תואיצמב םידוחיי דחיילו
אוה הכלהמב םלוא ,'ךתליהת דיגי יפו חתפת יתפש י-נדא' - תוכלמב ,רעשב ותליפת תא ליחתמ ,ןכ םא ,םדאה
תולגתהה לש רתויב תוהובגה תוגרדמה לא עיגהל לכוי ,לומעיו הצרי םאו ,'היוה' םש לא ויתונווכב םמורתמ
תויווח לש םיהבגל דע תאשנתמ איה םלוא .רעשב ,תירמוחה תואיצמב ,תוכלמב הליחתמ הליפתה .תיקולאה
תישארמ תיתדה הדובעה !מאמל התמורת תא הליפתה תמרות ,וז ךרדב .תוקולאה םע תויעצמא יתלב תומצועו
תואיצמה ךותב האולכה ,ךלמה תב תא שדחמ דחאל הפיאשה !מאמ .םדאל םדאמו רודל רודמ ,תירחא דעו
.ןכות לכמו הרוצ לכמ בגשנה ,יקולאה הרוקמ םע ,תימשגה ,תירמוחה
,תוסוכ עבראלו רמועה תריפסל קר תיטנוולר הניא 'היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחיי םשל' לש תישפנה הדמעה
תונויגה' לכבו 'ררושמ לכ תונוימד' לכב ,'רפוס לכ תונויער' לכב ,'חיש לכ ןורשכ' לכב .תווצמה לכל קר אל וליפאו
יכ העדותהו הרכהה .ההובגה התגרדמ לא ,ולא לכב הלגתמה ,תוקולאה תא םמורל שקבל םדאה לוכי ,'בשוח לכ
איה ,םוצמצל תנתינ יתלבהו תבגשנה תוקולאה םע !וצינ ותוא לש הקיזה תא שדחל הנווכהו ,ןטק !וצינב רבודמ
:ורוקמל הרזחב ותוא תממורמ ןכאש וז איה
דומל לכו ,בל #ינרמ בוט השעמ לכו ,עשיו #ושש ררועמ םייח לש הארמ לכו ,השדח הרוצ םישבול םירוציה לכו
,דימו ףכית תלכת$מ איהש ,המשנה לש הבחרמ תא םי!חוד םניא הלא לכ לש םירצה םירצמה .העד ביחרמ
,תורוא( םיאלמה םייחה רורצב םיררצנו םיד%אתמו םיכלוה ,םילעתמו םיכלוה םינט!ה תוצוצינה םתוא לכש האורו
.)יח לאל #ואמצ ,םינוערז
רועיש 4 הבקנו רכז' - )'א( דוסי -
'םתא ארב
הלגתמה ,תוקולאה ןמ !וצינ איהש ,הניכשה ןיב רבחלו בושל םלועה לש ותפיאשב ונמייס םדוקה ונרועיש תא
.ומצעב ךלמה איה ,הדרפנ הנממש תוקולאה ןיבל ,ךלמ תבל הלושמה םלועב
םיקולא םלצב
ךלמל קר הלושמ הניא ,היתניכשל אוה ךירב אשדוק ןיב םילבוקמה תפשב וא םיקולא ןיבל הניכשה ןיבש הקולחה
:האירבה רופיסב רבכ םיאצומ ונא םייומיד לש רחא םלועל תיתשתה תא .ותבלו
ם,ת-א א,ר,. ה,ב!*/נ0 ר,כ,ז 1ת-א א,ר,. םיה-ל2א ם3ל3צ/. 1מ/ל4צ/. םד,5,ה ת3א םיה-ל2א א,ר/ב64ו .)זכ ,'א תישארב(
:תולאשה תצקמ הנהו םיבר םיסומלוק ורבתשנ הז השק קוספ לע
אורבל ותנווכ לע ה$בקה ריהצמ ,ןכל םדוק דחא קוספ :דועו תאז "'םיקולא םלצב' יוטיבה לש ורשפ המ ,תישאר
"םלצ ול ןיאש יאדובו תומד ה$בקל ןיא יכ העיבקה םע ולא םירבד דחא הנקב םילוע דציכ .ותומדכו ומלצב םדא
27
:י$שר לש וירבד םה ולאו
.ליכשהלו #יבהל - ונתומדכ .ונלש $ופדב - ונמלצב
,םיקולאכ הנבההו הלכשהה תלוכי לע דמלמ 'וניתומדכ'ו ,םיקולא לש וסופדל ועמשמ ,י$שר יפ לע ,'ונמלצב'
.םדאה ןחינ ןהב תולוכי
:עיצמ רתא לע ן$במרה
,םינוילעל - חורב המדיו ,הנממ ח!ול רשא ץראל - ופו% תנוכתמב ,םהינשל המדי יכ ,ונתומדכ ונמלצב רמאו
.םיארבנה ראשמ וב אלפנ רשא אלפה רפ$ל ,ותוא ארב םיהלא םלצב ינשה בותכב רמאו .תומת אלו ףו% הניאש
.וב ובשחש המ לכמ הארנה אוהו ,יחמ!ה ף$וי יברל ויתאצמ הזה אר!מה טשפ הזו
יפל 'וניתומדכ ונמלצב' םילימב הנווכה וזו ,םינוילעל המוד ובש חורהו ,המדאה רמוחל המוד םדאה לש ותוירמוח
.ופוגב אלו וחורב אטבתמ ויקולאל םדאה לש ונוימד יכ ,םיקולאה לש המשגה ןאכ ןיא ןכ םא .ן$במרה
28
םיקלא םלצב' :םיבר ןושלל דיחי ןושלמ דחה רבעמל תעגונ ל$נה קוספב וננויעב הניחבל היוארה תפסונ הדוקנ
"'םתוא' םה ימו 'ותוא' והימ "םיקולא םלצב ארבנ 'אוה' קר םאה .'םתוא ארב הבקנו רכז - ותוא ארב
:שרדמה לש םיאלפנה וירבד תא איבמ י$שר
ינש וארבש הד%א שרדמב ,'ו%ו ויתועלצמ תחא ח!יו )ב תישארב( רמוא אוה #להלו - םתוא ארב הב!נו רכז
ו!לח ךכ רחאו הנושאר האירבב םיפוצרפ )זכ ,'א תישארב(
.בג לא בג ,הזל הז םירבוחמ ויה ולא ינשו ,הבקנו רכז ,םיפוצרפ ינש ארבנ ומצע םדאה יכ עבוק הז אלפומ שרדמ
ארב םיקולא םלצב' םג וב רמול ןתינ ןכ לע ותוא ארב הבקנו רכז' םגו ,' םתוא םלוא תחא תושיב רבודמ ירהש .'
.הבקנו רכזמ הידיצ ינשמ תבכרומ איה
לש ןושארה וקלח תא ריבסהל אב 'םתוא ארב הבקנו רכז' :קוספה לש ינשה וקלח יכ ןועטל םישקבמה שי
דצמ ןהו ירכז דצמ ןה בכרומ םדאה תויהב אוה םיקולאל ןוימדה ,רמולכ ,'ותוא ארב םיקולא םלצב' :קוספה
.יבקנ
27
"וז תואטבתה רחאל םימלצה ידבוע לע ןילנ יכ ונל המ ,הרואכל ,םלוא ,'םלצ' תישע הרותב הנוכמ לאל תומד תוושל ןויסנה
28
איה 'ונתומדכ ונמלצב' םילימב הנווכה יכ ,תויורשפאה ןמ תחאב ,ןעוטו ,ה$בקה ןמ ןוימדה תא רתוי א קיחרהל שקבמ ינוקזחה
.םיכאלמל
- 16 -
.'ונתומדכ ונמלצב םדא השענ' :ה$בקה ירבדבש םיברה ןושל תא ןיבהל םג ןתינ ולא םירבד יפ לע ילוא
29
ה$בקה
שקבמ אוהשכו ,תיבקנה הניחבהו תירכזה הניחבה ,תוניחב יתשמ לולכ הז דחא םלוא ,הרומג תודחאב דחא אוה
.'ונתומדכ ונמלצב' רמוא אוה ןורקעה ותוא יפ לע םדאה תא אורבל
30
ורסננ והשלכ בלשבו ,שרדמה ירבד יפ לע ,הזל הז םירבוחמ םתישארב ויה ,הבקנהו רכזה ,ולא םידדצ ינש
:אבה קוספה תא ןיבהל שי ךכו .ודרפוהו
ה,738ח / 48 ר9, ,. ר-:$/ 64ו וי,ת-ע/ל4; מ תח4 < ח=464ו #>, י64ו םד,5,ה ל?4 ה,מ@*/ר48 םיה-ל2א דודי ל*A464ו .)אכ ,'ב תישארב(
,'דצ' אלא ,םצע קר הנניא ,הז שוריפ יפ לע ,עלצ
31
רשב רגסו ,ינשה דצה ןמ דחאה דצה תא רסינו ךתח ה$בקהו
.ושח ראשנש םידדצה ןמ דחא לכ תחת
הבקנו רכז
:תכל תוקיחרמו תובר תוכלשה ןנשי יבקנ דצו ירכז דצ המצע תוקולאב תוארל שקבמה ,הז זעונ ןויערל יכ ,המדנ
הסיפתב .ומצע םיקולא לא םיקולאו םדאה ןמ תיגולאידה היגולונימרטה תא תחא תבב הריבעמ וז הנעט ,תישאר
קר הדרפה וז אהת וליפאו ,תוקולאה ךותב הדרפה .םהיניב להנתמ גולאידהו םדא ונשיו םיקולא ונשי הטושפה
.המצע תוקולאה ךותב גולאידו העונת לש שדח קיפא תחתופ ,ונלש שונאה תפשב קרו ונטבמ תדוקנמ
.םידוהי תועד יגוהל א הקיצה וז הלאשו ,תוקולאב יונישה רבדב השקה הלאשה תא םלועל ואיבה םיפוסוליפה
תסנכה .תועיבקו תויטטס תוקולאל תוושל המגמה תא תקזחמ ,הדרפהל ןתינ יתלב ןפואב םיקולא לש ותודחא
.תוימנידו העונת הל תוושל תשקבמו ,יונישה רדעה תחת לילעב תרתוח ,תוקולאה לש הקיחל גולאידה
ןנובתהל םיבר האיבה וז העיבק .'ונתומדכ ונמלצב םדא השענ' :וז הנעט לש אצומה תדוקנל תעגונ הינש הכלשה
רמאנש ,הירב אוה םלועב ה$בקה ונל ריתומש ידיחיה זמרה ירהש ,םיקולא לע דומלל תוסנל ךכ ךותמו םדאב
רכזמ בכרומ םדאה לש ותויהל םה םיעגונ םלצהו תומדהש ,וז הנחבה .ומלצכו ותומדב היושע איה יכ הילע
ונתוננובתהב ,שפחלו רותל ונילע התעמ .ה$בקה לע המיהדמו תזעונ ,תשדוחמ טבמ תדוקנ ונינפב תחתופ ,הבקנו
םייוליגו תועונת ךדיאמו ,תוקולאה לש ירכזה דצה תא םיאטבמה םייוליגו תועונת ,םיקולא לש ותגהנהב
.תוקולאה לש יבקנה דצה תא םיאטבמה
:לכ ןיעל ותפישחב ריחמהו הנכסה תא ואטב או ,הז ןויער לש ותוזעונ לע ודמע ארמגב ל$זח
ויהש םיבורכה תא םהל #יארמו ,תכורפה תא םהל #ילל%מ ,ל%רל #ילוע לארשי ויהש העשב &אניט! בר רמא
ו$נכנש העשב &שי!ל שיר רמא ...הב!נו רכז תביחכ םו!מה ינפל םכתביח ואר &#הל םירמואו ,הזב הז םירועמ
הלל! #תלל!ו הכרב #תכרבש וללה לארשי &ורמאו !ושל #ואיצוה ,הזב הז םירועמ םיבורכ ואר לכיהל םירכנ
.)&דנ-.דנ אמוי( 'התורע ואר יכ הוליזה הידבכמ לכ' &רמאנש םוליזה דימ B+וללה םירבדב ו!$עי
הריתס ןיא יכ חכוונ םיאבה ונירועישב םלוא ,לארשי םעלו ה$בקל יוטיבכ הבקנהו רכזה םיגצומ וז ארמגב םנמא
.הניכשל היומיד ןיבל לארשי תסנכל הבקנה יומיד ןיב
לש רתויב תימינפה הדוקנה תא גציימה ,רתויב שדוקמה םוקמה ,םישדקה שדקל וסנכנש םירכנה לש םתעתפה
ןהכ ידי לע הנשב םעפ םא יכ סנכהל םיאשר ונניא וילאש ,שודקה םוקמה ותואב הלגתמ איהש יפכ ,תוקולאה
ןויערבש בגשה תא ןיבהל לוכי וניא רז .'התורע ואר יכ' - הזב הז םירועמ הבקנו רכז םתוארב הלודג התיה ,לודג
הבהא ייומיד דציכ ןיבמ וניא ,םירישה רישל ותמדקהב קוק ה$יארה לש ונושלב ,םיניע טורט דמג וניהש ימ .הז
.תוקולאה לש רתויב תימינפה תמאה תא ושחל ידכ םהב שי
רכז לש בגשנה הארמב וזחיש ידכ םהינפב תכרפה תא ןיללוגמ לגרו לגר לכבש לארשי םתוא - ןיבמש ימ םלוא
.ולא םינפוא ינשב הלגתמ תיקולאה החגשהה תא תוארלו תואיצמב ןנובתהל לכוי - הזב הז םירועמ הבקנו
29
,וז הדוקנ לע םידמוע םינשרפה .םיקולא ןיבל המדאה ןיב ותישכ 'ונתומדכו ונמלצב' םיברה ןושל תא ןיבמ ן$במרהש ליעל וניארו
.ה$בקה לש ותונתוונע לע ןאכמ דמלל שקבמ שרדמה
30
יתש ,תוניחב יתשמ לולכה דחא םיקולאב אלא ,םייאמצע תוחוכ ינשב וא תויושר יתשב ,הלילחו סח ,רבודמ אל יכ שיגדהל ךירצ
.ךשמהב ולא םינועטו םיבכרומ םיגשומ לש םרבסהב ךיראנ ה$זעבו ,תולגתה לש תועונת יתשו תוגהנה
31
ונייהד 'תועלצ שלש לעב שלושמ' :וננושלב השומיש ןכו ,'דכו 'תינשה ןכשמה עלצלו' :ןכשמה תוישרפ לכב 'עלצ' הלמה האב וז הארוהב
.םידדצ השלש לעב
- 17 -
תונוכת הנהכו הנהכ דועו הקיטקלאידל היטנ וא הינומרהל היטנ ,הלבק וא הניתנ ,ןיד וא םימחר תמגודכ תונוכת
.םלועב תיקולאה הגהנהב ביכרמו קלח תויהל תובייח ,תויבקנ תונוכת וא תוירכז תונוכתכ ןתוא גלטקל ןתינש
:וללה תוניחבה ןמ תחא תא תוגהנתה לכב השעמ לכב ,העונת לכב אוצמל ךרדה תללסנ ןאכמ
,ארכוד םשב אר!נ הזה !ידצהו ,אבקונו רכד ול שי השודקבש רבד לכ יכ
32
אר!נ עיפשמה !ידצהו
ךלמילא םענ( אב!ונ םשב אר!נ עיפשהל וז ה%רדמב וניאש !ידצה לבא ,רכז םשב
33
.)תומש תשרפ ,
גולאידה תסנכה .תוקולאה ךותל ,לוכיבכ ,גולאידה תסנכה איהו ונלעהש הנושארה הדוקנל תעגונ תישילש הכלשה
שי ,םיסרטניא דוגינ םיתעל שי גולאיד שישכ .תועונתו םיגשומ לש המלש הרדס המיע תאשונ ,תוקולאה לא
לש יחה ורשבב הכתח הריסנהש םשכ .דוריפ תויהל לולע םג הלילחו סחו ,הינומרה םיתעל שי ,תויושגנתה םיתעל
םידדצה ןיב ,הלילחו סח ,דירפהל הלולעה הלעמל הריסנ הנשי ,לוכיבכ ,ךכ ,הבקנה ןיבל רכזה ןיב הדירפהו םדאה
.תוקולאב םינושה
,תודיסחבו ל$רהמב ,םישרדמב אבומש ,ךלמה תבו ךלמה לשמב ,םדוקה רועישב ונדמל רבכ תוקולאב דוריפ לע
םייומיד לש בר ןעטמ ומיע איבמ הז יגולונימרט יונישו ,גוז ינבב אלא ןניקסע ךלמ תבבו ךלמב אל התעמ םלוא
.שדוחמה דוחיאה תא ןיפוליחל וא ,הלילחו סח ,דוריפה תא ראתל ידכ שמתשהל ךירצ םהבש םישדח
,ךלמה תב ,הניכשה איה תוכלמה תריפס םא .דוסי תריפס לש תרגסמה ךותל סנכנ ,ולא םייומיד לש םלש םלוע
ךירב אשדוק ןיבש רוביחה תדוקנ איה ,הילעמ האבה ,דוסי תריפסש ירה .ודרפתנו וקחרתנש ,היערה םג התעמו
.הזל הז םיקקותשמה הדודל היערה ןיב םג התעמו ,היבא ןיבל ךלמה תב ןיב ,היתניכשו אוה
השודקד גוויז
הריתומ הניא הרותה םלוא .האירבה תישארב רבכ ל$זחב תראותמה הריסנב איה ,ןכ םא ,וננוידל אצומה תדוקנ
ךכו .הזב הז קבדהלו בושל השאהו שיאה םילוכי ובש ןפואה והמ ונתוא תדמלמ םצעבו ,םדוריפב גוזה ינב תא
:דוריפה רחאל םדאה רמוא
תא-C הח, !D "ל >יא* מ יE הF , א א*ר=, G תא-ז/ל יר9, /.מ ר9, ,ב0 י4מ,צ?H *מ ם3צ?3 ם?44A4ה תא-ז םד,5,ה ר3מא-64ו .)%כ ,'ב תישארב(
:הרותה הריעמ ךכ רחא דימו
דח, 3א ר9, ,ב/ל 0י,ה/ו 18>/ א/. !4בד,/ו 1Iא ת3א/ו ויב5 ת3א >יא ב,ז?H4י #*E ל? 4 .)דכ ,'ב תישארב(
ךכו .'דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו' יוטיבה תועמשמ לע םידמועו ,הרותה לש וז הרעה ררבל םישקבמ םינשרפה
:י$שר עיצמ
.דחא םרשב השענ םשו םהינש ידי לע רצונ דלוה - דחא רשבל
.ינומדקה םרוביחל הבקנהו רכזה םיבש ובש ןפואה אוה ,דלווה תדלוהל איבמה ,גוויזה
םבצמל רוזחל השאהו שיאה לש םעבטב תעבטומ הפיאשכ אלא ,תירצי היצומאו ינימ חדכ אל ותוארל שי התעמ
.יעבטה
34
םרוביח תא סופתל ךירצו ןתינ םג ךכ ,םיקולא תומדבו םלצב יושע םדאה יכ ,ליעל ונוותהש ןורקעה יפ לע
דחא ןכאו ,דודהו היערה לש םגוויז והז .םדוקה רועישב וניארש יפכ ,היתניכשו אוה ךירב אשדוק לש שדוחמה
.סונ רבד ונדמלמ י$שרבו ל$נה שרדמב סונ ןויע םלוא ,גוויזה אוה דוסה תרות לכב חתפמהו דוסיה יגשוממ
ןושארה רוביחה המוד וניא םלוא ,ןושארה םרוביח תא םהל בישהל שקבמ ,רומאכ ,השאהו שיאה ןיב גוויזה
:תויזכרמ תוניחב יתשמ ינשה רוביחל
32
.%תימראב& הבקנו רכז
33
& קסנ'זילמ ךלמילא 'ר לש ורפס אוה 'ךלמילא םעונ' 1717 - 1787 .שטירזממ דיגמה לש םיקהבומה וידימלתמ ,%
34
תויטסילרוטנ תועונת תושעל וצרש יפכ ,גוויזה השעמב םיכורכה םיגייסהו תולובגה תא 'הריתמ' הנניא וז הסיפת יכ שיגדהל בושח
,תוריהז תבייחמ ןוקיתו תוחילש לש גוסכ הז השעמ תסיפת #ןוכנה אוה ךפיהה םא יכ ,תיעבט תועמשמ השעמל תוושל ושקיבש ,ןהינימל
.ל$מכאו הרהטו השודק ,תועינצ - תיתד הפשבו ,תוקמעו תונווכתה ,תונידע
- 18 -
.רוחאב רוחא ,בג לא בג הזל הז השאהו שיאה םירבוחמ ויה הריסנה םרט ירהש םרוביח ןפואל תעגונ ,הנושארה
.םינפב םינפ םעפה ךא הזל הז םבישמ גוויזה הריסנה רחאלש דועב
הדבוע השאהו שיאה רובע רוביחה היה ,הריסנה םרט ירהש ,הז רוביחב שיש תויריחבה תדימל תעגונ ,הינשה
.ותומי םג ךכ ,גירח והשמ שחרתי אל םא ,הארנה לככו ומייקתה ךכ ,ודלונ ךכ .רוערעל תנתינ יתלב תרמגומ
ןכ אל .האירבב םשוהש עבט קוח אלא ,תוברקתה לשו ןוצר לש יוטיב וניא השאהו שיאה ןיבש ןושארה רוביחה
רוביחל ןוצר וברקב אשונה ,ןיטולחל יריחב השעמ הניה וז תורשקתה ירהש .גוויזה - הריסנה רחאלש רוביחה
.תוברקתה לש העבהו
תאצות וא 'תירוטסיה הנואת' הניא הריסנה יכ רמאנ התעמו ,הריסנה דוסב ונתנבה תא קימעהל הלוכי וז הנחבה
םירבוחמ םתויהב ירהש .השאהו שיאה ןיבש רוביחה תא בגשלו םמורל המגמה ןמ קלח איה אלא .סופספו אטח
םרוביחל הולתי םלועל .הרומג תודחאב דחאתהלו ,ינשה לא דחא טבמ רישיהל םלועל ולכוי אל ,הליחתב הזל הז
יאדו דחא לכש יפ לע א הז םע הז תויחל םיצלאנה םימאיס םימואתל המודב ,רוע תינפה לש גוס םתודחאלו
לכ רישימ הב ,הרומג תודחא וברקב אשונה שדוחמה רוביחה ןכ אל .האלמ תואמצעל עיגהלו דרפהל !פח היה
.םהיניב שדוחמה דוחיאה תא שקבמ הבהא ךותמו הריחב ךותמו ,וגוז ןב יפלכ טבמ םהמ דחא
:סונ קמוע ולא םירבדל יסוהל רשפא יכ יל המדנ
הלרעה ןמ הרוטפה ןפגב םש קסוע אוה ראשה ןיבו הלרע תוכלהב ןד %ג הכלה 'א קרפ& הלרע תכסמב ימלשוריה
.עקרקב הרומזה תא וכירבה תעב וב .הלרעב תבייחה תרחא ןפג יבג לע התוא וביכרהו הרומז הנממ וחקלש
רוטפ אוה םגש ירה הנושארה ןפגה ןמ קנוי תכרבומה הרומזה ןמ חמוצה שדחה ליתשהש ןמז לכש תעבוק הכלהה
.הלרעב בייח אוה ירה הינשה ןפגה ןמ קנוי אוהש העשמו ,הלרעה ןמ
לש םנוויכ :הנושארה ןפגה ןמ קוניל הרומזה הקיספמ יתמ ןיחבהל דציכ ןמיס ןתונ הנינח יבר םשב יביב בר
ןמ םיקנוי םה םאו הילא םניא םילעה ינפ ,הנושארה ןפגה ןמ םיקנוי םה םא .םיקנוי םה יממ עבוקה אוה םילעה
ןדוי יבר לש וחוסינבו ,ונממ םיקנוי םהש ימל רוע םינפמ םילעה :רבד לש וללכ .הילא םניא םהינפ הינשה ןפגה
.וב לכתסהל שייבתמ ורבחמ לכואה - $היב אלכתסמ תיהב - הירבח ןמ לכאד :אנמיס$ :םש
.ןתונה ןמ השובו תותיחנ ישגר שח עפשה לבקמ םהב ,םיאירב אל םיסחי לש םיוסמ גוס םג איה רועה תינפה
.םינפ לא םינפ תובציתה תרשפאמ הנניא השובה ןכ לעו ,תיליווירט הנניא הניתנה הבש םיסחי תכרעמ יהוז
:ל$חמרה בתוכ ךכו
רעשנ #וילעה עיפשמה םע םינותחתה לש !וחירה וא תוביר!ה ירועיש ,הרי$נהו ,םינפב םינפו רוחאב רוחא #ינע
תניחב םה םינפהו ,וילא ףרוע ךפוהש וריבחמ הנופש םדאכ ,!חרהה תניחב םה םיירוחאה יכ .םינפו רוחאה #ינעב
תוראההו .םיירוחא םיאר!נ ,!וחירו !ולי$ אברדא אלא ,םינפ רב$ םש #יאש תועפשההו תוראהה ונייהו .בורי!ה
אוה בורי!ה הצ!ו ,רוחאב רוחא אוה !וחירה הצ! הנהו .םינפ םיאר!נ בורי!הו םינפה רב$ םש שיש תועפשהה
םינפב םינפ
.)חכ ללכ - םינושאר םיללכ רפ$(
,רוחאב רוחא תניחבב ,היתניכשו אוה ךירב אשדוק לש ןושארה רוביחה ןיב רעפה תא ןיבהל שי םג ,הארנכ ,ךכ
םג ילוא ,!וליא לש גוס שי 'רוחאב רוחא' תניחבב הרוקממ הניכשה תקיניב .הריסנה רחאל אבה שדוחמה רוביחל
.אובל חרכומ דוריפה ןכ לעו ,וילאמ רורב רבדכ הב םרוז ונניא עפשהו תרכינ חרכהב אל הבהאה .תואמצעל ןוצר
תרשפאמ הניאש 'הנואת' ןיעמ ,הליפנ הנשי רתויב םינושארה היבלשבו היוהה תישאר תא תראתמ דוסה תרות
תקצל ידכ םיקולא הנב םתואש ,םילכה תע .'םילכה תריבש'כ תראותמ וז הליפנ .ךישמהל תודסוויהה ךילהתל
הנומת איבמ וללה םירואיתה ןמ קלח .ורבתשנ ,תואיצמה לש םינכתה תאו תויועמשמה תא ,תורואה תא םכותל
יאמצע ןוטלשל תויקולאה תוגהנהה ןמו תוריפסה ןמ תחא לכ לש השירדו השקב לע ונא םיעמוש הב ,השק
,טלחומו
35
תחא לכ דומעל תושקבמ ה$בקה לש תונושה תוגהנהה .'ךולמא ינא' המצעל תעבות ןהמ תחא לכשכ
35
םיכלמה הלאו' :רמאנ םהילעש ,'ןיאמדק ןיכלמ תעבש' םינוכמה ,םימודקה םודא יכלמ תעבש רואיתב תוארל םישקבמ דוסה תרותב
.תוכלמה תא ןמצעל ושקבש תונותחת תוריפס עבש ןתואל זמר ,%אל ,ו$ל תישארב& 'לארשי ינבל ךלמ ךלמ ינפל םודא !ראב וכלמ רשא
.'ךולמא ינא' תרמוא תחא לכש תונותחתה תוריפסה עבש דגנכ םימודקה םיכלמה תעבש
- 19 -
תא עיבהל תשקבמ הדימ לכ הבש ,תמא לש גוס אלא ,תונצחש וא הואג לש אצוי לעופ הניא וז השקבו ,המצע ינפב
עיפוהל וז הדימ לכות ךכ ידי לע קר .וז הדימל דבעתשת תואיצמה לכש העיבתהו השירדה תאו ,הבש תוילאטוטה
תינפה לש הפוסו התוערל תחא הדימ לש רוע תינפהל איבמ הז יתימא ךרוצ םלוא .תיתימאהו המלשה התרוצב
.הריסנהו דוריפה אוה וז רוע
ךותמ אבש רוביחב ,יריחב השעמב רבודמ .םדוקה רוביחב ןיאש המצוע וברקב אשונ ,הריסנה רחאל אבש רוביחה
היערה תא בישהל !מאמב קלח תלטונו תכ תמתור הלוכ היוהה לכש רוביח והז .ינשב דחא תוננובתהו הקושת
.םינפב םינפ היהי הז רוביח ןכ לעו .הדוד לא
תירוטסיהה העונתה
תידוסיה תיקולאה העונתה איה ,םלש דוחיב שדוחמ רוביחל הריתחו ,ויתובקעב הליפנ ,יוקל רוביח לש ,וז העונת
הריקסב ןנובתנ םא .הלוכ תואיצמב יוטיב ידיל האב התוארל ןתינ ןכ לעו ,םלועה תתשומ הילעש רתויב
.םהיתוערואמ תא ןייפאמ הזה סופדה יכ אצמנ ,לארשיו םלועה תודלותב תיחטשו הזופח תירוטסיה
הניא וז תואיצמ םלוא .ןגב ולוק תא עמשו םיקולאה ינפל םדאה ךלהתה תע ,ןדע ןגב איה האירבה לש התישאר
ותוקחרתהלו ,ןדע ןגמ םדאה לש ושוריגל איבמ הז אטח .'דל אטוחו ערו בוט תעדה !עמ םעוט םדאהו הדימתמ
.ןדע ןגל הרזחל הייפיצו הריתח הנשי ,תילסרבינואה םגו ,תידוהיה הפיאשה ךותב םלוא .םיקולאמ
36
םיקולא ןיב טלחומ טעמכ דוריפל איבמה לובמ םלועל אב היתובקעב ,תמייוסמ הגהנהב גהנומ ומצע םלועה םג
רתוח הפ םג םלוא .וילא וסחי לכב םדאהמ םיקולא לש 'תויפיצ תכמנה' הנשי הז דוריפ תובקעבו ,םלועה ןיבל
.רתוי ההובג הגהנה תגרדמל התאבהלו תואיצמה ןוקיתל םלועה
םיקולא בתכב םיבותכה ,םינושארה תוחולה תא לארשי םילבקמ םש ,יניס רה דמעמל ונאיבמ ךורא גוליד
םיינש תוחול םיאב םמוקמבו ,לארשי לש םאטחב רבשהל םפוס ולא תוחול םלוא ,תומלשו תומימת םיאטבמו
.האידיא התוא תא םברקב םיאשונ םניאו םיקולא בתכב םניא רבכש
37
תומלשה התואל ונא םירתוח בושו
.תוחולה תריבש םרט םיקולא ןיבל וניניב םיסחיה תכרעמב
.וחיריב הנושארה המחלמב הרוק ךכ ןכאו ,םהילגרל ולפי םהיביוא לכ יכ םה םיחטבומו !ראל םיסנכנ לארשי ינב
.הנושארה החטבהה התוא תא אליממו לארשימ םיוגה לש םדחפ תא קדוסש ,ןכע אטח עיגמ ךכ רחא דימ ךא
לש םימיה תירחא תונוזחמ קר ונל םירכומה םייוטיבו חור תוממור ומיע איבמו הנבנ ןושארה שדקמה תיב
לארשי תלחנו ,ושדקמ ראפ תאו המלש תמכח תא תוארל םיאב םימעה לכ ,הנאת תחתו ןפג תחת הבישי .םיאיבנה
תא םיעינמה המלש לש ויאטחב היפוטואה תעטקנ בושו .םלועמ היה אלש יפכ הבגנו הנופצ המדקו המי תצרופ
םיאשונ בושו .יגארטה הנברוחל דע ,תירסומה התליפנב ,הכלממה לש התוגלפתהב לגלגתמו ךלוהה גלשה רודכ
שדקמה ןמ א ההובג היהת ילואש ,הגרדמ וברקב איביש ,ישילשל ונברוח רחאלו ,ינשה שדקמל םיניע ונא
.ןושארה
םדאה לש ופוס יכ ה$בקה עדוי אל יכו "ורבשו םולחה סיסב לע הלוכ הירוטסיהה היונב עודמ ,הלאשה תלאשנו
ןאכ ןיא םאה "תוסנל ללכב ןכ םא עודמו "אוטחל המלש לשו ןכע לש ,לארשי לש ,לובמה רוד לש ,ןושארה
"שארמ העודי הקינורכ
אטחה .תוממורו ןוקית קקוז הז רוביח םלוא .רוביחב דימת הליחתמ תואיצמה .הריסנה דוסב הנומט הבושתהו
טבמבש רועה תינפה תאצות וניה אטחה .'תוירקמ תוירוטסיה תונואת'ב רבודמ אל .יוקילה רוביחה תאצות אוה
36
,תחתפתמו תכלוהה תונוחמצה תרותו םייח ילעבל סחיה המגודל .םינווגמו םינוש םימוחתב וז המגמ לע עיבצהל ןתינ יכ יל המדנ
לש םהיתוללק לע תיתגרדהה תורבגתהה ,ןכ ומכ .םדאה אטח ינפלש םלועה לא בושל ,תעדומ יתלב א ילואו ,הסומכ הפיאש לע תדמלמ
וליפא ילואו .םדקתמו ךלוהה םלועה לש ונוקית לע תדמלמ איה א ילוא ,'םחל לכאת ךפא תעיזב'ו 'םינב ידלת בצעב' :השאהו שיאה
יכ - 'השא' ןיידע התויהב ,הילע הריזגה הרזגנ םרט םודקה הדמעמל תורתוח השאה לש הדמעמ יבגל תויטסינימפה תומגמה ןמ קלח
התוא הכרבב הזונג השאהו שיאה ןיב תרחא תויגוזל וז הסומכ הפיאשו .'יח לכ םא התיה איה יכ' תדלוי ןושל - 'הוח' אלו ,'החקל שיאמ
.ל$מכאו ,'םדקמ ןדע ןגב ךריצי ךחמשכ םיבוהאה םיער חמשת חמש' :אשינש גוז לכ םיכרבמ ונא
37
.וז תוקחרתה לש האצות אוה ןכשמה לע יוויצה יכ םינעוט א םינשרפה ןמ קלח
- 20 -
לש הדוס והז ,רתוי הובג שדוחמ רוביחל הריתחו הריסנ ,רוביח .ןושארה רוביחה םצעב רבכ הנומט בקונו קומע
.םלועה לש ודוס והזו םדאה ינב לש םדוס והז ,תוקולאה
ךלמה תב תא אוצמל .הרוקמל הניכשה תא בישהל איה םלועב םדאה לש ותרטמ יכ ךכ לע ונדמע םדוקה רועישב
תניחב ןיבש ןוילעה גוויזה תא שדחל :הז רועישב ונדמלש השדחה היגולונימרטב וא ,היבא לא הריזחהלו הדבאש
.הבש אבקונה תניחבל תוקולאבש ארכודה
ידיל םיאב ולא דציכו םדאה לש וישעמ לע היתוכלשה תא ןיבהל הסננו וז הנבהב קימענ ,'ד תרזעב ,אבה ונרועישב
.דוסי תריפסב יוטיב
רועיש 5 תרימשו גוויזה :)'ב( דוסי -
תירבה
היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחיי לש הקומעה תועמשמה תא תראבמ רתסנה תמכח יכ ,וניאר םדוקה ונרועישב
.תירכזה - תחאהו ,תיבקנה - תחאה :תויקולא תוניחב יתשו תוגהנה יתש ןיב רוביחכ
דוחיאלו דוחייל הפיאשה יכ ,תישארב רפס תליחתב הרותה יקוספל רישי רשקהבו ,דוסה תרות יפ לע וניאר
.םינפב םינפ לש בגשנ רוביחל ,רוחאב רוחא תניחב היהש ,ןומדקה רוביחה תא םמורל הפיאש הניה ,שדוחמה
םג תוקולאב ומכ ,םלוא .םינפב םינפ לש דוחיאב הזב הז םירועמה םיבורכה לע םיהדמה שרדמה תא םג ונרכזה
:םיבורכב תקסועה תרחא ארמגב עיפומ ךכו ,הילאמ הרורב הנניא וז הרומג תודחא
רמאד #אמלו .תיבל םהינפ - רמא דחו ,ויחא לא שיא םהינפ - רמא דח &רזעלא 'רו #נחוי יבר +#ידמוע #ה דציכ
#מזב #אכ ,םו!מ לש ונוצר #ישוע לארשיש #מזב #אכ &איש! אל +'תיבל םהינפו' &ביתכ אה ויחא לא שיא םהינפ
םו!מ לש ונוצר #ישוע לארשי #יאש .).טצ ארתב אבב(
אלא תקולחמ הניא םצעב תיבה לא םהינפ וא ויחא לא שיא םיבורכה ינפ םא תקולחמה יכ תראבמ ארמגה
לא שיא םהינפו הזב הז םירועמ םיבורכה ,םוקמ לש ונוצר םישוע לארשישכ .לארשי לש םהישעמל היצקידניא
.רוע תינפה הנשי ,םוקמ לש ונוצר םישוע םניא לארשישכו ,ויחא
.הז תא הז םירתוס םניא םשרושבש םידבר ינשב וז הרימא ןיבהל ןתינ ,ליעל וניארש יפכ
.דודה - ה$בקל ,היערה - לארשי תסנכ ןיבש םיסחיל לשמו יומידכ םיבורכה תא תוארל ןתינ דחאה דבורב
ישאר תחת ולאמש' תניחבב ,הבריקב ה$בקהו לארשי הבש הניחבה תא םיגציימ ,הזב הז םירועמה ,םיבורכה
סח ,תמייקתמש ,רוע תינפה לש וקיש אלא הז ןיא ,ינשל דחא רוע םינפמ םה הלילחו סחשכו .'ינקבחת ונימיו
.לארשיל ה$בקה ןיב ,הלילחו
תיקולאה הניחבה תא רמולכ .היתניכשו אוה ךירב אשדוק תא םיגציימכ םיבורכה תא תוארל ןתינ ,ינשה דבורב
.לארשי לש םהישעמל םאתהב תאזו ,רוביחב וא דוריפב תויוצמה ,תיבקנה תיקולאה הניחבהו תירכזה
התואל יוטיבכ לארשי תסנכ תא ונא םיאצומ דוסה תרותבו ,םידברה ןיב הריתס ןיא השעמל יכ ליעל ונרכזה
התואל םיפדרנ תומשכ 'הניכש'ו 'לארשי תסנכ' םיגשומה םיפלחתמ םיתעלש ךכ ידכ דע ,םלועב הלגתמה הניכש
.תוהמה
38
טרפב םדאה לעו ללכב לארשי םע לע תלטומ ,תוכלמ תריפס לע ןורחאה רועישב וניארש ומכו ,ולא םירבד יפ לע
:ל$זיראה רמוא ךכו ,,שיא קיח לא תדרפנהו הלוגה הניכשה תא בישהל הבוחה
39
ןותחתה םדאה יכ רבדה םעטו$
,םייח !ע& $ןוילע גוויז םרוג וישעמ ידי לע
40
.%ו קרפ ח רעש
םולש תנכשה
אוה ךירב אשדוק דחייל ןווכמ השעמו השעמ לכב ותנווכ ידי לע םדאה יכ וניאר תוכלמ תריפס לע ןורחאה רועישב
:ןמחנ 'ר לש אבה אלפנה לשמה ךותמ דומלל ןתינ ,השענ הז רבד ובש ןפואה לע .היתניכשו
38
.אבה רועישב וז היגוסל סחייתהל ה$זעב לדתשנ
39
& אירול קחצי 'ר - י$ראה 1534-1572 .דוסה תרות לכב יזכרמה םרזה תא הווהמה תפצ תלבק בצעמו דסיימ - %
40
.י$ראה לש קהבומה ודימלת לאטיו םייח 'ר ורביח - םייח !ע
- 22 -
>1ד=, 4ה ר4ה-C4. ב0ת,E> 3 1מ/E ,#יני@ 4ה #י! ,8/מנ ,ה,ני%/נ יד*/י-ל?4 ה*7ה .)ו"! םיJה/8( '0כ/ו ם,ת,7ר ת3א 1ע/מ>, /. ם3ה,ל ר4;4. א/ר464ו
ת>3 3.4ל/תמ איה>3 /כ0 ,א,8/ניכ>/ @ #י> 0ב/ל ם*ה/ו ,ת1ב5,ה ם*ה ת>3 !3 @/ #ינ,ו/: ת,ל/ת0 ,ה,ניכF/ 4ה איה ת>3 =3 4ה &)ו"טר $ח,/ניA(
,1נ/. ל?4 $?4,E> 3 ,/ך3ל3 מ/ל ל>, ,מ .'ה,כ,כ>, /ך3ל3I4ה ת4מחH4ו' י4זHא ,'ם,ל1ע תיר/. ר-E/זל ,היתיא/ר0' י4זHא ,#יריה/נ@ #י> 0ב/ל.
ב0ת,E>3 1מ/E ,ה,ניכF/ 4ה איה ה,Jפ/84ה ת16ת1א/ו .1נ/. ל?4 םח* 4ר/מ י4זHא ,#יריה/נ@ #י> 0ב/ל. ה,E/ל4I4ה ה3א1ר /ך3ל3I4ה>3 /כ0 םיJה/8(
י./רח4/.' &)ח"מ תי> א*ר/.( י"> 4ר >*ר*A>3 1מ/E ,ת>3 !3 א,ר!/ נ/ו ,י,נ-דHא ם>* א0ה ר0.@ 4ה>3 - 'ח,8/פ8 י4ת,פ9/ י,נ-דHא' &)א"נ
,ת1ב5 ה>, -ל>/ ם*ה>3 ,ח4 0ר ,םG4מ ,>*א ל1=4. >*6>3 ,ת>3 !3 @/ #ינ,ו/: ת,ל/8 ם*ה ה,ני%/74ה ל1!/ו .'ה,Jפ/8 #1>/ל - י8>/ !4/ב0
ם*ה ה,ני%/74ה ל1!/ו ,ה,Jפ/84ה ת16ת1א #*:4נ/I> 3 ימ א,צ/מנ .'0כ/ו ר-E/זל ,היתיא/ר0 ם3ה,.>3 ,#יריה/נ@ #ינ,ו/: ה>, -ל>/ ם*ה ת1ב5,ה>3
,K,ת1א ה3א1ר א0ה /ךיר/. א>, ד/ !"/ו ,#יריה/נ@ #י> 0ב/ל. ,ת16ת1א,ה 0נ/י4ה ,ה,ניכF/ 4ה ת3א >י./ל4מ י4זHא ,ל1ד,: ת0ריה/בב0 ת0E4ז/.
.)במ אמ! #"רהומ יטו!יל( 'ה,כ,כ>, /ך3ל3 I4ה ת4מחH4ו' י4זHא
.ותכלמל ךלמה ןיב שיש דוריפהו קוחירה תאצות אלא םניא םה יכ ןיבמ אוהו םלועב םינידה לע ןנובתמ ןמחנ 'ר
םדאה לש ותרטמ .הינומרהסידו תוריתס ,םיניד םלועב דילומה אוה היתניכשל אוה ךירב אשדוק ןיבש דוריפה
תא שטונ ןמחנ 'ר ןאכו .ךלמה תמח תא ריבעהלו םינידה תא קיתמהל ,טולשל דסחה תא בישהל איה ללפתמה
.וינפל ןח אשונ אוה םלוע ארוב לומ הרישיה ותדימעבו ,ה$בקל הנופ םדאה וב ,הליפתה לש לבוקמה רויצה
הב דוריפהש ,תוקולאל תודחאה תא בישהל שקבמ ללפתמה םדאה .הניכשה אוהו ישילש םרוג סינכמ ןמחנ 'ר
,הליפתה תויתוא תא טשקמה ןוגינה ידי לע הליפתב ןמחנ 'ר בישמ תוקולאל תודחאה תא .ןידלו סעכל םרוגה אוה
.תדרפנה הניכשה ןהש
41
תדרפנה הניכשה לא אוה ךירב אשדוק לש ותבהא תא שדחמ ררועמ ,הניכשה 'טושיק'
.םלועל ריאמו ןידה תא קיתממ דסחה ,םהיניב ןוכשל בש םולשהשכו ,תלדבנהו
הליטק'ג סוי 'ר בתוכ ךכו
42
:דוסי תריפס לע
יזא םיבוטו םי!ידצ לארשי תויהב ,ךונעדוה רבכ ,םעטהו .םולש הלוכ הרותה לכב תאר!נ תאזה הדימה הנהו
םלועב ררועתמ !ידצ תויהבו ...הכרבו עפש ינימ לכבו תומילשבו יולימב )תוכלמ תריפ$ל יוניכ'( ינד-א תדימ
ינד-א #יבו )תראפת'( ה-ו-ה-י #יב בוט ץילמ ,םולש תאר!נה ,תאזה הדימה יזא לו!ל!ה #!תל וא הבושתב בושל
דחא ה-ו-ה-י אצמנו ,םלועב ץוצי!ו דוריפ ילב דחיב #וכשל םתוא בר!מו םהיניב םולש ליטמה אוהו ,)תוכלמ'(
תיעישתה הריפ$ה איה דו$י'( תונוילע תואירל!פ$א העשת ףו$ אוה םולשהש יפל יכ עדו ...העש התואב
םינהכ תכרב ףו$ב עב!נ ךכיפל ,)תירישעה איהש - תוכלמב'( י-נדא םשב הכרב !ירמה אוהו ,)הלעמלמ
לש אילמפב םולש ליטמ וליאכ לוכיבכ ,תווצמבו הרותב !יזחמ םדאהשכו ...הליפת לש הנורחא הכרב ףו$בו
הריפ$ה ,הרוא ירעש( יל השעי םולש יל םולש השעי יזועמב !זחי וא &)ה ,ז"כ והיעשי( דו$הו ,הלעמ
.)תיעישתה
השועש ,'םולשה תנכשה' השעמב םיללוכ םתויהב ,ןמחנ 'ר לש וירבדמ רתוי םיבחרומ הליטק'ג סוי 'ר לש וירבד
לכב אלא ,ןמחנ 'ר עיצהש יפכ ,הליפתה ידי לע קר אל .הרותהו תווצמה השעמ לכ תא ,הלעמ לש הילמפב םדאה
.'ד תדובע
יפכ& םלועב הלגתמה הניכשה םע םדאה שגפנ ובש דבורה והז .תוכלמה תנכוש הכותבש תואיצמב לעופ םדאה
הניכשהש ירה ,םיבוט םישעמב הטשקמו תואיצמה תא 'הפיימ' םדאהשכו ,%תוכלמה לע םירועישב וניארש
הרות לש םחוחינב תמשבתמו הרפעמ תרענתמ ,םלועב הלגתמה תוקולאה יזאו ,הפייתמ ,תוכלמה איהש ,תדרפנה
עפשהו ,םילש דוחייב המיע גוודזמו ,לוכיבכ ,ונממ התלגש הניחב התואל קקותשמ אוה ךירב אשדוק יזאו ,תווצמו
לאו הניכשה לא ,םלועה לא ,תוכלמה לא הכרד עיפשמו םרוז ,דוסיל לעממש תוריפסה לכו תוגהנהה לכ לש
.לארשי
ןיבש רומגה םולשהו דוחיאה תאצות וניה םלועב עפשהו דסחה ךכ ,רומגה דוריפה תאצות וניה םלועב ןידהש םשכ
'ד ןתי ומעל זע 'ד רמאנש ,םולשה אלא לארשיל הכרב קיזחמ ילכ ה$בקה אצמ אל' - היתניכשל אוה ךירב אשדוק
.'םולשב ומע תא ךרבי
43

41
סואה ,םינשוש טקלמכ אוה ללפתמה םדאהו ,םלועב תורוזפה תוקולאה תוצוצינכ הליפתה תויתוא לע ןמחנ 'ר רבדמ רחא םוקמב
.אוה ךירב אשדוק לא - ןרוקמל ןבישמו תחאל תחא תויתואה תא
42
ה האמב דרפסב םילבוקמה ילודגמ 13 .
43
.דועו א ,אכ הבר רבדמב
- 23 -
האתת גוויז
אוה ךירב אשדוק ןיבש תשדוחמה הקושתה תא רצויו הניכשה תא טשקמ ,וישעמב םדאה יכ ךכ לע ונדמע
.תווצמו הרות תרימש לש תיללכ הרימאב תוקפתסמ ןניא תודיסחה היתובקעבו דוסה תרות םלוא .היתניכשו
יושע ,הבקנו רכז - שונאה ןב לש יגוזה הנבמה יכו ,םדאה ארבנ םיקולא םלצב יכ העיבקה ,דוסה תרות יפ לע
.עיפשהל ךרד םג אלא ,התע דע וניארש יפכ ,תוקולאה תא ןיבהל ילכו ךרד קר הניא ,תוקולאה לש התומדב
גוויזה השעמל רשקנש המ לכ אליממו ,ןוילעה גוויזל וקיש אלא ונניא ונמלועמ םיריכמ ונא ותוא ימשגה גוויזה
:ןמחנ 'ר בתוכ ךכו .וז טבמ תדוקנמ ספתהלו ,ןוילעה גוויזה רואב ראומ תויהל בייח ימשגה
.ה5,J? אד,0חG י0ל,8 1.>3 ד?4 ,/ך,E-ל,E ה,רDהט,/ב0 הF, ד"!/ . ל1ד,: ת0ר>/ 4כ/. א0ה>3 ,ם,ל1ע,ה ה3ז/.>3 ה5,848 אד,0חG >*6>3 ,עד4/ו
,ד-א/מ ר>* ,E א0ה ם4%/ו .ל0$/A ץ3מ>3 ם0> K,. #י*א/ו ד-א/מ ה,ר>* /E איה>3 ,/ך,E-ל,E םיר>* /E ,הF, א,ה/ו >יא,ה 0נ/י4ה@/ ,%0C4ה>3
0>/ר@,>3 1מ/E( 'ם3הי*ני*. ה,י0ר>/ ה,ניכ>/ 0כ,ז ,הF, א/ו >יא' יE .ה5,J? אד,0חG י0ל,8 1.>3 ,/ך,E-ל,E הF, ד"!/ ב0 ת0ר>/ 4כ/. ם,%00ז/ו
ר!,,י א0ה ה5,848 אד,0ח64ה/ו %00C4ה ה3ז/ו .ה5,J? אד,0חG 0ה3C>3 ,א"*ה K,ב0 ד"0י 1. >*י יE ,)זי הט, 1$ ,ה,כ,ר/בל ם,נ1ר/כז ,0ני*ת1.4ר
אנינת #"רהומ יטו!יל( ה5,J? אד,0חG י0ל,8 1.>3 ,1ז,E הF, ד"!/ . ה5,848 אד,0חG ה93 ?H4נ ם,ל1ע,ה ה3ז/.>3 רח4 <*מ ,ד- א/מ ד-א/מ
.)בל
.'האלע גוויז'ל 'האתת גוויז' ןיב המיהדמו הרישי הקיז רייצמ ןמחנ 'ר
44
ןפואה ,גוויזה השעמ לע ונלש תוננובתהה
תונוזינ ,דוסה תרות יפ לע ,וילא תוולתהל תוכירצה תונווכהו ותוא תובבוסה תוכלהה ,וילא םיסחייתמ ונא ובש
.ןוילעה גוויזה השעמ לע םיעיפשמ או םינווכמ ונא ןותחתה גוויזה השעמב יכ הרכהה ןמ
ה$לשה לצא ,המגודל ,םיאצומ ונא הז ןורקע לש םושיי
45
תא שמשל רוסא יכ תעבוקה הכלהב קסועה ,שודקה
,הרצ וזיא וא ןובער שישכ ותטמ
46
:דוסה ךרד לע שוריפ שודקה ה$לשה עיצמו .ןנימ רב
לע ,#וילעה %וויזה דו$ב המו!מב הניא הניכשה לוכיבכ זא יכ ,אוה דו$ה ךרד לע הרצ תעב שימשת רו$יא םעטו
רו$א #ותחת %וויז #כ .)%וויזה תשוד! ,תויתואה רעש ,ה"לש(
47
אשדוקש םשכו .ומלצב ותוא ארבש וארוב םע תוהדזהל ךירצ םדאה יכ ותנעטב שודקה ה$לשה תושעל לידגמ
ותגוזמ דוריפב תויהל ךירצ םדאה םג ךכ ,ליעל וניארש יפכ ,הניכשה ןמ דוריפב הרצ לש תעב אצמנ אוה ךירב
.וז השק העשב
48
תואיצמה לכל תומכחה דומעו תודוסיה דוסי אוה םצעבו ,םיקחש העיקרמ ,וז הסיפת רואל ,גוויזה לש ותשודק
.םלוע לש ונוקית אוה ירה ונוקיתו יולת לכה וב .םלועב תיקולאה
דוסיה תא הווהמה ,דוסיה תריפס ןכא איה גוויזב רוביחה תדוקנ תא תגציימה הריפס איהש דוסי תריפס
:קודצ 'ר בתוכ ךכו .תוקולאה ןמ תדמתמה ותויח תקינילו םלועה לש ומויקל תיתשתהו
ולוכ םלועהו האירבה דו$י והזש םימשבש םהיבאל לארשי #יבש תורבחתהו תורש!תהה אוהש עודי דו$י תדמו
ומכו #נוכתנ וילעש דו$י ול שי האירבה #ינב לכ ם%ו #ינבה לכ דמוע וילעש ותיתחתב דו$י ול שיש #ינב לכ ומכ
והובו והותל רזוח םלועה היה #כ ילולו דמוע םלועה וילעש םלוע דו$י !ידצ )הכ ,'י ילשמ( רמאנש תנ!ת(
.)ו ,#יבשה
44
ןמחנ 'ר ןאכ םלוא .תוקולאב גוויזה לש רתוי ךומנ דבור אלא ,ימשגה גוויזה תא ןייצל אב וניא 'האתת גוויז' יוטיבה םג םיתעלש ןייצנ
.ימשגה גוויזל רואיתכ הז גשומב שמתשמ
45
& !יברוה יולה היעשי 'ר 1560-1630 ורפס םש לע ךכ ארקנ -% ש ינ ל תוחו ה .תירב
46
.ד$עקת ח$וא ע$ושב קספנ ןכו
47
.ךכב ךיראהל םוקמה והז אל ,םירבד לש םעבטמו ,גוויזל תורשקנה תונושה תוכלהב ונא םיאצומ ,ךכל תובר תואמגוד
48
אלה יפל$ :הדנה ותשאמ שיא תשירפכ היתניכשל אוה ךירב אשדוק ןיבש תוקחרתהה תא המדמ הליגר יתלב תוזעונב אוה א ןמחנ 'ר
,תוצע יטוקיל& $היתניכשו אוה ךירב אשדוק ןיב אתושרפא ןימרוגו ,הניכשהל הדנ םד תניחב ןיררועמ ןכ ,הלילחו סח ,םירבועש השעת
.%דכ ,ונוקתו ומגפ תירב
- 24 -
תירבה תרימש
ןיב תותירב רפסמ ןנשי .תירבה - דוסיה תריפסל רושקה רחא גשומ לע רוא ךופשל םילוכי ולא םירבד יכ הארנ
- הלימ תירב ללכ ךרדב איה םתס תירבש ללכה ןאכמו ,הלימ תירב איה ןהבש תיזכרמהשכ לארשי ןיבל ה$בקה
.'ונרשבב תמתחש ךתירב לעו'
49

.רתויב תונינעמ תוינורקע תולאש הלעמ ,ויתורודל וערז תאו ומצע תא לומל ,םהרבא הווטצמ וילע יאלפה השעמה
תואה לע םיארוק ונא םש ,עמש תוישרפמ םיריכמ ונא תירבה תוא תאו ,'תוא' םג הנוכמ דוסי תריפס יכ ונל עודי
איה תירבה .הילאמ תנבומו תשקבתמ חומה דגנכ םיניעה ןיב תואה תחנה .ןיליפתה םה ולא - םיניעה ןיבו דיה לע
תנבומ בלה דגנכ איהש דיה לע תואה תחנה א .תירבב םידדצה ינש ןיב תוביוחמ תורצויה העדותהו הרכהה
קר רבודמ אל .דבלב תילאנויצר תירב הנניא תירבה .שגרל למסה אוה בלהו הישעל למסה איה דיה .תשקבתמו
ןיליפתה םה ולא .תירבב בייחמה השעמל איבהל ןפוסש תוהדזהבו היווחב ,השגרהב םג רבודמ ,העידיב
לכבו ובבל לכב ,ינש דצמ ,ותארי לאו ,דחא דצמ ,םשה תבהא לא םדאה תא איבהל םירומאהו תוא םישמשמה
.ךרדב ותכלבו ומוקב ,ובכשב ,ושפנ
םוקמ - םדאבש לפשהו ךומנה םוקמה תא גציימ הרואכלש ,םדאה לש ונימ רבאב הקוקח הלימה תירב עודמ
"תוואתהו םירציה
תוואתהו םירציה לש םדובעיש םצעב אוה ,הז רביאב תירבה תקיקחש ,וב ונלחהש וקל ךשמהב עיצהל ןתינ
הרומאה ורשבב הקוקחה תירבב אנ רכזיי ,ופקות םדא לש ורציש תע לכב .םדאה ןיבל םיקולא ןיבש תירב התואל
.ויתוואת תא או ויתופיאש ,ויתונוצר תא בתנל
תירבה תא ןמסל ךרוצל הבושת הווהמ הז רבסה םג תא חינהל הערכהה תא ריבסמ וניא אוה םלוא ,הז רביאב
תא הווהמ - הלימה תירב - וז תירב אקוד ירהש .םש אקוד רתויב תיסיסבהו תיתועמשמה ,תיזכרמה תירבה
.ללכב ה$בקלו טרפב תודהיל םדאה לש ותקיזל תיתשתה
רביאה םג אוה םדאה לש ויתוואת תא וברקב םלגמה ןימה רביא יכ הדבועה אוה ,עיצהל ןתינש סונ רבסה
תא ךפוהה למסהו תואה תא וברקב תאשל וילע ,הזככ .ידוהיה םעה לש ומויק ךשמהו ערזה תכשמה לע יארחאה
ןינע לכל תיתד-תינחור תועמשמ הקינעמ הלימה תירב .יקולא-ידוהי ןינעל יעבט ןינעמ הירפההו הדלוהה ןינע
.םיינחור לאידיאלו תוחילשל גוויזה השעמ תא תכפוהו ,הדלוהה
םילכה םה ולא ,םימלגמ םה םתוא םירציהו ןימה ירביא .הזמ רתויב א רבודמ דוסה תרות יפ לע יכ המדנ םלוא
.ודרפנש הבקנהו רכזה ןיב ןקותמהו םלשה רוביחה רצונ םהבש
תירב אוה דו$יה ירהו ,שדו!ה תירב רבא ידי לע אלש ותשאו שיא ודחיתיש רשפא ךיא הז לכ לע ף$ונ דועו
םינומיר $דרפ( ודחיתיש רשפא ךיא ודי לע ודחיתי אל םאו #וילעה דוחיה לא שדו!ה
50
.)ה ,זט
,הלגתמו לדגתמו ךלוהה יקולאה עפשה לכ תא הברקב תסנכמה הריפסה הניה הלבקה תרותב דוסי תריפס
.תואיצמה לאו םלועה לא ,תוכלמה תריפס לא התורבחתה ידי לע ,ותוא המירזמו
ידכ קר הניא תירבה תשודק לע הרימשה .םידדצה ינש ןיבש תירבה אוה רוביחהו ,רוביחה רבא אוה דוסיה
רוניצ הווהתש ידכ ,דוסיה תריפס תא ךכזל הרומאה תישונאה הלועפה ןמ קלח אלא ,הריבעה ןמ םדא קיחרהל
.רואה לכלו עפשה לכל יללכו םלש
רתויב תיטירקהו תיחרכהה הלועפה תא הווהמ תירבה תרימש ךכ ,דוסיה דוסי תא הווהמ גוויזה השעמש םשכ
:םלוע לש ומויקל
#כ לע ,םלועה תתחשה אוה תירבה תתחשהו .םלוע תירב דו$ והזו ,תירבה תרימש םלועה םוי! יכ #בהו עדו
.)א רוא הרות ,חנ תשרפל תוה%ה ,ה"לש( רשב לכ תיחשה יכ םלוכ לובמב ותחשנ
51
49
.הז גשומל תורחא תויונשרפ םג ןנשי יכ ןייצל שי םנמא
50
& וריבודרוק השמ 'רל 1522-1570 .תפצב םילבוקמה ילודגמ %
51
.%ונוקיתו ומגפ תירב ,תוצע יטוקיל& $תירבה תרימש ידי לע אוה םימשבש םהיבאל לארשי תוברקתה רקיעו$ :ןמחנ 'ר ןכו
- 25 -

םולש תירב
:םיאבה םיקוספב ןייעל הסננ ולא םירבד יפ לע
.#3הי*ה-לא*ל 0וח H 48>/ 64ו ם?, ,ה ל4כא-64ו #3הי*ה-ל2א יח* /בז/ל ם?,,ל ,#א3ר!/ 84ו .ב51מ ת1נ/. ל3א ת1נ/זל ם?, ,ה לח3,64ו םיL F 4. ל*א,ר9/ G ב>3 *64ו
.)%-א ,ה"כ רבדמב( ל*א,ר9/ G/. ד,ו-ד/י ף< רח 464ו ר1ע/A ל?44ב/ל ל*א,ר9/ G ד3מ,;64ו
םג .הרזה הדובעל לארשי לש םתורסמתהב תירבה תביזע לע ןנוקל דיתע ,סחנפ לש וכישממ אוהש ,איבנה והילא
.ואינב !וענ 'ד תירב תביזע לש השרוש םעפה םלוא ,םירחא םיהולא דבועו רועפ לעבל לארשי דמצנ ןאכ
הלימה תירב אלא ,הרז הדובע תרסואה ,יניס תירב הניא םיטישב לארשי םירפמ םתואש הנושארה תירבה
,עפשה רוניצ לש ותויקנ תא תבאסמ ,דוסי תריפס תא הריכעמ ,באומ תונב לא תונזה .תירבה תרימש תא תעבותה
.היתניכשל אוה ךירב אשדוק ןיב אליממו ,םימשבש םהיבא ןיבל לארשי ןיב םוצע דוריפ תרצויו
,הילא אוה ךירב אשדוק לש ותקושת תא ררועמו הניכשה תא םדאה טשקמ ,תירבה תרימשבו םיבוט םישעמב םא
.הדנכ ונממ איה הדונמו הלעב לע הניכשה הנגתמ ,הב העיגפבו תירבה תרפהבש ירה
השאהו אולס ןב ירמז תגירהב .הביאב תונזה תא עטוקו 'דל אנקמו ,הז השק עגרב עיפומ ,ןהכה רזעלא ןב סחנפ
לש תונזה יאלמ םהילהואב למשוחמה ריואב םרזש ,הוואתה טהל .'ד תירבל ותונמאנ תא סחנפ עיבמ ,תינידמה
םשל ןלוכ תוירציה תומצועה תובתונמ ,טק עגרב .םיקולא לא שאב אוה א רעובה ,האנקה טהלב לחתנ ,לארשי
.היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחיי
לע תרערעמה ,תילאנויצר תונריתמ לש העש וז התיה םא ודיב חמורה תא לוטיל םלועל חילצמ היה אל סחנפ
הלוכי הניא ,ונביל דגנכ ונידי לעו ונחומ דגנכ ונחצמ לע םיחנומה ,ןיליפתה תירב תואש םשכ שממ .הנומא ירקיע
.הלוכי הלימה תירב תואש ןפוא ותואב תומלועה תא דחאל
ןוצרה לש רתויב תיסיסבה הקושתה תאו ,םויקה תמצוע לש רתויב ידוסיה שרושה תא הווהמה הדלוהה רביא
היוהה לשו םלועה לש טקניטסניאה אוה ,ונמלועב דרפתמו דרפנש המ לכ לש שדוחמ רוביחלו שדוחמ דוחיאל
.שדוחמה דוחיאה ליחתמו ןוקיתה חמוצ ונממש תיקולאה
י*נ/. ת3א יתיJכ א-ל/ו ם,כ1ת/. ית5/נ! ת3א 1א/נ!4/. ל*א,ר9/ G י*נ/. ל?4 *מ ית,מחH ת3א בי> *ה #*ה- E4ה #-רHה< #3. ר,ז?,/ל3א #3. $ח,/ניA
א*7! ר>3 Hא תח4 48 ם,ל1ע ת47"ה/E תיר/. וי,רחH < 1ע/ר4ז/ל0 1J ה,ת/י,ה/ו .ם1ל>, יתיר/. ת3א 1ל #*ת-נ ינ/נה ר-מ2א #*כ,ל .ית5/נ! /. ל*א,ר9/ G
ל*א,ר9/ G י*נ/. ל?4 ר*A4כ/י4ו וי,ה-לא*ל .)%י-אי ,ה"כ רבדמב(
לצא םידחאתמ ולא ינשו .דוסיה תריפסל םינתינה םייוניכה ןמ קלח םניה םולשה םגו תירבה םגש וניאר רבכ
.םולש תירבל הכוזה סחנפ
םישמו דו$יה הב עיפשמו .המחלמ ברח התויהב #ידה ף!ותב תשבלתמ הניכשה תויהב שיא אר!נ דו$יה יכ אוהו
,ז םינומיר $דרפ( םולש תירב אר!נ דו$יה שוריפ .םולש תירב בותכש הזו .שיא אר!נ זא םולשב המחלמ ימד
.)%
ןיכשהל סחנפ הכז הז חכמו ,תירבה תרהט - דוסיה תרהט לע שפנ וריחב ןגה אוה ,תירבה תרימש תא שדיח סחנפ
,םיאנ םיטושיקו תשדוחמ הרהט הדונמה הניכשל קינעה והשעמב .היתניכשל אוה ךירב אשדוק ןיב םולש
:עפשה תא הברקב תורעלו הניכשה תא שדחמ קבחל םלוע לש וכלמ תא םיאיבמה
הכרבה לב!ל #כומ ילכ םדאה תויהל ר!יעה יכ .ש"ע הכרב !יזחמ ילכ 'וכ $חניפל #תינש םולשה לוד% &שרדמב
.)%"נרת $חנפ ,תמא תפש( םימת היהו ינפל ךלהתה היב ביתכד הלימ תירבה תרימש ידי לע אוהו
רועיש 6 םלוע דוסי קידצ )'ג( דוסי -
ךכ לע ונדמע .לארשי תסנכ ןיבל הניכשה ןיב שיש ,תוהז א םיתעלו ,הקיזה תא ונרכזה םימדוקה ונירועישב
אשדוק ןיב םיסחיה תכרעמ לש וקישו רואית םג םצעב איה ,ה$בקה ןיבל לארשי ןיב םיסחיה תכרעמ רואיתש
תריפס לש יפיצפסה רשקהב ויתוכלשה תא תוארלו ,הז ןויערב טעמ קימעהל תעכ הסננ .היתניכשל אוה ךירב
:קוק ה$יארה ירבדב ליחתנ ךכ םשל .דוסי
לכב תחא הביטחל התוא השועה ,הלוכ המואב הרושה ילארשיה לאידיאה ,לארשי ת$נכ אוה הניכשה רוא
תורוא( ךרבתמ לכה ,םיילכשהו םיישעמה םייחב םל%תמ ,ץראב הל%תמ תאזה הלוד%ה הרואהשכ .היתורוד
.)ח ,א לארשי
52
.הלופכ איה וז הנעט לש התועמשמו ,תומואה לככ דבלב םיטרפ לש סוא הניא ,ולא םירבד יפ לע ,לארשי תסנכ
סנכתהל ,תואיצמה םתוא הנמיזש וא ,םה וטילחהש םיטרפ סוא לש תירקמ תודגאתהב רבודמ אל ,תישאר
הליחת הנווכב וארבנ לארשי ינב .'הליחת הבשחמב השעמ וס' תניחבב ,יאמקו ןומדק ןונכתב םא יכ ,וידחי
.ורוקמל רבד לכ לש תיעבט הביש אלא וניא וידחי םשוביגו ,דועיילו דיקפתל
53
םיטרפהש ,קומע ימינפ ןכות הברקב תאשונ איה ,דבלב היביכרמ לש לולכמה וניא לארשי תסנכ לש התוהמ ,תינש
.הבכרמ ורובע םיווהמו הז ןכות םיתרשמ
.םיוגל רוא - דועייה ותוא לאו תוהמה התוא לא ונתוא תוליבומ ולא תויועמשמ יתש
תוחכונה .םלועב םיקולא לש ומש םסרפתמו הלגתמ םדי לע .םלועה לש יקולאה יוליגה תיצמת םניה לארשי
.%גמ ,ט$כ תומש& $י-ד.ב/כ-0 123/ק-נ/ו ל'א2ר/4-י י'נ/ב-ל ה2521 י-6/ד7ע.נ/ו$ :לארשיב איה םלועב תיקולאה
:םשדקמו לארשי ךרד ה$בקה לא םלועה תומוא לש םרוביחב תוקסועה תובר תואובנ ןנשי
.%ז ,ו$נ היעשי& $םי-57ע2ה ל2כ/ל א'ר28-י ה29-פ/6 תי'0 י-תי'ב י-:$
7נ/כ-0 ;קי-ז<ח=ה/ו ם-י>?7ה ת>נ.1/ל ל.:-מ םי-12נ@א ה2ר24@ע ;קי-ז@ח7י ר=1@א ה25'ה2ה םי-מ2A70 ת>א2ב/צ 'ד ר7מB ה.:$
.האלה ןכו ,%גכ ,'ח הירכז& $ם=כ25-ע םי-ה.ל<א ;נ/ע7מ21 י-: ם=כ25-ע ה2כ/ל'נ ר.מא'ל י-ד;ה/י 1י-א
!רא ילע ה$בקה יחילש קר םניא לארשי .דבלב דיקפת לש ןינע וניא לארשי ךרד ה$בקה לא רוביחה דוסה תרותב
אשדוק חלושש 'אתכירא אדי' ןיעמ ,תוקולאה ןמ רביאכ םה לארשי .םיקולאב הנומאה תא םלועל איבהל תנמ לע
.עגמ ומיע רוציל ול רשפאל ידכ םלועה לא אוה ךירב
הניא וז הנעט .לארשי תא דימשהל םייאמ ה$בקהש םעפ לכב 'ד לוליח תנעט תא ויפב אשונ וניבר השמ
םעה תא איבהל 'ד תלכי יתלבמ' םלועה תומוא ורמאי אמש םעטה ןמ תגרוח םג איה דוסה יפ לעו ,תיטגולופא
יקולאה יוליגה םה לארשי .תוקולאה לש הרבאמ רבאב תישממ העיגפב רבודמ .'םהל עבשנ רשא !ראה לא הזה
איה םהב העיגפ ןכ לעו ,תוקולאה לא םלוע יאב לכל הצצה תרשפאמו תואיצמב תנכושה הניכשה םה ,םלועב
.םלועב יקולאה יוליגב העיגפ
52
.$הלוכ היוהה תיצמת איה לארשי תסנכ$ :'א הקסיפב םש ןכו
.$תישונאה היוההבש ןוילעה ינחורה יוליגה איה לארשי תסנכ$ :'ב הקסיפבו
.$לכה תא איה תללוכ .םילבגומ םיראותבו םידחוימ םילובגב לארשי תסנכ לש התוהמ תא רידגהל ןיא$ :'ג הקסיפבו
53
םמוקמ יכ ,םהל יוארה םמוקמ הז ןיאש ,םלועל תולגב םידמוע ויה םא ,םמצעב לארשי ןכו$ :םיאבה ל$רהמה ירבד תא ןיבהל שי ךכ
םהל שי םיעבטה םיאצמנה ןמ רבדו רבד לכ ומכ .רחא תושרב אלו ,םמצע תושרב לארשי !ראב םתויהל תואיצמה רדס יפל םהל יוארה
.%'א לארשי חצנ& .$ומצע תושרב אוה רבד לכו ,'םוקמ ול ןיאש רבד ךל ןיא' %ג ,'ד תובא& ל$זח ורזגש ומכ ,ומצע ינפב םוקמ דחא לכל
- 27 -
רמולכ ,םניב !ייח םירצוי םה אלא ,'ד וצ תא םירממ קר םניא םה ,םיאטוח ,הלילחו סח ,לארשישכ ןכ לע
.אוה ךירב אשדוק רמולכ ,םימשבש םהיבא ןיבל ,הניכשה
,ונרבד יפ לע ,רמאנ התעמ .'םהמע הניכש התלג לארשי ולגש םוקמ לכב' ל$זח ירבדב ונקסע םינושארה םירועישב
לש התלואגל הפיאשה םצעב איה לארשי לש תשדוחמה םתלואגל הפיאשה .הניכשה תולג איה איה לארשי תולגש
.היתניכשו אוה ךירב אשדוק לש שדוחמ דוחיילו הניכשה
קידצה
ןיב תרבחמה דוסיה תריפס יהמ יזא ,תוכלמ תריפס איה רמול הצור ,הניכשה איה לארשי תסנכ םא :לאשנ התע
.אוה ךירב אשדוק ןיבל לארשי
:אינתה לעב לש וירבדב ןייענ וז הדוקנ ררבל ידכ
54
וניבר השמו תובאה תומשנ תלעמ לדו% ומכ ץ! #יאל הוב% לע הוב% תומשנב תו%רדמ י!ולח ינימ תובבר שיש ףאו
םהש אחישמ יב!עד הלא וניתורוד תומשנ לע ה"ע תניחב שי רודו דוד לכב #כו שארהו חומה יב%ל שממ םייב!ע
םה םהיתומשנש לארשי יפלא ישאר תניחב יכ תושפנ יב%ל תושפנ #כו ץראה ימעו #ומהה תומשנ יב%ל חומו שאר
לכ ףו$ דע תו%ירדמה לכ שארמ םלוכ המשנו חור שפנה לכ שרש םו!מ לכמ המשנו חור שפנמ הלולכ שפנ לכ
ךשמנה #בה לשמכ לוכיבכ האליע המכח איהש #וילעה חוממ ךשמנ םיל!בש ל!ו ץראה ימע ףו%ב שבולמה #י%רד
ה%רדממ הדריו םאה #טבב םישדח העשת התייהש י"ע שממ וז הפטמ ווהתנ ויל%ר ינרפצ וליפאש באה חוממ
התוהמב םוצעו אלפנ דוחיב תדחוימו הרוש! הנדוע הז לכ םעו םינרפצ הנממ תווהתהלו תונתשהל ה%רדמל
אתיאדכ שארבש חומהמ תכשמנ םתויחו םינרפצה ת!יני #בב וישכע ם%ו באה חומ תפט התיהש #ושארה התומצעו
לש םישובל דו$ב למשחה רעש םייח ץעב בותכש ומכו( םינרפצו תומצעו םידי% ונממש #בול ).אל הדנ( ארמ%ב
מ םינרפצ ויהש #דע #%ב #ושארה םדא תניחב לש המשנו חור שפנה לכ שרשב לוכיבכ שממ הככו )הנובת חומ
הריצי האירב תוליצא'( ע"יבא תומלועה תולשלתשה ידי לע ה%רדמל ה%רדממ ותדיריב הלעמל לארשי תוללכ
ךרעה יתוחפו ץראה ימע לש המשנו חור שפנ ונממ ווהתנ תישע המכחב םלוכ ביתכדכ ךרבתי ותמכחמ )הישע
יכ האליע המכח תכשמה איהש #ושארה #תומצעו #תוהמב םוצעו אלפנ דוחיב תודחוימו תורוש! הנידוע הז לכ םעו
לארשי ינב ישאר םימכחהו םי!ידצה לש המשנו חור שפנמ אוה ץראה ימע לש המשנו חור שפנ תויחו ת!יני
.םרודבש
הניכשב !בדנ ולאכ בותכה וילע הלעמ םכח דימלתב !בדה לכש וב ה!בדלו !ו$פ לע ל"זר רמאמ #בוי הזבו
#ושארה #תוהמב תודחוימו ץראה ימע לש המשנו חור שפנ תורוש! םימכח ידימלתב ה!יבד ידי לע יכ שממ
ת!יני םימכח ידימלתב םידרומו םיעשופהו( 'וכ עדמה אוהו דחא ותמכחו ךרבתי אוהש האליע המכחבש םשרשו
מ םהלש המשנו חור שפנ תניחב .)ב !רפ אינת( )םכח דימלת תמשנו חור שפנ לש םיירוחא
,םאה לש המחרל דע וחוממ ,באה לש וערז תפיט לש התולשלתשהכ תומלועה תולשלתשה תא ראתמ אינתה לעב
לש ומלצבו ותומדב אוה ,אינתה לעב עבוק ,הז שדח םדא .שדח םדא הנבנש דע םידיגו רוע הפיטה תמרוק םש
התואל סונ שובל אלא וניא אוהו באה לש וערזמ אוה יושע םינרפצה דעו חומה ןמ ,ונממ רבאו רבא לכו .באה
.המשגתהו הכלהש הפיטה
55
שירמ תולשלתשהה איה הלוכ לארשי תסנכ .לארשי תסנכל ה$בקה ןיבש סחיה ירוחאמ בצינה םג אוה הז ןורקע
לא ךוויתו רושיק םיכירצ ,םיטושפה םישנאהו !ראה ימע - תונותחתה ת>ט;יד2ה םלוא ,םלוע ארוב לש ותבשחמ
ינב ישאר ,םימכחהו םיקידצה ידי לע השענ הז רושיקו ,םתויח תא ונממ קוניל ךישמהל ידכ שרושה לאו רוקמה
.םרודבש לארשי
ה,נ?, .ר1@4.>3 ת3מ2א,ה !י@4;4ה/ל #יב/ר!, /תI> 3 /E םא-יE ת3מ2א3. ר>* ,E >יא ת1י/הל ר>, /פ3א יא>3 #,י/נ? *מ יI? ר*.@ תח4 < ם?44A
!י@4;4ה א,צ/מנ ר,ב/E> 3 רח4 < ל,בHא .1מ/צ?4 * מ /ך4ר,./תG םM* 4ה/ל ב*ר!, /תה/ל םיל1כ/י ם,ל1ע,. ת3מ2א,ה !י@4;4ה א,צ/מ7>3 םד3! ר4מ5/ו
וי,ל*א ב*ר!, /תה/ל #יכ1C>3 /E םא-יE #3פא ם0>/. ת3מ2א3. /ך4ר,./תG םF* 4ה/ל ב*ר!, /תה/ל ר>, /פ3א יא ם,ל1ע,. ת3מ2א,ה ייח(
.)טצר ,ט וילא םיבר!תמה תלעמ ,#"רהומ
אוה ךירב אשדוק ןיב ,םימשבש היבאל לארשי תסנכ ןיב רשקמה אוה קידצה ,ונלש היגולונימרטל בושנ םא
.םלוע דוסי קידצ - דוסיה אוה קידצה .היתניכשו
54
& ידאלמ ןמלז רואינש 'ר 1745-1813 .ד$בח תודיסח דסיימ ,%
55
.םלוכ וגה יאת תא ביכרמה אוהש יטנגה דוקב ןאכ שמתשנ ילוא ,תינרדומ הפשב ןזואה תא רבסל תוסנל הצרנ םא
- 28 -
םירמוא םימכחו ...#וצלפתי הידומעו המו!ממ ץרא זי%רמה )ט בויא( רמאנש םידומעה לע תדמוע המ לע ץראה
םידומע 'ז םירמוא שיו ,לארשי ינב רפ$מל םימע תולוב% בצי )בל םירבד( רמאנש תדמוע םידומע ב"י לע
)י ילשמ( רמאנש ומש !ידצו דחא דומע לע רמוא עומש #ב רזעלא יבר .העבש הידומע הבצח )ט ילשמ( רמאנש
םלוע דו$י !ידצו .)&בי ה%י%ח(
:תונערופ תעש יהוזו תוקולאה ןמ תקתונמ הניכשה יזא םלועב קידצ ןיא הלילחו סחשכ
!לת$הל היואר דו$י תריפ$ש #ידה #מ אציו ,ךרבתי דודי לש וניד תיבב #ידה !$פנו לארשי ומר% םולשו $ח םאו
ף$אנ הערה ינפמ &בותכה רמאש והז .הער תע תאר!נו ,תול%הו #ברוחה תע איה זא ,תוכלמה תדיממ !ידצה
שנועו #יד ינימ לכמ תאלמתמו ,#וילע בוט לכמ השבי ינד-א תאר!נה תוכלמ תריפ$ תראשנ זאו )א ,ז"נ והיעשי(
ףצ!בו המיחבו ףאב #ידה תרמו%ו ,הדימ טלמיש ימ #יאש ,העש התואב #הב תע%ופש תוירבל יוא .תיחשמ ינימו
לוד% .)ירישע רעש ,הרוא ירעש(
תרות' לע תובר תוכלשה ןנשי ךכלו .ה$בקה ןיבל לארשי תסנכ ןיב רשקמה רבאה אוה ,םלועה דוסי קידצה
.תודיסחב רקיעב 'קידצה
המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלוס
,ריהבה רפסב
56
:תודיסחב בא ןינבל ךפהש ןינעמ יומיד ונשי
,שלחתמ ואל םאו רב%תמ םלועב םי!ידצ שישכו ,םי!ידצה םש לע ומש !ידצו עי!רל ץראה #מ דחא דומע אנת
וליפא ךכלה ,םלועה םיי!תהל לכוי אל שלח םאו ,םלוע דו$י !ידצ )הכ,'י ילשמ( ביתכד םלועה לכ לבו$ אוהו
)ב! ריהבה רפ$( םלוע דו$י !ידצו רמאנש םלועה דימעמ דחא !ידצ אלא םלועב #יא
57
.המדאה יקמעממ םיקנוי וישרושו שמשה ינרקמ םיגפוס ויפנעו וילע .!ראב קומע וישרושו םימשב ותרמצ ,ןליאה
.קידצל לשמכ ונממ םיאתמ ןיאו ,!ראו םימש ןיב רבחמה אוה םיקחש עיקרמו המדאב לותשה ןליאה
ירהש ,קידצה בשוי ומע ךותב .ומע ינבמ לדבומו קתונמה הילע ןב וניא ,תודיסחה יפ לעו דוסה תרות יפ לע ,קידצה
םילודגה םימכחה תפלחהב אוה ,דוסבש קידצה ןויער תא תמשיימה ,תודיסחה לש השודיח .םייק אוה ךכ םשל
םיקידצב ,הזה םלועה יניינע לדב לכמ םייקנו הירב לכמ םיקוחר ,תולכשומב וגהו שרדמה תיבב ובשיש
:ןמחנ 'ר בתוכ ךכו .הילשו ריפשב קסעתהל םילחוב םניא םה םלוא תולודג םהיתוגשהש
#יר1=>3 ( ,>,I4מ ט0>,A >יא א0ה ת3מ2א,ה !י@4;4ה םימ?,/פל יE ,0נ/י4ה .ת3מ2א,ה !י@4;4ה ל>3 ת0טי> /A4ה ת4%,ה/נ4ה #4י/נ? /.
ת4ניח /. ז5 א0ה/ו ,א*צ164כ/ו #יJח " תח4 י9 /. !$* 1ע/ו ,ה,ר18 ם0> ה3J4%/ מ 1ני*א/ו ,ת0טי> /A4ה י*כ/רד4/. 1מ/צ?4 %*ה4נ/תI> 3 ,)!יט $/ א,ר/A
.)חע ,אנינת #"רהומ יטו!יל( .>,I4מ ט0>,A >יא
:ןכ השוע קידצה עודמ ריבסמ םיבר תומוקמב ןמחנ 'ר
י*ר0ה/רה ה, I4כ/ו ה, I4E ם3ה,ל 0י,ה>3 ד?4 ת,צ!/ 0ר/ר1ע/תנ/ו וי,רחH < םיכ0ר/E 0י,ה ם,J"E #3מ0א >ד3! ת4Jה!/ .>3 םי? >, /ר,ה 0JפHא4ו
םי? ,.>/ "מ/E 0י,ה/ו ,#,מ/צ?4 0>Hא,י/תה ר,ב/E> 3 ,>0ר*פ/. ם3היפ/. 0ר/A$ ר>3 Hא4E .ם,ל1ע*מ ם,.ל ל?4 ה,ל?, אJF3 ה4מ ,ה,ב0>/ת
ל,כ/ל ם$,/ר"פ/מ4E ה,ב0>/8 ר0ה/רה ד4צ ם0Fמ י*ר/ מ4%/ל םי! 1ח/ר 0י,ה/ו ,ה,ב0>/8 ר0ה/רה ם0> ם3ה,ל ה3י/הG אל יא@44ו/.>3 םיד /מ1ע/ו
ר*.@ אל ם,ל1ע*I>3 יA-ל? 4 -ף< ,ה,ב0>/8 ר0ה/רה #*E-ם4: ם3הי*לHא ?4 י:ה םי> 1ד=/ 4ה וי,ר0.ד יד*/י-ל?4/ו .ם,ת1א ריE4מ ה,י,ה>3 ימ
םיר0A$ /ו #יJח " תח4 י9 ם3ה,I? ר*.ד4/מ ה,י,ה דימ,8 א,.4ר@/ < !4ר ,אל ל,ל/E ל,ל/E ,הF, ד"!/ י*נ/י/נ? *מ0 ה,ב0>/8 י*נ/י/נ? *מ ם3ה,I?
/ך4ר,./תG וי,ל*א ב0>,ל דא/מ םיכ0מ$/ 0י,ה>3 ד?4 ,ד4ב/ל 1J>3 םיר0.@ מ הF, ד"=/ 4ה י*רחH < 0כ>/ /מנ #*כ-יA-ל?4 -ף< ,א, מ/ל?,/.
.)דירת ,ו 'ד תדובע ,#"רהומ ייח(
תואיצמה לש ירמוחה !ובב תושדשדמ וילגר םלוא ,םימשב ושאר ,גולאיד ותיא םייקמ ,םלועה םע שגפנ קידצה
אוה קידצה לש ודיקפת ,ךכל רבעמ .םימדרנ !יקהלו םינשי ררועל וחוכב שי הז חכמו ,וידיסח םיאצמנ הכותבש
םימש ןיב רשקמה טוחה קידצה לש ותויהב איה דוסיה תחנה ,בושו .לע לא וידיסח לש םהיתוליפת תא תאשל
.םינוויכה ינשל עפשה םרוז וכרדש רוניצה אוה קידצה .!ראל
56
.הנקה ןב אינוחנ יבר אנתל סחוימה דוס רפס
57
.הדבאש ךלמה תב לע ןמחנ 'ר לש ורופיסב אצמל ןתינ ךכל המגוד .קידצל ןליאה יומיד תא םיבר תומוקמב םיאצומ ונא תאז תובקעבו
תלודג ,ן$רהומ ייח& $שממ !ראב חנומ ינא הטמלו ,דואמ םיאלפנ םיפנע םע דואמ אלפנו האנ ןליא ינא$ :ומצע לע ןמחנ 'ר דיעה ןכו
.%המר ,ה ותגשה
- 29 -
םתואל רשפאל ידכ ,םינוילע תומלועב זוחא ראשהל ןכ יפ לע או !ראה הצקל דע תדרל קידצה לש ודיקפת
ךורע ןיאל ההובג איהש ,רתויב ההובג הגרדמ ונממ עבות הז דיקפת .השודקה רוקממ קוניל הטמל םיעוקשה
.רקיעו ללכ ירמוחה םלועה םע דדומתהל םיכירצ םניאש שרדמה יתב יבשוי םימכחה לש םתגרדממ
םלועה ינינעב קסעתהל !וליאה לע ,יולגב וא רתסב ,םינילמ תודיסחה יקידצ תא ונא םיאצומ םיימעפ אלו םעפ אל
םה יכ הרכה ךותמ רקיעבו ,תוריסמ ךותמו תוחילש ךותמ הנמאנ םתכאלמ תא םישוע םלוככ םבור םלוא ,הזה
.םיעותהו םיעוטה לכל וישרוש תא חלשמה ןליאה
ארובה לא הלוכ תואיצמה תא םותרל ,וניארש יפכ ,רשפאמה אוה ,דוסיה תירב תנתינ ובש רבאה ,הלימה רבא
םוקמ - םדאל םירכומה רתויב םיכומנה תומוקמב ותליחתש ,םוקמה ותואב הקוקח וז תירבש ללגב אקוד ,ךרבתי
תירב תוא יכ וניאר רבכ .היתניכשו אוה ךירב אשדוק דחייל ולוכ ןווכמה ,השודק לש השעמב ופוס םלוא ,תוואתה
יתב יבשוי םימכחה ידימלתש םשכ שממ ,לע לא ולוכ םדאה תא םמורל הלוכי התיה אל םדא לש וחומב הקוקחה
.'ד לא הלוכ לארשי תסנכ תא םמורל ולכוי אל שרדמה
לואשו תוואתה לפש לא ,םוהת יקמעמל תדרל תוחוכה תא וברקב אשונה אוה ,תירבה רביא ,םלועה דוסי קידצה
וילגר .ךרבתי 'ד לא ,הזה םלועה ילבהב םתועקתשה לעו םהיתוואת לע ,םלוכ תא םמורלו תולדל םשמו ,תויתחתה
לכ ,םימשב שארהו עקרקב םלוסה ילגרשכו ,םימשב אוה ,הז םלוס לש ושאר םלוא ,עקרקב קומע תוצוענ ןכא
.םלוסה שארב בצינה ךרבתי םשה לא תולעלו ספטל קר אוה קידצה לא רסמתמש ימ לכל רתונש
'ראבו םימשב לכ יכ'
.'לכ' אוה דוסיה תריפסל סונ יוניכ
58
לכ תא הכותל סנכל ,דוסיה תריפס ,תיעישתה הריפסה לש הדיקפתש ןויכמ
תא הכותב הליכמ איהש ירה ,הז עפש םע תואיצמה תא רבחלו תואיצמה לא תיקולאה המרזהה לכ תאו עפשה
דוסי תריפס ומכ ,איה םגש ןויכמ ,'לכ' יוניכב הנוכמ תוכלמ תריפס םג םיתעלש ,בל םישל ךירצ הז ןבומב .לכה
תוכלמהו ,עפשה תא םירזמכו ןתונכ דוסיה .ולוכ יקולאה עפשה תא הכותב הליכמ ,תורחאה תוריפסה לכל דוגינבו
:דוסי תריפס לע הליטק'ג סוי 'ר בתוכ ךכו .ולוכ תא תטלוקו תלבקמכ
יפל ,םעטהו .לכ #ושלב #כ ם% תאר!נ ,תוריפ$ 'ט לכמ םיאבה תוליצאו עפש ינימ לכ #יללכנ תאזה הדימבו
אר!נה םשה ךותב םתוא האיבמו ,םהינימל םלוכ תוכשמהה לכ תונוילעה תוריפ$ה לכמ תכשומ תאזה הדימהש
,ינד-א איהש תירישעה הדימה תאר!נ םימעפל ם%ו .לכ תאר!נ וז הדימב יולת לכהש יפלו .)תוכלמ'( ינד-א
.)ינש רעש ,הרוא ירעש( תאזה הדימה םש לע לכ #ושלב

ןיבל ארכודה ןיבש קומעה רוביחל רתוי קקוזמ ילכ היהי ךכ ,תירבה רבא ךכוזיש לככ ,תירבה תריפס ךכוזתש לככ
לכ תא וכרד ריבעהל קקוזמ רוניצו ,'ןמאנ חילש' אוה היהי םג ךכ .היתניכש ןיבל אוה ךירב אשדוק ןיב ,אבקונה
הלגתמה ותניכש ןיבל אוה ךירב אשדוק ןיב םיכסמ רדענו יעצמא יתלב שגפמ רשפאלו ,תואיצמה לא עפשה
.םלועב
,םלוע דוסי קידצה תא ןייפאל הכירצש הנוכתה םג איה ,דוסיה תריפס תא ןייפאל הכירצש ,וז הלכה תנוכת
.לארשי תסנכ ןיבל םיקולא ןיב רושיקה תדוקנ תא הווהמה
.ינשה דצה ןמ לארשי תסנכ יפלכו ,דחא דצמ תיקולאה הגהנהה יפלכ ,תירטיס וד תויהל הכירצ ,וז הלכה תנוכת
אוה .וברקב יקולאה וסניאה תא ליכהל לוכיו םיקולא ינפב בצינה םדאכ ראותמ קידצה ,תובר תוידיסח תורותב
םרז'ל ךייתשהל לוכי ונניא קידצה .רתויב תורומח תוישוק חכונ םג ךובנ ונניאו ןיד לש הגהנהמ ארי ונניא
וקמועב אצמנ הז ןויער .לכ לכמ לכה תויהל בייח קידצב .תמייוסמ הגהנה םע תוהדזהל לוכי ונניא אוה .'םייוסמ
תפש'ה ריבסמ ךכו %א ,ד$כ תישארב& $לכב םהרבא תא ךרב 'דו םימיב אב ןקז םהרבאו$ :אבה קוספב ארקמ לש
:'תמא
58
ךל !ראבו םימשב *דוסי() לכ יכ דוההו חצנהו תראפתהו הרובגהו *דסח() הלודגה 'ד ךל$ :תוריפסה רשעל דוסיה קוספב וניארש יפכ
.%אי ,ט$כ א םימיה ירבד& $*תוכלמ() הכלממה 'ד
- 30 -
םדאהשכ יכ .םימלוע 'ב הנ! הז #!ז המכח הנ!ש #!ז שרדמב .לכב םהרבא תא ךרב 'הו 'וכ #!ז םהרבאו !ו$פב
לא ומצע לטבמו םלועה #מ ומצע שרופש המ לכו .ת"ישה לא ומצע לטבל #יבמו עדויו תויתימא המכחה לא אב
םלועה םיי!מ הז ידי לע שרושה .)ז"מרת ,הרש ייח ,תמא תפש(
עיגהש ההובג הגרדמו המכח לע דיעמ 'םימיב אב ןקז' יוטיבהש ךכ לע דמועה שרדמה תא טטצמ 'תמא תפש'ה
אוה יכ קידצה לש ותרכה .ךרבתי םשה לא טלחומה לוטיבה איה ,תמא תפשה יפ לע ,וז הגרדמו ,םהרבא הילא
.םלועה לא תוכרבה לכ תאו עפשה לכ תא וברקב ליכהל ול תרשפאמ ,םלועב ה$בקה לש חילשו רוניצ אלא וניא
.וכרד ,ולוכ עפשה תמרזהלו טלחומ רוניצל קידצה תא ךפוה שרושה לא לוטיבה
לוטיבה גשומ תאו ,תרחא היגולונימרטב שמתשה ,ותמועל ,ןמחנ 'ר .שרושל לוטיבה לע רבדמ ,'תמא תפש'ה
:'שמשה אב דע הנומא וידי יהיו' תניחב ,'הנומא' - גשומב ןמחנ 'ר ילחמ קידצה לש רשקהב
,ד-א/מ ל1ד,:4ה !י@4;4ה !4ר .ם1ל>,/ו $ח4 ,ת1מ/כח, 4ה י*ר/פ$ ד-מ/לל/ו ,ם1ל>,/ו $ח4 ,ר=* ח4 / מ ת1י/הל ד- א/מ ל1ד,: ר0Nא א0ה ת3מ2א3ב0
.ם>, ל-Aל ל1כ,י ,ם1ל>,/ו $ח4 ,0ל,J4ה ת1מ/כח, 4ה /ך1ת/. $4נ/כ7>3 ימ יE ,ת1מ/כח, ע4בF3 4ה ד- מ/Jל ,ה3ז,. 1מ/צ?4 $ינ/כ4ה/ל ל1כ,י א0ה
יE ,ם1ל>,/ו $ח4 ,ל-Aל #יל1כ/י ה3C4ה ף3%374ה #3ב3א,ה יד*/י ל?4 >3 ,!*ל,מ?H ת4ניח /. איה>3 ,ה,מ/כח,/ו ה,מ/כח, ל,כ/. ף3%3נ #3ב3א >*י יE
ל?4 %*ה1נ !4ר א0ה>3 0נ/י4ה@/ ,"םי! -ל2א א*ר,י א-ל/ו" &)ה"כ םיר,ב@/ ( ב0ת,E> 3 1מ/E ,ר=, ? ,. ר4פ,כ/ו ,ר=* ח4 /מ0 ף1$1ליפ ה,י,ה !*ל,מ?H
1ד/מ?, ל?4 ם,6!4 ר5>/ נ/ו 1מ/צ?4 !יזחH 4מ א0ה ,ת1מ/כח, ע4בF3 4ה 0J*א/. $,נ/כ7>3 /E ,!י@4;4ה ל,בHא .ל,ל/E ה5/רG 1ל #י*א/ו ,ת1מ/כח, יA
!י@4;4ה>3 0נ/י4ה ,)ד"כ י*ל>/ מ( "ם!,,ו !י@4צ ל1AG ע4ב>3 יE" ."ה3יח/ G 1ת,נ0מ2א3. !י@4צ/ו" &)ב !0!4בחH ( ת4ניח /ב. ,ה,נ0מ2א יד*/י ל?4
!*ל,מ?H ת4ניח /. ,ף3%3נ #3ב3א,ה יד*/י ל?4 ל-Aל/ו !ילחH 4ה/ל #יל1כ/י םF, >3 יA ל?4 ף</ו ,ת1מ/כח, ע4בF3 4ה 0J*א /ך3ר@3 /ך*ל1ה ל1ד,:4ה
א0ה>3 ,!*ל,מ?H ת1ב*ת י*פ1$ "ם!,,ו !י@4צ ל1AG ע4ב>3 " &ה3ז/ו .ל"474E ה,נ0מ2א יד*/י ל?4 ,ם!,,ו ,ל-AG ע4ב>3 !י@4;4ה ל,בHא ,ל"474E
ל"474E ה,נ0מ2א יד*/י ל?4 ם!,,ו ,ל1AG ע4ב>3 !י@4;4ה /ך< ,ם1ל>,/ו $ח4 ,#יל/פ1נ 1ד,י ל?4 >3 ,ת1מ/כח, ע4בF3 4ה ל>3 ף3%3נ #3ב3א,ה
.)טי אנינת #"רהומ יטו!יל(
לכבו ,םיקולא לע תומייקש רתויב תולודגה תוישוקה ךרד ,תומכח עבשה ךרד רובעל תלוכיה תא קידצל קינעמ המ
הכש תוסרוקיפאה ירבד עודמ "םוקל דימו לופיל םעפ רחא םעפ קידצה חילצמ דציכ "ןימאמ ראשהל תאז
"תמאה קידצ לע ללכו ללכ םימייאמ םניא ,םהירחא העתי אמש טושפה םדאה תא םידיחפמ
םעפ לכ ומצע תא תויחהל קידצה לש ותלוכי #'היחי ותנומאב קידצ' :קידצה לש ותנומאב הצוענ ךכל הבושתה
תוישוקה תא םג ,תוריתסה תא םג .לכה תא ליכהל תלגוסמה המימת הנומאב רבודמ .ותנומא חכמ ול האב שדחמ
איה הקיתשה .קידצה לש ותקיתש לע ןמחנ 'ר רבדמ %דס אמק ן$רהומ יטוקיל& תרחא הרותב .תורתסהה תא םגו
הקיתשה ןכ אל .ןהמ תבכרומ איהש םילימלו תורדגהל וסניאה תא תמצמצמ הרימא לכ ירהש .'לכ' לש הניחב
איה וזככו .הקיתש תניחב איה קידצה לש ותנומא .וסניאה תא הברקב ליכהל הלוכי אליממו ,תיפוסניא איהש
.ולוכ וסניאה תא הברקב ליכהל הלוכי
ןושלב וא ,םינוילעה םימשה לא ,לע לא וינפ תא תאשל ול רשפאמ הנושארו שארב ,ןכ םא ,קידצה לש 'לכ'ה
לש רוניצל קידצה ךפוה הז ןבומב .'םינוילעה םימי'ב אובל ותועמשמ ,םהרבא לע רמאנה ,'םימיב אב' - תודיסחה
.הלש עיפשמה רביאלו תוקולאה
:הטמ יפלכ םג הכלשה הנשי וז 'לכ' תנוכתל ךדיאמ
ת%רדמב אוה !ידצהשכד זמרה רמול שי .המש לכבו םהרבאל היה תב ל"זח ושרדו .לכב םהרבא תא ךרב 'הו
.)הרש ייח ,ךלמילא םענ( הניכשה ויזמ הנהנ אוה זא ארכוד
שקבמ ךלמילא 'ר .םהרבא לש ותב איה ל$זח יפ לע 'לכב'ו ,קידצה אוה םהרבא ,קסנ'זילמ ךלמילא 'ר ירבד יפ לע
רמול הצור ,הניכשל םג אלא דוסי תריפסל קר אל יוניכ אוה 'לכ' יכ ,ליעל םג וניארש יפכ ,ולא םירבדב רמול
.תוכלמה תריפסל
59
הכז אוה רמולכ ,הניכשה ויזמ הנהנ אוה ,עיפשמ תניחב רמולכ ,'ארכוד' תניחב ומצע השע קידצה םהרבאשכ
רמולכ ,'לכב' תויהל קידצה לש ותלוכי .םלועב הלגתמה הניכשה םע הרומגה תודחאה איהש ,'לכב' תניחבל ומצעב
:קודצ 'ר רמוא ךכו .לארשי ללכ םע רבחתהל ול תרשפאמה וז איה ,עיפשמ תויהל
א"חז רמאש ומכ( םהרבאל הבהי תב ,המש לכב וניבא םהרבאל התיה תב ,לכב םהרבא תא ךרב 'הו ביתכ זאו
)'ד אר!יו ,!ידצ ירפ( לארשי ת$נכד אללכ ונממ אציש ול חטבוה זאש ונייהו )א"ע ט"יר
59
תוניחבה הזבו ,תועפשה לכ הנממש ,לכב תארקנ הניכשה ,לכב םהרבא תא ךרב 'הו$ :ט$שעבה דכנ ,בוקלידיסמ םירפא 'ר לצא םג ךכו
.%הרש ייח ,םירפא הנחמ לגד& $ןבהו ,םהרבאל ךרב 'ה
- 31 -
רוביצה חילש - קידצה
לש הניחבו %'תמא תפש'ה יפ לע& לוטיב לש הניחב איה הלעמ יפלכ תינפומ איהשכ קידצה לש 'לכ'ה תנוכתש וניאר
ומצע השוע דציכ "הטמ יפלכ תינפומ איהשכ וז הנוכת לש הינייפאמ םהמ םלוא ,%ןמחנ 'ר יפ לע& הקיתש תנומא
לש םיאלפנה וירבדב אוצמל ןתינ הבושתל ןוויכ "'לארשי תסנכד אללכ' יפלכ 'לכ' תניחבו ,'ארכוד' תניחב קידצה
:בשטידרבמ קחצי יול 'ר
םהרבאו ,ומצע לע וש!ובמ רשא !ידצ שיו ללכה ליבשב וש!ובמ לכ רשא !ידצ שי יכ ,לכב םהרבא תא ךרב 'הו
םהרבא םע רמולכ ,םהרבא תא ךרב 'הו והזו .ללכה לע וש!ובמ היה
.)הרש ייח ,יול תשוד!(
איה ,לארשי לש םרוגנס היהש ,קחצי יול 'ר יפ לע ,הנושארה התועמשמ ,לארשי תסנכ יפלכ 'לכ'ה תשוחת תיינפה
,דאמ תולודג תוגשהלו תורכהל הכוז קידצה .ומצע יפלכ אלו ללכה יפלכ איה קידצה לש ושקובמ לכ יכ הרכהה
לכבו תע לכב שוחל חרכומ אוה ,'הגשה לעב' קר אלו קידצ תויהל אוה !פח םא םלוא ,םיקולא תוארמ האור אוה
.לארשי ללכ יפלכ אלא שרוד אוה ומצעל אל יכ העש
רבד רמול הצפח הניא איה ,תישאר .הלופכ תועמשמ הברקב איה תאשונ רוניצ תויהל תונוכנה יכ ,ונרבדמ אצוי
הצפח הניא םג איה ,תינשו .רוניצ תויהל תשקבמ איה ורובעש עפשה תא איבהל אוה הנינע לכ אלא המצעמ
.ומצעל רבד רמוש ונניא ,'תמאה קידצה' .האלה וריבעהל הנינע לכו הכרד םרוזה עפשה ותואמ המצעל רבד רומשל
סח ,םנולשכו ותחלצה איה םתחלצה .ותליהק רובעו ועמש יחקול וידיסח רובע הרומג תורסמתה םניה וייח
.ונולשכ אוה ,הלילחו
תורסמתהה תעדותלו תוחילשב הרכהל רבעמ ,תרחא ךרדב םג ןמחנ 'ר אטבמ ,הטמ יפלכ 'לכ'ה תנוכת תא םלוא
:בתוכ אוה ךכו ,הליהקה רובע
י?* >/ 1A4ה/. 0JפHא ,ל*א,ר9/ 6מ דח, 3א ל,כ/. א,צ/מ7>3 ת1ב1ט ת1@!"/74ה ט=* 4ל/ל 0נ/י4ה@/ ,םינ0:74ה 0J*א ת19?H 4ל ל1כ,6>3 יI> 3 עד4/ו
ה3י/ה6>3 /ךיר,צ/ו ,ר0.צ ח4 יל>/ א,ר!/ נ א0ה ,ד0I? 4 ,ה י*נ/פל ל*J4A/תI4ה יE ,ד0I? 4 ,ה י*נ/פל ל*J4A/תה/ל ל1כ,י א0ה ,ל"474E ל*א,ר9/ G
0י/הG ת1ב1ט ת1@!"/74ה ל,כ/ו ,#יל/J4A/תI4ה* מ דח, 3א ל,כ/. א,צ/מ7>3 ה,ב1ט ה@,!"/נ ל,E ץ*.! 4/6>3 /ךיר,;>3 0נ/י4ה@/ ,ר0.;4ה ל,Eמ ח,ל>/ נ
,ה3ז יד*/י ל?4 >3 ,1ז,E 4K1ב,: ה,ניח /. 1. ה3י/ה6>3 /ךיר,צ/ו ,ר0.צ ח4 יל>/ 0ה3ז/ו ,ה3C4ה ב1L4ה ל,E ם? ל*J4A/תG/ו ד-מ?H4י א0ה/ו ,1. #יל,ל/כנ
ף4כ/ל םד,5 ל,E ת3א #0ד,ל ל1כ,6>3 0נ/י4ה@/ ,ל"474ה םינ0:נ ת19?H 4ל ל1כ,6>3 ימ0 .1. #יל,ל/כנ 0י/הG/ו ,וי,ל*א םיב*א/8 ת1@!"/74ה ל,E 0י/הG
#י9 ?H4נ ה3ז יד*/י ל?4 >3 ,ל"474E ת1ב1ט ת1@!"/נ ם,J"כ/. א-צ/מל >=* 4ב/ל0 9*Aח 4/ל ל@*48>/ מ יE ,םי? >, /ר,ה/ו םיJ= 4 4ה ת3א 0JפHא ,ת0כ/ז
יE ,ד0I? 4 ,ה י*נ/פל ל*J4A/תה/ל 0נ/י4ה@/ ,ר0.צ ח4 יל>/ 0 #,Cח 4 ת1י/הל ל1כ,י א0ה ,תא-ז ה,%*רד/ 4מ/. זח* 1א>3 !י@4;4ה ה3ז ,ל"474E םינ0:נ
ת1ב1ט ת1@!"/74ה ל,E 0י/ה6>3 ,ה4ניח /. 1. ה3י/ה6>3 /ךיר,;>3 ,ת3מ2א3. #0%,ה3ה ר0.צ-ח4 ילF/ 4ה/ל ה,כיר/;4ה 1ז ה,ניח /. 1. >*י א0ה
0JפHא ,ל*א,ר9/ 6מ דח, 3א ל,כ/. א,צ/מ7>3 ת1ב1ט ת1@!"/74ה ל,E ץ*.! 4/ל ל1כ,י א0ה יE ,ל"474E 1. #יל,ל/כנ 0י/הG/ו וי,ל*א םיב*א/8
ל"474E ל*א,ר9/ G י? * >/ 1פ/.
.)בפר אמ! #"רהומ יטו!יל(
.לארשי תסנכ לש תומשנה לכ תא וברקב ליכהל לגוסמה דחא ותוא אוה ,וז הרותב קידצה אוהש ,רוביצה חילש
ךירצ קידצה .לגוסמ ינניא ותיאו רבדל לגוסמ ינא ותיא .יואר וניא הזו יואר הז רמולו רורבל לוכי וניא קידצה
התוא ליכהל ,דחא לכבש תוכזה תדוקנ תא אוצמל ךירצ קידצה ןכ לעו .רוביצה לכ לש חילש ,רוביצ חילש תויהל
.םינוגינ - וללה תודוקנה לכמ תושעלו וברקב
ודרפתנש תוצוצינב רבודמ .םברקב ורתסוהו לארשי ללכ לש םהיתומשנב ורזפתנש םיוותה לולכמ םה ולא םינוגינ
ליכהל חילצמה ,דחא לכ לע תוכז דמלמה קידצהו ,הרזפתנו התלגש תיקולאה הניכשה ןמ יקולאה עפשה ןמ
חילצמ ,הניכשה לש המלשה הינומרהה ךותב םהלש לילצה תא עומשלו ,םיעשרה תאו םיתוחפה תא םג וברקב
.הניכש לש ןוגינ םלוכמ תושעלו - םידובאה םיוותה תא ,הניגנמה ירבש תא ,הניכשה תוצוצינ תא וסאלו !בקל
םוקמ תתלו םלוכ תא לבקל ,םלוכ תא ליכהל תלוכיה אוה ,םלועל הנפומ אוהשכ ,ןמחנ 'ר יפל ,קידצה לצא 'לכ'ה
ינפב בצינ עשר םדאשכ .'וילא םיבאת תובוטה תודוקנה לכ ויהי' :ןמחנ 'ר יסומ ,ךכ ידי לעו ,םלוכל וברקב
עתפלו ,וילא תובאת ולא תודוקנש ירה ,תוכזה תודוקנ תא וב אוצמל חילצמהו תובהוא םיניעב וב ןנובתמה קידצה
.תובוטה תודוקנה ןתוא תא וברקמ תולדל עשרה חילצמ
- 32 -
.וקופיס יאנת יפלו ויכרצ יפל דחא לכ ,םיחמצה לכ תא הקשמה ןנגכ קידצה תא ןמחנ 'ר ראתמ תומוקמ המכב
דיל קוקז ימ .רועגל ךירצ ימבו טלל ךירצ ימ תא עדוי אוה ,קוקז דחא לכ המל עדויו הניגב ול בבותסמ קידצה
.לארשי יפלכ תינפומ איהשכ קידצה לש 'לכ'ה תלוכי יהוז .לזרב טבשל ימו תבהוא
:הרצקב םירבדה תא םכסנ
.לארשי ללכ יפלכ ותדימעל ןהו אימש יפלכ ותדימעל ןה תעגונ קידצה תא תנייפאמה 'לכ'ה תנוכת
:םינפוא ינשב תרבסומ אימש יפלכ תינפומ התויהב וז הנוכת תועמשמ
1 . .%תמא תפש& ןמאנ חילש תויהלו השרושב קבדהל תוקולאה ינפב לטבתהל תלוכיה
2 . תיקולאה הגהנהה תא ליכהל תלוכיה תא תאשונה הקיתש לש הנומא םיקולאב ןימאהל תלוכיה
.%ןמחנ 'ר& תנבומ יתלבהו תנבומה ,הלוכ
:םינפוא ינשב איה א תרבסומ לארשי ללכ יפלכ תינפומ התויהב וז הנוכת תועמשמ
1 . .%קחצי יול 'ר& לארשי ללכ ןעמל םה וישעמ לכו קידצה לש ויתוגשה לכש תוחילשה תעדותו הרכהה
2 . רואה תדוקנ תא תוארל לגוסמ תויהלו םהבש םיעשרה תא או לארשי ללכ תא וברקב ליכהל תלוכיה
.%ןמחנ 'ר& השרוש לא הרבחל ידכ דחא לכבש
'קידצ שארל תוכרבו' - עפשה לכ תאו תוכרבה לכ תא אשונ אוה הזככו ,אימש יפלכ 'לכ' תניחב אוה קידצהשכו
ילב דע םולש בורו קידצ וימיב חרפי' - !רא יווצק דע עיגמ אוה הזככו םלועה יפלכ 'לכ' תניחב אוהשכו ,%'י ילשמ&
באתו רשקתמ וניאש םוקמ ךל ןיאו רבד ךל ןיא ,יזא - %ב$ע םילהת& '!רא יספא דע רהנמו םי דע םימ דריו ,חרי
לש לכה תמשנ ידי לע דחאתהל םיבש !ראו םימשו ,עיפשמ עפשהו ,השענ גוויזה יזא ,םישחרתמ ולאשכו .וילא
.םלוע דוסי קידצ
רועיש 7 ( תבשה :)'ד( דוסי - 1 )
:הליטק'ג סוי 'ר בתוכ ךכו ,תבשה תייגוסב תעגל ילבמ ,דוסיו תוכלמ :תוריפסה לע ךלהמה תא םילשהל ןתינ אל
תוריפ$ה תשולש יכ עד .דציכ ךעידוהל יל שיו ,תבשה דו$ לארשיל ךרבתי 'ה #תנ תאזה הדימה ד%נכו
םע הניב תדחאתמ ולאב ולא תורש!נ תוריפ$ה תויהבו ,הלעמל תודחאתמ ,הניבו המכח רתכ םהש ,תונוילעה
םלועה תאירב התיה הז ר!יע לעו .תבש תאר!נו )דו$י'( יח ל-א תאר!נה וז הריפ$ דע היתחתש תוריפ$ שש
םוי אר!נ ךכיפלו ,יח ל-א תריפ$ איהש דו$י תריפ$ ד%נכ אוה תבשה הנהו .תבש יעיבשה םויבו םימי תשש
.)ב ,ב תישארב( תבש וב יכ ותוא שד!יו יעיבשה םוי תא םיהלא ךרביו &ורמאכ ,תושוד!הו תוכרבה רו!מ תבשה
הטמל השוד!ה תכשמהו תוכרבה לכ רו!מ תבשה םוי אצמנ ..)ינש רעש ,הרוא ירעש(
לע ,הריפסה ןפואו .דוסי תריפס - הלעמלמ תיעיבשה הריפסה תא תגציימ ,יעיבשה םויה התויהב ,ולא םירבד יפ לע ,תבשה
הכותב תללוכה הניבהו ,הניבב תודחאתמ - הניבו המכח רתכ - תונוילעה תוריפסה תשלש :ןלהלדכ אוה הליטק'ג סוי 'ר יפ
.דוסי - תיעיבשהו .דוה ,חצנ ,תראפת ,הרובג ,דסח :היתחתש שמחה דועו ,תחאכ תינמנ ןתוא
:'תמא תפש'ה לש וירבד תא חקינ המגוד םשלו ,תבשה לא תרחא תוסחיתה םג ונא םיאצומ ,ךדיאמ
רמאמה '!נ זא תאזלו הלחת הבשחמב השעמ ףו$ דו$ב הבשחמב תוכלמה תניחב תישאר תניחבב יכ אוה רמא
לכ תומילש אוה תבשה יכ תבש תאר!נ לכה היחמה הדו!נה תוכלמה תניחבו .תישאר תניחב #כ ם% ומצע
.)תישארב ,םיטו!יל ,תמא תפש( המלשהה אוה לכיו שוריפו 'וכ םי!ולא לכיו בותכש ומכ םיארבנה
.טושפ הריפסה ןפוא ןאכ או תוכלמ תריפס איה תיעיבשה תבשה ,'תמא תפש'ה יפ לע
,תראפת ,הרובג ,דסח :תונותחתה תוריפסה עבש תישארמ רופסל ליחתהל שיו ,ללכ תונמנ ןניא תונוילעה תוריפסה שלש
.תוכלמ - תיעיבשה הריפסהו ,דוסי ,דוה ,חצנ
.תינויער תיתוהמ הקיזב רבודמ .רפסמ לש הלאש קר הניא ינש דצמ תוכלמלו דחא דצמ דוסיל תבשה לש התקיז
.תוכלמו דוסי - ולא םיטביה ינשב תבשה לש התוהמ תא ןוחבל לדתשנ ,הז ונרועישב
'וב וחוני - הב וחוני'
הניחב איהש ,תוכלמ תניחב תא םגו ,העיפשמ ,'תירכז' הניחב איהש ,דוסיה תניחב תא םג הברקב הליכמ תבשה ,וניארש יפכ
.תלבקמ ,'תיבקנ'
,ןנוכמהו אלפנה טויפה תרגסמב ןודל ןתינ םנמא .הלכ תארקל - התארקל ונתכילהב ,תבש לילב ונא םילבקמ תבשה תא
,ה$בקל אמש וא ,לארשי תסנכ ,ונל םאה "הלכ תבשה ימל :תקתרמה הלאשב 'ידוד הכל' ,!בקלא המלש 'ר לש וטויפ
60
םלוא
.הלכ התויה םצעב קפתסנ וננויד תרגסמב
,תוכלמה תריפסל סונ יוניכ איה הלכה
61
םג ךכו ,אוה ךירב אשדוק - רכזה תניחבמ תלבקמה ,הניכשה - הבקנה תניחב איהו
:םינוש תודיסח ירפסב םג עיפומ
תוכלמ תריפ$ל הילעה ליחתמ םשמו ,'הלכ תאר!ל ידוד הכל' בותכש ומכ ,הלכ תאר!נ הניכשה תבש לילב יכ
#בהו 'םימחרב #פי אוה ומו!ממ' ף$ומ תשוד!ב םירמוא הזלו ,רתכ תניחב ף$ומ תלפת דע
.)םירופ יזמר - םידעומ לע המלש תראפת(
62
התומלגתהב הניכשה תפשחנ יעיבשה םויבו ,תילוחה תואיצמה ךותב תמלענו תרתתסמ איהו ,הניכשה איה ,ןכ םא ,תבשה
השעמה ימי .רדהו דוה הלוכ תואיצמה לע הריטעמו תפשחנ תואיצמה ךותב היובחה השודקה וב ןמזב רבודמ .תבשה תומדב
60
.הלכה תארקל םמע תאצל דודה ןמ םישקבמה םה ימו ,דוד אוה ימ רובעו 'הלכ תארקל ידוד הכל'ב דודה והימ ןיבהל ןויסנה תרגסמב תושעהל ךירצ הז ןויד
61
.%ןושאר רעש ,הרוא ירעש ,הליטק'ג י$ר& $הזה םעטה רואיבב וישכע ונא ןיאו ,הלכ םירישה רישב תארקנ *תוכלמ() תאזה הדימה םגו$
62
.ןילבולמ הזוחה ידימלתמ ,קסמודארמ '!יבוניבר ןהכה המלש יבר
- 34 -
,התארקל תכלל דודה ןמ תשקבמו הניכשה תפשחנ יעיבשה םויבו ,הרוקמ ןיבל הניכשה ןיב וצצח לוח לש הישעב םיאלמה
.'הכרבה רוקמ איה יכ' :םלועה לכ קניי הז עפשמו ,ועפש תא הילע עיפשהלו המיע שגפיהל
63
.תבשה םויב ונא םישגופ םעפה .תרחא תבש ונינפל תבצייתמ וז תעבו ,הליפתב ונא םיאב ,תבשה םוי לש ורקבב ונמיכשהב
וחוניו' ונא םימתוח תבש ברעב .םויה תשודק תכרב תמיתחב יוטיב ידיל הב רבדה הב רקבב תבשבו .'ךמש ישדקמ לארשי לכ
וחוניו' ונא םימתוח וב תוהזב קר וניא הז יוניש .'ארכוד' תניחבל 'אבקונ' תניחבמ הנתשמ תבשה .'ךמש ישדקמ לארשי לכ
.דיקפתבו דועייב םג אלא
:ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר לצא תאצמנ ולא תוניחב יתש ןיב האלפנ הנחבה
ימי תשש תדובע לכמ הכרבה תעפשה לב!מה אב!ונ #ושל הב וחוניו םירמוא תיברע תלפתבש ונרמאש ומכו
עפש זא עיפשמ אוה תבשה תשוד!ש ונייהו ,וב וחוניו םירמוא תירחש לש הרשע הנומשבו .ורבעש השעמה
םימיה לכמ ותכרב והזו םיאבה השעמה ימי תשש לכ לע הכרב .)'% אציו ,!ידצ ירפ(
לילב .העיפשמ לש הדמעל תלבקמ לש הדמעמ רבעמכ קודצ 'ר שרפמ תירכזה הניחבה לא תיבקנה הניחבה ןמ רבעמה תא
ימי תשש לכ לע הכרב עפש העיפשמ איה תירחשבו ,ורבעש השעמה ימי תשש תדובע לכמ העפשה תבשה תלבקמ תבש
תבשה הכפה הז עגרבו ,אוביש עובשה לא םה תבשה םויבו ,רבעש עובשה לא םה תבש לילב תבשה לש הינפ .םיאבה השעמה
.העיפשמה - דוסי תניחבל ,תלבקמה - תוכלמ תניחבמ
.תבשל סחיב םדאה לש הלופכה ותלוכי תא תפקשמ השוע קודצ 'רש הנחבהה
ותבש תשדקתמ ,ויתוחרוא תא בצעמו םילכה תא הנוב אוה הב ךרדה ,השעמה ימי תא לכלכמ אוה וב ןפואה ידי לע ,דחמ
.םהירחאל דימ האבה
64

.היתובקעב םיאבה עובשה ימי רבע לא אצוי אוה וב ןפואה והז ותבש תשדקתמ וב ןפואה ,ךדיאמ
65
:ונתליפתב םירמוא ונא תבש ברעב .םלועה תאירבב השעמה ימיל תבשה ןיבש סחיב םג יוטיב ידיל אב רבדה יכ יל המדנ
םימש השעמ .דעיכו האצותכ תבשל תסחייתמ ,וז טבמ תדוקנ .$!ראו םימש השעמ תילכת ,יעיבשה םוי תא תשדק התא$
.תישארב ימי תשש לש האצותה איה תבשה וז טבמ תדוקנמ .תבשה לא עיגהל ךרדה םה !ראו
השע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב םי!לא לכיו ,םאבצ לכו ץראהו םימשה ולכיו .)ב-א ,'ב תישארב(
לכ תישעו דובעת םימי תשש' הרימאה לש ןושארה הקלח יכ רמול םישקבמה שי .האירבה ימי תמלשהב תנייפאתמ תבשה
התא #וצ אלא ,השעמה ימי תששב דובעל רתיה וא רואית קר וניא %י-ט ,'כ תומש& 'ךיקלא 'דל תבש יעיבשה םויו ךתכאלמ
םויב חניו םב רשא לכ תאו םיה תא !ראה תאו םימשה תא 'ד השע םימי תשש יכ$ םייקל ידכ םימי השש דובעל חרכומ
,לוביק ילכ איה תבשה ןכא הז ןבומבו ,!ראו םימש השעמ ךרד תרבוע ,תבשה - תילכתה לא העגהל ךרדה .%אי םש& $יעיבשה
עיגי ובש ןפואל הניתממו תדמוע תבשה .עובשה ימיב תישענה העונתה לכ תאו השעמה לכ תא הקיחל תלבקמה תוכלמה איה
.ותכאלמ ימי תשש ךותמ םדאה הילא
טבמ תדוקנ .$הכרבה רוקמ איה יכ הכלנו וכל תבש תארקל$ :םירמזמ ונא ,תבש ברעב םירמוא ונאש ,'ידוד הכל'ב ,ךדיאמ
םיבייח ונניאש ,הארנ ד$נעל .םתכרב רוקמ איה אלא ,השעמה ימי תאצות קר הניא תבשה .הכרב רוקמכ תבשל תסחייתמ וז
קר הניא ןירקהלו עיפשהל תבשה לש החוכ .דיתעה לע העפשהו רבעה ןמ הקיני לע אקווד רבדלו ,קודצ 'ר לש וכרדב תכלל
.ערפמלו ןאכמ - םג אלא ,אבהלו ןאכמ
והשמ שיש ךכב ריכהלו ותכאלממ רוצעל םדאה לש ותלוכי .תבשה לש הטבמ תדוקנמ הנתשמ השעמה ימי לש םתועמשמ
יכ ,םדאה תא םגו םדאה לע םג ערפמל תדמלמ איה .התשענ רבכש הדובעל םג רחא ןכות הקינעמ ,הדובעה ןמ הלענו הובג
הסיפת ךותמ אלא ,לכה תוזח איה הדובעהש ,תיטסינומוק-תיטסיאתא הסיפת ךותמ אל התשענ ורבעש םימיב ותיישע
.ונידי השעמב היוצמה הכרבל רוקמה תא תע לכב היניע דגנל האורה ,הנימאמ
תניחב יהוז .םילכ ךותל קצינה ןכותל ,ןכות םיקצוי וכותלש ילכמ ,תנתונל תלבקממ ,העיפשמל תעפשוממ תכפוה תבשה
.תבשה לש הטבמ תדוקנמ תפקתשמ איהש יפכ 'אבקונ' תניחבו 'ארכוד'
63
.תוכלמה תריפסל יוניכ איה םג ,תילבקה היגולונימרטב ,הכרב
64
הנכה תניחבב ויה עובשה ימי לכ ךכו ,הנממ הבוט ואצמש דע תבשל התוא םירמוש ויה ,האנ המהב םיאצומ ויהשכש ,יאמש תיב לע תרפסמ .זט הציב תכסמב ארמגה
ימי ךשמב ןכות תקיציב אלא ,יסיפ לכאמבו תיסיפ החרטב קר רבודמ אל .'תבשב לכאי - תבש ברעב חרטש ימ' ןויערה לש וקמוע תא ןיבהל שי ךכ ילוא .תבשה תארקל
.שדוק תבשב רוצקנ ויתוריפ תאש ,עובשה
65
.אובתש תבשה תארקל הנכהכ םה םינורחאה עובשה ימי תשלשו ,הרבעש תבשה ןמ םיקנוי םינושארה עובשה ימי תשלש לש םתויה לע ןויערב תאצמנ המוד הנחבה
קוספ אוהש ,'ונעשי רוצל העירנ 'דל הננרנ וכל' קוספב םייתסמה ,%םיזנכשאה גהנמ יפ לע& יעיבר םויב םירש ונא ותוא םוי לש רישב ,ראשה ןיב ,יוטיב ידיל אב רבדה
.האבו תשמשממה תבשה רבע לא ונינפ יעיבר םויב רבכש ונדמלל ,תבשה תלבקב החיתפה
- 35 -
תבש תלבק
וסחיו הלומ םדאה לש ותדימעל םג אלא ,המצע תבשל קר תעגונ הניא תבשל סחיב דוסיל תוכלמה ןיב הנחבהה יכ יל המדנ
.הילא
תא לבקל ךרוצ שי עודמ .ימתס ונניא 'הלבק' יוטיבה .תבש תלבק לש היווח איה התוא םיריכמ ונאש יפכ ,תבש ליל תיווח
תארקל הכילהב שי אמש וא ,תבשה תא סינכהל תעה העיגה יכ הזרכה תניחבב ,דבלב תילמרופ איה הלבקה םאה "תבשה
הכאלממ הקספה לש דח רבעמ שרודה םייוסמ עגרב םיסנכנ םירחא םיגח א ירהש "רתוי הקומע תועמשמ התלבקבו תבשה
.הלבקה ןיינע תא םהב ןיא תאז לכבו ,השודק תלבקו
.תומוד ךא תונוש תוישפנ תועונת יתשל ונתוא איבמ ,הלבקה גשומ תא ררבל ןויסנה
:ול תנתינה הנתמ איה תבשהו ,תבשה תא לבקמ םדאה .הנתמ לע ללכ ךרדב תרמאנ הלבק ,תישאר
ינאו ,המש תבשו יזנ% תיבב יל שי הבוט הנתמ &השמל אוה ךורב שוד!ה ול רמא .םכשד!מ 'ה ינא יכ תעדל
םעידוהו ךל - לארשיל הנתיל ש!במ .)&י תבש(
,ןתונה דצמ .לבקמל ןהו ןתונל ןה תעגונ ,הנתמכ תבשה תרדגה לש התועמשמ .לארשיל תנתינה הנתמ איה תבשה
וצל לארשי לש םתונמאנ תא ןוחבל דעונה ,וצו קוחמ תבשה לש דקומה תא תחא תבב הריבעמ הנתמכ תבשל תוסחייתהה
,יקולאה
66
.םגנעל ידכ לארשיל ןתינה יקולא דסחל
לש הדמע איה הלבקה תדמע .וינפב םלכנ אוה ירה ורבחמ דסח לבקמה יכ .לבקמה לש טבמה תדוקנמ םג ןוכנ רבדה םלוא
.םניח תנתמ שקבמה 'חתפב ינע'
67
ה$בקה ינפל תבש ברעב םיבצינ ונא יכ השוחתה תא תררועמ ,הנתמכ תבשל תוסחייתהה
.תבשה תנתמ - הידעלב םילוכי ונניא רבכש הנתמה תא ונל קינעיש וינפב םיננחתמו
םכחו ןכסמ דלי בוט$ :תלהקמ קוספה לע תמא תפשה שרוד ךכו .'הינע' אוה תוכלמה תריפס ייוניכמ דחא דוסה תרותב
:%גי ,'ד& $ליסכו ןקז ךלממ
ידי לע תושדחתה דימת ול שי בוט רציה יכ &שוריפ 'וכ יתייה רענ ביתכד אוה אדה דלי בוט 'וכ רמא #ועמש 'ר
םש לע דלי אר!נו ,'וכ אצמת #יאמ &בותכש ומכ ,המכח אוהש #יא תניחבב !ובד אוהו ,הימר%מ היל תילד
םש לע #כו$ ומכ #כ$מ שוריפ ם% ,'וכ םעט אלש ומכ הרות ירבדל לכל באת #ויבאו לד אוהש #כ$מ ,תושדחתהה
לכ וב חינהל #כומ ילכ אוה וינע אוהו םימש תארי ול שיש ימ יכ ,םימש תארי לש רצוא &ל"זח ורמאש ומכ ,רצוא
הרות יזר .)בשיו ,םיטו!יל ,תמא תפש(
יהוז .אוביש עפשה לא תואושנה םייניעה ,ךתלוזב תטלחומה תולתה .תיתימא הלבקל תונכומ לש גוס איה תוינעה תשוחת
תא ליכהל םצעב תרשפאמה איהו ,תמא תפשה רמואש יפכ ,'םולכ המרגמ הל תיל' התויהב הינע איהש ,תוכלמ לש הניחב
ןושלכ ,םברקב רוצאל החוורל םיחותפ ובילו ושפנ ,וידי .לבקל ילכ השענ אוה ,דסחל באת אוהש ימו ,ינע אוהש ימ .לכה
.םהילע עיפויש דסחה לכו עפשה לכ תא ,תמא תפשה
,שמשה תחת שדח ןיאו ,גהונ וגהנמכ םלוע .תועמשמ רסוח רתויו רתוי שח אוה םויל םוימו ,םדאל ול םיפלוח השעמה ימי
םדאהו .שואי לש וליפא ילוא ,תועמשמ רסוח לש ,תוינע לש השוחת איה השוחתה .תדמוע םלועל !ראהו ךלוה רודו אב רוד
םע םדאה שגפנ ובש ןפואה והזו ,תוכלמ לש הדמע יהוז .לכל תרחא תועמשמו רחא ןכות קוצייש ,םניח דסחל ,הנתמל הפצמ
.התלועפל הפצמו התארקל ןוכנה ,ןויבאהו ינעה ,םינואה רסח ,םדאל תויחו עפש הקינעמכו הליצמכ ,תלאוגכ תבשה .תבשה
גנע תבשל תארקו
גשומב ונא םישמתשמ םהבש םיגשומ לש םלש םלועל תעגונ ,הנתמכ תבשה תרדגה ךותמ תחמוצה ,הינשה תישפנה העונתה
,תוינעה לא קר אל ונתוא םירשוק ,ולא םייוטיב .המודכו תווצמ לוע תלבק ,םימש תוכלמ לוע תלבק ,הרות תלבק :הלבקה
םג םיבר םירקמבו ,הבשקההו תונלבוסה ,תוחיתפה תא תפקשמ הלבקה .תונכומל םג אלא ,ולא לכ תניתנב שיש דסחה לאו
.ותאשל ןוכנ תויהלו ותלבקב שיש ריחמב ריכהל ,ומיע םילשהל ושוריפ רחאה תא לבקל .שפנ תוריסמל תונוכנה תא
68
66
.%אל-בכ ,ז$ט תומש& תבשב דרוי וניאש ןמה רופיסמ ,םייוסמ ןבומב ,עמשמש יפכ
67
רועישב רחא רשקהב ולא םירבדל רבכ ונסחיתה 2 .
68
תונוכנהו תלוזה יפלכ לוטיבה יכ יל המדנ "הזמ הז הלבק לש תועמשמה יהמ .'הזמ הז םימש תוכלמ לוע םהילע םילבקמ םלCכו' םירבדה לש םקמוע הז יכ יל המדנ
.םימש תוכלמ לוע לבקל תרשפאמה איה ,תמאב ולבקל
תוחתפיהה :ךופה רמול םג ןתינ םלוא ,ךתלוז יפלכ תוחתפיהה תא םג תרשפאמה איה םיקולא יפלכ תוחתפיהה תעונת יכ ךכ לע דמוע ,הנומאה שיאב קי'צייבולוס ברה
.םיקולא יפלכ תוחתפיהה תא םג ,רבד לש ופוסב ,תרשפאמה איה תלוזה יפלכ
- 36 -
רסמתהל ןכומ םדאה .תוילאטוטו שפנ תוריסמ לש הערכה םג אלא ,םינוא רסוחו שואי לש האצות קר הניא תבשה תלבק
#'הלבקנ תבש ינפ הלכ תארקל ידוד הכל' :תארקל הכילהה יהוזו הלבקה יהוז .הנעמל לכה שוטנלו הרובע רתוול ,תבשל
תבצינ המצע תבשהש םשכ םלוא .תבשה לומ ,תוכלמ תניחב - םדאה לש תלבקמה ותדימע לע תדמלמ ,ןכ םא ,הלבקה
.תבשה יפלכ םדאה לש ותדימעל סחיב םג ךכ ,ךדיאמ קינעמ-דוסיכו ,דחמ תלבקמ-תוכלמכ
.ללוחמו עיפשמ םג אוה .תבשה ןמ עפשומו לבקמ קר וניא םדאה
ד,."כ/מ 'ד >1ד!/ ל %3נ- ע ת,.F4 4ל ,תא,ר!,/ו י> ד/ !, ם1י/. ,ךי3צ,פחH ת19?H ,ך3ל/%4ר ת,.F4 מ בי> ,8 םא .)%י ,ח"נ היעשי(
.תבשה תא דבכמ םדאה וב ןפואה לע ם$במרה רבדמ דובכה תוצמב .תבש גנוע תוצמל תבשה דובכ תוצמ ןיב קלחמ ם$במרה
:תבשה תלבק םצעב איה ם$במרה לש אצומה תדוקנ ןכאו
,תבשה דובכ ינפמ תבש ברעב #ימחב ויל%רו וידי וינפ ץוחרל םדא לע הוצמש םימכח ורמאש הז +דובכ והזיא
םימכחו .ךלמה תאר!ל אצוי אוהש ומכ תבשה ינפ תלב!הל לחימ ,שאר דבוכב בשויו ,תיציצב ףטעתמו
ךלמה תבש תאר!ל אצנו ואוב םירמואו םיפטעתמו תבש ברעב #הידימלת #יצב!מ ויה םינושארה
.)ב הכלה 'ל !רפ ,תבש תוכלה(
.ליעל וניארש יפכ לבקמה תדמע יהוזו ,דובכה תווצמ תיתשתב תובצינה תויסיסבה תושוחתה ןה תוינעהו דובכה ,האריה
ידיל םיאיבמה םירבדבו םדאב אוה זכרתמ ןאכו ,תבשב גנעתמ םדאה וב ןפואה לע ם$במרה רבדמ גנוע תוצמב ,תאז תמועל
:גנוע
לש ונוממ יפל לכה תבשל םשובמ ה!שמו רתויב #מש לישבת #!תל ךירצש םימכח ורמאש הז +%נוע אוה הזיא
לכ ירהו רישעו %ונע היהש ימ ...חבושמ הז ירה םיבוטו םיבר םילכאמ #ו!יתבו תבש תאצוהב הברמה לכו .םדא
תחאו תיברע תחא ,תבשב תודוע$ שלש לוכאל םדא בייח ...לוחה לכאממ תבש לכאמ תונשל ךירצ תבשכ וימי
תבשב #יי תייתשו רשב תליכא ...ללכ #המ תוחפי אלש ולא תודוע$ שלשב רהזהל ךירצו .החנמב תחאו תירחש
הל אוה %נוע .)י-ז תוכלה ,םש(
,'הל אוה גנוע' אלא ,םדאל רמולכ ,'ול אוה גנוע' רמוא אוה ןיא ם$במרה לש וירבד םויסב יכ בל םישל שי
69
רמול הצור
.'גנוע תבשל תארקו' :ולא תוכלהל רוקמ הווהמה קוספב םג ךכו ,תבשל
אלא ,תבשה ןמ קוניל ונניא םדאה לש ודיקפת ןאכ .תועמשמ תבשל קינעמ אוה אלא הנהנ קר ונניא ,תבשב גנעתמה םדאה
תבש'ל תבשה תא ךפוה ,ועיגימ חנה ,ןיי תייתשבו תודועסב הברמה ,תבשב גנעתמה םדאה .הילכל תועמשמו ןכות תקצל
:קסנ'זילמ ךלמילא 'ר ירבדב בטיה םיראובמ םירבדהו .'גנוע
ידי לעו ,בוטה ורוביד רבדיש !יד,צהל אוה ךורב שוד!ה הוצמש ''ד לע %נעתת זא רבד רבדו' שוריפ #כ ם% והזו
דירפמו שירפמ !ידצהש ידי לע 'ד לע הניכשה %נעתת זא ,ל"נכ תומילשב הניכשה איה םלש רבד השעי ורוביד
היתניכשו אוה ךורב אשדו! דוחי אוה ,'ד םע הניכשה %נעתת הז ידי לע ,השוד!מ תופיל!ה יטו!יל ,ךלמילא םענ(
.)הנשוש
,'גנעתי זא' בותכל ךירצ היה םדאב רבודמ םא הרואכל ירהש 'גנעתת זא' יוטיבב ינושלה ישוקה םע דדומתמ ךלמילא 'ר
.הניכשבו תבשב אלא םדאב רבודמ אלש הנקסמל עיגמ אוה ןאכמו
םירועישב וניארש יפכ ,'הלכה יטושיק' ןיעמ םה ולא ,ןייה תייתשו רשבה תליכא םצע ונניא תבשל ארוק םדאהש גנועה
.היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחייל איבמ ותלועפב םדאה דציכ ריבסהל הסינש ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לצא םימדוקה
תניחב יהוז ירהש ,קידצה לע ךלמילא 'ר רבדמ ידכב אל .היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחייל וגוניעב איבמ גנעתמה םדאה
.רבחמ תניחב ,רקיעבו ,עיפשמ תניחב ,דוסי תניחב אלא ,לבקמ תניחב ,תוכלמ תניחב וניא רבכ גנעתמה םדאה .דוסי
אוה ךירב אשדוק ןיבש רוביחה תא וגוניעב רשפאמה אוהו ,דוסיה תניחב אוה הגנעמו הרמושו ,תוכלמה איה ,תבשה
.תלבקמ תבשהו עיפשמ םדאה .היתניכשו
תבשה תא תלבקמה הדמעה ןמ .דוסי תניחבל תוכלמ תניחבמ תבשה לא וסחיב ענ ומצע םדאה םגש ,ןכ םא ,ונא םיאור
.הילע העיפשמהו תבשה תא תרצויה הדמעל
ורמאנ דחא רובידב רומשו רוכז
,ארמגה ירבד םיעודי .סונ ןויערב יוטיב ידיל האב וז הנחבה
70
תורבדה תרשעב תבשה רואית ןיבש שרפהה לע םידמועה
' וצב םג ,ראשה ןיב ,יוטיב ידיל אבה ,םירבד רפסב תורבדה תרשעב תבשה רואיתל תומש רפסב רוכז 'ושדקל תבשה םוי תא
' לומ ,תומשב רומש .'ורמאנ דחא רובידב רומשו רוכז' הריתסה תא ארמגה תבשיימו .םירבדב 'ושדקל תבשה םוי תא
69
.לקנרפ תרודהמבו דיה יבתכב חסונה אוה ןכ
70
.:כ תועובש ,.זכ הנשה שאר
- 37 -
.השעמה םלועב יוטיב ידיל תואבה תבשה םויב תוישפנ תודמע יתש תופקשמ ,רומשו רוכז לש ,ולא תוניחב יתש
לכה ,םירוסיאו תוריזג ,'םיתובש' ,הכאלמ תובא ט$ל .תבשב שיש םיוואלה לכ תאו םירוסיאה לכ תא וכותב אשונ 'רומש'ה
.'רומש'ה ךותב ללכנ
המגודל ,רוכזל ידכ תבשב תושעל םדאה שרדנ םתוא ,םייביטקאה םישעמה לכ תא וברקב אשונ ,תאז תמועל ,'רוכז'ה
:שודיק
רמולכ .ושד!ל תבשה םוי תא רוכז )'כ תומש( רמאנש םירבדב תבשה םוי תא שד!ל הרותה #מ השע תוצמ
הלדבהב ותאיציבו םויה שודי!ב ות$ינכב .ותאיציבו ות$ינכב והרכזל ךירצו .שודי!ו חבש תריכז והרכז
.)א הכלה ט"כ !רפ ,תבש תוכלה ,ם"במר(
ןמ עבות 'רומש'ה .תבשה יפלכ תינחורה הדמעבו תישפנה העונתב לדבה לש יוטיב אוה ,דבלב ישעמ לדבה וניא הז לדבה
ירוסיא .%גי ,ח$נ והיעשי& $רבד רבדו ךצפח אוצממ ךיכרד תושעמ ותדבכו$ .םצפח לכמו השעמה ימי לכמ רוסל םדאה
תונבל אלו ,רוציל אלו ,הכאלמ תושעל אל .רחא ןכות לכמ התוא םינקורמ אלא ןכותב תבשה תא םיאלממ םניא הכאלמה
:תאצל אלו
ם164. 1מ-!/Iמ >יא א*צ*י ל< וי,8ח/ 48 >יא 0ב>/ םG,מ1י םח3 3ל יF F 4ה ם164. ם3כ,ל #*ת-נ א0ה #*E ל?4 ת,.F4 4ה ם3כ,ל #4ת,נ 'ד יE 0א/ר
י? יבF/ 4ה .)טכ ,ז"ט תומש(
תרשפאמ הניא ,הברקב לעופו הכותב עוקש םדאהש וז הלומה .השעמה ימי תלומה תא קיתשהל אוה םירוסיאה לש םנינע
.םומע לוקב ארוקו תואיצמב רתתסמה שדוקה לש לולצה ולוקל תיתימא הבשקה
.ןושארה 'שדק ארקמ'ה איה תבשה
71
:בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ונושלב
72
,וז האירק םלוא .שדוקה לש ותאירק אוה ,שדק ארקמ
תקספה ,הכאלמה תתבשה .'ושעת אל הכאלמ לכ' רמאנ הבש תבשב קר תרשפאתמ ,וז האירקל בישקהל תלוכיה תוחפל וא
.ליכהלו לבקל ,בישקהל תרשפאמה איה ,שעמ אלל הבישיהו ,הדובעה
איהו ,תוכלמ תניחב איהש תוינעו תונקיר יהוז .הלבק לשו הבשקה לש תויביספל םדאה תא איבמ ,ןכ םא ,'רומש'ה
.העיפשמו תנתונ ,הקינעמו האב תבשה .וז ותתיבשל הלואג שקבמו ,םמעושמ טעמכ - רמאנ ילוא ,םדאה תא הריתומה
,הריכז ,שודיק .התיבש התואל יבויח ןכות תקיציב רבודמ רבכ ןאכ .'בוט השע'ה אלא 'ערמ רוס'ה וניא ,תאז תמועל ,'רוכז'ה
.המודכו תודועס ,דומיל
.'רומש'ה חכמ רצונש ללחהו קירה לא התוא תקצויו התוא תרצוי אלא ,תועמשמ תלטבמ הניא ,הרימשל דוגינב ,הריכזה
:תועמשמ תקיציו העפשה לש םרוג הווהמ הריכזה הבש ,דוסי תניחב לע ,העפשה לע רבודמ רבכ ןאכ
ף$וי היב דיחאד ,דו$י והיאד ,תירבד אזרב ,תבשה םוי תא רוכז ,שדח רהז( .)תורבדה תרשע רמאמ ,אשת יכ תשרפ
73
,הבקנו רכז לש תוניחב יתש ןהש ,תוכלמו דוסי לש תוניחבה יתש םה ,ןכ םא ,רומשהו רוכזה
74
לומ תוישפנ תודימע יתש ןהש
'רוכז'ה אב יזא ,הנכומ וזשכו ,תוכלמ תניחב ,יונפ ללח ריתומו ,לוחה ימימ םדאה לש ותעדות תא ןקורמ 'רומש'ה .תבשה
.דוסי תניחב יהוזו ,'גנוע תבשל תארקו' - תועמשמה תאו עפשה תא תוכלמה ךותל קצויו
דחא רובידב רוכזו רומש
.'דחוימה לא ונעימשה ,דחא רובידב רוכזו רומש' :'ידוד הכל'ל בושנ ,תבשה ןינעב הז קרפ םויסל
דמע ךכ לעו ,%םירבד& רומשה ינפל %תומש& רוכזה עיפומ הרותבש פ$עא רוכזל רומש םידקה ,טויפה רבחמ ,!בקלא המלש 'ר
:אקארקמ ןייטשפע יולה ןמלק סומינולק יבר
75
םירמוא ונאש המ #יבהל שיו .'ו%ו תבשה םוי תא רוכז רמאנ תונושארה תורבדבו .'ו%ו ושד!ל תבשה םוי תא רומש
םלועל אתיאד #ינעה .רוכז םדו! רומש בותכל #טייפה הניש המלו ,'וכו דחא רובידב רוכזו רומש ידוד הכל #ומזפב
אוה םיחתפה ינש לש םישוריפה ר!יעו .הז לע ורמאנ םישוריפ הברהו ,ללפתי ךכ רחאו םיחתפ ינש םדא $נכי
71
%ג ,ג$כ ארקיו& $ושעת אל הכאלמ לכ שדק ארקמ ןותבש תבש יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש$
72
.'ד אנינת ן$רהומ יטוקיל
73
,שודקה רהזב יכ םשמ קיסהל שקבמ אוהו %סחנפ ,מ$ר& רחא םוקממ שודקה רהזה ירבד תא איבמ 'םינומיר סדרפ' ורפסב וריבודרוק השמ 'ר יכ הז ןינעב ןייצל ןינעמ
.'רקיע וניאו' ורמואב םהירבד תא החוד אוה םלוא ,תראפת אלו דוסי לש תועמשמב 'רוכז' שרפל וצרש שי יכ ןייצמ ק$מר .תוכלמל הנווכה 'רומש'ו תראפתל הנווכה 'רוכז'
ןכ איה דוסי תניחב איה 'רוכז' יכ הנבהה יכ רמול ילוא ןתינ ,שודקה רהזה ןמ ונאבהש הז טוטיצ רואל יכ ,יל המדנ .רקיע םניא ךא ,רמאהל םינתינ םירבדה יכ רמול הצור
רומשו רכזל רוכז םרמואב םילבוקמה יפב םכסומ ןכו$ :הבקנ תניחבכ רומשלו רכז תניחבכ רוכזל סחייתמ רהזה אמלע ילוכל יכ םש עבוק ק$מרה ,םוקמ לכמ .רקיעה
.%'ז קרפ ג$כ רעש םינומיר סדרפ& $הבקנל
74
.%אשת יכ ,יולה תשודק - המגודל& םיבר לצא ןכו .%עירזת תשרפ& $הבקנל רומשו רכזל רוכזד ורמאנ דחא רובדב רומשו רוכז והזו$ :'ךלמילא םענ'ב ןכו
75
.ןילבולמ הזוחה לשו קסנ'זילמ ךלמילא 'ר לש םדימלת
- 38 -
וליחד אלב אתולצ יכ ,הלעמל ותלפת הלעתו ללפתהל לכוי הז ידי לעש ,םיחתפו םירעש ינש םהש הבהאו הארי
רעשו חתפה איהו וב ואובי םי!ידצ 'הל רעשה אוהו םימש תוכלמ תדמ איה האריהו .אליעל תחרפ אל ומיחרו
.אתבש אמויד תבשו אתבש ילעמד תבש תותבש ירת שוד!ה רהוזב אתיאו .הבהאה רעשה אוה וירחאו ,#ושארה
רובידב רוכזו רומש טויפה ד$י ריפש הז יפלו .אתבש אמוי אוה רוכזו אתבש ילעמד תבש תוכלמ תדמ אוה רומשו
וב ואובי םי!ידצ רשא #ושארה רעש אוה םימש תארי יכ ,רוכז רדהו רומש אשירב ,דחא רואמ(
.)רומש ה"ד ,#נחתאו ,שמשו
.םימשבש ויבא לא הנופ םדאה םכרדש םירעש ינש םנשי יכ ועבוקב 'ידוד הכל' טויפב רדסה ךופיה תא ריבסמ סומינולק יבר
.האריה אוה ןושארה חתפה ןכ לעו ,''ד תארי המכח תישאר'ו ,הבהאה אוה ינשהו האריה אוה ןושארה
םידקה ןכלו ,הבהאה רעש אוה 'רוכז'הש דועב ,םירוסיאה תאו םיואלה תא ליכמ ותויהב האריה רעש אוה ,ןבומכ ,'רומש'ה
.דוסיל תוכלמה תא ,רוכזל רומשה תא !בקלא המלש 'ר
םוזגלו הינבא תא לקסל ,ךרדה תא תוקנל רקיעב אוה ךרדה תישארב האריה לש הדיקפת .ונתנבה םע םיבלתשמ ולא םירבד
'רוכז'הו ,תוכלמה תניחב תא רצוי 'רומש'ה .םיקולא לא הטעשב תרהודה הבהאה רובע התוא לולסל תנמ לע ,היצוק תא
.דוסי תניחבב ותלועפ תא לעופ
אמויו אתבש ילעמד :תבש לש תוניחב יתש לע שודקה רהזה ירבד תא ואיבהב וירבדל סונ ךבדנ יסומ סומינולק יבר
.םימעפ המכ הז רועישב ונדמע רבכ ,תבשה םוי ןיבל ,תבש לילב תסנכנה תבשה ןיב וז הנחבה לע .אתבש
'תבש גנוע' ןיבל ,תבש לילב 'אתבש ילעמ' לש ןמזב האבה 'תבש תלבק' ןיב הנחבהה תא תקצל ןתינ שודקה רהזה ירבד ךותל
לעו ,תבשה םויב 'וב וחוניו' ןיבל תבשה לילב 'הב וחוניו' ןיב הנחבהה םג יהוז .ומצע תבשה םויב 'אתבש אמוי' לש ןמזב אבה
תע - תבש לילב 'אתבש ילעמ'ד ןמזב אב תוכלמ תניחב אוהש 'רומש'ה :חרפו רותפכ םה ירה 'שמשו רואמ'ה לעב לש וירבד ןכ
.תבשה 'גנוע' תע - ומצע תבשה םויב 'אתבש אמוי'ד ןמזב אב דוסי תניחב אוהש 'רוכז'הו ,תבשה 'תלבק'
.אבה רועישב ,רדנ ילבו ה$זעב ,דומענ תבשה םויב דוסי תניחב ןיבל תוכלמ תניחב ןיבש וז הנחבה לע דוע
רועיש 8 ( תבשה :)'ה( דוסי - 2 )
.תוכלמ תניחבו דוסי תניחב :תבשה לש היתוניחב יתשב ונקסע םדוקה ונרועישב
םוי& העיפשמכ תבשה ןיבל %הלכ& תלבקמכ תבשה ןיבש סחיב יוטיב ידיל תואב ולא תוניחב יתשש ךכ לע ונדמע
.%גנוע תבשל תארקו& עיפשמכו %תבש תלבק& לבקמכ בצינ תבשה לומ בצינה ומצע םדאה םגש ךכ לע ונדמע .%תבשה
לאו בש' ןניינעש ,'רומש'ה תירוגטק תחתש תווצמה ןיב הנחבהב יוטיב ידיל תואב ולא תודמע יתש יכ וניאר
ןניינעש ,'רוכז'ה תירוגטק תחתש תווצמה ןיבל ,%'וכו םירוסאה הכאלמ תובא ט$ל& הכאלממ תוענמהו 'השעת
.%'דכו תבש גנוע ,שודיק תוצמ& תבשל תועמשמו ןכות תקיצי
ותוא ,תישארב תבש - הנושארה תבשה רואיתמ רבכ תדמלנ ,םדאה ןמ תעבתנה רומשו רוכז לש וז הדמע ,השעמל
:תבשה תא וב םישדקמו תבש לכב םידיעמ ונא וילע רואיתה
18/כא4ל/ מ ל,Eמ י? יבF/ 4ה ם164. ת-.>/ 64ו ה9, ?, ר>3 Hא 18/כא4ל/מ י? יבF/ 4ה ם164. םיה-ל2א ל4כ/י4ו ם5,ב/צ ל,כ/ו ץ3ר5,ה/ו םG4מM, 4ה 0ל"כ/י4ו
ת19?H 4ל םיה-ל2א א,ר,. ר>3 Hא 18/כא4ל/ מ ל,E מ ת4ב>, 1ב יE 1ת-א >@ *!4/י4ו י? יבF/ 4ה ם1י ת3א םיה-ל2א /ך3ר,ב/י4ו ה9, ?, ר>3 Hא
.)%-א,'ב תישארב(
ונא 'םאבצ לכו !ראהו םימשה ולכיו' תרתוכה רחאל .הנושארה תבשל םינפ יתש ונינפב שוח רואיתה הנבמב ןויע
:םיבקוע םיקוספ ינשב תבשל ה$בקה לש תוקיז יתש לע םיארוק
:ה242ע ר=1@א >6/כא7ל/מ ל2:-מ י-עי-ב/D7ה ם>A70 ת.0/1-A7ו ה242ע ר=1@א >6/כא7ל/מ י-עי-ב/D7ה ם>A70 םי-ה.ל<א ל7כ/י7ו %ב&
:ת>4@ע7ל םי-ה.ל<א א2ר20 ר=1@א >6/כא7ל/מ ל2:-מ ת7ב21 >ב י-: >ת.א 1'37ק/י7ו י-עי-ב/D7ה ם>י ת=א םי-ה.ל<א /ך=ר2ב/י7ו %ג&
לכמ תבש וב יכ' לומ 'ותכאלמ לכמ יעיבשה םויב תבשיו' :התיבשה תדבוע ןיינעה תיתשתב תבצינ םיקוספה ינשב
.םירואיתה ןיב לדבהל בל םישל שי םלוא .'ותכאלמ
התיבשה ןיינע .תבש אוה ובש דעומהו ותכאלמ תא םיקולא םייס ובש דעומכ תבשה תראותמ ןושארה קוספב
.'יעיבשה םויב תבשיו' :תבשה לש - קוספה לש יזכרמה אשונכ אבומ
אלו תבש םיקולא ובש ןמזה והז .תיביספ הקיז איה ןושארה קוספה לש וטבמ תדוקנמ תבשל ה$בקה לש ותקיז
.ןושארה קוספה לש ונינע איה היישעה יא - רבד השע
אשונ ונניא התיבשה ןיינע .שדקמו ךרבמ םיקולא ותואש דעומכ תבשה תראותמ ,תאז תמועל ,ינשה קוספב
' - שודיקהו הכרבה תדבועל דבלב 'הביס רואית' אלא הז קוספב יאמצע יכ םיקלא ארב רשא ותכאלמ לכמ תבש וב
.'תושעל
.השדקהו הכרב לש ,תיביטקא הקיז איה ינשה קוספה לש וטבמ תדוקנמ תבשל ה$בקה לש ותקיז
וז טבמ תדוקנמ תבשה לש הניינע לכ .הכאלמ תושעלמ ה$בקה 'רמשנ' ובש ,'רומש' תניחב אוה ןושארה קוספה
.תישארב ימי תשש לש היישעה תיימהמ הריצעהו ןולדיחה אוה
ותוא ללחה ךותל ה$בקה קצויש ןכותה והז .תבשה תא ה$בקה שדקמו ךרבמ ובש 'רוכז' תניחב אוה ינשה קוספה
.הכאלממ ותריצע םע ריתוה אוה
תוענמיהה לש היוקיח איה 'רומש'ה תירוגטק תחת תבשב םישוע ונאש הכאלממ תוענמיהה יכ איה העודי הדבוע
תחת תבשב םישוע ונאש הכרבהו שודיקה םג םלוא ,האירבה ימי תשש רחאל ה$בקה השע התוא הכאלממ
ימי תשש רחאל הנושארה תבשל ה$בקה השע םתוא םגש השדקההו הכרבה יוקיח אלא םניא 'רוכז'ה תירוגטק
.ונדמע םהילע תודוסיה ינש םיאבומ הנושארה תבשה רואיתב רבכ ,ונמאש ומכ ,ןכ םאו .תישארב
- 40 -
'תישארב השעמל רכז' לומ 'חוני !עמל'
הנחבהב ונא םישגופ בושו תבשה לש הימעטב םג תמייק ,תבשב דוסי תניחבל תוכלמ תניחב ןיב תפסונ הנחבה
:םיארוק ונא תומש רפסב .םירבדל תומש ןיבש
,ך38ב0 ,ך/נב0 ה,8< ה,כא,ל/מ ל,כ ה93 ?H 4ת א-ל ,ךי3ה-ל2א 'ד4ל ת,.>4 י? יבF/ 4ה ם1י/ו .,ך38/כא4ל/ מ ל,E ,תי9 ?,/ו ד-ב?H 48 םימ,י ת>3 >*
ר>3 Hא ל,E ת3א/ו ם,64ה ת3א ץ3ר5,ה ת3א/ו םG4מF, 4ה ת3א 'ד ה9, ?, םימ,י ת>3 >* יE .,ךי3ר?, >/ . ר>3 Hא ,ך/ר*%/ו ,ך38/מ3ה/ב0 ,ך/ת,מHא4ו ,ך@/ /ב?4
0ה>* @/ !4/י4ו ת,.F4 4ה ם1י ת3א 'ד /ך4ר*. #*E ל?4 י? יבF/ 4ה ם164. ח4נ,64ו ם,. .)אי-ט,'כ תומש(
:םיארוק ונא םירבד רפסב תאז תמועל
,ך38ב0 ,ך/נב0 ה,8< ה,כא,ל/מ ל,כ ה93 ?H 4ת א-ל ,ךי3ה-ל2א 'ד4ל ת,.>4 י? יבF/ 4ה ם1י/ו .,ך38/כא4ל/ מ ל,E ,תי9 ?,/ו ד-ב?H 48 םימ,י ת>3 >*
ךומ,E ,ך/ת,מHא4ו ,ך@/ /ב?4 ח4 0נ,י #?4 4 מ/ל ,ךי3ר?, >/ . ר>3 Hא ,ך/ר*%/ו ,ך38/מ3ה/. ל,כ/ו ,ך/ר-מחH4ו ,ך/ר1>/ו ,ך3ת,מHא4ו ,ך@/ /ב?4/ו .)די-%י,'ה םירבד(
.םירבד רפסב ילאיצוסה םעטה לומ תומש רפסב יתדה םעטה :םימעטה ינש ןיב תיסיסבה הקולחה העודי
איה תומהבלו םידבעל ,םילעופל החונמ םוי תקנעה .ילסרבינוא יפוא אשונה םעט אוה ועבטמ ילאיצוסה םעטה
לכב ןתינש םיקולא םלצ לש ןורקעה לע ןעשנ הז ירסומ ןויער .תותדה לכבו תויוברתה לכב גהונה ילסרבינוא ןויער
לארשי ינב .המהב וא דבע אוה םא א ,ךתלוזל תושיגרבו דסח תיישעב יוטיב ידיל אובל ךירצש ,םדאה ינב
תישונאה תוברתה לכל םה םיפתוש ךכבו ,םיקולא םלצ ינב םתויה תא ,וז הניחבמ ,םיעיבמ ,תבשה תא םירמושה
.הידבועל החונמ הקינעמה
אלא תירסומ העדותל םירושק םניא ןורכזל תוביוחמהו ןורכזה .יתד םעט אוה ןורכזב קסועה םעטה ,תאז תמועל
:הרותב עיפומה תבשה לש רחא רואיתב םג יוטיב ידיל אב הז ןורקע .תירוטסיה-תימואל-תיתד העדותל אקווד
יE ם,ל- ע/ל אוה ת1א ל*א,ר9/ G י*נ/. #י*ב0 יני*. .ם,ל1ע תיר/. ם,ת-ר-ד/ל ת,.F4 4ה ת3א ת19?H 4ל ת,.F4 4ה ת3א ל*א,ר9/ G י*נ/ב 0ר/מ>,/ו
>4פ,764ו ת4ב>, י? יבF/ 4ה ם164ב0 ץ3ר5,ה ת3א/ו םG4מF, 4ה ת3א 'ד ה9, ?, םימ,י ת>3 >* .)זי-זט ,א"ל תומש(
וניארש יפכ ,תירבהו תואה .ה$בקה ןיבל וניב תירבו תוא .דבלב לארשי םע לש ותלחנ אוה תבשב ךורכה ןורכזה
.הלימה תירב - שדק תירב הב הקוקחש דוסיה תריפס לש רתויב םיקהבומה םילמסהמ םניה ,רבעב
76
תבשהו
.תואהו תירבה לע תתתשומה ה$בקל לארשי ןיבש הקיזה תא תלמסמ ןורכזכ
77
,תבשבש דוסיה תניחבל יוטיב אוה ,ןורכזה לע ןעשנה ,ה$בקל לארשי ןיבש הקיזה תא אטבמה ,ימואלה ןפה םא
לש ירסומה ןורקעה לע ןעשנה ,לארשיב םייקה םיקולאה םלצ תא םלגמה ,ילסרבינואה ןפה יכ רמול ןתינ ילוא
.ילסרבינוא יפוא םג הברקב תאשל הלוכיה ,תבשבש תוכלמה תניחבל יוטיב אוה ,ךתלוזל החונמ תקנעה
78
,דחמ
,ה$בקל לארשי םע ןיבש תירבל דוסיהו תיתשתה תא הווהמ איה ךדיאמו ,הלוכ האירבה לכל םינפ הריאמ תבשה
.הב העיגנ םוש םלועה תומואל ןיא הז ןבומבו
76
תירבה רות שממ אוהש ,םירצמ תאיציל ןורכזה תא םג תישארב השעמל ןורכזה לע םיפיסומ א ונא תבש ליל לש שודיקב יכ ןייצנ
:ה$בקה לש ותאירקב תמחנתמה לארשי תסנכ לש הייח םדב םילהמנו הזב הז םיברעתמ הלימה םדו חספה םד .ה$בקל לארשי ןיבש
.'ייח ךיימדב ךל רמואו'
77
:תבשה רואיתל הרותב הלימ תירב תשרפ רואיתב בר ןוימד ונשי יכ ןייצנ
$ השמ לא 'ד רמאיו רמאל התאו ךא רמאל לארשי ינב לא רבד ורמשת יתתבש תא םכיתרדל םכינבו יניב איה תוא יכ הב השועה לכ יכ ...
הכאלמ הימע ברקמ איהה שפנה התרכנו .%די-בי ,א$ל תומש& $
התאו םהרבא לא םיקלא רמאיו$ רמשת יתירב תא ...רכז לכ םכל לומה ... םכיניבו יניב תירב תואל היהו ... איהה שפנה התרכנו
הימעמ .%די-ט ,ז$י תישארב& $
78
:הז ןינעב תובושח תושגדה יתש
ןירדהנס& התימ בייח תבשש יוג יכ עודי ירהש ,שונא ןב לכל תיטנוולר איהש ךכל ונתנווכ ןיא ילסרבינוא יפוא תבשל יכ ונרמואב ,תישאר
ןפל תעגונ הניאו תילסרבינוא המצע איהש האידיא לש גוס לארשי ינב םיאטבמ ,וז טבמ תדוקנמ ,תבשה תא םרמושבש ותנווכ .%:חנ
.ירסומה ןפל םא יכ ימואלה
לארשי תסנכל אקווד הרובטב הרושק תוכלמה ירהש ,ןויע קקוז אוה א ילסרבינואה ןפל תוכלמה תריפס תא רבחל ןויסנה ,תינש
אלא ,תילסרבינוא תוכלמהש הנווכה ןיאש ריענ ןאכ םג ,תמדוקה השגדהבש ןורקעה יפ לע בוש םלוא .םלועב הניכשה תוחכונל יוטיבכ
לש הינפ םלוא ,לארשי תסנכל אקווד הרושק תוכלמה םנמא .הלוכ האירבה יפלכ תנווכמה תיקולאה האידיאה תא תפקשמ איהש
.ל$מכאו תימואלה תוסנכתהה תא רתוי תאטבמ דוסיה תריפסש דועב ,התויחהל הלוכ האירבה לא םה תוכלמה
- 41 -
:תבשה םוי תליפתב םג יוטיב ידיל אב רבדה
79
ונא םיכישממ דימ .הל הכזש וקלח תנתמבו השמב םיחתופ ונא
ךכ לע םיריהצמ ונא םויסל .לארשי ןיבל םיקולא ןיב תירבכ תבשה תרימש תא ראתמה א$ל תומשמ רואיתב
הנתנ איה לארשיל םא יכ ,םילרע וכז אל התחונמבו ,םיליספ ידבועל הלחנוה אלו תוצראה ייוגל הנתינ אל תבשהש
.'תרחב םב רשא בקעי ערזל' - הבהאב
.ה$בקל לארשי ןיב תירב הווהמ תבשה יכ הרהצהה ירחא האב ,דבלב לארשיל תבשה לש תויטנוולרה תשגדה
.תירבה תא הברקב תמלגמה דוסיה תניחב תא ןייצמה תבשה םויב אקווד םיאתמ וז הרהצה לש היותיע
'ךמש ישדקמ לארשי לכ םב וחוניו'
.הפוס דעו התליחתמ תיתבשה העדותהו היווחה תא תוולמ םנמא דוסיה תניחבו תוכלמה תניחב ,ולא תוניחב יתש
.התרבחמ רתוי תחא הניחב תאש רתיב םיאטבמה תבשב םינמז םנשי ,וניארש יפכ, םלוא
יוטיב ידיל אב הז רבדו ,תלבקמה-הבקנה תניחב איהש ,תוכלמה תניחב תא אטבמש ןמזכ וניאר תבש ליל תא
תניחב איהש ,דוסיה תניחב תא אטבמה ןמזכ וניאר תבשה םוי תא .'הב וחוניו' :םויה תשודק תכרב תמיתחב
.'וב וחוניו'ל המיתחה יונישב יוטיב ידיל אב הז רבדו ,עיפשמה-רכזה
:החנמב םירמוא ונא הבו ,תישילש הדועס תעש ,םייברעה ןיב תעשב םוי ברעהב ונא םיעיגמ ךלהמה תמלשהל
וחוניו' םב ליל תא הוולמה השדח הלחתה לש תינושארה תומעפתהה רבכ המלענ תע ,םימודמד לש עגר והז .'
העיגמה ,דודה לע תוקפרתהה תספות םמוקמ תא .תבשה םוי תא םיוולמה ליגה תוודחו גנועה םיגומנו ,תבשה
.םימשבש ויבא םע לארשי םע תודחאתהו ,היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחיי לש אישה עגרב
תוריפסה לכל תוכלמ תריפס ןיב רוביח ונשי הז רושיק ידי לעו ,דוסי תניחבב תוכלמ תניחב לש תורבחתהה יהוז
.עיפשמו דרוי עפשהו תונוילעה
רמוש לכ ךכיפלו .)תוכלמ'( י"נדא איה ויזנ% תיב יכ תעדי רבכו ,ךרבתי ויזנ% תיבב תבשוי תבשה יכ הארת אלה
#לוכ תוריפ$ה לכ ואצמנ תומשה ינש ולא בר!תהבו ,הזב הז םדחיימו וללה תומשה 'ב בר!מ הכלהכ תבש
.)וט ,'ב םיכלמ( עשילא לע והילא חור החנ &ורמאכ ,)תוכלמ'( י"נדא ךות חנ אוהש החונמ דו$ אוהו ,תודחאתמ
הנורחא הריפ$ תרשו! תבשה תאצמנ ...ר"ומשו ר"וכז רמאנ ךכיפלו ,)אי ,'כ תומש( יעיבשה םויב חניו &רמואו
הטמלו הניבמ תיעיבש הריפ$ איהש ,יעיבשה םוי תבשה אר!נ ךכיפלו ,תונוילעה תוריפ$ה לכ םע י"נדא איהש
.)ינש רעש ,הרוא ירעש(
י$ראה ידי לע הנוכמה עגרה והז
80
תוזחל' וטויפב י$ראה וננימזמ הז עגרבו ,תונוצרה ןוצר רמולכ ,'ןיוערד אוער' -
ובש עגרה והז .ונתבשחמ לד לע תולעל םיזיעמ ונייה אל י$ראכ לודגו רש םרמא אלולש םירבד ,'ןיפוליגב ךלמב
.םלשהו רומגה רוביחה תא רשפאמו תוציצחהו תוציחמה תא קלסמ ,וישובל לא ךלמה ריסמ
שרפתהל לוכי ךלמה לש 'ןיפוליג'הש תשטשוטמ העש ,הליל הניאו םוי הניאש העש ,תושמשה ןיב תעש ,וז העשב
יתש תא יוצימה אישל איבמה םלשה גוויזה רשפאתמ ,תוריהב רסוחו שוטשט ןיעמכ םג אלא תוטשפתהכ קר אל
.תוכלמהו דוסיה - תבשה לכ ונתוא ווילש תוניחבה
וניא דקומה םלוא ,תבש ליל אוה ןמזה םנמא .תבשב אוה גוויזל רתויב לגוסמה ןמזהש ךכ לע ודמע דוסה תרותב
תעב - הפוסב ואישל עיגמש ,םלשה גוויזה לש יוטיב המצע איהש ,תבשב גוויזה םויק לע אלא תבש ליל לע אקווד
.התודחא אוה ,'אנווגכ' ונרמואב ,תבשה תלבק רחאל תבש לילב םילגמ ונא ותוא ,תבשה לש זרה .תישילש הדועס
,ליעל וניארש יפכ ,ןוילע גוויז דגנכ םייקתמ ןותחת גוויזש ןוויכמו ,תונושה תוניחבה ןיבש גוויזהו רוביחה והז
:ןותחת גוויזל םג תלגוסמ העש ,תבשה - וז העש היהת
#ייואר ,!"ידצ תדימ איה תבשה יכ ,םי!ידצ םינבל הכוז תבש ילילל תבש ילילמ ותטימ שמשמה יכ #מאהו עדו
ךכיפלו .)% ,'א םילהת( ותעב #תי וירפ רשא רמאנ וילעו ,)דו$י'( י"ח ל"א דו$ איה תבש יכ ,אבה םלועה ייחל
והיעשי( יתירבב םי!יזחמו יתצפח רשאב ורחבו יתותבש תא ורמשי רשא םי$יר$ל 'ד רמא הכ יכ &איבנה רמא
&אוה #כ !ו$פה 'יפ אלא +תבשה םירמוש םה םדבל םי$יר$הו ,לארשיב םיחבושמה םה םי$יר$ה יכו .)ד ,ו"נ
םישמשמ תותבש ילילבו ,םי$יר$ #וימדכ םה אלא םהיתוטימ םישמשמ םניא לוחה ימי תשש לכש םי!ידצה םתוא
#מי$ו .)%י ,%"י םיטפוש( רמשת השאה לא יתרמא רשא לכמ &א"דכ ,אוה השא #ושל ורמשי #ושל יכ .םהיתוטימ
79
.תוכלמה תניחב תא אלו דוסיה תניחב תא וברקב אשונה ןמזה אוה םדוקה רועישב וניארש יפכש
80
.'אלכיה ינב' - תישילש הדועס תעשל דחוימה וטויפב
- 42 -
והיעשי( יתלפת תיבב םיתחמשו ישד! רה לא םיתואיבהו - ביתכ המ ,ךכ םישועשכו .הלילל 'רומשו' םויל 'רוכז'
יתש לע חיכומ שממ #ושלהו ,)תוכלמ'( י"נדא דו$ והז 'יתלפת תיב' ,)דו$י'( י"ח ל"א הז 'ישד! רה' .)ז ,ונ
רומשו רוכז ,תודימ .)ינש רעש ,הרוא ירעש(
תניחב - 'ישדק רה' ןיבש רוביחה אוהש ,'רומש'ל 'רוכז' ןיבש רוביחה םייקתמ ,הליטק'ג י$ר רמוא ,גוויזה ידי לע
.תוכלמ תניחב - 'יתליפת תיב'ל ,דוסי
"דסחמ וא הניבמ - יעיבשה םויה
:וננויד לש אצומה תדוקנל רוזחנ ,םויס תארקל
דע רופסל םיליחתמ הנממש אצומה תדוקנל תעגונ תוכלמ וא דוסי תניחב איה תבשה םאה הלאשהש ךכ לע ונדמע
:תיעיבשה איהש תבשה לא ונעיגה
&הניב :איה הריפסה יזא דוסי איה תבשהשכ 1 &דסח - % 2 &הרובג - % 3 &תראפת - % 4 &חצנ - % 5 &דוה - % 6 .דוסי - %
&דסח :איה הריפסה יזא תוכלמ איה תבשהשכ 1 &הרובג - % 2 &תראפת - % 3 &חצנ - % 4 &דוה - % 5 &דוסי - % 6 .תוכלמ - %
,הניבב איה - דוסי תניחב - תבשל אצומה תדוקנ יכ םירמוא ונאשכ .דבלב תינכט הריפסב רבודמ אלש ןבומכ
הצ2ק הצקב אלא תעגל לכונ אלש ,הקומע תועמשמ םירבדל שי ,דסחב איה - תוכלמ תניחב- תבשל אצומה תדוקנו
.דבלב זמרב ךכ םגו
.םייזכרמ םימוחת ינשב וזמ וז תולדבנ הניב תריפסו דסח תריפס
,%הניב - המכח - רתכ& לכשלו חמל תורושקה תונוילעה תוריפסה 'גל תכייש הניב תריפס ,דחאה
81
תריפסש דועב
,דוסי ,דוה ,חצנ ,תראפת ,הרובג ,דסח& השעמהו תודימה םלועל תורושקה תונותחתה תוריפסה 'זל תכייש דסח
.%תוכלמ
,תוריפסה לש ילאמשה דצל תכייש הניב תריפס ,ינשה
82
דועב ,%דוה ,הרובג ,הניב& ןידה לש דצה רמול הצור
.%חצנ ,דסח ,המכח& דסחה לש דצה רמול הצור ,תוריפסה לש ינמיה דצל תכייש דסח תריפסש
אוה ,הנירקמו העיפשמ לש הניחבב רמולכ ,ארכוד - דוסי תניחבב םלועל האבה תבשה םע שגפמה יכ ,רמאנ התעמ
רידגמ יניד יפוא ןכו ילכש-ילאנויצר יפוא הברקב תאשונה ,הניבה תחנומ ולש אצומה תדוקנבו ודוסיבש שגפמ
.םחותו
שגפמ אוה ,תלבקמ לש הניחבב רמולכ ,אבקונ - תוכלמ תניחבב םלועל האבה תבשה םע שגפמ תאז תמועל
אלל עפש לשו דסח לש יפוא ןכו יתודימ יפוא הברקב תאשונה ,דסחה תריפס תחנומ ולש אצומה תדוקנבו ודוסיבש
.דסח - ןיד ,תודימ - לכש :ולא םינוירטירק ינש יפ לע אצומה תודוקנ יתשב לדבהה תא ןיבהל הסננ .לובג
תודימ - לכש
הכרבה ,הריכזה .ילכשה דבורב הדובע בייחמ ,'רוכז' תווצמ תחנומ ותיתשתבו דוסי תניחב אוהש ,תבשה םוי
םה ןורכזהו שודיקה .הנבות תניחב ,הניב תניחב - תבשל תינכות תועמשמ קינעמה ,ינכות יפוא םיאשונ ,שודיקהו
- 'ןיחומ'ה תוריפס תא הברקב תזכרמה הניבב איה םהלש אצומה תדוקנ ןכ לעו ,הנבהו דומיל םיכירצה םירבד
.לכשהו חומה תוריפס
81
.%ד$בח& תעד ,הניב ,המכח :תרחא הסרגב וא
82
רתכ
המכח הניב
דסח הרובג
תראפת
חצנ דוה
דוסי
תוכלמ
- 43 -
ךרצנ םדאהשכ .השעמהו תודימה דבורל ךייש ,'רומש' תווצמ תחנומ ותיתשתבו תוכלמ תניחב אוהש ,תבש ליל
רבודמ אל םלוא ,יביטמרופניא עדי םנמא שרדנ %'דכו תבשב רוא קילדהל אל ידכ& הישעה דבורב ויגהנמ תא תונשל
.תעדהו הבשחמה םוחתב אלו ,השעמה םוחתבו תרגסמב לעופ 'רומש'ה .הנבותו תוקמע ,הנווכ תשרודה הלועפב
תלבקל תימינפ תונכומו תולטבתה ידיל םדאה תא האיבמה ,'רומש'ה תניחבב ,םדוקה רועישב וניארש המ יפ לע
לוטיב לע םיתעל וליפאו ,תוואתהו תונוצרה לוטיב לע רבודמ .תודימה םוחתב תיתועמשמ הדובע םג הנשי ,עפשה
וז םג .תואיצמב שחנו ךלוה ,תונוצרה ןוצר ,ןיוערד אוער דציכ עומשלו בישקהל בלה תא רישכהל ידכ ,תונרקסה
הבשקהל בלהו ןזואה תיטהו ולא לכ לוטיב תא הב שי #ןוכנה אוה ךפיהה .הנבהו תונווכתה הב ןיאש הלועפ
.םי ירבשמ םירידא םיבר םימ תולוקל תימינפ
איה הליחתמ ןכ לעו ,השעמו תודימ לש אצומ תדוקנ איה ,תוכלמ תניחבכ תבשה םע שגפמה לש אצומה תדוקנ
.הז םלוע לש ופוס איהש ,תוכלמב תמייתסמו ,השעמהו תודימה םלוע לש ותליחת איהש ,דסחה תריפסב
דסח - ןיד
'ר לש בלה תחמשמו םיניעה תריאמ ,הרותה יפ לע בטיה ראבתת ,דסח לומ ןיד ,ינשה ןוירטירקה יפ לע הנחבהה
:בושטכוסמ לאומש
83

,רומש םיינשבו רוכז בתכנ םינושארה תוחולב הנהד .תבשד תודוע$ה '% שרפל שי הז #ינעבו
84
אוה רוכזד עודיו
ארוהנ הל תילו שמשה רואמ תלב!מה הנבל ומכ לב!מ תניחב איה אב!ונו ,אב!ונ תניחב רומשו ארוכד תניחב
תבש תניחבב ויהש םיינשה תוחולב #כ לעו .ומצעמ רוא ול שיד ארוכד תניחב רוכז הז תמועלו ,םולכ המר%מ
בתכנ םולכ המר%מ ארוהנ הל תילד אב!ונ תניחב אוהו םייואר יתלב ויהש ףא םהל #תינש השעמה ימי םדו!ש
השעמה ימי רחאש תבש ומכ ויהו ,הזל םתוכז העי%הש ונייהו ,ארוכד תניחב ויהש םינושארה תוחולב לבא ,רומש
,םוי תדמ איה רוכז הליל תדמ רומש !"הוזב ש"מכ רומש תניחבב איהש אילילד אתדוע$ב #כ לעו .רוכז בתכנ
,תבש תשוד!ב !בדהל םתלוכיב היהיש ,#יתדח #יתמשנב #ירטעתמ #והלוכד השעמה ימי םדו!ד תבש #יעכ אוה
,ואוב תעמ תבש תשוד!מ ו%נעתהש המ םהישעמ ידי לע #יכוז לארשי זאש אממיד אתדוע$ב תבשה םויב לבא
תבש תניחבב אוה #יוערד אוער תע תישילש הדוע$ב ךא ,השעמה ימי רחאש תבש תניחבב זא םה #כ לע
#בהו 'ו%ו אחצמל #ימוי !יתע #ימזא אהו הזו ,ל"נכ דחי תותבשה יתש תניחב וב שיש ל"נכ דיתעלד
.)ב"ערת ,לה!יו לאומשמ םש(
ימי ירחאש תבש'ו 'השעמה ימי ינפלש תבש' :ןויע םישרודה םיגשומ ינש וננוידל רצמ 'לאומשמ םש'ה לעב
וז הניחב .םטושפכ ולא םיגשומ ןחבנ וננויד תישארב םלוא ,תונוש תורוצב ולא םיגשומ ינש ןיבהל ןתינ .'השעמה
ימי ינפלש היוה לע רבדל ןתינ ללכב דציכ "השעמה ימי ינפלש תבש לע רבדל ןתינ דציכ :השק הלאש ונינפב הביצמ
.רתסנה תרות לע תמייאמ הניאש הלאש יהוז םלוא "השעמה
תא ,םוצמצה תא ,יקולאה וסניאה תא .האירבל המדקש היוהה לא רהוצה תא ןח יעדויל תצרופ דוסה תרות
רקיעב רדגומ האירבל םדקש יקולאה וסניאה .האירבה האב םהירחאל קרו םהירחאלש ןוקיתה תאו הריבשה
.ןוקית תשרודהו הרובשה תואיצמל םדקש יקולאה לאידיאה תא תראתמה ן-יBה תריפס .ונממ שיה תלילשב
- יסונ ילוא - תבש יורקה ןמזב םייקתה האירבל םדקש המש ירה ,ןושאר םויב הליחתמ םלועה תאירב םא
חצנל יוטיב איה וז הנושאר תבש ןכ לעו ,השעמ ימי הל ומדק אל האירבה ינפלש וז תבש ירהש .תבש ולוכש
.םוקמו ןמז לש תולובג אלל םלועל םדקש וסניאה לש יקולאה
רדגומ ןמזב רבודמ .הכאלמה ןמ התיבשב ,השעמה ימי תשש רחאל האבש ,הינשה תבשה תנייפאתמ ,ךדיאמ
ןיטולחל היולת התרדגהש תבש יהוז .הז םויב םיקולא לש ותתיבש תא חיצנמו השעמה ימי לש םפוס תא למסמה
.'תושעל םיקלא ארב רשא ותכאלמ לכמ תבש וב יכ' - הל ומדקש םימיה תששב
איהש תבשב רבודמ .תוכלמ לש הדמע תבייחמ ולומ הדימעהו ,ןיאה ןמ חמוצה רומג דסחכ איה הנושארה תבשה
יהוז - םוקמהו ןמזה לש םילכה תשיטנב איה ותוא ליכהל הדיחיה ךרדה ןכ לעו ,ןמזו לובג רדענ וסניא לש יוטיב
'שי'ה ןמ !ופקל הדיחיה ךרדה יהוז .ןיאה םע שגפמה תא תרשפאמ 'ןיא'ל 'ינא'ה תכיפה אקודש תוכלמה תניחב
83
.קצוקמ לדנמ םחנמ יבר לש ודכנ
84
םהש יפכ םיינשה לעו תומשב םהש יפכ תורבדה תרשע ובתכנ םינושארה תוחולה לע םנמא םאה ,ומצע ינפב ןויע קקוז הז ןויער
.וניניע דגנל תדמועה איה תותבשה יתש ןיב תינורקעה הנחבההש ןויכמ וז היגוסב ןייענ אל ונא םלוא .םירבדב
- 44 -
אוהש המ תוכזב הב הכוז וניא וז תבש םע שגפהל שקבמה םדאה .םהל םדקש 'ןיא'ה לא השעמה ימי תשש לש
יהוזו ,הריצעו ןולדיח ,לוטיב אוה הב שיש לכש ,'רומש' תניחב איהש תבשה תלבק יהוז ,וניאש המ תוכזב אלא
.תבש לילב תסנכנה תבשה לא וינפשכ םדאה לש ותדמע
םילכ לש םלש םלוע ונב השעמה ימי .תולובג לשו םילכ לש תבש איה השעמה ימי רחאל האבש הינשה תבשה
.תוהממו ןכותמ םיקיר וללה םילכה תא הריתומ הישעהמ התיבשהו
.ןכותה תא םילכה ךותל קוציל םדאה עבתנ ןאכ .תורוא לומ ותדימעמ איה הכופה םילכ לומ םדאה לש ותדימע
דוביא אל .בצעמכו עיפשמכ תבשה לומ םדאה בצינ ןאכ .הנממ התיבשלו הישעל תשדוחמ תועמשמ קינעהל
.הרוציבו הקוזיח םא יכ שרדנה אוה העדותה
ויתורכהמ חוכשל ,ויתונוצרמ חוכשל ,ומצעמ חוכשל .חוכשל םדאה עבתנ ,'רומש' תניחב איהש ,הנושארה תבשב
יהוז .'תבש תלבק' תעב ,תבש לילב םיאב ולא לכ .ריתות החכשהש ללחה תא אלמיש ,ןיאה לא ומצע ךילשהלו
תריפסב ותישארש ,תודימה םלוע בצינ התיתשתבש ,דסחל הניבה ןיבש הנושארה הקולחב וניארש יפכ ,תבשה
.וז תבש לש אצומה תדוקנ - דסחה
בוציעב יזכרמ קלח םילטונ ,העידיהו הרכהה ,העדותה .רוכזל םדאה עבתנ ,'רוכז' תניחב איהש ,הינשה תבשב
תופתושה יהוז .תופתוש םדאה ןמ תעבותה האירבה ימי רחאלש תבשה תניחב איהש ,רומש תניחב איהש תבשה
םויב םיאב ולא לכו ,''ד לע גנעתת זא'ב 'גנוע תבשל תארקו'ב ,'תבשה תא לארשי ינב ורמשו'ב יוטיב ידיל האבה
םלוע לש ותיתשתבו ,הנובתהו לכשה םלוע ,העדותהו תעדה םלוע בצינ ,'רוכז - תבש' לש התיתשתב ,ןאכ .תבשה
.תעדה םלוע תא הכותב תדגואה הניבה תבצינ הז
ךכ ,הז רושיקו .םיינש תוחוללו םינושאר תוחולל וללה תוניחבה יתש תא 'לאומשמ םש'ה רשוק םיהדמ ןפואב
.דסחל ןידה ןיבש הימוטוכידל תעגונה דסחל הניב ןיבש הינשה הנחבהה תא םג ןיבהל ונל רשפאי ,יל המדנ
יוטיב ,םה אקוד ,םיינשה תוחולהו ,השעמה ימי רחאלש תבשל יוטיב םה ,עיתפמ ןפואב ,םינושארה תוחולה
"'השעמ ינפל' אטבמ רחואמהו ,'השעמ ירחא' אטבמ םודקה דציכ .השעמה ימי ינפלש תבשל
תא .לארשי ינב לש ,הז הרקמב ,םדאה לש ותעדותב ,הכ דע ןיבהל וניצרש יפכ ,!וענ ןיינעה שרוש יכ יל המדנ
.לגעה לש ורפאמ תורענתהה ךותמ קר לארשי םינוק ,'השעמ ינפל' לש יוטיב איהש ,תוינעה תדמע
תירבב תויגיגחה .לארשי לש םתלוגס תא ראתמה םואנ םדוק - יניס רה דמעמ - םינושארה תוחולה דמעמל
לומ םיווש תירב ינבכ לארשי תא ביצמה לאידיא לש הריוא תרצוי ,תומש רפס לש ט$י קרפב תראותמה תידדהה
.ה$בקה
יל 0י/ה8 ם38</ו .ץ3ר5,ה ל,E יל יE םיI? 4 ,ה ל,E מ ה,J"%$/ יל ם3תיG/הו יתיר/. ת3א ם38/ר4מ>/ 0 יל-!/. 0ע/מ>/ 8 ?4 1מ>, םא ה,8? 4/ו
ל*א,ר9/ G י*נ/. ל3א ר*.ד4/8 ר>3 Hא םיר,ב@/ 4ה ה3J*א >1ד!, י1%/ו םינHה-E ת3כ3ל/מ4מ .)ו-ה ,ט"י תומש(
ראות רשאמ תירבב אובל םייואר רתויל לארשי תא ךופהל לוכי המו 'שודק יוגו םינהכ תכלממ'מ אימחמ רתוי המ
ותשודקמ עיפשהל ךירצש שודק יוגב רבודמ .תירבב האלמ תופתוש לארשימ עבות הז ראות #הזמ הלעמלו .הז
איה ,ה$בקה ןיבל לארשי ןיב תירב תוא איהש ,תבשה #ושדקל תבשה םוי תא רוכז - תירבה ילכל ותלוגסמו
.העפשהו תויביטקא ,האלמ תופתוש לארשימ תעבותה 'רוכז' תניחבב
ימי ירחא' לש תבש ,'רוכז' לש תבש תניחב יהוז #םורתיו אובי םורתל יוארה תניחב איהש דוסי תניחב יהוז
.ןידב ה$בקל לארשי ןיבש תירבה תא תמייקמה תבש יהוז .םינידה םא איהש ,הניבה תבצינ התיתשתבש ,'השעמה
תחנומ וז תירב לש הדוסיב ןכ לעו ,וז תירבל םה םייוארש ןויכ ה$בקה םע תירבב םיאב ,וז טבמ תדוקנמ ,לארשי
.תואיצמב םינידה דוסי איהש הניבה
םינהכ תכלממ התוא .התפוח תחת הנזמ 'שודק יוגו םינהכ תכלממ' איהש המוא התואו ,הלק העש תרבוע הנהו
הסכתמו םיאוצ םידגבב תפטעתמ ,תירבב אובלו הרות לבקל םיקולא לומ התמוק אולמב הבצינ טק עגר ינפלש
תעכ .האידיאה תססומתמו םולחה םג ול !פנתמ ,םיסיסרל םינושארה תוחולה תוצפנתה םעו .הרז הדובע קבאב
הכוז ,ה$ע וניבר השמ ,םיננחתמה יבא תעווש תוכזב קרו ,הילכל וישעמ יפ לע יוארה לפש םע םיקולא לומ בצינ
- 45 -
השעמ לע לומגו הרומת לש דצ םוש הב ןיאו רוא הלוכ לכ איהש ,רומג דסח לש הליחמ .םיקולאמ הליחמל םעה
.םיינש תוחול תלבקל םיקולא לומ לארשי םיבצינ וז הדמע ךותמ .הגרדמ לע וא
סמרנ ימצעה וכרעש ימ .הנימב תדחוימ הגרדמל ןיע רהכ תכפוה ,םיקולא יפלכ תינפומ איהשכ ,וז התוחנ הדמע
קיודמ רתוי ילוא וא ,וז הדמע ךותמו ,הרכה אללו העדות אלל ,ינא אלל ,וגא אלל םיקולא לומ בצינ ,דוסיה דע
,השעמה ימי ינפל איהש וסניאה תניחבל ,ןיאה םע שגפמל אוה הכוז ,ןאכ שיש 'הדמע רדעה' ךותמ רמול היהי
.םולכ המרגמ הל תילד תוכלמה תגרדמל
ןיאש יפ לע א לארשי ול םיכוזש רומגה דסחה לע תנעשנה 'השעמה ימי ינפל' לש 'תוכלמ' לש תבש תניחב יהוז
תירבב אובל ןכומה ה$בקה לש רומגה דסחה לע תנעשנה ,תירב איה ןאכ העיפומה תבשה .תירבב אובל םה םייואר
איהש דסח תריפס תבצינ תוכלמה תבש לש התיתשתב ןכ לעו .ךכל םייואר םניא םהש יפ לע א ,לארשי םע
.םידסחה םלועל רוקמה
תישילש הדועס
.ה$בקה לומ תויסיסבה תודימעה יתש תא תופקשמה ,תבשה תוניחב יתש ןה ולא
85
יכ 'לאומשמ םש'ה יסומו
.תישילשה הדועסב הרומגה םתודחאב תמייתסמ ולא םיבטק ינש ןיב העונתה
85
ךרוע ,אבכוכ רב רפוע יל עיצה 'לאומשמ םש'ה ירבדב 'השעמה ימי ירחא'ו 'השעמה ימי ינפל' םיגשומה תנבהל תרחא תורשפא
ימי השש רחאל .'השעמה ימי ירחאש תבש' איהו האירבה ימי תשש רחאל האבש תישארב תבש הנשי ,וז הנבה יפ לע .ולא םירועיש
תא הווח ןושארה םדאה .הנושארה ותבש תא ןושארה םדאה הווח ךכ אל םלוא .ןידב ול העיגמה החונמה תא םדאה לבקמ הדובע
.םוי ותואב ןדע ןגמ שרוגמ תויהלו אוטחל קיפסה או ,תבש ברעב ארבנ אוה .עובשה תומי לש ךרפמה עסמה תא רובעי םרטב תבשה
חכה תא ול ןתיתש תבש ,דסח לש תבש .תבשה וילע האב הז לפא בצמ ךותמ ,ויתואצותבו אטחב המויאה העיקשהו לודגה רבשה ךותבו
.'השעמה ימי ינפלש תבש'ה יהוז .ול ונוכנ דועש םיכוראה עובשה ימיב רוצילו ךישמהל ,תויחלו ךישמהל
ךכדזהו רהטנש רחאל הרות ןתמל לארשי םע עיגמ הנושארה םעפב .םיימעפ ,תבשה תווצמ תא םכותבו ,תוחולה תא לבקמ לארשי םע
,םהירחאלש תבשה האב ,השעמה ימי םתוא ,ךילהתה ותוא לש ופוסבו ,האמוט ירעש ט$ממ תאצל עגיו למע ,%#&תועובש העבש ךשמב
תבשה ול ליעות אל ןאכ .אטחה לש הקומעה םוהתה ךות לא לפונו וז הגרדמב דמעמ קיזחמ וניא לארשי םע םלוא .ןידב ול העיגמה תבש
רוזאלו וילגר לע םוקל ול הרזעש תבשה ,אטחה יכבנמ ןושארה םדאה תא האיצוהש תבשה ,תרחאה תבשל קוקז אוה ,הרות ןתמ לש
.'השעמה ימי ינפלש תבש' ,דסח לש תבש ,םיינשה תוחולב לארשי םע לבקמ וז תבש .םיאבה עובשה ימיל ויתוחוכ
רומשל וילע תחא העד יפל .%:טס תבש& תבש יתמ עדוי וניאו רבדמב ךלוהה םדאה יבגל תקולחמה סיסבב דמועה דוסיה םג והזש הארנ
תבש תניחבב ,תבש רומשל זאו םימי השש רופסל וילע תרחא העד יפלו ,השעמה ימי ינפלש תבש תניחבב ,םימי השש רופסל זאו תבש
.השעמה ימי ירחאש
- 46 -
,'ןימוי קיתע'ה הבש הדועסה יהוז
86
לא ןמזומ ,השעמה ימי ינפלש ספתנ יתלבהו סומכה םודקה רבעה תא אטבמה
עובשהש ,םירבחתמ דיתעהו רבעהש עגרה והז .'השעמה ימי ירחא' לש תבשה תא הברקב הגפס רבכש הדועסה
םייקתמ הבש העשה יהוז .םהיניב תדחאמה תבשה ידי לע ,דחאל םימדנו ןיע רהב םירקסנ אוביש עובשהו רבעש
תודחאב הכותב תללוכה ,אובל דיתעלש תבשה הלגתמ זאו ,תוכלמל דוסי ןיב ,'רומש'ל 'רוכז' ןיב םלשה גוויזה
השעמה ימי ירחאש תבשה יכ ונל הלגמו תישילש הדועסב תילגתמש וז תבש לע .ליעלד תותבשה יתש תא הרומג
' :ומייסנ םג ובו הז ןויד ונחתפ ובש ,טויפב !בקלא המלש 'ר רמיז ,השעמה ימי ינפלש תבשה םצעב איה שארמ
םדקמ ,הכוסנ השעמ ףוס .'הליחת הבשחמב
86
.'אלכיה ינב' טויפה יפ לע
רועיש 9 !שרוש - )'א( הרובגו דסח -
סוי 'ר לש וכרדב תכלל ונרחב יכ הדבועה לע דמע יאדו ,ונרועישב םיקסוע ונא ןהב תוריפסה רדס רחא בקועה
,הנושארה - רתכ תריפסל דעו תוכלמ - הנורחאה ןמ תוריפסה הלעמב סופיט רמול הצור ,הרוא ירעשב הליטק'ג
ךלהמ ריבסהל הסננו ,תוריפס רפסמ לע גלדלו רדסה ןמ גורחל ונא םידמוע יכ תדמלמ הז רועיש לש ותרתוכ םלוא
.תואבה תורושב הז
.יאמצע יפוא רתויו רתוי תואשונה תואידיאב ונא םישגופ ,תוריפסה הלעמב ונא םיספטמש לככ
,דוסה ןושלב ,םולכ המרגמ הל תיל - הלשמ לאידיא תאשונ הניא - הנורחאה הריפסה - תוכלמה תריפס יכ וניאר
.הילעמש תוריפסה ןמ איה תלבקמ ןכ לעו
אל הז עפש םלוא ,תוכלמה תריפס לא עפשה לכ תא העיפשמ םנמא ,הילעמש הריפסה ,דוסיה תריפס יכ םג וניאר
רבודמ םצעבו ,הילעמש תוריפסה ןמ אבה עפשה לכל רודזורפו רוניצ ןיעמ איה הווהמ ןכ לעו המצעמ הל אב
.הז עפש תלבקל הניתממה תוכלמה ןיבל הילעמש תוריפסב הנבנה עפשה ןיב תרשקמה הריפסב
.דוהו חצנ תוריפס ןה דוסי תריפס לעמש תוריפסה יתש
ןיבהל ליחתהל הסננ התעו ,תוריפסה !ע תא רבעש רועישב רבכ ונרייצ .ולא תוריפס לש ןמוקימ תא הארנ ,תישאר
:הז רויצ ירוחאמ תבצינה תוהמה תא
רתכ
המכח הניב
דסח הרובג
תראפת
חצנ דוה
דוסי
תוכלמ
לעמש תוריפסה ,דוה ןיבל חצנ ןיב ןיחבהל ידכ .ןלוכל סחייתנ םירועישה ךלהמב ה$זעבו תוקולח המכל ןתינ הז !ע
דצ ןיבש הקולחה איהו ,הז ןליא ךותבש תוידוסיהו תובושחה תוקולחה תחאל תעדה תא תתל ונילע ,תוכלמו דוסי
.עצמאה וקלו לאמש דצל ןימי
.םימחר - ןיד - דסח :םיוק השולשב תיקולא הגהנה תראתמ איהו 'ר$דח תגהנה' תארקנ וז הקולח
.חצנו דסח ,המכח תוריפסה תא ללוכה ינמיה וקה אוה דסחה וק
.דוהו הרובג ,הניב תוריפסה תא ללוכה ילאמשה וקה אוה ןידה וק
תראפת תריפס איה תיזכרמה ותריפסש יעצמאה וקה אוה םימחרה וק
87
הדימבו רשפמה ,רשגמה וקה אוהו ,
.הצקה תוריפס ןיב ,דחאמה םג תמייוסמ
.הניבל המכחה ןיב הנחבהה אוה םהבש ןוילעה .םיבלש השולש תורבוע ןידה תגהנהו דסחה תגהנה יכ ונא םיאור
ןתינ תמייוסמ הדימב .דוה תריפס לומ חצנ תריפס תבצינ ןותחתבו ,הרובגל דסחה ןיב ןיחבמ םהבש יעצמאה
יתוהמה יוטיבה ךרד רבועו ,שרושב ליחתמה דחא ךילהת לש ותרגסמב םיבלש השולש ולא תוגרדמ שולשב תוארל
.עוציבה בלשב םייתסמו ,שרוש ותוא לש
87
ןימי ןיב 'רושיג תוריפס'כ תודקפתמ ןניא ןה םלוא ,עצמאב תואצמנ תוכלמו דוסי ,רתכ תוריפס םג ,!עה לש ורויצ דיעמש יפכ ,םנמא
תא תוחפל םינומה שי יכ הארנ ךשמהבש יפ לע א .עצמאה תוריפס תרגסמב ןתוא ונינמ אל ןכ לעו תראפת תריפס השועש יפכ לאמשו
.עצמאה תוריפס - רמולכ ,'םימחר' תוריפסכ דוסיהו רתכה
- 48 -
וא ,הניבבו המכחב רמול הצור ,ןשרושב תושעל יואר ,ולא תוגהנה יתש ןיבש רוריבה תא ,וז טבמ תדוקנמ
חצנב רמולכ ,ולא תוגהנה לש ןמושייב אל ךא ,הרובגבו דסחב רמול הצור ,ןשרוש לש יתוהמה יוטיבב ןיפוליחל
.דוהבו
.הרובגבו דסחב ,תישענ איה ללכ ךרדבש יפכ ,וז הנחבה ךורעל רחבנ ונא
תדחאמה תראפתה תריפסב ןהיתובקעבו ,הרובגבו דסחב ,רדנ ילבו ה$זעב ,קוסענ םיבורקה םירועישב אליממ
וננויד וסל החדנ הניבבו המכחב קוסיעה תאו ,דוהבו חצנב ולא תודימ לש ןמושיי תא הארנ ןכמ רחאל .ןהיניב
.תונוילעה תוריפסה תשולשב קוסענ רשאכ
יובירו דורי#
,תיבקנה הניחבל תירכזה הניחבה ןיבש סחיה תא תאטבמה ,תוכלמל דוסי ןיבש הקיזהש ךכ לע ונדמע רבכ
ותואש תוקולאב רצונש םייוסמ דוריפ לש אצוי לעופ אוהש ,היתניכשל אוה ךירב אשדוק ןיבש סחיה לע תדמלמ
.שדחמ דחאל ונא םיצפח
!עב וניארש יפכ ,ולא תועונת יתשו ,תיקולאה הגהנהב ןשרושב תומייקה תוכופה תועונת יתשב ונא םיקסוע תעכ
:ל$חמרה בתוכ ךכו .לאמש דצו ןימי דצ - !עה ידיצ ינשמ ,לשמה ךרד לע ,תומקוממ ,ליעל תוריפסה
,המכח .םיו! השולש םיאר!נו ,םי!לח השולשל תו!לחנ ,םימחר #יד ד$ח !וליחה יפל ,תוריפ$ה רשע הנהו
,רתכ Oלאמש אר!נו ,#ידה ו! - דוהו הרוב% ,הניב O#ימי לשמה ךרד לע אר!נו ,ד$חה ו! םיאר!נ חצנו ד$ח
םימחרה ו! - דו$יו תראפת
88
םלוכ ללכ - תוכלמו Oעצמא אר!נו , .)אי ללכ ,המכחה רמאמ יללכ(
תא אטבמה יקולאה יוליגל יכ העיבקה .דבלב לשמל רבעמ הברה תועמשמ תלעב איה 'םידדצ ינש' ןיב הקולחה
.תובר תוכלשה ךכל שיו ,יוביר שי ובש םלועל תיתשתה םצעב איה ,םידדצ ינש םנשי ,תיקולאה תוהמה
םלוא עבטמה ותוא אוה עבטמה ,ומצע רבדה ותואב רבודמ יכ םיריהצמ ונא ,םידדצ ינש ונא םירמואשכ ,תישאר
אלא ,תושמ לכ ירדענ תוחוכ ינש ןיב תיתיזח המחלמבו רומג דוריפב רבודמ אל .םידדצ ינשמ אוה בכרומ
םימושייב יוטיב ידיל אב ותוארל ןתינו תיקולאה הגהנהה לש השרושב אוה הז ןורקע .םינשל תלצפתמה תודחאב
.םינוש
םנשיש אלא דוע אלו .תודחאהו יובירה דוסי תא ונתוא םידמלמ ,םיקולא לש ותולגתהו ונכשמ םוקמ ,ןכשמה ילכ
:הילע רשא םיבורכהו תרופכה - םישדוקה שדוקב ,דחאה .הניכשה לש התוחכונ לע לכמ רתוי םידיעמה םילכ ינש
ל3א ,ך/ת1א ה304צHא ר>3 Hא ל,E ת*א תד"?* ,ה #1רHא ל?4 ר>3 Hא םיב"ר/E4ה י*נ>/ #י*.מ ת3ר-A4E4ה ל?4 * מ ,ך/8א י8/ר4.ד/ו ם>, ,ך/ל י8ד/ ?4 1נ/ו
ל*א,ר9/ G י*נ/. .)בכ ,ה"כ תומש(
:הב רשא יברעמה רנהו הרונמה - שדוקב ,ינשהו
לארשי ינב וכלהש הנש םיעברא לכ אלהו ,ךירצ אוה הרואל יכו 'ךורעי תודעה תכורפל ץוחמ' &תשש בר ביתמ
רנ וז &בר רמא +תודע יאמ ,לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאבל איה תודע אלא B+ורואל אלא וכלה אל רבדמב
יברעמ )&בכ תבש(
אלא ,תיקולאה תודחאה תחת רותחל םישקבמל הפ ןוחתפ תווהל םילולע םיבורכה ינש יכ ךכ לע ונדמע רבכ
.והערל שיא םיבורכה לש םהינפ תא ונשגדה םשו ,היתניכשו אוה ךירב אשדוק לש טבמה תדוקנמ תאז ונחבש
לש ומויק תא םג אלא ,היתניכשל אוה ךירב אשדוק לש תוקקותשהה תא םיאטבמ קר םניא םיבורכה םלוא
דחא בורכו הזמ הצקמ דחא בורכ השעו$ :תיקולאה הגהנהב א םימייקש 'םידדצה ינש' תאו ,תואיצמב יובירה
.%טי ,ה$כ תומש& $הזמ הצקמ
#םיבורכ ינש םלוא ,תחא הרות ,דחא ןורא ,דחא םישדק שדק
- שדקב הניכשה יוליג תא אטבמה ילכב םג אלא םישדקה שדקב תודעווהה ילכב קר אל תמייק וז תוילאוד
,ה$כ תומש& $ינשה הדצמ הרנמ ינק השלשו דחאה הדצמ הרנמ ינק השלש ,הידצמ םיאצי םינק הששו$ :הרונמה
.%בל
:תיקולאה הגהנהבש םידדצה ינש םע שרופמב התהוז וז תוילאוד יכ ונא םיאצומ הרונמה יבגל
88
.םימחרה וק אוה ,עצמאה וקל דוסיו רתכ תוריפס תסנכהל המגוד הנה
- 49 -
הלוד% םה םינימיה '%ה ,הרונמ ינ! 'ו םהו
89
'%הו עצמאב דמועה )תראפת'( ת"תה אוה יעצמאה רנהו ,דו$י חצנ
יעצמאב םינופ םלוכו תוכלמ דוה הרוב% םה םיילאמש .)'טרפ ללכו טרפ' ה"ד האילפה רפ$(
תא םיאטבמ םיינמיה הרונמה ינק השולש .הרונמה לש ידיצ ודה הנבמב יוטיב ידיל האב ןידל דסח ןיבש הנחבהה
םיאטבמ םיילאמשה םינקה תשולש םדגנכ .דוסיו חצנ ,דסח תוריפסה תשולשב יוטיב ידיל האבה ,דסחה תגהנה
תראפת תריפס אוה יעצמאה רנהו .תוכלמו דוה ,הרובג תוריפסה תשולשב יוטיב ידיל האבה ,ןידה תגהנה תא
.םימחרה תגהנה תא אטבמה
90

םינופ וילא ,הרונמה זכרמב יוטיב ידיל האבה םימחרה תגהנה תא םג ,תידיצ ודה הרונמב האור ,האילפה לעב
.םלוכ םינקה
91
.%זל ,ה$כ תומש& $הינפ רבע לע ריאהו היתרנ תא הלעהו העבש היתרנ תא תישעו$
92
וילא זכרמה ,םהינש ןיבש זכרמב יוטיב ידיל האבה ,םימחרה תגהנה תא אוצמל ןתינ םיבורכב םג ,הז ןורקע יפ לע
,םהיניבש תוקקותשהלו הבריקל קר יוטיב םניא והער לא שיא םיבורכה לש םהינפ יכ רמאנ התעמ .םינפה םינפומ
.םידדצה ינש תא תבלשמה םימחרה תדוקנ איה - םירצוי םהיטבמש זכרמה תדוקנל םג אלא
ןויכ ,תוקולאב יוביר לע םינעוטל הפ ןוחתפ תווהל הלולע ,וניארש יפכ ,םידדצה ינש ןיב שגפמה תדוקנו וז תוילאוד
,תוהמה לע םידיעמ ה$בקה לצא תולגתהה יכרד ירהש ,תולגתהו תוגהנתה יכרד יתשל ןינע קר ונניא ילאוד יוליגש
תוילאוד רתויב המלשה תודחאב ןכתת דציכ אליממו רוקמה תודחא לע א תומייאמ הגהנהה יכרדב תוריתסו
.תוריתס א ,רומאכ ,םיתעלו תוידוגינו
.הניכשה יוליג תא םיאטבמה ,ולא םילכ רואית תרגסמב רבכ הבושת הנשי ,המדנ ךכ ,וז הלאש לע
.תחא השקמ םייושע םתויה אוה ,ןכשמה ילכ ראש לכל דוגינב ,ולא םילכ ינשל תושמה
דע ,תחא השקממ - םיחרפו םירותפכ ,םייפנכ ,םיפוצרפ :םיבכרומ הכ םילכ ינש תיישעבש אלפה לע םידמוע םיבר
.תיסינ תיקולא תוברעתה בייחמ הז אלפש ,ךכ ידכ
93
,תיקולאה הגהנהבש תובכרומה תא םיאטבמה ולא םילכ אקוד .תודחאה ךותב יובירה לש אלפה אוה הז אלפ
.התוא םירתוס אלו תודחאה תא םיפקשמ םידדצה ינש תויה תא .הבש תודחאה תא אטבל םיכירצ
94
יובירה תא םיאטבמ םיימשגה הניכשה ילכש םשכש ונא םיעדוי םלוא ,םיעדוי ונניא הז אלפ לש רשפה תא
,לאמשו ןימימ תבכרומה ,המצע תיקולאה הגהנהה לש התודחא ךכ ,הבר הכ תומלשבו יאלפ ןפואב תודחאהו
.הז אוהכב וז תובכרוממ תמגפנ הנניא ןידו דסחמ
!ידהו דסחה שרוש
:קסבטיומ לדנמ םחנמ 'ר רמוא ךכו 'תונושארה לא רוזחל' ונא םיכירצ ןידהו דסחה לש םשרוש לע דומעל ידכ
95
םושל ךירצ וניאו ותוהלאב ויד ה"ב ףו$ #יא יכ ,תונושארה לא רוזחל רמאנ ללכ ךרד #ינעה #יבהל ידכב לבא
)% ,ט"פ םילהת( רמאמכ ביטהל ועבטו וד$ח לדו%מ םא יכ םלועה תאירבב הצר אלו ותיאמ לכה ירהש ארבנ
םיבוטלו םיערל ףו$ #יא כ"% אוה ךורב ףו$ #יאמ עפשנה ד$חה תויהלו .ביטיהל ימל היהיש ידכב הנבי ד$ח םלוע
םלועה רוזחיו רכינ וניא לב%ומ יתלב אוהש רבדו ,לוב% ילב אוהש )טי ,ד"ל בויא( לד ינפל עוש רכינ אלו
המכחהו םוצמצה #ינע אוהש ,אבת הפ דע הרותה תלב%ה תויהל ךרצוה #כלו ףו$ #יאב ותויהב #ושארה ותוטישפל
89
הרובגהו הלודגה 'ד ךל$ :תונותחתה תוריפסה עבש לש הנבמה תא חינמה קוספה םש לע ,דסח תריפס לש יזכרמה יוניכה איה 'הלודג'
.*תוכלמ() הכלממה 'ד ךל ,!ראבו םימשב *דוסי() לכ יכ דוההו חצנהו תראפתהו
90
- ןימיה תוריפס ןה דוסיו חצנ ,דסח :תונותחתה תוריפסה עבשל קר תסחייתמה ,תוגהנהה שולש ןיב תפסונ הקולחל המגוד יהוז
.םימחרה תריפס - עצמאה תריפס איה תראפתו .ןידה תוריפס - לאמשה תוריפס ןה תוכלמו דוה ,הרובג .דסחה תוריפס
הרושקה דוסי תריפס לש העיפשמה תירכזה הניחבל רשקל ןתינ ,ןיד - לאמשל תוכלמ תריפסו ,דסח - ןימיל דוסי תריפס לש התקיז תא
.ל$מכאו ןידל הרושקה תוכלמה תריפס לש תלבקמה תיבקנה הניחבה לומ ,דסחל
91
.'יברעמ רנ' ה$ד :בכ תבש י$שר ןייע ,יברעמ רנ לש ומוקימ יבגל תקולחממ ימצע ליצהל ידכ ,'יברעמ רנ' אלו 'זכרמ' ינא בתוכ
92
.'תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא' :ב ,'ח רבדמב ןכו
93
.'ג ךתולעהב אמוחנת שרדמ
94
תובש ןולע ,ןמסורג ןתנוי לש אלפנה ורמאמב ונייע םהיניבש הקיזהו םילכה הנבמ לש תיתבשחמה תועמשמה ןינעב דוע 145 .
95
.אינתה לעב ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר לש וירבח-ויתוברמ דחאו שטירזממ דיגמה לש ודימלת
- 50 -
$לפב לו!שו בוצ! !וח י"ע הלחתמ ותאירבו םלועה םוי! אוהש ,ותוהלא תול%תהל רבדו רבד לכב המוד!ה
#ידב םחרל אלש רדהת אל לדו )% ,%"כ תומש( רמאמכ ,הוצמהו הרותה טפשמ ינזאמ .)םיטפשמ ,ץראה ירפ(
.םייקולאה ןידהו דסחה לש םשרוש תא תומלועה תווהתה לש ינושארה ךילהתב האור ,!ראה ירפ לעב
96
יבגל ךילשמ ,לאה אוה ,וסניאה לש ומויק .לכב הרושה וס ןיאב איה דוסה תרות יפ לע ,תואיצמה לש התישאר
.רתויב םייתועמשמ םירבד ינש
ןיא תחת םירתוחה ללחו םוקמ ריתומ אל וסניאה ירהש וסניאה ןמ !וח רבד לכ לש ומויק תלילש אוה ,דחאה
.ותלב ןיאו םיקולא איה הלוכ היווהה לכש ירה ,םיקולאה אוה וסניאה יכ רמאנ םא ,רמולכ .ותויפוס
הניא דרפנ םצע לע ,לובג לע ,הרדגה לע רבדל תורשפאה .וסניאה ךותב לדבנ רבד לש ומויק תלילש אוה ,ינשה
איה ןכ לעו ,לובג תרדענו תיפוסניא המצע איה וסניאה ךותב הדוקנו הדוקנ לכ ירהש .וסניאה ךותב תמייק
תללשנ םינושה וידדצו ויתוגהנה ,ה$בקה לש ויתודימל תוסחייתה ,וז הביסמ .וסניאה ךותב תללכנו תלטבתמ
.הז יקולא דבורב ןיטולחל
תורשפא תא תוללוש ,וכותב לובגו הרדגה לע רבדלו ,םיקולאמ !וח רבד לש ומויק לע רבדל ,וללה תועינמה יתש
היה ,תורדגהו תודימ לעב רבדה היהישו ,םיקולאל !וחמ רבד לש ותוחתפתה רשפאל תנמ לע .םלוע לש האירבה
.האירבל תורשפאה םייקתת וכותבש יונפ ללח רוציל ,םוקמ תונפל וסניאה בייח
יונפ ללח ךותב .יונפ ללח רציו םידדצל ומצע תא וסניאה קליס וב - םוצמצב אוה האירבה ךילהת תישאר ,ןכ םא
ןיאה לא יונפה ללחה ןמ ךרד !רפש רשקמ רוניצ ךרד ,הנממ קנוי אוה ךא תוקולאל ההז וניא אוהש םלוע רצונ ,הז
.רקובמו םצמוצמ ,לבגומ אוה עיגמה רואה ךא ,םלוע לש הריציו העפשה רשפאמו ,ופיקמה וס
ןושארה דסחה .הרטמה התואל תורתוח ןהיתש םלוא ,תוכופה תועונת יתש וכותב ליכמ האירבה לש הז רואית
:דסחה תגהנה לש השרוש לע ל$חמרה בתוכ ךכו .ריאהלו תולגתהל ,עיפשהל ןוצרה אוה
,ד$ח אר!נו הבטהה שרוש ללכ ,'% םאצמנ םיר!מה #מ םידילומש המ יפל הראהה יכרד יללכ #יחבנשכ הנהו
םימחר אר!נו הערההו הבטהה #יב עצוממהו #יד אר!נו הערהה שרוש .)המכחה רמאמ(
עיפשהל תיאמק ההימכב רבודמ .ביטיהל ןוצרה - תורחא םילימבו ,הבטהה שרוש אוה ,ולא םירבד יפ לע דסחה
רעפ רוציל ךירצ ,העפשהו הראה רשפאל ידכ םלוא .ארובה תגהנה תיתשתבו םלוע לש ודוסיב תבצינה ,ריאהלו
דסחה .תוירלוקיטרפ ןיאו הנחבה ןיא לובג רדעהבו אוה לובג רדענ ,יפוסניאה דסחה .םוקמ רשפאל ,קוחירו
הניאש תיפוסניאה ותואיצמב היוהה תא וטשל םייאמ ,תוירוגטק ךרדו םילכ ךרד רבוע וניאש ,ינושארה יקולאה
.הירב םושל והשלכ םוקמ הריתומ
:הלבגהו תוקחרתה לש העונת איה וז העונת .הלופכ םוצמצ תעונת האב ,דסחה תא רשפאל תנמ לע
תשגנתמו תרתוסה ,תוקחרתהבו תוקלתסהב רבודמ .דוסה ןושלב ךכ ,םידדצל ורוא תא ה$בקה קלסמ ,תישאר
.ביטיהלו ריאהל ןושארה ןוצרה םע
.רודגו םוחת ,ןחבומ ,לבגומ ןפואב עיפומ אוה ,םלועה לא םרזומו עפשומ יקולאה דסחהשכ ,תינש
ןורשכה .הרובג אוה דסחה לומ תבצינה ןידה תדימ לש םייזכרמה הייוניכמ דחא .תורבגתה לש טקאב רבודמ
בייחמ ,ביטיהל ןוצרה ותואמ עבונ ומצע אוה םא וליפאו ,הבטהלו העפשהל ןוצרה תא םולבלו עפשה תא רוצעל
.המילבו שוביכ לש תיאליע הרובג
םייוטיב ךותמ ןיבהל םיתעל םילולע ונייהש יפכ ,סעכ לשו םעז לש !רפ ונניא ,וז הרדגהו הפקשה יפ לע ,ןידה
#ןוכנה אוה ךפיהה .םעז ךותמו תוצרפתה ךותמ סעוכ ונניא ה$בקה .ןידה תדימ תא םיראתמה הרותב םיבותכה
תוריאמ םינפ איה הריתסמ םלוא ,םינפ תרתסה הב שי .המילבו שוביכ הב שיש הרובג לש הדימ איה ןידה תדימ
העפשהה תא ךרוצה תעב ונממ תענומו דסחה תא תבצוקו תמלובה הרובגה תדימ יהוז .ביטיהלו ריאהל תושקבמה
.הדימ אללו לובג אלל הבטההו
אתיירואב טיבה ה$בקה .הרותהו טפשמה ינזאמב סלפב לוקש אוהשכ ארבנ ,!ראה ירפ לעב עבוק ,ומצע םלועה
הניא םלועה לש ותאירב םצעש םשכ ירהש .ןידו דסח :ולא תועונת יתש לש יוטיב איה הרותה .םלוע ארבו
תא שיא תוכלמ לש הארומ אלמלא' .ולא תודימ אלל ירשפא וניא ומויק םג ךכ ,ןיד אללו םוצמצ אלל תירשפא
96
.אבה רועישב ,רדנ ילבו ה$זעב ,תוכיראב ךכ לע דומענ
- 51 -
ןוכנ וניא ןידה .תולובג רדעהלו ,היכרנאל איבת ,לובג אלל ןידב םימחרה תדימ .%.ד הרז הובבע& 'ועלב םייח והער
תודימ תנצקהל איבהל אוה לולעו ןוכנ וניא לובג אלל דסח .םיבוטה לע םג אלא ,םירזכאו םיעשרל סחיב קר
.ן2ת;אגלו
םג ירהש ,'לד ינפ רדהת אל' איה הווצמ דבב דב םלוא ,לדלו שלחל דסח תקנעהל תכנחמו םידסח תלמוג הרותה
.ןידה תדימ תא לטבל ול לאו ,בוצקל ךירצ דסחה תא
םייקתמה גולאידהו וזב וז ןה תוכורכ ,ךרוצה תעב השינעמהו תטפושה ,תבצוקה ןידה תדמע לומ הקנעהה תדמע
.ומייקמה אוה אוה םלוע לש ותגהנה תרגסמב ןהיניב
.תיבויח תועמשמ דסחה תדימל םגו ןידה תדימל םג הקינעמ איהש ןויכמ ,תכל תקיחרמ הז ןויער לש תועמשמה
.םלועב תומייקה תויקולא תודימ ןהיתשו ,דסחל ךירצ אוהש םשכ ןידל ךירצ םלועה
ךסעכ תא ךימחר ושבכיש ךינ#למ ר$הי
יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,םיבושחה םיביטומה דחאל רבסה תווהל לוכי תויקולאה תודימה יתש לש הז ןורקע
:האבה המיהדמה ארמגב
'ה הי לאירתכא יתיארו םינפלו ינפל תרוט! ריט!הל ית$נכנ תחא םעפ עשילא #ב לאעמשי יבר רמא אינת
ךימחר ושבכיש ךינפלמ #וצר יהי ול יתרמא ינכרב ינב לאעמשי יל רמאו אשנו םר א$כ לע בשוי אוהש תואבצ
יל ענענו #ידה תרושמ םינפל םהל $נכתו םימחרה תדמב ךינב םע %הנתתו ךיתודמ לע ךימחר ולו%יו ך$עכ תא
ךיניעב הל! טוידה תכרב אהת אלש #ל עמשמ א!ו ושארב .).ז תוכרב(
,ןהב שיש תמאה חכמ תולעופ לוכיבכש תויקולאה תודימל שיש הימונוטואה תא תוינוציקה אישל האיבמ וז ארמג
.םימחרה ןיבל ןידה ןיבש סחיהו ןונימה תא עבוק ויתודימבו ותונכומב ,ותליפתב םדאהו
תיקולא הגהנהל איבהלו ,דסחל ןידה ןיבש ןוזיאה תא רפהל תשקבמ ,לודג ןהכ לאעמשי 'ר לש תדחוימה ותליפת
,רומגה דסחה לש ותונוילע תא םיאטבמה םירומגה םימחרה ולא ,תמאה הניא וז .ןידה תרושמ םינפל איהש
.לארשי לש םתליפת חכמ קר תושעהל הלוכי וז ןוזיא תרפהו
ידי לע ןידה לש ושוביכל איבהל איה הלוכי םלוא ,דסח ללוחל החכב ןיאו ןיד רוציל החוכב ןיא - טוידה תכרב
.'טוידה' ותוא לש ותכרבל םלוע ארוב קוקז ךכ םשלו ,םירומגה םימחרהו דסחה
,םיטויפב ןה ,םיתעל םישגופ ונאש יפכ ,תודימה לא הינפה
97
,דוסה םלועמ הליפתה תונווכב ןה
98
,םישרדמב ןהו
99
םייושע הנממ תחאה השקמב םימגופ םניא םינקה תששו םיבורכה ינשש םשכ ,ארובה תודחאב תמגופ הנניא
.ולא םילכ
קינעהלו תמייוסמ הגהנה ררועל םיסנמ ונתליפתב ונאו ,תיקולאה תמאה יפ לע תוגהנומה תונוש תוגהנהב רבודמ
ילעב ינפב עודיו יולג .םימחרה תא סיסתהלו ררועלו ,ןוזיאה תא רפהל ונא םישקבמ .התרבח ינפ לע חכ הל
םישקבמו תונושה תוגהנהה ןיב םה םיניחבמ ,תאז לכבו ,דחא ומשו דחא 'ד יכ ,םיטויפה ירבחמ ינפבו ,תונווכה
'#ינכרב ינב לאעמשי יל רמאו' - ויתודימו ויתוגהנה לע ,ה$בקה לש ותמכסהבו ותושרב ,לועפל
םיתעלש ,םינואה רסוח לומ לאו .ןיד לש תוארמו דסח לש תוזחמ םילגתמ וניניע דגנלו ,םלועב ונא םיננובתמ
לש !וצינ אלל םלועה לע אבו שגרתמה ןידה ןמ הלועו עקוב הרואכלש םזינימרטדה חכונ ,אלמתהל ונא םילולע
.םירבד ינשב רכזהל ונא םיכירצ ,רבסה אללו רשפ אלל םלועה תא טושה דסחה ןמ וא ,רוא
האידיא לש וקיש םא יכ ,איה תירקמ הנניא וז הגהנהו ולא תועפות ירוחאמ תבצינ תיקולא תמא יכ ,דחאה
.רומגה בוטל תרתוחה תיקולא
איבהלו ,וז תמא רפהל ,תוטוידהו התומת ינב ,ונחוכב שי ,ולא תועפות ירוחאמ תבצינה תמאה א לע יכ ,ינשהו
ודובכב ה$בקה א ,ונבבל םותבו ונתנווכ ת;:2זב דימתנ קר םאו ,הרובגה תדימ לע דסחה תדימ לש התורבגתהל
.ושארב ונל ןהנהי ומצעבו
97
.'דכו %רושעל הסכ ןיב ,תוחילס& 'ילגלגתה ונילע םימחרה תדימ'
98
.'דכו ינולפ םשל ,תינולפ הריפסל '...ןווכיו'ב םיאלמ דוסה תרותב תונווכה ירפס לכ
99
.'דכו %ג ,גע הבר תישארב& $םוקמ לכב םימחרה תדמל ןידה תדמ םיכפוה םהש םיקידצה םהירשאו$
- 52 -
רועיש 10 קוחיר :)'ב( הרובגו דסח -
בוריקו
ונדמעו ,תוידוגינב םלועב תולעופה - ןידו דסח - תויקולאה תודימה יתש ןיבש הנחבהב םדוקה ונרועיש תא ונמייס
.ולא תודימ יתש ןיב תחתפתמה הקימנידהו ןוזיאה לע העפשהב םדאה לש וקלח לע
לשו תולגתה לש יפוא תושבול ןהשכ ולא תוגהנה יתש לש םינושה םייוטיבה לע דומעל ,ה$זעב לדתשנ ,הז רועישב
.המצע תוקולאב תשחרתמה וז תימינפ הקימניד לש הרשפ תא ןיבהל הסננו םדאה לאו םלועה לא הינפ
ה-יוה םשו םיקולא םש
.םלועה תאירב תא םיראתמה הרותה לש החיתפה יקרפב הז וננויד לש ותישאר
.דבלב םיקולא םשב םלועה תאירב תראותמ תישארב רפסבש 'א רדסב
100
תישארב רפס לש 'ב רדסב תאז תמועל
.דחיב ה-יוה םשו םיקולא םשב האירבה תראותמ
םימחר ןיב הנחבה איה ה-יוה םשל םיקולא םש ןיב ל$זח לצא הנחבהה
101
.ןידל
םוחר לא 'ה 'ה )ו ,דל תומש( רמאנש .םימחר תדמ וז ,'ה בותכש םו!מו .#ידה תדמ הז ,םיהלא בותכש םו!מ
#ונחו .)ונ רומזמ ,םילהת שרדמ(
:ולא תומש ינש ןיב ל$היר השועש תרחא הנחבה יפ לע וז הנחבה ירוחאמ בצינה קמועה תא ןיבהל ןתינ
טילש לע רבודמשכ - ללכב &טרפבו ללכב רמאנ הז ראות .טפושל וא טילשל ראות אוה םיהולא &רבחה רמא
#יאו ...םדא ינבמ טפוש לע וא ,םיעבטה #מ עבט לע וא ל%ל%ה תוחוכמ חכ לע רבודמשכ - טרפבו ,ולוכ םלועה
וב ,יטרפ םש אוה הז .םמורתיו ךרבתי - אה ואו אה דוי תויתואב בתכנה םשה #מ רתוי בושחו רתוי !יודמ םש
,)ותומצע לע םיפ$ונ( םיראתב אלו ,עודי יתלב ראותמ לכל םיזמורש ךרדכ ,םו!מה ראותב אל ,הולאל םיזמור
לאש ולאכ .דוחיה ךרד לע 'ה אר!נ אוה #כש ,ול דחוימה םשב םא יכ ,םיהולא יללכה םשבכ ,הללכהב אלו
וא ,שאה וא ,םיבכוכה דחא וא ,תולזמה וא ,םימשה וא ,חריה וא ,שמשה &ודבעל שיש םיהולא אוה ימ &לאוש
םהמ דחא לכו ,ולשמ #וטלשו ולשמ הלועפ הלאמ דחא לכל אלה יכ ,םתלוז וא םיינחורה ,םיכאלמה וא ,חורה
#בואר ,יטרפ םשב ול תאר!ו Bינולפ &תרמא ולאכ B'ה - הבושתה האב הז לעו +ם$פאהלו םירבד תווהתהל הבי$
םתומצע תתימא עדווית #ועמשו #בואר תומשה ידי לעש יאנתב ,לשמל #ועמשו .)א יעיבר רמאמ ,ירזוכה(
.ראות םשל יטרפ םש ןיב הנחבה איה תומשה ינש ןיב ל$היר השועש הנחבהה
,תאז תמועל ,יטרפ םש .הז םש אשונ אלממש היצקנופהו ודיקפת - וחוכ תא ראתל דעונה םש אוה ראותה םש
.'ותומצע תתימא' לע ומצעשכל הז םש אשונ םע ונשיגפהל הנושארבו שארב דעוימ
102
100
הביטח םהירחא אבה תבשה םויבו השעמה ימי תששב האור הרוסמה .ונידיב שיש הקולחה יפ לע אלו הרוסמה יפ לע םיקרפל הרותה תקולחל סחייתמ 'רדס' גשומה
.תבשה ינפלו ישישה םויה רחאל 'א קרפ תא תמייסמה ,%איה תירצונש& תיטרדנטסה םיקרפה תקולח תמועל .'ב רדס ליחתמ הירחאל קרו ,המלש תחא
.ול ומדקש האירבה ימי תששב ומכ םיקולא םש עיפומ תבשה םויב םג ירהש ,הרוסמה תקולח תבוטל תצחומ היאר םיווהמ םייקולאה תומשה יכ ןייצל יואר
101
תא חרכהב םיגציימ םניא ל$זח לצא 'םימחר' ןכ לעו ,ת$ילזחה וזל חרכהב ההז הניא תילבקה היגולונימרטה .םיגשומ ןיב בוברעמ רהזהל יואר #רתויב הבושח הרעה
רומגה דסחל יוטיב םניה 'םימחר'ה ,ארקמה ישרפמ לצא םגו ל$זח לצא םג ,תובר םימעפ .דוסה תרותב גשומה תא ןיבהל גוהנש יפכ ,דסחל ןיד ןיב תבלשמה עצמאה תדימ
.ןידה תדימל דגונמה
םיאור םיתעלש אלא .ןלהל ריכזנש יפכ ,תראפת תריפסל ההז אוה תילבקה היגולונימרטבש ,ה-יוה םשל תעגונ איהו ,ךשמהב דומענ הילע תפסונ תועטמ ונליצת וז השגדה
תא המיאתמה תילבקה היגולונימרטה תמועל ,תודגונמ תודימ יתשכ דסחל הרובג ןיבש הנחבהל רתוי הברה המיאתמה ,ה-יוה םשל םיקולא םש ןיב הנחבה ל$זח לצא ונא
.תראפתל הרובג ןיבש הנחבהל תומשה ןיב הנחבהה
הז וננויד םותב קרו ,דסח תריפס םע ההוזמכ ,םיקולא םשל רטצמה ה-יוה םשב ראותמה ,'ב רדסל סחייתנ ,דבלב ידותמ ילככ ,וננויד תישארבו תופיטה ןיב ךלהנ ונא
.ה-יוה םש תא םילבוקמ וניבהש יפכ ,הרובגל דסח ןיב דחאמכ וילא סחייתנ
102
:יטרפ םש אוה ה-יוה םשש דועב ראות םש אוה םיקולא םש יכ ל$היר לש ותטישל תוצחומ תויאר יתש
עודייה 'ה תא יסוהל ןתינ םיקולא םשל תאז תמועל .%ל$נה הקסיפה ךשמהב איבמ ומצע ל$הירש יפכ& יטרפ םש לכב ומכ ,עודייה 'ה תא יסוהל ןתינ אל ה-יוה םשל .א
.%םיקולאה(& ראות םש לכב ומכ
.%'דכו םכיקולא ,וניקולא(& ראות םש לכב ומכ תוטהל ןתינ םיקולא םש תא תאז תמועל .יטרפ םש לכב ומכ ,תוטהל ןתינ אל ה-יוה םש .ב
- 54 -
.תיתרגשה ותלועפ ירוחאמ בצינהו עבטב טלושה אוה .םלוכ תוחוכה לעב אוה ,ל$היר ריבסמ ךכ ,םיקולא
103
ונאשכ
.ותלועפ םע ,אלממ אוהש היצקנופה םע ,ודיקפת םע םא יכ םיקולא לש ותיוה םע םישגפנ ונניא םיקולא םירמוא
עבטמ ,גיהנמ ותואו ,גיהנמ ונשי םלועל יכ אוה תעדל שרדנש לכ םיקולא םשב ה$בקה תא תונכל ידכ #ךכל רבעמ
יכ רמול לוכי לעפמ דיל רבועה םדאש םשכ שממ .םלוכ תוחוכה לעבו אוה טילש ירהש 'םיקולא' ארקי ,םירבדה
תילכש הרכה לע רבודמ .ויתודוא עמש אלו ושגפ אל םלועמש יפ לע א ,'לעפמה להנמ' בצינ לעפמה שארב
.תעד רב לכל הנבהל תנתינה תינויגהו
וניא 'חרוא רבוע' הז םשב .ויתודוא עומשל תוחפה לכל וא וריכהל וילע ,ומשב לעפמה להנמ תא תונכל !פחש ימ
תלוכיה .שגפמ לש גוס תבייחמ יטרפה םשב האירקה .ןאכ תקפסמ הניא תילאנויצר הרכהש ןויכ ,קלח לוטיל לוכי
ומש תא םיקולא שוח וז תולגתהבו ,םדאה לא ולש תולגתהו ,ומע שגפמ לע תנעשנ ה-יוה םשב ה$בקה תא תונכל
.יטרפה
שגפמה וז טבמ תדוקנמ .םלוכ תוחוכה לעב ,ארובה לש וטבמ תדוקנמ האירבה תא ראתמ תישארב רפסב 'א רדס
וברו ורפ תכרב א .םדאה ןיבל םיקולא ןיב חיש וד לכ םייקתמ אל 'א רדסב .ןיטולחל רדענ םדאל םיקולא ןיבש
םשכ ,האירבב סונ קוח תעבטהכ ,ריואה ללחל תרמאנה הרימא אלא םדאה לא הינפ הניא םדאל תנתינה
.םיקוח תעבטהו הריצי אלא םניא האירבב םירחאה תורמאמה תעשתש
שגפמל יוטיב איה וז טבמ תדוקנמ ,המצע תבשה א .עבטה תוכרעמ ךרד םיקולא םע שגפנ םדאה וז טבמ תדוקנמ
לע הדיעמ יעיבשה םויב םיקולא תתיבש יכ עדויו עבטב ןנובתמ תבשה םויב םדאה .עבטה םעו ארובה םיקולא םע
.עבטה ירוחאמו האירבה ירוחאמ ותוחכונ
האירבה לכ .םדאה לא הנופו הלגתמה ה$בקה לש וטבמ תדוקנמ האירבה תא ראתמ תישארב רפסב 'ב רדס
ןיE םדאו' לש אצוי לעופ אוה היחמצה רדעה .םדאל םיקולא ןיבש חיש ודמ קלח איה ,ינשה רדסב תראותמה
תרגסמב םיארבנ םייחה ילעב .םדאה תא וב חינהל ידכ םיקולא ידי לע עטינ ןדעה ןג .%ה ,'ב& 'המדאה תא דובעל
תואיצמה תא םדאל קינעהל ה$בקה לש ונוצרל יוטיב אלא הניא הלוכ האירבה לכ .'ודגנכ רזע' שופיח
.ודבועל תילמיטפואה
,%ח,'ג& םויה חורל ה$בקה ךלהתמ ,הז רדסב עטינש ןגב .רתומ המו רוסא המ ,םדאה לע ה$בקה הווצמ הז רדסב
.תיעצמא יתלבה ותוחכונ ךרד םא יכ ,רציש םיקוחה ךרד אל ,ושגופ םדאהו
ותונדאו ותורמ תא לבקל שיש לשומו טילש אלא וניא אוה םדאה רובעו ,רתתסמו קחורמ אוה 'א רדסבש ה$בקה
%'ודבל םדאה תויה בוט אל'& תוקוצמל בושק אוהו םיכרצ קפסמ אוה ,בורק אוה 'ב רדסבש ה$בקה .תטלחומה
.וימחר תא ררועלו וינפ תולחל ןתינו
הקיז תופקשמ ןהיתש .םדאה לאו םלועה לא ה$בקה הנופ םהב םינפוא ינש ןניה ולא תודימ יתש יכ רמאנ התעמ
ה$בקה לש ותויה תא תמלגמה ,תינכט טעמכ ,%ראות םש& תילנויצקנופ הקיז הנשי .ותאירב יפלכ ארובל שיש הנוש
בישקמ ,הנופ ,הלגתמ ה$בקה לש ותויה תא תמלגמה ,%יטרפ םש& תיתוהמ הקיז הנשיו .גיהנמו טלוש ,רצוי ,ארוב
.םדאה לש וייחבו םלועה לש ותולהנתהב חכונו
םע ההוזמ ה-יוה םש ,ליעל הרעהב ונייצש יפכ ,תילבקה היגולונימרטב תראפת תריפס .דסח תריפס םע אלו ,
ה$זעב הארנש יפכ ,ה$בקה לש ותולגתהלו ותחכונל יוטיב אוה ה-יוה םש יכ העיבקה איה הז יוהיז לש ותועמשמ
רמולכ ,הרובגו דסח לש רומגה בולישה הניאש תיקולא תולגתה םלועל ןכתת אלו ,תראפת תריפס לע םירועישב
ינארי אל יכ' - ליבגהלו םצמצלו קיחרהל ןוצרה םע בולישב ,יעצמא יתלבו לבגומ יתלב ןפואב תולגתהל ןוצרה לש
.%כ ,ג$ל תומש& 'יחו םדאה
,תולגתהל ןוצרה םצע תא רבכ הכותב תמלגמ ,דוסה תרות יפ לע ,תישארב רפס לש 'ב קרפב תראותמה תולגתהה
לעו ,הרובג תריפסב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,קיחרהלו ליבגהל ךרוצה םע ,דסח תריפסב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ
.םצמצמהו ליבגמה םיקולא םשל רטצמה ,ה-יוה םשב איה העיפומ ןכ
103
.ןייצל םיבר וגהנש יפכ ,'עבטה' אוה הירטמיגב םיהל-א
- 55 -
תולגתהל הפיאשה םצע תא טק עגרל קר תוארלו ,וזב וז תוכורכה וללה תוניחבה יתש תא דירפהל וניסינ ונא
אוה ,םיאבה םירועישב ה$זעב הארנש יפכ ,ה-יוה םש יכ שיגדנ בוש ךא .רומגה דסחל יוטיבכ ,המשיימ 'ב קרפש
.קחרתהל ךרוצה םע דחיב תולגתהל הפיאשה תומלגתה רבכ
,דסחה תדימ לש השרוש יכ ,םדוקה ונרועישב הילא ונעגהש הנבהה תא קימעהל ונא םילוכי ולא םירבד יפ לע
יקולאה ןוצרה םצעב !וענ ,עפשומה בוטה תא ליבגהל תשקבמה ,ןידה תדימ לש השרושו ,בוט עיפשהל תשקבמה
יתשל תועגונ םוצמצהו העפשהה לש ולא תועונת יתש .וליבגהלו ומצמצל ךרוצה לומ ,םלועב עיפוהלו תולגתהל
וקיש אלא הניא ה-יוה םשב תולגתההו .תתשמו הלגתמ תקיזו ,גיהנמו ארוב תקיז .םלועל ה$בקל שיש תוקיז
.ולא תוקיז יתש ןיבש תודחאה לש
ולא תודימ יתש !יבש יקולאה 'חתמ'ה
תא סנ לע הלעמה יזכרמה םוקמהש ןבומכו ,שגפמל הריתח הנשי וב םוקמ לכב בטיה תורכינ ,ולא תועונת יתש
.יניס רה דמעמ אוה שגפמה תמצוע
'לוקב וננעי םיקולאהו רבדי השמ' - והצק דעו םלוע הצקמ דהדהמ ולוקשכ יניס רה לע ה$בקה דרוי הז דמעמב
לש ותוחתפתה .םיקולאה לא הלוע ,השמ ,םגיצנו ,רהה הצקל דע םיברקתמ לארשי םע ותמועלו .%טי ,ט$י תומש&
תנבל השעמכ'ו ,%זי ,ד$כ תומש& לארשי ינב לכ יניעל 'רהה שארב תלכוא שא' לש ביהרמה הזחמב איה הז דמעמ
חלוש אל ,םיקולאה תא םה םיזוחש יפ לע אש ,לארשי ינב יליצא יניעל %י םש& 'רהוטל םימשה םצעכו ריפסה
ןיאו לובג וב ןיאש רומגה דסחה ,הרואכל ,והז .'יחו םדאה ינארי אל' ירהש הפוצמ היהש יפכ ,םהב ודי תא ה$בקה
.םישבוכו םיפטוע םוחו רואו תיפוס ןיא הבהא קר וב שיו ,םוצמצ וב
םגו' ,%אכ ,ט$י תומש& 'בר ונממ לפנו תוארל 'ד לא וסרהי ןפ םעב םעה דר' :תולבגה תואב הירופואה דצלש אלא
.%בכ םש& ''ד םהב !רפי ןפ ושדקתי 'ד לא םישגנה םינהכה
104
ךירצ ,רהזהל ךירצ ,שגנש ימ םגו האורש ימ םג
.וסניאב םלעהלו עמטהל ותקושת תא םולבלו ומצע ליבגהל
ינימשה םויה עיגמ םיאולימה ימי תעבשו ןכשמה תינב תמלשה רחאל .תולגתהו הברק וב שיש רחא עגרב םג ךכ
:לארשי םיכוז ןכאו ,%ד ,'ט ארקיו& 'םכילא הארנ 'ד םויה יכ' :הניכש תארשהל לארשי םיכוז ובש
ל?4 ל4כא-84ו 'ד י*נ/פJמ >*א א*צ*84ו .ם?, ,ה ל,E ל3א 'ד ד1ב/כ א,ר*64ו ם?, ,ה ת3א 0כHר,ב/י4ו 0א/צ*64ו ד?* 1מ ל3ה-א ל3א #-רHה</ו ה>3 מ א-ב,64ו
ם3הי*נ/A ל?4 0ל/A64ו 07-ר,64ו ם?, ,ה ל,E א/ר464ו םיב,לחH 4ה ת3א/ו ה,ל-ע,ה ת3א ח4*./זI4ה .)דכ-%כ,'ט אר!יו(
'ד דובכ .םיבלחה תא ןוצרבו הבהאב תלבקמו םימשה ןמ תאצוי שא .לובג אלל דסח לשו הברק לש בגשנ עגר
.הזמ םלשומ רתוי עגר ןיא הרואכלו ,טו םישנ םירבג ,םעה לכ יניעל עיפומ
םה םיסנכנ ,תפסונ תוברקתה םמצעל םה םישקבמ .ידמ רתוי דחא דעצ םידעוצו אוהיבאו בדנ םיעיגמ זאש אלא
.וסניאה םע עגמו הברק םישקבמו םישדקה שדוקל
105
'ד י'נ/פ-9-מ 1'א א'צ'67ו$ :בותכב ונא םיארוק הז עגרב
.%ב ,'י ארקיו& $'ד י'נ/פ-ל ;תCמ2A7ו ם2ת>א ל7כא.67ו
ךיקולא 'ד יכ' :םיברקתמה תא תפרושו הרובגו זוע התע תשבול ,התיה דסח לש שא ,ןכ ינפל טק עגרש שא התוא
.%דכ ,'ד םירבד& 'אוה הלכא שא
רעפה תאו קוחירה תא רמשמה םיקולא םש תא לטבל .ירמגל קחרמה תא לטבל היה אוהיבאו בדנ לש םנויסנ
םיעגר םג .הלכמה ןידה תדימב לקתנ הז םנויסנו .ונאצ ןיבל גיהנמ ןיב ,ןיתנל טילש ןיב ,ארבנל ארוב ןיבש יחצנה
תא רמשלו קיחרהל תשקבמה ןידה תדימב םיוולמ ,יניס רה דמעמו ינימשה םויה ומכ תוברקתה יאלמו םיבגשנ
.לטבל םישקבמ ולא םיעגרש ,יפוסניאה רעפה
םדאה תא דימעהל תשקבמה הקיחרמה דיה ןיבל ותברק תא שקבמה לכל ה$בקה לש תטשומה ודי ןיב חתמה לע
- ולא תודמע יתש ןיב תתמעמה היצאוטיס התוא לע אקודו ,ןמחנ 'ר בתכ םיקולא ןיבל וניב תונוכנה תויצרופורפב
:יניס רה דמעמ
104
.ול םידגמ ,'ויתולבגהו יניס רה דמעמ' ירמאמ ןייע ד$כ תומשב ראותמה דמעמה ןיבל ט$י תומשב תורמאנה ולא תולבגה ןיבש סחיה לע
105
תובש ןולע ,'םירופיכה םויו אוהיבאו בדנ ,תרטקה' ירמאמ ןייע םישדקה שדקל םאטחב םיסנכנ אוהיבאו בדנ יכ העיבקה לע 158 .
- 56 -
/ך,E רח4 </ו ,וי,מ,י ל,E ת06מ>/ 4%/. /ך*ל1ה א0ה>3 ימ יE .םי! -ל2א,ה ם>, ר>3 Hא ל3פ,ר?H ,ה ל3א >4:נ ה>3 מ0 !-ח,ר*מ ם?, ,ה ד-מ?H464ו
,/ך4ר,./תG םF* 4ה י*כ/רד4/. /ך*לי*ל 1ת1א ח4 י74מ 1ני*א/ו ,וי,ל?, %*רט/ !4 / מ #י@ 4ה ת@4מ י4זHא ,/ך4ר,./תG םF* 4ה י*כ/רד4/. /ך*לי*ל ה3צ1ר/ו ב*ה4ל/תנ
תא-C4ה ה?, ינ/I4ה/. ,ל1כ,י/בE ,1מ/צ?4 ת3א רי8$ / 4מ0 ,א0ה ד$ 3 ח3 ץ*פח, /ך4ר,./תG םF* 4ה/ו .ה?, ינ/ מ 1ל #ימ/ז4מ0 אמ! #"רהומ יטו!יל(
.)וט!
ןכה ןוצרה דצל ,ךרבתי 'ד יכרדב ךליל ותובהלתהב ןכ לע .רמוח יתב ךותב ןותנו תוחנ ,ימשג רוצי אוה םדאה
עובתל תשקבמה ןידה תדימ העיבצמ וז הפצוח לע .הפצוח טעמ םג וליפא ילואו תוזעונ הנשי ,קבדהלו ברקתהל
קודסלו !יחה תא שטשטל ןתינ דציכ "וסניאה לש ותברק תא הז בעתנ רוצי שקבמ דציכ .םיקולא לש ודובכ תא
"םדא ןיבל םיקולא ןיב הלידבמה המוחה תא
ןידה תדימב רבודמ .ברקתהל שקבמה םדאל תואבה תועינמה לש ןתומדב תושבלתמו תומשגתמ ולא תולאש
םירשפאמ םניאש ,לוגד גיהנמ לש שאר ירמוש םתואכ .ברקתהל ול תרשפאמ הניאו םיקולא ןיבל וניב תצצוחה
#'אוה הלכא שא ךיקולא 'ד יכ' #ןכוסמ וליפא הז #יואר אל הז .תעגלו ברקתהל םעה יטושפל
תדימ לש תושקונה הידיל תואיצמה תא ריתומ וניא אוה ןכ לעו ,ןמחנ 'ר רמוא ,'אוה דסח !פח ךרבתי םשה' םלוא
לא ודי תא ןכרד טישוהלו ןכותב רתתסהל אוה לוכי םלוא ,תועינמה תא קלסל ,לוכיבכ ,לוכי וניא אוה .ןידה
ךותב ,תוליפנה ךותב ,םכותב םלוא ,םיישקב לקתנ 'ד רה הלעמב ספטל שקבמה םדאה .ותברק תא שקבמה םדאה
.תטשומה ודי תא תוארל םדאה לוכי םהב רבכו ,םיקולא בצינ ,םילושכמה ךותב ,תודיעמה
הרושה תלקלקמ הבהא
המ "'לוכי וניא' וז הרימא לש הרשפ המ .ןידה תדימ הביצמש תועינמה תא קלסל לוכי וניא םיקולא יכ ,ונרמא
"ןיד תדימ התואל ,יקלח ןפואב תוחפל ,ופככ םיקולא תא ראתמה הז רואית לש ורשפ
:וז הרות ךשמהב טוריפ רתיב ומצע ןמחנ 'ר בישמ ךכ לע
/ך1ת/. 1מ/צ?4 ת3א רי8$/ 4מ 1מ/צ?4/. /ך4ר,./תG םF* 4הF3 ה4 מ ,ל"474ה #,י/נ? ,ה ר*א,ב/ל ףי$ 1ה>3 ,>1ד=, 4ה ויA מ ה3ז,. 0נ? / 4מ>, ד1ע
,ל*א,ר9/ G ת3א ב*ה1א א0ה>3 1ת,בHה< /ך< .ל*א,ר9/ G ב*ה1א א0ה ם4%/ו ,ט,A>/ מ ב*ה1א /ך4ר,./תG םF* 4ה יE &ר4מ5/ו ,ל"474E ה?, ינ/I4ה
ב*ר!, /תה/ל י0א,ר 1ני*א>3 ימ ל?4 %*רט/ !4 /מ #י@ 4ה ת@4I>3 /E #*E ל?4/ו ,ט,A>/ I4ה ת3א ב*ה1א א0ה>3 ה,בHה<,ה*מ ר*ת1י ה,ל1ד/: איה
ב*ה1א א0ה /ך4ר,./תG םF* 4ה/ו ,ת3מ2א,ה /ך3רד3/ל0 ת3מ2א,ה !י@4צ/ל ב*ר!, /תה/ל ,םי6ח4 4ה /ך3רד3/ל $-נ/כל 1חי74ה/ל יל/בל ,/ך4ר,./תG םF* 4ה/ל
יפ/ל 1ל י0א,ר,ה יפ/E ,םי6ח4 4ה /ך3ר@3מ 1ע/נ1מ/ל ת1עינ/מ 1ל #ימ/ז4ה/ל םיE$/ 4ה/ל ,ל1כ,י/בE ,ח,ר/כ"מ /ך4ר,./תG א0ה #*E ל?4 ,ט,A>/ מ
.ל"474E ט,A>/ מ ב*ה1א /ך4ר,./תG א0ה יE ,#י@ 4ה ת3א ת1חד/ ל ל1כ,י 1ני*א /ך4ר,./תG א0ה יE ,ט,A>/ I4ה/ו #י@ 4ה יA ל?4 ,םי? ,ר,ה וי9, ?H 4מ
ט,A>/ I4ה ל>3 ה,בHה<,ה*מ ר*ת1י ה,ל1ד/: איה ל*א,ר9/ G ל>3 ה,בHה<,ה K,ת1א/ו ,ל*א,ר9/ G ב*ה1א /ך4ר,./תG א0ה ת3מ2א3.>3 רח4 <* מ /ך<
#י@ 4ה ת4מחH *מ ,ת3מ2א,ה #מ 1ע/נ,מ/ל ת1עינ/I4ה ל?4 םיE$ / 4ה/ל ,ל1כ,י/בE ,ח,ר/כ"מ א0ה יE +/ך4ר,./תG םF* 4ה ה93 1ע ה,מ ,ל"474E
#*כ יA ל?4 ף<>3 ,/ך4ר,./תG 1צ/פח3/ו 1נ1צ/ר 18מHא4ל ת3מ2א,. #*כ יA ל?4 ף< ל,בHא .ל"474E ט,A>/ מ ב*ה1א א0ה יE ,וי,ל?, >3 ט,A>/ I4ה/ו
1ל #ימ/ז4ה/ל ת0>/ר #*ת1נ /ך4ר,./תG םF* 4ה ,#*E ל?4 .ל"474E ט,A>/ I4ה*מ ר*ת1י ל*א,ר9/ G ב*ה1א א0ה יE ,/ך4ר,./תG וי,ל*א םד,5,ה ב*ר!, /תG
ת1עינ/I4ה /ך1ת/. ,ל1כ,י/בE ,1מ/צ?4 ת3א רי8$ / 4מ 1מ/צ?4/. /ך4ר,./תG א0ה ל,בHא ,ת1עינ/מ .)םש(
.אוה תמא בהוא םיקולאו ,תמאה יהוז .וז הדימ בהוא םיקולאו טפשמה תדימ איה ןמחנ 'ר עבוק ךכ ,ןידה תדימ
'חרכומ'ו ,םיקולא לש ותברק תא שקבמה אטוחה םדאה תא תוחדל יואר ןידה תדימ לש האידיאה יפ לע ,תמאב
תא תלקלקמ הבהאה' םיעדוי ונאש יפכו .'הבהא' הנשי וז הדימ לש הדיצל ךא .וז הדימ םע םיכסהל םיקולא אוה
.ןידה ירדס תא תלקלקמ הבהאהו ,ןידהו רדסה ,תמאהו רשויה איה הרושה .'הרושה
ןידו קדצ טפשמ ירהש ,קיתב לפטלמ ומצע לוספל חרכומ ,לפטמ אוה ובש קיתב תישגר ברועמה טפשמ תיבב טפוש
ןכ לעו טפשמל ותבהאמ איה הלודג לארשיל ותבהאש ה$בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ןכ אל .ונא םישקבמ תמא
.ןודלמ ומצע תא ריסמ וניאו ,ןידה תא לקלקל אוה שקבמ
.םדא אורבל םיקולא הוואתמשכ הצרא תמאה תכלשהל איה המוד ,תועינמה ךותב םיקולא לש ותורתתסה
106
תמאה לש הרוקמ םע שגפהל ונוצרשכ רמוחו לקו .וז הדימ תמאל יואר ונניא ,תמאה תדימ תקעוז ,ודוסימ םדאה
לש ותדימ איה ןידה תדימ ,אוה תמא בהוא םנמא ה$בקה .תמא לש וז הדימ תמאל יואר וניאש ,תטלחומה
ןכ לעו ,תמאל ותבהאמ איה הלודג ,ויארוקלו לארשיל ,םדאל ותבהא םלוא ,םלועה תא ארב התרזעבו ,םיקולא
.הצרא תמאה תא אוה ךילשמ
106
.ה ,'ח הבר תישארב
- 57 -
םג םלגת איה .השדח תוהמ הכותב ליכת וז תמאו ,'חמצת !ראמ תמא' :שדחמ חמצת !ראל תכלשומה וז תמא
ךכ ,תמאה .בוש חמצתש תנמ לע !ראל התוא הכילשהש דסחה תדימ תא םגו ,הרביד איה המשבש ןידה תדימ תא
תא הכותב הליכמה תראפת תריפס לש התדימ איה ,םיאבה םירועישב ה$זעב הארנש יפכ ,םילבוקמ םירמוא
.םיקולא בצינ ןכותב םלוא תועינמ וב שיש םלועב תפקתשמ איהש יפכ המלשה תמאה יהוז .ןידהו דסחה
לש ותוברקתהו ,דחמ םדאה לא םיקולא לש ותיינפש םלוע אוה םיקולא תבהא וב ןיאש ,דסח וב ןיאש םלוע
םדאל םיקולא לש ותבהאב תקתמומ הנניאש ןידה תדימ .רקיעו ללכ םיירשפא םניא ,ךדיאמ םיקולא לא םדאה
הנחבהה תרגסמב ,ל$היר רמוא ךכו ,םדא ןיבל םיקולא ןיב ,ןוויכ םושל חיש וד ןיא הבש תואיצמ איה ,לארשילו
:ה-יוה םשל םיקולא םש ןיבש
#יבו 'םהרבא יהולא' #יב !חרמה בר המ יתוניבהו ,'הו םיהלא תומשה #יב שרפהה יל ראבתנ הנה &ירזוכה רמא
םיטונ םיהולאל וליאו ,היאר תודע דו$י לעו שוחב והו%ישהש םדא ינב םי!!ותשמ הלעתי 'הל יכ &וט$ירא 'יהולא'
וליאו Oהילע תומל תונוכנה ידילו הולאה תבהא ךותמ שפנ תורי$מ ידיל אב שוחב ו%ישהש ימ .ינוי%ה ש!ה יפ לע
#יא .וילע רעצ םילבו$ #יאו !יזמ רבדה #יאש העש לכ הולאה תא םמורל איה הבוח יכ &תאז !ר הארמ ש!הה
עדוי הולאה םא !פו$מ אוהש רחאמ ,הולאה תדובע י$!ט לע %ל%לש %ול%לה לע וט$ירא תא אופא םישאהל
הזב .)זט ,יעיבר רמאמ ירזוכ(
.וז תיטרפ העידימ הלענו םמורמ אוהש ןויכמ םלועב שחרתמה ןמ רבד עדוי וניא ,ל$היר יפ לע ,וטסירא יהולא
.האלהו ונממ איה דסחה תדימו ,ותוא בהוא וניא אוהש ןויכמ ,עגמ ומיע רצוי ונניאו םדאה לא הנופ וניא אוה
.וילע ונשפנ תא רוסמל אלש חטבו דובעל ןתינ אל הזכ םיהולא םלוא ,םמורל קר ןתינ ,ל$היר עבוק ,הזכ םיהולא
ושפנ תא רוסמל ןוכנהו ,ותברק תא שקבמ םיקולא תא דבועה .תולגתה לשו הבריק לש יוטיב םניה ולא לכש ןויכ
תממורמה ןידה תדימ תא םיממוקמ או ,םירז ולא לכו ,וילא הרומגה ותוריסמו ותבהא תא עיבמ ,םיקולא ןעמל
לש ודצמ אלו םיקולא לש ודצמ אל רושיגל תנתינ הניאש םוהת .םדאה ןיבל םיקולא ןיב תיפוסניא םוהת תרעופו
.םיפוסוליפה לש םהיהולא והזו םדאה ןיבל םיקולא ןיב תימוהת הקיתש רעופה ללח והז .םדאה
םייקמ ,ודסחב םדאה לא הנופה םיקולא והז .הלגתמו בהוא לא אוה הנושארבו שארבש ,לארשי יקולא ןכ אל
!ק ןיא דע שפנ תוריסמל תוליבומה ,תונמאנו תוביוחמ תרצוי ,'שוחב הגשה' איהש ,וז 'היאר תודע' .גולאיד ומיע
.'ד דבוע לש
תדימ תא קשמה יפוסניאה קחרמב ריכמו הנוכנה היצרופורפב םדאה בצינ וחכנ .קתשמו קיחרמ יקולאה ןידה
.םיקולא ןיבל וניב שיש תמאה
ךופהנ ,עבטה יפ לע הניא איהש העונת יהוז .סנ לש הברק שקבמו ,תמאה ןמו ןידה ןמ םלעתמ ,יקולאה דסחה
.ירשפא יתלבה תא תושעל תשקבמו עבטה תולובג לכ תא איה תצרופ #אוה
עגרלש ךכ ידכ דע םישקונהו םיקצומה עבטה תודוסי לכ תא הדיערמו הרושה תא תלקלקמ ,וז תיפוסניא הבהא
חורל ןדעה ןגב דיב די םיכלהתמ םהינשו ,אוהו םיקולא אוה ומלועב שיש המ לכש ,וז הבהא הווחה םדאל המדנ
.םויה
רועיש 11 הכלהה :)'ג( הרובגו דסח -
רדסהו
,דסח לש הדמע ךותמ ברקתהל !פחה םדאה רבע לא ה$בקה לש תטשומה ודי רואיתב םדוקה ונרועיש תא ונמייס
,וז טבמ תדוקנמ ,דסחהו ןידה .וכרדב תועינמ ול םינמזמו םדאה תא םיקיחרמה ןידה יליפרע תא תרתבמ איהשכ
.םדאה לא םיקולא הנופ וב ןפואל םיעגונ
"םנמאה - לוחו שדוק
לומ בצייתהל םדאה ךירצ וב ןפואל סחיב ,ולא תוריפס לש סונ םושיי ןחבנ הז רועיש לש ןושארה וקלחב
אלא ,תברקמ תמועל הקיחרמכ אל דסחה תדימל ןידה תדימ ןיבש סחיה תא תוארל ןתינ יכ ,הארנ םעפה .םיקולא
:קוק ברה ןרמ לש םיאבה םיישיאה וירבדב חתפנו ,תוברקתה לש םינוש םינפוא ינשכ
טשפתי יהלאה םעונהש ינא ץפח ,הבחרו ההוב% תינחור ה%ירע אלמ יבבל ,תימינפה יתמחלמ איה הלוד% המכ
יח לא %ונעת ,יל ובה םיהלא רוא לוד% לו!ב ,תימינפה יתוימצעב %אוש ,המוה דימת יננהו ...יבר! לכב דימת
.ינממורי ודחפ רשא .ותבהאל #ותנ יננה יבל לכב רשא ,יבא יהלא לא ,םלוע ךלמ תר!ב תעפי לדו% ,ועושעשו
,הביב$ה ,היו%ה ,עבטה ייחש ,םילוב%הו תונט!ה ,תולפשה לכ לע איה הלעתמ ,תאשנתמו איה תכלוה יתמשנו
.ד$ב הלוכ התוא םימישמ ,םיתבצב התוא םיצחול ,התוא םיליב%מ המכ$ההו
תויתוא לש תונ!יידמ םילופלפ תאצוהו ,תונויער יכובי$ ,תילכת #יאל םי!וד!דו םידומיל ,אב םיבויח ףטש הנהו
.רוא לש םיכ תפטושה ,םימשה םצעכ הרוהטה ,בורככ הל!ה ,תישפחה ,החצה יתמשנ תא תבבו$ו האב ,תוביתו
,!וד!ד לכ !תמ שי%רהל ,העומש םעונ #יבהל ,תירחא דע תישארמ תוכ$ל ,ה%רדמה תאזל יתאב אל דוע ינאו
םלוע יכשחמבש רואב הפוצ תויהל .)בת 'מע ,'ד שד!ה תורוא(
םירצימ אלל תינחור הברקלו היווחל הפיאשה ןיב דימתמה חתמה תא ולא םישגרמ םירבדב אטבמ ,קוק ה$יארה
לש ונושלבו ,םיקוידו תורדגה ,םיקוליח ,תולובג תבצה לע ןעשנה ידומלתה ןויעהו הכלהה םלוע ןיבל ,תולובג אללו
.םיבויח טש - ברה
יככותב רתתסמה רואהו קתמה תא שיגרהל ותלוכי רסוח לע הכבמ ,ותומכ תורוא לעב ונל ימש ומצע קוק ברה
םוחתה ןיבש חתמה אוה הנומאהו הדגאה םלועו הכלהה םלוע ןיבש חתמה .תולובגו םוצמצ לש הז 'ךושח' םלוע
.וב תלייטמ תינומאה תיתדה הבשחמהש יפוסניאה בחרמה ןיבל רודגהו
.הכלהה םלוע אוה ןידה לש ומלוע .םיניד ,תוכלהה תונוכמ ידכב אל
107
חרואב תמשוימ ןידה לש תישפנה העונתה
.טפושהו ליבגמה ןידה לש ותפש יהוז ,בייחו רוטפ ,רוהטו אמט ,רתומו רוסא .הכלהה יפ לע בצועמה םייח
:ןי'זולוומ םייח 'ר בתוכ ךכו ,רתוי םיקומע םירבדה יכ המדנש אלא
.הניחבה תאז יפ לע םיכלוה םלוכ ,השעת אלו השע ,םלוכ תוצמהו תורהזאה לכב ,השוד!ה הרות ידו$י לכ הנהו
רהרהל וא רבדל ונחנא םיבייח ם%ו םירתומ םירוהטה תומו!מבש ,תומו!מ יונישו !וליח שי יאדוש ונת%שה דצמש
וניתו%הנה בויח ירד$ו ינינע לכ #כו .הרות ירבד רוהרהה ףא םהב ונר$אנ םיפנוטמה תומו!מבו ,הרות ירבד
ודצמש תמאבש ףאו .ללכ תוצמו הרותל םו!מ #יא ונדצמש הניחבה תאז יתלבו ,השוד!ה הרותב ויפמ וניוטצנש
,ללכ תומו!מ יונישו !וליח םוש אלו ,הציצח םוש אלב ,הרומ% האוושהב לכ תא אלמ אוה ,ותומצע %ישמה ךרבתי
הניב #נובתהל ללכ $נכיל ,ונישרוה אל ם%ו ,םילוכי ונחנא #יא לבא .שממ האירבה םדו!כ טושפ תודחא לכה !ר
רומ% יווישו טושפ ותודחאב ,תומו!מה לכו ,לכ תא אלמ אוה ךורב דיחי #ודא ךיא %ישהלו עדיל ,ארונה #ינעה הזב
ש"ז ,'וכ 'רו!חת לא ךממ אלפומב' &'!ה ל"ז דוחיה תשוד! שרושב ל"ז ח!ורה בתכש ומכו .הלילחו הלילח
,םו!מל בוש ,ךבל ץר םאו ,תרחא אתיירבבו ,'וכ לכ רצויה אוה ונוכמ לע רצויה בשה ,הריצי רפ$ד אתיירב שירב
םו!מ לכב ותיינח ךיאו אוה המ םלוע ארוב לע ךבלב בושחתשכ ,שוריפ .'בושו אוצר תויחהו' רמאנ ךכלש
לאו רהמו השוח ,תאז הבשחמל ךבל ץר םאו .ךבלמ הבשחמה ר$ה ,רהרהלמ ךבלו ,רבדלמ ךיפ םולב ,וישעמו
107
.%'ה קרפ ,גכ רעש םינומיר סדרפ& .'הכלה תארקנ הרובגה דצמ יכ שוריפ *אנמיהמ איער() מ$רבו :ורבודרוק השמ 'ר רמוא ךכו
- 59 -
,ותו!ולאב בושחל אלש ,תירב תרכנ הז רבד לעו .'וכו ותארילו ותדובעל םלוע לש ומו!מ דוחיל בושו ,רהרהת
,ודובכ םו!מ היא #ילאוש הלעמ ינומה תואבצ לכו .ךרואב םש #ייעו ,ונושל #אכ דע .עדיל #ילוכי םימכחה לכ #יאש
&)&%י ה%י%ח( #ישרוד #יא !רפב ל"ז םרמאמ אוהו .ל"נה םלוע לש ומו!מ תניחב #ינע תוהמ %ישהל #ילוכי #יאש
#ינעה %ישהל ושפנ הש!ב ה"ע וניבר השמו .'היל עדיד אכיל ומו!מד ללכמ ומו!ממ 'ה דובכ ךורב ירמאדמד'
ךרבתי ודבל אוה !רו .ול #תינ אלו ,ל"נה ודובכ םו!מ תניחב ונייה 'ךדובכ תא אנ ינארה' )חי ,%"ל תומש( ורמאב
,)חכ ,ט"כ םירבד( 'וניהלא 'הל תורת$נהו' ,ה$וכמו אלפומה #ינעה הז תוהמ תומצע עדויה אוה ותומצע %ישמה
אוה אר!נש ,ונידצמש הניחבהב אוהו ,ונית%שהל 'ונל תול%נהו' ונישרוהש המב אלא #נובתהל #יאשר #יא ונחנאו
#יעל הארתיש ,ךרבתי ודובכ טושפה ונוצרב םצמצ ,הז לכ םעש תמחמ '#ימלע לכ בבו$' תניחבב ומש ךרבתי
#מוא תנומא ונבלב עוב!לו עדיל ונחנא םיבייח ,תאזלו .םישדוחמ םיארבנ תוירבו תוחוכו תומלוע תואיצמ ה%שהה
איה יכ ,ליעל יתבתכש ומכ ,יתבר יתכלהו אניד #ינעל םינוש םינינעו תומו!מ !וליח שיש יאדו ונדצמש ,טומת לב
םלוכ תוצמהו הרותה שרוש ר!יעו הנומאה דו$י תניפ .)ו ,% רעש םייחה שפנ(
אמט ,לוחו שדוק שי יכ החנהה .יגולואיתה דבורב א אלא ימויקה דבורב קר אל ,השק םינידהו הכלהה םלוע
שקבמה יקולאה וסניאה תחת תרתוח ,קיחרמה השעמ שיו הולאה לא ברקמה השעמ ונשי יכ הרימאהו ,רוהטו
.'ןימלע לכ אלממ' תניחבב היווהה לכ תא אלמלו ודסחב טשפתהל
לכ אלמ'ו ,שדוק לכה - לוחו שדוקב אלש יאדובו רתומו רוסאב הריכמ הנניא התויבטוקב תיטסיאתנפה הסיפתה
.'ודובכ !ראה
108
הרואכל איה ,'ןימלע לכ אלממ'ה תסיפתל הכלהה םלוע ןיב הדגנהכ גיצהל 'םייחה שפנ' לעב רחוב התוא ,הכלהה
.םיפנוטמ תומוקמב הרות ירבד רהרהל רוסיאה :םירבדה ןיבש הימוטוכידה תא תפקשמ איה םלוא ,תידדצ הכלה
תיתבשחמה התועמשמב איה תאשונ םלוא ,תרוסמהו הכלהה ירקיעמ הניאו דחוימב הרומח הניא ילוא וז הכלה
.הכלהה םלוע לש ושרוש תא
תואיצמ איה םייח ונא הכותב תואיצמה יכ הדבועה תא קשמ םיפנוטמ תומוקמב הרות ירבד רבדל רוסיאה
.לוחו שדוקמ - רקיעבו ,רתומו רוסאמ ,ערו בוטמ תבכרומ
וב רבדל רוסאש ןמז ךל ןיאו םוקמ ךל ןיא ,'הינימ יונפ רתא תיל'ו 'ודובכ !ראה לכ אלמ' תסיפת יפל ,הרואכל
.ה$בקה םע וכרד שגפהלו הרות ירבד רבדל הבוח וב ןיאש ןמז ךל ןיאו םוקמ ךל ןיא #הזמ הלעמל .הרות ירבד
אלהו #םיפנוטמ תומוקמ - הרות ירבד רבדל רוסא םהבש תומוקמ םנשי יכ ,תמצמצמה העיבקב ונא םילקתנ ןאכו
"'נוטמ' םשב םלועב והשלכ םוקמ הנכנ דציכ ,הזכ םוקמ ןיא םאו "תוקולאה תרדענ ונממש םוקמ שיה הרואכל
הכלהה .הלבגה לשו םוצמצ לש גוס ונשי הכלהה תסיפתב .הכלהה םלוע לכ לש וסיסב תחת תרתוח וז הלאש
ךרעה יתוחפל השק איהשמ רתוי ,שגפממ םיקחרתמ ןאכו שגפמה ןכתי ןאכ ,לוח ןאכמו ,שדוק ןאכ דע יכ תעבוקה
בבלה ירוהטו ןוצרה יכז הלעמה ימרל איה השק ,רוסאה לא םתקושת תא םולבלו םרצי תא שובכל םישקתמה
הז םוקמ ושחל םישקבמו ,'ודובכ םוקמ היא' םיקעוז ,הלעמ ימר םישודק םתוא .לכב םיקולא תא םישקבמה
.השעמ לכבו היווה לכב ,הניפ לכב
תישונא תמאו תיקולא תמא
לכ בבוס' לש תואיצמ איה ןידהו הכלהה ןכתת הבש תואיצמה יכ עבוקו ,היעבל עדומ ומצע ןי'זולוומ םייח 'ר א
םוצמצב רבכ ושרושש ,קוחירהו םוצמצה תומלגתה אוהש ,יקולאה ןידה .הלבגהו םוצמצ ךותמ תדלונה 'ןימלע
דוסי איה וז תואיצמו ,םיקולאה ןמ תלדבנ תואיצמ הנשי וכותבש יונפ ללח רצויש אוה ,יקולאה וסניאב ןושארה
.קוחירהו םוצמצה
רעש לע .קוחר רתוי אוהש םוקמו בורק רתוי אוהש םוקמ לע רבדל ןתינ ,היווהה ןמ ה$בקה ומצע קיחרהש העשמ
.תוקולא רדענה יונפה ללחה לא םדאה תא ךילשיש םותס יובמ אוהש רעש לומ ,וסניאה לא םדאה תא איבמה
איהש וז תואיצמב שממתהל הלוכי הנניא וז הגירע םלוא ,םדאב םעפל םעפמ תמייק יקולאה וסניאה לא הגירעה
המזירפה יהוז .קוחר םיקולא הבש םדאה לש 'תירקש'ה טבמה תדוקנ תא תפקשמ איהש רמול הצור ,'ונתניחבמ'
.ויוואמ תא יקלח ןפואב שממל ול הנתינש תיתכלהה היצפסנוקה יהוזו תואיצמה לא םדאה ןנובתמ הכרדש
:ךכ רמול ןתינ ,שרדה ךרד לע
108
.תווצמה םלוע תלילשל םתוא האיבה ורצה םזיאתנפה תסיפתש ,הזוניפש תמגודכ ,תועד יגוה ויה ןכאו
- 60 -
םדאה .%ד ,'א םירישה ריש& 'וירדח ךלמה ינאיבה ,הצורנ ךירחא ינכשמ' ונממ שקבמו ,םיקולא לא הוואתמ םדאה
,ח$י ילשמ& 'בגשנו קידצ !ורי וב 'ד םש זע לדגמ' :יקולאה וסניאה לא !ורלו ,עקרקה ןמ וילגר תא קתנל הוואתמ
!ופקל ול לא ,םולבל ךירצ םדאה םלוא .ורוקמל הרזחב גרועה ,םדאב ןתינש יפוסניאה דסחה לש יוטיב והז .%י
אלא תוכילה ירקת לא' :הציר הנניאש הכילה לש הכרדכ עקרקה לע רתוויהל החרכומ תחא לגר .עקרקה לעמ
לעמ תחא לגר תמרה הב שי םנמאש ,תנזואמ ךרדב ותוא הכירדמו ותצירמ םדאה תא תרצוע הכלהה .'תוכלה
הליפנמ הלצה םג ךכב שי םלוא ,וסניאה לע רותיוו ךכב שי .הקצומ עקרק לע הינשה ראשת םלועל םלוא ,עקרקה
.יונפה ללחה לש הישנה תומוהתל
,אציבזיאמ סוי יכדרמ יבר אטיב הכלהה לש הדומילב קוק ה$יארה אטבמש ישוקה תא
109
,'חולישה ימ' לעב
:אוהיבאו בדנ לש םאטח תא ריבסמ אוה ךכו תישעמ תוזעונב
לכ ךות אוה ךרבתי םשהש ונייה ,אלוכד אריט! תרוט! יאמ )אנ! רבדמב( !"הוזב אתיאדכ אוה תרוט! #ינעו
ומכ תרוט! #ינע הרומ הז לעו ,רבד םוש השעי אל ונוצר יתלבו ,ופו$ דעו םלועה תאירבמ ושענש םישעמה
ילבמ 'ד רוא תול%תהל הכוז #כ ,'דל ומצע בר!מ םדאהש המ יפכ תמאבו .)תישעו ה"ד( הוצת תשרפב ראבתנש
םיררובמ םדאה השעמ לכ םשו ,רו$יאו %יי$ םוש אצמנ אל םש ,רורבה רואב יכ ,םי%יי$ו םירד% םהש םישובל
'דל םהש .)ינימש תשרפ חולישה ימ(
תרסח ,תנכוסמ העיבק איה ,'דל םהש םיררובמ וישעמ לכ ךכ םיקולאל רתוי ברוקמ םדאהש לככש ,ותעיבק
תודיסחה ןיבש לידבמה לובגב עגונ ותויה לע לארשיב םיבוטו םילודג לש םתמח תא וילע הררועש ,םידקת
.ל$ר תואתבשל
110
תדוקנב רבודמ .%.י תוכרב& '"ךל המל אנמחרד אשבכ ידהב' יכ העיבקב ירמגל לספ ןי'זולוומ םייח 'רש הסיפת יהוז
הסיפת יהוז .'ונתניחבמ' אלו םיקולא לש 'ותניחבמ' איה וז תמא םלוא תיקולא תמא הב שי םנמאש טבמ
.ויפ לע םייקתהל לוכי וניאו םייק וניא םלועהש יקולא דסח והז .ןידלו םוצמצל תמדוקש
אללו ןידה אלל םלועה תא אורבל רשפא יאש םשכ ,ןידהו דסחה לע ןושארה ונרועישב ךכ לע ונדמע רבכש יפכ
ירהש םוצמצ ונשיש ךכל רתויב הבוטה היארה אוה םלועה לש ומויק .וידעלב ומייקל רשפא יא םג ךכ ,םוצמצה
תדובע לש תיתשתה םג איה ןכלו םלועה לש ותיתשתב תבצינ וז החנה ןכ לעו ,םלועל םוקמ ןיא הז םוצמצ אלול
.'ד
אוה ,םייח 'ר רמאי ,'חולישה ימ' ותעד לע הלעמש יפכ ,ןידה תולובג תא !ורפלו וז הסיפתמ םלעתהל ןויסנה
םיווצמ ןכלו ,םלועה תאירב תא רשפאל ידכ םוצמצהו ןידה תולובגב םחתנ יפוסניאה דסחה .והותל םלועה תבשה
ירבד רבדל ונצפחשכ םג .ןידה תולובגב הז דסח םולבל ,אוהיבאו בדנ לש םנוצרכ ,הרבו הכז ותנווכשכ םג ,ונא
המילבב רבודמ ןכא .ונילגר תודמוע האמוט םוקמב אל יכ אדוול ונא םיחרכומ ,לע לא םדי לע םמורתהלו הרות
.דוריפ לשו ןוקית לש םלועב םייחה םדאה ינבל תיחרכה וז הריצע םלוא הריצעבו
.םולבל ךרוצה תא קר גציימ וניא ןידה םלוע יכ ,ול תינייפואה תוימיטפואב ל$נה וירבד תא םייסמ קוק ברה
יכ ומיע םילשהל אמש וא המילבמ ענמהלו ונממ םלעתהל םיתעל ךירצ םאה קר הניא וילא סחיב הלאשה אליממו
תא שוכרנ וניצמאמב דימתנ םא קרו ,יקולאה רואה תא םלגמ ומצע ןידה םלוע ,ה$יארה תעדל .הרירב ןיא
.דסחה תא תוארלו ןידה ךרד ןנובתהל תלוכיה
הרכה ,חולישה ימ לצא .םצמצמו ליבגמ ומצע ןידה יכ הרכהב המוד ןי'זולוומ םייח 'ר לשו ,חולישה ימ לש םתדמע
.תידבעידב המלשהב רבודמ ןי'זולוומ םייח 'ר לצא .תירשפא יתלבו המוצע הימוטוכיד הדילומ וז
:ןידה םע האלמ הינומרהל הריתחל ,םתמועל ,ותוא הליבומ ,קוק ברה לש ותסיפת
111
ם% ,םייח לש לט תלזהלו הרהנו העד תעפוהל ,הנוילע תוממורל ,הרואו העושיל ינא הפצמו ,םיבואכמ אלמ יננהו
#ויבח םור ,ילאידיאה #וצרה רהוט ריכא .'ד םעונב %נעתא .עבשאו !ניא םהמ רשא ,םירצה תורונצה הלא ךותב
109
.אחסישפמ םינוב החמש 'ר לש ודימלת
110
.וז הסיפת השעמל טעמכ איבמ אוה םהב םירחא םיבר תומוקמו הכ 'מע א$ח ,הלק 'מע ב$ח ,טנק 'מע א$ח חולישה ימב דוע ןייעו
תקדצ המגודל ןייעו ,הז הבשחמ ןוויכ רתוי הברה ליבגהו ובר תסיפת תא 'ןדיע' ,ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר ,'חולישה ימ' לעב לש ודימלת
.בל תוא קידצה
111
.ל$מכאו ,תואיצמב ירמוחה םלועה לש ומוקמלו קוק ה$יארה לש תוקולאה תסיפתל םירושק םירבדה
- 61 -
ךי!חב החישאו ,יתבהא רשא ךיתוצמב עשעתשאו ,לופלפו היוה לכ ,ץו!ו תוא לכ אלממה ,#וילע זע תורוא(
.)בת 'מע ,'ד שד!ה
"המל םדוק המ
יוטיב ידיל אב ןמושייש תויקולא תודימ יתש ןה ,הרובגהו הלודגה דוסה ןושלב וא ,ןידהו דסחה יכ ,הכ דע וניאר
לש ןשרושש ךכ לע ונדמע .ויקולא לא תונפל עבתנ םדאה וב ןפואב םגו ,םלועה לא הנופ ה$בקה וב ןפואב םג
.העפשההו םוצמצה לש םודקה יקולאה 'ךלהמ'ב אוה ולא תודימ
'יקולאה וסניא'ה הניפ דציכ תראתמה ,םוצמצה תרות תא ונרכזה ,הרובגו דסח תוריפס לע ןושארה רועישב
.האירב היהת וכותבש םוקמ רשפאל ידכ תאזו ,תוקולא וכותב ןיא לוכיבכש יונפ ללח רציו ,םוקמ
.םוצמצה תרותב ונייעו ורקח םיבר
112
ושיגדהש שיו יטננימודה םרוגה תא וב וארו וז הרותב דחא ןפ ושיגדהש שי
ןיעמ םוצמצב וארו ,תומלועה תאירבל יקולאה ןוצרה תא ךילהתה ילושל קוחדל ושקבש שי ,וז תרגסמב .רחא ןפ
לכו לכמ התחדנ ,וז הסיפת .קרפה לע דמועה יזכרמה אשונה הניא תומלועה תאירבשכ ,תיקולא תימינפ הקימניד
:םיבר ינימ דחא עטק ןחבנו ,ש$נאמ דוסב םיקסועה לש םבור בור ידי לע
היה ימ לע םלועה תאירב היה אל םאו ,ותונמחר תול%ל הצר יכ ,םלועה תא ארב ותונמחר תמחמ ךרבתי םשה יכ
ידכ ,ימש%ה םלוע לש זכרמה תדו!נ ףו$ דע ,תוליצאה תליחתמ האירבה לכ תא ארב #כ לעו ,ותונמחר הארמ
,ףו$ #יא לכה היהש תמחמ ,וארבל םו!מ היה אל ,םלועה תא אורבל ךרבתי םשה הצר רשאכו .ותונמחר תוארהל
םימיה לכ ווהתנ ,הזה יונפה ללחה ךותבו ,יונפה ללח השענ הזה םוצמצה ידי לעו ,#ידדצל רואה תא םצמצ #כ לע
יכ .םלועה תאירבל חרכומ היה ,יונפה ללחה הזו .)ותלחתב םייח ץעב בותכש ומכ( םלועה תאירב םהש ,תודמהו
ל"נכ םלועה תאירבל םו!מ םוש היה אל ,יונפה ללחה יתלב .)א ,ד$ אמ! #"רהומ יטו!יל(
תרות תא ראתל םא יכ רבד שדחל ןווכתמ וניא ,ותטישב תובושחה תורותה תחא תא תחתופה ,וז הקסיפב ןמחנ 'ר
תודבכ תולאשב תויתועמשמ תוערכה המכ העירכמ ,וז הרות ראתמ אוה הב ךרדה םלוא ,י$ראה לש םוצמצה
.לקשמ
.'םלועה תא ארב ותונמחר תמחמ ךרבתי םשה יכ' .האירבה תביסל תעגונ ןמחנ 'ר השועש הנושארה הערכהה
.םירושימ ינשב תועמשמ הנשי ,וז הטושפ הרימאל
תא שיחמהל ידכ .יקולאה ןוצרהו הנווכה תא ,ןדבוא ידכ דע ,תצמצמה הסיפת לכ לולשל תשקבמ איה ,תישאר
קוחר המכ דמלמה ,ימדקאה םלועב ומקש ,י$ראה תרות לש םילודגה םירקוחה דחא ירבדמ טוטיצ איבנ ונרבד
:םוצמצ לש הז ךילהת הוולמה יקולאה ןוצרה שוטשטב עיגהל רשפא
אל .ומצע ףו$ #יאב הריבש #יעמ אוה םוצמצה ט!א &םוצמצה םצע ביט לע שדח רוא תוציפמ ונרוריב תואצות
,וכותמ #ידה תאצוהב ךרוצה אלא ,ר!יעה אוה םתואיצמל םו!מ תונפלו תומלועה תא ליצאהל םי!ולא לש ונוצר
ךרדב אלא תירשפא הניא וז תוככדזהו .תומלועה תולשלתשה ידיל איבמ ,םי!ולא לש ותוככדזהב רמולכ
ידכ ,וייח תולש תא עירפמו ףו$ #יאה תיוה תא ע!וב םוצמצה .תימינפ הריבשו רבשמ לש ךרדב רמולכ ,םוצמצה
.ותייוה לש 'םימחרה תילכת' תא ,תטלחומה ותרהט תא חיטבהל
113
:תוידיימ תוכלשה יתש ןנשי י$ראה תרות לע בתוכ אוהש םירחא םירבדלו ,ולא םירבדל
ערה תא וכותמ איצוהל יקולאה וס ןיאה לש '!וליא'ב טעמכ רבודמ .האירבל יקולא ןוצר רדעה איה ,תחאה
.תומלועה תאירבבו םוצמצב הוולמ הז 'האקה' ךילהתו ,ןידהו
ןמ םינידה תאצוה לש 'יאוול תעפות'ב טעמכ רבודמ .תווהתהה ילושל םלועה תאירב לש התקיחד איה ,היינשה
.וס ןיאה
.הב םיקסועה לכ ידי לע םצעבו ןמחנ 'ר פ$ע םוצמצה תרות תגצהב ןיטולחל תולספנ ,ולא תונקסמ יתש
.רוהט יקולא !פחב אלא המלשהב אל ,חרוכב אל ,!וליאב אל .ירמגל ישפוח ןוצרב רבודמ ,תישאר
.יקולאה וס ןיאה םוצמצל ידעלבה א ילואו יזכרמה םרוגה איהו הז !פח דוסיב תחנומ םלועה תאירב ,תינש
114
112
.ונתלאשל עגונה והצקב קר עגינ ונא םלוא ,י$ראה לש םוצמצה תרות דוסב בחר ןויד ונשי
113
.חנ-זנ 'מע ,י$ראה תלבקב הפילקהו ערה תרות ,יבשת .י
114
יבשת אש ןייוצי .קדוצ ןמחנ 'ר יכ חיכומ %קהבומה ודימלת לאטיו םייח 'ר ובתכש םייח !עב רקיעב& ל$זיראה ירבדב ןויע יכ יל הארנ
.ל$מכאו .רקיעה םניא םהש ןעוט אוה םלוא ןמחנ 'ר לש ותטיש תא םיקזחמה ל$זיראה יבתכמ תורוקמ איבמ
- 62 -
!וליאב רבודמ םלוא !וליא לש המינ םיאצומ ונא ,םוצמצה תרות תא ראתמ ןמחנ 'ר הב תרחא הרותב ,םנמא
:תילכתב הנוש
אלב ךלמ #יאו ,ותוכלמ הל%תיש אוה ךורב שוד!ה הצרו .ףו$ #יא אוה ךורב שוד!ה רוא היה האירבה םדו! יכ
,םע ךרצוהו ותוכלמ לוע ולב!יש ,םדא ינב אורבל .)א ,טמ אמ! #"רהומ יטו!יל(
115
הרותב םלוא ,תולגתהל ה$בקה לש ןושארה ישפוחה ונוצר רמשנ ןאכ םג ,ליעל ונאבהש דס הרותמ הקסיפב ומכ
קר וניא ,ולא םירבד יפל ,!וליאה .האירבבש !וליאה איהו ,תרתסומ טעמ איה דס הרותבש הדוקנ תדדחתמ וז
.םדאה ינב תאירב - תולגתהל םיקולא לש ישפוחה ונוצר שבולש תויטרקנוקב אלא ,םוצמצב
םג ךא ,ךכמ תורזגנה תוכלשהה לכ לע ,תידבעידב תועמשמ םדאה ינבלו םלועל קינעהלמ להבנ וניא ןמחנ 'ר
םניאש םיכילהתל יאוול תעפותב רבודמ אל ,וז הנחבה יפל ןאכ םג .ישפוח יקולא ןוצר םישגהל הדעונ וז תועמשמ
.םיקולא לש ישפוחה ונוצר תמשגהל ,תידבעידב ךרד וז היהת וליפאו ,ךרד אלא ,םדאלו םלועל םירושק
116
היווהה תווהתה תרגסמב הנושארה תיקולאה העונתה יכ העיבקה איה ,ןמחנ 'ר לש וז הגצהב היינשה הכלשהה
לש ושוריפ וב ליחתהלו ,תומלעה ,תוקחרתה ,הרתסה וב שי .ןיד לש טקא אוה םוצמצה .םימחר לש העונת איה
םה ,'םלועה תא ארב ותונמחר תמחמ ךרבתי םשה יכ' :ןמחנ 'ר ירבד .ןידה תא תווהתהה תיתשתב חינהל רבד
לכ ,הפגמ לכ ,םלועב ןיד לש תולגתה לכ .יתישארה םוצמצה רואית חכונ ונתוא תשבוכש המיאל עוגרמ ימסכ
- ולא םירבדב םירכזנשכ תרחא היצרופורפל תסנכנ ,םלועה תא דימשהל תמייאמה תיניערג הצצפ לכ ,תונערופ
ויתועפשהו ,אובי אוב םוצמצה טקא .ןידה לש ומויק תא לטבמ וניא הז טפשמ .םלועה תא ארב ותונמחר תמחמ
יתישאר ,רתוי ידוסי והשמ יכ ,ןמחנ 'ר יפ לע ,עדנ דימת ךא ,רודל רודמ תישונאה הירוטסיהב ודהדהי םלועה לע
.םימחרה F םירבד לש םדוסיב דמוע ,רתוי יחצנ אליממו ,רתוי
117
:שטירזממ דיגמה לש ותרותב םג םיאצומ ונא םימוד םירבד
...#ט!ה ונב ליבשב תונט! ירבד רבדמו ולכש תא םצמצמה בא #וימדכ ותריחב תא לוכיבכ ךרבתי םשה םצמצ
םוצמצה תא המר% הבהאה ם%ו ,לארשי ליבשב היה םוצמצהו .)א ,םירמא יטו!יל(
'תולילב ךתנומאו ךדסח רקבב דיגהל'
תאירבל סחיב םינשרפה ראשל ם$בשרה ןיב ,תישארב רפס תליחתב תקולחמה איה תקתרמ ,הז ןויד לש ורשקהב
.האירבה רופיסב םויה גשומלו רואה
ימימ דחא לכש םשכ ,הלילב לחה ןושארה םויה לש ונמז יכ םיספות ,ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ ,הרותה ינשרפ
.הלילב ליחתמ םירחאה השעמה
.םינפוא המכב ןיבהל ולא םינשרפ םיעיצמ ,ןושארה םויה תאירב תא תחתופ הרואכלש ,רואה תאירב תא
1 . .%ירזוכ& הלילב אוה א ליחתי ןושארה םויהש ידכ ,הליל תדימכ ה$בקה ועקש דימו ,רוא ארבנ
118
2 . .%ן$במר& ןושארה הלילה תדימכ !ראה ינפ לע חרז אל םלוא ארבנ רואה
3 . .%ן$במר& רואה ארבנ ,הליל לש ןמז קרפ רובעכ קרו ,רואה תאירב םרט לחה ןמזה
115
.חע אמק ןרהומ יטוקיל ןייע ןכו
116
,םהל המדנ תשבושמה הערה םתעד יפלו ,תואיצמה ביוחמ אוה םלועהש ,םירמואש םיסרוקיפא שי יכ$ :בנ אמק ן$רהומ יטוקיל ןייעו
יכ ,תואיצמה ירשפא אוה ואולמו םלועה תמאב יכ ,םהיפ הצפי לבה תמאב לבא .םלועה גהנממ ,םולשו סח ,םיתפומו תויאר הז לע שיש
,ןיאמ שי םארב ךרבתי אוה יכ ,תואיצמה ירשפא םה םהב רשא לכ םע תומלועה לכ לבא ,תואיצמה ביוחמ אוה דבל ךרבתי םשה קר
.$תואיצמה ירשפא אוה ואולמו םלועה לכ יאדוב ןכ לע ,םארבל אלש וא םארבל היה ךרבתי ותורשפאו וחוכו ותלכיבו
.םיקולאמ דבל ,םלועב םייק ןכש 'תואיצמה ביוחמ'ה דוסיה והמ ןמחנ 'ר טרפמ ,םש ךשמהבו
117
וס ןיאה תא םיקולא חנז םלועלו םדאל ותבהא ןעמל$ :בתוכ אוה ךכ הז רשקהבו ,םוצמצה דוסל אוה א סחייתמ ,קי'צייבולוס ברה
'מע הכרעההו תוגה ירבד& $הדיצה רס לוכיבכו 221 .%
118
אוהש 'רצק םוי' םדק ןושארה םויל וז הטיש יפל ירהש רתוי השק היעבל ונאיבמ הז שוריפ הרואכלש %ן$במר& םינשרפ ושקה ךכ לע
.ןושארה הלילה תא ליחתהל ידכ םיקולא ועקשש ןמזה דעו רואה ארבנשמ ןמזה
- 63 -
םויב לחה ןושארה םויה א אליממו ,םויה רחא ךלה הלילה תישארב ימיב יכ ם$בשרה עיצמ םינשרפה לכ דגנכ
קרו םויב לחהש ןושארה םויה תליחת איה ותאירב ירהש ,רואה תאירבל רבסה לכ תתל ךרוצ ןיאו ,הלילב אלו
.הלילה אב וירחאל
119
,הלילה רחא ךלוה םויהש םימיכסמ םלוכ תיתכלהה הרדגהה יבגל םנמא
120
ולחה האירבה ימי םאה הלאשל ךא
.הבר תועמשמ תלעב תיגולואית הכלשה הנשי הלילב וא םויב
שמשה .תושדחתה לש הווקתל יוטיב וניה 'עיצפי שדח רקב' .תוימיטפואלו הווקתל ,עפשל למסה אוה רקבה
.דסחו רוא לש עפש היפנכב האיבמ תחרוזה
ינבו ,הכישחה תוסחב לעופ עורה .תמצמצמו הליבגמ ,תמייאמ הכישחה .םימוצמצלו םינידל למסה אוה ,הלילה
ימיו ,דחוימ ןוחטב ךירצמ הלילה .םלועל הפישחמ ענמיהלו םמצע ךותב רגתסהל םישקבמ הכישח תעשב םדא
.'תולילב ךתנומאו ךדסח רקבב דיגהל' - ארומ אללו םולשב םתוא חולצל ידכ הנומא םיקקוז ךשוחה
אוהו ,ברע אר!נ תדרל הטונשמ ,ד$ח תדמ אוהו ,םוי אר!נ תדרל הטונש דע רואה אצוישמ ,!חצי יבר רמא
םוי רואל ם"יהלא אר!יו )%,א תישארב( ביתכד ונייהו ,#ידה תדמ .).אכ ףד ב"ח רהוז(
,הכישחב איה ןמזה לש ותליחת םאה .ילובמיס יפוא תאשונ ,ןכ םא ,הלילב וא םויב האירבה הלחה םאה הלאשה
םוקיה לכ ינפ לע םיריאמה םיעפוש רוא ינרקב איה ןמזה לש ותליחת אמש וא ,ארומבו םוצמצב ,רדעהב
.םלועה תא ארובה יקולאה עפשה לש ותליחת לע םירשבמו
.הנומא ךכ רחא קרו דסח םדוק - 'ךדסח רקבב דיגהל' :דסח לש המינ הלועו תעקוב ם$בשרה לש ושוריפמ
רשפ-אש יקולאה םוצמצה ןמ רתונש םשור ןיעמ ,ךשוח היה םדוק :ןיד לש המינ הלוע םירחאה םישוריפה ןמ
.רואה חרוזו הווקתה תחמוצ וכותמ קרו ,ארביהל םלועל
.תישארב היהש המ הזש ינפמ םא יכ ,ךשוחב השקש ללגב קר אל ,םיוואתמ ונא רואה לא ם$בשרה לש ושוריפ יפל
.םיבש ונא הלחתהה לאו - ונלחתה ךכ יכ תודוהל בוט ,'ןוילע ךמשל רמזלו 'דל תודוהל בוט' :יסיסבה בצמה והז
119
םע תשגנתמ הרואכלש ,הממיה לש וזכ הרדגהל תועגונה תונימ אקפנל סחיבו 'רקב יהיו ברע יהיו' גשומל סחיב הרוקה יבועל סנכנ אל
'רקב יהיו ברע יהיו' יוטיבה לע ק$דרהו ם$בשרה ישוריפב ןייעי וז היגוסב ביחרהל שקבמה .%'דכו םידעומ ,תבש& הכלהה תסיפת לכ
.%הכ ,ז$ט תומש& ע$בארבו %ה ,'א תישארב&
120
.ברעב המייסו ברעב ותבש תא לחה ם$בשרה א
רועיש 12 הבהא :)'ד( הרובגו דסח -
!תומידק רדסו האריו
.םויקה לש תיסיסבהו תידוסיה העונתה תא הווהמ אוהו ןידל םדוק יקולאה דסחה יכ ,םדוקה ונרועישב וניאר
האריהו הבהאה
א אלא ,וניארש יפכ םיקולא לש ודיצמ קר אל לאשתש ןוכנ ,ןידל דסחה וא דסחל ןידה ,המל םדוק המ :וז הלאש
הירחא הדילומ תוקבדלו תוברקתהל הקושתה "האריל הבהא וא הבהאל הארי ,המל םדוק המ .םדאה לש ודיצמ
:הז ןינעב תורוקמ המכב ןייענ ונא "הכופה איה הנומתה אמש וא ,ןידה תא
ותמכח #המ האריו םילוד%ה םיאלפנה ויאורבו וישעמב םדאה #נובתיש העשב ,ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו
דוד רמאש ומכ ,לוד%ה םשה עדיל הלוד% הואת הואתמו ראפמו חבשמו בהוא אוה דימ ץ! אלו ךרע הל #יאש
הירב אוהש עדויו דחפיו וירוחאל עתרנ אוה דימ #מצע ולאה םירבדב בשחמשכו .יח לאל םיהלאל ישפנ האמצ
השעמ ךימש הארא יכ דוד רמאש ומכ ,תועד םימת ינפל הטועמ הל! תעדב תדמוע הלפא הלפש הנט!
ונרכזת יכ שונא המ ךיתועבצא .)ב ,ב הרותה ידו$י תוכלה ם"במר(
.וגיהנמו ורדסמ ,םלוע ארובל !ק ןיא דע הצרעהו הבהא התישארב הדילומ ם$במרה רבוס ךכ ,םלועב תוננובתהה
.'לודגה םשה תא עדיל הלודג הואת' ,ם$במרה ןושלכ ,תררועמ וז הבהא
ישפנ האמצ$ :ונרועישב ולא םירשקהב ומצע לע רוזחי דועש קוספ אוה ,וז הבהא ראתל רחוב ם$במרה וב קוספה
הגשההו תיקולאה העידיה תולעמב ספטל הקושת לשו תוברקתה לש טקאב רבודמ .%ג ,ב$מ םיליהת& $םיקולאל
דילוהש תואיצמה םע םיעפמה שגפמה ותוא רמול הצור ,'ןמצע ולאה םירבדב בשחמ' ודועב דימ םלוא .תינובתה
תואיצמה לש התמצועש םשכ ירהש .'דחפיו וירוחאל עתרנ אוה' דימו ,דחפ וירחאל דילומ הז שגפמ ,הבהאה תא
הארא יכ$ :וז תיקולא המכח חכונ ונתוספאב הרכההו האריה תא םג הדילומ איה ךכ ,הרצויל הבהא תא הדילומ
.%ה-ד ,'ח םיליהת& $ונרכזת יכ שונא המ ...ךיתועבצא השעמ ךימש
121
בגשנו לודג הכ אוהש המ םע שגפהל הפיאשה םצע אוה ,ם$במרה ירבדמ אצוי ךכ ,ןושארה טקניטסניאה
,תיקולאה הנושארה העונתהש ומכ שממ ,רושיגל ןתינ יתלב רעפ ונשי יכ הנבהה אוה ינשה בלשה .וילא ברקתהלו
ךרוצה חכונ תמלבנו רוחא הגוסנ ינש בלשב קרש ,תולגתהו העפשה לש העונת איה ,םדוקה רועישב וניארש יפכ
.תואיצמל םיקולא ןיב הרועפ םוהת יכ הרכהה חכונו םצמצל
אינתה לעב ירבד תא ןחבנ
122
:ם$במרה ירבדל אילפהל םימודה
אלוכו #ימלע לכ בבו$ו #ימלע לכ אלממ אוה ךיא 'ה תלוד%ב דאמ !ימעמו #נובתמשכ תלכשמה שפנבש לכשה יכ
#יאש ךרבתי ותלוד%מ ששובתהלו אריל ותבשחמו וחומב תוממורה תארי תדמ הררועתנו הדלונ בישח אלכ הימ!
ה!!וש שפנו ה!ושתו הציפחו ה!ישחב שא יפשרכ הזע הבהאב ובל בהלתי בושו ובלב 'ה דחפו תילכתו ףו$ הל
'ו%ו םיהלאל ישפנ האמצ ביתכו 'ו%ו ישפנ התלכ ם%ו הפ$כנ ביתכדכ שפנה תולכ איהו אוה ךורב ףו$ #יא תלוד%ל
היפנעו הבהא שוריפ הרוב%ו ד$ח ללוכ אוהו #תויחו תודמה םוי! אוה תעדה #כ לעו ...'ו%ו ישפנ ךל האמצ ביתכו
היפנעו האריו )% !רפ אינת( .
123
121
סחיל תונשרפ קינעמ םצעב ,'ונרכזת יכ שונא המ' 'ה 'ספ ןיבל ,'ךימש הארא יכ' :רומזמב 'ד 'ספ ןיב השוע אוהש רוביחב ם$במרה
.ותאצותו ןושארה קלחה תביס ינשה קלחה תא ותוארב ,קרפה יקלח ינש ןיבש
122
.שטירזממ דיגמה לש קהבומה ודימלתו ד$בח תודיסח דסיימ ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר
- 65 -
.האריהו הבהאה תודימל הליבומה תילכש תוננובתה לע רבדמ אוה א אינתה לעב
124
,ותעדל םג ,ם$במרה ומכ
האריה תודלונ ,%ןלהל הארנש יפכ& וכרד יפ לע דחא לכ ,וז תוננובתהמ .תילכשה הנובתב אוה תודימה לש ןשרוש
.ןלוכ תודימה לכל ללוכה םשה ןהש הבהאהו
ירמגל הנוש תוננובתהב רבודמש א לעו ,םלועה לע תוננובתה לע רבדמ אינתה לעב םג וז הדוקנבש בל םישל ךירצ
.ןלהל הארנש יפכ תושוחתה ןתוא תודלונ ,ם$במרה לש ותוננובתהמ
'!ימלע לכ אלממ'ו '!ימלע לכ בבוס'
לכ אלממ'ו 'ןימלע לכ בבוס' :רבעב וניאר רבכש םיגשומ ינשל סחיב תילבקה היגולונימרטב שמתשמ אינתה לעב
.םלועל סחיב ה$בקה לש תונוש תודמע יתשב רבודמ וניארש יפכ .'ןימלע
ונשקב .היוה לכלו הירב לכל דעבמ עמשנה ולוק תאו תואיצמה יככותב םיקולא לש ותוחכונ תא ראתמ ,אלממה
אלל ןמזה לכ תויח קינעמו עיפשמו עפוש עפשה הבש הברק לשו דסח לש הגהנה 'אלממ' לש וז הגהנהב תוארל
.םייקתהל הלוכי הירב לכ התיה אל ,הז עפש אלל ירהש ,הז עפשמ תינהנ הניאש הירב ךל ןיא .הנחבה אללו לובג
תדמע יהוז .הבשחמ לכמו הירב לכמ בגשנו לדבנ ותויה תא ,םלועה ןמ םיקולא לש וקוחיר תא ראתמ ,בבוסה
.אשינו םר לא ךלמ ןיבל לפשה םלועה ןיבש קחרמה תא רמשל תשקבמהו תקחורמה ,ןועטל ונשקיב ךכ ,ןידה
.תושוחתה ןמ תחאל םרוגה תא ןהמ תחא לכב הרכהבו תוגהנהה ןמ תחא לכב תוארל ןתינ יכ המדנ
125
תררועמ ,לכב םיקולא יכ העידיה .הרומגה הבהאה תא ,המדנ ךכ ,הדילומ ,'אלממ' תניחב לש המנפההו הרכהה
אוה תושעל ךירצש לכו םיכרחה ןמ !יצמ אוה .וניאר אל ונאו ןאכ אוהו בורק אוה .ותוא ושחל הקושתה תא ונב
לש ןתורתתסהמו ,דחא דצמ ותוחכונמו ותברקמ םיעבונ וילא ןואמצהו םיקולא לא הגרעה .ןנובתהלו בישקהל
םלועלו קוחר אוהש המ לא .תירשפא ותברקש ללגב קר תמייק קוחרל הגרעה םג .וניניע דגנמ וז תוחכונו הברק
'םינפל םינפה םימכ'ו ,יקולאה דסחל יוטיב אוה אלממה .הברקו הבהא ךותמ גורעל תמאב רשפא יא ,ךכ ראשי
םג שמתשמ ם$במרה ומכו .הברקו הבהאל ןוצרבו דסחב ביגהל ונא א םישקבמ וז דסח תדמע לא %טי ,ז$כ ילשמ&
ביתכו 'וגו םיהלאל ישפנ האמצ ביתכו 'וגו ישפנ התלכ םגו הפסכנ$ :וז הגרע ראתל םימוד םיקוספב אינתה לעב
.$ישפנ ךל האמצ
לעב דימצמ 'בבוס'ה לא .הרומגה האריה תא ,אליממ ,הדילומ ,'בבוס' תניחב לש המנפההו הרכהה ,תאז תמועל
הדילומה הרכהה לע ,וניארש ם$במרה ירבד תא ריכזמ רבכ הז יוטיב .'בישח אל הימק אלוכו' - סונ יוטיב אינתה
.'תועד םימת ינפל הטועמ הלק תעדב תדמוע הלפא הלפש הנטק הירב אוהש עדויו' :ולצא האריה תא
.אריל קר רשפא וז הגהנהמו ,רושיגל ןתינ יתלבו קוחר אוה ,יחצנ אוה בבוסה
126
הבהאב םיבלש ינש
:רדסל בל םישל ךירצ ןאכש אלא םימוד םירבדה ןאכ דע
123
רדנ ילב ה$זעבש ,םירקי תונויער הטימשה וז העיטק .ונל תויטנוולרה תודוקנב דקמתהל ידכ רתויב עוטק ןפואב הז עטק ונאבה
.אינתב הז קרפב ןייעי םתומלשב םירבדה תא תוארל שקבמה תאז לכ םע .תורחא תוריפסב ןוידה תרגסמב םקלחל סחייתנ
124
- תעדו הניב המכח& לכשלו חומל תורושקה תונוילעה תודימה תשלש לש ןתויה לע %ט,א& הריצי רפס ירבד תא איבמ אינתה לעב
םלועל תוכיישה תונותחתה תוריפסה עבשל %'הריצי רפס' ןושלב 'תומיא תשלש'& תוהמאה %תונוילעה שלשהמ קלח איה תעדהש ותטישל
.השעמהו תודימה
125
.אינתה לעב םג רבס ךכ םנמא םאה הארנ ,ךשמהב
126
דומיל תא ראתמה אינתה לעב לש אבה ךלהמל הכישממ איהו ןאכ תמייתסמ הנניא ם$במרל אינתה לעב ןיב וז האוושה יכ ןייצנ
.םיקולאב תוקבד לש גוסל האיבמה תילכש האידיאב תוקבד לע רבדמ ם$במרה ומכ אינתה לעב .תטלחומ תילכש תמאב תוקבדכ הרותה
לא ,ךלהמה וסב ,תואיבמה תוגשההמ קלחכ חורהו עבטה יעדמב ,םלועב תוננובתהב הדוסי ם$במרה לצא תילכשה האידיאהש אלא
אוהו םיקולא לש ונוצרו ,יקולאה ןוצרה המצע איהש ,דבלב הרותב תוננובתהב רבודמ אינתה לעב לצאש דועב ,'לעופה לכש'ב תוקבדה
.'םה דח אוה ךירב אשדוקו אתיירוא' :אינתה לעב ירבדכ ,םה דח
,תוקבד לש ןושלב אינתה לעב ראתמ התוא הגשהל המוד הנניא ,לעופה לכשב קובד םדאה תויהב ם$במרה רבדמ הילע הגשהה גוס םג
.ל$מכאו ולא םיגוהמ דחא לכ לש תוקולאה תסיפתל םירושק םירבדה .'ינקבחת ונימיו ישאר תחת ולאמש' לש הניחב שממ איהש
- 66 -
רבודמ תישאר .ךכ םירבדה ןיא אינתה לעב לצא ,הבהאב אוה תודימה ךלהמ לש ותליחת ם$במרה לצאש דועב
.'ובלב 'ד דחפו ...ךרבתי ותלודגמ ששובתהלו אריל ותבשחמו וחומב תוממורה תארי'ב
וס ןיא תלודגל הקקוש שפנו הקושתו הציפחו הקישחב ,שא יפשרכ הזע הבהאב ובל בהלתי בושו' ךכ רחא קרו
.'אוה ךורב
127
.הלופכ איה אינתה לעב לע הלאשה הרואכל
"ם$במרה לצא ומכ האריל הבהאה אלו הבהאל האריה תמדוק עודמ ,םת תלאש לאשנ תישאר
ןכ לעו ,ןידל םדוק יקולאה דסחה יכ ןועטל ונשקב ירהש ,תיגולואית אישוק םג הברקב תאשונ וז הלאש םלוא
תמדוק תויהל הכירצ ,ביטיהל יקולאה !פחה בצינ תואיצמה לש השרושב יכ העידיה ןמ תרזגנה ,הבהאה תדמע
םאה ,לאשנ אינתה לעב לש ותפשבו .םצמצלו גייסל ךירצ יקולאה ןוצרה תא יכ העידיה ןמ תדלונה ,האריל
"'בבוס'ל םדק אל 'אלממ'ה
:אינתה רפסב רחא קרפב ןייענ וז הלאש לע תונעל ידכ
#ושלמ םישד!ה ף$כ תאר!נו ד$ח שיא #הכ תניחבו אנימיד ארט$מ #ה ל"נה הבהא תו%רדמו תוניחב לכ הנהו
הבהא איהו ף$כה לע בהזה תלעמכ הנלוכ לע הלועה הבהא תניחב דוע שי ךא .ךיבא תיבל תפ$כנ ףו$כנ
אלוכד אוה ךורב ףו$ #יא תלוד%ב תוננובתה ידי לעש ונייהד האליע הניבד תונוילע תורוב% תניחבמ שא יפשרכ
שא יפשרכ אכלמד אר!יב אלכת$אל ותלוד% תראפת ר!יל שפנה בהלתתו טהלתת בישח שממ אלכ הימ!
יהלא שאה דו$י תרוב%ת ידי לע ונייהו #הב תזחאנש םיצעהו הליתפהמ דרפילו הלעמל הלועה הזע תבהלש
ךכ רחאו הבהא תלוח תניחבל ךכ רחאו ישפנ ךל האמצ בותכש ומכו #ואמצ ידיל האב הזמו תיהלאה שפנבש
ישפנ התלכ ם% בותכש ומכ שממ שפנה תולכ ידיל האב )נ !רפ אינת( .
.'הבהא' יגוס ינש ןיב הז קרפב קלחמ אינתה לעב
יהוז .תוריפסה ןליאבש דסחה תגהנה דצמ ,רמול הצור 'ןימי דצ'מ רמולכ 'אנימיד ארטס'מ ןהש הבהא תוגרדמ שי
תרחא הבהא ראתמ אינתה לעב םלוא .וז הגהנה תאטבמו דסחה תריפסל תעגונה ,ליעל ונרביד הילע הבהאה
.'הניבד תונוילע תורובג' תניחבמ הרוקמש הבהא יהוז .'סכה לע בהזה תלעמכ הנלוכ לע הלוע' איהש
תורובג' תניחב תויהל הלוכי עפש לשו דסח לש יוטיב איהש הבהאה דציכ :סונ הלאש ןמיס לומ םיבצינ ונא ןאכ
תא דועו ,הבהא חימצהל לוכי ןיד דציכ "ןידה דצ אוה ,לאמש דצל תוכיישה תוריפסה ןהש 'הניב' תניחבו 'תונוילע
"'שא יפשרכ' אינתה לעב רמוא הילעש הנוילעה הבהאה
128
השק ,הבהא תוומכ הזע יכ$ :םירישה רישב רמאנ הבהאה לע .ירקמ וניא םירישה רישמ יומידב שומישה יכ המדנ
.%ו ,'ח םירישה ריש& $היתבהלש שא יפשר היפשר ,האנק לואשכ
תראתמ איהשכו ,שאה יומידב תרחוב הרותה האנקה יבגל םג ןכאו .שאה אוה הבהאה ןיבל האנקה ןיב רוביחה
.%דכ ,'ד םירבד& $אנק לא אוה הלכא שא ךיקלא 'ד יכ$ :תמייסמ איה הרז הדובע דבועל יופצה שנועה תא
עיפשמה דסחה ןיבל ,בקונהו רומגה ןידה ןיבש תווצקה ינש ןה ,ינש דצמ ,הזעה הבהאהו ,דחא דצמ 'דל האנקה
הילע הדוקנה יהוז רומגה ןידל הרומגה הבהאה ןיבש וז שגפמ תדוקנ .שאב םישגפנ ולא תווצק ינשו ,הבהאה אלמו
.אינתה לעב רבדמ
תוננובתהב רבודמ 'ג קרפב ומכ בושו ,תילכש תוננובתהב אוה תישגרה היווחה לש הרוקמ בושש בל םישל שי
לעב לש ותרעה תא רשקל ,ם$במרל היצטרפרטניאה יפ לע ,ונשקב ונא .בל םישל ךירצ ןאכ ךא .וס ןיא תלודגב
םלוא ,ם$במרה השועש יפכ ,האריה תדימל 'בישח אלכ הימק אלוכו' תרמואה 'ןימלע לכ בבוס'ל הכומסה אינתה
.הבהאה תדלותל סחיב אקוד 'בישח שממ אלכ הימק אלוכד' :וז הרכה תרמאנ ןאכ
ןידב הרוקמש השוחתה יהוז .האריה תא קר הדילומ הניא ,אינתה לעב ונדמלמ ,םיקולא חכונ תויספאה תשוחת
.רתויב הנוילעה הבהאה תא הדילומ איה אקוד םלוא ,'תונוילע תורובג' לש אצוי לעופ איהש ,קוחירבו
127
.האריל בבוסהו הבהאל רושק אלממה יכ ונרבד תא קזחמה 'ןימלע לכ אלממ'ל רושקה יוטיב והז 'אוה ךורב וס ןיא תלודג'
128
'ה תבהאו וחומב האליע הארי ותניבמ דילוהלו ךרבתי ותלודגב ןנובתהלו 'ה תא תעדל הפי ותעדש ימ יכ$ :ןכו
.%חל קרפ אינת& $וב הקבדל 'הל האמצ ושפנ תויהל ובלבש ינמיה ללחב
- 67 -
ךלהמב רבודמ .'אנימיד ארטס'מ האבש הבהאהמ הלש ינושה לעו ,וז הבהא לש הרשפ לע דמוע א אינתה לעב
ןמו הליתפה ןמ דרפיל תשקבמ שפנה אינתה לעב ןושלבש ,םוקמ ותואל דע בלשל בלשמ הלעתמ םדאה וב יתגרדה
.םהב תזחאנ איהש םיצעה
,רואה איה תבהלשה .םילכה ןיבו רואה ןיב קלחל ונינעש תודיסחב לבוקמ יומיד אוה ,הליתפהו םיצעה לש יומידה
ןמו %םיצעה ןמ הז הרקמבו& רנה ןמ תוקתנתהה .תואיצמב הזיחא תבהלשל ןיא ,הליתפהו רנה - םילכה אלל םלוא
.יקולאה וסניאב ללכהלו וגה ןמ קתנתהלו בושל המשנה לש הפיאשה איה ,הליתפה
ןוצרה תא הדילומ תויספאה םיתעל #אוה ךופהנ .קוחירל הליבומ חרכהב הניא ,אינתה לעב ונדמלמ ךכ ,תויספאה
.%ג ,'ב םירישה ריש& 'יתבשיו יתדמח וליצב'ש בגשנהו לודגה רבדב לטבתהלו םלעהל רומגה
םדאה עיגמ הנממו 'הבהא תלוח' לש הדמע האב ויתובקעבש 'ישפנ ךל האמצ' :םיבלש השולש ראתמ אינתה לעב
יהוז .'דסח לש הבהא'ל םיאתמ ונניא ילוחב שומישה .ילוחל איבמ ,םיקולאל ןואמצה .'ישפנ התלכ םג' תניחבל
ןמ האבה הבהא לש גוסב םייק הבהאה ילוח .תויח יאלמו םימלש םייח תרשפאמו שפנה תא האירבמה הבהא
.םדאכ םדאה לש םויקה םצע תחת תרתוח וז הבהאש ינפמ ,תורובגה
129
שפנה תולכ דע ךרדה הרצק ןאכמו
.םיקולאב ללכהל הפוסיכו
.םיקולאל רומגה יוליכה תא תשקבמ איה אש ,הבהא שאל תכפוה תולכל תמייאמה האנקה שאש עגרה והז
,וז טבמ תדוקנמ .הנוילע הבהאל םיכפהנ ןידהו הרובגה ובש עגרה והז ,הקושתל םויאמ ךפוה יוליכה ובש עגרה
האריה תא ומידקהב 'ג קרפב אינתה לעב לש ותנווכ יהוז יכ ,הארנ .הדילומל בשחנו הבהאל ןידה םדוק ןכא
לש 'שאה יפשר' תא אינתה לעב ראתמ םש םגו ,'בישח אל הימק אלוכ'ב ונא םיקסוע םש םג ירהש ,הבהאל
.תיקולאה הבהאבש תוילטוטה תא םיראתמה םיקוספה םתוא תא אינתה לעב טטצמ םש םגו ,הבהאה
הירבה יככותב רתתסמה 'אלממ'ה תרגסמב אל ,םלועב אל ,םיקולא םע שגפמה תא םייקל תשקבמה הבהא יהוז
.'אכלמד אפוג'ב הרומג תולטבתהלו תואיצמה לש רומגה הלוטיבל הפיאשב רבודמ .וסניאב אלא ,היוההו
,וסניאל רוזחל ידכ .ןידה ךרדו האריה ךרד ,םוצמצה ךרד רובעל םיבייח ,יקולאה וסניאה לא םמורתהל ידכ
.לטבתהלו םלעהל הסומכה הפיאשה לש התיתשתב תבצומ האריה ןכ לעו ,ן-יBה תעדות ךרד רובעל ךירצ
.הבהא לש תומר יתשמ תבכרומ םיקולא תדובע אינתה לעב יפ לע יכ ,רמאנ התעמ
ןיבל םדא ןיב קחרמ ונשי הנבומ ןפואב ובש ,תודימה םלוע תרגסמב תמייקתמה הבהאה איה הנותחתה הבהאה
.תורתתסההו יוליגה תא ,קוחירהו הברקה תא בושו אוצרב הווח ,הז קחרמ םע םילשמה םדאהו ,םיקולא
,םיקולאל םדאה לש וכרדב םג ןכ לעו ,הרתסהל אוה םדוק הלגתמו ריאמה יקולאה עפשה וז טבמ תדוקנמ
.האריל הבהאה תמדוק
הרוקמש הבהא יהוז .םדאה לש ומויק תחת רקיעבו םלוע לש ומויק תחת תרתוחה הבהאה איה הנוילעה הבהאה
הדילומ אלא ,המלשה תרשפאמ הניאש השוחת יהוז .ובש תויספאב םג אלא קוחירב קר אל םדאה ריכמ ובש ןידב
לש ותויספא תא איבהל ןוצרבו רומגה יוליכל הפיאשב הפוסש ,'הבהא תלחמ' םשב התונכל ןתינש הקושת איה
.יקולאה וסניאב םלש לוטיב לטבתת וזש דע רומגה היוצימ ידיל המשנה לש התאבה .תולכ דע םדאה
!מחנ 'ר לצא האריו הבהא
ךכו ,ריבכמל הב ושמתשה תודיסחבו ,תלבוקמו העודי הנחבה איה שנועה תאריל תוממורה תארי ןיבש הנחבהה
:ןמחנ 'ר בתוכ
הליחתב הדובעה ר!יע יכ שנועה תארי ול שיו תומימתב ךלוה !ר םהירפ$מ ללכ עדוי וניאש ימ ירשא &רמאו
#כ ם% םיכירצ םי!ידצ וליפאו .'ה תדובעב ללכ ליחתהל רשפא יא שנועה תארי ילבו שנועה תארי תמחמ !ר איה
טילשו בר אוהד #י%ב האליע האריה יכ .שנועה תארי אוה ר!יעו דאמ דאמ םיטעומ םה הבהאמ ידבוע יכ הארי
לצא שנועה תארי ידי לע !ר אוה הדובעה ר!יע לבא האריה תאזל הכוז םדא לכ ואל תוממורה תארי ונייה 'וכו
םדא ינב בור .)'ה #"רהומ תוחיש(
.וז החישב שיש תויתגרדהל בל םישל שי
129
ןעמל דורמנ לש שאה ןשבכב רשהל שקבמה ,םהרבא לש ותומדב וז הבהא לש ילאטוטה יוטיבה תא שוגפנ ונירועיש ךשמהב ה$זעב
#הבהא לש ילוח והז - םייחה לא ובישהו וליצה םיקולאו 'ודיב התלע אל' וזשכ הבזכא לש גוס ידכ דע ,םיקולא
- 68 -
שנועה תארי ילבו שנועה תארי תמחמ קר איה הליחתב הדובעה רקיע יכ' .ידבעידבו גיוסמ רואיתב ליחתמ ןמחנ 'ר
.תוממורה תארי לש הנוילעה הגרדמב תוכזל ישוקה אוה קומינהו דבלב הלחתה לע רבודמ .'...ליחתהל רשפא יא
םלוא ,'ד תדובעל הסינכל ןושארה רעשה תא שנועה תאריב םיאורה תודיסחה ילודג לכ תא תנייפאמ ,וזכ הסיפת
תאריל תולעתהלו ואשל ךירצ םדאהו ,שיש רתויב הכומנה הדובעה וז יכ ,ללכה ןמ אצוי אלל םישיגדמ םלוכ
.תופסונ תורחא תוגרדמלו תוממורה
לצא שנועה תארי ידי לע קר אוה הדובעה רקיע לבא' :חתפתמ אלא החיתפל ליבקמ וניא החישה לש המויס םלוא
לע רבודמ אל רבכ םלוא ,םילגוסמ םניאש םדאה ינב בורב רבודמש גייסב ןאכ ראשנ ןמחנ 'ר םנמא .'םדא ינב בור
.'הדובעה רקיע' לע אלא 'הדובעה תליחת'
ידעלבה הדיקפתש ,תיסיסבו התוחפ הגרדמ איה שנועה תארי יכ בשוחש ימ ידי לע רמאהל הלוכי הניא וזכ הרימא
יכ ,יל המדנ .רתוי הנוילע הגרדמל םמורתהלו בושחל ידכ ,המיאו דחפ ידי לע וצברממ םדאה תא ררועל אוה
םירבדב .'הדובעה רקיע'כ התוארל ןתינ וניגבש ,שנועה תאריל ימונוטוא דמעמ לש םיוסמ גוס תבייחמ וזכ הרימא
,דסחל תמדוק האריה - תילבק היגולונימרטב שמתשמ א אוהו ,הבהאל תמדוק האריהש ,ןמחנ 'ר עבוק ,םיאבה
:שנועה תאריל תיליחתכל טעמכהו תיבויחה ותדמע תא ריבסהל ידכב םהב שיש המדנו
#י*א יE ,ד$3 ח3 4ה בר ת4מחH * מ ת0איצ/I4. םילט* /. 0י,ה יE ,ל*.! 4/ל ר>, /פ3א יא ד$3 ח3 4ה בר יE ,ה,%,רד/ 4ה/. ד$3 ח3 4ה ל*.! 4/ל /ךיר,צ /ך<
-ל?4 יE ,ה5/רG יד*/י-ל?4 ה93 ?H4נ ה3ז/ו ד$3 ח3 4ה 1ד,י ל?4 ל*.! 4/ל ר17צ/ו יל/E ת19?H 4ל /ךיר,צ/ו ,)%"כ תינ?H 48( ה,ב1ט בר ל*.! 4/ל #יל1כ/י
א0ה 'ל3%3ר' "וי,ל/%4ר #י*.מ !!* 1ח/מ0" &)ט"מ תי> א*ר/.( ת4ניח /ב. ,ד$3 ח3 4ה 1ד,י ל?4 ל*.! 4/ל ר17צ/ו ה!, י! חH ה93 ?H4נ ה5/רG יד*/י
ל?4 >3 0נ/י4ה ,"א*ר,י םי! ל2א,ה ת3א ,ע,מ>/ נ לE4ה ר,ב@, ף1$" &)ת3ל3ה! ף1$( ב0ת,E>3 1מ/E ,ף1$ ת4ניח /. איה>3 ה5/רG ת4ניח /.
ח4ר,A ה*7ה/ו" &)ז"י ר,.ד/ I4.( ת4ניח /. ה3ז/ו ד$3 ח3 4ה ת3א 1כ1ת/. ל*.! 4/ל ר17צ/ו ה!, י! חH ה93 ?H4נ ,ל3%3ר ת4ניח /. איה>3 ה5/רG יד*/י
ה3ז/ו ,יו*ל@/ א,רט/ $ ה5/רG ת4ניח /. א0ה>3 ,יל/E4ה יד*/י-ל?4 1ל/.! 4/ל /ךיר,צ ,#רHה< ת4ניח /. - ד$3 ח3 4ה>3 0נ/י4ה "יו*ל תי*ב/ל #רHה< הL* 4מ
"1נימ/י ע>4*י ת1ר0ב/%." &)כ םיJה/8( ת4ניח /. )ד ,ד אנינת #"רהומ יטו!יל( .
דסחה לע תלעופה איה ,היוטיב איה האריהש ,הרובגה תדימ ירהש ,דסחל תמדוק האריה יכ רמול ןתינ דציכ
"ותוא תגייסמו הליבגמו
ודי לע לבקל רוניצו ילכ תישע' לע אלא 'דסחה תלבגה' לע רבדמ וניא אוה רשאכ ,ןמחנ 'ר לצא השענ ךפהמה
,וז הנכה .דסחה תארקל תואיצמה תרשכהו הנכה לע אלא ,גוסנ דימו לעופש עפש לע רבודמ אל רבכ ןאכ .'דסחה
.האריה ךרדב איה ,ןמחנ 'ר עבוק ךכ
'ר .האריה איה אצומה תדוקנ ןכ לעו ,דסח תלבקלו עפש תלבקל ורישכהל הדעונ 'ד תדובעב םדא לש וכרד תישאר
לש אצומה תדוקנש ללגב אקוד .וילא םיקולא לש ותעונתל ההז םיקולא לא םדאה לש ותעונתש רבוס ונניא ןמחנ
ותוא תלבקל ומצע רישכהלו תוידוגינב לועפל ,עבתנ םדאה ,עפשו דסח לש אצומ תדוקנ איה םדאה יפלכ םיקולא
.האריה ידי לע עפשה
םדאל ןיא אליממו ,וליכהל םילכה רדעה לשב ןמחנ 'ר יפ לע ירשפא וניא ,רבעב ונרביד וילע ,םירצימ אלל דסח
םילכ רישכהלו םוקמ תונפל ,יונפ ללח רוציל אב ,ינושארה יקולאה םוצמצה .הז עפש ינפב דומעל תלוכיה םלועלו
וילא םגו יקולאה ןוצרה םדק ,ונרמא רבכ ,ןושארה םוצמצל ,םנמא .םדאה תושעל ךירצ םג ךכו ,רואה תלבקל
:וז הרותב האבה הקסיפב ךכו ,ישונאה ךלהמה לא יקולאה ךלהמה ןמ השוע אוהש הרבעהב ןמחנ 'ר סחייתמ
#1צ,ר,ה ת0J4:/תה יד*/י ל?4 >3 ,)ה"מ! םיJה/8( "ה93 ?H4י וי5*ר/י #1צ/ר" &ת4ניח /ב. ,#1צ,ר,ה ת0J4:/תה יד*/י-ל?4 ה93 ?H4נ ה5/ר64ה ר=, ?/ו
ב06ח ם0> יל/. 1נ1צ/ר. לE4ה א,ר,. /ך4ר,./תG א0ה יE ,/ך4ר,./תG 1נ1צ/ר. %*ה4נ/תמ לE4ה>3 ה3J4:/ת7>3 יד*/י-ל?4 0נ/י4ה ,ה5/רG ה93 ?H4נ
ר,כ9, >*י י4זHא יE ,ה5/רG ה93 ?H4נ ה3ז-יד*/י-ל?4 ,ל,ל/E י? /בL 4ה ב06ח ם0> #י*א/ו ,/ך4ר,./תG 1נ1צ/ר. לE4ה ם*6!4 /מ0 ה36ח4 /מ0 ,ל,ל/E
&ר4מ5 - דא/מ ב!?H4י א,רי64ו' &)ד ת1כ,ר/.( ה,כ,ר/בל ם,נ1ר/כז ,0ני*ת1.4ר 0ר/מ5>3 1מ/E ,/ך4ר,./תG וי,נ,Aמ א*ר,י/תה/ל /ך,6>4/ו ,>3נע,ו
יA-ל? 4 לE4ה %*ה4נ/תמ 0Jא/כ0 ,ם1ל>,/ו $ח4 ,ע4בL3 4ה ב06ח >*6>3 םיר/ב1$/ו #1צ,ר,ה ה3J4:/תנ #י*א>3 /E ל,בHא O'אט/ ח* 4ה םר/%G א,I> 3
ב06ח יפ/E !4ר %*ה4נ/תמ לE4ה>3 רח4 <*מ ,ם1ל>,/ו $ח4 ,ל,ל/E >3נע,ו ר,כ9, #י*א יE ,ל,ל/E ה5/רG /ך,6>4 #י*א ,ם1ל>,/ו $ח4 ,ע4בL3 4ה
.#1צ,ר,ה ת0J4:/תה יד*/י-ל?4 -ה5/ר64ה ר=, ? >3 א,צ/מנ ,ם1ל>,/ו $ח4 ,ע4בL3 4ה
יפ לע ,םגרותמה םדאה לש ונוצר אל םלוא ,ןוצרה םדוק הארילו םוצמצל ישונאה ךלהמב םגש רבוס ןמחנ 'ר
.ךרבתי ונוצרב השענ לכהו 'יעבט בויח םוש ןיא'ש הרכהב קתשמה םיקולא ןוצרל אלא ,הבהאל ,תורחא תוסיפת
יכ העידיה .עבטה לש עגורהו ולשה ומויק תחת תרתוח ,ןמחנ 'ר רבוס ךכ ,םלועב יקולאה ןוצרה לש ותוחכונ
הדשל דחא יטנמס הדשמ םדאה לש העדותה תא הקיתעמ ,תושחרתהה לכב יטננימודה אוה יקולאה ןוצרה
- 69 -
לש וייח חרוא תא םיבצעמה םה ,'דכו הנוכנ הנוזת ,תולחממ תוריהז ,הכישמה חכ אל ,התעמ :רחא יטנמס
לש תיתד-תירסומ-תיכרעה ותוגהנתהל האלמ היצלרוקב תיעבטה תואיצמה תא ללוחמה 'ד ןוצר אלא ,םדאה
#האריה יהוזו - לבת ינפ לע םדאה לש וכרד תא םיבצעמה ולא םה ,'שנועו רכש' - ןמחנ 'ר לש ותפשב וא ,םדאה
תיעבטה תואיצמה ןמ וקתנל ,ולש הדימה תומא תא ,םדאה לש ויכרע םלוס תא תונשל איה ,האריה לש הדיקפת
בושק תויהל םדאה לכוי אל וז הארי ידעלב .'עבטה בויח יפכ קר גהנתמ לכה'ש הילשא תרצויו ותוא העטמ רשא
.תואיצמה יככותב ריאמו הלגתמה 'ד לוקל
היגולונימרטב תעמשנה עבטה תיימה תא קיתשהל הדיקפתש ינפמ ,הבהא לכל תמדוק ,ןמחנ 'ר תטישל ,האריה
,ולא לכמ יונפ ללח רוצילו ,היפוסוירוטסיהו היפוסוליפ ,תויגולויצוסו תויגולוכיספ תורות ,תואוושמ ,תואחסונ לש
.עיפשהלו עיפוהל יקולאה דסחל האריבו הונעב ןיתממה
רועיש 13 - ה-יוה םש :)'א( תרא#ת -
%התא ךורב
תורי#סה שרוש - תרא#ת
לש וזכרמב הז רועישב ונא םימקמתמ ,הרובגל דסח ןיב לאמשל ןימימ םינורחאה ונירועישב ונלטלטהש רחאל
.תראפת תריפסב ,תוריפסה ןליא
אוה תראפתה תריפס לש הייוניכמ דחא ןכאו ,םימחרה וק אוה עצמאה וק לש ודוסייו ושרוש איה וז הריפס
.תראפת תריפס תנבהב תיטירק תועמשמ תלעב הדוקנ שיגדהל ונילע ,הרוקה יבועל סנכנ םרטב םלוא .'םימחר'
וז הרדגהש ןויכמ ,רסחב איה הקול םלוא ,הנוכנ ןהיניב תרשפמכו הרובגל דסחה ןיב תעצממכ הריפסה תרדגה
הניא איהו ,ןידל דסחה ןיב עצמאב בוט םוקמב םקמתהל הסנמה ,תילאוטריו תמאל תראפת תריפס תא תכפוה
.ןידו דסח םיבטקה ינש ןיב תללוחתמה הקימנידה יככותב הדמע תטיקנו הערכה אלא
.וז הרדגה לש הנורסח ךכבו ,המצע תוכזב תדמוע הניא איהו תימצע תוהמ תראפת תריפס תרדענ וז טבמ תדוקנמ
,רתויב הלודגה תימצעה תוהמה תא תאשונה הריפסה איה ,םילבוקמה יפ לע ,תראפת תריפס ,ןלהל הארנש יפכ
:הליטק'ג סוי 'ר רמוא ךכו
ה"והי םש יכ ךונעדוה רבכ .תראפת #יינע המ תעדל התא ךירצו ,תראפת איה ם% תאר!נה הריפ$ה איה וזו
לוכב לעופ ךרבתי אוהו ,וב םיזחאתמ #אכמו #אכמ םיפנעהו ,דחייתמ לוכה ובו ר!יעה ובו ,#ליאה ףו% אוה ךרבתי
יוארה שובלמ שבלתמ אוהש ךונעדוה רבכ ,וטפשמ רשוי יפכ םהב לעופו ויתוירב תא #ד אוהשכו .לוכב לשומו
ךכיפל .הז רעשב ךונעדוהש ומכ ,תוירבה תא ביטהל #ידה אצוי ,ד$ח לש שובלמ שבלתמ םאו .הלועפה התואל
אלה .תראפת םיאר!נ #ייוניכהו םישובלמה #תוא לכו .היואר העשהש יפכ יוניכו יוניכ לכבו םשו םש לכב אר!נ
עשי יד%ב ינשיבלה יכ &ביתכו ,)ד ,חכ תומש( ת"ראפתלו דובכל ךיחא #רהאל שד! יד%ב תישעו &בותכ הארת
.)םש( רפא תחת ראפ םהל תתל #ויצ ילבא םושל &ביתכו ,)י ,א$ והיעשי( ר"אפ #הכי #תחכ ינטעי ה!דצ ליעמ
ו! ,'ו תאר!נ המל הארו ךיניע ח!פ הז ךרד לעו .#יליפת #ה ולאו )זי ,דכ לא!זחי( ךילע שובח ךראפ &ביתכו
תומשה לכב שבלתמה אוהו ,לוכב לשומה אוהו ,לוכה ללכ אוהש יפל &תראפת ,ךרבתי ה"והי םש אוהש יעצמאה
אר!יהל הלוכי תוריפ$ה ראשמ תחא #יאש המ ,תראפת םיאר!נ םישובלמה םתואו ,היואר העשהש האורש יפכ
ךרבתי ה"והי םש ומכ #ייוניכה לכבו תומשה לכב תשבתלמ הריפ$ ךל #יאש יפל ,#כ .)ישימח רעש ,הרוא ירעש(
,ה-יוה םש םע תראפת תריפס תא הליטק'ג סוי 'ר ההזמ ,תישאר
130
.ןוידה לש ורקיע תא הווהמ הז יוהיזו
תועמשמה רמולכ .'דחייתמ לכה ובו רקיעה ובו ןליאה וג' תראפת תריפס לש התויה לע אוה דמוע וז הקסיפב
תדחאמה םג איה וזככ ,ינש דצמו ,לכל שרושהו וגה תא הווהמ איהש הריפסב רבודמ ,דחא דצמ ,הלופכ איה
.תשדוחמה תודחאה רוקמ איהו תולצפתהה רוקמ איה .לכה תא הכותב
131
הריפסב רבודמש ךכ לע הדיעמ הרובגהו דסחה ןיב תדחאמ תראפת תריפס לש התויה יכ הנקסמה תלטבתמ ןאכמ
יפ לע ריבסמ הליטק'ג י$ר .דחי םג ןהיתש שרוש התויהמ תעבונ ןהיניב דחאל תלוכיה #אוה ךופהנ .תוימצע תרדענ
ןכו 'תראפתלו דובכל' :הנוהכה ידגב לע רמאנש יפכ שובל ןושל איה תראפתה .'תראפת' :המש תא םג הז ןורקע
130
יכ ונשגדה םש םג םלוא ,דסח תריפס תא אקוד אטבמכ ,ולש יארקמה טביהב ה-יוה םשל ונסחייתה םימדוקה םירועישב יכ ריכזנ
.אבהלו ןאכמ הז םשל סחייתנ ךכו ,תבלשמה תראפת תריפס איה ,דוסה יפ לע דוחייב ,ה-יוה םש לש האלמה ותועמשמ
131
םשרוש תאיצמ ידי לע איה םהיניב רשפלו םידוגינ ןיב דחאל ךרדה יכ רבוסה קוק ה$יארה לש ותסיפתב ןנוכמ דוסי אוה הז ןורקע
.תושמה
- 71 -
הישובלל תובשחנ ןה אליממו ,ןלוכ תוריפסה לכ לש תוהמהו שרושה איה תראפת תריפס .םירחא םיבר תומוקמב
.וז הריפס לש
132
ה-יוה םש
לאמשו ןימי ןיב קר אל םלוא .ןהיניבש שרושה התויהב לאמשו ןימי ןיב תרבחמ ,ולא םירבד יפ לע ,תראפת תריפס
:ה-יוה םשל הליטק'ג י$ר לש ותוסחיתהב יוטיב ידיל םיאב םירבדהו ,תראפת תריפס תדחאמ
133
.היוטיב לכה ךסב ןהש תיקולא תוהמל םיזמר ןה ולא תויתואו ,תויתוא עבראמ בכרומ ה-יוה םש
הדוקנ הווהמה ,'ד$וי לש וצוק' .המכחו רתכ :תונוילעה תוריפסה יתש לע תזמרמ ,ה-יוה םש תא תחתופה ,ד$ויה
.המכח תריפסל תזמרמ המצע ד$ויהו .הלש וז 'ן-יB' תנוכתב ןודנ דוע ה$זעבש ,'רתכ' תריפסל ןווכמ ,בחרמ תרדענ
.תוריפסה רדסב תישילשה הריפסה ,הניב תריפסל תזמרמ ,ד$ויה רחאל האבה ,הנושארה א$הה
134
דוה ,חצנ ,תראפת ,הרובג ,דסח :רמולכ ,תואבה תוריפסה ששל תזמרמ ,ה-יוה םשב תישילשה תואה איה ,ו$וה
לש היתוריפו היפנע ןה הביבסש תוריפסה שמח לכש ןויכ ,ו$ו םשב םיתעל הנוכמ המצע תראפת תריפס .דוסיו
קר אל ,תודחא תכאלמ תושעהל תבייח ולא תוריפס שש תרגסמב םגש ,ךכ לע םידמוע םילבוקמ םנמאו .וז הריפס
וריבודרוק השמ 'ר .דוהו חצנ ,רתוי תוכומנה ןיבל ,הרובגו דסח ,רתוי תוהובגה ןיב םג אלא ,לאמשו ןימי ןיב
135
:וז תודחא תכאלמ הרצקב םכסמ
הרוב% #יבו דוהו )ד$ח'( הלוד% #יב עירכמ #כ ם% תראפת יכ תעדו םעט בוט ונל אציו ,רמאמה שוריפ םלשנ הנהו
חצנו .)% !רפ ,א רעש ,םינומיר $דרפ(
ןידה ןיבו ,דוה תריפס - ןותחתה ןידל ,דסח תריפס - ןוילעה דסחה ןיב םג 'הבלצה'ב תושעהל הכירצ תודחאה
.חצנ - ןותחתה דסחל ,הרובג - ןוילעה
תריפס איה - תוריפסה שש רחאלש הנורחאה הריפסה לע תזמרמ ,ה-יוה םשב הנורחאה תואה איה ,הינשה א$הה
.תוכלמ
136
לש תונוש תורוצ ןה ןלוכ תוריפסה לכ ,תרחא ןושלבו ,תוריפסה רשע לכ תא וכותב לפקמ ה-יוה םשש ,ןכ םא אצוי
.ה-יוה םש אוה התוהמו השרושש ,תיקולאה העפוהה לש תונוש םיכרדו תולגתה
137
הלעמל ןיב םג אלא ,לאמשו ןימי ןיב קר הניא ,תיקולאה תולגתהה תקימנידב תשקבתמה תודחאה ,רומאכ
,תודחאהו רושיגה תמישמ תא תראפת תריפס תלטונ בושו .תונותחתה תוריפסל תונוילעה תוריפסה ןיב ,הטמלו
תוריפסה לש םגו תונוילעה תוריפסה לש םג שרושה תא הווהמ וז הריפס יכ הדבועה ןמ הבואש וז תלוכי בושו
.תונותחתה
138
132
וגהש םשכ .הרובע שובל תווהמ תוריפסה לכ יכ ןינעה תועמשמ ,'תומשה לכב תשבלתמה איה' :תילבקה היגולונימרטל בל םישל שי
.ולש םישובלה םהו םידגבה לכב שבלתמ
133
.ןזואה תא רבסל ידכ קר ,הריתי תוקמעתה אללו !רמנ רוציקב םירבדל סחייתנ
134
תויתואה יתש תא תווהמ ןה דחיו ,תונושארה תוריפסה תשלש תא הכותב תדחאמ הניבה ,הז בלשבש ךכ לע דמוע א הליטק'ג י$ר
.ל$מכאו הניבה לש דצה לא רמולכ ,לאמש דצל אוה א רושק הז םשש ןויכ ,ירקמ וניא רבדה .ה-י ןהש ,ה-יוה םש לש תונושארה
135
.ק$מר לש ותרותמ הארשהו הרות קני ל$זיראה
136
ילבו ה$זעב דומענ ,ה-יוה םשב הנורחא א$הו הנושאר א$ה - תואה התואב תומלוגמ ןהיתש תויהב ,תוכלמל הניבה ןיבש הקיזה לע
.הניב תריפסל ונעיגהב רדנ
137
.רתכ תריפסל ונעיגהב רדנ ילבו ה$זעב דומענ ,וז הרדגה ךותב 'רתכ' תריפס לש הדמעמ לע
138
הווהמ איה א וז הריפס ,%ןליאל !וחמ לא אצויה רתכה םוקמב& תוריפסה ןליא ךותב איה א תבצינ 'תעד' תריפסש םינעוטל יכ ,ריענ
.המצע ינפב הריפס הניא תעדהש השיגה תא !מאנ ונא םלוא ,תונותחתה עבש ןיבל ןהיניב םג אלא ,הניבהו המכחה ןיב קר אל ,תכוותמ
תורבחתהו רושיק הווהמ תעדה יכ רבוס אוה םגש ינפמ תאזו ,תראפת תריפס ייוניכמ תחאכ תעדה תא הנומ הליטק'ג י$ר :הזמ הלעמל
תריפס המצע איה ,תודחאהו רוביחה ,רושיקה תריפס תא הווהמה ,תראפת תריפס ןכ לעו %'ותשא הווח תא עדי םדאהו'& םירבד ינש ןיבש
םש 'רה בשחש ומכ ונינע ןיאש תעדה ןינע ונדמל ןיחרוא בגאו$ :ק$מרה ירבדב ןייענו םירחא םיבר לצא ןכו הליטק'ג י$ר לצא ךכ .תעדה
ןיאש ומכו .ןיקריפ שירב יתשריפדכ םלענה *תראפתה() ת$תה תואיצמ אוהש אלא ךכ ןינעה ןיאו המצע ינפב הריפס ותושעל המידש בוט
- 72 -
:לודג ןהכ יפמ שדקמב קר שרופמב הגהנש ,הז םש לש הבורמה ותשודק תעבונ ןאכמ
הF, ד"!/ . ל1ד,: #*ה-כ יAמ א*צ1י >,ר-פ/מ א,ר174ה/ו ד,./כ74ה םF* 4ה ת3א םי? /מ1> 0י,ה>3 /E ה,ר,ז?H ,. םיד /מ1ע,ה ם?, ,ה/ו םינHה-E4ה/ו
'ד?3,ו ם,ל1ע/ל 1ת0כ/ל4מ ד1ב/E ם>* /ך0ר,.' םיר/מ1א/ו ם3הי*נ/A ל?4 םיל/פ1נ/ו םיוחH 48>/ מ0 םי? /ר1E 0י,ה ה,רDהט,/ב0
.)םירופיכה םוי לש ף$ומ ,הדובעה רד$(
לוטי םשה תא לוטיל הצורה לכ אל
,הרובגו דסח תוריפס לע ונירועישמ דחאב .סונ ןינעב יוטיב ידיל האב ,הז םש לש תימצעה ותוהמ
139
תא ונרכזה
:םירבדה תא בוש טטצנו ,ה-יוה םשל סחיב יולה הדוהי 'ר לש ותטיש
וב ,יטרפ םש אוה הז .םמורתיו ךרבתי - אה ואו אה דוי תויתואב בתכנה םשה #מ רתוי בושחו רתוי !יודמ םש #יאו
,)ותומצע לע םיפ$ונ( םיראתב אלו ,עודי יתלב ראותמ לכל םיזמורש ךרדכ ,םו!מה ראותב אל ,הולאל םיזמור
לאש ולאכ .דוחיה ךרד לע 'ה אר!נ אוה #כש ,ול דחוימה םשב םא יכ ,םיהולא יללכה םשבכ ,הללכהב אלו
וא ,שאה וא ,םיבכוכה דחא וא ,תולזמה וא ,םימשה וא ,חריה וא ,שמשה &ודבעל שיש םיהולא אוה ימ &לאוש
םהמ דחא לכו ,ולשמ #וטלשו ולשמ הלועפ הלאמ דחא לכל אלה יכ ,םתלוז וא םיינחורה ,םיכאלמה וא ,חורה
#בואר ,יטרפ םשב ול תאר!ו Bינולפ &תרמא ולאכ B'ה - הבושתה האב הז לעו +ם$פאהלו םירבד תווהתהל הבי$
םתומצע תתימא עדווית #ועמשו #בואר תומשה ידי לעש יאנתב ,לשמל #ועמשו ,ירזוכה(
.)א יעיבר רמאמ
רשוקמ אלא ימתס םש וניא אוהשכ ,יטרפ םש .רקיעה תא ןייצנו וז הנחבה לש התועמשמ תא ליעל ונרבסה
:תונוכת יתש וכותב ליכמ ,תימינפה תוהמל םאתומו
.תורדגה אללו םיראת אלל ,םישובל אלל ,איהש יפכ 'תומצעה תתימא' לע דיעמ אוה .א
.ומשב ארוקל םשה לעב ןיב תיעצמא יתלב הקיז לע דיעמ אוה .ב
םשב הזיחא ןיא םלועה תומואל יכ הליטק'ג י$ר בתוכ וז הביסמ .ולא תונוכת יתשמ תעבונ ה-יוה םש לש ותשודק
.דבלב לארשיל תנתינ יעצמא יתלב ןפואבו םישובל אלל הינפה .אל ותו םייוניכ םהש תומשה ראשב אלא ה-יוה
הכ גייס וב ןתני אלו םלוכ תלחנ היהי ,הברק לע דיעמה ,יטרפ םש אקוודש םיפצמ ונייה ילוא :לואשל ןתינ םלוא
"שדקמב קר ויתויתוא תא תוגהל רשפאמה ירח
ןהו הנופה דצמ תויעצמא יתליב ןה תפקשמה תלוכי ,םיקולאל רישי ןפואב תונפל תלוכיה - תנתונה איהש אלא
זוכיר ,הרהטו השודק תבייחמ איה .םלוכ תלחנ תויהל הלוכי הניא ,םיראת אללו םישובל אלל תומצעה םע שגפמ
.%:זט תוכרב& 'לוטי םשה תא לוטיל הצורה לכ אל' .םירופיכה םויב לודג ןהכ עיגמ ןהילאש ,הנווכו
'ד התא ךורב
ירדענו םיקוחר ונתוא ריתומ וניא אוהו ,םיקולא ונמע השע לודג דסח .םירבדה תא טעמב גייסל ונילע בושש אלא
:וירבדב ןועטל חרק הצרש יפכ ,'תלכת הלוכש תילט' תניחבב הניא תואיצמהו ,היכרריה שי ןכא תודהיב .שגפמ
וניא יול ,יול וניא לארשי ,הרזעה םניא ןילובגה .%ג ,ז$ט רבדמב& $'ד םכותבו םישדק םלכ הדעה לכ יכ םכל בר$
לומ בצייתהלו תוריפסה תולעמב ספטל ה$בקה ונל רשפאמ תאז לכב םלוא ,רופיכ םוי וניא לוח םויו ןהכ
או ונישעמ לכב אלא ,העשו העש לכב םתס אלו .העשו העש לכב יתומצעה ה-יוה םש תא תפקשמה תראפתה
.םהבש םיימשגה
וניא םנמא אוה .''ד התא ךורב' :הכרבב ויפ תא חתופ אוה ,ויפל וסינכהל אוה !פחו לכאמ רבד לומ םדא בצינשכ
תריפס לשו ה-יוה םש לש יזכרמה ןויערה תא התוהמב תמלגמ 'התא' הלימה םלוא ,שרופמה םשה תא הגוה
.תראפת
ךכ ,'אוה'ה .םיקולאל הינפבש 'אוה'ו 'התא' ,'ינא' ןיבש סחיה לע ונדמע ,וז םירועיש תרדסב ןושארה רועישב
.וגישהל ןתינ אלש 'היהא רשא היהא' תא .רבעמש המ תא .'גשומ יתלב'ה תא קשמ ,וניאר
140
רומשל !פחש ימ לכ
תיפוסוליפה הסיפתה .'אוה' לש תישפנה הדמעה תא םידי יתשב !מאי ,םיקולא ינפמ האריהו רדהה ,קוחירה לע
יואר ןיא ןכ ,ד$סב תואיצמה רעשב ראבתיש ומכ תראפתה תלוזב תוריפסל שיש תורחא תויאיצמ המכו ןמצע ינפב תוריפסה תונמל יואר
.%ח קרפ ,ג רעש ,םינומיר סדרפ& $ללכ ומצע ינפב הריפסל תעדה תונמל
139
רועיש 10 .בוריקו קוחיר :%'ב& הרובגו דסח -
140
.וז הריפסל ונעיגהב ה$זעב הארנש יפכ ,רתכ תריפס לש היוניכ והז 'אוה' תילבקה היגולונימרטב
- 73 -
םיקולאל סחיב םדאהש החנה ךותמ ,םלועל םיהולא ןיבש רשקו גולאיד לכ תחת הרתח תידוהי יתלבהו תינוציקה
#'אוה' תניחבב .וילע רבדל אלא לוכי וניא
רשק יאדובו ,רשק םיווהמה םיגשומב טיעמהל ןקלחב תושקבמ ןיידע ,תוינוציק תוחפ םנמא ,תוידוהי תוסיפת םג
#ותיא אל םלוא םיקולא לע רבדל ןתינ .יעצמא יתלב אוהש
#התא ךורב :ךכ לכ תילאיווירטה ,הרואכלו, תיתרגשה הכרבה תבצינ ,וז הדמע לומו
אלל ,2ך/ל;מ ינא .תננצמו הקיחרמ תויסקטב הוולמ הנניאש הינפ ,םיקולא לא וז הינפ איה המיעפמו תשגרמ המכ
.התאו ינא - םיכוותמ אלל ,םיעצמא
141
:חכונה - ולא םילימ יתש תובקעב אבה ה-יוה םש לש תוהמה יהוזו 'התא ךורב' לש תוהמה יהוז
ה"יוה םש ,הכרבה תליחתב 'ה התא ךורב םירמואש ומכ ,יתימאה חכונה הרומה ה"יוהב #כ ם% אר!נ היהי זאו
הוהמש הרומש )'ח תוא ,!דצ רבוד(
142
לכ לש ןשרוש איה תראפת תריפס .הווהמש הרומש - ה-יוה .הז םש לש ונכותל םג זמור ,ולא םירבדב קודצ 'ר
.הברקב ה$בקה לש ותוחכונב הנתומ היוהה לש המויק .תואיצמה לכ לש השרוש אוה ה-יוה םשש ינפמ תוריפסה
הווהמ' קודצ 'ר ןושלבו ,ותוא היחמו וברקב ןכוש ונניא ה-יוה םשש ,העונת ךל ןיאו השעמ ךל ןיא ,רבד ךל ןיא
.'ותוא
'ר לש ובר בתוכ ךכו ,הכרבה ןיבל ,חכונ ןושלב םיקולא לא תונפל תלוכיה ןיב שקבתמ ךכ לכה רוביחה עבונ ,ןאכמ
:אציבזיאמ רנייל סוי יכדרמ 'ר ,קודצ
ותיאמו #ודא ול שיש ריכמש הרומ הכרב #ינע יכ ,הכרב רחאל #אכ הכרב םדו! #אכ םדא ינבל #תנ ץראהו ביתכו
ךרבתי םשה חכונל התא ךורב רמול לכות זא תאז ריכמ התא םאו ,העפשהה ול אב .)המורת ,חולישה ימ(
לע ,'תישארב השעמ השוע' רמולו רהוזה קרבה לע ,'!עה ירפ ארוב' רמולו ינפב בצינה ירפה לע ןנובתהל תלוכיה
שוחל תלוכיה איה ,'ויאריל ודובכמ קלחש' רמולו ויפויב ךלמ לע וליפאו ,'ונמייקו ונייחהש' רמולו שדחה דגבה
אולמב דמועו בצינ ,ונראית עגרהש םישובלה לכ תחת דציכ תוארל תלוכיה יהוז .'דימת ידגנל 'ד יתיוש' תע לכב
םש לומ יעצמא יתלב ןפואב םדאה תא ביצהלו ,וישובלמ הז םש טישפהל הדעונ הכרבה .ה-יוה םש ותרובגו וזוע
.'ד התא ךורב - ה-יוה
דומלתה ליחתמ ,םיבר םישרוד ךכ ,וז הביסמ .תודוסיה דוסי והזו ,םשה תדובעב םדא לש וכרד תישאר יהוז
:ויקולא לומ םדא לש ותדימעב תישארה יהוזש ינפמ ,תוכרב תכסמב
ירבד( 'ךיבא יהלא תא עד' לכה ר!יעש ,$"שמ הלחתהה תוכרב תכ$מ ךכל .)ו ,'י ילשמ( '!ידצ שארל תוכרב'
,'הל וישעמ לכ דחיל השעמ לכ ינפל הכרבה והזו .דבוע ימל עדיל ךירצש 'והדבע' ךכ רחאו )ט ,ח"כ א םימיה
'והעד ךיכרד לכב' )ו ,'% ילשמ( רמאנש ומכ .)ב ,!ידצה ת!דצ(
ותוחכונ לע קר אל ,תזמור התא הלימה םגש ורמואב ה-יוה םש ןיבל 'התא'ה תנוכת ןיב רבחמ הליטק'ג סוי 'ר
.וז תוחכונ תשבלמה הלוכ תואיצמה לע םג םא יכ ,םיקולא לש
לכ ןה ולא 'ת דע 'א יכ שרוד אוהו .א$הו ו$ת $לא תויתואה ןמ תבכרומ התא הלימה יכ ךכ לע דמוע אוה
וז הלימ םצעבש ירה ,תויתוא ב$כב ארבנ ולוכ םלועהש ןויכמו .הפה תואצומ שמח דגנכ איה א$ההו ,תויתואה
:ונושלבו ,הז שרוש הווהמ ה-יוה םשש םשכ שממ ,הלוכ האירבל שרושהו דוסיה תא הווהמ
,#ייוניכה לכו םשה יל%ד לכ דו$ אוה ,'התא' אר!נו יעצמאה ו! דו$ אוהש ,ה"והי אוהש ךרבתי םשה יכ #נובתהו
וארבנש תובכרמה לכו םלועה תואבצ לכ דו$ והזש 'התא' דו$ב ,ךונעדוהש ומכ #לוכב ראפתמו שבלתמ אוה יכ
ב"כ ףוריצב יכ ליכשתו עדתו .#לו%ל%ו תויתואה ףוריצב הריצי רפ$ דו$ב הלב!ה האב רשאכ ,תויתואה ףוריצב
וארבנ #פוריצ חוכב תונותחתהו תונוילעה תובכרמה לכו ,הטמו הלעמ תואבצ ,ץראו םימש וארבנ תותיב אפלא
תאירבב האילפהו המכחה !מוע ררבתי םהמ ,תויתואה ףוריצ !מועל $נכנהו ...ונימל רבדו רבד לכ ואציו
ב"כ לו%ל%ו םיפוריצה לכו .הב!נו רכז לכ דו$ו ,הבכרמו הבכרמ לכ תינבתו ,ונימל דחא לכ םלוכ םירוציה
141
,'תרמא התא' :רמאו הנפ ,'רמא ברה' רמול םוקמבו ,ישילש וגב וילא הנופ ונניאש לע ול ריעה וברשכו ,ןוצל דמחש דלי לע רפוסמ
,ותונתוונע התא אצומ םש ותלודג אצומ התאש םוקמבש ,דליה קדצו .'התא ךורב' ןושלב חכונ וגב םינופ ונא ה$בקל םג יכ ובישה
#התא ךורב :דובכ ינוניג אלל וילא תונפל תורשפאה ירוחאמ תבצינה איה םיקולא לש ותובגשנו ותלודג אקודו
142
.ןילבולמ ןהכה קודצ 'רל
- 74 -
&הריצי רפ$ב בותכש הזו ,תובכרמהו תויתואה לכ לש ףו$ו שאר םתוח והז יכ ,'ה"תא' דו$ב םות$ לוכה ,תויתוא
תלח%ב הרוש! תבהלשכ #פו$ב #תליחתו #תליחתב #פו$ ץוענ .)ישימח רעש ,הרוא ירעש(
ה2ר;ב/?7ה/ו ה29Cד/?7ה 'ד 2ך/ל$ :ךלמה דוד ירבד אוה תוריפסה רשעל דוסיה יקוספמ דחא יכ רבעב ךכ לע ונדמע
.%אי ,ט$כ א םימיה ירבד& $ה2כ2ל/מ757ה 'ד 2ך/ל !=רB2ב; ם-י7מ2D70 ל.כ י-: ד>ה7ה/ו ח7צ'G7ה/ו ת=ר=א/פ-67ה/ו
'ר רמוא ,סונ דחא טפשמ ,דוד ירבדב ךישמנ םא םלוא ,ןטוריפבו ןרדסב ןאכ תועיפומ ,תונותחתה תוריפסה עבש
לש תוטרפתה הנשי ןכא .אקייד ה$תא :הליטק'ג י$ר ראבמו .'לכב לשומ התאו' :קוספה תא אצמנ ,הליטק'ג סוי
.לכב תלשומה איה ,תראפת תריפס איה ,'התא'ה תריפס םלוא תוריפסה
,לכב תחנומ םג איה לכה תא הווהמ איהש ןויכמו ,לכה תא הווהמה תוקולאה תא אטבמה חכונה אוה ,'התא'ה
ןהכב קר רבודמ אל ,וז טבמ תדוקנמ .'התא'ה לומ בצייתהלו ,שובל לכו תואיצמ לכ לומ דומעל תלוכיה ןאכמו
קר םאו ,םיקולא לומ םדאה בצינ השעמ לכב ,םוקמ לכב ,העש לכב .םירופיכה םויב קר אלו שדקמב קר אל ,לודג
לכ דצל םיקרזנ הב ,דרוסבא ידכ דע תספתנ יתלבהו תננוכמה היווחל תוכזלו 'התא'ה לא תונפל עדי ,ליכשי
.טיבי 'ד תנומתו וב רבדי הפ לא הפ ויקולא לומ םדאהו ,םיסקטה לכו םינוניגה לכ ,םישובלה
רועיש 14 - תוכרבה :)'ב( תרא#ת -
בושו אוצר
( ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M #ויצע רה תבישי דילש )
רדלא רמתיא ברה תאמ תוריפ$ה רשעל אובמ ירועיש
www.etzion.org.il/vbm
קוחר - בורק
,תוציחמה לכ תא עקבמ ותויהב ,''ד התא ךורב' תיתרגשה הכרבה עבטמבש המצועה לע ונדמע םדוקה ונרועישב
.'דימת ידגנל 'ד יתיויש' לש העדות םדאל קינעמו ,םישובלה לכ תא טישפמ
הניא איה םלוא .םיקולא לש ותוחכונ לומ תיעצמא יתלבה הדימעה לא רהוצה תא ,וניארש יפכ ,הווהמ הכרבה
,ןלוכ תוכרבה לש ןכשמהב .רוחא איה הגוסנ הז ךשמהב וינפ לעו ,ךשמה הל שי ,''ד התא ךורב' יוטיבב תמייתסמ
רשא' אלו ,'ויתווצמב ונשדק רשא' :תווצמה תכרבב ךכ .רתסנ ןושלל חכונ ןושלמ ךרבמה רבוע ,םינושה ןהיפנע לע
:חבשה תוכרבב םג ךכו .'ךרבדב היהנ לכהש' אלו 'ורבדב היהנ לכהש' :ןינהנה תוכרבב .'ךיתווצמב ונתשדק
.'ךתרובגו ךחוכש' אלו 'םלוע אלמ ותרובגו וחוכש'
:קסנ'זילמ ךלמילא 'ר ירבד ולאו .םעט הב ןתנ דחא לכו וז העפות לע ודמע תודיסחה ילודג
143
.רת$נ אוה - ונשד! רשא .הל%נ אוה - התא ךורב םירמוא ונא הנהד רמול שי רת$נ #ושלב םתעב רמאנש המו
ותדובעב ותדמתהב לבא דאמ 'דל בור! רבכ אוהש ול המדנו הארנ ארובה דובעל םדאה תלחתהבש תמחמ
רמאנש הזו ,ללכ הדובעב ליחתה אל #יידעו אוה ךורב ארובהמ דאמ !וחר אוהש האורו #יבמ זא תודימתב ךרבתי
םיבור! םלוכ םהש םהרבא רבו$ היה הליחתמד .הפ םכל ובש וירענ לא רמאיו !וחרמ םו!מה תא אריו םהרבאב
אוה ךורב ךרבתי םשהש רמול הצור !וחרמ םו!מה תא אריו ךכ רחא לבא םהומכ והומכ אוה ךורב ךרבתי םשהל
דחי תורבחתהו תוכייש ונל #יאש הפ םכל ובש םהל רמאו תאז וניבה אל םהו ונממ !וחר אוה ,'םו!מ' אר!נה
םשהש ול הארנש ימ ךפיהלו ול בור! ךרבתי םשהש תמאב אוה דואמ !וחר ךרבתי םשה ול הארנש ימש אצמנו
בור!לו !וחרל םולש והזו ךפיהל אוה יאדוב ול בור! ךרבתי .)יתו!חב ,ךלמילא םענ(
.וב תדגוב ותשוחת 'ד תדובעב םדא לש וכרד תישארב דימת היפ לע ,תילסכודרפה הדמעה תא איבמ ךלמילא 'ר
אל ןיידעו דאמ קוחר אוה יכ הלגמ אוה הדובעב ותדמתהב םלוא ,'דל בורק אוהש איה םדאה לש אצומה תדוקנ
וילא בורק ךרבתי םשה תמאב ,ךרבתי םשהמ דאמ קוחר אוהש ול הארנש ימ תאז תמועל .ללכ הדובעב ליחתה
- 'וגו םלועה ךלמ וניקולא' .הבריק שח םדאה - 'ד התא ךורב :הכרבה עבטמב קתשמ הז ילסכודרפ ןויער.רתויב
"הז סכודרפ חמוצ המ ךותמ הלאשה תלאשנו .אוה קוחר יכ ול ררבתמ דימו
אוה ,םדאה לש תיביטקייבוסה ותדמע לש רצוי לעופ אוה םיקולאמ יביטקייבואה קוחירה יכ הנעטה #הזמ הלעמל
.ןהכה קודצ 'ר לשו חולישה ימ לעב - יאציב'זיאה לש ,ןמחנ 'ר לש םהיתורותב דאמ שגדומה ,!ופנ ידיסח ןויער
ררבל ונא םיכירצ ןכ לע .קוחר רתוי אוה םצעב ,רתוי בורק שח םדאש לככ .הכופה הקיז איה ןאכ הקיזה םלוא
.וז תידרוסבא העיבקב ךלמילא 'ר ונדמלל שקבמ המ
ותוחילשב אצוי קחצי תדיקעב םהרבא .וניבא םהרבא - ךלמילא 'ר הב טקנש המגודה ךותמ הז ןויער ןיבהל הסננ
החיקלב האור ךלמילא 'ר .רומחה תאו וירענ תא חקול אוה ומיע ,'םיקלאה ול רמא רשא םוקמה' לא םיקולא לש
אוה ,עיגהל אוש אוה וילאו תוארל םהרבא ךירצ ותוא םוקמה יכ תרבוסה ,תישפנ הדמעל יוטיב םירענה לש וז
.רומחהו םירענה לש םמוקמ םג
144
.'קוחר םוקמ'ה יכ רתויו רתוי ןיבמ אוה ,ךלמילא 'ר רבוס ךכ ,ברקתמ םהרבאש לככ
145
תאז תומדל ןתינ ילוא
,רהה לא םדאה ברקתמש לככו ,רתויב ןטקכ ותוא האור אוה רה לומ קוחרמ בצינ םדאשכ ,תילאוזיוה העפותל
.תירשפא יתלבכ הלגתמו תכלוה סופיטה תכאלמו ,רכינו ךלוה רהה לש יתימאה ולדוג
ןיבמ אוה ,הז וצ אלמל ידכ עיגהל ךירצ אוה הילא הגרדמה תאו ,ונממ העיבתה לדוג תא םינפמ םהרבאש לככ
.רומחהו םירענה תא ומיע תחקל לוכי וניא אוהש
.ךלמילא 'ר לש וז האוושמ לש הינשה עלצל רשפ הקינעמ הניא וז הנבה םלוא ,הניבהל ןתינ טלחהבש הדמע יהוז
חתפמה יכ המדנ .בורק רתוי תמאב אוה ךכ קוחר רתוי ומצע שח םדאש לככש ונא םידמל םהרבא השעממ דציכ
143
.שטירזממ דיגמה דימלת
144
,ל$זחמ ןהו ארקמ לש וטושפמ ןה תחמוצה תידוסי הנוכת איה ותביבס לכ תא ויתולעמב ומיע תאשל ,םהרבא לש וז הנוכת יכ ןייוצי
.תויקולאה תוריפסה םע המואה ילודג לש םתוהזב וקסעיש וז הרדסב םינורחאה םירועישב רדנ ילבו ה$זעב ךכ לע דומענו
145
.'עדנ אלש איה העידיה תילכת' - ןמחנ 'ר ןושלבו .%סטארקוס םשב& 'עדוי אל ינאש עדוי ינא ,רתוי עדוי ינאש לככ' - תיפוסוליפ ןושלב
- 76 -
סחיב םהרבא לש ותדמעל היצקידניא קר הניא ,ךכ רחא םשפנל םתביזעו םירענה תחיקל .םהרבא לש וירענב !וענ
.התוא םיללוחמו םירצוי א םה אלא ,ןיבהל ונשקבש יפכ ,הבריקלו קוחירל
תלוכי לע השקמה דבכ ןעטמ ויפתכ לע םהרבא סימעה ,'בורק םוקמ'ה יכ ובשוחב וירענ תא םהרבא לטנש העשמ
םיכשומה רומחהו םירענה תשיטנ יאל םדאה תא איבהל הלולע ,ןאכ אוהו בורק ה$בקה יכ הרכהה .תוממורתהה
.הטמל םדאה תא
םדאל ה$בקה לש ותברק תא השיגדמה תידיסחה הסיפתב ,קסנ'זילמ ךלמילא 'ר זמור ,תולודגה תונכסה תחא
םיקולא לא .רבד לע רתוול ךירצ וניא וארוב םע שגפהל ידכ םדאהש הבשחמה איה ,וברקבו וחכנ ותואצמיהו
,תוואתה רמאנ אמש - 'רומחל המודה םע'ה תא םגו ,רמוחה תא רמאנ ילוא - רומחה תא םג איבהל רשפא
תולוכי קוחירהו האריה תושוחת אקוד .ונממ םה םיצורק םלוא ,רמוח םניא םנמאש ,םיטקניטסניאהו םירציה
תבייחמה ,השק ךרד איה 'ד רחבי רשא םוקמה לא' המימשה הלועה ךרדה יכ ,הרכהל םדאה תא איבהל םיתעל
.םיקולאל םדא ןיב םוסחמו !יח םיווהמה םירבד תשיטנ
גישהל וחוכב ןיא יכ שח אוה וב עגרב ,רתוומ אוהש עגרב הגשהל םדאה הכוז ,תובר םימעפ ,תילכש הגשהב םג
לגוסמ היהש הממ רתוי ההובג הגשהו הרכה וכותל באושה ,'םוקאו' תריציבו םוקמ יוניפב רבודמ .וז הבושת
$הכ דע הכלנ רענהו ינאו רומחה םע הפ םכל ובש$ .הכ דע והווילש םילכב דיוצמ ותויהב ,םדאה הילא עיגהל
.קוחר היהנ אוה זא ךא ,םירענה תא ומיע חקול אוה ,בורק אוהש בשוח םהרבאשכ - %ה ,ב$כ תישארב&
,'םכילא הבושנו הווחתשנו' .בורק היהנ אוה הז עגרבו םירענה תא שטונ אוה ,קוחר ומצע תא שח םהרבאשכו
םישובל שבלת בוש קחציו םהרבא ועיגי הילאש הבריקה .הביש היהת וז היווחתשהל םג #אקייד - םכילא הבושנו
.רומחהו םירענה לא ובושי ונבו םהרבאו
וז תיטקלאיד העונת .םיקחרתמהו םיברקתמה לכ לש םתלחנ ןהו ,'ד תדובעל תויטננמיא תועונת ןה ,בושו אוצרה
,םיקולא חכונ הדימעב חתופ םדאה .'!עה ירפ ארוב םלועה ךלמ וניקולא ,'ד התא ךורב' :הכרבה חסונב תפקתשמ
איה רומחהו םירענה לש םתואיצמ .רומחהו םירענה לא םדאה תא הבישמ וז הבריק םלוא ,הבריק שח אוה
.םיקולאמ קחרתמו םדאה בש וז תואיצמבו ,םיצע הב שיו תוריפ הב שיו ,םלוע הב שיש תואיצמ
רתסנ - חכונ
בונידמ אריפש ךלמילא יבצ 'ר רמוא םימוד םירבד יכ יל המדנ
146
:קסנ'זילמ ךלמילא 'ר לש וסיג
לכה רמא #אכ דע הנהד #נובתל שי .)י ,ו"כ םירבד( 'ד יל התתנ רשא המדאה ירפ תישאר תא יתאבה הנה התעו
,ונאיצויו )ח ,ו"כ םירבד( ,אריו ונילו! תא עמשיו וניתובא י!לא 'ד לא !עצנו )ז ,ו"כ םירבד( ,רת$נ #ושלב
ךפיהב םה ,רת$נו חכונב םה תוכרבה לכד ם%הו ,יל תתנ רשא חכונב םיי$מ תעכו ,#תיו ונאיביו )ט ,ו"כ םירבד(
ח!ופ האדוה תכרבב וא ,ארוב #ינהנה תכרבב וא ,ונשד! רשא רת$נב ךכ רחאו ,התא ךורב חכונב הליחתמ
םשה יכ ,וב ורבד טשפ יפל ם%ו .םהילע הבוטה ךרבתי םשה דיכ הלב!ה ילעב ובתכ רבכו ,םימורע שיבלמ םירוע
ויתולועפו וישעמ דצמ ונל הל%נ ךרבתי .)ב"ע דלש ,הלכד אר%א(
ארקמב .חכונה לא רתסנה ןמו רתסנה לא חכונה ןמ .םינוויכה ינשל תדמתמה העונתה לע דמוע ךלמילא יבצ 'ר םג
ונאצמ תוכרבה עבטמבו .'יל תתנ רשא' :חכונ ןושל םויסבו 'ונאיביו ,ונאצויו' :רתסנ ןושל הליחתב ונאצמ םירוכיב
הבוטה ךרבתי םשה דיכ וז היגוסב וביחרהש דוסה ילעב תא ריכזמ אוה .רתסנ ןושל ןפוסבו חכונ ןושל תישאר
.וישעמ דצמ ונילע ךרבתי םשה הלגנ טשפה ךרדב יכ יסומו ,םהילע
לש ותיינפב .העפוההו תולגתהה אוה חכונה לא רתסנה ןמו רתסנה לא חכונה ןמ רבעמה שרושב בצינה ןורקעה
אוה תואיצמה לומ םיקולא בצינ וב ןפואה .םישובל אוה שבול חרכהב ,תולגתהו העפוה ךרדב םדאה לא םיקולא
יהוז .התוא תלטבמו תואיצמה ןמ תמלעתמה הדימע איה ,'התא'ה לומ ,ה-יוה םש לומ הדימעה .דבלב םישובלב
.דבלב השרושב תרתונ הניא איה םלוא תישרוש הדוקנ
.תואיצמה לומ הדימעה לא תטשפומה הדימעה ןמ רבעמ אוה הכרבה לש הכשמה לא ''ד התא ךורב'מ רבעמה
הז םש םישיבלמה םישובל ראשבו ,םירוסא תרתהב ,!עה ירפ תאירבב אוה םדאה לא הנופ ה-יוה םש ובש ןפואה
.רתסנל חכונמ תחא תבב ותוא םיכפוהו
146
.'רכששי ינב' לעבו ,ןילבולמ הזוחה לש ודימלת
- 77 -
רתסנה םש םירוכיב ארקמב יוטיב ידיל האבה הכופהה העפותל רבסה קינעמ וניא ךלמילא יבצ 'ר ולא םירבדב
'תירוטסיה הריקס'ב וירוכיב תא איבמה חתופ םירוכיב ארקמב .םירורב םירבדה יכ המדנ םלוא .חכונל םדוק
לארשי םע הכוז הל תיטרפה החגשהה תראותמ וז הריקסב .תעכ םירוכיבה תאבהל תיתשתה תא הווהמה
דסחה ןמ קלחכ !ראב הבישיה תספתנ וז טבמ תדוקנמ .!ראל הסינכב הפוסו 'יבא דבוא ימרא'ב התליחתש
עדומ אוהשכ ודיב וירוכיב םע ויקולא לומ םדאה תא הביצמה איה וז העדות קרו ,ומע תא גיהנמ אוה ובש יקולאה
!ראה לא ואיבהו רבדמב וכילוהו םירצממ ואיצוהש ימ אלא ,הזה ליחה תא ול ושע ודי םצועו וחוכ אלש ךכל
.הז םירוכיב לס ירוחאמ בצינה אוה ,תאזה
ןמ אוה רדסה ןכ לעו ,חכונה תעדות תא תרצוי םירתסנה הגהנהה יכרדב תוננובתהה הב ,הכופה הדמע יהוז
%י ,ו$כ םירבד& .'דודי יל התתנ רשא המדאה ירפ תישאר תא יתאבה הנה התעו' - הלגנה לא רתסנה
תובאמ השרומ
:ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר ירבדב ונאצמ רתסנה לא חכונה ןמ רבעמל רחא רבסה
הז לעו וז האנהו לכאמ רבד #תונו $נרפמו #ז ךרבתי םשהש חכונה תרכה אוה םימכח ונ!יתש הכרבה יכ שוריפ
חכונה תרכה יכ תוכרבה לכ #כו 'וכו איצומה רת$נ #ושלב םוי$ה םו!מ לכמד אלא חכונב 'ה התא ךורב #יכרבמ
ול הרומה ךרבתי םשהמ חכונה #ינע לכב ריכיש טרפ ךרדב לבא .תובאמ השרומ אוהש המ ללכ ךרדב אוה
!לת$נ הז םיאיבנה תומיב היהש #ינעכ 'ו%ו וכל ךרדה הז רמול עבצאב .)%י ,הליל י$י$ר(
ריכיש' חכונה תרכה ןיבל ,'תובאמ השרומ' תניחב איהש ,חכונה תרכה ןיב ןיחבהל ולא םירבדב שקבמ קודצ 'ר
ןושלב יוטיב ידיל האב איהו ,ונא םיכוז ,קודצ 'ר רבוס ךכ ,הנושארה הרכהל .'ךרבתי םשהמ חכונה ןינע לכב
ןכ לעו ,םיכוז ונניא הילאו םיאיבנה תומימ הזנגנ קודצ 'ר ריבסמ ,הינשה םלוא ,הכרבה תחתופ הבש חכונה
.רתסנ ןושלל חכונ ןושלמ הכרבב ונא םירבוע
חכונה תרכה .'טרפ ךרד'ב חכונה תרכה תמועל 'ללכ ךרד'ב חכונה תרכה ןיב הניחבמ קודצ 'ר לש תקייודמה ונושל
העידי יהוז .הינפל בצינ םדאש וז האנהו לכאמ רבד ןתונו סנרפמו ןז ךרבתי םשה יכ העידיה איה ללכה ךרדב
.'תובאמ השרומ' לע קודצ 'ר לש ונושלב תנעשנה תיללכ
האנהה ירוחאמ םיקולא לש ותובצייתה לע רבודמ ירהש ,'תיללכ החגשה'ב הרכה הניא וז הרכה #העטנ לב
'טרפה ךרד'ב תוחכונה תרכה ןכ םא יהמ .הדימ תמא לכב תיטרפ החגשה יהוז .ידיל העיגהש הסנרפהו תיפיצפסה
"'ללכה ךרד'ב תוחכונה תעידי ינפ לע הנורתי המו ,קודצ 'ר רבדמ הילעש
.$'וגו וכל ךרדה הז רמול עבצאב ול הרומה ךרבתי םשהמ חכונה ןינע לכב ריכיש$ :קודצ 'ר לש ויתולימב ןייענ
תא הגיהנמה םיקולא לש ותוחכונל ,סנרפמו ןז םיקולא יכ העידיה לע תנעשנה םיקולא לש ותוחכונ המוד הניא
.הב ךלי רשא ךרדה תא ול הרומו םדאה
םשה רבדש תואיצמב רבודמ .'ד יפ לע םדאל שיש הנווכההו הכרדהה איה ,קודצ 'ר יפ לע ,'תיאובנ'ה תוחכונה
.ויפ לע לעופו עמוש םדאהו לוקב ארוק םג אלא ,הירוחאמ בצינ קר וניא
העידי יהוז .השעמ לכו הלועפ לכ ירוחאמ בצינ םיקולא יכ תובא תרוסמ לע תססובמה העידי הקיפסמ אל ךכ םשל
עבטמב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,היואר הגרדמ ןכא וזש ,'דימת ידגנל 'ד יתיוש' לש העדות םדאל הנקמה
'ר יפ לע .םיקולא ןיבל וניב יביטקאו דימתמ גולאיד םדאל הנקמה העידי הניא יהוז םלוא .'ד התא ךורב' :הכרבה
איה העדותהו ,םדאה לש ותעדותב תחמוצ איה .םלוע תפקשה ,טבמ תדוקנ איה ,הנושארה ,וז העידי ,קודצ
.םיקולא םע שגפמה להנתמ הבש הריזה
ללכ אצמנ וניא םדאהו ,תואיצמל דעבמ תוריהבב עמשנ םיקולא לש ולוק ובש עגרה איה רתוי ההובגה הגרדמה
ןאל ועבצאב ול הרומו םדאל הלגתמ ה$בקה .הרכה יאל םיקולא לש ותוחכונבו ומויקב הרכה ןיב הריחב תדמעב
.תיגיגכ רה תייפכ תניחבב ,תונפל וילע
הינשה תוחכונה .הריחב תרשפאמ אליממו ,קחרמ תרשפאמש ,תיתרכה ,תילנויצר תוחכונ איה הנושארה תוחכונה
והז .םיקולא ןיבל וניבש גולאידהמ קלחל הלוכ תואיצמה תא תכפוהו ,םדאה תא תשבוכה ,תימויק תוחכונ איה
ובש בלש והז .םדאל הנופה יקולא רוביד אוה אלא ,םיקולא לש ותוחכונל ש;בל דוע וניא !עה ירפש עגרה
- 78 -
לא םיקולא לש ותיינפב ביכרמ אלא ,!צוח דוע וניא רמוחה ובש בלש .תפשוח אלא הריתסמ הניא תואיצמה
.םדאה
ןושלב תואיצמה תא ראתל אלא םילוכי ונניא ,םלוכ םילכה תא אלמיו !בצבי 'ד לוקו וזכל ךופהת תואיצמהש דע
.'וכו 'ויאריל ותמכחמ קלחש' ,'!עה ירפ ארוב' :רתסנ
ותוא איה תראתמ ןיידע םלוא ,רתסנכ םיקולא תא תראתמ םנמא איה .תועמשמ תרסח הנניא ,רתסנה ןושל
,'ד התא ךורב' יכ העידיה .הכרבה לש ןושארה קלחה לע תנעשנ וז רתסנ ןושל .תואיצמה תא ללוחמכו לעופכ
דובכ קינעמה אוה התאו ,ירפה תא ארובה אוה התא יכ תעדל יל תרשפאמ ,םלועב אצמנו חכונ התאש רמולכ
תא ךופהל ידכ הקיפסמ הניא וז העידי םלוא .תרתסנ ןושלב ירפה תאירב רואית לש תועמשמה יהוזו ,המכחו
םג אלא ,חכונ וגב רמאת - 'ד התא ךורב - הנושארה הרהצהה קר אל ,הרקי הזשכ .ירובע רסמל ירפה תאירב
.ןושלה וזב רמאת - '!עה ירפ ארוב' - תואיצמה רואית
דיחיל תולגתה לומ רוביצל תולגתה
השמל םיקולא הלגנ ,אראו תשרפב ,םירצממ האיציה ךלהמ תליחתב .סונ ןינעל םירושק ולא םירבד יכ יל המדנ
:לארשי תא לואגל ךלוה אוה הבש הגהנהה תרוצ תא וינפב ראתמו
י8? / ד41נ א-ל 'ד ימ>/ 0 י@,>4 ל*א/. ב-!?H4י ל3א/ו !ח,/צG ל3א ם,ה,ר/ב< ל3א א,ר*א,ו .'ד ינHא וי,ל*א ר3מא-64ו ה>3 מ ל3א םיה-ל2א ר*.ד4/י4ו
ם3ה,ל .)%-ב ,'ו תומש(
ךכו .םהל התלגתנ אל ה-יוה םש תניחבב ותעפוהש דועב ,'י-דש ל-א' תניחבב התיה תובאל ה$בקה לש ותולגתה
:הליטק'ג סוי 'ר ריבסמ
ראשו .םינפב םינפ ,תחצחוצמ האירל!פ$א איהש ,ה"והי םע רבדמו דעומ להאב $נכנ םולשה וילע וניבר השמו
לא םהרבא לא אראו &דו$ והזו .תחצחוצמ הניאש האירל!פ$א איהש ,י"נדא ידי לע ה"והי םע םירבדמ םיאיבנה
ואריש ה"והי םשב םהילא יתיל%תנ אל ,רמולכ .)% ,ו םש( םהל יתעדונ אל ה"והי ימשו ידש לאב ב!עי לאו !חצי
ףו$ב רבכ ךונעדוהש ומכ ,י"נדא דו$ אוה ידש יכ תעדי רבכו .י"דש לאב אלא ,תחצחוצמ האירל!פ$אב יתוא
ידי לע האובנ #יאו ,ךרבתי ה"והי רובידבו !ובידב התיה םיאיבנה לכ לש האובנה יכ דמל תאצמנ .#ושאר רעש
איה םיאיבנה ראש תאובנל וניבר השמ תאובנ #יב שרפההו .ךרבתי ה"והי ידי לע םיאיבנה לכ אלא ךאלמ
ידי לע םיאיבנה לכ ראשו ,תונותחת תוריפ$ עברא תועצמא ילב ךרבתי ה"והי ידי לע וניבר השמ תאובנש
תונותחת תוריפ$ 'ד תועצמא .)יעיבר-ישילש רעש ,הרוא ירעש(
התיה האובנה השמ לצא קרש ,תובאה םללכבו םירחאה םיאיבנה לכל השמ לש ותאובנ ןיב קלחמ הליטק'ג י$ר
שבלתה ה-יוה םש םיאיבנה ראש לכ לצאש דועב ,הריאמ הירלקפסאב רמולכ ,םישובל אלל ה-יוה םש תניחבב
.תוכלמל עיגהש דע תונותחתה תוריפסה לש ןתומדב
השמ הכז המב ררבל ונילע םלוא ,ריבסהל םיכירצ ונניא םיאיבנה ינב לכ לע ,םיאיבנה יבא ,השמ לש ונורתי תא
וילע רמאנש םהרבא ינפ לע ,השמ לש וחוכ לודג המב "בקעיו קחצי םהרבא ,ויתובא תאובנמ ותאובנ תלדבנ יכ דע
'םהרבא ינפל דמוע ונדוע 'דו' תא םנקתב ונוק דובכ לע םירפוסה וסח יכ דע תובר תויולגתהל הכזש ,'יבהוא'
"'ד ינפל דמוע ונדוע םהרבאו'ל
147
אוה .םנעמלו םליבשב ,לארשי לש םחילש אוה השמ .לארשי ינבב אלא השמב אל !וענ ןינעה לש ושרוש יכ יל המדנ
תוחילשב רבודמ .'שפנה תויולעתה'ו 'תוישיא תוגשה' ןניא ויתואובנ לכ .ומצע ליבשב םיקולא לומ בצינ וניא
.ילארשי ללכ ןינע ול שיו הרטמ ול שי ,תבותכ ול שי ,השמל רמאנש המ לכ .המישמבו
םה תובאה .בקעיו קחצי םהרבא לומ לארשי םע תדמעהב םא יכ ,תובאה לומ השמ תדמעהב וניא ,ןכ םא ,ןחבמה
םידיחי םלוא ,לארשי םע לש יתוברתהו ירוטסיהה ומויקל הארשהה רוקמ א רמול ןתינו ,םידסיימה ,םישרושה
תא חינמ רחאהש דועב ,םיוסמ ןפ לע שגד המשה תוישיא אוה דחא לכ .ירלוקיטרפ יפוא אשונ םהמ דחא לכ .םה
.ינש ןפ לע לקשמה דבוכ
התיה וילא תולגתהה הזככו ,תיקולא הדימ גציימ םהרבא .תיקלח תויהל החרכומ ,תובאל םיקולא לש ותולגתה
.בקעי ןכו קחצי ןכו ,וז הדימב
148
רבודמשכו ,תמייוסמ תיקולא הדימ לש העפוה ,יקלח יוליג אוה םהילא יוליגה
147
.בכ ,ח$י תישארב י$שר ןייע
- 79 -
םידדצ איה הלגמו םיוסמ שובל איה ,דסח תדימ .שובלה לא תומצעה ןמ ונרבעש ירה ,יקלח יוליג לעו הדימ לע
תומצעה לומ הדימעש ןויכ ,תומצעה לומ בציתהל םילוכי םניא תובאה .תראפת תריפס אוה ה-יוה םשמ םייקלח
תחא הביטחל הנתינ ,וז תומלש .השמל אלו תובאל אל .םלועמ שיאל הנתינ אל וזכ תומלשו ,תומלש תבייחמ
.לארשי תסנכ - תירחא דעו תישארמ תיללכה הירוטסיהב המלש
דוגינב הריאמ הירלקפסאל הכוז השמ .המצע תומצעה לומ בצייתהל לגוסמ ,םידיחיכ אלו םעכ ,לארשי םע קר
,תיטרפה םתוישיא םג ךכב תברועמ םלוא ,םיאבנתמ םה לארשי לע םנמא ,םיאיבנה לכש ינפמ ,םיאיבנה ראשל
:םתאובנ לע ןירקת םתוישיא ובש יפיצפסה ןפואהו
דחא #ונ%י$ב #יאבנתמ םיאיבנ ינש #יאו םיאיבנ המכל הלוע דחא #ונ%י$ !חצי יבר רמאד .).טפ #ירדהנ$(
:הז ינוש לע ודמע ל$זחו ,הנוש ןפואב תאז ראתמ דחא לכ תאז לכב םלוא ולכיהב ךלמ ואר היעשי םגו לאקזחי םג
#בל המוד היעשי המלו ךלמה תא הארש רפכ #בל המוד לא!זחי המל היעשי האר לא!זחי הארש לכ אבר רמא
ךלמה תא הארש ךרכ .)&%י ה%י%ח(
תא אלא ,תיקולאה תומצעה תא קשל הלוכי הניא איה ןכ לעו ,ותאובנ לע הנירקמ איבנה לש אצומה תדוקנ
בצינ השמ .השמ ןכ אל םלוא תובאה ךכו םיאיבנה ךכ .תיביטקייבוסה וטבמ תדוקנמ קתשמה שובלב תוקולאה
הארמו וב רבדא הפ לא הפ$ השמ לש ותאובנ רואית ינפל םיקוספ המכ .ותוישיא לש טלחומ רדעהב םיקולא לומ
רשא םדאה לכמ וינע השמ שיאהו$ השמ לש ויפוא לע ריעמ בותכה %ח ,ב$י רבדמב& $טיבי ד תנומתו תודיחב אלו
דצ לכ קלסל ול תרשפאמה איה השמ לש הוונעה תדימ .םירושק םירבדהו ,%ג ,ב$י רבדמב& $המדאה ינפ לע
.לארשי םעכ םיקולא לומ בצייתהלו ותוישיאמ
המגמ ךל ןיא ,העונת ךל ןיא .לכה תא ליכמ ותויהב ,היוהה תיצמת אוה לארשי םע .םייוסמ ןפ וניא לארשי םע
ולאכ וכותב ויהיו ,דסחה תא ושיגדיש ולאכ וכותב ויהי .לארשי ברקב יתיצמת ןפואב עיפומ אלש דצ ךל ןיאו
ןכ ןיאש המ .לארשי תסנכ לש הברקב יוטיב הל ןיאש הדימ ךל ןיא ,תחא הביטחכ םלוא ,ןידה תא ושיגדיש
.ויהיש לככ םילודג ויהי ,םידיחיב
לארשי תסנכל תרשפאמה איה ,לכה ליכהל תלוכיה .ירלוקיטרפ שובל שובלל הכירצ הניא לארשי םעל תולגתהה
.תראפת תניחב ה-יוה םש לומ בציתהל ,תוכלמ תניחב איהש
הירלקפסאה יהוז .ה-יוה םש תניחבב לארשי םעל םיקולא לש ותעפוה איה ,תראפת ןיבל תוכלמ ןיבש תודחאה
לארשי תסנכ ןיבש יעצמא יתלבהו יתודחאה שגפמה תא תמלגמ איהו ,שובל לכל הכירצ הניאש הריאמה
אוה ,תראפת תריפס האולמב לבקתהלו שממתהל הלוכי וב דיחיה םוקמה יכ םירמוא םילבוקמ .היקולאל
ה-יוה םש יכ הדבועה לש התועמשמ יהוזו .'אלוכ הב תיא' ךכש ןויכו ,'םולכ אמרגמ הל תילד' תוכלמה תריפסב
.לארשי תסנכ לצא קר תולגתהל לוכי
םוש ךרד תרבוע הניאש ,הריאמ הירלקפסא לש הניחב יהוזו ,ודבל ה-יוה םש לומ בצינ לארשי לש םגיצנכ השמ
.ותפשלו ונמזל ,איבנה לש ותוישיאל רושקה שובל םוש תשבול הניאו ,המזירפ
לכ םיחתפתמ הנממש ,תיקולאה תוימצעהו הפורצה תוהמה איה ,תראפת תניחבל לארשי וכזו השמ הכז ןכ לע
'#םהל יתעדונ אל ה-ו-ה-י ימשו ,י-דש ל-אב בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו' - תואיצמה לכו םיפנעה
רועיש 15 ונל !תנ רשא' :)'ג( תרא#ת -
'תמא תרות
148
ולא םירועיש תרגסמבו .וז הרדסב םינורחאה םירועישב תויקולאה תודימל תובאה לש םתקיזל סחייתנ ,רדנ ילבו ה$זעב ,ליעל רומאכ
דילוהל דיתע בקעיש ךכל םירושק םירבדה .לכה תא תדחאמ הרואכלש ,תראפת תריפס תניחב בקעי לש ותויהב ןודנ םג 12 םלוכש םינב
.לארשי תסנכ לש םלשה לולכמה תא ווהי
( ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M #ויצע רה תבישי דילש )
רדלא רמתיא ברה תאמ תוריפ$ה רשעל אובמ ירועיש
www.etzion.org.il/vbm
אקוד ה-יוה םשב הלגתמה תיעצמא יתלבה תוימצעה תא אטבמה תראפת תריפסב ונקסע ,םדוקה ונרועישב
.םידיחיכ תובאל אלו ,םעכ לארשיל
בצינ השמש ונרבסה .השמ לש ותאובנל ,תובאה םללכבו םיאיבנה לכ לש םתאובנ ןיב ,דוסה ילעב יפ לע ,ונקליח
.תישיאה וטבמ תדוקנ ךרד תרבוע הניא ותאובנו ,לארשי תסנכ לש םגיצנכ רומג לוטיבב םיקולא לומ
,הרותה תא םלועל האיבמה האובנה איה ,ןנובתמה לש המזירפה ךרד תרבוע הנניאש וז 'תיביטקייבוא' האובנ
.הרותה תא םתלבקב אוה לארשי לש םדוחייו
אוה ךורב שוד!ה ארבש תורוד הששו םירשע ד%נכ ימ ד%נכ ודוה הששו םירשע ינה יול #ב עשוהי יבר רמא
וד$חב םתוא #זו הרות םהל #תנ אלו ומלועב .).חי! םיח$פ(
לש הרוא אלל םלועה תא ריתוהלו ,תורוד הששו םירשע ןיתמהל ה$בקה ךירצ היה עודמ איה תקעוזה הלאשה
"בקעי ןכו קחצי ןכו "הרות ונמזבו ודי לע ןתנתש יאדכ וניבא םהרבא היה אל יכו .ךכ לכ בר ןמז הרות
לארשיו אוה ךירב אשדוק אתירוא
איהו ,תוקולאה לש תינומרהה תומלשל יוטיב איה הרותה .ונאבהש ןויערה דוסיב תחנומ ,וז הלאשל הבושתה
םיכרעה .הפשו םוקמ ,ןמזל הרושק הניאש חצנ תרות הניה 'ד תרות .הידדצ לכ לע תוקולאה תא תאטבמ
אלו לארשיל קר ןתנהל איה הלוכי ןכ לעו ,היביכרמו הידבר לכ לע תיקולאה תמאה תא םיפקשמ הב םימלוגמה
.'םהל יתעדונ אל 'ד ימשו' - ויהיש לככ םילודג ,םידיחיל
איה הרותה .שרדמה תורפסב םג רחא וא הז ןפואב תועיפומה ,שודקה רהוזב תובר תורמא ירוחאמ בצינ הז ןורקע
הבכרמ .הרותל הבכרמ תויהל םה ולכי אל םלוא ,הניכשל הבכרמ ויה וניתובא .ולבקיש ילכל קוקז רואו ,רוא
.וינייפאמ לכ לעו ויביכרמ לכ לע ,םלש םע קר תויהל לוכי הרותל
דח לארשיו אוה ךירב אשדוק ,אתיירוא' :תועמשמה תלעבו העודיה הרימאה תא עבט %.גע ג$ח& שודקה רהוזה
םלוא ,םה דח לארשיו אתיירואש אחינ .רמאהל הלוכי התיה אל ,םישדוקה ישדוקב הרמאנ אלול ,וז הרימא .'םה
.אתחמ אדחב ה$בקה תא א ךרוכ שודקה רהוזה
יתומצעה ה-יוה םש תא תפקשמ איה קר ירהש ,הרותה אלל תושעהל לוכי וניא םלועב ה$בקה לש אלמה ויוליג
תסנכ .התוא ליכהל םילוכי תללוכה םתנוכתבש ,לארשי תא ןיא םא ,םלועב ןתנהל הלוכי הניא הרותו .לכ ללוכהו
.תראפתל האנ לוביק ילכ איה תוכלמהש םשכ ,הרותל האנ לוביק ילכ איה לארשי
ירה ואל םאו ,תואי אתיירוא #ולב!י םא לארשי #ותיי דכד ,הוה יאנת לע אמלע ה"ב! ארב דכ ,רזעלא יבר רמא
אתיירוא וליב!ו יני$ד ארוט לע לארשי ומיי!ד דע םיי!תא אל אמלעו ,והבו והתל וכל רדהא אנא
ריזחמ ינא ירה אל םאו ,תואי ,הרות ולב!י םא ,לארשי ואובי רשאכש ,היה יאנת לע ,םלוע ה"ב!ה ארב רשאכ(
)הרות ולב!ו יני$ רה לע לארשי ודמעש דע דמע אל םלועהו ,והבו והתל םכתא ףד א"ח שוד!ה רהוזה(
.).טפ
םה םהב ויהש םייקולאה םייוליגה לכ .'םישובל' לש הניחב לכה ךסב םה יניס רה דמעמל דע תורודה ששו םירשע
.הרות ןתמב אקייד לארשיל התלגתנש ,תראפת תריפסל ,ה-יוה םשל םישובל תניחבב
:םישובלה לכל תחתמ בצינה וגה איהו םלועה תא התוויה איה וז הריפס לש התפישח םרט םג ,העטנ לב ךא
דכ יזח את ,ותלהת לכ עימשי 'ד תורוב% ללמי ימ )ב ,ו"! םילהת( ,רמאו אייח יבר חתפ ,'ו%ו !חצי תודלות הלאו
ארבד אדבועו אדבוע לכבו ,היל ארבו אתיירואב לכת$מ הוה ,אמלע ירבמל הימ! אתוערב !יל$ו ה"ב! אעב
שרדמ היהאו ,#ומא ולצא היהאו )ל ,'ח ילשמ( ביתכד אוה אדה ,היל ארבו אתיירואב לכת$מ הוה אמלעב ה"ב!
םלענה
השעמ לכבו ,ול ארובו הרותב לכת$מ היה ,םלוע אורבל וינפל ונוצרב הלעו ה"ב!ה הצר רשאכ ,הארו אוב(
)ול ארובו הרותב לכת$מ היה םלועב ה"ב!ה ארבש השעמו א"ח שוד!ה רהזה(
.).דל!
- 81 -
.םלועה לש 'יטנגה דוק'ה איה הרותה
149
שיש תואיצמה לעו תוקולאה לע טבמה תדוקנ ,הב תופקתשמה תואידיאה
תרתסנ התיה וז העפוה ,הרותה לש היוליגל דע .הירבו הירב לכב תיקולאה העפוהה תא םיווהמ ולא לכ ,הב
.איה היולג וז הגהנה הרות ןתמ רחאלו ,תונוש תוגהנה לש םינוש םישובלב הפוטעו
התוא תוכיישמה ןה ,הרותה לש תויזכרמה תונוכתה יתש ןהש ,הפיקמה תונללוכהו ,תטלחומה תויביטקייבואה
.תראפתה תריפסל
ה$בקה לש ויתומש הלוכ הרותה לכ
:הרוא ירעש ורפסל הליטק'ג סוי 'ר לש ותמדקהב תאצמנ ןהבש הנושארהו תוכלשה רפסמ וז הסיפתל
םש אלהו רמאת םאו .דודי אוהש תויתוא 'ד #ב םשב םייולת םלוכ הרותב םירכזנה םישוד!ה ויתומש לכ יכ עד
הזה #ליאה ר!יע אוה ה"יהא םשו ,#ליאה ףו% #וימדכ אוה תויתוא 'ד #ב םש יכ עד +רו!מהו ר!יעה אוה ה"יהא
םינ$נ$ו םיפנע #וימדב םלוכ שדו!ה תומש לכ ראשו ,דצו דצ לכל םיפנע וטשפתיו םישרוש ושרתשי ונממו
שי ,#!חומל רו$אש םיעודיה שדו!ה תומש דבלמו .והנימל ירפ השוע םיפנעה #מ דחא לכו ,#ליאה ףו%מ םיכשמנ
.עשפ לע רבוע ,#ווע אשונ ,ארונ &םה ימ דודי לש #ייוניכ רמאתש #ו%כ ,םשו םש לכב םייולת םירחא םייוניכ המכ
&םה ימ םיהלא לש #ייוניכ .#ונחו ,םוחר ,לוד% #ו%כ &םה ימ לא לש #ייוניכ דחא לכלו .#ייד ,טפוש ,רידא #ו%כ
הרותה לכ אצמנש דע .הרותה תולמ לכ ראש םהו ,ולאמ יוניכו יוניכ לכב םייולת םירחא #ייוניכ שי םייוניכה ולאמ
.וב םידחאתמ םלוכו ה"והי םש לע םייולת םלוכ םישוד!ה תומשהו ,תומשה לע #ייוניכהו ,#ייוניכה לע ת%ראנ הלוכ
דמל תאצמנ .)ח ,ט"י םילהת( המימת י"י תרות תאר!נ ךכיפלו ,ה"והי םש לע ת%ראנ הלוכ הרותה לכ תאצמנ
יולת לוכהש הארת זא ,םהמ דחא לכל םידחוימה םייוניכה %ישתו םהיתוחפשמל שדו!ה תומש תנווכ #יבתשכ
אצמת ם"יהלא תעדו י"י תארי #יבת זאו ,ונממ דחפתו אריתו וב !בדיהל !!ותשתו ףו$כתו ךרבתי לוד%ה ומשב
שנוע אוה המכ #יבת זאו )וט ,א"צ םילהת( 'ימש עדי יכ והב%שא' םהב רמאנש םתוא ללכב םנכתו )ה ,'ב ילשמ(
וב שמתשמה רמוחו ל! ,ויתויתואב םשה תא ה%והה #כש לכ ,הלטבל םימש םש ריכזמה
.)המד!ה ,הרוא ירעש(
#םיהדמ אוה הרוא ירעש לעב רייצמ ותוא לדומה
םיפנעל גרתשמו לצפתמה ןליאב רבודמ .דודי - אוה לודגה םשל םייוניכ איה היתולימ לכ לע הלוכ הרותה ותנבהל
:תולשלתשהה ןפוא והזו .םיפנע יפנעלו
דחא לכלו ,םייוניכ םנשי םש לכלו ,םימדוקה םירועישב רבכ וניארש יפכ ,ה-יוה םשל םישובל םה םלוכ תומשה
שי ,הרותבש הלימו הלימ לכלש אצוי .יוניכה ותואל םירושקה םילימ ראשו ,םצע תומש ,םילעפ שי םייוניכהמ
םה ,םלוכ תומשה לכו ,תומשה דחאל יוניכ אוה וללה םייוניכהמ דחא לכו ,תכייש איה וילאש יוניכ לש 'החפשמ'
.הלוכ הרותה הגרתשנ ונממו ה-יוה םש איה הרותה תולימ לכ לש 'תימוטא'ה הדיחיהש אצוי ,ה-יוה םשל םישובל
שוחי ,םתוכיישו םייוניכה רדס תא גישמהו ,םהיתוחפשמל םלוכ תומשה תנווכ תא דמולה יכ יסומ הליטק'ג י$ר
.ה-יוה םשל תנווכמו תרתוח איה יכ ,שגפנ המיעש הרותב הלימו הלימ לכב דימת
םיקוספה תוביתה ,תויתואה רשאכ ה$בקה לש לודגה ומש לומ יעצמא יתלב ןפואב םדאה תא ביצמה דומיל והז
,הליטק'ג י$ר יפ לע ,הרותה דומילב יעצמא יתלבה שגפמה .לודגה םשה לא ביתנו ךרד כ$הסב םה ,תוישרפהו
ועיגה דע ,ןהל תמדוקה הילוחל ןתוא רושקלו הרותה תולימ תא חנעפל דמול םדאהשכ ,ילאנויצרה דבורב השענ
.לודגה םשל
תריפס איה השרושב הרותה ךכ ,הל םישובל ןה ראשהו ,ןלוכ תוריפסה לכל וגה איה ,תראפת תריפסש ומכ
.הנממ תוגרתשמו תולצפתמה ןלוכ תוריפסה לכ תא םג הכותב הליכמ איהו תראפת
:ה$בקה לש ויתומש הלוכ הרותה יכ תרוסמב קבד אוה אש ן$במרה ירבדב םיאצומ ונא ,הנוש טעמ רואית
,רחא #ינעב תומשל תו!לחתמ תוביתהש ,ה"ב!ה לש ויתומש הלוכ הרותה לכ יכ ,תמא לש הלב! ונידיב שי דוע
הרותה לכו ,םיהלא ארבתי שארב #ו%כ ,תורחא תוביתל !לחתי תישארב !ו$פ יכ ,לשמ ךרד לע בושחת וליאכ
,ב"ע לש לוד%ה םשה #ינע דומלתב וישוריפב המלש וניבר בתכ רבכו .תומש לש #היתוירטמי%ו #היפוריצ דבלמ ,#כ
וא אלמב תחא תואב וב העטש הרות רפ$ הז ינפמו .טיו ,אביו ,ע$יו םי!ו$פ השלשמ אצוי אוה #ינע הז יאב
םיאלמ ט"ל םהמ ואבש ,םתוא תלממ דחא ו"ו וב ר$חיש הרות רפ$ לו$פל ונתוא בייחי #ינעה הז יכ ,לו$פ ר$חב
הלועה יפכ ,דירומ אלו הלעמ וניאש יפ לע ףא ,הזב אצויכ #כו ,םיר$חה ראשמ דחאב ו"וה בותכיש וא ,הרותב
םירפ$ רבחלו ,אר!מהו הרותה לכב ר$ח לכו אלמ לכ תונמל אר!מה ילוד% איבהש #ינעה והזו .הבשחמב
149
םהלש יוטיבהו ,תראפתב אוה םייחה שרוש .ערו בוט תעדה !ע איהש תוכלמ תריפסמ הנושב ,םייחה !ע אוה וז הריפסל סונ יוניכ
.תוכלמב אוה ערו בוטב
- 82 -
שרופמ םיהלאה תרותב רפ$ב ואר!יו !ו$פמ ושרדש ומכ ,הזב לדתשנש איבנה רפו$ה ארזע דע ,תרו$מב
,היה ונרכזהש הזה #ינעב ,הנבל שא יב% לע הרוחש שאב הבותכה הרותהש הארנו .אר!מב וניביו לכש םושו
ךרד לע אר!תו ,תומשה ךרד לע אר!תש התאיר! רשפא היהו ,תובית !$פה ילב ,הפוצר הביתכה התיהש
התאיר! הפ לע ול ר$מנו ,הוצמה תאיר! !ולח ךרד לע וניבר השמל הנתנו ,הוצמהו הרותה #ינעב ,ונתאיר!
םירחא םי!ולחל תויתוא שלש שלש לש תוביתל !לחתיו ,ףוצר ולוכ יתרכזהש לוד%ה םשה ובתכי #כו .תומשב
הלב!ה ילעבל שומשה יפכ ,םיבר .)א ,'א תישארב ,#"במר(
,ן$במרה יפ לע .ה$בקה לש ויתומש הלוכ הרותה לש התויה תדבוע יוטיב ידיל האב ובש רחא ןפוא עיצמ ן$במרה
:תוקולח יתשל קלחנ הרותה לש היתויתוא צר
לע הרותה תא תוביכרמה תוביתל תויתואה תוקלוחמ הבש ,בתכב השמל הנתינש ונידיב שיש הקולחה איה תחאה
.הינכת לכ
תובית תורצונש ךכ ,רחא ןפואב םשומ תויתואה ןיבש חוורה הבש ,הפ לעב השמל הנתינש הקולח איה הינשה
.ה$בקה לש ויתומשמ רחא םש העיבמ הביתו הבית לכו ,תורחא
.הליטק'ג סוי 'ר לש ותטישל ן$במרה לש ותטיש ןיב םייתוהמ םילדבה המכ םנשי
יכ רבוס ן$במרה .םישודקה תומשה תא וניניע דגנל שיש תוביתב האור וניא ,הליטק'ג סוי 'רל דוגינב ,ן$במרה
וז הקולח םלוא #'ד, 'ד ,'ד תרמוא הלוכ הרותה היפ לעש ,'הפ לעבש הרות' תניחבב איהש ,תרחא הקולח הנשי
תוביתה תא ךיניע דגנל תוארל ידכ .תינחור תימינפ תושיגר איה תקקוזו ,הפ לעבש הרות תניחבב ,תרתסנ
אלל םיקולא לש ויתומש תא תקעוזה תוביתה לש תרחאה הקולחה תא ךחור יניעב שוחלו ,ןהש יפכ תוקלוחמה
.תיתוכיא הבשקהו תימינפ טבמ תדוקנ ךירצ ,קספה
:וללה תוקולחה יתש ןיב רושקל ןויסנ ונא םיאצומ ן$במרה יבתכב רחא םוקמב
לכש אוהו ,םי ינמ הבחרו ,יח לכ יניעמ תמלענה המכחה איה ,ולא לכמ םילוד% םירבדב םיניע תריאמ הרותה דוע
םיי!תנש וא וב השענש וא רבדה רצונ ובש םש הב שי השרפו השרפ לכבו ,ה"ב!ה לש ויתומש הלוכ הרותה
#ינע ותוא .)המימת 'ד תרות תשרד ,#"במר(
ןינע ותואב וא השענש רבדה ותואב האור ן$במרה ירהש ,הליטק'ג י$רל םימוד םירבד ונא םיאצומ רבכ ןאכ
םירבדב תוארל ןתינ .תרחאה הקולחב תוביתה ןתוא ירוחאמ בצינה םש ותוא לש יוטיב ,והשלכ קוספב ראותמה
ןיידע ןוימדה א לע םלוא .םייוסמ םש לש יוניכו יוטיב הלימו הלימ לכב האורה הליטק'ג י$ר ירבדל בר ןוימד ולא
אלא ,ןמצע םילימב םניא תומשה יכ ,לביקש תרוסמ לע תססובמה ן$במרה לש תזעונה ותעיבקמ םלעתהל ןתינ אל
.הרותה תויתוא לש תרחא הקולחב םהירוחאמ םיבצינ
,דוסה דבורו טשפה דבור .ירמגל םינוש םידבר ינשב הרותל סחיתהל ן$במרל תרשפאמה איה ,וז הימוטוכיד
.ידמל תיקלח הקיז םהיניב םימייקמ םהינששכ
יוניכל ךפוה םשה וב רישי צרב להנתמ םלועה .םידבר ינש ןיאו תוקולח יתש ןיא ,תאז תמועל ,הליטק'ג י$ר לצא
.םשל ותקיזבו יוניכל התקיזב איה הלועפה תא תוארל הדיחיה ךרדה ןכ לעו ,הלועפל ךפוה יוניכהו
150
לש םינושה ויתומש לש םוליג אלא ,םיוויצו תונורקע ,םירופיס לש סוא הניא הרותה יכ ,ולא תושיג יתשמ הלועה
לש ךרדב הז םאו ,םייוסמ םש םיאטבמו םירזגנ ןורקעהו וצה ,רופיסה הבש תולשלתשה ךרדב הז םא ,ה$בקה
.םשה ותוא לא רהוצכ םה רופיסהו ןורקעה וצהש םייוסמ םשל הרתסהו שובל
רפסמ תחא תוא ןורסח יכ תעבוקה הכלהה תא ,ולא םירבד יפ לע םיריבסמ הליטק'ג סוי 'ר םגו ן$במרה םג
וא אלמ ביתכ ןוגכ ,היגהה לע וליפאו ,תועמשמה לע עיפשמ ונניא הרדעהש תוא וז םא וליפאו ,ותלסופ הרותה
.רסח
150
ללכ ענמנ אל ן$במרה עודיכש ,תוארקמה יטשפ ןיב שיש הקיזה לעו הרותה דומיל לע ,תכל תוקיחרמו תובר תוכלשה הז ןוידל
לש הז ןורקע אוה םידגנתמל םידיסחה ןיב המשל הרות דומיל יבגל חוכיוה ישרושמ דחא יכ יל המדנ .דוסו זמר שרדה ןיבל ,ןהב קוסעלמ
םירועיש תרדסב הבחרהב הז אשונב קוסענ רדנ ילבו ה$זעבו ,הרוקה יבועל ןאכ סנכנ אל םלוא 'ה$בקה לש ויתומש הלוכ הרותה לכ'
.הז רתאב םסרפתהל הדיתעה תרחא
- 83 -
הקולחה תועמשמב םגופ וניא ילוא תואה לש הנורסח ירהש ,קות רתי םילבקמ א םירבדה ן$במרה יפ לע
התפסוה וא ד$ויה תטמשה םלוא ,רסח ביתכב ןיבו אלמ ביתכב ןיב 'השבכ' איה 'השביכ' ,בתכב השמל הנתינש
.ה$בקה לש םישודקה ויתומשמ דחאב קלח תלטונ תוא לכ הבש ,הנוילעה הקולחה יבגל םייטוקא
דעו 'ארב תישארב'מ תחא הביטחכ םתעפוהו ,דחיב םישודקה תומשה לכ לש וריצה אוה ,תויתואה לכ לש ןפוריצ
תומשה םיגרתשמ ונממו ,וללה תומשה לכל שרוש הווהמה ,ה-יוה םש לש ותומלש תא תמלגמ ,'לארשי לכ יניעל'
.הליטק'ג סוי 'ר תאז ראיתש יפכ םלוכ
ינקבחת ונימיו ישאר תחת ולאמש
.אינתה רפסב םיאבומ םירבדהו ,הרותבש 'תראפת'ה תנוכת תא םישגופ ונא וב סונ ןפוא ונשי
הרות דומלת אוהש רובדבו השעמב תוצמה םוי!ב תושבולמ #היתודלותו #היפנעו הבהאו הארי #הש תודמהו
אכלמד #ירבא ח"מר םהש ,#ידו!פ ח"מר םוי!ב םא יכ תמאב וב ה!בדל רשפא יאו .#לוכ ד%נכש
151
...לוכיבכ
הלד%ו ההב% הז לכ םע המשנו חור שפנל םישובל םיאר!נש ףא היתוצמו הרותהמ ולא םישובל השלש הנהו
שוריפ דח אלוכ ה"ב!ו אתיירואד רהזב בותכש ומכ #מצע המשנו חור שפנ תלעמ לע ףו$ו ץ! #יאל םתלעמ
ש"מכ 'וכו עדמה אוהו עדויה אוה יכ דח אלוכ ומצעבו ודובכב ה"ב!הו ה"ב!ה לש ונוצרו ותמכח איה אתיירואד
ונוצרב #כו ללכ היב א$יפת הבשחמ תילו ר!ח #יא ותלוד%לו ףו$ #יא אר!נ ה"ב!הד ףאו .ם"במרה םשב ליעל
הז לע הנה םכיתובשחמ יתובשחמ אל יכ ביתכו אצמת הולא ר!חה ביתכו ותנובתל ר!ח #יא ביתכדכ ותמכחו
%"ירתב ותמכחו ונוצר ה"ב!ה םצמצו ותונתונע אצומ התא םש ה"ב!ה לש ותלוד% אצומ התאש םו!מב ורמא
וא המשנה לכש ידכב ל"ז ונימכח ישרדמו תוד%אבש #היתושרדו ך"נת תויתוא יפורצבו #היתוכלהבו הרותה תוצמ
לעו הבשחמו רובד השעמב #המ םיי!ל רשפאש המ לכ #מיי!לו התעדב #%ישהל לכות םדאה ףו%בש שפנו חור
םו!ממ םידרוי םימ המ םימל הרותה הלשמנ #כלו .ולא םישובל השלשב היתוניחב רשע לכב שבלתת הז ידי
אלוכ אוה ךירב אשדו!ו אתיירואו ךרבתי ותמכחו ונוצר איהש הדובכ םו!ממ הדרי הרותה ךכ ךומנ םו!מל הוב%
רשאכ םא יכ ,ללכ היב א$יפת הבשחמ תיל - ומצעבו ודובכב ה"ב!ה לבא ...ללכ היב א$יפת הבשחמ תילו דח
ףאו .דח אלוכ ה"ב!ו אתיירואד שממ ה"ב!הב תשבלתמו #הב א$יפת איה יזא היתוצמו הרותב תשבלתמו א$יפת
ותובר!תה תלעמב שרפה #יאש מ"ד ךלמה תא !בחמכ הז ירה םיימש% םינותחת םירבדב השבלתנ הרותהש
#כו .םכותב ךלמה ףו%ש רחאמ םישובל המכ שובל אוהש #יב דחא שובל שובל אוהשכ ו!בחמ #יב ךלמב ותו!יבדו
איהש #ימימ הנתנש הרותה איהש ינ!בחת ונימיו ש"מכ וישובלמ ךות תשבולמ איהש ם% ועורזב ו!בחמ ךלמה םא
םימו ד$ח תניחב .)ד"פ אינת(
תאו תילכתה תא הווהמ איהש עטקה שארב תרתוכ ביצהל ךירצ ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר לש וירבד תא ןיבהל ידכ
.יעצמא יתלב שגפמל הריתחה - ולא םירבדב אינתה לעב רתוח הילא דעיה
הנשי יכ ןועטל שקבמ אוה וז הקסיפב םלוא ,קסוע אוה םהבו ,םישובלו תופילק לש םמויקב ריכמ אינתה לעב
ךכו .ירשפא יתלב רבדה םיגולואיתו םייפוסוליפ םיגשומבש יפ לע א ,המצע תומצעה םע שגפהל תורשפא
אוהש ןיב דחא שובל שובל אוהשכ וקבחמ ןיב ךלמב ותוקיבדו ותוברקתה תלעמב שרפה ןיאש' :עטקה םייתסמ
.הרותה - וכותב ךלמה וגש רבדה והמו .'םכותב ךלמה וגש רחאמ םישובל המכ שובל
:רשגל שקבמ אוה םהיניבש םירבד ינשל עדומ אינתה לעב
.םה דח אתיירואו ה$בוקש םטושפכ שודקה רהוזה ירבד תא לבקמ אוה ,דחמ
.רמוחה םלוע לש ויבועב תועוקשה תוטורפל תטרפנ איהו ,'לוחד ןידבוע'ב תקסוע הרותהש ךכל עדומ אוה ,ךדיאמ
ןה ,אינתה לעב רמוא ךכ ,הרותב םיבותכה םיקוחהו תווצמה .םוצמצה דוס אוה ולא םידדצ ינש ןיבש רשגה
.אינתה לעב לש ותעדל ,שובלה והז - םימושייו םיטרפ ידכל םשייתמ ןוצרהש הז ןבומב ,יקולאה ןוצרה םוצמצ
,תוקולאה לש רחא יוליג לכמ תולענ ןתויהמו ןתלעממ ערוג וניא 'םישובל' םשב תווצמה לש ןיוניכ #העטנ לב םלוא
.לעממ קולא קלח ןה אש ,םדאבש המשנו חור שפנה ןמ וליפאו
ונרבסהש המ רואל בטיה ןבומ ,תוקולאל שובל איהש הרותה ןיבל ,לעממ קולא קלח איהש המשנה ןיבש לדבהה
תישונאה המזירפה ךרד רבועה יקולאה יוליגה תא תופקשמ ,לעממ קולא קלח ןכא ןהש ,המשנו חור שפנה .ליעל
.תיביטקייבוס היוהב ולוכ וטע הז רוא םלוא ,רואב רבודמ .םדאה לש
151
.א$עס דע 'ל ןוקית ,רהז ינוקיתב אוה רוקמה
- 84 -
,ןמצע תואידיאב רבודמ .'אכלמד אפוג'ל לשמ תניחבב םה ולא םישובל םלוא ,םישובלל תטרפנ םנמא הרותה
ןוצרה םע - אינתה לעב לש ונושלב .תונושארה תואידיאה םע אוה שגפמה םלוא ,תימושיי ךרדב תוראותמה
:יקולאה
ךכ #ועמשו ,לשמ ךרד ,ךכו ךכ #בואר #ועטישכש ונוצרב הלעש ,ה"ב!ה לש ונוצרו ותמכח איה וז הכלה הנהו
תועיבתו תונעט לע טפשמל אבל ,םלועל הזה רבדה היהי אלו היה אל םא ףאו ,ךכו ךכ םהיניב !$פה היהי ,ךכו
ירה ,ךכ !$פה היהי ךכ הזו ךכ הז #ועטי םאש ,ה"ב!ה לש ותמכחו ונוצרב הלע ךכש רחאמ םו!מ לכמ ,ולא
ףי!מו $פותו %ישמ הז ירה ,םי!$ופ וא ארמ% וא הנשמב הכורעה הכלהכ הז !$פ ולכשב %ישמו עדוי םדאשכ
היב א$יפת הבשחמ תילד ה"ב!ה לש ותמכחו ונוצר ולכשב .)ה"פ אינת(
לא - 'אתכלהד אבילא אתעמש יקוסאל' - יטמגרפה רושימה ןמ הרותה דומילב דקומה תא ריבעמ אינתה לעב
טפשמל אבל םלועל הזה רבדה היהי אל' יכ ןכתי ירהש ,השעמל הכלהה הניא רקיעה וב ,ירמגל רחא יטנמס הדש
.'ה$בקה לש ותמכחו ונוצר ,ולכשב יקמו ספותו גישמ הז ירה' - שגפמה אלא ,'ולא תועיבתו תונעט לע
קשל התלוכיב אלא ,ול א יואר םוקמו תועמשמ לעבו בושח אוהש ,יתכרדהה דצב הניא הרותה לש התלוגס
איהו ,םיקולא ןיבל םדאה ןיב רשגל התוא תכפוהה איה וז הלוגסו ,יקולאה ןוצרה תא יביטקייבואו םלש ןפואב
.הרותה דמול ןיבל םיקולא ןיב 'ישממ עגמ' תריצי תרשפאמה
הקולחב אל ,והשלכ םשל הקיז שפחמ וניא אוה .ן$במרכו הליטק'ג סוי 'רכ ,תומש לע רבדמ וניא אינתה לעב
'ד ןוצרש ןויכמ .וילאמ הרוק ה-יוה םש םע יעצמא יתלבה שגפמה אינתה לעב לצא .תולשלתשהה ךרדב אלו תרחא
לש ןכותה אוה אוהש ,ומצע ןוצרה תעידי םצעו ,ה-יוה םש אוה אוה ,היתוצמב רקיעבו ,הרותה ירופיסב הלגתמה
.ותומצע םע שגפמה והז ,הרותה
ישממה רבדה איה הרותה .%ג ,'ח םירישה ריש& $ינקבחת ונימיו ישאר תחת ולאמש$ תניחב םדאה שח וב בצמ והז
לומ יעצמא יתלב ןפואב בציתהל הדיחיה ךרדה איה ןכ לעו ,אוה ךירב אשדוק םע ותוהזל ןתינש םלועב ידיחיה
#'התא' לומ ה-יוה םש לומ ,תראפת תניחב לומ - אכלמד אפוג
ןמ תגרוחה תימינפ תינחור הדמעב הרותה דמול תא םיביצמ ,אינתה לעב םגו ן$במרה םג ,הליטק'ג סוי 'ר םג
הנבה ידי לע הז םא ןיב .תומצעה םע שגפמ לש היווחב רבודמ םתשלש לצא .הרותה דמול לש הטושפה הנבהה
תא אטבמה לודגה םשל שובל אוה אש םייוסמ םשל יוטיב ,הכלהה וא ןידה ,קוספה הווהמ דציכ ,תילאנויצר
םיבצינ ,הכלהה וא ןידה ,קוספה לש תוביתה ירוחאמ יכ ,תיתעדותו תימינפ הרכה ידי לע הז םא ןיב .תומצעה
ותומצע אוה אוהש 'ד ןוצר לש יוטיבכ ,הכלהה וא ןידה קוספב תוקבדה ידי לע הז םא ןיבו .'ד 'ד םיקעוזה תומש
.ודוחייו
לש םתבוח יהוזו ,יניס רהב םהל הנתינש הרות ידי לע ה-יוה םש לש אלמה ויוליגל וכזש ,לארשי לש םתוכז יהוז
ידכ ה$בקה םע יעצמא יתלב יתיווח שגפמ ידכל 'ילאוטסקט'ה שגפמה תא קימעהל ,םהיתורודל הרותה ידמול
#םה דח - אוה ךירב אשדוקו אתיירוא ,לארשי :הפיאשה םג םצעב איהש דוסיה תחנה לא עיגהל
רועיש 16 ראמ תמא' :)'ד( תרא#ת -
'חמצת
( ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M #ויצע רה תבישי דילש )
רדלא רמתיא ברה תאמ תוריפ$ה רשעל אובמ ירועיש
www.etzion.org.il/vbm
שרושה תא הווהמ וז הריפס יכ וניאר .תראפת תריפס לש תיזכרמה התנוכתב ונדקמתה םינורחאה םירועישב
תללוכה תוימצעל ונתוא תפשוח תראפת תריפסש ךכ לע ונדמע .התוא תובבוסה תוריפסה לכ לש תומצעהו
.ודבל םיקולאה לומ םדאה תא הביצמו ,ה-יוה םשב הלגתמה
,תטלחומה תויביטקייבואה תא יוטיב ידיל האיבמה ,תללוכה תוימצעה התוא תא הברקב תאשונ הרותה יכ וניאר
.שדוקה חורו האובנה תא ןייפאמה םזיבטלר לכ תרדענ
152
תישונאה תמאה
.תיזכרמה התנוכתל הרובטב הרושק איה אש תראפת תריפס לש תרחא הנוכתב דקמתנ ,הז רועישב
וז םג איה ,הלוכ תואיצמה לש השרוש תא ה2ווהמש ימ יכ עבוק הז רועישל סיסבכ וביצהל שיש החנמה ןורקעה
ונא הכותב תואיצמה .םהיניב איה תדחאמו ,הידוגינ לכ לע הלוכ תואיצמה תא הקיחל תפסואו הברקב הליכמש
.התחונמ תא תאצומ םעפ ידימ וז תויסננוסיד םלוא ,תימוטוכיד תואיצמ הניה םיבר םירקמב םייח
הניא יכ וז החונמ לע ורמאי ,הזוע אולמב תדמתמה הריתסה תא םיווחו ,תוידוגינה םע םיהדזמה העדה ילעב
תיעבטה םתייטנו ,םתושייב תמסרכמ הניא הריתסהש ,ולא םתוא םלוא .תמא ןיד הניא הרשפהו ,הנוכנ החונמ
.תמאה יהוזו ,תומלשהו הינומרהה יהוז יכ ורמאי ,דוריפבש יתודחאה תאו דוגינבש תושמה תא תוהזל איה
:שרדמה ירבד םיעודי הז גשומ לעו ,'תמא' אוה תראפתה תריפס לש הייוניכמ דחא
םהמ תורובח תורובחו םיתיכ םיתיכ תרשה יכאלמ ושענ #ושארה םדא תא תוארבל ה"ב!ה אבש העשב #ומי$ ר"א
ד$ח .'ו!שנ םולשו !דצ וש%פנ תמאו ד$ח' )הפ םילהת( ביתכד אוה אדה ,ארבי םירמוא םהמו ארבי לא םירמוא
םולש ,תו!דצ השוע אוהש ארבי רמוא !דצ ,םיר!ש ולוכש ארבי לא רמוא תמאו ,םיד$ח למו% אוהש ארבי רמוא
ךלשתו' )ח לאינד( ביתכד אוה אדה ,ץראל וכילשהו תמא לטנ ה"ב!ה השע המ ,הטט! הילוכד ארבי לא רמוא
הלעת ךלש היי$כיטלא $י$כת הזבמ התא המ םימלועה #ובר ה"ב!ה ינפל תרשה יכאלמ ורמא .'הצרא תמא
'חמצת ץראמ תמא' )הפ םילהת( ביתכד אוה אדה ץראה #מ תמא .)ה ,ח הבר תישארב(
ןכומ היה לכהשכו ,בוט לכ וילע חינה ,ןחלוש םדאל ךרע דציכ ,םלוע ה$בקה ארב דציכ ראתמ האירבה רופיס
םיראתמ שרדמה ירבד ךא .'וילגר תחת התש לכ' תניחבב לכה תא ה$בקה השע ונעמלש ,םדאה תא אורבל שקיב
דצה ןמ ,קדצהו דסחה .םדאה לש ותאירב רבדב םיניידתמו תורובח תורובח םיבצינ תרשה יכאלמ .דחא בוכיע
.םידגנתמ ,ינשה רבעה ןמ ,םולשהו תמאהו ,ותאירבב םיכמות ,דחאה
.האירבב ךמותה בור ןמתסיש ידכ הצרא תמאה תא ךילשה ה$בקה תאז הארשמ
153
רתיוו ,הרואכל ,וז הכלשהב
איה הנמתסהש הרשפה .םילשהל תרשה יכאלמ ולכי אל הז רבד םע .םלועה ןמ ואיצוהו ,תמאה ךרע לע ה$בקה
.!ראה ןמ שדחמ תמאה לש התחימצ
.תונוש תויועמשמ תויהל תולוכי הז טשפומ ןויערל
הניא תואיצמהו ,וילאמ רורב רבדכ תאצמנ הניא תמאה םלועל .תואיצמב תינבנו תכלוהה תמאה איה תחאה
.הגרדהבו טאל טאל !ראה ןמ התונבל שי ,תמאה תגרדמל עיגהל ידכ .היפ לע 'תרשייתמ'
יותיעב קר רבודמ אל .םימשה ןמ תבתכומה תמאה הניא !ראה ןמ תחמוצה תמאה .וננינעל תעגונ תפסונ תועמשמ
.תמא לש הנוש יפואב םג אלא ,התעפוה לש הנוש
רבודמ .תואיצמה ןמ הנבנ וניאו עפשומ וניאש יביטקייבואו ילאטוט ךרע תפקשמ הניא ,!ראה ןמ תחמוצה תמא
יהוז .םדאה תאירב תבוטל הילע רתוול ה$בקה טילחה ובש םוקמה ןמ החמצ איה .הרשפ לש גוס איהש תמאב
.םיקשונ םולשו קדצו םישגפנ תמאו דסח הבש ,הרשפה לש תמאה
152
,תישונא המזירפ לכ תרדענ תידוחיי האובנ איהש השמ תאובנ ןיב קוק ה$יארה רשוק םש גכ 'מע ,'א שדקה תורואב ,הז ןינעב ןייעו
.םילאידיאה לכ לש תללוכה הריקסה תא תאטבמה ,וז האובנב תנתינה ,הרותל
153
בורה תא רוציל ידכ םולשה תא םג ךילשהל לוכי היה ירהש ,תמאה תא אקוד ה$בקה ךילשה עודמ לאשש קצוקמ 'רה ירבד םיעודי
,ךמות בור לומ תדגנתמכ הדבל תמאה תרתונ התיה םולשה תא םיקולא ךילשמ היה םא :תינייפואה וכרדב קצוקמ 'רה בישמו ,סחוימה
.תמאה תא אקוד ךילשהל !לאנ ןכ לעו ,ליעומ וניא בור םג תמאה לומ םלוא
- 86 -
.םולש אל ךא קדצ רבודו ,יתימא וניא םלוא םידסח למוג םדאהש ינפמ קר אל ,ולא םיכרע ןיב תמעמ שרדמה
.תוידוגינ םיאטבמ םה ינשה לומ דחא םיבצינ םהשכ ,םדאה ןמ קתונמב םג ,וללה םיכרעה
םולשה רחא הפידרה םלוא .םולש דור היה יכ ל$זח ונל םירפסמ ןרהא לעו ,'ודרת קדצ קדצ' ונל רמאנ הרותב
.'םולשה ינפמ םינשמו' :קדצה תחינז תא םיתעל תבייחמ
בותכש המ לכ )% ילשמ( 'םולש היתוביתנ לכו םעונ יכרד היכרד' בותכה רמאש והז 'םימלשה תבז תרות תאזו'
אצומ התא ובתכנ םולש םושל תומחלמה ףא תומחלמ הרותב בותכש יפ לע ףאו בתכנ אוה םולש םושל הרותב
ותוא לכו 'םיבר םימי ריע לא רוצת יכ' השמל ה"ב!ה רמאש העשב יתמיא םולשה ינפמ ותרז% ה"ב!ה לטבש
רמא אלא #כ השע אל השמו 'םמירחת םרחה יכ' )םש( רמאנש םתוא םירחיש ה"ב!ה ול רמא )כ םירבד( #ינעה
םיכאלמ חלשאו' )ב םש( רמאנש םהילע אב ינא םולשב אלא אטח אלש ימו אטח ימ הכמו ךלוה ינא וישכע
תאו וינב תאו ותוא וכיו' רמאנש והכה םולשל אב אלש הארש #ויכ 'ךצראב הרבעא םולש ירבד תומד! רבדממ
רמאנש השוע ינא ךכ תרמאש םשכ ךייח #כ תישע אל התאו םמירחת םרחה יכ יתרמא ינא ה"ב!ה רמא 'ומע לכ
לכו םעונ יכרד היכרד' )% ילשמ( רמאנ ךכל 'םולשל הילא תאר!ו הילע םחלהל ריע לא בר!ת יכ' )כ םש(
'םולש היתוביתנ .)% ,וצ אמוחנת(
154
.קדצה לע רתוול םיתעל בייח םולש שקבמהו ,םולשה לע רתוול םיתעל בייח ,קדצ דורה
אלו תמא לש ןיד ןודל ךירצ טפשמה תיבב טפוש .תטלחומה תמאה לע רותיוו םיתעל תבייחמ דסח תולימג ןכ ומכ
.םימייוסמ םירקמב דסחה תניתנ תא תללושה תמאה לע רתוול םיתעל ךירצ םידסח למוגהו .דסח לש ןיד
םע הרשפל עיגהל ידכ תצק רתוול וללה תודימה ןמ תחא לכל תרשפאמה תמא איה !ראה ןמ תחמוצה תמאה
.!ראה ןמ תחמוצה תרחאה תמאה איה וז הרשפו ,היתורבח
הרש#בש תמאה
הדמע םכסמה שרדמ ןלהלו הלוכ האירבה לכל סחיב םג אלא םדאה תאירבל סחיב קר אל םירמאנ םימוד םירבד
:וז
ארב תישארב' רמאנש לכה תארב טפשמב )אצ ט"י! םילהת( 'ו%ו םויה ודמע ךיטפשמל םיהלא ארב תישארב'
דע דמע אלו ,'םיהלא ארב תישארב' רמאנש ,#ידה תדמב וארב ומלוע תא אוה ךורב שוד!ה ארבשכ ,'םיהלא
דע דרי אל רטמה ףאו ,)ד 'ב תישארב( 'םימשו ץרא םיהלא 'ה תושע םויב' רמאנש ,םימחר תדמ ומע ףתשש
תדמב ו%זמש דע דמע אל #ושארה םדא ףאו ,'ץראה לע םיהלא 'ה ריטמה אל יכ' רמאנש ,םימחרה תדמב ו%זמש
'םדאה תא םיהלא 'ה רציו' רמאנש ,םימחרה .)'א תישארב ונדמלי שרדמ ,א"ח תושרדמ יתב(
אוה םימחרה ,תילבקה היגולונימרטב םלוא .םימחרה ןיבל ןידה ןיבש ותישה לע רבדמ שרדמה יכ בל םישל שי
תא עצמאה וקב האור דוסה תרותש יד אלו .ןידו דסח םייורקה תווצקה ינש ןיב רשפמו בלשמה עצמאה וק
וקל תיתשתה תא הווהמה תראפת תריפסש ןאכמו ,תמאה וק אוה וז הרות יפ לע םימחרה וקש אלא ,םימחרה
.תמאו םימחר :ולא םייוניכ ינשב הנוכמ ,יורק אוה המש לעו עצמאה
םג יוטיב ידיל םיאבה םייבטוק םיכרע ינש םיווהמ ,ולא תוריפסב וקסעש םירועישב וניארש יפכ ,ןידהו דסחה
יפכ ,תיקולאה החגשההו םדאה ,םלועה .םיקולא יפלכ םדאה לש ותיינפב םגו םדאה יפלכ םיקולא לש ותיינפב
ךירצ ןכ לעו ,ןידהו דסחה לש םיינוציקה םיכרעה ןמ דחא אב םייקתהל םילוכי םניא ,ליעל שרדמה רמואש
.הרשפ
.םתמצוע אישבו םזוע אולמב םייבטוקה םיכרעה תא הכותב הליכמ הניא הרשפה ,וז טבמ תדוקנמ #שיגדהל יואר
.םדאה הב אטח םרטב דוע תואיצמה לש הנושארה התליפנ איה וז הסיגנו ,טלחומה ךרעה ןמ הסיגנ הנשי
םעטכ היהי ומעטש ירפ !ע תושעל המדאה לש הבוריס תא ראתמה שרדמה ןמ ונא םיריכמש יפכ ,!ראה אטח
!ע התשע תאז םוקמבו ,וירפ השוע .ירפה םעטכ !עה םעט ןיא ובש ירפ
.אובל דיתעל דע הרוא טעמתנ ךכ םושמו ,המחה םע דחא רתכ תחת ןוכשל הבריסש ,הנבלה אטח
:רכזומ לוכיבכ ה$בקה לש ואטח א - ורמואל םיענמנ ונייה ל$זח הורמא אלולו
''הל תאטח דחא םיזע ריעש' ביתכ שדח שארבו 'תאטח דחא םיזע ריעש' ביתכ תונבר!ה לכב $חנפ יבר רמא
וריבח לש ומוחתב $נכהל ול יתמר%ש אוה ינאש חריה תא יתטעימש ילע הרפכ ואיבה ה"ב!ה רמא
.)% ,ו הבר תישארב(
154
םירבד& 'םולש יכרד ינפמ יאדב ירבד םיבותכה ורמא אלא' +%ז ,אי הבר רבדמב& 'םולשה ינפמ רבדב הניש ה$בקהש םולשה לודג' :ןכו
.דועו %די ,ה הבר
- 87 -
הז אטחש אלא "שמשה לש המוחתב חריה תא סינכהלמ ענמהל ה$בקה לוכי היה אל יכו "הז אטח לש ורשפ המו
לש יפוסניאה ןוצרל לובג ביצהלו רידגהל ,םוחתל תשקבמה האירב ךותב הנבומ אוהו ,'ענמנ יתלב' תניחבב אוה
.םצמוצמו יטרקנוק שובל שבול יקולאה םוצמצה ידי לעש ,תוקולאה
האצות אוהש ,לודג רקשכ הלוכ היוהה לכ תא תוארל ונילע םאה "וז 'תידבעידב' תואיצמל סחייתהל ונילע דציכ
"תלבגומו תמצמוצמ תואיצמל יקולא לאידיאמ הליפנו אטח לש
.הנוילעה ,הנושארה תמאה ןמ הנוש איהש !ראה ןמ תחמוצה תמאה יהוז #אלש ונתוא תדמלמ דוסה תרות
ךותמו .םלועב הלגתמה תוקולאה תא תאטבמה תוכלמה תריפסל יוניכ איה '!רא' יכ רמול ןתינ דוסה ךרד לע
תודחא הנשי הבש הנוילעה תמאל יוטיב איהו ,תראפת תריפס איהש ,'תמא'ה תחמוצ םלועב הלגתמה וז תוקולא
.!ראו םימש ןיבו ןידל דסח ןיב רשגל ןויסנב אטובמ וז תודחאמ !וצינו ,םיבטקה לכ ןיב תטלחומ
:ןילבולמ הזוחה ידימלת ילודגמ ,להיאמ םיובלטייט השמ 'ר ירבדב שי תמאל הרשפ ןיבש סחיה םע תודדומתה
,הרוב% אר!נ #ידה תדמו ,םת$ ד$ח אר!נ ד$ח יכ תמאה ימכח יעדויל עודיש המ לע םעטה יתרמא הנהו
אר!נש המ לע ם%ו +#ה תמא ואל םינושארה יכו ,)כ 'ז הכימ( 'ב!עיל תמא #תת' ,תמא אר!נ םימחרו #יד ףותישהו
אמהנ אוה #כ םא ,רומ% רותיוו אוה ודבל ד$ח יכ ,תוטושפב ראבתי ליעל ראובמה יפ לעש יתרמאו .תראפת
םוי! ול #יאש #ויכ תמא אר!י ךיא #כ םא ,םיי!ל לוכי וניא ודבל #יד הרוב%ו ,לוכיבכ תמא לש וניא אפו$יכד
אר!נ ךכלו ,#ור$ח םוש ילב תמאב בוטהו םוי!ה םהינשל תמאמ תמא אוה םימחרו #יד ףותישה לבא ,תואיצמו
הירב ואר ראפתמ וניא י"שה ם%ו ,ראפתמ וניא תשוב שיש המבד ,ראפתמ ירה אפו$יכה !לת$נש #ויכ ,תראפת
,)% ט"מ היעשי( 'ראפתא ךב רשא לארשי' ,תראפתו תמא לארשיו ב!עי תדמ ךכלו ,ךכל יאדכ וניא םא יתארבש
יפל אוה דבל ד$חה יכ ,חצנ ךשמי תראפת תדממ ךכלו ,)'ה ו"לפ ר"!יו( #ור$ח םוש ילב המלש ותטמ ב!עי יכ
םיאלפנ םירבד םה יכ הז #בהו ,ר$חי אל %זמה לבא ,דבל הרוב%ה #כו ,העש .)&דנ הרש ייח השמ חמשי(
ארקתש תראפת התכז המבו םמצע דצמ תמא םיארקנ םניא הרובגו דסח עודמ ררבל הסנמ 'השמ חמשי'ה לעב
.תמא הדבל איה
ךכב ותנווכו .%השוב לש םחל& 'אפוסיכד אמהנ' תניחב אוהו 'רומג רותיוו'כ 'השמ חמשי'ה לעב ראתמ ,דסחה תא
:'!יבונרשטמ םייח 'ר לש וירבדב תראבתמ
155
תמאה #ידה יפ לע ויתוירבל ביטיהל ידכב םלועב םינוציחהו תופיל!ה תויהל םר% ומש ךרבתי וניהולא יניד יכ
אר!נו )'% הכלה 'א !רפ הלרע ימלשורי( היפאב ילוכת$אל ליהבש םנחב לכואש דחאכ םימחרבו ד$חב אלש
אפו$כד אמהנ .)אל אציו ,םייח םימ ראב(
.וב טיבהל א השוב אלמתמ אוה אליממו ,רומג דסחב וביטיממ לבקמ םדאש ינוע םחל אוה השוב לש םחל
.'היפאב ילוכתסאל ליהבש' - וז הדמע לש הנורסח תא םג ריהבמ ימלשוריהמ '!יבונרשטמ םייח 'ר איבמש לשמה
.םדאל למוג םיקולאש דסחב שיש תמאה ןמ תרזגנ ,השוב אלל ,םינפ לא םינפ ה$בקה לומ בציתהל תלוכיה
156
,םניח דסח ןתמב םדאל םיקולא לש ותיינפ דצמ ןה ,רומג דסח לע תתתשומה םדאל םיקולא ןיב םיסחי תכרעמ
ראפתמ ובש ,םינפב םינפ לש הובג רוביח תרצוי הניא ,רומג דסח תשקב ךותמ םיקולאל םדא לש ותיינפ דצמ ןהו
הניא תמאה םלוא ילאטוטו טלחומ ילוא אוה .תמא וניא אוה ןכ לעו .םדאב ראפתמ םיקולאו םיקולאב םדאה
.ונממ תפקתשמ
ןידה תדימ .םדאה לש ומויק תאו םלועה לש ומויק תא רשפאמ וניא אוהש הז ןבומב תמא וניא רומגה ןידה םג
ןמ היטס לכ אלל םלועה לש המלשה ותולהנתהל תפאוש איהו ,שיה ןמו רמוחה ןמ הרומג תומלעתה תמלעתמ
.תואיצמה ןיבל ןוילעה לאידיאה ןיב חנומה !ייחב הריכמ הניאש ההובג הייפיצ יהוז .יקולאה רדסהו קוחה
טקא םע םילשהלו וכותב עימטהל ברסמ הז לאידיא םלוא ,בגשנ לאידיא ,הרומג תוילאטוט ןאכ שי יכ רמאנ בוש
.תמלשומה תיקולאה הקימנידל םישדח םימרוג סינכהש האירבה
,םדאה ןיבל םיקולא ןיב תינקת 'םיסחי תכרעמ' לע רבדל ןתינ אל ,ןידה תדימ תעבותש יפכ ,םזינכמ לש הזכ גוסב
םנמא .םידרפנ תאז לכב םדאו םיקולא לש םתויהבו ,וז םיסחי תכרעמ לש תולבגמב ריכמ וניא הז םזינכמש ןויכ
.'רמוח' תונש יפלא ינפ לע רשגל איה הכירצ םלוא ,תמייק הזל הז תוקקותשהה
155
.ט$שעבה ידימלתמ היהש בושטולזמ לכימ לאיחי 'ר לש םילודגה וידימלתמ
156
םירועיש& רוחאב רוחא גוויז תמועל םינפב םינפ גוויזב ונקסעש םירועישב ךכל ונסחייתה 4-5 .%
- 88 -
ןיא רקשל' .הנצקהה אלו תמאה איה הרשפה יכ עובקלו ,היפ לע הרעקה תא ךופהל שקבמ ,םיובלטייט השמ 'ר
תיטוקאה הלאשה איה ,אל וא תואיצמה ןחבמב דומעל הלוכי תינוציקה הדמעה םאה - הלאשה ,אליממו ,'םילגר
.תמאה לע ןוידב
אליממו ,תואיצמל תסחיתמ הניאו תללוכ הניא וז תמא םלוא ,תבגשנ תמא ילוא תואטבמ תויבטוקה תודימה
ןהל תרשפאמ איה תישאר :הלופכ התמורת ךכבו ,תואיצמל םינוילעה םילאידיאה תא המיאתמ תראפת תריפס
ליכהל לגוסמ וניאש םלועב םייקתהל ןהל תרשפאמ םג איה ,וז תורשפאמ האצותכ ,תינשו ,הינשה םע תחא תויחל
.הברקב הליכמ איהש תימינפה הריתסה דצמ ןהו המצע דצמ ןה ,תויבטוקה תנוכת תא
םדא ינב !ושלב הרות הרבד
הברקב הליכמ ,דסחה לש תויפוסניאל הדימ תומאו תולובג הביצמו ,ןידה לש ותודח תא תנדעמה ,תראפת תריפס
הרותל ונא םיבש ןאכו .לכה ליכהל תלוכיה איה תיזכרמה התנוכת ,םדוקה רועישב וניארש יפכש ,תימינפ תמא
.'תמא תרות' הנוכמה
.ה-יוה םש לש תללוכה תוימצעה לא רהוצ תויהלו לכה תא ליכהל הרותה לש התנוכת לע ונדמע ,םדוקה רועישב
.הנממ תעבונ א ילואו ,התרבחמ תקתונמ הניאש ,הרותה לש תרחא הנוכתב דקמתנ ,תעכ
שארב עגונ הז ןורקע .הרות דומילל םיעגונה םיבושחה תונורקעה דחא אוה ,'םדא ינב ןושלב הרות הרבד'
.םייזכרמ םינבומ ינשב הרותה לש הנושלל הנושארו
,'ופא רחיו' :השנאהה ןמ םהב שיו ה$בקה לש ותגהנה תא םיראתמה הרותב םיבר םיגשומל סחיב ,ןושארה
םע דדומתהל ידכ 'םדא ינב ןושלב הרות הרבד' ןורקעב שמתשמש יזכרמה ןשרפה .'דכו 'האראו אנ הדרא' ,'םחניו'
עשוה +די ,ב$ל תומש +זי ,ג$י תומש +ב ,'י תומש +ח ,'ד תומש +ו ,'ו תישארב& ארזע ןבא םהרבא 'ר אוה הז ישוק
.%דועו ח ,א$י
יבגל ארמגב םיבר םינויד .םייתכלה םינינעל הרותב תוא לכ שורדלו ,הלימ לכמ דומלל תורשפאל סחיב ,ינשה
ימ ירהש ,'םדא ינב ןושלב הרות הרבד'ש רבוס וניאש ימ יפ לע םירמאנ ,'דכו ןהיתויטה ,ןתוליפכ ,םילימ תשירד
,אל וא וצמאל שיו ןוכנ הז ןורקע םאה הלאשה ןכ לעו .היטה לכמו תוליפכ לכמ דומלל ךירצ חרכהב אל ,ןכ רבוסש
.הרותה לש היתוליממ דומללו שורדל ןוצר שי ןהב ,תובר תויגוסב העיפומ
157
רוסאלו הב םיעיפומה םיוויצל ,הינכתל םג אלא ,הרותה לש הנושלל קר אל ,רבתסמ ךכ ,עגונ הז ןורקעש אלא
.הבש רתומהו
:ל$זח תובקעב י$שר רמוא 'ראות תפי תשא' תיישרפ לע
םא לבא ,רו$יאב הנאשי הריתמ ה"ב!ה #יא םאש ,ערה רצי ד%נכ אלא הרות הרבד אל - השאל ךל תח!לו
וכמ$נ ךכל ,הרומו ררו$ #ב הנממ דילוהל ופו$ו ,'ו%ו שיאל #נייהת יכ' וירחא רמאנש ,האנוש תויהל ופו$ האשנ
וללה תוישרפ )אי ,א"כ םירבד(
158
ורובע תשמשמ איהו ,םדאה לש ותשלוחב הרכה ךותמ הנתינ ראות תפי תשא תוצמש תעבוק וז תזעונ הסיפת
.'#רוסיאב הנאשי הריתמ ה$בקה ןיא םאש' - תוואתהו םירציה םיב העיבטמ 'הלצה לגלג'כ
םדאה ןמ תשקבמ הניא וז הוצמ יכ הדבועה םאה "תמאה לע רותיוו איה וז תידבעידב הוצמ םאה "רקש והז םאה
"הב המולגה תמאב תמגופ ,ןכ תושעל ךרוצה תדימב ול תרשפאמ קר אלא ,המייקל ידכ ראות תפי תשא תחקל
םנמא .ראות תפי תשא תוצמב ליחתהל הכירצ הניא ,וניארש ןורקעה יפ לע ,וז הלאשל הבושתה יכ המדנ
תרות יפ לע ,םירבד לש םקמועב םלוא ,היוויצו הרותה ינכתל עגונב הז ןורקעב רוג שומיש םישוע םניא םינשרפה
.'םדא ינב ןושלב הרבד' התניתנ םצעב הלוכ הרותה ,דוסה
ךרד ,ןתמו אשמ ינידמ - רמוחה םלועל םיעגונ ,הקוסע איה םהב םינינעה בורו הרותה לש היתווצמ בור יכ הדבועה
ןב לש ותויה תדבוע תא הברקב הליכמ הרותה יכ םידמלמ - הכרדב םיכלוהל ימשג רכש תחטבה דעו ,תוירע יניד
157
.םירחא םיבר תומוקמב ןכו :צ ןילוח רקיעבו .בי תוכמ +:דצ אעיצמ אבב +:אמ ןיטיג +.ג םירדנ ןייע
158
.:אכ ןישודיקב ןייע ןכו
- 89 -
.םדא - םדאה
159
.םינוש םיילבק םיחוסינב םיאצומ ונאש יפכ ,רמוחה ןמ קתנתהל םדאה ןמ תשקבמ הניא הרותה
איה .רסומה תורפסב תובר ונאצמש יפכ ,וירציו ויתוואת תא רומג ןפואב לטבל םדאה ןמ תשרוד הניא םג איה
םיאורש יפכ ,הזה םלועה ןמ הרומג תומלעתה ךות ןדע ןגלו אבה םלועל תדמתמ הפיאשל םדאה תא תכנחמ הניא
.תונכש תותדב ונא
160
תורותב ונא םיאצומש יפכ ,רומגה ימצעה ולוטיב תא םדאה ןמ תעבות הניא םג איהו
.תובר תוידיסח
םהמ דחא אל אש םינוש םימרוג וכותב ביכרמו בלשמה 'ןזואמ' םייח חרוא תבצעמ ,איה 'םייח תרות'ש ונתרות
.ולש תויבטוקב יוטיב ידיל אב
161
הריכמ איהש ךכב ,וז איה תיתימא הרשפ םלוא ,הרשפ לש םייוסמ גוס והז
:אציב'זיאמ רנייל יכדרמ סוי 'ר ירבדכ ,תמאה תולבגמב
#יד #דש ףא יכ התימאל הכלהה #ווכל רשפא יא ל3כש יפ לע יכ םימחרב אלא וניא ותימאל תמא #יד #דה #כ ומכו
המורמ #ידהש תויהל לכוי תמא .)הנשה שאר ,חולישה ימ(
.תיגולואית תועמשמ ךכל תתל יאציב'זיאה שקבמ ןאכו ,דסחה םניא ילבקה ןבומב םימחרה ,ליעל וניארש יפכ
לש תלוכיה רסוחבו ,דחי םג םידדצה ינש לש םמויקב תרגובה הרכהה אקוד אלא דחאה דצל היטנ םניא םימחרה
.רקשו תמא םיגשומל ונלש הדימה תומא תא תונשל שקבמ יאציב'זיאה .ןידב תיטולוסבא תמאל עיגהל םדאה
:ונינפל םיעיפומה ןיד יקספ ינשל סחייתנ ,השחמה םשל
.טלחומ רקש םה ךירבד :רוגטקלו ,הרומג תמא םה ךירבד :רוגנסל טפושה רמוא ,דחאב
ןידה קספ ןכ לעו ,רוגטקה ירבדב יהשלכ תמאו רוגנסה ירבדב יהשלכ תמא שי םתסה ןמ :טפושה רמוא ,ינשב
.הרשפ לש גוס היהי
.הרשפ לש תונקפס שוחנ ינשה יפלכו ,תמא לש תואדו ןושארה יפלכ שוחנ ,ינושארה טקניטסניאב
.'תמא ןיד' תושעל ותורשפאב שי יכ ובשוחב ,ןושארה טפושה אטח הואגה אטחב ירהש ,יאציב'זיאה רמוא ,ןכ אל
עובקלו םידדצה ינש תא ליכהל תלוכיה איה ,ונל םירכינ ונממ םידדוב םיקלח קרש ,בכרומה ונמלועב תמאה
ונא םהבש םיאנתב הרכהבו רתוי הקומע טבמ תדוקנבש ,םימחרה םה ולא .םהיניבש ןוזיאה תא רקובמ ןפואב
.תישונא תואיצמב 'טפשמ' םייקתהל ךירצ ובש ןפואה והז .רתוי הלודגה תמאה םה ,םייח
162
לש התחימצל תרשפאמו ,דסחה ןיבל תמאה ןיב תדחאמה וז איה ,םלועה הזב שיש םוצמצבו תולבגומב הרכהה
.תחמוצו תכלוה ,תינבנו תכלוה איה וז הביבס ךותמו ,תנכוש איה הברקבש !ראה תא הריכמה תמא .השדח תמא
#חמצת !ראמ תמא - המדאה ינפ לע םייח קינעמו םייח רשפאמה ,'םייחה !ע' אוה חמוצש הז !ע
ךתליהת י# אלמי
םברקב םיליכמו םימכסמה םיעטק ינש איבנ ,רתויב תיזכרמה הריפסה איה ,תראפת תריפסב קוסיעה םוכיסל
:היתונוכת תאו וז הריפס לש םיזכרמה הייוניכ תא
,'ך!דצ טפשמ לכ םלועלו תמא ךרבד שאר' ביתכו ,'ךתראפת םויה לכ ךתלהת יפ אלמי' וב בותכש אוה ת"ראפת
אוהה םויב' ביתכו ,'ךצב!א םילוד% םימחרבו' ביתכו ,'ךיתמחר םלוע ד$חבו' ביתכו ,'ךתמאב יתכלהתהו' ביתכו
ורמאו .'לארשי תראפת ץרא םימשמ ךילשה' ביתכו .'הצרא תמא ךלשתו' ביתכו .'ו%ו דובכלו יבצל 'ה חמצ היהי
הרומ #הכ אללו תמא י!לא אלל לארשיל םיבר םימיו רמאנש .הולא ול #יאש ימכ המוד דבלב הרותב !$ועה לכ
הרות אללו .)לאירזע 'רל תוריפ$ה רשע רואיב(
159
.תראפתו הרובג דסח :תודימה תשלש תא תמלגמכ בקעיו קחצי םהרבא לש םתומדב קוסענשכ ,רדנ ילבו ה$זעב ,ביחרנ וז היגוסב
160
.םידוהי תועד יגוה לש םהיתורותב םג ,רתוי םייכרעו םינידע םיחוסינבו
161
םוקמב םדאה ייח תא םישדקמה ,רסומ יכרעמ .וגייסמו ונזאמה ודוגינ תא ,הב רחא םוקמב אצמת אלש הרותב ךרע ןיא יכ יל המדנ
ישנוע ,דיזמב חצורל םד תלואג& םירחא תומוקמב םתליטנ תא םירשפאמו ,%'וכו 'חצרת אל' ,'ךפשי ומד םדאב םדאה םד ךפוש'& דחא
דובעש תעינמ ,הקדצ תניתנ ,תיביר רוסיא& דחמ דסח לש תוסחיתהל םדאה תא םינברדמה ,הקדצ יכרע ךרד .%'דכו קלמע תיחמ ,תוומ
םימייוסמ םיאנתב הישנ תרתה ,תירבעה תודבעה דסומ& םהיתובוח תא תובגל ןוהה ילעבל םירשפאמ ךדיאמו ,%'דכו םייסיסב םיסכנ
.דועו דועו םייח ילעבל סחיה ,וניארש יפכ ,ןימה תוואתל סחיה דעו .%'וכו
162
.םימחרה תא רוצילו דסחה תא םג ןידה ךותב בלשל תלוכיה אוה טפשמ ןיבל ןיד ןיב לדבהה
- 90 -
.)ד ,'ו םירבד( דחא דודי וניהלא דודי לארשי עמש &#מי$ו ,םי!לא דודי דו$ אוה ולוכ דוחייה דו$ יכ #מאהו עדו
התואב םיאצמנה םירבדה לכו ,אלמ םש אוהש םי!לא דודי הרותב אצמתש םו!מ לכב #יבהל ךל שי ךכיפלו
אצמתש ומכ ,םימחרה תדימבו #ידה תדימב תורמ%נה תודימה לכב םישענ םה םי!לא דודי הב ריכזמש השרפ
,םימחרה תדימבו #ידה תדימב #לוכ ואבש אצמתו .םיניינעה #תוא לכבו וישורי%בו ונידבו #ושארה םדא תאירבב
'ולעפ םימת רוצה' &הרות הרמא הז ר!יע יפלו .תמא #ידב יוארה יפכ לוכה ,#ידו םימחרב הרומ% תומילשב לוכהו
אלא ,#ידה תא רזו% וניא תוירזכאב ,השוע וניא ה!זחב ,#ידה רזו%ה רוצה &אוה ךכ !ו$פה שוריפו )ד ,ב"ל םש(
'ולעפ םימת' והזו .#ידו ד$ח תודימה יתשב ץעייתנ #כל םדו! ,רז%ש #ידה אלא ,ולעפ םימת
.)ישימח רעש ,הרוא ירעש(
.תראפת תריפס לש םייזכרמה הייוניכ םה םייח !עו טפשמה,תומימתה ,םימחרה ,תמאה
.וז הריפס לש רישיה יוטיבהו םלשה יוליגה איה הרותה
תואיצמה תאו ,ןלוכ תוריפסה תא ,התוא הווהמה אוהו ,וז הריפס ירוחאמ חנומה ימינפה ןכותה אוה ה-יוה םש
.ה$תראפת אולמב ותוא תשבלמה הלוכ
( ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M #ויצע רה תבישי דילש )
רדלא רמתיא ברה תאמ תוריפ$ה רשעל אובמ ירועיש
www.etzion.org.il/vbm
רועיש 17 םלס& ' - )'א( דוהו חצנ -
'המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ
.תראפתו הרובג דסח - תוריפסה שלשב ונקסע םינורחאה םירועישה תרדסב
חצנ תוריפס ןה ולאו ,תוכלמו דוסי תוריפס ןיבל ל$נה הישילשה ןיב תומקוממה תוריפסה יתשל בושנ הז רועישב
דצב תאצמנ - חצנ תריפס - ןהבש תחאהש תוריפס יתשב רבודמ ,ולא תוריפס לע ונגליד םרטב ונייצש יפכ .דוהו
:רכזהל תנמ לע המרגאידה ןלהלו ,ןידה דומעב - לאמש דצב תאצמנה ,דוה תריפס הלומלו ,דסחה דומעב ,ןימי
רתכ
המכח הניב
דסח הרובג
תראפת
חצנ דוה
דוסי
תוכלמ
תוריפסל םישרושה ןה הרובגו דסח יכ הקמנהב הרובגהו דסחה לא הלא תוריפס יתש לעמ 'ונגוליד' תא ונקמינ
ןיבהל תוסנלו ,וז הקמנה םע דדומתהל ונילע תעכ .הרובגבו דסחב תויהל הכירצ אצומה תדוקנ ןכ לעו ,דוהו חצנ
.דוהל הרובגהו חצנל דסחה ןיבש הקיזה לש הרשפ תא
ת-ואבצ םיקולא 'ד
:תונותחתה םיתשל תונוילעה םיתשה ןיב שיש הקיזהו סחיה לע ודמע םיבר
הבכרמה ב!עיו !חצי םהרבא תובאה ויה םהלש תובאה ,תראפת הרוב% ד$חל תודלות םה דו$י דוה חצנ יכ
עדונכ הלכד אר%א(
163
.).ל ףד
ןהיתודלותב רבודמ ירהש ,המגמ תושדחמ ןניאו השדח הרושב ןקיחב תואיבמ ןניא ,וז העיבק יפ לע ,ולא תוריפס
הרובגו דסחב תילגתמה תיקולאה הגהנהה הכירצ המ םשל - הלאשה הלועו תעקוב דימו ,הרובגהו דסחה לש
:ידאלמ ןמלז רואינש 'ר בישמ ךכ לעו ,תודלות
ףתש םיי!תמ םלועה #יאש האר ,#ידה תדמב םלועה תא אורבל הבשחמב הלע הלחתב ל"זר ורמא הז לע הנהו
אליעלד רהזב ורמא הז לע הנהו .הרותבש םיתפומו תותואו םי!ידצ ידי לע תוהלא תול%תה ונייהד םימחר תדמ וב
הלעמל תוהלא תודמ #ה #היתשד שוריפ הרוב%ו ד$ח ונייהד אלאמש תיאו אנימי תיא האליע השוד!ד ארט$ב
אל ותאובנב םולשה וילע וניבר השמ ת%שה ףאו תוליצאה םלועב דח יהומר%ו והיאד םת%שהו םיארבנה לכשמ
ד$ח'( %"וח ולא תודמ יתשב אל תאז ם% ףאו האירבה םלועב ותושבלתה ידי לע אלא תוליצאה םלועב התיה
דוה חצנ תודמ #הש ה%רדמב #המ הטמלש תודמב #תושבלתה ידי לע אלא )הרוב%ו
164
רעש(
.)ה"פ הנומאהו דוחיה
יתליב רעפ תמייקמ ,הרובגו דסח תוריפסב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,ןידהו דסחה תגהנה יכ רבוס ,אינתה לעב
תודמ ןה ןהיתשד' :אוה אינתה לעב לש וחוסינ .םהבש לודגל או ,ובש םדאה ינבו םלועה ןיבל הניב רושיגל ןתינ
163
.ןילבולמ הזוחה לש ודימלת ,'רכששי ינב'ה לעב ,בונידמ אריפש ךלמילא יבצ 'ר
164
.ולא תוריפס יתשל הקיזב ,טרפב השמ תאובנו ללכב האובנה ןינע לע דומענ רועישה ךשמהב
- 92 -
ןידהו דסחה תוגהנה .גישהל לוכי וניא םדאהש תיקולא הגהנהב רבודמ .'םתגשהו םיארבנה לכשמ הלעמל תוהלא
.ןניבהלו ןגישהל לכוי םדאהש תנמ לע היצזיטרקנוקו 'הטרפה' לש גוס רובעל תוחרכומ ,ןתוינושארב
דסחה תגהנה לש ,האצות רמאנ א ילואו ,המגמב ,העונתב רבודמ .ןידהו דסחה לש הדלותו יוטיב ןה דוההו חצנה
.ןידהו
.הרובגבו דסחב רזגנש ןידה תא לעופה לא תואיצומכ ולא תוריפס יתשל סחייתמ 'הרוא ירעש'ב הליטק'ג סוי 'ר
רימחהלו שינעהל המגמהו ,חצנב השעמ ידיל תמגרותמ דסח לומגל המגמה .המגמ לש ישעמ םוגרתב רבודמ
תא ,הרובגבו דסחב תינבנ איהש יפכ ,תטשפומה תיקולאה העונתל תוקינעמ וללה תוריפסה .דוהב תמגרותמ
.תירמוחהו תימשגה תואיצמה לא רשגה תא הל וקינעיש םילכה תאו תושממה
.ת-ואבצ :ולא תוריפס לש ןתיתשתב בצינה 'ד םשב יוטיב ידיל אב הז ןורקע
-ואבצ םיקל-א וא ת-ואבצ 'ד :הז םשל הוולנה םשה יפ לע תישענ ןהיניב הנחבההו תוריפסה יתשל תושמ הז םש
ונוצר תא לעופה לא איצוהל ידכ ה$בקה לוכיבכ שמתשמ םהבו ה$בוק לש ויתולייח ןה ולא ,חכ ןה תואבצה .ת
.ערהל ,הלילחו סח ,וא ביטיהל
םינותחתו םינוילע ,םלועה תואבצ לכ #יכשמנ םהמ ,ת"ואבצ םיהלא ה"והי תואר!נה וללה תודימ יתש יכ עדו
םלועה תומחלמ לכ #יכשמנ םהמו ,םהינימל .)יעיברו ישילש רעש ,הרוא ירעש(
רבכ ובצעתהש ןכותו העונת ,המגמב רבודמ .ןכותב וניאו העונתב וניא ,המגמב וניא ולא תוריפס לש ןשודיח
תושממ אשונה חכ ידכל המגמו העונת םגרתל תלוכיב אוה ולא תוריפס לש ןשודיח .הרובגבו דסחב - תובאב
.םלועה םע עגמב אובל לוכיה ,תיטרקנוק
שדחמ וניא ךלמ לש אבצ .םינותחתו םינוילע םלועה תואבצ לכ לש ןשרוש ןה ,הליטק'ג סוי 'ר יפ לע ,ולא תוריפס
.הלועפ ידכל ןוויכו הפיאש ,המגמ םגרתל חילצמה חכב רבודמ .המגמ
ררושמה
165
ול בישמ ךכ לע .'דובכה ךלמ אוביו םלוע יחתפ ואשנהו םכישאר םירעש ואש' :שקבמו םלועה לא הנופ
ןפואה והמ .שופיח תאטבמה הלאש אלא תיביטמרופניא הלאש הניא יהוז "'דובכה ךלמ הז ימ' :הלאשב םלועה
"ותוהזל ןתינ דציכ "ונמלועב דובכה ךלמ עיפומ ובש
ראתמ וניא אוה .םיפוסוליפ םיראתב רחוב ונניא ררושמה .'המחלמ רובג 'ד רובגו זוזע 'ד' :ררושמה בישמ ךכ לעו
.המחלמ רוביג 'ד :לוכיבכ קפקופמה ראותב םא יכ םידסח למוג לש ,לוכי לכ לש ,ארוב לש םיראתב 'ד תא
רוביג אוהש ךלמ .תואיצמב ךלמה לש תיביטמיטלואה תוחכונל יוטיבה איה .הלעמ םתס הניא המחלמה תרובג
.תדמתמ איה ותגהנהו תשגרומ ותוחכונש ךלמ אוה ,ואבצ שארב בצינה אוהו המחלמ
.'דובכה ךלמ אוביו םלוע יחתפ ואשו םכישאר םירעש ואש' :הניחתב שממ םעפהו ררושמה בוש הנופ ןכ לעו
"'דובכה ךלמ הז אוה ימ' :הארנכ הקופיס לע האב םרטש ,הלאשב םלועה בישמ בושו
.םיקולא לש ותוחכונ תא שפחמה םלועה לא םינווכמ וירבדו .'הלס דובכה ךלמ אוה ת-ואבצ 'ד' :ררושמה בישמו
'ד :םלוכ תוחוכה יבא אוה אוהש םיקולא לש ותוחכונל יוטיב םה ,םלועב םימייקה חכ לכו המצוע לכ ,המחלמ לכ
.ת-ואבצ
,וניארש יפכ ,יוטיב ידיל האב ,םלועב תוחכונ ידיל האיבהלו תושממ ידכל תיקולאה העונתה תא םגרתל תלוכיה
.ןידה רזג תצירחב
166
לש ןתיתשתב בצינש ,תואבצ הנובש חכ ותוא .םלועל חכה תאבהב יוטיב ידיל האב םג איה
.ךרוצה תעב 'דל אנקמו ,ערל וא בוטל ,תומחלמה
165
.י-ז ,ד$כ םיליהת
166
.טפשמה יתבב וננמזב םג םימייקה םיכילה ינשל טפשמה ןינעב דוהו חצנל הרובגו דסח ןיב סחיה תא תומדל ןתינ ילוא
.ותוכזל וא ןידב ובייחל םאה אליממו ,יאכז וא בייח םדאה םאה רוריבה אוה טפשמה ךלהמ ןושאר בלשב
.יוכיז לש הרקמב לומגלו יוציפל תואכזה וא ,המשאה לש הדימב שנועל םינועיטה אוה ינשה בלשה
ותויהב ונממ תרדענש תושממה התוא תא ןושארל קינעמ אוה םלוא ,ןושארה תדלות אוה ינשה בלשהו הזל הז םירושק םיבלשה
.ירמגל יטרואית
- 93 -
ילגר םדה ראהו יאסכ םימשה
:וללה תוריפס יתשל שודקה רהזה ןתונש רחא יומידמ םג הז ןורקע ןיבהל ןתינ יכ יל המדנ
,ךל %יהנאד #אמ תילו ,#ול %יהנאד אוה תנאו ,ינוניב דחו ,רצ! דחו ,ךירא דח ,#רד$כ #ילזא #וניא #ריפ$ רשע #ילאו
המכו ,אשנ )ינבד א"נ( ינבל #יתמשנ #יחרפ והיינמד ,#ול תני!ת #ישובל ,ארט$ לכמ אלו אתתל אלו אליעל אל
הרוב% ,אנימי אעורד ד$ח ,אד אנו!תב ואיר!תאו ,#והילע #יי$כמד #ישובל יב%ל אפו% ואיר!תאד ,#ול תני!ת #יפו%
לעבש הרות הפ תוכלמ ,שד! תירב תוא אפו%ד אמוי$ דו$יו ,#י!וש #ירת דוהו חצנ ,אפו% תראפת ,אלאמש אעורד
הל #ניר! הפ .)א ,זי ףד רהז ינו!ית(
:תונושה תוריפסה ןיבש הקיזהו סחיה תא ראתל ידכ םדאה לש ותומדב שמתשמ שודקה רהזה
.םילגרה ןה דוההו חצנהו ,וגה איה תראפתה .לאמשו ןימי - תועורזה ןה הרובגהו דסחה
167
ושארו הצרא בצומ םלCס' תניחבב ,!ראה ןיבל שארה בצומ ואישבש וגה ןיבש רוביחהו עגמה תדוקנ ןה םילגרה
רשגה והז .תוימשגה ןיבל תומצעה ןיב הקיזה תא רוציל תורשפאל יוטיבה םה הניכשה ילגר .'המימשה עיגמ
יאסכ םימשה' תניחבב - תואיצמה ןיבל םייקולאה הרובגהו דסחה ןיבש ספתנ יתליב רעפ ותוא ינפ לע רשגמה
.'ילגרל םודה !ראהו
:בלסרבמ ןמחנ 'ר בתוכ ךכו
&)י תומש( תניחבב .ךרבתי םשה תדובעל תומלועה לכ ררועלו ךליל ,הוצמהב חכ שי ,הוצמ הזיא השוע םדאשכו
הזו .הכילהה ילכ םהש ,'דו$י דוה חצנ שיבלמ תוכלמ' תניחב הזו ."ךלנ ונר!בבו וננאצב ,ךלנ ונינ!זבו ונירענב"
&)ח"$ םש( תניחב הזו .ררועל תכלוה איהש ,"וירושא דעמת אל ובלב וי!לא תרות" &)ז"ל םילהת( תניחב
,'דו$י דוה חצנ' תא ילא תוכילה תא תשבלמ איה ,השוד!ה ךותל תוכלמ #ילעמשכ "שד!ב יכלמ ילא תוכילה"
ךרבתי םשה תדובעל םירבדה לכ ררועלו ךליל .)% ,דכ אמ! #"רהומ יטו!יל(
ןהילא רטצמה דוסיה םע דחיב& דוההו חצנה םא
168
ידי לע םישענ םלועב הניכשה ימעפש ירה ,הניכשה ילגר ןה %
.דוההו חצנה ידי לע - םילגרה
תב םילענב ךיימעפ ופי המ' תניחבב םלועב הימעפ ןתתש תנמ לע ,!ראה ינפ לע תפחרמה 'ד חור תא ררועל ךרדה
תורבחמו ,םילענה תא תובצעמ ןה .םילגרה תא תונוב תווצמה יכ ןמחנ 'ר שדחמו ,םילגר תיישע ידי לע איה ,'בידנ
.!ראה ןיבל םימשב בשויה ןיב
לעב אוה הז יומידב םישמתשמה דחאו ,וגל סחיב ולא תוריפסל ןתינש רחא יומידב ןייעל ןיינעמ הז רשקהב
:שדקה תרגאב אינתה
עיפשהל ד$חה תדמ #הש #תוללכו תודמה לכ שרוש #הש ולא תודמ 'זמ תחאמ תואב םדאבש תודמה יטרפ לכו
םחרל םימחרה תדמו ללכ )ר!יע לכ א"נ( עיפשהל אלש וא ךכ לכ עיפשהלמ םצמצל הרוב%ה תדמו לוב% ילב
ךייש אלש ימל ם% לכל עיפשהל איהש ד$חל הרוב% #יב תעצוממ הדמ איהו וילע תונמחר #ושל ךיישש ימ לע
...ללכ רעצב יורש וניאו םולכ ר$ח וניאש ינפמ ללכ וילע תונמחר #ושל ידיל העפשהה אובב ךכ רחאו
לכויש ול ונרמאי םא ונבל הדמלל המכח ךרדב עיפשהל ךיא ץעיתהל ךירצ שממ העפשהה תעשב ונייהד השעמ
!ר לב!לו #יבהל #בה לכוי אל ולכשב איהש ומכ הלוכ רבד עיפשהל הצורש #ו%כ העפשהה לב!ל לב!מה
תוילכ #הש דוהו חצנ תאר!נ וז הצע תניחבו טעמ טעמ וינפוא לע רובד רבד רחא #ינעו רד$ב ול רד$ל ךירצש
ךשמנה לכשו המכח רבד ונייהד חומהמ תכשמנה הפטה איהש ערזה םילשבמה #יעיב #ירת )#הו א"נ( ם%ו תוצעוי
לכש הווהתיו ולכש תו!דמ תצ! הנתשי !ר ולכשו וחומב דאמ !ד לכש אוהש ומכ ךשמוי אלש באה לכשמ
דאמ ה!ד איהש חומהמ תדרויה הפטכ מ"דע שממ אוהו ותנבהו וחומב לב!ל #בה לכויש ידכ ב"כ !ד וניאש
#מ םי!חושש םייחרו םי!חש אר!נ )דוהו חצנ'( ה"ונ ם%ו #יעיב #ירתו תוילכב שממ תירמוחו ה$% תישענו )דאמ(
לכשה #יט!הל באה ךירצ ךכ דאמ םי!ד םי!לחל םיטחה ררפמש מ"דע םייחרב )םיטח( #חוטה ומכ םי!ידצל
ץוחמו תיבמ ונבמ דומילהו העפשהה ענומ לכ ד%נ דומעלו חצנל אוה חצנ תניחב ללכב רבדו ,שד!ה תר%א(
.)'וט !רפ
167
.ולא תוריפס לע םירועישב ךכל ונסחייתהו ,הפ איה תוכלמהו תירבה תוא םוקמ אוה דוסיה
168
תוכלמה לא עפשה תא עיפשהל תנמ לע תומדוקה תוריפסה לכ תא הברקל תזקנמ איה תישאר .לופכ דיקפת תאשונ ,דוסיה תריפס
.תראפתה איה הרובגהו דסחה ןיב תדחאמהש םשכ ,דוההו חצנה ןיב תדחאמה הריפסה איה תינשו ,%דוסיה לע םירועישב וניארש יפכ&
.הנושארה אלו הינשה טבמה תדוקנמ םירבדה תא ןיבהל שי דוההו חצנה םע תחא הכירכב תכרכנ דוסי תריפס ובש עטק םיאור ונאשכ
- 94 -
תויוצמה תודימה יטרפ לכש ,םלוכ ולא םירועיש דוסיב תבצינה איהש ,תקתרמ העיבק אינתה לעב עבוק ,תישאר
התוהמל קר תעגונ הניא תוריפסה תנבהש רמול הצור .תוריפסה רשע לש הנבמהו לדומה יפ לע םידסוימ ,םדאב
.ותוישיא הנבמלו םדאה לש ושפנל רישי םושיי הל שי אלא התגהנהו תוקולאה לש
169
.הריפס רחא הריפס ,דחאל דחא הז ןורקע םשיימ אינתה לעב ,תינש
ובש ןושארה יומידה .'השעמ ידיל העפשהה אובב' םילימב חתפנה בלשה םה ,אינתה לעב ירבד יפ לע ,דוההו חצנה
לש םוקמה ןה ,אינתה לעב עבוק ,תוילכה .'תוצעויה תוילכה' אוה ולא תוריפס יפלכ אינתה לעב שמתשמ
,ריבסהל תלוכי ילב םג םיתיעל עדויה טקניטסניאה
170
,העפשהה תא רשפאל דציכ ,ןורקעה תא םשייל שי דציכ
.וילבקמל עפשה תא םיאתהל דציכ
ערזה םילשבמה ןיעב ירת' לע רבדמ אוה .רתוי זעונ א אוהש ולא תוריפסל סונ יומיד ריכזמ א אינתה לעב
תשקבמ הלבקהש רתויב זעונהו םיהדמה יומידהש רבעב ךכ לע ונדמע רבכ .'חמהמ תכשמנה הפטה איהש
,רבעב וניארש יפכ ,דוסי תריפס .גוויזה יומיד אוה םלועה לע תיקולאה העפשהה תא ראתל ידכ וב שמתשהל
.העפשהה תא תלבקמה תיבקנה הריפסה איה תוכלמ תריפסו ,תירבה רבא ידי לע תראותמ
הליחתמ ערזה תפיט .ימשגה גוויזה ןמ םייומידב שמתשמ אוהש ךות העפשהה ךילהת תא אינתה לעב ראתמ ךכו
,באה לש וחומב הלולסמ תא
171
.ןיחומ - תונוכמה תונוילעה תוריפסה ןה ולאו
172
ופוגב הגרדהב תשלתשמ וז הפיט
.%ת$גח& תראפתו הרובג דסח ךרד איה וז תולשלתשהו ,תירבה רבאל ךומס העיגה דע באה לש
יפוא רקיעב תאשונ איה הז בלש דעש הפיטה תלשבתמ ,הפיטה העיגמ וילא ,תירבה רבאל ךומסה ,הז םוקמב
תישענ איהש דע תינחורה הפיטה לש התומשגתה .דוסיל תוכומסה דוההו חצנה םוקמ והז .תמשגתמו ,ינחור
'דאמ קד לכש' התויהב ,התוינושארב הפיטה .התעפשהו התאיציל הנכהה איה 'תירמוחו הסג' אינתה לעב ןושלב
דוהו חצנ תוריפס תושקבמ ךכ םשלו ,םידיגו רוע םורקל רבד לש ופוסב הלוכי הנניאו עיפשהל הלוכי הנניא
.ימשג שובלב השיבלהל
תטשפומ תוהמל תירמוח תובעתה הנשי םירקמה ינשב .הפיטל 'ןיעב ירת'ה תושוע ,ןויערל תוילכה תושועש המ
ינפ לע תוחוטב םילגרב ךלהתהלו תוארהל הל רשפאיש שובלב תוהמה תא דייצלו ,העפשה תלוכי קינעהל ידכ
.תוכלמה איה ,םלוע עקרק
האובנ
:וז הריפסל םיסחוימה סונ יוניכו תפסונ הנוכת תפרטצמ ולא םירבדל
ינימ לכ םיאיבנה םיבאוש הזה םו!מה #מו ,םיאיבנה ת!יני םו!מ םה דוהו חצנ םהש וללה תומש ינש יכ עדו
םו!מל לעממ הרות לב!ל הלעש םולשה וילע וניבר השמ דבלמ ,ות%שה יפכו וחוכ יפכ םהמ דחא לכ ,תואובנה
תאובנב לבא ,'תואבצ י"י רמא הכ' םתאובנב םיזמור םיאיבנה אצמת ךכיפלו .תודיחב אלו הארמב ותאובנ יכ ,הז
םיזמור םיאיבנה אצמתו .הז םו!ממ הלעמל התלע ותאובנש יפל ,תואבצ י"י ריכזמ וניא םולשה וילע וניבר השמ
י"י רמא הכ' דו$ב תוללכנ #לוכו ,תואבצ םיהלא ,תואבצ י"י ,י"ח לא ,י"נדא םהש ,תונותחת תוריפ$ 'ד םתאובנב
תאובנ #יב םולשה וילע וניבר השמ תאובנ #יב ,םיאיבנה לכ תאובנ יכ #ימאהלו תעדל ךירצ התאש המו .'תואבצ
ה"והי ידי לע םולשה וילע וניבר השמ תאובנש רמאתש אל Oךרבתי ה"והי םש תאמ התיה ,םיאיבנה לכ ראש
וילע וניבר השמ תאובנ #יב שי שרפה המ #כ םאו .הז #מאת לא ,ךאלמ ידי לע םיאיבנה לכ ראש תאובנו ךרבתי
169
לש ותומצעל םירושקה ,םייגולוכיספ ,רמול ביהרנ א ילואו םיישפנ םיטביה איבמה ,ומצע אינתה רפסב םג שי וז הסיפתל םושיי
.דוסה תרות לע הנמאנ םידסוימ םלוכו ,םדאה
תודוסיב שמתשהל או ,תונוש תויגולוכיספ תורותל הלבקה ןיב םיווק חותמל םישקבמה אינתה לעב לש ושרדמ תיבמ םנשי ונרודב םג
.תיגולוכיספה המרב םדא ינבב לפטלו ןחבאל תנמ לע הלבקה
170
םישקבמ ל$זח ובש ןפואה םג ןה תוצעוי תוילכ .הביבסה םע עגמה ןמ םדאל הנקומ ונניאש יעבט רסומל יוטיב אוה תוילכ רסומ
.תוילכה ןמ - יעבטה טקניטסניאה ןמ עבנש םויק לע רבודמ .הלוכ הרותה לכ תא םייק ה$ע וניבא םהרבא יכ םתעיבק תא ריבסהל
171
ללכ םיסנכנ ונניאו ,באה לש וחומב ינושאר ןפואב תרצונ ערזה תפיט וב ,הז ךילהת ראותמ ,תודיסחב ןהו הלבקב ןה ,תובר תורותב
.וז הירואיתל סחיב יגולויבה ןחבמה תלאשל
172
הנחבהה איה וז הנחבהו ,הפיטה הרצונ ובש באה לש וחומל ,הפיטה תורצוויהל םדקש באה לש ונוצר ןיב םיקלחמה תומוקמ םנשי
.ולא תוריפסל עיגנשכ ךכב ךיראנ ה$זעבו ,הניבהו המכחה ןיבל ןוצרל יוטיב אוהש רתכה ןיבש
- 95 -
ת"ראפתב הדחאתנ םולשה וילע וניבר השמ תאובנ יכ עד םולשה םהילע םיאיבנה לכ ראש תאובנל םולשה
דו$ אוהש תראפתב ודחאתנ אל םיאיבנה לכ ראשו ,תונוילע תוריפ$ב !בדתנ םשמו ,הריאמ האירל!פ$א איהש
םיאיבנה ו%ישה אלו .תואבצ םיהלא ה"והיו י"ח לאו י"נדא םש ,תונותחתה תוריפ$ה תועצמא ידי לע אלא ,ה"והי
'תואבצ י"י רמא הכ' ד"ו$ והזו ,ד"והו ח"צנ ד"ו$יו ת"וכלמ תועצמאב אלא ה"והי !וביד רעש הרוא ירעש(
.)יעיבר ישילש
:בותכה סיסב לע םלוכ ולידבהש ךרדכ םיאיבנ ראש תאובנל השמ תאובנ ןיב וירבדב ןיחבמ ,הליטק'ג סוי 'ר
יתי*. ל,כ/. ה>3 מ י@ /ב?4 #*כ א-ל .1. ר3.ד4Hא ם1לחH 4. ע@,4ו/ת3א וי,ל*א ה5/ר4I4. 'ד ם3כHאיב/נ ה3י/הG םא י,ר,בד/ א,נ 0ע/מ> ר3מא-64ו
ת-דיח /ב א-ל/ו ה3א/ר4מ0 1. ר3.ד4Hא ה3A ל3א ה3A .א0ה #,מ2א3נ טי.4י 'ד ת4נ"מ/ת0 .)ח-ו ,ב"י רבדמב(
:ל$זח ורמא ךכ לעו
הריאמה אירל!פ$אב לכת$נ וניבר השמ הריאמ הניאש אירל!פ$אב ולכת$נ םיאיבנה לכ .)&טמ תומבי(
םירועישב וניארש יפכ ,השמ תאובנ .ורוקמב םג םא יכ הארמה תודחב קר הניא וז הנחבה יכ עבוק הליטק'ג י$ר
רדענו יעצמא יתלבה שגפמל יוטיב איהו ,תראפת תריפס איהש ,הרות הדי לע הנתינש האובנ איה ,תראפת לע
.וניבר השמ הכוז הילא הריאמה הירלקפסאה יהוז .ה$בקה לש ותומצע םע םישובלו םיכסמ
יפכש ,דוהו חצנ תוריפסב אוה יאובנה םרוקמש ינפמ תאזו ,םישובלב תיקולא תולגתהל םיכוז םיאיבנה ראש
.רתוי תטשפומ הגשה התואל יוטיב אלא ןניא ןה ,וניארש
173
.ליעל וניארש תודוסיה יפ לע בטיה תרבסומ וז הנחבה יכ המדנ
.ונברקב ה$בקה לש ותניכשל יוטיב והז .תיקולא העפוהב רבודמ דחמ .םידדצ ינש םנשי םלועב העיפומה האובנל
.םבזע אלו לארשי לע לח יקולאה ןיינעה יכ תואה םה ,יולה הדוהי 'ר רמואש יפכ ,לארשי יאיבנ
י-6/כ797ה/ת-ה/ו .ם=כ/ת=א י-1/פ7נ ל7ע/ג-ת א.ל/ו ם=כ@כ>ת/0 י-נ2:/1-מ י-67ת2נ/ו$ :םיקוספה לע שודקה םייחה רוא רמוא ךכו
:%בי-אי ,ו$כ ארקיו& $ם2ע/ל י-ל ;י/ה-6 ם=6E/ו םי-ה.לא'ל ם=כ2ל י-תי-י2ה/ו ם=כ@כ>ת/0
,םכותב ךלהתמ ךרבתי ורוא היהיש ,םכיתונבו םכינב ואבנו )א ,'% לאוי( ורמוא ךרד לע םככותב יתכלהתהו ורמואו
םהילע וחור תא 'ה #תי יכ םיאיבנ 'ה םע )טכ ,א"י רבדמב( ורמוא ךרד לע ,אבנמה חור אוהו
.)םש םייחה רוא(
לש תומשגתההו טוריפה ןהש דוההו חצנה ןה ולאו ,לארשי הנחמ ברקב תוכלהתמה 'ד ילגר איה אבנמה חורה
.תואיצמב תיקולאה העפשהה
:קוק ה$יארה בתוכ ךכו ,הרותה איהש השמ תאובנל הדגנהה עקר לע דוחייב ,םירבדה תא גייסל שי ,ךדיאמ
#יעמו .ולוכ םלועל ע%ונש המ לכל םיעפשנ םה וכותמו ,םדא לש ותוימינפמ ,'ד רבדב ,םיאב שד!ה חורו האובנ
.םלועה לש ינוציחה שחיב #כ ם% הינינע תא תרד$מו ,םדאה לש תוישפנהמ תעבונ איה ירה ,הד%אה םתמ%וד
הלוכ תוימלועהל םדא לש ותוימינפ #יב לדבה םוש הב #יאש ,הנוילעה תמאה תראה ךותמ האב איה הרותה לבא
האובנ !ר .טיבי 'ד תנומתו ,תודיחב אלו הארמו ,וב רבדא הפ לא הפ .עדונו ר!$נ לכה הטמל הלעמלמ .הרו!מו
,#וילעה #כותה דצמ ,םיאיבנמ יפידע הרות ימכחו ,האובנ לכמ הרותה איה הלענ ךכ ךותמו .הרות #תל הלוכי וז
םהלש םיינחורה םייחה תא םי!נוי םה ונממש .)%כ 'מע 'א שד!ה תורוא(
האב האובנה .םימדוקה םירועישב וניארש יפכ ,םיאיבנה ראשל השמ ןיבש סחיה אוה הרותל האובנה ןיבש סחיה
הרותהש דועב .היאיבנ לש םתפשבו םנושלב תשבלתמ תיקולאה תמאהש ינפמ תאזו ,הריאמ הניאש אירלקפסאב
.שובל םושב העיפומ הניא השמ תאובנ איהש
,תעמשנ אהתש הפש ידכל יקולאה רמאמה תא אינתה ןושלב 'תולשבמ'ו תומישגמה תוריפסה ןה ,דוההו חצנה
תיקולאה תמאל םיכלהמ הקינעמ התויהב אוה וז הלועפ לש לודגה הנורתי .תרבודמ אהתשו תלבוקמ אהתש
,'םימשב בצנ ךרבד 'ד םלועל' תניחבב םימשב קר בצינ היהי אל התעמש ,'ד רבדל םילגר החימצמ התויהבו ,םלועב
הקינעמו ,המישגמ ,תצמצמ התויהב אוה וז הלועפ לש הנורסח םלוא .'הצרא בצומ םלCס' תניחבב !ראב םג אלא
:ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר בתוכ םג ךכו .תיקולאה תמאל יסחי דמימ א םיתעל
ורמאש ומכו ארבש תואבצ יאבצ לע הז םש תארוהד )א"ע שיר א"י אר!יו רהוז( אבומש ומכ תואבצ #כ ם% אר!נו
דעכ יובירב רואה תוטשפתה םימילעמו םימצמצמה ולא דצמ אוה הז יול% םו!מו )&אל תוכרב( #ידמוע #יא !רפב
173
השמ םגש עמתשמ םהמשו ,ליעל ונאבהש הנומאהו דוחיה רעשב אינתה לעב ירבד תא םירתוס ולא םירבד יכ המדנ הרואכלש ןייצנ
.םיאיבנה ראש ומכ דוהו חצנ תוריפסמ אבנמ וניבר
- 96 -
דוהו חצנ םהש וישובלמ ידי לע ה"יוה דובכב םילכת$מה םיאיבנה ת%שה אוה םשמו .םלועה ארבנ אלש
.)טע תוא ,ב !לח החנמה ץמו!(
חצנה שובלב שבלתמ ,תראפת אוהש ה-יוה םש רשאכ .םישובלב אוה ,קודצ 'ר עבוק ךכ ,האובנב יקולאה יוליגה
הריאמ הניאש הירלקפסאה ןה דוההו חצנה .םיאיבנה לכל האובנה תרשפאתמ ,דוההו
174
.
םלוא ,םייקולאה הרובגהו דסחה תא םלועה לא איבהל הפיאשה תא ןתוהמב תומלגמ דוההו חצנה תוריפס
.תובעתהו תומשגתה תבוטל ,תוטשפומהו תוקדה ןדבא לש דבכה ריחמה תא הברקב תאשונ ,וז הפיאש
םילגר יכו ,'ד ילגרל םודה איה !ראה יכ הרושבה תא םברקב םיאיבמ ,הלוכ תיקולאה הגהנהה םג ומכ ,םיאיבנה
תטשפומהו הקדה הפיטה לש תיטמרדה התליפנב םה םיאטוח עגרב וב םלוא ,דוהבו חצנב ונברקב תוכלהתמ ולא
:וילע רמול ותומכ ןיאש תוריפסה םלוס תא םינוב הזב הז םיבולשה ריחמהו הליהתהו ,רמוחה תוסגו תויבע לע
#המימשה עיגמ ושארו הצרא בצומ םלCס
174
הגשהה םוקמ לכמ הנטק רתוי הגירדמ אוהש יפ לע או$ :ןהכה קודצ 'ר לש םיאבה םירבדל םג קוק ברה ירבד תא תוושהל ןינעמ
תאובנ לכו ,ותגירדמ יפכ קר אוה איבנ לכ תגשה יכ ,תוהובג רתוי תוגירדמב רתוי הברה גישהל םילוכי שדוקה חורבו ,הלודג רתוי
הלעמלש הנוילע המכח ןוילעה שדוקמ הכשמה אוה שדוקה חור ןכ ןיאש המ ,עדונכ םיאיבנה תקיני םשמש דוהו חצנב קר אוה םיאיבנה
ודמעמב היולתו תיביטלר התויהב האובנה ןורסח לע דמוע קודצ 'ר א .%זי תוא ,!ורח תובשחמ& $םיאיבנה לכ תגשהמ הברה הלעמ
שדקה חור לומ אלא הרותה לומ האובנה תא תמעמ וניא אוה קוק ה$יארל דוגינב םלוא ,איבנה לש ותגרדמבו .
.ל$מכאו "רחא רבד לע רבודמ אמש וא ,הבש םישדחמהו הרותה ידמול לע הרושה שדקה חורל איה ולא םירבדב ותנווכ םאה
רועיש 18 יניבשוש' - )'ב( דוהו חצנ -
'הלכה יניבשוש תיבב !תחה
לא רמול הצור ,תוכלמה לא הרובגהו דסחה ןמ רשג תווהמ דוהו חצנ תוריפסה יתש יכ וניאר םדוקה רועישב
תורישכמו ןתוא תומישגמ אלא - הרובגהו דסחה - ןהישרוש לע תופיסומ ןניא ,וניארש יפכ ,ולא תוריפס .םלועה
ינפב ולא תוריפסמ תחא לכל תוסחיתהב קר הניא ,הז רועישב ה$זעב הארנש יפכ ,וז הרשכה .םלועב עיפוהל ןתוא
.ןהיניבש הקיזל סחיב םג אלא ,המצע
חצנו הרובג ,דוהו דסח
לכ לע ,ןהיניב תמקוממ התויהב הרובגו דסח תוריפסה יתשל רוביח ןיעמ הווהמ תראפת תריפס יכ ונדמל רבכ
.לאמשו ןימי ןיבש הקיזה תרגסמב דיקפת שי דוההו חצנה תוריפסל םג יכ הארנ התע .ךכמ עמתשמה
,ק$מרה לש וירבד תא איבנ
175
:ןטק רהוצ םהילא חותפל הסננו
.אלאמש אכריב אנימי אעורד &הז אוהו חוורמ רתוי רחא 'יפ הזב ראבתנ $חנפ 'פב רהוזב 'יפ האמד! ארובחבו
םע חצנב דחוימ ,#ידה ו! ותויה םע הרוב% #כו .#ידה ו! ותויה םע דוהב דחוימ ,ד$חה ו! ותויה םע ד$ח הנווכהש
,םע םע רמא המל הש!י אל התעו .ד$חה ו! ותויה
176
ךפה אוהש יפלו .יכהב והייחרוא ואלד םושמ ךירטציאד
םירבאה יוניכ #ושלב רהוזב רמאש םעטהו .הזה רד$ה ךפה ונעימשהל םע םע רמול ךרצוה ךכל ,םעבטו ם%הנמ
רבד אוה רד$כ אלש תוכפוהמ תוריפ$ה 'יפ אוהש רחאמ יכ ול הש!והש ינפמ .םמשב תודמה אלו #יעורדו #יכרי
#כו ,לאמשה #מ דוהה ת!יני ךרדו .ד$חה ו! ד$חה תחת אוה #כו ,#ימיה #מ אוה חצנה ת!יני ךרד יכ .רשפא יתלב
הז #ינע ונל שרפלו .רשפא יתלב הז רבד יכ ,םדי!פת תא ונשיש רשפא ךאיהו .#ידה ו! הרוב%ה תחת איה
םע םירבוחמו דחי םי!בודמ תועורזהו םיכריהש ומכ יכ .ךל רמול .#יעורדו #יכרי ונושלב ט!נ תצרמנ הצילמב
יעצמאה ףו%הו ,ינימיה ךריה םע ילאמשה עורזה #כו ,ילאמשה ךריה םע #ימי עורזה דחיימ אוה ףו%ה י"עו ףו%ה
תווצ! 'וב ףעת$מה אוהש )תראפתה'( ת"תה י"ע הלעמל #יינעה ךכ .דחי ם%ווזמהו םדחיימה אוה
םיפנעו םירבא תווצ!ה #כ ,ףו%ל םיפנע םירבאהש ךרדכ .וירבא תווצ!הו )דו$י,דוה,חצנ,תראפת,הרוב%,ד$ח'(
ענמנה #מ וניאו תירשפאב איהו תאזה ה%יזמב תו%זמנ #תויהל הלאה תוריפ$ל רשפא ודי לע #כלו .ת"תל
.)%"פ ,#ושאר רעש םינומיר $דרפ(
תריפס תא תדחאמ התויהב קר אל לאמשל ןימי ןיב הקיז תרצוי תראפת יכ ,הריצי רפס יפ לע שדחמ ק$מרה
.חצנל הרובגהו דוהל דסחה ןיב 'הבלצה' תריציב אלא הרובגה תריפס םע דסחה
תישענ תושחרתהה רקיע הבש ,םדוקה רועישב בצעל ונשקיב התוא טבמה תדוקנמ טעמ הנוש וז טבמ תדוקנ
רצותה תא לעופה לא תואיצומ ,דוסיה םע דחיב דוההו חצנה תוריפס דועב ,תראפתו הרובגו דסח ןיבש הקימנידב
.תונושארה שלש לש רמגומה
ימניד ךילהת ,דוסיה דעו דסחמ תויעצמאה תוריפסה ששב רמולכ ,תווצק ו$וב האורה טבמ תדוקנ תבצעתמ ןאכ
.תוכלמל וכרדב דוסיה הצק לא ועיגה דע םייתסמ וניא הז ךילהת .לאמשל ןימי ןיבש
דוהה תריפס םג ךכ .'תלגוסמ' הניא המצע דסחה תריפסש ןפואב הרובגה תריפס לע איה א תלעופ חצנה תריפס
.הלוכי הניא המצע הרובגה תריפסש ןפואב דסחה תריפס לע תלעופ
ןה דוהו חצנ תוריפסהו וג לש תועורזה ןה הרובגהו דסחה .םדאה וגמ חוקל שודקה רהוזה שמתשמ וב לשמה
די ןיבו לגרל לגר ןיב קר אל הקיז םייקמ םלש םזינגרואכ וגה .םילגרה - םדוקה רועישב וניארש יפכ וא םיכריה
175
.םירחאו לאטיו םייח 'ר ,ל$זיראה ,שאדיו יד והילא 'ר לש םרומו !בקלא המלש 'ר לש ודימלת ,ורבודרוק השמ 'ר
176
.הריצי רפסמ הנשמ שוריפב קסוע ,הז רועישב םיאבומה םיעטקב ק$מרה
ןימי לגרו ןימי דיל לאמש לגר :הבלצהב א אלא ,לאמש דיל לאמש לגר ןיבו ןימי דיל ןימי לגר ןיב קר אל או ,דיל
.תראפתה תריפסב אטובמ תוריפסה תכרעמבש ,ומצע וגה ידי לע אוה ןהיניבש רוביחהשכ .לאמש דיל
םיניבשושה
:ק$מרה לש וירבד ךשמהב הארנ ,וז הקיז לש הרשפ לע
אל הר!מה דצ לע #ינעה #יאש 'וכו אלאמש אכריב אנימי אעורד ורמאב הפיה ונושל !וד!ד ונל ראבל הנווכה
ר!יעה היהיו דוהב ד$חה #כשמ היהיש ל"ר .ד$חה םע דחיתמ דוהה אלו ,דוהה םע דחייתמ ד$חהש שממ הנוכב
ת"תה #כו .ךפהל אלו )הרוב%ה א"נ( )חצנה( ר!יעה היהיו חצנב הבשומו הנכשמ היהיש הרוב%ה #כו .ד$חה
ינש יאמא םעט בשייתי אל תונוילעב תונותחתה הלעמל ר!יעה היהיש רמאנ םאש .הטמל תוכלמב )תראפת'(
#תחה י%הנמ תונשל הלכל יואר #יא כ"או .ויניבשושו #תחה תיבל הלוע היניבשושו הלכה תאצמנ כ"אש .יכה תודמ
'% םהו .תוכלמב ת"ת ,חצנב הרוב% ,דוהב ד$ח .אוה #וכנה יכה אלא .ותיבב תנ$כאתמ איהש רחאמ ,ללכ
הלכה תיבב אוהש רחאו .היניבשוש םע הלכה תיבב ויניבשוש םע #$כאתמ #תחה אצמנ .תונותחת '%ב תונוילע
שי הזה #ינעה םעו .היניעב בוט רתוי היהי רשאכ הנוצרכ %הנמה תונשל הדיב שיו .הלכה #וצרב %הנתיש יואר
ונושל !וד!ד ונל ראבל ה"ע י"בשרה #ויכש והזו .ה"עב ראבנש ומכ ,'וכו יכה תודמ ינש יאמא תלאשל הבושת
לע ונריעהל .ךפהל אלו אלאמש אכריב אנימי אעורד דוה םע ד$ח ורמאב ומצע רמאמה לא רמאמה 'יפ םיד!הב
ףו%ה י"עש תורוהל .'וכו דוהו ד$ח תודמד אנשיל אלו #יעורדו #יכריד אנשיל ט!נ תנווכמ הנווכב יכ ונושל !וד!ד
תאזה ה%יזמה איה .)םש(
.הקיזהו שגפמה ןפוא תא ראתל שקבמ ,ולא וירבדב ק$מרה
.תוכלמה תריפס םע אתחמ אדחב ןתכירכ ךותמ הלועה דוהו חצנ תוריפסל שיש סונ יוניכל סחייתנ ,תישאר
תראפתה ןיבש תורשקתהל תיוולנו ,תינשמ איה דוההו חצנה םע הרובגהו דסחה לש ןתורשקתה יכ עבוק ק$מרה
.תוכלמל
,ןתח - ולא םירבדב ק$מרה יפ לע הנוכמ תראפתה
177
רוביחה אוה תוכלמל תראפתה ןיבש רוביחה .הלכ תוכלמהו
לש - תראפת תריפס לש היניבשוש ןה הרובגהו דסחה .םיניבשוש םנשי םהמ דחא לכלש אלא ,הלכל ןתחה ןיבש
יפ לע ,דוהו חצנ ןיבל הרובגו דסח ןיבש רוביחה .הלכה - תוכלמה תריפס לש היניבשוש ןה דוההו חצנהו ,ןתחה
םתודחייתהל םהיניבשוש תא םהמע םיאיבמ הלכהו ןתחה .תוכלמהו תראפתה ןיבש רוביחל הוולנ ,ולא םירבד
.וידחי
:עודמ וריבסי קודצ 'ר ירבדו ,דוההו חצנה תוריפסב רקיעב קבד ,רבד לש ופוסב ,םיניבשוש לש הז יוניכ
אניבשוש השמ )'ב %"נ %"ח( שוד!ה רהוזב רמאש ומכ #יניבשוש #ירת ואר!נ דוהו חצנ ד%נכ םהש #רהאו השמו
תורות ינש ד%נכ #יניבשוש ינש ד%נכ תוחול ינש )ב!ע ת"ור( שרדמב #כו .אתינורטמד אניבשוש #רהא אכלמד
.םימשה #מ הרותה דירוה אוהש בתכבש הרות שרוש ה"ע וניבר השמד ונייהו .הפ לעבש הרותו בתכבש הרות
.'והיפמ וש!בי הרותו 'ו%ו #הכ יתפש יכ ביתכו הפל ךל היהי אוה רמאנש ומכ הפ לעבש הרות שרוש #רהאו
.)'ז רבדמב !ידצ ירפ(
ןרהאו ,תראפת תריפסל רמולכ בתכבש הרותל ןיבשוש אוה חצנ תריפס אוהש השמש עמשמ ולא םירבד יפ לע
.תוכלמ תריפסל רמולכ פ$עבש הרותל ןיבשוש אוה דוה תריפס אוהש
178
םיכילומ םה ,םהילכ תא םיאשונ םה .הלכהו ןתחה תא םיתרשמה רמאנ א ילואו םיוולמה םה םיניבשושה
.לאמשמו ןימימ םתוא םיפיקמה םהו םתפוח לא םתוא
תוגרוחה תופתושמ רוביח תודוקנ ךרדו ,םייוטיב ךרד ,םילכ ךרד השענ תוכלמה ןיבל תראפתה ןיבש שגפמה
ידי לע םיאשינ ולא םילכ .דחיב ןברקב םלגתהל תודגונמה תויוהמה יתשל תורשפאמו המצע תוהמהמ
.תוכלמל תראפתה ןיבש שגפמה תא תוולל אוה ,וז טבמ תדוקנמ ,דוההו חצנה תוריפס לש ןדיקפת .םיניבשושה
תיבמו ןתחה תיבמ תואבומה תונתמל - ראשה לכל םיגאוד םיניבשושהו ,דוחיי רדחב םידחייתמ הלכהו ןתחה
.ראשה לכלו םתבהא תא הלכהו ןתחה וקצי םהב םילכל ,הלכה
177
קר אוה דוסיה יתוהמ ןפואב םלוא ,תוכלמה תריפס לומ דוסיה תריפס לש הדימעב תאטובמ הבקנה לומ רכזה תניחב כ$דב יכ וניאר
.תראפת תריפסמ אב הבקנה איהש הלכה לא רכז תניחבב ןתינה עפשה םצעבו ,רוניצה
178
.אתינורטמו ךלמ - הבקנו רכז ןושלב טקונ קודצ 'ר הפ םג
תוריפסה הנבמב הקמעה םישרודו םיבכרומ םירבדהש ןויכ תראפתה לא חצנ תריפסל קודצ 'ר קינעמש ךוישל ולא םירבדב סחייתנ אל
.וז תרגסממ תגרוחה
ינש םנשי ןאכו ,הרובגהו דסחל דוההו חצנה ןיב רמול הצור ,םיניבשושה ןיב שגפמ לע רבדמ ,וניארש יפכ ,ק$מרה
:םיבושח םינותנ
ןיבשוש םע שגפי ןתחה לש ונימי ןיבשוש יכ הפוצמ הרואכלו לאמשמו ןימימ םיניבשוש םנשי הלכלו ןתחל .א
דסחה :םידוגינה ןיב - רמול הצור ,בלצומ שגפמה העתפהה הברמל םלוא ,לאמש םע לאמש ןכו הלכה לש הנימי
.חצנה םע הרובגהו דוהה םע שגפנ
.חצנהו הרובגה יבגל ןכו דוה תריפס לש 'התיבב' תחראתמ דסח תריפסש ,רמול הצור 'הטמל' םייקתמ שגפמה .ב
.םירבדה תא ריבסהל הסננו ,הז תא הז םימילשמ ,ק$מרה רבוס ךכ ,םינותנה ינש
,םדמעמב םיווש םניא םה םלוא ,דוהו חצנ םגו םיניבשוש םה הרובגו דסח םג ק$מרה לש וטבמ תדוקנמ םנמא
ןאכמו .לבקמה יניבשושל קינעמה יניבשוש םימוד םניא .הלכה יניבשושל ןתחה יניבשוש םימוד םניא ירהש
.חצנל הרובגו דוהל דסח ןיבש שגפמב שודיחה דדחתמ
"'הטמל' וא 'הלעמל' שג#מ
אליממו ,רוקמהו עפשה ,תוהמה יניבשוש םה ןתחה יניבשוש .'תוחוכ הווש' שגפמ אוה הרובגל דסחה ןיבש שגפמה
המצוע הנשי הזכש שגפמל .ינשה לומ דחא םיבצינ ולא םיבטק ינשו ,ןידה תוהמל דסחה תוהמ ןיב שגפמ ןאכ שי
.ריחמ םג שי םלוא
לש גיהנמ .םמצע םימעה יגיהנמ ןיב להנתמ וניא יתימאה ןתמו אשמה םלוא ,םולש םהיניב םיניכשמ םינכש םימע
תא םיביכרמה םיסרטניאה לכ תאו אלמה ןוזחה תא ודיקפת קותמ אשונ אוה .האולמב האידיאה תא גציימ םע
ךירצ ךכ םשל.ויניד תא קיתמהל לוכי ונניא אוה .תמאב רשפתהל לוכי ונניא אוה הזככ .ותיערמ ןאצו ומע
םלועל המוגרתב אוה םניינע רקיע םלוא ,ןוזחה ןמו תוהמה ןמ םיקנוי םנמאש ,לעופה לא םיאיצומ ,'םידיקפ'
םינרשפ םה ,השעמה םלועל םירושק םידיקפה .התמצוע אישב האידיאה תבצינ אל םידיקפה ירוחאמ .השעמה
לע םימייאמ תוחפ םה הלאככ :לכמ בושחה ילואו ,םברקב םיאשונ םהש רואב רתוי םישלח םה ,םעבטב רתוי
.דוההו חצנה - הלכה יניבשוש ןה הלאכ .תויאשחב וחלשנ םה וילאש גיהנמה
תמלגמ איהש הגהנה ןיבש שגפמ לע רבודמ .'תוחוכ הווש' שגפמ ונניא ,חצנל הרובג ןיבו דוהל דסח ןיבש שגפמה
המצע תוהמה תא
179
הפיאשה ןיבל תוהמ ןיב שגפמ והז .תוהמה תא לעופה לא איצוהל הניינעש הגהנה ןיבל
ןיב םיהדמה רוביחה רצונ ןאכ .המישגהל הפיאשה יוטיב ידיל האב איהש יפכ דסחה תוהמ תא לעופה לא איצוהל
ןיבל חצנ תריפסב תוהמה ןיב ןכו .הרובג תריפסב תמלוגמה ןידה לש המצע הפיאשה תוהמ תא לעופה לא איצוהל
ןיבל דוה תריפסב יוטיב ידיל האב איהש יפכ ןידה תוהמה תריפסב יוטיב ידיל האב איהש יפכ דסחה לש המצע
.דסחה
,םמצע ןיבל םניב הרובגל דסחה ןיבש שגפמה ןמ רתוי יביטקודורפ שגפמ אוה תוחוכ הווש וניאש הז שגפמ אקווד
.ןינעה תא דדחת ק$מרה ירבדב ונדמע הילעש הינשה הדוקנה יכ המדנו
ןיב לדבהה והמ "דוהבו חצנב הטמל וא הרובגהו דסחה לצא הלעמל םאה - שגפמה םוקמ לש תועמשמה יהמ
"'הלעמל שגפמ'ל 'הטמל שגפמ'
"הילע לעופ ימו העונתה יהמ ,יטננימודה והימ איה הז ןויד לש וסיסבב תבצינה הלאשה יכ יל המדנ
.חראמה ידי לע תישענ העונתה רקיע םלוא ,דדחלו תורעה ריעהל ,עיפשהל לוכי חראתמה
וניא ,ק$מרה עבוק ךכ ,תוהמה תא תוגציימה תוריפסה ןיבל לעופל האצוהה לע תודקפומה תוריפסה ןיב הז שגפמ
דסחב תולטב דוהו חצנ תודימה ויה זא ירהש ,ויניבשושו ןתחה תיבב ,תוהמה לש הנכשמב םייקתהל לוכי
הל ןיאו םוקמ הל ןיא - הל תדגונמה תוהמה תא לעופה לא איצוהל הפיאשהו ,תטלחומ איה תוהמה .הרובגבו
.וז לש התיבב הזיחא
םישגפנ הרובגו דסח - עצמאב השענ אוה ןכ לעו יטירק ונניא שגפמה םוקמ ,תוהמל תוהמ ןיב שגפמ שי רשאכ
ירהש ,הבר תובישח לבקמ םוקמה יזא םישגהל הפיאש ןיבל תוהמ ןיב אוה שגפמה רשאכ םלוא .תראפתב
179
.המלשה תוהמה תא תמלגמ תראפתה קר ירהש תוהמה לש הקלח תא רמולכ
תריפסשכו ,עקרב בצינ תויהל בייח דסחה ,דסחה תא םישגהל ואשל ידכ .תוהמל סחיב הלטב המצע הפיאשה
סחיב הלטב חצנה תריפס לש התפיאש אליממו ,עקרב בצינ ונניא דסחה יזא ,הרובגה תריפס לא הלוע חצנה
.הרובגל
ןימי דצב ,המוקמב חצנה תריפסש ירה ,המיע גולאיד םש תמייקמו חצנה תריפס לא תדרוי הרובגה תריפסשכ
הלוכי אליממ ,דסחה תא םישגהל הפיאשה תעונת תא תלבקמ איה הנממו ,הילעמש דסחה תריפסמ תקנוי ,הטמל
ביטיהל הפיאשב בשחתהל החרכומ הרובגה ובש גולאיד .גולאיד המיע םייקלו הרובגה תריפס לומ בצייתהל איה
.םלועב תמייק וז הפיאשש 'תרמגומ הדבוע' לומ תבצינ איהש ינפמ
הפיאשה ןיב השענש שגפמה ללגב אקווד ק$מרה יפ לע תירשפא ,םידסחה תלבגה ןיפוליחל וא ,םינידה תקתמה
הברה שגפמ אוה ,תוהמ ןיבל הפיאשו העונת ןיבש שגפמה .ןידה וא דסחה לש תוהמה םע ,ןידב גוהנל וא ביטיהל
.תורתוס תואידיא יתשב רבודמשכ םג ,יבטוק תוחפ
רדענ אוה םיתעל ןכ לעו יבטוק שגפמה ,דסח לש םלוע גציימה הגוה לומ שגפנ ןיד לש םלוע גציימה הגוהשכ
דסח לש שיא שגופ ןיד לש םלוע גציימה הגוהשכ םלוא .'ןויזופמיס' ךורעל ןתינ רתויה לכל .תויביטקודורפ
םלוא הכישממ דסחה שיא לש העונתה ,רקובמ דסח לש האנ האצות בינהל שגפמה לוכי ,םלועב ביטימו בבותסמה
.םינוכנה םידעיל התוא תנווכמו התוא תמלוב ,התוא תנתממ ןידב התשיגפ
ןיבש ינושארה שגפמה ןמ רדענש ,יביטקודורפ ןוזיא רשפאמ הטמלו הלעמלו לאמשו ןימי ןיבש ,הז בלצומ שגפמ
:ק$מרה לש וירבד ךשמהב םירבדה לש םמוכיס תא הארנ .הרובגו דסח
ךותב הטמל ד$ח דחייתתש ונייהד שממ םע 'יפ אלאמש אכריב אנימי אעורד הזה רמאמב שריפש המ יפל אלא
דוחיי ךרד הז #יא שממ דוחייה ךרדב יכ .יכה תודמה ינש יאמא איש! כ"א .חצנה ךותב הטמל הרוב%הו ,דוהה
העפשהב יכ #ינעהו .'ד %"פב ו"העב ב!עי ךרי רעשב ראבנש ומכ הרוב%ב דוהו ד$חב רש!תמ חצנ יכ תוריפ$ה
תעשב ומכ !זוחב לועפי אלש פ"עא #ידה תלועפ איהש ותלועפ לועפי דוהה ז"כע דוהב ד$חה עיפשיש תויה םע
תלועפ לטבתמש ינפמ שוחימ שי שממ דוחיב םנמא .תודמב יוניש #יאש רחאמ ששח הזב #יאו הרוב%ה #מ ות!יני
#כלו .דוחיה דו$ב לועפל והחיני אלו אוהה #ידה שובכי חצנה ,הרוב%ה #ידב לועפל הצרי רשאכ יכ .לכו לכמ #ידה
.דוד לא רמאנה אערא חרוא ואל והזו .יואר #יא הזו #ידה תמי$חו תודמה יוניש אוה יכ .יכה תודמ ינש יאמא הש!
דצמ היהיש הצר עדונכ #ידה דצמ איהש הנרה 'יפא יכ .םימחרה חכ ךישמהו הנש 'וכ ךדבע דוד רובעב בישהו
תיב לא אב אוהש רחאמ )תראפת'( ת"תב #ינעה #כו .ו"פב ה"עב ה%הנההו תוהמ רעשב רתוי ראבתי הזו ,ד$חה
םימחרה חכ ךישמהל תודמה יונישב 'יפא הנוצרכ %הנתהל יואר כ"א הלכ יתוחא ינ%ל יתאב ורמאכ תוכלמה
#תחה ב!עי י"ע תונותחת שלשב תונוילע השלש םה יכ ,לחרב ב!עיו חצנב הרוב% דוהב ד$ח רמאנה והזו .רתויב
אערא חרוא ואלד תונשל יואר היה אל #תחה תיבל הלוע הלכה התיה םא לבא .ונשריפדכ לחר ותלכ תיבל אבה
חצנו הרוב% #יבו דוהו הלוד% #יב עירכמ כ"% תראפת יכ תעדו םעט בוט ונל אציו ,רמאמה 'יפ םלשנ הנהו .תונשל
.)םש(
יכ' .הינשה לש התלועפ לע תחאה לש העפשה אלא התוער ינפמ תחא הדימ לש לוטיב ןאכ ןיא יכ שיגדמ ק$מרה
לועפי אלש יפ לע א ןידה תלועפ איהש ותלועפ לועפי דוהה הז לכ םע דוהב דסחה עיפשיש תויה םע העפשהב
.'הרובגה ןמ ותקיני תעשב ומכ קזוחב
ןיבו דוהו הלודג ןיב עירכמ ןכ םג תראפת יכ תעדו םעט בוט ונל אציו' אוה הז רמאמ ק$מרה םתוח ובש טפשמה
.'חצנו הרובג
הניא ןידו דסחו לאמשו ןימי ןיבש הקימנידה יכ חיכוהל ,רמאמה תרטמ תא שיגדהל ק$מרה שקבמ ולא וירבדב
דרומב תוריפסה לש ןתולשלתשה ךשמהב אלא ,הרובגל דסח ןיב תראפת תריפס השועש דוחיאב תמייתסמ
.דוסיהו דוהה ,חצנה לא םלוסה
הרובגהו דסחה תא השעמ ידיל איבהל תנווכמהו דוהו חצנב תאטובמה תיקולאה הגהנהה יכ רמאנ התעמ
תווצק ו$ו לש תדמתמ העונתב רבודמ .המצע הגהנהב הנפמ תללוחמ אלא 'לעופל האיצומ' קר הניא ,םייקולאה
תריפסב שומימ ידכל תיקולאה הגהנהה תא רבד לש ופוסב תואיבמה %דוסיה דעו דסחה ןמ - תוריפסה שש&
.תוכלמה
סחיב שודיח ןה תוללוחמ םלוא ,ולא תוריפס לע ונירבד תא ונחתפש יפכ ,רבד תושדחמ ןניא ילוא דוההו חצנה
תוריפסש שגפמב אקוד תינקנש תלוכי .דסחה תא םולבל וא ןידה תא קיתמהל תיקולאה הגהנהה לש התלוכיל
.הארשהה תא ןהל תוקינעמו ןתוא תוללוחמה תוריפסה םע תומייקמ ,לעופה לא תואיצומה ,ולא
השובל גראנו םקרנ ךילהתה םותבו .ותלכ תיבב אצמנה ןתחכ תושגפנ העונתהו תוהמהש טפשמ לש תכרעמ יהוז
תולגל תוכלמה לא דוסי תריפס ךרד עפשומ הז שובלו ,ךלהמה לכ לש ושרושב תאצמנה תראפתה תריפס לש
.דחאד אזר אוהש ה$בוקד אפוגמ םייחפט ריתסהלו זר םלועל
ןה ולא .ןהמ םידרפנ ונא הז רועישבש ,תוכלמ דעו דסחמ ,'ןינבה תוריפס עבש'ב תללוחתמ וזה תושחרתהה לכ
םא יכ הינבב ליחתמ ונניא 'ןינבה' םלוא .שומימ ידכל תיקולאה הגהנהה תא תואיבמה 'תונותחת תוריפס עבש'
ליחתנ יפוסניאהו אלפומה ןמלועמש תונוילעה תוריפסה שלש ןה ולא .ןוצרב - ןכל םדוק וליפאו ןונכתב ,היגהב
.אבה רועישב ה$זעב םועטל תוסנל
רועיש 19 תורי#ס שולשל אובמ -
תונושאר
.תוכלמ תריפס דעו דסח תריפסמ ,תונותחתה תוריפסה עבשב ןוידה תא ונמייס םדוקה ונרועישב
.%ר$ג& תונושאר 'ג תונוכמה תונוילעה תוריפסה שולש לא ונעסמ תא ליחתנ הז רועישב
:אבה הנבמה יפ לע הניבו המכח רתכ ןה ולא תוריפס שולש
רתכ
המכח הניב
תוריפסה שולשל סחייתנ הז רועישב םלוא .רתכה תריפסב םייסנו הניבו המכח תוריפסב הליחת היהי וננויד רדס
:'תמא תפש'ה בתוכ ךכו ,תונותחתה תוריפסה עבש לא ןסחי תא ןחבנו ,תחא הביטחכ תונוילעה
180
תוריפ$ רשע שי הנה יכ תלעותל ולא םירבדה ךל היהי הלב!ה ירפ$ב דומלת םאו ללכ ךרדב ךל ראבל יננה
עבשהו #יחומ םה הניבו המכח רתכו םיארבנהל ףו$ #יא אר!נש ךרבתי םשהמ רוביחה אב םדי לע רשא תושוד!
המכחל רתכמ עפשה רד$ו השעמה ילכ םיאר!נ םה תוכלמ דו$י דוה חצנ תראפת הרוב% הלוד% םהש םיראשנה
אוהש תראפתל עפשה אב םהמו האל תאר!נה הניב ונייה אמאו המכח ונייה אבא אמאו אבא םיאר!נה הניבו
הלעב תראפתמ תלב!מו המצע ינפב אוה תוכלמו דו$י דוה חצנ תראפת הרוב% הלוד% ונייהד הששהמ ללכה
ב!עי אר!נה .)#$ינ ,םיטו!יל ,תמא תפש(
:תונותחתה עבשל תונוילעה תוריפסה שולש ןיבש סחיה יבגל דוסי יגשומ המכ ונל ראבמ 'תמא תפש'ה לעב
.השעמה תוריפס ןהש תונותחתה עבשל סחיב ,חומה תוריפס רמולכ ,'ןיחומ'ה ןה תונוילעה תוריפסה שולש
.ןהיתודלות ןהש תונותחתה עבש לומ 'אמא'ו 'אבא' ןה הניבהו המכחה
.הז רועיש ךלהמב םשה תרזעב וראבתי ולא דוסי יגשומ
!יחומה תורי#ס
לעב ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר ירבדמ םג הלוע תונותחתה עבשל סחיב תונוילעה תוריפסה שולש לש ילכשה יפואה
:אינתה
איצומשכו ה"מ ח"כ המכח םשב אר!נ רבד לכ ליכשמה אוהש תלכשמה שפנבש לכשה הנה יכ #ינעה רואיבו
הניב אר!נ ולכשב לכשומה המכח רבד הזיא ךותמ ו!מעלו ורושאל רבד #יבהל ולכשב #נובתמש לעופה לא וחכ
ודחפו ותאריו 'ה תבהא תודילומה םאו בא םה #הו .)%"פ אינת(
וכרדב םדאה רבוע ותוא ימינפה ךלהמה תא הוותמ ולא םירבדב אינתה לעב יכ ,רבעב ונירועישב ךכ לע ונדמע רבכ
רבודמ .םשה תדובעב תומדקתהה איה לדומה תא חינהל אינתה לעב רחוב הילע עקרקהש ןבומכ .יהשלכ הגשהל
- הבשחמה תוריפסמ תוריפסה לש ןתולשלתשה יפ לע תאזו ,ישגר-ילנויצומא ופוסו יגול-ילנויצר ותישארש ךלהמב
.תונותחתה עבש ןהש ,השעמהו תודימה תוריפס לא - הניבו המכח רתכ
היה וז הטיש יצמאמל ןושאר .הז רדס וצמיא םלוכ אלו תילאיווירט הנניא ,רבעב ונראתש יפכ ,וז הסיפת
.ויתובקעב אינתה לעב ךלוה ,הז אשונב ,תובר תוניחבמו ,ם$במרה
:ורפס ךשמהב בתוכ אוה ךכו ,רתוי תכל קיחרמ א אינתה לעב
השלשב תשבלתמו תושוד! תוריפ$ רשעמ הלולכ תיהלאה שפנש ומכ יכ םיהלא השע הז תמועל הז הנהו
אתובא$מד #ירתכ רשעמ הלולכ םדאה םדב תשבולמה ה%ונ תופיל!מ ארחא ארט$ד שפנה ךכ םישוד! םישובל
תעדו הניב המכח #הש שלשל !לחנה #דילומה לכשו ל"נה םיער תודו$י עבראמ תואבה תוער תודמ עבש #הש
#ט! ולכשש יפל ךרעה יתוחפ םינט! םירבד בהואו !שוח #ט!ה יכ לכשה ךרע יפל #ה תודמה יכ תודמה רו!מ
םהמ רתוי םיר!י םירבד %ישהל רצ!ו .)ו"פ אינת(
הבשחמ תמדוק השעמו השעמ לכלו ,הלועפו הלועפ לכל ,הדימו הדימ לכל יכ אינתה לעב עבוק ולא םירבדב
:רמאנ ונתפשבו יהשלכ המכחמ ,והשלכ לכשמ םתויח תא םיקנוי םניאש השעמו שגר ,הדימ ךל ןיא .הליחת
ול א ןכ לעו ,לנויצר שיו היגולואידיא שי ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר עבוק ,ארחא ארטסל םג .יהשלכ היגולואידיאמ
.הניבהו המכחה רוקמ תא תווהמה תונוילע תוריפס שולש ןנשי
181
180
.רוג תודיסח דסיימ רטלא ריאמ קחצי 'ר לש ודכנ ,רוגמ בייל הירא הדוהי 'ר
181
השודקד ארטס ןיבל ארחא ארטסה ןיבש 'הז תמועל הז' לש טלחומה ןוזיאה תא רפמ וירבד ךשמהב ידאלמ ןמלז רואינש 'ר םנמא
הנניא וז הנחבה .חומב אוה תיקולאה שפנה לש הנכשמ םוקמו בלב אוה תימהבה שפנה לש הנכשמ םוקמ יכ ורמואב ,הנבמה דצמ
.תובוטה תודימה דגנכ תוערה תודימה לש ןדוסי לע דמלל ידכב הב שיו תינכתו תיתוהמ אלא הרקיעב תיגולויב
- 103 -
וניא יאליע שגר דוחיבו ,שגר .ןויגההו לכשה ינדא לע דסוימ ,אינתה לעב עבוק ךכ ,תודימה םלועו תושגרה םלוע
תומדב האב םתטיבנו ויערז תא ערוזה חומה עזגל םילעו םיפנע ןה םישעמהו תושוחתה .ןיאמ שי חומצל לוכי
.םישעמו תושגר
יבגל ךכ .םלועב םישענש םישעמה לכו תוישפנה תועונתה לכ תא ןה תובצעמ ,ןכ םא ,תונוילעה תוריפסה שלש
,סעוכו בהוא אוהש םיקולאב םישגופ ונא וז ןושלבו ,םדא ינב ןושלב תרבדמ הרותה .םיקולא יבגל םג ךכו םדאה
,דוסה תרות יפ לע ונא םידמל ךכ ,ולא לכ םלוא ,ןידב הלכמו םידסח למוג ,וידבע לע םחנתמו וביל לא בצעתמ
םישעמהו תודימה ןמ ךורע ןיאל ןה תומלענ היתונופצ הארנש יפכש ,תיקולאה 'הבשחמה' ינדא לע םידסוימ
.יסחי ןפואב םילגנה םייקולאה
ונלוכ ה$בקה לש םייולגה וישעמ תא ירהש ,םדאב םכחה רמא %גכ ,ז תלהק& $ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא$
לש ותניבו ותמכח תא םלוא ,ותרותב ןויעה ךותמ ןהו ותגהנה ךותמ ןה ,םידמל ונא ויתודימ תא או ,םיאור
.ןיבי ימו עדי ימ ,וישעמו ויתודימ תא החימצמו תבצעמה םיקולא
א לע יכ ורבס תורודה ךלהמב לארשי ימכח םלוא ,המכחה רחא רותל ןויסנהמ שאונ רמא םדאב םכחה םנמא
תא ןווכמ אוה ןאל "םלועב לעופה יקולאה ןוצרה והמ .הנממ לטביהל םיאשר םה ןיא רומגל הכאלמה םהילע אלש
לע םיאבו םישגרתמה תוערואמה דציכ "הב שחרתמה תאו הירוטסיהה תא םיחנמה םיווקה םה המ "םלועה
"המלשהו הנורחאה הלואגה לא הריתחב תיקולאה תינכתהמ קלח םיווהמ תורודה ךלהמב לארשי
יכ ,חור תחנו סעכ ,שנועו רכש לש הדימ תומאב קר אל םיקולא לש ותגהנה תא ןוחבל תושקבמ וללה תולאשה לכ
.'הליחת הבשחמב השעמ וס' תניחבב םג םא
היתודלות תא רוקסל שקבמ אוה הבש 'לארשיב תואידיאה ךלהמל' הנוכמה האלפנ הסמ בתכ ,ל$צז קוק ה$יארה
לש רושימה ינפ לע תולעתמה הדימ תומא יפ לע ,המוקתו ןברוח ,הלואגו תולגב םירוזשה ,תילארשיה המואה לש
לעופש יקולא דסח קר הנניא ותיינבו ,םהיאטח לע לארשי םע ה$בקה השעש ןיד קר וניא תיבה ןברוח .שנועו רכש
%'תואידיא' םינוכמה& תונורקעהו תודוסיה תא ךבדנ יבג לע ךבדנ תונבלו ןקתל שקבמה ללוכ ךלהמב רבודמ .םלועב
.תילארשיה המואה תא םיבצעמה
,אלו ,תירחא דע תישארמ הבשחמ קשמה ,בטיה ןנכותמ ןוקית לש השעממ קלח אוה ,וז טבמ תדוקנמ ,שנועה
הגהנהה יבג לע ספטל הפיאש יהוז .תונמאנה רסוחו תויצה רסוח לשב א ןורח לש תיקולא 'הזירפק' ,הלילחו סח
,יקולאה ןוצרל א ילואו ,תיקולאה הבשחמה לא תיקולאה תודימה ינפ לע וליפאו ,תישעמה תיקולאה
182
ןויסנב
.וניניע דגנל תילגנה הגהנהה תא וז הבשחמ תרצוי דציכ תוארל
תונובו תוביכרמה תוריפסה רשע דגנכ יכ רמול הצור 'םיקולא השע הז תמועל הז' ילבקה ןורקעה יפ לע ,אינתה לעב החנומ ,וז הרעהל דע
היגולואידיאמ .השעמו תודימו לכשמ בכרומ ולא תומלועמ דחא לכ .האמוטה םלוע תא תובצעמה תוריפס רשע ןנשי השודקה דצ תא
רבדיו$ .םילגרו בל ,חומ שי םהמ דחא לכל יכ רמאנ וגה תפשב .םישעמ לש םלועמ רבד לש ופוסבו תילאנויצומא תוחתפתהמ ,לנויצרו
,הערפ ינעמשי ךיאו ילא ועמש אל לארשי ינב ןה ,'וגו השמ רבדיו ,השק הדובעמו חור רצוקמ השמ לא ועמש אלו ,לארשי ינב לא ןכ השמ
אוה םדאד שדוק ירפסב אתיאד ראבל הארנו .חור רצוקמ קר ועמש אל לארשי ינב אלה אישוק יאמ םישרפמה ושקהו .םיתפש לרע ינאו
רועמה תירבו ,אפוג יגלפ ירת םהו דוהו חצנ דגנ ןיקוש ןירת ,םלוע תועורז דגנ תועורזהו ,תונושאר 'ג דגנ שארה .תוריפס רשע תמגוד
.%'רבדיו' אראו ,שמשו רואמ& $עצמאב אוהו וגה לכ רבחמ בלהו וגוז תבו םיתניב עירכמ
םוקמ יכ אינתה לעב לש ותעיבקב רפומ הז ןוזיאש אלא .םדא תומדב אוה א יושע האמוטה םלועו םדא תומדב יושע השודקה םלוע
האמוטה דצ תא תאטבמה תימהבה שפנה לש הנכשמ םוקמש דועב חומב אצמנ השודקה דצ תא תאטבמה תיקולאה שפנה לש הנכשמ
םלוע לש היצטניירואהש דועב תילנויצר היצטניירוא איה השודקה םלוע לש היצטניירואהש אינתה לעב עבוק וז העיבקב .בלב אצמנ
.תילנויצומא איה האמוטה
תוירמוחה ןמ םיקחרתמ ךכ ,הבשחמה םלוע לא השעמה םלועמ םיספטמש לככ יכ אינתה לעב לש ותסיפת םע דחא הנקב הלוע הז רבד
ליכמ ומצע אוהש א לע ,ונממ אוה עפשומ תולק רתיבו רמוחה םלועל רתוי בורק ,בלב ונכשמ םוקמש האמוטה םלוע ןכ לעו ,חורה לא
,היגולואידיא שיו לנויצר שי ארחא ארטסל םג םנמאש עובקל שקבמ אינתה לעב יכ ,רמאנ וננושלב .השעמ םגו תודימ םג ,לכש םג
.םילאידיאלו םיגשומל םגרתימה ילנויצומא עבמב ןדוסי ולא םג ךא ,לוכיבכ
.האמוטה לש הילכמ םה םיהובג ,התקיני רוקמ אליממו ,השודקה ילכ םלוא ,םיקולא השע הז תמועל הז יכ ,ןכ םא רמאנ
182
.רתכ תריפסל עיגנשכ רדנ ילבו ה$זעב ררבתת יקולאה ןוצרל תיקולאה הבשחמה ןיבש הנחבהה
- 104 -
תולו#כו תומא
:םיאבה םימותסה םירבדה םיאבומ הריצי רפסב
,תוטושפ הרשע םיתשו תולופכ עבשו תומא שלש ,דו$י תויתוא םיתשו םירשע הב בצחו !!ח ,חורמ חור םיתש
#המ תחא לכב חורו ,םורדו #ופצ ברעמו חרזמ תוחור עברא #הב בצחו !!חו .)ט ,א הריצי רפ$(
םירזוחו וז הנשמב םיעיפומה םיגשומ ינשל ראשה ןיבו ,וב םיאבומה םיגשומלו הריצי רפסל ובתכנ םיבר םישוריפ
'גל הנווכה יכ ושריפ ,דוסה ךרד לע רפסה ישרפמ .'תולופכ עבשו תומא שלש' :רפסב םירחא תומוקמב א םינשנו
:'םינומיר סדרפ' ורפסב ורבודרוק השמ 'ר בתוכ ךכו ,תונותחת תוריפס עבש דגנכ תונושאר תוריפס
ימי העבש םהו .ת"רפכ ד"%ב םה תולופכ העבשו .םיעירכמה רעשב 'יפש ומכו תוליצאל תומא םהש ינפמ תומא
ש"%ד םימחרו #יד תולב!מ םהש תולופכ תואר!נו .ת"וכלמ דו$י ד"וה ח"צנ ת"ראפת ה"רוב% ה"לוד% #ינבה
ה%הנההו תוהמ רעשב 'יפדכ תונושאר שלשב #יאש המ םימחרהו #ידה ילעבמ םה #כו .ה"פרו
.)% ,זכ םינומיר $דרפ(
ןויסנ אוה םלועב התגהנהו תיקולאה תואיצמה ןיבל קודקדהו ןושלה יקוחו תויתואה ןיב היצלרוק רוציל ןויסנה
יקולא יוליג תופקשמ אלא ,'תימכסה הפש' קר ןניא ת$יב $לאה תויתוא יכ הסיפתה לע ןעשנ אוהו ,יתרגיש
תועמשמ הנשי םילימה תביתכ ןפואלו ,ביתכהו היגהה יקוחל ,םינושה םיפוריצל ןכ לע .תויתוא ב$כ לש ןתומדב
.םלועב תיקולאה תואיצמה תסיפתל תעגונה העירכמ
אלל ,תופר ארקהל תונתינה 'ת$רפכ ד$גב' לש תויתואה עבש יכ תינושלה הדבועה יכ ק$מרה עבוק ,וז תרגסמב
.םימחרו ןיד תולבקמה תונותחתה תוריפסה עבשל יוטיב ןה ,תושגדומ וא ,שגד
תולצפתהה לע םיתתשומה ,םימדוקה םירועישב ונרביד םהילע םיווקה תשולש לע תנעשנה תניינעמ העיבק יהוז
תנייפאמה וז תוילאוד לע ונדמע .דסחה תגהנה לומ ןידה תגהנה תא ,ןהמ תחא לכ ,תודילומה ,הרובגל דסח ןיבש
הזיחא תודוקנ םיאצומו הזל הז םיקשונ ולא םיבטק ינשש ןפואה לעו ,םלועב םייקולאה השעמהו הגהנהה לכ תא
.תופתושמ
ןיבש הנחבהה לש הרוקמ יכ ליעלד המרגאידה ןמ דומלל ןתינ ,הניבהו המכחה םלועל ונסנכנ םרטב דוע ,הרואכל
המכחה ןכאו .לאמש דצב תמקוממה ,הניבל ,ןימי דצב תמקוממה ,המכח ןיב הנחבהב אוה דסחה וקל ןידה וק
.םינידה םא איה הניבהו דסחה םא איה
ןכו ולא תוריפס ךרד תרבוע הבהאו הארי תגשהל ךרדה יכ עבוקה אינתה לעב לש החיתפה ירבדב םג וניאר ךכ
:םיאבה םירבדב
רהוזב #ייע אמא תאר!נ הניבו אבא אר!נ המכחש אמאו אבא שוד!ה רהוזב םיאר!נ הניבו המכחש עודי והזו
הניבה םלועמ האריל אבל חיכש רתוי #כ לע הנימ #ירעתמ #יניד הניבמש עודי #כ ם% והזו .תומו!מ הברהב שוד!ה
םי!ובד ויהתש ל"נכ ויהת םישוד!ש ם%ה רמאנ #כ לע ,הבהא הלוכ איה המכח לבא עודיכ האליע אמיא איהש
המכחה םלוע אוה ויבאו אמא תאר!נש הניבה םלועמ רמול הצר ומא שיא #כ יפ לע ףא #יאליע הניבבו המכחב
ל"נכ #כ ם% םיארי ויהת הבהאב םי!ובד ויהתש יפ לע ףא #כ ם% הארי םכל היהת וארית אבא אר!נה
,שמשו רואמ(
183
.)םישוד!
שלשב םג היוצמ דסחהו ןידה לש תוליפכה ירהש ,'תולופכ' יוניכל וכז %ת$ז& תונותחתה עבש אקוד ןכ םא עודמ
.םירבדה לש םפוסב יוצמ ןורתפל חתפה יכ הארנ "תונוילעה
,ןידו דסח .תונותחתה תוריפסה עבש לש ןמלועמ ונרכה התוא הימוטוכידה תא לטבל שקבמ 'שמשו רואמ'ה לעב
.ודיצל דחא לכ ךושמל םישקבמ םלועל םיבטקה םלוא ,ןהיניב רשפל תשקבמ תראפתה םנמאש ,דוהו חצנ
.הניבבו המכחב ןכ אל .תומוהתה ינפ לע רשגל תשקבמ התרהטו הקמועב תראפתה קרו ,תמייאמ םלועל הריתסה
תמגופ הנניא הניבב תוקבדהו האריב תמגופ הנניא המכחב תוקבדה יכ שיגדהל שקבמ 'שמשו רואמ'ה לעב
.הילגרל םילפונ ונניא ונאו תרכינ הניא הריתסה םלוא ,הז םע הז םישגפנ ןידו דסח ,ןאכ םג םנמא .הבהאב
"תדחאמ הריפס אלל םג םולשב ןהיניב תויחה הניבהו המכחה לש ןדוס והמ
184
183
.ןילבולמ הזוחה לשו ךלמילא 'ר לש םדימלת ,אקארקמ ןייטשפע יולה ןמלק סומינולק 'ר
184
.ונירועיש ךשמהב ה$זעב דומענ הניבהו המכחה ןיב תדחאמ תוטישהמ קלח יפ לעש תעדה תריפס לע
- 105 -
אמאו אבא
.םנקנק לע ההתנו בושנ התעו תובישח םהל ונסחיי אל התע דעש םיגשומב אוצמל ןתינ ךכל הבושת יכ המדנ
.אמאו אבא - שודקה רהוזה יפ לע ןהל ןתינש יוטיבב םג שחמומ תודימה לש ןרוקמ הניבהו המכחה לש םתויה
לש םדוחיי .תועיפשמ תוריפסב רבודמ יכ העיבקהמ תגרוחה הבר תועמשמ וברקב אשונ וז היגולונימרטב שומישה
םלועבו השעמה םלועב וז תכרעמ .םהיניב םיסחי תכרעמ םויקב תינתומ דילוהלו עיפשהל םתלוכיש אמאו אבא
.'גוויז' םשב הנוכמ דוסה
הניחבה ןיב םצעבו תוכלמ תריפסל דוסי תריפס ןיבש גוויזה אוהו תוריפסה םלועב דחא גוויז לע ונדמע רבכ
לש ותכאלמו ,םלועה לע תיקולאה העפשהה תינתומ הז גוויזב יכ וניאר .תלבקמה הניחבל העיפשמה תיקולאה
ןיב הקיזהו רשקה תא קזחל ידכ ,היתניכשו ה$בוק ןיב הז גוויז םידחיימו םימרותה םישעמ תושעל איה םדאה
תעכ .םדאה לש וישעמב הנושארו שארב הנתומ אוהו ,רקיעו ללכ ילאיווירט וניא הז גוויז .לבקמל עיפשמה
.הניבלו המכח תריפס ןיב םעפהו ,סונ גוויזב ונא םישגופ
לש ודוחיי .ןוילעה גוויזה אוה הניבל המכחה ןיבש הז גוויזש דועב ,'ןותחת גוויז' דוסה ימכח םינכמ ,ןושארה תא
:ןהכה קודצ 'ר לש םיאבה םירבדב יוטיב ידיל אב ןותחתה גוויזה ינפ לע ןוילעה גוויזה
ונייהו ,#ימלעל שרפתמ אלו אתוביבחב יראשד ארחא א%וויז תיא רתי אליעל אליעל )ב 'נ ליעל( שוד!ה רהוזבו
%וויז שי ,רתוי הלעמל הלעמל'( )א ד %"חז( רידת #ישרפתמ אלד #יער #ירת םהש הניבו המכח אמאו אבא %וויז
)דימת םידרפנ אלש םיער ינש םהש הניבו המכח אמאו אבא %וויז והזו ,םלועל דרפנ אלו ותביחב רתונה רחא
הניבל הכוזש ימד ונרמאש ומכ אוהו 'וכו יתאד אמלעב א!לוח היל תיאד #אמ ל"א א%וויז יאהל יכז #אמ י"רא
#ישרפתמ אלד םיער #ירת םהש המכחל #כ ם% הכוז יתאד אמלע איהש .)ומ ,ח$פ ,!ידצ ירפ(
ןיבש רוביחה ,תימלועה היצאוטיסל םאתהב קספנו שדחתמ תוכלמל דוסיה ןיבש ןותחתה גוויזבש רוביחה דועב
.תודלונ ןה הניבהו המכחה דחיתהב קרש תוריפסה ראש לש ןמויק הנתומ ומויקבו ,דימתמ הניבהו המכחה
ראשל םויקה תא רידת םינקמ םתויהב םג אלא ,תיגולונורכה הניחבה ןמ קר רוקמה םניא ,ןכ םא ,אמאהו אבאה
ירוחאמ תבצינה תיקולאה תויחה םהש ,הבשחמהו ןוצרה ןמ תעה לכ תקנוי םלועב תיקולאה הגהנהה .תוריפסה
:בלסרבמ ןמחנ 'ר בתוכ ךכו ,הלוכ תואיצמה
,ר,ב@, ל,כ/. >*6>3 ל3כ*-M4ה/ו ה,מ/כח, 4ה ל3א 1מ/צ?4 רF* !4/ל0 ,ר,ב@, ל,E ל>3 ,ל3כ*-M4ה/. ל*E48$ / ה/ל דימ,8 /ךיר,צ יל*א/ר9/ 64ה >יא יE
ריא*מ0 ל1ד,: ר1א א0ה ל3כ*-M4ה יE .ר,ב@,4ה 1ת1א יד*/י-ל?4 /ך4ר,./תG םF* 4ה/ל ב*ר!, /תה/ל ,ר,ב@, ל,כ/. >*6>3 ,ל3כ*-M4ה 1ל ריא,6>3 יד*/E
א0ה>3 ה,ר1כ/.4ל ה,כ,ז ב-!?H4י יE .ב-!?H4י ת4ניח /. ה3ז/ו &"וי,נ,A ריא,8 םד,5 ת4מ/כח, " &)ח ת3ל3ה-!( ב0ת,E>3 1מ/E ,וי,כ,ר@/ ל,כ/. 1ל
תי> א*ר" &)א"י! םיJה/8( ב0ת,E> 3 1מ/E ,)&א"כ! םיט ,A>/ מ ר4ה-ז ,ד"י #0=8 םינ0=8( .ה,מ/כח, ת4ניח /. א0ה>3 ,תי> א*ר
ל3כ*-M4ה יE .>3מ>3 ת4ניח /. ה3ז/ו ,ינ4מ/Eח 4/ו &$1ל!/ /נ0א ם0:/ר4ת/ו ."םG4מ? H 4פ ה3ז ינ*ב!/ ?4464ו" &)ז"כ תי> א*ר/.( ת4ניח /. ה3ז/ו ."ה,מ/כח,
&"ם164ה #1כ/נ ד?4 ר1א,ו /ך*ל1ה K4%-נ ר1א/E םי! י@4צ ח4ר-א/ו" &)ד י*ל>/ מ( ת4ניח /. ה3ז/ו .>3מF3 4ה 1מ/E וי,כ,ר@/ ל,כ/. 1ל ריא*מ א0ה
"ה36ח4 /ת ה,מ/כח, 4ה" &)ז ת3ל3ה-!( ב0ת,E>3 1מ/E ,ר,ב@, ל,E ל>3 ת06ח 4ה א0ה ל3כ*-M4ה/ו ה,מ/כח, 4ה יE .ת06ח #1>/ל תיח* ת4ניח /. ה3ז/ו
'0כ/ו .)'א אמ! #"רהומ יטו!יל(
הבשחמב השעמ וס' .העש לכבו עגר לכב ותוא תמייקמו םלועה תא הווהמה תויחה איה תיקולאה המכחה
שקבמהו ,תויחהלו םייקתהל הבשחמה הכישממ השעמה לש ופוסב אש ,וז טבמ תדוקנמ ,ותועמשמ 'הליחת
.רבד לכב שיש המכחה לא טיבהל וילע אלא ,םישעמבו תודימב קפתסהל ול לא ,רבד לכבש תויחה םע שגפהל
185
תא הווהמה תיקולא תויח העש לכבו עגר לכב דילומ ותויהב יחצנו יחרכה גוויז אוה הניבהו המכחה ןיבש גוויזה
.םינושה הישובל לעו היתודימ לע הלוכ תואיצמה
םייסמש יפכ ,ונלאשש הלאשל תעגונה תפסונ הכלשה הנשי תואיצמה לש 'אמא'הו 'אבא'ה ןיבש הז ידימת גוויזל
.יחרכה וניא אוהו ילאיווירט וניא דוהבו חצנב הרובגו דסחב לאמשו ןימי ןיבש רוביחה .ןהכה קודצ 'ר וירבד תא
םהיניב גוויזהש ןויכ .הניבבו המכחב ןכ ןיאש המ ,הרובגה םע שגפמה ןכו ימונוטוא שגפמ אוה דסחה םע שגפמה
185
לכב שיש תיקולאה המכחבו לכשב ןנובתהל שקבמ ותרותבש ,ם$במרה ירבדל המודה המינ תעמשנ וז הרותב ןמחנ 'ר ירבדמ יכ ןייצנ
'יקולאה לכש'ה ןמ תילכתב הנוש ןמחנ 'ר רבדמ וילע 'לכשה' לש ויפוא םלוא ,םיקולא תא תעדל םדאה לוכי וז המכחב ןויע ידי לעו ,רבד
.ם$במרה לש ותרות יפ לע םלועה לש ותיתשתב חנומה
רדנ ילבו ה$זעב דומענ תונושה ןהיתוסיפת לש תוכלשהה לעו ם$במרהו ןמחנ 'ר לש םטבמ תדוקנמ תיקולאה המכחה ןיב םילדבהה לע
.םיאבה םירועישב
- 106 -
,ימוטוכיד ונניא שגפמה ,המכחה אלל הניבה לומו הניבה אלל המכחה לומ בצייתהל ןתינ אלו ,הדרפהל ןתינ יתליב
.הניבל םג הכוז המכחל הכוזש ימו ,המכחל םג הכוז הניבל הכוזש ימו
תובהא ןה ולא .הנוילע האריב הוולמ הנוילעה הבהאהו ,הנוילעה הבהאה תא הברקב תאשונ הנוילעה האריה
הניחבמ םלש הכ גוויזב הזב הז םיזוחא אמאו אבאשכ .וז תא וז תולכמ ןניאו וז תא וז תורתוס ןניאש תואריו
.םלשה רוביחה והזו ,וגוז ןבל הקיזה ןמ םהמ דחאל הקיזה תא קתנל ןתינ אל ,תינחור
ןידהו דסחהש ינפמ םא יכ ,ןידו דסח ןהב ןיאש ינפמ אל הניבבו המכחב תמייק הניא תונותחתה עבשבש תוליפכה
.וידחי םישמשמ ןידו דסח הבש האלפומ הינומרהב תפלחתמ תוילאודהו ,םלש גוויזב הזב הז םיבולש
:וירבד תא ךישממ אוה ךכו ונרבד חתפב ונאבה םתוא אינתה לעב ירבדל בושנ
אלוכו #ימלע לכ בבו$ו #ימלע לכ אלממ אוה ךיא 'ה תלוד%ב דאמ !ימעמו #נובתמשכ תלכשמה שפנבש לכשה יכ
#יאש ךרבתי ותלוד%מ ששובתהלו אריל ותבשחמו וחומב תוממורה תארי תדמ הררועתנו הדלונ בישח אלכ הימ!
ה!!וש שפנו ה!ושתו הציפחו ה!ישחב שא יפשרכ הזע הבהאב ובל בהלתי בושו ובלב 'ה דחפו תילכתו ףו$ הל
'ו%ו םיהלאל ישפנ האמצ ביתכו 'ו%ו ישפנ התלכ ם%ו הפ$כנ ביתכדכ שפנה תולכ איהו אוה ךורב ףו$ #יא תלוד%ל
'ו%ו ישפנ ךל האמצ ביתכו .)%"פ אינתה(
.הבהאה םע דחא הנקב הלוע הניא וז תובציתהו ,שנועה תארי תא הדילומ ,הרובגו דסח תוריפסה לומ הדימעה
הבהאל תונפתהל לכויש תנמ לע ,ותעדות ילושל שנועה תארי תא קיחדהל םדאה ךירצ ,הבהאל וביל תונפל ידכ
.דסח האלמ איהש
הדילומ וז האריו ,תוממורה תארי ,אינתה לעב בתוכש יפכ ,תדלונ ןאכ .הניבו המכח תוריפסה לומ הדימעב ןכ אל
ותלודג לומ הדימעב .וינפמ ארי היה טק עגר ינפל ךאש לודג רבד ותוא לא תוקקותשהו הזע הבהא הירחאל דימ
ותוא לש םידדצ ינש ןה האריהו הבהאה ,ותומצע לע א אלא ותגהנה לע קר אל !יצהל תשקבמה ,םיקולא לש
םהילא רתויב םיבגשנהו םינוילעה הארילו הבהאל ,רבעב וניארש יפכ ,קהבומה יוטיבה איה שפנה תולכו ,עבטמ
.ךרבתי םשה לא ותפיאשבו ותדימעב םדאה עיגהל לוכי
רועיש 20 דסי המכחב' - )'א( המכח -
'רא
( ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M #ויצע רה תבישי דילש )
רדלא רמתיא ברה תאמ תוריפ$ה רשעל אובמ ירועיש
www.etzion.org.il/vbm
:האבה המרגאידה יפ לע תולשלתשמ תונוילעה תוריפסה שולש ,םדוקה רועישב ונייצש יפכ
רתכ
המכח הניב
לא הלעמב הלענ ןכמ רחאל .הניבה תריפס - התגוז תב תאו המכחה תריפס תא ןחבנ ה$זעב םיבורקה םירועישב
.תוריפסה רשעב המוקימו התוכייתשה תלאשלו 'תעד' תריפסל תעדה תא ןתינש ינפל אל ,רתכה תריפס
!יאמ שי
.ןיאמ שי הנושארה האירבה לש היפוא תא ראתמה טשפומה גשומל וקקזנ םינורחאו םינושאר
ןיבל ,םייניבה ימי ןושלב 'שודיח'ה תסיפת ןיב תידוסי תקולחמ ןבא םיטעמ אל תורוד ךרואל היה ,הז גשומ
.תיפוסוליפה 'תומדק'ה תסיפת
:'ארב' יארקמה יוטיבה לא הז יגולואית ןויער ךומסל שקבמ ן$במרה
#ושלב ונלצא #יאו .תטלחומ ה$יפאמ םיארבנה לכ ארב ה"ב!ה .רורבו #וכנ וטושפ לע אר!מה שוריפ עמש התעו
הלחתה #יאה #מ הווה ,הלעמל וא ,שמשה תחת השענה לכ #יאו .'ארב' #ושל אלא #יאמ שיה תאצוהב שד!ה
איצממ חכ אוה לבא ,שממ וב #יא ,דאמ !ד דו$י טלחומה רומ%ה $פאה #מ איצוה לבא .הנושאר
.)א ,'א תישארב(
:רשפתהל ןכומ ונניא ן$במרה וז דוסי תרכה לעו השרושו הנומאה דוסי והז
#ימאמ וניאשו ,הנומאה שרוש אוה יכ ,םיהלא ארב תישארבב הרותה ליחתהל אוה לוד% ךרוצ יכ ,הב לואשל שיו
ללכ הרות ול #יאו ר!יעב רפוכ אוה ,#ומד! םלועהש בשוחו הזב .)םש(
:תוגייתסה לש גוס םהב תרכזומ יכ םא ,יולה יאדסח יבר לא חלשש תרגאב ם$במרה ירבדב םיאצומ ונא ןכו
יתאצמש יפ לע ףאו .#יאמ שי ךרבתי םשה ארבו ליחתה לכה לבא הרוצ אלו םלו% אל םש היה אלש םירמוא ונאו
לכ הב ודעונתש ארב$ה םו!מ לכמ ,ץראהו םימשה לע לוד%ה רזעילא יבר ירבדכ םירחא םירבד הד%ה ירבדב
הככ לע תוחיכומ הבר תישארבב תולאשו תושרדמ הברהו ,שי ואשעו ליחתהו #יא היה לכהש איה וז לארשי
.)תור%א ,ם"במר(
בבוסממ לשלתשמ אלא ארבנ ונניא םלועה היפל תיפוסוליפה תומדקה תסיפת ןיבש לדבהה תא דדחל שקבנ םא
תואיצמה תא הווהמה יגול קוח .תויתביסה םרוג לע עבצאה תא חינהל ןוכנש המדנ ,תילכת ןיא דע הביסל
,םיבר םיגוה החנהש יפוסוליפ ןורקע והז .ול תמרוגה הביסמ בבוסמ רבד לכ יכ ןורקעה אוה םייח ונא הברקבש
.חתפל וסינש יגול ךלהמ לכב ,םיינרדומ םיגוה ללוכ
דעצ רחא דעצ ונתוא ךילויש ינויצקודר עסמב ליחתהל ונא םילוכי ,םלועה לע תוננובתהב ,וז טבמ תדוקנמ
יפוסניא וניה ,םיפוסוליפה יפ לע ,הז עסמ .התוא הננוכש העפות בציתהל הרומא העפות לכ ירוחאמו ,תינרוחא
.תונעט יתש וברקב ליכמה ,תומדקה גשומ רזגנ ןאכמו
קוח יפ לע תלעופ הנניאש הריצי וא העונת ,ךלהמ ךל ןיאו ,תננוכמו תיזכרמ הנוכתכ תויתביסה תחנה איה ,תחאה
.תויתביסה
.םיבבוסמו תוביס וסניאמ לשלתשמו ןומדק אוה םלועה יכ איה ,הנממ תבייחתמו הנושארה ןמ תעבונה ,הינשה
.ולא תוחנה יתש םע תתמעתמ ,ןיאמ שי ארבנ םלועה יכ הנעטה
.תמרוזו תואיצמה תצרופ הנממו תישאר תדוקנ התיה יכו ןומדק ונניא םלועה יכ תעבוק איה ,תישאר
.תויתביסה לגעמל !וחמ ,הנטק תחא העונתו ,דחא עגר ,הנטק הסיפ ריתוהל תשקבמ איה ,תינש
דחא עגרב דציכ סופתל ןתינ אל .יתביס ונניא שיה לא ןיאה ןמ רבעמה
186
רבעמ והז .שי לכה ,אבה עגרבו ,ןיא לכה
האלה ךישמהל יפוסוליפה ךרוצה אלל ,תישאר תדוקנכ םייקתהל לגוסמ םג אוה ןכ לעו תויתביסה ןמ גרוחה
תינרוחא
187
.שיה לא ןיאה ןמ רבעמ אוה המכחה תריפס לא רתכ תריפסמ רבעמה ,הלבקה יפ לע .
186
.ןלהל הארנש יפכ שיה תואיצמל ךייש ומצע ןמזה א ירהש ,ןמזל םינווכתמ ונניא 'עגר' םירמוא ונאשכ
187
הדבועל ןכו ,וז הציפק לש היתוכלשהלו ,שיה לא ןיאה ןמ הציפקה רשפל סחייתנ ,ןיאה תריפס איה - רתכה תריפסב קוסענשכ ה$זעב
.תויתביסה קוח אוה - רה אלל םייקתמ האלהו הנממש קוחה יפ לע תמייקתמ הנניא םלועה לש תישארה תדוקנ אקודש
- 108 -
אוהש #יאמ תאצמנו תלצאנ המכחה יכ שוריפב הלי% אצמת #יאמ המכחהו )חכ בויא( בותכה ךותמ חכומ #כו
רתכה
188
.)א"פ 'ה רעש ,םינומיר $דרפ(
189
,תויביטיזופ תורימא וילע רמול ןתינש היוהב ןושארה בלשה איה םצעבו ,שיה תישאר איה ,ןכ םא המכחה תריפס
.אקייד המכחב - %דכ ,ד$ק םילהת& 'תישע המכחב םלכ 'ד ךישעמ ובר המ' :רמאנ הילעו שיה תאירב יהוז
תוביתנ ב"לל טשפתמו המכחב םדו$י הלת ת"ישה תוימש% ינימ לכש שוריפ .תישע המכחב םלוכ
190

.)נ"רת חלש ,תמא תפש(
אמגודב ןייענו הצקה לא הצקה ןמ ,היוהה לש התוהמ תא הנשמה יטמרד רבעמ אוה ,שיה לא ןיאה ןמ רבעמה
.ללכה לע דמלתש תחא
ארבנ דציכ איה תוטבלתהה עקרב תדמועה הלאשה .ןושארה םויב רואה תאירבל סחיב םיטבלתמ ,םינושארה
עיצמ ירזוכה רפסב יולה הדוהי 'ר .הלילה רחאל אובל םויה רומא הרואכל ירהש ,ןושארה םויה תישארב רואה
.%כ ,ב ירזוכ& םוי תדימכ רואה ריאה תועש הרשע םיתש רחאלו הליל תדימ ידכ םיקולא ועקש דימו ארבנ רואהש
אוהו ,רוא היה ובש רצק םוי דוע ןושארה םויה ינפל הפיסומ איה הרואכל יכ ורמואב וז הטיש החוד ן$במרה
:וננינעל עגונ ינשהו ,תודוסיב ריאה םרט םלוא ארבנ רואה יכ ,דחאה .םירחא תונורתפ ינש עיצמ
יפ לע ףא יכ ,#מז היהנ ,#ושארה !ו$פב רכזנה שיה לא $פאה #מ ץראהו םימשה ואצישמ יכ ,רמאנש #כתי דועו
תדמכ #כ ודמעו ץראו םימש וארבנ #כ םאו #מז וב שפתי שי היהישמ ,ךשחבו רואב םהש תועשו םיע%רב ונינמזש
ברע יהיו ,תודו$יה #מ רדעי ךכ רחאו ,#ושארה תדמכ דומעיש וילע רז%ו ,רוא יהיו רוא יהי רמאו ,רוא ילבמ הליל
ר!ב יהיו .)ד ,'א תישארב(
וארבנ ותטישלש ןויכמו ,שיה לש ומויק םצעל םא יכ ,ךשוחלו רואל רושק ונניא ןמזה יכ ןועטל שקבמ ן$במרה
,%הרותה לע םינושארה םיקוספה ינש תנבה יבגל הכורא םינשרפ תקולחמ& ימלוגה םבצמב !ראו םימש הליחת
.ליל תכשח לש תועש הרשע םיתש דבע האירבה לש רצעה ןועשש רחאל קר ארבנ רואה יכ רמול ןתינ
ודוסיי ןכ לעו ,ןיאה םלועל אלו שיה םלועל ךייש ןמזה גשומ .הבושחה איה ןמזל סחיב ן$במרה לש ותרעה ,וננינעל
.המכחה תריפסב אוה ןמזה לש
םילוכיש תואיצמל םידמימ תרדענ תואיצממ יתוהמ רבעמ הב שי ,ילמרופ ןינע קר הניא ןמזה לש ותורצוויה
:'!ינ'זוקמ דיגמה בתוכ ךכו ,םידמימ הב ספתהל
191
,ץרא ד$י המכחב 'ה )טי ,'% ילשמ( בותכה רמאש והז )א ,תישארב( אמוחנת שרדמב .םיהלא ארב תישארב
יל הניב ינא הישותו הצע יל )די ,'ח םש( רמאנש םלועה תא ארבו הרותב ץעייתנ םלועה תא ה"ב!ה ארבשכו
רשא הכולמה איה רבד תירחא לא הפצו טיבה המכחב יכ תישאר תאר!נ המכחה יכ עדונ #ינעה .'וכו הרוב%
רועישו הדמו לוב%ב חכל אציו ףו$ #יא תניחב ותדמ תא ה"ב!ה ליב%ה המכחבו ,לארשי ינב והוכילמי
.)תישארב ,לארשי תדובע(
רוא תא ליבגהל תיקולאה הערכהה תא וברקב אשונ המכחה לא רתכה ןמ רבעמה יכ ,ראבמ 'לארשי תדובע' לעב
.וס ןיא
ה$זעב הארנש יפכ ,הניבה תריפסב םא יכ ,המכחה תריפסב םישענ םניא םימוצמצהו תולובגה #שיגדהל יואר
ןיאה ןמ רבעמה עגרב םינתינ ולא לכ ,הרדגהל תורשפאה ,םוצמצו לובג לע רבדל תלוכיה םלוא ,ונירועיש ךשמהב
,הרוצ וב ספתת ןכו ,םוקמ וב ספתי ןכו :יסונ ונאו 'ןמז וב ספתי שי היהשמ' - ן$במרה רמואש יפכ .שיה לא
וסניאה יפלכ ןוכנ וניאש המ ,הנתשמו הלבתמ איה .ולח תרב איה שיה תואיצמ .ןוילכה וב ספתי - אליממו
.רתכ תריפס לע םירועישב ה$זעב הארנש יפכ ,וב תולח ןניא תורומתהו םיחצנ חצנל אוהש יקולאה
תא תרשפאמ המכחה .%ד ,'ז ילשמ& 'א2ר/ק-ת ה2ני-07ל ע2ד.מ; /6B י-ת.ח@א ה2מ/כ2ח7ל ר.מ<א' רמוא ילשמ ררושמ
:הז קוספ ארמגה תשרוד ךכו ,ןיאה לא םדאה לש ותוברקתה
188
.אכק ד ב$ח רהוז שודקה רהזה יפ לע
189
.%ב$פ אתועינצד ארפסל א$רגה שוריפ& 'ןיאמ ש$י תישאר אוהו אצמת ןיאמ המכחהו %ח$כ בויא& ש$מכ' ןכו
190
תטשפתמ ,לכשבו חומב המוקמש המכחהש ,תמא תפשה רייצמש רויצה םלוא ,דוס ינינעל איה א הרושק תוביתנ ב$לל תוטשפתהה
ןויעב ה$זעב ולא םירבדב ךיראנו תישונאה תואיצמב םג עבטומה ידוסי ךילהתב רבודמ םצעבו ,שחומו שגרומ אוה ירה ,ב$לה לא
.הניב תריפסב
191
.קסנ'זילמ ךלמילא 'ר לשו דיגמה לש םדימלת
- 109 -
דימ לוז% וליצהו טפשמ ר!בל וניד 'ה רמא הכ דוד תיב ביתכד יאמ !חצי רב #מחנ בר אמיתיאו הישאי יבר שרד
רב אייח יבר והרמאת לא ואל םאו והרמא ר!בכ רבדה ךל רורב םא אלא #ינד #יא םויה לכו #ינד ר!בב יכו !שוע
םאו והרמוא ךל הרו$א איהש ךתוחאכ רבדה ךל רורב םא תא יתוחא המכחל רומא אכהמ #תנוי יבר רמא אבא
והרמאת לא ואל .)ב"ע ז #ירדהנ$(
:ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר ירבדב אבומ ךכו
ונייה ,םוצמצה דו$ ידי לע !ר אוה תווצמו הרותה השעמ לכ #כו ךרבתי 'הל םיוניכהו תומשה לכד עודיכו
שיא ףככ תורצ! תו%שהו םי!ד םיו! ךרד !ר רת$נו םלענ תויהל תילכת יתלבו ףו$ #יאה ורוא םצמצ לוכיבכש
וב אצויכו לכה %יהנמה הולא שיש םירמוא ירהש תושי אר!נ הז רבדו ,תו!לא שיש %ישהל ישונא לכש לכויש דע
,תושי תו%שהו םיראות ידי לע אלא ךרבתי 'ה ריכהל תושיה תחת אוהש ישונא לכשל רשפא יא #כ לעש םיראותב
#ינמ ללכמ אוה רבכש רתכה אר!נ #יאד עודיכו ותור!ל םילוכי #יא וליפאו #יא ףו$ #יאה תומצע #כ #יאש המ
םהל שרוש איה וז הדימש אלא םדא ת%שהו יולי% ידיל אובל םוצמצה דו$ב תוטשפתמה ךרבתי 'ה לש תודמה
אוה רבכש חומבש המכחה ת%שה אוהש #יאמ שי אר!נ חומל ה%שהה תול%תה תלחתה יכ ,#יא םשב אר!נ ךכל
תושי .)זט תוא ,םירמא יטו!יל(
.המכחה לא רתכה ןמ - שיה לא ןיאה ןמ רבעמה עגרב םירשפאתמ ויתוגהנה ,ויתויתוא ,ויתומש ,'ד יראת לכ
.דודי - שרופמה םשה תויתוא ןיבל תוריפסה ןיבש המאתהה תא םיארמ דוסה ימכח ןכאו
.הנושארה ד$ויה איה ,המכחה
192
ןמ ךכב שי .ויתומש ידי לע ךרבתי 'ד לומ בציתהל תלוכיה לש ךרדה תליחת יהוז
.שגפמה תא אליממו יוליגה ,הפישחה תא רשפאמש אוה הז םוצמצ םלוא םוצמצה
הליחת הבשחמב השעמ 'וס
אלא היוהב תיקולאה העפוהה תלעופו הלגתמ ובש ןפואה לע דמלמו גיצמ קר ונניא תוריפסה הנבמ יכ ,רבעב וניאר
.לדומה ותוא יפ לע םלועבו םדאב םישחרתמה םיכילהתה לכל 'דוק' ןיעמו לדומ הווהמ א
רוע אוה םרוק דציכ "הווהתמ אוה ןכיה "ןויערה ליחתמ ןינמ .הבשחמה ךלהמ לש ודוס לע דומעל םיסנמ םיבר
"םידיגו
הבישחה תא םג הווהמה אוהו ,תואיצמה תיתשתב חנומה ידוסי לדומ העיצמ םינושה הינווג לע דוסה תרות
:אינתה לעב ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר בתוכ ךכו ,תישונאה
איצומשכו ה"מ ח"כ המכח םשב אר!נ רבד לכ ליכשמה אוהש תלכשמה שפנבש לכשה הנה יכ #ינעה רואיבו
הניב אר!נ ולכשב לכשומה המכח רבד הזיא ךותמ ו!מעלו ורושאל רבד #יבהל ולכשב #נובתמש לעופה לא וחכ
ודחפו ותאריו 'ה תבהא תודילומה םאו בא םה #הו .)'% אינת(
.המכחה תריפסב הבשחמה ךלהמ תא ליחתמ ,אינתה לעב
193
תוינבת ידכל האידיאה תסנכה הנניא המכחה
המכחה תריפס .הרדגהל םינתינ יתלבו םידבועמ יתלב ,תואידיאו תועד ,תונויער לש םלג רמוח ןיעמ אלא תורדגהו
אל תעגונו תפחרמ תיללכ האידיא ןיעמ הווהמ אוה ןכ לעו דבועמ ונניא הז שי םלוא ,שיל ןיאה תא תכפוה
.תעגונ
194

192
.רתכ תריפסב וקסעיש םירועישב ה$זעב דמלנ ד$וי לש וצוק לעו רתכה לע
193
תאצמנה תעדה תריפס איה תירישעה הריפסה אינתה לעבל ירהש ירקמ רבדה ןיאו ,רתכ תריפסמ הז טביהב םלעתמ ,אינתה לעב
.םירועישה ךשמהב ה$זעב ךכ לע דומענו ,תוריפסה םלועל !וחמ לעממ תפחרמ רתכה תריפס ןכ לעו הניבהו המכחה תוריפסל תחתמ
194
שקבמ ן$במרה .הרותה לע םינושארה םיקוספה ינש תא ריבסהל ונויסנב הרותה לע ושוריפב ן$במרה !מאמ המוד לדומ יכ ןינעמ
שי תריציב רבודמ ךליאו ןאכמו ולא םיקוספ ינשב קר תללוחתמ איה ותטישלש& ןיאמ שי האירבה תא םיראתמ ולא םיקוספ יכ ןועטל
,%הרוצ וילע הלח םרטב ,ינושארה ובצמב רמוחה תא ןייצל שקבמה ינווי יוטיב& 'ילויה'ה םבצמב !ראו םימש םיארבנ וז האירבבו ,%שימ
.םאבצ לכו !ראהו םימשה לש םתרוצ תא ה$בקה רצ ךליאו ןאכמו
תרבוע ךליאו ןאכמו ,הלש המכחה יבלשב תואיצמה תראותמ ב-א םיקוספבש ,ן$במרה יפ לע ,םירמוא ונייה תילבק היגולונימרטב
.היתחתש תוגרדמלו הניבה יבלשל תואיצמה
םיבלשה ןיב תוהזל ןתינ ולא םירבד יפ לע .הישעו הריצי ,האירב ,תוליצא :תומלוע עברא לש לדומ ונשי דוסה םלועב יכ זמרב ןייצנ
:ולא תומלוע ןיבל וניארש
.%רתכ& ןיאה בלש - תוליצא
.הלש רדגומ יתלבהו יאידיאה בלשב תואיצמה תרתוהו ןיאמ שי תאירב איהש המכח תריפסל רבעמה - האירב
.תואידיאל הרדגהו הרוצ תניתנו םלועה תריצי רמולכ ,הנממ דלונה לכלו הניבה תריפס לא רבעמה - הריצי
.ל$מכאו - .תוכלמ תריפסב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,םלועה לש ימשגה ישעמה יוטיבה - הישע
- 110 -
העונתב רבודמ ,ושארב תפחרמה האידיאה וא הפיאשה ,ןויערה תא רידגהל לוכי ונניא המכחה בלשב םדאה
יפכ ,הניבה תריפסל רבעמב קר תרשפאתמ ,םימרוגל העונתה התוא תא קרפלו חתנל ,רידגהל תלוכיה .ןוויכבו
ההוזמ המכחה יכ ליעל וניאר .תרדגומ יתלבו תטשפומ העונתב רבודמ הזה בלשב םלוא ,ךשמהב ה$זעב הארנש
לש התוינושארל למס איהו ,דבלב הדוקנ איה ד$ויה יכ םילבוקמה םירמואו ה-יוה םשב הנושארה ד$וי תואה םע
.התרדגה יאלו המכחה
לש ותבשחמ תלעופ ובש ןפואה יבגל תיגולוכיספ-תיעדמ הנחבאב קר רבודמ אלו ,יטרואית קר ונניא הז בלש
ןפואב םוזיל םדאה ךירצ םיתעלו ,הבשחמה לש התוחתפתהב יטירק בלש אוה - המכחה בלש - הז בלש .םדאה
.הז בלש לש ותורצוויה תא עדומ
תואיצמל סחייתהל ךירצ הלועפה ןפוא .והשלכ םוחתב תוינידמ וא ןויער שבגל תנמ לע הרובח תסנכתמ םיתעל
םידמועה םיעצמאב תובשחתה אללו הקיז אלל חרמו טשפומ תויהל לוכי ונניא ןויערה .הב תומייקה תולבגמלו
ןוחבל ןויסנ לכ אלל ריואל תונויער תולעהל הרובחה תשקבתמ ינושארה בלשב םעפ אל ,ןכ יפ לע או .ותושרל
רועיס' ןיעמב רבודמ .לודחל שקבתי הלעומה ןויערה לע תושקהל הסניש ימ .תואיצמה ןחבמב םידמוע םה םאה
.הלועפ ינוויכו תונויער לש הפישחו האלעה רשפאל וננינעש 'תוחומ
,היגרנא תפישח לש בלש והז .ןיבהל תשקבמהו תמלובה ,תנחובה הניבה הב העגנ םרטב דוע ,המכחה בלש והז
הניבה ידי לע !מואיש ןויער לכ קוניל לכוי םהמ ,חכ ירגאמ תריציו תישפנ העונת תריצי ,ילאוטקלטניא יוריג
#ןיאמ שי - האירב ןכ ינפל היהתש ילב הישע ןיאו הריצי ןיא םלוא ,הישעו הריצי ידיל ואיבהל ןויסנב
ךילהתה תא ןייפאל ולא םילימ יתשמ רתוי ןיאו .ה$מ ח$כ :היתויתוא יפ לע המכחה תא הנכמ אינתה לעב
ךותלו תורדגה ךותל ,םילכ ךותל קוצינ םרט הז חכ ירהש '"המ' תדמעב םיאצמנש המצועו חכ והז .ליעל ונראתש
.תונחבה
195
.המצע ינפב וז הריפסל םוקמ שי םאה הלאשה תלאשנ ירהש .וב רתוויהל רוסא םלוא ,הז בלש לע רתוול ןתינ אל
המכח לש הז בלשב אצמנ אוהשכ םדאה בצינ הדמע וזיאב "הרדגהל תנתינ הנניאש העונת לש תועמשמה המ
"הניבה ילכ ךותל תקצונ הנניאש
שפנו תומלועה תורש!תהו דוחי השענ זא הז םע הז דחי םירבדמו דחי םי!ידצ ינש םידעוותמ רשאכ עודי הנהו
#מו .הילעב היחת המכחה דו$ב הבשחמה אוה םדאה תויח ר!יע רשאל אוה רבדה םעטו .שפנב רש!תנ
.ה"פ תוכלמ דו$ב הפה לא הנ!ד #י!זע תישה י"ע אב בלה #מו #יבמ בלה הבו אביל הניב בלה לא אב הבשחמה
תומות$ תומכחהו תובשחמה לכ עדוותנו לכה הל%תנ הפה תואצומ 'ה י"ע אצמנו .)הוצת ,לארשי בהוא(
196
םישנא ינששכ .ילאיווירט אוה ןאכ ראותמה ךילהתה הרואכל .שפנב שפנ לש רוביח תרצוי םיקידצ לש םתחיש
אטפאמ יברה יכ המדנ םלוא .תישענ תורשקתההו הנבנ תושמ הנכמ ,תפלחומ היצמרופניאש ירה ,דחי םירבדמ
ונניא הז רושימב םישנא ינש ןיב עגמהש ךכ ,תומותס תומכחו תובשחמב רבודמ .רתוי ימינפ והשמ לע רבדמ
.רקיעו ללכ ילאיווירט
וליפא ילוא ,םילימה תא ןיבמ ודידי יכ שח ,ויתושוחתו ויתובשחמב והער תא תשל הסנמה םדא תובר םיתעל
הראשנ איה ,םיקנוי ויתונויערו ויתולימ הנממש תויחה - דוסה ןושלבו ,שרושה תדוקנ םלוא ,ול ריהנ ןויערה
.ומצע ול א ,םיתעל ,ילואו ,ורבחל המלענ
םדא רשקתמ דציכ "תויחה התואב וקיבדהל ןתינ דציכ "ךברקב תמעפמה תויחה תא רחאל ריבסהל ןתינ דציכ
"שפנב שפנ םירשקתמו םירבוע םירבדה ,המלענה המכחה בלשב רבכש הזכ ןפואב והער שפנב
בלשל דע לשלתשהל החילצמ ,םדאה לש ותבשחמ תישארב תאצמנה תמלענה המכחה דציכ ראתמ אטפאמ יברה
תויהל ומצע רובידה לע ,רובידל דע לשלתשת המכחהש ידכ .םיקידצ ינש לע אטפאמ יברה רבדמ ידכב אל .רובידה
תריפס איה ,עודיכ ,תוכלמה .'הפ תוכלמ' תניחב אוהש רוביד והז .תויחהו המכחה תא וב שיש רוביד ,יח רוביד
195
'המ'ה תלאש תא רותפל ןויסנ ידי לעו ודוביע ידי לעש לאיצנטופ רמולכ חכ תמלגמ המכחהש דועבש אלא ,ה$מ ה$ב איה א המהבה
- תונווכתה רדענו תועמשמ רדענ ,ןוויכ רדענ ,יח רוצי ,רמול הצור ה$מ אוה התוהמ לכו .ה$מה םע תרתונ המהבה ,תיבויח העונתל ךופהי
.הפוסב איה ךכו ,התיווה תישארב איה ךכ "המ הב
196
.קסנ'זילמ ךלמילא 'ר לש וידימלת ילודגמ ,אטפאמ לישעה עשוהי םהרבא 'ר
- 111 -
תקצונ וכותלש ללחו בחרמ וירוחאמ ריתומש רוביד ,לבקמ רוביד ,לוביק לש רוביד תויהל ךירצ רובידה .לוביקה
.המכחה
רוביד והז .חומה תתשמו בלה תתשמ ובש רוביד לע רבדמ אטפאמ יברה .!וחלו הפשה ןמ םיתעל רבדמ םדאה
ינש ןיב השענ הזכ רובידשכ .הפה תואצומ שמח לא בלה ןמו בלה לא חומה ןמ ךורא עסמ רחאל םיתפשל עיגמש
וא םבג לע םיאשונה םיחילש תניחבב ןה ירה .ןיחומלו תובבלל רשג לכה ךסב תויהל תוכפוה םילימה ,םדא ינב
.םתוחילש רקיע תא םברקב םיריתסמ
אהת הז יוטיבל הקומע הנווכ .םייגול וירבד יכ הנווכה ןיא ,המכח ירבד רמול תלוכיב ןחינש םדא יכ רמאנ התעמ
הילעש ,תטשפומ האידיאלו ינחור קמועל םישובל אלא םניא םירבדהש ,ימינפ ןויער בצינ וירבד ירוחאמ יכ הנבה
.הרדגהו הלימ לכ רדענ ומצעשכל ןויערה םלוא ,םילימה ךרד םנמא השענ התיא שגפמהו ,רבד רמול ןתינ אל םצעב
.הלימה לא המכחה ןמ ,ןכ םא ,איה העונתה
:ט$שעבה לש ודכנ ,בוקלידסמ םירפא 'ר לצא םיאצומ ונא המצעשכל הרטמה התואל יכ םא הכופה העונת
לכ תולעהל אוה ר!יעהש עודיה ךרד לע #אכב זמרה רמול שי .)עישומה #ודא אנעשוה טויפב( .אשדת חיש לכ
תחיש וליפאו רוביד #ושל חיש לכ #אכב זמורמש רמול שי הזו ,אבא אוהש המכחו הבשחמל ויפמ איצומש רוביד
#בהו אב'א ל'ש אנ!וי'ד הלע'ת תובית ישאר א"שדת םירופי$ו םירבד .)'לכ' תישארב ,םירפא הנחמ ל%ד(
םג אלא !וחה לא םינפה ןמ קר אל אובל לוכי ךלהמה .המכחה לא רובידה תא תולעהל ךרדה לע רבדמ םירפא 'ר
.המכחה לא הלעמל ספטמ רובידה אלא ,רובידה לא בלה ךרד תלשלתשמ המכחה ןיא ןאכ .םינפה לא !וחהמ
.המכחל לוביק תיב רובידה אהישו ,המכחה ןיבל רובידה ןיב רוביחל איבהל איה םדאה לש ותפיאש
.תושעיהל הלוכי וזכ הלועפ דציכ ןיבהל ה$זעב הסננ אבה ונרועישב
רועיש 21 המכחה' - )'ב( המכח -
'הילעב היחת
המכחהש ךכ לע ונדמע ןכ ומכ .רובידה ןיבל תינושארה המכחה ןיבש הקיזה לע דומעל וניסינ ,םדוקה ונרועישב
וילע יכו ,ותמכח תא אטבל ךירצ םדאה לש ורוביד יכ וניאר .םדאה לש ובילב תמעפמה תימינפה תויחל יוטיב איה
תולעהל ןויסנב רועישה תא ונמייס .םדאה לש ובל בלב תבצינש תימינפה תויחהו ינחורה קמועה תא וברקב ליכהל
ןתינ הדי לעש הדוקנה תא תולגלו ונמצעב ןנובתהל ךרדה תא שפחל ,תורחא םילימב וא ,המכחה לא רובידה תא
.הסיסבב תבצינה תויחה - המכחה לומ אלא ,תואיצמה לש םיישעמה םייוליגה לומ קר אל ,בצייתהל היהי
רבד לכ לש לכשה
:ן$רהומ יטוקיל ורפסב הנושארה ותרותב בלסרבמ ןמחנ 'ר עיצמ ,ןיבהל ןויסנו הלועפ ןוויכ
,ר,ב@, ל,כ/. >*6>3 ל3כ*-M4ה/ו ה,מ/כח, 4ה ל3א 1מ/צ?4 רF* !4/ל0 ,ר,ב@, ל,E ל>3 ל3כ*-M4ה/. ל*E48$ / ה/ל דימ,8 /ךיר,צ יל*א/ר9/ 64ה >יא יE
ריא*מ0 ל1ד,: ר1א א0ה ל3כ*-M4ה יE ,ר,ב@,4ה 1ת1א יד*/י-ל?4 /ך4ר,./תG םF* 4ה/ל ב*ר!, /תה/ל ר,ב@, ל,כ/. >*6>3 ל3כ*-M4ה 1ל ריא,6>3 יד*/E
ב0ת,E>3 1מ/E ,וי,כ,ר@/ ל,כ/. 1ל )ח ת3ל3ה-!( א0ה>3 ,ה,ר1כ/.4ל ה,כ,ז ב-!?H4י יE ,ב-!?H4י ת4ניח /. ה3ז/ו ."וי,נ,A ריא,8 םד,5 ת4מ/כח, " &
ה,מ/כח, ת4ניח /. א0ה>3 ,תי> א*ר )&א"כ! םיט ,A>/ מ ר4ה-ז ,ד"י #0=8 םינ0=8( ב0ת,E>3 1מ/E , )א"י! םיJה/8( ."ה,מ/כח, תי> א*ר" &
ת4ניח /. ה3ז/ו )ז"כ תי> א*ר/.( ריא*מ א0ה ל3כ*-M4ה יE ,>3מ>3 ת4ניח /. ה3ז/ו .ינ4מ/Eח4/ו &$1ל!/ /נ0א ם0:/ר4ת/ו ,"םG4מ? H 4פ ה3ז ינ*ב!/ ?4464ו" &
ת4ניח /. ה3ז/ו .>3מF3 4ה 1מ/E וי,כ,ר@/ ל,כ/. 1ל )ד י*ל>/ מ( ת4ניח /. ה3ז/ו ."ם164ה #1כ/נ ד?4 ר1א,ו /ך*ל1ה K4%-נ ר1א/E םי! י@4צ ח4ר-א/ו" &
ב0ת,E>3 1מ/E ,ר,ב@, ל,E ל> 3 ת06ח 4ה א0ה ל3כ*-M4ה/ו ה,מ/כח, 4ה יE ,ת06ח #1>/ל תיח* )ז ת3ל3ה-!( '0כ/ו "ה36ח4 /ת ה,מ/כח, 4ה" & יטו!יל(
.)א אמ! #"רהומ
תוחפו אינתה לעב ןקזה ר$ומדאל וא ם$במרל רתוי המיאתמה ,תקהבומ תילנויצר המינב וירבד תא חתופ ןמחנ 'ר
.'רבד לכ לש לכשהב לכתסהל דימת ךירצ ילארשיה שיא יכ' :ןמחנ 'רל
'ר לש ותנווכ יכ המדנש אלא ,רוצי לכו האירב לכ ירוחאמ תבצינה תיקולאה המכחה לע דומעל שקיב ם$במרה םג
:הניחבל הניחבמ ויתובקעב תכלל הסננ ונאו ,תוניחבב איה ןמחנ 'ר לש ונושל .ם$במרה לש וזמ הנוש ןמחנ
ותוא ידי לע - ךרבתי םשהל ברקתהל הכוז הז ידי לע ,'רבד לכבש לכשה' תראה ידי לע יכ ,ןמחנ 'ר ונדמלמ ,תישאר
.'רבדה'
תישאר איהש ,הרוכבל הכזש ,בקעי תניחב אוהו ,ויכרד לכב ריאמו לודג רוא אוה לכשה יכ ,ןמחנ 'ר ונדמלמ ,תינש
שמש לש יומידב ךשמהב שמתשמ א אוה .'המכח תישאר' רמאנש המכחה איהו
197
לש ותמצוע תא ראתל ידכ
.הרותה ךשמהב הארנש יפכ ,וליכהלו ולבקל תלוכיה םצע יבגל הכלשה היהת ךכלו ,רואה
ידי לע ךרבתי םשהל ברקתהל תוכזל לכונ 'רבדה ותוא לש לכשב' ןויעה ידי לע יכ ןורקעה םצעל סחייתנ ,תישאר
.ומצע 'רבדה' ותוא
:םינפוא ינשב הנבהל ןתינ הז ןויער
המכחה יפ לע ותדימו ותרוצ תא רבד לכל ןתנו ,המכחב לכה תא ארב ה$בקה .ילאנויצרה רושימב אוה דחאה
הקחתמ םצעב ,וכרע לע דומעל תוסנלו וריכהל ,בצינ ינא ולומל רבדה ותוא לש ותוהמ תא ןיבהל ןויסנה .תיקולאה
.םשהל ברקתהל םדאה הכוז ךכ ידי לעו ,ותאירב ירוחאמ תבצינה תיקולאה המכחה רחא
:בתוכ אוה ךכו ,הז טפשמ ם$במרה ןיבמ היה ךכש יל המדנ
ותמכח #המ האריו םילוד%ה םיאלפנה ויאורבו וישעמב םדאה #נובתיש העשב ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו
לוד%ה םשה עדיל הלוד% הואת הואתמו ראפמו חבשמו בהוא אוה דימ ץ! אלו ךרע הל #יאש
.)ב ,ב הרותה ידו$י תוכלה(
:תיטסימ$במרה תילאנויצרה תונשרפה התוא םע ונתוא ריתוהל םילוכי ,םיאבה םייומידה ינש םגש המדנ
ןיערגה תא וכותב ליכמ !פח לכ יכ ם$במרה לש ותסיפת םע בטיה תבלתשמ ,ןמחנ 'ר רבדמ הילע 'המכח תישאר'
לעו ותרוצ לע !פחה תא ןנוכמו בצעמה ,תיקולאה תינכתה וא 'יטנגה דוק'ה ,'חומ'ה םצעב אוהש ,יתישארה
.ויתונוכת
198
ןושלב וא ,תוהמה לע דומלל ךכ ךותמו ,םינייפאמבו תונוכתב ,הרוצב ןייעל םישקבמ ,ם$במרה םג רמאי ךכ ,ונא
םג .ךרבתי ארובה תמכח איהש ,וירוחאמ תבצינה 'המכח תישאר'ה אוה אוהש !פחה לש 'םצע'ה לע ם$במרה
197
.תעדהו המכחה לש ןרואל למס ןיעמ שמשב וארש םיבר תובקעב ךלוה אוה ךכב
198
.רועישה ךשמהב ה$זעב דומענ 'המכח תישאר'ה איהש בקעי תניחב לע
- 113 -
'המכח'ה םע בטיה תבלתשמ איה א ,לכב ריאמה המחה רואכ איהש ,המכח התואל ןמחנ 'ר קינעמש המצועה
.תיקולאה המכחלו לכשל סחיב הראה לש םייוטיב ונא םיאצומ ולצא או ,ם$במרה רבדמ הילע
ת(יחה
הינשה תורשפאה תא ונינפב םיחתופה ,םירבדה ךשמהמ אקוד !צונתמ רבדמ ןמחנ 'ר וילע לכשה רוא יכ המדנ
.'ת;יח'ה גשומ תא ןוידל סינכמ אוה תע ,רבדמ ןמחנ 'ר הילע המכחה תנבהל
תרדגומ הנניא וליפא איהו ,תנכוש איה וברקבש רבדה םע ההוזמ הנניא ,תילבקה היגולונימרטב רקיעב ,ת;יחה
איה היחה חורה .ןוויכה וא ןכותה הנניא רבד לכבש היחה חורה .היחמה חכה - איה ןכ המשכ ת;יחה .ותוהמכ
ת;יח וברקב אשונ ,ןקתמהו יוצרה ןוויכב לעופ ונניא יאדוש רומגה ערה א .הירבו הירב לכל תקנעומה העונתה
.עגר ןב הלכ היה ןכ אלולש ,תיקולא
לא ,טשפומה לא .ם$במרה ידי לע החנוה איה ובש םוקמה ןמ רתוי הובג תספטמ ,ןמחנ 'ר יפ לע ,ןכ םא המכחה
לכשה תא תוארל ןויסנה .ומויק תא רבד לכל הקינעמה תיקולאה הדוקנה איהש ,'תישאר'ה לא ,רדגומ יתלבה
תומייק ןכא תעדהו הניבה תוריפס .תעדהו הנובתה ךרד רבוע ונניא ,ןמחנ 'ר התעמ רמאי ,רבד לכבש יקולאה
.'#יח ינא' רמול הנינע לכש המכחה ןמ ןה תוכומנ םלוא העדותבו םלועב
199
!פח ינפלש רוציב תוארל קיספהל ןורשכה אוה ,ובש המכחה תדוקנב תעגל ןויסנהו ,ינפל חנומה !פחב תוננובתהה
!בוק וב םיאור ונא הבש טבמ תדוקנ חתפל ונא םילוכי םדא לע תוננובתהב םג .היח תוהמכ ותוארל אלא םמוד
.תממודל היחמ ת;יחה תא ונכפה הז עגרב ,ןמחנ 'ר רמאי ,ותוהמ תא רידגהל הסננ םא וליפאו .תונוכת לש
קר םלועה לע תוננובתה םלוא ,תעדהו הניבה תוריפסב םקממ היה ןמחנ 'ר ,רבדמ ם$במרה הילעש המכחה תא
הנוכת םגש ונדמלל שקבמ ןמחנ 'ר .המשנ אלל וגכ ,ןמחנ 'ר לש ותנבה יפ לע ,ותוא הריתומ ,וז טבמ תדוקנמ
איה ירה ןהמע תוקסעתההו .םייחל דבלב םישובל ןה ,תיפוסוליפ תוהמ וליפאו ,תימיכ הנוכת םג ,תילקיסיפ
לע ,םילגלגה לע ,םלועה לע ם$במרה לש וירואית תא ארוק היה ןמחנ 'ר .דבלב ךלמה ישובל םע תוקסעתהכ
לש דלש הנוב ם$במרה יכ שח היה אוהו - תיקולא המכח םתוא הנכמ היה ם$במרהש םירבדה םתוא - תודוסיה
.םייח תמשנ ויפאב חפונ ונניא אוה םלוא םידיגו רוע םקורו תומצע
תא ,תורדגההו תונוכתה תא ,תעדהו הניבה תא תוצחל ךירצ ,ןמחנ 'ר יפ לע ,ה$בקה םע יתימאה שגפמה
יפכ ,הצממ הכו תעלוק הכ הרדגהל תנתינ הנניא םנמאש המכחבש ת;יחה לא עיגהלו ,תונחבההו םיחותינה
תיקולאה ת;יחה םע םמורמו ,יעצמא יתלב ,יח שגפמ הקינעמ איה םלוא ,םדוקה בלשב ם$במרה השועש
200
.
הנבלהו המחה
:וירבד ךשמהב בתוכ אוה ךכו רדגומ יתלבהו טשפומה םע שגפמב ישוקה לע ,דמוע ןמחנ 'ר
1מ/E ,ת0כ/ל4מ ת4ניח /. א0ה>3 ,#0נ ת4ניח /. יד*/י-ל?4 םא יE וי,ל*א ת1E/זל ר>, /פ3א יא ,ד-א/מ ל1ד,: ל3כ*-M4ה ר1א>3 ת4מחH * מ /ך<
ב0ת,E> 3 )ב"ע םיJה/8( ר1א K,ל #י*א ה,נ,ב/J4ה יE ,ה,נ,ב/ל ת4ניח /. ה3ז/ו .'ת0כ/ל4מ #1>/ל' &י"> 4ר >*ר*פ0 ."1מ>/ #17G >3מ>3 י*נ/פל" &
>3מF3 4ה*מ ת3ל3.! 4 /IF 3 ה4מ םא יE ,K,מ/צ?4 *מ )&ט"מר/ו .ח"לר יח /64ו ר4ה-ז( א,J3א ,ם0ל/E K,מ/ר4: מ K,ל תי*ל@/ ,ת0כ/ל4מ ת4ניח /. 0ה3ז/ו .
ה93 ?H4נ/ו ,ל"474E >3מ>3 ת4ניח /. ,ה,מ/כח, ת4ניח /. איה>3 ,תיח* 4ה #מ ת3ל3.! 4 /מF3 ה4מ )ל 0ה,י?/ >4/י( &"ה,Iח4 4ה ר1א/E ה,נ,ב/J4ה ר1א" &
.)א אמ! #"רהומ יטו!יל(
תילנויצר היגולונימרטב שרפתי 'דאמ לודג לכשה רואש תמחמ' .ולא םירבדב שיש 'ןיעה תצירק'ל בל םישל ךירצ
הרואכל אליממו ,רבד לכ ירוחאמ תבצינה המכחה תא ןיבהל תנמ לע הבר המכחו בר לכש ךירצ .יתומכ גשומכ
199
תא םיקשמו ,תורהנ העברא ,םישאר העברא םיאצוי ונממש המכח תניחב אוה 'ןדע' יכ ריכזמ ,הרוא ירעש ורפסב הליטק'ג סוי 'ר
המכחה איהש ת;יח אלל םלוע ןיאו ,ותוא םיקשמה םימ אלל םלוע ןיא .לכה תא היחמה בגשנלו םלענל יוטיב אוה 'ןדע'ה .הלוכ לבתה
.הילעב תא היחמה
200
ללכב תוריפסה ךלהמ לש תויטנוולרה תא םיצעהלו קזחל תשקבמ ,תודיסחב תורחא תוסיפת ומכ ,וז הסיפת יכ בל םישל ךירצ
רבודמ .תוכלמה דעו רתכ תריפסמ תוקולאהו תומלועה תולשלתשה לש יגולונורכ ירוטסיה ךילהת לע רבודמ אל .טרפב המכח תריפסו
גישהל ןויסנה .ןותנ עגר לכב התוא הווהמ או הל תמדוקש תיקולאה המכחה תא הברקב תאשונ ונברקבש תואיצמה ובש ידימת ךלהמב
התוא םיווהמה תוקקותשה ,העונת ,ןויער ,תיקולא ת;יח תבצינ תושממ לכ ירוחאמ דציכ תוארל ןויסנה ,רבד לכבש תיקולאה ת;יחה תא
.התויח תא הל םיקינעמו
- 114 -
יהוז ,תורחא םילימב .םהב ןוכנ שומיש לע הדימלו ,םילכ תשיכר ,תעד תפסוה ,ןויע תפסוה היהת הדותמה
ריכהל רשפאתש הריקחל תילנויצר הדותמ דסמל ושקבש ,םייניבה ימי יגוה לש ,הרכהה תרות - היגולומטסיפאה
.תואיצמב תעבטומה תיקולאה המכחה תא
,לכשהו המכחה לש םהידמימו םתמצוע חכונ בצינה רגתאה םע תודדומתהל ןמחנ 'ר עיצמ ותוא ןורתפהש אלא
.'דאמ לודג לכשה רוא' יכ ותעיבקל תרחא סחייתהל שיש ונדמלמ
'ןונ'ה
201
רזעל תמתרנ תוכלמה תריפס .תיקולאה המכחה לא תשגל שי ותיאש ילכה איה תוכלמ תניחב איהש
רושימב וז העיבקמ תחמוצה ההימתה לע רבכ דומענ ,תוהמה תא ןיבנש ינפל .המכחה תריפס לא עיגהל וננויסנב
,דוההו חצנה לא דוסיה ןמו ,דוסיה לא תוכלמה ןמ ,הריפסל הריפסמ ונא םיספטמ .תוריפסה רשע לש ינבמה
ןפואב שקבתמה ךלהמה .תיקולאה המכחל דע ספטל ונא םישקבמ םשמו ,תראפתהו הרובגה ,דסח לא םשמו
לבקל ידכ תעדל ךירצו ,ןיבהל ךירצ ,ןנובתהל ךירצ .המכחה לא עיגהל תנמ לע תעדהו הניבה לא תשגל אוה ,יעבט
םג רמאיש ונא םיפצמ הרואכל ךכו ,ןואג הידעס 'ר רמוא היה ךכ ,ם$במרה רמוא היה ךכ .תיקולאה המכחה תא
.ןמחנ 'ר
'ר רזוח ,שוביכה ינפל דחא עגר .תוכלמה תריפס דע הטמל ךרדה לכ תא בשו ,רוחא גוסנ ,הז עגרב ןמחנ 'רש אלא
הריפסה יהוז .םולכ המרגמ הל תילד תוכלמה תריפס לא .'עדוי יניא'ה תדוקנ לא ,הלחתהה תדוקנ לא ןמחנ
יכו ,םולכ ומצעמ ול ןיא יכ השוחתו הונע ,הענכה ךותמ ןויעהו דומילה ,הליפתה רעש לא ותסינכב בצינ םדאהש
,שוחל ךירצ םדאהש הדמעה יהוזש עבוק ןמחנ 'ר .עפשה לכו רואה לכ תא ליכהל ,וברקב וללחו ירמגל חותפ אוה
.המכחה תגשה - רתויב תוהובגהמ הגשהה ינפל דחא עגר םג
202

ךכ אל ,םוקיהו עדמה תודוס תא חצפל םיסנמ ךכ אל .דחוימב תבכרומו השק תיטמתמ האוושמ לא םישגנ ךכ אל
ונניא ןמחנ 'ר םלוא .םישוע ךכ אל יכ ג$סרלו ם$במרל ןמחנ 'ר הדוי תאזב - חריה לא עיגהל ידכ תיללח םינוב
קקותשמ ןמחנ 'ר ,חריה לע תיקולאה המכחה רחא רת ונניא םג אוה ,םוקיהו עדמה תודוס תא חצפל שקבמ
.םילכה תא ילחהל ךירצ הז ליבשבו #ת;יחל
.תרחא תוהמ לע רבודמ .יתומכ ןינע לע רבודמ אל 'דאמ לודג לכשה רוא'ש ךכ לע רבדמ ןמחנ 'רשכ יכ רמאנ התעמ
ןיא הז ליבשבו ,ןכל םדוק וניארש יפכ ,רדגומ יתלבהו טשפומה לא עיגהל ןוצרה אוה המכחה לא ספטל ןוצרה
ךרד םיעיגמ רדגומ יתלבהו טשפומה לא .רתויב תללכושמהו תבכרומה החסונה וז אהתו ,תיטמתמ החסונ
הנניא םא םג תואיצמה לש םעופה קפודל הניזאמ איה .תורדגהו םילכ רחא הרת הנניאש תימינפה הבשקהה
.הדידמ ילכ לכב ותוא דודמל הלוכי
203
שמשה לש הרואו ,המכח תניחב איה שמשהו תוכלמ תניחב איה הנבלה
.שמשה יפלכ תלטבתמ התויה חכמ הנבלה לע ןרקומ
ושעו בקעי
:ןמחנ 'ר ךישממ ךכו
1מ/E ,ה,ר1כ/.4ה ת3א ה,C.>3 ,ו9, ?* ת4ניח /. ה3ז ,ר,ב@, ל,כ/. >*6>3 ת06ח 4ה/ו ה,מ/כח, 4ה/ו ל3כ*- M4ה ל3א 1מ/צ?4 רF* !4 /מ 1ני*א>3 ימ ל,בHא
ב0ת,E> 3 )ה"כ תי> א*ר/.( ת4ניח /. ל"474E ל3כ*-M4ה 0נ/י4ה@/ ,"ה,ר1כ/.4ה ת3א ו9, ?* ז3ב64ו" & )ח"י י*ל>/ מ( יE ה,נ0ב/ת. לי$ /E ץ-Aח /4י א-ל" &
ר4מ2א3נ ,הי3ל?, >3 ,א,רחD 5 א,רט/ $ @/ ה,נ,ב/ל ת4ניח /. ,ה?, >, /ר,ה ת0כ/ל4מ ת4ניח /. ה3ז/ו ."1.ל ת1J4:/תה/. םא )ד"כ 0ה,י?/ >4/י( ה,ר/פח,/ו" &
"ם,כח,/ו #*E$/ מ" א,ר!/ נ ב1ט ר3צ*64ה יE ,ע,ר,ה ר3צ*י/ו ב1ט ר3צ*י ת4ניח /. ה3ז/ו .'0כ/ו "ה,נ,ב/J4ה )ד ת3ל3ה-!( איה>3 ,ת0כ/ל4מ ת4ניח /. ,
"לי$ /כ0 #!*,ז /ך3ל3מ" א,ר!/ נ ע,ר,ה ר3צ*י/ו .ה,מ/כח, *מ ת3ל3.! 4 /IF3 ה4 מ םא יE ,ם0ל/E K,מ/ר4:מ K,ל תי*ל@/ ה,Jד4/ו ה,6נ?H ת4ניח /. )ם>, ( ,
.ל"474E ,'0כ/ו "ה,נ0ב/ת. לי$ /E ץ-Aח /4י א-ל" ת4ניח /. ,ל3כ9* ,ו ה,מ/כח,/. ה,צ*פחH K,ני*א>3 ,א,רחD 5 א,רט/ $ @/ ת0כ/ל4מ ת4ניח /.
בקעי לומ ושע תא ביצמ ןמחנ 'ר
204
הרוכבה לע קבאמב רבודמ אל יכ רמאנ ,קויד רתיל .הרוכבה לע םתמחלמב
.הל זב ינשה דצהו הרוכבה לא הואתמו שקבמ דחא דצ ובש ,קבאמ יאב אלא
201
(נ) םישמחה םוי איה .הניבו המכח ירעש העשתו םיעברא רחאל אבש תוכלמה רעש אוהש ןונה רעשל למס איה 'נ תואה 50 *הירטמיגב
.!מאמהו עסמה רחאל תולגתהה תע תעגה תא אטבמה
202
רתכה לא המכחה ןמ הלעמל א ספטל ונויסנב תאש רתיב םדאה תא תוולל הכירצ וז הדמע יכ הארנ םירועישה ךשמהב ה$זעב
.יקולאה
203
.םדוקה רועישב וניארש יפכ ,םוחיתו הרדגה תרדענ ןיידע איה םלוא ,תינושאר תושממ תלעב איהו 'שי'ה תווהתה איה המכחה
- 115 -
ונניא הרוכבה תא שקבמ בקעי עודמ :םיקוספב ןייענ תישאר "הרוכבה יפלכ סחיבו תוננובתהב לדבהה עבונ ןינמ
$הרוכב יל הז המלו תומל ךלוה יכנא הנה$ :הרוכבה לע רתוומ ושע עודמ שרופמב רמוא בותכה םלוא ,םיעדוי
.%ב$ל ,ה$כ תישארב&
,תופילקה םלועל למס ,ראשה ןיב ,אוה ושע ,ןמחנ 'ר לצא
205
לש אצוי לעופ הנניא ,'תומל ךלוה יכנא'ה תשוחת
רתוי םייח תנכס ינפב בצינ ונניא אוהו ,תינפוס הלחמב הלוח ונניא אוה .ןותנ היה ושע הבש תיפיצפס היצאוטיס
.תימויק הדמעו תידימת היווח הניה 'תומל ךלוה יכנא' .דייצ ותויה א לע ,דימתמ
עגרב תמייק ,ןמחנ 'ר עבוק ,וז הנכסו .הלכ םלועהש ירה ,רמוחה לש טבמה תדוקנמ םלועה לע םיננובתמ ונאשכ
.ןוילכה וב ספתי - שיה הוהתישמ ,םדוקה רועישב וניארש יפכ .שיה םלוע תא הרציו ,םלועל הדרי המכחהש
,הלבתמו ךלוה ונפוג דציכ ,דספנו ךלוה רמוחה דציכ האור אוהו ,תוילאר םיפקשמב תואיצמה לע ןנובתמ ושע
איה המכחה ןמ הטמל אוהש םלועה לע רמולכ ,םישובלה םלוע לע תוננובתהה .םילזואו םיכלוה םייחה דציכ
איה ושע לש טבמה תדוקנ .תולבהל שובל לכ לש ופוס ירהש .ןוילכהו תוומה תיווח תא הדילומ חרכהבש תוננובתה
הצפח הנניאו ,הריחבב הצפח הנניאש ,הרוכבב הצפח הנניאש הדוקנ יהוזו ,םישובלהו תופילקה לש טבמה תדוקנ
רחמ יכ התשו לוכא' ירהש ,םישדעה דיזנב אוה ושע לש וצפח לכ .הלכו דספנ לכהשכ דועייב םעטה המ יכ ,דועייב
.%גי ,ב$כ היעשי& 'תומנ
הז ןבומב ,םת שיא אוה בקעי .דייצה תא האור ונניא אוהו ,דיזנה תא האור ונניא בקעי .הרוכבב !פח וניבא בקעי
תויחה תא שפחל .םישובלל רבעמ לא ןנובתהל תונוכנה אוה הרוכבב ןוצרה .ותוא הלקלק אל תירמחה תואיצמהש
.אצמת ןיאמ המכח - רתכה ןמ ,ןיאה ןמ האב איהש ינפמ ,הלכ רמוח לש תואיצמב םג תיטנוולר איהש
.'ה-י בחרמב יננע ,ה-י יתארק רצימה ןמ' רמאנש ,ה-י איהש המכחה תגהנהמ אובת הלואגה יכ אבומ דוסה ירפסב
דע ,ופוג תא ירמגל תולכל טעמכ תולוכי ,תושונא תוכמ םיתעל לארשי םעב םיעגופה הירוטסיהה תוערואמ
עוגפל הלוכי הנניא איה ,הניבה דע תעגמ ביואה לש ודי םלוא .העקבב תובכושה תושבי תומצע לש רובצמל ךופהיש
.תושביה תומצעב השדח חור חיפתו ,תומלוע שדחמ ארבתו ןיאה ןמ חמצת וזו .ת;יחב - המכחב
ךותמ דקומה לע ולע םיבר םידוהי .המחלמל אליממו הזיחאל תנתינ ותושממ ירהש ,עוגפל לק הניבה םלועב
ןכא םא ,הלעמל הלועה חורה תא םלוא ,ורשל ןתינ וגה תא .םחורל הברקתה אל ביואה לש ודיש השוחת
.גישהל ןתינ אלש ירה - םוקמהו ןמזה תוערואמל לעמ הלעמל התולעהל ידוהיה חילצמ
הניבה םלועב ומצעל בצעמ םדאש תוחכוההו תורדגהה םע .םדאה לש ילאנויצרה רושימה יבגל םג ןוכנ רבדה
,הניבהו תעדה םלועמ ןועיט ךל ןיא .ןתוא ךירפהל וליפא םיתעלו חכוותהל רשפא ה$בקה לומ ותדימעב תעדהו
תולובג הב ןיאש ,המכח לש הנומא םע םיקולא לומ בצינ םדאשכ םלוא ,םירתוס םינועיט ודגנכ ביצהל ןתינ אלש
תטלוש ערה ןיע ןיאו ,ןיעה ןמ יומסה רבדה לע הרוש הכרבהש ירה ,תמלענו תרתסנ הלוכ איהו ,תורדגה הב ןיאו
.וב
206
!וימדהו תעדה
דחא דצמ ם$במרה - וניאר ןתוא תווצקה ינש ןיב בלשל הסנמה הסיפת אוצמל ןתינ ,קוק ה$יארה לצא יכ המדנ
:ינש דצמ ןמחנ 'רו
אוהש המל םי!!וש דימת תויהלמ ונתוא עירפת אלש הדמב תלב%ומ תויהל הכירצ רורבה עדמה לא הבהאה
תוש%רהו ,תורשי תורעשה ידי לע םא יכ םהילא עי%הל לכונ אל רשא דע ,רורבה ונעדממ ב%שנו אשנ רתוי
204
,תואיצמה לומ הדימע לש םינפוא ינש ראתל ידכ בקעיו ושעב שמתשמ ןמחנ 'ר םלוא ,המכח אלו תראפת תניחב אוה בקעי יכ ןייצנ
.המכחה לא עיגהל ןויסנה לומו
205
.דועו חנ +דנ +ח אמק ן$רהומ יטוקיל ןייע
206
שיש םסקה אוה ןח ותואו 'ןח' רצוי תוכלמה איהש 'נה םע דחיב ת;יחה איהש 'חה לש רוביחה יכ הרותה ךשמהב ךכ לע דמוע ןמחנ 'ר
בציתהל ,םינותחתב םינוילע רבחל תלוכיה איה ןחה .וינפב דומעל לוכי ונניא ה$בקה ,לוכיבכ ,וליפאו הירב לכ ןיאש ללפתמה ינפב
םסק והז .תירחא דעו תישארמ תינומרהו המלש תוגה וא ,השקב ,הליפת וינפב שורפלו ךלומל דמועה לומ ,תוקיתמו תומיענ ,תומלשב
.הפיקתל תנתינה הפרות תדוקנ וב אוצמל שקבלו וב דורמל ,וב םחלהל לוכי ונניא שיאש
- 116 -
םיאב םה םא הברה םי!יזמ םהש ומכש ,ץי!הב תומולחו היזה #יעכ ,תונוימדו בל תו%ה ידי לע םימעפלו ,תו$ומכ
םי$$במו ,ונתוא םירטעמ םה ךכ ,הרורבה ותרכה תא םהב שוכרל לכוי עדמהש םינינעה םתואב תולצע ךותמ
דע ךכ לכ םיאשנ םהש םירבדב םיאב םה םא ,ונתוהמ לכ תא םימירמו ,רורבב ונל םירכומה םי!לחה תא ם% רתוי
רותל םי!חדנ וננה ,תינחור החרזהל ה!ושת האלמ שפנו םלש ץפח ךותמ ונאו .םהב הזיחא םוש #יא ונעדמלש
ה$וכמו אלפומש המב ם% ונתניבמ םיינחור םינדעמב #דעתהלו ,הרעשה ךרדב #ודל םיאב ונאו ,תררובמה
,תיעדמ הביטחב בוטח השענו שד!תמ אוה ם%ש ,#וימדה תרזעו ,תימינפ שפנ תו%ה ידי לע ,תור!י תורטמל
ול יוארש המב וחכב שמתשמ אוהשכ .)חיר 'מע 'א שדו!ה תורוא(
הריקחלו ןויעל ,לאידיא םג םא יכ היצמיטגל קר אל הנקמ אוה ,רורבה עדמה לא הבהאה תא בייחמ קוק ה$יארה
תוקקותשהל עירפת אלש הדימב תלבגומ תויהל תבייח ,עדמה לא וז הבהאש אלא ,םהיתועוצקמו םיעדמה ךרדב
#אקייד הניב - ונושלכ 'ונתניבמ הסוכמ' אוהש המו ,רורבה עדמל רבעמש המ לא
,'עדמל הבהא'ה לכ לע רותיוול ותוא איבהש ןמחנ 'ר לש ששחה איה ,ולא םירבדב קוק ברה עירתמ הילע הנכסה
המ תא שפחלו תואיצמה לע ןנובתהל ידכ םריסהל זענ אל םלועל ,עדמה יפקשמ תא ונתונקב יכ ששחה אוהו
,הדידמה ילכל רבעמו לעמ אוהש המ לכ יפלכ ןקפס תויהל ךפוה ןעדמה .גישהל םלועל ולכוי אל ולא םיפקשמש
רבס םהבש םילכב תואיצמה תא ןוחבל שקבמ קוק ברה .ןמחנ 'ר ירמגל גוסנ ךכ ינפמו ,קוק ברה עירתמ ךכ ינפמו
,םייניבה ימי לש תלבוקמה תוגהל דוגינב ,עדומ אוה םלוא ,התוא ןוחבל שי יכ ם$במרה
207
אוה .לכה ונניא הז יכ
.תעדהו לכשה ילכ תא המיע תלטונ הנניא איהש ,רבעמש הגשהב ריכמ
וילגר תחתו לארשי יקולא תא תוארל ידכ ה$בקה לא לארשי ינב יליצא םילוע רשאכ יכ ,רמאנ ילוא לשמ ךרד לע
ךישממו רוחו ןרהא םע םתוא השמ ריתומ ,תמיוסמ הדוקנבו ,םימיוסמ םילכב םידיוצמ םה ,ריפסה תנבל השעמכ
.ןיא רבכ לארשי ינב יליצאל םתואש םירחא םילכב שמתשהל ךירצ תמיוסמ הדוקנמ ירהש ,הלעמל ודבל
תא ריאשהל ךירצ תמיוסמ הדוקנמו ,וירענ םע דחיב הירומה רה לא ךרדב וניבא םהרבא דעוצ ,רמאנ םג ילוא ךכ
.רוחאמ םירענה
,עדמהו תעדה ילכ תא ,קוק ה$יארה תטישל ,לוטיל ךירצ ,תיקולאה המכחה הלעמב סופיטב יכ ,רמאנ םג ךכ
הגרדמה ןיב הנחבהה תדוקנש דועב םלוא .םהידעלב ךישמהלו רוחאמ םריתוהל ךירצ ,תמיוסמ הדוקנמ םלוא
'ר ירבדמ ןיטולחל תרדענ ,םהילע םירתוומ האלהו הנממש הגרדמה ןיבל ,תעדה ילכב שמתשהל שי הילא דעש
.קוק ה$יארה לש ותוגהב תיטירקה הדוקנה איה ירה ,ןמחנ
,ה$יארה לש ונושלכ ,תולצע איה ירה ,םהב שמתשהל תורשפא שי דוע ובש םוקמב ,םיעדמה םילכב שומיש יא
איה ירה ,םהב שמתשהל תורשפא ןיא רבכ ובש םוקמב ,םיעדמה םילכב שומיש :הינשה עלצה תא יסונ ונאו
.הצפהו לובלב התירחאו ,םימשב ושארש לדגמ תונבל הרמויו הואג
לש ותושרב םייוצמה םירחאה םילכה תא םימתורו םישדקמו תעדה ילכ לע יוארה םוקמב םירתוומ רשאכ
איהש המכחה תא גישהלו ררבל שקבמה יעדמה ךילהתל םימתרנ םה םגש ירה ,היציאוטניאו שגר ,ןוימד :םדאה
.הניבהמ הלעמל
208
:ה$יארה לש םירבדה ךשמהב תדדחתמ וז הדוקנ
םו!מ לכמ ,עדמב תררובמ תירכה תילכש #כ ם% איה תיהלאה תואיצמה דצמ תיהלאה תו!בדהש יפ לע ףאו
תויטרפה תו%שהה לש בלה יש%ר םתוא
209
לש תונויזחה תפועת ,יהלאה םלועב םהש םיינחורה םינכותהב
םדאה תא םיאיבמ הלא לכ ,ודובכב יהלאה #ינעה לש החרזההו ,המשנה לש םייחה תורוא ,תיאובנה הרהנהה
הרעשהה חכב .#וי%הו לכש לכמ ר!י אוהש ,#וילעה #וימדהו הרעשהה חכב םה םייולת םהיפיע$ו ,לוד% רשואל
207
.רוד תונשב ונמז תא םידקהש ל$היר תא טעמל
208
לע םירתוומ רשאכ םיבצינ הבש תישפנה הדמעל סחיב ןמחנ 'ר לש ותסיפת ןיבל קוק ה$יארה לש ותסיפת ןיב לדבהה תא ןוחבל ןינעמ
ןוימדה חכו שגרה תוגהב שומישב רבודמ ה$יארה לצא .לבקל ןוצרו לוטיב לש ,תוכלמ תניחבב רבודמ ןמחנ 'ר לצא .םייעדמה םילכה
.ל$מכאו םהינש ןיב תוסיפתה ילדבה עקר לע תדדחתמ וז הנחבה םג יכ המדנו
209
תוגהש דועב ,ןנובתמ לכ ידי לע הכרעהלו הדידמל ןתינה יביטקייבוא ןינע איה תיעדמ הגשהו הרכהש תויה ,ןאכ שגדומ יטרפה ןינעה
,תמייוסמ העיבק ,הרואכל ,ךכב שי .ןוזחו האובנב אל םא ,הרבעהל ללכ ךרדב םינתינ יתלבו ןיטולחל םיביטקייבוס םניה ןוימדהו שגרה
רורבו רואב הכירצ וז הדוקנו ,דבלב יטרפ ןפואב עיגהל ןתינ ,עדמלו לכשל רבעמ ןהש תיקולאה הרכהה לש תוהובגה תוגרדמה לא יכ
.ל$מכאו קוק ה$יארה לש ותרותל רשקהב
- 117 -
#יאמ המכחהו .#מצע הניבהו המכחהמ םילענ םהש ,הניבה םו!מו ,המכחה רו!מל םיממורתמ וננה #וילעה #וימדהו
המו!מ תא עדי אוהו ,הכרד #יבה םיהלא ,הניב םו!מ הז יאו ,אצמת .)םש(
הזל הז םה םינפמו ,קוק ברה לש ותרותב הזב הז םה םיבולש ,שגרהו ןוימדה ,תיעדמה הגשהה ,הניבהו המכחה
תנתינ יתלבו תיבטוק הריתסכ תובר םימעפ הארנ ןמחנ 'ר לצאש המ .ונמזב דחא לכו ורותב דחא לכ ,םוקמ
דצמ תיעדמה הרכהה לש םבולישמ הנקנ םדאה לש רשואה .םלשומו ינומרה ןפואב ה$יארה לצא גצומ ,הרשפל
ויבגל ןכאו ,המכחה רוקמ והז ,קוק ה$יארה עדוי ,'אצמת ןיאמ המכח'ה .ינשה דצה ןמ תונויזחה תפועתו דחא
ןהב תיקולאה תוקבדהו ,םישובלב םלועל ןה תודרוי ,הניבה םג ומכ ,המצע המכחה םלוא ,ןמחנ 'ר ירבד םינוכנ
.עדמב תררובמ תילכש הרכה ךרד תירשפא
.המכחה רוקמ תא קר הילעמ ריתומו ,תילכשהו תילובגה תואיצמה לא תיקולאה המכחה תא דירומ קוק ה$יארה
תאו םלענה תא ,הנובתה תאו המכחה תא ,שגרה תאו עדמה תא בלשל קוק ה$יארה לש המיעפמה ותלוכי ןאכמו
,'אצמת ןיאמ המכח' :לאושו ותרכה אולמב םדאה בצינ הלומש ,תחא תיעדמ הביטחב םלכ תא בטחלו ,יולגה
.'הילעב היחת המכחה' בישמו
רועיש 22 הנבי המכחב' - )'א( הניב -
'!נוכתי הנובתבו תיב
התוארל ןתינו ,%הניב - המכח - רתכ& תישילשה איה הניבה תריפס ,תונוילעה תוריפסה תשלש לש יכרריהה הנבמב
.המכחה תריפס לש גוזה תבכ
210
:ידאלמ ןמלז רואינש 'ר לש וירבדב ןייענ
הלעמל איה המכחהו ות%שהו לכשה תנבה אוהש הניבהמ הלעמל איהו הנבההו לכשה רו!מ איה המכחה הנה
ה%שהב $פתנ וניאו #בומו %שומ וניאש המ אוהש ה"מ ח"כ המכח #ושל והזו #הל רו!מ איהו ה%שההו הנבההמ
.)חי אינת( ללכ היב א$יפת הבשחמ תילד אוה ךורב ףו$ #יא רוא הב שבלתמ #כלו #יידע
,אוה ךורב וסניאה לש ןושארה םוצמצה טקא והז .שיה לא ןיאה ןמ היוהה הרבע המכחה תריפסבש ךכ לע ונדמע
לכו תונוכתה לכ הב וספתי אליממו ,ן$במרה ןושלכ ,ןמז הב ספתיש תישממ היוה לא בגשנה ןמו םלענה ןמ !יצהש
.ונמלועל םיכיישה םישובלה
לעב לש ונושלבו ,םלענ תניחבב המכחה תא ןיידע אוה ריתומ םלוא יטסרד רבעמ אוה הז רבעמ יכ רבעב ונשגדה
ןיידע הז חכ םלוא ,יביטיזופ חכ לש גוס איה המכחה .'ןיידע הגשהב ספתנ וניאו ןבומו גשומ וניאש המ' אינתה
.הנבה רדענ אוה אליממו ,םימוחיתו תורדגה ,תולובג רדענ
.הרכהה תרות לש המלוע לא טק עגרל סנכהל הסננ ךכ םשלו ,הנבותה תוהמ לע המ רבד ונתוא תדמלמ ,וז העיבק
תכפוה תטלקנ תואיצמ דציכ .הרכהה תלעופ דציכ ןיבהל ןויסנה תרגסמב ורבתשנ םיבר םיסומלוקו ךפשנ בר ויד
תכפוה וז דציכו ,תללוחתמ היציאוטניא דציכ .הפילשל עגר לכב ןכומו םדא לש ודוקדוקב חנומה 'רבטצמ עדי'ל
.ונכרוצל ויהיש םייללכ םיוק רייצל הסננ קרו ,ךכ לכ הבעה ,הרוקה יבועל סנכנ אל .תורדגומ תונחבהל
-ה האמה ןמ עודי וסוליפ 17 הריגאה ךילהת ,םירבד רגואה ןסחמל םדאה לש ותעדות תא המיד קול ןו'ג םשב
.םיבלש ינש ללוכ
,רדס אלל םדאה לש ותעדות לא ןוציחה םלועה ןמ םימשר םיסנכנ הז בלשב .ןוסחיאה בלש אוה ןושארה בלשה
.תולובג אללו תורדגה אלל
םרידגמ ,םגלטקמ ,םניממו וחומב םיחנומה 'םיאשומ'ה תא םדאה לטונ הז בלשב .ןוימה בלש אוה ינשה בלשה
.םהיניב םיפוריצ השועו
איה ןיבהל תלוכיה .תורדגהבו תוירוגטקב בשוח םדאה .תירוגטק הבישח איה ,ןועטל ןתינ ךכ ,םדאה לש ותבישח
ךניא התא .רחא והשמ ונשי ךליאו ןאכמו ,דחא רבד והז ןאכ דע .םוחת תעיבק ,רדג איה הרדגהה .רידגהל תלוכיה
,הנחבהה תלוכי .הרדגהה התואב חיננ ותואו ךתוא ןכ לעו רחאל המוד התא ,תאז תמועל .התא וניא רחאהו רחאה
,תרחא הפשב וא ,הרדגהלו שומישל ןתינו תושממ לבקמ םשורה ובש בלשה ןה ,וריצה תלוכיו הרדגהה תלוכי
.םליבגהלו םרידגהל ,םימשרה תא דבעל תלוכיה אוה הנובתה ןורשכ .הנבותה יהוז
.התרדגהו הנוימ התלבגה ידי לע התוא תדבעמו ,הרדגהה תרסחו תולובגה תרסח המכחה תא תלטונ ,הניבה
יהוזו ,ןויערהו היצביטומה ,עינמה חכה איה תיבה תינב .%ג ,ד$כ ילשמ& $ןנוכתי הנובתבו תיב הנבי המכחב$
.תוטורפל טרפתהלו םישובל שובלל ,םידיגו רוע םורקל הז ןויערל תרשפאמה ,הניבה יהוז - ונוניכ .המכחה
ארב האירבה תישארב דציכ םיראתמ הרותה לש םינושארה םיקוספה ינש יכ רבוס ן$במרהש ךכ לע ונדמע רבכ
הז עגרמו ,ןיאמ שי תאירב תניחבב היה אוהש ,יסיפ רשאמ ינחור רתוי יפוא אשנש 'ינושאר רמוח' ןיעמ ה$בקה
תלועפ אוה ולא םישעמ ןייפאמה .שימ שי ושענ ישישה םויה דעו ןושארה םויה ןמל האירבה תולועפ לכ ךליאו
:תומשה תאירקב יוטיב ידיל האבה הנחבההו הלדבהה
.$הליל ארק ךשחלו םוי רואל םיקלא ארקיו ךשחה ןיבו רואה ןיב םיקלא לדביו$
.$עיקרל תחתמ רשא םימה ןיבו עיקרה לעמ רשא םימה ןיב םיקלא לדביו$
.$םימי ארק םימה הוקמלו !רא השביל םיקלא ארקיו ...השביה הארתו דחא םוקמ לא םימה ווקי$
טרפתהלו הרוצ שובלל ינושאר שי ותואל תרשפאמה איהש הנובתה תלועפ יהוז םשב האירקו הלדבה תלועפ
.הזמ הז םילדבנו םינוש םישעמל
210
םירחאה םירוביחהמ רתוי א קתני לב רשק אוה הניבל המכחה ןיבש הז רשק יכ תונוילעה תוריפסה שולשל אובמה רועישב וניאר
.%'דכו תוכלמל דוסי ןיב ,הרובגל דסח ןיב& תוריפסב םיריכמ ונא םתוא
- 119 -
'הניב ארקנה אוה רבד ךותמ רבד !יבמה'
:'דיגמ'ה דימלת ,קסבטיומ לדנמ םחנמ 'ר לצא יוצמ הנחבהה תא דדחמה ,רחא יומיד
.)חלשב ,ץראה ירפ(הניב אר!נה אוה רבד ךותמ רבד #יבמהו ,המכח אוה ,הנומאה אוה הלב!ה ,ל"זראש
תוריפסה לש תויסיפאטמה תורדגהב ימויק שומיש תושעל תשקבמ תודיסחה ,םירועישה לכ ךרואל וניארש יפכ
רבד תנבה תגציימ הניבהש דועב הלבקב איהש הנומאה תא תגציימ המכחה יכ העיבקב ,'!ראה ירפ' לעב השוע ךכו
.רבד ךותמ
ךלוה ,טרפתמו ךלוהש יפוסניאה יקולאה יוליגה תולשלתשה לע דמלמ תוריפסה הנבמ יכ םירמוא ונייה הרואכל
השענה ונלש שגפמה .הניבה תא אלא ונל ןיא ונא ,המכחה לע התלועפ תא התשע הניבהש רחאל אליממו ,דרפתמו
יוליג םע שגפמב רבודמ אליממו םינוש םידוביע רבע רבכש חכ ותוא םע שגפמ אוה ירה ,תוכלמב ,ךרדה וסב
.בוצקו םוחת ,רדגומ יקולא
םע ונתוא תושיגפמ תונוש תוישפנ תודמע .וזכ הנניא הנומתהש קסבטיומ לדנמ םחנמ 'ר ונדמלמ ןאכש אלא
יפכ תוקולאה םע שגפהל םדאל תרשפאמה תינחור היצאוטיסו ישפנ בצמ ונשי .יקולא יוליג לש הנוש הגרדמ
.המכח תניחבב איהש תוקולאה םע םדאה תא שיגפמה בצמ ונשי םלוא הניבה תריפסב יוטיב ידיל האב איהש
תנייפואמ וז תישפנ הדמע .הנומאהו הלבקה איה המכחה תריפס לש הקיחב אובל תשרדנה תישפנה הדמעה
תכרעמב רעונה ךנחתמ םהילע םיכרעה דחא ,ונרודב .יאנת אלל תלוכי איה ,ןימאהלו לבקל תלוכיה .הנבה רסוחב
ךכ רחא קרו ןיבהל תוסנל ,לואשל ,תושקהל ,םהילאמ םירורבכ םירבדה תא לבקל אל .תרוקיבה שוח אוה ךוניחה
,הנבהב הלבקה תא ונא םינתמ םא .תוחפ תצק היתונורסח םלוא םיעודי הרקבה תלוכי לש היתונורתי .לבקל
ךכב יכ ,עבוק '!ראה ירפ' לעב .ונברקב אובל לכוי אל םלועל ונתנבהמ לצאנו בגשנ אוהש המ לכש ונעבק הז עגרב
ספטל תורשפאה איה ,הנבה אלל לבקל תונכומהו המימתה הנומאה .המכחה תריפסבש יקולאה יוליגה לע ונרתיו
םע שגפמ אוה המכחה תריפס םע שגפמה.וזוע אולמב ותוא תווחל תאז לכבו ןיבהל ןתינ אל ובש םוקמה ותוא לא
תעדה םלוע תחנזה לע תנעשנה תבגשנו המימת הנומא לש התומדב אבה יקולא יוליג לש תינחור המצוע
.הנובתהו
211
ןמ רבעמב רבודמ .'רבד ךותמ רבד תנבה' לש הדמעה יהוז .תרחא הדמעב םג םדאה בצינ ,וז תישפנ הדמע לומ
.הנבהה לא הנומאה
תא םייעדמו םייפוסוליפ םילכב חיכוהל ושקיבש םייניבה ימי יגוהמ קלח לש םכרד לע תלאשנ העודי הלאש
חפאק ברה בתוכ ךכו העידיל הנומאה תא ךופהל שקבמ ,הזכ ןויסנ .הרותה לש התותימאו םיקולא לש ותואיצמ
:תועדו תונומא - ןואג הידעס בר לש ורפסל ומוגרתל ויתורעהמ תחאב
אוהש 'הנומא' התוא םימ%רתמ םינושארה בור רשא 'דא!תעא' תלמ וריב$הב #אכ וניבר ונעימשה לוד% רבד
אוה יתעדל רשאו 'תועד' ם%רת רפ$ה םש ומ%רתב ליעלו 'הנומא' #אכ ם%רת ת"יר ףאו ,טלחהב #וכנ יתלב םו%רת
לש האצותכ הילא עי%מ םדאהש הפ!שהו העד אוהש הז חנומ בטיה וניבר ריד%ה #אכו .רתויב םאותה םו%רתה
יתמ%רת ךכיפלו .שובש םת$ו בל #ורוע ךותמ ףא וא ,תרו$מבו הלב!ב אבה רבד אוהש 'הנומא' םת$ אלו ,ר!חמ
הרעה ,המד!ה ,%"$רל תועדו תונומא( .'העד' ללכ ךרדב 'דא!תעא' 95 .)חפא! ברל
ותואמו ,תיתחכוה הכימת הנומאל קינעהל שקבמ אוה יכ ג$סר לצא תידוסיה הדוקנה לע דמע ל$צז חפאק ברה
ונא הבש היגולונימרטב ילואו ,העד אלא 'תרוסמבו הלבקב אבה רבד אוהש הנומא םתס' הנניא רבכ הנומאה עגר
.הניב - הנבות רבכ וזש םירמוא ונייה םיקסוע
,הניבהו העדה .העדב הנומאה תא ילחהל ןכומ ונניא ,ג$סרל דוגינב םג ילואו חפאק ברל דוגינב ,'!ראה ירפ' לעב
ןהילעמ םלוא ,'!ראה ירפ' לעב רבוס ךכ ,דיקפת הל שיו ךרע הל שי ,רבד ךותמ רבד תנבהו חנומ ןמוקמב ןדובכ
אש רמול זענ ילואו ,תרוסמבו הלבקב אבה רבד לע תססובמ הלוכ לכו ,'הנומא םתס' ןכא איהש הנומאה תבצינ
לא - תוחוקפ םיניעב םהילא עיגנ אל םלועלש תומוקמל עיגהל רשפא םיניע םימצועשכ םלוא ,'בל ןורוע' הב שי
.המכחה
211
.רתכה תריפס לע םירועישב תאש רתיב ולא םירבד חתפנ ,רדנ ילבו ה$זעב
- 120 -
ונאצמי 'ימ' קומע קומע
ןתינ תונוש תוישפנ תודמעבש תוליבקמ םיכרד יתש ןה ,הניבה לא ךרדהו המכחה לא ךרדה יכ ,ןכ םא וניאר
.המצע ינפב תחא לכ ,ןהיתשל סנכהל
:הרוא ירעשב הליטק'ג סוי 'ר לצא יוצמ ולא תוריפס יתש לומ ונתובצייתה תא הנוש ןפואב ראתמה ,רחא לדומ
םלועל רועישו לוב%ו ץ!ו ףו$ #יאש יפל ,וב ה!יבד איהש הבשחמהו רתכה ,תונוילע תוריפ$ 'ב #ה '!ומע !ומע'
!ומע' והזו ,הניבה איהש י"מ תאר!נה הריפ$ה ידי לע אלא ונאצמי אל - רבד םהב %ישמה %ישי םאו ,םימחרה
'ונאצמי י"מ !ומע .)יעישת רעש ,הרוא ירעש(
תלהק& 'ונאצמי ימ קומע קומע' קוספה ןמ הלאשה ןמיס תא ריסהל שי דוסה יפ לע יכ ונדמלמ הליטק'ג סוי 'ר
יתלבו םי ינימ תוקומע ןהש המכחהו רתכה תוריפסל זמר והז ,קומע קומע .האירק ןמיס ומוקמב ביצהלו ,%דכ,'ז
.הניבה תריפסל יוניכ אוה 'ימ' - 'ונאצמי ימ'ש ןויכ ,םילוענ םניא ולא תוריפס לש ןהירעש םלוא .הגשהל תונתינ
212
לא רעשה .'!ראה ירפ' לעב לש ותדמעל דוגינב תאזו ,ומצע ינפב דמוע ונניא המכחה לא רעשה ,וז הסיפת יפ לע
:לדבהה תא דדחל תנמ לע לשמב שמתשמ הליטק'ג י$ר .רוציק ךרד ןיאו הניבה ךרד רבוע המכחה
ומצעב םנכנ וניא הלודהו ,ףו$ ול #יאש !ומע ראבמ ילדב םימ באושש ימכ יתלוז םהב #נובתהל לכויש ימ #יאו
ידי לע אלא הבשחמה !מוע דו$ב #נובתהל הלוכי הירב לכ #יא ךכ Oראבה #מ םימ באוש ילדב אלא תולדל ראבב
םי!ומע םימ &#מי$ו ,ץוחמ דמוע הלודהו ,הבשחמה ראב !מועמ בואשל ת$נכנ איהש ילדה #וימדב איהש הניבה
.הנובת ידי לע אלא הבשחמה !מועמ םימ תולדל ךרד #יאש ,)ה ,'כ ילשמ( הנלדי הנובת שיאו שיא בלב הצע
םאו ,ה"ע וניבר השמ וליפאו ה"ניבה #מ םינפל םלועל םדא $נכנ אלש ,הלעמל ונרמאש המ #נובתי הז #יבמהו
הניב תריפ$ ידי לע #המ באשו דמע םהל הצוח ,תונוילעה תוריפ$ה 'בב םולכ %ישה ירעש(
.)יעישת רעש ,הרוא
םירשפאמ הניב ירעש .!וחה ןמ דמועה הלוד תניחבב המיע םישגפנ ונא םלועל םלוא ,המכחה לא תעגמ ונידי ןכא
.םלועמ םשל סנכנ אל וניבר השמ או סנכהל םילוכי ונניא המכחה לא םלועל םלוא ,המכחה ןמ םימ תילדו הצצה
'הרוא ירעש' לעב לצא ירשפא ונניא ,םיטושפבש טושפה אהיו ןימאמ ידוהי לכל ירשפא '!ראה ירפ' לעב לצאש המ
.וניבר השמל וליפא
,תודיסחה .השעמה םלועב תויתועמשמ תוכלשה ןנשי ולא םירבדל .דבלב תיגולואית-תיפוסוליפ הנניא וז תקולחמ
ותקירשמ .דובכה אסכ תחת דע העיגמו םימש ירעש תצרופה ,הטושפה הנומאה לש בגשנה החוכ תא דמלל השקיב
תליפת דעו ,םהל הלכי אל ותליפתש םירעש הצרפש ט$שעבה הילע דיעהש ,םירופיכה םויב תסנכה תיבב דליה לש
לע ונתוא םידמלמ ולא לכ .שרדמה תיב יבשוי לכ לש םתליפת תא תולעהלו םמורל החוכב שיש תודשבש םעה
רבד ןיבהל תלוכיב ןחינ אלש ימ םג .הניבה לש 'קוע לולסמ' והז .לע לא ספטל הטושפה הנומאה לש בגשנה החוכ
.םימשה רעשל עיגהל לוכי ,'!ראה ירפ' תעדל ,אוה םג ,שרדמה תיבב ןכוש ונניאו רבד ךותמ
רתוי הגרדמל עיגהל לוכי ,המכחה רדענ טושפהו םימתה אקודש ןכתי ,ולא םירבד יפ לע #הזמ רתוי א ילואו
םעה לש וחוכו דליה לש וחוכ לע ליעל ונאבהש תואמגודה ןמ תולוע טלחהב ולא תומינו ,הניבה לעבמ ההובג
.ומצעב ט$שעבה וליפאו שרדמה תיב יבשוי ושע אלש המ תושעל וחילצהש ,תודשב ללפתמה
תומימתה
213
ימל !עורל תויהל הלוכי הניבה .ןבומ יתלבהו טשפומה םע שגפהל שקבמה םדאל ןורתי הנקמ
ןיבהל ידכ .'הנובתב םימש ןנוכ !רא דסי המכחב 'ד' :קוספה תא ןיבהל רשפא ךכ ילוא .הנממ ררחתשהל שקבמש
לאו תוטשפה לא ,!ראה לא הטמ הטמ תדרל ךירצ המכחה תא תווחל ידכ םלוא ,םימשל הובג ספטל ךירצ
.המימשה תולעל םימתה ידוהיה לש סכנה איה ,'!ראה ירפ' רמוא ךכ ,הנומאהו הלבקה .תומימתה
תראתמ 'ונאצמי ימ קומע קומע' .וסניאל וניתעדות ןיב תכוותמכ הניבב תוארל שקבמ ,ותמועל הליטק'ג סוי 'ר
תלוכיה ,הנובתה ,הניבה .הפיס תא הצחי לב שיאו התמותב תראשנש יקולאה יוליגה לש הנוילעה המוקה תא
ונאש םימה ,העטנ לב םלוא .המכחה ןמ םימ תולדל ילדהו לבחה תא םדאה ינבל הנקמה איה ,דמללו דומלל
212
אוהש 'ימ' לש ירטמיגה ךרעב אצמנ דוסה תרותב ךכל זמר 50 המרב םג םירבסומ םירבדהש המדנ םלוא .הניב ירעש םישמחל זמר ,
םוקמ הזיאו אצמת ןיאמ המכח' רמאנ רחא םוקמב .תוהז לע עיבצהל תשקבמו הרדגהל תנווכמה הלאש יהוז .'ימ'ה תנבה לש הטושפה
םוקמ אוה 'הזיא'הו ,ןיאה ןמ אצמת המכחה .הלאש ןמיס אלל הז קוספ אורקל שי יכ דוסה תרותב םישרפמ בושו .%בי ,ח$כ בויא& 'הניב
.הנבותהו רוריבה םוקמ והז .הזיאה ררבתמו ימה ררבתמ ובש םוקמה איה הניבה .הניבה
213
.םיטסיקנרפה תמגודכ לארשיב תותכ ינימ לכ ונעטש יפכ ,תורעבה אלו
- 121 -
לש הניחב הנניא יהוז .ונממ םידרפנ תעכ םה - שיגדהל א ךירצ ילואו ,ראבה ןמ קיקלח םה וניילדב םיאיבמ
לצא אל .'יתרוה רדח לאו ימא תיב לא ויתאבהש דע ונפרא אלו ויתזחא' לש הניחב אלא ,'וירדח ךלמה ינאיבה'
אלו חכב זוחאל םיצלאנ ונא ונלצא שגפמהשכ םיתעל םנמא .ונלצא השענ שגפמה .וירדחב אל ,שגפמה השענ ךלמה
.הדיחיה תורשפאה יהוז םיתעל םלוא ,ונרדחל ךלמה תא איבהל יעבט הז ןיא ירהש ,תופרהל
לכ אלש ירה ,הניבה אוה המכחה לא רעשהשכ .המכח ברל ,טושפ ידוהי ןיב הנחבהה תדדחתמ ,וז הסיפת יפ לע
אל ימו עיגמ ימ לש היכרריהה ןכ לעו ,רבד ךותמ רבד ןיבמ ידוהי לכ אל .הניב ירעש םישימח תוצחל רשכומ דחא
ויתחתש ימ ,המכחה לש המעט תא םעטו הניבה ירעש לש םפוסל דע עיגה השמ .וזכ הסיפת ךותמ הילאמ תחמוצ
םתלחנ הנניא איה .הליטק'ג סוי 'ר לש ותסיפת איה היכרריהה .האלה ןכו האלה ןכו ,ךכמ התוחפ הגרדל עיגה
.'!ראה ירפ' לעב לשו םידיסחה לש
'הלא ארב ימ וארו םכיניע םורמ ואש'
:םינומיר סדרפ לעב ,ורבודרוק השמ 'ר בתוכ ךכ
תירחא תאר!נ הניבו םדו!ה !רפב ראובמכ תישאר אר!נ המכח יכ ,הניבו המכח םה תירחא !מועו תישאר !מוע
.)ד"פ ,% רעש םינומיר $דרפ( םירבדה ףו$ו תירחא םש יכ
ךכ לע ונדמע רבכו ,'המכח תישאר' רמאנש ,תישאר המכחה תארקנ עודמ ונא םיניבמ .םיהומת םירבדה הרואכלו
היתחת תובצינ תוריפסה עבש ירה .םירבדה וס םשש - תירחא הניבל אורקל ןתינ דציכ םלוא ,שיה תישאר איהש
:ק$מרה לש םירחא םירבדמ םיראבתמ םירבדה יכ המדנ #"הניבה אלו הז םשב ארקהל היואר תוכלמה הרואכלו
.תוליצאה לכ תועיטנ הבש הניב #% ,המכח רהנ ,רתכ #דע ונייהד ,#"% ר"הנ #"דע &אוהש עדונ %"נע #ינעו
214
.)ינש !רפ הריצי רפ$ל שוריפ(
חצנל יוטיב אוה ,ןדעה
215
עבראמש ,המכחה לע םירועישב וניארש יפכ המכחל יוטיב אוה רהנה .ןיידע ,דע ידע -
,אלפנ יומידה .'תוליצאה לכ תועיטנ הבש' ןגה איה ,ורבודרוק השמ 'ר עבוק ךכ ,הניבה .קנוי םלועה לכ ןדע תורהנ
.תוכלשה יתש ןנשי ןגה םע הניבה תריפס לש היוהיזל יכ ,דמלמ ומצע לשמב ןויע .תויתועמשמ תוכלשה ול שיו
יומיד .ינשה דצה ןמ תרצויו דחאה דצה ןמ תלבקמ הריפס ,הניב תריפס לש התויה תא תדדחמ וז העיבק ,תישאר
:האבה הקסיפב דדחתמ הז
איה ירהו ,אצמת #יאמ המכחהו בותכש ומכ ,המלעה בורל #יא תאר!נה רתכל דו%נב שי המכחה הנוכמ #כל
,הילעב היחת המכחהו בותכש ומכ ,םייחה תליחת הנממש םעטה הזו .לכה השענ ונממש #ושארה רמוח תניחב
איה .תול%תהל םידיתעה םירבדה לכ רויצ הבו ,הרוצה דו$ הניבבו ...םייח 'מי% םכח #כו ,המכחב אלו ותומי #כו
םיבר םיטרפל טרפתה המכחה תבשחמ ללכ הניבב יכ ,םי!חרמ '% תלעב וז תואו ,ה"ב 'תי ומשמ 'ה תואב הזומר
דו$ב הטמל שממ תול%תהל דיתעה #ינבה תוימינפ הב #כל .םירביא ח"מרמ לולכ דלוה הנובה ,הדיד םחר דו$
.)ה"פ ,% רעש א"ח ,הלב!ה תמכחל אובמ( #ינבה תוריפ$ עבש תואר!נה תונותחתה תוריפ$ עבש
דועב ןכ םא וניכז .ךדיאמ הריציהו דוביעה תנוכתו דחמ הלבקה תנוכת תא אשונ םחרהו ,םחרל הלושמ הניבה
וברקב םדבעמו ןויערה יערז תא וקיחל טלוקה ,םחר תניחבב אוה םדאה לש וחומ .הרכהה ךילהת תנבהל יומיד
.חימצמו דבעמ ,טלוק ,הניבה אוה - ןגהו ,וברקב ויערז תא חינמ ןדעהו ןגה תא הקשמ המכחה .חתפתמ רוצי ידכל
:ל$ז י$ראה רמוא ךכו ,הניבל םינב םהש םושמ תאזו ,ןינבה תוריפס תוארקנ היתחת תואבה תוריפסה עבש
ףועה ךרדכ והח!י ויפנכ שורפי 'ו%ו ונ! ריעי רשנכ םתוא תרמושו םינבה םא איה הניבה הנה יכ רוצי!ב #ינעהו
םירחא תופוע םוח!י אלש וינב ה$כמו ויפנכ שרופה .)%י !רפ ,במ רעש - םייח ץע(
רמוא ,%וכ ,'מ היעשי& 'הלא ארב ימ וארו םכיניע םורמ ואש' .הינב תא החימצמו הדילומה ,הניבה איה םינבה םא
.'הלא' תא ארב 'ימ'ה .הניב תריפסכ 'ימ'ה תא םישרפמ םכרדכ דוסה ימכחו היעשי איבנה
216
לא תוננובתהה
.םינבה םא איהש ,הניבה תבצינ תדרפנה תואיצמה לכ לש הסיסבב יכ ונדמלת שרושה לא ,דוסה לא ,םימשה
214
.וז הקולחב םינינעתמ ונא םלוא הנוש טעמ הקולח תורשפא עיצמ אוה דימ
215
.רתכ תריפס לע םירועישב ךכל סחייתנ ה$זעב
216
םישחרתמה םיכילהתה לש תוליפכה לע םה םיזמור בושו .םיקולא םש תא תוביכרמ 'הלא'ו 'ימ' תויתואש ךכ לע םידמוע ,דוסה ימכח
.היוהב םגו תוקולאב םג
- 122 -
םירמוא ונאשכ .ןגה לשמב איה א תדדחתמו ל$ז י$ראה ירבדמ הלועה תפסונ הדוקנ הנשי יכ המדנ םלוא
הדבועה תא קר ךכב ונייצ אלש ירה ,ןגה לש החימצה ןה תונותחתה תוריפסה עבש אליממו ,ןג איה הניבהש
תועוטנ תונותחתה תוריפסה עבש לש ןתויה תא שיגדמ רויצה .תונותחתה תוריפסה עבש תא הדילומ הניבהש
יפ לע ,תונותחתה תוריפסה עבש .ןגה ךותב םלועל םה םלוא םיחמצ םה םיחמצה .הניבה לש הברקב דעו םלועל
לע אלא ןתדיל לע קר אל ורבדב ל$ז י$ראה זמור ךכל ילואו .הניבה לש המלועב דימת ןה תואצמנ ,וז הסיפת
.היפנכ תחת תוכוס םלועל ןהו ,הניבה ידי לע ןתרימש
:בלסרבמ ןמחנ יבר לש קהבומה ודימלת ,בורימנמ ןתנ 'ר לש וירבדב בטיה םידדחתמ םירבדה יכ המדנ
ת4ניח /בל ר,ב@,4ה א,.>3 /E ז5 יE ,םינ,.4ה ם*א תא*ר!/ 7>3 ה,ני. ת4ניח /. יד*/י-ל?4 א0ה ר,ב@, ל,E ל>3 ת0J4:/תה4ה/ו הד,,ל1ה4ה ר=4 ?/ו
ה3J4:/תנ/ו ד,ל17>3 /E /ך,E רח4 < 0JפHא4ו ם,ל1ע,. ה3J4:/תנ/ו ד,ל1נ/ו ר,ב@,4ה א*צ1י י4זHא4ו 18/ב>4 חH 4מ/. ר,ב@,4ה ר,מ/%נ ם>, ת0נ/נ1./תה
א,צ,6>3 רח4 < ם4: ר,ב@,4ה/. #*נ1./תמ םד,5,ה ל3כM* >3 םיר,ב@/ 4ה ל,כ/. /ך3ר@34ה #*כ יE ,וי,רחH < ל3כM* 4ה ת0נ/נ1./תה /ך0ר,E #Gד4?H ר,ב@,4ה
/ך,E רח4 </ו .#1י,ר*ה4ה י*מ/י ל,E K,ל/צ3א ד,ל,04ה ל@*4:/ת מ ה,Jח /תI>3 ם*א,ה 1מ/E >,I4מ א0ה/ו ת0מ*ל>/ . 1מיל>/ 4ה/ל0 1ל@/4%/ל ל?4 -A4ל
#*כ 1מ/E ,1מיל>/ 4ה/ל0 1ל@/4%/ל0 1!ינHה4ל ד,ל,04ה רח4 < ה,כ0ר/E איה /ך,E רח4 < ם4: #Gד4?H ד,ל,04ה תד33ל1מ איה/ו הד,*J4ה #4מ/C4ה ?4 י:4I> 3 /E
ה3J4:/תמ0 א*צ1י/ו ר,מ/%7>3 ד?4 ר0.? ת1ניח /ב. ל3כM* 4ה ת0נ/נ1./תה/. ם*J?4 /תמ ר,ב@,4ה ה,Jח /ת.>3 ם,ל1ע,.>3 םיר,ב@/ 4ה ל,כ/. א0ה
ת4ניח /. תא*ר!/ נ #*E-ל? 4/ו .ת0מ*ל>/ . ר,ב@,4ה םיל>/ 46>3 ד?4 וי,רחH < /ך0ר,E ת0נ/נ1./תה4ה #Gד4?H /ך,E רח4 </ו ל"474E הד,*ל ת4ניח /ב.
?4 0ד,64E םינ,.4ה ם*א ה,ני. .)ד"ה ,#!ה חוליש 'לה ,תוכלה יטו!יל(
םתחימצ םע ,ק$מרה לש ולשמב ,וא ,ומיא םחרמ רבועה תאצ םע םייתסמ ונניא ,ןתנ 'ר בתוכ ךכ ,הדילה ךילהת
.ךילהתה לכ תא הוולמה םיפנכב ךוכיסו לודיגו הקיני ךשמהב רבודמ .המדאה ינפ לעמ םיחמצה לש
בלשה םנמא .!וחלו הפשה ןמ ותאצוה םע םייתסמ ונניא ןויערה לש ודוביע .יתרכהה ךילהתב ,ןתנ 'ר רמוא ,םג ךכ
ןוחבל םתוולל הכישממ הניבה ,לעופה לא םיאצוי םירבדהש רחאל םג םלוא ,תימינפה תוננובתהה אוה ןושארה
הבש ינפמ ,ק$מרה ירבדכ ,תילכתה איה הניבה .תשקבתמה הנובתל םאתהב יוניש םהב ליטהל א ילואו םתוא
.תוריפסה לכו םירוציה לכו תומלועה לכ םיווהתמ הניבה לש המלועב .לודיגהו הקיניה ,רוביעה ךילהת שחרתמ
תורתוויהה םלוא ,שי תננוכמ התויהב לודג המכחה לש החכ .דילומה חכה םג אוה דבעמה חכה יכ ,רמאנ התעמ
םיציצ םיחימצמה םיטרפו םישעמ לש םלועל האידיאה תא ךופהל ןוצרה .תורקעל איבת המכחה לש התומלענב
הנירב תישענה ערזה תלטה לש הריבכה המצועה .ןויערה לש םוחיתהו ,דוביעה ,הרדגהה תלוכיב הנתומ ,םיחרפו
,תורדגה ,תונחבהל התוא תחלפמו הב תכתחמה םינבה םא לש הברקב תטלקנ ,'הנרב םיערוזה' תניחבב ,הבהאבו
הברקמ איצות וזש דע ,הניבה לש המחר ברקב םקרתו ךלתש הריציל הליסמה תללסנ ,וז דוביע תעשמ .תוירוגטקו
.תישעמה תואיצמה לכ תא ןכותב תוליכמה תונותחתה תוריפסה עבש תא
לעו ,ותוא םוחתלו ותוא בוצקל ,המכחה לש המרזו העפש לומ בציתהל ידכ תשרדנה תישפנה העונתה גוס לע
.אבה רועישב 'ד תרזעב דומעל לדתשנ ,ימויקה ונמלוע לע וז תישפנ העונת לש היתוכלשה
( ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M #ויצע רה תבישי דילש )
רדלא רמתיא ברה תאמ תוריפ$ה רשעל אובמ ירועיש
www.etzion.org.il/vbm
רועיש 23 יל הניב ינא' - )'ב( הניב -
'הרובג
,המכחה לש תלבגומ יתלבה העונתה תא הברקל תטלוקכ הניבה תריפס לש הנויפאב ונמייס םדוקה ונירועיש תא
םלועמ עודיה םשב התונכל רשפאש העונתב רבודמ .ישממו יטרקנוק ןכות הנממ החימצמו ,הקיחב התוא תדבעמ
.םוצמצ - דוסה
תואיצמה רבע לא לשלתשמ יקולאה וסניאהש לככו תיקולאה תולגתהל תיטננמיא העונת איה םוצמצה תעונת
,אורבל ןוצרה לא וסניאה ןמ רבעמב רבכ ןנוכמ דוסי וניה םוצמצה .םימוצמצ דועו דוע וילע םילח ךכ ,תישממה
ולש תויטננימודה םלוא ,המכחה לא רתכה ןמ ,רמול הצור ,שיה לא ןיאה ןמ רבעמב קלח לטונ אוהש יאדוו
.הניבה תריפס לא המכחה תריפסמ רבעמב הנושארה םעפב רהצומ ןפואבו רורב ןפואב תשגרומ
םינידה םא
םדאל לשמ .הרדגהו םוחית ,ךותיח לש הריפסכ הניבה תריפס וניניע דגנל תרייטצמ ,תמדוקה םעפב ונירבד רואל
ןוחבל .תונויערה תא םוחתל תשקבמ וינפלש הדעווהו ,ןוזחו ועמ ילעב םיריבכ תונויער םע הדעוו ינפב עיפומה
הב שיש הלועפב רבודמ .היצאוטיסל רשקהבו ,םיבאשמה תרגסמב ,תואיצמה ןחבמב דומעל םילוכי םה דציכ
:ורבדרוק השמ 'ר בתוכ ךכו .'יניד' דמימ ,תילבק היגולונימרטב שמתשנ םא וא ,'ירזכא' דמימ
יכ הרומ רכזנה רעשב ראבנש ומכ הניבד ארט$מ #ירעתמ #יניד יכ ורמאב הז ךפה 'יפ ה"ע י"בשרה יכ דועו
.)%"פ ,'ה רעש םינומיר $דרפ( םיניד םשמו הניבה איה הרוב%ה תליע
.%:י ארקיו& 'הנמ ןירעתמ ןיניד הניב' רמאנ םש שודקה רהזה ירבד לע םיכמתסמ ק$מרה לש וירבד
.'הלאמשד ארטס' - דוסה ןושלב ,לאמש דצב הניבה תריפס תמקוממ תוריפסה לש המרגאידה תרגסמב ,ידכב אל
.דוהה - האבה הגרדמב הירחאלו הרובגה תומקוממ היתחתשכ ,'תילאמשה הגהנהה' שארב תאצמנ הניבה
ןמו הלבגהה ןמ ,םוצמצה ןמ הב שיש הנושארה העונתה .$הניבה איה הרובגה תליע יכ$ - ק$מרה לש ונושלבו
.תואיצמה לש םירחאה םירושימב םג וז העונת תלשלתשמ םשמו ,הניבב תישענ המילבה
עפש לש העונת ראתמ דסחהש ךכ לע ונדמע .דסחל הרובגה ןיבש סחיה אוה ,תובר וב ונקסע רבכש המוד לדומ
.ולובג תא !ורפי אלש דסחה תא ליבגהלו םוחתל ,םצמצל אוה ,דסחה לש ולאמשל תאצמנה ,הרובגה לש הדיקפתו
תויהל ךפוה תולובג אלל רומג דסח ובש ,תואיצמ לש םלועל תיקולאה הגהנהה תא דירוהל ןויסנה לש ריחמה והז
.תיחשמ חכ
תרצענ הנניאש המכח תעדה םלועב םג ךכ ,םיאטבמ הרובגהו דסחה ותוא ,תודימה םלועב ןוכנ רבדהש םשכ
עפשה לש ותוסנכתהל ריחמ שי .הרובגה םלועב םינבנ המכחה לש הילכ .םלועב עיפוהל הלוכי הנניא ,תרצאנו
.הניבה לש הדיקפת והזו - ומיע שגפהל ,םדאה ינב ,ונל ןתינ הבש הדיחיה ךרדה יהוז םלוא םילכ ךותל
,'םינבה םא'כ הניבה תא תוארל ונשקיב םדוקה רועישב ירהש .וכופיהו רבד םירמוא ונא ,הרואכל ,הניבה לע
םישקבמ ,ךדיאמ .תואיצמה תא םיבצעמה םיטרפה לכ םינבנו םיטרפתמ הנממו ,ןלוכ תוריפסה תוחמוצ הנממ
.'םינידה םא' ,תעכ הניבל אורקל ונא
.םייח םהל הקינעמו הינבל םידסח תלמוג אמאה .דסח לש הדמעכ תספתנ ,הרואכל ,'םינבה םא'
.טשפתהל רומגה דסחל תרשפאמ הנניאו הליבגמו תבצוקה םאה יהוז .ןיד לש הדמע איה ,התמועל ,'םינידה םא'
- 124 -
ןתינ אל היפ לע ,םדוקה רועישב ריאהל וניסינ התוא ,הקומעה הנבהב ןומט ולא םייוניכ ינש ןיב תודחאה לש הדוס
התוא ךופהלו ,ותמכח תא לעופה לא חכה ןמ איצוהל םדא לכ לש הפיאשה .ןיד אלל תונבלו חימצהל דילוהל
הבצקו ,תבצוק אמאה .ןידה תלועפ ךרדו םוצמצה דוס ךרד רבוע ,השעמ וב שיש דומלתל השעמ וב ןיאש דומלתמ
בלשב ךכ ,רוביעה בלשב ךכ .הידלי לע יערהל תשקבמ איה ותוא דסחה ידי לע תושממו םייח הקינעמה איה וז
.ךוניחהו הקנהה תעשב םג ךכו הדילה
,תולובג הב שיש םייח תכרעמ בצעל שקבמה ןידה וניה טבשה .'ונב אנוש וטבש ךסוח' לש קומעה ודוס והז ילוא
םוצמצה תעונת .בצוקה 'טבש'ה אלל ונידליל יתימא עפש קינעהל ןתינ אל .םתצירפ לע תויצקנס וליפאו תורדגה
.רוצילו דילוהל תשקבמה אמא לש העונת .דסח לש העונת הדוסיב איה ,ןכ םא ,הניבה לש
תריפסל סחיב םיריכמ ונא םתוא םיפסונ תודוסי ריבסהל לכוי םינידה םאל םינבה םא ןיבש ,וז תודחא דוס
.הניבה
םינידה תקתמה
,םיבר םירשקהב רמאנ הז דוסי .דוסה תרות לש םיישעמהו םיבושחה היתודוסימ דחא אוה םינידה תקתמה דוסי
:בלסרבמ ןמחנ 'ר בתוכ ךכו הניבה תריפסל רשקה אוה םהבש םיטלובה דחאו
ינHא" ,'K47מ #יר?, /ת מ #יני@ ה,ני.' &)&י א,ר!/ 64ו ר4ה-C4.( ב0ת,E>3 1מ/E ,ה,ני.4. םיני@ 4ה >3ר->/ו ,1>/ר>, /. א,J3א !,8/מנ #י@ #י*א/ו
.)די,ח י*ל>/ מ( "ה,ר0ב/: יל ה,ני. .)אמ אמ! #"רהומ יטו!יל(
איה דסחה תא הליבגמה הרובגה .בצעתמו ךלוה ,טרפתמו ךלוה אוה .הניבב רתונ וניא ,ליעל וניארש יפכ ,ןידה
םג ,דימ הארנש יפכ .ןיד תדמע התוא לש יוטיב אוה א חצנה תא םצמצמה דוההו ,הניבב בצעתהש ןידה לש יוטיב
הניב הקיז תמייק ךכב או ןידה לא הלאמש התייטנ ,הטמל תוריפסה זכרמב המוקימ א לע ,תוכלמה תריפס
.הניבה ןיבל
.תוריפסה רשע ןיבל שרופמה םשה תויתוא ןיב תוהז הנשי וניארש יפכ דוסה תרותב
.%ומצע ד$ויהו ד$וי לש וצוק& המכחהו רתכה תוריפס םע ההוזמ הנושארה ד$ויה
.הניבה תריפס םע ההוזמ הנושארה א$הה
כ$הס- %דוסי ,דוה ,חצנ ,הרובג ,דסח& הביבסש תוריפסה תשמח םע דחיב תראפת תריפס םע ההוזמ ו$וה 6 .
.תוכלמה תריפס םע ההוזמ הנורחאה א$הה
:וז הקיז לע ודמע דוסה תרותבו ,הניבה תריפסל תוכלמה תריפס ןיבש הקיזה לע עיבצמ ,הז יוהיז
תוכלמב #ותחתו הניבב #וילע ,#ותחת !דצו #וילע !דצ שי יכ .הניבב אלא #וילע !דצ #יאו םינומיר $דרפ(
.)ד"פ ,בכ רעש
רצונש קדצה יכ רמאנ תורחא םילימב .טפשמו ןיד רמולכ - קדצ תויורק הניבה תריפס םגו תוכלמה תריפס םג
.תוכלמה םלועב ישעמו ישחומ שובל שבולו בצעתמ ,הניבה תריפסב
:הליטק'ג סוי 'ר לש םיאבה םירבדב םיאצומ ונא ודיצב רבסה או וז הקיז לש הצממ םוכיס
הניב ,#היתשו .וז תמ%וד וז ךכיפלו ,הניבה תריפ$מ תואבה תוכרבה לכל לובי! תיב איה תוכלמה תריפ$ הנהו
תוכלמה הנהו .תוכלמ ,הנורחא א"ה ,הניב ,הנושאר א"ה &ךרבתי ה"והי םשב רשא #"יהה יתש דו$ #ה ,תוכלמו
וזו האליע הניכש וז Oלבוי וזו הטימש וז ךכיפלו ,ונשריפש ומכ ,הניבה #מ תוכשמנה תוכרבה עפש דו$ לב!מ
לע Oתונותחתה תוריפ$ל רעש תיב וזו תונוילע תוריפ$ל רעש תיב וז Oהאתת םא וזו האליע םא וז Oהאתת הניכש
םיאצמנה לכ םוי!ו תוכרב םילב!מ הנורחא 'ה ידי לעו תוריפ$ה לכ ראש תוכרב תולב!מ הנושאר 'ה ידי
וזו תינימש תאר!נ וז Oםירופיכ תאר!נ וזו רופיכ תאר!נ וז Oהליפת תאר!נ וזו הליהת תאר!נ וז Oםיארבנה
תונוילעה תוריפ$ה יתשש יפל ,תינימש הניב הלעמל הטמלמ ,תינימש תוכלמ הטמל הלעמלמ ,תינימש תאר!נ
הלעמל ונראיב רבכו ,)הל ,טכ רבדמב( םכל היהת תרצע ינימשה םויב &דו$ והזו ,ונשריפש ומכ ,ה"ניבב תולולכ
.)ינימש רעש ,הרוא ירעש(
:תמכסמ הלבט ךורעל רדסה םשל הסננ
הניב תוכלמ
הנושאר א$ה הנורחא א$ה
ןוילע קדצ ןותחת קדצ
לבוי הטימש
- 125 -
האליע הניכש האתת הניכש
האליע םא האתת םא
תונוילע תוריפסל רעש תיב תונותחת תוריפסל רעש תיב
תוריפסה ראשל הכרבה רוקמ םיארבנל הכרבה רוקמ
הליהת הליפת
רופיכ םירופיכ
הטמלמ תינימש הלעמלמ תינימש
ךישמהל תורשפא ונידיב קינעיש תושמ הנכמ תאיצמב קפתסנו ,וללה תואוושהה ןמ תחא לכ לש הדוסל סנכנ אל
.ןוידב
ספטל ךירצ ,הירעשב אבה .הלעמ יפלכ הינפ םלוא 'םינבה םא' איה םנמא .האידיאה תא תאטבמ הניבה תריפס
תוכלמה .הטמל הלעמלמ תוגרדמ הנומש תדרל ךירצ תוכלמה ירעשב אבה דועב ,הלעמל הטמלמ תוגרדמ הנומש
יפוא הברקב תאשונ ,המע ךותב האתת הניכש - הטמל תנכוש התויהב ,םלוכ םיארבנה תא הניזמ התויהב
.'ימושיי'
םא יכ ללפתמ ונניא ןוילע לאידיאב יחש םדאה .תואיצמל האידיאה ןיב לדבהה אוה הליפתל הליהת ןיב לדבהה
ןחבנ ךשמהב .ללפתהל ךירצ ,היתורצו התאמוט ךותב ,!ראה ברקב ןכושה .היוללה - החמש םינבה םא .ללהמ
קזחמ הז לדבה םג .הזה םלועל יוטיב איה תוכלמהש דועב ,אבה םלועל יוטיב הניבה לש התויה ןיב תפסונ הנחבה
.םושיי ידכל וז האידיא האיבמ תוכלמהו האידיא תראתמ הניבה היפל ,ונתנחבה תא
217
ילעב .וננינע רקיע אוה ןהל תושמה םלוא ,ולא תוריפס יתש ןיב שיש תובר ינימ תחא הנחבה ,המדנ ךכ ,יהוז
ךרד הניבה תריפסמ ,ןידהו קדצה תולשלתשה לש ןורחאה יוטיבה תא תוכלמה תריפסב תוארל םישקבמ דוסה
.תוכלמל דע דוהה ךרד ,הרובגה
תא איבהל תלוכיה .ןידה לש ושרושב תישענ ,דוסה ילעב םירמוא ךכ ,ןידה תקתמה .ןידה תקתמהל התע בושנ
ונניא קתמומ ןיד .ותודח תא ההכמו ותוא הקיתממה וז איה ,ותורצוויה םוקמ לא ,ורוקמ לא ,ושרוש לא ןידה
.קתמומ וניאש ןידכ םייאמ ונניאו עגופ
,בוקלידסמ םירפא 'ר וירבדב ןנובתנ .ןידה תקתמה לש התועמשמ תא ןוחבל תישאר ונילע ולא םירבד ןיבהל ידכ
:ט$שעבה דכנ
לכ שרוש עודי יכ #שרושב #ינידה ת!תמה דו$ #אכב שי .'ו%ו דחא הנ!ב תולוע םילבש עבש הנהו רמאי וא
,םינידה לכ ו!תמנ םש הניבה םלוע אוהש #שרושל םינידה #ילעמשכו #ירעתמ #יניד הנימ יכ הניבמ אוה םינידה
אוה הכאלמ לכ יכ ונייהו תולל! ט"ל שי הז ד%נו תוכאלמ ט"ל דו$ב םה םינידהש עודי יכ רבדה ריב$הל שיו
םצמצמ יזא הכאלמ רבד לכ השועשכו םינינע המכב תטשפתמ ותבשחמ הכאלמה השועש םדו! יכ םוצמצ
217
.הטימשל לבויה ןיב לדבהה ךותמ םג הלוע וז הנחבה יכ הכורא טעמ הרעהב ריענ
תוכלמה תויהב תוכלמל הרושק הטימשהו .הניב ירעש םישימח - םישימחה רעש ,ליעל וניארש יפכ ,התויהב םג לבויל הרושק הניבה
.תונותחתה עבשמ תיעיבשה הריפסה
.הנומש רפסמכ אוה םישימח רפסמה יכ ריהבנ תישאר .םישימח רפסמל עבש רפסמה ןיבש לדבהב ליחתמ ,הטימשל לבויה ןיב לדבהה
איה הנומשה לא הציפקה ,םימעפ עבש תותבש עבש םימייסמש רחאל ,רמועה תריפסב ךכ .עבש לש הדיחי יבג לע אב םישימחה ירהש
.תינימשה לש התליחת אוה םישימחהשכ ,תוטימש עבש לש הריפס תמייסמה לבויה תנשב םג ךכו ,םישימחה
םימי העבש - עבטה לש ותומלשל יוטיב אוה ,עודיכ ,עבשה .וילעמש המ ןיבל עבטה ןיב הנחבהה איה עבש ןיבל הנומש ןיב הנחבהה
ירבדכ ,ינימשה םויב תישענה הלימה תירב .עבטל רבעמש הצירפה אוה ,עודיכ ,הנומשה .תיעבטה האירבה תא תמתוח תבשה - עובשב
%ה ,עירזת ,אמוחנת שרדמ& עשרה סופורסונרוטל אביקע 'ר ירבדכ& תיעבטה תואיצמה יבג לע םדאה השועש ןוקיתל יוטיב איה ,ל$רהמה
.%םיקולא ישעממ רתוי םיאנ םדאה ישעמ יכ תדמלמ הלימהש ךכ לע
םויה ,ןכשמה לע 'ד דובכ הארנ וב םויה - םיאולימל ינימשה םויה .הניכש יוליג םיראתמ הנומשה ימיו הרותב םישמחה ימי ידכב אל
ידבע יכ' - םידבעה תא םיררחשמ החוכמש ה$בקה תכלמה תנש תא תאטבמה ,לבויה - םישימחה תנש ,הרות ןתמ - חספמ םישימחה
.'!ראה לכ יל יכ' תועקרקה תא םיבישמו ,'םה
.'אבה םלוע ןיעמ' אוהש יוליגל ותוא תפשוחו עבטה תא תצרופה תיקולאה העפוהלו תיעבט לעה תואיצמל יוטיב איה ,ןכ םא ,הניבה
ןכוש ה$בקה יכ תדמלמ ,תבש ומכ ,איהש .הטימשה תנשב יוטיב ידיל האבה תיעבטה תואיצמב תנכושה הניכשל יוטיב איה ,תוכלמה
#ל$מכאו תיעבטה תואיצמה לכב םג ומכ ,םתאמוט ךותב לארשי םע ברקב
- 126 -
לכ יכ םוצמצ תניחבל לפונשכ םיניד ךשמנ הזמש אוה דו$הו ,לשמ ךרד והזו רבדה ותוא ךותב ולוכ ותבשחמ
וללכנ םש יכ ללכ דוריפ #יא םשו הבשחמה םלועל ונייה הניבה םלועל םינידה םילעמשכו עודיכ #יד אוה םוצמצ
תמחמ דחאכ ודחאתנו וללכנ לכה !ר 'וכו הרוב%ו ד$ח תויהל ללכ דוריפ םהב #יאו תוריפ$ 'זה לכ ודחאתנו
ךכלו ףו$ #יא אוה הבשחמהו הבשחמה םלוע אוהש הניבה םלועל ואבו דוריפה םלוע אוהש םוצמצה #מ ואציש
םדאש #ינבה ימי 'ז םהש םילבש 'ז ונייה םילבש עבש הנהו !ו$פב זמורמ הזש רמול שיו ,םינידה לכ ו!תמנ םש
םהש הניב הנ! המכח הנ! אוהש הנ!ל םתוא םילעמשכ ונייה הנ!ב ,הילע םהל שי תולוע ,#הב תולעל ךירצ
לכ ודרפתי םשו ללכ דוריפ םוש #יאו דחאכ םלוכ ודחאתנו וללכנ םשש ינפמ דחא ונייהו הילע םהל שי זא #יחומה
בטיה #בהו םינידה לכ ו!תמנו #וא ילעופ .)ץ!מ ,םירפא הנחמ ל%ד(
'ר רמוא ךכ ,םינידה .םלוטיב רבד לש ושוריפ םינידה תקתמה יכ ןועטל שקבמ ,םירפא הנחמ לגד לעב יכ המדנ
יפכ ,הניבב רצונ הז יובירו ,םיטרפ לש יוביר שי ובש םלוע אוה דוריפה םלוע .תוטרפיההו םוצמצה םה ,םירפא
תטשפתמ הבשחמ לש אצוי לעופ ןהש ,תוכאלמה ט$ל תא ראתמ אוה .םוצמצ לש ךילהתמ האצותכ ,ליעל וניארש
.הכאלמה לא הבשחמה ןמ רבעמב תמצמטצמש ,םינינע המכב
םתווהתה םרט םיטרפה לש םשרוש לא הבישה איה ,םירפא 'ר לש ותטיש יפל ,םשרוש לא םינידה תבשה
.תודחאב לכה ובש הבשחמה םלוע לא םיבש הניבב ןכ לעו ,תוטרפיהה רוקמ איה ,ותעדל ,הניבה .םתוטרפיהו
לא הבישה .תוטרפיה ןיא הבש המכחה תריפס לא רעשה איה ןאכ הניבה 'םירפא הנחמ לגד' לעב תטישל יכ המדנ
רידגהל ,םוחתל ונינע לכש וניארש ,לעופ ותוא .הלעופ תא הלעפ אל ןיידע הניבה ובש עגרה לא הביש איה הניבה
.םוצמצה תלועפ התשענ אל ןיידע ובש םוקמה אוה ,םירפא 'ר רבוס ךכ ,שרושה .יוביר לש םלוע חימצהלו
םלוטיב רבד לש ושוריפ םינידה תקתמה יכ רבוס םירפא 'ר יכ הארנ ,ונרבסהב ונחתפש יפכ ,ולא םירבד יפ לע
םלוע לא הלפנ םרטב המכחה תריפסב יוטיב ידיל אבה ,יקולאה דסחה לש הרומגה תודחאה לא םתבשהו ,רומגה
.הניבה לש התלועפב דוריפה
.הכאלמה דבורב םילהנתמ ,םירפא 'ר רבוס ךכ ,ונייח בור .הבשחמה לא השעמה ןמ רבעמה לע רבדמ םירפא 'ר
ירהש ,הכאלמה לש הדצב הללק ןכאו ,ןושארה םדאה תללק יהוז .ויתוכאלמב אוה וקוסיע רקיעו דלוי למעל םדא
הרוכע תואיצמ יהוז .םימוצמצו תולובג ,תונחבהו םיטרפ וב שיש רמוח לש םלועב םדאה תא העיקשמ הכאלמה
.והנשמל רושק ונניא טרפ לכ יכ המדנ ובש דוריפ לש םלועב םדאה תא הריתומה
וס'ב תאצמנש 'הליחת הבשחמ'ה תא אוצמל ןויסנה .םשרוש לא םינידה תבשה אוה ,םירפא 'ר תטישל ,ןורתפה
.םצמוצמו יטרפ שובל השבל אל ןיידעש האידיא .תואיצמה ירוחאמ תבצינה האידיאה לא ספטל ןויסנה .'השעמה
םימייאמ םניא תולובגה ובש ,הז םע הז ןוכשל םילוכי םידוגינ ובש הבשחמה םלוע לא ונכילוהל שקבמ םירפא 'ר
.יד ילב דע טשפתהל שקבמה עפשה לע
םדאה תא םמורל תשקבמ ,תבשה םויב הכאלמ תובא ט$למ התיבשה .ידכב אלו תוכאלמ ט$ל לע רבדמ םירפא 'ר
תישארב ימי תשש ,ליעל וניארש יפכ .תודחאה םלוע לא דוריפה םלועמ ,הבשחמה םלוע לא השעמה םלועמ
המדקש תודחאה לא ונכילוהל תשקבמ ,תאז תמועל ,תבשה .םלועה ארוב השועש תונחבהבו תולדבהב םינייפואמ
ןיעמ אוהש הבשחמה םלוע לא הכאלמה םלועמ קותינ תבייחמ איהו ,הביש איה תבשה .דוריפהו תונחבהה םלועל
.אבה םלוע
ןיניד לכ' דחאה לא םיעיגמשכו #דחאד אזר - תודחאה ונינעש 'אנווגכ'ב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ ,תבשה דוס עודי
.דוריפה אוה אוה ןידה םירפא 'ר יפלו ,דוריפב ןכוש ןידה ירהש ,'הנימ ןירבעתמ
"םלוטיב איה םינידה תקתמה םנמא םאה
"םינידה שרוש אוהש ,דסחה םוקמ לא םינידה תבשה התועמשמ םשרוש לא םינידה תבשה םאה
"םירפא 'ר רבוסש יפכ ,התלועפ תא הניבה הלעפ םרטב ,המכחה םע ונתוא השיגפמ ,הניבה לא הילעה םנמא םאה
!ידל עינמה - !ידה שרוש
לכימ לאיחי 'ר ידימלת ילודגמ '!יבונרשטמ םייח 'ר בתוכ ךכו הז ןויערל תורחא תויונשרפ ןנשי יכ המדנ
בושטולזמ :
איה המצעבו ,#ירעתמ #יניד הנממש הניבה תניחבב אוהש #שרושב אוה םינידה ת!תמה ר!יע לכ רשא עדונו
.םיד$חו םימחר האלמ התבכ המאכו םימחרב תומלועה לכ ומ$בתנ זא המש #ידה !תמנ רשאכו ,םיטושפ םימחר
- 127 -
אתוכלמד אניד הטמלש #יד תיב אוהש !דצה טפוש תניחב השענ היהיש הנושארבכ וניטפוש הבישה שוריפ הזו
אנ לאש יכ )בל ,'ד םירבד( בותכה דו$ב םינושארה םימי תאר!נש הניבה תניחב םינושארה םימיכ הנושארבכ
םיניד ך"ש !יתמהל הזה תובית ישארב #ווכמו ימש%ה ץראה טפוש ינפל אב םדאשכו .עדונכ םינושארה םימיל
.וילע םחרל הנינחו הלמחב וילע טפושה בל ךפהתי יאדו זא ה"כש השענו י"נדא לש #יפלא 'ה ידי לע ארוכדד
תישמח םתתנו )דכ ,ז"מ תישארב( !ו$פב( הרות יטו!ילב ל"ז י"ראה םישד! שדו! #"רמ ירבדב ראובמ הנהו
םש #ייע םלועה #וערפ אוהש הניבה תניחבב םימעפל זמור הערפ יכ )הערפל ,םייח םימ ראב(
.)דמ ש%יו
רוזחל ונילע ךכ םשל .בוקלידסמ םירפא 'ר וניבהש יפכמ הנוש ןפואב םינידה לש םשרוש תא ןיבהל רשפא יכ המדנ
לש היניד תא דחיימש המ יכ וניאר .'םינידה םא'ל 'םינבה םא' ןיב ,םדוקה קרפה וסב ונראיתש תודחא התוא לא
.םתוא אורבל א השעמלו ,הידליל ביטיהל ךכב התנווכ יכ הדבועה איה םאה
'ר ןושלבו .םינבה םא תויהל תשקבמה הניבה לצא אוה םינידה לכ לש םשרושו ,ןידל עינמה ותוא אוה ןידה שרוש
דסח ןיב הנחבה הנניא ,ןידה ןיבל שרושה ןיב הנחבהה .'םידסחו םימחר האלמ התבכ המאכ' '!יבונרשטמ םייח
לש עינמה תא .ומצע ןידל ןידה לש עינמה ןיבש הנחבהה איה ,ונידל שרושה ןיב הנחבהה .הניבל המכח ןיב וא ןידל
רושאל לשמ .לעופל תואיצומ תניחבב ןה ,תוכלמה רקיעבו דוהה ,הרובגה .הניבה יהוזו ושרושב אוצמל ןתינ ,ןידה
אוה רושא .םיקולא טבש ותויהל עדומ ונניאו עדוי ונניא רושא .היעשי איבנה ירבדכ ,ה$בקה לש ופא טבש אוהש
שקבמה םיקולא בצינ םש .עינמב אוה ןידה רזג לש ושרוש .ןידה רזג תא לעופה לא איצוהל ונינעו רומג ןיד
.יתימאו אלמ ןפואב םצראל םבישהל ידכ לארשי תא םמורלו ןקתל ,ביטיהל
חכונל עינמה תא ךופהלו ןידה ןיבל עינמה ןיב רבחל תלוכיה אלא ,ולוטיב הנניא איה ,ןכ םא ,ןידה תקתמה
,ליעוי הז שנוע דציכ ול ריבסמ ויבאשמ םלוא ,ןידה ירוסי תא לבוס ,ויבאמ שנוע לבקמש דלי .ןידה רזגב יביטקא
םילטבתמ םניא םה .םיקתמומ םירוסייהש ירה ,ול ביטיהל איה ,הז שנועב ותנווכ לכ יכ ןבה תא ענכשמ אוהשכו
.ךכ לכ השקה תורירמה םעט םהמ גפ םלוא
לע ןתינ שנועהשכ וליפא .השק הז א ,הרומה ידי לע ןתינ שנועהשכ .דאמ השק הז ,רהוסה ידי לע ןתינ שנועהשכ
טשפתמ ןידה ינפ לעש ירה ,השינעמה איה אמא לש הדישכ םלוא ,תורירמה םעט תא גיפהל השק זא םג ,אבא ידי
#םינבה םא איהש הניבה יהוז .םימחרו דסח לש יהמא םענ
:שודקה ה$לשה בתוכ ךכו
!דצ ,#וילע !דצו #ותחת !דצ שי יכ עד .ףודרת !דצ !דצ זאו ,!דצ טפשמ םעה תא וטפשו ,דו$ה ךרד לעו
!דצו .אניד #ירעתמ הנימד ,הניב #וילע !דצ .י"נדא תויתוא ,'אניד' אתוכלמד 'אניד' ,תוכלמ תדמ איה #ותחת
םהש #ירו$י ידי לע ונתנ אבה םלועו לארשי ץראו .אבה םלוע דו$ אוה #וילע !דצו ,עדונכ ץראה דו$ אוה #ותחת
הרותהו ,הרות #יד #ינד #ירדהנ$הש ליעל יתבתכש ומכ ,הרותה חכמ !דצ טפשמ ונודי #ירדהנ$שכו .#ידה חכמ
םלוע ייחצנה תויח ,היחת ,#ותחת !דצ ץראה תשורי ,ץראה תא תשריו היחת #עמל זא ,#ירו$י ידי לע #כ ם% הנתנ
#וילע !דצ ,אבה .)םיטפוש ,שוד!ה ה"לשה(
,ה$לשה רמוא ,תוכלמה .ןוילע קדצ איהש הניבל ןותחת קדצ איהש תוכלמה ןיבש הקיזל סחיתמ ,שודקה ה$לשה
,לארשי !רא .ןידה םלועל תוכייש ,הניבהו תוכלמה ,ןהיתשו .אבה םלועל למס איה ,הניבה .!ראל למס איה
ךוכיזו טפשמב הדימע אלל אבה םלועה לא עיגהל ןתינ אל .ןידה תאצות םהש םירוסייב םינקנ ,אבה םלועהו
תרהטמו תככזמ הכורא תולג אלל לארשי !ראב תוכזל ןתינ אל .םירוסיב הוולמ םיתעלש ךילהת ,שפנה רוהיטו
לעו ,םירוסיב תינקנ ,המצע הרותה א ,ה$לשה יסומו .וצרא תא תשרל היוארה הגרדמל לארשי םע תא איבתש
.םירוסיב הרות לש הכרד םג ןכ
.אבה םלועהו לארשי !רא ,הרותה ןיב הקיז תרצונ ,ה$לשה עבוק ,הרותה טפשמ יפ לע םדא םיטפוש ןירדהנסשכ
והזו לארשי !רא תניחב ,ןותחת קדצ והז - 'ודרת קדצ קדצ' הז ידי לעו ,הרותה וז - 'קדצ טפשמ םעה תא וטפשו'
דחאלו רבחל הלוגסה תא תאשונ ,קדצ טפשמב ןירדהנס ידי לע םעה תטיפש עודמ .אבה םלוע תניחב ,ןוילע קדצ
"אבה םלועו לארשי !רא ,הרות
אניד' תניחבב םדאה ינב תא טפוש הטמ לש ןיד תיבשכ .םשרושב םינידה תקתמה ןיעמ איה ,וז םגש יל המדנ
יקולאה רוקמה ןמ אוה קתונמ הז חכ םלוא ,םלועב הנתינש ןידה תדיממ וחוכ תא באוש אוהש ירה ,'אתוכלמד
תיקולאה המכחה תא ךופהל ידכ ,חימצהל ידכ ,דילוהל ידכ אב םלועל אבש ןושארה ןידה .יקולאה עינמה ןמו
- 128 -
שקבמ אוה טפשמ טפוש הטמ לש ןיד תיבשכ .םינבה םאו םינידה םא איהש הניבה יהוז - הקיני רב רוקמל
נעהש ירה ,ןקתלו ביטיהל ןוצרה ןמ קנוי ןכא אוה ושרושב םא אש רומג ןיד והז .םוקנל וליפא םיתעלו ,שינעהל
ןיבש רוביחה השענ .הרות ןיד יפ לע טפוש ,ןיד תיב ותואשכ .ותמצועו וזוע אולמב הלגתמ ןידהו ,שרושה ןמ קתונמ
.הניב תניחב אוהש ןוילע קדצל ,תוכלמ תניחב ,ןירדהנס תניחב אוהש ,ןותחת קדצ
ירה ,השענ הז ןידשכו ,חימצהלו ביטיהל וצפח לכש יקולאה טפשמהו קדצה לש ודוס תא וברקב דגוא ,הרות ןיד
.םיפשחנו םילגתמ ,םירוסייב םינקנה םירבדה לכו ,םשרוש לא םירבחתמ קדצה תומלועש
תטפושה איהש ,הניבה לש הטפשמל השקב איה 'הנושארבכ וניטפוש הבישה' יכ '!יבנורשטמ םייח 'ר ונדמלמ
שרושל תועדומה ,הל שיש תוינושארבש ינפמ ,הניבה לש הטפשמ תא םישקבמ ונא .היוהה לש המויקב הנושארה
.רתויב תיטננימוד ,דילוהלו ביטיהל ונינע לכש ,רוקמלו
םיקיתממו ולוכ ןידה ינפ לע םיטשפתמ ולא םידסחו ,םידסח אלמ הז טפשמ םלוא ,טפשמ אוה הניבה לש הטפשמ
ויבא ינפב וליפא וא ןירדהנסה ינפב טפשנהו ,ןוילע קדצב דחאתמ ןותחת קדצשכו .םא ימחר לש תוקיתמב ,ותוא
טפשמה תיב םלוא ךותלשכ ,םלוע ןקתלו ביטיהל תשקבמה הניבה לש ןוילעה קדצה םהב םעפמ יכ שח ,ומאו
םימחרו דסחו קתמנ ןידה רזגו ,םשרושב םיגזמתמ םינידהש ירה ,'םינבה םא' לש תינחורה הדמעה תסנכנ
.החמש םינבה םא - יזאו ,םלועה תא םיפיצמ
( ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M #ויצע רה תבישי דילש )
רדלא רמתיא ברה תאמ תוריפ$ה רשעל אובמ ירועיש
www.etzion.org.il/vbm
רועיש 24 וא תעד - תירישעה הרי#סה :
"רתכ
ינפב םיבצינ ונא הז רועיש לש ותרתוכ הדיעמש יפכ .הניבו המכח תוריפסב וננויד תא ונמלשה םדוקה ונרועישב
:תוריפסה לש המגידרפה תא רייצנ ונלגרהכו תמוצ
רתכ
הניב המכח
%תעד&
הרובג דסח
תראפת
דוה חצנ
דוסי
תוכלמ
רשפא ,ךדיאמ .תוריפסה רשע ןינמ תא םילשהל ךכבו רתכה תריפס לא הלעמ ספטל ןתינ .תויורשפא יתש ונינפב
.תוריפסה רשע תא םילשהל ךכבו תעדה תריפס לא הטמ תדרל
תיתבשחמה ,התועמשמ תא ןיבהל הסננ .תירישעה הריפסל סחיב תקולחמה לש הביט רוריבב חתפנ הז רועישב
.רתכה תבוטל תעדה תאצוה ןיפוליחל וא ,תעדה תריפס תבוטל תוריפסל !וחמ רתכה תאצוה לש ,תישעמהו
'רשע דחא אלו רשע ,עשת אלו רשע'
רפסב עיפומ ךכו ,תעד ןיבל רתכ ןיבש סחיה תלאשל רבחמה קקזנ ,הריצי רפסב רבכ יכ םירבוס םילבוקמה
:הריצי
םהמ רו!חו םהב #וחב ,הניבב םכחו המכחב #בה ,רשע תחא אלו רשע ,עשת אלו רשע המילב תוריפ$ רשע
.)%"מ א"פ הריצי רפ$( ונוכמ לע רצוי בשהו ויירוב לע רבד דמעהו
רתכה תריפסל םיעגונ ולא םירבד יכ םילבוקמה םישרפמו הריצי רפס ריהבמ ,רשע תחא אלו רשע ,עשת אלו רשע
:הריצי רפסל ושוריפב ורבדרוק השמ 'ר בתוכ ךכו ,תעדהו
רמול #וויכ דוע .#יינמה לע ףי$ומה היהיש הזיא ,רשע דחא אלו א!ווד רשע ורמואב הנשמה לעב רמשנ הז לכמו
!לת$מ רתכה םאו ,ףנעה אוה אוה ירה םהמע רתכה םא ,רתכה ףנע אוה אלא המצע ינפב הריפ$ תעדה #יאש
רשעל םילשמ תעדה .)%"מ א"פ הריצי רפ$ל שוריפ(
רבודמ יכ יסומ אוהו ,וידחי תעד תריפס תא םגו רתכ תריפס תא םג הנמנ אל םלועל יכ ק$מרה ריהבמ תישאר
.תמלענ תעדהו רתכה עיפומ םיתעלו תעדה המילשמו רתכה קלתסמ םיתעל .נעל עזגו שרוש לש סחי לע םצעב
תריפס העיפומ םהב םינמזה םתוא תא רידגמ או ,םינוש העפוה ינמז לע ןורקעה תא !מאמ אוה א א$רגה
:הלבקה תמכחל אובמ רפס לעב וטטצמ ךכו ,תעדה תריפס העיפומ םהב םינמזה לומ רתכה
אלו רשע ,עשת אלו רשע ,המ ילב תוריפ$ רשע ,'ד הנשמ י"$ב #נת #כל .תוריפ$ א"י שי ירה ,וישכע רמאנ םאו
י"$ לע ושוריפב ל"ז א"ר%ה בתכו .)ילכ הל #יא תעד תריפ$ש ל"ז '!ה י"ראה בתכ #כל רשא( .הרשע תחא
.רתכה אלו תעדה בשחנ תוינוציחה תניחבבו ,תעדה אלו רתכה בשחנ תוימינפה תניחבבש '% #פוא 'א הנשמ
!ר ,וישכע תיארנ הניא םילוד% םימחר אוהש רתכה ת%הנה ,ל"זו בותכ ,'ב 'ה #ושאר 'פ המכחה תלחתה רפ$בו
- 130 -
#ושל ה"יהא םשב אר!נ רתכ #כלו .הנש םיפלא תשש רחאל אוהש ,תילכתה #מזב אבה םלועל תויהל הדיתע
ת%הנמ רתכה ת%הנה ם% ,לוד%ה רת$הה תניחבב ךא .)רתכ 'מי%ב צ"מצת השענ ש"ב ת"אב היהא( .דיתע
אנמחר דיבעד המ לכ ורמאש ומכו ,ביטהל ת"ישה תנווכ ר!יעו ,דיתעל תונכה #ה וישכע לש תו%הנהה יכ ,וישכע
תו%הנה תניחבב לבא ,#כ ם% רתכה בשחנ לוד%ה רת$הה אוהש תוימינפה הניחבב !רש רמאנ #כלו .דיבע בטל
םשב םא יכ רתכ םשב אר!נ אל זאו ,טעמ תצ!מ ונממ שי !רו ,רתכ בשחנ אל ,תוינוציחה תניחב איהש תויול%ה
איה המכחהש ,הניבה #יבו המכחה #יב תעצוממ ה%הנה ומכ !ר ךרעב בשחנש תטעומ ה%רדמב אוהו ,תעד - רחא
תעד בשחנ #כלו ,םהיניב תעצוממ ה%הנה איה תעדו ,הלעמל רכזנכ הנממ #יררועתמ #יניד הניבבו ללכ #יד אלב
ל"כע ,הניב תעד המכח ,הזכ ,תעצוממ ה%הנה לשמ ךרדב אוהש ,עצמאב הניבו המכחה תחת םתדימע רד$ב
.)ו !רפ % רעש א !לח - הלב!ה תמכחל אובמ(
איה ירה תפשחנ וזשכו תרתסנ הגהנה תניחבב איה רתכה תריפס .היולג הגהנה לומ רתסה תגהנה לע רבדמ א$רגה
איה הזה םלועב ןכ לעו ,אבה םלועה לש הגהנה לש גוס איה רתכ תריפס יכ ריבסמ א אובמה לעב .תעדל תכפוה
.אבה םלועה תארקל ויתוגהנהב הזה םלועה תא ןיכהל ךרוצה תדימ יפכ קר ,רתסהב תילגתמ
הדיקפתו המוקימ םג ,תעדל תכפוה רתכה תריפס רשאכ .ןויע תשרודה תפסונ הדוקנ לע דמוע אובמה לעב
תעדה תריפסש דועב ,הניבהו המכחה ןמ הלעמל %םישרתב ליעל ןייע& תמקוממ רתכה תריפס ירהש ,םינתשמ
הרואכל אוהש 'יעצמאה וק'ב תאצמנ רתכה תריפס םג םנמא .המכחל רתכה ןיב תעצממה איהו ןהיתחת תמקוממ
,תראפתו תעד תוריפסל הדימריפה שארב תמקוממה רתכה תריפס המוד הניא םלוא ,ןידל דסחה ןיב עצממה וקה
תוכלמו דוסי&
218
תעדה .שרושבו רוקמב רבודמ ירהש עוצימ לע רבדל ךייש אל רתכה תריפס לש המוקמב ירהש .%
םלוא ,הרובגל דסחה ןיבש תוידוגינה רחאל העיפומ תראפתה ,הניבל המכחה ןיבש הימוטוכידה תובקעב העיגמ
שובל תשבול רתכה תריפסשכ עודמ ןיבהל ךירצ ןכ לעו ,תווצק ןיב רשפלו הריתס רותפל האב הנניא רתכה תריפס
תרשפמ הריפסל תכפוהו הדיקפת תא םג ךכב הנשמ איה ,'תעד'ל 'רתכ'מ המש תא הנשמו ,הזה םלועב הלגנ
.תעצממו
:הליטק'ג סוי 'ר לצא תוכיראב םיאצומ ונא ,תעדה לש הז דיקפת לע
רשפ ךל אה .)ו ,ה עשוה( ינא ם% ךינב חכשא ךיהלא תרות חכשתו יל #הכמ ך$אמאו ת$אמ ת"עדה התא יכ
.ה"רוב%ו ה"לוד% #יב אלא וניא ירהו הניבו ה"מכח #יב ישילש תעדה היהי דציכ יכ ,יתיש!הש אישו!ה לע םירבדה
רמול ונל היה ,רתוי אלו הרוב%הו הלוד%ה לוב% דע הלוע תעדה היה וליאש עד &םשה תרזעב אישו!ה ץרתא יכנא
םילוע ו"אוהו יעצמאה ו! אוהש תעדהש רחאמ לבא .ה"ניבו ה"מכחל ישילש היה אלו ,דבל םהיניב עירכמ אוהש
ירה +דציכ .תונותחתו תונוילע תוריפ$ה לכ #יב עירכמו ישילש ת"עדה ירה ,ףו$ #יא דע תולעמה ףו$ דע הטמלמ
םיבור!ה ה"ניבו ה"מכח #יב יעצמא אוהש אצמנ #כ םאו ,רתכה אוהש ףו$ #יא דע הלוע תעד אוהש יעצמאה ו!
#יב עירכמ תעדה אוהש יעצמאה ו! #כו .םהיניב יעצמא אוה ירה ,הרוב%ו הלוד% #יב יעצמאה ו!השכו Oר"תכל
ךלוהו ,ה"רוב%ו ה"לוד% #יב רבועו ךלוהו ,ד"והו ח"צנ #יב הלועה תעדה אוהש .יעצמאה אוהש יפל ,דוהו ח"צנ
לכ #יב יעצמא אוהש ,ךרבתי ה"והי םש דו$ב 'ו דו$ אוהו .וב זחאתמו רתכל עי%מש דע ,ה"ניבו ה"מכח #יב רבועו
ישילש אוהש תעדה תלימב אוה שוריפהו .וב םיזחאנ םלוכו #ידדצה לכל הטמלו הלעמלמ #ייוניכהו תומשה
רבוע תעדה דו$ אוהש יעצמאה ו!הש יפל ,דוהו חצנל ישילש אוהו ,הרוב%ו הלוד%ל ישילש אוהו ,הניבו המכחל
.#ידדצה #מו הטמל הלעמלמ תוריפ$ה לכ רבחמה אוהו ,ףו$ #יא דע עי%מ אוהש דע #ליאה ףו%כ #לוכ עצמאב
#יב יעצמא אוה ,תעדה אוהו יעצמאה ו! אוהש ,ה"והי םש #כ ומכו .#יינעה #יבת הנממש הרוצ ךינפל רייצמ יננהו
ו! אוהש תעד תלימב #יינעה והז .#ידדצה #מ םיהלא #יבו לא #יב יעצמא אוהו ,הטמל הלעמלמ י"נדא #יבו ה"יהא
הרוב% ,הלוד% הניב ,המכח רתכ &הרוצה יהוזו ,ךרבתי ה"והי דו$ אוהש יעצמאה רעש ,הרוא ירעש(
.)ישימח
.םינושה םידדצה ןיב רוביחהו עוצימה ןויערל דוק תלימ איה 'תעד'ה יכ ןעוט הליטק'ג סוי 'ר
219
ךכ לע ונדמע
,דוההו חצנה ןיב ,הרובגל דסחה ןיב ךכ .רוביח לש הנוכת תושרודה תוריפסה ןליאב תובר תודוקנ ןנשי יכ רבעב
תונוילעה תוריפסה ןיבו הניבל המכחה ןיב :תושדח רוביח תודוקנ יתש ונל ופסונ תעכו ,תראפתה ןיבל תוכלמה ןיב
.וללה םירוביחה לכ תא רשפאל ,'תעד'ה תריפס לש הדיקפת .%ליעל המגידרפב ןייע בושו& תונותחתה עבש ןיבל
218
לא הלאמש - תוכלמו ,דסחה לא הנימי - דוסי :היטנ ןהמ תחא לכל שי ,עצמאב ןהש א לעש ינפמ םיירגוסב ולא תוריפס יתש ונמשר
.ןידה
219
לש תועמשמב איה ןאכ העידיה .'ותשא הוח תא עדי םדאהו' :הז ןויערל רוקמה תא ך$נתב וז הלימ לש תוארוהה תחאב תוארל ןתינ
תוריפסה ןיבש רוביחב םעפ אל םיאור ,תילבקה היגולונימרטב א .רועישה ךשמהב ךכב ביחרנ דועו ,םירבד ינש ןיב תורשקתהו רוביח
.הניבו המכחל סחיב ןכו הרובגו דסחל סחיב ןכו ,תוכלמו דוסי תוריפס לע םירועישב וניארש יפכ 'גוויז' לש הניחב
- 131 -
'ותשא הוח תא עדי םדאהו'
דוסיה תריפס לש היפוא לע רבעב ונדמע א .הרובגל דסחה ןיבש רוביחב תראפת תריפס לש היפוא לע רבעב ונדמע
.דוהה ןיבו חצנה ןיבו ,תוכלמה ןיבל תראפתה ןיב תרבחמכ
ןיב :רכומ יתלבו סונ רוביח לא ונינפ תעכ םלוא ,םימדוקה םירועישב ונדמע הניבו המכח ןיבש רוביחה לע וליפא
דסימ ,ידאלמ ןמלז רואינש 'ר לצא םירבדה תא הארנו ,תונותחתה תוריפסה עבש ןיבל תונוילעה תוריפסה
:ד$בח
220
ולשלתשנש תונוילע תוריפ$ רשע ד%נכ 'יחב רשעמ הלולכ המשנו חור שפנ ולא שלשמ ה%רדמו 'יחב לכ הנהו
תראפת הרוב% ד$ח #ינבה ימי תעבשו תעדו הניב המכח 'יפ תולופכ עבשו תומא שלש #הש םיתשל תו!לחנה #המ
ודחפו 'ה תבהא #ה תודמהו .תעדו הניב המכח ללוכ לכשה .תודמו לכש םיתשל ת!לחנש םדאה שפנב ךכו 'וכ
ד"בח תודלות #ה תודמה יכ תודמל רו!מו תומא ואר!נ ד"בחו 'וכ וראפלו ותאריו .)% !רפ אינת(
.רתכה תריפס לש הנובשח לע תעדה תריפסל הרורב השגדה םיאור ונא ,ולא םירבדב
221
תונוילעה תוריפסה שולש
.ד$בחה לש ןהיתודלות ןה תונותחתה תוריפסה עבשו - תעד ,הניב ,המכח - ד$בח ןה אינתה לעב יפל
המכחב ליחתמ אוהו ,תונוילעה תוריפסה שולשמ תחא לכ לש ןדיקפת תא רורב ןפואב אינתה לעב ריבסמ ,ךשמהב
:םימדוקה םירועישב םתוא ונטטיצ רבכו םיעודי םירבדהו ,הניבו
וחכ איצומשכו ה"מ ח"כ המכח םשב אר!נ רבד לכ ליכשמה אוהש 'לכשמה שפנבש לכשה הנה יכ #ינעה רואיבו
#הו הניב אר!נ ולכשב לכשומה המכח רבד הזיא ךותמ ו!מעלו ורושאל רבד #יבהל ולכשב #נובתמש לעופה לא
ודחפו ותאריו 'ה תבהא תודילומה םאו בא םה
222
.)םש(
:תעדה תריפס איה - תישילשה הנוילעה הריפסה לש הדיקפת תא אינתה לעב ריבסמ ,ךשמהב
דואמ !זחו ץימא רש!ב ותעד רש!מש תורבחתהו תורש!תה #ושל אוהו הוח תא עדי םדאהו #ושלמ אוה תעדהו
הנה ה"ב $"א תלוד%ב #ובנו םכח אוהש ימ ףא יכ ותעד חי$מ וניאו ה"ב ףו$ #יא תלוד%ב !זוחב ותבשחמ ע!תיו
אוש תונוימד םא יכ תיתימא הבהאו הארי ושפנב דילוי אל הדמתהבו !זוחב ותבשחמ ע!תיו ותעד רש!י אל םא
היפנעו האריו היפנעו הבהא 'יפ הרוב%ו ד$ח ללוכ אוהו #תויחו תודמה םוי! אוה תעדה #כ לעו .)םש(
לא ,הלעמ יפלכ םג הנופ איה ירהש ,'ינוויכ וד' רמול ןתינ או ,לופכ אוה אינתה לעב יפ לע ,תעדה לש הדיקפת
.תונותחתה תוריפסה עבש לא הטמ יפלכ םגו רתכה
קזוחב ותבשחמ עוקתל דואמ קזחו !ימא רשקב רשקתהל אוה 'תעד'ה לש הדיקפת ,אינתה לעב תטישל ,דחמ
אלו שארה לע חנומה רתכ לש וכרדכ .םדאל לעממ חרמה אוהו ,רתכה םלוע אוה ,וסניאה .ה$ב וס ןיא תלודגב
,םלאנו םלענ ולוכש םלועב תאשנתמה האידיא הנשי .וילעמ םא יכ םדאה ךותב הניא רתכה תריפס םג ,וכותב
.הב תעגלו הילא ספטל הכירצ תעדהו
223
המכחב תאצמנה הבשחמה תא רושקל אוה תעדה תריפס לש הדיקפת
ןיבל ןניב ,הניבהו המכחה לעמ ,הרואכל אוה תעדה תריפס לש המוקמ ,וז טבמ תדוקנמ .וסניאה םע הניבבו
.תעדה תריפס לש סונה הדיקפתל םירושק םירבדהו ,ךכ הז ןיא עודמ ריהבמ דימ ךשמהה םלוא ,רתכה
תונוימד םא יכ תיתימא הבהאו הארי ושפנב דילוי אל ,הדמתהבו קזוחב ותבשחמ עקתיו ותעד רשקי אל םא$
.$היפנעו האריו ,היפנעו הבהא 'יפ הרובגו דסח ללוכ אוהו ןתויחו תודמה םויק אוה תעדה ןכ לעו ,אוש
.תודימה לש ןמלוע ןיבל ,תודימה לכל שרושה אוהש ,ת;יחה רוקמ ןיב רבחל תעדה תשקבמ ןאכ
אוה תונותחתה תוריפסה עבש לש ןשרוש .לכשב אוה תודימה לש ןרוקמ ,ונבתכש יפכ ,אינתה לעב תטישל
.תיתרכה תילכש תוננובתה לש האצות ןה האריהו הבהאה .תונוילעה תוריפסב
224
ןה ךרבתי 'דל האריהו הבהאה
220
הארנש יפכ ,תעדה תריפסל הנקמ אינתה לעבש תובישחה לע רבכ זמרמ - תעד ,הניב ,המכח - ד$בח :ןנוכ התואש תודיסחה לש המש
.ןלהל םג
221
תריפסמ םלעתהל אינתה לעב רחוב םדאה שפנ רואיתל סחיב עודמ ררבנ ונרבד ךשמהב םלוא אינתה לעב לצא היוצמ רתכה תריפס
.ולא תוריפס יתש לש ןתעפוה יבגל ,א$רגה לצא ,ליעל וניארש תונחבהל םירושק םירבדהו ,תעדה תריפס תא המוקמב ביצהלו רתכה
222
תונותחתה תוריפסה עבשב האור וכרדכ אינתה לעבו ,תודימה םלועל תוכיישה תונותחתה תוריפסה עבשל יוטיבה ןה האריהו הבהאה
.ונרבד ךשמהב הארנש יפכ ,תונוילעה תוריפסה שולשב תשבגתמה ,תילכשה הרכהל ישפנ יוטיב
223
תויהל תכפוה הנניא איהש ,רמול הצור .לכשל 'יקמ' תניחב איה רתכה יכ ,הילא סחייתנ דוע ה$זעבש ויתורותמ תחאב בתוכ ןמחנ 'ר
.וילעמ תפחרמו תבבוס ןמזה לכ תרתונ איה אלא רומגה ונינק
- 132 -
,ורצ ןפואב טעמכ ילאנויצר אוהש ךילהת איה תילכשה הרכההו .ותמצועבו ותלודגב תילכש הרכה לש אצוי לעופ
.ליעל םיטטוצמה םירבדה תליחתב אינתה לעב בתוכש יפכ ,הניבהו המכחה תוריפסב השענה
תינשו ,תודימה םלועל תויחה תא קינעהל הרומא איה ,תישאר .לופכ אוה הז ןבומב תעדה תריפס לש הדיקפת
לש הדיקפת הזו ,קצומו יתימא ןרוקמשכ קר תירשפאה הדמתה ,ולא תונוכת לש הדמתה רשפאל הרומא איה
.תעדה
"םיכחהל וא תעדל
.תעדו הניב המכח - םמצע םיגשומב תוננובתה ךרד םירבדה תא ראבל הסננ
לע תלעופה תיווהתמ הלועפ םיראתמ 'ןיבמ ינא'ו 'םיכחמ ינא' .תעדל ןיבל ןיבהלו םיכחהל ןיב יתוהמ לדבה שי
תמא ,ןויער ,היצמרופניא לע תינינק הרהצה םא יכ תיווהתמ הלועפ חרכהב הנניא 'עדוי ינא' .והשלכ אשומ
תעב לשהל ןתינה ןפואב יברקב היצמרופניאה לש הנוסחיאו הנוגרא תא תפקשמ העידיה .ילכשב םירוצאה
.ךרוצה
.הפילשל ןתינה ןינקל הנבה לש ילאנויצר שגפמ ךופהל תרשפאמה ןוגראו ןוסחא לש וז הלועפ ןיבהל םיסנמ םיבר
םאה "גשומה עדימה תא תוגלטקמו תונייממה תורגמ ןנשי םאה "עדימה תא םירמשמה חומב םיאת שי םאה
יברקב עדימה לש ותטילק תא תרשפאמה יהשלכ היצמרופסנרט הנשי
225
ימ א$ :ומצעב רמוא אינתה לעבש יפכ -
ושפנב דילוי אל הדמתהבו קזוחב ותבשחמ עקתיו ותעד רשקי אל םא הנה ה$ב ס$א תלודגב ןובנו םכח אוהש
.$תיתימא הבהאו הארי
תא רקיעבו תודימה לש ןתדיל תא תרשפאמ ,תעדה תריפס .ליעל ונראתש םידיקפתה ינש ןיב רשוק אינתה לעב
אינתה לעב לצא .וסניאה לא חסומ יתלבו יעצמא יתלב ןפואב הבשחמה תא תקבדמ איה רשאכ קר ןתדמתה
ליעל ונעצהש יפכ ,רבודמ אל .'ותשא הוח תא עדי םדאהו' קוספב וז הלימ לש התארוה יפ לע העידיה תשרפתמ
.וב קבדהלו וילא רבחתהל ,עדימה לש ושרושב תעגל ןויסנב רבודמ .עדימה לש 'ונוגראו ונוסחא'ב
.ךדיאמ הדלוהו ,דחמ הדמתה תרשפאמש העידיל הניבו המכחב הגשה ךופהל םיכרד יתש ןנשי יכ ,רמאנ התעמ
,םידמול םה ותוא עדימה תא רמשל תונוש תוטיש םדאה ינבל םיעיצמ הב ,תינרדומה ךרדה איה ,תחא ךרד
ןוניש ,תוירוגטקל הקולח ,יביטאיצוסא ןורכז ,יתוזח ןורכז :ןוסחיאה ךרדל תועגונה תוטישב רבודמ .םחומב
עדימה םע שגפהל םדאה רומא ובש ןפואה לע רבד תורמוא ןניא ןהש ,ולא לכל תושמה .הנהכו הנהכ דועו הרזחו
.ותוא דבעל ךירצ םדאה ובש ןפואה לע אלא ,הרכהה םעו
םיגישמ ובש ןפואה אלא ,הגשהה וא עדימה לש ותטילק תא םירמשמ וב ןפואה הנניא אינתה לעב יפל העידיה
תורבחתהו תורשקתה תניחבבו גוויז תניחבב איה ורובע הדימלהש דימלת ,אינתה לעב תעדל .םיטלוק ובש ןפואהו
תבגשנ היווח ןיפוליחל וא ,תיתמוארט היווח רבועש םדא .הריכז תוטישב שמתשהל ךירצ ונניא ,שרושה םע
םה םילועו ,ובלב רקיעבו ,וחומב םירוצא טרפ לכו עגר לכ .ונורכזב הרמשל תנמ לע םילכל קוקז ונניא ,תשבוכו
.ינוצר יתלב ןפואב א םהילאמ
הדמתה וב שיש ימינפ ןינקל ,'ד חכונ הדימע לש םוחתב רקיעבו ,אוהש םוחת לכב תילכש הגשה ךופהל ךרדה
,ןיבהלו םיכחהל ןויסנה .תורשקתהל הגשהה תכיפה ידי לע םא יכ ,הריכזו רומיש לש הדותמ ידי לע הנניא ,םויקו
ןויסנ לש ךרדב .העידי לש ךרדב השעיי אל אוה םא ידימתל ךפהי אל ,ותגהנה תאו ה$בקה תא ,הניבו המכחב
.יעצמא יתלב תויהל בייח דומילה .הלכשה לכו המכח לכ ירוחאמ בצינה וסניאה לא רשקתהלו רבחתהל ,תעגל
.תורשקתהו רוביח ולוכש םלועל תעגונ העידיה ,םיעצמאה םלועל תוכייש הניבהו המכחה
224
ויאורבו וישעמב םדאה ןנובתיש העשב ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיהו$ :ם$במרה תטישל ולא םירבד ןיב שיש ןוימדה לע ונדמע
הבחרהב הארו .תוטישה ןיב הנושה לע א ונדמעו %ב ,ב הרותה ידוסי& $!ק אלו ךרע הל ןיאש ותמכח ןהמ האריו םילודגה םיאלפנה
'סמ רועישב 12 .
225
רבוע אוה .אוהש יפכ רתונ ונניא הביקה לא סנכנה ןוזמה .ןינעה תנבהל לשמכ לוכיעה תכרעמב שמתשמ רחא םוקמב אינתה לעב
"תנזומה היצמרופניאה לש 'לוכיעה ךילהת' והמ .םדאב גפסהלו טלקהל םיינויחה ויביכרמל רשפאל ידכ ,ןוצמיחו קוריפ לש ךילהת
- 133 -
תא ריסהל תמאה ןמ שקבמ אוהשכ .הניבהלו םיכחהל קר אלו ולומל תבצינה תמאה תא תעדל שקבמ םדאשכ
.ומצע םע רבדה ותוא תא תושעל עבתנ םג אוה ,הבש רתכה תניחבב - השרושבו הרוקמב ולומל בציתהלו הישובל
יתלבו םלש גוויזב תמאב שגפהלו ,םדאה לש ושרוש תא ושחל תונכומה םג איה ,תואיצמה לש השרושב העיגנה
אליממו ,הז שגפמב הפושח התיהש םדאה לש הרכהה ישרושב יתרכהה ןינקה גפסנו רדוח ,הרוק הזשכו .יעצמא
.םדאה לש ושפנב ידוסיו קומע םוקמ ,וז הרכה הל הנוק
.תעדה תריפסל שיש רוביחה תנוכת תא יוטיב ידיל איבהל םג רשפאמ ,ליעל וניארש יפכ ,וסניאה םע עגמה
םיספטמש לככש ,איה ברה לש ותנעט .םידוגינה תודחאל עגונ ,ל$צז קוק ה$יארה לש םייזכרמה ויתונויערמ דחא
םיכלוה ,הז לע הז םיקולח םיארנ ןיע תיארמלש םירבד יכ רתויו רתוי ררבתמ ךכ ,םירבדה ישרוש לא ונא
ריסהל תרשפאמו תקולחמה לע תרחא תוננובתהל האיבמ םירבדה ישרושב ןנובתהל תלוכיה .םשרושב םיברקתמו
.תפתושמה תימינפהו הקומעה רוביחה תדוקנ תא אוצמלו םישובלה תא
ישרושב דציכ תוארל תלוכיה םג איה ,תוריפסה ראש לא רוא ונממ ךושמל תלוכיהו ,רתכה לא ספטל תלוכיה
קר ,אינתה לעב יפ לעש ,הביסה םג יהוז .דוהו חצנ ,הרובגו דסח ,הניבו המכח ןיבש תקולחמה תמלענ םירבדה
.תודימה םלוע תא חימצהל לוכיש ,דילומ חכ תילכשה הרכהה תלבקמ ,הניבהו המכחה לא העידיה תפרטצמשכ
226
.תויווחו תושגר ,תושוחת לש םלש םלוע חימצהל הלוכי הנניא ,תוגזמתה הב ןיאו רוביח הב ןיאש ,תילכש הרכה
לא רבחתהלו תעגל דימלתל רשפאמ ונניאש רועיש .הל רבעמש המ לא תוקקותשה וזכ תילאנויצר הגשהב ןיא
לצא םלועל דילוי אל ,הניבהו המכחה םע קר רתונו העידיה לע רתוומש רועיש .תונויערה ירוחאמ בצינה וסניאה
.ןהיפנעו האריהו הבהאה תא דימלתה
איה ,הניבהו המכחה לא הוולתמ איהשכ ,תוגזמתההו רוביחה איהש ,'ותשא הוח תא עדי םדאהו' תניחבב העידיה
תושוחתהו םייוואמה תא וז הרכהמ הדילומה םג איהו ,הרכהה תא םדאה לש ובלבו וחומב העיבטמה איה
.יתרכה ךילהת לכל תוולתהל םירומאה
שי םג ךכ יכ המדנו ,הלעמל דעו הטמלמ תרבחמה תעדה תריפס לא ורבדב הליטק'ג סוי 'ר ןווכתמ ךכל יכ ,המדנ
םלענל הנקמ ,אינתה לעב יפ לע ,העידיה .היולג תעדל ךפהנש םלענה רתכה לע א$רגה לש וירבד שרוש תא ןיבהל
חכש םשכ ,שמוממ יתלב לאיצנטופ ןיעמ אוה הרכה לכו ןויער לכ ירוחאמ רתתסמה וסניאה .יולג לש דמעמ
הירפהב התליחתש תושממ .תושממ םלענל הקינעמ ,רוביחה תא תרשפאמה העידיה .םה םימלענ תיציבהו ערזה
ס לא ותולעהלו םלענהו רתסנה תא איצוהל םלועב ןאכ ,ונלש ןויסנה הניה תעדה .םידיגו רוע תמירקב הפוסו
.ונתניב ס לאו ונתמכח ס לא ,ונתעדות
,םלענה אוה רתכה .םדאה לש ותיווהל תועגונ ולאשכ רקיעב ,רשעה תמישרב ונניא ,אינתה לעב רמאי ,רתכה
םלוא ,ילאנויצר אוה ךלהמה .הניבהו המכחה תרגסמב הרדגהו תושממ ול הקינעמו םלענה תא תפשוח תעדהו
הקינעמה העידיל תכפוהש הרכהה יהוז - הניבו המכח לש םילכל ותוא תקצלו ,ילאנויצר יתלבב תעגל שקבמ אוה
.םלענה וסניאל תיתימא תושממ
ותטיש תא שוגפנ ,וז הריפס לש היפוא תא ןיבהל הסננש רחאל .רתכה תריפסב ה$זעב קוסענ ,םיאבה םירועישב
דוגינב תאזו ,םדאה לש ותעדותב רבודמשכ א תיטנוולרו תימויק הריפסל רתכה תריפס תא תכפוהה ןמחנ 'ר לש
.אינתה לעב לש ותטישל
ןמחנ 'ר ןיבל ,ד$בח דסיימ - אינתה לעב לש ותסיפת ןיב ימויקהו יתוהמה לדבהה לע דומעל ,ה$זעב ,הסננ
אוה ,העידיה רדעה לש הז יונפ ללח ךותלשכ .'עדוי יניא' רמול ידכ דע תעדה ילגר תא קוחדל שקיבש ,בלסרבמ
226
.םישדוחמ הדיללו ןוירהל איבמ 'ותשא הוח תא עדי םדאה'ש םשכ שממ
- 134 -
'תעגל אל תעגל' לש המיעפמ תורשפא םדאל הקינעמו ,הברקב תאשונ איהש וסניאה רואו רתכה תריפס תא קצוי
לש ויתושגרו ויתבשחמ לא ותובגשנו ותלעמ םורמ לשלתשמ אוהשכ םג ,רתסנ רתונו הווה ,היהש רתסנ ותואב
.םדאה
רועיש 25 !יאו המכח !יא :'א רתכ -
'ה דגנל הצע !יאו הנובת
קוסיעה םצע .רתכה תריפס - תוריפסה לכמ הלעמל הנוילעה הריפסה איה ,הב קוסענש הנורחאה הריפסה
הבהא - ומיחרו ,התובגשנ חכונ - טטרו הארי - וליחדב הוולמו תושגרתה ררועמ ,תורודה לכ ךלהמב ,וז הריפסב
ונא םג ךכ .תוימשג לשו שובל לש ,םוצמצ לש ומעט םלועמ וב קבד אלש המבו רבעמש המב תעגל - תוקקותשהו
העיריה רצוק לשב ,דבכנ חתנ וז הריפסל שידקנש א לעש קפס ןיא .וז הריפס לש החתיפ ס לע ונדמעב םישח
אצת אלש 'תי ה$זעב הוקנו הירחאמ בצינה דוסה לש והצק ספאב םא יכ תעגל לכונ אל ,ונתעד רצוק לשב רקיעבו
.ונידי תחת הלקת
'וס-!יא
,דוסה םלועב תיתועמשמו תיזכרמ הלאשל ,ורבדרוק השמ 'ר שידקמ ,םינומיר סדרפ - ורפסב ישילשה רעשה תא
:רעשל המדקהב בתוכ אוה ךכו
וא ומצע רתכה אוה ףו$-#יא םא תעדל םילבו!מה #יב הלפנ הכובמה #ינעב תתלו תאשל אוה הזה רעשב הצרנה
רתכה אוה ףו$-#יאה םא ול ואר!י רשא ומש הזו .ותלוז .)ישילש רעשל המד!ה ,םינומיר $דרפ(
:לולשל שקבמ אוה התוא העדה תא איבמ אוה רעשה שארב
אוהו ףו$-#יאה אוה #וילע רתכה יכ ובשחו תועטה תחושב ולפנו הבר הכובמב וכובנ ונמע ינבב םילב!תמהמ םיבר
םע ליצאמה #ינעש אלא רתוי תוליצא לא ךרוצ המ תו%רדמ רשע ונל שיש רחאמ יכ ורמא םהמ שיו .רשעה #ינמב
רשע םה םילצאנה .)ישילש רעש ,םש(
וס-ןיאה אוה ליצאמה .םילצאנל ליצאמה ןיב דוסה תרותב תיסיסבה הנחבהה תא וירבדב ריכזמ ק$מרה
ןהש תוריפסה םג תואצמנ ,תאז תמועל ,םילצאנה ללכב .המויקו התויח תא תקנוי הלוכ היוהה ונממש ,יקולאה
.ומצמטצהב וס-ןיאה קצונ םכותלש םילכו םימושיי ,םייוטיב ,וס-ןיאה לש םייוליג רבכ
תוריפסה רשעב רבודמ ןהילע תוגרדמה רשע יכ תעבוק ,ק$מרה ריבסמ ,רתכה םע ההז וס-ןיאה יכ העיבקה
.ויתחתש תוריפסה עשת תא רמולכ ,םילצאנה תא םגו ,הז יוהיז יפ לע ,רתכה אוהש ,ליצאמה תא םג תוללוכ
:ארבסה ןמו דוסה תרותבש תורוקמה ןמ וירבדל ןיכומיס איבמ אוהו ,לבקל ןכומ ונניא אוה וזכ הנבה
םאו בותכה דצמ הצרת םא'( ארב$ אמיא תיעביא אר! אמיא תיעביא םימעט המכמ היוחד תאזה ארב$ה הנהו
םה םילצאנהש הנושאר .םיניינע המכב וילצאנמ לדבנ ליצאמהש רחאמ יכ איה ארב$ה .)ארב$ה דצמ הצרת
הנווכה אלא ,ונירבד לש #טושפמ הארנה יפכ #מז רמול ינוצר #יאו .#מזה תחת לפונ וניא אוהו #מזה תחת םילפונ
תואיצמ התיה אלש ףו$-#יאב םיענמנה םירבדהמ דחא הזו .תוליצאה םדו! ומכ תולצאנ ויה אלש #מז היה רבכש
#יאו #ושאר ורמא #בוי הז #ינעבו .ו"ח #מז לעב אוהש אלו #מזה איצמה אוהו תואיצמה ביוחמ אוה אלא ,אצמי אלש
לכל #ושאר אוהש תמא יכ תישאר ול שיש לע הרומ #ושאר #ושל לכו #ושאר רמאנש םע יכ ותישארל תישאר
,ותישארל תישאר #יא הז לכ םעו #ושאר אוהש רמא #כ לעו .#מז תלחתה לע הרומ #ושאר #ושל לבא וירחא םיאבה
ותלוז וילא םד! אלש לולשל אלא וניא #ושאר #ושלו .)םש(
תא תודדחמ ,ןתוא ןחבנ דימש ,ולא תונחבה .לצאנל ליצאמה ןיבש הנחבהה תא דדחל ,ק$מרה לש ותנווכ רקיע
תריפס תא םג ןללכבו ,תולצאנכ ןלוכ תא תוארל שיו ,תוריפסה רשעב ליצאמה תא לולכל ןכתי אל יכ העיבקה
.וס-ןיאה בצינ ןהילעמו ,רתכה
- 136 -
תיתועמשמ הלאש איה ,וס-ןיאה לא אובמו רעש קר אוה אמש וא וס-ןיאה אוה ומצע רתכה םאה הלאשה
תעגלו ןיבהל תולוכיה יבגל תוכלשה ןנשי םג וז הלאשל .דוסה תרות ידמול ברקבו םילבוקמה ברקב רתויב
.םינושה היגשומבו רתכה תריפסב
אשונ רתכה יכ ,וירבד ךשמהמ הלוע איהש יפכ ,ק$מרה לש ותעיבקב קפתסנו ,הרוקה יבועל הז וננוידב סנכנ אל
.םילצאנה םוקמ לא קר אלו הלצאהה םוקמ לא העיגנהו הקיזה תא וברקב
227
םא א ,ההובגה ותניחבב רתכה
ליכהל תבייח וילא תוסחייתהה ,הזכש רותבו ,ןיאה םלועב ,וס-ןיאה םלועב עגונו קשונ ,הזכ ונניא ומצע אוה
.תואבה תורושב השענ ךכו ,ןיאה םעו וס-ןיאה םע תודדומתה
,שיה םלוע לא ןיאה םלועמ רבעמה לע ונדמע רבכ
228
ןיבש תופסונ תונחבה המכב קוסעל תואבה תורושב וננוצרבו
םג םלוא ,תוריפסה ראש ןיבל רתכה ןיבש הנחבהה תא ,ק$מרה יפ לע ,תופקשמ ןניא םנמאש ,לצאנל ליצאמה
.ויתחתש תוריפסה עשתל רשאמ רתוי ,וילא תורושקו רתכב תועגונ ,ליצאמה תונוכת ,ותטישל
םוצמצהו 'וס-!יאה
.רתכה תריפסב ןוידה לכ לש ודוסיב חנומה אוה הז סכודרפו ,ילסכודרפ ןויסנ אוה וס-ןיאה תא רידגהל ןויסנה
229
,םוצמצה דוסי אוה ,םלועה לש רתויב ינושארה דוסיה .ותלבגהו ומוצמצ םצעב אוה ,וס-ןיאה לע רמאייש לכ
לש ןויסנ אוה וס-ןיאה לע ןנובתהל םלועה לש ןויסנה וליפאו ,וסה לא וס-ןיאה ןמ רבעמהש ינפמ תאזו
'תסנוא' רמאנ א ילואו תעבותה העונת איה ,ליצאהו בגשנה לא ,םיקולאה לא םישוע ונאש העונת לכ .םוצמצ
.ונתרכה לאו וניתולימ לא ,ונתעדות לא םצמטצהל וס-ןיאה תא ,לוכיבכ
ידי לע םא יכ רשפא יתלב לב%ומ ותויהל וארבהב לוב% ילב טושפה ףו$ #יאמ האירבה תליחתש עודי #ינעהו
םיפו% המה רתוי םילב%ומה לכש עודיכ #ידה שרש אוה םוצמצהו לוב%ה ליב%י זא ומצעב לוב% ילבה םוצמצה
#וילכה םש ר!יעו ד$פהה #מ !וחר אוה ינחור רתוי אוהש המ לכש םיד$פנו םילכ םיבע םירמוחו םיימש%ה
,תויתואה המה םוצמצה תוללכ הנהו ...#ידה שרש םוצמצהו לוב%ה םש ירה ,#ינידו ערו הפיל! #ינע אוה ד$פההו
טשופ בושו אוצר תויחהו ללכ החנ הניאו תטטושמה ותבשחמ תליחתב םדאה #נובתי רשאכ ,הולא הזחא ירשבמו
תויתוא ילב יכ תויתוא ילבמ הבשחמ ת%שה תורשפא יתלב יכ .תויתוא תרוצ המה לכה הרוצ שבולו הרוצ
טשופ תוטישפה םוצמצ ירחא םא יכ הבשחמ תאר!נ הניאו התוטשפ לדו%מ ללכ ת%שומ הניאו הטושפ הבשחמה
םלעהב היהש תעדה הל%תמו הניבב רבד #יבמ ךכ רחא המכחל ףרצמ יכ ,םירחא תויתוא תרוצ שבולו הרוצ
הניבל המכח #יב עירכמ .)ש%יו ,ץראה ירפ(
איה הלימה םאה "םילימ אלל הבשחמ הנשי םאה איה ,ויתורודל יפוסוליפה ןתמו אשמב הנודנה העודי הלאש
תימלוג הבשחמ ןכתת אל םלועל אמש וא ,הרבסהל םינתינה םילכל הבשחמה תא תקצל ונא םיסנמ ובש ינש בלש
.םילימבו תויתואב המוחת הנניאש
,עבוק אוה ךכ ,הגשהה .תגשומ הניאש הבשחמל תגשומ הבשחמ ןיב קלחל שקבמ ,קסבטיומ לדנמ םחנמ 'ר
-ןיאה .הבשחמה לש תוטישפה םוצמצ אוה הז שובלו ,םילימהו תויתואה ישובלב תשבלתמ איהשכ קר תירשפא
רדעהו ,הגשה הל ןיא םג אליממו ,םישובל הל ןיאו םוצמצ הב ןיאש ,הנושארה הבשחמל ליבקמ ,ןכ םא ,וס
רושימב ,לדנמ םחנמ 'ר רבדמ הילע ,הגשהה .וס-ןיאלו הנושארה הבשחמל תיטננמיא הנוכת אוה הגשהה
ןפואב הברקב הליכמ ,דוסה ילעב םיעבוק ךכ ,תולגתהה .יקולאה רושימב תולגתהה איה ,תישונאה הבשחמה
.תויתואה תאו שובלה תא ,םוצמצה תא יטננמיא
227
והז .וילעמ בצינו ופיקמ אוה ינש דצמ םלוא ,םדאה לש וישובלמ קלח אוה דחא דצמ ,הזככו ,שארה לעמ אצמנ ,טושפה ונבומב ,רתכה
הלצאהה ןינעב עגונ אוה ינש דצמ ,רשעה ןמ קלח אוה רתכה דחא דצמ .ל$נה סומלופה ןמ קתשמ אוהש יפכ וז הריפסב םייקש חתמה
.םילצאנה ןמ הלעמל איהש
228
'סמ רועישב ןייעל !למומ 20 .ןיאהו שיה יגשומב ונבחרה םש ,המכח תריפס לע ןושארה ,
229
ידי לע סכודרפה לש וצומיא יכ המדנו ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ותרות תא םיננוכמה תודוסיה דחא אוה ,ד$נעל ,סכודרפה ביטומ יכ ןייצנ
השעמ' ורופיסב ןייעו& וס-ןיאב תעגל ,םיאבה םירועישב םג ה$זעב תאז הארנש יפכ ,ןמחנ 'ר לש קסופ יתלבה ונויסנל תעגונ ,ןמחנ 'ר
תריפסל םיעגונה ,ןמחנ 'רמ םיבר םיטוטיצ ואבוי רתכה תריפס לע םירועישה ךלהמב וז הביסמ .%הז סכודרפ ואולמב קשמה 'ונע ךלממ
.רתכה
- 137 -
לכונ םוצמצה ידי לעש ונכותב ותניכש םצמצו ,ה"ב ףו$ #יא אוה יכ %ישהל רשפא יא ש"תי ותוהלא תומצע ךא
.)ךתולעהב ,שמשו רואמ( ףו$ #יא אוהש ותואיצמ %ישהל
לעו .וגישהל ונל רשפאל ידכו ונכותב ןוכשל ידכ ,הגשהל םינתינה םילכ ךותל ותויפוסניא תא ,לוכיבכ קצי ,ה$בקה
:ןמחנ 'ר לש ותרותב תובר יוצמה סונ רבסה יסוהל ןתינ ךכ
,1ת,Jח /ת. "םי6ח4 -ץ?* "/. ר5-ב/מ יE ,איה ה,ר184ה ל4ל/כ0 .תא-C4ה ה,ר184ה #4י/נ? ר*א,ב/ל0 ר-זחH 4ל #יכיר/צ ,ת,צ!/ #,י/נ? ,ה ר*א,ב/ל0
,ת1מ,ל1ע,ה ת<יר/בל ם1!,מ ה,י,ה א-ל/ו ,ף1$ #י*א א0ה-/ך0ר,.->1ד=, 4ה ר1א ה,י,ה ,ם,ל1ע,ה ת3א א-ר/בל ה,צ,ר /ך4ר,./תG םF* 4ה>3 /E> 3
ל,כ/ו .ת1מ,ל1ע,ה ל,E א,ר,. ,ה3C4ה י0נ,A4ה ל,לח, 3ה /ך1ת/ב0 ,י0נ,A4ה ל,לח, ה9, ?H4נ/ו ,#יד ד,/צל ף1$ #י*א,ה ר1א ם*צ/מ4צ/ל ל1כ,י/בE /ך4ר/צ"ה/ו
&ב0ת,E> 3 1מ/E ,ה, מ/כח, יד*/י-ל?4 0א/ר/בנ ת1מ,ל1ע,ה ליב>/ . ה,י,ה ת1מ,ל1ע,ה ת<יר/. תיל/כ48 ר=4 ?/ו .",תי9 ?, ה,מ/כח,/. ם,J"E"
ה,י,ה ה3ז ליב>/ ב0 ,ם?, א-ל/. /ך3ל3מ #י*א יE ,ת1מ,ל1ע,ה יד*/י-ל?4 םא יE ר>, /פ3א יא ה3C>3 ,1ת0כ/ל4מ ת1J4%/ל יד*/E 0נ/י4ה ,ת0כ/ל4I4ה
ר4ה-C4. ר5-ב/מ ה3ז ל,E ./ך4ר,./תG 1ת0כ/ל4מ ה3J4:/ת6>3 יד*/E ,ת1מ,ל1ע,ה ת<יר/בל ם1!,מ ה3י/ה6>3 יד*/E ,י0נ,A4ה ל,לח, 3ה ל>3 ם0צ/מ;4ה
.)ד ,טמ אמ! #"רהומ יטו!יל( םיב,ת/E4ב0
.םויקה תא א אלא ,הגשהה תא קר אל רשפאמ ,ולא םירבד יפ לע ,םוצמצה
תא ,ודוחיי תא ררבל שקבמ אוה ,ומויק תא קידצהל שקבמ םדאשכ .הנחבהה אוה ,םויקה לש ויתודוסימ דחא
וס-ןיאב .םייקכ ומצע תא רידגהל ךרד ול ןיא או ,ומויקל הקדצה ןיא ולא רדעהב ירהש ,רחאה ןמ ותולדבנ
,יוביר ןיא םג אליממ דוריפ ןיאשכו ,דוריפ לש אצוי לעופ אוה יובירהש ןויכמ ,דחא לכה םש ,תרדענ הנחבהה
,םייטרפ םימייק תרותב םיאצמנ ,םלוכ םישעמה לכו םדאה ינב ,תואיצמה ,םלועה .יטרפ םויק ןיא יוביר ןיאשכו
.תנחבומ היוהב קר םיירשפא ולאו
םוקמ וב שיש ,תירשפא תונחבומה וב ללח רצוויהל בייח .םצמטצהל בייח וס-ןיאה וז תונחבומ רשפאל ידכ
ןיבש תונחבומה תא םיבצעמה ,ןמז לשו קחרמ לש ,םוקמ לש םיגשומ םיירשפא וב ללח .רבדל רבד ןיב הדרפהל
לא ןיאה ןמ רבעב ותוא ונראתש רבעמה והז .רדגומהו לבגומה ,יפוסה לא וס-ןיאה ןמ רבעמה והז .רבדל רבד
.שיה
!מזה
םימדוקה םירועישב וניאר רבכ .ןמזה גשומ ידי לע םילצאנל ליצאמה ןיב לידבהל ןויסנ ק$מרה ירבדב ליעל וניאר
וב ספתי שי היהישמ$ :תינמז תואיצמ לא תינמז לע תואיצממ רבעמה תא םג אטבמ שיה לא ןיאה ןמ רבעמה יכ
:הז ןינעב ןמחנ 'ר ירבד תא איבנ בושו ,תישארב רפסב 'א קרפל ושוריפב ן$במרה עבק $ןמז
תא-ז #יב,ה/ל ר>, /פ3א יא/ו ,ד-א/ מ ם,ל?/ 3נ/ו א,ל/פנ ר,ב@, ת3מ2א3. א0ה #,י/נ? ,ה ה3ז/ו .א,ב0I4E ,#4מ/C4ה*מ ה,ל?/ 4 מ/ל א0ה /ך4ר,./תG םF* 4ה
ל3כ*-- M4הF3 ה4מ ל,כ יE ,#ט, !, 0נ*ל/כ--M>3 ת4מחH *מ 0נ/י4ה@/ ,םיניב/מ #י*א>3 ת4מחH *מ !4ר א0ה #4מ/C4ה ר=, ? >3 ,ע@4 /ך< .י> 1נ2א ל3כ9* /.
ה?, >, ע4ב3ר/. י4זHא ,ה3Iד4/מ4ה ח4 - E !4ר 1ל #י*א/ו ,!*J48$ / נ ל3כ*-- M4ה ז5>3 ,ם1לחH 4. יE .ר*ת1י/. לL* 4./תנ/ו #ט, !/ נ #4מ/C4ה ,ר*ת1י/. ל1ד,:
-רח4 </ו ,ד-א/מ תט3 ?3 "מ ה?, >, /. םי74מ/ז ה,I4כ/ו ה,I4E /ך*ל1ה/ו ר*ב1ע>3 ,ם1לחH 4. ה3מד/נ ר>3 Hא4E ,ה,נ>, םי? /בF 4ה ל,E ר-ב?H 4ל םיל1כ/י
ד-א/מ ט?, "מ #4מ/ז א0ה ,ם1לחH 4. 0ר/ב?, >3 ה,נ>, םי? /בF 4ה/ו םי74מ/C4ה 0J*א ל,E>3 ,םיא1ר י4זHא ,ה,נF* 4ה*מ םיר/ר1ע/ת7>3 /E /ך,E
ם*ה ם1לחH 4. 0ר/ב?, >3 ה,נ>, םי? /בF 4ה 0J*א ל,E ל3כ*--M4ה ל3צ*א/ו ,וי,ל*א ל3כ*-- M4ה ר*ז1ח ז5 ץי! ,ה/. /ך,E-רח4 <>3 ת4מחH *מ ה3ז/ו .ת3מ2א3.
0נ,J>3 ל3כ*--M4ה ל3צ*א ם4: ה,נ>, םי? /ב> ם*ה ,>,I4מ ה,נ>, םי? /ב> !4ר ,1ל/צ3א ה?, >, ע4ב3ר !4ר
230
יטו!יל(
.)א$ אנינת #רהומ
םייזכרמה םידמימה ינש םה ,ןמזהו ,םוקמה .תודימה תלעב תואיצמה לכל ,ןמחנ 'ר לצא ,למס ןיעמ אוה ןמזה
ןמזה ,תואיצמה לש הזיחאה תודוקנ .םירבדה ןיב תונחבומה תא רידגהל ןתינ םהיפ לעו ,תואיצמה תדדמנ םהבש
.םוקמהו ןמזה דמימ תא דבאמ אוה ,תונחבומ הזיחא תודוקנ ןיא םדאלשכו ,ולאב ולא םיבולש ,םוקמהו
231
םג ךכ
.םוקמלו ןמזל תוכייש ןיא ,יטננמיא ןפואב תולדבומ הזיחא תודוקנ רדענה וס-ןיאב
230
,ולוכ םלועה ןמז לכש קר .ללכ רוע ינא ןיא "רוע ינאש םירובס םתאו$ :םינצבק העבש ,ןמחנ 'ר לש םייזכרמה וירופיסמ דחאב ןייע ןכו
ןמז לכש רחאמ ,םלועה לע ללכ תולכתסה םוש ול ןיא יכ ,רועכ המדנ אוה ןכ לעו$ :ןמחנ 'ר רבסה יסומו .$ןיע רהכ ילצא הלוע וניא
.$ללכ םלועה הזב היארו תולכתסה ולצא ךייש ןיא ןכ לעו .ןיע רהכ ולצא הלוע וניא םלועה
,שיה ןמ הבר הדימב קתונמ רוויעה .הזה םלועה לש ותולבגומב יובש לפונ ונניא רוויעהש ינפמ ,הלעמכ ןמחנ 'ר לצא ספתנ ,'ןורוויע'ה
'םימומ ילעב' ראתמ ולוכ רופיסה לכ יכ ןייצנ .ןמזה רדעה אוה םייזכרמה וינייפאממ דחאש ,ול םדקש ןיאב קבדהל לוכי אוה הזככו
.ל$מכאו ןיאה לש אלו שיה לש טבמה תדוקנמ איה הלאככ םהילא תוסחיתההש
231
אלש םירוסאה תיבב ריסא היה לשמ וא .םיארנ םניא וימימ ינפו ותיעקרקש ,םצע לכ רדענ ,לולצ סונייקוא יקמעמב ןללוצ היה לשמ
תא ינשלו םוקמה תשוחת תא ןושארל ושטשטי הזיחאה תודוקנ רדעה .םינש הז םדא םע רביד אלו ,ןולחל דעבמ אל א םוי רוא האר
.םרובע תועמשמ ירסח ויהי ולא םיגשומש ןפואב ,ןמזה תשוחת
- 138 -
:הליטק'ג סוי 'ר בתוכ ךכו
תישארב( 'םד!מ טול ע$יו' &טולב רמאנו .'הע!ב ואצמיו םד!מ םע$נב יהיו' םרמואב ה%לפה דו$ב זומר הז לכו
'ויחא לעמ שיא ודרפיו' +הירתב ביתכ המ ,)אי ,%"י .)ירישע רעש ,הרוא ירעש(
הרימאה ןיב לדבה שי יכ המדנ .ןמזה ןבומב תישאר .הלופכ ותועמשמו ,רתכ תריפס ייוניכמ דחא אוה 'םדק-מ'
יתוהמ ןפואב םלוא ,ןמזה ריצ לע הנושארה הדוקנב רבודמ .הלחתהה איה תישארה .'םדק-מ' הרימאל 'תישארב'
ינפל האב תיעישתה הדוקנהש םשכ .דבלב 'יסחי' אוה לדבההו הירחא תואבה תודוקנה ןמ הנוש הנניא איה
.הינשה ינפל הנושארה האב ךכ ,תישילשה ינפל האב הינשה הדוקנהו ,תירישעה
לע תולעהל רשפאש המ לכ ינפל - "המ ינפל .ןכל םדוק - 'ינפל' לע רבודמ ילולימה ונבומב .'םדק-מ' יוטיבה ןכ אל
לע תונושה תודוקנל סחיב אלא ותוא רידגהל םילוכי ונא ןיא ,ןמז לע םירבדמ ונאשכ יכ ,בל םישל ךירצ .תעדה
.'ןיע רהכ' אוה וישכעהו ,וישכע ירחא היהיש המ אוה דיתעהו ,וישכע ינפל היהש המ אוה רבעה .ריצה
םוקימ ראתמ ,ןושארה םלוא ,םירחאל סחיב םירדגומ םהינש ירהש ,ןושארה ןמ הנוש ונניא 'םדק-מ'ה ,הז ןבומב
לא דועצל ונא םילוכי דימת ירהש ,יהשלכ הדוקנב םקמתהל ונל רשפאמ ונניא ,'םדק-מ'ה .הזיחאל ןתינה קיודמ
.טלחומה 'םדק-מ'ה אוהש רומגה ןיאה לא ונא םירתוח ,וס-ןיא דע ךכו 'ינפלש ינפל'ה
לעמ ודרפיו - םדקמ טול עסיו$ :טול לצא ךכ .דוריפב הפוס 'םדק-מ' העיסנה .סונ דעצ ךישממ הליטק'ג סוי 'ר
לש ונומדק'מ תוקחרתה לע ורבד ל$זח ידכב אל .םדקמ העיסנב ךלהמה תא ליחתמש הגלפה רוד לצא ךכו ,$ויחא
לע' אוהש םדקה ןמ רבעמב השענ דוריפה םלוע לא תודחאה םלועמ רבעמה .דוריפב הפוס וז תוקחרתהו ,'םלוע
ישממ םויק לכ הב ןיאש ,רבד הילע רמול ןתינ אלש תואיצממ רבעמה והז .םוקמ שיו ןמז שי ובש םלועה לא 'ינמז
.טושפהו טלחומה 'םדק'ה והזו ,דבלב ןיאל םא יכ שיל םוקמ ןיא ירהש ,שי לש
,קבסטיומ לדנמ םחנמ 'ר רבדמ הילע - הגשהה תרדענ 'הנושארה הטושפה הבשחמה' ןיבש רוביחה יוצימ יכ המדנ
שארמ' :!בקלא המלש 'ר לבוקמה לש בגשנה טויפב יוצמ ,הליטק'ג סוי 'ר רבדמ וילע - ןמזה רדענ 'םדק-מ'ה ןיבל
.'הליחת הבשחמב השעמ וס - הכוסנ םדקמ
!יוערד אוער - !וצרה
שגרל דוגינב ,ןוצרה .'ןוצרה חכ'ב תרחא ןושלב וא ,ןוצרה גשומב יתועמשמ קוסיע ונשי ,היגולוכיספה םלועב
תרחא העונת לכו הבשחמה ,הישעה וידעלבש עינמה חכה אוה .העונתכ אלא ןכות לעבכ ספתנ ונניא הבשחמלו
.ןוילכלו ןולשכל ןודינ הפוס אליממו ,תויח תרדענ ,השוע םדאהש
תותימאמ םידלונ םה ךיא תובשחמה תדלוה רו!מ לש םלענה שרוש שוריפ רתכה ת%ירדמ אוה ףי!מ רואד עודיו
ךרבתי םשה #וצר .)כר ,!ידצה ת!דצ(
ינא' .תושממ רדענ הרואכלו טשפומ ,םלענ אוהו ,ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר יפ לע ,תובשחמה תדלוה רוקמ אוה ןוצרה
.ןושארה תא טרפל וא ריבסהל ללכ ךרדב םישקבמ םינורחאה םיינשה .'שיגרמ ינא' ונניאו 'ןיבמ ינא' ונניא 'הצור
ןוצרה תא קידצהלו קמנל ,ריבסהל ןויסנ לכו ,גשומה לא הפיאשה םצעל ,תוקקותשהה םצעל יוטיב אוה ,ןוצרה
.ותמצוע תא אטבל חילצי אל
ונילעש םיניבמ ונאש תורמל םיצור ונניא ןיפוליחל וא ,המל םיניבמ ונאש ילב םיצור ונא ונייחב תובר םימעפ
הנניא הנבהש עדוי ךנחמ לכ ירהש ,ןוצרה תא ררועל דציכ איה תורודה לכ ךרואל תיטירק תיכוניח הלאש .תוצרל
אלא ,תיתביס האצות הנניא ןוצרה הרואכל .ןוצרה לש ותוינושארמ תעבונ וז תובכרומ .ןוצר הדילומ חרכהב
:יטרפה ישונאה ןוצרל שרושו רוקמ הווהמה ,יקולאה ןוצרה והומכו ,אוה םלענ ישונאה ןוצרה .הביס לכל רוקמה
!ר ,ושפוח ראפ לכב ,םדאה לש #וצרה תאילפ תא #יבהל רשפא יא
232
לש הלוד%ה תבהלשהמ דחא ץוצינ רותב
ףנעה ירה #וצרה לש ותושד!תהב .אוה ךורב ,םימלועה לכ #ובר #וצר תעפוה ,הלוכ היוהה לכבש לוד%ה #וצרה
םלשהו יחצנה יולימה ותוא אלמתמ ,וייח תעפש ורואמ אלמתמו וילא רבחתמו ונממ !נוי ,לוד%ה ושרשל המוד
232
,'קר' הלימה האב םהירחאלש הלילש ייוטיב דועו 'ןיא' ,'םילוכי ונניא' ,'רשפא יא' םייוטיבב םג ךכ .'קר אלא' איה קר הלימב הנווכה
םיניבמ אליממו ,ךכב םיעוט םיבר .תוידיסח תורותב םיבר תומוקמב ךכו ה$יארה לצא ךכ ,'קר אלא' איה קר הלימה לש התארוה םהב
םירחא םינפואב םג תואיצמה תא סופתל ךירצש הנווכה ןיא - 'יקולא יוליג רותב קר תואיצמה תא סופתל םילוכי ונניא' :תמאה ןמ ךופה
.תרחא ךרד םושב אלו יקולא יוליג רותב קר אלא תואיצמה תא סופתל ןתינ אלש איה הנווכה אלא .יקולא יוליג רותב קר אלו
- 139 -
אוה ירה ,הב רו$א אוהש תי!לחה היבשה לש תויטרפהו תונט!הב ותוע!תשהב ,יטרפה #וצרה !תעהבו .ולש
לש תימינפ רתויה ותוהמ לע הכשחו ,חכ תושילח ,תוי$פא הזב איבמו ,ולש םייחה רו!ממ ונוצר תא !תנמ
ודובכ אוהש ,ונוצר אוהש ,ותוימצע .)טל 'מע % שדו!ה תורוא(
קוק ברה .ןוצרה לש ותוישפוח יבגל ,תישאר .תויתועמשמ תוכלשה המכ ןנשי ,ל$צז קוק ברה לש וללה םירבדל
תא לולשל ושקיב םיטסינימרטד םימרז המכב .תויתביס לכמ ררחושמו ישפוח ותויהב ןוצרב שיש האילפל זמור
,ול ומדקש תוביסה לכ לש ,יתביס ,אצוי לעופ אוה ומצע ןוצרהש םעטה ןמ ,םדאב הריחבה שפוחו ןוצרה שפוח
.תויתביס לכמ ררחושמ ותויהמ עבונה ,ןוצרבש שפוחה תא שדקמ ברה .תוצרל אל וא תוצרל הפכנ םדאה ןכ לעו
יאדו אוהש ,םלשה יקולאה ןוצרה ךותמ !וצינכ ותוארל איה תויתביס רדענכ ןוצרה תא לבקל הדיחיה ךרדה
.תויתביס לכ רדענ יאדוו
היוהה לש התוהמ לכ אוה ןוצרהש ינפמ םא יכ ,תוצרל והואיבהש תומיוסמ תוביסנ ללגב אל ,הצור םיקולא
לככ .תוביסה לכלו שיה לכל לובכ יתלב ותויהב ,ותוישפוח תא ול הקינעמה איה ןוצרה לש ותומלענ .תיקולאה
שדחמ ורבחתהב ןוצרה תא ררחשי ךכ ,ןיאבו םלענב עגיו ,םלועב תלעופה תויתביסה ןמ קתנתהל חילצי םדאש
.םלענה יקולאה ןוצרה לש ותעונת לא תועינמ לכ אלל
233
:שטירזממ דיגמה לש םיבגשנה וירבד תא בטיה ראב וריהבי ולא םירבד יכ המדנ
ללכ לטבתהל הלחתמ ךירצש ,חורפא הנממ השענש הציב ומכ ,תרחא הדלותל הדלותמ תונתשהל לוכי רבד #יא
,#כ תויהל ךירצ רבד לכב #כ ,הנממ תרחא הדלות תויהל לוכי ךכ רחאו ,הנושאר הדלותמ ונייהד הציב תודלותמ
הליחתמ ךירצ עבטה יונישמ םהש םי$נה לכב #כו ,רחא רבד תויהל לוכי ךכ רחאו ,#"יא ת%ירדמל אבל ךירצש
'ה ף$ותנ ךכלש ל"ז #"במרה בתכש ומכ ,$נ היהיש #פואב םשמ עיפשמ ךכ רחאו ,#יא תריפ$ב רבדה הלעתיש
הרש דלתש ידכ הנושאר 'הל התולעהל ךירצ היהש ,הרשב .)דנ םירמא יטו!יל ,ב!עיל וירבד די%מ(
והשמ לש הדלות וניאש רבד ךל ןיאו ,רבדמ דלונ רבד .תויתביסה חכ טלוש הבש תואיצמ תראתמ ,וז הקומע הרות
.ותלוכיו ויתונוכת ,ויקוחל רבד לכ תלבוכה איהו םלועה לש תויקוחה איה ,דיגמה תעדל ,וז תויתביס .ול םדקש
.ולא תונוכתמ תוטסל םילוכי םניא םימהו ,םהיתונוכת תא םימל םינקמה ולא םה םימה לש םהיתודלותו םאצומ
ןירוח ינב דומעל םישקבמה !פחה וא םדאה .תויתביסה קוח תא !ורפל םיבייח ,ולא םילבכמ ררחתשהל ידכ
יהוזו ,קוק ברה רבדמ םדאה לש וז תישפנ הלועפ לע .יתביסה םרוקממ תטלחומ תוקתנתה קתנתהל םיחרכומ
,דיגמה לש ונושלב ,ןיאה לא רבחתהל ןויסנה .תויתביסה קוח תא !ורפל ,דיגמה תעדל ,םדאל תרשפאמה העונתה
.תויתביסה ןמ רורחשה תא רשפאי ,קוק ברה לש ונושלב ,ןוצרה לא וא
ונניא אוה .המכחה תולובגל ,שיה יקוחל ופכ ונניא ,ןיאה .סנה ןיבל עבטה ןיבש סחיה תא החנמה ןורקעה םג והז
םיעוריא םתואל הקיני רוקמ תויהל תלוכיה תא ול הקינעמ ,וז הנוכת .תונורקעו םיקוח לש דס ךותב ןותנ
אוה סנה .דיגמה עבוק ,יקולאה ן-יBב םרוקמ םלועב םיסינה לכ .סנה והז - תואיצמהו עבטה תולובגמ םיגרוחה
.ןיאב אוה הז שפוח לש ורוקמו ,יקולאה ןוצרה לש ותוישפוחל קהבומ יוטיב
עינמה חככ םדאה לש ונוצר תא ונרדגה םא .היוהב םיקולא לש ותוחכונל עגונ ה$יארה ירבדמ הלועה סונ שודיח
תויח קינעמו עינמה חכה אוה יקולאה ןוצרה יכ רמול התע לכונ אליממ ,ויתולועפ לכלו וישעמ לכל תויח קינעמהו
.ןלוכ תומלועה לכל
.האלה ןכו יתוברתה ,יעדמה ,יתדה ,ירוטסיהה .םירושימה לכב םלועה לש תדמתמה העונתה תא ההיז קוק ברה
יקולאה ןוצרה םע קוק ה$יארה ההיז ,אלמה ןוקיתהו תומלשה תארקל התריתחב הדימתמה ,וזה העונתה תא
םלענ ומצע אוה ירהש ,םינושה וייוליג תא םא יכ ומצע ןוצרה תא םיאור ונניא ,םדאה לצא ומכו .םלועב עבטומה
םיקינעמה םג םה ,ותוריח תא ןוצרל םיקינעמה םייתביסה םירשקה רדעהו תומלענה תנוכת .לכל רוקמה אוהו
.תואיצמו תואיצמ לכ יככותב סנכהלו לחתשהל תלוכיה - תפסונ תלוכי ןוצרל
234
ר,כ9, ליב>/ . א,J3א ,ת1א/ר,.ה/ל ל1כ,י דח, 3א ר,מHא4מ/. אלHה4ו ם,ל1ע,ה א,ר/בנ ת1ר,מHא4מ ה,ר9, ?H 4.' &)ה !3ר3A ת1ב5( ת4ניח /. ה3ז/ו
>3ר> א0ה ד1ב,E4ה יE ,1>/ר>, א0ה>3 ,דח,"י/מ ד1ב,E ת4ניח /. 1. >*י ר,מHא4מ0 ר,מHא4מ ל,כ/ב0 'ת1ר, מHא4מ ה,ר9, ?H 4. א,ר/בנ >3נע,ו
-יד*/י-ל?4 >3 ,/ך4ר,./תG 1ד1ב/E 1. >,."ל/מ ר, מHא4מ ל,כ/.>3 -"ד1ב,E ר*מא 1J"E 1ל,כי*ה/ב0" &)ט"כ םיJה/8( ת4ניח /. ה3ז/ו ל"474E לE4ה
233
.םלועב לעופה יללכה ןוצרה ןיבל יטרפה ןוצרה ןיב דחאל ןויסנה - הליפתה לש התלועפ רקיע יהוז קוק ה$יארה תעדל
234
.תחא העש וליפא םייקתהל לוכי ונניא - יוצמ ונניא אוה וב םוקמ ןכ לעו תויח קינעמה אוה ירהש ,ןוצרל תיחרכה וז הנוכת ,רומאכ
- 140 -
1ד1ב/E #י*א םF, >3 ,ם1ל>,/ו $ח4 ,םי? ,ר םיר,בד/ 0 ת1ר*ב?H 4. 0JפHא4ו )ו ה,י?4 >/ /י( '1ד1ב/E ץ3ר5,ה ל,כ אל/מ' יE ,ם,ל1ע,ה א,ר/בנ ה3ז
יA-ל? 4 -ף</ו ,ם>, /ל טF* 4A/תG אJ>3 ד1ב,E4ה/ל ל0ב/: >*6>3 ,"#*83א אל רח* </ל יד 1ב/כ0" &)ב"מ ה,י?4 >/ G( ת4ניח /ב. ,/ך4ר,./תG
אל רח* </ל יד 1ב/כ0' &ת4ניח /ב. ,ם>, /ל א*צ*י אJ>3 ,ל"474ה ת1מ1!/I4ל ?4 י:4I>3 /E ל0ב/: >*י ה3ז ל,E ם? ,1ד1ב/E ץ3ר5,ה ל,כ אל/I> 3
טF* 4A/תG אJ>3 ,ל"474E ת1ר,מHא4 מ ה,ר9, ?H *מ ר, מHא4מ0 ר,מHא4 מ ל,כ/. >,."ל/I>3 ,ד1ב,כ/ו ד1ב,E ל,כ/ל ל0ב/: >*י/ו .ל"474E '#*83א
ת1מ1!/מ 0JפHא4ו ,/ך4ר,./תG 073Iמ ת06ח םיל/.! 4 /מ ם*ה ם4: יא@44ו/. #*כ-יA-ל?4 -ף< יE ,ע@4 ל,בHא .ל"474E םינ1ציח 4ה ת1מ1!/I4ל
ר,מHא4מ ת4ניח /.מ םיל/.! 4 /מ ם*ה יE ,ע@4 /ך< ./ך4ר,./תG 073 Iמ ת06ח ל*.! 4/ל #*E ם4: #יכיר/צ ה,ר,ז-הד,1ב?H י*8,. 1א םיפ,7ט" /מ4ה
ל,E ל*ל1E א0ה>3 ,)ם0ת$, ר,מHא4 מ ,ה,מ0ת$/ ם3 מ ה"ד ד! ת,.>4 %"אח #*6?4 ( ם0ת$, ר,מHא4 מ תי> א*ר/. א0ה>3 ,ם0ת$,
ם*ה םF, מ0 ,ה,ר,8$ / 4ה4ה תיל/כ4ת/. ם,ל?/ 3נ/ו ם0ת$, א0ה ם0ת$ , ר,מHא4I4ה ל>3 ד1ב,E4ה/ו .073Iמ ת06ח םיל/.! 4 /מ ם,J"כ/ו ,ת1ר,מHא4I4ה
רח* </ל יד 1ב/כ0' &ת4ניח /ב. ,םF, מ ת06ח ל*.! 4/ל ם3ה,ל ר>, /פ3א יא םיJ4:/תI4ה ת1ר,מHא4I4ה/ו ד1ב,E4ה ת4ניח /.מ יE ת06ח #יל/.! 4 /מ
ר>, /פ3א יא ה3ז ר,בד,/ו ת06ח #יל/.! 4 /מ םF, מ ,ה,ר,8$/ 4ה4ה תיל/כ4ת/. ר,8$ / נ א0ה>3 ,ם0ת$, ר,מHא4I4ה*מ !4ר ,ל"474E '#*83א אל
ל,ל/E ה3ז,. ר*ה/ר4ה/ל ר0$5/ו ,#יב,ה/ל .)בי אנינת #"רהומ יטו!יל(
ארבנ ןהבש תורמאמ הרשעב יוטיב ידיל תואבה תונחבהב האלמ תילגנה תואיצמהש ךכ לע דמוע בלסרבמ ןמחנ 'ר
ונניא 'רוא יהי םיקלא רמאיו' .תואיצמה התואב תאצמנש תיקולאה תוחכונה אוה ארובה רמאמה .ולוכ םלועה
.רובידה ,רמאמה - םיקולא ןיבל רואה ןיבש תדמתמה הקיזה םא יכ ,דבלב ירוטסיה ערואמ
יונפ רתא תיל יכ םיעבוק ונא ךדיאמו ,הפילק לשו ער לש תואיצמב םיריכמ ונא דחמ - יולג סכודרפל קקזנ ןמחנ 'ר
.הלוכ היוהב תיקולא תוחכונ הנשי יכו הינימ
,רוביד ונניא אוהש רוביד ונשי .'םותסה רמאמ'ה תרזעב ןמחנ 'ר רתופ סכודרפה תא
235
והזו ,םלענ אוהש רמאמ
אל רחאל ידובכו' .הרואכל תילילשה תואיצמל םג הז ללכבו ולוכ םלועה לכל תויח קינעמה יקולאה רתכה ,ןיאה
לש ותומדב עיפומ יקולאה יוליגה ובש ,ערל בוט ןיב הנחבה הנשי ובש ,שיה םלוע תא ראתמה יוטיב והז 'ןתא
.הקיחל ולבקל הלוכי הנניא איה ,יקולאה ןכותה תא תרתוס תואיצמהשכו ,ןכות
,ןושארה ןוצרה לש ותוטשפומ .שובל לכו ןכות לכ רדענה יקולאה ןוצרל יוטיב אוהש ,רתכה ,םלענה דובכה ,ןכ אל
ןיאה .תשרדנה התויח תא הל םג קינעהלו ,לוכיבכ 'תפנוטמ' תואיצמל םג סנכהל תלוכיה תא ול הקינעמה איה
תויחה תקנעהל תועמשמ הנשי ,דיקפתהו העונתה דצמו .העונת לעב םא יכ ןכות לעב ונניא םלענהו ,הנחבה רדענ
.ערל םגו בוטל םג
236
לופיל תלוכיה .הבושתה גשומ לא םתוא רשוק ןמחנ 'ר ,סנה גשומ לא ןיאהו ןוצרה תא רשוק דיגמהש וניאר םא
.לואשה קמועב םג רתתסמ לאה לש ותויהב הנומט ,ךרבתי םשה לא םשמ םמורתהל תאז לכבו תויתחת ראבל
ירהש .תחש רובל לפנשכ םג שאיתהל םדאל ול לא ןכ לעו ,%'ג החיש& ןמחנ 'ר עבוק 'הרותה ןמ ההובג הבושתה'
,רורבו יולג אוהש הרותה לש ןכותה ירהש ,תויתחת לואש דע תדרל הלוכי הנניא ,שיה םלועל תכיישה הרותה
רתכה ,תאז תמועל .םשל לפונל תויח קינעהל ידכ קר וליפאו ,התחשהו ער םע תחא הפיפכב רודל לוכי ונניא
החנההו שרושה אוה ,ןכות לש תושממ רדענו םלענ אוהש ,שיל לעמש ןיאה אוהש ,הרותה ןמ הובג אוהש יקולאה
.'םיפנוטמה תומוקמ'ל לפנשכ םג ךרבתי 'דב קבדהלו םמורתהל םדאל ארוקה ,הבושתה ןויער תיתשתב תבצינה
אוה סנהו ,סנ איה הבושתה ירהש ,רתכה לש עבטמה ותואל םידדצ ינש ןה ,דיגמה לש סנהו ןמחנ 'ר לש הבושתה
ארוקו ,שיה םלוע לש 'ןיקתהו בוטה רדס'ה תא ,ותוישפוח אולמב !רופה ,יקולאה ןוצרה בצינ םהינשבו ,הבושת
.ןיאב קבדהו ךשאר לע תוכלמ רתכ חנה .תבגשנה יתויחמ קני ,ילא בוש - אצמנ אוה ובש םוקמ לכב םדאה לא
הקיתשו רוביד
תא אטבמה םותסה רמאמה ןיבל ,שיה םלוע תא םיאטבמה ,םילגנה תורמאמה ןיב קלחמ ,וניארש יפכ ,ןמחנ 'ר
לש ןושארה יקולאה ורובידב תרפומ וז הממדו .הממדה םלוע אוה ,ןיאה םלוע ,יקולאה וס-ןיאה .ןיאה םלוע
.שיה םלוע לא ןיאה םלועמ רבעמל למס אוה רובידה .'רוא יהי םיקלא רמאיו' ה$בקה
235
.ןלהל ךכב ביחרנ דועו
236
,אינתה רפסב ןייעל ןתינ וז הלאש םע תודדומתהל אמגודכו ,ערל םג תויח קינעהל ךירצ עודמ תשקבתמה הלאשל הז רועישב סנכנ אל
.אHגסק ד ב קלח ,שודקה רהזה ןמ הנוזה לשמ תא איבמ אוה םש ,יעיבש קרפ וס
- 141 -
הרשעב .רמאמ תניחבב אוה יקולאה יוליגה .םילימבו תויתואב תשבלתמ ,תגשומה הבשחמה יכ ,ליעל וניאר רבכ
ר2פ.D7ה ל>ק י-ה/י7ו$ .םלועמ היהש רתויב ןוילעה יקולאה יוליגל לארשי וכז תורביד הרשעב ,םלועה ארבנ תורמאמ
.%טי ,ט$י תומש& $ל>ק/ב ;G=נ@ע7י םי-ה.ל<א2ה/ו ר'07ד/י ה=1מ ד.א/מ ק'ז2ח/ו /ך'ל>ה
:ברוחב אוה א ,והילא הכוז ,יוליג לש רחא גוסל
'ד ח4 0ר,ב א-ל 'ד י*נ/פל םי? ,ל$/ ר*.>4 /מ0 םיר,ה !*ר,פ/מ !,זח,/ו ה,ל1ד/: ח4 0ר/ו ר*ב- ע 'ד ה*7ה/ו 'ד י*נ/פל ר,ה,ב ,8ד/ 4מ?,/ו א*צ ר3מא-64ו
'ה=, ד4 ה,מ,מ@/ ל1! >*א,ה רח4 </ו 'ד >*א,ב א-ל >*א >?44ר,ה רח4 </ו 'ד >?44ר,ב א-ל >?44ר ח4 0ר,ה רח4 </ו ,ט"י א םיכלמ(
.)בי-אי
.שערב אל - "'ד שערב .חורב אל - "'ד חורב .ולספנ םלוא ןובשחב ואבש תויורשפאה לכ לע בותכה ונל רפסמ עודמ
.שאב אל - "'ד שאב
ה$בקה הלגתמ םהבש םילכה םה ולא .שאבו שערב ,חורב .ןיאב אלו שיב יוליגה תא שפחי והילא יכ עדוי ה$בקה
- יקולאה רובידבש תוחכונה יהוז .לודג שערבו הרעס חורב תלכוא שאב יניס רה דמעמב יוליגה והז .ללכ ךרדב
הכוז והילא .המימשה הרעסב ותוא הלעמ רבד לש ופוסבש והשמ .רחא והשמל הכוז והילא םלוא .רמאמבש
והילא הלוע ןכ לעו ,שיב רתוויהל לוכי ונניא ןיאה לש ומעט תא םעטש ימ .ןיאבש יוליגל .הקדה הממדבש יוליגל
.וס-ןיאב םלענו הרעסב
,הקד הממדב השענש רהב היהש ינשה יוליגה ןיבל ,לוקבו רובידב השענש יניס רהב ןושארה יוליגה ןיבש לדבהה
.המימשה והילא לש ותיילע ןיבל םלועה לא הרותה לש התדירי ןיב לדבהה אוה
ה$בקה שבל ךכ םשלו ,םיקולא ןיבל שיה ןיב רבחל ,ונברקב תוקולאה תא איבהל התיה ,יניס רה דמעמ תרטמ
.יקולאה רובידה והז .םיטפשמו םילימו תויתוא לש הרוצ
.יקולאה ןיאה לא הפיאשו ,שיה ןמ שואי לש גוס אטבמ והילא .ןיאה לא שיה ןמ חורבל !פח ונשי ,והילא לצא
ותוא תקתנמו הברקל ותוא תבאוש איהו ,ןיאה תגרדמ םע ,תוקולאה לש רתויב ההובגה הגרדמה םע שגפנ והילא
הי;צימ לאש העיגנ ,ןיאה לא העיגנ ול שי דימתמ ןפואב ירהש ,םיסינה איבנ אוה והילא .יסינו יאלפ ןפואב שיה ןמ
.המימשה הרעסב ותיילעב העיגמ אלמה
הבשקהה ילכב הבשקהל תנתינ הנניאו תמלענ ,רתכה תא ,יקולאה ןיאה תא תנייפאמה הקדה הממדה
.םיליגרה
237
רמאמ'ה תא עומשל תנמ לע ושפנ תא רקיעבו וינזא תא תוטהל םדאה לוכי דציכ ,איה המלש הרות
תעגל הדיחיה ךרדהש הנושארה הבשחמה לש הדוס יהוז .רתכה לש ודוס והז .הקדה הממדל בישקהלו 'םותסה
.'ינפל הבשחמב הלע ךכ ,קותש' :הקיתשה ידי לע איה ,הרבעל !יצהל ,הב
237
:הלעמה לעב אוה תלבגומ ותעימש תלוכי הרואכלש ,שרחה םג םש - םינצבק העבש - ןמחנ 'ר לש אלפומה ורופיס תא ריכזנ בושו
.$םהלש ןורסחה עמשאש ,םולכל ילצא הלוע וניא ולוכ םלועה לכש קר #ללכ שרח ינא ןיא "שרח ינאש םירבוס םתאו$
- 142 -
רועיש 26 העידיה תילכת' :'ב רתכ -
'עדנ אל רשא איה
וב עגונ תוחפה לכל וא ,םוצמצל םדוקה וסניאה תא קשמ ותויהב רתכה לש ותובגשנב ונעגנ ,םדוקה ונרועישב
238
.הרדגה לכל תמדוקה הטושפה הבשחמבו ,השעמ לכל םדוקה תונוצרה ןוצרב ,שיל םדוקה ןיאבו
.רתכה תריפסב הגשה לש גוס לכ גישהל ןויסנבו רידגהל ןויסנה םצעב סכודרפה תא ונרכזה
תוארל אל ךא עומשל
:וז תריפסל סחיב תיתועמשמ העיבקב ורפס תא םייסמ הליטק'ג סוי 'ר
239
יכ תומו!מ המכב ךונעדוה רבכ .רפ$ה תמיתח אוהש רבד לע ךעידוהל ונל שי םיללכה ולא ךדיב ונר$מש רחאו
אלא ,דבל #וילעה רתכה רמאת אלו .#זואה תעימש ידי לע אלא וב #נובתהל הלוכי הירב לכ #יא #וילעה רתכה
ונעמש ונינזאב ,'ו%ו אצמת #יאמ המכחהו &ורמואכ ,#נובתהל לכויש ימ #יא הליחת ונממ תלצאנה המכחה תריפ$ב
תמיו$מ תוא רתכל #יא יכ #נובתה #כ םא .'ט רעשב ונראיבש ומכ ,המו!מ תא עדי אוהו הכרד #יבה םיהלא ,העמש
ו%ישהל חוכ ונב #יאש רבדל זמר #וימדכ ,דבל ד"וי לש וצו! אלא דחוימה םשב ירעש(
.)ירישע רעש ,הרוא
.הבר תועמשמ ילעב םירבד ינש הליטק'ג סוי 'ר עבוק ,ולא םירבדב
הגשהה .םינבומ םירבדה םדוקה רועישה יפ לעו ,רתכה תריפסב ןנובתהל ןתינ אל יכ הליטק'ג י$ר ריהצמ ,ןושארב
תורדגה לש תילובג תואיצמל ,שיה םלועל םיכייש ולא לכו ,הנבהו הרדגה ,םוחית תובייחמ תוננובתההו
תדוקנמ וסניאב ןנובתהל רשפא יא ירהש ,ןיאה תא ןיבהל ידכ שיה ילכב שמתשהל ןתינ אל ןכ לע .םימוחיתו
.רתכה תריפס תא ןיבהלו ןנובתהל םילוכי ונניאש ירה ,הדיחיה טבמה תדוקנ ונל וזש ןויכו ,'םוצמצ'ה לש טבמ
הדוקנב רבודמ .שממ וב ןיאש ,רתכה תריפס תא למסמה ד$וי לש וצוק ותואב הז ןורקע ששאמ א אוה
.הנממ לכ תלילשב קר הרדגהל תנתינה ,םידמימ תרסח תירטמואיג
240
ךא .הל ןיזאהל ,וז הריפס לש 'העמש תא עומשל' ןתינ םלוא ןנובתהל ןתינ אל םנמא יכ הליטק'ג י$ר עבוק ,ינשב
.העימש התוא לש הרשפ לע רובידה תא ביחרמ ונניא אוה
:םישוריפ ינש וז העימשל עיצהל ןתינ
האור' :הנבהה איה היארה .רבד הב גישהל תלוכי לכ אלל המויק לע העידיה םצע איה העימשה יכ ,רמאנ ןושארב
תבשל לוכי םדא .הנבות לכ אלל היצמרופניאה תטילק - םויקה לע העידיה קר איה העימשהש דועב ,'ךירבד ינא
ונניא אוה םלוא 'עמוש' אוה יכ הז שוריפ יפ לע רמאנ וילע .רבד ןיבהל אלו הלימ לכ עומשל ,תדמולמ האצרהב
.'האור'
238
.וסניאה םע רתכה לש ויוהיז לע תקולחמב יולת
239
תארקל ה$זעב .רתכה תריפסב םתוח הליטק'ג י$ר םג ןכ לעו ,הלעמל הטמלמ תוריפסב קוסיעב הליטק'ג סוי 'ר לש וכרדב ונכלה ונא
.הטמל הלעמלמ הכילהה לש ןויגהה תמועל 'הלעמל' םייסלב ןויגהה תא ריבסהל א הסננ ,וז הריפסב קוסיעה וס
240
רתכה תריפסב ןאכ דקמתמ ,ומצע אוה או .וז היגוסל סנכנ אל םלוא תגשומ הנניא המכחה תריפס םג ,הליטק'ג י$ר יסומ ,םנמא
.הדבל
- 144 -
המוד הנחבהב שמתשנ ,הלאשה ךרוצלו .העימשה גשומל רתוי הקומע תועמשמ סחייל הסננ ,ינשה שוריפה יפ לע
:ל$צז קוק ברה ןרמ לש קהבומה ודימלת ,ריזנה ברה ,ןהכה דוד 'ר השעש
איהש ,םייחה רו!ממ ,תיהלאה תימלועה תויחה שי ,יופצהו הארנה ילאידיאה הארמה רואל ף$ונש ,אוה ר!יעה
#וילע דוחיב הארנה הארמה רוא לע הלעמה ,תעמשנהו תבש!נה ,תיארנ יתלב ,תימינפ
.)טכ! 'מע האובנה לו!(
הנוכתה תא הנכמ אוה םירחא תומוקמב .תעמשנו תבשקנה תויחה ןיבל הארנה רואה ןיב קלחמ ריזנה ברה
תימינפ הבשקה םא יכ תיביטמרופניא הטילק הנניא ,ריזנה ברה יפ לע ,העימשה .'יעמשה ןויגהה' םשב ,הינשה
,יעמשה ןויגהה .שיה םלועמ םניאש ,םירחא םילכב תטלקנ אלא ,םיגשומו תורדגה םלוע ךרד תרבוע הנניאש
.רתכה אוה ,ןיאה אוה - ןוילע רוקממ האבה ,המצע תויחה םע תימינפ השיגפו היוהה ישרושל הרידח רשפאמ
הגס#ה לא ס#טל
.ליעל ונראית ןתוא ,'העימש'ה גשומל שוריפה תויורשפא יתש ןיב וקלחתה תודיסחהו הלבקה תומלוע
שיו .יתיווח ימויקה ןבומב םג אלא ילכשה ןבומב קר אל ,הגשהה םוחתל !וחמ רתכה תא ריתוהל ושקבש שי
תא תואטבמה תוישפנ תודמע !מאל או ,עגמ ומיע רוציל םדאל רשפאלו םדאה לש ושאר לע וחינהל ושקבש
.רתכב תוקבדה
תוריפסה רשעל !וחמ רתכה תריפס תא וריתוהב ,אינתה לעב דעצ ,םדוקה רועישב וניארש יפכ ,הנושארה ךרדב
רציימו ,המכחה תריפסמ קנוי םדאהש שי .םדאה תא תונייפאמה תוישפנה תודמעה םע ןיוהיזל רושקש המ לכב
אוה םלוא .האלה ןכו הרובגהו דסחה תעדה ,הניבה תרזעב ןכ השוע אוהש שיו ,'תיתמכח' תינחור תישפנ הדמע
ישונא םוגרתמ תממורמו תבגשנ איהש רתכה תריפסל סחיב המוד הדמע !מאל ,אינתה לעב רבוס ךכ ,לוכי ונניא
.שיה םלועל ךיישה
:בשיטדרבמ קחצי יול 'ר לש ותרותב אוצמל ןתינ םימוד םירבד
#כ לע ךימש !רות #מש םיבוט ךינמש חירל' בותכ )% ,א( םירישה רישב הנהד .'וכ ךיתחלש יכנא יכ תואה ךל הזו'
רמאיו םהילא רמוא המ ומש המ יל ורמאו' !ו$פה שרפנ םדו!ו ,אימשד אתעיי$ב שרפל הארנ .'ךובהא תומלע
ךירצ ךרבתי םשה תא דבועה !ידצה הנהד .'וכ םכילא ינחלש היהא לארשי ינבל רמאת הכ היהא רשא היהא
#יידע התוא ה%ישמ וניאש הזו הלעמל ה%ירדמ ה%שה דוע שיש ה%שה הזיא %ישמש םעפ לכבו םוי לכב עדיש
דוע שיש עדי וז ה%שהל ם% אבישכו %ישמ וניאש םעפ לכב עדיש תומילשה תילכתב %ישמש וז ה%שה #יאשו
וזמ הלעמלש ה%ירדמהו תומילשב וניא #יידעש עדי %ישמש המ לכש ףו$ ול #יא הז רבדו םינפלו ינפל ה%שה
םינו!יתב ל"ז והילא רמאמכו ול ר$חש המו תומילשב וניאש דימת עדיו #יידע התוא %ישמ וניאו ה%ישהל ךירצ
!!ותשמו הואתמו תומילשב #יידע וניאש דימת עדויה ךרבתי םשה תדובעב רחבומה אוה והזו .ללכ ךב עדיד תילו
תחא )ד ,זכ םילהת( !ו$פה שריפש ,ל"ז לאיחי ונירומ !ידצה םשב #כ ם% יתעמשו .וזמ הלעמל ה%ירדמב תולעל
ש!בא התוא 'ה םעונב תוזחל 'ה תאמ יתלאש תחאש .הז ךרדב ,'ה םעונב תוזחל ש!בא התוא 'ה תאמ יתלאש
,וז ה%ירדמ ם% %ישהלו 'ה םעונב תוזחל דימת ש!באו םיהוב% לעמ הוב%ו וזמ הלעמל ה%ירדמ שיש עדאש דימת
תדובעב םיכלוהו םיפי$ומ םי!ידצה הזבו .וירבד #אכ דע ףו$ הזל #יאש דוע ש!בא וז תא ם% %ישאשכ ךכ רחאו
ה%ירדמה ונייהד ,ר$חש המ תע לכב דימת םיעדויו תומילשב #יידע םניאש דימת םהל המדנש ךרבתי םשה
ם% %ישהל הלעמל םייח חרוא ועדיש ותעושיבו ךרבתי םשהב םיחוטבו #יידע םי%ישמ םניאש וזמ הלעמלש
דיתעש המ אר!נ היהאו התע אוה התע %ישמש המש ,היהא אר!נ הזש שרפל שיו ...התע םהל ר$חש ה%שהה
ם% %ישהל דיתעש ךרבתי םשהב חטביו ול ר$חש המ דימת עדיש !ידצה ךרד אוה הזו %ישהל דיתעש המו תויהל
ם% %ישהל דיתעש !ר ,תומילשב #יידע ות%שה #יא התע לבא .%ישהל דיתעו תויהל דיתעש היהא אר!נ הזו וז תא
הזלו .ףו$ #יא דע %ישהל דיתעש ךרבתי םשהב חטביו תומילשב ות%שה #יאש רתוי דוע עדי וז ם% %ישישכו וז תא
והזו .וז תא ם% %ישהל דיתעש ךרבתי םשהב חטביו תומילשב ות%שה #יא התעש דימת עדיש ,היהא רמאיו רמא
ךרד והזו ףו$ #יא דע וזמ הלעמל ה%שה דוע שיש המ םיעדוי םי%ישמש םעפ לכבש ףו$ רבדל #יאש ,היהא רשא
ךרבתי םשהל םי!ידצה .)'תואה ךל הזו' ,תומש ,יולה תשוד!(
יתלבה תא טלחומ ןפואב למסמ ,יול 'ר עבוק ,רתכה .תונשרפה לש תווצקה יתשב זוחאל שקבמ ,קחצי יול 'ר
טיבמ אוה ,ךדיאמ .הגשהה תוודחב חמש אוה ,דחמ .תויטנלוויבמא שח אוה ,יהשלכ הגשה גישמ םדאשכ .גשומ
הגספל עיגמ םדאש עגרב .הילא ליפעהל וביל לכב שקבמו תונלבס רסח רבכ אוהו ,השבכנ םרטש האבה הגספה לא
.שדח 'גשומ יתלב' עיפומ ויתחתו ,גשומל ךפוה גשומ יתלבהש ירה ,אש הילא האבה
- 145 -
.וסניאה ןיבל ונניב םייקש דימתמה יטננמיאה רעפה תא אטבמ אוהו ,קחצי יול 'ר עבוק ,יפוסניא אוה הז ךילהת
תנתינ איה םאה היבגל עובקל ןתינש תטלחומ תושממ לעב ונניא 'רתכ'ה ולא םירבד יפ לע יכ ,בל םישל ךירצ
.ןותנ עגרב םדאה לש ותגשהל סחיב ומוקימ תא אטבמה יסחי גשומב רבודמ .אל וא הגשהל
.תרחא טעמ תועמשמ קינעת ,וז הרותב תפסונ הקמעה יכ המדנש אלא
.למס לאכ אלא 'הגספ' לאכ אל רתכל סחייתנש עגרב ונינפב תחתפנ ,רתוי הקומע הנבהל תורשפאה
הגספה איה ונינפלש הגספה יכ הילשאל תוענכיהה איה םילויט ילייטמ וא םירה יספטמ לש הצופנ תועט
.ונינפל תפסונ הגספ יכ םילגמ ונאש םעפ לכב שואיל הליבומ וזכש טבמ תדוקנ .הנורחאה
.הגשהל ןתינ יתלבו יפוסניא רה ונינפל יכ הדבועל למסכ האבה הגספל תסחייתמ רתוי תימינפ טבמ תדוקנ
ןורכשב עקשנ לבל .אישה לא ונעגה יכ ונמצע תא הלשנ לבל ונל ריכזהל אוה תגשומ יתלבה הגספה לש הדיקפת
.תטלחומה הטילשל ןטק דעצ דוע ונל רתונ ,הזה דעיה תא ונשבכ םא יכ בושחל העטנ לבל .הגשהה ןמ םישוח
וא תיפוס אוה וגישהש הגשהה יכ םבשחב הואגה אטחב םדאה ינב ואטח ,תיתוברתה הירוטסיהב םינוש םיעגרב
,ןורחאה דעיל תורשפא לאכ וא ןורחאה דעיה לאכ הילא סחייתמו האבה הגספה לא ןנובתמש ימ .תיפוס טעמכ
לכ השדח הגספ תחנה ידי לע איה ,תיפוסניא איה ותגשה יכ ונל זמרמ ה$בקה הבש ךרדה .רתכה תנבהב העוט
:הרותה ךשמהב יולה תשודק לעב לישממש לשמב םיראבתמ םג םירבדה .תמדוקה לש הגשהל עיגנש תמיא
תא ויבא !יחרמ ,ויבא תאר!ל תועי$פ השלש וא םינש #ט!ה ךלוהשכ .ךליל #ט!ה ונבל דמלמה ,באל לשמ
ךרבתי םשה הז ךרד לעו .רתוי ךליש ידכ ,דוע ומצע תא ויבא !יחרמ ,רתוי ךלוהשכ רחאו ,רתוי ךליש ידכ ,ומצע
'רתת$מ לא' אר!נ .)םש(
לא .המלשה תוליצאה תדוקנל דע עיגהל תרשפאמ הנניאש ה$בקה לש תדמתמ הרתסהל יוטיב איה הגספה
.הנוכת אלא הלועפ ונניא רתתסמ
ונאש הגשה לכ לש הדצל תמייקתמה תדמתמ הנוכת איה ותגשה יאו ,גשומ ונניא וז טבמ תדוקנמ ,ןכ םא ,רתכה
םיקידצה הזבו' .ךלהל אוה ,וז הרותב קחצי יול 'ר רמואש יפכ ,וננינע יכ ונל ריכזהל דעונ אבה דעיה .םיגישמ
המ תע לכב דימת םיעדויו תומילשב ןיידע םניאש דימת םהל המדנש ךרבתי םשה תדובעב םיכלוהו םיפיסומ
.'רסחש
תריפסב ונראיבש יפכ ה-יוה םש .'ה-יהא' תויתואב וז הריפס יפ לע הלגתמה םשה םשב יוטיב ידיל אב הז דוסי
,'ה-יהא' ןושלל ,דיתעל הווהה תיטה .וז תוחכונ םע ונלש שגפמלו םיקלא לש ותוחכונל יוטיב אוה ,תראפתה
לש ,ןיאה לש ותוהמ יהוז יכ .רבעמש הגספב היהא דימתש ,השמל ה$בקה רמוא ,ךל עד .הגשהה יא תא תלמסמ
.רבעמ דימת אוהש וסניאה
הגספה .רבעמש המ לא הפיאשה תא .ימנידה דוסיה תא תואיצמל קינעמה םג אוה ,ולא םירבד יפ לע ,רתכה
יל הקינעמה איהו ,הגשהה לש הנפדה ירז לע חונל יל תרשפאמ הנניא ,ילומל תקסופ יתלב תורגתהב תרקדזמה
התוא 'ד תאמ יתלאש תחא' דוד ירבד תא קחצי יול 'ר שרפמ ךכ .םדקתהל רתוחהו לעופה ימנידה דוסיה תא
םירוציל ךופהנ ,הלילחו סח ,שקבל לדחנשמ .תיתדה ונתדובע תא ןנוכמה דוסיה איה השקבה םצע 'שקבא
.ודי לע םילעפומ אלא ,םלועה לע םילעופ יתלב םייביספ םירוציל ןיפוליחל וא ,םיאופק
241

'יקמו ימינ#
:םירחא םיילבק םיגשומב ןמחנ 'ר ילחמ ,בשטידרבמ קחצי יול 'ר רבדמ ןהילע 'גשומ יתלב'ו 'גשומ' םילימה תא
ד?4 ,ד-א/מל ד?4 ל1ד,: א0ה ה3C4ה ל3כ*-M4ה>3 ,#יפי= 4 מ ת4ניח /. א0ה ,ל"474ה י! -ל2א ע4פ>3 ,ל"474ה >ד3-=4ה - ח4 0ר 0נ/י4ה ,ל"474ה ה,E$ "/ו
#י*א>3 ,ת1="מ? H ת1מ/כח, ה, I4E םיא1ר 0נ5> 3 1מ/E .>א-ר,ה ת3א ףי= 4מ א0ה א,J3א ,ח4 -I4. $,נ/כנ #י*א/ו 1ל/ב$, /ל ל1כ,י ח4 -I4ה #י*א>3
ח4 -מ #י*א>3 ,ה,ריח /.4ה/ו ה?, יד/י4ה 1מ/E ,ם3ה,. םיכ1ב/נ 0נ5>3 ת1כ0ב/מ ה,I4כ/ו ה,I4E 1מ/E ,1י/ר". ל?4 #יב,ה/ל י> 1נ2א,ה ח4 -I4. ת3ל-כ/י
ףי= 4מ םא יE ח4 -I4ה ת06מינ/פ. $,נ/כנ #י*א>3 ,ףי= 4מ ת4ניח /. א0ה ה3C4ה ל3כ*-M4ה/ו ,תא-C4ה ה?, יד/י4ה ת3א #יב,ה/ל ל1כ,י י> 1נ2א ל>3
ה3C4ה ףי= 4I4ה*מ 1ת06ח ל*.! 4 /מ ימינ/A4ה ל3כ*-M4ה/ו ,ץ0ח4.מ 1ת1א .)אכ אמ! #"רהומ יטו!יל(
241
רפסמ שמתשמ אוה - יחה ינפ לע רבדמה - םייחה לעב ינפ לע םדאה לש ותולדבנ תא רידגמ יולה הדוהי 'רשכש ךכ לע רבעב ונדמע רבכ
הריציה חכ תא יחה םדאל קינעמה איהו ,גשומ יתלבה לא ,רבעמש המל הפיאשה לע תתתשומ ןקתל תלוכיה .'ןוקית' לעופה םשב םימעפ
.הישעה ןוצר תאו
- 146 -
יתלב תונויערלו תודוסל יוטיב אוה יקמה .יקמה לכשל ימינפה לכשה ןיב ,דוסה תרות יפ לע ,ןיחבמ ןמחנ 'ר
הארנש יפכ ,'יקמ'ה .הגשהו הנבה תגציימה ותוימינפמ קלח תויהל םיכפוה םניאו םדאה תא םיפיקמה ,םיגשומ
א לע ,יקמה ןמ ותויח תא לבקמ ימינפה הבש תואיצמ ןאכ ראתמש ,ןמחנ 'ר לצא רתכה תריפס אוה ,ךשמהב
.יקמ רתונ הזש
התוא תויחהו ,גשומ יתלבה תא אטבמ יקמה .יולה תשודק לצא וניארש המ יפ לע שרפל לכונ ןמחנ 'ר ירבד תא
.רבעמש המ תא גישהל הקושתהו ,וילא הפיאשה איה ,ימינפה לא קינעמ אוה
:ותסיפת תנבהל שדח חתפ ונינפב חתפתש תרחא הקסיפב םג ןמחנ 'ר רבדמ וזה תוימנידה לע
ה3ז-יד*/י-ל?4 ,ל"474E םיד ימ/ל48 דימ?H 4ה/ל0 םG4מ>, ת</רG/ו ת?4 @4 1. $ינ/כ4ה/ל 1ר*בחH ם? דח, 3א ר*.ד4/ל םי! $/ 1ע>3 ה3ז-יד*/י-ל?4/ו
%י--M4מ0 #יב*מ םד,5F3 ה4מ יE .ה,Jח /8מ ?4 ד*1י/ו #יב*מ ה,י,ה א-JF3 ה4מ ,עד4י*ל/ו #יב,ה/ל ה3כ1C>3 0נ/י4ה@/ ,םיפי= 4 I4ה ת1ר1א #י$ ,נ/כנ
יא>3 ה4מ 0נ/י4ה@/ ,1ל/כ9 /ך1ת/ל $*נ,Eל ל1כ,י #י*אF3 ה4מ ל,בHא 1ל/כ9 /ך1ת/ל $,נ/כנ ל3כ*--M4ה ה3ז יE ,ימינ/A ת4ניח /. ה3ז 1ל/כ9 /.
,1ל/כ9 /ך1ת/. םינ/פ. 1$ינ/כ4ה/ל 1ל ר>, /פ3א יא/ו ,1ל/כ9 ת1ביב$/ ףי= 4מ ר,ב@,4ה ה3ז יE ,םיפי= 4מ ת4ניח /. ה3ז #יב,ה/ל 1ל ר>, /פ3א
,18? / @4 ם3ה,. $ינ/כ4מ0 ,םד,5 י*נ/. ם? ר*.ד4/ל !$* 1ע>3 /כ0 .1ל/צ3א ףי= 4מ ת4ניח /. א0ה>3 ת4מחH *מ ,תא-ז #יב,ה/ל 1ל ר>, /פ3א יא יE
#!* 1ר/ת7>3 יד*/י ל?4 יE ,םינ/פל ףי= 4I4ה ל3כ*--M4ה $,נ/כנ ה3ז-יד*/י-ל?4 י4זHא ,1ל ה,י,ה>3 ת?4 @44ה/ו ל3כ*--M4ה*מ 1ח-מ #!* 1ר/ת7>3 א,צ/מנ
0נ/י4ה@/ ,ףי= 4I4ה ל3כ*--M4ה ת4ניח /. #יב,ה/ל ה3כ1ז/ו ,םינ/פל ףי= 4I4ה $4נ/כנ ה3ז-יד*/י-ל?4 ,1ר*בחH 4. 18? / @4 $ינ/כה>3 יד*/י ל?4 1ל/כ9
ל"474E ה,ליח /8מ #יב,ה/ל ל1כ,י ה,י,ה א-JF3 ה4מ #יב*מ>3 .)ו ,ז אנינת #"רהומ יטו!יל(
אלא .ויתחת סנכנה שדחה יקמהו ימינפל ךפוהש יקמה לש תיניטורה תוימנידל ןמחנ 'ר סחייתמ ולא םירבדב
:הגספה תא שובכל ןתינ הבש ךרדהו ימינפל יקמה תא ךופהל ןתינ ובש ןפואה יבגל תפסות הנשי ולא וירבדבש
.'...ול היהש תעדהו לכשהמ וחומ ןקורתנש אצמנ ,ותעד םהב סינכמו םדא ינב םע רבדל קסועשכו'
התע םלוא ,הזכש רואיתב ןמחנ 'ר רחוב הרקמב אל יכ הארנו תונקורתהבש קמועה לע דומענ ונרבד ךשמהב
תובר םימעפ .רחאה םע גולאידהו חישה ןמ םירפומ ונתויהב םעפ אל ונא םישחש תילאיווירטה הדבועב קפתסנ
עגרל דעש הרכה תילגתמו ,ונתעד לע ונלעה אלש הנבה תשדחתמ תלוזה םע םינוש םינינעב םינתונו םיאשונ ונאשכ
הנפמו לכשה תא תנקורמ ,לעופה לא חכה ןמ האצוההו רחאה םע תופתושה ובש עגרה והז .ונתיאמ המלענ הז
:ןמחנ 'ר ךישממ ךכו .ימינפל ךפיההל שדח יקמל םוקמ
#*כ/ו ,073Iמ ה,ל?/ 4מ/ל ה,%*רד/ 4מ/. א0ה>3 ,1ר*בחH ל3צ*א ימינ/A ת4ניח /. א0ה ,ה3ז,ל ףי= 4IF 3 ה4מ יE ,םיפי= 4מ/. ת1ניח /. ה,I4E >*י/ו
ת4מחH *מ ,ימינ/A ת4ניח /.מ 0JפHא /ך1מ,נ א0ה ל3כ*--M4ה ה3ז רח* < ל3צ*א/ו ,ה3ז,ל ףי= 4 מ ת4ניח /. א0ה>3 ,ל3כ9* >*י/ו .ה,ל?/ 4מ ה,ל?/ 4מ/ל
$,נ/כנ ה3ז-יד*/י-ל?4 ,18? / @4 1. $ינ/כ4מ0 םG4מ>, ת</רG/. 1ר*בחH ם? דח, 3א ר*.ד4/I> 3 יד*/י-ל?4/ו ,ה*./ר4ה 073Iמ 4K1ב,: ה,%*רד/ 4מ/. א0ה>3
יד*/י-ל?4 ,םינ/פל 1J>3 ףי= 4מ $,נ/כנ 1ת,%*רד/ 4מ0 1ת,ניח /. יפ/ל דח, 3א ל,E> 3 ,ה,ל?/ 4 מ ה,ל?/ 4 מ/ל #*כ/ו .ל"474E םינ/פל 1J>3 ףי= 4מ
,ך/ב,ב/לב0 ,ךיפ/. ,ד-א/ מ ר,ב@,4ה ,ךי3ל*א ב1ר!, יE &)ל םיר,ב@/ ( 0ה3ז/ו &ל"474E 18?/ @4 1. $ינ/כ4מ0 1דימ/ל4ת/ו 1ר*בחH ם? ר*.ד4/I> 3
םימ,ל?/ 3נ ם*ה>3 ,םיפי= 4מ ת4ניח /. ,ד-א/מ ת4ניח /ב. א0ה>3 ר,ב@,4ה ,ךי3ל*א ב*ר!,/ל 0נ/י4ה ד-א/מ ר,ב@,4ה ,ךי3ל*א ב1ר!, יE .1ת9?H 4ל
&ת4ניח /. ה3ז ,ך/ב,ב/לב0 ,ךיפ/. .1ת9?H 4ל ,ך/ב,ב/לב0 ,ךיפ/. י0ל,8 ה3ז םינ/פ. ם$, ינ/כ4ה/ל ,ךי3ל*א ם,ב/ר!,/ל0 ,םד,5,ה #מ ד- א/מ םי! 1ח/ר0
0Jא/E ת4ניח /. 1ת9?H 4ל &0ה3ז/ו .ל"474E ויד,ימ/ל4ת/ל 1ת,נ0ב/ת0 1ת,מ/כח, ה3J4%/6>3 0נ/י4ה ,"ת1נ0ב/ת י.ל ת0%,ה/ו ת1מ/כח, ר*.ד4/י יA"
ל"474E םינ/פל ם$, ינ/כ4ה/ל ,ד-א/מ ת4ניח /. ם*ה>3 ,םיפי= 4 I4ה ב*ר!,/ל0 $ינ/כ4ה/ל ל4כ0י ה3ז-יד*/י-ל?4/ו ,ל"474ה 1א9, ?H .)םש(
:השעמה םלועמ תחא הדוקנ שדחמ ןמחנ 'ר בושו ,קחצי יול 'ר לצא עיפומ ,יקמה לש ותויסחי רבדב ,הז דוסי םג
.'ל$נכ וידימלתל ותנובתו ותמכח הלגיש וניה'
ולא םיכילהת רידגהלו ,תינחור תועמשמ תויגולויצוסו תויגולוכיספ תועפותל קינעהל שקבמ וכרדכ ןמחנ 'ר
בצינה בר יבגל םג ךכ ,םינתונו םיאשונ ינש ןיב הירפהה תעפות יבגל השעש םשכ .תוטשפומ תויטסימ תורדגהב
לצא תשבלתמ ,הנבהה תא הקימעמ המצע הארוהה דציכ ,דמלמ לכ לש היווחה .הרות םתוא דמלמו וידימלת ינפב
.יקמו ימינפ לש םישובלה םתואב ןמחנ 'ר
דע תוקודה תוילוחב הזל הז םירושקה םיימינפו םיפיקמ לש תירויצ היכרריה ןיעמ ולא וירבדב ראתמ ,ןמחנ 'ר
לש יקמהו ,ינשה לש ימינפ אוה ,דחאה לש יקמה .םהיתוגשהבו םדאה ינבב תומלגתמ ולא תוילוחו .וסניא
לכש ירה ,ןמחנ 'ר עבוק ,וירחא אבל ומוקמ תא הנפמ ,רותב ןושארהשכו .האלה ןכו ישילשה לש ימינפה אוה ינשה
.המידק תוענ תוילוחה
היה אל ןכ אלולש& ימינפ אוה ברה רובעש ,דימלתה לש יקמה תא ךפוה םצעב אוה ירה ,ודימלת תא דמלמ ברשכ
ימינפה דוע לכ ירהש ,ול ךיישכ םייקתהל לדח ,ברה לש ימינפה עגרה ותואבו .דימלתה רובע ימינפל ,%ודמלל לוכי
ךפוה ברה לש ימינפהש עגרמ םלוא ,ברה לש וברקב קר ןכש ימינפהש ירה ,יקמל דימלתה רובע היה ברה לש
- 147 -
,שדח ימינפל ברה לצא םוקמ הנפתמ עגרה ותואבו ,דימלתה לצא ןכוש ימינפהש ירה ,דימלתה רובע ימינפ תויהל
.ימינפל ברה רובע תויהל ךפוה ברה לש יקמה ךכו
.המצעל תחא לכ רבסה תובייחמה דוסי תוחנה המכמ בכרומ הז טשפומ רויצ
1 . "רחאה לש יקמ אוה דחאה לש ימינפהו ,וזל וז תוילוחה תורושק עודמ
2 . "ןושארה לש ימינפ תויהל לדח אוה ,ויתחתש הז לש ימינפ תויהל ךפוה ,דחאה לש ימינפשכ עודמ
3 . "ימינפל יקמה לש ותכיפה תא רשפאמ 'םוקמ יוניפ' קר עודמ
.ןמחנ 'ר לש רתוי תידוסי הסיפתב חנומ ,ולא תולאשל תעדה תא חינמ רבסה יכ המדנ
םג ומכ הארוהה .לאודיבידניא לש תוילנויצר תולועפכ ,הרותה דומיל תאו הארוהה תא ספות ונניא ןמחנ 'ר
.תורודה ךלהמב םלועב הלגתמו עיפומה עפש לש םרזב תובלתשה םה ,דומילה
1ת,Jפ/8 /ך-A>/ ל ה,Jח /8מ 1ל /ךיר,צ ,ר0א*. ה3זי*א ר*א,ב/ל ליח /ת4I> 3 םד3-! ,ה,ר184ה י>* /ר,פ/Iמ דח, 3א ל,E /ךיר,צ ה3ז ליב>/ ב0
/ך,E-רח 4 < יE ,ר*א,ב/ל ליח /ת4י /ך,E-רח4 </ו ,>*א-י*לחH4%/E םיר0.@ וי,ל?, ?4 יA>/ 4ה/ל #1י/ל?3 ,ה ב*ל ר*ר1ע/ל יד*/E ,/ך4ר,./תG םF* 4ה י*נ/פל
ה,ר184ה י*ר0א*. 0נ/י4ה ,וי,מי*מ 0ב0ז,64ו ר0;4ה ח,8/פנ .)ב ,כ אמ! #"רהומ יטו!יל(
אל .חתפהל ךירצש רוצמו ןיעממ םימ םה ,הרותה ירואיב .עפשה תעפשה תא רשפאל הדעונ דומילה םדוק הליפתה
םירואיבה עפשל רבחתהל ןויסנ אלא ,וניבהל הסנמו טסקט לומ בצינ םדא ובש ,ינוציח ילנויצר ךלהמב רבודמ
.ונתיאמ םה םימלאנו םימלענ ונתוינע לשבו הרותה לש הדיצל םיאבה
ןפואב עדי תרבעה הקיפסמ אל םירחאה לע עפש עיפשהל ליבשב ירהש ,דמלמ םדאשכ ךכו דמול םדאשכ ךכ
:רוביח רדעהו רוכינ לע העיבצמ איהש ינפמ ןמחנ 'ר יניעב הנוגמ הלימ איה 'תילטנורפ האצרה' .יביטמרופניא
םד3-!/ו ,םי.4ר,. >*ר1@>3 /E יE ,םי.4ר,ל ר*א,ב/ מ םד,5>3 ר0א*. #י*ב/ל 1מ/צ?4 #י*ב/ל 1ני*. ר*א,ב/מ םד,5>3 ר0א*. #י*. !0Jח >*י/ו
'$5/מG א-ל רי.4E ל*א #*ה' יא@44ו/. /ך4ר,./תG םF* 4ה י*נ/פל 1ת,Jפ/ת0 1חי9 /ך*פ1>/ו ם3הי*ת1מ>/ נ ם? 1מ/צ?4 ת3א רF* !4 /מ א0ה ר0א*.4ה
1ת,Jפ/ת. #י$ Hא1I>3 ר>, /פ3א ,דיח,י ת4Jפ/8 ל,בHא ,)ו"ל ב16א( .)% ,כ אמ! #"רהומ יטו!יל(
אוה םג ירהש .םידימלתל ברה ןיב יתמשנ רושיקו ישפנ רוביח תושעהל בייח ,םידימלתה לע םג עיפוי עפשהש ידכ
ידכו ,הרות ירואיב לש יח ןייעמ םע רבחתהל ותלוכימ קלחכ אלא ינוציח ילנויצר ןפואב עפשה תא לבקמ ונניא
ברהש ירה ,רוביחה השענשמ .רוביח רצוויהל בייח ,האבה היכרריהה לע םג עיפשהל ךישמי הזה ןייעמהש
ברה לא עיגמ עפשהשכ .הטמל דע הלעמלמ עפשה תעפשה וניינעש דחא רוניצב תוילוח יתשל םיכפוה םידימלתהו
.ושארמ םג המירזה תא תענומ רוניצה הצקבש המיתסהו 'המיתס'ב רבודמ .הקיספמ המירזהש ירה ,םש רצענו
אליממו תרדענ העונתה .רצענ עפשהש ינפמ ,תוהובג תוגשה גישהל לוכי ונניא ,דמלל תנמ לע אלש דמולה
.וקלח תנמ ויה אל עגר ינפל דעש תוגשהל הכוז ברה םג ,םרוז עפשהו רוניצה חתפנשמ .תמלאנ תושדחתהה
םצעב איה ,דימלתה לש ימינפל ,דימלתה רובע יקמ תניחב היה אוה עגר ינפל דעש ,ברה לש ימינפה תכיפה
.םדאה לצא תושדחתהו תויכשמהל םוקמ יוניפו ,האלה עפשה תמרזה
.תקסופ תוימנידהו טלתשמ ןועביקה ,תעקוש הסיסתה .עיגה ןהילאש תויצפסנוקב עבוקמ דמלמ ונניאש םדאה
תוצלאנ תויצפסנוקה .תוימנידה תא שדחמו היחמ ,םידימלתל הארוהה וא אתורבח םע םייקמ אוהש חישה
.תושדח תוגשהל יונפ בלהו ,המוקמל תרזוח הסיסתה ,תוצרפנ ןה םיתעלו ,תרוקיב םע דדומתהל
הגשהל !תינה רתכה
:ןמחנ 'ר לש 'ז הרותל התע בושנ םלוא .םוקמ יוניפ ותואב סונ דוסי ונשי יכ הארנ ונרבד ךשמהב ,רומאכ
ר1@4.>3 ם,כח, 3ה/ו י.4ר,ה ה3C>3 יד*/י-ל?4 >3 ר1@4.>3 י.4ר,ה א0ה>3 ,ר1@4ה ם,כח, ל>3 םינ1י/ל?3 ,ה םיפי= 4I4ה ם*ה ל-E4ה # מ ה,ל?/ 4מ/ל0
ת4ניח /. ם*ה 1J>3 םיפי! 4I4ה/ו .םינ/פל 1J>3 םיפי= 4I4ה םי$ ,נ/כנ ה3ז-יד*/י-ל?4 ,18? / @4 ם3ה,. $ינ/כ4מ0 ויד,ימ/ל48 ם? ר*.ד4/ל !$* 1ע
יE ,)ב"מ! #יJח " &ט"ל #י> 0@! ( /ך-ר5 1J"E> 3 ם1י א0ה>3 ,א,.4ה ם,ל1ע ת4ניח /. ם*ה 1J>3 םיפי= 4 I4ה יE ,םינ>,/ו םימ,י ת0כירHא
ם1י ד3%3נ $3פ3א,ו #G< 1J"E א0ה ,ה3י/ה6>3 ה4מ0 ה,י,הF3 ה4מ ,1J"E ה3C4ה ם,ל1ע,ה ל,E ל>3 #4מ/C4ה ל,כ יE .#4מ/C4ה*מ ה,ל?/ 4מ/ל א0ה ם>,
,#4מ/C4ה* מ ה,ל?/ 4מ/ל ת4ניח /. א0ה יE ,#4מ/ז ם0> #י*א ם>,/ו ./ך-ר5 1J"E>3 ם1י א0ה>3 ,א,.4ה ם,ל1ע ל>3 תח4 < ע4%3ר ד3%3נ 0JפHא4ו ,דח, 3א
ם*ה>3 םיפי= 4מ >*י/ו ,םימ,י ת4ניח /. ם*ה>3 םיפי= 4מ >*6>3 .םיפי= 4I4ה ל>3 ת1%,--M4ה ת4ניח /. ם*ה ם>, >*6>3 םינ4מ/C4ה רד3$* !4ר
0J*א/ו )ד"כ ב-םימ,64ה-י*ר/בד/ו ד"ל ת1מ>/ ( "םינF, 4ה ת1פ0!/8" ,)א א-ל*א0מ>/ ( "םימ,64ה ת1פ0!/8" &ת4ניח /. ,םינ>, ת4ניח /.
ם,ל1ע ל>3 ?4 0>?H F4 4ה/ו %0נ? H 484ה ר=, ? ה3ז 0ל,J4ה םיפי! 4מ ת1%,--M4ה/ו .ם>, םי74מ/C4ה רד3$* ת4ניח /. ם*ה ,ם>, >*6>3 םיפי= 4I4ה
ם,%י--M4ה/ל ה3כ1C>3 ימ י*ר>/ < Oא,.4ה .)ו ,ז אנינת #"רהומ יטו!יל(
.בשטידרבמ קחצי יול 'ר לש ותסיפת תא ןיטולחל תשטונה ירמגל הנוש היגולונימרטל !פוק ןמחנ 'ר ,וז הדוקנב
- 148 -
יקמה .טלחומ םזיביטלרב ,גשומ יתלבה - יקמה - רתכה גשומ תא וחתינ ,ןמחנ 'ר םגו קחצי יול 'ר םג ,התע דע
ןמיס אלא תיפיצפס הדוקנ ונניא רתכה .םהיניבש ישילשה רובע יקמ אוה ימינפהו רחאה רובע ימינפ אוה
.דוגרפה ירוחאמ התורתוויהבו התורתתסהב תוקולאה תדמתהל
ומצע םדאה לש הדימתמה תוימנידל יוטיב איה ,ןמחנ 'ר לצא םגו קחצי יול 'ר לצא םג וניאר התוא ,היכרריהה
םיפיקמל ,הדידמל ןתינה יביטקייבוא דמימ קינעהל ןמחנ 'ר שקבמ ןאכ .םידבר םידברמ היונבה הרבחה לשו
.םשארב םיפיקמה ןושארלו םינושה
דע הגרדמל הגרדממ ספטמש ימ ,גישי אל םלועל יכ עדויש ימ ,ותעונתב דימתמה אוה קחצי יול 'ר לצא קידצה
ואובי םיקידצ 'דל רעשה הז' .תימויקה העדותלו תישפנה העונתל אלא יהשלכ הגשהל יוטיב ונניא קידצה .וסניא
.'ד רה לא תולעמב דימתמ ןפואב םילוע םה יכ םיקידצה םיעדוי םיקידצה לש םרעשב ,קחצי יול 'ר רמוא ,'וב
רקיע'ל :ןמחנ 'ר לש ונושלבו ,הלחנהו החונמה לא עיגה ,וז הקסיפב ראותמה ,ןמחנ 'ר לצא קידצה ,תאז תמועל
סחייתהל שקבמו עיגה אוה הילאש הדוקנב וילא סחייתמ ןמחנ 'רש ינפמ תאזו ,'אבה םלועה לש עושעשהו גונעתה
,הירחאש המלו הינפלש המל סחיב דדמנ ונניאש ,טלחומה הכרע תא הל קינעהלו ,יביטקייבוא ןפואב וז הדוקנ לא
.וירחאל ןיאש יקמה לא עיגמ קידצה ןמחנ 'ר תעדלש ינפמ תאז
יול 'ר לצאש דועב םלוא ,םימיכסמ םה ךרדה יבגל .קחצי יול 'רל ןמחנ 'ר ןיב תידוסיה תקולחמה תדוקנ אהת וז
וילא העגהה םלוא ,וסניא םנמא אוהש וס ונשי ,ןיע תיארמל תוחפל ,ןמחנ 'ר לצא ,ךרדה תא אלא ונל ןיא קחצי
םלוע תניחב םה ולש םיפיקמה יכ' - אבה םלועה לש עושעשו גונעת הנקמה ,תיפוסו תיחצנ הגשה תניחב איה
.'אבה
.'ןורחא יקמ' ותואל - הגשה התואל הנקמ ןמחנ 'רש םיגשומה תא ריהבנ ,תישאר
םירועישב ןכו םדוקה רועישב ךכ לע ונדמע רבכ .ךורא ולוכש םוי תניחב - ןמזה ןמ הלעמל םהש םיפיקמב רבודמ
,וניאר .ןמז הב שיש תואיצמל ןמז תרדענ תואיצממ היוהה הרבע ,שיה לא ןיאה ןמ רבעמב יכ ,המכחה תריפס לע
םיחילצמה םדאה ינב םתואבו ,%אס אנינת ן$רהומ יטוקיל& ןמזה לעמ איהש תוקולאב קסע ,ומצע ןמחנ 'ר םג יכ
.%םינצבקה תעבשמ רוויעה& וזכש תינמז-א היוהב ללכהל
לכ םרט ,הרומגה תוליצאה תאו וסניאה תא ,ןיאה תא תאטבמ איהו ,קידצה לש יקמה תניחב איה וז היוה
יכ ןמחנ 'ר רמאי קחצי יול 'רל דוגינבש ,'ןושאר יקמ' לש תיביטקייבוא תואיצמ לע רבודמ רבכ ןאכ .הלצאה
.םיפיקמ דוע ןיא וירחאל
איה הגשהה ,ליעל וניארש יפכ .'םיפיקמה תוגשה' יוטיבב םולגה ,ימינפ סכודרפב םייסמ ,ולגרהכ ,ןמחנ 'רש אלא
תגשה לע רבדל ןתינ ןכ םא דציכ .יקמ תויהל לדח אוה יקמה תא םיגישמשכ #הזמ הלעמל .יקמה ןמ ךפיהה
םיפיקמ םה ולא דחאה דצה ןמש ןמחנ 'ר לש תילסכודרפה העיבקב יוטיב ידיל האבה הריתסה םג יהוז "יקמ
לע קר רבודמ םנמאש 'םינש תניחב' ,'םימי תניחב' לש תומשב םתוא הנכמ אוה ךדיאמו ,ןמזהמ הלעמל םהש
.סכודרפה תא טעמב ולו םעמעל ןמחנ 'ר הסנמ ךכבו ,םמצע םינמזה לע אלו 'םינמזה רדס'
תצבורש הלאש יהוז "אל וא עיגהל ןתינ רתכה לא םאה "אל וא ןמז תניחב וב שי םאה "אל וא גשומ יקמה םאה
יקמהו רתכה יכ ,טושפ ןפואב בשטידרבמ קחצי יול 'ר בישמ היה ולא תולאש לע ירהש ,ןמחנ 'ר לש וחתפל אקוד
דחא דצמ םהילע רמאל ןוכנ ןכ לעו ,הגשוה םרטש האבה הגשהל יוטיב םה אלא תטלחומ תואיצמ םיראתמ םניא
.הגשהל םינתינ םה ךדיאמו םיגשומ םניא םהש
ראתמה םשה םשב יוטיב ידיל אב אוהו .ןמז ןיאו ןמז שי יקמבו רתכב יכ העיבקל ןורתפה םג אוה הז ןורתפ
יהוז .ןמזל ךפהנו ןמזה יככותל םרוז אוה םלוא ,ןמז ונניא דיתעה .'ןיידע דיתעהו ןיא רבעה' .'ה-יהא' :וז הריפס
.שדח דיתעל םוקמ הנפמו ,תראפתל ךפוהה רתכה לש ,ה-יוהל ךפוהש ה-יהאה לש תוימנידה
יוטיב ונניאו הנתשמ ונניאש טלחומה ןיאה תא אטבמה רתכה לע רמאהל םילוכי םניא ולא תונורתפש אלא
רבע איה הינפלל סחיבש ןמזה ריצ לע תפסונ הדוקנ ונניא ,אבה םלועה ירהש ,הגשהה יפלכ םדאה לש העונתל
,דציכ ,ןמחנ 'ר לש ונושלכ ,דיתע ןיאו רבע ןיא ובש 'ךורא ולוכש םוי' אוה אבה םלועה .דיתע איה הירחאל סחיבו
"דחאכ ימינפו יקמ אוהש ,גשומ יתלבו גשומ אוהש ,ןמזב אל אוהו ןמזב אוהש וילע רמול ןתינ ,ןכ םא
- 149 -
עדנ אל רשא העידיה תילכת
:ןמחנ 'ר לש וירבד ךשמהב הבושת אוצמל ןתינ ךכ לע
ם,ל1ע ?4 0>? H >4 ת4ניח /. ם*ה>3 ,םיפי= 4I4ה 0J*א ת1%,-- M4ה יE .עד4*נ א-ל ר>3 Hא ה?, יד/י4ה תיל/כ48 יE ,ה?, יד/י4ה תיל/כ48 ת4ניח /. ה3ז/ו
#י?* *מ ם0ת$ ,/ו #0מט ,/ו #0פ,;4ה ב1ט ב4ר ם*ה ם*ה יE ,",ךי3א*ריל ,8/נ4פ,צ ר>3 Hא ,ך/ב0ט ב4ר ה,מ" &)א"ל םיJה/8( ת4ניח /. ה3ז ,א,.4ה
ה?, יד/י4ה תיל/כ48' ת4ניח /. ,"/8>/ 4A>/ A ה3 מ ,תימח, ה3מ" &ת4ניח /. ,ה, מ ת4ניח /. ם*ה יE ,א!,/יד4 ה, מ ",ך/ב0ט ב4ר ה,מ" &0ה3ז/ו .ל-E
"#ימ,י/נ. ת3א 0ר/8E" &)כ םיט /פ1>( ב0ת,E>3 1מ/E ,ףי= 4מ ת4ניח /. א0ה ר3ת3E יE ,ר3ת3E4ה ע4פ>3 ת4ניח /. ה3ז/ו .'עד4*נ א-ל ר>3 Hא
'0כ/ו .)םש(
.'עדנ אל רשא העידיה תילכת' תא ראתמ אוה ןאכו םיילסכודרפה םיגשומה תרדסב ךישממ ןמחנ 'ר
יפכו .תמצעתמו תכלוה ,תרבטצמו תכלוה העידיה .רתוי עדוי אוה ,רתוי גישמ םדאש לככו ,העידי איה הגשהה
.הגשהל הגשהמו העידיל העידימ ,תיפוסניא תומדקתהו תיפוסניא העונת לע רבודמ ,קחצי יול 'ר לצא וניארש
#וסו תילכת שי העידיל - ןושארה שודיחה רקדזמ רבכ ןאכו ,העידיה לש תילכתה לע ןמחנ 'ר ריהצמ עתפל הנהו
שקבמ אוה ,תאז םעו ,%ז ,א$י& $אצמת ידש תילכת דע םא אצמת הולא רקחה$ :בויא ירבד תא עמוש ןמחנ 'ר
.בויא ירבד תא תרתוס הנניא רבדמ אוה הילעש תילכתה יכ המדנש אלא .תילכתה לע רבדל
תטלחומ הגשה יהוז .'העידיה יא' איה העידיה לש רתויב ההובגה הגרדמה .'עדנ אל רשא איה העידיה תילכת'
,ןמז םהב ןיאש םיפיקמה לא ןמז םהב שיש םיפיקמה ןמ ,ןיאה לא שיה ןמ הציפקה .העידיה תולעמב תבגשנו
םילבגומה לכו ,הפה דבכ ,רוויעה ,שרחה לש םתלעמ יהוז .הגשהה תרוצבו העידיה תרוצב ילטנמ ךפהמ תבייחמ
יגולונימרט יוניש תיישעו העידיה ילכ תפלחה ידי לע ,םנורתיל םנורסח תא ךופהל ושקיבש ,םהלש עדיה תלוכיב
.תעדה גשומב
- רתכה לש 'ןיא'ה תריפסב הפילחהלו ,אינתה לעב לש 'תעד'ה תריפס תא טומשל שקבמ ןמחנ 'ר ובש ,עגרה והז
,ותוא המישגמ ,ותוא הרידגמ איה הז ןבומבו ,ימינפל יקמ תכפוה ,העידי לכו הגשה לכ ןכא .העידיה יא לש
.העידיה יא לש ךרדב הגשהה יהוז - תחא הגשה טעמל ,הגשה לכו העידי לכ .רמוחל חורמו שיל ןיאמ ותוא תכפוה
.שיל ךפוה ונניאו ימינפל ךפוה ונניא יקמה .ומישגמ ונניא אוה ,וז הגשהב 'ןושארה יקמ'ה תא גישמ קידצהשכ
*תיאר() תימח המ' הז ,ליעלד הקסיפב ןמחנ 'ר רמוא ,'ךבוט בר המ' .אוה גשומ תאז לכבו ןמזה לעמ ראשנ אוה
#המ - ידי לע איה הז םוקמ גישהל תלוכיהו ,#המ - אוה 'ד בוט לש רתויב הובגה םוקמה .'תשפשפ המ
ןיאמ המכח' קוספל בישמ ןמחנ 'ר .הלאשה תליאשב אלא הבושת ןתמב הנניא ותגשהש ,ןמחנ 'ר עבוק ,םוקמ ונשי
המכחה ,'אקייד ןיאמ' :דוסה ילעב םירמוא ,'אצמת ןיאמ' .ונממ החקל דוסה תרותש הלאשה ןמיס תא 'אצמת
והמ םיעדוי ונניא .המכחה האב ןינמ םיעדוי ונניא "אצמת ןיאמ :ןמחנ 'ר רמאי ךכ לעו ,רתכה ןמ - ןיאה ןמ האב
- ןושארה יקמה תא גישהלו אוצמל דציכ םיעדוי ונניא .המכחה תריפסב ליחתמה ,שיה םלועל יקולאה רוקמה
דחא 'המ'ב ונתייווה תא תאלממ איהש לככ ,ונתעדות תא איה תשבוכש לככ ,איה הקימעמש לככ ,וז ונתעידי יאו
:ןמחנ 'ר לש תוקומעה תורותהמ תחא תא ןתנ 'ר ריבסמ ךכו .יקולאה רתכב ונתגשה תא המיצעמ איה ךכ ,לודג
ד1N4ה ת0!/מ?4 לד3-: ,1מ/צ?4/. ,ה,כ,ר/בל 1נ1ר/כז ,0נ*.4ר יל ז4מ,ר ר>3 Hא4כ/ו .ליE9/ 4I4ל #,ב0I4E ,073א,צ/מG ימ !-מ?, !-מ?, #,י/נ? ,ה ה3ז
&ת,צ!/ ר,ב@,4ה ר*א,ב/ל ח4*ר/כ3ה4ה/ו ,#*6?4 /מ4ל תא-C4ה ה,ר184ה/. ר5-ב/מ4כ/ו ,'0כ/ו ה,ל?/ 4מ/ל ה,ל?/ 4מ/ל ?4 י:4I>3 ה3C4ה א,ר174ה
ת?4 @44ה/ו ח4 -I4ה ת3א ר@*$4 /ל0 בF* 4י/ל םד,5 ל>3 ל3כ*-M4ה/. >*6>3 ח4 -E4ה 0נ/י4ה@/ ,#יח -I4ה ת3א ר@*$4 /מ4ה/ו בF* 4י/מ4ה א0ה ר3ת3E4ה יE ,א0ה/ו
#י*ב0 #יח -I4ה #י*. ת! 3 $3 3פ4I4ה ה,;ח /מ 1מ/E א0ה ח 4 - E4ה ה3ז/ו .ל"474E ר3ת3E ת4ניח /. א0ה ח 4 -E4ה ה3ז ,ל0ב/:4ה #מ ץ0ח תא*צ,ל $-רHה4י ל4ב/ל
0$/ר3ה3י ל4ב/ל ם,ת,פיד/ר0 ם,ת,צ0ר/מ ת?* /. #יח -I4ה ת3א ב*E?4 /מ א0ה ,ר@*$4 /מ4ה/ו בF* 4י/מ4ה א0ה>3 ח4 -E4ה ה3ז יE ,ף1$-#י*א ר1א,ה
בF* 4י/ מ4ה א0ה>3 ל3כ*-M4ה ל>3 ל"474ה ח4 - E4ה ה3ז/ו .ף1$-#י*א ר1א,ה %י-M4ה/ל #יפד/ 1ר #יח -I4ה יE ,ם,ת,;ח /Iמ ה,ל?/ 4מ/ל 'ה ל3א ת1ל?H 4ל
ה,פיד/ר,ה יד*/י-ל?4/ו .ל"474E ם,ת,פיד/ר*מ ם,ת1א ב*E?4 /מ0 ,ה,;ח /מ 1מ/E ם3הי*נ/פ. ד*מ1ע א0ה ר3ת3E ת4ניח /. א0ה>3 ,ר@*$4 /מ4ה/ו
בF* 4י/מ4ה ח4 -E א0ה>3 ,ב*E?4 /מ4ה ח4 -E יד*/י-ל?4/ו ,ף1$-#י*א,ה ר1א %י-M4ה/ל #יפד/ 1ר #יח -I4ה>3 ה,פיד/ר,ה יד*/י-ל?4 0נ/י4ה ,ב*E? 4 /מ4ה/ו
א0ה>3 ל"474ה ה,;ח /I4ה ת4ניח /ב. #יח - I4ה #יE4מ0 #י> L/ 4ב/מ ה3ז-יד*/י-ל?4 ,0J*א ת1ניח /. י*נ>/ יד*/י-ל?4 ,ל"474E ר3ת3E ת4ניח /. ,ר@*$4 /מ4ה/ו
,#1י/ל?3 ת06נח, 0ר/. ת1ל,כי*ה/ו םיל*E ת4ניח /. #י9 ?H47>3 0נ/י4ה@/ ,ף1$ #י*א ר1א/ל #יל,כי*ה #י9 ?H4נ ה3ז-יד*/י-ל?4/ו ,ר@*$4 /מ4ה/ו בF* 4י/מ4ה
י מ ה,י,ה א-ל/ו ,ל,ל/E ל"474ה ב*E?4 /מ4ה ה,י,ה א-ל םא יE .א0ה /ך0ר,. ף1$-#י*א,ה ר1א יט* / מ א,ל/ו יט* /מ ת4ניח /ב. םד,,י ל?4 %י-M4ה/ל
-#י*א,ה ר1א יE ,ת0איצ/I4. לL* 4./תמ םד,5,ה ה,י,ה יE .י*ר/מ4%/ל #יח -I4ה #ילL/ 4./ת מ 0י,ה ,ם,ת,צ0ר/מ0 ם,ת,פיד/ר*מ #יח -I4ה ת3א ב*E?4/6>3
#יל,כי*ה/ו ת1;ח /מ ת4ניח /. #י9 ?H4נ ה3ז-יד*/י-ל?4 ,ב*E?4 /מ4ה/ו ה,פיד/ר,ה ם*ה>3 ,ת1ניח /.4ה י*נ>/ יד*/י-ל?4 /ך< .%י-M4ה/ל ר>, /פ3א יא ף1$
0נ/י4ה@/ .םיניב/I4ל ?4 0ד,י ,'יט* /מ א,ל/ו יט* /מ' >0ר*פ0 &'יט* /מ א,ל/ו יט* /מ' ת4ניח /ב. !4ר ף1$ #י*א,ה ר1א םי%י-M4מ םד,,י ל?4 >3 ל"474ה
ב*E?4 /מ4ה/ו ה,פיד/ר,ה יד*/י-ל?4 ה93 ?H4נ ה3C>3 ,%י-M4מ0 ?4 י:4 מ 1ני*א #*כ-יA-ל? 4 -ף</ו %י- M4ה/ל ?4 י:4מ0 ףד*1ר>3 ,'?4 י:4מ 1ני*א/ו ?4 י:4I> 3 '
- 150 -
א,ל/ו 1ה/. א,מ/י!, @/ #א,מ תי*ל/ו עד,/י/תא א,ל/ו ?4 יד/י א,ל #*כ-יA-ל? 4 -ף< ,ל"474ה #יל,כי*ה4ה 0J*א #י9 ?H47>3 יA -ל?4 -ף</ו .ל"474E
ל"474E '0כ/ו #י? ד/,י א,ל/ו #י! /.@4/תמ .)דכ אמ! #"רהומ יטו!יל(
ודיקפת תא קר וז הרותמ םועטל םישקבמ ונא .תובר תומדקה בייחמ םהילא אובמהו ,םיבגשנו םיקומע םירבדה
והז .וס-ןיאה רוא תא םיגישמ םדי לעש תולכיה רצוי ךדיאמו ,דחמ בכעמ ותויה תא .יקולאה רתכה לש לופכה
.רתכה לש ילסכודרפה ודיקפת
הריפסל הריפסמ ספטמ םדאה #ןתמה רמולכ 'ריעז יל רתכ' תניחב אוה רתכ יכ ןמחנ 'ר רמוא וז הרות תליחתב
,עתפלו ,העידיה תילכת דע עיגהלו רתכה תא שובכל וז ,הרותב םג ראתמ ןמחנ 'רש יפכ ,שקבמו ,הגשהל הגשהמו
#ןתמה - רוצעל ותוא החירכמה םוהת ינפב בצינ אוה ,רתכה ס לע
.הנבה רסוח לש הרכה בייחמ רתכה .שיה םלועב הכ דע תשמתשה םהבש םילכה םתואב אובל ןתינ אל רתכה לא
תא תונקורמ ולא תוכמ .לכשב הכמ רתכהש תוכמו תוטיעב תניחבב דוסה תרות יפ לע הז ךילהת ראתמ ןמחנ 'ר
.ליעל ןמחנ 'ר רבדמ הילע תונקורתהה יהוז .העידי יא לש תימינפו הקומע היווחל תואיבמו םוקמ תונפמ ,לכשה
אשמב הרוק הז םיתעל .עדוי ינניא יכ השוחתל ,העידי יא לש היווחל עיגהל .לכשה תא 'ןקורל' תובר םיכרד ןנשי
רקיעבו גישהל ןויסנב םדאל הרוק הז םיתעלו ,םידימלתה לומ בצינה הרומל הרוק הז םיתעל ,אתורבח םע ןתמו
השענ אוה ,ולא תוכמו ולא תונובלע גפוס לכשהשכו .םדקתהל לכשה לש ונוצר א לע ,רוצעל ךרוצבו הבזכאב
:המצע הרותב וניבר ןושל וזו .העידי יא לש הגשה יהוז .תיפוסניאה הגשהל לכיה
ת3א ב*E?4 /מ ר3ת3E4ה/ו .ף1$-#י*א ר1א,ה %י-M4ה/ל #יפד/ 1ר #יח -I4ה/ו ,י0א,ר,E ר3ת3E4ה א0ה>3 ,ר@*$4 /מ4ה/ו בF* 4י/מ4ה ת3א #=* 4ת/מ0 ה93 1ע>3 /כ0
ר1א/ל #יל,כי*ה #י9 ?H4נ/ו ,ר@*$4 /מ4ה/ו בF* 4י/מ4ה/. #יח -I4ה ה3E4מ י4זHא ,ב*E? 4 /מ4ה/ו ה,פיד/ר,ה יד*/י-ל?4/ו .ל3כ*-M4ה ת3א בF* 4י/ל יד*/E ,ל3כ*-M4ה
יE ,ה?, יד/י4ה תיל/כ48 ה3C>3 ,עד4/ו ...).ה"$( ח4 -נ ת>4 ,ר,A ר4ה-C4. א,ב0I4E ,עד,/י/תא א,ל/ו ?4 יד/י א,ל #*כ-יA-ל? 4 -ף</ו .ף1$-#י*א
עד4*י א-ל@/ ה?, יד/י4ה תיל/כ48 .)ח ,דכ #"רהומ יטו!יל(
םלענ םדאה היה םוהתה יפ לע הריצעה אלול .עגונ אלו עגונ ,'יטמ אלו יטמ' תניחב איהש הגשה ראתמ ןמחנ 'ר
היה ,ימינפל 'ןושארה יקמ'ה ךפוה היה ול ,ןמחנ 'ר לש תמדוקה הרותה תפשב .המימשה הרעסב הלועו וס-ןיאב
,העידיל העידיה יא תכפוה התיה ול .באשנ קידצה היה וילאש ןיאה םלוע תבוטל שיה םלוע לע רתוול !לאנ קידצה
.רומגה ולוטיב ידכ דע רומג ןפואב ותעידי תא דבאמ םדאה היה
ילגר תא הביצמה איה ,בושו אוצר תניחב ,העיגנ הנניאש העיגנה ,העידי הנניא איהש העידיה .ינפל עגר הריצעה
.אבה םלועה לש וס-ןיאבו ןיאב קלח תליטנו הצצה ול תרשפאמ םלוא ,הזה םלועב םדאה
לאו ,בלסרבמ ןמחנ 'ר יפ לע יקלאה רתכה לש ודוס והז ,גשומ אוהש יקמ ,העידי יאו העידי ,יטמ אלו יטמ
.ונא םירתוח ,אבה םלוע עושעש תניחב איהש ,וזה תטלחומה תואיצמה
ןוילע דוס ותואב 'יטמ אלו יטמ' תניחבב תעגל תוסנל ןתינ םתיאש םילכהו ךרדה תא ה$זעב הארנ ,אבה ונרועישב
#'ונאצמי ימ קומע קומע' - דוסה תרות יפ לע בושו ,ןתנ 'ר ותוא הנכמ קדצבש ,בגשנו
רועיש 27 תוכלמ רתכ :'ג רתכ -
( ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M #ויצע רה תבישי דילש )
רדלא רמתיא ברה תאמ תוריפ$ה רשעל אובמ ירועיש
www.etzion.org.il/vbm
רתכה תריפסל עבק לש דמעמ תונקהל שקבמה ,בלסרבמ ןמחנ 'ר לש תזעונה וכרדב ונשגפ םדוקה ונרועישב
שודיחב רבודמ קידצה לש הדימה תומאב םג םלוא ,ןניקסע קידצב םנמא .התגשה תלוכיבו םדאה לש ותעדותב
תירוקמ ךרד ינפב ןכ לעו ,םדאו םדא לכ לש וחתפל תבצינ וז תורשפא ,הז רועישב הארנש יפכו ,תכל קיחרמ
.ונא םיבצינ תינכפהמו
הקיתש המכחל גייס
ןושארה יקמה לש תדחוימה 'הגשה'ה תא תרשפאמה תמייוסמ העדותל ןווכמ ןמחנ 'ר יכ םדוקה רועישב וניאר
:רחא םוקמב בתוכ אוה ךכו ,רתכה לש הגשהה - ןיאה םלועל ךיישה
יE .ה,נ1>אר,ה ה,ב0>/8 ל?4 ה,ב0>/8 ת19?H 4ל /ךיר,צ #*כ-יA-ל?4 ף< ,ה, מ*ל>/ ה,ב0>/8 ה9, ?, >3 ,1מ/צ?4/. םד,5 ?4 ד*1י םא 0JפHא4ו
ת3א ר*ת1י %י-M4מ0 ריE4מ א0ה יא@44ו/. ,ה,ב0>/8 ה93 1ע>3 /E יא@44ו/. /ך,E-רח4 </ו ,1ת,%,- M4ה יפ/ל ה9, ?, ה,ב0>/8 ה9, ?, >3 /E ה,Jח /8מ
/ךיר,;>3 ,א,צ/מנ .ת06מ>/ 4: ת4ניח /ב. א0ה ה,נ1>אר,ה 1ת,%,-M4ה יא@44ו/. ,ו>, /כ?4 %י- M4I>3 1ת,%,- M4ה יפ/ל א,צ/מנ ./ך4ר,./תG םF* 4ה
1J"E ה3י/ה6>3 ,א,.4ה ם,ל1ע ת4ניח /. ה3ז/ו .1ת0!-ל2א ת0מ/מ1ר ת3א םF* 4:/תה>3 ל?4 ,ה,נ1>אר,ה 1ת,%,- M4ה ל?4 ה,ב0>/8 ת19?H 4ל
,1ת0!-ל2א ת4%,-M4ה א0ה א,.4ה ם,ל1ע ר=, ? יE ,",ךי!3 -ל2א 'ה ד?4 ,8/ב>4/ו" &)ל םיר,ב@/ ( ב0ת,E>3 1מ/E ,ה,ב0>/8 1J"E 0נ/י4ה ,ת,.>4
09?H4י י4זHא ,ה,ר*ת/י ה,%,-M4ה 0%י-M46>3 ת?* ל,כ/. א,צ/מנ ."ם,ל1ד/: ד?4/ו ם,7ט4 =/ מ/ל ית1א 0עד/*י/ו" &)א"ל 0ה,י/מ/רG( ב0ת,E> 3 1מ/E
0נ/י4ה ,'1ר/צG ת3א ח4*ב1C4ה ל,E' )#יר@/ 3ה/נ$4 /. ם>, ( &ה,כ,ר/בל ם,נ1ר/כז ,0ני*מ,כחH 0ר/ מ5>3 ה3ז/ו .ה,נ1>אר,ה ה,%,-M4ה4ה ל?4 ה,ב0>/8
.ל"474E ,ד1ב,E ת4ניח /. ,ר3ת3E ת4ניח /. ,ה-יהא ת4ניח /. ,'ה4ל ם-@ ת4ניח /. ,"י./ר! /. ל,לח, י.ל/ו" &ת4ניח /. ,ה,ב0>/8 ת4ניח /.
1ד/.E 0Jא/E' ,ה,נ1>אר,ה 1ת,%,-M4ה/ו 1ת,ב0>/8 ל?4 ה,ב0>/8 ה93 1ע>3 0נ/י4ה ,1ר/צG תח4 יב/ז ל?4 ה@34ו/תI> 3 0נ/י4ה ,'וי,ל?, ה@34ו/תמ0'
ה,%,-M4ה/ל ה3כ1C>3 ה,ב0>/84ה רח4 </ו .ה3C4ה ם,ל1ע ד1ב/E ת4ניח /. ,ה,נ1>אר,ה ה,ב0>/8 יE .'ת1מ,ל1ע י*נ>/ . א0ה /ך0ר,. >1ד=, 4ה/ל
&א,.4ה ם,ל1ע ד1ב/E ת4ניח /. א0ה ה,ב0>/84ה תא-ז ,1ת,ב0>/8 ל?4 ה,ב0>/8 ה93 1ע/ו ,1ת0!-ל2א ת0מ/מ1ר ת3א ר*ת1י/. ריE4מ0 ,ה,ר*ת/י
,ה3C4ה ם,ל1ע,. ר!,,י א0ה>3 ר1א' ,)ד"י ה,י/ר4כ/ז( "#1א,A! /ו ת1ר!,/י ר1א" &).נ םיח $, /A( ה,כ,ר/בל ם,נ1ר/כז ,0ני*מ,כחH 0ר/מ5>3 ה3ז/ו
ל?4 ה,ב0>/8 09? H4י/ו 0ט/רח, /תG יא@44ו/. ,1ת0!-ל2א3. ה,ר*ת/י ה,%,-M4ה/ל 0E/ז6>3 /E ,א,.4ה ם,ל1ע,. א,צ/מנ .'א,.4ה ם,ל1ע,ל ל!4/ו י0פ! , ה3י/הG
א0ה-/ך0ר,.->1ד=, 4ה/ל 1ד/.E 0Jא/E ה3ז/ו .א,.4ה ם,ל1ע ת4%,-M4ה ד3%3נ ם>3 3: ת4ניח /ב. ה3C4ה ם,ל1ע ת4%,-M4ה יE ,ה3C4ה ם,ל1ע ת4%,-M4ה
0נ/י4ה ,ר3צ*64ה תח4 יב/ז ל?4 י0@04ה/ו ,ה3C4ה ם,ל1ע ד1ב/E ת4ניח /. א0ה ,ה,נ1>אר,ה ה,ב0>/84ה איה ר3צ*64ה תח4 יב/ז יE ,ת1מ,ל1ע י*נ>/ .
ר*מ1א>3 ה3ז/ו .ינF* 4ה ד1ב,E4ה ד3%3נ ,ל!4/ו י0פ!, ה9, ?H4נ #1>אר,ה ד1ב,E4ה>3 ,א,.4ה ם,ל1ע ד1ב/E ת4ניח /. איה ,ה,6נ>/ ה,ב0>/8
ה93 ?H4נ ,>ירחH 4I> 3 יד*/י-ל?4 םד,5,ה יE ,",ך1מ,כ ה3י/ה3א ת1י2ה ,תיI@ ,י8>/ 4רח2 3ה/ו ,תי9 ?, ה3J*א" &)נ םיJה/8( א0ה-/ך0ר,.->1ד=, 4ה
ל"474E ,היהא ת4ניח /. .)% ,ו אמ! #"רהומ יטו!יל(
השוע םדאשכ .'הבושתה לע הבושת' ארקנה יאלפ גשומ םלועל איבמ ,הנממ קלח קר ונאבהש ,וז הרותב ןמחנ 'ר
"הבושתה לע הבושת םדא השוע דציכ םלוא ,ויאטח לע הדוותמ אוה ירה ,הבושת
'ר לצא םג ,םדוקה רועישב וניארש יפכ ,הגרדמל הגרדממ תומדקתהה לש ימנידה דוסיה לע רבדל ןתינ ,הרואכל
הבושת הנשי יכ םירמוא ונייה זא םלוא ,בשטידרבמ קחצי יול 'ר לצא םגו ןמחנ רחא ןויערה תא תאטבמה הבושת
הבושת' לע תרבדמ ןמחנ 'ר לש תוחסנתהה .ןקתל המ שי דימתו הבושתה ךלהמ תא םילשנ אל םלועל יכ לע
דציכו ,אטח לע האב הבושתה ירהש ,תדמתמה תומדקתהה ןויערב רבודמ יכ רמול רשפא יא ןאכו ,'הבושתה
.העיתר לכ אלל ךכ לע בישמ ןמחנ 'ר - "אטחכ הנושארה הבושתה תא תוארל רשפא
תגשה תא תגציימ הינשה הבושתהו .'הזה םלועה תגשה' תא ןמחנ 'ר לש ותניחבמ תגציימ ,הנושארה הבושתה
אוה - וז הרות תליחתב ךכב ךיראמ א ןמחנ 'רו ,םדוקה רועישב םג וניארש יפכ - אבה םלועה .אבה םלועה
לכ לש הגשהה ןה הזה םלועב ןמחנ 'ר לצא תראותמה הבושתהו תוינחורה תוגשההש דועב .רתכה תריפסב הגשהה
.רתכה תחתש תוריפסה
לכ לע טרחתהל ךירצ אוה ירה ,רתכה םלועב הגשהל לשב םדאשכ םייוסמ עגרב יכ עבוק ,ולא םירבדב ןמחנ 'ר
לכו ,שיה םלועמ תוגשה ןה ,רתכה תחתש תוריפסה םלועמ תוגשהה לכ ירהש ,הכ דע גישהש תומדוקה תוגשהה
.הלבגהו םוצמצ הב שי הזה גוסה ןמ הגשה
ונא ,דחא אוהש וליפאו םייקו יח אוהש ,הרובגו חכ בר אוהש ,ןונחו םוחר אוהש ה$בקה לע םירמוא ונאשכ
םלועה תגשה יכ' - שיה םלועמ תומצמצמהו תוליבגמה תורדגהה דסב התוא םיעבקמו ותויפוסניא תא םימצמצמ
ויתוגשה לכ ,ןמחנ 'ר רמוא ,ןיאה תא ,טק עגרל הווחש ימ .'אבה םלועה תגשה דגנ םשג תניחבב איה הזה
האטחהכ ול תוארנ ןה #הזמ הלעמל או ,תועמשמ תורסחכ ויניעב תומדנ תובר םינש ןהילע למעש תומדוקה
.הבושתה לע הבושתה יהוז - הבושת תבייחמה תיקולאה תמאל
- 152 -
.'ה-יהא תניחב השענ שירחמש ידי לע םדאה יכ' :וז הגשהל עיגהל ןתינ דציכ זמור ,ולא וירבד םויסב ןמחנ 'ר
ידי לע תישענ ,םימדוקה םירועישב וניארש יפכ ,ה-יהא םשה לש יוטיב אוהש ,רתכה ירעשב אובל תורשפאה
:וז הרות וסב ןתנ 'ר איבמ ךכו ,הקיתשה
&ת4ניח /. ה3ז/ו .ל"474E ,ר3ת3E ת4ניח /. איה>3 ,ה,ב0>/תל #יכ1ז ה!, יתF/ 4ה יד*/י-ל?4 יE - הה%ה .ר3ת3E ת4ניח /. איה ה!, יתF/ 4ה יE
ריט ?H 4מ0 רי8/כ4מ0 ב*.$4 /I> 3 ,ביב$, ביב$, רד*,%/ו %,י$/ ת4ניח /. א0ה>3 ,ר3ת3E ת4ניח /. ה3ז ,א!,/י@4 '%,י$/ ' .'ה!, ית>/ ה, מ/כח,4ל %,י$/ '
ל"474E ,'ה!, ית>/ ה,מ/כח,4ל %,י$/ ' &0ה3ז/ו .ל"474E ,ה! , יתF/ 4ה*מ ה93 ?H4נ ,%,י$/ ת4ניח /. א0ה> 3 ,ר3ת3E4ה ה3ז/ו ,ה,מ/כח, 4ה ת3א .)םש(
תמלוב איה .דחא םוקמ יפלכ ןווכמה לופכ דיקפתב ןמחנ 'ר לצא תשמשמ רתכה תריפסש ,םיאור ונא בוש
המכחה ןמ הציפקה .ךישמהל הלוכי תא ןיא ךליאו ןאכמ ,ךמוקמ ןאכ דע - הדגנכ הריהצמו המכחה תא הליבגמו
ידי לע וסניאה ןיבל המכחה ןיב הרועפה םוהתה תא רוציל הרומא רתכה תריפסו ,תגרודמ הנניא וסניאה לא
תא היגולונימרטה יוניש ידי לע תרשפאמה איה ,ךדיאמ .היגולונימרטה תא תונשל םדאה !וליאו המכחה תריצע
.וסניא לש םלוע רבע לא הצצהה
ונוצר ינ#מ ךנוצר לטב
:ונאבהש ,וז הרות לש התליחתב אורקל םילוכי ונא ,וז הקיתש לש הביט לע
ד1ב/כל ה3כ1ז 1ני*א ,ד1ב,E4ה רח4 < ףד*1ר>3 ימ יE .ם1!,I4ה ד1ב/כ. ת1./ר4ה/ל0 1מ/צ?4 ד1ב/כ. ט?* 4 מ/ל םד,5 ל,E /ךיר,צ יE
&םילHא1>/ו וי,רחH < םיר!/ 1ח ל-E4ה/ו ,"ר,ב@, ר-!חH םיכ,ל/ מ ד- ב/E" &)ה"כ י*ל>/ מ( 1. ר4מ2א37>3 ,םיכ,ל/מ ל>3 ד1ב,כ/ל א,J3א ,םי! -ל2א
#מ ח4*ר1.>3 ימ ל,בHא .ה3C4ה ד1ב,E4ל י0א,ר 1ני*א>3 םיר/מ1א>3 ,וי,ל?, םי! /ל1ח/ו ,ה3C4ה ד1ב,E 1ל םי! /ל1ח>3 ,0ה3זי*א/ו ה3ז א0ה ימ
ל?4 םיר!/ 1ח םד,5-י*נ/. #י*א ז5/ו ,םיה-ל2א ד1ב/כל ה3כ1ז א0ה י4זHא ,ם1!,I4ה ד1ב/כ. ה3./ר4מ0 1מ/צ?4 ד1ב/כ. ט?* 4מ/I> 3 ,ד1ב,E4ה
.ה3C4ה ד1ב,E4ה ל?4 ר-!חH 4ל ר0$5 יE ,"ר,ב@, ר*8$/ 4ה םיה-ל2א ד-ב/E" &)ם>, ( ר4מ2א3נ וי,ל?,/ו ,וא,ל םא י0א,ר א0ה םא 1ד1ב/E
ד1ב,E תי*ל יE ,!-8>/ G/ו ם-@G ,1נ1י/ז. ע4מ>/ 6>3 /E ה,ב0>/84ה ר=4 ?/ו .ה,ב0>/8 יד*/י-ל?4 א,J3א ,ה3C4ה ד1ב,E4ל ת1E/זל ר>, /פ3א יא/ו
םי? /מ1F4ה #מ ה3י/ה6>3 ,ם-ד/ל ם@, /ך-פHה46>3 ,ה3ז,ל #0=ת/ו... .ה,ב0>/8 ת4ניח /. ,ה3י2ה3א ת4ניח /. ,ר3ת3E א0ה ף",E4ה/ו ,ף",E א-ל/.
םיל,לחH 1ל ליA4מ א0ה-/ך0ר,.->1ד=, 4ה ז5 ,'ה4ל ם-@ ם*6!4 /I> 3 /כ0 .1ד1ב/E #1י/ז. ל?4 !@*!/ ד4/י א-ל/ו ,םיבי> /מ ם,ני*א/ו ם,ת,A/רח3
ם,נ1ר/כז ,0ני*ת1.4ר 0>/ר@,>3 1מ/E( ,"םיל,לחH ,ך/ל ליA4י א0ה/ו 1ל ל*ל1ח/תה/ו 'ה4ל ם1@" &)ז"ל םיJה/8( ב0ת,E> 3 1מ/E ,םיל,לחH
ה3ז/ו ,ילא,מ/-M4ה ל,לח,3.>3 ם@,4ה ט?* 4 מ/תנ ה3ז-יד*/י-ל?4 0נ/י4ה ,)ט"! םיJה/8( "י./ר! /. ל4לח, י.ל/ו" &0נ/י4ה ,).ז #יL % ,ה,כ,ר/בל
0ני*מ,כחH 0>/רד,/ו ,"ינ/נד,/.4כ/י הד,18 ח4*ב-ז" &)נ ם>, ( ב0ת,E> 3 1מ/E ,י! -ל2א ד1ב,כ/ל ה3כ1ז ה3ז-יד*/י-ל?4/ו ,ע,ר,ה ר3צ*64ה תח4 יב/ז ת4ניח /.
ע,ר,ה ר3צ*64ה תח4 יב/ז ל?4 )&%מ #ירד/ 3ה/נ$4 ( ה,כ,ר/בל ם,נ1ר/כז .)ב-א ,םש(
.וללה םירועישה תרדס לכל לגעמ תריגס לש הניחב הווהיש יתועמשמ חתפ ונינפב חתופ ,ולא םירבדב ןמחנ 'ר
,םיקולא דובכ רדענ אוה םיכלמ דובכב אלמ םדאשכ ןכ לעו ,ןמחנ 'ר עבוק ,'דחא רתכב םילשומ םיכלמ ינש ןיא'
תניחב ידי לע איה םיכלמה דובכ לע רתוול ךרדהו .םיקולא דובכל הכוז אוה יזא םיכלמה דובכ לע רתוומ םדאשכו
.'קתושו ונויזב עמוש'
יוניפ לש יוטיב אוה הז רותיוו ,ולש וגאה לע ,ודובכ לע רתוומ םדאה .רותיוול יוטיב איה הנושארו שארב הקיתשה
לכ .ימתס ונניא רבדהו ,'ינא' הלימה איה וננושל לע רתויב תורוגשה םילימה תחא .וילע לוחיש רחא דובכל םוקמ
.ימצעה םויקה לש דוסי תחנהב הליחתמ ,הבשחמ לכ ,העונת לכ ,הלועפ
242
תעדות תרבוגש לככש עבוק ןמחנ 'ר
.ונתיאמ הלעמל הניכשה תקחדנ ךכ ,תמצעתמ תירטנצוגאה ונתוחכונש לככ ,'ינא'ה
243
תריפס לש הייוניכמ דחא אוה 'התא'ש דועב ,תוכלמ תריפס לש םייוניכה דחא אוה 'ינא'ה יכ ,רבעב ךכ לע ונדמע
.רתכה תריפס לש הייוניכמ דחא אוהש 'אוה'ב הנומתה תא םילשהל ונא םילוכי התע .תראפת
יכ רמאנ תרחא הפשב .'אוה' ןיא םג זא 'התא' ןיאשכו ,'התא' ןיא יזא ימשגו ישונא םיכלמ דובכב אלמ 'ינא'השכ
חרכומ וגאה .'ינא'ה לע רותיוו לש גוס תבייחמ ,םדו רשב הז אהי וליפאו ,ךלומ בצינה רחאה םע שגפהל תלוכיה
שישכ .רחאה לומ תיעצמא יתלב הדימע ונינעש ,'התאב' יוטיב ידיל אבה ,אלמ שגפמ רצוויהל לוכי יזאו קותשל
תוהמב .רבעמ אצמנה 'אוה'ב םג הצצהל תוכזל רשפא יזא ,רחאה לש 'התא'ב אלמתמ ךלש 'ינא'הו הזכ שגפמ
242
שדחמ חיכוהל ליחתהל לוכי ונממש ןגוע ,הלצה ביתנ שקיב אוה ,םויקה לכ לע ,הנושארב רערעל שקיב ,טרקיד יתפרצה וסוליפהשכ
רתוי עודיה ,תיפוסוליפה ןושלב 'וטיגוק'ה - ימצעה םויקה אוה תיתשתכו סיסבכ אצמ אוהש ןגועה .הלוכ תואיצמה לש המויק תא
.'םייק ינא עמשמ בשוח ינא' :ולש חתפמה טפשמב
243
ימ' לאש הדוהי יבצ ברה .תלדה לע הקיפד עתפל העמשנ ,ותיבב ל$צז קוק ןהכה הדוהי יבצ ברה םייקש םירועישה דחאב יכ יתעמש
#'ד ינא .דחא קר שי 'ינא' אלהו ,'ינא' אלמ הפב רמול םדא לוכי דציכ עזעדזה ,םירפסמ ךכ ,הדוהי יבצ ברה .'ינא' בישה קפודהו 'הז
- 153 -
היוהה תא אלממ הז 'אוה' לבא ,'אוה' אלא 'התא' איה ןיא ןכ לעו תחכונ הנניא איהש ,רישי שגפמל תנתינ הנניאש
.שגפמ לש תימויק היווחב תיתעדותה
לא עיגהל ידכ .'ן-יB'ל 'ינא'ה ןיבש תויתואה יפוליח לע ודמע תודיסחה ידסיימ םהיתובקעבו דוסה ימכח רבכ
ינא יזא 'ינא' יל ןיאשכ .לאידיאכ אלא הלאשכ אל שרפנ ,'יל ימ יל ינא ןיא םא' .ןיאל ינאה תא ךופהל ךירצ ,ןיאה
,רתכה לא תוכלמה ןמ ספטל ךרדה .רתכה ןמו המכחה ןמ הברקל תבאושה הניב תריפס איהש ,'ימ' תניחבל הכוז
.ינממ הלעמלש המ יפלכ תולטבתהה תא רשפאמה 'ינא'ה לע רותיוו ידי לע איה
:תובאב העודיה הנשמה תא ןמחנ 'ר שרפמ םג ךכ
םירח* Hא #1צ/ר לL* 4ב/6>3 יד*/E ,1נ1צ/ר י*נ/Aמ ,ך/נ1צ/ר לL* 4. .1נ1צ/רE ,ך/נ1צ/ר ה93 ?H46>3 יד*/E ,,ך3נ1צ/רE 1נ1צ/ר ה9* ?H ,ר*מ1א ה,י,ה א0ה
,ך3נ1צ/ר י*נ/Aמ .)ד ,ב תובא(
.ןמחנ 'ר יפ לע ,הנשמה לכ לש השוריפב עגרכ ךיראנ אל
244
ינפמ ישונאה ןוצרה לוטיב ןינעב דקמתהל םישקבמ ונא
.יקולאה ןוצרה
ירטנצוגאה ישונאה ןוצרה לוטיב אוה ירה ינאה לוטיבו ,היוהב לעופה רתכה אוה ,וניארש יפכ ,יקולאה ןוצרה
.יקולאה רתכה אוהש הובגה ןוצרה לא םדאה תא איבי ןוצרה לוטיב .רתוי הובג ןוצר ינפמ
245

דחא איה 'שפנ תוריסמ'ש ךכ לע ודמע דוסה ימכח .שפנ תוריסמ לש הניחב םג איה 'ינא'ה לע רתוול תונוכנה
שממ לעופב שפנה תא רוסמל תונוכנה .ודיצב חנומ רבסה ןאכ או ,רתכה תניחב לש ההובגה הגשהל םיאנתה
םדאה .וב םייקה תודרשיהה חכ אוה ,םדאה לש ותוהממ קלח .תיעבט הנניאש העפות איה ,םיוסמ לאידיא ןעמל
תימצע הנגהל הריתחה ,תוומה ןמ דחפה ,תויחל ןוצרה .וייח תא רמשל שקבמה יתנגה טקניטסניא םע דלונ
רתומ ,תיטסיניוורדה הרותה תנעוטש יפכ ,הז ןבומבש ,ילסרבינואה ישונאה עבטה ןמ קלח איה ,ייח לע הרימשלו
.ןיא המהבה ןמ םדאה
תוילגעמה .ותומ דעו ומיא םחרב ותויהמ םדאה לש וייח ךלהמ תא ראתמ ,ובתכנש םיאלפומה םישרדמה דחא
תאצל ולש ישוקה תאו ,הז םלוע יככותל סנכהלו דלוויהל םדאה לש ישוקה תא תראתמ ,הז שרדמב תאבומה
חיכשמ ,ונב קבדה 'שי'ה .םיכלוה ונא ןאלו ונאב ןיאמ םיחכוש ונא םלועה ךותל םיאב ונאשכ .ותנקז תעל ונממ
.ונדרפנ ונממש 'ןיא'ה תא ונתיאמ
ןתינ .שיה םלועמ תומלעתה לש דצ שי ,יעבטה טקניטסניאה דגנכ הסרתה הב שיש ,שפנ תוריסמ לש הלועפ לכב
יקמה ןיאה לא תממורתמו םייח ונא הברקבש תינמזה תואיצמה ןמ תגרוחה הביטקפסרפ - וז העדותל אורקל
קעוזה יעבטה טקניטסניאה תקתשה לש גוס איה שפנה תוריסמ .םיכלוה ונא וילאו ונאב ונממש ןיא ,ונייח תא
.ןיאה לא םדאה תא האיבמ איה א וז הקתשהו .'תויחל ונת'
'ינ#ל הבשחמב הלע ךכ קותש'
ונניא רבדהו ,הנוילעה הריפסל הנותחתה הריפסה ןיב .תוכלמה ןיבל רתכה ןיב רושקל שקבמ ,ןכ םא ןמחנ 'ר
עבקיי ןאכ ירהש ,הריפכה שרושו הנמאה שרוש חנומ ןאכ םלוא .השאר לע רתכה תא תאשונ תוכלמה ירהש ,ירקמ
םלועמ ,תולובגה םלועמ ,שיה םלועמ ,םדו רשב תוכלמב םאה .םלועה ךלמויו םדאה ךלמוי תוכלמ וזיאב
.תקולחמ וב ןיאו תודחא וב שיש ןיאה םלועמ אבה ,יקולא תוכלמ רתכב אמש וא ,תוקולחמה
הרומגה תולטבתהה יהוז .'םולכ המרגמ הל תיל' לש הניחב איה םירועישה תליחתב ונכראהש יפכ תוכלמה תניחב
הלבק תרשפאמה ,הבשקהה תאלמ הקיתשה יהוז ,רחאה ןמ לבקל אלא הצפח תוכלמה ןיא ובש םלשה רותיווהו
לע רותיווה .יתעדות ישפנה רושימה אוה ,דחאה רושימה .םירושימ המכב השענ וניארש יפכ ,רותיווה .האלמ
:זמרב ליעל ריכזמ ןמחנ 'רש םירבדל רושק וז הקיתש תמייקתמ ובש רחא רושימ .ןוצרה לעו וגאה לע ,'ינא'ה
התובחרתהו התוטשפתהל םלבו רדג לש גוס הקיתשה לש התויה לעו ,המכחה תקתשה לע .'הקיתש המכחל גייס'
:תומוקמ המכב ןמחנ 'ר לצא םיארוק ונא ,המכחה לש
244
.טעק אמק ן$רהומ יטוקילב וז הנשמל סחייתמ ןמחנ 'ר ,ןינועמל
245
.רתכה תריפס לע ןושארה רועישב הז ןינעב קוק ה$יארה ירבד תא ונאבה
- 154 -
א0ה-/ך0ר,.->1ד=, 4ה/ל 1א,צ/מ ,ם1ר,I4ל ה>3 מ ה,ל?, >3 /E'&)&טכ ת1ח,נ/מ( ה,כ,ר/בל ם,נ1ר/כז ,0ני*ת1.4ר 0ר/ מ5F3 ה4מ ת4ניח /. ה3ז/ו
#3. א,בי! ?H4ו ד-מ?H 4ל דח, 3א דית?, &1ל ר4מ5 .,ךד/,י ל?4 ב*E?4 /מ ימ Bם,ל1ע ל>3 1נ1.ר &1ל ר4מ5 .ת16ת1א/ל םיר,ת/E ר>* 1! ה,י,ה>3
ל?4 ה,ר18 #*ת,78>3 י0א,ר Bם,ל1ע ל>3 1נ1.ר 1ל ר4מ5 .ת1כ,לHה ל>3 #יJ8 י*J8 ץ1!,ו ץ1! ל,E ל?4 >*ר1@ ה3י/ה6>3 ,1מ>/ ף$* 1י
ר4מ5 ר,ב/E א-לHה ,'0כ/ו !-ת>/ /ך4ר,./תG םF* 4ה 1ל ר4 מ5 ה,מ ,ה>3 !, ה,ר1א/כל/ו .'ה,ב>, חH 4מ/. ה,ל?, /ך,E B!-ת>/ &1ל ר4 מ5 .1ד,י
ל?4 ץ0ר*8 1ל/כ9 /. ל4פ,נ ,א,י>/ =" 4ה ה>3 מ ר4 מ5>3 /E ף3כ*8 /ך< .ה>, !/ הF3 ה4מ ה>, !/ ה ר,ב/E> 3 רח4 <*מ ,ה!, ית>/ 1C ה4מ0 ,א,י>/ =" 4ה
.ה,Jח /84.מ ה,בח,/ר0 ה!,,זחH ר*ת1י א,י>/ !" ל?4 א,. ה,י,ה/ו ,רח* < ףי= 4מ 1. $4נ/כנ ה,י,ה ,ץ0ר*84ה ת3א ר*מ1א ה,י,ה םא /ך< .א,י>/ =" 4ה
ר*ת1י א,י>/ !" ל?4 א1ב,י א-J>3 יד*/E ,ץ0ר*84ה ת3א ה3J4%/י א-ל/ו !-8>/ 6>3 0נ/י4ה ,ץ0ר*84ה ל?4 !-ת>/ /ך4ר,./תG םF* 4ה 1ל ר4מ5 #*E-ל? 4
רח* < ל3כ9* ה,ב>, חH 4מ/. ה3ל1ע י4זHא ,ימינ/A4ה ל3כ*--M4ה ת3א #יJ4%/I> 3 /E ף3כ*8>3 0נ/י4ה ,ה,ב>, חH 4מ/. ה,ל?, /ך,E &0ה3ז/ו .ה,Jח /84. מ ה!,,זחH
,ל"474E ם,%י--M4ה/ל #יכיר/צ #י*א>3 ,םיפי= 4מ/ל א1ב,י א-J>3 יד*/E ,!-8>/ ל #יכיר/צ #*E-ל? 4/ו ,םינ/פל רח* < ףי= 4מ $,נ/כנ יE ,>ד,ח,
%י--Mה יE ,ץ0ר*84ה ת3א ?4 ד*1י ה,י,ה /ך,כ/ל ,ה,ב>, חH 4 I4ה #מ ה,ל?/ 4 מ/ל ה,י,ה ה>3 מ-הה%ה &ל"474E ,ה,ב>, חH 4מ/. ה,ל?, /ך,E ,!-ת>/ &0ה3ז/ו
ה3ז #,י/נ? בט* י*ה ר*א*. א-ל יE ,םימ0ת$ / םיר,ב@/ 4ה/ו .ת16ת1א )י*ר/תE( )י*ר/ת$ ( ת4ניח /. #"רהומ יטו!יל(
.)ז אנינת
.ןמחנ 'ר ירבדב ןומטה סכודרפה לע דמוע ,ההגהב ,ןתנ 'ר
תא תרשפאמה איהש וא הגשהה לע רותיוול יוטיב איה ותקיתש םאה "אל וא !וריתה תא גישה וניבר השמ םאה
.'הז ןינע בטיה ראב אל יכ ,םימותס םירבדהו' - הישוקב ראשנ ןתנ 'ר "הגשהה
לכ תא תנייפאמה תוילסכודרפהמ םיגרוח םניא ולא םירבד יכ יל המדנ םלוא ,הז ןינע בטיה ראב אל ןמחנ 'ר ןכא
לצא א .תישונאה הגשהה ןמ הלעמל אוה יכ גשומ ונניא רתכה אינתה לעב לצא .רתכה תריפסל ןמחנ 'ר לש וסחי
ןאכמו ,הגשהה אוה אוה הגשהה רדעה ןמחנ 'ר לצא םלוא ,רבעמש הגשהל ידימת יוטיב אוה רתכה ,'יולה תשודק'
.ישוקה עבונ
םלועל תכיישה המכחה תא ריתוהל תונוכנה ,שיה םלועמ םיגשומה לכ לע רותיווה ,רוחא הגיסנה ,הקיתשה
תניחבב ,'יטמ אלו יטמ' תניחבב ,המצע הגשהה איה איה ,הידעלב רהה הלעמב ספטל ךישמהלו ,רוחאמ רמוחה
!וריתה לע רתיוו ותקיתשב השמ .הלאשל ןורתפה המצע איה ,ןורתפה לעו !וריתה לע רתוול תונוכנה .'בושו אוצר'
.וב הכז עגרב ובו
246
,הישוק לומ בציתהל .!וריתה לע רתוול תונוכנה ידי לע אוה ,המכחה תא 'םיקיתשמ' ובש ,ןכ םא ,ןושארה ןפואה
לש תימינפ הקיתשב הוולמה הקומע הרכהב רבודמשכ ,םיתעל .ותוא רותפל ונתלוכי רסוחב ריכהלו ישוק לומ
.םילימב םרידגהל לכונ אל םא םג םירבדה קמוע תא ילוא ןיבהל לכונ ,הבשקה
:ותאווצב ט$שעבה םשב אבומ ךכו ,דומילה םצעב אוה המכחה 'תקתשומ' ובש ינשה ןפואה
ה!יתשה מ"מ הרותה תמכחב םדא ינב םע םירבד רבדמשכ וליפאש #ור$ח 'יפ אטח איבמ םירבד הברמה לכ
רובידב ומצע רש!ישמ רתוי 'תי וב ומצע רש!לו 'תי ותולד%ב בושחל ה!יתשב לוכיש רתוי דואמ הפי תאווצ(
.)זט! ,תורשי תו%הנה - ש"בירה
תחא אל וניאר רבכש יפכ ,םוצמצ לש הניחב וב שי .אטח לש גוס אוה הרות ירבדב רוביד הז אהי וליפאו ,רובידה
,העדה םלועמ תוגשהה לכו הרותה ירבד לכ .רובידה רשאמ רתוי ךרבתי וב ומצע רשקל תרשפאמ הקיתשה .רבעב
.לכה תא ליכהל עדויש קידצה אוה ,קותשל עדויש קידצה .שיל רבעמ ספטל תולוכי ןניא ,המכחהו הניבה
'א י"הר/ב@ ( ת4ניח /. ,ל-E ת4ניח /. 1ל ה3י/ה6>3 /ךיר,צ א0ה ,ר3ת3E4ה ע4פ>3 ת4ניח /. ,ל"474ה םיפי= 4I4ה 0J*א/ל ה3כ1C>3 ם,כח, 3ה ה3ז/ו
ה3י/ה6>3 0נ/י4ה .)ב"כ #0=ת/ב0 א"ל תי> א*ר/. ר4ה-ז( 'א?,/ר</ו א,64מ>/ . דח* 5@/ ' &1מ0:/ר4ת/ו ,"ץ3ר5,ב0 םG4מF, 4. ל- כ יE" &)ט"כ
ץ3ר5,ו םG4מ>, ת4ניח /. ם*ה>3 ,#18ח / 484ה ם,ל1ע/ו #1י/ל?3 ,ה ם,ל1ע ,ת1מ,ל1ע,ה י*נ>/ ם*6!4 /מ0 זח* 1א .)ז אנינת #"רהומ יטו!יל(
תלוכי .לכה תא הל שי יזא ,םולכ המצעמ הב ןיאש ןויכ .תוכלמה תריפסל יוניכ אוה ,רבעב וניארש יפכ ,'לכ'
תמצעתמ וסניאה תא ליכהל תלוכיה ךכ ,תוכלמ רתוי איה תוכלמהש לככ .הקיתשה תלוכיב תינתומ הלכהה
.תקזחתמו
ךרדו הנבותה ךרד רבוע ונניאש רחא שגפמל ןוכנ תויהלו ,תעדהו הניבה םלוע לע ,המכחה םלוע לע רתוול תונוכנה
תניחבב יקולאה רתכה תא ליכהל תרשפאמה איה רומגה ןיאה ךרדו הרומגה תולטבתהה ךרד םא יכ ,תומכחתהה
.הגשה םצעב אוהש 'הגשה רדעה' והז .'יטמ אלו יטמ'
:ךכ ןמחנ 'ר בתוכ רחא םוקמב
246
.דס אמק ן$רהומ יטוקילב ןייע ןכו
- 155 -
תמחמ אוה תושי יכ ,תוכלממ ונייה ,תויתואהמ םה םלועבש תושיהו םירבדה לכו .הנומת וב #יאש ,ףו$ #יא #וצר
,תונוצרה לכו ,שיל #יאמ םלועה תא ארב הז ידי לעו ,םלועב ותוכלמ הל%תיש אוה ךורב שוד!ה הצרש ,תוכלמה
לכב' &).אל הל%מ( בותכש ומכ .ףו$ #יא #וצרמ םתויח םילב!מ תוכלמ תניחב ונייה ,תושיה לכו תונומתה ונייה
ונייה ,'ותונתונע אצומ התא םש' תונוצר ונייה ,ותוכלמ ונייה ,'אוה ךורב שוד!ה לש ותלוד% אצומ התאש םו!מ
ףו$ #יא #וצר .)ט ,ד אמ! #"רהומ יטו!יל(
,ןיאה םלועל ךייש וסניא ןוצרו .שיה םלועל תוכייש ,רובידה תא תוביכרמה ,םילימה תא תוביכרמה ,תויתואה
.הנומת לכ ןיא וב םלוע
247
םוקמה ןיבל ,שיה םלועב רתויב ךומנה םוקמה ןיב .רתכה ןיבל תוכלמה ןיבש סחיל קקזנ ,וז הרותב ןמחנ 'ר
הרומגה הוונעה ןיב רוביחה והז .'ןיא'ה ןיבל 'ינא'ה ןיב רוביחה אוה ,םהיניב רוביחה .ןיאה םלועב רתויב הובגה
התא םש ותונתוונע אצומ התאש םוקמבו ,הוונעל למס אוה רתכהו תולדגל למס איה תוכלמה .הרומגה הלודגל
.ךפיההו ותלודג אצומ
איה ,םיכלמ דובכ לע רתוול ,םיזובמ תויהל ,םילפשומ תויהל ,לשכהל ונתונוכנ .ןמחנ 'ר ןעוט ,םדאה לצא םג ךכ
הל תילד תוכלמ תניחב ,'לכ' תניחב תויהל ,לכה לע רתוול םינכומ תויהל ,בישקהל ,לטבתהל ונתונכומ םצעב
.יקולאה רתכל - םיקולא דובכל תוכזל םילוכי ונא ךכ לשבו ,םולכ המרגמ
רבד 'וס
.רתכה דעו תוכלמה ןמ תוריפסה הלעמב סופיטה ךלהמ תא םימילשמ ונא ,ולא תורושב
.םינוש םיעינמ ינשמ ןווכמ תויהל לוכי ,תוריפסה רשעב קוסיעה
תרות לש ןנוכמה דוסיה היה הזו ,הלבקה ימכח וקסע ךכב .התעפוה ןפואו תוקולאה תכרעמ תנבה אוה ,דחאה
.דוסה
.םדאה ואשל לוכי הילא רתויב ההובגה הגרדמה לא 'ד רה הלעמב םילועה הליסמהו ביתנה תנבה אוה ,ינשה
םילושכמב וטש ,ירמוחה ומלועב אצמנה הז .םדאה םא יכ ,תוקולאה הנניא הז עינמב אצומה תדוקנ
.קבדהל !פח אוה ובו הוואתמ אוה וילא סכנה וסניאה רבע לא םהילעמ תולעתהל שקבמו ,םימוצמצבו
.םמורתהלו םמורל ךרדה תא ודמללו םיירמוחה וירוסימ םדאה תא לואגל ושקבש תודיסחה ימכח ודעצ הז ביתנב
ביתנה תא ,רתוי הנמאנ תפקשמ ,רתכה לא תוכלמה ןמ .הלעמל הטמלמ תוריפסה הלעמב הדיעצה יכ ,יל המדנ
המאתה הב שי תוכלמל דעו רתכה ןמ ,הטמל הלעמלמ תוריפסה םע תודדומתה .וב דועצל ונשקב ונא םגש ינשה
הלשלתשה ובש ןפואה רחא בוקעל הסנמו ,תוקולאה תכרעמ תא ןיבהל תשקבמה הנושארה המגמל רתוי הלודג
ביתנה תא שפחל תשקבמה ,הינשה המגמה יפ לע ,הלעמל הטמלמ ונדעצ ונא .הגרדמל הגרדממ הלצאנו תוליצאה
.םירועישה תרטמ התיה וזו ,תוקולאה לא
ונניא .דוסה תרותב םיקסועו ונרודב םינתינה םיבר םירועיש לש םיוסמ סופדל םיכייש םניא ולא ונירועיש
ןמוט ונרודבש דוסה תרותל ןואמצה .וזכש תרגסמב אלש יאדובו ,דוס תרות דמלל םיכמסומ ונניא או םישקבמ
לא םירבחתמ םיטרפה לכ דציכ תוארל הפיאשה ןמ .תוחפ םקלח רתוי םיהובג םקלח ,םיעינמ לש היבוברע ובוחב
ןיאה לא הפיאש ךות ,שיה תואיצמב תוקפתסה רסוח ךרד .ל$צז קוק ברה הראתש יפכ - יתודחאו הובג דחא ללכ
דוק תפש אוצמל ןויסנהו תעדה םלועמ שואיה ךרד .תולודג תומשנ לש יוטיב איה א תפקשמה ,רתוי הובגה
ידיימ קופיסב ךרוצו למעמ תולצע לש רתוי תוכומנ תומגמ דעו .טרפב םדאהו ללכב תואיצמה חונעיפל תרחא
.תויווחלו םישוגירל
חנזנ ,הלואג לש רודב תולגתמה ,דוסה תרותל ןואמצבו תונוילע תופיאשב תוברועמה תוכומנה תומגמה ינפמ אל
- םינררב תויהל ונילע ךכ לשב םלוא .ןוילעה עפשה רוקממ םייח םימב םיאמצ תוקשהל הבושחה הכאלמה תא
.םידמלמ ימ תאו םידמול יממ ,םידמול ךיא ,םידמול המ
247
.'וינע ךלממ השעמ' ןמחנ 'ר לש ורופיסב ןייעי ,הז ןינעב ביחרהל שקבמה
- 156 -
ולא םירועיש יכ ונא םיווקמ טלחהב םלוא ,ליעל תראותמה הפיאשה לע תונעל ונשקיב אל ולא םירועישב ,רומאכ
ןפואבו ונמזב ,ותיעב דחא לכ ,דוסה תרותבו תוריפסה םלועב ידוסיו קימעמ קוסיעל !יאמו סיסתמ םרוג ווהי
.ליעל ונראיתש רוריבה יפ לע ,ותגרדמלו ול יוארה
ותרותב רופסמ םיבר םיעטקבו תידיסח הרות לכב טעמכ .ונרביד וילע ינשה ביתנל עגונ ולא םירועישב וננינע רקיע
רשעב שומישה אוה ,וללה תועפוהה לש ןבור בור תא ןייפאמה .תוריפסה רשע תועקושמ ,ל$צז קוק ברה לש
.ךרבתי םשהל ברקתהל דציכ תינחור הכרדהלו תודימה ןוקיתל ,םיישפנ םירוריבל ,םשה תדובעל םילככ תוריפסה
לכש המגמה ,תוריפסה רשעב יסיסב גשומ היהיש ילב ,וללה תורותה תא קימעמו ידוסי ןפואב ןיבהל רשפא יא
.הנממ הרושה חורהו הדיקפת ,תגציימ ןהמ תחא
ןנוכל ידכ םידיסחה ןהב ושמתשה דציכ .תוריפסה לש תידיסחה היצטניירואב רקיעב דקמתהל ונשקיב ,וז הביסמ
תא רותפלו ןיבהל ,היתובקעב ונאו ,תודיסחה לש הנינע רקיע ןיא .תיתיווחו תידוסי ,תימינפ ,הקומע םשה תדובע
.תוריפסה רשעב קוסיעה ביבס תויגולואיתה תויעבה
248
תוישפנה תוכלשהה תא ןיבהל תודיסחה לש הנינע רקיע
.הבשחמ לכבו השעמ לכבו רשב לכ חורב תמלגתמ איהש יפכ תוריפסהמ תחא לכ לש תוימויקה
קר ,הצממו יקמ רבסה תתל ונשקיב אל ונא או ,תוריפסה רשע לש ןנכותלו ןתוהמל אלמו הצממ רבסה ךכב ןיא
,וז הביסמ .תלוכיה טועימו הבותכה הלימה תולבגמב ,ריבעהל וניסינ הריפס לכ לש השרפמב תבשנמה חורה תא
רעש תא חותפל ונא םישקבמ ונממש ונילא בורק םוקמ ותואמ ,סיסבה ןמ .רתכה לא תוכלמה ןמ ונדעצ ,רומאכ
.ההובגה הגשהל דע ,הלעמל ספטלו תוכלמה
ישפנ ןוקית .למעו הדובע בייחמ ,וזכש היצטניירואב דמלנ אוהשכ ,הריפסל הריפסמ ,רועישל רועישמ רבעמה
.ישעמ ןוקיתו
תריפס לש המלועב ונתוולל הכירצה לוטיבה תיווח תא ונמנפהש אלל ,דוסיה לא תוכלמה ןמ רובעל ןתינ אל
.תוכלמה
ואשל ,םלועה דוסיב תעגל ,עיפשהל ןוצרה תא ונשגרהש אלל ,דוההו חצנה לא רובעלו דוסיה תא בוזעל ןתינ אל
תמלגתמה תיטננמיאה תוקולאה ןיבל תיטנדנצסנרטה תוקולאה ןיב .היתניכשו ה$בוק ןיבש אלמה גוויזה לא
.ונברקב
חכ תאו םלועב השענה יקולאה טפשמה תועמשמ תא וניווחש אלל ,תראפתה לא דוההו חצנה תא בוזעל ןתינ אל
.ונבו וב םעפמה האובנה
םש לומ הרישיה הדימעב תשבוכה המצועה תא ונמנפהש אלל ,הרובגהו דסחה לא תראפתה ןמ ספטל ןתינ אל
.תראפתה תריפסב ותראפת אולמב ונל הלגתמ אוהש יפכ ה-יוה
דסח לש העפוהב םלועבו ונל הלגתמה תיתודחאה תוילאודה תא ונשחש אלל הרובגהו דסחה תא בוזעל ןתינ אל
ךרוצה לומ ,קבדהלו עיפשהל תוצרל ה$בקה יפלכו םלועה יפלכ ונלש תינחורה הדמעה תא וניוחש אלל ,ןידו
םלש ךלהמ ונמלשהש אלל ,תונוילעה שלשה לא תונותחת תוריפס עבשה ןמ ספטל ןתינ אל ללכבו .ליבגהלו םצמצל
.תעדה םלוע לא ספטל ונא םילוכי ,ומלתשהבש תודימה םלוע לע הדובע לש
ךכ לכ םיכותיחו תורדגהל םוקמ ןיא ,המכחה םלועב יכ ונבהש אלל ,המכחה תריפס לא הניבה ןמ רובעל ןתינ אל
ןמ רבעמל יסיסב יאנת איה הניבה םלועמש הנבהה לע רתוול תונוכנה .הניבה םלועב ונישעש יפכ םירורבו םידח
.המכחה לא הניבה
רותיווה תיווח תא םינפהל ונחלצהש אלל ,רתכב םיקסועה םינורחאה םירועישה תשלשל עיגהל ןתינ אל ,וסבלו
םג וליפא ילוא ,םייוסמ עגרב וניכז םאו ,יטרפה ןוצרה לע ,ינאה לע ,הנבהה לע רתוול תונוכנה תא .שיה םלוע לע
.ךרבתי ונעמל תטלחומ שפנ תוריסמב ,םייחב רתוויהל יסיסבה טקניטסניאה לע
ולש ךרבתי םשה תרזעבו לודגה רגתאה והז .וזכש טבמ תדוקנמ תוריפסה רשעב קוסיעה לש השקה הכאלמה יהוז
#חילצנו השענ ,הכולמה ולו !ראבו םימשב לכ יכ דוההו חצנה ,תראפתהו הרובגה ,הלודגה
248
קר ולו ןדמלל ארוק אוהו ,המוצע תיגולואית היעב תורתופ תוריפסה רשע יכ ריבסמ 'םינומיר סדרפ' ורפס תליחתב ורבדרוק השמ 'ר
.הז ןינע ליבשב
- 157 -
.םירועישה תרדס תא ונמלשה אל םלוא ,תוריפסה רשעב קוסיעה תא ,םשה תרזעב ,ונמייס
קוסענ םהבו םירועישה תרדסל חפסנ ןיעמ םהש םירועיש השלש בותכנ ,'ד תרזעב ,םיבורקה תועובשה תשלשב
.תוריפסה רשע לש טבמה תדוקנמ - דודו סוי ,ןרהא ,השמ ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - ןיזיפשואה תעבשב
רועיש 28 תמא !תת' :'א !יזי#שוא :
'קחצי דח#ו' - 'םהרבאל דסח ,בקעיל
.ןיזיפשואב םיקסועה םירועיש השלש לש הרדסב ונא םיחתופ ,ה$זעב
:תועדה תוקולח ןיזיפשואה רדס יבגל
.דודו ןרהא ,השמ ,סוי ,בקעי ,קחצי ,םהרבא :הנושארה העדה
.דודו סוי ,ןרהא ,השמ ,בקעי ,קחצי ,םהרבא :הינשה העדה
הינשה העדה יכו ,ןרהאו השמל םדק סוי ויפל יגולונורכה רדסה תא תצמאמ הנושארה העדה יכ רמול לבוקמ
הנבמ אוה ןיזיפשואה לש יכרריהה הנבמה הז רדס יפ לעו ,דוד ינפל אצמנ סוי ויפל ילבקה רדסה תא תצמאמ
:תונותחתה תוריפסה עבשל ליבקמ
דסח - םהרבא הרובג - קחצי
תראפת - בקעי
חצנ - השמ דוה - ןרהא
249
דוסי - סוי
תוכלמ - דוד
הבכרמ ןהש תויומדב רבודמ .השעמה םלועל תוכיישה תונותחתה תוריפסה עבש תגהנהל יוטיבה םה ןיזיפשואה
,תונותחתה תוריפסה עבשב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ יקולאה יוליגה חכמ תולעופו םלועב תועיפומ ןהו הניכשל
.םלועב ישעמה םושייל תומדוק ןהש 'הבשחמה' תוריפס ןה תונוילעה תוריפסה תשלש ירהש
םיווהמ הירוטסיהה ךרואל המואה תובא יכ ןורקעה לש ויתוכלשה לע דומענ ,םפוגל םירבדה תא ןחבנ םרטב
.תוריפסה הנבמ לש תחא תיתודחא הביטח
תישאר תוגהנה לש םייוליגכו הניכשל הבכרמכ המואה תובאב ןנובתהל ,ך$נתה ידמול ,ונתיאמ עבות הז ןויער ,
לש םיוסמ גוס אטבל האבה תיקולא העפוהמ קלחכ םתוגהנתהלו םהישעמל סחיתהל ונילע .תויקולא תונוש
.הגהנה
250
תינש תלעב טבמ תדוקנב ,תילארשיה הירוטסיהה לעו תימלועה הירוטסיהה לע ןנובתהל ךירצ יכ הלגמ הז ןויער ,
לכב .רודל רודמ תינבנו תכלוהה המלש המוק איה תידוהיה הירוטסיהה .תירחא דעו תישארמ יביטקפסרפ יפוא
.םלועב אלמה ןפואב תוקולאה תעפוה תא העמק העמק הנובה סונ ךבדנ םלשנ ,תונוש תויומד ידי לע ,רוד
איבהל תיקולאה החגשההו תינכתהמ קלח אלא ,ןמזה ריצ יבג לע תירוטסיה הדוזיפא הנניא דוד לש ותפוקת
.תוקולאה לש המלשה התעפוהל
תישילש םא .תונושה תופוקתה ןיב אליממו םינושה המואה ילודג ןיב םייגולו םיינחור םירשק םקור הז ןויער ,
סוי לש ותפוקת אליממו ,דודו סוי דציכ ןוחבל ונילעש ירה ,דוסי תריפס םע אלמ דוחיי תמייקמ תוכלמ תריפס
ונילע ,דסח תריפסל הדגנה לש םיוסמ גוס הווהמ הרובגה תריפס םא .סחיה ותוא תא תומייקמ דוד לש ותפוקתו
249
.אבה רועישב ה$זעב םהיניב סחיהו םמוקימ תא ןחבנ ,השמו ןרהא :גוזה יבגל
250
תא ךופהל ידכב הז ןועיטב ןיא יכ ,הרהבה םשל ןיוצי .תובאל תוסחייתהה ןפואו ,ך$נתה דומיל תיגוסל טרופמ ןפואב סנכנ ינניא
בקעיו קחצי ,םהרבא .תוישונא םיפקשמב םהישעמ תא ןוחבל שיו ,תורצנה - תודהיה לש התרצ תמגודכ 'םילא יאצח'ל םולשו סח תובאה
םתוגהנתה תא ןוחבל שי ןיידע םלוא ,ול הבכרמ תויהל ה$בקה םב רחוב היה אל ןכ אלול ירהש ,םנמא ,םהבש םירחבומה .םדא ינב ויה
םא יכ ,ישונאה דבורל ילחתכ האב הנניא ,תמייוסמ הריפסל תובאה לש םתוכייש .םיישונא םיעינמ ךותמ םה א םילעופה ,םדא ינבכ
:םינבומ ינשב ויבג לע תפסונ הגרדמ קוציל ידכב
הנקמה 'תיתוחילש' תועדומ םהל הנקמ ,המוא דימעהל םה םיחטבומ יכו ,לאה יחולש םניה יכ תובאה לש העידיה .יריחבה ןבומב ,דחאה
יכ ןכתי הז ןבומב .תואיצמה םע םתודדומתהב םישמתשמ םדאה ינב ללכ ךרדב םהבש םיישונאה םילכל רבעמ םיפסונ םילכ םהל
.הלגתמו תכלוהה הניכשה רובע דימעהל וילעש הבכרמה יהוז יכ הרכה ךותמ דסחב רחוב םהרבא
ירה ,'דכו הרובגהו דסחה תדימ תא םלועב תולגל ,'ילבק'ה םדיקפתל םיעדומ םניא תובאה יכ רמאנ םא א .יתחגשהה ןבומב ,ינשה
תפומ תויהל םהייחב םיחילצמ םה ןכא אליעלד עויס תרזעבו ,וז תוחילש אלמל לאיצנטופה םולג םהבש ןויכ םהב אקוד רחב ה$בקהש
.עיפוהל הכירצה תיקולא הדימ לש
.ל$מכאו .תובאה לש םהייח לע הנוכנהו המלשה הנומתה תא הנקמ ,ולא ינש לש םבוליש יכ ,המדנ
- 159 -
תא הווהמ ,תראפת תריפסל יוטיב אוהש ,בקעי דציכו ,םהרבאל הדגנה לש םיוסמ גוס אטבמ קחצי דציכ תוארל
.םהיניבש רומגה רוביחה
הרובג ,דסח םהש בקעיו קחצי ,םהרבאב חתפנו םיבורקה םירועישב קוסעל לדתשנ ,ה$זעב ,ולא םירבדב
.תראפתו
251
'...תוומה 'ס לע'
היצאוטיס םיאצומ ונא הנהו ,וניתובא לש םהישעמ לע האלמה הנומתה תא ונל םימילשמ ,םשדוק חורב ,ל$זח
.ונב קחצי לצאו םהרבא לצא המוד תישפנ
ךכו .הרז הדובע דבעש דורמנ ךלמה םע םהרבא להינש ירח תומיע לע טרופמ רואית ונא םיאצומ םהרבאל עגונב
:תומיעה לש ואיש ראותמ
#ודא אל יכ ךבלב המתת לא םהרבא ול רמאו ובלב המתמ היהו ונ!ז לע ודי דורמנ עשר ותוא חינה העש התואב
תלצה אלש םשכ אלא התימה #מ ךיבא תא תלצה אל המל התא םלועה #ודא םאו התא שוכ לש ונב התא םלועה
וטפשמ אהת המ ול רמאו ויבא חרתל דורמנ אר! דימ .התימה #מ לצנהל לכות אל התא ךכ התימה #מ ךיבא תא
תיבב ושבחו םהרבא תא דורמנ ח!ל דימ הפרש אלא וטפשמ #יא ילש תוהלא ףרשש הז ךנב םהרבא לש
םיצע ול ופי!הו #באה יב% לע והוחינהו םהרבאל והוד!עו והותפכ דימ שאה #שבכל וכילשהל ואיצוהו םירו$אה
ואב דימ וארוב תא חרת ריכה אל העש ותוא דעו תומא שמח םיצע לש #הב%ו דצ לכל תומא שמח ויתוחור 'דמ
שרוי אוהש וילע רמוא תייהש #ב ותוא המלכו הלוד% השוב תשוב ול ורמאו ושאר לע ול וחפטו וריע ינבו וינכש
רמאנש וליצהו ומצעב דריו אוה ךורב שוד!ה לש וימחר ול%ל%תנ דימ .דורמנ ופרש אבה םלועו הזה םלוע
םידשכ רואמ ךיתאצוה רשא 'ה ינא )וט תישארב( .)הכ אטוז והילא יבד אנת(
א ילואו האלמ המלשהב ותומ לא ךלוה אוה יכ המדנו ,ותדמע לע רתוול ןכומ ונניא שאה ןשבכל ךלשומה םהרבא
.$םיצע ול ופיקהו ןבאה יבג לע והוחינהו ...והודקעו והותפכ$ :שרדמה ןושלמ םלעתהל ןתינ אל .הצפח שפנב
ךכו ,ונב קחצי םעפהו םהרבא ודמע םש ,הירומה רה לע םויה ותוא תא וניניע תא דגנל םילעמ דימ ,ולא םירבד
:רחא םוקמב שרדמה בתוכ
הדחפמ יפו% עזעדזי אמש ינששוחו ינא רוחב אבא ול רמא ונב !חצי דו!על םהרבא ש!בש העשב !חצי 'ר רמא
הפי הפי ינתפכ אלא #בר!ל ךל הלעת אלו הטיחשה ל$פת אמשו ךרעצאו #יכ$ לש
.)ח,ונ הבר תישארב(
לע םירזוח ,םיצעהו ,הדיקעה ,התיפכה .הרשכ הטיחשה אצת ןעמל בטיה ותוא רושקי יכ ויבאמ שקבמ קחצי
.גויס םוש אלל ךרבתי םשה ןעמל ושפנ תא רוסמל ןכומ דקענה ןבה בושו .םהרבא לצא ומכ ,ןאכ םמצע
םשפנ תא רוסמל םינכומה ,ןבו באב רבודמ .םינבל ןמיס תובא השעמו ,!עהמ קוחר לפונ ונניא ,ןכ םא ,חופתה
.ויכרדב הכילה ןעמלו 'ד וצ םויק ןעמל ,לעופב
252
התע תעל םלוא ,ךשמהב דומענ שפנה תוריסמ גוסב םילדבהה לע
לש תפתושמה םתונוכנ .בוכיע אללו רוהרה אלל וחכנ םידעוצו תוומה ינפב םיבצינ םהינש יכ הדבועב ונל יד
:םיאבה שרדמה ירבד תא ריבסהל הלוכי ,תומל קחציו םהרבא
םינב תראפתו רמאנש םינבל הרטע תובאה תובאל תרטע םינבהו םינבל הרטע תובאה םינב ינב םינ!ז תרטע
לצינ אל םהרבא רמא !חצי בר רב לאומש יבר םינב ינב םינ!ז תרטע ביתכד תובאל הרטע םינבה םתובא
הפצו ףרשיל #וטלשה ינפלמ וניד אציו #וטלשה ינפל #יד ול היהש דחאל לשמ ב!עי לש תוכזב אלא שאה #שבכמ
ותב תוכזב לצנהל אוה יאדכ רמא ךלמל תאשנ איהו תב דילוהל דיתע אוהש ולש האי%ולורט$אב #וטלשה ותוא
דיתע ב!עיש ה"ב!ה הפצו ףרשיל דורמנ ינפלמ וניד אצי םהרבא ךכ ךלמל תאשנ איהו דילוהל דיתע אוהש
ב!עי תיב לא 'ה רמא הכ #כל )טכ היעשי( ד"הה ב!עי לש ותוכזב לצנהל םהרבא אוה יאדכ רמא ונממ דומעל
םהרבא #ב !חצי תודלות הלאו םינב ינב םינ!ז תרטע רחא רבד םהרבא תא הדפ ב!עי םהרבא תא הדפ רשא
.)ב,%$ הבר תישארב(
לואשל ןתינ ךכ לע .םהרבא לצינ בקעי לש ותוכזב יכ ,בישמו ,שרדמה לאוש ,שאה ןשבכמ םהרבא תא ליצה המ
:תולאש יתש
251
תורכזיההו ,ןאכ ןהמע שגפנש תוריפסה ןמ תחא לכל סחיב ןמוקמב ובתכנ רבכש םירבד לע 'הרזח' ןיעמ ווהי תונויערה ,םירבדה עבטמ
.וניתובאל סחיב ןהלש םושייה תא ןוחבל רקיעב אלא ,תוריפסה לע שדחל ולא םירועיש תשלשב םיאב ונניא .תצלמומ ןהב
252
תדוקנמ אלא ,ולש שפנה תוריסמ דצמו םהרבא לש וטבמ תדוקנמ הדיקעה תא ןאכ ןחוב ונניא ,ויתובקעב ונאו ,שרדמה יכ ןייצנ
.קחצי לש טבמה
- 160 -
:'תמא תפש'ה לאוש ךכ "שאה ןשבכמ לצנהל ול דומעת ותוכזש ,ומצעל םהרבא יאדכ אל יכו ,תישאר
.ומצע תוכזב לצנהל יאדכ םולשה וילע וניבא םהרבא היה אל יכו .'וכ םהרבא תא הדפ רשא ב!עי תיב שרדמב
היהו .ומש דובכ רבד לע ףרשהל !!ותשמ היה ךרבתי ארובה תבהאב םולשה וילע וניבא םהרבא יכ רמול #כתיו
םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפי ודי%ה םימכח רשאכ שודיח הז #יאו .לצינ ותויהמ %ונעת רתוי הזמ ול
וילע רמאנש םהרבא לבא .בכעמ רמוחה !ר .הזה םלוע ייח לכמ 'וכ הפיו אבה םלוע ייח לכמ הזה םלועב
רובעב ב!עי ונממ אוביש ידכ !ר .המדאה לע ותויה ימי לכמ רתוי הזל !!ותשמ היה !פ$ ילב .יבהוא םהרבא
'וכ הדפ רשא ב!עי תיבל הזו לצנהל #כ ם% םולשה וילע וניבא םהרבא #וצר היה ומצע הז ,תמא תפש(
.)א"מרת - תודלות
תפש'ה רמוא ,'לצנהל םהרבא יאדכ' םאה אל .ןוידה תחאב הנתשמ ךכבו היגולונימרטה תא הנשמ 'תמא תפש'ה
םאה תיקולא הערכהבו תויוכזב ונניא ,'תמא תפש'ה עבוק ,ןאכ קוסיעה .'לצנהל םהרבא הצר' םאה אלא ,'תמא
ידכ םהרבא לש ותעדותו ונוצר תא ןוחבל שי אליממ ,הגהנהל יוטיב םה תובאהו ,ןניקסע תובאב .אל וא ליצהל
.הילא סחיתהל שי דציכו רבודמ הגהנה וזיאב ןיבהל
,תידבעידב הערכהב רבודמ אל .'ומש דובכ רבד לע רשהל קקותשמ היה' ,'תמא תפש'ה עבוק ךכ ,םהרבא
היה קפס ילב' ,םהרבא .וילא תוקקותשהב או תוומב הריחבב אלא ,המדנ ךכש יפכ ,העורג תוחפה היצפואב
הזה םלועב העש הפיש ךכ לע םיטפשמה לכ תא עמש םהרבא .'המדאה לע ותויה ימי לכמ רתוי הזל קקותשמ
,תוילאטוטה תא שקיב םהרבא .החונמ ול ןתנ אלש רוכעה רמוחה בצינ ולומל םלוא ,םיבוט םישעמבו הבושתב
,הזה םלועב תויהל םילוכיש תרחא הקושתו ןוצר לכ לע הליפאה ארובה תבהא .תונרשפ הב ןיאו תורשפ הב ןיאש
.'לצינ ותויהמ גונעת רתוי הזמ ול היהו' ךרבתי ומש ןעמל רשהל םהרבא שקיב וז הבהאבו
הארשכ ,הז רואית יפ לע יכ רמול ןתינ .ריעצה םהרבא לש ובילב ללוחתמה תא יאלפ ןפואב ראתמ 'תמא תפש'ה
.רוחא הגוסנ שאה עתפלש אלא ,וסניאב לטבתהלו הב רשהל רבכ הוואתנ ודגבב תכחלמה שאה תא םהרבא
יפכ ,םהרבאו .הלכמ ותויה תחת וגל םיענ םוחהו ,תפרוש התויה תחת תפטלמ שאה .לכאנ וניאו רעוב םהרבא
םיננוצה םימה ,ובלבש תבהלשה םג התבכ ,המדנ ךכ ,שאה םע .ותמשנ יקמע דע בזכאתמ ,הז רואיתמ הארנה
.םהרבא לש ושפנב הרעבש הבהאה תבהל תא םג ופטש ,םהרבא תא ורשל הפאשש שאה לע ה$בקה ךפשש
ותחנמש םדאכ ,הבהא אלל ,המצוע אלל ,חכ אלל ,שאר יופחו לבא ותיבל ןשבכה ןמ בש םהרבא יכ ,המדנ עגרל
.קחרוהו - קבדהל ,ברקתהל שקיבש ,התחדנ
דיתעל הרזחה
לש - ודכנ לש אלא םהרבא לש וניא אוה םצעבש חכ .םהרבא לש רחא ימינפ חכ ,סונ ןוצר !בצבמ ןאכש אלא
םא ,תאז לכב .'לצנהל ןכ םג םולשה וילע וניבא םהרבא ןוצר היה ומצע הז רובעב בקעי ונממ אוביש ידכ קר' .בקעי
.'תוחילש יל שי' :רמאש לוק .רחא לוק םג וב היה ,חמש בלב ןשבכל םהרבא ךלשוהשכ םג ,שאה ןשבכב םג ,ןכ
טלחומ ןפואב חסהל םהרבאל רשפיא אל הז לוקו - 'ךיעממ תאצל המוא הדיתעו ,התא המוא יבא' :רמאש לוק
תא םהרבאל קינעהש אוה הז חכ ,'תמא תפש'ה ריבסמ ךכ ,אליממ - תולכ דע תפטושהו תשבוכה הבהאה לא
.םהרבא לצינ וניגבש לוקה והזו ,תויחל ךישמהל ןוצרה
תינוציח הנניא היצאוטיסה לכש ינפמ ,ונוצרב היולת םהרבא לש ותלצה לכ יכ עובקל שקבמ 'תמא תפש'ה
ותוקקותשהל ינוציח יוטיב איה שאה ןשבכל הכלשהה .קומע ימינפ חור ךלהמ לש וקיש םא יכ ,םהרבאל
םהרבאל ארוקה ימינפ ןוצרל ינוציח יוטיב אלא הנניא ונממ הלצההו ,הבהאה שאב רשהל םהרבא לש תימינפה
.'תויחל ךשמה'
ותבהא א לע םהרבא יכ רמול ונתנווכ ,'תמא תפש'ה דדחמ ,'לצינ םהרבא' וניבא םהרבא לע םירמוא ונאשכ
.בקעי תוכזב - "עודמו ,הזה םלועה ינפ לע םייחב !פח ,וסניאב גנעתהל ונוצרו תטלחומה
לע הבשחמה תובר םימעפ יכ םירמוא ונייה ,דבלב 'תוישונא' םיפקשמב שרדמה תא חתנל םישקבמ ונייה ול
םידיתע יכ ,דיתע ול שי יכ רכזנ ושדוק חורב םהרבא .תויחל ךישמהל ןוצרו חכ הקינעמ ,םינינהו םידכנה ,םידליה
.תויחל ךישמהל בייח אוה םליבשבו ,םינינו םידכנ ,םינב ונממ תאצל
- 161 -
.הז רבסה יפ לע תדדחתמה ,שרדמה לע תפסונ הלאש םע ונתוא ריתומ אוהש ינפמ הצממ ונניא הז רבסה םלוא
ותפיאש תא תנתממכ דיתעה לע הבשחמה תא ראתל ,'תמא תפש'ה בתוכש יפכ ,שרדמה לש ונוצרב םא ,הרואכל
"לארשי יטבש רשע םינש אל עודמ "קחצי אל עודמ "בקעי אקוד עודמ ,וסניאב קבדהל םהרבא לש
253
:שממ ןינעה ותואל תעגונה 'תמא תפש'ה לש תרחא הקסיפב לבקל ןתינ ךכל הבושת
אלה יכ רואיב ךירצו .ב!עי לש ותוכזב !ר שאה #שבכמ לוצינ אל םהרבא תא הדפ רשא ב!עי תיבל שרדמב
וניאש הארו #ידה תדמב םלועה אורבל ה"ב!ה הצר ל"זח ורמאש המ #יעכ אוה #ינעה #כא .ומצעל םהרבא יאדכ
דצמו תודחוימ תודמה םהל ויהש !חציו םהרבא תמאב יכ .תודמב אוה #כ ומכו .םימחרה תדמ ומע ףתישו םיי!תמ
!חצי #כו .ומש ךורבו אוה ךורב 'ה תא ותבהאב שממ ושפנ רו$מל ךירצ היה .דאמו שפנו בל לכב תיתימא הבהא
תופתתשה אוה הז ב!עי לש ותדמ איהש הרותה ךא .הלועל ד!ענ תויהל שממ #כומ היה ולש תיתימא הארי דצמ
ימ הרותה םדו!ש שוריפ .םהב תומיש אלו ל"זח ושרד םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא ביתכדכ .םימחרה תדמ
םה תוצמו הרותה ונל ה"ב!ה #תנשכ !ר םוי! היה אל #כלו .שממ לעופב שפנ תרי$מב !ר היה 'ה דבוע היהש
יחו םתוא תושעל םדאה לכוי רשא הרותב בותכש אתוברה הזו הזה םלועב םייחב 'ה דבוע תויהל #ילוכיש םיכרד
הזה םלועל הרותה וכישמהו תובאה ואבש דע .#יאבו #י$יעכמ ויהש םינושארה תורודמ הומתל #יא #כלו .םהב
.)ח"מרת - תודלות ,תמא תפש(
.תמדוקה הרותל סחיב םישודיח השלש םנשי 'תמא תפש'ה לש ולא םירבדב
.קחצי לע םג ולא םירבדב רבדמ אוה ,תישאר
.תוריפסה םלועל ההזו ליבקמה ,תודימה םלועל םירשקנ םירבדה וז הרותב ,תינש
.בקעי לש ותדימ לע םג ריבסמ אוה ,תישילש
.ןושארה ןינעב ליחתנו
האריו הבהא - קחציו םהרבא
,קחצי םג יכ יסומו ,ותבהא חכמ שאה ןשבכב רשהל םהרבא לש ותוקקותשה תא ריבסמו רזוח 'תמא תפש'ה
:'תמא תפש'ה רמוא ,םהרבא לצא .ליעל שרדמה ירבדב וניארש יפכ ,הלועל דקענ תויהל ןכומ היה ,ותארי חכמ
םה 'ןכומ'ו 'ךירצ' .'הלועל דקענ תויהל שממ ןכומ היה' :רמוא אוה קחצי לצאו ,'שממ ושפנ רוסמל ךירצ היה'
ךירצש המ' ןיב דירפהל ןתינ אל קחציו םהרבא לצא .וניתובא לצא ןכ אל ךא ,םינוש םייוטיב ינש ללכ ךרדב
.תורקל ךירצש המ הז ,ךרבתי םשה ןעמל לעופב םשפנ תא רוסמל םיצור קחציו םהרבאשכ .םנוצר ןיבל 'תורקל
.תובאה לש תישפנה העדותה לש אצוי לעופ איה תינוציחה תואיצמה ,ליעל וניארש יפכ
הבהאה םג .ותארי חכמ קחציו ותבהא חכמ םהרבא .האריו הבהא :תוכופה תועדות יתש לע רבדמ 'תמא תפש'ה
דע ךרבתי םשה לא סוכה לא רבד לש ופוסב תואיבמ ,'תמא תפש'ה עבוק ךכ ,תילאטוטה האריה םגו תילאטוטה
:אינתה לעב בתוכ ךכו ,תולכ
הדלונ בישח אלכ הימ! אלוכו #ימלע לכ בבו$ו #ימלע לכ אלממ אוה ךיא 'ה תלוד%ב דאמ !ימעמו #נובתמשכ
'ה דחפו תילכתו ףו$ הל #יאש ךרבתי ותלוד%מ ששובתהלו אריל ותבשחמו וחומב תוממורה תארי תדמ הררועתנו
ךורב ףו$ #יא תלוד%ל ה!!וש שפנו ה!ושתו הציפחו ה!ישחב שא יפשרכ הזע הבהאב ובל בהלתי בושו ובלב
שפנה תולכ איהו אוה .)%"פ אינת(
יוטיב ידיל האבה וסניאה לא הקושתה תא ,רבד לש ופוסב ,ןהיתש תואיבמ הנוילעה הבהאהו תוממורה תארי
.ןוילכו הפיאש - עמשמ יתרת 'תולכ' .שפנה תולכב
דומעל ךכ ךותמו םשפנ תא קחציו םהרבא ורסמ ןהב תויצאוטיסה לע תוננובתהב םירבדה תא דדחל ןתינ יכ המדנ
.תוישפנה תועונתה יתשבש לדבהה לע
רבשמ אוה .טקונ אוה הב רתי תויביטקאמ קלחכ ,שרדמב ונא םיאורש יפכ ,שאה ןשבכ לא ךלשומ וניבא םהרבא
.הדעו םע לבק ונולקב ודימעמו דורמנ לומ בציתמ אוה רבד לש ופוסבו ,ויבאב קבאנ אוה ,םילספה תא
254

253
קוספה לע תקזחתמ או ,תדמוע המוקמב ןיידע הלאשה םלוא %טכ ,ב$כ היעשי& 'םהרבא תא הדפ רשא בקעי תיב' בתוכ קוספה םנמא
.ויאיבמ לעו ,ומצע
254
תיביטקאה הדמעה לכמ תעבונ תועטה יכ יל המדנ .שרדמה ירבד א לע ,ךלשומ אלו שאה ןשבכל !פוק םהרבא תא םיניימדמ םיבר
.השעמ ותוא תעשב םהרבא תא הוולמה
- 162 -
רידאו רזכא ךלמ לומ בציתהל ,המרוח תמחלמ םחלהל ,םלוע תוצחל ןכומ אוה ותבהאבש ,בהוא לש הדמע יהוז
.ךרבתי םשה ןעמל םימואנ םואנלו ,דורמנכ
םייקש יעבט טקניטסניא לכ אכדל שקבמ אוה .ותוא רושקל ויבאמ שקבמ קחצי .וניבא קחצי לש וכרד ןכ אל
הב שיש הארי יהוז .םלבהלו רשקהל ךירצ לכה - ויתוחוכ לכ תא ,ויוואמ תא ,ונוצר תא ,ושפנ תא רושקל .וברקב
.התומלגתהב תטלחומה תויביספה יהוז .טלחומ לוטיב
ןתויבטוקב ןהיתשו - תוסנכתה לש העונת איה קחצי לש האריהו .תוטשפתה לש העונת איה םהרבא לש הבהאה
.תיסיפ הניחבמ אליממו ,תיתוישיא הניחבמ ,ימצע דוביאל רבד לש ופוסב תואיבמ
!ידה תדימב םלועה תא אורבל ה$בקה הצר
ןניא ןה תוומה ס לע הדימעה לש וללה תויצאוטיסה יכ הדבועה אוה וז הרותב שדחתמה ינשה ןינעה ,וניארש יפכ
.םלועב תמקרתמה תיקולאה תינכתב םיוסמ בלש לש וקיש אלא ,תוירוטסיה תודוזיפא
תועונתב רבודמש א לע ,לעופב שפנ תריסמ לש היצאוטיס ינפב םיבצינ ןבה םגו באה םגש ירקמ רבדה ןיא
.'ןידה תדימב םלועה תא אורבל ה$בקה הצר' ובש בלשה תא םיגציימ ,קחציו םהרבא .םיכופה םיעינמבו תוישפנ
'ד' םשב חתפנ האירבה רופיס לש 'ב קרפ יכ הדבועל םיסחייתמה םישרדמ רפסמ לע םיכמתסמ ולא םירבד
:'םיקלא' םש קר שי ובש 'א קרפל דוגינב 'םיקלא
ארב תישארב רמאנש לכה תארב טפשמב )אצ ,ט"י! םילהת( 'ו%ו םויה ודמע ךיטפשמל םיהלא ארב תישארב
ףתשש דע דמע אלו םיהלא ארב תישארב רמאנש #ידה תדמב וארב ומלוע תא אוה ךורב שוד!ה ארבשכ םיהלא
תדמב ו%זמש דע דרי אל רטמה ףאו )ד ,'ב תישארב( םימשו ץרא םיהלא 'ה תושע םויב רמאנש םימחר תדמ ומע
םימחרה תדמב ו%זמש דע דמע אל #ושארה םדא ףאו ץראה לע םיהלא 'ה ריטמה אל יכ רמאנש םימחרה
םדאה תא םיהלא 'ה רציו רמאנש .)א תישארב ונדמלי שרדמ(
םייקתהל הלוכי הניא וזכש האירב םלוא ,ןידה תדימב םלועה תא אורבל תינושארה הפיאשה תא ראתמ שרדמה
ןיאו םימחר ןיא םהבש טפשמו ןיד לש תואיצמל הנווכה יכ הארנ טושפה ןבומב .םימחרה תדימ תא תיש ןכ לע
תפתתשמ ןכ לעו ,הזכ ןידב םיאכז תאצל םילוכי םניא תירמוחה תואיצמהו אטוחה םדאה .'ןידה תרושמ םינפל'
.םיאטוחה םלועלו םדאל הפ ןוחתפו הנינח תתל תנמ לע םימחרה תדימ
:םירבדה תא דדחמ הז דוסי ריבסהל ידכ אבה שרדמב אבומה לשמהש אלא
המו #י$יר!מ םה #נוצ #יע!בתמ םה #ימח #כותל #תונ ינא םא ךלמה רמא םי!יר תו$וכ ול ויהש ךלמל - םיהלא 'ה
הייטח יוה םימחרה תדמב םלועה תא ינא ארוב םא ה"ב!ה רמא ךכ ודמעו םהב #תנו #נוצב #ימח ברע ךלמה השע
דומעי יאולהו םימחרה תדמבו #ידה תדמב ותוא ארוב ינא ירה אלא דומעל לוכי םלועה ךאיה #ידה תדמב #יאי%$
.)וט ,בי הבר תישארב(
ןידה תדימ תא שרדמה יפ לע גציימ דחאה .ינשה דצה ןמ איפקמ רוקו ,דחאה דצה ןמ חתור םוח :תוינוציק תודימ יתש ראתמ ,שרדמה
םימחרה תדימ תא דחאהו . ה ןומא הילע ,תילבקה היגולונימרטב ' תמא תפש ' 'םימחרה תדימ' תא ילחהל שי יכ המדנ , , רבדמ הילע
.דסחה תדימב ,שרדמה
רבודמ תילבקה היגולונימרטב .וזב וז םימחרה תדימו ןידה תדימ לש ןבוריע תא ראתמ שרדמה תדימו ןידה תדימ לש ןבוריעב
דסחה .דוסה יפ לע ךכ - םימחרה תדימ איה הז בוריעמ תדלונה השדחה הדימהו ,וזב וז יכ ןורקעה ,הנושה היגולונימרטל רבעמ םלוא
שרדמל תושמ ,םלוע םייקל ןתינ ןפותיש ידי לע קרו ,תוירשפא ןניא ,ינשה דצה ןמ רוקו דחאה דצה ןמ םוח ,תוינוציקה תודימה יתש
לו ' תמא תפש ' .ויתובקעב
ה יפ לע ' תמא תפש ' ,דסח תריפס םה םימחרהו הרובג תריפס ונניא 'ןידה תדימב םלועה תא אורבל ה$בקה הצר' לש ןידה יכ רמול לכונ
.תבלשמה תראפת תריפס םה םימחרהש דועב ,ינשה דצה ןמ הרובגה תריפסו דחאה דצה ןמ דסחה תריפס אוה ןידה אלא
דסח אל .תיבטוקו תילאטוט תמאב דומעל לוכי ונניא םלועהש ךכ לע דמוע ,'תמא תפש'ה ויתובקעבו ,שרדמה
.ינשה דצה ןמ הרומג הרובג אלו ,דחאה דצה ןמ רומג
255
אלל ,לובג אלל דסח לש הרומג הגהנהב טשנ היה םלועה
ןיאו ,םימחר וב ןיא ,הברק וב ןיאש ,ןידה לש ולוע תחת קנאנ היה םלועה ךדיאמו ,לבקמל המאתה אלל ,הנחבה
.יושע אוה ונממש רמוחהו ,םדאה לש ותשלוחב הרכה וב
255
רועיש רקיעב - רכזהל ידכ ןייעל !למומ .הרובגו דסח תוריפס לע ונדמל רשאכ ולא םירבדב ונכראה 10 .
- 163 -
,שרדמה ירבד יפ לע רומאכו ,'ןידה םלוע' תא םיאטבמ םירומגה האריהו הבהאה תא םיגציימה קחציו םהרבא
.האריו הבהא ,הרובגו דסח - לאמשמו ןימימ תוינוציקל אלא ,האריל אקוד סחיתמ ונניאש בחרה ונבומב ןידה
העונתה תא אשונ ותמועל קחציו .לובג וב ןיאש רומגה דסחה לש תיקולאה העונתה תא םלועב אשונ ,םהרבא
אוה ,םשה תדובע לש תישפנ העונתב ולא תוריפס לש ןייוטיב .דסח םוש הב ןיאש הרומגה הרובגה לש תיקולאה
.הרומגה הרובגה ךותמ וא רומגה דסחה ךותמ ,שממ לעופב שפנה תא רוסמל ןוצרב
וניאש' האר לבא 'ה$בקה הצר' :המשגתה אלש תיאמק הפיאש - 'אנימא אוה' ןיעמ תראתמ ,וז תואיצמש אלא
לש גוס אוה בולישהש ,שרדמה איבמש לשמה חיכוי םלוא ,בולישב רבודמ .םימחרה תדימ העיפומ ןאכו .'לוכי
אלו םירק אל ,םימה םה םירשופ .!צופתהל ילבל ילכה דומעל לכוי םהב קרש םירשופה םימה תמגודכ - הרשפ
:אבה שרדמה לש םימיהדמה וירבד לע רבעב ונדמע רבכ .תונרשפה םג םה םלוא הרשפה םה - םימח
םהמ תורובח תורובחו םיתיכ םיתיכ תרשה יכאלמ ושענ #ושארה םדא תא תוארבל ה"ב!ה אבש העשב #ומי$ ר"א
ד$ח ו!שנ םולשו !דצ וש%פנ תמאו ד$ח )הפ םילהת( ביתכד אוה אדה ארבי םירמוא םהמו ארבי לא םירמוא
םולש תו!דצ השוע אוהש ארבי רמוא !דצ םיר!ש ולוכש ארבי לא רמוא תמאו םיד$ח למו% אוהש ארבי רמוא
ךלשתו )ח לאינד( ביתכד אוה אדה ץראל וכילשהו תמא לטנ ה"ב!ה השע המ הטט! הילוכד ארבי לא רמוא
תמא הלעת ךלש היי$כיטלא $י$כת הזבמ התא המ םימלועה #ובר ה"ב!ה ינפל תרשה יכאלמ ורמא הצרא תמא
חמצת ץראמ תמא )הפ םילהת( ביתכד אוה אדה ץראה #מ .)ה,ח הבר תישארב(
ידכב רקיעבו ,םדאו םלוע אורבל ידכבש ה$בקה עדי .הצרא תמאה תכלשהל יוטיב איה םלועהו םדאה תאירב
.!ראל התוא ךילשהל ,הילע רשפתהל ,תמאה לע רתוול בייח אוה ,םמייקל
שאה ןשבכל !פוקש ימ .תמא אל רבכ ןה םיגייס ןהב שיש האריו הבהא .תמא אוה ןידה קר ,תמא םניא םימחרה
ויבאמ שקבמש ימ .הרומגה הבהאב ונניא רבכ אוה - תויחלו לצנהל ןטק ןוצר וליפא ובלב שחו ,ךרבתי ומש ןעמל
תאז לכבו ,דגנתהל ימצע ןוצר לכ וב רתווי אלש ידכו ,הרשכ הטיחשה אצתש ידכ חבזמל בטיה ותוא רושקיש
.הרומגה האריב ונניא רבכ אוה ,ללכ לעופה לא אצת אל הטיחשהש הוקמ אוה וביל רתסב
תורתוויה םע דבב דב יקולאה לאידיאב קבדהל תלוכיה רסוחל יוטיב איה ,שאה ןשבכל ותכלשה יכ ,שח םהרבא
רותיווה םע המלשה ךכב שיש ירה ,םלועב ראשהל ןוצר לש !וצמק וליפא םהב קבדשמ .קחצי םג ךכו ,הזה םלועב
.הצרא לודג שערב תמאה הכלשוה ,וז הרשפ םעו ,ורשפתה קחציו םהרבא .ןורסחה םעו
בקעיל תמא !תת
הרותה איה - בקעי איה - םימחרה תדימ איה 'תמא תפש'ה רבדמ הילע הרשפה .הכפהמה העיגמ ןאכש אלא
- קחציו םהרבא - תובאה ךרד .'ד תדובעב םיכרד יתש ל$נה הרותב תמעמ 'תמא תפש'ה .תמאה םג איה אליממו
.ינשה דצה ןמ - בקעי לש וכרד איה - הרות לש הכרדו ,דחאה דצה ןמ
םלועב תעגונ הנניאש ,הוצמ ךל ןיאו טעמכ .תירמוחה תואיצמה םע תיקולאה המלשהל תפומו למס איה הרותה
הפיאש איה הרותב הפיאשה .ירמוח רכש אוה הרותב חטבומה רכשה .הרובע ילכ שמשמ רמוחה םלוע או רמוחה
#'היחת ןעמל' ,'םייחב תרחבו' ,'םהב יחו' :םייחל
256
ותייטנ םע תגזמתמ הרותה .הפיאשה יהוזו לאידיאה והז
.ךרבתי ותדובעל ולא לכ תא תמתור איהו םדאה לש םייסיסבה םיטקניטסניאה םעו ,םלועהו םדאה לש תירמוחה
.וילע רערעל ןיאש עצמה םה ולא לכשכ ,םלועה ךותמו תואיצמה ךותמ ,םייחה ךותמ
לע םג אליממו ,תואיצמה לע ,םלועה לע רתוול ןוצר הב שיש הדובע ,קחציו םהרבא לש םתדובע תבצינ ,םתמועל
םלועל תמדוק איהש הדובע יהוז .ונממ קתנתהל הפיאשבו ,רמוחה לש ותוריכע םע המלשה רסוחב רבודמ .םייחה
איהש ,הרשפ לש גוס - תירמוחה תואיצמל תוסחייתה ךות םשה תדובעב האורש הדובע יהוז .תווצמו הרות לש
קר םויק היה אל ןכלו' - והתל םלועה תא בישתש הדובע יהוז - 'תמא תפש'ה יסומו .המיע םילשהל הנכומ הנניא
.'הזה םלועב םייחב 'ד דבוע תויהל ןילוכיש םיכרד םה תוצמו הרותה ונל ה$בקה ןתנשכ
256
תחת הריתח םהב שיש םישעמב רבודמ .וייח לע רתוול םדאה ןמ העיבת הנשי ןהבש ,ללכה ןמ תואצוי ןהש ,דבלב תודדוב תודוקנ ןנשי
רבודמ וז הדוקנב .בשוי אוה וילע נעה תא תורכי םדאהש ןכתי אל ןכ לעו - תוירע יוליגו הרז הדובע ,םימד תוכיפש :ומצע םויקה
םיאצויב רבודמ רומאכ םלוא ,ךרוצה תדימב וייח לע או ,יטמגרפ לוקיש לכ לע רתוול םדאה עבתנ םהבש םיטלחומ םיירסומ םיכרעב
.ללכה ןמ
- 164 -
.םימחרה תדימ ותיש ןיבל ןידה תדימב םלועה תא אורבל ןוצרה ןיבש סחיה אוה תודובעה יתש ןיבש סחיה
ליבשב תויחל ומיכסה םמצע םה םג ,הנושארה הקסיפב 'תמא תפש'ה בתכש יפכ ,ןכ לעו ,תאז ועדי קחציו םהרבא
.םלוע םייקל תיקולאה תונוכנה תא תגציימה הרותה ליבשב ,םלועה םויק ליבשב ותועמשמ בקעי ליבשב .בקעי
הרעסב תולעלו וס-ןיאב קבדהל ופאש ילוא קחציו םהרבא .הרותה תוכזב הז ,'תמא תפש'ה רמוא ,'בקעי תוכזב'
לעו ,םימחרה תדימב םלועה תא םייקל תיקולאה המגמל ואטחי ךכב יכ םה ועדי םלוא ,והילא השעמכ המימשה
.רוחא וגוסנ םמצע םה ןכ
,הרותה לש הריפסה םג איהש ,תראפתה תריפס תא גציימ בקעי
257
.םימחרה תדימ איהו
וז הריפס אקוד ,אלפה הברמל םלוא ,האריהו הבהאה לש ,ןידה תדימ לש תילאטוטה תמאה תא ןאכ ןיא םנמא
.בקעי לש ותוישיא ךותמ םילוע םירבדה יכ המדנו .'תמא תרות' תארקנ הרותהש םשכ ,'תמא' תארקנ
:ובישמ אוה ,וליגל הערפ ידי לע בקעי לאשנשכ
י*6ח4 י*נ>/ י*מ/י ת3א 0%יP ה א-ל/ו י46ח4 י*נ>/ י*מ/י 0י,ה םי? ,ר/ו ט?4 /מ ה,נ>, ת</מ0 םי> ל>/ י4ר0%/מ י*נ>/ י*מ/י ה-ע/ר4A ל3א ב-!?H4י ר3מא-64ו
ם3הי*ר0%/מ י*מי. י4ת-בHא .)ט ,ז"מ תישארב(
,םדאה לש וליג תא םיראתמ םירוגמה ימי .'ייח ינש' לומ 'ירוגמ ימי' .םיגשומ ינש ןיב ןאכ קלחמ בקעי יכ המדנ
.םדאה לש םייחה תוכיא תא םיראתמ ,םייחה תונש .המדאה ינפ לע רג אוה םהבש םימיה
258

ירה ,ייח תונשל יתוא תלאש םא םלוא ,םישולשו האמ םה ירה ,ירוגמ ימיל יתוא תלאש םא :הערפל בישמ בקעי
.םהירוגמ ימיב יתובאל ויהש םייחה תונש תא וגישה אלו םיערו םיטעמ ולאש
םחרב דוע ליחתמ אוה וקבאמ תא .םייתעבש םישק ,המדנ ךכ בקעי לש וייח םלוא םילק םייח םניא תובאה ייח
.הירכנ !ראל תולגל וצלאמה השעמ ,%#"'בקעיל תמא ןתת'& ויבא תא תומרל אוה !לאנ ןכמ רחאל ,ושע םע ומיא
השק היצאוטיסל עלקנ אוה ,הצרא ובוש םע .הנש םירשעמ הלעמל ודבועל וצלאמה יאמר ימראב לקתנ אוה םש
תינשב תולגל וצלאמה בערב ופוסו ,תע םרטב ונממ חקלנ ובוהא ונבו ,בר ןמז רבוע אל .םכש ישנאו ותב םע רתויב
.ובוהא ונב םע תשדוחמה השיגפב חור תרוק טעמ םינורחאה ויעגרב אוצמלו הירכנ !ראל
םהרבא תכרבש גילפד ןאמ תיל .הזה םלועה לש וריחמ תא ויתובא לצא רשאמ רתוי םיאטבמ בקעי לש וייח
המרמ ,קבאמ ךרד תרבועש םיתחתח ךרד איה וזה תמאה לא עיגהל ךרדה םלוא .תמאה יהוזו בקעיל העיגמ
תונש הרשע עברא ךרד תרבוע וז תמאל עיגהל ךרדה םלוא ,ןידה יפ לע בקעיל העיגמ לחרש גילפד ןאמ תיל .תולגו
ירוסי ךרד רבוע אוה םלוא ,גישהל חילצמ בקעי .סויל סחיב םג ךכו ,ןבל לצא בקעי לש ורכש יבגל םג ךכו .תודבע
.החדנ אל דחא או םיכייש םלוכש םיטבש רשע םינש דימעמה אוה וניבא בקעי יכ ירקמ הז ןיאו ,הזה םלועה
:קסנ'זילמ ךלמילא 'ר ידימלת ילודגמ אטפאמ לישעה עשוהי םהרבא 'ר ךלוה המוד ןוויכב
תומלועב הטמל ותוטשפתהב ךא #בולמו תצחוצמו ךז אוהש #וילע ד$ח דו$ב היה םולשה וילע וניבא םהרבא הנה
תניחב #כ ם% וב אצמנו .ף$כ י%י$ ומכ תלו$פ תניחב לוכיבכ #כ ם% וב שיו .םיבוטלו םיערל הוש לוכיבכ םינותחתה
תניחב לוכיבכ #כ ם% וב שי הרוב%הו דחפה תדמ םולשה וילע וניבא !חצי לש ותדמ #כו .לוכיבכ תופיל!ו #בתו ץומ
אוהש רבד הנה .תמאה תדמ אוה .םולשה וילע וניבא ב!עי לש ותדמ ךא .#בתו ץומ תופיל!ו בהזה םהוזו םי%י$
םהרבאמ ךכל .תמא אוהש תמחמ רחא רבדמ תובורעת הזיא םושו #בתו ץומ םוש וב #יאו תמא ולוכ אוה תמא
.םיחצחוצמו םיכז תורוא וראשיש #בלתהלו ררבתהל ידכ #בתו ץומ תופיל! תניחב םהש ושעו לאעמשי ואצי !חציו
אל ךכלו .תמאה תדמ ותדמו #בתו ץומו םי%י$ה שרפנו ררבתנ רבכש רחאמ החצחוצמו הכז התיה ב!עי תמשנ
וניבא ב!עי לש ותדובע ר!יע היה הזו .המילש ותטמ התיהו ,ה"י יטבש ב"י !ר .הלילח תלו$פ םוש ונממ אצי
תניחבב תויהל הזה םלועב ותדמ %יהנהלו עוטנל ם% תומלועה לכל תמאה ותדמ ךישמהלו %יהנהל םולשה וילע
)בי ,ח"פ םילהת( חמצת ץראמ תמא .)אציו ,לארשי בהוא(
תכלשה לע שרדמה לש ופוס .םלועה לש תמאה תא תפקשמה ךרד איה םלוא השק ךרד איה ,בקעי לש וכרד
,וז תמא .'חמצת !ראמ תמא' - הנומאה תיוור תימיטפואה העיבקב ופוס .התומלעהו התוצפנתהב ונניא ,תמאה
תופקשמה האריהו הבהאה ןיב הרשפ לש גוס איהש ,תראפת תריפס לש - בקעי לש תמאה יהוז !ראה ןמ תחמוצה
.תימימשה תמאה תא
257
רועיש ןייע 15 .
258
.%א ,ג$כ תישארב ,י$שר& $הבוטל ןיוש ןלוכ - הרש ייח ינש$
- 165 -
אלל תמא ןיב חתמ ונניא ,בקעי לש וכרדל קחציו םהרבא לש םכרד ןיב חתמה יכ ךכ לע דמוע 'לארשי בהוא' לעב
לעו תיצראה תמאה תא תצמאמ ,הרותה ךרד ,בקעי לש וכרד .תיצרא תמאל תימימש תמא ןיב חתמ םא יכ ,תמא
הרומגה התודחאל דע ,המימשה אשנתתו ךלת וז תמאו ,לארשי יטבש רשע םינש ואצי הנממו ,איה רוביצל ךרד ןכ
.דחאל ודחאתי אבה םלועהו הזה םלועה ובש ,אובל דיתעב תימימשה תמאה םע
259
ךרד ,קחציו םהרבא לש םכרד
התעפוהבש ךרד יהוז .איה םידיחי לש ךרד ןכ לעו תיצראה תמאה תא לבקל תברסמ ,תילאטוטה שפנ תוריסמה
.תמא תויהל הלדח איה ,הצרא תדרוי תימימש תמאשכ םלוא ,המלשו הכז איה הנוילעה
לכב םוצמצ אוה !חצי תדימו יד אלב דע םו!מ לכב אתתל אליעמ תוטשפתה תדימ אוה םהרבא תדימ עודי הנהו
םלש בלב ודבעלו וריכהלו וארוב תא עדיל הצורש ימו ל"נה תווצ!ה ינש #יב עירכמה אוה ב!עי תדימו םו!מ
יכ #וכנה ךרדה הז #יא לוב% ילב תוטשפתה תדימ אוהש םהרבא תדימכ וריכהל הצור אוה םאו הציפח שפנבו
#כו 'וכו שורדת לא ךממ אלפומב ).%י ה%י%ח( אתיאש ומכ רו$אה םו!מב רו!חל ו"ח לוכי תוטשפתה בור תמחמ
ומכ בוט אל #כ ם% הז !חצי תניחב איהו אוה ךורב ארובה תלוד% שורדלו רו!חל ללכ הצור וניא םא ךופיהל
עצוממה ךרדה אוהש ונייה ב!עי תניחב אוה תילכתה ר!יעה !ר והדבע ךכ רחאו ךיבא יהלא תא עד בותכש
.)ךל ךל ,םירפא הנחמ ל%ד(
םגו םהרבא םג רומאכו ,הב תכלל היואר ךרד הנניאו תצלמומ ךרד הנניא קחציו םהרבא םיגציימש ,וזה ךרדה
םה ,רבד לש ותירחאב ירהש ,בקעי ךרד - הרותה ךרד תבוטל וזה ךרדה תא ושטנ רבד לש ופוסב םמצע קחצי
.בקעי תוכזב - 'הרות'ה תעדות הצבצב םברקבש ןויכ ,'תמא תפש'ה יפ לע ,ולצינ
אורבל ה$בקה הצר - הנממ ונלפנ םלועה תאירב םעש תילאידיאה הגרדמה תא םברקב םיאשונ ,קחציו םהרבא
רבכ םה םלוא ,לעופב םשפנ תא רוסמל םתקושתב יוטיב ידיל אב וז הגרדמ לש הרכז .ןידה תדימב םלועה תא
.םימחרה אוהו הרותה אוהש ,בקעי ,םהמ תאצל דיתעה ,םנב - םדכנ תא םברקב םיליכמ
260
%הרכש וזו הרות וז
לש אנימא אוה ,תפלוח הדוזיפא הנניא ךרבתי םשה ןעמל תומל הקושתה .ירוטסיה קר ונניא ,וז הגרדמ לש החוכ
לש םתריפסמ ןוזינ אוה םלוא ,תראפתה תריפס - בקעי לש ותריפס יפ לע לעופ םנמא םלועה .קחציו םהרבא
,תראפתה תריפס לש הברקב ןדוחיא םרטב ולא תוריפסש םיעגר םנשי םיתעלו ,הרובגהו דסחה - קחציו םהרבא
:םישעמו םישנא לש םתומדב םלועב תועיפומ
היהו לזרב לש תו!ר$מב ורשב תא םי!רו$ ויהו היה עמש תאיר! #מז ה%ירהל אבי!ע יבר תא ואיצוהש העשב
לכב הז !ו$פ לע רעטצמ יתייה ימי לכ םהל רמא #אכ דע וניבר וידימלת ול ורמא םימש תוכלמ לוע וילע לב!מ
דע דחאב ךיראמ היה ונמיי!א אל ידיל אבש וישכעו ונמיי!או ידיל אבי יתמ יתרמא ךתמשנ תא לטונ וליפא ךשפנ
ינפל תרשה יכאלמ ורמא דחאב ךתמשנ האציש אבי!ע יבר ךירשא הרמאו לו! תב התצי דחאב ותמשנ התציש
הרמאו לו! תב התצי םייחב ם!לח םהל רמא 'ו%ו םיתממ 'ה ךדי םיתממ הרכש וזו הרות וז אוה ךורב שוד!ה
אבה םלועה ייחל #מוזמ התאש אבי!ע יבר ךירשא .)&א$ תוכרב(
ןמז היה אל םאו ,לואשל שי הרואכלו ,היה עמש תאירק ןמז ,ארמגה תרפסמ ,הגירהה לא אביקע 'ר לבוהש העשב
ןכ ושע לארשי עמש וקעזו דקומל ולעוהש םידוהי םאה "לארשי עמש קעוז היה אל אביקע 'ר םאה ,עמש תאירק
"היה עמש תאירק ןמז ,ןמז ותואש ללגב
261
העשב ,וז תילרוג העשב םאה .םילאוש םה '"ןאכ דע' .וידימלת לש םתחונמ תא םג הדירטה רבתסמ ךכ ,וז הלאש
וז הוצמ םייקל ךירצ ,עמש תאירק תעש העיגהש ןויכו ,'םרדסכ םידימת' תניחבב ךישמהל ךירצ ,הלודג ךכ לכ
"םולכ הרק אל וליאכ
.תעכ איהש יפכ ךכ לכ המלש עמש תאירק תויהל הלוכי התיה אל םלועמ :אביקע 'ר םבישמ ךכ לע
:יוסיכ םהל ןיאש םירבד םירמוא ונא ,עמש תא םיארוק ונאש םוי לכב תמייוסמ הדימב יכ ךכ לע דמוע אביקע 'ר
םלוא .ךרבתי םשה ןעמל לעופב ונשפנ תא רוסמל םיעבתנ ונניא ונייח תרגשב .'ךשפנ תא לטונ וליפא - ךשפנ לכב'
259
רועישב רובידה תא ךכ לע ונבחרה ,הז ןינעב קימעהל שקבמה 16 .
260
דעס ךירצ היה חנ' ה$ד ,א$נרת - חנ :'תמא תפש'ה ירבדב ןייע הרותל רשוקמ היה םהרבא ובש ןפואה לע
.'וכמתל
261
.תומוקמ רפסמב ןובנ םייח 'ר ךכ לע ריעה
- 166 -
לאידיא שי םאה "'ונמייקאו ידיל אובי יתמ' הז ארקמ לע רעטצהל שי עודמ יכו :אביקע 'ר ירבד לע לואשל שי
הבש תואיצמל עלקנ ,הלילחו סח ,םא יכ העיבקב כ$הסב רבודמ אל םאה "הז ןחבמב דומעל ןינע שי םאה "ךכב
"וזכש תואיצמ שפחל ךרוצ ןיא םלוא ,ונייח לע רתוול - זא ונא םיעבתנ - ונייח םע שגנתת םשה תבהא
הנניא ךרבתי םשהל ותבהא יכ עדי ,יהמ הבהא דחא לכמ רתוי עדיש אביקע 'ר .ךכ בשח אל אביקע 'ר יכ המדנ
ול תנתינ ,הז עגרב יכ עדי אביקע 'ר .קחציו םהרבא תמגודכ שאה ןשבכל ומצע ךילשיש דע ירמגל המלש
,הז עגרב הארשהה תא ול תקפסמה איה איהו ,םלועב םייקתהל הלוכי הנניאש 'ןידה תדימ' לא רוזחל תונמדזהה
.ושפנ תא רוסמל הרומג החמשב ךלוה אוהשכ
"םירבדמ םתא רכש הזיא לע .'"הרכש וזו הרות וז' םתקעזב תאז וניבה אל ,רבתסמ ךכ ,תרשה יכאלמ וליפא
םלועה ייחל םיוותשמ ולא לכ םאה "רכש ולא יכו "הוולש לע "תואירב לע "שוכר לע "ןוממ לע .ה$בקה םבישמ
"אביקע 'ר הכז םהילא אבה
אבה םלועה רכש :םירמוא ונייה ,אימש יפלכ םיכאלמה לש םהיפב הבושת םישל םיכירצ םינטקה ונא ונייה וליאו
יקוח יפ לע לעופה ונמלועב ,'םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא' :תרמא ונמלועב ןאכ םלוא .אבה םלועב אוה
#הרכש וזו הרות וז - 'אבה םלועה ייח לכמ םיבוט םישעמו הבושת לש תחא העש הפי' ,הרותה
רועיש 29 !רהאו השמ' :'ב !יזי#שוא :
'ומש יארקב לאומשו וינהכב
( ילאוטריוה שרדמה תיב V.B.M #ויצע רה תבישי דילש )
רדלא רמתיא ברה תאמ תוריפ$ה רשעל אובמ ירועיש
www.etzion.org.il/vbm
תא םיגציימה ,ןרהאו השמ :םיאבה ןיזיפשואל ילבקה רדסה יפ לע םירבוע ונא ,תובאה תשלשב ונקסעש רחאל
.דוההו חצנה תוריפס
לאמשמו ןימימ תומקוממ ןהיתש וניארש יפכ .הרובגהו דסחה תמגודכ תוילאודב תונייפואמ ,וללה תוריפסה דמצ
םלועמ םירבוע ךכ ,הטמל הלעמלמ םידרויש לככ& רתוי תימושיי המרב ,ןהיניב תומייקמ ןהו ,תוריפסה !על
.הרובגהו דסחה ןיבש חתמה תא ,%השעמה םלוע לא תודימה םלוע ךרד הבשחמה
:וללה םירבדה ןמ םיעבונה םיטביה השלש ןחבנ ,ה$זעב ,הז רועישב
.%דוההו חצנל הרובגהו דסחה ןיב םייקה סחיה יפ לע& תובאה תשלש ןיבל ןרהאו השמ ןיבש סחיה תא ,תישאר
.ןרהאל השמ ןיבש סחיה תא ,תינש
.לאומשל ןרהאו השמ ןיבש סחיה תא ,תישילש
אל 'ד ימשו י-דש ל-אב בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו'
'םהל יתעדונ
תופיצר תרצונ הז יוהיזבו - בקעיו קחצי םהרבא - ויתובא יקולאכ ההדזמ אוה הנסב השמל הלגתמ ה$בקהשכ
.השמ ןיבל םמצע תובאה ןיב אליממו ,םירצמב לארשי תלואגל תובאה תפוקתמ תירוטסיה
,לארשי ינב םע תאז תובקעבו הערפ םע הרצק תוכבתסה רחאל ,תינשב ה$בקה וילא הנופ ,המירצמ עיגמ השמשכ
:הלואגהו רורחשה לש קומעה ךלהמל סנכנ אוה םרטב
י8? / ד41נ א-ל 'ד ימ>/ 0 י@,>4 ל*א/. ב-!?H4י ל3א/ו !ח,/צG ל3א ם,ה,ר/ב< ל3א א,ר*א,ו .'ד ינHא וי,ל*א ר3מא-64ו ה>3 מ ל3א םיה-ל2א ר*.ד4/י4ו
ם3ה,ל .)%-ב ,'ו תומש(
אוהש םישוריפ רפסמ רחאל ,ן$במרה לש ותעצה וזו .'םהל יתעדונ אל 'ד ימשו' יוטיבה לע ובתכנ םיבר םישוריפ
:איבמ
הארמב םעטכ ,ידש לא לש אירל!פ$אב םהל יתארנ 'ה ינא רמאי ,ועמשמו וטושפכ בותכה אב תמאה ךרד לעו
,יתוא ועדיש הריאמה אירל!פ$אב ולכת$נ אלש ,םהל יתעדונ אל 'ה ינא יתואו ,)ו ,ב"י רבדמב( עדותא וילא
#כלו ,האובנב םהל עדונ אל לבא דחוימה 'ה ועדי תובאה יכ ,)י ,ד"ל םירבד( םינפ לא םינפ 'ה ועדי רשא םעטכ
יול% היה תובאהש ,#ינעה הנהו ודבל תלד ףלא וא ,תלד ףלא םע דחוימה םשה ריכזי םשה םע םהרבא רבדישכ
ומשב אוהש םימחרה תדמב עדויו %הנתי השמ םעו ,הב םהמע %הנו הפר #ידה תדמב םהמע רובדהו םהל הניכשה
לוד%ה .)ב ,'ו תומש #"במר(
"הריאמ אירלקפסאבו האובנב ול עדונ 'ד תויהל ,םילודגה בקעיו קחצי ,םהרבא וכז אלש ,השמ הכז המב
"הפר ןידה תדמב 'ד רבד תא ועמש תובאהש דועב לודגה ומשב םימחרה תדימל הכזש ,השמ לש ותלעמ יהמ
רבעב וניארש יפכ
262
.המואה יגיצנכ ה$בקה לומ םיבצינ םתויהב אוה ,ןרהא לש םג וז הניחבמו ,השמ לש ונורתי
יפכ ,תירוביצה תיקולאה הגהנהה ןמ הנושאר המיעטל הכוז בקעי םדכנ - םנבו ,קחציו םהרבא וכז אל הז ןורתיל
,תילאטוטו האלמ הדימע ול םינקמ המואה לש הגיצנכ ה$בקה לומ השמ לש ותובציתה .םדוקה רועישב וניארש
.ותוכז יהוז - לארשי לש םגיצנ ותויהל אלא תויטרפה ויתויוכזל תעגונ הנניאש
הנתינ תושרהו םצראמ לארשי ולגש העשב .םירצמה ןיב ימיל רושקה אלפנ שרדמב יוטיב ידיל םיאב םירבדה
לע םימחר ושקביש המואה תובאמ שקיבו ה$בקה דמע ,םחר אלל םהב תוכהל לארשי יביוא לש הפולשה םברחל
וננינע ןיא ,ונלש רשקהב .לחר וסבלו השמ ,תובאה תשלש םיעיפומ םישקבמהו םימחנמה דעצמב .ותיערמ ןאצ
:השמ ירבד לומ תובאה ירבדב אלא ,לחר ירבד תא ראתמה שרדמה לש ופוסב
חתפ םהרבא עבשו םישלש #ב רוחב היהו ותעד לע דמעשכו #ב יל תתנ הנש האמל ע"שבר רמאו ה"ב!ה ינפל
אלו ותוא יתתפכ ימצעב ינא אלא וילע יתמחיר אלו ירזכאכ וילע יתישענו ינפל הלוע והלעה יל תרמא םינש
B+ינב לע םחרת אלו תאז יל רוכזת
חתפ !חצי ךירבד לע יתבכע אל ינב הלועל השה ול הארי םיהלא )כ"כ תישארב( אבא יל רמאשכ ע"שבר רמאו
B+ינב לע םחרת אלו תאז יל רוכזת אלו #יכ$ה תחת יראוצ תא יתטשפו חבזמה יב% לע יבל #וצרב יתד!ענו
262
רועישב תוכיראב וז היגוסל ונסחייתה 14 .
- 168 -
חתפ ב!עי %ורהל ש!בו עשרה ושע יב ע%פ ותיבמ יתאצישכו #בל תיבב יתדמע הנש םירשע אל ע"שבר רמאו
לש םיחורפאכ םיתלד%ש רחאל החבטל #אצכ םהיביוא דיב ור$מנ וישכעו םהילע התימל ימצע יתר$מו ינב תא
םחרל תאז יל רוכזת אל התעו םרובעב לוד% רעצב יתייה ימי בור יכ םינב לודי% רעצ םהילע יתלב$ו םילו%נרת
B+ינב לע
חתפ השמ עי%השכו רבדמב $ו$כ םהינפל יתצרו הנש םיעברא לארשי לע יתייה #מאנ העור אל ע"שבר רמאו
לשמה והז +םהילע תוכבלו דופ$ל יל תחלש ול%ש וישכעו יתומצע ולפי רבדמב ילע תרז% ץראל ו$נכיש #מז
ךלאש ינפל ךל הימריל השמ רמא העש התואב .יל ער ותערמו יל בוט אל ינו-דא בוטמ &םדא ינב םירמואש
.#כ יפ לע ףא ול רמא .םי%ורהה ינפמ ךרדב ךליל רשפא יא הימרי ול רמא .םהילע ודי חינמ ימ האראו םאיבאו
וניתודפל ורב!מ םרמע #ב אב הזל הז ורמאו השמל והואר לבב תורהנל ועי%הש דע וינפל הימריו השמ ךלה דימ
רבכש רשפא יא םכתא ריזחהל ינב השמ םהל רמא דימ .ינפלמ איה הריז% הרמאו לו! תב התצי .ונירצ דימ
התלעש דע הלוד% היכבב םלו! ומירה העש התואב .םתוא חינהו הרהמב םכתא ריזחי םו!מה אלא הריז% הרז%נ
וניכב ם% ונבשי םש לבב תורהנ לע )ז"ל! םילהת( ביתכד אוה אדה םורמל םתייכב ,הבר הכיא(
.)דכ המד!ה
םישקבמ םה אליממו ,ה$בקה ןעמל םהייח ךלהמב ושעש םיאורהו םילודג םישעמ םיראתמ ,בקעיו קחצי םהרבא
- '"ינב לע םחרת אלו תאז יל רוכזת אל' :הדיחאה תמויסב יוטיב ידיל אב רבדה .לארשיל רפוכי םהישעמ תוכזבש
.םינב לע ןגת תובא תוכזו ,םינבו תובא לש הקיז איה הקיזה ,תובא תוכזב רבודמ
תא ליבומה 'סוסכ' םהינפל !רו םעה תא הער אוה ובש ןפואה תא ראתמ אוה .ויתויוכז לע רבדמ ונניא וניבר השמ
זועה ןינמ .השעמ השועו םק ,ולגרהכ ,השמ ,םחריו ותוכז רוכזיש ה$בקהמ שקבמ ונניא םג אוה .ודעי לא ובכור
ןכיה חילצי אוהש ענכושמ הכ תויהל השמ לש וזה תלוכיה ןינמ .לארשי לש םתלואג תא ה$בקהמ עובתל השמל
"ולשכנ תובאהש
הלעמלו ,םעה לש העורכ ה$בקה ינפב בצינ השמ .הרצב םהינבש םידיחי םישנאכ ה$בקה לומ םיבצייתמ תובאה
לש וחוכ .ה$בקה יפלכ םעה לש חילש םג אוה ה$בקה לש ותוחילש חכמו ,ותוא חלש ומצע ה$בקהש העורכ #הזמ
,ה-יוה םש לומ בצינ השמ .ה$בקה לש וחוכ אוה םצעבו םעה לש וחוכ אוה השמ לש וחוכ .ולש וחוכ ונניא ,השמ
.ומצע םשב אב ונניא אוהש ןויכ ,םימחרה תדימ לומ
263
םהב יפא רחיו יל החינה התעו$ :תכל תקיחרמ תועמשמ תלעב העצה השמל ה$בקה עיצמ ,לגעה אטח רחאל
וז העצה לש התועמשמ .הלחתהה ןמ ליחתהל השמל עיצמ ה$בקה .%י ,ב$ל תומש& $לודג יוגל ךתוא השעאו םלכאו
ךלהמ ליחתהל שקבמו ומע לע םחינ ה$בקה .'לודג יוגל ךשעאו' רמאנ וילע אש ,םהרבאל השמ תא ךופהל איה
רבודמ תאז לכב םלוא ,םהרבאל החטבהה תרפומ אל ךכבו םהרבאל אצאצ אוה א םנמאש ,השממ ליחתיש שדח
.השמ בצינ ושארבש שדח ךלהמב
ינחמ ןיא םאו ,םתאטח אשת םא התעו$ :רמוא א אוה ךשמהבו ,העצהל ברסמ אוהו ,ןויסנב לשכ אל וניבר השמ
תוכזב דמועכ ,דחא עגרל ולו ה$בקה ינפב בצייתהל ןכומ ונניא השמ .%בל ,ב$ל תומש& $תבתכ רשא ךרפסמ אנ
.םגיצנ תויהל ה$בקה לש וחילשכ ,רומאכו ,םעה לש םגיצנכ ותדימעב איה השמ לש ותוהמ לכ .ומצע
ךלהמב עיפוה אוה םלוא ,בקעי לש ותומדב םלועל עיפוה ה-יוה םשש ירה ,תוריפסה לש היגולונימרטל בושנ םא
ותעפוהו ותולגתה .םלועל ה-יוהה םש תא איבמ קר בקעי זא םגו ,לארשיל - המוא יבאל דיחימ ךפוה בקעי ובש
- םלועב עיפוה אל ןיידע ה-יוה םש ,הרובגהו דסחה תריפסב .האבה הגרדמב יוטיב ידיל האב ,הז םשב שומישהו
ןכ לעו ,וזוע אולמב בצינ רבכ ה-יוה םש דוההו חצנה תוריפסב .י-דש ל-א תניחבל םיכוזה קחציו םהרבא ולא
תגהנה ןיב ,תרשקמה הילוחה תא בקעיב תוארל ןתינ הז ןבומב .תירשפא איה ודי לע תולגתההו וב שומישה
הבר הדימבו .םימחרה תגהנה איהש ,הרותה תגהנה ןיבל ,םדוקה רועישב וניארש יפכ ,ןידה תגהנה איהש ,תובאה
,ידיחי היה אוה א בקעי ,דחמ ירהש ,רוביצה יגיצנכ םיעיפומה ולא ןיבל ,םידיחיכ ןיזיפשואה ןיבש רבעמב םג
.תילארשיה המואה תא םימיקמ ,רוביצכ ,וינב רשע םינש לכ ובש ךלהמב חתופ אוה םלוא
םתדובע .תילארשיה המואה לש הייפוא תא םיבצעמכו םידסיימכ בקעיו קחצי ,םהרבאב תוארל רשפא הז ןבומב
תוחוכה ,המואה לש תודוסיה תא תווהמ ,תראפתה - בקעי לש ותדובע לומ ,הרובגהו דסחה - קחציו םהרבא לש
.הנוק ןיבל הניב םיחתפנה תרושקתה יצורעו הלש םיעינמה
263
.תראפת תריפס לע םירועישב ךכ לע ונכראה
- 169 -
תוערכהה תא .םינושה תוחוכה תא לעופה לא חכה ןמ איצוהל אוה ,דוההו חצנה - ןרהאו השמ לש םדיקפת
לעב םעל םידבע טבש לש ותכיפה לע תויארחאה תויומדה םה ,ןרהאו השמ .תובאה ימיב וערכוהש תויתגהנהה
םניא םה .תיתד הדובע ןנוכל םיכירצ םניא םה .רבדמב וידודנ תונש םיעברא ךלהמב ,תיתד העדותו תימואל תוהז
לש ותותימאו ,קחצי דחפ ,םהרבא ידסח .תוהז לש יפוא בצעל םיכירצ םניא םג םה .'תויוכז ילעב' תויהל םיכירצ
םיתעל ,דסח רתוי םיתעל .םינוש םינוזיאב ןרהאו השמ םילעופ םתיאש תונורקעהו תודוסיה ,םיכרעה םה ,בקעי
םירשפאמה םינוש םיבכרה םירצויה דוההו חצנה לא !בקתמו זקנתמ לכה - תראפת רתוי םיתעל ,הרובג רתוי
.רוביצ תגהנה תונבל
ןרהאו השמ תא תנייפאמ איה אש ,ן$במרה רמואש יפכ ,האובנה תעפות - סונ יוטיבב ןייפואמ הז רבעמ
.רועישה ךשמהב ה$זעב דומענ ,וז הדוקנ לע .תובאל דוגינב םהירחא םיאבהו
'םיהלאל ול היהת התאו ה#ל ךל היהי אוה'
.םירבדה תא טורפל תעכ הסננ .תובאה תשלש לומ ,תחא הביטחכ ןרהאו השמל ונסחיתה ,התע דע
.דוהה תריפס תא גצימ ,ולאמשמ ,ןרהאו ,חצנה תריפס תא גציימ השמ יכ רמול לבוקמ
השמש רחאל .הנסה דמעמב השמל 'ד ירבדב הנושארל םיעמוש ונא ןרהאל השמ ןיב תמקרנה םיסחיה תכרעמ לע
:ה$בקה וב רעוג ,ןושל דבכו הפ דבכ ותויה לשב ראשה ןיבו ה$בקה וילע ליטהש תוחילשה תא לבקל ססהמ
ח4מ9,/ו ,ךHא,ר/ו ,ך3תא,ר!/ ל א*צ-י א0ה ה*7ה ם4%/ו א0ה ר*.ד4/י ר*.ד4 יE י8? / ד4,י יו*J4ה ,ךיח 5 #-רHה< א-לHה ר3מא- 64ו ה>3 מ/. 'ד ף< רח464ו
ר3.ד/ו .#09? H 48 ר>3 Hא ת*א ם3כ/ת3א יתי*ר1ה/ו 0היA ם?/ו ,ךיA ם? ה3י/ה3א יכ-נ5/ו ויפ/. םיר,ב@/ 4ה ת3א ,8/מ94/ו וי,ל*א ,8/ר4.ד/ו .1.ל/.
םיה-לא*ל 1J ה3י/ה8 ה,8</ו ה3פ/ל ,ך/J ה3י/הG א0ה ה,י,ה/ו ם?, ,ה ל3א ,ך/ל א0ה .)זט-די ,'ד תומש(
לש רואיתכ 'םיהלאל ול היהת התאו' יוטיבה תא הריבסמ ,השמל ןרהא ןיבש סחיה רבדב תלבוקמה תונשרפה
.הגהנהו יוויצ הכרדה
יכ םיאור ונא הרותה ךשמהב יכ םא .היוכ לש האצות אוהש םוגמגכ השמ לש הפה תודבכ תא ריבסמ שרדמה
היפ לע ,תרחא תונשרפ ןכתת ןכ לע .סוסיה ילב ומיע רבדמו םעה לא הנופ אוהו ,רובידה תכאלמ תא דמול השמ
םג .םעה לא ה$בקה ירבד תא םגרתל ,תינחור א ילואו ,תידותמ תלוכי רדעה אלא םוגמג הנניא הפה תודבכ
תורדגה יככותב בוצקל שי םילודגה תונויערה תא .ישחומו ישעמ םוגרת םיקקוז םיממורמו םיבגשנ םירבד
.תויתואו םילימ ,םיטפשמ - תומוחתו תונבומ
ריכמ אוהו ,בשוי ומע ברקב ןרהא .ןרהא תא ךירצ ךכ םשל .הרדגהב וא הבצקהב אל ךא עפשב אוה השמ לש וחוכ
יפמ עמוש השמש םיריבכה תונויערה תא רידגהלו בוצקל שי הבש ךרדה תא עדוי אוה ,םהיתונבות תאו םתפש תא
.הרובגה
םימרוזה תונויערה ,עפשה אוה דסחה .הרובגהו דסחה ןיבש סחיה אוה תולועפה יתש ןיבש סחיה ,הבר הדימב
לש ויפ איה ,הבר הדימב ,הרובגה .רידגהלו בוצקל ,םוחתל אוה הרובגה לש הדיקפת .תורדגה אללו תולובג אלל
תעונת תא וברקב אשונ חצנה .דוההו חצנה ןיבש סחיב םג ךכ .הרדגהו הרירב ילכ ול תשמשמ התויהב ,דסחה
.ךותיחהו המילבה תעונת תא וברקב אשונ דוההש דועב ,העפשהה
לאמשל ןימי ןיבש הקיזה תמייקתמ ךכו .דוהה אוה ןרהאו חצנה אוה השמ יכ העיבקה הפי הלוע ,וז הנחבה יפ לע
.םהיניבש סחיב םג
ונא רבדמב רפסב םיאישנה תכונח וסב .ןרהאל השמ ןיב תמייקתמה תרחא הקיז יפלכ םג תרמשנ וז תויסחי
:אבה קוספה תא םיאצומ
י*נ>/ #י*.מ תד"?* ,ה #-רHא ל?4 ר>3 Hא ת3ר-A4E4ה ל?4 * מ וי,ל*א ר*.@4מ ל1=4ה ת3א ע4מ>/ 64ו 18א ר*.ד4/ל ד?* 1מ ל3ה-א ל3א ה>3 מ א-ב/ב0
וי,ל*א ר*.ד4/י4ו םיב"ר/E4ה .)טפ ,'ז רבדמב(
:אבה וצב תחתפנ ,האבה הישרפה
ת?4/ב> 0ריא,י ה,ר1נ/I4ה י*נ/A ל0מ ל3א ת-ר*74ה ת3א ,ך/ת-ל?H 4ה/. וי,ל*א ,8/ר4מ5/ו #-רHה< ל3א ר*.@4 .ר-מא*J ה>3 מ ל3א 'ד ר*.ד4/י4ו
ב,ה,ז ה>, !/ מ ה,ר-נ/I4ה ה9* ?H 4מ ה3ז/ו .ה>3 מ ת3א 'ד ה,0צ ר>3 Hא4E ,הי3ת-ר*נ ה,ל?2 3ה ה,ר1נ/I4ה י*נ/A ל0מ ל3א #-רHה< #*E 9?4464ו .ת1ר*74ה
ה,ר-נ/I4ה ת3א ה9, ?, #*E ה> 3 מ ת3א 'ד ה5/ר3ה ר>3 Hא ה3א/ר4I4E אוה ה>, !/ מ Kח ,/רA ד?4 K,כ*ר/י ד?4 .)ד-א ,'ח ,םש(
- 170 -
יכ ועבקו ,םיאישנה תונתמב תקסועה תמדוקה השרפה לכל ,הרונמה לע ןרהאל יוויצה תא רושקל ושקיב ל$זח
תא רושקל ילוא ןתינ .םהיתונתמ תא םיאיבמה םיאישנה הארמל ןרהאב הזחאש האנקל הבוגתכ אב הז יוויצ
לוקה ראותמ הז קוספב .השמל אקוד אלא םיאישנל עגונ ונניאש ,םיאישנה תישרפ לש ןורחאה קוספל םירבדה
דצמ ןהו הרוצה דצמ ןה ,הרונמה ןיבל םיבורכה ןיב רתויב תיתועמשמ הקיז הנשי .םיבורכה ינש ןיבמ רבדמה
.םירמוחה
264

.רבדמה לוקה תומדב ה$בקה עיפומ םש - תודעוותהה םוקמ םה ,הז קוספב ןיוצמש יפכ ,םיבורכה
םשכ שממ ,קלוד יברעמ רנ ,הרוש הניכשש ןמז לכ .הניכשה יוליגל למס איה א ,הבש יברעמ רנ רקיעבו ,הרונמה
.ויחא לא שיא םיבורכה ינפ םוקמ לש ונוצר םישוע לארשיש ןמז לכש
.שדוקבש הניכשה יוליגל יוטיב איה הרונמהו םישדקה שדוקבש הניכשה יוליגל יוטיב םה ,םיבורכה
- הארמ לש ותומדב איה שדקב הלגתמה הניכשהש דועב .לוק לש ותומדב איה םישדקה שדוקב הלגתמה הניכשה
.רוא
.םיאישנה תכונח וסב רמאנש יפכ ,'דעומ להוא לא ואובב' - השמ שגופ םישדקה שדוקב הלגתמה הניכשה תא
.הרונמה תא ותולעהב - ןרהא שגופ ,שדוקב הלגתמה הניכשה תאו
ומחנל האב וז הישרפו ,הניכשה יוליגל הכזש לע ,השמב אקוד אנקתנ ןרהא יכ ל$זח לש םכרד יפ לע ,רמאנ ילוא
.םיבורכה ןיבש יוליגל ליבקמ אוהש יוליגל הכוז אוה אש
,ןרהא םגו השמ םג .ןרהאו השמ לש םינושה םידיקפתה תא ,רתוי קיודמ ןפואב רידגהל ןתינ ,וז הנחבה יפ לע
ירוחאמ לא האיבמ השמ .תולגתהל הניכשה תא םיאיבמ םהינש .ה$בקה ןיבל לארשי ןיב 'תרשקמ הילוח' םיווהמ
.הרונמה רוא - הארנ יוליג ידיל האיבמ ןרהא .לוק קר - הארמ אלל ,ספתנ יתלב ןפואב ,דוגרפה
רועישב 26 .היארל העימשה ןיבש לדבהה לע ונדמע
265
הטילק לש טשפומ גשומל יוטיב איה העימשה יכ וניאר
.גולטקלו תורדגהל ,הנבהל יוטיב איה היארהש דועב ,הרדגהל תנתינ הנניאש תינחור
.דוגרפה ירוחאמ שחרתמה ,גשומ יתלבו ספתנ יתלב רבדמ לוק לש האובנ איה ,השמ הכז הל האובנה
266
ןרהא
הלעמל .תספתנ הגשה איה - םעה לכ לע עיפשמ אוה התואו - ןרהא הכוז הל הגשהה .רואה תא האור ,ותמועל
הדובעה .תורנה תבטהו תרוטקה תרטקה ,חבזמה ןושיד ,דימתה תברקה .הדובע ידי לע ותגשהל הכוז ןרהא #הזמ
.חירו ,רוא ,שא לש םתומדב םהב טלקהל הניכשל רשפאל ידכ םיקצוי םתואש םילכה איה
דועב ,גשומ יתלבהו טשפומה תא דימת ראתמ ןימיה .לאמשל ןימי ןיבש חתמה םע דחא הנקב הלוע וז הנחבה םג
,הניבה לומ המכחב ךכ .הסיפתל ןתינו עפשנ עפשה םכותלש םילכ רצוי ךכ ידי לעו ,ליבגמו םצמצמ לאמשהש
.דוהה לומ לא חצנב םג אליממו ,הרובגה לומ דסחב
:בשטידרבמ קחצי יול 'ר לש וירבד תרזעב תאזו ,ונרבד תא טעמ גייסנ התע םלוא
יולו ד$ח לע הרומ #הכו ,יול אלו םינהכ םלוכ תויהל הצר חר! יכ ,חר! השעמ רחא רמאנ אוה .םלוע חלמ תירב
אוה חלמה &בתכ שוד!ה #"במרה הנהו .םלועב םימחרו #יד היהיש ךירצ תמאבו ,ד$ח לכה תויהל הצרו ,#יד לע
הז רמאנש הזו .תומלועה ת%הנה םה םהינש ד$חו #יד ונייה ,םימו שא חכ #מ אוה חלמה אצמנ םימב רשא שא חכ
ד$חו #יד תויהל ךירצ יכ אוה #כ אלו ,ד$ח ולוכ תויהל הצרש חר! השעמ לטב יכ תוארהל חר! השעמ רחא
.)חר! ,יולה תשוד!(
יול 'ר יפ לע ,חרק שקיב התוא ,הנוהכה .ןיד וב ןיאש רומג דסחל ןוצרב חרק לש ותפיאש תא ריבסמ ,קחצי יול 'ר
הנחבהה היולה לומ הנוהכה תא םיביצמשכ ןכאו .ןידל למס איה היולהש דועב ,רומגה דסחל למס איה ,קחצי
.תעדה לע תלבקתמ טלחהב
:רבדמב רפס תליחתב עיפומ ןכשמל סחיב םייולה לש םדיקפת
264
בורכו הזמ בורכ - הזמ םינק השלשו הזמ םינק השלש& ידיצ וד הנבמ ,בהז השקמ :םהבש םייזכרמהו .ןמסורג ןתנוי 'ר ךכ לע דמע
.'וכו %'...הרונמה ינפ לומ לא' - 'ויחא לא שיא םהינפו'& תוזכרמתה ,%הזמ
265
.ל$צז ןהכה דוד 'ר - ריזנה ברה תובקעבו הליטק'ג סוי 'ר יפ לע
266
.דוגרפל דעבמ לוקה תא עמשו !וחב דמע אלא ,האר אל ומצע השמ א ,םינשרפה ןמ קלח יפל
- 171 -
ם*ה/ו וי,ל*E ל,E ת3א/ו #,E> / I4ה ת3א 0א9/ G ה, I*ה 1ל ר>3 Hא ל,E ל?4/ו וי,ל*E ל,E ל?4/ו תד"?* ,ה #4E>/ מ ל?4 ם6ו/ל4ה ת3א ד!* /פ4ה ה,8</ו
.ת,מ0י ב*ר=, 4ה ר,C4ה/ו ם6ו/ל4ה 1ת-א 0מי!,י #,E> / I4ה ת-נחH 4ב0 ם6ו/ל4ה 1ת-א 0דיר1י #,E> / I4ה ?4 -$/נב0 .0נח H4י #,E>/ I4ל ביב$,/ו 0ה"תHר>,/י
תד4?H ל?4 ף3צ!3 ה3י/הG א-ל/ו תד"?* ,ה #4E>/ מ/ל ביב$, 0נח H4י ם6ו/ל4ה/ו .ם,ת-א/בצ/ל 1ל/%@ ל?4 >יא/ו 0ה*נחH 4מ ל?4 >יא ל*א,ר9/ G י*נ/. 0נח ,/ו
תוד?* ,ה #4E> / מ ת3ר3מ>/ מ ת3א ם6ו/ל4ה 0ר/מ>,/ו ל*א,ר9/ G י*נ/. .)%נ-נ ,'א רבדמב(
:לופכ אוה ,ןכ םא דיקפתה
1 . .העיסנה ןמזב ותאישנו וקוריפ ,ןכשמה תמקה
2 . .ברקתהל שקבמה רזה ינפמ ןכשמה לע הרימש
,ינשה דצה ןמ םירז לש םתוברקתה ינפמ וילע הנגההו ,דחא דצמ ןכשמה לש םייסיפה ויקלחב תוקסעתהה
םינהכה לש םדיקפת יכ רמול ילוא ןתינ תמייוסמ הדימב .ןכשמל סחיב םייולה לש םדיקפתל יניד יפוא םיוושמ
.םיוולה םיקצוי םתואש םילכב ,חורה תא חיפהל אוה
תא תמאות הנניא הרואכל ,ןידב - הלאמשל היולה תאו ,דסחב - תוריפסה ןימיב הנוהכה תא הביצמה ,וז הנחבה
תא גציימ השמש ךכמ תעבונ וז הדמעש וניאר םנמא .לאמש דצב ןהכה ןרהאו ןימי דצב יולה השמ לש ותדמעה
תאוושה ,יולה תשודק לצא םלוא .לאמשב ןרהאו ןימיב השמש ירה ,הדובעה - הנוהכה לומ תבצינ וזשכו ,האובנה
םיאצמנ םייולה ,וז טבמ תדוקנמו ,םינהכה תדובע לומ םייולה תדובע - דבלב הדובעל סחיב איה םינהכל םייולה
.ןימיל םינהכהו לאמשל
תורשקתמה הרמזהו הרישה - שדקמב תשדחתמה םייולה תדובעב ,םיאיבנה יבאכ ,השמ לש ונימיל רכז שי ילוא
.םיאיבנה יבא - םבר השמכ - םינהכה לש םנימיל תינשב ובציתי םייולה וז הדוקנבו ,האובנה םלועל
267
:בושטולזמ לכימ לאיחי 'ר ידימלת ילודגמ '!יבונרשט םייח 'ר לש וירבד ןאכ םיאבומ ,הז ןינע םוכיסל
ךלמ שד!מה לעב וילע בתכו 'וכו ב!עיד אלאמש אכרי חצנ ,ונושל הזו בתכ )ב"ע אכ תישארב( !"הוזב הנהו
ונושל הזו !"מרהמ $דרפב אתיאש ומכ ץרתל הארנו דע 'וכו #ימי ו! אוה חצנ ירהש הש! ,ונושל הזו ).דפ(
ךמ$ שיו 'וכו אלאמש אכרי חצנ בתכש הזו דע 'וכו הרוב%המ !נוי היה ד$חה ףנע אוה חצנה תויה םע ,רוצי!ב
דצל וכלה חצנה תורואש השמו #רהא רמוא םימעפו #רהאו השמ אוה !ו$פ לע םייח תורצואב בתכש הממ הזל
ירת יכ הזב תעדל תארה .ונושל #אכ דע .'וכו #ימי דצל וכלה דוהה תורוא םהש םילאמשה תורואו 'וכו לאמש
םש לע דחא םינוכמש דע #ימיל לאמשמו לאמשל #ימימ #יכלוהו #יפלחתמו #ירבחתמ דוהו חצנ םהש טוש!ד יכמ$
הרוב%ו ד$ח םהש םידיה תניחבב םהמ הלעמל ם%ש רב$ יכ חר! תועט היה הזו .'וכו אלאמש אכרי חצנ וריבח
יכ #הכל יולה תויהל ףילחהל הצר #כ לעו וריבח םש לע דחא תונכל יוארו לאמשה לא #ימימ #יכלוהו #יכפהתמ
דומעל םהל םילפט םינהכו תונבר!ב הדובעה םידבוע םיולה ויהיו ד$חה םש לע אר!הל ףלחתי הרוב%ה שרוש
םמו!מב .)זט חר! ,םייח םימ ראב(
הלי#תו האובנ
לש הרוקמו ,'הניכשה ילגר' תונוכמ ולא תוריפס יכ ,דוהו חצנ תוריפסב םיקסועה םירועישב ךכ לע ונדמע רבכ
.ולא תוריפסב אוה ,הז רועיש לש ותליחתב םג וניארש יפכ ,האובנה
268
דסחה תוריפסב תחמוצ הנניא האובנה
.תובאה תשלש לש םהיתונוכתמ הנניא איהו ,הרובגהו
267
גזמה ימח םינהכה דעו רזעלא ןב סחנפמ ,ותופיקתב עודי הנוהכה טבש דחמ .הנוהכב םג תאצמנ ,היולב תמייקה וז תוילאודש ןכתי
תא בהוא ,םולש דורו םולש בהוא :ןרהא לש תיזכרמה ותנוכת תא ןייצמ ,ללה ,ןרהא ידימלתמ ךדיאמ .םיתבה ימיב םיראותמה
,רקיעה הזש ייח אוהש חצנהו תעדה אוהש השמ תוכזב ן2מו$ :האבה הקסיפב אוצמל ןתינ וז תוילאודל זמר .הרותל ןברקמו תוירבה
אב דוהה תניחבמש דובכו רשוע הלאמשמ שוריפ רחא םוקמב יתבתכ רבכו ,דובכו ראפ תפסות םש לע דוה אוהש ןרהא תוכזב דובכ יננעו
אוהו דובכ תפסות אוהש ינוזמו רשוע הרובגב דסח הזש ןידה דצמ דסחל הכוזש ךדיסח שיא ארקנ ןרהא ךכלו ,תורובגה ןיקתמנש ל$נכ
.%תוכוס ,םיטוקיל ,תמא תפש& ל$נכ דסחל ןידב הכזש 'וכ והבירת רמוגש ומכו ,ימענ שיא ומכ שיא ןושל
השעמ לע אקוד ,רזעלא ןב סחנפל תקנעומה ,םולשה תירב ילוא .הרובגבש דסחה תא וברקב ליכמ ומצע דוההש בתוכ 'תמא תפש'ה
.ל$מכאו ,דוהו חצנ ,דסחו ןיד לש תוילאודה תא הברקב הביכרמ תואנקה
268
רועיש רקיעב 17 .
- 172 -
תרחא ןושלב .!ראב םיאצמנ הניכשה ילגר .היעשי איבנה רמוא %א ,ו$ס היעשי& $ילגר םודה !ראהו יאסכ םימשה$
.%א ,'ו היעשי& $לכיהה תא םיאלמ וילושו אשנו םר אסכ לע בשי י-נדא תא האראו$ היעשי איבנה רמוא
269
ילגר
.ומע ברקב עיפוהל 'ד רחב הב ךרדה איה - האובנה לש התומדב םיאב ,םלועה תא םיאלממה ,הניכשה
תליחתב ונאבהש ן$במרה ןייצש יפכ ,בקעיו קחצי םהרבא ,וניתובא תמועל ןרהאו השמ םידחייתמ הז ןבומב םג
.רועישה
וז תורשקתה .םלועל ה$בקה ןיב תורשקתה לש שדח גוס םג הברקב האיבמ ,ןרהאו השמ ימיב ,םעה לש ותדיל
איהש יפכ ,תימושיי ,השדח הרוצ שובלל ,תראפת תריפס לש התומדב תמלגתמה ,תיקולאה 'תומצע'ל תרשפאמ
.םיאיבנה לש םנוזחב העיפומ
- םלועב תיקולאה תוחכונה תמצעהב המידק בושח דעצ אוה ,דוההו חצנה לא ,תראפתו הרובג ,דסחה ןמ רבעמה
:ןינעה תא ודדחי הליטק'ג סוי 'ר לש םיאבה םירבדהו ,הניכשה ילגר
#יבו םינוילעה #יב הוש עוצימב יורש היה ךרבתי 'דש אצמנ .)א ,ו"$ והיעשי( יל%ר םודה ץראהו יא$כ םימשה
הניכש ה!לת$נו ,תוכירבה ו!$פנו תורוניצה ורבתשנו תורושה ול!ל!תנ ,אטחו #ושארה םדא אב .םינותחתה
,תוא$כ '% הל ונ!יתו הטמל הכישמהל וליחתה ,םולשה םהילע ב!עיו !חצי םהרבא ואב .הליבחה הדרפתנו
אלא ,עב! תרידל ץראב הניכשה הכשמנ אל לבא ,הניכשל תוא$כ םהיתופו% ושעו הכשמה תצ! הוכישמהו
לעמ רמול הצור ,)בכ ,ז"י תישארב( םהרבא לעמ םיהלא לעיו &דו$הו .םהיב% לע תבשוי התיהו ,יארע תרידל
הניכשה אצמנ .הבכרמה םה תובאה &ורמא הז לעו )%י ,ה"ל םש( םיהלא וילעמ לעיו ב!עיבו .שממ םהרבא
םולשה וילע וניבר השמ אב .האירבה תליחתב רשאכ ץראב הל%ר ףכל חונמ האצמ אלו ,ריוואב תחרופ םהימיב
וכישמהו ,תוכירבה תא וני!תהו ,תורושה תא ורדי$ו ,תורוניצה לו!ל! ונ!יתו ,םילכו #כשמ ושעו ומע לארשי לכו
,האירבה תליחתב רשאכ ע!ר!ב אל לבא ,להואב ,םינותחתב #וכשל הניכשה וריזחהו הבאושה תיבמ םייח םימ
,םו!מל םו!ממ ךלוה יאנ$כאכ הניכשה תאצמנו .)ח ,ה"כ תומש( םכותב יתנכשו שד!מ יל ושעו &אוה הז דו$ו
וכליש םו!מ לכב ,רמולכ .יאנ$כא #וימדב ,םכותב אלא ,הטמל יתנכשו רמא אלו 'םכותב יתנכשו' רמא הזלו
לעו )הל ,'י רבדמב( 'ו%ו #"וראה עו$נב יהיו &דו$ והזו ,עוב! םו!מב אל לבא ,םכותב #וכשאו םהמע ךלא לארשי
'דל עבשנ רשא &דו$ והזו ,עוב! םו!מב הטמל הניכשל םו!מ עוב!ל ש!יבו דוד רעטצנ דו$ה הז ךרד
.)#ושאר רעש ,הרוא ירעש(
לעמ םיקלא לעיו' - המוקמל הבש ,לוכיבכ 'התמישמ' תא המייסשכו ,!ראב 'הרקיב' תובאה ימיב ,הניכשה
.'םיקלא וילעמ לעיו' בקעי לצא ןכו ,'םהרבא
תא ונב - םיאב לארשי לש םחכמ ,ןרהאו השמ ,הליבחה תא דירפהל ןתינ אל ,רומאכו - לארשי ינבו ,ןרהאו השמ
תוחכונ תא תאטבמה ,הפיצר העפותכ עיפוהל לארשיב האובנה הלחה זאמו ,!ראב הניכשה תא ןיכשהל םילכה
.םברקב הניכשה
תא רישכהש ,תוכלמה תריפס - ךלמה דוד אוב תע דע םלשוה אל ל$נה ךלהמהש ךכ לע דמוע הליטק'ג סוי 'ר
,דודל ה$בקה ירבד תא ןיבהל שי ךכו .!ראה ברקב הניכשה לש עובקה הנכשמל איביש ,שדקמה תינבל עקרקה
:'דל תיב תונבל ותוצרב
ל- כ/. .#,E>/ מ/ב0 ל3ה-א/. /ך*J4ה/תמ ה3י/ה3א,ו ה3C4ה ם164ה ד?4/ו םG4ר/צIמ ל*א,ר9/ G י*נ/. ת3א ית-ל?H 4ה ם16מ/ל תG4ב/. י8/ב>4,י א-ל יE
ל*א,ר9/ G ת3א יI?4 ת3א ת1ע/רל יתי0צ ר>3 Hא ל*א,ר9/ G יט* /ב> דח4 < ת3א י8/ר4.@ ר,בד,Hה ל*א,ר9/ G י*נ/. ל,כ/. י8/כ4J4ה/תה ר>3 Hא
,ךי3ב/י-א ל,Eמ ,ך/ל ית-חינHה4ו ל*א,ר9/ G יI? 4 ל?4 םיט /פ-> יתי0צ ר>3 Hא ם164ה #מ/ל0 ...םיז,רHא תי*. יל ם3תינ/ב א-ל ה,I,ל ר-מא*ל
,ךי?3 *Iמ א*צ*י ר>3 Hא ,ךי3רחH < ,ך?H/ר4ז ת3א ית-מי! Hה4ו ,ךי3ת-בHא ת3א ,8/ב4כ>,/ו ,ךי3מ,י 0א/ל/מG יE .'ד ,ך/J ה93 ?H4י תG4ב יE 'ד ,ך/ל די:ה/ו
ם,ל1ע ד?4 18/כ4ל/מ4מ אN* E ת3א י8/נ4נ-כ/ו ימ>/ ל תG4. ה3נ/בG א0ה .18/כ4ל/ מ4מ ת3א ית-ניכHה4ו .)%י-ו ,'ז 'ב לאומש(
יתנכשו שדקמ יל ושעו' :ןכשמה תינבל אובמב רמאנש יפכ ,לארשי ברקב ןוכשל הניכש הדרי ןרהאו השמ ימיב
.םהלש תועיבקה רדעהו םתויערא תא לארשי רובע למסמ אוהש םשכ ,עבקה תיב ונניא הז ןכשמ םלוא ,'םכותב
לארשי לש םבצמל המאתהב תושעהל ךירצ ,עבק לש ןכשמל יערא ןכשממ ,אבה בלשה יכ דודל בישמ ה$בקה
הניחבמ ןה ,עקרקה תא רישכמה אוה דוד םנמא .ונב המלש ימיב קר הרקי הזו ,עבק לש בצמל יערא לש בצממ
.ונב ימיב קר שחרתי רבעמה םלוא ,תיסיפ הניחבמ ןהו תינחור
270
269
הניכשה לש עובקה בצמה רואיתב רבודמ ,יתעד תוינעל םלוא ,הניכש קוליס לש רואית אקוד ולא םירואיתב תוארל םיצורה שי םנמא
.!ראה ברקב
270
.דוד לש ותומדב אבה רועישב קוסענ ,רדנ ילבו ה$זעב
- 173 -
רבדה .העובק תוחכונל ,תובאה לצא ,תימוקמ העפוהמ ,הניכשה יוליג לש רבעמה תא תלמסמ ,ןכ םא ,האובנה
ידיל אב הזש יפכ ,םייטרפ םישיא תובאה תויה - רועישה לש ןושארה וקלחב ונדמע הילע הדבועל םג רושק ,ןבומכ
לכב עיפוהל אלא ,עבק ךרד ןוכשל הלוכי הנניא הניכשה אליממ .םהירחא וכישמה םהינב לכ אלש הדבועב יוטיב
םיעיפומ לארשי ,םירצממ םתאצב לארשי ימיב רקיעבו ,ךליאו בקעי ינבמ .ךישמהל רחבנש ימלו יוארש ימל םעפ
.עבק ךרד םברקב תנכוש איה א הניכשה ןכ לעו ,םירחבנ םלוכו םייואר םלוכ וב רוביצ ,םידיחיכ אלו רוביצכ
רחואמ םינש המכ עיגמ האובנה תפוקת לש האיש םלוא ,האובנה תושדחתה תא םילמסמ ,ןכ םא ,ןרהאו השמ
.איבנה לאומש ימיב ,רתוי
,ל$זח יפ לע ,ונדמלמ הז קוספ .%ו ,ט$צ םילהת& 'ומש יארקב לאומשו וינהכב ןרהאו השמ' :קוספה תא ושרד ל$זח
:ןרהאו השמל היה לוקש לאומש יכ
עדיו רמא לאומשלו אוה #מאנ יתיב לכב השמ ידבע #כ אל ה"ב!ה רמא השמל השמ ד%נכ לו!ש )לאומש'( אוהו
השמ דומעי םא )ו"ט הימרי( בותכה רמא ךכיפל 'הל איבנל לאומש #מאנ יכ עבש ראב דעו #דמ לארשי לכ
לאומשו וינהכב #רהאו השמ )ט"צ םילהת( רמאנש #רהאו השמכ לו!ש היהו .הזה םעל ישפנ #יא ינפל לאומשו
ומש יאר!ב .)%י ,וצ אמוחנת(
לע םג ולא לעו .לאומש לש ותדימעכ ,הליפתב ןרהאו השמ לש םתדימעו ,לאומש לש ותונמאנכ השמ לש ותונמאנ
.'םנעי אוהו' :רמאנ ולא
:רתוי תכל וקיחרה א ל$זח ,רחא שרדמב
#יוש לאומשו השמ וניצמ #כו .'הל טפשמ ינזאמו $לפ )ז"ט ילשמ( ביתכד אוה טאדה #אצ םכל וח!ו וכשמ א"ד
השמ .לאומשל השמ #יב המכ הארו אב .ומש יארו!ב לאומשו וינהכב #רהאו השמ )ט"צ םילהת( רמאנש תחאכ
.בציתיו 'ה אביו )'% 'א לאומש( רמאנש ,אב ה"ב!ה היה לאומש לצאו ,רובדה עומשל ה"ב!ה לצא אבו $נכנ היה
רמאנש #ודינו ולצא אב #יד ול היהש ימו בשוי היה השמ םדאה םע אב ינא ה!דצבו #ידב ה"ב!ה רמא ךכ המל
ורעטצי אלש ידכ טפושו הנידמו הנידמ לכב חרוט היה לאומש לבא .םעה תא טופשל השמ בשיו )ח"י תומש(
תא #ודל דחא םו!מב בשוי היהש השמ ה"ב!ה רמא .הנשב הנש ידמ ךלהו )ז 'א לאומש( רמאנש ולצא אבל
ךלוה ינא םתוא #דו תורייעב לארשי לצא ךלהש לאומש לבא רובדה עומשל דעומ להואל ילצא אבי לארשי
הל טפשמ ינזאמו $לפ )זט ילשמ( רמאנש המ םיי!ל ומע רבדמו .)ד ,ז"ט הבר תומש(
לאומשש דועב ,ולצא אב ןיד לכו םעה תא טופשל בשוי השמ .השמ ינפ לע לאומש תא רידאהל א אב הז שרדמ
.ולצא אובל ורעטצי אלש ידכ ,טפושו הנידמו הנידמ לכב חרוט
איבנה .םינודינלו םיטפשנל 'םיאנתה תבטה' לש ןינע קר הנניא ,!ראה לכב לאומש לש ותוכלהתה יכ המדנ
םיהלא ברקב רמאנש םהמע הניכשש ןידב ןיבשויש השלשל ןינמו' .הברקב האובנה חור תא רזפמ !ראב בבותסמה
,הניכשה לש התוחכונ תא םוקמ ותואל איבמ אוה ,טופשל ןיד תיב בישומ לאומשש םוקמ לכב .%.ו תוכרב& 'טפשי
,בוש ,וז האיב תועמשמו ,וילא אבו לאומש םע ה$בקה למוג ,אליממ .איבנ אוהש טפושב רבודמשכ רמוחו לק
הניכשה לש התוחכונ תא תקזחמ האובנה .תועמשמ תלעב תינחור הרימא אלא ,איבנה םע דסח תולימג קר הנניא
א אוה אלא ,םוקמ לכל האובנה חור תא איבמ אוהש קר אל ,!ראה ברקב ךלהתמה לאומשכ איבנו ,!ראה ברקב
תפתושמ תואבנתהבו האובנה תכאלמ תשיכרב קסועה ,'םיאיבנה ינב'ו ,'םיאיבנה תוקהל' דסומ תא דסיימ
:תורובחב
י*כHא/ל4מ ל?4 יה/84ו ם3הי*ל?H ב,;נ ד* מ-ע ל*א0מ>/ 0 םיא/.נ םיאיב/74ה ת!4 Hה4ל ת3א א/ר464ו דו@, ת3א תח4 !4,ל םיכ5/ל4מ ל0א>, ח4ל>/ 64ו
ה,I*ה ם4: 0א/.4נ/ת64ו םיה-ל2א ח4 0ר ל0א> , .)כ ,ט"י 'א לאומש(
- 174 -
,תובר םינש ךרואל תיתרגש העפותכ וז העפות םיאצומ ונא וז הפוקתמ
271
אלא השמ היה אל ,רומאכ ,הדסיימו
,ותאובנ חכב ,השמ תלודג א לעו ,השמ לשמ הלודג ותלעמ הארנה יפכ ךכבו ,לאומש
272
אישל העיגמ האובנה
.לאומש ימיב אקוד התעפוה
ןרהאו השמ' ןיב לדבהה תא ןיבהל שי ךכ ילוא וינהכב לאומש'ל ' ומש יארקב םיבבוסמ םנמא ןרהאו השמ .'
.ה$בקה לא הינפהו האובנה לטנב םיאשונה םה ךא ,םעה יליצא ,הלוגסו הלעמ ישנא - םייולו םינהכב
םשב אורקל !פחש ימ לכ - םידמלתמו םיקיתו ,םיאיבנה תורובח םה ולא ,'ומש יארוק'ב קומ ,םתמועל ,לאומש
.ןרהאו השמכ לוקשל לאומש תא תכפוהש וז איה ,לאומש תא תפקמה וז הרובחו ,ךכל יואר אצמנו 'ד
'הניכשה ילגר'כ ןרהאו השמ לע רבדל ןתינ אל םלוא ,ןיזיפשואה תעבש ברקמ דקפנ ,לאומש לש ומוקמ םנמא
.דוסה ילעב םישוע םגש יפכ ,לאומשל תוסחיתה אלל ,דוהו חצנ תוריפסב - לארשיל האובנה יאיבמכו
ךרד ,םלענה רתכב תינומדקה התישארמ הניכשה לש תינחורהו תירוטסיהה התולשלתשה תא םיאורו ונא םיבש
ידיל תואבה ,דוהו חצנ תוריפסב ,תילגתמו תכלוהו ,תראפתו הרובג דסח תוריפסב תבצעתמו תכלוהה התעפוה
.ןרהאו השמב יוטיב
םימיבש ,דוההו חצנה תוריפס ךרד ונא םירבוע ,הניכשה תומצע םע ןוילעה שגפמה לא ,הלעמל ךרדב םג ךכ
.הליפתה ביתנ תא ןה תוחתופ ,ונתולגכ תולג ימיבו ,האובנה !ורע תא תוחתופ םנוקיתכ
רבדמ איה וזש הצר רמואו הדובעב ליחתת דימ )הדימע תליפת לש תונושאר תוכרב'( %"י םילשתש רחאמו
דוהב האדוההו חצנב אוה לכה הדובעהו הלפתהש חצנב .)'םו!מה תארי #ינע' ,הנ!ה רפ$(
ילגר .'בורק ותויהב והוארק ואצמהב 'ד ושרד' :הניכשה לש התוחכונ תא דוסי תחנהכ החינמ איה א הליפתה
לש ןהירעש ךרד תרשפאתמ וז היווחו ,תוחכונ לש היווח ךותמ הילא תונפל ונל תורשפאמ ,!ראב תונכושה הניכשה
.האובנ לש ןממס שי הליפת לכבו ,הליפת לש ןממס שי האובנ לכבו ,דוההו חצנה תוריפס
םדאה ינב לכ םיארוק ,'ומש יארקב לאומשו וינהכב ןרהאו השמ' לש םהירעש ,דוההו חצנה תוריפס לש ןרעשמו
.'םנעי אוהו' - וכז םאו ,'ד לא
271
.םיכלמה תפוקת ךרואל םירחא םיבר תומוקמב ןכו א ,'ט +בכ ,'ה +ז ,'ב 'ב םיכלמ +הל ,'כ 'א םיכלמ ןייע
272
סוי 'ר ךכ לע ריעמש יפכ ,לאומש םללכבו םיאיבנה ראשל השמ לש ותאובנ ןיב םוצעה רעפה תא שטשטל ידכב וללה םירבדה לכב ןיא
םולשה וילע וניבר השמ לבא ,'המדא םיאיבנה דיבו' רמאנש ,תחצחוצמ הניאש האירלקפסא ידי לע ואבנתנ םלוכ םיאיבנה לכ$ :הליטק'ג
סנכנ םולשה וילע וניבר השמ יכ הזה דוסהו .%ב$י רבדמב& טיבי 'ד תנומתו :ביתכד אוהה ,תחצחוצמ האירלקפסא ידי לע להאל סנכנ
אל םיאיבנה ראש לבא .תונמאנב דמע אלש ןושארה םדא רמש אלש המ ,'ותיב ןמאנ' ארקנש והזו ,וילא רבדמ לוקה תא עמשיו להואל
השמכ לוקש היה לאומשש ורמאש יפ לע או .הנבל ינפכ עשוהי ינפ ,המח ינפכ השמ ינפ :ורמאש והזו .ןיבמל ידו ,להואל םנכיהל וכז
.%ישימח רעש ,הרוא ירעש& להואל סנכנ אל ,ןמאנ ארקנד ןרהאו
- 175 -
רועיש 30 הנה יכ' :'ג !יזי#שוא -
'סוי !ב חישמ ) 'ודעונ םיכלמה
דוד !ב חישמו
רדסל ירוטסיהה רדסה ןיב םתעפוה יבגל תקולחמ הנשי יכ ןיזיפשואה תרדסב ןושארה רועישב ךכ לע ונדמע רבכ
ירחא עיפומ סוי דוסה תרות יפ לעש דועב ,תובאה תשולש רחאל עיפומ ,ירוטסיהה רדסה יפ לע ,סוי .ילבקה
.ישישה םוקמב ,ןרהאו השמ
,םימדוקה םירועישה ינש ךרואל וניארש ןורקעה יפ לע דחוימבו ,ילבקה רדסה לע תלטומ החכוהה תבוח ,הרואכל
.םלועב תיקולאה העפוהה לש תיתגרדה תולשלתשהו תירוטסיה תוחתפתה םיגציימ ונתמוא ילודגו תובאה ויפל
רדסב רתוי רחואמ בלש קשמ ,ןרהאו השמל םדקש ,סוי יכ ןכתי דציכ ריבסהל ךירצ ,וז טבמ תדוקנמ ירהש
.םלועב תיקולאה העפוהה רדס תא אטבמה ,תוריפסה
'השולשל אלא תובא !ירוק !יא'
לע תשקבתמ ,המדנ ךכ ,וז העיבק .םתלב ןיאו תובאה םה בקעיו קחצי ,םהרבא יכ תעבוק ב$ע זט תוכרבב ארמגה
.סוי לש ויתודלותל תובאה לש םהיתודלות תאוושה עקר
תצק ,םהרבא לש ותומדב םיקסוע םירחבנ םיקרפ .םהרבא לש ותחפשמב קסוע ,ךל ךל תשרפמ ,תישארב רפס
,חלשיו תשרפ לש הפוסב .בקעי לש ותומדב תקסוע םירופיס לש תדבכנ תומכ בושו ,קחצי לש ותומדב תוחפ
הרותה לש התודקמתה םלוא .תיקולאה החטבהב ללכהל םלוכ םייואר ויהש ,בקעי ינב רשע םינשל תרבוע הרותה
הביצמ הרואכל, %'נ קרפ& סוי לש ותומב תישארב רפס לש ומויסו ,סויב תישארב רפס לש ופוס דעו בשיו תשרפמ
.סויו בקעי ,קחצי ,םהרבא :השולש אלו תובא העברא לש לדומ ונינפב
273
ולעופ לכב סוי תא הוולמה תיקולאה החגשהה תא ןייצמ בותכה יכ הדבועה םג
274
יפכ ,תולגתה תרוצב אל יכ םא&
,קחציל םהרבאמ תרבועה הניכשה תארשה לש תויכשמהו תופיצר לוכיבכ תראתמ ,%תובאה תשולשל התיהש
ינש אלא ,םיטבשה רשע םינשב ללכנ ונניא סוי יכ הדבועב יוצמ הז ןורקעל קוזיח .סויל בקעימו בקעיל קחצימ
.וינב
275
וינבש - בא לש דמעמל ,'לארשי ינב' רשע םינשמ דחא - ןב לש דמעממ סוי תא הלעמ ,הרואכל ,וז הדבוע
סוי לש ודמעמ םנמאש ,ארמגה לש אנימא אוהה תא ןיבהל ןתינ ,ולא םירבד יפ לע .םיטבשה רשע םינשב םה
.באכ ותוארל ןיא םלוא ,םירחאה בקעי ינב רשע דחא לש םדמעממ הנוש
רועישב וניארש יפכ .יגולונימרט ןינע קר הנניא איהו ,תינכט קר הנניא תובאהמ דחא ונניא סוי יכ הרימאה
,רוביצל םידיחימ יתפוקת רבעמ םג אוה וינב רשע םינשל בקעימ רבעמהו ,הפוקת םיגציימ תובאה ,םדוקה
הרות ןתמבו ,תילארשיה המואה תודסוויהב ,ה-יוה םש לש העפוהב יוטיב ידיל אבה יתחגשה רבעמ אליממו
.ןרהאו השמ לש םתגהנהב לארשיל
273
לש ויתודלות תא רפסל ידכ םהרבא לע ,םהרבא לש ויתודלות תא רפסל ידכ חרת לע רמאנה 'תודלות הלא' יוטיבב םג שגדומ רבדה
.סוי לש ויתודלות תא רפסל ידכ בקעי לעו קחצי
274
.זט ,א$מ +ח ,'מ +גכ ,ג-ב ,ט$ל תישארב
275
ר>כ/07ה א;ה י-: ל'א2ר/4-י ר>כ/0 ן'ב;א/ר י'נ/ב;$ :א ,'ה ,'א םימיה ירבדב ןייעו הרוכבה ןינעל הרושק םיקלח ינשל הכז אוה יכ הדבועה
.$ה2ר.כ/07ל 4'ח7י/ת-ה/ל א.ל/ו ל'א2ר/4-י ן=0 'ס>י י'נ/ב-ל >ת2ר.כ/0 ה2נ/6-נ וי-בB י'ע;צ/י >ל/97ח/ב;
- 176 -
העיפומה הגהנהלו תובאה תפוקתל ךייש סוי םאה הלאשה םצעב איה ,אל וא בא אוה סוי םאה הלאשה
.הב העיפומה הגהנהל אליממו ,המואה תפוקתל וא ,וז הפוקתב
תגהנהל ךיישה ,תישארב רפס לש ופוסב סוימ םידרפנ ונא .ת$יכנת טבמ תדוקנמ תאז םינחוב ונאשכ ,הרואכל
אליממו ,המואה לא החפשמה ןמ רבעמה תא ןייצמ ,תומש רפס .וז הפוקתבש תיטרפה תיקולאה העפוהלו תובאה
רפסב ונרתוה תובאה תא .לארשי םע תא םדא לכמ רתוי גציימו למסמה וניבר השמ תא םישגופ ונא ותליחתב דימ
השמ ידי לע התיה םירצמב לארשי לש םתלואג ,בצעמו דסיימ רודו הארשה רוקמ ונרובע םה התעמו ,תישארב
השמל תונתינ לארשי לש םתלואג תעב תירוביצה הגהנהה תוכשומ םלוא ,לעמ תפחרמ תובאה תוכזשכ ,ןרהאו
.תישארב רפסב רתונ סוי םג וזה הניחבה ןמו ,ןרהאו
האישב אקודו ,הלואגל סחיב תומש רפסב תפסונ תחא םעפ םיאצומ ונא סוי תא ,תובאה תשולשל דוגינבש אלא
:םירצממ האיציה תעב הלואגה לש
ם?, ,ה םח*,7G #3A םיה-ל2א ר4מ5 יE א0ה ב1ר!, יE םי8>/ ל/A ץ3ר3א /ך3ר@3 םיה-ל2א םח,,נ א-ל/ו ם?, ,ה ת3א ה-ע/ר4A ח4J>4 /. יה/י4ו
ץ3ר3א*מ ל*א,ר9/ G י*נ/ב 0ל?, םי> "מחH4ו ף0$ ם4י ר,.ד/ I4ה /ך3ר@3 ם?, ,ה ת3א םיה-ל2א בN*464ו .ה,מ/י,ר/צמ 0ב>,/ו ה,מח,/למ ם,ת-א/ר.
ם3כ/ת3א םיה-ל2א ד-!/פG ד-!,A ר-מא*ל ל*א,ר9/ G י*נ/. ת3א ?4 י.>/ ה ?4*.>/ 4ה יE 1I? ף$* 1י ת1מ/צ?4 ת3א ה>3 מ ח=464ו .םG,ר/צמ
ם3כ/8א ה3Cמ י4ת-מ/צ?4 ת3א ם3תיל?H 4ה/ו .)טי-זי ,%"י תומש(
ינפל םיעגר ינשו האיציה רחאל דחא עגר ,םירצממ החירב-שוריגה לש שגרמה רואיתב ,הלואגה לש האישב
סוי לש ויתומצע תאלעה תעובש םויק תא ונל ריכזמ בותכה ,ואבצו הערפ ינפמ החירבל תכפוה וז האיציש
קמוע שי הארנה לככ ,תינכט הרואכל איהש ,וז הדבוע רפסל ידכ תוערואמה צר תא תרצוע הרותה םא .םירצממ
:ןמחנ 'ר לש ודימלת ןתנ 'ר בתוכ ךכו ,רבדב יתועמשמ
0ה3C>3 ,לח* ,ר ע4ר3Cמ א0ה>3 ,ל"474E ף$* 1י ת4ניח /. יד*/י-ל?4 K,ר=, ? ה,נ1>אר,ה ה,J"א/: םG4ר/צמ ת<יצ/י א0ה>3 ח$4 3A ת4ניח /. ל,כ/ו
1I? ף$* 1י ת1מ/צ?4 ת3א ה>3 -מ ח=464ו ת4ניח /. .)ה רחשה תוכרב ,תוכלה יטו!יל(
דע דובעשה תונש לכ ךשמל סוי תגהנה לש 'החיתמ' ןיעמ אלא ,תינכט הדבוע הנניא סוי לש תומצעה תאלעה
:םירבדה תא דדחי תישארב רפס לש ופוסב סוי לש ותשקבב ןויע יכ המדנ .הלואגל
ע4.>/ נ ר>3 Hא ץ3ר5,ה ל3א תא-C4ה ץ3ר5,ה #מ ם3כ/ת3א ה,ל?2 3ה/ו ם3כ/ת3א ד-!/פG ד-!,A םיה-לא*ו ת*מ יכ-נ5 ויח, 3א ל3א ף$* 1י ר3מא-64ו
.ה3Cמ י4ת-מ/צ?4 ת3א ם3תל?H 4ה/ו ם3כ/ת3א םיה-ל2א ד-!/פG ד-!,A ר-מא*ל ל*א,ר9/ G י*נ/. ת3א ף$* 1י ע4.>/ 464ו .ב-!?H4י/ל0 !ח,/צG/ל ם,ה,ר/ב</ל
םG,ר/צמ/. #1ר5,. ם93 י64ו 1ת-א 0ט/נח4464ו םינ>, ר93 ?3,ו ה5* מ #3. ף$* 1י ת,מ,64ו .)וכ-דכ ,'נ תישארב(
תא ולעת ,'לארשי ינב'מ סוי שקבמ ,זא .םירצמ תודבעמ ולאגי תעה אובב יכ םהל רשבמו ויחאל הנופ סוי
.'לארשי ינב תא סוי עבשיו'ל 'ויחא לא סוי רמאיו'מ בותכה השועש רבעמה ןמ םלעתהל רשפא יא .יתומצע
לא ,לארשי ינב לא רבכ הנופ איה .תישארב רפס וס לש םוקמהו ןמזה ןמ תגרוחה העובש איה סוי לש וז העובש
.ןרהאו השמ לש הגהנהה לא ,תשבגתמה המואה
:ןכל םדוק םיקרפ המכ ,בקעי - ויבא לש ותשקבל האוושהה עקר לע םידדחתמ םירבדה
,תי9 ?,/ו יכ*ר/י תח4 48 ,ךד/,י א,נ םי9 ,ךי3ני?* /. #ח* יתא,צ,מ א,נ םא 1ל ר3מא-64ו ף$* 1י/ל 1נ/בל א,ר!/ 64ו ת0מ,ל ל*א,ר9/ G י*מ/י 0ב/ר!/ 64ו
יכ-נ5 ר4מא-64ו ם,ת,ר"ב!/ . ינ48/ר4ב!/ 0 םG4ר/צ Iמ ינ4תא9, /נ0 י4ת-בHא ם? י8/ב4כ>,/ו .םG,ר/צמ/. ינ*ר/.! / ת א,נ ל< ת3מ2א3ו ד$3 ח3 יד ,I?
הL, I4ה >א-ר ל?4 ל*א,ר9/ G 0ח48>/ 64ו 1ל ע4בF,64ו יל ה?,/בF, ה ר3מא-64ו .,ך3ר,בד/כ ה93 ?/ 3א .)ל-טכ ,ז"מ תישארב(
עיבשמ בקעי .םירצמב רבקהל ןכומ ונניא סויל דוגינב בקעי .סוי לש ותשקבמ תילכתב הנוש בקעי לש ותשקב
ואמטי ויתומצע יכ ןכומ ונניא בקעי .לארשי !ראל ויתומצע תא סוי הלעי ותומ רחאל דימש ,סוי - ונב תא
.םימעה !רא תאמוטב
אוהש יפכ ,ולאגי ןכמ רחאל קרו םירצמב המ ןמז רתוויהל וינב םידיתע יכ הדבועל עדומ בקעי א יכ שיגדהל ךירצ
:סוי תעובש לש ןושלה התואב שממ רמוא
ם3כי*ת- בHא ץ3ר3א ל3א ם3כ/ת3א בי> *ה/ו ם3כ,I? םיה- ל2א ה,י,ה/ו ת*מ יכ-נ5 ה*7ה ף$* 1י ל3א ל*א,ר9/ G ר3מא-64ו ,ח"מ תישארב(
.)אכ
םהל חיטבמ םנמא אוה .תולגב 'םדבל םריתומ' לוכיבכ אוה .לארשי ינב םע דחיב ןיתמהל ןכומ ונניא בקעיש אלא
.םהמע דחיב ןיתמהל ןווכתמ ונניא אוה םלוא ,בושל םפוס יכ
- 177 -
וינבמ דרפנ בקעי .תחא הפוקתל ומצע תא ךיישל שקבמ בקעי .תינורקע הנחבה איה ,בקעיל סוי ןיב ,וז הנחבה
המ לכ .וינבל שחרתהל דיתעה ןמ תיביטקאה ותוחכונ תא ריסמ אוה תאזבו ,הצרא תולעומ ויתומצעש עגרב
רפס לש ופוסב םידרפנ ונא ןכא וניבא בקעימ .בקעי לש ונמז רחא רבכ אוה תומש רפס לש ותליחתב עיפויש
ןווכתמ סוי .םתולג תפוקת לכ ךרואל םתוולל שקבמ אוה .לארשי ינבמ דרפנ הנניא ,ותמועל סוי .תישארב
ןפואב םג אלא יסיפה ןפואב קר אל ,לארשי םע דחיב רתונ סוי .תומש רפסב לארשי לש םתלואגב קלח לוטיל
העדותב אלא ןורכזה תעדותב קר אל הארשה רוקמ תווהמ לארשי לש םברקב תוחכונה ויתומצע .ינחורה
הנשי יכ עדי אוה .הבורק הלואגה יכ עדי אוה ,םירצמב סוי לש ורבק ינפ לע לח ידוהיש העש לכב .תיביטקאה
.םלשוה םרט סוי לש ךלהמה יכ עדי אוה ,האלומ םרטש העובש
ךייש סוי הז ןבומב ,בר ןמז ךשמל תמלשומ הנניא סוי לש ותרובק םלוא ,סוי לש ותומ םע םת תישארב רפס
השממ תוחפ אל ,ןתנ 'ר רמואש יפכ ,םירצמ תלואגב קלח לטונ סויו ,תישארב רפסלמ תוחפ אל ,תומש רפסל
ופוסב קר םיארוק ונא סוי לש ויתומצע תרובק לע ירהש .רתוי תכל קיחרהל א ןתינ הז ןינעב יכ המדנ .ןרהאו
:עשוהי רפס לש
'ד ה9* ?H 4מ ל,E ת*א 0עד/,י ר>3 Hא4ו ?4 >" 1ה/י י*רחH < םימ,י 0כיר2א3ה ר>3 Hא םינ!*/C4ה י*מ/י ל- כ/ו ?4 >" 1ה/י י*מ/י ל- E 'ד ת3א ל*א,ר9/ G ד-ב?H464ו
ה,נ!, ר>3 Hא הד3P, 4ה ת!4/לח3 /. ם3כ>/ ב 0ר/ב!, םG4ר/צ Iמ ל*א,ר9/ G י*נ/ב 0ל?2 3ה ר>3 Hא ף$* 1י ת1מ/צ?4 ת3א/ו .ל*א,ר9/ G/ל ה9, ?, ר>3 Hא
ת?4/ב%/. 1ת-א 0ר/.! / 64ו ת*מ #-רHה< #3. ר,ז?,/ל3א/ו .ה,לחH4נ/ל ף$* 1י י*נ/בל 0י/ה64ו הט, י9 !/ ה5*מ/. ם3כ>/ יבHא ר1מחH י*נ/. ת*א*מ ב-!?H4י
םG,ר/פ3א ר4ה/. 1ל #48נ ר>3 Hא 1נ/. $ח ,/ניA .)%ל-אל ,ד"כ עשוהי(
תשמח לכ רחאל םג אלא ,תובאה תפוקת רחאל רמולכ - תישארב רפס רחאל קר אל סוי תא ונא םישגופ ןאכ
תרגסמב ,תבתכנ תוחפל וא ,תישענ סוי לש ותרובק .ןרהאו השמ תפוקת רחאל רמולכ - הרותה לש םישמוח
.הכולמהו םיטפושה רודל ,הרותה רוד - רבדמה רודמ רבעמה יקוספ
ותרובק תאו ,ןהכה - ןרהא ןב רזעלא לש ותומ ,גיהנמה - עשוהי לש ותומ תא בותכה ראתמ ,עשוהי רפס לש ופוסב
רמאמכ רזעלאו עשוהי םילמסמ התוא הפוקת ,שוביכהו תולחנתהה תפוקת לש הפוס יהוז .קידצה סוי לש
וריצ .%זי ,ד$ל רבדמב& $ןונ ןב עשוהיו ןהכה רזעלא !ראה תא םכל ולחני רשא םישנאה תומש הלא$ :בותכה
תרבוע התע .תעכ קר םלשוה סוי לש ודיקפת יכ ונל זמור שוביכהו תולחנתהה תפוקת םותל סוי לש ותרובק
.הכולמה תפוקתל ,דחוימב תחלצומ אל ,הנכה תפוקת ןיעמ םיווהמה םיטפושה לא הגהנהה
דעו ,ןרהאו השמ םע םירצממ הלואגה ךרד ,דובעישה ךרד ,תובאה ןמ ,לארשי םע לש הירוטסיהה תא הוולמ סוי
הילוחה אוה סוי .דוד תיב תוכלמב ואישל עיגמה - הכולמה רודל עקרקה תרשכהו םישוביכה ,!ראל הסינכה
.ךלמה דודל םינורחאה ןיב םג אלא ,ןרהאו השמ ןיבל תובאה ןיב קר אל תרשקמה
דוסיהש דוההו חצנהו ,הרובגהו דסחה תא הכותב תללוכה ,תראפתה ןיב תרשקמה הריפסה איה דוסיה תריפס
.רבעב וניארש יפכ ,רתוח דוסיה הילאש ,תוכלמה ןיבל ,וברקב םללוכ
276
םירצמב דובעשה ןמ החונמה - הלחנה לאו החונמה לא םה ועיגי אלש דע יכ לארשיל חיטבמ ותעובשב סוי
.ויתובא לא ופסאהב הלחנה לאו החונמה לא עיגי אל ומצע אוה א - !ראה לש השוביכ םותב הלחנהו
:סוי לש ודיקפתל סחיב הלופכ תועמשמ הנשי וז הנבותל
.הלחנהו החונמה לא ועיגי םרטב תולגב לארשי לש םתודרשיה תא רשפאל ,תחאה
277
.הלואגה תארקל עקרקה תא ןיכהלו רישכהל ,הינשה
תא ךדיאמו .הלואגה לא םיפוסיכהו םיוואמה לכ לש םשוביגו םזוקינ תא ,תומלשה לא הנכהה תא אטבמ סוי
:ריאמ םרט חישמ לש ורואשכ ,תולג תעב םג םויקה תדמתה תא תרשפאמה תירבה
ד1$ א0ה>3 ר9, ?, ה?,,./ר< לי*ל/. א0ה>3 ץ*מח, ר0ע. ד1$ ה3ז/ו ,לח* ,ר/. ה5*ל ת4ר53ה $,נ/כנ ז5>3 ח$4 3A ת1נ,04E4. א,תיא>3 ה3ז/ו
ת4ניח /. לח* ,ר יE ,'0כ/ו ה5*ל/. א-ל/ו לח* ,ר/. א0ה ח$4 3A לי*ל ת1נ,04E ל,E #*כ,ל/ו .'0כ/ו ץ*מח, ר0ע. א0ה/ו ,'0כ/ו א,רHהי$ @/ א,ת0מ/ל>/ <
276
םירועישב ןייע 4-5 .דוסיה תריפסב םיקסועה
277
וזכ תורשפא לבקל ברסמ ךלמילא 'ר .ורצי רחא תכלל התפתנ ובש עגר היה סויל יכ תורשפא הלעמה שרדמב ןד קסנ'זילמ ךלמילא 'ר
.%חלשב ,ךלמילא םעונ& $...הזה רמה תולגב םימייקו םייח ונא ותוכזבש םלוע דוסי קידצה סוי יכו$ :ורמואב
- 178 -
א0ה>3 ח$4 3A ת4ניח /. ל,כ/ו .ה5*Jמ ד4ל17>3 הד,0הימ א,צ,6>3 דו@, #3. ח4 י> , מ ת4ניח /. ה5*ל/ו ,ה,73Iמ א,צ,6>3 ף$* 1י #3. ח4 י> ,מ
ת3א ה>3 -מ ח=464ו ת4ניח /. 0ה3C>3 ,לח* ,ר ע4ר3Cמ א0ה>3 ,ל"474E ף$* 1י ת4ניח /. יד*/י-ל?4 K,ר=, ? ה,נ1>אר,ה ה,J"א/: םG4ר/צמ ת<יצ/י
א,.4רד/ < ,ץ=* 4ה א,. א-ל #Gד4?H יE ת0מ*ל>/ . ה,8? 4 ת1J4%/ל ר>, /פ3א יא דו@, #3. ח4 י> ,מ ת4ר53ה ת4ניח /. ל,בHא ,1I? ף$* 1י ת1מ/צ?4
א,ב0I4E ר*ת1י/. ה5*ל ת4ניח /ב. םיזח, 2א3נ םיני@ 4ה יE ,םיני@ 4ה ת4זיח Hא םF, I> 3 ה5*ל ת4ר53ה םיל?/ 4ה/ל0 רי8$/ 4ה/ל #יכיר/צ
ה5*ל/.>3 םיני@ 4ה ף!3 - 8 !י8/מ4ה/ל ה3E/ז7>3 /E ה,J"א/:4ה ל,E י0ל,8 ה3ז,. ל,בHא ,'0כ/ו ת1E4ר ה5*ל י*ני?*/ו )טכ תי> א*ר/.( ת4ניח /ב.
דו@, ת4ניח /. ת0מ*ל>/ . ה3J4:/ת מ #י*א>3 ה,8?4 ל,בHא ,ה,73 Iמ א,צ,6>3 דו@, #3. ח4 י> ,מ א-ב,6>3 ד?4 ת0מ*ל>/ . ם,ל>/ נ ה3י/ה6 א-ל ה3C>3
ריא*מ דו@, #3. ח4 י> ,מ ת4ר53ה>3 ,לח* ,ר/. ל4ל/כנ/ו ה5*ל ת4ר53ה ם4ל?/ 37>3 $*74ה ף!3 -8 ה,י,ה #*E-ל? 4 ,דו@, #3. ח4 י> ,מ ת4ניח /.
א,צ,6>3 ף$* 1י ת4ניח /. יד*/י-ל?4 ח$4 3A ל>3 ה,J"א/:4ה ר=4 ? ה,י,ה ה3ז יד*/י-ל?4/ו ,לח* ,ר*מ א,צ,6>3 ף$* 1י #3. ח4 י> ,מ ת4ניח /ב. ם*ל?/ 3ה/.
א0ה>3 ה5*ל ת4ניח /. ם*ל?/ 3ה/. ם>, ריא*מ #*כ-יA-ל? 4 -ף< ל,בHא