P. 1
yakiranet

yakiranet

4.0

|Views: 4,150|Likes:
Published by api-3746798
"יקירנט, רומן מאת יעל ישראל ונולי עומר, כל הזכויות שמורות
"יקירנט, רומן מאת יעל ישראל ונולי עומר, כל הזכויות שמורות

More info:

Published by: api-3746798 on Oct 18, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

טנָריקי

תאמ ןמור
רמוע ילונו לארשי לעי
רמוע ילונלו לארשי לעיל תורומש תויוכזה לכ *

רפסה לע
1
?םהש םיריהצמ םהש ימ םה םאה ?םה המ ?םה ימ .טנרטניאב םיבתכתמ םישנא ינש
טנריקי קר שארמ ןהיניב ומכיסש ,תורבחמ יתש דחיב ובתכש םיליימ ןמור אוה
הנווכב רשאכ ,םיליימה תביתכ ךלהמב םידיגו רוע םרקש ,הלילעה רופיס תא
לע רומשל ידכ בותכל תדמוע איה המ היינשה תא תנכדעמ הניא תחאה הליחת
.העתפהה טקפא
תובתכתהל הרהמב חתפתמ ,טנרטניאה םלוע לע האשילקכ ליחתמש המו
םישנ יתש ןיב תלתופמו תכבוסמ .


תורבחמה לע
לארשי לעי :םימדוקה הירפס .יעיברה הרפס והז .תרקבמו תכרוע ,תרפוס איה
יתאצי ,!דחואמה "וביקה# םלועה לכ תא ןאכמ תואור ,!לוגרח# ןמור $וס $וס
.!דבוע םע# הסחמ שפחל
רמוע ילונ $וקה הלש םידליה רפס .תיטסלפ תינמאו תיטסיפאדנטס ,תינקחש איה
םיריש המסריפ ,ןכ ומכ .למרכ תאצוהב רוא האר תלוגנרתב בהאתהש
.םיינזאמב םירופיסו
הבבוש האושנ
תא םירהל ןכומ והשימ .םירמואש ומכ ,םיניינעב הקורי .ןאכ השדח ינא ?והשימ ןאכ שי ,ייה
?הפפכה
2
הארנ וניאו האורה
.יתמרה ?הבבוש ,הפפכה תא תלפה
הבבוש האושנ
טושפ ,המ זא ?ילע םיאור .ט%צב ילש הנושאר םעפ תאז ?ןאכ םישוע המ יל ריבסת ,האור
?ךלש ןיינעה ימוחת םהמ לואשל רשפא ,בגאו ?אשונ הזיא לע םירבדמש וא םישקשקמ
אל & לארשי "רא לש עטקב ארונ# םילויט ,!הריגמל תאטוח תצק# הריש תבבוח ימצע ינא
יכ# אשונ לש םיקראפ ,ןופצב םירמיצ ,םייניעב קורי ,עבט הברה לבא ,!'הלילחו סח ,המלשה
לושיב ,!ילעב לש םוחתל ךייש הז ,הז תא בוזענ ,בוט# םיקאיק טייש ,!הז לע םיתמ םידליה
המ ...םיבוט םירפס ,!הליחב יל םישוע היזיוולטהמ הלאה םירקמשנייפה לכ ,המרוג אל#
וא .תינקיר ינאש בושחת אלש הווקמ ינא ,יוא ...עגרכ שארב םולכ יל הלוע אל ?דוע
?יל חלסת...ו ?ןוכנ ,תשקשקמ ינא םא יל דיגת '''אל שמ(מ ינא יכ .הלילחו סח ,תינטפטפ
.ילש הנושארה םעפה תאז
הארנ וניאו האורה
בייח ינא ,!הפ טבשה ןקז אל ינא םג ,םירחא םע המ גשומ יל ןיא# לכ םדוק זא 'הבבוש ,ואוו
ללכ ךרדב יכ ,שממ לש בתכמ ךממ לבקל יתעתפוהש תודוהל םיטטו%צמ ןאכ םלוכ
.םירצק םיטפשמב
לואשל רתומ ,%ב (ו ?הפ תשפחמ תא קוידב המ ,האושנ השיאכ ,%א :ךיילא יל תולאש יתש
?תא המכ תב
,םידלי ירדחל םיטיהר הנוב)בצעמ ינא יתייחמלו ,תורגנ יתדמל :תלאשש המל רשקבו
הארנכו ,הז תא יתיצימ יד תמאה ןעמל לבא .לכוא ןחלושל תדחוימ הנמזה שי ןכ םא אלא
.םינפ בוציע ידומילל בורקב םשריא ינאש
לגנמה ,ךולכלהו םדאה ואשונ הז קראפ ומכ ,המ ?אשונ לש םיקראפ הז המ ,בגא
?ןאל
הבבוש האושנ
תוינכותב תוצלמה ןומה שיש ךל עדת .היזיוולט האור אל התאש האור ינא ,ילש רקי האור
ועגתשה םידליה ,םימ תויח ואשונש קראפב ונייה שדוח ינפל .אשונ לש םיקראפ לע חוריא
.םוחב הצילממ .םי(ע(ג(ש(מ םיינחרז םיעבצ ינימ לכב סלגרביפמ קנע ינתייוול םע םש
(ה(ד(מ קראפב ונייה םעפו .!?והמ לואשל רתומ .יתחפשמה ךבצמ תא תרגסה אל ,בגא#
3
שממ תויונשרפ ינימ לכ 'ךנתהמ תויטוריא תונומת & ןימאת אל & ...ל דחוימש ,םםםי
לבא ,בלח ארסיס תא הקשמ לעי ,לשמל .ארקמהמ תוניצס לש ,רמול תבייח ינא ,תופרוטמ
...םידליה תא ונחקל אל הזלש ןבומכ ?ןימאמ תייה 'םיעפושה הידדמ רשיה אלא דכהמ אל
.והשמ וא הטוס ינאש בושחת אלש זא

הארנ וניאו האורה
ה%רבחה .יל ןיא טושפש הטושפה הביסהמ ,היזיוולט האור אל ינא .תקדצ ,הבבוש(הבבוש
עגרב יתטלחה םלוכ ומכ אלש לבא ,יתמליש אל םלועמ םלוכ ומכ .התוא יל וחקל הרגאהמ
'םעה תא גצייל םג תונמדזה התואבו ,קמונמו טוהר בתכמ םהל בותכל תינמז תויפש יא לש
"ורעש םהינפל יתנייצ תישפיט תוינמולגמבו הטוהר תימוטמטב ,ךכו 1 םייק אל טושפ
לכמ וא ינממ שורדל תוכז םוש םהל ןיאו ,$סכ דואמ הברה םילבכל םלשמ ינאש ,יתניחבמ
.תיבב היזיוולט תקזחא רובע םלשל רחא דחא
,הנכשה תאזש חוטב יתייה .םוקרטניאב ינבצע לוצלצ עמוש ינא ,חלקתמ ידועב ,דחא םוי
רהמ םש ינא .תלדב המילא הקיפד ,תוינש רפסמ ירחא ,זאו ,תוחתפמה תא החכש !בוש#ש
הזש יתעדי דיימ .יניע תוכשוחו תלדה תא חתופ ,תחלקמהמ $טפטמ אצויו יצלח לע תבגמ
!הארנכ םהלש עוצעצה# ןטק דחאו םילודג םיינש ,ןטשה ארב אלש םיסרע השולש .םה
םהש תימהבב יל םירמואו ,!הטוסה םהיבא לעניא ,המ לע שיש אל# םיכחגמו ילע םילכתסמ
םלשמ ינא ןכ םא אלא ,היזיוולטה תא לקעל ואב 5000 .םוקמה לע לקש
.תומהבה לע יתחבנ 'וחק
.יבכמ לש קחשמ םויה שי ,עוצעצה לאש ?יחא חוטב התא .ומהדנ תצק םה ''?וחק
שממ לבא ,הטעמה ןושלב ,םילא םדא אל ינאו & ךל עבשנ ,יתחתרתה שממ וישכע
קר זא ,ותיא דחי םוטמטהו ,רבע תויפשה יא $קתהש לזמ .תוכמ םהל $יעהל יל קשחתה
ךויח ןימ יל יתנגריא המ םושמו ,םולשו סח ינממ רושנת אלש תבגמה תא קזח יתקזחה
תאז & !םוקע תצק היה אוה יכ ,וליפא ימצע תא תוארל ילב ,הנושמ אוהש יתשגרה# הנושמ
.הפמ ופועו היזיוולטה תא וחק :בוש יתחבנו ,תושידא ןיגפהל ידכ
.וכלהו ,היזיוולטה תאו & תובג ומירה םה זא
.יל רסח אל ,תמאהו .ילב ינא זאמו
ןב .קוור ינאו 35 ?תאו .
4
הבבוש האושנ
םינתונ תאז לכב .היזיוולט תוארל ילא אובל לוכי אל התאש לבח 'ןכסמ הזיא ,האור ,וי
התא .םיספלוקרנ לע תינכות םיירפ יס.יב.יבב יתיאר ,לומתא הנה .םיבוט םירבד םימעפל
.םידמוע םהש הפיא םילפונ טושפ .םויב םעפ םייתאמ הזיא םימדרנש םישנא ?הז המ עדוי
הלוחה ,אוה ,דחא גוז םש היהו .ךכ רחא םדריהל יתלוכי אל טעמכ 'דירחמ שמ(מ
איה המל יתנבה אל .הסאלק שממ הרוחב ותשא תאז תמועלו ,ןכסמ סרע ןימ ,היספלוקרנ
ינא ,הזה ךרוצה תא הניבמ אל ינאש אלו & והשימב לפטל תבייח איה םא .ותיא הנתחתה
תלפטמו ,!ןגטנר תיאנכט# תדבוע ינא ובש םילוחה תיבב עובשב םיימעפ תבדנתמ ימצע
ינא ,הזכ רבד תושעל םילוכי םירוה ךיא .םהירוה ידי לע ושטננ ,םימחר שממ(ש ,םידליב
?תתל הבהא ,בל ,שפנ םהל ןיא ,המ ?םיכנ םה םא המ זא .שדחמ םעפ לכ ימצע תא תלאוש
ילעב םא .םתוא לוכאל טושפ ,םיקותמ שממ(שממ הלאה םורדניס(ןואדה אקוודש יל ןימאת
.התיבה םהמ דחא האיבמ יתייה ,דגנתמ היה אל
םייח םילהנמ ,הפיה ותשאו ספלוקרנה ,הזה גוזה ,אשונב הייטסה לע החילס & רציקה
אוה םימעפלו ,םדרנ אוה ,םיבכוש םהש ןמזבש הרפיס איה .םתוא תטלוק אל טושפ ינאש
יתיצר ,תנוריעצ יתייהשכ# ימצע תא יתלאש זא .תומל ,הלילחו ,םושנל קיספהל לולע וליפא
עגר לכ ,$לעתמ עגר לכש והשימ םע הככ תויחל ,הל ןתונ הז המ ,!תיגולוכיספ תויהל
,הז תא יל ריבסהל לוכי התא .םיבכוש םהש ןמזב רגפ ומכ בכוש ,ונילע אלו ,תומל לולע
האור תמאב התא ?ןוכנ ,הארנ וניאו האורה ,הפי הזכ םש ךל תרחב הרקמב אל ירה ?האור
?שפנלו בלל
תב & ךממ תרגובמ רתוי ה%לפיט ינא ,ךתלאשל הבושתב ,בגאו 39 הווקמ ?ךל עירפמ .
.ךתיא בתכתהל יל םיענ ארונ יכ ,אלש
הארנ וניאו האורה
ימל# טילבהל וא !ריעצש ימל# רוזעל לוכי יגולונורכ ליג .יל עירפמ אל שממ(שממ ,אל
תייפוסוליפ לש היצקנופ אוה יזיפה הארמהש ןימאמ שוריפב ינא לבא ,יתימא ליג !רגובמש
הצוחה םיצרופ ימינפ יפויו רומוה ,רשואה ירחא !אל וא יפיזיס# שופיח ,תונרקס םא .םייח
םיציפקמ החנזההו תונגרובה .בשוח ינא ןפוא לכב הככ .ריעצ הארנ םדאנבה זא ,םייניעהמ
.הנקזה תא
5
סרכ לדגל יליגב םירבג לש ילארשיה גהנמה תא ןיבהל ןפוא םושב חילצמ אל ינא
ןיא הארנכ הדגנש ,תירלופופה תחרקה םג הומכ .לארשי תנידמ תראפתל הריעשו הנמנמש
דוקדוק םהל שיש הלאו ,םיחירקמה יפלכ הלמח אלמ דנרט שי וישכע לבא .תושעל המ
לוכה םיחלגמ ,ראווצה הכאוב דע שארה עצמאמ רעיש לש הבע ספב רטועמ ךא $ושח
.ןדרו%ג לקיימ לייטס הקיהבמ תחדפב םיראפתמו םתמזוימ
יל ?הככ תבשוח ,הבבוש ,תא םג '?יסקס הזש תובשוח תורוחב הברהש תעדוי תא
הלאכ םגש ,ספת ךכ ידכ דע דנרטה .יקסטורגו יקנע ןיפ שאר ומכ הארנ הז ישיא ןפואב
םג לבא .המוזי תחרק ארקנש המ ,םשאר תא םיחלגמ ,תיצרפמ םירגתואמ אל וליפאש
.הככ תוראשנו ןוירהב תוחפנתמ ןכמ תובר לבא ,ןבומכ ,ןכלוכ אל .גהנמ שי ,תונבה ,ןכל
תמאב אל ינא .ןוכנ אל הזו .םדא אנוש טסישפ םואתפ ימצעל עמשנ ינא ,ואוו ...ם(י(נ(ש
.ךל רפסא ינא םעפ ילוא .החנזה לש גוס לכ .יתוא הזיגרמ החנזה ,טושפ .הזכ
.העובק הדובעו םידלי םע ,ךומכ האושנ השיא םיט%צב תשפחמ המ יל תרפיס אל ןיידעו
,תממעושמ תא :הז תא השוע ימצע תא אצומ תאז לכב ינא לבא ,רעשל הצור אל ינא
הבוטל ונילע אוביש יאוולה ,ומש חמיי ןילנרדאל תעגעגתמ ,ןשקאו םישוגיר תצק תשפחמ
?קדוצ ינא &
הבבוש האושנ
ךל דיגהל יתיצר .יבילל ןיבמ התאש השיגרמ שממ ינא 'ישפנל האור התאש ךיא ,האור יוא
ונחנאש המ תא אורקל םילוכי םלוכש יתטלק םואתפ ,הכישממ ינאש ינפל ,ייו יוא ...ש
תושעל לכונ .םייטרפ םירדח ןאכ שיש יתעמש ?תויטרפב בתכתנש תורשפא שי '''םיבתוכ
?ךתעדל ,הז תא
הארנ וניאו האורה
יריאשת לא ?יל דיגהל תיצר המ זא .דבל ונחנא וישכעו םיניינעה תא יתרדיס ,הבבוש ,הנה
.חתמב יתוא
הבבוש האושנ
ונל םידדותסמ ,דבל $וס($וס ונחנאש הזמ תשגרתמ ארונ ינאש ךל דיגהל תבייח ינא ,האור
השיגרמ טושפ ינא .הרוחב ומכ התאש יתנווכתה אל ,בלעית לא ,יוא ...תורבח יתש ומכ
זא .הזכ והשמ וא ירבג אל ,הלילח ,התאש אל ,הבוט הרבח םע ומכ ךתיא רבדל הלוכי ינאש
?רדסב ,בלל חקית לא
6
:שה(שה ...אוה יתעדלש ,דומח ארונ ,דחא אפור הקלחמב ונלצא שי יכ ,הז תא תרמוא ינא
המלו .העווזה הברמל ,הבקנ ןושל תועטב יל תטלפנ ,ותיא תרבדמ ינאשכ ,םימעפלו .ומוה
,ומוה אל ללכב אוהש תויהל לוכי ירהו ,הזמ בלענ ארונ אוהש יל הארנ יכ ?העווזה הברמל
ןימב ביגמ דימת אוה לבא ,ותיא ליחתהל וסינ תויחא המכ .ונלצא ןלוכל המדנש ומכ
,תויאנגטנר ,תויטסיפרטויזיפ ,תויחא המכ ,ונל ונסנכתה זא .אל ותו ,תאזכ הדמחנ תושידא
לכמ היגוסה תא ןוחבל וניסינו ,לנוסרפה לע $אה תא המירמ אלש תחא הדמחנ האפור םגו
.םינוויכה
?םייניעל הוואת שממ ,םומינימ דנוב סמיי%ג ,ירבג הזכ אוהש הז ךיא זא ,ןכ אוה םא יכ
יומידה תורמלש ,עדתשו ?הקלחמב הרוחב $א םע אצוי אל אוהש הז ךיא זא ,אל אוה םאו
תוארנ ,המרב שממ תורוחב המכ ונלצא ןאכ שי ,תוכשומ הלאכ אל ןה וליאכ תויחאל שיש
.רשע
בוט הזב םיניבמ ,םירבגה ,םתא ילוא ?ןיחבהל ךרד שי ?אל וא ומוה אוה ,ךל הארנ המ זא
.ונתיאמ
הארנ ינאו האורה
יתייה :ישחנת אל םייחב ,בוט .אבצב יתישע המ ישחנ .אבצב ונרכה .ומוה דחא רבח יל שי
,!רבעשל קינחמלפ# ילש אבא םע לודג ביר היהו ,סייגתהל יתיצר אל .להצ ןורטאיתב
הרשפה ,$סונ $קתה ימצע לע תחקל יתיצר אלו בל תלחמ לש הירוטסיה ול שיש ללגבו
.םוחתל הכישמ םוש יל ןיאש ,ינא .להצ ןורטאיתל תכלל התיה
יד ויה ,ןייצל בייח ינא ,דבעידבש ,םינש שולש יתדרשו ,ךיא עדוי דשה ,יתלבקתה והשכיא
קחשמ ,חילצמ דואמ אוה םויה ,ןורטאיתב יתיא דחי היה ילש הזה רבחה ,ןפוא לכב .תויפכ
עמשיהל ליחתמ ינא ,יוו יוא ...!?הז ימ שחנל הסנמ# היזיוולט תינכות וליפא ול שיו %המיבה%ב
,יללכ ןפואב תוילאוסקסומוה לע טפטפל בהוא דואמ ילש רבחה ,ןפוא לכב .הק%צק ומכ
רשייה םיחוקלה םייטסלפ םירואית ללוכ ,םיינימה ויתונויסנ תא יעבד ןאמ לכל טרפלו
םיירבגה ןיב םג ,אל ימו םהלשמ ימ דיימ םיעדוי םהש יל ריבסה אוה .הרומעו םודסמ
.הייטנה תא ריגסיש ןמיס םוש םהילע ןיאו ןכשה לש ןבה ומכ םיארנש הלאכ וא הרובחבש
תויהל בייח אל ןיינע הלגמ אלש רוחב יכ ?סופת אוה םא ןתקדב ,ךשומה אפורה יבגל
יתייהשכ ,רייכוז ינא .וינייעמ שארב איה קרו איהש יהשימ ול שיש תויהל לוכי .ונ וי ,ומוה
הניינע אל תחא $א ,תיגולותימ תיסקא םיארוקש המ ,הרבח התיה ילשכ ...ריעצ םלע
7
ליבשב הבזע הטומרשהש דע .םייתנש ,הככו .תורחא תונב רבעל יתלזפ אל וליפא .יתוא
.החודה םע תקיינתמ איה םויה דע .!'#יושנ רבג
ינא ,הז תא תמאל תנמ לע לבא ,!תרמוא תאז ,אפורה# ומוה אוהש תויהל לוכי ,ינש דצמ
םא אלא ,הרקי אל ןבומכ הזו ,םוקמה לע הזונגאיד ןתייש ילש רבחה םע ותוא ליקתהל ךירצ
הלעיש ינפל לגר רובשיו םינקחשל הרומשה ההומתה הכרבה תא םינפי םמורתמה ןכ
ןיאו ,ןכלש אפורה רנויצוטס אוהש תויהל לוכיש ,חדוקה יחומב הלועש הרבס דוע .המבל
ינא ןויסינמ .אובי אוב הדובעה יסחיל קזנ יכ ,הקלחמה תונבמ תחאב עצבל קשח םוש ול
ינא וא קדוצ ינא ,ןוכיתהמ רבחה םע הנתחתהש תחא יל תיארנ תא לבא .הז תא ךל רמוא
?הבבוש ,ןוכנ ,בבותשהל תיברה אל ?קדוצ
תויוסנתהמ $ח אל ינאש תודוהל בייח ינא לבא ,רנא%זה לש לודג "ירעמ ינאש אל ,בוט
שפנ תמגוע התיה דימת דבעידב ,תורופס שממ ,תורופס םימעפמ "וחו ,הפו(םש םשו(הפ
יתיכז ,בוחרב ןהמ יהשימ הרקמב יתשגפש אצי םא .ךישמי הזש הייפיצ .תונבה דצמ הלודג
.סמונמ םולש הזיא רחרחלו לוק איצוהל ינממ ענמש ליהבמו תימצמ טבמל
תחא יתוא התניכ הככ & םלענו שבוכ וא ,יוצמ ילארשי "רא קאינמ יתכפה ךכ
היה ,יעמשת :דיגהל המ יתעדי אל לבא ,ךכ רחא רשקתהל יתיצר אקווד ,תמאהו & תונבה
ילבמ םוי דועו םוי רבע ךכ ?היהש דמחנו דמחנ היה ?הז אל הז לבא הבבס
.םיענ אל רתוי דוע יל היהנ ןמז דוע רבעש לככו .יתרשקתהש
.גהנתהל ךירצ יתייה ךיא עדוי אל ינא וישכע דע
ךיא תא יל ידיגת תא ילוא זא ,!הדמחנ ארונ הבבוש ,בגא# הבבוש ,השיא תא ירה לבא
עדאש לבא .!?לצנתהל ךירצ יתייה# לצנתהל ידימ רחואמ רבכ םויה ?גהנתהל היה ןוכנ
.הבהא אצמאש דע .האבה םעפל
הבבוש האושנ
וניאו האורה ךמצע תא תיניכ הרקמב אלש רבתסמ# האור ,לוב תעלק .הבהא ופורפ(א
םימעפ המכ יתוא תלאש .תינרמש יד לוכה ךס .םיצוטס לש הרוחב אל תמאב ינא :!הארנ
,בל תמש יאדוובש ומכו ,תויונפ םייונפ לש ט%צב השוע ,הח ,הח ,הח & ינומכ הרוחב המ
.הבושתמ יתקמחתה
תמאב .הליחת הנווכ ךותמ ןאכל יתעגה אל .תונעל המ יתעדי אל טושפ .הרקמב אלו
תועובשל הניבג תגועל םינוכתמ ,ןימאת אל & ירחא שופיחב ,תשרב יתטטוש םתס .אלש
יכה הניבגה תגוע תא איבת ימ ןימוי תקיתע תורחת תמייקתמ תעשרמה יתסיג ןיבל יניב#
8
יל הצפק םואתפ עתפל ,ןוהל ןוה ןימ .!תוניוצמ תבייחמ תוליצאהש הככ ,גחל תיצוציפ
.ונימיב רעונה בהאתמ ךיא תוארלו "יצהל יתטלחה זא .תויונפ(םייונפ רתאל תמוסרפ ךסמל
תפולא תאזכ ינאש אלו .תעבשנ ,הככ היה תמאב הז לבא ?תוקדטצה ומכ ךל עמשנ
אל םג ינאו .םינש ןוילימ הככ אל רבכ הז יכ ,םירמואש ומכ ,יפולא אוה ילעבו םיאושינה
איה המכ ,התוא ןיבמ אל הלעב המכ לע תבביימש ,תינייכב האושנ ומכ ךל עמשיהל הצור
,תונייכבתמו הפה תא תוחתופ ןהשכ ,םימעפלו ,הלאכ תורבח יל שי .םישוגירל ההמכ
העור תא המ .ישרגתת יכל ?ךל ער ?המ ,תאזה תימצעה תונמחרה המ .איקהל יל אב שממ
תונייכבתהה לע םתס ,תירסומה תורדרדיהה לע תרבדמ אל רבכ ינאו ?םירז תודשב
תא עומשל רבכ סאמנ .יל סאמנ ,יל ער ,יל בוט אל םויה לכ .םישנאה לש תיפוסניאה
ססהא אל ,$תושמב םולכ רתוי ןיא ילעבלו ילש טילחא םא .ונרמגו ךותחל דעב ינא 'הז
.ךותחל
?םיאושינב ךתוא קיזחמ המ זא ,הככ םא :וישכע לאוש חטב התא
,יאופר רמאמ הנורחאל םסרופ .םישוריגמ םיעגפנ םידליש יסיסב הז .ןבומכ ,םידליה :%א
.םיאושנ ידלימ רתוי ילטנמה םוחתב םיעגפנ םישורג ידלי יכ חיכומה
ונחנא .הרימא םתס אל וז ,ייחב .םיפתושמ םימוחת ןומה שי היחיש ילעבלו יל :%ב
םימאותמ יד ונחנאו םיפתושמ ןיינע ימוחת ונל שי ,םירבדה םתוא תא תושעל םיבהוא
אלו ,םיכלוה ונינש ,רכיכב הנגפהל םיכלוה םאש הככ ,וישכע םולש ונינש .ונלש תועדב
.תיבב רמרוממ ראשנ םידדצה דחאש בצמ רצונ
,םימאותמ ,םימיענ ,םיקפסמ םה לבא ,םיריהזמ םהש תרמוא יתייה אל .ןימה ייח :%ג
ינאש םירקמה בורמ םיבוט לוכה ךסב לבא ,םייטקרוק רמאת ילוא ,רתוי וא תוחפ םירידס
תלבקמש תחא שי 'םינש .םינש לעבה םע ובכש אלש תונב ונלצא שי .הדובעב תעמוש
אל אוהש הל רמא גולוטמרדה וליפא .הב עגונ לעבהש םעפ לכב ,החירפ שממ ,החירפ
,הח ,הח & בדנתה וליפא אוה .תונברל רות עבקתש בוט יכה ,רבד םוש הנעמל תושעל לוכי
.ךעלעברה לצא רות הל עובקל ,הח
?בוט רתוי ,םיקוורה ,םכלצא הז ךיאו .םיאושנה ,ונייח םה ולא זא
הארנ וניאו האורה
,םיאושינה תספוק ךותב בטיה תעבוקמ יל תעמשנ תא ,הבבוש ,תינמש תוביסה לכ ירחא
התוא תא רזחשל ךממ שקבמ ינא ,ךייתוביסל תוידוסיב סחייתאש ינפלו ,ןיא(טליב שממ
.רתאל סנכיהל תטלחה הב היינש
9
תייה םאש דשוח ינא ?הרקי תמאבש תיצר המ ?שארב ךל רבע המ ?ךמצעל תבשח המ
שפחל ,לגוגל ןואב תשלוג אלא ,תמוסרפל ללכב תסחייתמ תייה אל ,ךייאושינ םע המלש
םילימב .תיפוס ךתסיג תא קונחתש תינפוס הניבג תגועל חצנמ ןוכתמ האוג תושגרתהב
?הצור תא המ ?הרקיש הפצמ תא המ ,הרקי הבבוש ,תורחא תא המ :לאשאו $יסוא אלו#
!?ינממ הצור
אירבו ןוכנ ,הפיו בוט הז תויחלו .תויחל הצור תא :הבושתה תא עדוי ינאש בשוח ינא
.םייחה לע ערחתהל ,םינוכיס תחקל ,זעהל ךירצ תויחל ליבשב לבא ,$וגלו המשנל
המידק "ר ינא ילואו ,ךתניחבמ דירחהל זעונ ילוא הז טלחומ רז םע תבתכתמ תאש הז
ךופהנ ,תוננוא דגנ והשמ יל שיש אלו .תוננוא לש גוס הז יתעדל לבא ,יקוור תוירחא רסוחב
יבוטו םיחמש םימדרנו תוחוכ תסיפא דע םיגגוח ידשכה טפשוהיו ינא םירק תולילב ,אוה
ךיילע קולחל יל ישרת .תוקמונמ הכה ךייתוביס לאו ,הבבוש ,ךיילא רוזחנ םא לבא .בל
:תולק
.םטמוטמ תצק ,עגופ ינא םא החילסו ,ןשונ(ןשי "ורית הז םידליה ללגב שרגתהל אל :%א
יל הארנ לבא ,םידלי לודיגב לודג ןיבמ תויהל רמייתמ אל ינא יסיסב םינושארה םה םידליהש
המח הבהא ןיא םא .תואריהל םירומא השיאל רבג ןיב םיסחי ךיא רסמה תא םילבקמש
ךירצ הז הככש םידמול םידלי זא ,שדחתמו יח סקס ןיא םא ,תורבח ןיא םא ,תימיטניאו
.הרשפ .רשופ רשק אוה יגוז רשק .לודג דחא םומעש :תויהל
דגנ ינאש הדוותמו הדומ ,ינומכש םטמוטמו רהצומ טושיק ןוד ,ינאו .הרשפ לש םייח
ללגב .ךל הנעא ינאו ,הבבוש ,היטפמיס תאלמ האילפב ילאשת ?םטמוטמ המל .תורשפ
תדצרמ רשוא לש הליה וזיא וארת ,ואוו :רמאו בוחרב ילע עיבצה והשימש הרק אל דועש
רסוחמ יל אצוי םצעב המ ,$רה אלל ימצע תא לאוש ינא ןכל 'הזה סופיטה לש ושאר לעמ
?הניבמ .ילש יחצנה תונרשפה
םיכלכלמו םיבר ,תומהב ומכ םיגהנתמו םישרגתמ םירוהה םהבש םימויא םירקמ שי
הביח ,דובכ שי םא לבא .שממ עשפ .םויאו ארונ יניעב הזו & םידליה דיל ינשה לע דחא
םאו ,תובשחתה שי םא ,!'םישרגתמשכ הביח ןיא ?טוידיא ,רבדמ התא המ לע# וליפא
םיעקתנו ,תוחונה ,לגרהה קר הז ראשנש המו הרמגנ הבהאה יכ טושפ ורמגנ םישוריגה
.םעט רסח הז ,תוחפל יניעב & דבל תויהלמ וא יונישמ דחפה ללגב קר דחי
וליפאו ,םיכסהל ,ךבילל ןיבהל לוכי ינא ,םיחונינה םיסחיהו םיפתושמה םיאשונה יבגל :%ב
ינאש ומכ ןתיא רבדל לוכי ינאש תורוחב שגופ שממ אל ינא .ןטק ארח ומכ אנקל תצק
תויהל הסנמ םח לע ימצע תא יתספת םעפ .ןח אוצמל "מאתהל ילבו הזופ ילב ,תמאב
10
,סקוסמו ירבג ,סול ,המידק תוכוראה םיילגרה םע ליבד ומכ יל יתבשי .דרפש םס םאות
תונמדזה התואבו .ןמאה(רגנה יתייה .ןבומכ ,יסקס ידדצ ךויח םע ,עיגפו שיגר םג לבא
'ילמרונ בשת ,התא היהת :ימצעל רמואו ,ליבד ומכ ךייחמ דצהמ ימצע תא טלוק ינא
,תצק יל הזז קוידבש ,ילש לאמש לגר לע הדעמ איה ,םיתורישהמ הרזח הרוחבהשכ
םס דצמ רגוב דואמ .לגר הל יתמשש םשורה תא הלביק חטבו ,הלפנו ,$יכב חוורתהל
,השוע התא המ :החרצ איה הבוגתב .יעוצקמ םיסקמ תויהל תחא תבב לדחש ,דרפש
יחלפ ינש תא וארו הממורתה הלש תיאצחה ,הלפנ איהשכ יכ .ירמגל הכובנ המקו ?טוידיא
ךיא תיפוסוליפה הלאשה התיה עגר ותואב ןרקיס יתואש המ לבא ,הלש דומחה תחתה
?רדסב תא :התוא לואשל םוקמב תאז .תחתל ןכל סנכנש הזה טוחה םע תוכלוה ןתא
יתלצנתהו ,יתרשקתה ןכ אקווד הילא .תמעוז םשמ הכלה הנכסמה ?הרזע הכירצ
.סומינב יל הקרט איה .םטמוטמ ומכ יתגהנתהש
,החילס ...םיקפסמ לבא םיריהזמ אל :תבתכש טפשמה יל בשייתמ אל ,סקסה יבגל :%ג
הארנ אל יכ ?סקס תבהוא ,הבבוש תא לבא ,תינרדוחה הלאשה לע החילסו ?הריתס ןאכ ןיא
םתבשח .םכלש ןימה ייח תא רפשל םיכרד תונתחדקב םישפחמ היחיש ךלעבו תאש יל
?תוגוז יפוליח לע לשמל
?רדסב לוכה ?תרזח .איקהל םיתורישל הצרו הקימסמ ,הריווחמ תא וישכעש חוטב ינא
?םירק םימב םינפה תא תפטש
הכלה איהש זאמ .הרבח יל התיהשכ סקס תופצושו תונינרמ םייתנש ויה ,ןפוא לכב ,יל
,תויצפוא קדוב ,טטרלפמ ,שפחמ ינא ,!יושנה קאינמה ,אוהה לש ורשב# רשב לכ ךרדב
.דונ ומכ דנו ענ & רוציקב .ןייזמ םימעפל
.תוקוורה ייחמ תטרופמ הניצס תלביק ,הנה זא
הבבוש האושנ
ןמזה תא תחקל הכירצ יתייה .םימי המכ יתבתכ אלש תבלענ אלש הווקמ ינא 'רקי האור
.!ךירבדב יתוא תעזעיז ידש הדומ ינא# םירבדה תא לכעל ידכ
הדמעמ הז תא השוע אל התא ?הרמוחב תצק יתוא טפוש אל התא 'רקי ,האור 'האור יוא
םיטונ םיקוורש תעדוי ינא .דצהמ יל הארנ הז הככש רמול תבייח ינא ?רירמ קוור לש
יל השרת לבא ,ריעב הלודג יכה הגצהה וז םיאושינ ייחש ,םיקדטצמ דימת םיאושנש בושחל
?םיאב ונא אנא םהידעלבו ,היצזיליוויצה היונב םיאושינה ייח לעש ,ךיניע תא ריאהל
11
םאה .ךתוקוור תדבועמ חדבמו חמש הזכ יל הארנ אל ,רקי האור ,התא םג ,התא םגו
,םח ןקב תויחל הצור תייה אל ?תונדחפמ ?תונלצעמ ?תוחונמ ?הייפכמ ?הריחבמ קוור התא
םיעט והשמ הניכמ ךקיח תשאשכ ,חיטשה לע ךדיל םיקחשמש םיקותמ םיאצאצ המכ םע
?םיאושינה תיצמת וז אל ,לוכה ירחא ?היזיוולטה לומ דחי םילברכתמ םתא ךכ רחאו לוכאל
?םייח ארקנש ימאנוצה לג תא תומיענבו םולשב דחי ריבעהל
תצק םא .ילש רקי האור ,םיעגפנו םיעוצפ םע ברק(וד תויהל םיבייח אל םיאושינו
,הנה .הנש םינומש וליפא יפוי תויחל רשפא ,תוניפ םילגעמ תצק ,םירתוומ תצק ,םיגילבמ
,םתוא תרקבמ ינאשכ# םיננולתמ תצק ,םירטקמ תצק ,דחי ןיידע ילש אתבסו אבס וליפא
םהש תעדוי ינא לבא ,אתבס לע ןנולתמ דימת אבסו ,אבס לע תננולתמ דימת אתבס
ךל הארנ הז .!לגרהה תמחמ אל ,גנילראד ,אלו ,וז לע הז ורתווי אלו ,שפנבו בלב םירושק
!?רקי האור ,ןוכנ ,שאמ ומכ תונגרובמ רהזנ התא ירהו# ?תונגרובמ חירסמ ?ילאנב ?ןשוימ
החינמ ינא זא ,ןמא התא ירה לבא .םידדוב םיבאז לש רמוחמ ונצרוק ונלוכ אל ,ןכ ,ןכ
ןיב ךל וצצורתיש םינטק םירשיפ המכ ינפ לע תרהזמה תודידבה תא $ידעמ התא הזככש
?תקדוצ ינא וא ,תקדוצ ינא .תוזומה יפערש
תרחב ?דיגת ,ךל ער המ .רדעה לכ ומכ ןייכבתמ התא םג ,ןכ ,וה ,רקי האור ,התא םגו
םיקוורה לכ ומכ רג אל התאשו ,בצועמ תוחפל אוהש הווקמ ינא# ךלש ןשה לדגמב תויחל
המלע וזיא םשו הפ ךתטימב חראל תרחב ,!ידיינ(הל(הד סכנ תועטב ארקנש עטעמשב
תוינמלטנ%גב ןושילב ,הטימב םוקמ תונפלב ,תושגרב & ןצמקתמ חטב התא היפלכ םגש#
תוקד שמח תינומ הל םינימזמש הלאמ התא ילואו .רקובב םח ןוסאורק הזיאב ,םתכה לע
ןכסמ קוור לש תיטתפ הנומת יל רייצת לאו ,חומה תא יל לבלבת לא זא .!?ןויזה ירחא
שי ?אבאו אמיא םע תויעב ךל שי 'חותיפ הילצרה דעו ןאכמ תוישפנ תויעב םע ,קופדו
'םתפס לע ךתוא חראל וחמשיש םיגולוכיספ לש תונוט יבכמ לש רפסב
אל ?הנטקה תינגרובה תא תצק רענתש תבשח ?יתוולשמ יתוא איצוהל חילצתש תבשח
'היח ינא ימעבו .יל בוטו תינגרוב ינא 'תאזה תינגרובה תא אל ,יריקי ,אלו

הארנ וניאו האורה
סוכ תחקל עגר יל ינת .טהול חפ גג לע הלותחכ תגאוש .תונברודכ םילימ ,הבבוש ,ואוו
תחא :יתונכסמ לע יניבל יניב תצק ןייכבתהל ,רשפא םאו קומע םושנל ,ששואתהל ,םימ
תצמצממש ןגטנר תיאנכט ,תממעושמ האושנ הזיא דועו ,ט%צב דועו ,התיא בתכתמ ינאש
12
ילב ,יתוא תוארל ילב ,איה וליפא ,איה ,ללכב הילע םש אלש ומוה אפור הזיאל הרכה ילב
& יב עצבל ילב ,יתוא שוגפל 'ילע תערחתמ
(המ(עדוי(ימ אל*קיחצמ*ךיבמ עוריא לע תעדה חודיבב ךל יתחוויד הלוכ ?ןייכבתמ ?אומ
הזל תארק & ?הננגמ ךותמ & תאו .ימצע תא יתפשח :ארקנש המ .יל הרקש ,חלצומ
.ירקמ אוה ,םירבדה ינש ןיב םישולקבש שולק ולו ,רשק לכש ךל יעדת יכ .ןייכבתמ
תחבושמ תויגוזלו הבהאל יפוסיכ לכ םע ,הבבוש האושנ ,ךתעידיל ךלשכ הכוב אל ינא ,
,הבבוש ,ךיילא טלחומ דוגינב ,יבצמ םע ןיטולחל םלש ינא .לודגבו ,יב תיעט .יתוקוור לע
...דחא דועו דחא השוע ינא םאש
?ינממ הצור תא םצעב המו ,רתאל תסנכנשכ תבשח המ לע :יתלאש לע תינע אלש הז
רמול תנאממ תאש וא :םירבד ינש ,שודק םעזמ טהולה ללמה "רפ חכונ דחוימב ,יל תזמור
ושאר תא םירהל הסנמ ךלש עדומ(תתהשכ םגש ,השחכה לש וזכ המרב תאש וא ,יל
וא ,תרכוז אל תאש וא & תא ,הכיבמהו השקה תמאה תא ךייתומולחב ךל שחולו סרוסמה
.רמאש המב תשייבתמ תאש
יתוכלמה ךלעב םע תעסנש וא :תורבס המכ יל ולע .יל תינע אל המל יתנבה אל תמאבו
גחב חומשל ,ןופצל םידליהו $יכב וא ,!הרפכ ,$יכב ךל היהיש ,אל המל# לארשי םע לכ םע
,םיאושינה ייחמ תונומתב ותוא תפתשמ ,טנרטניאב רז רבג םע תבתכתמ תאש הליג אוהש
השודקה תרגסמב קדס ירה .תורקפהה תא קיספהל תטלחה ןכלו ,יניצר ןגלבל םרגש המ
הרצק ךרדה ןאכמו ,תוחונ יא ,םישוריג ,תוקסרתה ,רבשמל רבש ,רבשל איבהל לולע
'''םוניהיג .רמייהצלא ,קותיש ,הפורטסטקל
םינגרואמה הייח לע הנגמש הרמנ ומכ ילע תלפנתמ תאו ,םימי רפסמ ופלח
טלחהב ינא .הרגש דגנ אל ינא ,יבשחת אלשו .הרגשה לש תרעובמה חאה לומ םילברוכמהו
.המיענו החונינ ,העיגרמ םתרגש ,דחי םייח םיקלוח םיניינעמ םישנא ינש םאש בשוח
תא 'תממעושמ ךניא אלה תא לבא .הז לש ותרבחמ הז םיממעושמ םישנאשכ תרצונ היעבה
& םיניידזמ םתאשכו .!?ילע עדוי אוה ,ידיגת# רקיה ךלעוב לש הריעסמה ותרבחב תחרופ
םתאשכ זא ,ןימ יסחי םירמוא ,םינגרובה תדעב ,םכלצא ירה ,החילס ,םיסחי םימייקמ אל ינא
?הארנ וניאו האור ,עצמאב ךל עוקת
תייה אל ,אלו ,והשמ ינממ הצור תא יכ ,תא וז ,הרקי תיבבוש ,חומב ןאכ לבלבמש ימ זא
.יתיא בתכתהל הכישממ
'חמש תועיבנ גח
13
הבבוש האושנ
יתיאר .ידמ םדקומ טידרק ךל יתקנעהש תששוח ינא .יבילל ללכ תיאר אל םעפה 'רקי האור
אלא ךניא 'םלועמ םירבד ויה אלש רבתסמו ,ךמצעב האור התאש שיגרה ןמאה תא ךב
םירבגל שי ,םישנה ינותיעב ךתורישל גולוכיספה ירודמב .םירבגה לכ ומכ לטב ךלוה
.תישגר רדענ :עובק חונימ ךומכ
םוטמוט ,םישנ .היעבה בלל תוארל םוקמב רוחס(רוחס בבותסמ ,םירבגה לכ ומכ ,התא
,אלו & תרתסנ העמד חנקיש ,ןבילל ןיביש רבג תוצור ,תיחמוממ דומלל ךל יאדכו & ילש רקי
ןה ולא ,שודק םעז לש תועמד אל ולא תושודק תועמד ונחנא .תושודק םישנה ונחנא '
.ונתוא םיליכאמ םתאש ארחה לכ ללגב תושודק .םייחה לש תונועמה תושודקה ונחנא
,םכלש תומיטאהמ ,םכלש תולדגה ןועגישמ ,םכלש תוזירפקהמ תולבוס ונחנא
רסוחמ ,םכלש תויליטנפניאהמ ,םכלש תויסינטסיאהמ ,םכמצע יפלכ םכלש רתיה(תושיגרמ
דחא :הז תא הרידגה ,ילע הבוהאה תרפוסה ,ןתיא לחר# םישנל עגונב םכלש תונררבה
.םיילגרהמ םכל $דונש חירהמ וליפא ,!ךלכולמ רוח לכל (((ה תא עקותש
& ו תורידא תוינלשב ,תויטנמור ,תוניבמ ,תונידע היהנש םיפצמ דוע םתא הז לכ ירחאו
יפ.ייא.יו סחי םכל עיגמש םלועל םתמרת המ ?המ המל .סקסמ חירסנש & 'הפצוחה איש
'?הזכש
ילעב תא תממורמ ,ךכמ עורגו ,יאושינ תא תללהמ ינא וליאכ תרהמנה ךתנקסמ תורמלו
קוור תויהלמ ךתודעכ קוחר התאש ומכ ,הזמ הקוחר ינאש ךל עדת ,תוהולא תגרדמל
.!'קודבנ דוע ,יריקי ,הז תא לבא# ןייכבתמ
הנטקה ליבשב אפורל לוכה ירחא יתיא אובי אל אוהש רמא ססנירפה רקובב םויה ,הנה
.!ךלש םימחרל הקוקז אל ינא יכ ,הל שי המ ךל תרפסמ אל ינאש הריהצמ רבכ ינא# ונלש
ספערגה ירחא ,ולש םיחמצה הת תא םינבצעמ םיצומצמב התש אוהש ירחא ,םוקמ לכמ
םא לאשש ירחאו ,תינוכמה תוחתפמ ירחא יטתפה ימוימויה שופיחה ירחא ,יתרוסמה
תא יתרבש ?יתישע המ עדוי התא & רחמ קחשמה ליבשב סינטה ידגב תא ול יתסביכ
ססנירפה .םייניש םסיק ומכ ,הסיבכ לקמ ומכ םיינשל הרבשנ 'ולש הרקיה סינטה תטקר
.וב וטעבש לותח ומכ הצוחה חרב היינש ירחאו ,חותפ הפ םע ראשנ
תוראשנ ונחנא ,גנימרא%צ סנירפ תויהל םיקיספמ םתאש ירחא .םישנה ,ונילע רזגנ ךכ
חווצו ותוכלמ סכב רפרפמש ,םיילגרב תוירטפו תמדקומ הכיפש לעב ,חירקמ ןמש םע
'דחפמ

14
הארנ וניאו האורה
הז המ ההות ינא .םייטמרד תולקמ יצופינ וליא .הבבוש ,ךיפמ םיצרופ ימאנוצ ילג וליא
לע תעמש & עדומ תתב# ךלצא גציימ תוניחצמ(םיילגר(ךלעוב לש סינטה לקמ ילוא .רמוא
?רתוי םיבוט םימי עדיש ופוגב רחא לקמ הזיא !?חנומה
.רקיה רביאה לש ינוציחה גציימה תא ול תרבש זא ,ונממ ןיזה ךל רבשנש ,הרקי ,ידות
.ארחה לש ותעד :רוציקב וא ,תישגר רדענ לטב ךלוה לש ותעד ,ןפוא לכב ,יתעד תאז
טירסת ךל עיצמ ,חירסמהו ןמולגמה ,קנופמה ,ןלטבה ,ןמאנה ךדבע ,הזה ןטקה יקקה זא
:הככ ךלוה הז .ךלעוב לש סינטה שרגמב ימוימוי סיסב לע להנתמ חטבלש
לקמה הצמשל עודיה רבוע ,!'רסמתמ המ ךא ,ילותב# לקהו ילותבה רודכב ןחב טבוח
הקילדמ הזיא :הריסמל הריסמ ןיב ונרוחב רהרהמ ,יוא .דיל דימ ,דיל דימ ,ורחתמל ונממ
איה ךיא ...תדדועמ לש הרצרצקה תיאצחה םע איהה ,היזיוולטב לומתא טרסהמ תינקחשה
ימ ,ימו .ונוא אישב טבוחו ...דיל דימ ...דיל דימ הרבע ,םינבל הרסמתהו םיילגרה תא המירה
הלילחו סח וא רהמ רמוג & 'אל & אלו תויבצקה תועונתב טלוש ימ ?לקמב קזח יכה טבוח
,תחאב תטמשנ עגר ינפל ןואב טבחמב הזחאש עורזה ,העווזה הברמל ,זא לבא .$ייעתמ
...'טיש ,חייוכה רמגנ יכ ,הפנהמ תתבוש
,בוט .הצור תאש המ התיא ישעת .ליעגמו ןייכב ,ןלצנ רכז לש העד םתס ינא ,ןפוא לכב
ךלקעציבה יל תודעור .ייחל ששוח ינא ,ךתיא הנורחאה תולהנתהה חכונש ךל רמול בייח
'הל%אמא :ךממ
.תויטסינימפ לש השיגפל יתוא הבחס ילש הבוט הרבח ,םירשע ןב יתייהשכ ,םעפ
ןטשה תכ לייטס םישושחלו ,םיניוע םיטבמ לש תוקיריב יתיכז .םוקמב דיחיה רבגה יתייה
לוכי התא ,עיגתש ופיצ אל ןה ,עגרית :ימצעל יתרמא .םיריוצמ םיטרס לש דא ומכ יתוא וויל
.ךל אבש יתמ לפקתהל
ןויווש ומכ םייטרקנוק םיאשונ לע ורבדי ןהש יתיפיצ .תונרקסה ללגב יתראשנ הלחתהב
הננע ומכ הלעו חפתש אשונה .אלו אל לבא & ןימ הלאכ ,הדובעב הווש רכש ,תויוכז
קיקש יל שיש ללגב קר ,תוומ תאנש יתוא ואנש םש ןלוכ .םירבג תאנש היה תיביטקאוידר
ןפוא םושב יתלוכי אלו ,עגרל עגרמ קמטצמ !ינאו# אוה דציכ יתשגרה .םיילגרה ןיב םיציב
לכ ומכ ינאש ללגב אל הרק הז :ךליבשב תושדח יל שיו .חורבלו ילגר לע םמורתהל
תויגרנאב לקתנש ,רבג וא השיא ,אוה רשאב םדא לכש אלא ,ספא ןדחפ ,םירבגה
.ילש לזרבה תבבוש ,יאלפתת .דחפמ ,תוילילש ךכ לכ תויביטקלוק
15
דווטסיא טנילק הארמ לע וכלה ןקלח ,תוי%צוב המכ םש ויהש ,הנושמ ארונ יל היהש המ
,םיידש איבחמ טסו ,םיצוק רעיש :$וסה דע הז לע וכלה ןה .תיאשמה גהנ הארמ לע ןקלחו
לכ ןה םא :יתנבה אל ,הרובחבש קינקנה ,ינאו .דודשא למנב רווס לש הבישי ,הסג הכילה
?םירבגל תושפחתמ ןה המל ,םירבג תואנוש ךכ
(כ ,ונחנא המכ דע ,ךלש תויטסישפה תוללכהה םע ןטקה סיכב ןתוא המש ,הבבוש ,תא
לבסל תונודינ .ולוכ ישונאה ןימה תונברוק ,תונועמה תושודקה ,ןכתא םיללמאמ ,ו(נ(ל (ו
תופוקש תועמד תוליזמ ,בלצה הצק לע הירמ ומכ ןכל תויולת ,חלאנה ןימה ,ונללגב יחצנ
םידרוי ,ךב תופצל לגרל םילוע םלוכו 'סנ 'סנ :םהדנ ןומההו ...םינש יפלא ןב יאמק רעצמ
ךא .ךייח לע תועמד הליזמה & ןגטנר לש השודק & ךיילא םיללפתמו םיווחתשמ ,עברא לע
,ימאמ ,תיכיח הזה עגרל ...רשוא לש ןטק ךויח ךיינפב עיצפמ ,תועמדה ןיב ,םואתפ עתפל
.ימוצ תצק היה תיצרש המ לכ
.ךרוצה תא לבקמ וליפאו ,ןיבמ & רקיה םוטמוטה ,לבגומה ,ינא וליפא ,הז תאו
דוחלו ,תיבה תולטמב $ותישל הייפיצהו ךלעבמ בוט סחיל ימיטיגלה ןוצרה דוחל לבא
"פנל יל רצ .אלש חטבו חטב ונחנאו ,ללכב תושודק אל ןתא יכ .!תושודקה וא# תוללכהה
'שודק אל דחא $א :תושדח קזבמ ךל ירה לבא ,ךלש תיטויפה םיימצעה םימחרה תעוב תא
יל רצ ,ונחנאו .םעפ $א העוט אלו תוישונא תושלוחב םתכומ אל ,ישונא אל שודקש ימ
.דחאכ םירבגו םישנ .םיישונא & ךל רשבל
וניניב רבד לכ חתנל םיגהונ אל ונחנא .ןכמ רתוי הברה םילבגומ ונחנאש הדומ ינא ,ןכ
םא .הכיבמ תימצע תועדומ רסוחב םיקול ונבור ןכל ,ונירבח ןיבל וניניב וא ונמצע ןיבל
הבושתה ?רשקהמ הצור התא המ זא :תקחודה הלאשה תא ונתוא תולאוש ןתא המגודל
.ללחב תינוימד הדוקנב לולח טבמ תציענ ךות ,עדוי אל :דימת איה ונלש הצופנה
חומב אילפהל קמונמו חתונמ רבכ לוכה .ונמוקמב תונוע דיימו תועדוי אלה ןתא לבא
הרוקמ המ ךל ריבסמ יתייה םא .המכסהב םגמגלו ןהנהל אלא רתונ אל ונלו .ןכלש ינונטקה
יתונכ תא םש היהש תוללק "רפב יל הנוע תייהש ינתששוח ,תקמחתמה הבושתה לש
.הז בלשב ,ךתושרב ,הזמ ענמנ ינא ןכלו ,רויכב לבזה לש שלושמב !ךתיא ןכ תמאב ינאו#
השוחת יל שי לבא ,לעוג ידכ דע ינצחש ,דירחהל ינמולגמ ילוא ךל עמשיי הז ,בגאו
.ךייחב הנושמה יתוחכונל הרושק ךלעב לש לקמה תריבש עוריאש
רבעש המ תורמל .יל ירפסת ,יצרתשכ .ךלש הנטקה םע היעב שיש ,תמאב ,יל רצו
.ךליבשב ןאכ ןיידע ינא ,וניניב
16
הבבוש האושנ
םימיאה עפומ לע רתוול וא ,ךל בותכל ךישמהל םא יתטבלתה םיימעפ אלו םעפ אל ,האור
תועדו תושגר תוצצורתמ ריוואבש הזמ חוכשלו ,!תינגרובה# יתחפשמ קיחל רוזחלו
.תולילב םדריהל םישקתמש םידדוב םישנא לש םיליימ רופסניאב
,תאש רתיב תבתוכ ינא הנורחאל ,!?הריש תביתכב תאטוח ינאש ךל יתרמאש רכוז# לבא
$ושח רוע לע תולחוזה העיז תוילולתכ ,ילצא דימת ומכ אלו ,קנע ילג ומכ תועבונ םילימה
ךניא ילוא ?רקי האור ,האור התא .רגירטה אוה רחא אלו התאש בושחל יל םרג הזו ,ברוצו
אל ,לטובמ אל דובכ .יריש תרבחמב רגירטה התאש ןכתיי לבא ,יתולולכ תטימב רגירטה
?רמוא תייה
הז ךכ & םינדיעו ןדיע ינפל ,םעפ יתקרזש איהה# הפפכה תא בוש םירהל יתטלחה זא
ערפתהש ינורטקלאה ברק(ודה לעו תונובלעה לע גילבהל ,!תמרה התאו & וישכע הארנ
רובק דוע המ עדוי דשהו ,םיליימהו םיפי%צה יקמעמ בוש ךל אורקלו ,םינורחאה תולילב ןאכ
.ילש ןשעה הלעמ בשחמה יכבנב
יתוא ןכסמ היה הז לבא ,יתבתכש ריש ךל תחלוש יתייה ,תשייבתמ יתייה אל םא
האושנ השיא לש רסוב יננע אורקלב ךתואו ,תושגרתהמ העיזמ הרשע(תב ומכ שיגרהלב
אל יאדו ,וניניב ןאכ ךלהש המ לכ ירחא זא .!ילע "ורחתש ןידה יאדווב הז# תלכסותמו
.ךברח בהלמ תששוח ינאש ןיבהל השקתת
ןטבב יתלביקש םירירשה תוצווכתה תא טעמב ופיר תונורחאה ךיתולימ ןוט ,םלואו
,הדוותאו הדוא ,םגו .!םינימה ןיב יחצנה קבאמב תיתודרשיה הבוגתמ רתוי אל# הנותחתה
םוש לע רזומ גונעת םג יתבאש ,םיקרפל יתשחש באכה יפיזרז וליפאו ,תוחונה רסוח דצב
.תושתכתהה
רומח טיציפד יל שי הככ םג יכ ,ולש םילבוחה לקמו יקא ןיינע תא יל ריכזת לא השקבבו
.ימצע ןוחטיבב
הארנ וניאו האורה
ךרד לע גלגלל םלועבש תוכז םוש יל התיה אל .ייחב ,רעטצמ ךכ לכ ךכ לכ ינא ,הבבוש
דסומב רבודמשכ רבודמ תמאב המ לע גשומ לש "מש יל ןיאו ,הזב יתיסנתה אל .ךייח
ריכזמ דסומ חנומהש ידות לבא# םיאושינה !רוגס דסומ לע רבד יצחו רבד עדוי אל ינא .
,קזח םג לבא ילוא טורמ ,הבע לבח ןימ & וזה םיסחיה תכרעמ תא םיביכרמש םיסנאוינה
17
ילוא ,גשומ םוש יל ןיא םאו .ערבו בוטב הזל הז םיקובדה םיבצע יטוח תואממ בכרומה
.החילס שקבמ שממ ינא .יטופישו יחטש ,ידיצמ ינצחש היה הז .יפ תא םותסאש היה $ידע
ןתאו םילבז ונלוכ ונחנא המכ דע ,םירבגה םע לע תופרוגה ךיתוללכה אשונב לבא
סנכנ יתייה :%ב .קדוצ ינאש בשוח ינא יכ :%א .הרזחב ירבד תא חקול אל ינא ,תושודקה
.ןיינועמ אל שממ ינאו ,רבגכ יתונורסח לכל $סונב ,טוטרמסה תירוגטקל קפס לכ אלל ךלצא
יל םג .הזב קלח ךייחב רזומה ימויקל שיש ךכ לע האגו ,הברהו ,תבתוכ תאש חמש ינא
ןותיעב תצק יתמסרפ וליפא .יאלפתת ,הריש תצק יתבתכש םייחב הרצק הפוקת התיה
.דיבר הנולא ימצעל יתארק .השיא לש דועו ,יודב םשב ןבומכ .ונמזב
הז הפיאמ ?הביתכב אטוח םירמוא המל םעפ תבשח .אטוח אל ינאש םינש רבכ לבא
תא ןיבל לוכי ינא ?הביתכב אטחה המ ?הכסמו לספ ךל השעת אל ?תדהמ ילוא ?חוקל
לבא ,ונילע אל & חצרה ,הבינגה ,$ואינה אטח הביתכ םגש תודוהל ןושארה ינא ,ינש דצמ '?
.גורהל תולולע םילימ
.זפ תומולח .םירבח ,אז .תורבח בוש ונחנאש הווקמ ינא
הבבוש האושנ
זא ,דיבכה $וגהו באכ שארה ,בוט יכה יתשגרה אל ,ונבתכתהש ירחא ,הלילב לומתא
,םהמ דחאב .םינושמ תומולחב האלמו הפורט הניש ךותל יתללצו %טיינ(הגנוס% יתחקל
תנוכמ תחיווצ לוקל םיבהוא ילומלמו םיקוחצ ,תוחיש תלומה אלמ הפקב הרבח םע יתבשי
.םירמש תוגועו קזח הפק לש ליבהמ חוחינמ םושבה ללחב ,וסרפסאה
תגוע יתביקו יביל תא הכשמ רקיעב .תומטמטמה תוגועה םע תונירטיווה רבעל יתלזפ
& החירמו ,םימחמחש םיקומיצו םינמנמש םיזוגא תצבושמ ,הבכרמ לש לגלג לדוגב םירמש
ןיאש ,הירטפק לש גוסהמ הפק(תיב היה הז יכ ,רוחבל ךלנש העיצה ילש הרבח 'ןדע ןג
תא וארי םלוכ ךרדבש יתיצר אל יכ ,יל קשחתה יכה אלו ,רותב דומעלו םוקל ךירצו םירצלמ
,םיפדועהמ שרגתהל יתחלצה אל זאמו ,הנטקה לש הדילב יתלדיגש חפוטמה ןבשיה
הרומתבש $א# .ןבשיל החינמ ינאו ,יל חינמ ןבשיה :קשנ תתיבשב דחי םייח ונחנא םייתניבו
.!בהוא אוה הז תא רקיעב יכ ,תוגוע ול קפסל ילע
ימצע תא יתאצמ ינאו ,ולש תא שרד ןבשיה ,ןתלועפ תא ולעפ הביקה יצימ םלואו
,ןחלושל הרזח ךרדב .םי%ציוודנסהו םיפאמה ןכודל ךרדב ,יתרבח ירחא יכרד תכרשמ
ילכתסת ...ששש :םואתפ יל השחל ילש הרבח ,םיבוט םירבדב םיאלמ קנע ישגמב תוסומע
?ןקוו רפוטסירכ אל הז ...הלאמש
18
הרוטקירקל המוד אוהש ,םויה ומכ אל ,הלחא הארנ םגו ,אוה היה הזש ייחבו ,יתטבה
יתיאר .רכוס ילב לוכאל היה רשפאשכ ,םיאבצה דייצב ,זא ומכ אלא ,ומצע לש תטפורמ
ול שיש ,ילש ילאסולוקה ןבשיה תא דצ אל אוהש יתללפתהו ,ונלש ןוויכל לכתסמ אוהש
םיעגרב םייופצ אל םינוויכ ינימ לכל דדונתהל לולע אוהו ,ולשמ םייאמצע םייח המ(םושמ
.םייטקרוק אל יכה
,םיטבמב ותוא "יצפהל םיענ אל יכ & וילע טיבת ימ ונירחתה ,הרזח ונבשייתהשכ
(תבה ,ילש הרבח .תרמוא יתייה ,יתועמשמ ידו ,טבמ יל ריזחמ אוהש בל יתמש עתפלשכ
ינופושה םע רבכ קיספאשו ,לכתסמ אוה הילע הזש ,תניימדמ םתס ינאש הרמא ,הנוז
תאש יתעדי .םייניעו רוע תקורי תיאנק איהש ינפמ םתס הזש יתעדי לבא .ילש יטתפה
.ילא חלוש רפוטסירכ ,ולש םילוחכה םיטבמה
ינימ לכו ,הפקב בשוי ןקוו רפוטסירכש בל םש והשימש הארנכ .הלומה הלחה םואתפ
.וטבמ תא דוצל תוסנל ידכ ןימיל לאמשמ לייטל וליחתה ןטב תוצלוחו ירורעז ינימב תונב
םלוכו ריוואב תוקישנ הברה ויה ,וילא השגינש תלהוצו הנטק הרובח הסנכנ םג עתפל
לע דיינב ןומה הרביד איה יכ ,ולש תינצחיה הארנכ התיה ןהמ תחא .ודיצל ובשייתה
.הלאכו םיאנותיע תוביסמ
םיתורישל עיגהל ידכש תורמל זא ,קפאתהל יתלוכי אל רבכו ,יפיפ ארונ הכירצ יתייה
ונדעצ תויממוקו ,יתיא ינבשיו & יתמק ,יפ.ייא.יווה לש ןחלושה דיל רובעל ילע היה
יתלכתסה ,הנימי יתלכתסה .ימשב תארוק תינצחיהש תעמוש ינא םואתפ .םיתורישל
,יתוכלמה ןחלושה ןוויכל יתידיד זא .אל לבא & המק תרחא יהשימ ילוא תוארל ,הלאמש
תאז ,ריכת ,רפוטסירכ :הרמא תינצחיה .תוחידפ השעי אלש ןבשיב תפזונו ישוקב תמשונ
אלש סרוה לוכת טבמב יב טיבהו די טישוה רפוטסירכו ,ונלש הבושח יכה תררושמה
.ילש ןורכיזה זכרמ תא ופרטי םיעלותהשכ םג חכשא
ילש תינדגובה הרבחה ,םיחטשב םג יאדו ועמשנש בל תוקיפד םע ןחלושל יתרזחשכ
תוגועהמ המכ הנקאש יאדכ ,התיבה הנפתמ ינאש ינפלש יתבשח זא ,התיה אל רבכ
דצהמ לבא .בהוא יקאש ןומניק(ואקק ךעלעגורה תאו םידליה ליבשב הלאה תורדהנה
ןחב ידיצל בשייתמו ,םילמנ(לכוא ומכ תויטנמרש "ירפשמ ,רפוטסירכה חיגמ םואתפ
.ימלוע
תושגרתה בורמו ,רבדל ליחתה רפוטסירכ .םינותחתל הרזחבו םידאמל הסיטב $ע בלה
ויה ולש תונווכהש האור יאדו היה דצהמ לכתסהש ימ לכ לבא ,רמא אוה המ תרכוז אל ינא
ןחלוש תא ונרבעש ינפל אל ,ונישע תמאבש המ ,לייטל ךלנש עיצה אוה .תויטנמור
19
.םיתימצמ םיטבמ לש ריהמ שי+ו ילע וריבעהש ,הכומנ ןתומ םע םיסני%גבו ינימב תודוקרבה
חכונל תויטפיטנאב הינפ תא וישכע התוויע תיכאלמ תוקיתמב ילא הרביד םדוקש תינצחיה
.ךלש ןמזה תא זבזבמ התא ,רפוטסירכ :תויטסנב הטלפו ,רזומה גוויזה
הצור ינא ןאל לאש רפוטסירכ ,ויניע לוכתב ופקתשהש הרדשה יצעל תחתמ ,"וחב
אטבמ םע ,רמאו ,ראותי לב ןחב בוש דירצה אוה זא ,תעדוי ינניאש יתינע ינאו ,תכלל
אל ינאש תימוטמוטב בוש יתינע ינאו ,םיהולאה ןוצר אוה השיאה ןוצר :קותמ יאקירמא
.תמליא ומכ יתנהניה ינאו ,םיל זא ,בוט :רמאו ךייח אוה זא ,תעדוי
ינא םואתפו ,םיאובחמו םיקיקנ ןומה תולעב ,תולצומו תוילולפא תואטמסב ונרבע ךרדב
דע ,וידיב קפס ,ופוגב קפס יתוא $דוה ,םהמ דחא רבעל יתוא תוחנמ וידי תא השיגרמ
$א דיספהל אל ידכ םייניע םוצעא אלש יתטלחה .יפלכ ופוג תא ךכיחו ריקל יתוא דימצהש
ולש הרוגנאה רדווסל ,םיעגמלו תושוחתל יתרכמתהש דע ,םיענ ךכ לכ היה הז לבא ,היינש
,ינותחתל הרדחש דיל ,יזחלו ינפל רבדה ותוא תא ושעש ןקזה יפיזל ,ירוע תא דריגש
ילא רדוחו יתוא בבוסמ אוהש ללכב יל תפכא היה אלו ,יתוורע תא וכחילש תועבצאל
.הומכ יתשח אל םלועמש הבהאבו תוכרב ,ופוגב יפוג לע ךכוסמ ,הרוחאמ
,תוומ יל תצחול ןתשה תיחופלש ,ילעב לש תוטקשה ויתוריחנ לוקל ,תחאב יתררועתה
.התא םצעב היה רפוטסירכש יתנבה עתפלשכ
הארנ וניאו האורה
יתארקו יתבשי .סל%ציפס ינאש ,תומולהמ)םילימ םיפילחמ ונחנאש זאמ הנושארה םעפה וז
יתבשי ,יתרוסמה $צק($צשב ךל תונעלו תדלקמה לע ילגרהכ לפנתהל םוקמבו ,ליימה תא
.תונעל המ יתעדי אלו םייפלטו הפ רועפ
.אימחמ דואמ הז ,הבבוש הבר הדות ?יטקרוק סומינב
.דחוימב םיאתמ יל הארנ אל
ךייתומולחב ילע תבכור תא םאה ,הבבושה הביידוג ידייל וה ?ןסר תחלושמ תונקשחב
.קיודמ אל ןכ םג ?הליל ידמ
הרשע(שולש ןב דלי ומכ ךובנ ,בשחמה לומ בשוי :וישכע יתוא תוארל הכירצ תא
,המשנל ןגטנר םוליצ ול םישוע & םילוח(תיבב אוה םולחבו .יטורא םולחמ ררועתהש
םימשש הז ,יצחו ןוט לקושש רופא(קרקריה קולחל תחתמ רבד םוש ןיא ןגטנרה תיאנכטלו
קולחה תא הדירומ ,הנוכמל תחתמ שגרדה לע בכשל דליל הרומ תיאנכטה .הנירק דגנ
20
ךכ לכ אוה לבא .אוה ךופהנ ,הזכ והשמ וא הילא שידא אוהש יבשחת אלשו .וילע תבכשנו
.וב ושפנ דוע לכ חרוב אוהו הלהבל תכפוה ,קשחה לע תרבוג העתפההש ,עתפומ
.םייחב ילע תמלוח תייה אל ,הארנ ינא ךיא תעדוי תייה םאש ששוח ינא ,הרקי הבבוש
והשמ שי םייניעב ילוא ,בוט .ןיטולחל ירקמ ךלש רפוטסירכ ןיבו יניב רשק לכש רמאנ יאוב
.!...ןהב םיפקתשמ אל הרדשה יצע םא םג# תולוחכ םייניע שי ,בגא ,יל םג .המוד
יוצמ ליבד רבג ומכ .להובמ תוחפ שיגרמ ינאו תצק יתעגרנ ,הפק יתיתשש ירחא ,וישכע
םולח ינפב תרגסהש ךכל ,תלשלתשמה הלילעל ,ךמולחבש םיינוציחה םיעוריאל יתסחייתה
םס היהי הזש ילדתשת ,רשפא םא האבה םעפב# ןקוו רפוטסירכ םאות ינא וב ,יטורא
."מואהמו תורישיהמ יתלהבנו ,!דרפש
.םולחה רמוא המ ןיבהל תוסנלו המינפ רתוי תצק תכלל ימצעל השרמ ינא וישכע זא
?ונלצא ןפ והשזיא תגציימ םולחב העיפומה תומד לכש םירמוא היגולוכיספבש תעדוי תא
לכ ןיא ,והשמ הזב שי ללכ ךרדב לבא ,תוללכה אנוש ינאו ,קיודמ הז המכ דע עדוי אל ינא
.קפס
תאש יפכ ,ךייח תא תוגציימ & הארנ וניאו האורה לש ותנשמ יפל ,תוגועה :הככ זא
:תורחא םילימב .םינוונמו םינימשמ תאז םע דחי לבא ,םיחומינ ,םיקותמ :םתוא האור
הלוכי אל תא לבא ?תחתה תא ךל םיניינעמ :רמואו ןכתסא ,ילואו ,תחתל ךל םיסנכנ
םוש הלילח רסחי אלש ,סומע שגמ םע תרזוחו רותב םלוכ ומכ תדמוע תא ןכלו ,םהידעלב
.החפשמה ייח לש תילידיאה הנומתב טרפ
אלו ךל תנגרפמ אל איה .ךלש תימצעה תרוקיבה תא תגציימ ךלש תי%ציבה הרבחה
םוקמ רתוי הל ןיא ,זאו# רפוטסירכמ ימוצב הכוז תא & 'בל ימיש & ש דע ךממ הפרמ
.!םולחב
ךתחמשל לבא ,םש אוהש תעדוי ,ותיא היח תאש ןולשיכ .ןולשיכה תא גציימ תחתה
אוה הלודגה הרוחאמ .ןותנ עגר לכב ותיא דדומתהל הכירצ אל תאו
לבא ,רפוטסירכ ןיבל ךניב תברקמ איה .בשחמה ,הקינורטקלאה ,הידמה איה תינצחיה
.הדירפמ םג
,שוגירל עוושמה ,ךרה ,יטנמורה ,בוטה ,ךלש ירציה בלה תא גציימ ,ינא & רפוטסירכ
תאש הדבועה לשבו .ךתוא האור ,ךב טיבמ והשימש ךכמ האצותכ ררועתהש ,סקסל
ךתיא בתכתמ היה אלש והשימ םע ,יתיא תובתכתהה & ךייחב ימויק תא ךמצעל תנגרפמ
רוהט יכה ,יצרת םא ,ערזה & יתימאה רבדה תא םולחב ךמצעל תתנ & ותוא תניינע אלמלא
.ךבש
21
.תומולח ללכב רכוז אל ,ירעצל ,ינא .ילש שוריפה ןפוא לכב הז
.ריש יל יחלשתש ןמזה עיגהש בשוח ינאו
הבבוש האושנ
ילש רכומ יכה אובחמל יתחרב ,יברקתת תעצהשכ
םיברועה תוחווצו $נכה תוחבא לא
המ תא יתישע ,יכבהו הגרעה תמצועמ תלהבנשכ
ירובט ךותב סנכתהל ,תושעל הביטמ ינאש
תפפועמ ינאש יתניימד יכותב תככרתהשכ
םישקונ םיפוג ,תורז םינפ ,םירחא לש תומולח ךותב
יברק לא תאב אל וליאכ ךתוא יתפרטשכ
ישפנ ךותל תיבלח העמד תרשיה
םיבורק ושענ םיבורקה יכ
.ונדועמ ונייה אל ,המדנ ךכ ,םיקוחרו
הארנ וניאו האורה
,תויתימאה ,תוריהבה םילימה חכונ .הקיסנל היוארו תרדהנ שפנ ךל שי .הבבוש יוא ,הבבוש
קיקש ומכ ךרעב ,ראופמו המצוע אלמ שיגרמ ןמאנה ךדבע ,ךלש שגרה תואלמו תורישיה
ןח תלוטנ תויטמגלפב םהל םיענה ,הריפס יכומנ םיערז ליכמה ולש טמוקמה םיציבה
.הרפסה יבחרמב
ךותמ הז תא רמוא אל ינאו & ינא לבא .תופיהו תושגרמה םילימה לע תודות בור
יתוא הריכמ אל תא .הטעמה ןושלב ,הלאה םילימל יואר אל ,תונחנחתה וא תועצעטצה
קלח קר ןה .ינא אל ןה ,ילש תדלקמהמ תועבונש ,הליל ידמ תארוק תאש םילימה .ללכב
ךיא גשומ לש "מש ךל ןיא לבא ,ךייניעב תופיה תוצלחמ ילע השיבלמ תא .ןטק קלחו ,ינממ
תא םימלוה םניא יעבצו ,ההכ ינא ילוא ?םינטק ילוא ?ידמ םילודג םידגבה ילוא .$וגה הארנ
לפאה ,יפורטה ,םיהדמה $ונה ךותב יתוא תמקממ תא ?ךפהל ילואו ?תוצלחמה ןורוויח
ילואו ,תוישיא לוציפ םע תפוכיספ הלילח וא ,ןיטק ללכב ינא ילוא לבא ,ךתמשנ לש ינחירהו
?השיא ללכב ינא
22
אל תא :רסמה תא ךיינפב שיגדהל הסנמ ינא לבא ,הלאמ והשמ ינאש רמוא ינאש אל
יסיסב טרפ הזו .ךמש תא עדוי אל ינאש םשכ ,יל םיארוק ךיא אל וליפא ,ינא ימ תעדוי
?תרמוא תייה אל ,תורכהב
.העיגפה תררושמה ,ותבל בתכ ןמרתלאש ומכ ,ךשפנ ירמש ,ןכל
.העיגפ תאו ,תיתימא תא .הבבוש ,ןאכ תררושמה תא לבא
.ספא ,טוידיא ינאו
הבבוש האושנ
ךתוא םידמלמ המ .הפורצה תמאה אוה ןיעל הארנה לכ אלש ךל דיגהל יתיצר ןמזמ
םיבכרומ התא אלו ינא אלש ?תועובש המכ הז ןאכ ונפלחהש תובהלה יבצוח םיליימה
אל ,םעטב אל ,חירב אל ,יתוא ריכמ ךניא התאו ,ךתוא הריכמ ינניא הרואכל .ןיעל הארנהמ
רשפא המכ יכ .הריכמ רבכ ינא ךתמשנמ "מש לבא .העימשהו שושימה שוחב אל ,הרוצב
.בלהמ אצוי הפהמ אצויש המ :ונלזח ורמאש םשכ ?!םיליימו# םילימ ירוחאמ רתתסהל
דחיב בשחמהמ יל וצוציש םיטפוכיספ לע המיא ירופיס םע יתוא ליהבהל הסנת לא זא
וליפא הסנת לאו .השוע ינא המ תעדוי ינא .הלודג הדלי ינא .הלפאה יתמשנ לש םידשה םע
םוטנפ ומכ בשחמהמ םואתפ יל חיגת אל ירה .םדרטונמ ןביגה ומכ םוקע התאש יל רפסל
(הח(הח ?ידוגרב ןאוורמ וא ,ןיסאי דמחא התא ילואו# .המיא הרזמו ךורח ,רוחש ,הרפואה
.!הח
,תינועבצ היישמשל תחתמ ,!ילמחמ רפוטסירכ לש הז אל# הפקב בשא םימיה דחאב
תופיה תורענב האנקב ההוב ,$צקומ ןועבוכב רוטע לופכ וסרפסא תמגול ,תווצק תשלושמ
םהל םירפחתמ רבכש סיטילולצה תובקע תא החמשב יחומב תמשורו# ינימה יעבצ ללשב
,תופיה ויניע תא יב "עונה תודומח םלעב ןיחבא עתפל רשאכ ,!ןהיכריבו ןהיתומשנב זועב
.יבשחמה יפולא ,אוה התאש עדאו ...תולוחכה ,תולולצה
תא שממל ךילע "חלא אל ,הריכמ ינאש םישנ המכל דוגינב .יריקי להבית לא .םםםאתס
ךילע הפכא אל .םולשו סח יתיא שגפיהלו ,!הדובכ השיא לש הנוצר ,רמאנש $א# דובכה דוק
.המשנה תא תמלצמש ןגטנרה תנוכמל תחתמ בכשל אל םג ,רבד
אוה םעפה .אפורל בוש הנטקה תא ונחקל ינאו !יקק אל רבכ# יקא ,לומתא .יל ריכזמ הז
שדח הנק אוה ,בגא# .ולש תא השע םילבוחה לקמש הארנכ .תונעמו תונעט ילב יתיא אב
ןטקה לדבהה תא השוע הבוט המריפמ טבחמ קרש רמא .הנוז ןבה ,לקש םייפלאב
.!קחשמב
23
ילואו ,העוגר רתוי ינא וישכע .בצמהמ הצורמ שממ אפורה .רדסב שממ הנטקה ,רוציקב
אלו :רמול הצור# .םדאה תחאכ תויהל רוזחאו היוודה ישפנמו חדוקה יחוממ ופלחי םידשה
.!הבהא יבתכמב בוש ךל קיצא
.%ר ,ךלש
הארנ וניאו האורה
רבח טושפ ,טטחל הצור אל םג ינא .יניצר והשמ אלש הווקמ ינא ?ךלש הדליל ,הל שי המ
.תחכוש תייה אל וב תלקתנ םא ?הריכמ ,דגמ רד .בוליכיאב הקלחמ להנמ אוה ילש בוט
םלעתהל רשפא יא .סיב ול תתל אב שממש ,אירבו ןשד הדש(תות ומכ הארנש $א ול שי
.לוחב היח םויהו ונממ השרגתהש ,שילוד ,ילש הבוט הרבחל יושנ היה אוה .ונממ
םושמ אוה ,קחוצ אוהשכ .ותוא קיחצהל לק ארונו ,םינשייבה לש דחכנה ןזל ךייש דגמ
גוז וילעמש טטורו יקנע תות הז האור ןיעהש המו ,ודיב ויפ תא הסכמ ,טעמ $פותשמ המ
לדתשמ דימת ינא ,ותיא שגפנ ינאשכש זא .!קחוצ אוהשכ תועמוד דימתש# תוימימ םייניע
שי ירבחמ והשימל םאו .חדבמהו רזומה הארמב תופצל ידכ רתויש המכ ותוא קיחצהל
תא רתופ ,המשנה ,אוהו ,היצקטורפ שרודו ןופלט וילא םירמ רשי ינא ,תיאופר היעב
לוכי אוהש קפס יל ןיא לבא ,ךלש תבל שי המ גשומ יל ןיא ,רומאכ .דיימו $כית היעבה
.ךתריחבל .םיטרפ רתוי תעדל ךרטצאש ןבומכ .רוזעל
תא ול תרבשש בוט !?תוחרזאב השוע אוה המ ,בגא# 'יקק אל רבכ יקאש יפוי הזיא
(ה יבגל .לקמה 2000 לקמ ךירצ ירה יקא לבא ,היירורעש תאז ,שדח לע םליש אוהש לקש
'ומש חבתשי ,וקחשמ תא חבשיש ,חבושמ
.ומוהה ,וילע ךל יתרפיסש אוהה ,ילש רבחה לש הגצהב יתייה לומתא .יל ריכזמש המ
לבא ,םיביהרמ םירקש תאצמה ידכ ךות יתקמחתה רבכ םימעפ המכו ,יתוא ןימזה אוה
.הפ אל לבא .דואמ .ןכ אקווד ןודנולב .ןורטאית בבוח אל ינא ,בגא .הרירב יל התיה אל רבכ
המ עדוי אלו םמעתשמ ללכ ךרדב ינא ,לכ םדוק .אל ינא יכ .בונס עמשנ ינא םא רעטצמ
ינאש הגצהל יפכב לווע אל לע יתעלקנ קרו יתנמזוה אל םאש ,ןבומכ .שואיי בורמ תושעל
ומכ .עצמאב תאצל הז רשוא הזיא גשומ ךל ןיאו ,הקספהב זירבמ טושפ ינא ,לבוס אל שממ
םיטרסמ םג .ךתוא וספתי אל םייחבש תעדלו הדעסמב םלשל אל ומכ .רפס(תיבמ חורבל
.םעפ תוסנל ךל יאדכ ,לודג רשוא ,יל ינימאת .יל םמעשמ םא עצמאב אצוי ינא
24
תיסופיט החפשמ לע תילארשי הידמוק .ןוסא יליבשב התיה ?רמול ךיא & וזה הגצהה
,השק הז תא םיחקול םירוההו ומוה אוהש וירוהל הלגמ ןבה .!?תויסופיט תוחפשמ שי#
.הלב(הלב(הלב (ו ,שיערמה יוליגהמ האצותכ הבושתב תרזוח ותוחא
יתעגעגתהש רמול בייח ינא .םיבצעמ יתצצופתהו עצמאב שמח הרושב יל יתבשי
אל ןמזמש ומכ ,ךל דיגא ינא המ ,יתזגרתה יכ ,ילש תיסופיטה השידאה שפנה תוולשל
אל טושפ יכ ,!ינוחמש ידוד אוה קיתווה רבחה .יל טלפנ 'ספוא# ידודמ יתמהדנ .יתזגרתה
לוגדה יאמבה .םוניהיגהמ ומוה לש תיקסטורג הרוטקירק קחשל םיכסמ אוה ךיא יתנבה
,יסטוט ומכ רבדיו יסקוק ומכ ךליש ,םיידיה םע הלאה תוטס%גה תא השעיש ול רמא הארנכ
.ומוה אוהש ונימאי אל תרחא יכ
הנומת תתל הארנכ רומאש המ & תויחטשו םוטמט לש םיאישל קסונ טסקט הזיאו
םיסרע םה יכ ותוא םיניבמ אל & םוכחתל בל ימיש ,םירוהה .תינימה ותריחב לע תזעונ
.קוחצמ גאוש תורפכה להקהו ,םייביטימירפ
יתרכזנ זאו ?הפ קיחצמ ,םשה ןעמל המ .טלוק אלו ירוחאמו ידדצמש הלא לע לכתסמ ינא
המע לע תרמוא התיה הבבושה המ ,ימצעל יתבשחו ,היח ינא ימעב :ךלש טפשמב
?המע םע דחי ,המע ךותב תקחוצ התיה םאה ?ולא םיעגרב
הגצה הלעהש םירנוישרפה ןורטאית ,יאמב(יאזחמה לש תויניצה :יתוא ןבציע לוכה
הלחא :ןומיסאה יל דרי םואתפ לבא ,תוגגומתהב הזכ ארח לבקמש להקה ,תאזכ החוד
הזו ,םימוסרפה לכב ,טקפסורפה לע ,רטסופה לע בותכ ירטסיה רגאלש איה החפשמ
.עמוש וא האור אוה המ הנשמ אל ,קוחצל יופא אב להקה :ןיינעה תא השועש המ הארנכ
המכ ול דיגהלו ידוד לא םיעלקה ירוחאמ תשגל ,$וסה דע ראשיהל בייח יתייהש ןבומכ
תורעהב שומח אבש "וצק $וצרפ שוגפל ןיינועמ אל הגצה $וסב ןקחש יכ ,יתינהנ
,ןכ םא ,יל רתונ אל .ןיטולחל ותוא ןיבמ ינאו ,תושרופמ יל ריבסה ידוד הז תא .תונבצעמ
.ילש ספערג לכ ריכמש & ידוד ,השוחנ חצמב ידודל רקשל אלא
.םיינשל ךתוא םיצווכמש םימודמ ןטב יבאכמ לתפתמ ינאשכ םיעלקה ירוחאמ ול יתיכיח
תבאוכש יתלמלימו קרקרי ךויח יתילעה '?רבג אי ,ךל שי המ :גאשו יתוא האר ,אצי ידוד
"יפקמ ינאו תוקד שמח יל הכח 'רשי ,םילוח(תיבל ?הפ השוע התא המ זא .ןטבה יל
'ךתוא
.יתוא חקית רבכ איה ,םד בוז דע רקשל יתכשמה ,ילש הדודה םע הפ ינא
דוע איה ,המ ?הדרנ הדוד ,רופיאה תא זירקב ריסמ אוהשכ ,ידוד השקה ?הדוד הזיא
ללותשמ .סוריו תפטח חוטב(לע ,הארנ התא ךיא הארת .אב םג ינא היינש יל ןת ?היח
25
ולש רדחל סנכנ אוהשכ ,זאו .תונגאדב לאש ?לשלשמ םג התא .ןברוחמ סוריו הזיא וישכע
.רגוב דואמ השעמ :זמר ?יתישע המ ישחנת ,ליעמה תא תחקל
ךיאו ול יתחרב המל הגאדמ קנאנ ,דיינל םעפ תואמ(שמח ילא רשקתה אוה .ול יתחרב
חומינ יל יתנשי רבכ ינאו רשקתה אוהש תישישה םעפב ,הלילב םייתשב קרו ,שיגרמ ינא
ןונגסב והשמ הניש ךותמ ול יתינע ,!יארונ סוריו יל שיש יתרכז אלש ןבומכ# ,ךופה ךותב
ותוא יתעמשש ,רכוז ינאש המ .יחא ול יתארק אל םלועמ ינאו ,יחא רשע תייה :הגצהה
דגנ והשמ יתחקל םאו שיגרמ ינא ךיא ומכ ,סו%גינ תולאש ינימ לכ לאש בוש אוה .קחוצ
.םיטוש תמדרתל יתללצ יכ יתעמש אל רבכש תולאש ,סוריווה

הבבוש האושנ
.םימדוקה םיליימה דחאב ךמצע תא תיניכש ומכ ,ספא אל םג .אל חטב התא הטוש ,האור
ינא ךליבשב ,ידיצמ .הפפכה תא המירמ ינא ,דובכב זא ,דרפש םס איה ךלש היזטנפה םאו
.הז תא ךל השוע איה םא & גנאל הקיס%ג תויהל הנכומ
,תינפוג קר היח איה המעבש# לארשיב םאו השיא לש היתורצ לע ךל רפסלש הככ
לודיגמ םיעבונש םיבואכמהו תורצה לע ,!םייתניב םש תלוטנ ,תרחא הטנלפב איה תישפנ
םייתיב(לעבה תובוחב יתצק יכ תאז ,ןפואו םינפ םושב תעכ ךתיא קולחא אל הז תא ,םידלי
'ןוימדהו שפטה יננעב טושל יתוכז לע תדמוע ינאו
תואלשלשב יתצימק הזראנ אל ?לקש $לא האמב הבותכב יתנקנ אל ?יל עיגמ אל ,שי המ
םע תלזונמ יתצר םימעפ המכ ?יתלשיב תוחורא המכ ?יתישע הסיבכ תונוכמ המכו ?בהז
,ינאו לעובה ,ונפרש םימעפ המכ יוא ,המכו ?יתפלחה םיעצמ המכ ?םילוח(תפוקל םינטקה
?םיינוימד םיטומזמב םינידסה תא
רוצי הארנכ אוה הזכ רבד שיש בשוחש ימ .תיסופיט החפשמ ןיאש תרמאשכ תקדצ
ולש תיסופיטה םלועה תנומת תא עצוב הארנכ אוהש ,יסופיט ךכ לכ .ומצעב יסופיט דואמ
סולפ םיאושנ חסונב תוקיטסיטטסו םיפרג ךותמ 2.4 .םידלי
אלש לבח .ךלש לשוכה הגצהה טנדיצניא לע תמחרמ ינא המכ ,ילש ןכסמ התא לבא
ילואו ,התיכ תגצהב םיטסינוכית ינש ומכ דדותסהל ונלוכי .ברע ותואב םלואב ךתיא יתייה
.םינמרח םיריי%גאניט ומכ תועיזמ םיידי חולשל
יל המדנ ,ייחב & התיכב טרס ונל ונירקה .םעפ הז תא יתישע תמאבש יל ריכזמש המ
ולחז וידי .דחפ והשמ יתוא ןמריח ירוחאמ בשיש ילש רבחו ,האושה לע והשמ היה הזש
רכזיהל בוט המכ 'חא .יתצצופתה טעמכ ינאו ,הייזחל תחתמ ,ןטבה לע ,יתצלוח ךותב
26
תבשוי ינאשכ ,םימעפל .תאזה הצמצמח(הקותמה תוירסובב .םירוענה יאטח תוקיתמב
ינורכז גילפמ ,ןרותה ןברוקה לש ויברק תא םלצתש הנוכמל הניתממ ,ילש ןגטנרה ןורדחב
.תורחבהו תורחה יגלפב ןנערתהל ,הרשע(עבש ,הרשע(שש ליגל םמעושמה
סעטעמש(הל הד(םינאו%ג ןודה ,המ 'יטתפ הזש בשוחש ימ לכ לע תפצפצמ ינאו
ןה םלועה תוטימ לכ וליאכ הטימל הטיממ םיצפוקש ,תונחנחתמה תונאוח(תונודהו
,ךכב שי תויטויפ קר אלו ?ןיימדלב ער המ ?םיל-ק ארונ םה ,םהלש תיטרפה הנילופמרטה
,תורזנתה דעב אקווד ינאש הככ .םמש חמיי ,םיסוריווהמ דחפל ךירצ אל 'תויטקרפ םג
.גוזב רבודמשכ ,טעומב תוקפתסהבו ,דיחיב רבודמשכ
.םיאושנ תוגוז לש תיתטימה תוינוגדחב קפסמ דואמ והשמ שיש ךל עדתש ,קוור רותב
לש $וגה ירבא םע תילמיסקמ תורכה הקינעמ הרגשה .תודחוימ תויפיצ ןיא רבכ :לכ םדוק
תוחילמ תא יתמעט םימעפ המכ ?ויתפש תא יתקקיל םימעפ המכ עדוי התא .ינשה דצה
אל םאו# דחא רשבל וכפהתו :ןוצל ונל דמחש הז והימ 'םידראילימ ?הנישמ עוגרה רועה
!?וקנחתש ידיצמ ,םכיניעב ןח אצומ
ךפוג ומכ ךל רכומה ,םיוסמה $וגה לא ,וילא קקותשהל הקיספמ אל תאש אוה עטקה יכ
ומכ ,רומיק לכ תוריכמ םיידיהש ךכמ תינהנ ירה תא .ןוימדב תורח תצק הצור קר תא .ךלש
ורבאשכ הפורצ תישוח האנהב תחוורתמ תא .תרכומ הירוטירט תחטוב דיב ששממה רוויע
שארמ תועודיהו תובוצקה תועונתהשכ םייתפש תכשונ תא .הנוכנה היציזופב ךילא סנכנ
תניימדמו םייניע תמצוע תא הזה ןמזב םא המ זא .$וגב ןטקה "וציפה תא ךל תוקינעמ
ופצנ תויפוסו תוני%גו תוילו%גו תויטי%גירב המכ בושחת קר ?הזב ער המ ?רחא והשימ
,ונל המל זא .!םירפוטסירכ ,םימוט ,םידארב המכ ,רמול אלש# תינתחדק םיידי תדובע תעשב
תודיגבמ ינטירופה גוחה דימת עזעדזמ עודמ ?הניכשה יפנכב "יצהל רוסא ,םיאושנה
?ןוימדבש
תילאנבו תישפט תויהל הצור ינא 'תוילאנבל ימשר רתה וישכעו ןאכ תעבות ינא ןכ לע
ןקחשה תא ,עגרה ותואב "פח יבילש ימ לכ תא הרשע(תב ומכ ןיימדל ,יל אבש המכ
תא ,!'הטיסרבינואל ךלוה רבכש הז ,ןיטקה אל# םינכשה לש ןבה תא ,הלילב לומתא טרסהמ
& טנרטניאב ותיא תבתכתמ ינאש ירותסימה רוחבה תא וליפא ,רפ-סהמ יסורה לבסה
'לזאזעל ידיצמ ךלת תידנרטה תוירגניווסהשו
27
הארנ וניאו האורה
ילע "ירפשהל אל ,עגר קר .בולכב האולכה רופיצל וישכע ךתוא המדמ ינא 'הבבוש ,ובארב
.יפוי ?רשפא ?תעגרנ .הבל
תויזטנפ ללש םע ךל תפפועמ תא .תמאב תאש המ הז ,האשילק אל וז ,ךלש הרקמב
,ילש הנויבא :דחי םלוכ# םינויבאו תונויבא לש ןיקוקיז תצצופמו םיקחש העיקרמ ,תוינימ
,ונלש יקאל ,תרמוא תאז ?ךלמל עגונב המו .!...תיב ןיא הכלמל ,הל(הל(הל הל "רא
?ישארה ןקחשה לש ליפכה ,ןלולעפה
ךיא יל רפסל הגהנ שילוד יתדידי .ךלש רשקהב קר אלו .ןומה הז לע יתבשח ,תעדוי תא
והשימ אוהש תניימדמו !היתחתמ ללכ ךרדב ,בוט# הילעמ דגמשכ םייניעה תא תמצוע איה
,ןוימדהו שפטה יננעב הל הפפוע שילוד קר .ידדצ(דח היה הז דגמו שילוד לש הרקמב .רחא
הילע חינה אוהש זאמ ,םלועמו הלש רקובה תמישנ לבה תא "ירעמ םויה דע דגמ .ךיירבדכ
תורחא םישנ סופתל לגוסמ אל אוה ,שארה לעמ הב בהאתהו הנושארל תוימימה ויניע תא
היה בלה ,הלש תוינימה תויזטנפה לע תטפטפמ שילודל יתנזאהשכ .םיינימ םיטקייבואכ
ולא םיימיטניא םיעגרב לאשומו לצונמ אוהש וניז הצק לע הלעה אלש ,דגמ ללגב יל טמקתמ
אוה ,ךכל רשקב ותוא בבודל יתיסינשכ .בדמ יטרסב ומכ ופוג $טחנ וליאכ ,רחא והשימל
.םגמגמו קימסמ היה
המולחש !ירוקמ המכ ,יוא# יל הרפיסש ,יתסא תחא .יהשימ ול ךדשל יתיסינ ןמזמ אל
תא יתרקחיתשכ .דגמ תא גישהל היה רשפא יא השיגפה תרחמל .אפור םע ןתחתהל אוה
אוהש הקיסה הדיצמ איה ."מצימו ברעה לכ הלומ בשי אוהש הרפיס איה ,היה ךיא יתסא
םג ותיא ססומתמ ,סרוק דמעמהשכו .אפורכ ודמעמ תא היניעב רעריעש המ ,יטוריונ
."ומצמה רשפל ותוא יתלאשו ,ותוא סופתל יתחלצה םימי המכ ירחא קר .ליפאסקסה
?הצצפ הבושת אל 'שילוד תא הכרד תוארל הסינ אוהש ?רמא אוה המ ישחנת
תללהמ תא ובש םהלתמה ןוטה ללגב ,ךב דשוח ןיידע ינא .תיבבוש ךיילא רוזחנ לבא
םא ירהש .!?תואצרהל ךתוא םינימזמ ?$סכ הילע הבוג תא ,בגא# הטישה תא תחבשמו
,הדומח ,שקרקמה ךרוביד ןוט .שפנ תוולשב ךכ לע יל תרפסמ תייה ,ךמצע םע המלש תייה
.הננגמ יל רדשמה אוה
תיסקאה# איה .רמה .$וסה דע וב יתייה ,רשק יל היהשכ .הככ יונב אל ןפוא לכב ינא
הבזע איה דחא לפא םויש דע ,ילאוסקסהו ישגרה ימלוע לכ תא האלימ !תיגולותומרשה
יל אצי אל טושפש ךכ ידכ דע ,יתניחבמ הרומג העתפהב הרק הז .יושנה ארחה דובכל יתוא
.תיבהמ יתאציו ליבד ומכ הב יתטבה קר .םירתימהמ לוק
28
רבוע ינאש חוטב יתייהש ,קזח ךכ לכ קפד ילש בלה .בוחרב ונשגפנ םישדוח המכ ינפל
הנימזהו הכייח וליפאו ,קיטסלפמ םודא םשג ליעמ םע דחפ הדומח התארנ איה .בל עוריא
זאמ םישדוח המכ ורבעש ללגבש םשורה תא הלביק איה המל גשומ יל ןיא# .הפקל יתוא
יל רפסל הלוכי איה ןכלו ,םיקוחא שממ ,םיבוט ארונ םירבח תויהל םילוכי ונחנא ,הדירפה
אוהש ,יושנ רבג םע ןמורב תויהל השק המכ יל הנייכבתה איה .!הלש יושנה בהאמה לע
.איקהל יל אב .הלב(הלב(הלב ,ותוא הכירצ יכה איהשכ אקווד ונניא דימת
תא עולבל הנכומ איהש ,וב תבהואמ איה המכ הטומרשה יל המפמיפ ךכ רחא
םייניעב יילא הלבליפו ,תושיגרה תרסח המהבה המהנ ךכ ,הרק טושפ הז .עדרפצה
דע ןהנוהמו יטפמיס יתייה .רבג הלחא ומכ ,תושגר יתרגסה אל ידיצמ ינא .טעמ תועמוד
.רמה ,$וסה
םיניידזמ ונייה תועורפ םייתנש ךשמל ,יתוא הבזע איהש םוי ותוא ,רמ $וס ותוא דע לבא
אל ינא ?$וצרפב תמאה תא הצור .תירשפא הזופ לכבו הננער הניפ לכב ,ןותנ עגר לכב
.םייניעב הל לכתסהל אלו ,ימעפ(דח עוציב קר הז םא וליפא ,יהשימ םע בכשל לגוסמ
יל אב םא .הכותב ימויק תאו ,המויק תא לטבל ומכ הז םייניעב לכתסהל אל ,יתניחבמ
$צר תיניירק ןיפוליחל וא ,םיידד תלדוגמ בייב הזיא & די גשיהב אלש יהשימ לע זטנפל
אל יתוא יניבת אלש .החמשב עידצמ אוהו הלועפל ידשכה טפשוהי תא סייגמ ינא ,החושק
קר ךל לחאמ ינא ,אל וא ינימאת יכ .ךתוא רקבמ וא טפוש אל ינא ,רזוח ינאו ,אל ינא .ןוכנ
.רשוא
הבבוש האושנ
איהש הז ךיא ,םיצרפשומו םיעורפ הלאכ ויה איהה םע םינויזה םא ,רקי האור ,היוא לבא
ינא םגו & ילש האור ,תששוח ינא ?יושנ קאינמ הזיא ליבשב תרחמל םוי הטימהמ ךל החרב
.תישנה שפנה ךותל האור ךניאש ,הלילח ,ךתוא תרקבמ וא תטפוש אל
השבכ איה תינימ תקפוסמ השיא .הלש רבגה לש תיפורג איה תינימ תקפוסמ השיא
אל .היניש ומב ךרובע "צקת איה םיילגרב םיינרופיצה תא וליפא ,הצרת .תרסמתמו הכר
ה לע שגד םע ,ונתנוע וניתוסכ וננוזמ תא ונל קפסל םכילעש ,ונלזח ורמא הרקמב ונתנוע .
ער רמגנו המחלמה ינפל ליחתהש ןמור לע רופיס ךל רפסא ,ירבד תא םיגדהל ידכ
הירחא .הריהי השיא לעו השק רבג לע ,הצרת םא וא ,השק השיא לעו ריהי רבג לע רופיס .
םויש דע ,וז לע הז הקימונוקא םיקרוי םתוא יתעמש םינש .תרמוא תאז ,ילש אתבסו אבס
.תמאה לכ תא ךל רפסא ינאש ךל עיגמ :תויסראב השחלו הדיצה יתוא החקל אתבס דחא
29
ירחא ,גניטאנ(רופ(דוג(ונה ,ליבדה ,לוונמה ,והשמ וילע רפסא ינאש הווש אל םנמוא אוה
.םדה תא קקלל שייבתה אלו םינטק םיצירח "רח .רבש םיסיסרל .יביל תא רבש אוה לוכה
הפ הלאה םיפדועה לכ םע ,הככ יארת לא יתוא םגו .יעדתש ,ךלש אבס אוה דפרע הזכ
םעפ :הינתומ ינמשמ תא םודאל תועובצה הינרופיצ ידוחב הרקדו אתבס הקחטצה ,םשו
.תחא $א לע חסופ אל לרוגה .ה%לבוב ,ידמלת תא םג לבא ,החנאנ ,תוארל המ היה
השיא הככ% .ךלש םייחב השיא תיאר אל ,אתבס הפיסוה ,זא יתייה ינאש ומכ 'חא
לכמ לבא 'הברה ,זא יתוא וצר הברה .יבא לש םירבחה םיחבשמ ויה %,תואריהל הכירצ
יאנזב ,הזה טידנבב יתרחב ינא ,שבדל ביבסמ לבז יבובז ומכ יביבס ובבותסהש םירשיפה
(תורוחש תורעש םע .םיהולא ומכ הפי .ילאשת ?םינפ הזיא ?הא ,זא ול ויה םינפ הזיאו .הזה
הייחש תכירב ומכ ,"יוושב םימגאה ומכ .תולוחכ(תולוחכ םייניעו םודא(םודא הפ ,תורוחש
זורחל .םיריש וילע בותכל .תויפלתל יונב .סינודא ומכ ?$וגהו 'הייחמ(הא ,טהול "יק םויב
ינש ,םימודא םינבדבוד ינש :תוקותמה ויתפש ןיב ליחשהל יתוואתה ןושלה תא .םיזורח
תוסכל יתיצר קותמה ופרוע תא .הנועה $וס לש םייסיסע םיתות ינש ,םירכוסמ םינטוב
יתבהא הככ .ךלמ ותוא תושעל יתיצר .ילש הז םגו ילש הזו ילש הז ,תומת ,תומח תוקישנב
...וליבשב הלוכו ,תיקנע שא יכותב הדקי וליאכ .ותוא
רשבה תסיפ תא תחקל .תצייצמ יתייה אל ינאו ,ןויגפ לע יביל תא תולתל לוכי היה אוה
הב "וענל ,עבש רפסמ תיכוכז ריינב שטרל ,םיניכס הילע זיחשהל ,תאזה תטטורהו הבולעה
דוע ,תצק דוע יתיא ראשייש קר .תושעל ול יתשרה לוכה .הייפמופב דרגל חוניקלו תוכיס
,רבגה הז ,ארוק .אלפומה ,לולצה ולוקל ןיזאהל תוכזה תא יל ןתייש .הקד דוע ,העש דוע ,םוי
תראתמ תא .הבהא ונישעש העשב ןזואב תומלש תוירא יל םזמזמ .התג לש וירישמ
'?הא ,יתמ ,הצר אוה יתמ לבא .הצרשכ היה אוה קותמ הזכ ?ךמצעל
לע םימעפל םש יתאצמ ,בולעה ורדחל יתאבו םירועיש תושעל יתמייסשכ ,ברעב
םיריש םע המודא תרבחמ ,תמשובמו המוקר הטחממ ,קיטספיל הטימה דיל הדישה
לוקב רמא קר אוהו .תעדל יתעבת %?הז ימ לש% .שיגרו יתודלי די(בתכב םיבותכ ,םישיגר
.ותוא יתקנח טעמכ '?ילש המ '?ילש המ %?ךלש אל ,עדוי אל תמאב ינא% :ןיינע רסחו םוטא
ינא לבא .הנינח ילב הנש האמל שובלקל יתוא עוקתלו יתוא סופתל ייאצילופה הלכי תולקב
לוכי היה דחא לכ .המשנב תויניצ תפיט ילבו תשיובמו המימת :תנודלי יתייה דוע אולה
תבהוא ינאש יתצייצ דעורו קד לוקב זא .הניחבמ יתייה אל וליפא ינאו ,ונוצרכ יתוא חורמל
.וידעלב תויחל הלוכי אל ינאש ,ותוא
30
רמא .השע אוהש המ הז 'םינפב יל קחצ ?הזה םינבדבודה קקלמ השע תבשוח תא המו
ילש רישעה תיבהמ אובל ליאוהש דע םויה לכ יל תוכחל לוכי אל אוהש .תוגצה השעא אלש
תויחל הלוכי אל תאש תרמוא תאשכ תנווכתמ תא קוידב המלו% .ינע טאופ רקבל ליבשב
תא יכתחת אל ,ןורגה תא ךמצעל יפסשת אל ,רהנל יצפקת אל ירה% .זובב רחנ %?%ידעלב
דע םויפוא יפאשת אל ,הנישה רדחב הרוקה לע ךמצע תא ילתת אל ,היטבמאב םידירווה
םינויספ ילצו רקוב תחוראל תודלמרמו האמח תיבב ךל שישכ אל & המשנה ךל חרפתש
ךל םיבבותסמ ,%ךיירכמו ךיידידי% םהל תארוק תאש הלאה תונוזה(יעורשכ אל ,ברע תחוראל
ןאכ יל בשוי ינאש ןמזב הז לכו .הבלכל ומכ תחתה תא ךל םיחרחרמו םיילגרה ןיב ישפוח
%'לבס לע ידיל ירבדת אלש זא .בערב עווג טעמכו יאובתש ךל הכחמ ,בלכ ומכ דבל
,אלפנה ,שיגרה ,הזה הפיה רוציה תא בילעהל תלגוסמ ינא ךיא .ער יתשגרה דיימ
ןמזב ,תועש ךשמב רגנינייו וטוא לעו השטינ לע חכוותהל עדויו םיפי ולאכ םיריש בתוכש
הער תאזכ תויהל תלגוסמ ינא ךיא ?תוחנאל תורקפומ ויתואירו בגל תקבדנ ולש ןטבהש
הבלכ ינאש אלא תאז ןיא ?ךר(ךרה רועה םע ,הזה רוהטה רבגה תא םישאהל ,תירזכאו
חק ,ילש םורעה ןבשיה הנה ,אוב% :ונממ שקבל יתיצר טעמכ .היואר שנועל קר ,עובירב
יתרזח תרחמל ?תוזבתהה המת תאזבש תבשוח תא %.ךתרפ ינא ,הצרתש המכ הקלת ,יתוא
,היסנמיגה $וסל דע ,םייתנש טעמכ ךשמב ותטימל יתוא הרמסימש הנמהמ דוע לבקל
.תושעל ילע קוידב המ יתנבהו יתחכפתה $וס($וסשכ
.תושגרתהב יתלאש ?תושעל המ ,המ
תא ,הז תא יתנבה ךיא .קופיסב אתבס המזיפ 'הרזחב ותוא תונעל ?הלאש וזיא
ותואב ,םש .הטימב תלליימש שפנ תבולע םינק(תלטוק וזיא אל ינא 'תויציאוטניא ?תלאוש
דחא ומכ יתחשקתה ,ולש תונוזה לש לוזה םופרפהמו הקדוומ ,ערזמ חירסמ םיקוור(רדח
םושב אלו ,םימיה(לוע ךלש אבס לש ורדחב ,םש .לודגה ךירדירפ לש ואבצב םימחולה
.הצעה לע יל ידות תא םגו םוי אובי .םויה דע ול הדומ ינא ךכ לעו .רחא םוקמ
לא ,ה%לבוב :ולש הירואיתה תא יל תוצרהל ,הדיצה יתוא חקל אבס םג ,הבוגתב
םא .םירבגה לעו םלועה לע תעדל תבייח לע דחא רבד .אבסל יבישקת ,אתבסל יבישקת
גנעת :תחא לגר לע הטישה לכ וזו .ותרפכ איה ,השיאה לש היתוקושת רחא אלממ רבג
התוא רמסמת .האמחל תכפהנ איה תוינשבו ,הז המ הל הארת ,התוא רמסמת ,התוא
.ךיצלחל טרפב לבא .ךסיכל םג רשפא םא ,ךתטימל ,ךחומל
.תממתימ ,יתלאש ?דבוע הז םינשה ריתע ךנויסנמו ,ונ
31
.בוש ונשגפנ ,הנושארה םעפה ירחא םינש עבש .אבס ךחיג ,דיימ אל לבא 'דבע ,דבע
& םינפ לכ לע ,הירבדכ & הייח תא יתסרהו הנורחאה םעפב התוא יתיארש זאמ םינש עבש
אל םולכ .הער היחל תכפוה איהו םינש המכל השיא בזוע התא .התייהנ איה הרק שא וזיאו
איה םואתפ ,רקבל הדמל םואתפ ,שורדל הדמל איה םואתפ .הנטקה השבכהמ הב ראשנ
'יתשו תא יל תקחשמו האב ."וקעל הליחתמ
זאמו ,הפה תא חותפל תוליחתמ ןה דחא םוי :"רמנ רוציקב ךילהתה לכ ,ךלוה הז הככ
,ךלת .הככ הייהת לאו הככ היהת .ןהל בוט אל הזו ,ןהל בוט אל הז .ותוא תורגוס אל ןה
תא םישל יתחלצה אל דוע .עדוי שממ אל ינא ?ןהל הרוק הז קוידב יתמ .אובת ,ךלת ,אובת
,רכוס ,דיב הדלי ךל שי הלחתהב .המויאה תינפתה הלח ובש רוראה עגרה לע עבצאה
ילב שומיש(תיבב ןותיע אורקל חילצמ התא םא לזמ ךל שי הנש רובעכ .הנטק תינשבוד
.ךלש ארחה לש עבצה םע ,ךלש הרוצה םע ,ךלש םייחה םע רדסב אל המ ןזואב ךל וקעציש
תלוונמ ,רתויו רתוי תירזכא ,רתויו רתוי הליעגמ הכפה איהש עגרו עגר לכב ,הככו
תא יתיאר וליאכו ,הב יתטבה .רתויו רתוי הב יתבהאתהו יתכלה ינא ,רתויו רתוי תינמקנו
םוד דמוע יתייה ינאו ,ילע ךורדל הלכי .גגומתמ יתייה ינאו ,ילע קוריל הלכי .הניכשה ינפ
$וטיל לכ .!הפוקת התואב הדומב היהש המ יולת & לנויצאנרטניאה תא וא# הווקתה רשו
יביל יתוא הקשינש הקישנ לכ .גנוע בורמ $לעתהל דמוע ינאש יתשגרה יתוא הפטילש
םיידיב יתלפנ ,טשרקוב לש יביטמיטלואה ןאו%ז(ןודה ,ינאש ךל יראתת .רבשיהל בשיח
.תוכיתחל ,יתוא הרבש איה תוכיתחל ?יתלפנ רמוא ינא המ .ךלש אתבס לש תוירזכאה
יתייה דלי .ןתשומו ןטק ולוקיפ ?יד(ר%טמ המ .הלש םייחה לש יד(ר%טמ .לבז ינממ התשע
ןובשחו(ןיד ימצעל יתתנ אלש ,תולבמוטמה יתורעש תוצק דע ,יתייה בהואמ ךכ לכ .הדיל
.הכיסה תא עוקתל החכש אלו ,התאר .הלצינו ,הז תא התאר איהו .השוע ינאש המ לע
בבותסהל םיליחתמ םואתפ .םימלגל םיכפהנ םואתפ .םיבהואמשכ הז הככ ,ןכ ,ןכ
חומה ,שבי הפה ,תוירחסמ תויומכ תלשלשמ ,תבאוכ ןטבה ,גגוזמ טבמ םע בוחרב תועש
םיבבותסמ ויהש הפיא ,טדנמה ימי לש ן.שירב יבנ(לא(זיט הדרטסוטוא ומכ קיר
תא ןכיה ,הניתש(היפבש(הנימ ,הנימ% :שארב דנדנמ רזוחה ןומזפה ןמזה לכו ,םילקאשה
,חרי(הכומ ומכ תולילב בבותסמ יתייה .רבג לש הידורפ תויהל יתכפה %?תיחצנה יתבוהא
ידדצ בוחר הזיאמ חיגת תינוכמש הכחמ ,םיילגר וארקנ םעפש ילש םייבקה לע הדדמ
המויאה השוחתב תוזבתהל ךישמהל ךרטצא אלש ,שיבכה לע ילש סעקשיקה תא חרמתו
עבשיהל ןכומ ינא .ייחב ,יתוא ההיז אל רבכ ילש בלכה וליפא .ימצע תא ריכמ אל רבכ ינאש
ומכ .קוידב והז ,ןכ .הזכ יתירפוג ...ךפוה אוה .םיבהואמשכ הנתשמ $וגה לש חירה וליפאש
32
הקותמ(הביאכמה השגרהה תאו ...בוזעת איהש דחפה ללגב לוכהו .החורס הציב לש חיר
.םויה דע ילש םימכרוכמהו םירופאה םיאתב בחוס ינא תאזה
תאז איהש החוטב תחא לכ :ןכלש קופדה הבשחמה ךלה תא ריכמ ינא בטיה ,ןכ ,ןכ
ןוירש תא סמתש תאז איה ,היוודה ושפנל ןוקית איבתש תאז איה ,הלש רבגה תא רובשתש
השיא לכ .הבהאב ותונקייצמ ,תעדונה ותודידבמ ,ומצעמ ותוא ליצתש תאז איה ,ולש חרקה
לכ ,ןכמ תחא לכ .היונפ(ךרדה(אבה ךורב ,המצעל תבשוח עבשו םיעבש דע עבש ליגמ
יכה תוחאה לש היבתכ רחבמ לע הלדוגש תמטמוטמ תינקיטנמור לכ ,םד תצצומ הדפרע
תחפס לכ ,רייא ןי%ג בתכנ הילע קרו הילעש תענכושמ איה זאמו ,הטנורב תיבל תרעוכמ
רבגה תא ליצהל חילצתש תימעפ(דחהו הרקיה שפנה איהש החוטב תאזכ תיליטנפניא
בצעה תא אפרת האלפומה התוננערבו התומימתבש לזמה(תב איהש .ומצע ינפמ הלש
.הדומלגהו תרדוקה ושפנב רובקה
תועדוי דימת ןתא ןיינמ ?ונמצעמ ונתוא ליצהל ןכמ שקיב ללכב והשימ :לאוש דימת ינאו
?תודידבו בצע ןומה ונכותב שיש ,ןבבוח גולוכיספ לש תינרדוח תוננובתהב ,תואדווב עובקל
אפרת ימו .%ינומכ ךתוא בהאת אל תחא $א .תעדוי ינא קר הז תא ,םינפב ךר התאש המכ%ו
ןוירש תא דעל "צורל הסנת ימו ?איקהל אבש דע "ק(ןיא ךורבו הנטק הקישנב ךתוא
דעו הלילה $וס דע תוכשמנש תוכחוגמו תויפוסניא יודיו תוחיש ןתואב ךלש םישקשקה
הוולמש ,דימתלו תחא ררבלה לש םימחרה תררועמ הקינאפה לכ םע ,תרחמלש רקובה
(קיימהו םירניילייאה לכ תא תוחרומש ,תועמד לש תונוטבו תוחלצומ הריימרפ תוגצהב
ןכלש םיבעותמה םיקירטה לכ תא ?האידמל תמוסרפ ומכ תוארנ ןתאש דע ןכלש םיפא
תולפונ ,ךלש םירוחה לכל תודמצנ .ולג(רפוסמ תוללכושמ רתוי .תוקבדנו תואב .ריכמ ינא
ךירחא תופדור ,תועמדב ךתצלוח תא תוביטרמ ,םיילגרה תא ךל תוקשנמו םייכרבה לע
'םיילגר יתש לע הבהא תוצלפמ .תולגוסמ ןתא לכל .ריעה לכב
םיתוחפ םירוציל ןכמצע תא תורכומ ןתא המל ןיבהל יתחלצה אל םעפ $א ינא ,ינאו
דירוהל יתצלאנ היינשה יתשא תא ,הנה .ללכושמ רוטרביווב םידיוצמ םהש ינפמ קר ,ןכמ
,טרופסה ליבשב המצע תא הלות התיה וילע ,ןולסב יביטרוקדה $דמהמ םיישדוח(שדוח לכ
יתייה תישילשה יתשא תא .התוכלמ(דוה אבצב תולייחה לכ םע הב יתדגבש הנעטש ירחא
( טול לש ויתונב ומכ ,יתאז ,הרכתשה :התיבה יתרזחש םעפ לכב הפצרהמ $צרקל ךירצ
אתבסמ יתחרבש ירחא יתרכהש תאז ,הנושארה יתשא תא '"ומשה לש "וביקב הז לכו
החוטב התיה איה :הירטסיה לש $קתה לכב תומויא יחל תוריטסב ררועל "לאנ יתייה ,ךלש
םיבקעהו השאמ(היפאפה תוקורסת םע ולא ,הלש תורדנוגמה תורבחה לכ תא קפוד ינאש
33
תא יתקפד תמאב .הקדצ תמאב איה ,ךל דיגא ינא המו .יאדמשא לש ופא ומכ םידדוחמה
.ןלוכ
םצע דע יתטימל התוא רמסממש רועישה תא ינממ הלביק איה םג ,ךלש אתבס ,איה םגו
.הזה םויה
ינא ךיא תמלוח אל ינאש םוי רבוע אל ,חבטמהמ תחווצ אתבס תא יתעמש ,זאמו
ךשיא לאו ךתקושת ךשיא לאו :הרזחב הילא חווצש אבס תאו ,ךלש רבקה לע תדקור
.......ךתקושת ךשיא לאו ךתקושת
הארנ וניאו האורה
,יראווצ לע יכונא הטוע הרוחש המילג 'ודלונ םרטש יתונבלו םיתמה יתובאל יוא 'היוא 'היוא
הז 'םדא לרוג ארונ המ ,יוא '''םדמ בורצ ןוזח ילא השוטל ברח $ינמו ,ארונו םויא רכז ראווצ
הרדקב תפתושמ םייעמ תשיחב :הארונ הללקל חצנל םינודינ היבקנב וזו ותורכזב
.....א ...או ...תויחמה תואנשה ,תותיממה תובהאה ישחנ םיחיגמ םייעמה ןמו .תילסרבינוא
.ססססקסה :י%צפא
הדפרע :הרדקב םיליבהמה םייעמה בוברע לע הנוממה תחווצ 'השאמ היפאפ
,ינאו .הצקה דע הייפמופהמ ,יאנז טידנב השטינ(הטשיק *ןתשומ ןטק ולוקיפל םד תצצומ
,הבבוש יוא :הרמ קעוזו תוסקוסמה ידיב ינפ טילמ ,שתכמה לעמ דמוע ,הלקנה ךדבע
ןודעומ ימיקממ ,םמד םוקי םשה ,ךלש אתבסו אבס לש יטנמורה(ןמורה אל הז םייחה
'הניטסלפב ןושארה וזאמ(ודאסה
,קר לבא ,קרש ?הזה םדמ בוקעה רופיסב יתוא דמלל תיצר ,יל השרוי םא ,םצעב ,המ
תי)נצחש תי*ארח ומכ ת*גהנתמ ,ת*גשומ אל השיא וא רבגשכ 'קר :רחונו רזוח ינא
?ינשב דצה ה)וב קשוחו בהאתמ זא קר ,תינ*דגובו
םייצלחה תאנ ותליבח לש תינניח הניפח ךות# םעונב תרמוא ךניא םצעב םאה ,רמולכ
,תעכ התיא רבדמ התאש וז איה תחאה :םישנ יתש ,יביבח ,ינא & !ןמדזמ חרוא(רבוע לש
םוקמ סיסב לע תבדנתמה ,%הסדה% ןודעומ תודסייממ ,תינגרוב ,תיארחא ,תיטנגלא השיא
ירועל תחתמ תמרוזה ,תיתימאה ,היינשהש דועב ,חותיפ הילצרהב תמענ יפינסב יונפ
,ינודא התא ימ ללכ הנשמ הז ןיאו ,םיחצנ(חצנל ךב בהאתהל הלוכי ,הקושתמ טטורה
ךלש ינא ,ךירצש ומכ יתוא ןייזל עדת םא & תונויבאה םשודא ,סקסה יקולא ,תואבצ(ינודא
.ןוצר(יהי(ןכ(ןמא ,חצנל
34
תאש הממ רתוי הברה ,םישנ ןיבמ םג ןיבמ ינא :ילש הנכסמ ךליבשב תושדח יל שי
יכ שדחתמו םיהדמ היה תיגולותימרשה םע סקסה .הלוחכהו תפרוטמה ךתעד לע הלעמ
תויהל לוכי סקס ,בגאו .ךלש הטובחה דיורפה תנוי תא ךל חירפהל רעטצמ ,היה אוה הזכ
ידכ דע ,תושיגר רסח טסיניבוש ריזח וא*ו יכונא ינשה דצהש דועב ,דחא דצל קר םיהדמ
.החודו ראופמ םזיטוא
תועובשב וניניב עריאש המ לכ ירחא אל .אל ינאש ימיכסת תא וליפא יאדו ,הזכו
םכח רתוי ינאש הששח הביל רתסב :ירמגל תרחא הביס ללגב הבזע תיסקאה .םינורחא
.םימימח תודונ ומכ ריוואה תא וחירסהו ולעש ,תותיחנ ישגר הל השעש המ ,הנממ ליכשמו
חירסמה ריוואה .תושעל המ ןיא ,הלכשהה יבגלו ,רתוי םכח ינאש בשוח אל ינא ,בגא
רשקתל ונחלצה אל טעמכש דע ,שממ לבסנ יתלב היהנ התביזע תארקל הרידב קזחתהש
זטנופמ ,רתויו רתוי יוזה השענש ,סקסה אלימ ללמה ריסחהש המו .סקסה ךרד קר אלא
.רתויו רתוי טהולו $רוטמ ,רתויו רתוי שפוחמו
.יקקה ,יושנה לש ויתועורזל המלענ איה ,דחא םוי ,זאו
,בגאש# תודלמרמבו םיתותב םיעצעוצמ ,םייטמרדולמ אתבס(ירופיס אל .ילש רופיסה הז
םיילענב תולודגה תוידוהיה תובהאמה לכ לע השדח הביטקפסרפ יל וקינעה טלחהב
.םימתו ישונא ,טושפ רופיס םתס .רעוכמ אלו הפי רופיס אל .!תוידפוטרואה
הבבוש האושנ
ןמזה עיגה אל ,האור הארתנש ?
הבבוש האושנ
.הייפיצב הניתממ ךלש הבבושה ???יל תמלענ ןאל ,האור
,הרקי הבבוש
תובתכתהה .השקבב יסעכת לא .תמאה תא ךל תולגל בייח ינאו ,גולוכיספ ינאו ןולא ימש
ספות טנרטניאהש םוקמהו םיט%צה תוברת לע השוע ינאש רקחממ קלח התיה וניניב
בייח ינא .םהיניב תאו ,םישנו םירבג ,םישנא המכ םע יתבתכתה רקחמה תרגסמב .ונייחב
שיאו ,רשקה ביטו קמועה תמרב ,ךתיא יתעגהש ןאל יתעגה אל םהמ שיא םעש תודוהל
.ומשב ההדזה אל םהמ
35
וב ,ךלש ןורחאה ליימה אוב םע ,ןכלו ,ועיגהש ןאל ועיגי םירבדהש יל יתראית אל
םותב השענ רבדהש יעדתש הצור ינא .$וס ךכל םישל ילעש יתשגרה ,ישיא ןפואב תפשחנ
לכ וא ,הערל לוצינ ןאכ היה אל .םלוכ לע םידבוע תצק םלוכ טנרטניאבש הנבה ךותמ ,בל
הווקמ ינא .תינש לצנתמ ינא ,םייואר אל תומוקמל יתשלגו יתפחסנ םאו .תוער תונווכ
.ךב אל יאדוובו ,שיאב עוגפל יתנווכתה אלש יל ינימאתש
תאש יל באוכ המכ דע גשומ ךל ןיאש .תרדהנ תאש ךל רמול הצור ינא תישיאה המרב
אלש ןבומכ .רעטצמ ארונ(ארונ ינא ,בוש .םעזמ תחתורו תדגבנ השיגרמ ,וישכע םלהב
רגאממ ךתבותכ תא דיימ קחומ ינאו ,םהשלכ םיהזמ םיטרפב וא ךמשב שומיש השעא
.תושעל לוכי ינאש טעמה הז .תובותכה
תא ימישגתו יאוולהו .אלפנ תבתוכ תא יכ ,בותכל יכישמה .רשועו רשוא ךל לחאמ ינאו
.$ועל ךמצעל יחינהו :רמולו $יסוהל ימצעל השרמ ינא גולוכיספכ .ךייתומולח לכ
.ךל יתמרגש שפנה תמגוע לע רעטצמו לצנתמ ינא ,בוש
.ןולא ,הכרעהו הביח ישגרב

,!ךל םיארוקש ךיא וא ,הארנ וניאו האורה וא# ,רקיה ןולא
יתורכיה ךותמ .תורק םיילגר תספת טושפש יל הארנ .ךירבד תא הנוק אל ינא המ םושמ
אלו יתא אל ,יקוח אל הזש תעדוי ינא ,ללכב רקחמה םלוע םעו ,היגולוכיספה םלוע םע
אוהש רקחמה לע עדימה לכ תא שארמ לבקי רקחמה אשומש ילבמ רקחמ ךורעל לבוקמ
.ותמכסה תא ןתייו ,וב $תתשהל דמוע
הזיאב יאנותיע התאש יל רוכמל הסנמ תייה םא .ךל הנימאמ ינניאש רמול יל השרה ,ןכל
םומינימ ליבשב םישנא לע תצק טבלתסהלו הבוהצ הבתכ תושעל טילחהש חדינ ןומוקמ
.ןמיהמ אלו $וקש ךלש "וריתה לבא .ילוא .הנוק יתייה הז תא ,גניטייר
אל הז ןאכ ?ונלש ראופמה הצקמהמ רשונ התאש ךכ לכ ךתוא יתלהבה ,יריקי ,הרק המ
אל סעקשיקה תא םיפשוח אלש דע .ןותרמ הז ןאכ ,גנילראד ,םירצק םיקחרמל הציר
הדודה ,ינממ רתוי ינטירופו ינגרוב התאש ךב תדשוח םג ינא .םדקומ רורחש םילבקמ
,ילש םשה לע טיליד "וחלל טושפ תלוכי ,יתיא בתכתהל קיספהל תיצר םא .תמענמ
יל רמול םג תלוכי .םינורחאה תועובשב הליל(הליל ךבשחמב יתוא תחריאש חוכשלו
הז ילואו .האבה תירייארפל תונפלו תוארתהל אלו םולש יל לחאל ,ןיינעהמ ךל רמגנ טושפש
?םמעשמש עגרב קורזלו ןושלב ןתוא ךושמל ,טנרטניאב םישנ תותפל ?ךלש שיט/פה
36
עשעשל ידכ השק יתדבעש הדומ ינא .ךתוא יתממעישש ןימאהל השקתמ ינא ,בגאו
לבא ,שחת בלכ ומכ תרעוכמ התיה הכלמה רתסאש םירמוא# ךתונרע לע רומשלו ךתוא
& !הילגרל ולפנ םירבגהו תורקי רוא הנממ חרז ,תוישעמ הרפיסו הפה תא החתפש עגרב
ךמש תמאב הז ,ןולא וא# ?האור ,האור התא .דובעי הזש יתעדי יכ תאז יתישע לבא
.ןתוא ךל יתקפיס זא ,תוישעמ בבוח התאש ךילע יתטלק ,!?תוחרזאב
ומכ תרעוכמ אלש חטבו# תוישעמ רפסל תעדויש תיתימא השיאמ דחופ אל התא םא זא
.הפפכה תא בוש הליטמ ינא .תינש תותפתהל ןמזומ התא ,%האקיאמ הסרוכ
.הבבוש ,ךלש

,הרקי הבבוש
ינימ לכב יתוא םישאהל ךתוכזו ,סעכה תא ןיטולחל ןיבמ ינא .יל הנימאמ ךניאש יל רצ
עבטמ ,יטמתמ דע יגולוכיספמ ,אוהש רקחמ לכ .תויטנוולר ןניא ,ירעצל עגרכש ,תומשאה
אל ,ךל יתרמאש ומכו .ןשרפל ןויסינבו ןהשלכ תועפותב ללכ ךרדב קסוע ,רקחמ ותויה
.התיא יתבתכתהש הדיחיה תייה
ךרוצ ךל היה ,יטופיש םוקממ ירבד תא רמוא ינניאש ןבומכו ,תאצמנ תא ובש םוקמהמ
םיזמרה םע & ינממ אל ,ךממ אב הז .תשגרמו הצירממ ,הננער ,השדח םיסחי תכרעמ רוציל
םהל אורקל רשפא םא# םיינימה םיזמר אל םלועמ ינא .שגפינש תווקתהו תומולחה ,!
.הלועפ יתפתיש
אלא ךתטימל שאר תציפקו תינמרח תומהלתה התיה אל ךמולחל יתבוגת ,ךריכזהל
הנוע יתייה ,רק םדא יתייה םא ."רמב הכישממ תאו ,ךלשב תא לבא .רק יגולוכיספ חותינ
הדבועה לשב לבא .שפנה תמגוע לע תולצנתה ,בוש ,התיצמתש ,הרצרצק הבושת ךל
.יניבתו יירבד תא ילבקת םעפהש הווקתב ,תוכיראב ךל הנוע ינא ,יבילל תעגנש
,תבותכ ,םש# םייתימאה ויטרפ תא ןתונ אל םדא דוע לכ :תיעוצקמה תויתאל רשאבו
הכירעב .רחא וא הז רקחמב ותופתתשהל רשאב ותמכסה תא לבקל ךרוצ ןיא !.ז.ת
.דיימ רסומ $תתשמה תוהז תא ריגסהל לולעה טרפ לכ ,תיפוסה
.רחא םדא םע ,שדחמ שוגירה תא יאצמתש ךל לחאמ ינא
וז םאה ךמצע תא לואשלו ,ךלעב םע ךייסחי תא שדחמ ןוחבל ךל "עיימ יתייה ,גולוכיספכ
.חצנל ךמצעל תלחאמ תאש םיסחיה תכרעמ תמאב
37
,ילא תרגישש םיליימב תויתוא יבג לע תחלשש "מואה תא .הצימאו המכח השיא תא
.הנוכנה ךרדה תא יאצמתש יביל לכב ןימאמ ינא .ךייח ךותל יזקנתש "ילממ ינא
.ןולא ,םולש ייה
,רקיה ןולא
.בוט לכ .תינש ךדירטא אל .דואמ יל תמענ .חצנל ךממ תדרפנ ינא הז ליימב
.הבבוש
,הרקי הבבוש
תוסנלו ,ךשפנל ךבזעל וא ךיילא בותכל םא השק תוטבלתה יל שיש םימי המכ רבכ
רבד לש ופוסב .יתולילו ימי תא םילטלטמש םיארונה םשאה תושגר םע ידבל דדומתהל
םאש ימצע תא יתענכישו ,הלודג הדלי :ךמצע לע תדעהש יפכ ,תאש ימצעל יתרמא
תפסונ החילס תשקב# יתניחבמ דבלב השקב ןקת לע היהי רבדה ,ךל בותכל ימצעל השרא
.ךכב יצרת ןכ םא אלא ,תפסונ תובתכתהל הנמזה ךכב ןיאו ,!ךשמהב טרפאו ,ןבומכ
& ידימ םיפרטומ םיישגר םיסננוסידל תוטסל ילבמ & ךישמהל הצור תאש יטילחת םא
& קמועל ךריכהל :ילש תונווכה תרהצה יהוז זא .שמשכ תורורב ויהי תויפיצהש יאדכ ילוא
.דבלב תויתואה ךרד
יכ םולכ ותיא יתישע אל לבא ,היגולוכיספב ראות יל שי םנמוא .גולוכיספ ינניא ,תקדצ
יפכ ,הלאו & תוירטנצוגאו תויטופיש ,תונלבוסו תונלבס רסוח ומכ תולועמ תונוכת יל שי
.דבוכמה ראותה תא תומלוה דואמ אל ,הניבמ יאדווב תאש
.%וכו ,ךתמצועמ יתדחפש ,תורק םיילגר יתספתש ללגב התיה אל ךל יתרקישש הביסה
.יארמל ךלש אלא ,ךארמל יתבוגתמ אל לבא ,יתדחפ םנמוא :רתוי הברה הטושפ הביסה
תחקל יתיצר אל ךכ לעו ,"בש וא בל $קתה ידכ דע ,ךייח קוש תא תפטוח תייהש ינששוח
.הז לע רבדל ינממ ישקבת לא השקבב .המל ךל רפסא אל .תוירחא
אל םג .םישנא רפסמ דוע םע ילש תובתכתהה יבגל :יתרקיש אל דחא רבדב לבא
יתוא תששואמ ,תרגתאמ הביתכה .ךתיא יל היהש המ ,רשקה ביט וא קמוע יבגל יתרקיש
.!?הריש תביתכב יתאטח ךומכש ךל יתרפיסש תרכוז# .ראותת אלש חוכ תשוחת יל תנתונו
תוחפל ,הביתכל ,הל לבא ,וניניב םיניינעה תולשלתשה תא ןוערזב ולו קידצמ רבדהש אל
38
,תיביטקרטא תומד תיינב ידכ ךות ךייח ךותל יתקסנ ינא .תוירחא יל התיה ,התיצחמל
.תוינמרח*תויטנמור תוהוגנ תאלמ הזונג תילולש ךותל הסימה יתוא וליפאש
שקבל זע ךרוצ יל היה לבא ,םעפ יא יל יחלסת םא גשומ יל ןיא .החילס .רדסב יתייה אל
המ ,ךתיא בתכתהל זע גונעת יל היהו ,הנימב הדיחי תמאב תא יכ ,החילס בוש ךממ
תומולחה ,םירישה ,יקק(יקא םע ךתוא תורוקה לכ :ארונ יל רסח היה םינורחאה םימיבש
.רשואל תונולחהו
קפס יל ןיא .ותומכ ןיאמ קזחו אירב דוסי ךב שי ,ךתמשנ תא הרפמה $וריטה לכ םע
.ךלצא רדסב לוכהשו םרדסכ ךייחב תכשמהש
.ךנוצרכ הב ישע .לובסייב תפפכ יתקרז ינא וישכע
.%א ,ךלש

,רקיה %א
.רופיס ךל רפסא
השגפ ,ןותיעב העדומ םסרפל הטילחה איה םעפ .הבהא השפיחש הרוחב התיה היה
לפנ אל הביל ךא ,ראותב תוכזלמ דואמ םיקוחר ויהש הלאכ המכ דועו ,דמח(ימלע המכ
ריכבה דיקפתה לעו ומצע לע שקשיק ברעה לכו ,ידמ יטנגורא היה דחא .םהמ שיא ינפב
יכ ,האנש יכה איה הלאכו ,םיספרתמהמ היה ינש .הנויצ(סנב קט(ייה לעפמ הזיאב ול שיש
תולחל ךל םורגל םיסנמ םג םה ,קיפסמ עורגש המ ,הרדש דומע םהל ןיאש דבלב וז אל
ינא :הרמאשכ .עורג יכה הזש & תוידוחייו תוימצע ילוטנ ,םהומכ תויהל ,תוישיאה תככרב
תוקישנ תאנוש ינא :הרמאשכ .וקוש בהוא ינא םג ,יוו :רמול רהימ ,וקוש תבהוא
היהו .האלה ןכו ,ןזואב תובוטר תוקישנ אנוש ינא םג ,אלפו אלפה :רמא ,ןזואב תובוטר
היה תמאב רבכ הזש & םימודא $ידע ,םיהובג םיבקעב טיידל עיגתש הנממ שרדש דחא
דוערל ליחתה השיגפבו ,בידנו רוזעל בהואו בל בוט אוהש ובתכמב ןעטש דחא היהו .אישה
רוזגו בוטח ,הלחא הארנש דחא וליפא היהו .האמצ התיה יכ קסויקה רבעל הלזפ איהשכ
םהו ,הרקי הדעסמל התוא ןימזהו ,בידנ וליפאו רומוה שוח לעבו דומחו ,םינוכנה תומוקמב
הילא בריק איהשכ לבא ,םיחבושמ םיספאט רחבממ ונהנו רקי ןיי ותש ,םימיענב וליבו ובשי
& לש חיר הפאב הלע ,ולש לפלופמה קייטסהמ ןטק חתנ םועטל הל תתל ידכ גלזמה תא
.םלועל $דנתה אלו וידי תופכמ הלעש ( 'ארח & ןימאת אל
39
,שפנ חפמב התיבה הרזח דימתו ,םימלע דועו דוע םע שגפיהל ונתמלע הכישמה ךכ
הרזח וליפא תחא םעפו# .השפנ הבהאש תא האצמ אל יכ ,ארונ יכבב וליפא םימעפלו
.!התיבה הירחא בקוע ברעה ותוא לש טיידהש הניחבה יכ ,המיאב
םהו ,שגפיהל "חל אל אוה .אלפנ םשור השעש רוחבמ ןופלט הלביק איה דחא םוי
שיש ךכמ השגרתה ונתמלע .תומואת תושפנ םהש וליגו ןופלטב תועש םוי לכ וחחוש
.ושגפייש עיצה אוה ,תועובש המכ ירחא ,$וסבל .םהילא תאצל לכוי הבילש םירבג םלועב
.םייובכ תורואה לכ תא ריאשתש שקיב ךא ,התרידל אובל הצר אוה .יאנת ול היה לבא
ןוט לבא ,םישנ ישאר $רוע טפוכיספב רבודמ לוכה ירחא אמש ,שושחל הלחה ונתמלע
תא הריכמ איהש השיגרה םג איהו# ינפטולו ענכשמו טוהר הכ היה רזחמה לש ורוביד
ךפהתיש המצעל הרמאש ,!הלילה ךות לא תוכוראה ןופלטה תוחיש לכ רחאל ותמשנ
.המיכסהו ,םלועה
תא אלימ םיענ חתמ .תושעל הל הרוהש יפכ התיב תא הכישחה איה השיגפה ברעב
תיללצ קר התאר תלדה תא ול החתפשכ .תופילח התפרתהו הדער התמישנו ,הירבא
התמשנ תא בוש אלימ ךרה ולוקו ,ןולסב ובשייתה םה .תוריהמב המינפ הקמחש ,השולק
החיש לש תועש המכ ורבע ךכ .התאובב תא השגפ וליאכ תולילקו ןוחטיב תשוחתב
,אלש ,הלש םיטקניטסניאל הבישקהו המצעבו וב החטבש החמש איהו ,תשגרמו המיענ
חלצומ אוה ,םירוחבה לככ רוחב אל אוה ,ןיירח(ןייז רבג אל אוה ,יתרדס חצור אל אוה
הכשחב הילא ברקתה אוה רשאכו .סיפב התכז וליאכ השיגרה איה .דחי םג םלוכמ
םושש יפכ התוא בהאשכו ,םיררמצמו םיכורא םיפוטיל התוא $טילו ,תננוגמהו הכימסה
.וטולב םג אלא סיפב קר אל התכזש השיגרה איה ,ןכל ינפל התוא בהא אל רבג
,הרתיו איהו ,הטימה דצלש הנטקה הרונמה תא קילדהל הל חינהל בריס אוה תעה לכו
.הלילה לכ ותוא בוהאל ךישמהל התוא הריג וחירו דואמ הל םענ ועגמ יכ
אלמו קותמ היה ריאשהש קתפה .הטימב הדיצל היה אל אוה ,רקובב הררועתהשכ
.בוש הילא רשקתה אל אוה .הריגמב ותוא הרצנ איהו ,הארשה
,דחא ןאו%ז(ןוד בבותסמ ריעבש הל הרפיסש ,הרבח םע החחוש איה עובש רובעכ
ןתוא בהא אל שיאש יפכ הבהא ןתיא השוע ,ךושח רדחב שגפיהל תורוחב ענכשמש
.ןתמשנ םוהת ךות לא םלענו ,ןהימימ
ירחא ללוש וכלהש תונב ואבו וצבקנ ריעה לכמו ,םוריח תבישי םייקל וטילחה תומלעה
רעוכמ אוהש הנעטו ,$טחב ותוא תוארל החילצהש הרפיסש תחא התיה .ךושחה בהאמה
.הזה םויה םצע דע הל תונימאמ אל תורחאה לכ .םדרטונמ ןביגהמ רתוי
40
.הבבוש ,ךלש
'הרקי הבבוש
וצבקנ זא ,בוט ?חתמב יתוא ריאשהל הככ ?ינרדומה ולוקימד סורא לש $וסה היה המ ?ונ ...ו
םוקנל טלחוה םאה ?זא המו .ךושחה בהאמה יבגל הצע סכטל הכלממה תונב לכ ואבו
הנעטש וז םאה ?םיסקמה ןייתפה תא דוכלל הטיש האצמוה םאה ?ללמאמהו ללמואה רוציב
הל ונימאה אל ךכיפלו ,תראפתל תיאודומיזוק המצעב התיה ודומיזוקכ רעוכמ אוהש
...תולאש הברה ...תולאש הברה ?תותופמה
תא ובש %םירג םיחא%ה ןונגסב אל םנמוא .הזה רופיסה תא יתעמש רבכ ,תמאה ןעמל
,!םוניהיגהמ תוללקב תלבותמ# תחיופמו תינברוא ,תיצרא הפשב אלא ,טנָריקי ,תרחב
לע וזה תללצומה היווחה תא הרבעש יהשימ לש ןובלעה לער יעדרפצ קיפמ היפמ רשייה
ויהש הרפיס ריעב העומשה ?ןוכנ ,םינש רשעכ ינפלמ ,השרפה תא רכוז ינא .שממ הרשב
.%ריעה%ב ןטק עטק הז לע סנכנ וליפאש יל המדנ .ךושחה בהאמל ,תונברוק הברה ול
התפמו עתעתמ ינאש ,$ש ךתחש לצב ביבשכ קיקד זמרב ולו ,יל זומרל תיסינ םא
תינש יתוא $וטעל תשקעתמ תאש ךכמ קיסהל ילע ,גומנו גנעמ רוחש בהאמ ותואכ
השוע תא ,םשודא םשב ,המל ,וניניב היהש המ לכ ירחא ,תלאשנה הלאשהו ,ורוז תרדאב
המכ ךייח לעו ךיילע תעדל הצור ינא .הרורב התיה ילש תונווכה תרהצה ירה ?הז תא
הקיטוראב תובתכתהה תא תעבוצ & 'בוש & תאו .קלחו דח .יתוא תניינעמ תא יכ ,רתויש
.היוזה תיטנמור
,ךניבו יניב טהול תותרשמ ןמורל "פנ רמוח הפ שיש יל חיכוהל יסנת בושו בוש םא
שממ לש תומדקתה היהת אל & תורשפאה תא םוסחא ,ילש יתוביסמ ,בושו בוש ,ינאו
?ןוכנ ,הלילעב
םוי(םוי התיא תכלוה תאש וז ומכ ,המיעפמו תשגרמ הבהא הצור ,ךומכ ,ינא םגש $או
גרבתהל ,תואיצמל רבחתהל זע ןוצר שי יל & תדלוה(םוי תדלי לש ךויח םע ,שמשה רואב
דוע הז תא ,אל וא רקע# ןויסינ ידכ ךות ,םהלש םייתואיצמה םינותנה םע םייחה ךותל ןוכנ
.יתויפיצ תא םימאות אל וא םישק םה םא םתוא תונשל !ררבנ
תוכייחמ םינפ דימתו ,דיב די דימת .שמש לומ דיב די וכלה ?תעדוי תא ,הלאכ ויה ירוה
הז םא םינש רפסמ ינפל ימיא תא יתלאששכ .הינומרהל יתערפהש הארנכ ,ידלוויהב .םינפל
.ןותיעאבא הנוכמה ,יבא לא יליבד ךויח הכייחו יוזה קוקחצ הקקחיצ איה ,ןוכנ
41
ךב ןתונ אוה וילא םינופשכ יכ ,הלימ $ילחהל םלועמ היה ןתינ אלש ןבומכ ןותיעאבא םע
אמיא םויה .ולש ריינה תמוח ירוחאמ אבחתהל רזוחו ההומת הבושת למלממ ,גגוזמ טבמ
.אלש חטבו חטב ,םויה לבא ,יתוא הרכז איה םעפ םא גשומ יל ןיא .דסומב תזפשואמ ילש
.םיימצעה םימחרה תניפ ןאכ דע
תא תרכה ךיא .ךייח לע יל ירפסת .םירופיס יל ירפסת לא ,ךמולש המ יל ירפסת זא
.ךלש םילבוחה לקמ אוה םא ותיא תראשנ תא המל .םויהו זא ךייאושינ ךיא .לשמל ,יקא
תורבחה ימ .תררושמ וא תיגולוכיספ תויהל םוקמב ןגטנרב םישנא םלצל תטלחה המל
.הפ ינא .יל ירפסת .הלש הניבגה תגוע תאו ךתסיג תא תאנוש תא המל .ךלש
,רקיה שונולא
אורקל לכות ,הווקמ ינא ךכ ,בורקב יכ ,עומשל שקבמ התאש המ תא ךל רפסל לכוא אל
יפכ ,החמתמ גולוכיספ ותוא אל םגו ,םיטיהר בצעמ ותוא אל התאש ומכ .ךורכ רפסב לוכה
.ימצע לע יתרהצהש הבבושה האושנה אל ינא םג ,הליחתב ךמצע לע תרהצהש
הקוור ינא .חיטבא אלו הבבוש אלו האושנ אל ינא :הצצפה תא ליפהל ירות עיגה וישכע
תב ינא .בורקב הז תא תונשל הנווכ יל ןיאו ,ריכמ התאש תועורג יכהמ החושק 28 תדבוע ,
(לש(םיקראפ ,ידועמ יתייה אל תינגרוב .ילש ןושארה ןמורה תא תבתוכו ,םירפס תונחב
ינא הניבג תוגועו ,וילע ךל יתחווידש עגרה ותואב חדוקה יחומב יתאצמהש רבד הז אשונ
.יקק(יקא דחא םע יתוא אצמתש בצמ ןיא לבא ,ןיאו .ילש םיעורג יכה םיטויסב םג הניכמ אל
תפרוטמ ינא .הבמב תיקשו הקיטנא בשחמ ,העוער תיגוז הטימ םע רוכש רדחב הרג ינא
ןמורה תא תבתוכ אל ינאשכ ,תולילב .םיטרס תיאמב תויהל יתיצר ללכב םעפו ,עונלוק לע
תלבקמ ינאשכ וא יל םמעשמשכ תטטו%צמ ינא ,תישונאה הירוטסיהב בתכייש יקנע יכה
םג & יראבוב המאל תיוושכע יכה הסרגה איהש ,ילש תנברוחמה הרוביגהמ שאר באכ
וז ,הבבושה האושנה ךתמא איה(איה ,רוציקב .תירקאס םגו תינגרוב םג ,האושנ
!.ה0דות ?ןוכנ ,ךל הדימעה איה ,בגא# .םיעווע תוליל המכב התיא תבתכתהש
םישנל הצילממ ,הב תדבוע ינאש םירפסה תונחב תועש הנומשל תרבקנ ינא םירקבב
$א ןיאשכו .ןתמגודכ תויראבוב ובתכש םיליחבמ םינמור תונקל תנמושמה יראבובה ומכ
תארוק ינא ,יל אב אל םא .בותכל הכישממו ילש ןמורה תא האיצומ רשי ינא ,תונחב דחא
םא קר םתוא ארקא ינא .םוניהיגהמ רכמ(יבר קר שי תונחב יכ ,תיבהמ יתאבהש רפס
ינאש אבה ןמורה ,בגא# .הנכסמה ךלש אמיאל הרקש המ ומכ ,חומל תככר יל רודחת
42
תזפשואמה תללרוטמה המא םע השיא לש היסחי לע :הז לע קוידב אוה בותכל תננכתמ
.!דסומב
תוארלו ,ילש האושנה ומכ רבדל יל קשחתה יכ ריוואל יתילעה הבבושה האושנה תא
יתבהא ארונ .ךמצע לע תילעתה שממ התאש ןייצל תבייח ינאו ,םירבגה הילא םיביגמ ךיא
טעמכ םימעפל .ילש תפרוטמה הבבושה האושנה לש היקשח לומ ךלש תואיציה תא
,יוא .תשאונה האושנה לש הלוזה תונייתפה חכונל ךלש תויולתפתההמ םייסנכמב יתנתשה
'ןאכ וצר םיעטק הזיא
,םייתנש הזיא ןיז התאר אלש תעבשומ הקוור םע ןמזה לכ תטטו%צ םצעבש בושחת קרו
ךושחה םע ,אלו & ?םדוקה ליימב םהילע יתחווידש םיטיידהמ קלח ,בגא# .תעגעגתמ אל םגו
טעמכ ,םיהובגה םיבקעה לש הז דוחייב ,הנמאנה ךתמא לש ויה & ירעצל ,עצבל יל אצי אל
םע קסע ךל שיש קיסת יאדווב וישכע .!ולש תימימה הלוכתה ןיעב בקעה תא ול יתעקת
תוצורמ ארונ אקוודש ,תורהצומה םירבגה תואנושמ ינא .לוב קדוצ התאו ,םירבג תאנוש
ארונ הריכמ ינאש םישנה בור יכ ?אל ,דיקפתב תאשל תבייח יהשימ ירה .דיקפתהמ
ומכ ...לבא ,תיטסינימפ אל ינא ,אל :תונייכבתמה יתוא תוסרוה יכה .ונממ תודחופ
המ .תוילגרמ הלאכ קיפמש הפב סקוב ןהל סינכהל יל אב דימת .ילש הבבושה האושנה
תא םא ,קאבר ?סוכ ךל ןיא ,המ .ןתוא לואשל הצור ינא ?תיטסינימפ אל תרמוא תאז
.שיש הטושפ יכה האוושמה וז .תיטסינימפ תא זא השיא
ןקוזמ הלבה האצרהה תא בוש עומשל הצור אל ינא ,הבוט השעת ,יבייב שונולא & ו
,יל המדנ קר םאה ,בגא .!?תירבגה# ךתמיא הברמל וב תחכנש תויטסינימפה שגפמ לע ךלש
?דחוימב חתופמ ךלש ישנה ןפהש וא
.!הבבושה האושנה# דייה רטסימו !תווהתהב תרפוס ,ינור ,ינא# ליקג רד ,ךלש

'ךומכש תיארפ ,ינור ,ואוו
תוילגרמ קיפמ הפ םע ךא# הבבוש האושנ תייה דועשכ ,תא ךיא יתנבה אל תמאב '''וה(וי
םג ?ימאמ ןוכנ ,ליחבמ םש הז יקא ,וניניב יכ 'יקא הנוכמה לעב םע תויחל הלוכי ,!תירפוג
,הטוב ךכ לכ רבד רמול יתעד לע הלעמ יתייה אלש ןבומכ ,בגאו .שקבתמה וזורח אלל
ךל היהי אלו ךל ןיאו ךל היה אלש תרמוא תא וישכע זא .ךלש האצמה וז התיה אלמלא
...ןיינעמ .יקא ול םיארוקש לעב םלועל
43
הדירוה .תרביגל דובכה לכ :ימצעל יתרמא ,היינשה םעפב ךבתכמ תא יתארקש ירחא
תרביגה .הפיה התעשב קראד ןא%זכ השומח ךרדל האציו םיקפרמ הדדיח ,תופפכה תא
הטילחה ןכלו ,תינגרוב(תינורא תחא ,הבבוש האושנ תויהל רגאלש שממ אלש תעדל החכונ
ןויז אל וליפא ?"וטס ?ןמור ?תונכהמ הל אצי המ ,לוכה ירחא ?רוסא ?שי המ .ןוויכ תונשל
?םלוכ ומכ הידמה תא לצנל אל המל זא .אל איה תירייארפ .ןמויה תראפתל ןטנטק
יקא תא הפיעה :םינש תושעל היוודה השפנ הקשחש המ תא הבבושה התשע $וס($וס
הקוורב רבודמ ,םיעדוי םתא המ .הייחב ליפשמה ומויקל השחכתהו םידשהו תוחורה לכל
ופוע ,םירבג ,ולה 'םיציבה תקסרמו שאה תקרוי ,תלטוקה הניז ,הנומשו םירשע תב תללוה
,סעפא ...ינשה ןימל הסחיב תינוציק דואמ .םירבח ,תינוציק איה 'יקק םכלוכ 'םיירפהמ הל
,ןכל 'יוטיב ידיל אובי םג אובי רבדה הירוכיב רפסבו ,ידמימ דח ןפואב םלוכ תא האור
תואיחמ ,תוקירש# .ירואטמ רכמ(ברל וננוכתה ,רואל אציי רפסהשכ ,בורקב שממ ,בורקב
.!תורעוס םייפכ
לכאי אל םייחב אוה ,אל ?תינקחש ?וישכע היהא ימ ...ממ :בטיה הבשח הקותמה ינור
המוד םגו# ירורפא ידמ רתוי ?ילוא תיטנרובל .רנא%זל תרבחתמ אל ,אל ?תיאמוסרפ .הז תא
דיבשכ ,קופיסב המצעל הרמא ,טקפרפ .תידיתע תרפוס :ןמיהמ יכה .!ןגטנר תיאנכטל ידימ
תחוראל םילצינש תקפוד היינשבו הריפל המדאה(יחופת תוירזכאב תכעומ איה תחא
.םיירהצה
'ופאש

,קתומ שונולא
(עבוכה םע עגר הכח לבא .תרפוע "ירפשהל לוכי התא וליפא הצור התאשכ ?האור התא
וז ,לזרבה תקוור ,תווהתהב תרפוסה לש התחתמאב .תועתפה ךל תויופצ דוע יכ ,ברג
,הז תא לבא .הל אבש יתמ $ולשל םינוי!ז# ןומה שי ,הל זיזמ אל םגו םייתנש הניידזה אלש
.תובוצק תונמב ינממ לבקת ,יבובח
ךל עדת יכ ?םימחרמ היה הזש וא ,םיטנמילפמוקלו תוכרבל עגונב יניצר תייה ,בגאו
אב הז םא לבא .תובגל תגהונ ינא ,והשמ יל םיחיטבמ םא .תוניצרב תחקולש תחא ינאש
.רכמ(ברהמ םותח קתוע לבקתש ןבומכו ,דובכב זא ,קי%צנולא ,הבהאמ
(לקמ(יקא םע ראשית הבבושה ?הרקי המ .ןמורה $וסל עגונב תגאדומ ינא וישכע לבא
רגנ םע רעוס ןמורב חצפת ?תויולחנתהב תילאיצוס תדבועל ךופהתו ותוא בוזעת ?םילבוח
44
התא םגש יתמשרתה יכ ?יל "עייל המ ךל שי ?רמוא התא המ ?םחל(תיבמ יסקסו סקוסמ
.רנא%זה יבבוחמ אל
ידמ רתוי ינאש רמוא ילש ךרועה יכ ?ישילש דצ םע "עייתהל ידיצמ יניצר ךל הארנ ,בגא
תויהל יל עיצמ אוה .אשונהמ םיטוסש בהוא אל ובר(לעני הטוסהו .הביתכב תינקתפרה
ול יתינע .ארוקה תא ליקתהל הפידעמ ינאש העשב ,לוכיעל לק ןמור רצייל ,תיטקרוק
.םיקסרפא תיחמ אל הז תורפס יליבשב יכ ,היזטנפה ירפס $דמב םישיש הלאכ םירפסש
,קדוצ אוה ,רמוא התא המ זא ,תויועצעטצהבו םיעוצעצב לחוב התא םגש יתמשרתה
?הלוק(הקוק לש רוצי ספל רובעל ילע םאה ,הטוסה ךרועה
תלדתשמ ינא ללכ ךרדב .רפס לע הל "ילמאש השקעתהש הנוק ילצא התיה םויה
ןהש רנא%זה לא !תושעל המ ,תונוק ללכ ךרדב הז# תונוקה תא ליבוהל הסנמ ,הזמ קמחתהל
תורכומ תורפ%צמ םירפסה תואצוהש תעדיה# ."ילמהל וא ןהילע תופכל ילבמ ,תובבחמ
"ילמא ינאש תשקעתמ הבדה לבא .!?םימיוסמ םירפס לע חוכב וצילמי םא ,םירפס תויונחב
.םולכ םוש לבא ,הילע הביבחה הצלפהה יהמ חירהל תוסנל ,התוא בבודל יתיסינ .הל
יתרמאו ,דיב ךנתה תא הל יתעקת $וסב .תונקל המ הל דיגא ינאש השקעתה הטטבה
האצי איה ךונתל ךונתמ ךויח הזיאב ןימאת אל .קושב קזח יכה וישכע ךלוהש המ הזש
.דיב הפי הפוטע הלש הנתמה םע ,ינממ
הצור ינניא אולהו# ?תיפוס ךתוא רומגי הזש וא ,שונולא ,ילע םיטרפ דוע תעדל הצור
.!"ירפשהל ךלתו רהמ רומגתש
.ינור ,ךלש
?טס%גייד סרדירהמ תבנגש וא ,ךלש הקרבה הז תינגרוב(תינורא .ב.נ

,ה%לינור
ןימי לע תויוסג הצירפשמה הבינגמ הקוור .הבבס .תווהתהב תרפוס וישכע תא זא ,ייקוא
לכ לע ,המגודל ,ןויז הלימה לע .יבבסו הזכ ריעצ .וליאכ תררחושמ ארונ .לאמש לעו
,ךל אבש המ .הז םע היעב יל ןיא .הלחא ,הלחא .םעפ תואמ(עבש תרזוח איה ,היתויטה
.ימאמ
,רואל ךרפס תא האיצומ תאש ינפל .יתייעב ה%לפיט ...הז תא דיגנ ךיא ,דחא ןיינע קר שי
.םיברב םוסרפל התושר תא שקבלו הבבושה האושנה לא תונפל ךיילע היהי ,הבובח
45
ךמוי דע ךתוא ןודתש תחא ,תראופמ הביד תעיבתב תנכתסמ תא ,טנָריקי ,ןכ אלמלא
.תובוחה תא ריזחהל ליבשב הזעב תויזח תרפתמב ךרפ תדובעל ןורחאה
םע# הריעזה תינגרובה ,איהו ,תינוראהו תא ,וז תא וז בטיה תוריכמ ןתא ןכ םא אלא
לש שגמ לע םיבוטרה היתומולחו היתויזה ,הייח תא ךל הקינעה !םיקתממה בבוח תחתה
רשאמ רתוי ול הפצמ איהש רבד ןיא .בגא ,ינויגה דואמ .התסיג לש הניבגה תגוע דיל ,$סכ
רתוי החמש הב ררועיש רבד ןיא '%דמוע םע% תאצוהב היסהרפב התוורע תא $ושחל
לאונמעו םויב ןגטנרה תיאנכט ,םמאב םיאג ,רצויה תוצוחב םידעוצ הידליש העידיהמ
ירוחאמ וששחלי וידבועש ,יקמש(יקא ,האגה לעבה לע רבדמ אל רבכ ינאו .הלילב תטהולה
.תניידזמה וקיח תשא לע ובג
וא %הלוק הקוק% ןמור בותכל ךל יאדכ םא ,תילעהש תיפוסוליפה הלאשל רשאבו
הלועש המ לכ לע בותכל ביטמ בוט רפוס ,יתעד תוינעל .ךבילבש המ תא ריינה לע תולעהל
הז ,ישיא ןפואב ,יתוא לטלטמש המ .לוכיעל לק היהיש הזכ ןפואב ,השק וא לק ,ותעדב
תירוקמו תיתימא הרימאש הז ,ןאכ חסנל הסנמ ינאש המ .תולילקב בותכש השק טסקט
.חצנמה לייטקוקה תא תרצוי תויביטקינומוקב תחסונמש
הנתשה והשמש בל תמש אל ...ךמצע לע הדיעמ תאש יפכ ,תרפוס ןכא תא םא (ו
?םינורחאה םיליימב ילש הביתכב
.%א ,ךלש
,רבג(רבג ,ייה
הדהא תצק ,יתשפיח המ .דימו $כית עיגרת ?טבלתסמ התא ימ לע .חפנתהל קיספת
םיכירצ םיעבשומה םיקוורה ונחנא ?םוי(השק קוורמ היטפמיס תצק ?הרצל יקוחאמ
אל התא םג הככ ,!?רפוס ימ# םינש)םימי המכ עדוי ימ ןיז יתיאר אל ינאש ומכ .דחאתהל
ינאש לע יביל "מוא לע יתוא חבשתש םוקמב זא .הדות .הנש םינומש הז הייסוכ תקבח
?םארח אל ?ךתוחא תא הככ חדפמ התא ,$וצרפב ךל תרמוג
םייזבנה ךיזמר לכ ,%ב (ו ,הילא םיטנמיטנס םוש יל ןיאו יתחוא אל איה תינוראה ,%א & יכ
.בזכו רקש םה ךומכ הזחתמ ינאש ךכ לע
םישקשק ןוירש םילבקמ ךיא תעדל הצור ?תעבשומ הקוור תויהל הז המ תעדל הצור
לש םימנוכמה וילייחמ דחא ומכ םיחשקתמ ךיא ?סיזאירוספ הלוח לשמ הבע רתוי
ליגב %רבדמ% לש םיתורישב קפדיהל הז המ ךל רפסל ?הירדנסכלא ברקב ןודקומ רדנסכלא
46
16 ?חוטב ?הזחב םיבאכ םע ןוימל "ורת אל ?עומשל הצור ?םייחה לכל ךל השוע הז המו ,
דעו התעמ %ןייטשניוול תיב%ב ךתוא רקבל יל קשחתמ אל שממ .תוירחא תחקול אל ינא יכ
,םירבד הלאכ ךל רפסי ינא $כת לבא .אל שממ .תיקש ךותל ןיתשמ התא ךיא תוארלו ,םלוע
.הליחתמ ינאש ינפל הנורחא הרהזא זא .בשחמה לומ דיב התוא איבהל קיספהל לכות אלש
?ליחתהלש וא ,והשמ ,לוב דר ,םור תיסוכ ,הלגניצ ,הירגיס תחקל ,םדוק יפיפל הצור
תב תויהל יכ 16 רתוי וליפא ,הומכ תיארנ תא םא םג ,סריפס ינטירב לש פילק אל הז
שי .הבוגה לע ןאכ תאש תענכושמו ,הז תא תלצנמ תאו ,הז תא תעדוי תא .הנממ תיסוכ
.םיניינעב תטלוש תאש שיגרהל ךל םרוגש והשמ ,םמש חמיי םינומרוהה ,הלאה םירזממב
רותב םישמשמ ךלש םיציצהש ךתמהדתל הלגמ תא דחא ריהב םויש ינפמ םתס הז ילואו
לומ ךמצעמ תלעפתמ ,תרמוא תא ,הלאוו .רבגה לש ורובטב דחא ריעז רביאל ללכושמ $ונמ
לכמ םינפ תשובב ךילא םיציצמ םילפונהש דע ךתוא בזוע אלש יטסיסיקרנ סקטב ,הארמה
תנחובו ,עצב תוואתב ךמצעל תרמוא תא ,הצור ינא הז תאו ,הצור ינא הז תא .םינוויכה
אל ,הזכ תורגבתה סקטב תויהל םעפ ךל אצי םא .ךתורישל םידמועה םירברבגה תרוש תא
תורוג לש תורוש(תורוש לומ ,םיבלכתמ םירגבתמ לש תורוש(תורוש .םלועל ותוא חכשת
אלו תוקקחצמ אל ?תוקקחצמ תרמוא ינא המ ,בוט .הרולפיספ קיטספיל םעטב תוקקחצמ
ימ .םיתורישב רותה דיל רכמ(רחס תולהנמ .יתעבגב כממ רתוי תוחושק תונבה .םיילדרע
תיזחש ירחא .הרומתב תתל תורושה קפסמ ךירצ המו ,ימ םע תכלוה ימ ,ימ תא תלבקמ
תויממוק תודירומו תויזח תוררחשמ תונבה .תידנליאת הנוז םושמ שגרתת אל ,הזכ סקטב
.עצבל תוצר(תוצאו ,םיתורישב טמודנוק ןיא םא םג הגנט ינותחת
.יתישע ךיא דועו ,יתישעו ,תושעל יתיצר םלוכ תא .עצב תבאת הבלכ תאזכ יתייה ינא םג
ינויברגו םירוחש םידמ םע ,םוניהיגב הריימרפל ומכ תושובל ,תורובחב םשל תואב ונייה
לע .רגפ לש לבוש ומכ ונירחא חרתסהש %ן%זויפ%מ תוחירסמ ,םיצנצנב החורמ תסלה ,תשר
"ימ ןומהו זוחא םיעבש לוהוכלא וב היהיש רקיעה ,סינכהל ונלוכיש המ לכ ונצברה רבה
אוה ,היה םאו ,רבח היה אל דוע תחא $אל .תורושבו םירודכב ונמלשה םיתורישבו ,רכוסמ
רדתסמ קוידב אל דמעמ קיזחהלו דמחנ תויהל יכ ,םיימוי רובעכ קרזנ וא קרוז היה אליממ
דימת .ןמז הברה דבל תראשנ תייה אל ,דבל תאב םא םג .ונכותל ונפחדש לייטקוקה םע
.םיתורישל ךיילא $רטצהל חמשש והשימ היה
וא יתתיכ ברעל וכלה ןהש תבשוח ינא .$רטצהל התצר אל הרבח $א .ידבל יתאב םעפ
תחסכמ ,רבה לע יל יתבשי הככ .תורגפמה ,רפסה(תיב תלהקמ לש ןומיא ,הזכ והשמ
המכו .ןטק $וב הזיא תוחפל וא הרוש יל עיצי והשימש הכחמ ,תרשרשב םיזופת תוקדוו
47
םויהש יתעדי יכותב ,תישונאה תלוכיה לובג הצק דע תניירוחמ ,לוהוכלא תמולה יתייהש
תמדקומ השוחת .הער השגרה .וזכ תימינפ העידי ןימ .תחא הסיפב ןאכמ תרזוח אל ינאש
בטיה ,ןפוא לכב .ילוא ,חיננ ,בוט .הז תא יתשקיב טושפש דיורפ רמ דיגת ילואו ,הזל םיארוק
,םילימב השגרהה תא חסנל יתעדי אלש וליפא ,הרוצה תא יל חסכי והשימ םויהש יתעדי
.םירבג הז המ תעדויו הלודג ינאשכ ,וישכע תעדוי ינאש ומכ
חירסמש ביישרטפא םע שחאוו הזיא ילא לפטנשכ ,ליגרכ רבה לע החורמ יתייה
,ייחב & הלחא םינפ ,ןזואב םזנ ,קיהבמ וקוק ,םינובב תוסרוה רוע יסנכמו םירטמוליקמ
סרוה ,ןוסוכו ריעצ היהשכ ונוב לייטס .הזב ןיחבהל יתלוכי םיניחצמה יתורכש ידיאמ וליפא
היעב יל היהתש המל זא ?ונינהנ ,ונקחצ .רפסא המו רמוא המ ,רציקה .תורשכ תומהב
עיצה םג אוהו ?ריע יצח םע םעפ ןוילימ הזיא יתעציב אל ,המ ?םיתורישל ותיא "ופקל
.םדרטסמאמ עובשה וסטוהש ס%ידוג
לע דמעמ קיזחהל יתחלצה ישוקב .האמח ומכ תגלוז ינאש יתשגרה ותיא יתכלהשכ
םא ימצעל יתבשח .תפלועמ יצח ינאשכ ןייזל ,יליבשב רגתא אקווד הזש יתטלחה .םיילגרה
אל הז ול םא לבא ,ומצעב לוכה תושעל ךרטצי אוהש וא ןויזה לכ דמעמ קיזחהל חילצא ינא
ךרדבש תורמל ,יתניחבמ ןויזיב תויהל ךלוה הזש יתנבה רבכ ?היהי ילש המל זא ,תפכא
עוציבש יתעדי וישכע .ןויז הלחא לש םש ריעב יל אציש תעדוי ינאו ,תיטלתא יד יתייה ללכ
הרק רבכ הז .ול תפכא היהי הזש יתבשח אל ,תמאה לבא .הלילה ןתא אל רבכ ינא ריהזמ
לע תפלועמ ינאש הזמ ונהנ אקווד םירוחבהש יל המדנ היהו ,ןכל םדוק םימעפ המכ יל
יתראשנ ינאו ,וחרבו ורמג ,ופשנתה ,ומפמיפ םה .יבמוז ומכ הלסאה לע החורמ וא ריקה
.םייניעהמ יל ופפחתה םהש ךכמ רשוא תמולה ,ןטקה אתב
הייתשלו רבל רוזחא ינאו ,ךליו העפוה קופדיש ,םעפה םג הרקי הזש יל תפכא היה אל
תונידעב יתוא רורגל בל ול היהי ךכ רחאשו ,םודנוק םישיש קר יתללפתה .ילש תויזהלו ילש
לכ תאש ללגב םוח םילבקמש םיקיינאמ הלאכ םלועב שיש ימצעל יתראית אל .ילש הדמעל
רומגנו ךירצ אוהש המ השעיש ול יתלמלימ .םהל תדרל תלגוסמ אל תאש ,תילוטסמ ךכ
,תונידעב הז תא השעיש רקיעה .תחתב יתוא חקיי אוהש וליפא יל תפכא היה אל .ןיינע
יל $וחדל ךישממ טיירחה לבא .התיבה לחדזהל חילצאו םיילגרה לע דומעי ינא ךכ רחאש
םאו ,"וצמל החילצמ אל ,ילע לטומה תא עצבל הסנמ ינאש המכ ,ינאו ,ןיזה ןוויכל שארה תא
אוה המ ,אוהו .לוהוכלא בורמ הפב השוחתה תא יתדביא יכ ,תכשונ זא ,החילצמ רבכ
יל $חודו רעישב קזח רתוי יל ךשומ אוה ,הליגרב קפתסהלו ןמלטנ%ג תויהל םוקמב ?השוע
בורמ שארל םדה יל הלוע יכ ,ללותשהל הליחתמ ינאו ,ולש ןיזה ןוויכל קזח רתוי שארה תא
48
הזמ ספות קר אוהו ,הלועפ םיפתשמ אל םהש ,םישלח ךכ לכ ילש םירבאה לבא ,סעכ
אלש הניחבמו קועצל הסנמ ינאו ,םוניהיגהמ תוטבז ,$וגבו שארב יל "יברהל ליחתמו הזירק
לבא ער רמגיהל ךלוה הזש תטלוק ינאו ,תעווג הנקז לש רוחרחמ "וח הפהמ לוק יל אצוי
אוה הצוחה חורבל ?תושעל המ .ולש תוכמה דגנ ךרעיהל ידכ חומה תא סייגל החילצמ אל
ינא .תלהובמ המישנמ "וח תואירהמ לוק יל אצוי אל יכ יתוא עמוש אל דחא $או ,ןתונ אל
דע ,םיילגרלו םיידיל ןילנרדא יל םירזמו יתוא $ירטמ סעכה יכ ,הרזחב "יברהל הסנמ אקווד
תוריקבו ימצעב רקיעב עוגפל החילצמ לוטוס בורמ לבא ,טועבלו ללותשהל הליחתמ ינאש
קפוד תינמז(ובו ,ילש הפה ןוויכל ולש ןיזה תא $וחדל תוסנל ךישממ ארחהו .םיתורישה לש
.שארב חצר תוכמ יל
ינאו ,חצנ ילוא תוקד שולש ילוא ,ךשמנ הז ןמז המכ תעדוי אל ,ךלה אוהו ול סאמנ $וסב
הסנכנו הבוט התשע $וס($וסש יהשימש דע ,םשמ יתמק אלו הפצרה לע יתלפנ
.ימצע לש יפיפבו איקבו םדב הסוכמ ,הפצרהמ יתוא הדריג ,םיתורישל
.ינור ,ךלש

,יתריקי ינור
תא המ ?תא ימ ?ךלש ?ןדועמה יניטסוא ןיי%גה רופיסה ימ לש .ירמגל יתוא תלבליב וישכע
תלעב תינגרובה ,הבבושה האושנה אל הארנכ תא .תוקפסה ינממ ורס וישכע ,בוט ?השוע
רופיס קיפי אל םלועל ,היהיש לככ םייטורא תומולחב סומע ,הלש חומה יכ .דבכנה תחתה
.הברה תישנה ךתונידעב ןאכ תראיתש הז ומכ יבובקרו לפא ךכ לכ
:לייטס תינורתעבג תויטופישל ?םימחרל ?היטפמאל ?וישכע ינממ הפצמ תא קוידב המל
קימעמו רק יתורפס חותינל הפצמ תא ,ןיפוליחל ילואו ?ויניבוב ,ךמצע לע הז תא תאבה תא
,השגרה יל שי יכ ?תרפסמה שפר(שפנה ,הריוואה ,הפשה ,הלילעה ,ךתביתכ לש
תולעמ םינומש האמב הנוש ,תרחא תומד ילש בגה לע קודבל הסנמ תאש ,ה%לאמאמ
'תא אל ( רודיב הזיא ,איה םג (ו ,תינוראהמ
לש םיתורישל תחתמ תרבקו שפנ התוא תחצר ?הל תישע המ ?תינוראה הפיא זא
ימעב :התקעז תא ,ןבל יבג לע רוחש ,בוש אורקל ישפנ הקשח המכ דע תעדי ול ?%רבדמ%ה
.התוא קשנלו קבחל יל אב שממש ,בלל תעגונו הקותמ ךכ לכ התיה תינוראה '''היח ינא
לע עשורמ ךויח הלוע חטב וישכע ...סוקוק יזוגא הסיממ ךתונכ ,תינורא יוא :הל דיגהל
49
(האושנ לש רניסל םיעגעגתמ ?רבג(רבג ,םיואמ :אבה ריילפה תא יציפת רשיו ,ךיינפ
?תיבבוש
לבקל השירדב האחמ להוא ןאכ םקוה ,ייהתש ימ ייהת ,ךתעידיל 'ןכ & איה הבושתהו
הזל יארקת .תואיצמב תטעובו היח איהש ןימאהל תוביס יל שי .הרזחב תינוראה תא
.היצאוטניא
המגינ.א
.תוקילפר ךל תתל ליבשב ןאכ אל ינאו .ב.נ

,הרקיה המגינא
ינא ךכ םשל ךא ,שדחמ הב תוזחל ךל רשפאא בורקבו ,הרזחב תינוראה תא הצור ינא םג
תויורשקתהב ונתוא התפמ ךכ לכש תוימינונאה תא בירקהל :המוד הטס%ג ךממ תשרוד
.תוהדזהלו & הז גוסמ תוילטיגיד
,תועובש המכ הז יחומב רקינש ששחהו ,ךלש םיליימה לכ תא ןויעב יתארק הלילב
,הנווכב וא תועטב ,הבקנ ןושל הל הננתסה םשו הפ .ומצע תא ששיא ,התאש ימ אל התאש
םירבגה םע לע $רוג טהלב הניגמה ,תובהלה תבצוח ךנושל ,תודוהל ילע ,םגו .תעדוי אל
לש רומחה ומכ הארנ אוה םא וליפא ,רבג לכש ךכ לע רבדל אלש .יתוא תענכשמ אל ,ולוכ
דניילב(לע טייד הל עיצמו ,הבבושה האושנה לש תויזטנפה לע קלדנ רשי היה ,הינאטיט
.תונוילעה תומוקב תובחרתהל היצפוא םע ,ןוטליה לש יבולב
& ינא רותב ינא .תוכסמה לכ תא ריסהל :השדח הפפכ תקרוזש ינא וז וישכע זא
.ןוכנ לוכה .תווהתהב תרפוס ,הבבוש האושנ ,תינגרוב(תינורא
,ונלש םיליימב םימעפ המכ הז תא יתישע ינא םג .הדוותת ,םיציב ךל שי םא ?ה*תא ימו
.עגפנה דצה ןאכ ינאש הדותו
.%ר

,הרקיה %ר
תוחורה לכל המל ךמצע תא תלאוש חטב תאו .השיא תמאב ינא ,הדוותמו הדומ ,ןוכנ
:הככ זא .הז תא יתישע םינודשהו
ילעמ וגח הסאבהו םומעשה יפלטעשכ ,בשחמה לומ יחיג(יחידב לש עגרמ ליחתה הז
ןויערה ,הזל רבעמ .לודג $יכ היה הז ?לודגב ,לכ םדוק ...רמוא המו דיגא המ .הלילב םגהנמכ
50
רבדל ,ויעינמ ,ותבשחמ ךרד תא ןיבהל ,יוצמה רברבגה לש ופא ןורח דע תוהדזהל תוסנל
םאו(ריע(תוחא(השיא לכל םוחב "למומ 'םיהדמ יטסילאירוסוכיספ עסמ היה & ותפשב
וא התוא םיכפוה ,ינשה ןימה ינב םע היצקארטניאה סולפ $לוחה ןמזהש השחש ,לארשיב
.טול תשאל וא ,תמחולה הניזל וא ,יחשה תיבל תחתמ םפש תלדגמה תיבסלל
יביטקלוקה תוצמשהה ליימב ברג(רבגה לש ומשב תושק יתבלענש תודוהל תבייח ינא
בלכה תבוב ומכ ךיירבד לע תנהנהמ ימצע תא יתאצמ תינמז(וב לבא ,ירכזה ןימה דגנ ךלש
,יתצלפמ $תושמ הנכמ ותואל שחכתתש השיא ןיא ירה .םיסרא לש תוינוכמב היולתש
,תונמדזהב ,םעפ# .ןוששב תצרפשהש הלא ומכ תוביהרמ תונוכת ןתוא ובוחב ליכמה
המישרל הנהכו הנהכ דוע $יסוא ,קפס לש לצ יל ןיא ,תחנת איהו & חורה ילע תחנתשכ
היה & השיא וא ,ברג(רבג וישכע יבזע & ינממ "רפש האחמה לוק ,ינש דצמ .!הרוחשה
.םדא אוה רשאב םדאה(ןב לש ודובכל קעוזה ולוק היה הז ,אל וא ינימאתו ,יתימא
טישמ רתוי רגתאמ היה הז 'תורכמתה ידכ דע ,הלאש וזיא ?יתינהנ םא תעדל הצור תא
אל ילש תילברווה המרהש הזכ ןפואב חסנתהלו ,םיירבג ןפואבו הרוצב בושחל .ירגתא
המרה ןיב םילדבהה תא ,תועדוי ונחנאש ומכ יכ .םולכב ידשחת אלש (ו ,ךלשמ לופית
םויב הבהאה דעצמ ןיב לדבהל תוושהל רשפא רבג לש וזל השיא לש תילברווה תוכיאהו
.ן.שירב תורדתסהה(תיבב םירומ סנכל ןוקריה בוחרב שמש $וטש
תולוחמב ועיגה זא .םיואמ שיגרהל יתלחתה...ש דע ,רגתאמו יפייכ $צק($צש יל היה
ינאש הממ .ימצעמ הליחב לבקל יתלחתה .םייט(גיב האנההמ וטיעמהש ןופצמה תופיקנ
אוהכ הנשמ הז ןיאו ,הטנוירמ תובוב ויה וליאכ ךייתושגרב תקחשמ ינאש הזמ .ךל השוע
התיה וזש ןוכנ .ןודיפוק ,ךלש "רענה לילאל ןברק תחנמ ךייתושגר תא תחנה תאש הז
יתלחתה םשו .םידרזב הפי(הפי החנמה תא טשקל םש יתייה ינא םג לבא ,ךלש הריחבה
זא(וא .שפנ לדוג דע םימ ועיגה ,שגפיהל ךתעצה העיגהשכ .תטיוסמ תצק שיגרהל
.רטנולפה תא ךותחל ןויסינב & ?תרכוז תא & גולוכיספל יתשפחתה
?ךייתולאש ינוילימ לע יתינע
.%א ,הביחב ךלש
,הרקיה המגינא
.םיפי%צה יקמעמב קומע ךתוא יתרבק רבכ ?בוש יל תבתכ המל :תטלוק אל ינא דחא רבד
'?המל .ךסמה לע בוש יל תצצשכ יתעתפוה ארונ
51
.%ר
'%ר יוא ,%ר
,לוכאל והשמ ימצעל הניכמ ,וידוטסב שיתמ הדובע םוי ירחא ברעב התיבה תרזוח יתייה
תולעהל יל יאדכ םיסקאהמ ימ תא :תוילטיווה םס תא תשפחמו םינופלטה סקנפב תלעלעמ
יתאצמ ןמזמ# .היהיש לככ שטשוטמו םעמועמ ,ןילנרדא תצק ימצעל קינעהל ידכ בואב
& הירגיס תשאונ תשפחמ תא .תוירגיס ילדב ןשעל ומכ קוידב הז בואב םיסקא תולעהלש
,ךליבשב םיליער םירבדה ינש .ךכותב והשמ אלמל ידכ ,ןיינעה ךרוצל ,סקא הזיא ,רברבג וא
!.תיצימ םהינש תאו
לכואש והשימ .$ילחת יתשפיח ,םיידיה יל גדגדל וליחתה .הקיר יתשגרה ,הרצקב
תושברחתה ידכ ךות ,זאו .יתאצמ אלו ,ןלודא לש ןקת לע יל ויהיש ,התיא וא ,ותיא בתכתהל
ומכ ישארב חיגה & אסיגמ תרגתאמ הביתכל םיעוגעגו ,ךדיאמ ןופצמ ירוסיי לש תישחנ
םא :ימצעל יתרמא זא(וא .הלודג הדלי תאש :םעפ יל תרמאש אוהה טפשמה ןופצה בכוכ
וז & אל וא הצרת איה םא .הבוט הביס הזל שיש הארנכ זא ,התיא בתכתהל ךישמהל ךל אב
.הפפכה תא בוש יתקרז ,והזו .הלש הטלחהה רבכ
.%א

'המגינא
?ךב בהאתהל יל תמרג טעמכש תעדוי תא 'םישנאל הזכ רבד םישוע אל לבא
.שיר
'יתריקי שיר 'שיר יוא
??טעמכ ךכ ידכ דע 'ךסמהמ םידא ואצי שממ ?ךלש זאד םיליימה תא תארק ,ידיגת
(תממוקמה הפשה תא טוקנל םא & ימצעל יתרמאש ,רבגכ תיביטקרטאו תחלצומ יתשגרה
יב בהאתהל והשימל םורגל ידכש .יליבשב רועיש ןאכ שיש ( םיינחורה לש תינקדצ
לע רומשלו םישדוח ותיא בתכתהל אלא ,רברבגה םע שגפיהל אל םוחב יל "למומ תושאונ
."מאמ םומינימב תיליפא(סקס תוירותסמ םומיסקמ
?תבשחש ברג(רבגה אל ינאש תבזכואמ ארונ תא ...זא
52
,הרקיה %א
םג וב שיש ,רבג םע ינושל תוברח ברקב האנה טעמ אל שיש ידות .תצק .ןכש תמאה
השיא םע .וגאל הנטק המזגרוא הז ,םיעפמ הז ,שגרמ הז .תינימ תילולימ הקיטבורקא
.שגרמ תוחפ הברה אוה לבא ,רתוי קומע תויהל לוכי גולאידה
תצק השיגרמ ינא וישכע זא .רתאה ילג לע ןטק "ירעמ יל שיש זטנפל $יכ היה & םגו
:בוט ,ונ ...היה אוה ?תיטתפ עמשיהל ילב הז תא דיגהל ךיא ...היה ךלש ןולא .תדספומ
ידכ ישנ םגו ירבג םג דיגהל הצור אל .הזכ קתומ ןימ .השק םגו ךר םג .שפנ םמורמ ,ריעסמ
,בוט ,ונ ...ותיא בתכתהל יתבהא ארונו .היה אוה קוידב הככ לבא ,תמטמוטמ עמשיהל אל
?םדו רשב השיאכ תילגתהש תבזכואמ ינא המל זא .ךתיא
.%ר

,%ר
?ילע תסעוכ תא :תמאה תא
.%א

,הרקיה המגינא
תא וליפא .רמרוממ ,רמואו זעא .עוגפ ,בזכואמ יכותב והשמ .השיגרמ ינא המ תעדוי אל ינא
המל ,תיזחתה רבכ םאו ?תוזחתהל תזעה םואתפ המ .ןומאב הליעמ לש גוס ןאכ שיש ידות
$שנב $יכה לכ הז אל ?ינשה דצל היזטנפה תא סורהל המל ?$וסה דע הז םע תכלה אל
?רמה $וסה דע תוזחתהה םע תכלל :תושופחת
היה הליחתכלמש ,הזה רזומה עוריאה לע תוצילע אלמ יכותב רחא םוקמ ,ינש דצמ
וישכעש הככ זא .ונלש תובתכתהה םע רזומ שיגרהש קלח יב היה דימתש הדומ ינא .רזומ
.רזומ רתוי דוע השענ קר הז
.השיאכ תילגתהש יניעב ןח אצומ ידש תבשוח ינא ,לוכה ךסב .לגתסהל הסנמ ינא לבא
.%ר
,הרקיה שיר
.ןמז הברה ךכ לכ ךל חקלש יתאלפתה ארונ ?ןומיסאה ךל דרי יתמ
.%א
53
,הרקיה $לא
חונ אל ,קיודמ אל ,ןוכנ אל והשמ יתשגרה ןמזה לכ לבא .קיודמה עגרה לע עיבצהל יל השק
המ םע ורבחתה אלש םירבד ויה ונינב םיניינעה תולשלתשהב .רבגכ יל תרמאש המ םע
.םעפ $א דיגי אל רבגש ,תרמאש םימיוסמ םירבד םגו .רבג םע גולאידב ללכ ךרדב הרוקש
דואמה םיינימה םיזמרהמ תויתנגפהב תמלעתה יכ םג ,ומוה תאש יתבשח הלחתהב זא
שפחמו תשרב טטושמש טיירטסש רבד הזו & יתיא שגפיהל תיצר אל יכ םגו ,ילש םיבע
רבכ םש .הבקנ ןושלב הפה תוטילפ ויה ךכ רחא .ןפואו םינפ םושב ספספמ היה אל ןויז
יתנבה אל ,תלבלובמ יתייה ללכב רבכ זא ,יל בותכל תרזחשכ לבא .דושחל יתלחתה שממ
.םייחל הככ יל $חדנש הז ימו הז המ
ןמז ןומה רבכ יכ .בוט יל השע הז יכ ?המ תעדוי תא .יתכשמה המל ילאשת חטב וישכע
דצב והשימש תעדלו ,בותכל יתינהנ ארונ ,םגו .והשימ ינפב הככ ימצע תא יתפשח אל
ילאוסקס(רפוס םיטיהר בצעמ & ןולא ול וארקש הדבועה .תבתוכ ינאש הממ הנהנ ינשה
ךתיא תובתכתהל הייפצה תא התשע קר ,תוכורא(תוכורא םיילגר םע רבה לע ךפשנש
.רתוי הקותמ
אל תמאב תא ,המ ,הקותמ יוא ?תימרתה תא טולקל ןמז הברה ךכ לכ יל חקל המלו
?תולק תאזכב בהאמ לע תרתוומ תייה תא ?הניבמ
.שיר


,הרקיה שיר
?ךישמהל יצרת זא
.$לא
,הרקיה $לא
םעפה (ו .רוקיב סיטרכ יל תבייח תאש תבשוח ינא ,חמשמה עוריאה ךרוצל לבא .טלחהב
.הווקמ ינא ,יתימא
.%ר
54
,שיר ךל םולש
.דיבר !בילוא# הנולא ,דואמ םיענ
תב 35 .
.תילאטורב(תיטקלקא תינמא
.יעשמל !תחלוגמו# תחכופמ הקוור
.אלמ חרי ינפל םלשומ טקנופרטנוק הווהמה ,שימג ךא ידלש $וג :ינוציח הארמ
.םירבג ,סקס ,ןומיל יאפ ,המכוח ,תונמא ,הקיזומ ,ביבא ,ויתס :תבהוא
.םירבג ,תוזופ ,תושפט ,תויניטנבל ,ביבא(לתב "יק :תאנוש


,הרקיה דיבר הנולא
?העוט ינאש וא .רבג תויהל ךלש שארב אלש הניבמ ינא זא
.%ר
,הרקיה %ר
,םירבגה תייסולכואמ לודג קלח יבגל תוחפל ,הנוכנ ילואש הירואית יל שי ?ךל הארנ המ
.םהייח לכ ךשמל םתוא הוולתש הארונ המוארט ווח ,הלימ(תירב ורבעש הלאש תנעוטה
לע עדי לכמ $חו םת ,ןוטק ,יציפ ,םימי הנומש ןב קונית .היבופניז :המוארטה םש
רז שיא םואתפ .ומא לש ןמנמשה הקיחב בל בוטו חמש חנ ,ונמלועבש עורהו תומילאה
ןופצפה קוניתה 'ןיזה תא ול ךתוח (ו ליחבמ ןייב תוקותמה ויתפש תא ביטרמ ,ותוא $טוח
ולש וגאהו ויתוששח ,וידחפ ,ותועיגפ לכ םימילש אלפ .חרוצו תעובמ ,באכהמ םהדנ
?רביא ותואב ודקמתי
ידכ ,הדש ומכ ושארל חיגתש תלאונו החינז תחא הבשחמל יד ןויז תעשבש ,רביא ותוא
.דמעמבו םינמזב ותדימע תא לישכתש
.ולש ןיזה ביבס ענ ימצעה ונוחטב לכש רוצי תויהל הצור יתייה אל .אל :ךתלאשל זא
יל רבשנ ,ןיז ךילע םש ,ילש ןיזה לע :אשונה ביבס םייוטיבה ללשל בל ימיש ,בגאו#
!...ןיז הזיא , ןיזה
?ינשה דצל קורעל תרחוב תייהש יוכיס שי ,רוחבל תלוכי םא ?תאו
55
'הנולא ,הנולא
יהשימש ?ה/ליכ ?בגב תורעש ?הזמ יל אציי המ ?רבג תויהל יל המל ?לכשה לע תקלחה ,המ
קוידב תינומרהליפה לש טרצנוקב םדריאש ?לבז קורזל דראש ברעו םכשה יל קעצת
תויהל & הז תא ןיימדל תלגוסמ אל וליפא ינא ,המ תעדוי תאו ?ומיסינאיפ "יברמ ןיבוזשכ
תותוחנ םייח(תורוצ תושיגרמ ךיא יתוא ןיינע דימתש ךל יעדת יכ .יתיסינ אלש אלו .רבג
ינא םימעפלו ,םהלש אבאל תכייש איה וליאכ ,הטנלפב עשופ הערפה רסוחב תוטיישמש
ךל יתבתכש יתאז ומכ ,רבה לע תניידזמ תיסוכ תויהל ,חיננ .ןמוקמב ימצע תא ןיימדל הסנמ
לבא .ךלש המודמה םיציבה קיקש תא החיתרהש איהה ,ונלש םינורחאה םיליימה דחאב
ןוימד קיפסמ יל ןיאש הארנכ .יתחלצה אל םעפ $א הז תא ,רבג רותב ימצע תא ןיימדל
שלות אוהש ןמזב טרופסה "ורע לש תואה תא םזמזמש ירוטסיהרפ רוציל תוזחתהל
וליפאו ,המיאה הברמל ,רבג ינאש יתמלחש םימעפ המכמ "וח ,םצעב ,הא .$אהמ תורעש
'ונממ הבע רתוי הריפת טוח ,היה הז ןיז הזיא ,יל ייללאו .ערואמה דובכל ןיזב יתדיוצ
?ןייזל הז ךיא ןיימדל םעפ תיסינ ,תאו

'ךל שי תולאש וזיא ,הבבוש יוא
םה המו ,השגרהה המ םירברבג ולא(יא יתלאש .החלצה אלל ,יתיסינ םג יתיסינ
.םולכ יתנבה אלו ,תושטשוטמ ,תומהמוהמ ,יופצכ & ויה תובושתה .המזגרואב םישיגרמ
,היוזה תררושמ ,תיבסל הרבחל ,אשונב ןימא עדימל בורק יכה היהש המל יתכלה זא
ךויח הכייח איה .השגרהה המו ךיא התוא יתלאשו ,ןיז תדנוע סקסה תעשב םימעפלש
ימצע תא יתאצמש ,יתוא ךיבה ךכ לכש המ ,ילש $ושחמב ילדוכיספ טבמ הצענו הרגתמ
הייפיצ ךותמ ,םינועט םיעגר המכ הקתש איה .הביבח אביקע(תב ומכ טבמ הליפשמ
הפשנ איה ,הרק אל רבדהשכ .תטהול הייתפרצב הילע לפנתאו תינוראהמ אצאש הכורד
ינא .יחולחל לוענמל יטורא חתפמ הז :קנב תדיקפ לש ןוטב הריטפהו תבזכואמ הפישנ
םומיסקמה הז לבא ,יתלביקש קקולמהו יאשילקה חונימהמ יתבזכאתהש רמול תבייח
.רקחמב יתעגהש
?תאו
,יתריקי הנולא
56
םע רקלק בקנל היה וילא יתעגהש םומיסקמה .ןיימדל יתחלצה ןכ אקווד ינא ,יאלפתת
,עוציב(ןוטרק םע יתיסינ ךכ רחא .חבטמב ךולכל ןומה השע הז לבא ,ילש ןבה לש רלואה
תוקנל ךירצש םיכולכלו םירוריפ ילב ,קלחו ריהמ ,לק רתוי הברה היה רבכ בוקינה םש
ןח אצמ אל .םייקנ ןולטנפ םע םיאצויו ,םירתוימ םיכוביס ילב ,ןיינעלו רשי ךתוח .םייתעש
ללכב ינא אבה לוגלגבו ,יחכונה לוגלגב היהא אל רבכ ינא רבגש רמוא הארנכ הז .יניעב
.הפרי%ג תויהל הפידעמ
.%ר
,%ר
?ונלש תובתכתהה לע ול תרפיס ,ופורפ(א ?הנומתה לכב יקא ברג(רבגה הפיאו
.%א
.בילוא יל אורקל תנמזומ תא .ב.נ
,בילוא
תרבדמ אל ינאו ,המצעבו הדובכב הנודמל יושנ אוהש בשוח יקא '?יתעגתשה ,םואתפ המ
.תרצנמ יתאז לע אלא דווילוהמ איהה לע
.%ר
,%ר
?המל לואשל רתומ
.%א
,הנולא ,הנולא יוא
הדיחיה תאש תבשוח תא .וליפא ימצעל חוכ יל ןיא .וילא חוכ יל ןיא .הזל חוכ יל ןיא .יבזעת
ןטנטק לדבהב ,בוט ,ונ# ?לוכאל והשמ אוצמל חבטמל תשדשדמו הדובעהמ ברעב תרזוחש
הדיחיה תאש תבשוח תא .!םייקינדונ תויפ עבראל המח החורא לשבל תבייח ינאש :דחא
?בשחמל תופחי םיילגרב הצרו הניש ידודנמ תלבוסש
57
וליפא ינא ,רזוח אוהשכ .רזח אל ןיידע ססנירפהש הלגמו הלילב תררועתמ ינא םימעפל
םישנ ינימ לכש ומכ ,תאזכ העשב התיבה רוזחל הז המ ,תישע המ ,תייה הפיא תלאוש אל
ינימאת .בשחמל תכלוה טושפ ינא .ועגריי אל ,ורוע תא וקלשי אלש דע .תושוע הריכמ ינאש
בכושש "ע לוב םע רשאמ ,םיריכמ אלש והשימ םע רבדל חונו םיענ רתוי הברהש יל
.תוריחנ "ילפמו הטימב
.%ר

,הרקיה %ר
הקוורה ילב םעפהש הווקמ ינאו# .רוקיב סיטרכ יל תבייח תא וישכעש יל המדנ ,בוט
.!םייתנש הניידזה אלש תינימ תלכסותמה
.%א ,ךלש
,הנולא
.תינור ,דואמ םיענ
:ליג 39 .
,יקאל האושנ :יתחפשמ בצמ 41 .
,העונ :םידלי 17 ,רינ , 15 ,סדה , 6 .יצחו
.ןגטנר תיאנכט :עוצקמ
.ילארשיה ןוקיליסה קמעב בשחמ יבבשל ןטק לעפמ לעב :לעבה עוצקמ
.תוינגרובה(תוינוראה יזועמ יזועמ & ןגמ הוונ :םירוגמ
.בלכה לע םימיא רורט ךלהמ ןבומכ לותחה .ק%ג & בלכ ,םס דודה & לותח :דמחמ תויח
ןושלב הילא רבדל םיכישממ ונחנא לבא ,הלותח םצעב אוה לותחהש ונל הלגתה רוחיאב#
!.םס דודה הל אורקלו רכז
חקא ילאוטריווה דדובה יאל .רתוי הברה תבהוא יכ ,דחא לע תבייחתמ אל :בוהא רפס
המ .ןוטגנישוו לש תיזכרמה היירפסב וישכע $סאנש יקנעה רובצמה םע דיינ בשחמ
.טנרטניאב אצמא רבכ יל רסחיש
תא ומיקה יתובא(תובאש םעפ תנעט הרקמב אל ?המ אלא ,רמ חרי :בוהא טרס
,דוע ,אשירג ,חוא :הינמ .הככ ךרעב ךלוה הז# .הקבילאירתכב ןושארה וזאמ(ודאסה ןודעומ
58
חוא :אשירג .זופתב אטאטמה םע יל ןת ,זוכעב יל ןת ,אשירג ,זופחב יל ןת .קיספת לא
!?םימלועל הינמ יתותבז(ע המל ,הינמ יתותבז(ע המל ,הינמ ,יתיינמ
.ןומניקו שוש :בוהא םעט
הל הליחתה בוש ,$וא :טהלב תמפמפמ ךתוא תעמוש רבכ ינא# .י%ציל :שכרנ םעט
!.הלחלחכה
.שי :תולפט תונומא
:הדימ 42 ,בוט ,ונ# 44 .!ןיבר תטאיד רחמ לבא ,םייסנכמב
.תרמזו זא%ג(תינדקר ,תיגולוכיספ ,תררושמ תויהל :תודלי תומולח
.תרמזו זא%ג(תינדקר ,תיגולוכיספ ,תררושמ תויהל :דיתעל תומולח

'שילוד
וא זירפב תא ?ךתוא םיכירצשכ הנוע אל תא המל 'םידיפס לע עדרפצ ומכ תפשנתמ ינא
?טגאב הזיא םע דדובתהל תעסנש
םישרקה לע ךתוא קרפמ אל וישכע ךל תרפסמ ינאש המ םא ,שילוד
לע םיטקרפל שילופ ךל תחלוש ינא זא ,ךלש תשפועמה גגה תיילעב
.ינובשח
'הירגיס יקילדתו בוט יבשת וישכע
היהש טוידיאה קאינמה ללגב אילפהל תסאובמ יתייה ךרעב תועובש המכ ינפל ,הככ זא
,םיט%צב ילגרהכ שולגל יתלחתהש ,תומרב תסאובמ יתייה .זירבהו רשעב ילא עיגהל רומא
יל ספת ,הבבוש האושנ ינמרבחה יוניכב המצע תא הנכמש ,תחא לש טפשמ םואתפשכ
.ןיעה תא
ןעמל ,רודיב תצק 'יתיכיח הזה עגרל 'ט%צל העיגה ןורתעבגהמ יהשימ 'שי ,יתבשח רשי
םיצוטס תשפחמ הדודה םא דיימו $כת ררבל םיבייחו ,רומוה "מש ןיא הפ ה%רבחל ,םשה
'תועובשל תחבושמ הניבג תגוע לש ןוכתמ הנממ שקבלו
''''רבג רותב ?תבשוי תא & הל יתינע לבא ,המלו ךיא גשומ יל ןיא ,יתוא יגרהת
םינועט םיליימ תופילחמ ונחנא טעמכ ברע(ברע .הפ ךלוה המ הנימאמ אל תא זאמו
רשפא םא# ישנה ןימה תא תגציימ !ןגטנר תיאנכט# תינגרובה האושנה :איה .םימיהדמו
,ינאו ,!טיבוב הנרולו ייד סירוד לש התיעבמ היצטומב רבודמ ירהש ,ללכב ישנ הזל אורקל
ינא & ?שילוד תטלוק תא & 'ינא 'ירבגה ןימה תא תגציימ ,קלע םיטיהר בצעמ ,ללוהה קוורה
59
גנוע הז דחא דצמ .וב יתיסנתה אל םלועמש פירט לש גוס הז 'הח 'ירבגה םעה תא תגציימ
אלו ירשפא יתלב הזש וניניב ונמכסה דימתש המ & תירבגה שפנל סנכיהל :רגתאמו $ורצ
'דחפ הזמ יתינהנו 'רבגה & אוה שממ יתייה .יל הרק הז ,יאלפתת ,הביתכב לבא ,יעבט
.תוניצר תאזכב יתוא החקלש הנכסמל יתבתכש הממ םימעפל תלעגנ ךכ לכ ינא :ינש דצמ
ומכו ,תחפונמו תיחטש שורגב היגולוכיספב םיפוטע ,םיירבג תואשילק יבוביג הזיא
.תינמולגמ :קדצבו ,תרמוא הבבושהש
ןאכ שי ,בילוא :תרעונו הבג המירמ תייה ,הלש םינורחאה םיליימה דחא תא תארק ול
טושפ איה וב ,הלש ליימה תא יתארקשכ ,תמאבו .ןטקה סיכב ךתוא המשש יהשימ
בלכה תבוב ומכ בצעב יל יתנהניה טושפ ,ינשה ןימה לע תבשוח איהש המ לכ האיקה
.ונלשמ תחא לבא ,תינגרוב(תינגרוב .הלימו הלימ לכ םע יתמכסהו םיסרע לש תוינוכמב
,טרפ םוש הריגסמ אלו םות דע הנמאנ ,ולוכ םירבגה םע םשב ןבומכ הל יתינע ינא לבא
.ילווייקמ תא המליג ול פירטס לירמ תא תשייבמ התיה אלש תונימאב
ךלש בילוא & 'ינא ובש יטוריא םולח יל החלש איהש ירחא .ילש שילוד ,$וסה אל דוע הזו
תא יתעדי אל רבכ !היתומולח רבג ,רבתסמ ,אוה ,ןכ# ןקוזמ הלבה ןקוו רפוטסירכ יתייה &
יתייה יתעדל 'הבבסב גולוכיספ יתייהנו ,שפנ לעוג דע םימ ועיגה ,יד :ימצעל יתרמא .ישפנ
םולחה תא יתחתינ .עגרל הז תא הלכא אל הבבושה לבא ,ןיטולחל ןימא דואמ ךיבמה
ינא וליאכ הז תא השריפ איה לבא ,דחי םג גנויו דיורפ לש "ורחה םדימלת ומכ הלש
יתחלצהש ירחא ,זאו .ימצעמ הליחב יתלביק .ער שממ שיגרהל יתלחתה ,תמאהו .םייואמ
וליאו ,$וס($וס הכתח איה ,הנוויכל "יווש םושו "ימ םוש אציי אל ינממש ןיבהל הל םורגל
יחומב רקינש םזמזמה ששחה םא תיפוס ררבל ידכ עברא לע הילא יתרזח ,הבולעה ,ינא
.הצור תא םא ,היציאוטניא הזל יארקת .ןוכנ םנמוא חדוקה
העיגמ ינא ןאכו שילוד ,תמאב תושקה תושדחל :
הלעב הז !יקא !ילש יקא 'תינור ,ותשא תאז אוה בגה ירוחאמש תאז
?הזה עטקה ילע תחנ ךיא 'ה(נ(י(מ(א(מ א(ל ט(ו(ש(פ י נ(א .%תינוראה% התוא הנכמ
המכ רבכ ,רומאכ ?רבגל יתיזחתהש לע ילש שנועה הז ,המ .םירקמ $וריצה ,ירמגל $רוטמ
,יקא םיארוק ול םג ,שירטנחה הלעב ,הלש ןטקה יקקהש הרמא איהש זאמ .יתדשח ןמז
יתזמר ,רתוי המצע לע רפסתש הילע "וחלל יתלחתה .ישימח ךוליהל רדארה יל סנכנ רשי
'לוכה & לעב ,םידלי ,תבותכ ,םש :לוכה הכפש איה תוקד המכ ינפל ,רציקהו ,םיזמר ינימ לכ
''''וליצה ?השוע ינא המ ?תוחורה לכל ,שילוד ,הז םע השוע ינא המ
60
דצמ .תושעל המ תעדוי אלו ,תופילח תחדוקו תדעור ,ליבדה בשחמה לומ יל תבשוי ינא
וליפא ,תינוראה המיסקמ יד איה לוכה ךסב .הלוחכה רופיצב עוגפל הצור אל ינא דחא
ינא .תובתכתהה תא קיספהל יל לבח שממש ,יתוא תעשעשמ איה .התוא בבחל יתלחתה
יתייה ,שאונ והשמ םג הב שיו ,םהלש תיטפליפאה הדליה ללגב ,הילע תמחרמ תצק םג
.ןוגה רועינ התוא רענל ךירצ והשימש יל הארנ .תואושנה לכ ומכ ,בוט ונ .תרמוא
יקא םא תעדל .םיטרפ דוע הנממ בולחל ידכ בתכתהל ךישמהל יתוא התפמ ,ינש דצמ
רשפא הלש םיליימהמ יכ ,םישוריג לע התיא רבדל ךלוה אוהש טטריחשכ תמאה תא רמא
(שארל היולג הז הלש םיאושינהש תבשוח איה .םייחב הז לע העמש אל איהש ןיבהל
'הח .הנשה
המלצמל בגה םע תדמוע ,יתוא תמליצש איהה הקיחצמה הנומתה תא תרכוז :ופורפא
,ונ ?םיעווע ךויח תכייחמו יוזה שאר ךיילא הנפמ ינאו ,רורעז ויניטוח קר יפוגלשכ
,םוליצה תא חקל אוה ,יקאל התוא יתיארה עובשה זא .ירוא םע תירטסיהרפה הפוקתהמ
:רבקל יתיא חקאש "חמה טפשמ תא זירכהו ,תיתימ תובישחב ןהניה ,ותומכש לילז ,ךייח
'דחא קותמ ,חא .ךלש יקסרפאה תחתה לע תמ ינא .יהולא $וג ךל שי ,בילוא
?שילוד ,תרמוא תא המ ?בצמהמ חיוורהל תוסנל ידיצמ יארונ היהי הז ,ידיגת
םא $וחד לוצלצ ינת .רחואמ רתוי ךתוא גישהל הסנא ינא .תושעל המ תעדוי אל ינא ,בוט
.ייב 'טגאבה תא בולחל תרמג
,הנולא
.םינפ דימעהל ונרמגש יתיוויק ?םיקחשמ יתיא תקחשמ בוש תא ?תמלענ ןאל ?הרוק המ
.תינור ,ךממ עומשל הווקמ
,הנולא ייה
םימשמ בשחמה .ונלש םיפרוטמה םיליימל תעגעגתמ ינא .לוק יעימשה ,םש דוע תא םא
.ךיידעלב
.תינור
,תינור
61
רחא .ןושיל יתכלה זא ,יארונ שאר באכ יתספת טושפ .ברע ותואב ךל יתינע אלש יל יחלסת
.בתכתהל ךישמנש הצור ןכ ינאו .החילס ,בוש .יל אצי אלו םיפרטומ םיימוי יל ויה ךכ
ינא יתייה ךיא בושחלו ךמוקמב ימצע תא םישל יתיסינ עובשה($וס לכ ,ןפוא לכב
ורגושש ,םילימ יפלאל וקתקותש תושגר יתכפש םיבר תועובשש הלגמ יתייה םא הביגמ
.ירמגל רחא והשמכ הלגתמ םואתפש ימל בל םותב
הארמבו ,תכפהתמ ילש ןטב !ןיא#ה תא יתשגרה .תרומרמצ ?יתשגרה המ תעדוי תא
,"ופנ רברבג לש גוס ,רגיסה םע יתשגפנ ברעב ישישב זא .םיקרקרי חרי ינפ ילומ וטבינ
וניז(ילכ יפלכ םיבקונ המיז יטבמ חולישו זומזמ ,חופיטב קוסע ךכ לכ היה ילזמלש
םירבסה ינממ ךסחש המ ,ללכב ילא בל םש אל אוהש ,!רגיסה# ךוראהו קדה שיאבמה
.יוזהה יחור ךלהל רשקב
המ לכ ןימזהל ,תחבושמ הדעסמל תכלל יל אבשכ ללכ ךרדב תשגפנ ינא רגיסה םע
תא איצוהל ,סומינה םשב ,הכירצ אל וליפא ינא .ןובשח ילב ילע םלשל ול תתלו יל אבש
עיגמשכ ,החוראה $וסב םיכויח לוטנ עגר ותואב ,תדסחתמו תססוהמ תויטיאב קנראה
,ןוממב יופא םיקסע שיאב רבודמ .אלו אל .םייתיירורעשה םירפסמה םיבותכ וילע קתפה
לע יבשו אסיכ יחק# םישימחה תונשמ תואשילקה תא ורוביד ןונגסמ תדרגמ תא םאש
,לגרוסמו ןובנ הבשחמ וק תאצומ תא ,שפיט סווטכ רדהתמ אוה המ םושמ ןהב ,!הפצרה
.אוהש ןחילצמה תא ונממ השע םירבדה עבטמש
היזיוולטה ךסמ לומ יזיאב יתמקמתה ,%לב ולש לנרו%גה תרידל וילא ונעגהשכ ,ךכ רחא
# ירוטאינימה 70 יל הכיח רגיסהש רבתסמ .תוציבה תמנמנב יל יתעקשו !םומינימ שטניא
טבמשכ ,תונידעב יתוא ריעה אוה .תהמהמתמ ינא המל ןיבה אלו ,הטימב םורע העש יצח
.התיבה תינומ יל ןימזה תונידע התואבו !בגא ,תואנה# וינפ תא $טוש םהדנ
תידוקפתו הדמחנ תייה ,ךתיב ינבל ךלמה דיכ החורא דעומ דועבמ תוניכה חטב תא
ינא .הרודנפ תביתמ ןמזמ וחיגהש םיינרקסה םישחנה םיללותשמ ךכותבשכ ,ךלגרהכ
?העוט
ודרובו רופא לש העיגנ ,ןולסב תנמש ינווג ,האנ ,הזכ חוורמ :םכלש תיבה תא האור ינא
.חוטב(לע .ןולסב ןחלושה לע תוריפ תרעק םע ,רדוסמו יקנ דימתו ?ןוכנ .םשו הפ
ינא ןאכ .שפנ ופורפאו .שפנ תוולש הרשמ לנה הארמה .תוריפ תרעק יל רדסא ינא םג
תא לוכה תורמלש ללגב ,שפנ תליצא תאש :ליימה תליחתמ ךל רמול יתיצרש המל העיגמ
.יתיא בתכתהל הנכומ
.בילוא
62
,הנולא ייה
וניצר םג ךכ רחא יכ ,סרא%גוב ןומה היהו ,יקא לש םיבורק לצא ,ןופצב ונייה אקווד תבשה
המ יתוא לאש אל דחא $או ,והשמ וצר םלוכו ,םייפשב םימה קראפל וכשמ םידליהו ,לייטל
,ךרדה םא לע תויקייטס הזש ,םיצור םלוכש המ יתישעו ,םולכ יתרמא אל ליגרכו ,הצור ינא
סדה לש הצלוחה לע חורמ וקוש ,תיאצחה לע הבמב ,ןוזואב רוח יל תושועש תוקעצ
,החפשמ םיקי יקאש ןמזה עיגהש ןזואב יל תחרוצש יקא לש תילינסה ותבס ,ילש הנטקה
הקיתנעה ןולסב םישדוח השולשב םעפ ונחנא הנש םירשע הזיא רבכש ןובשחב תחקל ילב
המ לכש ,תורצה לכ לע ,רוזחמ םע ,ינאו ,הנשל הנשמ הברתמש םידלי לש תווצ םע ,הלש
שי ונל םג ,תמטמטמה היזיוולטה לומ ידבל תיבב ראשיהל היה יתיצרש 70 יקאש שטניא
הריעצ הלכ אשונ אוה וליאכ ,הוואת תאזכב ןולסל התוא אשנו ,הנש ינפל תונקל שקעתה
חטב וישכע ,הנהו .היינש יצח דועב םיירופטמה הלותב תא קתבל דמוע אוהש תקשחנו
םוקמ לכל ,הלש םילחלחכה םייומידה םע תינימ(תלכסותמה האושנה םעפ דוע :יבשחת
ינא ילוא ,הנורחאל הברה הז לע יתבשח ,תקדוצ תא ילוא ,ךל דיגא המו ,םתוא תעקות איה
"ורעל רודחל הז ןורחאה ןמזב יל קשחתמש המ לכ םא ,תינימ(תלכסותמ האושנ תמאב
יקא יכ ?הנכומ רבכ תאש וא ,םעפה ךתוא יתעתפה .הנומתב םירבגה לכ תא ןייזלו יוביילפ
לפטל ינממ הפצמ ןכלו ,העושיה אבצ לכ םע ןתחתה אוהש חוטבש הזכ דחא אוה שודקה
,תודרטו תוקוצמו תורצ ויהי אלש ידכ לוכה רדסלו ,ןוקית ןועטש המ לכב ורובע ןקתלו
בוט(בוט ותוא חותמל רשפאש ,םירעש האממ הלותב לש רוחצ ןידס םה םייחה וליאכ
םירוהה םע תבש ידמ יתוא עקות םינש רבכ אוהש הז לע זא .םיטמקה לכ תא קילחהלו
וא ןטק יתחפשמ עוריא לכבו ,למרכה לע השישיה אתבסה םע םישדוח השולשל תחא ,ולש
תחלוס ינא הז לע & םיקוחר םיניזוק ינימ לכ םע תווצמ(רבו תותירב ,תונותחב לודג
םע ותוא תלבקמ ינאש ןובשחב יתחקלו ,יל יופצש המ הזש יתנבה יתנתחתהשכ .הגילבמו
טעמכ זאמ ורבע לבא .טבשה לכ 18 וישכע .הנכומ ינאש החוטב אל רבכ ינא םויהו ,הנש
תדעוסש תיניילב הקוור ינפב יתונעט תא תחטוש ,הרירמ רתוי דוע ךל תעמשנ חטב ינא
םגש ךיירבדמ תארוק ינאש העשב ,םונצ רגיס הזיא לש ונובשח לע ראפ תדעסמב תמגולו
,תבשל םירברבג לש המישר קודבל טושפ אל הזש תעדוי ינאו ,רבשנ ךל םג ,לק אל ךל
.תולליימ תושפנ עברא לש ןהיתומחג רחא אלמל טושפ אלש ומכ קוידב
63
.הנועמ השודק ומכ ןנוקל קיפסמ ,יד .יברק חור בצמב יתוא תספת ,תרעטצמ ינא ,בוט
אלש ךל תוארהל ידכ ךיילא יתרזח תאז לכבו ,תופייעמ תטטומתמ ינא ,הליל רבכ וישכע
.ךתוא יתחכש
.תינוראה ךותב רגפתהל תכלוהש תינור ,ךלש

,תינור יוא
דואמ אל ירמאתש רבד לכ ןכל & וי דניימ & תצק ךתוא הריכמ רבכ ינא ,לכ םדוק ,בוט
רורד ךמצעל תתל תנמזומ תא ,%םיואמ אל רבכ ינא%שכ ,וישכעו ,יתוא עיתפי
.ךליבשב ןאכ ינא .יצפחתש לככ ינויבא)ילאניגו)ילברו
םלועה תנומת ?דיגא המו רמוא המ .החפשמ)החפש לש ושדוק תבש ךל התיה זא
הדבועה לבא .ןאכ אוה םוניהיגהש תיבבסהו תבבלמה הרמאה תא הקידצמ תגצהש
יל תמאנש ומכ# ךכ לע הדיעמ ,היהיש לככ קיעמו שיתמ ,יתחפשמה אתב הקבד תאש
ומכ .הזה "חלה אתב םיבוט םירבד םג ךייניעב שיש ,!םינושארה םיליימה דחאב טהלב
תא "ורח ירבע לייח לכ ומכו ,ינמחול חור בצמ ךותמ םירבדה תא תבתכ ,ךמצעב תרמאש
תאשמו ,ךייתונוצר תאו ךתוריח תא ךממ החקלש וז & החפשמה & הרטמה לע תדקוממ
אל & םישעורה םיעבצה תא רתלאל קוחמל איה & העוט ינא םא יתוא ינקתו & ךשפנ
.רדסב ,ילש הריקי ,הזו .חונל עגר הצור טושפ תא יכ ,וישכעל קר ,וישכעל לבא ,דימתל
:ילש הלאשהו .והשמ אל יקא םע ןימה יסחיש הז ,תורושה ןיב תארוק ינאש המ לבא
ול ידיגת .ישייבתת לא .ותיא רבדל הכירצ תא יתעדל .אלש יתמשרתה יכ ?עדוי יקא םאה
,והשמ חתפי הז ילוא .הבוטל יעתפות ילוא ?תעדוי תא המ .הצור תא המ ,ךל רסח המ
תא שחנ ךושנכ שפחיו תקמחתמ הבושת למלמי אוה ,ונילע אל ,ילואו ,םודר והשמ ררועי
יתוא .ירמגל ונממ ךל דרייו וב יטיבת תאו ,הלילח ,רבשנ אל םא קודבל ,ולש סינטה טבחמ
,ןכל .םעז בורמ שא תקרויו תרחונ ,תללותשמ יתייה .תעדהמ האיצומ התיה תאזכ הבוגת
.הבושת ונממ ילבקת היהי אלש המ יכ ,ימדקתת ךמצע םע תא ,הז לע ילכתסת אלש ךיא
שי המ# .היוצר אל םא םגה ,הבושת וז הקיתש)םוגמג)םוהמה םג "ופנה ירבגה ןזה לצאו
.!טובחה וטקסקו היולבה הישואה ,יסונמ ידיד ומכ םיזורחב תבתוכ ?םויה יל
היהת תיתניבגה ךתסיגש יגאדת ,אתבסה תא רקבל םיעסונ םתאש האבה םעפב זא
םוקטיסמ הניצסל גרדושת תיתחפשמה הקימנידהש ידכ תאז .יחומה עוריאב איה $א
,דצהמ השענב ןנובתהל היצפואה תא ךל ןתייש המ ,תונימא רסוח ידכ דע עורפ
64
ילכות השעמ רחאל .!טעו סקנפב שארמ דייטצהל יגאדתו# .רבד לכל תיגולופורתנאכ
.םויל םוימ תחבתשמה ךתביתכל םירמוחב שמתשהל
,לודג יד טקיורפ לש עוציבו רוציי ,ןוגראב יתבכעתה יכ תיארונ הקעומב ינא .ילא רובענו
הארנ ,םויהל ןוכנ .דלישטור תורדשב "יקה יעוריא תא וט(וט(וא חותפל רומא היהש
יתמשנלו יל יובאו יואו# אוה ןויערה .יתניחבמ ארונו םויא הזו ,החיתפה תא תוחדל ךרטצאש
תוריפב םיצצופמ ,םיינועבצ ,םימודמ םיצע םימייקה םיצעה ןיב בלשל !והשימל ילגת םא
יצויצ ועמשיי םכותמש ,םילוקמר הרדשב איבחהלו ,םירמוח ינימ לכמו םיגוס ינימ לכמ
דע תושעל יתקפסהש המ לבא .ינימ לכ דועו ,ךאב ,יסויבד לש הקיזומ וצייציש םירופיצ
תוטלקהלש לזמ .הנומש דוע ןיכהל יל שישכ ,לוכה ךסב םיצע השולש ,ךחוגמ הז וישכע
קדצבו ,ילע םיסעוכ םלוכ ,ןפוא לכב .ןויערה יל הלע םש ,זירפב יתייהשכ ,ןמזמ רבכ יתגאד
םג ,הזה שאיימהו םמעשמה דצה לכלו הייריעה םע רשקל גאדש ,סומע ילש ןכוסה םג &
(דואמ ינא .ינא ,רקיעבו ,םינופלט לע םהל תונעל וליפא ןמז תאצומ אל ינאש ,ילש םירבחה
.הדובעה תא יל םדקמ שממ אלש המ ,ילע תסעוכ דואמ
הרפרופ רתוי .תוחפל עגרכ ,אל שממ ינא רגיס םע תיטסינודש(תיטסינודה(תיניילבש ךכ
%אטרא%מו רגנל רגסמהמ תוצצורתמ הלש תודנסה ילגרש ,לוגע שאר םע ,היירטא תרוצב
.אטרחל
.בינולא ,ךלש
,םירברפהמ תומולש ,תינודשה תינולאל
יעצמא# ןגוהכ יתויציב תא רקעמ ,יכרב לע יפוט(פל ,הנטנטקה יתניגב עגרכ תבשוי ינא
ןויער יל הלעיש ,תופילח ךסמבו םירופיצב ההוב ,!םדוק הז לע ובשח אל ךיא ,םניחב העינמ
זא ,תירזכא עקרקמ םיעלס רוקעל ומכ ,השק ךכ לכ הזו ,תבתוכ ינאש הזה רבדה ךשמהל
ינאש הדיחיה שפנה ,תינודשה תינולאל םילימ המכ בותכא אלש המל ,ימצעל יתבשח
רדח ?ךתריד תא ראתאש הצור ,בגאו .!החינמ ינא ,הרג תא םש# ?ןיקנש םחתמב הריכמ
תורכזמ ןומה ,ןורחאה טרפה דע םיבצועמ ,םינטק םיצפחו עבצ ןומה ,חוורמו לודג דחא
תישטיק תכפתשמל ךפהיא אמש ,תפחסנ ינא םא יתוא ירצעת ןאכו ,םיקוחר תומוקממ
סבג תמוטורפ ,הכימש וילעו רויצ ןכ םע ,תלבוס תינמא לש גג(תיילע ןימ וזיא ראתאו
ךנוימדל בוט המכ ,יוא .הפצרה לע םיללוגתמ הריב יקובקבו םיעבצ ןומהו ,תקבואמ
.תבתוכ ינאש המ תא ארקו עגרכ יפרועב $שנ ול ,יקא רמוא יאדו היה ,ללותשמה
65
רושק אל הזו ,אורקל ול תתל היציבמא םוש יל ןיא םגו ,ארקי אלו ארק אל יקא לבא
התמ תאש הרוראו הנטק הדש(ריעב תויחל ומכ הז ?םיאושינ הז המ תעדוי תא .תומזגרואל
דחא הכירצ תחא לכ יכ ?לעב ןמצעל תחקול םישנ המל תעדוי תאו .הח(הח .הנממ חורבל
םע ,הנתחתה איה ימ םע יארתו ,הרוינס ןומיס הז תא הרמא .דרוי ךסמהש ינפל הזכ
ותלוגש תטימ תאש דועב ,תידגאה ןילרמ(הל תא ללוכ ,ריעה לכ תא ןייזש ןיירחה ןאטנומה
ידצמ .רבד םוש ןאכ תזמור אל ינא ,יל יצפקת לא ,בגאו .םינש רשעל תחא דקפ תיקוחה
חירמ אוה הממ יתוא ןיינעיש המל זא ,ולש סינטה ירועישל ונוצרכ אובלו תכלל לוכי אוה
יצייצת םא .תננולתמ יתוא תעמש אל תא םגו ,הפ יתיצפ אלו יתצייצ אל ?רזוח אוהשכ
םירתוימ תוחוכ יל ןיאש תמאב ,תקדוצ תא דחא רבדב לבא .לכו לכמ שיחכא ינא ,ןוויכב
.יתוא אל טושפ & םימלוה ילש םיאושינהש הנקסמל יתעגה דחא םוי .תקנוחה תויתחפשמל
הליפ ומכ "צופתא ינא $וסב .תודימ םיעבראב יתלדג יתנתחתהש זאמש יל המדנ םימעפל
קר ,קתומ בילוא ,הרופאטמ# ."ראה רודכ לכ ינפ לע ואצמי םירזופמה ירבא תאו ,ןוירהב
תא קר אלש ךל יעדתשו .!הנטק הדיש םומיסקמ ,תינורא אל ןיידע ינא .הרופאטמ
.אושנמ םישק הביתכה ירוסיי םג יכ ,ןכות םהב תקצל הרטמב םינבאו םיצע םע תששוגתמ
תעדוי אל ינא יכ ,רבדה האלהו התעמ ארקייש# והשמ לע תדבוע ינאש םישדוח המכ הזמ
תינמאה םע אל םא ,"עייתא ימ םא ,יל יתבשח זא ,!$ראע אנא ,רופיס ,ןמור ,הלבונ הז םא
?היירטה יתרבח ,בילוא ,םלועה $וסב הריכמ ינאש הדיחיה
(ה תב הליחתמה תרפוסה לע ,ךיילע יתצרפשהש אוהה עטקה תא ילוא תרכוז תא 28 ,
,ךלש הבבושה האושנה ,ינאש ,והז זא ?תילארשיה יראבוב םאדאמ לע ןמור תבתוכש
תב הריעצ תרפוס לע ןמור תבתוכ 28 םיראבב םיכומהו םיניידזמה הירוענ לע תבתוכה ,
?הנכומ תייהש וא הכופהב התוא ךל יתאבה וישכע .ןיקנש םחתמ לש תערצהו ןיחשה יכומ
,זא ,תרמוא תאז ,ילע תסעכ ארונ תא ,אוהה עטקה תא ךל יתחלש רשאכש יתרכזנו
ללגב םאה ,ךכ לכ ךתוא ןבציע הז המל תעדל יתיצרו ,יוצמ ילארשי "רא רברבג תייהשכ
.הצע יצועת םא יל ליעוי ארונ ?הביתכה ללגב אמש וא ןכותה
ןיבהל ,ישפנב קומע יתרפח .יתבתכש הממ יתמהדנו ,בוש הז תא יתארק הנורחאל
לבא ?זוא לש םיבתוכה תרחבנב תיאטירסתל ,יתכפהנ המל .םירמוחה ופלשנ ןכיהמ
,ילש תרגבתמה ,העונל רשקב ילש תוקומע יכה תודרחה תא תבתוכ ינאש יתטלק םואתפ
תב 17 סקוב ימצעל יתאבה וליאכ יתשגרהו ,םינודעומב היתולילו הימי תא הלבמה ,תצקו
תורקל ,םולשו סח ,לוכי הז ירה ?ולאה םיצקושמה םירבדה תא יתבתכש ןכתיי ךיא .הביקב
תחקול ינא תרבחמה רותב יכ ,םינכתהמ אלו ,הזמ יתעבנש ךל תעבשנ ינא 'העונל םג
66
,הזכ רבד יתעדב תולעהל ללכב יתזעהש ךכ לע אלא ,תוירחא יזוחא םישימחו האמ םהילע
תטלוק תא .ימצעל חולסל יל השק ארונ .טעמכ בצמה ותואב תרגבתמ תב יל שיש העשב
,הלאה תומויאה םילימה לש תרבחמה רותב ימצעמ תעזעוזמ ,אמיא רותב ,ינא ?דוכלמה תא
איה וליאכ רבה לע הריטרמה לש תומדל יתסנכנ ,יתבתכשכ .םישנא ינש יכותב שיש וליאכ
!הנורחאהו# הנושארה םעפה התיה יתמ תעדוי תא ?הלו יל המש העשב ,ירשבו(ימצע(ינא
החירכה !ינרוה הל וארק םינבהש# ינרוא ילש הרבחשכ ,אבצב ?הלגני%צ יכותל יתפאשש
הזירק לביק רשי אוה ,עמש שודקה יקאשכ לבא ,יניעב ןח אצמ אקווד הז .תוסנל יתוא
.הזה יקאה םע רבכ יד ,בוט .אבס(לקמב אל וליפא ,רתוי הזב תעגונ אל ינאש יתוא עיבשהו
תניימדמ ינאש המ תא וא ,העונ תא יתבתכ םצעב ילואש יתבשח ךכ רחא ,ןפוא לכב
הנוש המכ ,יל יובא יכ ,הלודגה ריעב תוצצונה םישורבכעה תורואמב הל תורקל לולעש
יתעסנו ,רעונ תעונתל יתכלהו ,תומקמו םירופיס ,םיריש יתבתכ ינא 'התורענמ יתורענ
,םימעפל יל המדנ ךכ ,איהו ,דנבולב הנירגרמ ומכ המימת יתייהו ,ענדגה לש םילויטל
ליגב הנושארל יתניידזה ינא .הפלעב הרטוס(המאקה תא תעדוי 17 אל יאדוובו ,יצחו
אוה ,!ינימאה םג ינימאה ,םצעב# תינש ינימאת אל יאדו (ש ,יקא םע היה הז לבא ,ינימאת
רמאנ וניבא בקעי לע וליפאו ,םיעברא תרגוס טעמ דוע ,םויה דע יל היהש דיחיה רבגה
.םיעברא ליגב םישנ יתש עדיש
,רוחשמ רוחש דיתע לא וא ,תנגומהו הדובאה יתורענ לא הרוחא ,וישכע הנפא ןאל
?םיקופדה םיתיזה תלא ,יל יצעייתה ?םייותשו םיעורפ םינויז תרחוש ,תמעוז םקנ תלאכ
.תינוראהמ האציש תינור ,ךלש

,תינוש(תינור ,בוט
.!יטראפ(רטפאב ןגלבה ילצא ( ךלצא תוחפל# .רדס השענ יאוב
םינייז(חפונמ ליימ ותוא לע םילוצלצו שערב יתבגה ,םירבגבש רבג יתייהשכ ,זא
שפנ טאשב םירבג לש םכרדכ ביגהש ,רבגה לש הז :תולוק ינשב יתרביד יכ ,םיתופ(הכומו
םיפצמ םה הנימ תונבמו הנממ אלהש ,השיא לש תיביטקובורפ תינימ תוגהנתה חכונ
וב סרוסמו הרוגמ ,םומה ,םיואמ ,ךובנ יתייה רבגכ ...הדימב ךא ,סרוקפוא תינימ היהתש
ומש חמיי קו%גה הבוגב ,םייטויפ םירוחרחו תוקעז ונורגמ רגשל יל םרג טעמכש המ ,תינמז
???תפרוטמ ,תא המ '''הליעגמ אי 'סוכמטסופ 'יפיפ ,ייה :הפצרה לע עגרכ תצחומ ינאש
רברבגה לש ובילב קומע(קומעש תדשוח ינא 'תפוניט אי ךיפש איקהל ךל עיגמ 'ךל עיגמ
67
תשבלתמה השיאש תלאונהו תידוסה הבשחמה "ולפ ומכ הל תלחדזמ רתויב רואנה
.אובל ששובתי אלש סנואה תא המצע לע האיבמ & תגהנתמ לע רבדל אלש & יביטקובורפ
.הלשאמיאסוכ תסנאנה לומ םוי(םוי תעמשנ וזה המוסקה הנעטה ,תואכרעב :הדבוע
לש יפויהו תומימתה החרב ןאל :ךיילא ינממ חרצש לוק .השיאכ ילש היה ינשה לוקה
םירופיס הלאכמ אלה ?יבובקר ןכות םע ךסמה תא יל תפנטמ איה המל ?ילש יתינור
ידאו ,הלאה תומוקמב ,םש יתייה ינא םג .םםםאםאסק ליטב תחרוב ינא ,ימאמ ,םיחירסמ
ינש ,בגא# .הליחב םע התיבה יתרזח דימת(דימת לבא ,ןכוסמ םסק ילע םג וכליה טנדקדה
םוש יל ןיאו ,ביבא לת םורדב טפול ( ?יטנמורה ךנוימדמ ןיקנש םחתמב םירדחה
לש םישיאבמ םיתורישב ,הבבסב םיניידזמ ןיידעו ,וניידזה ילש םירבח .!סעקפי%ציפ
יל היהת אלו יל ןיא ,ןוכנ אל יתוא יניבת אלש זא .הלאוו ,שממ הז עגרב וליפא ,םינודעומ
דחא לכש .סקסל םינשייקולב סנייפאסומוהה לש תוהומתה ויתוריחב לע תרוקיב םלועל
לומ דבאתהל ךלש וזה הריחבה & תוהמה ללגב יתקעדזה ינא .הז תא ול השועש המ השעי
המעבש תינגרוב ךלה אל# .תרחא יהשימכ ותוא קילדהל תיסינש ,ינאש תבשחש רברבגה
תא יל הכפהו יתוא הרעיצ תושאונה .!תיביטקובורפ הריעצ לע ךלנ ,ןיוש ,ונ ?היח איה
םע דחיש יתנבהו ,יתעדי ( ינא & אוה ,רמולכ .תא אל וזש דיימ יתעדי אלה לבא .ןטבה
רחא תושאונ תשפחמש הדובא הרוחב לע רופיס ,היצקיפ :מעמ $סונ תותפל ןויסינה
.הלסאב קומע התוא תאצומו הלש תוישנה
ולו היה אל םינונזה רופיסב וליאו ,תבהוא תא ךתב תא .הייחתש ךתב ,העונ אל איהו
איה ,יתעדל .הדאנ .הב תיאר אל יפוי םוש .תבתכש תומדה לע הלמח וא הבהא לש רוריפ
היינש רוצעל ילבמ המידק םש טעש יתודבאתהה חורה ךלה .ךייזוטנפב ,ךייטויסב & תא
הל שי ?הלש רומוהה ?הלש תובשחמה ?הלש בלה הפיא .המינפ תאזה הסופיטב טיבהלו
יאש םשכ ,רוחש לוכהשכ רבד םוש תוארל רשפא יאו .תפזב לוכה תעבצ ?ללכב הזכ
וכפה םימילש ענדגה ילויטב םיילותבה ךיירוענ :ירק ,ןבל לוכהשכ םולכ תוארל רשפא
.ונ וי ,םייפהפי .עצמאב םינווג ןומה שי .ךייאושינ ייחל
ןאל הבושת ןיידע ךל ןיא יכ ,ךייח תיראש םע תושעל המ וישכע רוחבל הכירצ אל תא
,יבתכת ,יבתכת ןכל .ךמצע תא אטבל ןוצרה הז חוטב ךל שיש המ .םתוא תחקל הצור תא
םיקתקותמה הירוענ לע תבתוכש ,הריעצה תרפוסב קר דקמתהל תבייח אל תאו .יבתכת
.ייד סירוד לש התקפהב ריירט ןופ סראל לש טרס ויה וליאכ
יתייה ךמוקמב ינאש תורמל .אורקל ול תתל ילב םג & יקאל וליפא ,יל ,ךמצעל יבתכת
המ ...?המ ?לואשל רתומ ,ופורפא# .הפל רשי ותוא ול תפחודו ,האנ(האי בתכמ ול הסיפדמ
68
השרמ אל תא ,םיאושינה יהולא םשב ,המלו ?ךשמנ רבכ הז ןמז המכ ?יתמ ?ונממ תחרה
.!יסונמ םמהמה ןחדבה לש וחור ילע הרוש בוש# ?"ייבל קר המל ,"ייצל ךמצעל
,ןהילאמ ועיפוי תובושתה הביתכה ידכ ךותש הז ,ןאכ תרמוא ינאש המ ,ןפוא לכב
תונהיל ךל עיגמ .יפויו ימצע ןוחטיב אלמ ,ריעצ ליתש ומכ "בצבי ךלש יאמצעה ןוצרה
אל איהש לע םיבצע בורמ שארב טובנ המצעל המשו ,בילוא הרמא# ,הריציהמ ,םייחהמ
.!המצעב םולכ רוציל הקיפסמ
ךריכזהל הצור ינא ,!םייעמו םייברק יל םירסנמ ןופצמה ירוסיי# תמייסמ ינאש ינפלו
םימימשמה ןהייח לע תונייכבתמש הלאה תואושנה תא תבעתמ תאש יל תבתכ םעפש
'ישרגתת .יכתחת ,יבזעת ?ךל בוט אלש תחבנ .םילכסותמהו
.הריקי ,ךלש םילימ
.ייב
,הרקיה בילוא
הינויזו תררוסה תרפוסה לע דוע בותכאשכ .םיקוזיחהו הנובה תרוקיבה לע ךל ןח(ןח
ינאש יבשחת לאו .עגרכ םוחתל "וחמ אוה ,ןפוא לכב ,יקא .האירקל ךל רגשא ,םיטובחה
תונייזמ וספתנ וליאכ ,םיירפל סנכנ לעבהש םעפ לכב הלהבב בשחמה תא תורגוסש ולאמ
.הנאוגיא
תיטויפ הרבח ול שיש הזמ בהלתה אוה ,ונרכה קרשכ .הככ היה הז דימת אל
וליפא םימעפל .ירשפא םורופ לכב יב האגתהו ,הצילמה תראפתל םיזורח תררושמש
תוחנמ בירקה הל רשא וז ,ינאש ןימאה אוהש הלוגדה תררושמה תמאב ינאש ול יתנמאה
םיציח ,תירכל תחתמ םינטק םיקתפ ,םיבהזומ הכרב יסיטרכ :בל תמושת תאזכב הבהא
,הלילהו םויה תועש לכב םינופלט ,הטיסרבינואהמ ולש תורבחמב ריבכמל תובבלו
דע & תובוטה תונווכה תמועל בושח הז המ לבא תגליע תצק ןושלב םיטועפ םירישמח
תוחושקהמ ינאש העשב ,הנקתה רסח ןקיטנמורב תירורהסה יתייכז לע יתצלפתה טעמכש
,ול לבא .בוחרב דחי םיכלוהשכ קבחל וא עונלוקב שאר וילע םישל החילצמ ישוקב ,ולאה
.הנמזהב הזומ יתייה וליאכ סנ לע יתוא תולעהל עירפה אל הז ,תיטנמורה המשנל ,רילאווקל
תקהגמ ,תנברחמ תא םגש תחכוש תא עגרל :סנ לע ךתוא םילעמש הרזומ השגרה וז
לע ןהלש לעבה תא תולעמש םישנ שי .הנכסה הנומט קוידב ןאכו .רדעה לכ ומכ הניתשמו
תא םילעמש םירבג שיו .דחפמ דעורו הלעמל בשוי ,ןכסמה ,אוהו ,םיהולא היה וליאכ סנ
69
הל אב ארונ םא םג ,הניסרחמ היושע איהש םינפ דימעהל תצלאנ הללמואהו ,סנ לע השיאה
.הדימעב ןיתשהל
.הקזוחב ינממ תאז עבת םג אוה ,יתבתכש המ תא אורקל בהא קר אל אוה םימי םתואב
לע יל בשוי אוהש יתשגרה שממ םימעפל .יפרועב $שונ אוהש יתרמאשכ יתנווכתה הזל
תוסחייתה םומינימל תותמש םישנ ןומה ןנשיש תעדוי ינא .תרבחמה ךותל "יצמו $תכה
ךרבאש םוקמב ?המשנל יל רודחל ןנחתמש לעבב הרס רבדל הזעמ ינא ךיא זא ,לעבהמ
גיצהל ,ןילטפנב רומשל ךירצ הזכ דחא .ןנולתהל הזעמ ינא ,ןייטצמ לעבב יתיכזש לע למוגה
הנומט קוידב ןאכ לבא .םירידנה םיילארשי "ראה םירכזה $גאב ,רנרט בקעי לש ןואיזומב
,ימות דע יתוא ארקי םא וליאכ ,המשנל יל רודחל הסנמ אוהש יתשגרה תמאב בורל .היעבה
.ומצעל יתוא סכנל חילצי
לבקל יתיפיצ אלש תמאה .עודי יתורפס ךרועל םירופיס המכ יתחלש אבצה ירחא
םימי העברא ירחא ךרעב עיגה ולש ןופלטה לבא ,הריהמ ךכ לכ אלש יאדוובו ,הבוגת
.המודאה הביתה לש היפל הלהבב הפטעמה תא יתלשלישש םויהמ
סכנל יתוא בישחמ אוהש יתעדי יכ ,יקאל יתרפיס אלש ןבומכ .ותיבל וילא יתכלה זא
םיידי יככחת לא ,בילוא (ו .ול רפסל תמטמוטמ יתייה אלש ןבומכ זא ,ולש יטרפ ימואל
אלא ,הרוחשה הזומהו הצילמה תראפתל סנוא לע ןאכ ךל רפסל תכלוה אל ינא ,החמשב
רתוי דוע יתוא לבליב זאמש ,םירבג םע יל ורקש רתויב םירזומה ןמ ילוא ,רזומ שגפמ לע
.םתמשנ ,םהיעינמ ,םהיתובשחמ ,םהילא עגונב
ימ לצאש ,ךרוע אוהש ינפמ הזכ אוהש יתבשח ילואו# .םיהולא ומכ הפי היה הזה ךרועה
תמאב היה סוכנמה לבא .!דחי םג ינווי יפוי(לילאלו םיהולאל ךרע(הווש הז םסרפל תמש
םייניע ,תראפתל יונב $וג ,םיעברא םומיסקמ ,רגובמ ארונ אל םגו ,ינווי לילא ומכ הפי
ןוד לש התפמ תונקיידב יתולימ תא אירקהש ינפטול לוקו ,ןכ ,הא ?והשמ יתחכש ,םימגא
תימלשוריה ןבאב הפורצה תמאה וז ,תויזטנפה יכבנמ אל הז ,יתריקי ,םעפהו .ןאו%ז
.העבש(תלחנב ולש אבס לש תיבהמ יקא לש ישיא אובי ,הניגב ןאכ יל שיש תררופתמה
םייסנכמב קר שובל תלדה תא יל חתפ "צונה ךרועהשכ יתפלעתה טעמכש ןבומכ
טעמכ ,הפסה לע םורע יצח בכשנ אוהשכו ,ילש עונצה $ושחמל תיטנלשנונ ליזפמ ,םירצק
יתבשייתהו םישולקה יתוחוכ תיראשב ימצע תא יתפסאש דע ,תריוצמה הפצרה לע יתגלז
םייוניש םע ,ךלש רופיסה תא ךל אירקהל הצור ינא :תוימומ םמהיש לוקב רמא אוהו ,ולומ
התא המ 'עצמא(ןמגוד תכיתח אי ,אל :ול תונעל יתלוכי המ ?עומשל הצור .יתכרעש
,יזכרתת :ימצעל יתרמא ןמזה לכו ,יתנהניה קר זא ?לריגיילפ לש הזופב ןאכ יל בכוש
70
ימישת לא ,בושח הז ,ךייח תיראש לע ,ןאכ רבודמ ךלש תיתורפסה הריירקה לע ,יזכרתת
לגרב לגר ךכחמו ררוואמה לומ םיבוטר םינומרוה "ירפשמ ,ךלומ בכושש יטנגמה הדשל בל
.הפושח
יתלמע וילעש רופיסה תא אירקמ ול בישקהל ןויסינה םג .יתוחוכמ הלעמל היה עוריאה
םייניע יתמצע :אמגה ינרק תעפשהל דגנתהל ידכ יתישע אל המ .והותב הלע ,םיבר םישדוח
ידמ ירבעל קיזבה אוהש תועמשמה ילעב םיטבמה תא תוארל אל קר ,רלק ןלה יתייה וליאכ
יבקנ טקניטסניאב םייכרי יתקדיה ,ילע המיהדמה ותעפשה תא קודבל ידכ ילוא ,םעפ
םעפ ,תורעובה ייחל לא יל ןתנ אוהש םירקה םימה סוכ תא הקזוחב יתדמצהו ,יתודרשיה
ילגלג ךותל רשיה יכותמ רעבש םדואה תא טעמ ןנצל ,תורותב ,היינשל םעפו תחא יחלל
.תודמוחה ,תופיה ,תולוחכה ויניע
המו .ומצעב בהואמה הבהא(לא ומכ םש בכוש ?ומצע תא ?יתוא ?דמח ימ תאש אלא
?עמוש אוה ולוק תא קר אמש םאה ,דמוח אוה יתוא םאה ?הנומתב ינא הפיא ?ילא עגונב
.ינממ הצור הזה הפיה רבגה המ יתעדי אלו ,ןיבהל החרכומ תא ,יתייה םירשע תב קר
םידוקה תא תחנעפמ התיה ינממ תמכחותמ תחא .היצאוטיסה תאירקב יתלשכ ,הרצקב
$וזשה רועה תא תקשנמו וקיח ילופיש לע תלפנתמ ,לשמל :שרדנה תא תעצבמו קאצ(קיצב
אוהש הכחמו ,הציצמהו הצילמה תראפתל לגר לע לגר תבלשמ וא ,סייפס(דלוא חוחינב
.הנוכשב ואידיווה תיירפסב אוצמל רשפא רבכ הז תא & ראשהו ,היכרי ןיב לא לחזי
,הנשיה הסרוכה לע "וברל יתכשמה ,המטסופה ,ינא קרו
םיצימה תא ,ינומכ תוררושמ(יחרפ םע הילע הכרענש תינימה הקיטבורקאה תא תניימדמ
,התעב ,לעוג ,הדמח ,המיא ,הדילס ,הקושת בורמ ישפנ תא יתעדי אלו ,ןשיה דבה לע וגלזש
יתושי תא $טעו ךלהש ,םינוא רסוח ,םינוא רסוח ,םינוא רסוח :רקיעבו ,באכ ,הבזכא
אוהו ,הליחב ידכ דע העונצ ,המוטאו םינפ תרסח ויניעב יתישענ יאדווש דע תלבלובמה
.תרשכומ תאש שיחכא אל ,יתריקי :רק לוקב ךתח אירקהל רמגש ירחאו ,ןיינע יב דביא
.םסרפל קיפסמ הלשב תא םאה ,איה הלאשה
םייארפ םינויז םוש ויה אלו ,ןקז דוד ומכ יחלה תא קשינ ,תלדה לא יתוא הוויל אוה .והזו
לע תוכבל וא קוחצל םא יתעדי אל ,"וחב .יולבה יכרותה חיטשה לע תופלאמ תויגרואו
רפסל יתנווכתה אלש ןבומכ .ותבהא לש עורה יחרפמו ומצעב בהואמה סינודאהמ יתלצינש
ךממ איצוהל ,הזה ןורשכה תא ול שי & ינממ הז תא "לחל חילצה אוה והשכיא לבא ,יקאל
םג המ# הריזב רוש ומכ וינפ ומידאה ןורחאה טרפה דע לוכה עמששכו ,םיסומכ םייודיו
וררבי אלש דע םכרדמ ורוסי אל ,עודי ךכ ,םירוושה יכ ,עורג רתוי דוע הזש ,רוש לזמ אוהש
71
יל רזע אלו 'ןנולתהל תבייח תא ,תינימ הדרטה וז :תונקספב עבקו ,!ומות דע והשמ
,ונלוכ ,זא ונייה יכ םג & ולש שארב תינימ הדרטה םואתפ המ ,םיזגמ אוהש ול יתרמאש
וזיאל ןשועמ רברבג חבונש קפקופמ טנמילפמוק לכשכ ,םויהמ םינמואמו םישיגר תוחפ
(תיב יקיתו לש ביקרמה הפב ורתונש םיינישה עבשב ןחבנ ,בוחרב המידאמ תינוריס
דוע תויהל קקותשה ירה יכותב והשמ ,תותפתהל יתיצר תצק יכ םג ילואו ,ןוילעה טפשמה
.ללוהמה ךרועה לש תוינבכשה תמישרב רפסמ
דגנ ילילפ קית חותפל שקיבו ,ךל תעבשנ ינא ,הרטשמל ךלה אוה תרחמל .קתש אל יקא
ינשוכרו ריעצ רבג לש לבלובמה ויודיוול וסחייתה אל םירטושה .ללוחמה םשה לעב ךרועה
,ינא הז קיתה תא חותפל ךירצש ימש ול ורמא ותוחכונמ רטפיהל ידכו ,ותרבח יפלכ ידמ
אלש ינפמ יארונ ביר ונל היה תיבב .הנחתל תע לכב תנמזומ ינא ,הצור ינא םאו ,אוה אל
יתיצר יאדוובש יתוא םישאה ןבומכו ,תינדחפ יל ארק אוה .הרטשמל ותיא רוזחל יתמכסה
ילטרדנאינה תא בוזעל ןונוצר שבגתהל ליחתה תמאב רבכ יכותבש ,ינאו ,יביל קמועב ךכב
.תופילח יתיכבו יתיחמ ,יכרותה חיטשה לא הרזחב לוחזלו ינפל ןאכש
ךרד תרבוע בלל הדיחיה ךרדהשכ ,ךרדה תישארב דימת ומכ ,סויפ(ןויזב םייתסה הז
,ילע ןנוגל ךרוצ שיגרה דימתש ךכמו ,הבהאמ הז תא השע אוהש תעדוי ינאש $או .הטימה
ןמז אליממו ,םעדיובל וחלשנ םירופיסהו םירישה םע תורבחמה .ויפלכ רגסנ יכותב והשמ
ידומיל לע יתרתיו העונ תא יתדליש ירחאו ,ןוירהל יתסנכנו ונתחתה ןכמ רחאל רצק
תא רמג יקאש ןמזב ונתוא סנרפל לכואש ידכ ,ןגטנר תואנכט םוקמב יתדמלו היגולוכיספ
.לעפמה תא םיקהו ןושארה ראותה
תא תמלשמ ינא וישכעו ,הריחב יתישע לבא .תצק ,בוט .תננולתמ אל ינא ,בוש .והז זא
ומכ ךל עמשנ יאדו אוה ילש םירופיסהמ יכ ,יקא לע ןנולתהל הכירצ אל םג ינאו .הריחמ
,ותחפשמל ןמאנ ,בוט רוחב תמאב ,בוט רוחב אוהש העשב ,ומצעבו ודובכב יאדמשאה
תבכשנ יתייה םא ?המו .באכב קר ילוא ,הינוריאב הז תא תרמוא אל ינאו .ומעל ,וירוהל
,תשקובמ רכמ(תינברל יתוא ךופהל ול תנתונו "צונה ךרועה לש לסופמה $וגל תחתמ
תוחכוה ךל שישכ תויצלוקפס םע יברעתת יכלו .תויצלוקפס לוכה ?רתוי תרשואמ יתייה
.הטוסה ךתמשנ תא רשאמ רתוי תבהוא תאש םידלי השולש תרוצב חטשב
.הללמואה %ר ,ךלש

72
,שילוד
לפנתהל ידכ וידוטסל הצד(הצא ינא ןותנ עגר לכב יכ ,םושנל הקד יל ןיא תעדוי תאש ומכ
.החיתפה דע םימלג רתויש המכ קיפסהל ליבשב ,תיכוכז(לזרב(סבגמ "ע(ודבספ דוע לע
שממ אל רוקיב ירחא ,!ונ טסאמ וי $יא ,הרשע(םייתשב# תיסחי םדקומ דובעל יתלחתה
,תופילח הטדואבו יב ההב קר ,הגה ולו ויפמ איצוה אל דגמ וב ,םילוחה(תיבב חדבמו חמש
.םילדבהה תא אצמ :םשב רגפמ תוחומ(קחשמ ומצע םע קחיש וליאכ
תתל הרומאש הבוט הקלח לכ ומסריכ תובשחמה לבא ,דובעל יתיסינ ןכמ רחאל
יפלטע ,םימעוז לבז יבובז ואבו וחיגה .תילדוכיספ חונ(תביתל ךפה חומהו ,יהשלכ הארשה
יתטלחה זא .םיגואד םות יבלכו היצנטופמיא יגד ,הוואג יסוס ,האנק ישורבכע ,הדרח
.ךל בותכלו הקספה תושעל
,םש תאש הז לע םיבצע .הבוהאה שילוד ,ךיילע יל שיש לבז יבצע ושחר םיבובזה
.םישקו םירעוכמ םייח השוע ,הפ ינאו םילקו םיפי םייח השוע
ירחא ,םוי לש ורקובב םייניעה תא תחתופ תאש ךליבשב וילאמ ןבומ רבכ הז ,ידיגת
הז ?תלכתסמ אל תאש הפיא םייניעל הקיטטסא םניחב תלבקמו ,יטנמרש סקס גופס הליל
היינבה לא "ירעמ ךויחב הלעמל תלזופ ,הרפ(הד ןמר%ג(ןסב תעסופ תאש ךתעדל רדסב
םע ינבצע סאלק קחשלו טבמ ליפשהל ךרוצ לכ ךל ןיאו ,תרדנוגמה תינוטקטיכראה
?ארח לע יכרדתש םלועבש יוכיס םוש היהי אלו ןיא יכ ,תוכרדמה
שירב ךל םירמואו ,תוטטור םייניש םיפשוח ,האנקה ישורבכע םג םיאב ינומית דעצב
תרשפאמ תא הב ,תאזה תולקה ?הז תא השוע תא םשודא ןעמל ךיא ,ךיא ,ישלוד :ילג
ןמ ילואש וליפא בושחל אלו דגמל הרקש המ עומשל ,םשא תושגר אלל תויחל ךמצעל
הז & דחוימב רועכו לודג שורבכע & וישכע סרוהש המו .ותיא תויהל יאובתש יוארה
ינא ,תוזילעב ידיגת ,ולש ךרדהו דחא לכ ,ולש הריחבהו דחא לכ 'תקדוצ תאש הדבועה
לכל ךיינזוא שירחהל הרידנ הנוכת ךל שיש ,ךלצא אלפנ יכהו .תרחרחמ ךתוא תעמוש רבכ
.הלודגכ הנטק היצלופינמ
ךלש יפורג ינאש תעדוי תא .ךפיהלו םיבובזה תא םישורבכעה ולכאיש ,שילוד שילוד ,חא
הפקו ןוסאורקל ךיילא תפרטצמו ,ךומכ ,לוכה תכתוחו המק יתייה ,הלוכי יתייה םאו .חצנל
הכורעתהש רמוא שירכה .הפ תראשנ ינא ןכלו .תיקינקנ ינא לבא .תיקנע קרמ תרעקב
תרקבמ הבתכש יצאנה הצאנה רמאמ תא תרכוז תא# ילש הטובחה הריירקל תיטירק
ןרופיצ "וענל יל אנ ישרה ?ילש הנורחאה הכורעתה תובקעב ,רלסק ימת הלוגדה תונמואה
73
.אל ותו יליטפניא שטיק איה דיבר הנולא לש %תונמוא%ה :ןנער םזיכוזמב טטצלו עצפב
...ימאי
אל ,םותה יבלכו הוואגה יסוס ,היצנטופמיאה יגד םיפפוטצמ הכותבש וז ,תמאה לבא
ינפל דגמ שכרש קזח לבח ותואל הלושמש ,יקאל יתבהאל אלא הריירקל ללכב הרושק
ינאש רשקהש הדבועה רואל דחוימב ,תעדוי ינא ,הרזומ האוושה .ומצע תא תולתל הסינש
היצנטופמיאה יגד .תוומל אל ןפואו םינפ םושבו ,יקא םע םייח ,םייחל רושק הצור
שממל םעפ יא ןווכתמ אוה םא ,שולק ולו ,שילוד גשומ יל ןיא יכ ,דחוימב וישכע םיללותשמ
תא ,ןמזמ שרגתה רבכ אוה תישגר הנממ שרגתהל יכ .תינוראהמ שגרתהל ותחטבה תא
אל אוהש תעדוי איהש הז הנממ יתנבהש המ .ךל יעדתש ,שילוד ,דואמ בוט תעדוי ינא הז
אלהו .ןיע המ(יל (ע(מו ,הל ןמאנ 99% $יעס תא הזוחל םיפיסומ טושפ םידגובש תוגוזהמ
?םידליל םיגולוכיספ ,שוכרה תקולח ,ןגלבה תא ךירצ המל ?ושרגתיש המל יכו .הדיגבה
החפשמ(בורק לצא רוקיב :תונגרובה יהולאל ןברוק םיבירקמ עובשב םעפו .הככ $ידע רבכ
.ליד גיב הזכ אל .לבסנ יתלב
החורמ יתייה .עידוהל ילב ,הדובעה ירחא רשי ,עבשב וידוטסל ילא עיגה אוה לומתא
,ראווצה לא המחו תסקוסמ די חלשו יב טיבה קר אוהו ,רעישה ,םינפה ,םיידיה לע ,עבצב
רוריפ לש הארמ לובסל לוכי אלש ,טיזרפה סינטסיאה ,אוה ,האמה תקישנ תא יל ןתנ זאו
.תחלצ לע הפי םלקודמ וניאש
םיפשנתמ ,תויח ומכ הפצרה לע וניידזה .רחא ,לפא והשמ ונממ אצי םואתפ לומתא
לכ ,יתומכש תיאמיחר ,ינא לבא ,תפתושמ תיארפ המזגרואל דע םימוהו םיאוג םיכלכלתמ
'תחלקמ הפ יל ןיא ירה ?התיבה הילא עיגי אוה ךיא :יתגאד ןמזה
(תביתל וטוטוא תכפוהש תעגושמ חונ(תבית ינא .ייחב ,שילוד ,רתוי םולכ תעדוי אל ינא
םישחנה תא תסחוד ינא םייתניב .לוכה עדת תינוראה טעמ דועש השגרה יל שי .הרודנפ
.המינפ
.היבילוא ,הבהאב
,תינור
ריאשהו ,שדוח ינפל אוהש יתמ ילא רשקתה אוה .דבאתהל הסינ דגמ .יארונ והשמ הרק
(תינמוא ,ימאמה ךתמא ,ינאו ,ןברוחמה וחור(ךלהמ רבד הריגסה אלש תיטנלשנונ העדוה
'ןופלט ול יתרזחה אל ,תירנצוגא(תיטקלקא
74
תבז ונצרא תאו ותוא השטנש ,ולש רבעשלה ,שילוד התיה יל עידוהל הרשקתהש ימ
איה .תיתפרצ יפידמ םירוחבל ןוסנשב םירבוחמה היטגבו זירפ תבוטל תוכרדמה ינוברח
םוש עגרכ הל ןיא ...ש חומינ ינוסאורק $יפחב הלצנתהו ,בוליכיאמ הילא ורשקתהש הרפיס
.ותיא המ תוארל תשגל יל תפכא אל םאו ,"ראל עיגהל תורשפא
אל םעזה .םעוז ןילמרג לש ןרק ומכ ,תוקרב ינבצע דירו יל םלוה ךיא םואתפ יתשגרה
אל איהש םשכ ,וילא הבהא הבילב ןיאש המשא אל איה .תעדוי ינא ,ללכב ילנויצר היה
תא הריכמ תייה םא לבא .םינוק%צח יצבושמ וינפש רענ ומכ הב בהואמ ןיידע אוהש המשא
שילוד .טרוגויכ המת ושפנש דליב העיגפ ומכ איה דגמב העיגפ .יתוא הניבמ תייה דגמ
איהש לככ :יסאלקה טירסתה יפל הלהנתה םהיסחיב תורדרדיהה יכ ,הפי(הפי וב העגפ
,ותיא בכשתש ןנחתה אוה םעפ אל .ימצעה ונוחטב תא דביאו אוה ךלה ,ונממ הקחרתה
אל שילוד .וב ללעתהל התנהנ איהש אל הז .הקושת ררועמ םסכ הילע דבע שממ אלש המ
םיטגאב םע םינוסנש תללוחמ אל איהשכו ,ןזואמ ,בוט ,הלחא םדאנב איה .ללכב תאזכ
םא# םישדוח ךשמל ותציחמב השבל ותואש קופיאה לבא .רדהנ שאר התיא סופתל רשפא
.ךלש רופא(קרקריה ןגטנרה קולח ומכ הילע דבכ היה ,!םינש אל
הל ןיאש ונמזב יל הרפיס איה .הכורח המדאל דגמ לש וביל תא ךפהש ,"וציפה דע
התיבה הרזח איה .הבלה הנממ הצרפתה םיוסמ םוי ותואב אקווד המלו ךיא גשומ
דוע הקבחל "או התארקל םק ,הל הכיח אוהו ,קוידב תרכוז אל ,הזכ והשמ וא םירודיסמ
.הגאשב ותוא הפדה איהו ,התוא חיתרהו עיתרה וחיר .קיתהו תוחתפמה תא החינה םרטב
...שילוד ?...המל ?...המ :לבלובמ למלימו רוחאל עתרנ ,ריווחה דגמה
ולש $וגה חיר ללגב ,החוד אוהש ,התוא ליעגמ אוהש תפרוטמ ומכ וילע החרצ איה זאו
םיינישהו ,ללכב רידגהל רשפא יאש והשמ ,תוירט יא לש חיר ,וילע לוכי אל ןובס $אש
.ידימ תובורק םיתיעל דעורש ךרה לוקהו ,סרית(בוהצ ןווגל תורגתואמה ולש הלאה
.לכו לכמ התוא החד וב לוכה
אל וילגר 'קרפתה 'םיינשל רבשנ וליאכ שממ .ועמשמכ וטושפ ,הפסה לע סרק דגמ
םימ סוכ ול האיבה ,והשכיא התשעתה שילוד .יכבב העגו $פותשה אוה .וב ךומתל וחילצה
סוכה תא חקל ,ןכסמה םידגמ(דגמ ,אוהו ,עגרית ,יד ,דגמ ,התשת :רוקב הרמאו ררקמהמ
ילש הדובע וזיא לע הפע תויכוכזה תחא .לילעב תידגמ(יטנא תוארפב יניביק התוא $יעהו
לבא ,ךל תעבשנ ,ירמגל חינז והשמ ,ןטק רוח הב התשעו ,תדלוה(םויל םעפ הל יתתנש
,הפצרה תא הבגינ ,תויכוכזה תא ןכוסמ טקשב הפסא איה .רתוי לובסל הלכי אל שילוד
.םיישדוח ילצא רוגל האבו םיטוטרמס המכ הזרא
75
.זירפל הבזע איהש דע
שדוחב .!'יסונמ הסונמה ידוהיה בוש# שארהמ ול האצי אל איהו ,שולש .זאמ ורבע שולש
.וילא רוזחל התוא ענכשל יטתפ ןויסינב םימעפ המכ הילא רשקתה אוהש רבתסמ ןורחאה
& םיידיב רבכ ומצע תא חקייש ,שולשלח ,תפרוטמ היססבוא ידיגת ,םטמוטמ ןועביק ידיגת
וייחב רבכ ךישמיש תובהל יבצוח םימואנ ול יתמאנ אלש יבשחת אלשו ,ןוכנ לוכה
ןויגה לש תחא תיפכ אל וליפא הבהאה הלוח ובילל רידחהל יתחלצה אל לבא ,טמיניביק
.יטויבורפ
הרצונ זא לבא .האנו קזח לבח ול הנקו ןיינב ירמוח תונחל דגמה ךלה תודידבו רעצ לוכא
היה לוכי אל ירהו ,רגובה רתרו לש קזחה דצה היה אל םלועמ ינכט שוח :הנטק היעב
קוידב ךיא ,דבאתהל םיצורשכ ,וקירבח דיגת :$יכב לואשלו וירכממ והשימל ןופלט םירהל
תשולש םע ,תאזה האלולה תא םירצוי ךיאו ?ותוא םירבחמ המלו לבחה תא םירשוק
?הלעמלמ ךכ לכ הפי םיקדוהמה םיבוביסה
הרונמל לבחה תא והשכיא רשק אוה .עונלוקב הארש ומכ ערואמל ןגראתה דגמ
םיטרסב ומכ תיעוצקמ התארנ שממ אלש האלול והשכיא רשק ,הרקתהמ תלשלתשמה
לגרה םע ותוא $חד ,$רפרש לע הלע ,$פוחמ עגר ותואב תשבושמה ותעד תא החינה לבא
.ןגאב םירבש ינשב הכזו הפצרה לע ולקשמ דבוכ לכב תוילאימולשב לפנ & ה%לספוה ...ו
העיצפה תביסשכ ,הלוחכ םעפה ,םילוחה(תיבל רוטקודה עיגה בואכו םומה ,לפשומ
םלוכש הדבועה לשב דגמב אניק דימתש ,יול רוטקוד ,ןמאנה ורבחל תודות ,רוביצב העודי
.ותימעו ורבחל הרק קוידב המ יטפמא ושושב תווצל רפיס יול .וב םיבהואמ הקלחמב
בצמו העטומ תעד לוקיש לע דיעמה ,רעצמה הרקמה תובקעב :ששח םר לוקב עיבה ,ילואו
...םילוחה(תיבב ןיינמה ןמ אפורכ דקפתל רוזחל היעב דגמל היהת ,רערועמ ישפנ
?תבשל ןימחידב ןוכנ
אוה .לצנתמ ךויח ילא ךייחו ,זוזל תלוכי ילב הטימה לע בכש אוה ותוא רקבל יתעגהשכ
$קומ אוה ,םוי לכ אובאש ךרוצ םוש ןיא ,רמא ,ילע דיבכהל ןפואו םינפ םושב הצור אל
קיחצהל םייאליע םיצמאמ יתישע .חונל תצק ול קיזי אל ,ללכבו ,ותוא םיקנפמ ,ולש תווצב
ופאש ידכ ,ודי $כב ויפ תא ריתסמ בוש וב תופצלו ,תולעתה לש טק עגר תווחל ידכ ותוא
.ידיב הלע שממ אל לבא ,לשב הדש(תות ומכ בוש עיצפי
יוכיסה תא תיפוס יל גרהש המ ,םוי לכ דגמ תא רקבל ימצע לע יתלטה ,ןפוא לכב
& שירכה :ןלהל & ןכוסה סומע .הרידשה טקיורפ לש החיתפל לוכה קיפסהל ירוטאינימה
76
תעדל .זא דע יל ויהיש םיצע המכ םע ,היהי אלש המ הז לע תכלל יתוא ענכשל הסנמ
.תורודל הייכב ,הלילחו ,רתוי לודג היהי הייחדבש קזנה שירכה
דועו ,םירבד המכ ול איבהל דגמ לש תיבל םויה "ופקל הכירצ דוע ינאו .הארנ ,בוט
.תודנסהמ תלפונ ינא היינש קיקלח
.ךלש יקא יבגלו ךייבגל דיגהל המ הברה יל שי .ךיירבדל יתסחייתה אלש החילס
.בילוא ,האבה םעפב
,הרקיה בילוא
רבכ ינא םג '''דגמל הריהמ המלחה :רקיעה לבא .הז תא לכעל יל השק 'הידגרט וזיא ,יוא
אמיא רקבל יתכלה .בוליכיאב עובשה יתייה ינא םג ,בגאו .ךלש םירופיסהמ וב יתבהאתה
וז דצל וז ונעספ ילואש ךל יראתת .יחומ עוריא תובקעב תזפשואמש ,הבורק הרבח לש
?תילעמב דחי ונעסנ ילואו ,תונורדסמב
,הכתח תוחפל איה לבא .דגמ לע רופיסה תא שארהמ יל איצוהל תלגוסמ אל ינא ,ייחב
ןויסינ ילוא 'בוט קר ול תלחאמ ארונ ינאו ( האלה ךישמהל לגוסמ אל אוה םא םג
.תספואמ שממ יל תיארנ אל איה םג םצעב לבא .הרוק הז םימעפל ,ותוא ספאי תודבאתהה
ילואו .םלהב ןיידע איה םגש וליאכ הז ?הדושח תצק ךל תיארנ אל הלש םינובמ%זה תלוליה
תופוקת ןומה ויה יקאלו יל ?תוארל םילגוסמ אל קרו ,וז תא הז ןיידע םיבהוא ללכב םה
םה םיאושינש ךכל רבעמש איה ונכתח אל םעפ $אש הביסהש תבשוח ינאו ,ןאכלו ןאכל
אקווד ואלו .םישוריגה ןויער םע המלש שממ אלש בלב הניפ וזיא שי דימת ,ןוחטיב תשר
קומע יאמק םוקמ ןימ ונשיש אלא ,םידליה םע היהי המ וא ,םייסנניפה םידחפה ללגב
ותמשנ רחא הלפאב ששגל הסנמ ינא םימעפל .גוזה(ןב לש ותמשנל המכ ןיידעש רתסנו
בורב םא םג ,יתחנזה אלש ,יתלשרתה אלש ,יתלוכיש המ לכ יתישעש עדאש ידכ ,יקא לש
?תרמוא ינאש המ ינויגה הז .היזיוולטה לומ םימלג גוז ומכ םיצבור ונחנא ןמזה
,םייתנש ינפל הליחתהש ,ונלש םיאושינב הלק אל דואמ הפוקתמ הז תא תרמוא ינאו
תועיסנה ,דחפה ,יארונה חתמהו ,סדה לש היספליפאה יפקתה וליחתהש הפוקתב ךרעב
יתוא אשנש ,יקא יכ ,רתוי ותואש יל המדנ לבא ,ונינש תא וסרה ,םילוחה(תיבל תופוכתה
רתוי ןדחפל םינשה תצורמב ךפה ,הוועש(תבוב יתייה וליאכ ונתחתהשכ םייפכ לע
(ב יניס תולוחב םיילענה תא וחנזש םירצמה םילייחהמ 73 שפנ ,ותוא המישאמ אל ינאו .%
רתוי שיגר אוהש יל המדנ םימעפלש דע ,תיאו%צאמה הזופה תורמל ,ול התיה דימת הנידע
77
םיימויק םיישק ופשחנ םואתפשכ ,הנכסב התיה ולש הכיסנהשכ ,הרק הזשכו .השיאמ
ול שיש ,םלשומ לוכה אלש לובסל לגוסמ היה אל אוה .רבשב דמע אל אוה ,ךכ לכ םיקומע
,םלעתהל התיה ולש ךרדה .תרצובמה ןוחטיבה תמוחב קדסנ והשמש ,המוגפ הדלי
רתוי תמאב םה ילוא זא .יתעמש ךכ ,םירבגה בור םישועש המ הז .רדעיהל ,םלעיהל
,םילוחה(תיבב תוקידבל יתיאו יסד םע עיגה אלשכ ,םלענ אוהשכו .עדוי ימ ,םישנמ םישיגר
ינא ,תיבהמ חורבל תונמדזה לכ אצמשכ ,תוימוימויה תויתחפשמה תולטמב לשרתהשכ
םהש וא ,םהל תפכא אלש וא ,הארנכ הז תא םיניבמ אל םירבג .רתויו רתוי תיברק יתישענ
.ןולסב ינאיורט סוסל תוכפוה ןהלש םישנהש איה האצותה לבא .לטנב םידמוע אל טושפ
,םינבל ןומיא ידגב ,הרקי הטקר הנק ,סינט ידומילל םשרנ אוה הפוקת התואב ךרעב
םינמיסה לכ ,רוציקב ,ביישרטפא $ילחה ,וליק השימח הזיא דירוה ,תושדח תוצלוח
יעבצל תאזה תמוסרפב ומכ .םישנה ינותיעב תוצעה ירודמ ונתוא םידמלמש םיינונטקה
שמח דועב :רמוא יסקס לוק לעב ןיירקו ,ורעש תא עבוצ חפוטמ רבג הארנ הבש ,רעיש
.יל הארנ אל ?$יסוהל הכירצ ינא ....רכוס שקבל ואובי ךלש תונכשה תוקד
,הדובעה םע ,יסד םע ,שארה לע ןומה זא יל היה יכ םג .הפ יתיצפ אל ,ןפוא לכב ,ינא
תוקוניתב לפטל ,עובשב םיימעפ םילוחה(תיבב בדנתהל יתלחתה םג הפוקת התואבו
יתלוכי רבכ המ יכ ,םג לבא .םושנל ןמז יל היה אלש הככ ,םתוא ושטנ םהירוהש םינכסמה
?םינש המכ עדוי ימ ינפל וינפב המטאנש ישפנ תא ?ןויגפ לע יולתה יביל תא ?ול עיצהל
ירירבש טוח לסחת אלש ךיא זא ,םיחושק ברח(יריכש לש םינוילטב תסרוה הניטורה אולה
?השיאל רבג ןיב
וזיא תבלענ עבצאב $ולשל ?תוניצס תושעל ?ותוא םישאהל ?המ ,ול דיגהל יתלוכי המ
אל םלועמ האנק ?יתעגתשה ,המ ?לדופ ומכ ולש טק%זה תא חרחרל ?שדהמ הדושח הרעש
לע ןמצע תא תוליטמש םישנל הזב ינאש ךל יתרמא רבכ .ירובעב ימיטיגל יוטיב ילכ התיה
לש לדבמ "וח םייחב יל ראשנ המ ?המ זא ,האג ינא ,ןכ .גופס יושע ןביל וליאכ ,ןהלש רבגה
אל ,הזמ "וח ?הוואג תצק אל םא ,הצוצרה ימחרמ ועקבש םידלי השולשו הביתכ ןורשכ
בוט ול השוע הז םא ,ךירצ אוהש המ תא השעיש .ותוא בולצל תוכז יל שיש יתשגרה
לע ןגמ דחא לכ .רטמ ןאכלו ןאכל םיזז אל .וק(סוטטסב ונחנא זאמ .המשנה תא ול דפרמו
.סאמחב לבחמ לש תוקידאב ולש םיחטשה
םימעפל .הלאכ טעמ אל ונל ויה .הניבמ יאדווב תאש ומכ ,ונלש ןושארה רבשמה אל הז
םירגובמ ה%רבח לצא םירופ תביסמל ונכלה ,רושע ינפל ,םעפ .תויוטש שממ ,תויוטש ללגב
הזיאב ונתיאמ 10-15 םיקסע םתיא השע יקאש םינשודמו םידפורמ םיקסע ישנא ,הנש
78
,יתוא חירכה אוהו תכלל יתיצר אל יכ םג ,ירטסיה ביר ונל היה הביסמה ינפל .תע התואב
המ לכ .ול תפכא היה אלו הז תא עדי אוהו ,תוביסמ תייח יתייה אל םלועמ אליממ יכ םגו
םיסאביש העבשש ,תאזה תנוונמה םיניילבה תצובקב וקיח(תשא תא גיצהל היה הצרש
.ינילפ לש תויקסטורגה יכה תויזטנפה חסונב הליחבמ תונתוואתב םירטסיואו
יתוגהנתה תועצמאב וב הקותמה יתמקנמ קר האנה הקיפמ ,הניפב יתבשי ברעה בור
םע דדייתהל יתיסינ אלש לע ךכ רחא יתוא םישאי אוה ךיא יל תניימדמ ,תילאיצוס(אה
,ותשיא השפחתה המל ותוא ולאשו ונובשח לע וחדבתה םירבגהש ןנולתיו ,םהלש םישנה
םיקסע ישנא תרבחב ולש םינפה תא הארי אוהש הצור ינא קוידב ךיאו ?תידי%גירפל
יתמעט אל וליפאו ,הלוק סוכ יתקזחה ידיב ?יטנגורא "ופ ומכ תגהנתמ ינאשכ ,םיבושח
היה יתיצרש המ לכ .ינצולפה גנירטייקה ידי לע םש שגוה המ עדוי דשה וא םיחפולצהמ
.יתמשנ תא תוכבלו ךופל תחתמ לחתשהל ,םידליל התיבה רוזחל
תרובחמ הטסי%צמ הזיא חיגה ,תירשפא יתלב התשענ הקיזומהשכ ,בלש והשזיאב
יל עמשנש והשמ למלממו ינפ לע קאינוק לבה $שונ ,יפתכ לע תינמרבח די חינהו םידקורה
,היצרג הנוד ,היצרג הנוד רמא אוהש יתטלק ,תיבב ,ךכ רחא קר .היצרק ,היצרק ומכ
רבכש ,ינא קרו ,ותורכש יננעל דעבמ םסק וילע ךליהש בגשנה ייפויל הכרעה תואכ יאדווב
הנווכב יתעימש תא יתשביש ,המימי םימימ יביוא ויה וליאכ הלאה ה%רבחה תא יתמטש
.רתוי דוע ותוא אונשל
תא $טעו ידיל בשייתה אוה .ימצעב רגתסהלו הניפל חורבל יל ןתנ אל הטסי%צמ לבא
ויתונווכב קפס ליטהל היה רשפא יא רבכש דע ,דועו דוע ילא ברקתמ ,ועורזב יפתכ
$טח ,תילמרונ הבקנ לכ השעתש ומכ ,ויתועורז ןיב $נטצהל יתנאימשכו .תודושחה
לכל חוכ יל היה אל .סוכ ירחא סוכ יתוא תוקשהל ליחתהו סאביש קובקב רצלמהמ
תוקרקריה תויסוכב ינפל בירקה אוהש המ לכ תא יתיתשו ,אל המל ,יתטלחה זא ,עוריאה
אוה ,ויתונבו טול תשאכ היותש יתייהש ירחא ,ןוהל ןוה ןימ .הקדוו ידש וקיזבהש ויניעכ
לש םיטקניטסניאל ביגמ וניאש המדא(יחופת קש לע $חס רמול רשפא םא ,יפוג תא $חס
.םידוקירה תבחר זכרמב ללוה לוחמב ונצרפ דחיבו ,ומצע
,אלמ בכרהב םינחתותה ליח םש חכנ ול םגש תבשוח ינא 'ברע ותואב יתדקר אל ימ םע
בוט תעדי ,הנטק הדלי אל תא ירה :ידיגת יאדו .וידוקפמ דחאו דחא לכ םע תדקור יתייה
.תעדוי אל ?תמאב ?יתיצר .קתומ ,הז תא תיצר תא :!יתוא םישאה יקאש ומכ# ידיגת .הזמ
תוירלופופל יתיכז ,ימצעל רקיעבו יקאל םש יתישעש תושובהמ "וחש תעדוי ןכ ינאש המ
רזח $וסב .הזחו עורז דומצ דוקירב יתוא םיבבוסמ ,יחתפל ורחישש םירבגה ברקב המוצע
79
לספה לש ותרשפהמ לעפתה רשא ,העשל ןוילמגיפ ,רמואו קיידא אמש וא ,הטסי%צמה םג
תבכוכה התיה וליאכ םידוקירה תבחר לע וישכע תזזפמש ,ולש תינשייבה האיתלג ,יחה
,ימאמ ,האור תא .ינזואל שחל אוה םיפלאמ םישחל הזיאו .סנאדשאלפ לש תיטוזכאה
תויהל הכירצ דימת תא ,יל ינימאת ?תררחתשמ תצק תאשכ תויהל הלוכי תא הקותמ וזיא
.הנישה ינפל ימאמ וזיא דוע לוכאל ךלהו ,ךתוא לוכאל שממ ,הקותמו תישנ תאזכ ,הככ
םעפב םג .םייעובש םעפה ךרא ולש הקיתשה שנוע .הפ הצפ אל יקא התיבה ונרזחשכ
תוקחרתה דוע ,ונלש םיטובחה םיאושינה ייחב קדס דוע רעפנ ,יניצר ביר לכ ירחא ומכ ,וזה
.תינפוגה תוקחרתהה תא הקימעהש תישפנ
ןבאתמה קוידב אל םה םיאושינה ייח לע שפנה יבישמ ירואיתש ימצעל תראתמ ינא
תאז ,ןתחתהל ?הצור תייה .ןודעומל $רטצהל םימעפל תבשוח ילואש ,ךומכ הקוורל יוארה
?רבה לע ישפוח תויזח תפרוש ,ילש תיתורפסה הרוביגה ומכ תא םג אמש וא .תרמוא
המלחהל יתוכרב תאו יביל ישחר תא ,יתוא ריכמ אל אוהש וליפא ,דגמל ירסמת(ו
'הריהמ
.תינור ,ךלש
,ילש הקותמ הזרית
ירחא ינש םויבו .לצלצל יססהת לא ,הדומח ,והשמ הכירצ תא םא ?בוט רתוי ?אמיא ךיא
והשמ תותשל ,הפקראל ךלנ ךכ רחאו .התוא רקבל בוש ךתיא אובל הצור ינא הדובעה
.בבל חמשמ
וילע תחנא ךיא ?המ ,ול דיגא המ .ותיא יתרביד אל ןיידע ,תבשב ונרבידש המ ןיינעבו
המ ,וישכע דע הז תא יתררג םאו .תרבדמ ינא המ לע ןיבי אל אוהש החוטב ינא ?םואתפ
ושעי המ תעדוי תא ,הליבשב םיהולא אוה יקא ?לדגת יסדש דע ,םינש המכ דוע תוחדלב ער
תעדוי ינא ,בוט .תדחופ שממ ינא יסד לע לבא ,תגאוד אל ינא שורינו ה%לעונ לע .םישוריג הל
,ךל יתרפיס ,טנרטניאב התיא תבתכתמ ינאש וזה הרוחבה םג .םעפ ןוילימ הזב ונשדש
ינאש הארנכ .ינש ליימ לכב טעמכ אשונל יתוא ליבוהל הסנמ ,רבגל התזחתהש איהה
.תושעל המ יל דיגהל הסנמ רז םדא יליפא םא ,תיטתפ תמאב
גיצא ינא ,יל אובי םאו ,התוא עיתפהל הצור ינא .הכורעת וזיא השוע איה בורקב ,בגאו
ןושארה ילאוטריווה בהאמה איה לוכה ירחא ?ילארומ קוזיח רותב יתיא יאובת .ימצע תא
,ונ .יל היהש בוט .ילאוטריווה קר אל ,
80
.הנור ,תוקישנ ןומה
?השיאכ הלגתה ילש ןושארה בהאמהש !הטוס(ו# סרוה אל .ב.נ

,תינור
.תוירגיס שמח יקילדתו חונ יבש ,ירבגו קזח ,רוחש הפק יניכת .ךתוא עזעזל תדמוע ינא
'ילמרונ דחא רשק יל היה אל םייחב ?תעמוש תא
הנטקה ךתב לע גואד טבמ ידכ ךות ,$ייע םוהמהב ילאשת ?ילמרונ רשק ,הזכ רבד שי
.רצחב תקחשמש
ךלש בלכה ...'רעישב םירשק ,יטוחלא רשק ,טומ רשק :זוזעו זועב ךל הנעא 'חטב
רבחמש רשקל :תנווכתמ ינא המל הניבמ תא לבא .!תינחדב ינאש המכ ,חאה# ?אל ,רושק
ןמזבשכ ,דחי תוהשל ,ןימו עזג ,תד ילדבה ללוכ ,יעבטה םנוצרמ םירחובה םישנא ינש
,םיניידזמ ,םירבדמ םה !בילוא ןועש יפל ,עובשמ רתוי תכשמנש# תפתושמה הייהשה
תא םישגופ ,םירבח םישגופ ,היזיוולטב דחי םיפוצ ,םינשי ,םילייטמ ,םילכוא ,םיקחוצ
...םמצע
דועל תכלל קשח יל ןיאו .הזה םויה םצע דע יל הרק אל הזו ,שמחו םישולש תב ינא
ךויחבו# יתודליב םיצוענ היעבה ישרושש יבבלו םיענ ןוטב יל דיגתש ,העוגר תיגולוכיספ
הבגת יבבס 500 .!לקש
ךמצע תא לדגל הכירצ ,םעפ $לא רבכ יתעמשש המ תא יל שדחת איה ,תא
םג .יתעדי אל ...?הלאוו .ךמצע לש תקוניתה תייה וליאכ הבהא ךמצעל קינעהל .הלחתההמ
!הללאל יתוא ךירעמ אקוודש# שארהמ יל לופיי תימצעה הבהאה ןומיסא יתמ גשומ יל ןיא
.םעפ יא לופיי ללכב אוה םאו ,!םירחא תושגרב האלמש# ןטבל
ןיב תפרוג המכסה שי תימצעה הבהאה אשונבש ידות תא םג יאדווב ,בגא
.תודרדרו היגרנא ינבאב םיטטהלמש םינבצעמה םיינחורה לכו םינקיטסימה ,םיגולוכיספה
דעוימש דחא םהב שי ...ביבסמש םירברבגה םי :הלהקמב יל םירש םלוכ תא האור ינא
.חורה אשית ךתבהא תא ,תמאב ךמצע תא ( י+א (יבהאת אל םא ךא ,הל(הל(הל ...ךל
:שולש ליגמ ילש הנומת םש התיה .ילש תונומתה םובלאב יתלכתסה םימי המכ ינפל
ק%צבוד ייחל םע $וצרפו רודכ שאר וילעמ ,תועובש דובכל ןבל שובל ,ילילחדו ןטק $וג
ש תולודג םייניעו ךייחמ הפ ,תונמנמש דואמ .אל
81
אל םה המל זא ,לולח לוקב ימצעל תרמוא ימצע תא תעמוש ינא ,הקותמ יתייה לבא
?יתוא ובהא
יתסנכנו ,רטיס(יבייבב יתישעש $סכהמ ,םודא יניקיב יתינק רתוי רחואמ םינש רשע
,תחלצומה היינקב "יוושהל ,יניקיבב השובל ,ירוה לש הנישה רדחל תלהוצו תילילחד
וק תא טשקמו םיידשה ינצינ תא תצק טילבמ וליפא ,יל אימחמ יניקיבהש םהל תוארהל
תוישרקה תא שימגמו ךכרמ אוהש יתבשחש יפנע הארמ $וגל הוושמש המ ,ןתומה
.תיעבטה
טבמ הקרז ,רזומ קוחצ הזיתה ,יב הטיבה איה .שבלתה קוידב אבאו הטימב החנ אמיא
(פוט איה וליאכ יניקיב םע תבבותסמ ,ה%להדוהי ,ךלש תבה תא הארת :הרמאו אבאל
.הלימ רמא אל םגו לכתסה אל המ םושמ אבא לבא ,לדומ
יניקיבה .םירועיש תושעל יתבשייתהו יתשבלתה ,יניקיבה תא יתדרוה ,רדחהמ יתאצי
יתכלהש םעפ לכב בושו בוש ותוא יתשבל .דחא םויל קר לבא ,ןוראל שיובמ רזחוה םנמוא
אוהו ,יל ךלה אלשכו ,םהוש ידג לש וביל תמושת תא סופתל הסנמ ,הכירבל "יק ותואב
תויהל ,$זתשהל הסנמ יתייה ,תינידמולבה םואבנשריק עטנב םיגרוע םיטבמ "ענ אקווד
דואמ היה הז זא .עבצב םילדבה וארי הייזחה תא לישפא רשאכש ,תאזכ תיעזגו המוח
ךכ רחא ,הקוזב(הדורו תישענ יתייה ינא לבא .תוומ דע שמשב ךמצע תא $ורשל ,לבוקמ
.דקונמ ןבל :לניגרואל תרזוח זאו ,תישחנ ומכ רוע הלישמ
,!בילוא יסקסה הביחה םש תא יל קינעהש הז# $סכנה ידג ותוא דיל יתבשי התיכב
הארמו ,סגו יוזה טסכט תעוב דיל הפיסומ ,םירומה לש הרוטקירק רייאל יתגהנ םירועישבו
רתוי דועש המ ,תושאונ קפאתהל לדתשי אוהש ,ותוא קיחצי הזש יתעדי .טנלשנונב ול
(תבב ונממ "רפתי קוחצה ,לוצלצה תחירצ םע ,זאו ,ןטבב ול עבעבמה קוחצה תא םיצעי
.הנכסמה ונטבב רגאש םינושמו םינוש תולוק ינימו תויופשנתהב הוולמ ,תחא
לכ היה בלב ילצאש איה היעבה ,ומצעלשכ דמחנ גשיה הזש ,יתוא בבחל ול יתמרג הככ
,ול זיזה אלש ,הלכתמ יתלב ,האלנ יתלב שגר ,הביחמ רתוי הברה ,ויפלכ שגר הברה ךכ
דוע ייחב הרזחוש וזה החסונה .ומצע בוהאה בלב הבהא לש "וצמק ןיאש, הז אוהכ ,שגרל
בלשב זא ,גוזל םיכפוה ונייה אלו המ(ןמז והשימב תבהואמ יתייהש ירחא .םימעפ הברה
יאדכ ימב תוצירחב יתשפיח דיימ לבא ,יל רמגנ היה !םינש וא םישדוח ירחא# םיוסמ
ןליאב וירחא ,םנפומה ירודב יתבהאתה בבחמה ידיג ירחא .טסקנ בזכאתהלו בהאתהל
.םייוצמ םיילארשי("רא םירכז לש דואמ תדבוכמ המישר תכרתשמ םהירחאו ,הפיה
82
הדוד ומכ יתשגרה .הלותב ןיידע ינאש ךכמ יתצחלנ ארונ רבכ הרשע(עבש ליגב
תבייח יתייה .האנק יררועמו םיליבהמ תודוס תוקספהב וששחיל תונבה לכ יכ ,תשבוימ
םיעבש רטמ# ינומכ הליוואטל החידפ שממ ירה הז יכ ,רהמ רתויש המכ ילותבמ רטפיהל
'רבד לכל השיא שממ ,ונ & שממ לש םיציצ יל ויה רבכ זאש םג המ ,!'ששו
,דחא רייצ לש ותרזעבו םשה תרזעב זא .ילע ןיא ,והשמ הטילחמ ינאשכ ,ינא וישכע
הרומה ךרד הרקמב ירמגל ותוא יתרכה .העצוב המישמה ,םינש רשעב ינממ רגובמ היהש
החמשה הברמל .ילש םירויצה תא ול תוארהל יל "ילמהש ,%ןילי המלת%מ רויצל ילש שבעה
,תולק ןהניה ,םירויצב די רחאלכ לעליע אוה .תולותב תחיתפ :ביבחת שי רייצלש רבתסה
יתדגנתה אלש ןבומכ .ילו%ג הניל%גנא יתייה וליאכ ןמרוחמ טבמ םואתפ יב "ענ יתעתפהלו
יתירפג(יתצמוחה וחירש לע יתרמרמתה אל ללכבו ,%"ווק ינממ השעש יחולחלה ועגמל
הקינכטב יפוג תא "רופו לוענה יקיתרנל קחדנ ולש רביאהש ,וירבא חמר לכב ילע רגוס
,!תועטב םעפ יל הקרטנ איהשכ ,ירוה תיבב תלדה תא "ורפל אבש הז# ,"רופה דיוד לש
הלותב אל רבכ ינאש רקיעה ,םלתשמ(רפוס יל הארנ לוכה .םד יל דריו יל באכש אל םגו
.רתוי
ואב אובהאובאב ,יב ואבו ,ךרד(ה(ה ינוינויז ייה ןגולסה תא יביל לע יתטרח ךכ רחא
לודג קלח תרכוז אל וליפא ינא ,תילינס רבכ ינאשכ ,םויה .םירכז תורשע ומכ והשמ ילוא ,יב
?ךל תראתמ תא ,תומשהמ
הזיאמ םעפ יתעמשש הרדגהל הפי(הפי הנוע ינאש הארנכ ,תושעל המ ןיא
,םירבגו ,הבהאל עיגהל ידכ סקסב תושמתשמ םישנש :היזיוולטב תיגולוטרח(תיגולוסקס
ומכ ןומא תאלמ יתייה ןמזמ שממ אל דע .סקסל עיגהל ידכ הבהאב םישמתשמ ,הח(הח
,הרכה ילב יל אימחמ ,יב ןיינועמ היה אוה $א לנהו ,ןיינעמ רברבג ופזש יניע םא .הבלבלכ
יתייה הפיאמ ."ק ןיא רשוא יביל תא אלממ רבדה היה ,רגפמ ירמגל אלו בבלמ הארנ
רבודמש בוט יוכיס שישו הלימ $אל ןימאהל אל ,תינדשח תויהל ילעש תעדל הכירצ
יל שחל רעוס ןויז ידכ ךות הלילבש ,םיסקמ רוחרחב ותואש ?תוישיא לוציפ םע תפוכיספב
םא ,השעמל ?תרחמל דחא ותוא היהי אל ,הזכ רבד םייחב ול הרק אלש ,יב בהואמ אוהש
.ןיד ינד ומכ קא%צ(קי%צ םלעיי .ללכב היהי אל ,קיידנ
הזש תבשוח תא םאו .ירמגל העוט תא ,תחא םעפ קר יל הרק הזש תבשוח תא םא
לכ חסונב ,ימצע לע הז תא יתאבהו ירוהמ הבהא יתלביק אלש ללגב ,יל קר הרק
הרושק הניאש תימלוע(ללכ העפותב רבודמ .העוט בוש תא ( םייגולוכיספה םישוקשקה
83
תוקוורה תורבחה לכל הרק םג הרק רבדה .תרחא וא וז הבקנ לש יכיספה םקרמל ללכ
.תובכעה תלוטנ שילודל וליפא ,ילש
המכ ינפל יתנגריאש םוריח תפסאב ,תפרוג הנקסמל תונבה ונעגה ךכ & וללה םירבגה
אל ,אלו .ק&אינמ תנומסת תארקנש הלחמב םיקול ( תורלוחב םוקנל הנווכ ךותמ םינש
םירכז ומכ שממ ,תנומסתב םיקולה .אלו אל .בושחל גוהנכ ,שגרמ וא רשקמ היבופב רבודמ
וימעפ םשו ,עירזהל & ותמישמ תא םייס רכזה .שוביכה רחאל ןיינע םידבאמ ,עבטב םירחא
.האבה תיסוכל
לש ופוסב לבא ,תושגרתהב ומהנו ובהלתה תונבה לכ .המקנל סשילד ןויער יל הלע זא
ותיא יתבתכתהש ןרותה רברבגה לש הנומת יל התיה .לעופל ותוא יתאצוה ינא קר רבד
הילעמ יתפסוהו םימעפ תורשע ותנומת תא יתספדה .היה אלכ םלענו יב היהש ,טנרטניאב
:טסקט ןולא ,רדענה ירחא הישופיחב רוביצה תרזע תא תשקבמ לארשי תרטשמ
ןמדירפ . : ליג 34 :והבוג , 1.84 הצרת בוחרב הנורחאל הארנ ,הזר :ופוג הנבמ , 34 .
.רוביצל ןכוסמו ושפנב אירב וניא ל"נה
תא יתילתו יתכלה ןולא ותוא יתקבדהו תועדומ תוחול לע ותוא יתצענ ,ןנער ןולא לכ לע
ילואו ,דוע הז תא רשפיא אל יב והשמ ילוא .רתוי יל הרק אל הז זאמו .םיסובוטוא תונחת לע
.ירמגל ירקמ הז
המימת הישמ יתוא וכפהש תויצקארטניאהו ןמזה ןיב ינלטקה בולישה תורמל ,ןיידעו
הצור ינא .הדומ ,הז תא הצור ינא .ההק אלו םעמוע אל הבהאל ילש ןוצרה ,תלטוק הבאזל
שבד חרי ,חולמ גדו ישוס םע הפוב ,יול תילג לש הלמש ,סקט םע ,שממ לש הנותח
.םייחה לכ דחא ותוא םעו .לוכה ,סונוקימב
...תא יתשגפש דע ועריא וללה שפנה יבלבלמו ילבלבמ םיעוריאה לכש הזמ "וח
רוזחל תבייח ינא .םיבצע םיענמ חתמב יראשית ,ארונ אל .וישכע ךותחל תבייח ינא בוט
.קאל ימ שיוו דנא ,זא דע הנבהב ילבק .םימי השולש דועב החיתפה & דובעל
.י%צניו הד בילוא ,ךלש
,הרקיה בילוא
םילבקמו ,ךיילא עגונב שארב וישכע יל םירדתסמ םירבד הברה .יבילל ורדח ךיירבד
.רבגל תיזחתהשכ ,זא יל תרמאש םירבד רפסמ ןיבהל הביטמ ינא .השדח הביטקפסרפ
84
גשומ יל ןיא ,שולש ליגב רבכ םיאושינ ייחב ימצע תא יתרבקש ינפמש יבשחת לא ,בגאו
ךפשנ הפק הברה .רבדה ותוא תא תורפסמש תורבח טעמ אל יל שי .תרבדמ תא המ לע
.םירבג םה רשאב םירבגה לע תונברודכ םילימ םע דחיב ,לנוסרפה לש לכואה רדחב ונלצא
חיר קר ראשנ ותכל םעש ,שדח טדידנק לע םעפ לכב יל תרפסמ ,יתרבח ,הזרית םג
החאתה אל זאמו ,אבצב תמ הירוענ בוהאשכ רבשנ הבילש ,איהו .תירכה לע ביישרטפאה
הל $ידע היה ילואש יל המדנ םימעפלש דע ,שדחמ םעפ לכב השק הז תא תרבוע ,יוארכ
.!החידב האצי יל םג ,הח(הח# .תינוריא אל ,םעפה תיניצר ,תינוראה ינא ,ייחב .רזנמל תכלל
יל המדנ םימעפל ?םעפ רחא םעפ רחא םעפ בלה תא רובשל המ ליבשב ,תמאב לבא
תא .הליל לכ שדחמ רבשיי יבילש יוכיס לכ םוטאל ידכ ,הריעצ ךכ לכ יתנתחתה הז ללגבש
.ביאכמ תוחפ הזש הככ ,לודג חא ןיעמ ,החפשמ(ןב היה וליאכ הריכמ תוחפל ינא יקא
.דיימ ימצעל הנוע ינא ,אל ילוא ,בוט .ימצעל געלב תרמוא ימצע תא תעמוש ינא '?תמאב
?תינויגה ךל תעמשנ ינא .תויהל לוכי היהש המ ןיבו שיש המ ןיב תלבלבתמ ינא םימעפל
הפוקת ירחא ,הנורחאל בוט יד השיגרמ ינא לוכה ךסב 'םזיכוזמה םע קיפסמ ,בוט
תקתונמ ינא ,תבתוכ ינאשכ .תבתוכ ינאש ללגב ילוא ,םלועל הרז יתשגרה הבש הכורא
אל ארונ ינאש ,והשמ הז לע ריעה ,השענב ןיחבהש ,יקא םג .ותשאו םלועה לכמ תישגר
ןומה ונל שי ללכ ךרדבש וליאכ ,הלימ יתיא $ילחהל רשפא יאש ,ןורחאה ןמזב תזכורמ
.הפלחהל םילימ
תדלומוי רינל ונגגח .סיופמ ,עוגר ,בוט םוי ונל היה לומתא לבא 16 הפי ךכ לכ אוה .
,ייחב .למזאב ופלוג וליאכש םינפ ,ריהב ,רימת :וליגב ולש אבא ומכ ,הזה דליה םישרמו
$ויפיה רפוסה ,אוהה לש םינפה םוקמב ,תויולחנתהה לגד לע ולש םינפה תא טורחל ולכי
אוהש יל המדנו ,%ירמאק%ל יונמ ול יתינק זא ,רינ ,ןורטאית תמגמב רמול אוה .ומש המ ,תמש
ותוחא 'הרקי סינט תטקר :ויבא תנתמ לע הכובנה ותבוגתל דוגינב ,הנתמה לע חמש תמאב
לכל וטואב הכזו תינור תא לפשה ןועושעשב החצפ ,!תיתניבגה :ןלהל# יקא לש תעשרמה
קחשמ תא ול יתינק ינא '?ךלש ןבל תנתונ תאש המ לכ הז :געלב יל הרמאו ,םייחה
וילע םליש הכימ .קושב שדח יכה בשחמה 1700 .לקש
"רפ הנבלה הניבגה ןיבל וניב .יתנגהל אציו הליגרה תויביספהמ גרח יקא ,ולגרהכ אלש
תב ומכ וילע החרצ הזר(הניבגה .הנורחאל יתלקתנ םהבש םיכחוגמהמ ,ילולימ ברק(וד
דירפהל ידכ ברעתהל הכירצ התיה ולש אמא .שולש ןב ומכ הל "יברה טעמכ אוהו ,הנש
לגנמה םג .ןמז ןומה רבכ יתינהנ אלש יפכ דיאל יתחמשו דצהמ יתטבה ינא וליאו ,םהיניב
לע םירשבה תא הלוצ אוה & ונלש תומאותמה תועונתה .םיכוכיח םוש ילב ,האמח ומכ ךלה
85
,םיטלס תכתוח תינמז(ובו המדא(יחופתו תויקינקנ ,םייפנכ ,םיקייטס ול השיגמ ינאו ,שאה
.הנש םייתאמ רבכ דחי ונחנאש אלפ אל תאז לכב ילואש בושחל יל ומרג
הנטקה תא יתבכשה ינאו ,םהיתוביסמל וחרפ רינו העונ ,וכלה םיחרואה לכש ירחא
התוא $טיל אוהו ,יקא לש וקיחב הבכש םס .רחנו ילגרל בכש ק%ג .רצחב דחי ונבשי ,ןושיל
.תאזה הלותחה תא בהוא אוהש המכ ,ייחב# .הבוהא םיפטלמש ומכ ,הדמחב ,תוכיראב
.!תרומשמ הילע עבתי אוה ,שרגתנ םאש יל המדנ םימעפל
.םיינדמח םירפרפ תדע ידי לע ןגוהכ רזוחש ,הניגה לש ןטקה רואה דבלמ ,הלפאב ונבשי
.העשהו םויה יעוריא לע והשמ דיגהל קשחתהשכ ,תחנב ,םימעפל קר ,הברה ונרביד אל
תינוימד הדוקנ לא טיבה אוהשכ ,םיטקשה םיעגרה דחאב .דחיב קותשל םיענ דואמ היה
ליפורפה לע תבשייתמ לק באכ לש העבהב יתנחבה ,ןירותסימ תליהב $ופא ,קחרמב
םע גזמתמ ,םדוק ומכ וילש תויהל רזח ליפורפה .תוינש "קמ הל הקמחש ,םלשומה ינוויה
אוה וליאכ ,הרשפל תדרל חילצא אל םלועלש ,תבגשנה תיקאה הנוכתה וז .ולוכ םוקיה
.ומצעל קיפסמ
ויתופכ לע ,ןהילע יתטבה .וידי תופכ לע הגנ רואה וב ,חכשא אלש דחא עגר היה
,תודדוחמה תועבצאה ,ןמא ידיבכ םיריוצמה םידירווה םע ,תונידעה ,תוכראומה ,תופיה
,הממיה תועש בור תונובשחבו םיפסכב קסעתמש ,והומכ ימשג םדאלש ןכתיי ךיא יתבשחו
קיתעהל יתלוכי אל .!תיתונמאה ךתנובתב תרמוא יאדו תייה ,רריד ידי# ?ןמא לש םיידי שי
דציכו ,הילטיאב ןשוימו קיתע רדחב ,דחא קוחר הלילב יתרכזנ םואתפו ,וידימ יניע תא
יב הרג וליאכ יכותב קומע העג רשפ רסחו יקנע יכב דציכו ,וידי תופכב הלילה לכ יתיהב
.תירוטסיהרפ תצלפמ
ונראשה זא ,םינטק ויה דוע רינו העונ .םינש הז ונדבל ונלש הנושארה השפוחה התיה וז
ריעב ,תרחואמ העשב הנטק ריעל ונעגה דחא ברע .הילטיאל ונעסנו ילש אמיא לצא םתוא
,$וסב .רמיצ וא ןולמ(תיב םושב םייונפ םירדח וראשנ אלו ,הזכ והשמ וא יאופר סוניכ ךרענ
תוריש(רדח יאדוול בורק ,קבואמו ריעז רדח ותיבב ונל רדיס םירדח ריכשמש ןקז הזיא
םיפייע ךכ לכ ונייה יכ האיצמה לע ונלפנתה ונחנא לבא ,תיבה לש ראופמה ורבעב
.ךרדהמ םישושתו
וליפא ,בצמ לכבו םוקמ לכב םדריהל לגוסמ אוה .םדרנ יקא ,הזפוחב וניידזהש ירחא
תוטשפב בכשנ ,תינוכמהמ דרי אוה זא ,$ייעתה אוה ,הכורא העיסנ תעשב ,םעפ .הדימעב
אל וליפא ינאש רבד הז 'אשדה לע ,$ושח הככ .תועש המכ ןשיו םויה רואב אשדה לע
ינאש דועב ,הלילק תומיענב רחנ אוה שבעה יקלטיאה ןורדחב םג .יתעדב תולעהל תלגוסמ
86
םושנל השקתמ ,תנופצפה הטימה לע ינש רוע ומכ ודיצל תקחדנ ,הלילה לכ הרע יתבכש
הנקז וזיא לש היתוקנא :םירחא םירדחמ ועקבש םישחרל הניזאמו קבאה תנחצ תא
לכמ םירוחרחו תוריחנ ,רבג לש תודבכ תומישנ ,תקונית לש תויעפ ומכ יל ועמשנש
ךותב ,םיררוואמ אלו םיקינחמ ךכ לכ םירדחב קונית ומכ ןושיל םילגוסמ םה ךיא .םינוויכה
?וזה תיממה ןקוזה תריווא
:החונמ יאב ברועמ םומעשב יביבס יתטבהו ,הלילה תדיש לעש ןטקה רואה תא יתקלדה
,$לקתמ טפט דוע ,תוטירש תצורח הדיש ,תוחפל םייתאמ ןב דבכו םוח ןורא ,$לקתמ טפט
ןגא ,וב וטטיחש תועבצאה ןמושמ הוהמו שמושמ תוליפת רפס ,הרקתה לע בחט ינמיס
םע ןוגה שימשת ירחא םיענצומה םירביאה תא $וטשל ליבשב הארנכ ,ליימאמ ןטק הצחר
אכדמה לקפה לכ & םימ ןקנק הדיצלו סוכ ,דליהו הנודמה לש העורג היצקודורפר ,לעבה
תופכ לע יניע םואתפ וחנ ילש תולעמ םישישו(תואמ(שולשה טבמב .הרכשהל םירדח לש
ויפואו קצומ ופוגש ,אוה ,םיספתנ יתלבה ןתונידעו ןייפוי לע יתיאתשה זא םגו ,יקא לש וידי
.םיציבב םיהולא לא ספת וליאכ ןנאש
אל יניעו ,דועו דוע יתיצר .וידי תופכב טיבהל קיספהל יתלוכי אל .יתטנפוה וליאכ היה הז
ןייפוי תא חיצנהל ,ןתוא תרייצמ יתייה עגר ותואב לוחכמו ריינ יל היה וליא .עגרל ועבש
ךכ לכ ןתוא השעו ןתוא ביהזהש ןטקה רואה קר הז היה ילואו .םיאבה תורודל בגשנה
.ירצונ ריטרמ ידיכ תושודק ,תוכירפו תועיגפ
המ לכו ולאה םיידיה וליאכ ,הפרמ אלו יתביק תא זחוא דח באכ יתשגרה עגר ותואב
ידבל הפצ ,המותי ינא ,הדובא ינא ,דוע ןהב קלח לכ יל ןיא ,ינממ וחקלנ רבכ ןהילא רבוחמש
ךיא .םושנל תלוכי רסוח ידכ דע הקינאפ תזוחא שממ יתייה .תנעשמו רוזמ ילב םלועב
אולה ?הנוז תאו טניילק אוה וליאכ ,ךביל ירדחו ךרדחמ ,ךממ קומחי תבהאש שיאהש ןכתיי
רבדל אלש ,םיפתושמ םילזונ םיקלוח םתא אולה .ופוגב ןטנטק את לכב ,ושפנב קלח ךל שי
תעדלשכ ,דחא רשבל ויהו ,רמאנ הרקמב אל ירה .םידלי תרוצב ייא.נא.יד ותוא לע
.שפנהו $וגה ןיב םיעדה תתימת תודיחאל איה רשבב הנווכה םילזחה
ינפל .ינימשה ירנהל תשאונה התבהא לע םימיה $לא לש ןא הרמאש המב יתרכזנ
הכפהו הבהאה הגפ םיאושינה ךלהמב םלואו ,$וריטבו זועב ותוא הבהא איה ואשינש
זוחא טהלב התוא בהא ,הרבעל $וטח טבמ קרז אלו םדוק התוא בהא אלש ,אוהו .הביאל
הליל קר תינמז(וב וז תא הז ובהא םהש אצי ךכ .הב "ק ךכ רחא דימו ,תולולכה לילב $וריט
איה תובהאתהה םאה ,בילוא ,בילוא ,יוא .םילפאה םהיתולילו םירוחשה םהימי לכמ דחא
?תרחא ןכתיי אל םאה ?םיווש הפהו בלה ובש הבהאב דיחיה ןמזה
87
הטרק רועישמ התע הז הרזח סדה :תואיצמה לש הקצומ יכה אלה עקרקל הרזח ,בוט
.ילש תקוניתה םע תצק תולבל תכלוה ינאו ,!הלש ימצעה ןוחטיבל ליעוי הזש טילחה יקא#
.תינור ,ןוזפיחב ךלש
,יתזרית
םש ובבותסה .קתומ ,לודגב תספסיפ .תינמואה לש החיתפל יתיא תאב אלש לבח המכ
.יתבהלתה תוחפ תצק הכורעתהמ .החוטב ינא ,תינהנ תייה .טלחהב םיווש םירוחב
אל טושפ ינא ילואו .ידמ םייאילטרע ,םייביסמ אל .ימעטל ,תושממ ירסח תצק הלש םילספה
.תינרדומ תונמאב הניבמ
איהש תורמל ,תיארנ איהש ךיאמ יתעתפוה ארונ .איה הז רקיעה .בושח אל ,בוט
ילוא .יל הארנ ךכ ,תאזכ תינפוג היססבוא ןימ הל שי .םיליימב ןמזה לכ המצע תא תראתמ
הלש תוזרה םיילגרה לע תקחוצ איה םיליימב דימת .םהינש וא תימילוב וא תיסקרונא איה
$וטע ,אצמנב שיש רצק יכה ינימה םע הציצפה איה החיתפב לבא ,תולקמ ןהש וליאכ
רקונס לקמ וא תרפופש ומכ התארנ תמאב איה הבש ,הרצ הרוחש הלמש ,תשר ינויברגב
.בילוא ומכ תיארנ תמאב איה ,תקיידמ ןכ אקווד איה הזבש הככ &
םיאור הלאכ םינפ .תופי טעמכ ןהש דע ,תורזומ ךכ לכ :הינפמ יתלביק קושה תא לבא
תוקורי םייניע ,ברוע רוחש רעיש םע ,תונבל(תונבל ,חריה ומכ תולוגע ,לבתב םעפ קר
אל ,וליפא םד תואיפקמ ,המשנו בל תובקונ ,תורדוח ,תודיחפמ תצק ,!אשד קורי# תויקנע
.רזומ םדאנב םג איהש יתמשרתה .תעדוי
הפיקהש םישנאה תמוח ןיב ךרד ימצעל תסלפמ ,ימצע תא יתגצהו "מוא יתרזאשכ
,הרק תונרקח ןימל תוריהמב הטבמ הנתשה זאו ,תעתפומ עגרל יב הטיבה איה ,התוא
יתרעטצה רבכ ינאו ,הכורעתב גצומ יתייה וליאכ הטמל הלעמלמ יתוא הרקס איהו
וליאכ יתוא םמיחו ,היניעל יתודידיו ישונא טבמ הלע עגר רובעכ קר .ימצע תא יתגצהש
הכילוהו יעורז תא הזחא ,יב קר הזכרתה איה עגר ותואמ .הרידשב ידיחיה םדאה יתייה
םרוג הז המכ ,יתאבש החמש איה המכ הרמא ןמזה לכו ,םיבלבלכה תרובחמ קחרה יתוא
לש הדלות ןה םא תעדוי אל תאש ,הלאכ תוחפונמ תויונחנחתה ןימ ,יתוא ריכהל רשוא הל
.הלש הרובחה לכ תא תנייפאמ יאדוובש העורפ תויחטש לש וא זרפומ סומינ
88
לומ ונל $חדנ יליבד ןומוקמ םלצ הזיא םעפ לכב יכ ,ונחלצה אל ,קמועל ,שממ רבדל
& התיבה רוזחל תבייח ינאש הל יתרמא ןמז הזיא רובעכ זא ,התוא םלצל ידכ םינפה
.ונדרפנ הככו ,סמונמ רעצ העיבה איהו ,%וכו תולטמה ,םידליה
.יל בותכל ךישמת איה הרזומה השיגפה תובקעב םא ןיינעמ
.הנור ,תבהוא
,שילוד
'החיתפה ינפל החלצהב יל לחאל תרשקתה אל המל הניבמ אל שממ ינא :%א
(תינוראב רבודמ 'הבבסב המצע תא הגיצהו החיתפל האב .יתוא העיתפה תינור :%ב
היה אוה םג וליא הרוק היה המ ךל יראתת .יקא ומכ דחא הל עיגמ אלש ,תינמקנ(תינגרוב
תשיגפ .טרנגדה ,לוחב אוה .קוק%ציה(הל(הא הלבונלט 'יקנע םיחרפ רז וידיבו עיפומ
.הינמרגב םיצאנ םע םיקסע
ינא םואתפ ,הנהו ,הרוקש המ לכ לע םיבצע בורמ ,י%צרקס(דנא(י%ציא יתייה הככ םג
םידימצו בהז תוארשרש לש טסו %יל םיאתמ%מ םידגב םע ,ןויבסמ תידוד וזיאב הניחבמ
לש לוקב הרמאו ילומ הדמענ איה .תנדועמ תונשקעב הכרד תא ילא תסלפמה ,םימאות
תוכתמ(יאלג לייטס הריקס סולפ ,הזואפ# 'בילוא ,ךל םולש :תמענמ תויבויחה תורבגה
.תינור ינא ,!הכובמ קוקחצ# ?ינא ימ ישחנת .!ןבומכ %יויו% לש & ויתוצלחמו יפוג לע
תא יל טומשל ידכ דחוימב ,העתפהב עוריאל העיגהש ונלש תינמרבחה ,ה0י וא ,זאו
חודיבב הריעה ,!?תועובש המכ הילע יתדבעש לע תקתקתמ המקנ# תודנסל תחתמ עקרקה
.םייצלחה רוזא לע הנטק תיפמ תמשש בוט ,בילוא :תעדה
המ עדוי דשה וא הכובמ בורמו ,דצל התוא יתחקל זא .לוק יל אצי אלו הב יתיהב קר ינא
איה םגש רמאיי התוכזל ."חלב ינאשכ יל הרוק דימתש ומכ ,תימוטמטב תולאש יתלאש
.דמחנ ( 'ינימאת אל & הרמא איה ,הכורעתה לע התעד המ יתלאששכ .תימוטמטב התנע
'?דמחנ '?דמחנ ,הלש יצאנהו איה 'עטפלק עטני הזיא ?דיגהל הל היהש המ לכ הז &
'דמח(דמצ שממ
,רלסק ימת לע היסהרפב יתחרצ .תלסוחמ & וישכעל ןוכנ ,ילש תיתונמאה הריירקה :%ג
לכ ןיא .יביבס שער שיו ןגלב יתישע .החיתפל עיגהל הליאוהש הדיחיה תרקבמה
.תוריציל תוסחייתה
89
איה ובש ליימ יל החלש איה 'ושרגתי אל םייחב תינורו יקא ?הבוט יכה הרושבהו :%ד
יפנע לצב תוימוה תוקיתש טס סולפ ,קקולמה םתיב רצחב תמלשומ הילידיא הראית
.הציקובה
,וי דניימ ,התיהש ,החיתפה ינפל ילא תרשקתה אל המל ןיבהל יתחלצה אל ןיידעו :%ה
'הבושת ןיא תיבב ךלצא '?וישכע דע תרשקתה אל המלו '''םימי השולש ינפל
'תסאבמ ארונ תא
.בילוא
'תינור
עידוהל תלוכי אל ?תילרטאיתה הסינכה תויהל ךירצ היה הז המ ?תעגתשה תא ,יל ידיגת
תיכיח ?ךיילע יתדבעש הז לע לודגב יל תרזחה ,הרק המ ...תינור ,וה(וי ...רמולכ ?האב תאש
תומעורה תוקיתשה גופס ,םדוקה חונינה ליימב ךמצע לע תדעה ירה# ?המקנל תונלבסב
!.דיאל חומשל תבהוא דואמ תאש ,תושודקה וידיו יקא םע
יקקלת תא ,ימאמ ,ךל דיגא ינא המ .המלש החורא ךליבשב יל שי 'וד(יד(יפוי ,הנה זא
תועבט םיפלא תעבש תויהל ךירצ הז המ ,בגא# .ךלש תועבטה תורוטע תועבצאה תא
!?עבצאו עבצא לכ לע ךל שיש הלאה הקיטנעה
ומכ ,תויציפ תוינכט תויעב המכב הקל עוריאה ,תילועפת הניחבמ ,לכ םדוק זא ,בוט
,ינא .האופרל תחא רופיצ לש ילקיזומ "ויצ ולו עמשנ אלו ודבע אל םילוקמרהמ יצחש לשמל
& סומע לע תחרוצ יתייה אל םא .זירקל יתסנכנ ,ןוחטיב תעפושו החונינ תויהל םוקמב
יראה קלח ,ןיינעה תא רדסל םינופלט רהמ השעיש & םיירהצב תחאב קר הרדשל הדידש
םישאמ טבמב ילע לכתסה ,יסור יאנכט הזיא עיגה העש ירחא .ןוימטל דרוי היה עוריאהמ
םע תוקד המכ זמזמתה אוה ...$וט אל ...הז תישע התא המל ...?לוקמרב תעגנ התא :חבנו
בוש ,בבלמ יאנכט ותוא לש ותכל ירחא העש עבר לבא .יל חוורו ,דבע הז םואתפ ,םיטוחה
.םילוקמר השולש ךותמ םיינש ולקלקתה
,ול םיאתמ אקווד# וליק הרשעב הזרו רוויח עיפוהש ,דגמ תרוצב החיגה רואה תדוקנ
םירמואש ומכ לבא ,הבוט הרוחב אקווד# .תינפזונה ותוחא ,ירשב הוולמ אוהשכ ,!תותל
אל תקפאתמ ינאשכ םיקוביחב וילע יתטע .!םישקומ הלגמ תחת $וצרפ :יוושכע גנלסב
הז המ ,יבזע ,בילוא :רמאו תוימימהו תובוטה ויניעב יב טיבה אוהו ,םיבצע בורמ תוכבל
90
,יפוי הזיא יארת :םוחר דוד ומכ ריטפה זאו ,תויהל היה רומא המ תעדוי תא קר ?בושח
...ואב םישנא המכ יארתו ,תישעש המ יארת
ינא 'רלסק ימת תא ?יתדרחל האור ינא ימ תאו שארה תא המירמ ,לבסב תנהנהמ ינא
,תיסאלק ביסרגא(ביספ ,קלע תונמוא תרקבמ איה לבא ,התוא הריכמ תא םא תעדוי אל
הלטק ,הטעמה ןושלב ,איה .יתלגומ עורמ "צופמ ןבילו ןידעו יתוברת ןוטב תורבדמש הלאמ
לש וז ומכ תילאוטקלטניאו תרכונמ אל איה ילש תונמואה יכ ,ילש תמדוקה הכורעתה תא
םיליבומה ןיב אוהש וילע הבתכ רלסק ימתש ןצלפ טרא(ואדיו ןמא ,לשמל ןורדבש יש
ינכט םושייו תבקונ תיטילופ הרימא בלשל האלפומה ותלוכי לשב "ראב תינרדומה תונמאב
יתעגה ?תבהלתמ המטסופה הממ תוארל דיימ יתכלה אלש ,תבשוח תא המ .קירבמ
לדוגב רוטינומ היה תוטורטה יניע וארש המו ,הירלגל 20 לע 20 ואידיו טרס הארנ ובו ,מס
:םיהדמ טקפא(דנואס םג $סוותה תשגרמה הריציל .ןוטב לברעמ וב םלוצמש ןבל רוחשב
,ריקל קבדומה $ד לע ,דצב ,ןבומכ (ו ,קתרמה ןוטבה לברעמ לש םיינזוא שירחמ שער
םז...קסאב רדהתמ ןבנזש םילימ הברה םע ,ילאוטקלטניא(רפוד(רפוס טסקט ספדוה
.היצ...סקאו הזל סנכיהל חוכ וליפא יל ןיאו & םיאניטסלפל לושמ ,תנבה אל םא ,לברעמה
םג ...חאה# .שובכת ךל רלסכ ימת תא*שובת אלה ,"ולפצילפה ןורדבשה לע םעז בורמ
.!ייחל קינעהש הברה הארשהה לע הסונמה יסונמל תודוהל ילע ולא םישונא םיעגרב
םיינכייח אלו םייטיא םידעצב הל תכלוה ,תירליסכה תא ,התוא האור ינא םואתפ ,זאו
בושח הארנ היה אל אוה תרטקמה אלל# תרטקמ עוקת לאוטקלטניא(ימס הזיא דוע םע
םיכישממו היינש ךשמל ילש הקעה "ע תא םינחוב ,עורז יבולש םהל וכלה םה !.קיפסמ
ינוחמש ידוד תא יתיאר ,ילש הפי יכה "עה דיל ,הצקב .בלבלכהו תרבגה םה וליאכ ךלהל
,םימלצה תדע העיגה םג זא .תירוביצה הניגהמ םייניע ירועפ םיצירעמ ידודגל תוזופ השוע
.יטירבלס הזיא ינא וליאכ ילע ולפנתהש ,סייגל חילצהש האגתה ארונ תעלותה סומעש
תיגוציי ,הלודג תאצל תבייח יתייה יכ ,ביבסמש קוריה תא ומלהיש םיקורי םיכויח יתכייח
ינא זאו .םלועב דבל יכה יתשגרה ביבסמש םישנאה לכ תורמל לבא ?אל ,סנלסקא(רפ
תנומנמשה ימ ?ילא הכרד תא תונשקעב תסלפמ האור ינא ימ תאו ,יניע תא המירמ
תדמענ תא זאו ?ןימזהל יתחכשש החפשמ תבורק דוע ,ימצע תא תלאוש ינא ,הקותמה
.ךמצע תא תגצהו ילומ
תיצר ,בוט ?האב תאש יתוא תרהזה אל המל ?יתפלעתה טעמכש ךכל תעדומ תא
יעיתפתש ,הרקיש יתיפיצש ןורחאה רבדה היה הז .והשמ(והשמ תחלצה ,יפוי .םקנתהל
יתלכתסה קר ,הפהמ םילימ ואצי אל ילו ,הליגר תאש ומכ ןגטנרב יתוא תמליצ .הככ יתוא
91
שיש יתבשח ,תכייחשכ .עגושמ לייח ומכ תורורצ הרוי ילש שארהשכ ,יליבד טבמב ךיילע
,רצייל יתלוכיש תיחטש יכה הבשחמ :םידגבב םעט ותוא ונל ןיא שממשו תומיענ םינפ ךל
רבדל םואתפ יתיצר ,ךתיא רבדל תבייח יתייהו .ןטבבש םטמטה יפות תא עיגרהל ידכ ילוא
רשקב יתוא יעיגרתש יתיצרו ,יתוא הריכמ שממש הדיחיה תאש יתשגרה יכ ,ךתיא קר
תלעב איה וליאכ תקפואמו תינכייח םיאורקה ןיב הבבותסה ןיידעש תיתערצה רלסק ימתל
.ליעגמ .תינור ,ארונ והשמ תרמא תא םואתפו ,החמשה
לע םינשו םישדוח ךרפב דבעש ןמאל דמחנ םירמוא אל םייחב ,תינור ''''תינו(ר
ןיא זא .ךתוכז ,ילש תודובעה תא תבהא אל זא .המלש הגצה םד קריש ןקחשל וא ,ותריצי
.רקשל הל אב אל זא ,יתבשח ךכ רחא ?תוניפ לגעל ?תצק רקשל לוכי אל .םעט ותוא ונל
תאש תרמאשכ לבא .$וצרפב תמאה תא ארוקל תקרוז איהש ךכב תמסרופמ תינוראה ירה
(יקאמ ררחושמה ךנמזמ תוקד המכ דוע יל קינעהל תלוכי אל .אישה היה הז ,תכלל תבייח
?יקק
.חומה תא תצק לילקהל ליבשב ,םירמוא ךיא ,תותשל תצק יתלחתה ,תכלהש ירחא
רתוי דוע יתייהנו ךפהה קוידב יל השע ןייהש ,עטרקמ ךכ לכ בצמב יתייהש הארנכ לבא
'בש וילע יתחבנ ינאו ,יתיא המ תוארל םק ,לספס לע גואדו סשולח בשיש ,דגמ .תינבצע
.תירלסקה לש סראה תפטונ הלמחה תואלמ היניע ללוכ ,תיתרדס םייניע תמרהל םרגש המ
:ןופצפ והשמ ,והשמ התשע תאז לכב לבא ,רבד הרמא אל יחומה תוומה תלעב תרבגה
תילולימ תולפנתהל החיתפ תיירי יליבשב היה הזה יטקילדה טקאה .תובג המירה
הנטק העידי# הרקש המ ןותיעב תרחמל תארוק יתייה אל םאו ,התומכש לעו הילע ,תינחווצ
דגנ הזכש סיעכהל ןימ ,תירליסכה תדבוע ובש ןותיעל הרחתמה ןותיעב ,ןורחאה דומעב
?ימאמ םירחבנ םיטוטיצ .הפנוקל יתרמאש הממ הלימ תרכוז יתייה אל ,!היצנרוקנוקה
:השקבב
הזיעמ תאש ךלש םייחב והשמ תרצי '?תחתונמ המטסופ אי ,תאש תבשוח תא ימ המל
חטב תא ?ער וא בוט הז םא עובקלו ,םירחא לש תוריצי ןיב תחפונמ הסווט ומכ בבותסהל
תנוונמו תמטמוטמ ךכ לכ תא 'דונוברת אי ?הא ,ךלש תוילניגרואה תועדה ולאש תבשוח
ךלש אל ןה ןותיעב %בטיה תוחסונמה %תועד%ה 'ספא ,םולכ תא ,ךמצע לשמ העד ךל ןיאש
תושדח יל שי זא 'םרזהמ יקלוסת אמש ויפ תא ירמת אל תאש ,ךלש ן%צברה לש ןה ,ללכב
'םוריע אוה ךלמה :ךליבשב
אלחומ םלהב ,יתבשייתה זאו .ותוא יתקעצ יכ ,יתרמאש יתרכז ןכ ןורחאה טפשמה תא
.טלחומו
92
ןגלבה ללגב ןמזה לכ רקרקמ ןופלטה .םיימוי רבכ תיבהמ $אה תא האיצומ אל ינא
לבא .ךוניחב רועיש יל םינתונו הנשיה הלוכסאהמ םירגובמ םינמא ילא םירשקתמ .יתישעש
לבקל ,םירשקתמ םינותיע ינימ לכמ םג .יאלפתת ,הכימת עיבהל המכ םג ורשקתה
:וירבדלש ללגב ,ספאה ,ינממ ךתח סומע .שיא םע רבדל חוכ ןיא ילו ,רמאנה לע תונשרפ
.תצק יתיא תויהל טעמ דוע עיגי דגמ ."ופקיש .תירקיימ(לברט םע דובעל ןכומ אל אוה
.הער תייה יכ ,ילש ןמורה ךשמה תא וישכע ךל תרפסמ אל ינאו
.תינמקנה בילוא


'הרקיה הנולא
,ללכבו ,הלאכ םיינקעצ םיעוריאל הליגר אל ינא .יתשגרתה דואמש ללגב קר דמחנ יתרמא
ידות .לוזב תאצי ,יל ינימאתו ,החותמ יתייה יכ הככ יתבגה .יתוא םיתיעבמ םדא ינומה
.הילע ךל יתרפיסש םירופ תביסמ התואב ומכ ,תושוב ךל יתישעו יתרכתשה אלש םיהולאל
לכ לומ םוריעב תדקורו לספס לע תצפוק יתייה ,תצק יתיתש ולו ,תצק דוע יתראשנ ול
םיידשה םע המטסופה תאז ימ םילאושו החוחז הבג םילעמ ויה םהו ,םיננגוסמה ךירבח
.םינומש ליגב דומע(תינדקרל ךופהל הטילחהש םילופנה
רכינ אל הז ,תרחא תשגרה םאו ,המר דיב עוריאב תטלוש תאש יתמשרתה ,הזמ "וח
םישלפה יקונרזב הילע הפערוהש בלה תמושת לכמ התנהנ דואמש השיא יתיאר ינא .ךיילע
תא הריכמ ינניאש $או ,היבלבלכ תדע לע המר דיב תלשומש השיא יתיאר .םימלצה לש
.ךומכ םש הטלב אל יאדווב איה ,ךלש תירלסקה
תרציש תא הז :קדוצ דגמו .ךל עיגמ .ךמצעל ינגרפת .הנולא ,טידרק תצק ךמצעל ינת
החוטב ךכ לכ אל ינאש ,$וסב החידפה תא ללוכ ,תוינורשכה ךיידי ומב לוכה םש תננגיסו
בגשנ טנדיצניא תפסוה לע םלוח יאמב)ןקחש)רייצ)רפוס לכש החוטב ינא .החידפ התיהש
.המוזרל הזכ
הברה איה ךלש הכורעתהש הנקסמל יתעגהו ,הז לע יתבשח ךכ רחא ,דמחנה ןיינעבו
הררוע איהש הארנכ .הקיזמ יתלב וא תימתס ,תרשופ אל יאדווב איהו .הדמחנ םתסמ רתוי
(אלה תומשרתהה תא םכסל םא .יתבגהש יפכ חתמב הביגמ יתייה אל תרחא ,תוחונ יא יב
ךלש הכורעתה זא ,הלימב ילש תיעוצקמ הרזומ אל תצק .ןפוד תאצוי .תספתנ יתלב .
םיטרפה ללש תא הייארה הדשב סופתל יתחלצה אלו הלומ יתדמע .ילוא תיביטקינומוק
93
$ייעתמ ,חומה ,הזה ךעבענה ירהו .תינללוכ הנומת חומל חולשלו ,םיפחרמהו םינטקה
.רהמ רתוומו
ינא םאו .םילימ לש תוטורפל תונמא טורפל םיסנמשכ הז הככ .החינמ ינא ?רגפמ עמשנ
.םיעדוי אלש חטבו חטב ,חמש חמיי ,תונמאה ירקבמ זא ,הז תא תושעל תעדוי אל
.תוירבה לש םוטאה םחומל יעלקת האבה םעפב ילוא .יכישמת טושפ .יבלעית לא זא
.תינור

,תינור
אל ילש םייחב ינאו ,יתוא ונימזהו רבעש עובש ילא ורשקתה '?היזיוולטב לומתא יתוא תיאר
תניימדמו יליבד ךויח ימצעל תכייחמ ינא ,הפוצ ינאש םעפ לכבש תורמל ,היזיוולטב יתעפוה
ןונש ,רישע ןוקיסקל ,רדעה לכל ומכ קוידב ,יתחתמאב םגשכ ,הבינגמ תנייאורמכ ימצע תא
ימאמ הזיא ,ויב בורל הצמתמש ,םייוטיבו תועד ללש לעב ,ירוקמו!"
לכ לש קבחס ,יתקפה ןוחטיב אלמ סוגהנ םע ,לשייפס יל וחלשש תינומ םע יתעגה
בשומב ולצא התיה וליפא לומתא ,הנה ,ארונ אל הזש יתוא עיגרהש ,זוט(דנא(סוהה
.יתעגרנ שממ וישכע ?ךל דיגא ינא המ .תושגרתהמ הדער איה םגו ,לאיזוע היתב ירוחאה
ךרדב .רופיאל יתוא התנפהש ,יליג(יליצ תחא יליבד(יציפק(יכויחב יתוא הלביק הסינכב
םיפוטע םי%ציוודנס םיסלובו הפקה תניפב םידמוע ,םעמועמב םירכומ םיפוצרפ המכ יתיאר
,םימדואה ,תויללצה ללשמ ועבש אל יניעו ,םימחאה אסיכב יתבשייתה רופיאב .תינוליינב
.ימאמ ארונ ,תחא תיגח ,תרפאמל תרמוא ינא 'ואוו .םיפאקיימה
ילש םינפה תא תנחובו ,םינגרובה לש טסאקהמ איה וליאכ הנוע איה ?הא ,ןכ
.$וצרפה תא יל חורמל הליחתמו 'תומ&יא (דמ םינפ ךל שי ,ימאמ ,הנה(אוב .בורקמ
?םצעב תא המכ תב ...הריעצ הז המ תיארנ תא .םשה תרזעב ,ךל שי םיא(דמ רוע הזיא
ייחב ,תחתה יל דער & תעדוי תא המ & םואתפו ,ןפלואל סנכיהל יל ורמא ךכ רחא
,ןפוא לכב !.תעדל הצור שממ אל ינא ,בוט# ?תושגרתה בורמ תחתה םעפ ךל דער 'רכאמוש
.תכייחמ תא ,ךל םירמוא המ הנשמ אל .בילוא ,יכייחת :ימצעל יתרמא
לכ םע יטפמיס(יטפמא התוא קחשמש ,ןשודמהו חוחזה החנמה .יתישעש המ קוידב הזו
אוה .להקב םיקוקחצ ררוע דיימש המ ,בילואל יתנקית ינאו ,ימשב יתוא גיצה ,וינייאורמ
יתייה םא לאש ןכמ רחאלו ,ןושלל הרומ אוה וליאכ ילש םיטויפה תא ןותיעהמ אירקה
.קוידב רבדה ותוא תא השוע וא והשמ לע יב תרזוח
94
אקווד הז .םייפכ אחמ להקה .ןכ :יתרטפה תיפסכ יתמ תוינוקלבו ,יתנהניה ,יתכייח
יקבחס ןוהנה ,להקל םעפה ,בוש יתנהניהו לודג רתוי דוע ךויח יתכייח זא ,יניעב ןח אצמ
ותואמו ,םתוא קיחצה רתוי דוע הז המ םושמ 'םתא רדסב םתא ,ה%רבח ,הלאוו :לש הזכ
.יתינע ינא המו לאש אוה המ דחא $אל הניש שממ אל עגר
תא תשפחמ ,ןפלואהמ תאצוי ינא 'ךכ רחא םש ךלה המ ךל תראתמ אל תא ,תינור ,ואוו
תא יל םימסוח להקהמ םישנא לבא ,הריעה יתוא ריזחהל רומאש סוגהנה לש תינומה
ןמגודהמו ,ינפל החראתהש הנושארה תינויצה הנפנפשהמ תומיתח ושקיב םה 'ךרדה
לש ונקז ייחב ,הנימאמ אל תא & יתוא וטלק םהשכ ,זאו ,%ןיסל תיב%ב וישכע קחשמש אוהה
קעצ דחא סלפוסמו ןקז באז קר ?תטלוק תא 'תומיתח םהל ןתאש ילע ולפנתה םה & 'איבנה
'סופתל המ היהיש .והשמ ילכאת .תא ,תיסקרונא תא :תוירגיסמ רחינ ןורגב
םע יתעבק םש ,%באפ ושוש%ל יתעסנו תינומל יתסנכנ ,תינגרובב ול יתינע ?הא ,ןכ
.םייחהמ הלודג יתייהש ורמא םלוכו .עיגהו הבוט השע ינוחמש ידוד וליפא .םירבח המכ
המ ,ינלטק סרוורב רומח לש קוחצ יל שי .ךלזמ & תקחוצ יתוא תעמש אל .ןומה יתקחצ
רוזחל יתסאבתה אל וליפא .בל(יבוטו םיחמש תויהל םלוכל םרוגו יללכ קוחצ דימת םדקמש
ימ ישחנ ,בגאו .ןמז הברה יל התיה אלש שפוחו חוכ לש השוחת יתשגרה .קירה יתיבל
רזחש ,תעלותכ ררבתהש שירכה ,סומע ?תופיצרב םימעפ שולש הריכזמה לע ילצא בכיכ
:םירבדה ירקיע הנהו 'תימואתפה ותביזעמ וב
,ןסיפינגמ תייה 'תא ,תבכוכ תא :םירבד $טש וירחאלש ,סומר שושחל ...???בילוא
,וניניב .לצנתמ ינאו טוידיא יתייה .שדח $ד חתפנו היהש המ חכשנש עיצמ ינא 'קו%צבילוא
הזיאלו ןייארתהל ןוכנ ןותיע הזיאל יעדת ךיא .גוציי הכירצ תא דימתמ רתוי וישכע ,יקו%צ
?ןוכנ ,ךל רורב הז .בילוא ,םיריחמ םתוא ויהי אל וישכע ?םיריחמה ,ךלש תודובעה ,בגאו ?אל
הכחמ ,יקו%צ הללאי .טיא סייפ ,יתוא הכירצ תא .יסומ ,ןמאנה ךדבע ?ימ ,ןתוא רוכמי ימו
.ךממ ןופלטל
ינא .%למנה% תדעסמב םיירהצל יתוא ןימזה ,שבד $טונ ,אוהו וילא יתרשקתה תרחמל
תרחא אל ותיא תבשוי ,הנהו ,יתנפוא רוחיא תוקד רשע לע הדיפקמ ,הלודג ומכ העיגמ
.םש ועקתנו ,תודנסה ךותל רשייה ובאשנ יברק 'רלסק ימת םימיה רבכשמ יתבוהא רשאמ
תכייחמ תירלסקה .סייגל יתחלצהש טנלשנונה אישב סומע תא תלאוש ינא ?הרוק המ
.תימצמו תיעבמ ךויח ילא
תוקד המכ דוע .ךליבשב הנטק העתפה יל שי ,תפיוזמ תויהבאב סומע רמוא ,בילוא
?לודג וא לודג 'החלוס תושוע ןכתא ומלציו איג(ייה לש תווצה עיגי
95
.הריקי ,יבש .בילוא ,הזמ חיוורנ ונ(ל(וכ :ןוהנהב ,רלסק .הקיתש םודב ,ינא
איצוהל תלגוסמ אל ןיידע ,הדילש אסיכה לע םייתיווז םיקלח השולשל תלפקתמ ינא
אצת ,וישכע ירבדת לא ,ירבדת לא :תומר תוריחנב יל "עיימ חומה תא תעמוש לבא ,הלימ
.תימוטמט ךל
ילא הנופ .ןמדנואסו םלצ ,ןופורקימב דיוצמ ,יביטקאוידר ןחדב הזיא עיפומ הקד ךות
?החלוס ,בילוא ,המ זא :לאושו ןחדבה
,אוב .הפ ,םי(תוריב םילכוא הפ ?שבכהו תותיבה הפיא לבא .רדסב הללאוו ,יקוחא ,ןכ
.רלסק ימת לש ןונמתהמ םעטת ,היוחא אוב
.תרקבמה לש תחפוטמה הדי תזחואש גלזמהמ רשייה הבבסב םעוט יביטקאוידרה
,היינש עבר רובעכ .עלעלמ אוה ...ןדעמ .$וצרפ םוכרכ איבחמו גנעתמ אוה ...מממ
הבירמה ןחלוש דיל רדה בורב םידמענ ,יעשמל םיצוחר םירצלמ השולשב הוולמ ,$שה
,קדו רחרחש והשמ לש תימגוד תחנומ הרובטבש תיקנע תחלצ יל טישומ $שה .החלוסהו
$שה יל רמוא 'אוט רופ .םהילע םיתמ םידליהש הלאמ ימוג קתממ יל ריכזהש
.תילסא תיאקורמ(תיתפרצב
םועטל יתעד לע הלעמ אלו ,סומעל םילא ךויח תכייחמו הריזחמ ינא ,פוקוב יסרמ
ידכ ךות ,הלש תימיה תצלפמה תא ןואב תסעולו תסעול יתמועל רלסק .ינפלש ןושחנהמ
,הנמהו ...ןינא ךכ לכ ,ןאיטסירכ ,חומינ ךכ לכ הז ...מממ :$של תואלפנ תורוקיב תעמשה
'סיפ רטסאמ ...תונמוא תריצי שממ ...הרוטסקטה ,םיעבצה בולישו ...תיטתסא ךכ לכ
ליעגמה לילבה תא עולבל החילצמ אלש ,יתאזה הרג(הלעמה לע יתמחיר שממ רבכ
,תעדוי תא המ ,יל תחלוס איה םא התוא לאש טרנגדה ןחדבהשכו ,תובוטה(רחוש היפבש
?הז לע חולסל רשפא ךיא 'תלכוא אל איה ,יריקי :חמלפהמ תוינמרבח הצירפשה איה
.יתחלצ לעו ילע יתרבח "חל .םינשודמ םיכויחו םייבבל םיקוחצ '?הזר ךכ לכ איהש אלפ
גלזמה לע הכיתח הלות ,ינפלש הרוחשה הללקה תא ךותחל הסנמ ,לעוגל הנודינה ,ינא
.חתמב םלוכ .חוכב הפל הסינכמו
תא תמעוט ינאו .הצורמה $שה הוואגב ןכדעמ ,ןאיטסירכ(הל(הא חפולצ יבייב הז
יל םקמתמ ללועה חפולצה .םעט םוש ילב קר ,קילבמב תיירכוס היה וליאכ ימוגה קונית
אל .איקהל אלו עולבל הלוכי אל ינאו ,וכותב לודגל ךושחו םימח קיח אצמ וליאכ עולב
?םירמוא המ ,בילוא ,ונ :אילפהל עשעושמ יביטקאוידרה ןייארמה קר ?םותיה לע םארח
?םיעט
96
הווקתב ,יפבש לוענה חפולצה תא ינושלב תלסרעמ ,תומלצמל תכייחמו תנהנהמ ינא
.עולבל ךרטצאש ילבמ םלעייו ומצעמ סמיי אוהש
.ןקוזמו רמרוממ ךומנמש הזיא ,םלצה לאוש ?תומלצמה לומ םיידי "וחלל תונכומ ןתא
.הרזח הל הטישומ ינא .די יל הטישומו תוילרטאיתב המק ימת
.םירופיטפה שגמ לכ תא לסחל "או ,יביטקאוידרה טוידיאה ךתוח 'הז תא ונל שי ,יפוי
.לפקתהל רשפא וישכע
יתרפאתה ,םינפ יתצחר ךכ רחא .הלוזה יתמשנ לכ תא יתאקהו םיתורישל יתסט דיימ
םולש רמול ילב הצוחה יתאציו ,היזיוולטהמ תרפאמל יתמרהש חבושמה רופיאב
.םיחפולצל
.םעפ תוסנל ךל םג יאדכ .ילע ןטק לוכה .יטירבלס ינא 'תמאב ,רדסב ינא וישכע לבא
דנליבה(הד היבילוא ,יוונ ןוב

'ואוו ,הנולא
הווש היהי דוע הז .החיתפב יתייהשכ המיתח יתשקיב אלש לבח 'יטירבלס שממ תא זא
אוה .םיריעצ םינמוא לש תוריצי הנוק אוה םימעפל .יקאל ךיילע רפסאש יאדכ .$סכ הברה
ול שיש בוט ?דיגא המ ...םידליה זא ,אוה אל םאו ,הטחוב הזמ השעי דוע אוה םעפש רמוא
.םולחל המ לע
,םיקובקב ,חבטמ ילכ ,םילוב ,םיטיהר ,תונמא :לוכה $סוא .יקא ,הזכ ןפסא ןימ אוה
םיקסע תעיסנמ רזח קוידב אוה .הללאל יביססבוא ,"ורמ תוינוכמ לש םיעונמ ,םידלי יקחשמ
קוש הזיאב הנק אוהש ןשי ןופומרג 'םשמ בחס אוה המ ינימאת אלו ,הינמרגב הרצרצק
לש םיטילקת תטקפ םע דחיב ,םישפשפ 78 םייצאנ םיריש ינימ לכ םע ,הקדל םיבוביס
.םיעבראה תונשמ
זא :יתרמאו יתקפאתה אל ,רלוד ןוילימ לש ךויחב תחלצומה היינקה תא קרפ אוהשכ
ךוניחה הז ?םידליו יל יופצש המ הז ?ןלרמ יליל היהי תיבב יל עמשתש המ לכ וישכע ,המ
לכמ ותוא יתקרז וליאכ בלל חקל אוה לבא ,קוחצב הז תא יתרמאש תמאה ?ךלש ילרבילה
.תוגרדמה
.יריביס רוקב לאש ?ינממ רטפיהל התמ ךכ לכ תא
.הכיס יתרזחה ?ןמזה בור תיבב אל אליממ התאשכ רטפיהל המל
97
,ךכ רחא לבא .ידיגת קר ,הז תא קורזא ינאש הצור תא םא :בלענ לוקב הנע אוה זא
המ ירכזת %?הינמרגב תינקש הקיתנעה ןופיטפה הפיא יקא% :ילאשת לא ,ולעי םיריחמהש
(ה יאול לש תיתפרצה הטימה םע הרק 14 ןכאזעטלאל תרכמ תאש ,םיחותיפה םע איהה ,
(ב יאמרה ילאירזע לצא הומכ קוידב הנק ושימש ררבתה ךכ רחאו ,לקש םישימחב 3000
.רלוד
.הבנז הצק דע תעלותמ התיה ,יתרטפה ,ךלש תרדהנה הייתפרצה
תחלוממה ותנבה תא םיכירעמ אלש לע בלענ ןוט ותואב הנע אוה ?רושק הז המ
.שיגרמ היה אוהש ינפל ושימל התוא רכומ יתייה .תוקיתעב
יתרמא ?ךלש בוט יכה רבחה תא המרמ תייהש הז ,םצעב רמוא התאש המ זא
.תועשרב
.עטפעלק תאזכ תויהל הלוכי תא םימעפל ,רוצע סעכב יקא הנע ....יייא
?ךילע רמוא הז המ זא .יתיא תנתחתה התאו ,תורגתהב יתינע ,ןוכנ
ונופיטפו רדחהמ תויתנגפהב אצי אוה הזה בלשב יכ ,יתעמש אל רבכ ותבושת תא
.ותיא שבעה
תוניוצמה תוקיתנעה לכ יכ .תינסרס הבקנ ינאש ילע חורצל יליחתת לא השקבבו
תא אצמ אוהש בשוח יקא קרו ,תונקל הצור אל דחא $אש םיקנא%גכ דימת תוררבתמ הלאה
תודובע ינימ לכ ,תסלפוסמה תיתפרצה הטימה תא הנק אוה הככ .ולש םייחה לש לידה
ותוא יתחרכהש ,תורצלממ םויה דע םיסנרפתמ יאדוובש םיריעצ םינמא לש תוקמקו%צמ
ךלהש ןקז הזיאמ הנק אוהש לזאפ יקחשמ ,הינחב תומרעב ןתוא עקתו ךלה אוהו קורזל
אוהש יקאל ןקזה רפיס ,ותמשנ תא חפנש ינפל# ןורחאה לזאפה תא םילשהש ינפל ומלועל
ךאלמ לע םירעהל ליבשב ןמזה תא ךשומ אוה ןכל ,תומי לזאפה תא םייסי רשאכש ןימאמ
ומכ יל וארנש ,לגר טשפש גולוקינג לש םייאופר םירישכמ הכותבו "ע תבית ,!תוומה
הזיאמ הנק אוהש תויסור תובוב לש רורצ םגו ,תיניסה היציזיווקניאה לש םייוניע ירישכמ
ה%להנח רופיסהמ ימחפה ומכ ,בגה לע קש םע ,הנוכשב םעפ ונלצא רבעש שדח הלוע
.תבשה תלמשו
תא תאשל ןכסמה לכורל תרזועה ,ה%להנח ומכ שממ יתשגרה תלדה תא ול יתחתפשכ
רצוא תא יתפלש זא ,תבותכ וזיא שפחמ וא הבדנ הצור אוהש יתבשח .בולעה ובולצ
עוריאה תא טלק יקא לבא ,!הקלחמב תויחאהמ תצק יתדמל# תיסורב ילש לדה םילימה
דיימ אוהו ,ויניע ורוא יסורה לש ובג לע הטויה קש תא הארשכו ,תלדל דיימ אבו ןולסהמ
.רוכמל בוט והשמ ול שי םא ותוא רקחית
98
םיחא ומכ בל(יבוטו םיחמש ,םכש לא םכש ,"ראה לע םהל ובשייתה םהו עגר רבע אל
תפצר לע ותלוכרמ לכ תא חטש יסורה ,הנש םישימח ירחא הז תא הז ואצמש םידובא
טשרוב הב ולשיב יאדוובש השבע תיחפ לכ הדמחב קדב יקאו ,יתפטש ןמזמ אלש הסינכה
רוטסיזנרט לכ ,וגאוויז רד תא שמישש שמושמ רעת לכ ,תמדוקה האמב םימעפ ינוילימ
הכפהמה ימלצ תא השמישש תקרוח יקרוז תמלצמ לכ ,לומוסמוקה יפדועמ לקלוקמ
ילבמ תרמוא ינא הז תאו & תועגיימ הקשובב תובוב רורצ ותוא תא ,ןבומכו ,םיצורחה
.םשה םהילע םחרי ,היסורמ םישדחה םילועה וניחאב עוגפל
ינווגב ינדה ןולסה הפיא 'תויחל תצלאנ ינא תואכנ(תיב הזיאב וישכע הניבמ יאדו תא
םינגרובה אנוש ךנוימדמ תראיתש אוהה ,םשו הפ רקואו ודרוב ימתכ םע םיעיגרמ תנמש
םישפשפה יקוש לכמ תוקיתנע בורמש ,ילש ןולסה הפיאו ,םיליימ המכו המכ ינפל
יל המדנ םימעפל .וינפל םייחה לכמ הלבה הנוזה לש הרדח ומכ חירסמ אוה ,הפוריאב
ןימקה דיל בשייתת ,רטמוליקמ לוז םופרפ החירסמ ,ינשה רדחהמ הדדת איה היינש דועבש
.תיבוקובנ תיסור(תיתפרצ לש תשבושמ תבורעתב לעתשתו
הזיא# תיב(םולש הצור ינא םאש יתנבה .הז םע תויחל יתדמל .יל תפכא אל רבכ םויה
תא ול השועש המ הז םא ,ותשאו םלועה לכ תא תונקל ול תתל הכירצ ינא ,!'רורא יוטיב
בל תמש .הטימב איבל אוה יקא וזכ היינק לכ ירחא 'רבדל המ ןיא ,ול השוע הזו .הז
וליאכ הז ?תיעוצקמ וא תיפסכ החלצה ירחא הוואתו "רמ רתוי הברהב םינייזמ םירבגש
קומע םהל שי המ יעדת יכל ,םהיבירי תא וא .החלצהה תא אלא ,םינייזמ םה ךתוא אלש
םפוגב הרוצאה היגרנאה לכש וליאכ .הזכ ןויזב תרבשנ טעמכ הטימה .חומה לש םיפי%צב
הקפנהב)תוינמה תקסעב)ןחבמב החלצהה)הגרדב היילעה)תחלצומה הקסעה תובקעב
.םיצחל תקירפל ילכ לוכה ךסב תאש רבתסמ .ךכותב תכפשנ & הסרובל
.ךלש רוחבה לע ןיידע יל תרפיס אלו
.תינור ,עומשל התמ

,תינור
תוחיר .יטסימ טעמכ והשמ הז ?תוחיר םע יטסילאירוסוכיספ עטק יל שיש ךל יתרפיס
ישחומ ןפואב יפאב תולעל םילוכי ,םייפיצפסה םהינווגו םהינילבת לע ,םינושמו םינוש
הז & ךלש ןולסה תא יל תראיתשכ .יתייאר חווטב ונניא חירה אשומ םא םג ןיטולחל
תונוז לש תואטורגל ןואיזומכ העווזה הברמל הלגתהו ונוא(תיירק "נטש ותוא יתניימדש
99
,הנכסמ 'קבואמו שפועמ שבוע חיר יפא לא אב ,ךל תעבשנ ,האמה תליחתמ םירשולקו
ןופיטפמ ול דמוע ךיירבדלש תורמל ?ךלש הזה יקאהו .ולש תוריחבהו דחא לכ לבא ,ייחב
רתוי יל עמשנ & !?אל ,הרגאיו לע $ידע תאז לכב# היציזיווקניאהמ חוליג תנוכממ וא יצאנ
אוה ?אוהש יתמ וניניב תורכיה תושעל ער אל ןויער תמאב הז ילוא 'ןרקסמ סופיט רתויו
.תוינמא בהוא ירה
דוע .המישנ# .ילש רוחבה יבגל תינרקס תאש תעדוי ינא .ןמז יתכשמש החילס ,בוט
.הליחתמ ינא .!המישנ
.ןמז יל שי .הכחמ .הפ ינא ?הפק סוכ ךל ישעת ילוא ...מממ
.בוט
( ירוא :%א קרפ
םע יתטטוקתה ינאו ,ינזגר םשג דרי .$רוחב התיה ותוא יתיארש הנורחאה םעפה
ליעמ םע ,רוקמ תדעור היצח רבעמב יתדמע .ןמזה לכ הכפהתהש תישפטה היירטמה
$וס($וס $לחתיש הכחמ ,!שילודמ ,תפרצמ הנתמ# תבהוא ארונ ינאש ילש םודאה םשגה
,שיבכה ילוש לכ תא ואלימש םימב הפי(הפי םירורפגה תא יתלבטש ירחא .קוריל
'ירוא תא ,ותוא האור ינא ,!םיענ(םימח השוע דימתש המ# ירמגל תובוטר רבכ ויה םייברגהו
.ותוא תוארל יתחמש ךכ לכ ''ירוא :ברועכ ברע לוקב החווצ יל האצי תושגרתה בורמ
םיטמק ול רדסמש ,ולש םסרופמה ךויחה תא הלעה אוה היינש ירחא .קתש ירוא
רשייה דיב ותוא יתחקל ,ןיעל הארנ ןופצמ לכ אלל ,הטומרשה ינאו ,םייניעה דיל םיסרוה
.בורקה הפקה(תיבל
,םיילקיזומה םיטרסה $דמ רבעל ואידיווה תיירפסב תנחוג ידועב ,ןכ ינפל םינש המכ
המ לכו# ךרעב הנומשו םיעבשה םעפב וב תופצל ידכ הקיזומה ילילצ תא זירקב תשפחמ
הילע הלע וליאכ ,ידי $כ לש המויא הכיעמ השח ינא ,!שפוטמה זירג תא היה יתאצמש
סרבר החקלש ,דחוימב הבע תירוטקרט לענב רבודמש יתיארו 'היא יתגאש .רליירט(ימס
.תוריהמב
תא המירמ ינא .יטפמיס דואמ לוק רמוא ,ךיילע יתכרד ,רעטצמ ארונ ינא 'החילס ,יוא
?םישנא לש םיידי לע ךורדל המל ,ילמרונ התא .זוירדנא ילו%ג ומכ הקימסמו יניע
,רמוא אוה ,היינש ינפל בלכ לש ארח לע הכרד ןימי .לאמש לענ תאזש הדות ידיגת
.קוינמה ,חילצמו יתוא קיחצהל הסנמ
םיעווע ךויח ול "בצבי אלש ,םייתפשה תא םיינישה םע הקיזחמ ,תרמוא ינא ,הדות
.ידוהי בל ריגסמ
100
אוה זאו .הטורמה ידי $כ תא תומימחבו ןחב לטונו ,לאוש אוה ?קזנה המ תוארל רשפא
?באוכ דוע .ולש וז םע הילע הסכמ
ךות .לגנו%גה רפסמ שחנה ומכ ,יטונפיה ךילהת לש ומוציעב רבכ יניע .תנהנהמ ינא
...הפק הכירצ ינא ...'םהא :ול תרמוא ינא גונע ןורג חוכחכ ידכ
.חטב ,חטב ,קעזנ אוה 'הפק
והשימ יתיאר אל ןמזמ 'םובגדגדגש םוב 'םובגדגדגש םוב :םלוה יבלו ודיצל תעסופ ינא
םע ,הלאה םינפהו קזחהו ירירשה ,ךוראה ופוג ןיב הזה ינלטקה בולישה ,רמולכ .והומכ
בוט לש םלוע תשבוכ העבה ןהמ העקבש ,יזוידנרגה $אהו ןטקה הפה ,תומוחה םייניעה
ןוחבל ונילעמ הדמענו ,תיטסידס הננע ומכ הכובמה העיגה ,הפק תותשל ונבשישכ .המכוחו
םינפהמ ךויחה תא קוחמל הל ןתנ אל ירוא .םוריח יבצמב םידקפתמ ונחנא ךיא
,הטוהר תימוטמטב תגהלמ "חל יבצמב ,ךל יתרפיס רבכש יפכ ,ינא לבא .ולש תוירטמיסה
תמהלתמ ,הווהבו רבעב ימצע לע הכיבמ היצמרופניא ןתמב תוקיעמ תוקיתש תאלממ
.%וכו %וכו %וכו ,ןאל תילארשיה תוברתה לע תובהל יבצוח םימואנב
המ לכ .עגרל הפה תא יתמתס אל ( תמאה לע תודוהל יואר & תיחכונה היצאוטיסב
יתמקשכ .וידי יתשב ידי $כ תא ןופחי הזה םיסקמה רבגה ,םדוקמ ומכ ,בושש היה יתיצרש
אלו יתרזחשכו ,םוקמ ןהל תתל ליבשב המידק תוכוראה וילגר תא חלש אוה םיתורישל
המ ,תוילאימולש בורב יתדעמ ,רדהנה ופוצרפ טעמל ,תושגרתה בורמ רבד םוש יתיאר
.!ליגרכ ,יניטוח יתשבל# .םיבשויה לכ יניעל ילש תחתה תא $שחש
ינא לבא .חדבמו חמשמ יד הארמ תויהל היה לוכי הז ,רחא והשימ לעו ,םנוקיתכ םימיב
תיברעב ינוגסס והשמ יתלמלימ זא ,סיילפ הז רבוא לוא תחדופמ ,ארונו םויא יתשגרה
ןיוצמה יוטיבב שמתשהל תונמדזה $וס($וס# .ירחא קלד ירוא .הצוחה יתעטריקו תרבודמ
.!הזה
השוע ינאש םיקזנל ןימאמ אל ינא .בילוא ,עגר יכח ,םיאכנ לוקב $שנתה אוה ,יכח
.!ךשמהב אוביש המ תמועל םולכ(םוש הזש עדי אל אוה# .ךל
בטיה תעדומ יתייה תוגרדמב ונילעשכ .התיבה יתוא הוויל אוהו ,הפה תא יתמתס זא
.שידא אוהש ןכתיי אל .וילע בשוח אוה המ יתבשחו ,תינשב $שחנ ינבשיש הדבועל
תא תונידעב ספת ,ילא $פוכתה אוה ,הת ונל ןיכהל !הקיתשב ןיידע# יתדמעשכ ,חבטמב
.רחמ ןיא וליאכ קשינו חריה ינפ תא םירה ,ירטנס
תא העמג ולש הקותמה ןושלה 'הלילו הליל $לא ירופיסמ הקישנ התיה וז ,תינור יוא
תא יל קשינ אוהשכ .!םיצומצמ לש טקפא דנואס ילבו# עקרק תטימשמ ,טאל(טאל ילש
101
תפכא תונובוד ינאש רמאו $וגה תא יל $טיל אוהשכו ,הזונג תילולש יתייה רבכ ראווצה
םימחה רועה םע ,ותוא $ורטל אלש יתלוכי אל .תח אלל וב תבהואמ יתייה רבכ ,ולש יל
.יחשה יתבב רדהנה ביישרטפאהו !'הא(וה 'בגב תורעשה לוטנ#
,ךיוחמ יב טיבמ אוה ןמזה לכשכ ,$טילו .םייח יתוא $רט .תועש ,יתוא זמזימ אוה תועש
סנכנ אוה רקוב תונפל קר .םייניעה דיל םינטקה םיטמקה ללגב ,ותוא םלה דואמש המ
.בלה ךותל המשנה ךותל ןטבה ךותל ךרדה לכ ,יכותל
יל קשחתה םהבש ,הלאכ תוליל הברה דוע ואב וירחא .ןושארה הלילה היה הז ,והז
.ןושלל תחתמ ותוא סימהל
"בושמ היה ךשמהה .םיימניד םייחה !תעדוי אל תא ילוא ,הא# תעדוי תאש ומכ לבא
.%רועיש%ל יתננוכתה אל ינאו ,עתפ ינחובב
.בילוא
,בילוא וי
ךרד תוארל הלוכי אל תאש בוט .אל המל ,םייניעה תא יל יאיצות ,יאיצות 'יטנמור(ןמור הזיא
םיגוס ןכיתולילו םידרו ימ ןכימי .תוקוורה ,ןכל בוט המכ .האנקמ יתקרוה ךיא בשחמה
שי הקלחמב ונלצא .הלאכ םירבד לע םולחל קר תולוכי תואושנה תונבה ונחנא .םינשושב
...ל תותמ ןה םגו ,תוקוור שולש קר וראשנ םצעבו ,תושורג המכ דוע ,תואושנל עירכמ בור
.יתאזה הנוגמה הלימה
הדבכה רמואש המ ,תונותח הרשע(שמחמ תוחפ אל ונלצא ויה תונורחאה םינשב
הלודג הנתמ הנוק תרחא יהשימ םעפ לכבו ,תונתמ תונרות ונישע זא .קנראה לע תיניצר
,וברוט ירונת ,םיללכושמ םיאיפקמ ,קנע יררקמ המכ ונאבה הככ .הקלחמה לכ םשב
תניפס לע סקול(הד עובש יהשימל םעפ ונינק וליפא ,קבא יבאוש ,םיחידמ ,וברוט ינורוטיק
.הינידרסב %דמ(באלק%ב הניגע םע ,ןוכיתה םיל ביבסמ הבהא
ידכ ,תראתמ תאש רעוסה תוקוורה םלועמ תדרפנ ונלשמ הקוור דוע אבה עובשב
.םיאושינ ,םייט(גיב יוליב הזש תובשוח ןה .םיתורישה לש הנמדמה ימב עובתל
סקוו השעיו םילכ בגני ונוא תיראשבו ,םייחה לכ םייפכ לע ןתוא אשיי ןהלש קי%צנולעבהש
םייניעה תזיחא תא ,היימרהו רקשה תא תנבה ,דנליבאה(הד היבילוא ,תאש בוט .הפצרל
,ינא םג .הל בוטו הפגב השיאש שארל בוט(בוט ךמצעל תסנכהו ,%השיאל% ינותיע לש
.רוחבל המב בוט(בוט עדא ,אבה לוגלגב
102
אל ללכב הזש תמאה .סערוצ גיב הנורחאל יל השוע ונעדוימ יקא .םילעב ופורפ(האו
.תוכבל הז יל אבש המ לכשכ ,חדבתהל הסנמ ינא המל תעדוי אל ינא .קיחצמ
.ילש תוקיתנעה בבוח לש ויתומחג םע דדומתהל הלוכי ינא .ילא רושק אל הז יכ ,תוכבל
ונלומ הבצייתה איה .תגאדומ ךכ לכ ינא .הלש םייחב ,הדיתעב ,העונב רושק הז יכ ,תוכבל
תובייחתה לע הל םותחנש הצור איה .תינימשל הכישממ אל איהש הזירכהו עובשה
חרזמל הנשל עסית איה "יקה $וסב דיימו ,דעומב תורישל רוזחת איהש סויג תכשלל
.המצע תא שפחל
ימו ,םואתפ המו ?תורגבה ינפל ןוכית קיספהל םואתפ המ .וטו יתזרכה ,ןושאר רבד ,ינא
'חריל תעסונ איהש דיגת איה $כית 'ודוה ,ייחב ?ודוה תא ,הפיה שארל הל סינכה
תויכבו תוחרצ וליחתה דיימ .התמה יתפוג לע ןתא ילש המכסהה תא ינאש יתרמא
תמחלמב ברעתה אלו ,ההדוב לש לספ ומכ הפסה לע לוטוסב בכש ,ליגרכ ,יקא .םוניהיגהמ
,תומילאב טעמכ ופתכב יתחגנשכ קר .ילש ןולסב שודק םעזב הצרפש תישילשה םלועה
.הדליה תא יבזעת ?ךל שי המ :רמאו הפה תא חתפ אוה
.יתקעז ?חיוורמ התאש תוטורפב עצבל תננכתמ איה המ תעמש ללכב
תורצלמב "יקה לכ דובעא ינא .העונ התחמ ,ילש $סכ הז ,םכלש $סכה אל הז
.חרזמב לויטה ליבשב הטחוב $וסאאו
.יתמשנ תיראש תא יתחרצ רבכ הז בלשב ''??ךל הארנ
.העונ החרצ 'הל דיגת ,אבא
וא ,וקוקור ,ובונ(רא# .הפסהמ שודקה יקא תא $וס($וס םיקהש אוה הל דיגת אבאה
ינפל התריד תלוכת לכ תא הרכמש תחא הנכסמ לצא הילגנאב הנק אוהש ,המ(עדוי(דשה
.!לוקיע וצ
.תואלב יקא טלפ ,הדליה תא בוזעל ךל יתרמא
.יתכתח ?ברעתהל רכזנ התאש ,ךלש הדליל הרוק המ ללכב ךתוא ןיינעמ
תצק ןמאתהל יכל .וישכע ןאכמ יאצ ,הרעסה ינפלש לוקב העונל יקא הנפ ,תא
יעמשתו הפ יראשית ,ילא הנפ ,הדבכנ תרבג ,תאו .אמיא םע רבדל הצור ינא .רתנספב
תרחא ,בוט(בוט ךלש תומוטאה םיינזואה תא חותפל ךל עיצמ ינאו .ךל דיגהל יל שי המ
.ער ןאכ היהי
.ילש טקש יכה לוקב יתלאש ?םייאמ התא
.ןינאה יקא ךכ ?םייאמ המל
.ינא ךכ ,הרטשמל אורקל קיפסאש ,ןמזב יל חוודתש
103
יל יבישקתש שקבמ ינא .שפנ(טאשב יקא רמא ,ךלש תויומכחתההו תא ,רבכ יקיספת
ליגב אל תא ,ךלש תבה אל תא .תירטסיה תרגבתמ ומכ אלו רגובמ םדאנב ומכ וישכע
.ןויגיהב בצמב לפטל ידכ ךב הרתונש ןויגיהה תיראש תא וישכע יסייגת תא זא ,הלש
ויתוטורפ תא זבזבמ ןאכ ימ ?ןויגיה לע רבדמ התא '?ןויגיהב .יתחרצ '?ןויגיהב
לש םיזרכמה תויראש לכ תא הנוק ימ ?טדנמה ימימ תודולח לזרב תוטימ לע תובולעה
?לעופל האצוהה
יטישכת םויה לכ הנוק ימ ,לאוש ינא ,ימ .תרניכמ תרביג ,םיזובזב לע יל ירבדת אלש תא
הקד דועש יתששח ןאכו (רבדמ אל רבכ ינאו ?םיטישכתה תסרובב יונמ התשע ימ ?בהז
לטרק לכ לע זבזובמש ,בר למעב השוע ינאש ברה ןוממה לע ,בוליכיאל טיזנרטב אוה
.םראפרפוסה לש הקיטמסוקה
?העונל רושק הז המ
.סעכב יקא טילפה ,רושק אל הז
?דיגהל הצור התא המ זא
תא הל ןנכתנ אלו ,םייחב הדליל ברעתנ אל ונחנאש ךל עידומ ינא .דיגהל הצור אל ינא
.םיצור ונחנאש הממ ךפהה תא יגישת תא זא יכ ,דיתעה
המו ונחנא ?םיצור
הלש אמיאש ללגב תיבהמ חרבת אל איהש םיצור ונחנא .ונדיצל התוא םיצור ונחנא
?הדבכנ תרבג ,הניבמ תא הז תא .םיצור ונחנאש המ הז .םיציבה תא הל תלבלבמ
(שפיטה ינב לש ליצאה םטילקרפ חכונל יתונלבס העקפ שממ רבכ ןאכ ,דבכנ ןודא
ךיתונויער תא .ידלי ןובשח לע אלו יתיבב אל לבא ,םיכחמה םואנה לע דובכה לכ .הרשע
עטפלק תויהל יתטלחה שממ רבכ ןאכו ,לשמל .ירחא םוקמב םשיית םילצאנה םיילרבילה
.ךלש תובהאמה לצא :רמה $וסה דע
????
????
המכ ירטסיה םערב וקרטנ םהירחאלש ,םינוויכה ינשמ המשאה יטבמ ונפוה הז בלשב
.תויתפרצ םיחותיפ תותלד
.םירבדה ורהבתה ךכ רחאש אל
ךותל קומע הכשמנש ,תקרוח רתוי דוע תיגוז הטימב תקרוח החישב ,רתוי רחואמ
יתרמא אל .היוזהה התעיסנל יתמכסה תא יתתנ טעמכש דע ,"חלו "חלו "חל אוה ,הלילה
.קנבה לא ךרדב דחא ןוחצינ הז יקא תניחבמו ,יפוס אל אל םג לבא ,יפוס ןכ
104
,יל יללא ,יל ריכזמ הזו .םייעמה תא יל $רוש הז .יתוא גרוה הז עגרה דע .יתוא גרה הז
,הככ קוידב גהונ היה ילש אבאשכו ,הרשע(עבש תב יתייה ינאשכ הככ קוידב היה הז ךיא
םיסירתה ירוחאמ ,תספרמב טקשב תוכבל הכלה איה םמויסבש ,אמיא םע םירמ םיחוכיווב
.הצחמל םיפגומה
,עטפלקה התיה ימיאו תינדרמ הרשע(עבש תב יתייה ינאשכ ,ךופה היה בצמהשכ ,זא
.יקא ומכ קוידב .יחור לע הלועה לכ תא תושעל תושר יל ןתונו יתנגהל קעזנ אבאש יתחמש
,םויה לכ הבמב לוכאלו הדילג קקלל םהל ןתיי אוה ,בצמה לע עגרל חקפא אל ינא םא
אוהש ענכושמ אוה .םידליה לש קבחס תויהל הז ול בושחש המ לכ .ןושיל תכלל אל םלועלו
,ןכ דבכל .דבכל ךירצש םינטק םדא(ינב םה םידלי םג יכ ,תובידאב ,תוניגהב ,המכוחב גהונ
ידכ ךותו ,םיעבוט אל ונחנאש עדנ ךיא ?תולובג תצק םע המ ?ריחמ הזיאב לבא ,תרמוא ינא
לכ םיספנמש םילדוגמ םידלי םע השענ המ ?ילרביל בל(בוט בורמ ,םתוא םג םיעיבטמ ךכ
אל ,בגא ,הבושת ?ותוא תלאוש ינא ,ךל בוט היהי הז ?םינודעומב םידקורו הפסה לע םויה
.ילש אבא ומכ םיינזוא םטוא אוה .םויה דע ונממ יתלביק
םירמהו םישובכה םיחוכיווה תא יתעמששכ םדריהל יתחלצה אל תולילב םימעפל
,ה1ל הָש0ד :התיה ,םינשה תוברב יתנבהש ונידאלב ,המצע לע הרזחש הרטנמה .םהלש
.יתוחאב וא יב רבודמש יתעדי דימתו .התוא יבזעת
ינא .ודגנ רבד םוש יל ןיאש תמאבו .ילש אבא ,ןמחר ןב ןמחר היה אוה ,רבדל המ ןיא
תעמשמ טעמ הטילשה איה אלול לבא .אמיא תא רשאמ רתוי הברה ותוא יתבהאש הדומ
ךר תויהל לוכי היה אוה ,ויתוכיסנ ,ונתיא ,חטב# לזרב דיב גיהנה אוהש יטנמורה סואכב
אלו םוי אל ,תיסראה ונושל לש ראוטרפרה בטימ תא הגפס איה .אמיא םע אל קר ,האמחכ
תללוגתמ יתייה ילוא .ינממ אצוי היה המ תעדוי אל ינא זא & !הנשה תומי בור אלא םיימוי
בוחרב םויה 60 תמדמדמו תעלותמ ,הנופב תרמוג יתייה ילוא .עורזב קומע הצוענ טחמ םע
'?יל רבדמ אוה ודוה לע זא .ינש הניר ומכ
יכ החמש תאלמתמו תעגרנ יתייה ינא ,ולש שודקה הל השדה תא טילפמ היה אוהשכ
יתלדיגשכ קר 'הלש םיסירתה לומ רחמ דע הכבתש ,אמיאל רוזעי אל םולכ וישכעש יתעדי
הבוט תויפכ וזיא 'יפאב םואתפ הלע םוצע ןוחרס .םש הרק קוידב המ יתנבה ,םידלי ימצעב
וזיא ?הכרבה וז ?הבוטה וז .םאה םוי ,הזה $יוזמה םויב הנשב םעפ הילע רפכל םיסנמש
םירוב וראשיי אלו םירועיש ושעי םידליהש דיפקמ ימ ?הקנמ ימ ?ליכאמ ימ ,ימ 'תויפנרק
שי ימל ?הנוכשב $לוחש יחרפ(יחרא לכ םע ןוירהל וסנכיי אל תונבהש גאוד ימ ?םירומג
?םטוח(יבז םירגבתמ לש םינונחתו תוחווצ לומ "רפב דומעל יטינגיד קיפסמ
105
,הפייעתה איה םג הכוראה ךרדב .ילש אמיאל ,חוכ קיפסמ הל היה אלש הארנכ ,בוט ,ונ
ךכ ,ךכ לכ ביבחה ,בגשנה ילרבילה סואכה תא תיבב טילשהל ול החינהו ,השאייתהש וא
.שדחה רודה ינב םירוהה לע ,יתעמש
תויעבה ללגב אל הזש יתעדי .תיבב הראשנ אמיא .םיל ונתוא חקל אוה ,תבשב ,םעפ
אב אלש ינפמ טושפ אלא ,לעוגב קפס קוחצב קפס אבא שחלש ומכ ,תוישדוחה תוישנה
.הלילה דע יוצרו ,תובוט תועש המכל ולש $וצרפה תא תוארל הל
וקב ודבאתהש םינטקה םילגב ונכשכתשה ,תוקטמ ונקחיש ,תורוב ונרפח ,ונינהנ ,ונקחצ
,םירוהה לש םירגובמה םירבחה םעו םידליה םע קחשל $וחה לע הראשנ יתוחא זאו ,םימה
םירופיס יל רפיס םג אוהו ,ותיא ךשכתשהל םיענ ארונ היה .םימל אבא םע יתסנכנ ינאו
,תוחשל וליאכ לכואש ידכ ,ויתועורזמ $וצמ יל השעו םימה ךותב יתוא ענעינ םימעפלו םיפי
.תוחשל ןיידע יתעדי אל םצעב יכ
ינאו ,רבדלו רבדלו רבדל וליחתה םהו ,םימל ולש רבחה םג סנכנ בלש אוהש הזיאב
זאו ,הפל דע יל ספטל םיליחתמ םימהש יתשגרה טאל(טאל .םדיצל ךשכתשהל יתכשמה
וביל תמושת תא בסהל הסנמ ,אבאל יתרחריח .םימב ישאר לכ לבט םיעגרלו ,$אל דע
םע םיקסע רבדל ךישמהו ,םיכלוה $כת ?יתינור ,הרק המ :רמא קר אוה לבא ,יתקוצמל
,אבאל ןטק לוקב יתחווצ בושו ,יתוא םיעיבטמו םיכלוה םימהש יתשגרה בושו .ינשה אבאה
אבא אלו ינשה אבאה אל ,בל ומש אל םהינשו .ינשה אבאה םע תוננאש שקשקל ךישמהש
.ער יל הנואי אלש ,דוביאל ךלא אלש ,עבטא אלש רומשלו ילע ןגהל ךירצ היהש ,ילש
יכ עובטל ימצעל יתחנה טעמכ רבכשכ ,םיוסמ עגרב יתוא אלימש דחפה תא תרכוז ינא
תואילו דחפ לש השגרה .םיהבוגו םיכלוהה םימב םחליהל חוכ רתוי יל ןיאש יתשגרה
ותב ,יב רשאמ רתוי ולש רבחה לש םישוקשקב ןיינעתמ אבאש לע םוצע ןובלעו ,שואייו
.עגר לכב עובטל תדמועש ,וייח שושמ ,הנטקה
אלש ךמצעל ראתל הלוכי תא זא ,יפתכ לע יבולצ תאו ימצע תא תבחוס ,ןאכ ןיידע ינא
.םיעברא ליגב וליפא ,קוחמל השק הדיגב תושגר לבא .הידגרט םש התיה
.תינור ,ךלש
106
,תינור יוא
.ם(י(ט(ר(ס(ה(מ שממ תנווכתמ ינאו 'םיטרסהמ הביסמב יתייה לומתא .ינימאת אל
לש ויתומשנ עשתב ךל תעבשנ ,תינור ,םילימה ולאבו יריר ןצחי הזיא ילא רשקתה
...?בילוא םע רבדמ ינא :יתוא ןימזה ,רכאמוש
.ידיצמ הקיתש
.בל ןושומ ןאכ
זא ,אוה ימ גשומ לש לצ יל היה אל לבא .עמשנ המ ,ןלהא ,ייה :רמול הרומא יתייה ןאכ
?ימ :יתלאש
"ירעמ ינא .תרגפמ ,בל ןושומ .ירט רגפ ותוארב עובצ לש קוקחצ עמשנ ינשה רבעהמ
לכ םא לש ילזונה הלוקב לאוש אוה ?ימאמ ,בורקה ישימחב השוע תא המ ...ךלש לודג
.םיחפולצה
.תעדוי אל איהש הנוע , לעוג תזוחא ,ימאמ
ונ קייט טנוו ייא דנא 'בבוח יגח לש שדחה טרסה דובכל יטראפ(לייטקוקל האב תא זא
,לוהוכלא ,%שוט%ה לש גניירטק ,זוה דנא זוהה לכ םש ויהי .יאובת .ימאמ ,רסנא ןא רופ
?האב תא זא .ימולח םוקמב םג הזו .סידוגה לכ .תוטסקא
תבצעמש ,ילש הרבח ,יויוומ תינלטק ינימ תלמש יתלאש זא ?ןוכנ ,ברסל יתלוכי אל
,הככ ,והירמש רפכב המיהדמ הליוול יתעגהו ,תופרוטמ תונטק תודימל םיפרוטמ םידגב
ותוא ןיימדל ןפואו םינפ םושב יתחלצה אל לבא ,דגמ תא ןימזהל יתעד לע הלע# .וקילוס
.!חונב םש שיגרמ
יתדשח עגרל .ההכ(קורי(ילגנו%ג(לפא(ןנער חיר יתוא $פא תינומהמ יתדריש רבכ
לע רצחה ךותל הדדמ ינא .ןורחאה םשגה רעי לש ותתירכ דובכל הביסמל תועטב יתעגהש
תוצנצנמ תוילילחג יפלאו תיפורט הייחמצ האורו ,ילש םירטמיטנס םירשעה יבקע
.תוריעז תורונמ םתס ולאש יתיאר בורקמ קר .םיפנעהמ
& ה%לספוהשכ ,םיטופילילה "ראל תרדוחה תואלפה "ראב הזילע ומכ טעמכ יתשגרה
לגנו%גהמ וחיגה ,רלסק הנונמתה לש ינחורה היבא ומכ הארנש רוצי סולפ ,םימלצ השולש
.םידדצהמ יתוא ופגיאו
'בל ןושומ .ןושומ .די יל טישוה ןונמת אבא '''בילוא
םע תקבוחמ יתוא םימלצמ .קילק בושו קילק(קילק 'חפולצ !'ןוכנ# ...ומכ הכרו החל די
יתעגה .המ זא ,ליחבמו יריר אוה זא .יל תפכא אל שממ ?תמאה תא לבא .באה ןונמתה
'''???סטרבור הילו%ג ?...הא ...אל תאז ???...הא..ו ,קתרמ ,שדח םוקמל
107
.תוילוקב רבה לע ןעשנש יביטקרטא רברבג תלאוש ינא ?'ןאכ השוע איה המ
.קיפמה ,ודלוט יפר ינא ,בגא ...טרסב הפתתשה
.בילוא
?התוא ריכהל הצור .עדוי
תילסרברטנוק תינמא ינאש הל םירפסמ .הילו%ג ןיבל יניב תורכיה םיכרוע
תכייחמ איה .םיידי תוצחול ינאו הילו%ג ."ראב םויה תולעופש תובושחהמ תיטרבורטסקא
,תוברו תורדוהמ םייניש ,ןשה תרזעב ,הל שי .םירלוד ינוילימ קישהש ינאיורטה ךויחה תא
.ןדנדע קיטספילב תועובצ ,טעמ תוטובח ,תולודג םייתפש ךותב םל(שומ ןפואב תורדוסמ
ךויח הצור ינא םג .ביהרמ רבכע ריכזמש הזרו ןטק ןופוצרפ ךותב םקוממ סקלפמוקה
םייניש ,ינאו הילו%ג ,הככו ,תספרמ(ךויח תכייחמ ימצע תא תאצומ ינא זא ,הזכ יטיילו%ג
בלח תבז "רא ,ןויצמ התומשרתה לע תנוחיש תולהנמ ,תובהבהצ םייניש לומ תומלשומ
'''המישרמ הנוסרפ וזיא .םדו
רוע הל שי ,הפוזש איה חלמה םיב ומייקתהש םימוליצה ללגב .םיה(דמ תיארנ היל%וג
יתפזתשהו הרשע(שולש תב יתייהשכ יל היהיש יתיצרש הז ומכ קוידב ,םוחשו קהוב
תינויצ שמש אל הזש ,היזיוולטהמ תרפאמה ינזוא תא הלגמ ךכ רחא קר# .יולצ הקוזבל
!.תונקל יאדכ ארונ יל םגש שדח פא(קיימ אלא הב העציב
לש יאנילפה טנורפב תיתיזח תלקתנו ,רבה ןוויכל תכתוח ינא תיאליע ןוצר תועיבשב
הכאוב ,ומוקמל ררוסה הפושחמ תרזחה ךות תיאורנומה תפשונ ..שיוא .תיבלס הזיא
יניע תא המירמ איהשכ לבא ?תכלוה תאש הפיאל תלכתסמ אל תא המל :קיפופה
?ןואיזומ תלהנמ הזיאל הרוצ%ת החסיכש יתאז ...ונ ?איהה אל תא ..וי :תחווצ איה ,יברבה
.תיסוכ הלחא אקווד .הבינג(מ הז המ תא
וניניב תכרועו ,םילוגע םייפקשמ םע טיוחמו חרק דחא ,הלש טרוקסאל תארוק איה
?ימאמ ךל םיארוק ךיא ,וי ...תאזו ,%ןרוק(יקסנרש (רוגיבא%מ ,רוגיבא יתוק ,יריכת :הרכה
.ריוצמ טרס לש םש ,ונ ...הלוטסמ הז(המ ינא .החידפ הזיא ,שארהמ יל חרב
.תספרמ(ךויח תפשוחו הנוע ינא ,סק אמאמ
.תוציוצמ םייניע תיתרפה תרעופ ?ימ
.הנשמ%אל
(הח(הח 'סק אמאמ .תיעשעושמ ארונ אקווד תיתוק לבא ,תיתיגוגז יב ההוב דנולבה
חלגמ אוה ,הכירצ תאש המ לכ .רוקיב(סיטרכ שקבמו קוחצמ קאונ אוה ...בוט ,בוט 'הח
תצע תא לאוש אוה ?ימאמ ,תרמוא תייה אל .$וישו הנבלה הז ,תיעוצקמ ןיעב יתוא
108
,אוהו ,ושוש דואמ ןייפמק לע וישכע דבוע דרשמהש רבתסמ .$וריטב תנהנהמש דנולבה
,בוט ,םיינישב לפטל חכשא אלש קר 'ישארה דיקפתל ילע בשח ,םירקמ $וריצ הזיא יארת
.השיגפ םאתל םימי המכ ךות ןופלט ילא םירת תינד ?ימאמ
.קיפמה יפר לש !...כיא ?תורעש ?הז המ ...הא# ןזואה ךותל תגאוש ינא ?תעמש 'ואוו
:המורע הרוחב תדצרמ ולש ןושיא לכבשכ יוריגה(פר רמוא ,בילוא התוא תקחיש
.$לא םישיש ,םישימח הזיא דרגל ילכות .יבייב ,ןיא תאש רמוא הז ךיילע בשח יתוק םא
!?בגה יבוזא ודיגי המ ,תבהלש הלפנ ןזואב םא .םיינזואב תורעש ול שיש לבח ,לבח#
ודנט םיללוצ ונחנא .תחא יל הדאתמש םעפ לכב השדח הינפמשל יל גאוד יוריגה(פר
הז רחא הזב םתוא תפרוט ,זווא דבכב םיאלוממה םיפיזשה לע תקלדנ ינאו ,הפובה ןוויכל
לש םיטסאקה םע תורכיה יל ךרוע לזאזעל ריעשה ,םילייטקוקה רב דיל .עגר לכמ תינהנו
(הד(ןוא םידירוצילגירטו לורטסולוכ תלילזב םידבאתמש ,תוליבומה היזיוולטה תוינכות לכ
,הנושמ תיטסיכוזמ האנהב האמח תויבוק תסלובו תרמצ תיאנותיע תדמוע הניפב .זואה
(ייה%מ יביטקאוידרה ןחדבה םג חיגמ הנהו .הנש םיעבש הלכא אל וליאכ תסלובו תסלוב
.םיקבחס רבכ ירה ונחנא .יחל לכ לע הקישנ יל קיבדמו ילא טעוש אוה .%איג
רועב יטננמרפ רוח יל השוע טעמכש 'םטטט(םטטט 'םטטט(םטטט תעמוש ינא םואתפ
ויניעכ םיבהזומ םיגימצו םידימצ ,םילצלצמב היודע ,םוקמ םושמ החיגמ ןטב תינדקר .$ותה
יתדרחלו ,ולוכ ןוכיתה םיה תחוורל ינוכית(םי ןגא הטיטרמ איה .םידיפס לע הללא לש
המ ,םוקמב תלתשנ ,תודנסה םע שרקה ,ינא .יארפ זוטנעב יתארקל תללוצכ תימדנ
הדובאה תיסקרונאה התוחא ,המטאפ תא התוארב ,המיטאפ תא רתוי $א רגתאמש
.הנוכיתה םיירצממ
טוטרלו םוקל יתוא תדדועמו ,ילש םסיקה ראווצ ביבס םיזורח $יעצ תכרוכ המיטאפ
רקוד ,הנימי ותזוזתב ,הנגאהש ךכל בטיה תעדומ ,טולכ תמסובמ ,המק שרקה .התיא דחיב
יפר .םייפכ(םייפכ ביבסמ םלוכו .הנשדה תינדקרה תא רקוד הלאמש ותזוזתבו יפר תא
המ .קילק דוע# .וביבס ילגר תא תכרוכו $יכב וילע תחרמנ ינאו ,םשו הפ יב עגונ תצק רבכ
רש הזיא ילוא ,םעמועמב רכומ $וצרפ הזיא לש ונוויכל הדאתמ תינדקרה !.יל תפכא
יפרו ינא ,םייתניב .םינקדזמה ויצלח תחמשל ,וקיחב דוקרל תכלוהו ,ןימיה תגלפממ רבעשל
,תרזוחמ ,תבבוסמ 'תגגוח ( רבכ יל תפכ% המ ( ינאו ,תגיגח תנמ יל עיצמ אוה .רצחב
תוקיחצמ(טעמכה תויצלופינמה תורמל .ידבל .רקוב תונפל שולשב התיבה תרזוח ,תממורמ
.הינלופ הדוד לש םייוקיח השועש ,יפר לש
109
תא חקא רבכ םשל .םרכ(ןיעב השדח הדעסמ לש החיתפל תנמזומ ינא םיימוי דועו ,הא
לוכה עגרכ ?שי המ ,םוקמה(לע וב בהאתתו םש היהת הילו%ג ילוא ,עדוי ימ .םידגמ(דגמ
.טלחהב ירשפאו יטסילאירוס יל הארנ
ולימ(הד סונו ,ךלש
'בילוא ,בילוא ,בילוא
יתרכהש םיקוקילהו םיפויזה תאנוש ,תמעוזה תינמואה הפיא 'ךתוא הריכמ אל רבכ ינא
,םיטועפ שונא(ינב ,ונא דיגנ המו .םדאה(ינב ,ונלש ןוויכל יקרית אל רבכ בורקב ?םעפ
?י%צניו(הד בילוא ,הבהאה תילילא ונתיאמ ךלתשכ דיגנ המ ?ונומכש םיינונטקו םיפופש
היהיש $יכב ?דיגא המ לבא .הוואת וזיאבו ,םייחה תא תצצומ תא ךיא ,בילוא ,בילוא ,יוא
םומיסקמ ,הברהב תוירורפאו תוילאנויצנוונוק םיכרדב םילבמ ,התומתה(ינב ,ונחנא .ךל
זאמ םירבדמ אל ינאו יקא .תמעור הממדב ילע רבע עובשה .הפק ופורפ(א ,הא .הפקב
אל ,ודוהל אל & עסית אל הדליה ."חומה ינוחצנב םייתסה רבד לש ופוסבש ,העונ הרקמ
יתמגדה הבש שפנ(תחיש ירחא .לאימרכב תולוחמה לביטספל אל םג ידיצמ ,וטקובמיטל
(הדנוה יתחטבה םגו "חל יתלעפה תצק ,רכינ תוצראב הומכ תופי תודליל הרוק המ הל
הל תתל יתלקש םוריח הרקמל .ישפטה םולחה לע רתוול המיכסה איה ,המודא טרופס
לבא ,םיתורישה תפצר לע הרמגש תילוטסמה ןודעומה תרענ לע ילש רופיסה תא אורקל
.תויוזב תוקיטקטב שמתשהל יתצלאנ אלש ךכ ,בוטב ורמגנ םירבדה ילזמל
הדחפהה תוטיש םע םיכסמ אל אוהש רמא .הקיתש(םוד לע טילחה יקא ,האצותכ
היה הז ,התעינכ תא גישה אוה ולש החוטב ינאש תורמל# .ותבל יתישעש %יזהטש%ה ןונגסב
ילע רבע עובשה לכ ,ןפוא לכב !'ותוא סרהש המ הז ,הנדוה יתגשה ינאש הז .רדסב
השקיב הנטקהו ,ולכיש המכ תיבהמ ומלענ םילודגה .תורבק(תיבב הרג ינאש השוחתב
הרקיה יתרבח הזריתשכ זא ,בצמהמ יל רבשנ לומתא .תרחא הרבח לצא ברע לכ ןושיל
'האב $כת ינא ,םוקמ םושל יזוזת לא :הל יתירוה ,לשוכ טיידמ התוא ליצאש ידכ הרשקתה
.ןדרטה תא $נפנא רבכ ינא
תומצע ,הפי ,ההובג .המישרמ הנוסרפ תמאב איה .הזרית תא םעפ שוגפל תבייח תא
ןידע תעב הב ךא רירק יסאלק יפוי .יינריט ןיי%ג תינקחשה תא הריכזמ ,לסופמ $א ,םייחל
תואצרהל תנמזומ ,תיאקיטנג איה .דחפ המכח םגו .תאזה השיאה והשמ(והשמ .בלל עגונו
.ןה רשאב םישנה לכל סנלסקא(ראפ תוהדזה תומד ,היפ תא םילאוש ,םלועה לכב
110
לע ךל יתרפיס רבכ .סקס ירתא תשרוח ינאש ומכ םיטייד תשרוח .הקוור ןיידע ?המו
תאנקל ,ןוכיתה לש גוז(ה ויה םה ?ןונבלב הירוענ בוהא תא הדביא ךיא ?הלש הידגרטה
תא הציפה איהו ,המדאב דומע םירטמ השולש היה אוה םינש המכ רובעכ לבא ,םלוכ
ראות םע הרזחשכ .לוחב דומלל העסנ ,לבאתהל הרמגש ירחא .תולגב לארשי תמכוח
םיכודיש תונכוס לכל התוא ומשר הירוה ,ןתחתתש שולק יוכיס היה ןיידעו ,רוטקוד
וציצה וללה .הפקב תחתופ לכלו לבוקמ לכל וצר ,תויונפ(םייונפ לויט לכל ,תירשפא
רבכ קיספתש .ידמ תינררב הרוחבהש ומכיס דיימו ,תידווילוהה תבכוכה לש הנומתב
בריס רובשה בלה לבא .רדסב הז רופא סוס םג יכ ,ןבלה סוסה לע ךיסנה תא שפחל
.ילאס אבאבה לש םייוקישו םישחל םוש ורזע אלש הככ ,תוחאתהל
ןיב הנושמ האלכה ,הנואת ירחא ומכ הארנש רוחב לומ ,הפקב הבשי איה וישכע
.קיירד סיסנרפו ינאילדומ לש םירויצה
המכ ,הזרית ,וי :החמש תחווצב יתצרפו םהלש ןחלושל יתשגינ ,הפונתב המינפ יתסנכנ
'םינש
,תינור ,וי :איה םג החרצו תויקנע תולוחכ םייניע הזרית הרעפ ,ינממ תוא הלביק וליאכ
'םינש המכ
היורקה תיגולוקאה הנואתל תועמשמ בר טבמ יתינפהו ,יתרמא 'ןימאהל אל טושפ הז
.טיידהמ רוחבה
.ריעצה רמושהמ ירית לש הרבח ,תינור ינא .תיענכי תויממוק יתלאש ?לעבה התא זא
'דואמ םיענ .הרשכהב דחי ונייה
הייפיפיה תא ששחלו רכשל םוקמב .ול יתלפנ הפיאמ ןיבמ אל אוהש רוחבה לע ואר
.הווקת(חתפמ הדודה לש תוינחרטה היתולאשב זכרתהל וישכע ךירצ אוה ,ולומש
.למלימ ,יל םג םיענ
.תיאעטני יתחרצ 'השיא וזיא ,ךל שי השיא וזיא
.הציפה $וצרפ חכחיכ ,יתשא ...אל איה ...איה ...הז
שי חטב לבא .תירבצ תירבעב חווצל יתכשמה ,ינא השפט וזיא ,החילס ,החילס ,יוא
?ןוירהב םתא .והשמ(והשמ ערז תריפס םע דחא יל הארנ התא ?אל ,קפואב והשמ
.הלוז הטרפואמ ןקז יאמשא לש ךויח םע הדרטהה תא יתכשמה
ותזריתל טבמ הנפה זאו ,רוחרחבה םהדנ ,הנושאר השיגפ ...קר הז ...םואתפ המ ...אל
.(הברה דוע שגפיהל ...ל דואמ חמש יתייהש ןבומכ לבא :תימעפ(דחה
111
,הזריתל יתינפ ,יתפי ,תאו 'םכלש הנותחב דוקרא דוע ינא ,חא .יתחווצ ?םימעפ
ינימשה היהי הז ?ךתיא המ ,יפיפה םע דחיב הקוחצ תא הקינחמ איהש הינפ לע וארש
איה הזרית :יתצוושהו הכועמה טרופסה לענ $וצרפל בוש יתינפ תובהלתהב ?אל ,ךלש
.רולייט טבזילא שממ .םימעפ הנומש הנתחתהש רוזחמה לכב הדיחיה הרוחבה
.ירמגל זובש היה רבכ רוחבה וישכע
לעבה תא יל הבנגש ירחא .התתיפ איה ונלש םינבה לכ תא ,חווצל יתכשמה ?המו
הזב .ןיערגהמ םינבה לכ םע הככו .תפתושמ הרבח לש לעב םע הנתחתהו ותוא הקרז
ךויח יתכייחו יתצרק ןאכו ,רהזיהל ךל יאדכ .תיתרדס ,ךלש הרוחבה תיתרדס .הז רחא
.ורעצב תופתתשהו םימחר אלמ יתדוד
אלש הלא תא םג שי ,בוט ?םוד םימלאנ דימת םירבגש בל תמש# .םוד םלאנ רוחבה
רבג ?$ידע המ לאשמב ,בגא .םיעורג רתוי וליפא םהש תדשוח ינאו ,רברבל םיקיספמ
םתוס אלש שדחה רבגה תמועל ,חדקא ימויאב אל םג ,הלימ ונממ יאיצות אלש ילטרדנאינ
!?תרחוב תייה ימב ,ללייל קיספמ אלו הפה תא
"יצהש ,להובמה טיידה תדרחל ביבסמ ךלשוה ןיחצמ סה .הצילפה הציפה םואתפ
יתקצקיצ .ןילוסניא הל קירזהל ידכ ןמזב אמיאל עיגהל בייח אוהש רמאו הקינאפב ןועשב
.םשה תרזעב ,הריהמ המלחה הל רוסמת :יתרמאו ינושלב
הזריתש דע ,קוחצ תוחווצב ונצרפ וניתשו ,יטסילב רוגיש ליט ומכ הפקהמ $ע רוחבה
,דציכ התוא יתלאש ינאו ,םימיענב ונל ונחחוש הרזח איהשכ .םיתורישל "ורל הצלאנ
רוחבה ומכ תונושמ הכ תויצטומ לש ןתדלוה תא הריבסמ איה ,תיחמומ תיאקיטנגכ
ותישארמ ,טיידה תודלות תא האנהב הראית הזרית .טיידה ןחלוש דיל עגר ינפל "ווכתהש
תא .הפק(תיבל הרעסב יתצרפשכ ,ןכמ רחאל העש יצח דע ,חולדה הפקה לומ החולדה
.הזרית החביש ,תנייטצמה תינקחשל אניבור סרפ תא לבקל הכירצ
בוש יתזריתו ?והשמ ונממ הארא ינא ?יקא ,יאשידיא אטבמב יתלאש ?ימ ,יל ןתיי ימו
.םיתורישל הפעו קוחצב הצרפ
הנמזה ונל םג ירדסת ילוא .ונלש יאנפה תועש תא תולבמ ,התומתה תונב ,ונחנא הככ
.םירוקרזה רואב לובטנש ,םלוע תצק הארנש ?תיסטרבורה םע השיגפל
.תינורצחה תינור ,ךלש
,תוחטבה הבוגש תחאכ העודי ינאו ,יטנמורה(ןמורה לש וכשמה תא יל תחטבה .ב.נ
.יקא תא ילאשת
112
,תינור וה(וי
:חטשהמ םיחוויד
1 אוהש יתמ התוא רקבל יתוא הנימזה איה .סל%גנא(סולל םולשב הרזח הילו%ג .
תוריכמ םש שיש יתעמש# הביבסב ויהת יקאו תא הרקמב םא .סטייטסל "ופקאשכ
.$יכב םתא םג ואובת ,אל המל זא ,!םייהורטש(ןופ קירא לש תונובזעהמ תוניוצמ תויבמופ
2 אוה .םיבכוכל קר םירתכ קירבמש יביסולסקא(יביספ םייניש אפור התיבה יל וחלש .
.םליש דרשמה .שורג חקל אלו תמלשומ הנבלה יב עציב
3 ,$וס(םימ םיגופס ,רואי(סוס רעישמ תושרבמ :היטבמאל םיקוניפ טס םניחב יתלביק .
.קילבמבו רעי תוחירב היטבמא יצופצפ ,קי לש רועמ טבמא ינמש
ןקתש ילטרדנאינ :הפידעמ ינא יח(לעב הזיא ,תינור ,תירטנמלא הז(המה ךתלאש יבגלו
הכיכרכ שארמ הדותב עיגמש ,הזכ דחאב .לליימה תא ןבומכ הפידעמ ינא ,לליימש ןרבד וא
תוטבח קש רותב ןולסב ותוא תולתל ,ןופצמ תופיקנ אלל ללעתהל רשפא ,תעבעבמ
אל דוע ?הלא תולאש ןימ הזיא ,תינור ,תמאב .םירבג לע ךל שיש זירקה לכ תא וילע איצוהלו
.הזכ דחאל ןכומ אל דוע םוקיה .תוצור ונחנאש ומכ רבג ןיא ,ןיא ?קתומ ,תטלק
(ק(ינ(ומ(וק ,יטנגיליטניא יח(לעב תוצור ונחנא ?ימאמ ,תלאוש תא ,תוצור ונחנא המ
הקיתשה ןוירש ךותל סנכתי אלש .היופצ אל השווא לכמ להביי אלש ?תייאל ךירצ ,יב&יט
חיריש .רשפא םא יטתסא םג היהיש .ונב בשחתיש .ונל בישקיש .היטפיטנאל חרבי אלשו
.תוצור ונחנאש המ הז ?הלודג השקב וז םג .בוט
יניכה ,תוריהז .ירוא לע םדמ בוקעה רופיסה ךשמהל ינניח ברנב יתוא "יפקמש המ ,הא
'תוטחממה תא
& ירוא :%ב קרפ
תטהורמה הרידה לע תוריכשה יל הרמגנ .םיישדוח ומכ והשמ ירחא ולצא רוגל יתרבע
אליממ יכ ,וילא רובעאש יעבט ךא הז היה .ריעב בעותמ יכה בוחרה ,בושרגובב האונשהו
,םידב ,םילוחכמ ,םיעבצ# ילש דבכה דויצה לכ תא םשל יתרבעה .הליל לכ דחי ונשי
טעמלו ,ירוא לש קזחה דצה היה אל םלועמ רדס .ולש ןגלבל ופסוותה םהו ,!םירמוח
,םידגבה ,תוריינה ,םיטיהרה לכ ,ולש תיקנעה היירפסב םילייח ומכ ודמעש םירפסה
.הרועכ הינומרהסידב ,ולאב ולא וככחתה למשחה ירישכמו םיילענה
תא רכז אל ירואש ,ןטק לפקתמ ןחלוש תספרמב יתאצמ .תפכא היה אל הז יל לבא
הז חונ .רטמ לע רטמ יצח היה ולדוג .ילש שדחה וידוטסה :דויצה תא וילע יתחנהו ,ומויק
113
היה ,זירפב גג(תיילעב םירשולק ומכ םתייח ול ,בילוא שי המ :ימצעל יתרמא לבא ,היה אל
המ :תוארפב החרצ רבעה תדורצ התמשנ תולכ דע תבהואמה בילואו ?םוקמ רתוי ךל
'םואתפ
םוש אלל הסנכנ ותרידל יתסינכ םעש וליאכ .והשמ הנתשה םינושארה םימיב רבכ לבא
.םלענ תצק ולש שבוכה ךויחה .הרירק חור םג הנמזה
?חור(בצמ ךל שי ,ותוא תלאוש יתייה ?שי המ
.שיחכמ םוהמה :הבושתה
?...העירפמ ינא
.םייניעל טבמ ןיאו ,הפוזנ העבהב הוולמה השחכה
לע ,ולש תספרמה לע תטלתשמ ,האב ינא הנהו ,דבל תויחל ליגר אוה ,יתבשח ,בוט
ספות היה אוה זא לבא .ידימ םדקומ דחי רוגל ונרבעש הארנכ & שודקה ירבגה ספייסה
ןויזלילזה םייתסמ .םיפרוטמ הלילז ינויניויז הכאוב הפצרה לע יתוא לגלגמ ,םואתפ יתוא
ךירצ אוה ,רחמל ולש האצרהה תא ןיכהל ךירצ ירוא לבא ,ללותשהל ךישמהל הצור ינאו
,םהב עגא אלש ?הלאה םישקשוקמה ,בשחמה דילש םיפדה ,בל םישאשו & הא ,זוכיר ,טקש
ךורעל ,הזכ טקייורפ ומצע לע חקלש ,סנכמ ידא ,ותימעו ודידי לש טרוטקודה הז יכ
'השטינל טרקיד ןיב האוושה
.לזרב תטימ ומכ תלפקתמ ינא .עגא אל ינא ,רהזא ינא .חטב ,חטב ,הא
לכב תעגונ ךלש תוכלכולמה םיידיה ךיא בל המש אל תא םימעפל 'בילוא ,קלב ריד
.רבד
.המ זא ,עבצב תצק ךלכלתה דחא $ד זא .ןטק לוקב הסנמ ינא ,תספדמ ךל שי לבא
.תבתכ המ תוארל יתיצר קר
?השטינמ הקיזחמ תא ?הרתסותרז רמא הכ לע תבשח המ זא :תרחא םעפבו
רוח .םולכ .רפסהמ םולכ תרכוז אל ינא :הנטק היעב ?המ אלא ,הקיזחמ חטב ,הקיזחמ
הפוקתב ,םירשע תב יתייהשכ ,ןמז ןומה ינפל היה הז לבא ,םעפ הז תא יתארק .רוחש
ראווצה תא זועב תקשנמו ול תרמוא ינא ,בוש הז תא אורקל הכירצ ינא .ילש תיפוסוליפה
,ךויחה ןמ והשמ םנמוא וב שיש ,הזכ טבמ יב ןתונו ,הפיט שממ ,תצק זז אוה .םחהו חולמה
.דירש .והשמ קר לבא
האור תייהו ,תיאמב יתייה םאש ,יוליעה סנכמה ידא רמ ,תימעה לצא דחא ברע היהו
,הרוטקירק ונממ תישע ,ךייחב ,בילוא :יל תרמוא תייה חטב ,וילע יתישעש טרסה תא
ונ & פייפהו ,םיניועמ םע הזכ רדווסו 'םימוח יורדרוק יסנכמב ותוא תשבלה 'האשילק
114
יליב ודיצלו ,יורדרוקב רושרש ,סנכמ ידא ,היה אוה קוידב הזכ לבא 'ןימא אל הז ,תמאב
והשמ החירמ איה וליאכ תיטננמרפ העבה הססונתה הינפ לעש ,היגולויבל רוטקוד ,ותשא
.שיאבמ
תונש ןונגסב טהורמהו !'# טנצרולפ לש יטנמור תוהוגנ רואב ראומה ,םהלש ןולסב ונבשי
הקיימרופה ןחלוש לעו ,!יתנפוא ורטרל ךפה אילפהל רעוכמה ןונגסהש ינפל תאז# םיעבשה
.זפ "ימו תוינימש ךלעגייב םיחנומ ויה
ךיא ,תוענ ויתפש תא האור ,ירוא לע תלכתסמ ,ךלעגייבה תחלצ לע הפופכ תבשוי ינא
ומויק לע הרע החיש םתשולש ןיב תחתפתמ ךיא ,הצומחה ותשאלו ידאל והשמ הנוע אוה
,םירפוכה םירמואש המ לכש... :טרקיד ירבדמ טטצל ןוכנל ידא אצומ הכלהמב ,לאה לש
לעבכ לאה תא םירציימש המב :%א ,דימת רושק ,לאה לש ותואיצמ תא שיחמהל ידכ רקיעב
.הלב(הלב(הלב ...וזכ הדימב המכוחו חוכ ונלכשל םיסחיימש המב :%ב ,תוישונא תולעפה
םתפס לע םתוא לותשיש קירבמ והשמ רמול ,ןוידב $תתשהל תקקותשמ ,תקתוש ינא
דימת ירה ,חומ יורקה רופאה יל%גב רבכ ירפחת ,ונ ...יל הלוע אל רבד םוש לבא ,תרעוכמה
ילא הנופ ,ןוחרסה יאלג ,איהה זאו 'השפט אי ,דיגהל המ ךל שי ,םיהולא לע תועד ךל ויה
?םיהולאב הנימאמ תא ,הנולא ,תאו :תלאושו רב(יטפ תיגוע לש תוביבחב
לבא ,ךורא ןקז םע שיא םיימשב םש בשויש הנימאמ אל ינא ,רמולכ ,תרמוא ינא ,ןכ
.הנימאמ ,ןכ ,תיהולא תוהמב
(סומה תשולש .וזמ הדודרו תיאשילק רתוי הבושת אוצמל יתלוכי אלש ,תינור ,ידות
םיבשוח םה .האושב םיחא(רבקב םייח ימצע תא רובקל יתיצר .תונחלסב וכייח םירטוק
תירלסקה הערצה תא םש אוה ,יל ינימאת 'ירוא ללוכ .ירוא ללוכ ,םה .השפטו הרוב ינאש
.ןטקה סיכב
תואמ לכמ דחא רפס וליפא יתחתפ אלש דבלב וז אל :תרוקיב ול התיה רבד לכ לע
ינא ,תונלבוסו תונלבס תרסח םג ינא ,היירפסהמ תוניועב יב וטיבהש היפוסוליפה ירפס
תנשעמ ינא ,אל וא םתיא רבדל יל האנ םא הטילחמו הנושארה היינשה לע םישנא תטלוק
םיקרוז םא ךכ רחא יאלפתת לא זא ,יביטקובורפ תשבלתמ ,ידימ תוחפ תלכוא ,ידימ רתוי
.בוחרב תורעה ךל
תצבשמה ךותב .סקסב התיה ילע תרוקיב םוש ול התיה אל הבש הדיחיה תצבשמה
ךפה אוה לאוטקלטניא ופאקמ ,םש .ותכלמ יתייה ,תובוהצה םינבלה ךרדל הבחרתהש ,וזה
,םוח לש םימרז ונממ םיאצוי ויה .ותוא הלוצש הרודמה & יתוא "ירעמש טהול ולמשרמל
יליבד ךויח ינפ לע ולעהו ,תועש יתוא וויל םידאה .הבהאו הולא תונמרחמ םסק תויוססגתה
115
תיבב ראשנ אוהש אצי םא יכ ,ןמזה רתיב ותוא האור יתייה אלש יאנתב ןבומכ הז .ירמגל
הבוט הקלח לכ האיפקמו וכותל הרק חור תסנכנ התיה דיימ ,הטיסרבינואב דמלל ךלה אלו
.הנטנטקה הרידב
רתוי םשל יתכשמ ןכלו ,סקסה ןמזב קר יתינהנ .םירבג ינש םע יתייח וליאכ היה הז
.תושעל יתעדיש ומכ ,ירמגל ותוא הסיממ יתייה .םיענו םח יל היהיש ידכ ,רתויו
,תוקבדב .וניידזה קר .ונרביד אל טעמכ ינאו ירוא ,הדירפה ינפל םינורחאה םישדוחב
ךכ לכ ינאו .הליש ןוגא לש תוומל קבוחמה גוזה ומכ תושאונבו רעצב ,האנשב ,הבהאב
.םיימימש הבהאו הינומרה וב םיזזפמש ,טמילק רייצש הזל ,ינשה קוביחל יתקקותשה
האופק ,הקידב יתישע .יתעדי דיימ זא ,ילצא ליגר והשמ אל הז .רוזחמה יל רחיא םואתפו
תא יתעד לע הלעמ אל ,תיבב יתצפק 'שי 'שי .תיבויח התיה האצותהו ,תושגרתהמ
רובענ ,תיזוירדנא ילו%ג הדגא ימצעל יתרפיס 'םינתחתמ ונחנא .הלפה תושעל תורשפאה
'הז לע עמשי אוהשכ תומי ירוא ,קוניתל רדח רדסנ ,הריד
אל אוה ,ןזואל ןזואמ ךייחמ חריה $וצרפשכ ,תושגרתהמ תעלעלמ ,ול יתרפיסשכ לבא
.אל יוא .אל יוא .ושארב דנ אלא הרזח ךייח
.ןוטבכ רופא וטבמ ,יתוא לאש אוה ?החוטב תא
...ןכ
לע החילס# רואב יביל ירדח לכ תא $יצהש ,ךל יתראיתש ומכ ייחל סנכנש רח-בה ,ךכ
.ארחב & ןכמ רחאל בר אל ןמז ,םירדחה םתוא תא $יצה ,!תוטייפתהה
רעפ ירוא .רמגנ הזש ול יתעדוה ,טשווב ילצא עוקת ןיידע ןומיסאהשכ ,דחא ריהב רקוב
?םולכ ןיבמ אל אוה ,המ .ללכב ול יתינע אל ?המל ,לאש אוה ?תרמוא תאז המ :םייניע
,הז תא יל ישעת לא ,בילוא ,ךתוא בהוא ינא .!רבגב רבודמ לוכה ירחא# .יל ינעת ,אל
ותוא יתעמש אל םייחב ינאו .קעז אוה 'בילוא .תלדב יתייה רבכ ינא לבא .ןנחתה אוה
.קעוז
...אל ...בילוא
יל תפכא היה אל ללכב .הפקל ותוא יתבחסשכ ,םושג םוי ותוא דע ותוא יתיאר אלו
םמחתהל יתיצר .רושנל תודמוע וטוטואו ,רוק בורמ תולוגס רבכ ילש םיילגרה תופכש
םג םמחל יתיצר .!וניסחיב לעה(תרטמ ילצא התיה דימתמו זאמ ,רומאכש המ# ותברקב
.יתביזע םע תוכיתחל יתקסירש ולש בלה תא ,ותוא
תעבוצ ינאשכ ,תויומכב םילימ רצייל ילש עולה תא עינתהש המ ,וכרדכ קתש ירוא לבא
לכהו ,ןינרמ יתולת ןווג םע תויתודלי תויונחנחתהב וא ,םוניהיגהמ תויצלופינמב ןתוא
116
.%םיבוט ארונ םידידי% ונחנא וישכע ,וליאכ ...ירבח הברק ןונגסב & םסק הזיא יפוש & $וטע
אוה .ןבומכ ,ונייחב תושדחה תובהאה לע ?םיקוחא ?םיבוט ארונ םידידי םירבדמ המ לעו
לכ ,ילש שדחה בהאמה לע תצק יתנייכבתה וליפא ,יתרבידו יתרביד ינא זא ,קתשו קתש
.הניבמ תא ,הניבל וניב לש תויעב ינימ
.ךלש ילאוטריווה בהאמה ,ירוא יתייה ינא ?םיקיתע םילייממ םירופיסה תצק ךל םירכומ
םישל ילוא ,ילואו ,וקמועל ותוא ןיבהל ,וכותמ רבדל .אוה תויהל יכיספ ךרוצ הארנכ יל היה
הז .ילש רעתכ הדחה הביזעה תובקעב יל ויהש םשאה תושגר לע תינייגיה תשובחת
.םייחה
.היבילוא
,הקותמ בילוא
(לע הז ,םינפ(לע הז םא ירה ?אפרל ,ןקתל ,ליצהל חילצנש תובשוח דימת ונחנא המל ,המל
הבמס ךל דוקרי אוה םואתפ ?ותוא תונשל יחילצת םואתפ ?הרקי המ ?הנתשי המ .םינפה
תורמל וב יקשחת םואתפ ?תומת תונטק תוקישנ $וגה לכ תא קשני םואתפ ?הטימב
?ול הזב תא ןללגבש תושלוח ןתוא ,ויתושלוח
םהל קופדל ךירצש הארנכ .עובשה הרק תמאב הז ,דיגהל יל םיענ אל ,תמאה תא ,בוט
.םייחל םתוא ררועל ידכ שארב ןוט םיעבש סנרוק
יתיחדו יתיחדו ,ןמז הברה רבכ הז לע תבשוח ינא .ןיינע רוגסל יתטלחה רבעש עובשב
ינא ימל ?ליצבמיא םע היחאש המל .יתוא הלטליט העונ תשרפ לבא ."קה תעש תא יתיחדו
יתבשח .ביגהש יפכ ביגי אוהש יתבשח אל ?ןילטפנב תרמוש ינא ימ תא ?הזב הבוט השוע
וצ לבקא תרחמלו ,ולש םיצאנה םיטילקתה תא עומשל ,ינשה רדחל ךלי םומיסקמ אוהש
.ןידה(ךרועמ םישוריג
.תיליהווס תרבדמ ינא וליאכ ירבד לע רזח אוה '?שרגתהל
...הדירפ תוסנל ...ל םג רשפא .ןוטה תא תצק יתדרוה זא ,ןופצמ תופיקנ יל השע הז דיימ
יתכשמה הככ .הז לע רבדל רשפא ,וישכע ךותחל םיחרכומ אל ...רצק ...ןויסינל והשמ ...הא
.טבמ יב "עונו קתוש אוהו ,תוקד שמח הזיא לתפתהל
.$וסבל רמא אוה ?שרגתהל הצור תא המל
!?םמצע תא םישוע קר םהש וא ,םולכ םיניבמ אל תמאב םה# .יתינע אל
117
תניבגו לצב ,תוירטפ םע התיבח ול יתנכה זא ,בער אוהש למלימ קר ,הנע אל ןיידע אוה
.בהוא אוהש ומכ ,לבקצק
דחיב תונבצעב םיקרוח וחומ ילגלג תא יתעמש טעמכ הבש ,הכורא הקיתש דוע ירחא
תעדומ תא :היגולוכיספל גוחב הצרה וליאכ יופש טקשב רמא אוה ,תובוצקה ויתוסיעל םע
?גוזה(ןבב ןומא(יא תעבצה הז םישוריגש ךכל
.ןיד(תכירע :יתרמא ,ךלש דועייה תא תספסיפש יתנמאה דימת
,אוה .הסיפת(השק תמאב אוה םימעפל .רושק הז המ ספות אלכ ,יקא רמא ?המ
,סייט סרוק $וסב ותוא חביש ןמצייו רזעש ,אוה .הדואל(םוס(המוק הטיסרבינוא רמגש
ותוא וחידה הנש יצח רובעכש הנשמ אל# .ליחה בכרומ הזכ חבושמ ישונא רמוחמש רמאו
.!תורילוחה ותוא וטריי אל סנבו ,ןדרי לש יריוואה בחרמל אל וא תועטב רדחש ללגב
?שרגתהל הצור תא המל ,ןיידע יל תינע אל
השולשב לוקוטורפ רחמ דע ךל שיגהל רשפאש וא ,וישכע תטרופמ הבושת תבייח ינא
?םיקתעה
.רגפמ דימלתמ וידי ריסמש הרומכ ,שאוימ לוקב יקא רמא ?תמכחתמ תא וישכע וליפא
?ךדובכ ליבשב טרופמ קיפסמ הז .ונינב ךלוה הזש תבשוח אל ינא
ומכ אל ,םיינובת םדא(ינב ינש ומכ הז לע רבדנו בשנש הצור ינא .קיפסמ אל הז ,אל
.לגנו%גב םיפוק
.יתזעה ,חמשתש יתבשח
.יקא המת ?חמשאש המל
.הצור התאש המ הזש יתבשח .תעדוי אל
?יב בשחתהל תלחתה יתממ
...ש יתבשח
?המש
.הצוחה הצור התאש ...יהשימ ךל שיש ...ש
?הז תא תבשח המל
.םירזומה חורה(יבצמ ,תועיסנה ,תויורדעיהה לכ ללגב
.חור(יבצמ שי ךל םג
.תסו שי יל ,יתכחיג ,רתומ יל
?תוניצרב עגר רבדל הנכומ תא
.הפוזנ הדימלת ומכ יתינע ,ןכ
118
אל ינאש ךל רמוא ינאו ,תחא $א יל ןיאש ךל עידומ ינאו ,תוניצרב רבדמ ינא וישכע זא
.שרגתהל הצור
רבד םוש טילחהל אל טילחנש עיצה יקאו ,הלעמל ונילע ,התיבחה תא םייס אוהש ירחא
יתנמזה .לילגב עובשפוסל םיעסונ :זירכהו ןזואל ןזואמ ךויח םע רזח אוה תרחמל .עגרכ
.%םירה לצ% .רמיצ ונל
התא ,ינא קר הז זא .תישושבי יתבגה ,אובת העונש הזמ חכשתו רבח םע עבק רינ
?הנטקהו
תא קר ,וקילוס םיעסונ ונחנא .אמיא לצא ריאשנ הנטקה תא ,יקא רמא ,הנטק םוש
ךל שי טעמ דוע ,עגר רובעכ רמא ,הזמ "וח ?הנשב םעפ טקש תצק ונל עיגמ אל .ינאו
ךלעבש הקלחמב תונבל ירפסת אל ךכ רחאש ?שי המ ,תצק םידקהל יתטלחה זא ,תדלומוי
.דלי ומכ וינפ תא הוויעו $ינחמ ךויח ךייח ,ךתוא קנפמ אל
יתעמשו ןותיע יתארק זא ,גהונ אוהשכ רבדל בהוא אל יקא .הברה ונרביד אל ךרדב
.םירהכ םירה לצ ןכא ,ונ :טילפה יקא ,רמיצל ונעגהשכ .ןמקסידב הקיזומ
.יתנקית ?%םישנאכ םירה לצ% אל הז
סינכה ןטק יסור הזיאש ןמזב ,ןזואב יקא יל ררוח ?החידבה תא סורהל תבייח תא
.רדחל תודווזמה תא ונרובע
יזוק%ג לומ תרעובמ חא :תינמז וב ינחור(יעבטו ראופמ והשמכ ררבתה %םירה לצ%
& יתפרצה $שה ןיכמש םוניהיגהמ םינימשמ םירופיטפ לומ תינגרוא רקוב תחורא ,ללכושמ
וישכע וילע םירבדמ םלוכש ן%זויפה תועמשמ וזש החינמ ינא .הלאכ םיבטוקמ םירבד
הלאה םיפרוטמה םיבוטיקב והשמ לבא ,םולכ הניבמ אל ינאש הארנכ זא ,תורוצנו תולודג
,תבהוא ינאש םיחרפה & הלכ תולצבח םע לטרגא היה הפהפיה רדחב לבא .יל קיצה
השענ לוכהש הארשכו ,שארמ ןימזה יקא .ןנוצמ הינפמש קובקבו הבייאדוג דלוקוש תלסלס
.תודווזמהמ יסורה תא בטיה רפי%צ וירבדכ
$שרח בל הז המ ,בילוא ,יל יריבסת ,יטירבלס(הגמ רותב ילוא# ברעה תחורא ירחא
עיצה יקא ררקתהשכו ,תיקנעה הניגב תצק ונלייט !?"פקומ בידנאב אלוממ תולק הדואמ
הטימל יתללצ ינא וליאו ,יזוק%גל ללצו םידגב דירוה דיימ אוה המינפ ונסנכנשכ .רוזחנש
תינכות וזיאב יתיפצו %"ניא םיעבשה תא יתקלדה .הלק הכימשב תינבר ומכ יתיסכתהו
,םג יסנכית .הדיספמ תא המ תעדוי אל תא :רמא יקא ןמז הזיא רובעכ .תרגפמ תואיצמ
?יתמליש המכ תעדוי תא .$וסה דע רבד לכ ןאכ לצנל ךירצ
119
וסלבש ,םירחתמב יטבמ תא רתוי דוע יתדקימו ,יתרמא ,תעדל הצור אל םג ינאו ,אל
ידיצל ךשכתשמה םוריעה רבגב הזחא אלש רקיעה ,ןגוטמ שיבכע תעלעלמ תסלב וישכע
.הינפמשה קובקב תא לסיח טעמכ רבכ אוה ,בגא .ןנאש קונית ומכ היטבמאב
.םועטל יתוא לדיש ?תצק הצור
,המורע שדר%צ לוחמב תצרופ דיימ ינא ,התוש ינא םאש יתעדי יכ ,תותשל יל קשחתה אל
ןטקה ןוחצינב ותוא רפ%צל יל קשחתה אלו ,הצרתמו הצורמ ינאש יקאל ןמיסה היהי הזו
.הזה
תואיצמ תרדס הנרקוה רבכ םייתניב .םיחל הינפמש יקוהיש יקא קהיש ,םימל יאוב
,היינשה לש התיבב רוגל הכלה וז ,םיתב ופילחה תוצרמנ תוהמיא יתש הבש ,השדח
עטפעלק םשאר לע תתחונ םואתפש םהל םיענ םאה .םילעבה םיביגמ ךיא יתבשח .ךפהלו
ןה הפלחהה עובש םותב םאה ?םישנה יבגל המו ?תיעבמ וא ןנערמ יונישה םאה ?השדח
?היינשה השיאה לש התפס לע םג "בור הבמוג ותואש תולגמ
.הער ייהת לא ,יקא לדיש ,םימל יאוב ,ונ
לוקל ,םידגבה תא דירוהל יתצלאנ זא ,ילוכ יתבטרנו םימ אלמ גופס ילע קרז אוה $וסב
המ תא תוארל הצור ינא ,לוכה ידירות .והשמ םיאור $וס($וס ,יפוי :ולש החמשה תוחווצ
.יל ךיישש
הביסמ וזיא ירחא ,םעפ ךיא יתרכזנ םואתפ .רוכיש תמאב אוהש יתנבה רבכ וישכע
,הבוב :םירוכיש לוקב יל רמאו ןבא ומכ הטימה לע בכשנ אוה ,$יזפיז ומכ התש אוה הבש
ענכשל עסינ אוהו ,יתיצר אלשכ ,תרחא םעפב וא .הלילה הברה ינממ ךל אציי אל רבכ
,הלילה עיתפהל לוכי דוע ינא ,הככ יתוא יארת לא :לוק ול היה -ל וניטנלו לש לוקב יתוא
.ןזרט ומכ והזח לע $פוטו
"פקמ רוכישה יקא :בצע ןימב ימצעל יתבשח ,ילש םיאושינה ייחמ הנומת דוע קר הז םג
תפשוחש ,ךנתל הרומה לש םייקנעה הידד הארמל היסנמיגב רענ ומכ ןמרוחמ ,יזוק%גב
תפש ךותל תינששוח לגר דועו תינששוח לגר הסינכמו תידומילה הכירבב ןבלה הפוג תא
.לכ יניעל $שחיהלו בטריהל תדחופ ,םימה
תודבאמ ןניא תורכש תעשב םגש ,יקא לש תורדוחה ויניע ויה הלאה לכ יניעה
.ןוה הז לע יתמליש ,תירוכישב רמא ,יחוורתת ,יבש ,יאוב .ןהלש הקיעמה תונרדוחהמ
וא ,הזבמה דמעמהמ תונהיל ימצעל חינאש יוארה ןמ םא יתיהתו ,םימב יתבשייתה
טעמ דוע ,הדירפ $ס לע גוז ונחנא לוכה ירחא ,תורחא םייניעב הז תא תוארל ילע ילואש
המ .העמק ונל עשעתשנ םא ארונ אלו ,טניילקו הנוז ומכ תמאב ונחנא ילוא זא ,םישרגתמ
120
הנוז ןיב ןימ יכ ,יוביילפ "ורעל ריבעהל ךירצ אל וליפא ,הככ הז לע םילכתסמ םאש ,םג
.וניינקל לעב ןיב ןימ אל טלחהב הז טניילקל
יתעקיש ,לוהוכלאה רתיה ילב וליפא ,םיניינעה םע םורזל הנטקה הטלחההמ הצורמ
ןיב יל תרדוח לגר השיגרמ ינא םואתפ .תומיענב יתפצו םייניע יתמצע ,םימב יראווצ תא
תא ןפח ,ברקתהו וממז תא עציב טניילקה 'בבוש טניילק ,יל יוא .העשפמב תצעננו םייכריה
לוקב רמאו ,!סופתל המ שי תסבוכה תקנמל ,יל יללאו# םדבוכ תא לקוש אוה וליאכ ידש
.ךלש םיידשה לע תמ ינא ,יתינור חוא :דמעמה תחמשל דרדרצ
תינויצה הנפנפשה ינא םג לוכה ירחא ילוא ."ורעה ךותב ינא םגש יתשגרה תוינש ךותב
יתכלהו ,ימצע תא יתמחינ ,יתדבא(יתדבא רשאכ .תינמז(וב תצייבמו תרדשמש הנושארה
םע תגזמתמ ,ינושל תא עלבש ויפ ךותב ,םירחא םירביאו םיידש ונפחש ,וידי ןיב דוביאל
לכו .יל באכ טעמכ רבכו םימעפ שמח הזיא יתרמגש דע ,דועו דוע יב ורפחש ויתועבצא
לש קיז לכב ןיחבהל ,ינפ לע וידי ימסק תעפשה תא תוארל ,קמועל יב טיבה אוה הזה ןמזה
.באכל הנתשמה גנוע
זא ,הצורפה תא גנעל ורועמ אצי טניילקה לוכה ירחא ,הבוט תיופכ תויהל יתלוכי אל
,עיגהל ורחיא אלש ויתוחינג תא עומשל תינהנ ,וייח תציצמ תא ול יתתנו יתפפוכתה
לבא ,!יתצצמ םירחא המכל בושחל רשפא ,בוט# ול "וצמל יתבהא אל הלחתהב ךיא יתרכזנו
יתמו המל ,ךיא תעדוי אל ינאו ,שממ הזמ ןמרחתהל ,הז תא בוהאל יתלחתה ןמזה םע
.יתקספה
תרזנוצמ(אלה הסרגב ילש םיאושינה ייחמ תונומת דועב רכזיהל אלש יתלוכי אל בושו
ךיאו ,הנושארה םעפב ונלש הסיבכה תא יתישע ,דחי רוגל ונרבע קרשכ ,םעפ ךיא .יוביילפל
ותוא רשייל ידכ ןחלושה לע ותוא יתחתמו שביימהמ ולש הסיטה לברס תא יתאצוהשכ
ותיא ןיידזהל םוצע קשח ,באכב הלבגש המויא הגרע םואתפ יתשגרה ,!םיטמק אנוש יקא#
התיה היזטנפהש ,יתוא עיתפה יכהש המ לבא .הדימעב ןנואל יתצלאנש דע ,וישכעו ןאכ
אמש ,הסיטה לברסב רתוי יתעגנ אל זאמ .םייחב םינויזהמ תגנעמו הזע רתוי הברה
סבכל יתקספה זא .היהתש לככ תראופמו תימואל ,דב תכיתח ללגב לוכהו ,תינש ןמרחתא
אוה המ ליבשב ןיבמ אל אוהש ןנולתה יקאו ,הסבכמל לוכה יתחלשו הפוקת הזיאל ימצעב
.הסיבכ תנוכמו שביימ יל הנק
לש יקא & %םירהכ םירה לצ% רמיצה לש יזוק%גב תפלועמ יבכשב ,וישכע יתבשח ,ילואו
יפסכה וכרע תא וליפא בשחמ אוה ךיא יארת ,הדבוע ,זא לש יקאמ הברהב הנוש וניא םויה
.$ונה לש
121
.העונ תא תענכישש חמש ינא :שחל יקאו תויפכ ונבכש ,הטימל ונידיד רמגנש ירחא
.ונתיא רבדל קיספת איהש יתדחפ תמאב לבא ,ימצעב הז תא תושעל ךירצ יתייה
השוע הז ,חמש ינא :רמא אוהו ,ןכ :יתינע ינאו ,בותכל תרזח :שחל אוה ךכ רחא
.בוט ךל
יתינור תבשח תמאב :שחנ ומכ שחל אוה ,הניש טעמכ יפערש ךותמ ,רתוי רחואמ
?ינממ חורבל יחילצתש
יל שחל אוהו תינונמת יתוא ותפל וילגרו ויתועורז .םחה ועגמל יתררועתה רקוב תונפל
ןייזל הצור ישוק ...קופדל הצור ישוק ...ישומ לש םיידשה תא "וצמל הצור ישוק :תיקונית
םישחלב ילע טטומתמ היה אוהו ,ותיא יתרביד אלשכ דימת ומכ קוידב ...קומע
ידכ טעמ ןתוא תחוורמ יתייה ינאו ,םיילגרה ןיב ןיזה תא יל $חודו הלאה םייליטנפניאה
.החונמב יתוא בוזעלו ךירצ אוהש המ תא תושעל ול תתל
,תונשדה ויתוכיעמל ,תוינשערה ויתוקיניל ,החמשב ליטנפניאל יתינענ וישכע לבא
ותיא יתניידזה .המשנהמ ריוואה תיראש תא יל ואיצוה טעמכש תוקומעה ויתוקישנל
ןיא ,תיקוחה השיאה אל ינא ,ולש הנוזה קר אליממ ינא ירה ,רתומ לוכה וישכעש השוחתב
אל ינא ,הסירע תומ תמ אל קונית הזיאש קודבל "ורל הכירצ אל ינא ,שארה לע תולטמ יל
לע תוחורא לשבל הכירצ אל ינא ,םילותיח סבכל ידכ םגאל "ורל רקובב םוקל הכירצ
(תשיגמ ינא ,שיא(תשא אל ינא ?יל תפכא המ .רוק תוכומ םיידיב םימ ילד תאשלו היליתפ
.יוביילפ לש $צרה
וחיטבה & החוראה תא ספספל הצר אל יקא יכ ,לכואה רדחל ונצרו םיירהצב קר ונמק
ונרזח םיירהצה(רחאו ,הכירבב תצק ונכשכיש ךכ רחא .ךומס יזורד רפכמ חרוא($ש
יאדוובש םייפמילואה םינויזה לכ לע בושחל אלש יתלוכי אל ינאו ,םיפואינה ןומראל
ירחאו תעשב ,ינפל ,הלאה םיסייפתמה תוגוזה לכ ,ינוריא הז המכו ,ונינפל ןאכ ושחרתה
.ינוימד שבד חרי הזיא
.ירמגל יתינהנ ,בילוא ,ךל דיגא המו ,יקוחה ילעב לש ופוגל ירמגל יתרכמתה רבכ םעפה
ינא יבגל לבא ,תעדוי אל ינא ,ויבגל וישכע .הנש יצח הזיא וניידזה אלש ןיבהל הכירצ תאו
הככ .ןנער "ע וא רוטרביו םוש םע אל םג ,דחא $א םע הז תא יתישע אלש ךל החיטבמ
ומצעל סכנל הנהנ יקא םגש תבשוח ינא לבא .יבגל תוחפל ,תיתימא התיה םינויזה תחמשש
.ולש הנטקה שקה תלותב תא תינשב
,הצור אוהשכ תושעל עדוי אוה המ יל תוארהל הצר וליאכ .םיהדמ היה ולש הלאניפה
,ילוא יתוא ןייז אל םעפ $א אוהש ומכ יתוא ןייז אוה .םוי לכ והומכ רבג לע םירתוומ אלשו
122
ררוח .תררחסמ תוארפב זאו ,ןבקרוקל דע יל ועיגהש תובשוחמו תוקומע תופידהב הליחת
ינאו ,יתרקויה ןורזמב רוח השעיו יכרד רודחי אוה עגר דועש יתדחפש ,ךכ לכ קומע יתוא
.תוסיפ(תוסיפ יתוא שפחל וכרטציו ,לילגה יבחר לכב רזפתאו תוכיתחל ררופתא
לע חמש ,אוהו ,תיתייח יתחנגש תבשוח ינא .גנעמ לבא יארפ ןויז הזיא ,בילוא ,בילוא יוא
בושחל יתלחתהש דע ,שמשהמ םודאו םח ,$ורט זוחאכ ןייזל ךישמה ,תטהולה יתבוגת
תנמ תא הקושת תאזכב ןייזמ אוהש ותעד וילע הפרטנ טושפו שמש(תכמ לביק אוה ילואש
םימעפ המכ חנג אוה ,רמג אוהשכ יכ .לוכה היה אל הזש הארנכ לבא .ולש תיקוחה רשבה
אוה ילואש דושחל יתלחתהש דע ,הנש ןוילימ הזיא הככ יל ארק אל אוהו ,הנור ,יוא ,הנור
.יתוא בהוא ןיידע תמאב
,שילוד ,שילוד
הצור דואמ ינא .ךל ירשפא הז םא יקדבת ,השקבב ?תצקל "ראל אובל הלוכי תא ילוא
זא ,בושח טקייורפ עצמאב אל תאו ךליבשב היעב אל וז םא .שילוד ,השקב% ?בוט ,יאובתש
?רדסב ,ילדתשת
:הנכסמהו הנטקה בילוא לש תושדחה תא יעמשת וישכע
אל & יל הבתכ איהש המ יפל & אוה לבא ,שרגתהל הצור איהש יקאל העידוה תינור
.הצור
'הח(הח ...שממ
לובסל לוכי אל אוה ךיא ,בגה ירוחאמ הילע רבדמ אוה ךיא תעמוש התיה קר איה םא
תאזכ התיה תמאב איה םאש בשוח אוה .תונרמויה תא ,הלש תוציקעה תא ,התוא
הביל קמועב .רפס האיצומ התיה רבכ איה ןמזמ ,המצע תא הבישחמ איהש ומכ ,תרשכומ
םג אוהו 'תיליטנפניאו תלכסותמ תינמופרגמ רתוי אל איהש ,תמאה תא תעדוי הארנכ איה
.ןמז(מ .ללכב הילא ךשמנ אל
ינאש :דחיב ונחנאשכ הטימב יל שחול אוהש המ תעמוש התיה איה םא וייח תבהא ,
דיב די ךלוהש גוז ,רבד לכל גוזכ היחנש ,דחי רוגל רובענש עגרל תוכחל לוכי אל אוהש
'שיל(וד ,ןוכנש ידיגת ?ןוכנ ?ןוכנ ,הלאה םיטוטרחה תא יל תרכומ התיה אל איה & שמשב
.הכחמ אוה .ךותחלו ןוכנה עגרל עיגהל ןמז חקול םירבגלו ?ןוכנ ,רבג קר אוה יקא לבא
אוה .תינלוח הדלי ךל שישכ דועו ,החפשמ קרפל טושפ אל .ירמגל ותוא הניבמ ,שילוד ,ינאו
תושעל ,הב עוגפל הצור אל קר אוה .בוט בל ול שי ,ותוא הריכמ ינא .יקא ,יקנ ארונ םדאנב
123
& הזב החוטב ינא השעמל & יל הבתכ איהש המ לכש אלפתא אל ינא .ןוכנה רבדה תא
תירנויזטנפב רבודמ אלה 'תידי%גירפ הנוז לש םיכלכולמו םיפנוטמ םירקש 'בזכו רקש לוכה
אל תא .הלש ןכסמה חירב(שחנהו הנילו%צי%צ תא שייבמ היה אלש לוחכ שאר םע תפרוטמ
רמיצב יזוק%גב ותיא הכשכתשה איה ךיא :שפנ(תלוחה יל הבתכ איה המ ךל תראתמ
התוא זמזימ אוה ךיא .!?הטנורב ילימא ,איהש תבשוח איה ימ ,תמאב ,ונ# %םירה לצ% ,ןופצב
איהש הככ התוא ןייז אוהש תנעוט איה ךכ רחא .ול הצצמ איה ךיאו הל דרי אוה ךיא ,םימב
.יניס דע לילגהמ התוא ועמשש תוחירצב םימעפ תורשע הרמג
םירקשה תא תונקל תברסמ ינא .הנימאמ אל ינא .הנימאמ אל ינא .הנימאמ אל ינא
תנכוסמ ןימ(תלוח איהש יתדשח רבג רותב התיא יתבתכתהשכ דוע 'הלש םיפנוטמה
'שילוד 'שילוד ,יוא .םירבגה לכ תא הינפמ ריהזהל ךירצש
אל שממ רבכ ינא יכ ,שילוד ,ןאכ הרק המ יניבת תא ילוא .רזומ והשמ הרק לומתא לבא
רבכ ירה ינא ,וישכע .הפי הזורא הליבח םע ילצא עיפומ יקא ברעב הנומשב .הניבמ
יל שי ימ םע קוידב תעדוי לבא ,ולש תינוראה םע קודה רשקב ינאש ונממ הריתסמ םיישדוח
לש תויזטנפה תמצוע ללגב קוחצ ןטבב יתקזחה ,הלש ינלוחה ליימה ירחא זא .קסע ולו
.תאזה הסופיטה
עיפומ יקא הנהו ילצא תיקנע הנתמ םע ,תיבב יליבשב חרימ רזוח אוהש ירחא םוי '
.ידות ,םהלש תשדחתמה תויגוזה םע רדתסמ שממ אל 'ותשא םע ימולחה שבדה
.תלאוש ינא ?הז המ
.הנושמ תודירצב יל רמוא אוה ,יחתפת
.וילע יל הבתכ תינורש ןופומרגה תא תולגל תדרחנו ,רהמ הזיראה תא תחתופ ינא
אל איה ,יל ינימאתו ,הנק אוהש יצאנה טירפה לע הצאנ לש תונותיק הכפש איה ,שילוד
תודשב םיעור ןהלש םילעבהש תואלפתמ דוע ןה ךכ רחאו# .היתוליטק תא ונממ םג הכסח
!'תורז
תרמוא ינא ,הדות .ךייחל יתיסינו רהמ ותוא יתרתסה .טנדקד לש חיר $אל יל אב רשי
?הז המ דובכל ,תלבלובמו תעתפומ ול
.הדירפ תנתמ... ,ומצע לש ןוחרסהמ קנחנ טעמכ ,רמוא אוה ...הז
לע בשייתה ,םכרכתה יקא .הפהמ לוק יל אצי אל לבא ,בוט יתעמש אלש דיגהל יתיסינ
.תונברוחמהו תופיה וידיב וינפ תא טילהו הפסה
תא וניצימש בשוח ינא .תווצקב רבשנו ךלהש ,ול אל לוקב רמא אוה ...בילוא ,יעמשת
לבא ,דחיב ךתיא תויהל םלשומ וליפא היה ,שגרמ היה ,דמחנ היה ?תבשוח אל תא ...רשקה
124
לע הרוחב ,בילוא ,הלחא הרוחב תא ?םירוריפ הכירצ תא המל .בוט רתוי והשמ ךל עיגמ
ירה תא יתיא .םידלי ךל השעיש ,ךלש קר היהיש רבג ךל עיגמ .תרשכומ ,המכח ,הפי ,המר
?הדומח ,ךלש ןמזה לע לבח אל .הרקי אל הזש תעדוי
הקינאפהש :דחא רבד קר יתעדי .רתוי יתעמש אל ינא לבא ,םירבד ינימ לכ דוע רמא אוה
לכ םע המ .הרושכ תויהל רוזחי לוכהו ,ילא רוזחי אוה םיימוי דוע .ונורגמ תרבדמ
לותשנש היאפפהו ןומילה יצע ,ןורציבב "פשנו רוכשנש תיבה ?םינונכתהו תוחטבהה
יל רקיש אוהש תויהל לוכי אל .האיצממ אל ינא ,המ .ןתחתנ הפיא ונרביד וליפא ?הניגב
?שילוד ןוכנ ,ךרדה לכ ךרואל
ךלא ינא זא...בוט :רמאו ויכרב לע וידי תופכ תא םש ,המידק ןכר אוה העש עבר ירחא
,יכורכר הלאש ןמיסל ופוג תא הכפהש תאזכ תלצנתמ הדימע ןימ דמע ,םק אוה .יל
.אציו יחלה לע תידוד הקישנ יל ןתנ ,ילא ברקתה
?שילוד ,תבשוח תא המ ...?המ
היהי הז םא וליפא התיבה העיגמ תאשכ ילא ירשקתת .הבושתל הכחמ .ןאכ ינא
.הלילה עצמאב
.בילוא
תאנוש םג ינאו ותיא תושעל המ יל ןיא ?הזה ןופיטפה תא יצרת ילואש תבשוח תא .ב.נ
'ותוא
'''תיתינור
(ו .!המ אלא ,יפר לש תחרוא# ,ןודנולב דנא(קיווב יתייה .ךלש ליימה תא יתארק וישכע קר
הזיא .לוב םימיאתמ ,לוכה ירחא ,יקאו תאש חיכומ קר הז 'ךליבשב החמש ארונ ינא ,ואוו
'תולועמ תושדח וזיא 'יפוי
תפקות הרדה אולמב היצלופינמה .וליפא תנווכתהש ילב ינואג טנטפ לע תילע ?יתעדל
תא תענכיש תא ?קתומ ,תרמוא ינאש המ הניבמ תא 'תמאה & וילע לוכי אל שיאש םוקממ
,ענכשמ ךכ לכ הז תא תישע .סקיא רבגהמ שרגתהל ,הצור תאש המ הז ןכאש ךמצע
''''וקירוקוק 'קפסב לטומה וניינק לע ברקל ןכומ ,םוד דמענו לטלוט ,תעבנ לוגנרתהש
'ופאש
ינמרגה ןופיטפהמ לשמל ומכ ,ולש סטעמשהמ ךל סאמייש םעפ לכב 'הבוב ,הלודג תא
דיימ וילע ימייאת & $סכ לע ולש םירובידהמ וא ,ולש "לעמשה חירמ איקהל ךל אבש
125
ידפרמ םירמיצב תומוקמ םכל ןימזיו "ורי ,םב(םב(ידיב(וה בלבלכ ומכ ,אוה .םישוריגב
'%םירה לצ% ומכ םינויז
.דירווהמ יל דרוי אל יפרה 'םיפ(ר(וט(מ םימי תרבוע ינא .ימאמ ,תשתומ ירמגל ינא ,בוט
ינימ לכמ ילא םירשקתמ .יסנמש(יסנפ יכה תוביסמה לכלו תוחיתפה לכל יתוא בחוס
ונפצנ יכ ,םטייא ינאו יפר םא םילאושו ,ןויאר םישקבמו םינוקוריו םינובוהצו םינומוקמ
תיפצתה זאמ ,תלזונ אלו לזונ אל ותיא יתפלחה אל םייחב ינאו# ,%ןומ%ב םילזונ םיפילחמ
(טייל ,םינועושעש ,היזיוולט תוינכות ינימ לכל יתוא םינימזמ .!ןזואב תורעשה לש תעזעזמה
.ה%לבזה הלאמ אל ,יתוכיאו שדח םישנ(ןיזגמ לש רעשל יתוא םלצל םיצור םג .הלאכ ,טיינ
םישקבמ ,יתוא םירצוע היינש לכ .תלוכמל תכלל הלוכי ישוקב ינא '?תובוגתהו '?בוחרבו
ינא .לצלצל קיספמ אל ,תינור ,ןופלטהו ,ינא היזיוולט תינכות הזיאמ םילאוש ,המיתח
ןופלטה תא יתקתינ תבשבש לזמ .יוסח רפסמ יל ורדסיש שקבל %קזב%ל רשקתהל תבשוח
.היזיוולטה לומ רופיאהו םידגבה םע ,הככ ,ינאש ךיא יתמדרנו
?היח דוע איה ,הטובחה תניידזמה םע המ ?ךלש הביתכה םע הרוק המ ,בגא
,םיילגרהמ תלפונ .יפוי תנש תצק סופתל תבייח ינא ,יתריקי ,בוט
.היבילוא ,ןוזופחב ךלש


'הלוא ,בילוא
ינא .הלרדניס תודגאמ קרפ ומכ יל הארנ הז 'ךלש ומכ םירופיס לע םולחל הלוכי קר ינא
ינא ,ימצע םע תושעל המ תעדוי יתייה אל .הזכ רבד יל הרוק היה םא התמ יתייהש תבשוח
ינפב יתצוושה רבכ .ךייללעמ לכ לע אורקל ידכ %השיאל% תונקל החיטבמ ינאו .הפ תרועפ
דיימש רזעה(חוכמ הנטק הייסור ונלצא שי .תינעודי תרבח יל שיש הקלחמב תונבה לכ
?ריכהל ינא ,ינעוד הז ימ :הלאש
תקדוצ תא ילוא .ךל רפסל םיבושח רתוי םירבד יל שי .םיקוחצה םע קיפסמ ,בוט ונ
.ידמ םדקומ היה הז ילוא ,טגה אשונ תא וינפב תולעהל הכירצ יתייה אל ילוא ,תרמאש המב
??תושעל המ .תצלפמ יתלדיגש יל רבתסמ רתויו רתוי 'וליצה
:םירבדה ירקיע הנהו
ךות לא תובישי רתוי ןיא ,תיבב אוה ברע לכ .שא תקספהב ונחנא םינורחאה תועובשב
ששממ יקאו ,היזיוולטה לומ םילברכתמ ונחנא םיברעב .ריעל "וחמ לא תועיסנ ןיא ,הלילה
אל םהשכ וא םילכתסמ אל םידליהשכ ,תורותב ,הזחה תא יל $טלמו םס לש התוורפ תא
126
$נחתמ טבמב התוא יל ןתנו ,יקנע םולהי םע תעבט יל הנק אוה תדלומויל .םיאצמנ
ונחנא .הלודגה ריעב הנורחאל החתפנש ,הלוכ הנבל ,תינרקי ארונו תראופמ ארונ הדעסמב
דחא ןויז טעמכ ןיא .רקובב םגו הלילב םג םימעפלו ,רקובב וא הלילב ,םוי(םוי םיניידזמ
ןויז טעמכ ןיא .תיבבוש םידלי תמרע ומכ וא ,הטימב םיללוגתמש םינובוד ינש לש ומכ ,עוגר
םג .םילוחכ םינמיס אלמ ילש $וגה לכ .טעמכ םילא ,יארפ ךפה לוכה .יטנמורו ךר דחא
.ולש החפשו ולש הנוז הטימב יל ארוק אוה םימעפל .התנתשה ולש תילברווה העבהה
לוכה לבא .הטימב שדח לעב יל שיש לע חומשל הכירצ ינאש תרמוא הזרית ?הנימאמ תייה
.יונישה תא לכעל יל השקש ,רזומו שדח ךכ לכ
יתבשח הלחתהב .ונב טיבה יקאו ,התוא יתפטיל ינאו יתועורזב הבכש םס ברעב לומתא
לע טיבמ אוהש בל יתמש זא לבא ,ותיא םוקמב יתיא תנמרחתמש תדגובה לע סעוכ אוהש
?האור תא המ :רמאו םורע ילעמ דמענ אוה ,הטימב ,ךכ רחא .טבמ "עונ שממ ,ילש הזחה
.ילעב לש ןיזה תא :יתרמא ינאו ?האור תא המ ,אל ,רמא אוהו ,ןיז :יתרמא ינאו
ותוא יסינכת זא :הרוה אוהו ,דיחפמ ,רזומ טבמ וב $לח ,ינממ שאייתמ אוה וליאכ ,םואתפ
אוה זא ,הצור אל :הקינאפ לש התליחתב ילואו ,תוקנפתהב יתרמא ינאו ,יצצמתו הפל
זא ,יל השעת המ ,הצור אל :בוש יתרמא ינאו ,ךל םירמואש המ ישעת :רמאו ןבצעתה
תא םש ,ילעמ ערכו וב רזח היינש רובעכו ,חורבל ןווכתמ אוה וליאכ עגרל םמורתה אוה
דע ,חוכב זא לבא ,תואבל יתיכיחו םייניע יתמצע ינאו ,תונידעב הליחת ,יראווצ לע וידי
,יתואחמל ,הביבסל םוטא ,ךישמה אוהו ,יל באוכש יתוא בוזעיש יתחווצ ינאו ,קנח טעמכש
ילע לטומה תא תעצבמ ,וילעמ יתערכו יתענכנ ינאו .בגה לע בכשנו םואתפ הפרהש דע
.ילעב לש ורבאב
אוה םימעפל .יכבב "ורפל דמוע אוה וליאכ הבואכ העבה וינפ לע תפלוח םימעפל
עימשהל אלו סמונמ תויהל הסנמ אוה ןמזה בורבש תורמל ,תונלבס רסוחב ילא רבדמ
,והשמב ותוא יתחפיקש ,והשמ ול יתללועש יל המדנ םימעפל ,תאז לכבו .רקבל וא תורעה
םימעפל .םייתפש סמ קר םה הפסה לע םיברעהש ,והשמ לע ינעמל רתוול "לאנ אוהש
תונשקעב וב םקמתמ ,ולשמ יטרפ םלועב עבוט אוה וליאכ ,תקחורמ העבה וינפ לע הלוע
,ויתועורז ןיב תוחונב תמקמתמו וקיחל תספטמש םס ללכ ךרדב ,והשמש דע ,הפרמ אלו
.ןולסה קיחל ותוא הריזחמ
טבמ יתבסה .ארח לש חירל םואתפ יתררועתה ,ילע הפכ אוהש הציצמה ירחא ,הלילב
תנברחמ איהש ירחא םימעפל .יקא ןיבל יניב הבכשש ,םס לש ריעשה ןבשיה תא יתיארו
יתחקל .ונלש םינפה ךותב הלש תחתה תא עוקתל תויעב םוש הל ןיאו ,בוט הקנמ אל איה
127
ררועתי יקאש יתיצר אל יכ ,םיימעפ(דח םינובגמב ךלכולמה ןבשיה רעיש תא יתיקינו התוא
לכל והשמ חיכומ אוה וליאכ ,םינוגמ םישעמ ילע עצבל שארב ול הלעי בוש ילואו חירהמ
.ומצעל קר םצעב ילוא ,יל ילוא ,םלועה
תרועפ ,ילעמ םסו ךשוחב יתבכש .בוש םדריהל יתחלצה אל ,התוא יתיקינש ירחא
אלש ,ער יל הנואי אלש ,רדסב ינאש תאדוומ איה וליאכ ,ינפ לש קיז לכ רחא תבכוע ,םייניע
דע ,ריקה לע תורושב וצרו "וחבמ ורדחש ,בוחרה סנפמ רואה יספב יתיהב .הלילח דבאתא
.יתמדרנ טעמכש
ךותב .ידמ ישונא היה לוקה לבא ,םס תאזש יתבשח .השובכ הללי תעמוש ינא םואתפ
.הניש ךותמ הכב יקא :המולעתה הררבתה תוינש
.תינור ,ךלש
'תינור
,ידיגת ?ותיא הרוק המ ררבל תיסינ המ יפל ,םדאנבה ?ול הרוק המ ותוא תלאש
אל שממ ינא ?וילע רבוע המ ותוא תלאוש אל תא ךיא 'ירמגל ןפרחתה ,תרפסמ תאש
?תצלפמ ,תא המ ?ךלעב אל אוה ?בל ךל ןיא 'ךתוא הניבמ
הטובחה ותחפש ומכ םייכרבה לע תדרוי תא המל ?תפרוטמ תא ,המ ?ךל הרוק המו
יכ ?ךל אב אל םא ,ול תצצומו אוה ,ךלש הרבח איהש תנעוטש ,תאזה הזריתהו ?ךל רמא
ךל תרמוא דוע איה ,המישרמ הנוסרפ התוא חומשל ?הטימב ךל שיש שדחה לעבה לע
?תוכומ םישנל ןועמב רות ןכל עבקאש .ייחב ,לופיט תוכירצ ןתא ?תורגפמ ,ןכיתש ןתא המ
ותיא תושעל הז הצור תאש המ םצעבשכ ,הלילו םמוי םימילא םינויז ותיא תניידזמ תא המל
.ןיבהל התמ ינא ?יל ידיגת ,הא ?הבהא ותיא תושעל הצור ללכב תא ?הבהא
הזו ,םייט גיב העוט ינא אמש וא ,קוידב ךל ןייזי יקאש & הצור תאש המ קוידב לבא
.הרוצה תא
''''???הא
?םהל תרפסמ תא המ ?וארי םידליהש ךל תפכא אל ?םילוחכה םינמיסה םע עטקה המו
?פא(קיימב חרמתהל תלחתה ילואש וא ?ןחלושה לש הצקהמ עלעקלופב הכמ תלביקש
הפיא .הקדצה ילב תובוט ךיילע יתבשחש ןימאהל הליחתמ ינא 'תפרוטמ תאש ייחב
?יתרכהש תיטויפהו הגונעה היישפוחה שפנה
128
הככ ?הצור תאש המ תמאב הז ,ןכ םאו ?תמאה תא יל תרפסמ ללכב תא ,תינור ,ידיגת
תדחפמ תא ,המ .הקזחו המכח השיא תא ?המל לבא ?ולש הנוזה רותב ,ךמצע תא האור תא
?ילגתש הממ תדחפמ תא ?ונממ
אל המל .תדמוע ינאש הפיאמ הככ הארנ אל הז יכ ?ותוא תבהוא ללכב תא ,ידיגת
'?ותוא תלאש אל ךיא ?הכוב אוה המל ותוא תלאש
דיגהל לכואש ליבשב תובורק קיפסמ ונחנאש תבשוח ינא לבא ,תילאטורב ינאש החילס
תיב קדב לע רבדל אלש ,שפנ ןובשח תושעל ךל העיצמ ינא ,ךלש הרבח רותבו .הז תא ךל
'ינ(יצ(ר
.בילוא ,ןייפמקל רשקב םוסרפה דרשמב השיגפל ךללגב תרחאמ ינא ,בוט
,בילוא ,בילוא
לבא ?ותוא בבודל ,וילא עיגהל הסנמ אל ינאש ?המהב ינאש ?בל יל ןיאש ,תבשוח תא המ
אוה לבא ,בילוא ,ךל תעבשנ ינא ,יתלאשש ייחב ,יתלאש .היעבה וז ,ימ םע ןיא ,ימ םע ןיא
תויחל השק ךכ לכ הז ללגבש .םירבד תניימדמו ידמ השיגר ינאש ,יל המדנ קר לוכהש רמא
הז תא רמא אוהשכו .ןיימדלו ןיימדלו ןיימדל קר הז תושעל תעדוי ינאש המ לכ יכ ,יתיא
.יתלאש ללכבש יתרעטצה דימש ,םיינבצעו םישק ךכ לכ ויהנ ולש םינפה
אוה זא ?יגוז לופיטל ךלנ אלש המל ,תוקולח ךכ לכ תועדה םא ,הככ םא ,ול יתרמא זא
ןויערה ירחא ,הדבוע ,היעב שיש בשוח אל אוה יכ ,ילש היעבה המ ןיבמ אל אוהש רמא
זא ?וילע תמלוח ינאש לעבה תויהל ליבשב ורועמ אצוי אל אוה ,שרגתהל ,יתילעהש רגפמה
תא יתדביא ןמזמ רבכש ,וילע תמלוח ינאש לעבה והימ תעדוי אל ימצעב ינאש יתינע
,היוצר ,בוט שיגרהל יל תתל ידכ לוכה השוע אל אוה םא לאש אוה זא .םולחל תלוכיה
תומזגרואהו םינויזה רפסמל רושק אל תקשחנו היוצר שיגרהלש יתינע זא ?תקשחנ
,ותוא ןיבמ אל אוה םאש ,ירמגל רחא והשמ לש היצקנופ הזש ,הטימב הליל ידמ תורפסנש
.ברעה לכ קתשו קתשו קתשו .קתש אוה זא .ריבסהל הלוכי אל םג ינא זא
יקאשכו .בלענ יקאש ןמיסו תוא & רקובב אל םג ,הלילב ןויז היה אל רבכ םעפהו ,הא
תרכוז תא .ינוימד דסב םיינשל התוא תקלחמו תיגוזה הטימל תלחוז םיבאזה תעש ,בלענ
,הינסכאב ,ברעבו ,םיפמרטב דחי םיעסונו םיכרדב םישגפנש השיאו רבג לע ןשי טרס ילוא
תיכוכז ריק וליאכ ,השיגרמ ינא קוידב הככ ?הכימש תרזעב םיינשל רדחה תא םיקלחמ םה
הקותמה הרוביגה לש יילפ(רופ ןיעמ קר הז ,טרסבש אלא .ולש דצל ילש דצה ןיב "צוח
129
רשבמש יסקס רזיט ,תילטנמ הרגאיו ןיעמ ,בבושה יאמבה לש ןבומכו & יטנמרשה רוביגהו
.ןיכסב םיינשל ךותחל רשפאש םוצעה ינימה חתמה לע
הקושתש ,בגא ,הז תא יתנבה ןמזמ .חרי .שדוח וכרא םה .םינויזה ימי תא יתרפס
םה ןכלו ,הז תא ועדי וניתובא(תובאש הארנכ .םימי שדוחמ רתוי דמעמ הקיזחמ אל תרעוב
."קועה עיגמ רהמ ידמ רתוי ,ידמ רהמש אלא .שבדה לש וניינמל םימת שדוח ועבק
אל ינא וישכע .םינויזהו םידוקירהו םירישה ימי ומתו .חרי .שדוח רבע %םירה לצ% זאמ
רוזחל וישכע זא .םיסחיב וק(סוטטס הזיא ונגשה תאז לכב .תוכבל וא חומשל םא תעדוי
ימצע ינא ?היה המ ,תמאבו !?םילוחכה םינמיסה לע ללוכ# ?היהש המ לע רתוול ?תינרוחא
עטמ דיל םואתפ רצענ אוה םירה לצמ הרזח ךרדב .הניבמ אל שממ ,בילוא ,הניבמ אל שממ
דילש הנטקה העבגה לע ספיט ,וטואהמ דרי השוע אוה המ ריבסהל ילבו ,םיאוגנמ לש
לע יקנע ךויחו וידיב ללש ,תחא לגר לע הדדמ אוהשכ רזח תוקד המכ רובעכו ,שיבכה
& יקיחל תינחירה וידי תלוכת תא ךפשו ,וגנמ לע התמ ינא המכ עדוי ירה אוה & םינפה
,ךרדב םתוא יתלזלזו יתקפאתה אל ,םימיעטו םילשב הלאכ ויה םיאוגנמה ,דחא קותמ
רפיסשכ עגושמ ומכ קחצ ,ורטנס לע $טונ "ימה ,אוהו ,םימיעט םיסיב םועטל ול םג תנתונ
םש לדגי ןאכ רובענשכ האבה הנשב ילואו ,םיאוגנמה עטמ ךותב דחא ימוג $כפכ דביא ךיא
.םיפכפכ "ע
.ייחב ,בילוא ,רבד םוש הניבמ אל רבכ תמאב ינא
הביתכה תוחפל .בשחמל ,הלעמל תחרובו הפסה לע דבל ותוא הריאשמ ינא םיברעב
,םילוחה(תיבב םישוטנה תוקוניתב לפטל םג יתרזח .יכרי ןיב ילעב רדעיהמ תרכשנ האצי
.רובת תחפשמ ירצימב הבוטה הקיתשה קיחמ טלמיהל רקיעה ,םיברעב עובשב םיימעפ
ומכ חורמ לבוסה ופוצרפ תא תוארל אל ידכ ,$ורשל םיבר תולילו םיברע יל םייופצ דועו
.הפסה לע יבמוז
?הלאש ןימ וזיא ?הא ,בילוא ,וז הלאש ןימ וזיא 'ותוא תבהוא דוע ינא םא תלאוש דוע תאו
,םיאושנ םישנא םילאושש המ הז ?ירוא םע ךייחמ םולכ תדמל אל ?הנטק הדלי ,תא המ
זעמ םידדצהמ והשימש תבשוח תא ?הזכ רבד תלאש ךיירוה תא ?םיבשוימו םירגובמ
הז המ .בהוא אל)בהוא .םיילגר תרטפ ומכ ,ותיא םייחש והשמ הז ?אשונה תא תולעהל
ינא ?יסד לש םיפקתהה ,םיילגרב םידירווה ,בגה יבאכ דגנ יל רוזעי הז ?תלאוש ינא ,הנשמ
המל הלאשה ומכ קוידב תועמשמ תרסח איה .רתוי וזה הלאשה תא ימצע תא תלאוש אל
ינאו ילעב אוה :תעדוי ינא דחא רבד .םילוחה(תיבב םינטקה םיקותמה תא םישטונ םירוה
.הז והזו .ותשא
130
.תינור
...שותינור
ינא םימעפל .ינא תיליטנפניא הזיא 'ותוא תבהוא תא םא יתלאשש החילס 'החילס 'הלספוא
תרמוא יתייה ,תישיא יתוא הריכמ יתייה אל םא .ןמאיי אל הזש טקט תרסחו השפט ךכ לכ
ינא :ימאמ ימ ונ וי לבא .רגפמ וא טסיטוא וא אוהש םדא לע הדיעמ תאזכ הלאשש
לש וביל תמדאב קומע "עניהל םיוואתמ ילש ריוואה ישרושו ,השירשמ(הליווא ,תינקיטנמור
.דעוימה
תרטפ ומכ איה תויגוזש תעדל יל הפיאמ 'יתנתחתה אל םלועמ אלה ינא ,יתוא יניבת
הזיא ?תיטנמור ךכ לכ תייה זא םג ,םכלש רשקה תליחתב :לואשל תבייח ינא ,בגא ?םיילגר
?הביק(ביק :שחנל יל ישרת ?הווהתמה רשקל זא ךל היה יטויפ יומיד
תונוצרהו תושוחתה םע קזח תכלל הכירצ תא ?יתעד תוינעל .ךל דיגא המ ,בוט
יתייה םא .%תושו יקל(יקא לש חורה יבצממ תעפשומ ןמזה לכ תויהל ילב ,ךלש םיימינפה
'?קושב תא .תשרגתמ יתייה .ימאמ ,ןכ ,ןכ .םימבו שאב הז לע תכלוה יתייה ,ךמוקמב
& ילע ילפנתת לאו ?םילאוש אלש תיביאנו תרגפמ הלאש וז םגש וא ,ותיא ךל בוט ,ידיגת
?םירבגה לכמ הנוש ךלש יקאש תבשוח תמאב תא .ךב דגוב אוהש השוחת יל שי לבא
.רבג םע .םייתנש רבכ .ןמור יל שי .והשמ ךל רפסאש ןמזה עיגה ,תינור ,יארת יושנ אל .
.יושנ רבח יל שיש ךומכ האושנ השיאל רפסל םיענ היה יל אל יכ וישכע דע ךל יתרפיס
דסומה לע םויא תווהמ ירה ,תוקוורה תונבה ,ונחנאש דועב ,הזכ רוגס ןודעומ ןימ ירה םתא
?אל ,םכלש שודקה יביסולסקאה
יומיד יל שיש יל ימאנת דיימ ,ילש תורבחה לכ ומכ ,שילוד ומכ ,תאש יתעדי הזמ "וח
עומשל הלוכי ינא ...ינקדצה הלב(הלב(הלבה לכ ,ימצעל קר והשימ יל עיגמש ,ךומנ ימצע
.תלוביש ימוקר םינומזפ םע הזה קדוצה ללמה תא יל תורש ןכתא
ןוחטיבה תמצוע תא יל דדרל וחילצת אל ,תוניוצמה הקהלה תונב רתי ומכ ,תא םג לבא
ינא יכ .ולשמ החפשמ רבכ ול שיש הז םע .סופתה םע .יושנה םע ,ןכ ,ןכ .ותיא רשקב
'תמאה תא תעדוי .יתוא בהוא אוהש תעדוי ינא רותב .תינור ,תחצנמ הבהאהו
.השק הלחמל םילוכי שפנה תוחוכש ומכ קוידב .הז תא תעדל הכירצ תא הווהתמ תרפוס
ונחנאש תעדוי ינא יכ .תונלבס שי יל יכ .ןגטנרל ךרדה לכ יקחצת .וישכע קוחצל הלוכי תא
,יתוא $טוע ךכ לכ דימת אוה .דימתמ רתוי וישכע הז תא תעדוי ינא .יארת תא .דחיב היהנ
131
החמשה ינא ,ולש היגרנאה ינא ,ינאו ,חומב יל םירטרטמש םישוקשקה תא עיגרמ ךכ לכ
.ולש םימולעה ינא ,ולש
לכ ונחנא לבא .םיאושנה ה%רבחה ,םכל ומכ תודרומו תוילע שי ונל םג ,יבשחת אלש
הז םע תכלל רשפא המכ דע ,קזח הז המכ דע ,יתימא הז המכ דע ,וז תא הז םינחוב ןמזה
אל שממ ,הנתמ איבה ,אב אוה :ןטק ןחוב יל השע אוה שדוח ומכ והשמ ינפל ,הנה .קוחר
תא םקעאש בשח חטב .ביגא ינא ךיא קודבל הצר .רזממה ,הז תא עדי אוהו ילש םעטה
אוה ךכ רחא .ומורפה קר היה הז לבא .יתכייח ינא 'תינור ,יתכייח ינא לבא ,והשמ וא $אה
.ייחב ,קחשמ ןורשכ הזכ ול שיש יתעדי אל .יתיא רומגל הצור אוהש המלש הגצה יל השע
.תומל ,רודיב הזכ היה הז
תוזב ונחנאש הלאמ ילאנויצנוונוק רבג אל שממ ,ונימב דחוימ סופיט אוהש ללגב ,וישכע
ותוא תלבקמ ינא םא ,וילא תונלבס יל שי תמאב םא תוארל 'ןחבמה תא ךישממ אוה & םהל
ינא לבא .עיגה אל אוה ,םינורחאה תועובשב ,הנה זא .ולש תונועגשה לכ םע ,אוהש ומכ
תוקישנו דיב יקנע םיחרפ רז םע ,ליגרכ ,עיגי אוה םייתרחמ םומיסקמ ,רחמ .ותוא הריכמ
.םינפבמ תפרשנ שממ .וילא תעגעגתמ ךכ לכ ינא ,יוא .הפב תוקותמ
ןבא יל הדרי 'ומויק לע ךל יתרפיס $וס($וסש רדהנ ךכ לכ השיגרמ ינא .םיהולא יוא
.וילע ךל רפסל המ ןומה יל שי .בלהמ 'ייח תבהא ,תינור ,ייח תבהא אוה
.בילוא

'?...תיהינור
האג ינא .ןיוצמ זא ,ןכ םא ?ןכ ?ןדריה ימימכ תפצוש תאו הביתכ תיימלוב תפטח ?תא הפיא
'ייהת ,יבתכת ,ירצית 'ךמצעל ןמז יחק .יתינור ,ךב
'םהא
:!וז הניפ ריקוי חטבל לז ירוא# טקלטניאה תניפב חצפא לכ םדוק
אוה . תונקל תבייח תאש ,!?המ אלא ,תיתפרצ הרבח# %לאמו%צ% לש שדח פא(קיימ שי
לכ ,ןוטמק(ןב טמק לכ .לוכה הסכמ םג אוהו .םשגה ירחא רקוב ומכ הארנ רועה 'םיהדמ
ומכ והשמ ,תבשוח ינא ,רקי תצק םנמוא אוה .ןומתכ(ןב םתכ 700 וא 800 (ל חש 15
יתוא ןימזה וילאש הקשהה ברעב הנתמב הזכ דחא יתלביק .$וריטב םלתשמ לבא ,םרגילימ
ידמעת '''ימוק ?תבשוי תא# יתוא ןימזהש !יפר# לזאזעל ריעשה םע יתייה .ירירה ןצחיה
הארנכו ,תחתה לע יל בונג ןזואב רעישה תמער לעב 'ןאק לביטספל ותיא עוסנל !'םוד
132
תיבסל ינאש בשוח אוהש וא .הנותחה דע תנתונ אלש ןשיה רודהמ הרוחב ינאש בשוח
.רתוי דוע ותוא $ירטמ הזו ,תיטנטל
ינא המ ךל יתרפיס .ןייפמקה תרגסמב תרבוע ינא םיעטק הזיא ךל תראתמ אל תאו ,הא
(ב רבודמ .ימואתפ תוילינס $קתה יל שי ?אל וא יתרפיס ?תמסרפמ ןותחת ןגמ יתוא םיאור .
,םישנ ינימ לכ לש רטמ לע רטמ לדוגב םיטרטרופ םימלוצמ הב ,הכורעת לש החיתפב
,ינא .האלה ןכו $אה תא וז ,הפה תא וז ,ןיעה תא וז :ןהינפב והשמ דיה םע תוסכמ ןלוכו
יר%צאט טרגרמ הארמב הליזדוג הזיא םואתפשכ ,להקב גינילגנמ ,ינימ(ורקימ תיאצחב
תא ךל םיאור ?תיאצחה ךיילע הנטק אל ?הככ בבותסהל תשייבתמ אל תא :יתוא תלאוש
'םינותחתה
?הל הנוע ינא המ ,ינאו
השיגרמ ינא יכ !המלצמלו# ,ילע ןטק לוכה %דרוקר הז ןוא% לש ןותחתה ןגמה םע
לוקה(ספבו ,התוא תפחוד ינא זאו ,ילע הנטק תא וליפא !הילא הרזח# .השביו החוטב
.המדא תדיער לש שער םיעמוש
תינכט היעב הזיא התיה $וסב# טרסה לכ תא טעמכ ונמליצ לומתא ?בינגמ ןוכנ ?ךיא
תא יל ועבצ ,ןועגיש יתוא ורפיא :יתיארנ אל םייחבש ומכ יתיארנ 'רידא היהו ,!המלצמה םע
םייניע תרקנמ תצייצונ תנולמש הזיאב & 'דלעווג יוא & יתוא ושיבלהו ,ינחרז םותכל רעישה
'םיידשו
אלש המ ,םוניהיגהמ םייניע יל השע ןמזה לכ ,דירחהל יכיתח רנויפיז דחא ,ימינ , םלצה
יתינהנ ...?ךל דיגא ינא המו .ילע םיממוז ונורטסטסטו אוה המ קפס לש לצ לכ ריאשה
הלותחה םסש ומכ שממ ,ישנה יאוגאל הטרופ(תיקוזיח וויהש לנה רפיצול לש ויפוטילמ
לעב יאמבהשכו ,םימוליצה ורמגנשכ ךא .הנועמה שודקה יקא לש ועגמל תרכמתמ םפשהו
דחא לכ :תירלופופ תיאניקניש תקורסת וז ,ךתומכש הירפירפ תב ,ךתעידיל# ילוקורבה שאר
ורעש תא תובישח בורב $סוא ,לתלותמ רעיש ול שישו הבבסב ל-ק ומצעמ קיזחמש
יליבד הארמ ןתונש המ ,הבעו רוחש טרס לעמ הראפתל וררחשמו דוקדוקה ימורמל
'פאר(א "טיא ,םויהל ונמייס :קעצ ילוקורבהשכ ,ןפוא לכב .!ילוקורב תחרפת לש אילפהל
וליפא .יתילעהש חטב ,יתילעה ,ןכ ,רמולכ .הטימל רפיצול םע סנכיהל יתעד לע יתילעה אל
סקוסמו ךיוחמ ילא ברקתה אוהשכ לבא ,ושעיי אלש םישעמ יב השוע ותוא יתניימד
םע אל ול יתישע ?והשמ תותשל הצור :הלאשה רוגישל היירכוס ומכ תחנומ ויפבשכ
.אל ,הא(א ,שארה
.לאש ?הסופת
133
יבוהא ,יל השוע אוהש הזה ןחבמה ,תמאה# .תושטולמה יניש רהוז תפופא יתינע 'פאי
לבא ,ונינהנ(ונינהנ ,ונקחצ(ונקחצ .םיבצעה לע יל תולעל ליחתמ תצק רבכ ,םטמוטמה
.!יתודליה עטקה תא רבכ יתיצימ 'תעגעגתמ ינא 'סלאח
ידרפית םא לבא ...הבבסב ,בוט ?המשנ הללאוו :סאבתה שממ םיציבה םכרוכמ םלצה
,תרפאמהמ תוקישנב יתדרפנ .לפקתהו ולש רוקיבה(סיטרכ תא יל ןתנ ,ןופלט ימירת ונממ
םע קדצ(הוונב שגפיהל יתכלהו ,רוגיבא & ךלש לודג יכה "ירעמה & יתוקמ ,השיבלמהמ
.םמצעל ורזח שממ ולש הדש(תותה םטוחו םידגמה ,בגא .ה%לקנירד הזיאל םידגמ(דגמ
שילוד םשה :דחא ןטק יוניש טעמל ,המימי(םימיבכ ונקחצו ונרביד ,תועש שולש הזיא ונבשי
הלעש ,יבוהא לש ומש לע דיעהל הלוכי אל ינאש המ .תחא םעפ אל וליפא החישב הלע אל
אל םלועמש ירבח ןיבמ דיחיה אוהו ,וילותיחמ ילש רעוסה ןמורה לע עדוי דגמ .הלע םג
.תחת יממעשמו תובוט ירחוש היגולוכיספ ילולח םיטפשמ הרג הלעה וא ונושלב קצקיצ
יתוא קיחצה ךכ לכ אוה םעפה לבא ,םחנמ והשמ ,דיגהל דמחנ והשמ אצומ אוה דימת
,וישכע תרבוע ינאש ךחוגמה הנסאפיווה ןחבמ לע ול יתרפיס .אסיכהמ יתלפנ טעמכש
,בוט יבשת & רמא אוה .ךל יתרמא ,הנונד ומכ םימת ירה אוה ?רמא םידגמ המ ישחנו
'''תוניצרב ןווכתה ןוסנש(הל(הד ןובהאמה ילואש & 'יתינור
תוריענ הפהמ יל וצרפתה וירחא דיימ 'יתררחיש רומח תריחנ הזיא תעמוש תייה םא
וקבדנו ,תילמרונ אל ינאש ובשח רבב םישנאה לכ .םלש רדע תושייבמ ויה אלש תויעגו
.קוחצ בורמ יתיכב שממ .היה הז רודיב הזיא ךל תראתמ אל תא .ילש קוחצב
יתרשקתה אל םלועמ :הרזחב ןחבמ ול תננכתמ ,בגא ,ינא .םימוטמט יוא .םירבג .יוא
עצבתת ילואו ,םוי דוע הכחמ ינא .םימי המכ רבכ ןימז אל ולש ירלולסהו ,התיבה וילא
וא ,תבחמ לע הדליה לש תבנראה תא ול ןגטא ינאש וא .תיתיבה הירוטירטל קזב תרידח
?ךתעד המ .ותגוז לש בודה תוורפ ליעמל תורעשה תא טורמא ינאש
ופוסב ימ 'ונ ונ ונ ?תצק ילא ינפתתו םינויזה תטובח לע ןמורהמ הקספה ישעת ילוא ,ונ
אלש ,רשקב תויהל קיספא ינא ,בלס ינאש ,וישכעש תבשח ?ימ לע "וצק םש אל רבד לש
.היופ 'תא וז תקתנתמש ימ $וסבו ?תיאנגטנר הרבח יל האנ היהי
.ייב
'רבכ ינעת .ב.נ
134
,בילוא יוא
ונבשח רבכו ,רדסב היה לוכהש הנש יצחמ רתוי ירחא '$קתה היה בוש סדהל ,ילאשת לא
חינהל ריבסו ,רידנ יד הז הליגבש ורמאו ,ונתוא וקזיח דואמ םיאפורה םג .ונרוחאמ הזש
אוה הרק הז רשאכשכ ,רדסב איהש חמש ךכ לכ יקא ."חלינ אלשו ןמזה םע $ולחי הזש
.הטימה דיל $דינ הלע ומכ דער
םע ,ונמצע םע דבל ראשינ אלש ידכ ,םירבח ןימזה יקא ברעב .הלילב ישיש םויב הרק הז
דבל ראשיהל אל ידכ לוכה השוע אוה .םיידדהה המשאהה יטבמ םע ,תומויאה תוקיתשה
,היזיוולט ונתיא תוארלו תיבב ראשיהל םתוא חירכמ ,םידליל תוראופמ תוחורא לשבמ :יתיא
תא ןימזה אוה םעפה .ונילא ואוביש םירבחל ןנחתמ שממ ,ויקיברב יברע םינכשל עיצמ
תלקושש יצחו הרשע(עברא תב הזיא ,ולש השדחה הכיתחה םע עיגהש ,-שימ ולש רבח
.וליק
סרוה יכהש המ לבא ,וברוט בצקב תונב $ילחמ ושימ םינש שולש ינפל םישוריגה זאמ
םגו ,םייעובשל תחא תבשל םתוא חקול ,םתוא האור אל טעמכ אוה .םידליל ולש סחיה הז
המכ ינפל .ינממ רתוי וליפא ,ןפרחמ ךכ לכ הז יקא תא .םהלש ןוויכל טבמ קרוז ישוקב זא
שקיבו הדיצה ונתוא חקל החוראה ירחאו ,םידליה םע ישיש םויב רוקיבל אב אוה םישדוח
.םימ(יקס תושעל תליאל סוטל הצור אוה יכ ,תבש(יאצומ דע ונלצא םתוא חראנש טקשב
תא ול קינעהל ,הניגל ותוא חקלו םיבצעמ "צופתה טעמכ יקאש וליפא ,ונמכסהש ןבומכ
אציו םיימשל טיבה ,ולש פייפה תא ןשיע ושימ .ולש םיעודיה הפטהה ימואנמ דחא
הככ .ןופצמ ילב ודלונש םישנא שי ,הז הככ .תויקנ םיילגרב ,הילא סנכנש ומכ הפטההמ
בלבו ,םתוא ונחריאש ןבומכ .ועמשי ושימ לש םינכסמה םידליהש ילב ,ךכ רחא רמא יקא
יכהש המו .החפשמ(יבורק לצא אל וליפא ,םירבח לצא הככ םיקורז ,םימחרו רעצ אלמ
אוהש דועב תבשה לכ ונלצא ויה םידליהש ותשא ימתל רפסנ אלש שקיב ושימש ,סרוה
'תליאב $ייכל עסנ
לש תינמחגה ותוגהנתה ירחא ,עשעושמ ,דצהמ בקע יקא ,םהיאושינל תונורחאה םינשב
,םישוריגה ינפל .ולש תובהאמה לע תוקיחצמ תוטודקנא ינימ לכ יל רפסל גהנו ,בוטה ורבח
םע הבוטל והשמ הנתשי ילוא ,הכחי ילואש עיצהו ,שרגתהל "ר אוה המל ותוא לאש יקא
שיש שיגרמ אוה ,לגוסמ אל אוהש קנפתמ ןוטב רמא ושימ לבא ,והשמ ,"ועייל וכליש ,ימת
רבג ,חטב ,ןכ :יתקחצו דצהמ הז תא יתעמש 'תחא השיא לש רבג ירה אוהו ,םישנ יתש ול
.ךרעב יצחו הקדל תחא השיא לש
135
ירחא בוקעל םיחילצמ אל רבכ ונחנא .הסראפ היהנ שממ רבכ הז םישוריגה זאמ לבא
שדוח ינפל .ןובשחמב ןתוא רפוס שממ ,ושימ לש סובמיבה תא הנומ יקא .תוכיתחה דעצמ
ךכ ,עצוממב רמואש המ .םויה דע םישוריגהמ ,תונב שמחו םישולש ומכ והשמל עיגה אוה
תא םג דדומ אוהש ךל יתרפיס .יקא ,דיב ןובשחמ םע דלונ אוה# .שדוחל הרוחב :יקא בשיח
,םיחוורה תא ,ריחמתה תא בשחמ רשי אוה ,הדעסמב ונחנאשכ ?$ונה לש יפסכה וכרע
.!לגר וטשפיש יוצר וא קסעה תא קיזחהל םילעבל םלתשמ םאהו
,רבדל ונבשישכ ,לכואה ירחא .ןקזה לשימ ,המר לע יהשימ ספת תמאב אוה םעפה לבא
ןכומ אל ושימו ,תואכנה(תיב תא ןשעב ול וחירסיש ןכומ אל יקא יכ ,הניגל וכלה ושימו יקא
שי תוראופמ םייתפש הלאכ# .ולש ולוזה יתפשל ולג(רפוסב ומכ דומצה פייפה לע רתוול
,והשמ תמאב איה .ונרבידו ןולסב ונראשנ הנטקהו ינא .!ךלש סטרבור הילו%גלמ רתוי ,ול
תב .הנטקה 22 ,תבתוכ ,עונלוק תדמול .הקימעמ ,תיטנגילטניא ,המכח לבא ,לוכה ךסב
,םיטרסו םירפס לע תוקומע ונרביד .הנממ יתלעפתה שממ .הקוצמב רעונ תדמלמ ,תרייצמ
םיטנדוטס םימלקדמש םישמושמ םיחרס ינימ לכ אל ,תוירוקמ תועד העימשה איהו
,ושימב תבהואמ ךכ לכ איה ךיא יתנבה אל קר .יתלעפתה שממ(שממ ,תמאב .עונלוקל
בשוי אוהשכו ,תויקנעה תולוחכה היניעב ותוא תקקלמ שממ ,תוצירעמ םייניעב וב הטיבמ
וליאכ תפפכנו וילא הפוג תא הטמ איה ךיא ,הלש ךריה לע תונתלעבב ודי תא חינמו הדיל
הל $טלמו ,אשנתמו ינחלס יהבא ךויחב הילא טיבמ אוהשכ היניע תוצצונ ךיאו .הנודא אוה
,תיטנגילטניא ,קפיכה(לע הרוחב תא ירה :הל דיגהל יתיצר .הנטק הדליל ומכ שארה תא
איהש השיגרמ איה ,השיגרמ איה הככ ,ןכש יל רמא יכותב והשמו ?ול תכייש ,תא המ
.הכישמה דוס הז .ול תכייש
עבטה תעפות לע יתטבה קר ינאו ,שקשקל וכישמה השולשה ,ןולסל ורזח םינבהשכ
אוה ךיא ,תפפכנ איהו ,ששחמ אוה ךיא .הפסה לע םיילגר עבראב הבשייתהש תיליג(לעה
"ברש םימלגה גוז םאו ,$וריטב וב תקשוח איהש הילע ואר שממ .הצירעמ איהו ,$טלמ
לש תראופמה וקוקורה תפס לע ראייטחה תא תששחמ התיה איה ,םש ויה אל ןולסב םדיל
.יקא
ןומה ינפלמ והשמ .הפרה ינורכזמ חרפ תמאבש והשמב יתרכזנ םואתפו ,םש יתבשי
תא הרענכש $א ,החינמ ינא םישימח ןבכ ,רגובמ סוב יל היה .םצעב אבצהמ .םינש
ךל הארנ םישולשה תא רבעש ימ לכ יכ ,ךממ םירגובמה לש םליג תא עובקל דואמ השקתמ
ותואב דחי ונדבע .הזכ טקש ,דואמ ןידע ,קותמ שיא היה אוה .דחי םג ךלש אמיאו אבא ומכ
,םעפ .ותוא יתבביח ינא םגו ,דואמ יתוא בבחמ אוהש יתשגרה לבא ,רבדל וניברה אלו רדח
136
םתס אל ,הקישנ םואתפ יל ןתנ אוה ,חתפתה הז הממ ,הרק הז ךיא יתוא ילאשת לאו
.תכשוממ ,הבוטר ,הקומע תיתפרצ הקישנל יתוא $חס שממ ,םייתפשה לע הלילק הקישנ
דיגא ינא המו ,יתפחסנ ,ךפהל ,יתדגנתה אל ינאו ,קשינו יפתכב זחא קר ,יתוא קביח אל אוה
.יתנמרחתה דואמ םג ,ךל
עדוי אל אוהש רמא תושיובמו תומשא םייניעבו ,ליחתהש ומכ קוידב ,קיספה אוה םואתפ
אל הז ,גאדא אלש חיטבהו ,יתוא בבחמ ךכ לכ אוהו הדומח ךכ לכ טושפ ינא ,ול הרק המ
ומכ דומעל יתראשנ ינאו .תוחודה תמרע ירוחאמ רבקיהל ולש ןחלושל "רו ,בוש הרקי
ידרשמה ןחלושה לע יתוא ביכשי אוהש הז יתיצרש המ לכשכ ,דחפ תינמרח ,תמטמוטמ
.תויובכו תובוצע ויניעש ,תוטומק תצק וינפו ,$וסכ ורעשש יל תפכא היה אלו .$וריטב ןייזיו
,ינושלב ,יפב זכורמ ,ופוגב את לכ ,ולוכ לכ דציכ בוש שיגרהל .ילא ולש ההימכה תא יתיצר
"ורל יתצלאנש ,הטמל יל באכ שממש דע תנמרוחמ ךכ לכ יתייה .ילש קורה תוטולבב
יתצרו ,ונממ יתלהבנש וא יתלעגנש בשח חטב אוה ,ןכסמ .העש יצח הזיא ןנואלו םיתורישל
.תמאה תא עדי ול ןודנב והשמ השוע היה אוה םא ןיינעמ .םיתורישב תוכבל
רבכש ,יקא לש הרוכשה ותרידל יתכלה .דואמ ינימ חור בצמב יתייה ןיידע ברע ותואב
סחיל הכוז אוהש השע אוה בוט רבד הזיא לאש יקאו ,הרוצה תא ול יתנייזו ,%א הנשב דמל
תא וילע תקרופ ינא וישכעו ,ןקז הזיאמ יתנמרחתהש ול ריבסהל יתלוכי אל ירהו .ינממ הזכ
.םימיה(לוע יבוהא לש השקונה לועבגה לע יתבכרו יתבכר קר זא .םילפאה ירצי
"וחרלו ןולסה תא תוקנל הטמל ונראשנ ,וכלה ,ולש הנטקה תאז ,יבירו ושימש ירחא
ונקקחיצ וליפא .ושימו תורוחבה ,תורוחבהו ושימ :ןיוצמ החיש אשונ ונל היה םעפה .םילכ
ותקרבה ןונגסב ,ושימ ול רכמש תוינרותה תויוטשה לע חוויד יקאו ,ונחדבתהו תצק
ינאו "חרתה יקאש ןמזבו ,הלעמל ונילע ךכ רחא .תחא השיא לש רבג ינא לבא :תעדונה
יתיצר רשי .יסד לש רדחהמ םירוחרחו תויוקנתשה תעמוש ינא םואתפ ,תצק בותכל יתבשי
השק $קתה לש ומוציעב ,תוכופה היניע תולוג ,הליחכמו תטטור הנטקה תא יתיארו םשל
,םימ $טונו םורע היטבמאהמ "ר אוהו ,אוביש יקאל יתחרצ רשי .םעפ(יא הל היהש יפכמ
וליאכ ,העוגרה העבהה הינפל הרזח ,רבע $קתההש ירחא .התטימ דיל $דינ הלע ומכ דערו
אלמ תיבב החטבב היחש הקותמו תנגומ הטקש הנטק הדלי קר איה וליאכ ,הרק אל םולכ
.הבהא
,ןיע םוצעל םילגוסמ אל ,םישגרנ ,הטימב ונבכש ,ותממדל רזח תיבהשכ ,רקובה תארקל
תא קרפא אל םלועלש ול חיטבאש שקיבו ,יכותב לברכתה טעמכ ,יתוא קביח יקאו
.החפשמה
137
.תינור ,ךלש

ייה
הניש רודכ יתחקל זא םיפרוטמ םייוליב בורמ םינורחאה תולילב םדריהל יתחלצה אל
ןועשה תא אל יתעמש אלו תוגאד תרסח $רוח תבוד הזיא ומכ יתנשיו יתנשיו יתנשיו
תא אלו םוליצ םוי דועל יתוא תחקל אבש גהנה לש םוקרטניאב לוצלצה תא אלו ררועמה
הזיא גשומ לש לצ יל היה אל םדוקמ יתררועתהשכ .לצליצו לצליצ הארנה יפכש ןופלטה
הברמלו תועדוהל יתבשקהו תבהבהמ הריכזמהש יתיאר זאו ללכב העשה המו םויה םוי
הנורחאבשכ םילביצדב הגרדהב תולועש תועדוה עברא יל ריאשה רוגיבא יתוק העווזה
לע ילש אמאמאמאה תאו יתוא עובתל ךלוה אוהש םידיפס לע רליווטור ומכ חבנ אוה
שש טסב ואב וירחא .יל ןיאש $סכה תא דיספהל תכלוה ינא יכ ןנוכתאשו הזוח תרפה
'ייחב ,יתישע עשפ הזיא בושחל רשפא ...עלותמה שירכה סומעמ תוירטסיה תועדוה
הזה רוגיבא יתוקה םע ותיא רבדל יתיסינ זא .תאזה "ראב םיפרוטמ טושפ םישנא
תרסח תקונית הזיא אל ינא והשמ וא יתחכש אלש ול יתרבסהו דיינל וילא יתרשקתה
לבא ?םעפ $א הרק אל הז ול ,המ ,הרוק יתררועתה אל לבא ררועמ ןועש יתמש ,תוירחא
בוט(בוט יל יבישקת :קלדומ ןתשל םואתפ ךפה ךז תיז ןמשה ,ילש לודגה "ירעמה ,אוה
אל המל יתוא ןיינעמ אל שממ םירלוד יפלא תואמ יל תילע ,זירקב סרא קרי ,ה%למאמ
היהי וישכע ותיא רבדל הסנמ סומע ,בוט .ינובשח לע אל לבא חצנל ינשית ידיצמ ,תררועתה
יפר לבא ,יתוקו אוה םירבח םה ,אוה םג ותיא רבדיש ודלוט יפר תא סופתל יתיסינ .רדסב
ותיא תעסונ ינא רחמ .קיטראל תוקקלמ תוינמגוד שולש הטכאי לע םלצמ תליאב קוסע
םירבח ןפוא לכב .םש ררוש יאנקסוט טקש ?הא ,הז ימולח םוקמ הזיא .םרכ(ןיעב עוריאל
םיפוא םה םיפאמה תאו תפרצמ םיאביימ םה הפקה תא ,הפק(תיב םש וחתפ יפר לש
ינגנ השולש .יהולא הזכ םוקמב םיימיטפוא תויהל אל רשפא יא ,חומינו ירט לוכה םוקמב
קיתע תיב ךותב םקוממ הפקה(תיב .ןיוושרג לש הבהא יריש ונגינו הניגב ועיפוה זא%ג
השועש ימלוע םש תלעב תלספ ,הדש הילמע המש הילמע ,השיאה לש החפשמל ךיישש
בוט לכ אלמו ןשד ישנ $וג לש תרחא החונת אוה לספ לכ הזנורבמ םירדהנ םילספ
האיצוה היינמח תוריכזמש תובוטו תוריאמ םינפ םע ,סולפ םישימח תב ,הילמע .םייקומח
ליבשב תפטוק איה לובית יבשע הזיא יל הריבסהו תינחירהו תחפוטמה הניגל יתוא
ןמז ונל שיש הככ םימלשוריה סבלסה לכ ינפל םדקומ ונאבש לזמ .ונל ןיכת איהש םיכירכה
138
רתוי .םיאטחה ריעב הריכמ ינאש הממ רחא םלוע םה !סבלסה# םה ,הירבדל .טפטפל
ןמזמ איה ,הזופ וז םג םצעב ילואש קוקחצ בגא הפיסוה ךכ רחאו ,הרמא איה ,םיעונצ
קחצי םע םרכ(ןיעב םיילמרונו םיבוט םייח תבוטל תאזה השיתמה ה%גנרבהמ השרפ
םש יל וביצקישו %המומ%ב קרוי(וינב הכורעת בורקב יל היהתש הל יתרפיס .היחיש הלעב
םא יל אוביש ןמז המכלו יתמ םלצא חראתהל יל העיצה הילמע :הנימאמ אל תאו יקנע ללח
איה םויה .יתושרל דמוע הלש וידוטסהש םג הרמאו הלודגה ריעהמ חונל תצק יל קשחתי
הזיא .הלאה םיחתמל רתוי חוכ הל ןיא ,לשבל הל םיאתמ רתוי הברהו התאנהל קר תלספמ
.החפשמ(תב ינא וליאכ 'יתוא הלביק איה תומימח וזיאבו ,ךל תרמוא ינא ,המישרמ הנוסרפ
יסנכמ# ילסאה ימלשוריה רפוסה הארמב תיבב בבותסה ריכב יאנותיע קחצי ,הלעב
!סנכמ ידא רושרשה תא ריכזמ אל ןפוא םושב לבא ,פייפו םייפקשמ ,ילדרח ןווגב יורדרוק
םזמזמ אוהש ךות םימחלה תא ךותחל חבטמל ךלה זאו SOME DAY HI'LL COME
ALONGTHE THE MAN I O!E תראתמ תא ,חא םהל שי# חאה לומ יל יתלברכתה ינאו ,
.יל יתמנמנתהו !?ךל
,ןוקייאה אוה אל ,הא ?ונלש ןוקייאה יקא םולש המו ?העונ ?סדה םולש המ ?ךמולש המ זא
לכ גגהמ וצפקישו םולכ רוזעי אל יכ 'תמאב ,םינועמ םישיודק הצירעמ ינא 'תא .תא וז
רבודמ :יבשחת .חוכ הברה יכה שי הלאלש תבשוח ,הדלי ינאש זאמ ,ינא :םינקיניצה
'הלענ הרטמ ןעמל 'תומל וליפאו םהייח לע ןיטולחל רתוול םינכומה םדו רשב םישנאב
חצנל וכישמיו ויה דימת םהש ,הלאה םימכחה םישודקה לכ לש הלודגה וזו ,בל יתמש
םד םהל $טפטל ליחתמ םואתפש הלאכ דחוימב# תינומה הצרעהו לגרל היילע דקומ תויהל
עגר יכח .םירקמה בורב והדו וחכשנ ותמו ומחלנ םה ןהילעש תורטמה לבא ,!םייניעהמ
רבע והז תרוחרחס תצק יל שי והשמ תותשל המק ינא
?הז תא הריבסמ תא ךיא ?יבוהאמ יתעמש אל ןיידעש הז לע תרמוא תא המ זא
.תיללכ םילוח(תפוק לש תויגולוכיספ הניבג תוגוע ידמולמ םירבסה ינממ יכסחת :השקבבו
(הלאשה וז תויהל אל וא תויהל .הלאשה וז תושעל אל וא תושעל
.בילוא
,ייה בילוא
יאדכ ילוא .ןוליסה בצקב םירעוסהו םישדחה םייחה םע ךל לק אלש יל עמשנ ?רדסב תא
לצא עגריהלו שפניהל עוסנל ךל יאדכ תמאב ילוא ?המישנל ריווא יחקית ,תצק יטאתש
139
תולוגס ול שי# .המשנל בוט השוע דימת ןייכ לולצ םירה ריווא ?ךלש תימלשוריה הרבחה
!?תעדי אל ,םיחטשה לע ונלצא רתוול םינכומ אל הז ללגב ,עודי הז ,תויאופר
אל הצקה לע םייחהש תבשוח תמאב ינא .יתוא הגיאדמ תא ?יתריקי ,תרמוא תא המ זא
ונל בשנ ?טט(א(טט חחושנש ?שגפינש הצור תא ילוא ?תרמוא תא המ זא .בוט ךל םישוע
תוגועמ ןימשנו ןיוצמ הפק התשנ ,םיביטמו םיקורי םיצע לצב ,קותמו ןטק הפק(תיב הזיאב
יקא .םייעובש רבכ הטאידב ,תאז תמועל ,ינא# .תומימחפ תצק וקיזי אל תמאב ךל .םירמש
ול יתרמא .לודג דיתע יל הפוצ אל אוה ילש םיקתממה תוואת םעש רמואו קחוצ רזממה
הגוע םוש תלכוא אל ינאו ,םיישדוח ךשמב הקיתנע םוש הנוק אל אוה :תוברעתה השענש
.!?ךתעדל ,חצני ימ .םיישדוח ךשמב
יקא# .טאיד הקשמ הזיא התשנ ,הניגב בשנ ?ילא יאובת ילוא 'ןויער יל שי ,תעדוי תא
ינא ילוא ,תעדוי תא המו .!רבשא ינאש הצור אוה יכ ,רזממה םיגנירפס ינימ לכ הרידל סינכמ
.הכמב םלועה תא עולבל םיבייח אל ,יעגרית ,הקותמ ,תמאב ?ךנעמל והשמ תושעל לכוא
?ךחוגמ יאקירמא אטבמב ,ילש תיסקסולגנאה תיגולוכיספה תרמוא התיה ךיא תעדוי תא
.שרגתהל ,םישולש ליגב ,זא רבכ יתיצרשכ יל הרמא איה הככ ,היווש,היווש
םיגולוכיספ המכ לע ךל "ילמהל הלוכי ינא ,הצור תא םא ?והשימל ירשקתת תמאב ילוא
לע תעדוי ינא ,הניש תולולג םע ליחתהל ךל יאדכ אל ,תמאב .םינרקי אל םגו תמאב םיבוט
תויעב הברה ונל ויהו הדלונ יסדש ירחא ,תנברוחמ הפוקת התיה יל םג .תרבדמ ינא המ
?המ ליבשבו .םירודכל יתרכמתה תצקו יתוא בבוסה לכמ חוכשל יתיצר הבש ,תויגוזב
.תלאוש ינא ?םתוא ךירצ ימ ?המ זא ,ךלש בוהאה רשקתמ אל אוה זא .קתומ ,םיפי םייחה
,לזאזעל ריעשה ,אוהה םע יעסית אלש המל .ךייצירעמו ךייריקומ לבוש תא ךל שי ירה
.הריווא תצק יפילחת ?ןאקל
,"ראב עגריהל עגרכ ךל $ידעש יל עמשנ ,תעמוש ינאש הממ .ךל יאדכ אל ילוא ,ינש דצמ
ךלש שארהמ לופיי אל רתכה .ךל קיזי אל ,קתומ ,םוילוו ידירותו .םיצצונה תורואהמ קחרה
.רהמ ךכ לכ
,תע לכב ךתושרל ןאכ ינא
.תינור
140
'יתינור והוי
שממ(שממ ינא לבא ,בילוא דיברפרופה לש ןידה ןוזיאל ךייתועצה עפש לע הבר הדות
ינא יכ ,ילש ירותסימה בהאמל הז ,והשימל גואדל ןאכ ךירצ םא .יל גואדל המ ךל ןיא 'רדסב
תועדוהה יתשל םינופלט ריזחה אל אוה .םיבצע תוטטומתה רבוע אוהש תששוח
הדערו ליחב יתיסינ וליפא .!?עבשו םישימח אל המל ...חח 'תועדוה יתש# ול יתראשהש
.דיימ יתקתינ זא ,!'הח .תבנראה תלעב# ולש תבה התנע .ברע הזיא התיבה וילא רשקתהל
,ךל תרמוא ינא יכ 'יופכ וליפא .זופשא ,$וחד לופיט ךירצ אוה .הפ הרוק המ הניבמ אל ינא
המכ תחא לע אוה זא ,תבזכנ הבהא ללגב דבאתהל הסינ דגמ םא .ומצעל קיזהל לגוסמ אוה
דימת אוה .עגרל ומצעמ דירומ אל אוהש תויפשה תפילח ללגב ?המל תעדוי תאו 'המכו
לודג ןיינע תושעל ילב ,אוה .איקהל אבש ןזואמו ביצי דימת ,הטילש דבאמ אל ,יופש רבוא
ויהש םינחורה לכ לש םייחה תייפוסוליפ תא השעמל הכלה םשיימ ,חומה תא לבלבל ילבו
תימוטמטב $יטהל םיקיספמ אלש הלא ?םתוא הריכמ ...םיראומל וכפהו ודוהב הקד יצח
ןמזב ,ןוכנ(אלה םוקמב היהש ואטח לכש# יצחו הקד קוידב םיריכמ םהש ןכסמל הטוהר
עלס(םיביציה ,והומכ םישנא אקווד .ךרדל ותיא תחקל ךירצ אוה רועיש הזיא ,!ןוכנ(אלה
הטילש םידבאמ אלש הלאל 'תקדוצ ינא ,ה%לאמא 'תקדוצ ינא ...יוא .קרפתהל םילולע ,הלאה
אל אוה .םמצע םע רומגלו הננ%גה תא םואתפ $וטחל םייוכיס הברה יכה שי ,םעפ $א
תיבב ךלהתמ אוה םא ירה .תמ רבכ אל םא 'יל תומי אוה 'חילצי אוה 'דגמ ומכ לאימולש
.עגריהל ...שש ?המ ,המ ?השעא ינא המ ,שילוד & ךה ונייה הז ,יבמוז ומכ ולש
?םירחא םירבד לע רבדנ יאוב
ינא וישכעו ילש םייחב םייחומ םיעוריא ינימ לכ יתרבע רבכ ,ךערייובתי םשה ךורב ינא
"ראב תונמואל םיטנדוטס ינפל תוצרהל יתוא םינימזמ ,ןומה הלבמ ,הקוסע ארונ ינא 'יאישב
יל ןיא שממש ךכ ,!ילש הרקמב רשק לכ ןיא# תונמואו היצקינומוק ןיב רשקה לע םלועבו
ותיווהמ תלעגנ רתויו רתוי ינא םויל םוימש ,סומע הנוכמה היצטומה .םושנל ןמז
לע רתווי רוגיבא 'יפוט יפוי הזיא(ש יל רשיבו חדבמו חמש ילא רשקתה ,תיעלותשירכה
םירלודה $לא הרשע(שמחמ הבבסב תדרפנ ינאש החטבהל הרומתב ידגנ העיבתה
ימוקמב וחקל םה יתזרבהש םויבש רבתסמ .רעושי אלש קזנ יתישע ירהש ,יל וחטבוהש
החנג ,יקו%צ ,ןיעו ןשב הזמ ונאצי 'יפוט יפוי תמאב .הרוחאמ קר התוא םיאורש הליפכ
אל $סכ ירה ,תעלותל ,הל תפכאש וליאכ ?תטלוק 'ונאצי# .הליחבמ תוקיתמב תעלותה
תהכו השידא ינא .אל שממש יעדתש זא ,יל זיזמ הז םא תלאוש תא םא .!שירכל ול רסח
141
ה לע רמול רשפא יאש המ# .םישוח מ יוטיב ידיל םיאבש םוטמט יפקתה יל שי .םישוח
.!הדנוק(ל(א תורוחרחסב
התואב רקבא ילואו ,!'לודגבו רזוח יסונמ רקיה ידוהיה# ןאקל ןאכמ עסאש תויהל לוכי
,לסירבב איה עגרכ .התוחכונב זירפ תא דבכל ליאות איה םא ,שילוד תא תיגיגח תונמדזה
התוא ריכהל דובכה רסוח יל היהש תחא וקייס הזיא ,הלש הרבח ,הידנ לצא תחראתמ
.זירפב םדוקה ירוקיבב
ינפל היה הז .המח היטבמאל קוקז סלמוהש ומכ שילוד םע תאזה השפוחל הקוקז יתייה
הרידל ,הילא אובאשכש יתעדי .ירוא ללגב ןואכידה אישב יתייהשכ ,םינש שולש ומכ והשמ
הפק תייתש ידכ(ךות תולילו םימי תועש לליינו קחצנ גהלנ ,סינד(טנס(ורב הלש תיציפה
זכרמב רוקיב וא ,גרובנסקול ינגב הכילה וא ,םש םישיגמש הלאה םייתצלפמה םיגאמב
ךכריש רטליפ םע הפי הנומת חומב יל הזזיפ ,רוציקב & טייפאל(ירלגב תוינק וא ,ודיפמופ
.םייחה תא יל
תא יתניימד הככ קוידב .התוא תוארל יתחמש המכ .הפועתה הדשב תוקישנו םיקוביח
םיללרוטמה ייחל הריהז הסינכ ידכ ךות ,הדשהמ זירפל ךרדב לבא .ונלש השיגפה
תרמוא םואתפ איה & ?וישכע םידמוע םירבדה הפיא זא :ומכ תויללכ תולאשב םיללמואהו
יתרמא אל לבא יתקנשנ .הידנ ,הרבח דוע הלצא תחראתמ ,הרידב דבל היהנ אל ,בגא(ש
הינלופ תוזוחממ תומיענ יא ?הבזכאהמ םלה# .גשומ יל ןיא & םולכ יתרמא אל המל .םולכ
םע ,!תילעמ ילב תיעיבר המוק# הרידל ונסנכנ !?תחרואכ יחור תרומ עיבהל הדובאה
ךכ לכ ינאש חיר .הלש תיבה לש חירה תא המשנל גופסל יתקפסה אל וליפאו ,תודווזמה
.זירפב הריד לש חיר .הזה חירל יומיד םוש ןיא & לש ,תבהוא
(בילוא ,בילוא(הידנ .ןותיעב די רחאלכ לעליעו ןולסב הפסה לע בשי רפופקשמ לוגרח
ימוטקר ךויח ךייח ,ןותיעהמ ויניע תא םירה לוגרחה .תוזילעב שילוד ונתוא הגיצה ,הידנ
שמח יל תנתונ התיה תיטקוק הייתפרצ לכ ומכו המק התיה תוחפל ול .ושארב דנו
הל המ .סופיט איה ?הניבמ תא ,הידנ לבא ,בוט רתוי השיגרמ יתייה ,יחל לכ לע תוקישנ
,םיתמ םע םויה לכ הל תטפטפמ איה .תעדוי תא המ 'םוידמ .תדחוימ איה .סומינ ינוניגלו
.ךל יראתת ,רבד לכב ותיא תצעייתמ איה 'עדרהנ םשב תחא תושי םע רוביד הל שיו
לעש הנומתה .הבכ רנה # ?םויה סני%ג וא הלמש שובלל יל יאדכ ,הידנ תמהונ ,עדרהנ
.עדרהנ לש עדרפצה לוק םיערמ '''סני%ג .!"וחב הליחתמ הפוס .םיסיסרל תצפנתמ ריקה
,יוו .הלאכ ,םירבח ,החפשמ(יבורק ,ותמש םיליגר םישנא םע תרבדמ םג איה לבא
'סנאיס עצמאב התוא עיתפאו םוניהיגהמ חיגא ינא ימלועל ךלאש ירחא 'לודג ןויער יל הלוע
142
זאו ,הרזחבו הרקתל ולגלגתי היניע ,טוטרתו תוועתת איה ,הלש ילוגרחה $וגל סנכא ינא
לוגרח ,השפט הידנ תא :ינחווצה ילוקב רמאתו יבילוא קוחצ תרענ םואתפ ררחשת
.ופלעתי םלוכו ...החירסמו תינונטק תיתפיטנא ...תיטסיאוגאו הער תא 'ביסרגא(ביסאפ
($וס יל ריבסתו הכותל סנכית ילש םלענה בהאמה לש וחור ילואש וא .הער חור היהא ינא
?הפ הרוק המ $וס
ושקשיק ןה .םהב קלח לכ היה אל ,הרזה ,ילש ,שילוד םע םיניינע ויה הידנל ,ןכבו
ילש עדיה יכ ,יפלכ סמונמ אל הזש העש יצח ירחא הרכזנ שילודשכו ,$יכב תיתפרצ
לוגרחה ינפ תא המקיע הידנ ,?אומ קבא השוק וו הל וו(ב םכתסמ תיתפרצב
.הלש םימכרוכמה
.ללכב $רטצהל יל שי המש םירודיסל םירושקש םירודיס ינימ לכל תוכלוה ויה ןה רקוב לכ
הלוכי אל ינא .יתכלהו יתכלה תועש .ריעב דבל יל יתבבותסה זא .םמעתשא םתס אלה ינא
תוסורפ ,טאל(טאל :רקוב תוחוראב םחלה תא תכתוח התיה ,לוגרחה ,איה ךיא חוכשל
ןמ וזיא וליאכ ,תחא הסורפמ רתוי הצרא םא יתוא לואשל הרכז דימת(דימתו ,תוקד(תוקד
.ומיחרו וליחדב םייתש תשקבמ ינא םא ינא הריזח
שילודש העפוהל האצי הדונהשכ ןכסמ דחא ברעל המצמטצה וקילוס שילוד םע תוהשה
רבדל יתיצרש המ לכ יתמשנ יכבנמ תולעהל יחוכ לכב יתיסינו הרידב ונבשי .התאר רבכ
עובעבה לכ המ םושמ לבא .רדתסי לוכהש הנממ עומשל ,לקהל ,רותפל ,"עייתהל ,התיא
יתרפיס זא .ירוביצ ןיינע רסוחמ רגסנ קיתה .הדאתה וליאכ יתאבש ינפל יב שחרו שעגש
:תויגוזהמ האצותכ ינממ היהנש המו ,ירוא םע וקסאיפה לע קשח רסוחבו זוכיר רסוחב
העיגר ןימב תכיוחמ ,הפסה לע תולכוסמ הילגר ,ילומ הבשי שילוד .הסומר תיפוקסא
ליעמ תא יל התנק איה זירפב ילש ןורחאה םויב .חבושמ םינפ םרק הזיא ומכ תילטוט
וב יתבהאתה תאז לכב לבא ,%יטאט%ב םישורג המכמ רתוי אל הלעש ,אוהה םודאה םשגה
יטמסוק לופיט ומכ הזש :עגר ותואב שארב יל רבע המ חכשא אל םלועל .םוקמה(לע
.תנשועמ הברוחל
תויהל הל בושח אלש ,ינממ הל תפכא אלש ,הלש תושיגרה רסוח לע ,הילע יתסעכ ארונ
לבא ,םיישדוח הזיא הל יתבתכ אלו התיא יתרביד אל ךכ רחא .הידנ הדונה ילב דבל יתיא
.יולתה יושנה םע רעוסה ןמורה "ורפ םע דחי ,םהלשבכ יב ושע םיעוגעגה
הז לבא רוזעל ןוצרה לע הדות 'אפור תוארל הנכומ אל ינא ,אל .הדנוקנא בוש '$וווא
.רבד םוש
'רבע 'הלספוא .הנה
143
.בילוא .תצק ןושיל הסנא ינא .רקוב תונפל עברא רבכ .בוט
,ימאמ הזרית
,התיא תבתכתמ ינאש וזה תינמואה ,והשמ יעמשת וישכע ?ןוכנ ,רחמל תועובק ונחנא זא
הלש םיליימה .ןורחאה ןמזב רתויו רתוי רזומ יל תעמשנ ,ילאוטריווה יבהאמ רבעשל
,איהה הרוראה הפוקתב יתוא תרכוז תא .דיחפמ הזש ,םיירטסיהו םילבלובמ ךכ לכ ושענ
תעמשנ איה זא ?הניש ירודכהמ ירמגל יתעגתשה טעמכ ךיאו ,יסד לש הדילה ירחא ןואכידב
תוינכות לע ,םהב תחכונ איהש םירהוז םיעוריא ינימ לכ לע תטטרחמ איה .הככ קוידב יל
ינפל ,ןותיעב והשמ יתארק .תמוסרפ םושב התוא יתיאר אל ןיידע ינאו ,תומוסרפו היזיוולט
הלאה תוחוטמסה לכ לבא ,דלישטור תורדשב הלש איהה הכורעתה ירחא ,םיישדוחמ רתוי
איהש הרמא איה םיליימה דחאב .תוקפקופמ דואמ תועמשנ ןהילע יל תוחוודמ איהש
.אבה ביבאב קר שחרתי הזה לביטספהו ,יתרריב לבא ,ןאק לביטספל וט(וט(וא תעסונ
יתעמש אל לבא ,הביסמ וזיאב סטרבור הלו%ג תא השגפש הרמא איה תרחא םעפבו
'רזומ ךכ לכ .שדוקה "ראל העיגה ללכב יתאזה הילו%גהש
תורבח אל ונחנא לוכה ירחא ,בוט .ןויערה תא התחד איה לבא ,שגפינש הל יתעצה
בהאמ לש $רוטמ ןיינע הזיא םג שיו .התוא ןיבהל הלוכי ינא זא ,תובתכתמ קר ,תובורק
ינא לבא ,הילע תדחופ ךכ לכ ינא .הנורחאל התוא קרז הארנכש ,וילע תרפסמ איהש יושנ
.תושעל המ תעדוי יתייהו יאוולה ."יחלמ ארונ הזו הל רוזעל ךיאו תושעל המ תעדוי אל
ןבצעל ילב הל הרוק המ ררבל ךיא יליבשב הצע ךל היהת ילוא ,רחמ הז לע רבדנ ,בוט
.התוא
.הנור ,הבהאב
?הרוק המ ,קתומ בילוא ייה
הזיאמ הנורחאל אבויש ,תיבה $ש ?$יצרה תדעסמב $יכ לש רקובל אובל ךל אב ,יעמשת
רקוב תחורא חקור ,לגר הטשפש ןלשימ יבכוכ יצחו תואמ(הנומש תלעב הדעסמ
היהתו .ראפתהל וידי השעמ םידחוימ םיספאט םיפלא(תעבש הזיא ושגוי הבש ,תומיעט
שמשה ינרק םע ,םיהמ המיענה הזירבהו ,הריוואה תא םיענתש תירמאק הייעיבר םג
'םלשי יקא :זואה(הד(ןוא לוכהו .רבמטפס לש תופטלמה
144
:בושח יכהו ,הקיזומ עמשנ ,לכרנ ,טפטפנ ,שמשב ונל בשנ ?ךלוה ?תרמוא תא המ זא
ינאו העבש דוע 'וליק העבש רבכ יתיזר ,בגא ?אל ,הטאידה תא םעפ ללחל רתומ# 'םטפתנ
אלש ירהזית :רמא תונמדזה הזיאבו ,הציקע ספסיפ אל ןואגה יקא זא .תיסוכ תישענ
!.לכשה ללגב אל ,םיידשה ללגב ךתיא יתנתחתה .ירמגל יקמטצת
תאשונ ינאש השדחה הפוגה םע .םיכיתח םע ליחתנ וליפא ,בילוא ,לזמה ונל קחשי םאו
תלגוסמ השישקה תינוראה המ יארית דוע תא .תראפתל ינימ ךל תקפוד ינא ,וישכע ילע
המ תעדוי ינא םא יתוא יגרהתש ,הזומימ לייטקוק חיטבמ $שה# םיקנירד המכ .תושעל
לע תדקור אל ינא םא ,ינשה לייטקוקה ירחא .תחבושמ רודיב תינכות ךל היופצו ,!הז
,הח(הח ,רתוי תינורא יל אורקל ילכות אל ,םצעב# .תינורא יל יארקת לא ,םיה לומ ןחלושה
.ןוסוכה רצלמה םע ןחלושה לע תקפדנ ינא ,ישילשה ירחא !'םיינתומה תא יל םיאור רבכ יכ
$וסאל הלוכי ינא .והשמ ןגראנו יל יעידות ?בורקה ישישב ךל אב ?תרמוא תא המ זא
.החיטבמ ינא ,הלחא היהי .יאובתו קתומ היהת .ךל םיאתמ םא ,תיבהמ ךתוא
.תינור ,ךלש
,תינור ,תינור ,תינור
,טראק(הל(הא םיכיתח םירצלמו תותיחש תחורא ךתיא לולזל ישישב האב יתייה $יכב
ןוכנ רתוי וא ריעב היהא אל ינא ,ימאמ לבא ,תונחלושה לע הדבמל ךתיא תדקור ,הזמ רתויו
תא .עידצהל השקבב ?תדמוע תא 'ידמעת ?תבשוי תא & יכ ,םיבורקה םימיב שדוקה "ראב
:הרזח תבשל הלוכי תא .יפוי ?העידצמ
לע ילא רזחש טוידיאה הפיה קותמה ילש בהאמה םע תעסונ ינא
'''הפוריאל ( עברא
יל שי לבא ,םייתפש קתמב יל רמא אוה ,העתפה וז .דעיה תא יל רמול הצור אל אוה
.יתוא תחקל ןנכתמ אוה ןאל תעדוי ינאש השגרה
יביל בוטכ םיימצע סענייומחרב הפופא ,היזיוולטה לומ הלילב ישילשב תיבב יל יתבשי
?תאזכ העשב הז ימ .תלדב לוצלצ תעמוש ינא ,ךרעב הרשע(תחאב ,םואתפשכ ,ןייב
'?תיבה(דעו ילוא .דגמל אל וליפא ,דחא $אל וישכע חוכ יל ןיא ?דגמ .ברנב יתבשח
ךישממ לוצלצה לבא .תחתופ אל ינא ,אל '?ומצעל בשוח אוה המ ,הזה קינדונה ןורדלקה
ילב# תיעבמה יארמל בטיה תעדומ ,םייתלצעב המק ינא ,בוט ...רט ...רט ....רט .ךישממו
145
תוארה .בלה יל קנשנ ...ו תיניעה ךרד הציצמ ,!הקעצה תכסמ ומכ תיארנ ינא רופיא
.םודא רואב קלדנ םחרה .םייפכ ואחמ בלבלהו
.השובכ הירטסיהב תרמוא ינא ...היינש הכח ...יוא ...הא
יתחליג ,יחשה יתבל תחתמ ןובסב רהמ יתפשפיש ,םינפ יתחצר ,היטבמאל יתסט רשי
ןוב%ה & תופ הכאוב ,רהמ(רהמו ,םש יל ורבטצהש םיחירסמה תורירמה יפיז תא רהמ
תצק יתכתחנ וליפא ,רהמ(רהמ ,םיילגרה תא םג ,ביבסמ יתחליגו יתנביס ( ילש %טיטפא
,קמוסו םדוא תצק ,תולק יתרפאתה זאו ,םדה לע ןפג רמצ לש הנטק הכיתח יתמשו
.םייחב האריאש
הפוזנ העבה םע םש דמע אוה .תלדה תא ול יתחתפ ,זירקב עדרפצ ומכ תפשנתמ ,זאו
לש שאר לדוגב אוה םהמ דחא לכש ,הלאה םיינחירהמ ,ודרוב עבצב םידרו רז יל טישוהו
.קונית
.רבכ סנכיהל ובוטב ליאויש ול תנמסמ ,תכייחמו ול תרמוא ינא ,ךירצ תייה ...הדות
םיהולאל הדות תריסא וב יתטבהו יתדמע .סרפסקא תבכר לש תוריהמב יל קפד בלה
,תועט יתויה תא ינממ וריתסה אל םלועמש תורמלש ,םימויאה ירוהלו יתוליפתל הנענש
.םייחה תא יל ונתנ ,םתמחו םפא לע ,תאז לכב
עדוי אל ינא .ךיידעלב תויחל לגוסמ אל ינא .הפסה לע סרוקו רמוא אוה ,טוידא יתייה
.ךתוא תוצפל ידכ תושעל לוכי ינא המ גשומ יל ןיא .שארב יל רבע המ
הב $נפנמו ,תועיסנ ידרשמב םינתונש וז ומכ ,הרוחש קיטסלפ תפטעמ $לוש אוה זאו
.ינפ לומ
.תממתימ ינא ?הז המ
.ךייחמ אוה ,הסיט יסיטרכ
וה :קועזלו ויתועורזל רשייה הצרא םייפא לופיל הרמ תועט היהת וזש תעדוי ינא ,וישכע
ינא זא .םיבלכל יתוא קרז םדאנבה ,תאז לכב יכ & יל ימ יל התא ןיא םא 'ילא תרזח ,יבוהא
.יליבד סקניפס ומכ תקתושו ולומ תבשוי
?יתוא קורזל תכלוה תא ,רובש לוקב םואתפ רמוא אוה ...בילוא
ןוויכל ליינפס(רקוק ומכ זזו םק טוידיאהו .תומותח םינפב ול תרמוא ינא ,רגפמ התא
.שוריגל דעוימ ןכא אוהש בשח .תלדה
יתוא בבוסמ ,וילא יתוא םירמ אוה .הלותח ומכ וילא תלחוזו תשחול ינא ,טרנגד ,בש
בהוא ךתוא בהוא ךתוא בהוא ינא .זוזל ןתונ אלו קזח(קזח יתוא קבחמ ,ילעמ בכשנו
ינאו ,ראווצב םיסיבו םיקוקיל תוקישנב יתוא $ורטל ליחתמו ןזואב יל למלממ אוה ,ךתוא
146
הזו הרקה הפצרה לע ונחנא םואתפו ,תצצופתמ תעקפתמ תצבתשמ שממ רשוא בורמ
היטבמא ךותב לוכה ערזהו העיזהו קותמה קורהו ךכ לכ םח יכ םוריעה $וגל םיענ(םיענ
.הירופוא לש
.םיעסונ ונחנא ןאל תעדוי ינא :ול תרמוא ינא ךכ רחא
.ןיי תיסוכ יל שיגמו ,לאוש אוה ?ןאל
.הירטסוא
שארב הירטסוא הזיא ,תרביג תרבדמ תא המ לע ,וליאכ ,תחא הבג םירמ ,ךייחמ אוה
עוסנל יתיצר הנטק ינאש זאמ ,דימת יכ ,םשל עסינש תעדוי ינא .קתומ העתפה .הא(א ?ךלש
ילע יקחצת לא ,יתינור .הז תא עדי אוהו .הקיזומה ילילצ תא ומליצ ובש םוקמל ,גרובצלזל
היהיש ,םלועב תבהוא יכה ינאש והשימ םע םש לייטל הצור ינא ,ןכ .ירוגיפ ינאש השקבב
םג הז םיינש & ויהי אל רבכ העבש ,בוט .יל ויהיש םידליה תעבש לש אבאה ,ילש לעבה
קורי רה לע םילוע םה ,םיצאנהמ חורבל וחילצה םהש ירחא ?תרכוז ,טרסה $וסב ?אל ,הפי
(םירשואמ ,םיראומ םלוכ ,םידליה לכו ילו%גו אוה ,"יווש לובג לע
זא .תא םג וישכעו אוה ,הזמ תעדוי שילוד קר .החידפ .תעדוי ינא .יקחצת ,רדסב ?המ ...
.ולש תויכיספה תויזטנפהו דחא לכ ?המ זא 'תיליטנפניא ינא
,וניניב לבא .אל וא יתקדצ םא עדא הדשב קר .סוטמה לע ונחנא רקוב תונפל שמחב רחמ
.חריה תא םקעא אל ינא ,ןומטק וא זירפ ,הנולצרב ,ןודנול אוה דעיה םא םג
.בבבבבילוא ,ךלש
'בילוא יוא
לכמ ינהיתש ,םלועבש ןאפ יכה ךל היהיש 'ךליבשב החמש ינאש המכ ,בילוא ,בילוא ,בילוא
רקיעה ,בושח הז המ ,העטקומה וא וקורמ וא זירפ תואטמסב וא םירציוושה םירהב עגר
לוכי אל הז ,האנהמ תצצופתמ ינא ?שקבל רשפא דוע המ ,ךלש בוהאה םע תעסונ תאש
דערת דוע איה ,הזריתל הז תא רפסאש יכח .םימדקתמל הלבונלט טושפ ,תויהל
.תושגרתהמ
,ךלש םיליימה תא תלבקמ תאש הפיא וא טנרטניא הפקב וא סוטמב בוט יבשת וישכעו
'רבד לפנ $וס($וס .ינימאת אל טושפ תא .הלילב לומתא יל הרק המ יעמשתו
147
אובאש ,ללמואה טיידהמ רשקתת איהש יתיכיח .הזרית תוננוכב יתייה בוש לומתא
םע תודעסמ רקבממ רתוי תינררב הרוחבה יכ ,הרוק ללכ ךרדבש המ ,התוא ליצהל
.ליגרה לנגיסהו לוהב ןופלט ,ךרעב העש יצח ךות .םירוחט
זא ,!'ינימ ימצעל תושרהל הלוכי רבכ ינא# יתונזה הארמה לע תכלל יתטלחה םעפה
רופיאו םירטמיטנס הרשע(שמח הכיס יבקע ,$ושחמו $ושח בג םע המודא הלמש יתצברה
(ב תולבל האצי ול האידמ תא שייבמ היה אלש T.L.! דע יסד לע ןיע םישל העונמ יתשקיב .
המכ ?שי המ ,םיצוק לע תצק בשייש ,יתכלה ןאל ול חוודת אלש הל יתרמאו ,רוזחי יקאש
אל הז ,םיינונטקה תונובשחה תא בוזענ ,בוט ?המכ ,שק(תנמלא ומכ ול יתיכיח ינא םיברע
'קתומ ,ךל רפסל תכלוה ינאש המ תמועל אלש חטבו ,וישכע ןיינעל
תוחלצהמ םייניע דיימ ומירה םירבגה לכ תמאבו ,ינופושב תסנכנו הפקל העיגמ ינא
לכ לע אלמ שי+ו ושעש דע ןתוא ודירוה אלו ,םהלש תוחולדה םישנה לומ םהלש תוחולדה
,המודא ,השדח פא(שופ תייזחב הפי(הפי םיזוראה ,םיראופמה םיידשה ךאוב ,ילש $וגה
.תויסוכ לש הר%זנל תונח הזיאב $סכ הנוטב רבעש עובשב יתינקש ,תסרוה
זא ,הפצרה לע הקד דוע תצבתשמ טעמכו ,יב הניחבה רבכ הזריתש האור ינא ,רציקה
תא ןוכנ רתוי וא ,הדובאה יתב תא יתשגפ וליאכ האנה תוחווצב םהלש ןוויכל תקנזמ ינא
בל תערוק םיחא תווחא תקעוז ינא ?תמלענ הפיאל .םימודאה תונולחה ימימ ילש הגלוקה
קוידב ,ינימאת אל ,קינומ ,וי :החמשב ילא תחווצ ,קוידב לוק ותואב ,הזריתו .המשנו
.ךכ בגא יל תצרוקו 'הלילב לומתא ךיילע יתבשח
,הגוז(ןב לע תועובצו תויקנע םייניע תרעופו תלאוש ינא ?תוגוז יפוליח ברעב ,המ
המיאמ תורועפ םייניעב הלומ בשויש ,תומרופטלפ םע השימחו םישימח רטמ ישוקב
.ילש $ושחמהמ ליחבמה וטבמ תא דירוהל חילצמ אלו ,הקושתו
קומע טיבמ ,רתוי דוע לבלובמ ,אוהו .ותוא תלאוש ינא ?הלילב לומתאמ רוחבה התא זא
.תונעל המ עדוי אלו $ושחמה ךותל
,הזריתלו ?םושלשמ טניילקה התא ,התא ימ זא ?הלילב לומתאמ רוחבה אל התא ,המ
ךל שיש יל תרפיס אל ךיא ,ימאמ ,וי :ןזואב תחדוק ינא ,תפערסב קוחצ תצלפ הריתסמש
(סא ,תויבסל ,תוגוז םג תושוע ונחנאש עדתש :םומהה רוחבל בושו ?דחוימ טניילק םויה
,םיפירעתה תא ול תרבסה .לופכ ךל הלעי הז לבא ,ראזיב םג הצור התא םאו ,םא(דנא
.הזריתל תצרוק ינא ?ימאמ
ןיעב יל "רוק אוה םואתפ יכ ,ידמ רתוי ותוא לכא ילואו ,ליגרתה תא לכא אל דמגה לבא
הצרו החרצ הנתנ טעמכ הזרית הזה בלשב .דחוימה תא הצור אוהש רמואו המוקע
148
.םייריחנב רעיש תוצווקו עובצ קוחצ לש השימחו םישימח רטמ םע יתראשנ ינאו ,םיתורישו
םיילגרה םע ,ךמצע תא חקית זא ,ונלש םעטה אל התא ,קתומ ,הארת :ול יתרמא זא
ךל הצילממ ינאו ,הא .הפמ $ועתו ,%סדיק סקופ%ב הנוק התאש םידגבהו ךלש תוירוטאינמה
.םייריחנב הוועש $וחד תושעל
ילב ןחלושהמ חרבו תיברעב הללק וזיא למלימ ,ריווחה ,ליחכה רוחבה .דבע הז םעפה
ונחנאש הרמאו יב הפזנ תצק איהש תורמל ,הרשואל לובג היה אל ,הרזח הזריתשכ .םלשל
דובכ הז ונליגב זא ,ןוכיתב הז תא ונישע רבכש הל יתרכזה .ןוכיתב תודלי ומכ תוגהנתמ
דע ונל ורתונ םינש המכ ?ןאפ תצק ונל עיגמ אל ,שי המ .םידובאה םירוענב רכזיהל לודג
?םוניהיגב בקרינש
,ומות דע ותוא לצנל יוצרו יאדכ עודמו רבעמה ליג תונורתי לע הל הצרמ ינאש ןמזב
ןחלושה רבעל הליזפמ איהש בל המש ינא ,ושבייתי תויציבהש ינפל "ימה לכ תא טוחסל
אמאגה ינרקב ונתוא םידפשמש םינוכיתח דמצ ?האור ינא המו ,םג םשל תלזופ ינא .יתניפה
םיאשונ ,ונרבעל רשי םיללוצ ס%רבחהו ,םיטבמ לש ןטק בוביס דוע .םהיניע לש תוטהולה
.ודנט םילאוש םה ?תולבמ ,תונב ,המ זא .תוטוהל םיידיב םהלש םיקנירדה תא םתיא
התתשש וא ,ירמגל הנפרחתה הארנכ ,הנכסמ .הזרית הריזחמ ?םילבמ ,םינב ,המ זא
.ידמ רתוי
לע םיטפטפמו םיתוש ונחנא הככו ,ואבוהו ,ואבוהו ,ואבוה םיקנירדה ,ובשייתה םינבה
ירותפכ תא םורפל יתדמעש דע $יזפיז ומכ יתיתש יכ ,המ לע תרכוז אל תמאב ,אד לעו אה
תושוב השעא אלש ,תועלצב םעפ ידמ יב הקחדו בצמה תא הליצה הזריתש לזמ .הלמשה
היינשה דיבו ,הבחר דיב ונתוא וקשה םהו ,ביהלה אקווד הז םינבה תא לבא .הדימה לע רתי
ךותל ודי תא ליחשה ,םיעבצבו הנבמב יקאל המודש הז ,רתוי ריהבה .זמזמל וליחתה
זא ,חולמ גד םש יל לחוז וליאכ יתשגרה יכ ,התיא תושעל המ יתעדי אל ינאו ,ילש הלמשה
הרשבתה התע הזש תדבוע הרוחב ינאש ובשח חטב הפקב םלוכו ,תולוק(ילוקב יתקחצ
דומח ארונ דחא ,הזרית לש רוחבה רמא בלש והשזיאב .םיכרד תנואתב תמ הלש רוסרסהש
המ .םיטרס תצק הארנ ,הנהנ ,התשנ ?ןולמל ונתיא אובל תונב ןכתעד המ :הובג(הובגו
?תורמוא ןתא
ןמריחש הז ,ריהבה לבא .ענכשל ךירצ היה יתוא קרו ,ןכ דיימ הרמא הזרית ,יתעתפהל
(דוג הזיאו אובל יל יאדכ המל ריבסה ,קיבד ימוג ומכ יתשגרהש דע םייכריה ןיב בטיה יתוא
דחא $אש יתבשח ינאו ,תעבשנ ינא ,רמא אוה המ הזש ייחב .יל תושעל ךלוה אוה םייט
.ןולמב ךלהש המ תמועל םולכ היה הז לבא .םיאטחה ריעב הככ רבדמ אל רבכ
149
המוקב הער אל הטיווס ונל ונימזה םינבהו ,תלייטב םילודגה תונולמה דחאל ונעגה
ומכ יל וארנ בוחרב םיבשהו םירבועהש ,יתייה הרוכיש ךכ לכ .םיה לא הפוצש ,תירישעה
המכ יל גישהל בייח אוהש ,טהלב יתוא זמזימש ריהבה הז ,יסויל יתרמא זא ,תוילילחג
?הקותמ ,םש תשקשקמ תא המ :רמא אוהו ,רצחה תא ןהב טשקל הצור ינא יכ הלאכ
.הלילה ךיילא בוט ארונ תויהל ךלוה ינא .אבאל יאוב ,יאוב
ערואמה יתרכהל רדח עתפל .השידא ראשיהל יתלוכי אל רבכ וזה החטבהה לומ
הניצסב ינאש יתשגרה יתורכש יננע ךותמש תבשוח ינא ,זא דע .וב הנותנ ינאש ירוטסיהה
,ינוימד אל ,ילאוטריו אל 'ילש ןושארה בהאמה ,ואוו .יתטלק םואתפ לבא .ןומיל ומיקסאמ
וניאש רחא רביא יכותב ןנקי $וס($וס .הרותה תמאב ,שממ(שממ .חיטב אל ,ימולח אל
רוא ימצעל יתתנ דיימ זא ,ערואמב תטלוש ינאש לע ימצעמ יתלעפתה ארונ .ילעב לש ורבא
.היהיש לככ אלפנ וא חולד ,עגר לכמ תונהיל קורי
תודימב יקא תא ריכזמש הז ,ריהבהו ינאו ,הנישה רדחב ורגסנ רבכ הובגהו הזרית
תא יתעמש עקרב .חותפה יוביילפ "ורע לומ ןולסב הפסה לע דחפ ונמרחתה ,םינווגבו
יד הפסה לע הבוכש ,ןאכ ינאו ,םיצומצמו תוקישנ ועקב הנישה רדחמ ,םינקחשה תוחנא
.יאנוטיסה קושב הרוחס יתייה וליאכ ירבא תא ששממ ילעב וניאש רבגו ,לוטוסב
שכורו הריחמב ןיינעתמ היה יקא םא ימצע תא תלאוש# יורדרוקה תפס לע יתלברכתה
,םידגבה תא ינממ ריסהל ,$וגה לכ לע יל לייטל רוחבל יתתנו ,!ונלש םיאכנה ןולסל התוא
םינויזהמ ,הרענ יתייהש זאמ יתישע אל הז תאו# הייזחהו םינותחתה תא ,םייברגה תא
אנוש יקא .הטימל םיללוצו םידגב םידירומ רשי ונייה ךכ רחא יכ ,יקא םע םינושאר שממה
תא ךרובע השוע והשימש םיענ יד היה ןכלו ,!לסחו ןיינעל רשי עיגהל בהוא אוה ,טישפהל
םידגבה תא ינממ ריסהש ומכו ,ידוסי דואמ ,רוסמ דואמ היה רוחבהש םג המ ,הדובעה
ודי $כ םע רבע ,טעמכ תטנפהמ ,תינשוח תונידעב יתוא זמזימ הככ ,דחא(דחא םינותחתהו
ךחול ,םיזוכע קשנמ ,תומטפ ךעומ ,םישודקה תומוקמה לע בכעתהו $וגה ךרוא לכל השקה
.הגיגחהמ יתינהנ שממ(שממ ,םיכונת שנשנמ ,םיראווצ
לבא ,רקיעל ךותחל יל אב רבכו םיזומזמה יל םיקיפסמש יתשגרה בלש אוהש הזיאב
רבכ הזה בלשבש ,תויעוצקמב זמזמל ךישמה קר ,טשפתה אל ןיידע ,בילוא ,יטלקת ,רוחבה
תא דירויש ןמזה עיגהש םיילגרהו םיידיה םע םינמיס ול יתישע .קיעהל הליחתה
אוהש דע ,העשפמה תא לגרה $כ םע ול יתששימ וליפא ,העפוה "יבריו םיטוטרמסה
ומכ םירירש ,ער אל $וג ול היה תמאבו .ןמגוד לש תויטיאב טשפתהל ליחתהו הבוט השע
150
אל ןיידע אוה םינותחתה תא קר .יקא לש ומכ םינווגו תודימ ,יתרמא רבכו ,תבהוא ינאש
.תויפיצ יתדרוה דיימו יארונ וקסאיפ ןאכ אובל ךלוהש יתבשח זא ,ריסה
קקלמ ,םלועבש ןמזה לכ תא ול שי וליאכ $וגה תא יל ששמל ךישמה אוה הזה ןמזה לכו
יל השעש המ ,תומטפה תא ךשונ קפס "צומ קפס ,רובטה ךאוב ןטבה לא םיידשה תא טאל
עגר ,$וס($וס ,זאו .הקושת בורמ הטמל יל בואכל ליחתה רבכ לבא ,בגא םיענ דואמ
יתיפצ ינאו ,%ליידנפי%צ%ב אוה וליאכ ,טאל(טאל םינותחתה תא דירוה רוחבה :ליחתה עפומה
הכירצ אל ינא ןושארה בהאמב תוחפלש יתחמש ארונו ,ילעב לשמ הפיו לודג ןיזב יתחמשל
.םידמג םע תוזבתהל
יתשגרהש דע ,ילש בוטר ד(ו(א(מה סוכב ומצע תא ךכיחו ילעמ ערכ רבכ אוה וישכע
.םיבצק ןיכסב הצקה תא ול תכתוח ינאש תעבשנ ינא ,יתוא ןייזמ אל אוה הקד דוע םאש
,ולש םישטולמה תונמרחה יעצבמ םע ךישמה אוה 'הפיא ?בילוא ,טלק אוהש תבשוח תא
םיזמזממ אלו רקיעל עיגהל םיתמ דימת םירוחב ךיא תורבחה לכמ יתעמשש ירחא הזו
יתעגהו ,סועכל יתלחתה שממ ,תונלבס יל התיה אל רבכ הזה בלשב לבא .קיפסמ ןתוא
.םידקמה קחשמה לש ותובישחב םימיזגמ תמאב ילואש הנקסמל
תא ןיבי אוה ילוא ,הלעמ יפלכ ילש ןגאה תא תפדוה ,רתויו רתוי וב ךכחתהל יתלחתה
זא ,$דהנו $דוה ,ענענתמו אלממ יכותב ותוא שיגרהל יתיצר ךכ לכ ,רבכ סינכיו זמרה
זא ,םירוביד ,ותוא ןמרחמש המ הז ילואש יתבשח יכ ,יתוא ןייזת ,ותוא סינכת ,ונ :יתקאנ
תא שיגרהל ידכ השוע יתייה אל המ ?תוקד יתשל עצמא(תרענ התוא קחשל יל תפכיא המ
המ .ארובה וילע ליטהש הדובעה תא עצבמ םיילגרה ןיב םהל שיש הזה אלפנה רישכמה
השעיש רקיעה ,ימצעב יתעדי אל רבכ ?שפנה ןובלע תא וא $וגה ןובלע תא עובטל ,יתיצר
.חונל התיבה ךלא ינאו ,ולש תא
(אנושב יתלקתנש בושחל יתלחתה הזה םידקמה םיטויסה קחשמב בלש אוהש הזיאב
יתלחתה רבכ .ילש לזמה םע ינא ,יפוי ?ולש םישנב ללעתמ אוה הככ ילוא ,עדוי ימ .םישנ
אוה קוידב תיווז הזיאבו ולש ןיזב לותיפ לכ הריכמ ינאש ,ילש יטרדנטסה יקאל עגעגתהל
.יכותל סנכנ
,גנוע בורמ יתקנשנ ינאו ,המהמתמה ןודמירפה יכותל רדח הלותב ומכ .הרק הז זאו
תולעפתה תאלמנ איהו ,הנושארה םעפב התוא םינייזמש הרשע(שש תב הדלי ומכ תבכוש
.םיילגרה ןיב הל לייטמש הזה יחולחלהו רזומה רוציה לע ששחב היוור
151
לכ יל וחלסיו & ולש הלודגה רשבה תכיתחב אלמתהל םיענ היה תמאב הז לבא
קר העדיש םיעברא תב הרשכ הלותב רותב ,יליבשב לבא ,זילטאה ייומיד לע םיסינטסיאה
.םילוגיפ רשב תקזחב אוה רז רשב לכ ,הלעב לש ןיזה תא
םייניע תמיצע ךות יל יתחוורתה 'הזה םילוגיפה רשבמ יתינהנ המכו ,בילוא ,יוא
הרוק המ ,ייה ...ו הנומש ,אלממ המכ ,םיענ המכ ,עבש ,שש ,שמח ,תופידהל יתרכמתהו
לע יל ךפש הפידה עבר דוע ךותבו 'רמוג ינא ,ירמגת :החינג ידכ ךות חווצ רוחבה ?ןאכ
,תמטמוטמ ומכ תבכוש יתוא ריאשמ ,חלקתהל "רו ינממ "פק אוה תנוינש דוע ךות .ןטבה
ןושארה בהאמה .ילש לזמה םע ינא ,יפוי .רובטה לע הקיבד תילולשו $רוטמ םיציב באכ םע
יכ ,יתקחצ אל ינאש אלא .יקחצת ,בילוא ,יקחצת 'תמדקומ הכיפש לש הרקמכ הלגתה ילש
.לכסתמ םתס ,ללכב קיחצמ היה אל הז
האריו סנכיי אוהש יתששח יכ םיענ יל היה אל ןנואל .יבמוז ומכ םש בכשל יתכשמה
יל אציי םעפה ילואו ,$סונ בוביסל ותוא ןמרחא ינא רוזחי אוהשכ ילואש יתיוויק זא ,יתוא
ןולמה לש תבגמה קרשכ היטבמאהמ אצי אוהשכ לבא .יקא ירבדכ ,הלילה והשמ ונממ
יתרמא ,טבמ ירבעל $יעהל ילבמ "רמב שבלתהל ליחתהו רואה תא קילדה ,בצועמה ופוגל
המ ,ךלש תא גישהל ,והשמ תושעל תבייח תא םולה תעגהש דע ,תיריירפ אל תא :ימצעל
?תוקירי תורחת ,תא
אלש המל :םיטרסב קר םיעמושש ישטיק יכה טפשמה תא התפמ לוקב ול יתרמא זא
רטש $לשו ,התיבה רוזחל בייח ינא :קר רמא אוה זא .ריעצ דוע הלילה ?הטימל רוזחת
.תינומל ךל היהיש :ריטפהו הפסה לע ותוא יל קרז ,לקש האמ לש
ועמשנ םשמ ועקבש תולוקהש תורמל ,הנישה רדח תלד לע יתקפד ךלה אוהש ירחא
,אובת איהש הצור ינא םא הלאש איהו ,תכלוה ינאש הזריתל יתרמאו ,ידמל םיחיטבמ
זא ,הלש לגש(ברהמ הצורמ אקווד איהש יתנחבה יכ ,תינומ סופתא ינא ,ךירצ אלש יתרמאו
איהשו רוחבה דומח תמאב אוהש יל הרמא איה רקובב# .גונעתה תא הנממ ענמאש המל
!.תילגת ןכ םג .יושנ אוהש תדשוח איה ,המ קר ,ותיא שגפיהלו ךישמהל תבשוח
:םנמונמ לוקב לאש יקא ,הנישה רדחב טקשב םידגבה תא יתדרוהו התיבה יתעגהשכ
םיחלאנה הלילה יעוריא לע יתבשחו ,ןושיל רוזחת ,הזרית םע :יתינע ינאו ?תייה הפיא
.םיציב באכ םע הרזחו םירז תודשב תוערל האציש תילארשיה יראבוב םאדאמ ,ילש
יתלחתה רבכש דע ,םייצלחב םומע באכ ותוא םע ןיידעו תררחוסמו הפייע יתבכשנ
ינאש לעב ותוא ?ילעב לש ומעטו וחיר תא שיאבאש תמאב עודמו ,יקא לש ןיזל עגעגתהל
152
תא ונפרשש ,רופסל ירשפא יתלבש דע םימעפ ינוילימ יכותל רדחש ,םינפלו ינפל הריכמ
.שדח תונקל ונצלאנו םעפ סרק אוהש דע םיינוימד ןימ יטוטהלב ןרזמה
,ןימז היה אוהש ללגב ילוא .בילוא ,ךל תעבשנ ינא ,םואתפ ונממ יתנמרחתה תמאב
טושפ אל ,לוכה ירחא .המשאה תושגר ללגב ילואו .עגמל םיענו ינחיר ,ךר ידיצל בכוש
םיעט היה הזו רוסאה ירפהמ תמעט ,רזומ סננוסיד לש גוס רצוי הז ,הנושארה םעפב דוגבל
ךל אצוי המ .סרבס לוכאל ומכ היה הז ,ינש דצמו ,!קפסמ אל ןפואו םינפ םושבש םגה#
.האמצ תראשנ םתס תא ךכ רחא ?הזמ
הלש םייחב הניידזה אלש ,בוט תיבמ הבוט הרוחב ,ןגמ(הוונמ יראבוב המא ,ינא הנה
הז .וליפא הברה ידו ,ןכ אקווד תומולחבו תויזטנפב ,בוט# הלעבמ "וח רחא רבג םע
(םיאיבנה(הרותהמ יקוחה הלעב תא ןייזל הל אבו המטסופ ומכ בגה לע תבכוש ,!?בשחנ
תא ושרדו טהלב וקפד תולחשה הזמ "וחו ,רתוי ימצע לע טולשל יתלוכי אל .םיבותכהו
בגה לע תונידעב ותוא יתבבוס זאו ,ול דמעש דע ותוא יתנמריחו ובגל יתדמצנ זא ,ןהלש
ותעדות תא םרת קפסש ,םודרה ילעב לע הבייאדוג ידייל ומכ יתבכר הככו ,וילע יתספיטו
,םייניע םוצע בכש אוה הזה ןמזה לכו .יתרמגש דע תבכורו תבכור ,םנמינ קפס ,ערואמל
.השיא לש ומכ הקותמו הכר הייעפ העפ ומונמנ יפערש ךותמ רמגשכו
עדומ אוהש יל זמרל ומכ ,המיז ךויחב ינבשי לע חפט אוה ,היטבמאה רדחב ,רקובב
ינורגמ הרביד המשאה ילוא ,המל תעדוי אל ,םואתפ יתנבצעתה ינאו ,הלילה יעוריאל
,ןובלע והצקבש געל לש ותליחתב ,יקאו ,ךל ךייש אל ילש תחתה ,די%ת איצות :יתרמאשכ
הלילב היה הז הלילב :יתרמא ינאו ,הנוזה בחר ,הככ תבשח אל הלילב ?תמאב :רמא
:דקפ השק לוקבו ,הקזוחב ינתומב זחאו רוחאמ ילא דמצנ יקאו ,יתושרל רזוח אוה םויבו
.ךלעב לש ןיזה תא ילבקתו יפפוכתת וישכע
'ותשאל שיא ןיב םולש תנכשמש הוואתה ,חוא
.תינקפנה תינור ,ינממ

'תינור
:ךל תבתוכ ינא הפיאמ הנימאמ אל תא רפכ יתאפב ןטק ירויצ הפק תיבמ
'גרובצלז (מ מק תורשע המכ אצמנש ,ויפויב םיהדמ
הכובמה הברמל תחתה לע ונלפנ ונינשו ,החמש בורמ יבוהא לע יתצפק הפועתה(הדשב
.רודיבהו
153
המכ ךל תראתמ אל תא לוכה (ו .ןאכ הפי '''עוגר המכ םויה לע .יבייב ,"ראל("וח
םוקמל ,םידליב תופוצמ תוחפשמ ללש ןיב ידיחיה גוזה ,ונחנא ,סובוטואב ונעסנ ןושארה
אל לבא ,ןבומכ ,דואמ ,יתשגרתהו 'םגאל קשונש אוהה ביהרמה תיבל ,טרסה םלוצ ובש
זילע תואריהל םיאלנ יתלבה ויתונויסנ תורמל ,יבוהא יכ ילוא .שגרתאש יתבשחש ומכ
עגרל תוכחל לוכי היה אלו ,ןירפלה לאונמע לש ןייאורממ רתוי םמעושמ היה ,עשעושמו
.ריעה זכרמל רבכ רוזחנו הזה רתוימהו ריותמה רויסה רמגייש
תויטוירטפ לש "רפ ותוא $קת םואתפו ,םיימוי רבכ הפ ונחנא
חמש ןאכ ךלהתמש ןקזו בס שיא לכש הבשחמהמ טלמיהל רשפא יא שממש ללגב ילוא#
,ילש הזה קיחצמה בוהאל ,$וחד ול היה ןכלו ,!םינש ולא יא ינפל האג יצאנ היה ,בבל בוטו
וסרפסא התוש ,ינממ םירטמ המכ וישכע בשוי אוה ?ךל תראתמ תא 'ילארשי ןותיע גישהל
וליאו .םייניעב רוחש דימת תושועש הלאה תוירבעה תויתואה חכונ תובג $יעזמו ךורא
שבדו זוחא יצח בלח תבז "רא ,ונצראב הרוק אל וא הרוקש המב תניינעתמ אל שממ ינא
.האולמב השמומ ילש תודליה תייזטנפ :יתגשה ילש תא ינא .םלועה ךפהתיש ,ידיצמ .בבורמ
לדוי תריש ךות ,םירהל םיצימאו םיצורח םילייט ומכ ליפעהל וננכית ובש רקוב ותואב
םיחולדה ויתונויסנו ,ללכו ללכ הזה חינזה טרפה דירטה אל ,ןבומכ יתוא .ןנועמ היה ,המר
םא .והותב ולע ,תרחא םעפל %ה התיכ לש יתנשה לויטה תא החדנ ילואש ,יבוהא לש
.הרטמב קובדל ונילע ,םולה דע ונעגה
לבא םנמוא קיטסלפ# ,תוסוכ יתשו ןיי קובקב םע ,םיעטו ינגוטופ קינקיפ לס יתנגריא
,תוניבג ,ירט םחל ,!האנקו הדיגס ררועמ טושפ ,םלשומ הפ בצועמ לוכה & תויפהפי
תא יתזריז ,םיקא לש םיילענה ומכ תוארנש הכילה ילענ לע יתילע ,תוקרי ראשו םיקינקנ
,!ןויערהמ דרא תאז לכב ילואש הווקתב# ןגראתהל ולש ןמזה תא חקלש ילש רח-בה
,הציצמ ,תאצוי אל ,תאצוי ...גיניזיט השוע שמשהו .םוסקה ןולמהמ ונאצי רשע העשבו
.הנניא
ךכ לכ 'םש ינא הנה ,הנהו .רקיעה הזו המח הבהאה .רירק היהיש ידיצמ ,תפכא אל יל
הזכ $וזנ הלחתהב ,תדרל ליחתהש םשגה לבא 'יפוי הזיא ,םיהולא 'ביבסמ ןאכ קורי
היה ,יתוא ילאשת םא ,הז & תופעוז תופעלזב תוקד המכ ירחאו ,יוצר אלו ינרקוד ,ינקיצמו
,קינקיפה לס םע ינא ,היירטמ ילב ,"ע הזיאל תחתמ םיליבד ינש ומכ ונדמע .ןיטולחל רתוימ
לסהמ תפלוש ינא .בוטר לוכה יכ תחנב לוכאלו "ראה לע תבשל רשפא יאו ,תוומ םיבער
אמאש ומכ לסה תא יתקביחש תורמל ,בוטר ןוטרקל ךפה לעוגה הברמלש םחלה תא
:לצנתמ טבמ וילא תנסכלמ ינא .םימ לוכה & תוקריה ,תוניבגה לכ .הלש קוניתה לע הניגמ
154
םילימה תא ךשומ ,ןזואל ןזואמ ךויח ולוכ ,קוינמה ,אוהו ,ול תרמוא ינא ,תקדצ ,בוט ,ןכ
רבכ רוזחל רשפא .$אה לע הקישנ יל ןתונו ???ךל ית(רמ (א :םוניהיגהמ הרומ ומכ
ביכרמו ,בורקה חפל תיטמרד העונתב ראופמה לסה תא קרוז ,לאוש אוה ?היבילוא ,ןולמל
שמשה .םשגה קספ ןולמל ונעגהשכ לבא ,לרוגה קוחצ .רטמוליק ומכ והשמ ,בגה לע יתוא
.שפנה תמגוע לע תוצפל הסנמ וליאכ ,תוצוצינב ריוואה תא האלימו האצי תי%ציבה
.והשמ ונל וזיזה םירוזפ םירטממ אלו דרב אל ,םשג אל ,שמש אל הזה בלשב לבא
הלש אמאמאה תא אלמל ,היטבמאל רוקמ דעור "ר ליעיה יבוהאו ,ןולמל םיפטונ ונסנכנ
סליההו ילו%גמ הבזכאה יגופס ידגב תרסה ידכ ךות ,דיפסב םשל יתעטריק ינא .םימח םימב
תכפוש תחא דישכ ,טשפתהל ילש שיאל יתרזע המורע יתויהבו ,הלש בייל(א(רא
ונממ תמרופ היינשה דיהו ,םינמשהו $צקה יקובקב לש םתלוכת לכ תא הבוטה היטבמאל
.!ןויזל םייוארה וינמכמ תא תינמז וב תפטלמו# רסקובה ינותחת תא
ילא סרפו היטבמאה לש הכרואל בכשנ ,םימל סנכנ אוה .$צש םימה םרז קר .טקש היה
,תחתה לע יל םידקור םימחה םימה ,וילע תבכשנ ינא .רמא אוה ,ילא יאוב .ויתועורז תא
"מצממ ,וידי יתשב יתוא ןפוח ,םינפה תא יל $טלמ אוה .טבמה תא ונממ הדירומ אל ינאו
ןושלה תא תעמוג ינאו ,קומעו טאל יתוא קשנמ אוה .ילש בילוא .בילוא :רמואו ויניעב
ינאו ,וילע יתוא ביכרמו םיידיה לע יתוא םירמ אוה .ןדע(ןגמ םידא לוכהו ,ולש המיעטה
םיאתמ ורטוק ךיא תאלפתמ ןוילימה םעפבו ,וילא חתפנ ילש טיטפא(ןובה ךיא השיגרמ
ונחנאו ,הערצה ינתומב קזח יתוא קיזחמו ילש ראווצה תא קשנמ אוהו ,ולש לדוגל קוידב
תא עדוי אל םייניעב יל לכתסמ אוה ,םואתפ ,זאו .וזב הז םיפפולמ םיביהרמ םימ יחמצ ינש
תררחוסמ תוארפב תעעונתמ וילעמ ינא .ייח תבהא תא :שחולו היינשל קיספמ ,ושפנ
בושו בוש ותוא תקשנמ ,הבהא בורמ תעגושמה תפרטמה תיפורטה המזגרואל ךרדב
חוכו .תולוקו .םידאו .תוצוצינו ןיקוקיזו ...דימתל ...דחאה יבוהא ...התא התא :תלמלממ
םיקבוחמ םיתחונו דחיב םיצבתשמ ונחנא היינש התואבו ,$יצמ ורדהו ויפוי אולמב םייחה
.טמילק לש ...אוהה רויצב ומכ קוידב
חראתנש תשקעתמ שילוד .זירפל עסינ ,הפ ונישעש הנטקה הקספהה ירחא ,וישכע
.!לוגרחה םע סנאיסב רבודמ אלש הווקמ קר ינא# .העתפה הזיא ונל תננכתמ איה .הלצא
,ךלעוב יקאל שד
.בילוא ,ינממ
155
,תינור יוא תינור
לש םירודנגה לכשכ ,ברעב ונעגה .ויפויב םיהדמ יביטקלוק םינפ רואמב ונתוא הלביק זירפ
יננהש הל רשבל ,שילודל רשקתהל יתצר דיימ .תורוא ללשב םיקלוד וזה הביהרמה ריעה
יתלוכי אלש העצה עיצה ,עיתפהל קיספמ אלש ,ילש שיאה לבא ,ותעשב ןואג םרוהיכ ןאכ
.הל ברסל
תא ריאשנ יאוב ?"חלה המ .הבג םירמ אוהשכ ,תוירזממב רמא ,בילוא ,עגר יכח
ךכ רחא .תיטנמור תנודעסמ הזיאל סנכינו הנייסה ךרואל ונל לייטנ ,בכרב תודווזמה
.הילא ירשקתת
?םוקמה(לע םיכסאו תמסקומ הטנוירמ ומכ ןהנהא אלש ,המו
ונל ונעספו ,הנייסה תפש הכאוב תוגרדמב ונדרי .םיענו םימח ,ימולח היה ריוואה(גזמ
םייתעש ירחא .רשואה לע שארה תרמושכ הוולש ,הריהב הננע תפחרמ ונילעמשכ ונטיאל
.תוינכות םיריבעמשכ וידר לש םירזומ תולוק עימשהל הלחה ילש ןטבה ,ךרעב
תא הנכמ אוה# .ןטובל והשמ סינכהל ןמזה עיגהש יל הארנ ,רמוא אוה ...מממ
ילש המונצה ןטבה ןטוב רהנה ךותב םיאור ונחנא ונתיאמ םירטמ תורשע המכ קחרמ .!
,תיאליזרב ,המיהדמ הקיזומ םשמ תעקוב .תוינועבצ תורונ לש תרשרשב תטשוקמ הניפס
המכ .הדעסמ וז החמשה הברמלו ,םיברקתמ ונחנא .ידוהי שפנ תפטוע ,תנדועמ ,תפטלמ
ראוס ןוב ,ןוסרגהו המינפ םיסנכנ ונחנא 'םיטרסב ומכ שממ ,הנופיס לע םידקור תוגוז
לע תילע יאדווב ,תינור .םימה לע $יקשמה יגוז ןחלושב ונתוא בישומ ,הייסימ (א םאדאמ
בטורב קייטס יל יתנמזה םעפה לבא ,לוכאל הברמ שממ אל ,הטעמה ןושלב ,ינאש ךכ
וזיא ,ןטאט טרט ,חוניקה תא יתפרט וליפאו קורי טלסו םיחומינ המדא(יחופתו ימולח
םימשובמ ,ךכ רחא .ליגר הז ולצא לבא ,םיימי םיצרש ינימ לכ ינומכ $רט בוהאה .הלאש
ונעטריק ,ונינש ידי לע תולק(ילקבו תולעפתה תוחנא ידכ ךות םגלנש ןיוצמה ןייהמ דואמ
םיבו%גה לש תרכשמה הבונ(הסובה ילילצל ודקרש תוגוזה ינשל ונפרטצהו הבחרל תולק
.אוהה רדהנה
איה .הלילב הרשע(תחא תוביבסב קר ונעגה ברעה לכ ונל התכיחש הנכסמה שילודל
רחאמ ,ונחנא הלאש המצעל הראית אל איה יכ ,תולטרועמ םינפ םע תלדה תא החתפ
,יקנע ךויחל וחרז הלש םייניעה ,יתוא התאר איהשכ .הנומש תוביבסב עיגנש הל יתרמאו
תלדב קדס חותפל & ררררליפ םאדאמ & הנקזה התנכשל ומרג וניתש לש החמשה תוחרצו
.הליל(םרקב חורמ "ומח $וצרפ "ווכלו לוממ
156
יבוהא ,%וכו הניש ירודיס ,תודווזמ ,המ םישל הפיא םירוביד ילובלב לש העש יצח ירחא
.רקוב תונפל שמח דע ונרביד ינאו שילוד וליאו ,םדרנו דודש לפנ קותמה
,רוואט לפייאה ימורממ ךלש
.בילוא
,בילוא יוא
המ ינימאת אל .םיננעל ךרדב בוש ינא .יל הרק בוש הז .היטשופ ובר & הרפה הלפנ
.םיכרדב תונזל האצי ,םירתאב תטטושמש תינוראה ,ינא :ךל רפסאש
ונחנא םימעפלו ,ילש םילוחה(תיבב אפור אוה .ןמזמ הריכמ ינא רוחבה תא .הככ זא
אוה .תונורדסמב םישגפנ ונחנאשכ םולש(םולש םירמואו לכואה רדחב תצק םישקשקמ
הרשמ .יתוכמס תאז לכבו ,ידמ יתוכמס אל .ימעטל רוגס תצק ,קימעמ ,החיש(םיענ שיא
.תולילב בביימ אלש הזכ .וילע ןעשיהל ןוצר ךב ררועמש הזכ .דואמ .ירבג דואמ .ןוחטיב
ילוא ,יקאמו ינממ לודג רתוי תצק יל הארנ אוה .תרמוא יתייה ,קותמ וליפאו ןידע תאז לכבו
אוה םא אל וליפא ,םולכ וילע תעדוי אל ינא הזמ "וח .עבשו םיעברא וא שמחו םיעברא ןב
.ןכש החינמ ינאש תורמל ,יושנ
תיתודידיה הביחל רבעמ לבא ,יתוא בבחמ דואמ אוהש השיגרמו ,ותוא תבבחמ דואמ ינא
ןאכ רצונ םימעפלו ,אפור אוהש ללגב ילוא .ןימ לש םיחנומב םלועמ וילע יתבשח אל וזה
,תונבה ירחא רזחל ,ןבומכ ,םהל עירפמ אלש המ# .לנוסרפל םיאפורה ןיב חירסמ סנטסיד
יניב והשמ תויהל לוכיש יתבשח אל םלועמ ,ןפוא לכב .!רחא חירסמ רופיס רבכ הז לבא
יתייה ,עצוממ יד .רודה ךיתח אל םג אוה לבא ,והשמ וא ער הארנ אוהש אל הזו .וניבל
לע רמוש שממ אל ,חירקמ ,תעצוממ המוק .יקאמ בוט תוחפ הארנ ,ןפוא לכבו ,תרמוא
תוירבגה הז וב טלוב יכהש המ לבא .רתוי אל ,תומיענ םינפ ,םיפדוע םימרגוליק המכ ,ומצע
תויסקס םג לבא .ללכב לש ןבומב אלא ,תויסקס לש ןבומב קר אל הזו .ונממ תפטונ שממש
הז לע תבשוח ינאשכ לבא ,ידמ רתוי ךכב יתקמעתה אל םעפ $אש הדומ ינא .ול הרסח אל
ינפב ךכב יתידוה אל םא םג ,ולש תוירבגל ביגה דימת יכותב והשמש קפס ןיא ,וישכע
.ימצע
לבא ,םמצעמ ורבעי םהש יתיכיח .בג יבאכ יל שי ןורחאה ןמזב ,ינאו .בגא ,דפותרוא אוה
הזמר םגו ,דפותרואל "ורל יל יאדכש ,הז תא חינזהל רוסאש הרמא הזרית .םולכ(םוש
הסנמ דימת איה ךיא תעדוי תא .ןבומכ ,התיא המיכסמ ינאש אל .%תושו יקא ללגב לוכהש
157
שממ הנורחאל תיבב ונלצא היהש המ לכ ירחא לבא ,םישוריג לש ןוויכב ילע עיפשהל
רבכ ירה .ךפיהל וא ,םירדוק םימיו םייארפ תוליל םע ,הככ ךישמנ .הדיצה אשונה תא יתזזה
ךניאש םשכ ,יל יפיטת לא ,בילוא ,תא םגו ?ודעונ םא יתלב דחי םיינש וכליה :ךל יתרמא
רדתסהל תוכירצ ונחנא הז םעו ,דיב ונל שיש המ הז .יושנה ךבוהאל עגונב ךל $יטאש הצור
?אל ,םידפותרוא שי הז ליבשב ?בגה יבאכל עגונבו .רשפאש בוט יכה
לבקי ךכו ,םיטנייצפה םע םייסמ אוהשכ ,ברעב עבשב אובאש רמא אוה .וילא יתכלה זא
אוהש הז .ולש הדמחנה הגלוקל שיש בוט יכה לופיטה תא קינעיו הוולשבו טקשב יתוא
תקלחמב םיקותמה לצא יתרקיבש ירחא ,עבשב זא .דמחנ היה ןכ םג ,הגלוק יתוא הניכ
.ולש הקינילקל יתכלה ,םישוטנה םידליה
ןיינעתמ אפורש ומכ אל ,יללכהו ינפוגה יבצמב ןיינעתה ,תומימחב שממ יתוא לביק אוה
יבגל הזרית לש היתודשח תא ןבומכ יתטריפ אלש $א ,יתינע ינאו ,ימתס שבויב ,ללכ ךרדב
,יתרבג :תלצנתמ תוחדבתה ןימב םגו םח לוקב רמא ,ירבד תא םשרש ירחא .באכה רוקמ
קותמ ךכ לכ היה אוה .ילא ירזחת זאו ,דוגרפ םש שי & ינפב טשפתהל ךיילע וישכע
םעו ,ימורעמב יתוא תוארל וילעש לע לצנתמ אוה וליאכ ,בלל עגונ תצק םגו ,הז תא רמאשכ
והמ יניבל יניב ררבל יתבכעתה אל לבא ,והשמ דוע םש רתתסמש שיגרהל יתלחתה תאז
.הזה והשמה
ינא יכ ,םיפי םינבל ערואמה דובכל יתשבל רקובב .טשפתהל יתכלהו ותווצמכ יתישע זא
$א ינפב תחנזומ תואריהל תבהוא אל ינא ,ללכב .םיאפור ינפב תחנזומ תואריהל תבהוא אל
תשבלתמו תקרתסמ ,תרפאתמ ינא לבזה תא קורזל תאצוי ינאשכ וליפאש קחוצ יקא .דחא
ינאש ךיאל תעדומ ידמ רתוי תצק תמאב ינא ,ןוכנ הז לבא ,ןבומכ םיזגמ יקא ,בוט .הפי
םע חונ רתוי שיגרא ינא וישכע ילוא ,יתיזרש בוטש תרמוא הזרית .םישנא יניעב תיארנ
.ללכבו ילש $וגה
טבמ ליפשמ אוהש בל יתמש .יפוגל םינותחתו הייזח קרשכ ,בגא דורמנ ומש ,וילא יתרזח
םג הז ללגב קוידב לבא ,היוצרו החוטב שיגרהל יל ןתנו יביל תא םמיח הזו ,תועינצב
ומכ וא ,ריווא תייה וליאכ ךיילע םילכתסמ םיאפור ללכ ךרדב יכ ,תצק שגרתהל יתלחתה
.יוטיח ןובסב םיידי $וטשל םיצר זאו ,שפנ לעוג ,וישכע הב תעגל ךירצש רשב תכיתח לע
אוה זאו .ותווצמכ יתישע דיימ ינאו ,$פוכתהלו וילא בגה םע בבותסהל יל רמא אוה
ימוג תופפכ שבל אל אוהש בל יתמש# ,הרדשה דומע לע תירבגו השבי ,המח די קילחה
לאשו היילוחו היילוח לכ לע תונידעב "חל ,!םילוחה(תיב תוינידמ תשרודש יפכ ,תוילירטס
,ינשה דצל םעפו הזה דצל םעפ ,$פוכתהל ינממ שקיבו ינתומ לע וידי תא חינה ,באוכ םא
158
ינאשכ רקיעב באוכ הז ,רדסב וישכעש יתינע ינאו ?השיגרמ תא ךיא :תוכרב לאשו
.וידי תופכ וקיפהש םוחהמו ולוקמ עבנש ךורהמ שגרתהל יתלחתה רבכו ,ידיצ לע תבכוש
םיעגונ טעמכ ךיירוחאשכ ,ךיילא ךומס ךכ לכ אצמנש רבגל וזכ הברקש ,בילוא ,ידותו
קר אוה םא םג ,הרקמ לכב שגרמ ,המידק הפופכ ךדועב ךיינתומב זחוא אוהו ,ויצלחב
,תנוינשל ,זאו ,ראווצה תוילוח לע טעמ "חלו $רועה לא םיינתומהמ בש אוה זאו .אפור
םואתפ ריבעה ,רבדב שח וליאכ ,אוהו ,יתשגרתה שממ רבכ ןאכו ,$טיל טעמכ ,םש $רפיר
,יפמ הטלפנ דואמ הטקש החנאו ילוכ יתררמטצהש דע ,בגה ךרואל ךשוממ $וטילב דיה תא
תא $טיל ,יירוחאל דמצנו יפלכ ןכר ,ירוע לש םירסמתמה םירדשה תא טלק וליאכ ,אוהו
תא קשינו תונידעב ךכ לכ $טיל ,םיידשה לא ,ןטבה לא תונידעב רבע םהמו םיינתומה
תאו ,תקשחנ ךכ לכ שיגרהל יל ומרגש תושביו תומח םייתפש םע וילע $לח ,$רועה
תא השעי אוהש תוצרל יל המרגש ,הלילח רזוחו הקזוחב תפלחתמש תוכרב ךעמ םיידשה
,תולעב עבות חוכב ךעמ אוהשכו ,קזוחה תא יתיצר תונידעב $טיל אוהשכ & דועו דוע הז
ויתועבצא לש תינפטולה ההימכה תא ,תונידעה תא יתיצר ,םינדיעו ןדיע הז ולש ינא וליאכ
הקלחמב םיליבומה םיחתנמה דחאל ןאכ בשחנ אוה הרקמב אל ,בוט# .הזיחאה תושק
הזיא ךותמ הזה םיוסמה עגמה תא יתרכה וליאכ ,ועגמל יתוואתה ךכ לכ .!תידפוטרואה
.ינויגה אל עמשנ הזש וליפא ,םעפ הזה רבגה תא עדי רבכש ,יחומב יאמק םוקמ
ךכ לכ תא :יל שחל אוהו ,האנה בורמ יתחנאנו גנועב ויתחת יתלתפתה ןמזה ותוא לכו
הז םיקנוי ,$וריטב ונקשנתהו וילא יתוא בבוסש דע זמזמלו $טלל ךישמהו ,המיענו הכר
הלוע הקד לכ וליאכ ,תוארפב ותוא יתטשפהש יכותב ותוא יתיצר ךכ לכו ,וז לש ונושל תא
חנג אוהו ,יתשגרה אל ןמז הברהש ומכ השקו רוקז ,יכותל רשי ותוא יתלבוהו ,רקויב יל
יתיא תושעל היהי ךיא ןיימד אוה םימעפ ןומה ,ןמז הברה רבכ יתוא הצור אוהש שחלו
אל ינא ,בילוא ,יל םיענ אלש ללגבש ,יל תושעל ךלוה אוהש םירבדה לכ תא הנמו ,הבהא
וזכב יתוא ןייזו ,וניידזהש ןמזב רמא אוה הלאה םירבדה תאו .רמא אוה קוידב המ ךל דיגא
"וח יכ ,תניימדמ םתס ינא ילואו .הנש םייתאמ הזיא השיא ךותב היה אל אוה וליאכ ,הוואת
ןכתייו ,םינש יפלא הזמ הנושארה םעפב רבג םע יתניידזה אל ,ןולמהמ אוהה םע וקסייפהמ
וזכב ךל רסמתמו לודג שבוככ שיגרמ הנושארה םעפב ךיירעשב אב אוהשכ רבג לכש
.הקושת
היה אל לבא .םילופיטה תטימ לע ונחנ ןיבל ןיבשכ ,םימעפ שולש וניידזה ברע ותואב
& ריעשה והזחב ידש תא יתככיחש עגרב טעמכ יעגמל ררועתה אוה יכ ,הברה חונל ךירצ
יל םורגל חילצמ אוהשכ הנשמ הז המ לבא ,בגב תצק םג ,יקאמ רתוי הברה ריעש אוה
159
יתוא שבכ אוה שדחמ םעפ לכבו .הדילמו ןטבמ ךכ החיגהש הבהא תלילא ומכ שיגרהל
לכ תימצהו ,יארפ השענו ךלהש יטיא בצקב ,יזוכעבו ידשב שתובו ינושל תא קנוי אוהשכ
הככ תרפרפתמ ,ןוכנה השעמה תא השוע ינא םאה ,ישארב שבגתהו ךלהש הלאש ןמיס
םיכובנ םיטבמ טיסנ ,המ ,םייעובש דועבו םייתרחמו רחמ היהי המו ,הדובעהמ רבג םע
,יליגב ,וישכעש ?ה%רבחל רפסל םיצר רשיש הלאמ אוה םא המו ?ןורדסמב וזב הז לקתינשכ
ונחנא םימעפל .הלא תא םתוא הריכמ ינא ?םיאפורה ןחלושב תינרותה החידבל ךופהא ינא
הז .יזבנ ינימ יפוא תלעב תירבג תוארפב םיקחוצו םידדותסמ ,לכואה רדחב םתוא תואור
?וישכע יל רסחש המ
לע רבדל אלש ,ינעמל רצונ אוהו ונעמל יתרצונ וליאכ ,קפסמו שגרמ ךכ לכ היה הז לבא
רהמ(רהמ זא ,םעפ םישימח הזיא יתרמג תמאבו ,רומגאש ידכ לוכה השע אוהש ךכ
$וגל יתרסמתהו ,%תושו יקא תובשחמ תא ללוכ ,שארהמ הריפכה תובשחמ תא יתקליס
.הקושת תאזכב יפוג םע גזמתהש דקויה
,תרחמל יכ ,ללכב םוקמב ויה אל םייתרחמו רחמ היהי המ לע יתודרחש רבתסמ
וז לע הז ונלפנתה תלדה תא יתלענש ירחאו ,ןגטנרה רדחל עיגה אוה ,םיירהצה תקספהב
?יתוא ןייזמ אוהשכ השיגרמ ינא ךיא תעדוי תא .םישדוח הרשע םדא רשב וניאר אל וליאכ
תועצמאב םירבחתמש השיאו רבג לש ינומדקו קומע יכה ןבומב לעוב .יתוא לעוב אוהש
שי לעוב הלימלש תעדוי ינא .וז לש ופוגל הז תילאטוט םיענכנו ,םינומרוהה יביתכת
הז ןיב רשק םוש ןיאש תאצומ ינא לבא ,וליפא תויטסינימפ אל דואמ ,תומיענ אל תויצטונוק
השוחתב ונתוא ולעבי םירבגהש ונביל ירדחב תוצור ונלוכש תבשוח ינא .םזינימפ ןיבל
לכש תבשוח ינא .ונפוגב רביאו רביא לכ םע ,םצעה דע םהל תויוצר ,םהל תוכייש ונחנאש
תא תלבקמ אל איה םאו ,התמשנ רמול אלש ,הפוג אולמב רבגל רסמתהל התמ השיא
,אל ,הנימאמ ינא .המורמ השיגרמ איה ,תונתלעבו הקושת לש המר התוא השיגרמ ינא ,
באת רבג לכו ,הלש רבגה ידי לע שבכיהל השפנ יקמעב הצור הקיטנמור תבאת השיא לכש
םירביאב קר םא םג ,ךייתשהלו ךיישל לש השוחתה תא ,רבדה ותוא תא קוידב הצור שוביכ
.רבודמ םיחל
רוסמא וישכעמש אל םגו ,יביטמיטלואה בהאמה אוהש ,בילוא ,וישכע תרמוא אל ינא זא
תמאב תעדוי ינניא יכ ,הנוי ומכ יב רקנל ול ןתאו לוורש לע יביל תא הלתא ,ונעמל ייח תא
םיסחיל חתפ וא םינומרוהו הפ תפצוש הקושת קר וז םא ,ללכב םא ,ןאכ היהי המ םימתבו
אל ינאש הווקמ םימתבו תמאב ינאו ,הדוד הזיא ומכ ימצעל תעמשנ רבכ ינא# םייתועמשמ
160
םישחור אלא ידיל םימרוז אל רבכ םייחהש השיגרמ ינא ,ותיא תבכוש ינאשכ לבא ,!וזכ
.האשילק ומכ עמשנ הז םא וליפא ,האירבה ינא ,םייחה ינא ,יכותב
םיידיה תא דירוהל םילגוסמ אל ונחנאו ,עובש רבע רבכ האפרמב ןושאר ברע ותוא זאמ
לע הז םילפנתמ ונחנא דיימו ,ולשל ינא וא ילש רדחל קמוח אוה תונמדזה לכב .ינשהמ דחא
ינא ןיבל ןיבו ,רתוי קזח השענ הז םעפל םעפמש אלא ,הנושארל ונשגפנ וליאכ הז לש ורוע
וביל לע ,תופרמ אלו $וריטב יב תוזחואש תוקזחה וידי לע ,וילע הבשחמהמ קר תנמרחתמ
הלותב הנושארה םעפב ול יתדלונ וליאכ ,יביל לומ היירט םירשב תוודחב קפודש רעסנה
עמשנ הזש תעדוי ינאו .ידועמ יתייה אלש ומכ הרועפו הבוטר ויתחתמ תסמסמתמ ,הרשכ
חתפ ותואמ םידלי הדליו םימעפ ינוילימ הלעב םע הניידזהש האושנ השיא יפמ ךחוגמ
.רחא רבג לש וישוקו ומוחו ועגמל רעסנ וישכעש םוחר
ךכב תניינועמש תבדנתמ לכ הפילחמו םילוחה(תיבב תראשנ ינא םיירהצה(רחא
(לע ברעב עבשבו ,החפשמלו יקאל בוט "ורית יל היהיש ידכ ,םישוטנה תוקוניתה תקלחמב
קולחל תחתמ ודלוויה םויבכ םורע םש יל הכחמ אוה .האפרמב ולצא תבצייתמ ינא הקדה
לע ,הרענכ יתארקש יטנמור(ןמור ירפס המכ רכזל ,ונחתיפ רבכש תיטרפ החידב ןימ#
תלדה תא לעונ אוה םילופיטה רדחל יסנכיה םע דיימו ,!הקלחמ תויחאל םיאפור ןיב םינמור
קנוי ,הזחה ,ראווצה ,םינפה תא ךכ ידכ ךות קשנמ ,תוריהמב יתוא טישפמ ,ילע רעתסמו
קוקז אוהש המישנל ריוואה ינאו ,ריווא אלל קנשנ וא אמצב עווג אוה וליאכ םייתפשה תא
דומאל השקש ,תויחו הקושת לש םימרז יכותל המירזמ ילא ולש וזה תחדוקה הקושתה .ול
ומצע תא אשונ ללכ ךרדבש ,יפוגו ,םישעוג םינומרוה ידודגב ילע תרעתסמה ,התומכ תא
.הדמח אולמ תחאב ךכרתמ ,תויצעו תוישק ןימב
היה אוה ,רבג לע תולובג תרסח תוארפב תרעתסמ ,הככ יתוא האור היה יקא וליא
ןימ תרמנ תינוראה ךותמ החיגה דציכה ומצע תא לאושו ויניע תא $שפשמ יאדווב
קר התע דע יתעדיש הדבועה דבלמו ,הלאשה התוא תא ימצע תא תלאוש ינא םג .תראפתל
דוע קוידב רבגה ותוא תא יתעדיו יתעדיש ךכמו ,!בשחנ אל ןולמהמ ליידנפי%צה# דחא רבג
,ןאכ ןדע(ןג אל הז ,תושעל המ ןיא יכ ,קיתו יושנ לכ הדוי תאז תאו# סאמנש דע דועו דועו
הדבועל רבעמו ,!הייברה ירבא ךותב רשאמ רתוי המשנה ךותב םיינימ םיכרצ ונלוכלו
הבהאה לילא םלועמ היה אל הליל ירחא הליל ירחא הליל וירוב לע תעדוי ינאש רבג ותואש
יתוא גנעל עדוי ןיידעו עדי אוה םג יכ ,םלועמ היה אל הפרחו ןויזיב םג לבא# יל יתניימדש
ומכ ,תוקשחנ שיגרהל תושאונ תוקקזנ טושפ ,ונלוכ ,ונחנא ,ינאש תבשוח ינא ,!הצור אוהשכ
הז תושעל םיכירצ םילותחהש המ לכו ,תחתה לע תובשוי םוחיי תנוע ידמש תולותחה
161
.םיבצעמ םירגפתמ ןיינבב םינכשה לכש דע ,םיקרוח תולוקב םייטנמור םיריש ןהל רישל
הפהפי רופא לותח ,םס דודה תא ונרקיעש ינפל ,הזכ לותח רצחב ילצא רג הרצק הפוקת
םייטויפה ויזורחמ םסל ררושמ היה אוה םוחייה תפוקת לכב םוי ידמו ,דחוימב יטנמורו
דוע ררועל ידכ הארנכ ,םעפ ידמו הדמחב היניע תלגעמ התיה איהו ,הפיהו קומעה ולוקב
אוהש ידכ "עה לע תספטמו ,תצרענ תילותח תושימגב בג הנפמ התיה ,ותקושת תא דועו
.הירחא קולדל "לאיי
תפכא אלו ,תמחוימ הלותח ומכ ,ונלש לוענה םילופיטה ןגב דורמנ םע השיגרמ ינא הככ
תובקעש הווקמ קר ינא .םטמוטמה יומידה לע םלוכ וקחציש ידיצמ ,בילוא ,יקחצתש יל
אל יקאשו ,התיבה הבש ינאשכ יפוגו ינפ לע תורתונ אל ילש תוינימה תואקתפרההמ
ילע םיאור םא לואשל יל אצי אל ןיידע הזרית תא .ללכב ילע רכינ אוה םא ,יונישב ןיחבמ
אל יכ ,דפותרואה לש םילופיטה רדחל "וחמ םג סקסמ החירסמ הלילח ינא םא ,והשמ
ינימאתו ,הבהא קוניל ילבמ ברע לע םיחסופ אל ינאו אוהש ללגב ,עובשה לכ התוא יתשגפ
.ריבכמל ןוא לע רבדל אלש ,עפשב הבהא ולצא שי ,בילוא ,יל
חירסמ תמאב $וגהו לוחכ טושפ ילש שארה ,דיימ יתינע אל ךל םגש ,בילוא ,יל יחלסתו
אוה :ולש האפרמב ןטקה רויכב ןתינש המכ םיצחרתמ ונחנא ןויזה ירחא דימת# סקסמ
הוודחב םיקנוי ,וז לע הז בוש םירעתסמ ונחנא ךכ ידכ ךות םימעפלו ,ותוא ינאו יתוא "חור
לואשל יל אב ,רשפא המכ ,הרתונש יתוא אילפמ דימת ,הרתונ דועש הקושתה תיראש תא
$וסב ,הקותמ ,$וא :תוקנפתהב יל רמא אוה םויהש דע ,הרתונ דועש ןכתיי הז ךיא ,ותוא
!.תרגפמ ומכ גנועב יתקחצ ינאו ,םולכ ךל ראשיי אלש דע יתוא יששורת תא
ךובמב קומע העוקש תייה תא םג חטב לבא ,הבושתה ןתמב רוחיאה לע החילס ,בוש זא
תרזח םאו .עומשל התמ .ךתיא הרוק המ דוע יל ירפסת .תקקושה תורואה ריעב םינויזה
?טט(א(טט תויווח $ילחהל שגפינ ילוא ,הרקמב
.תינוריסה תינור ,ךלש

'יוונ ןוב ,תינור
תושופחת תביסמל םינמזומ ונחנא .הבהאב ךל ןתוא השידקמ ינאו תוקד רשע קוידב יל שי
יתקפסה אל דועו ,הזה םלועהמ אלש היווח תויהל רומאש והשמ ,ןולוב רעיב היוזה
.שבלתהל
162
טסירוטנופוקוא ,%גרס ינמזה הביל ריחבו שילוד לש םתרבחב יוליבמ הלק העש ינפל ונרזח
בשוח הארנכ אוה# .וקוקל ודוקדוק לע וראשנש תורעשה שולש תא $סואה ,!'# הכיסכ קד
אלב רבודמ וננובאדל לבא ,ךיסנ לש יליצא קיש ול תנתונ תאזה תראופמה תקורסתהש
.!רבכע לש תיבוברזמ רתוי אלו תוחפ
,תיתפרצ טעמל הפש םוש רבוד וניא לנהש הדבועה לשבו ,לשימ(ןסב הדעסמב ונייה
תונמוא םוחתב יובחה וננורשכ תא רואל ואיצוה יגוז(ןב דצמו ידיצמ ותיא רושקתה תונויסנ
דע םיעיגמש םיצבושמ םייסנכמ יתשבל אלש לבח המ# .המימוטנפה :שדחתמו קתרמ
ידי תופכ תרזעב תונמדזה התואב םיגדהל יתלוכי 'םילוקיחצמ סעקיילשב םיקזחומו הזחה
רבכ שילוד ,ןפוא לכב .!המודמ תיכוכז ריק ינפל שי וליאכ ,אוהה םיהדמה רבמנה תא
לבא ,הלש ארג(אופה תא לוכאל התצרו תינמגרותמה דיקפתמ ירמגל תשתומ התיה
.ונל קינעה אוהש לופיטה ירחא ונשגרה ךיא תעדל ןיינעתה אקווד הכיסה
החתפנ תוינשב .יבוהאלו יל תוריקדב לופיט :שילוד לש הלודגה העתפהה התיה ,בגא ,וז
יפוגב תומוקמ ינימ לכב תוכיס עוקתל לחה ,תימוהת תוניצרב ,%גרסו ,םילופיט תטימ ןולסב
םוקמב ,עודמו המל יתנבה אל לבא ,תיניס האופרב תלזלזמ הלילח ינאש אל .םמותשמה
רבכעה בנז ,ןיעהו שפנה יבבלמ הפקה(יתבמ דחאב הז אלפנ רקובב הל(וא(הפק תותשל
.!יחיג# ...אל ינא תדפורמ ירהו ,ולש תוכיסה תירכ תא יב האור הזלה
הוולשו טקש לע רומשל ידכ# שחלב וטפטיפו חבטמב העש התואב ובשי יבוהאו שילוד
ירבכעה הבנזו הכיסה עגר לכבש ,הריקד םוש טעמכ השיגרמ אלש ,ינאו ,!ןירדהמל םייניס
הצור אוה המ גשומ יל ןיא יכ תיליבד ומכ תנהנהמ ינאו תיתפרצב והשמ יתוא תלאוש
.יזיאב הז תא יחק ,בילוא ,קליחד :החצ תירבעבו םר לוקב תרמוא ימצע תא תאצומ ,ייחמ
הלאש דועו הריקד דוע .ןמז רתוי הברה(הברה חקול היה רורחשה ,אלכב תייה םא אלה
היה וישכע .שנועהמ יתררחוש רתויו העש ירחא קר ןוהל ןוה ןימו ,ןוהנה דועו תיתפרצב
.ושנוע תא אוה $א הצרי יבוהאש תוכחל ילע
.תוקרוב םייניעב שילוד יתוא תלאוש ?היה ךיא ,ונ
.םולכ יתשגרה אל .הל תרמוא ינא .םי(ה(ד(מ
?תרוחרחסה ךל הרבע .%גרס ,קנע אוה ???ןוכנ
.םינורחאה םיימויב תרוחרחס יל התיה אל
.התוא ךל ריבעה %גרס 'רורב ,ונ
& לש תשרא התיה ,ןרקודהמ ררחתשהשכ ,יבוהא לש וינפ לע םג .יל תפכא המ .היהיש
.עוושמ ןמז זובזב הז יתוא ילאשת םא לבא ,לזלזמ אל ינא
163
ךל יתרפיס .םישפשפה קושל עסונש ורטמל ךרדב ,הטמל ונייה תוקד רשע רובעכ
וא תובבל םיאור םיריוצמ םיטרסבש םשכ ?תויוזה תוקיתנע ינימ לכ שוכרל בהוא יבוהאש
יבוהא לש וינושיאב תוארל םשל ךרדב היה ןתינ ךכ ,יאפופ וא בילוא לש םינושיאב םירלוד
.תקרופמ הביתכ תנוכמ ןיפוליחל וא קיתע ןופומרג
עקר לעו ,יפסירקו רופא היה ריוואה(גזמ .יקנעה קושל ונעגה העש יצח ומכ והשמ ירחא
ילכו םידגבה ,םיטישכתה ,בהזה ילספ ,תוינוכמה ,םיחרפה לש םיעבצה ולביק הז עבצ
ללכ ךרדב םיכוז אל ,לכ ההדמה שמשה תכומ ונצראב ,ונחנאש יפויו המצוע הניסרחה
.תוארל
טויסהש ךכ לע םירשואמ ,דבל ונלש הלאה םיעגרה תא םיכירעמ ,טאל ונבבותסה
דיל ונרצענ .הביטמה ונתבהאלו ונמצעל םלועבש ןמזה לכ תא ונל שישו ,ונירוחאמ ינרקודה
הארנש ,תוקוריו תורקי םינבאב "בושמ ,ביהרמ קנעמ וטנפוה יניע .םיקיתע םיטישכת ןכוד
יתעדב הלע אל .ילשכ ימסיק ראווצ תלעב הייפהפי הכלמל רבעב ךייש היה וליאכ וילע
םיעגרב ,ינימאת אל לבא ,םיקנרפ תואמ המכ יאדוול בורק הלועש ,הזכ והשמ ימצעל תונקל
'ורדה אלמב יראווצ לע ססונתמ אוה ,ךל תבתוכ ינאש העש ,שממ הלא
,די הנהו ...ילש היהת ,$ויפי ,אבה לוגלגב ילוא & רמואה בוצע ךויח חרוזה קנעל יתכייח
ישאר וילא הנפמ ינא 'ראווצה לע ותוא יל תדנועו קנעה תא תחקול ,תרכומ די '?הז המ
.תעלעלמ ינא ?תעגתשה ?השוע התא המ ...מ .טלחומ םלהב
תורטש לש תונוט $לוש ,יל הנוע אוה ,ילש הפי ,טישכת הזיא ךל תונקל יתיצר ןמזמ
אלש רשוא ול םרגש והשמ הנק אוה ומצעל .ינכייחה ןכודה לעבל םלשמו םוקמה(לע
םירבד הלאכ םישוע אל '''יפוי הזיא יארת 'בילוא '''יארת .תשמושמ רשב תנחטמ :ראותי
היינקהמ ותוא אינהל שולחו שולק ןפואב יתיסינ .להצ '''שממ תונמוא תריצי הז '''רתוי
אוה קוידב ךיאו ,דירחהל ינונמש לע רבדל אלש ,דבכ "פחב היה רבודמש יפל ,תיטפוכיספה
,עקשומ יכה רבדה אל הז תוזיראה קושב ןאכ ירהש ,"ראל וזה תצלפמה תא בוחסל ןנכתמ
האטורגהש ןייה תמולה ותעד לע הלעה אלש ,עתפומה רכומל ןיא ןוליינ תיקש וליפאו
עקפומ ריחמבו תוצילעב התנקנ הנחטמה לבא .הזכש רידא סחיל הכזת ולש החינזה
,הרוגא לכ הווש .וליפא חקמה לע דומעל ותעד לע הלעה אל ערפומה בוהאה יכ ,יטמרדו
החודה "פחב הבהאב טיבמ אוהשכ ,ורטמל הרזח ךרדב קופיסבו תחנב ומצעל םזיפ אוה
.$יכב ויסנכמ תא $נטמה
,םואיזוימ טרא ןרדומ & %המומ%ב .הדובע לש הנוט יל הכחמ ."ראל םירזוח ונחנא רחמ
לע רבדל אלש ,ילש הכורעתה לש ןונכתו ךרעמ תוציקס םהל שיגאש םיכחמ & ךתעידיל
164
הרומא התיה ןותחת ןגמל ילש תמוסרפה ,בגא (ו ,ריזחהל ילע היהיש םינופלטה תואמ
אציש הווקמ .הלותחה תא תגרוה תונרקסה ?הרקמב תוארל ךל אצי ,ןויזיוולטב רבכ דצרל
.םיפי םייחהש רקיעה .ארונ אל .הזמ יתיאר אל תובו%ג ךל עודיכש תורמל ,הפי
.המ ישחנת .ךליבשב הנתמ יל שיו ,הא
.בילוא

'בילוא ,בילוא
הדובעל הצר ינא .םוי(זופשאל הקוקזה תפרוטמ לע ומכ ילע ורבע םינורחאה תועובשה
ילא אובי דורמנשכ ,תודחא תועש דועב םש יל יופצה לע קר תבשוח ,תישונא(לע השוחתב
תקספה תא $וטח שגפמב קר רבודמ םא וליפא ,ונלש הבהאה לכיהב רגסינו וילא ינא וא
עגרב תורסמתהב םירעפנ יחתפ לכ .דחא רבדל קר שדקומה ילכל ךפה $וגה .םיירהצ
םינפ דימעהל םיצלאנו ןורדסמב הרקמב םישגפנ ונחנא םא ,ילא םדקתמ ותוא האור ינאש
לולצי אוהש עגרה לע קר תמלוח ,רירק ךא יטפמיס םולשל הז תא הז םיכרבמה תוגלוק לש
סחדנש יקנעה רוציה תא תלבקמ ,ידועמ יתייה אלש ומכ הרועפ ינא םירדח(ירדחב .יכותל
ןיא חומל .םוקיה ןודא היה וליאכ וילא םיקקותשמה ,םיבוטרה יתוריק לע "חולו יכותל
,הנקת תרסח לכש(תפר ,תמטמוטמ ,תפרוטמ ינאש תעדוי ינא .הזה רופיסב םוקמ
אלש ,בוחרב התיא רבדת אל המצעמ הקיזחמש תדבוכמ השיא םושש היוזב תיטוידיא
יתיא רבדת אל השיא $אש ידיצמ .יל תפכא אל םגו .הרושהמ תיטסינימפ םוש לע רבדל
תוחידב ילע ובתכתו הימוטובול חותינ יתרבעש ןכלוכ ילע ובשחתש ידיצמ ,םלוע דעו ןאכמ
ינא ,חוטבש המ לבא ,אל וא וב תבהואמ ינא םא תעדוי אל םג ינאש ,רזומש המו .%השיאל%ב
םשכ ,ילגר ןיב קומע םקוממ הבהא הלוחש יכותב רבדהו ,רומח ןפואב הבהא תלוח
ןויזה ירחא "פוק אוהשכ ,םימעפל .וילגר ןיב תובבושב תדנדנתמ יל עיצמ אוהש הפורתהש
,חוחז ילא בש אוהשכ וב הטיבמ ינא ,הקינילקב םש ול שיש םינטקה םיתורישב ןיתשהל
,עשעושמ יב טיבמו ןהיתוצקב תוניבלמה הזחה(תיב תורעש תא דרגמ ,ומצעמ הצורמ
יכותב ןנקי אוהש עגרל הוואתמ ינאו ,הכילהה בצקב דנדנתמו רוקז ןיידע ולש יקנעה רוציהו
בבוס אוה ,הבוטר הז(המ יתייה רבכו ןגוהכ יתוא ןמריח אוהש ירחא ,םיברעה דחאב .בוש
,הרוחאמ ילא רדחו טעמ יתוא $פוכ ,הקידבה ברע ,ןושארה ברעב ומכ ,וילא בגה םע יתוא
יאדווב תא ,הרוחאמ שממ תנווכתמ ינאו ,ןיזה םע ךכ רחא קרו תובוטר תועבצא םע הליחת
.םלועמ יתעצה אל ינא םגו שקיב אל םעפ $א יקאש רבד הזו ,תנווכתמ ינא המל הניבמ
165
,באכ אל הז עיתפמב לבא ,דיגא קרש באכי םאש רמאו עיגרה אוהו ,תצק יתדער הלחתהב
,תונידעב דואמ ,תויטיאב ומצע תא ןוויכ אוה לבא ,םיטהולה רשבה תוריק לע דואמ "חל קר
ומכ יתרמג ,חיטבה אוהש ומכ קוידב ,אב הז זאו ,ירעש לא אלו יביל ךות לא ללוצ אוה וליאכ
םיארוק המל ימצע תא לואשל אלש יתלוכי אלו ,הטוחש היח ומכ יתחנג ,ידועמ יתרמג אלש
ירדחו םחר תוריק קפסמו המצוע אלמו קזח ךכ לכ אב הזשכ ,הנויבא החצ תירבעב הזל
ידועמ יתהמכ אלש ומכ וילא ההמכ ינאו ,םימעפ המכו המכ דוע הז תא ונישע זאמ .בבל
הז תא השוע ,יתורסמתה לע האגו חמש ,אוהו ,תננחתמ שממ ,ימצעב הז תא תשקבמו
ךותו בהלושמ יב שתוב אוה םימעפל .ארובל ללפתמ אוה וליאכ הנווכו בל תמושת רתיב
יב ךעומ ?ןאכ ילואו ?ןאכ ?ןאכ ?ךתוא ןייזאש הצור תא דוע הפיא :שגרב חנאנ ךכ ידכ
.םכותב םג ךתוא ןייזל תמ יתייה ,םירירחו םיחתפ דוע ךל ןיאש לבח :ןנוקמו םירביא
תבכוש ינא םימעפל .יפב טטור אוהש דע ותוא תקנויו וינפל יכרב לע תערוכ ינא םימעפל
םלדוג תא חבשמ ,ילש םיידשהמ לעפתמו ילעמ ערוכ אוהו ,םילופיטה תטימב יבג לע
רוציה תא ךכחמ זאו ,םתוא זכרמל ינממ שקבמו ,ול קר םיכייש םהש ראפתמו םייפויו
ילא רסמתיו סנכיי אוהש עגרל חור(רצוקב הניתממ ינאו ,הרגמו גדגדמו םיענ הזו םכותב
קונית ומכ ומצע םע עשעתשהל ול תנתונ ינא םייתניב לבא ,רסמתהל עדוי אוה קרש ומכ
ךכ לכ תחנוג ינא םימעפל .רק וקוש תויקש ויה וליאכ םתוא "צומש יקאב תרכזנ ,ידש ןיב
דמעמה תא םלוה וניאש עיתפמ ןויגיה ןימב ,רמואו וידיב יפ תא רכוס אוהש ,קזח
םע םימלוה אל םיסחי לע ןוישרה תא יל וללשי דוע .ועמשי אלש .טקשב :יפרגונרופה
רומח הז םג לבא ,הגלוק תא ,תיטנייצפ אל תא םצעב ,בוט :רכזנ עגר ירחאו ,תיטנייצפ
,דנדנמ תצק אוה לבא ,ומשב בוקנל תעדוי ינניא ןיידעש והשמ "ווכתמ ומכ יכותבו ,קיפסמ
תא םלשאש תעדוי ,ךשמיי הז ןמז המכ ימצע תא תלאוש ינא ,הדובעל ךרדב ,םירקבבו
,ןושיל ילב טעמכ ,הבהאמ קר היח ,תמלשמ ינא וישכע רבכ ,םצעבו ,בהאמה לש וריחמ
רבכ יתדרי ,בגא# לוכאל ילב טעמכ 18 המ לבא ,יתננכיתש הממ רתוי הברה הזש ,וליק
ינאש ,רזומש המו !.הביקה המסחנ חתפה רעפנש עגרבש וליאכ ,םלענ ןובאיתה ,תושעל
תושישתב וזה הפוקתה לע םלשל ךרטצא דועש תששוח ינאש וליפא ,ללכב הפייע אל
ילב תולובג ילב הככ תונהיל יכ ,םישרקל יתוא קורזתו אובת דוע חטבלש תינפוגו תישפנ
תרבגה .בותכל יתקספה םינויזה תטובח לע ילש ןמורה תא םג .רשפא יא ירה ריחמ
םיטויס ךותל תוללוצ ,הליל ידמ תטבחנש וז איה ינא וישכע יכ ,תרחא םעפל תוכחל ךרטצת
,רקובב .ידוס תא ריגסהל לולעש םכותב תלמלממ ינא המ עדוי ימו ,םילבלובמו םיעורפ
הנוע ינאו ?רחואמ תרזוח תא :ןבצעמ םזיכוזמ ןימב לאוש יקא ,הדובעל תכלוה ינאש ינפל
166
,רדסב :לולח לוקב הנוע ינאו ,ךל הכחא ינא זא :הכומ בלכ ומכ רמוא אוהו ,ןכ :תינוקל
,םייניע עבשב יסד לע רמוש ,תיבב בשוי אוה םיברעב .עובירב אתבלכ ומכ השיגרמו
הרומג ,הצוצר ,הלובח ,תומוקמה ןמ םוקממ אובאש יל ןיתממ ,ךורדו יבלכ $ס(רמוש
ילואו ,דפותרואה תטימ לע ברע(ברע ותוא תננרקמ ינאש עדוי אל ,םימעפ עבש הרמגש
,ולש לודג יכה ביואה היה וליאכ ןופלטל ברוא אוה תיבב ינאשכ .עדוי ימ ,עדוי רבכ אוה
,םח(לע יתוא סופתי אוה עגר דוע וליאכ ,הסירתמ העבהב דיימ הנוע אוה החיש תסנכנשכו
ונלש הבהאה שדקמ תא ונל שי ירה ,התיבה ילא רשקתמ אל םעפ $א דורמנש אלא
הככ יתנתמה ינא ךיא תחכוש ,וילע תמחרמ שממ ינא םימעפל .תידפותרואה הקלחמב
יב טיבמ ותוא תספות ינא םימעפל .קוידב המישאמו הכומ תשרא התואב םיבר תוליל
יל םיענ אל יכ הדיצה יטבמ תא הבסמ ינא דיימו ,ולש הלודג יכה תביואה ינא וליאכ תוניועב
יתגהנתה ינא םגש תרכזנ ,לבסהמ הנהנו וביל תא דפשמ אוה דציכ ,ותלפשהב ותוא תוארל
לע וישכע ותוא תבעתמ ינאש ומכ קוידב ,ךכ לשב יתוא אנש יאדווב אוה ךיאו ,קוידב הככ
אצייש לבא ,וליפא יב טובחי ,והשמ השעיו םוקיש םוקמב ,וילבס ,ותועינכ ,ותשלוח םוש
יב טיבמו תנקדזמה וקוקורה תפס לע ברעה לכ "בורה הנועמה שודקה דיקפתמ רבכ
הקלחמל תמחוימ הבלכ ומכ "ורל הכישממ ,ילשב ינאו .ומצעבו ודובכב ןטשה יתייה וליאכ
לכ תאו ונישע רבכש םישעמה לכ תא הב תושעל ,בהאמה לש ותכשל לא ,תידפותרואה
יל שחולש ,יבוהא לש לוחכה ושאר תא יתטלק רבכ ,ואובי חטבל לבא ,אל ןיידעש תויזטנפה
תא לובסי אל ךסמה ,ןאכ םהילע רוזחל תשייבתמ וליפא ינאש ,תראפתל םיסג םירבד
תא טעמ םידירחמה ,םירבד הלאכ יתעמש אל םילוחכ יכה םיטרסב וליפא ינאו ,ןויזיבה
יד יכ שיגראו עבשאש םוקמבו .םוקיהו הצילמה תראפתל ותוא םיררועמ םג לבא יביל ירדח
רוח יב רעפנ וליאכ ,םינש יתניידזה אל וליאכ תבערומ תבבותסמ ינא ,האלמ רבכ ינא ,יל
תבשוח ינא יתוא ןייזמ אוהשכו ,םירבגה םע לכ לא ,וילא תפרוטמ הקושת לש רוחש
םתס וליפא ,רפוסהמ ,הפקה(תיבמ ,הדובעהמ ,םירחא תניימדמ אלא וילע קר אל םואתפ
ימצע תא יתספת וליפא ,העווזה הברמל ,םעפו ,בוחרב הפוטח השיגפ יתשגפש הלאכ
(וב לעבה דובכו בהאמה דובכ תא הככ תללחמ ינאש לע ימצעב יתפזנו ,יקא תא תניימדמ
יכ דע יתקושת הלדגש בורמ ,תמאבו .לעבה םע בהאמבו ,בהאמה םע לעבב תדגוב ,תינמז
תרזוח ינא ,םחרה ירדחב העבוש תעדוי ינניא םעפ $או ,בלה ירדחב הליבשב םוקמ יל ןיא
,תולילה דחאבו ,ילע בהאמה תוחיר םע ,הצוחר אל וליפא הטימל תללוצו םיברעב התיבה
אלל ותוא יתעבש ינאו םינוויכה לכמ יבוהא ילע חרמנ תורופס תועש ינפל קרש וליפא
התואב יל רסמתה אוה יתעתפהלו ,ילא בגה םע בכשש יקא לע םואתפ יתלפנתה ,תולובג
167
ידכ תוחוקפ םייניע םע ראשיהל דיפקמ ,רסוימ טבמב יכותל ומצע תא $דה ,הקושתה
תא יתמשאהו ,ןמזה לכ וב יתטבה ינא םגו ,עגר דוע ול חרבא וליאכ ןמזה לכ ילע חיגשהל
,ול שי ירה האירב הקושת ?המ ,ול רסח המ יכ ,ילעב לש וחיר תא יתשאבהש לע ימצע
אוה םגו חלצי אוה םג לבא ,בהאמהמ ראופמו לודג תוחפש וליפא ,ער אל דיוצמ םג אוהו
ינא התע הנהו ?המ ,וב ער המ ,יב דגב אוה םהבש תולילה לכ לע םיבשוח אל םאו ,הרגמ
יתרכזנ זא לבא .שדחמ ליחתהלו חולסל רשפא ילוא זא ,ונזזקתה ,םיווש ונחנא זא ,וב תדגוב
תונדגוב התוא ,םייקנע םיסיבב יביל תא תססוכש ,תונדגובה לש שגרמהו שדחה המעטב
בלה ייוואמ תא םיעצבמ ונחנא םא ןיב ,ונביל רתסב ונלוכ םימלוח הילעש הרירמ(הקותמ
תוסכל ידכ ,דיימו $כת זא ,ןמז הברה יתישע ינאש ומכ סקס ירתאב םיטטושמ קר םא ןיבו
אוהו ,בהאמה יל רמואש םיסגה םירבדה תא ול שוחלל יתלחתה ,טלתשהו ךלהש דחפה לע
,הוואת רתיב יתוא ןייז אוה יכ ,ויניעב ןח אצמ םג הזש הארנכ לבא ,עתפומ עגרל יב טיבה
אל תיסוכ תישענ :חביש םג םואתפו ,הבוח תשוחת ךותמ תיקוח השיא םינייזמש ומכ אל
ןיא :סומינב רמא אוהו ,הדות :יתרמא ינאו ,םיידיה תא ךממ דירוהל רשפא יא ,תילמרונ
ינאו ?ןוכנ ,והשימ ךל שי :עווג לש רחרחמ לוקב םואתפ ול טלפנ עגר רובעכ .המ דעב
יתשגרהש דע ,ארונ באכ הזש הקזוחב ךכ לכ יכותל ומצע תא $דה אוה הבוגתבו ,יתינע אל
המ יכ ,םירוסיילו תודיגבל "קה אובי הזבו ילע רומגי אוה וישכע ילוא ,תומל תכלוה ינאש
.םיללוקמ ונחנא .תושרפהו תואלת יוורו חירסמו ליעגמו יוזב רפאו רפע ?לוכה ךסב ונחנא
בבוס בוש אוה ,באכב חנגו רמג אוהש ירחא .םייחהמ תונהילו תויחל ,חומשל ונל עיגמ אל
.טג ךל ןתא אל םייחב ינאו :השק לוקב טלפו ילא ובג תא
:הל יתרמא ינאו ,ושרגתת אל םייחב םתא ,םכתא הריכמ ינא :יל הרמא הזרית לומתא
תא סרסמ אוה המל יתלאששכ .םישרוגמ ?םישרגתמל ארוק היה ילש אבא ךיא תעדוי תא
רבד לש ופוסב ונלוכ יכ ,הרותב בותכ ירה הז ,הדבוע ,סרסמ אל אוהש רמא אוה ,הלימה
,הפיה היפמ םילימה תא הקרי וליאכ ,לעוגב טעמכ התנע הזריתו .ןדע(ןגמ םישרוגמ
הזה יטסיכוזמ(ודסה וגנטה םע ,םכתא הניבמ אל תמאב ינא :םודא בל ומכ ריוצמה
יכ ,ןתוא $פאש לעוגב יאדווב זא הירבדב אל םא ,תקדוצ איה המכ העדי אל איהו .םכלש
תרזוח איהו ,לעבה תטיממ אל םג לבא בהאמה תועורזמ קתניהל הלוכי אלש השיא ךיינפל
הב עצבמ בהאמהש המ תא וב תעצבמ ןופצמ תפיט ילבו ,הליל(הליל הבלכ ומכ םשל
.םימיב
.%ר

168
,יתינור
עומשו %לע לא% לש סוטמ היה הזש תורמלו ,הנושארה הקלחמב ונבשי הצרא סוטמב
הרבע הסיטה ,תימהב תירבע ןיפוליחל וא תיתנולת תירבע היילעה ינפל ונביבסמ ונעמש
יתלוכיו ,ילגרל םוקמ $וסניא היה .ונילעמ םיפחרמ ןיידע םיחבושמה לוח ידיאשכ םימיענב
תליידל $רה אלל ארק ןטק דלי ומכש ,קותמה בוהאה לש ויצלח רוזא לע םנמנל וליפא
לכב לילעב ילארשי אל סומינב ךייחל היה הנכסמה תליידה לע .םינוש םיקוניפ ונל איבתש
,םכלש חבושמ יכה ןייה תא ונל איבהל תונשנו תורזוח תושקב חכונ ,שדחמ םעפ
.דועו ,םינוש םינדעמ ,יתבוהא תא חמשי דואמ הז יכ ,הלופכ רשפא םא ,תפסונ הכימש
,הקיבדה תוילארשיה קיחל רשייה תודווזמה םע ונאצישכו ,רקובב רשעב ונתחנ
.הנודמ ינא וליאכ הנומתל םיבערומ יל וכיחש יצראפאפ ימלצ ידי לע םואתפ יתפקתוה
קרוז יביבסמ ןומההו ,םינוויכה לכמו הלעמלמ ,הטמלמ ,לאמשמו ןימימ 'קלק 'קילק 'קילק
תמתוח ינא ?המיתח רשפא ,בילוא ,בילוא ...תאזה תינמאה ...בילוא וז ,הא :םילימ
יבוהאמ תושק תגאדומ ,וליפא תמתוח ינא ימל תלכתסמ אל ,םיקתפ ינימ לכ לע תוריהמב
הלאה תונומתה תא תוארל חמשת אל יתשא :ומכ והשמ למלימש ,ינומכ עתפוה ,ריווחהש
($וסו הלאה תונומתה תא הארת יתשא :ךפיהה תא רמא ולש ןוטב והשמ לבא .ןותיעב
,ילש הירואיתה תא הקידצה ךשמהב ביגה אוה הבש חורה(תרוק .שרגתהל םיכסת $וס
יתממורתהשכו ,גהנה םע חדבתה אוה .הריעה ךרדב אשונהמ ללכ דרטומ היה אלש יפל
תנמ לע בשומה לע ודי $כ תא חינה ויניבבושה ,הארמב ימצע תא קודבל עגרל
שגורמו רשואמ הארנ םדאנבה ,יללכ ןפואבו ,שחנ תכושנכ דיימ "פקא הילע בשייתאשכש
'הלוגנ ןבא וטוטואש הדבועהמ
.בוש הארתנשכ ,ברעה דע תוקישנ תפופצ הדירפ ,הלודגה ביבא(לתבו
יתעדי אלו הפסה לע יתבשייתה .ןובישמב תועדוה ןוילימ הזיא יל וכיח ,יתבשחש ומכ
,ולש הדובעה וזש ,סומע ,ייחב תעלותשירכה לש ותוחכונב יתרכזנ זאו ,ליחתהל הפיאמ
תגלבה ירחאו ,ןופלט יתמרה .יתרזח רבדב םיעגונה לכ תא ןכדעל גאדי אוהש ,םשה ןעמל
,ימאמ רורב ,יקוצ ןכ# דינאיצ רכוס תקבאב םיכושמה םיפיוזמה וילילצ תעימשמ לעוגה
יתינפתה ,!לוכ(הל גאדא ינא ,ילש הקותמ .ולש תבכוכה ליבשב ?יח יסומ המ ליבשב
אל ,תורפסב אל ,וב רבוד אל םלועמש והשמ אוה האשונש ,האבה הכורעתה לע בושחל
םלש םלוע רוציל זרזהו .ןבומכ ,הבהאה & תיטסלפה תונמואב אלו ןורטאיתב אל , עונלוקב
.ךל רפסא דוע .דיחיהו דחאה .ילש הבהאה .יתבהא אוה ,הזה אשונה ביבס
169
.היבילוא ,םיימשהמ תוקישנ דרב
,שותינור
לכ יעמשת אל הזכ רופיס .אוה ינא ,ונרכה ךיא עומשל תבייח תא .והשמ דועב יתרכזנ ,הא
.םוי
ימויק ךשמהל רושיא ירובע היה רויצ רוכמלשכ ,םייתנשמ רתוי תצק ינפל הרק הז
.הזה לוגלגב ללוחמה
םידגבב תשבלתמ ינאשכ ,תחלקמהמ הבוטר יתאציו םירק םימב יתחלקתה .טסוגוא היה
םואתפ .ליבהיו הדאתי לוכהש דע תורירק תוקד רפסמ דוע חיוורהל ידכ ,םיחל (ו םייקנ
רשי .דיבר בילוא(הנולא םע רבדל רשפא םא סומינב לאש רכומ יתלב לוק .ןופלטה לצליצ
.םיינזואה יל ודמענ
ינימ לכל םירתהל םיסנמש םיקינדונה טעמל ,רז והשימ ילא רשקתמ אל םעפ $א ?הז ימ
.ינלופה עזגה תרהט לע תוראופמ תויצלופינמב םילחוב אל םה תברסמ ינאשכו ,תותומע
.תוילוקב יתינע ,ינא וז ,ןכ
טלוב ןורשיכ ינאש ול רמאש ,טרופפר לאננחמ ילע עמשש רמאו ומצע תא גיצה אוה
יתרמא ,היעב ןיא ,ןכ .העוגרו תרגוב ראשיהל יתיסינ .ילש תודובע תוארל ול יאדכשו
.וידוטס יל ןיא ןיידע ירעצל .תיבב ילצא השיגפ עבקנ אוב ,תיטרקנוק
חירטמו ,תרכומ אל תינמאל ןוגרפה לע ונממ יתקזחה שארמש ,אוה .עיגה אוה תרחמל
.התיבה הילא אובל ומצע תא
תטייוסמ ןיידע יתייה ירהש ,ותוירבג וא והארמ יבגל תונרקס וא*ו הייפיצ םוש יל התיה אל
.ירוא םע םוניהיגה לש יעיבשה רודמב קומע
סנכ ינוהנה ,םיאפוריא םיסומינ ילוכ ,תחתופ ינא .תלדב לוצלצ עמשנ ברעב עבשב
...הי .יניעב ןח אצומ םדאנבה :לילעב יופצ אל והשמ השיגרמו ,%וכו יתכשלל השקבב
אל .םתוא בהוא אל אוה ,לבח :ימצעל תרמוא רבכ ינאו ,קתושו םירויצב ןנובתמ אוה
רבכ ינא לבא ,יתוא דדועל הסנמ ינא ,בילוא ,יסאבתת לא ,ארונ אל .ילש ןונגסה וילא רבדמ
הכחמ ,תבשייתמו הגד ומכ תקתוש ינא זא ,הלוכי אל ינא ירה ריתסהלו ,בטיה תסאובמ
.ךלי אוהש חור(רצוקב
?ךייחמ אוה המל ?הז המ :ימצעל תרמוא ינא .ךייחמו ילומ בשייתמ אוה םואתפ לבא
?ליבד ,אוה המ ?ותוא קיחצמ והשמ
170
.םייניע יב "עונו לאוש אוה ?.ר .א קר המל ?אלמה ךמשב תמתוח אל תא המל
.השבכ ומכ תענטצמ ינא ,הככ יל חונ רתוי
.לאוש אוה ?םינומירה םע רויצה ליבשב הצור תא המכ
העתפהה לש הזואפה הפיא ,לבלבתהל ילב תונעל תוריהמה יל האב הפיאמ גשומ יל ןיא
םוש .םייחב רקיעה אל הז $סכ וליאכ & הזואפה ירוחאמ םינוניג תצק הפיא ,הבשחמה וא
.רבד
."מצמל ילב ,דיימ הריטפמ ינא ,םייתאמו $לא
.תיניינע לאוש אוה ?רלוד וא לקש
.תמטמוטמ .רלוד יתרמא אלש תטרחתמ דיימו ,םימדקתמל תירייארפב הנוע ינא ,לקש
.בושח רתוי עמשנ הז יכ ילוא .עדוי דשה ?המל .םירלודב םירכומ תונמא
.ןובשחב ןחבמב דואמ בוט לביקש דלי לש ךויח םע ,הוואגב יל רמוא אוה ,קסע ונישע
,רויצ ינממ הנקש םלועב ןושארה םדאה םוחב רמוא ,ןוה הווש היהי הז םינש המכ דוע
תקעוצ ינא 'יתשעתת .הלשבכ יב השוע הכובמה .םוקע ךויח תכייחמ ינא .וילגר לע םקו
ק%צ םשורו םיק%צה סקנפ תא איצומ אוה הנהו .הכובנ תויהל יסקס אל 'יתשעתת ,ימצעל
ימצע תא תאצומו ולש דיה לע תלכתסמ ינאו ,!םיפלא תשמח סולפ $טוש אל 'םויה ותואלו#
.הייפוימ תאלפתמ
.יתקמסה ,השפט ומכו
רמוא אוה ,הגצהל ךרדב ינא וישכע ?רויצה תא תחקל רחמ "ופקא ינא םא רדסב הז
.ילש ןובבה תקמסה לשב םגו תחלצומה השיכרה לשב םג :הלופכ תוצילעב
םע :חומב יל רטרטל הליחתמש הנחטמה תא תעמושו ,תרמוא ינא ,היעב ןיא , ןכ ,ןכ
אוה המל לבא .הלאש םוש ןיא ,יושנ יל הארנ אוה ,חוטב ,ותשא םע ?הגצהל ךלוה אוה ימ
ןח יתאצמ ?ויניעב ןח יתאצמ ילוא ,ןיטולחל רורב הז ,רמא אל הנווכב ?יתשא םע ,רמא אל
ךכ לכ ,הקישנ ול תתל יל אבש הצורמ ךכ לכ ,ךלוה אוה סווט ומכ ,ךלוה אוהו .ויניעב
ךישמהל הצור אלו הלוכי אל ינא & ןומיסאה יל דרוי זא ,זאו & יתישע ינאש והשממ הצורמ
.לעשו דעצ לכ לע ייחל דרוישו ינממ הצורמ אל ךכ לכש ,ירוא םע ייח תא
.%א .תרזוח $כת .יפיפ תבייח ,יוא
,יתינור
:יעמשת זא .בוש ינא הנה
171
ותוא יתפטע .רויצה תא תחקל אובל רומא היה אוה הבש העשל $רטאב יתיכיח תרחמל
אל & בילוא ,בילוא .בלה יל קפד ,לוצלצה תא יתעמששכ .תלדה דיל יתמשו םוח ריינב הפי
םע הספוק אוה וליאכ שממ שקרקמ ילש בלה ,ול תחתופ ינאשכ ,זא לבא .יעגרית & יסקס
התואב גישא ילואו ,תימוטמטב גהלא אלש ידכ ,םולכ תרמוא אל ינאו ,םיצפוק םירבד
אוה .תקתוש .ןמז תכשומ ינא .ימאמ ,ךל קיזי אל .תוירותסימ לש יסקס טקפא םג תונמדזה
רשפא םא לאושו הפסה לע בשייתמ ,ךכ לכ דמוח ,חונינ ,עוגר ,רהממ אל ,הרידל ילא סנכנ
.דגנתי אל אוה יניצר רתוי והשמ יל שי םא לבא ,הפק תותשל
.ךייחל ילב וליפא ?הקדוו ?ןיי ,המ .ירוגיפ תלאוש ?יניצר רתוי
לע חוורתמ .ילש ןיינעב אוה .תואדווב תעדוי רבכ ינאו ,רשאמ אוה ,ןיי סוכל חמשא
ינא .םימדקתמל ןוסניקרפ יל שי וליאכ תודעור ילש םיידיה .יתוא הצור 2 ןיי הצורו הפסה
"ופינל תודעומ הדערבו ליחבש ,תויסוכ יתשו םודא ןיי קובקב םיחנומ וילע שגמ האיבמ
.ישגר
.ימיטניא .שמאמ רחא לוק רבכ ולש לוקהו .לאוש אוה ?רדסב תא
.םודא יניקיב םע הרשע(שולש תב תשמונמ הלילחד ול הנוע 'חטב ?ינא ,ימ
תיסוד הלותב ומכ םיטבמ הליפשמ ינא .םייניעה תא ינממ דירומ אלו קתוש אוה
.ןירדהמל
.שמשכ רורב לוכהו .תוקד רשע ,הככ
?סיפ(רטסאמה הז .תלדל שגינו םק אוה זאו
,לוגד רומוהב הנוע ינא ...סיפ(רטסאמ תרמוא יתייה אל ..הא
.רויצה הז ,ןכ לבא
בל המש ינאש ילב ול תמסוח ,ררוס $נע ומכ ,םואתפ ,ינאו ,רמוא אוה ,תוארתהל זא
$ושח ותוא ריאשמו הקיקדה יביל תמוח תא סיממ ,תצק קחוצ ,ךייחמ אוה .האיציה תא
.חירצב
ילב ,םייתפשה לע הכרו הרצק הקישנ יתוא קשנמ העתפהה הברמלו ,רמוא אוה ,בוט
יניעב טיבמ ,ודיב ירטנס תא ספות זאו ,ןושל וא*ו ךיח הכאוב הפה תיב םינפ לש תוברעתה
.יושנ ינאש יעדתש הצור ינא ,לואשל דמוע ינאש המ תא ךתוא לאוש ינאש ינפל :רמואו
.םולכמ יל תפכא אל ,ןכ .תושגרתהמ תפלעתמ טעמכ ,דיימ הנוע ינא 'ןכ
.ךורב קחוצ אוה ?המ ןכ
יכה הקישנל וילא יתוא ךשומ ,הבוגתב ,אוהו ,םוקמה(לע ול הנוע ינא ,הצור ינא ,ןכ
.ילש םייחב יתקשנתהש הכורא
172
.רמגנ לוכהש ול יתעדוהו לוחמ רזח ירוא תרחמל
.בילוא
,תינור
אל הז 'ןויריהב ינא 'תיבויח האצי האצותהו הקידב יתישע ,םימי המכב רוזחמה יל רחיא
ינאש תורמל ,ןוירהב השיגרמ שממ ,השיגרמ ינאו םיידשה תצק יל ולדג רבכ לבא ,ןמאיי
אוה .רהמ רתויש המכ ילצא בצייתיו לוכה בוזעיש יבוהאל יתעדוה .ינשה עובשב לוכה ךסב
יסקסו דורצ לוקב רמוא ,קחוצ ,ןיבמ אוה ,תכייחמ ,וב הטיבמ ינא ,יב טיבה ,$שנתמ ,עיגה
תאש המ הז ?קונית ונל שי ?ונלש הנטקה ןטובב םש שי המ 'בילוא 'ןוכנ אל :תומל אבש
ינא הככ םג ,יתוא דירויש תחווצ ינאו ,םיידיה לע יתוא םירמ םדאנבהו ?יל תרמוא
ריהז יל היהנ םואתפ ,טאל יתוא דירומ אוהו ,םיבוט תועובש המכ רבכ תידנוקנא תררחוסמ
.ךל רורב הז ,הפמ םירבוע ונחנא :יל רמואו ,הרקי תיניס תיכוכז ינא וליאכ
.ללכב יתיא רג אל ירה אוה ?הפ הרוק המ .תמהדנ ינא ?םירבוע
יל תתל הצור אל איה םא .םידרפנ ונחנאש יתשאל יתעדוה .תויטמרדב קסופ אוה ,ןכ
תא הלביק איהו .רבד םוש הל אצי אל תיבב חוכב יתוא קיזחהלמ .תואירבל הל היהיש טג
םעפ קר םייח .ונלוכ לש ןמזה לע לבחש $וס($וס הניבה איה לבא ,םנמוא החמשב אל ,הז
.קוניתל רדח םג ךירצו ,דחי רוגל רובענ תאו ינאש ןמזה עיגה ,בילוא ,וישכע .תחא
.תקונית
.הז וא הז וא היהי הז .קונית(תקונית ,רורב
לא קר ,ךל דיגהל והשמ יל שיו .תב וזש ךל תרמוא ינא .דנואס(ארטלוא יל שי רחמ
.ינור קר .$וסב %תה ילב לבא ,ךמש לע הל אורקל תכלוה ינא :וישכע יל ללייל יליחתת
.בילוא ,תוקישנ
,תינור
'''''''תב תמאב וז
תרשואמ ינא לבא ,םירקבב רקיעב ,ארונ יד השיגרמו פוטס(ןונ האיקמ ינא '?יתעדי ךיא
תא ,הניג םע ,דלוס הטיירנה בוחרב רדהנ תיב ונאצמו ,הא .יתייה אל ילש םייחבש ומכ
ינאש ירחא ,הדובעהמ רזוח יבוהאש ינפל ,ברעבו ,םיחרפו אשד ,ירפ יצע ?ךל תראתמ
הנייקז ומכ תבשייתמ ינא ,בשחמל לוכה הריבעמו ינדי ןפואב תוציקסה לע דובעל תרמוג
.ןג ילא יל תדנדנתמו !ברה ונרשואל ראשנו הפ היהש# הפהפיה חונה(אסיכ לע
173
העש יצח ךשמב תוקבדב ללפתהש יקנע ברוע :הנושמ רבד יל הרק םימי המכ ינפל
יתלהבנ ?הז המ .יקיחב דמענו ינוויכל םואתפ עתפל $ע ,ונלש םינומילה "ע לע תוחפל
שממ אל איהש ,ינטב לע לקשמ יוויש ול אוצמל הסנמ ,לגרל לגרמ דנדנתה ברועה .ארונ
ךכ ,ויניע תא יב "ענ ,וטבמ תא ילא הנפה ,תחאב זאו ,דיגהל רשפא םא ,וישכע תיפנע
."על הרזח $עו ,תוינש המכ ךשמל
ינאש יתטלחה .ללפתהו "עה לע היה ברועה ,הצוחה יתאצי העשה התואב תרחמל
םיטילחמ םה םא וליפא ,םיברועמ תדחפמ אל ינא יכ ,ליגרכ אסיכה לע יל תבשייתמ
(ערק תואירקב חצפ יב ןיחבהשכ לבא ,ילא $ע אל ברועה .ישיא סחי יל קינעהל םואתפ
.עגרל יב ןנובתהל קיספה אלו ,זירקב חווצ אוה 'ערק 'ערק 'ערק .תוינתמיא ערק
רתוי הברה תינרקס יתייה ,הומת ןפואב .יתוא רצע והשמ לבא ,התיבה סנכיהל יתמק
.טול תשא ומכ ולומ דומעל יתראשנו תדחופממ
ילילצל ,ןולסב תררועתמ ינא םואתפ ?אל ,ךל יתרפיס .םירופיצ םע והשמ יל היה דימת
.הזרט אמאמ ומכ גואד ,יתוא $טלמ יבוהאשכ ,םישולשה תונשמ םינשי םיינמרג םיריש
.ןאכל ךרדב אפורה ,ילא טאול אוה ,תפלעתה
אוה .םיאפר חור לש לוקב ותוא תלאוש ינא ?ללכב דבוע אוה יתממ ,הזה ןופומרגה
,דבע אל םלועמ אוה ...ןיבמ אל ינא ?ותוא תלעפה תא אל .ןופומרגה ןוויכל ושאר תא הנפמ
תחא המולעת וז וישכע דע .ללכב ותוא יתלעפהש יתרכז אל ינאו ?...ךיא ...יפויל קר היה הז
רתוי ימצע לע סימעהל הכירצ ינאש יל רמא קר אוה .רדסב ינאו יתוא קדב אפורה .הלודג
.לזרב
,תוינחיר $צק תויטבמא יל אלממ :שממ יתיירורעש דע םזגומ ןפואב יתוא קנפמ יבוהא
ןימשמ ,אירב לכואש ידכ תותיחש תוחורא יל ןיכמ ,ןטבהו םיילגרה ,בגה תא יל הסעמ
יאשילקה טפשמה תא תונקדצב יל רמאיש טוידיאה היהי ימ ימצע תא יתלאש .הברהו
?רמא ימ ישחנו ...םיינש ליבשב וישכע לוכאל הכירצ תא ,ונ :אוהה
,בוט לזמ יל דיגהל הרשקתה ?תטלוק תא ''''רלסק ימת .ישחנת אל םייחב ,בוט
תירורעזה יתבו יבוהא קר .וישכע םולכ יתוא ןיינעמ אל ,יל תפכא המ ,ינא .המטסופה
.יכותב הלדגש
.ךתושרב ,איקהל תכלוה ינא .הדנוקנא
'''ייב
174
'''''תינור וה וי
תא תכסוחו רטטק יל תרבחמ רבכ יתייה 'יפיפ תושעל םיתורישל הצר ינא עגר לכ
,תעדוי תא ,הא# ?ןתשפל "ורלו הלילב םימעפ שמח םוקל הז המ תעדוי תא .ייחב ,"מאמה
דחא םישוע םא זא .דלווית ינורשכ ונל הכחמש המ הז ירהו !.ךלשמ השולש ךל שי ,חטב
.תואבה םייתנשב ןשיא אל רבכ הארנכ ןושיל ינא ,דחא דועו
'?ןטבב יל הזז התוא יתשגרהש תעדוי תא
אמיאה ומכ תילאימולש אל ,ןיוצמ תטעוב איהו 'וי 'תגנעמו הנושמ ךכ לכ השוחת תאז
אוה .םטמוטמ תצק היהנ יבוהא ,םימי המכ ינפל השחרתהש הנושארה הטיעבה זאמ .הלש
טמיניביק ופפועתי םיפי%צה לכש ידיצמ :למלממ ,הדובעהמ התיבה רוזחל םידקמ
הווקתב ןטבה תא יל טנפהל הסנמו ,םלועב םיבשחמה לכ לע וטלתשי םיסוריוושו
.ודי $כ ךותל טעבת איהו ומצע לע רוזחי בבלמה עוריאהש
,בשו רבוע לכ .ללכה תלחנ תייהנ ךנטב ,ןוירהב תאשכ ,ונצראב אלה .קיחצמ עטק דוע שי
העובצה תרכומה דעו ,ךכרדב תרקנ םואתפש ןוכיתהמ ךלש הקיתנעה הרומהמ לחה
ופוטילש אלפומ חלודב רודכב רבודמ וליאכ ךנטב תא םיזמזממ דחאכ םלוכ ,םראפ(רפוסב
.ילאס(אבאבה לש הכרב איבי
אוה# תומוקמ ינימ לכל םיכלוה ינאו אוהשכ ,ןכלו ,תומרב ןבצעמ הז יבוהא תא ,ןפוא לכב
,ינמחול היהנ אוה !,הזה סוסקולה רמגיי טעמ דוע יכ ,הברה תולבל אצנש שקעתמ
,רגנצראווש ומכ .!ללכב ירשפא הז םא ,יסקס רתוי דוע ותוא השועש המ# ינרתחו יתרתחמ
המכ רבכ .בילוא לש ןטובה לע יוצר אל בוביס תזמרמה השווא לכ & תורטמ ןמסמ אוה
.ירודכה תא יל וזמזימש םיבלענהו םיעתפומה םישנאב $זנ אוה םימעפ
,אפורה לצא תוקידבה לכל יתוא תוולל םדאנבל קיפסמ אל :יכיספ ןיינע דוע םג ול שיו
ירוחאמ יב םיעצבמשכ תורומח םינפב בשוי ,רדחל דימת יתיא סנכנ אוה ,סוקניפ דחא
חיטבהל הלוכי הקידב הזיא :אפורה תא "יצפמ אוה הקידבה םותבו ,תינדי הרידח דוגרפה
ךיא זא ,תוקידבב םזיטוא לש םירקמ תוהזל רשפא יא ירה ?רדסב רבועהש זוחא האמב
?יטפליפא קונית אציי םא תעדל רשפא
,דחופמ ידיאונרפ %"אט םע ,יניצרו רומח ,יתרכה אלש שדח דצ וב האורו ודיל תבשוי ינא
,שדחמ םעפ לכב ותוא תלאוש ינא ,ךילע רבוע המ 'ירדנוכופיה %"אט םע ,הזמ עורג
.עוגר תויהל הצור קר ינא ,הדומח ,רבד םוש .סוקניפה לש הקינילקהמ םיאצוי ונחנאשכ
175
תיברעמה האופרה ידי לע ואצמוהש תוירשפאה תוקידבה לכ תא רבכ יתישעש ןוויכמו
אפרמ הזיאל רבעש עובשב יתוא בחסש ,ענגישמה תא עיגרה אל הז ,ןיקת לוכהש אצמנו
.םינבאב
'םינועדיל יתוא עיסמ זא ,יטפליפא דלימ דחופ ?יתינור ,תטלוק תא
,אוהו ,רדסב לוכהש ,הזמ דרייש ותוא ענכשל הסנמ ינאשכ ,העש ומכ והשמ ונעסנ
דיל חנזומ בשומ הזיאל ונעגהש דע עוסנלו עוסנל ךישממ ,ןיטולחל רומוה לוטנ ,ןשקעה
םינפ ,ךורא רעיש ,ת*רגובמ .השיא יצח ,רבג יצח הארנש רוצי ונתוא לביק םש ,הינתנ
רשפא יא ןותחתה קלחה יבגלו ,ילשמ םיאלמ רתוי םיציצ ,תוירבגו תותווזמ ךא תוקלח
.לווראש ה*שבל רוציה :תעדל
.תשחור האמח לוק & לוקהו ,החוד םינפ רואמב רוציה ךייח ,וסנכית ואוב
םילופיט רדח ךותל ,םישיאבמ םיידוה תוחירבו םידבב לובטו לוהמ תיבל םיסנכנ ונחנא
תורוחש םינבא רסירת רחא יניעב תשלוב ,םילופיטה תטימ לע בכשל יתיווטצה םש .בבורמ
שקיב יגורדנא 'אמיא ?יל תושעל ךלוה יגורדנא המ .הרעקב תוחנומ ויהש םידא תולעמו
.בישקהו ינונמש שאר הילע חינה ,ןטבה תא $ושחל ינממ
?רדסב לוכה ,הליחבב לוהמ חור(רצוקב תלאוש ינא ?ונ
השודקב יפוג לע חינמ החודה רוציה זאו .לאונ ךויחב יגורדנא יתוא הסהמ ...ששש
,לאוש טבמ וילא תנסכלמ ינא ,לגרל לגרמ דנדנתמ ,דצהמ דמוע יבוהא .תומח םינבא תילילא
$קדזמ יגורדנאה ,םואתפ ,זאו ,תונלבס ,עגר לש דיה םע תאזכ העונת ןימ יל השוע אוה
...וב ....ור ....וא ...וב :תורבק(תיב לש ךורח לוקב ארוקו ,ינטב זכרמב "נ יניע "עונ ,תחאב
.קובידה תא שרג תואיצמ תינכותב רבודמ וליאכ ...ור ...וא
,יתבשייתה ,תונשעה םינבאה תא תוריהמב יתדרוה .יליבשב םזגומ ה%לפיט היה רבכ הז
.םיכלוה .אוב .לובג שי :םטמוטמה יביל(בוהאל יתמהנו יתמק
,הצוחה יתטעש רבכ ינא לבא ,ראשיהל יתוא ענכשל החלצה אלל וסינ רוציהו אוה
.המינפ הרזח יתרהד זא ,ןתשפל תוצרל ןבומכ יל םרגש המ ,קוחצמ תצצופתמ
לבא ןוהמיתב ולמלימ םה ,הרזח איה הנה ,יוא .םייניצרו םימהדנ ודמע םהינש ,םינפב
.הצוחה יתסט בושו םיתורישהמ הרעס חורכ יתצרפ יכ ,דיימ וקתתשה
דע ,גואדו סאובמ אוה וליאו קוחצ תרג הלעמ םעפ ידמ ינאשכ ,ונקתש הרזח ךרדב
אלפ אל .תויטמרדב וינפל יתרזחישש ...וש ...ור ...ובה חכונ קקחצל ליחתה לאל הדותש
?יתינור ,ןוכנ ,תיטפילפא(תיסקרונא תצלפמ תדלוי ינאש יתמלח הלילבש
176
תאו ,תקונית תביסמ יל תוננכתמ תונבה ?ךתיא הרוק המ ,יתינור ,יל הנוע אל תא המלו
(תעפות ,ךתוא תוארל התמ ינא .וליק הרשע(עבש תוחפ ,ךרדהו ךלוכ לכב .תנמזומ ןבומכ
.ילש עבט
.בילוא ,ךלש
'הזרית
.ילש תילאוטריווה תינמאה יל תרגשמש םיליימה תורשעמ םיליימ המכ ןאכ ךל תפרצמ ינא
תא יל הפיצמ איהש עובש רבכ 'איהש המ הז ,יאדמשא לש תחתהמ תינמא ,קלע תינמא
'העיגה איה תחלאנ המר הזיאל ךמצעב יארת .הלש תוינטשה תפומה תוריציב הביתה
יושנה יכ ,ער הלש ללגב המשנה לע ער יל תושעל הצור םתס איהש יתבשח הלחתהב
םירופיסה לכו איה .בגא ,הל המיאתמ ארונש ,וזכ תיתודלי תונמקנ ןימ .התוא בזע הלש
תוקד שמח לכ יל תפלעתמ .תוילמקה םע תרבגה שממ ,ייחב 'הלש םייטנמורה םייזוידנרגה
לנאש לש חירב הלש םימשובמה םירופיסה םע 5 .
,ולש זועמל יתסנכנ ,ךלה יקאש ירחא ,רקובה 'אישה ויה הלילב לומתאמ םיליימה לבא
"וח הכותב "רוש המ עדוי ימו שבועמ החירסמש תאז ,העידיה %הב הינחה ,הינחה
.תוקנל הכותל תסנכנ אל וליפא ינאש דע ,סופתל החילצה אל םסש םיקקמו תודלוחמ
תא םש יתאצמ 'ינימאת אל ?המ תעדוי תאו ,םש רמוש אוהש קנא%גה תומרעב יתשפשיפ
םע ,הזה רויצה םינומירה ישאר ןוכנ רתוי .הלש המיתחה םע דועו 'וילע תרבדמ איהש ,
.ייחב .הריצי לע המשב תוהדזהל תלגוסמ אל וליפא ,תינדחפ הזיא .רא .הלש תוביתה
קלע תונמא תסיפ לכ תקדובו ולש חירסמה %זארגב תבשוי ינא רקובהמ ,ןפוא לכב
.םהיניב רשקה לע תויודע דוע שי ילוא אוצמל ,ולש תמטמוטמ תרכזמ לכ ,הנק אוהש
יתכפה .תונוראה רדחב ולש קלחב ,םייסנכמה יסיכב ,םיטק%גב ,ולש הבתכמב םג יתשפיח
תינידנולב הרעש לעוג תעבהב תושומש ,ןהילע תוקחוצ ונחנאש הלאה םישנה ומכ תיטתפ
תא הככ יל קופדת איהש ללכב יהימ ,המל .ימצע לע הנימאמ אל ינא .לעבה לש טק%זהמ
'םיספרג לש תיפורג 'םילקש השולשב הזר תחת תכיתח '?םייחה
הריכמ איהש ינממ הטלק איהו ,הדובע הנממ הנק םתס אוה םאו ?אוה אל הז םא המו
,תרמוא תא המ .תבתוכ איהש הלימ םושל הנימאמ אל ינא ?ילע טבלתסהל הטילחהו ,ותוא
יתכלה אל .ןאכ תעגתשמ ינא .השקבב .תבתוכ איהש המ תא חנעפל יל ירזעת ?ירית
העשב רשקתמ ימו ,הלוח ינאש יתעדוה ,הדובעל 12 ןאל ,ינא הפיא לאוש 'דורמנ ?הקדה(לע
177
המיזה יריש םע ליחתמו ילא עגעגתמ אוהש חווצ ,הדובעל יתאב אל המל ,יתמלענ
הקוסע ינאש תוחישקב ול תונעל הז תושעל תלגוסמ יתייהש המ לכ ,ינאו ,ולש םייתודליה
?ןיזה ךל רעוב ?םלועה $רשנ ,הרק המ ,הז לואשל יתיצר תמאבש המשכ .יתקרטו ,וישכע
(הלוחהמ םינוויכה לכמ רבכ יל קיפסה ,הללאי ?עוקתל ימ תא ךל ןיאו םיירהצה תעש עיגה
םע דועו ,םינומיר "בושמ תחת($וצרפ ןכ םג ,יקאו .ייחב ,ותיא יתרמג ינא .הזה תחת
םינפרוחמה םירויצה תא האיקמו תסלוב ,האיקמו תסלובש יתאזה המודמה תיסקרונאה
איה ךיא ,תעדל הצור ינא ,ךיא ,ךיאו .תומל יל אבש יתוא ליעגמ ךכ לכ הז ,רבכ ייד .הלש
תלקתנ ינא טנרטניאב םיצרושש םיטוכיספה לכמש הז ךיא ?ילש ךסמה לע אקווד העקתנ
'''''????העורג יכה תיטוכיספב
'רא ךל םולש
תבתוכ ינא .בותכל יתרזחש ללגב קר הז ,ךל יתינע אל המל ךמצע תא תלאש םא
,בוט יכה תושעל תעדוי ינאש דיחיה רבדה הזש הנקסמל יתעגה .םימי עובש הז תונתחדקב
הכירעמ ךכ לכ ינאש ללגבו .תויוטשה םע ונרמג .ינאו ךסמה ,ךסמהו ינא קר הז וישכע זא
,תדחושמ(אלה ךתעד תא תיתונמאהו לע ילש ןמורהמ ךשמה קרפ ךל תחלוש ינא ,ןבומכ
,ךל חולשל יתחטבה םעפ .םירברפהמ יראבוב םאדאמ לע ןמור תבתוכש ,םינויזה תטובח
ינא ( הנש ןוילימ ינפל ומכ וישכע יל הארנ הזו & םעפ יא ךל יתרמא רבכש ומכו ?תרכוז תא
'יתוחטבה תא תמייקמ דימת
רקובב יצחו עבש ,ןושאר םוי .
.םילכ תושעל ךל יכל .יכל ?הביבא הצור תא המ ?הביבא םואתפ יל העקתנ הפיאמ .הביבא
ינת ,הפמ יפוע ,ךל יחלק ?הביבא ,רתוי הייקנ ןושלב הז תא ךל ריבסאש .ןושיל ינת .יקלת%ס
אב אל ,הדובעל תכלל יל אב אל ,םוקל יל אב אל .ןושיל יל הרתונ דועש העש יצחהמ תונהיל
הזש םיירט םינמור לש םיפד תוצק תועובצ תועבצאב תונמשמ תונמש םישנ תוארל יל
,הכופש יתייה זא .הלילב לומתא יל הרק המ ךל חוודל יל אב אל .סופדהמ וחיגה התע
וליפא ילוא ,קובקבהמ רשי ליצידימ(ידנרב יתיתש ,הרומג הז(המ יתייה ,הפייע יתייה
תא ימ ,יל יפיטתש תא ימ ,תצק ילעגית ,תועבצאה תוצק דע ימצע תא יתחרסה ,יתאקה
םילקנורפה ינש תא םיניינעמ קתומ ךלש םיירטסיהה םינויזה ?תרניכמ תרביג ,יל עירפתש
,הקיוויו ,יכפשת ,בוט ,ונ .החונמ עגר תנתונ אל יתאז ,$וא .ילש תחתה לע םיקלדומה
דע ןיז קיפסמ תלביק ?ירצמ ליפ ?רואטונימ ?רואזוניד ?קתומ ,תנייזמ תא ימ תא .ה%ליוויו
178
,יארית יכ .הווקמ דואמ ינא ?יתוא עגשל יקיספת וישכע 'יוויו הל הוויו ?יוויו ,השדח העדוהל
אלש ךיא זא .םייתנש ינפל יתיאר ילש ןורחאה ןיזה תא ינא לבא ,ךל דיגהל יל םיענ אל
?הקותמ ,תרמוא תייה אל .ןמז הברה יד הז ,רחא ןפוא לכב וא תיביטקייבוא ,הז לע ילכתסת
לש ןיזה לעב לגש(בר רמ םע ךלש םיראופמה םינויזה לע סקסדל ךל יאדכ אל שממ יתיא
ינא .ךל יאדכ אל ,היינש הבשחמב ,אל ?ילש ןורחאה ןויזה לע עומשל הצור ,בגא ,הא .ליפ
םילוח(תפוקמ ךלש ןולגשה םע הז תא תוסנל יכלת אלש .עוציב תדרח ישיגרתש הצור אל
,קפדנש ןויז לע רופיס הז .םושלש יל הרק המ ךל רפסא ינא ,יתביבח ,תאז תמועל .תיללכ
.הבוב ,ךלש לוחכה חומה תא יתטלק ,יצרת ךיא דועו ,יצרת תאו .יצרת םא ,הרק אלש ןויז
ידמ לדה ינועמל הדדמש תופשכמ תצובקל םיצוק לע הכחמ ינא ,ברעב םושלש זא ,בוט
תוינקחש ,דרגנווא תוררושמ ,דרגנווא תורפוס ,דרגנווא תוינמא תצובק .ברעב ישימח םוי
$וגב ולהנתה ןהש ינפל העש יצח .לוכיו התי דרגנווא לכ ,דרגנווא םיתוריש תוקנמ ,דרגנווא
ןיכהלב הקוסע יתייה ןיידע .תלדב לוצלצ ,ילש רדחה תריד לש רצה $וקשמה ךרד דחא ןמש
לכ רכזל ,שלח התו רב(יטפ םיטיווקסיב :הלאכ םירקמב הניכמ ינאש הלדה תבורקתה תא
הביצמ יתייה ,יתלוכי ול .הזה ןטקה סקטה תא תבהוא ארונ ינא .ןה רשאב הטנורב תונב
תונבה .רדסב הז הככ םג לבא .םינופפלמ יכירכ םע תחלצ ילש םיזגראה ןחלוש זכרמב
היה םעפ .דוע תושקבמ וליפאו ,ןרובע תנגראמ ינאש התה תביסממ תוצורמ דואמ
ךיא זא .דוביכה תא וחבישו החמשב וסלב תונבה תאז לכבו ,שבוע לש םעט םיטיווקסיבל
הטילחהש הפמינה ימ .תלדב לוצלצ ,שגמל השדחה תיקשה תא ךופשל האב ינאש
.ילר ,הא ?םידקהל
ךל הצילממ ינא ,סובסלל רוקעל יטילחת םעפ םא .ילש יוויו ,ילר לע עומשל ךל יאדכ
לע התוא יתיסינ אל .הלאה םירבדב תחבושמ שממ איה ,ךרד(תרומכ התוא תחקל םוחב
תואלפנ לע תורוצנו תולודג יתעמש עומש לבא ,רנא%זה תובבוחמ אל ינא יכ ,ירשב
לש תונוט םע דועו ,םוקיב הדלונ אל הומכ דרגנווא תינמא .ילר ,ןכ .הנושלו היתועבצא
םירבגש הזמ "וח ,םירבגה ברקב וליפא ,יל םירפסמ ךכ ,יליפאסקס דואמ הזש ,תוזוריונ
לכ לע הז תא םיאור ,דואמ תשגורמ ,תסנכנ ילר זא ?הככ אל ,תומפושמ לע םיקלדנ ירה
איה המ ,יפוי .םג םיבהזומה םילוגעה היפקשמ ,תטטור התמיפ ,תונבנבלה הינפב הסיפ
ןה םימעפל .הנורחאה התבוכש לע עומשל יל קשחתמ אל שממ ?וישכע יל רפסל תכלוה
הביכשה ימ ,ימ םע תבכוש ימ ,ןהלש םינמורה תא ,ילש דרגנוואה תונב לכ ,ינזואב תוריגסמ
הדיל יתבשייתה תאז לכב .רדנ%גה יל בושח אלו ןיממ רזנתהל רדנ יתרדנ ירה ינאו ,ימ תא
,הריווחה ,הקימסה ,הלתפתה איה תוקד שמח .ןזוא יתירכו ,הפסל תכפוהש הטימה לע
179
איהש הז םע בוש ליחתת אל קרש יתיוויק .יל רפסל תכלוה איה המ יתעדי אלו ,הקירוה
.הלש הלאה תויוטשה לכו יב תבהואמ
,סנא%צ הל ןתאש ,תבהואמ איהש הרמאו עמוד יודיווב הצרפ איה ,םינש המכ ינפל ,םעפ
תאש דיחיהו דחאה תא יאצמת אל םא ישעת המ ,הלאש ,המו ,הז תא יב שיש תעדוי איהש
ול תדנדנתמש רוצי םוש םע תויחל תלגוסמ אל תאש ילגתשכ ישעת המ ?תולבוי תשפחמ
:הלש תישפטה היגוגמדל יתינע '?השעא המ תרמוא תאז המ ?םיילגרה ןיב רשב תסיפ
אל ,העיזה ,הריווחה ,המכרכתה ילר .עגר לכמ הנהיאו ילש דיחיה תרידב $יכב יל היחא
קרו ,הקתתשה איה תויולתפתהה לובמ ירחא .וישכע ומכ קוידב .הפהמ הלימ האיצוה
רתי ועיגי רבכ יתמ תוארל ןועשה ןוויכל יתלזפ ןהבש ,תוכיבמ תוקד שמח דוע רובעכ
הז :האטל לש לוקב הרמאו הפה תא החתפ איה ,וז לש השנועמ יתוא ורטפיו תויצרגה
.יסומל רשקב
ינא ירה יכ ,יתיצר אל לבא .תורושה ןיב אורקל יתלוכי ירה .לכש ילב יתבגה ?הא
.ךלש דפותרואהו תא ,הקיוויו ,ךומכ תמטמוטמ
רשי .יסומ תא ,ינאו ילר ,ונשגפ ,םימדקתמל דרגנווא סנכ הזיאב ,ןכ ינפל תועובש המכ
,תורוחשה םייניעלו תומחמחשה םינפל יתילע .יתקלדנו ,ולש תוכוראה תועבצאה תא יתיאר
םש אירקה אוהש םיטויפב שבכנ ריעשה יבילו ,דוע המל עדוי ימו עדיל אמצמ תורעובה
,ונממ יחכשת ,תחתב לכוא דוע ,ונ :ימצעל יתבשח .תוינרקס תוישנ םייניע אבצ לומ
,תויציבה תא יל דיערהל ךירצ אל אוהש הככ ,תוריזנ רדנ יתרדנ אליממש ימצעל יתרכזהו
תולחשל תורצוצחהמ הסלס ודקר ןהמ המכ ,דיערה ךיא דועו דיערה אוה ,תושעל המ לבא
.םחרה ראווצ דילש לותיפב הלירגנש לייטקוק הזיאל ובשי וליפאו ,תורצוצחל תולחשהמו
תבשוח תא המ ,תרחמל .תחתב םילקנורפהמ תוריהמה אישב תרטפנ ינא ךיא יתבשח רשי
דימת איה .בל המש הבלכה ילר .ילרו .ןבומכ ,ונ .רוע תאפור לצא רות יתעבק רשי ?ךל
החרכומ תא ,ינור :בל בחורב הרמא איה םעפה .והשימ לע תקלדנ ינאשכ הניחבמ
יליחתתש הצור ינא .ךלש תחתה לע תמשש רוצמה םע רבכ קיפסמ .ותיא ליחתהל
'ןיידזהל
ילרו ?ילש הטימל ךרדה לכ ןושמש תופלחמב ותוא ךושמאש ,העיצמ תא המ זא
דע ,םירבג םע ילש %"אטה תא יתדביא ונעי ,תנמוימ אל רבכ ינאש ללגב ,היגטרטסא העיצה
לע יתכלה תאז לכב 'יפוי הללאוו .יתוא רסרסת תיבסל הזיאש הז הכירצ ינאש המש
םינטוב ונסלב ,וניתש ,באפל ונתשולש ונאצי ,תכוותמה רותב השמיש ילר .הלש העצהה
עגר הזיאבו ,םימיענב ונטפטיפ ,םיגחו תותבשב םגו םוימויב ילש לגדה תנמ וזש ,הבמבו
180
לע הבשיש תי%צוב וזיא לע העיבצה ?הכרב אל וז ,וי :החווצ ילר שארמ וילע ונטלחהש
היסנכמ ינומעפו ,הלש תורוחשה תומרופטלפה לע הדדמ ,הלש ןוויכל הצרו רבה
,יסומ םע ךלהמ ליחתהל לכואש ידכ סייפס יל הנתנ ונעי .רבע לכל םיענענתמ םיבחרתמה
,ינא לבא ,ומוה אל אוהש דואמ רהמ ררבתה םג ,דחא $א עיתפהל ךירצ אלש המ ,דבע הזו
תונורדסמב תררוש הדולח ,תקרוח ןיידע ירה ,ןוצרמ ימצע לע יתלטהש תרוצבה ירחא
אבל אל םג ,הליל ותואל אל ,תותפמ תועצה םוש ול יתעצה אל זא ,ילש המשנהו תופה
םא ,תואבל החטבה ,הירלג וזיאל ,טרס תוארל ,תותשל םעפל םעפמ ונל ונאצי םתס ,וירחא
יל תעקות התיה ילרו ,עוגרו חמשו דמחנ היהו ,היישילשב בוש ונאצי םימעפל .רמול רשפא
לש תוזומהמ רוחבה תא הביכשמ ינא יתמ ,רבכ -נש ,לאמש לעו ןימי לע תועלצב קפרמ
?דרגנוואה
ילזונמ חירסמה ,ךלש רופיסהמ בוט רתוי הברה ילש רופיסהש ךל החיטבמ ינא ,הביבא
אלוליא ,היצנטופב תבהאמ .שפנ תרבח .הנומתב הבוט הרבח .$סומ ךרע שי ילצא .יוטיח
םירוצי הפידעמ ,ךומכ ינא ,תושעל המ לבא .תובבלמה ינימ(תונב םע תיטנטופמיא יתייה
,ישפנ למחמ ילר ,רתויב הבוטה יתרבח ,ינימ(תב ,ךכו .תפתושמ הפש םתיא יל ןיאש
...הלילב לומתאש דעור יטמרד לוקב תכפושו ,הפסל תכפוהש ילש הטימה לע תבשוי
אוה ...אוה ...לבא ...ילע יסעכת לא ...יתנווכתה אל שממ(שממ ...יתנווכתה אל ,ינור יל יחלסת
.קפאתהל יתלוכי אלש דומח ךכ לכ היה
תמועל םולכ(םוש הז ,יטוכיספה ןיזה לעב ךלש םלוגה ?יוויו ,תוויעה לדוג תא תטלוק תא
לע ,םודא(דוד(ןגמ רכיכמ הלאמש ,ביבא(לת םורדב ןטקה תוקוורה רדחב ילצא הרוקש המ
.םירוחב יל בונגל אל החיטבמ תא םא קר לבא ,רקבל םעפ יאובת ,גגה
?????
המשנה תא תלקליקו התוא יל תחקל המל ?ילש הדליל תישע המ ?ינורל תישע המ ה...מ
ינא לבא .הרודנפ תבית ךותמ ומכ הפהמ םילערו תוסרומ הל תחמצה ?הלש תיקוניתה
תקונית הל תאצויש םימסל הרוכמ אמא ומכ אל ינא 'אל ,תצלפמ אל ינאו 'ינא ,התוא יתדלי
תקרוז(תקעוצ ,הסגו הדובא :לדגתשכ היהת איה הככ .ושנוע הזו אטחה הז ,יל יוא .זירקב
תא הילע םיציפקמש טנדקד ידיאב הילע םירגוסש תוריק לע שבוע ילעמ םיער םימתכ
איה .רדסב אצת ונלש הדליהש קר רבד םושמ יל תפכא אל רבכ ,יקא יל יוא .הנקזה תלחמ
הל דיגת ךתשאל ךל ,ךל .יתוא האיפקמ איה ,שארה דע תרומרמצ .ינור יתוא הדיחפמ
181
תא הבהאה וא הבהאה תא האנשה :המ הבכמ המ .יתוא גורהל הצור איה .וניניב רמגנש
היה אלש רכמ(בר ,הפי תורפס תאזש וליאכ 'הבתכ איהש המ הארת ,הארת ?האנשה
תוא לכ ,יל באוכ לוכה ,יוא .השקבב הז תא רוצעת ,יקא .תישונאה הירוטסיהב והומכ
הללקו הליבשב תוינע תדועת אוה ךתשא לש הזה ןמורה :יל עמשת השקבב ,יל תבאוכ
התיא יתרביד התא אלו ינא .תרשכומ דואמ ,יקא ,דואמ תרשכומ איה ,איהו .יליבשב
ןימ תטוסו םויב ןגטנר תיאנכט ,ןומירכ האלמ ,ךלש השיאה םיהדמ םדאנב איה 'םישדוח
תא יתרתסה .חלסנ יתלב יתישעש המ .יללגב לוכה ,יללגב לוכהו 'ישארלו יל יוא .הלילב
אל ינא ...עגר .לערומ ןמור רואל האיצומ איה וישכעו ,התוא יתלערה ינא .ונלש ןמורה
לש הפהמ אצוי המ הארת ,יל ןימאמ אל התא ,יל ןימאמ אל התא ,יקא ...םושנל החילצמ
,יל דיגהל הזיעמ איה ךיא ,ילא תרבדמ איה ךיא הארת ,יקא ,ונלש הנטקה ינור יל יתיתש :
,תועבצאה תוצק דע ימצע תא יתחרסה ,יתאקה וליפא ילוא ,קובקבהמ רשי ליצידימ(ידנרב
םיירטסיהה םינויזה ?תרניכמ תרביג יל עירפתש תא ימ ,יל יפיטתש תא ימ ,תצק ילעגית
המ הז ,יקא הארת 'ילש תחתה לע םיקלדומה םילקנורפה ינש תא םיניינעמ קתומ ךלש
תורפס הז ?הז ,הפי תורפס הז ,יל רוזעת ,יל רוזעת ,יקא ,ךלש הטוסה השאה תבתוכש
'תחת
,רא ךל םולש
תא ותואש תבשוח ינא .$סונ קרפ ךל תרגשמ ינא זא ,ילש ןמורהמ סל%ציפס תאש האור ינא
'ןובאיתב .יבהאת שממ(שממ
ןגמ(הוונ ירחסמ זכרמ ,םיירהצה(רחא עברא ,ינש םוי
תשרגמ ,ילש תיבהמ התוא תחלוש ינא ךיא .הביבא לע יתמלח .היוזה ,הפורט הנישמ יתמק
לש טרסב הינלופ תרגהמ ,האוש תטילפ ,תיפוסא התיה וליאכ הפוגל הידגב םע התוא
(ו ,תועובש טעמ דוע ,יוויו ,הניבג תגועל םיכרצמ ינקת יכל ,תונחל התוא יתחלש .גרבליפש
םיטושיק תונקל תכלוה ינא ,תוכוס טעמ דוע ,ךלש שארב תועובש םואתפ המ :הרמא יוויו
.םולחל תצק דוע ינת ,יכל ,יכל ,יתרמא ,יפוי .הכוסל
.הכרדמב םיווקה לע ךורדל אל תלדתשמ ,םילגעמב תכלוה יוויו .המיענ שמשה בוחרב
.ימוג יאדכ יכה ,םואתפ המ ,אל .תספות וא סאלק ונקחשי ןהו ,התיכהמ תונב שוגפת $כת
איהש הפיא ,הסיכמ לדלודמה ימוגה תא איצות הביבאו ,יזנכשא הנפד לאשת ?ימוג ךל שי
הלביק איהש רלוא ,תוכועמ יפוט תוירכוס ,רעישל תויקוק# היתורצוא לכ תא האיבחמ
182
תדלומויל אבאמ הנתמ 12 בונגת יזנכשא הנפדו ,!באוי הל ןתנש בל לש רויצ םע דורו קחמ ,
סופתל חילצת איהש ינפל חרבתו ,הבינגמ(הביבא ,הבינגמ(הביבא :חרצתו ימוגה תא הל
תולמעתה יסנכמ לש ימוג ,הלש ימוגה תא ,הנממ הבנגש המ תא הרזחב תחקלו התוא
אל ,ימוג אל ןאכ ךיא ,המצעב הביבא תפזונ ,ינא תמטמוטמ וזיא ,יוא .אמא הרפתש םינשי
הנתחתה ,תולבוי ינפל סל%גנא(סולל הדרי יזנכשא הנפד .יזנכשא הנפד אלו םינשי םייסנכמ
ימוג ,םיידשב ימוג ,$וגה לכב ימוג הל ליתשמ אוה וישכעו ,םיבכוכ לש יאקיטסלפ םע םש
רירה םע ,השרוממ הנופלדה ,יזנכשא הנפד ,ידייל התייהנ .םייחלה תומצעב ימוג ,םייכריב
דימת ויה םהלש תיבב תונולחה יכ ,לזונמה $אהמ הקוריה תלזנהו הפהמ הל לזונ היהש
המכ דוע ,רשי יכל .היגלטסונה םע קיפסמ ,יוויו ,רבכ יד .םיצרפ חור הסנכנו םירובש
תינבת ,הקותמ תנמש ינש ,זוחא העשת הניבג ילכמ ינש הנוק תא ,תונחב תא םירטמ
?םיקומיצ םואתפ המ ?הניבג םואתפ המ .םיקומיצ ילוא ,ןומיל תדירגה ליבשב ןומיל ,םיציב
.רשי יכלת .יוויו ,יזכרתת ,והז .הכוסל םיטושיק הנוק ינא
םילדופ םע םישנ המכ וב תובשוי ,הזכ יתנוכש ,ןטק הפק(תיב שי תלוכמה תונח דיל
הרוחבל הביבא תרמוא ,ייה .ילר תאזש ייחב ?ילר אל תאז ?תאז ימ ,ייה .תוקונית תולגעו
תרכוז תא :תרשרשב לוטנמ תוירגיס תנשעמו הפקב תבשויש ,תורוחשה תומרופטלפב
המ .הפצוח הזיא ,הפוצרפב ןשע תפשונו ,חטב ,ילר תרמוא ,ןכ .ינור לש הרבח ינא ?יתוא
ינא ,הכובמב הביבא הנוע ,ינא ?תאו ,ילר הנוע ,רבחל הכחמ .הביבא תלאוש ?הפ השוע תא
םיטושיק אקווד ,םויה יל שי המ ,הניבג אל ,יוא ...הניבג תונקל יתאב ,קוחר אל ,ןאכ הרג
לש התצלוח תא תחבשמו ,םינפ רואמב ילר הנימזמ ,יבשת יאוב .תונקל יתאב הכוסל
קר ,הקרתסה אלו הרפאתה אל ירה ,דמעמהמ הכובנ ןיידע ,הביבא תרמוא ?תאז .הביבא
(רחא לש הלאה תועשב דחא $א טעמכ ןאכ ןיא ,ןטקה ירחסמה זכרמל גנינרטה םע הצפק
הז ?תאזה הצלוחה :תרמוא איה ילרלו ?רכמ שוגפתש תעדל הלכי איה ךיא זא ,םיירהצה
תאז ,י+ד0ד ,הא ,הביבא ההמת ?תאז .ילר תניינעתמ ?איה הפיאמ .ילע יתקרזש והשמ םתס
רשפ לע הביבא ההמת ?הצלוחה תא .ילר תרקוח ?הפיא .יל הנק אוה ,ילעב תרמוא
אוה ,םישפשפה קושב ,זירפב הנק אוה ,הנוע איה ,הא .תטפורמה הצלוחב תוניינעתהה
?המ .הח(הח(הח ,יתוא בהוא ןיידע אוה הז ללגב הארנכ ...ידד ,םיקיתע םירבד בהוא
רבחה הנה ,וה .תישפט החידב םתס ,הביבא תקקחצמ ,םולכ ,הא .הניבמ אלכ ילר תלאוש
תרמוא ,ריכת .ןנוויכל יטיא דעצב םדקתמ הובגו םורג רוחב האור הביבאו ,ילר תנייצמ ,ילש
.ןולא הז ,יריכת .הביבא תאז ,ילר
.רכומ ארונ לצלצמ אוה ?הזה םשה תא תרכוז איה הפיאמ '?ןולא
183
.חטוב לוקב ילר תרמוא ,ןולא ,ןכ
בשייתמ ןולאו םיידי םיצחול םה .הכובמ "משב הביבא תרמוא ,דואמ םיענ...נ
,יפיפ הכירצ ארונ איה ,םיתורישל ךלתשכ ולש לגרה לע דעמת איה עגר דוע ,תונמלוגב
.הכורא ידמ רתוי ולש תאזה לגרהו
הריוואב םייח חור חיפהל הסנמ ,הביבא תחדבתמ ?תוחרזאב השוע התא המ
.המוגעה
.הב טיבהל םוקמב ילרב טיבמו ,ןולא הנוע ,םידלי ירדחל םיטיהר בצעמ ינא
לקתנ הטבמו ,שפנ רוזיפב הביבא תרמוא ,גולוכיספ התאש יתבשח המ םושמ ,הא
.תיטסירוקידפה לצא רותה תא הספסיפ איהש לבח המכ .תוזוזג(אלה הילגר ינרופיצב
.תיכולכל ,תחנזומ איהש ובשחיו וארי םלוכ וישכע
.ןולא המת ?גולוכיספ המל
,גולוכיספ תויהל ךל ךיאתמ .ךמצעב חוטב ,עדי אלמ ,יתוכמס ...הזכ יל תיארנ ...טושפ
איה ?ותוא הביכשמ תייה .המצעל תבשוח איה ,ער אל הארנ אקווד אוה .הביבא האימחמ
אל םייחב ידד ,ךל ישייבתת :תינמז(וב המצעב תפזונו דיימ הנוע איה ,ןכ .המצע תא תלאוש
,יוא ,םיחל םירבא ,םירז םירבג תניימדמו ,תיבה רטמ ,הפקב הפ ךל תבשוי תאו ,ךב דוגבי
ידד םע העבקש תרכזנ איה עתפל ...יתחכש רבכש אוהה רבדה לש םעטה יוא ,חירה
ינא ,ובלעית לא ,תקעזנ איה ,יוא .גחל םיכרצמ תונקל ,%ובמ%ג%ל דחי עוסנל ,יצחו עבראב
.ילעב םע ,הרצק החיש קר הכירצ
.דושח דואמ הביבאל עמשנ הלוקב רוענש ןיינעהו ,ילר תרמוא ?ךלעב
חטב םיקוורה םתא ,הא ...תוכוס םייתרחמ .ובמ%גל דחי עסינש ונעבק ,ילעב ,ןכ
(הרצק החיש קר ,יל וחלסת ,בוט ,ונ .םלוג ומכ השיגרמו תכחגמ איה ,םתחכש
.ילר תעטוק ?ותוא ינימזת אלש המל
??המ
,ידד תא ןימזהל תצלאנ הביבאו .ילר תדדועמ ,םג ונתיא תבשל אוביש ,ותוא ינימזת
.תלוכמה דילש ןטקה הפקב ונחנא :דיינב ול הרומ
ידמ הנבלה הפכב הציחל ההשמ ,םיידי "חול ,בשייתמ .עיגמ ידד תוקד רשעמ תוחפ ךות
הנבל ,תיכורכר די הל שי ,הביבא תבשוח ,סכיא .ידמ קודה טבמו הקודה הציחל .ילר לש
.הטנורב ילימאל ומכ ,תיכורכרו
תולגל םיסנמ ,םהיטירפתב םייניע םיצעונ םהש ךות ילר תלאוש ?ןאכ תותשל יאדכ המ
.שנשנל המו תותשל םהל אב המ
184
טיבמ אוה המ .תוכשוממ הב טיבמ בושו ,םח לוקב ידד הל "ילממ ,ורגנ וני%צופק יחק
?הככ הב טיבמ לזאזעל אוה המ ,הביבא תבשוח ?הב
(ךלהב הבשנ אלש לע ותוא הכירעמ הביבא .תוטשפב ןולא רמוא ,בלח לע סנ חקא ינא
לש רוורפל םיזחתמה וניתוזוחממ םלענ רבכש הקשמ ןימזה תאז תחתו ,ינצלפה חורה
תא תפרצמ טעמכ הביבא .עלוק המכ ,עוגר המכ ,טושפ המכ ,בלח לע הפק סנ :הצנריפ
לע ךל "ילמהל הלוכי ינא .ונל ךיא :$וזנל תרהממ תירצלמה לבא ,תיאבלפה הנמזהל המצע
?ונלש םידחוימה
אלש המל .הביבא תבשוח ,קחוצ אוהשכ יסקס אוהש המכ .ןולא קחוצ ?םידחוימ ךל שי
לש החירסמה הפסה דיל ,ןולסב הפצרה לע תוארפב ןיידזנו התיבה ילא ןאכמ ותוא חקא
הז קבאה תא קקלל וכישמיו ,אבה ימאנוצה לג דע ןאכ וראשיי ילרו ידדש ?יילפרטב םדאמ
.השוב םוש ול ןיא .ייחב ,הילע טיבמ אוהש ךיא .יל תפכא המ ינא ,הזמ וז ,וזמ
תא תכשומ ,קנפתמ לוקב תרמוא ילר תא הביבא תעמוש היתובשחמ יפערש ךותמ
,תחקל ה(מ תעדוי אל ןייד(ע ינא :הטבמב ידד תא תקקלמו תרגפמ הדלי ומכ םילימה
תונמה לע דרוי ,הז תא החוד ,הז לע "ילממ ,טירפתהמ תועצה ינימ לכ הל עיצמ ידד תאו
תוירוטסיהרפ תונמ וניתומוקמב ןימזהל רשפא ןיידעש םיקחוצ םה דחיבו ,תויטשופ רתויה
,הלימה תא דחיב םירמוא םהינשו ,הנוט טלסו זאוסינ טלס ומכ זאוסינ .קוחצב םיצרופו ,
םע הנבנבלה הרוחבל העיצמ המצע תא הביבא תעמוש ?ןידנרג ינימזת אלש המל
קר תכפשנש תיטוריונ תויסקס לש גוס תלעב ,הז תא דיגהל ךיא(ו ,םיבהזומה םייפקשמה
.תרשרשב תונשעמש תוינבצע תורוחבמ
.הילע םוקמב ידד לע הטיבמו ,תורועפ םייניעב ילר תלאוש ?ןידנרג הז המ
ןאכ הפקב ותוא טישפת ,ותוא חקית אלש המל .הביבא תבשוח ,הל שי הפצוח וזיא
תיזרכוס םע וני%צופק תומעוטה םישנה לומ ,ןחלושה לע הרוצה תא ול ןייזתו וישכעו
?ןהלש םילזונמה םיטוטאזהו
יושע .רקיל הז ,ךל יאדכ םינומירמ םילעהל הטילחמו הביבא הנוע ,םוחב הצילממ ינא .
לש ןאווה תא םהל הנימזמ איהו תאזכ הקד דוע .היניע דגנל ןאכ םקרנה ןויזיבהמ ןיע
.פזמה לש ,בוט רתוי וא ,אשידק(הרבח
ךותמ הלש רקה הפקה תא שערב תצצומ ילר .םהיתונמב םירבונו םיבשוי םתעברא
,עיקרה וקב שפנ רוזפ טיבמו הירגיס ןשעמ ןולא .ולש םחה הפקב שחוב ידד .הכורא תישק
הארנ אוה .המודא הפיכ לש תומודא תופיכ ,הציקובו הפצפצ יצעו תונטנטק תוליו רוטעה
חוטב .השוב ילב םדיל םיטטרלפמש הלאה םינצלפה ומכ ער(רחוש אל ,עוגרו םימת הל
185
לוכי ?טנרטניאב םעפ ותיא הבתכתה ילוא ?הפיאמ לבא 'םוקמ הזיאמ ותוא הריכמ איהש
ויה םה םגו ,ןזואב ול שוחלל הלכי ,תרכזנ התיהש יאוולה ?ולש דוקה םש היה המו ?תויהל
אל ,הא .הלאה םיליעגמה ילרהו ידדה ומכ ,םהלשמ יטרפ יביטקאוידר לגעמ ךותל םיעלקנ
הל אב .ןיד ינד ארקיהל ול םיאתמש דחא הארנ אוה ,והז ,ןכ ?ןיד ינד ...ומכ והשמ ול וארק
דע ,קושה ךרואל ,ותונמלוגב קותמה ,הזה ךרואמה ןיד ינדה תא $טללו לגר חולשל הביבאל
,ולש ןיזה רשי ידיגת ?ויצלח ימ ,ויצלח המ :הב תפזונ התיה ינורש תרכזנ ,ויצלחל עיגתש
ופרשיתש .יפרשיתש דע ךתוא דפשי ,ךכותל סנכיי אוהש הצור תא המכו ,ולש לודגה ןיזה
השדחה הכורעתה לע וישכע םישקשקמש ,ילרלו הלעבל הבילב תלחאמ איה ,םכינש
םע ולש הנומתה לע התמ איה ךיא ,טמילק בטסוג תא תבהוא ילרש המכ ,ןואיזומב
'םינצלפ .םיעד תומימתב הל "רוק ידדו ?הא ,םש םיציברמ םה תוחונת וזיא ,םיבהאנה
%ב זא%ג דמול ונלש לודגהש תעדוי תא ןומיר םאה .הרזה הרוחבה ינפב הציוושמ איה ?%
ןותיעב םויה םתארק :עגר רובעכ הפיסומ איה ,הא ?הקימסמ ?הריווחמ ילרש הל המדנ
,םיזוע ,םיקשנ ןומה םש ויה ?םיחטשב ואצמש קילסה לע ינומיר ,די ינומיר והשימ .ססר
לכמ תפלעתמש תחא איהש הל הרפיס תמאב ינור .הריווחמו תכלוה ילר ?הז לע עמש
.דח(וי(מ והשמ לשבל תכלוה ינא גחל .ומות דע טוחה תא חותמל הטילחמ הביבא .תוטש
זכר םע הרדנופש רשב :יתסיגמ ןוכתמה תא יתלביק םינומיר תא קקלל .ילסא יסרפ ןוכתמ ,
תא תטלוק איה היניע תיווזמ .םג םועטל ולכות ?גחב ונילא ואובת אלש המל .תועבצאה
.םיעלות ויה וליאכ יני%צרופה תוירטפ תא הלוש ,ינ%יצוטפה תנמב הטבמ תא הקימעמה ילר
רוטע תואירבה טלסב רבונ ,ולש הזה יסקסה טקשב בשוי ןמזה לכש ,ןולא םואתפ
ונחנאש ךיא :ינמלוח לוקב רמוא ,תרשרשב %םייט% ןשעמו תספסאה יטבנו תוירטפה
?%סילאו דטו לורקו בוב%מ הניצס םכל ריכזמ אל הז ,ונתעברא ,דחיב ןאכ םיבשוי
םאותמ קוקחצ םיציברמ ידדו איהו ,ילר תפזונ ?ךל שארב סילאו דטו לורקו בוב -ש
.בטיה
אוהש ןשי טרס הזיא רבעל ןולא לש ונורכז גילפמ ,ונתעברא ,ןאכ םיבשוי ונחנאש ךיא
.יטנמור קוד תופופא ויניע ,םעפ האר
לורקו בוב הזיא ,העבראה ןיב "בורש טקשה ךותל הביבא תרמוא ,חכשא אל ינאש ,הא
הברה הנקא ינא .הכוסל םיטושיק תונקל ידכ תיבהמ יתאצי :ול שארב סילאו דטו םינומיר ,
םע הכוס טשקל הפי ארונ הז םינומיר הפי ארונש תרמוא תייה אל ,ילר ,תינמא רותב .
םע טשקל םינומיר ?
186
איה ךכ רחא ,הביבא לש היפעפע ךותל תוברוצ ןשע תועבט החירפמ איה .הנוע אל ילר
,תירצלמל תארוק איה ךכ רחא ,ליפורפב דלוסה הפא תא הניגפמ ,הדיצה הינפ תא הבסמ
ינא .השק(ב(ב ,הצומח היהת אל הניבגהשו .הניבג תגוע הצור ינא :יתודלי לוקב הווצמ
'תוירט אל תוגוע תאנוש
הפפוא וזכש תולגתה ןימ ,הכרד האור איה וליאכ ילרב רשי הטיבמ ,עתפל המק הביבא
יתש השוע איהש המ תא עצבל התוא ךירדה ימ ,התוא הלביק ןיאמ תעדוי אל איה ,התוא
,אוב :ול תרמוא ,ןולאל תודחב הנופ איהשכ העיתפמ איה המצע תא וליפא ,ךכ רחא תוינש
ילגר לע םק ,טובור ומכ הל עמשנ ,"ייצמ אל וליפא ןולאו ?ןטק לויטל ילא $רטצת 'םיכלוה
העורז תא תבלשמ דיימ איהו ,יבלכ תצק טבמב הרבעל $פכנ ,ולש תוכוראה ורוגנקה
,םישולשה תונשב ,םעה(דחא תניפ דלישטור בוחרב הקיתנע םיבהוא גוז ויה ומכ ,ועורזב
ןבשיה לע תנשודמ הבשי התע דעש ,ילרו ,$וגניזיד ריעה(שאר םע םייניעו םייפכ םיככחמ
,רבע לכל תויטויפ ןשע תועבט הטילפמו הנמש ךריב הנמש ךרי תככחמ ,הלש לודגה
תבשוח איה המ וליאכ ,םוקמב אל שממ ,םוקמב אל ,םעט תרס הביבאל תיארנש תויטקוקב
'הלוכי אל תא לבא :החומו םואתפ תקעזנ ילר התוא ?לאגיפ רכיכב תרמצ(תנוז ,איהש
ילרו .הלוכי ינא לוכה ,הצור קר ינא םא ?הלוכי אל ינא המל ?אל המל :תרמוא הביבאו
םושל ,וידעלב תכלוה אל ינאו ידעלב ךלוה אל אוה ,דחי ונחנא ?האור אל תא ,המ :תרמוא
אל אקווד ,ועורז ירירשב השח ,טק%זב ןולא תא תכשומו 'יארתו יכח :תרמוא הביבאו .םוקמ
ולש תכחוגמהו תספורה תימאיסה המואתה ומכ אל ,קצומו ירבג תוחפל אוהש בוט ,םיער
הז :תרמוא איה ילרלו .םיכלוה ,וילע הווצמ איה ,אוב .היינשל ונממ דרפיהל תברסמש ןאכ
,ךל קשחתמ םא ותוא יחק ,ילעב תא ךל הליאשמ ינא ,והשמ וא ךדבל תראשנ תאש אל
,יל הארנ אל ,אל ?ךלש :ילרל תרמוא ,ןולא לש טק%זהמ תינידנולב הרעש הריסמ ידכ ךותו
.תרחא יהשימ לש חטב הז .תי%גני%ג תא
לזרבה תואסיכ םע יתנוכשה הפקהמ םיקחרתמו םיכלוה ,ןטקה בוחרב םידרוי םהשכו
,הצאוול הפק ,הצאוול הפק ,ןמצע לע תורזוחה תובותכב תוריוצמה תוישמשהו םילזרופמה
עורזב התזיחא תא תקזחמ קר ,עגרל אל וליפא ,רוחאל טבמ הנפמ אל איה ,הצאוול הפק
.הדיצלש תירירשה
רחמ .רקיה ךנמז תא יתמענהש הווקמ .הלילה בותכל יתקפסה ןאכ דע ,טנָריקי ,והז
.המחה ךתבוגתל תקקותשמ .דוע ךל חלשא
!ת#ינור ,ךלש
187
?ךתיא הרוק המ ,רא
(ו .תעגעגתמ .םייניע ןויליכב הניתממ ינא .ילש תפומה תריצי לע ךתעד תא תשקשיק אל
ירוק הילע שי ,לוכהו תקבואמ ארונ איה .םינומירה םע הנומתה תא ןסחמב יתאצמ :בגא
,ךלש תבותכה תא יל ירסמת .הצור תא םא ,התוא ךל חולשל הלוכי ינא לבא ,הלאכו שיבכע
.ורוגנק לש םיחילשה םע םויה דוע ךל חלשא ינאו
!?ת#ינור
,בילוא ייה
ינאש ינפל שבי יוקינל התוא חולשל הלוכי ינא ?םינומירה םע תאז ?ךלש הנומתה ,יעמשת
.ינובשח לע שביה יוקינה .התוא ךל תחלוש
.ינור
?הבוב ךתיא המ ,היבילוא
םינומירה םע דחיב 'ןסחמל םיפי םירויצ הלאכ קרז ,יקא ,החילס ,ידד ךיא הנימאמ אל ינא
םימותח םלוכ ,ינימ לכ ,םילרווקא ,קילירקא ,ןמש ,םירויצ דוע יתאצמ ךלש םיקבואמה
אל .תירינ ,תיליע ,ןירק ,להת ,לגיס ,תירוא :תונמאל השרדמה לייטס םיקותמ ארונ תומשב
ינאש הצור תא ילוא זא ,הלאה םירבד(ה לכ םע תושעל המ ןיא יל ,יעמשת זא ?תוקותמ
יקא תא יתלאש .ינממ רתוי הברה הזב הניבמ תא ?ךלש רויצה םע דחיב םתוא ךל חלשא
רבכ שי ילו .לבזל קורזל וליפא ,ודיצמ ,הצור ינאש המ םהב תושעל הלוכי ינאש רמא אוהו
.והשמ קורזל תבייח ינא זא ,%זארגב לבז ןומה
תא ילוא ,םיקותמה תומשה םע תונומתה לכ תא ,ךיילא לוכה תחלוש ינא ,יעמשת
ורכמיש ,אל המל ,ןהל יריזחת זא ,ךלש תורבח ןה ילוא ,תוריעצה תוינמאה תא ,ןתוא הריכמ
.יקא לש תחתה ןובשח לע םישורג המכ דוע ושעי ,שדח רקאסל תודובעה תא
.ינור ,ינממ
'הייריעה לש לבזה חפל קרזיי לוכה ,ריבס ןמז קרפב הנוע אל תא םא .ב.נ


188
,יתבוהא שילוד
זא .דבכ יביל ,שילוד ,דבכ יביל .וישכע דיגהל דמוע ינאש המ תא ךל רשבל ךיא עדוי אל ינא
!ךיילא בותכל אל םעפ תואמ(שמח הזיא יל תרמאש יתחכש אל ,ןכ# תצרפתמ תאש ינפל
'םוריח תעש וזש ךל יעדתש
,ןמזמ יתרתיו ךיילע ינא ,יללגב אל םעפהו ,"ראל רוזחל תבייח תא 'שילוד ,םוריח בצמ
אל ,תיבהמ תאצוי אל איהש תועובש רבכ ,השק בצמב איה ,בילוא ללגב הז ,אל ,תעדוי תא
תברסמ בורל איה הילא אב ינאשכ ,ילש םינופלטל הנוע אל טעמכ ,הפל םולכ הסינכמ
תשקשקמ ,בשחמה לומ תבשוי םויה לכו ,אל םימעפל תלדה תא תחתופ םימעפל ,חותפל
.המ עדוי דשה םש
המ עדוי אל ינאו ,םולכ תלכוא אל איה 'בלה באוכ שממ ,שילוד ,התזר ךכ לכ איה
הרקש המו דלישטורב תנברוחמה הכורעתה ללגב לוכהש ,רובעי הזש יתבשח ,תושעל
אל ינא ,אל המו ךל תרפסמ איה המ עדוי אל ינאש תורמל ,ךל הרפיס חטב איה ,היתובקעב
התוא יתיאר אל םייחב ,לבלובמ ךכ לכ השענ הלש רובידה ,תרבדמ איה המ לע ללכב ןיבמ
'שילוד ,הככ
ונימזה םג ,םיננעב טושפ התיה איהש תועובש המכ הל ויה ,החיתפה ירחא ,הלחתהב
אל תא ,הנורשכב וריכי $וס($וס ,הל ךלוה הנהש הליבשב יתחמש ךכ לכו ,היזיוולטל התוא
,םייניעהמ תועמד יל ודרי שממש הליבשב יתחמש ךכ לכ .הל השע הז בוט המכ תעדוי
,תוביסמל ,תוכורעתל ,תודובעל :םואתפ הילא תועיגמש תונמזהה לע יל הרפיס איהשכ
דע ,הליבשב יתחמש ךכ לכ 'ונלש הקותמהו הנטקה בילוא ,שילוד יוא ,םיפיה םייחל
'תמאב ,ךלש ןקזה דגמ לע יקחצת לא ,םיהולאל למוגה ללפתהל יתלחתה טעמכש
"וחו ,הלש ןכוסה הליבשב איצוהש םיזוחה םע ךלה אל והשמ ,רמגנ לוכה םואתפ לבא
םע דדומתהל החילצה אל איהש בשוח ינא ,השיגר הדלי איה ,התוא הריכמ תאש ומכ ,הזמ
ךכ לכ איה ,הומכ םירידנו םישיגר םישנא םע הז הככ ,שארה לע הל התחנש החלצהה
תא גורהל ךלוה ינאש ייחב# התוא קרז ,יושנה ,אוהה קאיינמה םגו ,בילוא תירירבש
םימעפ המכ .תיבהמ תאצל אלו לוכאל אל לש הזה ןיינעה לכ םע הליחתה איהו ,!'קוינמה
ליעגמ חירהש הרמא קר איהו ,תבהוא איהש םימעטמ יתנכה ,םיכרצמ םע הילא יתאב
התיא לבא ,חירכהל בהוא אל ינא ,יתוא הריכמ תאו & חוכב התוא ליכאהל יתיסינ .התוא
ןיוזמה ,הלש יקקה לע ןמזה לכ תרבדמו לכואה םע תקחשמ קר איה לבא & בייח יתייה
יכ ןמזה לכ ךל יתבתכ אל 'ותוא גורהל ךלוה ינאש ייחב ,ורכז דבאייו ומש חמיי ,אוהה
תנברוחמה הכורעתה ללגבו יקק(יקאה ללגב ןטק רבשמ קר הזש ,רובעי הזש יתבשח
189
,איבנה ייחב ,גורהל ךלוה ינא ותוא םגו ,לזאזעל התוא קרז אוה םגש הלש קאיינמה ןכוסהו
'דגמ יל יארקת לא אל םא
לוכה םינפב ,םימסיקל וכפהש םיילגר לע בלול ומכ תדדונתמ ,יל החתפ איה ברעה
,יטגפס הל יתנכהו ןוראב םירבד המכ יתאצמ ,םולכ(םוש ררקמבו ,חירסמ ,שפועמ ,ךלכולמ
$וס($וס םויה .הפל רבד םוש הסינכה אלו גלזמה לע תוירטיאה תא הפפיל קר איהו
הז ,וילאמ רובעי אל הזש & הסיפת(השק ינא המכ תעדוי תא ,ינומכ בורכ(שאר & יתטלק
הקלחמ ונלצא שי ,םילוחה(תיבב זפשאתתש הל יתעצה .םישדוח השולש טעמכ רבכ הככ
איה לבא ,הל יתרמא ,אפרתהל תוחילצמ תולכוא אלש תונב הברה ,הלאכ םירקמל תדחוימ
.תגרוס אתבס ומכ יל דנדנת לא ,רובעי הז ,דגמ ,רדסב היהי יל תרמוא ,עומשל הצור אל
,ןויריהב ינא ,דגמ ,ןוירהב ינא :יל תרמוא םואתפ איהו ,לאוש ינא ?תורוחרחסה יבגל המו
.ירטסיה קוחצב תצרופו 'תונב תיישילש יל היהת
איה ,ךתוא תבהוא איה ,הלש הרבחה תא ,רוזחל תבייח תא 'שפנ חוקיפ הז ,שילוד
הצור אל ינא ,םיינוציק םידעצמ ששוח ינא ,בישקת איה ךל ילוא ,השיא תא ,ךלוקב תעמוש
חוקיפ ,ךיילא ןנחתמ ינא ,שילוד ,הנושארה הסיטה לע ילעת ,הנוצרל דוגינב והשמ תושעל
הכחמ .זפשאתהל הילע עיפשהל יחילצת תא ילוא ,תושעל המ דחיב בושחנו יאובת 'שפנ
.הריהמה ךתבושתל
.דגמ ,דימת ומכ ןמאנ ,ךלש

תינורתינורתינור
לבא יפיפ הזש יתבשח הלחתהב יכ םימה יל ודריו יתלהבנ בוש ילע "פק ברועה לומתא
םיידיה םע הסנמ ינאו ךל תעבשנ םולכ יתנבה אל ?םידשה שרגמ ?הפ הז המ ?הז המ
ינממ הצור אוה המ וללגב ליפא דוע ינאש תבשוח ןמזה לכו ךל ינממ ךל ינממ ותוא $יעהל
שממש דע ולש רחבנה "עה ינא וליאכ ןטבה לע הככ יל דמוע אוה לבא ינממ $וע ה%לאמא
ןימ איצוהו רוקמה תא חתפ םייניעב יל לכתסה ברועה זאו הקינאפ בורמ תוכבל יתלחתה
אלה ינאו וב שי םדאנב לש המשנ ילש שילוד יוא וליאכ שלח ערק הירחאו הרזומ הפישנ
אוהו ירמגל המומה יתקתתשה זא הלאה םישוקשקה לכו תומשנ ילוגלגב ללכב הנימאמ אל
ראשית ראשית יתרמא זא ((?"ראל םירזוח םתא יתמ ?דגמ הפיא (( ןומילה "על הרזח $ע
זאו תונברל ךירצ היה אוה הרירב התיה אל יקאל לבא םויה הנושמ השגרה יל שי תיבב
$וגה ךותב םיטרוח םיקולד םילבח אמא יוא םיריצו העשפמה ידיצב תפות יבאכ יל וליחתה
190
תוחתפמ לש לילצ זאו וליפא ןופלטל ימצע תא ברקל תלגוסמ אל םיבאכמ תחרוצ ינאו ילש
הפיא ,םילוחה(תיב לש קיתה ,ירטסיה גאוש 'ךלש קיתה :תעבנ יתוא האור אוהו תלדב
רחא יל איבישו ןמזה עיגה אל דוע יכ קית יתנכה אל ללכבש ול תרמוא סשולח ינאו '?אוה
תקנאנ ינאו דירומ דיימו םיידיה לע יתוא םירמ ושפנ תא עדוי אל אוהו ךירצש המ ךכ
לש העש עבר ירחאו קוחצמ ליפמ דימת הז ירטסיה רבג יכ תקחוצ תצק םג לבא םיבאכמ
םרג םישימחו תואמ(שמח לקשמב ינור תא יתדליו םילוחה(תיבל ונעגה תפרוטמ הגיהנ
הייגוע לש לדוגב םיקותמ םינפ הל שי שילוד ךלש םייחב תיארש םיהדמ יכה רצואה איהו
תועורזו קחמ לש לדוגב ראווצ הל שיו ןויפו ןופא םילוחכ םיזורח גוז שי הייגועה ךותבו
םיזז אל ונחנא יכ רדסב היהת איהו חופת לש לדוגב הנונטבו תונורפע לש לדוגב םיילגרו
תינור ךמש לע הל יתארק 'ינור ((ונלש איהו הנתמ איה תועט אל איה יכ רוטבוקניאהמ
ראשאש יאדכש יל רמוא דגמו דובכ ךל יתישע אלש ךכ רחא ידיגת אלש $וסב %תה ילב לבא
תקוניתהמ הזז אל ירה ינא היעב ןיא ול יתרמא זא קזחתאש דע םילוח(תיבב הפ תצק דוע
הדש(תות ךינפ ולפנ המל ?ךילע רבוע המ ,דגמ חמשתש יתבשח יתרמא זא רטמילימב ילש
אוב יתעמש אלש בושחת לא התוא םיכירצשכ שילוד הפיא תלמלמ ?בילוא לש דומח
(((הילא תכלל הצור ינא םוקל יל רוזעת

'בילוא
הווקמ ינא ,בוט .ךלש ןורחאה ליימהמ יתלהבנ ארונ ?והשמ הרק ?רדסב תא ?הרוק המ
.ירשקתה אנא ,והשמ הרק םא ,הרצב תא םא לבא .דימת ומכ תוגצה יל השוע אל תאש
...הרז הייהת לא 'השקבב ,יביגת לבא ,ךתעד לע הלועש המ לכ יל יבתכת
.ונדועמ ונייה אל ,רבתסמ ,תוקוחרו ,תובורק ושענ תובורקה יכ
.תינור

'לוק יעימשה ?תמלענ ןאל ,בילוא
וישכע יל ינעת השקבב לבא .יתנווכתה אלש תמאב ,בילוא ,ךב יתעגפ אלש הווקמ ינא
לא ,והשמב רוזעל הלוכי ינא םאו .בושח יכה הז .רדסב לוכה םא ,ךתיא הרוק המ ידיגתו
שי .תידיימ ינעת 'תגאוד ארונ ינא ,ךתיא הרוק המ יל ידיגת השקבב(השקבב .שקבל יססהת
לכב ירשקתת ,ןאכ ינא .טנרטניאל תושיגנ ךל ןיא םא ירשקתת & ילש דיינה תא םג ךל
''העש
191
.תינור
'בילוא
תאש הווקמ ינא 'הרוק המ יל ידיגתו השקבב יל ינעת ????והשמ הרק ????הנוע אל תא המל
דצב לוכה בוזענ יאוב .תבתכש המ לעו ךיילע תסעוכ אל ןפוא לכב ינא .ילע תסעוכ אל
.תינור 'ריוואב יתוא יריאשת לא ,דיימ ינעת השקבב(השקבב ,יל הרקי תא .שדח $ד ליחתנו
'בילוא
'םיגאוד ונחנא ?תמלענ ןאל ?תא הפיא יקאל לוכה יתרפיס הסנמ אוה םג .גאוד ארונ אוהו ,
ינעת השקבב(השקבב ?בילוא ,ךתיא הרוק המ .ןימז אל ךלש רפסמה לבא ךיילא רשקתהל
ינא .םירחאה םירבדה לכ לע וניניב רבדנ ךכ רחא 'השקבב ,םייח תוא יעימשה קר ,ונל
והשמ ךל הרקש תדחופ ארונ יעימשה ,בילוא ,אנא .ינא קר אל ,גאוד ארונ יקא םג ,השקבב .
.תינור 'םייח תוא
'הרקיה בילוא
'העש לכב .ירשקתה וא יבתכ .ונתיא יקחשת לא .לוק יעימשה השקבב
.יקאו תינור
3 3 3

!"#$$%& "#'%&( )%*
!"#+,#* #,'% -#(%+ ./0#$ "1#(&2 -%(32 +4%5 *51
675* 28 "1#(#$ *0#2$5 #(' )&/0* #$95$ )%#&18 %2#3' :#2& "#,#/9 )"#'%+ "-'
;$%51 +%14- '2& )*#/( 2%<+0*%= &%/,* 8/+*( 2& "-+48$ -%/2,%5* "#2#5 6+/
.>"12 -%2<-*2 "##7'& +0'2 /##5 *5%'5
"#5'5 )"#/0%3 .%*&5 22%82 #-029* ?%7-?%7 !!!&# !*$1 :*$1 */#&* 28& +(*
...!?#1 *4#' )%# ...:#2&
192
&55 #(' )%(#(#$ .++%8-#& )#-#(%+ )*,40 *+#@7 %2 #(- .#%39 *51 :?28-* #,'
/#5-' "' )"##0$ %51 ,%#/$& #2 "#+5%' ;'1 2$' )"#,#+@* "%0-$ A%+0 ;%2&#1
%51 %*&5 /%8 );'1 *4 -' "#(15& %51 ")"#'3+ -%0%+ 2& -%'&#2," "%# #/#5 2<+-'%
21 -$-%1 #(' !&'+* 28 "#$%&0 +-%# "#+$/ #2 ;#'& %2#'1 )?%' .+3-&' *(& *'5
;5%+2 ;%&'+ @3+/ #2 &# +$1% )#5'5 #-#(%+ )"%#* -לעה הירוטסיהב בתכנש רדהנ יכה
תישונא :"#+5%0 -%%&*2 *9%+ .
&#<+*2% #2& *#<+('* "%#2%%$ 3%@7-;%( ,0&25 A%0 :-5'* -' ."#8/%# "-' *5 )$%@
= -%#*2 ,+ )-%&82 *5 *3 ;#' )"#+0' "8 -%$&05 @3@32 %' )*(#2%35+@ המכ לוכאלו
םיצורש --%'71$ "#5%227 -%&%8% "##$, 28 -%//5 "#'3+ -%0%+ *51 *'%+ #(' 8,+$ .>
.;'1 A%9#3 );'1 '2 "-'& 2$0 ."#2<2<
21 *3 &# ."#&+5 '2 "*% ),%#/$ ;'1 &0+-5 *5 +372 #2 +-%5 "' *2$,$ #-2'&
2%1* %8/- )*32 %8#<-&1 .;#+%-7#5* 28 &'+5 -29(-5 #(' 4' .-#&'+$5 "#,%0 #(#5
"' #/#95 #&@#,% /70-5 *#*# *4 )$<'% .%#2'5 ;$%5 "12 *'+## 2%1* *51 /8 %8-3%-%
2$,2 -%7%+3 #/# #-&&1 )*+*(5* *9,$& +%'* 6%-$ -4435 "1#(&2 *10'& +5%'
)#2& -%/(7* #2<+ 28 -4435% 6%+' ;$2 ;%20$ *&%$2 )*&%/, -2#* #&'+ 28% "1-'
.*41& "@5%@5 &%,&, +5%' '2 ;12%
#$95$ )%#&18 )-5'* .%#3-1 28 %2+%<% &#'-&#' ./0# %'%$- '2 #+* )*45 A%0
*#*#& #'+- .-(54%5 -' ...62 "#'-5& #-5 )#-#(%+ 4' !:*+$02 *-5 *4-*5 #(' )#01%(*
*51 ;'1 &#% )"#1#-0 "8 2#0-(% ;%#28* 7235$ -#(%059 */875$ $&( )?#1 םינוסוכ
:%-#' *5 )$<' .62& *4* '3%+* %51 "#($2 "#,%20$ "2%1 !#(#5'- '2 )#-#(%+ )-+'3-2
:-#/3%-+%'* *,205$ *5%+8 62 -$$%-&5 /%8
!*3# '2 )*-5 #(' )-#(%+ ,%092 #/
:%2* .0#29'& *%%,5 .+(* -' *+40 ,#2/*2 *7(' )"15 -/+3( #('& #(32 )%#&18%
.8/+39 2& 2%, "8 "@7%3 '# ),%4#02 $< -9, ;- :*3 62%* *5 :8/+*(
.'+%( '2 .62* '2 )$%@
.$#2%' )*$*'$ "12&
.$.(
193
#,' ./%'5 #2 "#+70 %(2& "#2##5*% )-#(%+ 6##2' -8<8<-5 +-%# *$+* ',%%/ #(' )+4%5
"1-#' )$<'% .#5&$ *+#@7 /%8 %2 #(- )-#(%+ .+/7$ '2 &55 '%* )'2 :+/7$ *-'
2& 0%+* #$ *7(1(& -$&%0 0@$ -#(%+= %*&5 -#9#25* ;%&2* -%02$* 28 *0#27*
)#(' 2$' ."#(& #32' *3 *(-&5 '2& ;&%#5 ,%0 ;#5 .*11 +$/2 ;'1 "2%1 28 2$' )>'44*'
#-5 )$%&0 #1*% ."& -+/-75 '2 )*3 -+/-75 '2 .-#(/+5 )#-%' "#+#15 "-'& %51
.&&$ "%# 21 +37(+@ %(#2' &# :+,$2 +,$2 "#'$ "-'

194


195

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->