P. 1
תמצית מנהלים - נוהל מפתח

תמצית מנהלים - נוהל מפתח

|Views: 1,119|Likes:
Published by api-3713034

More info:

Published by: api-3713034 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5

קלחכ העיפומ וז תיצמת .ח"תפמ להונ ירקיע תא הרצקב הגיצמ ,וז םילהנמ תיצמת
הרורב הרטמב ,אלמה ח"תפמ לדומ לש רבסהל דומצבו "הטיש"הו הלוכתה רואיתמ
תאירק רחאל ,הרקמ לכב .ולוכ לדומה תא ארקי אלא תיצמתב קפתסי אל ארוקהש
טילחהל תנמ לע תואצמתהו הלוכת קרפה תא אורקלו בושל ץלמומ )לדומהו( וז תיצמת
.וב שומישהו להונב ןויעה שמה לע
ם י נ י י נ ע ן כ ו ת
תיללכ הריקס - אובמ ...................................... .......... 2
תללוכ הסיפתו לדומ .............................. ................... 4
תכרעמה תמרב ח"תפמ ....................................... ...... 5
ןוגראה תמרב ח"תפמ ................................................ 6
ח"תפמ תוידוחיי ,םוכיס .............................................. 9
להונב האירק ךשמה .................................. .............. 11
ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5
ת י ל ל כ ה ר י ק ס - א ו ב מ
אוה ח"תפמ תרגסמ להונ תכרעמה תמרב ןה ,ןוגראב בושחמה םוחתב ללוכ לופיטל
תמרב .ותוללכב ןוגראה תמרב ןהו הדידבה הדידבה תכרעמה ,טקיורפה תמרב ,ונייה ,
א"נע תכרעמ קזחתלו חתפל ,להנל דציכ ח"תפמ רידגמ
1
ןיב ,אוהש גוס לכמו !קיה לכב
תיתשת תכרעמ ןיבו עדימ תכרעמ
2
( ןוגראל דחוימב תמאתומה !קיה תבחר תכרעמ ןיב , TAI
LORED TURNKEY SYSTEM !דמ רצומ ןיבו ) COMMODITY םייוניש םומינימב ןקתומו שכרנה ))
תמרב .תומאתהו ןוגראה ןה ,ילוהינה גרדל םידעוימה םילכו תוטיש ןווגמ ח"תפמ ליכמ ,
לש איה ח"תפמ תשיג ,דחי םג תומרה יתשב .ןוגראה תלהנה ןהו בושחמה תדיחי תלהנה
הוותמ ,!יקמו בר עדימ ליכמ ח"תפמ ,ונייה .הרוגס היגולודותמ לש אלו תרגסמ"להונ
.ןוגראהו טקיורפה ידיב בחר חוורמ ריאשמ תאז םעו הרורב תרגסמ
בשחהו םיביצקתה !גא " רצואה דרשמ( לארשי תלשממ לש !תושמ חותיפ ירפ אוה ח"תפמ
תויוחתפתהל םאתהב !טוש ןפואב ןכדעתמ ח"תפמ .מ"עב םיבשחמ הדותמ תרבחו )יללכה
ןוגכ( תוכיא ינקת תושירד יפל ,םיבשחמה םלועב תוילכלכהו תויגולונכטה ISO 9000 יפלו )
.םישמתשמה יכרצ
• הרודהמ 1 רבמצדב האצי ח"תפמ לש 1989
• הרודהמ 2 רבוטקואב 1990
• הרודהמ 3 ראוניב 1992
• הרודהמ 4 רבוטקואב 1994
• הרודהמ 5.0 ךינפל איה ירה
תוביוחמ ,ןמזה לכ שדחתמו ימניד אוהש ,בושחמה םוחת לכ תא תוסכלו ישמהל תנמ לע
#םיאבה םינוויכב להונה חותיפב ישמהל איה םיבשחמ הדותמ $בחו רצואה דרשמ
• .בושחמה םלועב םיילכלכו םייגולונכט םישודיחל תומאתה
• .םיילארשיו ל"ניב הניקתו תוכיא תוטישל תומאתה
• .תיחכונה הרודהמב תיקלח םיסוכמה םיאשונ לש תומלשה
• .םישמתשמהמ בושמ תובקעב םינוכדע
• ."םיליבומ" םיטקיורפל תוינפהו תואמגוד תפסוה
תוטישב השענ ורופישו ח"תפמ להונ חותיפ שמה הרוצת לוהינ י"ע ,ונייה ,תורורב
הרישי העדוה ,תיללכ הזרכהב הוולמ השדח הרודהמ תאצוה לכ .בטיה תורדגומ תורודהמ
1
חנומה לש םוגרת אוה א"נע .תבשחוממ תכרעמ % א"נע תכרעמ ADP (Automat! Data P"o!#$$%& וא )
EDP E'#!t"o%! Data P"o!#$$%& טושפ וא " )) DP ל"וחב .)תרושקתו בושחמ( בושקתה םוחתל ללוכ םשכ "
חנומב םג םישמתשמ IT (I%(o"mato% T#!)%o'o&* וא ) IRM ((I%(o"mato% R#$ou"!#$ Ma%a&#m#%t שמתשנ ןלהל .
.ההז תועמשמ ילעבכ בושחמו א"נע םיחנומב תופילח
2
,עדימ תכרעמ IS I%(o"mato% S*$t#m ,תילוהינ עדימ תכרעמ ,)) MIS (Ma%a&#m#%t I%(o"mato% S*$t#m ,)
םושיי A++'!ato% )) .ןוגראה תא תורישי תתרשמש תבשחוממ תכרעמל םתנווכו םיפדרנ תומש םלוכ םה ,
תויתשת ( I%("a$t"u!tu"# .שמהב ןתינ !סונ רבסה .עדימה תוכרעמב תוכמותה תוינכט תוכרעמ ןה )
" תורומש תויוכזה לכ "
" מ"עב םיבשחמ הדותמלו לארשי תלשממל "
" דבלב ח"תפמ יושיר ילעבל ןה שומישה תויוכז "
" 2 "
ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5
.רוצה תדימב ןויע ימיו תוכרדה ,ח"תפמ תא רבכ ושכרש םייונמל עיפומ הרודהמה יוהיז
.סמ וא דומע לכ שארב רוריבב
הצופתו אקנפשוג
לארשי תלשממ י"ע זרכוה ח"תפמ בייחמ להונכ ,תויתלשממה םינותנ דוביע תוכרעמ לכל
תועצמאב תונבנה תוכרעמ ןהו םמצע תוחוכב םידרשמה י"ע תוחתופמה תוכרעמ ןה
יתלשממה רזגמב ח"תפמ לש אקנפשוגה .)הנכות&הרמוח יקפס( ץוח ימרוג םע תורשקתה
#תנגועמ
I . &לכ $סמ הלכלכ יניינעל םירשה תדעו תטלחהב 103 יראתמ 28.10.91 .
II . .רצואה דרשמב יללכה בשחה לש )קשמו םיפסכ תונקת( ם"כתה תוארוהב
ירוביצה רוטקסהמ ,הלשממל ץוחמ םינוגראו תורבח לש בר רפסמ י"ע םג ץמוא ח"תפמ
"מ הלעמל .יטרפהו 120 לומ הדובעב טרפב ,ויפל םילעופ הנכות יתבו םיבשחמ תורבח
םורופ עבק רד לעופ ל"הצב .ח"תפמ תא וצמיאש םירחאה םינוגראה לומו הלשממה
םישמתשמ דוגיא לעופ ,!סונב .תופסותו םייונישב רוצו העמטהה ילהת ןובילל ח"תפמ
ח"תפמ .תינוגרא וא תילאירוטקס הנחבה אלל ח"תפמ ישמתשמ לכ תא גציימה יללכ
.ץראב תוללכמו תואטיסרבינוא רפסמ לש םידומילה תוינכתב ץבושמ
תרגסמ להונ - ח"תפמ
םימוחתה ברימ תא הסכמה תרגסמ להונכ ח"תפמ תועמשמ תא שיחממ אבה רויאה
.ןוגראב בושחמה תיינבב ןובשחב םתחקל שיש םיינוגראהו םייסדנהה ,םיילוהינה
ח”תפמ
חותינ
םייק בצמ
תחטבא
עדימ
םיזוח
תויורשקתהו
תסדנה
שונא
עוציב
םיקדבמ
תרושקת
םיבשחמ
ISO 9000
TQM
ילכ
CASE
יסיסב
םינותנ
לוהינ
םיזרכמ
תחטבא
תוכיא
ןויפא
תוכרעמ
לוהינ
םיטקיורפ
תקוזחת
תכרעמ
רויא 1 תרגסמ להונ - ח"תפמ :
" תורומש תויוכזה לכ "
" מ"עב םיבשחמ הדותמלו לארשי תלשממל "
" דבלב ח"תפמ יושיר ילעבל ןה שומישה תויוכז "
" 3 "
ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5
ת ל ל ו כ ה ס י פ ת ו ל ד ו מ
לע תתשומ אלא "םילהנ !סוא" ונניא ח"תפמ לדומ ,תללוכ תיסדנה&תילוהינ הסיפתו
#תודוסי השולשמ םיבכרומה
I . ןויער תכרעמה ץע ,רחא יסדנה רצומ לכל המודב ,עדימ תכרעמל שיש עבוקה ץע
רצומ ( ,ILL-O.-MATERIAL לש "ישארה לגרס"ה אוה תכרעמה ץע .התיינבל סיסבה אוה רשא )
.ןוגראב עדימה תוכרעמ ןווגמל !תושמ הנכמו תכרעמ לכ
II . לש הרדגה םייח רוזחמ לבוקמ ילוהינ&יסדנה גשומ אוה םייח רוזחמ .טושפ א !יקמ
"םיחנזומ" תיסחי םיבלש םג תללוכה ,הפיקמו הבחר הרדגה לבקמ אוה ח"תפמב .עודיו
ליכמה טושפ םייח רוזחמ והז ,תאז םעו 'הקוזחתו םיזרכמ ,םוזיי ומכ / .דבלב םיבלש
III . ללכל םייחה רוזחמ םע תכרעמה ץע בוליש תידממ-וד הצירטמ ילהת תא הוולמה
ץע ריצ לש היארב תכרעמה תא ןוחבל ןתינ עגר לכב .וכרוא לכל הקוזחתהו חותיפה
.תבלושמ היארב וא ,םייחה רוזחמ ריצ לש ,תכרעמה
םג ויתובקעבו( בושחמה םוחת לכ רובע הדיחא הפשו תחא םלוע תשיפת גיצמ לדומה
רויאב גצומכ ,תדדובה תכרעמה תמרב ןהו לוהינה תמרב ןה ,)ןוגראב םירחא םימוחת 2 .
ץע
תכרעמה
םוזיי היינב בוציע ןויפא הנקתה
הצרהו
לועפת
הקוזחתו
םיקדבמ
תכרעמה ינכתב תומדקתה
טקייורפב רד ינבאו םיבלש
םידעי
םושיי
היגולונכט
שומימ
תולע
.
.
.
.
.
1

!
"
#
םייח רוזחמ
רויא 2 ח"תפמ לדומ :
דחא אוה תכרעמה ץע םייחה רוזחמ לכ ךרואל
לדומה קרפ האר ח"תפמ לדומ לש קימעמו !סונ רבסהל .להונה לש הז קלחב ןלהל
" תורומש תויוכזה לכ "
" מ"עב םיבשחמ הדותמלו לארשי תלשממל "
" דבלב ח"תפמ יושיר ילעבל ןה שומישה תויוכז "
" 4 "
ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5
ת כ ר ע מ ה ת מ ר ב ח " ת פ מ
ילהת תא רידסמ ח"תפמ חותיפ תבשחוממ תכרעמ התקוזחתו רידגמ להונה .וכרוא לכל
ה תא םיבלש ה תאו םירצות בוציע רד ,ןויפאו םוזייב לחה " תכרעמב לופיטה ילהת לש
תכרעמ תכרעה !או הקוזחת ,לועפת ,הנקתהב הלכו םיקדבמב שמה ,)השיכר וא( היינבו
דיחא ןפואב ,תאצמנ איה וב בלש לכב ,א"נע תכרעמ גוס לכב לפטל רשפאמ ח"תפמ .תמייק
.יבקעו
• תכרעמ גוס לכב 'תיתשת תכרעמ ןיבו עדימ תכרעמ ןיב #
• תאצמנ תכרעמה וב בלש לכב 'רורבו רדוסמ םייח רוזחמ יפל #
• דיחא ןפואב יבקעו .רצומ ץע לש יסדנהה גשומה לע ססובמה תכרעמה ץע ןויער תרזעב #
ילכ אוה ח"תפמש הלוע וב שומישמו להונה תעמטהב הכ דע רבצנש ןויסינמ הרקבו לוהינ
רצוי אוהו ןתקוזחתלו א"נע תוכרעמ חותיפל יסיסב "תפתושמ הפש" םימרוגה ןיב
םיצעוי ,תוכיא תחטבא ,םירקבמ ,להנימו םיפסכ ישנא ,א"נע ישנא #םיברועמה םינושה
םייפיצפסה םימוחתב להונה עייסמ ,רתוי יפיצפס ןפואב .$וכו ש"וא ישנא ,םייטפשמ
#םיאבה
• רופיש תוכיא ב ןתדימעו תוכרעמה םידעי 'ורדגוהש
• רוציקו טושיפ תוצוחנה תוירקיעה "תונחת"ה לע רתוול ילבמ הקוזחתהו חותיפה יכילהת
'הרקבו לוהינל
• םיבאשמ תדימא םינמז תוחולו הדימעו 'םהב
• תאלעה ןוירפ הדובעה רופישו תלעות!תולעה .תוכרעמה לש
תרדגהב קר אל אטבתמ תדדובה תכרעמל עויסה תרגסמ דועיתה ינבמ ,הדובעה יבלש #
םג אלא ,$וכו םינכתב הינפה ,םייעוצקמ םיחפסנ ,הדובע יקית תופולג ליכמ ח"תפמ .
םיכסוח #הדובעה תא םילעיימו םיטשפמ רשא ,$וכו םיזוח ידלש ,גוית תומישר ,םינקתל
#תחא איה םינכתהו תרגסמה תועמשמ .תויועט וא החכש םיענומו רקי ןמז
הקוזחת ללוכ "תאצמנ איה וב בלש לכב "תכרעמ לכ לע ח"תפמ תא ליחהל ןתינ
להונב םייזכרמ םיקלח השלש םישדקומ )טקיורפב( תכרעמב לופיטל #
• " קלחה םייח רוזחמ .םיבלשל ותקולחו תכרעמה חותיפ ילהת תא הוותמה
• " קלחה עדימ תוכרעמ .תוידוחיי עדימ תוכרעמב לפטמה
• " קלחה תיתשת תוכרעמ .תוידוחיי תיתשת תוכרעמב לפטמה
" תורומש תויוכזה לכ "
" מ"עב םיבשחמ הדותמלו לארשי תלשממל "
" דבלב ח"תפמ יושיר ילעבל ןה שומישה תויוכז "
" 5 "
ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5
ן ו ג ר א ה ת מ ר ב ח " ת פ מ
ןה " ילוהינה גרדל םינקמה םילכו תוטיש םג ח"תפמ ליכמ ,הדידב תכרעמב לופיטה דצל
" םאה ןוגרא תלהנה ןהו בושחמה תדיחי תלהנה תללוכ תינוגרא היאר בושחמה לש
יגטרטסא ןונכת ,תיתנש הדובע תינכת #ןוגכ םיאשונב םילפטמ הלא םילכו תוטיש .ןוגראב
.דועו תוכיא תחטבא ,ינוגרא הנבמ ,בושחמה תלוביק ןונכת ,)בא תינכת(
תוכרעמ רפסמ ןוגראב תומייק ,)ןוגראה תלהנה לשו( בושחמה תלהנה לש טבמ תדוקנמ
תללוכ הנומת תלבקל הטיש השורדו 'רחא בלשב תחא לכ תואצמנה ,םינוש םיגוסמ ,א"נע
לש ונייה ,תוכרעמה לכ לש "בושחמה בצמ" רשא ומסה רויאב תלכומ וזכ הנומת .ןוגראב
תוכרעמו עדימ תוכרעמ #םיירקיע םיגוס ינשל הקולחב ןוגראה לש א"נע תוכרעמ תא גיצמ
.)תכרעמה "ייח"ב םינושה םיבלשה %( םייחה רוזחמ ריצ ינפ לע ,תיתשת
תוכרעמ
תובשחוממ
# תיתשת תכרעמ
ג עדימ תכרעמ
$ תיתשת תכרעמ
% תיתשת תכרעמ
ב עדימ תכרעמ
א עדימ תכרעמ
םייח רוזחמ
חותיפ הקוזחת
םוזיי בוציע
היינבו
זרכמ ןויפא הנקתה
הצרהו
לועפת
הקוזחתו
םיקדבמ
רויא 3 ןוגראב בושחמה לע ללוכ טבמ :
הרעה אלמ טוריפ .םייחה רוזחמ לש םיבלשה לכ ןאכ םיגצומ אל רויאה טושיפ רוצל #
.להונה שמהב ,ןבומכ ,םיעיפומ םייח רוזחמ לש תקיודמ הרדגהו
שמשמ ,םירחא לוהינ ילכל המודבש ,הלהנהה תושרל םידמועה םילכה דחא אוה הז רויא
םיטרופמו םייתדוקנ םיעצמא תלעפהל אצומ תדוקנו בושחמה לע הרקבו הטילש יעצמא
תטישב ,רתוי TOP-DO0N תכרעבו ומצע להונב הבחרהב םיטרופמ הלא םיפסונ םיעצמא .
.תיתנשה הדובעה תינכתב םישרדנה םימישרתה דחא אוה הז רויא .ול תוולנה לוהינה
#)רויאב תוצבשמ עברא( תוירקיע תוצובק עבראל קלחנ ןוגראב בושחמהש הלוע רויאהמ
• ,)רויאב הלעמל תילאמשה תצבשמה( חותיפב עדימ תוכרעמ
" תורומש תויוכזה לכ "
" מ"עב םיבשחמ הדותמלו לארשי תלשממל "
" דבלב ח"תפמ יושיר ילעבל ןה שומישה תויוכז "
" 1 "
ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5
• ,)רויאב הלעמל ןימי תצבשמ( הקוזחתב עדימ תוכרעמ
• ,)הטמל לאמש דצ( חותיפב תיתשת תוכרעמ
• .)הטמל ןימי דצ( הקוזחתב תיתשת תוכרעמ
וב "תצבשמ" לכב "תבשחוממ תכרעמ לכב לופיטל תוטישו םילכ ליכמ ח"תפמ
תאצמנ איה
הלהנהה .טקיורפה תמרל ןוגראה תמר ןיב ידיימהו טושפה רשקה תא םג שיחממ רויאה
רויאב תרזענ 4 לבקל תנמ לע )תיפרגה הכרעבו להונב םיאצמנה ול םימוד םירחא םיברו(
תויכשמה שיו רופיסה םייתסמ אל כבש הרורב העידי ות ,בושחמה לש תיללכ הנומת
המיאתמה "תצבשמ"ב המקומו תכרעמה הרתואש רחאל .טקיורפה תמרל הרישי
" תנמוסמה תצבשמה(  ,)" ותואש העדויב רתוי טרופמ עדימ שורדל הלהנהה הלוכי
תשרוד איה ןיאו תילטקיורפה המרה רובע םילכ םג ליכמ תלעופ איה ויפל להונה
הבש הפש התואב תרבדמ הלהנהה .תפטושה ותדובע םוחתב ונניאש רבד םוש טקיורפהמ
.הטיש התואו להונ ותוא יפל םילעופ םהינש .טקיורפב םיבשוחו םירבדמ
רוזחו ךולה תינוגראה המרל טקיורפה תמרמ תולקב עונל ושוריפ בוט לוהינ
#םישדקומ א"נע לוהינל
• ללוכ לוהינ קלחה
• " ןוגראב תוכיא קרפה ISO 9000
• .להונה תא הוולמה תיפרג לוהינ תכרע
ןוגראה!דרשמה תלהנה
שי .דבלב בושחמה תלהנהל עויסב תמצמטצמ הנניא )ןוגראל( דרשמל ח"תפמ תמורת
ל הבושח המורת םג ח"תפמב &ןוגראה' דרשמה תלהנה םדוקה עטקב רמאנה לכ ,תישאר .
תכרעבש םירחא םיבר םירויאו( םדוקה רויאה .ןוגראה תלהנהל םג ןוכנ ,א"נע תלהנה יבגל
,רתוי יפיצפס ןפואבו תינש .ןוגראה תלהנה תא םג שמשל םילוכי )ח"תפמ לש לוהינה
#תואבה תובושחה תודוקנב ןוגראה תלהנהל םורתל לוכי ח"תפמ
I . וביצהל !או "רדוסמ בושחמה !גא"ש ןמסל ןוגראה תלהנה הלוכי ח"תפמ תרזעב
.םירחא םיפגאל אמגודכ
II . םג ולוכ ןוגראה תא שמשל םילוכי להונה לש םיבר םינכתו ח"תפמ תטיש
הרכהל וכז !או חטשב םמצע תא וחיכוה הלא םינכת .א"נע ןניאש תויוליעפבו םיטקיורפב
ןקת תמגוד ל"ניב תוכיא ינקתו תוטיש לש ISO 9000 .
III . כ( ןוגראב האצוההמ ןטק זוחא םנמא אוה א"נע " 1% לודג זוחא אוה א ,)רוזחמהמ
,ונייה ,ינכדעו ןימז עדימ לע ססובמ ,טרפב הלשממ ידרשמ ,ינרדומ ןוגרא לכ (הקופתהמ
לוהינ קר אל אופיא אוה ,ח"תפמ ירק ,עדימ תוכרעמ לש ןוכנ לוהינ .עדימ תוכרעמ לע
.ולוכ ןוגראה לוהינל סיסב אלא א"נע תדיחי
" תורומש תויוכזה לכ "
" מ"עב םיבשחמ הדותמלו לארשי תלשממל "
" דבלב ח"תפמ יושיר ילעבל ןה שומישה תויוכז "
" / "
ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5
םיפגא
עדימ יתוריש
הלהנה
(גא' תדיחי
בושחימה
&
תיתשת תוכרעמ
עדימ תוכרעמ
EIS
רויא 4 ןוגראב עדימ יתוריש תיקפסכ בושחמה תדיחי :
קרפב תאצמנ ח"תפמב עייתסהל ןוגראה תלהנה הלוכי וב ןפואה לע !סונ עדימ תלהנה
ןוגראה .
ח"תפמ תעמטה
תועמשמ שי ותוללכב ןוגראב ןהו הדידבה תכרעמב ןה לפטמ ח"תפמ להונש הדבועל
תא םשייל ןתינ ,ןורקעב .ןוגראב ח"תפמ םושיי ןפואב הרושקה רתויב הבושח תישעמ
#םילולסמ ינשב ןוגראב ח"תפמ
I . הלעמל הטמלמ ( ,OTTOM-UP עדימ תוכרעמל רובעל ,תמיוסמ עדימ תכרעמב ליחתהל #)
תלעפהב הלכו םימייקה ןוגראה ילהנב ח"תפמ בולישבו תויתשתב לופיטב שמה ,תופסונ
.ללוכ א"נע לוהינ
II . הטמל הלעמלמ ( TOP-DO0N הדובעה תינכת ,לשמל( ללוכה א"נע לוהינב ליחתהל #)
לכ רחאל קר .ןוגראה ילהנב ח"תפמ בולישו האולמב לוהינה תכרע תלעפה ')תיתנשה
.תויפיצפס תיתשתו עדימ תוכרעמ לע ח"תפמ םושיי ,הלאה תולועפה
םשב דחוימ קרפ שדקומ ח"תפמ תעמטהל ח"תפמ תעמטה ללוכ לוהינ קלחב .
" תורומש תויוכזה לכ "
" מ"עב םיבשחמ הדותמלו לארשי תלשממל "
" דבלב ח"תפמ יושיר ילעבל ןה שומישה תויוכז "
" 8 "
ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5
ח " ת פ מ ת ו י ד ו ח י י " ם ו כ י ס
#רמואה עודי ללכ ונשי
Any standard is better than no standard
בחר רוביצש הדבועה םצעמ עבונ להונ לכ לש וחוכ .ח"תפמ להונ יבגל םג !קת הז ללכ
ו םידיחא םיסופד יפל לעופ ,וב שמתשמ הפש התואב רבדמ ח"תפמ להונל שי ,תאז םע .
#ןה הלא תונוכת ."להונ דוע" רשאמ רתויל ותוא תושועה תוידוחיי תונוכת רפסמ
I . לדומב ןושארה דמימה .ינויגהו טושפ ידממ"וד לדומ לע ססובמ ח"תפמ
.ח"תפמ תפשב תכרעמה ץע " םיפאוש וילא רצותה ,ונייה ,תכרעמה אוה
לע טוקנל שיש תויוליעפהו םיבלשה תא רידגמה ילהתה אוה ינשה דמימה
רצוי םידממה ינש בוליש .ח"תפמ תפשב םייח רוזחמ " רצותל עיגהל תנמ
לכב .וכרוא לכל הקוזחתהו חותיפה ילהת תא הוולמה תידממ"וד הצירטמ
רוזחמ ריצ לש ,תכרעמה ץע ריצ לש היארב תכרעמה תא ןוחבל ןתינ עגר
הדיחא הפשו תחא םלוע תשיפת גיצמ הז לדומ .תבלושמ היארב וא ,םייחה
תמרב ןה ,)ןוגראב םירחא םימוחת םג ויתובקעבו( א"נע םוחת לכ רובע
.תדדובה תכרעמה תמרב ןהו לוהינה
II . ח"תפמ .החישק היגולודותמ אלו חותפ תרגסמ"להונ אוה ח"תפמ
וז תוחיתפ ."יא"ה " ילהתה תא תוחפו "המ"ה " םירצותה תא רתוי שיגדמ
תימוקמה תבשחוממה הביבסל םיכיישה םילכו תוקינכטב שומיש תדדועמ
.טקיורפה לש םיידוחיי םיכרצל תומאתה ןכו
III . ,תילארשיו ל"ניב הניקת #םינושה היגוסל הניקתב שומישה םודיק
( תויעוצקמ גוית תומישר וא "השעמל" הניקת ,תילמרופ הניקת C2ECKLISTS .)
,להונב םימיאתמה תומוקמב רורבו יעבט ןפואב םיצבושמ םינושה םינקתה
.!וצרו !טוש ןפואב הניקתב שומישל שמתשמה תא "ליבומ" להונהש כ
I3 . םג אלא ,ילרודצורפה ןבומב "להונ" קר ונניא ח"תפמ עדי רגאמ בחר
,גוית תומישר ,םיחפסנ #םיבר םיכמות םיאשונ םג ,הניקתל !סונב ,ליכמה
לכ .$וכו םיחנומ ןולימ ,םיזוח ,תיעוצקמה תורפסל תוינפה ,תויעוצקמ תויחנה
.ןוגראב םישנאה לכ תושרל םידמועו "רצויה דיב רמוח"כ םה הלא
3 . לע בר שגד םשוה ח"תפמב .דבלב א"נע ישנאל להונ ונניא ח"תפמ
ללוכ ,טקיורפב םיברועמה םימרוגה לכ בוליש א"נע ישנא םניאש םימרוג
ישנא ,הרקבו ןונכת להנימ ,)םיבשח( םיפסכ ישנא ,םישמתשמ ,םילהנמ #ןוגכ
.דועו םירקבמ ,םייטפשמ םיצעוי ,ש"וא
תומילשמ ןה ,!סונב .המצע ינפב תובישחו ילוגס לקשמ תלעב איה הלא תונוכתמ תחא לכ
כ וז תא וז ויקלח םוכסמ לודג םלשהש איה ,בושו בוש תשגדומה ,המלשהל אמגוד .
אלש תוכרעמ .תכרעמה ייחב ןמז תדוקנ לכב ח"תפמב שומישה תא ליחהל תלוכיה
םיבלשב תאז תושעל תולוכי )בוציע ,ןויפא( םינושארה םיבלשב ח"תפמב ושמתשה
תוכרעמב לופיטה יבגל המוצע תובישח שי וז תלוכיל .)הקוזחת ,םיקדבמ( םירחואמה
.$ל"נה תונוכתה לכ לש בולישהמ תעבונ איהו תומייק
#םנמאש רמול ןכ לע רשפא
" תורומש תויוכזה לכ "
" מ"עב םיבשחמ הדותמלו לארשי תלשממל "
" דבלב ח"תפמ יושיר ילעבל ןה שומישה תויוכז "
" 9 "
ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5
Any standard is better than no standard, but it better be a
good one )
#ח"תפמ לדומו עדי רגאמ ,להונ לש בולישה תא םכסמ אבה רויאה
עדי רגאמ עדי רגאמ עדי רגאמ
להונה להונה להונה להונה
ץע ץע ץע ץע
תכרעמ תכרעמ תכרעמ
םייח רוזחמ םייח רוזחמ םייח רוזחמ
תוכרעמ יגוס
תיתשת/עדימ
ןולימ
םיחנומ
סקדניא
$
ןכות
םיניינעה
הניקת הניקת הניקת הניקת הניקת
םיחפסנ םיחפסנ םיחפסנ םיחפסנ םיחפסנ
םיזוח םיזוח םיזוח םיזוח םיזוח
םיכמות םיאשונ םיכמות םיאשונ םיכמות םיאשונ םיכמות םיאשונ םיכמות םיאשונ
םישרת 5 ח"תפמ לדומו עדי רגאמ "להונ :
םיגשומבו םיחנומב "רדס השוע" אוה שדחו ןשי לש בוליש אוה ח"תפמ
הסיפת גיצמ אוה "תאז דצל "לגלגה תא איצמהל" ילב "םיעודיו םירכומ
"ןוגראב בושחמה ללכ תמרב ןהו הדידבה תכרעמה תמרב ןה "הפיקמו תינשדח
ןוגראב בושחמה םוחתל םירושקה לכל ןבומה רורבו טושפ לדומ לע תססובמה
" תורומש תויוכזה לכ "
" מ"עב םיבשחמ הדותמלו לארשי תלשממל "
" דבלב ח"תפמ יושיר ילעבל ןה שומישה תויוכז "
" 10 "
ח"תפמ להונ םילהנמ תיצמת הרודהמ 5
ל ה ו נ ב ה א י ר ק ך ש מ ה
#תואבה תוירקיעה תומישמה יתש תא כ"דב םיעצבמ םילהנמ
I . תוכרעמב לפטמו םיטקיורפ עצבמה יעוצקמה גרדה לע הרקבו חוקיפ
.תויפיצפס
II . תינכת ןוגכ הרישיה םתוירחאבש תוקהבומ לוהינ תומישמ עוציב
.תיתנש הדובע
#תואבה םיכרדה יתשב ,להנמה י"ע להונב האירקה שמה היהי ,כל םאתהב
I . להונב קרפה תא רתאל תנמ לע ליעל תואצמתהו הלוכת קרפל הרזח
#הנודנה תכרעמל יטנוולרה
• .םוזייה קרפ תרזעב הילע חקפ " )םוזייב תכרעמהש ל חווד
• .ןויפאה קרפ תרזעב הילע חקפ " )ןויפאב תכרעמהש ל חווד
• .......
• םוקימו יוהיז קרפב רזעיה " )הביט המו תכרעמה תאצמנ קוידב ןכיה רורב אל
.תעכ אצמנ נה וב קלחה !וסב ןלהל תכרעמה
II . .םש םיאתמה קרפה רותיאו ללוכ לוהינ קלחל הרישי השיג
תנבהל סיסבה אוהש ךומסה ח"תפמ לדומ קרפה תא אורקל ץלמומ "הרקמ לכב
ולוכ ח"תפמ
" תורומש תויוכזה לכ "
" מ"עב םיבשחמ הדותמלו לארשי תלשממל "
" דבלב ח"תפמ יושיר ילעבל ןה שומישה תויוכז "
" 11 "

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->