P. 1
3_2011_72128_01

3_2011_72128_01

|Views: 325|Likes:
Published by Sivan Mendreker

More info:

Published by: Sivan Mendreker on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2014

pdf

text

original

ע םכוס " י VAVIN

13.10.10
םזינגרוא לש היגולויבל אובמ – הנושאר האצרה
82127 – סרוקה רפסמ
צ לאירא ' ןמפי – הצרמ

האירקה תמישר :
1 . Introduction to invertebrates
2 . Life – סרוקה ןכותל רתוי וא תוחפ םימיאתמש םיקרפ םע .


ונשי הרוקש ךילהת םויה םלועה לכב יגולויבה רקחה - הנשי תולכתסה ןובלחהו הלוקלומה תמרב –
תיטסינויצקודרו תינונגנמ המרב םידמלנ םירבדה דצל קחדיהל םלשה םזינגרואה םלועל םרוגש המ .

תימזינגרוא היגולויב
היגולויבה לש ןייפאמ איה תובכרומ . םע תויבלש בר תוכרעמ םע תקסעתמ איה םיביכר םיבר –
וז תובכרומה היגולויבה ךותל תנבומ . המ ע לקמש וניל אוה יגולויבה םלועה תא ןיבהל תובכרומהש
תיכרריה איה וזה – לכ בלש לש יונב תובכרומ ויתחתמש הז לע .
תונוש תומר המכב תויגולויב תויכרריה ראתל ןתינ . ומנה המרה איה רתויב הכ הלוקלומורקאמ –
היגולויב לע םירבדמ הלעמו ןאכמ .
שי וז המר לעמ םינורבא ( organelle ) – אתה לש תינבמ הדיחי תת .
אתה תיאתה היגולויבה לש תיסיסבה הדיחיה אוה .
תא שי אתה תמר לעמ המקרה – הניה המקר ת לש ןוגרא ו ידמימ תלת הנבמ םע םיא רדגומ דיקפת
– תבכרומ המקרה ללכ ךרדב םיאת לש דחא גוסמ ( םימיוסמ םירקמב םיגוס המכ וא ) שי םהינב
םיידוקפת םירשק .
רביא ( יע ן , בל , די , בלבל ) תונוש תומקר המכמ בכרומ יפיצפס דיקפת ול שיו םינוש םיאת יגוסמו .
ב דחיב םינגרואמ םינוש םירביא תוכרעמ – לוכיעה תכרעמ , םיבצע , םישוח , היבר , תכרעמ ללכ ךרדב
םירביא המכ תללוכ תאזכ .
ל םיעיגמ וזה המרה לעמ םזינגרוא . לע רבדנ םיביכרה לע תולכתסה ךות םימלש םימזינגרואה - םג
ה תמרב םגו לולכמכ תוכרעמ .
ה םזינגרואה תמרב תרמגנ אל תובכרומ . שי הנ תולצפתה תפסונ ( תובכרומ לש םיגוס ינשל :)
1 . םייגולוקאה םינוויכ – היסולכוא ( םזינגרוא לש ) = > הרבח = > Ecosystem ( לש םינוש םיגוס המכ
ח םהינב תויכרריהו תורב =) > הרפסויב / Biosphere ( סרוקב רבדנ אל הז ביכר לע .) גרואל עבטב םזינ
הביבסה לכ םע היצקרטניא שי – שי םנ היצקרטניאל ודעונש םזינגרואב םירביא .
2 . תיטנגוליפ איה תפסונ תובכרומ ( Phylogenetics ) / ס י הקיטמטס – םדא ינב לש ןויסנ תא קלחל
תוצובקל יחה םלועה רידגהלו הברק יסחי / תונוש תוצובק ןיב ןוימד . ה תאצמנש תיטמטסיס תכרעמ םוי
נילה תכרעמ איה סו – ידווש גנילואפ סוניל םשב (Linus Pauling) לכ היפלו הטישה תא איצמהש
ןימ הווהמ םזינגרוא לש סופיט ( םיוסמ ןימל ךייש םזינגרוא לכ .)

* ןז – יוגש גשומ – ןימ אוה ןוכנה םוגרתה ל – Species .
גוס שי ןימ לעמ – ג ' סונ (Genus) – םימוד םינימ לש הצובק .
ג לעמ ' שי סונ החפשמ (Family) – םיגוס לש הצובק ??
הרדס שי החפשמ לעמ (Order) = > הקלחמ (Class) = > הכרעמ ( Phylum ) . ( ןיב לבלבל אל " תוכרעמ "
ןיבל יטמטסיסה חנומב ןהש " ףוג תוכרעמ " ! .) הכלממ ונל שי הכרעמ לעמ (Kingdom) - תומרה
תויתורירש ןה הלאה – יא הרדס לומ החפשמל תיתימא תועמשמ ן . נה העיבקה לכ " תיתורירש הניה ל
– היצנבנוק .
ןימ (Species) הכרעמו (Phylum) םיחנומ םה תאז תמועל " םייתימא ."

יחה תכרעמב דקמתי הזה סרוקה .
ע םכוס " י VAVIN

אמגוד :

שפשפ – ךייש ה תכלממל " הילמינא " ( היח / לעב
םייח – ןיא חנומל הרדגה הבוט תירבעב .) אוה
ל ךייש הכרעמ ארקנש " הדופורטנא " – יכרא
םיילגרה ( . ה הכרעמה יהוז הלודג , הבושחה
תניינעמהו רתויב ) . מ ךייש אוה םיילגרה יכרוא ךות
ל תקלחמ " קרח םי " . ךייש אוה םיקרחה ךותב
ל ה תרדס " םיישפשפ " – הרטפימה . החפשמ –
הדיאגיל – םיערזה ישפשפ . ה אוה גוס
סוטלפוקנוא ( גוסה ב דימת בתכי Italics - - בתכ
יוטנ םימשור םאו בתכב םשה תא לבוקמ זא די
שיגדהל ) . םש ןימה – סוטאיספ סוטלפוקנוא –
םהינש ןימה םשו גוסה םש תויתואב םיבותכ
תויוטנ , דחיב .

אמגוד 2 :


לותח – ל ךייש ה תכלממ הילמינא ( הייח .)
ל ךייש הכרעמ םשב הטדרוח – תיימ םינר
( רפסמ תניחבמ לוש איה םינימ תניחבמ ךא תי
הכרעמ וז תיגולויב תובישח הבושח דואמ .)
ל םיכייש םה הכרעמ תת (Subphylum)
רבטרו הט . לממ תקלחמ י ה ( םיקנוי ?? ) .
הרובינרק תרדס . החפשמ – ידילפ י
( םילותחה תחפשמ .) ה םש גוס - סילפ . ןימ –
סוקיטסמוד סילפ – תיובמ לותח . הז הרקמב
םייקתמ ריה רדס ותוא יכר תמדוק אמגודב ומכ
קר תפוסתב הכרעמ תת .

והמ ןז ?

ןוכנה יזעולה םוגרת Race, Variety . םימייק םיעזג םילותח לש םינוש , םיבלכ , טיח ה , הינבגע . חנומה
ב רקיעב שמשמ תרדגה םייח ילעב םיתיובמ - רתוי הברה שי םש םיעזגה םע קחשמ , אל הלא ךא
היגולואוזב םהב םישמתשמש םיחנומ / היגולויב .

והמ ןימ ?

הל חונ זא רבדה ותוא םיארנש םייח ילעב םיאור םא םיכייש םהש דיג ןימה ותואל . המרב
והמ רורב יד תיביטיאוטניאה ןימ . תונש ךלהמב 30-40 ל וליחתה לש תולאש תולעה " דציכ םירידגמ
ןימ ? "
תנשב 1442 , רייאמ טסנרא ( רקוח / גולויב רכומ ) ןימל הרדגה ןתנ – " הצובק / היסולכוא םימזינגרוא לש
םינג רבעמ םיקלוחו הז םע הז םיברתמש ( היבר תשחרתמ / תדמתמ הרבעה םיטרפה ןיב םינג לש
היסולכואב ) " .
הז םע הז תוברתהל םילוכי םיטרפ ינש םא ( הרופ אצאצ קיפהלו ) ןימה ותואל םיכייש םה זא . ש םא ינ
זהל םילוכי םיטרפ הרופ אל םהלש אצאצה לבא גווד , ןימה ותואל םיכייש אל םה ! ( םיכייש רומחו סוס
ןימה ותואל אל ךא גוסה ותואל – הרופ וניא דרפ ) .
ת הנוכנו תינויגה איה רייאמ לש הסיפ םירקמ דואמ הברה יבגל . נימכ רידגנש תויסולכוא הברה שי םי
בולכב םתוא םישנ םא ךא םינוש , ש ןטק יוכיס שי םירופ םיאצאצ םהל ויהיו וגוודזי םה . לעופב / עבטב
הרקי אל הז – םינימה ןיב םייתוגהנתה םילדבה שי ( םייסיפ םילדבהל ףסונב .) ירחא רזחי דחא םא
שה ינ , רכזה תא ןיבת אל ינשה ןיממ הבקנה ( ט האיבלו סירגי .)
ע םכוס " י VAVIN

הרדגה תפסונ גשומל " יטנגוליפה ןימה " – ףתושמ םודק בא שי םיוסמ ןימ לש םיטרפה לכל . ל ינש לכ
ףתושמ בא שי ץראה רודכ ינפ לע םימזינגרוא – לכל ה לש םיגיצנה קרו םהל ףתושמ םודק בא שי ןימ
םהל .
תרדגה לש תפסונ יפל ןימ " תויגולופרומ תונוכת " – םינייפאמה יפ לע ןימ לש תימשר הרדגה שי
םייפיצפסה םייגולופרומה – דגה תוינטרפ דואמ תומרל עיגהל תולוכי ולא תור .
תילאיווירט אל איה ןימ לש הרדגה ו תסרוק איה םימיוסמ םירקמב . םינבואמ לע םילכתסמשכ – לבוקמ
ךרעב אוה ןימל עצוממה םייחה ךרואש רמול 5 הנש ןוילימ . ןימ תויהל קיספמ ןימ יתמ םיעדוי ךיא
רחאל ךפוהו דחא ( םידחכנש הלא תא שי , א שיו םיחתפתמש הלא ת – הינשה הצובקה לע לכתסנ .)
תמיוסמ ןמז תדוקנב ( תיסחי תלבגומ ) תולודג תולקס לע םילכתסמ םא לבא ןימ רידגהל ןתינ ןמז לש
( רתויו םינש ינוילימ ) הז זא הרדגהה סרוק ת .
ב תיסיסבה תוסחייתהה תדוקנ אוה ןימה םימזינגרוא לש היגולויב לש רתוי . אוה תא הווהמ תדיחי
היצולובאה לש סיסבה – היצולובאה תא םירבועש הלא םה םינימ .

היצולובא – עבטב ןורקע שי , ןיוורד ההיז ותוא . םשב עודי ןורקעה " תיעבטה הרירבה " – הנוכת שי םא
הצופנ היהת איה םיאצאצ רתוי דילוהל טרפל תמרוגש רתוי ( עש והשמ שי םא זא ומצעמ הברה השו
ול םימוד הברה ויהי / והומכ ) . הזה ןורקעה תא ןיבה ןיוורד .
ש הז לעופב רמוא ןורקעהש המ תודיחא ןניא תויסולכואה ( דוסי תחנה ) , היסולכואב תונוש שי , םיאנתב
י הלאה תויצאירוה לכ ןיבמ םימיוסמ םיוסמ סופיט והשזיא היה םיאצאצ איבהלב רתוי בוט ויהיש
( תוירשפא תוביס : םירחאמ ןקמח רתוי אוה , זנא הניחבמ ןוזמה תא בוט קרפמ תיתמי ול רשפאמש המ
רתוי הליעי הרוצב היגרנא לצנל , ןוזמ תגשהב בוט רתוי אוהש וא – תויהל תולוכי םימרוג ןומה טרפל
בוט רתוי תוברתהל חילצמה ) . טרפה לש םיאצאצל םג הנוכתה התוא תא היהת . ןמז תלקס ךרואל
רתוי הצופנ היהת הנוכתה תוינויצוילובא . הלקס ךרואל ןימה לכ לע תלטשת הנוכתה הלודג רתוי דוע .

רד ולכואב תונושה לע רביד ןיוו היס , העבנ איה הפיאמ עדי אל אוה ךא – תרבעהל יסיפה סיסבה
עודי היה אל תונוכת הפוקתה התואב . בסהל ןתינ םויכ תונושה לש יסיפה סיסבה תא רי ( עודי םגו
הרוקמ לע רתוי הברה ) - כ " םינגב תונוש ." תולוכי שחרתהל ויצטומ םייונישל תומרוגש ת , תוביסנב
תורחא , תוברתהלו דורשל ותלוכי תא עבקת טרפה לש תמיוסמה הנוכת ( דדומתהל ורזעיש תונוכת
ט לש הסינכ םע שדח ףרו , ולואיג יוניש יג , יגולוקא .) ה תונושה ךותב תילרטיינ , נה םייוניש תובקעבו " ל
( תויצטומ , םייתביבס םיאנתב םייוניש ) ה ילעב הנוכת ה " תדחוימ " ןורתי ילעבל םיכפוה . הלוכי תונוש םג
תויסולכוא יתש ןיב בוברע ללגב רצווהל .

םינג – היכרריהה לש תומרהמ תחא לכב םיעיפשמ . םינגה םה היצולובאה ךלהמב הנתשמש המ ,
םינג ךמס לע תלעופ לעופב היצקלסה . רוגש ןג לש היצאירו שי תיגולופרומ הנוכתל םזינגרואל תמ , ךכו
הלאה תומרהמ תחא לכב עיפשהל הלוכי היצולובאה .
םינגה םירבוע יונישה תא . היצקלס תרבוע טרפה תמר , היצולובא םירבוע םינימהו ( . םינתשמ םינגה
רוציה לש םייחה ןמזב אל לבא - ותיא ראשנו םינג לש הצובק םע דלונ טרפה ףוסה דע – יוכיס שי
י טרפל ליעוהל לכות םינג תצובק התואש תוחפ וא רתו .) ןמזה ךרואל הנתשמש המ אוה םינגה רגאמ .


ע םכוס " י VAVIN20.10.10
םזינגרוא לש היגולויבל אובמ – הינש האצרה

םינתשמ םינימ דציכ ?

ןימ רידגהל ךיא לע רבדל ונמייס תמדוק האצרהב . הצובקש םיעדוי ונחנא יתמ
ןימה ותואל תכייש םימזינגרוא לש . הלאשב קסעתנ תעכ – םינימ ךיא
םינתשמ . תוציפנה הז הנתשמש המ היצולובאה ךרואל / לש תורידח םינג
היסולכואה ךותב םימיוסמ . ריהב רופא ליחתמ זוורבה , שי טאל טאל לבא
רתוי םיהכ םיעבצל היסולכוא לש היטנ . ןמזה םע םיזוורב לש המלש הצובק
הנתשמ – הנתשמ םהלש ןימה . םיארוק הז ךילהתל הזנגנא / Anagenesis
( דחא ןימ ךותב ינויצולובא יוניש , םינימ רפסמל לוציפ אלל ) . ולוכ ןימה םא
םיוסמ יוניש רבוע , ןימב םיטרפה לכ ( היסולכוא ) םינתשמ – הזנגאנא .
ו ןשוימ חנומ אוה הזנגאנא םישתשמ אל וב ךכ לכ , דומעל ידכ בושח אוה ךא
גשומה דגנכ הזנגודלק / Cladogenesis ( ןימ לש לוציפ ללוכה ינויצולובא יוניש
הזמ הז םילדבנה םינימ רתוי וא םינשל דחא ) – אכ הלוכ היסולכואה אל רש
הנתשמ , אלא תויסולכואמ תחא לכשכ תודרפנ תויסולכוא יתשל קלחתמ ןימה
הינשה היסולכואל רשק אלל הנתשמ תושדחה . תולצפתהה תשחרתמ
הגרדהב – םינוש םינימ ינש ונל שי הדרפהה ךילהתה ףוסב .
הנומתה לע לכתסהל הלעמל הטמלמ . דחא ןיממ םיליחתמ – שי
הדרפה – ולכואמ תחא לכב תויסולכוא יתשל קלחתמ ןימה תויס
םינוש םירבד םירוק תושדחה . איה הדרפהה הלחתהב
תיפרגואיג – תהל תויסולכוא יתשמ ענומש והשמ שי ע תחא בבר
הינשה םע , הב םינימ ינשל יפוס לוציפ איה הינשה הדרפהה
הינשה םע תחא תוברתהל תולוכי אל תויסולכואה יתש שי יכ
ג םייוניש םהינב םייטנ ( םיארוק לוציפה ךילהתל היצאיצפס -
םישדח םינימ ינשל דחא ןימ לש לוציפ .)
הז תחא תורשפא ש ףוג ימגד ינשל תקלחתמש תחא הרוצ שי
םינוש . הב הינש תורשפא ה בור ותוא םיראשנ םיטרפה לש לודג
רבדה - באה ןימ ראשנ אוהש יפכ ראשנ , רחא קלח לבא דרפנ
( רחא והשמל ךפהו ) .

** היצאיצפס לש גוס איה הזנגודלק .


היצאיצפסה תעצבתמ ךיא ?

םיכות – ב תחא אמגוד , היסולכואה לכ ןמז ךרואל יוניש הרבע ( הזנגאנא ) – היסולכוא לש םיטרפה לכ
וה ח ופל . הזנגודלקב – ןשיה ןימה תא שי תעכו ירוקמה ןימהמ לוציפ שי לבא םייק ןיידע ירוקמה ןימה
רחא ןימו , שדח ( בא ןיממ לצפתהש .) דחכנ ןימה הזנגאנאב – היגולופרומה תא םיאשונש םיטרפה לכ
רחא ןימל ףלחוה תמיוסמה .ע םכוס " י VAVIN

עצבתהל הלוכי היצאיצפסה ךיא ?


תירטפמיס היצאיצפס ( ינש תריצי םינימ
יתוברתה םוסחמ תעפוה סיסב לע םישדח
םהיניב , תיפרגאיג הדרפה אלל ) ו היצאיצפס
תירטפולא ( םינימ ינשל ןימ לש לוציפ
יתש ןיב יפרגואיג םוסחמ תריצי תובקעב
תויסולכוא ) . הירטפוניס – Syn דחיב Patric -
תדלומ . תדלומה התואב היצאיצפס ( תמועל
תיטרפונא – תדרפנ תדלומ .) סב תירטפמי
ןימ עיפוהו םיחושא לש דחא ןימ םע ונלחתה
םוקמה ותואב םיאצמנש םיחושא לש רחא .
תירטפולאב – ןיב םינג רבעמ תויהל לוכי אל
יתש תיזיפ הדרפה ללגב תויסולכוא ( ו תוביס
תופסונ ) – הרוקש המ ןמז ךרואל , ינשש הז
רבדה ותוא אל רבכ םינימה – םה םילוכי אל
תוברתהל , וריסי םא םג ה תא םוסחמ יסיפה .
מיס תירטפ – םייתימא םייחב תמייק אל ( אל
אמגוד ףא ואצמ ) , רבוע ןימהש הדוקנל דע
ןימה ןיבל וניב םינג רבעמ שי רחא ןימ תויהל
ירוקמה . תירטפמיס היצאיצפס הירואיתב
תמייק תמייק אלכ המגדוה איה לעופב לבא .
התוא ןיבהל בושח כ ןויער ( בוט רתוי ןיבהל ידכ
תדבוע תירטפולא ךיא ) אוצמל השק ךא
וז היצאיצפסל תואמגוד . םייקתתש ידכ
תיפרגואיג הדרפה םיכירצ תירטפולא היצאיצפס – םוסחמ . ולכואה םוסחמה םויק ךלהמב תוכלוה תויס
הנוש ןוויכל תחא לכ - תיזיפ הדרפה = > תיטנג הדרפה .

ךיא לכב תירטפמיס היצאיצפס הל הלוכי תאז י רצוו ( ש תורמל רורב ךכ לכ אל ןונגנמה ) ? – ןיב הדרפה
םיבאשמ לוצינב תויסולכוא יתש – רחא םוקמב תויהל הצור אוהו רחא ןוזמ לוכאל בהואש והשמ רצונ ,
יתוגהנתה לדבהל ליבומש יטנג לדבה – ליפא תודרפנ ןה םוקמה ותואב תויסולכואה יתשש ו - םיגד
םידילקיצ םיאצמנש ב גא הקירפאב םימ – תויהל תבייח התייה היצאיצפסה דחא םגא הזש ללגב
רחא באשמ לצנל החמתה דחא לכ יכ תירטפמיס ( םיגומלא לכא דחא ןימ , והשמ לכא רחא ןימ רחא .)
תנעט דגנ – ה התיי תבייח תיזיפ הדרפה תויהל .
* היצאיצפסל תונעט שי וכרפוה תואמגודה לכ ךא תירטפמיס ...

יגולויב תויכרריה תו – הקיטמטסיסב תונושה תומרה – המכ יפ לע יגולויבה םלועה תא תקלחמה
היתחתמש ולא לכ תא תללוכ תחא המר לכש תויכרריה תומר . שי וז הטישבש ררבתה ןמזה םע
תויעב הברה – וי הברה שי יתימאה םלועב ב ןכלו תויכרריה תומר רת הקיטמטסיס תיאניל ( הטיש
יפ לע םינימ תנייממה תיטמטסיס תולוע תויכרריה תומרב תוצובקל תוכייתשה : ןימ , גוס ,
החפשמ , הרדס , הקלחמ , הכרעמ , הכלממ ) םלועל הטישה תא םיאתהל ידכ תומר דועו דוע םיסינכמ
יתימאה . םהינב םיסחיה תא םירידגמ ךיא הרדסה התוא ךותב תוחפשמ המכ שי םא ? םיעבוק ךיא
היצולובאב ועיפוה םה ובש רדסה תא ?

ה טנרטלא הבי – תיטנגוליפה הקיטמטסיסה / phylogenetic

ע םכוס " י VAVINיסחי קר רידגהל םיבייח וז הטיש יפל
הברק . יטנגוליפ ץע ( לאמשמ הנומת
יטנגוליפ ץע תראתמ - הגיצמה המכס
תוצובקה ןיב הברק יסחי .) תויהל לוכי
םינימ לש ץע , תוכרעמ , םינג , םיטרפ ,
החפשמ , םיסוריו .
ןוילעה וקב אצמנש המ לכ ( ?? ןוילע ?? )
םיסחייתמ הילאו סיסבה תדוקנ אוה .
היצאיצפס לש עוריא אוה לוציפ לכ וב
ןימ / טרפ / םייתשל לצפתמ ןג . שי םא
עגמ תוקלוחש הצק תודוקנ יתש – שי
ףתושמ םודק בא םהל ( אל בלש םושב
םיארוק ונחנא המל ונבייחתה
ןימ / הקלחמ / וכו גוס ' – םיסנכנ אל ןאכ
הרוטלקנמונל ) . רפסמ ץעה לע ונל
םינימה לש תינויצולבא הירוטסיה . תיטנגוליפ הקיטמטסיסב יזכרמ חנומ – תיטליפונומ הצובק –
( ףתושמ םודק בא הל שי רשא הצובק , ףתושמ םודק בא ותוא לש םיאצאצה לכ תא תללוכו . קר
ה יפ לע תויתימא תוצובק בשחהל תולוכי תויטליפונומ תוצובק הקיטמטסיס תיטנגוליפה ) . באה
לש םודקה B ליחתמ לוחכה וקהש ירחא אוה . E אלא תיטליפונומ הצובק אל איה רפ א תיטליפ ( הצובק
ףתושמ םודק בא הל שי רשא , םודק בא ותוא לש ויאצאצ לכ תא תללוכ הניא ךא . הצובק
ה יפ לע תיתימא הצובקכ תספתנ הניא תיטליפאראפ הקיטמטסיס תיטנגוליפה ) – םודק בא הל שי
לבא ףתושמ ויאצאצ לכ תא תללוכ אל איה ( תא הכותב תללוכ אל F םודק בא שי םהלש תורמל
ףתושמ .)

םילחוז לש הצובק ( כ תרדגומ יפ לע הצובק
קיטמיטסיס ה ניל תיא ) – תיטליפונומ הצובק אל וז
– ףתושמה םודקה באה יאצאצ םילחוזה לש
ללוכ תופועה תא םג . הקיטמטסיסה יפ לע
וליפה תיטנג ה הצובקכ םימייק אל םילחוז ( םימש
תואכרמב םשה תא – הב שמתשהל ןתינ אל
לעופב הרדגהכ .) תיתימא אל הצובק םה םילחוז .
תוצובק דוע הכותב לולכת תיטליפונומ הצובק לכ
תובר תויטליפונומ . ל םש תתל רשפא יא – E לע
תיטנגוליפ הקיטמטסיס יפ . יפ לע סרוקב דובענ
תיטנגוליפ הקיטמטסיס .
ןיוורד לש יטנגוליפ ץע ( לאמשמ הנומתב ) . לכ
ושמ םודק בא םהל שי םינימ לש הצובק ףת , והז
רבד לכל יטנגוליפ ץע .

** היצולובאב ןיבהל ךירצל ףסונ ןורקע – יצפסה ןורקעו תיעבטה הרירבה ןויער א היצ ( ינשל לוציפ
םינימ ) .


היגולומוה / Homology ( םימזינגרוא ינשב תונוכת ןיב ןוימד באב הנוכתה םויקמ עבונה םינוש
םינימה ינשל ףתושמה םודקה .) דואמ ןשי ןויער , מ האמה תישארב ורוק ה - 11 . םה םירביא
םייגולומוה ףתושמ םודק באל הרוחא םירזוח םה םא . אלא ומצעל יגולומוה אוה רביאש דיגהל ןתינ אל
היח ןיב X היחל Y . רביאה תא היה ףתושמה םודקה באל רשאכ / הנוכת / הנוכתה תא שי ןייפאמ – זא
יגולומוהכ רביאה תא םירידיגמ . ע ב עורזה תומצ םינתיילוח – םייגולומוה םירביא . תא אמגודל חקנ
עורזה דלש הנבמ - הנבמה תורמל ו םינימה לכב עורזה לש הנושה הנושה דוקפתהו שומישה , הנבמה
ה המוד אוה תומצעה לש יסיסב . צע עורזה ם - ןתיולל , עדרפצ שי םדאו עורזה תא ו יגולומוה רביא הז
( ודקה באל הז תא היה יכ ם / ףתושמ אצומ םהל שי .) םייגולומוה הנלואו סוידר םג ( יפלכ דחא אל
ינשה ) – לוחה לש םודק באמ ץר םינתיי . תויהל תבייח אל היגולומוה םצע קר , םג תויהל הלוכי איה
הנוכת ( הפועת .) לכי םודק בא יכ ףועל תולוכי םירופיצה בור – תיגולומוה איה הפועתה תנוכת .
ע םכוס " י VAVIN??? לש תורמל הינשה יפלכ תחא תיגולומוה אל איה לבא המוד ףנכ תא שי רופיצלו ףלטע ???
יגולופרומ םוימדמ תעבונ אל התרדגהו תוהזמ תעבונ אל היגולומוה . תוהזל היגולומוה הז דואמ רבד
ךבוסמ . יטנגוליפ ץע ונל היהיש םיבייח היגולומוה תוהזל ידכ . תא לבוקמ םייטנגוליפה םיצעה בור
תויגולורפומ תונוכת יפל תונבל ( ?? תויגולומוה וא , םגו םג וא ?? ) . ידכ ונינבש ץעב םישמתשמ םא
תוילגעמ םילבקמ תויגולומוה ךמס לע תויגולומוה תוהזל . םינותנ ךמס לע םיצע תונבל לבוקמ םויכ
םייטנג ( החינז היגולופרומ לע םתעפשהש םילרטיינ םינג ) - םירלוקלומ םיצע – םהיפ לע תוהזל רשפא
היגולומוה .


תירבוע תוחתפתהב תולכתסה – תפסונ ךרד
היגולומוה יוהיזל . תא רייצ ינמרג לאמשמ הנומת
– לש הרוש םיבלשב םייח ילעב לש םירבוע
תוחתפתה לש םינוש . רשפאש הז ןעט אוהש המ
םיבלשב רבכ םיגולומוהה םירביאה לכ תא אוצמל
יירבוע םימדקומ ם . ךמס לע תעבונש היגולומוה
תירבוע תוחתפתה . קיודמ אל ףקשב רויצה . המ
םיגדהל הסנמ אוהש ןאכ / ןוכנ אוה ןורקעה .
םיבלש לע תולכתסהב תויגולומוה תוהזל תלוכיה
תויגולומוה יוהיזל הטיש איה םיירבוע .


םיילגרה יקורפ לכ – יושע ףוג
םיקרפמ . ןיב היגולומוהה תלאש
ה טנמגס ןיב םינוש םי ה תוצובק
ה תונוש . תוגוז יתש שי םינטרסל
תונטנא , ל םיילגר הברמ , תונטנא גוז ,
ןיא םישיבכעל . היגולומוהה המ
םהיניב ? תונטנאה תוגוזה דחא
ליעגמה רבדל ליבקמ ןטרסב
לאמשמ / לדנ . ןבואמ ףא ונל ןיא
םודק בא הארנ ךיא ונל הארמש
ףתושמ ךא םירבועב לכתסנ םא לש
םירוציה , םש שיש הארנ ןוימד לודג
ה ןיב םיטנמגס . םימיוסמ םינג לע לכתסהל ןתינ ןאכ םג – דחא ןג ה תונטנא לע יארחא םינטרסה לצא
לש דיחי תונטנא גוזל יארחאש ןגל ליבקמ לש דנה ל / ליעגמה רוציה .
.
קלח ותואב םישוחמ גוז הארנכ היה תוצובקה לכל . ירחא בוכעל ןתינ תיגולומוה הנוכת םיהזמש עגרב
הנוכת לש היצולובא / תוגהנתה / םגד .

** תויפיצפס תונוכתמ תירבועה תוחתפתהב רתוי םדקומ תועיפומ תופתושמ תונוכת .

דגנכ הכופהה הנוכתה תא שי היגולומוה - היצנגרבנוק . א תא םיאצומשכ ףוג הנבמ ותו / הנוכת / ןג ךא
ףתושמ םודק באמ עבונ אל הז רשאכ . םינימ לש תוגוז ( ילרטסוא תמועל יפוריאה באז .) הבוגתב
םימוד היצקלס יצחלל / המוד תיגולוקא הביבס , םימוד ףוג ינבמ וחתפתה , דחא דצמ הילרטסואב
םירחאה םלועה יקלחבו ינש דצמ – המוד הביבס ללגב . םינשה ךרואל היצקלסה םזינגרוא רוצית
הנוש םודק בא םהינשלש תורמל המוד דואמ .

תסנכתמ היצולובא / Convergent Evolution - םינוש םיינויצולובא םיפנע ינשב םינימ וב ךילהת
םימוד היצקלס יצחל תובקעב הזל הז םימודו םיכלוה .

בנוק היצנגר םישירכו םיניפלודב - המוד ףוג םגד . מ לבא םינוש היחשה תרוצו םירירשה הנבמ לכ הנב
תוחשל ידכ ךירצ רוציש ףוגה רתויב הבוטה הרוצב , המוד . ףוג הנבמל םיליבומ םימוד היצקלס יצחל
ע םכוס " י VAVINהמוד . תונוש תוצובקב המוד הרוצב רתפנ ינויצולובא ךרוצ ותוא . היצזימיטפואב תלועפ היצקלס – שי
הבוט דואמ תחא ךרד / הנבמ בוט ףרוט תויהל ידכ בוט דואמ דחא ףוג ( אמגודל .)


תפסונ אמגוד – אוה דחא חמצ סוטקק , ינשה אוה והשמ
רחא . םהינש ילוח ירבדמ רוזיאב םילדג , ב הביבס המוד ,
םיצחל םתואל םינותנ , אלש םיריעז םילע וחתיפ םהינש
הזטניסוטופ םישוע .
היצנגרבנוק - םודק בא אלל תומוד תונוכת . ובא היצול
תיללרפ ( םהיניב לוציפ תובקעב םינימ ינש ןיב ןוימד
םימוד היצקלס יצחלל הפישח ךשמהמ עבונה ) – ינש
ףתושמ אצומ םהל שיש םימזינגרוא , ולצפתה , לע ורמש
תומוד תונוכת , םיפושח ויה יכ םימוד ויה ורבעש םייונישה
םימוד םיאנתל – ורבע תונוש תושבי יתשב המוד היצולובא .

** א היצולוב תיללרפ – תומוד תונוכת חותיפ , לוציפה ירחא םימוד םיאנתב ( ואצמ םה לוציפה םע דימ
םימוד םיאנתב םמצע תא .)

בתמ היצולובא תזר / Divergent Evolution ( הזמ הז ולצפתהש םינויצולובא םיפנע ינש וב ךילהת
םינוש םישענו םיכלוה , יארקא יכילהת וא םינוש היצקלס יצחל תובקעב ) - היצנגרבנוקמ ךפהה –
הזמ הז םינוש םישענש םינימ ינש – םינוש היצקלס יצחלל םינותנ תבה ינימ ינש לוציפ ירחא
הנוש ןפואב םיחתפתמו .

מיסקורפ הביס תיל ( יהשלכ הנוכת וא העפותל תידימה הביסה ) תמועל תיביטמיטלוא הביס
( יהשלכ הנוכת וא העפות תעפוהל איבהש ירוקמה םרוגה . מ ינויצולובא רשקהב ללכ ךרדב שמש
רוקמב הנוכתה תעפוהל ליבוהש היצקלסה םרוגכ .
םיוסמ טרפב תוגהנתה וא הנוכת תעפוהל תמרוגה הביסה איה תידימה הביסה , הניא ךא
הליחתכלמ תמייק הנוכתה עודמ הריבסמ ) . אלו תבכרומ רתוי הברה איה תיביטמיטלואה תויתביסה
הרורב דימת . יסקורפה הביסה למ תי – ץעה לע ספטמ לותח המל ( רופיצ לש ןקל עיגהל ידכ .) הביסה
הינשה התואב תוגהנתהל תידיימה . יטלואה הביסה תיביטמ – תבכרומ רתוי - תא רשפיאש םודק בא
הז ףרטל העגהה ( ?? .) םיילמיסקורפה םירבסהה םה ארקנ םהילע םירבסהה בור . רב א י הבחר ה
תיביטמיטלואה הביסה יהמ לואשל הסננ רתוי .
גוס גישהל ידכ םיצע לע ספטל םהל רשפיאש המ םיינרופיצ ויה םילותחה תובאל היצולובאה ךלהמב
םיוסמ ןוזמ - ןורתי ול ןתונ . ש ןיבהל בושח ל ורש תונוכתהמ הברה המ ךא םיינטשפ םירבסה שי םיא
אבחתמש ינויצולובא רבסה הז .
ע םכוס " י VAVIN27.10.10
םימזינגרוא לש היגולויבל אובמ – תישילש האצרה

תעכ לש היגולויבה תונורקעב קסעתהל הצרנ ה םימזינגרוא . םזינגרוא המ ( קדייח , ץע , הזודמ ) ךירצ
בחר ןבומב ? םזינגרוא תויהל ידכ תויסיסבה תושירדה םהמ ? םמוד ץפח ןיבל וניב לידבמ המ ?

* היגרנא רוקמ – רוצי יפורטורטה / heterotrophic ( םירחא םימזינגרואמ היגרנא לבקמה םזינגרוא .
ורטה תויהל םילוכי ולא יפורט םמצעב םי , היגרנא תורוקמ לוצינ ךות דוסי תולוקלומ ונבש ולאכ וא
םיינגרואנא ( וטוא םירוצי יפורט םי .) תויחה לכ , דחה םירוציה ןמ םיברו - ורטה םה םייאת יפורט םי )
רחא םזינגרואמ ולש היגרנאה תא לבקי – ףרוט ( םיחמצ םג לוכאל לוכי .) יפורטוטוא / autotrophic
( תורוקמ לוצינ ךות יאמצע ןפואב תויסיסב תוינגרוא תולוקלומ תונבל תלוכי לעב םזינגרוא
םיינגרואנא היגרנא - רוא וטושפ תולוקלומ לש ימיכ קוריפ וא ת . וטואה םזינגרואה יפורט לכ םה םי
לא הזתניסוטופ עצבל םילוכיש ו , תירפג וא ןאתמ םילצנמה םיקדייח לש תוצובק רפסמ ףסונבו
היגרנא תקפהל . ורטה םע וושה יפורט ) – ורוקמ רציימ םיינגרוא םירמוחמ אלו הביבסהמ ת . םירוצי
שמשה לש היגרנאה תא לצנל םיעדוי םיטטניסוטופ ( גוא שומישל הנימז ךכ רחאש היגרנא םיר .)
דואמ זוחא הודכ לע םימזינגרוא לש לודג " םייפורטוטוא םה א . םזילובטמ לש רתוי הרידנ הרוצ –
טוטואומכ םירוצי םייפור – םימח םימ לש הסינכ שיש תומוקמב םיסונייקואב םיאצמנ – לע םזילובוטמ
ןאטמ וא תירפוג סיסב היגרנא יריתעה ( שמתשהלו קרפל םיעדוי ולא םימזינגרוא םתוא ) .
םייח ילעבכ ונחנא לודג קלח רצייל םילוכי אל ןוגכ תוטושפה תוינגרואה תולוקלוממ : ונימא תוצמוח ,
ןמוש . יפורטוטוא םירוצי תולוקלומה לכ תא טעמכ רצייל םילוכי םי תויסיסבה תוינגרואה .

* םיטילובטמ – רוציה םהבש םירמוח ומצע תא תונבל ידכ שמתשי . תושעל תלוכיה תא שיש עגרב
הז תא – רידגהל ןתינ יח רוציכ והשמ .
לש עוביק CO2 . לומ המכ שי תולוק מייקש דוסי תו תינגרואנא הרוצב עבטב – םימזינגרוא המכ שי
ינגרואל ותוא ךופהלו ינגרואנא רבד תחקל םיעדויש . אמגודל - תחקל םילוכיש םירוצי דואמ טעמ שי
ינגרוא רמוחל ותוא ךופהלו ןקנח – תוירטפ תואצמנה לש םישרוש לע ק תוינת ( עדוי ולא תוירטפ תו
ינגרואל ןקנח ךופהל .)

סרוקב םהילע רבדנש םיטושפ םירוצי – םייאת דח םיטוירקואא / הטסיטורפ . תילדנסה ידי לע םיגצוימ .
אפ ר א םויצמ ( ?? תילדנס ?? ) אוה ךא טושפ תיסחי רוצי בכרומ דואמ ינש דצמ . יבחרמ ןוגרא ול שי ,
הפה ךרד ןוזינ אוה ( םיבלש רבוע ןוזמה אתה ךותב קוריפב ) , ןיערג ול שי , העונת ירביא - הברה
םיבכרומ םימזינגרואל שיש םירבד , תניחבמ תברקתמו םירבד הברה תושעל תעדוי תילדנס
םייאת בר םירוציל תובכרומה .

* א םיטוירקוא / הטסיטורפ ( ליפה הקיטמטסיסב תיתימא הצובק אל אוהש גשומ ו תיטנג – אל איה
טוירקואוא תא הליכמ םייאת ברה םי ) - םיליבקמ םיגשומ . אוזוטורפ ה ( םייפורטורטה םהש הטסיטורפ )
הטיפוטורפו ( על לוכיש יאת דח טוירקואוא איהש הטסיטורפ הזטניסוטופ תוש .) תנש תרחא הקולח לק
םירפסב הב – םייאת דחה לש הדרפה ( הטסיטורפ ) הרוצה יפ לע תוצובק שולשל – הטאיליצ ,
הטאלגאלפ , הבמא ( וז םג תיתימא הקולח אל – לא תונוכת םע םירוצי הארנ תועיפומה ו םלועה לכב
יחה .)ע םכוס " י VAVIN


םייטוירקואאה לש ץע והז .
םייטוירקאא לש הקיטמטסיס הנתשמ
דואמ ( הנומתב ץעה תחא העצה וז
ל םיטוירקואוא לש ץע ) . ןמיס שי
עצמאב הלאש ש ללגב הזו אל ונחנא
ןיב הברקה יסחי לע קוידב םיעודי
תוצובקה . ואכרא הדיטסלפ – תללוכ
םינורבא םהב שיש םירוצי הכותב
הזטניסוטופ עצבל םילוכיש ( םיללוכ
םיחמצ – תוצא , וכו ןרוא יצע ' .)
אווקסקא תצובק הט – בור תא תללוכ
טוש םע םירוציה ןו ( הלגאלפ ) –
ג רוציה תא תללוכ ' הידרא / הבמא –
םייעמב יחה ץופנ ליפט . הטיפוטפה
– סונאיקואב םייאת דח הברה םיללוכ . םיליפונמרטס – תומוחה תוצאה תא תללוכ ( םימזינגרוא
סונייקואב םייחש ו םילע םהל שיש תורמל םיחמצל ללכב םיבורק אל ) . םיטלואוולא – םע םירוצי םג
םיינוסיר םירוצי םגו םינוטוש . סנוקינוי – חא ןוטוש םהל שי דבלב ד ( תורכומה תובמאה תא םיללוכ .)
סנוקטסיפוא – נא י הילמ ( תויח ) . תוירטפה ( תויחל דואמ תובורק וז הצובקב םיחמצ ) , םירמש , תוירטפ
רוע . ה אל תחתמ םהייח בור תויחש תויטרפ םימשג ירחא תפסות תוחימצמו המד - ןוטוש שי םלוכל
דחא – ערז את הז ונילצא ( תויחב דיחיה אתה / הילמינא לש תיביטמרפה הנוכתה תא רמשמ ןיידעש
ערזה את הז דחא ןוטוש .)

תיטויבמיסודנאה הירואיתה ( ןורתי ןתונה ןפואב רחא םזינגרוא ךותב יח דחא םזינגרוא וב ךילהת
וכותב יחה םזינגרואל םגו ןסכאמל םג . קלחכ ורצונ םינושארה םיטוירקואאה םיאתה הארנה לככ
םייבוריא םיקדייח וב ךילהתמ הירדנוכוטימל וכפהו רתוי לודג אתב םיטנויבמיסודנאכ ועבקתה .
רתוי רחואמ בלשב , םיטוירקואאה ןמ דחא ףנעב , ועבקתה םייטתניסוטופ םיקדייח
םיטסלפורולכל וכפהו םיטנויבמיסודנאכ ) - אתל קדייח לש הסינכה אוה בושחה בלשה ויפלש ןויער
הו רחא בוברע שחרת . טוירקואאה םיאתה תא ךפהש המ םייאת בר םירוציל םי ( ?? ) לש הסינכ אוה
אתל קדייח . םיקדייח לש הצובק יאה םיקדייחל םיכיישה םייבור ( ןצמח לש המישנ / םיהובג ןצמח יזוכיר
םינכוסמ ויה םודקה םלועב דואמ , לוכי החתפ הנטק הצובק קר םיהובג ןצמח יזוכיר םע דדומתהל ת .
ובלתשה םייבוריאה םיקדייחה ןמזה םע ( תה ךותב םיא ?? ) הירדנוכוטימה תא ונל שי תעכו .)
םייתשל הלצפתה טוירקואוא לש הצובקה – הצובקו םירחא םירוצימ הנוזתל םיביוחמ הטלקש תרחא
םייטניסוטופ םיקדייח . הירטקבה תא היה אל םא וזה הודכ ינפ לע " א , ןצמח ונל היה אל . סנכנ אוה
א אתל שמשהמ היגרנא לבקל ול רשפאו יטוירקוא .
" אוזוטורפ ה הטיפוטורפל " תויתימא תוצובק אל ןה – לש םיכילהת ויה היצולובאה ךלהמב
א תינושילשו תינוינש הזויבמיסודנ , רמולכ , כ ול שיש ימ לכ אל פשמ בורק חרכהב אוה טסלפורול הח
םירחא םייטסלפורולכ לש . סואטורפ הבמא / Amoeba proteus – תרסח עובק הנבמ . ךכל ףסונב שי
הל דופודואספ הי ( תאצויש ןיטקא יביס לש הנבמ המסלפוטיצ וכותמ .) תיבמא העונת איה ולש העונתה
– ראשה לש הרירגו המידק ףוגה לש החילש .
תונלגואה הז תילולשמ םימב קוריש המ / Euglena viridis – ןוזמה תרשרש לש סיסבב תודמוע ןה
( םתוא םיכלוא םינטרס ) , הרפסומטאמ ןצמח תועבקמ .
הנומודימלכ / Chlamydomonas reinhardtii – תלעב םינוטוש ינש . רקחמ תודבעמ הברהב תשמשמ
הזטניסוטופ רקחמל לדומכ . םיחמצ לש ומכ םה םהלש םיטסלופורולכ , הזטניסוטופ לע םירקחמ הברה
םייאליע םיחמצ לע אלו םהילע םישענ .
תילדנס / Paramecium caudatum הל שי הבמאמ לידבהל העובק תיסחי הרוצ . ידי לע העונתה
תח תועונת םיסירה לש הרי ( ףוגה ינפ לע ) . םה םייפורטורטה םירוצי . ץירחה ךותמ ( ?? ) חתפ םהל שי
ןוזמל . ןוזמה תשרשב םיכומנה םיכבדנה דחא תא םיווהמ .
לסקה הניאילמא הי / Emiliania huxleyi – םיירופוטילוקוק תצובקמ - ריגמ יושע תפטעמ . םיבושח
דואמ – שומ יל ןיא םישוע םה המ ג .
ע םכוס " י VAVINתואמוטאיד / Diatoms – ינרוצ דלש םהל שי . ה םידלש םה ללגב תורוצ ינמ לכב היצולובא םירבוע םהש
תיסחי הריהמ . םינבואמ רקחמב םהב םישמתשמ – תוהזל ןתינ םהיפל / לש הפוקתה תא ךראתל
המיגד םיחקול הנממש הבכשה .
םיטוירקואא לש היצולובאה ךלהמב ויה 5-6 םייאת דחמ םייאת בר םירוצי תרצי לש םידרפנ םיעוריא .
רבעמ יבלש לש תואמגוד המכ שי . סקוולוו / Volvox – תוינוטוש לש הבשומ . רבעמ בלש הווהמ
יאת בר םזינגרואל . םינוש םידוקפתל תוחמתה שי ךא הבשומ וז .
רבעמ בלשל תפסונ אמגוד - א לש גוס םידגאתמש עקרקב םייחש תובמ היאיצנרפיד םש תדחרתמו .

יאת בר תויהלל רוציל המל ?

ךרעב ינפל 800 ןוילימ העיפוה הנש תויאת ברה . יאת בר תויהל ללכב המל ?
םינוש םיאת לש תוחמתה . ש הצובק שיש עגרב תוחמתהל תלוכי הבוט רתוי הברה איה םיאת ל .
1 . םיאת יגוסל תוחמתה – יאת בר םזינגרוא לש ירקיעה ןייפאמ ( םינוש םיגוסש םיאת הברה ול שי
תויוליעפ לש םינוש םיגוס םישוע םיאת לש .)
2 . לדוג םוסחמ לש רבעמ – לדוגב דואמ לבגומ יאת דח רוצי – ותוא הליבגמ הנרבממה . לדוג לעמ
קיזחי אל אתה םיוסמ . תונורתי הברה תתל לוכי הז דחיב םיאת המכ חקנ םא ( וכו ףורטל רתוי לק ' )
** דימת טעמכ רתוי לודג תויהל רתוי בוט .


( לש הצובק ) הילמינא / אוזוטימ ה – םינוש םירבד המכב םינייפאתמ הילמינאה :
1 . םייאת בר
2 . ה םייאת בר ה ם םייפורטורט .
3 . ןגלוקב שומיש – אוזטמה לש היצולובאה תא ורשפיאש םייזכרמה םירבדה דחא ה . ( ןובלחה ) ןגלוק
– תולוקלומ רצוי תובכרומו תוכורא דואמ . תיראלוקלומ הניחבמ , ה ונימא תצמוחב ןייפאתמ ןגלוק
ןילורפ ( ןילורפ לש היצקיפידומ שי םיזנא תרזעב ( ןימטיו םצעב אוהש C / תיברוקסא הצמוח )
ל יסקורדיה - ןילורפ - המ ש רשרשל קוזיח ןתונ ןגלוק לש תוכורא תוא . ןימטיו רדעהב C קורדיה ' עגפנ
תומקרל קזנ שיו .)
4 . םיאת לש תונפד ןיא - המ תושימג רשפאמ , העונת תויחל רשפאמ / זוזל ( תוירטפו םיחמצש המ
וב םילבגומ .)
םה הלא 4 ה םינייפאמ ה םיירקיע – לע הנועש ימ היח אוהש םייוכיסה בור הלא םיירקיע םירטמרפ .

היח הכירצ המ / האוזטמ ?
 תימינפ הרקבל תלוכי
 הביבסה םע רשק – םוסחמכ םג ( עמ תפט ) הרכהכ םגו ( שוח תוכרעמ – םירשפאמ םישוח
הביבסב הרוקש המ לש הנבהה תא )
 היבר , חמתה םימיוסמ םיאת לש תו / תומקר היברל . רגאמ תא ריבעהל םיכירצ ה האלה םינג –
תוברתהל תחלצה אל םא – תלשכנ ( תינויצולובא הניחבמ ) . חלצומ היהי םינג לש םיוסמ גוס
רתוי / הרבעהב תוחפ .
 העונת תכרעמ – העונת תלוכי ילעב םה תויחה בור . ימינפ דלש / ינוציח .
 הנוזת ( היגרנא .)
 הלבוה תוכרעמ – םיכירצו היזופידב ףוגב עיגהל לוכי לכה אל תיסחי לודג םזינגרואהש עגרב
הלבוה תכרעמ .
 לוכיע תכרעמ – היגרנא תלבקל הדיחיה ךרד – תויח וא םיחמצ לכוא אוה םא הנשמ אל –
גרוא וליבשב היגרנא רוציל חרט רבכ רחא םזינ . תלוספה חתפו הפ םהל שי ללכ ךרדב
( דחיב אובל םילוכי .)
 תפטעמ – ולש הביבסהמ םזינגרוא ןיב דירפמ ( תיסיפ הדרפה – תיסיפ העיצפ תעינמ
ו תימיכ . תעבוק םיסנכנ םירמוח הזיא ) .
 שוח תוכרעמ – הביבסה תא שוחל ןדיקפת . תוימיכ ןהש שוח תוכרעמ – שי םילאקימיכ הזיא
הביסב ; תויסיפ – פמט ,' תויטפוא , םינונטופ תוטלוק . ימצע שוח – תעדל םזינגרוא לש תלוכי
השוע אוה המ .
 העונתל ותוא תמגרתמו םיבצעה תכרעמ ןיב תרשקמ םיזכרמ םיבצע תכרעמ .
 השרפה תכרעמ – ךירצ אל םזינגרואש המ לכ ( תלוספ ) , הצוחה תאצל ךירצ .
ע םכוס " י VAVIN
וכרעמ לע רובענ סרוקה ךלהמב הלאה ת – תוכרעמ םיגדהל ידכ הצובקב דקמתנ רועיש לכ .


* טאלגלפונאוכ ( דח םיטוירקואא לש הצובק - ףיקמה ןוראווצ יומד הנבמב םינייפאתמה םייאת
דיחי ןוטוש . דחל םיבשחנ םיטאלגלפונאוכה - ברה םייחה ילעבל רתויב םיבורקה םייאת - םייאת )
Choanoflagellate ( ןוטושו ןוראווצ שי הלא םירוציל – יאת דח רוצי .) טאלגלפונאוכ םי םיאתה םה
םיבורקה / םימודה האוזטמל רתויב – תה ונממש רוציה המוד דואמ הילמינאה לכ וחתפ טאלגלפונאוכ .
ינש ךכל תויודע :
1 . םייטנגוליפ םיצע ךרד .
2 . טמ לש רתויב טושפה יאת ברה םזינגרואה ו םיגופסה םה האוז . פסל ו לש תיסחי ןטק רפסמ שי םיג
םיאת , םיגופסל םיינייפואה םיאתה יגוס דחא – כ טיצונאו ( ןוראווצה יאת ) – ניחבמ דואמ םימוד ה
תיגולופרומ ל טאלגלפונאוכ ה . ש תרמוא הירואיתה טאלגלפונאוכ ה טמ לש םיחאה םה האוזו , המ
ש לש םונגה ףוציר םע חכוה טאלגלפונאוכ ה .

* גופס – אוה יח םזינגרוא ומכ הארנש
דכ / לודג ימינפ ללח ול שיש קש . ול שי 4-
5 םיאת לש םיגוס . ףסונ ינייפוא את
םיגופסל ידוחי אוהש רוח את אוה –
טיצורופ ( םי ) אוהש ללח םע הנבמ
עצמאב . תוילגעמ תועונתב ענ ןוטושה
םרז רצויו – הצוחהו םירוחה ךרד = <
גופסה לש ןוילעה חתפהמ . ומצע גופסה
וה זז אלש רוצי א / ש המו ומוקמב עובק זז
הז לזונה גופסה ךותב . שיש הזל רבעמ
ןוטושה תא םהל , ןוראווצה תא םהל שי
ןוזמה תא דכול אוהו – ךרד רבוע ןוזמ
םירוחה , ןוראווצב םיספתנ ןוזמ יקיקלח
לע אצמנש קורה תועצמאב םירבעומו
ןוראווצה . םשב םיאת שי םינפב
םיטיצובמא ( םתרוצב םימוד תובמאל ) העונת תלוכי םהל שיו . לש לוכיעה יאת ךות אוה גופסב ןוזמה
( םיאת ןוזמה לוכיע לע םייארחא – םדא ינב לצא הזש ךיאל תמועל ) . ה קוריפ ה ןוזמה לש ינושאר
גופסב םידחוימ םיאתב שחרתמ .
גופס יביטמרפ וניה - יאת ברה םזינגרואה לש םינוירטירקה בור ילב רדתסמ גופס – עמ ול ןיא '
םיבצע , העונת , שוח – פ טעמכ לכה א םה םהב תומוקמ שיו בוט םירדתסמ םה תאז תורמלו יביס
םיצופנ דואמ .

בכרומ רתוי אוה םהלש הנבמש םיגופס שי ( הצחרל יעבט גופס – הנבמ לש Leucon .) לש םמויק
םיגופסה לש הצובקב יולת דלש יטחמ ו םייושע םה הממ ( הקיליס ) – םירצוי םה אוהש בכרומ הנבמ
רוביחה תמקר – הזה לעוגהמ יושע ולוכ גופסה לש חישקה הנבמה .
פסה רתויב טושפה הנבמה םע ילמינאה יאת ברה םזינגרואה אוה גו . שי ש םיאת ול םדיקפת
תוברתהל – והשמ ?? תיגפ םירצויש םיטיצ ( ןימ יאת ינש ןיב תוחאתה ךילהת ירחא .) םיאת שי
ןימ יאת תויהל םיחמתמש ( רז הציבו ע ) ו ל םיררחתשמ םימ , תיגפ םירצויו םישגפנ ( הווראל ) ש החוש
רגוב רוצי רצונ הנממו תבשייתמ איהש דע םימב .

יאת בר םזינגרוא ונל שי םינוש םידיקפתל םיחמתמה םיאת , ךא שי קר םיאת לש הנטק הצובק
האלה םינגה תא ריבעהל הכוזש . רבועש המ ב ה בכרהה אלא טרפה אל הז היצולובא יטנג ולש –
ןימה את לש יטנגה בכרהה ותוא תא שי טיצונורכה לש אנדה ךותב . ?? הלאה םינגל ןורתי שיש עגרב
( גופסה לש חלצומה הנבמה תריצי תא םירשפאמ ) , י ןימה את הזה עדימה לכ תא ליכ ?? . לכ
היצטומ / ןימ את אל אוהש אתב יטנג יוניש , אבה אתל רובעל לוכי אל .
** תושכרנ תונוכת לש השרוה – רובעל םילוכי אל וייח ךלהמב םזינגרואה לע םירבועש םייוניש
ןימה יאתב םה םא אלא השרותב !

ע םכוס " י VAVINתוברתה לש םינוש םירואית ינש :
1 . ה םיאתה םה טבנה יאת אבה רודל םיריבעמ . ה יאתב אוהו הקולח לש ידוחיי ךילהת שחרתמ טבנ
הזוימה ךילהת רמוחה וב מ יטנגה םיינשל קלחת . הזוימ ירחא ( י ןימ יאת תריצ ) דחא קתוע קר שי .

התחפה תקולח - םימוזומורכה רפסממ תיצחמ אוה תבה יאתב םימוזומורכה רפסמ הבש הקולח
םאה אתב . הקולח הירחאו םימוזומורכה לש הלפכה שי הליגר הקולחב ( רפסמ לע הרימשל
עובק םימוזומורכ .) ןכלו הלפכה ןיא התחפה תקולחב םייתש יפ תחפומ םימוזומורכה רפסמ .
הזוימל תינייפוא התחפה תקולח - ןימ יאת םירצונ וב ךילהתה .

** ו ירכזה ןימה את ה יבקנ – לעבו ןטק אוה ירכזו העונת רסחו לודג אוה יבקנה ןימה את יחה םלוע לכב
העונת .
םזינגרואמ םיאצוי םיאתה ינש , ח יאצח ינשו םישגפנ םיבברעתמ יטנג רמו . מל רתוול םזינגרואל יאדכ ה
הלו יטנג רמוח יצח לע רז רמוח םע בברעת ( ינגהמ יצח ם / האלה רבוע אל ןג לכמ דחא קתוע ) ?
אצוי אל רבדה םיטושפ םיייטמתמ םיבושיח םישוע םא ינויגה . ידכ םירוטקפ םישורד תא קידצהל
תינימה היברה . דקפתמ םזינגרואש עגרב תמלתשמ אל תינימ היבר - ד הברה שי תואמגו
םימזינגרואל תינימ לא היברב םיברתמה
תינימ לא היבר :
1 . Fission - הקולח – רוא ' ל קלחתהל לוכי - 2 . םזינגרואל חתפתמ יצח לכ םלש ( וא םיינשל קלחתמ
רתוי - תיטנג הניחבמ ירמגל םיהז .)
2 . הצנה – Budding – י הצנהב מ םיאצוי והשכיאש םיאת לש הצובק ש ףוגה ןפוד ( ילב רעתהל םע בב
ףוגה ןפוד ) שדח טרפ רצויו הרוהה טרפה ףוגמ דרפנ אוהש דע לדגו ךלוהש ןצינ רצונ .
3 . Parthenogenesis – ןילותב תייבר – וע לש הריצי שי הציבב םלש רב / תינימ היברב ומכ םחר הליגר
םאהמ םיעיגמ יטנגה רמוחה לש םיקתוע ינשש קר ( מ היברל תיגולויסיפ הניחבמ המוד ךילהת תיני –
רכז אלל לבא ) . הז תא תושועש תואטל שי ....

שולש ת יחה םלועב תרוזפתב םיאצמנ תינימ לא היבר לש הלאה םיגוסה .
ע םכוס " י VAVIN03.11.10
םינגרוא לש היגולויבל אובמ – תיעיבר האצרה

םיגופס לע ונרביד םדוקה עובשב – ב רתויב הטושפה הצובקה םירוצי םייאת בר . םתוא דחיימש המ
ןגועמ הנבמ םהל ןיאש הז תרחא הצובק לכמ - ןימה ותואמ םיגופס ינש חקנ םא , היהי םהלש הנבמה
ןיא יכ הנוש תומקר םהל / םירביא םירדגומ ( תכרעמכ ותוא רידגהל ןתינש רדגומ רוזיא ןיא
לוכיעה / העונת רוזיא וכו ' ) . ומ םיגופסב תיסחי היצאיצנרפיד שי רתוי םיבכר .
טבנ הלעל היצאיצנריפידב ליחתמ תירבועה תוחתפתהה ךילהת – תוהזל ןתינש םיאת לש הצובק
רבועב םתוא ( בלשב דואמ םדקומ ) דגומ הצובקל אצומ םינתונ םהו םיאת לש תר . רבכ םינש ינפל
תובר , ועדי םיגולוירבמא םיאת לש הצובק תוהזל ועדיו רבועב ןתת איה םיאת תצובק וזיאל אצומ
רגובב .
טבנה תובכש – ר תוטבונ םהמש תובכש תומיוסמ תומק – רבועה לצא םתוא תוהזל ןתינ ( ב היח
רגובב םג תורדגומ תובכש יתש שי תיטסלבולפיד ) .
םרדודנא endoderm – ש תינוציח טבנ תבכ . םרדוטקא - ectoderm – תימינפ .
םייטסלבולפיד םייח ילעב – טבנ תובכש יתש ילעב דבלב .
ףוגה יוסיכל אצומ תנתונ תינוציחה טבנה תבכש ( וכו רועה ' .) תימינפה טבנה תבכש אצומ תנתונ
לוכיעה תכרעמל .
ימינפ ללחל הנופש רוניצה לש ימינפה דצה איה ונלש לוכיעה תכרעמ – השעמל ונלש ףוגה לש םינפה
ץוחל חותפ – ינוציח אוה לוכיעה תכרעמ ללח לכ . הצוחה הנופש ימינפה ללחה תא ןפדמ םרדודנא .

עמ לע רבסה ' חולה רייצ אוהש לוכיעה .
ףוגה יוסיכ לכל אצומ ןתונ םרדוטקאה . ץוחה – integument – המ לכו ףוגה יוסיכ ותוא הסכמש
ץוחבמ ( רועה תא ללוכ , רועה לע תואצמנש תופסונ תופסותו םינבמ .)

ףוגה יוסיכ ידיקפת :
* תיביטקלס הציחמ תווהל הז ירקיע דיקפת . הביבסה םע רשקב תויהל בייח םזינגרוא לכ . םוטיאה םא
בוט אל הזו וסנכי אלו ואצי אל םירמוח זא טלחומ היהי – תיביטקלס הציחמ יהוז ןכל – תרשפאמ
םירמוח לש האיציו הסינכ םימיוסמ . יב לידבמש המ רועה הז ץוחה ןיבל ונינ – לובגה רותב רועה
אצוי המו סנכנ המ טילחמ .
* תיסיפ הנגה – יכ ללכ ךרדב ס ו םירז םימצע לש הסינכ ענומ ינוציחה ףוגה י – הציחמ אוה רועה
סנכהל םירבדמ תענומה תיסיפ

לתיפאה גוסמ המקר איה רתויב תינוציח הבכש ( ידמימ וד הנבמ ) – םיאת לש הבכש אוה לתיפא
וד איהש - תידמימ – קמוע הל ןיא לבא יבחור הנבמ הל שי ( חוטש םיאת םהינב םירשוקמה םי דחא
םידדצב ינשל .) שמגתהל תלוכי לעב אוה הזה לתיפאה / קזח םג לבא טמקתהל – תולקב ערקנ אל .
ונל ןתונ אוה תיסיפ הנגה .
ע םכוס " י VAVIN

ףוג ייוסיכל תואמגוד –


המקר אוה םיקנוי לש רועה
תבכרומ דואמ . תינוציח הבכש
לתיפא איה ( לכ אל הז לבא
ףוגה יוסיכ – םיבר םיביכר שי .)
אוה רועה ןתונש בכרומ ךרעמ
או הכימת תויטסל , תורעש ללוכ
םיקנויב / תחוצונ םירופיצב המ
םהל רזועש םוח תרקבב –
תוענומ רתוי הרק הביבסהשכ
המח הביבסהשכהו םוח תחירב
םוח תסינכ תענומ רתוי –
( רעישל / תוצונ בושח דיקפת
טב היצלוגרומר – תרקב םיקנויל
פמט ' הצובקל ידוחיי הזו הבוט
תופועו םיקנוי לש תמיוסמ ) .
עיז תוטולב ה – קר ידוחיי
םיקנויל ( ?? ? .) התייה תאז תיסחי בכרומ ףוג יוסיכל אמגוד .

* לש האיציו הסינכ םירמוח – יכ אוה ירקיעה המישנה רביא ס ו ףוגה י . עהש ךירצ לש הסינכ רשפאי רו
ידכ םיזג לוכי רוציהש םושנל – סנכהל ךירצ ןצמח . רועה ךרד םשונ יחה םלוע בור . תכרעמ שי ונל
המישנ תידוחיי ( ?? – ונל קר ?? )

* רועה ךרד םיחלמ לש רבעמ – םיוסמ םיחלמ זוכיר םע הביבסב םיאצמנש םימזינגרואב ( םירוצי
םיימי ) םיסנכנ םיחלמ הזיא דיגהל הז רועה דיקפת / םיאצוי .

יכל אמגוד ס קרח לש ףוג יו . יוסיכ קרחב םג
ידמימ תלתו בכרומ אוה ףוגה – הבכש
לתיפא איה רתויב תינוציח . שי םיקרחל םג
תורעש שוח רביא הז םלצא לבא ( תורמל
לש תורעשל הנבמב תומוד םהלש תורעשש
תודקפתמ םיקנוי כ םיקדייחה לצא רביא
שוח ) . לש רוע םגו םיקרח לש רועה םג
ימ ינפב דימע םיקנוי ם – האיציו הסינכ ןיא
םימ לש . ןפוד יאצוי םה םיקנוי םגו םיקרח םג
םימ לש הסינכ םיענומ םהש הזב . רבדה
הוועש וז םיקרחה לצא םימ החודש .

** עיז תוטולב שי םיקנויב ה ןה לבא קלח אל
רועהמ ומצע ( תולעת ןה יכ ש תוצוח / תורבוע
רועה ךרד ) .
תינוציחה הבכשה רתויב לש רוע ( לצא םיקנוי ) תיניטרק הבכש איה ( ןיטרק ןובלח – תורעש רצוי
םימ רבעמ רשפאמ אלו םיינרופיצו ) – םצעב וז לתיפאה תבכש ינפ לע תבשויה התמ הבכש .
רועהשכ ונלש מ ןיטרק םצעב הז ףלקתמש המ ףלקת .
[ ןמזה לכ תשדחתמ ןיטרקה תבכש – תשדחתמ התייה אל איה םא ( ב הרוקש המ תויווכ ) םש רועה זא
שבייתמ היה . םירישע רתויו רתוי םייהנ םה םילוע םהש לככו הלעמל ןמזה לכ םילוע לתיפא יאת
בו ןיטרקב ןיטרק םע תמ את שי תינוציחה הבכש .]


ע םכוס " י VAVIN* היצטנמגיפ – עבצ .
ףוגה יוסיכב תרחא וא תאזכ הרוצב אצמנ םייחה ילעב לכ לש עבצה לכ טעמכ ( לש תובכש ינמ לכב
ומע רתוי וא לתיפא ק .)
םיטנמגיפ ללוכ ומצע רועה םג לבא תוצונבו תורעשב אצמנ עבצה בור םיקנויב .
םיטיצונלמ – רועה ךותב םיאצמנ כותב םירבוצ םהו ןינלמ םשב עבצ רמוח ם . יהכ םישנאל רתוי שי רוע
םיטיצונלמ . ל הבוגת - UV םיטיצונלמ לש רוצי איה – ףוזישב הרוקש המ .
[ תמייק למ לש הצופנ היצאירו ןינ – ןינלמואפ phaeomelanin- ( הנוש תצק הלוקלומ – יהו א עבצב םוח
םודא ) – ג םישנאל ותוא שי ' גני ' םי ] .

םיקנוי לצא טנמגיפ אוה ןינלמה ץופנ דואמ . ץופנ יכה טנמגיפה הז םדא ינבב . םיטנמגיפה בור
ואפו ןינלמ הז םיקנויב קחשמ וא ןינלמ / בוברע םהינב .


[ ןיטיצונלמה ךותבש רבתסמ הרוצה ןיב לדבה שיו טנמגיפה לש םירגרג שי
ואפו ןינלמ לש ריגרגה לש ןינלמ . וחילצה , תכסובמ הזילנא תרזעב רזחשל
םירואזוניד לש םיעבצ הזמ – תוצונ ויה הארנכ םירואזוניד דואמ הברהל –
םיספ והיז ןינלמ םע / ןינלמואפ ו בצה המ דיגהל וחילצה הז יפל לש ע
ינפל יחש םזינגרואה 100 ימ ןויל הנש ] .

רופיצב םרוקמש םיעבצ הברה שי םי תוצונה לש ילאקיסיפ הנבמב אלא טנמגיפב אל ןמצע ( תובכש
תונוש רוא תוריבעמ .) הטידורפא תעלות שי – יפיז בר תעלות , םיעבצ שי הל " םיילאקיסיפ " – איה
הנוש תיווזמ םילכתסמשכ תצנצנמ הזו רואה תריבש יפ לע ( ו אל טנמגיפ ללגב .) רועב םיקרח לש
פה רתוי תוכומנה תובכשב תאצמנ היצטנמגי .
גיפהמ קלח רצייל םילוכי אל םייח ילעב םיטנמ - אמגודל וגנימלפ – םה תוצאמ םיטנמגיפ גופסל םיבייח
( ןוזמ ) תומיוסמ – עבצ ריתע אוה םהלש לכוא . תויח ןגב רתוי םידורו םיאוגנימלפ הארנ ( לש הלאמ
עבט ) ש הרישע הנוזת םהל םינתונש ללגב הזו " תעבוצ " רתוי דורו עבצב םתוא .

** שמשה ינרק תא גופסל ידכ הז רועב ןינלמ ונל שיש הביסה .

המל עבצ שי םירוציל ?

עבצל םידיקפת םיבר – האווסה , גוז ינב תכישמ , הרהזא יעבצ ( עבטב - בוהצ , םודא , רוחש .) שי
הביבסל םאתהב עבצה תא תונשל םילוכיש םייח ילעב – תוטלוב תואגמוד - ז םינונמתו תויקי . תויקיז
הז תא תושעל תולוכי " ךרעב ." לכות אל תיקיז עבצ לכל המצע תא םיאתהל – תיקיזב עבצה יוניש
תילאנומרוה איה הרקבה יכ דואמ יטיא אוה – םדה תכרעמל שרפומ רמוח ש ירצ תונשלו עיגהל ך
והשמ . אוה עבצה יוניש םינונמת לצא ידיימ – תכרעמ יכ םיבצעה תכרעמב םלצא תרקובמ עבצה .
ןונמתה לוכי " תונבל " ולש הביבסה לש רויצ ומצע לע – רבדה םינונמתל דואמ ידוחיי .

* שוח ירבא – אבה עובשב םהילע רבדנ – רועה יבג לע םיאצמנ שוח ירבא דואמ הברה .

* הברה לבמ והשמ םישירפמ םייח ילעב דואמ רועה יבג לע תואצמנש תוטו :
ריר – ךימס אוהו םינובלחו םירכוס וכותב ללוכ . םיבר םידיקפת רירל . עונתב םיענ םייח ילעב הברה
תיריר - פמ ןוזלח ונטבה לעש תורעש ידי לע זאו ריר שיר לע םדקתמ שירפהש רירה יבג .

[ ?? תיכנוקה לש ינוציח יוסיכ ןוזלחה – ןוזלחה לש רועב שי השירפמש הטולב רמוח היכנוקל ךפוהש .
תינוציחה הבכשה אל איה היכנוקה ( כ רידגהל לבוקמש יפ ) יתנבהש המ יפל ?? ]

עיז ה ףוגה תוטולב לע םיאצמנש םידחוימ השרפה יאתמ תשרופמש השרפה וז . תודחוימ תוטולב
חיר רמוח תושירפמש – תובקנ תכישמ תורטמל , תחרבה םיילאיצנטופ םירחתמ .
ע םכוס " י VAVIN
תוילאמרדוטקא ןה תומקרה לכ אל . לתיפא אוה ילאמרדרוטקאה דיחיה רבדה . תורחאה תומקרה לכ
וניארש ( וכו עיז תוטולב ' ) וטקא אל ןה תוילאמרד ודנא אלו תוילאמרד – ןה ל תוכייש תבכש ה טבנ
ה תישילש . קר םיילאמרדוטקא םה לתיפאה יאת ( ?? – הז לע רוגס אל )

ה תכרעמ לוכיע

יקנויה טבמ תדוקנמ ת / ונלש תפרוטה – ונא םיבשוח םיעלובו םיסעולש רבדכ הנוזת לע . םייח ילעב
םיבר ב - ןוניסמ םינוזינ םי – רביא םהל שי / עורז / ספותש תשר ת הביבסהמ וא םימהמ ןוזמ יקיקלח .
תויהל לוכי ןוזמה : תוריעז תויח , ןוטקנאלפ , תווראל , תויח תוכיתח לש בקרנ רמוח ותמש – יללכ ןפואב
ןטק ןוזמ .
םיננסמ םייח ילעבל למ רביא שי טק . פתנ ןנוסמה רמוחה הב הרוצ שי הפה לא לבומו ס .

ל אמגוד הליכא לש רחא סופיט – תיבוברג ילכוא / עצמ ילכוא – רמוח לש הבכש שיש הז לע םיכמתסמ
תיעקרקה לע תאצמנש ינגרוא – םיפרוגו עקרקה ינפ לע םירבוע םה לכ תא םיאצומ םהש המ –
לכ תא עולבל םילוכי םיאתמ אלש המ תא הצוחה שירפהלו אצומה / לכוע אלש . םהל שיש הלאכ שיו
ןוזמ םיחקול םהו השיח ירביא יפיצפס .

הכ הפה תא שגופ ןוזמ
ןוזמה לדוגב רישי ןפואב םייולת הפה תרוצו לדוג . חתפ קר ללכ ךרדב אוה הפה – רבוע ןוזמה םשמ
סנכנ אוהש ינפל עמל ' לוכיעה . ןוזמה דוביעל ינושאר רביא וכותב ללוכ הפ ללכ ךרדב – םייניש
( אמגודל ) . עול – pharynx – הפה ללח ונלש הרקמב . לש ינושאר דוביע עצבתמ וב םוקמ אוה עולה
לוכיע שיש ינפל ןוזמ . הסיעל רביא שי ללכ ךרדב עולב – ויהי תוכתוחה םייניש תוסעולהו הפהמ קלח
עולהמ קלח . ב ביא אוה עול ללכ ךרד ירירש ר ( םייניש לעב , וכו םיזיז ' .) הל לוכי השועש קור םג תוי
דואמ קוריפ ןוזמה לש ינושאר . ןוזמ תסנכהב בושח דיקפת שי עולל םירקמ הברהב – שמשמ אוה
הבאשמכ . תוצווכתה ידי לע / האלה סנכנ ןוזמה תובחרתה .
יהל לוכי ןוזמה תינוציח עורז ידי לע סנכ ( ונלש הרקמב םיידי ) , אלל םירוציל ידי לע סנכנ ןוזמה םיידי
הביאש .
יביטקא ןפואב םיחוש בייח ילעב " םילוע " ןוזמה לע ( םימסרכמו םידרגמ םייח ילעבב םג הרוקש המ .)
עולב אקווד השענ ןוניסהש םייח ילעב שי ומצע – םימ דואמ הברה םיסינכמ / םישועו הפל רמוח ןוניס
הפה ךותב . איה ךכל אמגוד ןתייוול ( ןנסמ זאו םימ ןומה עלובש .) עצבתמ ןוזמה לש ןוניסה ירחא
המינפ םימה לש הסינכה .

שגופ לכואהש אבה רבדה – ו טש / קפז . וה הרצ ללכ ךרדב טש , המ טילחמש רעש והשזיא הווהמ איהו
סנכהל לודג קיפסמ ( עמ ללכ ךרדב ' ע דדומתהל לוכי אל לוכיעה ידמ םילודג םירבד ם .) סינכת טשווה
יש המ תא קר סנכהל לוכ . ו לש היצטפדא אוה קפז הריגאל הדעונש טש ( םירשנב ומכ – םא םה
וי םילכוא ףדוע ןוזמ לש הריגא שי זא ידמ רת . ל תפסונ אמגוד " שומיש " איה קפזב םינוי . םינויל בלח שי
םינוי םתעב אוהש לכועמ ןוזמ נוי לש קפזב בשויש םיקלחל תא הליכאמ איה הזה ןוזמה םעו ה
םילזוגה .)
רגוס רירש שי הביכל טשווה ןיב ( תוצובק הברהב רזוח םימזינגרוא לש .) הז רירש ןוזמ לש האיצי ענומ
הפה ללחל הרזח הצוחה הביכהמ / עול – הביבסהש איה הריגסל הביסה איה הביכה ךותב דואמ
תיצמוח ( Ph 1-2 ) - אל םזינגרואה בעמ היהיש הצור ל הביכה ןיב ר " הלעמל " .
ע םכוס " י VAVINרירש רעש / םצעב ירוליפ רירש הצוחה הביכהמ ןוזמ לש האיצי ענומ . איה הביקה לש ןושארה קלחה
עמ ' לוכיע השועש לוכיעה ( הנכהב ונקסעתה וישכע דע לוכיעל ) ימיכו יסיפ קוריפ לש אלמה ןבומב .
לתיפאב תדפורמ הביקה – שירפמ לתיפא – השרפה תוטולב דואמ הברה וב שיש לתיפא
םינוש םירמוח תושירפמש . תויאת ברו תויאת דח תוטולב תויהל תולוכי ( תוביכרמש ךפושש רוניצ
רמוח הביכל ?? ) . הביקה ללחל םירמוח םיאצוי לתיפאה ךותמ . םימיזנא םה הלאה םירמוחה תוצמוחו
תוקרפמה תא םירכוסל ןוזמה , וכו ןמוש תוצמוח ' .
* זמה הביקב ןמז הברה יד בשוי ןו .

לש הרקמ הריג ילעמ – םיבלש המכב השענ לוכיעה ינפמ הזו ןוזמ םילכוא םהש לוכיעל השק דואמ .
ןה ינובשע רמוח רקיעב םילכוא ( םיבכרומ םינובלח םכותב םיללוכה ) ( תובכרומב חמצה לש הרטמה
וז איה אקווד ותוא לוכאל םייח ילעבמ עונמל - םה לבא םילכוא ותוא תאז לכב .) קוריפ רבוע לכואה
הפה ךותב ינושאר , המינפ ךלוה , רזוח עולל , שמו לכואה תא סועלל הכישממ היחה ם אוה רבוע
הביכ לש רחא רודמל , ןוזמה דוביע ךשמה שי םשו – תכרעמה ןכל הזה ןוזמה תא דבעל דואמ השק
תבכרומ ךכ לכ הריג ילעמ לש .

ןוזמה עיגמ וילא אבה בלשה – ה " עמ י ." הביקהמ לידבהל ( שירפמ לתיפאב תלפטמש ) יעמה גפוס
םירמוח . ךירצ יעמש ןווכמ לבגומ חטשב דואמ הברה גופסל , ב םינפ חטש תלדגה שי םייח ילעב הברה
יעמה לש ( היהי רשפאש ידכ םינפ חטש רתויש המכ היהיש ידכ ךורא רתויש המכ תויהל הצור יעמה
גופסל רמוח רתויש המכ ) .
לתפתמ יעמה םיקנויה לצא ( שי םדא לצא 9 םמצע לע םילפוקמ יעמ לש רטמ .) תא לידגהל ךירצ
רתוי דוע םינפה חטש – לתופמ רתוי דוע לתיפאה ומצע יעמה ךותב – לדרוטש ומכ .

םינפה חטש תא םילידגמ לתיפאה רויצב םילופיקה תרזעב
םהל רדגוהש חטשה ךותב .


ה אל הלא תונורתפ םידיחיה לדגהל ת םינפה חטש . תיפוקסורקימה המרב תונורתפה ינש םג
םימדוקה קיפסמ אל םי – יליו םהילע שי םמצע םיאתה – םיאתה לע םילותיפ דוע ודעונש תא לידגהל
םינפה חטש .

תיצמוח תוחפ יעמב הביבסה ללכ ךרדב – ןוזמה לכועמ יד רבכ עיגהש , םירמוחה תא גפוס יעמהו .
יעמל הזל רבעמ םילזונ תגיפס לש בושח דיקפת שי – םימיזנאה לכ / םימב םינזבזב דואמ םירמוח
ו םימה תא גופסל םיצור ונייה הרזח – השוע יעמהש המ הזו .
** תילזונ איה תאצויש האוצהו םילזונה תא גופסל תלוכיה תא דבאמ יעמה יעמב תקלד שי םא ( יכ
םתוא גופסל חילצה אל יעמה ) – תושבייתה תנכס שי ןכל שישכ לושלש .

תלוחלח ללכ ךרדב שי יעמה ךשמהב / cloaca םימ גופסל אוה ודיקפתש יעמה לש רתויב ירוחאה רוזיא
םיחלמ ןזאלו גופסלו רבגומ ןפואב . דיקפת הזו ףוגה ךותב םיחלמ ןוזיאל הלודג דואמ תובישח שי
הקאולקה . מ – סונא / anus לכועמ אלש המ אצוי .
םייח ילעב םימיוסמ סונאה לע םירתוומ – סנכנ ןוזמהש חתפה ותואמ אצת םלצא תלוספה – ךרדב
םיטושפ םייח ילעבב םייק ללכ תיסחי ש םיכבוסמ םירוצי לצא םג תויהל לוכי לבא '' ודביא '' חתפ תא
הפב םישמתשמו סונאה ךרוצל ....

תכרעמ ה לש לוכיע ה םגו שירכ בגח לש וז ( םינוש םירוצי ינש ) – גאידה ומכ תארנ ףקשב המר .
* יטנגרוונוק הנבמ והז – באה לצא םכחותמ ךכ לכ היה אל הז םודקה ( ?? ) .

םימוד דואמ יטנגרוונוק ןפואבש תונורתפל ועיגה םינוש םייח ילעב .
ע םכוס " י VAVINהביקב עצבתמ קוריפה בור ( לבא קוריפה םייתסמ קוידב הפיא רדגומ דואמ לובג ןיא – יעמב םג
םירבד םירוק .) ענ קוריפה ללכ ךרדב הש דע תויסיסבה תוימיכויבה ןיינבה ינבא – ונימא תוצמוח ,
ןמוש תוצמוח , םירכוס .

דבל קרפל עדוי אל ףוגהש םירמוח דואמ הברה שי – אמגודל ןינגינ ( םיצעב ירקיעה רמוח ) . קרפל ידכ
םייטויבמיסודנא םימזינגרואורקימ םירקמ דואמ הברהב שי הלאה םירמוחה תא .
הזויבמיסודנא ימב תמייק עמב תרחא וא תאזכ הד ' םלוכ לש לוכיעה . םה ףוגהמ םרגוליק טעמכ
לוכיעה תכרעמ לש םיקדייח . ונל םירזוע הארנכ םימזינגרואורקימהמ קלח , אלו םירזוע אל םהמ קלח
םיליבומה םיליפט םהמ קלחו םיקיזמ לוכיעה תכרעמב תויעבל .

תואמגוד – תיאתה לש קוריפה / עמב זולולצ ' ב ולוכ אוה הריגה ילעמ לש לוכיעה םימזינגרוא תרזע
םיטויבמיסודנא . ץע םילכואש םיטימרט – םיקדייח לש הצובק שי םהלש יעמה ךותב – םייטאלגלפוניד
( םפוג ךותב םיטימרטה לש םירוהה םיערוז םתוא םיריעצ םהשכ ) ןינגינ קרפל םדיקפתש ( רבד
ץע ךותב אצמנש ףאו םיטימרטמ ץוח קרפל לוכי אל דחא .)

םייטסלבולפיד םייח ילעב – אבה עובשב קסעתנ םהב . תש שי יחה םלועב עמ י ' םימזינגרוא לש
תויטסילבולפיד ( תארנש תאז לילגה לש רויצה ומכ ) . וטקא לכה ךסב םהל שי ו םרד ודנא םרד תבכשו
תובכשה יתש ןיב םיאת תללוכ אלש הכימת .

הרופונטק / קרסמ םינ – - Ctenophora םיימי םייח ילעב לש הצובק , םימרזה םע םיפחסנ םה ( ןאל
םתוא חקול אוהש ) . םשה מ אב הצובקה לש ןמזה לכ םיליעפה םיסיר שי םהילע םיזיז לש תורושה
הביבסהמ ןוזמ םיפסואו ( םימב םיאצומ םהש ינגרוא רמוח לכ .) תרזעב קרסמה ךרואל לבומ ןוזמה
ריר סנכנו הפה ךותל ( חותפ אצמנש – יכ רגוסש והשמ ןיא ותוא תא .) טקהמ הברה םה הרופונ
םיפוקש ( ילאיווירט אל רבד – ץמאמ בייחמ – ידכ םינגרואמ תויהל םיכירצ םינובלחה ףוקש תויהל ידכ
אלמ ןפואב םכרד ורבעי םינוטופהש .) םיאת לש המרע תחקל רשפאש ךכ קיפסמ םיפוקש םינקרסמ
הכרד הארנ תאז ךכבו .
םיברוצה / הירדינק - Cnidaria – הבחרו תנווגמ הצובק – תוזודמה תא הכותב תללוכ , םיה תונשוש
וכו ' . ימינפו ינוציח ףוג יוסיכ שי םהל םג .
ע םכוס " י VAVIN10.11.10
םזינגרוא לש היגולויבל אובמ – תישימח האצרה

תויטסאלבולפיד תויח לע רבדל ונלחתה . תויטלסבולפיד יהמ ונרדגה – יתש טבנה תובכש ( תינוציחה
תימינפהו .) תוכרעמ יתש ונגצה – הירדנקו הרופונטק .

הירדנק / Cnidaria – םיברוצ ( םייבובנ םהל םיארוק םימעפל / הטארטנלצ ) . ףוג םגד ילעב םיברוצה
טושפ תיסחי ךא רתוי בכרומ םיגופסמ . ףוג תובכש יתש קר םהל שי – םיליילטיפא םיאת תובכש יתש
– תינוציח הבכש ( סימרדיפא ) , תימינפו – תימרדורטסג . םהינב שי םיאת תללוכ אלש הבכש ( תמקר
הילגוזמ איהש ג הבכש ' תיניטל .) סוכ ומכ יונב ףוגה / קובקב / וכותבשכ קש ללח שי – הפה ללח / ללח
לוכיעה . םיללחה ןיב רבעמה ( המינפ ןוציחה םלועה ןיב ) הפ ארקנ ( סונאכ שמשמ םג אוהו – ול ןיא
תבכרומ לוכיע תכרעמ .) ףסונב ךכל , תועורז ללכ ךרדב םהל שי – דיצ תועורז . ילעב םה םיברוצה
םיפרוט םייח – םירחא םייח ילעב םילכוא ( קר אל נגרוא תלוספ םיטקלמ םייח ילעב םג אלא תי .)


פילופ – וצמ תחא רתויב תוצופנה םייחה תור
םיברוצב . אל ךא םילבמ םהייח לכ תא
פילופכ – הזודמ תויהל םג םילוכי . לדבהה
ופ ןיב יגולופרומה ל הזודמל פי - הזודמ לצא
הטמ יפלכ הנופ הפה , ו זמה תבכש הילגו
הלודג רתוי הברה . ךרדב פילופה תידוקפת
בישי ללכ , תדדונ תאז תמועל הזודמ / החוש .
סיסבה תא ןיא הזודמל ( תא עבקמש המ
תיעקרקל פילופה .) תא תנווכמ אל הזודמ
םרזה ידי לע אלא םיוסמ ןוויכל המצע – ןיא
החוש איה ןאל עובקל תלוכי הל .

םיברוצה ךותב שי 4 תונוש תוצובק – 4 תוקלחמ . תיאנילה הקיטמטסיסב שמשנ םהניב ןיחבהל ידכ
( בוקמ תוחפ הזש תורמל ל ) . רשקהב פילופל הזודמה ןיב םיסחיה אוה תונושה תוקלחמה ןיב לדבהה
םייח רוזחמ לש .

םיברוצ לש בושח ןייפאמ – םידחוימ םיאת םהל שי
– םהלש ירקיעה דיצה ילכ םהש הבירצ יאת . םה
תועורזה לע םיאצמנ ( תיפאה ךרואל עורזה לש ל ) .
** ללכ ךרדב תורפסב לובלב שי טיצודינק ןיב
טסיצוטמהו .
םיברוצל קר ידוחיי אוה אתה – ףלשנש ץוק םש שי
הזה אתה ךותב לתופמש טוחו . ץחלב םייוניש
רוג יטומסואה הצוחה ףלשהל הזה ץוקל םימ ,
והשמב לקתנ אוה רשאכ ( ?? .) ררחשמ םג אתה
סרע – קתשמ אוה ( םיבצעה תכרעמ לע לעופ ) -
ךכ תוא איבמו ףרטה תא ףטוע ברוצה הפל ו
( טוחה תרזעב – לוכי טוחה עבקל קר םג .) ךרואל
םיטיצודינק תא שי עורזה לש לתיפאה – יאת
הבירצ . טסיצוטמנה ( ללח ) טחמה תא וכותב ללוכ ,
( לצלצ .) רגירט ףלשהל לצלצל םרוג , רחא יבצע לנגיס וא עגמ ידי לע ( ילזונה ץחלה ךותב יוניש שי
ותמ הצוחה קרזהל לצלצל םרוגש אתה ךותב אתה ך ) . ףרטה לש רועה ךותב ץעננ ץיפשה , טוחהשכ
סנכנ ףרטה ךותל , ךכל ףסונב ה סרע םג ררחתשמ ו ףרטה תא קתשמ הפל ףרטה תא ךשומ טוחה
( ?? עורזה וא טוחה ?? .)
ימעפ דח אוה זא הרונ טיצודנקהש עגרב לבא ןמזה לכ םישדח םיטיצודנק לש הריצי שי ( הרהבה -
טיצודנק סחייתמ ל אתה לכ , לחה אוה טסיצוטמה ל / לצלצה תא שי וכותבש אתה ךותב קש .) עגרב
צמ ףרטהש ו ל לצ , ותוא תלכואו וילא ותוא תכשומ הזודמה .
ע םכוס " י VAVINםיברוצה לכב םייק הזה רבדה , הנתשמ סרעה לבא – ינלטק אוהש סרע שיו קיזמ אל אוהש סרע שי .
( םיטסיצוטמה לש העיגפ הז הזודמ לש הבירצמ םילבקמש המ – תב םיראשנ םה םיקרפתמו רועה ךו
םיינגרוא םתויה בקע – סרעה הז ונלש רועב עגופש המ לבא .)
** הנטק הזודמ אל אוה פילופ – םינוש םירוצי ינש םה .

נ לע רובע 4 םיברוצה תוכרעמ לש תוקלחמ :

1 . האוזורדיה / Hydrozoa – פילופה אוה הלש יטננימודה םייחה בלשש הצובק . האוזורדיהה , ךשמב
היח בור בצמב פילופ לש . דיחי פילופ לדוגב 2-3 מ '' מ . םהש האוזורדיה לש תואמגוד דואמ הברה שי
םייתבשומ ( ופ הברה לש הצובק ראופמ הנבמ םירצוי םהש דחיב םיפיל ) . האוזורדיהה ךותב
ייתבשומה ם - שא יגומלא ( םיגומלאל אלו האוזורדיהל םיכייש ) – ףירח סרע םע הבירצ יאת םהל שי
תיסחי ( ףירח שא ? ) .
ס ברקה תניפ תיזגוטרופה – ףצו ריוואב אלמתמש פילופ םהל שי – םיפילופ לש הרדס שי זאו
םירבחתמש – דחא פילופ צ םה וילא םירבוחמש הלא לכו ףצש ד םי . ףירח סרע שי תאזה האוזורדיהל
םדא ינבל ינלטק אוהו
םי תוצונ – ל תפסונ אמגוד יתבשומ האוזורדיה םי ילעב ףעתסמ הנבמ .

2 . האוזופיקס / Scyphozoa ( לפס ירוצי ) – וז הצובק לש תיזכרמ םייח תרוצ איה הזודמ . תוזודמל
פילופ בלש שי הלאה – ןמז טעמ תיסחי םימייקו םינטק םה לבא . ףוג תוקולח תוקולח קלחתמ פילופה
– ה תחא זאו תוחלצ ( ורצונב ) ררחתשמ ו הזודמ תויהל ךפוה הזו ת ( לכו תוחלצ ומכ םיקובד םיפילופ
הזודמל תכפוה תדרפנש תחלצ .) הזודמ תנתונ הבכש לכו תובכשל קלחתמ פילופה .

3 . האוזובוק / Cubozoa ( אספוק תוזודמ ) – לבא האוזופיכסמ קלחכ םירפסב םיעיפומ םויה דע לככ
הארנה הנוש הצובק . ירטמיס םהל שי םיחתופמ דואמ שוח ירבאו תעבורמ ה . לכב םייניע המכ ילעב
דצ . תלוכי םהל שי ןווכמ ןפואב תוחשל ( האוזופיכסמ לידבהל ) – שוח ירבא םהל שי , תוהזל םילוכי
ףרט שיש , יביטקא ןפואב תוחשלו ( ליעי אל ךא ) ףרטה ןוויכל . ינלטק סרע שי אספוקה תזודמל
( םיב דואמ םינכוסמ ) - ונב עוגפל םילוכיו םיגדב םיעגופ םה . ינלטק םהלש סרעה לעופו תוינשב – ןיא
יבל עיגהל ןמז םילוח ת . תיסחי הנטק איה תאזה הצובקה – םיחתופמה שוחה ירבא ללגב תניינעמ ךא
תיסחי ( םינימ טעמ תיסחי הנממ שיש תורמל .) אל ( לכל ?? ) םיפילופ שי האוזובוקה – היבר םהל שי
תרגוב הזודמל רשי תחתפתמש ( פילופ בלש ןיא .)

4 . האוזוטנא / Anthozoa – םי תונשוש םיללוכ . םייקנע םיפילופל עיגהל םילוכי – י םי תונשוש תולוכ
םידיחי וא תובשומב תויהל . וז הקלחמב םיגומלאה תא םג שי – תובשומכ קר םימייק םיגומלאה .
בלש קר שי האוזוטנאל פילופ ( הזודמ בלש ןיא .)
םינוש םיניממ םיגומלא לש הצובק לש הנומת – רשפא
לא לש םינימ העברא תוחפל ןאכ תוארל םיגומ .
גומלאה ךותמ םיצבצבמ םיפילופה – םויה בור
ריגה דלשה ךותב םיסנוכמ םהלש ינ , םיצור םה םאו
םיאצוי םה לוכאל . לבגומ םייח ךרוא םיפילופל
פילופה וב םוקמה לע תובכש תובכש םינוב םיפילופהו
תמ ( ?? ) . איה םיגומלאה לש תירקיעה הנגהה
גומלאה ךותל תוסנכתה – עב םזינגרואש לככ רתוי םיללכושמ הנגה ינונגנמ ל , רתוי היהי ולש סרעה
שלח . – שי גומלאל ןונגנמ ללכושמ .

םיפילופה לכ לש לוכיעה ללח ןיב רבעמ שי ( הלעת שי ה רבחמ ת םלוכ לש לוכיעה תולעת ןיב ) –
ה םזינגרוא אוה ןאכ יפותיש . לאשנ יאת בר תויהל הווש המל הלאשה ת ? / יתבשומ תויהל הווש המל ?
ה בושת תומוד תו - לודג תויהל לוכי אל דדוב פילופ , תהל אוה לודגל ךרדה םירחא םיפילופל רבח
הבשומ רוצילו . הלאשה תלאשנ ללכה ליבשב דובעלו רבחתהל המל ? – תובשומ ןה הלאה תובשומה
תוילאנולק – ההז אוה טרפ לכ לש יטנגה הנבמה . הצנהב איה ןאכ היברה – תינימ לא היבר ( ןצינ שי
ו אצויש שדח פילופ חתפמ ) – ןמזה לכ הלדגו תכלוה הבשומה . םיהז םלוכ תינימ לא היבר וזש ללגב
האלה םירבוע םלוכ לש םינגו . םיגומלא לצא תינימ היבר םג שי - רצוי םימיוסמ םיאנתבש רוצי שי
תוטמג ( תויבקנ וא תוירכז ) ( םימל םיררחתשמ ןימה יאת .) הלונאלפ םירצויו םירבחתמ הציבו ערז יאת
( םיחוטש םיאת לש הצובק ) ש החוש ו תבשייתמ , הבשומ תרצונו שדח פילופ תרצוי .
ע םכוס " י VAVINהבשומ וא גומלא לש
היברב הברתמ םיפילופ
תינימלא - לש הצנה שי
תיטנג םהל םיהזש םיפילופ .
מ היבר םג שי הב תיני
ןימ יאת םירציימ םיפילופ .
לש םייח רוזחמל אמגוד
םיברוצ ( תא חקנ האוזורדיה
תיתבשומ .) לש הצובק
םיפילופ = > דדוב פילופ
חתפתמ = > פילופל הכיפה
רגוב . איה תוחתפתהה
הצנהב – מ תלבקת הבשומ
םיפילופ לש – ורצונ םלוכ
ינימלא היברב ךותמ ת
פילופה . אל וז הבשומב
םיווש םלוכ – תמש הלאכ שי םיחמ היברב םיחמתמש הלאכ שיו הנזהב . איה דובעל לוכי הזש הביסה
יהז םלוכש ללגב תיטנג ם – םהיחא ךרד האלה םירבעומ םיניזמה םיטרפה לש םינגה . טרפה
ההז םונג לעב אוה הברתמה ( בעמ שי אבה רודל םינגה ר ) .
פילופה םי הזודמ םיררחשמ ( ?? ) - תינימה היברה בלשה איה הזודומה ( דימת איה תוזודמ לש היברה
תינימ .) תודנוג שי הזודמל ( םיירכז ןימ יאת / םייבקנ .) חא " כ הטוגיז שי ( הירפה ) – הווראל / הלונאלפ
( תיקסיד פילופל ךופהלו בשייתהל תעדויש .) ו תוזודמ לש רורחש שי ינימ לאה בלשה ךותב לצא
ה תינימ היבר שי תוזודמ . רוזחמ והז ה םייח ו דחא טרפב אל אוה – לא תורודו םיינימ תורוד ןיגורסל שי
םיינימ ( ש המ יחמצ יבגל םג ןוכנ ם .)
םזינגרואל הבשומ ןיב וקה תא םיחתומ הפיא – םיארוק המל הזל הבשומ ( םזינגרוא אלו ) – שי יכ
הנוש היגולופרומ . טרפ לש הרדגהב – ינאה והמ ? בכרומש לע םזינגרואכ דקפתמ הזה רבדה לכ
םינוש םיטרפ המכמ .

** הנוש אמגוד - הרדיה – הזודמ לש בלש ןיא – צנה לש היבר איה היברה בור ה ןיא בלש םושבו
הבשומ לש הריצי - ןימ יאת םירצוי םמצע םיפילופ .
םיינימ לא שיו םיינימ םיבלש שיש םיברוצב טלוב דואמ ללכ ךרדב – אמגודל תומינכ ( הרושק אלש
םיברוצל ) חמצ ותוא לע ראשהל םיצור דוע לכ תינימ לא ללכ ךרדב איה םהינב היברה . שיש עגרב
םיינימ םיטרפ םירצונ הקוצמ רחא םוקמב הבשומ םירצויש שדח רוד םירצויו םיטשפתמש .

םירובד תבשומ – האוזורדיה לש הבשומ ןיבל וז הבשומ ןיב לדבה הברה ןיא – םיציב איבמש טרפ שי
םיתרשמש םיטרפ שיו – דחא טרפ איה הבשומה םאה ? הרושק אל תיפוסוליפ הלאש סרוקל ...

שוח ירבא

םיברוצל םתוא שי ( םיגופסב םתוא ןיא ךא ) – םע םימזינגרואל ינייפוא לעמ תחא תובכרומ תגרד .
ותביבסב הרוק המ עדוי םזינגרוא םרזעב – יוסמ גוס קפסמ דחא לכ ופניא לש ם היצמר . שוח רביא
רתויב טושפ / יחה םלועב רתויב ץופנ – םיימיכ שוח ירבא . לומ תויהל לוכי ימיכ שוח רביא ' ןובלח ,
רוטפצר , טלוק הלקולומ לש םיוסמ גוס טולקל החמתמש ן – לומ תרשקנ םא ' םזינגרואה זא תמיוסמ
םיוסמ רמוח וילא רשקנש עדי ( ל סחייתהל לוכי לכוא , תויהל הלוכי לומ ' תרמואש ןכוסמ רמוח לש
םזינגרואל םשמ תכלל , וא לומ ' םימוד םיטרפ שיש תרמואש ול – םיימיכ םישוח םה הלאה םירבדה לכ
תיראלוקלומה המרב םילעפומש ) . לומ תויהל לוכי ימיכ שוח רביא ' תדדוב , לומ לש הצובק ,' םלש רביא
לומ לש ' תוינטלוק – ינטלוק לש דואמ לודג רפסמ םיצבושמ וינפ לעש לתופמ לתיפא שי ףאה ךותב
חיר – שי ונלש ףאב 300 וכמ םהמ דחא לכש םינוש חיר ינטלוק לומל ןו ' בק וא תחא ' לש הרצ לומ ' . לכ
לומש םעפ ' חלשנ תרשקנ לומה גוסל בובצע ' חומל . עמ ' תירוטניבמוק הרוצב תדבוע ונלש חירה – המ
םיוסמ חירכ םיהזמש ( םחל , הפירש , חרפ ) – לומ לש בוליש הז ' םינטלוקל םיבולישב תורשקנש תונוש
ונלש – רשפאמ וז היצניבמוק חרפ לש חיר חירהל ונל ת ( אמגודל .) לע בליש ידי םי ינוש לש ם 300
גהל םילוכי ונא םינטלוק ד רי תוחיר רתוי הברה . חתופמ רתוי הברה םיבלכ לש חירה שוח – כ שי םהל
– 1000 םינטלוק ( הברה תוהזל םילוכי רתוי לומ ' ונתאמ .)
ע םכוס " י VAVINוז הירוגטקב םיללכנ םהינש חירה שוחו םעטה שוח . ונל שי 5-6 ןושלה לע םינטלוק – תויצומח /
םירכוס / סיסב י ו ם – רמ . ונאש םירבדה בור '' םימעוט '' תוחיר םה – אקווד איה םימעטב הנחבהה רקיע
ףאה ידי לע .
שוח ירבא לש תפסונ החפשמ איה כמ שוח ירבא א םיינ ילאקיסיפ חוכל םיביגמש . שוח תרעש ( רביא
רתויב יסיסב שוח ) – תורעש שי םיקרח לש הלוקיטוקב ה בצע אתל תרבוחמ ךכ ש תזזה ה הרעש
תרבעהל תמרוג חומל יבצע לנגיס . עגמל ביגהל הלוכי שוח תרעש התוא ( הסיפ םא עגונ ת הרעשב
זיזמו ה התוא ) גלו ר ו הבוגתל ם . תמיוסמ הדוקנ ררועמ הנטנאב עגמ לכ – קרח לש חומב דוביע שי
קסועש ב ועגנ םה המ . ףוגה לש ירוחאה קלחב אצמנש רביא שי םיקרח הברהל ( יצרצ ) תורעש םש שי
ונתל תוביגמש תונידע ריווא לש הע המ ש ע םיביוא ןמסל םיקרחל רזו םהירוחאמ םיאצמנש . ןיא ונילצא
ץחלל ביגמש ןטלוק שי לבא שוח תורעש – תיבצע החירמל םגרותתש תיסיפ הכיעמ ורבעי םיאתה
עגמכ שיגרנש המ הזו .
םיטסיצוטטס םירביא לש הצובק שי – ףוגה ךותב אצמנש רודכ / היחה ףוג ךותב עוקש . לתיפא יאת –
הסמ םע והשמ שי זכרמבו הרעש את שי דחא לכל ( שיבג וא רגרג – ןטק דואמ רבד ) הזה רגרגה
ויתחתמ םיאצמנש הרעשה יאת לע ץחל ליעפמו הטמ יפלכ ףחוד – ינויצטיוורג אוה ןוויכה – ביגמ אוהו
הצואתל םג – ןוויכל תוחשל ליחתמ רוציה םא םיוסמ , הרוחא ףחדנ ריגרגה , םיאת לש הלעפה שיו
ענ אוה ןאל םזינגרואל רמואש המ ץחול רגרגה םהילעש .
טסב םישמתשמ תוילוח ירסח דואמ הברה ' םיכלוה םה ןאל תעדל ידכ ( לקשמ יוויש הז ונילצא ) –
הטמל לש השוחת רשפאמ רבדה / הלעמל , העונת לש השוחתל םגו .
תוילוח ילעב םירוציל שי טילוטואה תא ( ?? ) – יגר תורעש םע שוח יאת לש הצובק תוש , ו אצמנ לכה
ג ךותב ' ןיטל . הזוזתה םע םיזזש םירגרג םג שי ( הצואתב הטמ יפלכ םיפחוד וא ) םזינגרואל םינתונ ךכו
אצמנ אוה הפיא לע עדימ .
דצה וק רביא תא שי םיגדל – זה עקשה ךותב םיטסמורוינ הברה שי ה / כ םיטילוטוא הלא – םזינגרואה
ותעונתב םימה ימרז לכ לע עדימ לבקמ – די לע הלאכ םיטסמורוינ לש בוליש י .
ינזואה ךותב םיטסמורוינ לש תולעת שי ונלש םי , טסמורוינה תא זיזמש לזונ שי תולעתה ךותב המ םי
ןוויכ לש השוחת ונל ןתונש . שי ןזואה ךותב הזה לנגיסה תרבגה ( קר אל הז עדימה תא ונל ןתונש המ
םירגרגה ) – תמועל קזח רתוי עדימ לבקל ונל רשפאמ לזונה םירגרג . תא ןקתל תועדוי םייניעה
םיטסמורוינה תעונת ללגב ראווצה לש העונתה – ךישמנו שארה תא זיזנשכ דחא םוקמ לע לכתסהל
– ורוינה ךרד שארה לש העונתה תא שיגרמ חומה ' םייניעה לש העונתה תא ןווכמו ןזואב .
העימש רביא םג איה ןזואה לקשמ יווישל ףסונב – תב ו בועהש הלעת שי הכ ןטקו ךלוה הלש י –
םינוש לג יכרואב םילילצל םאתהב םיטטור הלעתב םינוש םירוזיא . טסמורוינ שי הזכ רוזיא לכב '
הרוק המ חומל למסמש – העימשה תא רשפאמו דוביע השוע חומה . ( תונוש תויושיגר שי הלעתב
םינוש םילילצל ) .
םוח םישיגרמש םימזינגרוא שי – רמולכ , םא והשמב םיעגונ פמט תוהזל םיעדויש םח ' . השענ תרזעב
לנגיס . וח םישחש םייח ילעב םג שי ארפניא הנירק םישח םהש הז ידי לע ם - המודא – שיש םישחנ שי
אפניא הנירקל םידחוימ םירוטפצר םהל - א המוד – תא םינווכמו םירחא םייח ילעב לש םוח םישיגרמ
הזה םוחל םמצע .
פ תטילק הז םישוע םהש המש שוח יאת שי םינוטו ( רוא יקיקלח ) – ופ םא םימיוסמ םיגוסב עגופ ןוט
לומ לש ,' לומ לש היצמרופנוק יונישל םימרוג ' – הייאר רשפאמש המ .
לומ שי ' םהלש היחצמרופנוקה תא ונשי ןוטופ לש העיגפל הבגותבש – נוקב יוניש ' יונישל םורגל לוכי
ש חומל תתואמש בצע אתב יונישל םרוג . לומ ' / ולוכי םיטנמגיפ םימיוסמ לג יכרואמ םינוטופל עיגהל ת .
רתויב םיצופנה םיטנמגיפה דחא – ןיסקוא טנמגיפ – יחה םלועה בורב רוא תטילקל תיסיסב הדיחי – .
םיניסקוא **( אוה ןיסקואה ןובלח םיטנמגיפ םירבחתמ וילא ) םיטלוקש םיטנמגיפל רבחתהל םילוכי
םינוש לג יכרוא . יח ידי לע םה םיאור ונאש המ לכ םיטנמגיפה תשולשמ עדימ לש רוב ( דועו קורי לוחכ
והשמ .) םיניסקואה דחאל ןגה ול רסח םיעבצ רוויעש ימ . ( ינש ול םירסח ןיטולחל םיעבצ רוויעש ימ
םיטנמגיפ )
היצולובאב רצווהל לוכי ןיע ומכ בכרומ ךכ לכ רביא ךיא – םיינייבה יבלש ויה המ ?
כ שי לבא קהבומ ינויצלובא ףצר ןאכ ןיא םייניב יבלשל תואמגוד ןא . רבוחמ םהילאש לתיפא יאת
טנמגיפ – רוא ןיא וא רוא שי םא הז תוארל םילוכי םהש המ – ע םע םזינגרוא לש היארה ןי הטושפ וזכ
ול רשפאת לצל רוא ןיב לידבהל . תומיוסמ תוזודמו םיעלות דואמ הברהב אצמנ הלאכ םיאת לש גוס
( תיסחי םיטושפ םייח ילעב .)
בכרומ רתוי תצק בלש – לתופמ תויהל ךפוה הנבמה לכשכ ( עבצ רמוח שישכ הרוק / םע טנמגיפ
תוינוויכ ) דחא ןוויכמ רוא רתוי לבקנ זא רוא ריזחמש דחא דצ שיש עגרב – רוא שי הפיא עובקל ןתינ
ע םכוס " י VAVIN( םש אל לבא ןאכ ) המ דחא לכ יכ ולש םוקימה יפ לע רוא לבקמ םיאת - םע רוא תטילק רשפאמ
וינוויכ ת .
בכרומ רתוי - לזונב אלמש ללח שי - רתוי תבכרומ איה שבגתתש הנומתה - םיעיגמש םינוטופ שי
םינוש תומוקממ – הביבסה לע רתוי בכרומ עדימ שבגל ןתינ / הביבסהמ רזחומש רוא . םיקרחה בורב
( םיעלות הברהל םגו ) תאזכ איה ןיעה – לש הצובק םינבמ המכ / הז גוסמ םייניע . – ןיע םיארוק
המלצמ .
אבה בלשה – השדע לש הריצי – ממ רתוי הבוט היצולוזר םע הנומת תדק . הל אורקל ןתינ
תיתשר / הניטר – שוח יאתמ דחא לכ דקוממ רתויו הנוש תצק עדימ לבקי . תינרק םג שי ללכ ךרדב –
תבטקמ / רואה תא תרבחמ . על השדע ןיע םיארוק תאזה ןי . ע יאתו תיתשר לע תרצונש הנומת בצ
חומה ינפ לע בכרומ עדימ םיריבעמש . תומיוסמ תוכיכרלו םינתיילוחל שי תאזה ןיעה תא .
רוונוק ןהו תומוד הלאה םיינייעה יתש תויטנג ( הנוש ילאקיסיפ דוקפת .)
םיילמשח תודש םישחש השיח ירבא / םייטנגמ – םייח ילעב הברהב םייק – םיחפולצ
םיילמשח / םישירכ . םירצוי םיצווכתמ םירירש ילמשח הדש – ילוכי יטנגמ הדש םישחש םירוצי ם
רחא רוצי לצא תוצווכתה שיגרהל . הודכ לש הדש שוחל תלוכי שי םירופיצל םג " א – ידי לע הארנכ
חומב םהל שיש םילארנימ .

ע םכוס " י VAVIN11.11.10
םזינגרואה לש היגולויבל אובמ – תישיש האצרה

םיבצעה תכרעמ

השיח ירבא – םיימיכ םינטלוק שי / םיינאכמ , רוא יטלוק םינטלוק . הזה עדימה ( רביאמ שוח ) לש ופוסב
דחא אתב זכרתמ רבד , בצע את , אלה רבעומ אוה םשמו ה . לבא םינורוינ לש םיגוס דואמ הברה שי
אוה ףתושמש המ יללכה הנבמה .
ופניא ריבעמש את אוה ןורוינה ינוויכ ןפואב היצמר . המ הז ופניא לבקמש םיטירדנדה – לש דצה
עדימ לבקמש ןורוינה . יטירדנדה דצל םירבחתמ שוח ירבאה לכ רבד לש ופוסב – בושיח השוע אתה
ןוסקאה לש דצהמ עדימ איצומו םינותנ לש . פה דצ אוה ןוסקאה טלו – דימ ריבעמש דצ אתהמ ע .
אבה אתל אתה ףוגמ עדימ תוריבעמש הצקב תודיחי שי ןוסקאב . ( טלק = > דוביע = > טלפ ) .

עמ ' עדימ דוביע םישועש םינורוינ דואמ הברהמ תבכרומ םיבצע . לע םילכתסמשכ בצע ביס / יבצע לבכ
– הז םצעב םינוסקא דואמ הברה / דחיב םיטירדנד . וכ אל םיביסה דצ תא אלא אתה תא םילל
טלקה / טלפ .
עמ ' וצב םיבצע םיברוצב תאצמנ רתויב הטושפה התר ( הנבמ ילעב ךא רתויב םיטושפב םג
תומקר / רדגומ יבחרמ ןוגרא .) תיבצע תשר םהל שי – יזכרמ דוביע השועש שוג םוקמב ( חומ .) םיבצע
ינשל דחא םירושק םהלש ךכ ש תוטלחהה לכ / םידדוב םינורוינ תמרב תועצבתמ תוגהנתה – זכרמ ןיא
יזכרמ דוביע / תוגהנתה לע םייארחא םיוסמ רוזיאב םידדוב םינורוינו חומ . השיח יאת םהל שי – םבור
תימוקמ המרב עצבתמ דוביעהו םהל םיבורקה םינורוינל םירבחתמ , הדוקפה םג העיגמ םשמ
עונל תועורזל / ץווכתהל . רירש יאתשכ תירוזיא המרב עצבתמ עדימה דוביע לכ / רב םיאצמנ בצע המ
תינוציח .
עמ ' אוה הלש הנבמש םיבצע רזובמ – אמגודל םיה יבכוכב , זכרמ ןיא / םיבצע לש רוזיפ שי אלא חומ
תשר ךותב / תוטלחה תלבק רשאכ לגעמ / תירוזיא המרב םיעצבתמ עדימ דוביע .
םייחה ילעב בורב שיש המל דוגינב דמוע הזה הנבמה – תיזכרמ םיבצע תכרעמ שי םבורב . אל איה
ויהל תבייח חומב תזכרוממ ת – וילגנגה הנבמב תויהל הלוכי איה ן . ( ןוילגנג - בצע יאת לש זוכיר .)
ןוילגנג ןיא םיברוצב .
ירוזיא תויהל לוכי ןוילגנג – ףוגה לש םיוסמ רוזיא לע טולשל , יללכ רתויו . ןיב םירבחמש ביסה ךותב
םיטירדנדו םינוסקא קר אלא את ףוג ןיא םינוילגנגה . נוילגנג לש הנבמ רתוי הברה אוה ףוגה ךרואל םי
ץופנ – עמ םיארוק םינויגלנג לש הנבמל ' תיזכרמ םיבצע – ו חומ חרכהב אל הז ! םינוילגנג המכ שי
רשק והשזיא שי םניבש , המכ ידי לע זכורמ ןפואב אלא רזופמ ןפואב אל תולבקתמ תוטלחהו
םינוילגנג .

עונת םיראתמש םיחנומ השולש שי ה
* יעובק םוקמ ( גופס , םיברוצה בור - עצמל םירבוחמ , לוכי םא םג םוקמה ותואב דימת םיאצמנ זיזהל םי
תועורז .)
* םיבישי םייח ילעב – םוקמה ותואב םנמז בור תא םילבמ לבא העונת תלוכי םהל שיש םייח ילעב
( םי בכוכ – יארקא ןוויכלו טאל זא םיענ םא – םירבוחמש עגרב ו ל בוט םה זא םה תורמל םיזז אל
םילוכיש .
* ב םידיינ םייח ילע – העונת בייחמ םהלש םייחה ךרוא . היהת היחה לש העונתהש הזב ןויגה שי
םיוסמ ןוויכל - ןוזמה ןוויכל אוה םזינגרואה ענ וילאש ןוויכה . יאדכ ש היהי זז אוה וילא ןוויכל ןוויכ םג
הפה , רמולכ , הפה םדקתמ םזינגרואה וילאש דצמ היהי םשו ויהי םיזכורמ שוחה ירבא , םאו רבכ םה
ימדקה דצב םיאצמנ ( הפה םע ) , ימדקה דצב לודג ןוילגנג םג היהיש ינויגה - חומה ( עדימ זכריש
מ ה םישוח ) .
דחיב םתוא דחאלב ןויגה םג שי דחיב םיאצמנ הלאה םירבדה לכש עגרב / אספוקב – ארקנ הז הנבמל
שאר . םיארוק הזה ךילהתה לכל היצזילפצ – נויצולובא ךילהת שאר רצונ וב י ( המכב ליבקמב שחרתה
םירוצי םינש ינוילימ ינפל ) .
** םירחא םינוילגנג םג שי םדא ינבל – הרדשה דומעב .
ק וילע ונרבידש רוציל העונת ןוויכ ונעב , שאר ול ונינבו . ב ןוילעה דצה ןיב לדבה שי םזינגרואה ותוא
ןותחתהו , עצמה אצמנ ןותחתה דצב / לחוז אוה הילעש תיעקרק – םיפרוטה לכ תא שי הלעמל – ינויגה
הטמ יפלכ הנופש הזו הלעמ יפלכ הנופש דצה ןיב לדבה היהיש . תא םג שי לאמש ןימי ריצ ( ינש
ע םכוס " י VAVINרבדה ותוא םידדצ / תילארטאליב הירטמיס .) הלודגה הצובקה לכב / יחה םלוע לכ ( טעמל םיברוצה
ו ה םיגופס ) – הירטליב לש הצובקל םיסנכנ – שאר ילעב ,
הטמל הלעמל דצ , הרוחא המידק – הלאה םיריצה לכ
היצזילפצה ךילהת לש האצות םה .
** אוה ןוילעהו ןותחתה דצה ןיב ירקיעה לדבהה
היצטיוורגה - םייחה ילעבכ בור תידוקפת הניחבמ
טאליבה םיילאר תיעקרקה לע ולחז .

פיילארטליבה םייחה ילעב בור םיירטמיס תמאב אל –
פב לבא ןכ תיסחי ץוחבמ אל םינ . םירוצי דואמ טעמ שי
םיילארטליב ירמגל םיירטמיס םהש .
חומ שי םזינגרואל , עמ ' תיזכרמ םיבצע , שי הזל ףסונב
עמ ' תיפקיה םיבצע תסחייתמש ל לש המ לכ עיפומ א
ףוגב םינוילגנגה זוכירב . עמה יתש ללכ ךרדב ' ( תיזכרמ
ו תיפקיה ) תורבדמ – תא עונל הטלחהה מ תלבק עמ '
עמל הריבעמ זאו תיזכרמ םיבצע ' תיפקיה םיבצע
העונתה תא השועש ( העונתה תא השוע תיפקיהה ??? .)

היצזילפצ הל ןיא המל זא תדיינ איה הזודמ םא – םימרזה םע הענ איה ( קנלפ תינוט Plankton – ימ
םימרזה םע ףחשנש תמועל יתימא הייחש תלוכי ת / תיביטקא היחש - Nektos מ עיפוהש רתוי רחוא
ינוטקנלפ תמועל ת .)
תילאידר הירטמיס שי םיברוצל – עמ תילג , תילארטליב תוירטמיס שי ראשה לכל .
תישילש טבנ תבכש תעפוה אוה הרוקש ךילהת דוע טבנ תובכש יתש קר שי םיברוצבשכ . לש רוקמה
תישילש טבנ תבכשמ אוה םירירשה ( םיברוצל ןיאש המ ) .
תעפוה שי הירטליבה תעפוה םע םייטסלבולפירטה ( טבנ תובכש שולש לעב םייח לעב : םרדודנא ,
םרדוזמו םרדוטקא ) .
ודנאהו םרדוטקאה תא שי ד ר ם – תובכש
לתיפא – םרדוזמ אוה עצמאבש המ לכ
( תישילשה טבנה תבכש ) . אוה הלש הנבמה
רוביח תמקר – רירש , דלש , רוביח תומקר ,
סוחס , םידיג , םד יאת / ןמוש – םהלש אצומה
םרדוזמהמ אוה ( אב ןטק קלח קר
ודקאמ םר / ודנא םרד ) . םה הירטליבה לכ
םייטסלבולפירט – וטקא םירקמה לכב םרד
ףוגה לש ינוציח יוסיכל אצומ ןתונ , ודנא םרד
– םינפ תא עמ ' לוכיע ( ?? םינפ / ץוח ?? ) ו לכ
םרדוזמ ראשה . עמ ' יוסיכמ תרצונ םיבצע
םרדוטקא לש המינפ . אצומ ןתונ םרדוטקאה
סימרדיפאל ( תינוציחה רועה תבכש ) ו יעמב
םרדודנא קרו ךא שי . משכ לבא הללכהב ןוכנ רבדה םייוניש שי םיטרפה לע םילכתס . רטליב א תויל
העונתל הרושק םרדוזמ לש העפוה ןכלו םירירש הכירצ .

ל ירטליב םייח לעב םיריצ השולש שי .
רבכעל ימדק דצ שי – שארה לש דצה -
רוירטנאה / ילאינארק ( לאינארק – שאר )
ירוירטסופ ירוחא / ילדואק ( לדואק – בנז ) ,
טנאה ריצה לע וא םירבדמ ירויר -
ילדואק ריצ וא ירוירטסופ - ילאינרק –
ריצ ותוא רבכעה לצא . ילסרוד ריצ
ילרטנוו – יבג / ינוחג . לרטנוו – ןטב ,
ילסרוד – יבג . לאמש ןימי – םש ןיא
דחוימ – ןימי הז ןימי .
ע םכוס " י VAVINשארה ןוויכ אל הז העונתה ןוויכ םדא ינבב – המידק הנופ ונלש ילארטנווה דצה . ללכ ךרדב
דצ לע אלא ירוחא ימדק ריצ לע ךכ לכ םירבדמ אל םדא ינב ומכ םייח ילעב לע םירבדמשכ
ילאינרק / ותוא אל אוה םדאב ירוחא ימדק יכ ילדואק דצ רבכעה לצא . הז לרטנווה םדאה לצא
רודהו רוירטנאה רטסופה הז ילאס ירוי ( רבכעמ הנוש םדקתמ םדאה יכ .) פוס י ריצה הז רוירפניא רויר
םדאה לצא ילאדואק ילאינרק לש .

טאליבה םייח לעבל רוזחנ יר רתויב טושפה ( םדוק ונראית ותוא ) – ול שי ריצהו ירוחאו ימדק דצ
ימדק / רתוי ךורא ללכ ךרדב אוה ירוחא – היח ש א רו רמ רתוי ךרדב הכ ו הבח . תעלות ונלביק ( הצובק אל
תימונוסקט .) תעלות םהל ארקנש םייח ילעב הברה שוגפנ . הזש הז םיעלותה לכל ףתושמש המ
םיידי םהל ןיאו קדו ךורא והשמ / םיינזוא . וז תיללכ הרדגהל סנכהל םילוכי םינוש םירבד דואמ הברה .

רבועב בלש שי – היצלורטסג – הז ךילהת אוה וזמה רצונ וב בלשה םרד . םיאתה רבועב ללכ ךרדב
תובכש יתשל םיקלחתמ , ובש ךילהת הז היצלורטסגה ךילהת םהינב תישילש הבכש לש הריצי שי .
לפירט לש היצולובא םיטסלבו היצלורטסגב הליחתמ .
הרק הז לכ יתמ ? תחא תבב רתוי וא תוחפ הרק הז ( תויגולויב תולקסב ) – ךלהמב והשיתמ
בושחה ךילהתה הערא םוירבמקה הודכ לש הירוטסיהב רתויב " א – ירבמאקה ץוציפה Cambrian –
תיגולואגיג העפות .
ב םינבואמ תובכשב לכתסנ םא – 10 לימ ' םוירבמקה לש תונושארה םינשה , םייח ילעב בור םיעיפומ
םייטסלבולפירט םיריכמ ונאש . קת לע הפו םינבואמ המכמ םיעדוי וז .
שי לאמשמ המו ןשי רפסמ חוקלש ףרג
הש ו תיגולואיגה ןמזה תלקס הז הארמ א .
לש הנושארה העפוהה איה הדוקנ לכ
תמיוסמ הכרעמ לש םינבואמ . העפוה
איה םיברוצו םיגופס לש הנושאר ינפל
םוירבמאקה ( םירטאליב אל םה ) . לכ
תבב ועיפוה םויה םיריכמש םייחה ילעב
תחא – היהש םזינגרואב הרק הארנכ
הירטליבה לכל ףתושמ , רמולכ , לכ
ה תיטליפונומ הצובק םה הירטליב – לכ
םעפ הארנכ העיפוה ילארטליבה הנבמה
םיבורק םלוכו היצולובאב תחא .
רחשב תרכומ התייהש העפות תאז
היגולואיגה – םואתפש בל ומש זא רבכ
םינבואמ דואמ הברה םיאצומ . השק
הלאה םייחה ילעב לכ ועיפוה תחא םעפב ךיא ןיבהל . םינש תורשע המכ ינפל דע ץוציפה תא ולביק
אוהש ומכ ירבמאקה . רזומה ףרגה לש תונשרפה A ש תרמוא ילעב לש תוצובקה לכ ה ועיפוה םייח
תחא תבב ( םיירטליבה ?? ) . תויתרוקיב רתוי תצק תולאש םילאוש םויכ – הזש םיעדוי ךיא תמאב
יגולואיג ךילהת אלו יגולויב ךילהת – אל נוש תוירואית שי לבא תואדווב עובקל ןתינ תו . הנעט שי
םוירבמקב רבד םוש הרק אלש תרמואש ( םויה םייח ילעב לכ םדוק םימייק ) יגולואיג והשמ הרקו - דע
אל םוירבמקה םינבואמ ויה – ויב ךילהת אל אוה םוירבמקה ץוציפ יגול ואיג ךילהת אלא יגול ( הירואית
הנוכנ אל הארנכ וז .)
אוצמל ןתינ רתוי םימדקומ םינבואמ / מקר ילב םירבד ק תו םוירמקב שי רקיעב לבא ורמשנש תוש ( ?? .)
רחא רבסה – יתימא יגולויב ךילהת הז םוירבמק – המלענ םישדח ףוג ימגד רצייל תלוכי – דע
םישדח ףוג ימגד לש הריצי רשפיאש היגולויבב והשמ היה םוירבמקה .
הז ירחא לבא םוירבמקה תליחת דע עיפוהל םילוכי ויה םישדח ףוג ימגד ( םוירבמק ) עיפוהל ולכי אל
םישדח ףוג ימגד . ב ןיא ירבמקה ץוציפ םישדח םימגד ועיפוה אל ךכ רחאש םג אלא העפוה קר .

עצמאב והשפיא איה הארנכ תיתימאה הבושתה . םיעוריא המכ לש בוליש אוה ירבמאקה ץציפה
ינוש ם . הירטליבה תצובק ךותב לוציפ ךילהת ליחתה םוירבמקה ינפל םינש ינוילימ תורשע המכ – וז
א הב הדוקנ ךילהתה לכ הער . תונוש תוצובק המכל ריהמ יד לוציפ היה הז ירחא – דחא לכ םירוציהמ
לאה ה הווהמ ףוג םגד / הכרעמ . היה הארנכ יגולוקא עוריא םג – הפירט לש העפוה התייה ( םייח ילעב
וט םיפר ) - זא דע ב מ םייח ילעב ויה יחה םלוע לכ םיטקל ( ןוזמ ופסאש ) , העיפוה הפירט סיסבב
תה ובש ךילהת היה זאו םוירבמאקה הנגה יעצמא חתפל בייח היה א / דלש / ק ואה זאו היכנו ר םזינג
ע םכוס " י VAVINףרוטה קה תא רובעיש והשמ חתפל בייח היה ףרטנה םזינגרואה לש היכנו . תבייח אל הז רבסהב
א הברק תויהל תינויצולוב ( יגולויבה רבסהב תויהל ךירצ היהש המ .) הזה ינויצולובאה שומיחה ץורימ
תורושק אל תוצובקל םרג דלש חתפל / דרפנב היכנוק . ה וז הירואית יפל הירטליב םימייק ויה םדוק
( םוירבמאקה תליחת ינפל םינש ינוילימ המכ ) םיכרו םינטק ויה םה ךא – הפירט העיפוהש עגרב ,
ה והל וליחת דלש העיפ , וכו היכנוכ ' ( םינבואמ אוצמל רשפיא המ ?? )
* * ירבמאקה ץוציפ ינפל ןושאר בלש – לכ ץוציפה ינפל העיפוה היצזילפצה – םינוש ףוג ימגד ועיפוה ,
תחא םעפ התרק םינבואמכ רמשהל םילוכיש ףוג ימגד תריצי לש העפותה לבא .
גרבב ןפוד יאצוי רומיש יאנת ללגב ' ס ( הדנקב רוזיא ) ה תוכר תומקר םג רזחשל וחילצ . התואמ םירבדה
ד אל הפוקתה םויה םיריכמ ונאש רבד םושל םימו . רתא ותוא הלעמ לע תוניינעמ תולאש דואמ הברה
יחה םלועה לש תמדקומ היצולובא .

ע םכוס " י VAVIN21.11.10
םזינגרואה לש היגולויבל אובמ – תיעיבש האצרה

הירטליבב תוירקיעה תוצובקה תא ריכנ . יללכה הנבמה
תא ראתמ תגצמב םודקה יטנגוליפה ץעה לש
םיבכרומל םיטושפמ םייח ילעב לש היצולובאה . סיסבב
הטלגאלפהנאוח תא שי ץעה ( םיבורקה ןוראווצ ירוצי
םייח ילעבל רתויב האוזוטורפה – ( םיטוירקואא ) .) שי
הירטליבה תא םג ונל ( תוטושפ םיעלותמ םיליחתמ –
םייח ילעב לכל סיסבה םה
םיירטאליבה .) ליבומ ינשה ףנעה
ינבש ךכ םינתיילוחל רורב ןפואב
הגספב םידמוע םדא . וז הלבטב
םינוכנ אל הברק יסחי הברה שי ,
היעב איה תירקיעה היעבה
תיפוסולסיפ – ומ ץעה והשמכ גצ
יתגרדה ( ןוכנ וניא אוהו .)
הרוטנ הלקס – םדאל עיגהל ידכ םלוסב הפיאש שי ( הסיפת ש דע הראשנ
םויה .) ה האמה ףוסמ הסיפתה התוא לש תרחא הגצה – 11 ינמרג גולויב לש
– םיבלשהו תובכרומה תמרב תיתגרדה הילע לש רויצ שי רתוי וא תוחפ םה
םיבלשה םתוא , םדאה דמוע שארבש ךכ ( תיביסרגורפ איה היצולובא ) .


הירטליבל אבה ךורב – םויה תומייקה תוצובקה לכ
וק ותואב תואצמנ – הצובקש תעלבומ החנה םוש ןיא
תרחא לעמ תאצמנ תחא . ש המ לכ ץע הז יסחי הז גציימ
תונושה תוצובקה ןיב הברקה – סחייתנ ימל הנשמ אל –
ןמזה ותוא רבע ףתושמה באה זאמ . ץעב שגדה אוה הזה
ןווגמ / רתוי ימ לש תיפוסוליפ היעב ןאכ ןיאו הברק יסחי
םדקתמ / בוט . םיברוצה תא שי הטמל ( ץוחמ םיאצמנ
ליבל הירט .) תוצובק שולשל םיקלחנ הירטליבה תוירקיע
( םילוציפ ינש .) הימוטסורוטואד תא שי הלעמל ( רבדנ
סרוקה ףוסב ) - ונתוא תללוכ תאזה הצובקה . לוציפה
ססובמה ןושארה תירבוע תוחתפתהב םילדבההה לע
( ואד ןיב לדבהה הימוטסורט וטורפל הימוטסוא לדבה אוה
תירבועה תוחתפתהב .) וטואד הימוטסור – איה ע ל
הכרעמ . סידקא האוזו – לשנ שי םלוכל ( םילישמ םהש .)
טופול ר ו כ האוזו – יארקא יד ףסוא – ססובמ םהינב רשקה
ויו רתוי םיאצומ לבא םייטנג םינמס לע רקיעב םהינב תויגולופרומ תונוכת רת .
קמש הקולחה איה הלבטב םיאורש הקולחה םויה תלבו . ועיפוה וז הקולח לע ועיבצהש םירמאמה
ה תונשב – 10 תיתימאה הקולחה וזש תובר תוירלוקלומ תויודע שיו . **( אוה הלבטב יפוסה רדסה
ירקמ – הטדרוחה הלעמל ימדקתמ םהש הז ךותמ אלו יארקא רדס ךות ללגב רתוי ם .)

תופוקשה םיעלותה םה םויה רבדנ הילע הצובקה . הסיפת גציימש ץע אוה הלבטב םיאורש ץעה
נמ םדוק וניארש םיצעה ינשל ןיטולחל תדגו . םתוא רושקלו םיצעה ינש תא ןיצקהלו טשפל רשפא
היגולואידיאל . הלועה ץעה לש הסיפתה ( תובכרומב הילע ) תינמיה הסיפתה הנוכמ ו תרשקתמ
םירחא םימוחתב תוינמי תויגולואידיא תוסיפתל . ה האמ עצמא לש היצולובא ירקוחמ הברה – 20 –
היצולובאה תא םיאור םהש ךיאמ ועפשוה םהלש םיצעהו םיטסינומוק וא םיטסילאיצוס ויה . תינמי
רתויב בוטה ןוויכל םירוצעמ רסח ןפואב הליבומ היצולובאהש תרמוא . םלוכש תרמוא תילמאשה םיווש
תובוט רתוי ןהש תוצובק שיש תורמל . עצמאב תדמוע הארנכ תמאה .

ע םכוס " י VAVINםיקדייח איה רתויב הצופנה םייחה תרוצ , הודכש דיגהל " ןוכנ אל הז םדאל עיגהל ףאוש א ! רתוי שי
רחא רבד לכמ םיקדייח – תונטקה תוצובקהו רתוי בוטל ףאוש יחה םלועש דיגהל / אל תובכרומ אל
תובושח , ןוכנ אל הז . םלועה לש היצולובאב הרקש רתויב בושחה רבדה תא חומב םיאור םדא ינבה
יחה , ל םיגשהל ועיגה תורחא תוצובק דואמ הברה לבא היצולובאה ךלהמב םימישרמ תוחפ א , אמגודל
- םייחה רוזחמב תובכרומה הלודג דואמ איה םיליפטה לש .
הודכ לע לכתסנ םא " ב א – 000 לימ ןוי תונורחא הנש , בש הארנ וי ןכ םייח ילע הממ םויה םיבכרומ רת
םעפ ויה םהש , רמולכ , תובכרומב תיללכ הילע שי . תאז תמועל , אלל טעמכ תוראשנש תוצובק שי
תאז לכב םידרושו םייוניש ( אמגודל םיברקע – ב םהב םייוניש דואמ טעמ ורק לבא ןאכ ןיידע םה –
200 הנש ןוילימ .) תובכרומב הדירי םג שי - בר תוצובק שי הטשפה ורבע היצולובאה ךלהמב תו .
ו םיעלותה ה ץעה ךותב קומע תואצמנ תודוטמנ – רתוי בכרומ ףתושמ בא םהל שי , היצולובאה ךלהמב
הטשפה ורבע םה .
תובכרומב הילע שי ןכ , יחה םלוע לכב עצוממב תשחרתמ הילעה , רתוי תומיוסמ תוצובקב תורחאבו
תוחפ , תודירי םג שי לבא – עצוממ םצעב רצונ תוירואיתה יתש ןיב – תובכרומב תיתגרדה הילע שי
תוחפ םיחתפתמ םימיוסמ םינימו הדירי םג שי לבא .

** םיאת יגוס רתוי ול שיש םייח לעב אוה רתוי בכרומ םייח לעב . לע רבדל םילוכי םירחא םידדמ
תיגולוקא תובכרומ – הביבסה םע היצקרטניאב םה המכ דע ( הביבסה תא םילצנמ םה המכ .)

הירטליבה לש ףתושמ םודק בא ( 000 לימ ' הנש ) – ז ל לוציפ היה עיפוהש ירחא רצק ןמ םינוש םיפינע .
הארנ ךיא / ףתושמה םודקה באה היה ימ ? בקל ךייש םודקה באה םינשי םיצע יפל תצו ה םיעלות
ה תוחוטש , הצובק התייה וז הצובקב ( תירלוקלומ הקולח יפל לבא םעפ תופוקש םיעלות ךותב הללכנש
אל תופוקשל תכייש ) רוחאמ הראשנש – הלצא ( םולצ ירסח םירוצי ) . מ םולצ הז םהל ןיאש ה – ללח
הכימת ןתונש ףוג . לצא יביטמרפה בצמה הארנכ הז הלצאה - הארנכ איה תאזה הנטקה הצובקה
ירטאליבה באל בורק יכה רבדה םודקה – םה יכ םתוא םירקוח םישנא הברה ץעה תיתחתב םיאצמנ
יחכונה .
ה תוחוטשה םיעלות – platyhelminthes –
flatworms – ( סמב ץעב תואצמנ ' 1 .) הצובק וז
נ הצובקכ הספת תיביטימרפ , סיסבב הריוצו
ץעה . תינשמ םהלש תויביטמרפה לעופב . רבדנ
תוטושפ ןה יכ םינושאר םהילע ( תויהל לוכי
םולצ םהל היהש ותוא ודביא םה זאו .)
** תוחוטש םיעלות – תלעות לש יטמכס רואית
תינייפוא החוטש – ףוגה םגדב טושפ המ ? שי
שאר םהל , ירוחא ימדק ןוויכ , חומ םהל שי
( דוביע לע יארחאש םינואילגנג לש ץבקמ
םינותנ ) , הפ ( עצמאב אצמנש ) – עמ םהל שי '
דחא חתפ םע לוכיע ( לכב רבועו לכעתמ ןוזמה
אוה וכרד חתפה ותואמ טלפנ ןוזמהו ףוגה
סנכנ ) . עול םהל שי – קניראפ ס . םהל ןיא
תכרעמ הלבוה ( עמל ליבקמש והשמ ' ונילצא םד
– ףוגה לכל רשי םיעיגמ ןוזמה ירמוח לכ יכ הז תא םהל ןיא ) , דואמ טעמ שי הלא םיעלותל " םינפב " –
הברה רובעל ךירצ אל ןצמחה ( ףוגה לכב היזופידב רבועו רידחה רועה ךרד סנכנ ןצמחה - אוה יכ
חוטש .) י םייניע םהל ש – סוכ תרוצב , לל הנומת תדקממש השדע א . רוא טולקל תלוכי קר םהל שי
( רוא שי הפיא תוארל הל רשפאמש טנמגיפ םהילע שי לבא .)


יגולוטסיה ךתח ( םיספהמ םלעתהל
םיקוריה .) דואמ אוה הלש הנבמה
סוחפ , בור תא ספותש ירקיעה רבדה
יעמה אוה ףוגה ללח . רתוי הברה איה
ומנ הבחרמ הכ . תודאנוג שי ( םירבדה
םיניערג ומכ םיארנש םינבלה ) –
ןימה תוטולב ( רתויב בושחה רבדה
ע םכוס " י VAVINהארנש םזינגרוא לכב ) . וסרוד םירבועש םירירש - תילארטנו , בצעה ביס ה ילארטנווה דצב אצמנ
( הירטליבה בור ןייפאמ .) תא עמ ' הטמל אצמנ םיבצעה . יבחרמה ןוגראה הז יכ םש תאצמנ איה
טמרפה הירטליבב יבי . עמ שי ' הטמל םייפקה םירירש לש , טושפ יתבכש דח לתיפא , דחוימ והשמ ילב
הביבסה ןיבל וניב לידבמב , םיסירב הסוכמ ןותחתה דצהו , תוענ ןה ךכו . םהו ץוחב םיאצמנ םיסירה
ירקיעה העונתה רביאה , שה לתפתהל ףוגל םורגל םילוכי םיריר .
הירלברוט / Turbellaria – תוישפוחה תופוקשה םיעלות – םייח ךרוא ע מצ א י , םע היצקרטניאב תויח
תינוציחה הביבסה .
בקה יתש ' ןימה בור תווהמש תוירקיעה תויליפטה םילעותה ןה םילעותה לש ( לות איה תישפוח תע
תיליפט תעלותמ ךפהה בייחש םייח רוזחמל יאקדנופ םזינגרוא ת ) .
םיעלותה לש תויליפטה תוצובקה יתש –
* תוקלע / Trematoda ( קולע אל תו ) – תוחוטש תויליפט םיעלות , בכרומ םייח רוזחמב תונייפאתמ ,
םדאה לצא תויתואירב תויעבו תולחמל םימרוג םהמ דואמ הברה .
תישילשה הצובקה – הדוטסצ / Cestoda , טרסה יעלות , תויליפט , ןיינעמו ידוחיי הנבמ תולעב , ןתינ
םזינגרואכ הילע לכתסהל כ וא דחא הבשומ . תכרעמ שי עוביר לכל ו היבר השרפה , םיללוכ אל לבא
לוכיע תכרעמ ( םיליפט םהש ללגב , סונא וא הפ םהל ןיא , םהו םיכירצ םהש המ לכ תא םיגפוס
הביבסהמ .) יאקדנופה לש יעמל דמצהל ודיקפתש החמתמ קרפה אוה ימדקה קרפה .

תוישפוח תוצובק – ישפוח תוחוטש םיעלות לש בחר ןווגמ שי תו – םי ימב ןקלחו םיקותמ םימב ןקלח .
ונל עירפהל הרומא אל תובכרומב הילע – לכ ינפ לע יללכ םוכיסב יחה םלועה , תובכרומב הילע שי .
תובכרומב הדירי היהתש המל לבא – תובכרומב הדיריל ומרגיש תויהל םילוכי תונורקע הזיא ?
* רתוי ןטק לדוג – םייביטמרפכ םינשי םיצע ידי לע וספתנ רתוי םיטושפ םירוצי הברה , םינטק ויה .
לצנל םילוכי אל םירחאש תויגולויב תושינ לצנל לוכי התא ןטק התא םא לעופב לבא .
( השינ – היגולוקאה םוחתמ חנומ , םהב שמתשמ םזינרואהש םיבאשמה לכ / המ לכל תיללכ הרימא
ותיא דדומתמ םזינגרואהש .) רבעמ ליפט םייח ךרואל – םזינגרואהש עגרב ליפט אוה , הז תא םיאור
לכה םידבאמ םהש היצולובאב . ליפט םימזינגרוא שי תיספא איה םהלש היגולופרומהש םי . עגרב
ש םילבקמ הביבסהמ ןוזמה תא , עמ םיכירצ אל ' לוכיע , העונת ( םה ןסחאמה ךותל םיעיגמ םהש עגרב
םש םיבשוי , םיכירצ םהש המ לכו מ הז ותיא ספתהל והש .) וז בכרומו חתופמ היהיש םיכירצ ןכש המ
עמ ' היבר . ליפט תויהלב ןורתי – בכרומ תויהל רקי רתוי הברה , םיבאשמ רתוי עיקשהל ךירצ , לבא
תורחת ךל שי יכ הנשמ אל הז ןוציחה םלועב , ליפטל , תאז תמועל , תורחת ןיא ( תורחתהל ךירצ אל
ינימ םע םירחא ם , ישהל ידכ ץמאתהל ןוזמ ג .) עמ רצויש ןגב העיגפ שי היצולובאה ךלהמב ' לוכיעה ,
בוט אל הז ליגר םזינגרואל הרק הז םא , בוט הז זא ליפטל הרק הז םא לבא ( היגרנא תוחפ ךירצ יכ )
– מה ח תוליפטה ריחמ םע זזקתמ תובכרומה לש רקיה רי .
םיבוט םיליפטל ןתוא תוכפוהש תומאתה הברה שי תויליפט םיעלותל . וגדל רוע לש חותיפ אמ –
סימרדואנ – עממ םיענומש םיביכר ללוכש הנבמ ' ותוא ףוקתל יאקדנופה לש ןוסיחה . סימרדואנ -
צמה א סימרדה לש השדח תידוחיי ה , יונבש ףוגה תפטעמ לש תוחמתה ה ת לש הרוצב יניערג בר א
( תונרבממ םהינב ןיא ) , םויטיצניס שיו ה עמ ינפב ןנוגתהל ליפטל רזוע ' יאדנופה לש ןוסיחה .
ליפט והמ ? הפירט לש דחוימ סופיט איה תוליפט ( ףרוט אוה ליפט ) , ךא רחא ףרוטמ לידבהל , ליפטה
ולש ףרטה תא גרוה אל . םייחה תביבסה םג אלא ןוזמה קר אל אוה ףרטה ליפטה לצא ( גרוה אוה םאו
ליפט אל אוה זא ותוא " בוט .)" םיניחבמ םיליפט יגוס ינש ןיב – חמ םייחש םיליפט שי יאקדנופל ץו
םהלש ( םיטיזרפוטקא – ינוציח ליפט – תויצרק , םיניכ , םיילגר יקורפ - הלאכ יאקדנופה לע םייחש
ץוחבמ ) – עמה םע קר אל דדומתהל ךירצ ' םירחא םירבד םע אלא יאקדנופה לש – תוחפ הברה
םלתשמ ימינפ תויהל רשאמ ינוציח תויהל ) .
טיזרפודנא – םזינגרואה ךותב יח . הל סרטניא שי יאקדנופל תינויצולובא הניחבמ ת םיליפטה םע דדומ
ולש , דואמ הריהמ היצולובא םירבוע םיליפטה זא . עמ לש היצולובאהמ לודג קלח ' איה ונלש ןוסיחה
םיליפט םע תודדומתהב . םה םיליפט הז ללגב תוצובקמ םילדבנו םירזומו םינוש ךכ לכ לאש םה םהי
תינויצולובא הניחבמ םיבורק .
םיליפטה לש היצולובאהמ לודג קלח ( תופוקש םילעותב רקיעב ) םייח רוזחמ לש היצולובאב איה . בור
בכרומ םייח רוזחמ וחתפ םיליפטה – םינוש םיסופיטמ םיטרפ ןיב רבעמ ( תיגולופרומ הניחבמ )
תונוש תוביבסל םימאתומש .
מב יח רגובה רושרשה ב והשלכ הנ ( אמגודל םדא ) םיחמתמש םייחה רוזחמב םיבלש ול שי לבא
תורחא תוביבסל – ליפטה תומי םדאהשכ ךישמהל הצרי / ךשמה רוד . תומת הארנכ המצע תעלותה
םדאה םע / בלכ / יאקדנופ רוצי רצ איה לבא םיאצאצ תא ריבעהל ךרד אוצמל הכי . םיברוצל ןוכנש המ
ע םכוס " י VAVINםילעותל םג ןוכנ – כרומ םייח רוזחמב רודל רוד ןיב םייח יסופיט לש הפלחה שי ב , ירוזחמ םיעולתב
םיברוצמ רתוי םיבכרומ םייח .
עמ לש תובכרומה לכ םע דומתהל ךיאו אבה רודל רובעל ךיא לש תובכרומ תולוכי וחתפ םיליפט '
יאדנופה לש ןוסיחה .
Schistosoma - היצרהליב הלחמה ללוחמ – תוקלעה תצובקל ךייש . הציב ליטמ ליפט , תעקובש
םימב והשמל , הווראלל תחתפתמ , ןוזלחל תסנכנו ( טעמכ ל תוקלעה לכ , םייניבה ינסחאממ דחא הלש
( ישאר ןסחאמ תמועל – םדא ןב ) ןוזלח אוה ) , וב שי םדא ינב ליפטהל םילוכיש םילחזה לש רגאמה
תונוזלח הברה . חתפתמ והשמ , לדג , ןוזלחל קזנ ידמ רתוי םרוג אל ךא . א דוע וכותמ עקוב ךכ רח
בלש – הירקרצ , םדא ןב לש רועב ץענהל םילוכי םה םש םיצקוע שי ול , ו רועה ךרד סנכנ רוזחמל עיגמ
םדה . תונוש תומקרל עיגהל לוכי . היצרהליב יסופיט לש םימוטפמיס םינוש – ימד ןתש ( בשייתמ ליפט
ןתשה תיחופלשב , רמ ןוזינו םדאה לש תומק ) , תורהנ ןורוויע . בלשה ינימה – םדאה ךותב םייקתמ –
ןתשב תושרפומ רוציה לש םיציבה , םימל רבד לש ופוסב עיגמש , הלחתהמ רופיסה לכל םרוגו .

Fasciola - דבכה תקלע – פ הלויצ ןאצב רקיעב ליפט אוה , רקב , םישבכ , תורפ ( ןב םג ליפטהל לוכי
רידנ הזש תורמל םדא ) . הדשב תלטומ הציבה , זלח לכוא הציבה תא ןו ( אמגודב ומכ ימי אלו יתשבי
תמדוק ) . תינימ לא היבר שי ןוזלחה ךותב ( תוינימ לא תוקולח ) לודג רפסמ עקוב הזה ןוזלחה ךותמו
הירקרצ לש , אשדה ינפ לע יריר רודכ ךותב םיראשנש , םילמנ תולכוא הזה רודכה תא . תלכואש הלמנ
הזכ לחז , דדוב לחז ידי לע תלפטומ , בשייתמ לחזה ב סייטה את ( הלמנה לש חומה ) יונישל הל םרוגו
יתוגהנתה - הלעמל השדה לע תספטמ הלמנה , התוא תלכוא הרפה , ש המ השק דבכ תלחמל םרוג
( הרפה תא גרוה אל לבא .) הרפה ךותב בשויש ינימ בלש שי ןאכ םג . ךרד הרפהמ םיאצוי םיציבה
שדחמ הליחתמ תשרשהו האוצה .
** עמל םיעיגמ םיבר םיליפט ' םיבצעה - הרק םרג יטנג יונישש היצולובאה ךלהמב הירקרצל בשייתהל
עמב םיוסמ םוקמ ךותב ' הלמנה לש םיבצעה ( יארקא ןפואב ) , הזה יונישה השענ םהב הלאה םיטרפה
הלמנה הספיט וילע אשדה ילכוא ידי לע ולכאנ , עמה תא ומיאתהש םייוניש דוע ויהש תויהל לוכיו '
תאזה – הנוכתה ןכלו היסולכואב רתוי םיצופנ ויה הלמנ לש תאזכ תוגהנתה לע ועיפשהש םיליפטה
הדרש תאזה .
ףטוש יד ןפואב םימלענ םייחוד לש םיבר םינימ – תוביס יתש הזל שי – םיליפט םה תוביסה יתשו .
תלקע הז הינשהו הירטפ לש גוס הז דחא . ימרוגש םייונישל תמרוגו ןשאר ךותל תסנכנ תלקע ם
םיילגר הברהל .
םירושרש Taenia – טרסה יעלות , ןטק רתוי םהלש ןווגמ , בשע לכוא ידי לע תלכאנ הציב ( יאקדנופ
והשלכ בשע לכוא הינטה לש םייניבה ) הוורלה / נכנ הירקנצ קזנ ידמ רתויל תמרוג אלו סיכל תס . עגרב
רשב לכוא ידי לע לכאנ אוהש ( םדא , בלכ , באז ) עמב תועקוב םיציבה ' יעה רגובה תא תורציימו לוכ . שי
םיעוביר דועו דוע חתפמ אוה םשמו םיסוחס ול ( ?? ) , ערז יאתו םיציב רתויו רתוי םירציימ םה ( ינימוד
בקוע – ךפהה וא הבקנ זאו רכז ?? .) האוצ ךותמ הצוחה םיאצוי םירגובה םיטיזולבורפה .
רשב - > רירשה ךותב תבשייתמ הטסיצ - > לשובמ אלה רשב לכוא םדא .
* תקלע לש גוס דוע , םדה ךרד תרבוע אלש תקלע , כ םג א ןוזלח לש בלש שי ן ( יאקדנופ ינש שי
תונוזלח ) , יפוס יאקדנופו - רופיצ . םיעלות לש םינוש םיגוס ינש שי הזה יאקדנופה ךותב – לודג דחא
ןטק דחאו . הרופ אוה לודגה – עמב בשויו ןימ יאת רצייל תלוכי לעב ' לוכיעה . ה ינשה סופיטה לא או
ינימ – ב בשוי אוה המילג ( ןוזלחה לש ינוציחה קלחב ) ל הכחמו םירחא םיליפט – תיביטקא תופקות ןה
םירחא םיליפט ( םא ןיב םירחא םיניממ םא ןיבו ןימ ותואמ ) – לע םירמוש לבא " םהירבח ."
ע םכוס " י VAVIN01.12.10
םזינגרואה לש היגולויבל אובמ – תינימש האצרה
םיינושאר הירטליב לע רבדנ םויה . תיסחי םינטק ויה םיינושארה הירטליבה . ירבמאקה ץוציפה ינפל
יה םינטק םייח ילעב ו . םיירטליבה םירוציה דואמ םינטק הארנכ ויה םינושארה . תויהל ןורתי שי דימת
םינוש םיטבה המכב אוה ןורתיהו רתוי לודג – פוק ללכ – לדוגב הילעל היטנ שי היצולובאה ךרואל
( םינבואמ לע םילכתסמשכ תיריפמא הז תא םיאור .)
רתוי לודג תויהל בוט ךכ לכ המל ? טלתשהל לוכי התא זא ףרוט התא םא לקב רתוי ףרטה לע תו . םא
ךילע טלתשהל השק רתוי ףרוטל ףרטנ התא ( לודג התא םא ) . רציל לוכי התא רתוי לודג התא םא
ערזו הציב יאת רתוי . ןללוכ םג תויהל לוכי
רתוי – םיבאשמ יגוס רתויב שמתהל .
םינטקשכ , איה הביבסה לש היצולוזרה
הנטק רתוי , לבא לודג התא םא , רשפא
בחר ןווגמ םע דדומתהל לש רתוי
תוביבס . תויעב םג ותיא איבמ לודיג
םלועמ תועובונש ידמימ תלתה . םירבד
ימב םירוקש לע םיעיפשמ דחא דמ ה דמימ
ינש . היבוק לש תיטמכס היח חקנ םא
לימ אוה הכרואש ' דחא . התוא לידגנ םא
יפ 2 ( תיראניל ) יפ לדגי הלש םינפה חטש
4 יפ לדגי חפנו 8 – ילדגש לככ ןפואב ם
יראניל , תילאיצננופסקא םילדג םינפ חטשהו חפנה . ש לככ ה רתוי לודג רוצי , תויעב רצווהל תוליחתמ
תוילאקיסיפו תוינאכמ . חפנל םינפ חטש לש סחי שי – דרויו ךלוה הזה סחיה םילועש ךככ .
** יגול לשכ ןאכ שי – לעופב לבא םידמימ רסח סחיכ גצומ סחיה וליאב בשחתהל ךירצ תודיחי
םידדומ ( דממ תלת ידמימ וד יקלח י ) - ןוכנ יללכ ןויער לבא תועמשמ ירסח הלא םירפסמ .
לקשמה םג לדג חפנה םע – םא ה לדג םזינגרוא , רתוי קזח דלשו רתוי םיקזח םירירש ךירצ אוה .

** רוצי לש ןוכנה לדוגב קסעתמש רמאמ – ךרואב רוב חקנ םא 300 רבכע ליפנו רטמ , םוקי אוה , להבי
ךליו , לותח קורזנ םא תומצע המכ רובשי אוה , ה תומי םדא . גב יראניל אל ןפואב עיפשמ לקשמה לל
לקשמל ריוואה תודגנתה ןיב סחי ( לקשמ קיזחהל םיבצעה לש ךרוצ ללגב ) .

כלש תורמל ש הרלוא תומוד תויחה ית , חא ת
לודג םהמ ה יפ רתוי 2 ( רתוי לודג חפנ ) ןכלו
קיזחהל ידכ רתוי הלודג םירירש תסמ ךירצ
ופוג הנבמ תא . **( ותוא םילידגמ ונייה םא
םיילגרה תיראניל תא קיזחהל םילוכי ויה אל
לקשמה ) . השולשב הלדגה לש הקיסיפה
הקינאכמה תא הליבגמ םידמימ .
מ תויהל הכירצ היחה א ךומתל ידכ תיביס
ב מ לדג לקש . םירירשה תסמב הילע , םיאתה ,
םזילובטמ ( םינוב םיקרפמש שי םיאת המכ
וכו ' ) רתוי טאל לדג םינפה חטש הז לכ םע .
קפסל ידכ םינפ חטש קיפסמ ןיא הזכ םזינגרואל
םוח דבאל ידכו ףוגה לש םיכרצה לכ תא
הצוחה .
תילובטמה המרה תא ודדמו וכלה – םוח המכ
רציימ םזינגרוא תולתכ לקשמב . ילעב םייח
םוח הברה תיסחי םירציימ .
תימתירגול איה ףרגב הלקסה – שיש ואצמ
רורב סחי - רתוי לודג םזינגרואש לככ ,
יסחי םזילובטמ לבא רתוי הובג ולש םזילובטמ
רתוי ךומנ - הלוע הסמש לככ , םזילובטמה
רתוי טאל הלוע . הברה רבכע לש בלה בצק
ע םכוס " י VAVINליפ לש הזמ הובג רתוי . וצי לש םייחה ךרוא רתוי רצק אוה רתוי ןטק ר – רתוי הובג ולש םזילובטמ ,
ןמז תוחפ היחי ןכלו .
* םיגירח שי – בצ – הלקסל סנכי אל אוה ןכלו לחוז אוה . םילודג תיב יבלכ םייח םיבלכמ ןמז תוחפ
םינטק .
מ תוחפ אוה וקה לש עופישה – [ 1 – ] ( ?? סולפ וא סונימ ) . םילכתסמ םא םינפ חטש לע חפנל תיסחי ,
ה רוציה תיסחי םוח תוחפ רציימ רתוי לודג . דוביאל ךלוה הזה םוחה – ש לככ ןיב סחי םינפ חטש חפנו
רתוי לודג , דוביאל רתוי ךלוה םוחה . בג םזילובטמ הכירצ ףוג םוח תדבאמש הנטק היח ידכ רתוי הו
ףוג םוח לע רומשל ( םוח רתוי דבאמ ןכלו רתוי לודג חפנו חטש ןיב סחי רבכעל .)

םיעלות תוחוטש – לדוג תולבגמ ללגב תוחוטש ןה . ןוויכ המישנהש תעצבתמ היזופידב – בייח ןצמחה
הל ג י םיאתה לש המקרה לכל הביבסהמ ע . תיתייעב תויהל הליחתמ היזופידה םיוסמ לדוג לעמ ( לדבה
מס המכ לש םירטמיטנ ףוג לדוגב , ו היזופידב רזפתהל ולכוי אל םירמוח ) . תכרעמ אוה הזל ןורתפה
הלבוה . םיגופסל ו עמ ןיא םיעלות ' עמ ךירצ אוה לדג םזינגרואש עגרב לבא הלבוה ' הלבוה .
הקלחל ןתינ םיסופיט ינשל – לזונ ( םד ) לוכיש לכש םירחא םירבד םגו ףוגב םיאתה לכל ןצמח ליבוהל
םיכירצ םיאתה ( עמ ירצות ' לוכיעה ש את לכל היזופידב עיגהל םיכירצ .) עמ ' םילנגיס ליבוהל הלכי םדה
ףוגה לש םינושה םידדצה ןיב – םינומרוה . עמ ךכל ףסונב ' םדה הכירצ םג תלוספ איצוהל ( וד ןמחפ -
ינצמח – צי םא ט ב הלערהו תויצמוחל םורגי ר .)

עמ תא קלחל רשפא תיטמכס ' ינשל םדה
םינוש םיסופיט – עמ ' החותפו הרוגס .
עמ ' עמ איה הרוגס םד ' לכ אצמנ לזונה לכ הבש
עמ ךותב ןמזה ' םדה ( םד ילכ ) ו םוקממ לבומ
הבאשמ ידי לע םוקמל ( דחא בל המכ וא ) , םדה
תורוניצה ךרד םילגעמב ענ , ךכ שי ללכ ךרדבש
א םיקד םייהנ תורוניצה וב רוזי . םיקרוע
ףוגה לכל םיעיגמש םימינל םילצפתמ .
עמ ' הרואכל איה החותפ םד הטושפו תיביטמרפ
רתוי . לסומנ ארקנש ףוגב יזכרמ ללח שי . םדה
ףוגה ךותל ךפשנו םיקרועה ךרד הבאשמ ידי לע קזרנ . לכל עיגמ הזה לודגה ללחה / תומקרה בור ( לכ
םיקרוע ןיאו ללחה ךותב םרוזש םדה ידי לע םיפטשנ םיאתה ) , םדש ידכ עמל רוזחי ' םיחתפ שי
( םואיטסוא ) םדהו לח רזוחו ףסאנ הלי לע לגעמה לכ .
עמ ' ליעי הרוגס םד רתוי לודג לדוג תרשפאמו רתוי ה . עמ םא ' הרוגס םד קיפסמ תבכרומ , הלוכי איה
תומוקמ ינמ לכל עיגהלו תפעוסמ תויהל . קנע ינונויד – עמ שי םהל ' םילדגל םיעיגמ ןכלו הרוגס םד לש
םירטמ . םירוח דיקפת / היטסוא – עמה ךותל רוזחל ךירצ םדה ' ח אוהו תובאשמה ךרד רזו .
** עמ שי םיקרחל ' החותפ םד .
ב ןצמחה ןיינע – עמ לש ירקיעה דיקפת ' ליבוהל אוה םדה ןצמח . םדב סמומ היהיש קיפסמ אל -
ןצמחה תא דוכליש רמוח םיכירצ . םיטנמגיפ לש םינוש םיגוס המכ שי ( םע בולישב ןובלח וא םינובלח
לומ ' תבכרומ תינגרוא ) - ןיבולגומה ( לזרב ינוי לש הצובק , כ ןצמחה תא רשוק אוהש , שיו ימיכ יוניש
ררחתשהל ןצמחל םרוגש ) – םינתיילוח / Vertebrates ; ןינאיצומה – דואמ ץופנ טנמגיפ
תוכיכרב / Molluscs – שוק תשוחנ לש ןויה םש ןצמחה תא ר ( לוחכ םד םהל שי ןכל ) ; רימה ט ןיר –
ןוי אלל דבלב ןובלח , ה ולש עבצה לוגס או – ב ץופנ - brachiopods, priapulids ; ןינורכורולכ – עבצ
דורו - annelids . ש עיבצהל םיאב הלא לכ םדה ךותב ןצמחה תלבוהל םיכרד לש לודג ןווגמ שי .
** יילוחב ת םדה תא קיזחהל םדיקפתש םדב םידחוימ םיאת שי םינ . םד יאת ןיא תוילוח ירסח בורל
םיידועי ( ?? ) .

ענכשמ ךיא הל ןצמחה תא םי י םדהמ תאצלו סנכ ? עמ '
תידגנ המירז . עמ ' עמבו עבטב תמייקש תילאקיסיפ '
תויסדנה – הובג זוכירמ והשמ ריבעהל ךירצ ל ( ? ) ךומנ
לזונב םיאצמנ םהינשו , םילזונה תא םירזהל איה ךרדה
ינשה לומ דחא . הנממש הביבסה םירוציה תא םילבקמ
תימימ איה ןצמחה ( ןצמח לש הובג זוכיר ) , שי ינש דצמו
זוכיר םע םדה תא ןצמח ךומנ – ךופה ןוויכב םרוז םדה ,
( םדה ?? ) ליחתמ ןצמחב רישע םייסמו ןצמחב ינע . דימת
ע םכוס " י VAVINםדה ךותל היזופידב ןצמח לש העונת היהת - רתוי הובג דימת היהי םימב ןצמחה זוכיר – לכ ךרואל
ךרדה . ותוא ינצמח וד ןמחפ יבגל ןוכנ רבד ( ךופה ןוויכב וא ןוויכה ותואב ?? ) . עמ ראתמ ףרגה ' המירז
תידגנ . יבגל םג ןוכנ רבדה םוח לש הרבעה – עמ תרזעב הז תא תושעל ינויגה םוח ריבעהל ךירצ םא '
וז .
עמ שי הפיא ' הלאכ תידגנ המירז ? םימיז ירבאב - םיימי םירוצי לש המישנ ירבא – קפתה לכ לש די
נה ןצמחתי םימיזה ךותב םדש ידכ חטשה ינפ לע םד םירזהל אוה םימי ( ?? ינצמח וד ןמחפ דבאיו .)
פת ק י ש ידכ חטשה ינפל בורק םד םירזהל אוה םד י תידגנה המירזה םע עגמ היה . ללכ ךרדב שי
היזופיד רשפאמש קד דואמ לתיפא ו ןצמחתמ םימינה ךרד רבועש םדה לכ . נפ םה םימיזהשכ םיימי
( הו םיינוציח לע םיפידע ם ) המירזל רתוי הבוט הרקב שי – ה לצא אמודל לע םיאצמנ םימיזה ןטרס
ה םימרוז םימהו ןטב ( תיביטקא המרזה ידי לע ) םימיזה ינפ לע תפטעמ לע ( רשפאמ הבוט רתוי הרקב
לכ יכ הלאה םימיזה ךרד םימ לש העונת שי ןמזה . עמ ןיא שירכב ' םימיז ךרואל םימ תמרזהל , ןכלו
ייח ןמזה לכ העונתב תויהל םיב , רמולכ , םושנל ידכ העונתב תויהל בייח אוה .
יבגל השביב אצמנש םזינגרוא – ריווא לש הביבסב אצמנ םזינגרוא רשאכ , םימ ךותל ריוואמ היזופיד
הליעי תוחפ הברה איה . עמ ' וזכ הביבסב דובעל הלוכי אל םימיז לש וזכ . עמש ידכ ' ךירצ הליעי היהת
איבהל תא המינפ ריוואה . תא איצוהל םוקמב הצוחה םדה , ףוגה ךותב םדל ריוואה ןיב עגמ רוצילו .
תואירה ךותב עצבתמ הזה ימינפה עגמה . ירה תובוטר תויהל תובייח תוא – היזופיד תויהל הלוכי אל
םיאת תנרבממ ךרד . תואירה לש ינוציחה לזונה ךותב סמומ ןצמח הזו ץוחבמ תואירה תא ןפדמש המ
ינפבו ם .
אמגוד תפסונ תואכארטל – םיילגר יקורפל תינייפואש המישנ תרוצ . ארט ןיב ירקיעה לדבהה האכ
תואירל – עמו דחא םוקמל תועיגמ תואירש אוה ' תואירל תורישי עיגמ םדה . ןמצע ןה תואכרטב
ףוגה לכב תורזפתמ – עמ ןיא ' םתוא הפיקמש םד ( עמ שי ' ףוגב תומוקמ ינמ לכל עיגמש תואכרט –
ךירצ אל המישנ רשפאל ידכ םד לש ךוותמ םש – עיגמ ןצמחה מ םיאתה לא תורישי תואכרט . רבעב
יר קוחרה ב ןצמחה זוכ רתוי םילודג ויה םיקרחה זאו הובג רתוי הברה היה הריפסומטא – רתוי עיגה יכ
תואכרטה ךרד ןצמח . ךרדה בור ךרואל והשמב תופוטע תואיכרטה ( רשפאמ אלש חישק יוסיכ שי
בעמ ח ר ןצמ ) ןצמח לש רבעמ שי תווצקב קרו ( הפיטע ןיא .) תיביטקא הענה ןיא ךותל ריוואה לש
תואכארט ילעב םירוציה לכ ןכלו תואכארטה םינטק ויהי .
םד תכרעמ םג שי םיקרחל . תואכרט ףוגב קנ דואמ הברהל תועיגמ , תכרעמל עיגהל תולוכי אל לבא
םיבצעו לוכיע . תואכרטה ןכל ללחל םג תועיגמ םדה – ה ידי לע ןצמוחמ םדה תואכרט . לש ןוצמחה
תואכרטה ידי לע איה החותפה םדה תכרעמ .
* עמ ' ןטרס לש םד – תכרעמ לש ןוצמח שי םהב םימינ םדה . ש יוסיכ שי םה לבא םימיזה תא הסכמ
ב ןיידע הביבסה םע עגמ .
שכ םתיא דדומתהל ךירצש תוילאקיסיפ תויעב שי גב םילוע ו לד , ורשפאיש םינונגנמ חתפל םיכירצ ןכלו
רתוי לודג תויהל םזינגרואל ( תינויצולובא הניחבמ רתוי בוט הז רתוי לודג יכ .) והשמ חתפל ךירצ
רתוי לודג תויהל ףוגל רשפאמו ףוגה לש תומקרב ךמותש .
* םולצה – םולצ ןיא החוטש תלעותל . יכ הל שי ינוציח ףוג יוס , םרדוזמ , םרדודנא . םרדוזמה אוה הזה
םיללח אלל החופת המקר – ףוגל יתימא הכימת תתל הלוכי אל . עיגמש לזונ אלמ ללח אוה םולצ
םרדוזממ . ה לצא אמגודל תעלות ה תיתעבט – ללח שי םרדוזמה ךותב – םיללח ינש - דצ לכמ דחא .
ללח הז יגולויסיפ לזונב אלמ – לש ןורתיה םהש אוה םימה הסיחדל םינתינ אל ךא םישימג . גרב ע
וחפנ תא תונשל לוכי אלש לזונב אלמ את שיש , הכימת ןתי אוה . תלוכי םיכירצ ויה םינשואר םייח ילעב
עצמה ךותב רפחתהל – המקרה הכימת םוש תנתונ אל ולש תימינפה . םולצ , ונל רשפאי תאז תמועל
הריפחה תלועפ םע דדומתהל . דלשל םינגועמ תויהל םילוכי םירירשה ( םולצלו ? ) , רה העונתהו הב
בכרומ רתוי םולצ ול ןיאש רוצי תמועל הקזחו ת ( תימינפ הכימת ןתונש .) םולצ ילעב םיטושפ םירוצי
המ תימינפ הכימת םילבקמ ומצע םולצ . [ םימייק רתוי םיבכרומ םידלש – ורה לבא םלוע לש לודגה ב
דלש רסח אוה יחה ]. שיש דיחיה דלשה םולצה אוה ול – עופ םירירשה הדגנ הכימת אוה םולצה םיל .

* םולצודואספ – םולצודואספו םולצ ןיב ןיחבנ - ילאמרודוזמ אוה ללחה םולצב – מ םרדוזמב ףקו
ץוחבמו םינפבמ . םולצודואספ םרדודנאה םע רישי עגמב אצמנ ( םרדודנא ןיב םרדוזמ ןיא םולצל
כמו י ודנאש ןוו םרד עמ תא םיפטועש םירירש םש ןיאו לתיפא קר אוה ' לוכיעה , ברה אוה םולצה תוחפ ה
הז הרקמב ליעי ) . רוגס ללח אוה םולצה – ןולב אלש ותביבס םע רשק םושב אצמנ . אוה םולצודואספ
יתימא ללח אל – םרדוזמש םיכירצ ה םולצודואספבו םינוויכה לכמ םולצה תא ףיקי ודנא םרד אוה
ש ויכה לכמ ףיקמ םינו . םייח ילעבמ אוה םולצ הז המ לש תיתמאה הנבהה .
הברה רבוע םולצה גלג ו היצולובאה ךלהמב םיל . םד ללחל ךפוה םולצה - שי םיילגרה יקורפלש ללגב
ינוציח דלש , םדה תכרעמ לש דיקפת לבקמו הכימתה דיקפת תא דבאמ םולצה .
ע םכוס " י VAVINודואספ שי הפיא םולצ ? םינטק םימזינגרואב ( םהש תוירטליב ) , ו םינטק םירבד ינמ לכ דועב .
** הטמולצודואספ – ל בשחנ םעפ לצא חתפתה לעופב ךא יביטמרפ והשמ ליבקמב םירוצי ינמ לכ
םולצמ .
םולצ ללחכ ריוצמ ב םודא הנומת . םהבש םייח ילעב הברה שי
תוציחמ יתשב אוה םולצה – תויתעבט םיעלות . ילעב הברה שי
דחא אוה םולצה םהבש םייח . עמש ידכ ' תקפסה לבקת לוכיעה
םד , רד רובעל םילוכי אל םדה ילכ לזונה ך והשמ לע אלא
ילאמרודוזמ ( םולצ ?? .)
** דיקפת ול ןיא םדאב םולצה – דירש אוה .

תוכיכרה Molluscs /

ו םולצ שי תוכיכרל טנמגס םהל ןיא םי . תיסחי םילודגו םיטושפ םירוצי . הכרעמה תא םיווהמ
הינשה / עב רתויב הלודגה תישילש יחה םלו . תוירקיע תוצובק שולשל תוקלחנ תוכיכר :
* הדופורטסג - בקה ' תיסחי טושפה ףוגה םגד תלעב . בק ' תונוזלח תללוכש ( תויפושח , י תונוזלח םיימ
םייתשבי םגו ) ,
* ב ווי היבל – וושק וד םיית ( תופדצ יתש .)
הדוקולפכ ( ולפצ פ הדו ) תוינוליס ( תינוליס העונתב תונייפאתמש ללגב - הזיתמש תיחופלש יצח שי
תינוליס העונתב הענו םימ הנממ ) . תונוזלח – תוצובק שי ןהיניב תוימי ( תועצמאב תוענש ?? םימיז ??
ותב תואצמנש היכנוק ך ) . ריווא םימשונש םימיז שי םייתשבי תונוזלחב . הזה ללחה יתשביה ןוזלחב
ריוואב אלמ תואיר תועצמאב איה המישנהו ( םה יכ אלמ םי םימיז םהש תורמל ריוואב .) והשמ
בק תא ןייפאמש ' תונוזלחה אוה ביס בו / היכנוקה לש לותיפ . ב בבותסמ ןוילעה קלחה לכ – 180
תולעמ . רבדה עמה הנבמ תא ךבסמ דואמ ' תוימינפה . רורב אל אוה לותיפה לש רוקמה . ףסונב
לוסלס םג שי הזה לותיפל – המצע ביבס תלתופמ תויהל היכנוקל םרוג לוסלסה .
וושק וד םיית - יביטמרפ אלו טשופ ףוג םגד ילעב . סב םיחמתמ נוזלחו דועב ןוני ןוזמ םישפחמ תו
ליעפ ןפואב . וד - ושק ' הברה תודבאמ תוכיכרה ינייפאממ דואמ .
וליסה ליעפ דואמ םייח ךרואל וחמתה תוינ . םה םיריהמ , ילעב הובג םזילובטמ , ו עמ ' הרוגס םד
( ראשה לכ תמועל תוכיכרה ? ) םדה תא םירזמש בל שי הבש , םיריהמ תויהל םהל רשפאמש המ .
ה םויה שיש תוינוליס ( דחא ןימ טעמל ) ןיטולחל תימינפה היכנוקה תא ודביא – םירמשמ םינונוידה
תימינפ היכנוק ( הכיכרל םיבשחנ םה ןכלו .) עמ תויונליסל ' צע תחתופמ דואמ םיב , לודג חומ םע
תבכרומ תוגהנתהו [ . שי ה א ו מ םיפוקל םיליבקמ םהש םיר ]. םייניע – עיפוה השדעמ תבכרומ ןיע םג
סב םינתיילוחל ליבקמב תוינולי - תרשפאמ תרושקת , הדימל תלוכי .
תשולשל םרוג המ הכרעמב בככל תונושה תוצובקה תחא ?
יטמכס ןפואב ראתנ תיביטמרפ הכיכר ה לוכ םייסאלקה םינייפאמה לכ תא תל . תירירש לגר - המקר
י הקזחו תירירש תיסח ( לוחזל הדיקפת תונוזלח לצא , תנוונתמ איה תופדצ לצא , ךפוה הז םירחא לצא
ףוגה לש ירקיע קלחל תויהל .) היכנוק שי תוכיכרה לכל יביטמרפ ןפואב ( טאנוברק םויצלקמ – הנבמ
ריג .) תויכנוק יתש שי תופדצל ( םיאצח ינש ) . כנוקה תונוזלחב ףוגה לכ תא הסכמ הי . תונוזלח שי
ש היכנוקה תא ודביא .
שי םג המילג ארקנש הנבמ ( ףוגה לכ תא תפטוע ו פמ היכנוקה תא השיר ) . ימינפ ללח תפטוע המילגה
םולצה אוהו . תילארצסיוה הסמה איה היחה לש הסמה רקיע – ףוגה בור תא ןתונש המ . שי הכותב
עמ תא ' לוכיעה , םיבצעה , ןטק חומ , וכו םימיז ' .
לש לותיפ שי תונוזלחה לכב 180 תולעמ , םילותיפ ינמ לכ דוע שי קלחבו .
שי הפ - רביא םשב הלודאר ( תננשמ ) – יה היכנוקה םע דחיב תוכיכר לש םייסאלקה םינייפאמהמ א .
ר שי ןבואמל םא א הכיכר הארנכ אוה הלוד . אוה הלודאר דוריגל תושמשמש תונטק םייניש םע הנבמ
עצמה ( ו לכוא ןוזלחה ךכ ) . רה תופדצב א דוביאל תכלוה הלוד . לע תבשויו תחתפתמ הלודרה תוינוליסב
הפה . זלחב העונתה ריר יבג לע תינוסיר העונת איה תונו – עצמה לע ריר שירפמ רירה לש קלחה ,
שירפה אוהש רירה לע ןוזלחה תא ףחודש לתיפא שי זאו – הרוחא הפיחד ידי לע איה ותומדקתה .
דואמ תונוונמ תופדצ – םינייפאממ דואמ הברה תודבאמ . םגדה לע רתוי וא תוחפ רמוש ןוזליח
הכיכרה לש יביטמרפה ( שי הילע כ יפל ו הלעמ לש ללחה ךותל לפקתהל לגרה לש תלוכי תחתפתמ
היכנוקה – רבדה ותוא אוה הנבמה לכה ךס לבא ) .
וסרוד ריצ לש תוחתפתה שי תוינוליס לצא - ילארטנוו . ה ריצה ךרואל תוחתמתה שי " ןוכנ אל ." תועורזה
ןוזלח לש םיילגרל תוליבקמ תויונליסה לש . עמ שי ' בל לש הרוגס םד , ילכ םד .
ע םכוס " י VAVIN01.12.10
םזינגרואה לש היגולויבל אובמ – סמ האצרה ' 9

תעכ םיבכרומ רתוי םימזינגרואל ךישמנ . לדוגב היילע רשפאמש םולצה תא ונגצה . טנמלא סינכנ םויה
תובכרומ לש ףסונ – היצטנמגס . היצטנמגס הצופנ דואמ תיגולופרומ העפות איה רפסמ תניחבמ
וז העפות םיגיצמש םינימה .
היצטנמגס – שכ תורזוח תודיחי שי וב ףוג םגד אוה הזכ ףוג םגד ב לש םיביכר שי תרזוח הדיחי לכ
עמ ' תונוש ףוג ( עממ ' דלש , םירירש , וכו םיבצע ' .) יהוז הנוכת אלו תיגולופורומ העפות ( לש ףסוא הז יכ
תונוש תונוכת הברה ) .
** הש םייח ילעב המכ שי ללכב וא ירמגל םיילטנמגס אל ם , ודל אמג , דלש תוחול הנומש לש תוכיכר –
ןיא יכ תיתימא היצטנמגס אל םינוש םיביכר המכ ללוכש רורב קרפ . טמ תעפות םזירמ ( קר רזוח םהב
ףוג קרפ לכב תוכרעמ המכ אלו דלש ) – תרזוח הדיחי שיש אוה היצטנמגס ןיבל םזירמטמ ןיב לדבה
תכרעממ קר תחא . עמ ' תירמטמ םיבצע – י לש הצובקמ תבכרומ תורזוח תודיח . גס ' הז תיתימא
תונוש תוכרעמ המכ ללוכ אלא תחא תכרעמב אל םזירמטמשכ , רמולכ , תודיחי וכותב ללוכ קרפשכ
תונוש תוכורעמ המכמ תורזוח ( תיתימא היצטנמגס וז זא .)
היצטנמגס עיפוה איהש םירקמבו היצולובאה ךלהמב םימעפ המכ עיפוה , ןפואב המרת איה ןפוד אצוי
– ב בקה לכ שי תוילטנמגס תוצו ש םינימ הברה תמ ו םייח יסופיט לש בחר ןווגמב םיחמ םייח יאנת , שיו
ןימ לכמ םיטרפ הברה םג .
** הבשומ לאכ וילא סייחתהל םיטונו תיתימא היצטנמגס לש אמגוד אל אוה רושרש ( יטנמס ןיינע .)
ילאטנמגס אלל ותוא תכפוה חתפתמ אוה הבש הרוצ – אמ בלשב עיפומ ולש ףוגה רתוי רחו .

תיתעבט תעלות - חי שי ' הרורב – קרפ . קרפה
הציחמב רחא קרפמ דרפומ . שי טנמגס לכב
ןואילגנג . עמ לש ביכר שי ' השרפה ( הילכ
תילאטנמגס – לכב ומצע לע תרזוח הנבמ
טנמגס ) , רוניצ םד , םיילאטנמגס םירירש ( אלש
פומ רויצב םיעי .) םיירמטמ םיביכר לש בוליש
דחא קרפב תורזוח תודיחיב םמצע לע םירזוחש
רדגומ כ תיתימא היצטנמגס .
היצטנמגס המל תחלצומ ךכ לכ ? הזש הליג היצולובאב הז תא חתיפש ימ לכ " דבוע " . רוקמה הארנכ
העונתב אוה היצנמגס לש – ורורב תודיחי שישכ רתוי הבוט הרוצב עונל תלוכיב קרפ לכב ת . הניחבמ
תינויצולובא , היצטנמגס לש החלצהה תרשפאמ איהש ךכב הנומת יראלודומ הנבמ – תיסיסב תינבת
התיא קחשל רשפאש . הדיחי הדיחי תירבועה תוחתפתהה ךלהמב ומצע תא הנוב םזינגרואש עגרב ,
תללוכ הדיחי לכו םיביכרה םתוא תא הכותב , תחא לכ תוחמתהל הלוכי והשמל ( העונתל אמגודל ) . שי
ה תונוש תולועפל םיטנמגס לש תוחמת , רמולכ , וסב םיאצומ םיהז םיטנמגסה לכ אלש רבד לש ופ
( ןוילגנג אלל טנמגס – ליבשב ותוא ךירצ אל אוה יכ ןוילגנגה תא ףיעהו תוחמתה רבעש טנמגס
ודיקפת .) תכפוה והשמב תוחמתהל טנמגס לש תלוכיה תינויצולובא הניחבמ חלצומל ותוא .
* ףוגש ידכ ל בשחי ילאטנמגס , צ הרזחה ירוחא ימדק ריצ ךרואל תויהל הכיר .
שאר טנמגס שיש דיגהל רשפא – שאר תריציל דחיב םיטנמגס המכ לש ץוביק שי םיילגר יקורפב .
שוח ירבא לש םיטנמגס המכ דועו שאר לש טנמגס ללכ ךרדב שי תויתעבט םיעלותב .
םיילטנמגסה םייח ילעב םהימ ?
תמאב תוילאטנמגס םהש הליפ תוכרעמ שולש שי – תויתעבט םיעלות , םיילגר יקורפ , תצובק
םינתיילוח . עמ לש ביכר שי הילוח לכב םימיוסמ םיניתיילוחב ' השרפהה . רורבה ילאטנמגסה הנבמה
ונילצא רתויב ( םדא ינב ) תוילוחה אוה . שי ונלש תירבוע תוחתפתהב םיחוטש ונחנא ובש בלש , ונל שי
ריצ םיטנמגסל אצומ םינתונו ינשה ירחא דחא םיעיפומש םיטימוס שיו ףוג . ילאטנמגס ונלש ףוגה
יסיסבה ףוגה םגדב ( ךא םיילגר , אמגודל , תוילאטנמגס ןניא .)
תויתעבט םיעלות , פ םיילגרה יקור , םינתיילוח / םינרתיימ - עיפומ תאזכ הצובק לכ ה לש רחא ףנעב
ץעה . הלאשה תלאשנ - םאה יה היצטנמגס א תיטנגרוונוק ? ש םירובסה שי תיטנגרוונוק , רמולכ ,
תוילאטנמגסה תוצובקה תשולשמ תחא לכב דרפנב עיפוה . תיטנגרוונוק הנניא היצטנמגסה םא , זא
ילאטנמגס םג אוהש ףתושמ םודק באמ עיגה איה ( ךכל תויודע ןיאו )! .
* םיילאטנמגס אל םיקלח תויהל םילוכי ילאטנמגס ףוג םגד ינפ לע .
ת תויתעבט םיעלו - Annelids - םייאת בר , ב םיירטלי , םייטסלבולפירט ( טבנ תובכש שולש ) , עב יל
םולצ , ילאטנמגס ףוג םגד ילעבו . טנמגסל טנמגס ןיב הציחמ שיש הדבועה - לצא םייקש והשמ
ע םכוס " י VAVINתעבט םיעלות םירחא לצא אל לבא תוי . תויתעבט םיעלות תוירקיע תוצובק שולש תוללוכ –
Polychaeta – ברה םיעלות - תויפיז ( םיפיז שי ילאטנמגס הנבמב ףוגה ךרואל יכ ךכ תוארקנ םיכורא
םיחישקו , םיבושח םידיקפת תויהל םילוכי םהל - הנגה , השיח , העונת ) . תיסחי שי טנמגס לכב טעמכ
םיפיז הברה . םי ימב םייח םלוכ – םייתשבי ןיא .
Oligochaeta – המדא יעלות , םיפיז טעמ שי םהל ( םיפיז ילד ) . הצובק תמועל רתוי טושפ ףוג םגד
תמדוקה .
Hirudina – ה תוקולע ( תוקלע אל = החוטש תעלות ) - םיינוציח םיליפט ןבור ( לע ללכ ךרדב
םינתיילוח ) . םדמ רקיעב תונוזינ – םילודג םייח ילעבל תודמצנ , םמד תא םיצצומ , םיאלמתמש ירחא
דרוי נופמ םי ןימ יאת םירצויו יאקד . דואמ אוה תוקולע לש ףוג םגד ינרמש - רבדה ותוא תוארנ ןלוכ -
שי ןלוכל 33 םיטנמגס . הדמצה ירותפכ םהל שי . ינש דצמ ןמשו דחא דצב ךראומ הנבמ שי םלוכל .
םיוסמ יאקדנופלו תמיוסמ הביבסל איה תוחמתהה ללכ ךרדב ( הזו תא הווהמ םינימה ןיב לדבהה .)
ןטק אוה יגולופרומה ןווגמה . םילושלשהו תוקולעה – ןווגמה תניחבמ תולבגומ יד תוצובק . דואמ הברה
םילשולשהמ ( וגילוא הטאוכ ) המדאל תחתמ םייח – המדא םיעלוב , ינגרואה רמוחה תא הנממ םיאיצומ
תלכועמה המדאה תא ינשה דצהמ םישירפמו , סומוכ םיארוק םהמ תטלפנה המדאלשכ - רמוח
רישעמש המדאה תא .
ילופ הטאוכ / תויפיז בר םיעלות – תנווגמ הלודג יד הצובק , תופסותב םיפיזל ףסונב םינייפאתמ
תוילאטנמגס , םקלחב םייפנכ ילגר .
Nereis – תיפיז בר תעלות . אטמותו סיירנ – הנבמה תניחבמ םינרמש . וא תוחפ םימוד םיטנמגסה
ינשל דחא רתוי , היחש יפנכ שי םהינשל , עקרקה ינפ לע היחשב תיביטקא העונתב םיליעפ , ללכ ךרדב
םיפרוט . ה רתוי רצק הנבמ םע םיעלות שי חטשה ינפ לע ינגרוא רמוח תליכאב תוחמתמ ( הנוזת הבש
הנממ םילכואו תיעקרקה לע םירבוע .)
עלות תובישי םי – מתה םינוש םיטנמגסל רתויב הלודגה תוח . תוצובק תופסות ילבו םע םיטנמגס לש .
ץובה ךותב ללכ ךרדב תואצמנ . דלש םישירפמ רוניצ יעלות / היח הכותב ינוציח ינריג רוניצ לכ תעלותה
הייח ( תובישי םיעלות הז ללגב .) תמ אצויש ינוציח הנזה רביא שי הלא רוניצ יעלותל ללכ ךרדב ךו
רוניצה עורז תועצמאב ןוזמ טקלמו .
םיסופיט שי תוצובקב בושו בוש םמצע לע םירזוחש הנוזת לש םינוש ה תונוש . דואמ הריכזמ וזכ הנוזת
וזמ וז תונוש דואמ תוצובק הלאש תורמל וניארש םיברוצהמ קלח – תורמל המוד יחה םלועב םדיקפת
יגולופרומה ינושה . םיבישי םייח ילעב ןווגמ – סמ םיננ ( םוקימ יפל םיכייש םה הצובק הזיאל הנשמ אל
יטנגוליפ – תובישי תוצובקב בושו בוש עיפומ הנוזת גוס ותוא ) . םיעלות ךותב תוצובק המכ שי
ךכ לכ ובשייתהש תויתעבט '' קזח '' םירבד ןומה ודביאש .
* Echiura – ץוק בנז – הבישי הצובק , תורבחתמ םיעלות , ישב תובשוי רוניצב ןויר , ומ עורז תואיצ
הצוחה . כילופ םה הלאה םירבדה א ילאטנמגסה ףוגה םגד תא ודביאש הט . תוחתפתהה ךלהמב
ילאטנמגסה הנבמה תא דבאמ רגובה לבא ילאטנמגס אוה רוציה תירבועה .
אוה רוציהש עגרב אוה זא בישי ל הטונ םיטנמגסה תא דבא . איה תמדקומה תירבועה תוחתפתהה
םייסמ אוהשכ לבא תילאטנמגס ילאטנמגס תויהל קיספמ רוציה תוחתפתתה תא . םימעפל
משמ תירבועה תוחתפתהה רגובב ודבאש םיירוטסיה םידירש תר .
Sipunculida – םיעלותל םיכייש םהש רורב םויכ ךא תדרפנ הכרעמכ םיעיפומ םירפס הברהב
תויתעבט . הארנ בורקמ לכתסנ םא ילאטנמגס הארנש הנבמ לש גוס שיש – תועבט , תוינוציח ןה ךא
דבלב ( ילאטנמגס הנבמ הל ןיא םינפב יכ ) .
לופרומ הניחבמ הנושש םייחה בלשב ריעצ בלשל םיסחייתמ תיגפ לע םירבדמשכ רגוב רוצימ תיגו .
הווראל רבוע רגובל הזופרומטמ ךילהת ת . טרפה ותוא םה רגובו הווראל - םזינגרואה ותוא . לכל אל
ווראל שי םייחה ילעב ה . ה שי חתפת ווראל בלש אלל איהש הרישי תו יל – שכ דלונ םזינגרואה אוה
תיגולופרומ הרוצב רגובל המוד . הדוגינב דמוע תיזאפיד תוחתפתהל – וד - תיבלש , הווראל הב שיש
רגובו .
ווראל םיסופיט ינש ןיב םידירפמ תוימי ת :
Lecitotrophic תמועל Planktotrophic ( הנוזת יגוס ינש ) . הווראל תפרוט איהש – וטנלפ תיפורט .
ל וטיצל תיפורט תאז תמועל שי ןומלח – הציבב ןוזמ ירמוח הריאשה אמיאה . הווראלה , בלשה ךלהמב
הלש ילאווראלה ( הרקמב תיפורטוטיצל לש ) הריאשמ םאהש ןומלחה תא תלצנמ . וטיצל תיפורט
נלפו ולביק םהש הציבה לש ןולחהמ קר םינוזינ ק וט םייפורט – םיפרוט . הווראלל נלפ ק וט רט ןיא תיפו
ןומלחה ףוג תא .
הווראל ללכב שי המל ? םימעפ הברה ךכ לכ עיפוה הז המל ? םירוציב תוצופנ רתוי הברה תווראל
םיבישי . םצעמ א הל רשפא וז הנחב הווראלה לש ירקיעה דיקפתה והמ ןיב . םיאצאצה תא רזפל ךרדה
הווראלהש הז תידיינ ןכ היהת . ןוקטנלפב תורזפתמ תווראלה , רבוע ו הצפה ת ( הלוכי איה םימעפל
ע םכוס " י VAVINםימעפלו דבל תוחשל םימרזה םע תפחסנ ) - או הווראלה ז ךילהת רשאכ תובשייתה תרבוע
הזופומוטמ ללוכ תובשייתהה – הווראלה תבשייתמ , בישי רוציל םעפ בוש תכפוהו תלגלגתמ . ךרדב
הווראלה ללכ םיבאשמ תלצנמ
םינוש רגובמ ( ל איהש ידכ א
ניחבמ רגובה םע דדומתת ת
םיבאשמ / הווראלש ידכ אל
םע םיבאשמ לע הרחתת
רגובה .)
תווראל לש תוירקיע תואמגוד
לצא איה םייתשבי םירוצי לצא
םיקרח – הווראלה תראשנ םלצא
רגובהו םוקמב העונתב אצמנ .
הווראלל םג בשחנ ןשאר .
רופיסה םיעדרפצ לש הרקמב
רחא תצק אוה – ו רגובה ןשארה
תורחא תוביבסב םייח ( וראל הו
םימב היח יחש רגוב תמועל
השביב .)
הצובקל תוידוחיי תווראל
תמיוסמ . Planula – הווראל לש
הזודמ בלש םהל ןיאש םיברוצ . םינטרס לש תווראל לש םיגוס שי . Perenchymula – ווראל לש ה
גופס . הווראל לש איה בקעתנ הילע Trochophore – תיגפ תינציצ ( אשונ ת תיציצ ) – צ םע תיגפ ' יצפו ק
הלעמל תורעש לש . רט לש אווראל תונוש תוצובק ןומהב תמייק רופוכו - תוכיכרב , תויתעבט םיעלותב
– המ ש דיעמ ולא תוצובק יתש לש ףתושמ אצומ לע – הארנכ , יתשש ינפל ה תחא ודרפנ תוצובק
הינשהמ , ףתושמ בא םהל היה . םייניע םהל שי םימעפל / מש רוא םיהזמש םירוזיא ט הארנכ םתר
רוזעל בשייתהלו בוט םוקמ אוצמל תיגפל ( םזינגרואב יולת לצ וא רוא רתוי םע םוקמ .) ווראל ה איה וזכ
םירטמילימ לש לדוג ירדסב . איה םייח ילעב לש תוצובק הברהב תמייק .

תאזכ תינציצ תיגפב הרוק המ ? בלשב
תכפוה תיגפה םיוסמ ל - Nectochaete
– ךכ רחא םיטנמגס םיעיפומ הב .
לעה קלחה ןוי ( שארה ) תיגפהמ רצונ
ינשל דחא םיפסוותמ םיטנמגסהו
הרוחאמ . תומקר לש קוריפ ןאכ ןיא
תומקר תפסוה אלא שדח והשמ תריציו
– תיטמרד הזופרומטמ אל .
[ ?? הזופרומטמל אמגוד תיטמרד –
תא הליחתמש םי דופיק לש הווראל
כ הכרד מ ש ירטמיס וה , שכו תרבוע
םי דופיקל לכוא אוה תא טאל טאל
ה אווראל , סיסב לע שדח רוצי רצונו
םיאת לש השדח הצובק . ?? ]
אצמנ הכותבש הלודגה הצובקה המ לכ
האוזוכורטופול תארקנ וישכע דע וילע ונרבידש – תווראל תא םהל שיש הלא Trochophore ( קלחל
שי םהמ Trochophore , לבא ווראל םהל ןיאש תובר תוכיכר שי ה ללכב .)
ה השדחה הזנגוליפ לע תססבתמ םיירלוקלומ הברק יסחי ש תולודגה תוצובקה תשולש תא ורצי .
נש חותינה ו ירלוקלומ אוה תאזה הצובקה תא ןת המ ש ףתושמ ש אוה םהל רופוכורט שי םהמ קלחל
רופופול שי קלחלו .
רופופול – םיוסמ סופיטמ הליכא עורז . תונטק תוצובק המכב םייק רופופולה . הכותב תללוכ הצובקה
ראל תא רופופול תוו .
Phoronida – םידדוב םירטמילימ לש לדוגב םינטק םירוצי . כ שי לכה ךסב – 20 הדינורופ לש םינימ
הלוכ הכרעמב . םירופופול ינש ול שי – אוה ותוא איצומ הצוחה .
ע םכוס " י VAVINBryozoa – ל םירבד הברהב םימוד – Phoronida ךא תניינעמו תנווגמ רתוי הברה הצובק . םירוצי
דואמ םינטק , םיצופנ רתוי הברה , םיגומלא םיריכזמ תוניחב הברהמ – נהמ איה ד הביבס תס – הנוב
הלש הביבסה תא . ירחא הלש םידירשה תא םיאצומ ןכלו ינריג דלש הביבס םישירפמ הנממ הברה
ותמ םהש .
Lophotrochozoa – כ עמ הברה הכותב תללו ' ונרבע םהילע .
תצובק Brachiopoda – תופדצ ומכ םיארנ – תופדצ אל ןה , רופופול סופיטמ עורז ןכ םג םהל שי .
הבושח דואמ רבעב התייהו הקיתע דואמ הצובק . ינפל ךרעב ינפל השעמל 100 לימ ' הנש ,
Brachiopoda בקל וכפהו וקחדנו וכלה הצו הנטק . ןכלו תיגולוקא הניחבמ רתוי תוליעי הארנכ תופדצה
וקחדנ הדפואיכארב . נ הצובק ל תכיישש תפסו - Lophotrochozoa – Nemertea – טרס יעלות .
דואמ םילודג םילדגל םיעיגמ . ל םיעלות תיסחי חוטש הנבמ ו םולצ ילעב .

העונת

עפ המכ ונרביד העונתל םולצ לש תובישח לע םימ לשו העונתל היצטנמגס . דציכ גוס לש םינוש םי
חתפתהל םילוכי העונת ? תרזעב העונת וז ונשגפ רבכש העונת לש גוס םיסיר – םירירש תבייחמ אל
ריר לש השרפה תבייחמו ( ?? םלוכ לצא ?? .) םייח ילעב םיסיר תרזעב םיענה םינטק ללכ ךרדב – יכ
תלבגומ איה תינוסיר העונת תרזעב ומצע תא זיזהל לודג םייח לעב לש תלוכי .
םירירש תבייחמ יחה םלועב העונתה בור – יזהל ידכ תוי לודג רירש ךירצ לודג והשמ ז ר . בייח רירש
ירבד ינש ןיב לועפל םיחישק ם ( ידכ םינוש םירבד ינש ןיב רבוחמ תויהל בייח עצבל העונת .) בעמ הזל ר
ל ןגועמ תויהל ךירצ רירשש והשמ , ותוא ףוחדל והשמ םג ךירצ אוה ( ?? חישק עצמ , לזונ ?? ) - רירש
ול דגנתמש והשמ ילב לעופ אל .

ש רש תעונת לש תיסחי םיטושפ םיסופיט ינ םירי :
1 . טסירפ העונת א טל תי – םילושלש - םשג תעלות
תיטלאטסירפ העונתב הענ םירוזיא לש ץוויכ ידי לע
עצמל סחיב ףוגב םינוש . רוזיא שי םעפ לכ
ץווכתמש , המידק ףוגה תא ףחוד ( זחאנ אוהש ןמזב
עצמב ) זאו תוצווכתה לש לג הרוחא רבוע םרוגו
המידק םזינגואה לש העונתל . וגש םירירש םימר
ללכ ךרדב םה תוצווכתהל םייתעבט םירירש .
* המידק ענ ץווכתמה רוזיאה ( ?? הרוחא ?? ) יופרהו
ווכמ ןוויכל ענ ץ . םולצ תבייחמ תאזה העונתה . לג
םייתסמ ירוחאש ינפל ליחתהל לוכי ימדק .
* םייעמב תמייק םג הז גוסמ העונת .
עצמ ךותב העונתל בוט אוה הז העונת גוס . לושלש ןיאשכ ץובה ךותב םיענ םי א פ םידדצל עונל תורש .
שלש יכ םא לו חטשה ינפ לע םג ךכ ועוני םי . הרידנ ךא הטושפ תסיחי העונת תרוצ .

2 . תינושחנ העונת / תיניטנפרס העונת ( הצופנ רתוי הברה ) .
וז העונתב םידדצל העונת שי ןכ - רוזח ךולה גזגיז שי , קלחשכ
וירחא ענ ףוגה לכו ליבומ ימדק ( הז לולסמב .) וזכ העונתב
ןמצע לע תורזוחש רירש תודיחי םיבייח השעמל . םעפ לכ
ץווכמ ףוגה לש רחא רוזיא ( םייכרוא םירירש .) ץוויכ לש לג שי
םידדצה ינשל דרפנב םיענש םייכרוא םירירש לש היפרהו
( רמולכ , כמ םהשכ ב םיצוו ינש דצב םיופר םה דחא דצ ) .
םייכרוא םירירש – ןיא ףוגה לכ ךרואל דחא רירש – םיכירצ
םימיוסמ םירוזיאל םייפיצפס םירירש .
םיוסמ סופיטל םאותמ היצטנמגס לש רוקמה . ענש ימ לכ אל
ילאטנמגס הנבמ ול שי תינושחנ העונתב - לכ אל םא םג לבא
ילאטנמגס ףוגה , תויהל םיבייח םירירשה תוחפל
טמ ירמא םי . םישחנל תינייפוא וז העונת , םיילגר יקורפמ קלחלו םיגד ( העונתב תויצקיפידומ שי םהל
וז .) רתויב הליעיה הרוצה - ש הז קר אל דלשה תודיחי םג אלא דובעי הזכ רירש .

ע םכוס " י VAVINמ אצוי ץווכתמש המ ןוויכ ףוגה . רירשו ריצ שי
ינש דצל קרפמה לש תחא הדוקנב רבחמש .
לוכיו קרפמה לש ינשה דצב בשוי חתומ רירש
הרזח זוזל רירשל םורגל . רירש היהיש ךירצ
ינשה דצמ חתומו ץווכמ . יסופיטמ דחא לכ
דלש לש גוס בייחמ אלא העונת – השק המקר
םירבחתמ םירירשה הילא . דלש תויהל לוכי
יטטסורדיה – םולצ . ינוציח דלש - יקורפ לצא
םיילגר . ימינפ דלש – םינתיילוח . םלוכ
םינוש םיסופיטמ העונת םירשפאמ .
ע םכוס " י VAVIN15.12.10
םזינגרואה לש היגולויבל אובמ – תירישע האצרה
תוימי ןה תוצובקהמ לודג קלח . המל ךכ לכ עקרקב תויחל השק ? ( םייח םיימי םייח ילעב הברה
םיה תיעקרק לע – הביבסה וז הנשמש המ לבא / םימ ) .
ריוואל םיהמ אצויש םייח לעב המל , ךבתסמ ?
* ל הנוזתל רתוי הלק תורשפא וזו םימ םרז שי בישי םייח לעב .
* המישנ – םימיז ךל שי תימי הביבסב אצמנ התאשכ – ינצמח וד ןמחפו ןצמחש היעב םוש ןיא
םהינב ופלחתי .
* תוביצי – פמטה ןיב חווטה ' וה ץוחב דואמ לודג א ( פמט לדבה ' דואמ לודג ) . פמט ' הנתשמ םיה
ןמז יחווטב דואמ טעמ .
* הציבו ערז יאת ץיפהל לוכי םיב אצמנש ימ , ירשפא אל הז השביב .
תיסיפ הניחבמ - העונת , לקשמ . דמ םה םימו ריווא םינוש םימוי . םיגימצ דואמ םימה – ןתינ
םימה תפיחד תרזעב םדקתהל ( העונתה תלוכי רתוי הלודג תודגנתהש תורמל םימב הלודג םש
רתוי .)
* תושבייתה – לויזיפ הביבס לכ תילזונ הביבסב תויהל תבייח תיגו . םייקתהל לוכי אל םייח לעב
השבי הביבסב .
* ךכל ףסונב תנירק תא םיננסמ םימה UV .
* םינוי לש ןיינע / תוחילמ – םיה ךותב , רל דואמ בורק םיחלמה זוכיר ףוגה ךותב םיחלמה זוכי ( אל
ירקמ - םיה ךותב וליחתה םייחה יכ ו םיבש הזל דואמ המוד תיגולויסיפ הביבסב םינויה זוכיר .)
םיחלמ ןדבוא לש בצמ שי הצוחה םיאצויש עגרב – הז םע דדומתהל השק .

זא השביל ואצי ןכ תאז לכב המל - ה השביל האיצי םילג המכב השחרת ( תינויצולובא הניחבמ ) –
ינפל ואצי השביל ואציש תוצובקה בור 400-300 לימ הנש ןוי . הז םיחמצה תעפוהל ליבקמב הרק
השביב םינושארה ( השבי לע םיחמצ ןיא דוע לכ – םש שפחל המ ןיא .) םיחמצ שיש עגרב , שי
הביבסה םע דדומתהל תורשפא .
** המ הברה םיחמצל שארמ תורתפנ וא תומייק אל תויעב .
השביל תאצל תינויצולובא הניחבמ םלתשמ . עצבתה השביל האיצי םינוש םילולסמ ינשב ה :
1 . םיקותמ םימ ךרד רבעמ . םיקותמ םימב תואצמנש תוצובק הברה שי קלח תוגיצמ ןהו
ונשגפש תויעבהמ – אמגודל : ו תוביצי תויעב םינוי . הז תא םירתופ םה תרזעב תומאתה
סיפ ףוגב םיחלמ ןוזיא לש תויגולוי ( םיקותמב בוט רתוי םייקתהל ןתינ הז תא שיש עגרב ) .
2 . בסל האיצי הז רחא לולסמ חה תבי ףו ( לפשו תואג רוזיא / כפש לש הביבס םילחנ י ) – שי םש םג
תוביציו םינוי תויעב . תרחא םינויה תיעב תא רתפ ףוח ךרד אציש ימ – ודמל חווט םע דדומתהל
םינוי יזוכיר לש בחר . מש ךכו ומצע תא רגס םיוסמ םזינגרוא עובק םינוי זוכיר לע ר ( ?? הזיאל
סחייתמ הז תונורתפהמ ?? ) . ירוצי םירחא ם ( תונוזלח ) לש לודג חווט םע ודדומתי םהש ורמא
םינוי .
** ש תונוזלחה בור השבי ךרד םשל ועיגה םיקותמ םימ ל , רמולכ , לולסמב השביל ואצי לכ םדוק
ימל ורדח ךכ רחאו ימי םיקותמ ם . דדומתהל םילוכי םה םתיא םינוי לש לודג חווט םהל שי .

ל ואציש םייח ילעב הברה אל השבי תמאב םימהמ ואצי – ןה אל תיתשבי הביבסב תויח אלא לע
" םימליפ " םימ לש ( תושבייתהה תיעב םע דדומהל וחילצה אל .) וד - םייח ודמל אל םויה לש
שבוי םע דדומתהל , םה רהמ םילזונ דבאל אל ידכ םימל רוזחל םיבייח . ( םילושלש יבגל םג ןוכנ ) .

םינתיילוח , תאז תמועל , יתה םע בוט םידדומתמ תושבי . םינתיילוח , תוכיכרו םיילגר יקורפ !! ?? !!
( םייתשבי תונוזלח ) – יעדוי םייתימא שבוי יבצמ םע דדומתהל ם . ןפואב םייתשבי אל םירחאה לכ
אלמ . לא םירוצי ךיא השביל האיצי לש תויעבה תא םירתופ ה ?
ע םכוס " י VAVIN1 . תושבייתה תייעב - םימ ינפב דימע רוע יוסיכ תריצי ( תיניטרקה הבכשה - בכשה הנוילעה ה
רועב רתויב .) םימ ינפב הדימע הבכש , ונל רשפאמש המ , הביבס םע דדומתהל םילחוזו תופועל
תיתשבי . העזה ינשמ ןפואב וחתיפ םיקנוי ( םימ לש דוביא רשפאמש ןונגנמ ) והזו ונאש ריחמה
תרוטרפמט תא תסוול ידכ םימלשמ ה ףוג .
2 . הנוזתו היברב תויעב – ילעב ינ אל םייתשבי םייח ןכל ןוניסב םינוז תמייק אל תאזה היעבה .
היבר – השביב םיבשויש םייח ילעב ןיא ו ערז יאת םירזפמ ו תיציב – ןיב השיגפ תויהל תביייח
הבקנו רכז .
3 . תואיר – תיריווא הביבסב המישנל ןורתפ . ץוחב ויהי םימיזהש םוקמב , שי לע יארחאש רוזיא
םיזג ו ףוטע אוהשכ םינפב אצמנ . ל םייתשבי תונוזלח – ימינפ ללח שי לתיפאב ףקומה תואיר יומד
קד - תויתשביה תוכרעמה תשולשב דרפנב ועיגה וילא ןורתפ .
4 . ינוי ןזאמ – אבה עובשב וילע רבדנ . ינפל עצבתהל בייח היה םינויה תייעב לש ןורתפה ה האיצי
השביל ( עמ ' ןתש תשרפה לש ) .
** תירק – לפשו תואג לש הביבס – ידכ םיחלמ ןוזיא ךירצ הב תויחל
םילוכי םה יכ הביבסב םיחלמ לש לודג חווט םע דדומתהל םילוכיש םייח ילעב לש הצובק שי
םפוגב םיחלמה ןזאמ תא תונשל .
5 . הקיזיפ – השביה םע דדומתהל ךירצ . הכימת םג םינתונ םימה ( ףוצל תלוכי שיש ללגב )
ו ל םזגינרואה לש ךרוצה ימב ולש לקשמה תא קיזחה ןטק אוה ם - לכ תא ךומתל ךירצ אל אוה
הפיצה ללגב םימב ולש לקשמה .
** החושש םזינגרוא – הרפ תויהל הלוכי - סמ םהש םירירשל היצטפדא דדומתהל ידכ םיקזח קיפ
השבי םע .
אל ןהו תומקרל הכימת ןתתש ךכ הדיחא הרוצב ףוגה לש לקשמה תא רזפתש דלש תכרעמ ךירצ
ורזפתי . דלש יגוס ינש שי – ימינפו ינוציח . ינוציח דלש לש ןורתפב םישמתשמ אל תונוזלחה
ימינפו . שי םינתיילוחל ימינפ דלש . ב ןנובתנ לחוז יצחו גד יצח אוהש רוצי לש הנבמ . רשפא
תוארל ו םייפגהש ארקנש המ לכ " םייפתכה תרוגח /" ןגא - םייביסאמ דואמ . רוצי גציימש םיבלש
המאתה לש םינושאר השביל האיצי לש –
ופוג לקשמ תא קיזחהל תולוכי אל םייפגה
( םירחא תונורתפ ואצמ ךכ רחא ) ?? .
ינוציח דלש – םימ ינפב םוטא ןתונ םגו
הכימת . קמש חישק הנבמ ףוגה לכ תא ףי ,
תילאמינימ תושימג לעב , ףוגה לכ לע לקשמה תא רזפמ , ענומו םיפרוט םע תודדומתה רשפאמ
תושבייתה . הרפ הווהמ ינוציחה דלשה - פדא היצט **( םודק באמ שריש הנוכתב שומיש , ךא
תרחא הרטמל ) ןכלו 6-7 דרפנב השביל ואצי םיילגר יקורפ לש תוצובק – טושפ םהלש הנבמה יכ
םימל האיציל םיאתמ . ק דלש הלידגה תא דואמ ליבגמ ינוציח חיש , ןכלו , לוכי אל ןוירשה םא
לודגל , תולשנתה אוה ןורתפה ( ילגר יקורפ לכל תפותשמ הנוכת קר אל לבא םי .)
ע תכרעמ ל – Ecdysozoa - תולשנתה תלוכי ילעב ( םילשנתמ םהש הזב םלוכ םינייפאתמ ) . שי
מ רתוי – 3 שולש ריכזנ לבא תוכרעמ . לש הלידג Ecdysozoa הפיצר אל איה . לודיג שי ונילצא
ש ףיצר ןמז תמועל לקשמ ל ( הלעמ יפלכ ףרג ) סקמ לדוגל םיעיגמש דע ילאמי . ש םיגיצנ לצא ל
Ecdysozoa אל אוה לודיגה ףיצר . תולשנתה אוה דעצ לכ – ה םיוסמ בלשב אוה יכ דלש לישמ או
לודגל הצור . ףרג ןכלו שדח דלש לדגמ אוה זא תוגרדמ ומכ הארנ הלידגה ( ךרד הפיצר אל הלידג
סמ ' םיבלש ** .) הווראל יבלש םג םהל שי – תולשנתה ידי לע הזמ הז םידרפומש .
* Onychophora – הפיטק יעלות – םייתשבי היגיצנ לכ – םיימי ןיא . םייפורט םלוכ ( םיאצמנ
םיחל םירוזיאב דואמ .) יקורפל רתויב הבורק הצובק םיילגר ( םהיילגר ךא לעופב תוקורפ אל – ןיא
םיקרפמ םהל ) . יכ תיסחי ךר ףוג יוס , םימ ינפב דימע . יתפיטקו םיענ עגמ םהל שי . הצובקל שי וז
םיימי םישרוש – י תפוקתמ םהלש םינבואמ ש קה א םוירבמ . תואמ המכ הכרעמב םינימ וז ( םג םה
םילשנתמ .) חישק תוחפ םהלש ינוציחה דלשש תורמל , םג םילשנתמ םה ןכלו לודגל לוכי אל אוה .
* םימ ינובוד – Tardigrades – דוגל םיעיגמ רתויב םילודגה רטמילימ לש ל . תוחל תוביבסב םייח .
ע םכוס " י VAVINמל סנכהל תלוכי םהל שי גבנ יומד בצ / לכה ינפב םידימע םה זאש תמדרת . * וחקל םתוא ללחל -
הודכל םתוא וריזחה " םייחב ויה םהו א . הירטמיסב םיביכר השולשמ בכרומש שלושמ עול םהל שי
תילגעמ . ןוזמל ינושאר דוביע םישוע - תודוטמנל הזב םימוד . קיתע הארנכ אוה הזה הנבמה
םודקו .
** הבקנה םהלש ( ?? ) א הלישמ םיציבה םע ינוציחה דלשה ת הנגהו תיסיפ הנגה ןתונש המ
תושבייתהמ ( ל םיציב ) . םיציבה םהלש ןומלח תוריתע – ןומלחהמ םינוזינ םירבועה .
Rotifera – לגלג יאשונ םש לע םיארקנ – ימדקה דצב םהל שי םיסיר לש תודוגא יתש
תילגעמ העונתב םיבבותסמה - לגלג תויח . תואמ המכ םינימ ( לודג אל יגולופרומ ןווגמ .) הצובק
תחא םידיאולדא תארקנ – צאש תינימ לא קרו ךא איה היברה םלוכ ל . םירכז םהל ןיא - תובקנ
דבלב . רבכ 80 לימ ' רכז םש היה אל הנש ! םינג לש המירז םוש ןיא םא – וראשנ םינימה ךיא
דדוב ןימכ ? . היבר ןיא םא , ןיאו םינג תמירז ןיא ןימל תועמשמ ( ?? ) .
Nematoda – תולוגע םיעלות םג תוארקנ – תוגציימ ה תא םיעלות רתויב תויסיסבה . תואמ שי
ו םינימ יפלא ותוא םיארנ םלוכ ה רבד . שי תונוש דואמ הברה לבא תיגולופרומ תונוש דואמ טעמ
ב תימיכוי ( תונוש תוביבסב םינוזינ .) תוליפט ןהמ קלח ( םיצע לע תויח , םייח ילעב , וכו םילע ' ) .
במ תירקחמ הניח – Nematoda תמסרופמ – c. Elegans – תובושחה רקחמה תויחמ תחא
היגולויב םלועב רתויב . ופצרש םינושארה םימזינגרואה דחא תא ול םונגה . תירבועה תוחתפתהה
דדוב את לש המרב הראות ולש . לכ לש הירוטסיהה תא םיעדוי אתו את ( ךותמ 1080 םיאת .)
הצופנ לדומ תייח רקחב תירבוע תוחתפתה .

םיילגר יקורפ – Arthropoda - החלצהו תומכ תניחבמ םיחצנמ – םיב םיאצמנ , ריוואבו השביב .
םוצע אוה םיילגרה יקורפ לש םינימה ןווגמ . כ - 60 % ללכב םינימה לכ לש ןווגמה לכמ הנממ ( אל
םייח ילעב קר ) םיילגר יקורפ םה . םיקרח םבור .
** י םיקרח לש םיראותמ םינימ ןוילימל בורק ש .
ןיב הענ םיראותמ אל םינימ רפסמ לש הכרעהה 3-30 לימ ' םינימ . קר ל אל םהש םיילגר יקורפ
םיקרח שי תרחא הכרעמ לכמ םינימ רתוי . המ ךפוה רתויב תחלצומה הצובקל םתוא ?
* ויה ה השביל ואציש םינושאר – םירחאש ינפל שארמ בלתשל םהל רשפא ועיגה .
* םהלש יראלודומה יגלופרפומה הנבמה – חישק ינוציח דלש שי ( לידבהל Onychophora דלשש
ךר הלש ינוציחה ) . ומ תלוכי לעב ילאטנמגס הנבמ וחתיפ םה ןכלו הרוצ יונישל תלבג . תוחמתה
תמגדומ םיטנמגסה םיילגר יקורפב רתויב הבוטה הרוצב ( םירבדל םירוזיא תוחמתהל םילוכי
םינוש ) . ח ירבאל םיחמתמש הלאכ שי שו , העונת , הליכא . םה םירירשה םיילאסרוד / םיילארטנו
תלבגומ דואמ תלוכי םירשפאמו ??
העונת לש ( דלשה תוצווכתה .) רקיע
םירבחמש ךרוא ירירש םה םירירשה
וירחא דחא טנמגסל דחא טנמגס ןיב .
טנמגס ןיב דימת םירבחמ םירירשה
וינפלש הזל דחא ( פת ומכ ר ) המ
מש ףוגה לש העונתה תא רשפא ,
רמולכ , ןיב ריצה לע עונל תלוכיה
קרפל קרפ םירירשמ תעבונ
קרפל קרפ ןיב םירבחמה .
תכרעמ לוכיעה הנניא טנמגס א תיל – לוכיע רוניצ םינוש םירוזיאל קלוחמ ו ךרד רבוע " לצומה "
רמוחב אלמה " הפמילפומה " ( עמ ' החותפ םד – צ שי בל רוני = > רוד הרוצב םרוז םדה תילאס = >
לצומה םדה בחרמ ךותל ךפשנ = > תומקרה לכ תא ףטוש = > ךרד בלה ךותל הרזח זקנתמ
היטסואה ימותסש .)
*** קפתה תא דבאמ םולצ לצומהל ךפוה הכימתכ ולש די .
ע םכוס " י VAVINםיקרפמה ריצ ךרואל העונתב איה םיילגרה לש העונתה . ב הנבמ ללכ ךרדב םייפג גוז אוה יסיס
שיו טנמגס רפ דחא לש תוחמתה תוילטנמגסה םייפגה . ילאטנמגס בצע ביס – טנמגס ןיב
םינוילגנג ןיב םירבחמש םיביס ינש שי טנמגסל . םינוילגנג המכ לש יוחיא שי שארה לש טנמגמסב
םיילאטנמגס . טנמגסה ותואב םייפג לש הרקב איה טנמגס לכב םינואילגנג לש דיקפת .
** בצקמ רצייל תלוכי ןוילגנגל שי םימעפל .
ילגנגה לגרל העונתה לש תואה תא ןתונ ומצע ילאטנמגסה ןוא . ילאטנמגס םג אוה בלה – רוניצ שי
איטסוא םגו םירירש תובעתה שי טנמגס לכבש יכרוא דחא ה .

ל םיקלוחמ םיילגר יקורפ
- 4 תוקלחמ . לע ה םיקרח
אבה רועישב רבדנ . 3
םיקרח םניאש תוקלחמה
– Myriapoda ( בק ' הנטק
תיסחי ) , Crustacca
( תנווגמו הלודג ) דועו
הקלחמ .
Crustacea – םינטרס –
םהילע דיגהל רשפא
ארפ הצובק םהש תיטליפ
– תא םכותב םיללוכ
םיקרחה ( םה םיקרח
ןכלו םינטרס ךותב הצובק
הצובק אל םינטרס
תיתימא תיטנגוליפ .)
םינייפאמ תניחבמ
םייגולופרומ - סחייתנ
ל םיטנמגסה תוהז
ףוגה תפילקב .
תמ שולש ךו 4
ולא תוצובק
תחת תוללכנ
הצובקה
Mandibulata
( תסל ) – םייפג גוז
תוילטנמגס
הסיעלל וחמתהש .
לע םילכסתמשכ
יללכה ףוגה הנבמ
תא קלחל רשפא
לש םיטנמגסה
םיילגרה יקורפ
םיטנמגס תוצובקל
םשב tagmata
( ןטבו הזח שאר )
- לש הצובק
םיטנמגס
ע םכוס " י VAVINדחא הנבמל םירבוחמש .
רומ םיקרחה שאר תחא אספוקל םיחאתמש םיטנמגס השישמ בכ – לכ לש יוחיא שי םיטנמגסה
תורמל בלשבש םיטנמגס ןיב לדבה תוארל ןתינ ירבועה . העונתל החמתמ הזחה רוזיא ( ???? )!! .
םייפנכ םיללוכ הזחה לש םיירוחאה םיטנמגסה ינש םיקרחה בורב .
* הצובק לכל ידוחיי ןכ םג שארה הנבמ . וחמ םע דחא טנמגס שי םיש . דובא אוהש טנגמס שי –
רגובב םלענ לבא ירבועה בלשב םייק . םג שי הפ יפג לש תוגוז השולש – תושמשמש םייפג
ןוזמה תסיעלו תסנכהל .
לגרה יבר - Myriapoda – םיקרח לש הזל ההז טעמכ שארה הנבמ . תחא שאר תספוק , קוידב
םיטנגמס לש תוהז התוא . םייפג לש ףצר שי הז ירחא – ותוא םלוכש ךכ תואמל עיגהל לוכי
רבדה . סה ל החמתמ ףוגה לש רתויב ימדקה טנמג סרע .
םינטרס – תונטנא שי םהילע םיטנמגס ינש שי לבא םירחא לש הזל המוד שאר הנבמ . הארנכ
הדבא הינשה הנטנאה - דובאה טנמגסה הז ?? . םינתשמש םימגד ןומה שי – אמגודל
םיילגר / הנוזתל תרוזועש םייפג .
יבכע לש הצובק םייש ( Chelicerata .) ןיא יתימא שאר םהל . שי םהל שאר - לש םיטנמגס ינשו הזח
הליכאל רזע . תיתימא הסיעל תלוכי אל ךא ךותיח תלוכי םהל שי – ינוציח לוכיע םישוע םה ןכל –
םישירפמ ירמוח ו ינוציח לוכיע ןוזמה תא םיצצומ המינפ . ב םינינח – םהב שיש השיח יפג תויצאירו
תונוש . 4 הכילה ילגר לש תוגוז . הזח שאר םשב תחא הדיחיל ןגועמ דחיב לכה . לש םיילגרה
ראשה לכל םייגולומוה םישיבכעה . םירביא םתואב ןיטולחל רחא שומיש שי תינויצולובא הניחבמ
םיקיתע . םייפג ירסח םה ןטבה לש םיטנמגסה .
ה םינשיבכע םיללוכ םישיבכע קר אל ( קה םה םישיבכעש תורמל רתויב הלודגה הצוב ) .
Chelicerata – שאר שי - הזח םע 4 הכילה ילגר תוגוז . * ברקעה – ינרמש דואמ ףוג םגד לעב ,
ל המוד Chelicerata - םיינושארה . ול שי 4 תותבצל וחמתה םיימדקה ךא הכילה יפג לש תוגוז .
הקדו תכראומ ןטב – סרע םע טנמגס ףוסב שיו ןטב לש טנמגס אוה ברקעה לש בנזה . הברה
םיירבדמ םהמ .

* ז ברקעטו - תכראומ ןטב םהל ןיא .
* םיבושכע – ילעב וכ תולודג דואמ תורציל –
הלודג דואמ םירבד ףורטל םילוכי . םיריהמ דואמ –
תוכורא דואמ הכילה ילגר . ב םינינח - אל
םישמשמ כ תותבצ אלא השיח ירבאכ .
* םירצוק – שארה תא םג הסכמש דחא חול שי
ןטבה תא םגו . ריצקה ירחא םיצופנ .
* תויצרק – הזחה תא םג הסכמש חישק דואמ חול
ןטבה תא םגו . םינימ תניחבמ הצופנ . םיליפט
םיינוציח רועה ינפ לע םייח םגו . הניחבמ םיבושח
תיאופר – קבאל םייגרלא םצעב יגרלא םהילא םי .
* םישיבכע – בק ' םינושיבכע ךותב רתויב תרכומ
– ןטק הזח שאר . בה םישיבכעב םינינח היבר ירבאכ םישמשמ . במ שירפמ רכזה םילודג םינינח
הבקנל התוא איבמו ערזה תספוק תא .
Myriapoda – לגר יבר . םילדנ – יביטקא ןפואב ןוזמה תא םישפחמש םיליעפ םיפרוט . ימדק גוז
תמ ל החמ סרע תקירז ( תוימדק םיילגר ?? .) םיילגר יברמ – בקרו םיחמצ ילכוא . ה תוכלוה םיילגר
הדיצה . תניינעמ העפות שי וז הצובקב – טנמגסולפידל םיחמתמ םיטנמגס ינש לכ – וליאכ הארנ
וחאתהש םיטנמגסה ינש אלא לבא טנמגס ותוא לע םיילגר ינש . םילדנה לכל לש יגוז יא רפסמ שי
םיילגר תוגוז . רפסמ יא אוה םיילגר יאשונ לש םיטנמגסה - יגוז . לש יגוז רפסמ םע היח ףא ןיא
םיילגר . ** השביב קר םיאצמנ םיילגר יברמ .
ע םכוס " י VAVIN* םינטרס Crustacea – ףוג תורוצ תניחבמ םוצע ןווגמ . השביבו םיב םג םיאצמנ םינטרס ( ןיא
םיפפועמ םינטרס .) םימב םבור , השביב ןטק םקלח . בכרומ ןטרס לש הנבמ תיסחי – תא שי
שארה , תש טנא תוגוז י תונ . הליכאל רזע יפג לש הצובק שי / הליכא יפג - ןוזמה תא איבהל םירזוע
הפל . הזח שארל דחיב דחואמ הזה הנבמה לכ ( םישיבכע לצא שיש הזח שאר ותוא אל לבא ) . שי
לודג דחא חולב הסוכמ לכה לבא הזחלו שארל תימינפ הוקלח . תודקפתמש היחש ילגר םג שי
םימיזכ – םהלש המישנה רביא םה . שי ל םיטנמגס לש רתויב ההובג תוחמתה םינוש םידיקפת .
ל שי טנמגס לכ ז םיילגר גו גוסמ ןיטולחל רחא . לש תותבצה יפג םה םיינרדומה םינטרסה
הכילה ?? – הכילהל וחתפתהש םינוש םירביא ינש ןה ןטרסו ברקע לש תותבצ ?? .
* ןטבה ירצק םינטרס – ואצי השביל לימב ' דבלב תונורחא םינשה .
* םיילגר םיז םינטרס – םיינמז םימ יווקמב םיאצמנש םינטרס . םיציבה םהלש רובעל תולוכי
תושבייתה . תושבי תוראשנ םיציבה , בו תוחתפתמ ןושאר םשג . הווראל םהל שי – סופיטמ תיגפ
סויווראל – תיגפ םינטרסה בורל תינייפוא ה השולשמ תבכרומ םישמשמש םיטנמגס ב ש ל ב
היחש ירבאכ ילאווראל .
תדחוימו הרזומ הצובק דוע – םי יטולב – Cirripede crustaceans – רס ורבעש םיבישי םינט
הרזומ תוחתפתה . הווראל שי הלאה םירבדלש והיזשכ המודש ןטרסל - םינטרסכ םתוא ורידגה .
תורוצ ןווגמ םע הצובק תונוש . םיבישיו םיליפט םקלח . תורדיהה תא הריכזמש םייח תרוצ – ילעב
םיננסמו םיבישי םייח . תמייק היגולופרומ לש רזומו יטמרד יוניש – ויתובא לש טולבה םינטרס ויה
יוניש רבע אוה ךא .
ט תויבח – רודכל רדכתהל םילוכי . םינבאל תחתמ םתוא םיאצומ . םימ תוחתפתה ורבעש םינטרס
השביל . שי םג ט מ הרזח םהש תוימי תויבח םיל השביה ךרד רזחש ןטרס לש תינש .

םייילגר יקורפ לש היצולובא – םוירבמקמ םתוא םיריכמ . ילאטנמגס הנבמ םהל שי . לבוקמ םויכ
לש הצובקה לכש בושחל lobopods ףתושמה םודקה באה םה לש Lophophore ?? . ראשנ דחא
םיב ךפהו ינוציחה דלשה תא השקה ינשו םיילגר קורפל . הארנכ םיילגר יקורפ לש םודקה באה
וז הצובקב אצמנ .
Trilobites – ןיטולחל ודחכנש םיילגר יקורפ . כ םירכומ – 15000 םינבואמ םינימ . יזכרמ רוזיא שי
םיידצ ינשו . ינפל ןיטולחל ודחכנ 250 לימ ' הנש .
Eurypterids – ןמז ןומה ינפלמ תרכומ . םי יברקע םג םיארקנ – לש הזל המוד םהלש הנבמ
םיברקע . םיב הראשנ וז הצובק – םיסונייקוא לש לע יפרוט ויה – םירטמ לש לדוגל ועיגה .


ע םכוס " י VAVIN22.12.10

םזינגרואה לש היגולויבל אובמ – סמ האצרה ' 11

םיילגר יקורפב םיאצמנ ונחנא – םה
ה ךותב תחא הכרעמ ע הכרעמ ל
Ecdysozoa . הצובק םה םיילגר יקורפ
החילצמו תנווגמ . םיילגרה יקורפ ךותמ
ןוילימ םינימ והשמו ( טעמכ 00 זוחא ) םה
םיקרח . לכב םיאצמנ םיילגר יקורפ
תוביבסה – םימב םיגצוימ םיקרח
ו םיקותמ יממ ץוח םירחאה םירוזיאה לכ
םי ( ?? ) .

םה םויה םירקחמה בור יפ לע םיקרחה
םינטרסה ךותמ האציש הצובק השעמל .
םינטרס לש תיטליפאראפ הצובק םה
םיקרח . םינותנ לע םג ססובמ הז
םייראלוקלומ נבמ לע םגו תותסלה ה
שארהו ( היגולופרומ ? ) – ירקיעה לדבהה
הז םינטרסהו םיקרחה ןיב םיקרחהש
שארב תונטנא תא ודביא ( טנמגסל רושק
םדוק רועישמ דובאה ) .
השביל םימעפ המכ ואצי םיילגר יקורפ –
ה םיאשיבכע , ק המכ םינטרס לש תוצוב
םיקרח תצובקו םייתשבי ( ןטרסל תבשחנ אלש ) חי םדקומ השביל ואצי תיס . השביה לע ה םיקרח
וחילצה . םיקלחנ םרותב םיקרח תוצובק תת ינמ לכל . ןוילימ לש לדוג רדס 000 םיראותמ םינימ ףלא .
אלמ לוגלג ילעב תצובקב םיראותמ לודגה םבור .
ידי לע םיגצוימ 4 תורדס – * םירפרפ , * םישותיו םיבובז , * םירובדו םילמנ , * תוישופיחו ( 33 זוחא
םיקרחה ןווגממ .) ללכב תויחו םיילגר יקורפמ הובג דואמ זוחא םרותב םיקרחה . 25% זוחא מ ( ללכ ?? )
ןה תויחה תוישופיח . םישרמו בחר דואמ דואמ אוה ןווגמה ו םינייפאמ המכ םהל שי ה םיידוחי קר םהל .
תחלצומ דואמ וז הצובק המל ? הבושת ןיא דחא ףאל ( רבד לכמ תוישופיח רתוי שיש איה הדבועה
לע רחא הודכ ינפ " א ) . השביל ואצי זאו םימב וחתפתה םיקרחה םאה - וז יתמ לש תיטנמס הלאש
םיקרח םהל אורקל םיליחתמ .
* םאה השביב והשמל םרות םישוחמה ןדבוא ? טונטנא גוז דבא םיקרחל / םישוחמ דחא ףאו ודי אל ע
השביב תויהל םהל רזע הז ךיא .

לשמ םיבכרומ םיקרח ו הש
םירוזיא / הטמגט ( םיקלח ) .
* ה דוביאל זכרמ אוה שאר
הנוזתו ישוח . השישמ בכרומ
םיטנמגס ( ןאכ םיסחייתמ
רבועל – המ תעדל השק רגובב
םיטנמגסה יכ הרק " וצווכתה .)"
ןיעה טנמגס אוה םהבש ימדקה
( םייפג ללוכ אל ) – לש םייניעה
דימת טעמכ םה םיקרח
תובכרומ ( הנווכה תובכרומ -
תונטק תויניע הברהמ ע ןיע אלו הניטר לע הנירקמש השדע ם . לש הנומת הארנכ תשבגמ תיניע לכ
רוא םהו יסחי לצו םיספות ונחנאש ומכ שממ הנומת םיאור אל העונת תוהזל םילוכי תורמל / רוא / לצ ) .
םהל שי םג עבצ תייאר תלוכי ( ןיעב םימיוסמ םיטנמגיפ ללגב , ונלשמ םינושה ) ו ב תומיוסמ תוצובק
ונלשמ השיגר רתוי - םיאור אל ונאש םיחווט תוארל םילוכי . ה הנטנאה טנמגס אוה אבה טנמגס –
ימיכ םגו ינאכמ השיח רביא . חא " הפ לש םיטנמגס השולש שי כ ה רזע יפג לש תוגוז השולש םיליכמ

ע םכוס " י VAVINהליכאל . םיטנמגס לש תוגוז ינש דוע שי וירחא – ליסקאמ יבלו ה םו – לש ףסונ דוביעל םירזוע הלא
הפל ותסנכהו לכוא . ה רו אי םיקרח לצא לודגה ןווגממ קלח איה הלא הפ יפג תשולש לש תויליב .
יביטמרפה םגדה ( בגחה לש ) תונוש תויצאירו תומייק לבא םיקרח הברה לצא םייק . חיר סחייתמ
ל תימיכ השיח – תונטנאה לע תמייקה הפ יפגו – ל ול תרשפאמ םועטל ידכ םינינחבה םע םדוק ששג
לכואה תא .
* ל י םירכז םישע חש הצונ ומכ תלצופמו הלודג חיר תנטנא ש תשי חיר ה תובקנ .
קרחה לש העונתה זכרמ אוה הזחה – מ מ בכרו ולש ז שי םיירוחאה ינש לעו םיטנמגס הש גו םייפנכ .
ב םילדבהב תמייקתמ תונושה ןאכ םג תונושה תומאתהב םייפנכה יגוסבו םיילגרה יגוס ןי .
* איה םיקרח לש תורדס לש תומשה בור ___ טק הר ( םייפנכל תוסחייתמ ) – םיילגרו םייפנכב םילדבה
םיקרח ןיב ןווגמל רוקממ קלחכ . עמ לש םילודג םיקלח הליכמ ןטבה ' לוכיעה / המישנ / השרפה -
רתוי תונטק ןטבל תוידוחיי תומאתה ו תויצאירו טעמ תיסחי םש שי .

םייח תרוצ \ םייח רוזחמ (Life History) .
ינש שי םייח ירוזחמ – לוגלג ילעב
רסח לוגלג ילעבו אלמ . לודגה בורה
רפסמ תניחבמ םינימ םה םיקרח לש
אלמ לוגלג ילעב ( תוישופיח ) לודג קלח
רפסמ תניחבמ רתוי תוצובק ילעב םה
רסח לוגלג . Holometabolous insects
- רפרפ – הייח תא הליחתמ היח
יבכ הנממ הצ לחז עקוב , רבוע לחזה
םילשנ רפסמ ( לודיג לכ הוולמ
תולשנתהב ו דואמ םינוש לחזה יבלש
רגובהמ ) . סנכנ לחזה םיוסמ בלשב
םלוג בלשל / pupa ו אוה םלוגה ךותב
ג קלח וב אלמ לוגלג ךילהת רבוע לוד
שדחמ תונבנו תוקרופמ תומקרהמ -
השדח היח טעמכ לש הינב שי . רגובל
םייפנכ שי , ןימ ירבא , אוהו עונל תלוכי
תונב שפחמו ךלוה גוז .

רח ילעב םיק רסח לוגלג / יקלח -
לחז עקוב הציבהמ ( ילאווראל בלש ) .
לחזה ב - Hemimetabolous insects
רגובל לכה ךסב המוד - ול שי
םיילגר , הפ יפג , לכ טעמכו תונטנא
רגובל שיש המ . לדג אוה םג ךרד
עיגמ אוהש דע םילשנ לש הרדס
רגובל - ןימ ירבא שי רגובלשכ
םייפנכו ( ירבא ול ןיאש דע םייפנכו ןימ
ל בשחנ אוה - Nymph ) . אוהש ירחא
לשנתמ אל אוה רגוב בלשל עיגמ –
םלוג בלש ןאכ ןיא .
לוגלג ירסח יביטמרפ םגד םירמשמ
ללכב םייפנכ רסוח לש ( תוחפ םימוד
םיילובטמימהל רתוי וא - םיעקוב
רגוב לש הנטק הסרגכ ) . רגובל ( לצא
לוגלג ירסח ) םילוכיו םייפנכ ןיא
דע לשנתהל ש רגובה בל .

תא לצנל םילוכי םהש ללגב הז םיילגר יקורפ לש תרחא הצובק לכמ רתוי םיחלצומ םיקרחהש הביסה
הפועתה תשינ . ש ימ ויה םייפנכ ירסחל ךייש אל םתוא דביאו םייפנכ ול . ןכלו תרחא השינ ולצינ םילמנ
היבר בלשב ןיידע םהב םישמתשמ לבא םייפנכ ודביא .

ע םכוס " י VAVIN* דבה שי ןיב יתוהמ ל הווראל ןיבל הזופרומטמב הווראל םיימי תוילוח ירסח לש – םהל ןיאש םירוצי
בלש הווראלה בלשו םיבישי םה ילאווראל ה הצפהה בלש או ( םיימי םירוצי לצא .) אוה בצמה םיקרחב
ךופה – העונת לבגומ אוה םלצא ילאווראלה בלשה ( םידדוב םירטמיטנס לש חווטב ראשנ אוה ) וליאו
ש הז אוה רגובה תומוקמ שפחמו הברתמ םישדח . הווראלה ןמזה תקולח תניחבמ בלשה אוה
יטננימודה ( םישדוח המכ יח לחזה ךא עובש יח רפרפה לש רגובה רגובל ךפוהש דע .)
* םיקרח לש תוצובק שי םיבר תועובש יח לחזה ךא םוי יח רגובה םהבש . ןיב תיגולוקאה הקולחה
ראלה בלשב םיקרחל םיימיה אמ הנוש אוה הוו דו .
םיקרחב הווראלה בלש לש ןורתי - ירקיעה לודיגו הליכאה בלש אוה הווראל . הווראלה החמתמ
הליעי הרוצב ןוזמ תליכאב . םינובלחב רתוי ינע לכואב ןוזינ רגובה ( תוחפ ןוזינ ללכבו .) ךכל ףסונב
רגובה רתוי עיגפ . ןורתי ב אוה ףסונ תושינ תדרפה – מה םתוא תא םילצנמ אל לחזהו רגובה םיבאש
ךכ ש יב תורחת ןיא םיוסמ ןבומב םיאצאצהו םירוהה ן . תרתוכל םיסנכנ םיקרחה בור םיילובטמולוהה
( אלמ לוגלג ילעב .)

* תוישופיח ןוזמ ירמוח לש בחר ןווגמ תולצנמ – תסל םהל שי םירבד ךושנל הלוכיש תיביטימרפ .
מצ ןקלח ח תופרוט ןקלחו תוינו .
הרטפונמיט – ( תוערצ הכותב תללוכ , םילמנו םירובד .) ש המ תיגלופרומ הניחבמ התוא ןייפאמ –
דואמ ץווכתמ ןושארה ןטבה טנמגס ( ז לבא המל םיעודי אל הצובקה לכ לש יגלופרומ ןייפאמ ה .) הברה
הרטפונמיטמ םייתבשומ םה – תידדה הרזעו ףותישב םייח .
Diptera – םיבובז – ילעב םייפנכ גוז . ל כ ק ירוחא םייפנכ גוז הרטפידה ל לש רוביא תויהל ךפוהש ןט
יוויש מ לקש – ןוזיאל רזוע . םירובדל הציצמו הריקדל םיחמתמש הפ יפג שי . גפוסש גופס שי םיבובזל
( הפ יפג ) הלעמל םירבד הלעמו . ל םישע ה רתוי םינטק - וגוז ינש קסקב תוסוכמש םייפנכ ת םיס
עבצה תא םינתונש . מ לוגלג ילעב לש רתוי תונטק תוצובק המכ דוע שי אל .
רסח לוגלג ילעב ןיבמ - םישפשפ םימודש תיגולופרומ תוישופיחל . שמשמו רתוי השק ימדק םייפנכ גוז
ןוזיאל . תומלענ תוירוחאה םייפנכה םימעפל . םישפשפל תוישופיח ןיב לדבהה ( אלמ לוגלגמ טעמל
ו רסח ) הפה יפג לע לכתסנ םאש הז - םגד שי תוישופיחל קוד סופיט שי םישפשפלו יביטמרפ ר / ץצומ
שכ הרוחא הנופש תלכוא אל היחה ( הזחה ךרואל ךלוה הציצמה שק ) . םיחמצ ילכוא םישפשפ שי –
מינכ תו . םד תציצמב םיחמתמש םישפשפ שי . םימ ייחל םיחמתמש םישפשפ שי .
רסח לוגלג ילעב לש הינש הלודג הצובק - בגח םי , םירצרצ , תוירוחא םיילגר גוז הז םהלש תוחמתהה
הציפקל .

* רצ רצ – ל םיכייש םירצרצ – Orthoptera . ה םיילגר הציפקל תוחמתמ תוירוחאה . וצרצה ר רשפאתמ
םייפנכ לש הזזה ידי לע אוה ה ק ד תוימ ( שי ו תחא ףנכ לע םיסכר לש ףצר ליבקמ ףצר הינש לע –
א םיסכר לש הזזה ךכ רוצרצל האיבמ ינשה ינפ לע דחא הל ש םינוש םירוצרצ שי םינוש םינימל ) .
רוצרצה שמשמ ל וא רוזיח ל היחד ( דיחפהל ידכ ) .
* ףנרק תוישופיח – ה םיינרקה נ לש תפסות אלא הפהמ קלח אל םה תוישופיח הברהל שיש תופסו
שארה - םיטנמגסה תשש תא ףטוע . קה םירכז לצא ללכ ךרדב תואצמנ םיינר . לש דיקפת שי םש םג
תויטננימוד – םיינרק םהל ןיאש םירכז שי ו םילצנמ , תובנגתה ידי לע , גוודזהל תומיע אלל תובקנ םע .
* ףוצמ םינוזינ םישותי . היגרנא ריתע רמוח אוה ףוצ – ב רוציל ידכ ןובלח הזב ןיא לבא םיצי ( מ ה
מש םינובלח הברה בייח ) . הכירצ הבקנה םינובלח הברה םע ןוזמ אוצמל ( םד ומכ ) תובקנ קר ןכל
תוצקוע . ינובלח םיכירצ אל םירכזה םישותיה ם ! םיכירצ אל םה דוע לודגל – םיכירצ ידכ היגרנא קר
ץורל . ** םימב אצמנ שותי לש לחזה , םינטק םינטרסו ןוטקנלפ לכוא ?? . אלא םילדג אל םישותיה
םיחפנתמ ( רגובל תלשנתה דוע ןיא .)
* בגח . ב ךרעב םייקש םיוסמ עפומ הז הברא – 10 םיבגח לש םינימ . הזאפל םירבוע הלודג תופיפצב
תרחא - ש ךכ רתוי םילודג תויהל םיכפוה אבה לשנב , םייטמרד רתוי הברה םיעבצ םיחתפמ ( תמועל
תופיפצ םהל ןיאש הלא ) . לוכאל רחא םוקמ םישפחמו םיממורתמ םה זא – כל םילוכיש ךכ ןומה תוס
ק '' םייעוביר מ .
* תיבה בובז - ייפנכ גוז ם תוירוחאו תוימדק ( ןוזיא ליבשב .) רשב ילכוא הברה . תותסל ןיא – הנבמ
הגיפסו הציצמל תוחמתמ הפה יפג . הכישנ לש יביטמרפה םגדה תא ורמישש םיבובז םג שי תאז םע ,
וא וא רוע לש תוכיתח םילכואש םד .

* שוערפו הניכ – שי 4 םיינוציח םיליפט לש תוירקיע תוצובק - םישפשפ , םישוערפ , תויצרקו םיניכ .
םיבלש המכ ךרד לודגל םילוכי תויצרק – ןימ יציב תריצי דיקפתב איה םדה תציצמ םש םג . םישפשפ

ע םכוס " י VAVINרסח לוגלג ילעבל םיכייש , םש הציצמו הריקדל םיחמתמ הפ יפג . הטימ ישפשפ םיצקוע תצק םיכלוהו
ץקענה ףוג לע תודוקנ לש הרוש תרצונש ךכ , םהו ףוגל םידומצ םיראשנ אל .
פ םיבובזל םיבורק םישוער – אלמ לוגלג ילעב .
* םיניכ – םישפשפל אקווד םיבורק – רסח לוגלג ילעב . רפ תיגולופרומ םיניכל םימוד םישוע . םיניכ
רעשו רוע םילכוא ( םדל ללכב םיעיגמ אלו . תויצרק תמועל תוקיזמ תוחפ םיניכ םישוערפו ) . תפגמ
םייניבה ימי לש הפוריאב רבדה – א םה םישוערפ הלחמה תא וללוחש הל . םג םיצצומ םישפשפ
ו תונוש תולחמ םיריבעמ . רועה תא תוסעול אלא תוצצומ אל םיניכ ( לצא יכ םידליב תואצמנ ןכל
ידמ השק רועה םירגובמה .) הקבא תליכאב תוחמתמ תוערצה בור .
ת קי א ן – Periplaneta . יאקירמא ןקית תמועל ינמרג ןקיט שי . קר םיפע לבא הפועת תלוכי םהל שי
פמטב ' לעמ 25 תולעמ ( ץיקב םיפע ןכלו ) . םשה קית א ן - קיתב תוחתפתמו תוראשומ םיציב . ילעב
רסח לוגלג . קיתה ךותב תחא החמתמ הצובק א וכותב םייח םהש ץעה ךותב םייחל וחמתה םינ –
םיטימרט - םייח חרוא הב הצובק בכרומ דואמ יתרבח .
* המלש ילמג – ףרוט קרח – ףרט ספות . ות ףרט יפג פ ס שארהמ לודג קלח תו . שוביג תלוכי םהל שי
תבכרומ דואמ הנומת .
* הטש תישופיח - תוקד המכ םימל תחתמ ראשהלו ריווא תעוב דוכלל הלוכי . תוחמתמ תוימדק םייפג
היחשל ראשו ריווא תעוב תדיכלל . ב היח וז תישופיח םיקותמ םימ .
!! םיקותמ םימ לש קר שיו םי לש םיקרח ןיא .
* רירפשו תויריפש תוי ( םייפנכ לופיכב םהינב לדבהה .) ילאווראלה בלשה םהינשב / וה לחז םימב א
םיקותמ . תילולשב םיירקיע םיפרוטכ םישמשמ / םיגד ןיאש תומוקמב לעה ףרוט . תויריפש לש םילחז
לכה םילכוא – םינשאר , וכו תורדנמלס ' . תוילובטמימה ןה תויריפש – יריפשל המוד לחז בלש ת תרגוב ,
םייפנכ רבכ םהל שיו םימה ינפ לע םילוע םה רגובל רובעל םינכומ םהשכ ( ?? ) . טמ םה םילי תא
ה םיציב ןהו םימב תורפומ .
* םילמנ – םירובדו תוערצ תללוכש הצובקל םיכייש . םייתרבח . םייחה ילעב ןיב םה הסמויב תניחבמ
השביה ינפ לע רתויב םיצופנה . יפנכ לש ינשמ ןדבוא שי םילמנב םיסופיטה לכו םיבלשה לכב טעמכ םי
( הבקנהו רכזה קר בלשב תוברתהה ירחא םתוא םידבאמו םייפנכ םיחימצמ תוגוודזה ) .
* תוישופיח – וא לבז תפס , םיציבה תא וב הליטמ .
* םינולקמ – תיסחי הנטק הרדס – םתביבסל םימוד תויהלב םיחמתמ , תבכרומ האווסה ילעב . םיארנ
האוצ ומכ , ץע לע תיזזח וכו ' .
האווסה לש בצמל ללכב םיעיגמ ךיא ? ןמז הברה רבכ םימייק םיקרח , הביבסל המאתה רובעל םילוכי ,
רצק רוד ךרוא – וד הברה שי רובעל היצקלסה הלוכי םהב תור .
ולוקא הניחבמ תיג , הקבאהב בושח דואמ דיקפת שי םיקרחל . תורעשב הסוכמ הרובדה לש ףוגה לכ .
ףוצ םג שיו היגרנא ריתע רמוח אוה תריתע הקבא ה ןובלח . ינויח הקבאה םגו ףוצה םג םי לודיגל
םיאצאצה . היגרנא ןתונ ףוצה . םילחזה תא ליכאהל ידכ תשמשמ הקבאה .
הבוהצ הקבא לש לודג שוג שי תוירוחאה םיילגרה לע – הילגר תא הריבעמ הרובדה ףוגה לכ לע ( לע
הקבא שי תורעשה לעו תורעש שי ףוגה לכ ) לכה תא תפסואו .
ל םיבובז , בד ו הקבאהב בושח דיקפת שי תוישופיחו םיר . הרושק םיחרפ ילעב םיחמצ לש היצולובאה
ל םיילובטמולוהה םיקרח לש היצולובא . וק שי - םימיוסמ םיקיבאמ ןיבו םימיוסמ םיחרפ ןיב היצולובא –
םהינש לש היצולובאה תא ץיאה הארנכו קודה דואמ רשקה .
םייתרבח םיקרח םה םירובד . הכלמה קר םיציב הליטמ . תכרעמ ללכב ןיא תולמעל ןימ . הז המל
יב דגאתהל םייח ילעב לש הצובקל םלתשמ םיברתמ קלחשכ קר הבשומל דח ? ה הבשומה ןאכ אל אי
תילאנולק ( האוזורדיהב ומכ .) אוה אצאצל הרוה ןיב יטנגה ןוימידה 50 זוחא – קיפסמ אל . תובקנה
םימוזומורכה לש דחא קתוע קר תוללוכ ( תוידיאולפה אלא תוידיאולפיד אל ) ןכלו , לעופב , יטנגה ןוימדה
אוה םיאצאצל םא ןיב 55 ןכלו זוחא ללכל תרזועש הנוכתל ינויצולובא ןורתי שי . הצובקבש םיאור
וז תיפיצפס , דרפנב העיפוה הז גוסמ תוילאיצוס 5-3 תונוש םימעפ , רמולכ , ןתונ ידיאולפהה הנבמה
ורתי תויתרבח לש העפוהל ינויצולובא ן . חה בור םיוסמ גוסל םיכייש םייתרבחה םיקר ( ?? ) ץוח
םיטימרטמ הקלחמל םיכייש אלש / צובק ה וז , לבא םייתרבח ןכ םה ( ץע ךותב םייח – םלוכש ןורתי שי
דחיב דובעי .)

הלפוזורד – הסיסתה בובז / תוריפ – הקיטנגה תליחתל הרוחא רזוח הליפוזורדב רקחמה ישרוש .
ןג הז המ יוליגל לדומ תייח התייה . הצופנ דואמ רקחמ תייח . לע רשאמ הליפוזורדב םימוסרפ רתוי שי
לכב םירבכע ה םוחת . הז בובזב תורקחנ תונוש תולאש דואמ הברה . לדומ תייח איה אקווד המל ?
והשימ , יארקאב , תאזה היחה תא רחב ו םיירלוקלומ םילכ הברה שי הילע דובעל וליחתהש ללגב ו אל
תורחא תויח לע דובעל הווש .

ע םכוס " י VAVIN
תירבוע תוחתפתה – אוצמל רשפא םירחא םיילובטמולוה םיקרח לש לחזבו בובז לש לחזב
ג ישו / רגובה לש ףוגה בור תא ורציש םיאתה תא ןכותב תוללוכהש תונטק תויקסיד . בלשב
רחא והשמל תכפוה תיקסיד לכו תולדגו תוכלוה תויקסידה הזופרומטמה . לחזה לש יללכה הנבמה
( עמ ' לוכיעה ) תורמשנ , הנתשמ ינוציחה יגולופרומה הנבמה לבא – רגובל תוכפוה תויקסידה ( ?? .)תוכרעמ ( Systems ) וישכע דע ונרביד םהילע :

הראשנ עמ ' השרפהה . עמ ' השרפהה
תכרעמ איה תבכרומ דואמ . עמ ' איה וז
תכרעמ טעמכ רתויב הבושחה –
יגולויזיפ ןוזיא לע הרימש אוה הדיקפת
ףוגה לש יללכ – סיזאטסואמוה ,
ןוכנ םינוי זוכיר לע הרימש , לע הרימש
כנ םילזונ זוכיר ןו , םירמוח לש השרפה
תלוספ ירמוחו , הרוק המ לש השיח
ףוגה לש םינוש םירוזיאב .
לש השרפהב אוה ירקיעה הדיקפת
תלוספ ירמוח – לש קוריפ ירמוח
תולוקלומ תובכרומ תוינגרוא . בור
לומה ' ןכותב תוללוכ תוינגרואה תורחא תופסות םג ( טפסופ , ו ןקנח לומה תא םיקרפמש עגרב ' תאזה
– ל םיכפוה ןחרזו ןקנח רמוח רטפהל ךירצ ףוגהו םיליער םי םהמ .) םיב םיאצמנשכ , ינומא רורחש ה
יתייעב אל אוה – תינויל תכפוה הינומא , רתוי הקיזמ אלו תקחרתמ . ריוואב , תאז תמועל , רשפא יא
הינומא שירפהל . ךופהל ךירצ רחא והשמל הינומאה תא – ןתש תצמוח וא הארוא ( ללכ ךרדב
תישיבג .) נתיילוח םישירפמ הארוא םי , תירוא הצמוחו – םיקרחה בורו םירופיצ .
םינוי ןזאמ לע הרימש - םיב םיאצמנשכ , וא תוחפ םה םיאתבו הביבסב םינויה ןזאמ רבדה ותוא רתוי .
י לש םינוי ןזאמ םיהמ אב םצעב םירצ . שי םירוצי םיימרופנוקומסוא ה הביבסל םמצע תא םימיאתמ
תינוי ( םיברוצ – רתוי טושפ ןורתפ ) . םייח ילעב הביבס לע רומשל םיכירצש עמ םיחתפמ העובק תינוי '
דואמ תובכרומ . עמ לש ףסונ דיקפת ' השרפהה - הביבסל םינוי ףדוע לש השרפה .
עמ לש םיסופיט ' השרפה – תוחוטש םיעלות לש הרקמב ףוגה ךרואל םיאצמנ השרפהה יחתפ
( ילאטנמגס אל אוה הנבמה ?? ) .
טסורפנ םו – הלא םירביא דיקפת
תחקל הז ףוגה לש לזונה לכ תא ,
תוא ןנסל ו , ראש לכ תא תחקל
לזונה , קודבל , זוכיר תא וב ןקתל
ו םיחלמה המ תא הרזח ריזחהל
המינפ םיכירצש ( דב ללכ ךר
דואמ םיקד תורוניצב עצבתמ .)

עמ ' םינתיילוח לש השרפה
םיקרחו – עמ ' תבכרומ םהש ללגב
םייתשבי . הביבס םע םידדומתמ
תכבוסמ תיגולויזיפ . תורוניצ
םייגיפלמ – םירבחמתש תורוניצ
עמל ' יעמה ןיב לובגב לוכיעה ( עמ ילעב םילולחו םירוויע תורוניצ ' םילזונ הסינכמש תבכרומ תימיכויב
יבסהמ םינוי תובאשמ תועצמאב הב
תובכרומ - לזונה ךכ ףוגהמו יעמהמ עיגמ ,
ירוחאה קלחב האוצל ףרטצמ / םוטקר , לכ
זה ןתשה עמל סנכנש ה ' ןנוסמ לוכיעה
ירמוחה תא קר ריאשמו הצוחה הרזחב
תלוספה , חה םימה לכש ךכ ש ו מ םיב זחו ר םי

ע םכוס " י VAVINלנ הנממ הפמילומהל חק ו .) הפמילפומהה הז ןנוסמש המ ( ןוניס רבועש לזונ ) תורוניצ ךרד תרבוע איה
םייגיפלמ , תירוא הצמוחל תכפוה ןתשה תצמוח , מה חל ב םיראשנ םהמ רתפהל םיצורש םי םינפ ( הזיא
םינפב ?? – ףוסב טלפנש המ ךותב ?? ) םירזוח םימה לכו . ה הצוחה תשרפומ תלוספ .
המוד והשמ הרוק ונילצא הילכב . איה בכרומ ןמצע לע תורזוחש תודיחי הברהמ ת . םירבוע םד ילכ
ןנסמה ביכרה ינפ לע . ה עמ ךותל ןוניס רבוע םד ' השרפהה . ל ומכ דיקפתה ותוא תא שי תיספוק
ורוניצל םייגיפלמ ת , תונבנבממ ךרד אוה רבעמה ןאכשכ קר .

ע םכוס " י VAVIN21.12.10
םזינגרואה לש היגולויבל אובמ – סמ האצרה ' 12
תוירקיע תוקלחמ שולשל הירטליבה תקולח לע ונרביד . שי הירטליב לש היצולובאב דואמ םדקומ
לש הצובק Protostomia ו ונרכרזה אל התואש ייתשל תקלחתמ איה ם . ןיב לדבהה תא ןיבהל ידכ
Protostomia ל - Deuterostomia ל ךירצ לכתסה תירבוע תוחתפתה לע . לחה תיגולויב הניחבמ קו ה
רקחב םדקומ התהוז תאזה היגולואוזה . ה תיראלוקלומה הזנגוליפה םע הנוכנ וז הקולחש רבתס -
איהו תירבועה תוחתפתהב םייתוהמ םילדבה לע תססבתמ .
תירבועה תוחתפתה תונורקע לע רבדנ . תינימ היבר לש רישי רצות איה תירבוע תוחתפתה . היבר
נימ את שי טרפ לכלש הז לע תססבתמ תי דחא גבנ , דחא אתמ ליחתמ רבוע לכו . ןושאר בלש
הירפה איה תירבוע תוחתפתהב . לודגהו םוצעה ןווגמ לכב , ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ , הבקנה תמרות
ערז את םרות רכזו תיציב את ( רמשנ ירכז ערז אתל יבקנ תיציב את ןיב הנחבהה ת דימת טעמכ ) .
ר םדקומה רבועב אצמנש יגולויבה רמוחה בו , םאה ןמ ורוקמ . רמוח טעמו ןיערג יצח םרות באה
לויב יגו ( הירדנכוטימל שי DNA הלשמ , יבקנ תיציב אתב קרו ךא טעמכ תאצמנ איהו ?? .) לכ טעמכ
הירדנוכוטימה עיגמש ו רבועל ה אצאצל , םאמ הרוקמ . יצח יצח קלחתמ יתשרותה רמוחה !
ה יאת ןיב סחי םוצע אוה ערזל תיציב . דבלב דחא ערז אתמ יתשרות רמוח לולכת תירפומה תיציבה .
רותפל ךירצ םזינגרואש הנושאר תיגולויב היעב – ירחא םיפסונ ערז יאת לש הסינכ עונמל ךיא
הירפהה . ה ןיב תונורקע
םימזינגרואה םתוא םה םינושה
נ לבא תונורקעה גד י תועצמאב ם
םי ידופיק ( םיריוצמ הנומתב אל
ערז יאת השיש םינוש ףצר אלא
םיעוריא ) . המודש בנז שי ערז אתל
ןוטושל ( דח םייח ילעבב וניארש
םייאת .) קוריב ראותמ ןיערגה . שי
ה תא - Acrosome ( אצמנש ףיפוג
לכב ףתתשמו ימדקה ץיפשב
ךילהתה .) תיציבל עיגמ ערז אתשכ ,
אוה יריר רמוח הצוח ( תיסחי
תולקב ) ש המ ותוא טאמ . הת שי ךיל
יוהיז ( דנגילל רוטפצר ןיב רושיק .
לעב אוה הז ךילהת תויפיצפס – םיוסמ תיציב את תורפהל לוכי ןימה ותואמ ערז את קר .) עגרב
תיציב אתב תבכרומ הבוגת הליחתמ עצבתמ רושיקהש - תיציבה ךותל לאניס רבעומ , ךרואלשכ
תיציבה תפטעמה םירמוח ינמ לכ תוללוכש תוירודכ שי . וביחה עגרב ר , תורבחתמ הלאה תוירודכה
גה הבכשל הנרבממה ןיב חוורל םתלוכת תא תוכפושו הנרבממל ' תיניטל . רירבשבו עיגמ ערז את
גהו הציבה את ךותב והשמ חפנתמ הינש ' ערז יאת לש רבעמ רתוי רשפאמ אל הזה חופנה ןיטל .
ערז יאת ינש ןיב הירפה תענומ וז היצקאיר ו בייח ת רהמ דואמ תורקל . לכה םא ךותב ךירצש ומכ דבוע
הציב את , ינשל דחא ורבחתהש םיניערג יאצח ינש שי . הטוגיז םיארוק הציבל האלהו הז עגרמ . **
םיהז אל םימואתב – תודרפנ תויציב יתש
תורפומ . ב םיהז – תירפומ תיציב
םירבוע ינשל תוביס ינמ לכמ תקלחתמש .

הטוגיז תארקנ תיציבה – גוז ןושלמ .
ג תללוכש הטוגיזה החואמש דחא ןיער
םאו בא לש םיניערג יאצחמ . הקולחה
הליחתמ תומלתהב - תקולח לש ךילהת
םיאתל הציבה ( םלת ןושלמ .) םילדבה שי
םייח ילעבב תומלתה לש םינוש םיסופיטב
םינוש . ינשל ןושאר בלשב תקלחתמ הציבה
םיאת ( עצמאב ) הציבה הז ירחא רצק ןמז
בוש תקלחתמ – רושימל בצינש רושימב
ןושארה הקולחה . בכ תישילשה הקולחה ר

ע םכוס " י VAVINתונוש םיכרד יתשב עצבתהל הלוכי - ב לש המלתהה 8 םיאת ( םיקלחתמ הב 4 םיאת ) יאתמ דחא לכ
קלחתמה אתה לעמ קוידב תבשל לוכי תבה , לש בוביס שי המלתהה ךלהמבש וא 45 לכש ךכ תולעמ
הנוילעה הבכשב םיאתה ינש ןיב חוורב בשוי הנוילעה הבכשב את . ה רבס – שי 4 האצות םהש םיאת
תוקולח יתש לש . חה רושימב היהת תישילשה הקולחה י קול ( םירחאה ינשל בצינ .) 4 םישדחה םיאתה
םילוכי םימייקה םיאתה לעמ קוידב עיפוהל , לש תסהב עיפוהל םילוכי םהש וא 45 תולעמ ( . בלצ ומכ
םינושארה םיאתה לש עובירה לע .)
א גוסמ המלתהל ' המלתה םיארוק ידר תילא ( םי ידופיק לצא ומכ .) הינש המלתה – תילאריפס ( שי יכ
בוביס .) םילודג םילדבהל ךשמהב הליבומ לבא תילאווירט דואמ תארנ אל תאזה הנחבהה
תירבועה תוחתפתהב . המלתה לש דחא גוסב קר דימת תושמתשמש תוצובק שי ( וא תילאריפס וא
תילאידר .)
ה תוכישממ תומלתה – תל םיקלחתמ םיאתה םינטק רתויו רתוי םיא – לש בלש דע 32-64 םיאת
תוינורכניס תויהל תוכישממ תוקולחה ( םיאת ינש םעפ לכ – הקולח לכב .) חא " אל רבכ םיאתה כ
דחיב קלחתהל םיבייח ( רמולכ , ןמז ותואב ) .
ךשמהב , לולח רודכ םירצויו םיזז םיאתה . ירחא 64 תינורכניס אל תוקולח שי םיאת , הנתשמש בלשבו
היחמ היחל , ללח םע םיאת לש תפטעמ םירצוי םהש ךכ שדחמ ןגראתהל םיליחתמ םיאתה –
הלוטסלב ( לצוטסלב םיארוק הלוטסלבה רודכ ךותבש ללחל .) יגוס ןיב תיתימא הנחבה ןיידע ןאכ ןיא
םיאת - תדחוימ המאתה ורבע אל ןיידע ןאכ םיאתה . ש תיפוסה הרטמה ןיב לידבהל הז רופיסה לכ ל
Protostomia ל – Deuterostomia .
תירבוע תוחתפתהל בושחו יטירק אוה אבה בלשה – היצלורטסג – Gastrulation – יעמה תריצי בלש
( קר אל לבא .) טבנה תובכש תורדגומ וב בלשה אוה - לש דחא דצ וב רחאו םרדוטקאכ רדגומ רבוע
םרדודנאכ . לצוטסאלבה ךותל םיסנכנ םיאתה , אתל םיכפוהו היצאיצנרפיד םירבוע םרדוזמ םי . בלשב
םירדגומ םיריצה הז , ינשה יתועמשמה לדבהה עיפומ ובו ןגראתהל תוליחתמ תומקרה . ידכ ךות
רבוע יריצ םיעבקנ ( אל יבגל ןוכנ םינימה לכ .) יתוהמ לדבה אלל םיאת לש רודכ היה זא דע םא , זא
רבועל ךפוה אוה ןאכ .
ה ךילהת ה יתוהמ ה הז בלשב ינש ל סחייתמ הדוקנ ( רופוטסלב - םיאתה רשאכ רצונש לצוטסלב חתפ
םיסנכנ ) םיסנכנ הכרד םרדוזמל םכרדב םיאתה . םיאתה תכרעמל ךופהיש רוניצ םתיא םיררוג לוכיעה .
לש חתפה תכרעמ לש םיחתפהמ דחא היהי רופוטסלב לוכיעה . רופוטסלבה , רשאכ רצונש חתפ
םיסנכנ םיאתה , סונאל וא הפל ךופהי . נא הפל ךפוה רופוטסלבהשכ ונח ינושאר הז הפל םיארוק .
רופוטסלבשכו סונאל ךפוה , ינוינש הפ היהי ךכ רחא רצונש הפה זא .
Protostomia – םייח ילעב םתוא לכ םהב הפה תויהל ךופהי הלוטלסבה חתפ , ינושאר הפ והז ןכלו
( ינושאר ןפואב רצונ ) . חתפהו סונא תויהל ךפוה הז חתפ רשאכ הפה רבועה לש ינשמה הצקב חתפנ
– Deuterostomia . ןטק הרואכל לדבה אוה הזה לדבהה , םדקומ דואמ הרקו יתוהמ דואמ ךא
הירטליבה לש היצלובאב . ךופיה לש םירקמ טעמכ ונל ןיא – הרוצב םיחתפתמ המלש הצובק
טורפ תימוטסוא ( הפה אוה היצלורטסגה חתפ ) , תחתפתמ תרחאו חתפה םע ינושארה סונאה אוהש
( טואד ' ) . לש הצובקה לכב Protostomia , תא םיאשונ םהו ךכ חתפתה םהלש ףתושמה םודקה באה
ךרואל תאזה הנוכתה לכ היצולובאה . רבועה תא תוארל ילב םויה םייח לעב םיחקול ונייה םא , אל
ןיב עובקל םילוכי ונייה Protostomia ל – Deuterostomia .
תילאריפסה המלתהה ילעב לכש רבתסמ , םיכייש ל – Protostomia . הארנכ איה תילאריפס המלתה
רבד היצולובאב םדקומ דואמ ו היצלורטסגה תרוצ ןיבל תומלתהה יגוס ןיב קודה רשק שי . הארנכ
ויה םינושארה הירטליבהש Deuterostomia , ךפה םהמ דחאש םיבשוחו ל -
Protostomia ( הירואית קיודמ יכה אל הל שי ךא ת תויודע ) . צי םג םולצה תרי
ה ינש ןיב הנוש םיסופיט - הנוש תצק ירבוע אצוממ רצונ םולצה .

קיתע דואמ ריצ אוה ילארטנוו ילאסרודה ריצ ( ןיב הדרפהל םדוק
Protostomia ל – Deuterostomia ) ריצה וב היצולובאב דחא הרקמ שי לבא
ךפהתה . חתינשכ נ ונשגפ ילאסרודה דצהמ בגח ו : בל = > לוכיע = > םיבצע -
בורב בצמ הז םייח ילעב . וח הז תא וכפה םינתייל . הארנכ הרק היצולובאב
תמדקומ . ןתיילוח לש בגה חותינ = > םיבצע = < לוכיע = > עמ ' םדו בל .
לש ךופיה םג ללוכ וכותב ללוכ הזה ךופיהה סנכנ אל לבא אצוי סונאה הפיא
הזל .

וכנ גצוהש המ לכ םלוכ רובע אל לבא לודגב ן . ןנשי תרחא תוחתפתהל תואמגוד – איה םהמ תחא
םיילגר יקורפ . םיילגר יקורפל יחה םלוע ראש לש גוסהמ תומלתה בלש ןיא - תריתע איה םש הציבה

ע םכוס " י VAVINח תרומשת ירמוח דואמ הברה םע ןומל . הטוגיז ןיערג שי - יצח
בשוי ירכזהו יבקנה ןיערגה םי קלחתהל ליחתמו ןומלחה ךותב קומע .
םיילאיטיצניס םיניערג םה הלאה םיניערגה – ןיא תנרבממ םהינב
את . תקולח ירחא ה פסמ םיניערג םימעפ בר ר , תפטעמל םידדונ םה
רבועה תונרבממ םירצויו ש בשחנ יאתל - תוחתפתהה ךילהת לכ
ירמגל הנוש אוה . ותוא לע תונוש תויצאירו םישוע םיילגר יקורפ בור
אשונה – םתדידנו ןומלחה ךותב םיניערג לש תוקולח .
הינש אמגוד – םיקנוי . אוהש תוחתפתה ךילהת םג שי םיקוניב
דחוימו הנוש םהל קרו ךא . הה תוילאמרונ תוחפ םלצא תומלת
ו דוביאל תכלוה תוינורכניסה ( המלתה שממ םש ןיא
תילאידר / תרדוסמ תילאריפס ) . בלשב Morula דואמ והשמ הרוק
יטמרד – םיטילחמ םיאתה ( יתורירש הארנכ ןפואב ) םיצור אל םהש
ךילהתב ףתתשהל , נ םשב הנבמ םירצויו תפטעמל םידדו
Trophoblast ( ךילהתב רתוי םיפתתשמ אלו ) . ויהי םיימינפה םיאתה
ומצע רבועה תא ורציש הלא . לכ ה - Trophoblast ףוגל רבחתי
הילשה תא רוציו םאה ( רבועה תוחתפתהל תמרות אלש יפוסה .)
םיירבועה עזג יאת – הנומתב םימודאה םיאתה םה – םיאת
םייזכרמ ( םילוחכה אלו ) .

תעכ יחה םלועה לש הנורחאהו תישילשה הצובקל סנכנ . Deuterostomia םיללוכ 4 תוכרעמ . תניחבמ
תוכרעמ ןווגמ / םינימ םהל שי תורחא תוצובקב וניארש הממ תוחפ הברה . Deuterostomia תא םיללוכ
םינתיילוחה ( ונחנא ) תורכומהו תולודגה תויחה בור תאו .

םינימ ינש ללוכש דחא גוס – Xenoturbella – הכרעמכ תרדגומ רחא רבד םושל םימוד אל יכ . תעלות
שוח ירבא תרסח הטושפ , חומ תרסח ו עמ ' הטושפ לוכיע . הלדוג 4 ס " מ . יפוחב היח הידווש ( הצובק
תיטאמגינא דואמ ) .

** כ ינפל – 5 קיפהש והשימ לש רמאמ םסרפתה םינש DNA מ - Xenoturbella ו וזש הנקסמל ועיגה
הפדצ . בוש יוסינה לע ורזח , ולביקו אנד וקיפה ש ל םיאתה ינשו הפדצל םיאתה אנד יפצרמ דחא -
Deuterostomia . התוא וחתנ ו עמב ' ראשה לכו הפדצ אנד ואצמ לוכיעה תכרעמ לש ץוחה היה לוכיעה
Deuterostomia . ה - DNA לכואמ אב הפדצ לש טנרהניאה אנדמ אלו היחה לש הלש י .! היחש ללגב
הטושפ וז – םיניינעתמ דואמ הב . לש יביטמרפ םגד תגציימ איהש תויהל לוכי Deuterostomia
טרפב ו ללכב הירטליב לש .

** רועה יצווק - Echinodermata ( לע םיצוק םהל שי
רועה .) םי יבכוכ םיללוכ , םי תונשוש . ל תכישש תורמל -
Deuterostomia הירטליבו , ורבש לכ תא ןיטולחל
םיקוחה . םירחא הירטליב ומכ רבד םוש םישוע אל .
** Hemichordates - תעלות וז , טולב תעלות . איה
םירוזיא השולשל תקלחנ – שאר הל שי , ןוראווצ ףוגו .
רתויב ךוראה קלחה אוה ףוגה ו ףוגל דואמ המוד ה –
Chordata ( אל איהש תורמל Chordata ?? ) . תועמשמ
םשה Hemichordates יצח הז Chordata ( דואמ המוד
םינרתיימה ףוגל .) םירפחתמ םבור איהש הצובק םלוכו
םיימי ( תורפחתמה םיעלותל המוד ךא תיגולופרומ ??
תינויצולובאו – ןיטולחל תרחא הצובק ) .

םינרתימ (Chordata) תוכרעמ שולשל םיקלחנ :
* תת - הכרעמ ה הנושאר – תוילטצא / Urochordates –
הבישיו תיגולופרומ הניחבמ תנוונמ דואמ . םימטד
חאו הווראלה בלשב םינרתימל " כ תננסמ היחל םיכפוה
תילאידר הירטמיס םיחתפמו . תינלקס ( ?? ) – תחא

ע םכוס " י VAVINעמ תתמ ' םינרתמ ךותב , שקה הווראלה בלשב אוה םינרתמל םהלש ר , הזופרומ םירבוע םה ,
םיכפוה םהש המל םיכפוהו םיבשייתמ .
* Tunicata – הצובק התואמ םינלטצא ?? – םיבישי םהב שי , הצחמל םיבישי וא . רגובה לבא המוד הווראל בלש שי םלוכל
רזומ אוה .
* הינש הכרעמ תת – Cephalochordates – דואמ הנטק הצובק , תיגולופרומ דואמ םימוד , לבא גדל
שאר הז ול רסחש המ . ףסוותמ שארהו רמגנ הרדשה דומעה ( ?? ) . דע עיגמ רתימה ה הצקל ימדק
( שאר דע אל לבא .)

Vertebrata * – םינתיילוח – םיגד , םישירכ , תואטל , םישחנ , םילותח , ונחנא – תתב םיאצמנ ונלוכ
עמ הכר Vertebrata הכרעמב Chordata . לדוג תניחבמ ןכ לבא םינימ תניחבמ אל הלודג . לכ טעמכ
תואצמנ תולודגה תויחה ב - Vertebrata .

Echinoderms . לש ירקיעה ןייפאמ Echinoderms
הירטליב לש םינייפאמ ןומה וקרז םהש הז הצובקכ .
הירטמיסה תא ודביאו בישי םיייח ךרואל ורבע
תילארטליבה . דלש לש רחא גוס וחתפ , רחא גוס
עמ לש ' השרפה , ינמ לכ דוע ושעו םולצה תא ודביא
םירבד .
רטמיס םהל שי ל םיקלחנ םהו תשמוחמ הי 5
תוקלחמ :
* םי יבכוכ – 5 תווערז , יזכרמ ףוג , אוה הפה
ילארטנו – הטמ יפלכ . סונא םג שי . עמ ' לוכיעה
תועורזה ךותב תרזופמ . יא עמ םהל ן ' םד . לע םיענ
םימ ילגר םע םיעקרקה ינפ , תא זיזהל ילב
תועורזה .
* םי ינושחנ – תואצוי הנממ תיזכרמ תיקסד שי
זוזל תולוכיש תויקסיד . ורזה תא םיעינמ תוע . ןיא
סונא חתפ םהל ( םי יבכוכ תמועל ) – חתפ םהל ןיא
עמל ירקיע ' לוכיעה .
* םיה תולצבח – דואמ םיינועבצ תויהל םילוכי . ןיבמ
רועה יצווק לש תומייקה תוצובקה – רתויב הקיתעה הצובקה וז ו יכה תיגולוטנואלפ הניחבמ ונל תרכומ
ןמז הברה . תשבושמ תצק םלצא תשמוחמ הירטמיס . מצמ חא םיחי " תועורז דוע כ . תולצבח שי
לועבגב עצמל תורבוחמה . לש גוסו תועורזב ףפונל תולוכיש הלאכ שי " תוחשל " . ה עורז םהלש תו
הפל עורזהמ רבעומה ןוטקנלפ תודכולו תוצונמ ( הלעמ יפלכ הנופה עקרקמ אלו םיממ תטקלמ יכ .)
הפה דצב אל לבא הלעמל אוה םג אצמנ סונאה .
* םי ידופיק / םי ינופפלמ – רודכ תריציל שארה לע ויתועורז תא לפיקש םי בכוכ אוה םי דופיק , זאו
םיצוק חימצה . ילארטנו אוה םהלש הפה ללוכש 5 הטמ יפלכ תונופה םייניש . הפה אוה סנפ תרוצב
( ע ראותה וטסירא ידי ל ) וטסירא סנפ הנוכמו .
* חקנ םא םי דופיק , ריצה ךרואל ותוא ךושמנ , נ רו ול די ו םיצוקה תא ותוא ליפנ הטמל – לבקנ ןופפלמ
םי . ןופפלמה שדח ריצ איצמה ( כמ י רוע יצווקב ירוחא ימדק ריצ ןיאש ןוו רבדל לבוקמ ילארוא דצ לע - א -
ילארוא .) תלבגומ העונת תלוכי םהל שי – עצמה ינפ לע םילחוז - םימ ילגר לע םיזז .

םיכירצ אל בישי םייח ךרוא ילעב םייח ילעב םינוויכה לכמ עיגהל לוכי ןוזמה יכ ימדק ןוויכ . קיתע בצמ
םי תולצבח ידי לע תגצוימ רוע יצווק לש . לבא תשמוחמ הירטמיס ילעב םיראשנ םי ינושחנו םי יבכוכ
ףדעומ העונת ןוויכ םהל שי ללכ ךרדב ( צבחמ ורזגנ םה יכ םי תל .) אלו ןוזמ שפחמ התאש עגרב
א ריצ חתפל הצרת התא ןוזמ טקלמ ןיטולחל רח . ירוחא ימדק ריצ היה הזה םזינגרואל – דביא אוה
ריצ חתיפו ותוא רחא .

הימוטנא לע לכתסנ םיה בכוכ לש . שי רוע יצווקל םימה ילגר תכרעמ . זוכיר תיגולויזיפ הניחבמ
םי לש הזל ההז םהלש יטומסואה – עמ םהל ןיא ' םיחלמ ןוזיאל תכרעמ וא השרפה . תא םילצנמ םה
כ םיה ימ ימינפ לזונ ( םולצל ףילחת ?? .) תכרעמ לש רשקל מה ילגר חתפ חתופ הביבסל םי / תננסמ
ארקנש תפנ ה םימ – ןוניס םע םיסנכנ םימ הכרד תררוחמ תיקסיד . שי חתפ לעמ תשר / תננסמ
רשפאמש ת נכ המצע היחה ךותל םי ימ לש הסי . תכרעמ םייכרואו םייפקה תורוניצ תללוכ וזה םימה

ע םכוס " י VAVINלש הזזה םירשפאמש הצוחה תואיצי הל שיו םוקמל םוקממ םימ . ילמרדוזמ הנבמ הז םימה ילגר
םי ימב אלמו ףוגה ןפודמ הצוחה אצויש . מ שי ע ' ךראתהלו ץווכתהל םהל תרשפאמש ץחל יוניש ידי לע
םימה ( ץחל תונשמש תולופמא םש שי ) ךלוה אוה םהילעו . םימה ילגרל ףסונ דיקפת – עמ םהל ןיא '
לבא שממ השרפה שי כי םיילגרהמ םיפדוע םיחלמ תאצוה תלו .
* םייכרוא תורוניצ שי , תולופמא , םימה ילגרה םיה בכוכ לש הרקמבו ףוגה ןפוד ךרד הצוחה תוצבצבמ
העונת תורשפאמ . עמ ' תועורזה לכב תרזופמ לוכיעה – םוקמ לכל העיגמ – קה הבי / לכל עיגמ יעמ
עמב ךרוצ ןיא ןכלו תועורזה ' ןוזמה ירמוח רזפתש םד . מ ע ' םיבצע – חומה ול ןיא . עמ ול שי ' םיבצע
תרזובמ . יללכ ןוגרא תניחבמ – םילודג םינוילגנג וא חומ ןיא . דחא יזכרמ הרקב זכרמ ןיא .

* םי דופיק – תולפוקמ תועורז םע םי בכוכ ומכ אוה םי דופיק . ימ ילגר ףקיהה לכב שי ם . ףוגה יוסיכ
םהלש / הלעמל רוח םע ינריג רודכ הז םידלש ( נא סו ) הטמלו ( וטסירא הפ ) לולח רודכ אוה דלשהו
טאנוברק םויצלקמ יושעש .
רוע יצווק לש םיירקיעה םינייפאמה דחא - חישק ינריג דלש . םיילגר יקורפל םי ידופיק ןיב לדבה – לצא
הביבסה ןיבל וניב רבד םוש ןיאו ירמגל ינוציח אוה םיילגר יקורפ ( מרדוטקא ילא .) דלשה רוע יצווק לצא
אוה דוע שי וילעמו ילאמרדוזמ ה תבכש תא םרדוטקא תמאב ינוציח אל אוהש ךכ ( הבכשה אל
רתויב תינוציחה .) תולוכיש תודדוב תויחולמ יושע הזה דלשה לודגל . ילבמ לודגל לוכי םי דופיק
לשנתהל - דלש לש קירטה תא םילצנמ ימינפ לשנתמ דלש לש תויעבל סנכהל ילבמ . שי םי ידופיקל
םיצוק מ ס המכ םיגו – ל יכורא םיצוק םהמ קלח ם רתוי םירצק םיצוק שי םימעפלו םישמשמש כ תותבצ
הנגהל . העונת תלוכי שי םיצוקל - ילוכי ןכלו םסיסבב שימג םרדוזמ שי תצק זוזל ם . ףסונ ידוחיי ןייפאמ
- ולש תוילאקיסיפה תונוכתה תא תונשל לוכיש םרדוזמ אוה םהלש םרדוזמה , רמולכ , ךופהל לוכי
חישק וא רתוי שימג תויהל יביס לש הנוש ןוגרא ידי לע רתוי ינוציחה דלשה . וחפ טלוב רבדה ידופיקב
זז תמאב אל םי דופיק יכ םי . ינריג דלש טעמכ ןיא םי ינופלמל – תרזעב איה םהלש העונתה לכו
תחשקה ה םרדוזמ ( זוזל םיצור םאו תושקתהל םילוכי םה םהילא ברקתמ והשימ םא םיכפוה זא
םישימגל .) תלוכי םהל שי רמוח לש תונוכת תונשל - שימג תו . םינייפאמ םיפסונ רוע יצווק לש -
תשמוחמ הירטמיס . םימ ילגר תכרעמ . ילאמרדוזמ לבא ינוציח ינריג דלש ( וטקא אלו ילאמרד ) , עמ ' לש
רב םרדוזמ ת יוניש .

וז הצובק לש תינויצולובאה הירוטסיהה :
1 . ןיטולחל תילאמרונ איה םהלש תמדקומה תירבועה תוחתפתהה – תילאידר המלתה םהל שי ( שי
םהל ילאמרונ רבוע .) הווראל תאצוי ונממ ליב איהש ירמגל תילאמרונ תילארט - תלוכי םע העונת ,
הליכאו . הווראלש ירחא לבא החוש וז , חא הצובק ר חפנתהלו לודגל הליחתמ םיאת לש ת – הצובק / דצ
ש תחא הווראל ל תא קרפמ רגובה תא רצויו ינשה דצה ( הווראלה תמלענ תילאמרונה תילארטליבה
רזומ רוציל םוקמ תתל ידכ .)
* רוע יצווק קרו ךא תנייפאמ תשמוחמ הירטמיס .
רוע יצווק לש םינבואמ – שנ חישק ינריג דלש ללגב בטיה םירמ . תויח ומכ םיארנ םינושאר רועה יצווק
רבד לכל ( רטמיס ילעב תילארטליב הי ) ו ינוציח דלש םהל שי ( ?? ימינפ אל אוה ) רוע יצווקל ינייפואש
רתוי םירחואמ . חא " רתוי רובש דלש םהל שיש םיאור כ – בנזלו שארל המודש והשמ שי – ריכזמ
תוינלטציא . ומ הנבממ הנוש דואמ אל םימדקומ רוע יצווק לש הנבמה לש םירחא םיגיצנ לש יגולופר
Deuterostomia . םירזומ דואמ םירבד עיפוהל םיליחתמ הז ירחא – לש הנבמ שי תונטק דלש תויחול
ילאריפס הנבמו . ליבה הירטמיסה ןדבוא לש ךילהת ורבע ה תשיכרו תילארט תשמוחמה הירטמיס –
תוחתפתהה תרוצב והשמ הארנכ / םייחה ןפוא / תא דבאלו םיבישי תויהל םהל רשפיא ינוציח דלש
לארטליב הירטמיסב ךרוצה תי . םי תולצבח לש םינבואמ ( רתויב םיצופנ ) יביטמרפה םגדה תא תגציימ
רוע יצווק לש הצובקה לש םויה תמייקש . בא לש םיאצאצ םלוכ םויה תאצמנש רוע יצווק לש הצובקה
תשמוחמ הירטמיס חתיפש םודק – ק רתוי דוע םגדו םי תולצבח םימודקה תילארטליבב רומש םוד .
ע םכוס " י VAVIN05.01.11
םזינגרואה לש היגולויבל אובמ – סמ האצרה ' 13
םינתיילוחו םינרתימ לע רבדנ םויה . םינתיילוח לצא איה תיתימא תיגולויזיפ תובכרומ . ל םיכייש -
Deuterostomia – סונאה אוה היצלורטסגה חתפ תירבועה תוחתפתהה ךלהמב . םתחפשמ יבורק –
Hemichordates עובש ינפל ונרביד .
כ הטדרו Chordates/ ( רתימ ילעב ) . רטליב הירטמיס ילעב א תיל , טבנ תובכש שולש ילעב , תוחתפתה
תימוטסורוטואד . לע רבדל לבוקמ 4 הצובקב קיתע ןפואב םימייקש םינרתימ לש םייסאלק םיינפאמ –
דוביאל םיכלוה םהמ הברה ( תויהל קיספמ אל םתוא דביאש ימ לבא תירבוע תוחתפתהב קר םימייק
רתימ ן – ואל מ אקווד הצובקה תא רידגמ דוביאל ךלוהש ה ?? .)
1 . רתימ – הדרוכ / דרוכוטונ - בגה רתימ . תיסחי השימג רוביח תמקרמ יושעש דומע אוה , הכימת ןתונ
ףוגל תירקיע . םינרתימה לש ירקיעה ןייפאמה אוה ומצע רתימה .
2 . עמ ' ילאסרוד לולח רוניצכ היונבה תיזכרמ םיבצע . םיריצה תניחבמ מה תיסחי טעמכ םיכופה םינרתי
יחה םלוע תכרעמ לכל . תכרעמ ה דצב םלוכ לצא תאצמנ םיבצע ה ילארטנו , ךא םינרתימ לצא , ללגב
והשיתמ הרקש ךופיה ( הלחתהב ?? ) עמ םהל שי ' םיבצע ה דצב ילאסרוד . םיעיפשמש םינגהש םיאור
עמ לצא ומכ םינג םתוא םה ילארטנו ילאסרוד ריצ לע ' םיאצמנ לבא תורחא ךופהה דצב ( ?? .)
3 . סונאל ירוחא בנזה . רשפא ךא ירוחאה הצקב בנז שי שי םלוכ לצאש ןועטל בנזה םינרתימה לצא
הצקהמ רתוי קוחר .
4 . עולב םיקדס ( Pharynx /) םימיז יקדיס . ( םימיז אל הלא ךא םימיז יקדס םהל םיארוק .) דיקפת ם
ןוניס רביא הז הלא םיצירח לש ירוקמה . העילבמ םינזינ יביטמרפ םגד םיגציימש םויה םינרתיממ קלח
הפה ךרד םימ לש , זה ךרד םימ ןוניס םימי , לוכיעה תכרעמל אבומ ןוזמ אוהש המ לכו . םיגד
ו םימב םימשונה םיימי םינתיילוח , מה גנ נ ךרד םימ רבעמ לש ןו ה המישנל ינשמ דיקפת חתיפ םימיז .
ניסל ושמשי םימיזה יקדסש םוקמב ןצמח לש הטילקל םישמשמ םה ןו .

םייסאלק תוחפ םינייפאמ – חומ שי - בחרומ ימדק רוזיא . םיחתפ ינש . םיילטנמגס םירירש –
במ שי םינרתימל טלובו ילאטנמגס הנ , ש תורמל המכמ םינבמ לש בוליש ךירצ יכ טנמגס תמאב אל הז
עמ ' םימצע לע םירזוחש תונוש – כ קר ןא ה זוח םירירש ילאטנמגס תמאב אל הז ןכלו םיר .)

* Urochordates – םינלטצא םהב םירכומה . םיאדיחי תויהל םילוכי . ינרתימה םינייפאמה י םהלש ם
הווראלה בלשב םיאצמנ . סונאל ירוחא אצמנש בנז שי , כ שי הדרו , םימיז יקדס םע הפ . החוש הווראלה
ישפוח ןפואב , יתמ ירחא השאר לע תבשי הזופרומאטמ , ו םלענ םיוסמ קלח . לע םילכתסמ םא
הווראלה לע ונלכתסה םא אלא ןרתימה והמ רורב אל תינלטצא . אוה חרוא תניחבמ גופסל דואמ המוד
יח ןיטולחל הנוש ןוגרא תניחבמ ךא םי . דואמ בכרומ הזה רבדה – ול שי עמ ' תיתימא לוכיע , תומקר ,
לודג ללח ךותב עצבתמ ןוניסה ( ל לש לוגלג םילאיגנרפ םיקדס לעב עו ) , הקינוטב ולוכ ףוטע / הלטצא
ןאכמו םשה . םיווהמ םה הנטק תיסחי הצובק ךא םינייפאמ ןיבהל ידכ הברה יד םתוא םירקוח
םינרתימ לש םימדקומ . בנזה לכ , עמ לכ טעמכ ' דוביאל םיכלוה םיבצעה , עמו סקניראפ ' לוכיעה
םיראשנ .

* Cephalochordates – תללוכ הנטק הצובק 10 םינוש םינימ – ןולמזא ( למזאל המוד ) - כומ םיר
סוספויפנאכ ( םהלש יניטל םש אל – וקמ ילגנא םש אלא לב .) פוחמ ונמז בור תא הלבמש רוצי ךותל ר
לוחה . הלעמ יפלכ הנופ הפהו לוחה ךותב רפחתהל םיפידעמ ( תוחשל םילוכיש תורמל .) הז רוצי םג
ןנסמ ( סינכמ פה ךרד םימ הצוחה םתוא ןנסמו ה ) , לעב םיילאטנמגס םירירש . םירביא ינמ לכ דוע ול שי
םינתיילוח לש תמדקומ היצולובאל זמר םיווהמש םינבמו ( רתויב םודקה םגדה תא גציימ .) רשפא
ש חינהל ש ינפל ( םינרתיימ ?? ) םייסאלק םינייפאמ וחתפ , הככ וארנ םה .

Hemichordates * םינרתימ םניא ! פאמ םהל שי ךותמ יצחו ןיי 4 םינייפאמ – םימיז יקדס לש הרוש
הדרוכל המודש והשמו ( הדרוכל יגולומוה הארנכו רוביח תמקר לש הנבמ .) י עמ םהל ש ' םיבצע
תנוונמו הטושפ . היצולובאב הרוחא בלש דוע םיגציימ . םינתיילוח םניאש םינרתיימ םה .

תוילוח ירסח ןיבל םינתיילוח ןיב הנחבהה תלבוקמ ( םהילע וישכע דע ונרביד .) נתיילוח ןיב הנחבהה םי
איה תוילוח ירסחו תיתורירש , קיפסמ שי לבא םירבד םינתיילוח לע רמול / תובכרומ תניחבמ תווהל ידכ
הקדצה ךכל .
ע םכוס " י VAVIN
םירחא םינרתיממ םינתיילוחה תא לידבמ המ ?

םינתיילוחל םינרתימ לש םינייפאמה לכ תא שי . קרו ךא ידוחיי אוהש דחא ןייפאמ םהל שי הזמ ץוח
וז הצובקל – םצע ( םרג – םיניילוחב קר םייק תומצע תויושע ונממ רמוח .) ייק סוחסה ם תוצובקב םג
תורחא . ללכב םינתיילוחה תא ןייפאמ םרגו סוחס לש בולישה . ודביאב תוצובק םינתיילוחה ךותב שי
ה תא ינשמ ןפואב םרג – דבלב סוחס ילעב אל םה םרג יגד – ותוא ודביא םה ( תא וא סוחסה תא
םרגה ?? ) .

** בגא תרעה ** חנומה ינשמ ןדבוא - רחא והשמל יסחי ןפואב . ינשמ ןפואב סוחס ילעב סוחס יגד –
םרג םהל היה היצולובאב , םהו ודביא ותוא ינשמ ןפואב הזה בצמל עיגהל ידכ . יתובאל תיסחי היה םה
ןפואב והשמ ושעו הז תא םהל ינשמ .

לש םמויק םג עבונ הזה םרגה ךותמ תוילוח / הרדש דומע . ןפואב ןמצע לע תורזוחה תומצע לש הרוש
ילאטנמגס . תוילוח שי ללכה ןמ אצוי ילב םינתיילוחה לכל – ילאסרוד דצב ןמצע לע תורזוחש תומצע
ףוגה לש . ףסונ ןייפאמ – לש תרבגומ תוחתפתה שאר ( על םירחא לצא םיאצומש המ תמו .)
םינתיילוחב , ה שארה או בכרומו לודג ( חומו תלוגוג ללוכ , רורב דואמ הפ , ו ףסונ בושח ןייפאמ – אל
רתימ ללוכ , רמולכ , שארב הדרוכ ןיא , ב תמייתסמ ראווצ , הטדרוכולפצ תמועל ( שי שארב םג םהל
םשה ןכלו הדרוכ .))

** רוביח המקר איה הדרוכ – ימעפל סוחסה לש רוביח תמקר םימעפלו סוחס איה ם .

םינתיילוח לש תירבוע תוחפתה – םירבוע לע רבדנ וד - םייח
םינתיילוחה תא םיגציימכ . ימוטנאו יבחרמה ןוגראה תא ןיבנ
םינתיילוח לש .
היצלורטסג . חתמ היצלורטסגה תא םילי בלשב ה הלוטסלב
( לצוטסלב םע םיאת רודכ .) ש העונת לש הלחתה שי םיאת ל
הזה ללחה יולימל המינפ רופוטסלב ךותל . לכל אצומ ונתי םה
תוימינפה תומקרה . םירצוי םהש הזל רבעמ םיסנכנ םיאתשכ
רופוטסלב , שדח ללח םג םירצוי םה - הלוטסלבב ותליחת
כ המינפ סנכנ רוניצ והז ח תכרעמל ךופהיש היצלורטסג לל
לוכיעה . ללח םלענ לצוטסלבה ( היצלורטסג ללח לוה לדגו ך ) .
ירקיעה ללחה היצלורטסג ללח הז רחואמ הלורטסג בלשב .
סונא חתפ קר שי הלחתהב , הפ חתפ חתפי זאו . הבכשה
רוצית המינפ הסנכנש ןוילעה קלחה תא קר ( םרדוזמ ???? )
ותו לצוטסלבה לש ירוקמה ללחה ךותל הסינכ שי הז ידכ ך
הלעת תרצונ . כ שי הטמלמ םגו העמלמ םג םיאת לש הסינ .
סנכנ אוהש ידכ ךותו רוניצ םירצוי םה הסינכ ידכ ךות ,
לדגו ךלוה ללחהו ןטקו ךלוה לצוטסלבה . הינש הנומתב
הלעמלמ םג וסנכנ םיאתש ךכ ןיטולחל םלענ לצוטסלבה
ללחה תא רוציל ידכ הטמלמ םגו םרדזמה תאו . ללחה
ףקומ , רבד לש ופוסב , םרדודנאב ( יוסיכה עמ לש '
ילאמרדודנא אוה לוכיעה / יפא עמ לש לת ' אוה לוכיע
םרדודנא )!

ב ונבבוס תעכו יכרוא היה םדוק וניארש ךתחה 00
רושימה תא תולעמ . היצלרטסגה ףוס ירחא בלשב
ה לוכיעה ללח תא רגס םרדודנא . אצמנ םרדוזמה
םרדוטקאו םייניב תבכשכ ביבסמ לכה תא ףיקמ . שי
ילאסרוד דצב תילאמרדוזמ תובעתה – רתימ היהיש המ
בגה ( הדרוכה לש הלחתה .) לש םרדוטקאב תובעתה
ל יבצעה חו – עמל אצומ ןתי ' םיבצעה . ריצה לש םרדוזמה תא קלחל רשפא ( ידדצה / ילארטל .) בלשב
ע םכוס " י VAVINיריצה רוזיאה אבה םינוש םידיקפת ולבקי ילארטלהו . קה לפ
ה לולח יבצע רוניצ ןתיו רגסי יבצע . ירמגל דרפנ בגה רתימ
( ודילש םינבמל רבוחמ אלש הנבמ ) ו ךרוא לכל ךשמתמ
רבועה . םיטימוס שי םידדצה ינשב , םינבמ םה םיטימוסה
םילאטנמגס םהו רתימה ידיצ ינשמ םיאצמנש םיישוג ( אל
לכל םיכשמנ ירחא הדיחי אלא ךרוא הדיחי / ךכ היבוק היבוק
ש טימוס איה היבוק לכ ) . ואצי םיילאטנמגסה םינבמה לכ
םיטימוסהמ . םיטימוסה המידקמ םיחתפתמ - חא הרו .
הי םיירוחאהו רתוי םיחתופמ ויהי םיימדקה םיטימוסה וי
םיריעצו םישדח . היצלורטסג ירחא דימ רפסמ אצמנ
ןטק םיטימוס , ופסוותי םהו ( ויהיו רתוי רחואמ ורצווי םיירוחא
רתוי םיריעצ .) טלה םרדוזמה ר א םילע ינשל קלחנ יל ( םיקלח )
- וו ילאטיירפ הלע ילארצסי - םיילאטנמגס אל םה , א םיווהמ אל לכ ךרואל תכשמנש תחא הדיחי
רבועה . םולצה היהי םהינב חוורה ( םיידצה ינשמ ילארטלה םרדוזממ רצונו םולצ שי םינתיילוחל םג –
דצ לכב דחא .)

** עמ לש אצומהש תורמל ' ילאמרודקא אוה םיבצעה , לתיפאל אלו בצע יאתל אצומ תנתונ איה .

םירוזיא המכל וקלחתה םיטימוסה םינוש . וכ טימוס לל 4
םיביכר ( םיילאטנמגס םיביכר :)
* רועל אצומ ןתיש םוטמרד ( סימרדיפא ללוכ רועה ,
םוטמרדמ ואצומש סימרדו םרדוטקא .) אל רועה רגובב
ליחתמ אוה תירבוע תוחתפתה ךלהמב לבא ילאטנמגס
ילאטנמגס הנבממ .
* ירירשל אצומ ןתי םוטוימ םיילאטנמגס ם . לודגה בורה
לש רירש אוה ףוגה י ו ילאטנמגס ה אוה םהלש אצומ
םיטימוס .
* הילוחל אצומ ןתי םוטורלקס .
* םוטורפנ . הנבמכ הייח תא הליחתמ הילכה םג
ילאטנמגס – הילכה םיטימוס לש תודיחימ תבכרומ
םאצומש םוטורפנב .

דצה תוחול – םולצה לש םילעה ינש / דצה תוחול . םולצ לש ינוציח ןפוד תויהל ךפוה דחא , מ ריק לכ ןפד
םינפבמ ףוגה . יעמה לש הפיטע תויהל ךפוהו דמצנ ינש . ה אוה יעמה תא ףיקמש רירש ילאמרדוזמ
ילארצסיו הלעמ ורוקמו . עמ תא ןגעמו ןוירטנזמ אוה םילעה ינש ןיב רוביח ' הטמלמו הלעמלמ לוכיעה
ףוגה ראש לא .
ילאמרודוזמ הנבמ אוה דצה תוחול , םילע ינשל דרפנש ילאטנמגס אל – םילעה ינש ןיב ללח תא שי
םולצה . ילאטיירפה הלעה םולצה לש ינוציחה ןפודה תויהל ךפוה . ה וה הלע י תכרעמ תא ףטוע ילארצס
ירירשל אצומ ןתונו לוכיעה יעמה לש םיקלחה ם . תוטולבהמ הברה ( דבכ , וכו בלבל ' ) םירצונ
ב םרדוזמל םרדודנא ןיב היקצרטניא .
תוחולה ינש לש יוחיא שי הטמלו הלעמל ( דצה תוחול לש םילע ינש .)
םרג תדיחי שי םינתיילוחב טנמגס לכב , תוכומס תוילוח ןיב םירבחמ םירירש ללכ ךרדב , םד ילכ שי
םיילאטנמגס םהש , ו טנמגס םהש םיבצע ה םיילא פתה לש רחואמ בלשב םיעיגמ ת לכל תירבוע תוח
קלח .
* ףוגכ עיפומ אל טנגמסה תוחתפתהש ללגב ילאטנמגס הנבמכ הזל סחייתנ לבא םירורב תולובג םע
תילאטנגמס איה תירבועה . םירירשה םיילאטנמגס םה ירקיעה ףוגה ריצבש ( אל םירירש םג שי
םילאטנמגס ) .

יבצע סכר – Neural Crest . םינתיילוחל תידוחיי המקר דוע אוה הז סכר . איה ב לובגב תרצונ ןי
אריונ אל םרדוטקא תכרעמל אצומ ןתיש םרדוטקא ןיבל יל םיבצעה . ךפוה אוה םיידוחיי םיאתל –
" תיעיבר טבנ תבכש " . Neural Crest – תלוגלוגל אצומ ןתונ . םרגל / תומצע , טנמגיפ יאתל ( םיטיצונלמ
– עבצ םינתונו םיטנמגפ םיליכמ םיניתתלוחב .) ג ןתונ םיינישל אצומ ם , עמ לכ טעמכ ' םיבצעה
ע םכוס " י VAVINתיפקהה ( ש ןוילגנג הרדשה טוח ךותב םיבשוי אל / יזכרמ יבג רוניצ ) , עמ ' תיטטפמיס םיבצע
פו תיטטפמיסארא ( עמ לכ ' םינוילגנגמ הרוקמ תינוצר אלה םיבצעה טסרק לריונמ ) .
Neural Crest עקוש יבצעה חולה לע , רוניצהמ דרפנו .


םימיזה ידומע . ונרביד םדוק לע
םימיז יקדס . םינייפאמה דחא
לקה סא םה םינרתימ לש םיי
םימיז יקדס . שי הלא םיקדס ןיב
ןיב םידירפמש םייסוחס םידומע
רוחשב םיעיפומש םיקדסה .
אוה םהלש אצומה Neural
Crest . םינתיילוחב םימדקומה
ןוניס תרזעב התייה הנזהה
( ימיז תרזעב ם ( . םדקומ בלשב
לש םינתיילוח לש היצולובאה , תסלל ךפה דומעה ( אוה תסל לש אצומ אצומש םימיזמ ם מ - Neural
Crest ) . וירחא אבה םימיזה דומע , ל ךפהו תסלל רבחתה תסלל הכימת תכרעמ תויה . םישירכו םיגדב
המישנל םישמשמו הפה תא םיכמות םיירוחא םימיז ידומע ( ןוניסל אלו ) . םיזה קדס לכב םייק
םינרתימה , םימיזה דומע , םינתיילוחב םייק תאז תמועל .
השביל םיאצוישכ תורחא תומצעמ תינבנ רבכ תסלה - םדיקפת תא םידבאמ םידומעה תויהל םיכפוהו
ש ךכ תסלל הכימת הנבמ רבד לש ופוסב , תימינפה ןזואל ןכרד תא תואצומ ולא תומצע שולש . שולש
םימיז ידומע םה רתויב תונטקה תומצעה . םיאצמנ ראשהו ןושלב ךמותש סוחסה םה םימיזהמ קלח ב -
Larynx ( ךפהש המ תותסל םיגדו םישירכב היהש המ הז ןזואל .)

שוח תודוקלפ / Sensory placodes - לש שוחה ירבאל אצומ תונתונש תוילאמרדוטקא תויובעתה
םינתיילוחה . עמ ןיב עגמב תורצונ תודוקלפה לכ ' םרדוטקאה ןיבל תיזכרמ םיבצע ( ב רבוע .) תובעתה ,
נש רתויב טושפ הנבמ איה שוח רביא לש הריציו העיקש הדוקלפ ידי לע רצו .
דצה וק – תכרעמ םיימי םינתיילוחל תידחוי . םיגדב תמייק , ודו םישירכ - יימי םייח ם . תוהזל הדיקפת
םימ לש תועונת . וק ו צונ דצה י הלעתה תא רוציל ידכ םרדוטקאה ךותל םיעקושש תודוקלפמ םיר .
שארב דצ יווק םג שי . הדוקלפמ רוקמב תרצונ ןזואה ( קפתש ןזואל הנווכה לקשמ יוויש רביא היה הדי
םינתיילוחב ואצויש העימשה החתפתה השביל .)
ןיעה לש הדוקלפ – לתיפא םע עגמ תרצויש חומה לש תימדק החולש שי , תובעתה המינפ תלפקתמש
השדע תרצויו . הדוקלפמ האצומ ונלש ןיע לש השדעה – המצע ןיעה , חומה לש החולש םצעב איה .
** יבצע רוניצמ קלח אוה חומה לולח , חפנתמש . םרדוטקא םג אוה ורוקמ חומה ( ינוציח .)
הדוקלפמ רוקמב רצונ םג ףאה ו החרהה תנוא םג ( בצע יאת םיאצמנ וב ףאה לש קלחה .) הדוקלפ ,
ב היצקרטניא חומה םע , י ו רוצ ת לתיפאה תא ה םיאתב אלמ .

רבועב םינבמל םירשקתמ רגובב םינבמה ךיא ?
חתה בגה רוזיאמ הילוח לע לכתסנ ןות .
עמ תא םיאור ' הלולחה םיבצעה
( ה תפקומ אוה ואצומש םרג ידי לע
טימוסה לש םוטורלקס .) הרדשה טוח
עצמאב לזונ םע לולח רוניצ אוה . שי
םידדצל תוחולש - תוימדקה תוילוחב
תא תורצוי םידדצב תוחולשה רתוי
תועלצה ( םג אוה תועלצה לש אצומה
יטימוס .) קלח מ יסוחס ונממ בגה רתימ
ו םרגתי קלח – קלחה אוהו םצעל ךופהי
ה הילוחה לש יסיסב . יטטפמיס ןוילגנג –
ואצומ טסרק לריונ אוה . םיבצעה / יביס
בצע עמ ךותמ םיאצויש ' תיזכרמ םיבצע
םיילאטנמגס םה ( תוילוחה ןיב םיחוורמ םיאצוי ) .

ע םכוס " י VAVIN

גד - רירשה לכ ( ףוג חפנ רקיע ) םוטויממ אוה . ו עצמאב רובק
םינפב - כהמ הרוקמש הילוחה סיסב הז הרוקמש עלצו הדרו
םוטורלקסמ . םולצה ללח אוה דורוה ללחה . לכל רבוחמ יעמה
ידי לע ףוגה ראש תוירטנוזמה . תכרעמל םיעיגמש םד ילכ
זמה ךרד םיעיגמ לוכיעה הירטנ ( םד ילכ עיגהל ךירצ םא
תכרעמל תוירטנזמ ךרד רובעי אוה לוכיעה .) תודנוגהו הילכה
םולצל ץוחמ םה . ט הניחבמ ץוחב איה תיגולופ – הרנבממ שי
םולצהו הילכה ללח תא הדירפמש . Neural Crest ןאכ אצמנ
תומוקמ ינמ לכב – םימיז ידומע , טנמגיפ , םינוילגנג
םיילאטנמגס . רתוי םיבכרומ םייתשבי םינתיילוח .
םרג – עיפומ אוה הפיאמו םרג רצונ ךיא ? םינתיילוחב םרגל
ינש שי םיסופיט – סימרדמ ואצומש םרג שי ( חה תמקר רובי
רועה לש תימינפה הבכשה איהש . תלוכי שי וז המקרל
תהל ג םר . תואבש תומצע תוחוטש תומצע ןה סימרדמ - ןגא ,
וכו תלוגלוג ' .) םרגה לש רתוי ץופנה גוסה – ילארדנוכודנא םרג
– סוחסמ םרגתמ . תמקר אוה סוחס ה לע תססובמה רוביח
ג רמוח ' ניטל תמקר םירצויש םיאת ןיב חוור אלממש יאת יתלב י
רוביח ( ?? .) םילזונל רידח אוה ( הציצח םוש הווהמ אל .) תומצע
סוחסמ ןכרד תא תוליחתמש גרדהב םגרתהל תוליחתמ ה
( תוליחתמ רנימ רמוח שירפהל ילא .) םרגה סיסב אוה הזה לארנימה ( . םרג , ךרד ליחתמ אוה םא ןיב
נבמ אוה סוחס םא ןיבו סימרד טאפסופ םויצלק לש רדוסמ ישיבג ה ) . רידח אל ינש גוסמ םרגה
כרד רובעל לוכי אל רבדו םירמוחל היזופיד ו ( ??? .) ה רוציל ךרוצ שי ןכלו ס פ םצעל םד תק – םיאב
ינפ םד ילכ וסינכיש םידחוימ םיאת המ ( שדחמ ותריציו םרגה סרה ידי לע ) . ה קלח ה םצע לש יעצמא
איה היח / תמרוגמ אל ( םצע חמ םש שי .)
כרמה תומרגתהה ירחא תיז , תווצקב אוה לודיגה לכ . ה לכ ג ליד תויסוחס תוראשנש תומצעב איה ה .

ע םכוס " י VAVIN12.01.11
םזינגרואה לש היגולויבל אובמ – סמ האצרה ' 14
ירבמאקה ץוציפב הליחתמ םינתיילוח לש הירוטיסה ( וכותל םינש המכ .) שי םוירבמקב םינבואמ המכ
םינרתיימכ םיהוזמש ( הטדרוכ ) - םינרתימה / דואמ םדקומ םייעפומ םינרתמה תובא . אל םינתיילוחה
םוירבמקב םיאצמנ . םיינירושמ םיגד לש הצובק – לש הנושאר הצובק םהש םלוכ לע תמכסומ
םינתיילוחה . דלש שי הלא םיגדל ( םצע ) ולוכ ילאמרד ( םרג לש םיסופיט ינש שי – סוחס רוקממ םרג
סימרד רוקממ םרגו – םינושארה תומצעה סימרדמ םה – תינוציח תפטעממ ) . ירסח םיגד םה הלא
תותסל . חותפו לוגע הפ םהל שי ןוניס אוה םהלש הנזהה תרוצו ( וצ תיביטמרפו הנשי הנוזת תר .)
תותסל ירסח םיגד לש הצובק ךותמ ( agnathans ) םויה דע ודרשש םינימ ינש שי – מצ ד / Lamprey שי
תותסל רסח הפ ול ( לוגע הפ ) תורגסנ אלש םייניש םע . המצע ןושלה לע םייניש שי םימעפל . םירבדה
צנ הלאה ו םירחא םיגדל םידמ םמד תא םיצצומ . ליפט קוידב אל םה ( לע עובק ןפואב יח אל
יאקדנופה ) , ףרוט לש גוס אלא . ו םיב םג שי םידמצ ב םג םיקותמ םימ . הז ו לש יביטמרפ םגד לש דירש
תותסל ירסח םינתיילוח .
םימיז ידומעו תותסל לש היצולובא לע ונרביד . שי םימיז לע םירבדמשכ 4 םירשוקמה םינוש םינבמ
םימיזל :
* םימיז יקדס ( םיצירח – כ לצא םג םייק אטדרו – יסיסב הנבמ )
* םימיז ידומע ( םיכמות ב םימיז יקדסב חוור , םייסוחס , םינתונ ל אצומ חא תותסל " כ ?? .)
* םמצע םימיזה תא שי ( המקר תילאילתיפא , םימה םע תנצמחתמו תלתופמ ) . לע תינבנ וזה המקרה
םימיזה דומע .
* םימיז תותשק ( הצובק מש םד ילכ לש םדה ןצמחתמ םהבו םימיזה לא םיעיג ) םה םימיזה תותשק
יזל רשוקמש יעיבר הנבמ םמצע םימיזה הנבממ קלח אל לבא םימ ( םיאצמנ הזאפ התואב םימיז לש
עבונ אל לבא םי מ ה םמצע םימיז .)
** agnathans תותסל ירסח םיגד םה ו - gnathostomes ראשה לכ םה .
שי תמיוסמ הפוקת ךלהמב טשפתה םייניירושמ ןיידע םהש םיגד לש תו . בכ םהל שי ימינפ דלש ר ( םגו
ינוציח ןויריש ) םהו םירטמ לש םילדגל םיעיגמ .
** םיגדה ןדיע הנוכמ ןוודה ןדיעש הארנ , וו תולכתסה הז לבא ר תירטנסורבט ( תוצובק הברה ויה
לבא תורחא – םיגד ויה ןוודב םינתיילוחה לכ .)

םילוציפ לע לכתסנ באב לש היצולו ה םינתיילוח – םיריפנסה הנבמב םילוציפ אצמנ . שירכ לש ריפנס
םרג גדו – תא זיזמש רירשהש הז םהינב ףתושמש המ מ אלא ומצע ריפנסמ אל אוה ריפנסה ןפוד
ףוגה . דלש ידומע לע הרדס אוה ריפנסה , ףוגה ןפודל ץוחמ אצמנ ותוא עינמש המ לכ לבא . הנבמ
ידירטקואיטקא ( ארטקא – ףנכ ) - םידומע םע ריפנס ( םרג יגדבו םישירכב שיש המ .)

* עיפוהו החינזו הנטק התייהש תרחא הצובק – Sarcopterygian – ינרשב ריפנס – ללוכ ריפנסה םש
שממ םצע םהש דלש יבכרו םירירש ( יתימא םרג .) ךותב תוצובק המכ שי Sarcopterygian – יגד
תואיר – רחא םיגדמ ןיטולחל דרפנ ףנע םי יכ םיריפנס םג םהל שיו תואיר תרזעב םושנל םילוכי
( םיינרשב ?? ) . ךותב הינש הצובק Sarcopterygian – Latimeria – הבשחנש םיגד לש הצובק
צמש דע הדחכנכ םישימחה תונשב ידוהה סונייקואב וא – יגד ראש לכמ ןיטולחל םינוש םהש םיגד
םרג – דלש ירירש וכותב ללוכו ירירש ריפנס .

תוצובקמ ךלוהש ינטשפ תצק יטנגוליפ ץע
רחואמ ולצפתהש תוצובק דע תויביטמרפ .
מ רחואמ אוה סוחס יגד לש לוציפה לוציפ
םרג – תא ודביא סוחסה יגד רצייל תלוכיה
תוימרג תומצע היצולובאה ךלהמב ( אל
םיביטמרפ םהש ללגב .) לש םרג יגד לכ
הטמל תיעצמא הצובקמ םיאצוי םויה –
ע לש רצות םידירטפוניק לש לוציפ לש ףנ .
ירירשה / לעב ימרג דלש שי וכותב ריפנס
םייפגה לש ויבא אוה ומצע תא עינהל תלוכי
ע םכוס " י VAVIN( לש ריפנס לש חותיפ אוה םינתיילוח לש םייפגה Sarcopterygian .)
ה אבה בלש – ת השביל האיצי לש יזכרמו בושח ךילה . םיגד לש הצובק שי םיקותמ םימב םייחש . קלח
תפל הגרדהב וליחתה הלא םיגדמ השביל תאצל םהל ורשפיאש תונוכת ח . השביל ואצי םינתיילוחה
םיקותמ םימ לולסמב . עובק םיחלמ זוכיר לע תססבתמ םינתיילוחה לש היגולויזיפה לכ .
לש רתויב תובושחה תוילגתה תחא 5 תונורחא םינש – לחוז גד רוציה – Tiktaalik – לש רוזיאב אצמנ
ופצ הדנק חרזמ ן . לש םינייפאמ הברה ול שי לבא גד ןיידע אוה יכ ןיינעמ קילאטקיט השביל המאתה .
סל תומאתה ול ויה ולש םייחה תביב ו ררועתהשכ ה השביל תאצל ךרוצ – ול ורזע הלא תונוכת .
Tiktaalik החוש ךכ לכ אל רבכ – ןינתל רתוי המוד .
Icthyostega* – יתשבי ןתיילוחל רבעמ בצמ גצימ . ומכ הארנ אוה םיילגר םע גד ( תניחבמ םג
תויגולופרומ תומאתה ) .
ספמש םיגד לש ףצר שי םיגד םהל אורקל םיקי
םהל םיארוקו Tetrapod ( ילעב 4 םיילגר ) – הארנ
עורז לש תוחתפתה ( עורז – דיו המא .) דע גדמ
ןתיילוחל יתשבי , תומצע לש ףצר שי
מש תלוגלוגהמ תוררחתש , הרוחא תורבוע ,
תונתונו תועבקתמ םייפתכ תרוגחל אצומ . רבדה
ראווצ רשפאמ הזה – זוזל שארל .

ה רבדה לע לכתסנ קוריב עיפומ הנומתב – ןיב קרפמ
סיסקאל סלטא ( ירוחא דומע ןיבל הרדשה דומע ןיב
תלוגלוגה לש ) . םייניבה יבלש לכ תא תוארל רשפא
( םינבואמב ) תרבוע םימב םייח לש המאתה ךיא לש
אתהל השבי לש המ .

תיפוס התייה אל השביל האיציה םייח ודב . שי ןיידע
הווראל לש תוחתפתה . הווראל לש האצמהה / ןשאר
איה םייח וד לש המאתה – הווראל בלש ןיא םיגדל ,
בלש חתפתה השביל תמלשומ אלה האיציה םע קר
ילאווראל . תלטה לש םינונגנמ ןיידע וחתפתה אל
השביב םיציב , ע םימהמ תודרפה האלמ אל ןייד
הו תוחתפתה ה ירבוע עצבתהל ןיידע הכירצ הארנכ ת
יכ םימב שבוי םע םידדומתמש םינונגנמ ןיא .
הלא םירוצי לש םיאצאצ םנמוא םה םויה לש םייח וד , םינתיילוחו םיקנוי םג לבא . ח וד י םה םויה לש םי
השביב תויחל תלוכי ירמגל חתיפ אלש ףנע ( וחתיפש הלאכ שי – םיקנוי .) ירבועה ןיידע םהלש ם
םימב חתפתהל םיבייח .
פתהל הרשפיאש תיטירק האצמה ת השביב ח – תיטוימה הציבה .amniotic egg םינתיילוחה וחתפש
םינתיילוחה םה התוא םייתימאה םייתשביה – כיו םימה םע יפוס רשק ודביא תויחלו חתפתהל םילו
אלמ ןפואב . םג םה יניטרק רוע וחתיפ ( ףסונב הציבל .) ןיטרק תבכש וז םילחוז לש שביה רועה
םימ דוביא תענומש . תויגוליזיפ תומאתה לש הרדס םג שי ( עמ ' וכו השרפה ' רבדנ אל םהילע .)

הציב – . םינתיילוח לש םיציב - הלא דואמ םיציב
תולודג . םהב שי תרומשת ירמוח דואמ הברה
( ןומלח , ולש תוחתפתהב לכוא רבועהש ןוזמ .)
תמ רבועה הקד הבכש לע חתפ לש רודכ ןומלח .
וז הבכש לע חתפתמ אוהשכ , רבועה דצב םילפכ
תולעל םילוכי , הגרדהב , ותוא תוסכלו . םילפכ
ךותב ותוא םירגוסו םרדוטקאהמ ץוצל םיליחתמ
ולשמ הנטק תילולש ( הביבס ךותב בשי רבועה
תימימ ) השבי תויהל הלוכי הציבה ןכלו ( תויהל
השביב ?? ) . עה ףטענ וב קש ןוינמא ארקנ רבו
ע םכוס " י VAVIN( ריפש ) ריפש ימ ארקנ רבועה בשוי וכותב לזונהו . בועה אירבו חונ ילזונ ללח ךותב בשוי ר . תפטעמה
תילאמרדוטקא איה . םימ ינפב הדימעל ךופהת המצע הציבש םיכירצ ןוינמאה תריציל ףסונב . אמיאה
ךירצ רבועהש הביבסה לכ םע הציבה תא הליטמ , ביב תויהל הלוכי הציבה ןכל קחרתהל הלוכיו הש
םימהמ .
ףסונב ח םשב תפטעמ דוע שי ןוינמאה ללחל ןוירו – םימ ינפב הדימעל הציבה תא תכפוה .
סיאוטנאלא םג שי . םזילובטמ השועו הרוגס הציב ךותב חתפתמ רבועה םא , תלוספ רציימ אוה –
הזו תלוספ םישל םוקמ ךירצ סיאוטנאלאה ( חא חתפתמ םג הז " ןתשה תיחופלשל כ ) .
ןומלח קש – לש ירקיע הנוזת רוקמ ה רבוע . לבא םימ ינפב הדימע איהש וזכ תויהל הכירצ הציבה
ןצמח רבעמ תרשפאמ ( היזופידב רבוע ןצמחה .)

השביל ונאצי – םיאלמ השבי ייחל תומאתה לש הרדס שי ( םימל הרזח םיבייחמ אלש .) הצובק התוא
השביל אציש – הטוינמא / Amniote – םיכלוה , םישענו םיטשפתמ םינווגמ . הטוינמא םיכפוה ל ילעב
רתוי םילקו םיזירז םיריהמ םייח . רתוי הקזח תויהל תכפוה תסלה םג ( שי ק היחל ךופהל ךרוצ הל
קזח תותסלב ךומתלו רתוי הזירזו רתוי תו ) . תלוגלוגה ךותב םיללח תריצי לש ךילהת שי . הטוינמאב
לש תוצובק גווסל ןתינ םינושארה תלוגלוגב םירוחה הנבמ יפל הטוינמאה ( לקשמ תדרוהל יעצמא םגו
תלוגלוגה ) ו תסלה תא םיליעפמה םירירש .
Anapsid – רוח ףא וחתפ אל
תלוגלוגב . לש םהיתובא הארנכ
םיבצה ( םויה לש םיבצה ומכ .)
* Euryapsid – לש ןוילע קלחב רוח
תלוגלוג – תיתועמשמ אל הצובק ,
קיעב ר לש חוז םיימי םיל ש םימל ורזח
ינשמ ןפואב ( לכ תא םהל שי
השבי ייחל תומאתהה ) .
Diapsid – ו םיחתפ ינש וחתפ -
Synapsid דחא חתפ .
* Diapsid – לודגה בורל אצומ ונתנ
םויה לש םילחוז לש ( םישחנ , םיננת
תואטלו .) ואציש רתויב הבושח הצובק
םירואזוניד איה םהמ .
םירואזוניד – הדיספאיד לש הצובק / הטוינמא ( תורמל םילחוז חנומב שמתשנ אל םהש הטוינמאה לכ
םילחוז םיארוק רחא והשמ אל . םילחוז = ללוכ דואמ חנומ .) לע הכילהל וחתפתה 2 , ךכ לכ ויה קלחו
ש םילודג תכלל ורזח ע ל – 4 . םיינש לע הכילה הז םתוא תנייפאמה הנוכת , תיסחי לודג חומ , דימ ה
ש תיתועמשמ ףוגה םוח לע הרקב ל . תבכרומ תוגהנתהו הדימל תלוכי ילעב ויה הארנכ ( ירוה לופיט ,
תרושקת ו תופועו םיקנוי ןייפאמש המ לכ .) Theropods םירואזוניד םה תיסחי םינטק , םבורב םיפרוט ,
םיינש לע םיכלוה . לש תחא הצובק ךותב Theropods עיפוה ו םיסקסק ( הנבמל ולצפתהו וחמצש
םוח רמשמש – הצונ ) . הצובק וז ( םידופורטה ךותב ) ודיקפתש יתצונ ףוג יוסיכ ואיצמה לע רומשל היה
םוח . עיפוה םידופורט לש הז ףנע ךותב תוצונ םע הצובק , לבא םידופורט םינייפאמ הברה ול שי םג
םירופיצ לש םינייפאמ הברה ( תמרל תוצונה תא ואיבהש םידופורט לש תחא הצובק םה םירופיצה
ג תובכרומ הלוד ) . לבוקמ , היצולובאב , םידופורטמ ואצי םירופיצש דיגהל ( םירואזוניד .)
* Synapsid – הלעמל תלוגלוגב דחא רוח ילעב – הטוינמא לש רחא לוציפ . לש הצובקה לכ
ימוד הטוינמא ויה םידיספניס וזוזמה תליחת דע םיירקיעו םייטננ פ ןוי םהו תונוש תומאתה וחתפ –
תורעש / השיחל היה םדיקפתש שוח ירבא , כרומו הקזח תסל וחתיפ תסלה לש הלתמב ושמתשהו תב
העימשל . םואפה ףוס לש הדחכהב , םידיספניסה השק הכמ ופטח ( ודחכנ םהמ הברה ) , ו םירואזונידה
תיטננימוד תיתשבי הצובק תויהל וכפה .
םינתיילוח תצובק םיחינז דואמ , הוורפל וחתפתה שוח תורעשש , פ ינמוש השרפה רביא וחת
בלח תוטולבל חתפתהש , תונוכת ינמ לכ דועו תובכרומ םייניש – תונוכתה בור תא םהל שי
םיקנויה תא תונייפאמה ( ו םה םצעב וניתובא תובא ) . םייליל ויה םה , תיסחי םינטק ( ס הלודג הביב
םירואזוניד לש םתלחנ התייה ) , תבכרומ דוביע תלוכי וחתפ ( ללגב ש ליל םיי ) , וכי םוח תרקב תל ( רק יכ
הלילב ) , חו םנמזל וכי . םירואזוניד לש הדחכה תובקעב , םנמז עיגה , וכפה הלא םירוצי לש םיאצאצו
תויהל םינתיילוחה ה םייטננימוד השביה ינפ לע , םינתיילוחה תא ונתנ םהו םויה לש .


ע םכוס " י VAVIN


תכרעמ תוחתפתה המישנהו םדה
עבצב ריהב רופא – ןצמוחמ םד בו רופא
םד ההכ ןצמוחמ אל . תא םירזמש המ
בלה הז םדה , ךלוהו המידק םרוז םדה
ל - 5 םילוציפ ( םימיז תותשק .) םדה
םימיזב ןצמחתמ הלא תותשקב םרוזש .
ןצמוחמ םד אוה הלעמל הלועש םדה .
שארל ךלוה דחא ףנע ( יטרואא קרוע )
ו ל לצפתמ םשמ תומקר ינמ לכ , עיגמ
עמל ' לוכיע , ב גפוס עמ ' לכ תא לוכיעה
מוחה הב לכועש ר . ףוגה לכב ךלוה םדה
ןצמחו רמוח רזפמו , זקנתמש דע בוש
בלל . םד רוזחמ אוה ןאכ שפ טו – ןיא
םילוציפ ידמ רתוי ( לולסמה ותוא תא רתוי וא תוחפ השוע םדה לכ .) יביטמרפה םגדה והז ש םייק
םיגד הברהב ( 5 ו םימיז תותשק 5 םימיז ידומע .) טושפ םג אוה שירכה בל – תחא הסינכ האיציו
תחא . םדה רבוע ל תחא הילע , ץווכתמ רדחה , תא ףחוד המידק םדה , באושו הילעה תוטשפתהל םרוג
ה תא בלה ךותל םד .
** םימיזל םד םיליבומש םדה ילכ םה םימיזה תותשק . תראשנ תשקה םלענ םיזהשכ .
יר גד תוא ( םינתיילוחה ואצי ונממש ףנע לע אצמנ םייתשבי – םייניב בלש גציימ – ללוכ ינייפאממ קלח
יתשביה ) םימיזו תואיר םהל שי – המישנ יגוס ינש - תיתאירו תימיז ( או םימיזה ךרד םשונ ןמזה בור ם
ל ריווא עלוב זא ךומנ ןצמח זוכיר ול שיש תימינפ האיר ) . שי ןיידע 5 לבא םימיז תותשק 2 םכותמ
םיזה תא ודביע ( תשק 3 ו 4 .) םיז אוה רתויב ליעפ םיז 5 . בלה הז רוצי לש טושפ בל ןיידע אוה – שי
תוסינכ יתש םג ול שי לבא תחא האיצי ול . םינוש תומוקמ ינשמ בלל סנכנ םדה ( קרועמ םג סנכנ
האירה , ףוגה לכל םדה תא ליבומה בובנה דירוהמ םגו ) . אלל ןצמוחמ םד ןיב בוברע ןיא בלה ךותב
ןצמוחמ – ומיוסמ תותשקל קרזנ האירהמ עיגמש ןצמוחמה םדה ת , קרזנ רחא םוקממ עיגמש םדו
ןצמח שי ובש םוקמל . םיוסמ לולסמל םד תונפהל תלוכי םג שי ( תיזיפ הדרפה ןיא , קרזנ טושפ םדה
בברעתמ אלו .) ריווא םשונ גדשכ , האירה ךרד קרזנ םדה ( האיר אוה ירקיע ןצמח רוקמש ללגב .)
* וד - םייח - תא ודביא םימיזה , תואיר קר םהל שי . יזה ןדבוא םע םימ םה קלח ודביא תותשקמ
זה םימי . האירל קרזנ םדה תיתיאר איה המישנשכ , תכלוה הינש תשק דוביאל . המידק הצר תיעיברה
תמלענ תישימחו . ל תכפוה תחא תשק האירל הליבומש םימיז תשק תויה . תותשקו 3 ו - 4 תוליבומ
ףוגה תמדקל . ידדצ ףנע םג שי – ב צ לוציפ שי תואירל ךלוהש ןצמוחמ אל םד ידד – רשפאמ המישנ
תירוע . חתהל ידכ רועל לצפתמ ןצמוחמ אל םדמ קלח מ בגה ךרואל הרזח זקנתמו םש ןצ .
בל – תונוש תוסינכ יתש ןיב האלמ הדרפה שי . תחא הילע שי
בלהמ םדה עיגמ הנממש , לכמ םדה עיגמ הנממש תפסונ הילעו
םידירוה . םיבברעתמ אלש םד ימרזו דחא רדח קר שי ןיידע –
יולת סנכנ אוה ונממ ןוויכב ( ןצמוחמ אל אוהש עדוי טושפ םד
האירל ךישמהל בייחו ) .
הנבמ םדה רוזחמ םיקנוי לש – בכרומ רתוי . האלמ הדרפה שי
ןצמוחמ אל םד ןיבל ןצמוחמ םד ןיב . לבא דבוע הז םילחוזב
גמ םילחוזש תילובטמ המר לשמ תוחפ איה הילא םיעי
םיקנוי ( דבוע המ ?? הדרפהה ?? ) םיקנוי האלמ הדרפה םיכירצ
הז הרקמב . תותושק לש םידירש אוצמל רשפא הזה רויצב
וראשנש םימיז . תואירל בלהמ תחא םימיז תשק ( איהש קר
דרפנ םד ילככ תאצוי ) , תואירל תרזוח , דרפנ הילעל תסנכנ .
םדה ה תחא םימיז תשקל סנכנו תחא הילעמ עיגמ ןצמוחמ .
דחא קרוע שארה לא ינש קרועו והשנאל ךלוה .
הריזחמו תואירל ןצמוחמ אל םד תקפסמ הנושאר םימיז תשק
ילאמש רדחל . הרסח הינש . הרוחא תישילש – עמ ' לוכיע
ו השרפה , המידק תעיביר ( שאר ) המלענ תישימח . חא " שי כ
תנימי הילעל הסינכ ( רדח ודב םייק היה אלש ינמי - םייח – םש
ע םכוס " י VAVINח ןיב הדרפה התייה אל ילאמשל ינמי רד ) חאו " ילאמש רדחל הילעו הרזח שי כ .

‫דוגמא:‬ ‫פשפש – שייך לממלכת ה"אנימליה" (חיה/בעל‬ ‫חיים – אין למונח הגדרה טובה בעברית). הוא‬ ‫שייך למערכה שנקרא "אנטרופודה" – ארכי‬ ‫הרגליים. (זוהי המערכה הגדולה, החשובה‬ ‫והמעניינת ביותר). מתוך אורכי הרגליים הוא שייך‬ ‫למחלקת "חרקים". בתוך החרקים הוא שייך‬ ‫לסדרת ה"פשפשיים" – המיפטרה. משפחה –‬ ‫ליגאידה – פשפשי הזרעים. הסוג הוא‬ ‫אונקופלטוס (הסוג יכתב תמיד ב - ‪ - Italics‬כתב‬ ‫נטוי ואם רושמים את השם בכתב יד אז מקובל‬ ‫להדגיש). שם המין – אונקופלטוס פסיאטוס –‬ ‫שם הסוג ושם המין שניהם כתובים באותיות‬ ‫נטויות, ביחד.‬ ‫דוגמא 2:‬ ‫חתול – שייך לממלכת האנימליה (חייה).‬ ‫שייך למערכה בשם חורדטה – מייתרנים‬ ‫(מבחינת מספר מינים היא שולית אך מבחינת‬ ‫חשיבות ביולוגית זו מערכה מאוד חשובה).‬ ‫הם שייכים לתת מערכה )‪(Subphylum‬‬ ‫ורטברטה. מחלקת ממליה (יונקים??).‬ ‫סדרת קרניבורה. משפחה – פלידיי‬ ‫(משפחת החתולים). שם הסוג - פליס. מין –‬ ‫פליס דומסטיקוס – חתול מבוית. במקרה זה‬ ‫מתקיים אותו סדר היררכי כמו בדוגמא קודמת‬ ‫רק בתסופת תת מערכה.‬ ‫מהו זן ?‬ ‫תרגום הלועזי הנכון ‪ .Race, Variety‬קיימים גזעים שונים של חתולים, כלבים, חיטה, עגבניה. המונח‬ ‫משמש בעיקר בהגדרת בעלי חיים מבויתים - שם יש הרבה יותר משחק עם הגזעים, אך אלה לא‬ ‫מונחים שמשתמשים בהם בזואולוגיה/ביולוגיה.‬ ‫מהו מין ?‬ ‫אם רואים בעלי חיים שנראים אותו הדבר אז נוח להגיד שהם שייכים לאותו המין. ברמה‬ ‫האינטואיטיבית די ברור מהו מין. במהלך שנות 04-03 התחילו להעלות שאלות של "כיצד מגדירים‬ ‫מין ?"‬ ‫בשנת 2441, ארנסט מאייר (חוקר/ביולוג מוכר) נתן הגדרה למין – "קבוצה/אוכלוסיה של אורגניזמים‬ ‫שמתרבים זה עם זה וחולקים מעבר גנים (מתרחשת רביה/העברה מתמדת של גנים בין הפרטים‬ ‫באוכלוסיה)".‬ ‫אם שני פרטים יכולים להתרבות זה עם זה (ולהפיק צאצא פורה) אז הם שייכים לאותו המין. אם שני‬ ‫פרטים יכולים להזדווג אבל הצאצא שלהם לא פורה, הם לא שייכים לאותו המין ! (סוס וחמור שייכים‬ ‫לאותו הסוג אך לא לאותו המין – פרד אינו פורה).‬ ‫תפיסה של מאייר היא הגיונית ונכונה לגבי הרבה מאוד מקרים. יש הרבה אוכלוסיות שנגדיר כמינים‬ ‫שונים אך אם נשים אותם בכלוב, יש סיכוי קטן שהם יזדווגו ויהיו להם צאצאים פורים. בפועל/בטבע‬ ‫זה לא יקרה – יש הבדלים התנהגותיים בין המינים (בנוסף להבדלים פיסיים). אם אחד יחזר אחרי‬ ‫השני, הנקבה ממין השני לא תבין את הזכר (טיגריס ולביאה).‬

‫סוכם ע"י ‪VAVIN‬‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->