P. 1
מיקוד חומר הלמידה בספרות

מיקוד חומר הלמידה בספרות

|Views: 2,781|Likes:
Published by api-3704529

More info:

Published by: api-3704529 on Oct 19, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/18/2014

pdf

text

original

רמוח דוקימ

תורפסב הדימלה
ףרוח דעומ
( ז"סשת 2007 )
םינחבנל
םיינרטניא
קרפ 1 הריש –
םיספ תנותכ – ארזע ןב השמ
:םילימ ישוריפ
1 דרש ידגב ,םידמ - ידמ .שובל ,דגב - תוסכ
2 תוצבשמ ליעמ - ץבשת ליעמ
3 חרפ - ץיצ
4 ותוכלמ אסיכ - ואסיכ
5 אלכ תיב - רמשמ
יזכרמה ואשוו רישה גוס
.ביבאה תועב !גה תחירפ תא ראתמ רישה .!ייו עב" גוסמ לוח ריש
רואית
.ביבאה תישארב עב"ב לחש תותשהה #ילהת תא ראתמ רישה
הכולהתכ ביבאה תא ראתמ רישב רבודה .עב"ה תשאה ביבס תגרואמה תירופא"מ הומת רצוי רישה
לש ואלכמ ררחתשמה ,!שושה ,םכלמ םשארבו ביבאה דובכל םיסכתמה הלוצא יבו םיכיס לש תיועבצ
.$רוחה
1 . תחימצ .המ%ר לש םידמ ושבל ומכ ויאשדו ,&םיספ' םיווגמ םיעבצב &תותכ' םידגב שבל !גה
.םימו%ר םידגב !גה שבל וליאכ תיאר ביבאב אשדה
2 . .וב םיובתמה לכ יפב ושובלב רדהתהו ץבושמ ליעמ שבל ץע לכ
3 . .ביבאה לש ואוב תאר%ל %חוצ אציו ,ביבאה תושדחתה םע שדחמ חרפ !צי לכ
4 . !וילעו דבוכמ ודמעמ .םירחאה לכ לעמ אצמ רשא ,םיחרפה #למ ,!שושה דעוצ םלוכ יפל #א
.#למה ( )ותלעמ דוה) תמגודכ
5 . .םייועבצו םישדח *םידגב*ל *וידגב* תא הישו םי%וריה עיבגה ילע - ואלכ #ותמ אצי !שושה
.*תוכלמ* ידגבל רבע *ריסא* ידגבמ
+ . ,וא"ח תואצותב אשיו א"וחכ בשחי ,!שושה לש ותאצ דובכל !יי תא התשי אלש ימ
הבמ
:םויסו $וג ,החיתפ םיליכמה םיתב השישמ יוב רישה
םיתב 1 ( 3 .!גה רואתו רישב תושחרתהל תרגסמה :
םיתב 4 ( 5 .ותחירפו !שושה תעפוה ( תישארה תושחרתהה רואת :
תיב + .!יי תותשל השירד $או המזה ( תושחרתהה תאצות :
!ייה תייתש - תיפוסה ותר"מ לא רתוח אוה !כלו ,!יי ריש םג אוה רישה
...!שושה תחירפ דובכלו ביבאה אוב לגרל
!ג :"רפה לא ללכה !מ #להמ ⇐ םיצע ⇐ &ץיצ' םיחרפ ⇐ .!שוש
&םי"ושי%' יתומוא בוציע
- תיב לכב :עבורמ ריש 4 .תועלצ
- תיעלצ לכב - תועותה :ל%שמ 4 תיב לכב ,תועות 1+ .תועות
- .תיביבאה ותחירפב !גה יפי חכו תולעפתה תאיר%ל זמר ( *וא* :חירבמ זורח
- .ורדהב !גה תא הגיצמה תירויצ !ושל ( *וילע רמשמ* ,*ואשד ידמ* :תורופא"מ
- ,*%חוש אצי...ץיצ לכ* ,*ץע לכ ה"ע* ,*!גה שבל*' .ויביכרמו !גל תישוא תוסחייתה :השאה
.&)וכו *רבע !שוש*
- :םידומיצ
ולש םילע - וילע :םלש ⇔ םיתב' *לע* לש הי"ה - וילע 5-+ .&
שדח :העות הוש ⇔ תיב' שדוח 3 .&
- :םיצוביש
תיב' םיספ תותכ .א 1 .&ג ,)זל ,תישארב' .$סוי לש םיספה תותכמ ץוביש :&
תיב' ץבשת ליעמ .ב 2 .&ד,ח*כ תומש' לודגה !הוכה לש וידגבמ דחא - ץבשת תותכ :&
תיב' וא"ח אשי .ג + .&אל ,)" ,רבדמב' חספה גח תרוסמל רוש%ה ץוביש :&
לעב ,!יי רישל ולוכ רישה תא תכפוהה ,המצע יפב הדיחי הווהמ רישה לש םויסה תיב ( המיתחה תראפת
.תידוהי-תיתרוסמ תועמשמ
!תועמשמו תויאר%מ תוזימר
רשא תראופמ םיספ תתוכ שבל ,ויבא לע $דעומה !בה היהש $סוי .םיספה תותכו $סוי רופיסל זמר
וכילשה* ( רבדמב חדי רובל ותוא וכילשהו םיספה תותכמ ותוא ו"ישפה םה .ויחא תא%ל אשו הכפה
בלשב .תוומ $ס לע היהו םימ אלל רובב ההש $סוי .&בכ )זל ,תישארב' *רבדמב רשא הזה רובה לא ותוא
.םהיפ לע ופלחש ,םיירצמ םישא תרובחל םהיחא תא רוכמל ,רובל #ומס ודעסש ויחא ו"ילחה ,םיוסמ
ויתולוגס תא הליגש ,וודא ייעב !ח אצמ $סוי .הערפ לש ומא ,רפי"ופל ותוא ורכמו $סוי תא וח%ל ולא
לע היהת התא* ( לעופב םירצמ #למלו הערפ #למל השמ תויהל #פה $סוי .תומולח !ורתפב תוכרובמה
.&מ ,)אמ ,תישארב' *#ממ לדגא אסיכה %ר ,ימע לכ %שיי #יפ לעו יתיב
לש ובל תמושת תא הפמ ,הכולמל עיגהו םירוסאה רובמ הלעש $סוי רופיס
לש ולרוגב תמיי% תוירוזחמה .*םיספ תותכ* רישה לש יומסה דבורל ארו%ה
תוירוזחמ תמיי% עב"בש ומכ %וידב .עב"ב תוירוזחמל הליב%מ איהו םדאה
רורחש' רישב !שושה רבעש #ילהת ותוא .םדאה ייחב םג #כ ,תוומו םייח לש
הווהמו יאר%מה $סוי ייחב םג שחרתה ,&תיתוכלמ הלודגל היילעו אלכהמ
.םדאה-יב ללכל למס
#פהמ הווח $סוי ומכ אוה םגש ,הדוהי #למ !יכיוהי רופיסל הזימרה תועצמאב !תי הז !ויערל $סו %וזיח
#למ !יכיוהי שאר תא לבב #למ אש ...הדוהי #למ !יכיוהי תולגל הש עבשו םישולשב יהיו* .וייחב ילרוג
ידגב תא הישו .לבבב ותיא רשא םיכלמה אסכ לעמ ואסכ תא !תייו תובו" ותיא רבדיו .אלכ תיבמ הדוהי
לע תדמלמ וז תיאר%מ הזימר םג .&"כ-זכ ,)הכ ,)ב םיכלמ' *.וייח ימי לכ ויפל דימת םחל לכאו ואלכ
.רתויב םייוצי%ו םיי"מרד םייוישל !ות םדאה לרוג ( רישה לש רסמה
,היה אל #רדבו ,רוה" אוה רשא שיאהו* .חספה גח תא גוגחל השירדל הזימר הפמ רישב !ורחאה תיבה
*אוהה שיאה אשי וא"ח ,ודעומב ביר%ה אל )ה !ברו% יכ הימעמ איהה שפה התרכו ,חספה תושעל לדחו
( ביבאה גח' חספה גח תא גוגחל תבייחמה הווצמל בלה תמושת תא הפמ רישה םויס .&אל ," ,רבדמב'
!ייצל םדא לכמ שרודו ( םירצמ תאיציל רכז ( רורחשה !יבל ביבאה אוב !יב ה%יז רצוי רישה .&תוריח גח
.המוד%ה תידוהיה תרוסמל !ייהו עב"ה ריש תא וז הזימר תרשו% #כ .!יי תייתשב הז גח
םוכיס
תושדחתהל ה%מ ררושמה .ביבאה אוב תאר%ל עב"ב תושדחתהה תא ראתמ *םיספ תותכ* רישה
.רדהו תוכלמ יממסו שוא תושגר ,תוימיד ,תוירויצ
עיבמ ,עב" ריש תועצמאב .םדאה ייחב תוירוזחמה !ויערל זמרמכ עב"ב תוירוזחמה !ויער תא עיבמ רישה
.שוא ייחב החירפו הלימ%ל רשאב ותשיפת תא ררושמה
המיתחה תראפת .לאה לש בו"ה ווצרב םלרוג תא תרשו%ו עב"הו םדאה תא תדחאמה הומת תרצו #כ
תא םיי%ל רוביצל אור%לו חספה גח תא ריכזהל הדי%פתש ,תיתד תועמשמ הלוכ הריציל הפיסומ ,רישב
.םות דע ויתווצמ
תודלי קיחב הנשי – יולה הדוהי
,.ר/ע01 ת2ר3ע0456 םי1ר.ע0 י16 י1ע07 8י1ב060ש19 י5ת:מ0ל ת.ד0ל5י %י;ח0ב ה:;ש0י
,.ר/ח1< ר:ס.מ= ה:בי;ש י;כ/א0ל5מ י1א0ר ,י1א0צ י1מ.% 8ת.ר/ח5ש5ה י;מ0י ד5ע:ל/ה
>.ר/ע50ת1י ה:ל0י5ל י;סי1ס0ר;מ ר2</א םי1ר?פ1צ56 ,!:מ0ז5ה !1מ י1ר/ע50ת1ה0ו
,.ר/ע0ס1י םי1@5י06 םי1מ:י תAד0ל391מ. #;ל/ע5@1מ רAר0ד אAצ0מ1ל רAר0ד5כ י1א07
,.ר/ה: :י0י ב." ל2א ר2</א תAמ:<0 דAס0= ,ת2פ275ר0מ #;60ל5מ י;ר/חB י1י/ה
:םילימ ישוריפ
1 .&רבע !ושלב' #ילעמ וכלשוה - ורע >!תשפה חמצ לש וי%לח - תרוע >שפה לא הופ ררושמה
2 ,תאר%ל ואב - ורחש >תובל תורעש - הביש יכאלמ >ריעצ !יידע םדאה הב םייחה תפו%ת - תורחשה ימי
.ומדי%
3 .הזה םלועה יא"ח ,!מזה ילבה - !מזה
4 .הירו"סיה - םימי תודלות >#א"ח - #לעמ
5 - ורה >תרבחב - דוסב >#יהולא - #כלמ 1 >םישא דאמ הברה ,$"שב ומרז .
2 .וריאה ,וחרז .

- !כות
- יזכרמה אשוה
- הופ רישב .םיהולאה !יבל היבו ושפ !יבל םדאה !יב םיסחיה תכרעמ לע רבדמה ,שדו% ריש
.לאה תדובעל רסמתהלו הזה םלועה ילבהמ רעתהל הל ארו%ו ותמש לא רבודה
- גחו תבשל תירחשב תרמאה הליפתל אובמ שמשל ודעו *תמשל תושר* י"ויפ :*תמשל תושר*
וכלמ #רכז םמורתו ראפת רשב לכ חורו ויהולא )ה #מש תא #רבת יח לכ תמש* :םילמב תחתפהו
תש%בל סחייתמ *תמשל תושר* יויכהו *תמש* רוצי%ב הוכמ ,ארובל חבש הייעש וז הליפת .*דימת
.הליפתה תועצמאב םיהולאה לא ותמש תא בר%ל םדאה לש תושרה
- רבסהו רואית
1 . ופלח #לש םירועה יכ יעד ,8יבכשת יתמ דע ,תו%יה תפו%תב !יידע תא וליאכ השיה ,שפה תא
.חורב ופעו ,ורבע
C בכרומ יו"יבה ( *8יבכשת יתמל* :תירו"ר הלאשכ תבצועמה הפיזב ותמש לא הופ רבודה
ברסמו םאה %יחב בכושה ללועל המודמ המשהו יהמיא %יחל המודמ תודליה תפו%ת :הלופכ הרופא"ממ
אוה .םייחה תואהל תדמצו רגבתהל תברסמ ושפש הדבועה תא הפי !יעב האור ויא רבודה .ררועתהל
םיפעה *תרוע* !תשפ יביסכ םימלעו םיפפועתמ םהש םפוסו םיימז םה םירועהש שפה תא ריהזמ
.חורב
2 . .#לש תויביסאפה לע רסומ תפ%תהב #תאר%ל תואצוי *תובלה #יתורעש* >הפלח תודליה תפו%ת
C הרובס ותמש םאה ההות אוה רמולכ ,*8תורחשה ימי דעלה* :תפסו תירו"ר הלאשב חתפ תיבה
היורש איהש תיחורה המדרתה !מ תאצלו םו%ל ,ררועתהל ושפ תא זרזמ אוה .םלועל וכשמיי הירועש
תוומה תא םירשבמו המודרה שפל רסומ םיפי"מה ה%זה לש היחילשל תומודמ הבישה תורעש .הב
.בר%ה
3 . .הלילה לש ל"ה !מ תורעתמ םירופיצהש יפכ ,הזה םלועה ילבהמ ררחתשהל #ילע
C עיפוהש תרועה יומידל רש%תמה ( ר.ע. שרושה תועצמאב תרצוה תרגסמה ת"לוב הז תיבב
ללוכ יו"יבכ גצומ !מזה .ימזו #רע-רסחכ !מזה תועמשמ תא שיגדמ ל"ל !מזה יומיד .!ושארה תיבב
הדועייל רסמתהל שפהמ םיעומה םיידיימ םי%ופיסו $וגה תואהב #ורכה ,יגולוורכה ,ימשגה םלועל
!ויערה .$ועל התלוכי תא תלצמ היאו הי%ב היובשה שפל יזכרמ יומיד תושמשמ *םירופיצ*ה .יחורה
:אירמהל החילצמ היאש רופיצל $וגב תכושה שפה תא המדמה !ירדהס תכסממ לשמ לע ססובמ
,א*צ' *רופיצכ ריוואב תחרופ יירה וממ יתשרפש םוימש א"ח $וג :תרמוא המשו* 1 .&
4 . .ת%סוע תא הב תרעוסה תיצראה הירו"סיהה !מו #א"חמ ררחתשהל תמ-לע רופיצכ יפוע
C ררחתשתש ושפ תא ש%במ רבודה .םדו%ה תיבה !מ םירופיצה יומיד תא םאות רורדה יומיד
שי .הממ ץלחיהלו תוסל שיש תודבעכ והומכ םוי-םויה ילבהב %וסיעה !כש ,הילע םיצבורה םיא"חהמ
השורדה שפה תוולש תא םירשפאמ םיאו םיכ םירעוסה םוי-םויה ייח לעמ םמורתהלו !מזה !מ רעתהל
.תיחורה תורסמתהל
5 . .)ה לש ובו" לא תורהו רשא תומש תרבחב ,#ייהולא רחא $ודרל #ילע
C תומודמ תומשה .לאה רחא ץורל :המשה לש יתימאה הדועיי תא הגיצמה האיר%ה העיפומ הז תיבב
םירופיצה יומיד חותיפ ,)ה בו" לא תורהוה תומשה רואיתב שי .)ה בו" לא תורהוה םירופיצ %הלל
תוהה !ה ( לאה לא !כרד תא ואצמו !מזה !מ רעתהל וחילצהש תומשה #כיפלו ,רישה #רואל בצועמה
.חישמה תאיבב הכורכ י*שר יפלש תיחורה תוככדזהה תייווחמ
1.3 רישב םי"לוב םיייפאמ .
- שיגדמה &)וכו ,ירעתה ,יאר ,יאצ ,יעד' יוויצ תולימו האיר% ימיס ריתע ,ה"ובו דאמ $י%ת ריש
.ידיימ !ו%יתל תעה העיגהש המשה תא עכשל תש%במה תצרחה המיה תא
- ,תיבי"%או תיעבות איה !אכ המיה #א ,תותיח תדמעב שפה תגצומ ,*חור לפש*ב ומכ ,!אכ םג
.הובו תדדועמ
- .ארו%ה בר%ב הומאה התוא תא רצויו ,ררועתהל שפה לש החוכב !ימאמ ררושמה
- .לאה לא תובר%תהלו תוררועתהל םישורדה תוחוכה תא וב שיש !ימאמ ררושמה
- םי"ושי%ו הבמ
1 . .תמשל תושר :יתורפסה גוסה
2 . .*ור* :חירבמ זורח
3 . םיחילש D הביש יכאלמ >רגבתהל תברסמ ,תודליב *העו%ת* D תודלי %יחב השי :הרופא"מ
.ל" D הליל יסיסר >בר%ה תוומה לע םירשבמו רסומ םיפי"מה
4 . .רורדכ יאד,םימיכ םימי ,םירופיצכ ,ורע תרועכ םירוע :םייומיד
5 . :םיצוביש
,)ו ילשמ *...בכשת ,לצע ,יתמ דע*' *יבכשת יתמל* .א E .&
,ג*י ילשמ ,*רסומ ורחיש ובהואו ,וב אוש ו"בש #סוח*' *ורחש רסומב* .ב 24 .&
,א*ל והימרי ,*...)ה בו" לא ורהי*' *ורה )ה בו" לא* .ג 12 .&
+ . .&תועמשמב תווש #א לילצבו הארמב תומוד םילימ יתש :הרדגה' :םידומיצ
.א םירוע ⇔ תרוע ⇔ .&ר.ע. שרושהמ !לוכ' ורע
.ב ורחש ⇔ .ורחיש
&םוי' םימי .ג ⇔ .&םי' םימי
&רופיצ לש םש' רורד .ד ⇔ .&שפוח' רורד
F . >&לאה י*ע ה%עוה' תיהולא - אלא ,תישוא היא שפהש תורמל ,םדאה שפ לש השאה :השאה
.ישוא רוצי התיה וליאכ שפה לא היפ
G . . ה ד ו ה י ( שדו% ירישל %ר יייפוא :!וכי"סור%א
דיגנה לאומש – ךניבו יניב םיה
ןכות
1 . יזכרמ אשונ
 חא תומ לע הניק ריש ךותמ דחא והז . 19 .קחצי בוהאה ויחא תומ לע ררושמה בתכש הניק יריש
תועצמאב תינבנ רישב תיטמרדה הריוואה תמה חאל הרישיה היינפה ירושימ ינש ןיב ענ ררושמה .
היילעל סחייתמ אוה וב – ינוימדה ;וילע לבאתמו חאה תומל עדומ אוה וב – ילאירה :העדות
אצוי הרואכל חאהו ,םולשל וכרבמ ,ויחא תא רקבל אב ררושמה :יתרבח רוקיב לאכ רבקל
ןיבל וניב שממ לש רשק ןכתי אלשו דבלב הילשאב רבודמ יכ ריגסמ ררושמהש אלא .ותארקל
ענמנ אוה .רישיו טושפ ןפואב ורעצ תא עיבמו ישיאה ולבאב זכרתמ דיגנה לאומש .חונמה ויחא
יטנתואה דוסיה תא טילבמ אוה ךכו םייניבהימי תרישב תולבוקמה תויצנבנוקה יפלע הביתכמ
.וירבד תונכ לש ענכשמהו
1 . רואית
:תיזכרמה הלאשה !ויחא רבק לא רוסל רבודה חאה ןמ ענמי יסיפה קחרמה םאה
1 . !דרח בלב "ורא אלו
2 . !ךתולחל הטא אלו
3 . !ךתרובק לע בשא #אל$ו
:הבושתה .דעל תונמאנל העובשה לומ הדיגבה ןויער
1 . הדיגב %&'ךתווחאב דגוב יהא ( תאזכ השעא םא ,תמא&) תילילש
2 . העובש %&'ךתדירפ שא יבלב ( יתפילח םוי אוב דעו&) תיבויח
 אל םתוא תולועפה תלילש תועצמאבו &יחא ,ההא& האירקה תועצמאב ובאכ תא עיבמ ררושמה
.%*וכו ,ינשגפל אצת אלו ,ךתבושת עמשא אלו) דוע ועצבי
 תיב) םולשל ויחא תא ךרבמ רבודה :תוומה םע &המלשה& לש טקא ונשי +וסה תארקל 11 ךא %
םיתב) רישה +וסב רזוח באוכה ןוטה 14-15 .%
 :תושגר לש הבחר תשק אטבמ רישה
3 . המלשה לומ באכ : .&ךתירחאב ךל םימולש& טפשמה לומ רישה תליחת
4 . קוחיר לומ הבריק : תיבב יוטיב ידיל האבש ,ישפנ קוחיר ךא תיסיפ הבריק 4 .
5 . החכשה ןמ דחפה : .תאשרתיב הז תא חיכומ קר העובשב םויסהו ,תימצע המשאה לש המינ שי רישב
 הנבמ
.תוביטח שולש רישב
1 . םיתב 1-3
:אשונ .החכשיאל העובש
:םינייפאמ תיב יזכרמ טפשמ .הלאש יטפשמ 3 .
2 . םיתב -10
:אשונ .חאה תומ לע באכה
:םינייפאמ .תמה חאה תבוגתל ררושמה תויפיצ ןיב רעפ .ג ;&ההא& באכה תקעז .ב ;הלילש יטפשמ .א
3 . םיתב 11-1!
:אשונ .הדירפו המלשה
:םינייפאמ 11-12 ;ויבאל ררושמה תכרב : 13-14 ;הרגשהו תואיצמה םע המלשהה :
15 .ררושמה תעובש :
1 . םילימה רצוא
 ) &אל& הלימה לע תובורמ תורזח 8 .%םימעפ
 %...ךתירחא ,לואש ,רבק) תוומ תונייצמה םילימ
 .בל ,ךתדירפ שא ,יתברקב ,דרח בלב ,ךתולחל :תושגר תעבהל הבריק תונייצמה םילימ
2 . ריבחת
 הרטמה תא םיתרשמה םייריבחת םינבמ ויחא תומ לע ררושמה לש ובאכ :
1 . &!ךתרובק לע בשאו ( דבכ בלב "ורא אלו& :תוירוטר תולאש
.ויחא ןיבל וניב דירפי אל לושכמ םושש רבודה לש ותעובשב הבושתה
2 . .%התא) ינש +וגב חאה לא היינפ
3 . .&ךתווחאב דגוב יהא ( תאזכ השעא םא ,תמא& :העובש חסונ
4 . .באכ תעבהל &ההא& הלימב שומיש
5 . &...ינשגפל אצת אלו& :הלילש תלימב םיחתופה םייוטיב
6 . .באכה תוכשמיה ןויצל ,רוביחה *וב שומיש
 )םיטושיק( םייתונמוא םיעצמא
1 . תורופאטמו םילמס
 לש ויתושגר תמצוע תא םיאטבמו םידגונמ םילמס םה ולא ומויסב &שא&ו ,רישה תליחתב &םי&
.חאה ןמ הדירפה באכ תאו ררושמה
 & :הרופאטמה ךניבו יניב םיה קחרמה תאו ויחא ןיבל ררושמה ןיב יזיפה קחרמה תא תאטבמ &
.תמה םדאה ןיבל יחה םדאה ןיב ילטנמה
 & :הרופאטמה ךתדירפ שא יבלב – ויחא ןדבוא חכונ ררושמה שחש באכה תמצוע תא השיחממ &
.שא ומכ ובל תא +רושה זע באכב רבודמ
2 . החיתפה תראפת
 .רישב ןושארה תיבב רגוסה ןיבל תלדה ןיב הזירח
 הלאשה !ךתוא רקבל ינממ ענמי וניניב םוצעה קחרמה םאה – רישב יזכרמה ןויערה תעבה
קחרמש יח םדאל אלא ,תמ םדאל היינפב ןאכ רבודמ ןיאש הליחתב העטומ םשור תרצוי הרישיה
.םהיניב שגפמה תורשפא תא השקמ ,רבודה ןיבל וניב יזיפ
3 . תידוגינ תלובקת
 &.ךתברקב קחשא אלו ( יתברקב קחשת אלו&
 &.ךתנומת הארא אלו ( יתנומת הארת אלו&
 .&ךתמונב דעל תאו ( תע "קיאו תע םונאו&
. םיביטומ
 :באכ ) בואכמ 5 ) יבואכמ ,% 5 .%
 :בל ) דרח בלב 2 ) יבל ,% 5 ) יבלב ,% 15 .%
 :רבק ) ךתרובק לע בשאו 2 ) ךרבק ילע בשוי ,% 4 ) ךתנועמ רבקבו ,% 10 .%
! . תורזח
 :תטלחומ הלילש תעבהל &אל& הלימה לע תובר תורזח 1 ;החכשה תלילש . 2 תונקיר תשוחת .
.תונואןיאו
" . םיצוביש
 ,ד&י קרפ) בויא רפסמ םיחוקל רישב םידחא םיצוביש 7-14 ,*ז קרפ ; 12 תועמשמ תא םימיצעמו %
:םדאה לש יגרטה ולרוג
בויא ךניבו יניב םיה
&...םתנשמ ורועי אלו וציקי אל םימש יתלב דע םוקי אלו בכש שיאו& "ךתמונב דעל תאו"
&...ינניפצת לואשב ןתי ימ& "ךתיב לואשב יכ ןעמל"
&...יתפילח אוב דע לחיא יאבצ ימי לכ& "יתפילח םוי אוב דעו"
&ןינת םא ינא םיה& "ךניבו יניב םיה"
7 . זורחה
 אוה רישב %יפוס זורח) חירבמ זורח X תא אטבמ) חכונ ןושלב הינפ +סונבו ,הקעז אטבל אבו ,ךת
.%םיחאה ןיב רשקה
 אוה תותלדהמ קלח ימויסב רזוחה זורח X יבל :י ⇐ ינשגפל ⇐ יתברקב ⇐ יתנומת ⇐ ימא ⇐
יכ ⇐ .דואמ םיישיא רעצו יכב אטבל אב לילצה ;יתפילח
 םוכיס
.ויחא תומל הנושארה לבאה תנשב דיגנה לאומש בתכש תוניקה רוזחמל ךייש &ךניבו יניב םיה& רישה
+א ,רומשל שקיב הילע תימיטניאהו תישיאה המינה תא םישיחממ וב תורופאטמהו םייומידה טועימ
ןוצרה דצל ,קומעה בצעה יכ הארנ .דרפסב תע התואב לבוקמל תיתרגשיתלב הביתכ ךרדב רבודמש
ררושמה .הרישב םילבוקמה ןושל ירויצ לש םחותיפ תא ררושמהמ ענמ ,לוכל רורבו רישי ןפואב אטבתהל
.הניקה תרישב בורל ועיפוהש המחנו תוגה ירבדמ ענמנו ויחא תומ לע יכבה רואיתבו רעצה יוטיבב זכרתמ
רבודה לש ונוצר רסוח ןיבל ,חאה לש ותומל תילנויצרה תועדומה ןיב חתמה רומאכ דמוע רישה דוסיב
.ויחאמ דרפנו תוומב רבודה ריכמ םינורחאה רישה יתבב קר .הדירפהו תוומה םע םילשהל
חרזמב יביל – יולה הדוהי
!ב,ר-ע.י /ךי0א/ו ל1כ2א ר.ש3א ת.א ה,מ3ע/ט.א /ךי0א ב,ר3ע1מ +וס/4 י5כ2נ6/ו ח,ר/ז5מ/ב י545ל
!ב,ר3ע ל.ב.כ/4 י7/א1ו םוד-א ל.ב.ח/4 ןוי8 דוע/4 ,י1ר,ס-א.ו י1ר,ד/נ ם0ל1ש3א ה,כי0א
'ב,ר.ח.נ רי5ב/ד ת9ר/פ1ע ת9א/ר י1ני0ע/4 ר1ק0י – 9מ/: ,ד1ר,פ/ס ב;טל,: ב2ז3ע י1ני1ע/4 ל1ק0י
:םילמ ישוריפ
1 .םיעט היהי ברעי
2 .םירצונל תכייש םודא ;יתועובש ירסא
3 .שדקמה תיב לש %!בהז) תכתמה תורפע ריבד תורפע
1 . ןכות
יזכרמה אשונה
< ריש תולעל ותלאשמ :םיניינע ינשב ןד ררושמה .םילשוריל ררושמה יעוגעג תא אטבמה ןויצ
הגרדהה ןורקיע תא שיגדמה ןפואב יונב רישה .התמשגהל וכרדב םימרענה םיישקהו לארשי"ראל
ותלאשמ תמצעתמו תכלוה ךכ ,הרימחמו תכלוה םיישקה תרמוחש לככ – םיניינעה ינשל רשאב
.ררושמה לש
רואת
1 . יל שי רשא תא םועטל לכוא ךיא ;%דרפס) ברעמ הצקב ינא דועב ,לארשי "ראב הנותנ ישפנ
!יל םיעט לכואה היהי ךיאו ,לוכאל
2 . טלשנה םוקמל לובכ ינאו ,םירצונ ידיב הנותנ ןויצ דועב ,תועובשהו םירדנה תא םייקא ךיא
!םימלסומה ידיב
3 . תיב תורפע תא תוארל יל רקיש ינפמ ( ומכ ,דרפסב שיש עפשה לכ תא בוזעל יל לק היהי
.ברחה שדקמה
< .ותבוהאל ותקושת תא עיבמ רבגש יפכ קוידב ןויצל םיעוגעג עיבמ רישה
...תוטושפ םילמב
תונהל לכוא ךיא .דרפסב אצמנ ינא תיזיפש דועב ,לארשי"ראב %ייתובשחמ) יבל – יוצח שיגרמ ינא
.%!םייחה תואנהמ תונהל לכוא ךיא :רתוי תיללכ ןכלו תילמס הנווכה) !לכוא ינאש לכואהמ
ינאו ,ירצונ ןוטלש תחת תאצמנ ןויצש העשב ,%לארשי"ראל תולעל) ילש םירדנה תא םייקא ךיא
.%בוזעל לוכי אל – לובכ) ימלסומ ןוטלש תחת אצמנ
לארשי"ראב תויהל יל בושחו רקי היהיש ומכ ,דרפסב שיש בוטה לכ תא בוזעל יל לק היהי
.ברח אוהש וליפא ,שדקמהתיב תא תוארלו
2 . םיטושיקו הנבמ
.הגרדהה ןורקיע רישה הנבמ
םלועה לש דחא הצקמ ,לוכיבכ ,רובעל ררושמה לע :םייפרגואיג רקיעב םה םיישקה ןושארה תיבב
:ירוטסיההו ינידמה בצמה תמחמ ,רתוי םירומח םיישקה םיארנ ,ינשה תיבב .רחאה והצקל
יתש ינימאמ ולהינ עודיכ .תורצנל תדבעושמ לארשי"רא וליאו םאלסיאה דובעשב ןותנ ררושמה
.ןוכיתה חרזמבש תונושה תוצראב הטילשה לע קסופיתלב קבאמ תורצנהו םאלסיאה תותדה
ידיב הטלשנש "ראל תחאה תדה ידיב הטלשנש "ראמ רבעמה תויורשפא תא דואמ השקיה הז בצמ
בוזעל וילע .רתוי דוע םירומח םיארנ ,ררושמה ינפב ודמעש םיישקה ,ישילשה תיבב .תרחאה תדה
םג תאטבתמ הגרדהה .%&יתקושת ינתקיצה& :רישב ןודנש רתויב השק ןיינע) דרפס בוט לכ תא
.תיבל תיבמ רבעמב תמצעתמו תכלוהה הלאשמה רואיתב
:םיטושיק
< יזכרמה אשונה תעבה ךות ,ןושארה תיבה לש רגוסהו תלדה ןיב הזירח :החיתפה תראפת
.ןויצל םיעוגעגה :רישה לש
< .ןויצל היילעה תלאשמ תא םישגהל ברה ןוצרה תא שיגדמ .בר :חירבמ זורח
< ונואכד תא ראתמה ןכותה םע דחא הנקב הלועה ,&הכיא& הלימב שומיש :הניק ןונגס
ללגב רבודה לש רעצה לע תפסונ תועמשמ הפיסומו תדהדהמ שדקמהתיב ןברוח לע הניקה .ישפנה
.לארשי"ראל עיגהל ותלוכייא
< תשגדה – &ברחנ ריבד תורפע תואר יניעב רקי ומכ ,דרפס בוט לכ בוזע יניעב לקי& :יומיד
.אצמיהל הצור אוה וב םוקמה ןיבל ,ישממ ןפואב אצמנ רבודה וב םוקמה ןיב דוגינה
< :םיצוביש
,*גק ,םיליהת &ברעממ חרזמ קוחרכ& :קוספל זמר – &ברעמ +וסב יכונאו חרזמב יבל& 12 –
.יוצרל יוצמה ןיב ( לארשי"רא ןיבל דרפס ןיב ברה יזיפה קחרמה תשגדה
&ריעה דדב הבשי הכיא& :&הכיא& תוניקה תליגממ "וביש &הכיא&ל זמר &ירדנ םלשא הכיא&
,*א ,הכיא 1 ךל םלשא תולועב ךתיב אובא& :םיליהתמ "וביש ;שדקמהתיב ןברוח לע הניקה – .
,ו&ס – &ירדנ 13 ,ז&טק – &...םלשא *הל ירדנ& :ןכו 14 לשב רבודה תקוצמ תא םיריבסמ ולא –
.ןויצל היילעה רדנ תא הנושארבו שארבו וירדנ תא םייקל ותלוכייא
ילע ותדוכלמו ולבח "ראב ןומט& :בויא רפסל זמר – &!ברע לבכב ינאו םודא לבחב ןויצ דועב&
,ח&י – &ביתנ 1H ררושמה תנווכ תנבומ ןאכמו תדוכלמ ןיבל לבח ןיב המודה לע העיבצמ וז הזימר .
הלימל .םימלסומה ידיב דוכלה – ותמועל ,םירצונה ידילע הדוכלה לארשי"רא תא האורה
,ח&י – &תוומ ילבח& :םיליהת יפל תפסונ תועמשמ &לבח& 5 הבצמל זמר ,םירוסייו באכ רמולכ ,
.השוטנהו הסורהה םילשורי לש
,ב&ע ,םיליהת – &ויניעב םמד רקייו& יוטיבה תעפוהל זמר &...תורפע תואר יניעב רקי& 14
שדקמהתיב תוברוח תא תוארל ןוצרל הנותנ תובישחה הז הרקמב .ךרעבר ( בושח לש תועמשמב
תבוטל דרפס בוט לכ לע רותיוב רבודמש +א ,רקיו יואר דוחיא והז .שפנל +וגה ןיב דחאל ךכבו
.סורהו ברח םוקמל העגהה
םיכלמב ראותמכ :%שדקמה תיבבש םישדוקה שדוק – תימינפה הכשלה לש תועמשמב) &ריבד&
*ח – &...םישדוקה שדוק לא ,תיבה ריבד לא& :*א + םיליהת&ךשדק ריבד לא ידי יאשנב& ,ןכו .
,ח&כ 2 .
< :תוא הנוש דומיצ
1 %רוזא) לבח . ⇔ ותועמשמש דומיצה תועצמאב בצועמ טקילפנוקה – %םילבכ ,דובעיש) לבכ
ב הושבכש םירצונה ידיב היובש םגו הקוחר םג םילשוריש 1HEE ןושארה בלצה עסמ לש ואישב
תרבטצמה תועמשמה .ימלסומה ןוטלשה ידיב לובכ דרפסבש היסולדנאב ההושה ררושמה וליאו
ךא ררחתשהל קקותשמש ימ לש םירוסייו באכ ,הקוצמ לש איה &לבכו &לבח& םילמב שומישה לש
.לוכי וניא
2 %לק היהי) לקי . ⇔ לוזלז ךותמ דרפס תשיטנ :האוושמ ןיעמ ביצמ רבודה – %רקי היהי) רקי
.ברחה שדקמה תיבל הרקוה ךותמ ןויצל העיסנכ הומכ הרשועב
< :תידוגינ היגולנא
.ברעמב +וגל חרזמב שפנה ןיב דוגינ :ןושאר תיב
תאז ול תרשפאמ אלש ,תואיצמה ןיבל י&אל היילעה תלאשמ ןיב דוגינ :ינש תיב
.%תדבעושמ ןויצ ןכש)
.רקי ןיבו לקי ןיב תוידוגינ :ישילש תיב
םוקמב תיזיפ יוצמ אוה – רבודה אצמנ וב יוצחה בצמה תא תושיגדמ תוידוגינה תולובקתה
.אצמיהל הצור אוה וב רחא םוקמל םינותנ וינייעמ לכ ךא ,דחא
3 . םוכיס
אוה וב םוקמה ןיב עורק שיגרמ אוה .רבודה לש יתעדותה עסמה ראותמ &חרזמב יבל& רישב
רבודה ןמ םילטונ םיעוגעגה .%לארשי"רא) תויהל הצור אוה וב םוקמה ןיבל ,%דרפס) תיזיפ אצמנ
ויפוסיכ ללגב רבד םושמ תונהיל לוכי אל אוה .השק ינחור לוכסת ול םיביסמו םייחה םעט תא
ןוטלש תחת אצמנ אוהש םושמ ,םשל עיגהל וירדנ תא אלמל לוכי וניא ןכו ,לארשי"ראל םיזעה
תחת הנותנ "ראהש םושמ ,תיתייעב לארשי"ראל הסינכה םג .דרפסמ תאצל לוכי ונניאו ימלסומ
לכ תא בוזעל ןכומ אוה ךא ,תירמוח הניחבמ דרפסב ול בוט .תילכלכ היעב ןיא רבודל .ירצונ ןוטלש
עודיש תורמל תאז – לארשי"ראב רמולכ ,תישפנו תינחור הניחבמ בוט ול היהיש ידכ יזיפה בוטה
דבלבו דרפסב ירמוחה בוטה לכ לע רתוול שקבמ רבודה .ברח שדקמהתיבו רז ןוטלש הב שיש ול
.ןויצב רשא שדקמהתיב לש תוברוחהו תוסירהה תא תוארל הכזיש
ךייא – קילאיב
תיטורא הבהאל ההימכה .הבוהאה תולגתהל רבודה ללפתמ וב ,הבהא ריש אוה &ךיא& רישה
&הבהאמ תומל& ןכומ הבוהאל קקותשמה רבודה .שפנה תולכ דע הבהא – רישה זכרמב תדמוע
.ותבוהא םע ותבהא תא הצמיש עגרב
הלאשב תשגדומ הבוהאל ההימכה .רישה לש תיזכרמה הלאשה איה %!תא הפיא) !ךיא הלאשה
.טלבומו דרפומ ןפואב וזכרמב תרזוחהו רישה תרתוככ העיפומה ,וז
רישה הנבמ
ינב ,םיתב ינשל קלחתמ רישה 12 לש הזעה ההימכה תא ראתמ ןושארה תיבה .דחא לכ תורוש
.תולגתהל הייפיצה תא ראתמ ינשה תיבה .התולגתה םע ול הרקיש המ תאו ,הבוהאל רבודה
עקרה הלגתמ וכשמהבו %םיהולאל הקושתב רבודמ וליאכ) יתד עקר לעב הארנ רישה לש ותישאר
.%תישונאה הבוהאל הקושת) יטנמורה
תועמשמו ןכות
א תיב
םילמה רצואמ םירכומ ולא םייוניכ .&ייוואמ תניכש& ו &ייח תדיחי& תנעמנה תא הנכמ רבודה
,ב&כ םיליהת יפלע) שפנל יוניכ איה &הדיחי& .תדל רושקה 51 שדוקה חורל יוניכ איה &הניכש& ,%
,ט&כ תומש ,&לארשי ינב ךותב יתנכשו&) 45 .%
ךולמל התוא דיעומו ,הלואגל הווקת שי דוע לכ ,וינפל תולגתהל רהמתש תנעמנהמ שקבמ רבודה
שפחמ רבודהש הארנ .&ילרוג לע יכלמו #...$ יאובחמ ילא יאוב ,יאוב ירהמו אנילגה& :ולרוג לע
ןיבל וניב םיאובחמ קחשמ לש הווסמב תאז ,הניכשה יוליג תא שפחמ ,תדבואה ותמשנל הלואג
.תרתתסמה הבוהאה
םויו& :ונממ ולזגנש םירוענה תויווח תא שממלו שוחל הכזיש דבלבו תומל תונוכנ עיבמ רבודה
תניחבמ היהי הבוהאה לש תולגתהה םוי .&יביבא םע ינתימהו יבישה יל ירוענ תלזג תא דחא
ריחמב +א הבהאה תומשגתה תא שקבמ אוה .ותומ םוי םג הז היהיש ןכומ אוהו ביבא םוי רבודה
.ותומ לש
ןיבו יצוצינ אנ הבכי ךייתותפש תחתו& :תיתימאה ותנווכ תא הריגסמ תינימשה הרושה קר
.תיתד הקושתל התוממורב הליבקמה ,תיצרא הבהאל הקושתב רבודמ רמולכ ,&איצוא ימוי ךיידש
,ןושארה תיבהמ ררבתמ .רבודה יניעב הבהאה תובישח לע דמלמ יתד םילמרצואב שומישה
םישגהלו ותוא לואגל ,וילא תולגתהל תלוכיה הלו רבודה לש וייח תדיחי איה תקשחנה תנעמנהש
.ולרוגב ךולמל – ונוצר תא
ביבאה ירחאש ןיבמ אוה – הבוהאה לש היתותפש תחת הבכי וייח "וצינש ךכל עדומ רבודה
תיבה תא םייסמ אוה .ןודבאל ותוא ליבות הקושתה תוצרפתה .רומגה ןולדיחה אובי רצקה
רפרפש ומכ – &םימרכ תרפצ םימשב יחרפ ןיב םויה בורעב עווגכ& :העיווגה רואיתב ןושארה
הבהאה תוקיתמ תא שוחל הצור אוה ךכ ,םויה +וסב עווגו דבלב דחא םוי יח %םימרכ תרפצ גוסמ)
.תומלו םימשבה יחרפ ןיב
ב תיב
אלו עודי אל והשמל םיפוסיכ ;הבהאל םירוענ תקושת תרייטצמ וב רבעה תא ראתמ ינשה תיבה
סחוימ העידיהיאש רשפא – &דער יתפש לע ךמשו – תא המו ימ יתעדי אל דוע ינאו& :רכומ
הייפיצהש ןאכמו הבהאה השעמ לש ןבומב איה העידיהיאש רשפאו רבודל תרכומ םרטש הבוהאל
.דערב רבודה יתפש לע הבוהאה םש תא הלעמ תינימה היווחל
ובבלב תרעוב איה תולילבו ,ללפתמה יתפש לע הליפת ומכ רבודה יתפש לע אשינ הבוהאה םש
ךרכזלו ירכ ךשאו ,ליל ידודנב ךבאו& :םימיבו תולילב וילע רבועה תא ראתמ אוה .&שא תפצר&כ
שח אוה .םירוסיי בורמ ותטימ תירכ תא ךשונו הכוב ,הנישידודנמ לבוס אוה רמולכ – &ירשב הלכ
,הרב בע תומדב ,רוא ןרקב ,ארמגה תויתוא ןיב םויה לכו& ;הב תורכזיהה םצעמ הלכתמ ופוגש
אוה .ודואמ לכב קשוח אוה הב הבוהאה תומד הלועו הפצ &...יירוהרה רהטבו ייתוליפתמ הכזב
השקיב אל & – הבוהאה תולגיה – דחא רבד קר שקבמ אוה ןכ לע .אובתש ללפתמו "יקהב םלוח
&...ךתוא ,ךתוא ,ךתוא קר ,ךתולגה םא יכ ישפנ
"!ךיא" :הלימב ב תיבל א תיב ןיב רוביחה
השיגדמ תדרפנ הרושב תחאה הלימה תדמעה .ןיעל תטלוב תדרפנ הרושב ררושמה ארוק – &!ךיא&
.תיתונמוא הניחבמ םגו תינכת הניחבמ םג – רישב יזכרמה הדמעמ תאו הלאשה תמצוע תא
תקלחמ &!ךיא& הלאשה .ינבמ ןורקיעכ – וזכרמבו %תרתוכב) רישה שארב תבצומ תקעוזה הלאשה
.*ב תיבב רבע תמועל *א תיבב דיתעו הווה :ןמז לש תונחת יתש ןיב הדירפמו םיינשל רישה תא
לע ,תרתסנה הבוהאה תולגתהל םייניעןויליכב הפצמה ,רבודה לש שאונ בצמ אטבמ הווהה
.ונויליכב הכורכ ותלאשמ תמשגהש עדוי רבודה יכ ,דיתע וניא דיתעה .ךכמ עמתשמה
םייתונמוא םיעצמא
.לאל הליפתה ןיבל הבהאל ההימכה ןיב הלבקה תרצונ &תוכפהתה&ה תועצמאב – תוכפהתה
.הבוהאל תורופאטמל םיכפוה &ייוואמ תניכש&ו &ייח תדיחי& םיגשומה
תונוכנה תאו הבוהאל הקושתה תא הריהבמ %רפרפ) &םימרכ תרפצ&ל רבודה תאוושה – האוושה
.תומל
:תורופאטמ
.א הלימה תלאשה תוכזב ,שודק ןיינעל ןאכ המודמ הבהאב זעה ןוצרה – &ייוואמ תניכש&
.שדוקה חור השוריפש ,הניכש
.ב ןדבא רובע יוציפל קקותשמ רבודה .וצמחוהש םירוענל ירופאטמ יוטיב – &יירוענ תלזג&
.ונממ ולזגנ רשאו םירוענ תונייפאמה הבהאה תויווחל סחייתמ אוה דקומבשכ ,וירוענ
.ג שממל שקבמ אוה .רבודה ייח תא גיצמה ירופאטמ יוטיב אוה "וצינה – &יצוצינ אנ הבכי&
.תוומ לש ריחמב +א ,תנעמנל ותבהא תא
.ד בורמ +רשנ ובל .הרעב לש השוחתכ הבוהאל ותקושת תא ראתמ רבודה – &יבבלב תרעב&
.הבהא
.ה שח אוה .ותבוהאב רכזנש םעפ לכב השקה ותשוחת תא ןייצמ רבודה – &ירשב הלכ ךרכזלו&
.הילע תויפוסןיאה תובשחמהמ האצותכ הלכתמ ופוגש
:םייומיד
.א םימרכה רפרפל ומצע המדמ רבודה – &םימרכ תרפצ םימשב יחרפ ןיב םויה בורעב עווגכ&
תא שממלו שוחל הכזיש רקיעה ,דימ תומל והומכ ןכומ אוה .דבלב דחא םוי אוה וייח ךרוא(ש
.הבהאה
.ב תרזעב ותאמוטמ רהוטש איבנה והיעשיכ שח רבודה – &יבכשמ לע תולילב שא תפצרכו&
שוגפי םא הכזי הב תרהטמה היווחב ןיינועמ רבודה םג ,והומכ .&שא תפצר& התנוכש שאה תלחג
.ותבוהאב
:תישילשה הרושב ,רישה תליחתב העיפומ איה .ההימכה תופיחד תא השיגדמ הרזחה – הרזח
&ךיא& רישה תרתוכ ;&...ךתוא ,ךתוא ,ךתוא קר& :הנורחאה הרושב רישה +וסבו &יאוב ,יאוב&
ותבוהא ירחא רבודה לש וישופיח תא אטבמה רזוח ינויער דוסי תשמשמ וזכרמב םג העיפומה
.איה ןכיה תשאונה ותייהתו
ןיבל יעבטה רציה תועיבת ןיב חתמ םיאטבמש ,םידוגינ לש םינוש םיגוס םנשי רישב – דוגינ
ןיבל תיתד תירויצ ןושל ןיב דוגינ %א :םינפה ררושמהש תויתדתוינרמשה תומרונה לש םירוצעמה
ןיבו& ( &יצוצינ אנ הבכי ךייתותפש תחתו& = &ייוואמ תניכש& ( &ייח תדיחי&) תינשוח תירויצ ןושל
ינב םיתב ינש) רישה לש תרדוסמה תינוציחה תינבתה ןיב דוגינ %ב .%&איצוא ימוי ךיידש 12 תורוש
ןמ עקובש םירציה לוקו שגרה תרעס ןיבל %רישה לכ ךרואל תורוש יתש לש העובק הזירחו דחא לכ
.םילימה
לולצמו הזירח – %...*וכו *ד*ד – *ג*ג – *ב*ב – *א*א :תוזרוח תורוש יתש לכ) הדומצ הזירחה %א –
םיזורחל +תושמ &יא& לילצה %ב .הבוהאל דמציהל הקושתה תעבהל המיאתמ הז גוסמ הזירח
– יביבא – יבישה – ילרוג – ילאג – יאובחמ יאוב :תירישעה הרושה דעו תישילשה הרושהמ
ןבומב – רבודל תכייש היהתש ,הבוהאל ההימכה ןויער תא שיגדמ הז זורח – איצוא – יצוצינ
םע יכ ,רבודה רובע חתפמ תולמ ולא – &ילאג&ו &ילגיה& :ןושל לע לפונ ןושל %ג .&ילש& ישיאה
.הלואגה אובת הבוהאה לש תולגיהה
.הבוהאל תיפוסןיאה ההימכה ןויצל – תודוקנ שולשב רישה םויס
םייארקמ םיזמרא ,ב&כ םיליהת) שפנל יוניכ – &הדיחי& – 51 שדוקה חורל יוניכ – &הניכש& ;%
,ט&כ תומש) 45 ,*ד תישארב) הבהא תושעל לש תועמשמב – &יתעדי אל& ;% 1 – &שא תפצר& ;%
ותאמוטמ איבנה תא רהטמה דוסיה והז .איבנה רוהיטל תשמשמה ,שאה תלחג איה שאה תפצר
.הבהא אלל תולילב רבודב תרעובה ,הקושתה שאל למסכ רישב שמשמו ,%*ו והיעשי)
םוכיס
השיאה לע רבד עדוי וניא רבודה .תמלענו תירותסמ הבוהאל תשאונ הקושת ראתמ &ךיא& רישה
דחאה :םינפוא ינשב רייטצמ הבוהאה ןקויד .הידעלב תויחל לוכי וניאש עדוי אוה לבא ,תקשחנה
הלא ינש .תירצי השיאל ,יצרא ןקוידל – רחאה ;תשדוקמ תוישנ לש תינחור הראהל ןווכמ
תיבב .ינחורה דוסיה – ינשה תיבבו ,ירציה דוסיה שגדומ ןושארה תיבב לבא ,הזב הז םיבלושמ
הלוע הנממ רשא ,%&ייוואמ תניכשו ייח תדיחי&) השודק תריוואב ירציה דוסיה בלושמ ,ןושארה
ינחורה דוסיה טלוב ,ינשה תיבב .הבוהאה םע יוזהה שגפמה לש םייטורא םירואיתב יצראה דוסיה
הבוהאה תא םיהזמה םילמס םע בולישב %שפנה רוהיטל יעצמאכ) &שא תפצרכו& יומידה תוכזב
תלאשמ .%&יירוהרהרהטבו ייתוליפתמ הכזב ,הרב בע תומדב ,רוא ןרקב&) רהוט לש םירשקהב
חופיק לש ריחמב +א תאז ,העודי אל הבוהא תנעמנ התואל ותבהא תא שממל אוה רבודה לש ובל
.וייח
ךאלמה לאשי םאו – קילאיב
רישה אשונ
< .ךאלמ ןיבו וניב ינוימד גולאיד תועצמאב ,רבודה ייח תורוק תא ראתמ רישה
< תא קדוב רישה ררושמה לש ותריש תורוקמ .ישפנה ובצמ ןיבל ולא תורוקמ ןיב רשקה תאו
< לאוש ךאלמה 4 הלאשה איה הנושארה הלאשה .הבר תוכיראב רבודה הנוע ןהילע ,תורצק תולאש
ותמשנ רשא ,רבודה תייעבל תזמור וז הלאש &!היא ךתמשנ ,ינב& :המשנה םוקמל תעגונה ,תיזכרמה
.תינחור הקוצמ לע הארנה לככ דיעמה ,שפנהו +וגה ןיבש באוכ דוריפמ לבוס אוה רמולכ ,ופוגמ הרקענ
.רבודה שפנ לש המויק ךשמה אשונב קפס תולעמו תורזוח תולאשה לכ
< תובושתו תולאש תינבת :טלוב יתונמא יעצמא תועצמאב ותמשנ לש הפועמ לולסמ תא ראתמ רישה
.תוירופאטמ תויועמשמ תוסומע
עבטל ההימכהו תודליה זוחמ :א תיב
.תושחרתהה תליחתו %עקר גצימ) היציזופסקא :םיקלח ינשל קלחתמ ןושארה תיבה
היציזופסקאה :
< :םוקמה רואית עיקר רפכה לעמ ;&םירעי תמוח +קומ ,ןנאש רפכ& תולובג אלל .
ירסח םיימשה תמועל %המוח +קומ אלכל היצאיצוסא) םירעיה תמוח +קומ רפכה ןיב ינורקע דוגינ
.%שפוחל היצאיצוסא) תולובגה
< :ןמזה רואית .&"יק םוי ירהוצב&
< :תויומדה 1 .%רבודה) דליה . 2 .%ןנע) בעה .
< :תויומדה בצמ ךותב יוצמ &םלוחו דיחיו ךר ,ושפנל בוזע דלי& אוה .םדבל םייוצמ הנטקה בעהו דליה
.םיחותפה םיימשב תוישפוחב הל הטש &הרורבה ,הכזה ,הדיחיה& איה וליאו רפכה תולובג
תושחרתהה :
בצמ ,תכלמ רצענ וליאכ םלועה וב עגר – דחוימ דואמ עגרב רבודמ ,&קותשיו םלועה לכ +לעתה תחא םעפ&
הנטקה בעב אנקמ אוה יכ הרכהל רבודה דליה עיגה וב ,תילמיסקמ בלתמושתו הרידא תושיגר לש
.תלמסמ איהש שפוחה לא קקותשמו
תולובגה רסוח לא ךשמנ דליה .בעה ןיבו %ופוג אל) דליה לש ושפנ ןיב תודכלתה תראתמ תושחרתהה
.ותוא םיפיקמה %םירעי תמוח) תולובגה תמועל ,םימשבש
בעה תועמשמ ;דליכ רבודה לש תוגשומ יתלבה תופיאשל למסכ
.רבודה לש תוסומכה ויתופיאש ומכ קוידב ,םלעיהל הניד בעה
עבט :ב תיב
איה .&היינמחר זפ ןרק הליצה יתמשנ תא& – %םייח ,יפוי ,רשואל למסכ רואה) רוא ןרק י&ע תלצינ המשנה
םיאשדה ןיב לטה תנינפ תא שפחל תאצוי איה םשמ .ןבל רפרפכ %תדקור) תזזפמ ,רהוזה יפנכ לע תבכור
העמד הל תגלוז ,הקופיס לע המשנה האב יכ הארנשכו %םייח אלמ ,ךרערקי ,םוסק ,הפי והשמל הרופאטמ)
הוולמה ירויצ רואת והז .העמדה ךותל התחינצלו המשנה תליפנל תמרוגו ןרקה תא תעזעזמה &המתו הכז&
לע התושבייתהב תמייאמה ,העמדב תעקוש המצע תאצומ ךא ,הוולשו טקש תשפחמה שפנה לולסמ תא
.הכותב תלטומה שפנה לש המויק
תופלוח עבט תועפות ולא .דעל םימייקתמ םניא הלא לכ לטה ,בעה ,ןרקה :%תוינמזה) תויעראה ביטומ
לודחל שפנה לש הניד םג םאה ,ןכלעו שבייתמ לטהו דרוי הלילה .ןמז ךרואל ןהילע ןעשיהל ןתינ אלש
!םייקתהלמ

שרדמה תיב :ג תיב
תיבב ,ארמג +ד לע הרשנ אלא ,השבי אל המשנה ;%*ב תיב +וס) העמדב &העקש&ו החנצ ררושמה לש ותמשנ
,ןשיה םלועה תא למסמה ,שרדמהתיבב המצע תאצומ רבודה תמשנ .רבודה לש ויתובא תובא לש שרדמה
.%&ידבל& רישה) ינוליחהו ינרדומה םלועל םיכשמנה ,ריעצה רודה ינבל יטנוולריתלבל הבר הדימב ךפהש
.&יתמשנ הרפרפ דדב תותמ תויתוא יעמב& :ארמגל רענה לש סחיה לע דומלל ןתינ
לשב תססוג ותמשנש שיגרמ אוה .ותוא םיניינעמ אלש ארמגה יפד ןיב תקנוחו הקיעמ תודידב שח רענה
.שרדמה תיבל "וחמ אצמנה שפוחל ההמכ איה דועב ,%תדה תומל למס) תותמ תויתוא ןיב התויה
קנחית %האנהו ןיינע המע ןיאש) הקיתעה םידומילה תרוסמו תולוספה תויציצה ןיבש בושחל ילוא ןתינ
'אל ךא המשנה
הבהאה רדעיה תיווח :ד תיב
לכ .םייח םיריש ודלונ תותמה תויתואב אקווד :%רוקמ ןושלמ>ורקה) &ורקה םייח יריש תותמה תויתואב&
.רישה ךות לא וצרפ ויתופיאשו ויתומולח ,ותודלי תויווח
ביבס בוסנ רישהש ררבתמ ןאכ קר ררושמה לש ותריש רוקמ .)הקיטאופסרא( .
ןיאש רבודה ריהצמ ,הלא רחאל .שרדמהתיב תיווח ,עבטה ,ותודלי רפכ :ותריש תורוקמ תא ריכזמ רבודה
םירמוא& &ךפנכ תחת יניסינכה&) וירוענב הבהא עדי אלש םושמ הארנה לככ ,הבהא יריש רישל עדוי אוה
ופוסב רשא ,הקוצמ רצוי םירוענה ליג לש הבהאה תוסנתהב רוסחמה %&!הבהא תאז המ – םלועב הבהא שי
.ארמגה ךותמ המשנה תחירפל תמרוג רבד לש
המשנה לש המוקמ :םוכיס
.*א תיבמ &!היא ךתמשנ ,ינב& :הלאשל הבושתה הנומט רישה לש ןורחאה וקלחב
.הבהאה לע תללפתמו םלועב תטטושמ איה ןכש ,ומיע הניא ותמשנ :ןאכ +שחנ ררושמה לש ובאכ רוקמ
– &הנבלה תמיגפ ילע םלועה ללפתהב&) תיביטקלוקה הליפתהמ קלח הווהמ הניא רבודה לש ותמשנ
שי המשנל ;%הניכשה ינפ תלבק – &הנבל שודיק& תליפתב קוסע רוביצה ,שדוח לכ תליחת לש תולילב
תליפת ןיב הלבקהה .%&הבהאה לע הללפתמו ,יאשחב הייכובו תקפוד ,תקפרתמ&) הלשמ תיטרפ הליפת
הבהאה תומלשל ותפיאש תאו וייחב הבהאה תובישח תא השיגדמ רבודה לש טרפה תליפת ןיבל ללכה
.םישקה וירוסייל "ק םישתש תודחא – ותמשנו ופוג תודחא תא רשפאתש
:שיגדהל בושח תומלש לש םיוסמ גוסל עיגהל תנמ לע ,ותמשנלו רבודל רסחש רבדה איה הבהאה .
םייתונמוא םיעצמא :
1 . ןויד רשפאמ הז יעצמא .ינוימד ךאלמ ןיבל רבודה ןיב %רעושמ) יטתופיה גולאיד – רישה הנבמ
.הווהב ותקוצמל תוביסבו רבודה ייח תודלותב טרופמ 4 תובושתהו תורצק ןה תולאשה
.תופיקמו תוכורא ןהילע
2 . ירוקמירויצ יוטיב ןתינ ,םיברה עבטה ירואית תועצמאב .שפנה בצמל הרופאטמכ עבטה
:רישב רבודה לש שפנה ךלהל
%א תא& %ג .&קותשיו םלועה לכ +לעתה תחא םעפ& %ב .&םירעי תמוח +קומ ,ןנאש רפכ&
תויתוא יעמב& %ד .&הזזיפ םיבר םימי רהוזה יפנכ לעו ,היינמחר זפ ןרק הליצה יתמשנ
.&יתמשנ הרפרפ דדב תותמ
3 . תרופיצכ הזזיפ םיבר םימי& %ב .&הכבושמ הנוי תאצכ ,ותוארב האצי ושפנו& %א :םייומיד
.&הנבל
4 . ,ארמג ,העמד ,הרפרפ ,םעפ ,דדב :המשנה בצמ תא םישיגדמה םיביטומ ( םילמ לש תורזח
.הבהא ,תוומ

"ךאלמה לאשי םאו" :האוושה ⇔ "רואב יתיכז אל"
ינוש
:תילכתב םינוש םירישה ינשש הארנ הנושאר הייארב
1 . &יתיכז אל& תצמותמו רצק &לאשי םאו& ; טרופמו ךורא ריש .
2 . תא ראתמ &יתיכז אל& רישה תריצי ךילהת &לאשי םאו& ; המשנה יטוטישו היפרגויב .
3 . תא ראתמ &יתיכז אל& םיארוקל רבודה סחי .תאז השוע וניא &לאשי םאו& ;
ןוימד
.הזל הז םימוד דאמ םירישה ינש השעמל
1 . :ירופאטמ עסמ %&יתיכז אל&) "וצינה לש ועסמ ;%&לאשי םאו&) שפנ לש העסמ
2 . :רבודה לש ותריש תורוקמ תונוש טבמ תודוקנ תועצמאב ,םירישה ינשב יוטיב ידיל אב אשונה םאו
לאשי ;&ורקה םייח יריש תותמה תויתואב& : יתיכז אל "צופתי יכ ( תולודגה יתורצ שיטפ תחת &:
&...יזוע רוצ ,יבבל
3 . :הקוצמו תורצ ישפנה ערקה &לאשי םאו& ;הביתכה ךילהת תא רצוי תורצה שיטפ &יתיכז אל&
.הרישה רוקמ אוה ררושמה לש ובילב
4 . :םימו שא לש תודוסי םירישה ינשב .לט תנינפו שמש &לאשי םאו& ;העמדהו "וצינה &יתיכז אל&
.רישה תורצוויהל זרז הווהמ רשא ,טקילפנוקה םישיחממ םידוגינה
5 . :סואכה תפישח רצונ וכותב רשא םלוע ,יטואכה ימינפה ומלוע תא ררושמה +שוח םירישה ינשב
&לאשי םאו&ב יטילנאוכיספ ןפואבו %"וצינה) &יתיכז אל&ב ירופאטמ ןפואב תאז השוע אוה .רישה
.%תובצעמ תודלי תויווח)
רקפהה ןמ רואב יתיכז אל – קילאיב
אובמ
· תנשב בתכנ רישה 1902 :אשונב םיקסועה םיריש תצובקמ קל אוהו ! #ותרישו ררושמה
רישב יוטיב ידיל םיאבה םיאשונה $
"ותריש י#לכ ררושמה ת$מע "א
"הרישה תורוקמ "ב
"רישה תוירוקמ "%
"רישה תורצוויה &ילהת "$
"םיארוקה להקל ררושמהמ רישה רבעמ "ה
םייז%רמ תונויערו &%ות
רישה רוקמ - 'א תיב
:'ושארה תיבב י(כרמה ביכרה #רואה
$רואה "ותרישל )רוא)ה לש תויבויה תונוכתה לולכמ תא קינעמ ררושמה
"הריציה תביתכל ותארשהכ ם%ו ררושמה לש ונורשיככ ם% שר#תמ רואה
הארשהה תא וא רישה תא %ישה אלש רמולכ !רק#הה 'מ רואב הכ( אל יכ ריהצמ רבו$ה
!ררושמה לש ובבלב רישה לש ורוקמ "השוריב ותוא לביק אל ם%ש *יסומ אוה "תולקב ותביתכל
"עלסב הביצלו הריקנל המו$מה רי$א +מאמב הכורכ התיה ות%שהו
רישה תוירוקמ ( 'ב תיב
:ינשה תיבב י(כרמה ביכרה )ו*ינה "
$)ו*ינה לש ובל רתסב הנומ, רישה תוירוקמ "+וצינה אוה רואה ת#תמ ונממ ינושארה רוקמה
"הריציה תונמא תא ול רש#אמה 'ורשיכה אוהש !הביתכה +וצינ רתתסמ םש "ררושמה
אלש ריבסמ אוהש &כב !רישה תוירוקמ 'יינע תא רבו$ה שי%$מ !'ושארה תיבב ויתורהצהל *סונב
"וכותב ללותמ אוהו ונממ רצונ רישה "ותוא בנ% אל ם%ו שיאמ רישה תא לאש
!)אל) הלימב םימע# עברא -ב--א םיתבב רבו$ה שמתשמ !רישה תוירוקמ תא שי%$הל תנמ-לע
ש תויורש#אה לכ תלילשל 'ניא :רישה תק#ה לש רשקהב 'ובשב תואב
")רק#הה 'מ רואב יתיכ( אל) "א
")השוריב יל אב אל) "ב
")שיאמ ויתלאש אל) "%
")ויתבנ% אל) "$
- היומס הנע, ינ#מ ררושמה לש לצנתמ וא 'נו%תמ 'ו, רי%סמ )אל) הלימב הבורמה שומישה
"ו( הנע, תכר#הל ש$קומ רישה לש 'ושארה ויצ "התוירוקמ תלאשלו ותריש רוקמל תע%ונה
רישה תרי*י +ילהת - ', תיב
םיימינ# תווכב י$ אל "ויריש תביתכ &ר$ תאו הארשהה רוקמ תא ררושמה ראתמ ישילשה תיבב
".)יתורצ שי,#)/ ינוצי וכב &רוצ שי "ריש רוציל תנמ-לע .בלה ירוהרה/
רשא !+וצינה תא רצוי !תולו$%ה תורצה בקע בלה תוצצו#תה "(ע לבסו באכב הרוקמ !רישה תביתכ
ינש 'יב ש%#מ םייק "*$ל - םשמו !'יעל *ע +וצינה :רתויב ריהמ &ילהתב רבו$מ "רישה הווהתמ ונממ
תק#הבש ישוקה לע $יעמ םהיניב $ו%ינה ".'יעב העמ$ה/ םימהו .+וצינה/ שאה :םי$%ונמ תו$וסי
"רישה תריצי השעמ תא רש#אמ !'תמצוע תא הניבמו ה,יבמה 'יעה 'יבל תורצה 'יב בולישה "(ורה
םיארוקהו ררושמה - 'ד תיב
םביל לא ררושמה לש ור$מ ),למנ) רישה "רישה תביתכ &ילהת &שמה ראותמ 'וראה תיבב
וניא ררושמה "המוסר# ע%רב לה םיארוקל תכייש !רישה י#-לע !תור#סה תריצי "םיארוקה לש
"ותו$כיהלו רישה תומלעיהל תמרו% םיארוקה לש םבילב התצהה "ה( בצממ הצורמ
ררושמה בל/ בל לא בלמ רבוע רישה ⇐ ררושמה :םוצע תובבלה 'יב ל$בהה &א !.םיארוקה בל
רימ תא ו#ו%ב םלשמ ררושמה "םלענ ם% אוה &כו !תולקב ותוא לבקמ ארוקה !וריש רובע לבוס
םיקלה !)ם$ו בל)ל יארקמ (מרא - ם$ו ב0ל01 "ארוקה ברקב רישה .תולכתהו/ תריעב
ב,ימב !רקויב םלשמ ררושמה !רמולכ 2 3ש$קמה תיבב ב(מה לע םירי,קמ ויהש םירבומה
"םיארוקה בל לא ובלמ רישה תרבעה תואיצמ רובע ובש
:םיארוקה י#לכ ררושמה לש .יכרע-ו$/ י,נלוויבמא סי עבונ 'אכמ
"וריש תא הלכמ אוהש םושמ ארוקה לע סעוכ ררושמה !$א $צמ
")םיי) ול קינעי &כבו וריש תא ארקיש תנמ-לע ארוקל קוק( ררושמה !רא $צמ
ותועמשמו רישה הנבמ
וליאכ הארנ הליתב "תכ#התמ תועמשמ רצוי םיתבה 'יב ינכותה רשקה "םיתב העבראמ יונב רישה
תננו%תמה המינה םויסב "התוירוקמלו ותריש תורוקמל תע%ונה תירש#א הנע, ינ#מ 'נו%תמ ררושמה
"ותריצי תלי(%ב ויארוק תא םישאמ ררושמהש השותה הלוע ונממ !ינ#קות 'ו,ב ת#לתמ
אל)/ םיברה תושרב תו# רישה :,ר#ה לא ללכה 'מ &להמ םיראתמ 2 םינושארה םיתבה ינש
ר$ו !.)יבאמ השוריב יל אב אל)/ םצמוצמה ית#שמה ל%עמב &ישממ !.)רק#הה 'מ רואב יתיכ(
"ררושמה בל 2 ורוקמ תא *שוו .)אוה יבו ינממ יכ)/ ,ר#ה תושר לא
+צו#תי יכ)/ בלה 'מ (תינ +וצינה :ללכה לא ,ר#ה 'מ &להמ םיראתמ 2 םינוראה םיתבה ינש
אוה םש .)םכבבלל ,למתי י(ורמו)/ םיארוקל 2 הצוה םשמו .)יניע לא (תינ)/ 'יעל !.)יבבל
"הלו$%ה הריעבה תא ריעבמ
םייתונמוא םיע*מא
1 . תורו#א,מ תא למסמ רואה "רישה תביתכל הארשההו 'ורשיכה תא למסמ +וצינה :
הרו#א,מ 'ה )יבבלמ ויתבצו ויתרקנ ירוצו יעלסמ יכ) םילימה "ומצע רישה לש וי#וי
"רישה תריצי השעמב &ורכה רי$אה +מאמל
2 . תור( "וריש תוירוקמ תש%$ה םשל )אל) הלימה לע ררושמה ר(ו םימע# עברא :
הרו#אנאה ותריצי רוקמ תא השי%$מ .)',ק +וצינ) !)$א +וצינ)/ )+וצינ) הלימב
".)אוה ילש ולוכ &א)/ ותריצי תוירוקמ תאו .)יבל רוצ)/
3 . יארקמ (מרא הכ אלה) :%)כ קר# והימרי ר#סב ורוקמש (מרא 2 )יתורצ שי,#) :
)םירעוב) ררושמה ירב$ש ותועמשמו 2 )"""עלס +צו#י שי,#כו !-ה םואנ !שאכ ירב$
!.איבנל תומ$יהל קילאיב לש ינרמויה ונויסינ 'אכמו/ איבנה ירב$ ומכ םתובישב
הרישה ")תולו$%ה ייתורצ שי,#) הרו#א,מב א,בתמה (ע לבסב םרוקמש אלא
+וצינ תא םיתיצמו ררושמה יי תא םי$יר,מה םיינוציה םיישקה &ותמ תעבונ
"ויריש שאל &#והה ותביתכ
4 . ה(ימר לש י%ולותימה רו#יסל ינוריא '#ואב םי(מור םינושארה םיתבה ינש :
וקל םה/ ם$אה-ינבל הריבעהו םילאה שא תא בנ% אלש *א !ררושמה "סואתמור#
לש ושנוע תא ריכ(מה !שנועב שנענ !.ומצעל התוא רומשל ונוצר *ר !ונממ התוא
המוצע המר$ התוא "עלסל לובכה סואתמור# לש ו$בככ רקונמ ובל :סואתמור#
ש#נ &ותב תוללותה י$כל רישב תמצמ,צמ !י%ולותימה רו#יסב השרתהש
'י%#מ רישב ררושמה !תושונאה 'עמל לע# סואתמור#ש $ועב "המינ# ררושמה
אלא !הריציה תלוע# םצעב םימו$ םיינשה "רוביצל ותורכנתהו ותול$בתה תא אקוו$
בנ% התואש !תוברתה שא תא וב י#הו םילאה םלצב ם$אה תא רצי סואתמור#ש
"ובל ירותסמ &ותמ ארב אוה ותוא !וריש תא רצי ררושמה וליאו !םילאה לש םנשבכמ
"םינו$ינ םה ול יצנה לבסב םימו$ ם% םהינש
םו%יס
ותומ$ב !הריציה &ילהת ת%צהב (כרתמ קילאיב וב יתרהצה ריש אוה )רק#הה 'מ רואב יתיכ( אל)
ינוריאה הרוביו +וצינה לש תי$עלבה ותוירוקמ תש%$ה "יתרבהו ימצעה ויומי$בו 'מאה לש
&ותמ םירוסייו לבס יל 'ו$ינה ררושמה 'ויער תא המיצעמ !סואתמור# לש י%ולותימה ורו#יסל
"ותריצי לש םינעמנה להק $צמ הנבהה-רסוו תומלעתהה !רוכינה !תו$י$בה תר(%
הטיחשה לע – קילאיב
ירוטסיה עקר
ביבאב 1903 "םי$והיב תוער# בונישיקב וצר# 49 םיבר םי$ה ררוע ב,ה השעמ "וב,נ םי$והי
אל 'כ-ם% לוע#ל וכ &א !,וקשל היה לוכי אל י$והיה םלועה "$וימב תי$והיה הליהקבו !ולוכ םלועב
היכוהו תי$והיה הליהקה ינ# לע תואיצמה ה#, !היצ#יסינמאה תונויסינ תורמל "ול היה
"התמ אל תוימשי,נאהש
היה הירבמ $או !בונבו$ $מע השארב רשא !ב,ה יעוריאל תי$והי הריק ת$עו המקוה הס$ואב
םילוצינמ תויו$ע *סא בונישיקב ותוהש תעב ",של ותאיצי םר, בתכנ )ה,ישה לע) רישה "קילאיב
רוקיבה ראלש הבו%תכ )ה%רהה ריעב) המאו#ה הבתכנ רוקיבה ראל "תונומת תורשע םליצו
"ארונה
יז%רמה אשונה
רשא !בונישיק י$והיב תושקה תוער#ה כונ י$והי ררושמ לש תינש%ר הבו%ת ת$מוע רישה (כרמב
ת#נש רישה "םיצרמל הארונו תי$ויי המקנ ררושמה שרו$ 'כ לעו !ם#כב לווע אל לע ו,שנ
"'ברו תאובנבו הללקב םייתסמ םימר תשקבב
רישב רבודה
םירצקה !םיינ,נו#סה םייו,יבהש ק#ס 'יא "הרי$א ובאכו וסעכ תמצועו תוש%ר תרעסב 'ותנ רבו$ה
יכ הארנש !רבו$ה לש לוכסתו הקוצמ לע םי$מלמ !םויסב תינוימ$ה המקנה תשיר$ו !םיצר#תמהו
"וכר$ תק$צבו לאב הנומא לע רומשל השקתמ !השקה ובצמב
רישה &%ות
הווקת רסוחו הליפת ( םימשל היינפ $'א תיב
- "רבו$ה לש ו$י תל(אמ האצותכ !םימשה 'מ םימר תשקב
- ".)לא םכב שי םא)/ םיהולאה לש ומויק תלאש תא הלעמ רבו$ה
- תא ת#תש הנוכנה הלי#תה תא $וע ע$וי וניא אוה - וב ם%#ה ילואש ומצע לע $יעמ רבו$ה
"לאל ותוא ליבותו םימשה ירעש
- ")$וע הווקת 'יא *א) !)$י-תל(א רבכו) :,לומ שואיי תשות
- )4יתמ $ע !הנא $ע !יתמ $ע) :שואייה תשות תא תו$$מ תיבה *וסב תולאשה
הטיחשה השעמ ( ))רא( &יילתל הינפ $'ב תיב
- +ראה לכ תא &#וה 'יילתה "םי$והיב םיבו,ו םי,ושה םייו% םתוא תא רישב %ציימ 'יילתה
"םו$ר%ל
- "וראווצ תא ול עיצמ אוה 'כלו !םינואה-ירס ,ועימה תליהקל &ייש רבו$ה
- :םיהולאה $%נכ תו#יקע תונע,
")םו$רק םע עור( &ל) - םיהולאל ומצעב &#הו +ראה לע ,לתשה 'יילתה "א
"&#שיהל ם$ל ריתמ םיהולאה - )רתומ ימ$) "ב
- וניא צורה - )&תנתוכ לע בשו קנוי ם$ !צר ם$ קנ(יו) :באכה תמצוע תא עיבמ ם$ה רואת
"'ק(ה ם$ו קוניתה ם$ 'יב 'יבמ
- "הר#כל 'תינ אלש צר וה( "עש#מ םי# לש צר וה( 'כש !צנל המיי אל ם$ה
קד*ל האירק $', תיב
- !)$על ואסיכ ר%ומי) !רבו$ה לש ותומ ראל !י$מ רואמ עי#וי םא 5$ימ עי#ויש - ק$צ שי םא
םוש השענ אל ע%רכש ריהבמ רבו$ה "$משוי ק$צהש ב,ומ !ה(כ יארונ לווע לש הרקמב רמולכ
'$בואלו סרהלו 'ברול רו(עי אל אוה ירה !רויאב ק$צה עי#וי םאו !ם$א ייב תורק#ה יהו( !ק$צ
"ארונה
- תוקניהל ולכוי אל .םיעשר/ )םי$()ה לכו !.ובקרי/ )וקמיי םימש)ש *י$ע !עי#וי אל ק$צה םא
"םתוא *ו$רי םיצרנה לש םמ$ו םהיא,מ
- שי םא :+ראל הינ#הו םימשל הינ#ה 'יב $ויא הווהמ ק$צל הינ#ה םימשב םיהולא ל $ריש ! )רא
השעיו #קד*
עשרה םלוע תללקו המקנמ תו,ייתסהה $'ד תיב
- יהו( "הלי%ר המקנב רבו$מ 'יא 'כש - )5םוקנ :רמואה רורא) רבו$ה רמוא אקוו$ תיבה תית#ב
םושמ/ תירש#א-יתלב המקנב רבו$מ "ומצע ',שה ולי#א ארב אל $וע רשא !',ק $לי ם$ תמקנ
תת תונברוקה ם$ רתו 2 המקנ 'יאש 'וויכמו 6.'ו(יא רוציל הרומאש הבו%ת 'יעמ שי המקנבש
"ובירהל םלועה תו$וסי
- עי%י !המ$אב ללי ם$ה :םיצרנה ם$ תועצמאב עצבתהל הכירצ .המקנה *ילת/ הללקה
&ו#הי םיצרנה ם$ש איה המקנה "םיבוקרה +ראה תו$וסי תא ע(ע(י םשמ !)םיכשמ תומוהת)ל
"והובו-והות רוצייו הי# לע +ראה תא
ררושמה תדמע
:וב תועבומה תונוש תו$מע יתש תו#קשמה !תוינ# יתש שי רישב
1 . םיצורה םייו%ל היינ# אל אוה "םיצרמה 'ו,לש י#לכ $י-תל(א הל%מ ררושמה 2 .)'יילתה)/
היי#יצ תמייק $א $צמ "'י$ה תלבק אלא !תוממוקתה שרו$ וניא !תישעמ תוליע# שרו$
תמייק !ינש $צמ 6.)צנל מי אלו)/ םיצורה ת#ר תא הל%יו עי#וי )'וילע ק$צ) והש(יאש
רואמ עי%מש ק$צ יכ !םיי תונברוקה י$ירשש 'מ(ב $וע השעייש !ישומ ק$צל )השיר$)
י#לכ אלא !םמצע םיצורה י#לכ אל ררושמה הל%מ ותונ#קות תא "םהי#לכ לו$% לווע אוה
:המקנה תא קי$צמ אוה 'יא &כ םושמ "םיבוקר ויתו$וסיש םלוע לש !יהשלכ תיללכ תוהמ
)רמשל) ב,ומ 'כל 6ותועמשמ תא תי#ת קר המקנ לכש !&כ-לכ םוצע לוועה יכ איה ות$מע
תרמול תמלוה הבו%ת הווהי םלועה 'ברו "םינ#במ םלועה יר$ס ו,,ומתיש $ע !לוועה תא
"עיוו(מה עש#ה
2 . םיהולאל היינ# "םיהולאל וסי תא ת#שוה המוצע הקע( עימשמ ררושמה 2 .)םיימש)/
רב$ב הרהצה *יסומ אוהו !לאה לא עי%הל תורש#אל רשאב ק#ס רבו$ה עיבמ הליתב
!םיימשב לאה "'י$ה תלבקלו $י-תל(אל םרו%ה !שואייה עי#ומ !תא( תובקעב "הנומאה '$בא
וניא אוהו !העוו( ישעמ םיעצבתמ ומלועבש העשב $%נמ $מוע !םימרהו $סה רוקמ
וניא ונמלוע "םייק וניא יהולאה )ק$צה) יכ איה &כמ תעבונה הנקסמה "בי%מ וניאו ברעתמ
2 )$על ואסכ אנ ר%ומי) :ואסיכמ ותוא $ירוהלו ותוא %יהנמה לאב $ורמל שי 'כל !ק$צ םלוע
הבש !תי$רוסבא תואיצמ ריתמ !ומעל םיי י,בהש לא ותוא "ומע(ב ררושמה קעו(
םמוקתמ םקונו אנק לא $%נכ !&כ םושמ "םי$והיה םהיתונברוק ם$ לע םיי תונברוקה
אצוי !תא( םוקמב "תישעמ תלעות םוש המע 'יאש המקנב 'יינועמ וניאש סירתמו ררושמה
"ונברול םע(ב ה#צמו םיהולאה לש ומלוע $%נכ ררושמה

ה%ירעו הנבמ
:ית,ישו השקונ !ר$וסמ $אמ אקוו$ רישה לש הנבמה !רעוסה 'כותה תורמל
- / םכרואב םיווש םיתב העברא 7 -%-א-ב-ב-א :ה(ירה %וסבו .תורוש X "%-
- תרעס לעו ימינ#ה קבאמה לע ת$מלמ !ינש $צמ (ור ר$עיהו $א $צמ ה(יר לש תואיצמ
"רבו$ה לש ש#נה
 ה,רדה לש הנבמ
- תוית%ר$ה "המקנה שקבמלו ק$צל !'יילתל !םיימשל :רא 'עמנל היינ# שי תיב לכב 2
לא היינ#ל תרבוע !.שואיימ תעבונה השקב/ םיימשהמ םימרה תשקבמ הליתמ תוית%ר$הה
תוצר#תה לע ת$מלמש !הללקה תשיר$ *וסבלו !.הווקת ר$עהו םינוא-רסומ תעבונה/ 'יילתה
$עו +ראה &ר$ םיימשהמ :ה,מל הלעמלמ המיר(ב עי#ומ תוית%ר$הל *סונ יו,יב "שואייה
"תומוהתה
-א תיב : הלי#ת 7 ינא
-ב תיב : ה,יש 7 וננא
-% תיב : סמ 7 םתא
-$ תיב : הללק 7 םלוע
:רישב םימייקתמ המיר( &ילהת לש םי%וס ינש
)א םלועה תללקל םימחר תשקבמ
םימחר תשקב ".)ילע םימר ושקב םימש)/
&יילתל האירק ".),ש םוק)/
קד*ל האירק ".)$ימ ע#וי)/
הללקה ".)5םוהתה תא ם$ה בקיו)/

היינפה ןפואב תויתגרדה )ב
הלאש ".)4יתמ $ע !הנא !יתמ $ע)/
הנושאר הרהזא ".)צנל !צנל מי אל) ם$ה/
הינש הרהזא ".)5$על ואסיכ אנ-ר%ומי) $ימ ק$צה עי#וי אל םאו/
הללקה תליחת ".)וקנהו וי םכמ$בו !ה( םכסמב !םי$( !וכל)/
המקנהמ תו,ייתסה ".)',שה ארב אל $וע)ש המקנ/
הללקה ".)םיקמנה +ראה תו$סומ לכ) סרה/
א,במ ו(כש הלו#כ תוית%ר$ה לש &ילהת תוש%ר תוצר#תה העוו(ה $%נכ הנעמב &רוצה 'מ תעבונה !
"הארונה
 דו,ינ לש הנבמ
$ו%ינה 'ויער "ומלוע תשי#ת תאו ויתוש%ר תא !ררושמה תקוצמ תא םיא,במה !םיבר םי$ו%ינ רישב
תא,במה תואיצמה 'יבל 2 ק$צל השקבו הלי#ת !ררושמה לש היי#יצה 'יב $ו%ינ :רישה (כרמב עבומ
",לומ ק$צ רסו
תויומ$ב םי$ו%ינ "םי$( 8 םתא 7 וננא 8 ינא :
םלוע ת#קשהב םי$ו%ינ "םיכשמ תומוהת 7 םיימש :
"םימלוע עשר 8 סמ 7 ק$צ
"',ש 7 םיהולא
תואיצמה תשי#תב םי$ו%ינ ")ם$ר% יל +ראה לכו) 7 )ם$רק םע עור( &ל) :
)ה,ישה לע) השקב !הלי#ת !היי#יצ תואיצמ
-א תיב "םימרל השקב !לאל הלי#ת "םימר 'יא !הווקת 'יא !הלי#ת 'יא !לא 'יא
-ב תיב םלועל ראשיי צרה םתכש השקב
"םיצורה לע
:םי$והיה צר תא ריתמ קוה
")רתומ ימ$)
-% תיב !$ימ עי#וי ק$צהש השקב !םלועהו !אובל ראמ אוה 2 ק$צ שי םא
תצנה !לאה $%נ $רמ 2 אל םאו
"עשרה
"תונברוקה ם$מ םייקתמ !םייתניב
-$ תיב !םלועה סרהלו 'ברול השקב !הללק
"'קותמ '#ואב ש$מ ו$וסיי םשל
הארנ "תירש#א-יתלב המקנה ולי#א
'יא יכו םלועה לע ,לתשה ',שה 'ו,לשש
"שואייל אצומ
םייתונמוא םיע*מא
ץראהו םיימשה ,םדה רשק ביטומ
- ."""עקרקה תא תוניכמ ו#וסבש תולאשה רשא !'ושארה תיבה ,עמל/ הרושל הרושמ רבועה ם$ה
ם$ "תוצר#תה לש המיר( א,במ ם$ה רשק ם% "רישה *וסבש ת$וימה ם$ה תמקנל ליבומ
לכ תא לכאי םמ$ - המקנה אובת ה(ה ם$ה תועצמאב &א !העוו(הו המיאה תא *שו תונברוקה
"םיבוקרה +ראה תו$וסי
- הנומאמ הב(כאה :רישב י(כרמה 'ויערה תא א,במה ר(ו בי,ומכ םיעי#ומ )+רא)הו )םיימש)ה
")+רא יכשמ) לש הרמה תואיצמהמ האצותכ )םיימש)ב
תירויצ ןושל
תוומת יגוס יש שי רישב &א : תוימסו% תוומת ,ץראה תודוסי תחת םוהתב רתוחה םד ,םיללפתמ םיימש :
&ב .םודרגכ ץראה ,%דצה אסיכ תוישחומ תוומת "שומה ראווצה ,םודר% ודיבו !יילתה ( חצרו ה"יחש :
.חצורה ידגב לע %זמה !%זהו %ויתה םדו הכומה דו%דו%ה ,הפירעל
תורופאטמ
· .לאה םע רשקה רחא שופיחה יוטיבל הרופאטמ – "ביתנ םכב לאלו"
- "לאה תור$עיה בקע הווקתה רסולו שואייל הרו#א,מ 2 )תמ יבל)
- "ק$צ וב 'יאש בוקר םלועל הרו#א,מ 2 )וקמי םימש)
- 'ברולו ה$משהל הרו#א,מ 2 )םיקמנה +ראה תו$סומ לכ םש רתו &שוב לכאו)
"תירסומ הניבמ בקרנש םלועל םייו#צה
יומיד
- "ה,ישה השעמבש הארונה הל#שהה תא שיממה יומי$ 2 )בלככ ינ#רע)
השנאה
- "םימר םישקבמש !םיימשה לש השנאה 2 )5ילע םימר ושקב םימש)
- "$ימ עי#והל שר$נ ק$צה 2 )5$ימ ע#וי 2 ק$צ שי םא)
)תויזולא( תיארקמ תיתשת
- !%)י םיליהת 3 ) : הנא $ע ינכשת -ה ! צנ יבל ל%י) :&שמהבו )4ינממ &ינ# תא ריתסת הנא $ע !
")ילע למ% יכ -הל הרישא 8 &תעושיב
!$)צ םיליהת 3 ) : יתמ $ע - -ה !םיעשר יתמ $ע )4ו(ולעי םיעשר
) :)ה,ישה לע) רישב יתמ $ע !הנא $ע !יתמ $ע )4
מי אלו) )&שמהבו צנל ! צנל ")
םינואה רסוו ו#יקה תשות :םיליהת ירומ(מב בותכל הה( רבו$ה לש
'נולתמ םיליהת ררושמ ם% "םיהולאל &ר$ה תא אצמ אלש ראל !םיימשל הנו# רישב רבו$ה
"וינ# תא ונממ ריתסמ םיהולאש
ת$$תמ רבו$ה לש שואייה תמצוע !םיהולאל ררושמה הנו# םיליהתב 'כש -
"לאה תא אצומ וניאש םושמ םיימשל רבו$ה הנו# !רישב וליאו
תונוש תושות תא,במ צנ הלימה תא ת$$מ הלימה קילאיב לצא -
המ !$בלב ,ושיקל תשמשמ הלימה םיליהתב "ם$ה תמצועו שואייה תשות
"תימי,#וא המינב םייתסמ רומ(מהש ם%
- !,)# םיליהת 14 ) : הרוב% םע עור( &ל "לאה תא תללהמו תבשמה היינ# 2 )
) :'יילתל הנו# רישב רבו$ה םו$רק םע עור( &ל !ש$ה םיהולאהש איה ררושמה תש%רה - )
םיצורה לש '(ר%ה 'ו,לשב *לתה לאה לש הרוב%ה 'ו,לשש הארנ "+ראה לע ,לתשה !'יילתה
"םיבעתנה
- !,)# םיליהת 15 'וכמ ,#שמו ק$צ) : &אסכ תללהמו תבשמה היינ# 2 )&ינ# ומ$קי תמאו $ס !
"םלועב תמאו $ס !ק$צ 'ו,לש 'נוכמה לאה תא
אנ ר%ומי) :$ימ ק$צה עי#וי אל םא ואסיכמ לאה תא י$הל ארוק רישב רבו$ה ואסכ ")$על
- !-% הכיא 66 ) : -ה ימש תתמ ם$ימשתו "-ה יביוא לש שנועה 2 )
ירא) :לארשי םעל ם% וסייתהב ומצע לע רמוא רבו$ה עיקר תתמ י$משה ינב ראשו אוה ")
"םהיביוא ו$משויש םוקמב !ה$משהל םייו#צ י$והיה םעה
- !ה)# םיליהת 12 ) : ק$צו "לאה לש תק$וצה ות%הנה &ר$ל יו,יב 2 )*קשנ םימשמ
םאו) :םלועב ק$צ שיש $ימ יכוהל וילעש לאב הרתמו אובל ריאש ק$צה לע באכ עיבמ רבו$ה
שי ק$צ ")$ימ ע#וי 2
לאה $%נכ סירתהל שקיב ררושמהש קיסהל 'תינ רישב םילותשה םינושה םייארקמה םי(מראהמ
,#וש אוהש &כ לע !ויביואמ ותוא ליצהש לע ויהולאל ה$ומ םיליהת ררושמ "וב $ורמלו בי(כהש
המנ םמשו םישנענ םיעשרה &כ םושמו !םיעשרה י$ימ עש#מ םי#ה ם$ תא שרו$ה ק$צ
םיעי#ומה הלאל $ואמ םיבורק םייו,יבב שמתשמ )ה,ישה לע)ב קילאיב !תא( תמועל "םימלועל
םהו !רתומ םי$והיה ם$ ובש םלוע :הכו#ה *א וא הנוש תועמשמ םהל קינעמ םלוא !םיליהתב
םיעשרה 'יאש 'וויכמ ")םימלוע עשר) ,לוש וב רשא םלוע אלא !ק$צ םלוע וניא 2 ה,ישל םינו$ינ
אל תונברוקה ם$ יכ )ה,ישה לע)ב רבו$ה שקבמ !.םיליהת ררושמ ירב$כ/ ה( םלועמ םימנ
!רישב תראותמה תואיצמב וליאו !ק$צה ,#שמ אסיכ לע בשוי םיליהת ר#סב לאה "צנל מי
"$משויש רבו$ה שקבמ 'כל "לוועל למס אוה לאה אסיכ
םו%יס
"ה#וריא י$והי לש םינואה-רסו $%נכ תינ#ומה הקע( ריש אוה )ה,ישה לע)
םויק רב$ב ק#סה תל,הו לאה תשי,נ תשות לשב !םיימשה $%נכ תינ#ומ הקע(ה
"ישונאה רסומה '$בוא תא םילמסמה םיצורה $%נכ הלוע הקע(ה "ק$צה
לפונ והשמ עמוש ינא – ךז ןתנ
ררושמה לע
תנשב דלונ ךז ןתנ 1E3H ב "ראל הלע אוה .ןילרבב 1E3+ תריש ךז .&הילצרה& היסנמיגב דמלו
עדמו היפוסוליפ תירבעה הטיסרבינואב דמל ,ורורחש םע .ןיצקכ רורחשה תמחלמב ל&הצב
תנשב .ביבאלת תטיסרבינואב תורפס דמל ךשמהב .הנידמה 1E55 םיריש& ןושארה ורפס םסרופ
ךז שקיב ותריציב .םיששהו םישימחה תונש לש תירבעה הרישב ךפהמ ןמיס רשא ,&םינושאר
םהרבאו ןמרתלא ןתנ רקיעב) הנידמה רוד יררושמ תא ונייפאש הביתכה תומכסומב דורמל
לולצמה תלעב תינרדומה הרישב זורחהו לקשמה תריש תפלחה ןעמל לעפש ךכב ,%יקסנולש
רוספורפכ םויכ שמשמ ךז ןתנ .תבייחמ תינרוצ וא תינכות היצנבנוק לכמ הרוטפה ,ישפוחה
תרוקיבבו םוגרתב םג קסוע אוה ,תירוקמ הריש תביתכ דצלו ,הפיח תטיסרבינואב תורפסל
תנשב תורפסל קילאיב סרפב הכז ךז ןתנ .תיתורפס 1EG2 תנשב הרישל לארשי סרפ ןתח אוהו
1EE5 .
אובמ
תפחרמ הילעמש הדרחו םויא לש היווח ראתמה יריל ריש אוה &לפונ והשמ עמוש ינא&
,חור :רורב רשק םהיניב ןיאש םיביכרמ +סואב רבודמ הרואכל .תוומל תבאוכה תועדוותהה
תואיצמ רואית חכונ הכובמ תררועמ רישב הנושארה האירקה .*וכו חופת ,הרומ ,אפור ,םשאנ
רשא ,%רפס תיב ,םילוח תיב ,טפשמ תיב) םינוש תעד ימוחת תברעמה הרורב אלו תלפרועמ
םיצמתמ םה ,המכוחו עדי לע תוססובמה תונבותו תובושת קיפהל םוקמבש אוה םלוכל +תושמה
דימ איה ךא ,הבושתל וכזי תושק תולאשש הייפיצ תרצונ .תוקירו תוימתס םילימ תעמשהב
הקזח השוחת תרצונ ,ךכמ האצותכ .שחרתמה תא ריבסהל םינושה םירבודה ןולשיכ לשב תרבשנ
.ןבומיתלבו רדס רסח ,יתורירש םלועב ןותנ םדאה – דרוסבאכ ישונאה םויקה תא הגיצמה
תוברתל םגו ,שלחה םדאה ידיב םניא ללכ ותדחכה וא ומויק רשא ,ירירבש רמוחל םימדנ םייחה
.ומע תודדומתהל םילכ קפסלו תוומה אשונ תא ריבסהל תלוכיה ןיא תישונאה
ותועמשמו רישה ןכות
אל הליחת .&חורה רמא ,לפונ והשמ עמוש ינא& :חורה אוה הנושארה הרושב רבודה – *א תיב
תיבב קר הנושארל עיפומ השעמלש) רענה תא םאה העיגרמ הינשה הרושב םלוא ,חורה והמ רורב
תא תעמושה רענה חור וז התיה וליאכ ,רענל חורה לש הימינוטמ ומכ הארנש המב – %ישילשה
רמולכ ,&רבד םוש&ל הליבקמ הנושארה הרושב &חור& הלימב שומישהש ןכתי .תלהבנו הליפנה
,רישה +וסב לספית תאז תורשפא .היתוכלשה תא םילעהלו הליפנה תועמשמ תא תיחפהל ןויסינ
.םדאה לע ותמיא ליטמה סרהה חוכ גוציי איה ,חופתה תא תטמושה וז ,חורה יכ רהבוי רשאכ
רבודמ הרואכל .השקה תמאל הרתסה יעצמאכ ןושארה תיבב חורה לש הלופכה התוחכונ תטלוב
והשמ עמוש ינא&) עירתמה םרוגה םג איה חורהש הדבועה .הנממ להביהל ןיאש ,המימת הליפנב
תראותמה היווחה שוטשט לע תדמלמ %&חורה קר הז&) הליפנה םרוג ,עגופה םרוגה םגו %&לפונ
.הלופרעו
אוה ןיא .געלנ ןפואב ינשה תיבב העיפומ %קדצ תיישעב תוכמסל למס) טפושה תומד – *ב תיב
התא םג& – םימשא םלוכש תואיצמב תיטנוולר הנניא קדוצ ימ הלאשה .םשא ימ עירכהל לגוסמ
לבסל ןודינש םדאה לש ידרוסבאה ובצמ תא השיחממ טפושה תקיספ .&םשא אוה םגו םשא
לרוג והז עודמ הריבסמ אל טפושה תבושת .וייח לכ לובסל יופצ אוה ןכלו םשא דלונ םדאה .ידימת
םינואהרסוח תשוחת תא תקזחמ קר אלא %ןדעןגב חופתה תליכא אטחל זמר ילוא) םדאה
.הז לרוגמ תעבונה
אוה &םדא קר אוה םדא& .ימויקה דרוסבאה חכונ םינואה רסוח תא תקזחמ אפורה לש ותעפוה
,ותנגהלו םדאה תנבהל תופצל ןתינ הנממ תומדה .האופרה עדמבש תוילמסה תא דגונש קיר יוטיב
,ןויגיההו עדמה תא גציימש אפורה םג .םלועב םדאה לש ידרוסבאה ומויק דוס לומ הכובנ תדמוע
.המהדתב החפשמה ינב תא ריתומ אוה ימתסה ורבסהב ןכלו הבושת אלל םויקה תדיח לומ דמוע
תלוכיה ןיא םדאל ,ךכמ הרתי .אל םא ןיבו עיתפמב םא ןיב ,תומל םדאה לש ופוס יכ רורב
ןיבהל ןוצרה תא וב תררועמ ,%תוומל זמר) לפונ והשמ עמש רענהש הדבועה .תוומה םע דדומתהל
ונממ ריתסהל הסנמ יעבט ןפואב ומאו תוומ והמ עדוי ונניא ,םתסה ןמ ,רענה .רבדה רשפ תא
.תאז תימויק תואיצמ
תוומל למסכ חופתה תליפנב תגצוימ תימויק תישונא הליפנ :תוליפנ שולשב תוזחל רשפא ןאכמ
םימשא םשאנה םגו עבותה םג יכ תעבוקה טפושה תנומתב תגצוימ תירסומ הליפנ ;ישממ
םדאה תלצהב לשכנה אפורה תנומתב תגצוימ תיעוצקמ הליפנ ;ירסומה לשכה תא המיצעמו
.ותליפנ תביס רבסהבו לפונה
הנממ שגרנ אוהו השקה תואיצמה תא האור אוה .רישי רואיתב הנושארל עיפומ רענה – *ג תיב
הלימה לע הרזחה – &ויניע הארמל ןימאמ אל ,רענה ומצע תא לאש ,עודמ ,עודמ לבא& .דואמ
.ויניע הארמל ובל תא תתפולה המהדתב תמצעומ רשא ,רענה לש ותושגרתה לע תדמלמ &עודמ&
המב – עודמ ומצע תא לאוש %אפורהו טפושה) הנובתהו עדיה יגיצנ תובושתמ בזכואמ ,רענה
הלאשלו םדא לכל הפצמ תוומה יכ ותנבה תובקעב םינוארסוחלו הדרחל זע יוטיב ומכ הארנש
ויניע הארמל ןימאמ וניאש רענה לומ םיבצינ םימהדנה החפשמה ינב .הבושת השעמל ןיא &עודמ&
.םהל תפתושמל ןדבואה תייווח תכפוה ךכו –

הרבחה יגיצנ יפלכ הנפומה געלה תא המיצעמ ,תפסונ תיגוציי תומד ,הרומה לש ותעפוה – *ד תיב
רג קמעב רג וניאש ימ& יכ הרומה תעיבק .תוחנ הכ ןפואב םויקה תלאש םע דדומתהל םיסנמה
ותומד תא הכיחגמ קר &רכינ ישוק אלל ...עבק& תפסותהש דע ,תימתסו תילאנב הכ איה &רהב
לקתנ אוה ,ויתויהתל הבושת לבקל ותוסנב ךא ,םלועב קדצה רסוח לע ילוא ההות רענה .רתוי
תואיצמל זומרל םייושע הרומה ירבד .שממ לש הנעמ אלל ותוא ריתומה %עדיה למס) הרומב
%ךומנה) קמעה ןיב רעפהש רשפא .תמ השעמל אוה ,יח וניאש ימ – רתויב טושפה הנבומב תימויקה
ימל תקפסמ אל ירמגל העיבק יהוז .הליפנבש חרכהה ילואו תורשפאה תא ןמסמ %הובגה) רהל
.םהל תינושאר תועדוותה לש השק העשב תוומהו םייחה רשפ תא ןיבהל שקבמש
רתונ אל ,תוומהו םייחה תדיח םע דדומתהל תישונאה תוברתה יגיצנ לכ ןולשיכ רחאל *ה תיב
החוכב ךא ,&עודמ& הלאשה לע הנבל בישהל הלוכי אל םנמוא איה .הנב לע ןגהל תוסנל אלא םאל
םרוג ותוא ,חורה .ןמע דדומתהל ירשפאיתלב וא השקש תוימויק תודבוע ונממ ריתסהל תוסנל
ריתסהל הסנמ ךא תעדוי םאה םגש תמאה תא עדוי ,תוומל םרגש חוכה רמולכ ,חופתה תא טמשש
.הנבמ
םע דדומתהל תצלאנ הרירבןיאבש םאה לש התבוגתל שדקומ רצקה ןורחאה תיבה – *ו תיב
,&עודמ& רענה תלאשל הבושת ןיא םאל םג .ךכב ולשכנ תוברתה יגיצנ לכש רחאל ,רענה לש דחפה
איה ,הלאשה םע תודדומתהמ וכרדב שיא שיא וקמחתהש הרומהו אפורה ,טפושל דוגינב ךא
העידיה תא .&םחנמ ול היהי אל םלועל ,םלועל ,םלועלש& תצרחנה העידיב רישה תא תמתוח
סונמ ןיאש תעדוי איה .ונממ המילעהל תרחוב איה ןכל ,הנבמ ךוסחל תשקבמ איה תאזה המוגעה
הנבמ תאז תמא קיחרהל תוסנל אוה תושעל התלוכיבש לכו ,המחנ ןכתת אל +או תוומה ןמ
המ&) הקחדהב וא %*א תיב – &חורה קר הז ,רבד םוש&) השחכהב ילוא תרחוב איה .ריעצה
תוומה חכונ םינואןיאה תשוחת תא תקזחמ השעמל ךכבו ,%*ה תיב – &םאה הנבמ המילעהש
תא ךפוהה השעמ – רבסהל ןתינ וניאש תא ריבסהל געלנהו +יוזמה ןויסינה םוקמב תאז ,תיעבמה
לש %תוממוקמה ךכ םושמו) תוינקספה םהיתובושתל דוגינב .םיכחוגמל הרומהו אפורה ,טפושה
הנויסינב ,הלש תבשחתמה תושיגרבו תועינצב ,תוכרב םאה תטלוב ,&םיחמומ&ה עוצקמה ישנא
.השקה תואיצמל תועדוותהה ינפמ הנב לע ןגהל
רישה הנבמ
.%*ה ? *א) הנב לע ןגהל םאה תונויסינ תא ליכמ ינוציחה לגעמה .תילגעמ הרוצב יונב רישה
.%*ד ? *ב ) םלועב םדאה לש ובצמל םרבסה תא םיקפסמה עוצקמה ילעב תא ליכמ יעצמאה לגעמה
&!עודמ& – תוומהו םייחה תלאש איה – רענה הלעמש תידוסיה הלאשה תא ליכמ ימינפה לגעמה
.%*ג)
'המחנ ןיא – הרמה תמאה תא ליכמה ןורחאה תיבה דמוע ,םילגעמל "וחמ ,תדרפנ הדיחיכ
םייתונמוא םיעצמא
רמולכ ,תוומה תואדוו תא תגציימ חורה .%תוומה) םדאה תליפנ תא למסמ לפונה חופתה – למס
.תוומה תא הפוכ רשא אוהו ,וינפמ ןנוגתהל םדאה תונויסינ לכמ רתוי קזח אוהש לרוגה חוכ תא
,חור חור חור& :םידליה רישל היזולא תמייק &לפונ והשמ עמוש ינא& רישב – %זמרא) היזולא
דצמ :לופכ דיקפת וז היזולאל – &..."צופתהו לפנ אוה ,"עה שארמ לפנ אוה ( חופת לפנ סדרפב
לקו םימת ןפואב וגיצהלו תוומה םע תירשפאיתלבה תודדומתהה תא ךכרל הדעונ איה דחא
תררועמה היזולא יהוז ,רחא דצמ .םידליה רישל היצאיצוסאה תריצי תועצמאב ,רשפאה תדימב
ןויליכל למס והז ןאכ וליאו ירפה תולשב תא חופתה תליפנ תלמסמ עבטבש םושמ ,הינוריא
– הגונה םירגובמה ריש לש תועמשמה ןיבל לילקה םידליה ריש לש תועמשמה ןיב רעפה .םדאה
.הפירח הינוריא רצוי
עיפומ ךא ,תוומל הרישי תוסחייתה ןיא הרומה ירבדב – &רהב רג קמעב רג וניאש ימ& הרופאטמ
,*ב בצמב יוצמ – *א בצמב יוצמ וניאש ימ .רישל וסחייל ןתינ רשקהה יפל רשא יגול ןורקיע םהב
,תינוריא השוחת תררועמה הרופאטמ יהוז .יח אוה תמ אלש ימו תמ אוה יח אלש ימ ,רמולכ
הלאשהבו ,תאזכ הדודרו תיחטש הנחבה רצייל ידכב "ראה תעידיל הרומ תויהל ךירצ אל ירהש
.ןבומכ החלצה אלל ,תוומה רשפ תא ריבסהל %עדיה למס) הרומה לש געלנה ונויסינל איה הנווכה

בצינה רענה תהימת תא תדדחמ ךכבו ישילשה תיבב +צרב תרזוח &עודמ& הלימה – תורזח
לכסתמה קוסיעה תא תנייפאמה הנבההיא לכ תמלוגמ וז הלימב .תוומה יוליג לומ הנושארל
ןיאש קר אל יכ השיגדמו םויסה תיבב םימעפ שולש תרזוח &םלועל& הלימה .תוומה תלאשב
תאז תלכסתמ העידייאב תויחל ןודינ םדאה ,ךכמ הרתי אלא &!עודמ& דוסיה תלאשל הבושת
אל תוומלש הרמה תמאהמ תעבונה תרדוקה הריוואה תא המיצעמ הלימה לש השגדהה .םלועל
.המחנ היהת

החפשמה ינב& ,&לפונ& :תוומל הרורב היצטונוק תולעב תובר םילמ ליכמ רישה – תולבקה
הדימעהו תוומל תועדוותהה תייווח תא םימיצעמ ולא לכ – &םחנמ& ,&טמש& ,&םימהדנה
.ותנבהיא לומ תלשוכה
ןתנ .םינוארסח הלומ בצינ םדאהש תיסיסב הלאש םע תינוריא תודדומתה עיצמ רישה – הינוריא
תא סייגל ותריחבב .תוומה תעפותל םידמולמ םירבסה קפסל %ותוהמב לשוכ) ןויסינמ ענמנ ךז
ןויסינ לכש רמול םצעב שקבמ אוה ,תאזה תירשפאיתלבה המישמל הרומהו אפורה ,טפושה
הינוריאה .תושפיטהו תוריהיה םושמ וב שי אלא ,ןולשיכל דעונש קר אל ,תוומה תא ריבסהל
םימיצעמ קרש %הרומה) &עבק& ,%אפורה) &ריבסה& ,%טפושה) &קספ& םייוטיבה תרזעב תמצעומ
רסוח תא רקבל רישב הינוריאה דיקפת .תכחוגמה םתובילעב עדיהו תוברתה יגיצנ לש םגוציי תא
לומ בצינה םדאה לש הדירחמה תודידבה תשוחת תא שיגדהלו םלועב םיררושה רוכינהו תושיגרה
.תוומה תלאש
םוכיס
ייחב יזכרמ ימויק דוסיכ וב הרכההו תוומה תייווחל תועדוותהב קסוע &לפונ והשמ עמוש ינא&
אלש ךכ םצעמ ,ידרוסבא םלועב תויחל רזגנ םדאה לעש איה רישה ןמ הלועה הנקסמה .םדאה
ירירבש םויקל ןודינ םדא ותוא .תוומה רשפ תא ןיבהל ודי רצוק לשבו דלוויהל הריחבה ול הנתינ
.המחנ ול היהת אל םלועלש חכוויהל יופצ אוה תוומה לומ תענמניתלבה ותדימעבו רערועמו
יריש רפס – לחר
תררושמה לע
תנשב היסורב הדלונ ןייטשבולב לחר 1GEH תנשב "ראל התלע איה . 1EHE תוכזב המסרפתהו ,
תפחשה תלחמ ירוסיי ,תשמוממאלה הבהאה באכ ,תודידבה רעצ ךותמ וחמצש םיישיאה היריש
תנשמ .אבו ברקה תוומה תעדותו התקל הב 1E2+ תסיופמ המלשה םהב שיש םיריש לחר הבתכ ,
.הלרוג םעו המצע םע
תנשב ביבאלתב הרטפנ לחר 1E31 .
רישה גוס
איה תיטאופסרא הריש .הרישה תונמא > הקיטאופסרא .יטאופסרא ריש אוה &יריש רפס&
םיאשונ ,הביתכל םיעינמה :ןוגכ ,רישה תריצי ךילהתב םירושקה םירואית הזכרמבש הריש
.*וכו להקה תובוגתו הריציה םוסרפ םע תודדומתה ,הרישל תורדגה ,הביתכל םירמוחו

רישל עקרה
) &דגנמ& לחר לש ינשה םירישה רפסב החיתפה ריש אוה &יריש רפס& רישה 1E2F רפסב ומוקימו ,%
יסיסבה ישוקכ הארנש המ חכונ הבאכ תא הז רישב העיבמ איה .יתרהצה ריש לש דמעמ ול הנקמ
.ימתס םיארוק רוביצ ינפב תימצעה הפישחבש ישוקה ,ךכמ רתויו הריש תביתכב
רישה ןכות
.ינפשוחה םוסרפל דעו תישיאה היווחה רואיתמ :הריציה ךילהת תא ראתמ רישה
ריכזמה ךילהת והז .היריש תא תבתוכ איה רשאכ ,תררושמה תרבועש ךילהתה רואית – *א תיב
תא ליכמה ,םיריש רפס לש &האירב& איה האצותה ךא ,בר באכב ךורכ אוה – הדילה ךילהת תא
.תבבלמהו הפיה הריציה
תוישיאהו רתויב תובאוכה תויווחב רבודמ .םיריש םירצונ םהמש םירמוחה רואית – *ב תיב
.ןהילע םיעדוי םניא םיבורקה הירבח וליפאש תויווח ןה הלא .הייח ימיב תררושמה הרבעש רתויב
אלל רמולכ ,&החונמ&ב רפסה תא םיארוקה םינחוב ,בחרה להקה ינפב םירישה רפס +שחנ רשאכ
.תממוקמ תושידאב +או תעדתולקב אלא ,תדחוימ תושגרתה
ותועמשמו רישב יזכרמה אשונה
:תואבה םיסחיה תוכרעמ יתש תודמוע &יריש רפס& רישה לש וזכרמב
.א .הריציה ןיבל תררושמה ןיב
.ב .הריציה תא ארוקה ,בחרה להקה ןיבל תררושמה ןיב
.ןמאה לש תושגר תרעס ךותמ םלועל האב תונמא תריציש אוה &יריש רפס& רישהמ הלועה רסמה
יטתסאה יוטיבה ןיבל ,תישיאה הריציה תאירב םצעמ ביוחמש ארונה באכה ןיב דוגינ םייק
.רישל ותכיפהב לבקמ הז באכש בבלמהו
סחייתמה להקה תבוגת םע דדומתהל "לאנה ,ןמאל לבסו באכ +יסומ הריציה םוסרפ ,ןכ לע רתי
ךילהתה תא ךירעמ וניא ,תולילקב הריציב גהונש רוביצה .יפוסה יתונמואה רצותל תוחונינב
.ותריציב ןמאה עיקשהש ,באוכה ישגרה
הנהנה ארוקה בל תא ךשומה ,הפיו םיענ רבדל ךופהל הקוצמה הלוכי ,תונמאל םייחהמ רבעמב
ןפוא ןיבל ותביתכ תעשב רישב עקשוהש ישגרה ןעטמה ןיב ביאכמ רעפ םייק .תככזמ היווחמ
.םיארוקה להק לש ולשהו חונינה הטילקה

תררושמה תדמע
ימינפה המלוע ןיב םייקש דוגינה תא תבאוכש ימכ העיפומ תררושמה תא רישב תגציימה תרבודה
.%תבבלמ םילמ תזורחמ) רישב תבצועמה האצותה ןיבל %שואייו באכ תושגר לש רעוס םלוע)
העקשהה יפלכ לוזלזב +א ילואו ,תישגר תוהכב להקה תא המישאמש ימכ תגצומ איה ךשמהב
לאכ רישה לא תסחייתמ תררושמהש ןיבהל רשפא ןאכמ .תררושמהמ הריציה תשרודש תישגרה
וזו ,ול תידוחיי תיטויפ תויקוח ידילע םיעבקנ ויפואו רישה לש וינכת .ימצע םויק תלעב תושי
.תושדח תויוכיא ישיאה באכל הקינעמ
תא רותפל שקבמ רישהש הארנ ,םיארוקה לש המשאהו ישיא באכ תבלשמה המינה תורמל
טבמב הארנש המ ירוחאמ &ערוכה בלה לש ותגות& תובקע תא םיהזמה ולא) םישיגרה םיארוקה
לע שפנןויוושב וביגי אל הלא םיארוק .תישפנ תומיטאמ %&תבבלמ םילמ תזורחמ&כ ןושאר
תא תלעונ איה הבש הרירמה הרימאה תא םהיפלכ תנווכמ הניא תררושמה םתסה ןמו ,םירישה
.רישה
םייתונמוא םיעצמא
תורופאטמ
לש תיפוסה האצותב םיארנה יפויהו רדסה תא שיחממה ינושל רויצ – &תבבלמ םילמ תזורחמ&
.רישה – הריציה
.האצותה ןיבל רעוסה הריציה ךילהת ןיב דוגינה תא השיחממה הרופאטמ – &ןבלה יריש רפס&
&ןויקינ& טלוב תעכ .ותריצי סיסבב ודמעש םיילילשה תושגרה תא לרטנמ ןבלה םירישה רפס
הרחב לחרש ןייצל שי) .ותריציל ואיבהש םיבאוכהו םירעוסה תושגרה לע הסכמה ,ןבלה עבצה
תא קזיחש ןיינע – םייפרג םירוטיעו םיטושיק אלל ,הטושפו הנבל הפיטעב הירפס תא ךורכל
.%ישוקב עמשנ הלוקש תררושמ לש הטקשהו העונצה התימדת
רבודמ .הירישב ופשחנש תודוסה גוס תא לחר תראתמ וז הלאשהב – &שאב יב םותחה +שחנ&
.הנורכיזב םלועל עבטנש ,ברוצ הכ באכ ומרגש הלאכ ויהו שיאל ולוג אלש תודוסב
,&בלה תא +פוכמה& םוצעה בצעה תא השיחממ תאז תירויצ ןושל – &ערוכה בלה לש ותגות&
.םירישה םירצונ ונממ רמוחכ
םידוגינ
:םיירקיע םידוגינ ינשב אוה רישב יזכרמה יתונמואה טקפאה
.א הקוצמ תועשב ( תבאוכ ,תשאונ יתחרצש תוחירצ&) רישה תביתכב ךורכה לבסה ןיב דוגינ
דלונש ,%&תבבלמ םילמ תזורחמ&) ןכומה םירישה "בוק לש םיענהו יבבלה יפואה תמועל ,%&ןדבואו
.לבס ותואמ
.ב יתיליג אל תונויבח ולגנ&) םירישה תועצמאב םיארוקה םע ימיטניא עגמב ךרוצה ןיב דוגינ
תונעיה התואב םירישה לע וביגי אל םיבר םיארוקש העידיה ןיבל ,%&שאב יב םותחה +שחנ ,ערל
.%&ששמת החונמב לכ די ,ערוכה בלה לש ותגות תאו&) הל הפצמ תררושמהש תישגר
.היריש םוסרפב תררושמה השחש שפנהתמגע תמצוע תא םישיגדמ וללה םידוגינה
םוכיס
תא תררושמה תפשוח עודמ .המוסרפו הריש תביתכל תועגונה תולאשב ןויד ןמזמ &יריש רפס&
לש ותוחילשש זמור רישהש רשפא !תושידא םיינזוא לע ולפי ולאש העידיב היתודוסבש םיבאוכה
ונניאש רוביצ ברקב םמסרפמ אוהש העשב הווח אוהש תחנהיאמ הקזח םיריש תביתכב ררושמה
םתריציבש תישפנה העקשהה תא ךירעמ
ןוגינה רזוח דוע – ןמרתלא
ררושמה לע
תנשב השראוב דלונ ןמרתלא ןתנ 1E1H חורישנאל יתוברתיתרבח זכרמכ שמיש וירוה תיב .
ןב היהשכ .םיידוהי םירפוסלו 4 םלועה תמחלמ בקע .היסור – אצומה "ראל ותחפשמ םע רזח ,
תנשב לארשיל תולעל ורחבש דע דודנל החפשמה ינב וצלאנ ,םידוהיב תוערפהו הנושארה 1E25 .
תובוגת ררוע הז רפס .&"וחב םיבכוכ& ןושארה ורפס יריש זכרמב תדמוע דדונה ררושמה תומד
+סונ .ליבומ ררושמכ ןמרתלא לש ודמעמ תא ססבל ידכ וב היהו םירישבש שודיחה חכונ ,תוקזח
עדונ אוה .תילגנאהו תיתפרצה הקיסאלקה בטיממ םגריתו תוזחמ רפסמ ןמרתלא רביח ,םירישל
לארשי סרפב הכז אוה .תירוביצ תוליעפבו םייטילופ םירמאמב אטיב התוא תיתרבחה ותוברועמב
תנשב הרישל 1E+G תנשב ביבאלתב רטפנו 1EFH ןב היהשכ , +H .
ןמרתלא ןתנ לש ןושארה ורפסב םסרפתהו תרתוכ אלל רוקמב עיפוה &ןוגינה רזוח דוע& רישה
תנשב רואל אציש ,&"וחב םיבכוכ& 1E3G .
רישה אשונ
תוארמ םעו עבט תועפות םע ,םוקיה םע שגפמו םיכרדה לא האיצי ראתמ &ןוגינה רזוח דוע& רישה
גוס אלא ,תימעפדח תושחרתה ראתמ וניא רישה .םיכרדב עסופה ךלהה לש וכרדב םירקנה +ונ
תופוקתל סחייתמ רישה יכ הארנש ןאכמ ,&...רזוח דוע& – תיחצנ תוילגעמב תשחרתמה העונת לש
םיכרדה לא ותהימכ ,וייח חרוא תא תונשל הסנמה דוונכ ורבע :םיכרדב דדונה ךלהה ייחב תונוש
דוונה ,חרואהרבועש ןיבהל רשפא רישה לש חותפה םויסה יפל .דיתעל וכרד תיוותהו הווהב
וד סחי יוטיב ךות יתריציו ישפנ םייח לולסמב דדונ אוה .הרורב הערכהל עיגהל לוכי וניא ,יחצנה
.רעצהו החמשה ,הרעסהו טקשה – וכרדבש םידוגינה יפלכ יעמשמ
רישב ןעמנה
ןכתי .&חרא רבוע& הנוכמה ,והשלכ ןעמנל הנפומו ינש +וגב בותכ &ןוגינה רזוח דוע& רישה
הילא ,תמיוסמ תומד ונה ןעמנהש םג רשפא .ארוקל איה הנווכה ילואו ,ימתס ןעמנל הנווכהש
ימינפ גולונומ לש הקינכטב טקונה ,ומצע רבודה אוה ןעמנהש רבדה ירשפא ןכו רבודה הנופ
– ודועיי ינפב דמועה ךלהה לש ותומד איה תישארה תומדהש רורב .וניבל וניב להנתמה
'םיכרדב עונלו תוביוחמ לכמ ררחתשהל
ןוגינה תועמשמ
:תוילאיצנטופ תויועמשמ רפסמ גצייל יושע חנזנש ןוגינה
.א ררושמה לע – יטאופסרא ןוויכל רישה תא התיסמה תורשפא .הרישה(רישה אוה ןוגינה
.הרישה תא "יפהל תוחילשה תלטומ
.ב שומימ ( רשוא) םינושה היטביה לע םייחה תועמשמל איה הנווכה .םייחל למס אוה ןוגינה
.%*דכו תוינחור ( ימצע
.ג לש תיעבטה הפיאשל יוטיב איה ןוגינה תרזחהש הז ןבומב שפוחה תא גצייל יושע ןוגינה
.תוריחב תוכזל םדאה
.ד ,ןוגינ עימשמ אוהש העשב ,קידצה .*ה תדובע תרגסמב השודק תוהמ גציימ תודיסחב ןוגינה
.ןוקית לש ןמזל יוארה ,הרהטו השודק לש דמעמב הכוז
< רבודמ הארנה לככש איה ןוגינה גשומ לש שוריפה תויורשפאמ הלועה הנקסמה
םייקתהל םדאה לש תיפוסןיאה ותלוכי תא הכותב הליכמה ,תושונאה ייח תויחצנל ינחור למסב
.רוציל ררושמה לש וא(ו
ותועמשמו רישה ןכות
,רזוח &דוע& דוגינהש הדבועה .אוושל חנזנש ןוגינה לש ותרזח רבדב הרהצהב חתפנ רישה – *א תיב
%שדחמ רזוח בוש אוה התעו חנזנ ןוגינה) הקספה רחאל תושדחתהב רבודמש ןכתיש ךכ לע העיבצמ
תוילגעמב העונת לש רואית רמולכ – &...הנדוע ךרדה&) הקספה אלל תוכשמתהב רבודמ ילוא וא
:תורוצ יתשב שרפתהל הלוכי ,תיעיברה הרושב &דוע& הלימה םג ךכ .%תמייקתמ ןיידעש תיחצנ
.ןיידע וא בוש
לככ ומויקש ,ןוגינה תא חונזל ןויסינב םעט היה אל הליחתכלמש הדיעמ אוושל החינזה םצע
.קדצומ +או תואיצמה ביוחמ הארנה
תוררועתה לש השעמל ירופאטמ ןפואב תזמרמ &ךרואל תחקפנ הנדוע ךרדהו& :היינשה הרושה
לע דעונ ,ןיעה רביא תלועפל רשקהמ לואשה ,&תחקפנ& הלימב שומישהש הארנ .תוחכפתה +או
.תירישה תוחילשהו םייחה ךרד לא תשדוחמ האיציב תאטבתמה הציקיה תא גיצהל תנמ
עובתל ידכב רזוח רשא ,%תונושה ויתויועמשמ לע) ןוגינה לא איה תאז הרושב הנווכהש םג ןכתי
– %קדצב אלש ,םניחל) אוושל החנזנש %םייחה ךרד) ךרדהש וליאכ .ךלהה(ררושמה ןמ ונובלע תא
'המישאמ
ןנעו&) תורירקו +רוח לש תויצטונוק תולעב ,עבטב תויתרגש תועפות תראתמ תישילשה הרושה
.&חרוא רבוע ,ךל דוע םיפצמ& – ךלהה לא ןתוא תרבחמה השנאהל תוכוזה ,%&וימשגב ןליאו וימשב
חרוא רבוע ללכךרדב .&חרוא רבוע& ו &םיפצמ& :םיגשומה ןיב ידוגינ רעפ הלוע תאז הרושמ
היוצרה תוהמל אקווד זמור יסיסבה דוגינה ןאכ .ול םיפצמ אל ןכלעו הרקמב רבועש והשימ אוה
לש םמעטמ ואובל הייפיצל הכוז אוה ןיידע ,תננכותמיתלב ותכילהש תורמלש ,חרואה רבוע לש
.ןליאהו ןנעה :םינושה עבטה יטרפ
ורשקה +א לעש ,יעבט +ונב עונל יופצ אוה .ךלהה תלועפ דיתע ןמזב תראותמ הז תיבב – *ב תיב
חורהו&) תינחור תולעתה ךותב יוצמש ימכ שוחל יופצ אוה ,%םיקרבהו חורה) דחפו רוק ,+רוחל
השבכ גוסמ םייח ילעב אקוודש הדבועה .%&תודנדנ תסיטבו&) הנהמ םידלי קחשמ ןיעמו %&םוקת
תלייאהו #םיהולאה הש אוה ושי ,תורצנב$ קדצ םגו העינכו תויטיא ,ךורל למס – השבכה) תלייאו
יפויה תא תגציימה תענכניתלב ,תפרוט אל ,הריהמ ,היישפוח ,ןח תאלמ ,הנידע רבתייחל למס –
תויח לש ןתוהמ ןיבל ךלהה תוהמ ןיב רשקל תזמור ,ךלהה תוגהנתהל םידע םישמשמ ,%םימתה
םדא אוהש ךכל תודע ןה תלייאהו השבכה ,ךלהה לש הרקמב .יפוי ,קדצ ,םות לש +וריצ – ולא
תובייחתה תררוגה תורשקתהמ ענמנש והשימ טלחהב ךא %&ןתוא תפטילש&) םיענו ביבח
.%& תכל תפסוהו&)
ילבמ םיכרדב עונל – ול םיאתמה דועייה תא םישגהל ותטלחהב שוחנ ךלההש הארנ ךכיפל
.העונתיליבגמו םיבייחמ םירשק תריציל תויורשפאמ אלו עבטה ינתיאמ אל עתריהל
לד אוהש בצמב ןותנ אוה רמולכ – הקוחר וריעו תוקיר וידיש ימכ ראותמ ךלהה – *ג תיב
קר אל תוקיר וידי .ותכילה תא תושקהל םילולעש םיטרפ תזיחא לועמ ררחושמ םג ךא ,םיעצמא
םישנאל םירשקמ ררחושמ אוה) ילמס ןבומב םג אלא ,%עירפמו דבכ ןעטמ לוטנ אוה) יזיפה ןבומב
אצמנ אוה .%רוחאמ ריאשהש םיבורקל תוירחאו םיעוגעג לש תושגרמ ררחושמ םג ךכבו םיבורק
יושע אוה הז בצמב .והשלכ תדלומ םוקמל תוכייש תשוחתמ רורחש ומכ הארנש המב ,וריעמ קוחר
.תונורכיזל תישפנ וא םוקמל תיזיפ רושק ותוראשיהמ עבונה "חל וילע ןיא ןכש ,ךרדהמ תונהיל
הקוחצב השיאו הקורי השרוחל& %הצרעה ידכ דע ןימאה) דגס םעפ אלש ימכ ראותמ ךלהה
םייעבט םיטנמלא םע תוגזמתה ידכ דע בוהאל לגוסמ אוה ,רמולכ – &םייפעפע תמושג תרמצו
יתרגשה העבצב קר תנייפואמה תימתס יד השרוח .דוחיי לכ ירסחו רתויב םיטושפ םיישונאו
םושיר הריתומ הניא יאדוובו תרמצה וא השרוחהמ רתוי הבושח הניאש תנמדזמ השיא ,קוריה
תאצוי תלוכי לע עיבצהל םחוכבש הדיגס ידקומ םיווהמ – םשג תפטונ תרמצו ךלהה לע יתועמשמ
אוה רשאב ,ךלהל %םייחה>) ךרדה תנמזמש םינטקה םירבדהמ הרידא המצועב םשרתהל ןפוד
.םדא
תוחילשהו ךרדה ,ךלהה
וילע ,ודועיי תא אלמל ידכש שח ךלהה .הריציה לש הזכרמ תא םיווהמ ולא םיביכרמ תשולש
תא ןימזמ רישה .םהילא תאצלו וריע תא שוטנל ול םיארוקה םיבחרמל תונעיהלו ןוגינל עמשיהל
ותואש ןיבהל רשפא הנושאר האירקב רבכ .&ךרדה&ו &ןוגינה& םע תשדוחמ השיגפל חרואהרבוע
םיכישממ ךרדהו ןוגינה לבא .וינפ לע ופלחש תוארמה תא בזעו ןוגינה תא חנז &חרוארבוע&
רזוח דוע& :רבעב גפס %חרואהרבוע) ררושמהש תויווחה ןעטמ ךותמ םילועו םירזוח םהו ,םהלשב
םג ,םידודנה תא תווחל ךישממ חרואהרבוע .&ךרואל תחקפנ הנדוע ךרדהו ( אוושל תחנזש ןוגינה
םירייטצמ ךרדה תוארמו ,ולש תימינפה ןזואב םינגנתמ םילילצה :ךרדב אצמנ וניא לעופב םא
ךרדה לא תאצל ול ארוקה ימינפה לוקל ותונעיהב תאטבתמ ךלהה לש תוחילשה .ונוימדב
.היתוארמלו
תומד איה – %*דכו ינוציח הארמ רואית ,םש הל ןיא) תיטרקנוקתישממ הניא ךלהה לש ותומד
ןמ םסקומה לייט לש תומד ,תוגאד תרסחו תעדתלק תושיכ תרייטצמ איה ,ןושאר טבמב .תילמס
.עבטה ייוליג םע םינפ לא םינפ שגפנו םיכרדב ךלהמ אוהש העש ,ותאנהל וב עשעתשמו םלועה
הרומש ותוביוחמ – ול העבקנש תוחילשב םיכורכ אלא ,תובייחתה יללושמ םניא ךלהה ייח ,םלוא
.םיכרדב הכילהה םצעל
תא הריהבמ &אוושל& הלימה .&אוושל תחנזש& +וריצב תזמרנ ,הלמסמ ןוגינהש ,וז תוחילש
ךלהה לש ימצעה שומימה יכ הארנ .ונממ קומחל ךלהה לש וחוכב ןיאש חרכה ,תוחילשבש חרוכה
בהלתמ אוה ןיא םא םג) תאז תוחילש אלמל ותוא בייחמה ימינפ וצ לש ופקותמ רזגנ ,םיכרדב
.%ךפהה אלו ול םיפצמ ךרדה יגיצנ ירהש – התוא עצבל
,הקוחר ריע התואב אלא ,עבק לש בשומ ול ןיאש ,חרוא רבוע תקזחב אוה םיכרדב דדונה ךלהה
םיפצמו וב םיריכמ +ונב םיעובק םיטנמלאש הדבועה ,תאז םע .םידודנה לולסמ רבוע אל הבש
תא ךלהב היחמ ךרדה .םהל תונעיהל תוביוחמה דצב הרקוי לש הדימו דמעמ ול הקינעמ ואובל
.וימסק לאו עבטה לא ותוא תברקמו תינושארההמימתה תוהמה
רדעה איה ותובייחתה .לבוקמה ןמ הנושה ,דחוימ םייח חרוא ומצעל "מאמ ,תאזה ךרדב ךלוהה
.ךדיאמ ,ךרדה תוארמ םע םיפלוח םיעגמ תרישקו ,דחמ םירחא שונאינב יפלכ תוביוחמ
רעפה לע רשגל ,עבטו םדא ןיב עגמו רשק רוציל ןויסינ אטבמ ךרדה יפונ ןיבל ךלהה ןיב שגפמה
.םהב המולגה המצועה תניחבמו םהידממ תניחבמ ,הלא םילוקשיתלב תוחוכ ינש ןיבש םוצעה
םייתונמוא םיעצמא
1 . ינשה תיבה ;הווה ןמזב בותכ ןושארה תיבה תוירוזחמה ןויער תא אטבמכ רישה הנבמ
רשקה תא שיגדמ הז הנבמ .רבע ? הווה ןמזב בותכ ישילשה תיבהו ;רבע ? דיתע ןמזב בותכ
אוה רבעה :ךלהה לש ותוחילשב הכורכה תוירוזחמה תא למסל ודיקפתש ,םינמזה ןיב קודהה
.דיתעה לא דומצ אוה +אש הווהה ןמ דרפניתלב קלח
2 . :השנאה %א – תירויצה ןושלה 1 תלעב ןיעמל תכפוה ךרדה – &ךרואל תחקפנ הנדוע ךרדהו& %
.%המכוח(תוחקיפ םגו דיתע(קחרמל הייאר לש ןבומב) ונעמל &תחקפנ& איה .ךלהל תירב 2 ןנעו& %
םיקקותשמה םיישונא ךרד יגיצנל םיכפוה ןליאהו ןנעה – &...ךל דוע םיפצמ וימשגב ןליאו וימשב
.%תוחילשה תחלצה תא םימדקמה םידדועמ תוחוכ לש ןבומב) ךלהה לש ואובל 3 תלייאו השבכו& %
לטומה יניצרהו דבכנה דיקפתה תמחמ ישונא דמעמב םיכוז וללה םייחה ילעב – &...תודע הנייהת
.שרדנכ ותוחילש יולימל רשאב ךלהל תודע שמשל – ןהילע
:הרופאטמ %ב 1 יוטיב איה המקה חורה – &ךילעמ םיקרבה ורבעי תודנדנ תסיטבו םוקת חורהו& %
ירופאטמ למס שמשל היושע איהו עיפומה ךלהה תא דבכל חורה לש בוטה הנוצרל ירופאטמ
יבחרמב העונתה תאו ךרדל האיציה תא תנייפאמה תינחור תוררועתה לש ןבומב חורה תמוקתל
תפוקת לש ןורכיז םיררועמ ,תודנדנ תסיט ריכזמה יומידב ךלהה לעמ םיפלוחה םיקרבה .עבטה
.םינהמה היקחשמו תודליה
2 היניעמש תומדכ גצומה ,םשגהמ בוטרה "ע תראתמה תירויצ ןושל &םייפעפע תמושג תרמצ& %
ןיאש תוריהבמ םויסה תורוש שולש .עבטה ןיבל םדאה ןיב קודה רשק רצונ ךכב .תועמד תוגלוז
םנה וללה םיביכרה לכ .המושגה "עה תרמצו השיאה קוחצ ,הקוריה השרוחה ןיב ידמעמ לדבה
.המלש תחא הנומתמ קלח
3 .םינוש םישוח ברעמה שוגיר ול תונמזמ ךלהל תופצמה תויווחה %
3 . הזירחה לש תוינוגינל .דב ,גא :העובקו תירטמיס ,תגרוסמ הזירח רישב בצקמו הזירח
.תללוכה הנומתב םצובישו ,הז רחא הזב םיעיפומה ,םידרפנה םיטנמלאה רושיקב דיקפת שי
לש תיפוסניאה תירוזחמה הכילהל יוטיב שמשמ אוה :תירישה היווחה תא םאות עובקה בצקמה
.םלועל הנשנו רזוחה ,יתייפכה ןוגינה חוכ לש ישחומ יוליגכ ספתיהל לוכי אוהו ,ךלהה
םוכיס
&"וחב םיבכוכ& רפסה יריש לכ םע דחי ,&ןוגינה רזוח דוע& רישהש הדבועה +א לע
) 1E3G למסמ ןיידע אוה ,םויה דע תכשמנה הריבכ הדהאלו ומוסרפ םע הרידא תוירלופופל הכז ,%
,תרכונמו הלילכמ איה רישב המינהש ןוויכמ .ול תוירשפאה תויונשרפה תנבהב ישוקו לופרע לש ןפ
הרסח , הרופאטמו השנאה יעצמאב שומיש ךות תירויצ ןושלב םינתינה םידגיה תריסמ תלעב
תבכרומל רישב האירקה תכפהנ – םיילאיר םייח יפונ לש םירואית תלוטנו תושגר תעבה
.תכבוסמו
תומרונ תא +ושחל ןתינ ,םלועה תא םיגציימה ,םמודהו יחה ןמ םילמסה חוציפ תועצמאב
:ךרדהו ךלהה ידילע תוגצוימה ישונאה םויקה
1 קוחה תורירשב הרוקמש ,הלבגה לכב רפוכ אוה .תמאב ישפוחה םדאה אוה םיכרדב ךלוהה .
הרוצב .העונתה שפוח תא ונממ לוטיל לולעה ,יתרבח רשקה לכמ ומצע קתנמו ינידמהו יתרבחה
ןמ תקסופיתלב תושדחתהל רסמתמ אוה ,תאז םוקמבו ןשייתמה עובקה ןמ ומצע קתנמ אוה ,וז
םירשקל תוליבכה ןמ קר אל ררחושמ אוה ,ונייה .תיתוברתהו תיתרבחה ,תישיאה הניחבה
ךרדה תייווה .רוקמב ךייש אוה הילא תוברתה ירשקמ +א אלא ,הרבחו הנידמ ירשקל וא םיישיא
.ובש םימתהו יארפה תא וב תויחהל היושע
2 הרכהה לעו יפוסניאה לא ההימכה לע ססובמה םויק לש קהבומה יוטיבה איה ךרדב הכילהה .
הדימהנקו עקר תשמשמ ךרדהש ,ןאכמ .תווחהל תויוארה תויווחה םלוע לש ותויפוסניאב
הז ןויסינ לש ותויפוסניאל %תופקתשה) האובב – ךפהל וא ,םייחה ןויסינ לש תימויקה תויפוסל
השוע ךלההש איה הנקסמה .%םינוילע תומלוע לא עיקביש ךלההמ ןנעה תייפיצב תילמס םלוגמה)
.םייחל רבעמש ינחורה םויקה לא ךרד עיקבמו ךלוה וא תוומה לא וכרד
3 .תוומ דעו הדילמ םייחה ךלהמ :לבוקמה ילמסה ירוגילאה ןבומב &םייחה ךרד& איה ךרדה .
.יגולויבה ומויק +צרב םדאה לש וגוציי אוה ךלההש ןאכמ
4 ךלהה .ררושמה לש וייח תוחילש תא וא ,הרישה תא תגציימ ךרדה :תיטאופסראה תועמשמה .
תולובג) חורה םלוע לש ויתוזוחמ ןיב ,םיירופאטמ םנה םידודנהו %דדונ רמז) רודבורטה אוה
םייקתהל ךישממ רישה ירהש) םייחל רבעמ +א םיערתשמ ויתולובגש ,%םילבגומיתלבה הרישה
תויחצנש יפכ ,ררושמה לש ורכש איה %הרישה(רישה) ןוגינה לש ותויחצנ .%ררושמה תומ ירחא םג
תא ול ןמזמה +ולחה לש ונידרזג םע םילשהל ביוחמה םדאה לש ותמחנו ורכש איה תושונאה ייח
.וירחאש תורודב םייחה ךלהמ ךשמה תא ענומ אל ךא ,ישיאה תוומה
< .היתוארמ לאו ךרדה לא רבודה תכישמ תא תויתיצמתב עיבמ &ןוגינה רזוח דוע& רישה
ול ררבתמ ריעב .ךרדהו ןוגינה תא חונזל הסינש רחאל ,ריעב ןיידע אצמנ הז רישב רבודה ,רומאכ
רשק לש השוחתב הוולמ וז הכישמ .םהילא בושל קקותשמ אוהו ,ונממ קזח הלא לש םחוכ יכ
ולבקל םידיתע םיקרבה +או ,ול םיפצמ ןליאו ןנע יכ שח רבודה .םויקה ןיבל וניב ,ידדה ,"ימא
.הכרב סטמ ןיעמב
אלב עונל ובייחמ ,םיכרדב ול םינמוזמה תוארמה ןמ תולעפתהו הדיגס לש םייח תויחל ונוצר
.תועיבק תבייחמה תרגסמ לכ שוטנל דיתע אוהו ,לבת יכרדב קספה
,םלועל הבהא לש עסמל אציש ול יואר ,רמולכ ,&הקוחר& תויהל וריע לעו &תוקיר& תויהל וידי לע
השבכה תא +טליש ול יואר .םידודנה ךשמה תא םוסחל לולעה ,םרוג םוש םע תורשקתה אלל
.ןהילא רשקתהל ילבמ ךא ,השיאו השרוחל םימעפל דוגסיש ול יואר .תכלל ךישמי ךא ,תלייאהו
– ויקרבב ,וימשגב םלועה לש תרעוסה תוחיתפה לא תאצלו החוטבה וריע תא בוזעל וילע
:םייחב ודועיי תא םות דע םישגהל לכוי אוה ךכ קר יכ ויאלפבו ויתונכסב
'תמאב ישפוח תויהל
אמא תנומתל – גרבדלוג האל
תררושמה לע
תנשב הדלונ גרבדלוג האל 1E11 הדלי התיה איה .אטילבש הנבוקב הלדגו הינמרגבש גרבסגינקב
אל השיא& ,המוגעו הדדוב הרענכ המצע הראית איה .םירחאה םידליהמ הנוש ,השיגרו המכח
תב התויהב .הביתכלו האירקל המצע השידקה איה .הב הכזת אלש תעדויו הבהאל ההמכ ,&הפי
22 תנשב .תימש תונשלבל רוטקוד ראות הלביק , 1E35 התיה דימו "ראל גרבדלוג האל התלע ,
םיישיא ויה היריש .&ןשע תועבט& ןושארה היריש רפס םוסרפ תוכזב ,תרכומ תיתורפס תומדל
תונכה תוכזב םיארוקה בל תא ושבכ היריש .םילמב ינכסחו קפואמ ,לולצ עבמ ילעב ,דואמ
,הזורפ תביתכב םג גרבדלוג האל הקסע ,הריש תביתכב דבלמ .םתוא ונייפאש תישגרה תואלמהו
הדבעו תובר תפומ תוריצי המגרת ,תורפסה תרותב ןויע ירפס הבתכ איה .םידליל תורפסו המרד
.ןורטאיתלו תורפסל תורוקיב תביתכבו הכירע ,הארוהב
תנשב םילשוריב הרטפנ גרבדלוג האל 1EFH .התומ רחאל לארשי סרפב התכזו

המדקה
תב התיה גרבדלוג האלשכ בתכנ &אמא תנומתל& רישה 22 ) 1E33 תוביסנב רושקה ישיא ריש והז .%
האצמ אלש ללגב םג ,המאל דואמ הרושק גרבדלוג האל התיה התודלימ דוע .תררושמה לש הייח
הליצ ,םאה .ותיב ינבמ קתונמ היהו ושפנב הקל היבאש ינפמ םגו הליג ינב ןיב המוקמ תא
ןיב קודהה רשקה .היתונורשכ חופיטו התב לודיגל הרסמתהו החפשמה תא הסנרפ ,גרבדלוג
.ןמז ךרואל ךשמנ םייתשה
ןיב תבכרומ םיסחיתכרעמ דגונמ טעמכ ןפואב תוגיצמה – תונוש תויונשרפ יתשל חותפ רישה
םיזמר רוזיפ תבוטל םיטרופמ םירואיתמ תענמנה דואמ הטושפ הפשב בותכ רישה .המאל תב
.םייתשה ןיבש םיסחיה תוהמב ןיחבהל תנמלע הקימעמ האירק םישרודה ,םייטסילמינימ
רישה ןכות
איה .הוולש תיארנ הנממ תפקשנה םאה תומדש תנייצמו המא תנומת לא הנופ תרבודה – *א תיב
םאהש הרמואב לדבהה תא הריבסמ איה .תואיצמב תומדהמ תרחא תפקשנה תומדהש השיגדמ
תורשפא לע תרתוומו ךויחבו העמדב התב תא הוולמ איהשו המא התויה םצע לע הכובנו האג תצק
&*!ימ* :תלאוש ךניא םלועמו& – הייחב תוברועמה
השקיבו הילא האב איה רשאכ הזגר אלו ההמת אל םלועמ המא יכ תנייצמ תרבודה – *ב תיב
םושמ קר ,תודגנתהו יאנת לכ אלל תתל םאה לש התונוכנ תא תנייצמ איה .םינוש םירבד הנממ
.התב איה תרבודהו םאה איהש
המילשמו תעדומ איהו התודלי ןוגי תא הנממ רתוי תרכוז המא ,םויהש תרמוא תרבודה – *ג תיב
התוריעצמ התוא הווילש שואיי ותוא תא המע איבתו הרעצב הילא אובת תבהש תואיצמה םע
.התיא דחי לדגו
.המולשל לאשת אל ךא ,הצוצרו הרובש המא לא אובת איהש השיגדמו תרזוח תרבודה – *ד תיב
,לואשל ילבמ ,עדת םאהש תנייצמ איה .המא תא וב +תשלמ ענמיתו הנובציע ךותב סנכתת איה
.רבודמ ימב לאשת אל איה ךא ,המצע הנממ רתוי רקי הל היה – תבה תא בזע רשא הזש
אוהו םאהו תבה :תויומדה יתש ןיב םינועטה םיסחיל זמור רישב םייקתמה ירטסדחה גולאידה
םירוה תוברועמ לש תולאשב ינורקע ןוידל תוליבומה םיסחיה תוהמל תויונשרפ יתש רומאכ ןמזמ
.םהידלי ייחב
הנושארה תונשרפה
שי .המא ןיבל הניב תבכרומה םיסחיה תכרעמ תא ןיבהלו ןוחבל תרגוב תב לש ןויסינ ראתמ רישה
םא ;התב ןעמל הברה בירקהל הנוכנה ,הרוסמ םא יהוז .םאה תומד לש היצזילאידיא רישב
.הרזע טישוהל דימת הנכומ ךא תועיבתבו תולאשב הדירטמ הניא ,עקרב דימת תאצמנה
םירצוי ,&אמא תנומתל& רישה םש דחוימבו ,וז היינפ תרוצ .הנומת לא היינפב חתפנ רישה
לא אלו ,הנומתה לא הרישיה היינפה תרוצש הארנ ךא ,המא ןיבל תבה ןיב קוחיר לש םשור םנמא
םיניינע לע רבדל תוחוניא השח תבהש רשפא .תרבודה לש תמיוסמ הכובממ תעבונ ,המצע םאה
רתוי היולג הרוצב היתושגר תא תולעהל הל רשפאמש אוה קחרמה אקוודו המצע םאה םע שגרבש
.הנומתב תוננובתה ךות םאה לש התוהמ תא +ושחלו
– יומסה תא ןהו – םאה לש התוולש תא – יולגה תא ןה תרסומ החיתפה תרוש ,ןושארה תיבב
הניא הנומתבש הוולשהש ןכתי :תונוש תורוצב &תרחא תא& םילמה תא ןיבהל ןתינ .&תרחא תא&
םאהש ךכל הנווכהש ןכתי ,םלוא ;התוא הריכמ תבהש יפכ םאה תומדל סחיב תמאה תא תפקשמ
+קשנה תא אל .תמאב איהש יפכ םאה תא תוראתמ תואבה תורושה שולש .המצע תבהמ הנוש
המא תא הריכמה תבה קרש ,םויםויה ייח לש םינטקה םייוליגה תא אלא ,הנומתב לכןיעל
תושגר םימעופ ,"וח יפלכש ןוסירלו קופיאל ,הוולשל תחתמש הארנ .םתועמשמ תא תשחנמ
.תונוש םיכרדב םשרפל לוכי ארוקהש ,םירואית רפסמב םילגתמ הלא .םיקזח
ןיא .הכובמו הוואג תושגר לש דחוימה +וריצב ,היפלכ םאה לש םיבכרומה היתושגרב השח תבה
דחמ ;תרגוב תב לומ תבצינ םאהש הדבועה םצעמ םיעבונ םהש ןכתי ךא ,םרוקמל רבסה רישב
הדליהמ הנוש תבהש הזמ הכובנ איה ,אסיגךדיאמו ,תרגוב תב הל שיש הדבועב האג איה ,אסיג
תסחייתמ הוואגהש ןכתי .המע רשקה תא םייקל ךיא תעדוי הנניא בושש ןכתיו ,הריכהש
.המע גהנתש תבה הצור דציכ תעדוי איה ןיאש ךכל – הכובמה וליאו תבה לש היתוחלצהל
ןכתיו הלבסל תסחייתמ העמדהש ןכתי ;העמדב דימת התוא הוולמ םאהש השח תבה
.התברק לע ילוא ,התב תבהא לע ילוא – &ךויחב תרתוומ& איה .הנממ התוקחרתהלש
:הילאמ תשקבתמה הלאשב +א ולו ,ברעתהל ללכ תוסנל ילבמ המלשהב לכה תלבקמ םאה
קוחירל םרג ימ וא !ינממ רתוי ךל רקיש שיאה ימ – איה הלאשה תנווכש חינהל ריבסו &!ימ&
ךא ,לוקב תעמשנ הנניאש הלאשה תא ךכב הטילבמו ,רישי רובידב העיפומ &ימ& הלימה – !וניניב
.םאה לש הבלב הבר המצועב הארנכ תלאשנ
ימעפדח טקאכ אל – הניתנב תאטבתמ וז .םאה לש התוריסמו התבהא תא טילבמ ינשה תיבה
תנתונ םאה .םיירמוח םירבד תניתנל קר אל ןבומכ איה הנווכה .תדמתמ ,תכשמתמ הלועפכ אלא
אל& – הלילש ןושלב חוסינה .תבה לש היתובוגתל רשק אללו זוגרל וא הומתל ילבמ ,לואשל ילבמ
,תונעבות לע תרחא הארנכ ביגמ היה רחא םדא :םאה לש הדוחיי תא טילבמ ,&תזגר אל& ,&תהמת
.התב וזו םא איהש םושמ טושפ ,השקבתנש ילבמ +א תנתונ וז .םאה אל ךא
הזמ עבונ רבדהש ןכתי .םאה לש תולובגה תרסח התוריסמ תא ריהבהל הסנמ ישילשה תיבה
תבהש ךכל הפצמ הניא ןכלו ,תודליב תבה לש לבסהו ןוגיה תא התבמ רתוי בוט תרכוז איהש
התוא םיניכמ ,תודליב וז לש הלבס םע התוהדזהו תבה םע התורכיה .התורגבב תרשואמ היהת
.תרוקיב חותמל ילבמו רבד לואשל ילבמ תרגובה תבה לש שואיה תא לבקל
ןהיניב הבריקה העיגמ ובו ,םייתשה ןיב שחרתהל היושעה היצאוטיס ראתמ יעיברה תיבה
+או ,רבד רפסל הנממ תשרוד םאה ןיא ,הצוצרו העוגפ הבש תבהש העשב .רתויב םלשה יוטיבל
הלבסב בטיה השח םאה .םילמב ךרוצ הל ןיאש הארנ .הבאכ לע רבדל ךרוצ השח הניא המצע תבה
התיבה הבושב התוא הלביקש ומכ .רבסהל תופצל ילבמ איהש ומכ התוא תלבקמ איהו תבה לש
תשאוימ התיבה הבושב ,הנבהב התוא תלבקמ איה ,הלבסו הבאכ תא המע האיבהבו הדליכ
שרפת וא לצנתת ,ריבסתו רבדתש ילבמ םג ,םאה ןמ עויסבו הנבהב הכזתש ,תעדוי תבה .תרסוימו
.יאנת אללו לובג אלל הבהא לש רשק םייתשה ןיבש הארנ ןאכמ .רבד
היינשה תונשרפה
ןיב קוחירה חכונ הבזכא לש המינ שוחלו המא םע היסחיל רשאב תבה יודיו תא אורקל רשפא
תומד תא גיצת אל וז תונשרפ .תבה ייחב םאה לש תילמינימ תוברועמ רדעה ידכ דע ,םייתשה
המוח לש התיינבל ואיבי תענכנה תוריסמהו הכרה הבהאהש םושמ ,תילאידיא הרוצב םאה
.םייתשה ןיב תיתימא תוברקתה תרשפאמ הנניאש
המא לא אלו המא תנומת לא רבדל תבה תצלאנ ויטעבש קוחירה הלגתמ ןושארה תיבב
רישי גולאידל תורשפא תענומ םייתשה ןיב היוקלה תרושקתהש קיסהל ןתינ ןאכמ .ןירשימב
הוולשה התעפוה ןיב יתועמשמ רעפ לע עיבצהל היושע &תרחא& םאהש הדבועה ןויצ .ןהיניב
ןיב בולישה .תואיצמב %*דכו תמייאמה ,הצוחלה ,הזוגרה ילוא) תרחאה התעפוה ןיבל הנומתב
תמאב הארנכ ,האגכ תספתנ איה .םאה יפלכ יטנלוויבמא סחיל אוה +א זמור הכובמו הוואג
הדבועה .םייתשה ןיב רצונש קוחירה לשב ילוא – הכובנ םג איה ךא ,תרגובל התב תכיפה תוכזב
תבזכואמה תבל רעצ תמרוג ,התבל התברק לע %המלשה לש ילוא) ךויחב תרתוומ םאהש
&*!ימ* :תלאוש ךניא םלועמו& – הייחב הלש תוברועמה רסוחמ – המא לש התושידאמ
היתועיבת לע הזגר אלו ההמת אל תאזש ךכ לע המא יפלכ תבה לש תרוקיב תזמרנ ינשה תיבב
תוהמש ךכ לע תבל רצ יכ הארנ .תודגנתה םוש אללו יאנת אלל התשקובמ לכ תא הל הקפיסו
הילע היה ,הנממ תפכא היה תמאב המאל םא יכ השח איה .תירטסדח התיה המא םע היסחי
םוגפ והשמ שי .תידדה היהת םידליל םירוה ןיב םיסחי תכרעמש תופצל ןתינ .תולובג הל ביצהל
.תתל םירוהה לש תלבגומיתלבה םתונוכנ לעו לבקל םידליה תשירד לע םיססובמה םיסחיב
ךרוצה קופיס לע הרתיו ךכ ךותבו התב לש היתועיבת לכל הענכנ םאהש דירטמה םשורה לבקתמ
.גולאידב ךרוצה – תבה לש יעבטה
באכה לצב התורגבתה תא תראתמ תבה .המאל תבה ןיב קוחירה רבוגו ךלוה ישילשה תיבב
תוחוכב התקוצמ םע דדומתהל הנודינ איה תורגבב םגש הארנ .התודליב דוע התוא ווילש שואייהו
.המצע
םע דחי רגבתהל הנממ עונמל ידכ רבד התשע אל איה ךא ,התודלי ןוגיל תעדומ םאהש תעדוי איה
רעצ תא הנממ בוט וליפא תרכוז םאהש םושמ אקוודש התפיצ תבהש רשפא .המע ורגבש היבואכמ
המא תא הל תנמזמ תואיצמהש אלא ,םיבואכמ םתואמ ררחתשהל הל עייסת איה ,התודלי
.התיא דחי רגבש השואיי תורבגתהל םג ומכ ,התב תורגבתהל הדעש תעדומה
יכ ילוא) התיבל בושת איהש הריהצמ תבה .אישל המא ןיבל תבה ןיב רוכינה עיגמ יעיברה תיבב
הצוצרו העוגפ בושת איה .המא םולשב ןיינעתת אל ללכ איה ךא ,%רחא טלפמ םוקמ הל ןיא
יאדוובש םאהש דע ,רושיגל ןתיניתלבו לודג ךכלכ קוחירה .המא קיחב קפרתת אל תאז תורמלו
:לואשלו ברקתהל זעת אל – %התוא בזעש בוהאה(רבחה) ורוקמ תא עדתו התב רעצ תא ההזת
תורמלו התב תא התורכיה תורמל רשא ,המא יפלכ הפירח תרוקיב תבה תחתומ ךכב – &!ימ&
עריאש המב ןיינעתהל קר וליפא וא דדועל ,עייסל תוחוכה תא אצמת אל – לוכיבכ התוריסמ
.התבל
הרכהו הכרעהל יוטיבכ הנושארה תונשרפב הארנש המ .ויפ לע רישה תא תכפוה תאז תונשרפ
הדבועה רואל דחוימב – הינורט +או האילפל יוטיבכ היינשה תונשרפב ררבתמ ,םאה תלודגב
תבאוכ תבה ,תאז תונשרפ יפלע .הרעצו הלבס רוקמ תא תעדוי םאהש שרופמב תנייצמ תרבודהש
אקווד אלא ,םאה תוגהנתה ךרדבש תובשחתהה תא האור אל איה .המא ןיבל הניב קוחירה תא
.הב תעגופ הכש תוברועמה רדעהו תושידאה תא
םייתונמוא םיעצמא
ךשמתמ הווהב םאה תראותמ ןושארה תיבב – &!ימ& :הלימה לש הרזחה דואמ תטלוב – הרזח
םשור לבקתמ &!ימ :תלאוש ךניא םלועמו& :התב ייחב ברעתהלמ תענמנש ימכ %העובק הרגש)
םאה תראותמ ןורחאה תיבב .התב ייחב טטחלמ תענמנו התונרקס לע תרבגתמה םאה לע יבויח
םשורה לבקתמ ןאכו &!ימ ינילאשת אלו& :התב ייחב תברועמ היהת אל םעפ +אש ימכ דיתע ןמזב
.הבאכב הל עייסל תוסנלו הייחב +תתשהלמ תענמנ התורגבב וליפאש המאמ תבזכואמ תבהש
הכ ךתנומת& .המא יפלכ תרבודה לש יטנלוויבמאה סחיה תא םירצוי רישב םידוגינה – םידוגינ
.הנוש תואיצמהש השיגדמ ךא ,הנומתב המא תוולשל תסחייתמ תבה – &תרחא תא .הוולש
+סונ דוגינ .המא םע רישי גולאידמ התוענמיהל הביסה תא תבה הריהבמ ,הזה דוגינה תועצמאב
לע דמלמ הכובמו הוואג ןיב בולישה – &ימא – תאש לע הכובנו האג תצק& :םילמהמ הלוע
לע ילואו הרגבש התב לע הוואג םג תינמזוב השח םאה .המאל תבה ןיב םיסחיה תובכרומ
+סונ טלוב דוגינ .ןהיניב עלגתנש קחרמה לשבו תורגבתה התוא חכונ הכובמ םג ךא ,היתוחלצה
יפלכ םאה סחיבש םינושה םידדצל +סונ יוטיב – &תרתוומ ךויחבו העמדב הולמ& :םילמב אטבתמ
המלשהל וא החמשל זמר – ךויח ,רחא דצמו תושגרתה וא תובצעל זמר – העמד ,דחא דצמ .התב
.תכדכדמ תואיצמ םע הרירבתילב
הווילש תבה לש הבאכל ירופאטמ יוטיב והז – &הרגבש התגות שואי תא איבת איה& – הרופאטמ
ןוגיה םע דחי רגבתהל תבה לש הלרוג תא שיחממ הזה רואיתה .התורגב דעו התודלימ התוא
יופצ ךכש העידיה .ונממ רתפיהל הל העייס אל המאש םושמ ילוא ,התוריעצמ התוא הוולמש
.התפיצ ול עויסה תא המאמ הלביק אל תבהש השיגדמ ,תויהל
תרמוא *ד תיבב תאז תמועלו תבה תורגבתה תא &העמדב הוולמ& םאה *א תיבב – העמדה ביטומ
ותוא העיבמ איהו התב לש לבסה תדבוע תא תבאוכ םאהש הארנ .&ךקיחב הכבא אל& :תבה
הז ביטומ .המא תוחכונב העמד ליזהל התנווכב ןיאו הלבס תא םינפהל תרחוב תבה .העמד תלזהב
ילוא .םאה יפלכ תבה לש ההז תוגהנתה רדעה תמועל ,תבל םאה לש הבהאהו הגאדל זומרל יושע
.הווהב תבה תרעטצמ ךכ לע

םוכיס
ןוכתמ וב ןיא .םידליםירוה יסחיב תוינורקע תולאשל רשאב ןויד ןמזמ &אמא תנומתל& רישה
ינש תא הריתומ ,רישי גולאידמ תוענמיהה לשבש םיסחי תכרעמ תגצה אלא ,םיניקת םיסחיל
.םיקפוסמיתלב םידדצה
1 . םינינועמ הדימ וזיאבו םאה – םהידלי ייחב םירוה לש תוברעתה ןיבל תוברועמ ןיב לדבהה
יהמ !היוצריתלב איה םימוחת וליאבו תוברועמה היוצר םימוחת וליאב !יתמ !ולאב םידדצה ינש
!שקעתהל יואר המכ דעו םוזיל ךירצ ימ !תוברעתה(תוברועמל הנוכנה ךרדה
2 . התועמשמ המ !תאטבתמ איה המב !תרחא תוריסממ הנוש םאה – םהידליל םירוה תוריסמ
!רתיתוריסמ תמייק ללכב םאה !רתיתוריסמ לש האצותה המ !םירוהה רובעו םידליה רובע
קרפ 2 רצק רופיס –
גרבנייטש בקעי – תרוויעה
,רבנייטש בקעי
תנשב הניארקואב $לונ %רבניי,ש בקעי 1887 'ב היהשכ " 14 'ושארה וריש םסרו# םש !הס$ואל רבע
'ב היהשכ 15 תנשב "תי$ייהו תירבעה תונותיעב *תתשה םש !השראוול רבע הנש התואב " 1914
-ב הצרא ר(ו 'ילרבל ב(ע ")ת$לומ)בו )ריעצה לעו#ה)ב *תתשהו לארשי-+ראל הלע 1925 בתכ "
")םיינ(אמ) יכרועמ היהו )רב$)ב
תנשב ביבא-לתב ר,#נ 1947 "
( ,רבנייטש בקעי ( "תרוויעה" 1-12 )
הלילעה רי*קת $ הת#שמ ינבש ירא שיאל הרוכ-לעב האשינש !הנ םשב תרוויע הרענב השעמ
הלעב :תיתימאה ותוה( תא *וסבל הל%מ הרענה "יעוצקמה וקוסיעו ולי% !ותומ$ לע םירקש הל ור#יס
"תורבק-תיב &ותב $מוע התיבו ול ה$ליש תבה תא רבקש !'רבק אלא וניא
ותינבתו רופיסה ,וס $ לע םיססובמה תמה ירו#יס תנוכתמב בותכ רו#יסה ה,נאו# 2 הנפמ תדוקנ
תועמשמ רופיסל הקינעמו חתמה תא תקרפמ ,ךבסה תא הריתמ ,איש תשמשמ רופיסה ףוסב
.הריציה ךלהמ לכל שדח שוריפ הקינעמ )רתסנה( יוסכה יוליגכ הטנאופה .השדח
!הרובי%ה לש הבצמ לעו לארשי לעבה לש ותומ$ לע תמאה תא ת#שו ה,נאו#ה !)תרוויעה) רו#יסב
"הנ
#&ורתפ הל שורדש היעב תור*ויה תונבומ-יתלב תויושחרתה וב שי #הדיח רופיס אוה "תרוויעה"
חתמ לש הסוחד הריוא תור*וי בו*יעה י%רדו .רופיסה אשונ -תיש,ר הניחבמ דואמ &ועט רופיסה
#&ירותסמו
תרוויעה הנח לש המלוע
התוא $ימעמ הנ לש 'ורוויעה "הריכמ הנניאש ם$אל תכ$ושמה !תרוויע !הריעצ השיא איה הנ
הלש ה#שמהמ תקתונמ איה "הלרו% תא תונשלו ,ולשל הוכב 'יא "תלו(ב תולת לש השותב
םינ%#ומ םניאש וי$סל הנותנ !.הלעב/ ר( ם$א $צל המצע תאצומ איה ה( בצמב "םיילושל תנ(נו
"הבצמל רשאב תמאה תא הלעב י#מ תול%ל 'ויסינה לע תרתוומ איה &כ םושמ "הרוצ םושב
- לע תמאה תא תול%ל היתונויסינב אלא !הנ לש היתוש%ר רואיתב אל (כרתמ רו#יסה
"הי איה וב םלועה
- םיראה םישוה תר(עב םהיתולב%מ לע םמצע תא )תוצ#ל) םיביי םומ ילעב םישנא
לע היתובו%תב "הנורוויע לע המצע תא )תוצ#ל) הילצמ הנ "ת$וימ תושי%ר ותי#ו
"הנורוויע תורמל )תוארל) התלוכיו הלש הק(ה היציאו,ניאה ת,לוב התוא בבוסה
תנמואה לש התש%רהבו התבל היתובו%ת רואיתב רו#יסה &שמהב ת,לבומ תא( תלוכי
"הרומ% תרוויע הניא הנש !הנק(ה
הנח לש תמאה יולי, +ילהתב םיבלשה
'ב ם$א :המא ותוא תראתמש י#כ אוה הל $עוימה 'תהש הנימאמ הניא הנ !הליתכלמ רבכ 30 !
"קב, רוס
1 " "'ק( שיא אוה יכ הל%מו ונק( תא תששממ איה !ה#וה ראלש 'ושארה הלילב
2 " "בשומה םותמ האיצי 2 הלעב תיבל הכוראה העיסנה
3 " "אוה 'ק( ם$א יכ ה$יעמה לעבה לש ויל%ר תקי#$
4 " "קב, רוס וניא יכ $יעמ לעבה לש $בכה לועישה
5 " "םייו%ה לש ולאל םימו$ םי%הנמהו תיבב םילכה
6 " "הליל 'ושיאב תיבה תא לעבה תבי(עו ר(ה )רוקיב)
7 " "ביבסמ םיתב אלל !ות# ,שב יוצמ תיבה יכ ת(מרמה ורה
8 " "ה$ליה תלמו ה#%מה תו,ש#תה 'מ(בו ללכב לעבה תו%הנתה
- "ת,לומ תויביסא#ב ת,לוב התוא תבבוסה תואיצמה םע הנ לש התו$$ומתה &ר$
"'רבקל התב לש ה#ו%ה תא תתל הבוריס אוה לרו%ה $%נ םמוקתהל $ייה הנויסינ
"'ולשיכל שארמ הנו$ינ תא( תוממוקתה
יולי% תא הווהמ רו#יסה לש םויסה תנומת "תירקש תואיצמב הנותנ איהש הנל םי(מור ולא תונוי(
לרו% הילע ר(%נש &כב הריכמ איה "תורבק-תיבב תררו%תמו שישק 'רבקל האושנ הנ 2 הרמה תמאה
תוומה לצב אצומ אלל םיי לש ר(כא "
רופיסב תוארה תדוקנ
תמה תריווא תא %רבניי,ש רצוי &כ "תרוויעה הנ לש ו(ל ה$ומצ רו#יסה לש תוארה ת$וקנ
הנ לש היוניכ תועצמאב תישענ 'ורוויעה תש%$ה "ארוקה לע ם% )'ורוויע) ר(ו% אוה 2 'ירותסמהו
לש תוארה ת$וקנ ת$מצהו יתר%ש ונניא תרוויע לש היניע &ר$ םלועה רואית ")תרוויעה) :תובר םימע#
"'יבהלו תע$ל !עצבל !שול !עומשל תל%וסמ איהש המל ותוא הליב%מ הנל ר#סמה
בוציעל םימרות תולוקה "תרוויעה לש המלוע תא םיאלממה םייורי% 2 תוקי#$ו םי$עצ םיש%$ומ
"'ירותסמו תמ 2 רו#יסב תיללכה הריוואה
&רבקה לארשי ( לעבה לש ותומד
םי$בכהו םי$ו$מה םי$עצה !ה,מה תוקי#$ !ינוציה הארמה תר(עב רקיעב תניי#ואמ !תקורמ תומ$
"ה#ה תמיהנו
- "רובי$ב ,עממ אוהש לל%ב ילוא 2 ימינ#ה ומלוע לש רואית ללכב ,עמכ 'יא
- תו%יר בקע ילואו קתושה םהיבא תע#שהב ילוא ה#-י$בכ םה "םינב ינש שי לארשיל
"רו#יסהמ העו$י אל !יהשלכ
- ".ה,ימה תעצה !התה תש%ה/ םיישונאה וי$$צ לש רתויב ,עומ רואית
- רשאכ !יקס,ור%ה םויסב ,לבומ רב$ה "'רבק 2 ועוצקמ םע ההו(מ תויהל תכ#וה ותומ$
התוא *,וו ו$יק#ת תא אלממה !'רבקכ אלא !בא ומכ התומו ותב תלמ לע בי%מ וניא
"התומ םע $ימ הרבקל י$כ הת,יממ
- ם$אכ אלו הסנר# תוומב האורה 'רבקכ בי%ה !ריעב םיראה םי$ליה לש םתומ לע ם%
"תו#שמה רעצ םע הה$(מה
וסיו ותו%הנתה לשב ול תו$%נתהו תרוקיב תרצונ "תקולמב היונשל לארשי לש ותומ$ תכ#וה &כ
".יללכ '#ואב תונרבקל אל/ "הנל
תבה תדיל עוריא
יונישל יוכיס ובוב 'מו,ה !משמ ערואמכ תבה ת$יל ת,לוב רו#יסב ראותמה ר$וקה םלועה &ותב
רמ(-ירב$ קרו 3"""1 הת$יל בכשממ המוקב הנל התיה הש$ םינ# תו() "הרובי%ה לש הבצמב
למס/ %לש ת$רל ליתמ 2 ה$ילל &ומסב הנתשמ ריוואה-%(מ ולי#א ")ללועה תסירע לע תרמ(מ התיה
"ולשו ,קש השענ +וב לכהו .הרה,ו 'ויקינל
!רב$ל ,עמכ הל$ איה &כ בקע םלוא !רישל הליתמ תרוויעהש &כב א,בתמ ה$ילה םע רשואה
"וי$ליו לעבה לש הממ$ה םלועב תבלתשמ &כבו
עוריא איה ה$ילה !ה( רו#יסב &א !תישונאה ה#שמה תו$א תא תלמסמ רשוא לש הנומתכ ה$ילה
הייהש אלא םניא םייהו ה$ילהש תינוריאה תוא$ווה תא םיצעמ !תוומה רבעל העונתה תא ההשמה
ה$יל 'יבש תויב,וקה &ותמ קרשו !היו$בה רשואה תיוו &ותב ם$אל ברוא תוומהשו +ק םר,ב הלק
הימורעמ לכב הי$בה הל%תמ תוומו "
הבו*יע י%רדו רופיסב הריוואה
הקמנהה 'יבל תויושרתה 'יב רע#ה תועצמאב תרצונה !ה$רו תמ תריווא ת,לש רו#יסב
"תויושרתהל םלוה רבסה תתל הסנמ אוהו תמב יוצמ ארוקה "'הל תנתינה תשרו#מה
- תויהל $יתעש ה( יכ !התנות ינ#ל ו$י%ה תרוויעה הנל) :רו#יסה לש הית#ה ,#שמ
!&כ-רא $ימ "ינושאר 'ומא רסו רצוי )ורסמ אוה קב,ה קסעו 'מלא שיא אוה הלעב
םאה תעבשנו תר(ו 3 $ואמ רצק 'מ( ררבתמש המ 2 .)המנב הארא הככ)/ םימע#
"ותיבו וי$לי !$עוימה לעבל ע%ונב התבמ םינוש םירקש ריתסהל תונויסינכ !'כמ ראל
)תיבב יבשתש ב,ומ) :הצלמהה $צל !)הלו$%ה רצה) -ו )וורמה תיבה) :'ו%כ םייו,יב
"""םיל%מ רשאמ רתוי םיריתסמ םאה ירב$ש $שה תא םיררועמ 2
- ת#סוותמ 'אכ "הנ י$י-לע תמא י,ר# ת#יש םע ה%ר$הב תינבנ 'ירותסמה תש%רה
רשאב םיעית#מה םייולי%ה תא קולל ימ םע הנל הל 'יאש &כ לע הקעומה תריווא
"הונ(ו ה$$וב איה "הייל
- לש התע$ות &ר$ תושרתה י,ר# תא לבקמ אוהש םושמ תורב%תמ ארוקה תוהימת
"הלש היתוהימתו היתושש !היתובו%ת ת#סותב תרוויעה הנ
- -יתלב תוארנ ויתובושת "לארשי לעבה לש הנושמה ותומ$ תמרות תית$יה הריוואל
תל$ב תוקי#$מ עת#ומ אל ללכ אוה/ רתויב הר(ומ ותו%הנתהו .ה$ו$ה תלמ/ תונימא
".המ 'מ(ל תוניתמב אצוי *או הלילה עצמאב
- תוריתסמ !הלעבו המא !הנל רתויב תובורקה תויהל תורומאש תויומ$ה יתשש ה$בועה
$מ תמה תריוואל ה#יסומ !לו$% רקשב תויל התוא תוליבומ *או תמאה תא הנממ
"&$יאמ !הקעומה תריוואלו
- תיבהש &כב ,קשה קמונמ הלית "רו#יסב תוא$ווה-יא תריוואל םרות 2 הממ$ה בי,ומ
:תו#סונ תוביס ,קשלש ררבתמ הרהמ $ע "בושייה הצקב אצמנ
1 " המאב היולת הנ 2 )"""םיבורמה המא ירב$ל הממ$ב הבישקה תרוויעה)
לע עי#שהל הוכב 'יאש ראמ !הירב$ל הממ$ב בישקהל תצלאנ איהו
"היי &להמ
2 " "הממ$ רצוי רב$ל ,יעממה לעבה
3 " תרמוא 2 )םינוי יתשכ םה םיונו םי,קוש) "ה#ה י$בכ םי$ליה תממ$
"םמויק תא הלית השיכהש ראל הנ לש המא םהילע
4 " ".תורבקה-תיב תביבס/ "ללכב ם$א תולוק לש םתורי$נמ הממ$
5 " "םושנל הקיס#מ ה$ליה רשאכ תררתשמה הממ$ה
6 " תו$מוע היל%ר יכ !הריכמ איה :תרוויעה 'ור%מ תצרו# המויא הקירש)
הממ$ה "תוומה תריווא תא תונבל $עונ הממ$ה בי,ומ ")תורבק-תיבב
"המויאה תמאה תו$וא שיערמה יולי%ב הרבשנ
םו%יס
"תרוויעה" 'יבש $ו%ינב איה .&וביסה/ רו#יסה לש תי(כרמה היעבה "ה,נאו# םע תמ רו#יס אוה
תניבב ונניאש *א !.הרתה/ 'ורת#ה תא הווהמ רו#יסה םויסב אישה ת$וקנ "הל%נה 'יבל רתסנה
תונשל י$כ &כב 'יא &א !הל%תמ תמאה "היעבל 'ורת# אל &א !ה$יל 'ורת# וה( "ללכו ללכ 'ורת#
"תוומה לצב םיי - הנ לש הלרו% תא
- 2 רו#יסב תי$וסיה השותה תא םיצעהל י$כ השענ תרוויע הרובי%ב הריבה
$#ה "
- :$וסי תושות יתש םלועל תומלענ אל תרוויעה לש הישומ $שהו ה$רה ולא "
"ה$ייה תמאה איה המותסה הל#אהו המו$מ רשואהש ת$מתמ השותל תוליבומ
- תא %רבניי,ש %יצמ !ינוריא בוציע תועצמאב ישונאה בצמה :יר(כאה ושורי#ש ! ם$אה
ם$אה תיבב תוומהו תוומה תיבב 2 תוומל םינו$ינ לכה יכ תול%ל ם$אה לש ו#וס "
תורמל תונוכנ ויה תרוויעה לש היתושות "לאה י$יב ינוריא קשמ םה ויי
"""תול%תהל תמאה לש ה#וס 2 התוע,הל תונויסינה
- תישונאה הרבה תא ת%ציימ תרוויעה הרובי%ה הי לבא !'וקי#ב לוכיבכ תלעו#ה !
לכב ומכ !הב תסונ תקוניתה ת$לוה "הארנבש ב(כה תא תס#ות הניאו !'ורוויעב
הייהשה אלא ו( 'יאש םושמ !המו$מ ה(ה רשואה לכ לבא !הילי$יאו רשוא !ם$א
"+ק םר,ב ה#וסבש תישונאה העינכה ם$אל תברוא היו$בה רשואה תייוו &ותב
תוומה "
אלרוב הדוהי – שחכב והתבבוס
) אלרוב הדוהי 1GG+ – 1EFH הארוהב קסע .&הרזע& םירומל שרדמהתיבב דמל .םילשוריב דלונ ,%
תורפסל תידרפסה הדעה לש המלוע תא סינכה ,רפוסכ .קשמדב םיירבעה רפסהיתב תא להינו
.לארשי סרפב הכז ."ראב תירבעה
רופיסה תרתוכ
.רקשב ותוא הבבוס ;ותוא התמיר > &שחכב והתבבוס&
םשב תמייק ךכבו היימר לש השעמ רופיסב עצבתי ןכאש ,ךכל הייפיצ תרצוי רופיסה תרתוכ
.תילילש המינ רופיסה
העיפומה רפסמה תדמעב איה ךכל החכוההו ,הנוש תועמשמ תרתוכה תלבקמ האירקה םותב
:ולוכ ולש רסמה תא הריגסמו רופיסב ןורחאה טפשמב
&.םייקתמ םלועה – ולאכ תימרתו +ויז ישעמ ללגב יאדו&
רופיסה ןכות
תקדצ השיא לש התומד תבצינ ,םירשעה האמה תליחת לש םילשוריב תשחרתמה הלילעה זכרמב
ישעמל הייח תא השידקמו ,ומש ןושחנ בקעי ,רתויב ןצמקו רישע םדאל האושנ איה .ה*גוקיר םשב
םילוזו םיפיוזמ םיטישכתב םתוא הפילחה איה .רתסב היטישכת לכ תא הרכמ ךכ םשל .הקדצ
הקינעה איה .הישעמל דגנתמ היה יאדוובו בל ער שיא היהש ,הלעבמ השעמה תא ריתסהל תנמלע
השקיב ,התומ ינפל םידחא םימי .הימחרו התדהא תושגרמ םג אלא ,הפסכמ קר אל םיקקזנל
ןושש דוד +רוצה םע דחיב המזיש םיטישכתה תימרת לע הלעבל הרפיס איה .הישעמ לע תודוותהל
.המלועל הכלה ,ןכמ רחאל רצק ןמזו
רופיסה הנבמ
:םיקלח השולשל קלחתמ רופיסה
חתופ רפסמה .&םלועב דואמ םירידנ – תוליצא ילעבו בל יבידנ םירישע עודיכ& :תיללכ החיתפ
לעש ,תילילש השוחת רצוי אוה ךכב .בליבידנ םניא ללכךרדבש ,םירישעה לע תיתרוקיב הללכהב
.הבר הדהאל הכזתש ה*גוקיר לש התומד הבוטל עיתפת הלש עקרה
רשפא .רחא רסמ הריבעמ הלילעה .ענכשמ יפוא תלעב תרגסמ ךותב תינבנ הלילעה :השעמה רופיס
דואמ רישע םדאל האשינ ה*גוקירש הדבועה .המוטאו הרק הרבחב םג םיבידנ םדאינב ויהיש
בוטה תא םישגהלו תירותסמהו הטקשה הכרדב וב דורמל הנממ הענמ אל ,ינוציק ןפואב ןצמקו
.דסחו הקדצ ישעמ ותיישעב – םדאבש
תא םיריהבמ הליהקה ינב .תללוכה ותועמשמ תא שיחממ רופיסה לש םויסה טפשמ :יללכ םויס
םלועה םתוכזב יכ ,תימרתו +ויז ישעמ םלועב םישחרתמ םיתעלש בוט ויפל ,יזכרמה רסמה
.תירסומה הניחבה ןמ םייקתמ
רצק רופיסכ "שחכב והתבבוס" רופיסה ינייפאמ
לא הליבומו הלילעה תא העינמה ,תישארה תומדה איה ה*גוקיר .םצמוצמ תויומד רפסמ – תויומד
– ןודנה אשונה לש ילילשה ןפה תא השיגדמה ,תינשמ תומד ,ןושחנ בקעי ,הלעב .רופיסה תנקסמ
הריוואה בוציעל עקר תויומדכ םישמשמ ריעב הליהקה ינב .םיבוט םישעמו תונצמק ,רשוע
.רופיסה לש תיטסילאירה
.םילשורי – דחא םוקמב שחרתמ רופיסה – םוקמ
הלילעה הנבמ .ה*גוקיר לש םיאלפומה הישעמ ביבס דבלב תחא הלילע תמייק רופיסב – הלילע
תרזוע ה*גוקיר – ךוביס ;תיזכרמה היעבהו םוקמה ,ןמזה ,תויומדה תגצה – היציזופסקא :יסאלק
דציכ :הלאשה ביבס רופיסה תמולעת .ןצמקה הלעב לש ותעד המ תעדוי איהש תורמל ,םיקקזנל
תעייסמ איהו הרזע לבקל ה*גוקיר לא ואב םישנא – תוחתפתה ;!ופאל תחתמ תאז השוע איה
יוליגו רופיסה איש .התומו יודיוה ,ה*גוקיר לש התלחמ – ךוביסה תרתהו איש ;םיברל בלבחורב
.הלוכ הריציה לש הטנאופה תדוקנ םג יהוז .םויסל ךומס שחרתמ תמאה
תויומדה ןויפא
ןושחנ בקעי לשו ה*גוקיר לש תויומדה יתש .םירומג םיכפהכ תובצועמ רופיסב תויזכרמה תויומדה
.הלילעה תוחתפתה םע +קות רתי לבקמ אלא ,הנתשמ אל ינושארה ןרואית .תוחוטש ןנה
ה*גוקיר
תב ,םלוכ לע הביבח ,םיבוט תב :ינוציח רואת 2H ,ןונח הלוק .תורוהטו תובוט היניע ,הדומח ,
.םעטבוטו הניב ירבד +וצרו לוקש ,ןותמ הרוביד
לע רעצ לש המינ תרכינ .הבל בוט תא םיריקומו התוא םיבהוא םלוכ :הילע הביבסה תעד
.הל יואר אל ןיטולחל רשא ילילש םדאל התוכדתשה
םדא לכמ רעצ חיכשהל החוכב .התוא םיבבוסה לכ לע שפנתוליצאו םוח הנירקמ :תלוזל הסחי
ןח ירבד תרמואו תכרבמ איה .התלד לע קפודה םדא לכ העישומו תעייסמ איה .הב טיבהש ימומגע
.הכרדב הרקנה םדא לכ לש ובל תא םיממחמה
תא ןייפאמה ןפודהאצוי השעמהש ןבומכ .רתסב הקדצ תנתונו תווצמ השוע איה :הלש םישעמה
יפסכ תא םורתל תנמלע תאז ,םיפיוזמב םתפלחהו היטישכת תריכמב אוה ,לכמ רתוי התוישיא
.םיקקזנו םיינעל חוורה
.הלעב תוישיאל טלחומ דוגינכ תנייפואמ התוישיא :דוגינ תועצמאב ןויפא
תינונבלב שורפה ךר רוא ;שחנ לש ותרואמל העלקנש הנוי :תירופאטמ ןושלב ה*גוקיר ןויפא
;םליא %+שכמ(םסוק>) +שא ידיב הפשכתנש הכלמ תבכ ;הלועו עיצפמש חרי לש ורואכ ,הינפבש
.ריבגה לש וידיב היובש החפשכ איה הלובכ
ןושחנ בקעי
ןבכ ןמלא :ינוציח רואת 35 ,רדה אלו ראות אל ,%תויובכ(תושולח>) תוטורט ויניע ,הארמ ער ,
.ןמשב םיחושמכ םיקיהבמ וינפ .יתרקויו רדוהמ ושובל
ידילע הנוגמ אוה .וב טלוש לזמהש ימכ אלו לזמב טלושש ימכ ספתנ בקעי :וילע הביבסה תעד
ןפואב ןצמקו "ראה םעו רובכ רכומ אוה .תלוזה תושגרל םוטאו בל ער םדא וב האורה הביבסה
.ינוציק
אוה .התוריעצב התמש ,וילע האונשה הנושארה ותשאל ירזכאה וסחי לוכל עודי :תלוזל וסחי
םוי ידמ קסעתה אוה .התבותכ תא הל םלשל הצר אל יכ טגב ןיאושינהמ התוא ררחשלמ ענמנ
םינש הנומש .תויחלמ לדחתו שאייתתש דע תונובלעו םייוניע ,םירוסיי הל םורגל דציכ תובשחמב
היהתש ימל תידיימ ךדתשהל בקעימ ענמ אל רבדה .בלןורבשו רעצמ התמ איה ,ואשינש רחאל
.היינשה ותשא
ודמעמב םדאמ תופצל היה ןתינש יפכ הבדנו הקדצ ןתונ אלש ימכ ןושחנ בקעי רכומ ,ךכ לע +סונ
,טסיאוגא אוה .הרזע תשקבב וילא ונפ רשאכ הקיתשב ומצע רוטפל גהנ אוה .ילכלכהו יתרבחה
.וביבס םילבוסהמ זובב םלעתמו ומצע לע קר בשוח
,ודי תא חלש וב רבד לכב .לזמרבו חילצמ ,רישע םדא היה בקעי :יתרבחהו ילכלכה דמעמה
.לודגב חיוורה
.ותשא תומדל ןיטולחל תדגונמ בקעי לש ותומד :דוגינ תועצמאב ןויפא
םשה ;&ריזח +א ;&לוגיפ& ;&השוחנ חצמו לזרב בל ;&"עלובכ& :תירופאטמ ןושלב בקעי ןויפא
.ותוא תנייפאמה שחנה תוישיאל זמרכ ןושחנ
הריציב םדיקפתו הרבחה ינייפאמ
תא ןהמ תכסוח אלו תולעופה תושפנה תא בורקמ הריכמה תברועמ הביבסכ תראותמ הרבחה
םימישאמ ,םימחרמ ,תלוזה רעצב םיפתתשמ ,תוקפס םיעיבמ ,םילכרמ םה .תקדצומה תרוקיבה
ה*גוקיר יפלכ הדהא תושגר רוציל %א :יתורפסה דיקפתה תא םיאלממ ךכ ךותבו המשא םיחיטמו
.בקעי יפלכ לוזלזו סעכ תושגרו
ךרדל רשאב תמאה יוליגל רשאב חתמ ררועל %ג .ןהל רשאב הדמע טוקנלו תויומדה תא ראתל %ב
םוקמו ןמזה עקר לע רופיסה תרואפת תא בצעל %ד .ה*גוקיר – תישארה תומדה לש הלעופ
.הלילעה תושחרתה
ונממ תולועה תונקסמהו רופיסה תועמשמ
,בל"מואו היישות תרזעב .ןתונל םג אלא לבקמל קר אל םורתל יושע הקדצ ןתמש הארמ רופיסה
תרגסמ תורמל תאז – ליעומו יבויח ןויבצו השדח תועמשמ הייחל קינעהל ה*גוקיר הליכשה
התארשכו& :התומל רבסהב תנתינ ךכל הייאר .הנותנ התיה הבש תאכדמהו תלבוכה ןיאושינה
,הב ויהש תובוט תונוכת האטיב איה הקדצה ישעמ תועצמאב .&הייח ולכ – היטישכת ולזאש
.התביבס דצמ הבר הכרעהלו הבהאל התכזו יופכה התודידבמ האצי
רופיסב המלידה
תונוהלו ,רתסב הבדנה תווצמ תא םייקלו םיקקזנל רוזעל םאה :המליד התיה רופיסה תרוביגל
הליבומ רופיסה לש הנקסמה .םיקקזנל הרזע קינעהל אלו הלעבל הנמאנ ראשיהל וא הלעב תא
הרטמ ןעמל השענ המרמה השעמ %א :םיאבה םימעטה ןמ ה*גוקיר לש השעמה תקדצהל ןבומכ
.םילבוסלו םיכרצנל הרזע – הלענ
םיטישכתב תוטשקתה לע הרתיווש תאז איה רמולכ ,הרכמ איהש הלש היטישכתב רבודמ %ב
תגצה – םישנ רובע יתועמשמ בורלש רבד לע הרתיו רשא השיאכ היפלכ יבויח טביה שי ךכבו)
תוביוחמה ךכיפלו ,ןצמקו עשר היה ,הז הרקמב עגפנה אוהש ,לעבה %ג .%תוישנה לעמ תוישונאה
.ירסומ בוח לעב וב תוארל השק ,רסומה יללכ לע רמוש וניאש םדא .רתוי התוחפ ויפלכ תירסומה
+תושה %ד .ותוכזל םג םיבוטה הישעמ תא תפקוז ,ותשא איה ה*גוקירש הדבועה ,תמיוסמ הדימב
%ה .הליהקה ינב ראש םג והומכו הווצמ השעמב הארש ןימאמ םדא אוה ןושש דוד +רוצה ,השעמל
הלהינש אלמה יפסכה חווידה תא הלעב ינפב הגיצה +או ,הישעמ לע ה*גוקיר העדוותה התומ ינפל
.םינשה לכ הדיפקב
טפשמ תא ריבסהל ידכ םהב שיו רתויב יבויח רואב ה*גוקיר לש השעמה תא םידימעמ ולא לכ
.רופיסה לש םויסה
רופיסה םויס
&שחכב בבוסל& ה*גוקיר לש התחלצה תוכזב תרתפנ &ול בוטו עשר& לש היעבה .רוגס רופיסה םויס
ישעמ תושעל תורשפאה ה*גוקירל הנמדזנ ,רבד לש ופוסב .םינש הרשעשמח ךשמב הלעב תא
ןיבהל ויתונויסינב זכורמ רתונ בקעי .ודמל אוהש הארנ אל יכ םא ,חקל הלעב תא דמללו הקדצ
םוקמב הז רבדב ותוקסעתה לע ומצעמ שייבתה +א אוהו ופאל תחתמ השחרתהש תימרתה תא
תפלחה יקסע תא הלהינ רשאכ התמור אל ה*גוקיר םאה הלאשב רתוי דורט אוה .ותשא תלחמב
לקהלו םינורחאה הימיב ה*גוקירל רוזעל ןתינ םאה הלאשב רשאמ ,םינשה ךלהמב םיטישכתה
םיקקזנל ופסכ תא וחרוכלעב קליח בקעיש יוליגב רופיסה לש ופוס .הלבס תא המרבדב
התומ תדבוע +א לע החלצה לש םעט רופיסה ריתומ ךכב .החונמה ותשא ןבומכ התכז הליהתבו
.םויסב ה*גוקיר לש רעצמה
תויזכרמ בוציע יכרד
ןורתפ לא ארוקה תא ליבומה חתמ רופיס לש םיטנמלא ליכמ &שחכב והתבבוס& רופיסה
.הדבתמ םויסבש תמיוסמ הייפיצ תררועמה תרתוכה תועצמאב הנבנ רופיסב חתמה .המולעתה
;&דוס הטעמ& ;&םיסנ השעמ ;&הדיח ךותב הדיח& :ןוגכ םייוטיבב שומישב רבחמה הברמ ןכ ומכ
לש +סכה ןיאמ – עדימ תמלעה לש הקינכטב רבחמה טקונ ךכ לע +סונ .דועו &םיזרד םיזרב&
!תונדפקב התוא קדובה הלעבמ וב שומישה תא הריתסמ איה דציכו ה*גוקיר
.םויסה תארקל הטנאופה תפישח םע ויוליג לע אבש דוסה ביטומ תא םירצוי ולא
ןוראב הרובד " לדארפ
רופיסה ןכות
ה האמה לש הנושארה תיצחמל ךייש רופיסה 2H ותמ התודליבש ,לדארפ המשו הריעצב השעמ .
ןיול רסיא – היבורק תיבב רוגל הרבע המתייתהש רחאל .חוורמה םתיב תא הל ושירוהו הירוה
– ןהבא רב) הדמעמל יתרבחה ודמעמב םיאתהש ,חנ םהרבא תא הל וכדיש הרגבשמ .החר הדודהו
,לדארפ לש הלעב ,חנ םהרבא .החתפתה אל גוזה ינב ןיב הבהא .%ליכשמ םגו תדבוכמ החפשמל ןב
ןובשח תובדנתהב דמלמו רחסמ יקסעב עוקש אוה םויה ךשמב .לדארפ םע רשקמ חרובו קמחתמ
.החיש םהיניב תרשקנ אל תוחוראה ןמזב .םיינע ידליל ימוקמה רפסה תיבב
תא הבהא האל הרש .לאפר םייח ,הלש ןבהו האל הרש הנמלאל תונכשב לדארפ הרג התודליב
הבישה אל וז ךא ,לדארפב לאפר םייח בהאתה ,םתורגבב .התיא קחיש לאפר םייחו תבכ לדארפ
ידילע תואשנתהב החדינ ךא ,םהיניב ךדשל הסינ לאפר םייחו האל הרש לש םדידי .הבהא ול
.ןיול רסיא ,לדארפ לש הדוד
,םמודו רדוק הכ דע היהש תיבהו קונית םהל דלונ :גוזה ייחב הנפמ לח םיאושינ תונש שולש רחאל
לעבה לש וסחי תא הנשמ קוניתה תדיל .תיבב טשפתה םילישבתו םח שבד לש חיר .להוצל ךפה
רזוח חנ םהרבא .תמו הלח קוניתה ךא .&בל תדרחו הנינחמ תוחל םייניעב לדארפ לא "יצהש&
לדארפ לש הארמה הנתשה קוניתה תומ רחאל .סהקלא ליואז ורבח םע םיקחשמל םגו ויקוסיעל
םשו התדוד לצא לדארפ תחראתמ םעפ ידמ .הבכ היניעב רואה ,הליחתבכ הפי אל רבכ איה .הערל
.הביל תא תכפוש איה
וליאו דחיב םיחמשו םירש תוחאהו חאה .חונ םהרבא לש ותוחא לדארפ לצא החראתה םעפ
םהילעשו םיאושינל יוכיס ןיאש םיניבמ םלוכ .התיבל "וחמש לספסה לע הדבל תבשוי לדארפ
הלפשה ךות ,םיאושינה תלצה ןעמל קבאהל הכישממו וז תמא לבקל תברסמ לדארפ קרו דרפהל
חנ םהרבאמ הכוז איה .תוספרתהב ותוא תתרשמו ודובכל הנימשמ ,ודובכל תשבלתמ איה .תימצע
.הריעה ישנאמ םג לדארפ הכוז ההז סחיל .לוזלזלו זובל קר
תבזכנה ותבהא תובקעב וייחב סאמש םושמ םיכרד ןווגמב וייח תא לאפר םייח ןכסמ םייתניב
.לדארפל
דמלי הלעבש הוקמ איה .הבר תוריסמב וב תלפטמו ול תגאוד לדארפו חנ םהרבא הלח דחא םוי
קחשל ידכ תיבהמ חרב ,םילחהל חנ םהרבא לחהשמ םלוא .םח סחי הל בישיו התוא ךירעהל
טחש אוה ךיא ואר& הריעה ישנא לכל עידוהל תרהממ תלבלובמה לטיג .ורבח תיבב טמחש
.&התוא
קוחירהש הוקמה לדארפ תראשנ רוחאמ .תיבה תא בזועו הרייעל "וחמ הדובע לבקמ חנ םהרבא
תלכואו הפי השובל ,ול הניתממ לדארפו תיבב רוקיבה תא החוד חנ םהרבא .םהיניב ברקי אקווד
רושיא תלבקמ לדארפ .רוקיבל לעבה רזוח דחא םויו .תיבה ןויקנ לע רומשל ידכ ,ןחלושה הצקב
,הוקמהמ לדארפ הבששמ ,הנהו .שחרתמב םיפוצ הריעה ישנא לכ רשאכ ,הוקמב הליבטל תכלל
+וס הניבמ העוגפה לדארפ .םלוכ ןוהמתל ותדובע םוקמ לא תוריהמב רוזחל חנ םהרבא טילחמ
םייחו לדארפ םיאשינ טגה רחאל .טג תשקבמ איהו םילשוכה םיאושינה תא םייסל שיש +וס
.ימיטפוא םויס .חלצומ ןב םהל דלונו לאפר
תויומדה בוציע
לדארפ
רופיסה ךלהמב .החמיש :ושוריפו שידיאב המש רוקמ .רופיסב תיזכרמה תומדה איה לדארפ
ךא ןח תבר לדארפ .הבוצע לדארפ :הכופה תועמשמ אטבמ אוהש ןוויכ ,תינוריא המינ המש לבקמ
טגה תא הלביק ובש םויהמו ,המתיתהש ינפל ,התודליב הייח תא םלוה המש .חור תבוצע
.חנ םהרבאמ
םינייפאמ תלעב תומד ןכו הלילעה ךלהמב תורומת תרבועה תומד ,הלוגע תומד איה לדארפ
.םייגרט
.+יקע ןויפא תועצמאב ןהו רישי ןויפא תועצמאב ןה תבצועמ לדארפ לש התומד
:היציזופסכאב לשמל ,תרפסמה ידילע תורישי ורסמנש יפכ תיזכרמה תומדה תונוכת :רישי ןויפא
הריואה ,ראופמה התיב ,בוטה ילכלכה הבצמ ,היאושינ ייחב התוללמוא ,רמה הלרוג רואת
ןיבל התיב לש רשועה ןיב לשמל ,םידוגינ ידילע רקיעב ראותמ לדארפ לש הבצמ .התיבב האופקה
תומ רחאל לדארפ הארמ תא תרפסמה ראתת ךשמהב .החמשהו המחה ךא ,הינעה הטמסה
תספרתמו הזבתמ לדארפ רשאכ ,הלעבמ הבהא טעמ ןעמל הקבאמב היתונוכת תא ןכו קוניתה
םויב רשאמ הז םויב רתוי הפי התיה – הטיג תא הלבק וב םויב לדארפ לש הרואת.וינפל
.היתולולכ
:תועצמאב לדארפ לש התומד ינייפאמ לע םידמול םיארוקה :+יקע ןויפא
1 היתושגרו היתולועפ .
2 תישיאה התוהזב תולחה תורומתה .
3 תיגרט תומד ינייפאמ תועצמאב ןויפא .
4 %לאפר םייחו חנ םהרבא לש םתומדו) הלעב חנ םהרבא םע לדארפ יסחי .
5 לדארפ לא תרפסמה סחי .
+ לדארפ לא הרייעה יבשות תוסחייתה .
1 :היתושגרו היתולועפ תועצמאב לדארפב תולחה תורומתה.
,הרוסמ תיב תלעב התיה :תוימינפו תוינוציח תורומת הייחב ולח ,חנ םהרבאל האשינש רחאל
,תבזוכ תוישיא המצעל הצמיאו תירוקמה התוישיא תא הסמר ,רדוסמ ,יקנ ,הפי תיב החפיט
בוש לדארפ לצא הלח הריציה +וסב .היפלכ הבהא וב ררועל הרטמב ,הלעב לש ומעטל ,התעדל
איה .חונ םהרבאל האשינ םרט התיהש יפכ ,המצעל תרזוח איהשכ ,תימינפו תינוציח הרומת
ינפל הירוענ ימימ הידגבל תרזוח ,הלעבל הלש תינסרהה הקיזה תא תקתנמ ,המצע ךרעב הריכמ
.חלצומ ןב תדלויו לאפר םייחל שדחמ תאשינ ,תשרגתמ ,האשינש
ברקל ידכ הליחת ,תמזויו תטקונ ,תקבאנ ,תלעופ דימת איה .תימניד תוישיא תלעב איה לדארפ
.הייח תא םקשל ידכ ךשמהבו ,הלעב תא הילא
לחה הז ךאש רחאל .לדארפל וסחיו לופטל ותבוגת ,לדארפ וב הלפט וב ןפואהו חנ םהרבא תלחמ
םיטוש םיבלכש ,ךלכולמו עוער תיבב רגה ורבח תבוטל ,דנדנתמ ,התוא שטונ אוה ,אירבהל
.לדארפ לש הינפ לעו חפוטמה ותיב ינפלע תאז הביבס +ידעמ אוה .רצחב םיבבותסמ
,עבצ יזע םידגב תשבול ,המצע תא תמטפמ איה :הלעב לש ובל תמושת ךושמל תצמאתמ לדארפ
,המצע תלפשה ךות תאז לכ ,רובעל ידכ הסינכב םוקמ ול הנפמו ויצפח ול תתל ידכ וירחא הצר
ישנא דצמ םג אלא ונממ קר אלו .הלעב דצמ רתוי תוקזח היחד תובוגת האצותכו המצע יוזיב
.הרייעה
,&ריינה ייח& תא היח לדארפ .הי*צרז תווחל בזועו השדח הדובע לבקמ חנ םהרבא – &ריינה ייח&
.ודיצמ דודיע אוצמל ןויסנב &תורושה ןיב& תארוק ,הלעב הל בתוכש םירצק םיבתכממ הנוזינ
ידכ ,ןחלושה הצקב תלכוא לדארפ .עיתפמב רוקיבל אובי אמש ,ןכומ לכואהו רדוסמו יקנ תיבה
.םינוש םיצורתב םירוקיבה תא החוד הלעבש תורמל ,תענכנ אל איה .הניתממו ןויקנה לע רומשל
ריתומ אוהש ךות ,הוחה לא הרזח תידימה ותוקלתסהו חנ םהרבא לש ובוש םע הווקמל הכילהה
םהרבא.הרייעה ישנא לש םיאתשמה םהיטבמ חכונלו העוגפו המומה ,םימ תפטפטמ לדארפ תא
:האצותה.הנממ דלוס אוה ךכ ידכ דע לדארפ םע תודחייתה לע הבשחמה ןמ להבנ חנ
.טג +וס +וס תמזוי איה רקוב תעל .הכובו התיבב םלש הליל תבבותסמ לדארפ <
.חנ םהרבא לא ,רושקש וא ,ריכזמש ,התיבמ טירפ לכ קוליס – &רוהיט& תולועפ תעצבמ לדארפ <
.חלצומ ןב תדלויו לאפר םייחל תאשינ ,הייח תא תמקשמ לדארפ <
,לדארפש תורמל ,לדארפ לא ותבהא תא שממל +וס +וס הכוז לאפר םייח :םיוסמ ךופיה ןאכ לח
רסמ ןאכ שי .התוא בהא אלש חנ םהרבא תא ילוא הבהא איה .ותוא תבהוא אל ,הארנה יפכ
התואב םירשואמו הדימ התואב םיבהואמ גוזה ינב ינש ןהב תומלשומ תובהא ןיא ויפל ימיספ
.הדימ
2 תישיאה התוהזב תולחה תורומתה .
תוכילה תוטשפו ןח ומכ ,הל תוידוחיי תוישיא תונוכת לש גוזימ איהש תוהז הרבעב שי לדארפל
תומכסומהו םיכרעה תא רוערעו תרוקיב אלל האלמ הלבקמ תעבונש תיתרבח תוהז םע דחי
.תכייתשמ איה הילא ,תיתרוסמה תידוהיה הרבחב םילבוקמה
המצעל תצמאמ איה ,בר רעצ ךכב הל םרוגו התוא בהוא וניאש ,חנ םהרבאל היאושינ ייח תצורמב
,תאז םע .התוא בוהאל ותוא ךושמל ידכ הלעב לש ומעטל ,התעדל ,םיאתתש ,תרחא תישיא תוהז
.יוניש אלל הלש תיתרבחה תוהזה םע תראשנ איה
הלעב םע םיבוט םיסחי םייקל יוכיס לכ האור הניא איהו םירדרדתמו םיכלוה היאושינ רשאכ
הייח ןויסינמ תעבונש ,השדח תרגוב תוהז המצעל תשבגמ איה ,רתוי דוע וילעמ התוא החודש
. הלש תירוקמה תישיאה תוהזל תרזוח איה :םיישיאה
3 תיגרט תומד יניפאמ תועצמאב ןויפא .
,ותיא המילשמ הניא איה ךא ,רמ הלרוג .תלבוס איה :םייגארט םיווק שי לדארפ לש התומדב
.ודגנ תקבאנו החומ אלא
תומדכ .תלשוכ םיאושינ תכרעמל תעלקנ ,&חלצומ& ךודישב היאושינ ייח תא הלחהש ,לדארפ
,ןולשיכל הליחתכלמ דעונש קבאמ ,היאושינ םוקיש ןעמל תקבאנו רתוול הנכומ איה ןיא ,תיגרט
לכ .תונוש תולובחתב הררועל רשפא יא ,גוז ינב ןיב יעבט ןפואב הרוש הבהאה ןיא רשאכ ןכש
איה ךא ,תואיצמה תא הל תוארהל םיסנמ ,תאז םיעדוי ,חנ םהרבא ללוכ ,התוא םיבבוסה
,הנב תומ :תלבוס לדארפ ,ןיאושנה ןעמל היתולועפ לכ ךרואל .הווקמה עוראל דע תשקעתמ
איה .בוצעו לשורמ ,יובכ השענ התומד הארמ ,יכבב תוברהל הל םרוג הילא הלעב תורכנתהו
איה רופיסה +וסב.תמאה ינפמ תחרוב איה .הלעב תבהאב הכזת ,קבאת םאש המצע תא הלשמ
איה .הל תעדומ תויהלו הרמה תמאה ינפב בצייתהל תלגוסמו תישפנ הניחבמ תקזחתמ ,תרגבתמ
הלבסל דיחיה אצומהו ,יוכיס לכ תרסח הילשא איה ,התוא בהאי הלעבש התווקת יכ ,הניבמ
תונמדזהו הליחמ ,ןוקיתל הכוז הניא תיגרט תומדש דועב .טג תועצמאב הדירפ אוה ךשוממה
םייחל םיאושינ – הייח םוקישבו טגב הכוז לדארפ ,תוומב היתויועט ריחמ תא תמלשמ אלא,הינש
ןפואב הייח תא תטוונמו וב תטלוש ,רמה הלרוג תא תחצנמ הרוביגה .אירב ןב תדילו לאפר
.תיתימא הבהא אלל םייחבו השק רבעב ריחמ תמלשמ יכ םא.יבויח
4 חנ םהרבאו לדארפ יסחי .
חונ םהרבא .א
,ךכב יוטב ידיל אבש,ימניד דצ ותוישיאב שי .יבויח ןפואב רופיסב תגצומ חונ םהרבא לש ותומד
.םיינע ידלי תובדנתהב דמלמ – הרבחל םרות ,םיקסע להנמ אוהש
תרקבמ איהשכו ותוחא םע בהואו םח רשק ול שי .ורבח םע טמחש קחשמ – יטנגילטניא םדא אוה
אוהש הארמש המ ,תבש לש תורימז הינומרהב םירש םהו החמשמ ןרוק אוה ,ולצא םוטא וניא:
.תישגר הניחבמ
.ךודיש והז .ךכב םשא וניא ךא ,התוא בהוא וניא אוה .המשאה לש המינ ןיא ותשאל וסחי רואיתב
םע רשקב תויהל ךרוצה ןמ ענמיהל ידכ ,תונוש םיכרדב תיבהמ חרוב אוה ,תיבב וליפאו ותשא:
.ןותע תאירק לא החישמ קמחתמ אוה ,החוראה תעשב
,םיאושינה קורפל המזוימ חנ םהרבא לש ותוקמחתהב תרפוסה תרצוי ויפלכ תילילש הדמע
ןכתי .היפלכ %ולא לש םרדעהמ קויד רתיל וא) ויתושגר יבגל לדארפ םע היולג החישמ הסנמ אוהו:
.ולש ולבס תא םגו לדארפ לש הלבס תא ךכב ךיראמ אוה םלוא ,היתושגרב העיגפמ ענמהל ךכב
תישאר) הלילעה תרפוסמ הב הפוקתה עקר לע רבסהל תנתינ ותוגהנתה תוחיש .%םירשעה האמה:
השאהו הסנרפ יניינעב רתוי קוסע רבגה ;לבוקמ ןכ ךודישה .תולבוקמ ןניא גוז ינב ןיב תויולג
.םידלי לודיגבו וחופיטב תזכרתמו תיבב תראשנ החפשמה ינב ןיב םיסחיל רתוי תושיגר םישנה:
.םירבגל האוושהב
חנ םהרבאל לדארפ ןיב םיסחיה .ב
תוחפשממ םהינש .תידמעמ הניחבמ םימיאתמ םהש ינפמ לכ םדוק ,ךודיש ידילע םיאשינ םהינש
.הדימא איהו ליכשמ אוה – תוסחוימ
עגמ וא החיש םהיניב ןיא .ותשא תא בוהאל לגוסמ וניא חונ םהרבא יכ ,םייגרט םהיניב םירשקה
חורבל גהונ לעבה .&ןואפק תממד& :םילימב ןייפואמ םהיניב רשקה .והשלכ ותשא תרבחמ:
םיינע ידליל ימוקמה רפסהתיבב ןובשח דמלמ וא ,םיקסעב עוקש אוה םויב :תונוש םיכרדב
.טמחש ותא קחשמו ורבח תיבב חראתמ אוה ,הלילה עצמא דע ברעבו ותשא םע שגפנ אוהשכ:
.רפס וא ןותע תאירק לא לכואה תעשב התיא חחושל ךרוצהמ חרוב אוה ,תפתושמ ברע תחוראל
תינייפואש ,החמש התוא הב ןיא ,םהיאושינ תליחתב רבכו םהיניב םירשקה יפואמ תלבוס לדארפ
.האשינ ךא הזש השאל
םג ,םהיאושינ ייח לע רומשלו הלעב םע היסחי תא חפטל ידכ םיבר םיצמאמ העיקשמ לדארפ
הילא ,תידוהיה הרבחה לש תומכסומה יפלעש ינפמ םגו הלעב תא תבהוא איהש ינפמ איה:
אתה תרגסמב הידיקפתב התחלצה תדימ ידילע ,לכ םדוק ,השיא לש הכרע עבקנ ,תכייתשמ
השק העיגפ :ושוריפ ולא םירושימב ןולשיכ .םאכו היערכ ,תיב תרקעכ – יתחפשמה הלש יומידב:
.הלש הרבחה יניעבו המצע יניעב
"ומיאו תירוקמה התוישיא תסימר לש יגרט ריחמב וליפא היאושינב חילצהל הסנמ לדארפ
תשבול איה :הלעב לש ומעטל ,התעדל ,המיאתמה ,תיתוכאלמ ,תבזוכ תוישיא המצעל םידגב:
החוד וז התוגהנתה .העינכב ותוא תתרשמו וינפל תספרתמ ,םינימשמ םילכאמ תלכוא ,עבצ יפירח
.התוא בוהאל ומצע תא "לאל לוכי וניא אוה .רתוי דוע הנממ הלעב תא
דלונ :הלעב םע םיסחיה רופישל לדארפ לצא הווקת םיררועמש ,םיעוריא המכ םישחרתמ רופיסב
םג .%םהיניב קוחירל יוטיב ,םיאושינ תונש שולש רחאל קר) קונית םהל תומד איהש ,תינברה:
.םהיסחי םירפתשמ רצק ןמזל םנמאו גוז ינב ןיב ברקמה עוריא הז יכ ,הרובס ,הרבחב תיתוכמס
םידקמ זמר אוה ותומ .תמ קוניתה דבלב שדוח רחאל ךא םיאושינה תומ תא רשבמה ,רופיסב:
.לשוכ ירפ וביני םילשוכ םיאושינש ךכל יוטיב אוה תמה קוניתה .םהיניב
איהו ,עיתפמ ןפואב הלוח אוה רשאכ ,הלעב םע היסחיב רופישל לדארפ הווקמ היינש םעפב
רופישלו הדות תרכהל ונממ הפצמ איה ותמלחה רחאל .תוריסמבו הגאדב וב תלפטמ ,הילא וסחי:
.הלילה עצמא דע ורבח תיבב טמחש קחשל םלענו תינייפואה ותוגהנתהל רזוח אוה התבזכאל ךא
הי*צרז תווחל אצוי הלעבשכ ,םהיסחיב רופישל הווקת לדארפ לצא תררועתמ תישילש םעפב
םה .ותוא הוולמ איה תונובשח להנמו חיגשמ םש שמשל ידכ ,הרייעל "וחמש דחיב םיכלוה:
הביח לש ןמיסכ תאז תשרפמ איהו הנבל תחפטמב הרבעל +פונמ אוה םתדירפב .םלגרהכ אלש
ול רשפאי םהיניב יפרגואיגה קחרמה יכ ,הנימאמ איה .היפלכ ודיצמ ויתושגרל עדומ תויהל:
.הילא םיעוגעג שוחי אוהו ,היפלכ םיקחדומה
םאתהב אלא ,םהש יפכ אל םנכות תא תשרפמ איה .םיבתכמ לדארפל חלוש חונ םהרבא ,ךשמהב
.היתולאשמל
תיבהש תגאוד ןכלו עיתפמב התיבה ובושל תוכירדב הפצמ איה .רזוח וניא אוה תועובשלו חספל
תירקיעהו הלודגה החוראה תא החודו טעמ תלכוא איה .רדוסמו יקנ דימת היהי ידכ ,ובושל:
.דחיב התוא ולכאיש
,לבוקמה גהנמה יפלע "חרמה תיבב רהטהל תרהממ לדארפ .עיתפמב רזוח םנמא אוה דחא םוי
וילע יכ ,הל עידומ אוה ,תרזוח איהשכ ךא ,עגמב ותא אובל תרתומ היהתש ידכ דימ רוזחל:
.ויתודווזמ םע בזועו ,הווחל
המצע תא םיאתהל ךרוצהמו הרבחה תושירדמ תררחושמה ,%תעגושמ איה) &תלבלובמה& לטיג
הטובו ישגר ,ינטנופס ןפואב תצרפתמ ,סומינלו קופיאל ,תולבוקמ תוגהנתה תומכסומל תרמואו:
.&ךופש המד הנה וישכעו חצור אוהש םכל יתרמא& :תמאה תא
ןיאו התוא בהוא וניא הלעב יכ ,הרמה תמאל תעדומ תישענ איה .השק ישפנ רבשמ תרבוע לדארפ
"לחיהל ידכ םיריבכ םיישפנ תוחוכ הכותב תאצומ איה .ךכ לע הטילש לכ הל התבהא רבשממ:
םע רשק לכ תקתנמ איה השוחנ הטלחהו קזח ןוצר ידילע .המצע ךרעב הריכמ איה .תבזכנה
לאפר םייחו לדארפ .םידרפנ םהו ,תלבקמו טג תשרוד ,הלעב לש ותומד םהינש – דואמ םימוד:
.הזל הז םיאשינ +וסבל םה .םתוא םיבהוא םניאש םישנאב םיבהואמ
לאפר םייח .ג
ותודליב .לדארפל תונכשב האלהרש הנמלאה ומא םע רג אוה .רופיסה תליחתב רכזנ לאפר םייח
הרבעו לדארפ המתייתהש רחאל.האנהו קוחצב תודלי יקחשמ לדארפ םע קחש תיבב ררוגתהל:
אוהשכו לדארפב בהואמ אוה .קושה רכיכב תוקוחר םיתיעל קר לאפר םייח התוא האר ,הדוד
,לדארפ .תושגרתהמ קימסמו סומינב התוא ךרבמ אוה ,הב שגופ וילא תסחייתמ ,תאז תמועל:
.%הלעב יפלכ תענכנה התוגהנתהל דוגינב) תואשנתהבו רוקב ,תומיטאב
ךא ,הב שוגפל ידכ ,תודשל ותיא םיכלוה ויהו הירחא רזחל ול עייסל וסינ לאפר םייח לש וירבח
,תבזכנ הבהא שח ,וילא הסחימ עגפנ לאפר םייח .םהמ םלעתהל הגהנ לדארפ וניא תאז םע:
הארנ אוהו םיפגוסמ וינפ .ןותיח יניינעל שרח השענ זאמ ךא ,הינפב ומצע לטבמ וניאו ומצע ליפשמ
.םייחהמ קתונמכ
דמע :דבאתהל תעדומ אל הלאשמ ךכב אטבו ומויק תא םינכסמש ,םישעמ תושעל גהנ לאפר םייח
,שאב רעוב תיבל "פק ,תוקבדמ תולחמב םילוחב לפט ,האוג רהנ לעמ עוער רשג לע ליצהל ידכ:
.ךרע ירסחו םינטק םילכ
%םירחוס) םירוסרס םע רבחתה ,תואובת רחסב ומצע עקש ,וירבחמ לאפר םייח קחרתה ושואיב
.וביל ירוסי תא ריתסה תוחידב ידילעו קושב םינרגתו
.&עגושמה גילז םייח לשכ& הנושמ קוחצ קחצ ,וישעמ לע ותוא חיכוה ריאמ לאומששכ
אוהשכ ,וייחב תינוציק תיבויח תינפת הלח ,ותמזויב אלשו הרקמ ךרדב קרו ולרוגל ענכנ אוה
ןב םהל דלונ .חונ םהרבאמ השרגתהש רחאל ,וילע הבוהאה לדארפ םע ןתחתמ דמעש ,חלצומ:
.םהל ולכנתהש ,םייוגה דגנ םידוהיה הנחמ שארב
5 לדארפ לא תרפסמה סחי .
לבגומ ,דצה ןמ דמוערשא ,רפסמ אוה ,דע רפסמ& .הדע תרפסמ לש תומד ידילע תרסמנ הריציה
םיימינפה תובשחמהו תושגרה תא עדוי וניא אוה .וישוח תשמחב טלוק אוהש המל ,תויומדה לש:
דוגינב וא ,ןושאר +וגב ול ורקש םירבדה תא רסומו הריציב תומד אוהש &רוביג רפסמ&ל דוגינב
.&עדוי לכ רפסמ&ל
הרובד תרפוסה .יפרגויבוטוא דוסי ןאכ שי) תינברו בר לש תב איהו הנח תארקנ תרפסמה תומד
תויעב םע םדא ינב םתיב לא ועיגה התודליב .%תינברו בר לש תב התיה ,ןוראב .תובר תוישונא:
ןהמ הטלקו הירוה םע תוצעייתהה תוחישל תונריעב בישקהל הגהנ ,היקחשמ ידכ ךות ,הדליה הנח
.םיבר םיטרפ
:תיפצת תודוקנ יתשמ לדארפ לע רופיסה תא היתונורכזמ הנח הלוד הז רופיסב
תינוציח תוגהנתהו םיינוציח תוארמ רקיעב זא הטלק איה ;הדליכ םירבדה תא התארש יפכ .א
:תולעופה תויומדה שפנ לש תיגולוכיספה תועמשמל תדרל ילב
:אמגודל
ןבה ןוידפ סקטל ןכוהש ןוזמה תקולח תא תראתמ ,תיבה תא חונ םהרבא בזע דציכ ,תראתמ הנח
לדארפ לש םהיתושגר ירואת םירסח ,תאז תמועל .קוניתה תומ רחאל ,םיינעל םהרבא לשו:::
.חנ
םייח ןויסנ תלעבו םדאה שפנב השיגר הנבה תלעב ;תרגוב תרפסמכ םירבדה תא התארש יפכ .ב
איה וז טבמ תדוקנמ .םוקמו ןמז לש %קחרממ) הביטקפסרפמ תאזו רישע ירבד רפוסמל הפיסומ::
.תיטופיש תוסחייתה רמולכ ,תישיא תעד תווחו הכרעה
:אמגודל
.&תושימג רסחו לשורמ השענ ,בר ןמז הקשוה אלש חמצכ היה לדארפ לש הפוג&
&חור תשקו לכש תבוט השא ,החר הדודה&
&ןוהמתה יכומ םישנאה ינפ ופקשנ&
.&ןשעב םילכו םיכלוה תובזוכה ויתוחטבהו םילפתה ותבהא יזמר ,ותימרת ךאיה הטיבהו הדמע&
וקרפל בטומו חנ םהרבא לדארפ ןיב רשקל תודגנתה תרפסמל
+ לדארפ לא הרייעה יבשות תוסחייתה .
תיתוברת תרוסמ תלעב ,הנטק תידוהי הרייע ךותב םילהנתמ רופיסב תויומדה ייחו הלילעה
.הב םיטרפה ייחב הבר תוברועמו ,הרישע
:תואמגוד
1 .יתרבחה דמעמה יפלע ,לבוקמה ךודישה %
2 .לבוקמכ ,תדלויה תיבב תופאלו לשבל ידכ ,הלש תונחה תא תרגוס הנח הדודה %
3 הביל תא תכפוש איה הינפב ,לדארפ לש הדוס תשא איה ,ןיול רסיא לש ותשא ,החר הדודה %
.דודיעל הכוזו היתודוסו
4 .דלי ול דלוויי םא גוזל בטייש לבוקמכ הפוצ תינברה %
5 לדארפל םיסחייתמ ,םילכרמ ,לכה םיעדוי םה .טרפה ייחב הרייעה ישנא לש הבר תוברעתה שי %
תפלחתמ תושידאה .חונ םהרבא םע היאושינ ייח תקוצמב איהשכ ,תושידאה זובבו תומיטאב::
.התחמשל םיפתוש םה ,ןב תדלויו לאפר םייחל תאשינ איהשכ ,רופיסה +וסבו
+ הליפתה תיבב .תורשכב תחפטמ השארל תרשוק לדארפ :תיתד תידוהי איה רופיסב הריוואה %
האל הרש .תותילטב םיפוטע ,םיאושנה םירבגה ,םיללפתמה .הרותב םיארוק חבטמב הניכמ::
םיארוק &רדח&ב םידליה .תבש לש ןייה יעיבג תא ןונזמב תרדסמו &הכלמ הוולמ& ילישבת
םהרבא לש ותירבב סנכוה םרטש קוניתה תטימ ינפל &עמש תאירק& הלימ תירב סקט שי .וניבא::
ותוחא םהרבא .םילבאתמ ןיא ,םימי שדוח ול ואלמש ינפל תמש קוניתה לע .ןבה ןוידפ סקטו
.לבוקמכ תבש םויב תבשל תורימז יקוספ דחי םירש תויהל ידכ ,הווקמב רהטהל הכירצ השא::
.הלעב םע עגמל תרתומ
יטסילאר רופיס
:תורבתסה ,תואלמ ,תוהז :םיביכרמ השולשב ןייפואמ יטסילארה ןונגסה
תויומד לש םיאלמו םיטרופמ םירואת .*דכו םינמז ,תומוקמ ,תויומדל םייטנטוא תומשב שומיש
תעדה לע לבקתמו ינויגה רופיסה .םוקמב אצמנ אוהש השוחת ארוקל תתל ידכ תומוקמו
.תיטנטוא םייח תסיפ ראתמ יטסילארה רופיסה .%תורבתסה)
ורשוא תא בירקהל "לאנ םיתעלש ,דיחיה יכרצמ רתוי םיבושח ותבוטו ללכה ייח תואיצמב
ורשוא .ךפיהל – תונמואה תריציב .הרבחב תולבוקמה תומכסומל ומצע תא םיאתהל ידכ ,ותבוטו
.התובישחב תינשמ הרבחהו הריציה זכרמ אוה .רתויב בושחה אוה דיחיה לש
תא םיאתהלו קותשל ,לגתסהל ,םילשהל השאה תשרדנ תיתדה תידוהיה הרבחה תומכסומ יפלע
םהרבא םע היסחיב לדארפ לש הקוצמל שיגר ןפואב סחייתהל תלגוסמ הנניא הרבחה .לעבל המצע
םלוכ ינפב תמאה תא תרמואש ,הדיחיה איה &תלבלובמה& לטיג .תישממ הרזע הל עיצהלו חונ
התוא ךותב הייח תא ךישמהל הלוכי הניא השאה םהב ,השק לבס לש םירקמ שי יכ ,תזמורו
יפלע.ידוחי ןורתפ הרובע אוצמל ידכ ,תלבוקמה תרגסמה תא "ורפל הל עייסל ךירצו תרגסמ
העינכ ךותמ הלעמלמ רזגנש המ םע םילשהל םדאה ינב לע לטומ תיתדה תיתרוסמה הסיפתה
הרוביג תבצעמ איה ,ךכל םאתהב .תינדרמ ,תינוליח הדמע תלעב איה תרפסמה .ןידה תלבקו
םייח לש וירוזחמ תמלעתמ איה ןכלו תולבוקמה תומכסומל תמאתומ הכרד תישאר רשא ,תישאר
המצע תא המיאתמו חונ םהרבא םע ךודישל המיכסמ ןכו תואשנתה לש סחי ויפלכ תטקונו לאפר
.תלשכנו תלבוס איה .התוישיא לוטיב דע וילא
הדירמ ,הטלחה תושיחנ ,תיאמצע הדימע ,קזח יפוא הלגמ – הנתשמ איה הכרד ךשמהב רשאכ
ללוחל החילצמ איה וז ךרדב קר ירה ,הלעמלמ הילע רזגנש ,לרוגה דגנ קבאמ ,לבוקמבו םכסומב
ךרדב הייח יפוא תא המצעב עובקלו ןולשיכהו לבסה ייח תא הילעמ +ודהל – יתימא ךפהמ הייחב
םייחל תרפסמה התוא האישה ,היתומכסומו הרבחה לא לדארפ תא ריזחהל ידכ.הנובו תיבויח
.םיאושינ תרגסמ ילב וז הרבחב תויחל לכות אל לדארפ יכ ,לאפר
םייתורפס םיעצמא
1 :רופיסב םירואתה תא םינייפאמ :םידוגינ .
.היאושינ רחאל הבוצעה לדארפ ןיבל התודליב לדארפ ןיב דוגינ .א
.%תואשנתה) לאפר םייחל לדארפ לש הסחי ןיבו %תוספרתה) הלעבל לדארפ לש הסחי ןיב דוגינ .ב
.החמשמ תנרוק – חנ םהרבא לש ותוחא הארמ ןיבו הינפ לע רדוק לצ – לדארפ הארמ ןיב דוגינ .ג
.חרובהו יביספה חנ םהרבא הלעבל ,תמזויה לדארפ ןיב דוגינ .ד
2 רשק רסוח לש תועמשמב לצ .רשוא ,החמש ,תומימח ,ישונא עגמ – תועמשמה :לצו רוא ביטומ .
.תישפנ תורדק ,הייחד ,דודיב ,תודידב ,ישונא
לש ותודידי קר תאז תמועלו התיבב הריוואה תא למסו לפאו רדוק דמע האל הרש לש ןונזמה %א
.%ישונא עגמ ,תומימח) .הוויז םעוה אל ריאמ לאומש ןקזה
וב הלטוה ,הננע לש לצב דימת יורש היהש ,רדוקה תיבה ,ןבה תדלוה ירחא תישילשה הנשב %ב
.הלהצ
&לצה בוש וילע שרפנו דרי תיבה& קוניתה תומ רחאל %ג
.&הבכ לדארפ לש היניעב רואה& %ד
עגמ שי תוחאהו חאה ןיבו &הלש ויזה ןמ חאה ינפ ורהנ& חונ םהרבא תיבב תוחאה רוקבב %ה
תרדוקו תממוד ,םהמ תדדובמ איהשכ ,לדארפ חתפב תדמוע ךכל דוגינב .םחו יבויח ישונא
.&לצ הינפ לע הליפאמה ,ההכ תחפטמב
,הכשחב םייורש םינכשה יתב ,םינכשה תרזע רחא תשפחמ לדארפו הלוח חונ םהרבאשכ%ו
.&םירכנתמכ םלוכ םיסירת יפגומ ודמע ביבסמ םיתבה& :ישונא רשק רסוח:השוריפש
.&וטהלתנ בוש תורהוזה םייניעה םע הינפ& – המצעל תרזוח לדארפש רחאל %ז
.&םינפלמ הבוטה תומי לש םינפה ויז הילא בש האל הרש& לאפר םייחו לדארפ ייאושינ רחאל %ח
ןוראב הרובד – הרפש
תרפוסה לע
תשב היסורבש %סימ #לפבש הדזוא הרייעב הדלו !וראב הרובד 1GGF ,הרייעה בר היהש ,היבא .
תורפסה יליבשב יחור #ירדמ הל שמיש !ימיב רוכבה היחאו ,ירות #ויח התודלי רחשמ הל %יעה
לכ רשאמ רתוי הצירעהו הבהא רשאו ,התוריעצב ותמש ,חאהו באה לש םהיתויומד .תיסורהו תירבעה
הרשפא ,בורל הב וכז אל תוידוהי תוב רשאו ,םהמ הלבי%ש הרשכהה .הייח ימי לכ התוא וויל ,רחא םדא
הל ואלמ םר"ב דוע .התפו%תב הדיחי השיא-תרפוס תויהל הל 15 !ותיעב םיושארה הירופיס וספד ,
.*ץילמה*
-ב 1EH3 םישה !יב .הבו%ב !ימיב היחא םע ררוגתהל הרבעו הירוה תיב תא הבזע 1EH+ ( 1EHG ,
תדועת הלבי%ו הידומיל תא המייסשמ .יויצ רעו תכירדמ הב השמישו ,תובל תיסור היסמיגב הדמל
.היתורייעו א"יל ירעמ המכב תוסחוימו תודימא תוחפשמ ידליל תיב-תרומ התשע ,הארוה
-ב 1E1H תכרעמל הפר"צה איה .ביבא-לתב %דצ-הוו תוכשב הבשייתהו לארשיל הדבל התלע
-ב .ץיבוורהא $סוי ,!ותיעה #רועל האשי השכ רחאלו *ריעצה לעופה* 1E15 התבו הלעב םע התלגוה ,
הבששכו הירדסכלאב הבשי םיש עברא .םיפסו םידוהי יפלא םע דחי ,םיכרותה ידיב םירצמל ת%ויתה
.*תורבעמ* יתורפסה תעה בתכבו *ריעצה לעופה*ב הביתכב םיש המכ דוע ה%סע ץראל
-ב 1E23 וז תורגתסה .הר%בל רתוה םירחב םי"עמל %רו ,התיבב רגתסהל !וראב הרובד הרחב
-ב הלעב תומ רחאל הפרחוה 1E3F םיסרפב התוא וכיז רשא ,הירופיס ב"ימ תא הבתכ וז הפו%תב .
תא הד%ימו ,היתוש בור הבשי הבש לארשי-ץראמ !י"ולחל "עמכ המלעתה ,הירופיסב .םיוש םייתורפס
.הירועו התודלי ימי לש א"יל תורייעב תיתרוסמה תידוהיה םייחה תואיצמב ה"במ
תוי%וחל $ופככ ישואה םוי%ה תא האורה םלוע תפ%שה יפ-לע םיבצועמ !וראב הרובד לש הירופיס
החפשמהו םדאה ייח לגעמ ,הרותה תוישרפ ,השה תווע לש ,הממיה רוזחמ לש :תירוזחמ-תילגעמ
רבעל הווהה !יב ר%יעב ( תויגולא לש תופעוסמ תוכרעמ לע םיססובמ הירופיס .עב"ב םייחה רוזחמו
.עב"ל םדאה !יבו
תשב ביבא-לתב הר"פ !וראב הרובד 1E5+ .
הלילעה ריצקת
-ה האמה יהלשב ,ה%בווימס תיא"ילה הרייעב תשחרתמ *הרפש* רופיסה תלילע 1E .
שולש הירחא רזיחש ,רגה סחפל האשי ,התוריעצב .םייח תחמש תלעב הפיו הריעצ השיא איה הרפש
סחפ םע היח הרפש .הייע החפשמל תב התויה תא ריגסמש המ ,היוד ילב התוא אש $וסבלו ,םיש
תלפו"מו ,לכ-תרסח ,הייע הרתו הרפש .תמו סחפ הלח ,םיש רפסמ רחאל .םידלי יש םהל ודלוו
שי התבל יכ הימאה רשא ,איה $א הייעה ,המא תיב לא בושל ה"ילחה איה .םיישדוח !ב %וית ( הבב
.סחפ תבו"ל החד #א ,הירחא רזיח רבעבש ,רלדסה דודל םעפה ,תיש אשיהל יוכיס
ררש ץוחב .תוהלב םולח #ותב ומכ היחו ה%יתשב התסכתה איה .םלהב הרפש תא הכה סחפ לש ותומ
.הידלי םוי% תא חי"בתש הדובע לכ המצע לע לב%ל הרפש המיכסה הת%וצמבו ,הש% $רוח
איה םשו הזוחאה תיב לא הלבוה איה .םירישע תזוחאב ת%יימכ דובעל העצה הרפש הלבי% דחא םוי
העשב ,רז %וית %יהל הכומ הרפש המצע האצמ #כ .המא תרמשמל הלש %ויתה תא ריאשהל השרד
לפסב התוא ו%שה ,התוא וצחר ,התוא %דב אפור ,הזוחאה תיבב ,םש .הלש ה%וית תא שו"ל הצלאש
היה %ויתה םע שגפמה .%ויתל בו" היהי הבלחש ידכב אלא ,הל הגאדו םוח #ותמ אל ,המח הדלו%וש
,היפמ אצי #כמ האצותכו ,*תו%ולע לש !ואמיצ* הל ריכזהש המב הילע לפתה אוה .הרפש רובע הש%
םג .הייח תובילעו הלבס ,הבאכ לכ תא הא"יב #כ .רמ יכב לו% הז היה ( לו% ,הלעב תומ זאמ הושארל
.לודג יכב הכובו הפסה לע תבכוש הרתו איהו ,וליעוה אל הרפש תא עיגרהל היישה תתרשמה תוויסי
ושריג !כל ,די%פתל הלוספ הכפה איה ,םתיחבמ .רדחל הזוחאה ילעב וסכ התכבשכ %וידב ,הלזמ עורל
.השדח ת%ימ דימ ואיבה םה ,המו%מב .תיבהמ הפרחב התוא
.לגרב התיבה בושל הרפש הצלא !כלו התוא עיסתש הלגע האצמ אל ,הזוחאהמ ה%לוסש רחאל
לא םיזתיה גלשה יתיתפ יפמ הייע תא םוצעל תצלא איה .םיבלכ תוחיב התוא תוולמ #רדל התאצב
לש תוסרודהו תוזרה הידיו חב"מב תשוחה ילכ ,הזוחאב תוי%עה תוארמב תרכז איה #כ #ותב .היפ
.המו%מב האבוהש השדחה ת%ימה
ליעמב תלברכתמ ,תבשייתמ איה .עוערה רשגה דיל חולו רוצעל הרפש ה"ילחמ ,התיבה הרזח הכרדב
םהירבח תא ליצהל םיאבה םירכיאה תא ,ה%וית לש וייע תלכת תא האור איה המולחב .תמדרו
.חר%ה יבגר !יבמ התוא לואגל אב ,התאר%ל דעוצ ,תמה הלעב סחפ תאו גלשב םיעו%תה
תולוחכה הייעו ,גלשב האופ% הרפש תפוג תא אצומו ,ה%בווימסמ רכיא םו%מב רבוע ,תרחמל
.םלועמ רעצ העדי אל וליאכ ,תוריהב
הרפש לש התומד ןויפא
לע רזגש רמה לרוגה !יבל *ר5פ:ש* גשומה !יב דוגיה תא שיגדמ אוהש םושמ ,יוריא אוה הרפש םשה
.הלש התומ !יבל הרפש לש הלעב תומ !יב ,םיישדוחכ לש !מז %רפ ראתמ רופיסה .הללמואה הרפש
רעפה תא תודדחמה תויזהב עו%של ה"ו איה .!וימדל תואיצמ !יב םידח םירבעמב הע הרפש הרוביגה
.הפאש םהילא םיליגרה רמולכ ,םיילאמרוה םייחה תוויזח !יבל םיש%ה הייח !יב םוצעה
:חמשו רהוז !פואב תגצומ איה החיתפב .הרפש ייחב ללוחתהש יארוה #פהמה תא "ילבמ רופיסה
,דימ #א ,*...!ידעו היה חצ #כ לכ היפ רועו ,הייחל ידיצב !ח לש תומוג יתשו תוריהב םיייע ויה הרפשל*
,הלוח אמאבו םידלי ישב תלפו"מ הרתוו ,סחפ הלעבמ המלאתה הרפשש ררבתמ ,היישה ה%ספב רבכ
הל דמע אל ,םירישעה תזוחאמ ה%לוסו ת%יימכ התדובעב הלשכש רחאל .הש% יועמ םילבוס םה רשאכ
.גלשב התומ לא האפ% התיבה הכרדבו ,החוכ
הלעב תוממ האצותכ "לחומ םלהב היורשה ,העוכ ,תיביספ השיאכ הרפש הלגתמ רופיסה #להמב
תעצה תא םג .תסבוככ הדובע לב%ל הכומ איה זא .בער תפל הידלי םיעיגמ רשאכ %ר לועפל הכומו
םהב ,תומולחב תע%וש איה ,הזוחאל התעיסב .ה%יתשב תלב%מ איה םירישע תיבב ת%יימכ הדובעה
עיפומ סחפ הלעב .ותוא הש"ש לע םשא תושגר תאלמתמ איהו ,%ויתה הב לרוגל התדרח העיפומ
המכ דעו ,הלעב תכימת רדעיהב הרפש השלח המכ דע #כמ %יסהל !תי .וידי תא הל "ישומ אוהשכ םולחב
.הילע התפכש השדחה תואיצמה םע דדומתהל החוכב !יא
רשאכ הב תשי" באכב תדמוע אל איה .דחא םוימ תוחפ ת%יימכ הדי%פתב דמעמ ה%יזחמ הרפש ,!כאו
יכבה .הובציעב התוא םירבו% תאז םו%מבו ,הבצמל הבה "עמ ולו םילגמ אל התוא םי%יסעמה גוזה יב
הבמב !יחבהל !תי !אכמ .תידיימ התוא םיר"פמה ,הי%יסעמ ייעב התשלוח תא ריגסמ ,הורגמ ץרופה
הילא תרכומה תואיצמה םע דדומתהל החוכב !יאש רחאל תישפ ת""ומתמה ,הרפש לש שיגרה תוישיאה
.העל%
#רדה ייש%ב דומעל תלגוסמ איה !יא .הרפש לש התשלוח ת"לבומ ,הזוחאה תיב תא התביזעב םג
רשגל תחתמ תומדריה התוא לא התוא הלי"מ תישפה הת%וצמו ,תויחל !וצרה תא תדבאמ איה ,תגלשומה
.םו%ת אל הממ ,עוער

רופיסב םייזכרמה תונויערה
1 יהוז .םיילושב אצמה שלחה םדאה יפלכ הרבחה סחי תא א"במ *הרפש* רופיסה ( תיתרבח האחמ .
-רסח גשומ אוה !ויוושו םייעה תא םילצמ םירישע וב ( םלועה לש תוועמה ורדס דגכ תב%ו תרו%יב
סותימ איה תוידוהיה תוליה%ב לוכיבכ תמיי%ה תידדהה הכימתהש רופיסב הארמ !וראב הרובד .$%ות
רזיח םעפש תורמל ,הבצמב !ייעתמ אל ללכ רישעה הכש ,הרפש לש התרזעל ץלח אל שיא .דבלב
תודידבב היתווסא םע דדומתהל תצלא איה .םתבו"ל הבצמ תא םילצמ םירישעה הזוחאה ילעב .הירחא
.גלשומה $וב םג תפ%תשמה ,ת"לחומ
תעשפ הילפאו רוכי לע דמלמ ,%ויתה הב תא איבהל הרפש לע םירישעה תחפשמ הלי"מש רוסיאה
שיחממ הז רוסיא .םייעה %ויתמ ללשש המל יאכזו רתוי בושח םירישעה %וית .הרבחה תא םיייפאמש
.היודא תורישב ה%ה ילכל הכפהלו התוישוא תא הרפשמ רו%על !ויסיה תא
החילצמ אל הרפש רשאכ תגצומ "רפה ת%וצמב הרבחה לש !ייעה רסוח תא תא"במה ה%זח הומת
דירוהל ... השיאה !וחגב ,הממדה התיה הלודג הכ* ( רדחה לא םיסכ הזוחאה ילעבו הייכב תא רוצעל
לו% לכ עימשהל ילבמ ,!;שוימ הלבה דגבה "מש1הכ ,ה"מש איה ,היוא .דובכה תפס לעמ הרפש תא
,#כל #שמהב .!שי דגב וא ץפח לש ודמעממ $ידע אל הרפש לש הדמעמ יכ הדיעמ וז הומת *.התליפב
,&התיבל םולשב התוא ריזחתש הלגע האצמ אל תעכ' התוא תחוזו הרפש תא תשרגמ הרישעה החפשמה
ארוה רופכה לא שלחה דבעה תא םיכילשמ םי%זחה םיודאה .היכרצל המיאתמ אל האצמ וזש רחאל
$ס לע היתויזהב .התיבה בושל הויסיב תלשוכ הרפש המצע תאצומ #כ .ולרוג תא #כב םירזוג השעמלו
,הרפשב !יחבמ התפוג תא אצומש רכיאה .הזה םלועה ירוסיימ התוא לאוגה הלעב תא האור איה ,התומ
ולא םויס תולימ .*םלועמ תועמדב הרכע אל וליאכ ,הריהב התיה ,הייע י%דסמ הציצהש תלכתה*ש
דע תדמלמ םיורחאה היעגרב הכייח הרפשש הדבועה .םלועה תא !ייפאמש לוועה תשוחת תא תו%זחמ
.םליצהל ידכ רבד השע אל שיאש לוציו תוללמוא ,לבס לש םיער םייחמ הלואג תיחבב היה התומ המכ
הלפשה שוחל שלחה םדאל םרוגה ,ילצה ,!יועה ,םייאמה םלועה דגכ תיתרבח האחמ עיבמ רופיסה
.ר%פה םיכפוה וייחו #רוצ וב !יאש ירה ,תרשל וחוכב !יא םא ( ובצמ חכו געלו
יתבב תי"רפ הרומ השמיש רשאכ !וראב הרובד הרבעש המוד היווח תא"במ הרפש לש היווחהש !כתי
.ריפחמה לוציה תא המצעב התווחו םירישע
2 תזמור וז הדבוע .תלפשומו תלצומ השיא תומד וזכרמב דימעמ *הרפש* רופיסה ( השיאה דמעמ .
תאשו רשא ,הרבחה רצות איה הרפש יכ רופיסב הריהבמ !וראב הרובד .ותביתכבש תי"סיימפה הווכל
םוי%ל םיעצמא םישל הת אל תיתרוסמה תידוהיה הרבחה .התחפשמלו הל הר%ש המל הרישי תוירחאב
!ה ירהש ,#כל תו%ו%ז אל םיש יכ החיה איהו רחאמ ,&יאמצע םייח !ויסי ,עוצ%מ ,הלכשה' יאמצע
אל ,הלעבמ המלאתהו הלזמ לזמת אלש ,הרפש ומכ ,השיא ,!כל .!הילעב תיבל !היבא תיבמ תורבוע
ה%ה ומכ תויפוג תודובעב וא ,הסיבכ ומכ תוריש תודובעב אלא ,הידלי תאו המצע תא סרפל הלוכי
.$וגה תריכמב הכורכה
רעשל שי .י"סיימפ %באמ #ילוהל תלגוסמ היאש תאזכ ,תיביספו ה"%ש תומדב תרחוב !וראב הרובד
םלוע תופ%שה לש תוברו% ויהש תובר םיש וודי ול לוועה דגכ %ועזל #רוצהמ תעבו תאזה הריחבהש
-ה האמב הרבחה תא וייפאש תוירדגמ 1E םיש תויומדמ םג תכסח אל תרפוסה לש תעלבומה תרו%יבה .
תכוותמה תגצומ #כ .הרבחב יללכה ידמעמה חורה-#לה תוב%עב ,תורחא םיש יפלכ !תושיגר תא ודביאש
הפתוש רמולכ ,)הריבע רבדל תירוסרס)לו תוזל תרש%תמה ,תילילש היצ"וו% תלעב הלימ' *תירוסרס*כ
תפי" הבילב !יאש הרישעה תיודאה תגצומ םג #כו ,י"סיאוגא ילכלכ סר"יא #ותמ תלעופה ,&עשפל
.דלוש %וית םע זעהו יושארה רש%ה - תוהמאה שומימ תא הל המודב הווחה ,תרחא השיא יפלכ םימחר
,השיאה תא םיסמור הב העשב יכ האר .ללכב ישה !ימה ת%תשהל תזמור הרפש לש תמעורה הת%יתש
לו% רבוש ,העיכ תפ%שמה ה%יתשה תא רשאכ רופיסב דדחתמה רסמ והז .%ותשל אלא הרירב הל !יא
אוהש ,יכבה .יוציח יו"יב !הל תתל אלו היתושגר תא עילבהל תשרד השיאה .הסובת !מסמה ,יכבה
לש הדו%פת בי" לע רמולכ ,*הרוחסה תוכיא* לע םייאמה למסכ !אכ שמשמ ,תישואה תושיגרה ימיסמ
ה%תשהה !וגמל איה-$א הפתוש ,הייכבמ %פאתהל הרפשב %וחדל הסמש תתרשמה .ת%ימכ הרפש
לכל אלא ,הרפשל %ר דעוימ ויא תוכבל רוסיאהש היבמ איהש ילבמ ,הילא םג רורב !פואב !ווכמה
.!ה רשאב םישה
!אכ תושמשמ םישהש השוחתה תא איה $א ת%זחמ ,השדח ת%ימב הרפש לש תידיימה התפלחה
הדביא !כל םדו% םיימויש ,השדח ת%ימ התוא לע רפוסמ .רחוסה דיב עב"מכ תורבוע !הו תוריש תותוכ
רישכמ לש !%ת לע !אכ תד%פתמ השיאה המכ דע "ילבמ הז רוכזא .העודי יתלב הביסמ רוכבה הדלי תא
#ילהת תא תרבוע איה .רופיסב םו%מ !תי אל ללכ ,השיא התוא לש לבאה #רוצלו באכה תושגרל .הבילח
.םיי"וולר תויהל ו%יספי םיי"רפה הייח םשמו ,םירישעה !ב תא %יהל לכות ופוסבש ,ריהמה הרשכהה
דגכ %ר אל תרו%יבה עבצא תא תופהל !וראב הרובד תש%במ ,רופיסב תוישה תויומדה בוציעבש !כתי
הליפשמו תיחוכ הדמע תולב%מה םישה דגכ םג אלא ,הרבחב םי"לושכ בורל םישפתה ,םירבגה
שממ לש יויש ליבוהל לכות ,!היתויוכז לע התיא הדימעו םיש תווחא %רש !יבהל ילבמ ,תויעב"ב
.!דמעמב
3 םהש ,הכימתהו תידדהה הרזעה יכרעש רופיסב הארמ !וראב הרובד ( םייתכלהה םיכרעה תרפה .
אל םישא .ר"פ הלעבשכ הרפשל רזוע אל שיא .תואיצמב תמיי% םיא ,תידוהיה הכלהב דואמ םייזכרמ
תאצומש תירוסרסה .המולשבו הב !ייעתמ אל שיא ,המא תיבל תרזוח איהשכ .הרוסחמב רבד הל םימרות
רכתמ רישעה הכש םג .הרפשל רוזעל !וצר #ותמ אלו םולשת תרומת ,תאז השוע ,יאדווב ,הדובע הל
.רבעב ול הבריסש #כ לע המ% #ותמ ,הווכב ילוא ,הל
רופיסב בוציע יכרד
.וב םילועה םייזכרמה תוויערה תא םיבצעמה םייתומוא םיעצמאב ריתע *הרפש* רופיסה
רופיסה תרתוכ
םשו הרפש תחאה םש רשא ,תוירבעה תודליימל םירצמ #למ רמאיו* :יאר%מ םש אוה הרפש םשה
,)א ,תומש' *העופ היישה 15 ,הז %וספל י*שר שוריפ יפל .היירבע תדליימ התיה הרפש ,רומאכ .&
תומש םה הלא תומש .*העופ*ו *הרפש* תומשה !הל ויהש יפל דוע תועודי ויה תוירבעה תודליימה
,דלווה תא הרפישש םושמ #כ האר% הרפש .תודליימה לש תי"רפה תוישיאה תא ול"יב רשא ,םייעוצ%מ
.דליל הגוהו תרבדמ ( העופ התיהש םושמ #כ האר% העופו
השיאה לש העוצ%מ תא זכרמב דימעמ *הרפש* םשה ויפל !ור%יעה תא !יבהל רשפא רופיסה תרתוכמ
היתושגר ,היכרצ ,התוישיא .ת%יימ איה הרפש ( רופיסב םג "לוב הז !ור%יע .התוישיא תא ל"במו
באכל תרכתמ התוא ה%יסעמה החפשמה .הבילח רישכמ לאכ הילא תסחייתמ הביבסה .הדיצה םי%חד
תדמוע אל הרפש רשאכ .%ויתה תא ליערהל םילולעה תוומ ימס ולאב האורו הרפש לש ה%וצמלו
.השדח ת%ימב דימ תפלחומו תר"ופמ איה ,הלש די%פתה תושירדב
םידוגינ
תילכלכה הת%וצמ .םייעל םירישע !יב םיי% יזכרמ דוגי .םירורב םידוגי תגצהב אוה "לוב בוציע יעצמא
הריכה ת%סהל תרוסב תשמתשמ הרפש .םירישעה תיב לש תילכלכה החוורה חכו ת"לבומ הרפש לש
םיכירכתכ םגו הפמל $ילחתכ םג !ידסב תשמתשמ איה .תמה הלעב תפוג רוהי"ל םימה יריס םומיחל םגו
חזומ התיב .הלשמ ליעמ !יא הל יכ ,חומה הלעב לש םישבכה ליעמ תא תשבול איה .הלעב תרוב%ל
תיב והז .ובש ראפהו %רבה לע םירישעה תיב ראותמ ,הש%ה הבצמ תמועל .םחל תפל םיעיגמ הידליו
.םיחרואה רדחב *דובכ תפס*ו ה%ל%לחה הפצרה לע םיחי"ש ,םיררוואמ תוורדסמו תומלוא םע ,לודג
.םימשב תוחיר יגופס םידגב תווראו הי"במאב רזבואמ ,םיציצעו תוארמב "שו%מ תיבה
התריבג לש המלועל הרפש לש המלוע !יב ולא תאו ללכב םייתרבחה םירעפה תא םילמסמ ולא םידוגי
.םהייב רשגל !תי אלש תומלוע (
.הביבסה שערל דוגיב תדמועה הת%יתשב תייפואמ הרפש .ה%עצה !יבל ה%יתשה !יב אוה $סו דוגי
תוחירצ ,םיבלכה תוחיב .הרפש תא םיפ"ועה רעצו םיוא-רסוח ,תויביספ ,תוידע לע דיעמ "%שה
תא םיייפאמ םירהודה םיסוסה תוסרפ ,בערב תעווגה זעה ת%עז ,הייסכה יומעפ לוצלצ ,םיברועה
יכבב תצרופ הרפש רשאכ רבש שערל "%שה !יב דוגיה .הביבסה תוסרודו תופ%ות תאו בוחרה תלומה
הלכי דוע לכ .הת%וצמ לדוג תא ריגסמש שיערמה לו%ה והז .השפב תללוחתמה הרעסה תא א"במה
ת%עצ תא תררחשמ איה ,לובסל חוכה הב רתו אל רשאכ #א .%ותשל הרחב ,םייחה ייש% םע דדומתהל
השיאה תרחוב דוע לכש %יסהל !תי הז דוגימ .הלרוג תא רוזגי םגש יכב ותוא תומדב הלש האחמה
הבאכב *שיערהל* המצעל חית וב עגרב םלוא ,תויחל הכוז איה ,ריפחמה הלוצי חכו %ותשל תלפשומה
.תוומל הלרוג רזגיי ,ץרפתמה
םילמסו םיביטומ
הרפש .םי%חדומה שפה יכלה תא א"בל ידכ וב שיו ,םדאה לש עדומ-תתל גוציי אוה םולחה ( םולחה
םע דדומתהל הלש ישו%ה לעו תואיצמב תלבגומה התזיחא לע דמלמה רבד ( תומולחב תובר עו%של ה"ו
,חומה הלעב דצמ הברי%ו םוח לש תוזוחמ לא ,תרדו%ה תואיצמהמ תחרוב איה היתומולחב .םיש%ה הייח
םירישעה תיב לא התעיס תעשב ולא לכ לע תמלוח איה .%ויתה הב לש תלכתה ייעו תכמותה המא
,םימיעה תומולחה תוסחב #א ,התוא םיעיכמ םמא רו%הו תופייעה .התיב לא הרזח התכילה תעשבו
םיליגרה םייחה לדומ !יב רעפה שחמומ תומולחה תועצמאב .תררחשמו העיגרמ היווחל תוומה וליפא #פוה
.םהבש תוירזכאהו לוועה לע ( לעופב םייחה תואיצמ !יבל םייוצרהו
ישפה ובצמ תיחבמ !הו ילכלכ-יתרבחה ודמעמ תיחבמ !ה ,םדאל ילמס גוציי שמשמ דגבה ( םידגבה
בי"ומ .םידי%פתה ישב םישמשמ םהו םיוש םירש%הב םיבר שובל י"ירפ םירכזומ רופיסב .יזיפהו
.הרפש לש םוגעה הבצמ תאו םיידמעמה םירעפה תא בצעמ םידגבה
שמתשהל תצלא איה ,הלעב תרוב%ל םיכירכת רדעיהב .הרפש לש הייוע ראותמ רופיסה תליחתב רבכ
שובלל הצלא !כלו ,$רוח ליעמ !יא הרפשלש !יוצמ ,#כל $סוב .גח ימיב !חלוש תפמכ םג שמישש !ידסב
םידגב תשבול איה .תמה ידגב תא השבלב הל יופצה תוומל םיר"מ זמר והז .תמה הלעב לש וליעמ תא
הידגבמ ה"שפוה רשאכ התלחמ ימיב התורכזיה .תילכלכה הת%וצמל $סו !מיס ( זעה רו%ב םיעור%
תיודאה ידיב הרפש לש התלפשה לע הדיעמ ,םילוחה-תיבב השובלה תוחאה לומ לא המוריע הדמעו
.שומיש וב תושעל םא םי"ילחמש יפל ה%ידבל דמועה ץפחכ השיגרמ איה #כ .התזוחאב התוא ה%יסעמה
התובילעל דוגיב דמועה ,הי%יסעמ לש םרשוע לע תזמרמ המחה ללפה תותוכב הרפש תשבלה
ת"מש איהו הייכובה הרפש תא םיפמ תיבה יב רשאכ .ליפשמה המוריעבו םיעור%ה הידגבב תא"בתמה
,ב%עה תורסח הילע .ותליפב לו% עימשמ אלו הפצרה לע לפוה !שוימ דגבל המודמ איה ,םהידימ
הרפש ירחא רזיח רבעבש דימאה רלדסה לש ותוחכו ע%ר לע "לוב הז למס .תוחה הדמעמ תא תולמסמ
( ב%ע-תהובג לע תפ%ש רלדס ותוא לש וולחמ .דב יוראווצ ורובע תמ%ורה תרפותב !ייועמ תעכו
.רלדסה דודב אלו רגה סחפ הלעבב תיע"ומה התריחבב הרפש לש הצמחהל יומס זמר
ריס תמועל הרישעה הריבגה לש םילעושה רוע ליעמ רואיתב םג יו"יב ידיל םיאב םייתרבחה םירעפה
היולת היא תוישואהש !ויערה תא םיצעמ הז דוגי .הרפש לש תמה הלעב ,סחפ לש #לכולמה םירגה
לש היתוויזחב עיפומ אוה רשאכ ,ותומ רחאל םג הלדח אל סחפ לש םייחה תחמש ( ילכלכ דמעמב
םיפ"ועה רשועה יממס לכש ,תיודאה לש התוצימח ת"לוב התמועלו ,ולש םירגה ריסב שובל הרפש
.הזוגרה החור תא םמורל םילוכי אל ,רבע לכמ התוא
הבצמ תא $שוחה הרפש לש השפל יארכ תושמשמו םימעפ רפסמ רופיסב תועיפומ םיייעה ( םיייעה
תומ רחאל .רופיסה תליחתב תראותמש יפכ הפיה התוזחל תומיאתמה תוריהב םיייע הרפשל .הש%ה
,תורד%תה D' תוריכע .הליזהש תוברה תועמדה ב%ע הייפוימ תדבאמו הייע תלכת תרכע ,סחפ הלעב
לש תישפה התורדרדיה תא תלמסמ ,הלעב תומ לע רעצה תוב%עב הייע &תולילצ רסוח ,תוהכ ,#ולכל
,#שמהבו *הייע תלכת המעוה* :םילימב תוראותמ הייע ,תמה הלעבב תרהרהמ איהש העשב .הרפש
.*הייע תא והכה תועמדה*ש ימכ התו""ומתה תעב ,תלפשומה הרפש תראותמ ,םירישעה תיב לא העיגהב
,*תלפרועמ הילא הציצה דליה לש וייע תלכתו* :הרפש לש הב תא םג תוייפאמ תולוכתה םיייעה
לוחכה םיייעה עבצ ( *םיישדוחה !ב %ויתה לש וייע תלכת ,העיסה תעשב ומכ ,בוש הילא הפ%ש*
תולוחכה ה%וית ייע תא האור הרפש .הבו םאכ םהייב יעב"ה רש%ה תא למסמ הבלו הרפשל $תושמה
בי"ומ .%ויתה לרוג יבגל םיעירכמ וללה םיעגרה יש .!ורחאה המולחבו הזוחאל העיסה תעב ( םיימעפ
םושמ ,המשא השיגרמ איה הזוחאל תעסו איהשכ .הרפש לש המשאה תשוחת תא עיבהל יושע םיייעה
םיורחאה םיעגרב .התאצ יפל ותוא הלתיח אל וליפאש ללגב םגו הב תא תח%ל התוכז לע המחל אלש
,וממ תדרפ וליאכש הרפש לש התעדותב םיייעה-לוחכ %ויתה לש ותומד הלועו הבש ,התומ יפלש
.ולרוג תא השעמל הרזג ,ותוא בוזעל התריחבבש הדבועל תעדומ ילואו
תומוד וייע .תוריהב םיייע שי הזוחאה רעש לא תשרוגמה הרפש תא תוולל בדתמה ,העורה רעל םג
הגאד אלש ,םירישעה תחפשמל דוגיב תאז ,היפלכ ולש הבהו תוהדזה לש רש% למסמה !וימד ( הייעל
לש הב רעה לש ותויהב ילוא .ת%ימכ היתוריש לע רתוול ה"ילחהש רחאל התיבל הרזחב העיסהל
תיחבמו םיישה !יב תיעב" הברי% תרצו ,*תבלוח הרפ*כ הרפש לא החפשמה תוסחייתהבו תבלוחה
.יכבב תצרופ "עמכ איהש דע ,#כ-לכ שגרמ יוליג והז ,הרפש
הלומ םיבהבהמ זא .היפ לא םיזתיה גלשה יתיתפ לשב הייע תא םוצעל הרפש תצלא ,התיבה הכרדב
םילוע זאו ,הייע תא בוש תמצוע איה ,חול התבישיב .הזוחאה תיבמ הל םירוכזה םימיע-אלה תוארמה
.#ויח הב םילעמה תוארמ ( גלשה תומרעמ התוא ץלחמה הלעבו הב תוארמ הורכיזב
!יחבמ גלשב האופ%ה הרפש תא אצומש רכיאה .םיייעה בי"ומ הלועו בש רופיסה לש םויסה תומתב
וליאכ ,הריהב התיה ,הייע י%דסמ הציצהש תלכתה* :רופיסה תא םתוחה "פשמה .היפ לע #וסה #ויחב
הרפשש רורבש םושמ ( ה%יעמ השוחת ,דחא דצמ :הלופכ השוחת ריתומ ( *םלועמ תועמדב הרכע אל
יגר" רתוי $א האר הרפש לש רתוימה תוומה .לאוגכ שפת תוומה וליפאש דע ,הלודג הכ ה%וצמב התיה
לוועה תא המצועב השיחממה הומת יהוז .באכלו תועמדל !מיס !הב רתו אלש תוריהבה הייע ע%ר לע
לרוגהו םיש%ה םייחה תורמל ( חור-תרו%ו הל%ה תשוחת ,רחא דצמ .רמה לרוגה לא הת%יחדב הל םרגש
םיישפ םיאתב םג יוציחה הייפוי לע רומשל התלוכי .תייחה התוזח לע רומשל הרפש החילצה ,רזכאה
.הל% המח תשוחת ררועל היושע םיירשפא-יתלב
םלהב ה%ול איה ,הלעב תומ רחאל .הבצמבש םיואה-רסוח תא תלמסמ הרפש לש הת%יתש ( ה%יתשה
תויביספל למס איה ה%יתשה .תוסמר תויסיסבה היתויוכזש העשב םג ,ה%יתשב ר%יעב א"בתמה
תזוחאל תאצל תצלא איהש העשב ,הב לע תרתוומ איה רשאכ איש ידכל העיגמה ,הרפש תא תייפאמה
תא רוזגיש השעמ ( הכובו תרבש הרפש רשאכ תשחרתמ ה%יתשה תריבש .ת%יימכ התדובעל םירישעה
.התומ לא ליבוי רשא ,שוריגל הלרוג
.םיברועה תוחירצו םיבלכה תוחיב ,הייסכה יומעפ לוצלצ ( שערה
.םייאמה םייוגה םלועל למס םה םיברועהו םיבלכה תולו% .תירצוה תוברתה תא םילמסמ הייסכה יומעפ
.בור% תוומ לע עיבצמ בורלו ,תוער רשבמ וללה םילמסה בוליש
תומל #ומסב תועיפומ םיברועה תוחירצ .תוער םירשבמה םימיר"מ םיזמרכ םג םישמשמ םילמסה תשולש
"%שה תא ע"ו% הייסכה יומעפ לו% .תורי%ה לע "שפתהש !ורוויחל ליב%מב תאז ,הרפש לש הלעב
םישיגדמה םימרוצ תולו% םה םיברועה תחירצו םיומעפה תבבי .תמ סחפש רחאל הרפש ת%יתשמ עבוה
לע $סו .הורגמ #שמהב וצרפתיש ה%עצלו יכבל םיליב%מ םהו ,!יוע םלועב התורזו הרפש תודידב תא
דמועל ער !מיס םה תוחיבה םג .םירישעה תיב חתפב םייתממה םיבלכה תוחיב תולו% םיעיפומ ,ולא
איה רשאכ ,הרפש לש הרייעה לע םייאמ בערה רשאכ :רופיסב םיעירכמ םיעגרב תועמש !ה .שחרתהל
םילי"מ םה םהיתוחיבב .םייוגה םלוע םע םה $א םיהוזמ םיבלכה .תבזוע איהש העשבו הזוחאל העיגמ
םדמעממ וליפא תוחש ,הרפש לש הדמעמל יוריא למס םישמשמ םה .רוכיה תשוחת תא םי%זחמו המיא
.םהיתוחיבב הוולמ איה התאצבו ,בלכ ומכ תיבהמ ת%רז איה .םיבלכה לש
תוויערה בוציעל םימרות ,םיבלכה תוחיבו םיברועה תוחירצ ,הייסכה יומעפ תולו% :םילמסה תשולש
תלעות רדעיהבש ,תרש ילכ ,ץפח וב האורה הרבחה ידיב םדאה תר%פה תא םישיגדמו רופיסב םייזכרמה
.ותומ לא #לשומ אוה ,ה%וצמ תעשב וא ודצמ
!וראב הרובד לש הריחבה .עוער רשג תחת חול הרפש תרצוע ,התיבל הרזח הכרדב ( עוערה רשגה למס
התרדאב תלברכתמ ,תבשייתמ איה .תוומל םייחמ רבעמה תא למסמ רשגה .תילמס איה עוער רשגב
סחפ תאו םהירבח תא ליצהל םיאבה םירכיאה תא האור איה המולחב .העיסה תעשב ומכ ,תמדרו
ירהש ,תיתימא החמיש #ותמ תכייחמ הרפש הושארה םעפב .םיללמואה הייחמ התוא לואגל אבש ,הלעב
.הרובע הלואג תיחבב אוה תוומה
ותייוולב .רבשמ תעשב התוא $"ועה רו%ה תא םילמסמ הרפש תא םיוולמה גלשה ירואית ( גלשה למס
.תואופ%ה תוילולשה יפ לעו חר%ה תו%ל%לח לע דועמל ילבמ ,הפ תרועפ הצר איה ,סחפ הלעב לש
רו% .הלעב רב% תא הסכמה !ושארה גלשב היחבמ איה ,תרחמה ר%ובב המא תיבב תררועתמ איה רשאכ
םיבלכה תוללי ,תומרוצה םיברועה תוחירצ ,הייסכה יומעפ לש םיאכה תולו% םע בלתשמ גלשה
תא םיאלממה גלש ירואיתב הוולמ םירישעה םיודאה תיבל התעיס םג .בערב תעווגה זעה ת%עזו םיכובה
תא שו"ל התוא תבייחמה התדובעל התאצב הרפש הות וב ישפה !ואפי%ה תא למסמ זעה רו%ה .בחרמה
תא תמצוע ,הליעמ #ותב ת%תוש הות ,גלשה יפ לע התוא הליבומה הלגעב תצווכמ איה .%ויתה הב
הלשכש רחאל .#רדל האציש יפל הב תא הלתיח אל וליפאש #כ לע םשא תושגר הלוכאו הייע
ת%חוד גלשה תרעס .תילגר הדיעצב םעפה ,גלשה לא בוש הרפש תאצוי ,הזוחאה תיבמ ה%לוסו הדי%פתב
גלשה תדירי .תוומל תאפו% איה ,התחומ ידכ #ות םשו ,עוערה רשגה תחת רותסמה תיפ לא התוא
םיייפאמה רוכיהו רו%ה תאו הללמואה הרפש לש םיאכה תריווא תא תלמסמ ,$רה אלל "עמכ ,רופיסב
.הרפש תא תרבו% השעמל ,התושידאב רשא ,תעשורמה הרבחה תא
םייומיד
הרפש :*םיכרדה ידצב הדדוב רופיצכ ,הבוזעו הל% הייעב הפוג איה התאר* - רופיצל הרפש יומיד
תאז .יסורה $רוחב רתויב עשיה ירסח םירוציל תוכפוה תו"% םירופיצש םושמ ,רופיצל המצע תא המדמ
.םחל ירוריפ !הל םירזפמה ,םדאה-יב ידסחב תויולת !הו ,גלשל תחתמ לכוא אוצמל תולוכי !יאש םושמ
.תוומל תואפו% תובר םירופיצ ,זעה רו%ב
םוחב ,יריר הפב הילע הלפתה רשא ,ה"% הירב אפורה תחגשהב הזחל ושיגה* ( ה%ולעל %ויתה יומיד
%ויה %ויתה תעפוהש דע תבאוכו העוגפ הכ הרפש :*תו%ולע !ואמצ ( הל עודי אל ,שדח !ואמצבו רז
רשא ,הרפש לש תוברו%ה בצמ תא למסמה יומיד והז .האמצ ה%ולע לש תולפתהכ הייעב תיאר הממ
.ה%ולע לש הואמיצ תייוורהל לצומ הפוג יכ השח
!אכ :*התליפב לו% עימשהל ילבמ ,!שוימהו הלבה דגבה "ומשכ ה"מש איה* - דגבל הרפש יומיד
%ורזל םידמוע הזוחאה ילעב .הילא הביבסה סחי תא $%שמ הזה יומידה .!שוימו הלב דגבל המודמ הרפש
עימשהל ילבמ* תלפוו ,תיביסאפ הלועפ בוש ( *ת"מש* איהש הילע רמא .!שי דגב םי%רוז יפכ ,התוא
.רופיסה לכ #רואל ת%תוש איהש יפכ ,*לו%
םוכיס
-ב בתכש תורמל 1E12 לוצי לש תועפות הרבחב תומיי% דוע לכ .וימיל םג י"וולר *הרפש* רופיסה ,
תוחוכה יסחי .דמליהל יואר הזה רופיסה !מ ח%להש ירה ,תודמעמ ירעפ לש ע%ר לע ,%זחה ידיב שלחה
םג הזו רופיסב הרו%ש המ הז .םדא-תויוכז תסימרלו לוועל חכומ סיסב םה םידבעל םיודא !יב םיתוועמה
ללכב םידבוע תלפשהו יוכיד ,לוצי ,םישב רחס לש תועפות ,רעצה הברמל .וימי לש הרבחב הרו%ש המ
לשו תוו"לשה לש $רועה תייפהו תושידאה .תילארשיה הרבחב דואמ תוחיכש ,"רפב םירז םידבועו
.תוחפ אל הרומח ולא תועפותל הרבחה
,םילצומה םיאכדה לש םת%עז יהוז .יתרבחה לוועה דגכ תב%ו האחמ תריציל *הרפש* תכפוה #כ
רסח ,יעה םדאב תושעל !תיש הרמה הדבועה .יורש אוה הב תוי"אפאהמ רוביצה תא ררועל םיש%במה
איה ,םמו%תיו םו%י והשימש ילבמ &הלו"יב $או ותוישואמ תומלעתה' היצזימוה-הד לש השעמ ,עשיה
הוכמ התואל תובאש םיש וליפאש ,רופיסהמ הלועש הבותה רתוי דוע תררמצמ .שממ התיעבמ
ישה !ימה חופי% תעימל תשרדה תיסיסבה תושיגרה תא תודבאמו ,הלפשהו לוצי לש תיסרוד
.ות%תשהו
- הננבה יגדל אלפנ םוי ר′גנילס ד!ג
אובמ
גשומ דמוע וזכרמב רשא ,תוטשפב רפוסמה בכרומ רופיס אוה &הננב יגדל אלפנ םוי&
לש לילצה והמ ךא ,םייפכ תאיחמ לש לילצה תא םיריכמ ונא& :רופיסל וטומה .&תרושקת&ה
תחא +כ תאיחמ לש לילצה .רופיסה תלילעל ורשקה תלאש תא הלעמ ,%ןז ןאוק) &!תחא +כ תאיחמ
.םיישונא םיגשומב עמשניתלבה לוקה םג והז ילוא ךא ,םיישעמםייטרקנוק םיגשומב הממד אוה
תאיחמב תרצונ תרושקת וזיא .תילולימיתלב תרושקת תריציל "ופנ יעצמא איה םייפכ תאיחמ
הריציה תנבהל חתפמכ רופיסב תרושקתה יסופד תניחבל זמור הז וטומש רשפא !תחא די +כ
%ןורחאה קלחב טעמל) םהמ דחא לכב רשא ,םיקלח השישל רופיסה תלילע תא קלחל ןתינ .קמועל
.םינוש םישנא ןיבו םינוש תומוקמב תומייקתמ תוחישה .חישוד וא ישונא שגפמ םייקתמ
לכ .ןהיכרע תאו ןמלוע תא ,םהב תופתתשמה תויומדה תא םינייפאמ תוחישהו םישגפמה
ןויסינל רקיעבו ,רומיס – רופיסה רוביג לש ותומד תנבה תלאש לא םיליבומ תוחישהו םישגפמה
.יגרטה ופוסל ואיבהש תוביסנה רחא תוקחתהל
הלילעה ריצקת
ררבתמ .סאלג רומיסו לאירומ – ינקירמא גוז לש וייחב םוי הרואכל ראתמ &הננב יגדל אלפנ םוי&
תועש לע תשרפנ רופיסה תלילע .ריעצה רומיס לש וייחב ןורחאה םויה אלא ,םוי םתס הז ןיאש
תמחלמ ינפל רצק ןמז לאירומל אשינ רומיס :רבעב םג גוזהינב תורוק תופשחנ ןהב ,תודחא
.הדירולפב ןולמב וגגח םה שבדהחרי תא .הירוה לש הלק תודגנתה תורמל ,היינשה םלועה
זפשואו ושפנב עוגפ המחלמהמ בש רומיס .ליעפ ןפואב הב +תתשהו רומיס סיוג המחלמה תארקל
ךשמל יאבצ ירטאיכיספ םילוחתיבב 3 יצחל תורמל ,הז ןמז ךשמב הלעבל הניתמה לאירומ .םינש
ותוא ,תינמרגב הריש רפס ןכו ותשאל םיבתכמ רומיס חלש ,הירחאו המחלמה ןמזב .הביבסה
םישעמ המכ עציב אוה וז הפוקתב .ותשא לא רזחו זופשאהמ ררחתשה רומיס .אורקל הנממ שקיב
תונומת תיחשה ,ןולח רבש ,לאירומ לש התבס תא בילעה הארנכ) םירורב אל םהיטרפש םינושמ
רערועמו *ילמרונ אל* םדא רומיסב תוארל לאירומ לש הירוהל ומרג ולא םישעמ .%"עב שגנתהו
.םתבל הנכס הווהמ אוה אמש שושחל +או ושפנב
תונגרובה זועמ – הדירולפב ןולמ תיב ותואב רזוח שבדחריל תאצל וטילחה רומיסו לאירומ
ןתינ וכרד) המאל לאירומ ןיב ינופלט גולאיד ראתמ רופיסה לש ןושארה וקלח .תינקירמאה
דועב ,רומיס לש וינפמ תששוח ןיידע םאה יכ ןיבהל ןתינ וז החישמ .%רבעה יעוריא תא רזחשל
לש ינשה וקלח .םיה תפש לע רומיס הלבמ החישה ןמזב .ןדוסימ ולא תוששח תלטבמ לאירומ
תב הדלי – ליביס םע החיש להנמ אוה םש ,םיה +וח לע רומיס תא ראתמ רופיסה 4 סנכנו ,ךרעב
חדקא איצומ אוה ,הנשיה לאירומ דיל ,םש .ןולמב רדחל רומיס רזוח החישה םותב .םימל המע
.ומצעב הרויו
:התועמשמו תיתלילעה תוחתפתהה 5 תרושקת ילגעמ
1 . המאל לאירומ ןיב החישה
רדחה לא קרויוינמ תרשקתמ םאה .המאל לאירומ ןיב החיש ראתמ רופיסב ןושארה קלחה
הניתממ לאירומו ,ןופלטה יווק לע סמוע םייק ,ןולמב םיאמוסרפה סוניכ ללגב .הדירולפב ןולמבש
,קולחב השובל ,תינידנולב הרוחבכ לאירומ תגצומ הנתמהה ןמזב .תאז החישל תונלבסבו תובר
.ןופלטה לא התוא "יפקמ אל לוצלצה לוק .היתועבצא לע קל תחירמ תכאלמב הקוסעו תנשעמ
&הרגבתה זאמ +רה ילב הלש ןופלטה לצלצמ וליאכ התארנ איה& – תושידאב וילא תשגינ איה
*מע) F הז םשור .דחוימב הקומע תוישיאב הנחינ לאירומש םשרתהל השק ,הכ דע התומד ןויפאמ .%
:המצע החישה ןכותמ וסוסיב תא לבקמ
:טפשמ םילשהל טעמכ תוחילצמ אל ןה .וז תא וז עוטקל תוברמ המאו לאירומ :העוטק החיש .א
*מע)& – בורמ התמ ינאש יתבשח& ,&ה לכ ןאכ ןופלטה& G ותוא תראשה& ,&ה תא יל יתרבש& ,%
*מע) &ב וליבשב םוקמ יל היה אלו ןאכ E ...דועו ,%
לש ישפנה ובצמ) םייתוהמו םיבושח םיאשונ ןהירבדב תובברעמ תוחושמה :לפטב רקיע בוברע .ב
הקוריה הלמשה ,םישבול םה המו ןולמה יחרוא םה ימ) םיילאיווירטו םילפט םיאשונ םע %רומיס
.%+וזיש דגנ החשמה ,רטאיכיספה תשא לש
ךרוצל םג ,תואשילקב שמתשהל תוברמ ןהיתש :%השודנ יוטיב תרוצ >) תואשילקב שומיש .ג
*מע) &הגאד בורמ התמ ינאש רבכ יתבשח& :ןהיתושגר רואית G *מע) &םצעב ,בוצע הז .ארונ הז& ,%
E *מע) &םימויא הנשה םישנאה& ,% 11 ...דועו %
רדסב לכה& :ןכל םדוק ורמאנ רבכש םיטפשמו םילימ לע רוזחל תוברמ ןה :תובר תורזח .ד
*מע) &םיעשתה םעפב ...אמא ןכ& :הנוע לאירומו ,םאה בושו בוש תלאוש &!ךלצא 12 .%
אלמ ןפואב רשקתל םילגוסמ םניאש םייחטש םישנאב רבודמש הריהבמ םייתשה ןיב החישה
דועב ,תימתס הגאד אטבל הברמ םאה :תיסיסב תרושקת רדעהב םינייפואמ ולא םיסחי .קומעו
תבה דועב ,הרגבתה םרטש ימ לאכ התב לא תסחייתמ םאה .התוא לטבלו הב לזלזל הברמ תבה
תוימינפה תא אלו תוינוציחה תא תואורה ,תודודר םישנכ תוגצומ ןהיתש .הפצוחב המאב תגהונ
.םירחאה ןתוא םיאור הב ךרדבו הנפואו שובל יאשונב קוסעל תוברמ ןה :םדאבש
2 . המאל רטנפרק ליביס ןיב החישה
תבכ הדלי ,ליביס .ןולמה לש יבולב תמייקתמ החישה 4 המא לש הבל תמושת תא ךושמל הסנמ ,
תא הדליה תלאוש רומיס תא תיאר& .םידגב לעו םילייטקוק יבכרה לע הקימעמ החישב העוקשש
ןאכ .םיה +וחב ותוא שפחל תכלל הל הריתמ תעדה חסיהבו המןמז רחאל תונעל תחרוטש &המא
החישמ .ושפנב רערועמכ רבכ עודיש ימ םע שגפיהל הדיתעה ,הנטקה הדליל הגאד תושוחת תולוע
הרבח התוא תא תוגציימ ןהיתש .ליביס לש המאל לאירומ ןיב הרורב היגולנא תוהזל ןתינ וז
.תואיצמה תא תמאב שוחל ילב ,םייחטש םירבדב הקוסעש
3 . 'החיש +וס +וס – רומיסל ליביס ןיב החישה
הצחרה קולח ופוגלשכ בכוש אוה .ןולמה חטשל "וחמ םיה +וח לע בכוש רומיס תא תאצומ ליביס
למס – ןולמל "וחמ תמייקתמ החישהש הדבועל .&שמש תצק סופתל& הסנמש ימל טעמ רזומ ,ולש
תיתימא תרושקת .םישנא ןיב יחטשו יערא רשק וב שיש םוקמ אוה ןולמ .תובישח שי ,תונגרובה
.לוחכה םיה +וחל ,עבטב – "וחב תשחרתמ
:םינבומ המכב שרפתהל הלוכי ליביסל רומיס ןיב החישה
.א עבצ הז לוחכ& :הל רמוא אוה .הלש םיהדגב לע ליביסל אימחמ רומיס ,החישה תליחתב
,העוט אוהש ררבתמ ,השעמל .תבהאנה תומדל הפונחו רוזיח ירבד ןיעמכ םיארנ ולא .&בהוא ינאש
.בוהצ אוה םיהדגב עבצ יכ
.ב בלה תמושת לע סעכ הניגפמ ליביס .םיבהוא ביר ומכ עגרל תימדנ םיינשה ןיב החישה ךשמה
.ןורש לא וסחיל רבסה ידילע התאנק תא גיפהל הסנמ ומצע אוה ."ושפיל ןורש לע רומיס +יערהש
!דלייתמ רגובמב רבודמ קרש וא ,תודליל ךשמנה הטוס אוה רומיס םאה הייהת תררועתמ ןאכ
.ג רומיס לש ותשוחת לע םידמלמה םינטק םירופיס השולש םירכזומ םיינשה ןיב החישב
םלוכ םירצוי – הננבה יגד לע רופיסהו גודלובה בלכ לע רופיסה ,ובמס ישוכ לע רופיסה .םלועב
.םירופיסב תופדרנה תויומדה ןיבל רומיס ןיב היגולנא
תיגרטה הטלחהה תניחבמ תערכמו תועמשמ תבר איה רומיס ןיבל ליביס ןיב החישה יכ הארנ
תא לבקל ול תמרוג איה רומיס םע התחישבש תעדומ אל ליביס ,ןבומכ .ךשמהב רומיס לבקמש
.דבאתהל הטלחהה
4 . תילעמב השיאל רומיס ןיב החישה
:השיאה לע קעוצ םואתפ ,רחא שיאכ גהנתמ אוה .ןולמה תוחרואמ תחא םע תילעמל סנכנ רומיס
דימ תאצויו רומיסמ תלהבנ השיאה .&ןיטולחל תוילמרונ םיילגר גוז יל שי #...$ תלכתסמ תא המ&
!תוילמרונ םיילגר םואתפ המ ,ללכבו .ירמגל ילמרונ ונניא רומיסש השוחתה הלוע בוש .תילעמהמ
!תוילמרונ לבא ,תומוקע ,תואנ תויהל תולוכי םיילגר
ינא :תילעמב השיאל רומיס רמול הסנמש המ הזו ,עקרקה לע הדימעו תוביצי תוגציימ םיילגרה
לפא ןפ +שחנ ןאכמו וילע םייאמש םלוע והז – רומיסל רזו רחא םלועל תכייש השיאה .ילמרונ
.תרערועמה ותוישיאב דירטמו
5 . ...התיה אלש החישה
םאה :רבוג חתמה ,חדקא איצומ אוה .יטיא בצקל רופיסה רבוע ,ורדחל רומיס לש ותרזח עגרמ
תומוצעה היניע דגנל ומצעב תוריל רחוב רומיס !ליביס הדליב וא תילעמהמ השיאב ,לאירומב עגפי
םהלש תלוכיה רסוח – םיינשה ןיב תרושקתה סופד תא תאטבמ תאז הנומת .הנשיה לאירומ לש
תוחפו םמצעב ידמ םיקוסע ויה התוא םיבבוסה לכו לאירומ ילוא .תיתימא תרושקת םייקל
שמתשהל הברה אוהו ,יחטשו עוטק רוביד ורביד םה .רומיס לש תדחוימה ותפשו ושפנ תנבהב
לש הלוק והז םאה – וטומה תועצמאב תגצוימ %התיה אלש) וז החיש םאה .םילמסבו תורופאטמב
!תחא +כ תאיחמ
רומיסל לאירומ ןיב םיסחיה ןויפא
אטבתמ רבדה .%התחפשמו לאירומ) הביסה ידילע ןבומ ונניאש שיגרו ינחור םדאכ ןייפואמ רומיס
השיאכ תנייפואמ לאירומ ,ותמועל .האמה לש דיחיה לודגה ררושמה לש הרישה רפסבו ויבתכמב
הניאו הל חלשש הרישה רפס תא תחכוש איה .רומיס לש ובלל ןיבהל תלגוסמ הנניאש ,תיחטש
רומיס .רפסב אורקל הל רשפאיש םוגרת הנקת תוחפל וא תינמרג דמלתש ונוצר תא הניבמ
לש תינחור תיראיירפ סימ* התוא הנכמו תמיוסמ הינוריאב ותשא לא סחייתמ 1E4G לאירומ .*
.דבאתהל דמועה הלעב לש ובצמל ןיטולחל המוטאכ תגצומ
ימ לאכ ,רמולכ ,*ילמרונ אל* ,גירח םדא לאכ רומיס לא םיסחייתמ לאירומ לש התחפשמ ינב
לכ ,םתעדל .ותביבס תא ןכסמה ושפנב רערועמ םדא וב םיאור םה .תולבוקמה תומרונה ןמ גרוחש
יפלכ הגאדה ייוטיבב החישב אטבתמ רבדה .הנכס הווהמ הרבחב לבוקמכ גהנתמ וניאש םדא
.ןולמב רומיס לש ותוגהנתה יבגל תונשנו תורזוחה תוריקחבו לאירומ
לא רתויב יתועמשמה ןפואב רומיס תא ליבוהש אוה לאירומ םע יתרושקתה קתנהש ןבומ
.&תודבאתהה ןורתפ&

רופיסב םייזרמה תונויערה
ינשב עבצנ ראותמה םלועה .רופיסב טלוב עבצה ביטומ .לוחכה םלועה תמועל בוהצה םלועה
תואיצמה תא רומיס האור הבש ךרדה תא רבחמה ןייפאמ םיעבצה תועצמאב .לוחכו בוהצ:םיעבצ
.יח אוה הכותבש

לכו לאירומ ,םיה לוח ,ויחרואו ןולמה ,הדירולפ לש שמשה :ןוגכ םיטרפמ בכרומ בוהצה םלועה
לכ תא ללוכ הז םלוע .הננבה יגד ,+וזישה ןמש ,ליביס לש םיה דגב ,הילא םירושקה םישנאה
,ינרמוחכ שפתנ הז םלוע .ול תינוציחה תואיצמה תא גציימ השעמלו רומיס תא םיבבוסה םישנאה
לע שפתנ &בוהצה םלועה& .רומיס לש ינחורהימינפה ומלוע תא ןיבהל לוכי ונניאש – יחטשו דודר
.ימינפה ומלוע לש ומויק םצע לע םייאמכ רומיס ידי
שובלה רומיס ,%רתנספה רדח) ןולמב סונאיקואה רדח ,םיה :ןוגכ םיטרפמ בכרומ לוחכה םלועה
,לוחכ םידגב תשבולש ימכ תועטב תיארנה ליביס ,%*הבוהצ*ה שמשהמ רתתסמו) לוחכ םידגב
לש ימינפה ומלוע תא גציימ לוחכה עבצה .תודליה תאו רומיס תא ללוכ הז םלוע ."ושפיל ןורש
.ןיעה ןמ יומסה תא תוארל רשפאמה ,קומעו ינחור םלוע והז .רומיס
ימינפה רשויהו םותה םימייקתמ הז םלועב .הרישה ירפסו רתנספה םיכייתשמ הז םלועל
לכוי אל רומיס .בוהצה םלועל לוחכה םלועה ןמ רבעמכ תגצוימ תורגבתהה .תודליל םיינייפואה
'תודבאתהה – ינפוסה השעמה רבדב הנקסמל עיגי ןכלו לוחכה ומלוע לע רומשל
2 בלכ ,ובמס ישוכה לע םירופיסה .רומיס לש םידובאה וייח – םינטקה םירופיסה תשולש .
הבש ךרדה ןיב דימתמ רעפ םייק וז החישב .ליביסו רומיס לש םתחישב םילוע הננבה יגדו גודלובה
ספות רומיס .רומיס םתוא ןיבמ הבש ,תירופאטמה ךרדה ןיבו םטושפכ םירבדה תא ליביס תספות
.ליביסל אל ךא ,רומיסל תנבומ וז היגולנא .ומצע ול תויגולנאכ םירופיסב תויזכרמה תויומדה תא
ךכבו ,םירופיסה ירוביג רובע לבסניתלב בצמ והז יכ הניבמ ליביס ,תיתודליה הכרדב ,תאז םע
רסוח תא תיפוס רומיסל וריהבי םירופיסה .ולבסב תעדומיתלבה התופתתשה תא גישמ רומיס
.םלועב ומויקתילכת
.םירמנ השיש ידילע +דרנה ,ישוכ ,ןטק דלי ראותמ הז םידלי רופיסב :ובמס ישוכ לע רופיסה .א
תיגולנא דליה לש ותומד .ותוא +ורטל םישקבמו דליה ספיט וילעש "עה ביבס םיבבוס ולא םירמנ
והז .רומיס תא םיפדורה *בוהצה םלועה* ישנאל תויגולנא %םיבוהצה) םירמנה תויומדו רומיסל
שיחממ הז רופיס .שלח לומ םיקזח לש – דיחי לומ םיבר לש +דרמ ,דליה רובע יוכיסרסח +דרמ
.*בוהצה םלועה* ידילע +דרנה רומיס לש ותשוחת תא
הבו ,לוכיבכ הל דע היהש היצאוטיס רומיס ראתמ הז רופיסב :גודלובה בלכ לע רופיסה .ב
.ןהלש תוירכוסה תולקמ תא וב תוצעונ ןהש ךכב ,גודלוב בלכל ןולמב תונטקה תודליה תוקיצמ
*בוהצה םלועה* ישנאל תוליבקמ תונטקה תודליהש דועב ,רומיס לש וזל תיגולנא בלכה לש ותומד
תופדרנה תשוחת הלוע ,ןאכ םג .%הפיקתל טקייבוא שלחו גירח רוצי לכב תוארל ןתוא ךניח רשא)
.*בוהצה םלועה* ידילע םיואמה ,רומיס לש
ליביסל רפסמ רומיס .ולוכ רופיסה םש חוקל ונממ ,יזכרמה רופיסה והז :הננבה יגד לע רופיסה .ג
םהש דע תוננב +ורטל םיליחתמ םשו רוח ךותל םיסנכנ םה .סונאיקואב םייחה הננבה יגד לע
.םתומ תא םהילע איבמה רבד – רוחה ןמ תאצל םילוכי םניאו םינימשמ ,תוננב תחדקב םיפקתנ
רומיסל םיליבקמ הננבה יגד .המחלמב רומיס לש ויתורוקל היגולנא הז רופיסב תוארל ןתינ
.%תוננבה תפירט) ברה גרהה ןמ האצותכ שונאםלצ דביא אוה םש .%המחלמה) *רוח*ה לא סנכנש
ךרד איה *רוח*ה ןמ טלמיהל הדיחיה תורשפאה .%תוננבה תחדק) ושפנב תולחל ול םרג הז רבד
השעמל ןווכתמו ליביסל רומיס רמוא &םייגרט דואמ םייח םילהנמ םה& .תוומה ךרד וא +וריטה
.ומצעל
וז תינוימדו המימת הרימא .הננב גד התאר יכ רומיסל ליביס תחוודמ ,רופיסה +וס תארקל
אוה ליביס התאר לוכיבכש הננבה גד ,ותנבהל .תערכמו תירופאטמ ךרדב רומיס לצא תשרפתמ
+תתשה הבש היינשה םלועה תמחלמל למס איה הננבה יגד םיעלקנ הילא תדוכלמה .ומצע רומיס
בוהצה עבצה תא אנוש אוהו %םשמ חלשש ינמרגה הרישה רפס יפל) הינמרגב בצוה אוה .רומיס
תוארונש חינהל רשפא .וז המחלמב דונעל םידוהיה וצלאנש בוהצה יאלטל םג רשקתמ ילואש
.הזה םלועה ןמ קלח תויהל ןוצרה תא דביאו ושפנב הקלש רומיס לע ועיפשהש םה המחלמה
.וייחל "ק םישל הטלחה לבקל רומיסל תמרוג ,הננבה יגד תודוא ליביס םע החישה
,עובצה ,ירזכאה םלועה דגנ רומיס לש דובאה וקבאמל תנווכמ םירופיסה תשולש תועמשמ
רומיסל תוריתומ אל םירופיסהמ תולועה תונקסמה .עלקנ וילא שפנהברחמו יחטשה ,ינרמוחה
,תקנוחהו תרכונמה תואיצמהמ החירב התועמשמש ,תודבאתהה ךרדב רחוב אוה ןכל .הווקת
.יואר ימויק אצומ הריתומ הנניא רשא
3 רופיסהש ןכתי .יבקנ למס אוה רוחהו %ירכז) ילאפ למס איה הננבה .ןימ לע לשמכ רופיסה .
.תוומלו +וריטל םישנאל םרוגש תיחשמ והשמ – תוינימה תא רומיס לש ותשיפת תא אטבמ
ןתועמשמו תויזכרמ בוציע יכרד
1 – רופיסה םש .
גציימ אוהש םושמ ,ינוריא םש אוה &הננבה יגדל אלפנ םוי& .הננבה יגד רופיסמ חוקל רופיסה םש
ןבומכ .םיללמואהו םייגרטה םייחב דואמ םילבוסה םיגדה לש רורחשהו הלואגה םוי תא
ומצע תא לואגל טילחמ ובש םויל הזה &אלפנה םויה& תא תכפוה דבאתהל רומיס לש ותטלחהש
.תומלו םלועה ןמ
יוטיבה ,ךכ לע +סונ IJ KJ LMNMNMO רומיס תא ןייפאמה םש ,ךכ םא ,והז .&עגתשהל& ושוריפ –
תויגרטה תא אטבמו ינוריא ונה םשה ,ךכיפל .*בוהצה םלועה* לש תומרומה יפלע ,+רוטמ םדאכ
.ולוכ רופיסבו רומיס ייחב

2 תויומדה תומש .
ומש תא תאטבמ ליביס :סאלג רומיס PQQ RSTQ רומיסש זמור הז םש .&רתוי האור& רמולכ ,
שיגרה ינחור םדא אוה ,ךכיפל .ןיעה ןמ יומסה תא האור +א ילואו םירחאהמ רתוי האור
החפשמה םש .ותוא םיבבוסה ומכ תוינוציחב ןיינעתמ קר אלו ,תוימינפל UVWPP ושוריפ
םייאמ םלועב דמעמ קיזחהל השקתמה ,+וקשו ןידע ,ריבש םדאכ רומיס תא ןיפאמה רבד ,תיכוכז
.הז UVWPP םייפקשמ ךרד , םלועב רומיס לש תדחוימה ותוננובתהל זמר םייפקשמ םג ושוריפ
ןה תוליבסל אוה +א זמור ליביס לש המש .תידוחייו תילאודיבדניא היאר תיוז ול תונקמה
ימ תא ליביסב האור רומיס םג ,הז ןבומב .%םודק םילילא םלוע>) ינאגפה םלועה ןמ תואיבנה
.תודבאתה תועצמאב הלואג ותלואג תא תאבנמש

םוכיס
ישוקו הרבחה םע רשק ,תימצע תוהז ירחא שאונ שופיחב קסוע &הננב יגדל אלפנ םוי& רופיסה
.םיארוקה ןיבל רופיסב תויומדה ןיב הריהמ הקיז רצוי דואמ *ינקירמא* הביתכ ןונגס .רגבתהל
האצותכ ,תרערועמה ושפנ לשב .השיגרו תדחוימ ךרדב םלועב ןנובתמה ריעצ לש ורופיס והז
קסוע רופיסה .הדודרהו תינרמוחה הרבחה לע םויא לש גוסכ שפתנ אוה ,המחלמהמ המוארטמ
ןיב רעפה טלוב ,ךכ לע +סונ .דיחיה תא םלועה תשיפת ןיבל םלועה תא דיחיה תשיפת ןיבש רעפב
םושמ ,ימיספ אוה רופיסה .%םימתהו ןכה) םידליה םלוע ןיבל %יחטשהו עובצה) םירגובמה םלוע
ינפוסה ןורתפהש שיגדהל בושח .תודבאתהה דבלמ וללה םירעפה לע רושיגל ןורתפ לכ עיצמ וניאש
ובושבו השיגרה ושפנ תא רערע המחלמב תורישה .תישפנה ותעיגפ עקר לע עבקנ רומיס רחוב וב
לש וא תרושקת רסוח לש האצותכ הארנ ותומ ,ךכיפל .וכותב רשקתל לגוסמ אוה ןיאש םלוע אצמ
.היוקל תרושקת
הסינ ותומד תועצמאב .רומיס תא השעמל תוראתמ ויתוריצי לכש ומצע לע דיעה ר*גנילס
היאולחת לע תינקירמאה הרבחה תא תונגל תשקבמה תיתרבחה ומלוע תפקשה תא אטבל רבחמה
איה ,וז םלוע תפקשה ילוא .עורו תועיבצ ,+ויז ,ןובקיר לש םירמוחמ תבכרומה הרבח – םינושה
חדינ זוחמב תקתונמ התקבב הנש םישימחמ הלעמל רבכ ותודידבב רגתסהל ר*גנילס .ד.*גל המרגש
ברה ןיינעהו תונרקסה +א לע ,םדאינב םע והשלכ עגמב אובל +קותב ברסלו ריישפמהוינ לש
.ותוישיאב םילגמ ולאש
לדנה תידוהי – תבותכ ילב רופיס
התריצי לעו תרפוסה לע
תנשב השראווב הדלונ לדנה תידוהי 1E2+ תב התיהשכ . 4 החפשמה .לארשיל הירוה םע התלע ,
,סופיטה תלחממ הרטפנ המא .הפיחב ילאירה רפסהתיבב הדמל איה .הפיח דילש רשנב הבשייתה
.הריעצ הרענ התיה תידוהי רשאכ
תנשב 1E4G ודלונ .תובר םינשב הנממ רגובמ היהש ,*"יבוריאמ יבצ רייצל לדנה תידוהי האשינ
לירפאב .םידלי ינש םהל 1EF1 רצק ןמז רחאל .ינמיה ופוג גלפב קתושו "בשב *"יבוריאמ הקל ,
תנשב רטפנ אוה .הבר תוריסמב תידוהי ול הגאד ותלחמ תונש לכבו ,תילאמשה ודיב רייצל לחה
1EF4 תנשב .הדבל תידוהי היח זאמו , 1EGH תולילע לכ טעמכו ,ביבאלתב ררוגתהל הרבע ,
.הירוגמ תביבסב תושחרתמ זאמ הירופיס
תנשב .דואמ הריעצ התויהב התביתכב הלחה לדנה תידוהי 1E4F םירופיס םסרפל הליחתה
תנשב המסרפ ,&םה םירחא םישנא& ןושארה הרפס תא .םינוש תע יבתכבו &"ראה& ןותיעב 1E5H .
שדחמ אצוהש &הלודגה ומומ לש רצחה& ,&תוגרדמה בוחר& :םיעודי ,םימסרופמה הירפס ןיב
ןב עסמ דועית) &םיטקש םירפכ דיל& ,&רחאה חוכה& ,&ןורחאה ןיסמחה& םשה תחת 12 םימי
לש הלוק .&שפנה אפור לש ופוריט& ,&המימת רקוב תחורא& ,&םיעוטה רה& ,&ןטק +סכ& ,%ןילופל
.םדאבש ינחורה חוכה אוהש &רחאה חוכ&ל יוטיב תנתונ איה התריציב .שגרמו קומע ,ידוחיי לדנה
םייטילופ םיאשונב היתועד תא לדנה תידוהי העיבמ תחא אלו ,תובר תופשל ומגרות היתוריצי
.תימויה תונותיעב םירמאמבו םיינויזיוולט תונויארב לארשי תנידמל םיעגונה
) &ןטק +סכ& םירופיסה "בוק 1EGG .תוומה אשונב ובורב קסוע ,&תבותכ ילב רופיס& חוקל ונממ %
םילבא חיש ,תובצמ ,תויוול ,תוומ ירקמ :תוומה םע תומיע לש תונווגמ תויצאוטיס וב תוראותמ
– תוומל םייח ןיב ההומת םיתעלו תבכרומ הקיז הלוע םירופיסב .*דכו תולבא יגהנמ ,םימחנמו
.ישיא שפנ ןובשחו םיבאוכ תונורכיז תפשוחה הקיז
תנשל תורפסל לארשי סרפ תלכ איה לדנה תידוהי 2HH3 .
רופיסה תלילע תיצמתו עקר
ןיאש תודוזיפא לש *זאלוק הזכרמב רשא ,תבכרומ תיתורפס הריצי ונה &תבותכ ילב רופיס&
הרקמה עודמ :הלאשה יעבט ןפואב תררועתמ רופיסה תאירק רחאל .קודה יתביס רשק ןהיניב
ךכלכ תויהל ךפוה – בלכה תלעב תימינונאה השיאה לש התומ – רופיסה חתפנ ובש רעצמה
לעב תויהל ךפוה יכ הארנ ךא ,השק עוריא והזש קפס ןיא !תרפסמה יניעב השקו יתועמשמ
.תרפסמה רובע דואמ תישיא תועמשמ
תא ליבומה ,םינותיע תונחב תינומלא השיא לש ןבומיתלבו ימואתפ תוומ לע רפסמ רופיסה
תינומלא השיא לש התומ רופיסב תחתפנ הלילעה .הריעצה המא תומ לע באוכ ןורכיזל תרפסמה
.ולוכ רופיסה ךרואל הלגתמ הניא התוהז .הנבל הלמשב השובל

הירגיס תועטב הבכמ בלכ תלעב השיא ,םינותיע תונח ךותב ,ישיש םוי ירהצב :רצק ומצע עוריאה
.השיאה תא הירטסיהבו תוסגב תפקות הרוחבה .הטובו תינלוק הרוחב לש תופחיה הילגר לע
רזומ ןפואב העינמו היתוקעצב הכישממ הרוחבהו ,הריווחמ ,החילס תשקבמ ,תלצנתמ השיאה
תחנאנ ,אסיכ תשקבמ .תינענ הניאו ןופלט םיימעפ תשקבמ ,ןופליע +ס לע ןבלב השיאה .הפוג תא
עבקנ םשו ,&בוליכיא& םילוחהתיבל סנלובמאב תלבומ איה .תטטומתמו באכ לש הפר החנא
.התומ
םיינש .רוזעל וא עיגרהל הסנמ וניאו ברעתמ וניא שיא ,השיאל תינלוקה הרוחבה ןיב בירה ךלהמב
רסייתמו היפלכ הרידא היתפמא הלגמה ,הלש ןטקה בלכה :השיאל תישגר םיסחייתמ דבלב
הדע התיהש ,תרפסמה תא עזעזמו שגרמ הרזה השיאה לש +וטחה תוומה .תרפסמהו הירוסייב
.תישארה תומדל רופיסה ךלהמב הכפהו עוריאל
.הרטפנש השיאה לש התוהז לעו הלרוג לע תוהתל םילוחהתיבב םימעפ שולש תרקבמ תרפסמה
לש דיחיה &ההזמ&ה .הרובקל הליבויו הפוגה תא ההזיש ימ ןיאו ,תבותכ ןיא תרטפנלש ררבתמ
.םילוחהתיבמ שמ אלש ןמאנה הבלכ אוה השיאה
םילוחהתיבב תרפסמה ירוקיב ךלהמבו ,תרוויחהו השלחה השיאל הרוחבה ןיב הטובה בירב
הדעה תרפסמה וליפאו ,חרוא ירבוע ,םינותיעה רכומ .תלוזה לבסל םדאינב תושידא תטלוב
םה םג – הדיקפהו אפורה – םילוחהתיבב יאופרה תווצה .חוכיוב םיברעתמ םניא ,תושחרתהל
,הדיחיה היעבה .תופייעו תוימתס תרפסמל םהיתובושתו ,םותיה תוומהמ םיעזעוזמ םניא
םת ךכו ,תינומלא הראשנ השיאה ,רבד לש ופוסב .התרובקו הפוגה יוהיז איה םתוא הקיסעמש
.חנעופמיתלב ללח וירחא ריתוהו םלענ בלכה םג .תוהז ילבו תבותכ ילב הייח רופיס
תוומה םע גולאיד – רופיסה לש יזכרמה אשונה לא ארוקה תא ליבומ ןבלב השיאה םע עוריאה
,התוהז חונעפלו השיאה לרוגל תויביססבואב תכשמנה ,תרפסמה .המיא תומ םע תרפסמה תומיעו
הלא תויווח .תישגר ךרדב הכרדב םירקנה ,תודוזיפאו ,םירוהרה ,תונורכיז לש םיימוי הווח
תרפסמהשכ ,םינש ינפל שחרתהש ,רותפ אל רופיס – המא תומ לא יומסו יולג ןפואב תורושק
םג ילואו באכה ,תוומה .רופיסה +וס תארקל שרופמב םיעיפומ התומ ןורכיזו םאה .הדלי התיה
ימואתפה תוומל תידוחייה התקיזל חתפמ םישמשמ םינשה ךשמב תרפסמה בלב רבטצהש סעכה
.תינומלא השיא לש
ותועמשמו רופיסה לש יזכרמה אשונה
סרפ תקולח סקטב המא תומ לע הרפיס לדנה תידוהי .רופיסב יפרגויב ביכר אוה םאה תומ ןורכיז
םילוחתיבב סופיטמ התמ איהו רשנב זא ונרג דוע ,הריעצ הרענ יתייהשכ התמ ימיא& :קילאיב
התיה התמ וב רדחה דיל .התמ רקוב תונפלו הלילב ידבל התיא יתראשנ .םיעברא תב ,הלופעב
&.רואה תא תרכוז ינא םויה דע ...רוא אלמ היה אוה .דואמ הפי ןג לא הנופ תספרמ
המא תא תרפסמה לש ןורכיזה .החונמה המא ןיבל תרפסמה ןיב רשקה ןודנ ,&תבותכ ילב רופיס&ב
דיל רשנב ורג ןה .תוומל םיעגונה ןירותסמהו דחפה לע רקיעב ,ןהיניב ויהש תוחישל ובורב רושק
ןיא ,םיתמהמ דחפל ךרוצ ןיא& :העיגרה םאהו ,תובצמהמו םיתמהמ הדחפ הדליה ,תורבקה תיב
תא הנשמ חורה םאה תלאושו ןבאב םייח שיש השח תבה &.ןבא תויושע ןה ,תובצמהמ דחפל המ
&.ןמזה קר& :םאה תבושת !ןבאה
איה ןכל םדוק .וישכעו זא ,המא לשו הלש ליגה לע תולאש תרפסמה הלעמ תורכזיהה ךלהמב
אלש הארנ – םאה לש םיישיאה היצפח ןכיה ,ההות תרפסמה .םיעברא תב התיה המאש תנייצמ
םיגולאידב בורל םיבצועמ התומבו הייחב םאה לע תונורכיזה .םהב זחאיהל םירבד הל ורתונ
ךרד איה תאז תינבתש ןכתי .המצע לאו המא לא תבה הנפמש תולאשבו תבל םאה ןיב םירצק
:המא תבושתב תרכזנ תבה .הנעמ אלל תולאשו הקחדהו הייהת לש היצאוטיס השיחממה ,בוציע
,הנעמ ןיאל למס – רוגס) &.הרמא ,םירוגס םהשכ תונולחב יטיבת ...הז תא םידמולש תבשוח תא&
,םירוחשה הלאה םירוחה& :הפיסומ תרגובמה תרפסמה .%םיחתפ תשקבמ תוריגסה .קנוח ,קחדומ
.&תוקוצמה יטלוק
.&םירוגס תונולח& תויהל +יסומ תינומלאה השיאה תומ ומכ םאה תומ
לע לבאה לש רחואמ דוביע ןיעמ איה הרזה השיאה תומב תרפסמה לש תיביססבואה תוניינעתהה
לבאתהלו רוזחלו התומבו הירבדב ,הייחב ,םאב רכזיהל תישגר תונמדזה יהוז .הלש המא תומ
תרפסמה תא ברקמ אוה לבא ,םאה תומ תמולעת תא רתופ וניא ןבלב השיאה לרוג םנמא .הילע
המוד תוומ םע שגפמה .התחפשמ תעפשהבו ריעצה הליג ללגב הארנכ ,וקחדנש רבעה תויווחל
.לגעמ תריגס ילואו המאמ תרחואמ הדירפו תשדוחמ תודדומתה תבל רשפאמ
ןהיתש .השיאה תומ ןיבל םאה תומ ןיב היגולנא ןיעמ תרצוי תוומה ירקמ ינש ןיב תוירושיקה
– ןהיתשל תפתושמ תוריהבה ,רורב אלו +וטח ןהיתש לש תוומה ,ןתומ םרט הפר החנא וחנאנ
המ לכש ,ררבתמ .רואהו םאה תארמ לש הנבלה הכלה הל המודבו השיאה תלמש :ןבלה עבצה
ינש ןיב הלבקהה .הרזה השיאה תומ לע תעדוי איהש הממ בר וניא םאה תומ לע תבה תעדויש
ירותסמ המכ דע – איהו הלאה תוערואמה ינשל רבעמ איהש ,הנבות הקימעמ הלאה תוומה ירקמ
&.םידמול ןיא הז תא& :תרכוז תבהש םאה רבד תא קזחמ השיאה תומ .תוומה אוה ןבומיתלבו
.&םירוחש םירוח&ו &םירוגס תונולח& תויהל ךישממ תוומה
םיסחיה תוכרעמ תיברמ .תישונא תומיטאב ויוטיבו םדאינב ןיב רוכינ אוה רופיסב +סונ אשונ
םתנווכב ןיאש ,םדאינב ןיב םישידאו םיקחורמ ,םירק םישגפמ תונמזמ רופיסב תוראותמה
.םתלוז יפלכ היתפמאו שגר עיבהל
תונושה תודוזיפאה ןיב רשקה תועמשמו רופיסה הנבמ
הלעמ םנמא י*זאלוקה הנבמה .%והובו והות לש ,תלבלובמ) תיטואכ תואיצמ +קשמ רופיסה הנבמ
ןיינעל תורשקנ תודוזיפאה לכ רשאכ ,רופיסה רשפ תדיח תא רתופ רבד לש ופוסב ךא ,םיישק
לש ותמצוע תררבתמ ,תונושה תודוזיפאה ןיב רשקה תוהמ תא םיררבמש רחאל .םאב תורכזיהה
.םדאה לש ושפנ יכבנ תא +שוחה רופיסה
תודוזיפא ,תונורכיז ,םירוהרה – שפנ ךלה
.המא לש קוחרה תוומה לא ןבלב השיאה תוממ התוא ליבומ תרפסמה לש יביסנטניא שפנ ךלה
םלוא ,הזמ הז םיקתונמכ הנושאר האירקב םיארנ התעדות תא םיריעמו םיריאמש םיקזבהה בור
:רופיסב םיירקיעה םיאשונה ינשל היומסו היולג הרוצב םירשקתמ םה
%א .הנעמו רשפ ול ןיאש תוומה
%ב .םדאינב ןיב תושידאו רוכינ
:ויאשונל ןרשקה ןפואו רופיסב םתעפוה רדס יפל תונורכיזו םירוהרה ,תודוזיפא ןלהל
תומיעה .הירגיסהמ התווכנש הריעצה הרוחבה ןיבל ןבלב השיאה ןיב םינותיעה תונחב תומיעה
הז עוריא .התומ עבקנ םש – םילוחהתיבל היוניפבו הנבלה הלמשב השיאה תוטטומתהב םייתסמ
הרטפנש השיאה .תבותכ ול ןיא םג ררבתמש יפכו ,רשפ ול ןיאש ימואתפה תוומה תא ןמסמ
.תושידאב הב םיגהונ םילוחהתיבב .הרדעיהב ןיינעתמ אל שיאו תבותכ הקנראב ןיא ,תינומלא
השיאה תויה בקע םהל תמרגנה החרטב םניינע לכ .הב לפטמה יאופרה תווצל ללכ עגונ אל התומ
.התרובק יכילהב לפטלו התוא תוהזל ךרוצה ןמו תינומלא
ודבל ךלהמה המודא טרישיט תצלוחו ןמקוו םע רוחבב תרפסמה תשגופ םילוחהתיבמ התרזחב
ותולעפתהו ,ומצע ךותב ותוא רגוסה ,ןמקווב תוקבדה :וב םישגדומ םירבד ינש .הקירה הרדשב
ומכ .ולש ןמקוולו ומצעל קר רבוחמ רוחבה .קותינ םיאטבמ הלא ינש .תיניסה המוחהמ הלודגה
הזו ,ןיס תמוח תא ונב םישנא ןוילימ& :רמוא ןמקווה םע רוחבה .&הדווזמכ רוגסו ךורא& :רמאנש
.תורזהו רוכינה אשונ תא הלעמ הדווזמכ רוגסה רוחבה רואית .&ללחה ןמ םיאורש דיחיה רבדה
השיאה .יאמצע ךרע תלעב תושיכ ,טרפכ םדאה תא האורה השיפתל דגונמ *םישנא ןוילימ* גשומה
למסכ) תבותכ ילב ,יוהיזל ןתינ יתלב ,תועמשמרסח טרפכ התוא םיבבוסה ידילע תשפתנ ןבלב
תומיטאלו תוניועל למסכ המוחה) תיניסה המוחב אקווד רוחבה לש תוניינעתהה םג .%תוהז רדעהל
,תישיאה תואיצמהמ טבמה תדוקנ תא הקיחרמ ,ללחהמ הארנה ידיחיה רתאכ ,%םדאינב ןיב
תיב ישנאו םינותיעה תונחב םישנאה .ישונאיתלב ימסוק קוחיר לא תימוקמהו תיוושכעה
דובא קיקלחמ רתוי אל איהו ןויליממ תחא איה םתניחבמ .תינומלאה השיאל םירכנתמ םילוחה
אוהש ךכל םרוג התומ לע קומעה ורעצש ,בלכה אוה תויתפכאב הילא סחייתמש דיחיה .ללחב
התוברועמ ךא ,הטטומתהש רחאל השיאה לרוגב םנמא תניינעתמ תרפסמה .ובל םד תא קרוי
תא תורתוסה ,ןמקווה םע רוחבה לש ויתורימאמ .המא תומ הב ררועש יטרפה ןורכיזב הרושק
לש הכלשה אלא וניא תרפסמה &האור&ש בלכהש עמתשמ ,בלכ הירחא ךלוהש תרפסמה ירבד
ינב ןיב תושידאהו רוכינה ןויער תיינבל ךבדנ דוע רוחבה םע השיגפה תשמשמ ךכב .ימינפה המלוע
.םדא
ריכזמ רבדה .ויפלטבו ויפב השיאה תא +טלמה ,בלכה ישעמב תרכזנ התיבל התכילהב תרפסמה
תמשנ תאו הפוגה תא וטנח םה .םינומדקה םירצמה ידילע תמה רומישו הטינחה יגהנמ תא הל
תרפסמה .וחורלו םדאה םלצל דובכ לש סחי תאטבמו תוומב הרושק תאז תורכזיה .תמה
.וחיצנהלו תמה תא תויחהל ,תוומה לע רובגל ןויסינב תרהרהמ
:היזיוולט יחוויד השולש ןייצל תרחוב תרפסמה – היזיוולטה תושדח
%א הבראה .םייחל תוומ ןיב רזומ רשק תאטבמ הבראה תכמ – הקירפא םורדב הברא תכמ
.ונממ םינוזינ םה יכ םיגגוח םינקירפאה לבא ,הבראה תא תיממ רזופש לערהו תודשה תא הלכמ
השיאה ןיבל הבראה ןיב היגולנא תרצונ ךכב .הייחמו תמ ,תיממ הבראה :ינוריא ,רזומ דוגינ הלוע
ןורכיז תא הייחמ +וסבלו ,הבלכ תא םג התיממו התמ ,הריעצה הרוחבב תעגופ איה .הרטפנש
.םישדח םייח ןיעמ הל הקינעמו תרפסמה לש המא
%ב לש ביטומל הרושק ותרכזה םצע לבא ,ראותמ אל עוריאה – םיניפיליפב םיריסא רורחש
ומכ ילמס ןפואב – ישפוחל ואצי ,וררחוש םיריסאה .%תרפסמה שפנל רשקהב) &חותפרוגס&
תונחב השיאה תריטפ עוריא םע ישפוחל האציו תרפסמה שפנב תקחדומו הרוגס התיהש הקעומה
.םינותיעה
%ג הרידא תוצרפתה ,בל תערוקו השק היוול רואיתב רבודמ – ןונבלב גרהנש לייח לש היוולה
שודק& :רמוא ברה .הנממ תלכואו המדאל תערוכ ,הידי הפינמ ,תקעוצה ,םאה לש הבאכ לש
תרפסמהש השגרה שי .םיטהול ריוואהו שגרה .דואמ םח ביבסמ .&םימחר אלמ לא& ו &שודק
העיז וחמ :וחכנש םידבכנה םה תצקמב םירזומ .בואכלו לבאתהל ךירצ ךכ .הזכ לבא םע ההדזמ
שיש הנבותה תררועתמ תרפסמב .&קחרמ םיספות& לבא ,םיחכונ םהיניעל םילודג שמש יפקשמו
תוסוכמ ויניעש ברה השועש יפכ ,&שודק שודק& תרימאב באכה לע תוסכל אלו לבאל יוטיב תתל
דצמ – רורב רופיסה אשונל רשקה .המא תומל ותבוגתב הבס השעש יפכו ,םילודג שמש יפקשמב
לש רוכינל זמורמ יוטיב רחא דצמו ,לייחה םא לש יתימאו ןצחומ לבא ויתובקעבו ארונ תוומ דחא
.ידמל ןגפומ קשחרסוחב ותכאלמ תושעל אבש ברה םשארבו םידבכנה
ב דלונש ינמור אצוממ ידוהי ררושמ היה ןאלצ לופ .ןאלצ לופב תורכזיהה 1E2H םלועה תמחלמב .
ותוא הריתוה רבעש השקה המוארטה .הייפכ הנחמל אוהו ,הדמשה הנחמל וירוה וחלשנ היינשה
לירפאב .ןועגיש יפקתהמ לבס תונורחאה וייח תונשב .וייח לכ +דרנ ומצע שחש ,עוגפ םדא 1EFH
התפוג םא הייהת ידכ ךותו התמה השיאה לע הירוהרהב .הניסה רהנל הציפקב ןאלצ דבאתה
ויבגל התוא תודירטמה תולאשה .ןאלצ לופב תרפסמה םואתפ תרכזנ ,בלכה לע תובשחמו התהוז
היתולאש !והואצמש םירטושה תובוגת ויה המו !יוהיז ינמיס רהנב הפצה ותפוג לע ויה םאה :ןה
הז היה םאה ,"פק רשג הזיאמ ,תוריינ וילע ויה םאה :ןוגכ ,םיפסונ םיילוש םיטרפב תוזכרתמ
תודבאתהל הביסה – רקיעהש ארוקה יניעב הומת ,ןושאר טבמב !+רוחב וא "יקב ,הלילב וא םויב
בטיה תורשקתמ ןאלצ לופ לע היתולאש אקוודש רבתסמ לבא ,ללכ תרפסמה תא קיסעמ וניא –
ךותמ תעדל תבייח תרפסמה .םיעודי םניא ויטרפש ,ינומלא תוומ םע תודדומתה – רופיסה אשונל
שי התרבחל .הפיחב התרבח תצא ןתוא ררבל תרשקתמו תולאשה לע תובושתה תא תויתייפכ
יטרפב אלו – תויחל ותלוכי רסוח – הביסב תדקמתמ איהו ןאלצ תומל תרפסמה לשמ הנוש הסרג
המא תומ לע תרפסמל םירסחה םיטרפה :רהבתמ רופיסל רשקה .הפוגה יוהיזו תודבאתהה עוציב
םייוטיב תא םיאצומו התחונמ תא םידירטמ התמש תינומלאה השיאה לעו קוחרה רבעב
הליבקמ םיימעפ רהנב הפצה הפוגה תרכזהש ןכתי .ןאלצ לופ לש לפרועמה ותומ לע היתולאשב
דחפ םייק םירקמה ינשב .םאה תומל סחיב תודחא םימעפ עיפומה %*התמ* םוקמב) *הכלה* יוטיבל
ררחשמ %&ולליק יאדו&) םירטושה תבוגת תא ןיימדל ןויסינה .&תוומ& תטלחומה הלימב שמתשהל
+צ םאה תומ .המא לש תרבסומיתלבהו תימואתפה התומלעיה לע רוצע סעכ תרפסמה לצא ילוא
.זאמ ופלחש תוברה םינשה תורמל תבה לש התעדותתתב
סוקסיצנרפ ובש יאבו היצנווב הלעב יבצ םע רוקיבה אוה תצקמב רזומ יביטאיצוסא ןורכיז
.חלודבמ תוינועבצ םייניע ןכותבש ,תורעוכמ תיכוכז תונצנצ תורכזומ .םירופיצה םע רביד שודקה
בלכה יניע ילוא .םינפהמ תוקתונמ ,תויתוכאלמ ןה .תאז םייניע תנומתמ +דונ תוומה חיר
.&בוליכיא&ב אפורה לש עבמה רסחו יתיגוגזה טבמה ילואו ,הז ןורכיז וררוע םינבדבודכ תומודאה
תלבוסה היחה ןיב דוגינה תא תוטילבמ עבמה תורסח אפורה יניע ןלומלו םדה תותתוש בלכה יניע
לכ איה "חל לומ הקזח תיכוכזהש ינפמ הז& :יבצ הלעב ירבד םילוע הנורכיזב .םוטאה םדאה ןיבל
,השיאה תומ .הריבשל ,רבד לש ופוסב ,הליבומ "חלה לומ הדימעהש רבדה שוריפ – &הריבש ךכ
היצנווב לויטה .הקחדהה תומוח ורבשנו וצרפנ הב הדוקנה היה ,םאה תומב תורכזיהה תא ררועש
היה סוקסיצנרפ) .םירופיצה לא רביד שודקה סוקסיצנרפ ובש ,יאב ןנכותמה רוקיבל רשקתמ
םינשה ןיב יחש יקלטיא ריזנ לש ןפוד תאצויו האלפומ תומד 11G2 – 122+ הקדצל רסמתה ,
הב ,םירופיצל השרד סוקסיצנרפ אשנ ,הדגאה יפלע .%עבטל ותבהאבו ותועינצב עדונו הליפתלו
ותרות תא םיימשה תופנכ עבראל בלצ תרוצב תורזפמ ןתרישב ןהו ןהילע ארובה תחגשה לע רביד
םירופיצה ןיב הינומרה תררושו יחלו עבטל םדא ןיב אלפנ רשק הדגאב שי .ולוכ םלועל תצפומה
ךותב יפויו תומימת לש יא איה רופיסב ותשרדו סוקסיצנרפ תרכזהש הארנ .םדאל ןהיניבו םלועל
ינומרהו סיופמ םויק לש הריווא תריציב דיקפת שי וז הנומתל .תרפסמה לש םיבאוכה תונורכיזה
.םאה תומב המלשה תורכזיהה תא רשפאיש תעדתולילצ לש דחוימ עגר והז .טק עגרל
תרפסמה הבש ,םילוחהתיבב +סונ רוקיב רחאל .המא תומב תרפסמה לש הקומעה תורכזיהה
ידמל רהבתמ תוומה תא +פאש לופרעה .המא ייחב ןורחאה הלילב קיודמ ןפואב תרכזנו התיבל
רבדה .התוא לטלטמ התעדותתתמ הלעש ןורכיזה םע תרפסמה לש רישיה תומיעה .הז ןורכיזב
ותלעפה לאו הפק לש הריהמ הנכה לא התעד תחסהבו התיבה הריהמה התכילהב אטבתמ
ךרוצל יוטיבכ ושרפל ןתינו תופיצרב םימעפ שולש רזוח תוריהמה ןיינע .וידרה לש הריהמה
ןויסינ ךכב שי .םאה תומ םע יביסנטניאהו באוכה גולאידהמ תעדהו בלה תא חיסהל ידיימה
העידיה רחאל תרחא הנחתל רובעל תרפסמה לש ךרוצב םג תרכינ תוליהבה .קוחר והשמל חורבל
לע הפחמ תולועפה תוליהב .שמשה לע תודיחפמה תושדחה רחאל וידרה תא תובכלו הנושארה
.תונורכיזה םע דבל ראשיהל דחפה
:םידחוימו םיניינעמ םיחוויד ינש הריכזמ תרפסמה – וידרב תושדח
%א ריעה תא וטשיק לגוטרופבש רפיס וידרב והשימ – ריינ יחרפ ינומהב לגוטרופב ריעה טושיק
לגוטרופ לש הימימ דוע יתרוסמ גהנמב םרוקמ ריינה יחרפ .ריינ לש םיחרפ יפלא תורשעב
לבא ,םיחרפב םריע ישנאו םהיתושנ ידילע םילבקתמ ויה םיאמיה .ימי דייצו גייד תמצעמכ
הלוכ ריעה תא טשקל הנשב םיוסמ םויב – םיאמיה תושנ ברקב גהנמ חתפתה זא .ורזח אל םקלח
דוגינב ,םיתמ ,םייתוכאלמ םה ריינה יחרפ .ובש אלש םיאמיל ןורכיז סקט ןיעמ והזו ,ריינ יחרפב
אשונל רוריבב רשקתמ ריינה יחרפ עפש .םייחה םיבשה ינפ תא ולביק םהב ,םייתימאה םיחרפל
.רופיסב תוומה
%ב אוצמל הווקתב הנחת תרבוע תרפסמה – תירלוס חורו שמש ימתכ לש תימסוק העפות
תוינקלוו תועפות םה שמשה ימתכ .שמשה ימתכ לע האצרהל תעלקנו הנוש אשונ לע רודיש
תפטעמב +וטע טהול זג רודכ איה שמשה .היגרנא תטילפ תורשפאמו שמשה לע תולחש תויעבט
הלש תוינוציחה תובכשהו ,דואמ ההובג תפטעמה תרוטרפמט .*הנורוק* תארקנה רתכ ןיעמכ תיזג
ןב אוה שמשה ימתכ לש רוזחמה .*שמשה חור* הנוכמה העפות יהוזו ,+רה אלל הצוחה תוכפשנ
,רמולכ ,שמש ימתכ ילב הנש םיעבש לש הפוקת התיה ,וידרב הצרמה ירבד יפל .הנש הרשעתחא
לע תדמלמ הקזחה תישגרה התבוגת .וידרה תא הבכמו תסעוכ תרפסמה .היגרנא תטילפ ילב
תישגרה הסמעמה תא קורפל זע ךרוצל םינשתבר הקחדהמ – רופיסה ךלהמב הרבעש יונישה
םע ,תעכ .היגרנא תטילפ התיה אל הנש םיעבשש תעמוששכ תסעוכ איה ןכל .התוא טולפלו
עומשל הצור הניא איה ,תוקוצמה תא טולפלו קחדוהש באכל יוטיב תתל שיש הנבותה תוררועתה
.תויגרנאל טלפמ ןיא וב בצמ לש היצפואה לע
םוכיסל ביבס תודחא תרצויה ,ליעל הטרופש תודוזיפאה תרשרשל רבחמ טוח םייק יכ הארנ ,
.תוומה םע תרזוח תודדומתהב תרפסמה תרבועש ךילהתה
רופיסה תרתוכ
תחתפמ איה ,תיתורפסה הריציה לש יזכרמה אשונה לא ארוקה תא ןווכל אוה תרתוכ לש הדיקפת
שי .רופיסב עמתשהל וא שחרתהל דמועה לע תזמרמ ,רופיסב ןנובתמ אוה ןרואלש ,תויפיצ ארוקב
תפשחנ ותועצמאבש ,יזכרמ ביטומ לא וא תישארה תומדה לא ארוקה תא תונפמה ,תורתוכ
.רופיסה תועמשמ
תועמשמלו יזכרמ אשונל ,תיזכרמ תושחרתהל ארוקה תא תנווכמ &תבותכ ילב רופיס& תרתוכה
אטבמ םירוגמה םוקמ .%הריד ,בוחר ,ריע ,"רא) םדא לש וייחו וירוגמ םוקמ איה תבותכ .רופיסה
אלא ינכט טנמלא קר הניא ,ןכ םא ,תבותכה .םימיוסמ רוביצלו תוברתל םדאה תוכייתשה תא םג
.םדא לש ותוהזב בושח ביכר
ןיאש רמא& םילוחהתיבב אפורה .ןבלב השיאל רשקב רופיסב םיימעפ העיפומ &תבותכ& הלימה
תרתוכ .התוהזל ןתינ אלו ,תבותכ ןיא השיאל ,רמאנכ ןכא .&התיה אל תבותכ םוש ...תבותכ
רסמהו תועמשמה תא הקימעמו הביחרמ אלא ,תבותכה תלוטנ השיאל קר תמצמטצמ אל רופיסה
ומאלו ןאלצ לופל םג ילוא ,בלכל ,תרפסמל 'הל קר אל ךא ,תבותכ ןיא ןכא השיאל :רופיסה לש
ןיא יכ ןעמ ןיא .תובושת לבקל ידכ הילא תונפל תבותכ ןיא הלא לכל – ןונבלב גרהנש לייחה לש
.םישאהל ימ תא ןיאו תונפל ימל ןיא .הנעמ
םע תויחל רשפא םאה !באכ םע םידדומתמ דציכ !ורקש יפכ ורק םירבד עודמ :תולאש קר שי
.תוקוצמהו תולאשה ןה תובר – !&םירוגסה תונולחה& תא חותפל ןתינ םאה !תוומה
םש תועמשמ .םש אלל ,&תרתוכ אלל רופיס& ,ונייהד .&תרתוכ& םג איה &תבותכ& הלימה תועמשמ
'ן5י@ה – רדעיהה איה רופיסה
לתב שחרתה יזכרמה עוריאה :םיבר תומוקמ רופיסב םירכזומ ,&תבותכ ןיא&ש יפ לע +אש ןיינעמ
תרפסמהו הפיחב הרג תרפסמה לש התרבח .ךלמה דיוד תורדש דיל &בוליכיא& םילוחהתיב ,ביבא
,ןונבל ,הקירפא םורד ,היצנו ,זירפ :םיקוחר תומוקמ םג שיו .תורבקה תיב דיל רשנב רבעב הרג
המודב םירחאלו הדדוב תינומלא השיאל לבא ,תומוקמ ןומה .שמשה וליפאו ,לגוטרופ ,םיניפיליפ
,גולאיד) תרושקת רופיסב שיש ומכ .ודבל תמו ויתוקוצמ םע דדומתמ ,יח םדאה .תבותכ ןיא – הל
.תבותכ ןיא ךא ,םיבר תומוקמ שי ךכ ,רשק ןיא ךא %וידר ,היזיוולט
:תויועמשמ רפסמ תלעבו הנועט רופיסה תרתוכ ,םוכיסל
1 . השיא איה רופיסה תישארב הרטפנש השיאהש תיטסילאירה הדבועל תסחייתמ איה
.תבותכ אלל – תינומלא
2 . תכפוה ינשל דחא םיסחייתמ םדאה ינב הבש רוכינהו תושידאהש הדבועל תסחייתמ איה
.הביבסה םע רשקתל דואמ תלבגומ תלוכי םע ,תבותכ ירסח ,םינפ ירסח – םינומלאל םתוא
3 . ,ישיאןיב רשק ןיא ,תוהז ןיא – ן5י@ לש תואיצמ לע דיעמ תבותכה רדעהש ךכל תנווכמ איה
.הנעמ לבקל יממ ןיאו תונפל ימל ןיא
4 . לש תויווח יכ תמיוסמ תבותכ ול ןיא .םלוכל הנופש רופיס והז – םיארוקל היינפ םג הב שי
.תוילאסרבינוא ,תוישונאללכ תויווח ןה ןדבוא

רופיסה תועמשמ בוציע יכרד

תילמסה ותועמשמו רופיסב בלכה
.רופיסה לש יומסהו יולגה דבורב בושח דיקפת ול שי .הכרוא לכל רופיסה תלילע תא הוולמ בלכה
וב יגרטה עוריאה ךלהמב .בלכב הוולמ איהשכ ןבלב השובלה השיאה העיפומ רופיסה תליחתב
תישונאה ותוגהנתה תטלוב ,םינותיעה תונחב הרוחבה לש התפקתה תובקעב השיאה תטטומתמ
ונורגמ םיעקובה תולוקה ,ויניע ,תוישגרהו תויזיפה ויתובוגת ,השיאב ותוקבד .בלכה לש השיגרהו
דומצב תמו ךלוה אוה .השיאל הרידאה ותבהאו וירוסיי ,ושפנ תרעס תא םיאטבמ ולא לכ –
דמצנ ,ויפלטבו ויפב התוא תפול ,השיאהמ הפרמ וניא בלכה ,ינלוקה בירה ךלהמב .הלש התומל
ראותמ םיתעל .ותדרח תא תושיחממה תויבוביסו תודח תועונת עצבמ אוה .לוקב בביימו הילא
בלכה .םיזרו םינידע וילוסרקו ,םדאןב היה וליאכ ,תוירוחאה וילגר יתש לע +וקז דמועכ בלכה
ההזמ אוה ,ותוחקפב .וינפב תולעננ סנלובמאה תותלדש תורמל ,םילוחהתיבל השיאה תא הוולמ
טקשב ותיא ךלוהו אפורה ןוצר תא ןיבמ וליאכ ךכרחאו ,םילוחהתיבל העיגמה תרפסמה תא
,םינבדבודכ תומודאה ,ויניע רקיעבו ולוק ,ופוג ,וינפ .ולש השיאה תא &תוהזל& םיתמה רדחל
.ארונה ובאכ תא המצועב םיאטבמ ויפמ זתינה ימדה קורהו
לש &תיבלכה& התומד עקר לע אקווד בלכה לש תדחוימה ותומד תטלוב רופיסה תחיתפב
עפעיפ יחמק +צק תרוצב קור& :דחוימב החוד ןפואב תראותמ איה .הירגיסהמ התווכנש הרוחבה
תא הקקיל איה& :ךשמהבו &הנושלב ותוא הבגינו הנושל תא האיצוה איהו הרוחבה לש היתפש לע
םע דחי רטנסל דע תלשלתשמה הכורא ןושל – &חלה ןבלה ןוחמיקב אוה םג הסוכמ היהש הרטנס
ויה&ש הרוחבה לש הילגר רואית םג .םדא ינפ רשאמ בלכ לש םינפ רתוי םיריכזמ ,עבעבמ ןבל +צק
ןמ וחמצש םיירטמיס אל םילועבג תרוצב תוקושפ ןהלש תועבצאה ,דחוימב תולודגו תופחי
לש הרואית םג .יקסטורגהו יתייחה רבעל יטסילאירה ןמ התומד רואית תא עיקפמ – &הפצרה
,הפוג ביבס הידי תא תבבוסמ ,רחינ לוקב קועצל הכישמה איה& :םילמב המעז תעב הרוחבה
ותומד תא ריכזמ ,&רוחאלש הזו םינפלש הז ,םישאר ינש הל שי וליאכ ,רוחאלו םינפל קלוד הטבמ
רירמ רשא ,םישארה תשולש לעב ,לואשה לש יגולותימה הרימשה בלכ – סורברצ לש תעשורמה
.ינלטק לער חקרנ ויפ
הבלכש דועב .םיינש אלא ,רופיסה תחיתפב "צורתמ דחא בלכ קר אלש השוחתה הלוע ןאכמ
לש בוטה ודידי אוה בלכה& העודיה הרמאה לש םלשומה שומימה אוה ןבלב השיאה לש יולגה
למס הווהמ ,תירזכאהו תמעוזה הרוחבה לש התומדל לעמ +חרמה ןיימודמה בלכהש ירה ,&םדאה
המלועב ילמס בטוקכ שמשמ ,וללה *םיבלכ*המ דחא לכ .בלתרסח תישונא תורכנתהו תוניוע לש
התכילה לע םימוצע הניטו סעכ ,דחא דצמ .התמה המאל סחיב ,רופיסה תרוביג לש עורקה ישגרה
רבסההמו תאז תימואתפ תומלעיהמ התווכנש השוחתהו ,התוא השטנ וליאכש םאה לש תע םרטב
התווכנש הסגה הרוחבה ידילע גצוימה ערה בלכה למס תועצמאב תאז) הל קפסמיתלבה
למס תועצמאב תאז) הבוהאה המא לא בלל םיעגונ םיעוגעגו ההימכ ,רחא דצמו ;%הירגיסהמ
.%קפרתמהו ןמאנה ,בוטה בלכה
רקיעב םינייפאמה םירתוסה תושגרה תא שיחממ ,ירופאטמהו ישממה ,םיבלכה ינש ןיב בולישה
םע הדדומתה התודליב תרפסמהש םג המ ,ותמש םירוה לש העיתפמ *השיטנ* חכונ םידלי
,ךכיפל .&הכלה קר איה .יבאיבא רמא ,התמ אל איה& :ןוצרמ התוא הבזע המאש הבשחמה
לש קחדומו לודג שגרמ רובעלו המא תומ לע לבאה דוביעב תרפסמל עייסל םיבלכה לש םדיקפת
.התומ םע המלשהו סויפ לש ןידע שגרל סעכ
תא ררחשמ ,ןבלב השיאה לש ימואתפה התומ ךרד ,םאה תומ םע שדוחמה שגפמה קרש הארנ
בלכ& ירופאטמל ומצעב ךפוהש ישממה בלכה תרזעבו ,תרגובהתרפסמה לש םיילילשה היתושגר
.המא תומ םע רתוי ןוכנ דדומתהל תרפסמה החילצמ ,&ךלהמ תמ
רשאב קפס ריתומ ,רופיסב ןורחאה עוריאה .םלענ טושפ +וסבלו וניניע דגנל &תמו ךלוה& בלכה
,םילוחהתיבב הדיקפה לש תרעוכמ הבושתב תונענ תולאשה !רבקנ םאה !תמ םאה .בלכה ייחל
.הייריעב לואשל ךירצ םיתמ םיבלכ לעש
ינב ןיב םירקה םיסחיה תא ןייפאמה רוכינל ינוריא דוגינב םידמוע השיאב ותוקבדו ותוגהנתה
לע תרוקיב תחתמנ בלכה תועצמאב .םדאה תומיטא לומ היחה תוישונא תטלוב .רופיסב םדא
.םדאה ןמ בלכה רתומש ,ררבתמ .הרבחהו םדאה
ך.ל.ה שרושה
רשקב ,התמ אלו &הכלה&ש םאל רשקב – םימעפ םירשעמ הלעמל רופיסב עיפומ ך.ל.ה שרושה
&ויתוכילה& יכרדב בלכל רשקבו התיבל םילוחהתיבמ בושו ךולה התכילה רואיתב תרפסמל
.תונושה
ילבל ךלה& ,&ומלועל ךלה& :תוומ םינייצמה םינוש םייוטיבל +רוצמ ך.ל.ה שרושה תירבעב
.תוומ ןיבו הכילה ןיב רשק שי רמולכ ,&רשב לכ ( "ראה לכ ךרדב ךלה& ,&בוש
שי .&הכילה& לאכ םאה תומל סחייתהל תרפסמל םגו אבסל םימרוג ותוימואתפו תוומה דחפ
ןפואב םג תכלוה תרפסמהו אבסה לש ותפשב &הכלה& םאה .תוומבש תויפוסה תקחדה םושמ ךכב
המא תומ תא ןיבהל ןויסינה) תוומה תובקעב ירופאטמ ןפואב םגו %הרזחבו םילוחהתיבל) ישממ
.%יפוסו ןקותמ ןפואב ותוא לכעלו
,&שפנךלה ,&ךלהמ& ,&ךילהת& םילמהמ רזגנ אוה – +סונ דיקפתב שמשמ ך.ל.ה שרושה
איה הרבע ישרושלו םילוחהתיבל &התכילה& .תרפסמה לש תישפנה תושחרתהל ןלוכ תורושקה
אוה םילוחהתיבל התיבמ לולסמבו הרדשב התכילה .דחוימ שפנךלהב םיו;למה ךלהמו ךילהת
.המצע ךותל העסמ
םע ותוהדזה) וילעב רחא ותכילה לע זמרמ בלכה תומדל םימעפ רשעכ ך.ל.ה שרושה רוביח
בלכל תרפסמה ןיב רבחמ ,הז הרקמב ך.ל.ה שרושה .ולש ותומ לא ותכילה לע ןכו %התמש השיאה
ירחא חצנל תכלל ךישמי בלכה ךא ,התמה השיאה תובקעב םילוחהתיבל םיכלוה םהינש –
ימצעל יתרמא .תמ ירחא תכלל ךישמה בלכה לבא .התיבה תכלל יאדכש יתבשח& – תרפסמה
התוא הווליש תוומה תא ירופאטמ ןפואב למסל ךכבו – &חצנל ירחא ךלי ירה תמ אוהש ןוויכש
ךרדב תכלל הל בטומ ןכל ,ונממ קומחל לכות אל איה ,הירחא תוומה ךלי םלועל .דימת
.ומע תוסייפתהה
םיעבצ
ךא – תובוהצ ,תוקורי ,תומודא תיכוכז יניע ,םירוחש םירוח :םינוש םיעבצ םירכזומ רופיסב
.ןבלו םודא :םה תועמשמה יאשונ םיעבצה
רדחמ ותאצבו ,&םימודא םינבדבוד ינשכ תומודא ויניע& – בלכל המצועב רשקתמ םודאה עבצה
דמועו רסוימה בלכה לש תתושה ומד תא אטבמ םודאה עבצה .&םד תופיט ורגינ ונורגמ& םיתמה
.השיאה ןבולל +ירח דוגינב
.תרוויח איהו הנבל השיאה לש התלמש – תרפסמה לש המאלו ןבלב השיאל דומצ ןבלה עבצה
תרכזנ םאה םג .התומל םדקמ זמרכ שמשמו התומימת ( התופח תא למסמ ןבלה עבצהש ןכתי
תומ םרטב תרפסמה לש תונורכיזכ רואהו הארמה :ןבלה עבצה תועצמאב תרפסמה תעדותב
.המא
"וק ישארל המודב םידדוחמו םיהובג ויה םיצעה& לש רופיסה תא םתוחה רואיתה דחוימב טלוב
חתפ שי ,םירקוד םיצוקל םימודה םיצעה תורמל – &םיצעה לעמ יולת היה ןבל ליבשו םינבל
,השדח ךרד למסל יושעש ןבלו רצ ליבש ותוא תומדב %םירוחש םירוח תמועל ןבל ליבש) הווקתל
.הרבעש ישפנה ךילהתה רחאל ,התמה המא ןיבל תרפסמה ןיב תסיופמו תררחושמ
םינורומיסקוא
ותועמשמב הנושה שדח גשומ ידכל תוריתסו םיכפה רבחמה ינושל +וריצ אוה ןורומיסקואה
םייקתהל תלוכיה תא םגו תוריתסתבר תימויק תוהמ אטבמ ןורומיסקואה .ויביכרמ תועמשממ
.הכותב
.ותוישונא תניחבמ לודג ךא ,תיזיפ ןטק בלכה – לודג ןטק בלכה
קר ילוא) תיזיפ תמ ילוא בלכה ;ותריבג תומ בקע תישפנ תמ ךא ,תיזיפ יח בלכה – תמיח בלכה
.תיזיפ םש ונניאש +א ,הירחא ךלוה ותוא תוארל הכישממה תרפסמה לש התעדותב יח ךא ,%םלענ
הכותב תרעסנה תרפסמה לש החורךלהל ינורומיסקוא יוטיב – םיטקשו םישיערמ םיצעה
ןה – תוומה יעוריא ינשל איה הנווכה .ומצע תוומ ותוא תממדב הפוטע ןמזבובו תוומה עוריאמ
.תרפסמה םא לש ןהו ןבלב השיאה לש
תויגולנא
.רופיסה תועמשמ תיינבל בוציע יעצמא תושמשמ תויגולנאה
םוחה ןויער תא תבצעמ וז היגולנא – םינותיעה תונחב הרוחבה ןיבל בלכה ןיב הנושהו המודה
.םדאינב ןיב תומיטאהו רוכינה תמועל תישונאה תונמאנהו
ליבויש בכרומה עסמה לא תאצל תרפסמל תרשפאמ וז היגולנא – תרפסמה לש המאו ןבלב השיאה
.הז תוומל האירבו תחכופמ תוסחייתה לא המא תומל תיתייעבהו תקחדומה תוסחייתההמ התוא
תרושקתהו רשקה ביטומ
הארנ .תירקמ הניא רופיסב םתואיצמ .תרושקת יעצמאל תועגונ רופיסב תובושח תודוזיפא
.וייחב ול עייסל הרומאו ותיבב םדאל הנימז ,םלוע תקבוח ,תנווגמ תרושקתהש
םירשקהש איה הנקסמהו ,םדאינב ןיב המיגפ שי וללגב ילואו יתרושקתה רשועה תורמל ךא
.יתרושקתה יובירה תורמל םיפפור םיישונאה
< תרושקתה יעצמאב קיתווה – םינותיע תונחב שחרתמ תיממהו ילרוגה שגפמה – םינותיע
ואצמ אל %םינותיעה תאירק) תרושקתב םניינע ךותמ םש ואצמנש םישנאה .רופיסב םיעיפומה
.השק הכ הקוצמל העלקנש השיאל הרזע שיגהלו םוקמב "רפש חוכיוב ברעתהל ןוכנל
< תחיש המייקתה התרבחל תרפסמה ןיב .התנענ אלו ןופלט םיימעפ השקיב השיאה – ןופלט
.שובישו הנבהיא הב ולחו הקספוה וז םלוא ,ןאלצ לופ ןיינעב ןופלט
< קתונמ ךא ,ןמקוול רבוחמ אוה .ולש ןמקווה לא בטיה רשוקמ הרדשב רוחבה – ןמקוו
.ומצע ךותב יחו הביבסהמ
< תא חיסהל תוחילצמ ןניא ולא ךא ,םלוע יווצקמ תושדחב תנכדעתמ תרפסמה – היזיוולט
ללוחתמה תא השיחממ תושדחה תועידי תא התטילק ןפוא ,ךכמ הרתי .התמה השיאהמ התעד
.התעדותתתב
< םישמשמ ולאו הקוחרה שמשה לע האצרהלו לגוטרופמ תושדחל הניזאמ תרפסמה – וידר
תויגרנאל תתל הילעש הנבות ךותמ ,וידרה תא הבכמ איה +וסבל .השפנב ללוחתמל םילמסכ ןכ םג
החילצה אלש רבד – המא תומ תא ליכהל ךכבו ררחתשהל %שמשה לש ולאמ לידבהל) הלש באכה
.הכ דע תושעל
םוכיס 1
) &הפוצה& ןותיעב ןויארב 13.5.1EGG םייחב ותיא בחוס םדא לכ& :לדנה תידוהי הרפיס ,%
התמ ,לשמל ,ימיא #...$ ונב האלה םייח םה ,םתומב ומייתסה אל םייחה #...$ ויתמ תא םוימויבו
יפכ .&יירופיס לכל תבנגתמ איה ןורחאה ןמזב עתפלו ,הילע יתבתכ אל םינש תורשע .יתודליב
תועצמאב התומ תא הייחמו התמה המא תא לדנה תידוהי תבחוס ,&תבותכ ילב רופיס&ב ,הארנה
חתפמה איה ,םאה תומב תורכזיהה לש הדוזיפאה .ןהיניב רשק לכ ןיא הרואכלש תודוזיפא ללש
עצפב טוטיח לש גוסכ ןרידגהל ןתינ דחיב רשא – רופיסב תונושה תודוזיפאה ןיב רשקה תנבהל
שיש הנבותה לא תוליבומ ולא .הריעצ הרענ התיה התב רשאכ ,תעםרטב םאה תומ לש חותפה
.בלה לעש תוקוצמה תא טולפל – באכל יוטיב תתל
) &לדנה תידוהי לש תרופיסב םינויע – שלחה חוכה& ורפסב ,ןורימ ןד 2HH2 התומש ןעוט ,%
תידוהי תרפוסה לש התומד תב ,תרפסמל ןמזמ ,םינותיעה תונחב תינומלאה השיאה לש ימואתפה
ונמזב הכז אל םאה תומ יכ ןורימ ןעוט דועו .הירוענב הילע המא תומ םע דדומתהלו בושל ,לדנה
רופיסה לש ישגרה דקומה& :התב דצמ רגוב ירסומישפנ דוביעל %ןכמ רחאל תובר םינש ךשמבו)
המב אלא ,ררוע אוהש םיידיימה תושגרהו םאה לש תוומה ערואמ םצעב אל ,םוקמ לכמ ,"וענ
הליטהו תבה לש םיישגרה הייחב טולשל הכישמה םאה תומד .םינשה ךשמב – ןכמ רחאל הרקש
תררחשמה תויפוסה התוממ הלטינ ךכב .&הכלה& קר אלא התמ אל ,לוכיבכ ,םאה .הממש םהב
יפלע איה המלענ קר אלא התמ אלש םא ןכש ,תנווכמ השיטנל הז תוומ ךפהנ תעב הבו ,תקתנמהו
*מע) &הכותב םאה לש יפוסיתלבה התומ םע הייח ךרד ךרואל תכלוה תבהו ,תשטונ םא הרדגהה
13F .%
ןויסינה תניחבב איה הרזחבו םילוחהתיב לא התיבמ תרפסמה לש בושו ךולה התכילהש ,ןאכמ
:רופיסה לש תיזכרמה הנבותה לא ליבומ הזה ישפנה עסמה .יפוסל וכפהלו המא תומ תא דבעל
ךותב הזו הז דצל הז םייקתהל םיכישממו תינמז וב םישחרתמ ,הזב הז םיבלושמ תוומהו םייחה
םלועל אוה – תמאב יפוס וניא םעפ +א בורק םדא לש תוומ .םדאה ןורכיזבו העדותה םרזב הז
.יחה םדאה תובקעב תכלל ךישממ
וא םלענ אל רבד םוש ,יומסבו יולגב םישחרתמ םיכילהת :תמחנמ תיכרע הדמע עיצמ רופיסה
תוארל רשפא ללחהמ וליפא .וייחב רחא םדא לש םייתעדותה תולובגב אל תוחפל ,ןיטולחל חכשנ
םג ךכיפל – הנש םיעבש לש תומלעיה ירחא הרזח שמשה לש הנורוקה םגו תיניסה המוחה תא
.םלענ אלו חכשנ אל םאה תומ
ומכ ,תבותכ ול שפחל ארוקה לש תירסומה ותבוחמ ,תבותכ ול ןיא םאו ,תבותכ שי רופיס לכל
תינומלא השיא לש ימתסה התוממ עזעדזהל בייח ירסומו שיגר םדא .תושעל תרפסמה הסנמש
בר דה םושמ הז עזעזמו יגרט עוריאב שי ,תרפסמה לש התניחבמ .םינותיע תונחב ישיש םויב
רובע ללס ,תוומה ירקמ ינש ןיב רוביחה .ןכל םדוק םינש תורשע שחרתהש הלש המא תומל המצוע
תישגר תודדומתהל הכז +וס+וסש המא תומ לש חכופמו קימעמ דוביעל ךרדה תא תרפסמה
רופיסל קינעמש אוה – תוומה ירקמ ינש ןיב יתלילע רוביח ותוא ,ךכ לע +סונ .תסיופמו תנקותמ
תוומה תא ליכהל ישוקה םע תוהדזהל לגוסמה ארוק לכל דעוימש רופיסכ – תבותכה תא הזה
.שחרתהש רחאל תובר םינש םג ומע דדומתהלו
םוכיס 2
תרפסמ איהו ,הרוביגה איה תרפסמה .תוומה םע תודדומתהה תייווחב קסוע &תבותכ ילב רופיס&
קלח וב תחקול איהש יטסילאיר עוריא איה אצומה תדוקנשכ ,יביטאיצוסא +צרב רופיסה תא
ןיבהל ןתינ +וסב קר .םירזומ םיארנ הרואכלש תושגרו תושוחת לש +צר ליעפמ עוריאה .הפוצכ
תומ תייווח .ריעצ ליגב המאמ המתייתה תרפסמה השוע איהש םישעמה לכ לש תועמשמה תא
המצע תרפסמהש ינפמ םגו התוא הקיחדה הביבסהש ינפמ םג ,דוביע לש ךילהת הרבע אל םאה
איה ,םאה תומ רחאל תובר םינש ,רופיסה לש הווהב ,וישכע קר .התיא דדומתהל ילוא הלכי אל
הקחדה .תנכוסמ העפות איה הקחדההש הניבמ איה .תקחדומה היווחה םע תדדומתמו תרזוח
.דבאתהש ןאלצ לופ ררושמב תרכזנ איה .םיינוציק םישעמל קיחדמה םדאה תא איבהל הלוכי
אלש תוומש הניבמ איה ,םיקתונמו םירכונמ תויהל םישנאל תמרוג תוומה תקחדהש האור איה
,רופיסה תליחתב עיפומש השיאה לש התומב .המשאו סעכ לש תועפות רצוי ותיא ודדומתה
סעכה תייווחל םזגומ ילמס יתורפס יוטיב ןיעמ איה ,התמש השיאה לע תלפנתמש הרוחבה
.המא תומ רחאל התווח איהש ךכל תעדומ תרפסמהש
תויווח ,לפוטמ אל סעכ :לודג קזנל הל המרג המא תומ תקחדהש ךכל תעדומ איה ,+וסה תארקל
רמאנש ,שמשה לש תרוכזתב יוטיב ידיל האבש ,תישפנה היגרנאב העיגפו הביס אלל המשא לש
שמשה לש הליהה תא םיעלוב םירוחשה םירוחה – %הליה) הנורוק הל ןיא תומיוסמ םינשבש הילע
תרפסמה .המוגפ ולש %הניתנה) הנירקה תלוכי ןכלו םיקחדומ תושגרב לפיט אלש םדאל המודב –
ול ןיאש עוריא תובורק םיתעל אוה בוהא םדא לש ןדבוא .המחנ ןהל ןיאש תויווח שיש הניבמ
.חונמ ושפנל אוצמל ךיא ,ןדבואה תשוחת םע תויחל ךיא דמול םדא לבא ,המחנ ול ןיאו ןוקית
הריכזמ תרפסמה .ןדבוא לש תויווח םע דדומתהל ךרד איה %רויצ ,הקיזומ ,הביתכ) הריציה השעמ
"ע אוהש ,שורבה – רמולכ ,הניגנ ילכ תיינבל בוט "ע אוה שבי "עש הל הרמא המאש רופיסב
.הניגנ ילכ תיישעל יוארש "ע םג אוה ,תורבק יתבב בורל ותוא םיעטונש
הבש ךרדה אוהש ,רצו ןבל ליבש ,םיצעה ישאר לעמ ,הרדשב האור איהש ךכב םייתסמ רופיסה
איה יאדוובו הלק אלו הלודג אל איה ,תוומה םע דדומתהל ךרד שי – הב תכלל םדאל ןתינ
.תמייק איה :לכמ בושחה לבא תלפרועמ
ןונגע י"ש #הימי ימדב
:םימדX 1 םייח Dםד .
2 $סכ Dהכוח ימד ,סיכ ימד .
התייה וזש זומרל וא הורחאה השה תא שיגדהל ידכ תדרפומ תחאה השה -*השו הש םישולש תבכ*X
."וריפ היבגל אוביש זומרל וא הבושח הש
:איה הווכה -*הייח יש ימי ויה םיערו "עמ*X
.&החפשמהמ םירתס םייחו החפשמה םע םייולג םייח' םילופכ םייחל .א
וא
.הזה עוריאה רחאל םייחהו ,ילרוגו דחוימ עוריא יפל םייחה -תופו%ת יתשל םי%לוחמה םייח .ב
)הי*יזופסקא( 'א קרפ
.םאה תומ :רופיסל הביס
.תודידב ,הבוצע ,הדבכ :הריווא
.היר"סואב -הפוריאב ,ריעב תיבה :םו%מ
.&האל' אמיאו אבא ,תרפסמ &הצרת' תבה :תויזכרמ תויומד
ליגב התמ םאה 31 .העושיה תוייעמל תכלל הבריס איהו ,בל תלחמ ב%ע
.רחוס היה באה
.תוורכיז תרפסמ ,הרבע איהש היווחה -הדליכ תרפסמה לו%X
.&*הוו%תו תוא יתיאר המב יתעדי אלו*' התוגהתה תא תחתמ -תרגובמכ תרפסמה לו%
'ב קרפ
.םיריש D*תוכוראו תורצ% תורוש*X
תא הפרש םאהשכ .הדליה אלו ,םייחב םאה תא ו%יזחיש םה םיבתכה D*םיבתכה תא םלועל חזת אל*X
אל איה #א ,םייחב התוא %יזחיש המ !יאו !וויכמ תומת םאה יכ %יסהל הכירצ הדליה התייה םיבתכה
.תאז ה%יסמ
םאה תומ ה%ידצ השיאכ התמ המא התעדל .םאה לש !ורחאה הלילהו !ורחאה םויה תא תראתמ הדליה :
ללגב 2 .תבש תסיכ יפל התמ םאה .א :םירבד
תרוסמה יפ לע' תומל תכלוה איה יכ םאה העדי התומ יפל .ב
.&םי%ידצל %ר עודיה רבד הז הומאהו
X 4 *#ל םולש יכ עדא* -תוומה תומתב *םולש* הלימה תרכזומ םימעפ
*ימיא םולש תוארל*
*םולשב הבכשמ לע תבכוש איה*
*הבכשמ לע םולשב הבכש ימיאו*
.הבהו המלשהב תוומה תא תלב%מו ,התומ םע המילשה האל יכ הארמ רבדה
!וגע י*ש Yהימי ימד -יכ*תה רו%מה
)ו %רפ והיעשי
תועמשמ
*ימיא תומ תשב $רוחב*
&)ב %רפ'
*#למה תומ תשבו*
%וספ' 1 &
עוריא לאכ תוומל תוסחייתה
ליבשב #למ תומ ומכ יתמואר"
םעה
*הכרבה לכיה לא יוליבויו* *לכיהה תא םיאלמ*
%וספ' 1 &
םאה רדחל תסחייתמ הדליה
&הכרבה לכיה' שוד% םו%מכ
*תוכז םייפכ ושרפ ומכו* %וספ' *םייפכ שש* 2 & הדליה .םאה לש ההלאה שי
#אלמ לאכ םאל תסחייתמ
*!שע אלמ תיבהו* -*!שע אלמיי תיבהו*
םיפרשהמ !שע
%וספ' 4 &
תלמסמYתלשמומ הפירשה
חבזמה לע !ברו% תאלעהל
*ומאל הבצמ המ%ו*
&)ג %רפ'
*םתבצמ שדו% ערז*
%וספ' 13 &
הבצמ םי%הל #רוצ !אכ ושי
תויכשמה י*ע !ורכיזל
*יבא יה* %וספ' *יחלשו יה* G & תוכומו תווכ העיבמ הדליה
המאל תויכשמה תבצמ םי%הל
:הלב"המ תו%סמו תורעה
.&םיוש םיגוסמ' םיכאלמ Dםיבורכ Dםיפרש X
תפרוש םאהשכ .שדו% תדרחב הילא תסחייתמו הלש אמיא תא הצירעמ הדליהש !יבהל !תי הלב"המ X
תורמל .!ברו% תאלעהו תוחילש לש והשלכ יומס רסמ !אכ שיש הלש עדומ תתב היבמ איה םיבתכה תא
תבצמ םיי%לו תוחילשה התוא תא עצבל תוכומ העיבמ איה םירמוא םירבדה המ היבמ אל איה !יידעש
.המאל !ורכיזו תויכשמה
לזמ היבקע םע ה*רת תושי,פ -', קרפ
,&בכעתה ולש לזמהו !וויכמ ומש והז' לזמ היב%ע לש ותיבל היבא םע העיגמ הצרת :הושארה השיגפה
:תוושמ הייעב וארש תודו% המכל בל המש איה השיגפה #להמבו
1 . .המא תא הל הריכזה שיאה לש דיה תעות
2 . בשח היב%ע *ותוא בוזעת האל יכ אופא עדי ימ* באה לש "פשמב .באה ירבד תא !וכ !יבה אל שיאה
הילא !ווכתה היבאש רורב הצרתל וליאו ,וילאו באל הווכהש
.ומצע לאו
3 . .&המא לש םיבתכה' םירכומ הל ואר םיפדהו &בתכה' תויתואה ,םיפדה
4 . .ותוא הרכז אל איה #א ,התוא ריכ אוה וליאכ הצרתל סחייתה שיאה
םידיר"מה םירבדה תא ותוא לאשת הדליהו ,םהייב וחחושי באהו הדליה השיגפה רחאלש םיפצמ וייה
.תאזה השיגפל רש%ב התוא
.םאה תומל השל &*הדו%פה םוי*' !ורכיזה םויב תורב%ה תיבב תכרע וז השיגפ :היישה השיגפה
לע ושאר חימ היבא .לזמ היב%עו היבא ,ל*ז המא !יב שלושמ רש% רצוש בל המש הצרת השיגפב
.הפוצמ היהש ומכ הדליל אלו ,עיתפמב היב%על ודי "ישומו הבצמה
.המאל היב%ע בתכש הבהא יריש רפס איצוהל הצור היבאז הצרתל עדו וז השיגפב :תישילש השיגפ
:תושיגפה םוכיס
ץוחמ הראש איה היישה השיגפבו ,תחכו תויהל הכירצ התייה אל הדליה תישילשהו הושארה השיגפב
.התוחכו תורמל רצוש שלושמה רש%ל
.תישילשב םג #כו םולכב המרת אל הצרת הושארה השיגפב
.ול הצוחמ איהש שלושמ !יעמ רצוי היבא היישה השיגפב
רוכזל הילעש הצרתל והשלכ רסמ שי ,רמולכ .םאה תומו םיבתכה תפרש רחאל תוראותמ תושיגפה שולש
.הילא רוש% היב%עש תמיוסמ תוחילש עצבלו םאה תא
)ד %רפ דמלמהו הרומה -
.דמלמו הרומ לצא םיי"רפ םירועישב תדמול הצרת
ידוהיה רוביצה ייעב בשחו ,תודהי ידומילל רבעמ תיללכ הלכשהב םילגודה םישאה תא למסמ Dהרומ
.&תדה תווצמב רפוכ' סרו%יפאכ
.היתווצמבו תדב םי%בדה םייתדה םידוהיה תא גציימ Dדמלמ
,הרומה תא ליפשהל הסמ דמלמהשכ ,תודהיל תוושה תושיגה ב%ע בר חתמ היה דמלמל הרומה !יב
.הצרת תא דמלל %יספהל הרומל םורגל חילצה $או ותסרפבו וב עוגפל
לע יכותכ רוזחל ה"ילחמ איה !כלו תירבעה !ושלה ירועישב תיש%תמו דמלמה ידומילמ רתוי תיה הצרת
.&*ירזע יתאר% !ורכיזלו האלה שג ילכשל יתרמא זא*' %וד%דה יללכ תא !יבהל תוסל ילב הרומה ירבד
.ידומילה םוחתל %ר אלו ,ללכב םייחל וז השיג תצמאמ הצרת יכ האר #שמהב
#כ לע דיעמה רבדה ,םתוא הל תרפיס המאש תרכז איה תדמול איהש םירופיסה תא היבמ הצרתשכX
.בו" רש% היה הצרת !יבל היב התלח םאהש יפלש
ה קרפ ישטנימ תיבב רוקיבהו אפורה רוקיב #
הילע המא ינפכ הינפ& היבאל רמוא ןכלו ,הל ואימחיש הצור הצרתש ןיבמ תיבב רקבמש אפורה
היח הצרת המכ דע השיגדמ האמחמה יכ ךכ הז ןיא השעמל ךא ,הל אימחהל הצר אוה .&םולשה
השיגרמ איה .תמאב התוא האורו היבא הילע לכתסמ אפורה ירבד רחאל קר .התמה המא לצב
.התטילשבש והשמ לע האמחמ התצר איהו ,וילע הטילש הל ןיאש והשמ לע תוסחייתהל התכזש
ררבתמ הילא סחייתמ אל היבאש ךכ לכ תננולתמ הצרתו אליק םע תחחושמ הצרתש רחאל קר
.היבא לע רבועש המ תא האור אל המצעב איה םגש
ןויגיהה תא רשאמ רתוי %אפורה חיר) ןורכיזה תא הליעפמ הצרתש וז הדוזיפאב םגש םיאור ונחנא
.%אליק הל זומרל הסנמ המו ,אפורה אב עודמ המצע תא תלאוש אל) הבשחמהו
ישטנימ תיבב רוקיב ישטנימ .בילטוג תחפשמ לש תיבל הלש תיבה ןיב ןוימד שיש בל המש הצרת :
תוביסה תחא התייה תאזו ,ריעה תושנ םע עעורתהל אלו דדובתהל םתנוכתב תומוד ויה המאו
.תיבל םיחרואו םירקבמ ועיגה אלש
ללגב ישטנימ תיבבו ,םאה תומו תלחמ ללגב םתיבב .החמש התייה אל םיתבה ינשב ,+סונב
לש סחיה אוה חתמל םימרוגהמ דחאש בל המש הצרת .הלעבל ישטנימ ןיב םירוכעה םיסחיה
.ישטרפ ,התמה התסיג תבל ישטנימ
.התיא טפטפלו בילטוג תרמ םע תבשל התורשפאב שיו ןוויכמ בילטוג תיבב תינהנ הצרת
.דואמ םייתועמשמ ויהי ךשמהבו הל םיבושח הלאה םיימיטניאה םיעגרה
ישטנימ לש יוליגה #ו קרפ
ןוויכמ ואשינ אל ךא ,דואמ ינשה תא דחא ובהא לזמ היבקעו המא יכ ישטניממ עדונ הצרתל
לש המצועהו תוידדהה .היבאל האשינ המאו ,הלא םיאושינל דגנתה %המא לש היבא) הבסש
תטלבומ הבהאה 3 .ב.ה.א לעופב םימעפ
לזמ יהיו& ,לווע ול השענש השיגרמ איהו היבקע לע הל באוכ הצרת לע הבר העפשה הז עדימל
תוחילשה תא תונבל הליחתמ איה ןאכ .&ותשא הנניא איהו ותשא וילע התמ רשא שיאכ יניעב
.&ונתוא בוזעת האל יכ הפיא עדי ימ& היבא לש טפשמה תא הניבמ איה תעכ .לוועה תא ןקתלו
התייה המא םא תויהל הלכי איה ימ תושק תטבחתמ איהו רערעתמ התוהז יבגל הנוחטב ,+סונב
.היבקע םע תנתחתמ
איה םש .הרדחב ןושיל הצרת תא הנימזמ ישטנימ ,ויקסע לגרל עסונ ישטנימ לש הלעבשכ
ךא .היבקעו המא לע הרביד ישטנימ יכ תנייצמ הנמויב הצרתו ,היבקע לע הל תרפסמ
לש ומש הנתומ סקלפר ומכש תויהל לוכי ךא ,האל תא הריכזמ הניא ישטנימ ,השעמל
י&ע המאל םתוא תרשקמ הצרת לבא ,היבקעב םיקסוע םירבדה .המא רכז תא ררוג היבקע
.תישיאה התשגרה
ךרדב ,תעד חסיהב וליאכ ןתינ ןמויה .היבקע לש תונורכיזה ןמוי תא הצרתל תנתונ ישטנימ
.בגא
!ישטנימ ידיל ןמויה עיגה ךיא :ןה תוררועתמה תולאשה
!ךכל עדומ היבקע םאהו ותוא הקיתעה איה עודמ
.האל י&ע ופרשנ ,הקתעהל וכז אלש היבקע לש םירחאה םיבתכל דוגינב ,הז ןמוי תפסונ הדוקנ
)ז %רפ !מויה -
.יתרבחה דודיבה אישב תאצמ הצרת !מויה תאיר% תעשב
.הל הלגתמ היב%עו המא תבהא רבדו יש"ימ םע תאצמ הצרת )א בלשב
.היב%ע לע הל תרפסמ יש"ימו הישה רדחב יש"ימ םע תאצמ הצרת )ב בלשב
.הדבל !מויה םע הצרת )ג בלשב
.רפסל הלוכי אל הצרתש םי"רפ ול םירפוסמ ותועצמאבש יתורפס %יר" אוה !מויהX
!וויכה' חרזמה תומת תא ראתמ היב%ע רש%ה תליחתב .המאו היב%ע וריכה דציכ הצרתל הלגתמ !מויב
,תוכוס גחב הכוסכ שמשמש רדחב האל תחפשמ תיבב רוגל ראש היב%ע .ויפוי תא ללהמו &ללפתהל
.רפסב !ושל האל תא דמלמ אוה הרומתבו
תא תורמושו םיבו%רה תו%ריה תא תורכומה םיש האור אוה .%ושה -וולחמ הארה תא ראתמ היב%ע
.םתוא תורכומ #כ רחא %רו םג וב%רייש דע םיבו"ה
תצמחה תא השיחממ וז הצמחה .םהמ הה ויא שיא #א םימיי% םיבו"ה תו%ריה -הצמחה לש רואית והז
.האלו היב%ע
*םייח םימ ראב ,#ייפל ראבה לכ אלה םיבואש םימ #ל המZידוהי*X
.ומצעל בואשל םו%מב תוידוהי אל תורע ובאשש םימ %ושב התוש -היולג תועמשמ
.תורחא תותד Dםיבואש םימ ,&תודהי' הרות Dםייח םימ -היומס תועמשמ
היב%ע לש ועבצא לע התוא תדוע האלו תלפו תחא האלול .חרזמה תא תולתל האב האל תוכוסה גחבX
םייבמ םהיש .*#ב ץמאתי םדא !בו* : הל הוע היב%עו ,*#חכשי אלש שיא ירשא* :ול תרמואו
.םי%ימסמ םהו םהייב רש%לו הבהאל איה היומסהו ,הרות איה היולגה תועמשמהש
.םהייב רש%ל םימיכסמו תאז םיאור האל לש הירוה
זאו *שיא !יא יכ אריו הכו הכ* הופ באה .האל לש היבא םע ותשיגפ תא היב%ע ראתמ !מויה #שמהב
!וויכמ !תחכ היב%ע תא לב%מ אל אוה .האל !יבל ויב רש%ה לע היב%ע תיחבמ *תוומה תכמ* תא תיחמ
לופי"ל םימיאתמה תוחוהו תופורתה לכ תא הל %פסיש רישע לעב םע םיחו םייחל ה%ו%ז ותבו יע אוהו
תאז לב%מ אל באה .התוא ואפריש םה האל םע ול רש%הו וירישש באל רמוא היב%ע .הלש בלה תלחמב
.%ספ האלל היב%ע !יב רש%הו
)ח %רפ - יש"ימ תיבב רו%יבה #שמה
יש"ימשכ .יש"ימ תוגהתהב יויש שי יכ בל המש הצרתו ,ביל"וג תיבב ר%בל אב הצרת לש היבא
םלע היב%ע לש ומש םגו ,התמ לעכ הילע םירבדמ אלו האל תא הריכזמ ישו%ב איה באה תוחכוב תרבדמ
.באה תוחכו ילב תוחישל דוגיב תאזו ,החישהמ
.המכוחב תגהו יש"ימ הצרת תעדל
הרצל חא לאכ היב%על סחייתמו ,ותשא לע החישה תא בסהל !מזה לכ הסמ ץימ רמ ,יש"ימ תמועל
.וירבדל תסחייתמ היא יש"ימו םו"א רי%ב םיל%ת ויתוויסי .&*םיללמואה םימלאה וחא*'
תא סרפל #ירצ היה אל םא יכ הוע אוהו !"צה אוה םא ותוא תלאוש יש"ימ לעתשמ ץימ רמש רחאל
המו* תרמוא ותואירב בצמל תויצרב סחייתהל םו%מבו ותוא תצ%וע יש"ימ .ותדובעמ שרופ היה הצרת
.*8םירפס בותכי ,השעי
ה"ילבמ ,&*םיללמואה םימלאה*' ויבל היב%ע !יב !וימד ו% חותמל ץימ רמ תוויסיל דוגיב ,יש"ימ
.הריש תביתכב ץימ רמ תותיח תאו םהייב יושה תא
םימואתה בי"ומX :
3 !יב וא םימואת םיב לבלבתמה םדאב וייעו ,בי"ומה עיפומ םימעפ 2 .םדא יב
ירוה' הימח תיבב ר%בל האב איהשכ הושארה םעפבש הצרתל תרפסמ יש"ימ :&)ח %רפ' הושאר םעפ
.םהייב הלבלבתה איהו םואת חא שי דיתעל הלעבלש העדי אל איה &ביל"וג רמ
ותוא לבי% ויחא לש !"%ה וב דציכ רפסמו ויחא לצא רו%יבמ רזוח ביל"וג רמ :&)ח %רפ' הייש םעפ
דליה באה עיפוה רשאכ .םירזל תכלל גהו ויא דליה יכ דואמ ואלפתה םאהו אוה .תופי םיפ רבסב
.ועיגרהלו ו%בחל הצלא ומאו ,הכבו להב ,םואתפ לבלבתה
השיגרמ איהו ,תופתושמה ברעה תוחוראמ תחאב הלעבו היבא לע תלכתסמ הצרת :תישילש םעפ
תוכבל הצור איה .לעבו באכ אלו תובאכה ילא םיסחייתמ םהיש .הזל הז םימוד םה םתלמחבו םתבהאבש
.השעמ שיאו חור שיא לש םידי%פת ופילחה םג םה הייעב .םחתהל ימ תועורזב הל !יא #א
)" %רפ םירופיכה םוי -
הו% הצרת לש היבא םירופיכה םוי ברעב 2 ח%ול המשה ר תאו תיבב %ילדמ אוה םייחה ר תא -תור
.תסכה תיבל
.&%וור !יידע אוה ,רמולכ' תיל" םע ויאש היב%עמ החילס ש%במ היבא תא הצרת האור םישה תרזעמ
.!יידע %וור ותויה לעו האל םע היב%ע !תחתה אל וללגבש הז לע החילס ש%במ היבא
.תועמד דע הצרת תא תושגרמ ,!מויה תאיר% ע%ר לע ,ולא תודבוע יתש
חכשת אלש דחוימ הליל והז יכ השיגרמ הצרתו ,רשג לע םירצע היבאו הצרת תסכ תיבמ הרזח #רדב
הושארה הליפתה' ירד לכ תליפתש הארכ .היב%על אשיהל ,עדומ אלל ,ה"ילחמ איה רשגה לע .םלועל
.הילע העיפשה &וירד תא םיי% אלש ימל תחלוסש
.ותוא םילשת הצרתו ,רדה תא הרפה הצרת לש אמיא
איהשו #שמיהל םיכירצ םייחהש !מיס והז התיחבמו םתאר%ל דעור םייחה ר התיבה םיסכ םהשכ
.היב%על אשיהל המא לש התמישמבו הכרדב #ישמהל הכירצ
רבכ הת הבל תאש השיגרמ איה יכ הכוב השיגרמ איה הל הש% םוצה םא התוא לאוש היבאשכ ,תרחמל
הכוב השיגרמ איהו התוא לאוש בהאמ וליאכ ,תורגבתהה ליג לש הבהא תושגר השיגרמ' רחא והשימל
.&בהאמ תבהאל היבא תלאש !יב רש% תויהל #ירצ אלש תורמל תאז .היב%עב תבהואמ איה יכ
רנימסה
תב הצרת 1+ :תוביס המכמ העיתפמ הדבוע .היבא י*ע הארוה רימסל חלש תעכו
1 . .הארוהל !ורשיכ םוש !יא הצרתל
2 . .התוא !ייע אל ללכ אשוה
3 . .&רימסל םהידלי תא חולשל םיגהו אל םירישעו ,רישע היבא' רימסב דמלמ היב%ע
היב%על הצרת !יב תורכיהה .הלרוג תא ץרח #כבו רימסב דמלמ היב%עש עדי ץימ רמש חיהל ריבס
םידומילה תפו%תב .$דעומ סחי הל הארה אל היב%עש הדבועהמ הבלע הצרת !יידעו ,רימסב ה%ימעה
ה%יזחה איה .בלכ תחיב לו%ו היב%ע לש וידעצ לו% תא העמש םימעפה תחאבו ,דדובתהל הבהא הצרת
ויתומצעש השיגרמ אה זא .הדיב זחואו דואמ להב היב%ע ,התוא #ש בלכה יכ היב%על הרמאו הדי תא
.%וחצל הליחתמ איהו דחפמ תודעור
תרמוא הצרתו הייעב "יבמ אוה םידרפ םהש יפל .התיבה התוא הוולמו תושעל המ עדוי אל היב%ע
הצרת .הז לע רבדל אל הפידעמ יא תאז לכבו ,*יתופצ לכ תא התא עדוי יכ תעדי יכ עדוי התא* *הבילב
.&תורגבתהה ליגל םיאתמ' םיוש חור יבצמ !יב תדדתמ איהו התיבה היב%ע תא הימזה אלש תרע"צמ
.!מויבש םודאה "וחכ םודא "רס הב עג היב%עש דיה לע תרשו% איה
)י %רפ !כדשה די%ס"וג -
.םיהולאה !ב D*די%*
תלב%מ !יידע #א אוה ימ תעדוי אל הצרת .תיבב ויא היבא ראשכ המזה אלל הצרת תיבל עיגמ !כדשה
!מושהו תרעוכמ הרוצב לכוא אוה .$סו דוביכו הת ול השיגמ הצרת .ראשיהל "ילחמ !כדשהו ,הפי ותוא
רמוא אוה .תומדזהה התואב היישה תא איבהל הל רמואו הגוע םג הממ ש%במ אוה .!%זה לע ול $"פ"מ
יבגל התוא ר%וח אלא ומצע תא גיצמ אל םג אוהו ותוא הריכמ אל איהש #כל עדומ אוה יכ הצרתל
.היביבחתו הידומיל
המ' רתספ לע !גל עדת ותשאש יאדכו ה"% הרייעב רוגל !ייועמה ריעצ ח%ור !גס לע הל רפסמ אוה
.ורו%יב תר"מ המו שיאה והימ היבמ אל !יידע הצרת .&הפו%ת התואב דומלל התצר הצרתש
הצרתב ררועמ הז "פשמ .הירוה !יב #דיש אוה יכ הרצוש יפלמ דוע התוא ריכמ אוה יכ רמוא !כדשה
.!כדשה יפלכ &תודגתה' םזיוגי"א
#וראה ו%ז תא %רסמ דיתעל התח יכו יאידיא "בש שאר םע התוא אישמ היבאש תמלוח איה הלילב
.!%ז םילדגמ םיא םיאידיאו !וויכמ #כ לע תאלפתמ איהו ,&!כדשה !%ז ומכ'
)אי %רפ היב%ע םע השיגפה -
תרזוח הצרתשכ .תודימלתה תחאמ לבי%ש בתכמ ללגב היירורעש עומל ידכ רימסהמ ר"פתמ היב%ע
תכלוה איה .רימסב דומלל ה%יספמ איה םג םימי רפסמ רובעכו ר"פתה היב%ע יכ הלגמ איה רימסל
שדח המ התוא תלאוש יש"ימ .היב%ע לע םירבד עומשל ידכ תכלוה השעמל #א ,הר%מב וליאכ יש"ימל
יכ עדו הצרתל .&היב%על הצרת !יב הבהאה תא למסמ רותה ' %לוד ויאש רותה דיל התוא הבישומו
התואב לבו%מ היה אל' התמזוימ תוימי"יא תרצוי #כבו ותיבב ור%בל תכלוהו &היבא ומכ' הלוח היב%ע
.&הפו%תה
דוע ור%ש םירבד לעו ומא לע הצרתל רפסמ היב%ע .הל םיע רותה םוחו ,רותה דיל התוא בישומ היב%ע
הצרתו ,*יתייה םיליצא !בכ התע יכ ול ימיא האשי אלול יכ* :רמאו ,יע ידוהיל האשי ומא .דלוש יפל
הלחהש תא םילשהל $סכ אוה יכ הצרתל רמוא היב%ע ,$סוב .הירוה היאושי יבגל המוד רבד תבשוח
-הלכי אל המאש תא םילשהל הוצרל רושיא והז הצרת ליבשב .תודהיל רוזחל-ה%יפסה אלו תושעל ומא
.היב%על אשיהל
.היב%ע !יבל היב עדומ אל !פואב האוושה השוע איה
)בי %רפ אדל -
.המדא Dאדל
המא התווחש המ תא תווחל דואמ הצור הצרת .בתכמ הל חלושו הצרתב בהאתמ אדל םשב ריעצ רוחב
בתכמ $וסבל תבתוכו הבושתה תביתכ םע דואמ תהמהמתמ איה #א ,היב%עמ םיבתכמה תא הלבי%שכ
.הרזח הבושת תלב%מ אל איה .רשופ הבושת
.ותיא תשגפ איה הרירב תילבו ,רוחבה לע התיא רבדמ היבא
-הצרתל םיאתמהו יוארה #ודישה אוה אדל .אדל לש תישוחהו תירבגה ותומד לא תכשמ הצרת
.יוציחה הארמהו דמעמה ,ליגה תיחבמ
הז ,ול םיביש%מ םהו םישאה לע הווצמ אוה דציכ תעמוש איהו $רוצה לא אדל םע העיגמ הצרת רשאכ
.וממ %חרתהל הל םרוג
ומכ' השעמ שיאכ האר אוה הווצמ אוה רשאכ לבא ,&היב%ע ומכ' חור שיאכ הל האר אדל וישכע דע
.ותוא תלסופו רתוי וילא תכשמ אל רבכ איהו ,&ביל"וג רמו היבא
היגולא ש י .ערל בשח השעמ שיאו בו" אוה חור שיא -!בלו רוחש לש ה%ולחב םירבגה תא ת%לחמ איה
.דיספמ אדלש !בומכו היב%על אדל !יב תידוגי
איה #כב .יביססבוא !פואב היב%ע ירחא תפדור איהו ,!ורוויע תכומכ הצרת תדבוע תא ה"ילבמ השיגפה
.הליג !בל תירציו תיעב" הבהא הצימחמ ילוא
הצרת תא בייחמ אל ,וחילצי אל תידדה הבהא אלל םיאושיש עדויו ח%לה תא ורשב לע דמלש ,ץימ רמ
.אדל םע רש%ה תא #ישמהל
)גי %רפ יש"ימ תיבב רו%יבה -
התוביוחמ !יבל אדלל תיעב"ה התכישמ !יב הי"בל תא היפב תולעהל ידכב יש"ימל העיגמ הצרת
.היב%על תוביוחמה תא תדדועמ יש"ימ .היב%על
םיבלכ תבהוא היא הצרת .הציפ%ב אבש הלש בלכל תארו% יש"ימו !גל תואצוי !ה לכואה רחאל
תפ"למ ,יש"ימ ייעב !ח אוצמל הצורש ,הצרת .ותוא תפ"למו *תוועמ* בלכל תארו% יש"ימ .תלהבו
דוגיב תלעופ איה יש"ימ םע הצרת רשאכש השיגדמ וז הדוזיפא .יש"ימ תא ת%בחמ כ*חאו בלכה תא
.הלש *ימיפה יאל*
:תותוועמה םיסחיה תוכרעמ תא למסמ *תוועמ* םשהX
.םידלי אלל -הלעבל יש"ימ !יב
.היב%על הצרת !יב
רשפא יא יכ םייבמ וא !אכמ .!%תל רשפא יא תוועמש המ -רמולכ ,*!%ותי אל תוועמ* בותכ תלה%ב
לוועה תא #רד םושב !%תל חילצת היא הצרתשו ,הלעבל יש"ימ !יבש םיתוועמה םיסחיה תא !%תל
.היב%על השעש
%רפ היב%עו יש"ימ לש רו%יבהו הצרת תלחמ ,םולחה ,#רוכה תיבב השיגפה -)די
לזמ
#רוכה תיבב השיגפה איה םשו #רוכה לא חרזמהו םירפסה םע תכלוהו השדח הלמש תשבול הצרת :
הוע ויא היב%עו ,*#חכשי אלש שיא ירשא* תרמואו רי%ה לע חרזמה תא הלות איה .היב%ע תא תשגופ
רמואו ,*הכו הכ !פיו* ,חו אל שיגרמ אוה לבא הירחא $דור היב%עו #רוכה תיבמ יכבב תאצוי איה .הל
.דחיב םתוא וארי םישאש הל
.םתבהא תא *גורהל* הצורש הז אוה וישכע
אל דועו !וויכמ יכ הל רמוא אוה #א ,התבהא תא היב%על הלגמ הצרת םשו ,רעיל םיכלוה הצרתו היב%ע
תלדתשמ איהו םידידי וראשייש הל עיצמו םיי%יר הייעב םיאר םירוחבה לכ םיאתמה םדאה תא השגפ
.תרחמל הז לע ורבדיש תש%עתמ איהו ,הז לע ורבדי דוע םהש הל רמוא היב%ע .תוכבל אלש
.!ושיל תכלוהו בו" אל השיגרמ ,התיבל תכלוה הצרת
םולחה הל תרמואש &יפל שדוחכ תואיצמב השגפ איהש ה%ז התוא' ה%ז תשגופ הצרת םולחב : 3 םימעפ
.*תא האל תב אולה* 3 תב איה יכ הצרת לש ה"יל%הו העפשהה לש #וראה #ילהתה תא תוגציימ םימעפה
היהת אל םלועל הצרתו תורוד רעפ שי הצרתל האל !יב זא *תב* הלימה לע אוה "פשמב שגדה םא .האל
הצרתל שי הז הר%מבו ,האל 2 .היב%ע ,היבא תויהל רומאש באהו ,ץימ רמ ,יגולויבה באה -תובא
תאמחמ ומכ' המצע תוכזב םוי% הל !יאו תל"בתמ השעמל הצרת זא *האל* הלימה לע אוה שגדה םא
!יב םיבבוס הייח זאו ,&*םולשה הילע המיא יפכ היפ* -אפורה 2 .&האל לש הילעב' םילעב
*!היתומיא וער רשא הערמה םו%מ תא םיעדוי םיא םיאל"ה* -הצרתל ה%זה תרמואש ישה "פשמה
.היב%על ,המיא לש הערמה םו%מל הצרת תא הפמ ה%זה ,רמולכ .&היב%ע Dהערמה םו%מ'
.*#מא תא ית%יה ידש בלחמ אלה* -הצרתל ה%זה י*ע רמאש ישילשה "פשמה
.התוא ית%ה -היולג תועמשמ
.התוישיא תא יתבציע ,התוא יתכיח -היומס תועמשמ
ה%זה ירבדמ רהזיהל הכירצ איה השעמלשו םיוכ םיא ה%זה ירבדשו םולח והזש #כל תעדומ הצרת
.הלו%ב עומשל אלו
תויביססבואב הכישממ !יידעו &היב%ע םע רש%ה תא #ישמהל אל' םולחהמ ח%ל תדמול אל הצרת #א
.ול השעש לוועה תא !%תל הבוחו תוהדזה ,יוציפ לש "%אכ ול אשיהלו ותוא שובכל תוסל
3 תא תוגציימ םולחב תורימאה 3 :היב%עו המא לע הצרתל הלגמ יש"ימ םהב םיבלשה
בלש 1 היגב (
בלש 2 תיבב (
בלש 3 .!מויה תא הל תתו (
.הכירצ היאש העשמ תושעל הצרת תא תפחודש יש"ימ תא תגציימ םולחב ה%זה
.יש"ימל הליב%מ איה ה%זה
הצרת תלחמ םע הסראתה לומתאש היבאל תרפסמ איה .בו" אל השיגרמו םולחהמ תררועתמ הצרת :
באה .*8הזה רבדה היה יתמ* לאושו התוא העיגרמ היבא וליאו ,האחמ תו%עצב תצרופ דימ אלי% .היב%ע
דחא דצמ .היתואצות וא השיגפה םו%מל סחייתמ אל אוה .*שמא* תרמוא הצרתש תורמל ,!מזל סחייתמ
חכו ת"לוב ודי תלזוא .םייכ" םי"רפ ררבמ %ר וישכעו הז השעמל הפיצ אוה ולש עדומה תתב יכ האר
.םיעוריאה
יש"ימ לש רו%יבה רמוא יש"ימו ,ר%יעה לע ורביד אל !הש יש"ימל תרמוא הצרת רו%יבה #להמב :
.ר%יעה המ התוא לואשל םו%מב ,*8יתאב בו" לזמ תכרב #רבל יכ ירמאתה* -הל
8יש"ימ תאז תעדוי דציכ איה הלאשה
תכרב תאש !וויכמ הלעב לאכ היב%על סחייתהל הלוכי איה הז םד%ומ בלשב רבכש הצרתל תזמור יש"ימ
.תח"בומ ותותחש גוזל %ר רמול םיגהו *בו" לזמ*ה
יכ תעדי אלה* תרמוא איה הזה תוגייתסהה "פשמ יפל לבא ,ידמ רגובמ היב%עש הצרתב תרהוג יש"ימ
#רוצ שיו לווע ול השעש ר%י שיא יפלכ הלמחו #ור הצרתב ררועל הצור איה רמולכ ,*דואמ יל ר%י לזמ
םידלי ישעמכ #א* "פשמב םהייב םיאליגה רעפ תא תש"ש"מ םג יש"ימ ,$סוב .הז לווע לע רפכל
.דחוימב הז ע"%ב ת"לובש ,יש"ימ לש םיפ תדמעה שי #כב .*םתישע םי"%
.םהייב בורי% !ויסיכ שרפתמ םהייב %יחרהל יש"ימ לש הויסי םג
$וסבש ללגב #א ,היב%עמ התוא איהל הכירצש הערה הדודה תויהל אוה הדי%פת יכ הל תרמוא יש"ימ
.הז די%פת םע המלש אל איהש #כ לע דיעמ הז *Zלבא* תרמוא איה "פשמה
היב%ע רו%יב ,אב אל היב%ע עודמ ,הלאשל תווש תוביס תשפחמ איהו הצרת תא ר%בל עיגמ אל היב%ע :
השעמל' םיסרואמ תמאב אל םה יכ ר%בל אובל המ ליבשב ול !יא -תיתימאה הביסה תא ת%חוד איה #א
ולא םיאושיל באה תמכסה יא ב%עו ,יעב הבהאתהש !זורה תב לע הדגאב תרכז הצרת .&תר%שמ איה
באה אילחמ זא .#כל הפורת !יאו הבהאמ הלוח איה יכ רמואו התוא %דוב אפורהו דואמ הלוח התשע איה
דגתמ אוה וליאכ היבא תוגהתהל תסחייתמ הצרתש םייבמ וא רופיסה יפל .יעהו ותב יאושל םיכסהל
.םיאושיל דגתמ ויא םצעב אוה #א ,היאושיל
איה םיתיעל .היב%על התבהא איה הלחמה תביס .התרכה תא תדבאמ םיתיעלו דואמ הלוח תישע הצרת
.&השוע התייה הלש אמיאש ומא' *הז ימ* םישוח לופרעב תלאוש
רדחה עתפלו היב%ע תא הילעמ האור איה םיייע תח%ופ איה םהבש םימעפה תחאבו ,תובר תויזה הצרתל
היב%ע .םיתחתמ םה !כמ רחאל .התלחממ תששואתמ איהו ישה לא דחא םיכייחמ םה .ראומ השע
.הב בהואמ אוהש ללגב אלו תומת אלש ידכ %ר הצרת םע !תחתמ
)ו" %רפ םיאושיה -
-כ %ר תללוכה דואמ העוצ הותחב היב%על תאשי הצרת -*יאוש תא יתוגח ומח תבש ברעב* 1H
.םישא
בל לע ורבד םכיהולא רמאי ימע ומח ומח* -והיעשימ *ימע ומח ומח* תשרפ תא םיארו% וז תבשב
יכ רעצ האלמ יכ הל ואר%ו םילשורי הווע הצר .*היתוא"ח לכב םיילפכ )ה דימ הח%ל יכ ,
היב%על היאושיבו ,הא"ח איה אלש םיא"ח לע לופכ לבס הח%לש הצרתל יוריא !פואב םיאתמ הז אשו
.!ווע תוצרלו םחל התצר
$י%ע !פואבו הריד רובעל םיצור םהש תעמוש םיחראתמ םה הלצאש ה%זהו ,שבד חריל םיאצוי םה
#כבו יש"ימ תצע תא םילב%מ אל םה .הירבדמ עכתשמש היב%ע לש וייח #רד לע תרו%יב הריבעמ
.םהייעב הדמעמ רערעתמ
תברעתמ יש"ימ המכ דע הארמה רבד ,םיחרפו הדועס םע םהל הכחמ יש"ימ התיבה םירזוח םהשכ
.םהייחב
#ות רובעי הזש הל תרמואו !ויריהב איהש היבמ הצרת בו" אל השיגרמ הצרת רשאכ 3 הארמ' םישדוח
.&םיימי"יאה םירבדב וליפא תברועמ יש"ימ המכ ד
איהו דובעלו זכרתהל חילצמ אל אוה התעגה םאו ,ותיא תבשל האב הצרת בותכל רדחב בשוי היב%עשכ
איהש השיגרמ איהו ,ורדחב ת"שפתמ איהו ער שממ השיגרמ איה ורדחב םימעפה תחאב .תאז תעדוי
.הב !ייועמ אל אוהשו ותוא החוד
רסוח השיגרמ איה !כלו %וור תויהל דלו היב%עש היבמ הצרת ,םיושארה !ויריהה ישדוח ירחא ,תעכ
.לווע ה%ית אלו םיאושיב $סו לווע התשע איה ,השעמלו .ותציחמב תאצמ איהשכ %ופיס רסוחו "%ש
שי .דובעל %יספמ היבא וליאו החפשמה תא סרפלו דובעל #ירצ היב%ע םיאושיה רחאל תעכ ,$סו רבד
.%וורל סרפממ #פוה היבאו סרפמל %וורמ #פוה היב%ע -םידי%פת יפוליח !אכ
.השעמ שיאל #פוה היב%עו חור שיאל #פוה היבא -הצרת פ*ע םידי%פת יויש שי
&*הזל הז ומד םתלמחבו םתבהאב*' תובא ומכ הילא םיסחייתמ םהישש היבמ איה תוחוראה תחאב
םעפ םימואתה בי"ומ' לעב ומכ הילא סחייתמ ויא היב%עו 3 .&
רופיסה םויס
.ילגעמ םויס שי רופיסל
*ימיא התמ הימי ימדב* : הלחתה
.*הז רפסב בותכה לככ בותכאו* :םויס
הסמ איה .המא תומ זאמ םיייעה תולשלתשה ירחא תוחיתפבו ץמואב בו%על הסמ הצרת !מויה תביתכב
.היב%על האשי איהש #כל התוא איבה המו #כל העיגה איה דציכ !יבהל
.המצע תא %יסעהלו עגריהל !ויסי םג שי !מויה תביתכב
לל%ב טרפה קבאמ
&תידוהיה הרבחה #ותב "רפה %באמ'
לע תתשומ תידוהיה הרבחה 2 .ילכלכ דמעמו תד :םייר%יע םירבד
.דועו חרזמה ,תוליפתה רודיס ,תולבא יגהמ ,םיגחב תדה פ*ע ועב% םייחה תוחרוא -תד
.תוצרפ המכ הב ויה תאז לכב #א ,הש%ו התייה תיתדה תרגסמה
לש ודמעמ תאו הרבחה הבמ תא העב%ש תי"ימודה הסיפתה תא הוויה -עוב% יתרבח ילכלכ הבמ
לעו תועוב% םייח תוחרוא ,תועוב% תומרו לע היובה הרבח איה הלבוב תראותמה הרבחה .םדאה
!יאו ללכה תדמעל דוגיב ומצע תא עיבהל תורשפא !יא "רפל .תובלו םיבל תועוב% #ויח תורגסמ
.תילאודיבידיא הריחבל תועמשמ
יבי"%א %באמ -!ו%ית #רוצל %באמ :
.היב%ע לשו המא לש י"רפה רשואה תא הסמר הרבחהש ה%סמל העיגמ -&תישארה הרוביגה' הצרתX
יבי"%א !פואב הרבחב %באיהל ה"ילחמ איה !כל .האלו היב%ע תבוגת ללגב רתיה !יב הרשפאתהש הסימר
.היב%על המא לש התבהא תא םישגת איה #כבו םיאושיה י*ע לוועה תא !%תלו
םא' הרבחה לע םלשומ !וחצי !יאו הבהאה לש האלמ המשגה !יא לבא !ו%ית שי םיאושיב השעמל #א
ללגב ר%יעב םיחילצמ אל !יאושיהש ה%סמל העיגמ הצרת .&הרבחה לע םלשומ !וחצי היה הבהא התייה
.ול םימיאתמ אל םיאושיהש %וור סופי" אוה היב%עש
םג וממ ש%במו היב%עמ החילס ש%במה ץימ רמ לש והשעמב שי לוועה !ו%ית לש !ויסי -ץימ רמX
.היב%ע םע הצרת יאושל ותמכסהב שי $סו !ויסי .ויריש רפס תא רואל איצוהל
יגולואידיא קבאמ -סרה ךרוצל קבאמ
לש תיתרבחהו תיחורה תרגסמה סרהל לעופ אוה .םייחה לש תילאודיבידיא הסיפת !עמל %בא -היב%עX
םהל %יעמ לכבו ,הלכשה שרדמה תיב ידימלת תא דמלמ .#ויח י*ע תאז השועו ,תידוהיה הליה%ה
אוה #א ,תדה תא דגו הזש תורמל הרומ היב%ע .תולבו%מה תויתדה תויתרבחה תורגסמל תובי"ר"לא
.הרבחב ראשיהל ידכ %ר תאז רמוא אוה #א ,יתד םדא אוהשו הסרפל רו%מכ תאז הדובע ץרתמ
ריעה תודוסי יכ ור%חמב הלגמ היב%ע .ריעה תודלות ר%חמ תועצמאב איה הרבחב %באמל תפסו #רד
.תוומ םיא"במה תודוסי לע םייוב םה יכ םיבו%ר
יביספ קבאמ -הבהאה ןוחצינל קבאמ
תמשגה לע הייח לכ %באיהל הכישממ איה ,השעמל .!יע תיארמל %ר הבהאה לע תרתוומ איה -ץימ האלX
.ה%באמל יו"יב םה םיבלה הידגבו !ולחב הייפצה ,התלחמ .הבהאה
.הבהאה !וחציל יו"יבו םייחב בלש %באמה !וחציל יו"יבה אוהו ,תוומב הרחב האל
תוליבקמ תויומד
.!הייחב תומיוסמ תודו%ב !וימד םג שי #כל רבעמו ,יוציחה הארמב האלל המוד הצרת Dהאלו הצרתX
םיי% !היתש לצא .&חרזמה תיילת' ההז "עמכ !היתש לש !יסוריאה עוריאו ,!היסוריא תא תומזוי !היתש
.תוגהתהב !וימד תוחפל וא ,הלחמב !וימד
.רחא םדאל #דשל וצר !היתש תא ,$סוב
הש%ובמ תא גישהל תמחלו תיש%ע ,הצור לע תרתוומ אל איהש לכב המאמ הוש הצרת :יושה תודו%
תאשיה ,הצרת .המצע תא םישגהל תלוכי יא #ותמ הימי ימדב התמ האל ,$סוב .התלחמ !מזב םג
המייס איה םג #כבו ,הלעבל התבהא תועצמאב המצע תא המישגמ אל #א המא !וצר תא המישגמ ,היב%על
.&ישגרYישפ תוומ' הימי ימדב הייח תא
!יב !וימדה .היב%על ומכ ,לווע ול המרג הרבחהש ימכ ראותמ ץימ רמ Dהיב%עו ץימ רמX 2 םירבגה
תא יתיאר* ,*םיללמואה םימלאה וחא* ,*ותוא בוזעת האל יכ הפיא עדי ימ* -יתגרדה !פואב הב 2
.*הזל הז ומד םתלמחבו םתבהאב םיפ יל וריאה ישיאו יבאZתוכבל יבל םע היהיו םירבגה
.דדובתהל וגה !היתש ,$סוב .וב ובהאתה $או !הירועב היב%ע לצא ודמל !היתש Dיש"ימו האלX
תא ומישגה אלו !וויכמ *םימלא* םהישו ,הדובעב םמז תא םיעי%שמ םהיש Dביל"וג רמו ץימ רמX
.םתבהא
השעמה םא םג ובל ירחא #לוה אוה ,הומכ .הבל םאה ייח !יב הלב%ה תמיי% Dומא ייחו היב%ע ייחX
הייח תא היחש תורמל ,איה םג #כו בוצעכ ראותמ כ*דב אוה .הרבחה תיחבמ !פוד אצוי אוה השוע אוהש
.&היב%ע תיבבש הומתב הארה רבד' תרשואמ התייה אל איה הוצרכ
םולחהמ הנקזה
המא #רד לע רוזחל הכירצ הצרת לש הכרד יכ זמר הירבדב תוארל !תיו ,המא תא הצרתל הריכזמ ה%זה
.הייחמ תמלע ה%זה היב%ע יאוש םע הכרד תא האצמ הצרתש רחאל .&םייח #רד'
.יש"ימ תא תלמסמ םולחהמ ה%זה
ימינפ רפסמ
!יבמ אל ,םו%מ לכב אצמ אל אוהש איה הלבגהה .ו"במ תדו%מ רפסמה רוביג רפסמ וא דע רפסמ והז
.לכה ול םירפסמ אלו לכה
#ירצ אוה !כלו ,תולבגמ ומצע לע רזג אוה ימיפ רפסמ תועצמאב הריציה תא רפסל רחב !וגע רשאכ
.&היב%ע !מוי ,אמגודל' ארו%ה לא !ריבעהל ידכ תופי%ע םיכרד אוצמל
:!וגע י*ש שמתשמ !הב תופי%עה םיכרדה
X רחא לו%ב שומיש הייש םעפו ,היב%ע !מויב תחא םעפ .רפסמש רחא והשימב שמתשמ אוה םיתיעל -
םהו הז לו%ל תעדומ הצרת .&ומא לע ר%יעב' ותחפשמ לעו ומצע לע הצרתל רפסמה היב%ע לש ולו%ב
#רד תא #ישמת איה םג -היב%ע לו% ,לווע היב%על השע -!מויה' תמיוסמ הרוצב לועפל התוא םיפחודש
.&המא
X תומולח -
1 .#ודישב !תחתת אל איהש ה"ילחמ :יאידיאה .
2 היבמ איה #א ,היב%ע םע !תחתהל אל הל תזמור ה%זה .יוארכ הירבד תא תשרפמ אל הצרת :ה%זה .
.#פהל ולא םיזמר
.הלש עדומ תתהמ ואב ולא תומולח
X תויאר%מ תוזימר :ולא תוזימרב תשמתשמ הצרת -
Z*הכו הכ !פיו* ,*!שע אלמ תיבהו*
תוזימרל תעדומ אל הצרת .יויגה חותי אלל ,םתוא הספת איהש יפכ הירבד תא םיתיעל תרפסמ הצרת
.הריעצ !יידע איהש יפמ יח"ש !פואב םתוא היבמ איהו ,תויאר%מה
.היולגה תא %ר אלא תרתסה תועמשמה תא היבמ אל איה תויתועמשמ ודב תרבדמ יש"ימ רשאכ םג
X םיבי"ומב שומיש -
1 םהבש םיכירכת םג איה #א' הותחב תשבל הבל הלמשו רהו" למסמ !בל :םאה לש הבלה הלמשה .
השיגרמ איה הבל הלמש תשבול הצרתש הדיחיה םעפבו ,הבל הלמש דימת תשבול םאה .&תמה $"ע
הז בי"ומ .תבהוא איהש םדאל אשיהל הכחמה המא לש רהו"ה תא םג הארמ רבדה .הלש אמיא ומכ
.הלש אמיא ומכ השיגרמ הצרת המכ דע הארמ
2 הווכתה םאה .היב%על םהלש רש%ה תא הארמו ,האלו הצרתל רוש% הז בי"ומ :!שעהו רותה .
%לוד רותהש לככ .#פהה הזב האור הצרתו &םיבתכה תפרש י*ע' םהייב רש%ה תא התומ יפל *$ורשל*
.הלדג םתבהא #כ רתוי
3 לוכי היב%ע -םימוד דואמ היבאו היב%עש היבמ $וסב הצרתש איה הז בי"ומ ה%סמה :םימואתה .
,המא ייחל הייח !יב תלבלבתמ הצרת יכ זמרמ םג הז בי"ומ .היבא םג #כו השעמ שיאו חור שיא תויהל
.המא לש הייח תא הייח השעמלו
X תוישמ תודוזיפאב שומיש -
1 הל םרוגה דירפמ #סמ !יעמ שי הצרתל םלועה !יבשו ,םלועה תא היבמ אל הצרת יכ זמרמ :!וליוה .
.תואיצמה לש הבהה רסוחל
2 לכ לע םלש רופיס שי .םולחה ומכ ,הדוזיפאכ עיפומ הז בי"ומ .ויחאו ביל"וג רמ :םימואתה בי"ומ .
,םילעבה יבגל תלבלבתה -יש"ימ' $וסו הלחתה םע הדוזיפאכ םג אב אוהו ,םימואתה בי"ומ לש הר%מ
.&לעבל בא !יב הלבלבתה -הצרת ,תובאה !יב לבלבתה -דליה
רופיסה הנבמב דחוימה
:הידגר" לש םיייפאמ שי הז רופיסל
.היב%על אשיהל הצרת תריחב -שיבמ השעמX
.היב%על התבהא תא השמימ אלו היאושיב תרשואמ היא -לבסX
חור שיא %ר אל אוה היב%עש היבמ םג איה .היב%על האשיש תוע" התשעש היבמ איה -תועדוויהX
.השעמ שיא םג אלא
הל ררבתמ אוה #א חור שיא םע התחתהש הבשח איה .הלעבל רש% םוש הל !יאו התחתה -יגר" $וסX
.היאושיו התבהא תא השמימ אל איהש הדבועל םג רוש% יגר"ה $וסה .השעמ שיאכ םג
היומסו היול, תועמשמ
*Z#ב ץמאתי םדא !בו ,#חכשי אלש שיא ירשא*X
.#*ת -היולג תועמשמ
.הבהא תעבה -היומס תועמשמ
איהו תלפו תחא האלול ,חרזמה תא תולתל העיגמ האל רשאכ רמא "פשמה הושארה םעפב :רש%ה
םילכתסמ האל לש הירוה יכ בל םימש םה "פשמה רמאש רחאל .היב%ע לש ועבצא לע התוא תדוע
.םתמכסה תא םיעיבמ #כבו םהילע
תבלע הצרתו "פשמה תא םילשמ ויא היב%ע #א ,הצרת י*ע #רוכה תיבב רמא "פשמה היישה םעפב
.הצרת תא בהוא ויא היב%ע יכו ,המא תוגהתה תא ה%חמ הצרת יכ הארמ הז עוריא .יכבב תחרובו
*Z#ייפל ראבה לכ אלה ,םיבואש םימ תותשל #ל המ*X
.תורעה י*ע ובאשש םימ התוש םדאהו ראב שי ריעב -היולג תועמשמ
.&תורחא תותד Dםיבואש םימ' הרות -היומס תועמשמ
תובר%תה תא הארמ "פשמה .םימ הו%ה ידוהי %ושב האור אוה ורדח !ולחמ לכתסמ היב%ע רשאכ :רש%ה
.תדל היב%ע
*Zשיא !יא יכ אריו הכו הכ !פיו*X
באהש םיאור וא "פשמב .ותחתי אל האלו אוה יכ היב%על רמוא האל יבאש יפל רמא "פשמה :רש%ה
יפל וביבס לכתסמ השמ ובש #*תב רופיסהמ חו%ל %וספה .םביבס םישא דוע שי םא %דוב השעמל
.היב%ע רובע תוומ תכמ איה באה תרושב ליאכ הארמ הזו ,ירצמה תא גרוה אוהש
תיבב הילא התבהא תא עיבה אלש רחאל המחמו הצרת דיב %יזחמ היב%ע רשאכ תישב רמא "פשמה
.#רוכה
*8םירפס בותכי 8השעי המו*X
ול הוע יש"ימ .הצרת תא סרפל #ירצ היה אל םא דובעל %יספמ היה יכ רמוא ץימ רמ רשאכ :רש%ה
.הבוגתכ הז "פשמ
.דובעי אל םא השעי המ ץימ רמ תא תלאוש תמאב וליאכ יש"ימ -היולג תועמשמ
.היב%על ותאוושה י*ע ץימ רמב לוזלז הז "פשמב שי -היומס תועמשמ
הרצל חאכ היב%עב האר ץימ רמש רחאל דחוימב ,ץימ רמל היב%ע !יב !וימדה יוו% תא תל"במ יש"ימ
היב%על תמרוג יש"ימ .&היב%ע תשא םג התייה האל וליאכ' *םיללמואה םימלאה* םהישל ותאיר%ב
.חור שיא אוהו !וויכמ ץימ רממ רתוי הלע םדאכ ריי"צהל
*Zירד לכ רש !זחה*X
הצרת תעדוי !מויה תאיר%מ .םדאה לש םירדה תא הריתמ איהו ,רופיכ םויב וז הליפת רש !זחה :רש%ה
תא םיי%ל הילע יכ השיגרמ איה !כלו ,&חרזמה תעב"' היב%ע םע !תחתהל הרד תא המיי% אל המא יכ
.המא רד
.היב%על אשיהל עדומ אל !פואב ה"ילחמ איה #כב -היומס תועמשמ
*Z#תעידי תרצו םר"ב יאו*X
#דיש אוה יכ הרצוש יפל דוע התוא ריכה אוה יכ הל רמואה ,הצרת תיבב !כדשה רו%יבב רמא :רש%ה
!וצרמ היה אל הזה #ודישה יכ תעדוי איהש !וויכמ הייחדו תודגתה הב ררועמ !כדשה .היבאל המא !יב
.חלצומ #ודיש היה אלו
.#ודישב !תחתהל אל עדומ יתלב !פואב ה"ילחמ -היומס תועמשמ
*Zיתייה םיליצא !בכ התע ול ימיא האשי אלול יכ*X
לע רתוול ה"ילחה ומא #א ,םירישע תב ומאו יע היה ויבא .ומאו ויבא לע הז "פשמ רמוא היב%ע :רש%ה
אוה היה םאו !וויכמ םיליצא !ב ויא אוה יכ רע"צמ היב%ע .היב%ע יבא םע !תחתהל ידכב הוהו הדמעמ
.&ופסכ ללגב %ר ץימ רמל םתוא אישה היבאש' האלל אשיהל היה לכי
היב%ע ומכ ,המא #רד תא #ישמהל הכירצ איה םגש וירבדמ היבמ עדומ תתב הצרת -היומס תועמשמ
.ומא #רד תא #ישממה
*Zםיבותכב אובלמ יממ עמ יכ יל רציו*X
לש ופוסבו הבושתה בתכמ םע תבכעתמ הצרת .הבהא יבתכמ הל חלושו הצרת ירחא רזחמ אדל :רש%ה
התוא רעצמה רבד ,הבהא יבתכמ דוע לב%ת אל הזכ בתכמ רחאלש תעדוי הצרת .ריר% בתכמ תבתוכ רבד
.היב%עמ הבהאה יבתכמ תא תלבי% רשאכ המא לש תויווחה תא תווחל הצור איהו !וויכמ
*Zיב תוועמ ,תוועמ ,תוועמ*X
םיסחיה תוכרעמ תא םילמסמה םיבי"ומ םה ומשו בלכה .*תוועמ* הלש בלכל תארו% יש"ימ :רש%ה
המ רמולכ ,*!%ותי אל תוועמ* בותכ תלה%ב .היב%על הצרת !יבו הלעבל יש"ימ !יב -רופסב תותוועמה
הצרת !יבו הלעבל יש"ימ !יב תתוועמה םיסחיה )עמ !ו%יתל תורשפא !יא !כלו !%תל !תי אל תוועמש
תועמשמה יהוז -&םיתוועמ ויהי םיאושיהו ,לוועה תא !%תת אל איה הסת הצרת םא םג' היב%על
.היומסה
*ולו%ל םיביש%מ תיבה ישא לכו רבד הווצמו דיגת*X
שיאכ הייעב ריי"צמ אוה יכ וילא תכשמ איה הליחתב .הלש רזחמה ,אדל תא הצרת תראתמ #כ :רש%ה
הצרת הז עגרמו ,&םישא לע ד%ופו %עוצ' השעמ שיאכ הלגתמ אוה םתשיגפב #א ,&הבהאה יבתכמ' חור
.וילא תכשמ היא רבכ
תא ה"ילבמ השיגפה .חור שיא וא השעמ שיא-!בלו רוחשב םירבגה תא ת%לחמ הצרת :היומס תועמשמ
.הליג !בל תירציו תיעב" הבהא הצימחמ ילוא לכבו ,תויביססבואב היב%ע ירחא תפדור הצרתש הדבועה
ןונגע " ותשורגו אפורה
הלילעה ריצקת
הנושארה םלועה תמחלמ ןיבש ןמזב םילוחתיבב דבעש אפור – רוביגה ידילע רפוסמ רופיסה
.רוחאל הייארב ,ותושחרתה רחאל בר ןמז רופיסה תא רפסמ אפורה .היינשה םלועה תמחלמ ןיבל
.הניד םע ולש ןישוריגהו רבשמה ,ןיאושינה ,תורכיהה רופיסב רבודמ
לע תאז ,םלוכ לע הבוהאו הפי ,םילוחהתיבב תוחא – הניד תא אפורה גיצמ רופיסה תליחתב
םידבועה לכ לע םילוחהתיב תביבס תא תנייפאמה ,שממ הרוכע בורל ,תרכונמ ,הרק הריווא עקר
תעצה לע רפסמ אוה .הל אשינו ,זעה אוה קר ךא ,הניד תא ובהא םלוכש רפסמ אפורה .וב
וב ,םיעושעשה ןגב םידליש רבסש רחאל ,הנושארה םתשיגפב הדי תא שקיב אוה – ןיאושינה
.ותעצהל התנענ הניד .הלכו ןתח םנה םוקמב םילייטמה גוזהינבש םהיניב ושחלתה ,ולייט
הנניא התחפשמ אמש ששח אוה .הביסה תא עדי וניאו הבוצע הנידש אפורה שח ,ןיסוריאה ימיב
אוה .רתוי דוע הלודג הבהא הניד יפלכ שח ,ןוממ תלעב החפשמב רבודמש הליגשמ ךא ,ויד הרישע
הרתענ איה +וסבל .תוינדרוטה ויתולאשמ הקמחתה הניד ךא ,תובצעה תביס רשפ תא ררבל הסינ
.בוהא הל היה ,ותוא הריכהש ינפל ,רבעבש ול הרפיסו
ותוא תודוא םיטרפ ררבל שקיב תאזלכב .היפלכ וסחי תא הנשי אלש ריהצה ךא ,עתפוה אפורה
.טפשמהתיבב טושפ דיקפ םדוקה בוהאה תויה תדבוע םע דדומתהל השקתה אוה .םדוק בוהא
םדוקה בוהאה לע תובשחמהש רורב .הנותחה דע בוהא ותוא תא הנידל ריכזה אלש רפסמ אוה
.ןהמ םלעתהל הסינש +א ,אפורה לש ותחונמ תא ודרט
רחאלש םימי םתואב גוהנ היה ךכש הנעטב ,רתויב תמצמוצמ התיה הנותחה ,אפורה ירבדל
.םיפתתשמ תוברו תוראופמ תונותחב ונתחתה םירחאש רפסמ ומצע אוה יכ םא ,המחלמה
ופתתשה ןכל םדוק רשא ,*ןיינמ* ושמישש םישנא תצובק ויה אפורה תנותחב םידיחיה םיחרואה
תכחוגמ התארנ הנותחה .תוטורפ המכ םולשת תרומת הנותחל הנמזהל ורתענו היוול סקטב להקכ
יטבמ הנפמ דחאו לזופ דחא ,עלוצ דחא :תולואשה םהיתופילחב םיבולע וארנ םינצבקה םידעה –
.הלכה רבעל המיז
רוחב תודוא עמשש רופיס לע ןמז ותוא לכ בשח ןתחה אפורה וליאו סקטה ךלהמב הלפנ הפוחה
שייבל ידכ םימדוקה היבהאמ לכ תא איבה אוה הפוחלו ,הל אשניהל ותוא החירכה ותרבחש
ךכל זמר – הפי השעמכ ותוא רידגמו ומע ההדזמ אוה ,השעמה רועיכב ריכמ אוהש תורמל .התוא
.ומצעב המורמ שיגרמ אוהש
הלילב עמש אפורהש אלא ,ןולמתיבב חראתהל ורחב םה .רתויב לשוכ היה גוזה לש שבדהחרי
םיחרפהש דשוח םג אוה .הניד לש םדוקה בוהאב רבודמש חוטב היהו ךומסה רדחה ןמ םידעצ
.ךכב ריכהל בריס אוה ךא ,ותועטב ותוא ענכשל התסינ הניד .ודילע וחלשנ םרדחב םיחנומה
רבד תא רבע לכל "יפיו תונולחהו תלדה תא חתפיש ונממ השקיבו יכבב הניד הצרפ רבד לש ופוסב
.הינפב לצנתהו ותוגהנתהמ השוב אפורה שח זא קר .היתובעות
הבוהא ללגב הנידל קיצה אפורה .תואבה םייתנשה ךשמב םהלש ןיאושינה ייח םג וכשמנ ךכ
הנשב .ותחטבהב דמע אל ךא ,תועטומה ויתובשחממ לודחל בושו בוש חיטבה אוה .םדוקה
הבוהאש הל רפיס אוה זא .אפורהמ םלעתהל הרחבו הגהנממ הניד התניש ,ןיאושינל תישילשה
הנידש דע ,תורימחמו תוכלוה םדא ותואל רשאב ויתויזה .םילוחהתיבב ודילע לפוטמ םדוקה
ברסמ אוה ךא ,טג הצור איהש ול תזמור איה .ועלקנ וילא ןיאושינה רבשמל אצומ ןיא יכ הניבמ
.תובדנתהב הדובע תאצומ איה – םייאמצע םייחלו הדירפל ךרעיהל הליחתמ איה .הליחת
םייתסמ רופיסה .טג הנידל ןתונו ןיאושינה רשק םויסמ סונמ ןיאש אפורה ןיבמ ,רבד לש ופוסב
.&ילצא יאוב ,תוחא ,תוחא& :לוקב ארוקו םק ןיידע אוה תולילבש רמוא אוהשכ
ותוהמו רופיסה גוס
.תעדמ אלש ומצע +שוח רפסמה רוביגה וב ,יגולוכיספיטסילאיר רופיס אוה &ותשורגו אפורה&
טא טא .ותשא םע ויסחי לע התעפשהבו אפורה לש תכבסותמה ותוישיאב תדקמתמ הריציה
תארקל אלא ,ןהל עדומ וניאש +א ,תוישפנ תוערפהמ לבוס םצעבש ימכ אפורה לש ותומד הלגתמ
ודצ לא ,אפור – סרתמה לש דחא דצמ רוביגה רבוע וב ךלהמ גיצמ רופיסה הנבמ .רופיסה +וס
+א ,תונימא רצויה םיטרפ רואיתב הבורמ יטסילאירה הביתכה ןונגס .הלוח – סרתמה לש ינשה
.לילעב ןמיהמיתלב רפסמב רבודמש
אפורה לש ופוריט תומצעתהב םיבלש :הלילעה תוחתפתה
%*א קרפ) עקרה
< .%הירטסוא) הניו – תושחרתהה םוקמ .םלועה תומחלמ יתש ןיב אוה הלילעה תושחרתה ןמז
וב םילוחהתיבב תוחא ,הניד ותגוזתב םע ויסחי תשרפ תא ראתמש אפורה – רוביגה אוה רפסמה
.דבע
< .&םינפעז&ו &םינסעכ& לש םלוע םילוחתיב תביבס
לש םלוע והז .ידימת ןפואב םירמרוממ ,לכה םיאנושש םישנא לש םלוע
.&םניחתונתמ& וב ןיאש םוקמ – ןיעתורצו האנק ,תוירמוח
רודיס רשא ,בלירק םישנאכ םיראותמ םילוחהתיבב תויחאהו םיאפורה
.ןהב םיבכושה םילוחה ןמ רתוי םהיניעב בושח תוטימה
< :%םילוחהתיב) תילמסה הביבסל דוגינ הווהמ הניד
:תוחאה ,הניד לש התעפוה תאש רתיב תדדחתמ הזה עקרה לעו ,ללכוללכ המיענ הניא הביבסה
.םלוכ לע הבוהא ,תכייחמ ,הטקש ,המיענ ,בלתבוט
םישנאה לש םבל תא וליפא סיממ היה הכויח .שממ לש הנתמ הווהמו ימתס וניא ךויחה .א
.שפנהירמו םיסעוכה
רואו רהוט ,החמש םג השפנב :שפנל יאר תווהמ םייניעה היניעבש &הרוחשה תלכת&ה .ב
.%רוחש) ןובלעו בצע םג ךא ,%תלכת)
%*ד ,*ג ,*ב םיקרפ) ןיסוריאה ימי אפורה
< .חטשה ינפל תחתמש תא האור וניא אוה .דבלב תינוציח הייארב הריציה לכ ךרואל קוסע אפורה
תעד ידילע ויתוטלחהב החנומ אוה ,הניד יניעבש &הרוחשה תלכת&ה תועמשמ תא ןיבמ אוה ןיא
אוה .%היוארו תחלצומ השיא איהש םירובס &םלוכ&ש םושמ הניד ירחא רזחמ אוה) הרבחה
.וב םיאצמנה תא םינייפאמה תולחמהו םימומה ןווגמ לע םילוחהתיב לע רקיעב התיא חחושמ
< בושחל ותלוכי םצעמ ימצע קופיסב אלמ אוה .ןתוואגכ +א אלא ,יחטשכ קר אל הלגתמ אפורה
.םלועב םישנ ראש לע אלו הניד לע קר
< ,%התוא בהוא אוה םא ,הבוצע הניד עודמ ול רורב אל) תירטנצוגאה ותוישיא תא +שוח אפורה
ריהי םגו ןוחטיברסח אוה .%םיינע התחפשמינבש ללגב הבוצע הנידש בשוח) ינרמוח םדאכו
םיחרפה םע ההוזמה וז איה הניד אקוודש אלא ,םיחרפ יוהיזב ויתועידיב התוא םישרהל הסנמ)
עדי תנגפה םהלש םייניטלה תומשה תאירקב קוסע אוה דועב ,רהוטו יפוי ילמס טנמלאכ
.תימצע תובישחו
< :אפורה ןיבל הניד ןיב יופצה לשוכה רשקה תא םינמסמ ,םימירטמ םיזמר
.םיינשל םוקמ ןיא וליאכ – הניד לש הרדחב הרצה הטימה .א
.דחי םתוא טולקל תלגוסמ הניאו האלמ וידחי םתוא עיסהל הכירצש תילמשחה .ב
< תינושארה ותבוגת .אפורה לש ופוריט תלחתהל ליבומ &רחא םע יל ויה םירבד& :הניד לש יוליגה
הרואכל אוה ךשמהב .%&הניצ ינתזחאו יבל הפר&) םלה איה יתרמא אלו יתקתש&) תוליצא ןיגפמ
– רדסב הזש ירה ,רוספורפ וא %ריכב הצרמ) *טנצוד*ב רבודמ םאש רמוא אוה השעמל .%&םולכ
.אפורה רובע ברוצ ןובלע והזש ירה – בולע דיקפב רבודמ םא ךא ,יתרבח דמעמו דובכ
< ישוקה םע תחלצומ תודדומתה הרואכל – &םינושארה הישעמ הל יתרכזה אל ךליאו ןאכמ&
םדוקה בוהאה לע תובשחמה .הרהמב "פנתתש ,דבלב העש תארוהב רבודמש ררבתמ ךא ,יוליגבש
.ותעד לע ותוא וריבעיו אפורה תא ופדרי הניד לש
%*ה קרפ) הנותחה
< םיבורק ןימזהלמ ענמנ אוה .יאשחב תוינוציחב תקסועה תימדתל דוגינב הנותחל סנכנ אפורה
שייבתמ אוה עדומתתב יכ הארנ ךא ,המחלמ רחאלש םימיב רתוי םלוה ךכש הנעטב םירבחו
.%תתוועמה ותבשחמב) האמטה ותשא ,הנידב
< ועיגה רשא םיינע םינצבק :אפורהו הניד ןיב םיידיתעה םיסחיה לש םתוהמ לע דיעמ &ןיינמ&ה
רובעב ולבקיש תוטורפ המכל םיניתממ ,המיז תואלמ םהיניע ,שחרתמב ןיינע ירסח ,היוולהמ
.סקטב םתופתתשה
< .טטומתהל םידיתעש ןיאושינל ןמיס – תטטומתמה הפוחה :םירטמ זמר
< ןכש ,רפסמה דצמ תינוריא הרימא :&ךתפוחב היה ימ אבא יתוא ולאשי אל ונל ודלווייש םינב&
אפורה .רבד לש ופוסב ןיאושינה קוריפל הלקמ הביסנ םג שמשי הז ןיינע .םידלי םהל ויהי אל
.הניד לש םדוקה בוהאל םימוד ויהי אמש ,םלועל םידלי איבהל ששחש רופיסה םויסב הדומ
< עדוי אוה .ותשא לש היבהאמ לכ תא ותנותחל איבהש םדאב ותפוח ידכ ךות רכזנ אפורה
.הפי השעמכ ורידגמו תאז לכב ונממ הנהנ ךא ,רעוכמ השעמהש וב םדא ותוא ומכ ,אפורה םג
תירזכא הרוצב הב םקנתי אוה םגו ,הפוחל עיגה הבוהאש ,תרקפומ ותשאש ונועגישב ןימאמ ,רכזנ
האצותכ ילוא ,דחאכ םייטסיכוזמו םייטסידס םירצי תוררועתה לע הדיעמ וז הבשחמ .השיתמו
אוהש +א ,הנידל וכודישב המרמ השעמל ןברוק אוה וליאכ ותעד תא תפדורה תתוועמ השוחתמ
.ןבומכ הדי תא שקיבש הז
%*ח*ז םיקרפ) ןיאושינה תונש שולשו %*ו קרפ) תולולכה ליל
< אפורה :רשקה לש וצק תליחת תא ןאכ תולמסמ ,תושדחתהו הבהא ןמסל םירומאש ,םינשושה
םיחרפהש דשוח אוה .ןשיה הבוהא לע בושחל התוא חירכמ וליאכ ,םתוא חירהל הנידב "יאמ
.ויתויזהב ותוא +ודרל ךישממה ,הניד לש םדוקה בוהאה ידילע וחלשנ ןולמהתיב רדחב םיחנומה
לוכיבכ םש ,ינשה רדחב םידעצב זכורמ ולוכלכ ךא ,הניד םע קבחתמ אוה
.אצמנ %םדוקה בוהאה) &אוה&ה
< ;ומצעל רוזעל לוכי אוה ןיא ךא ,תישפנ הלוח אוהש עדוי אוה :תיגארט תומד איה אפורה
.%&יתשא ינפב אלשו יתשא ינפב ,יניעמ םדא ותוא זז אל ךליאו ןאכמ&) קזחתמו ךלוה קר +וריטה
< הלש םירפסב ,םינשושב :םוקמ לכב הניד לש םדוקה בוהאה תא אפורה שפחמ ,הנושארה הנשב
ךותמ תילנימירק תורפסב ןכמ רחאלו ,םיבהאנ לש םייפוא תנבהל – תיטנמור תורפסב הליחת)
.היבתכמבו הקנרא ךותב ,%הניד לש םדוקה בוהאה תודוא םישדח םיטרפ תולגל ישלבה רציה
.ןומהה ןמ קלחל ותניחבמ תויהל תכפוהה הניד לש היבורק יפלכ התע תינפומ ובל תמושת
< האצותכ הלוחו תעגפנ הניד .םוי ידמ םדוקה הבוהא תא הנידל אפורה ריכזמ ,היינשה הנשב
.הלעב הל םרוגש םירוסייהו רעצהמ
< איה זאש אלא ,הל קיצהלו םדוקה הבוהא תא הנידל ריכזהל אפורה ךישממ תישילשה הנשב םג
.תועגופה ויתורעהמ םלעתהל תרחובו תקזחתמ
< גהונ התאש בולע םדא ךל יא ימצעל יתרמא&) הנידב עגופה וסחיל רשאב תועדומ הלגמ אפורה
דספהב ריכמ אוה ,%&היתרעיצש םויו םוי לכ לע ימצע יתחכוה& ,&רעצ ידיל האיבמו ךכ ךתשא םע
ויכרד תא ןקתל חיטבמ אוה ,%&דבאמ ינא הבוט וזיא יתעדי&) הלש טגה תשקב בקע ול יופצש
.%&ונשויל רבדה רזחו ידיל השעמ אבש דע&) לשכנ אוה בוש ךא ,%&יתשא םע ביטיהל ילע יתלביקו&)
%*י*ט םיקרפ) +וריטה איש – היתואצותו םדוקה בוהאה םע השיגפה
< +דעומו דחוימ לופיט ול שיגמ אוה .הניד לש םדוקה בוהאה אוה וילוחמ דחא יכ הלגמ אפורה
אוה .%&אפורה לש ולופיטןב ול וארקו וב ואנקתנ םילוחה לכש דע ,ךרוצה לע רתי וילע יתחרט&)
יסופדו ויתועונת תא דמול ךכ ידכ ךותו חבושמ ןוזמב ותוא םטפמ ,דחוימה הלוחה תא קנפמ
.ותוגהנתה
< םג .&ויתועונתמ תצקמ יל יתלגיס וב יתקסעתנש ךותמ&ש דע ,אפורה רובע קובידל ךפוה הלוחה
.דחוימב דהואו םח סחי לבקיש גאודו וזופשא תא אפורה ךיראמ ,םילחהש רחאל
< םילחהש הלוחה .ליפשמו סג ןפואב תאז השע ,םילוחהתיבמ וררחשל טילחה רשאכ +וסבל
השעמה והז .תמ "רשבכ וב גהנ הז ךא ,וב רוסמהו םחה לופיטה לע אפורל תודוהל שקיב
%תוועמו ינויגהיתלב אוהש תורמל) יתועמשמה תא לוכיבכ קיחרהל תנמלע אפורה השוע ותוא
התיבה תכלל תנמלע ןתונ אוה ותוא "וריתה .לשכנ ךכב םגש אלא ...ומצע לעמ בהאמה רכז
יתלחתה& :ומצע לע ילמס ןפואב דיעמ ,רקשב ורוקמש "ורית – %&דחא עשופ ןיינעב יתודע דיעהל&)
םוקמב יתבביסו ימצע תא יתפקהש יתיארו םואתפ יתדמעש דע תועש יתשו העש ךלוהו ךלהמ
&דחא '''עשופה אוה אוהש ןיבמ אפורה
< קיצמ אוה .םדוקה בוהאה לע בושחל ךישמהו הפידרה ךיבסתמ אפורה לדח אל ,ותיבל ובושב םג
לא הנתנש לע היפלכ זוב ןיגפהל ידכב אוהה לש ורוביד תרוצו ויתועונת תא תוקחל ותוסנב הנידל
.הז הקצה השעממ "קועה אציש דע ,תושידאב ביגהל הכישממ הניד .הזכש בולע םדאל הביל
< ומצעל רצי ונוימדב אפורה) ,םיינלוח וינפש ,םדוקה בוהאה לע אפורה םלוח הלילב :םולחה
קיז ,ילוא ,רתונ אפורב ןכש ,םייטפמיס תצק ןיידע םג ולא םינפ ךא ,%ללכ תמייק הניאש תצלפמ
הלימה .&יתער שקבמ התא ,ינתסניאש ליבשב יכו& :ול רמוא אוההש םלוח אפורה .תוישונא לש
ללכ תמייק הניאש תומד רציש הז אוהש ןיבמה אפורה לש ותועדומ לע תדמלמ ,&ינתסניא&
.דחאכ יתימאו ינלוח אוה ,ןכ םא ,םולחה .םדא ותוא לש ותומד תא סניא אוה ;תואיצמב םולחב
.השובה תשוחת אפורה שח ותוא יתועמשמה שגרה .רתוי םיתוועמו רתוי םינוכנ םיאב םירבדה
.ולבסמ ותוא תלאוג הניא םירוסייה שרוש תעידיש אלא ,וב יוצמ היעבה שרוש יכ ןיבמ אוה
< הברקל םיעיגמ םה .ותוא תקבחמו ותארקל המק איה :תפתתשמו תישונא הניד לש התבוגת
יניעמ םדא ותוא זז אל העש ותוא לכו& :תכשמנ היססבואה תאז תורמל ךא ,םלועמ ועדי אלש
וסחי תא ןקתל םעפה ותחטבהב םג .&יתער שקבמ התא ינתסניאש ליבשב יכו רבדמ ויתעמשו
.אפורה לשכנ ,ותשאל
%א&י קרפ) ענמניתלבה םויסה
< םירבדה תא האורה וז איה הניד בוש :הניד לש היפמ האב טגל תענמניתלבה העצהה
.ולגרהכ ,תמאה ןמ קמחתמ אפורה דועב ,םתייווהכ
< ,הרדחב תרגתסמ איה :יסיפ ןפואב &טג ול הקינעמ& הניד ,אפורה לש ינושארה ובוריס תורמל
&התצי תוומ תניצ& רשאכ תאצויו ,הייחל "ק םישל הטילחה אמש וששח תא הלעמה השעמ
התעד לע תדמועו הבוריסב הקבד הניד ,םיסחיה תכרעמ תא םקשל ויתונויסינ תורמל .הידימ
.אפורה םע רשקה תא םייסל
< ,םהיסוריא םוי תא הגח אל ,תינפוג הניחבמ תששואתמ איה :הריהמ הניד לש התוקחרתה
יוטיב בוש – ...&התחרט רכש הלביק אל&ש הדבועה תניינעמ אפורה תא) השדח הדובע הל תאצומו
.%תישגר הקולה תינרמוחה ותוישיאל םרוצ
< ארוקו ,וידי יתש תא טישומ ,תולילב ררועתמ אוה .ונועגישמ אפורה תא ררחשמ וניא טגה וליפא
,םהמ הנושבש אלא ,םילוחה תרובחל +רטצה אוהש חיכומש המ – &ילצא יאוב ,תוחא ,תוחא&
.ושפנב הקול אוה
תויומדה ןויפא
דואמ תוינוציחהש ןוחטיברסח םדא .תותיחנ ישגרמ לבוס ,הלודגל הלעש םיינע ןב – אפורה
לש תימינפה ותוישיאמ רתוי ויניעב םיבושח יתחפשמ סוחייו יתרבח דמעמ .ורובע תיתועמשמ
.הביבסה תכרעה תא ומצעל שקבמה ריהי אוה .תלוזה
לע רבגתהל לגוסמ אל אוה .תערפומה תיביססבואה ותוישיאמ תעבונ ולש תיזכרמה היעבה
השיפתהמ ררחתשהל חילצמ אל אוה .רבעב רחא בוהא היה הנידלש הלגמ רשאכ ונובלעו ותאנק
אוה .האמט השיא איה ,הלותב דוע הנניא רשאכ הפוחל תסנכנה השיא היפל תיטסיניבושה
תא ררממ אוה .הנידל תונשנו תורזוח תוקצהב אטבתמ דבכה ולוכסתו ,ותשאל ינשוכרו טסיאוגא
,קוביד וב סנכנ וליאכ +ודר אוה .תענמניתלבה הדירפה לא הרירבןיאב התוא ליבומו הייח
.ומצע סרה לש ןורדמב רדרדתמ אוהו תיתייפכתיביססבוא ותוגהנתה ,תינלוח ותאנק
ןיא ךא ,רופיסה חתפתמש לככ עדומ אוה הל שפנ תלחממ לבוס אוה .הלוח אוה אפורה השעמל
.ומויסל דע וז הלחמל אפרמ אוצמל חילצמ אוה
לכ לע בבחתהל החילצמה םילוחהתיבב תוחאכ תשמשמ ,דואמ הפיו בלתבוט השיא – הניד
.תיתימא תוירב תבהואו תינכייח ,התוינוציחב הדיפקמ אל ,דואמ העונצ איה .התוא םיבבוסה
ךכ לע תמלשמו וירוסיימ ותוא לואגל הסנמ איה .הלעב לע רבוע המ בטיה הניבמו דואמ הנובנ איה
רשאכ .תורימחמו תוכלוהה ויתוקצהל ןברוק תלפונ איה ,ןיאושינה תונש שולש ךשמב .דבכ ריחמ
.דרפיהל הטילחמו תויטלחהב תגהונ איה ,הלעב לש הכובסה היעבל אצומ ןיא יכ הניבמ איה
,ןיאושינה תעצהל תוזיזפב התנענ איה) התוישיאבש תויביספב הניד הטלב רופיסה תליחתב
בושו בוש המלעתה ,הלעב לש וגעל תא המצע לע הלביק ,תיגיגחו היואר הנותח לע הרתיו
דובעל הלחה ,הייחב הכישמה איה) רתויו רתוי תיביטקא הכפה ךשמהב ךא ,%תובילעמה ויתורעהמ
םוקישל ךרדב תענמניתלבה הדירפל האיבה רבד לש ופוסבו הלעבב תילכלכ תולתמ קתנתהל ידכ
.%הייח
תומדכ תרייטצמ איה .המצועל השלוחמ ןיינעמ ךלהמ תרבועה דואמ תישונא תומד איה הניד
.לוכה לע הוולשו רשוא הרשמה ,טעמכ תיכאלמ
התועמשמו רופיסה תרתוכ
תרתוכה .רופיסב תוישארה תויומדה יתש יוהיז תא הריהבמה תרתוכ איה &ותשורגו אפורה&
:הינוריא תרצונ ךכ .הניד לש הכרעב הטיעממ איה ,תאז תמועלו אפורה תומד םע דסח השוע
ראותל היואר אלש הבוהאו המיסקמ השיא איה הנידו אפור רשאמ הלוח רתוי אוה אפורה
וספאש רחאל הלעב תא תשרגמש וז איהש רוכזל שי יכ םא ,הדמעמ והז תילמרופש +א ,&השורג&
.םהיניב םיסחיה םוקישל היתווקת
הפוצמל דוגינב .רופיסה לש יטסינימפה טביהל תנווכמה תינויער תועמשמ שי תרתוכל ,ךכיפל
,הנוילעה לע איה השיאה לש הדי רשא ,השיאל רבג ןיב םיסחי תכרעמל םיעדוותמ ונא ,תרתוכהמ
.הריציה םויסב
רופיסב תויזכרמ בוציע יכרד
:םיביטומ
1 . וסחיב ;ותלחממ ומצע תא אפרל לגוסמ אל ךא ,םילוח אפרל רומא אפורה – הלחמה ביטומ
הניחבמ תאז תושעל לגוסמ אל ךא ,תיסיפ התוא אפרמ אוה .תולחל הל םרוג אוה ,הנידל םויאה
.&ילצא יאוב ,תוחא ,תוחא& םיארוקו הנידל םדי תא םיטישומ םילוחה רופיסה תליחתב ;תינחור
.ומצעב הלח יכ תיפוס חיכומ ךכבו ולא םילמ לע אפורה רזוח רופיסה םויסב
2 . תגצה תא םימדקמ הניד לש הרדחב רופיסה תליחתב םיעיפומה םיחרפה – םיחרפה ביטומ
םהיתומשב םיחרפה יוהיזב ויתועידי תנגפהב קוסע אוה .ךדיאמ ריהיו דחמ ןוחטיב רסחכ אפורה
אפורה לש רבוגו ךלוהה ופוריט תא םישיחממ ןולמהתיבב םיעיפומה םיחרפה ;תופשה יתשב
הרקנש חרפ לכ זאמ ;הניד לש םדוקה בוהאה לש חולשמב ולא םיחרפ לש םרוקמ יכ רובסה
הב הרענל םיחרפ הניד הקינעמ רופיסה םויסב ;םדוקה בוהאה תא ול ריכזמ אפורה לש וכרדב
בלהבוט תא םגוציי תניחבמ םיחרפל הלש התלבקה תא תלמסמ ךכבו תובדנתהב תלפטמ איה
ותניחבמש אפורה ןיב םיימוהתה םירעפה תשחמהב םיחרפה ביטומ תועמשמ .ישונאה הייפוי תאו
הניד לש םדוקה הבוהאב אנקמ אוה םכרד) ישפנו %םהיתומשב םייוהיז) ינכטינויע אוה םדיקפת
תובידנ תפישחל יעצמא םיחרפה םישמשמ ,הניד רובע דגנמו ,%וינפמ הפידרה ךיבסת תא ןיזמו
.התואמצעו הבל
3 . שי .השפנב שחרתמל אלמ גוציי ןכותב תוליכמ הניד לש היניע – הניד לש היניעב הרוחש תלכת
תולוכתה היניע .%הרוחש) תובצעו לפוא ,ןירותסמ דצל %תלכת) החמשהו יפויה ,רואה ןמ הב
םע היסחיב הל יופצה דיתעה לע ביעמ םייאמ םתכש רופיסה תחיתפב רבכ תוזמור תורוחש
.אפורה
םימירטמ םיזמר יהוז .שחרתהל יופצה לע םיתתואמה םידחא םיזמר םילתשומ הלילעה +וגב :
םייושע ולא םיזמר .התולגלו הב שוחל ידכ תונמוימו תושיגר תשרודה תורפסב תלבוקמ בוציע ךרד
.דיתעב תויתלילעה תוכלשהה לע תועמשמ ילעב םילמס וא םיביטומכ לועפל
1 . .םיינשל םוקמ ןיא וליאכ – הניד לש הרדחב הרצה הטימה
2 . יאל זמר – דחי םתוא טולקל תלגוסמ הניאו האלמ וידחי םתוא עיסהל הכירצש תילמשחה
.הנידו אפורה ןיב המאתה
3 . .םיסחיה תכרעמב היופצה העיגפל זמר – םימומה ילעבו המחלמה יעגפנ לע החישהו ןגב לויטה
4 . תומל זמר – היוולהמ רשיה ועיגהש םולשתב םיבולעה םיחרואה תופתתשהב תולולכה סקט
.דיתעב יופצה ןיאושינה
5 . .טטומתהל םידיתעש ןיאושינל ןמיס – תטטומתמה הפוחה
+ . םיסחיה ןולשיכל ןמיס – אפורה לש ויתופקתהמ תחא רחאל הניד ידילע תלדה תקירט
.שומימ ידיל האב אלש הבהאה ןדבואלו
יארקמ זמרא תישארב רפסב רפוס הילע ,בקעי תב ,הניד לש התומדל זמור הניד לש המש :
לכש יאנתב ךכל םיכסמ בקעיו השיאל התוא תאשל הצור אוה .רומח ןב םכש ידילע הסנאנש
םיחצורו הניד לש היחא םהילע םילפנתמ ,ןכ םישוע טבשה ינב רשאכ .הלימ תירב רובעי טבשה
תא השעי הנוזכה& :ול םיבישמ םה ,םהישעמ לע וינב לא תונעטב אב בקעיכ .םישנהו םירבגה תא
.%*דל ,תישארב) &!ונתוחא
ינפל ןימיסחי המייקש ,הניד םשב הריעצ השיאב רבודמ םירופיסה ינשב – זמראה תועמשמ
טנמלא ןובלעהו האנקה םיווהמ םהינשב .השעמה תא ןקתל ןויסינ השענ םירופיסה ינשב .היאושינ
.הסנאנו הלפשוהש ךכ לע םיעוגפו םתוחאל םיאנקמ תיארקמה הניד לש היחא :יזכרמ ישגר
בכש תידמעמ תוחנ והשימש ושיגרהב עוגפו הניד לש םדוקה בוהאב אנקמ ןונגע לש רופיסב אפורה
.וינפל התיא
אפורה סחייתה ,הנוזל םתוחא תא ךופהל ומיכסה אל הניד לש היחא דועבש ךכב טלוב לדבהה
.תאזכ לאכ ותשא לא לעופב
םוכיס
ומצע +שוחה ,הלוחה םדאה שפנב דקמתמה יגולוכיספיטסילאיר רופיס אוה &ותשורגו אפורה&
תנמזמ רופיסב האירקה ךא ,הניד םע ויסחיבו אפורה תוישיאב תדקמתמ הריציה .ןווכתהל ילבמ
:םיפסונ םייזכרמ םיטביה ינשמ הבשחמ
1 . רבכ .ידמל תוחנ היה השיאה דמעמ הב הפוקת תדמוע הריציה עקרב – יטסינימפה טביהה
וסחי לע תזמור ,&יתאצמ& הלימב הריחבה .הניד תא אצמש ימכ אפורה ומצע ראתמ החיתפב
ותוא םע רבעב הישעמ יוליגמ הששח הנידש הארנ .שוכר וא "פחכ האצמנש ותשאל ינשוכרה
הווקתב ,אפורה םע םיסחיה תכרעמב רתוי םדקתמ בלשל הפישחה תא תוחדל הפידעה ןכל ,בוהא
.רבעה ישעמ תא חיכשתש הלודג הבהא םהילע טלתשת םייתניבש ןמ הדוס תא הניד הפשח רשאכ
לע הלוע היה אל הז ןיעמ רבד& :ויתושוחת תא ריהבה רתוי רחואמו םלהב אפורה ביגה ,רבעה
השעמ התשעש לע ,הילע םמותשמו ההות יתבשי& :ומלוע תפקשה ךותמ םירבד +יסוהו ,&יבל
הניד .ךכ השח אל איהש תורמל ,הדובכב העגפ איה וליאכ ,המשב רבדמ אוה .&הדובכ יפל וניאש
תאו תלדה תא חתפ& :תקעוז איה ודצמ תונשנו תורזוח תוקצה רחאלו הלעב לבוס המכ דע השח
ןגפומ לוזלזמ ןהו באכמ ןה םיעבונ ולא םירבד .&ייתובעות תא םלועה לכ תא עדוהו תונולחה
לצנתהל תצלאנה השיאה לש תוחנה דמעמב ןיחבהל ןתינ ,ןאכמ .הלעב לש תפרוטמה ותוגהנתהב
אפורה .רבגב רבודמשכ תעדה לע הלעי אלש רבד – רבעב רחא םע הל ויהש םיימיטיגל םיסחי לע
השעמלו ,םלועיאב לכלו ונל שפוח ישקבמ ,םיינרדומ םדאינב ,ונא םיליכשמ םישנא& :רמוא
ידכ םהב שי ןכו ,ותייעבל תועדומ אפורה עיבמ ולא םירבדב .&תונשונ יקיזחמ לכמ ונא םיעורג
תשיפת דגנכ אצוי רופיסה 'תויוכז השיאל ןיא היפל תינרמשהו תנשוימה השיפתה לע עיבצהל
לש ופוסב .התוריח לע תקבאנ איהו תואכדמה תויתרבחה תומכסומל תענכנ אל הניד .תאז םלוע
ויתורעהמ תמלעתמ ,הלעבמ טג תשרוד ,זעונ דעצב הדוס תא הלגמ איה .תחצנמ איה ,רבד
ןפואב הייח תא תמקשמ איה .םילבסניתלב םיכפוה םהיסחי רשאכ וינפמ תרגתסמו תועגופה
תובקעב ורעצ תא אפורה אטבמ וב ,רופיסה םויסב ילמס יוטיב ידיל אב הנוחצינ .יאמצעו אירב
ןיבמ אוה תעכ .&ילצא יאוב ,תוחא ,תוחא& :הל ארוקו תולילב ררועתמ אוה ןיידעש ךכב ,התביזע
םש ,&ןולל הטנ חרוא& ןאמורב ןונגע י&ש איבמ השיאה ןוחצינל תפסונ החכוה .הילא וסחיב העטש
האשינ ותשורג הניד דועב ,תרחא השיא ול אוצמל חילצה אלש הדוותמו אפורה עיפומו רזוח
הל חלושו %תיטסינימפה ותשורג) השיאה תא ךירעמ %תומודקה תועדה לעב רבגה) אוה .שדחמ
יטסינימפה טביהל רשאב ןונגע לש ותדמעל יפוסו רורב רושיא ,ןכ םא ,והז .הכרב בתכמ הלעבלו
.רופיסה לש
2 . .תקחדומ תילאוסקסומוה הייטנל זומרל היושע אפורה לש ותוגהנתה ילאוסקסומוהה טביהה
,ויתועונת ,והארמ ,וקוסיע ,ומש) םדוקה בוהאה לש ותוהזב תיביססבואה תוניינעתההש רשפא
הניד יפלכ תוקצההש ןכתי .ויפלכ תעדומיתלב הכישמל תזמור %*וכו ומלוע תפקשה ,ורוביד
הגירחה ותופחסיהב ןתינ ךכל ירשפא יוטיב .םדא ותוא םע היסחי לע הב האנקמ אקווד תועבונ
לכואו םילוחה תיבב ול בכוש היה& .םילוחהתיבב זפשאתמ הזשכ ,םדוקה בוהאב קנפמה לופיטב
הברע םא ותוא לאושו וקדובו רזוחו וקדובו ולצא סנכנ ינאו .םיקונפת ינימב ומצע ןדעמו התושו
ול רמואו ,ופוג םושמ וסלקמו תואופר ול בתוכו .וכרצ לכ ול םיקיפסמ ויתונוזמ םאו ותנש וילע
וב %םיקחדומ תושגרל יוטיב) םולחל +סונב ולא םירבד – &הברה םימי ךיראיש וילע הקזח הז +וג
.תירשפא תילאוסקסומוה הכישמ לע םיזמרמ ,%ס.נ.א שרושהמ תרזגנה) &ינתסניא& הלימה תרזוח
תא שרגל ונויסינ לע עיבצהל יושע ,דחוימה הלוחה לש ורורחש ןמזב אפורה לש ריפחמה סחיה
םיכישממה תויזההו תומולחה רואל ,וב לשכנ אוהש רבד רוסאהו טלשניתלבה ,קחדומה +חדה
.רופיסה +וס דע ותחונמ תא עירפהל
ןונגע – הליהת
1 . רופיסה ריצ%ת
#לה רשאכ יאר%אב רפסמה הב שגפ םימיה דחאב .המכחו ת%דצ ה%ז םילשוריב התיה תובר םיש יפל
התיהש ,ה%זל דוגיב ,תיזגרו הסועכ התיה תיברה .םילשוריב איה םג התיהש ,תחא תיבר תיבב ר%בל
.היתוכילהב המיעו הוולש
הרפיס השיגפ התואב .יברעמה לתוכה דיל ,שדוח שאר יברעמ דחאב ה%זב רפסמה שגפ תפסו םעפ
רפסמה ר%יב ה%זה תש%בכ .הר%בל #לי יכ וממ הש%יבו ,הלוח התיבב ר%יבש תיברה יכ רפסמל ה%זה
תורצ הייחב הרבע איה יכ ,גלפומ הליג &הלהת המש רשא' שגפש ה%זה יכ ול הרפיס איהו ,תיברה תיבב
הפוחל הלבוהש העשב החרב ,תיברה לש היבאל אשיהל הרומא התיהש ,התב יכו ,םיבר םירוסייו
.הדמתשהו
תש%במ הלהת יכ רפסמל *םכח*ה רסמ ,*םכח*ה לש ותיבב ,םילשוריב רפסמה לש $סו רו%יבב
העיגה איה םילשוריל .דואמ הרישע רבעב התיה יכו ,םיש עבראו האמ תב הלהת יכ רפיס םכחה .ותוארל
.הלעבו היב ותמש רחאל
:הייח תודלות תא ול הרפיס איה ,הלהת לש התיבל רפסמה עיגה רשאכ
םשב אר%ש רעל היסוריא לע הירוה הל ועידוה ,הרשע-תחא תב התיה רשאכ ,םיש שולשו םיעשת יפל
&הרשע-שולש !ב היהישכ רמולכ' !יליפת תחה ליגל !תחה עיגי רשאכ יכ עב% הליל ותואב .אגרש
.הותחה םיי%תת
ויבא םע עס יכ ררבתהו ,הלהת לש התיבל אגרש אב אל ,הפוחה םוי יפל תועובש העבראכ ,תבשב
.!יסוריאה תא ל"יבו םיאתה תא ער% ,םידיסחה יפדורמ היה הלהת לש היבאש !וויכמ .םידיסח לש םברל
םיל"במ םאש עדיש $א ,הליחמ וממ ש%יב אל הלהת לש היבאו ,!ובלעה לע לחמי אלש עבש אגרש
.בלעה !מ הליחמ ש%בל #ירצ #ודיש
,תרחא ריעב רוגל ורבע ויבאו אגרש .ול האשי הלהתו ,!תח ואצמ ,םיכומ ויה הותחה יכרוצש !וויכמ
הרומו םהיבל םידמלמ וח%ל הלעבו איהו ,הבו" התיה הסרפה .תבו םיב יש הלעבל הדלי הלהתו
יפל גהתהל ליחתהו וממ עפשוה הלהת לש הלעבו ,דיסח היה וח%לש דמלמהש רבתסה .תבל תירכו
.םידיסחה יגהמ
,!יליפת חיהל %יפסהש יפל םוי םישולש תמו רבדב הלח הווצמ-רב רוכבה !בה השעש יפל הש
,םייתש רחאל .הלהת לש היבא ידי-לע םיאתה תעיר% !מזל ליב%מב - הלדבהה רחא תבש יאצומב
.תמו הציבל לפו #רדב העת ,תווצמל חאה עיגהשכ
תמ לע םו%מל םו%ממ דד הלהת לש הלעב .אגרשמ הליחמ ש%בל םיכירצ הלעבו איהש היבה הלהת
.תמו הלח אוהו ,וחוכ שלח תוברה תועיסה ללגב .*דגתמ* השע אגרשש ול רבתסה $וסבלו ,ואצומל
הכדיש $או ,תוירכו תורומ הל הרכש איה .התב םשל היה הלמע לכ .החילצהו םי%סעל הסכ הלהת
.*הפר"* תבה לש התעדש םושמ ,המיי%תה אל הותחה םלוא >תוברל #מסומ !תח הל
.ול הלחמ איהש םשכ ,הל לחמיש אגרשל בותכיש רפסמהמ הש%יב ,הרופיס תא הלהת המייסש רחאל
.רב%ל המע ותח%ל תמ-לע הלהת היכה הליחמה בתכמ תא םלוא ,הש םישולש יפל ר"פ אגרש םמוא
שארמ העדויב .התיבל הרזח ,םיתיזה רהבש התרוב% םו%מ לע הריכמה ר"ש תא הלהת הרשיאש רחאל
.הז םויל תורה"מה תא הימזה ,התומ םוי תא
.הלהת לש התומ לע רפסמה עמש תרחמל ר%ובב
2 . םייר%יעה תוויערה
- ,םי%וח לש לודג לולכממ %לח ויה עוריא לכש תסרוגה הסיפת :תי"סיימר"ד הסיפת - רבסה
#ירצ אל - שחרתה אלש המו ,הביס שי םלועב רבד לכל >יוציח םרוג י*ע אלא - םדאה י*ע עב% ויאש
...שחרתהל היה
- :םלוע תוסיפת יתש לש בוריע ושי רופיסב
1 . ,המוד% הריזגל דבעושמ םדאה :&הלהת י*ע ר%יעב תגצוימ' תי"סיימר"ד הסיפת - *שועו א"ח*
- תאז םע דחי #א ,&*ותתימל דעו ותדיל תעשמ ול !יבוצ% םדא לש וישעמ לכ*' תושל וחוכב !יא התוא
תושרהו יופצ לכה* >&*םוי לכב רמאי םירומזמ המכ*' םייפואו וייח תוהמ תא עוב%ל ודיב הריחבה
.םיהולאב הומאה תועצמאב ,השעמל הכלה ,תבשוימ הריתסה .*הות
2 . ר%יה לע רתוול הודי איהו ,&היבא אלא' הא"ח אל ותוא א"ח לע תשע הלהת - תיוריא הסיפת
,הדוסימ תיתד-י"א הסיפת יהוז .הפכב לווע אל לע - לכמ הל
- לש התומדב הלא לכ $ו%ישו תודהיה לש הייפוי ,םילשורי לש התובישח - $סו יזכרמ !ויער
.הלהת

3 . הריציה גוס
- .רצ%ה רופיס אוה הלהת*
- .תוורחאה תושיגפה יתשב %רפתמה - חתמ תורצויה ,םיזמר תואלמ ,תושיגפ לש הבמ
- #סמה תיילע יפל הר%ש !ומד% א"ח :הידגר" לש הבמל הלב%ה [ תיויציזופס%א הגצה [
א"חה !מ האצותכ תוכבתסה [ איש תדו% [ .תוומב תמייתסמה הדירי
- :הידגר"ה הבמל תומאתה-יא
1 . .א"חל תעדומ הלהת
2 . .&הלהת לש הירבד תורמל' הות היא ,ולש הר%מב ,תושרה #א ,*יופצ לכה*
3 . .הלהת לש היבא אלא ,ולש הר%מב ,א"ח רוביגה אל
4 . .התחפשמ תא תדבאמ הלהת - לחמ ויא א"חה
- םאה .םמצעב וא"ח ותוא א"ח לע םישע םדא-יב :*הדימ דגכ הדימ* לש איה רופיסב תוי%וחה
.רורב אל 8&התבל תוירכ תורומ' הא"ח הלהת
- -יתלבו םיי"סילאיר םירמוח בוליש י*ע םירצוה &תיממע הדגא D הדגל' םיירדגל תודוסי
' םיי"סילאיר 1 >םילימה תומכ יפ-לע םייחה #שמ תדידמ . 2 >הלהת לש הייע חוכ . 3 הליחמ תש%ב .
.&תוומה רחאל
- .&הווהבו רבעב תודהיל יו"יב >םילשוריל יו"יב' הלהת לש התומד ביבס תוילמס תויועמשמ
4 . הריציה הבמ
- .הלהת תא הרידגמה היציזופס%א :החיתפ ת%ספ
- :תי"סיימר"ד תוי%וח תולעב תושיגפ תרדס
1 . .םכחה תיבל #רדב ,םילשוריב ,בוחרב
2 . .תיברה לצא השיגפה יפל
3 . .תיברה לצא >תיברל #רדב םילשורי תוא"מס >&$רפרשה רופיס' יברעמה לתוכב


4 . .&בתכמה לש ותביתכ תליחת' הלהת לש הרדחב - הפמ
5 . .&תמא לש דסח תולימגD' א*שחג תיבב >&...אלמה רופיסה' הלהת לש הרדחב - איש תדו%
- .רופיסה תליע :םויס ת%ספ
5 . תויומדה
הלהת
- :!ה היתווכת ,רפסמה יפל .החיתפה ת%ספב רבכ רפסמה י*ע תייפואמ תיזכרמה תומדה
1 . >ת%דצ 2 >המכח . 3 >&תועיצ' תותווע . 4 >הכרב . 5 >םולש . + .תוזירז .
.רופיסה #שמהב יו"יב ידיל תואב וללה תווכתה לכ
:תולועפ
- :ליעל ויוצש יפכ ,היתווכתמ תורזג הלהת לש היתולועפ
1 . .המוי% תילכת ר%יע תא תווצמ השעמב האור הלהת :ת%דצ
2 . .המכחה !מ שי םילשורי לע התרו%יבב םג .היפמ םיאצוי המכח ירבד :המכח
3 . .חבש ירבד לב%ל התמכסה יא :הווע
4 . .רבד לכבש בו"ה תייאר :הכרב
5 . .םולשל םלוכ תא תכרבמ :םולש
+ . :תוזירז .תוליעיבו תוריהמב תלעופ
:םייח תודלות
רבע
- :ירופיסה רבעב םיעצבתמ םיא"ח יש 1 >הלהת לש היבא י*ע םיאתה תעיר% . 2 תורומ תחי%ל .
.ולא םיא"ח לע רפכל !ויסי םה הייח לכ .התבל תוירכ
- ,הלעב .דגתמל #פה - דיסח היהש ,אגרש :יוריא #פו םג $סו רבעה תא תי"סיימר"דה הסיפתל
.!ו%יתו הרפכ תר"מל םיווכמ הייח לכ - לכה תורמלו .דיסח #פה - דגתמ היהש


הווה
- לא דכה תחי%ל' א"חה לע רפכל דעו התומ וליפא .א"חה לע !ו%יתו הרפכל הייח לכ תשד%ה
.&רב%ה
דיתע
- .הלהת לש החוכ סיסב תא הווהמ םיתמה תייחתבו לאוגב הומאה
:תוישמ תויומדל הלב%ה


הלהת
תיברה

1 . לע תכרבמ' ימי"פוא םלוע
&םימשגה
&היצה לע תולתמ' ימיספ םלוע

2 . םיפ רואמ
הסועכו תזגורמ

3 . דסח ישעמ השוע
תולתמ

4 . ששח' תיתד-תיתומא הסיפת
תוומהמ יתד
&הדכ לש ירמוחה ובצמב תייעתמ' !ילוח לש הסיפת

5 . םישודיח תחבשמ
םישודיחמ תגייתסמ

+ . השוד%ו !וי%י :רדחה
החזה :רדחה

הלהת
םכחה

1 הרבחל חותפ םלוע
&םייתכלהה וישודיחב %ר !ייעתמ' רגוסמ םלוע

2 תסיפת' ירסומ-יתד םלוע
&*בו"*ה
תוירסומ תויועמשמ אלל ,ירות-יתכלה םלוע

הביבס ירואית
- הרהו"ו !וי%י .!מצע תויומדה תא םיפ%שמו םיימיו"מ םה תיברהו הלהת לש םירדחה ירואית
.תיברה רדחב החזהו #ולכל תמועל הלהת לש הרדחב

:הלהת םשה
- איה הלרוג תורמל .הלהת לש הייח תא החמה רואה ,!ידה תלב% איה הידוהה >הי ללהתD*הלהת*
.התומ םר"ב םלוע תליהתב הכוז
- .תו%ידאב תארו% איה םתוא *םיליהת*ל בור% *הלהת* םשה
+ . םייזכרמ םיבי"ומו םיאשו
ה"מ לש םילשוריו הלעמ לש םילשורי
- .שדו%ה יבתכמ םי%וספ תועצמאב תראותמ ( השוד%הו תימימשה םילשורי-הלעמ לש םילשורי
- .תויומד !ווגמו םיתב לש רואית ( תיצראה םילשורי-ה"מ לש םילשורי
- ,םייפויב םימלשומ םילשורי לש היפו .םוגפה םע םלשה בוליש :!אכ םג םיי% יוג-ברה !ור%יעה
,&יועה' תילאיצוס ,&םיתבה' תיזיפ היחבמ םוגפ םילשורי לש הבצמ .םיחזומ היתורצחו היתב םלוא
תא"במ איהו םדאה זכרמו םלועה זכרמ איה םילשורי .&רז !ו"לש תחת' תימואלו &םייעל סחיה' תירסומ
הייח תא תלמסמ איה הברוחבו התשוד%ב ,היפויב :הלהת לש הייחב םייוציחהו םיימיפה םיעוריאה תא
ש%בל הלהת לש היתוויסי תא למסמ םילשורי םו%ישו !ו%יתב #רוצה .ארוה שועה תחת הלהת לש
.היבא א"ח לע רפכלו הליחמ
םייזכרמה םיבי"ומה
- .תוומה בי"ומב םיבלתשמ :הרפכו א"ח
- ייח $וס תא הוולמה #עודה רה' היתודלות תאו הלהת תא הריאמה םיבי"ומ תכרעמ :רואה בי"ומ
.&הלהת לש הב
- הוכ הסיפת לע הדיעמ *ריכהל* םדא לש ותלוכי .תיבויח תועמשמ שי הרכהל :הרכהה בי"ומ
.תואיצמה לש תיבויחו
- היא הלהת ,םישודיח תבעתמ תיברה .תוילילש תויועמשמל םירש% םישודיח :שודיחה בי"ומ
.םלועל ולש רש%ה תא םימצמצמה ,םכחה לש *וישודיח* לע #חגמ רפסמהו ,!תאר%ל השש
F . !וגסה
ה%ספה בוציעו םילימה רצוא
- תוכלה ,הליע תליפת ,&םידי תלי"ל ילכ' אל" :ידוהיה םייחה חרואמ תולואש תובר םילימ
.דועו !יליפתו תיל" ,#ורע !חלוש ,!יליפת

החיתפה ת%ספ
- .רפסמה תגצה
- :םיוש םירושימ השולשב הריציה לש התוהמ תא הגיצמ
1 . .היתווכתמ םיעבוכ הלהת לש הישעמ
2 . .הלהת לש הייח תודלות תא ריכהל !וצר תרצוי
3 . -הומש תליפתמ ובורב ח%ל הלהת לש הרואית' הלהת ידי-לע תוגצוימכ תודהיהו םילשורי
.&הרשע
םויסה ת%ספ
- .הלהת לש הייחל הליעו םויסכ - רדחה תא םיפפוא השוד%ו הרהו" תריווא
- םימי - &םויסה ת%ספ' רופיכ םויו &החיתפ ת%ספ' השה שאר !יב ,לוכיבכ ,שחרתמ תרגסמה רופיס
...לחמ אל ,רוכזל שי ,הלהת לש הא"ח .םיא"ח לע הליחמו תוווע תרפכ לש
תועמשמה בוציעב םדי%פתו תורו%מה
- ירשא* :היוריאב ,םבורב ,םיבלושמ ולא #א .תרוסמה !מ תוזימרו השוד% ייו"יב אלמ רופיסה
:תורו%מב - םילשורי יככותב וי%לא תורצח ,ה*ב%ה לש ויתורצח !ה וזיאו ,#ירצח !כשי בר%תו רחבת
...הווהב םילשורי לש תובולעה תורצחל הווכה :רופיסב >שד%מה-תיבו ה*ב%ה !יב הבר%ה
- תואיצמה תסיפתש #כ-לע עיבצמ רופיסה תא תפפואה השוד%ה תריווא !יבל תואיצמה !יב רעפה
...הלהת לש המלועבו ,תורו%מב %ר תמיי% *רתוי הבו"*ו *הבו"*כ
תיוגסה המיה
,תדגומ $או ,הוש םירבדה לש המימתהו היולגה תועמשמה הבש ,תיעמשמ-וד תוא"בתה תרוצ :היוריא
.תולופכ תואכרימב םירבד בתכ וליאכ :)ב-ל !ווכתמו )א רמוא .רבדמה לש היומסה הווכה !מ

- %ופ%פה .םיפבמ %ופ%פו הלאש ימיס תאלמ #א ,ץוח יפלכ תילידיאו ה"%ש איה רופיסה תריווא
:היוריא תועצמאב יו"יב ידיל םיאב ותגההו םלועה רדס יפלכ
1 . .םילשורי לש תובילעהו יאר%מה !וגסה !יב רעפ
2 . .רדגומ-אלה *א"ח*ה לומ לא ,*שוע*ה לש רתי תשגדה
3 . &...דכב בתכמה תחילש' הלהת לש תמזגומה התומימת
G . רפסמה תדמע
- :!מיהמו ברעתמ ,דע רפסמ
1 . .&*םצמוצמ םדא לש ויע לגלג*' תמצמוצמ היאר תיווזמ ,!ושאר $וגב בתכ רופיסה :דע
2 . ,םכחה לש וישודיח יפלכ' תדה יפלכ היוריא תועצמאב ר%יעב ,ותדמע תא עיבמ רפסמה :ברעתמ
רשפא רבדה תא יתיחד וליאש רשפא*' הר%יעמ תי"סיימר"ד ומלוע תפ%שה ,תאז םע דחי >&אמגודל
.&*םימי הכיראמ התיהש
3 . .&*8וישכע התוא םתרכה אל םתא #איה*' ארו%ל תורישי תויפ :!מיהמ
קרפ $ המרד –
רמות ןויצ ןב – לצה ידלי
הנושאר הנומת # הנושאר הכרעמ
.םיגולאידהו המבה תוארוה תועצמאב תפשחנה ,היציזופסקא לש דיקפת הנושארה הנומתל
:םוקמה
בצמ – תילמס תועמשמ שי הקעמה לע הבישיל) הקעמה לע בשויו םיה ןמ הלוע טנומגיז – םי
%יוצח
.טנומגיזל םינולבה רכומ ןיב גולאידה שחרתמ ובש םוקמה – %"וחה םלוע) תלייט
שגפמ םוקמ והז .םרויל תירונ ןיב גולאידה שחרתמ ובש םוקמה – %םייניב םלוע) הפקה תיב
.ירקמ וא ןנכותמ
. הנושארה הנומתב רכזנ קר – %םינפה םלוע) תיבה
&בוט "יקב...םיקיר הפקה יתב...ויתס&: םינולבה רכומ ירבדמ םיעדוי ונא ךכ לע .ויתס :ןמזה
:תויומדה
טנומגיז
.%ךייש אוה ןאל ימינפ טקילפנוק) תלייטל וא םיל תונפל םא ססהמ אוה ,םיה ןמ הלוע טנומגיז
.הנשי בלכ תבובו תרבחמ ,קית ומע אשונ אוה
טטצמו ישילש +וגב םירזל הנופ ,ההובג תיטויפ הפשב רבדמה טנגילטניא םדאכ הלגתמ אוה
.םינוש םימגתפ
ששוח ינש דצמ ךא ,תומל הצורו האווצ בתוכ דחא דצמ :החירב לש בצמב אצמנ אוה יכ רכינ
.תוומה ןמ ששוח וניא אוה .אבה םלוע ןיאש ןימאהל +ידעמ ןכלו – ותמ רבכש םישנא םע שגפממ
.דבל ןשי וניא יכ רמוא אוה .לספסל תחתמ אוה וירוגמ םוקמש דדוב םדאכ הלגתמ טנומגיז
!ןשי אוה ימ םע :הלאשה תלאשנ
.םירורב םניא תרמוא איהש םירבדה ןמ קלחש תירותסמ תומד איה טנומגיז לש ותומד
&ןובשחה תא רומגנו הריל ןת ,ןוועו המילכ אלמ שונא& :םילימב םישנאל תונפל גהונ טנומגיז
.הזחמה ךשמהב קר ונל רהבתת הז טפשמ לש ותועמשמ
םינולבה רכומ
ורובע הווהמ םינולבה תריכמ .ותודידבל תונורתפ שפחמ רשא דדוב םדאכ היציזופסקאב הלגתמ
אוה המלו ול רסח המ רמול קוידב עדוי אוה .+ירצב – וירוגמ םוקמ .תודידבה תגפהל יעצמא
.+אוש
תועצמאב טנומגיז לש ותומד תא תפשוח רשא תינשמ תומד איה םינולבה רכומ לש ותומד
.ול תדגונמ תומד ותויה םצעבו טנומגיזל גיצמ אוהש תולאשה
םרוי
תירונ םע השיגפ עבוק אוה .שדחמ לכה ליחתהל ידכ ריעה לא עיגהו אבצהו "וביקה תא בזע םרוי
.רבעשל ותרבח
ול ויה םייתנש ינפל דע ."וביקב יכוניח דסומב דמל ,שדח הלוע היה אוה יכ הלוע היציזופסקאה ןמ
.ותמזוימ םתוא קתינ אוה ךא ,תירונ םע תורבח ירשק
חותפלו רבעה תא קוחמל +ידעמ אוה .+סכ רסחו עוצקמ רסח ,החפשמ רסח ,תיב רסח אוה םרוי
גד ומכ תויחל& +ידעמ אוה ,וירבדל .קבא ולעי ולש םיישיאה םיקיתהש +ידעמ אוה .וייחב שדח +ד
.ימצע סרהל זמר – &םימב
תירונ
.יבוד לש ותרבח איה תעכו ול התכיח אל ךא ,התוא ותביזעמ העגפנו םרוי לש ותרבח התייה
לע םידמלמ ,םרוי לע תסעוכ ןידע איהש הדבועהו וז הדבוע התיבל םרוי תא הנימזמ תירונ
.ויפלכ היתושגר
יבוד
.תירונמ וילע םיעמוש ונא .המבה לע +לוח
רצלמה
.ל&וחבו "ראב עוצקמב תובר םינש
תויומדה ןיב תויגולנא
טנומגיזו םינולבה רכומ
םימוד םהינש :טנומגיזו םינולבה רכומ לש ותומד ןיב תידוגינ היגולנא תמייק יכ תוארל ןתינ
.םייחל םתוסחייתהבו םמלוע תפקשהב םינוש ךא .לכ ירסחו םידדוב םתויה םצעבו ,םליגב
םרויו תירונ
ולעי םיישיאה ויקיתש הצורו םידמה תא טשופ םרוי :םרבע תא קוחמל םיסנמה םיריעצ םהינש
.ןפארסה תא הרסמו תומצה תא הרזג תירונ וליאו .קבא
טנומגיזו םרוי
.המבה תוארוה תועצמאב רקיעב תרצונ םהיניב היגולנאה
הצור םרוי .וילע רפסל ןכומ וניאו רבעה ןמ חרוב טנומגיז :רבעל םסחיב ןוימד אוצמל ןתינ
.קבא ולעי םיישיאה ויקיתש
תא גיצמ טנומגיז :תמאב םהש הממ הנוש רשא תומד םיגיצמו הכסמ םמצע לע םיטוע םהינש
טנומגיזו בתכמ ריתסמ םרוי."ראה דילי ,רבצ וניאש הדבועה תא ריתסמ םרויו ,עגושמכ ומצע
.תרבחמ ריתסמ
.עובק םירוגמ םוקמ ןיא םהינשל
.הרבחו תוביצי וב שיש םוקמ לכ בזוע םרויו תודידבה תא שפחמ טנומגיז – םידדוב םהינש
לגוסמ וניא םרויו ,תלייטה לא םעפו םיה לא םעפ טיבמ טנומגיז – ימינפ טקילפנוק םהינשל
.ול +ידע םייח חרוא הזיא טילחהל
הינש הנומת # הנושאר הכרעמ
.תלייטב התצקמו תירונ לש התיבב תשחרתמ הנומתה בור
השיא ,ברע תחורא ,הפק תועיבקו ןוחטב ,תיב םילמסמש םיטנמלא וז הנומתב אוצמל ןתינ
.םירפסו
.םייתסה אלש קחשמ ,םינש עבש ינפלמ טמחשה קחשמ תא םרויו יבוד םיכישממ וז הנומתב
.אבצה תפוקתמ ,םרוי ןיבל יבוד ןיב תוביריה תא למסמ קחשמה
תא למסמ םהיניב להנתמה טמחשה קחשמ .תורחת לע תתתשומ יבודל םרוי ןיב םיסחיה תכרעמ
םה רבעב םגו םויה םג .יבוד לש הכלמהו ולש היה "רהש רכזנ םרוי .םהיניב ךשמתמה קבאמה
.%תירונ לע םויכו ימענ לע רבעב) הרוחב לש הביל לע םיקבאנ
.תובישח רסח ךא ןמאנ ,ןטק םייח לעב – &בלבלכ& ותוא הנכמ םרוי לע סעוכה יבוד
%םישרושו קזוח םג ךא ,םוטמט שרק> "ע) "על יבוד תא המדמ םרוי
קלחב .הז םע הז םיקחשמ םהינש ןושארה קלחב .םיינשל קלחתמ םרויל יבוד ןיב טמחשה קחשמ
.ותוא חצנמ אוה ובש ינוימד קחשמב יבוד דגנ קחשמ םרוי ינשה
ונא .םרויל ךייש הביל םלוא יבוד לש תיחכונה וגוז תב איה תירונש םיניבמ ונא הנומתה ןמ
תודוא םינטק םיטרפ תרכוז איה ,יבוד לש ודי עגממ תטמתשמ איהש הדבועה ןמ תאז םיקיסמ
טרסל יבוד םע תאצל התינכות תא תלטבמ איה , %הפקה תא תותשל בהוא אוה ךיא ןוגכ) םרוי
.ברע תחוראל םרוי תא ןימזהל תשקעתמו
הביסה .םידרפנ םה ךא ,זירפל עוסנלו אשניהל ודמע תירונו יבודש םיניבמ ונא וז הנומתמ
.םרוי לש ותעפוהבו יבוד לש ינטלתשה ויפואב הצוענ םתדירפל
ליג לעמ םישדח םילועש רבעב ןימאהש ,"וביק אצוי ןצחש ריעצכ הלגתמ יבוד 13 תא םינכסמ
םרז .הנידמה םוק ינפל םינש רשעכ "ראב ליעפ היהש ינענכה םרזה תונויער) תשדחתמה תוברתה
.%המודקה תירבעה תוברתה תא חפטל שיש ןימאה הז
ןב) "וביקב םרוי טלקנ הבש הפוקתב 14 .םרויב עגפש רבד ,וללה תונויערה ןעמל םחל יבוד %
םישדח םילוע תאבהב תעכ קסוע אוה .ולש םילאידיאה תא ןכו ,"וביקה תא יבוד בזע ךשמהב
.םלועה תא תוארל – ישיא סרטניאמ אלא םיינויצ םילאידיאמ עבונ וניאש קוסיע
ול ןתנ אלש םרוי לע סעכ אוה רבעב .תונטלתשהו תונצחשה תנוכת איה יבוד לש תטלובה ותנוכת
,עונלוקל תכלל ונוצר תא תירונ לע תופכל הסנמ יבוד – הווהב .הלילב קעצש םושמ החונמב ןושיל
.זירפל ותא עסית איהש חוטבו
תישילש הנומת " הנושאר הכרעמ
.שדח הלועכ "ראל עיגהש םרוי לש ותודלי רבח ,ה*לרב ןיבל םרוי ןיב שגפמ םייקתמ וז הנומתב
.הפקה תיב אוה שגפמה םוקמ
.ל&וחב ןידע םיהושה וירוהמ םולש תשירד ול איבמ אוה ,םרוי לש קוחרה ורבעמ גיצנ אוה ה*לרב
.רבעה ןמ תונורכיז ה*לרב ומע איבמ ןכ ומכ
,םרוי לש ותומד תא +ושחל אוה וז הנומתב הדיקפתש הזחמב תינשמ תומד איה ה*לרב לש ותומד
.ורבע תא קוחמל רמולכ ,םינשיה םיקיתה לע קבא תולעהל שקבמ רשא
,החפשמ רסח וניא םרוי :םרוי לע םישדח םיטרפ םידמול ונא ה*לרב ןיבל םרוי ןיב שגפמה ךותמ
טלקיהל םרוי לש םיכרדה ןמ תחא היה םשה יוניש .%הכסמ) ה*לסוי היה רבעב םרוי לש ומש
.הצרא עיגהל םידמוע םהו רתויב +פור וירוה םע םרוי לש רשקה ."ראב
שממ לש הרזע הווהב שיגמ וניא ,רבעב וילא יבוד לש וסחי לע ןנולתהש ,םרויש תוארל ןתינ
.השיגפה תא םייסל רהממו ול רקשמ אוה ,ותבותכ תא ה*לרב ל סומ וניא םרוי .ה*לרבל
תשיבל ריחמ .רבעה תא קוחמל הסנמו הכסמ ומצע לע הטועש ימכ םרוי הלגתמ וז הנומתב םג
.רבעה ןמ וירבחו ותחפשמ םע םירשקה קותינב ךורכ הכסמה
תיעיבר הנומת " הנושאר הכרעמ
.תירונ לש הרדחב ,םרוי ןיבל תירונ ןיב החיש תלהנתמ וז הנומתב
.הווה לע החישו םרוי לש ורבע תודוא החיש :םיינשל קלחל ןתינ םהיניב החישה תא
ומצע לע רפסמ םרוי ךא ,םרוי לש ורבע לע רתוי תעדל תירונ תשקבמ החישה לש ןושארה קלחב
ליגמ קר 14 שקיב אוה ,הצרא עיגהש םוימש םושמ תאז "וביקב טלקנ הבש הנושארה הנשה
עמתשמ ןאכמו .תעדה "ע יארקמה "על היצאיצוסא רצוי &החכשה "ע& .&החכשה "ע&מ לוכאל
ותחפשמל ,ומצעל אטוח ותוגהנתהב םרוי ךכ ,אטח תניחבב התייה תעדה "עמ הליכאהש םשכש
.וירבחלו
ידכ קיפסמ וניא םשה יוניש תוארל ןתינש יפכ ךא , &םרוי&ל &ה*לסוי&מ ומש תא הניש םרוי
םרוי רשאכ ,לכואה רדחב הדוזיפאה הדיעמ ךכ לע .הלוכ םיכרעה תכרעמ תא תונשלו תונתשהל
."וביקב לכואה רדחב תויראשה תא קורזל לגוסמ וניא
רבחו ןייוצמ םאונ ,טסירוטקרט ,ןדקר ,"וביקה לש רוכבה ןבה ,יבודל תומדהל דואמ הצר םרוי
וז היציבמא .יבוד רקיעבו "וביקה ידלי ןיבל וניב םילדבהה תא שטשטל דואמ הצר םרוי .ימענ לש
.ימענ תא גישהל +או דוקרל דומלל ותוא הנברד
םידמוע םה יכ םידמל ונא םתחישמ .הווהה לע םרויו תירונ םירבדמ ,החישה לש ינשה קלחב
םה ,םידדוימ יבוד לשו תירונ לש םהירוה) גוז ןבכ יבוד תא +ידעמ תירונ לש היבא יכו אשניהל
.%ינעו עוצקמ רסח ,שדח הלוע אוה םרוי וליאו םיססובמו םיקיתו
הנכומו םרויב תכמות תירונ ךא ,עבקה אבצל רוזחל םרוי תא ענכשל הנממ שקבמ תירונ לש היבא
.הדובע אוצמל לכוי ובש םוקמל ,םישדח םילוע לש רפכל וליפא ומע תכלל
:םרוי ןיבל תירונ ןיב היגולנא אוצמל ןתינ וז הנומתב
תא ךילשהל ,םישדח םיטיהר תונקל הצור תירונ :םרבע תא קוחמל םיצור םרוי םגו תירונ םג
.ורבע תא חוכשל הצור םרוי םג ךכו ,תויאקירפא תוכסמ שוכרלו םינשיה םירפסה
םהש המ תושעל הנכומ הניא ,הירוהב תדרומ תירונ .םהירוהל םסחיב היגולנא םג אוצמל ןתינ
וניא םרוי .הירוה לשמ הנוש תיב םיקהל הצורו תרוקיב םהילע תחתומ ,%יבוד םע ןתחתהל) םיצור
לש הסחי .םהילא סחיב תוחונ רסוח שיגרמו %תורזב סחייתמ) םהילא רכנתמ אוה ךא וירוהב דרומ
םרוי לש רכונמה םסחי וליאו םיקוסע ויה דימתש ךכ לע ,םהילע הסעכמ עבונ הירוהל תירונ
.תואיצמה םע דדומתהל וכרד םצעב אוה וירוהל
םרויו ראודה תובית לע תומשה תא קדובה טנומגיזב בוש הניחבמ תירונ רשאכ תמייתסמ הנומתה
םע ותשיגפב ותבוגתל רומג דוגינב תדמועה הבוגת ,םמיע שגפיהל חמשו אבצהמ וירבח םע חחושמ
.יבוד
תישימח הנומת " הנושאר הכרעמ
לבא ,ללכ ךרדב חמשמ עוריא איה הנותח .תירונו םרוי לש ןיאושינה תביסמ תגצומ וז הנומתב
תילארשיה הרבחה תא תפשוחה תיטסילהנ הריווא איה הנותחב הריוואה .החמש הניא וז הנותח
.םרויו טנומגיז לש םהיתודוס תא ןכו םישימחה תונשב
םירישה תועצמאב םיאטבמש המשאה שגרו ררושמה ומכ תוימעפ דח תויומד תועיפומ וז הנומתב
םיכרע הל ןיאו םימדוקה היכרע תא הדבאש הרבח ,רבשמב הרבח הרבחה תא םימואנהו
לש החירבה.וילא םיוולנה םשאה ישגרמו רבעהמ חורבל הסנמ רשא הרבח , שממ לש םישדח
לע ןהו התוא ווחש הלא ידי לע ןה ,האושה תונורכיזמ התחירבב יוטיב ידיל האב רבעהמ הרבחה
.םתוא וטלקש הלא ידי
םא לאושו &תודגא חצורה רוד& ותוא הנכמ ,םזיליהינב הרבחה תא המשאה שגר םישאמ ומואנב
רבועש ,"ראב ריעצה רודה תא םישאמ טנומגיז םג .ועיגי רבד לש ופוסב ןאלו ומלח הזכ םלוע לע
החירבכ םג תרייטצמ רבעהמ החירבה . תואמצעה םוי תביסמל ןורכיזה םוי יסקטמ תולקב
הנפואה וצל תינענ תירונ ,רורחשה תמחלמ יריש תא רכוז אל רצלמה :לשמל ,בורקה רבעהמ
תחינזמו רבעל תורכנתההמ עבונכ גצומ ימואלה םשאה שגר .ןפרסהו וקוקה לע תרתוומו השדחה
.םיימואלה םיכרעה
תא קר ןייפאמ וניא לפרעהש םיניבמ ונא &לפרע הזיאA ךתוא יתשפיח& םרויל תרמוא תירונשכ
.יללכה חורה בצמ תא ןייפאמה ,ירופאטמ םג אוה לפרעה .ריוואה גזמ
ךכב הניחבמ הניא תירונ .תיזיפ הניחבמ קר ותוא תאצומ ךא ,לפרעב םרוי תא תשפחמ תירונ
.%הנושארה הנומתב םג ריתסה ותואש) בתכמה תא הינפמ ריתסמו דרטומ םרויש
םרויו ןוימדה ןיינע תא בוש ריכזמ טנומגיז .טנומגיז ןיבל םרוי ןיב שגפמ םג שחרתמ וז הנומתב
.הזחמה לש ומשל רשקתמה טפשמ &!לצ ומכ ילא קבדנ התא עודמ !התא ימ& :ותוא לאוש
טנומגיז לש םירתסומה תושגרה %םילגתמ) םיפשחנ וז העשבו ,תורכש לש העש איה הביסמה תעש
.םרוי לשו
םילמנב ןוגעל תוכישממה תוינאה לע רש אוה – %המשא ,בצע) ויתושגר תא +שוח טנומגיז לש וריש
רהנה םע םורזל ךישממ ,םיצאנה ידי לע ופרשנש םידוהיה לש רפאה וליאו ,םישדח םילוע איבהלו
.הרובק אלל
ךרד , ןילופמ "ראל וחרבוהש &ןארהט ידלי&מ דחא היהש םרוי לע תמאה תא +שוח םרוי לש רישה
.ןדיצל ומקרנש תומולחה לעו רבעה %םיישק) תואלת לע םרוי רפסמ ורישב .םהירוה אלל ,ןארהט
םינבומ םניא טנומגיז לש וירבד ,טנומגיז ןיבל םינולבה רכומ ןיב החישב תמייתסמ וז הנומת
.ותא רוגל םינולבה רכומ לש תרזוחה ותעצהל ברסמ טנומגיז .םינולבה רכומל
םה םתואש םיריש תועצמאב םיפשחנ םהינש :טנומגיזל םרוי ןיב היגולנאה תקזחתמ וז הנומתב
.םבצמו םהייח יאנת תא רפשל הרומאש העצה לכל םיברסמ םהינשו תורכיש ןמזב םירש
תישש הנומת # הנושאר הכרעמ
– ינאטלומיס םולח תועצמאב טנומגיז לשו םרוי לש םרבע +שחנ וז הנומת לש ןושארה קלחב
.ןמז ותואב %טנומגיז לש ותשאו םרוי לש ותוחא) רתסא לע םימלוח םהינש
םגו םרוי םג .תמלוחה תומדה לש השפנ תא +ושחל +יקע יתונמא יעצמא אוה תורפסב םולחה
םיצרופ םולחב .םהיתושגר תאו םרבע תא ,תיתימאה םתוהז תא התע דע וריתסה טנומגיז
ןאכ גצומ ,יביטקלוק המשא שגרכ תמדוקה הנומתב גצוהש המשאה שגרו םייתימאה םהיתושגר
.הזחמב תויזכרמה תויומדה יתש לש ישיא המשא שגרכ
איה &תאז יתישע ינא אל& :רמואש םרויל .טנומגיז תא םגו םרוי תא םג רתסא המישאמ םולחב
.&'חרב ,טארנדויה ןמ רטפתה& הווצמ איה טנומגיז לעו &די יל טישומ ךניא עודמ זא& :תרמוא
רתסא תא איבמה אוהו םתוא רסיימ המשאה שגר ,םימשא םישיגרמ טנומגיז םגו םרוי םג
.םמולחל
טנומגיז לש המשאה שגר
רישב ןכו &..ןוועו המילכ אלמ שונא& :ול רזוחה ןומזפב רבכ ונל זמרנ טנומגיז לש המשאה שגר
.&Aהממד ינזאבו רעישה תא ןיבלמ טש רפאה& תמדוקה הנומתב רשש רצקה
אלמ ךאלמ&ל טנומגיז לש םולחב תכפוה רתסא .המשאל הביסה תא ונל ריבסמ םולחה תעכ
חורבל ןתינ אל :ושוריפש &םייניע אלמ ולוכ תוומה ךאלמ& יוטיבה תא ריכזמ הז טפשמ ,&םייניע
יניע תא האור אוה .המשאה תשוחת תא תולמסמ םיינעה .םוקמ לכב ךתוא גישמ אוה ,תוומה ןמ
ןיב %רדג) "יחה תא ,רבעה תא הריציב למסמש םיה םלועל ךייש גדה . &תמ גד& יניעכ םג רתסא
םולחב קדטצמ טנומגיז .טנומגיז לש ונופצמ תא %תוביאכמ) תורסיימ ולא םייניע .םשל ןאכ
וילע לטוהש טארנדויה דיקפת – &םימד הזחמב ילע לטוה םימיא דיקפתAםשא ינניא& :רמואו
לגתסהל וא תומלו %דיקפתל דגנתהל) דורמל םאה :רתויב השק המליד ינפב ותוא דימעה
.םייח רתויש המכ ליצהל תנמ לע היינשה תורשפאב רחב אוה ,וירבד יפל .תויחל תוסנלו תואיצמל
היהש םולחב תנעוטה רתסאל .תאז המליד תגצה תועצמאב וישעמ תא קידצהל הסנמ טנומגיז
.דמשומ היה ולוכ םעה תרחא ,םידדוב קר םידרומ ,דרומ וניא םעש רמוא אוה ,דורמל וילע
ותוא הוולמ &תוומה ןחלוש לעמ םייח רורפ ,העש העש ,םוי םוי בונגל& :לביק טנומגיזש הטלחהה
שיאכ םגש םושמ ןהו םיצאנה םע הלועפה יפתשמ תא העיקומ הרבחהש םושמ ןה .םייחה לכ
.תווממ ונבו ותשא תא ליצהל חילצה אל טארנדוי
םרוי לש המשאה שגר
.ותמשא ישגר תא םגו המחלמה תפוקתמ ותודלי תונורכיז תא הלעמ םרוי לש ומולח
תא "עה לע שפחמ םרוי .%םישרושו תיב ,ןוחטב םרוי רובע למסמ "ע) "ע לע אצמנ אוה ומולחב
תא ותרכו %םיסוטמה) הדלפה יכאלמ ורבע דציכ םולחב ותוחאל רפסמ אוה .ולש חפה לוגנרת
רמות ןויצןב לש ויתוריציב) תורפכ חפה לוגנרתב ושעי אלש ןנחתמ אוה .חפה לוגנרת לש ושאר
.%המחלמה תא חפה לוגנרת למסמ
ילוא ,םרוי לש המשאה ישגר תא תאטבמ &!די יל טישומ ךניא עודמ& :םולחב רתסא לש התקעצ
.ותמ םירחא םיברו ותוחא דועב יח אוהש ךכ לע
ינניא& קעוצ טנומגיז .הקעצב םיררועתמ טנומגיז תאו םרוי תא גיצמ וז הנומת לש ינשה קלחה
.&הינואה הינואה& קעוצ םרויו &םשא
.הזחמה לש אישהו הנפמה תדוקנ תא הווהמ אוהו םרויב רקיעב דקמתמ הנומתה לש הז קלח
וירוה :םרוי תודוא תמאה לכ תעכ הלגתמ תירונל ,בתכמה דוס תא תירונל םרוי הלגמ וז הדוקנב
,הלודגה ריעה השרווב אלו יירוג םשב הנטק הרייעב ותדלוה םוקמ ,הצרא עיגהל םידמועו םייחב
.חא ול שיו םיינע וירוה
אוה ןיא רבכ םתואו הצרא עיגהל םידמוע ויחאו וירוה ןכש וז הדוקנב +שחיהל היה בייח םרוי
.ריתסהל לוכי
לא "יצמ& אוה התעו &החכשה "עמ לוכאל& ומצעמ חורבל הסינ תונורחאה םינשה לכש הדומ םרוי
ותואש רבעה ןיב רשגל ךרטצי הבש השדח הפוקת ינפב דמוע אוהש עדוי אוה .&דחפ ילב ומצע
.ורבע יגיצנ םהש וירוה םע שדוחמה שגפמה םע ול הפצמה דיתעה ןיבל ,קוחמל הסינ
הנושאר הנומת " ב הכרעמ
הפוקת לש התליחת םגו שדח םוי לש ותליחת יהוז ,רקובה ימודמד תעשב תשחרתמ וז הנומת
.וירוה תא שוגפל דמוע רשא םרוי לש וייחב השדח
.םינולבה רכומ ידי לע רשומש &דמע "ע ךרדה לע& רישב תחתופ וז הנומת
דקפ אל &לוחה +וע& סנש תידוהיה הידגרטה לעו םידוהיה לרוג לע םינולבה רכומ רש הז רישב
.לארשי "ראל ועיגהו האושב ולצינ םידוהיה םעה ןמ םידירש קר .התוא
.תירונ אלל ,ודבל םתוא שוגפל שקעתמו וירוה םע השיגפל םרוי ןנוכתמ הנומתה םויסב
הינש הנומת " ב הכרעמ
.םרוי לשו טנומגיז לש םהיתושגר םיפשחנ וז הנומתב
.וירוה םע השיגפה לע הל רפסמו תירונ ינפב +שחנ םרויו םינולבה רכומ ינפב +שחנ טנומגיז
חרוב אוה החירב לש בצמב אצמנ אוהש םיניבמ ונא טנומגיז ןיבל םינולבה רכומ ןיב גולאידה ןמ
.תואיצמה ןמ חרוב אוה ,רעובה םיהמ
איה וז תרבחמ יכ םינולבה רכומל רפסמ אוה . ותרבחמ ןכות תא םינולבה רכומל הלגמ טנומגיז
%בתכמה ןכות תא םרוי לש יוליגל יגולנא תרבחמה ןכות יוליג) .םיהולאה םע ולש תונובשחה רפס
טויסכ םילגתמש לצה ידלי םילגתמ רישב . &לצה ידלי& וריש תא םינולבה רכומל ארוק טנומגיז
."יקהבו םולחב טנומגיז תא +דורה ידימת
יכ רמוא אוה .וירוה םע ולש הנושארה השיגפה לע תירונל םרוי רפסמ ,תירונל םרוי ןיב גולאידב
תלמסמ איה תילמס תועמשמ וז רדגל ,םיקיתווה ןיבל םישדחה םילועה ןיב החתמנ הכורא רדג
הנומת *א הכרעמב םג העיפוה רדגה) .םיקיתווה םלועל םילועה לש םמלוע ןיב ברה קחרמה תא
.%הנושאר
תא ליצהל תנמ לע לואשל דרי סואיפרוא) לואשב סואיפרואל וירוה רחא ושופיח תא המדמ םרוי
ןיבמ אוה ."אל ותוא וליבוהש תובכרב םרוי רכזנ ושופיח ידכ ךות .%םיתמה "ראמ ותבוהא
.רקש אוה ראשה לכו ותיב ןה תובכרהש
+וס +וס םתוא אצמ אוה רשאכש הדבועה התייה וירוה םע ושגפמב םרוי תא רתויב עזעזש רבדה
.&םנב ינאש השגרה םהל תתל ,תוכבל יתיכב& : ומטאנ ויתושגר ,רבד שח אל אוה
תישילש הנומת " ב הכרעמ
תרגסמ םיווהמ הלא םיגולאיד .תירונל םרוי ןיב םיגולאיד םימייקתמ המויסבו הנומתה תליחתב
.המשאה שגר אשונב םיקסוע םיגולאידה ינש .הלוכ הנומתל
.תירונל םרוי ןיב גולאידב רצונש חתמל היפרה הווהמ ותעפוה .יבוד עיפומ ןושארה גולאידה רחאל
הקנלהו ,טנומגיז לע רפסמ קנאי .רבעה ןמ תונורכיז םרויו קנאי םילעמ ,יבוד לש ותכל רחאל
רזוח הקנלה לש הרופיסב םגו קנאי לש ויתונורכיזב םג .רזנמב הלש םויקה תמחלמ לע תרפסמ
."עה ביטומ
.םרויל תירונ ןיב גולאידב ,רומאכ ,הנומתה תרגסנ ,םיכלוה הקנלהו קנאיש רחאל
וז הנומתב םימשאו םימשאנ
תויומדה ברקב המשאהו המשא תושגר םיררועתמ ,ותחפשמ ינב םע םרוי לש שגפמה תובקעב
.תונושה
הנומתב .םרוי םע הלש רשקה לשב תישגר תברועמ המצע תא תאצומ ,"ראה תדילי תירונ – תירונ
.המישאמ רקיעב איה וז
םיפפונמה הלא לכ תאו ולש &םיצוקה רז& תא הילא איבמ אוהש ךכב םרוי תא המישאמ תירונ
.םהלש &לבסה ילגד&ב
לכ רחאל םיררועתמה ,םרוי לש המשאה תושגר תא רתוי לובסל הלוכי הניא איה יכ תרמוא תירונ
יכ םרויל תרמוא ,הירוה םע תובירמהמ חורבל ךכ ךלכ התצרש תירונ .ותחפשמ ינב םע ולש שגפמ
.חרבי םהמ והשימ ,דחי וחרבי אל םא יכ תרמוא איה .&רבדה ותוא הז וישכע&
.תוברועמו תוירחא השיגרמו תישגר תברועמ איה יכ ןיבהל ןתינ ,המישאמ רקיעב תירונש תורמל
םנמא אוה .אשונב תישגר תוברועמ הלגמ וניא אוה ךא ,"ראה דילי תירונ ומכ אוה םג – יבוד
.םלועה תא תוארל הפיאש ךותמ אלא לאידיא ךותמ אל ךא ,היילע תטילקב קסוע
תואטבתה – &ייסרמב םתוא יתנעטה& לוזלז תמינ תעמשנ ,םרוי לש וירוהל יבוד לש ותוסחייתהב
.םיצפח לאכ םילועל ותוסחייתה לע תדמלמה
תירונ לש התוסחייתהל דוגינב תדמועה ,םישדחה םילועה תייעבל יבוד לש הלילקה ותוסחייתה
םשא שיגרמ וניא יבוד .הז אשונל הווש ןפואב םיסחייתמ "ראה ידילי לכ אל יכ תדמלמ ,םילועל
.תוירחאו המשא לש תויעבב טבחתמ וניאו
.םימישאמ לש דמעמ םהל הקינעמ וז הדבוע .האוש ילוצינ םה הקנלהו קנאי – הקנלהו קנאי
.הרבעמב תופיפצה לע תננולתמו הלודגה ריעב ,ביבא לתב רוגל תשרוד הקנלה
.&םש תייה אל התא ,רבדל לק ךל& :טנומגיז לע ול רפיסש רחאל ,םרויל רמוא קנאי
קיתו הלוע אוה םרוי . המשאהמ םגו המשאמ םג םיבכרומ וז הנומתב םרוי לש ויתושגר – םרוי
.םישדחה םילועל רשאמ רתוי "ראה ידיליל המוד אוה תעכש
םה .יבוד תא םישאה אוהש המב קוידב ותוא םימישאמ םרוי לש ותחפשמ ינב יכ תוארל ןתינ
אל םלועמ יבודש אוה יבוד ןיבל וניב לדבהה .קינעהל לגוסמ אוהש וזמ הבר בל תמושתל םיקוקז
.וילא תינפומה המשאה תא שיגרמו ןיבמ םרוי וליאו ,ןיבהל הסינ אל םגו ןיבה
לכ תא רובעל וצלאנ ,ותוא וליצהש וירוהש ךכב םשא שיגרמ אוה – םשאנ דחא דצמ שיגרמ םרוי
.האושב תפותה
תא עומשל ותוא םיצלאמ רשא ותחפשמ ינב תא םישאמ אוה – םישאמ םג אוה ינש דצמ
.םשא שיגרהל ול םימרוגו &םירוחשה םהירופיס&
&םשא אלל םשא& שיגרמ אוה ,המשאהל המשא שגר ןיב ענ םרוי
לש םהיישקבו םלבסב ומצע תא םישאמ לכה תורמל ךא ,"ראב טלקיהל םידקה יכ םשא וניא אוה
.ותחפשמ ינב
הז שגר ךישממ ,הרסוה הכסמהשכ התע םג ךא , הכסמ שבלו רבעה תא קחמשכ םשא שיגרה םרוי
.המשאה לש שגרב םג הוולמ , ותוא תוולל
הנומתב תונורכיזה
קנאי לש ויתונורכיז
.דלי היהשכ םרוי לש תובבושה ישעמ לע םידיעמ רשא תודלי תונורכיז הלעמ קנאי
םג רוזחי םיחופתה ביטומ םיחופתה ןג לעב לקנעי לע גלשב הסוכמ ןבא קרזש םרויב רכזנ קנאי
.הקנלה לש הרופיסב
לע החישל הליבומ רתסא תרכזה – רתסא לש ולאל תומוד ויה היתומצש ה*לחורב םג רכזנ קנאי
.טנומגיז
דיחיה תיבה יכו המחלמה ירחא וריעל בשש ךכ לע םרויל רפסמ אוה – טנומגיז לע רפסמ קנאי
יכו טארנדויב היה טנומגיזש ול עדונ םש יכ םג רפסמ אוה .טנומגיז לש ותיב היה םלש ראשנש
.רהוסה תיבב בשוי אוה
הקנלה לש היתונורכיז
התסינ הבערה הקנלה .םיחופתמ דבכ חופת "ע דמע םש , רזנמה ןמ היתונורכיז לע תרפסמ הקנלה
.הספתנו רחאמ וילא עיגהל החילצה אל ךא חופת גישהל
אוה שחנה ןאכ .שחנ עיפומ הז רופיסב םג .יכנתה ןדעה ןג רופיס תא ריכזמ הקנלה לש הרופיס
.חופתה תא הנממ םיענומה ליתה יטוח תומדב
...התכהו התכהש רזנמה םא םש התייה ,םיהולא היה אל ,יכנתה ןגל דוגינב ,הזה ןדעה ןגב
םועטל +ואשל הל המרגש איה םייחל הוואתה אלא , התפמ תומד התייה אל הקנלה לש הרופיסב
.רבדב הכורכה הנכסה תורמל ,חופתה ןמ
רזנמה םא תא ,התוא השטנש המא תא המישאמ לש הדמעב הקנלה תא דימעמ הז רופיס םג
.תומולח "רא הל חיטבהש קנאי תא ,התכהש
תיעיבר הנומת " ב הכרעמ
.ותוהז תא ררבל תירונ י&ע חלשנש םינולבה רכומ ינפב טנומגיז +שחנ וז הנומתב
שגר תא תפשוח איהש םושמ ,המשאה שגרב הקסעש תמדוקה הנומתל ךשמה הווהמ וז הנומת
.טנומגיז לש המשאה
לש דיקפתב שמשמה םינולבה רכומ ןיבל טנומגיז ןיב גולאיד םייקתמ הנומתה לש ןושארה קלחב
.שלב
המ תא .םיטוטרמסה תבוב תועצמאב טנומגיז לש גולונומ םייקתמ הנומתה לש ינשה קלחב
.גולונומ תועצמאב +שוח אוה ,גולאידב רישי ןפואב +ושחל לגוסמ היה אל טנומגיזש
וניא הז יכ עדוי ארוקה) םואבלפא ןימינב אוה ומש יכ טנומגיז הלגמ םינולבה רכומ םע גולאידב
הטועש הכסמה ןמ קלח אוה +יוזמה םשה .חופת "ע אוה &םואבלפא& םשה שוריפ .%יתימאה ומש
"עמ לוכאל הצור םרוי) הזחמב תויומדה תוהמכ וילאש םירבדה דחא אוה "עהו .ומצע לע טנומגיז
למסמ "עה %חופת "ע לש םש ול רחוב טנומגיזו "עה לעש חופתה תא גישהל הצור הקנלה ,החכשה
.דובאה ןדעה ןג תאו תוישרושה ,ןוחטיבה תא ולא תויומד רובע
םימה םלועמ םיחוד םייח ילעב לש תומש &רבכע&ו &הזודמ& אוה ומשש טנומגיז ןעוט ךשמהב
.םוקמ לכב יוחד שיגרמ טנומגיזש ךכ לע םידיעמה השביה םלועמו
םג תועטב הרגתה ךא ,תובר םישבכ +רטש רמנ לע לשמ תא םינולבה רכומל רפסמ טנומגיז
ושינעה םה .םישבכה תפירטב ותוא ומישאהו טפשמ ול וכרע ,ותוא ועצפ ,וילע ורבגתהש תויראב
והז יכ הרמא הלודג תחא השבכ זאו טרחתהל רבד לש ופוסב טילחה רמנה .הרמוחב אל ךא ותוא
וינולב תא +טח אוה ,לשמנה תא םינולבה רכומל ריבסמ וניא טנומגיז .רחא רמנ הז רמנ ותוא וניא
.םתוא "צופמו
םע םה םישבכה& :רמאו ותבוב ינפב אשונ אוה ותואש גולונומב ךישממ אוה לשמה ךשמה תא
.&םחרוכ לעב םישמש ,םהלש םישמשל אל לבא ,וחלס םירמנל ,רזומ
תא ועינכהש תירבה תולעב ןה תויראה .םידוהיה תא וטחשש םינמרגה גיצנ אוה רמנה לשמנה
היהש ןוירוג ןב דוד איה הלודגה השבכה .םהל חלס םלועהו הבושתב ורזח םינמרגה .םינמרגה
B.םייטמולפיד םיסחי המע ןנוכל שי יכו תרחא הינמרג איה השדחה הינמרגש רמאש ןושארה
םחרוכ לעב םינמרגה תא ושמישש טארנדויה ישנא ,םיצאנה םע הלועפה יפתשמ םה םישמשה
.וחלס אל םהלו
ינב תא םישאמ אוה .םישאמ םג אוה טנומגיז לש םשאה תושגרל +סונבש ךכ לע דמלמ הז לשמ
.םמע הלועפה יפתשמל אל ךא םינמרגל חולסל םילגוסמ ויהש ךכ לע ומע
, ותעדל ,םדאה ינב לש םטפשמל זב אוה ךא ותופח תא חיכוהל הצור םישאמהו םשאנה טנומגיז
בלכה תבוב ינפב טפשיהל +ידעמ אוה ךכ לשב .ותוא טופשל תוכז ללכב ןיא םינמרגל חלסש ימל
ינפב אל וליפא ,תוהדזהל לגוסמ וניא ךא ומש תא תולגל ליחתמ אוה .ומצע ינפב רמולכ ,ולש
.ומצע
תאצלו רהטיהל ולש ךרוצה לעו ולש המשאה שגר לע דיעמ ומצעל טנומגיז ךרועש יקלחה טפשמה
.טפשמב יאכז
הריל ןת ןוועו המילכ אלמ שונא& :םילימב להקה לא טנומגיז לש ותיינפב תמייתסמ הנומתה
.עבטמ םהילא קרוזו &ןובשחה תא רומגנו
.הזחמה ךרוא לכל ינש טוחכ רבועה המשאההו המשאה אשונ תא וכותב ליכמ הז טפשמ
ינבו הלועפה יפתשמ ,םיצאנהו םיחצורה :ולוכ ישונאה ןימה תא הכותב תללוכ &שונא& הלימה
.םימשא תניחבב ויניעב םלוכ ומע
הפוקתב .הינמרגמ םימולישהו םייוציפה אשונ תא תולעמ &ןובשחה תא רומגנו הריל ןת& םילימה
לבסה רובע יוציפ לבקל שיש ונעטש ויה .תקולחמב יונש םימולישה אשונ היה הזחמה הלעוה הבש
.האושב עריאש המ לע +סכב תוצפל ןתינ אלש ורבסש ,םתמועל ,ויהו ןדבואהו
רוגסל רשפא םאה :תינוריא האירק איה &ןובשחה תא רומגנו הריל ןת& טנומגיז לש ותאירק
!תוצפל לוכי +סכ םאה !הז גוסמ ןובשח
תא םהילא קרוז אלא , עבטמ שקבמ אוה ןיא םעפה ךא ,להקל הנופ אוה ומצע תא טפשש רחאל
.באכבו זובב עבטמה
ב הכרעמ " תישימח הנומת
תויומדה תואצמנ ובש בצמל תדגונמ תאז הדבוע .תואמצעה םוי ברע אוה וז הנומתל עקרה
םה ,תויגיגח לכ תרדענ םרויו טנומגיז לש םתשיגפ ךא , גח לש םוי אוה תואמצעה םוי :תויזכרמה
.תואמצעה םוי תחמשל םיפתוש םניאו םמצעב םיקוסע
הווהמש הריפצ ,םיקוקיז ,גגוחה ןומהה תולוק :גחה לש םינושה םינממסה םיפקתשמ וז הנומתב
.&חמש תויהל םיחרכומ& – עקרב ןגנתמה רישהו ,לבאה םויסל תוא
,תורואה תא לובסל לוכי וניא יכ םיפקשמ ביכרמ אוה ,םלוכ םע חומשל לגוסמ וניא טנומגיז
הדבועלו ולש הכסמל למס םה םיפקשמה .גגוחה ןומהה ןיבל וניב "יח םיווהמ וליאכ םייפקשמה
.ברעב שמש יפקשמל קוקז אוה – רחא ןמזב אצמנ אוהש
חוכשלו חומשל ודמל& :רמוא אוה .ותרוקיב תא טנומגיז עיבמ םרוי ןיבל טנומגיז ןיב גולאידב
*מע) !&רוכזל המ םשל !אל המל ,םצעב +G ןיעמ – חוכשל ךרד איה החמשה טנומגיז לש ויניעב .%
.הכסמ
!גחה תחיתפל %הריפצה) וזו ,םייתסמ לבאהו םירפוצ ,טושפ המכ& טנומגיז רמוא הריפצה לע
םג .באכו הינוריא אוצמל ןתינ ולש תרוקיבב .&םשור ברו ילמס :+יסומ יתייה .ינואג טושפ ,ינואג
תושעל לגוסמ אוה ןיא ךא ,החמש לש םלועל בצע לש םלועמ ותוא ריבעתש הריפצ הצור היה אוה
.ורובע החמש לש םוי וניא ימואלה החמשה םוי .תאז
.תמדוקה הנומתב ליחתה ותואש ,ולש הפישחה ךילהתב טנומגיז ךישממ וז הנומתב
יבגל שיגרמ אוה ךכ .ספא – ועורז לעש רפסמב הנורחאה הרפסה תא םרוי ינפב גיצמ טנומגיז
*מע) &תמכ בושח ינא & ותוהז ++ .%
*מע) !התא ימ ינודא& :תולאש טנומגיז ינפב גיצמ םרוי ++ ןכו &!רבדמ התא ימל ןוימד לע& ו %
לע הנוע וניא טנומגיז %...!ךעוצקמ המ !שדח הלוע !ררושמ התא םאה) תופסונ תויניינע תולאש
ונניא םוקמ םוש& :ומכ םייפוסוליפ םילימ יקחשמבו םיזמרב קר אלא ,רישי ןפואב ויתולאש
*מע) &..ברעמב יבלו חרזמב ,ןשי ינא ןאכ הנה...ימוקמ +F הבושחה תונמאב יתקסע !ןקחש& %
.&הלאש ןכ םג תויהל אל וא תויהל &...םייחב ראשיהל תונמאה ,םירשעה האמה לש רתויב
יתשב .הנושארה הכרעמה לש תישימחה הנומתל תיגולנא היינשה הכרעמב תישימחה הנומתה
.תמאה הלגתמ החמשה תוסחבו םיגגוח ןהיתשב ,תוביסמ תושחרתמ תונומתה
וזה הביסמה וליאו ,םייתרבח םיאשונ הב ולעו %ןיאושינ) תיטרפ הביסמ התייה הנושארה הביסמה
.םייטרפ םיאשונ הב םילוע ךא ,%תואמצעה םוי) תיביטקלוק הביסמ איה
:תומוד תולאש טנומגיז ינפב גיצמ םרוי םיעוריאה ינשב ,טנומגיזו םרוי םישגפנ תוביסמה יתשב
*מע)&!התא ימ ינודא& ++ *מע)&!לצ ומכ ילא קבדנ התא עודמ !התא ימ& ו % 3H .%
תא +ושחל םרוי הסנמ ןאכו ,םרוי ינפ לעמ הכסמה תא +ושחל טנומגיז הסינ ןיאושינה תביסמב
.טנומגיז לש ותומד
לש תועדומה ךילהתל ןכו טנומגיז תודוא תמאה תפישחב םרוי תומדקתהל םידע ונא וז הנומתב
.ולש לבסל טנומגיז
,היואר הניא הרבחה .ותבושת תא תאשל ימ ינפב ול ןיאש שיגרמ ךא ,ולש המשאל עדומ טנומגיז
.ותוא טופשל ,ותעדל
ןכמ רחאל ,םינולבה רכומ ינפב הליחת – תיתגרדה התייה טנומגיז לש ותפישח יכ תוארל ןתינ
.המלשוה אל ןידע הפישחה ךא .םרוי ינפב תעכו ותבוב ינפב
תישש הנומת " ב הכרעמ
:םיגולאיד השולש םימייקתמ וז הנומתב .הזחמה לש םויסה תנומת איה תישישה הנומתה
.טנומגיזל םרוי ןיבו תירונל םרוי ןיב ,קנאיל םרוי ןיב
.הזחמה לש %ןורתיפ) הרתהל םיליבומ ולאה םיגולאידה תשולש
המ טילחי קנאיש הצור אוה .טנומגיז תודוא יוליגה לע קנאיל םרוי רפסמ ןושארה גולאידב
תא ריאשמו טילחהל ברסמ קנאי .החילסה תוכז לעב אוה ,האושב לבסש ,אוה קרש םושמ ,תושעל
םאה – הלועפה +תשמ טנומגיז םע תושעל המ – היעבה םע דדומתהל "לאנש ,םרויל הטלחהה
!וריגסהלו קוחה יפלע גוהנל
שיאה תדיח הרתפנ התניחבמ &ללמוא םדא לכה ךסב אוה& :הרגשה לא רוזחל שיש הרובס תירונ
.םרוי ירחא בקעש רזומה
וניא אוה ,םוניהיגה תא +ידעמ אוה ,&םיטוש לש ןדע ןגב& תויחל ןכומ וניא ,תאז תמועל ,םרוי
.ומצע תא ןיבהל ידכ וניבהל הצור אלא ,הזה רזומה שיאה אוה ימ העידיב קפתסמ
אוה ולש לצה .וילא דומצ ראשנ לצהש ןיבה ךא ,ומצע לש לצהמ חורבל הסינש &לצ דלי& אוה םרוי
תא ןיבי םאש רובס םרוי .לצכ וירחא +דורה טנומגיז םגו ולש המשאההו םשאה שגר ,ורבע
.תיללכ תיתרבח היעב םג איהש תיטרפה ותיעב תא םג ןיבי ילוא טנומגיז
:תולאש שולש טנומגיז תא לאוש םרוי
&!...םינפ דימעהל ןמזה לכ תלוכי ךיא&
&!תאזה הציבב...ךכ עוקשל רשפא ךיא&
&!טסינמוה אלו שפנ ליצא ינניאש ,ינא עיגא ןאל ,תעגהש ןאל תעגה ,ךומכ שפנ ליצא םא&
.ותיעב תא רותפל םרויל תורזוע טנומגיז לש ויתובושת
רושימב אלו ישיאה רושימב אל ןורתפ תווהל םילוכי םניא רבעה תקיחמו החכש יכ ןיבמ םרוי
.ימואל
ונתנ םידוהיהש תורמלש ול רמול גהנש ינמרגה ודידי לע רפוסמ הבש תרבחמ םרויל ןתונ טנומגיז
וראשנ םינמרגה – םה ,הנייהו ןייטשניא ,דיורפ ,סכראמ ומכ םילוגד םינעדמו םיפוסוליפ םינמרגל
וז האובנש ששח טנומגיז .םילאידיא אלל םלועה תא וריאשיו %םיכרעו רסומ ירסח) &שא ידבוע&
ששוח אוהו םיישונאה םיכרעה תורדרדיהל םוטפמיס איה האושה טנומגיז יניעב , םייקתת
.הירחא תוריהמב האבש החילסה לשו האושה לש תוכלשההמ
.חולסל ושוריפ ותניחבמ תומל .ידימ לק ןורתיפ אוה ,ותעדל,תוומה יכ דבאתה אל טנומגיז
יתייהש רוכזתש הצור ינא& :םירחא םדא ינבל םדא ינב ושעש המל חולסל לגוסמ וניא טנומגיז
.ומצעב ומצע תא טפוש אוה , ומצעל םג חלוס וניא טנומגיז .&שונא ינב ויה םגו םדא
תכלל לוכי אוה תעכו חולסלו חוכשל רוסא – ותאווצ תא ריאשהש שיגרמ אוה הז יודיו רחאל
%!...דבאתהל) םיה רבעל
אוהש ךכ לע תודיעמ ןהו – &ךל הכחמ איה...ךתשא הנה& :ןה טנומגיז לש תונורחאה ויתולימ
.ךשמהה רוד ,ריעצה רודה תא וירחא ריאשמ
םייחב ודיקפתש שיגרהש םושמ אלא ,םשא שחש ללגב קר אל ומצעב וניד תא רזג טנומגיז
.ותאווצ תא ריאשהו ומצע תא ריבסה אוה ,םייתסה
.םויסב וילא רזוח ,הזחמה תליחתב םיה ןמ הלעש טנומגיז
ותוהזו ותומד לא הרזחכ םג ךא תודבאתהכ שרפתהל הלוכי ,םיה תא טנומגיז לש ותרזח
לש םלועב תורגתסהו ,החירב לש בצמב ןותנ טנומגיז היה ,תלייטה לע ותויה ןמז לכב .תיתימאה
.םיה לא רזוח אוה ,ותאווצ תא םרויל ריבעמ אוהש רחאל ,הזחמה +וסב .ןועגישו תונצבק
."לצה ידלי" הריציב םיילמס םירזיבאו םיצפח $תומוקמ
תומוקמ
."וחה םלוע תלייטה
.םינפה םלוע %תירונ לש הרדח) תיבה
.םינפה םלועל "וחה םלוע ןיב יוצמה םייניבה םלוע הפקה תיב
תפש לע תושגפנ תויומדה לכ .הזחמב תויומדה לש קותינה תדוקנו רוביחה תדוקנ אוה םיה םיה
תליחתב טנומגיז עיגמ ונממש םוקמה אוה םיה.םיה ךרד "ראל ועיגה תויומדה ןמ קלח ,םיה
ןיב רשגה תא למסמ םיה.ולוכ הזחמל תרגסמ הווהמ םיהש ןאכמ .םויסב רזוח אוה וילאו הזחמה
ןיב &ןאכ&ל &םש& ןיב רשקמ םיה ,האושהו תולגה םלועל %לארשי תנידמ ) ימוקמה םלועה
םילועה םי& תא תוצחל ךירצ יכ רמוא הלרב הציחמ םג אוה הזחמב םיה.&זא&ל &וישכע&
וירוה לש םתינוא לע םלוח םרוי .הנטק ריינ תריס תועצמאב םיה לע ומלח לצה ידלי .&םישדחה
ומכ שיגרמ טנומגיזו .&םיב ועבט תוינואכ ,ויתווקת ,ויגוחמש ןועש& לע רש ררושמה .תעבוטש
.למס םגו תואיצמ םג הזחמב הווהמ םיה .תעבוט הינואמ טלמנה רבכעכו הזודמ
םירזיבאו םיצפח
הרתונש הבובה וזש ןכתי ,הזחמה לכ ךרואל טנומגיז תא הוולמה הבובה טנומגיז לש בלכה תבוב
ןיב היגולנא תרצונ לכבו לצה ידלי לע םרוי לש ורישב םג העיפומ תיטוטרמסה הבובה .ונבמ ול
רשאכ ימינפה ומלועו ויתועד ,טנומגיז לש ותומד תפישחל יעצמא הווהמ בלכה.לצה ידליל טנומגיז
.ומע רבדמ אוה
םויסבו וב ארוקו בש אוה ןכמ רחאל ,בתכמ איבחמ םרוי הזחמה תליחתב םרוי לש בתכמה
ןכו םרוי לש ותומד תפישחל םדקמ זמר הווהמ בתכמה.ונכות תא תירונל הלגמ אוה *א הכרעמ
.טנומגיזו םרוי לש ותומד ןיב היגולנא תריציל יעצמא הווהמ
םינולבה .הזחמב תורחאה תויומדה ןיבל םינולבה רכומ ןיב רשקה יעצמא םה םינולבה םינולבה
םהב שי& דבלב ריווא םיאלמ ,הילשאה םלוע תא םייח ונא ובש &חופנ&ה םלועה תא םילמסמ םג
ררושמה ירבדב יוטיב ידיל אבש יפכ רודה לש יטסילהנה וחור ךלה תא םילמסמ םה ,&חור הברה
.המשאה שגרו
,הדלפה יכאלמ םיאב דציכ ותוחאל רפסמ אוה םולחב ,םרוי לש ומולחב עיפומ חפ לוגנרת
וב ושעי אלש שקבמו ושאר תא שפחמ אוה וישכעו .חפה לוגנרת שאר תא ותרכו ,םיסוטמה
ויתוריציב ןכו וז הריציב למסמ חפה לוגנרת .םרוי לש ותודלי תונורכזל רושק חפה לוגנרת .תורפכ
חפה לוגנרת םרוי לש םולחב ."פונש תומימתה םלועו תודליה םלוע תא רמות ןויצ ןב לש תורחאה
תועצמאב .תקעוזה תוחאה רתסאל אוה +א ךפוהש תורפכ לוגנרתל ךפוהו חפ תבשבשל ךפוה
.םרוי לש המשאה שגר +שחנ חפה לוגנרת לע םולחה
לש הרדחב טרפכ היינשה הנומתב םיעיפומ ,תוברתהו תרוסמה תא םילמסמ &יבתכ לכ& ירפס
רבעשל התורכנת תא למסמה רבד &יבתכ לכ& תא קורזל תירונ תשקבמ תיעיברה הנומתב .תירונ
.%תונוש תוביסמ ךא םרבעמ קחרתהל םישקבמ םהינש) תירונל םרוי ןיב היגולנאל תמרותו
,רמולכ ,תורוחש תוישוכ תוכסמו םישדח םיטיהר שוכרל תשקבמ תירונ תורוחש תוישוכ תוכסמ
.תירונל םרוי ןיב היגולנאה תא תוקזחמ תוכסמה ,תרכומ יתלב תרחא תוברת "מאל
הכוראה רדגה תא ראתמ אוה וירוה םע הנושארה השיגפה לע תירונל רפסמ םרוי רשאכ רדג
ןיב ישפנהו ישעמה "יחה תא תלמסמ רדגה .םהירקבמ ןיבל םישדחה םילועה ןיב החתמנש
.םישדחה םילועל םיקיתווה
&לפרע הזיא ...ךתוא יתשפיח& :םרויל תירונ תרמוא תירונו םרוי לש ןיאושינה תביסמב לפרע
רשא ירופאטמ לפרע םג והז ,ריוואה גזמ תא ןייפאמ קר וניא לפרעה .&לפרע ,ןכ& הנוע אוהו
שקבמה ,לפרעב הטול ןיידע רשא םרוי לש ושפנ תא ןכו הרבחה לש יללכה החור בצמ תא ןייפאמ
,םרוי רשש רישה תועצמאב תישענ וז הדוקנב הפישחה .יולגה תא החוד ךא המ רבד תירונל תולגל
.תוארמה ןמ קלח קר +שוח לפרעש םשכ ,רבעה תודוסמ קלח +שוחה
"ע יכ תוארל ןתינ .הקנלהו םרוי ,טנומגיז לש םהיתויומד לש רשקהב עיפומ םיחופתה "ע
ןדעה ןג תא למסמ חופתהו ,ןוחטיב םרובע למסמ "עה ,תויומדה תוהמכ וילאש טרפ אוה חופתה
.ןדעה ןגמ שוריגה תא הווח ,ולש וכרדב ,םהמ דחא לכ ןכש ,דובאה
תא לובסל לוכי אלו רחאמ שמש יפקשמ טנומגיז ביכרמ תואמצעה םוי תביסמב שמשה יפקשמ
למס םה םייפקשמה ,גגוחה חמשה ןומהה םלוע ןיבל ומלוע ןיב "יח םה ולא םייפקשמ .תורואה
.ברעב שמש יפקשמל קקזנ אוהו רחא ןועש יפ לע םרוז ולש ןמזהש הדבועל ןכו ולש הכסמל
הריציב לצה תועמשמ
.לצ לש הפוקתכ האושה תפוקת תא למסמ לצה
.םיללצה ,םיתמה םלוע תא למסמ תוומל למס אוה לצה
לצכ... םדא& :םדאה לש וייח תוספא תא ,םמצע לש לצל האושב םידליה תכיפה תא למסמ לצה
&רבוע
םשאה ישגר תא ,םילוכי םניא ךא קוחמל םישקבמ טנומגיז םרויש ןורכיזה תא למסמ לצה
.םהלש
קרפ % ןמור –
קאזלב-הד הרנוא /וירוג אבא
דרפש#א ילסאל םע רוא תרדס פ"ע -הלילעה רי*קת
אוה לבא .םילודג תוברו%ב םהל םילוע וידומילו וב תויולת החפשמה לכ לש היתוו%ת יכ עדי %איי"סאר
.םלועב חילצהל ידכ םידומלהמ ורובע םיבושח תוחפ אל ויהי םיוכה םירש%ה יכ !יבהו !תפאש ריעצ היה
.$של !מזוה אוהו &םתחפשמ תבור%' !איזוב םדאמ תזורה תת לא הצלמה בתכמ ודיב החלש ותדוד
תזורה יפב גצוה אוה .תיאזירפה הרבחה לש תוכלמה תחא איה םאדאמ יכ %איי"סאר חכו הביסמב
לע !מזוה !איזוב םאדאמ לש החפשמ בור% אוה יכ ריכזהשכו ,בל תשבוכו הייפיפי ו"סאר הד יזא"סאא
.התיבל תזורה ידי
אבאש הארו לועמה רוח #רד ץיצה אוה .וירוג אבא לש ורדחמ החיג עמש ורדחל רחואמ הלילב עיגהשכ
ול ומרג *הכסמ הדלי* םילימב הוולמ וירוג אבא לש הדבכה ותחא .לי"מל $סכ ילכ #ועמל הסמ וירוג
.וכש לע תוער בושחל אלו ה%יתשב ערואמה לע רובעל
ותיבב כ*חאו בהזה $רוצ לצא וירוג אבא תא ר%וב ותוא האר יכ ה%וו םאדאמל !ר"וו רפס םויה תרחמל
.*!%זה !צילה והומכ !יאמ רזחמ.....המלאה הלאש תואר המ* .םיפסכה הוולמ לש
ש%ב !אר"וו .דימ ורסמל ידכ וירוג י*ע ול !תיש בתכמ םע אצוי תרשמה תא האר ,הז לכ רפסמ אוה דועב
בוח ר"ש ליכמ אוהש הליגו ו"סאר הד יזא"סאא תזורה לא הפוהש בתכמה תא ול תוארהל תרשמהמ
.ערפש
תופיה םישה תחא םע ד%ר יכ !ייצו $שה לע םיחרואהמ המכל %איי"סאר רפיס םוי ותוא רתוי רחואמ
!יב תוריהמב רש%ש !אר"וו .רוזאב התוא האר אוה ר%ובב םויהשו , ו"סאר הד יז"סאא תזורה ,רתויב
לא םצעב הפוהש וירוג לש ובתכמב !ובשחה .תיבירב הוולמה לא יאדווב הכלה תזורה יכ חיה תודבועה
.הזה דשחה תא ובילב ררוע ו"סאר הד תזורה
)מע 3F הרעה התוא עומשל ורד%...וירוג אבא לש ויפ.....תיהולאה תזורה תא יתשגפ ר%ובה !כבו* :
*תירזכא
לש הובשח תא םליש וירוג יכ ותעד יבגל %פס לכ ריאשה אלו בתכמה לע %איי"סארל רפיס !אר"וו
.האמו" םו%מ איה זירפ יכ ריעה הליחב אלמו עזעוזמ %איי"סאר .ול ה%יעהש הידסח תרומת תזורה
#תוא השוע הבכרמה ילגלגמ זתומה ץובה ,#לש הבכרמב עסו התא םא :$יסוהו ותעדל םיכסה !אר"וו
תלוגרת בוג התא םא .תובכרמ םהל !יאש םושמ םילב םה םהילע זתי ץובהש הלא דועב ,דבוכמ םדאל
ידכ תופעות !וה םילב%מ "פשמה יתבו הר"שמה . הלוגס שיאל בשח התא !וילמ בוג התא םא לוומ התא
.הזה רסומה תא םיי%ל
ריפא" רמ .היבא !יבו !ירו"%יו !יב השיגפהל ע לכואה !חלוש די לע רי"ו% םאדאמ הרפס םוי ותואב
וירוג יכ היה המד הזה רופיסה עמשל .ותוצרל ידכ וילגרל הלפ רשא ותבל דואמ החוד הרוצב סחייתה
.ריפא" לע ריעה *תצלפמ וזיא* .הייחתל עתפל ם%
תא העמש הלב%ה רדחב הל הכחמ ודועב .ו"סאר הד םאדאמ לצא ר%בל %איי"סאר #לה םויה תרחמל
.יאר" הד םיס%אמ $סו ריעצ תזורל הכיח !מז ותואב .תזורה לש הרדחמ ה%יש לילצו וירוג לש ולו%
.הבהאמ לע תולבל הגהש העשב %איי"סאר תא התארשכ התכובמ תא ריתסהל התסי יזא"סאא
דע התשה הז סחי .וילא ויפ ריאהו %איי"סאר לש םייתחפשמה וירש%מ םשרתה אוה הלעב עיפוהשכ
"ילחהו חו אל דואמ שיגרה %איי"סאר .וירוג אבא תא ריכזה %איי"סאר רשאכ תיוצי% הרוצב הרהמ
. !איזוב הד םאדאמ לש התיבל בוזעל
השיגפ התואב ,םיש שולש הזמ הבהאמ ,ו"פ הד הזיא זי%ראמה העש התואב היה !יזאוב םאדאמ לצא
עמ %איי"סאר לש ואוב .הריעצ המלעל אשיהל "ילחה יכ !איזוב םאדאמל עידוהל זי%רמה "ילחה
!איזוב םאדאמ ,המיעה ותבוח תא אלמלו ,ותבוהאל ויתוווכ לע עידוהל הברה ותחמשל זי%רמהמ
.זי%רמה תא הדיספה יכ העדיו בצמה תא ה"ל% תבהואמה
אוה .בו"ה הוצרו התוסח תא העכהב ש%ב !איזוב םאדאמ לש הלב%ה רדחל %איי"סאר סכ רשאכ
הבהאמ לש םיבור%ה ויאושי לע !איזוב םאדאמל עידוהל האבש ה)זאל הד תיסכודה לש האוב י*ע %ספוה
תשרא לע רומשל החילצה !איזוב םאדאמ .התרבח לש התלפשהב תוארל תוארל התצר תזורה . ו"פ הד
.התוא חז יכ עודיש לרגה לש ומולש יבגל תזורה תא הלאש #א האופ% םיפ
תיבב דומיל תוש שולש #שמב דומלל לגוסמ הארכ היהש יפכמ רתוי םוי ותוא דמל רשא %איי"סאר
תבור% תרזעל ץלח .הוילעה לע תיסכודה לש הדי םישה !יב תוצי%עה יפוליחב יכ !יבה םי"פשמל רפס
%איי"סארל הריבסה !איזוב םאדאמ .ו"סר תחפשמ לצא ירותסמה בצמה תא ול ריבסתש ש%ב ותחפשמ
יצח !ת וירוג אבא .&יא%ב' !גיסו !ורבל האשי הישה ותב .וירוג לש ותב איה ו"סאר הד תזורהש
#כב םישייבתמה $או ויתח .השב םי%רפ יפלא המכ %ר ומצעל רמשו ויתובמ תחא לכל !וילמ
.וב ושייבתה ויתוב םג .םתיבל הסיכה תא וילע ורסא תואלמגל שרפש תויר"א !רצי תוב !ה !היתושש
וילע היהי ,הרבחב חילצהל ווצר םאש %איי"סארל !איזוב םאדאמ הרמא תיסכודה לש התאצ ירחא
ול הצעי ,תישאר &םבזעל ולצויש רחאל' ראד יסוסבכ םדא יבב שמתשהל ,חור רו%ב םיבשוח תושעל
םריתסהל וילע היהי םייתימא תושגר ובילב ומעפי םא ,לבא .תמכחותמו הרישע הריעצ השא אוצמל
.ולצל וסי אל תוירבהש
,תמ ותוארל תוצור ויהש ויתוב יתש י*ע בא תשי"מ רתוי דירחמ רבד םיי% !איזוב םאדאמ לש התעדל
,!זורל האושה התוחאב הא%מ וירוג לש הפיה ותב !גיסו הד !יפלד .תויחאה יתש !יבש תוביריה אוהו
הד לש םתיב תלד תא רגס %איי"סאר .שדח היה ולש הלוצאה ראותש היישעת !ורבל האוש איה דועב
.הלודגה הרבחב הביסמל המזה לב%ל ידכ לכה תושעל הכומ היהת !יפלדש דועב .םימלועל ו"סאר
אל הרוצב וב שמתשהל אל וממ הש%ב %ר איה .המשב שמתשהל %איי"סארל העיצה !איזוב הד םאדאמ
.היואר
:םיליב%מ םיוו% ישב רשועה לא רותחל %איי"סאר "ילחה תזור-תתה םע השיגפה ירחא התיבה ורזוחב
.ושגפי אל םלועל ולא יש יכ עדי אלו םימת היה אוה .דחי םג ההובגה הרבחה שיאו םי"פשמ םכח תויהל
יכ זירכה .וירוג לש ותב איה ו"סאר הד יזא"סאא תזורה יכ הידעוסו היסכאה יריידל עידוה היסכאב
.וירוג לש ויגמ אוה התעמ
בתכמ בתכ ,!כל .ולש תיתרבחה הריר%ה תא חתפל ידכ תואצוהל $סכל %ו%ז היהי יכ עדי %איי"סאר
#א ,ו"סאר הד םאדאמ לצא םימעפ רפסמ ר%בל הסי אוה .!היתווכסח תא ול החלשתש ויתויחאלו ומאל
.המ יהיו חילצהלו הרבחל סכיהל "ילחה אוה .סכיהל ול !תי אל ,!איזוב הד םאדאמ האביש יפכ
לעופ וירוג היה הכפהמה יפל וירוג אבא לש ורבע לע %איי"סאר ר%ח !גיסו הד !יפלד תא ריכיש יפל
ב תומוהמב "ושפ 1FGE .לעפמה תא ה% וירוג אבא .דבע ולצאש תויר"יאל תשורחב תיב לעב גרה
.רשויב אלש הארכ,םימוצע םימוכס וירוג אבא חיוורה האובתב רוסחמ ץרפ רשאכ
%פיס ,!יוצמ #ויח םהל %יעה אוה .ויתובל היפלכ שחרש הבהאה תא ריבעה אוה ,ותשא לש התומ רחאל
.!הייב ושוכר תא %ליח ואשי רשאכו ,!היוואמ לכ תא
שיגרה אוה .ויתויחא לש !היתווכסח תאו ומאמ ש%יבש $סכה תא %איי"סאר לב% םידחא םימי רובעכ
.רשעתי רשאכ םיומ $לא !פסכ תא ריזחי יכ ומצעל חי"בה #א ,!ופצמ תופי% תצ%
הזיאב %איי"סאר יפל ראית םימיה דחאב .החלצהל %איי"סאר לש ותהימכ תא !יבהו שיגרה !אר"וו
ותרזעבש דחא .םלוס %ר םיי% תועדל ."פשמה םוחתב םש םסרפתהלו שוכרל לוכי םדא םייש%ו תוי"יא
חתפל ליחתהל %איי"סארל עיצה אוה .הרישע השיא םע !יאושי .לבס אללו תוריהמב תולעל רשפא
.הדיחיה תשרויה היהת !ירו"%יוש #כ היחא לש וחצריהל םורגי אוה ליבגמבו ,!ירו"%יו םע םיסחי תכרעמ
יכ ובילב עבשו !אר"וו לש ותעצהל תיעמשמ דח ברס %איי"סאר .םוכסהמ זוחא םירשע תרומת תאז לכ
.רשויב ופסכ תא חיורי
%רו ,ותוא תובהוא ויתוב יכ %איי"סאר תא עכשל הסי וירוג .%איי"סארל וירוג !יב תודידי החתפתה
.!היבא תא תוארל !הילע םירסואש םה םיתחה
!איזוב הד םאדאמ .!ור"אתל התוא הוויל כ*או !איזוב םאדאמ לצא תראופמ החוראל !מזוה %איי"סאר
.תבהאמכ וייעב !ח האצמ רשא ,!גיסו הד !יפלד לע העיבצה
.תאכודמ איה יכ הליג ותאובב .!ור"אתל התוולל !יפלדמ המזה %איי"סאר לבי% םידחא םימי רובעכ
%איי"סאר .ול התש %רפ האמב הרובע רמהל וממ הש%יבו היתו%וצמ תא ול התליג תורצפה רחאל
הבהאמל %ארפ םיפלא תשש תבייח התייהש !יפלד ,םי%רפ םיפלא תעבשמ הלעמלב הכזו הירבדכ השע
.ייסראמ הד הבהאמל תתרשמ םע םוכסה תא דימ החלש התוא ש"ש
יובש היה יש דצמ ,רשוע ול איבי אל !יפלד !יבל ויב רש%ה יכ !יבה רשאכ בזכואמ היה %איי"סאר
תא ויתויחאו ומאל ריזחה ,הכזו רמיה .התרבחב תוזילעב הליב אוה .הלש תוי"גלאהו הייפוי לשב הידיב
.וב ת%חשמ איהש שיגרהל ליחתה אוהו ול רסמתהל המיכסה אל !ידע !גיסו הד םאדאמ .)וכו !פסכ
%איי"סארל עיצהו ,יושה לע חמש #כב !יחבהש !אר"וו .!ירו"%יו המלעה ירחא רזחל ליחתה הבוגתב
#ודשה םא םג ול רוזעל !כומו %אי"סאר תא רבחמ אוהש הדוה אוה .םי%ארפ םיפלא תשמח לש האוולה
אוה וייעב בושחה שגרהשו .וידידיל םיומא דימת רמושה לכו אוהש הדוה !כ .חילצי אל !ירו"%יו םע
השיאל אשי אל םלועל יכ ובלב עבש אוה #א %איי"סאר לע ועיפשה וירבד םמא .רבגל רבג !יב תודידי
.היחא לש ותומ ריחמב !ירו"%יו תא
ומשש "למ ריסא אוה !אר"ווש םהל ריבסהש תיאשחה הר"שמהמ םדא םע ושגפ הרארפ רמו וושימ
"פשש רוסא לכ לש יא%בו !מא ץעויכ לעופ !אר"וו יכ םהל ריבסה ר"ושה .!ילו% %א)ז אוה יתימאה
,ולשמ ישלב !וגרא םי%ה הז $סכ תרזעב .םילודג $סכ ימוכס תלגלגמש תילילפ הדוגאב רבח אוה .זירפב
וושימ המלאה םע םכיס ר"ושה .תוומה תא ללכש #ילומה םשב הזש דע כ*כ זירזו הישות בר אוה
תועיפומ ופתכ לע םא %ודבל לכותש #כ !אר"וו לש הפ%ה תא םמסת םי%רפ םיפלא תשולש תרומתש
.&הייפכ תדובע' כ*ע תויתואה
יפסכה ובצמ לשב !כו ומע !יפלד לש הי%חשמ ללגב שואיי $ס לע עיגהש %איי"סאר היה ר%וב ותואב
עידוה !אר"וו .רשואב החרזש !ירו"%יו םע הבהא תולימ $ילחהו !אר"וול עכיהל !כומ היה אוה .%וחדה
&!ירו"%יו לש היחא' רפוא" לש וב חצרל תוכה השוע אוהש %איי"סארל
.ה"% הריד ו"הרו ורכש ותבו אוה יכ החמשב %איי"סארל רפיסו וירוג עיפוה !מז ותואב
.ותב לע ול חוודל לכוי %איי"סארש #כ ,!ייב ותואב תישימח המו%ב רדחב רוגי אוהש רמא וירוג
תמוממה ,הליפשמו הבולע היוולה יהוז .וירוג אבא לש ותייוולה רואיתב םייתסמ *וירוג אבא* !מורה
םה םידיחיה םיוולמהו היוולהל תועיגמ אל וירוג לש ויתוב .!ושאיבו %אי"סאר לש !ורחאה םפסכמ
ימדל $סכ הוול )"סארש רחאל ,םירמכה םי%לתסמ הרוב%ה םות םע דימ .)"סארו םולשת ולבי%ש םירמכ
לע הרתיוו תיאסיראפה הרבחה יכ תיפוס ול חיכומו %ומע בצע )"סארל םרוג הז עוריא .םרובע הייתשה
יתש ויפב תודמוע יכ ול םישיחממ יגאר"ה ומויסו וירוג לש ורופיס .דמעמו $סכב ותוא הפילחהו שגרה
שי ובש יתרבחה לגו)גה ,סיראפב ראשהל וא ,החפשמהו רסומה יכרע לא ,רפכה לא רוזחל :תויורשפא
סיראפ לא $י%שמו תורב%ה תיבב העבג לא הלוע )"סאר .םיפרו"ה לא $ר"צהלו ,םיפר" וא םיפרו"
לא $ר"צהלו סיראפב ראשהל "ילחמ אוה ,רמולכ .!יפלאד לש התיבב דועסל תכלל :ה"לחה לב%מו
.*םיפרו"*ה
-ה האמב ןמורה לש תומכסומ שמח 1 &
-עקר-הנושאר המכסומ
-ה האמה לש !מורב 19 םי"בה וכותב ללוכש ע%ר והז ללכ #רדב .ומצע יפב אשו הווהמ ע%רה
.םייתרבחו םיילכלכ םירו"סיה
-ירוטסיה עקר רבמבו $וסב איה הלילעה תליחת 1819 ראורבפב המויסו 1820 תפו%ת יהוז.
.תפרצב םיוברובה !ו"לשה לש היצארו"סרה
התייהש !ו"לשה תרוצ תא ריזחהל הסיש יויצ%אר ר"שמ לש הפו%ת התייה !ואילופ לש ותליפ רחאל
.תיתפרצה הכפהמה יפל
.ה%אוו תרבגו וירוג אבא לש םהיתורו% םיעיפומ םהבש םישדוח השולשל תסחייתמ המצע הלילעה
.הלילעב תויומדה לע תובר העיפשמ רשא תיתפרצה הכפהמה רחאל ושחרתה םהיתורו%
-יתרבח עקר .שדח םלוע לומ !שי םלוע
-שדח םלוע .יתרבחה רסומה תיחבמ םיא"ח ריע וז התייה .המד%ה תא ,שדחה םלועה תא תלמסמ ,זירפ
גוזה-יב .הלש דמעמה תא הדביא החפשמה .!וילע #רעל #פה $סכה ,עצב תוואת םה הב ו"לשש םיכרעה
גוזה-יב !יב השעהל םרוג םעפ אל ויה םידליהו וזל הז םימא ויה אל
-ןשי םלוע םיזמר םשי רפסב.זירפל היציבורפה !מ אבש ריעצ לש תוכיח !מור אוה רפסה.היציבורפ
.זירפ ריעה לש ולאמ םיוש םהו הלשמ םי%וח שי היציבורפלש #כל
תווכו שגר ולוכש םו%מ תמשמ היציבורפב החפשמה .םיי%ת החפשמ ייחל למס איה היציבורפה
.שגרה אלו "לוש $סכה ריעב .ריחמ לכב החפשמה יבמ דחא לכל עייסל
.ול%ל%תהו וב ותשה םייתרוסמה םיכרעש םלועכ תריי"צמ ריעה
-הל הצוחמ הרבחהו הינסכאה .הלוכ הרבחל &תופ%תשה'האובב תשמשמ היסכאה
.רתוי עורג ילכלכה ובצמ רתוי ההובג המו%ב רג ריידהש לככ .תאזה הרבחב עבו%ה םרוגה אוה $סכה
.תווש תויומדזהב תאז םיאור ואו היסכאל ץוחמ רשא הרבחב םג "לוש $סכה
.םימורמו םימרמ לש שגפמ םו%מל הכפה הרבחהו הז תא הז םילר"מ שגרהו $סכה
:אמגודל ,םיילכלכ םיבושיח לע םייוב םיימה !יב םיסחיה .הב "לוש אוהו לעבה לש ושוכר איה השאה
.םירומיהב הליבשב הכוז אוהש ירחא &וירוג אבא לש ותב'!יפלאד ייעב הלוע %אי"סאר לש ודמעמ
$סכב התרזעב תוכזל הצר אוהש ללגב התיא ולש םיסחיה תכרעמ תא ליחתה %אי"סאר םג השעמל
תא #לכלל #ירצ םדאה .$סכב היולת החלצההו ר%יעה אוה $סכהש רמא !כש* .הובגה דמעמל סכיהלו
.&%אי"סארל תאז רמוא !ר"וו' *הכלהכ ץחרתהל עדתש אוה ר%יעה... וידי
#רע םוש הב !יאש הרבח ,!וילע #רע אוה $סכה הבש הרבח הלגתמ הל הצוחמ הרבחבו היסכאב השעהמ
.וב םי"לוש תועיבצו $ויז %רש הרבח.%דצו רסומ וא ישגר
עדוי לכה רפסמה -היינשה המכסומה .
-ה האמה לש עדוי לכה רפסמל דחוימה 19 #להמב ברעתמ אוה ,תי"ופיש תירסומ תוכמס שמשמ אוהש
-ה האמה לש רפסמה .אל המו !וכ המ רמואו ארו%ל תורישי הופ ,הלילעה 19 לע תרו%יב ריבעמ
,הרבחה
$פור רסומ ותוא לא םדאה יב םיעיגמ הלאכ תורשפ לש הרדס ידי לע*... היולג הרוצב תאז השוע אוה
...*יחכוה רודה לגוד ובש
,דואמ םימת אוה !יידע*...%אי"סאר לע רמוא אוה ,הרישי אל איה רפסמה ריבעמש תרו%יבה םימעפל
.*םלועל שגפיהל םילוכי םיא...הלאה םיוו%ה ישש עדוי אוה !יא
ישא תא ראתמ אוה םהבש םילילש םייומיד י*ע הרבחה לש התועשרו הרועיכ תא ול הארמ רפסמה
.תויח !גכ היסכאה ישאב האור אוה .היסכאה לש הרבחה
תא שיגדמו הריציה םלועל תואיצמה םלוע !יב רש%מ אוה ,הבר םייח תמכח ול שיש םשור רצוי רפסמה
.תמיוסמ תיתרבח תואיצמה לע ארו%ה תא דמלל דעו אוהו י"%דיד די%פת שי !מורלש הדבועה
הלילעה-תישילשה המכסומה .
תא !גראל םיכרד יתש שי .תומיוסמ תויומד ביבס םישחרתמש םיעוריאל תסחייתמ רופיסב הלילעה
.הלילעה
1 .הריציב עיפומ הזש יפכ.
2 .םיעוריאה לש יגולוורכה רדסה.
תא אור%ל םייס אוהש רחאל %ר ומצעל !גראל לוכי ארו%ה תואיצמב הר% הזש יפכ ,יגולוורכה רדסה תא
.הלילעה
:תולילע שולש שי הזה !מורב
.%אי"סאר .א
.ויתובו וירוג אבא .ב
.!ר"וו .ג
.וזב וז תובלתשמ תולילעה
!יב רש%מש הז אוה .!ר"ווו וירוג אבא לצא םישחרתמה םישעמהו םיעוריאהמ עומו עפשומ %אי"סאר
.וירוג אבאו !ר"וו לש הלאה םייאמצעה םיוו%ה יש
עדו %אי"סארל רשאכ %ר.וירוג אבא לע עדימה תיחבמ %אי"סאר לש תוארה תדו%ל דומצ ארו%ה
.הז רבע לע ארו%ל עדו וירוג אבא לש ורבע לע
:םימוחת המכב הרבחה לע הפירח תרו%יב ריבעמX
םיבו תובא יסחי
םישו םילעב יסחי
$סכה לא סחיה
תודמעמה !יב םיסחיהו

תויומד -תיעיבר המכסומ
-ה האמב תישארה תומדל םיייפאמ השולש שי-תישאר תומד ידי%פת 19 *
.תי"סלאיר תואלמ תומדל %יעהל היי" שי .א
. היתושגרו היתובשחמ י*ע רשאמ רתוי השוע איהש תולועפ י*ע יו"יב ידיל האב תומדה .ב
הז םיתיעלו הרבחל דיחיה !יב "%ילפו% הז םיתיעל."%ילפו% #רד תחתפתמ תומדה .ג
.תגציימ הרבחהש םיוש םיכרע !יב "%ילפו%
יתרבח עקר-קאניטסאר
!מ הדריש םיליצא תחפשמל !ב אוה .םי"פשמ דומלל זירפל אבש היציבורפהמ ריעצ רוחב %אי"סאר
תוו%ת הלות ולש החפשמהש עדי אוה.םי"פשמ דומלל זירפל ותוא החלשו $סכ הפסא ותחפשמ .היסכ
.תאצמ איה הבש תילכלכה ה%וצמהמ החפשמה תא איצויש תורידא
לע דיעמש המ תישילשה המו%ב ררוגתמ אוה םשו םייע לש היסכא ,ה%אוו תייסכאל עיגמ %אי"סאר
.ותושרבש "עומה $סכה
-קאניטסאר לש ויתולועפ תבור% תרזעב ההובג הרבחל סכי אוה ,םי"פשמ דומלל #לוה %אי"סאר
בלתשהל םגו םידומילב חילצהל םג ,םיבר םיצמאמ השוע אוה ,הליחת .!אי)זוב הד םאדמ י*ע ותחפשמ
אוה ,םירועישהמ ריסחהל ליחתמ אוהו #כב דומעל לוכי אל אוהש !יבמ דואמ רהמ לבא .תוביסמבו הרבחב
.ומשב ומתחיש םירחאמ ש%יב אוה ,םימיוסמ םירועישל אב אל אוה !כמ-רחאלו רחאמ היה
.וליבשב ומתחיש ש%במ היה אל וליפאו ללכב עיפומ היה אל אוה $וסבל
בלש לכ ,הרבחל ותסיכו ותדימל יבלש רואתו ויתורו% רואת .הדימלו תוכיח לש בצמב אצמ %אי"סאר
רדרדה %אי"סארש הארמ םי"%ילפו%ה לש !ורתפה #רד ."%ילפו% וכותב ללכ הרבחל ותסיכב הזכ
הרבחל סכ אוהו הרבחה לש םידו%ה תא ותדימל יבלש $וס תא !ייצמ ותורדרדה $וסו תירסומ היחבמ
.*!כומ*
תוינשמ תויומד
:םידי%פת רפסמ תישמ תומדל
.דוגי וא !וימד י*ע תישארה תומדה לש היתווכת תא ריאהל .א
.הלועפל תישארה תומדה תא עיהל .ב
.יתרבח ע%ר שמשל .ג
.&רפסמה תא ריבעמ דימת אל' רפסמה\רבחמה לש רסמה תא ריבעהל .ד
ןרטוו
!תומד ןויפא
יפמ הלוגע תומד אוה תאז םע .הריציה #להמב ויתוכתב תוחתפתה !יאש יפמ תי""ס תומד אוה !ר"וו
.תוומת המכ י*ע !ייפואמ אוהש
!בכ רבג !ר"וו 4H .תועבורמו תובע םיידיו תובחר םייפתכ לעב ירירש םדא ,
תושימג ויתכילה .עובצ ויחל !%ז.בל תורבוש םיתיעלו תוחוש% םיתיעל !תעבהו םי"מ% ישורח ויפ
ויתוליעפ לע וא ורבע לע המוהמ םיעדוי םיא היסכאב םיריידה .תצרמו הזילע ותוגהתהו ,תוותמו
הכומ איהו םיווגמ םימוחתב בר עדי ול שי .תויבויחה ויתווכת םיריידל תולגתמ ץוח יפלכ .הווהב
ויאו ומע םיבי"ימה םע בי"ימ ,םי"% םיתוריש תרומת הביד דימ םלשמ אוה .שרוד לכל הרזע "ישוהל
.הבו" יופכ
.*תלוזה !עמל ימצע תא ביר%הל יל איה ישפ #רד* :ומצע לע דיעמ אוה
ויא אוה.תוומ תערוז #כו הכדמו התפמ ,תי"ש תומדכ עיפומ איה .ויתווכת תופשח הלילעה #להמב
.#בסמ ץלחיהל ועמל עושפל !כומו תוירסומ תולבגומב ריכמ
תא ול ריזחמ ויאש ימ לע תוומ ליתמ אוהו וב םיעגופה יפלכ עשר אוה ,ילאודיבידיא ולש רסומה
.ויתובוח
!ר"וו.תוומב ה"שמה ויויכב עודי אוהו !ילו% %)ג אוה יתימאה ומשש "למ עשופכ !ר"וו הלגתמ #שמהב
תא דימעמ אוה .הרבח לומ ודבל אצמה "סילאודיבידיאכ ומצע תא האור אוהו ,םיבג תרובחל רוש%
.יתרבח %וחל וא םדא םושל תייצמ ויאו םי%וחה לעמ ומצע
תא וב האורו ותוא םיצירעמ םיבגהש #כל המרג וב ח"ובש ימל ותומא .וייעב בו"ה תא השוע אוה
לש םתומואמ השע אוה .הפו%ה םע %לתסמ ויא אוהש היה עודיש !וויכמ תאזו.&!וילופ' *ה"ראפיבה*
%וח יייעב ץעוי םהל שמשמ אוה .יא%בו !כוס םהל היהיש וב ורחבש רהוס יתב השולשמ םיריסא
.הבש תותיחשהו הרבחה םע תדמתמה המחלמה לע הארמ הז תולועפ $%יה .ולשמ ר"שמ םי%הו "פשמו
תאז השוע אוה .%איי"סאר לש החדהו ה"סהה איה הריציה #להמב !ר"וו לש תויר%יעה ותלועפ
תווכהו םדאה שפב ללוחמה תא ריכהל תלוכיה םע ר%יעבו ,תוייצבו הפוחב ,!ויגיההו שגרה תועצמאב
.רתויב תוש%ה רבשמה תועשב םדאה לע ץוחלל ולש
הרבחה ,ותוא האור אוהש יפכ זירפב יתרבחה רדסה לש יו%לה הבמה תא %איי"סאר יפב שרופ !ר"וו
םה םיואגה ,תומד%תהל תויצ !יב רוחבל תורשפא שי םדאה ידיב םייויבו םיואגל ותיחבמ ת%לוחמ
ברש םייויבה .םייויבה לש רסומה י%וחל תייצל םיבייח םה !יא הרבחב לושמל ודעוש הלוגס ,ידיחי
שי !כלו ,תיאסירפה .הרבחה תא תייפואמ תועיבצהו תו"יחשה .תו"יחשה י*ע הרבחב םיצרוש םיומאה
ת"לוש הבש הרבחה .*רשויה אוה רשואה* :םייעל דחאו םירישעל תחא :הלופכ תירסומ הסיפת הל
.תוממו%תה וא תויצ וא :תויורשפא יתש %ר שי םדאל וזכ תירסומ הסיפת
אוה םדאה ישאר םג .יתרבחה םלוסב תומד%תה תרשפאמ היאש רשיה #רדב הריחב ושוריפ -תויצ
יפ םייח תמרב ייחש בורה גהוש #רד וז .תמכוחמ תו"יחש י*ע %ר !ר"וו תעדל רשפא חילצהל .ליכשמ
תעדל .%ומחל רשפא םכרדש םי%וחה תשרב םירוחה תא שפחל %איי"סארל עיצמ !ר"וו .ויתוסכהמ המכ
ילמרופה %וחה !יב רעפ שי השעמלו הכלה %דצה תא תמיי%מ היא הרבחהש איה הדובעה %איי"סאר
אוה תוירוסמה רסוח ותעדל .תוממו%תהב רחובו הב דרומ אוה !כלו .תימוימויה תואיצמב ויוליג !יבל
.זירפב תוש ותוגהתהב ר%יעב יו"יב ידיל האבש תלבו%מ המרו
#שמהב ,ויתווכתל $ותיש וב האור אוה הליחת .הריציה #להמב תחתפתמ %איי"סארל !ר"וו לש וסחי
.ויסכ תא ול שירוי יכ %איי"סארל חי"במו ותבהא תא ויפב $שוח אוה
תיאסירפה הרבחה לע תרוקב
1 & .!וילע #רע $סכ
2 & הדמעמ תא הדבא החפשמה
:!וילע #רע $סכה
1 & רו%יבל תועיפומ !ה .ופסכ ללגב %רו #א ותוא תור%במו ותיא תוראש וירוג אבא לש ויתוב
.$סכל תו%ו%ז !השכ %ר יאשח
תחא םעפו ,הבהאמ תא ליצהל ידכ לכ רסח רבכ היהש היבאמ $סכ ש%בל האב -ו"סאר הד יז"סאX
.הביסמל תראופמ הלמש רובע םלשל ידכ
.$סכ !יא היבאלש הל רורבש תורמל %איי"סאר םע רוגל הריד היבאמ תלב%מ -!איזוב הד !יפלד
הכזת איהש ידכ היחא חצרל ה%יתשב ותמכסה תא !תוו !ירו"%וו םע רש% רוציל !כומ -%איי"סארX
.$סכה תא לב%י אוהו השוריב
םידגב תו%ל לכויש ידכ םיורחאה !היתווכסח תא ויתויחאמו ומאמ לב%מו ש%במ -%איי"סארX
.ההובגה הרבחב בלתשהל םימיאתמה
.םירומיהב הכוז אוה רשאכ !יפלדמ הכרעהל הכוז -%איי"סארX
:הדמעמ תא הדבא החפשמה
גוזה !בל ותומאו םירוהל דובכ ,םדו%ה וויבצ תא דבא יתחפשמה אתה
.החפשמה לש דוסיה יבאמ דחא הווהמ אל רבכ
.!פסכמ ותוא תומממ !הש בהאמ שי !המ דחא לוכל -!יפלדו יז"סאX
.ססוגה !היבאב לפ"ל תואב אל !היתשX
.!היבא לש ותייוולהל ה%יר הבכרמ תוחלוש !היתשX
רמא אוה .%וחה תועצמאב וליפא וילא אובל ויתובל םורגל שיש %עוז ,ותומ יפל ול רצב ,וירוג
אל בוש םידליה םא ""ומתי לוכה ,תובהאב םייולת םלועהו הרבחה* .&רפסמה תעד תא #כב א"במו'
.*תובאב לוזלז וגהי םא ברחת תדלומה* .*!היתובהא תא ובהאי
וב הדגב ותשיאש ול המדיש !וויכמ השוריהמ התוא לשמו התוא החוד !ירו"%יו לש היבאX
.ולש אלש !ירו"%יוו
:%איי"סאר לש "%ילפו%ה
וא תירסומ תורדרדיה ריחמב ההבגה תיאסירפה הרבחב בלתשהל םאה-"%ילפו%ב אצמ-%איי"סאר
אוהש יתרבחה לגעמל ץוחמ ריאשהלו הש% הדובע השיגה רשוי-לדג םהילעש םיכרעה םלועב %ובדל
.וב %שוח הכ
#רד אוהש ססהמ אוה ולש תובר תולועפ יפל .רוחבל #רד הזיאב "בלתמ %איי"סאר !מורה #רואל
.וישעמ תרמוח תאו ותורדרדיה תא "ילבמו ריבגמ הז סוסיה-רוחבל
.ההובגה הרבחב בלתשהלו םידגב תו%ל ידכ-ותוחאו ומאמ $סכ ש%במX
.דומלל ותוא חולשל ידכ $סכ בר למעב וכסח וירוה-וידומיל תא ש"וX
.םייתלעות תולו%ש !יפלד רחא רזחמX
.רמהמX
.$סכ !יפלדמ לב%מX
.דועמ ותוא הגיאדמ וירוג תלחמש תורמל !יפלד םע תולבל ראשX
.$סכב $י%ע !פואב הכזיש ידכ !ירו"%יו לש היחא חצורש !כומX
רחוב אוה הרבחה לש הבי" לע דמעש רחאל .ומויסל %איי"סאר לש "%ילפו%ה העיגמ !מורה םויסב
רחאל זירפ רבעל רמוא אוה *יכואו תא םיפ הארת התעו* םיפבמ הב %באהלו הב בלתשהל
.!יפלד לצא תיגיגח החורא לוכאל #לוהו וירוג אבא לש ותרוב%
םייופצמה םיסוסיהה !יב הכ דע היהש רעפה תא #כב לסחמו וופצמ לע רתוול רחוב %איי"סאר
.ח"שב םישעמה !יבל ולש
תורכרכה ביטומ
שי תועיפומ !הש םעפ לוכב #א ,דבלב םימעפ רפסמ תורכרכה העיפומ %אזלב .א תאמ *וירוג אבא* !מורב
%איי"סאר רבועש #ילהתב !כו זירפב ההובגה הרבחב $סכה תובישח יו"יבב יזכרמו בושח די%פת !הל
הילא וכרדב.
ר%בל תואב וירוג אבא לש ויתוב רשאכ ,!מורה לש םיושארה ויפדב רבכ תועיפומ תורכרכה ,םמא
תולעב !הו תורכרכ העיפומ הב הושארה םעפהש המוד #א ,ברה !רשוע לע תודיעמ !היתובכרמו ותוא
תא האורו התיבב ו"סאר-הד תרבגה תא ר%בל העיגמ %איי"סאר רשאכ איה יתועמשמ $סומ #רע
יזא"סאא לש התיבמ %איי"סאר אצויש רחאל דימ .האי% אלמתמ ובילו בהאמה לש תרדוהמה הרכרכה
העיגהל ידכ ול רתוש $סכה "עמב הרכרכ רוכשל "ילחמ אוה ,המע ותשיגפמ בזכואמ אוהו ,ו"סאר הד
אלו ראוד הרכרכב עיגהש #כ לע םיתרשמה וילע םיגלגלמ םשל עיגמ אוהשכ .הרישעה ותידוד תיבל
.םירישעל שיש וז ומכ ,ולשמ תי"רפ הרכרכב
םג תאז !יבמ תאז !יבמ ותבה #רדו ,!יבמ %איי"סאר תישאר .תו%סמ )סמ %יסהל !תי הזה רואיתה !מ
בשחמ ויא ולשמ למסו ולשמ הרכרכ ול !יאש םדאהו םדאה לש ודמעמ תא תא"במש הרכרכהש ,ארו%ה
העיס לע ול רתוש $סכה "עמ תא זבזבל רחב %איי"סרש הדובעה ,תיש .זירפ לש ההובגה הרבחב
תא דבאמ #כ ידכ #ותו ההובגה הרבחה יכרעל עכיו #לוה אוהש #כ לע הדיעמ תידודה תיבל הרכרכב
ול תמרוג ראוד תרכרכב עיגהש #כ לע םיתרשמה גולגלש !כתיי .החפשמ ול הליחהש םיוכה םיכרעה
.רשועהו $סכה לא רתוי דוע $ואשל
יתרת *םיי%* םיראש תורכרכה ילעבש לשמה #רד לע-רמוא %איי"סאר לש וכויח תרגסמב !אר"ו
התא רמולכ ,םימשאלו םיכלכולמל םיבשח הרכרכהמ ץובה זתי םה ולעש לגרה יכלוה וליאו .עמשמ
.#תוא וספתי אלשו םיידי ץוחרל דיפ%ת לבא םיי%וח אל םישעמ תושעל לוכי
לא םימעפ )סמ התיא #לוה אוה .!יפלד-וירוג אבא לש הישה ותיב םע %איי"סאר רבחתמ !מורה #להמב
התעיס תמועל היסכאה לא %איי"סאר לש ותכילה תא %זאלב ויפב ראתמ הושארה םעפב.!ור"אתה
לש התבכרמב %איי"סאר לש ותעיס תא רבחמה ראתמ תרחא םעפב .התיבל הרזחב הרכרכב !יפלד לש
.הגהה רחאל !יפלד
,רמולכ .%איי"סאר לש שדחמ #ויחה #ילהת תא אור%ל %אזלב הארמ תורכרכב שומיש י*עש !אכמ
אל דוע !כלו םיל%ול%ה היכרעל עכ אל דועו ההובגה הרבחב %איי"סאר ברועמ היה אל דוע הליחתב
ותעיסב יו"יב ידיל אב הזו היגהמ י*פע גהוו הרבחה תא דמול אוה רתוי רחואמ #א ,הבכרמב שמתשה
.הבכרמב
!יפלדו יזא"סאא רשאכ ,!מורה $וסב א%ווד איה תורכרכה תועיפומ הב רתויב תיתועמשמה םעפהש המוד
ץוחבמ הארה ברה רשועה תא הז הר%מב תוא"במ תורכרכה .!היבא תיוולה לא תו%יר תורכרכ תוחלוש
תא תא"במ תו%ירה תורכרכה תוחילש !כ ומכ .!כות רסחו %יר לוכה השעמל ,םיפבמש תדבועה תאו
.םיפב שיש המ אלו ץוח יפלכ הארש המ אוה בושחש המ ההובגה הרבחה ייעבש הדובעה
ולמיס דחי םג למסהו הרכרכה.הילע למס םע הרכרכ החפשמה לוכל התייה תויוכמה !דיע יפל ,םוכיסל
$סכה ותובישח תא תורכרכה בי"ומ א"במ וירוג אבא !מורה #להמב .הרשוע תדימו החפשמה דמעמ תא
.%איי"סאר לש ותורדרדיה #ילהתל $סו #פו !תו אוה !כו ההובגה תיאזירפה הרבחב יוציחה הארמהו
עשוהי .ב.א " בהאמה
יתונמאה בוציעהו הנבמ
< הנבמה .יודיו ןיעמ הווהמ גולונומ לכ .ןושאר +וגב םירמאנה םיגולונומ לש תרשרש
המלשה העידיה .םיגולונומה ןיב תומיע ידילע תונוש תויועמשמ ריבעהל רשפאמ הזה דחוימה
המדנ םירוביגה ןמ דחא לכל .םלוכל תפתושמ תודידבהש איה ארוקל תנתינו םירוביגהמ תענמנש
ךותב& םירוגס םלוכש עדויה אוה ארוקה .םירחאה םע רשק רוציל לוכי וניא אוה קרש
לכ םניא ןכלעו) םידדוב םלוכש – םילוכי םניאו רשק רוציל םיסנמ םלוכש ,&םהלש םיגולונומה
.ןהיניב גולאיד תולהנמ םצעב תויומדהש ןיחבמ ארוקה קרש ןאכמ %...םידדוב ךכ
< – &םזיביטקפסרפ&ה) היארתויווז רפסממ ,תויומד רפסמ ידילע םינחבנ םיבר םיעוריא
.%טלוב יטסינרדומ ןייפאמ
< םלועה רוזחיש – יולג רושימ :םירושימ ינש ,םיגולונומה תועצמאב ,תפשוח תומד לכ
והז .םתוא תננכתמו הייחב תטלוש ,ןויגיהב תדקפתמ תומדה וב םלוע והז – ןיעל יולגה ינוציחה
תונש לש תילארשיה תואיצמב תוגהנתהה יסופדל ןמאנו תואיצמל ןמאנ ,יטסילאיר רושימ
.םיפחדו םירצי ידילע ענומה ,ידרוסבאה ,יטואכה ,ימינפה םלועה יוטיב – יומס רושימ ;םיעבשה
םיוואמ ידילע ענומה םלוע – הפוקתה לש תולבוקמה תויתרבחה תומכסומהרבוש םלועה והז
ינש תא +ושחל לוכי ימינפ גולונומ קר .םייתעדותתת םייוטיבו תומולח ,םירוסאו םיסומכ
.תיטנתוא הכ הרוצב ,תחאתבב ,וללה םידברה
< ,תומדה תעדותל +שחנ ארוקה םנמא :דבלב תיקלח הניה ןאמורב העדותה םרז תקינכט
לכ תא +יצהש ,יסאלקה &העדותה םרז&ל דוגינב ,תינויגהו הרודס הניה הביתכה תקינכט ךא
.ןיטולחל תישפוח הרוצב ,+דל תויצאיצוסאה
< היסא לש םתורכיה יבגל %&קבשאלפ&) םירוזחש תרדיס :יגולונורכ אל תויושחרתה רדס
.דועו ,ה*צודו יפמ האמה תליחתב םילשורי ,םדאו
< :חוכשל ןיא .ארוקה ברקב תונימא לש םשור תרצוי תונוש תויומד ידילע עדימ תבלצה
שגרו םיעוריאה יבגל הנוש תונשרפ ,ארוקל םג ךכו ,תומד לכל .תודבועה יפלכ קר הניה תונימאה
.תומוד תויצאוטיס יפלכ הנוש
< :תחא תודחא ידכל הריציה תא םידגאמ םימרוג רפסמ
1 . .הפיח :םוקמה
2 . .הירחאו הינפל רפסמ םישדוח םירופיכהםוי תמחלמ :ןמז
3 . .תויומדה ןיב םיקודה יד םירשק
4 . .הריציב תויומדה לכל תסחייתמה ,םדא לש ותומד
5 . .תויומדה לכ ,רחא וא הז ןפואב ,םישפחמ וירחא – לאירבג לש ותומד
+ . :םירזוח םיביטומ
%א לכ לש שופיח) ילמס םג ךא %לאירבג רחא) ישחומ וניה שופיחה :שופיחה ביטומ
.%קומע רבשמב תאצמנה הרבחב תימואלה תוהזה שופיח ;תוהז רחא תומד
%ב םדא יפלכ ילט ;היסא יפלכ לאירבג ;יפאד יפלכ םיענ :בהאמה ביטומ
< דיל ראשנ םיענ ליבקמבו ,םילשוריל עסונ םדא :תויושחרתה לש תינטלומיס הינב
.תיבב םיזמזמתמ ילטו םדא ליבקמבו ,יפאד םע תיאצח הנוק היסא ;תררוגה
< לש העיתפמה השיגפה ,לאירבג רחא שופיח ביבס בבותסמ רופיסה לכ :םיישלב םיטנמלא
.דועו הדובאה תינוכמה תאיצמ ,אתבסה תיבל הלילב "רופה םדא ,התיבב יפאדו םיענ
< סירומה תינוכמ ,שריחה ןבה לאגי :םיילמס םיטנמלא 4F םירעש האמ תנוכש ,ךסומה ,
.דועו
< ךפונ םיקינעמו חתמה תא םיגיפמה םיימוק םיבצמ םיבלושמ הלילעב :םיימוק םיטנמלא
ידילע תועטב בשחנ חתפמה תא לפכשש רחאל םדא לש ותרידמ חרובה םיענ :לשמל ,לילק
+סכ ונממ תשרודו םיקובקבו תונצנצ וילע הסימעמ איה .טקרמרפוסהמ חילשל הנכשה
שובל םש בשוי שיובמה םיענ תא תואורו היטבמאה תלד תא תוחתופ יפאדו היסא ;םתרומת
עטליפגה תא לכעל השקתמ םיענ ;יכבב "רופ םיענו תוקחוצ ןה .תולמלמ תטשוקמ המודא המ*גיפ
.םעטהמ קנחיהל אל ידכ םחל הברה םע גדה תא לכוא אוה .םדא לצא תבשליל תחוראב שיפ
.םחל הברה םע הדילגה תא םג לכוא אוה ,ןכמ רחאל
תויומדה ןויפא
תומדכ תשמשמ תומד לכ .יאמצע ישונא םויק תולעב תובר תויומד ליכמ &בהאמה& ןאמורה
.תילארשיה הרבחב םיוסמ רזגמ תגציימה ,תידוחיי תישונא
םדא
< ) הריציב רתויב ברה םיגולונומה רפסמ תא ול שי .ןאמורב תישארה תומדה 13 רושק אוהו %
.תורחאה תויומדה לכל
< ןב םדא 45 זאמ וחלגלמ ענמנו לאגי ונב תומ תובקעב לדיג ןקזה תא) ןקוזמ ,לודג שיא ,
ןיוצמ ךא ,גשגשמ ךסומ לעב אוה .המישרמ העפוה לעב ,טקש ,%ךשוממ לבאל ןמיס – הרקמה
.ויבא לש ךסומב דובעל ידכ ותוריעצב וידומיל תא בוזעל "לאנ אוהש שרופמב
< ינב) ול הבורקה הביבסה םע יתועמשמ רשק רוציל השקתמ – &דדוב באז& ןיעמ אוה
.%*דכו ולש ךסומב םידבועה ,ותחפשמ
< ,םדאש ךכ ידכ דע ,רוכינהו תורזה םיטלוש םיינשה ןיב היסא ןיבל םדא ןיב םיסחיה
ריכה אוה .היסא יפלכ תיביססבוא הבהא םדא שח ,רבעב .בהאמה תא םתיבל סינכמ ,עדומב
אוה .לועל הכפה היסאל הבהאה ,ןמזה םע .ותגוזתב היהת איהש עדיו ןוכיתה ימיב דוע התוא
,יפאד םדא לש ותב .ומוקמב הבהאה תדובע תא השעיש בהאמ סויג ידכ דע המלועמ קחרתה
םיקבחתמ אל םלועמ םה .וזל הז ורשקתה ללכב עודמ ההות איה .הנושמ גוז הירוה תא הרידגמ
היסא לש תעדומיתלב תולת םירצוי לאירבג רחא םישופיחה .םיחחושמ ישוקב ,םיקשנתמ וא
תדימבו םדא לש בוטה ונוצרב היולת ההת לאירבג םע הלש תשדוחמ השיגפ ירהש ,םדאב
.וירחא םישופיחב עיקשהל תואיש םיצמאמה
< וא התיא חחושל הסנמ אל אוה .ותבמ דואמ קחורמ םדא – יפאד ןיבל םדא ןיב םיסחיה
יפאד רשאכ תרשפאתמ םהיניב תוברקתה .וילאמ ןבומ ןפואב תאצמנ איה וליבשב .התוא ןיבהל
םע הבכשש הלגמ רשאכ יפאד ייחב ברעתמ םדא ."וליחה תודובעב הלילה תועיסנל וילא תפרטצמ
קתנמ יפאדל םדא ןיב קוחירה .םלועל דוע רוזחל אלו ורפכל בושל םיענ לע דקופ אוה זא .םיענ
םע ,היפלכ שוחל היה רומאש הברקה תא תתוועמ הרוצב שמממ אוה .הייחב השענהמ ותוא
.ילט התרבח
< םנב היה ותשאל םדא ןיב רשיקש דיחיה רבדהש הארנ – םדא לש וייחב לאגי לש ומוקמ
ירחא שריח דלונש ,לאגי 5 ליגב .ןיאושינ תונש + וייחב לאגיל רושק היה םדא .לאגי תוומל סרדנ
בהא ךכלכ םדא .יורש היה הב הממדה לשב וב אניק םימעפלו ותוא "ירעה אוה .ותומ רחאל םגו
תא רשפיאש העימשה רישכמל קספמ ול ןיקתהש דע ,םלועהמ ונב לש תוקתנתהה תלוכי תא
ותומ תא אצמ אוה ,רישכמה תא קתינ לאגי םהב םירקמה דחאב .ךכב "פחש העשב וקותינ
,החפשמה ינב ןיב תרושקת ןיא .החפשמב תושריחה תא למסמ שריחה ןבה לאגי .םיכרד תנואתב
.רוכינו תודידב תשוחת איה האצותהו הבשקה ןיא
< ןיבש תימיטניאה הברקב ןיחבמ אוהשכ .בהאמ ותשאל איבמ םדא – ןפודהאצוי השעמה
ןתינ לאירבגל וסחי תא .ידמ רחואמ הז ךא ,תכל קיחרהש שח אוה ,היסא ןיבל לאירבג בהאמה
היהש קחצי רענהמ היסא תא בנג ומצע אוהש ותבשחמ בקע ול שיש םשאה ישגר רואל ריבסהל
+סונ .היסא תלזג לש אטח ותוא לע הרפכ םושמ שי לאירבגל היסא תריסמב .תודליב הב בהואמ
תומימחב גהונ אוה .היסא לא ולש רשקהמ ותוא ררחשת בהאמה תסנכהש הליחת רבס אוה ךכ לע
רחא ןיינעב בקועו תינוכמה ןוקיתב ויתובוח לע ול רתומ ,םתיבל חתפמ ול קינעמ ,לאירבג יפלכ
לע הטילשה תא דבאמ אוה יכ םדא שח רשאכ .היסא ותשא ןיבל וניב םיחתפתמה םיסחיה
לאירבגש ךכל גאוד אוה .המחלמל לאירבג תא חולשל טילחמ אוה ,ותשאו לאירבג ןיב םיסחיה
האיבמ לאירבג תומלעיה חכונ היסא לש ןואכידה .ולרוגל תוירחא םדא שח ,םלענ אוהשכו סיוגי
.ותשא לש בהאמה רחא יוזה םישופיח עסמל תאצל םדא תא
תויהל ךפוה םדא .םייביססבוא תויהל םיכפוה לאירבג ירחא םיילילה םישופיחה
תולגל םדא לש ותהימכ תא םילמסמ םישופיחה .הביבסהמ קתונמו שושת
תויובייחתהמ ררחושמ ,ישפוח םלוע אוהש לאירבג לש ומלוע תא ןיבהלו
םדא לש ומלועל דוגינב תאז לכ – תבייחמ תרגסמו הרגש רסח ,ינטנופס ,תומדוק
.דחאכ תוישפנו תויזיפ תויגרנאמ םדא תא ןקור לאירבג רחא שופיחה .ומצע
< יפלכ הזע הקושתל ררגנ אוה ,ותבו ותשא ןיבל םדא ןיב רשק רדעיהב – רוסאה השעמה
התוא +רצמ ,הצלוח הל הנוק ,התוא עיסמ אוה ,הילע לכתסהל הנהנ םדא .יפאד לש התרבח ,ילט
.התיא בכוש םשו ה*צודו אתבסה תיבל התוא חקול רבד לש ופוסבו לפאלפ לוכאל יפאדלו וילא
.&בהאמ שפחמש בהאמ ינא& :ריהצמ אוה .ךכ לע םשא תושגר שחו םינוגמה וישעמל עדומ אוה
< תוכזב הבר הדובע ול שי) הפוקתה יעוריא תובקעב רשעתה םדא – +סכל םדא לש וסחי
דובעל ילבמ ,הבר תולקב +סכ חיוורמ אוה ,%הניקת םתינוכמשכ תיזחל תאצל םיבר לש םנוצר
.םיחוורה תא +וסאל םוי לש ופוסב עיגמ אוהו השקה הכאלמה תא םישוע םיברה םילעופה .שממ
ןיינע לכ הלגמ אלו %דחוימ רשק ול שי ותיא ,םיענ טעמל) םהיתומשב וילעופ תא ריכמ אל אוה
הדובע חוכ םיווהמה םיברע םילעופ קיסעמ אוה – &תירבע הדובע&ל ךרע דוע ויניעב ןיא .םהייחב
+סכל וסחי .אלמ ןומא ןתונ אוה םהב ,דימחו ךילראל לוהינה תויוכמס תא קינעמו ליעיו לוז
.הרכה אלל טעמכ זבזבמו ופסכמ רטפיהל רהממ אוה .ידמל לזלזמ
< המל עדומ אוה :תואיצמל יטנלוויבמא סחי הלגמה תבכרומ תומד ונה םדא ,םוכיסל
עדומו רוצע אוה ;תולילב וירחא שפחל אצוי רשא הז אוה ךא ,לאירבגו היסא ןיב הרוקש
ךא ,תילכלכ המצוע בישחמ אוה ;ילטב רבודמ רשאכ ומצעב טולשל חילצמ וניא ךא ,ותוגהנתהל
רוד תא גציימ אוה ,היסא םע דחי :יגוציי דיקפת םדאל ...דואמ הבר תולקב םיפסכ זבזבמ
לש הזמ ןיטולחל הנוש םהלש םיכרעה םלוס רשא הלא ,הנכומ הנידמ ךותלא ודלונש הלא ,םינבה
שומימל עיגה אלש ירסומיתלבו דדוב ,ןקדזמ רבגכ רייטצמ אוהש ןאכמ .%ןימו חוכ ,+סכ) םהירוה
.ומצע
היסא
< תב 45 אל הרעיש ,הנקז ומכ תשבלתמ .תינוציחה התעפוהב תחנזומו הרופא ,
.רופיא תלוטנ איהו רדוסמ
< איה הווהב וליאו המיחל חור תלעב ,תינכפהמ תומד היסא התיה התוריעצב
ןמ תוכפהמב קוסעל אוה הל רתונש לכו הכיפהה ןויסינב הלשכש ימכ תגהונ
.%תיתפרצה הכפהמה אשונב ןורפס תביתכ לע תדקוש איה) .רבעה
< תיבב תאצמנ אלו טעמכ איה .תיתיבה היווההמ תקתונמו הדדוב היסא
.םתוא לוכאל ללכ ןתינ אלש םילישבת הניכמו הקנמ איה תאצמנשכו
< אל איה .םדא םע היסחיב דואמ הרוצע היסא – םדא ןיבל היסא ןיב םיסחיה תכרעמ
ןתינ ךכל ישממ יוטיבו ונממ תקחורמו הרוגס איה .ויפלכ הביחו הבהא תושגר הניגפמ
איה יכ הארנ .החפשמהו תיבה ייחב התוברועמיאו הדובעה רדחב תוכשוממה היתויורגתסהב
.תומולחב רקיעב םיצרפתמה הירצי תא הקיחדמ
< םע רשק טעמכ הל ןיא .המח אמא הנניא היסא – יפאד ןיבל היסא ןיב םיסחיה תכרעמ
לכו התב לש ישגרה המלוע לע רבד טעמכ תעדוי אל היסא .תורזב וז יפלכ וז תוגהונ ןהו יפאד
תא עוושמ ןפואב הצימחמ איה .האנשלו בירל ליבומה ןולשיכב םייתסמ הילא תוברקתה ןויסינ
תימדתה בקע םצעומ רבדהו התתיכב הריבעהש רועישה רחאל יפאד םע רשק רוציל תונמדזהה
.הידימלת יניעב הל שיש הביבחה
< הניחבמ היסא תא הררוע לאירבג לש ותעפוה – לאירבג ןיבל היסא ןיב םיסחיה תכרעמ
דצל תיהמיאה תוסחה ירצי תא היסא המישגמ לאירבג םע םיסחיב .דחי םג תיעוצקמו תישגר
םייחל הנובער תא תפשוחו תחתפנ איה .הלעבו התב םע היסחיב וקחדוהש םייטוראה םירציה
.תוסומכה היתוקושת שומימל התהימכו םישוגירו ןיינע ילעב
< םייטורא היתומולח .תומולחב רקיעב היחש ימכ הלגתמ היסא – היסא לש תומולחה
ךכלכש םירציה תא םיפשוח תומולחה .הלש עדומהתתב ללוחתמה תא םיפשוח םהו ללכךרדב
תעב תולילב היח איה .תואיצמה ןמ הלש טלפמה םה תומולחה .תימוימויה התוגהנתהב םיקחדומ
םיפוסיכ םיאטבמ היתומולח .םאכו היערכ הדוקפתיא תניחבמ םימיב &התמ&ו תמלוח איהש
.הלש תויזהה םלועב תתוועמה םתרוצב םיצרופ םיצמחומה םייחה .םיישונא םוחו הברקל
יפאד
< תב ,תרגבתמ הרענ 15 םהיניב רבשמ תפוקת רחאל הירוהל הדלונ ,*י התיכ תדימלת ,
הנובנ איה .היתורבח ברקב ןהו התיבב ןה הדדובו החונז הרענ איה .לאגי ,רוכבה םנב תומ תובקעב
שחרתמה תא הוושמ איה) הירוה יסחי תוהמ תא בטיה הניבמ איה .תולכתסה תלוכי תלעבו
איה .תינטנופס ,הרישי ,תינקתפרה ,תינפצוח ,תינדרמ איה .%היתורבח תיבב השענל התיבב
.ןאמורה תושחרתה לש הפוקתב ילארשיה רעונה תא תגציימ
< תועצמאב בלתמושת ךושמל תונויסינל התוא האיבמ התוא תפפואה ןודבאה תשוחת
רפסהתיבב תמדרנ) םויל הלילה תאו הלילל םויה תא תכפוה איה %א :םייתרגש יתלב םישעמ
הלגתמה רפוס – &תולילב קתקתמה שיאה& םע ירותסמ רשק תלהנמ איה %ב .%םידומילה ןמזב
.המא לש בהאמה רחא וישופיחב םדא םע תולילב תטטושמ איה %ג .החפשמ שיאכ הבקעמ רחאל
הפסכ תא תזבזבמ איה %ה .תולילב תפתושמה הדובעה תובקעב היבאמ +סכ &תבחוס& איה %ד
עוריא) הקוליס ידכ דע הידומילב תרדרדימ איה %ו .תוינומב תילכת אלל תוטטוש תועיסנב
לע תדגבנ שוחל הל םרוגה ,הז רבשמב הל עייסל םיחילצמ אלש הירוה ידיב התרקפה תא שיגדמה
ולא לכ .היבא לש ךסומב קסעומה ,םיענ יברעה לעופה םע יתרגש אל ןמור תלהנמ איה %ז .םדי
החפשמה תא תגציימה תנסא התרבחל התוקבדיהב תלמוסמה בל תמושתל התקעז לע םידיעמ
.תילמרונהו המחה
< תרגבתמ איה :הירוה לש רודה ברקב ערזנש תונערופה ערז תא יוצימ ידיל האיבמ יפאד
אלל הלצא "רופ ,הירוה לצא בטיה הווסוהש המ לכ .םירופיכהםוי תמחלמ לש רבשה ךותלא
םג ךא ,%תילכתה תורסח תוטטושה תועיסנ) ,הרטמ אלל שפחל תלוכיה ,תויניצה ,דרמה :םירוצעמ
.%הקיטמתמל הרומה תומ לע רעצה) םייתימאה באכהו תושיגרה
< םיינויצםידוהיה תא דחיימה ,ינויצה סותימה תריבשב הנורחאה הילוחה תא הווהמ איה
איה התייאר .תולבוקמ תומרונלו רסומ יכרעל תונמאנ ,ןופצמ ישגר לש םייוליג הלצא ןיא – דבלב
לע רבגתהל החילצמש הדיחיה םג איה .םדא אוה רשאב םדאל הגאד העיבמ איהו ,תילסרבינוא
תא היניעב גציימ םיענ .םיענל תינפוגו תישפנ תכשמנ איהו ,יברעה יפלכ תיפיטואירטס הסיפת
תחמשמ הרגש תריבשכ תספתנ הייחב ותעפוה .&תוריח יאלמ ,םייחה לא םיצרופ& רשא הלא
תיתימא תוכשמיה ךותמ םגו דורמל תניוצמה תונמדזההמ םג תעבונ וילא הלש הכישמה .רתויב
.דואמ יביטקרטאל ותוא ךפוה רכומיתלב ותויהש &ךשומהו הנושה ,רחאה רבד&ל
םיענ
< ןב יברע רענ 14 זמור ומש .ןאמורב ילארשייברעה רזגמה תא גציימה ,םישדוח השולשו
.ותוגהנתה תא ןייפאמה תוכילהה םעונל
< ותפיאש .החמומ יאנוכמל וכפוהל הרטמב ,םדא לש ךסומב דובעל ידילע חלשנ םיענ
.החפשמה תסנרפ תבוטל דובעל וילע רזגנ ךא ,דומלל התיה תיתימאה
< לש םיריש הפלעב טטצל ביטימו תירבעב ארוק אוה .תיטנגיליטניאה ותוישיאב טלוב אוה
אוה ךסומב ותדובע תליחתב ."ראה םעו רובה יברעה לעופה לש סותימה תא רבוש אוה .קילאיב
.םיגרב +וסאלו הפצר אטאטל רשאמ רתוי תושעל יואר אוהש רבסש םושמ לכסותמ שח
< .ןהמ תחא +אל ךייש אלש ימכ שח אוהו תידוהיהו תיברעה :תויוברתה יתש ןיב יח םיענ
בלתמושת תכישממ ענמיהלו "ווכתהל וילעש שיגרמ – תורזבו דחפב גהונ אוה תידוהיה הרבחב
ינבמ קתונמ אוהו ורפכב תוהשל הברמ אוה ןיאש םושמ ךייש אל אוה תיברעה הרבחל וליאו
.ותחפשמ
< תא םיענ לצנמ ,םדא וקיסעממ ןומאה תדימל הכוז אוה רשאכ – םיענ לש וייחב הנפמה
ןפואב ריכהל ידכ םש וירוקיב תא לצנמו םדא לש ותרידל חתפמ לפכשמ אוה .םות דע תונמדזהה
.ןיינע תולגל ליחתמ אוה הב ,יפאד תא +יקע
< .תועוקת תוינוכמ "לחל םדא םע תולילב תאצל ןמזומ אוה רשאכ תיבןב תויהל הכוז םיענ
םיפוכת םירוקיב ,הבורמ הניש ,םימיענ םירוגמ ,בוט לכוא לבקמ אוה וב שדחה בצמהמ הנהנ אוה
ולצא םרוג יתוברתןיבה שגפמה .רתויו רתוי קשוח אוה הב – יפאדל הבריקו עונלוקהתיבב
ןוממ באת ,ןזבזבל ךפוה אוה ,עונצו םימת רענמ .תונתשהל ול םימרוגה ,םירבשמ לש תרשרש
תינוציחה ותוגהנתה – ותוהז תא דבאל הטונ אוהו ןלטב תויהל ךפוה אוה .+סכל הכרעה רסחו
ךסומב הדובעל וירבחמו ותחפשממ קחרתמ אוה ,םילארשיה לש וזל המודו תכלוה ושובל תרוצו
וילע הקיעמו תרבוג וילע תלטומה תוירחאה .תבאוכ תודידבב ןותנ ומצע אצומ רבד לש ופוסבו
אוה רשאכ רטפתהל שקבמ אוה .םדא לש ותארוהב ה*צודו לש לפטמה תויהל ךפוה אוה רשאכ
.וילע לטות ברקה התומל תוירחאהש ששוח
< ןיב םייטנלוויבמאה םיסחיה תובכרומ לע םידיעמ ה*צודו ןיבל וניב םיחתפתמה םיסחיה
תניחבמ םולשב םייחל בוט ןוצר לש םייוליגו תוברקתהל תונויסינ ,דחא דצמ .םימעה ינש
– םיברעה יפלכ םידוהיה לש היצזיפיטואירטסו ,תונדשח ,הייחד תשגרה ,רחא דצמו ,םיברעה
.הלבח ישעמלו האנשל רבד לש ופוסב הליבומה
< םיענ הליחת ספתנ ,לאגי תמה היחא ןיבל וניב ןוימד האורה יפאד רובע – +ילחתכ םיענ
אוה ןיא .הבהאל +ילחתל םיענ הרובע ךפוה ,םיקפסמ םייתרבח םירשק רדעהב .החפשמןבכ
,התיא ןתחתהל ןכומ אוהש הל רמאו התיא בכששכ ןתינ ךכל יוטיבו הזככ ספתיהל הצור
,ה*צודו רובע .תוידדהו תוירחא ,תידוהי תורמ וילע לבקל ותונוכנב םצעב איה רבדה תועמשמשכ
.דוביאל ךלהש לאירבג דכנה +ילחתל םיענ ךפוה
< רשק רחא שופיחה תא םיגציימ םיענו יפאד – םתועמשמו םיענ ןיבל יפאד ןיב םיסחיה
םיענ .תולבוכ תומודק תועדמ םיישפוח םהינש ,םינדרמו םיריעצ םהינש ,םידדוב םהינש .עגמו
ךכמ האצותה .הירוהבו רפסהתיב להנמב תדרומ יפאדו ותחפשמ ינבבו ולש ךסומה להנמב דרומ
ןיב המחלמה רופיסל םהיניב הבהאה רופיס תא דימצמה ,+צרה .םיינשה ןיב ריעסמה שגפמב איה
םיענ יכ םדא הליגש רחאל .תירשפאיתלבכ תאזה הבהאה תא ריאמ ,עקרב תשחרתמה םימעה
ולישבה םרטש ,ןאמורה זמור ךכב .בושילבל ורפכ לא הרזח ותוא שרגמ אוה ,ותב םע בכש
.םימעה ןיב יתימא םויקודו םולשל םיאנתה
לאירבג
< ןב ,רבעשל ילארשי אוה לאירבג 3H הזמ יח ,ךרעל 1H וייח תא יח אוה .תפרצב םינש
תא האור אוה .הפה לא דיה ןמ יח – העובק הסנרפ לוטנ אוה ,תבייחמ הרגש ול ןיא .תוינטנופסב
.הלקתכ "ראב ותייהש
< ותבס תא תשרל הרטמב תפרצמ "ראל עיגה אוה .הנושמו תינוהמת לאירבג לש ותומד
אוה .קתונמו דובא לאירבג ומצע אצמ םייתניבו בכעתה אתבסה לש התומ .יוודשרע לע התיהש
התדובעב היסא ותשא לש ןמגרותמל ותוא ךפוהו וילע טלתשמ םדא .+סכ אללו בער ךסומל עיגה
.תיתפרצה הכפהמה אשונב
< ,הדמח ומאש רחאל ותבס לצא לדג אוה :תדרופמ החפשמל ןב היהש לאירבג לע עודי
רקיעב יחש רזופמ סופיט .וילע תדדונ ותנשש ,דדובו רזומ דלי היה אוה .ותוא שטנ ויבאו הגרהנ
.תולילב
< תנשב 1E+3 תיבב זפשאתה אוה םש .זירפב ויבא לא +רטצהל הרטמב "ראה תא בזע
עלקנ אוה .םירחאב תולת הלגמה ביצי אל םדאכ גהונ אוה .םינש המכ ךשמל שפנילוחל םילוח
הטילש ול התיה אלש תויצאוטיסב ומצע אצמ ךכו תימויק הנכסו תוריהב רסוח לש הפוקתב "ראל
.ןהב
< הלש תודידבה דצל ולש תודידבה .םדא לש וכוויתב ,היסא לש בהאמה תויהל ךפוה לאירבג
תא ריאי םיינשה ןיב רשקה .יטוראו ילאוטקלטניא שומימ ומע איביש ןמורל עקרקה תא הרישכמ
.תשאיימה הלפאה לא םיינשה תא בישת היופכה הדירפהו המ ןמזל םהייח
< אלל תוומל ןודינ אוהש ןיבמ אוה .הל ךייש שח אוה ןיאש המחלמב ומצע אצומ לאירבג
אבצהמ חרוב אוה .&הירוטסיהה ןמ תאצל& םצעבו ושפנ תא טלמל שקבמ אוה .טפשמ
המחלמה יכ ותנבהל יוטיב איה ותוהז תפלחה .םירעש האמב םידרחה לש תוחותפה םהיתועורזל
ימל אלו תיהולאה חורה תוכלמב םינימאמש ימל רובחל שקבמ אוה .תונויצה ןולשיכל תודע איה
.תימצע תדוכלמ הווהמה תבזוכה תיצראה תוכלמל םידגוסש
< .ידוהיה םעה יפלכ תוביוחמ םוש האור אלש ילארשיה רזגמה תא גציימ לאירבג ,השעמל
ןיאש ,תדלומה ןעמל וייח תא ןכסל הנווכ ול ןיאו םוריח בצמ תעב אבצב תרשל ךרוצ שח אל אוה
שפתנ אוה ךכבו החירב לש תידימת היווחב ןותנה םדאכ הארנ אוה .ותדלומ תא הב האור אוה
ויכרצ קופיסל גאודה ,&ןטקשאר& ,תובשחתההרסח ,שולתה ,טסיאוגאה ילארשיל לדומכ
.דבלב םיישיאה
הצודו
< האלמ הרכה לש םייוליג ןיבל הריציה תליחתב הרכה רסוח ןיב הענ ה*צודו לש התומד
> הדיו הלימהמ רזגנ המש .ןאמורה זכרמב תודמועה דוסי תולאשב תיתועמשמ הנבות םדצבש
הכישממו תשאייתמ אל איה .רסוימהו בואכה הלרוג תורמל םייחב התוזחאיה תא למסמה ,םייח
."ראב שחרתמב ןיינעתהל
< תדילי איה ה*צודו 1GG1 הייח תונש תיברמ ךרואל םילשורי ריעה תב %תונויצה תדלוה תנש)
ויתוכופהת לע ינויצה םולחה תא גצייל אוה ןאמורב הדיקפת .הימי תירחאב הפיח ריעה תבשותו
ביצמה בקונ שפנןובשח תכרוע איה התומ +ס לעו &תירוטסיה השישי&כ תראותמ איה .תונושה
םושמ התרכה תא הדביאש הרובס איה .לארשי תנידמ ייח םע תחא הפיפכב םייטרפה הייח תא
איה תונויצה יכ תזמור איה .תינויצה הזעהה לש הידגרטה תא תמלגמ איה .םילשורי תא השטנש
תזמורו הפיסומ איה .טלחומ אטח איה ,הלדג איה הבש ,תיתרוסמה תודהיה תניחבמו ,ןולשיכ
האישל העיגמ הינוריאה .םהיתבמ םישנא שוריג לשב ירסומ אטח ונילע "בור ,תונויצה ללגבש
,ותדלומל ותביש תוכזב ילמרונ םויק ידוהיה םעל קינעהל היה רומאש ינויצה רופיסהש ,ךכב
דכנה וליפא .תומחלמו םיקבאמ תפוצר תידוהיה הנידמה לש הירוטסיההש םושמ ,בזוככ ררבתה
.םעה תא הכילוה תונויצהש הזל ךופהה ןוויכב חרבו "ראה תא שטנ לאירבג
< תא גיפמ אוה .רדענה הדכנל +ילחת שמשמ םיענ – םיענ ןיבל ה*צודו ןיב םיסחיה תכרעמ
םיינשה ןיב תרושקתה ךכו היירוב לע תיברעה הפשב תטלוש איה .הלופיטל גאודו התודידב
.הל ערהל הסני אמש ונממ תדחפמו וב תדשוח איה .התיבב רז עטנ וב האור איה הליחתב .המלש
תא תרקבמ איה .םידוהיה תא דימשהל איה םתבשחמ לכש ןיוע םרוג םיברעה לכב האור איה
אשונ יאדוובש ךלכולמו חנזומ והשימ לאכ וילא תסחייתמ ,תירבע ארוק אוהש הנימאמ אל ,םיענ
תרשקנ איה ,קדהתמ םהיניב רשקה ןמזה ךשמב .שממ לש דרטמ &ולודיג&ב האורו םישפשפ וילע
הניחבמ תררועתמו ול תקשונ איה רשאכ תמשרנ איש תדוקנ .ןיטולחל וב היולת תכפוהו וילא
.ביואכ הליחת היניעב בשחנש םדא םע חטובו םח רשקל תורשפאל רשאב תועדומל תישפנ
< לרוגל הנודינ איה .לאירבג הדכנ תא שוגפל הכוזש ינפל תרטפנ איה .ילמס ה*צודו לש התומ
תלבוקמה ךרדהמ הטס ,המחלמה תיזחמ קרע ,"ראהמ דרי אוה – וכוניחב הלשכש םושמ ילוא הז
.םישדוקמ םיינויצ םיסותימב דגבו
תונקסמ :תויומדה ןיב םיסחיה תוכרעמ
ריסהל ידכ ,בהאמ הרובע שקיב םדא .לאירבג לא היסא תא תברקמ המודמ תינחור תופתוש
ןכפהמל +ילחתבכ וב תזחאנ איה םלוא ,רבע אטח לע רפכל ידכו המשאה תשוחת תא ומצעמ
.םדאל המודב ,הבזכא הל ליחנמ לאירבג םג ,תאז +רח .המלח וילע ןויערה רהוטב דגבש ינוימדה
הסנמ איה תושאונו השדחה תינוציחה ותוזחמ תמהדנ איהו םילשוריב םידרחה לא טלמנ אוה
איה ןיא ,ןמז ותוא לכ .ינוליחה – םדוקה ינחורה ונקויד לא ובישהלו תאז תוזחמ ותוא "לחל
יפאד .התב יפאד ידיב ,התומדתב ידיב תמשגתמו תכלוה םנמא תוריחה ןעמל הכפהמהש הניחבמ
וליאו ,&תואיצמה תא האיטחמ איה& ךכ לשבו םדאב התגש היסא .המא תועט תא תנקתמ וליאכ
תועצמאב הכפהמה תא המישגמ איהו ,&תומולחב םיקחשמ םלוכש ןמזב תואיצמ האור& יפאד
לש תנקותמו תינמז הסרג ןיעמ היהת םיענו יפאד לש םתבהא .יברעה לעופה םיענ םע רעוס ןמור
רומח ירסומיתלבו תוועמ רשקל +חסנ םהמ דחא לכ רשא ,היסאו םדא ןיב תלשוכה תורשקתהה
.תיתייעבה הניטקה ילט לא םדאו ושפנב רערועמהו קתונמה לאירבג לש ותוסחל היסא :רתוי דוע
תיארנש ,ןתודידבב תויומדה לכ לש ןתורתוויה לע עיבצמ לשכיהל ופוסש םיענו יפאד ןיב רשקה
.אצומ אלל ,הזה ןאמורה +וסב
םתועמשמו הריציב םייזכרמה תונויערה
1 :םימעה ןיב תויוברתה שגפמ .
יתש ןיב .ךפהה תמועל םיברעה תודוא םידוהיל שיש עדימה תדימ ןיב רעפ הלוע הריציהמ
תונויסינ דצל םידדצה ןיב הביאו תונדשחל םרוג רבדה .המחלמ לש הליצב עגמ םייקתמ תויוברתה
קיסעמ ירשק לע םיתתשומ םימעה ןיב רשקה תא םינייפאמה םיסחיה .תידדה הרכהו תוברקתה
,םדא ליבשב .םימעה ןיב םייתוברתה םילדבהה תא שיגדמה תוחנ דמעמב םינותנ םיברעה .לעופ
ילבחמ םה םיברעה לכ ה*צודו ליבשב .םירובו םיטושפ םידבוע םה – תוהז ילוטנ ךסומב םילעופה
םולש רחוש ,ליכשמ ,יתוברת אוה .המגיטסה סיסבב תדמועש תועטה תא חיכומ םיענ .ח&תפ
ינויגה סחיל הרואנה הביטנרטלאה תא הביצמ יפאד .תירקשו תתוועמ םלוע תסיפתל ןברוקו
והז .םימעה ןיב ךוסכסה ןורתפ לש תורשפאל זמור םיינשה ןיב רשקה .תומודק תועדמ ררחושמו
ןיב םיסחיה תא דימעמ ןאמורהש ,ןאכמ .הבהאו הווחא ,הנבה לש םינקותמ םיסחי תריציל ןויסינ
ןומאו הלועפ +ותיש ,הכרעה ,הביח ישגר דחא דצמ :בכרומ יטנלוויבמא רואב םיברעל םידוהי
אלא שומימ ידיל אב אלש ,ןורתפה .הביאו תונדשח ,תותיחנ(תונוילע ,דחפ לש תושגר דגנמו ידדה
חיכוהל ותחתמאבש תוינעזג תוינפ לוטנו תומכסומ רבוש ,ישממ רשק תריציב אוה ,דבלב ינמז
.םואלו תד ילדבה אלל םיווש םדאהינב לכש
2 .תובאב םינבה דרמ :תורודה ןיב קבאמה .
ה*צודו ידילע גצוימ ןושארה רודה .תילארשיה הרבחב תורוד השולש תוגציימ ןאמורב תויומדה
,םדא ידילע גצוימ ינשה רודה .תונויצה לש ירוטסיהה הרופיס תא תלמסמ התומדבש ,השישקה
ילארשיכ הארנ םדא .ח&שת רוד לש תוילארשיב רחא ןפ למסמ םהמ דחא לכ .לאירבגו היסא
ימב תיארנ היסא .ויקסעב םירז קיסעהל ןכומה הז .+סכל הכרעהה רסחו ןוממה +דור ,שדחה
תדגנתמ איה ,םישדחה הנפואה יווצ רחא אלמל תברסמ איה .תויטנתואה תונורקע לע תרמושש
הארנ לאירבג .יארחאו השקונ הדובע רסומ לע הדיפקמ איהו התיבב הרזעל ללכבו הרז הדובעל
דגנתמ אוה .ומעלו ותדלומל יהשלכ תוביוחממ חרובש הז ,בזכואמה ילארשיה לש ותומד ןבכ
יפאד ידילע גצוימ ישילשה רודה .ויניע דגנל תדמועש איה תישיאה ותבוטו הברקהה ןורקיעל
תולבוקמה תומכסומל םיזב םה .םפוגב תבשונה דרמה חורב םינייפואמה רעונינב םה .םיענו
לכש הארנ .םייוארו םיווש םדאהינב לכ תניחב ,וזל הז ברקתהל םיסנמו םיאב םה ןהמ תורבחב
תובאה רודל תוכיישה תויומדה וביצהש תומרונב רתסנ וא יולג קבאמב תוקוסע תויומדה
תויומדה לכ לש ןתורתוויה םצעמ תנתינ ךכל תודעו ןולשיכל םינודינ םיקבאמה לכ .םתניחבמ
.ןתודידבב
3 .תוירסומה תומכסומה תריבש .
תטלוב ובאטה תצירפ .לבוקמה םע דחא הנקב תולוע ןניאש תוגהנתה יכרד רואית שי ןאמורב
ןובקירל למסכ ותשאל בהאמ איבמה לעב %א :הניבל וניבש םיסחיה רושימב הנושארבו שארב
החפשמה תורענתהב האדוה איה התיבה בהאמה תסנכה תועמשמ .הרבחב טשופש ירסומ
דגובה רגובו יושנ רבג %ב .תונמאנה ךרע לוטיב תאו םיסחיה תוידדה תא תבייחמה תוירחאהמ
.םילילפב תלבוגה תירסומ תוררופתהל למסכ טלשניתלב +חד ךותמ ,הניטק לעובו ותשאב
ןיב ןימיסחי %ג .סנוא םצעבו רעוכמ לוצינב היוטיבש תיכרע תורדרדיהב איה השעמה תועמשמ
תומרונ לע רגת תאירקו םירוענ דרמל יוטיב אוה היבא לש לעופ שמשמה יברע רענו היידוהי הרענ
רודה תומכסומב טועבל ןוצרל רשקהב אלא ,ומצעלשכ רומח אל השעמה םצע .תותוועמ תויתרבח
ונה ןיידעש רשקבש תויתייעבה לע תדמלמ %ורפכל הרזח םיענ שוריג) השעמה לש האצותה .םדוקה
%ד .לבוקמה ירסומה דוקה תצירפ לע תודיעמ ןאמורב םיבהאמה תוישרפ שולש .ירשפאיתלב
הפוקת התואב .םוריח תעב אבצהמ הקירעו "ראהמ הדיריב אטבתמה ימואליתרבח ובאט תריבש
.לפשו יוזבל הזכש השעמ בשחנ
4 .ידרחה םלועה לש וגוציי .
ורבעב ןיינעתמ וניא שיא וב ,טקש החירב םוקמכ ,טלפמכ לאירבג יניעב ספתנ ידרחה םלועה
ךפהה הווהמ ,תונויצל דגנתמה הז םלוע .דרטמ תווהמ ינוציחה םלועה תויעב ןיא וב םוקמכו
,קחורמ – יברעה םלועל ליבקמ ידרחה םלועה .דואמ ינויצ והשמכ תספתנה ,המחלמה לש רומגה
ליפורפ לע רומשל םהילעש ימכ םיגהונ םיברעה םגו םידרחה םג .ולשמ םיגהנמ לעבו טושפ ,הנוש
תיארנ םירעש האמ תנוכש .הנידמה יביואכ םיספתנו םשובל לשב בלתמושת םיכשומ םה .ךומנ
תורמל .תינוליחה ותוהז לע רתוול הבר תולקב תואינ ברקה הדשמ חרובה ,לאירבגו טלקמ םוקמכ
םידרחב לאירבג האור ,םמלועל "וחמ השענל תועדומה רסוחו םיינדפקה םיגהנמה ,רצה םמלוע
תינוליחה ,תילארשיה הרבחה ךכ – &Aהנידמ יקסעמו אבצה תדובעמ םירוטפ ,תוריח ילעב&
.ולשו טקש +ילחת הווהמה ךא ,םנמא ןשוימ םלוע תומדב יביטגנ יוטיבל הכוז תינויצהו
ןאמורב םייזכרמ םילמסו םיביטומ לש םתועמשמ
1 – בהאמה ביטומ .
תינימ תונריתמל עגונה לכב תינקירמאה תוברתה תעפשה תא למסמ *בהאמ* חנומב שומישה
םימעפ תרזוח *בהאמ* הלימה .םיעבשה תונש לש תילארשיה הרבחל הרדחש תיכרע תופפורתהו
המכ דע דמלמ ,המחלמ ןוגכ םיכרע שדקמה חישל תבברתשמ איה הב תולקהו הריציב תובר
ונדביא הנורחאה המחלמב ונחנאו& – תילארשיה היווהב הזה ינכפהמהו שדחה גשומה יזכרמ
ןאמורל &בהאמה& םשב הריחבהש ןבומכ .&ונניא אוה המחלמה זאמו ,בהאמ ונל היה .בהאמ
לש &בהאמה& לאירבג תא םינכמ יפאדו םדא .תויומדה ייחב ותויזכרמ תא שיגדהל איה +א הדעונ
בהאמ& ,&בהאמל יתכפה ינא םג הנהו& :ומצע לע רמוא אוה ילט םע בכוש םדאש רחאל .היסא
ריבסמ ךורא גולונומב לאירבג .&ילש בהאמה היהתו אוב& :םיענל תרמוא יפאד .&בהאמ שפחמש
רתוי תיב ןב תויהלו בושל יתלוכי םאה – םכילא& – םידרחל חפתסהל רחב עודמ ,םדאל
אל ,התיא ןתחתהל ןכומ אוהש ,יפאד םע בכשש רחאל ,הריציה +וסב םדאל רמוא םיענ &!בהאממ
היסא :םידמצ השולש םע ןאמורב רשקתמ *בהאמ* גשומה .%בהאמ תויהל לש ןבומב) בוהאל קר
יתלב ןפואב ותיבל םיבהאמה ינש תא סינכהש הז אוה םדא .םיענו יפאד ,ילטו םדא ,לאירבגו
.תכל קיחרה יכ ןיבהש רחאל םקיחרהל הסנמש הז םג אוהו עדומ
2 – החירבה ביטומ .
רוסא רשק לאו הלילה תדובע לא חרוב םדא .החירב לש תולהנתהב תויוצמ ןאמורב תויומדה בור
היסא לא ותבסמ חרוב לאירבג ;לאירבג בהאמה לאו תומולחה לא תחרוב היסא ;ילט םע
ה*צודו ;םיענ לאו היתויזה לא רפסהתיבמ תחרוב יפאד ;םילשוריב םידרחה לא המחלמהמו
.הרכההתתל תואיצמהמ תחרוב

3 – +ילחתה ביטומ .
.ןרוסחמל +ילחת תושפחמו ישונא ךסחמ תולבוס תויומדה לכ
אצומ םדא ;לאירבג לש ותומדב ,דקפתמ אלש הלעבל +ילחת תאצומ היסא
;ותבלו ותשאל תוועמ +ילחת אצומ אוה ילטב ,לעבכ ומצע ול +ילחת לאירבגב
.ולש אתבס ןיעמ השח איהו רדענה לאירבג הדכנל +ילחת םיענב תאצומ ה*צודו

4 – תינוכמה למס .
לדומ סירומה 4F רופלב תרהצהל זמר – הילגנא תרצות איה %א :לארשי תנידמ תא תלמסמ
לדומ %ב .יטירבה טדנמלו 4F ירוקמה העבצ %ג .לארשי תנידמ תמקה לע הטלחהה תנשל זמר –
תנידמ לש רתויב השקה התעשל למס – רוחשב תעבצנ איה %ד .הנידמה לגד יעבצכ – תלכת אוה
רחאלו תעב תילארשיה הרבחה תא ונייפאש לוכשלו לבאל למס .רופיכםוי תמחלמב לארשי
תא תלמסמ תידדצה +נכב העיגפהו םיירמוחהו םימרוזה םייחה תא תפקשמ תינוכמה .המחלמה
.הפוקתה תא ןייפאמה יתרבחה ערקה תאו םיעגפנה םייחה

5 – ךסומה למס .
– םיינכמ םיסחיל םיישונאה םיסחיה תכיפה) ישיא ןווינ ןיב רשקמ יתרבחו ישיא למסכ ךסומה
תוינוכמה תא ראתמו %םיימינוטמ םירבעמ םהיתוינוכמל םישנאמ ולש רואיתה ךרדב רבוע םדא
ןיבל ,%םיברע םילעופ לע רקיעבו תלוזה לע ןוטלש יסחי) יתרבחו ,םדאינב ראתמ גולוכיספש ךרדב
תאיצמו ,ימואלה רושימב %סירומה רוזחיש) תתוועמ היגלטסונ :םירושימ ינשב הייחת תונויסינ
– יטרפה :םירושימ ינשב העיפומ איה םג האצותה .%ילטו לאירבג) םיישיאה םייחב םיפילחת
הברה שי .הרואכל םיחרופה םייחל למס אוה חילצמה ךסומה .המחלמ – ימואלו םיכרד תונואת
ךסומה תנומת .םהמ המלענ תיתימאה תוינויחהש םושמ ,םייתייעב םייחה תאז תורמל ךא ,+סכ
הרבחמ רבעמה – ח&שת רחאל ,הנידמה תא תנייפאמה תונרמוחו תוירמוחל רבעמה תא תלמסמ
.תיתורחתו תיגשיה הרבחל תיצולח

+ +חרמה תוומה למס .
סירומ סירומה תינוכמ %א :םייח רשאמ רתוי הברה ,תוומ +קשמ &בהאמה& תובר תוניחבמ
םייח תקבושו רופיכםוי תמחלמ ינפל םישדוחמ םייחל הכוז איה ;תיניטלב &תוומ& ותועמשמ
דאמ קוסע אוהו הכורא הפוקת ךשמל םדאו היסא רובע &תמ& לאירבג לאירבג %ב .הירחאל
רשא ינכמ טובור ,&יחתמ& איה היסא היסא %ג .התומל לחיימ אוה רשא ,אתבסה לש השוריב
אוה ,לבגומ ןמז קרפל ,הנואפיקמ התוא ריעמה דיחיה .רודה ינפ תא +קשמ תובר תוניחבמ
ב הנממ ריעצה בהאמ ,לאירבג 15 ,הריציה לעמ +חרמ המחלמה לצ רופיכםוי תמחלמ %ד .הנש
כ ויפנכב אשונה ,דבכ ,רוחש לצ 25HH .תויווג
"בהאמה" ןאמורה םוכיס
תנשב תויומד לש ןרופיס קר ונניא &בהאמה& 1EF3 תנשמ תונויצה לש הרופיס והז אלא , 1GG1
םעל ילמרונ םויק קינעהל ,םינושארה הימישגמו היגוה יפלע ,הכירצ התיה תונויצה .ךליאו
הארנש המל ךפהו עוציבה ךלהמב שבתשה ןוזחה יכ הארנ םלוא .ותדלומל ותבשה ידילע ידוהיה
תא טלימו תונויצה ןולשיכ תא ןיבה לאירבג .שפנ תלחמב העוגנ הנידמכ עשוהי .ב.א לש ותרדגהב
.תונויצה תישאר לע היסא לש הרועישב יגולואידיאה רקשה דגנ תממוקתמ יפאד .המחלמהמ ושפנ
ה*צודו .&תונויצה דבלמ תרחא תורשפא םג התיה& :תושרופמ רמולו םוקל זועה תא תאצומ איה
ב הדלונש 1GG1 הז היהש ךכב הריכמ איה התומ ינפל .תינויצה הזעהה לש הידגרטה תא תמלגמ ,
.&בזכאמ םולח לכה& :תברוצ ןולשיכ תשגרה םע שוטנה יברעה תיבב תעווג איה .לשוכ םייח רופיס
יתלבה םיישיאןיבה םיבצמה לכ .תוהומת +או תולבוקמ ןניא רופיסב םיסחיה תוכרעמ
םויקה לש םיסכודרפהמ המכ גיצהל התסינ ילוא וז הריציש ,ךכ לע םיעיבצמ וללה םייתרגש
סרהל לוכיבכ +אושה ידוהיה םויקה לע שורפה ארונה לצה תא ראתמ עשוהי .ב.א .לארשי"ראב
ידילע תגצוימ – המויק םעט תא הדביאש תינרמוח הרבח לש ןקויד טטרשמ אוה .ימצע ןברוחלו
אתה תוניקת תרימשל חוכה ול דבאש דע ,ילכלכ ןיינב תמקהל וצרמ תא שידקהש םדא
.יתחפשמה
םיליבומ ,תלוזב הרכהה רסוחו תודידבה :תיתרבח תועמשמ רידחמ הריציה לש ילמסה רושימה
ןיא ,ןכלעו ןמצע לע תורזוח – סרהו תומחלמ ,תונואת :ןוגכ תועפות .המחלמל יתרבחה רושימב
לש רמ םעט הריתומ ןאמורב האירקה ,ךכ םושמ .יתועמשמ דיתעל ןנוכתהל וא תונבל תורשפא
רוציכ םדאה דמוע הזכרמבש תימיספ םלוע תנומת תרייצמה הריצי יהוז .ונממ אצומ ןיאש ןולשיכ
רוא ןרק תצבצבמש ילבמ ,הלפא הרהנמ ךותב הנותנה הרבח למסמ אוה הזככו שאוימו דדוב
.התצקב

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->