P. 1
פיקוח המדינה על היבטים סביבתיים בפעילותם של מפעלים

פיקוח המדינה על היבטים סביבתיים בפעילותם של מפעלים

|Views: 78|Likes:
הכנסת, מרכז המחקר והמידע,
פיקוח המדינה על היבטים סביבתיים בפעילותם של מפעלים,
מפעל "חוד אסף פלדה" לדוגמה,
אוֹרי טל-ספירו,
נובמבר 2010
הכנסת, מרכז המחקר והמידע,
פיקוח המדינה על היבטים סביבתיים בפעילותם של מפעלים,
מפעל "חוד אסף פלדה" לדוגמה,
אוֹרי טל-ספירו,
נובמבר 2010

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/26/2011

pdf

text

original

םייתביבס םיטביה לע הנידמה חוקיפ

םילעפמ לש םתוליעפב
לעפמ " הדלפ ףסא דוח " המגודל

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ

הביתכ : לט ירוא - וריפס
רושיא : היקזח קילומש , ריכב תווצ שאר
תינושל הכירע : תכרעמ " תסנכה ירבד "
י " עשת ולסכב ח " א
25 רבמבונב 2010

תסנכה , עדימהו רקחמה זכרמ
ןב תיירק - ןוירוג , לשורי םי 91950
לט ' : 6 4 0 8 2 4 0 / 1 - 0 2
סקפ : 6 4 9 6 1 0 3 - 0 2
www.knesset.gov.il/mmmדומע 2 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
םיניינעה ןכות
אובמ 1
1 . עקר 1
1.1 . ילעפמ " דוח ףסא " תוישעת עב " מ 1
1.2 . םיניסקואיד 1
1.3 . םיקיקלח 2
2 . הביבסה תנגהל דרשמה חוקיפ 3
2.1 . תבצה םיאנת םייתביבס ןוישרב קסע לש לעפמ – יללכ 3
2.2 . לעפמ " דוח ףסא " חודב תדעו - ךלמינבא , רבוטקוא 2006 4
2.3 . תמקה הדעו תירוביצ ןיינעל " דוח ףסא הדלפ " תושארב ד " ר יסוי רבנע 4
2.4 . םושיי BAT – תאוושה יאנת לעפמה םיאנתל םיליבקמה דוחיאב יפוריאה 5
2.5 . תוקידב תוכיא ריווא תויתביבס תוקידבו הטילפ תובוראמ לעפמה 5
2.5.1 . ח תוגיר ןקתהמ תוקידבב וכרענש ב - 22 ינויב 2006 6
2.6 . ןתמ הארתה לעפמל 6
2.7 . לדומ לש רוזיפ תוטילפ םוהיז ריווא לעפמהמ 7
2.1 . תמקה הנחת רוטינל ריווא ץוביקב רפכ קירסמ 7
2.2 . תודידמ שער 8
3 . רשמ חוקיפ מתה ד " ת 8
3.1 . תוקידב תויתביבס תוישיא 8
3.2 . תוקידב תויאופר 10
3.3 . רוקיב לעפמב השירדו תכירעל רקס םינוכיס 11
3.4 . תונואת הדובע וחוודש דרשמל מתה " ת 11
4 . תואירבה דרשמ תוליעפ 11
4.1 . תקידב םיניסקואיד ןוזמב 12
4.2 . תוקידב םד 12
ןוידל תודוקנ 13


דומע 3 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
5 . התומתו האולחתל ריווא םוהיז ןיב רשקה 13
5.1 . הנעט רבדב ינקת הטילפ אל םירימחמ םייד יאו - תקידב לכ םימהזמה תוקידבב 14
6 . םיסלכואמ םירוזאל היישעת ילעפמ תברק 14
6.1 . הדמע תידגנ – תונכש הבוט לש םיבושיי לשו היישעת 15
6.1.1 . המגוד םוהיזל ריווא עיפשמה קחרה םוקממ ותורצוויה 15
6.1.2 . וד - םויק לש היישעת לשו םירוזא םיסלכואמ 15
7 . יא - יבשות לש ןומא הביבסה תנגהל דרשמב רוזאה 16
8 . לעפמה תובוראמ םיניסקואידה תטילפ לש בושיחה ןפוא 16
9 . לומרִ נ 17
10 . לארשיב םיניסקואיד תדבעמ תמקה 18
11 . תובורא םוגידל עתפ תוקידב 18
סמ חפסנ ' 1 – םיחנומה רבסה C IPP , BREF ו - BAT – יפוריאה דוחיאב הטישה 20
סמ חפסנ ' 2 – ב הביבסה תנגהל דרשמה ךרעש תוקידב " ףסא דוח " 22
סמ חפסנ ' 3 – שנ םיקיקלח תודידמ קירסמ רפכב רוטינה תנחתב םינידע םימי 27
תורוקמ 28
אובמ
תפתושמה הדעווב ןויד תארקל בתכנ הז ךמסמ ל תואירבו הביבס הח תושארב " ןינח בד כ , קסוע אוהו
עפמ לע הנידמה חוקיפב ל " ףסא דוח הדלפ " עב " מ .
1

וילע הביבס ינוגרא לש תרוקיבה ירקיעו לעפמה לע הלשממה ידרשמ לש חוקיפה גצומ ךמסמב . יכ שגדוי
ה לש תושוחת ה לעפמהמ םירטמ תואמ המכ םייחה םיבשות םהייח תוכיאב העיגפ לע תודיעמ , ויהי
ויהי רשא םינותנה . ןכ ומכ , וא םוהיז ןיב יתביס רשק חיכוהל השק האולחתל ריו , רוקממ אל חטבל
םיוסמ הטילפ . ןכ לע , ריווא םוהיז ןיב רשקה לע אלו הפיח רוזאב האולחתה ףדוע לע םינותנ ךמסמב ןיא
האולחתל .
2

לעפמ " הדלפ ףסא דוח " ויפלכ תובר תונעט ועמשנש רחאמ המגודכ אבוה . תואבומ ךמסמה ךשמהב
רשא ןוידל תודוקנ ןבור תויטנוולר םירקמל םיבר חא םיר .
3

1 . עקר
1.1 . ילעפמ " ףסא דוח " עב תוישעת " מ
וכעב ימורדה היישעתה רוזאב , קירסמ רפכ לומ ,
4
תיירק ארקנה םחתמ שי - תלעופ ובו הדלפה תרבח " ח ו ד
ףסא " עב תוישעת " מ . וז הרבח תירוביצ תרבח איה , ו הל שי המכ תורבח - תב , ןהבו " הדלפ רוזחימ " עב " מ
ו " ח הדלפ ףסא דו " עב " מ .
" הדלפ רוזחימ " עב " מ אוה לעפמ ל ףוסיא , ןוימ , הדרפה , לש ךותיחו הטירג תואטורג יקלחו לזרב
תכתמ . מל ןתינה לזרב י רוזח מ קווש וא מ ל הכתהל רבעו לעפמ " ח דו ףסא דלפ ה " . תוכתמ תומיוסמ
מ ונופ ת מ לעפמל י רוזח ; מל תנתינ הניאש תלוספ י רוזח מ השבי תלוספ קוליסל םירתאל הנופ .
5

לעפמב דקמתמ הז ךמסמ " סא דוח הדלפ ף " . לעפמה מ תואטורגה תא לבקמ " הדלפ רוזחימ " ךיתמו
תוא ן הדלפ יליטמל . תרבחל ןכמ רחאל םירבעומ ולא הדלפ יליטמ - תב תרחא תיירקב - תג . ךילהת
לעב אוה לעפמב הכתהה לאיצנטופ תוכתמ ןוגכ תואירבל םינכוסמ םירמוח לש הטילפל הובג , םירמוח
םיניסקואידו םיינגרוא .
6

1.2 . םיניסקואיד
יד א םידימע םיינגרוא םימהזמ םה םיניסקו , םקלחו םיקיזמ םדאה תואירבל .
7
שי מ רתוי - 400 תובוכרת
ללוכה םשל תוכיושמה יד א יסקו םינ , ו כל - 30 ןהמ תוקהבומ תוליער תונוכת תוסחוימ .
8
ןיבה תונכוסה -

1
םיתעל ארקנ לעפמה " הדלפה תיירק " , " הדלפ דוח " וא " תכתמ דוח ." ארקיי אוה הז ךמסמב " ףסא דוח ."
2
דל הדות " ןייטשקילפ הדננרב ר , רבעשל כנמס " ל " ץרפמה ירמוש " – בסה תנגהל םירע דוגיא הבי הפיח רוזא , העויס לע .
דל הדות " ג ר ' ןוקירק סמא , רוביצה תואירבל היצילאוקה , ועויס לע .
3
שגדוי וילע הנידמה חוקיפ אלא ךמסמה אשונ אוה לעפמה אל יכ .
4
ץרפמה ןיעו קירסמ רפכ , רשא הטמ תירוזאה הצעומה ימוחתבש , הפיח תפנל םיכומס םנמוא , ךא וכע תפנל םיכייש .
5
ב - 22 מב יא 2010 ןוימ ינפל המרעב הז לעפמ חטשב הפרש העריא . הביבסה תנגהל דרשמה ךרע הפרשה תובקעב , ףותישב
הלצהו תואבכ יתוריש , היתוביסנ רוריבל ריקחת . ךמסמה תביתכ תעב םייתסה םרט ריקחתה .
6
הביבסה תנגהל דרשמה לש טנרטניאה רתא , " תוקידבב תוגירח ןיגב וכעב הדלפ דוח לעפמל הארתה עתפ " ,
www.sviva.gov.il , 21 טסוגואב 2006 .
7
ה םיניסקואיד חנומ םיתעל לח םג ע ל רופ א םינ ( Furans ) ו ע ל PCB's ( Polychlorinated Biphenyls ) , םהש תוינגרוא תובוכרת
םיניסקואידל תומודה תוליער .


דומע 2 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
גוסמ ןיסקואיד יכ העבק ןטרסל תימואל TCDD ( -Tetrachlorodibenzo-para-dioxin 2,3,7,8 ) סמ ןטר
ינבל - םדא . האולחתל םיניסקואיד לש םירחא םיגוס ןיב רשקל תויודע שי .
9

םירצונ םיניסקואיד םיכילהתב תורעי תפרשו תינקלוו תוצרפתה ןוגכ םייעבט , םגו הפרש יכילהתב ,
יכילהתבו ימרת קוריפב םילקימיכ לש רוציי םיבכרומה מ םיינגרוא םירמוח . לע םיעיפשמ םינוש םימרוג
ואידה תומכ םירצונה םיניסק , הפרשה ירמוח לש ימיכה בכרהה ןוגכ , רמוחהו הרוטרפמטה ליפורפ
הטילפ יזג לש רוהיט ינקתמ ןכו ףרשנה .
יד א םיניסקו ה רודחל םילולע הביבסל םיטלפנ לא םדאה ףוג וב רבטצהלו לשב םתוסיסמ ןמושב
ההובגה תימיכה םתוביציו . ידה א םיניסקו אצמיהל םילולע םיעצמה לכב – ווא רי , עקרק , ןוזמו םימ . ןמז
םינש עבש אוה םדאה ףוגב ןיסקואיד לש םייחה תיצחמ , רמולכ תיצחמל שורדה ןמזה תומכ ןיסקואידה
םינש עבש אוה קרפתהל וא ףוגהמ תונפתהל םדאה ףוגל עיגהש .
10

1.3 . םיקיקלח
םינוש תורוקממ םיקיקלח תעה לכ םיפחרמ ריוואב ו ןווגמ ימיכ בכרה ילעב ( מוח וא ףחרמ קבא ר
ףחרמ יקיקלח .) םה ולא םיקיקלח םינוש םיזוכירבו םינוש םילדגב ; םה יושע םי זגב וא ריוואב אשניהל ,
ןשע תרוצב , סיסרת וא חיפ . םיתעל לדוג םיקיקלחה םהו םינורקימ תורשע המכ אוה םילוע ריוואל ,
לשמל םייאלקח תודש דוביעמ ו תולולס אל םיכרד לע בכר ילכ תעונתמ . ולא םיקיקלח עקוש תוריהמב םי
תיסחי הבר "( עקוש קבא .)"
תואירבל רתוי םיקיזמ םה ךכ רתוי םינטק םיקיקלחהש לככ . מ םינטק םיקיקלח - 10 ןורקימ ( 10 PM )
11

םה " םימישנ םיקיקלח " , ל קיזהלו םדאה תואירב םיוסמ קמוע דע רודחל םייושעה תואירב " . םיקיקלח
םינידע םימישנ " , PM2.5 , םיקיקלח םה מ םינטק - 2.5 ימ ןורק ה תואירבל קיזהל םילולע רתוי דוע , רחאמ
קומע רודחל םהל רשפאמ םלדוגש רתוי תואירל . תורוקממ םירצונ ולא םיקיזמ םיקיקלח
םיינגופורתנא ,
12
םייעבט תורוקממ םג ךא .
13

םיעגפמ תעינמל תונקתב ( ריווא תוכיא ) , נשתה " ב - 1992 , עקוש קבא לש םירתומה םינקתה םיאבומ ,
ףחרמ יקיקלח רמוח םישנ יקיקלח רמוחו ( PM10 .) תונקתב ולא םימיב הנד הביבסה תנגהו םינפה תדעו
א ו יקנ ריו ( א תוכיא יכרע ו ריו ) , שתה " ע - 2010 ; כ ל ןקת הקיקחב ןיא םוי - PM2.5 .

8
ד " ונסרו הניר ר ו ד " ג ר ' גני ןו , " ס תובוכרתו םיניסקואיד תומר לע ינושאר רק PCB's לארשיב ןוזמב םיניסקואיד ייומד
( 2008 ") , הנוזתהו ןוזמה יתוריש , תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתוריש , דמ לבקתה " ונסרו הניר ר , 7 ינויב 2010 .
9
ד " רב הכימ ר - אנח , תואירבה דרשמב ימואלה ןטרסה םושיר להנמ , בתכמ , 19 רבמטפסב 2006 .
10
אשונב םיאבה תורודה תוביצנ לש תעד תווח ךותמ : םינארופו םיניסקואיד , ראורבפ 2004 . םייחה תיצחמ ןמז ( half-life )
מטצהל הכיעד ךילהתב ןותנה רמוחל שרדנש ןמזה אוה ותיצחמל םצ . תיצחמל שרדנש ןמזל הנווכה הז ךמסמ לש רשקהב
קרפתהל וא ףוגהמ תונפתהל רמוחה .
11
Particulate Matter .
12
םדא ידי השעמ , היישעת לשמל .
13
תתומע " ןידו עבט םדא " , " םימשונ ונחנא המ ? " , 29 לירפאב 2008 ; ד " רגנו הירא ר , ןופלט תחיש , 16 טסוגואב 2010 .


דומע 3 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
2 . הביבסה תנגהל דרשמה חוקיפ
14

2.1 . לעפמ לש קסע ןוישרב םייתביבס םיאנת תבצה
15
– יללכ
םיקסע יושיר קוח ףקותמ , כשתה '' ח - 1968 , רה םילעפמל קסע תונוישר תנתונ תיטנוולרה תימוקמה תוש
המוחתב . הנתמ הביבסה תנגהל דרשמה ולש םייזוחמה םיפינסה תועצמאב םיאנתב קסעה ןוישר תא
םיארקנה םייתביבס " קסעה ןוישרב םיאנת " , תימוקמה תושרב םיקסעה יושיר תקלחמל םיחלשנ ולאו
לעפמל םיעבקנ הכרדו . לוכ קסעה ןוישרב םיאנתה הביבסה תוכיאב תורושקה תושירד םיל , לופיט ןוגכ
םימהזמ לש הטילפ תלבגהו םיכפשב .
 םיאנתה קסעה ןוישרב לעפמ לש " הדלפ רוזחימ " עב " מ
לעפמ לש קסעה ןוישרב םיאנת ביצה הביבסה תנגהל דרשמה " הדלפ רוזחימ " עב " מ , ראשה ןיב
ולא םיאשונב : םיכרדה תלילס תועצמאב קבא תעינמ , קבא תעינמ הטירגה ינקתממ , תעינמ
םימ םוהיז , קלד ןוסחא , תוחיטב דויצו םוריח ילהונ , רוקיב ו ת , חווידו םושיר .
16

 םיאנתה קסעה ןוישרב לעפמ לש " הדלפ ףסא דוח " עב " מ
רומאכ , ךילהת לעב אוה לעפמב הכתהה לאיצנטופ תוטילפל הובג םינכוסמ םירמוח לש ריוואל
תוכתמ ןוגכ תואירבל םיניסקואידו .
17
ל ןוישרב םיאנת לעפמל הביבסה תנגהל דרשמה עבק ךכיפ
קסעה .
18
ב דרשמה עבקש םיאנתב - 21 יאמב 2005 טוקנל לעפמה שרדנ ה תא םיעצמא
ןוניס רחאלו דבלב הבוראה ךרד וטלפיי םימהזמהש ידכ םימיאתמה , הביאש תוכרעמ ןיקתהל ,
ףוסאל םימהזמ םהב לפטלו , הקיניה תכרעמ תא גרדשל תוטילפ עונמל ידכ גגמ תוידקומ אל
הנבמה , טוקנל ןכו ה תא הטילפ ינקת לע הלעת אל םימהזמ תטילפש ידכ םימיאתמה םיעצמא
ןוישרה יאנתב םיטרופמה .
19
ומכ ןוגכ םירמוחל םייברמ םיעצוממ הטילפ ינקת לעפמל ועבקנ ןכ
תירפוג תוצומחת ( SO2 ) , ןקנח תוצומחת ( NOx ) , יקיקלח םינידע םימישנ ם , םיינגרוא םירמוח
םימיוסמ , םיניסקואידו רולכ תובוכרת .
20

םיניסקואיד לש םייברמה הטילפה יכרע
לע ועבקנ םינארופו םיניסקואיד לש םייברמה הטילפה יכרע - ןוישרב הביבסה תנגהל דרשמה ידי
לעפמה לש קסעה יפל ףיעס 5.2.7.2 ןקתב Ta Luft 2002 ( סמ חפסנ ואר ' 1 ) . ךכ , ןקתה

14
בג לש רבסה בתכמבו ןופלט תחישב התוול הביבסה תנגהל דרשמה תבושת ' סיז תירוד , תנגהל דרשמב ןופצ זוחמ תלהנמ
הביבסה .
15
הביבסה תנגהל דרשמל שי םיקסע יושיר קוח לע ףסונ םייטפשמ םילכ , כשתה " ח - 1968 , טלפנה ריווא םוהיז לע חוקיפל
היישעתהמ : םיעגפמ תעינמל קוח , כשתה " א - 1961 , מ תועבונה תונקת ונמ תוישיא תוארוהו ( םיישיא םיווצ ) לע תורומה
זח ריווא םוהיז תעינמ םשל טוקנל לעפמ לעב לעש םידעצה ריבס יתלב וא ק .
16
עב הדלפ רוזחימ לעפמ לש קסעה ןוישרב םיאנת " מ , סמ ' הביבסה תנגהל דרשמה לש קית 644459/1 , 17 ב ינוי 2007 .
ב ףיעס 6 יכ עבוק לעפמה לש קסעה ןוישרב םיאנתל " קסעה תורצחב תלוספ תפרש רתות אל ."
17
הביבסה תנגהל דרשמה לש טנרטניאה רתא , " דלפ דוח לעפמל הארתה עתפ תוקידבב תוגירח ןיגב וכעב ה " ,
www.sviva.gov.il , 21 טסוגואב 2006 .
18
קסע ןוישרב םיאנת , סמ ' הביבסה תנגהל דרשמה לש קית : 631370/1 , 21 סרמב 2005 . תנגהל דרשמה עבק ךכ לע ףסונ
הביבסה םילער רתיה ב - 10 רבמבונב 2009 . ה רתיה גוויסמ אוה םילער B , הז ךמסמב בחרוי אל וילעו .
19
קסע ןוישרב םיאנת , סמ ' הביבסה תוכיאל דרשמה לש קית : 631370/1 ; בתכמ מ סיז תירוד המ הביבסה תוכיאל דרשמ –
ןופצה זוחמ וכע תייריעב םיקסע יושיר תקלחמ להנמל , 21 סרמב 2005 .
20
םש .


דומע 4 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
לעפמל עבקנש ילמיסקמה עגונב ל םיניסקואיד , קסעה ןוישרב בותכש יפכ , מ תמירז אוה א הס
לש 0.25 העשל םרגורקימ וא לש זוכיר 0.1 ריווא בוקל םרגוננ .
21

2.2 . לעפמ " ףסא דוח " תדעו חודב - ךלמינבא , רבוטקוא 2006
ילויב םיקה הביבסה תנגהל דרשמה 2006 פורפ תושארב םיחמומ תווצ ' לאומש דסוממ ךלמינבא םרוי
ןוינכטב ןמאנ ( ןלהל : תדעו - ךלמינבא ) , דרשמה לש ישארה ןעדמה רבעשל , ידכ ריוואה םוהיז תא קודבל
רוזאה יבשות תואירב לע ותעפשהו הפיח ץרפמב . תדעו - ךלמינבא , נמש ת כ ה - 30 םילקא ימוחתב םיחמומ ,
תואירבו הימיכ , ירעה הכ ילמהו םוהיזה ףקיה תא הצ ותתחפהל תולועפ לע . וה דעו ה ב המסרפ - 30
רבוטקואב 2006 תא ה חוד " הפיח ץרפמב ריווא םוהיז : תוליעפל תוצלמהו בצמ תנומת ."
22

תדעו הדחיי הביבסה תנגהל רשה תשקבל - ל דרפנ חפסנ חודב ךלמינבא " הדלפ ףסא דוח " . וה דעו ה
ךותב טוקנל הצילמהו לעפמה תא הנחב השיש דע השולש םישדוח הלאה תולועפה תא :
 ידיל ואיביש תולועפ סקואידה תטילפ תנטקה םחפ תקרזה לש ךרדב םיני , ו הניא וז הטיש םא
הקיפסמ – תורחא םיכרדב .
 הבוראה תוקידב רפסמ תלדגה .
 רוצייה םלוא םוטיא עונמל ידכ קבא תאיצי
23
תוריקבו גגב םיחתפ ךרד .
 תטיש רופיש ה רבעה לש ה תמרל םשמו םימוטא םילכמל םיקשה יננסממ קבאה - בבוח .
 אלעה תעינמ לש ה לעפמה חטש לכב קבא .
ה רש זאד הביבסה תנגהל , ח תסנכה רב ארזע ןועדג , חוד תוצלמה תא לביק אל תדעו - ךלמינבא יכ עבקו
לע לעפי דרשמה - הז אשונב וכרד יפ .
24

2.3 . ןיינעל תירוביצ הדעו תמקה " הדלפ ףסא דוח " ד תושארב " רבנע יסוי ר
ןיינעל תירוביצ הדעו " הדלפ ףסא דוח "
תנשב 2006 כנמ הנימ " ד הביבסה תנגהל דרשמה ל זא תירוביצ הדעו ובצוהש םיאנתה תא ןוחבל ידכ
לעפמל " הדלפ ףסא דוח " טוקנל שי םידעצ וליא עובקלו . הדעווה שארב דמע ד " רבנע יסוי ר , כנמ םויכ " ל
הביבסה תנגהל דרשמה , ויה הדעווה ירבחו םיצוביקה יגיצנ רוזאב , םילעפמה יגיצנ ו דרשמה ישנא .
ה ו לשב הקסע הדעו ו םיירקיע םיאשונ הש :
1 . נכטה םושיי הקי הנימזה רתויב הבוטה ( BAT ; ל ואר הבחרה סמ חפסנ ' 1 ) .
2 . ומ תועצמאב רוזאב ריוואה תוכיא תקידב ד םימהזמ רוזיפ ל .

21
קסע ןוישרב םיאנת , סמ ' אל דרשמה לש קית הביבסה תוכי : 631370/1 ; בתכמ מ מ סיז תירוד ה הביבסה תוכיאל דרשמ –
ןופצה זוחמ וכע תייריעב םיקסע יושיר תקלחמ להנמל , 21 סרמב 2005 .
איה לעפמל הרתוהש תיברמה םיניסקואידה תטילפ ןילבעאב תלוספ יוליכל ןקתמה לש קסעה ןוישרב ועבקנש םיאנתב 0.1
ריווא בוקל םרגוננ . םרגוננ ( ng ) – התועמשמש תיליחת איה וננ 1/1,000,000,000 , םרגורקימה תיפלא אוה םרגוננ רמולכ ;
םרגה תינוילימ אוה םרגורקימ .
22
תדעו חוד - ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומ םעטמ אצי ךלמינבא .
23
םיניסקואיד וילא חופסל לולע קבא . תוחפ אל רומח םהזמ ךפוה אוה הז בצמב .
24
הביבסה תנגהל דרשמה , בתכמ , 9 ינויב 2010 .


דומע 5 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
3 . הביבסב ריוואה תוכיא רוטינ .
2.4 . םושיי BAT – יפוריאה דוחיאב םיליבקמה םיאנתל לעפמה יאנת תאוושה
הביבסה תנגהל דרשמה יפל , םיססובמ לעפמל ועבקנש םיאנתה םייפוריאה תויחנהה יכמסמ לע
לאכ םילעפמל ה ( יכמסמ BREF ) לע - תיפוריאה הביטקרידה יפ ( IPPC ) תויחנהה ךמסמו TA Luft 2002
ה תושירד תא עימטהש ינמרגה - BREF .
25
הביבסה תנגהל דרשמה תא הוושה תושירד ה הביטקריד
תיפוריאה ל קסעה ןוישר תושירד ו ל בצמ לעפמב לעופב , ו וה ינויד תובקעב ו דע תא םילשהל לעפמה שרדנ ה
רסחה . דרשמה יפל , תושרדנה תויתשתה תא םיקה לעפמה ה יפל תיפוריאה הביטקריד .
ןלהל ה תולועפ ה ש תוירקיע ענ ש לעפמב ו תנש זאמ 2006 :
 כ םטאנ הכתהה תיב יד יי אלש ו ב תוטילפ ורצו הכתהה ךילהת , ו ה םיחתפב םימייק ( ה םייחרכה )
ונקתוה " ריווא תונוליו ."
26

 הרבגוה הכתהה ןיינבמ הביאשה , כ יעצמא ףסונ הכתהה תיב םוטיאל , לע - םיקש תיב תמקה ידי
27

ףסונ .
28

 ףדנמב ףלחוה הכתהה רונת לעמ גגה , אלה תוטילפה תא רתוי בוט טולקיש - רונתהמ תוידקומ .
 הכתהה רונתמ םתאיצי םע דיימ הטילפ יזג תויראש ףרושה ןקתמ ןקתוה .
29

 ךרעמב ליעפ םחפ תקרזה ינקתמ ומקוה הטילפה יזגב לופיטה תא תיחפהל ידכ טילפ ו ת
ה םיניסקואיד .
30

 גהנוה לופיט םיאתמ קבאב , לשמל רטמה םימ ת תוליעפה תומרעה לע ו ט א םוי לכב םיכרד אוט .
 םיקשה יתבמ קבאה ףוסיא רוזא רגסנ קבאה תורזפתה תא עונמל ידכ .
31

2.5 . לעפמה תובוראמ הטילפ תוקידבו תויתביבס ריווא תוכיא תוקידב
כ - 20 תוקידב לעפמה תובוראב וכרענ , תויתפוקת תוקידב ןתיצחמכו עתפ תוקידב ןתיצחמכ . םהילע ףסונ
וכרענ 11 תויתביבס תוקידב , לע ןבור - לע ןטועימו הביבסה תנגהל דרשמה ידי - לעפמה ידי . ינותנ יפל
ונילא וחלשנש הביבסה תנגהל דרשמה , תוניקת ויה תואצותה תוקידבה לכב , ולא תוקידב טעמל :
 ב - 22 ינויב 2006 – יפ לש הגירח - הרשע לש הגירחו םיניסקואיד לש ןקתהמ 30%-3% ןקתהמ לש
ףחרמ יקיקלח רמוח ( ל הבחרה לע וז הקידב ךשמהב ואר .)

25
סמ חפסנ ואר בחרנ רבסהל ' 1 .
26
לעפמהמ תויתועמשמה תוטילפה ויה ולא . מ עיגמה ריווא םרז םה ריווא תונוליו ל הלעמ ל תאצל ריוואהמ ענומו הטמ .
27
ןקתמ אוה םיקש תיב ש תכרעמל רבוחמ םיטלפנה םיקיקלחה תא טלוקו באושה .
28
הש םיקש יתב ינשל ףסונ םיקשה תיב רונתהמ םג ובאשו םימייק וי מו רונת ה הכתה ינשמה . עיגמ הביאשה ףקיה םויכ ל -
1,000,000 מ " העשל ק .
29
ןקתמ post-combustion .
30
הקרזה ןקתמ שי םיקש תיב לכ לע . וקמ ם ןקתמה אוה קה ירחא י םיקשה תיב ינפלו םיזגה לש ריהמה רור . הז יעצמא םקוה
ב ךות השולש וגירח יוליג םוימ םישדוח ת ה םיניסקואיד .
31
וז ה תחא תוצלמה תדעו חודב - ךלמינבא .


דומע 6 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
 ב - 28 רבמטפסב 2006 – יפ לש הגירח - השימח םיניסקואיד לש ןקתהמ .
 ב - 18 רבוטקואב 2006 – יפ לש הגירח - הנומש םיניסקואיד לש ןקתהמ .
סמ חפסנב ' 2 תובוראמ הטילפ תוקידבו תויתביבס ריווא תוכיא תוקידב לע םיטרופמ םינותנ םיאבומ
ראוני זאמ לעפמה 2005 , הביבסה תנגהל דרשמהמ ולבקתהש .
2.5.1 . ב וכרענש תוקידבב ןקתהמ תוגירח - 22 ינויב 2006
ב הכרענש עתפה תקידבב - 22 ינויב 2006 הגירח האצמנ ב תטילפ זוכיר םיניסקואיד פ לש רועישב י -
הרשע ןקתהמ ( 1.03 מל םרגוננ " ק ; אוה ןקתה 0.1 מל םרגוננ " ק .) תוכתמ תוקידבב , רמוחו םיקיקלח
ןקתהמ תוגירח ואצמנ אל הבוראה תוטילפב וכרענש ינגרוא .
32

יזוכירל תויתביבס תוקידבב ףחרמ יקיקלח רמוח אצמנ םויה ותואב וכרענ רשא :
o ודדמנ לעפמה רדג לע 0.3092 מל םרגילימ " ק .
o רפכב ודדמנ קירסמ 0.3929 מל םרגילימ " ק .
תדידמל תפסונ הקידבב ףחרמ יקיקלח רמוח אצמנ יצחו תועש שולשכ רובעכ :
o ודדמנ לעפמה רדג לע 0.231 מל םרגילימ " ק .
o ודדמנ קירסמ רפכב 0.2835 מל םרגילימ " ק .
אוה קוחב עובקה ןקתה 0.3 מל םיקיקלח םרגילימ " ריווא ק .
33
ביבסה תנגהל דרשמה יכ ןיוצי היה ה
אלו םיניסקואידה תוטילפב הגירחהמ דרטומ הגירחהמ תויתביבסה תוקידבב ( םיקיקלח ) , ויה רשא
תוילובג .
2.6 . לעפמל הארתה ןתמ
תואצותה תלבק םע , איצוה הביבסה תנגהל דרשמה – לעפמל הארתה ןופצה זוחמ ףיעס יפל 14 קוחל
םיקסע יושיר , כשתה " ח - 1968 , ףיעס יפלו 11 םיעגפמ תעינמל קוחל , כשתה " א - 1961 .
34
בתכנ הארתהב ,
ראשה ןיב , לשב יכ ה ףחרמ קבא זוכיר ןקתמו םיניסקואידה תטילפ זוכיר ןקתמ תוגירח , דרשמה לקוש
דגנ םייטפשמ םיעצמא טוקנל לעפמה , מ הקספה וצ תאצוה תוברל י ילהנ .
ידכ םידעצ דיימ טוקנל לעפמה שרדנ ךכ לע ףסונ נמל עו תמירג א םוהיז ו ריו ריבס יתלב המ לעפמ ,
םללכבו :
- כ תואטורגה ןוימ רופיש יד הכתה רונתל ימוגו קיטסלפ תסינכ ענמיתש .
- תואטורגה ןוימ ךילהתב קבא רוזיפ תעינמ םפוסיאו .

32
הביבסה תנגהל דרשמה לש טנרטניאה רתא , " עתפ תוקידבב תוגירח ןיגב וכעב הדלפ דוח לעפמל הארתה " ,
http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Ne
ws^l3106&enZone=news , 21 טסוגואב 2006 .
33
םיעגפמ תעינמל קוחב עובקה ןקתה ( ריווא תוכיא ) , נשתה " ב - 1992 , דע ףחרמ קבא זוכיר ריתמ 0.3 ל םרגילימ מ " ריווא ק ,
תועיבצמ תוקידבה תואצותו , תוחפה לכל , לעפמל תרתומה הסכמה יולימ לע . ךותמ : ץכ המלש , דרשמב ןופצה זוחמ להנמ
הביבסה תנגהל , הארתה בתכמ ףיעס יפל 14 םיקסע יושיר קוחל , כשתה " ח - 1968 , יפלו ףיעס 11 םיעגפמ תעינמ קוחל ,
כשתה " א - 1961 , כנמל חלשנ " לעפמ ל " הדלפ דוח " , 8 טסוגואב 2006 .
34
צוהש הדיחיה הארתהה איה וז הארתה יכ ןיוצי י א ה ל הביבסה תנגהל דרשמ לעפמ .


דומע 7 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
- רונתל הנזהה לסל תואטורגה תניעט ךילהתב קבא רוזיפ תעינמ .
ומכ דע שיגהל לעפמה שרדנ ןכ 31 טסוגואב 2006 תדימע תחטבהל תינכות ו ש הטילפה תומרב ורתוה
קסעה ןוישרב . ב היה וז תינכות לעפמה לע םיניסקואיד לש תוגירח תוטילפב לופיט ןקתמל העצה לולכל ,
חול קבא תוטילפב לופיטל תוכרעיהו ותנקתהל םינמז . ךכ לע ףסונ היה לע דרשמל חוודל לעפמה לע
ה י תוכרע ו םיידקומ אל תורוקממ קבא תוטילפ תעינמל .
35

וחמ החמומ םע רשק רצי לעפמה " ל עונמל ול עייסיש ידכ תנגהל דרשמל שיגהו םיניסקואיד תורצוויה
הביבסה כ לעפמב תמייקה היגולונכטה רופישל תוינכות יד ש ורצוויי םיניסקואיד תוחפ . רופישה ירקיעה
אוה םיקשה תיב ךותל ליעפ םחפ תקרזהל ןקתמ תנקתה , תובוראהמ הטילפה תא ןנסמה . ויה תוינכותה
םימרוגה לע תולבוקמ דרשמב םייעוצקמה , םחפ תקרזהל ןקתמ ןקתוה הקידבהמ םישדוח השולש ךותבו
לע רקובמה ליעפ - בקעמל תנתינה תבשחוממ תכרעמ ידי .
2.7 . לדומ לש לעפמהמ ריווא םוהיז תוטילפ רוזיפ
ותביבס לע לעפמה לש העפשהה תא דומאל הרטמב ץיקב הביבסה תנגהל דרשמה ךרע 2007 לדומ
טלפנה םימהזמה רובע רוזיפ לעפמהמ םי .
36
לעפמהמ ריוואה ימהזמ רוזיפ תא בשחמ לדומה יפל
היפרגופוט ןוגכ םינתשמ , תוחורה רטשמ , םהלש הרוטרפמטהו םימהזמה זוכיר , הבוגו הטילפה בצק
תובוראה .
37

וללה םימהזמה תא ןחב לדומה : ףחרמ קבא , ו םיניסקואיד ה ןגנמ תוכתמ , תיפסכ , תרפוע , לקינ , םוימדק
םורכו . דרשמה יפל הביבסה תנגהל , הלע לדומה יבושיחמ יכ יזוכיר לכ םימהזמה ריוואב ( תוכיא
ריוואה ) םה םינקתל תחתמ הברה ל וא סוחייה יכרע םייטנוולרה . רמולכ , תואצות לדומה לע ועיבצה אל
יהשלכ היעב ש לעפמה רצוי .
2.1 . רפכ ץוביקב ריווא רוטינל הנחת תמקה קירסמ
הטמ תירוזאה הצעומהו םיבשותה תשקבל א רש , תנש תליחתב המקוה 2007 ריווא תוכיא רוטינל הנחת
קירסמ רפכ ץוביקב . םינידע םימישנ םיקיקלח תדידמב תויעב ורצונו ןטק הנבמב הנחתה הבצוה הליחת
( PM2.5 .) תנש תליחתב 2010 םיבשותה יתב ןיב הייחשה תכירבל ךומס השדח רוטינ תנחת הבצוה .
הביבסה תנגהל דרשמה תואצותה תא קדוב םוי - םוי , קבא תפוסב תרבסומ הניאש הגירח שי רשאכו
תיעבט
38
רתואמו הגירחה תעב חורה ןוויכ קדבנ םי תורוקמ ה הגירח .
עדימ ןלהל רבדב הביבסה תנגהל דרשמהמ לבקתהש קירסמ רפכב הנחתב רוטינה תואצות :
 תנשב 2007 ויה המכ םינידע םימישנ םיקיקלח לש תוגירח ודדמנ םהבש םימי ( PM2.5 .) ל פ דרשמה י ,
תיאלקח תוליעפמ הלעש קבא היה ךכל ירקיעה רוקמה מ ץוביקל חרזמ .

35
םש .
36
לדומה סחייתה תדעו ינויד תעב היהש בצמל - רבנע , רמולכ ינפל שדחה םיקשה תיב תמקה .
37
היגולורואטמה ינותנ תא םיניזמ לדומה לש בשחמה תנכותל , שו רוקמה לש הטילפה ינותנ תא הביבסב םירחא תורוקמ ל
המלש הנשל םיפסונ םינותנו , הב היהיש םימהזמ לש רתויב הובגה זוכירה תא תיפרגואיג הדוקנ לכ יבגל בשחמ לדומהו .
רומאכ , הביבסה תנגהל דרשמה יפל , היופצ אל יכ הלע לדומהמ לכ רוזאב הגירח .
38
לארשי לש יפרגואיגה המוקמ לשב , ה זוכיר - PM2.5 הב יסחי הובג ת , ש םימיב רקיעב שי תויחרזמ קבא תופוס םהב . םימיב
ש שי קבא תופוס םהב , הביבסה תנגהל דרשמה לש דעיהמ םיהובג םיקיקלחה יזוכיר רוטינה תונחת בורב ( 65 םרגורקימ
מל " הממיב ק .)


דומע 8 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
תנשמ 2008 יאמ דע 2010 רוטינה תנחתב תוגירח ודדמנ קר ש םימיב ויה קבא תופוס םהב .
39

ה תודידמ תואצות תא גיצמש םישרתל - PM2.5 מ - 1 ראוניב 2010 דע 27 יאמב 2010 סמ חפסנ ואר ' 3 .
2.2 . שער תודידמ
דרשמה יפל הביבסה תנגהל , לעפמה רע ך ותשירד יפל המכ שער תוקידב , ו אל נ אצמ ה ןהב הגירח תעבונה
מ ותוליעפ . ומכ םימעפ המכ דרשמה קדב ןכ לעפמהמ שער חותפה ריוואב ,
40
ולע אלו םיאצממ םיעיבצמה
לע תוגירח מ תועבונה תוליעפ ו .
ע דרשמה הש תוניקת ויה ןהב תואצותהו שער תוקידב המכ . לשמל , ב - 31 מב יא 2010 , תועשב
22:32-21:54 ,
41
ע הש קירסמ רפכב םירוגמה רוזאב שער תקידב דרשמה .
42
תיבב הניש רדחב תודידמב
רוטינה תנחת דיל ( בורק ידמל לעפמל ) אוה שערה סלפמ יכ הלע 39.4 םילביצד ( dBA ) , רמולכ , ןיא
הגירח םיעגפמ תעינמל תונקתהמ ( ריבס יתלב שער ) , שתה " ן - 1990 , יתמה דע שער תור 40 םילביצד
( dBA ) .
43

רפיש ןורימ רמ תעדל יכ ןיוצי , רפכ ץוביק ריכזמ קירסמ , דחא היה שערה תודידמ וכרענ ובש הלילה
תונורחאה םינשב רתויב םיטקשה תולילה .
44

3 . מתה דרשמ חוקיפ " ת
45

מתה דרשמב הדובעה לע חוקיפה ףגאמ ונשקיב " מ ידבוע תואירב לע םהלש חוקיפה אשונב עדימ ת לעפ
" ףסא דוח תוישעת " .
46
רסמנש ףגאה תוליעפ לע םינותנ ןלהל ו דמ " יונשופ הבול ר , לש תישארה האפורה
ףגאה .
3.1 . תוישיא תויתביבס תוקידב
ד ירבדל " יונשופ ר , לעפמה ךרוע תויתקוסעת תויתביבס תוקידב וידבועל תונקתב תשרדנה תורידתב
ב תכמסומ הדבעמ . מ ראוני 2006 דע ראוני 2010 וכרענ פמב כ לע - 1,170 הדובע תונחתב תוישיא תומיגד
לעפמב תונוש – דידמ תו לש לש המישנה רוזאב ריוואב םיימיכה םירמוחה יזוכיר ה דבוע םי .
47

ךותמ 170 , 1 תוישיא תומיגד , ב - 47 תרתומה המרה לעמ םירמוח יזוכיר ודדמנ תומיגד .
48


39
לא םימיב םילועו םיהובג םיקיקלחה יזוכיר רוטינה תונחת בורב ו דעיה ךרע לע .
40
ה תנגהל דרשמה יפל הביבס , ו חותפה ריוואב וכרענ תוקידבה םיתבב אל לשב םייטרפ הלועפ ףותיש רסוח םיבשותה לש .
וירבדל , א דחא בשות י ותיבב שער תקידב ךורעל רשפ ( םינותנה םיאבומ ךשמהב ) .
41
םיעגפמ תעינמל תונקת יפל ( ריבס יתלב שער ) , שתה " ן - 1990 , העשה רחאל 22:01 הליל תועשב רבודמ .
42
ה תדידמ תא ע שער תש ןומגא הנידע ה , ב שער תעינמ תזכר הביבסה תנגהל דרשמ – ןופצ זוחמ , ףותישב ילאקפ לאינד
מ יברעמ לילג הביבסה תוכיאל םירע דוגיא ו מ ש ןורי י רפ , ריכזמ ץוביק קירסמ רפכ .
43
וכע שיבכמ עקר שער שי שערה תודידמ וכרענ ובש רוזאב - הפיח . לעופ לעפמהש רחאמ 24 הממיב תועש , רב אל המ רו
שערל ותמורת . ץוביקב קחורמ רוזאב םג שערה תמר הקדבנ ךכיפל ( חותפה ריוואב ) לעפמה לש העפשה ןיא ובש , רוזאבו
לעפמל בורק ( רוטינה תנחתל ץוחמ ) , דע איה לעפמה תעפשה יכ אצמנו 2.5 ( dBA .)
44
רפיש ןורימ , רפכ ץוביק ריכזמ קירסמ , ןופלט תחיש , 24 רבוטקואב 2010 .
45
ד " ול ר יונשופ הב , הדובעה לע חוקיפה ףגא לש תישאר האפור , םיבתכמ , 15 ינויב ו - 22 ילויב 2010 .
46
לש םילעפמה ינש לע םינותנב רבודמ " תוישעת ףסא דוח " :" הדלפ רוזחימ " ו " הדלפ ףסא דוח ."
47
ודדמנ ריוואב םהיזוכירש םירמוחה יגוס : תרפוע , םורכ , לקינ , טלבוק , םוימדק , ןסרא , ןגנמ , שוחנ ת , לזרב , םוינימולא ,
ץבא , וד ןרוצ - ישיבג ינצמח , ףסכ , ןטסגנוט , םוינטיט , ןדבילומ , םוידנו , לידב , םוירב , םוילירב , דיסקוא םויזנגמ . קלחל
תויפיצפסה תונקתב רוטינ תושירד שי ולא םירמוחמ , םקלחלו שי ש הפישחל םירתומ ףס יכרע לארשי א הצמי .


דומע 9 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
ד ירבדל " יונשופ ר , לא םיאצממ תובקעב ו טקנ םיינכט םיעצמא לעפמה הפישחה תמר תדרוהל לש
םידבועה . המצוע תלעב ריווא תביאש תכרעמ הנקתוה לעפמב הבר , ו תובקעב ה תלעפ ה ורפתשה יאצממ
םלואב תודידמה ש הנקתוה וב .
תורחא הדובע תונחת ש ריוואב תואצמנש תונחת ןה םיגירח םיזוכיר ודדמנ ןהב ה חותפ . הדובעה יפוא
שיא ןגמ דויצב שומיש בייחמ וללה תונחתב םיאתמ י ( תוכסמ ו הדובע ידגב ) רידח תעינמל לש ה םירמוחה
ףוגל . תויתפוקת תויאופר תוקידב םירבוע ולא תונחתב םידבועה .
ב - 85 תיצחמ לעמ ויה םיזוכירה תומיגד הפישחה תרתומה תיברמה תללקושמה ( הלועפה תמר .)
49

ד ירבדל " יונשופ ר , ךישמהל שרדנ לעפמה ךורעל תורידתב תויתביבס תודידמ ה חולשלו תונקתב העובק
תויאופר תוקידבל םידבוע .
תויתביבסה תודידמה תואצות םירמוחה יגוס יפל
רמוחה סמ ה רפ תומיגד ה תוישיא סמ רפ תרתומה המרה לעמ תואצותה
תרפוע 111 11
םורכ VI
111 6
לקינ 111 0
ןסרא 83 3
םוימדק 83 1
ל רשא םירמוח ליעל הלבטב םניאש , ומה המרהמ תוגירח ודדמנ תרת ב לזרב , ב תשוחנ , ב ו ןגנמ המכב
םירמוח תודידמב תוטעמ ( כ - 26 תוגירח תומיגד לוכה ךסב .)
ד ירבדל " יונשופ ר , תודידמה תואצות חותינ דמלמ ריוואה תוכיאב רופיש לח תונורחאה םייתנשב יכ
הכתהה לעפמב הדובעה תביבסב , הפישחל הובגה ילאיצנטופה ןוכיסה םייק םש . ורחאה תודידמב תונ ,
ש ושענ ב ראוני ןי 2009 ראוניל 2010 , ואצמנ שולש תרפועה תמרב תוגירח , שולש ןגנמה תמרב תוגירח ,
תמרב תוגירח יתש ה םורכ , תמרב תוגירח יתש ה ןסרא ו מרב תחא הגירח ה ת םוימדק .

48
תרתומה המרה טנוולרה תונקתב תארקנ תוי " תרתומ תיברמ תללקושמ הפישח " . איה וז המר תיברמה תללקושמה המרה
יפו םיימיכ םימרוג לש ז רוזאב םיילקי ה דובע ה לש הדובע םוי ךשמב הפישח תרתומ הילא דע רשא דבוע לש הנומש תועש .
רמולכ , ריוואב רמוחה תמרל ףשחיהל דבועל רתומ כ ל תחתמ איהש " תרתומ תיברמ תללקושמ הפישח " הנומש םויב תועש
ישיא ןוגימ יעצמאב שומיש אלל ( הכסמ לשמל ) , ו יופצ אל קזנ יתואירב מ המרל הפישח ה הכומנ תללקושמה הפישחה תמרמ
תרתומה תיברמה .
49
הלועפה תמר איה תרתומה תיברמה תללקושמה הפישחה תיצחמ , ו תויתביבס תוקידב ךורעל שי הלעמו הנממ - תויתקוסעת
הדובעה םוקמב . העיבקב רבודמ מ י תילהנ היפלש לש המרב אוה רמוחה זוכיר םא " הלועפה תמר " תודידמ עצבל שי הלעמו
לו תונקתב העבקנש תורידתב תויתביבס ךורע תויתפוקת תויאופר תוקידב ל ידבוע ם . יכ שגדוי יופצ אל קזנ יתואירב
מ ל הפישח ב רמוח הלועפה תמר .


דומע 10 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
3.2 . תויאופר תוקידב
תויתקוסעת תויאופר תוקידב תוכרענ ל " םיקיזמ םימרוגב םידבוע " .
50

ידבוע רפסמ לעפמה ש ויתקוסעת תויאופר תוקידבב םיקדבנ תורידתו ת תוקידבה
 קיזמ שער – 70 ; הנשל תחא קדביהל ולא םידבוע לע .
 ל הפישח תרפוע – 15 ; ל תחא קדביהל ולא םידבוע לע השיש םישדוח .
 תומיוסמ תוכתמ – 12 ; הנשל תחא קדביהל ולא םידבוע לע .
 ןסרא – 5 ; הנשל תחא קדביהל ולא םידבוע לע .
חוויד לע לעפמב עוצקמ תולחמ
הדובעה לע חוקיפה ףגאל םיחוודמ םייתקוסעת םיאפור מתה דרשמב " ת תומוקמב עוצקמ תולחמ לע
םידבוע לעו הדובע ש ואצמנ םלצא תויתקוסעתה תויאופרה תוקידבב תוגירח תואצות .
הדובעה לע חוקיפה ףגאל םייתקוסעת םיאפור לש םיחווידה :
51

 תנשב 2006 לע חוקיפה ףגאב ולבקתה םדב תרפוע לש תוגירח תומר לע תועדוה הדובעה לש
השולש ידבוע ם ב לעפמ . וקחרוה ולא םידבוע תינמז הדובעהמ ל ופשחנ הבש תרפוע . ירחא
תרתומה המרל הדרי םמדב תרפועה תמרש םה דובעל ורזחוה םת .
 םינשב 2007-2006 העימשב הדירי לע תועדוה הדובעה לע חוקיפה ףגאב ולבקתה ש ל העברא
דבוע י ם ב לעפמ בקע שערל הפישח .
 ב שולש תואצות לע תופסונ תועדוה הדובעה לע חוקיפה ףגאב ולבקתה אל תונורחאה םינשה
עוצקמ תולחמב ולחש םיפסונ םידבוע לע תועדוה ולבקתה אלו תויאופרה תוקידבב תוגירח .
מתה דרשמב הדובעה לע חוקיפה ףגאב תישארה האפורה " תנייצמ ת יכ ףסונ ע ל רה תוקידבה תויאופ
נה תוכרע לע - תופוק ידי - םילוחה , יאופר תורישמ םייטרפ תיתקוסעת האופר יתוריש שכור לעפמה
ךמסומ , ךרוע אוהו תוקידב תויאופר שערל םיפושחה לעפמה ידבועל , םינרוגע יליעפמל ו םידבועל
םישדח . ומכ ןכ , יטרפה אפורה ךרוע עוציב רחא בקעמ ה תוקידב ב תויאופרה תופוק - םילוחה ו ירדמ ך תא
ה םידבוע רבדב ינוכיס ה לעפמב תואירב .

50
םירדגומ םניאש םידבוע " םיקיזמ םימרוגב םידבוע " םניא ח הקידבב םיביי וז . דבוע אוה " קיזמ םרוגב דבוע " ינשב םיבצמ :
1 . א . תרתומה תיברמה תללקושמה המרה תיצחמ לע הלועה ריוואב רמוחה זוכירל ףושח אוה ( הלועפה תמר .)
ב . ךשמ ה דובע ולש ה תונקתב רדגומ הז רמוח זוכירל הפישחב ( המגודל , 200 תומיוסמ תוכתמב דבועל הנשב תועש .)
2 . חל ןיפול , כ תונקתל תפסותב תרדגומה ןוכיסה תצובקל ךייש דבועה " ש הדובע יכילהתו תודובע ה םג םהילע תולח תונקת
הלועפה תמרמ ךומנ ריוואב קיזמה םרוגה זוכיר םא ." המגודל , ריוואב תרפועה זוכירל ףושחש םדא אוה תרפועב דבוע
וחפל הנשב םיישדוח תרתומה תללקושמה הפישחה תיצחמ לע הלועה ת , תפסותב תורדגומה תודובעה תחאב דבוע וא .
51
שגדוי ל וחוודש םירקמב רבודמ יכ מתה דרשמ " ת . ל ןיא םינותנ דרשמ וחווד אלש םירקמ לעו לעפמב האולחתה ללכ לע .


דומע 11 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
3.3 . לעפמב רוקיב םינוכיס רקס תכירעל השירדו
תבישי תובקעב ה תפתושמה הדעוו ל תסנכה לש תואירבו הביבס ב - 30 רבמבונב 2009 אשונב לעפמ " דוח
ףסא " , ה ךרע ףגא ל רוקיב הדובעה לע חוקיפ ידכ לעפמב הדובעה תביבס תאו םיכילהתה תא ריכהל
לו םוקמב שרדנ םא ךירעה תו לעפמה ידבועל תופסונ תויתקוסעת תויאופר תוקידב .
לע - ךמס רוקיבה יאצממ שרד ףגאה ל לעפמהמ ךורע םינוכיס רקס , ב תועצמא ךמסומ יעוצקמ ףוג , ךרוצל
הדובעה תונחתב םידבועל ןוכיסה תמר תכרעה . ל תכמסומ תוהג תדבעמ ןימזה לעפמה תא ךורע רקסה ,
ךרענ אוהו ינויב ו ילוי 2010 . תונקסמ םרט רקסה ה ולבקת הדובעה לע חוקיפל ףגאב . תואצות תלבק םע
רקסה םישדוח המכ ךותב עבקי הדובעה לע חוקיפל ףגאה לעפמב םיפסונ םידבוע םא ושרדיי רובעל
תופסונ תוקידב וליאו תויתקוסעת תויאופר תוקידב ושרדיי .
3.4 . מתה דרשמל וחוודש הדובע תונואת " ת
םינשב 2005 דע 2010 ד מתה דרשמב הדובעה לע חוקיפל ףגאל חוו " לע ת 160 לעפמב הדובע תונואת " דוח
ףסא ." ןהמ , הדובע תונואת שש ףגאה רקח .
52
םידבוע ינש לעפמב וגרהנ םינש ןתואב .
53

ללככ , הדובע תונואת ןה תונואתה לש לודגה בורה , הליפנ ןוגכ , הטבח , ןיעל רז ףוג תסינכ וא שאמ היווכ .
תחא הדובע תנואת , ש תנשב העריא 2010 , הרדגוה " רמוח תפיאש " , דחא דבוע הב עצפנו .
54

ד ירבדל " יונשופ ר , הייקנ הניא הדובעה תביבס , תכתמ תואטורג לש המרע לעפמב שי , תדובע וב תישענו
הכתה כ לש הרוטרפמטב - 1,600 תולעמ . םביט םצעמ םינוכיס םיכורכ הלאכ םיאנתב . תא תוושהל השק
םירחא םילעפמל הזה לעפמה ץראב . םלואו , העיגפ וב היהתש יופצ אל הפירח ( הנואת ) תפיאשמ
םיימיכ םירמוחמ .
מתה דרשמב הדובעה לע חוקיפה ףגאל חוודל לעפמ לע יכ ןיוצי " הדובע תנואת לכ לע ת . םיחוויד יכ הארנ
תושק תונואת לע , זופשא תוכירצמה תונואת לשמל , מתה דרשמל םלוכ םירבוע " ת . הדובע תונואתל רשא
ולק ת , םילעפמה ילעב לע ךומסל אלא הרירב ןיא השעמל .
55

4 . תואירבה דרשמ תוליעפ
יושיר ינועט םיקסע םניא תכתמ ילעפמ לש ןכלו תואירבה דרשמ אוה םהילע חקפמ וניא וניאו קדוב
לעפמ תברקב םיניסקואיד תואצמיה " ףסא דוח " . ףא - לע - יפ - תואירבה דרשמ תא לואשל ןוכנל ונאצמ ןכ
רבדב ותוליעפ סב לעפמה תביב . םיאשונ ינשב דרשמה תוליעפ ןלהל – ורוקמש ןוזמב םיניסקואיד תקידב
לעפמה תברקב הייסולכואל םד תוקידבו לעפמה רוזאב .

52
21 תנשב ועריא תונואתהמ 2005 , 70 תנשב ועריא 2006 , 22 תנשב 2007 , 13 תנשב 2008 , 20 תנשב 2009 ו - 14 תנשב 2010 .
53
מתה ינותנב רדגוה םיגורהה דחא " מ גרהנש ימכ ת " ימיכ רמוחמ היווכ " , ד ירבדל םלוא " נ אוה יונשופ ר תוצצופתהמ עגפ
מ אצוהש רמוחה הכתהה רונת . השעמל , עוריאה רחאל עובשכ רטפנ דבועה , תיבב וב הקלש םוהיזמ האצותכש ןכתיי -
םילוחה .
54
ד ירבדל " יונשופ ר , בקעו תואטורג ןוימב דבע דבועה ושארב שח ער חיר . לק עוריא תבשחנ איהו הרקחנ אל הנואתה .
55
ד " יונשופ הבול ר , הדובעה לע חוקיפה ףגא לש תישאר האפור , מתה דרשמ " ת , בתכמ , 25 רבמבונב 2010 .


דומע 12 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
4.1 . ןוזמב םיניסקואיד תקידב
רומאכ , םידימע םיינגרוא םימהזמ םה םיניסקואיד םילולעה ססומתהל םתלוכי לשב םדאה ףוגל רודחל
ימיכה םתוביצי לשבו ןמושב ההובגה ת . םיעצמה לכב אצמיהל םילולע םיניסקואידה – ריווא , עקרק ,
ןוזמו םימ . םיאצומש םיניסקואידה בור תא ןוזמה ךרד תאז םישוע םדאה ףוגל םכרד . לשמל ,
םיניסקואיד ילעבל ןוזמב - לולע םייח םי ינבל םשמו תומהבל רובעל - תוא םילכואה םדא ן . ומכ ןכ , םא
םיניסקואידל תופשחנ תורפ , דא ם ש אוה םג ףשחנ ןהלש בלחה תא התוש .
56

ימלועה תואירבה ןוגרא עבק ןוזמב םיניסקואיד תואצמיה אשונב תוחיטבה תכרעהל ילככ ( WHO ) תמר
םויל הליבס הכירצ ( TDI )
57
לש חווטב 4-1 םרגוקיפ ( םרגה ןוילירט ) ףוג לקשמ םרגוליקל . ה - TDI רכומ
ו תובר תונידמב םג לארשי . לע תבשוחמ וז המר - יפ כ םיניסקואידל הפישחה לל , ו ןוזממ קר אל .
58
המרה
ןוזמב םיניסקואיד לש תרתומה רתוי הכומנ , איהו דוחיאה תונידמב ןוזמב תרתומה המרל ההז
יפוריאה .
59

תנשב 2008 ךרע ניסקואיד תוחכונל רקס תואירבה דרשמ י ם ןוזמב .
60
ומגדנ רקסב 50 בלח ירצומ , םיגד ,
ףוע דבכ , ו ןמוש םיציבו רקב דבכ מ ץראב םינוש םירוזא .
61
תואירבה דרשמ יפל , לע - יפ אל רקסה תואצות
הנכס תפקשנ לש יחהמ ןוזמ ירצומ תכירצמ םיניסקואידל הפישח . ךכ לע ףסונ , םילדבה ואצמנ אל
ץראה ירוזא ןיב תוקידבה תואצותב .
62

לע - יפ יוגיה תדעו תטלחה ןיב - תידרשמ יחהמ ןוזמב תוימיכ תויראשל לחוה וגידב ולא םימיב לש ףסונ ם
וירצומבו בלחב םיניסקואיד . תואירבה דרשמ תשיג יפל יכ ןיוצי , עיבצהל לולע ןוזמב םיניסקואיד יוליג
םוהיז תייעב לע ידמ רחואמ , בטומו ריוואה םוהיז תעינמב םיבאשמה תא עיקשהל .
63

4.2 . םד תוקידב
תבישיב ה תפתושמה הדעוו ל תואירבו הביבס ב - 30 רבמבונב 2009 וכרעיי יכ עצוה ידבועל םד תוקידב
ותברקבש הייסולכואלו לעפמה .
64


56
תואירבה דרשמב הנוזתהו ןוזמה תוריש ואר ,
http://www.health.gov.il/pages/default.asp?maincat=51&catid=330&pageid=2469 , הסינכ ךיראת : 1 ינויב 2010 .
57
Tolerable Daily Intake = TDI . ה לע ףסונ עדימל - TDI ואר : Report on Tolerable Daily Intake of Dioxins and Related
Compounds , א רת ה דרשמ ל ןפיב הביבסה תוכיא , http://www.env.go.jp/en/chemi/dioxins/tdi_report.pdf , ינוי 1999 ,
מע ' 3-2 .
58
תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ , ידה א םיניסקו – לארשיב בצמה תנומת , הביתכ : ןמדלוג ןגוע , 1 ילויב 2003 ; ד " הניר ר
ונסרו , תואירבה דרשמב הנוזתהו ןוזמה יתוריש , השיגפ , 2 ינויב 2010 .
59
םש .
60
תובוכרתו םינארופ ללוכ PCBs ( איד ייומד םיניסקו .) ה - PCBs תוליער תוינגרוא תובוכרת םה . איה םהלש תחא הצובק
תובוכרת PCBs םיניסקואיד ומכ תולעופה .
61
זאמ ומגדנ םיגדה קירסמ רפכ רו .
62
כנמל הנשמה תכשל " תואירבה דרשמ ל , בתכמ , 31 יאמב 2010 . ואר : תואירבה דרשמב הנוזתהו ןוזמה תוריש , " רקס
תובוכרתו םיניסקואיד תומר לע ינושאר PCB's לארשיב ןוזמב םיניסקואיד ייומד ( 2008 ) " ,
http://www.health.gov.il/Download/pages/Seker_dioxins2008.pdf .
63
כנמל הנשמה תכשל " תואירבה דרשמ ל , בתכמ , 31 יאמב 2010 ; ד " ונסרו הניר ר , תואירבה דרשמב הנוזתהו ןוזמה יתוריש ,
השיגפ , 2 ינויב 2010 .
64
סמ לוקוטורפ ' 5 דעו לש תפתושמה הדעווה תבישימ הדובעה תדעוו הביבסה תנגהו םינפה ת , תואירבהו החוורה אשונל
תואירבו הביבס , 30 רבמבונב 2009 .


דומע 13 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
ל פ תואירבה דרשמ י , לעפמל םיכומסה םיבושייה יבשותל םד תוקידב לע ססבתיש רקחמ " דואמ יתייעב
תיגולודותמ הניחבמ " אשונה תא םדקי אלו . הב י ללכ לש םד תוקידב לע םיססובמה סוחיי יכרע רדע
הנידמה יבשות , ישוק היהי נל תועמשמ סחייל תוקידבה ינות . רמולכ , תוכתמ ואצמיי יכ חינהל ריבס
םיבשותה לש םדב , היהי אל םלוא רשפא הובג וא ןכוסמ זוכירב רבודמ םא עובקל . ךכ לע ףסונ , קלחל
שי תוכתמהמ לודג המכ הפישח יכרד , ןושיע לשמל . אל םיבשותה לש םדב תרפוע תאיצמ הדיעמ חרכהב
הפישח לע תרפועל לעפמהמ .
65

דל תודוקנ ןוי
5 . התומתו האולחתל ריווא םוהיז ןיב רשקה
66

םילעפמ המכ שי הפיח ץרפמ רוזאב םידושחה ריווא םוהיזב , ו חוכ תונחת םהב , םיימיכורטפ םילעפמ ,
תוכתמ ילעפמו םינשד ילעפמ , םיעבצ תוישעת , ןוזמ , רולכו יוקינ ירמוח .
67
רוביצה תואירבל היצילאוקה
68

הרסמ קה תא הרואכל חיכומה בר רמוח ונל תמר תחכוהל ףסונ רמוחו האולחתל ריווא םוהיז ןיב רש
הפיח ץרפמ רוזאב ההובגה האולחתה . ו ןכא , תיזכרמה הכשלה לש האולחתה ינותנ לע ונרבעשכ
הקיטסיטטסל ונמשרתה ש שי פנב האולחת ףדוע ת ו הפיח תפנב יצראה עצוממה תמועל וכע ןווגמב
םימוחת .
םלואו , תדעו חודב בתכנש יפכ - ךלמינבא , " ב הטושפ הניא התומתו האולחת ינותנ לש הקיד . האולחתה
תויתועמשמ תונקסמ קיסהל ידכ הלודג הייסולכוא תבייחמה תיטסיטטס העפות איה . תונוש
הייסולכואב , יתדע אצומכ , ליג , הנוזת ילגרה , ןושיע , תינפוג תוליעפ , הזב אצויכו הקוסעת םוקמו גוס
האולחתה לע םיעיפשמ . גמ תומוקמבו םירוזאב םיעקר ןווגממ הייסולכוא תמייק םינוש םירו , דחוימב
תונוש תוצראמ םילועמ תבכרומ וז רשאכ , םינוש םייח ילגרהו הנוש יטנג עקר . םירבדה ןטרסה יבגל
יתביבסה םרוגל הפישחה רחאל תובר םינש עיפוהל תולולע תובוגתש רחאמ רתוי דוע םיבכרומ
עיפשמה ." יכ בתכנ דוע " מ קלח יכ דואמ ןכתיי ריוואה םוהיז תמרמ תעבונ םויכ תילגתמה האולחתה
רושעמ הלעמל תצק ינפל תמייק התיהש ... תרכינ הדימב רפתשה בצמה ."
תדעו חודב בתכנ הז אשונב ןוידה םוכיסל - ךלמינבא " : ץרפמב האולחת ףדוע שי יכ הרורב הרוצב הארנ
ןטרסו בל תולחמב הפיח . יטנטסיסנוק וניא האולחתה ףדוע ; ל הנוש אוה וניאו האולחתו התומת יבג
רתוי הכומנ םייח תלחותל איבמה םרוג הווהמ . האולחתה ףדוע ןיב רשקל הז בלשב לכונ יכ הארנ אל
םלועב וא ץראב םידדמנה הביבס ימרוג ןיבל . הלועפ תבייחתמ יכ קפס ןיא םייקה עדיה תמרב םג
האולחתל םיירשפא םימרוג תנטקהל תצרמנ ."
69


65
ד " וטורג רמתיא ר , תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתוריש שאר , חל בתכמ תסנכה רב ןינח בד , 17 ראוניב 2010 .
66
ד " ג ר ' ןוקירק סמא , רוביצה תואירבל היצילאוקה , ןופלט תוחישו השיגפ , 2010-2006 .
67
רוביצה תואירבל היצילאוקה , " רוביצה תואירבו ריווא םוהיז : וכעו הפיח ץרפמ הרקמ " , רבמצד 2005 .
68
קסוע רוביצה תואירבל היצילאוקה ת תואירב ןיבש רשקב ל הביבס , חתנמ ת דקמו תואירבה לע םוהיזה תוכלשה תא תמ
אשונב תוינידמ . איה כ תדגאמ - 20 הביבס ינוגרא , ירקוח ם , םיאפור , יצעוי ם םיבשותו .
69
חוד " הפיח ץרפמב ריווא םוהיז : לועפל תוצלמהו בצמ תנומת ( " תדעו חוד - ךלמינבא ) , ףיעס 2.2 , ןמאנ לאומש דסומ
ןוינכטב , 31 רבוטקואב 2006 .


דומע 14 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
5.1 . הנעט רבדב הטילפ ינקת םירימחמ אל ו םייד יא - תוקידבב םימהזמה לכ תקידב
ה רוביצה תואירבל היצילאוק תחתומ לעפמ לע הביבסה תנגהל דרשמה לש חוקיפה לע הפירח תרוקיב
" הדלפ ףסא דוח " . ל היצילאוקה יפ , ץראב םינקתב דמוע לעפמה םא , םירימחמ םניא םינקתה ירה םייד
א יוארכ קדוב וניא הביבסה תנגהל דרשמה וא םיטלפנש םימהזמה לכ ת ונממ . וחב ול םימוד םילעפמ " ל
תוחפ םימהזמ .
70
בג ירבדל ' וסיפ תינור , כנמ " ל תי התומעה , תנגהל דרשמה ךרועש תוקידבה לכב אל
םיקדבנ הביבסה לכ םימהזמה .
71

רפיש ןורימ רמ , רפכ ץוביק ריכזמ קירסמ , א יכ ונינפב ןייצ ו תוארמ תוקידבה םנמ ש םוהיז לכ ןיא
לעפמהמ , םלוא ב לעפמל הכומסה רצחב הלודג הפרש הצרפשכ םג - 23 יאמב 2010 וארה אל תודידמה
םינקתהמ הגירח שיש אלא ל - 20 תוקד , ףא רוזאהו םהיתבב תועש המכ ראשיהל וצלאנ ץוביקה יבשותש
ןשע ףופא היה ולוכ . םייתייעב םינקתהש ןאכמ .
72

6 . םיסלכואמ םירוזאל היישעת ילעפמ תברק
בל היצילאוקה תדמע רחא םוקמל לעפמה תא קיתעהל שיש איה רוביצה תואיר , שי ותברקבש רחאמ
םיבושיי , יתב - ןוזמ ילעפמו רפס . םהירבדל , הפופצ לארשי תנידמש רחאמ , בטומ היישעת ילעפמ זכרל
בושיי תומוקממ קחורמ היישעת רוזאב םוהיז לאיצנטופ ילעב .
73

םייתנשכ ינפל דע דרשמה תוינידמ הביבסה תנגהל אש התיה םיקחרמ עובקל ןי " םירוסא " ביבס
םילעפמ . תוינידמ הססבתה וז לע ה חנה ה ש םיאנתה לכב דומעל ךירצ לעפמה דע ול ובצוהש לעפמה רדג .
ומכ ששח ןכ י םאש דרשמה תרחא עבקי , לעב י רוזאב תועקרק םי " םירוסאה " הנידמה תא ועבתי .
תייחנהב רמ לטיבא יש , היהש כנמ " דרשמה ל םייתנשכ ינפל , לחה יקחרמ תעיבקל הדובעב דרשמה
ב י םילעפממ ןוחט םישדח םינכוסמ םירמוח םיקיזחמה דבלב . תואטורג דוביעו הכתה ילעפמ תמגוד
" ףסא דוח " םינכוסמ םירמוח ילעפמ םניא , ה ןכלו ה תא הללכ אל הדובע לעפמ " הדלפ ףסא דוח " .
תניחב תעב ה ילעפמ ןיב קחרמ תואטורג דוביעו הכתה שמה ךמתסה םיבושייל לע הביבסה תנגהל דר
םורד לש הביבסה תנגה תושר לש אשונב םיחנמ םיווק - הילרטסוא .
74
ה תעיבקב יקחרמ ם ב הז ךמסמ
ואבוה ה ןובשחב י יטב ם לש ריוואל תוטילפ , חיר , ז י ה ו שערו םימ ם . לע סיסב ךמסמה לעפמל ותמאתהו
" ףסא דוח " ךירצ בושייה יתב ןיבל וניב קחרמה יכ הביבסה תנגהל דרשמה טילחה תויהל 500 רטמ
תוחפל . רעש תודידמ יפל ך הביבסה תנגהל דרשמה הפמ יבג לע , םיתבל לעפמה רצח ןיב קחרמה
כ אוה ץוביקב םינושארה - 530 רטמ . רפכ ץוביק ריכזמ ירבדל קירסמ , רתויב םיבורקה ץוביקה יתב
לעפמל םה כ קחרמב - 250 ונממ רטמ .
75


70
ד " ג ר ' ןוקירק סמא , רוביצה תואירבל היצילאוקה , ןופלט תוחישו השיגפ , 2010-2006 .
71
וסיפ תינור , כנמ " תיל רוביצה תואירבל היצילאוקה , ןופלט תחיש , טסוגוא 2010 .
72
רפיש ןורימ , רפכ ץוביק ריכזמ קירסמ , ןופלט תחיש , 24 רבוטקואב 2010 . ואר : גו תניר רירפצ ' ירוח יק , " תפרש התבוכ
תכתמה תלוספ ףוסיא רתאב קנעה ' ףסא דוח ' וכעל תימורד " , ץראה , 23 יאמב 2010 .
73
וסיפ תינור , כנמ " קה תיל רוביצה תואירבל היצילאו , ןופלט תחיש , טסוגוא 2010 .
74
םורד - הילרטסואב הלדוגב תיעיברה הנידמה איה הילרטסוא , כ הב םייחו - 1.6 שיא ןוילימ .
75
רפיש ןורימ , רפכ ץוביק ריכזמ קירסמ , ןופלט תחיש , 24 רבוטקואב 2010 .


דומע 15 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
6.1 . תידגנ הדמע – ו םיבושיי לש הבוט תונכש לש ישעת הי
רומאכ , השיג שי שי היפלש יזוכירמ םיקוחר םירוזאל םיסלכואמ םירוזאל םיכומסה םילעפמ ריבעהל
הייסולכוא . םלואו , פורפ ירבדל ' ןוינכטב ןמאנ לאומש דסוממ ךלמינבא םרוי , םיטונ םיינוריע םיבושיי
היישעת ילעפמ תברקב חתפתהל , ו םילעפמש לבוקמ תובר תויברעמ תונידמב םינכוש תב ףא יזוכיר ךו
הייסולכוא . ךכ לע ףסונ , תא הגישמ הניא םיסלכואמ םירוזאמ םילעפמ תקחרה םיתעל ה הרטמ .
תיתיישעתה תימוקמה הצעומה תמר - בבוח , לשמל , ה תונש עצמאב המקוה - 70 םירוזאמ קחרה
םיסלכואמ ידכ הילעפממ ריוואה םוהיז לש תוקיזמה תועפשההמ ענמיהל , ה ךא תברקתמ הייסולכוא
הילא , ל הבה ריע לשמ " םיד הילא ךומס תמקומה ראב לש תוינופצה תונוכשהו - עבש .
יכ ןיוצי דוע םיימיכ םירמוח שי םיתעל , םיפידנ םיינגרוא םירמוחו ןקנח תוצומחת , לשמל , ש םה רשאכ
ריוואב ו םיקחרתמ מ םתטילפ רוקמ םה םירחא םימהזמ םירמוחל םיכפוה שמשה ינרק תעפשהב
הרוטרפמטהו .
76

6.1.1 . םוהיזל המגוד ותורצוויה םוקממ קחרה עיפשמה ריווא
רוציי תודיחי יתש תב תפסונ תימחפ חוכ תנחת תמקה תננכותמ ןולקשאב ( טקיורפ D .) תנגהל דרשמה
ד ךרעש רקחמ לע עיבצה הביבסה " ץיבלדג ר ' תיבב - ע םילוחה " ןולקשאב יליזרב ש , לש תפסות ויפלש 10
קמ '' ג / מ '' וד לש ק - לעל תמרוג ריוואב תירפוגה תצומחת כ לש היי - 5% ןוימ רדחל תוינפב , רועישב תפסותו
ןקנח תוצומחת לש הז – לש היילעל 2% ןוימה רדחל תוינפב . ךכיפל , תפסונ תימחפ חוכ תנחת תמקה
ןולקשאב הדיתע הז רוזאב םיזופשאה רועיש לע עיפשהל .
77
ךכ לע ףסונ , תימחפ חוכ תנחתמ הטילפה
מהזמ תריציל תמרוגו לודג חטש ינפ לע תרזפתמ םיינוינש ריווא י .
78
תונורחאה םינשב לדג תוגירחה רפסמ
ץראה םינפב ולא םימהזמל ריוואה תוכיא ינקתמ , םיירקיעה הטילפה ירוזאמ חורה דרומב . שוג רוזאב -
ןויצע , לתו ןולקשא רוזאב הטילפהמ עפשומה - לשמל ביבא , ץלמומה יתביבסה ןקתהמ תוגירח תודדמנ
לע - כב ימלועה תואירבה ןוגרא ידי - 70% הנשב םימיהמ .
6.1.2 . וד - םויק לש ו היישעת לש םיסלכואמ םירוזא – לש תוברת " םייוקיל ספא "
תולקת לשב םיתעל תורוק םהל ועבקנש םינקתהמ היישעת ילעפמ לש תוגירח . חודב תוצלמהה תחא
תדעו - דח עבקי הביבסה תנגהל דרשמהש איה ךלמינבא - יכ תיעמשמ ןניא תולקת " תורוק " תועבונ אלא
הקוזחתמ אל התואנ , מ יא - םילהנ לע הדפקה , מ ו תעמשמ רסוח מ " תוירפמולש ." דרשמה לש המלשה
הליבק הניא וז תולהנתה םע . אל רבודמ ב " תולקת ספא " אלא ב " תולקת ספא לש תוברת " .
תדעו - הביבסה תנגהל דרשמל הצילמה ךלמינבא ש ינקתמ תוגירח הקידצמה הביסכ תולקתב ריכי אל
הטילפ . הצילמה הדעווה א רימחהל לוהינה תוברת יונישל איבהל ידכ העתרהה תא ריבגהלו השינעה ת
היישעתב הקוזחתהו . הדעווה יפל , היישעת ילעפמ שי םלועב , םילעפמ םהבו םירמוח טולפל םילולעה
םינכוסמ , םיסלכואמ םירוזא יזכרמב . ב רשפאתמ רבדה תוכז תולקת ספא לש תוברת לע הדפקה .
79

דפקה אלא לעפמה תריגס וניא ןורתפה םייתביבס םינקת לע ה ו תתחפהל תומדקתמ תוקינכטב שומיש

76
פורפ ' ךלמינבא םרוי , ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומ , ופלט תחיש ן , 27 יאמב 2010 .
77
הביבסה תנגהל דרשמה , ןולקשאב תננכותמה תימחפה חוכה תנחת אשונב הדמע , 19 ילויב 2009 .
78
ןוזואב רבודמ יכ הארנ ( O3 ) םיקיקלחב וא .
79
חוד " הפיח ץרפמב ריווא םוהיז : לועפל תוצלמהו בצמ תנומת ( " תדעו חוד - ךלמינבא ) , ףיעס 3.2 , ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומ ,
31 רבוטקואב 2006 .


דומע 16 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
םוהיז . " ריבס ןורתפ ןיאש וא ולא תושירדב תדמוע הניא היישעתה יכ אצמנ םא , לש הטישב טוקנל שי
לעפמה תריגס ."
80

7 . יא - ןומא לש רוזאה יבשות ב הביבסה תנגהל דרשמ
רפיש רמ ירבדל , רפכ ץוביק ריכזמ קירסמ , ה םיבשותה תשוחת אי שמהש גציימ וניא הביבסה תנגהל דר
לעפמ לומ םתוא " ףסא דוח " . אברדא , ה םישח ם לעפמה םע הלועפ ףתשמ הביבסה תנגהל דרשמהש .
וירבדל , לעפמה םע הלועפ ףותישב דבוע אוהש רחאמ אשונב םיניינע דוגינ שי הביבסה תנגהל דרשמל
ילכ תטירג אשונב בכר , רמולכ , ועפב ךישמי לעפמהש סרטניא שי דרשמל ותל .
רומאכ , הביבסה תנגהל דרשמה לע הפירח תרוקיב שי רוביצה תואירבל היצילאוקב םג . תובושתמ
יאה תמר יכ ןיפיקעב הלע ונילא הביבסה תנגהל דרשמה - דרשמל םיבשותה ןיב ןומא הבר רתויב . יכ ןכתיי
רוטינה תנחת תמקה הכשמנ ךכ לשב ידמ בר ןמז . ומכ ןכ , בש ץוביקב תיב רתאל לק היה אל ויהי וילע
תש םינכומ השעי שערה סלפמ לש הדידמ וב .
8 . ןפוא ה בושיח לש לעפמה תובוראמ םיניסקואידה תטילפ
רומאכ , לעפמל ועבקנ םיניסקואיד לש םייברמה הטילפה יכרע
81
ןקת יפל Ta Luft 2002 , ףיעס 5.2.7.2 ,
ונושל הזש :
The dioxins and furans […] may not exceed a mass flow in waste gas of 0.25 μg/h or
82

a mass concentration in waste gas of 0.1 ng/m³, as a minimum requirement.
רמולכ , מ תמירז אוה לעפמל עבקנש םיניסקואיד תטילפל ילמיסקמה ןקתה א לש הס 0.25 םרגורקימ
העשל וא לש זוכיר 0.1 בוקל םרגוננ .
הביבסה תנגהל דרשמהש שוריפה יפל ןתונ לבגהל וז ה , מה תמירז םא א מ הכומנ םיניסקואיד לש הס -
0.25 העשל םרגורקימ – תיסחי ךומנ הטילפה בצק רמולכ – וניאו תושירדב דמוע לעפמהש עמשמ
םיניסקואידה זוכיר לש ןקתב דומעל ביוחמ . םא מה תמירז א רתומה ףסה תא הרבע הס , תפסוותמ
םיטלפנה םיניסקואידה זוכיר לש הלבגהה . ה אוה קומינ אש מה תמירז ףס תא םירבוע אל ם א הס
תרתומה , הרקמ לכב הנטק תטלפנה םיניסקואידה תומכ . הביבסה תנגהל דרשמה לש בתכמ יפל
רוביצה תואירבל היצילאוקל , " ףסה בצק תא רבוע לעפמה םא ףא [ מה תמירז א הס ] , תואמב וליפא
םיזוחא , הטילפה ינקתב דמוע לבא [ זוכיר ] , רדהמו םיאנתהמ גרוח וניא אוה ןוישרב םירדגומה תושי
קסעה ."
83


80
םש , חפסנ 5 .
81
קסע ןוישרב םיאנת , סמ ' הביבסה תוכיאל דרשמה לש קית : 631370/1 ; בתכמ מ סיז תירוד , הביבסה תנגהל דרשמה – זוחמ
ןופצה וכע תייריעב םיקסע יושיר תקלחמ להנמל , 21 סרמב 2005 .
82
הלימה תועמשמ " or " ףיעסב תרבסומ ןקתב 5.1.2 היינשה הקספב :
If the observation of a specific mass flow or of a specific mass concentration is stipulated in 5, either the mass
flow or – with an exceeded permissible mass flow – the mass concentration shall be limited in the licensing
notice unless 5.2 or 5.4 contain explicit provisions stipulating that both the mass flow and the mass concentration
shall be limited .
תינמרגה הפשב םג וז הקספ הקדבנ עדימהו רקחמה זכרמב , רוקמב ןקתה בתכנ הבש .
83
ד " רבנע יסוי ר , כנמס " הפוקת התואב הביבסה תנגהל דרשמב תוישעתל ריכב ל , וקה ישארל בתכמ רוביצה תואירבל היצילא ,
23 לירפאב 2006 .


דומע 17 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
תתומעו רוביצה תואירבל היצילאוקה " ןידו עבט םדא " לע םירערעמ קומינ הז יכ םיעבוקו אוה וניא
ריבס . םהירבדל , תויומכ טולפל רתומ היהי לעפמלש ריבס אל תולודג םיניסקואיד לש , בצקל רבעמ ףא
ה ןקתב ןיוצמה הטילפ , פה זוכיר ןקתב דמוע אוהש םושמ קר הטיל . ןכ לע רתי , ריוואה תליהמ תועצמאב
רשפא תובוראהמ הטילפב םיניסקואידה זוכיר תא ןיטקהל ובו - ןמזב לש הלודג תומכ הביבסל טולפל
םיניסקואיד .
84

דבוע לעפמה רשאכ 20 איה הבוראהמ הטילפה בצקו הממיב תועש 400,000 מ " העשל ריווא ק , לש הטילפ
0.1 מל ןיסקואיד םרגוננ " פ העמשמ ק תטיל 0.35 הנשב םיניסקואיד םרג . האוושה םשל , ללכ תומכ
תנשב וטלפנש םיניסקואידה 2006 ולוכ הפיח ץרפמב , םייתיישעתה תורוקמה לכמ , תלוספ ירתא ,
תוינוכמב קלד תפירש , הזב אצויכו תוירגיס ןושיע , התיה 0.9 הנשל םרג .
85

תדעו חוד יפל - ךלמינבא – וניאש קלחב קסוע תורישי ב לעפמ " וח ףסא ד " – לוהינב תינרדומה השיגה
ל איה יתביבס ב תואר הביבסה לע עיפשמה םרוג םהזמה תומכ . ןויסינה יכ דמלמ ןקת היישעתל עבקנשכ
םיכפשב םהזמ זוכיר , רבדה איבה םיכפשל םימ תמרזהל םשל םהזמה לוהימ , םלוא התיה הביבסה
תומכ התואל הפושח לש םהזמ .
86
יכ ןיוצ ומצע לעפמב קסועה חפסנב ןיב ןויד להנתה תווצה ירבח
םא הלאשב תומכ ןקת שרדנ וא םיאתמה ןקתה אוה זוכירה ןקת , תילאיצנטופה המורתה תא אטבמה
הביבסה םוהיזל לעפמה לש .
87

9 . ִ נ לומר
והמ לומרנ
הרוטרפמט לש םינוש םיאנתב עצבתהל םילוכי םימוד םיימיכ םיכילהת , ןצמח זוכיר , ץחל , םימ זוחא
הזב אצויכו . אל ידכ אוושה רשפ לש ה ולא תוטילפ לש םינקתל הביבסל תוטילפ , תא רידגהל גוהנ
ןקתב הדימעה תא םיעבוק םהבש םיאנתה . זכ הרדגהל המגוד תא : הטילפ זג , םימ ידא אלל ,
לש הרוטרפמטב 20 לש ןצמח ףדועו תולעמ 3% . תואיצמב , םניא הטילפה יזג יפל םיגהונ ןכלו הז רואית
םילמרנמ – ועצמאב םיננקתמ יטרואית בושיח ת – לש םיאנתל לעופב הבוראה יאנתב םיזגה זוכיר תא
ןקתה . ה לומרנ ל ףתושמ הנכמ רצוי םהיתונוכתבו םבכרהב םינושה הטילפ יזג םהיניב האוושה רשפאמו .
ךכ לע ףסונ , םימהזמה זוכיר תנטקה םשל הטילפה יזג לוהימ לש תורשפא עונמל ידכ שורד לומרנה
ל םש ןקתב הדימע . לע - י הבוראל ריווא תפסוה יד רשפא הנממ טלפנה םהזמה זוכיר תא ןיטקהל , ו תעיבק
ןקתב הדימעה קדבית םהבש םיאנתה , הז ללכבו ןצמחה זוחא , תאז תענומ .
88


84
ב לעפמב הכרענש עתפה תקידבב - 22 ינויב 2006 כ תישארה הבוראה תקיפס התיה - 450,000 מ " העשל ריווא ק . רומאכ ,
לש הטילפ זוכיר התלעה הקידבה 1.03 מל םיניסקואיד םרגוננ " ריווא ק . מל דדמנש זוכירה תא ליפכנ םא " תקיפסב ק
לעופב הבוראה , קנ הקידבה תעשב הבוראהמ וטלפנש לב 463,500 םיניסקואיד םרגוננ . ל הווש הז רפסמ - 463.5 םרגורקימ
העשב םיניסקואיד . רומאכ , עבקנ ןקתב 0.25 םיניסקואיד לש תרתומ תילמיסקמ הטילפכ העשל םרגורקימ , רמולכ , תמירז
מה א כ יפ התיה הס - 1,800 ןקתב רתומהמ . קתב דמוע היה הטילפה זוכיר םא ףא ן , המגודל 0.1 מל םיניסקואיד םרגוננ " ק
ריווא , לעופב הבוראה תקיפסב הז זוכיר ליפכנשכ , לעופב וטלפנש לבקנ 45,000 העשב םיניסקואיד םרגוננ . ל הווש הז ךרע -
4.5 העשב םיניסקואיד םרגורקימ , ו אוה ןקתה רומאכ 0.25 העשל םיניסקואיד םרגורקימ . ד " רגנו הירא ר , הקלחמה
תומעב תיעדמה ת " ןידו עבט םדא " , דל בתכמ " הביבסה תנגהל דרשמהמ רבנע ר , 28 ינויב 2006 ; ד " ג ר ' ןוקירק סמא , וי בש -
שאר רוביצה תואירבל היצילאוקה , 26 רבמטפסב 2006 .
85
חוד " הפיח ץרפמב ריווא םוהיז : לועפל תוצלמהו בצמ תנומת ( " תדעו חוד - ךלמינבא ) , חפסנ 5 , ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומ ,
31 ואב רבוטק 2006 . טילפ תמר יכ ןיוצי ה לש 0.9 תנכוסמ הניא הנשל ןיסקואיד םרג , ךא איה רתומה תוטילפה חווט לובגב .
86
םש קרפ 1.3 .
87
םש , חפסנ 5 .
88
לע - ד לש רבסה יפ " ןייטשקילפ הדננרב ר , כנמס " הפיח רוזא םירע דוגיא ל – הביבסה תוכיא , 7 יאמב 2006 .


דומע 18 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
הנעטה
ללככ , הבוראהמ םיטלפנש םיזגב ןיא , הפרשה אתב ורבעש רחאל , ןצמח הברה , לודגה ובורש רחאמ
הפרשל שמיש .
89
ואירבל היצילאוקה יפל רוביצה ת , הבוראמ הטילפ תודידמ עוציב תעב , לעפמה להמ תא
הבוראב םרוזה םהוזמה ריוואה יקנ ריוואב תא ןיטקה ךכבו הילא םרזוהש ףסונ זוכיר םימהזמה
הב םידדמנה . רמולכ , הדבועה ש ב הבוראב עתפה תקידבב ןצמחה זוחא - 22 ינויב 2006 זוחאל ההז היה
ןצמחה מחה זוחאל ההזו לומרנה רחאל יקנ ריוואב ןצ , ריוואב םהוזמה ריוואה תליהמ לע דמלל היושע
זוכירה ינקתב דומעל ידכ יקנ .
ה הדידמה רשאכ תירקיע מה תמירז אלו זוכירה תדידמ איה קסעה ןוישר תניחבמ א הס , רבסוהש יפכ
ליעל , ל רבד ז שי ה הבר תועמשמ ,
90
ןכש לעופב , םימהזמ לש תולודג תויומכ תולולע הביבסל טלפיהל
רמל זוכירה ןקתב הדימעה תו .
91

הביבסה תנגהל דרשמה יפל , ןקתב ןיא 2002 Ta Luft ןוגכ םילעפמב ןצמחה יזוחא לומרנל השירד " דוח
הדלפ ףסא " . ךכ לע ףסונ , םלואל סנכומ אלו ריוואה לש לוהימ לעפמב ןיא הביבסה תנגהל דרשמה יפל
ץוחבמ ריווא רומאה .
10 . ה תמק לארשיב םיניסקואיד תדבעמ
רומאכ , םיניסקואיד תואצמיה תקידב םשל ריוואה תדיכל
92
תישענ םויכ לע - םימרוג ידי םיכמסומ
הביבסה תנגהל דרשמה ליעפמש , הזילנאה םלוא לש ה מיגד ו תורחא תונידמב תודבעמב תישענ ת , רחאמ
םיניסקואיד יוליגל המיאתמ הדבעמ םויכ ןיא לארשיבש . וחב תודבעמל לארשימ תומיגדה תחילש " ל
תיתייעב ה ן לשב רסוח ןמזה לשב ןהו ןתמר לע חוקיפ ךכב ךורכה . ךכ לע ףסונ , תמיגד תואצותב םילדבה
םייושע ריווא לעפמב םיפרשנה םירמוחה גוסב םירושק תויהל , םג םלוא ב ע רשא הדבעמ התש תא
המיגדל הזילנאה .
ד ירבדל " תואירבה דרשממ ונסרו הניר ר , ד יוליגל רתוי תומישיו תולוז תוטיש שי םויכ םיניסקואי , לו ןכ
זכ הדבעמ םיקהל לקוש דרשמה תא המיאתמ תיטרפ הדבעמב ריכהל וא לארשיב , םקות וז םא .
93

רתוי תובר תומיגד עצבל תואירבה דרשמ לכוי לארשיב המיאתמ הדבעמ היהתשכ .
94
םג ןוכנ רומאה
הביבסה תנגהל דרשמה רובעב וחקלנש תומיגדב םיניסקואיד יוליגל .
11 . רא םוגידל עתפ תוקידב תובו
ידכ הטילפה יאנתב םידמוע היישעת ילעפמ םא קודבל צהש י ב דרשמה םהל תנגהל קסע ןוישרב הביבסה
ישיאה וצב וא , דרשמה ךרוע , זרכמב תורחבנש תוינלבק תורבח תועצמאב , תוקידבו תויתפוקת תוקידב
עתפ . מה תורבח תומייק למ תועונמ םיוסמ לעפמב תויתפוקת תוקידב םייק ותואב עתפ תוקידב לעפמ .

89
ד " רגנו הירא ר , מה הקלחמה תתומעב תיעד " ןידו עבט םדא " , ןופלט תחיש , 15 טסוגואב 2010 .
90
ד " ג ר ' ןוקירק סמא , וי בש - שאר רוביצה תואירבל היצילאוקה , 26 רבמטפסב 2006 .
91
ד " רגנו הירא ר , תתומעב תיעדמה הקלחמה " ןידו עבט םדא " , דל בתכמ " הביבסה תנגהל דרשמהמ רבנע ר , 28 ינויב 2006 .
92
יוואה תרבעה ללוכ םיקיקלח תדוכלמו ןנסמ ךרד ר , ימיכ רמוחב הפיטשו יוביע .
93
הירבדל , וחל יחה ןמ ןוזמ תומיגד תחילש " תבכרומ ל , לשמל , ירנירטו חוקיפ תניחבמ .
94
ד " ונסרו הניר ר , תואירבה דרשמב הנוזתהו ןוזמה יתוריש , השיגפ , 2 ינויב 2010 .


דומע 19 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
ללככ , להונ ה י קידב תו ססבתמ םי בורא תקידב ילהונ לע תו קירמאה תונכוסה לש נ תילרדפה תי תנגהל
הביבסה ( EPA .)
95

ףא ניא עתפה תוקידב ידעומש ם עודי םי םילעפמה ידבועל , םימגודה תא בכעל םתורשפאב שי יכ הארנ
ב ללש תונאות , םוחתב לשמל ה ו תוחיטב ה למשח . ה ירעשל קדובה תעגה עגרמ תקידב תליחתל דעו לעפמ
הבוראה תפלוח העשכ . יכ הארנ העתפהה תדימ יולת הקידבב ה ילעב לש הלועפה ףותישב תמיוסמ הדימב
םילעפמה .
96

םויכ ןיא הביבסה תנגהל דרשמל תורשפא תובורא םוגדל ומצעב . רבדה שענ ה לע - תוינוציח תורבח ידי ,
םג דובעל תויושע ולאו היישעת ילעפמ םע םירחא .
97
ב - 20 יאמב 2010 םסרפ דרשמה הביבסה תנגהל
תריחבל יבמופ זרכמ הרבח ריווא ימוגיד עוציבל ב רובע ו . זרכמב העצה תשגהל יאנת אוה תובייחתה
היישעת ילעפמ םע וירשק תא קתנלו דרשמה םע תידעלב דובעל עיצמה .
9895
הביבסה תנגהל דרשמה לש טנרטניאה רתא , www.sviva.gov.il < םייתביבס םיאשונ < ריוואה תוכיא < ריווא םוהיז
היישעתמ < " היישעתמ ריווא ימהזמ תתחפהב דרשמה תוליעפ " , 24 ראוניב 2006 .
96
לע - םע החיש יפ ל תיטרפ הרבח דבוע םג החיש ריווא םוהיז תוקידב , 21 רבמטפסב 2006 .
97
ןדרא דעלג , הביבסה תנגהל רשה , לוקוטורפ הבישיה ה - 136 לש תאילמ תסנכה , 26 יאמב 2010 .
98
סמ יבמופ זרכמ ' /10 8 רובעב ריווא ימוגיד עוציבל קפס תריחבל הביבסה תנגהל דרשמה , p://www.sviva. htt
gov.il/Enviroment/Static/Binaries/Articals/8_2010_digumey_avir__1.pdf , 20 יאמב 2010 . םיניינע דוגינמ ששחה
ריוואה ימוגיד קושב הלוע ב תסנכה תאילמב ןדרא רשה ירבדב ןה - 26 יאמב 2010 זרכמל אובמה ירבדב ןהו 8/10 .


דומע 20 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
סמ חפסנ ' 1 – םיחנומה רבסה IPPC , BREF ו - BAT
99
– יפוריאה דוחיאב הטישה
יאל םילודג םיחיינ תורוקממ ריווא םוהיז לש היצלוגר אשונב תוביטקריד המכ שי יפוריאה דוח .
100

הביטקריד איה םהבש תירקיעה 6919/ / EC – Integrated Pollution Prevention and Control ( IPPC )
רבמטפסמ 1996 . ריווא םוהיז לש םימיוסמ םיאשונב תוקסוע תורחא תוביטקריד , ה תתחפה ןוגכ וטילפ ת
םילודג הפרש ינקתממ (
101
LCPs ) תעיבקו ל הטילפ ינקת םימיוסמ םימהזמ .
הביטקריד תרטמ IPPC םייתיישעת תורוקממ םוהיז תעינמ איה לודג םוהיז לאיצנטופ ילעב ( ןוגכ
היגרנא תוישעת , תוכתמ דוביע , תלוספב לופיטו תוימיכ תוישעת ) , םימייק וא םישדח . ה - IPPC הניא
טילפה ינקת תא תעבוק ה . כל םילודג היישעת ינקתמ לש הקולח תאבומ הביטקרידה לש חפסנב - 25
םירזגמ ( תוירוגטק וא .)
102
תוסחייתה תרגסמ תעבקנ רזגמ לכל ( BREF
103
) תוקינכטה תא הגיצמה
רתויב תובוטה תונימזה ( Best Available Techniques – BAT )
104
רזגמ ותואב תורוקמל . המגודל , רזגמב
תכתמה ילעפמ יללכה , שי AT B םירונת םהב םילעפומש םילעפמל םיירשפא . ךשמהב רבסומש יפכ ,
ה תא יושירה ךילהב רידגמ הנידמה לש רוטלוגרה - BAT ה ךותמ םיאתמה - BREF , רתיה תועצמאבו
הטילפה יכרעב דומעל יפיצפסה הטילפה רוקממ שרוד ה םושיימ תורזגנה ךרע תווש תושירדב וא -
BAT .
105

ה - European IPPC Bureau לעופ םיתווצב
106
– םייתיישעת תורוקמ לש רזגמ לכל תווצ . ןיכמ תווצ לכ
סוחייל ךמסמ ( BREF ) קסוע אוה ובש רזגמל . רומאכ , ה - BREF ןתונ ה לע עדימ - BAT ותואל םיירשפאה
רזגמ . יכ שגדוי ה - BREF תא אלא םשייל תורוקמה לעש הטילפה ינקת תא וא תוקינכטה תא עבוק וניא
ה - BAT תורוקמל םיירשפאה רזגמבש . ךשמהב רבסויש יפכ , רוטלוגרה יפיצפס רוקמל ןתינש רתיהב
םיאתמ BAT ב םיניוצמה ולאמ - BREF , המ תורזגנה תושירדה המ עבוקו - BAT ול םיאתמה . םיתעל ,
אל תוטילפב לשמל תוידקומ , ה תא שרופמב תועבוק תושירדה - BAT םשייל לעפמה לעש .
107

הביטקריד IPPC תריפת לש ןונגנמ תעבוק " תישיא הפילח " היונמה הירוגטקל ךיישה לעפמ לכל
הביטקרידב
108
תושימג תרשפאמו . לעפמל רתיהב תושירדה תא עבוק רוטלוגרה רשאכ , שמתשהל וילע
ב - BREF אשמל החנמ תרגסמכו תיעוצקמ אתכמסאכ - תעד לוקיש תלעפהלו לעפמה םע ןתמו .

99
תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ ךותמ , ה ריווא םוהיז םע תללוכ תודדומת הרא לש הקיקחב " ב , לשו יפוריאה דוחיאה לש
לארשי , הביתכ : לט ירוא , 22 לירפאב 2007 .
100
המגודל , הביטקריד 100/180 / EC ( ל מ תוטילפ תלבגה - LCPs ) , הביטקריד /6661// / EC ( ל לש תוטילפ VOCs היישעתמ
תמיוסמ ) וא הביטקריד 100/18/ / EC ( ל הטילפ ינקת ש ל SO2, NOx, VOCs הינומאו .) VOCs = Volatile Organic
Compound , תופידנ תוינגרוא תובוכרת .
101
Large Combustion Plant.
102
ב תוירוגטק םיוסמ לדוגמ תורוקמ םיללכנ , רמולכ , תורוקמ ה םיללכנ םניא םינטק ךא הירוגטקבש תורוקמל םיהז
ה לש היצלוגרב - IPPC .
103
BREF – BAT Reference Documents.
104
BAT ףיעסב רדגומ 2.11 הביטקרידל IPPC " : תוקינכט " – תויגולונכט , ןונכת ןכו , היינב , שומיש ללכמ האצוהו הקזחא
םינקתמה לש ; " תונימז " – םיישעמ םיאנתב תיטנוולרה הירוגטקב ןמושיי תא תורשפאמש ( תילכלכ הניחבמ , תינכט
תיזיפו ) , ןהיתויולע לומ ןהיתונורתיב בשחתהבו ; " בוטה רתויב תו " – לולכמכ הביבסה לע הנגה תגשהב רתויב תוליעיה .
ה תעיבקב יכ ןיוצי - BAT םילוקישב בשחתהל שי םיטרופמה הנמאה לש ישישה חפסנב .
105
תיפוריאה תוביצנה , הביבס יאשונ , ippc/index.htm http://ec.europa.eu/environment/ , הסינכ ךיראת : 18 לירפאב 2007 .
106
Technical Working Groups (TWGs).
107
תיפוריאה תוביצנה , הביבס יאשונ , http://ec.europa.eu/environment/ippc/index.htm , הסינכ ךיראת : 18 לירפאב 2007 .
108
וע " ימע ןב תליא ד , ה הביבסה תנגהל דרשמ – הפיח זוחמ , בתכמ , 26 לירפאב 2007 .


דומע 21 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
וז תרגסמב ןורמת בחרמ ןתינ רוטלוגרל , ושירד תא םיאתמ אוהו ואיבהב יפיצפסה לעפמל רתיהה ת
לעפמה לש םיינכטה םינייפאמה תא ןובשחב , הביבסה תוכיא יאנת תאו יפרגואיגה ומוקמ תא
םיימוקמה .
המכ תויהל םייושע לודג לעפמ לכל םא יכ קיסהל רשפא ןאכמ BAT , ףאשי לעפמ יכ תופצל רשפא
ןיקתהל BAT טושפ , םינוגרא " םיקורי " תנקתה ושרדי BAT ימחמ ר ( רתוי רקיו ) , יתנידמה רוטלוגרהו
הזיא עירכהל ךרטצי BAT ה תריזג לש היגולודותמ יפל לעפמ ותואל םיאתמ - BAT םייפיצפסה םירקמל ,
לעפמה ינייפאמו הייסולכואל הברק ןוגכ םילוקישב בשחתהב . היחנה יכמסמ ואיצוהש תונידמ שי
הז אשונב רוטלוגרל , ה ןוגכ - TA Luft הינמרגב .
לש תושימג תעל תעמ תושירדה ןוכדעב םג יוטיב ידיל אובל היושע רוטלוגרה . יכ ןכתיי םע םינשה
ה תורדגה תורמחומ - BAT , תולועפו תועקשה ןובשחב ואבוי תושירדה ןוכדע תעב יכ חינהל ריבס םלוא
רוקמב ועצוב רבכש . ןכדועמה רתיהה יפל שרדייש רופישה , רמוח תוכיאב רופיש וא תפסות תשירד ןוגכ
וסמ םי , עצוב רבכש המ לע ףסונ היהי , רשפאה לככ .
109109
נה " ל , ןופלט תחיש , 19 לירפאב 2007 .


דומע 22 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
סמ חפסנ ' 2 – הביבסה תנגהל דרשמה ךרעש תוקידב ב " ףסא דוח "
ראוני זאמ לעפמה תובוראמ הטילפ תוקידבו תויתביבס ריווא תוכיא תוקידב לע םינותנ ןלהל 2005
הביבסה תנגהל דרשמהמ ולבקתהש . תוצבשמב תומודאה לע םינותנ תוקידב התלגתהש הגירח ןהב .
ךיראת תישארה הבוראב הקידב הבוראב הקידב
תינשמה
תיתביבס הקידב עצבמ
הקידבה
תורעהו תואצות
20 ראוניב
2005
םיניסקואיד ,
110

םיקיקלח , תוכתמ
םיזגו ;
111

םיניסקואידל הזילנאה
התשענ תדבעמב ERGO
הינמרגב
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
27 ראוניב
2005
םיניסקואיד ,
קיקלח םי , תוכתמ
םיזגו ;
הזילנאה
םיניסקואידל
התשענ תדבעמב
ERGO הינמרגב
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
14 ו - 15
סרמב
2005
םיניסקואיד , םיקיקלח ,
םיזגו תוכתמ ;
םיניסקואידל הזילנאה
התשענ תדבעמב
envirolab UK הינטירבב

תיתביבס הקידב
( 24 תועש :)
םיניסקואיד
םינארופו :
1 ) ירסמ רפכב ק
2 ) יבב ת - רפסה
ירוזאה
ףחרמ קבא
תוכתמ תקירסו :
1 ) קירסמ רפכב
2 ) ץרפמה ןיעב
3 ) יבב ת - רפסה
ירוזאה
תקידב
עתפ
112

תואצותה לכ
תוניקת ;

ידא זוכיר
ה הבוראב ןגנמ
אוה יפ - השולש
ןקתהמ . יפל
דרשמה , רבדה
תועטמ עבנ
הזילנאב
24
טסוגואב
2005
םיניסקואיד , םיקיקלח ,
םיזגו תוכתמ ;
לנאה םיניסקואידל הזי
התשענ תדבעמב ERGO
הינמרגב
םיניסקואיד ,
םיקיקלח , תוכתמ
םיזגו
הזילנאה
םיניסקואידל
התשענ תדבעמב
ERGO הינמרגב
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
18 יאמב םיקיקלח , םיזגו תוכתמ םיקיקלח , תוכתמ תיתביבס הקידב לעפמה תואצותה לכ

110
ללוכ םינארופ .
111
םה וקדבנש םיזגה תירפוג תוצומחת , ןקנח תוצומחת , רולכ תובוכרת , םורב , רואולפ , הינומא , יצח םיינגרוא םירמוח
ילופ םיפידנ - םייטמורא PAH , ו םיינגרוא םירמוח ללכ .
112
לע אלו הביבסה תנגהל דרשמה םעטמ עתפ תקידב - וינחוב וא לעפמה ידי . רומאכ הביבסה תנגהל דרשמל ןיא תורשפא
תובורא םוגדל , רבדהו שענ ה לע - תוינוציח תורבח ידי . ב - 20 יאמב 2010 עוציבל קפס תריחבל יבמופ זרכמ דרשמה םסרפ
ורובעב ריווא ימוגיד .


דומע 23 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
ךיראת תישארה הבוראב הקידב הבוראב הקידב
תינשמה
תיתביבס הקידב עצבמ
הקידבה
תורעהו תואצות
2006 ( םיניסקואיד אלל ) םיזגו
( םיניסקואיד אלל )
( שולש תועש :)
יתש לש תורדס
קבא , PM10
תוכתמ תקירסו
ב ינש םירתא :
1 ) קירסמ רפכב
2 ) רעשב ה הסינכ
לעפמל
תוניקת
22 ינויב
2006
םיניסקואיד ,
םיקיקלח , םיזגו תוכתמ ;
םיניסקואידל הזילנאה
ב התשענ תדבעמ
Analitical Perspectives
הראב " ב ( דרשמה יפל וז
השדח הדבעמ )
דב תיתביבס הקי
( שולש תועש :)
יתש לש תורדס
ףחרמ קבא
תוכתמ תקירסו :
1 ) קירסמ רפכב
2 ) הסינכה רעשב
לעפמל
ללוכ
היגולורואטמ
113

עתפ תקידב יפ הגירח - הרשע
לש ןקתהמ
םיניסקואיד
םינארופו ;
ףחרמ קבא :
30% הגירח
3% הגירח
27
רבמטפסב
2006
םיניסקואיד , םיקיקלח ,
תוכתמ , םיזג ;
הזילנאה םיניסקואידל
התשענ תדבעמב
Ecochem צב ' היכ
םיניסקואיד ,
םיקיקלח , תוכתמ ,
םיזג ;
הזילנאה
םיניסקואידל
התשענ תדבעמב
Ecochem צב ' היכ
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
28
רבמטסב
2006
םיניסקואיד ;
הזילנאה התשענ
תדבעמב Analitical
Perspectives הראב " ב .
תיתביבס הקידב
( שולש תועש :)
ש ית לש תורדס
ףחרמ קבא
תוכתמ תקירסו :
1 ) קירסמ רפכב
2 ) לע ןיינב גג
םידרשמ ךותב
לעפמה
3 ) הסינכה רעשב
לעפמל
ללוכ
היגולורואטמ
עתפ תקידב הגירח
יפ - השימח
לש ןקתהמ
םיניסקואיד

18
רבוטקואב
2006
114

םיניסקואיד , לש םוגיד
תוכתמו םיקיקלח ;
םיניסקואידל הזילנאה
ענ התש תדבעמב
Analitical Perspectives
תיתביבס הקידב
( שולש תועש :)
יתש לש תורדס
ףחרמ קבא
תוכתמ תקירסו :
עתפ תקידב הגירח
יפ - הנומש
לש ןקתהמ
םיניסקואיד .


113
תקידב קידב איה היגולורואטמ לש ה ש ידכ הנוויכו חורה תמצוע היהי רוטינה יאצממ תא חתנל רשפא .
114
ב הקידבה - 18 רבוטקואב 2006 התיה ןקתהמ תוגירח ואצמנ הבש הנורחאה םיניסקואיד לש ( יפ - הנומש ) . התוא זאמ
תוניקת ויה תוקידבה תואצות לכ הקידב . ל רבסהה תחא הקידבב קבא יבגל הגירח היה ס םימי םתואב קבא תפו .


דומע 24 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
ךיראת תישארה הבוראב הקידב הבוראב הקידב
תינשמה
תיתביבס הקידב עצבמ
הקידבה
תורעהו תואצות
הראב " ב 1 ) קירסמ רפכב
2 ) לע ןתיב גג
לקשמ תויאשמה
לעפמה ךותב
3 ) הסינכה רעשב
לעפמל
ללוכ
היגולורואטמ
7 סרמב
2007
םיקיקלח , תוכתמ , םיזג
( םיניסקואיד אלל )
םיקיקלח , תוכתמ ,
םיזג
( םיניסקואיד אלל )
תיתביבס הקידב
( שולש תועש :)
יתש לש תורדס
קבא PM10
תוכתמ תקירסו
םירתא ינשב :
1 ) קירסמ רפכב
2 ) הסינכה רעשב
לעפמל
ללוכ
היגולורואטמ
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
10 יאמב
2007
איד םיניסקו ;
הזילנאה התשענ
תדבעמב Ecochem
צב ' היכ
םיניסקואיד ;
הזילנאה התשענ
תדבעמב Ecochem
צב ' היכ
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
10 יאמב
2007
םיניסקואיד ;
הזילנאה התשענ
תדבעמב Ecochem
צב ' היכ
עתפ תקידב
סונ ף לע
תקידב
ליעל לעפמה
( תורבח יתש
וב וקדב -
ב מז ן תא
הבוראה
ישארה ת )
תואצותה לכ
תוניקת

15 יאמב
2007
םיניסקואיד ;
יתשל החלשנ המיגדה
תודבעמ : תדבעמ
Ecochem צב ' היכ
תדבעמו Analitical
Perspectives הראב " ב


עתפ תקידב תואצותה לכ
תוניקת ;
תקידבב רבודמ
לש התעפשה
הדבעמה
השועה תא
הזילנאה
5 ילויב
2007
םיקיקלח לדוג גוליפ
115
תנמזהב
רשמה ד

115
םייתועמשמה םיקיקלחה לדוג תא םיקדובו המיגד תחקלנ םיקיקלח לדוג גוליפ תקידבב , רמולכ ב רקיעב רבודמ םא -
PM10 ב רקיעב וא - PM2.5 . יכ הלע וז הקידבב 76% מ םינטק םיקיקלחהמ - 2.5 ןורקימ .


דומע 25 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
ךיראת תישארה הבוראב הקידב הבוראב הקידב
תינשמה
תיתביבס הקידב עצבמ
הקידבה
תורעהו תואצות
10-9
רבמבונב
2007
11-10
רבמבונב
2007
תויתביבס תוקידב תרדס קירסמ רפכב : םיקיקלח , תוכתמ תקירס ,
היגולורואטמ ;
תיתביבס הקידב 24 תועש : שולש תקירסו ףחרמ קבא לש תורדס
לכואה רדח גג לע תוכתמ
116


עתפ תוקידב תדידמ תואצות
תוכתמה
תוניקת ;
הגירח עגונב
ל תרבסומ קבא
א תפוסב קב
21 ראוניב
2008
םיניסקואיד , םיקיקלח ,
םיזגו תוכתמ ;
םיניסקואידל הזילנאה
התשענ תדבעמב
Ecochem צב ' היכ
םיניסקואיד ,
םיקיקלח , תוכתמ
םיזגו
הזילנאה
םיניסקואידל
התשענ תדבעמב
Ecochem צב ' היכ
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
םירופיש ינש לעפמב וכרענ הז ןמזב :
1 . ןוניס ךרעמ םקוה ריוואה תקיני תרבגהל ףסונ
2 . השדח הבורא המקוה
7 ילויב
2008
םיניסקואיד , םיקיקלח ,
םיזגו תוכתמ ;
םיניסקואידל הזילנאה
התשענ תדבעמב
Ecochem צב ' היכ
םיניסקואיד ,
םיקיקלח , תוכתמ
םיזגו ;
הזילנאה
םיניסקואידל
התשענ תדבעמב
Ecochem צב ' היכ
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
14
סוגואב ט
2008
םיניסקואיד ,
םיקיקלח , תוכתמ
םיזגו ;
הזילנאה
םיניסקואידל
התשענ תדבעמב
Ecochem צב ' היכ
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
19-18-17
טסוגואב
2008
קירסמ רפכב תויתביבס תוקידב : םיקיקלח , תוכתמ , היגולורואטמ ;
תיתביבס הקידב 24 תועש : שולש ףחרמ קבא לש תורדס TSP תקירסו
כתמ לכואה רדח גגב תו
עתפ תוקידב תואצותה לכ
תוניקת
25 ינויב
2009
םיניסקואיד , םיקיקלח ,
םיזגו תוכתמ ;
םיניסקואידל הזילנאה
התשענ תדבעמב
Ecochem צב ' היכ
םיניסקואיד ,
םיקיקלח , תוכתמ
םיזגו ;
הזילנאה
םיניסקואידל
התשענ תדבעמב
Ecochem צב ' היכ
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
24-23-22
רבמטפסב
2009
קירסמ רפכב תויתביבס תוקידב : ףחרמ קבא , PM10 , PM2.5 , תקירס
תוכתמ ;
יתש לכוא רדח גגב תורדס
דרשמה
( תקידב
עתפ )

תואצותה לכ
תוניקת

116
הנושארה רוטינה תנחת לש ידיתעה םוקמל ךומס .


דומע 26 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
ךיראת תישארה הבוראב הקידב הבוראב הקידב
תינשמה
תיתביבס הקידב עצבמ
הקידבה
תורעהו תואצות

29
רבמצדב
2009
םיקיקלח , תוכתמ , םיזג
( תירפוג תוצומחת ,
ןקנח תוצומחת ,
רולכ תובוכרת , םורב
רואולפו , הינומא ,
רוא םירמוח יצח םיינג
םייטמוראילופ םיפידנ
PAH , םירמוח ללכ
םיינגרוא )
( םיניסקואיד אלל )
םיקיקלח , תוכתמ ,
םיזג ( תוצומחת
תירפוג , תוצומחת
ןקנח , תובוכרת
רולכ , רואולפו םורב ,
הינומא , םירמוח
יצח םיינגרוא
םיפידנ
םייטמוראילופ
PAH , םירמוח ללכ
םיינגרוא )
( םיניסקואיד אלל )
הקידבה
ביבסה תית
גזמ בקע הלטוב
שג ריווא םו
לעפמה תואצותה לכ
תוניקת
8 ראורבפב
2010
םיניסקואיד , םיקיקלח
תוכתמ תקירסו ;
םיניסקואידל הזילנאה
התשענ תדבעמב ALS
צב ' היכ
םיניסקואיד ,
תקירסו םיקיקלח
תוכתמ ;
הזילנאה
םיניסקואידל
התשענ תדבעמב
ALS צב ' היכ
הקידבה
תיתביבסה
גזמ בקע התחדנ
א שג ריוו ו ם
עתפ תוקידב תואצותה לכ
תוניקת
11-10
ראורבפב
2010
תויתביבס תוקידב תרדס ךשמב 24 תועש ולא םירמוחל :
1 . םיניסקואיד
2 . ףחרמ קבא TSP
3 . PM10
4 . תוכתמ ( תקירס 18 תוכתמ )
5 . םינוטקו םידיהדלא ( תקירס 15 םירמוח )
6 . םייטמוראילופ םירמוח PAHs ( תקירס 16 םירמוח )
7 . םילינפיב דירולכילופ PCBs ( תקירס 21 תובוכרת )
8 . םיינגרוא םירמוח ( םירמוח תורשעל האלמ הקירס ) ;
תוקידבה ושענ השולשב םירתא ב קירסמ רפכ בו ץרפמה ןיע
עתפ תוקידב תואצותה לכ
תוניקת
10 ינויב
2010
םיקיקלח , םיזגו תוכתמ
( םיניסקואיד אלל )
םיקיקלח , תוכתמ
םיזגו
( קואיד אלל םיניס )
תואצותה לכ
תוניקת
* בגמ הלבקתה הלבטה ' סיז תירוד , הביבסה תנגהל דרשמב ןופצ זוחמ תלהנמ , טסוגוא 2010 .


דומע 27 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
סמ חפסנ ' 3 – םינידע םימישנ םיקיקלח תודידמ ( PM2.5 ) קירסמ רפכב רוטינה תנחתב
תא גיצמה םישרת ןלהל תואצות םינידע םימישנ םיקיקלח תודידמ ( PM2.5 ) מ - 1 יב ראונ 2010 דע 27
ב יאמ 2010 קירסמ רפכ ץוביקב ריווא תוכיא רוטינל הנחתב . יפל ה הביבסה תנגהל דרשמה תוגירח
ואצמנש םימי המכ רמ שדוחב ס 2010 ןרוקמ קבא תופוסב ושחרתהש םימי םתואב .

* רוקמ : הביבסה תנגהל דרשמב ןופצ זוחמ .
דומע 28 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
תורוקמ
םיבתכמ , תושיגפו תוחיש
 םרוי ךלמינבא , ומ ןוינכטב ןמאנ לאומש דס .
 רב - הכימ אנח , תואירבה דרשמב ימואלה ןטרסה םושיר להנמ .
 תואירבה דרשמ .
 הביבסה תנגהל דרשמה .
 הניר ונסרו , תואירבה דרשמב הנוזתהו ןוזמה יתוריש .
 תירוד סיז , הביבסה תנגהל דרשמב ןופצ זוחמ תלהנמ .
 תקידבל תיטרפ הרבח דבוע ריווא םוהיז .
 הבול יונשופ , ר הדובעה לע חוקיפה ףגא לש תישאר האפו , מתה דרשמ " ת .
 הדננרב ןייטשקילפ , כנמס רבעשל " הפיח הביבסה תוכיאל םירע דוגיא ל "( ץרפמה ירמוש .)"
 תינור וסיפ , כנמ " רוביצה תואירבל היצילאוקה תיל .
 ג ןוקירק ' סמא , רוביצה תואירבל היצילאוקה .
 ןורימ רפיש , רפכ ץוביק ריכזמ קירסמ .

םיכמסמ , טנרטניא ירתאו םירקחמ
 הביבסה תנגהל דרשמה לש טנרטניאה רתא , www.sviva.gov.il < םייתביבס םיאשונ < ריוואה תוכיא < ריווא םוהיז
היישעתמ < " היישעתמ ריווא ימהזמ תתחפהב דרשמה תוליעפ " , 24 ראוניב 2006 .
 ה תנגהל דרשמה לש טנרטניאה רתא הביבס , " עתפ תוקידבב תוגירח ןיגב וכעב הדלפ דוח לעפמל הארתה " ,
view&enDispWhat=Object&enDis http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=
pWho=News^l3106&enZone=news , 21 טסוגואב 2006 .
 רמתיא וטורג , תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתוריש שאר , חל בתכמ תסנכה רב ןינח בד , 17 ראוניב 2010 .
 הביבסה תנגהל דרשמה , ןולקשאב תננכותמה תימחפה חוכה תנחת אשונב הדמע , 19 ילויב 2009 .
 ילאוקה רוביצה תואירבל היצ , " רוביצה תואירבו ריווא םוהיז : וכעו הפיח ץרפמ הרקמ " , רבמצד 2005 .
 ונסרו הניר ו ג ' גני ןו , " תובוכרתו םיניסקואיד תומר לע ינושאר רקס PCB's לארשיב ןוזמב םיניסקואיד ייומד ( 2008 ) " ,
הנוזתהו ןוזמה יתוריש , תואירבה דרשמב רוביצה תואירב יתוריש .
 ירא רגנו ה , תתומעב תיעדמה הקלחמה " ןידו עבט םדא " , דל בתכמ " הביבסה תנגהל דרשמהמ רבנע ר , 28 ינויב 2006 .
 המלש ץכ , הביבסה תנגהל דרשמב ןופצה זוחמ להנמ , הארתה בתכמ ףיעס יפל 14 םיקסע יושיר קוחל , כשתה " ח - 1968 ,
יפלו ףיעס 11 םיעגפמ תעינמ קוחל , כשתה " א - 1961 , כנמל חלשנ " לעפמ ל " וח הדלפ ד " , 8 טסוגואב 2006 .
 םיאבה תורודה תוביצנ , " םינארופו םיניסקואיד " , ראורבפ 2004 .
 חוד " הפיח ץרפמב ריווא םוהיז : לועפל תוצלמהו בצמ תנומת ( " תדעו חוד - ךלמינבא ) , ןוינכטב ןמאנ לאומש דסומ , 31
רבוטקואב 2006 .
 תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ , ידה א םיניסקו – שיב בצמה תנומת לאר , הביתכ : ןמדלוג ןגוע , 1 ילויב 2003 .
 תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ , ריווא םוהיז םע תללוכ תודדומתה הרא לש הקיקחב " ב , לשו יפוריאה דוחיאה לש
לארשי , הביתכ : לט ירוא , 22 לירפאב 2007 .
 תתומע " ןידו עבט םדא " , " םימשונ ונחנא המ ? " , 29 לירפאב 2008 .
 יסוי רבנע , כנמס " ריכב ל הביבסה תנגהל דרשמב תוישעתל , רוביצה תואירבל היצילאוקה ישארל בתכמ , 23 לירפאב
2006 .
 תואירבה דרשמב הנוזתהו ןוזמה תוריש ,
at=51&catid=330&pageid=2469 http://www.health.gov.il/pages/default.asp?mainc .
 ןוזמה תוריש הנוזתהו תואירבה דרשמב , " תובוכרתו םיניסקואיד תומר לע ינושאר רקס PCB's םיניסקואיד ייומד
לארשיב ןוזמב ( 2008 ) " , nload/pages/Seker_dioxins2008.pdf http://www.health.gov.il/Dow .
 Japan Ministry of the Environment, "Report on Tolerable Daily Intake of Dioxins and Related
Compounds", June 1999, http://www.env.go.jp/en/chemi/dioxins/tdi_report.pdf .דומע 29 ךותמ 29

תסנכה
עדימהו רקחמה זכרמ
הקיקח , םילוקוטורפו םיימשר םיכמסמ
 דעלג ןדרא , הביבסה תנגהל רשה , לוקוטורפ הבישיה ה - 136 לש תאילמ תסנכה , 26 יאמב 2010 .
 םיעגפמ תעינמל קוח ( ריווא תוכיא ) , נשתה " ב - 1992 .
 סמ יבמופ זרכמ ' /10 8 רובעב ריווא ימוגיד עוציבל קפס תריחבל בסה תנגהל דרשמה הבי , http://www.
sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/Articals/8_2010_digumey_avir__1.pdf , 20 יאמב 2010 .
 פ סמ לוקוטור ' 5 תדעו לש תפתושמה הדעווה תבישימ הדובעה תדעוו הביבסה תנגהו םינפה , תואירבהו החוורה אשונל
תואירבו הביבס , 30 רבמבונב 2009 .
 עב הדלפ רוזחימ לעפמ לש קסעה ןוישרב םיאנת " מ , סמ ' הביבסה תנגהל דרשמה לש קית : 644459/1 , 17 ב ינוי 2007 .
 קסע ןוישרב םיאנת , סמ ' הביבסה תנגהל דרשמה לש קית : 631370/1 , 21 סרמב 2005 .
 םיעגפמ תעינמל תונקת ( ריבס יתלב שער ) , שתה " ן - 1990 .
 ןקת TA LUFT 2002 .


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->