P. 1
מגן אבות אורח חיים

מגן אבות אורח חיים

|Views: 321|Likes:
Published by RavAnpin

More info:

Published by: RavAnpin on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

קתעוה סנכוהו טנרטניאל

www.11ebrewbooks.org
י״ע םייח ב״עשת
£v' 5
>׳' V>•,♦׳V V־♦. ♦>V>. >V VVAV y ^ '♦א'f VV>SV >V' 4 >>•XK7==x/T/V
■;•0 v • ; • v : v . v X \ v.;.\ vc;.\ v.\
v y • •
m ך
: (י)
\
1 (י)
r
> )י(
• <
<
1 ( 0
S
)י(
V* 1
v YA>
((') ־n
(י)
>•
vVV
)י(
♦ <
• * >
<■׳
)י(
V'KX
< >־.־<
> ♦.x 1
vma \
(י) f
? •
( 0
' י
| 1וי I
ץ רפס &|
I F 1\ ןגס תו כא
p | 9 8 1 8
תוכלה תוכי להו רשא וגהנ
^ ברעמב חקוראמ(י מי נפה ףץ--<
רדוסמ י ״פע רדס ע״וש חרוא סי י ח
הוולנו וי לא י רורי ב תוכלה י רדגב י גהנמ תובא
ףקותו סבוי ח סג ,י ״אב
תעקו תוכלההמ י ני נעב סי גהנמ
1 ] רשא י תרבי ח בורכ י דסח ׳ה ךרבתי ||
Qjfg| ( %)
' / < <־•־ תעדסדאלןנוחה
י כדרמ אבי קע זו י רא ? 1 רהב
ן דיס זז״סשת
סילשורי ק׳׳היע א״כג ות
י e
IUJ
ו י :
1(!)
j 1!j
!|)
(!)
1 X-K
7 \ w
'י ) ו y A- ■<
x\/V
(!)
(!)
<V
< • •
>*\
(!)
Y 4\
/ <VA>
j ׳:•
(! )
<׳■
)!(
■ 5
(!)
✓ ax
<♦ V)
>*A
(!)
>vrx
i (!)
V. T•' ▼ , ,
>X\ %
yyyaA.Aa_ aaaxH aa.A\A_ / vi.•^ yya ^a^a
x—+,y+y
©
לכ תוי וכזה תורומש
גי שהל תא :רפסה
:סי לשורי
רוא ברעמה - י נכ רכששי הי רפסה( )תי דרפסה
ד"ת 41241 סי לשורי 02- 5382093
תחפשמ י ש ןגוכלנעק 2 הרי ד 21 רה ףונ
סי לשורי
:הדנק
FAMILLE LEBHAR
7026 CLOVER RD.
MONTREAL,QUEBEC
(514)487- 1841
שקכא לככ ן ושל לש השקכ
לכש ימ שיש ול תורעה ינינעכ
יג הנמ כרעמה ימינפה תורוקמו
תופסוהו
לא ענמת כוט וילעכמ
ן תינ חולשל תכותכל
ן ג וכלנעק 2 הריד 21 רה ףונ
סילשורי
תוערא :תי רכה
:דווקי ל 364- 8381 ( 732 )
:תפרע
LIBRAIRIES BEIT HASSOFER
143 RUE MANIN
75019 PARIS
TEL:0148035040
רדס דומי עו - תוא תואל 054- 5724291
ן ובלכ
דוא היננח
ש־ ע י בר הי ננח ןב
לחר 1 המי לשו ןי נקעו ל־צז
ברה דו ד הי דבו ע
רבח תונברה תי שארה םילשורי ל
HARAV DAVID OVADIA
Rabbinical Council Jerusalem
ה״ב םילשורי ק׳׳חיע םוי ט״כ ןסינ ה״סשתה
המכסה
דובכל ךרבאה רקי ה הלענו תארי ׳ה איה ורצוא ברה י כדרמ אבי קע הי רא רהבל .א״טי לש
בר תומולש
י תחמש דואמ תוארל תא י רפ ךלמע תובר ,םי נשב זאמ ,ךי תרכה י ני נעב תוכלה םי גהנמו םתודוסי ש
י ררהב שדוק וני תוברל םי שודקה רשא ץראב המה םי נואג םי קי דצו י נבר ץרא וקורמ .א״עי ז
י נרוכז תא ךתדי קש זועו ךחור תדרל םקמועל לש םי רבד תעדל םשרוש םרוקמו לע י נדא י מ
,ועבטוה י כ לכ י גהנמ וני תובר ודסוי לע י נדא זפ תודוסי ו םי נתי א ,םי נמאנו ךל אנ האר המדקהב
י רפסל וגהנ .םעה
י תני י ע ךרפסב תסמכ י אנפה חוכהו י תאצמו םי י קתהש ךב קוספה םי ערוזה״ העמדב הני רב ,ורוצקי
י תכרבו ךי לא וצופי ש ךי תוני י עמ ,הצוח י הי ו ׳ה ,ךמע שי א רובג לי חה רי זחהל הרטע .הנשוי ל
תכרבב הרותה
הפצמה י מחרל םי מש
ה״ע ד וד היד בנע
תיב ן ג ו 30 םילשורי . לט 6424418
Baylt Wagan 30 Jerusalem. Tel.6424418
ו
רבח ד״היב לודגה )רבעשל(םילשוריב
wnn תירש קמע ’ ת״(עשוה .דועו
גרה עשוהי ןאמאמ א״טי לש
ד ״פב ךיראת ט״כ רד א ׳א ה״פשתה
המכסה הכרבו אדחכ .ןי י רש
האר יתי אר רפסה רקיה ןגמ תובא ומשב ןב ,אוה רשא רבח ךרעו ונדי די רקיה ,ללוהמהו ברה ,ללוכה לארשי ב ,ללהל
ברה י כדרמ אביקע הירא רהבל ,א״טי לש לע יגהנמ ר״ובא ה״ע וגהנש ,וקוראמב רשא עגי למעו איצמהל תורוקמ
,תורוהט תוי ארו תורורב םיגהנמל וגהנש ר״ובא תני דמב ,וקוראמ וי הש הב םדקמ אתמדק ינואג ,םלוע לכו םיגהנמה
וגיהנהש םש ויה םיםםובמ לע י פ תוכלהה ,תורוהטה רשא םתדוסי י ררהב ,שדק שי ו םהמ םתדוסיש יררהב שדק לע
יפ ןדוס לש .םירבד
ךליהו ש״מ ןואגה לודגה שודקהו םדאה לודגה םיקנעב יקנעמ חורה וי הש תורודב וני נפלש ה״נה ןואגה לודגה שודקהו
רבוס ,םיזרה ןרמ ת״שקב ר״רהומבו ךלמה המלש ןבא ןאנד ה״ע ל״קוצז ,א״עיזו ותמדקהב תמדק ר׳ושא לע רפס ריהבה
ינבא ש״י ש קלח ׳א קלחו ,׳ב ה״לז הליהקה תילארשיה רשא לבח תלחנ הרוזפ איה ץרא וקוראמ החקל הל קלח ,דבכנ
קלח ,רי בכ התעפשהב תינחורה תרותב ,לארשי תמשנ ,םעה םג לע תוצופת היחא תוצראב ,לבת רוד רחא ,רוד םימי
םיריבכ האלמ ,התבוח תדמעהב םינבר םי לודג םיינרות י רומ םעה תרותב םיהלאה היתוצמ ,היתוקוחו טעמכ בשחי
רבדה ימיל םדק ןוכשב םע לארשי לע ,ותמדא המדא שדק ירדחב ץרא ,וקוראמ וצופנ המש םילארשיה ושעי ו ומל
תולהק תודבכנ י רמוש תדה ,תוצמהו ינקסע דומי ל הרותה ,היגוהו םתיברמב ואצמנ םינובנ ,םילי כשמו םכותבו םימכח
,םיידומלת י תב ןי ני ד ,טפשמל םג תובי שי יתב תושרדמ ,רי בכמל ׳וכו ׳וכו ׳וכו ךל אנ האר המש ברעי ו ,ךל הנה יתאבה
ןאכ י רבד ושדק ל״נה י דכ תעדל ארוק םיענ לכש םיגהנמה וגיהנהש ונתובא וני תוברו ה״ע םה םיססובמ לע י נדא ,שדק
םתדוסיו יררהב שדק .ל״שמכו
ךלו אנ האר י״בב ח״רוא בתכש ה״לזו בתכ ח״אב רי כזמשכ ארוקה םש ןמה וי נבו ןישקנמ תוקוניתה םינבאב ,׳וכו ןכל
ןיא גיעלהל לע םיגהנמה י כ אל םנחל ועבקוה ׳וכו ,ש״י ע ןכו קספ ונבר א״מרה ה״ע ח״ואב םש ׳יסב ׳ץרת ה״לזו ןי או
לטביל םוש גהנמ וא גועלל וי לע י כ אל םנחל ועבקוה תי ב( ףסוי םשב )ח״א .ש״י ע הארו םש ףכב םייחה תוא ׳ביק
ש״מ ןי נעב ,הז דועו האר אנ ונברל א״מה ה״ע םש ק״ס ׳ב ךי ראהש ןי נעב הז םשמו .ה״ראב
דועו ונבר א״מרה ה״ע ףינה ודי די שדקה הרויב העד ׳יכ ועש ד״ס ׳הגהב ה״לזו גהנמו וני תובא הרות ל״י רהמ( ,)ה״ע
ךלו אנ האר רפסב יגהנמ ג״הרהל(ברעמה י בר והילא ןוטי ב ,)א״טי לש המ יתבתכש תוביתנב ברעמה דומעמ 229
,האלהו לע םיגהנמה ונגהנש וקוראמב םלכש םידסוימ לע י נדא ,זפ םשמו .ה״ראב
דועו ךל אנ האר רפסב ףכ םייחה ל״נה םשו ׳יסב ׳חס המ איבהש םש ב״ק בתכו גהנמ םידרפסה רודי סב תולפתה
אוה ןוכנה ןוגההו ,ש״י ע דועו םש א״קס ךיראה ןי נעב תולפתה רמאו ךשמהב ק״בד ה״לזו ןכלו ״ואר לכל דחא קיזחהל
גהנמב רדס ותלפת גהנמב ,וי תובא יפל ןי אד ונחנא םיעדוי ימ אוה טבש ,הז ימו אוה טבשמ ,הז ׳וכו ש״י ע םשמו
.ה׳ראב
ןכבו יפל רומאה הפי השע ברה י כדרמ אביקע הירא א״טי לש ל״נה דמעש ךרעו ןבוטב רפסה ןגמ תובא ,ל״נה תוכזו
הרותה וני תובאו ׳קה ויהי ןגמ ,ודעב ,וני דעבו ןמא .ןמאו מ״ייוצו .ן״מיו
דבע לאה ןמאנה עשוהי ןאמאמ .ו״דנ
תומרה תישארה וקורמל
GRAND RABBINAT DU MAPOC
ד״םב
י תי זח שי א ריהמ תכאלמב םי מש ותנווכו הי וצר רי עהל בל םי בר םי מלשו ררושל חא הבהאה םייקל
י גהנמ וני תובא וני תוברו םי שודקה רשא וחרט ולמעו ושעו םי עדומ גי י םו הרותל הוצמלו םי י קתתש
םדי ב ןוי רי פאו הי י טמנ י אהל ארבנ ארי קי ג׳הרה ר״רהומכ י כדרמ אבי קע הי רא רהבל א״טי לש רשא
חרט עגי ו אי צמהל תורוקמ תוי ארו י גהנמב תובא ףקותו םבוי ח לע ןכ ןוכת י תרי תע לכל י בהוא
ק״הות הי דבכמו בבחל תא ברה רבחמה תחקלו רפםה הזה הכרב לא םתי ב הבהאב לכו הי כמות
.ורשואי
תבחלו שדוקה הגי צא אנ י רמאממ ל׳זח י כרעב י גהנמ וני תובא וני תוברו םי שודקה עודי כו י גהנממ
לארשי הרות רוםאו .תונשל ןינעכו תרובק םי תמ םתשבלהו תי י ולהו ןי רדהנםב ו״מ ורמא תא ארבםה
אלד י נתשל אגהנממ הראשנש הפקותב השמו וני בר רזג המכ תורי זג ןקיתו המכ תונקת םימייקו
םה םלועל י מלועלו םי מלוע תבש 'ל ברו י שא רמא םתרמשו תא י תרמשמ ושע תרמשמ י תרמשמל
ק״מ 'ה י ברו םוחנת רב י אלי נח רמא םלועל לא הנשי םדא ןמ גהנמה י רהש השמ הלע םורמל אלו
לכא םחל י כאלמו תרשה ודרי הטמל ולכא םחל ולכא אקלם ?ךתעד אלא וארנ י מכ ולכאש ותשו
מ״ב ו'פ הנשמבו םי חםפ 'נ ורמא לא הנשי םדא י נפמ תקולחמה ורמאו םש י נב ןשי י ב גוהנ אלד
ווה ןי לזא רוצמ ןודי צל י לעמב אתבש שרפמו ונבר לאננח וני תובא וי ה םי רי שע אלו וי ה םי כי רצ
תושעל הכאלמ ונאו םיינע י ״שרי פ םוי קושה לש ןודי צ היה ברעב תבש כ״פעאו היה םהל גוהנל
םהי תובאכ ש״י ע א'מרהו בתוכ ע״ושב ד״רוי ןמי ם ועש גהנמו וני תובא הרות ע'ושבו ח״וא ןמי ם
ץ״רת בתכ ןי אש לטבל םוש גהנמ וא גועלל וי לע י כ אל םנחל ועבקוה ןי י עו םש ראבב .בטי ה
דועו בתכ א״מרה ח״ואב ים ח״ם ןי א םדאל שורפל ןמ רובי צה םוקמב וגהנש רמאי ו םי טוי פה .םהמע
הנשמבו הרורב םש בתכ די עהש ונב לש ו״חרהמ לע וי בא הי השכש ץ'שה להקב םי מי ב םי ארונ
היה רמוא לכ םי י ודי וה לכו םי טוי פה עמשי ו םכח ונממו חקי המכח ־םומו לכשה אלש תונשל
םי גהנמה .ל'כע
י מלשורי בו מ״ב ז״פ 'א רמא בר הי עשוה תאז תרמוא גהנמה לטבמ הכלה ש״י ע י נפב ,השמ רמא
היל הבר רב בר ןנח י י באל י רמאו היל ברל ףםוי אתכלה י אמ רמא היל קופ יזח י אמ אמע רבד
תוכרב ה״מ י 'שרפו י אמ אמע רבד ךאי ה .םיגהונ לע ןכ לכ דחא דחאו ךי רצ קזחתהמ םייקלו המ
בותכש עמש י נב רםומ ךי בא לאו שוטת תרות .ךמא
יננהו הזב ךרבמ תא ברה רבחמה הכזי ש די מת תוכזל תא םי ברה וצופי ו וי תוני עמ הצוח ,ר״כא
ורי די ודבכמ וכי רעמו
ןורהא וגי נופנומ
ברה ישארה וקורמל
31, Rue Jaber Ben Hayane(Ex. R״eVerlet Hanus) •TO.:27.09.20120.29.11 *Fax: 47.31.99 - CASABLANCA
ב 0 ד"
ברה לאי רזע ךאברי וא
בר תי ב תסנכה י כי נח" ,"תובי שי ה תי ב ןגו
'חר פה 0 הג 53 , ת י ב ,ןגו םי לשורי
p 0\h /<י %H /
f t
•jf'■r ' x j ׳r \ ־׳p . ׳ י i /
M r p ! " % . i o * ^ 4 ' י ' ז / <
r~J י / ^ ל< / / T3׳׳׳
״V , / ; - ״ A
^ י ־
v?/
/ / /
/ ■ ^ ^ 7 / vy'p , / ^
f pt / ^ - י V ^ ! ,£?</
״ צ / , ׳ < " ׳ ז ' ״ / • ־ 7 • ' ״ / ׳
׳׳^ י .ק־י ' / / ^ ’ • V / י
W ״'׳*
? ' / ' ״ ] / W "
״ ׳ ׳ ^ , ׳■»״׳־
^ rf f S 4 ג קי ' ; y' / ־ ״/
י •^ { J r , , / - 5/ - / ׳ 'P
c j y * 7 » ■' * / ' " . y - - ״׳ * ׳
s f 3>' » r , ; ^r j y J
בד ץ״ומו תדעל ןופצ הקי רפא קרב- י נבכ
דובכל י די די הלענה ץרענהו ג״הרה ׳ר י כדרמ דהבל א״טי לש
י תלבי ק תא רפכ ןגמ״ ״תובא רשא ולוכ םי דמחמ תואי קבב הרי שע הנבהבו ,הקומע קזחל תמאלו
י גהנמ וני תובא ה״ע רשא םדוסי י ררהב שדוק י נואגמ ,םלוע י פכ י רומה הארוה ותואבש .רוד רבכו
עודי רי עש סאפ םדוק שורי ג דרפס וי ה הב י נואג ,םלוע רחאו ועי גהש י נואג דרפס ןי ב י תש תולי הק
רי עב סאפ ,זאד םי בשותה י פל י גהנמ ,םהי קסופ םי שרוגמהו י פל י קסופ י נואג דרפס ועי גהש בשי י תהל
סאפב .הי תובי בסו דעו םויה שי י תב תוי סנכ םי גהונש .םי בשותכ ונרודבו הז רשא לכ דחא הלוג
םוקמל ,הרות אלו חרכהב םוקמד הרות גהני גהנמכ ,וי תובא המוש וני לע רוקחל שורדלו אלש
שוטנ תרות ונמא רכזומכ ארמגב ,םי חספ קרפ םוקמ ,וגהנש לע םויק גהנמ .וני תובא םי שדחו בורקמ
ואב וקחמו שי רב י לג הברה םי גהנמ וגהנש םהב וני תובא ל״ז תונעטב ,תונושמ לכהו רסוחמ העי די
לכל הלא רשא היה לטומ םהי לע תוקחל רחא י גהנמ .םהי תובא י רהו בר אוהש םבר לש לכ י נב
,לבב ןמדזהשכ ותואל תי ב תסנכ וארקש ללה ,ח״רב רמא חנה םהל גהנמ םהי תובא .םהי די ב ףאו
ותעדלש הכלהלו אל רכזומ ח״ר םי מי ב םי ארוקש םהב ,ללהה םע לכ הז אל לטי ב .םגהנמ
הנהו י די די ג״הרה ׳ר י כדרמ רהבל ,א״טי לש לע ףא ותרותש וי תופקשהו ךרדו ודומי ל לבי ק םלועב
תובי שי ה ,תוי אטי לה לדגו ץראב תי אפורי א ,הדנק שי גרה ןואמצ ושפנ תוהתל תוקחלו לע י שרוש
גהנמ ,תובאה אוצמלו לכל גהנמ רוקמ הכלהב םאו אל הגי שה ודי ץעי י תה םע י לודג .רודה גי צמו
וני נפב י רפ ותדובע ךותמ הארי הדרחו דובכו לכל רבד ,השודקבש רשא וגהנ ונתלי הקב י אצוי ,וקורמ
רשא וני כז םוי ה בורש ח״תה י נבהו הרות םה י אצאצ םהי אצאצ ץראב ,שדוקה לכבו .םלועה וז הי אר
תצחומ רובי צהש בחרה הזה די מת היה רושק תותובעב תבהא הרותה .ש״ארי ו י א תאזל י ואר ןוכנו
רבדה אקודש ךרבא ח״ת ןונש דומי לב ןקמעו ,ארבסב הרואכלש המ ול ,םי גהנמלו רשאכ לכ ומוי
סומע תונדמלב ןלו הקמועב לש ,הכלה אלא אד ,אקע האר ךכב אברדאש םי גהנמה םי שודקה םה
ודי לוהש ותוא דחמ וחי פהו וב םייח- חור תוי הל אדבע אשדוקד ךי רב אוה ןוכשל הלהאב לש ,הרות
ןבומכו תרכהכ הבוט - בתכ ורובי ח הז םשב ןגמ״ ,״תובא תמאבש וי ה ןגמ הנצו תעושי ל ,םי נבה
וכזי ש לודגל הרותב תארי ו .םי מש האנ שרוד האנו .םייקמ לכש ןב הרות אל שי י בתי גהנמב ,וי תובא
אברדאו ןב םכח דבכי ,בא אלו סומרי תא ודובכ תונעטב .תונוש םאו המדנ ונל רבועש לע רוסי א
וא השוע אל בוט ותואב גהנמ וגהנש ,וי תובא לאשי םכח םכחי ו .דוע לאו יהי טעוב וי ני קזב .וי מכחו
רבכו ושד י לודג םלוע י גוסב םי גהנמה רשא םה םי לטב םדוסי ב ןי ועי ח״רפב ׳להב חספ ןמי ס ו״צת
דעוי מה לכל י ללכ ,םי גהנמה י כו גהנמ ןי א ושורי פ הרות ןמ .םי משה ןכלו רשאכ גהנמהו שי ול רוקמ
,הכלהב ףא םא אוה לע תעד ,םי די חי ןי אש בור םי קסופה םי רבוס ,םתומכ בי שח רי פש גהנמה גהנש
וב - םאו שי וב ששח רוסי א תועי דל ,םיקלוחה הצורו ,רי מחהל רי מחי ומצעל לאו החמי י מב גהונש
תעדכ .םי רי תמה שי ו הזל תוי אר תורמגמ אלו תעה .םטרפל ןכלו ארהנ ארהנו הי טשפו רקי עהו הנווכ
םשל ,םי מש המב אוהש ,השוע ו״חו בי תכהל בי י חלו י מ גהונש גהנמ שי ש ול םוקמ ,הכלהב לזלזלו
י מב .ומי י קמש חנהו םהל לארשי ל שי ו םהל לע י מ .וכומסי ש
ןכלו י נא רמוא בר היליח י די די ל מ״רגה רהבל א״טי לש ורפסב ןגמ״ ,״תובא די כ ׳ה הבוטה ,וי לע
י פמ םי מכח ,םי רפוסו םגו ךפונ .ולשמ ךרדכו ח״תה ,בוטה עמושה ףי סומו ,הי לי דמ הכזיו דועל
םי רובי ח וצופי ו וי תונוי עמ .הצוח
םתוחה הכדבב
ה"ע ףולכמ המי חפ
ןואגה י בר ףולכמ המי חפ א״טי לש
תמדקה ןואגה י בר םהרבא ראמע א״טי לש
י שארמ תבי שי רוא ךורב ו״ת
המ דו אמ ז לע י בל תו ארל תא , ךרפס רשא ו ב תטקל לכ י גהנמ , ו קו רמ רשא
םו דםי י נו אג םלו ע אלה המה םי רו בגה י שנ א , םש י לו דג הרו תה הארי הו ו ני תו בר
םי שרו גמה רשא רו א םתרו ת החרז ץראב , דרפס רחאו שו רי גה תנ שב ב״נר ו לטנ
לקמ םדו דנ ו אצי ו םע הלו גה אצמל םהל רי ע , טלקמ םקלחו ו בשי י תה , לגו טרו פב
םהמו ו עי גהש ץראל , לארשי םהמו ו אב , אי קרו טל םקלחו לו דגה עי גה רי על םאפ
, ו קו רמבש התי הש רי ע הלו דג םי קו לאל דו ע ן מז מ ף״י רה , ה״הלז ו די מלתו י ״רה
ן בא שאג י מ , ה״הלז םהי רחאו ם״במרה ראפ רו דה ו רדהו ה״הלז תחפשמ
ו נאדי לו ט ו י הש י לו דגמ הרו תה דרפסב ן מזב , שו רי גה ו רגה םג םה , אי קרו טל
םנ מא ו פו סב לש רבד רחא המכ םי נש ו פרטצה םהי חאל ו בשי י תהש רי עב , םאפ
הארנ כ ז ו כי רש לו דגה לש י מכח י נברו אי לי טםק ו בשי תהש , םאפב או ה ך שמש
תא םי נברה םי נו אגה י בר ףםו י ו נאדי לו ט ו נבו י בר לאי נד , ה״הלז תחקל לקמ
םדו דנ ףרטצהלו םהי די די ל י מכח י נברו . אי לי טםק
די מ םעי גהב רי על םאפ י בר לאי נד דםי תבי שי ״ ״םאפ דמעו , השארב ץי ברהו
הרו ת םי רדעל די מעהו םי די מלת , הברה ן י או קפם קלחש לו דג לש התו חתפתה
לש תלי הק םאפ י רחא , שו רי גה שי ףו קזל ו תו כזל לש י בר לאי נד ו נאדי לו ט , ה״הלז
רשא ו תמכחב הלו דגה ו חו כבו ברה תעי די ב , הרו תה קמו עבו ו נו י ע ךז ה תו י גו םב
, ם״שה ךנ ח רו ד לש י נו אג י רו אמו הרו ת . הארי ו
תנ שב ה״כש ו טי לחה םי נברה םי נו אגה י בר םי י ח י ברו ףםו י ו נאדי לו ט י נב י בר
לאי נד ז״נה רגהל רי עמ םאפ בשי י תהלו רי עב םנ קמ - םנ קמ התי ה זא רי ע הנ טק
הי שנאו , םי טעמ אלו עו די ו נל לע םו ש תו י שי א תי נרו ת הררו ג תהש הב םי מי ב
. םהה םי נברה ו נאדי לו ט ו אצמ רכ בחרנ דםי ל רי ע הרו תל , הדו עתלו ן כאו חי לצה
טעמכו לכ םי שרו גמה ו פרטצה םהי חאל , םנ קמבש ו גי הנהו םהי גהנמ לש
םי שרו גמה לכב י ני נע , רי עה , ן י שו די ק ,ן י שו רי ג תו נקת , רי עה , תו בו תכ הטי חש
, תו פרטו לכה י פכ ו ני תו בר , םי שרו גמה הככו ו רצו נ י נש םי גהנמ י נבל , ו קו רמ
י גהנמ םי בשו תה םרו קמש ף״י רה , ם״במרהו י גהנמו םי שרו גמה םרו קמש י גהנממ
, דרפם רשא םשרש י קםפמ ש״ארה הי הש ארמ ארתאד . דרפםב
דו אמ י תלעפתה ךתדו בעמ תי בקעה הפי קמהו רו קחל לע י שרו ש םי גהנמה
די מעהלו םהי מעטב הנ בהב , הרשי הרבםו , הכז םםםבלו לע י נדא תו דו םי םי נמאנ
בו טב םעט , תעדו ץי פהלו םהי לע רו א , רי הב טרפבו לע םי גהנמה םי מו מעה
תחרט או צמל תא םשרש םרו קמו , םמעטו י כ לכ גהנמ רשא לבקתה גהנו הו
רו בי צב ן י א קפם ו תדו םי ש י ררהב , שדו ק ן כאו שי ו ב םעט , חבשל ו רו קמו רו הט
.ן מאנו
י לוכ הוקת רפסהש טשפתי ןי • וני חא םי דרפסה טרפבו םי אקורמה רשא
ומי קה תולי הק ונבו י תב תוי סנכ י רעב ץראה הצוחבו ,ץראל הבוחו השודק
אי ה ונל רוזחל י שרשל וני גהנמ אלו תוערל תודשב ,םי רז רי זחהלו הרטעה
,הנשוי ל קבדהלו וני גהנמב םי דסוי מה לע י נדא זפ ךי שמהלו תא וני תשרומ
האלפנה הגוהנה י רודמ .תורוד ןעמלו ועדי תורודה ,םי אבה י כ אל הש«
הרות י פמ וני תובא וני תוברו ךשמב לכ ,תולגה אלו וטנ וני תשרוממ הנמאנה
ולי פא אלמכ ,אמי נ יהיו ןוצר תוכזש וני תובא וני תוברו םי שודקה רשא וגאד
דסי ל לכ םיגהנמה לע י נדא זפ דומעת ךל ךערזלו דע םלוע .ןמא
תבי חלו שדו קה י תרבע לע לכ ךרפם י תרעהו הפ םשו המ הארנ ש ד״נעל הו קמו
י נא םי רבדהש ו לבקתי ד״םב י הי ו ן ו צר הברתש תעדה הכזנו תאי בל ו נחי שמ
הרהמב ו ני מי ב םי י ו קי ו ו נב קו םפה האלמו ״ ץראה העד םי מכ םי ל . ״םי םכמ
. ר״י כא
םתוחה הצרעהב הבר
י ״בצה םהרבא ראמע ו״צי
ןב א״אל ד״דהומכ י כדרמ ראמע ה״הלז
ןגמ ץכות םינינעה תובא
ן כות םינינעה
המדקה .......................................................................................... א
חתפ רבד ........................................................................................ ט
ירבד םינושארה תרימשב יגהנמ תובא * ירבד םינורחאה בויחב תרימש יגהנמ תובא * ינש יגוס יגהנמ
הבלה * תערבה היגוסה יולת גהנמב * םויק יגהנמ תובא ודוסי הנומאב האריו * תעד ילודג רודה ףקותב
םויק יגהנמ תובא ונימיב * תעד םינורחאה תורודמ םימדוקה ןינעב הז
החיתפ תי ללכ םיגהנמל .................................................................... אב
רוס י י רבועה לע גהנמ * בויח םינבה תרימשב יגהנמ םהיתובא * המ בשחנ גהנמב - ןי דו רבד וני י ש יוצמ
וא וניא םסרופמ * גהנמ גהנוהש םימרוגמ םיינוציח * גהנמ ומעטש אל ךייש ונימיב * תעיבק גהנמ
תוארמב םימדה * תעיבק גהנמ תואחסונב הלפתה
רועי ק תוכלה .................................................................................. ז ב
קרפ א - רדג גהנמ בייחמה
קרפ a - םיביוחמה גהנמב
קרפ ג - יניד הצורה תונשל ויגהנמ
קרפ ד - יניד ךלוהה םוקממ ,םוקמל דציב גהני
אובמ י ללכ י קסיפל י גהנמו ברעמה ימינפה ............................................. גמ
תפוקת םינושארה ירעב ברעמה ימינפה * תפוקת םישרוגמה ברעמב ימינפה * תומוקמ אלש וטשפתה
יגהנמ אייליטשק ןאולמב - םורד וקורמ היפגאו * תלבק יקספ ש"ארה תוצראב דרפס * ךאיה וגהנ ראש
תוצרא ברעמה * תלבק תוארוה ץרמ ברעמב ימינפה * הזיאב םירבד אל ולביק תעד ץרמ * תואחסונ
הלפתה * םיללב
י גהנמ הכלה פ״ע רדס ןחלוש ךורע ח״וא
ן מיס א - ן יד תמכשה רקובה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג נ
תאירק תרשע תורבדה רוביצב * ןוקית תוצח
ן מיס ד - יניד תליטנ םיד י . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הנ
הליטנ י"ע ילב אצויב תיבמ אסבה * י"טנ רקובב ךותב 'ד תומא
ן מיס ו - ן יד תוכרב רשא רעי יקלאו המשנ . וישוריפו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ונ
תואחסונ תברבב יקלא המשנ תוברבו רחשה
ן מיס ח - תוכלה תיעיע ותפיטעו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז נ
ןפוא תפיטע תילט * יוסיב שאר תילטב * תשיבל תויציצה ץוחבמ
ן מיס אי - יניד יטוח תיעיעה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג ס
רפסמ תובירבה תיציצב
ןגמ ץכות םינינעה תובא
ן מיס בכ - ובו ףיעס ד חא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד ס.
תברב ונייחהש לע ןיליפת
ן מיס הכ - יניד ן יליפת תוטרפב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וס
תחנה ןיליפת לש די בשוימ
ן מיס בל - םוקמ ן תחנה ן פואו ן תחנה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז ס
ןפוא תנבה ףלקה
ן מיס ד ל - רד ס תחנה תוישרפה , ן יליפתב םירד המהו רשא םהל ׳ ב תוג וז ן יליפת . . . . . טס.
תחנה ןיליפת ת"רד
ן מיס ול - קוד קד ן תביתכ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ע
תרוצ תויתוא וגהנש ברעמב * תוא 'ח * תוא 'י * תוא ףב הטושפ
ן מיס ז ל - ן מז תחנה ן יליפת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הע
ןמז תחנה ןיליפת ןטקל
ן מיס ומ - יניד תכרב . רחשה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז ע
תברב ןתונה ףעיל חב םשב תובלמו * תרימא עמש לארשי ו"למבשבו תונברקב
ן מיס חמ - םירמוא תשרפ ד ימתה יקוספו ן ברק תבש לעא תשרפ ד ימתה . . . . . . . . . . . טע
תרימא יקוספ תונברקה תבשב
ן מיס אנ - יניד הלפת ן מ ךורב רמאש ד ע חבתשי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פ
תרימא רומזמ הדותל
ן מיס ג נ - ן יד יוארה ד ריל ינפל הבתה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בפ.
חסונ חבתשי
הנן מי ס - יניד שיד ק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג פ
תרימא שידק י"ע םדא דחא דבלב
ן מיס ונ - ן יד תיינע שיד קה י"ע להקה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד פ.
תועירב שידקב
ן מיס אס - ן יד המכ ךירע קד קד ל ן יוכלו תאירקב עמש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הפ
תרימא 'ה םביקולא" "תמא ףוסב ש"רק * תרימא םיקוספ ךות ש"רק שחלב
ן מיס חס - אלש קיספהל םיטויפב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז פ
תרימא םיטויפ עצמאב יקוספ הרמזד
ן מיס טס - ן יד סרופ לע מש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עע
ימ רחיאש תלפתב רוביצ ךאיה עמשי השודק
ן מיס חע - ךירע היהיש ול הנווכ ותלפתב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אע
קושינ וי די די ס"נבהיבב
ן מיס ד יק - ן יד תרכז ה חורה םשג ו לטו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בע
םוקמ תרימא ןוקית לטה םשגהו
ן מיס וטק - םעט תכרב התא ן נוח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג ע
חסונ תברב התא ןנוח
ן מיס חיק - תמיתח תכרב הבישה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד ע
העט רמאו ךלמ בהוא הקדצ טפשמו ראשב תומי הנשה * חסונ תברב םינימה
ןגמ ץכות םינינעה תובא
ן מיס ד כק - ן יד תג הנה ע"ש ח"יב תוכרב ן יד ו תיינע ן מא
תגהנה להקה רשאב ןזחה השוע תרזח" ץ"שה "הרצק * תרימא םידומ לוקב םר ןיאשב תרזח
ץ"שה * דומעל תעשב תרזח ץ"שה * תיינע ךורב אוה ךורבו ומש לבב הברב עמושש
תליטנ םידי לש תירחש הלוע תברבל םינהב * תאירק "םינהב" י"ע ץ"שה * תרימא םע ךשודק
רומאב * תיינע ךורב אוה ךורבו ומש תברבב םינהב * תאירק הביתה ךברבי ץ"שהמ וא םינהבהמ * יוסיב
שאר םינבה י"ע תילט תעשב תברב םינהב * ץ"ש ןהב םאה אשי תא ויפב * תאירק םיקוספה י"ע ץ"שה
לוקב םר * תרימא םיקוספ העשב ןזחהש אירקמ יקוספ תברב םינהב * אמוס יתשב ויניע םאה אשי תא
ויפב * ןהב קוור - םאה אשי תא ויפב * תאישנ םיפב לבב םוי
ן מיס טכק - הז יאב תוליפת םיאשונ םיפכ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יק
תאישנ םיפב החנמב לש תינעת רוביצ * תאישנ םיפב רחאל תעיקש המחה
ן מיס אלק - יניד תליפנ םיפא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . איק
תגהנה ץ"שה תרימאב יודיוה * תרימא קוספ רובעיו י"ע להקה * תליפנ םיפא לע עורז דיה * תליפנ םיפא
םויב םישועש רב הוצמ * תליפנ םיפא םויב ישש רחאל הפוקת הבורא אלש םירמוא וב ןונחת * םימי
ןיאש םירמוא תליפנ םיפא
ן מיס בלק - יניד תשוד ק אבו . ן ויעל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז טק
השודק ארדיסד לוקב םר * שידק רחאל הלפתה * חסונ רישה לש םוי * תרימא תיב בקעי רישהו לש םוי
םימיב םירמואש רומזמ רחא * אבו ןויצל תיבב לבאה
ן מיס ד לק - רד ס אוהו םוחר תהבג הו הרותה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חיק
רדס תרימא תוחילס ינשב ישימחו * עיבצהל לע בתב ת"סה םע עבצא תרזה תעשב ההבגהה * תרימא
ךירב הימש ימיב לוח * תווחתשהל תעב תרימא ךירב הימש * תרימא םיקוספ תעב תבלוה ת"סה
הביתל * תבלוה ת"ס המיבל ותויהב רוגס * תהבגה רפס הרות ואיצוהשב ינש ת"ס
ן מיס הלק - רד ס תאי רק הרותה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בכק
ףיסוהל לע םילוע ינשב ישימחו * תולעל ןטק ימיב ינש ישימחו
ן מיס טלק - רד ס תאירק הרותה היתוכרבו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכק
תאירק הלועה הרותל ומשב * תיילע אמוס רפסל הרות * ריאשהל רפסה הרות חותפ תעשב
הברבה * תרימא תברב הרותה
ן מיס מק - יניד קספה תכרבב הרותה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לק.
תרימא תמא" ונתרות "השודקה םדוק הברבה הנורחאה לש הלועה הרותל
ן מיס אמק - יניד ארוקה ארקמהו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אלק
תיילע בא ונבו ת"סל הזב רחא הז * ןבהש דומעי םיארוקשב ויבא הרותל
ן מיס ג מק - ן יד םא אעמנ ת"ס , העטומ רתיו יניד רפסה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג לק.
ןביהל םידירומ ת"סה לוספה
ן מיס הכק - יניד השוד ק . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תרימא להקה תא לב חסונ השודקה * חסונ ךשידקנ
ן מיס ז כק - ן יד םיד ומ ן נברד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
תרימא וניקולא ןיאשב םינהב ס"נבהיבב
ן מיס חכק - יניד תאי שנ םיפכ הז יאו םירבד םילסופה ן הכב
בק
ד ק
ג ק
ןגמ ץכות םינינעה תובא
ן מיס ד מק - אלש ג לד ל הרותב ן ינעמ ן ינעל יניד ו הרטפהה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד לק
תלילג ת"ס חתפנש השרפב תרחא
ן מיס ז מק - יניד תלי לג . ת"ס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הלק
העיגנ ףלקב ת"סבש * תרוצ קיתרנ ירפס הרותה
ן מיס נק - ן ינב נ"כהיב היהישו הובג . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולק
םוקמ המיבה תדימעו ץ"שה תיבב תסנבה
ן מיס אנק - יניד תשוד ק נ"כהב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חלק
ןי ד הליבא היתשו תיבב תסנבה * רודל לעמ תיב תסנב
ן מיס חנק - יניד י"טנ הד ועסל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מק
הליטנ לע רבד ולוביטש הקשמב
ן מיס וסק - ן יד הקספה ן יב העיעב הליטנל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אמק
עצבמל"תרימא לע "אתפיר ןיב הליטנה העיצבל * תרימא 'ה"רומזמה יעור אל "רסחא
ן מיס ז "סק - םוקמ ן מז ו העיעבה ימו אוה עעובה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג מק
תרימא קוספ 'ה" "ךלמ ןיב תברב איצומה הליבאל
ן מיס חסק - לע הז יא ן ימ תפ ן יכרבמ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד מק
תברב הצמה לבב תומי הנשה * תברב אטילפומה * תברב גנפסה * תברב סובסובה
ן מיס ג עק - ן יד םימ םייעעמא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בנק
תליבא בלח םיגדו דחי
ן מיס העק - יניד תכרב בוטה ביטמהו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג נק
םיגהנמ תברבב בוטה ביטמהו - תייתש ,תיעיבר אלב תדועס ,תפ הברה תוניי * ימ ךרבמ הברב וז
ן מיס ועק - תפהש רטופ תא תרפרפה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ונק
הברב לע תמיעט םילבאמ ינפל ותדועס
ן מיס חעק - הז יא םירבד םיורק קספה הד ועסב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חנק
ןיד אצי ומוקממ עצמאב תדועס תפ
ן מיס אפק - ן יד םימ םינורחא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סק.
בויח םישנ םימב םינורחא
ן מיס ז פק - םיקויד חסונב תכרב ן וז מה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אסק
תואחסונ תברבב ןוזמה
ן מיס בעק - תכרב ן ומיז ׳ ג ב וא הרשעב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בסק
תרימא יתובר" "ךרבנ
ן מיס חר - ן יד הכרב ן יעמ ׳ ג רחא ׳ ה ינימ תוריפ ׳ הו ינימ ן ג ד . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג סק.
תמיתח תברב לע היחמה לעו הלבלבה
ן מיס טיר - תכרב תאד וה ד יחיה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הסק
תברב למוגה םישנל * תרימא םיקוספ ינפל תברב למוגה
ן מיס ג כר - ימ הד ליש ותשא ׳ וכו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז סק
תברב בוטה ביטמהו תדילב ,ןב וא ונייחהש תדילב תב
ן מיס וכר - האורה יחרפ ן ליאה המ ךרבמ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חסק
ן מיס ז כר - תכרב םיקיז ה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טסק
תברב םיקיזה םשב תובלמו
ןגמ ץכות םינינעה תובא
ן מיס בלר - םירבד םירוסאה תושעל תעשב החנמה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עק.
תלפת החנמ אלב תרזח ץ"שה * ןפוא תרזח ץ"שה ןיאשב תלפת שחל
ן מיס ג לר - ן מז תלפת החנמה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בעק
תלפת תיברע ינפל תעיקש המחה * תליפנ םיפא החנמב
ן מיס ולר - תוכרב תאי רק עמש לש תיברע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ועק
הזרבה לש ח"ר םדוק ע"ומש * וארי"תרימא "ונינע ינפל ע"ומש תיברעב
ן מיס ג נר - ן יד הריכ רונתו ן תיל הילע תוריד קה ש"עב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פק.
ןיד תייהשה הרידק ג"ע שא הלוגמ אלב יוסיב חפ * ןי ד תרזחה הרידק לע שא הלוגמ * יוריע םימ םיחתור
ךותל ןימחה
ן מיס ז נר - יניד תנמטה ן ימח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הפק
תנמטה ןימחה תובימשב ג"ע הטלפה
ן מיס סר - יניד תסנכה תבש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ופק
תרימא ריש םירישה
ן מיס בסר - שד קל תבשה ן חלשב ךורע תוסכבו היקנ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חפק
רדס תלבק תבש
ן מיס ג סר - ימ ימו , ן יקילד מה םאו ועט םויב ן נועמה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עק
יתמ םיברבמ תברב תקלדה רנ לש תבש
ן מיס ז סר - יניד הלפתה ברעב תבש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . העק
חסונ תברב ונביבשה * תרימא "ורמשו"יקוספ ןיב ונביבשה הדימעל
ן מיס חסר - ן יד העוטה תלפתב תבש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז עק
םוי"תרימא "יששה "ולבי ו"י נפל * חסונ וחוניו וב תולפתב תבש * תרימא ןיעמ עבש םוקמב ןיאש ת"ס
ן מיס טסר - ן יד שוד יקה תיבב תסנכה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אר
שודיק תיבב תסנבה
ן מיס רע - רמול תנשמ המב ן יקילד מ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג ר
יתמ ןיא םירמוא המב ןיקילדמ
ן מיס אער - יניד שוד יק לע ן ייה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד ר.
תרימא חסונ שודיקה דחיב דחיב םע שדקמה * תחיתפב תבש"שודיקה "שדוקמ * שודיק הלילה הדימעב
שודיקו םויה הבישיב
ן מיס ג ער - היהיש שוד יקה םוקמב הד ועס . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז ר
גהנמ תמיעט ינימ אמיגרת ןיב שודיקה הדועסל
ן מיס ד ער - יניד תעיעב תפה תבשב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חר.
תרימא "עצבמל" תרימאו 'ה" "ךלמ תעב לוביט תפה חלמב
ן מיס אפר - אלש ערכי ךל"ב ונחנא . "םיד ומ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יר
ןמז ש"רק תותבשב םימיו םיבוט * תרימא "לדגי" ינפל ךורב רמאש
ן מיס בפר - תאירק הרותה ריטפמו . תבשב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג יר
תפסוה םילוע תבשב ט"ויו * תרימא שידק ירחאש תאירק הרותה י"ע הלועה * יגהנמ םישידקה רחאלש
תאירק הרותה * תאירק תשרפ םהרבאו" "ןקז תבשב ןתח * תאירק תשרפ" "לגעה תשרפד "החבותה
לוקב ךומנ * גהנמ הדימעה תעב תאירק תרשע תורבדה * יגהנמ תאירק הרותה תשרפב תישארב * רדס
םילועה תשרפב אשנ * תרימא וחמשי" "םימשה
ןגמ ץכות םינינעה תובא
ן מיס ד פר - יניד הרטפה היתוכרבו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז יר
הרטפה ךותמ רפס * תרימא "ונלאוג" ףוסב הרטפהה * תרטפה שאר שדוח לחש תבשב * תיילע ןטק
הרטפהל * תורטפה תודחוימ ךשמב תותבש הנשה * גהנמ תוברב הרטפהה * ןפוא תאירק הרטפהה
ן מיס ופר יניד - תליפת ףסומ תבשב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בכר
תרזח ץ"שה ףסומב
ן מיס בער - ן יד תלפת החנמ תבשב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג כר
ן מיס ג ער - יניד תיברע יאעומב תבש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד כר.
רדס תליפת תיברע לש ש"צומ * ןמז תאיצי תבשה
ן מיס הער - הלד בה השועש ץ״ש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טכר
תרימא יהיו" "םעונ יאצומב תבש לחש ט"וי ותואב עובש * הלדבה ס"נבהיבב
ן מיס בש - יניד יוקינ לופיקו םיד ג ב תבשב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אלר
גהנמ לופיק תילטה תבשב
ן מיס וש - הז יאב םיעפח רתומ רבד ל תבשב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בלר
תריבמ תוילעה הרותל תבשב
ן מיס בכת - רד ס הלפתה ללהו ח"רב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג לר
תזרבה שאר שדוח ינפל תוליפתה ח"רב * תרימא תרפבל" "עשפ * תיינע ןמא הלעיב אוביו * תזרבה
םישדחה ח"רב * תוברב ללהה ח"רב - יטרפ םיניד הזב * תוליפב םיקוספה ףוסב ללהה
ן מיס וכת - תכרב הנבלה הנמז ו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מר
חסונ תברב הנבלה * יתמיאמ ןיברבמ לע הנבלה
ן מיס חכת - רד ס תעיבק םיד עומה רד סו תוישרפה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג מר.
תרטפה ושרד החנמב םוצב הילדג
ן מיס לת - ובו ףיעס ד חא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד מר
תרטפה תבש ,לודגה לחשבו ברעב חספ
ן מיס ז מת - יניד תבורעת ץמח ךותב חספה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המר
רזוח רועינו חספב * ןתונ םעט םגפל חספב
ן מיס אנת - יניד תלעג ה םילכ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז מר
רשבה ילב תיבובז חספב
ן מיס ג נת - יניד םיטחה םתניחטו תועמל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חמר
תליבא זרוא סומוחו ראשו תוינטק חספב
ן מיס ג עת - יניד סוכ ן ושאר רד סו חספה ד ע סוכ ינש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בנר
תואחסונ םיגהנמו תרימאב הדגהה * תיישע תסורחה * ןפוא תביפש ןייה תרשעב תובמה
ן מיס ז פת רד ס- תלפת תיברע לש חספ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ונר
תברב ןיעמ עבש לילב חספ לחש תבשב
ן מיס טפת - רד ס תלפת ליל ינש לש חספ תריפסו רמועה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז נר
תרימא תריפס רמועה םדוק ונילע" "חבשל יגהנמו תוליפת ע״הפסב * תריפס רמועה רחאל תליפת
תירחש
ן מיס עת - רד ס תליפת ט"וי ינש תלפתו ולוח לש ד עומ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חנר
תאירק ללה הברבב מ"הוחב חספ * תרימא רומזמ הדותל ימיב חספה * תמיתח תברב הרטפהה * יגהנמ
תולפת מ"הוחב * תרימא יקרפ תובא ןיב חספ תועובשל
ןגמ ץכות םינינעה תובא
ן מיס אעת - רד ס הלד בה יאעומב ט"וי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סר.
גהנמ "הנומימה" יאצומב חספ
ן מיס ג עת - םיניד םיג הונה ימיב רמועה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בסר
תרופסת ג"לב רמועב * תרופסת ברעב תבש לחשב ג"ל רמועב םויב 'א
ן מיס ד עת - רד ס תליפת ג ח תועובשה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד סר
תאירק הבותבה תועובשב * תורהזא תליגמו תור
ן מיס נקת - לד בה שיש ן יב ׳ ט באב רתיל תומוע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הסר
תאירק לחיו החנמב ש"רעב * תזרבה שדוח בא
ן מיס אנקת - יניד עובש לחש ׳ ט באב תויהל הכותב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וסר
יגהנמ תוליבא תבשב * ןוגינ הרטפהה אתלתב אתונערופד - ה בל"ןוגינו "י דוד "לדגי"ו * ןיאושנ ןיסוריאו
ז"ימ זומתב * סוביב םידגב ח"רמ בא * תרופסת ז"ימ זומתב תליטנו םיינרפצ * תליבא רשב תייתשו ןי י
תעשתב םימיה * תציחר ופוג תעשתב םימיה
ן מיס הנקת - יניד ן יליפת תיעיעו ב"טב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ברע
תשיבל תיציצ ןיליפתו תירחשב ב"טב
ן מיס ז נקת - רמול םחנ וננעו העשתב באב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רד ע
תרימא םחנ החנמב העשתב באב
ן מיס חנקת - יאעומב ב"ת ן יא ן ילכוא רשב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הרע
תליבא רשב ,ןי י ו ,הציחר סוביבו ,םידגב םויב ירישעה
ן מיס טנקת - יג הנמ ב"ט ן יד ו הלימ . ב"טב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וער
יגהנמ הליפת תירחשב לש העשת באב * תרימא רומזמ הדותל ב"טב * םיגהנמ ת״הירקב ב"טב * םויס
הלפתה ב"טב * יקוספ המחנ תוניקב * וננע תליפתב תיברע
ן מיס וסקת - יניד תי נעת רוביע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בפר
תרימא ג"י תודמ י"ע להקה תאירקב הרותה לש תינעתה * הרטפה תינעתב רוביצ * תחנה ןיליפת
תליפתב החנמה * תאישנ םיפב החנמב צ"עתב * ןי ד תרימא תוחילס דיחיב * תרימא דודל" 'ה ירוא
"יעשיו שדוחב לולא * ןמזה יוארה םיליחתמש תוחילס * תינעת ה"רעב * םידגב םישדח ה"רב
ן מיס בפקת - רד ס תליפת תרשע ימי הבושת ה"רו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז פר
ןי ד ימ העטש רמאו ךלמ בהוא הקדצ טפשמו * חסונ השוע "םולשה" שידקב * תהבגה לוק תליפתב
עדמש ה"רב * תרימא םיטויפ ןיב תליפת שחל תרזחל ץ"שה * תרימא הנתנו" "ףקות * תרימא רומזמ"
"הדותל ה"רב * בוט"תרימא "תודוהל ירחא ךורב רמאש * יגהנמ תחיתפ לביהה ה"רב
ן מיס ג פקת - םירבד םיג הונש לוכאל לילב ה"ר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . בער
רדס תליבא םינמיסה - םוקמו תרימא יהי"ה "ןוצר * לוביט םחלה שבדב * תליבא םירבד םיצומח םיפירחו
ה"רב * ךילשת ה"רב לחש תויהל תבשב
ן מיס ד פקת - רד ס ת"הירק ה"רב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וער
תרימא וניבא ונבלמ ה"רב לחש תויהל ,תבשב ןי דו ותרימא .תבשב
ן מיס הפקת - תכרב רפושה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז ער
תעימש תועיקת רפוש בשוימב
ן מיס טפקת - ימ םה םייוארה תעיקתל רפוש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עחר
ןי ד תברב םישנה לע תווצמ ןמזה"ש "אמרג
ןגמ ץכות םינינעה תובא
ן מיס בעקת - תלפת ףסומ לוקב םר רד סו תועיקתה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג ש
תועיקת שחלב
ן מיס העקת - וב ףיעס ד חא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שד
תרימא ךתקדצ החנמב לש ה"ר לחש תויהל תבשב
ן מיס ד רת - רד ס ברע כ"הוי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הש
תרימא רומזמ הדותל ברעב םוי םירופיבה םויבו םירופיבה
ן מיס הרת - ג הנמ תורפכ ברעב כ"הוי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וש
גהנמ "תורפב"ה ינפל ב"הוי
ן מיס טירת - רד ס ליל כ"הוי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז ש.
לב"חסונ "ירדנ לילב ב"הוי * תאצוה רפס הרות * אוהו"תרימא "םוחר םג לילב רופיב לחש תבשב
ן מיס כרת - ג הנמ הפי רעקל תליפתב תירחש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טש
השעש"תברב יל לב "יברצ םויב םירופיבה * גהנמ תרימא םיטויפה ינפלש ךשידקנ
ן מיס אכרת - רד ס תאי רק הרותה הלימו כ"הויב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . י ש.
הלימ םויב םירופיבה * יגהנמ "תועירב״ה תליפתב ףסומ לש םוי םירופיבה
ן מיס בכרת - רד ס תלפת החנמ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . איש
תשרפ הדיקעה החנמב
ן מיס ג כרת - רד ס תליפת הליענ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ביש
תיינע ןמא "אנמחר"ב תליפתבש הליענ
ן מיס ד כרת - רד ס יאעומ כ"הוי . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג יש
תברב םימשב יאצומב םוי םירופיבה לחש תבשב * תברב הנבלה יאצומב ב"הי
ן מיס ג מרת - רד ס שוד יקה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ד יש
תברב בשיל הבוסב בשוימ * יתמ םיברבמ תברב בשיל הבוסב
ן מיס אנרת - תליטנ בלולה ותכרבו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וטש
דוגיא בלולה ןימב רחא * ןפוא עונענ בלולה
ן מיס סרת - רד ס ףקיה המיבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז יש
שידק לבקתת תרזחהו רפסה הרות רחאל תונעשוהה * תרימא תונעשוה תבשב
ן מיס -ג סרת רד ס תליפת לוח ד עומה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חיש
תרימא רומזמ םימשה" "םירפסמ יקוספב הרמזד מ"הוחב * תמיתח תברב הרטפהה תבשב לש מ"הוח
ן מיס ד סרת - רד ס םוי אנעשוה הבר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טיש
יגהנמ תוחילס אנעשוהב הבר * תרימא "תמשנ" תלפתב תירחש לש אנעשוה הבר
ן מיס חסרת - רד ס תליפת ליל ינימש ומויו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כש
תזרבה בישמ" "חורה ינפל ףסומ
ן מיס טסרת - רד ס ליל תחמש הרות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אכש
יגהנמ ןתח הרות ןתחו תישארב * יגהנמ תופקהה תחמשב הרות * אנמיסב"תרימא "אבט תליחתב תאירק
תשרפ תישארב
ן מיס בערת - ן מז תקלד ה רנ הכונח . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ג כש
ינמז תקלדה רנ הבונח תליפתו תיברע
ן מיס וערת - רד ס תוכרבה הקלד ההו . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הכש
חסונ תברב רנ הבונח
ןגמ ץכות םינינעה
ן מיס אפרת - ן יא ן יליד במ רנב הכונח יאעומב תבש . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . וכש.
ןמז הקלדהה יאצומב תבש הבונח
ן מיס בפרת - ן יד לע םיסינה הכונחב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז כש
םיקודקד תרימאב לע םיסינה * תפסוה רומזמ"קוספ ריש תבונח תיבה "דודל תליפתב תירחש לש הבונח
ינפל "ךמימורא"
ן מיס ד פרת - רד ס תאירק הרותה הכונחב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חכש
תרימא םיקוספ תעב תחיתפ לביהה * יגהנמ תאירק הרותה הבונחב * יגהנמ םויס תליפת תירחש הבונחב
ן מיס הפרת - רד ס ׳ ד תוישרפ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לש
תרימא טויפ ימ" "ךומב * תשרפ רובז םישנל
ן מיס טפרת - לכהש םיבייח תאירקב הליג מ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אלש
בויח תעימש םישנה תאירקב הליגמה םויב * תברב הליגמה םישנל
ן מיס ערת - יניד תאירק הליג מה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . הלש
תוגהנתה להקה תעשב תוברבה * תרימא רורא" "ןמה עצמאב תאירק הליגמה * תפסוה םיקוספ י"ע
רוביצה לוקב םר
ן מיס בערת - יניד תוכרב הליג מה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חלש
תברב ונייחהש לע תאירק הליגמה םויב * ברה"תברב תא "ונביר דיחיב * חסונ ברה תא ונביר
ן מיס ג ערת - רד ס תליפת םירופ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אמש.
רדס הלדבה תאירקו הליגמה ש"צומב * יצח שידק רחאל ע"ומש * אבו ןויצל ירחא הליגמה * תליפב
קוספה ןורחאה תשרפב אביו" "קלמע * הלימ םירופב
ן מיס ד ערת - ן יד תועמ םירופ םיינעל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המש
ןפוא תניתנ תיצחמ לקשה
ן מיס וערת - יניד ד פסה תינעתו תיישעו הכאלמ םירופב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ז מש
תוליבא םירופב * חולשמ תונמ לבאל
סרטנוק רודמ םי רואי בה לע י רדג תרי מש י גהנמ תובא
שרוש ןושארה .............................................................................. גנש
ובו ראובי רדג ופקות לש גהנמ שישב וילע םיקופקפ ,הבלהב יתמ ןנילזא רתב גהנמה יתמו
םיששוח םיקופקפל .הבלהב דועו ראובי המ בשחנ גהנמ קיתו ןינעל .הז * ףנע :א רוריב תויגוס
ס"שה ירדגב לוטיב םויקו גהנמ יונשש אתגולפב ,אתווברד ןידבו גהנמ לטבמ .הבלה המ ופקות
לש גהנמ יתמו ןנירמא גהנמ לטבמ הבלה * תטיש ק"ירהמה םויקב םיגהנמ * תטיש ח"רפה
אתגולפבד אתווברד רשפא לטבל גהנמ * ירבדב ח"רפה ויתויארו * רואיב ןידה גהנמד לטבמ
הבלה * איבמ ירבד םיקסופה דע המב גהנמ לטבמ הבלה * ףנע :ב םינויד לוטיבב םיגהנמ י"פע
תנקסמ םירבד ל"נה * ןוי ד המ בשחנ גהנמ שיש וחובב ררבל ןידה * ןד לע המב מ"קפנ השעמל
יפל ל"נה
שרוש י נשה ................................................................................. דסש
ובו ראובי ףקות בויח תרימש גהנמ רוסיאו ,ולוטיב לעו הזיא םיגהנמ אל ךייש היב
הרתה * תקולחמ םינושארה םא גהנמב רוסיא ךייש וב הרתה * תעד םינורחאה הגהנהבש
הבלהל אל ךייש 'יב הרתה * ןי ד תלבק להק םלש ע׳רבלש ןיא וב הרתה * גהנמ וניאש גייס רדגו
ץכות םינינעה תובא
רוסיאל * תנתמה 'ה םימי םדוק תעבשל םייקנ * האושנ הלעבל * דע המב תלבק תגהנה ויתובא
בייחמ * בויח ררבל יגהנמ תובא
שרוש י שי לשה ............................................................................. טסש
ובו ראובי ןי ד הליהק הרקעש המוקממ הבשייתנו םוקמב רחא םא םיבירצ לטבל םגהנמ גוהנלו
םוקמהב ויליאש ,העיגה המו ורדג לש הליהק ןינעל הז * רקוח רדגב ןי ד ןיא ותעד רוזחל * רואיב
תטיש ע׳רשה * קלחמ ןיב דיחי ןיבל הליהק * רדג הליהק אלש תלטבתמ * ראבמ ןי ד ארמ
ארתאד ץראב לארשי
שרוש י עי ברה .............................................................................. ודעש
ובו ראובי תרדגה תלבק יקספ ץרמ ע׳רשה * רואיב גשומ תלבק בר * תלבק ץרמ ארמב
ארתאד * תעד רואה ןויצל תלבקב יקספ ץרמ * גהנמ גהנוהש ירחא תלבק יקספ ץרמ * דוע
רואיבב תלבק יקספ ן"רמ
שרוש י שי מדה ............................................................................. דפש
ובו ראובי יוניש םיגהנמ תואחסונב הלפתה םידרפסמ תודעל חרזמה םידרפסמו .זנבשאל רבב
ונד םיקסופה הבוראב יונישב יגהנמ הלפת זנבשאמ ,דרפסל ןבו ,ךפיהל שיו ןודל םאה םירבדה
םירומא םג יונישב תואחסונ וניצמש ןיב חסונ םידרפסה וגהנש ברעמב ,ימינפה ראשבו תוצרא
ברעמה רשא רקיעב םיססובמ לע ירודיס ונרווי ל - תלפת ,שדחה תיב ,דבוע 'ובו רשא שי םהב
םייוניש םיבר םהיניב ןיבל ירודיס תודע חרזמה תלפת( םירשי ,)המודבו ןבו שי ןודל םאה לב
יקודקד תואחסונ הלפתה וגהנש ךותמ רודיסה ןי ד גהנמ םהילע אלש םתונשל ללב ךיישו םהילע
לא"ןי ד שוטת תרות ."ךמא * ירבד םיקסופה יונישב יגהנמ הליפת * םאה ךייש עובקל גהנמ המב
וללפתהש וניתובא ךותמ רודיס םייוסמ * המ לגרומש ינפמ ןומהה ןיא תונשל * תובמס ברה תיב
דבוע לע חסונ הלפתה ורודיסב
תוזונג ........................................................................................ ג עש
תורעה םי נבר .............................................................................. העש
תמי שר םירפס ואבוהש רפסב .......................................................... דלת
דתפמ י פל םי אשונ )סקדני א( טלת
ןגמ המד קה תובא
רי שה חבשהו יחל ,םי מלועה רשא י נכי ז בורב ותלמח אי עוהל רואל םלוע תוכלה
םי גהנמו י נואגמ םי י ברעמה פ״ע רדס ע״וש חרוא ,םיי ח ףסונבו םי ללכ םי שרשו תרותב
.םי גהנמה
עודי גהנמהש דומע לודג הארוהב תערכהבו .ןי דה הנהו ךשמב לכ תורודה י גהנמ
תובאה ויה םי עודי םי רוסמו רודמ ,רודל םי רבדהו ויה םי מסרופמ ,לכל תמחמ אלש היה
י וני ש ,םוקמב רסוחו תורי הב .ןי נעב םנמא לחה רודהמ ,ןורחאה תמחמ רוזי פ תולי הק תובר
לכב ,םלועה רעונ בעמ תולי הקש תומלש ורקענ םמוקממ ובשי י תהו תומוקמב ,םי רחא
םקלח ךותב י שנא םתלי הק םקלחו םי ברועמ םע תולי הק .תורחא רבד הז םרג תוקי פסל
תובר רסוחו העי די י גהנמב ,םהי תובא םעו ןמזה םי בר ןמ י נב הרותה ולחה שוטנל .םתרוסמ
םנמא ה״ב הרותה תרזחמ לע הי נסכא ,הלש רודבו ןורחאה טרפב הלח תוררועתה
שוקי בב רורי בבו י גהנמ םהי תובא רודמ ,רוד םי ברו םי שקבמ רבד ׳ה וז ,הכלה תעדל לע
י נדא המ ,ועבטוה טרפב םי מעפש תובר ךי י ש תרהזא לאו״ ״שוטת י מב עדוי ש גהנממ
וי תובא וני או .ומי י קמ םי רקמבו םי מי י וסמ שי וב רוסי א אני דמ שטונל גהנמ ,תובא ראובמכ
ע״ושב ד״וי ׳ס .ד״י ר
םרב םעע תכאלמ תקתעה י גהנמ ברעמה ,י מי נפה השק םי י לפכ רחאמ לכש רי ע רי עו
שי הל הי טרפ .הי גהנמו םי מעפלו ךותב רי ע תחא ויה י קולי ח תועד י קולי חו ,םי גהנמ השקו
דומעל לע ןקוי ד לש ,םי רבדה אלד י אר הז י ארכ ,הזכ לע ןכ י תלטנ העע י נקזמ ,הדעה
ורי הבהו ,י ל תורמלש שי ש ןכא י קולי ח םי גהנמ ןי ב רי ע ,רי על כ״פעא בור לככ י גהנמ
הכלהה ןי וש .ןה
תבי סו םי רבדה בורש ןי נב ןי נמו לש י גהנמ ברעמה י מי נפה תתשומ לע תוארוה י לודג
לארשי י מכח אי לי טסאק )דרפסבש( רשא רחאל שורי ג דרפס םי בר ועבק תא םבשומ
וקורמב רקי עבו רי עב סאפ .א״עי םהי תונקתו םהי גהנמו ולבקתנ ,םש םשמו וטשפתה לכל
ראש י רע .וקורמ ומכו ראי בש תאז ת״ושב רמאי ו קחעי ב״ח( ׳ס ,)ב״כק ז״עו םי ססובמ
ןבור לש .םי גהנמה הארי ו ארוקה קלחהש רכי נה לש םי גהנמה וטשפתנ אל קר י רעב וקורמ
,םלוכ אלא םג ראשב תוערא ברעמה ,סי נות( ,בול ,הי קרוט ןוי )׳וכו רשא העי גה םשל
םתעפשה לש ימכח ,דרפס ןכל אעמי םג םש םי גהנמ .םי מוד אוהו הבי סמ .ל״נה ׳עו ז״כב
אובמב י ללכל י קספ י נואג .ברעמה
,ונרעעלו שי םי בשוחש רסוחמ העי די ,ךפי הל ןי אשו סי סב ןתי א י גהנמל ,ברעמה
ןגמ המד קה תובא
םבורשו וחקלי נ תומוקממ םי רזופמ אלב וק .רורב הנעטו וז הדוסי תועטב י או ,העי די י פכ
עדי י ש לכ ימ סנכנש י רעשב הכלהה .גהנמהו כ״עו י תרמא י מעעל י ״עש תמי שר תוכלה
תוכי להו םהי תורוקמב לש תרות י נבר ברעמה וררבתי םי רבדה ,הלמשכ הזי א ךרד ורחב
.וני תובא
םנמאו בל עדוי תרמ ,ושפנ רשא אנעדי בטי ה י נני אש י ואר ללכ ברקתהל לא שדוקה
תולעהל לע חבזמ סופדה תוכי לה ברעמה ,י מי נפה שי ו םי בר םי בוטו י נממ םי אי קבה
הכאלמב םי י וארו .הזל םנמא חרכהה אל ,הנוגי י תחקלו לע י מעע ךרדה ,החוטבה רשא
אל תכאלמ המכח י נא ןתונ םכי נפל אלא י טוקי ל רתב .י טוקי ל פ״עו בור אל י תכמס לע
תוי ודע תועומשו ,תונוש אלא י תרקח רחא תורוקמ םי נמאנ י רפסמ י נואג ברעמה ,י מי נפה
םי נושארהמ םי כאלמכ דע י קסופ וננמז .ללכב
דוע ףסונ חוור לודג ךרדב הז םושרל םי גהנמה פ״ע תורוקמ וני תובר ,ע״נ אתתעמשד
תרותד םי גהנמה הני א הרוסמ די ב לכ דחא ,דחאו טי לחהל המ הנוכי .גהנמ םי טרפו םי בר
ורמאנ ,הזב םקלח םי מומע יכ אל ואב םוקמב ,דחא םי רוסמו י לודגל רודה טי לחהל עובקל
ןכאש רבד הז י ואר עבקהל טעב לזרב ,תרפועו כ״שמכ א״וזחה ח״וא ׳ס ט״ל תוא .׳ח
ז״י עכו בתכ ח״הכב ׳יס ד״י ק״ס ,ד״י ןי אד חקי ל גהנמה אלא ןמ ,םי דמולה אל ראשמ אמע
,אעראד םי שועד המ הלועש .םתעדב לע ןכ ונלדתשה י ״פע בור אי בהל קר םי גהנמ י נואגש
ברעמה ודי עה ןכאש ותוא גהנמ טשפתנ וגהנו ,וב םנמא תאז ץוח םי גהנממ רשא
םי מסרופמ םי עודי ו ,לכל האמכו םי דע י מד ןכש ,םי גהונ ולאכב אל ונאבה ,ןי כומי ס ונכמסו
לע םסרופמה וני אש ךי רע .הי אר
םנמא םי בר ןמ םי גהנמה י ני נעב חרוא םייח ןי י דע ,םי נומט כ״ומכו ונני א םי רמי י תמ
רמול המלשוהש הכאלמה םי גהנמו םי בר הנווכב אל ועי גה י לא ,רפס י כ תעל התע אל
ונאעמ תורוקמ םי נמאנ לע ,םתוטשפתה יכ אל לכ המ גוהנש ברקב תעקמ ןמ ,רובי עה
גהנמכ .בשחי י ונני או ו״ח םי אב לולשל תא םי גהנמה ,םהה י מו אובי ש םמי י קל קזחלו
םהי תודי תי ,וי רשא םנמא רומאכ רובי חב הז ןי א ונתנווכ אי בהל אלא תא םי גהנמה
םי מסרופמה רשא וכמס םהי די םהי לע י נואג ,ברעמה רשאו פ״ע י ללכ םי קסופה םי בשחנ
״גהנמ״כ שי ש לי זי מל ,הי רתב י דו הרעהב .וז
+ + +
תרטמ רובי ח הז וני א רועי ל רפס ,הכלה אלא ררבל ןבללו י רדג םי גהנמ רשא םי בי י חמ
תא םי נבה םהי תורודל קי זחהל י גהנמכ ,םהי תובא גי עהלו י נפל םי דמולה י ד לכב רתא רתאו
תמי שר םי גהנמ רשא ועבק י נומדק ברעמה .י מי נפה יכ י נפל םי שגי נש תורוהל וא תושעל
השעמ ךי רע תעדל המ וגהנ ותואב ןי נע .וני תובא רבכו היה םי נפל ,לארשי ב ׳ע תמדקהב
י ני ד י גהנמ לי ׳גרא ר״גהל הדוהי שאי י ע ,ל״עז בתכש :ל״זו ןכ ךי רע תוי הל לכב אבה
ןגמ המד קה תובא
םהי רחא לע י פ ,םתודמ אל הנפי הנא ,הנא אלו קוספי הרומה הארוה ןי דב אבה ודי ל י פכ
ותערכה לוקי שו ,ותעד י כ םא הועמ הבוחו וי לע ךלי ל תובקעב ,םי נומדקה המו ודסי ש םה
וי לע ןי א ףי סוהל ונממו ןי א ,עורגל רבכד עבקוה רבדה ,הבוח ןי או תושר םושל םכח תונשל
םהי רבדמ .ללכ אלו אהת הרות ו״ח י תשכ ,תורות י כ םא הרות תחא טפשמו דחא הי הי
רודמ רודל תובאה םי נבהו וי דחי .כ״ע המדקהבו רפסל תי רב הנוהכ ןואגהל לאוש ,לאשנו
קי תעמש י גהנמ ,אבר׳ג בתכ םי נברהו״ םי רומהו םי ני י דהו המכ םי מעפ ךרענ םהל הזי א
טרפ גהנממ הפ ונרי ע י א אבר׳ג ,א״עי ןי או םדי ב רפס דחוי מ הזל דומעל .״וי לע
ףוג רפסה קלחנ :םי נשל )א קלח רכי נ לש רפסה שדקומ ןובי לל רורי בו תוי גוס ס״שה
םי קסופהו י רדגב י גהנמ תובא ,ללכב רשא םי בר ןמ םי טרפה אל ושד םהב .םי קסופה
תומוקמבו ןי אש םי רבדה ,םי רורב ונאבה םי רבדה י נפל י לודג הרותה .םתערכהל )ב תמי שר
םי גהנמה פ״ע רדס ע״וש ,ח״וא י מל ךרדבש ודומי ל הכלהב הערי ןי י על והמ גהנמ וי תובא
ןי נעב וב אוה ,קסוע ןי או וי תותי ע ודי ב שפחל לכב י רפס ,םי נומדקה רפסבו הז וי הי םי כורע
וי נפל םי גהנמה םי מסרופמה רשא וקי תעה י נואג .ברעמה םגו ונמש ונל הרטמל ראבל לכ
גהנמ גהנמו לע המ וי נדא ,ועבטוה המו ורוקמ ס״שב י רבדבו .םי קסופה ז״י עו םג עדי
דמולה ןפוא הקי ספה י ללכה לעא י נואג .ברעמה
דוע אעמי ארוקה ,רפסב ונררועש לע םי גהנמ םי מי י וסמ רשא תמחמ ףולי ח םי נמזה
לוטלטו ,תומוקמה הברה םי מעט לש םי גהנמ רבכ םני א םי כי י ש .וני תורודל לעו ןכ ונרזא
לי ח ררבל ןבללו דע ןכי ה וני די ש די ההכ תעגמ תעד י לודג םי קסופה .הזב םאו אעמי
ארוקה םוקמ הארנש ולי אכ ונא םי אב עי רכהל ,אני דל ןי א הז אלא עי י סל ןובי לל .תוכלהה
טושפו ןי אש ךומסל לע םוש רבד בתכנה רפסב הז הכלהכ .השעמל םאו שי םוקמ
עמתשמה ,ךכ ןי א הז אלא אשמ ןתמו הכרדכ לש .הרות
םאו ו״ח ונאטבתה דגנכ י לודג םי נורחאה י לודגו י קסופ תורודה ןפואב וני אש ,י ואר
י רה םי לטבמ ונא ותוא לוטי ב ,רומג ןי או הז אלא תטי לפ ,סומלוקה ןי אש ונתנווכ אלא
דומעל לע תתי מא .ןי דה
םוקמב ונאעמש י קולי ח תועד ןי ב םי קסופה והמ ,גהנמה וא י י וני ש םי גהנמ ןי ב רי ע
,רי על ונבתכ םי רבדה שי ״כ ,״םי רמוא םוקמבו גהנמהש אל רורב לכב ,תומוקמה ונבתכ
שי ״ש ״תומוקמ .וגהנש א״כו השעי .וגהנמכ
ןאכ םוקמה תודוהל קסופל רודה ןרמ ש״י רגה בי שי לא א״טי לש רשא לי עאה וחורמ
הרי בכה ,וני לע ונדדועו הכאלמב וז די מעהל םי גהנמה לע .םמוקמ בי שהו לע וני תולאש
םי נפב ,תורי בסמ ונכי רדהו אתתעמשב י ללכד תרות ,םי גהנמה י תמ גהנמ ,בי י חמ י תמי או
שי ועבוקל ,תורודל י רדגו םי גהנמה םג תועראב לש ץובי ק תודע .תונוש אעמי ו ארוקה
רפסב םי רבד םשב םרמוא תומוקמב .םי רזופמ
ןגמ המד קה תובא
+ + +
בי עא הזב תבעמ ןורכז רנל ,י ברעמה אבס ,םי טפשמד ןואגה םועעה ד״באר ק״הי עד
םי לשורי א״עי ר״רהומ םולש שאשמ ,ל״קועז רשא קזי ח תרות י נואג ,ברעמה רשאו ותעעב
י תסנכנ הדובעל .וז י נכי רדהו לכב י תולאש י תוקפסו רשא י תסרפ וי נפל רבסב םי נפ .תופי
תארקלו ףוס וי מי לי עאה ותכרב לע תלי חת םי לע הפורתל רובי חהמ .יחכונה עובשו םימי
י נפל ותרי טפ שגוה וי נפל בור תחנמ ,םי רוכי בה ףי נהו ודי םהי לע בותכי ש המכסה רחאל
ובוש ,ל״וחמ י ני בו י ני בו וחענ םי לארא תא םי קועמה הבשנו ןורא .שדוקה לבחו לע
.ןי דבאד
לי דבהלו ןי ב םייחה .םי י חל ןאכ םוקמה תודוהל לכל םי נברה םי נואגה וי הש ,י תרזעב
י תנהנו םהמ הרזע הי ושתו לכב י בלש ,רפסה רורי בב י טרפ .םי גהנמה תובר ונרזענ
םי רובי חמ םי נוש ובתכנש לע םי גהנמ ,ללכב י גהנמו ברעמה ,טרפב דחוי מבו ונרזענ י ״ע
ןואגה לודגה אבס םי טפשמד י נקזמ הדעה י בר דו ד הי דבוע א״טי לש רשא ורובי ח וגהנ״
״םעה סלפ תלי חת ךרדה תקתעהל י גהנמ ברעמה י מי נפה ללכב י גהנמו ורפע א״עי .טרפ
יננהו תודוהל אבסל םי טפשמד י נקזמ הדעה י בר עשוהי ןמאמ א״טי לש ס״חמ קמע
,עשוהי לע ודודי ע ,ותכרבו ותרזעו רורי בב י גהנמ .ורפע ןואגהל י בר בקעי םי אנב
א״טי לש שאר תבי שי תלחנ ,השמ תודוא רורי ב י גהנמ ןאוטט .א״עי
הכרב תדחוי מ ר״גהל םהרבא ראמע ,א״טי לש שאר תבי שי רוא ךורב ,םי רי עעל רשא
עי קשה תובר ,רפסב רבעו לע ולוכ ותלחתמ דע ופוס בתכו סרטנוק תורעה דחי י מ לע לכ
.רפסה רזעו תובר רורי בב ןובי לו י גהנמ סאנכמ ,א״עי רסמו תוגהנה תובר הארש לעא
י לודג רודה שמי שש דחפה( קחעי ,גאבסא וי בא ר״גה י כדרמ ,ל״עז ודודו ב״רגה ונדי לוט
.)ל״עז ףסונבו רסמ י בתכ די ונקזמ לעב רבד״ה ,״לאומש ובסו ר״גה םלש ראמע ל״עז
י לודגמ י קסופ ,אסנכמ ףוג תורעהה וספדוה ףוסב .רפסה
יננה תודוהל ר״נל המלש ןי י ד א״טי לש בר ק״ק תדלות קחעי רה ,ףונ רזעש תובר
י רורי בב ,םי גהנמה רבעו לע לכ ,רפסה י נדדועו תובר לכב ךרוא תבי תכ רובי ח .הז
ןכ שי תודוהל ר״גל דו ד חבאע א״טי לש הבר לש לאי רטנומ ותרזעב לע רורי ב י גהנמ
שככארמ ,א״ע ר״נהל י בר המלש ן בא ןאנד א״טי לש םי נפלמ ןי י ד רי עב סאפ ,א״עי
תודוא רורי ב י גהנמ .סאפ ר״נל םולש ו נדי לו ט א״טי לש מ״ר תבי שי ב רואמ ,הרותה
רי עהש תורעה תובר לכב ךרוא תבי תכ רובי ח הז ר״נהלו ףסוי ו ננו סנומ א״טי לש מ״ר
תבי שי שפנ ,םיי ח רבעש לע לכ רפסה רסמו י ל תוגהנה תובר ובסמ ןואגה י בר הי די די
וגנוסנומ ל״עז הבר לש .וקוארמ
הכרב תדחוי מ די די ל י שפנ ג״הרה ףסוי י נומי ס א״טי לש בר תלי הק רוא ,הי ננח רשא
רזע תובר י ני נעב ,רפסה היהי ותרכשמ המי לש ןמ .םי משה ןכו י ננה תודוהל די די ל י שפנ
ןגמ המד קה תובא
ג״הרה קחעי י לו סא א״טי לש שאר ללוכ ןורכז ןועמש רשא וב י תדמל םי נש תובר אוהו
רזעי חא ךמסי חאו הברהל םי רבד ללכב רפסלו .טרפב
י ננה תודוהל לכל םי עי י סמה י ל הדובעב ,וז םללכבו לכ י רבחמ םי רפסה לע י גהנמ
ברעמה י מי נפה ואעי ש דע ,הכ דחי םע םי כרבאה ,םי בושחה ברה .א ןו טי ב ,א״טי לש
ברהלו .נ חתי א א״טי לש לע םתרזע .הבורמה
ןאכ םוקמה תודוהל י רוהל םי רקי ה ,ו״י ה רשא י נולדג לע י כרב הרותה תורי סמב
הבהאבו ,הבר הרקוהלו הכרעהו י לודגל הרות ,הארי ו םתוכזבו י תעגה דע ,םולה תוברו
י נודדוע תאעוהל רובי חה רואל .םלוע וכזי בורל תחנ לכמ םהי אעאע תחנב הולשבו י ולי מו
.תולאשמה ןכ וכרובי י פמ ןוי לע י מח י תומחו ,ו״י ה רשא המה רזעי חאל ךמסי חאו לכב ךרוא
,וני י ח ר״הי וכזי ש בורל תחנ לכמ .םהי אעאע
םי שנמ להאב ךרובת י תי ער הרקי ה רשא בורל התורי סמ האור רובי ח הז ,רוא ובורש
בתכנ י נמזב שפוחה םי נמזבו ,םי י ונפה הלטנו לע המעע לוע תי בה י דכ לכואש קוסעל
םי ני נעב ,ולא י לש ךלשו .הלש
יכד רמ רהבל
חתפ רגד
ז ^י ^
זטה^י ££« # tf®grt
^ י זמי ״? י ^״מ ון« 1
:?עמטנ
:&ימ:=
1K0»'.f.^» 5L.
1 י ז^ *!£*# מ *>*י< ין#
^ f k V t a * *י *י
3* ^ 0 5 ! 5*י
!5£ט &?;
5 ע לסופ
^ 1 י »י * ״'׳״,« אג«ין«
^111; j n !*י
1 יטה^י •^,יוג <י« * ., י ®
1י)» p *« ז»*י ״?#
1 V»^L| Vk «י 0 זיז
ע ח ו ?* **:
׳ ־יי- : ^
5לו^ו
irt•- י■_imaw
1 ז»*י י<י«
^ f ' «» ז»*י
וו^טתנ
*? s£*»
?תהו תע
SiSS&S!
$הו כח$
1V»*£ ^י -י 0 זז ״,<
0 יי * £28 מ £ה«י < יי• ‘*
1 ^י ז מי ״? י ^״מ ו<יג
^ S S » ! 25S ’
£* <»״: ! &? 2 :
ןגמ חתפ רבד תובא
ט
חתפ רבד
תורוקמ םינושארמ םינורחאו בויחב תרימש
יג הנמ . תובא תעד ו יקסופ וננמז ףקותב םמויק
םג רחאל רוז יפ תוליהקה י״אב ל״וחבו
י רבד םי נושארה תרי משב יגהנמ תובא
ןניסרג םיחספב ףד( ):נ ינב ןשי י ב גוהנ אלד ווה ןילזא רוצמ ןודי צל י לעמב ,אתבש
ותא והיינב הימק 'רד ןנחוי ורמא היל ןותהבא רשפא והל ןנא אל רשפא ,ןל רמא
והל רבכ ולביק םכיתובא ,םהילע 'אנש עמש ינב רסומ ךי בא לאו שוטת תרות
.ךמא 'עו םי אריב 'י ס( )ח״כק ,ל״זו ןלנמו״ אגהנמד אתלימ ,איה בי תכד עמש ינב
רסומ ךי בא לאו שוטת תרות .״ךמא ןכו איבה תותלי אשה להקיו( )ז״ס ףוס(ג״הבו
.)הלי גמ
רפסבו םידיסח 'ס( )ד״י ק איבה רוקמ ףסונ ל״זו הנשמה״ גהנמ ,םי נושאר ומכ
םיטויפ ,ץ״בורקו וגיהנהש רמול ץ״בורק ,רילקה רמאו ץ״בורק ,תרחא רבוע םושמ
לא״ גסת לובג םלוע רשא ושע י לשמ(״ךי תובא ,'בכ .)'חכ ךכו אתיא שרדמב לע
קוספה ,םש םא״ תי אר גהנמ ושעש תובא לא הנשת .״ותוא 'עו ג״הושתב י רעש
קדצ ע״ש( ד״ח 'יס )'כ איבהש בר ארי רש ןואג קוספ הז ,הכלהל ל״זו ןינעלו המ
םתבתכש יכ גהנמ םכמוקמ ,'וכו בייח לכ םדא י תלבל תונש ,גהנמה ןני רמאד אנמ
ןל אגהנמד אתלימ אוה בי תכד אל גיסת לובג ךער ,'וכו ךכי פל םכיתוגהנמכ ,ושע
אלו ונשת הממ ושעש םכיתובא םכינומדקו לאו .וזוזת ןיאו םהילע אתזב םולכ
.ל״כע
יריאמהו ורפסב לע תרות םיגהנמה ןגמ״ ״תובא ,ותמדקהב ףי סוה ןילימ הזב ,ל״זו
ןינעו תראפת םינב ,םתובא איה המ ורמאש י מלשורי ב אלו״ זובת יכ הנקז ״ךמא
ולא ,תוגהנמה י וארש לכל םכח לכלו ןב הלעמ די מעהל גהנמ ומוקמ לע ,ותנוכתמ
יתלבל גשה לובג וי תובא םימדוקה םימכחהו םי נושארה תונשל גהנמ ומוקמ אלל
ךרוצ אללו .הביס םגו םא ןמדזנ קלוח ,םהילע י ואר ול לדתשהל ותדמעהב רחא
אלש ראבתי ורתס ,הי ארב לכו ןכש תוי הב די תמאה ותא רוזעל לי עוהלו ל״כע
ןגמ חתפ רבד תובא
'עו םש י וארש לכל להק קיזחהל גהנמב םהיתובא י נומדקו .םהימכח ןיאו תושר
םושל םכח אבש םלצא ץוח םמוקמל רערעל .םהיגהנמב כ״שכו ןי אש ול תושר
.םתונשל ןכו ריהזה י לבשב טקלה 'י ס( )ג״כ רמואו״ ,ברה הוצמ קיזחהל ,הנמ
םינושארה לכב המ םדאש לוכי .״קיזחהל
ןכו ונאצמ רפסב די רש טי לפו ףד( )'ז בתכש ,ל״זו ןיא לקהל םושב גהנמ 'י פאו
גהנמ לק .'וכו בתכו וני בר םיסינ תלי גמב ,םירתס יכ לכ יגהנמ המואה תי לארשי ה
ולאב תוגהנמה ומכ ,הז ןיא ונל ,םתוזבל ימו םגיהנהש זי רז לדתשמו ,אוה יכ םה
םירקיעמ ,םישענ אלו וזובי גהנמב .המואה רבכו רמא איבנה המלש י לשמ( ,א ,)ח
לא שוטת תרות ,ךמא תד ךתמוא לא .בוזעת תולבקבו וני תובר םינואגה י שאר
תובי שי ה ורכזנ םיגהנמ ומכ הלא םהיתוגהנהב .םהירפסב לאו הזבת רבד הממ
וגהנש םינומדקה .ל״כע
ןייעו וי רבדב םיבקונה לש ם״רהמ רקאשלא ס״וס( )ח״י בתכש ,ל״זו ןאמ״ ביהי
ןל הירפעמ ן״במרהד אלמנו ,ןי ניי ע ,רמאקד י וארו ףוכל וני שאר תחת תופכ .גהנמה
םוקמבו רחא בתכ הנשמהו תא גהנמה חתמי לע ,דומעה .ל״כע
י רבד םינורחאה בוי חב תרי מש יגהנמ תובא
םגו י רפסב םינורחאה וכרד ךרדב .וז ת״ושב תי ב הדוהי א״ח( 'יס )'ס י״רהמהל
שאי י ע תודוא תאי רק םוגרתה תבשל ,ןתח םיגהונש אורקל ןתחל תאי רק םהרבאו״
״ןקז םע םוגרתה ,ולש קוספ ארקמ קוספ ,םוגרת וני או הלוע ןינמל 'ז בתכ :ל״הזב
אלו וני אר אלו ונעמש הצופ הפ ףצפצמו בשוח תובשחמ תונשל םוש גהנמ
םיגהנמהמ ,םיעובקה לכד רבד רבדו בשוי לע ורקיע ,ודוסי ו דתי ו אלש ,טומת לכו
הנשמה ודי לע .הנותחתה םינברהו םימודקה ויה םיקדקדמ םי רבדב טשפתנש םהב
גהנמה אל תונשל רבד יצחו ,רבד ויהו םיחרוט םיקהל די מעהלו גהנמה רבדב
דימעמה ולי פאד ףלאב אל .לי טב תאז תרות םדאה ,םלשה זוחאל השעמב תובאה
אלו הטי ןימי ,לאמשו י כ טא אבי ךומפל לכ דחא לע י פ ותערכה לוקי שו ותעד
ןקתל י פכ רשכוי ש וי ני עב אלו שוחי י מל ,והומדקש םויה לטבי גהנמ דחא
רחמלו םי תש ... ןכל לכ ץ״ומ רי עב תאזה ךמס תא ודי הקזחה קזחל םי רמסמב
גהנמ ימ ,ומדקש ךרדבו וז ונא םי כרוד התעמ דעו םלוע .ל״כע
ת״ושבו ס״תח 'י ס( א״נ ה״ד )רמוא בתכ ,ל״זו הזמו״ ןי די ךי א אל ןיהי ומצעל
טושפל יגהנמב ,לארשי יכ םתוא בשוחש םהש גהנמ ,תורוב םה תוראב םיבוצח
רוקממ םימ םייח םילזונ ןמ ןונבל לי גרו ינא ,רמול לכ קפקפמה לע וני פומי נ
וני גהנמו ךי רצ הקי דב .וי רחא יכ ימ ותרותש ותנומא תארי ו 'ה ,ותלחות אל ןתי
ןגמ חתפ רבד
איטחל תא ורשב .ל״כע 'עו ת״ושב הנשמ תוכלה 'י ס(ו ״ח )ז״נ :ל״זו תמאבו יכ
רבד לודג רבד איבנה א״מרה ל״ז המב ףסאש לכ ,וני גהנמ אלו אב אוה ל״ז גי שהל
לע י״בה ,םתסב אלא בשי י ל וניגהנמ ןי אשו תונשל וניגהנמ ונאש ןיגהונ ,ןכ וגהנוהו
י לודגמ םי נושארה ל״ז ףא הארנש שי ש ,םיקלוח יכ מ״כמ ןויכ עבקיאד גהנמה
.עבקיא 'עו ס״ח ד״וי 'י ס( )ד״י ר ןואגב דחא שודק רמאי ול הצרש גיהנהל ארמוח
,תואוקמב אלו הצר ס״חה ,ל״ז ףא תולקבד היה לוכי תאצל לכ ,תוטי שה אלו
הצר תונשל הממ ולבגש ןל םינושארה ףא רוסי אב תרכ ,רומחה אלש אצי הלקת
ו״ח י״ע יונישה .ל״כע
'עו ת״ושב בל םייח ב״ח( )ט״י ס ד״וה ח״דשב םש( ה״ד ,י תי ארו ףד )זלק בתכש
ל״זו תאז בי שי לא ובל רהזהל דאמ אלש תונשל גהנמ וי תובא הדוחכ לש ,טחמ
אל ונפילחי אלו רי מי ,ותוא המכו םיגהנמ םירז םיהומתו ועבקוה לכב תוצופת
,לארשי םימייקו רוד רודו םימכחב םירמסמכ לב ,וטומי ןוגכ תמשה תרטע רפס
הרות שארב םיארוקה תחמשב הרות מ״המב ז״ח ,)מ( תאי רק הרטפהה ןושלב
ינוי ם״רהמב האוודאפ 'י ס( ,)ה״ע י ולי ג תורעש תואושנל ם״רהמל רקשאלא 'י ס(
,)'הל תרי מא תלי פת ןיפסומה תחנמו ברע אלב ,הרזח וננעו ןי ב לאוג אפורל םויב
תינעתה ח״נלרהמל 'י ס( ,)ו״ט תאי רק ת״ס ג״ע שי א ףופכ דמועו ינפל ןוראה ברהל
ש״ד 'י ס( ,)טמר דועו הנהכ הנהכו רשא ובר .רפסמ ב״דרהמו רסמ יל הפ לא
,הפ ותוי הבש דרוי ינפל הביתה םימיב םיארונ היה רהזנ דאמ אלש תונשל ורובי דב
ונוגי נבו 'י פא תוא תחא ןמ .לגרומה ףא היהש עדוי אסריגהש ,תשבושמ ארי דרחו
איההמ י ״רהמד לגס קדי צד וי לע תא ןידה התמש ותב ,כ״הי ב אוהש לע רמאש
החילס תחא טוי פ( )תוחי לס אלש ויה םיגהונ הרמואל להקב אוהה חורו 'ה רבד
,םב םידיסח י שנאו ,השעמ םבל חותפ וחתפכ לש ,םלוא ןיריהנ והל י לי בש עי קרד
יסיסכתבו תלבק תוכלמ םימש ,המלש המ ונעדי אלו ועדי םה אורקל םהירחא
אלמ ץצקלו םהי תועטנב ,'וכו םהל הדבל הנתינ ש״ראה תוערל םינגב .ד״כע
םייסו בלב םייח ,)םש( לכ״ ימי י תלדג ןי ב ,םימכחה םיבר ,םי לודגו י לעב הרות
י לעב ,רסומ םוי מו י תדמעש לע י תעד דע י תאבש י מי ל הנקז התיה י תרות
,י תונמוא י תי רקו י תי נשו י תשלשו םי רבד בתכבש ,פ״עבשו י תקדבו תורוש
תוי מי נפה ,תוי נוצי חהו אלו יתתנ אטחל י בל רהרהל רחא יחסונ תולי פתה
תושקבהו ורדי סש י לעב הי ושת תורודב ,םי נושארה אלו י תחלש די םיגהנמב
ועבקוהש לע יפ םיקיתו 'וכו םי טושו ולקלקש םי די תע ןתי ל תא ןי דה 'וכו אבהו
תונשל גהנמ םינומדקה ושעי ול ןי ד תי בב ןי ד לש הטמ לככ רשא תשוי וי לע
ד״כע י רבד םיקלא .םייח
חתפ רבד תובא
דוע בתכ ןינעל תואחסונ הלפתה ת״ושב ףסוי ץמוא א״דיחל 'י ס( )ד״וי תודוא
םיצורה תונשל חסונמ ךשי דקנ ףזעידקנל םושמ ןכש י ואר פ״ע ,קודקדה םשו
עמשמ ףאש םיכסהש םי מעפלש ןכא שי תושר תונשל ,תואחסונה לבא :בתכ
מ״מ״ ןודנב ונלש םי צורש תונשל תובי תה תורי דתה תולגרומו יפב לכ ןומה ,לארשי
םישנא םישנו ,ףטו תונשלו ןתדוקנ י וני ש שגרומ ,'וכו ורעפו םהיפ לכש לארשי
המה םהימכחו םהינברו .ועט ,ר״בדמב אלו ועדי תורקל ,תוביתה אה י אדו והני אד
ועטקד תודוקנב ,ף״צקה י שוע תושדח םילזלזמו י פלאל תובבר ,לארשי שי ו לטבל
,םתעד םפוכלו דובכל 'ה ,ותרותו דובכו י לודג לארשי םי נושאר ,םינורחאו םיבר
,םימוצעו תוי ראמ ,ורבג י״בישח ,י ״אמורד רשא םנטק לש ידי מלת םהידימלת הבע
םהינתממ לש ולא םינשמה .ד״כע ז״י עכו בתכ ח״בב ןמי ס( ו״מ ה״ד דוע )הכרב
ןי אש תונשל םי רודיסה אלש סי פדהל תוכרב היבגמ םי לפש ןתונהו ףעי ל ,חכ ןי ב
.תוכרבה ימו רבעש םריסהו די תע ןתיל תא .ןידה
עודי ו המ וקלחנש י לודג םלוע תודוא תרי מא םיטויפה רצוי ב ,רוא רוטהו 'י ס( )ח״ס
בתכ .ולטבל ח״בבו םש בתכ שי ד םכח דחא הצרש לטבל ,התרימא 'רד רזעי לא
רילקה הדסי ש אוה היה ותעדב הרוהטה אלש וקיספי תלוז הז הלי פתב ללגב
ץ״בורקה םג םי רובי דל ,םירחא כ״אשמ ונמי ב ללגבש הז םיקיספמ י רבדב יאבה
.'וכו בתכו ז״ע ,ח״בה אוההד םכח אל םילשה ותנש רב .ןנימ ןכלו לכ דיחי שוחי
ומצעל אל שורפל םרמאלמ .רובי צב
ת״ושבו שמש הקדצו ח״וא( 'ס )'ד ףי סוה ,ל״זו אלו וז דבלב גהנמב עבקוהש פ״ע
םירפוס םירפסו םמעטד םקומינו ,םמע אלא 'י פא גהנמב הומת 'וכו ושקב לכב
יצמאמ םחכ אוצמל ךמס בשי י ל ותוא י דכ אלש היהי גהנמ ,תועטב המו הנענ
והי י רתב ןנא ימתי י מתי ד .ד״כע ףי סוהו ףוסב ,ותבושת 'י פאש גהנמ שי ש וב ששח
הכרב ,הלטבל גהנמו ,תורוב רחא טשפתנש גהנמה ןיא עונמל ,ותוא ןני רמאד חנה
םהל ,לארשי ל ש״כו גהנמ ןקותמש פ״ע י לודג םלוע .ש״י י ע ע״עו וי רבדב 'י סב(
)ו״כ י רבדבו ףסוי 'י ס( 'ד .)'הו
דחפבו קחצי 'עמ( תאי רק ת״ס ה״דב רפע )בקעי בתכ אלש לטבל ,גהנמה הברמש
תוקולחמ ,לארשי ב שי ו הזב םושמ זעל לע .םינושארה םשו ףיסוה ןמי סב( )א״י
,ל״זו תולגבו לחה הזה רשא םע י״נב רזופמ דרופמו ןיב ,םימעה טעמכ אלו הראשנ
ונל הדי מ ,הבוט הקספנו תלשלש ,הלבקה ימ ןתי יגיהנמו רודה וחיני ותוא לע
וני בצמ אלו ופי סוי הכמ לע וני תוכמ ףי סוהל עורגלו ןקתל ,לקלקלו שדחל לכב םוי
די מת םי שעמ ,םי נוש םי מרוגו דורי פ תובבלה .ד״כע ןכו ק״ירהמב שרוש( )'ט ,בתכ
ןי אש חכ ולי פא לודגב רודה תונשל םוש .גהנמ 'י פאו היהי ותוא ןהכ םכח ןועמשכ
ןגמ חתפ רבד תובא
ןב י אזע ,וי רבחו ןי אד ונל תונשל תוגהנמה וגהנש וני תובא םינומדקה םידיסח י שנאו
.השעמ לעו ב״ציכ ,רמאנ םא םניא םיאיבנ ינב םיאיבנ .םה ןכו ראובמ ברב םילעפ
ד״ח ד״וי ( 'יס )ו״ט ,ל״זו תא תי לע לע ,הנלוכ חכ ,גהנמה 'י פאו ויהי בור םירסוא
ןיא קפקפל לע גהנמה .ד״כע
ינש יגוס יגהנמ הכלה
םנמא תמאה ןי אש ןי ד דחא הוש לכל .םיגהנמה םנשיו המכ י גוס .םיגהנמ םינשהו
םיירקיעה םה .ולא )א םיגהנמ ,םיססובמ רשא שי םחכב ףא עירכהל תא תגהנה
הכלהה רשאכ וקלחנ םיקסופה .רבדב אהכו אתי אד 'סמב תוכרב ףד( ).המ ,דועו
קופ״ יזח יאמ אמע .״רבד ,ושורי פש גהנמהש הרומ ונל הגהנהה גוהנל םי רבד
וקלחנש םהב .םימכחה ונראי בדכו הכוראב שרושב ןושארה רואי בב גשומה גהנמד
לטבמ .הכלה )ב םיגהנמ םי י ונשש 'חמב םיקסופה םימעפלו הערכוה הכלהה אלד
,גהנמהכ םיגהנמבו ולאכ מ״כמ םוקמב וגהנש ,ןכ אל וז דבלב ןי אש לזלזל ,םהב
אלא שי ,םמייקל יגהנמד לארשי הרות ,םה שי ו חורטל אוצמל דומי ל תוכז ,םהילע
ךמסו ,הכלהב ולכוי ש ןעשהל .םהילע ןושלו םיקסופה הרומ אצוי כבש הזב ףי דע
יפט ךומסל לע המ גוהנש אמלע הממ ךומסנש לע וניתנבה ןינעב בתכדכ ם״רהמב
האוודאפ 'ס( )ח״ע ,ל״זו ןכא״ אל וז ךרדה ןעשהל לע ונתני ב לטבלו גהנמ ,םודק
ךא ךי רצ לכב זוע אוצמל ךמס בשי י ל ,ותוא הככו ושע לכ וני נומדק רשאכ ואצמ
גהנמ לש .״ןוהמת ךכו בתכ ם״דשרהמב ד״וי ( 'יס ,)ג״צק שי ד שפחל תוכז לע
םיגהונה ריתהל ןיאו רהרהל רחא .גהנמה 'עו דוע וני רבדב שרושב ןושארה .הזב
םעטהו המל ןניחרט אוצמל תוכז ןעשמו לכ והד גהנמל י דכ ,ומי יקל ל״י פ״ע
כ״שמ ת״ושב תוכלה תונטק א״ח 'י ס( )'ט :ל״זו ללכ לודג דסוי מו ,וני די ב םא
הכלה תפפור ,ךי די ב קופ יזח י אמ אמע ,רבד יכ רבד טושפ אוה רשא תבהאב 'ה
תא ומע ריסי לושכמ ,םהי כרדמ אלו וטי לכ םעה רחא דיחיה םא ותרבס .״היוחד
םולהו י תי אר ת״ושב די א״ח(והי לא 'יס )ה״כ ןיעכ הז ,ל״זו המ גהנמהש םכסומ
לצא ללכ ,לארשי אוה פ״ע חור שדוקה ת״י שהש עיפוה ,םהיניב שממו פ״עכ איבנ
.וגיהנה יכ י״ע ןוצרה השעמהו םשל ,םי מש רי אמ ת״ישה ללכב תסנכ לארשי
ק״הור ךאיה גוהנל 'וכו .ל״כע
ביחרהו םירבדה רפסב אמעט ארקד לע תלי גמ רי ש םירישה ףד( )ט״ס ,ל״זו הנהו
רבד טושפ אוה לצא לכ ןי במ ,לי כשמו אלש ןכתי ללכ גהנמש וגהנש תובבר י פלא
לארשי המכ המכו תורוד ןיא ול שרוש .ןמאנ רבכו ל״ייק יכ ללכ לארשי ןהילגר
ןעבטו ןכי לומ ,י וארכ י אדובו ןי שוע .ןי דכ לעו ךרד הז ,ורמא קופ יזח י אמ אמע
רבד תוכרב( ,).המ ורמאו םיחספב ףד( )ו״ס חנה םהל לארשי ל םא םניא םיאיבנ
חתפ רבד תובא
ינב םיאיבנ ,םה י מלשורי בו האפ ז״פ( )ה״ה ורמא לכ הכלה איהש תפפור ךדי ב
אצ הארו ךי א רובי צה גהונ גוהנו .ש״ע לכו הז ומכ ,ונבתכש יכ אל שוטי 'ה ומע
ותלחנו אל ,בוזעי י אדובו בור תסנכ לארשי י ארי 'ה ושעי .ןי דכ .ל״כע
שי ו ףי סוהל דוע הזב המ ראבתנש י רבדמ םינורחאה ל״נה הזמד םיגהונש הליהק
תמיי וסמ ,גהנמ כ״עו גהנוה ינפל םינבר אלו ,וחימ ירה ומי כסהד ,הזל י אדובו
םהימעט םיסומכ .םמע ךכו ראבתמ ת״ושמ ק״ירהמה שרוש( )דנ דועו ,םיבר
ונאבהדכ לי על בלהמ ,םייח ז״רהו איצומכ זעל לע .םינושארה
ראבתנ םהי רבדמ םצעמש רבדה םיגהונש ללכ לארשי גהנמ ,םיוסמ הז ומצע הרומ
אלש ולטבל ,הרהמב ןכתי שו השענש ןוצרב ,םימכח ןכלו שי חורטל אוצמל ךמס
םייקל .גהנמה פ״עאו בורש םיקסופה םיקפקפמ לע גהנמה אוהה וני אש םכסומ
,הכלהל מ״כמ לכ דוע םי אצומש ךמס הזל םימייקמ גהנמה כ״שמכ ח״דשה
םי ללכ( 'מ 'ס ז״ל ה״ד )םרומה םשב ערז ,בקעי 'י פאד שי גהנמל( )םעה די חי
ךומסל וי לע דגנכ םיבר ןנילזא .הירתב ןכו ראבתמ ם״רהמהמ ,הוודאפ ,ם״דשרהמ
'סות י כדרמו יפכ ונחכוהש םי רואי בב שרושב ןושאר אלדו י רבדכ ח״רפה 'יס ו״צת
ללכ 'עו(י רי שע ח״דשב םש ףד :לק ףדו .)דלק ןכו י תעמש ןרממ ש״י רגה בי שי לא
א״טי לש המכ םימעפ אלש ןניטקנ י רבדכ ח״רפה לכש גהנמ שי ש ול קופקפ י אשר
.ולטבל אלא לכ גהנמ פ״עא שי ש וי לע ,םיקופקפ הכלהל ןנימייקמ ,היל י רבדכו
םינורחאה ,ל״נה שי ו חורטל .ובשי י ל 'עו ץבוקב תובושת א״ח ןמי ס( )ס תודוא
תרימא י ודי ו ןי ב י רדס ,תועיקתה פ״עאש שי ש םי ששוח הזב ,קספהל נ״האו טושפ
בשד לאו השעת ,ףי דע מ״מ םיגהונל קיספהל 'רנ ןי אש תוחמל אל די ב הקזח אלו
לוקב הממד הקד .ד״כע ז״י עכו י תאצמ חתפב רי בדה ב״ח ח״וא( 'ס ג״לר ה״ד
רחאמו )תי לע בתכד םמעטו״ הארנ לכד גהנמ וגהנש ןומה םעה ,ו״יה לכ תי אד
והל ךמס לכ והד ןניקבש והל .״והיגהנמא ע״עו 'י ס(ו י רבדב ג״נר תוא .)'ב
תערכה היגוסה י ולת גהנמב
וני צמו דוע ךותב תובושת י נואג ,םלוע רשא וססי ב םתערכה הכלהב פ״ע המ
רובי צהש .םיגהונ 'ע רפסב תוכי לה המלש תרות( ז״שרגה ךבערי וא )ל״צז קרפ ט״י
הרעה( 27 ) ,ל״זו רפי סו ,וני בר ןואגהש ל״אר רוואחלאב ל״ז לעב ת״וש םש הירא
ךרע םעפ הבושת ןי נעב חולי ג ןקזה ,מ״הוחב הלעהו אחוכב .ארי תי הד םלוא
חלששכ הבושת וז וני על לש ןואגה לעב לאוש בי שמו ,ל״ז בי שה ול ןואגה ל״ז
.רוסאל חלשו ול בוש ןואגה לעב םש הירא ,תרגא ולאשו ונדמלי ,וני בר אלה
םינפלמ רשאכ השער ץראה ןינעב רכוסה םא שי וב םושמ לושי ב ,ם״וכע י תכרע
ינפל רמ המכ םיבתכמ םהבו יתיארה םינפ ,רוסאל ומכו הארנש ,תוטשפב כ״פעאו
ןגמ חתפ רבד
קיזחה זא רמ ותעדב דדי צו לכב ותלוכי ,ריתהל ולי או םויכ וכפהתנ ,םירדסה
פ״עאו י תי לעהש תורבסב תוחוכנ ,רתיהל קיזחמ רמ וזועמב דדצמו לכב ותלוכי
.רוסאל בי שהו ול ןואגה לעב לאושה ,בי שמו וקדצ י רבד רמ דצמש ארבסה 'רנ
תורוהל תלאשב רכוסה ,רוסי אל ולי או ןי נעב חוליגה שי םינפ .רתיהל םלואו איה
,תנתונה יכ ללכ לודג אוה ,ןי דב קופ יזח י אמ אמע .רבד ןכלו ןויכ ןי נעבש רכוסה
טשפתנ רבדה ,רתיהל רתוח ינא לכב יחוכ קזחל ,ורתיה דועב ןי נעבש חוליגה
םלועה םיקיזחמ וב ,רוסאל תאזלו יתכראה ססבל קזחלו .רוסיאה .ד״כע רמאו
וני בר י כ םי רבד וללה המה ןי רולי ק םי י ני על תעדל הזי א ךרד ןוכשי רוא י כרדב
קספה ,הארוההו םי פי ו םי רבדה העשל תורודלו .ד״כע
םויק יגהנמ תובא ודוסי הנומאב הארי ו
הנהו אל וז דבלב הלועהש י רבדמ םיקסופה לדוג בויח םויק יגהנמ ,תובא אלא
םג דצמ תפקשה הרותה ובתכ םיקסופה לדוגב בויח תרי מש יגהנמ ,וי תובא
כ״שמכו ת״ושב תי ב הדוהי 'י ס( )'ס םויהש״ לטבי גהנמ דחא רחמלו אובי לטבל
ירקיע הרותה חכתשתו הרות ״לארשי מ .ש״י י ע םי מסרופמו י רבד ס״תחה
וי תובושתב ח״וא ןמיס א״נ ואבוה וי רבד :לי על לכש קפקפמה לע וני סומי נ
,וניגהנמו ךי רצ הקידב .וירחא יכ ימ ותרותש ותנומאו תארי ו 'ה ,ותלחות אל ןתי
איטחל תא .ורשב
יתאצמו בותכ רפסב םירקיעה ורואי בב( לע תרשע )תורבדה ל״זו רובעבו״ הז אב
רובי דה ישימחה אוהש דבכ״ תא ךי בא תאו ,״ךמא ריהזהל לע ,הלבקה ל״ר
ךשמי ש םדאה תלבקל ,תובאה הזש רקיע ללוכש לכל ,תותדה אלש רי י וצי
םתואיצמ םא אל יהי םדאה עמשנ תלבקל תובאה ימכחו .תדה ללכבו הז ימ
רערעמש לע המ וגהנש וי תובא תובאו ,וי תובא רהרהמ לע רקיע תרוסמ ,תידוהיה
תססובמש לע תולשלתשה ,תורודה ימו לי חתמש רערעל לע המ ושעש ,וי תובא
לוכי עיגהל ו״ח רערעל לע רקיע י דוסי ,תדה י רהש חכמ הרוסמה רסמנ סיסב
.״וניתנומא
תעד י לודג ־ודה ףקותב םויק יגהנמ תובא וני מי ב
הנהו לחה הלעמל לבוי מ ,םינש וליחתה םיבר ןמ ינב הלוגה לטלטהל םוקממ
,םוקמל תוליהקו תומלש ורקענ ,םאולמב םקלח ברעמל םקלחו ,חרזמל תובי סו
תובר אק םירג וליחתהש םיבר ןמ םיגהנמה ,חכתשהל היהנו תולשרתה .הזב םנמא
י לודג תורודה ץראב לארשי הלוגבו ודמע לע רמשמה אל תונשל םושמ גהנמ
תרוסמו ,וי תובא ןיב אצמנב םצראב ןיב אצמנב םע םתליהק תוצראב .תורחא
חתפ רבד תובא
אובבו ינבר ברעמה ימינפה ץראל לארשי ודמע לע רמשמה אל תונש םוש גהנמ
יגהנממ .םהיתובא עודי ו יכ אובב צ״הנה י בר לאפר ךורב ונדי לוט ל״צז ץראל
לארשי הרחה קיזחהל לכב יגהנמ ברעמה דע וצוק לש ד״וי אלב י וני ש לכ והד
'ע( כ״שמ 'י סב .)ב״כת ןכו עודי אבסהמ אשי דק ר״ומדא י בר לארשי ארי צחובא
ל״קוצז ףזנש י מב אלש רמש 'י פא לע גהנמ ןטק תמגודכ תיינע ךורב אוה ךורב
ומש םג תוכרבב אצוי ש םהב ח״די 'ע( 'יס .)ד״כק ךכו וכי שמה י נואג י נברו ברעמה
י ״ראב ,הלוגבו קיזחהל םייקלו יגהנמ .תובא 'ע ת״ושב הוקמ םימ מ״דגהל הכלמ
ג״ח 'י ס( .)ד״כ רתי בו רואי ב 'י סב .ד״כ ראי בש לכש שי ש הליהק י נפב ,המצע
תגהונ .הגהנמכ ע״עו ת״ושב הוחי תעד י ״רנהל ןזח ל״צז ב״ח 'י ס( .)ח״כ ע״עו
רפסב ש״מש ןגמו 'י ס(ג״ח )ז״כ לע קוזיח לכ י טרפ יגהנמ .ברעמה די עהשו המכב
תומוקמ וי רפסב אלש הניש אלמכ אמינ הממ גהנש ,ל״וחב םי רבדהו ושע .םשור
םיברו ינבמ הרותה הדועתהו וקזחתה הזיחאב לכב י טרפ תרוסמ םהיתובא תכלל
.םהיתובקעב
וני צמו םג דועב תוליהק תודעו לארשי ב ןמזב ,ןורחאה כ״גש וררועתנ קיזחהל
קזחלו יגהנמ תרוסמ ,םהי תובא רשא רבעב ,וחנזוה םקוזיחב םתכרדהבו לש י לודג
.רודה ובתכמבו לש ש״רנה רנזאוו ,א״טי לש ץבוקל עמש ינב ב״ב( ,)ח״משת
הנפומ תליהקל זנכשא י אצוי ( )הי נמרג בתכ ,ל״זו כ״שמו םשב םישנא םתעדש
אלש םי כי רצ גוהנל ,םהי תובאכ לבה הצפי .םהיפ יגהנמד וני תובא םה םירקיעמ
םילודגה לש י רמוש הרות ,תווצמו י רשאו קיזחמה םהב .ל״כע 'עו רפסב י שרש
יגהנמ זנכשא א״ח( ףד 18 ) םשב ח״דגה י קסבי י נק א״טי לש בתכש ,ל״זו יהוז״
הכמ תכלהמה ,וני מי ב םי שנאש םיבזוע תא יגהנמ ,םהי תובא יהוז הלווע .״הלודג
ע״עו תמכסהב פ״חרנה גרבני י ש א״טי לש )םש( :ל״זו הנהו ןינע תרי מש םיגהנמ
ונרודב ךי רצ ןוקית .לודג תעבש המחלמה הארונה וגרהנש י פלא תובבר ,לארשי
וברחנו תוליהק שדוקה זנכשאב ראשו תוצופת ,לארשי ועדגנ י זרא ,םיגהנמה
ומתתסנו תוני י עמ תרוסמה תלבוקמה רודמ רודל בא םינבל ,עי דוי השענו רודה
,םותי ףאו ןיא םינבה ינבו םינבה םי עדוי הזיאב םי רבד ויה םהיתובאל תוגהנה
םיקודקדו םי דסוימ לע י נדא ,זפ ימו ןי אש ול םוש העי די תלבקב תורודה יגהנמו
וי תובא כ״עב אוה תני חבב וני אש״ עדוי ״לואשל .ד״כע ןכו בותכ המדקהב םש
ותעד לש ןרמ ז״שרנה ךבערי וא ל״צז קוזיחל תרוסמה תרי משו היגהנמ ןעמל
ונרוד תורודו .םיאבה 'י עו םי בתכמב םירמאמו ןרמל מ״ארנה ךש ל״קצז 'י ס( )ג״י ר
אבוהש ותעד ןינעל קוזיח םויק תרוסמה אלב םוש .י וני ש 'י עו ת״ושב הנשמ
תוכלה 'י ס(ו״ח )ז״נ ,ל״זו דאמו דאמ ךי רצ רהזיל הזב טרפב ונרודב ,ונא ה״בש
רשכא ארד דחאו שפחמ ,תורמוח ינשהו ,תולוק דצה הושה םכרדש ךלי ל לי פהלו
ןגמ חתפ רבד תובא
ז י
תמוח וני תובא וניגהנמו וגיהנהש ,ונל ז״עו וני וטצנ לאו שוטת תרות ,ךמא הנווכהש
לע וניגהנמ וגיהנהש ונל וני תובא .ל״ז יתכראהו תצק הזב תמחמ תורי רמ יבל רשא
האור ינא ה״נועבש לכ דחא הנוב המב ,ומצעל הז הנוב הזו ,רתוס הז רסוא הזו
,רי תמ הרותהו תרגוח ,קש י וא יל םא רמוא י וא יל םא אל .רמוא יאולהו קיזחנש
יגהנמב וני תובא י שודק ןוי לע ע״נ רוד רוד דע השמ וני בר יניסמ הרסמו ,םהל
קיזחנו הרוסמב וז הרואלו ךלנ דע יכ אבי הלש ולו להקי םימע ל״דו .כ״ע
ןכו י תעמש ןרממ ש״י רנה בי שי לא א״טי לש תודוא יגהנמ םייברעמה ץראב
,לארשי לכד אצמנש הליהק לש ןינמ םישנא י אצוי ברעמה ,ימינפה םהילע קזחל
םייקלו לכ י טרפ הלפתה היגהנמו י פכ ושעש םהיתובא אלב י וני ש .ללכ רואי בבו[
ןינעה רדגב הליהק י״אב הני אש תלטבתמ 'י ע בטיה שרושב .]י שי לש ןכו י תעמש
מ״דגהמ והי לא א״טי לש רובי צש לש י אצוי וקוראמ םהילע ךרבל לע ללהה ח״רב
פ״עא גהנמש י״א אל .ןכ
רפסבו רוא הכלהה לע יגהנמ ןמית איבה תעד י לודג הארוה ונמי ב לע ןינע הז
םא שי ךי שמהל יגהנמ תובא םג ץראב לארשי איבהו םש בורק שמחל הרשע
י נוא, הארוה וני רודב ל״סד ןי אד זוזל יגהנממ תובא ןימי .לאמשו
תעד םינורחאה תורודמ םימדוקה ןי נעב הז
אטשוק יאק ןי נעש הז רבכ הלע לע ןחלוש םיכלמ תורודב ,םימדוקה דצי כ שי
גוהנל רחאל רוזי פ תוליהקה תומוקמב .םינוש רבכו נ״ונ הזב .םינורחאב י פכו
אצמנש תבושתב ל״בי רהמ 'י ס(ג״ח )'י ם״דשרהמ ד״וי ( 'יס )'מ ח״רפבו וסרטנוקב
לע י ללכ םיגהנמ 'י ס( )ו״צת טרפבו תודוא ק״היע ,םי לשורי רשא הנוכמ ןושלב
םיבר ןמ םיקסופה רי עכ לש ״יאטוקל״ תמדקמ אנד 'ע( המדקה רפסל י ביתנ ,םע
םי לשורי ש רי ע לש ,)י אטוקל תדוקפבו רזעלא ח״וא( 'יס א״נ )'ט רבכ בשי לע
הכודמ וז יגהנמב ,םייברעמה םי בשחנש ,הליהקכ ןי אשו םהל תונשל םושב ,גהנמ
ןיאו שדח תחת .שמשה
ןכו היה םינפלמ לארשי ב ץובי קב תוליהק תונוש רי עב ,תחא ורוהש םיקסופה
א״כש קיזחי תרוסמ ,ותלפת אלשו ויהי םלוכ הליהק ,הדיחא 'עו ת״ושב להא
בקעי שטרופשש 'ס( )ב״ס תודוא יגהנמ הזיא תוליהקמ אקירפא םיאצמנה
תומוקמב ,םירחא הרוהש וכי שמי ש .םגהנמב רבדכו טושפ אוה .ול י תאצמו הזב
ת״ושב ז״בדרה 'י ס(ג״ח )ב״עת ל״זו יאו ואל אני פתסמד א״וה בטד היל ללפתהל
תרבחב ינב םדא ותעדש החונ ,םהמ ןיאו י ואר םדאל ללפתהל אלא םוקמב ובלש
,ץפח ךכי פל וגהנ לכב תולי לג לארשי לכש ינב רי ע ןושלו 'א ןי שוע םהל להק
חתפ רבד תובא
ינפב םמצע אלו וברעתי םע ישנא רי ע ןושלו ,רחא יכ קוליחמ תומוקמה תונושלהו
וקלחתי ,תובבלה ןיאו ןסוליק הלוע ,הפי אלו ךי י ש הזב בורב םע תרדה .ךלמ כ״ע
ונושל .בהזה ד״והו תדוקפב רזעלא 'י ס( .)'צ
החי תפ תי ללכ
סי גהגמל
רו עי ק תו כלה
ז^י ^
י ז^ ® 1V
י^״ו< ** S י)® ‘
זמי ״? ון« 1
:?עמטנ
י ז ^ *!£*# מ *>*י< ין# 1
*י *י ® H
י 5 ! 0 5 ^ * 3
ע לסופ 5
י »י * ״'׳״,« אג«ין« 1 ^
>* י Z L ^f j ? &
^' V s י<י< 1
* י (. 1 ^ 2:17 »« 1
יטה^י •^,יוג <י« * ., י?® 1
,^ג * X *״״ p י(« 1
*°* f
ז»*י # X * * ןמ £ | י(« 1
זיזס^י < W i / l ■ י<יג 1
ז^י S J f l l מ ■י<
ז »* י * ' »* * W
זיאנ^י *# 1 ? י«« 1
ו ו ^טתנ
£*« s יי? ‘
יייי■ ^ ^ י?° 1
?תהו תע
( TfO • - mu ' ־ ,זי «
״ יי־נמ■״ ־ - tP'w
ומי ממ
״ן טח?:,;
Hi ־
ן ג מ החיתפ תיללכ םיג הנמל תו בא
החית® תי ללכ םיגהנמל
ןעי י כ תרות םיגהנמה םהינידו ,םי מומע אלו ושד הב .םי גד םי מעפו תובר תמחמ רסוח
תועי די תוי סי סב ,םי ני דב שי םי רומש םמצעל רתיה לקהל םיגהנמב וא לזלזל ,םהב
םי מעפלו ךא ךורכ וב רוסי א רומג ,ולוטי בב ונאצמ ןוכנל םידקהל טעמ ןמ תוכלהה
םינידהו םילועה תומוקממ םי רזופמ םי קסופב ורבי דש םי ני נעב .ולא ןכו אי בנ המכ
תוערכה י קסופמ .וני נמז רשאו פ"ע םי ללכה וללה ונקחי ר ונברי קו םיגהנמ ,םי מי י וסמ
רחאמ ןי אד תרות א"כ ודי ב טילחהל המ בשחנ גהנמ להק המו .אל רבדו הז ךורכ
םי ללכב 'עו( כ"שמ .)המדקהב ןי י נועמהו דומלל רתי םיגהנמה ןי י עי רפסב אשמ םייח
)י 'גאלפ( סרטנוקב ,םיגהנמה ח״דשבו םי ללכ( 'עמ 'מ 'יס ז"ל )ח"לו ךי סוי ו םכח .חקל
רוסי א רבועה לע גהנמ
.א ןי נעב הז שי קוליח ןי ב י נש י גוס :םי גהנמ )א גהנמ גהנוהש גי י סל .רדגו )ב
י גהנמ להק י ני דב י תב ,תסנכ רדס ,הלפתה .המודכו הנהו י מ לבי קש לע ומצע
גהנמ רדגל גי י סו םי רבדכ ,םירתומה אלו הנתה שורי פכ גהונש ןכ קר אלב ,רדנ
וני ד ראובמ ע״ושב ד״וי 'י ס( )ד״י ר וני אד לוכי לקהל .וב ל״והו ,רדנכ ׳עו(
שובלב םש ע״ושלד אוה ׳י פא רומח ,)רדנמ רבועו לע לא שוטת תרות ,ךמא
לבבו ,לחי בתכו ס״תחב ד״וי ( ׳יס )א״צק ארקנד ןי י רבע רומג רבו י ודי נ .אוה
ז״כו דמלנ אי גוסהמ םיחספב קרפ ׳ד ףד( ):נ י נבב .ןשי ב
.ב םרב גהנמ וני אש רדגל גי י סו אלא י גהנממ ,להקה ןוגכ המ וגהנש רדסב
הלפתה ,תואחסונבו וא תערכה הכלהה דחכ ןמ תוטי שה ,המודכו וני א .רדנכ
םנמא ובתכ םי נורחאה מ״כמד סנכנ תרהזאב לא שוטת ׳ע( ם״דשרהמ ח״וא ׳יס
.)ה״ל כ״כו ת״ושב טבש י ולה ו״ח( ׳ס .)ט״נ ת״ושבו ס״תח ד״וי ( ׳יס )א״צק
ןד י מב וני אש םייקמ גהנמ בשב לאו ,השעת ןוגכ וני אש ךרבמ לע ,ללהה הזבד
ל״י תעי נמבד םויק גהנמ וני אש גהנמ ,רוסי א וני א ללכב ,ונוצו י פלו ת״ר ל״סש
רשפאד ךרבל לע גהנמ ,ונוצו י וה גהנמ רכי נה רבועו רוסי אב אלד שוטת .ש״ע
ןכל םי בר ןמ םיגהנמה םניאש גי י ס ,רדגו גהנמכ ,רוסי א אלא י גהנמ םוק ,השעו
ןמוי קש ןי דמ תרי מש י גהנמ תובא ,אמלעב ןלטבמה וני א רבוע לבב ,לחי לבא
י מ תועי בקבש ורקוע רבוע תרהזאב לב .שוטת
ן ג מ החיתפ תיללכ םיג הנמל תו בא
.ג תמכסהבו ק״י ארגה ל״צז ת״ושל י טפשמ לאי זוע א״ח בתכ לכש םי רבדה
םי רומאה םא שי רוסי א תעי נמב םויק ,גהנמ וני י ה קר ג״הכב י וני שש גהנמה
השענ המכסהב אלבו ,תקולחמ ךא םא שי וב ׳חמ וא הטטק ע״וכל שי וב םושמ
לא הנשת י נפמ תקולחמה ראובמכ הנשמב םיחספב שי ר ד״פ לאד הנשי י נפמ
.תקולחמה
.ד ונד םיקסופה םי רקמב לש ד״העש וא דבעי דב םא רשפא לטבל ,גהנמ י מד
י רדנל .ןי סנוא ה״הו םוקמב ,רעצ דובכ תוי רבה ,המודכו רשפאד ןי אש רוסי א
תעי נמב ,גהנמה ןוי כ ןי אש םדאה אב הנווכב שוטנל וא לטבל יגהנממ .תובא
בוי ח םינבה תרי משב יגהנמ םהי תובא
.ה הנהו י ני דב י גהנמ ,רוסי א די חי לבקמה לע ומצע גוהנל גי י ס םי י וסמ הזי אמ
,רוסי א ףא לחש וי לע רוסי א ,ותונשל םנמא ןי א וי נב םי בי י ח ךי שמהל המ
םהי באש גהנ םושמ .תושי רפ כ״שמכו ת״ושב תווח רי אי ׳י ס( )ו״כק וטאד הברה
םי קי דצ םי שורפו וגהנש ,םי רוסי אב םהינב םי כי שממ י גי י ס .)הי מתב(םהי בא םנמא
םא רובי צ םלש ולבק לע םמצע גי י ס תושי רפו ,תמי י וסמ םי בוי חמ םהינב םהירחא
גוהנל ותואב רוסי א ראובמכ ד״וי ב ׳ס( ד״י ר .)ב״ס
.ו ןי עכו הז בתכ ת״ושב ןורכז ףסוי ׳י ס( )ג״י אבוה י חתפב הבושת ד״וי ׳י ס(
,)ד״י ר י גהנמש באה לע ונב םה קר םא באה ולי גרה וגי הנהו ,ךכב לבא םא אל
גהנ ,ןכ אל בי י וחמ לי חתהל רומשל י גהנמ .וי תובא בתכו ז״ע ת״ושב טבש י ולה
׳י ס(ו ״ח )ט״נ ז״כש םי גהנמב םי שנאש םי י טרפ ושע םמצעל גי י סכ .המודכו לבא
רבד לבי קש לע ומצע טבש םלש ללכמ ,לארשי ומכ י גהנמ םי דרפסה
,םהי תוערכהו וכשמנו י רחא םהי תוארוה הז המכ תואמ ,םינש הארנ אלד ךי רצ
,הלבק אלא לדגתנשמ םדא שרושב וטבש אלי ממ בי וחמ אוה גוהנל .וי תובאכ
.ד״כע דבלמו( הז בתוכ םש םי נורחאהש וטנ י רבדמ ןורכזה .)ףסוי
המ בשחנ גהנמב - ןי דו רבד וני אש י וצמ וא וני א םסרופמ
.ז ד״וי ב ןמי ס( )צ״ק ,אתיא הנטקש אלש עיגה הנמז ,תוארל אל ןני שי י ח .הי מדל
ל״שרהמבו בתכ ,הזב אנדי אהש לכ השא שי ש הל לעב תששוח הימתכל ולי פא
איה ,הנטק ןי או לקהל דגנ .גהנמה ׳עו ח״בב .םש ךא ך״שב ק״ס( )׳ג גי שה
,ל״זו דועו רבדהד עודי רבדד וני אש י וצמ ןי א ךי י ש וב .גהנמ ומכו ובתכש
ם״במרה מ״כהו ףוס( א״י פ תוכלהמ )א״וכאמ .כ״ע ,ףי סוהו םאש תמאב היה
רבדב ,גהנמ היה א״מרה .וקי תעמ ׳עו ץבוקב תובושת א״שי רגהל א״טי לש
ח״וא( ׳יס )טס בתכש אנא״ אל אנעדי המ גהנמ הזב רבדד וני אש י וצמ ןי א
ךי י ש וב .״גהנמ ןי י צו םש י רבדל ך״שה .ל״נה י רבדמו ך״שה ,הארנ רבדבד
ן ג מ החיתפ תיללכ םיג הנמל תו בא
העני צבש המודכו אל ךי י ש עובקל וב תרות ,גהנמ י מד רמי י הזד םכסומ לצא
ימכח .רודה ע״עו ת״ושב צ״לוא א״ח ןמי ס( )׳חכ המ בתכש הזב גי שהל לע
ח״אבה בתכש גהנמש ורי ע ךרבל הכרב הנורחא הלי גמב .די חי ב השקהו אלד
ךי י ש עובקל ז״ע ,גהנמ וני י הו ,ל״נכ םושמ י והד רבד העני צבש ש״לו הילע תרות
,גהנמ כ״כו ת״ושב מ״גא ג״ח( ד״וי מ ׳יס )ו״ק אלד ךי י ש גהנמ רבדב וני אש
.חי כש
.ח אלו קר רבד וני אש חי כש א״א עובקל וי לע םש ,גהנמ אלא םג גהנמ רשא
קר םי די חי וגהנ ,וב אלו היה רבד עודי םסרופמו לצא ,םלוכ םג הז אל בשחנ
,גהנמכ ןכ שרופמ ם״במרב ׳לה תושי א ׳פ( ג״כ ׳לה )ב״י אוהו״ היהיש גהנמ
טושפ לכב .״הני דמה ןכו י תעמש ןרממ ש״י רגה בי שי לא ,א״טי לש י דכש עובקל
םש גהנמ ,הליהק ךי רצ היהיש רבד עודי םלוכשו םי גהונ ךכ .םי ברב
.ט דבלמו המ ךי רצש היהיש גהנמ ,םסרופמ ךי רצ גהנמהש היהי עבקנ פ״ע
,ןי קי תו פ״עו ,םי דמולה אלו ראשמ תלד .םעה כ״כו א״וזחב ח״וא( ׳יס ט״ל תוא
)׳ח ל״זו ורקי עו לש גהנמ ונאש םי חקול ותוא לקשמל ,עי רכמ תוי הלו תגהנה
רובי צה תחטבמ תא תמאה ,החוכנהו רשא תוכז םיברה תוכזו םתובא םתעי יסמ
י לבל תועתל ,לשכהלו אוה תגהנה רובי צה פ״ע הארוה לש םכחה הנוממה לע
,רובי צה וזש םתבוח לש רובי צה עומשל לא ברה םוחמהש ,םהי לע י ״עו תגהנה
רובי צה תתמאתמ ,הארוהה לבא תגהנה תלד םעה םניאש םי קדקדמ םרובי דב
םאשמבו םנתמו י קודקדבו תווצמ לכו םהי שעמ תוצמ םי שנא ,הדמולמ הניא
תעבוק גהנמ תחקל ותוא ,עי רכמל גהנמו הזכ וני א לטבמ הכלה וני או .המי י קמ
.ל״כע
בוש הניא ׳ה י די ל ת״וש הלע ארזע ןואגהל י בר ארזע היטע ל״צז ןמי ס( )׳ו בתכש
תודוא ,םי לופ םא שי םהב םושמ לושי ב ,ם״וכע ל״זו ןי או רמול הזב ,גהנמ י כ
רודב הזה רי עהו תאזה רשא איה הצורפ ןי או ןי עמוש לוקל ,םי רומ ןי א ןי כלוה
רחא גהנמה כ״אא לאשי רבל אכמס והעי דוי ו י כ גהנמ הז עבקוה פ״ע ,ןי קי תו
וא םא אצמי י כ רכזוה גהנמה ,םי רפסב זאו ךלי ,וי רחא ה״אלבו י וה גהנמ תועטב
ןי או םי כלוה ,וי רחא הברדאו ןי רי זחמ םתוא םא שי תלוכי ,וני די ב ותו אל י די מ
.ל״קו .כ״ע ןכו י תאצמ ח״הכב ׳ס( ה״לק ק״ס )׳מ :ל״זו לבא תי בב תסנכ תחא
ןי א י ורק ,גהנמ ןני רמאד וגהנ ךכ תמחמ אלש וי ה ןי אי קב .ןי דב .כ״ע כ״כו דוע
ןמי סב ד״י ק״ס( )ד״י ןי אד חקיל גהנמה אלא ןמ ,םי דמולה אל ראשמ אמע
אעראד םי שועש המ הלועש .םתעדב
רואלו לכ תאז שי ןודל תוגהנהב תובר רשא םי שנא םי נעוט םהילע םהש םלצא
ן ג מ החיתפ תיללכ םיג הנמל תו בא
״גהנמ״ תמאש הברהב ןהמ ןי א רחש ,םהי רבדל י א םושמ ןתואש תוגהנה אל
ויה םי רבד וגהנש ,םי ברב וא דצמ אלש וי ה תועודי לצא ,םימכחה י דכ היהיש
ךי י ש לי חהל םהילע םש ףקותו לש ״גהנמ״ ןכלו לכ רבד שי ןודל וב ופוגל לש
,ןי נע רבדהו רוסמ י לודגל הארוהה עובקל המ בשחנ גהנמ המו ,אל אלו היהת
תרות לכ דחא דחאו .ודי ב
גהנמ גהנוהש םי מרוגמ םי ינוציח
.י ןי נעבו גהנמ םנמאש םי בר וגהנ ,וב ךא ורוקמ םי מרוגמ ,םי י נוצי ח ןוגכ ורצונש
תובי סנמ ,תוי תואי צמ ׳עו אשמב םייח םי גהנמ( תוא .)ד״נר הארנו טושפ ןי אד
עובקל הזב ,גהנמ ןוי כ אלש וגי הנה ןכ אקודב אלא ךכ ערי א וגהנש תמחמ
חרכהה .תובי סנהו אמגודו ,רבדל המ וגהנש תוליהק ברעמה י מי נפה לוטי ל
גורתא ,וקורממ ןי א הזב תרוסמ ,אקודב ל״י ד ןוי כמש וזש התיה תואי צמה
,םלצא קרו םי גורתא ולא וי ה םי י וצמ ,םהלצא ןכל ולטנ אקוד ,םתוא ךא התע
םי אצמנש י אצוי וקורמ ראשב תומוקמ ,םלועב שי ו םש דוע י גוס ,םי גורתא אל
םי דבעושמ גהנמל .הז ןכו י תעמש תוטי שפב ןרממ ש״י רגה בי שי לא א״טי לש
ןואגהמו י בר השמ ךובנרטש ,א״טי לש לכד ג״הכ אל ךי י ש ןודל וי לע תרותמ
.גהנמ
גהנמ ומעטש אל ךי י ש וני מי ב
.אי כ״ומכו שי ןודל ךי א וני ד לש גהנמ רשא תביס םעטו ותגהנה אל תכי י ש
.וני מי ב ןוגכו המ קספד ן״רמ ח״ואב ׳ס( ,)ד״ל קרש י ארי םי מש וחי ני ןי לי פת
.ת״רד ןכו עודי לכבש י רע וקורמ אל וחינה ןי לי פת ,ת״רד די עהדכ הזב ת״ושב
ש״מש ןגמו ׳י ס( .)חנ ךא וני מי ב רבכש טשפתנ הברהש י מע ץראה םי שבול
ןי לי פת ,ת״רד בוש אל ךי י ש הזב ,ארהוי כ״כו י ״כרבב ׳י ס( )ד״ל םי י חבו לאש
א״ח( )א״י ס .דועו ל״י ו ,כ״א התעד קלתסנש ןי נע ,ארהוי ה ןי א ןועטל שי ש גהנמ
אלש חינהל ןי לי פת ,ת״רד ןוי כ תובי סהד .ונתשנ ןכו י תעמש ןרממ ש״י רגה
בי שי לא ,א״טי לש י אדובש וני מי ב שי י נבל י אצוי וקורמ חינהל ןי לי פת ת״רד
כ״שמכ ע״ושב וני י הו( כ״שמכ ע״ושב ,םש לע ארי םי מש הצורש ,םחינהל ךא
ןי א בוי ח .)רבדב ןכו י תעמש ד״בארהמ מ״רגה ךובנרטש .א״טי לש ר״ושו ןכש
בתכ ןכ ש״רגה שאשמ ל״צז הבושתב י ״תכ ונאבה( וי רבד םי נפב רפסה ׳י סב
)דל וני מי בש אכי לד ארהוי י אשר .חי נהל
תעיבק גהנמ תוארמ• םימדה
.בי ומכו ןכ הארנ השקש עובקל הברהב י ני נע הדנ תוארמו םדה ךי א גהנמה
תוצראב ,ברעמה י כ עודי רבדה אלש וי ה םישנה תולאוש םי נברל י ני נעב תוארמ
ן ג מ החיתפ תיללכ םיג הנמל תו בא
הכ
םימדה ןכו הברהב י טרפמ םהיתוכלה תאזו י מעטמ ,תועי נצ ןכלו לכב הארמ םד
ורי מחה לע ,ןמצע רומאכו היה הז תמחמ םי מעט ל״נה אלו תרותמ גהנמ ארמוח
ולבקש ע״ע וא .וגי הנה ןכלו םג א״א רמול אוהש גהנמ ועבקש רי מחהל הזב
הזיאכ העד .םי קסופב ןכו י תעמש ןואגהמ י בר םולש שאשמ ,ל״צז ףי סוהו(
םלועמש אלש ולאש ותוא לע תוארמ .)םדה ןי א הזב .םיגהנמ ןכו םיכסה י ל
ןואגה י בר דוד הי דבוע .א״טי לש ןכא ז״כ ןי אש רמול לע תאזכ איהש גהנמ להק
לחש לע ,םערז ןכא המ היהש םי שנ ורי מחהש לע ןמצע ןי עדוי ב תרותב ,ארמוח
רמא י ל ןרמ ש״י רגה בי שי לא א״טי לש הזבש ןה תובי י ח ךי שמהל ,ןגהנמ ׳מגו
הכורע איה תונבש לארשי ורי מחה לע ,ןמצע שי ו םי שנל חכ עובקל לע ןמצע
גהנמ ורי מחהשכ לע ןמצע .ןי עדוי ב לבא ןי א ז״ע ןי ד גהנמ ,להק בי י חמה םג
תא םינבה םהירחא גוהנל וב ׳י פא םדוק ולי חתהש גוהנל ,ןכ וני דו ראבתנדכ
לי על תואב ,׳ה ׳ו םי נבהש םהירחא םניא םי בי י ח ךי שמהל .םגהנמ ז״פלו שי
ןודל המ וגהנש תצקמ םי שנ ןי תמהל ׳ז םי מי דועו תורמוח וני א בי י חמ תונבה
םהירחא לכ דוע אלש וגהנ ןכ םמצעב וא רבכשכ וגהנ תרחא לככ ןי ד גהנמ
די חי אלו גהנמ .להק ןבומכו( שי םיגהנמ םי מסרופמ תכרבכ הלי בטה ךי י שש
ןהב גהנמ לכו רבד ופוגל .)מ״כאו
תעיבק גהנמ תואחסונב הלפתה
.גי ןכו תואחסונב הלפתה שי קלחל ןי ב תואחסונ ,תועודי ה וני י הד םולבי קש
םהילע תוליהק םי דרפסה םללכבו ברעמה ,י מי נפה ולאבד רורב ךי י שש הזב לא
שוטת כ״שמכו ת״ושב ל״הבש ׳י ס(ו״ח .)ט״נ םנמא ונררי ב שרושב י שי מח ןי אש
עובקל גהנמ הליהק המב וללפתהש ךותמ י רודי ס תי ב דבוע תלי פתו שדחה ןי נעל
םי קודקד חסונב ,הלפתה אלו ךי י ש ז״ע לא שוטת תרות ,ךמא ל״י ד בגאד
והי י פטי ש וללפתה י פכ המ היהש ספדנ ,םהי נפל ולי או היה םהינפל רודי ס רחא
ויה םי ללפתמ חסונב רודי סה .אוהה ומכו ז״י עכש בתכ הנשמב תוכלה א״י ח ׳י ס(
.)ט״ע םנמא ז״כ ןי נעל י ללכה לאד ,שוטת לבא טושפ ןי י דעש שי רוסי א י וני שד
חסונה כ״שמכ א״די חה ףסוי ב ץמוא ׳י ס( )׳י תואחסונבד תולגרומה י פב לכ ו״ח
חולשל די ,םהב םהי רבחמו םי מכחהו וללפתהש ,םהב ועדי םה המ אלש םי עדוי
.ונחנא כ״כו ח״בב ׳י ס( )ו״מ ןי אש חולשל די תואחסונב ,תולגרומה ןי או
םכחתהל לע .וני תובא
ןגמ רוציק תוכלה תובא
ז כ
רוציה תוכלה U / / 1
הי ® א
רד ג ג הנמ בייחמה
.א םי רבד ,םי רתומה םי עדוי הו םהב םהש םי רתומ וגהנ םהב ,רוסי א י וה ולי אכ
ולבק םהי לע תאז רדנכ ןי אש ול .הרתה םי בי י חו גוהנל .ןכ ךכי פל םדא הצורה
גוהנל תצקב םי רבד םי רתומה גי י סל ,תושי רפלו רמאי תלחתב ותגהנה וני אש
לבקמ וי לע גוהנל ןכ .רדנב םגו רמאי ןי אש ותעדב גוהנל ןכ אלא םעפב אוהה
וא םי מעפב ,הצרי ש אלו םלועל ] .
.ב רובי צ םי י וסמ 2 לבקמה לע ומצע גהנמ רדגל גי י ס השי רפו ,רוסי אמ י רה אוה
לח םהי לע לעו ,םערז ןכלו ףא םהי נב םי בי י ח רומשל תא ותוא רדגה 3 . שי ו לע
לכ םדא תושעל גהנמכ םוקמה אצי ש ,םשמ י כ תלבק תובא ,אוה שי ו ו ב םושמ
עמש י נב רסומ ךי בא 4 .
.ג רבועה לע גהנמ וי תובא שי ש ו ב גי י ס רוסי א רבוע רוסי אב י רבדמ םי רפוס 5 .
א״י ו ארקנש ןי י רבע רומג רבעש לע רוסי א י רבדמ הלבק 6 .
.ד םג םי גהנמ םני אש לש רוסי א אלא םוק ,השעו ןוגכ י גהנמ תי ב תסנכה ןוגכו
י רדס תולפתה רדסו םי לועה ,המודכו ןי א םתונשל 7 . שי ו םי רמוא רבועהש םהי לע
ד ו ה מ ת ו ב א
1 . ע״וש ד ״וי ׳ ס( ד ״יר , ) א״ס פ״ע ׳ מג ה
םיחספב שיר . ד ״פ כ״שממו םש קרש
ג הני ן כ םעפ וא , םיימעפ חכומ רומחש
, רד נמ םאד אוה קר רד נ ליעומ ג והנל ׳ ג
םימעפ אלב . רד נ כ״כ . שובלב
2 . ן כ אתיא אתפסותב הליג מ ג ״פ( ) ו״ט
ךכ״ ויה תורובח םילשוריב ״םיג הונ ן כו
ן ירד הנסב ) :ל( ךכ״ היה םג הנמ לש ייקנ
תעד ה . ״םילשוריבש
3 . ע״וש ד ״וי םש ) ב״ס( פ״ע
. ש״בירה חכומו ן כ ׳ מג המ ינבד ן שיב
םיחספ( ףד . ) :נ
4 . ן ושל לעבה רואמה םיחספ ףד ( . ) :ז ט
5 . ת״וש ישובל יכד רמ ח״וא( ס״וס
) ד ״מ חיכוהש ן כ י״ווחהמ ירבד המו
. םייח יוהד ( אתכמסא . ) אמלעב
6 . כ״כ ת״ושב ס״תח ד ״וי( ׳ יס ) א״צק
ג הנמבש רוסיא רבועה ארקנ ן יירבע
ן יד נמו , ותוא רבועבו לע םוק השעו
רבוע לע רוסיא ס״ד מ לבא וניא . ן יירבע
ד ״והו בתכמב ש״רג ה רנז אוו א״טילש
ץבוקב עמש ינב ב״ב( . ) ח״משת
7 . כ״כ תיבב הד והי ח״וא( ׳ יס , ) ׳ ס שמש
הקד צו ח״וא( ׳ יס ) א״י ד ״והו אשמב
חכ
ןגמ רדג גהנמ בי י חמה תובא
וני או םמי י קמ סנכנ תרהזאב לאו שוטת 8 .
.ה שי םי רמוא םוקמבד שי ש דצ תקולחמ י וני שב ,גהנמה ןוגכ תונשל י נפב םי בר
תא ,םגהנמ ןי א לדבה ןי ב גהנמ רוסאש םושמ גי י ס גהנמל ןי אש וב דונדנ ,הרי בע
לכבו ןפוא רוסא ותונשל םושמ לא שוטת 9 .
.ו רבד וקלחנש ו ב םי קסופה וגהנו רי מחהל וא לקהל דחאכ ןמ תוטי שה םג הז
ללכב גהנמ 10 .
.ז ןי א גהנמ עבקנ בשחנו גהנמ להק אלא םא אוה גהנמ טושפ םוקמב עודי ו
לצא רובי צה ״ .
.ח שי םי רמוא ןי אש גהנמה עבקנ אלא כ״א אוה חי כש וגהנו ו ב י נב רי עה
תוחפל שלש ,םי מעפ י פל שי ש רובי צהש םי שוע םהל וזי א הגהנה הכי רצה םהל
רובע בצמ וא ןי נע םי י וסמ ןי או םתעדב ללכ ועבוקל גהנמל ,עובק ןכלו רבד
ד ו ק מ
םייח ) י׳ ג אלפ( םיג הנמ ׳ יס . כ״־ ע״עו
יריאמב ן ג מב תובא ן ינע( םי־שעה
ד ומעב ) ז ״ק , בתכש שי ד צ ד חא
םיג הנמב םניאש ה״ואב םניאו ךרוצל
הוצמ אלו ששח , רוסיא ן וג כ םיג הנמ
חסונבש , תולפתה ולאש םיג הונ פ״ע
ג הנמ םהינקז ולאו םיג הונ י״פע ג הנמ
. םהינקז . כ״ע כ״כו ת״ושב ן יכי ז עובו
׳ יס( . ) . ח״יק שיו הז ל ד וע תורוקמ , םיבר
אבוהד כ אובמב לע , םיג הנמה ׳ עו
שרושב . ׳ ב
8 . ת״וש ם״ד שרהמ ח״וא( ׳ יס , ) ה״ל
בתכש יפלד םינואג ה ן יאד ךרבל לע
ג הנמ , ונוצו אל ךייש הז ב רוסיא לאו
. שוטת תעד לו ת״ר םיג הנמב רכנימד
והייתוצמ ךייש אל , שוטת ן כלו ךייש
ךרבל םהילע . ונוצו יתעמשו ד ״בארהמ
מ״רג ה ךובנרטש א״טילש ן כלד ימ
ת ו ב א
ענמנש ךרבל לע ללה ח״רב וניא ךירצ
. הרתה
9 . פ״ע הנשמ הכורע םיחספב ףד ( ) :נ
׳ עו תמכסהב ק״יארג ה ל״צז ת״ושל
יטפשמ , לאיז וע אלש רביד ם״ד שרהמה
אלש( רסא אניד מ יוניש ) םיג הנמ ג ״הכב
. ללכ
10 . , טושפ ן כו בתכ ם״ד שרהמ ד ״וי( ׳ יס
) ׳ מ ג ״הכבש אל ךייש . הרתה ׳ יעו ן מקל
תעד םיקסופה םיקלוחה וילע פ״כעש
ליעומ הז ב . הרתה
11 . ם״במר ׳ לה תושיא ׳ פ( ג ״כ ׳ לה ) ב״י
לכב״ םירבד ולא אצויכו . ן הב אוהו
היהיש ותוא ג הנמ טושפ לכב . הניד מה
ן כו יתעמש תוטישפב ן רממ ש״ירג ה
בישילא א״טילש ג הנמש ונייה המ
עוד יש םסרופמו לצא . רוביצה
ןגמ רוציק יג הנמ תובא
וגהנש וב קר םעפ וא םי י מעפ וני א י ורק גהנמ 12 . ז״כו גהנמב םתס לבא גהנמ
,םסרופמ ׳י פא םעפב תחא עבקנ 13 . א״י ו לכהש י פל ןי נעה 14 .
.ט גהנמ וני אש י וצמ חי כשו אלא םעפמ םעפל ןי א וי לע תרות גהנמ 15 .
.י גהנמ גהנוהש םוקמב עודי ש ןי אש םהי תוגהנה פ״ע ,םי רומה ןי א םהי תוגהנהל
םש ףקותו לש ,גהנמ דע לאשי ש וי לע םכחל רב אכמס והעי דוי ש י כ גהנמ הז
עבקוה פ״ע ןי קי תו 16 . ןכו גהנמ גהנוהש לצא תלד םעה אלו לצא םי דמולה ןי א
ז״ע תרות גהנמ 17 .
.אי גהנמ וני אש טושפ הושו ,לכב לבא וני אר לודגש רי עה וא לו דג רודה גהנ
ןכ ןי גהונ הי תווכ 18 .
.בי ןי א םי לי לכמ ךותב גהנמה אלא המ ועדי ש ו בש היה ,גהנמה וא רבד המודה
ול ,שממ לבא לכ רבד הנושה הזמ וני א ללכב גהנמה 19 .
ד ו ה מ ת ו ב א
12 . ' ע ת״וש ם״ד שרהמ מ״וח( ' יס
, ) ו״לת ז ״ניעכו ד ״התב ׳ יס( . ) ב״מש
קספנו מ״וחב ׳ יס( ג ״סק ׳ ס ) ׳ ג ש״תפבו
׳ יס( ז ״ל ק״ס , ) ד ״י יפלו םתרבס ׳ רנ
ה״הד לכב תרות , םיג הנמה אמעטד
רבתסמד . אוה
13 . כ״כ ח״ד שב םיללכ( ׳ עמ ׳ מ ׳ יס
. ) ז ״ל
14 . ח״רפ ' יס( ו״צת ' ס . ) ז ״י
15 . ך״ש ד ״וי ׳ יס( צ״ק ק״ס . ) ׳ ג כ״כו
ד ״ויב ׳ ס א״צש ק״ס ׳ ח רבד בד אלש
יוצמ אל ךייש . ג הנמ מ״ג א ג ״ח( ד ״וימ
׳ יס , ) וק ץבוק תובושת ׳ יס( , ) ט״ס צ״לא
א״ח ' יס( . ) ח״כ
16 . ת״וש הלע ארז ע ) היטע( ׳ יס( ) ׳ ו -
ש״ע םוקמבש הז כ ן יא בישחהל
םהיתוג הנה ג הנמל ד ע ררביש והעיד ויו
רב אכמס עבקוהש פ״ע . ן יקיתו
17 . א״וז ח ח״וא ' יס( ט״ל תוא , ) ' ח
ח״הכבו ׳ יס( ה״לק ק״ס מ ן מיסבו ד י
ק״ס . ) ד ״י
18 . כ״כ אשמב םייח ׳ עמ( םיג הנמ תוא
) ז ״כ ן כש עמשמ י״כרבהמ ׳ יס( ) ע״ת
ת״ושבו ח״נאר ב״ח ׳ יס( . ) ׳ ד
19 . ׳ ע ת״ושב ילהא בקעי ) ורטשאק(
ס״וס . א״ס אשמו םייח תוא( ) ד ״נר
ח״ד שבו ׳ עמ( ׳ מ ׳ יס , ז ״ל ה״ד םא . ) שי
ל
ןגמ םיביוחמה ג הנמב תובא
ה־® ב
םיביוחמה ג הנמ•
.א בי י ח םדא קי זחהל י גהנמב וי תובא 20 , ןי ב גהנמב גהנוהש גי י סכ תושי רפו
,רוסי אמ ןי ב גהנמב וגהנש תחאכ ןמ תוטי שה הכלהב שי וב םושמ לא שוטת
תרות ךמא 21 .
.ב תבוח םי נבה קי זחהל י גהנמב םהי תובא הני א הנועט הלבק םדי צמ 22 . א״י ו
ז״כש י גהנמב םי בר אלו המב לבי קש די חי לע ומצע גי י ס ,תושי רפו י כ ןי א חכב
שי א י טרפ בי י חל ותשא וי נבו תורמוחב ולש 23 . א״י ו םגש םי לי קמה לכש דוע
אלש ולי חתה םי נבה גוהנל גהנמכ םהי תובא ןי א ו ב םושמ לא שוטת 24 . שי ו
ובתכש םגש םי לי קמה ולקי ה קר םי גהנמב ולבי קש םהי תובא לע ,םמצע לבא
ד ו ה מ ת ו ב א
20 . ׳ ע ףד ( םיחספ ) :נ רבכ ולביק םכיתובא
. םהילע ׳ עו יריאמב םש סרוג ש רבכ ולבק
םכיתובא , ״םכילע״ שריפ הנווכהש איה
תובאהש ולבקש םהילע , ג הנמה וז התיה
, םתנווכ וליחהל םג לע םערז . םהירחא
:םייסו ביתכו עמש ינב רסומ . ךיבא שיו
שרפל יפלש וכרד טקנ אקוד תליחת
קוספה ״ךיבא״ קיבשו . היפיס
21 . ׳ ע לעבב רואמה םיחספ ףד ( ) :ז ט
ן ינעלו םיג הנמ ן יאש םהב םושמ ךרס
רוסיא כ״פעא שי רוסיא , םתונשב
כ״שמכ ליעל םשב ם״ד שרהמה ח״וא(
׳ יס ) ה״ל תוטישפב בורקש סנכנש הז ב
תרהז אל לאו . שוטת ת״ושבו ל״הבש ו״ח
׳ יס( ) ט״נ בתכ תואחסונבש תועוד י
ולביקש לע םמצע תוד ע , םיד רפסה לכ
ן מז ן יאש םעט קיפסמ פ״ע הכלהה
בוז על ג הנמ רוסמה , םהל אכיא הז ב
םושמ לא שוטת תרות . ךמא
22 . ס״תח ד ״וי ׳ יס( ) א״צק תעד ב . ת״ר
23 . ד ״וי ׳ יס( ד ״יר , ) ב״ס ן כו ראבתמ
ת״ושמ ׳ י ס( י ״ווח ) ו״כק ראיבד הכוראב
לחש לע ינב ן שיב . ג הנמה . ש״ע ׳ יעו
י״ווח ) םש( םוקמהד , םרוג איההכ ינבד
. ן שייב לבא המ ד יחיש לביק לע ומצע
ג ייס רד ג ו וניא בייחמ תא וינב , וירחא
ירהד הברה םיקיד צ םיד יסחו וג הנ ילימב
אתוד יסחד אלו וכישמה םהינב . םהירחא
כ״כו ת״ושב מ״ג א ן בא( רז עה ד ״ח ׳ יס
ק תוא ) ׳ ד תג הנהד תלבקו ד יחיה ףא
אוהש לוד ג רוד ה ן יא הל ן יד ףקותו
ג הנמ בייחל , םירחא ףאו אל םתואל
, ותושרבש ן יאד לעבה לוכי ליטהל
ויתורמוח לע ותשא . כ״ע
24 . ת״וש ן ורכז ףסוי ד ״וי( ׳ יס ) ד ״י
ד ״וה ת״פב ד ״ויב ׳ יס( . ) ד ״יר םנמא
ת״ושב ל״הבש ו״ח ׳ יס( ) ט״נ בתכ
םינורחאהש וטנ וק ירבד מ ן ורכז ה . ףסוי
ןגמ רוציק יג הנמ תובא
י גהנמ הלי הק המי לש אל ךי רצ הלבק ע״וכל לי דגהשמו אלי ממ בי י וחמ גוהנל
גהנמכ וי תובא 25 .
.ג תורמל י גהנמש הלי הק המי לש םי בי י חמ תא םי נבה ,םהי רחא מ״כמ ןי א בוי ח
לע םדאה תאצל ררבל קודבלו י רחא י גהנמ ,וי תובא אלא המ עודי ש ול אוהש
גהנמ וי תובא בי י ח רומשל 26 .
.ד י גהנמ השא האושנ םי כי רצ תוי הל פ״ע י גהנמ ,הלעב י כ תעמ תאשי נש ןי א
הל שוחל דוע י גהנמל תי ב הי בא ןי ב אלוקל ןי בו ,ארמוחל י רהש הז םדאכ רקעש
ותרי ד רי על ,השדח וני דש גוהנל לכב י גהנמ םוקמה שדחה 27 . י פלו םעט הז אל
י נהמ תלי חמ לעבה תבי י חו גוהנל גהנמכ .הלעב א״י ו םעטש רבדה השאהש
הכי רצ גוהנל הלעבכ ןי ב ארמוחל ןי ב אלוקל אוה םושמ אי הש תדבעושמ
,הלעבל י פלו םעט הז םא לעבה לחומ הל זא לכות ךי שמהל הגהנמב 28 . א״י ו
ןי אש השא תכלוה פ״ע גהנמ הלעב אלא ארמוחל אלו אלוקל 29 .
.ה ןמ ןי דה שי השאל גוהנל י גהנמכ הלעב םג חסונב הלי פתה 30 . םאו השק
רבדה י נפמ הלגרתנש חסונל ,רחא הני א תבי י וחמ תונשל חסונ התלי פת 31 , א״י ו
םאש לעבה לחומ תי אשר הלי חתכל ךי שמהל חסונכ התי הש הלי גר וב 32 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
25 . ת״וש ל״הבש . ) םש(
26 . ן כ יתעמש ן רממ ש״ירג ה בישילא
. א״טילש
27 . ן כ קספ ת״ושב מ״ג א ח״וא( א״ח
׳ יס . ) ח״נק ן כו שרופמ ץ״בשתב ג ״ח(
׳ יס . ) ט״עק אוהו המוד ׳ נתמל םיחספב
ד ״פ ךלוההד םוקמ םוקמל ן יאו ותעד
, רוז חל ן יא וילע וליפא ירמוח םוקמה
אציש . םשמ ן כו קספ תמד אב שד וק
תוטמשה( ) ב״חל יד עומבו לכל ב״ס( י ח
תוא ) ג ״כ כ״כו ת״ושב א״יבי , ח ן כו
. ג הנמה
28 . ד ״כ ז ״שרג ה ךבעריוא ל״צז אבוה
ומשב רפסב ינד עמ המלש םיד עומ( ףד
. ) ז ״י ףיסוהו םש םג ש םא רבכ הג הנ
ג הנמכ הלעב תעב , ן יאושנה וישכעו
הצור רוז חל הג הנמל , םד וקה םג הז ב
יאשר לעבה לוחמל . הל אלא הכירצש
תרתה . םירד נ ה״הו םא הג הנ הג הנמכ
תיבב היבא ינפמ הלעבש לחמ , הל
וישכעו הצור תושעל ג הנמכ הלעב
הכירצ תרתה . םירד נ
29 . ן כ יתעמש םשב א״שירג ה . א״טילש
30 . , ל״נכ שיד הל ן יד ךלוה םוקממ
. םוקמל
31 . כ״כ ץבוקב תובושת ׳ יס( . ) ב״י ן כו
אבוה ומשב הלפתב התכלהכ ד ״פ(
הרעה ) * ד המיד ו תאז ימל ךלוהש ריעל
תרחא ג הונ םהירבד כ ה״ה . ן אכ
32 . תעד ז ״שרג ה אבוה ינד עמב המלש
. ) םש(
םיביוחמה ג הנמב תובא
.ו םדא וי באש וני א רמוש הרות תווצמו אלי ממו םג וני א רמוש י גהנמ וי תובא
א״י רתומש גוהנל י גהנמכ וי תובר 33 , א״י ו בי י וחמש גוהנל תרוסמכ תובאה 34 .
.ז םא וי בא הני ש גהנמ ,תועטב ןי א ונב ךי רצ קי זחהל גהנמב ,וי בא אלא לוכי
רוזחל גהנמל םודקה 35 .
.ח רג רי י גתנש י ואר ול גוהנל תא גהנמה אחי נש הי ל הנתי ו רחאלש הפוקת
קזחתי ש תועי די ב הרותה הצרי ו תונשל תא גהנמ אהי י אשר תושעל ןכ י וארו
הרומל הרוה ורי י גמה תורוהל ול ןכ 36 .
.ט םדא ומאש הי דוהי וי באו ,י וג וני דש אוהש ,י דוהי שי קפתסהל םא בי י ח
טוקנל י גהנמב תדע ,ומא וא השעי ש ומכ הצרי ש 37 .
.י םא וי בא גהנ םי גהנמ תמחמ עפשוהש י נבמ םוקמה ןי א ןבה בי וחמ רומשל
םי גהנמ ולא 38 .
.אי א״י םאש וי בא וא ונקז הלעמלו וי ה י רומ הארוה ועי רכהו הכלהב תחאכ
ןמ תוטי שה ,ארמוחל םג י נב החפשמה םהי רחא םי כי רצ גוהנל ןכ 39 . שי ו םי קלוח
ר ו ק מ ת ו ב א
37 . שרוש קפסה רשפאד יג הנמש תובא
םילחש םהילע לעו םערז אוה קר ךרד
תיב . בא ד צלו הז ל״י יאשרש ג והנל
. ונוצרכ ן כו יתעמש ר״וממ ע״רג ה
ךבעירוא . א״טילש מ״רג המו והילא
א״טילש יתעמש שיד ול סופתל תא
יג הנמ . ומא
38 . ' ע ת״וש ם״רהמ קיש ח״וא ' יס(
ט״מר המד םינבהש םילכוא לע ן חלוש
םהיבא ז ״ניא רד ג ב הלבק וילע , ומצע יכ
חרכוה לוכאל לע ן חלוש . ויבא
39 . ת״וש י״חנמ ג ״ח ׳ יס( ) ד ״מק פ״ע
ם״ד שרהמה ׳ יס( ) ׳ מ ל״סד עירכהבד
ד צכ ד חא רימח , ג ייסמ ן יאו ול הרתה
. ע״וכל יפכו איבהש א״ג מה ׳ יס(
. ) א״נקת
33 . ׳ ע ת״וש תובושת תוג הנהו א״ח ׳ יס(
. ) ט״סש
34 . ךכ קספ ת״ושב צ״לוא ב״ח . אובמב
35 . ת״וש מ״ג א ח״וא ב״ח ׳ יס( , ) ד ״כ
ן וד ינבד ויבאש ד יסח רבעו ללפתהלמ
חסונב ז נכשא חסונל , ד רפס יאשר ונב
רוז חל חסונל . ז נכשא ויתובאד , ונישש
אלש ן יד כ . וניש ן כלו וניא בייח רומשל
לע ג הנמ אוהה ש״ע רקיעבו הלאש , וז
םיבר יג ילפ לע , פ״מרג ה הז ב ׳ ע ת״ושב
תחנמ רז עלא ב״ח ׳ יס( ) א״י פ״ע ירבד ה
םייח ח״וא ב״ח ׳ יס( ) ׳ ח חסונד ד רפס
ללוכ לכ . תואחסונה ונבחרהו הז ב
שרושב . ישימח
36 . תעד ז ״שרג ה ךעבריוא ל״צז אבוה
רפסב ט״וי ינש ותכלהכ קרפ ט״י . ) בכ(
םאד פ״כע אכי א דח ארדב אי במה תוי אר דגנ תעד םי רי מחמה וני א ךשמנ י רחא
םגהנמ 40 .
ן ג מ רוציק יג הנמ תובא תו בא
ד ו ק מ
40 . ח״רפב ח״וא ׳ יס( ) ו״צת קלוח לע
ם״ד שרהמה . הז ב ש״כו יפל ש״מ
ן ורכז ב , ףסוי םאד אל ליחתה ג והנל ךכ
ינהמ היל , הרתה ש״כד . ד ״נב ליקהו
הז ב ד ועב םיפוריצ ת״ושב ישובל
יכד רמ ן מיס( . ) א״נ ז ״ניעכו יתעמש
ן רממ א״שירג ה א״טילש לע ימ אוהש
ת ו ב א
אצאצ ד חאל ילוד ג מ רוד ה , רבעש
וניאש בייוחמ ללכ ליז יל ירחא , ויקספ
נ״ממד המב הכלההש ותומכ םלוכ
םיבייוחמ , הב המבו ערכוהש איג וסה
אלד היתווכ כ״ע אלש ן נילז א . הירתב
אלו ךייש ג הנמ , הז ב אלד השענ ג ייסל
. הקחרהלו
ןגמ יניד הצורה תונשל ויג הנמ תובא
ה־® ג
יניד הצורה תונשל ויג הנמ
.א י מ גהונש םי רבדב םי רתומה גי י ס תושי רפו הצורו לקהל י נהמ הי ל הרתה לע
ורדנ 41 . א״י ו אהד י נהמד הרתה אוה לבי קב לע ומצע תפסות השודק תוי נעתד
המודכו לבא רבד אוהש רדגל הקחרהו רוסי אמ הרות ןי א ול הרתה 42 .
.ב תלבק םי בר לחש לע םערז א״י ןי אש הל הרתה ,םלועל וני אד י ולת םהב אלא
תלבק םוקמה םרוג 43 , ש״כו תלבק לכ ןומהה ולוכ ןי א וב הרתה םלועל 44 .
.ג לבא גהנמ גהנוהש תמחמ ,תועט אלש ו עדי םא רתומ רבדה וא ,רוסא וני א
ךי רצ תרתה ,םי רדנ ןוי כ התי הש ותלבק
ד ו ק מ
41 . פ״ע ע״וש ד ״וי ׳ יס( ) ד ״יר איבהד
הז ב םתס . שיו
42 . ת״וש ס״תח ח״וא ׳ יס( ) ב״כק ירהד
ע״ושב אפוג ׳ יסב( ) ח״כר ראובמ אלש
ינהמ הרתה לטבל תג הנה . הוצמ יפכו
ריעהש . ח״רפב כ״עו שיש קלחל ן יב
תפסות השוד ק ן יבל ג ייס . הריבעמ
ז ״ניעכו ׳ ת ישובלב ׳ יס( יכד רמ ד ״מ ) אנו
כ״כשו ירבד ב םייח ׳ יס( . ) ח״מ
43 . ת״וש ס״תח ) םש( םהינבלד אל ינהמ
והל . הרתה ן כו הלעה תוטישפב ישובלב
יכד רמ ' יס( ) א״נ המתו לע י״ווחה
ליקשש ירטו . הז ב תמאבו םג י״ווחב אל
הלעה ד צ הז ב לקהל ראובמכ , םש
הברד או ראיב תלבקד להק רומח תלבקמ
לכ לארשי ולוכ , רבועהו לע הז רבע לע
אל רוסת . ש״ע ׳ ע ת״ושב בל םייח ב״ח
׳ יס( ) ד ״צ ז רואבד חספב ינהמ הרתה
פ״עא יוהד תלבק םיבר א״וקבו ב״ז חמל
׳ יס( ) ז ״סת הלעה אלש ליעומ הז ב
. הרתה ע״עו ת״ושב בר םילעפ ׳ י ס( ג ״ח
םהי לע תועטב 45 .
ת ו ב א
) ׳ ל טקנד . ליעומש ךא ירייא םש ן וד ינב
ךיא םיד יחי ולביק לע . םמצע
44 . כ״כ ל״שרהמה תובושתב ׳ יס( ) ׳ ו
ד ״וה ך״שב ׳ יס( ד ״יר ק״ס ) ׳ ג קספו
ז ״פע צ״ברג ה אבא לואש ל״צז ן יאש
הרתה ג הנמל תנתמה ׳ ה םימי ינפל
תריפס ׳ ז , םייקנ ן ויכ רבכש לכ םלועה
ולביק לע םמצע ךכ ד ״וה( רפסב לט
. ) יתרמא
45 . כ״כ הברהב םיקסופ אבוה אשמב
םייח תוא( . ) ו״צ יתעמשו ד ״בארהמ
מ״רג ה ךובנרטש א״טילש השאש
הג הנמש היה הלחתמ קילד הל תורנ תבש
כ״חאו , ךרבל התנישו הג הנמ ג והנל
תעד כ ם״במרה ךרבל כ״חאו , קילד הל
רוז חת , הג הנמל יוהד ג הנמכ תועטב ׳ עו
כ״שמ הז ב ׳ יסב ג ״סר , תוכיראב המו
אבוהש םשב ן רמ א״שירג ה א״טילש
ן ינעל תקלד ה תורנ הניאש הכירצ ריתהל
רד נ םא הליחתה ךרבל ינפל , הקלד ה םג ו
הירוה ונישש םיכירצ תונשל . םג הנמ ׳ עו
ןגמ רוצי ק י גהנמ תובא תובא
הל
.ד םא וגהנ גהנמ תועטב הני אש תועט ,תחרכומ י ולתו לוקי שב ,תעדה םי אשר
ךי שמהל .םגהנמב ךא וגהני ןכ אעני צב םא אל םוקמב י נב הרות 46 .
.ה שי םי רמוא אהד לי עומד הרתה וני י ה םי גהנמב לש תפסות גי י ס ,תושי רפו
לבא רבד שי ש וב תקולחמ ,םי קסופב ולבי קו לע םמצע גוהנל ,םי רסואהכ הזב
ןי א הרתה םלועל 47 . שי ו םי קלוח 48 .
.ו א״י ןי אש הלי עומ הרתה אלא רבדב ורסאש םהי לע י נב םוקמה םמצעמ רבד
שדח אלש וגהנ ו ב ,םהי תובא לבא רבד רבכש גהנוה י ״ע םהי תובא י א רשפא
רי תהל 49 . םנמא תעד ע״ושה וני א הארנ ןכ 50 .
.ז גהנמ שי ש וב ששח תוני מ תוסרוקי פאו הוצמ לטבל ותוא 51 םנמא םא וגהנ
ןכ תמחמ תושי רפ ןי א לטבל םגהנמ 52 .
.ח גהנמ י ונשש תקולחמב םי קסופה םא רתומ ,ומי י קל ׳פאו בור םי קסופ םי טונ
שי ש דצ רוסי א םוי קב גהנמה מ״כמ לכ שי ש הטי ש תחא תרמואה שי ש ול לע
ר ו ק מ ת ו ב א
י״רהמ וראק ׳ יסב . ד ״יר המתו וילע אלש
עד י ן ינמ . ול
51 . ן כ בתכ ם״במרה ב״וסא( א״פ ׳ לה
ד ״י - ) ו״ט ג הנמב תנתמה םיעברא
םינומשו םוי בתכד הוצמש םפוכל
ולטביש ג הנמ , הז הז ש ךרד תוסרוקיפא
ן מו םיקוד צה וד מל . תאז כ״כו מ״רה
, הבושתב ן כו ן ינעב הד ימע תרשעב
תורביד ה בתכ לטבל ג הנמה ד צמ
. תוסרוקיפא
52 . מ״סכ םש בושייב המ םיג הונש
ן יתמהל םיעברא . םינומשו כ״שמו
ם״במרה לטבל הד ימע תרשעב תורבד
ז ״כ יפל המ ששחש תונימל
, תוסרוקיפאלו המ היהש ךייש , וימיב
לבא ונימיב רבד ה . הנתשנ ׳ ע ן מיסב ׳ א
המ ונבתכש . הז ב
םישרשב שרוש ׳ ג ב״צויכש הרוה ן רמ
א״שירג ה א״טילש רוביצל םג הנמש
ל״וחב היה ךרבל לע , ללהה ן אכו י״אב
וניש אלו , וכריב ורז חיש , םג הנמל אלשו
םיכירצ הז ב תרתה . םירד נ
46 . ׳ ע הז ב א״בטירב םיחספ ) םש(
השעש הז מ הקולח תישילש ן וד ינב לש
בלח . ארתייאד
47 . כ״כ ת״ושב ם״ד שרהמ ד ״וי( ׳ ס . ) ׳ מ
ואיבהו ברב םילעפ ג ״ח ׳ יס( ) ט״כ ד ״כו
א״ג מה ׳ יס( א״נקת ק״ס . ) ׳ ז
48 . ח״רפ ׳ יס( , ) ו״צת ׳ עו ישובלב
יכד רמ ס״וס( . ) א״נ
49 . כ״כ ם״ד שרהמב ד ״וי( ׳ יס . ) ׳ מ ן כו
תעד ד ״בארה אבוה ן ג מב תובא יריאמהל
ףוס( ן ינע . ) םירשעה
50 . ם״ד שרהמב םש , בתכ אלש ׳ רנ ן כ
ןגמ יניד הצורה תונשל ויג הנמ תובא
המ ,ךומסל הני או רדגב הטי ש הי וחד ,הכלההמ שי ךלי ל רחא גהנמה אלו
ו לטבל 53 , א״י ו רתומש ו לטבל 54 , ןי או הכלהה ותומכ 55 .
.ט גהנמ ןי אש ול רוקמ אוהו דגנ ןי דה םא ו לו טי בב םורגי תובי רמ תוטטקו וא
י די ל תאצוה זעל ןי א ןי לטבמ ותוא 56 .
.י םוקמב רעצ םי לטבמ גהנמ אלב הרתה וני אד ףי דע רוסי אמ ןנברד םוקמבש
ארעצ אל ו רזג ןנבר 57 שי ו םי קלוח 58 .
.אי רבד הנתשנש ןי נעה ןי א וב םושמ גהנמ 59 .
.בי גהנמ ססובמש לע םי נורחא בו שו ספדנ י רפס םי נושאר בותכו םהב תרחא
ר ו ק מ
53 . ן כ איבה ח״ד שב םיללכ( ׳ מ ׳ ס ז ״ל
- ) חלו ן כו הלוע ת״ושמ ם״רהמ הווד אפ
׳ יס( , ) ח״ע ם״ד שרהמ ד ״וי ׳ יס( , ) ג ״צק
ד ״ויבו ׳ יס( , ) ׳ מ א״ג מבו ח״וא ׳ יס(
צ״רת ק״ס ) ׳ בכ ק״ירהמ ׳ יס( ) ׳ ט םשו
תועמשמ ׳ סותה יכד רמהו . ן יטיג ב ש״מש
הקד צו ח״וא( ׳ יס . ) ׳ ד ד ועו הברה
םיקסופ ׳ ע ח״ד שב . םש ן ינעלו הטיש
, היוחד ן כ ונחכוה םישרשב ׳ א . םש
54 . ח״רפ ' יס( ו״צת ללכ . ) ירישעה
55 . ן כו יתעמש ן רממ א״שירג ה א״טילש
ן יאש הכלהה ירבד כ ח״רפה . הז ב ן כו
ראבתמ בורמ םיקסופה ונבתכד כו
הכוראב שרושב . ן ושאר
56 . רמאמ יכד רמ ׳ יס( ח״כת ) ב״קס
בתכש לע ג הנמ ד ג נש לכ , םיקסופה שיש
, ולטבל ךא םייס קר םא רשפא אלב
. תקולחמ ׳ עו ח״ד ש ללכ ח״ל ׳ מע( ג ״נת
ה״ד אלו וז , ) ד בלב אשמבו םייח ׳ יס(
. ו״צ ׳ עו ת״ושב ש״ביר ׳ יס( ) ה״ל תוד וא
םישנ וצחרש , רתנב ךשמו וד י תוחמלמ
תורמל הז ש ד ג נ , ן יד ה יד כ אלש איצוהל
ת ו ב א
ז על לע . הליבטה םג ו םושמ שיש רמול
רבד עמשנה ׳ וכו . ש״ע
57 . ח״ד ש תכרעמ( ' מ ףוס ללכ ) ז ״ל
פ״ע ן מאנ לאומש ׳ יס( . ) ׳ י ע״עו ח״ד שב
ד ״סא ׳ עמ( ץמח ן מיס ) ו ן ינעב םא
םוקמב ישוק שי ריתהל תוינטק םושמ
אלד ולביק לע םמצע אתעד א . יכהד
פ״כו ת״ושב י״רהמ קסירבמ ׳ יס( . ) ח״מ
ירבד בו לאיכלמ ׳ יס( ) ח״כ רתס , וירבד
ךא ףוסב הבושתה הלעה יוהד ירד נכ
ן יסנוא םוקמב קחוד לוד ג ׳ ע ח״ד שב
. םש
58 . טפשמה קד צ ׳ יס( . ) ז ״מ אבוה
ח״ד שב תכרעמ ׳ מ ׳ ס . ז ״ל
59 . ת״וש תחנמ רז עלא ' יס( ) א״י ש״ע
המ איבהש היאר י״בהמ הנישש ג הנמ
תחנה ן יליפת , מ״הוחב תמחמ אצמנש
רהוז ב ן יאש . ושבולל הז מו שיקה ה״הד
יונישב חסונמ ז נכשא , ד רפסל , יאשר
ירחאד שד יחש ל״ז יראה הז ד חסונ
ללוכש , לכה ן נירמא ג ״הכבד יוה בצמ
שד ח אלו ךייש ג הנמ . הז ב
ןגמ רוצי ק י גהנמ תובא תובא
דע י דכ רשפאש רמול ולי אש וי ה םי אור תא י רבד םי נושארה אל וי ה םי גהונ ,ןכ
רשפא לטבל גהנמה 60 .
.גי ןי א תונשל י גהנממ ,הלפתה שי ו הזב םושמ לא שוטת תרות ךמא 61 . םאו
הני ש דבעי דב אצי ותלפתב 62 .
.די י וני ש תואחסונ וני א י ולת רוסי אב ,רתי הו שי ו תושר תונשל הזי א הבי ת וא
תובי ת 63 . לבא תובי ת תולגרומה י פב לכ ןומה ,לארשי ולי פא םא פ״ע י ללכ
קודקדה וני א ,ןוכנ ןי א תונשל ללכ 64 .
ד ו ק מ
60 . כ״כ ירקחב בל ד ״וי ׳ יס( ) ׳ ר אבוה
אשמב םייח ׳ יס( ) ה״כר םש םשב י״בה
. מ״וחב
61 . ימלשורי ׳ סמ ן יבורע ג ״פ( ׳ לה ) ט
פ״עא״ ונחלשש םכל רד ס תולפת לא
ונשת ג הנממ . םכיתובא ואיבהו הכלהל
א״ג מב ׳ יס( . ) ח״ס ן כו סרג תוהג הב
תוינומיימ ףוס( רד ס תולפת תוא . ) ה
בתכו ז ״ע ג ״מרפב ן יאש תונשל חסונמ
ז נכשא . ד רפסל ן כו חכומ לכמ , םיקסופה
׳ ע ת״וש ס״תח ח״וא( ׳ יס , ) ו״ט ירבד
ת ו ב א
םייח ב״ח ׳ יס( , ) ׳ ח תחנמ רז עלא א״ח
. ) א״ס(
62 . כ״כ ת״ושב ףסוי ץמוא ׳ יס( ) ׳ כ פ״ע
, ל״ז יראה ב״יד תונולח שי םימשב ד ג נכ
ב״י , םיטבש ימו טבשמש ד חא הניש
חסונל רחא יאד ווב אצי יד י . ותלפת כ״כו
רעשב םירפא ׳ יס( . ) ג ״י
63 . ת״וש ם״ד שרהמ ח״וא( ' יס . ) ה״ל
׳ עו ת״ושב תקבא לכור ׳ יס( ) ח״כ הנישד
הבית פ״ע . אסריג
64 . ת״וש ףסוי ץמוא ׳ יס( ) ׳ י ראיבו
ן ג מ י ני ד ךלוהה םוקממ םוקמל ת ו ב א
ה־® ד
יניד ךלוהה םוקממ , םוקמל ד ציכ ג הני
.א ךלוהה םוקממ םוקמל ןי או ותעד רוזחל ,ומוקמל י רה אוה לבקמ לע ומצע
תא לכ י גהנמ םוקמה שדחה ןי ב אלוקל ןי ב .ארמוחל י רהו אוה לככ י בשות
.םוקמה ךכי פל י דרפס ךלוהה הלי הקל לש ,םי זנכשא וא ,ךפי הל י רה אוה עבקנ
תוי הל םתומכ לכל ,רבד ולי פאו השק ול לי גרהל תא ומצע ,הזב י רה אוה בי י וחמ
לכב י גהנמ םוקמה 65 .
.ב המב םי רבד םי רומא םי שנאב םי די חי ורבעש ררוגתהל רי עב ,תרחא לבא להק
םלש ורקעש םמוקמ רי על תרחא י רה םה םי ראשנ םהי גהנמב ןי ב ארמוחל ןי בו
אלוקל 66 .
.ג וקלחנ םי נורחאה םא םי כי רצ וי הי ש ףכי ת הלי הק המי לש י נפב המצע י דכ אל
לטבתהל םוקמל 67 וא לכ םי די תעש אובל םי בר ,םהי רחא וקי זחי םי אבה םי נושאר
םהי גהנמב ארמוחל לע ךמס ןי די תעש אובל דוע םי בר 68 .
.ד לכ שי ש ןי נמ םי שנא רי עב םי גהונש י גהנמב םהי תובא י ד הזב י דכ בשחהל
,להקכ בו שו וני א לטבתמ 69 . ולי פאו םא וני א קלח תי במ תסנכ הז גהונ י גהנמכ
תקבאבש לכור אל רביד הז ב . ללכ ׳ יעו 69 . ׳ ע ח״רפב םש אבוה ל״היבב ׳ יס(
ת״ושב הוחי תעד ) ן ז ח( ב״ח ׳ יס( . ) ח״כ ח״סת ה״ד ) ירמוחו ן ינמש לש םישנא
ד ו ק מ ת ו ב א
66 . ן כ ראובמ תקבאהמ לכור ׳ יס( . ) ב״ל
כ״כו ח״רפב ׳ יס( ו״צת ללכ ) ט״י ׳ עו
ל״היבב ׳ יס( ) ח״סת ׳ עו כ״שמ הז ב
65 . הנשמ שיר ד ״פ . םיחספב ׳ עו ת״ושב
םינפ תריאמ ב״ח ׳ יס( ) ג ״לק ת״ושבו
ס״תח ׳ י ס( ו״ח ) ׳ א ן יאש יז נכשאל לטבה
תוליהקב םיד רפסה הנעט וניאש לוכי
ליג רהל ע״א חסונל . םהלש
שרושב . ישילשה
. יג ס ל״היבבו בתכ ותנווכש פ״כעש
היהיש םהל תיב תסנכ הרומו קד צ הוקמו
המוד כו לככ תוליהק . לארשי םנמא
ונימיב שיש ץ״ומ הוקמו םייללכ לכל
, תוליהקה ן יאו םירבד ולא םיאטבמ
םיריד ג מו , הליהק לכ שיש ס״נכהיב
ג הונש וב ן כ . יג ס ן כו יתעמש ן רממ
ש״ירג ה בישילא א״טילש לכש שיש
ס״נכהיב ריעב יג ס בשחיל הליהקכ
הניאו תלטבתמ ראשל ישנא , םוקמה
67 . ד ״כ ח״רפה . ) םש(
וג הניו םהיג הנמ ארמוחל , אלוקלו ׳ עו
שרושב ישילש המ ונכראהש . הז ב
׳ עו תווחב ריאי ׳ יס( ) ו״כק ריעד
68 . ל״בירהמ ג ״ח ׳ יס( ) ׳ י אבוה ח״רפב
. םש ן כו תעד . ם״ד שרהמה
.וי תובא וקספו י קסופ וננמז ה״הד ץראב לארשי לעש לכ להק הזכ גוהנל
םהיגהנמכ ל״וחבש לכב רבד 70 .
ן ג מ רוציק יג הנמ תובא תו בא
ד ו ק מ ת ו ב א
הברחנש ושאי תנו הנממ םאה םי בי י ח
א״ו קמב םי י קל . םג הנמ
70 . ן כ י תעמש ש״י רג המ בי שי לא
, א״טי לש ׳ עו חתפב רבד תעד ב םי קסו פה
םי נומד קה תעד בו י לוד ג רוד ה , הז ב ן כש
תעד ב״רג ה ונד י לוט , ל״צז אבבהו י לאס
, ל״צז מ״רג ה הכלמ , ל״צז י ״רג ה ן ז ח
, ל״צז ש״רג ה שאשמ . ל״צז ן כו י תעמש
מ״רג המ והי לא . א״טי לש ן כו בתכ
ש״רג ה רנז אוו , א״טי לש ן כו תעד
ז ״שרג ה ךבעי רוא ל״צז ד ועו . םי בר ן כו
י תי אר המד קהב רפסב רוא הכלהה
אי בהש ן וד י נב הז בורק שמחל הרשע
י קסופמ וני נמז כ״ג ש ו בתכ , ן כ שי ש
םהל ג והנל לכב םהי ג הנמ ן י ב אלוקל ן י ב
. ארמוחל ת״ו שבו עי בי רמו א המכב
י תכוד בתכ אל , ן כ וננד ו הבחרהב
וי רבד ב שרו שב י שי לשה . ש״ע
או במ י ללכ
י קספל י גהנמו
ברעמה י מי נפה
ז ^ י ^
י ^ י י־# 1
י ז ^ ® 1V
י ז ^ ® V ‘
ז מי ״? ון « 1
:?עמטנ
mo ״■ ■. ז\י< '..» - !יומ
^ , ^ ז ^-״ו( ז »* י ץמ
‘V ® * י * י
* י ־ ^ ו רל«י י י ן מ ’‘
‘V ®S V ^ dK O״
10- ! ?י* V ® ז ^ י ־' . :^יג
s a s i s
ע לסופ 5
S - S S j y S
^ 111; j n ! * י
1 יטה^י • ^, יוג <י« * י?®
1V » p * « ז »* י ״?#
1V »^ L|V k «י 0 זיז
מ י< ■S J f l l ז »* י
lV®St ^ «י 0 י> 1 > ־י
1 * י 0 ז > * # 1 ? י««
! וטוטת
?יי‘
תהותע?
S i S S & S !
$הוכח$
1V »* £ -י 0 ז ז ״, <
0 יי * £28 מ £ה«י< יי• ‘*
1 ז מי ״ י ^ ״מ ו<יג ?
^ S S » ! 25S ’
£* < »״: ! &? 2 :
ן ג מ אובמ יג הנמל ברעמה תו בא
אובמ י ללכ י הפי פל י גהנמו ב־עמה י מי נפה
ובו ראבתי י שרוש י ג הנמ ברעמה י מי נפה , םתו חתפתהו ראבתי ו רו קמש םי ג הנמה
םו קממ ד חא , ואב וראבתי ו םי ללכ תקי פפב י נואג . ברעמה
תפוקת םי נושארה י דעב ברעמה י מי נפה
.א תי שאר בו שי םי דוהי ה ברעמב ,י מי נפה י פכ רסמנש םתרוסמב אוה רבכ י מי מ
המלש ,ךלמה שי ו תודגא לע ןבו שי י ולי פא .םדוקמ הנהו תפוקתב םי נואגה
רבכ התי ה תעפשה םי מכח .תמי י ק קדקדמה שנוד ןב טרבל דלונ רי עב סאפ ךרעב
תנשב א״ד .ף״רת םגו י בר הדוהי ,גוי ח ררוגתה .םש תנשבו א״ד ג״עשת דלונ
ף״י רה סאפב שרגמב ,דאמח- אולק םשמו דמל תבי שי ב .ןאוורי ק םי ברו ןמ
םי נושארה ןתי א םבשומ ועבק סאפב רי ע ,הרי בה םהי ני בו ׳ר הדוהי ןהכה ןבא
,ןאסוס י ״רה שאגי מ הנמתנש אלממכ ומוקמ לש ,ף״י רה םהי רחאו וי בא לש
ם״במרה וני בר ,ןומי י מ אי בהש תא ונב ם״במרה דומלל הרות וני ברמ הדוהי ןב
ןאסוס .א״עי ז בותכו רפסב תודלות ׳ר ףסוי י פסכ ל״ז י כ רמא ו בלל עוסנל
תכלממל סאפ י כ עמש י כ םי אצמנ הב םי מכח םי לודג רשא םדי בר םהל ,׳וכו
י כ י פל עמשנה םי אצמנ םש םי שנא םי בר י לעב המכח תעדו כ״ע ז״כ[ המדקהב
י כלמל .]ןנבר
םנמאו אובב םי מי ה וברחנ י רע ברעמה תפי דרמ ןי דוחוומלאה דע רשא אל ראשנ
די רש טי לפו לכמ תולי הקה תוראופמה ,םהה עודי כו תני קמ י בר םהרבא
ןבא ארזע רשא ראי ת תא ןברוחה לודגה םי רעב ,סאפ ,סי נות ,אתבס ,אסאנכמ
סלבארטו ,)י לופי רט( רשא םלוכ וראשנ הממש האצותמו םי עורי אמ ולא הברה
תעפשהמ ף״י רה לכו י לו דג רודה וי רחא אל ראשנ םהמ םשור י רעב ברעמה
רחאמ וברחנש .תולי הקה
תפוקת םי שרוגמה ברעמב י מי נפה
.ב הנהו תנשב ב״נר םי בר ןמ םי שרוגמה ץראמ דרפס תנשבו( ז״נר ץראמ
)לגוטרופ ועי גה ברעמל ,י מי נפה םבורו ובשי י תנ רי עב סאפ הבש היה ךלמה
לבי קו .םי דוהי ה ךכו״ תי ראש הטי לפה תראשנה האב ,סאפל ופסאנו המש לכ
םי רדעה דחי םי לודג םי נטקו םי מכח ״םי נובנו רפס( .)הלבקה הזבו חתפנ קרפ
שדח תרותב ברעמה י ״ע אוב ,םי שרוגמה רקי עב תוכלממ ,אי לי י טשאק ולחהו
ן ג מ אובמ יג הנמל ברעמה תו בא
הי נבר הי מכחו גוהנל םהי תוגהנה םהי גהנמו דע םי בשותהש םי דוהי ה רשא
וררוגתה סאפב י נפלמ אוב םי שרוגמה ולחה תוחמל דגנ המכ תולוק וגהנש
ונקתו ,םי שרגומה רקי עו תקולחמה התיה ןי נעב רשכה תומהבה י ״ע תקי דב
הי ארה י ״ע החי פנ רשא ולי קה הב י מכח ,אי לי טשאק תנעטו םי בשותה ,םהי די ב
גהנמש םמוקמ קי תעה אוה ,רבוגה ומכו בתכש לכ תאז םבר לש םי בשותה ח״רה
ןי גאג סרטנוקב ץע םי י ח ספדנה( רפסב רנ ברעמה ףד )ג״פ רשא רבי ח בי שהו
לע י רבד .םי שרוגמה :ל״זו תצקו ןמ םי חבטה ונלש לש( )םי שרגומה םאובב
ןאכל סאפל וקי זחה גהנמב הי הש םהל תצקמ תומוקמ ,אי לי טשאקמ אלו וששח
אהל ןנתד ךלוהה םוקממ ןי שועש םוקמל ןי אש ןי שוע ןי נתונ וי לע י רמוח םוקמה
.׳רכו .כ״ע ראובמו תנעטש םי בשותה התיה שי ש םי שרוגמל לטבתהל גהנמל
.םי קי תווה םלואו ופוסב לש רבד הרבג די םי שרוגמה לע ,םי בשותה דע הבורש
לש הלי הקה ולבי ק םהי לע תונקת תוגהנהו ,םי שרוגמה טעמל תי ב תסנכ דחא
הראשנש סאפב תגהונה י גהנמכ םי בשותה ,םי נשי ה ןכו אוה דע רודה .ןורחאה
וסי פדהו רודי ס ארקנה תבהא״ ״םי נומדקה ספדנ( םי לשורי ב תנש )ט״מרת םשו
םי עי פומ תצקמ ןמ םי גהנמה םי נושארה וגהנש םהי ני בו( אלש וכרב לע ללהה
,ח״רב תעדכ .)ם״במרה ׳עו המדקהב רפסל י כלמ ןנבר ל״זו שורי גהמו הזה ואב
המכ המכו תוחפשמ םי נבר םי מכח םי לודג רשא דע םוי ה רוא םתרות עי פומ
י נבב ,אברעמ המהו תוחפשמה תוסחוי מה םי אצמנה ,ברעמב םדי בו רוסמ לכ
י ני נע תונברה תוררשהו ,תורשמהו לעו םהי פ ואצי ואו בי ו לכ י שנא ,ברעמה
י רחאו םהי רבד אל ונשי .כ״ע
.ג דחאמו הרבגש די םי שרוגמה לע ,םי בשותה וטשפתה וקורמב לכ י גהנמ
,אי לי י טשאק ללכבו הז רתי ה החי פנה ואי בהש םמע םי שרוגמה ,סאפל םשמו
בורל י רע ,ברעמה כ״שמכו ת״ושב רמאי ו קחצי ב״ח ׳י ס( )ב״כק עודי ו״ רבדה
י כ לכ י רע ברעמה םה םי ררגנ י רחא י גהנמ סאפ ,םי נושארה ןעי םי שרוגמהש
אי לי י טשאקמ ונח הלי חתב תני דמב סאפ כ״חאו ורזפתנ לכב י רע .״לארשי .כ״ע
כ״כו ת״ושב י נבא שי ש א״ח ׳י ס( ה״ס ה״ד רחא )אפרתנש י כהו״ גוהנ לכב י תב
ןי ני ד ברעמבש םי כשמנה רחא תנקת םי שרוגמה .״ה״הלז כ״כו רפסב םי חבז
םי מלשו :)המדקהב( שי ו״ רשא ופי סוה ןנבר םי שרוגמה אי י לי טשאקמ םי גהנמ
,םי נוש לכש םהי רבד י לחגכ שא .״םי קי זו כ״כו י חבזב קדצ י ״תכ( :)המדקהב
םע״ לכ ,הז וני תובר וני תובאו םי שרוגמה אי י לי טשאקמ ן״נ ואר קוספל תצקב
תומוקמ הלא ךפי ה י קספמ ,ןרמ וררגי ו והי י רתבא לכ י רע ברעמה .״י מי נפה .כ״ע
ןכו דע םוי ה הזה תובר ןמ תונקתה י גהנמו וקורמ םדוסי .םי שרוגמהמ ללכבו הז
לכ י ני ד ,הבותכה לכהש עבקנ י ״פע תוארוה תונקתו י מכח .אי לי י טשאק ןכו
ן ג מ אובמ יג הנמל ברעמה תו בא
המ
ספדנ לכב תובותכ ברעמה אוהש גהנמכ .אי לי טשאק ןבו רתי ה אלש אשי השא
.תרחא כ״שמכו ת״ושב רשא המלשל ׳י ס( ב״נ ה״ד .)י אהב ןכו םי בר ןמ
םי גהנמה וגהנש תוצראב ,דרפס ןוגכ הכרב לע י צח ללה די עהש ן״רה ןכש
גהנמה .ומוקמב ןכו גהנמה רמול וננע תי נעתב רובי צ םג ,תי ברעב ומכ בתכש
,ש״ארה גהנוה תוצראב ברעמה תעפשהב י לו ג .דרפס
תומוקמ אלש וטשפתה י גהנמ אי י לי טשק ןאולמב - םורד וקורמ הי פגאו
הנהו תעפשה םי שרוגמה לע י רע ברעמה עי גה לכל תומוקמה בי בסש רי עה ,סאפ
ללוכ ,אסאנכמ ,רצקלא ,ןנדאוו ,סי דאב ,ודבד ,רי גנט ,ןאווטי ט ,י לאס
,אלי זרא ,שי ארעל ,טאבאר י פסא ,דועו לבא םי רעב תוי מורדה ,רתוי ןכו י רהב
,סלטאה אל וטשפתה י גהנמ אי לי טשאק ,ןאולמב ןכלו םי אצמנ דע םוי ה הברה
י קולי ח םי גהנמ םהי ני ב ןי בל ראש י רע ,וקורמ ןעי םתעפשהש ןמ םי אי י לי טשאקה
אל התיה .י רמגל כ״כ י בר הדוהי ןב רטע ת״ושב תוכז תובא אסי פ( ב״עקת ׳ס
:)ה״ע הנקתו״ וני קתהש ק״ק סאפ ,םי שרוגמה רי רג והי י רתבא לכב י רע ,ברעמה
ץוח תללי פאתמ הי פגאו שי כארמו )הקוראמ( שי שי ו לכ החפשמ י פל ,הגהנמ
וני י הד םתוא םהש ערזמ םי שרוגמה םי שוע גהנמה ,אוהה ראשו תוחפשמ שי
םי שועש גהנמ ,םי שרוגמה שי ו ,תדכ לבא לכ ראש תוצרא ,ברעמה ,סאפ
ןאווטי תו רצקלאו לכו לי לגה ,אוהה סאנכמו ורפצו םלוכ םי שוע גהנמכ
.םי שרוגמה ק״קו סונאי י לבי ס רשא ו דבי דב םי שוע גהנמכ םי שרוגמה ,כ״ג לבא
ק״ק אזאת שי םהל גהנמ .״ע״נפב י תעמשו[ המכמ י מכחמ שכארמ הלבקש םדי ב
עי גהש ן״רמ ומצעב שקארמל חכוותהו םע םכחה י בר קחצי הי ולד .ל״צז כ״כ
רפסב י כלמ תו א(ן נבר :)ד״ו י עמשלו״ ןזוא רבדש םע ן״רמ שודקה ל״ז הי השכ
.״סקארמב אצמנו בתכב די ח״רגהל הנשוש ל״צז וחכוותהש לע גהנמ שככארמ
וגהנש שי דקב י רחא ת״הי רק החנמב ,תבשב לעו המ ולקי הש ,תופי רטב אוהש
אלד קספכ ן״רמ .]ע״ושב
תלבק י קספ ש״אדה תוצראב דרפס
הנהו רבכ דרפסב היה בשחנ ש״ארה םברכ לש ,םי דרפסה כ״שמכ לאבנרבאב
חבזב :חספ ונחנאו״ תולג םי לשורי רשא ,דרפסב וננה םי גהונ תעדכ
ש״ארה .״ל״ז כ״כו ת״ושב :ך״שרהמ ש״ארה״ םבר לש .״םי דרפסה רפסבו
תונקת םרכ רמח א״רל( הוואקנא )ל״ז :בתכ רבכש וגהנ תומי מ םלוע תעדכ
.ש״ארה רחאמו י מכחש אי י לי י טשאק ועי פשה לע י רע ברעמה רומאכ םג ברעמב
י מי נפה בשחנ ש״ארה ,םברכ כ״שמכ ת״ושב טפשמ הקדצו בקעי ב ׳י ס( :)׳ה
ךכו״ וי ה ,םי רמוא י כ םוקמה רשא הנפי ש״ארה הככ .״וכלי ףסונבו םג תעפשה
ם״במרה היה רכי נ תוצראב ברעמה כ״שמכ י חרפב םי נשוש םי ללכ( )׳ה םשב
ן ג מ אובמ יג הנמל ברעמה תו בא
ח״רגה רי שי לא טרפבו( םי שרוגמהמ ועי גהש הי סולדנאמ וגהנש לע .)וי פ לבא
תלבק וי תוארוה אל וטשפתה י רבדכ .ש״ארה
ךאי ה וגהנ ־ אש תוצרא ברעמה
.ד הנה דבלמ תרותש םי אי י לי טשאקה התיה הסורפ לע י רע ,וקורמ םתעפשה
העי גה םג ראשל י רע ,ברעמה וי הו ןמ םי מכחה ו לגש תוצראל ,תוכומסה
םללכבו ץראל ,לארשי לעו םדי וגהנוה תובר םהי רבדמ ףא תומוקמב .וללה
ןי י צנו תא :םי עודי ה אבוה םי רפסב ןואגהש לבוקמה י בר ןועמש אי בל עי גה
סאפל םע י לו ג דרפס ותוי הב ,דלי ותוי הבו ןבכ םי שש אצי י דכ תולעל ,י ״אל
ותוארבו י לופי רטב בצמ הבוזעה ,תתוי נחורב טי לחה ראשהל םש םדמללו .הרות
םשו עי פשה .ותרות ןואגה י בר בקעי י ב ,בר ובר לש ן״רמ ,ע״ושה עי גה רי על
ןסאמלת םשמו רחבנ הברכ לש סאפ דע הלעש ,תפצל ׳ר הדוהי טי י ח אצי תנשב
ד״נר ,אי לטי אל םגו ז״בדרה אצי סאפמ ץראל לארשי רנ( .)ברעמה ףסונבו ךכל
םי בר ןמ י מכח אי י לי טשאק ועי גה דרפסמ י רעל ברעמה ,הבי בסש םהי ני בו םי רעה
,הי קרוטבש ,הי סנות ,רי גלא בולו םקלחו ףא ועי גה םראל ,הבוצ םגו םש ועי פשה
הדי מב הבורמ לע הי גהנמ לבא[ ךרדב ללכ הברה י גהנממ בלח םני א םי מוד
תוצראל ,ב״רגמה אוהו י נפמ םשש גהנמ םי שרוגמה אל היה טלושה ראשכ
תוצרא ,ברעמה םי ברעותסמהו ןי י דע וגהנ םגהנמכ אובב ,םי שרוגמה אלו ופר
םהי די דע הברהש םגהנממ ראשנ י מכ .םדק ראובמכ המדקהב רפסל ךרד .]ץ״רא
אצוי ה רומאהמ תומוקמבש םי בר דרפסב ףאו ץראב לארשי תעפשה םי מכחה
אי י לי טשאקמ .העי גה ןכלו ונאצמ םי ברב ןמ םי גהנמה תוגהנההו רשא
םי וש ,םה י כ ןטבמ דחא .ואצי ךרואלו לכ רפסה הארי ןי י עמה תא דצה הוושה
ןי ב י גהנמ ,וקורמ ,הי קרוט ,ןוי ,הי סנות ,בול .רי ׳גלאו הבי סהו אי ה ,ל״נכ רחאמ
רוקמש םי רבדה עי גה י מכחמ .אי לי י טשאק פ״עאו םי רבדהש םי טושפ םי עודי ו
,םה מ״כמ ונאצמ ךרוצ םקי תעהל רחאמ הברהש םני א םי עדומ לכל .הז קי תענו[
ןאכ אמגודל ׳ג ןמ םי גהנמה םי מסרופמה רשא םי ווש ןי ב י רע .ברעמה )א תכרב
ללהה לע ללה ,גולי דבש בורש תוצרא דרפס וגהנ ךרבל ומכ די עהש רעשב
דקפמה רהנ( דוקפ .)ח״ר לאושבו לאשנו ב״ח ׳י ס( )׳ל די עה ןכש גהנמ ומוקמ
.)אבר׳ג( תאזו פ״עא ןרמש די עה ןי אש םי כרבמ י ״אב ,הי תולי לגו ךא הזב גהנמ
תוצרא לכ ברעמה ן י ו ו ש ,ךרבל תרבסכ ,ף״י רה )ב כ״ומכו ןי נעל תכרב תקלדה
רנה םי שנל רחאל ,הקלדהה כ״שמכ קי זחמב הכרב ׳י ס( )ג״סר ׳עו םי נפב ,רפסה
ןכש וגהנ לכב תוצרא ,דרפס דבלמ תעדש ן״רמ אל הרורב .הזב )ג ןכו המ
וגהנש תונעל ךורב אוה ךורבו ו מש םג תוכרבב םי אצוי ש םהב .ח״די ןכו די עה
ן ג מ אובמ יג הנמל ברעמה תו בא
לאושב לאשנו א״ח ׳י ס( )ה״כ ,)אבר׳ג( בלבו םי י ח ד״ח ׳י ס( )ט״ק )הי קרוט(
י בי תנבו םע ׳י ס( )ז״סק בתכ ןכש גהנמ .]םי לשורי
תלבק תוא־וה ן״רמ ברעמב י מי נפה
.ה עי פוהבו ורוא לש ן״רמ ולבי ק י נואג ברעמה ]י מי נפה[ לכב ףקות תלבק י קספ
ע״ושה י פכ די עהש הנושארב לו דג י מכח ברעמה ןואגה י בר בקעי ןבא רוצ
ל״צז ת״ושב טפשמ הקדצו בקעי ב ב״ח ׳י ס( :)׳ה ולבי קו״ וני תובא וני תוברו ל״ז
ו י רבד ותרבסו םגו ׳חה ש״רהמ ןב ןאנד רכזנה ,םללכב וי רבד ותרבסו ולי פא
דגנ ףלא ,םי קסופ בוש ןי א ונל אלא .״ותרבס כ״כו תרותב תמא ):טלק()ו גו דרב(
םי ררגנו״ רחא י קספ וני בר ףסוי ה״הלז אוה רי בשמה לכל םע .״ץראה כ״כו
שקבב המלש ןבא( )ןאנד ׳י ס( )ט״ל .דועו
ת״ושבו י נבא שי ש א״ח ׳י ס( )ו״פ ראי ב תבי ס תלבק י קספ ,ןרמ :ל״זו ט״המו
ולבי ק תורוד םי נורחאה קספ ן״רמ ׳י פא דגנ ףלא ,םי קסופ םושמ לי זאד
תטי שב וננומדק קוספל י רתכ וגמ תלת י דומע .הארוהה .כ״ע המו וגהנש םג
ברעמב י מי נפה ךרדב ו ז קוספל ף״י רהכ ם״במרה ,ש״ארהו הארנ םעטה פ״ע
כ״שמ י ״בה :ותמדקהב ןכלו״ י תמכסה י תעדל י כ תוי הל תשלש י דומע הארוהה
רשא תי בה תי ב לארשי ןעשנ םהי לע ,םהי תוארוהב אלה המה ף״י רה ם״במרהו
ש״ארהו ,ל״ז י תרמא לא י בל םוקמבש םי נשש םי מי כסמ תעדל ,תחא קוספנ
הכלה ,םתומכ םא אל תצקמב תומוקמ לכש י מכח לארשי וא םבור םי קלוח לע
תעדה ,אוהה ןכלו טשפ גהנמה .ךפי הל .כ״ע הנהו א״מרה י כרדב השמ השקה
ז״ע המל רחב ןרמ אקוד י נהב ,תלת אלו ראשב י מכח .לארשי םנמאו ומעט לש
ןרמ ראובמ ךותמ קודקד ,ונושל עודמ ספת אקוד ינה ,תלת אוהד םושמ תי בהש״
לארשי ןי נעשנ םהי לע .״םהי תארוהב םללכבו ש״ארה בשחנש םברכ לש
.םי דרפסה ף״י רהו ורובי חב דומלתל רבכ היה ןבא דוסי י רבדב .םי נושארה םגו
י קספ ם״במרה ולבקתנ י רעב ברעמה כ״שמכ רפסב י חרפ םי נשוש םשב ח״רגה
רי שי לא םי ללכ( .)׳ה י תעמשו רוזאבש הי סולדנא רשא דרפסב וגהנ םי רבדב םי בר
פ״ע .ם״במרה י רהו הז ראובמ בטי ה עודמ אקוד י נהב תלת תעבקנ ,הכלהה
אוהש תמחמ י בי שחש י קסופכ .ברעמה
דפפבו טפשמ הקדצ בקעי ב ב״ח ׳י ס( )׳מ קתעוה קספ ןי ד הפוקתמ דועש י נפל
עי פוהש ורוא לש ,ע״ושה :ל״זו פ״עאו הזש היה קי פסמ י פל וני תנקת
,ונגהנמו אכי הד אצמנד םי טונ תעדל תחא י ני דב תונוממ י רת וגמ אתלת י לשא
י ברבר ף״י רה ם״במרהו ש״ארהו קוספנ ןי דה .םהמע כ״ע חי כוהו הזמ המדקהב
רפסל וגהנ םעה ללכד הז י רתד וגמ ,תלת םדק ןרמל םג ברעמב .י מי נפה רשפאו
ן ג מ אובמ יג הנמל ברעמה תו בא
רמול י ״רהמהש י ב בר הלעש רי עמ סאפ ץראל לארשי י נפל תנש ,ב״פרה הלעה
ומע ללכ ,הז ורסמו ן״רמל ,י ״בה ז״פעו רבי ח ורפס ןפואב ללכהש הזה וי לעש
הי ונב ,הכלהה גהנוה עבקנו ,וקורמב םשמו י ״אל לכלו .םלועה כ״עו ולבי ק
ברעמב י קספ ,ן״רמ רחאמ אוהש ךלוה תטי שב ,וני נומדק רבכו ללכה היה עודי
י נפל אוב י קספ ן״רמ .ברעמל
הזי אב םי רבד אל ולבי ק תעד ן״רמ
.ו אלא פ״עאש לכש י נב ברעמה י מי נפה ולבי ק םהי לע תוארוה ,ן״רמ מ״מ רחאמ
תעפשהש י מכח אי י לי טשאקה םי גהנמב םתנקתו רבכ התיה ,ףקותב םוקמב
גהנמ אל ולבי ק תעד .ן״רמ ומכו בתכש י ״בה ומצעב המדקהב וני אש אב לטבל
םי גהנמ רבכש .וגהנ כ״כו ׳סב םי חבז םי מלשו :)םש( י רחאו״ םהי רבד י מכח(
)אי לי טשאק וכלה ןי ב לקהל ןי ב רי מחהל םגה םא אצמת הברה םי ני ד םהש וי ה
דגנכ תערכה ,ן״רמ םה .םי קדוצ .כ״ע ןכו ראובמ ת״ושב רשא המלשל ׳י ס( ב״נ
ה״ד התעמ )י אהד םתואבו״ תומוקמ םהבש ,תאשי נ םני א םי ררגנ י רחא תנקת
,םי שרוגמה כ״א םי חרכומ םה תכלל רחא תוארוה .״ן״רמ עמשמ לכש םוקמ
ולבי קש תונקת םי שרוגמה אל ןני לזא רתב תעד .ן״רמ כ״כו תורותב תמא
ךאלמהל לאפר ףד(ו גו דרב :)מ״ק םגה״ לכבש י ני ד הרותה ונא םי כשמנ םי ררגנו
י רחא י קספ וני בר ףסוי ,ה״הלז אוה רי בשמה לכל םע ,ץראה י כ אצמ ןח י ני עב
ךלמה וכלמ לש ,םלוע רובעתו הני רה הנחמב םי רבעה וכל לא ףסוי רשא רמאי
םכל ,ושעת הכלהו ותומכ לכב ,םוקמ תלוז תצקב ,תומוקמ טרפבו י נשל םי נמי ס
רוטב ע״ו שו ׳י ס ז״ל י ני דב תועוב ,האי רה ׳י סבו ל״ט י ני דב תוכרי ס הארה ולאבש
ןי א ונא םי גהונ וי רבדכ אלא םי גהנמכ םי סחוי מה י מכחל אי י לי י טשאק .כ״ע
תואחסונ הלפתה
.ז עודי כ תואחסונב הלפתה םהי קודקדו טשפתה גהנמה רקי עב פ״ע םי רודי סה
ועי גהש ונרווי למ רשא םבורב ועפשוה ןרממ ,א״די חה םללכבו י רודי ס תי ב
,דבוע תי בו ,החונמ תי בו הבאושה י ״רגהמ ,י זנכשא תלפתו שדחה .)ונרוול(
ולבקתנו םהי תואחסונ םהי קודקדו לצא ןומה .םעה םגו( טשפתה תצקמב רודי ס
תקח םלוע ספדנ תנשב .ה״סרת ׳עו דועב ףסוי ׳פ(י ח תומש תוא ׳ז ,)ורי כזהש
ונררי בו שרו שב י שי מחה ןי אש עובקל גהנמ רורב תואחסונב הלפתה קודקדבו
פ״ע םי רודי ס ולא דצמ לא .שוטת מ״מו ךי י ש הזב י רבד ח״רהמה י ׳גאלפ בלב
םי י ח אבוה( ,)אובמב אלש תונשל י חסונ תולפתה תושקבהו ורדי סש י לעב
,הי שות אבהו״ תונשל גהנמ םי נומדקה ושעי ול ןי ד תי בב ןי ד לש הטמ לככ
רשא תשוי .״וי לע שי ו ףי סוהל ולי פאד ןכי ה פ״עש קודקדה שי תונשל ,אסרי גה
ן ג מ אובמ יג הנמל ברעמה תו בא
מ״כמ בתכ ן רמ א״ד י חה ת״ו שב ףסוי ץמו א ׳ י ס( ) ׳ י תו אחסו נבד תו לי ג רה לצא
ן ו מה , םעה ן י א ונל םו ש תו שר תו נשל , רו ד י סה י רהד י נואג םלו ע ו לבי ק תאז
, הקי תשב י מו הנשי ש רעו פ וי פ רמו ל ו עטש אלו ו עד י תו רקל , תו בי תה שי ו לטבל
םתעד לש םי ררו עמה , םפו כלו י מו בו שחי ש לכ לארשי םי עו ט רבד ב , השו ד קבש
י ואר רו עג ל ו ב . הפי ז נב . ש״י י ע כ״כו ת״ו שב הו חי תעד ) ן ז ח( ב״ח ׳ י ס( ) ח״כ
י בג ל ד וקי נ ארו ב י רפ ן פג ה , לו ג סב ן ו י כש הנלבקתנש החסו נ , וז פ״עא שי ש ז ״ע
תו י שו ק פ״ע , קו ד קד ה המל הנשנ ג הנמ . וני תובא המו םג ו נאצמש םי אצו י ן מ
ללכה ד ו ע המכ , תו בי ת םג ו וז הי הת םי אצו י המ ן מ . ללכה ךי או הי הי ש םג
םי נו מד קה ועד י י ללכב , קו ד קד ה םאו ו לבי ק תאז , הקי תשב אל הי הנ םי בו ט
. ״םהמ
ד פפכו ג הונ המכחב ףד ( מ־ תו א ) ז ״ל :בתכ י ג הנמ״ סאפ םבו ר םלו ככ םי ד סו י מ
לע י רבד ברה םהרד ו בא . ״ל״ז כ״כו ףד ב :א״צק ן כו״ ונא םי ג הו נ
, א״ד רהכ רבכש עוד י רי עש סאפ םג הנמ . א״ד רהכ הארי ו ן י י עמה םי נפב המכ
י תכו ד ו נררג נש ׳ ע( ״הי רתב םש ׳ י ס , ח״ר ׳ י ס ב״כת תו לי פכב י קו ספ , ללה ׳ י סבו
. ) ח״כת
םי ללכ
. ז ט י ד פפכ י מכח ברעמה ו אצמנ םי ללכ םי רו רב ךרד ב הארו הה י קספב , ן ״רמ
טטצנו רקי ע םי ללכה רשא וג הנ םהב י מי מ . םד ק ע״עו ת״ו שב רשאב המלשל
) ו ״סרת( י חרפבו םי נשו ש ) םי ללכ( ת״ו שבו [ תרטע המלש או במב ךי ראה ד ו אמ
תו רו קמב םי בר הז ב . ]ש״ע
. א םו קמכ ן ״רמש אל הלי ג ו תעד ן ני טקנ תעד כ , ם״רו מ ׳ פא ד ג נכ ףלא םי קסו פ
ת״ו ש( רמאי ו קחצי ד ״וי ( ׳ י ס . ) ז ״פ ת״ו ש טפשמ הקד צו בקעי ב א״ח( ׳ י ס
) ׳ ה תו כז תו בא ׳ י ס( , ) ב״י תי רב תו בא ףד ( י בג ל( ) א״ע י מכח . ) סקארמ םי טפשמ
םי רשי א״ח ׳ י ס( . ) ח״פש
. • אל ו נלבי ק תארו ה ן ״רמ כ״שמב קד בב , תי בה אלו , תו בו שתב אלא כ״שמב
י ״בב ע״ו שבו . ד בלב לכו י נבר ברעמה ו מי כסה , הז ל אלו ךי י ש הז ב םי ק , י ל
ע״ע שקבב המלש ףד ( ) ׳ ל ד ״ו הו י חרפב םי נשו ש 1 ת״ו ש[ רמאי ו קחצי ב״ח
םי טו קי ל( ףד ) י ״ר ׳ עו ו ני רבד ב שרו שב י עי בר המו ו נראי בש םש , הז ב ן י אד תלבק
1 . בג א אררג י תרמא קי תעהל המ י תקפתסנש הז המכ םי נש רקי עב רד ג הלבקה תעד ב
ן ״רמ ־שא בתכ ת״ו שב רמאי ו קחצי ב״ח( םי טוקי ל ףד ) י ״ר ונלבי קש המ בו תכש י ״בב
ן ג מ אובמ יג הנמל ברעמה תו בא
תו ארו ה ן ״רמ ארמכ ארתאד ד צמ , ארבג ה רמאתש לכש המ קספש , ולבי ק ן כלו
ו לבי ק ו י תו ארו ה אל , לכב אלא קר כ״שמ י ״בב , ע״ו שבו י כ קר ו לא וי ה ללכב
. ]הלבקה
. ג ן רמשכ אי בה ע״ו שב ׳ ב , תו עד ן בתכו א״י ב . א״י ו ן כו א״מרהשכ אי בה ׳ ב
תו עד ן ונג סב . הז ן ני טקנ א״י כ ארתב רמאי ו ( קחצי םש ש״פו . ) םש(
. ד ־שאכ בתכ שי םי רמו א שי ו , םי קלו ח הלבק ו ני תו ברמ םי נו שארה סאפב הכלהד
שי כ םי רמו א . אמק ד ״ו ה י חרפב םי נשו ש ) םש( םשבו קחצי לה חי ר מ״ו ח( תו א
. ) ׳ ב א״י ו םג ש הז ב ן ני לז א רתב שי ה , םי קלו ח אי הש העד ה תאבו מה . הנו רחא
טפשמ( הקד צו בקעי ב ב״ח ׳ י ס . ) ץ״ק
. ה םתס , א״י ו הכלה םתסכ ףא םא ן ״רמ עי רכמ שי כ י מ רמו אש ב״צו מ( ב״ח
ףד , ׳ ה , . ז צ ש״פ ) םש( רמאי ו קחצי . ) םש(
. ו םא ׳ ג י ד ו מע הארו הה ד ג נ , ן רמ י כה ל״י י ק רמאי ו ( קחצי םש ׳ עו שרו שב י עי בר
רו אי בב . ) םי רבד ה
. ז רבד ב הו רעבש הרו מחה ן י א וני ד י ב לקהל ד ג נ . ) םש( ן ״רמ
. ח י רחא רבחתנש , ע״ו שה ג הנמה טו שפ ן י אש רמו ל םי ק י ל ד ג נ ן ״רמ םש[ רפס
תו כז תו בא ׳ י ס , ב״י ש״פ . ]) םש(
. ט אל ו נלבי ק תעד ן ״רמ םו קמב ן י אש ו תעד . הרו רב שקב( המלש ףד :ול ן כו
תעד םי בר י לו ד ג מ . ) ד רפס
ע״ושבו , אד י רג אלו ראש . וי רפס ן כא הברה םי רקמ שי רשא ן ״רמ י ״בב אל עי רכה
שורי פב ן יד , םי י וסמ ךא ךו תמ וי רבד הראבתנ ו תטי ש . ן י נעב אמג וד ל( המ ונד ש
םי נורחאה י א בלח ם״וכע רז ג נ , ן י נמב מ״קפנו אבוט וני מי ב םא י נהמ ד חפ , ן וטלשה ׳ עו
הז ב ח״רפב י רפו ראות ׳ יס( ) ו״טק ו טקנש וני אש רז ג נ . ן י נמב ךא י ״בהמ הלוע וי רבד מ
בושי י ב תעד ם״במרה רז ג נש . ן י נמב ךא אל בתכ ן כ רותב קספ אלא ךכ תו עמשמ , וי רבד
םאה םג הז ב ן ני רמא ונלבי קש תעד , ן ״רמ רקי עהו הכלהל הי הי סו פתל הרז ג נש , ן י נמב
וא . ) אל הלאשו וז אל הראבתנ י ד ךרוצה י רפסב י ללכ . קספה י תסרפו י תוקי פס י מק ן רמ
ש״י רג ה בי שי לא , א״טי לש רמאו י ל רבד הש , י ולת םאש תי ל ן אמ , ג י לפד אצוי ךכש
םי כי רצ ד ו מלל , אי ג וסה אלי ממו ךכ םי כי רצ םג , קוספל ךא םא א״מרה קלוח ז ״ע ן י א
ךי רצ לז י מל רתב המ הלו עש , י ״בהמ ן ויכ אלש בתכ ךכ רותב . הערכה י כ קר תו ערכה
תורורב וי ה ללכב תלבק . וי קספ
י גהנמ הכלה
לע י פ רדס
ן חלש ךו רע
ו א ח״
* ®* י ^
ז^י * IVs
ז »* י ££« ® V ‘
ז מי ״? ון « 1
:?עמטנ
mo ״■ ■. ז\י< - !יומ
1 י יי°״ * &• מ * מ«י< ין #
‘V ® * י* י
1י י ^ מ ל י ^ '
‘V ®S V ^ d«o״
10- ! ?י* V ®:. :, ז ^ י י «
s a s i s
ע לסופ 5
s - s S s y s
1V ®—* P* •^.■m 0*י* '
1ין » p * « ז ^ י ״?#
1V »^ L|V k «י 0 זיז
מ י< ■S J f l l ז ^ י
W %w* * «י 0 * * ׳
1 ז מ* י * # ?: ין «
וטוטתנ
* ?
1ין » ין ® 1
?תהותע
S i S S & S !
$הוכח$
1V »* £ -י 0 ז ז ״, <
0 יי * £28 מ £ה«י< יי• ‘*
1 ז מי ״ י ^ ״מ ו<יג ?
^ S S » ! 25S ’
£* < »״: ! &? 2 :
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס א - ןי ד תמכשה רקובה
תאירק תרשע תורבדה רוביצב
ףי עס :ד בו ט ..רמול תרשעו .תו רבדה הגה אקודו די חי ב רתו מ רמול תרשע
תורבדה לכב םוי לבא רוסא סרמאל .רובי צב
תעשב תאי רק תרשע תו רבדה רפסב הרו ת תי בב תסנכה ו גהנ לכ ש
להקה דמו ע לע ו י לגר אלו םי ששו ח תמו ערתל םי ני מה אלא םו קמב
ארו קש תרשע תו רבדה י נפב ו מצע אלו ארו קב לכ השרפה
ד ו ק מ
1 . ן כ ג הנמה . טושפ וקיתעהו רפסב ג הונ
המכחב ׳ מע( ) ג ״מק רוציקבו ע״וש
) ונד ילוט( ד ומע . ז ״לק ן כו ת״ושב הוחי
תעד ) ן ז ח( ג ״ח ח״וא ׳ ס , ג ״י ת״ושבו
ש״מש ן ג מו א״ח ן מיס( . ) ׳ ז נ ךכו אתיא
הטמב הד והי י״רהמל( ) שאייע ן מיס ׳ א
, ו״קס רבד בו לאומש ׳ יס( ) ו״ער יפכבו
ן רהא ׳ יס( . ) ט״ל םג ו יד שב ד מח יללכ(
םיקסופה ׳ יס ׳ ה תוא ) ד ״י ן ד הז ב םייקו
ג הנמה ךא( שי ן וד ל רקיעב וירבד
. ) ל״מכאו
רוקמו םירבד ה ׳ סמב תוכרב ףד ( ) . בי
ר״א רמא לאומש ףא ן ילובג ב ושקב
תורקל ן כ אלא רבכש םולטב ינפמ
תמוערת . ן ינימה י״שרפו ושקב עובקל
תרשע תורבד ה תאירקב . עמש ינפמ
תמוערת , ן ינימה אלש ורמאי ימעל ץראה
ן יא ראש הרותה , תמא ירהש ן יא ן ירוק
אלא המ רמאש ה״בקה ועמשו ויפמ
, יניסב . ל״כע ם״במרהו ויתובושתב ׳ יס(
) ו״מ אצי ד ג נ ג הנמה ד ומעל תעב תרימא
תרשע תורבד ה פ״ע ירבד ׳ מג ה . ל״נה
ת ו ב א
ראובמו ירבד מ לאושה וירבד ב ךכש היה
ג הנמה ז אמ אוהשו ג הנמ . םוד ק הארנו
אלש ולבקתנ תונעט , ם״במרה ירהש
וג הנ הברהב תוליהק ד ע םויה הז ה
ד ומעל תרשעב , תורבד ה ךירצו רואב
המל אל ולבקתנ ירבד ם״במרה . הז ב
םרב רבכ וקליח םיבר ן מ , םינורחאה
המש וששחש ׳ מג ב תמוערתל םינימה
אל ךייש אלא ן מז ב ם״במרה לבא אל
םינימב . ונימיבש ׳ ע שובלב ס״וס ד ״צת
ד ״בוה( ש״החמב , ) םש כ״כו מ״ג אב
ח״וא ד ״ח ׳ יס( ) ב״כ כ״ג ש החד הנעט
וז תמוערתד , םינימה אלש ויה םיעוט
. הז ב ש״ע ן יאש תונשל . ג הנמה כ״כו
ת״ושב ש״מש ן ג מו . ) םש(
ד ועו הארנ ףיסוהל ן יאש ירבד ם״במרה
םימכסומ יפל לכ . םינושארה הנהד י״בב
ן מיס ׳ א ה״ד ( בוטו ) רמולו ׳ קה ׳ מג מ
תוכרבב ) םש( ש״מע ־וטה ן ירוקש
תרשע תורבד ה הלפתב ירהו ׳ מג ב
תוכרבב ) םש( ראובמ ן נישייחש םושמ
תמוערת , םינימה ׳ יתו ונייהד אקוד
ןמיס א תובא
ןוקית תוצח
ףי עס :, י ו אר לבל ארי םי מש אהי ש רצי מ גאו דו לע ןברו ח .ק״מהי ב
םי קדקדמה ו גהנ םו קל לכ הלי ל רמו לו ן ו קי ת ,תו צח לי לבו תבש ו גהנ
רמו ל ן ו קי ת האל 2 .
רו ק מ ת ו ב א
רוביצב לבא ד יחיב אכילד םושמ
תמוערת םינימה הברד א בוט , םרמואל
כ״יעש רוכז י ד מעמ ירה יניס לכב , םוי
קז חתתו ותנומא . הז ב . כ״ע הרואכלו שי
םוקמ רמול ד ״פל י״בה לכש האירק
רוביצב ד חיימש הב תא תאירק תרשע
תורבד ה שי הז ב םושמ תמוערת . םינימה
םלוא הארנ ן יאש ירבד ב ׳ מג ה י״בהו
רשק , ונינוד ינל הנהד י״שר שריפ איד הב
ששחהד תמוערתב םינימה אוה אלש
ורמאי ן יא ראש הרותה , תמא ועד תו
ירהש ן יא ן ירוק אלא המ רמאש ה״בקה
ועמשו ויפמ . יניסמ כ״או ז ״יא ךייש אלא
אכיה ד חיימש תשרפ תרשע תורבד ה
ע״נפב אלו ארוק ראש , השרפה לבא
אכיה ותואבש ד מעמ ארוק תא לכ
השרפה ן יא ן אכ ךה אששח ורמאיש
ן יאש״ ן ירוק אלא המ רמאש ה״בקה
ועמשו ויפמ . ״יניסב ת״ילתו יתאצמ ן כ
שרופמ ירבד ב א״ד יחה ד וד ל( תמא ׳ יס
׳ז תוא ) ׳ ה פ״ע המ אבוהד ׳ סמב םירפוס
ן נתד , םתה רמא ל״ביר ן יא ךל רבד ן ועט
הכרב ינפל וירחאלו תאירקב[ ]ת״ס אלא
תריש םיה תרשעו ״תורבד ה ׳ קהו םש
המל אל וששח תמוערתל , םינימה ץריתו
ן פואבד ארוקש לכ השרפה ן יא ששח לש
תמוערת . םינימה ן כו בתכ איד הב ורפסב
בוט ן יע ן מיס א״י אתלאשב אד לע
תומוקמ וג הנש ד ומעל תאירקב תרשע
תורבד ה ן ויכש םיארוקש רפסב הרות
לכב תבש ט״ויו םג ו תשרפב תרשע
תורבד ה ן יארוק תצקמ תשרפ ורתי תיל
ן ל . היב רומאהלו ג הנמ הז ססובמ לע
תטיש . י״שר ז ״פלו ירבד ם״במרה
ויתובושתב ׳ יס ו״מ רשא אצי ד ג נכ
ג הנמה ד ומעל תרשעב תורבד ה ללג ב
ששח תמוערת םינימה הז מו אצי תנעט
תצקמ ימכחמ רוד ה ילמלאש ואר
םינורחאה תא ירבד ם״במרה ויה םירז וח
. וב אצויה ונירבד מ תורמלש ם״במרהש
קפקפ לע וניג הנמ , הז ב ן ייד ע ךשמנ
ג הנמ הז ד ע , םויה רומאכו רחאמ אלש
ךייש תמוערת םינימה רשאכ םיארוק לכ
. השרפה ד וע םינימהש רביד ש וב
ם״במרה םניא םתוא םינימה , ונימיבש
רבכו וניצמ ד ועב תומוקמ ששחש
ם״במרה םינימל ן וג כ ג הנמ תנתמה
םיעברא םוי אלו וששח וירבד ל כ״שמכ
מ״סכה ב״וסא א״פ( ׳ לה . ) ד ״י
ן ינעבו תרימא םשל ד וחי ינפל לכ הוצמ
. הוצמו קמעב עשוהי ג ״ח ׳ יס( ) ׳ כ
ץילמה המב וג הנש ן כ וניתובא ן כו ספד נ
. םירוד יסב ךרד בו ללכ וכשמנ רוביצה
. םהירחא ׳ עו ת״ושב םימ םייח א״ח ׳ יס(
) א״ס המ אציש ץצוח ד ג נ ישנא ומוקמ
ריעב סאנכמ ויהש םיג הונ . הרמואל
2 . ן כ ג הנמה , טושפה כ״כו ת״ושב
ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס ה״נ תוא( , ׳ ה ) ׳ ו
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס ד - י ני ד תלי טנ םידי
הליטנ י״ע ילכ אצויב תיבמ אסכה
ףי עס :חי ו לא םי רבד םי בי רצ הלי טנ ,םי מב םקה ו תטממ אצו י הו תי במ אסבה
תי במו ץחרמה ץלוחהו ו י לענמ עגונהו .וי לגרב
שי ו בתכ ש ו גהנש לקהל ן י נעל הלי טנ אצו י ב תי במ ,אסכה אלש
םי כי רצ הלי טנ י לכמ אלא הפי טשב םעפ תחא זרבהמ י גס 3 .
י״טנ רקובב ךותב 'ד תומא
:םש ו גהנ ן ו מה םעה לקהל ן י נעל תלי טנ םי די רקו בב אלש ךי רצ תו י הל
ךו ת ׳ד תו מא לש םדאה םו שמ םי כמו סש לע הטי שה לכ ש תי בה
בי שח ׳דכ .תו מא םי ארי הו ו גהנ קדקדל הזב 4 .
רו ק מ ת ו ב א
ילילב״ תותבש ג הנמה לכב וקוראמ םג ו
טעמכ לכב תומוקמה אלש רמול ן וקית
לחר תרומשאב רקובה לבא ן וקית האל
לכה םירמוא םע יד וד ד רי ונג ל םינוג ינב
החמשבו . ״הבר בתכו ד וע םשב ויניקז
ויהש םימק לכ הליל רמול ן וקית תוצת
םוקמב , םילבאה ז ״חאו םיד מול ד ע
. רקובה אלד ו ח״אבהכ ׳ פ . חלשיו כ״כו
תמאב בקעיל אבוה( ח״הכב ק״ס ) ג י
לילבש תבש ן יא רמול ן וקית . האל
3 . ךכ בתכ ת״ושב ש״מש ן ג מו ׳ י ס( ג ״ח
) ז ״ל :ל״ז ו הנה ג הנמ וקוראמ המב
יתיארש ימיב יפרוח לכש םימכחה ן טק
וא לוד ג לטונ וד י ן מ ז רבה םעפב . . . תחא
ן כו ונג הנ ונא םהירחא ד ע םויה הז ה
. כ״ע תוטשפכו ירבד ן ״רמ ד יפקהש
תליטנב ילכ קר י״טנב לש רקוב כ״שמכ
ן מיסב , ׳ ד . ש״ייע
4 . ן כ וג הנ . םיבר ן כו ריכז ה ג הנמ הז
ת״ושב תובש בקעי קלח( ׳ ג ׳ יס , ) ׳ א
כ״עו ן ניכמסש לע תטיש יבר ן ועמש ן ב
רז עלא ׳ סמב תוכרב ףד ( ) . הכ לכש תיבה
בישח ׳ ד כ תומא , ימד קייד ו תובשב בקעי
ן כש עמשמ תוטשפמ , ס״שה אלש וג הנ
ד יפקהל ׳ ד ב . תומא אתיאד םיכשישכש
הנפי לוטיו , ויד י ירהו אל לכל ד חא שי
ול ס״כהיב ךומס . ותטמל כ״כו וג הנב
םעה . ) תירחש( ע״עו ב״מב ק״ס ׳ ב
ן יד מש ד ומלתה םיקסופהו ן יא רוסיא
תכלל ' ד תומא אלל . הליטנ
לבא רחאל רוריב , םירבד ה המ וג הנש
לקהל הז ב פ״ע בור היה תמחמ ישוק
ן מיס ו תובא
ןמיס ו - ןי ד תוכרב רשא רצי י קלאו המשנ וי שורי פו
תואחסונ תכרבב יקלא המשנ תוכרבו רחשה
ףי עס :, תברב י קלא המשנ הני א תחתו פ ךו רבב י נפמ או הש תברב האדוהה
ו גהנ רמו ל תכרב רי בעמה י לבח הני ש ן ו שלב םי בר 5 .
ר ו ק מ ת ו ב א
רבד ה ז רבהש היה קוחר . הטמהמ
םיאריהו וג הנ קד קד ל , הז ב א״רג הו ראמע
א״טילש רמא יל ותויהבש םע ב״רג ה
ונד ילוט ל״צז היה ד אמ ד יפקמ לכש
חרוא עיג מש תיבל היה ן יכמ ול םימ
תליטנל םיד י ךומס . ותטמל ן כו יתעמש
ח״תמ םיבר תורייעמ , תונוש םיאריהש
וג הנ קד קד ל . הז ב
5 . ן כ ספד נ םירוד יסב תיב , ד בוע רוכז
, םהרבאל כ״כו תקחב םלוע פ״ע ירבד
׳ מג ה תוכרבב ףד ( ) :ל םלועל ףתשי
שיניא יד הב . ארוביצ ן כו ד קינ ץ״בעיה
) סאפ( , ורוד יסב יפכ איבהש ומשב וג הנב
םעה . ) תירחש( כ״כו הטמב הד והי ׳ יס(
) ו״מ א״ד יחה ) םש( הלפת ד וד ל ) ראמע(
ףד ( , ) וכ הפי םש( בלל תוא ) ד י . ד ועו המו
שיש ונישש הרמואל ן ושלב , ד יחי פ״ע
ח״אבה ר״ש( בשיו ) א״י יפל המ היהש
וינפל תסריג רוד יס ש״שרה רבכ בתכ
רפסב תבהא םולש ףד ( ) ד יק תנקסמש
ש״שרה ורמואל ן ושלב םיבר ראובמכ
תורוד המב תורחא לש ירוד יס . ש״שר
ח״הכבו ׳ יס( ו״מ ק״ס ) ׳ ו בתכ ךירצש
תויהל וב ז ״מ . תובית כ״כו ימלשב רוביצ
ףד ( ) . ומ ד סחבו םיפלאל ׳ יס( ו״מ תוא
. ) ׳ ג ן כא חסונ ברעמה פ״ע ׳ מג ה תוכרבב
. ל״נכ
תכרבב יקלא המשנ חסונה לבוקמה
ףיסוהל ירחא תובית יתובא התאש״ אוה
ן ובר לכ םישעמה ן וד א לכ תומשנה
לשומ לכ תוירבה יח םייקו . ״ד על שיו[
םיפיסומ טילש״ לכב ״תוחורה שיו
םיפיסומ אלמו״ םימחר ריז חמו תומשנ
םירג פל ״םיתמ ינפל םויס . ]הכרבה
ן ינעבו רמול תושקב ן וד א( , םלוע ד יד י
, שפנ לכ , יאורב ךנעמל ) ד כו ינפל תוכרב
רחשה תוכרבו הרותה רבכ ריעה א״ד יחה
ת״ושב ףסוי ץמוא ׳ יס( ) ו״ס הז ו״ םינש
יאובב םירעל לאה יתיאר םירמואש
םיקוספ םד וק תוכרב הרותה ן וג כ
ללפתתו הנח םד וק תכרב . הרותה ךכו
ספד נ תצקב . םירוד יס יתרמאו םהל אלש
ן וכנ תושעל ן כ ד ג נ . ״ע״ושה ותנווכו
ירבד ל ע״ושה ׳ יס( ו״מ ףיעס ) ׳ ט שוחל
ארבסל הנושאר אל רמול םיקוספ ינפל
. ת״הכרב ן כא א״מרב םש בתכ ג הנמהש
, לקהל היארו הממ םירמואש תוחילס
כ״חאו םיכרבמ לע . הרותה ן כו לכב םוי
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס ח - תוכלה תי צי צ ותפי טעו
ןפוא תפיטע תילט
ףי עס :, תו תי לט םי נטק ו נלש ו נאש םי גהונ שו בלל פ״עא ן י אש םהב ףו טי ע ןי אצו י
םהב י די תבו ח .תי צי צ בו טו חי נהל ו תו א לע ו שאר ו בחר ,ו תמו קל
ףטעתהלו ,ו ב דו מעי ו ךב ףטו עמ תו חפל י דב ךולי ה 'ד ,תו מא ב״חאו ו נבשמי
לעמ ו שאר .ונשבלי ו
ן פו א ףו טי עה תי לטב ו גהנש או ה ךו שמל תי לטה לע ו פו ג לעו ו י נפ 6
לשלשלו תי לטה בי בס ו רו אצ דו עב הסו כמש םג קלחב ו פו גמ 7 אלו
קי פסמ המ םי גהו נש לשלשל תי לטה בי בס ראו צה . דבלב
יוסיכ שאר תילט•
:םש ו גהנ קרש י די מלתה םי מכח ן י סכמ םשאר תעב הלי פתה תי לטב
, לו דג אלו ראש ן ו מה םעה ו לי פאו םדא י ו שנ ו ני א הסכמ ו שאר
רו ק מ ת ו ב א
ק
ן יסנכנשכ ס״נכהיבל םירמוא המכ
םיקוספ םינונחתו כ״חאו ן יכרבמ לע
. הרותה ן כו ספד נ לכב םירוד יסה , םינשיה
תלפת , שד חה תיב , ד בוע רוכז . םהרבאל
תיבבו ד בוע םיניד ( םישד וחמ ) ׳ ג בתכ
םיג הונהד רמול ללפתתו הנח ורמאי
תכרב הרותה , םד וקמ ן ייצו ףסויל . ץמוא
םג ו ירעב ברעמה ימינפה אל היה םיק
ג הנמ רורב ךרבל תכרב הרותה ירחא
תושקבה אלא םיבר ויה םיכרבמ ת״הרב
, תיבב כ״או ל״י המש שיש וג הנ רמול
ת״הכרב ירחא תושקבה וכשמנ פ״ע
םירוד יסה ן יאו הז ב ן יד . ג הנמ
6 . ךכ ג הנמה ד יעהד כו ת״ושב טעמ םימ
) הייטע( ב״ח ס״וס . ׳ א הנהו םינואג ב
ושריפ הפיטעש יעב תפיטעכ םילעמשיה
ךכו איבה רוטה , םהירבד ךא והמ הפיטע
תילעמשי וקלחנ וב םינורחאה פ״עד
וטושפ ז ״רה יפכ המ שריפש י״שר
ק״עומב ףד . בכ ד ע יבוג אנקיד ׳ פ תומוג
יחלבש הטמל , ויפמ כ״כו ז ״רג ב , ל״ז ו
ן כל ךירצ ףטעתהל ותילטב תפיטעכ
םילעמשיה ונייהד תוסכל שארה םע
םינפה ד ע תומוג יחלבש הטמל ויפמ
כ״ע ש״הצקבו ש״הד ב( ׳ פ ׳ ז תוא ) ד ״י
המת ז ״ע ת״ושבו ן ינק הרות א״ח ׳ ס( ) ׳ ב
םייק ג הנמה תוסכל םג םינפה ךכו בתכ
ת״ושב טעמ םימ . ) םש(
7 . ךכ ג הנמה . טושפה כ״כו ת״ושב טעמ
םימ . ) םש( כ״כו ימלשב רוביצ ףד ( ) . בל
ןגמ ן מיס ח תו בא
חתפבו ריבד ה ב״ח ׳ יס( . ) ׳ ח אלד ו יפכ
המ שיש םיג הונ לשלשל תילטה לעמ
ושאר ויפתכו אלב הסוכמש קלח ן מ
. ףוג ה ךכו הלוע תוטשפב ירבד מ ע״ושה
בתכש וחינמש לע , ושאר ובחר , ותמוקל
עמשמ ףטועש םג קלח ן מ . ףוג ה ורוקמו
ד ״הרתהמ ׳ יס( . ) ה״מ
ונימיבו טשפתה לצא םיבר תוד עמ
חרז מה ףוטעל שארה , ד בלב כ״חאו
לשלשל ותוא לע . ופוג ע״ליו הז ב הנהד
רוקמ םירבד ה בתכ ח״אבב ׳ פ תישארב
) ה״ה( ל״ז רד ס תפיטע תילט לוד ג ךכ
, אוה רחא םויס הכרבה ףטעת וב ךשאר
ד בלב אלו םתואכ םימכחתמה ףטעל וב
לכ םפוג , הליחתמ ן יאד ונל אלא ירבד
י״ראה , ל״ז רחאו תפטעש וב ךשאר ויהי
' ד ה תופנכ ן יד רוי לע םייפתכה ד צל
, םינפ םינש לע ד צ ן ימי םינשו לע ד צ
. לאמש ז או ד ירות תילטה ךורכה ךראוצב
לע לכ ךפוג התעו היהת ףטועמ וב
ךשאר ךפוג ו . ד חי . כ״ע ראובמ וירבד ב
קרש שארה הסוכמ אלו ףוג ה פ״ע ירבד
. י״ראה ן כו אתיא רפסב ד סח םיפלאל
׳ יס( ׳ ח ׳ לה ) ׳ ב לופקיש תילטה ן פואב
אלש ריאשי טושפ ן מ תילטה קר יד כ
יוסיכ . שארה םנמא אל יתיכז ן יבהל
םירבד ה , ללכ הממד ׳ רנש םתנווכב
הפיטעהש היהת לע שארה אלו לע ףוג ה
, ללכ ע״צ ירהש םיקסופב םנמא ראובמ
רקיעש הפיטעה אוה םג ש שארה , הסכתי
לבא ז ״כ אוה ףטעתמשכ ד חיב םע , ףוג ה
אתיאד כ ד ״הרתב ׳ יס( ) ה״מ ח״רהמו
׳ י ס( ז ״וא ) ׳ ד . ד ועו הברד או םא ףטעתמ
קר תא ושאר אלב ופוג רשפא יוהד
הכרב הלטבל אתיאד כ ן מקל ׳ סב( ) ׳ י
, י״בב איבהד םשב רותפכה חרפו
ירפסבש טעממ תוסכ . שארה ן כו קספ
ע״ושב םש ׳ עס( ) ׳ י תוסכד שארה רוטפ
. תיציצמ
המו אתיאש ע״ושב ףיעס( ) ׳ ב ן וכנש
הסכיש ושאר . תילטב רוקמב םירבד ה
ד ״הרתהמ ראובמ אוהד ףוג ה שארהו
, ד חיב לבא ףוטיעב שארה ד בלב רשפא
ן יאד וב תבוח תיציצ , ללכ אצמנו םאד
ףטעתמ ג ״הכב רמואו םיקוספ תעשב
ףוטיע שארה שי ששח הכרב , הלטבל
קיספמש ן יב ףוטיע שארה תפיטעל
. ףוג ה
תמאבו שי הומתל לע ח״אבה ד סחו
םיפלאל ובתכש תוטישפב ףטעתהל תא
שארה , ד בל םרוקמו ירבד מ י״ראה , ל״ז
פ״עאו ן יאש ונל קסע תורתסנב ן ייעמה
ףוג ב ירבד רעשה תונווכה הארי שיד
ן וד ל , הז ב :ל״ז ו ד ג נכו הז אוה תיציצה
ן טקה ן יאש ן יפטעתמ וב אל תא שארה
אלו תא , תועורז ה לבא תיציצה לוד ג ה
ףטעמה תא שארה אוה תניחב רוא
ףיקמה ׳ וכו ן כל רועיש הז תילטה לוד ג ה
לש הפיטעה אוה יד כ תוסכל ושאר ובורו
כ״שמכ ׳ מג ה . ׳ וכו הנהו הביסל וז
וכירצה םינואג ה ףטעתהל תפיטע
םילאעמשיה םיריז חמו ׳ ב תויציצה , ׳ וכו
בוטו ן וכנו תושעל , ךכ תוחפלו ראשי
ףטועמ ךכ יד כ רועיש תכילה ׳ ד תומא
תעב ףטעתמש , תיציצב כ״חאו ריסי
ףוטיעה לעמ וראוצ ךכו היה וג הנמ לש
ירומ ל״ז . כ״ע ירה ריכז הד ז ״כב ףטעמש
וב , שארה והז ו רועישה ושאר , ובורו
לבא אל ללש תא ופוג . ללכ כ״שמו
כ״חאש ריסי ףוטיעה לעמ , וראוצ וניא
חרכומ אלש היה לע ופוג אלא לשלששכ
תילטה לומ ויפתכ אצמנ היהש םג לע
ןגמ יג הנמ הכלה
תי לטב םו שמ ארהו י 8 , םנמא ו ני נמזב הברהב תו מו קמ ן י אש י ו סי כ
רו ק מ ת ו ב א
. וראוצ לבא יאד וו םג םיפתכה . תוסוכמ
ירבד ו ח״אבה . ע״צ
ר״וש רפסב השעמ םיסנ ) ירוד כ( ד ומע
ח״עק שריפש תעד ב ח״אבה טקנד
םינואג הכ רקיעלש הוצמה יג ס תפיטעב
, םילעמשי לוכישו רמול םיקוספה
תונעלו שיד ק ינפל ד ירוהש תילטה לע
וני יהו( ופוג הז בש ן יא קספה ן יב הכרבה
רקיעל . ) הוצמה ע״עו ד ועב ףסוי יח
תישארב( ) ׳ ג בתכש לוכיש רמול םג
םיקוספה ד ועב ושארש ףטועמ . וב ן כא
יפל רומאה שי הז ב ששח , קספה וניאד
אצוי תפיטעב שארה , ד בלב יעבד םג
ףוטיע . ףוג ה קחוד ו רמול ל״סש תמאבש
ן יא הז רקיע ףוטיעה כ״פעאו ן יא הז ב
ששח , קספה כ״אד ל״וה רמאיש
םיקוספה . כ״חא שיו וראיבש ירבד
ח״אבה ותנווכש השעיש ףוטיעה םג
םייתפכב קר רקיעה אלש קפתסהל
ףוטיעב ףוג ה . ד בל ךא ן יא הז עמשמ
. וירבד ב יתעמש( ן פואש ףוטיעה לש
מ״רג ה יבערש ל״קוצז היב לשלשל
תילטה םג לע קלח . ) םייפתכהמ ׳ עו הז ב
ת״ושב תד מח םהרבא ב״ח ן מיס( , ) ׳ ב
םג ש המת לע ח״אבה . הז ב
םרב ׳ רנ םיג הונלד ירבד כ , ח״אבה וליפא
םא םירמוא םיקוספ ן יב ףוטיע שארה
, ףוג הל מ״כמ הכרב הלטבל , אכיל
ס״וסד קיסעק תוצמב , תיציצ ליחתהכו
הוצמה . ימד ן כו בתכ ת״ושב הוחי תעד
) ן ז ח( ג ״ח ן מיס ׳ א תוא( . ) ׳ א ן כא ימ
ן יאש ול ג הנמ ח״אבהכ ףוטעל שארה
. ד בלב וג הנמו חינהל םג לע םייפתכה
ג הנמכ תוצרא . ב״רג מה יפכו ד יעהש
ת״ושב טעמ םימ , ) םש( והז ו וטושפכ
ףוטעל ףוג ה שארהו כ״שמכ י״רהמה
בהובא ד ״הרתו םקיתעהו , ע״ושב טושפ
ן יאש ול , תונשל והז ד רקיעמ ירבד
ע״ושה . םיקסופהו
רשא כ״ע הארנ שיד ריהז הל ולאל
םירומש םיברב ג והנל הפיטעב ירבד כ
ח״אבה אלש ורוי ן כ ולאל םג הנמש אל
, ךכ חניתהד ימש ג הנמש ויתובא , ויד יב
ן וג כ אד חנה םהל לארשיל םא םניא
םיאיבנ ינב . םיאיבנ לבא ימ ן יאש וג הנמ
הז ב , ח״אבהכ אלא ירבד כ לכ םיקסופה
ע״ושהו עמשמש ףוטיעהש ללוכ םג
, ףוג ה יאד וד ן יא ול תונשל ג הנמה . ללכ
םיבר וג הנ רמול םיקוספ תעשב תפיטע
, תילטה תעב תקיד ב תויציצה ספד נו
םירוד יסב םירמואש יכרב״ ישפנ תא , ׳ ה
׳ה יקלא תלד ג , ד אמ ד וה רד הו , תשבל
הטוע רוא , המלשכ הטונ םימש . ״העיריכ
רחאלו תכרב ףטעתהל רמוא המ״ רקי
ךד סח , םיקולא ינב םד א לצב ךיפנכ
ן ויסחי ן ויורי ן שד מ , ךתיב לחנו ךינד ע
, םקשת יכ ךמע רוקמ םייח ךרואב הארנ
, רוא ךושמ ךד סח ךיעד ויל ךתקד צו
ירשיל ״בל וקיתעה תיבב . ד בוע כ״כו
וג הנב םעה ) תילט( ן כש , וג הנ ונייצו הז ל
. םיבר ׳ יעו המ ונבתכש ׳ להב , ן יליפת
םיקוספה םיג והנה תעשב תחנה . ן יליפת
8 . ךכ ג הנמה . טושפה אבוהו ע״ושציקב
שארה בשחנ ארו הי כ רתו מו לכל םדא תו סכל ו שאר תי לטב 9 .
רו ק מ ת ו ב א
ס ןגמ ן מיס ח תובא
) ונד ילוט( ד ומע , ז ״י ג הונבו , המכחב
וג הנבו םעה תילט( . ) ׳ ו ׳ עו רפסב רבד
לאומש ׳ יס( , ) ג ״כק ן כו ד יעה רעשב
ד קפמה ג הנמש תוצרא ברעמה קרש
יספות הרותה םימלשה םיפטעתמ תילטב
. הלוד ג קר ם-יב ק״היע ג הנמה הנוש
. ש״ייע רוקמו םירבד ה ׳ מג המ ן ישוד קב
ףד ( ) . ח אלא ן וג כ בר אנהכ ארבג ד אבר
אוה יעבימו היל ארד וס . הישירא י״שרפו
אלד ליז א יוליג ב . שאר א״ג מבו ק״ס( ) ׳ ג
בתכ עמשמש ׳ מג המ ימש וניאש ח״ת
׳ פא יושנ אל ףטעתמ תילטב לע . ושאר
ךא רומב העיצקו החד , היארה ל״יש
ארד וסש הישירא הנוש ףוטיעמ תילט ךא
ונג הנמ רומאכ ירבד כ . א״ג מה עוד יו
תכימסש םכחה התיה ן פואב ףוטיע
, תילטה ׳ ע( רפסב וג הנב םעה . ) םש ׳ עו
ם״במרב ׳ לה תיציצ . ) ג ״פוס(
9 . ךכ יתעמש ן רממ ש״ירג ה בישילא
, א״טילש ינבש וקורמ וג הנש קרש ח״תה
םיסכמ םשאר תילטב אלו ן ומה םעה
םושמ , ארהוי םיאשר ונימיב וליפא
יטושפ םעה תוסכל םשאר תילטב
תומוקמב הניאש הד פקה תד חוימ ח״תל
. ד בלב ן כו יתעמש ד ״בארהמ ר״ג ה השמ
ךובנרטש , א״טילש ן יאו הז ב םושמ לא
שוטת ן ויכ אלש היה ג הנמה ן כ אלא
םושמ , ארהוי םוקמבו אכילד ארהוי
ריפש . ימד
עוד יו הברהבש ירע וקורמ םיבר אל
ורהז נ קד קד ל שובלל וליפא תילט . לוד ג
ן כ ד יעה רפסב רנ ברעמה ףד ( ) ׳ ג ש קר״
תוצמב תיציצה אל וחיג שי יוארכ הבסמ
אל עד נ , הרחש בורו ן ומהה אל ופטעתי
ללכ תילטב . ״הלוד ג כ״כו ת״ושב
תואובת ש״מש ח״וא( קיס ) ט״ס
ינרוכז ו״ ימיב יפרוח בורש להקה אל ויה
םישבול תילט , ללכ קר ח״תה ויהש
םיעוד י םתמכחב םה ויהש םישבול
. ״תילט ן כו היה ג הנמה קיתעה לבא ן מז ב
ן ורחאה רבכ טשפתה לצא בור םעה
, סאנכמב , סאפ בורו םירעה שובלל תילט
, לוד ג אלא אלש היה יוצמ רמצ ויהו
םישבולמ , ישמ םיקד קד מהו ויה םינימז מ
לש רמצ תאצל תוצמ תיציצ , אתיירואד
יפל המ קספנש ע״ושב קרש םיאצוי
אתיירואד . רמצב ת״ושבו תרטע המלש
ן מיס( ) ׳ א ד יעה וג הנש ן ואטטב ד ע םויה
הז ה לקהל תשיבלב . תילט ש״ייעו המ
בתכש בושייב . ג הנמה
ן ינעבו תשיבל תילט ן טק עוד י ויהש
תומוקמ יטושפש םעה אל וד יפקה , הז ב
הז ב וכמסו לע המ ושבלש תילט לוד ג
םעפ . םויב
ן ינעבו תכרב תילטה ן טק םאה םיכרבמ
לע״ תוצמ ״תיציצ וא ףטעתהל״
״תיציצב רבד הז יונש תקולחמב
םינורחא תעד ב , ן ״רמ ומכ איבהש
ח״הכה ׳ יס( ׳ ח תוא . ) ה״כ תיבבו ד בוע
בתכ ךרבל לע תוצמ . תיציצ ן כו וג הנ
ךרבל לע ק״טה לע תוצמ ׳ ע( . תיציצ
תורעהב ףוסב . ) רפסה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
תשיבל תויציצה ץוחבמ
ףי עס :אי רקי ע תו צמ תי לט ןטק ו שבו לל לע ו י דגב י דב די מתש ו הארי רו בזי ו
.תו וצמה
גהנמה י רו דמ תו רו ד שו בלל תו י צי צה לש תי לט ן טק םי נפב ,אקו ד אלו
םאי צו הל ץו חב 10 .
ר ו ק מ ת ו ב א
10 . ן כו ד יעה ת״ושב הוקמ םימה ג ״ח
׳ יס( ) ׳ א עד ת״ ן כש וג הנ וניתובא
וניתוברו ושבלל ) ק״טה( תחת , םיד ג בה
ן כו ונג הנ ונחנא םהינב , םהירחא םלועמו
אל וניאר םושל ד חא ינברמ וקורמ
איצויש תא תויציצה . ץוחבמ ינאו ימצעב
יתשמש המכ ילוד ג מ , רוד ה םהמו ינבר
ד ״היב , הובג ה אלו ד חא םהב היה הלג מ
תא תויציצה ץוחל פ״עא וליאש ויה
םישוע ן כ אל היה בשחנ םהל הלילח
, ארהויל יכ ויה םיעוד י םתובישחב
. םתאריבו יאד ובו וכמסש לע ירבד ן ״רמ
י״ראה ל״ז . ל״כע כ״כו ש״רג ה שאשמ
ל״צז ותמכסהב רפסל ליתפ תלכת :ל״ז ו
ן כו ונג הנמ וקורמב רוד רחא רוד שובלל
ק״ט לע קולחה םמוי , הלילו םלועמו אל
ונעמש אלו וניאר םושל םכח וא בר ן טק
וא לוד ג וארנש ויתויציצ , ץוחבמ ן כו
ונג הנ םהירחא . כ״ע ן כו ד יעה יבר
רואינש איחי ל״צז אלש האר םושל ד חא
ימכחמ וקורמ ואיצוהש תיציצה וא
היהש הארנ םהל הטמלמ . ךליאו ד יעהו
ן כש ג הנ אבבה ילאס ל״קוצז אבוה(
רפסב ליתפ תלכת ףד . ) חלר ן כו יתיאר
ת״ושב הוחי תעד ) ן ז ח( ג ״ח ׳ יס( . ) ׳ א
הנהו םצעל ן יד ה ן יא רבד ה , ערכומ אלד
ונאצמ םיקסופב ובתכש איד הב סינכהל
תויציצה , םינפב רבד הו יולת , תרוסמב
הנהד תעד ן ״רמ רורב וללמ הוצמש ן מ
רחבומה היהיש לכ ד ג ב ק״טה חנומ לעמ
. ףוג ה ן כו לפכ וירבד ׳ יסב ב״כ ףיעס(
, ) ׳ א ורוקמו י״קומנהמ ׳ להב תיציצ ףד (
. ) . בי ךא םג י״קומנב םש ראבתמ
םג הנמש היה שובלל ק״טה . םינפב ן כו
בתכ י״בב ׳ יס( ) ג ״כ ן ינעל תיציצ תיבב
תורבקה אכיאו״ ינויעל ק״טב םד אש
שבול תחתמ ויד מל םא רתומ סנכיל וב
תיבל . ״תורבקה רבכו ד מע הז ב רמאמה
יכד רמ ׳ יס( ) ׳ ח ע״ושהמש ומצע ראובמ
ק״טהש , ץוחבמ כ״עו ל״צ ךכש היה
םג הנמ סינכהל תיציצה םינפב פ״עא
הוצמש ן מ רחבומה איצוהל ק״טה
. ץוחבמ י״בהמו עמשמ אלש קר ק״טה
אלא םג תויציצה , םינפבמ בתכד ן ויכד
אלד יז חתימ רשפא ן יאד וב םושמ ג עול
. שרל
הנהו א״ג מה ׳ יס( ׳ ח ק״ס ) ג ״י בתכ פ״ע
םיבתכה יבתכ( ) ל״ז יראה ק״טש היהי
תחת , ויד ג בל אלא ףיסוהש ךירצש ויהיש
תויציצה . ץוחבמ ב״מבו ךשמנ וירחא
קעצו איכורככ לע םיג הונה םעינצהל
ששחו םג יוז יבל הוצמ . ש״ע ן הו תמא
אלש ונאצמ םוש רוקמ וניתוברב
םינורחאה ובתכש איד הב אלד , א״ג מהכ
ן מיס ח תובא
ויהיש תויציצה , םינפבמ הברד או שי
וחיכוהש ירבד מ ל״ז יראה היפוג שיש
איצוהל תויציצה ץוחבמ ק״טהו היהי
תחת , ויד ג בל ירהש י״ראהמ היפוג
ראובמ כ״העשב שורד ( ׳ו ףד ז ) ג ״ע יכ
ךירצ לכתסהל לע תיציצה לכב העש
, עג רו ותנווכו לע ק״טה אלו לע , ג ״טה
בתכד ףד ב . ד םד אש אל ךירצ תויהל
ףטועמ ג ״טב לכ , םויה םאו ן כ ךיא םייקי
כ״שמ ליעל האריש ויתויציצ , ד ימת הז מו
חכומ פ״כעש תויציצה ויהי ד ימת
, ץוחבמ ן כ חיכוה ת״ושב בשיו םיה
ן מיס( . ) ׳ ג חיכוהו ן כ םג ירבד מ א״ד יחה
תוהג הב( יצוצינ תורוא לע ק״הוז ה ףוס
׳ פ ) ץקמ בתכש :ל״ז ו םיג הונ םיד יסחה
ויהיש תויציצה םיכורא וז חתמו רבל
וליפא ושבלש תחת . םיד ג בה ירבד ו ונבר
י״ראה ל״ז םניא םיכירצ קוז יח . ל״כע ן כו
בתכ , ה״לשה ד ג בהש היהי םינפב
תויציצהו , ץוחבמ כ״שמכ ורוד יסב רעש
םימשה ףד ( . ) . ז כ ךשמנו וירחא
ע״השוסיב רעש( תרומשאה שיר ) ט״פ
תד וקפבו רז עלא ׳ יס( ׳ ח ףיעס ) א״י
אצויש אבילא ע״וכד תעד י״ראה ל״ז
תעד ו ן ״רמ םא סינכמ ק״טה םינפמ
תויציצהו . ץוחבמ
ארביא ן יאד ונל רחא ג הנמה , םולכ
וד יעהו וניתובר רוריבב האמכ םיד ע
ג הנמש לכ תוד ע חרז מה היה סינכהל
תויציצ ק״טה םינפב , אקוד תורמלו
היהש םהל תורשפא םאיצוהל , ץוחבמ
אלו קר ללג ב תרוצ שובלה ויה . םינפב
׳ עו רפסב ליתפ תלכת ףד ( הלר - ) מ״ר
ךיראהש תויארב ל״ז יראהמ ותנווכש
ויהיש תויציצה םינפב . וטושפכ איבהו
םש תוד ע ע״רג הש הייטע ל״צז הרוה
אקוד ש ויהי תויציצה . םינפבמ ן כשו
וד יעה י״רג ה סד ע צ״ברג הו אבא לואש
ר״ג הו . י הקד צ . ל״צז ד ועו וד יעה ן כש
וג הנ לכ וניתובר , םילבוקמה םללכבו
, ה״ד שה לעב , ח״הכה ר״ג ה יכד רמ
יברעש , ל״צז ד ועו ףסונו הז ל ד יעה ר״ג ה
הירש יקציליבד א״טילש ינפלש
תוטשפתה ב״מה םיבר תד עמ םיז נכשאה
ושבל תויציצה םינפבמ ן כו( וד יעה
י״רג ה יקצנימק ל״צז י״רג הו ן מטסוג
. ) ל״צז
, בג א[ יפל רכז נה תעד לש ל״ז יראה
ק״טהש תחתמ לכ םיד ג בה א״י ן יאש
אד יפק אהיש חנומ אקוד לעמ , היפוג
אלא םג לע רשבה שממ לוכי . ושבלל
כ״כ רפסב ליתפ תלכת ףד ( ) . בס
. ז ״בד רהמ כ״כו ש״שרה ׳ פאש לע ורשב
שממ לוכי . ושבלל ׳ עו תיבב ד בוע יניד
תילט ן טק בתכד םשב י״ראה ל״ז ךירצש
ושבלל לע . ]קולחה
ז ״כו ד צמ , ג הנמה לבא ימ הצורש
איצוהל ויתויציצ , ץוחב רבכ ובתכ
םיקסופה יאשרד תושעל ן כ םא אצמנ
הביבסב הניאש תנג וה הז ו קז חי ותוא
ד ג נ , םרז ה םאו אצמנ הביבסב םיאיצומש
תויציצה , ץוחב יאשר ףא אוה ג והנל
. םתומכ ׳ עו ת״ושב צ״לרוא ב״ח . ) ב״פ(
ן יאו הז ב םושמ לא . שוטת
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס אי - י ני ד יטוח תי צי צה
רפכמ תוכירכה תיציצב
ףי עס :די םי גהונו ךו רבל רי ו א• ן ו שאר 'ז ,תו בי רב י נשבו ,'ט י שי לשבו ,א"י
י עי ברבו ,ג״י םי לו עש םלו ב 'מ ן י נמב 'ה ,דחא םי לו עש ט"ל םעו םשה
םה .'מ
ו גהנ ךו רכ ל תי לטה ן י נמכ ל״ט ׳ז[ תו כי רכ כ״חאו י נש ,םי רשק ׳ח
תו כי רכ כ״חאו י נש ,םי רשק א״י תו כי רכ י נשו ,םי רשק ג״י ו תו כי רכ
י נשו ]םי רשק 11 . א״י ו םי גהו נש ךו רכ ל ו ״כ תו כי רכ ן י נמכ הי ו ה הרשע[
תו י לו ח ז״חאו י נש ,םי רשק ׳ה תו י לו ח ז״חאו י נש ,םי רשק ׳ו תו י לו ח
ז״חאו י נש םי רשק ׳הו תו י לו ח ז״חאו י נש ]םי רשק 12 . גהנמהו לצא
םי בר תי לטבש לו דג םי כרו כ ן י נמ ל״ט תי לטבו ן טק םי כרו כ םשכ
ה״י ו ה 13 .
11 . ן כ קיתעה וג הנב םעה . ) תיציצ( ׳ עו
ח״אבב ךל( ךל ) ׳ א םיכרוכש ׳ ח אלו ׳ ט
יפכ בתכש . ע״ושב ךינמיסו ן מ׳ ז וניי׳ ח
ךירא׳ י . ליד ג ׳ י
12 . כ״כ י״כרבב ן מיס( א״י ק״ס ) ׳ ט
:ל״ז ו םיג הונ ךורכל , ׳ וכו בורו םלועה
םיג הונ ךורכל ו״כ העבראב םיריוא ן ינמכ
תויתוא ה״יוה כ״כו ברה ש״קירהמ
. ״ויתוהג הב וקיתעהו רוד יסב תיב ד בוע
ףד ( . ) א״ס כ״כו רפסב יג הנמ םירצמ
ן וכמ( ) םילשורי ן כש . םיג הונ
13 . כ״כ רהנב םירצמ ) תיציצ( םשב
אסכה , והילא כ״כו ת״ושב ש״מש ן ג מו
ג ״ח ׳ יס ב״ל תוא( . ) ׳ ב ה״כו י״רג ה
ן מאמ א״טילש ףוסב( . ) רפסה ן כו וג הנ
דו ה מ ת ו ב א
סינותב ׳ ע תירבב הנוהכ ףד ( . ) ומק ׳ עו
ח״הכב י׳ ג אלפ ׳ ס( ׳י תוא . ) ׳ ד םנמאו
עוד י המ וששחש המכ םינבר תוכירכל
ן ינמכ היוה ששחמ וסנכיש תומוקמל
םיפנוטמ םע םתילט שיו םהב ז מר םשל
׳ה , םתילטב ן כלו וענמנ רושקלמ ן ינמכ
. היוה רפסבו רצוא םיבתכמה אבוה( ג ״ח
תבושת ׳ ר והילא יתפרצ ל״ז ו לע הסינכ
תילטב ן טקה כ״היבל תאבהש תעד
מ״רה , רתומש הלילח לז לז ל הפיטעב לש
, הוצמ סנכיל וב םוקמב ףנוטמ כ״כ קרו
וריתה תילטב ויהש םיסכתמ וב ד ימת
םתאצב םאובבו ונממו קלח הנממו
, תוסכ ומכ לכ ה״ברמה ונינמז בש ז אש
א״א אלש םריסהל ראשהלו . םורע ךכלו
ץמיס בכ תו בא
ןמיס בכ - ובו ףי עס דחא
תכרב ונייחהש לע ןיליפת
ףי עס :א הנק תי לט השעו ו ב תי צי צ ךרבמ וני י חהש אלד ערג םי לבמ .םי שדח
גהנמה טו שפה רענ ש ךנחתמה תו צמל ן י לי פת ךרבמ םהי לע ו ני י חהש 14 .
רו ק מ ת ו ב א
וליקה ינפמ ד ובכ , תוירבה לבא תילטב
ונלש אוהש ד חיימ קר הוצמל ן יב תילט
לוד ג ן יב תילט , ן טק הלילח תולעהל לע
תעד ה לז לז ל וב אלד ד בל אוהש ד חיימ
קר , הוצמל שוד קו רמאי , ול ד וע תאז
שיש יתש , תויוה ש״מכ ג ״ב תוצמ , ׳ ה
, ה םירבד הו . םיקיתע ד ועו ג הנמ לארשי
םישוד ק תושעל לכב ל״נה ו״כ תוכירכ
רפסמכ ' ה . שוד קה ווהד והל ' ד תויווה
םג ׳ ב יוה . שש ד וסב שש תופנכ ששו
תוצק םלועה םלוכש םה םיד מוע תחג שב
לקה ךורב . אוה ךיאו רבד שוד ק כ״כ
לז לז נ וב כ״כ . כ״ע םשו בתכ םג ש י״תכב
ירבד המ לאומש ן יעכ , הז . ע״צו
ן ינעבו ן פוא תכירכ תוילוחה עוד י ג הנמש
םיד רפסה ךורכל לכ אילוח ן יעכ , רשק
אלו םיבבוסמ טוחה . ד בלב אלו יתאצמ
םיקסופב וריכז הש ג הנמ . הז
14 . כ״כ ת״ושב רמאיו קחצי ד ״וקיל(
ח״וא תוכרב תוא ) ג ״כ ל״ז ו רענה
ךנחתמש תוצמב ן יליפת םא ךרבי
, ונייחהש ן כ ג הנמה טושפ ךרבל
ונייחהש םויב חשמה ותוא . ל״כע
תמאבו פ״עא ד צמש ארבסה ן יד ה . טושפ
אלד ערג םילכמ . םישד ח כ״שמכו ן ״רמ
ן יד ב תילט , השד ח מ״כמ ג הנמ םלועה
אלש ךרבל לע , ן יליפת כ״שמכו א״ד יחה
קיז חמב הכרב ב״כ( תוא ) ׳ ב תעד לד
ן ״רמ ׳ רנ אלד ךרבי . ונייחהש ן כשו
. ג הנמה כ״כו קשמד ב רז עילא ) ופאפ(
תוא ׳ ש ףד ( ׳ מ ) ב״ע תושקהל לע לעב
רמאיוה קחצי וימימש אל האר אלו עמש
לע ג הנמ םיכרבמש ונייחהש לע . ן יליפת
ח״הכבו ק״ס( ) ׳ ב איבה המכמ םיקסופ
אלש ךרבל לע , ן יליפת ן כו בתכ מ״רג ה
והילא א״טילש הז ש ג הנמה תאז ו(
הכרבה ד ומע 168 . ) ן כו יתעמש ר״ג המ
. פ. ח ג רבנייש א״טילש ךכש ג הנמ םלועה
אל ךרבל ונייחהש לע ן יליפת רחאמ
ושענש רועמ , המהב ויהו םיכירצ
טוחשל המהב רובע . הז םנמא ז ״כ םד אב
לוד ג הנקש ן יליפת , םישד ח לבא רענ
ךנחתמה רבל הוצמ ותסינכו תווצמל
ךייש יפט ךרבל , ונייחהש ן יד מו ךנחתמ
. תווצמל כ״כו ירפב ראות לעבל ח״הואה
שוד קה ׳ יס( ) ח״כ רענש ךנחתמה
תווצמב ךרבמ . ונייחהש ביחרהו הז ב
ת״ושב תרטע המלש ׳ יס( . ) ׳ ג
׳ עו וג הנב םעה ׳ לה( רב הוצמ ׳ יס ) ׳ ג
בתכד אלש ךרבי ד ע שבולש תילט , שד ח
םי ברו ו גהנ ךרבל ו ני י חהש לע תי לטה ו רטפו הזב ן י לי פתה 15 . לכו הז
רענב ךנחתמה , תו ו צמל לבא שי א לו דג הנקש ן י לי פת םי שדח אל
םי גהו נ ךרבל .ו ני י חהש
ןגמ יג הנמ הכלה תובא הס
ד ו ק מ ת ו ב א
תחנהבו ן יליפת ךרבי ונייחהש רוטפיו
. םהינש
15 . כ״כ ח״הכב ) םש( ךרביו הליחת לע
תילטה רוטפיו , ן יליפתה ן כתיו המד
בתכש רמאיוה קחצי רענב ךנחתמב
תווצמל ךרבמ לע ן יליפתה הנווכה יפל
המ םיג הונש םש ן יאש םישבול תילט
לוד ג . ללכ
ץמיס הכ תובא
ןמיס הכ - י ני ד ןי לי פת תוטרפב
תחנה ןיליפת לש די בשוימ
ףי עס :אי רחא רשקש לש די לע עורזה חי ני לש ו שאר הגה שי י מ בתכש חי נהל
לש די בשוי מ לשו שאר ,דמו עמ תוני דמבו ולא אל וגהנ ,ןכ אלא ןהי תש
.דמו עמ
גהנמה חי נהל ן י לי פת לש די בשו י מ לשו שאר דמו עמ 16 . שי ו ו חי נהש
םג לש די םגו לש שאר דמו עמ 17 . שי ו ו שעש הרשפ ו כרי בו תכרב
ן י לי פתה דמו עמ ו חי נהו ן י לי פתה לש די בשו י מ 18 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ס״וס ) ג ״צ רפסבו םימשה םישד ח ׳ ס(
. ) ׳ ה כ״כו ת״ושב תואובת ש״מש א״ח
׳ יס( , ) ז ״ס ל״ז ו ךאו אל ד יחכא ףאש
יתיארש םימכחל ישנאו השעמ רוד ב
םד וקה ן יחינמש לשב ד י , בשוימ ךא לכ
ראש םעה אל וד יפקה , ז ״ע ףכיתו
םיסנכנשכ תיבל תסנכה םד ועב םיד מוע
םישבול תילט ן יליפתו לכה ד מועמ
שירבו , ילג אלו ויה םימכח ן יחומ , םהב
הז מ חכומ ג הנמהד היה תעד כ ם״רומ
. ״ותעייסו ךא וג הנ ן כ קר יטושפ םעה
ן כתיו ן יאד עובקל ג הנמ . ז ״ע
18 . ׳ ע רוד יסב תיב ד בוע תוכלה ן יליפת
׳ יס( :) ז ״כ חיני״ לש ד י בשוימ לשו שאר
ד מועמ . י״ראה ן כלו יד כ םייקל תא ירבד
י״ראה , כ״ג שי ךרבל ד מועמ רושקיו
בשוימ , ל״נכ אלד ו ברהכ צ״ש בתכש
םג ש הכרבה . בשוימ ן ייעו ע״וש ח״וא
׳ יס( ) ה״כ בתכש , ם״רומ שי ימ בתכש
16 . יחרפ םינשוש ר״ג הל( היד יד י
וג ינוסנומ ) ל״צז תוא ת - . ן יליפת ע״עו
ת״ושב ש״מש ן ג מו ב״ח מ״וח( ן מיס ׳ ג
ףיעס ) ׳ ב ל״ז ו אוהו ג ״הרה לאפר
יתפרצה ל״ז לעב םירבד ד יעה לע המ
ורמאש ול להקה לכש ישנא ריעה
םהיתובאו ויה םיג הונ שובלל . בשוימ
המכו תורוד ורבע ן יאו החומ םד יב
. ל״כע ת״ושבו קמע עשוהי ג ״ח ׳ יס(
:) א״ל רבכ״ ואב ינבר ברעמה ן ד יד
הנומש המה יביטמ ד עצ וד יעהו ךכש
אוה ג הנמה תמד קמ , אנד ג הנמו ת״ע
סאנקמ , ללכב הכרבהש החנההו
״הבישיב ע״עו( א״חב ׳ יס . ) ד ״ל ן כו
הלעה םימשהב םישד ח ףד ( ) :א ן כש
רקיע הכלהל חינהל . בשוימ ן כו ג הנמ
שככארמ חינהל ן יליפת לש ד י . בשוימ
ן כו וג הנ . םיקד קד מה
17 . כ״כ ת״ושב םימ םייח ב״ח ח״וא(
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס בל - םוקמ ןתחנה ןפואו ןתחנה
ןפוא תנכה ףלקה
ףי עס :ז הבלה השמל י ני סמ ןי לי פת לע ףלקה אלו לע סו טסו סבו דה אלו לע
.לי רגה ן י בתו ב לע ףלקה םו קמב רשב םאו הני ש .לו ספ
גהנמה טו שפה בו תכל ן י לי פת תו זו זמו לע ףלק םו קמב , רשב אלו ו י ה
םי דרו ג דצמ רעי שה אלא י דכ ו קי לחהל ו נקתלו דבלב 19 .
רו ק מ
חינהל ן יליפת י״ש בשוימ לשו שאר
, ד מועמ תוניד מבו ולא אל וג הנ ן כ אלא
םהינש . ד מועמ אוהו םשמ רוג אה םשב
. רהוז ה . ד ״כע םיברו םיג הונ . וירבד כ ׳ עו
תרעהב י״רג ה ן ב םיאנ א״טילש א״רג הו
ראמע א״טלש ףוסב( . ) רפסה ארהנו
ארהנ . הטשפו
םיג הונו רמול םיקוספ תעב תחנה , ן יליפת
רחאל תחנה לש שאר רמאי ךתמכחמו״
לא ן וילע ליצאת , ילע ךתרובג בו תימצת
יביוא , ימקו ן משו בוטה רוהטו קירת לע
העבש ינק הרונמ עיפשהל ךבוט
, ךיתוירבל חתופ תא ךד י עיבשמו לכל יח
. ״ן וצר רחאלו ךרוכש שלש תוכירכ לע
עבצאה רמוא ךיתשראו״ יל , םלועל
ךיתשראו יל קד צב טפשמבו ד סחבו
, םימחרבו ךיתשראו יל הנומאב תעד יו
תא . ״׳ ה וקיתעהו תיבב . ד בוע כ״כו
וג הנב . םעה וכשמנו הז ב רחא ירוד יס
ונרוויל . וקיתעהש ונימיבו הברה םירוד יס
וטימשה םיקוספ . ולא רוד יסבו תלפת
םירשי ריעה ז ״יאש ל״ז יראהמ אלא
, וירוג מ םיקד קד מהו םיג הונ אלש
ת ו ב א
. ורמואל ן כא רפסב ילע סד ה ריעה
רפסבש לכיה שד וקה ףד ( ) . ז ן ומד קהמ
ם״במר ז אבלא בותכ רמול םיקוספ , ולא
ן כו איבה ן רופצב רימש א״ד יחהל ׳ ב( ) ׳ ו
שיש םיג הונ רמול םיקוספ . ולא
ן ינעלו רפסמ תוכירכ תועוצרה לע , ד יה
בתב תיבב ד בוע ףד ( הע תוא ) טכ ל״ז ו
רחאו וקד המש רושקי ד ״ויה םע
, הליפתה ךישממו העוצרה לע , עורז ה
והשעיו ' ז תוכירכ לע עורז ה , ל״כע ן כו
, ג הנמה ן כו יתיאר םינייצמ םשב יכרד ה
. ד וד כ״כו ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס
חנ תוא( ) ד תושעל ' ז תוכירכ תומילש
ע״ע( ח״הכב ׳ יס ז ״כ ק״ס ) הל אלד ו
םשהב שד ח אבוה חתפב ריבד ה
ףרטצמש ינש . םיאצחה
19 . ש״רג ה שאשמ ל״צז המכסהב רפסל
ירעש רשוי א״רג הל( היננח ) א״טילש
ב״ח ל״ז ו ינא רכוז יתוריעצב וקורמב
יתייה בתוכ תוז וז מ ד מלתמכ אלו חיורהל
, ן וממ ףלקה היה תעד כ ן רמ ע״ושה
ד צמש רעישה ףלקה היה ד רוג מ קר יד כ
המ ךירצש ונקתלו וקילחהלו ד בלב אלו
ץמיס בל תו בא
היה רבד הז כ ד רג ל רוחאמ ד צמ , רעישה
ףא םעפ ונעמש רבד . הז כ . כ״ע הנהו
רוקמ םירבד ה ׳ מג המ תבשב ףד ( ) :טע
ש״ת הכלה השמל יניסמ ן יליפת לע ףלק
הז וז מו לע , סוטסוסכוד ףלק םוקמב
, רשב סוטסוסכוד םוקמב . רעיש וקלחנו
םינושארה והמ ףלק והמו , סוטסוסכוד
תעד ד , ן ״במרה ן ״ר א״בטירו המד
הלעמלש ארקנ סוטסוסכוד המו בורקש
רשבל ארקנ . ףלק ן כו ראובמ תבושתב
. ם״במרה לבא ׳ סותה ) םש( ם״במרהו
ד יב הקז חה ד ועו ושריפ בורקד רעישל
ארקנ ףלק ן כו קספ . ע״ושב אלא ינפלש
המכ םינש אצי הכובמ ךאיה םימייקמ
ירבד ע״ושה םא הלעמלמ םיד רוג המ
, הלעמלש קפסו םא וד ירוה המ ארקנש
. ףלק חכמו הז שי ונעטש םלועל המ
, םיד ירומש ונייהו( הצילה וא
) סומרוד פיאה תמאב ףלקה , ע״ושל המו
םיבתוכש וילע ונייה , סוטסוסכוד ה אלא
םלועהש ג הונ תעד כ ם״במרה
סוטסוסכוד הד תעד ל ע״ושה ונייה ףלק
תעד ל ראש , םינושארה ךכו . ג הנמה כ״כו
יריישב ג ״הנכ וג הנש אלד . ע״ושהכ
ן כא לכ יקסופ ונירוד וחד הטיש וז לכמ
, לכו ע״ושבד ראובמ שיש ד ירוהל קר
יד כ ונקתל . וקילחהלו ת״ושבו ס״תח יס(
) ) ׳ ג בתכ ׳ יפאד ד ירומ רתי הז מ ארקנ
ףלק . ש״ייע ן כא תמשנב םד א ללכ( ד י
ק״ס ) א ךיראה ךירצש ריאשהל רתוי
הלעמלמ קרו ד ירוהל המ ונקתלש
, וקילחהלו עמשמו ל״היבהמ ) םש(
ששחש . וירבד ל ן כו וטקנ ילוד ג ה שד קה
' יס( א״ער ק״ס , ) אי תד וקפ רז עלא ' יס(
, ) בל ליאו םיאולימ א״ער( ) א״קס כ״כו
צ״לואב ב״ח ףד ( . ) פר ז ״פלו ךירצ רהז יל
ףלקהש אל היהי ד רוג מ הברה ד צמ
. רעישה כ״לאו שי ששח וניאש בתוכ לע
ףלק תעד ל . ע״ושה
עד ו ג הנמהד םוד קה בותכל ירפס הרות
תוליג מו לע , ליוג כ״כו ם״במרב ׳ לה
ן יליפת א״פ( ) ח״ה יכהש רחבומה
, תושעל ן כו וג הנ ימימ םד ק אלא ונימיבד
הנתשנ םיבתוכו לע . ףלק
ן יג תבו ק״ד בד , ה״יח יתיאר תליג מב
רבד ה לאומש , ) ראמע( ד יפקהש לע ן יג ת
ק״ד בש ה״יח ץוח( ן מ ת׳ יחה הארנכש
בישחה ץוקה לאמשב , ) וצוקכ ךא השק
עובקל ג הנמ םירפוס הז ב שיו ירפס
הרות אלש היה םהב ן יג ת ק״ד ב . ה״יח
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמיס דל - רדס תחנה תוי שרפה ,ןי לי פתב םירדהמהו
רשא םהל 'ב תוגוז ןי לי פת
תחנה ןיליפת ת״רד
ףי עס :ב ארי םי מש אצי י די םהי נש השעי ו י נש תו גוז ןי לי פת חי ני ו .םהי נש
שי ו בתכ ש ו גהנש חי נהל ן י לי פת לש י ״שר דבלב 20 . םנמא ו ני מי ב רשא
רבכ טשפתנ לצא ן ו מה םעה שו בלל ן י לי פת , ת״רד ן י או ששח ,ארהו י
ארי םי מש י אשר רי מחהל לע ו מצע שו בלל ן י לי פת י ״שרד ת״רו ! 2 .
ד ו ק מ ת ו ב א
20 . כ״כ ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס(
ח״נ תוא ) ׳ ד םלועמ״ אל ושבל ן יליפת
ת״רד ״וקוראמב ן כו אבוה רפסב וג הנ
םעה . ) ן יליפת( לבא שי יד ימלת םימכח
ויהש םישבול ן יליפת ת״רד . אעניצב
ב״רג הו ונד ילוט ל״צז היה שבול ן יליפת
ת״רד ורטפנשכ םעה םהיתבל ן כו וג הנ
תחפשמ . אריצחובא
21 . ן כ יתעמש ן רממ ש״ירג ה בישילא
א״טילש פ״עאש ברעמבש ימינפה וג הנ
אלש שובלל ן יליפת ת״רד . ונימיב ן כו
אצמנ הבושתב י״תכ לש ן ואג ה יבר
םולש שאשמ , ל״צז ונמיבש ן יאש ששח
ארהוי הז ב יאשר רימחהל לע . ומצע
קיתעאו הבושת וז ן עי ן ייד עש אל
התאר :רוא הנהו״ יבג ל ן יליפת ת״רד
רבכ יתבתכ התואב הבושת , ג ״חב
יתמייסו םויהש לכה םישבול , ותוא ן יאו
הז ב םושמ . ארהוי יתרמאו ל״יש לע ימ
. ךומסל ׳ יפאו םילאושה יתוא ינא בישמ
ושבליש , ותוא ן ויכד לכהש םישבול
ותוא ירה אוה ד חאכ . ״םהמ ךכו
יתעמש ד ״בארהמ םילשוריד ר״ג ה השמ
ךובנרטש . א״טילש
ץמיס ול תובא
ןמיס ול - קודקד ןתבי תכ
תרוצ תויתוא וגהנש ברעמב
ףי עס :א ךי רצ קדקדל תבי תבב תו י תו אה אלש הנתשת תרו צ םוש תחא ןהמ
אלו המדת .תרחאל
תוא 'ח
ו גהנ םי רפו סה ברעמב בו תכל תו א ת״י ח אלב י נש ן י ני י ז , תרטו טחו
אלא גגב בחר ךרי ו תרו צב , ש״י ר שי ו ן י שו עש ךרי ה תרו צב , ת״לד םגו
ן י א לקמ . ו שארב םו קמבו דצהש
בי שח ו לקמכ 22 .
ד ו ק מ
22 . ן כ אצמנ בורב ירפס הרותה
, ברעמבש ן כו ד יעה רפסב טוקלי ירתכ
תויתוא ן מיס( ) ׳ ג ׳ ע( םוליצ תואמג וד
ףוסב רפס . ) ל״נה ן כו איה תרוצ ת״יח
תירוקמה בתכב , שילעוו כ״שומכ רומב
העיצקו קתעוה( ימנ ד וד לב תמא א״ד יחל
לוקו בקעי ח״ירג הל ) רפוס התנומתש
הניא ינשכ ן ינייז אלא ג ג הלש בחר אוה
םע ךריה תרוצכ . ש״יר המו[ וג הנש
התושעל אקוד , י״שרכ רשפאש ז ״יעש
םג םיאצוי תעד תצמה םירומיש פ״עש
ד וסה תרוצ ' חה אוה , ' ו , ' ז ו פ״עאו םשש
בתכ תושעל םג תרטוטח מ״כמ ן כתי
ז ״יאד , בכעמ לכו השעש תרוצ ׳ ח בכרומ
תויתוא , ׳ ו , ׳ ז אצי פ״ע , ד וסה פ״עא
' חהש המוד רתי , ' רל , ' ז מ״כמ םא
םקלחמ עצמאב שי וב ן וימד , ׳ והל , ]׳ ז
לאמש לש ת״י חה הנו פ הלעמל
ת ו ב א
׳ עו תרעהב א״רג ה ראמע א״טילש ףוסב(
. ) רפסה
שרושו ן ינע , הז תרוצ תוא ת״יח יונש
׳ חמב . םינושאר ׳ סמב תוחנמ ףד ( , ) :טכ
ר״א ישא אניז ח והל ירפסל ינקווד יבד
בר ירטחד והל היג ג ל , ת״יחד רמולכ יח
ומורב לש , םלוע י״שרפו וג ג ל לש , ׳ ח
ן ישוע הלעמל ן ימכ רטוח הז כ רויצבו(
םש ינש ן ינייז , תרטוטחו אלא ן ימכ
. ) לקמ לבא ׳ סותב םש םשב ת״ר ׳ יפ
ג ג הש רתוי הובג ן ימכ . תרטוטח היארו
׳ מג המ ׳ סמב תבש ףד ( ) :בק ולטנד וג ג ל
לש ת״יח ואשעו ינשל . ן ינייז עמשמ
תרוצד ת״יח בכרומ ינשמ , ן ינייז ן כלו
ד ירוישכ ג ג ה הארי תרוצב ינש . ן ינייז
ע״צו ךאיה י״שר שרפי ירבד , ׳ מג ה
טרפבו םא תרוצ ת״יחה , ש״ירכ ךאיה
ןגמ יג הנמ הכלה
היהי ינש ן ינייז י״ע ד ירומש . ג ג ה ׳ עו
ת״ושב טבש יולה ה״ח ׳ יס( ) ׳ ז המ
בתכש בשייל , הז ב כ״עד תנווכ ׳ מג ה
םאד בתכ ׳ חה ן פואב י״עש תליקש ג ג ה
היהי ינש , ן ינייז ן ויכ אלד הצר בותכל
אלא ד חא . רוטפ ונאצמ[ ד וע ן יכומיס
י״שרפל ן פואב תביתכ , ת״יחה ירבד מ
׳ מג ה ׳ סמב ריז נ ףד ( ) ׳ ג , ׳ נתמב חיז נד
יוה יוניכ . ריז נל י״שרפו תיאד ירמאד
ינהד ן ייוניכ ן ושל תרמוא , ן ה םושמ יכד
תקחמ ן פוד ל ת״יחד חיז נד תיושמ היל
. ריז נל ראובמ תואמש ׳ ח השוע . ׳ ר
איבהו שד קמב טעמ תוא( ׳ ח ק״ס ) ׳ ח
היאר וז . ]וירבד ל
הארנו םג ד שוריפל ת״ר תביתכד ת״יחה
איה י״ע ינש ן ינייז , תרטוטחו מ״כמ ריפש
אצי םא בתכ ת״יח יפכ שריפש . י״שר
כ״שמכו םיאריב ׳ יס( ) טצש םג ד ת״רל
ן יא תרטוטחה , בכעמ לכ שיש לקמ ד צב
. לאמש ן כא רפסב טוקלי תרוצ תויתוא
) םש( ריעה תרוצש ׳ חה תוצראב ברעמה
םג ן יא ול . לקמ ע״צו ירהד הז ד ג נ ׳ מג ה
׳ סמב תוחנמ , םש ךירצד ירטחד . היג ג ל
םנמא רבכ בתכ החיתפ( ג ״מרפב ׳ בל תוא
) ׳ ה ן יאש רטוחה , אבוכיעל כ״כו ש״בירב
׳ יס( ) כ״ק אלד ירמאהכ רפש ללכ( ) ׳ ה
בתכש ז ״רהש קר , הליחתכל םנמא ן ייד ע
ע״צ ךאיה ושע הליחתכל תרוצ ׳ חה אלב
תרטוטח . ללכ רפסבו טוקלי תרוצ
תויתואה בתכ בשייל כ״עד וכמס לע
תויתוא יברד , אביקע עמשמד םש ן יאד
תואל ׳ ח רתכ , ללכ בותכש םש ׳ חש ונייה
אטוח ן יאו תתל רתכ אטוחל . ש״ע ע״צו
. הז ב ת״כיהמו וספת תועמשמ תויתואב
יברד אביקע אלו ׳ מג . הכורע
רשאו הארנ רמול בושייב ג הנמה הנהד
יפכד ברעמהמ םללכבו( יתיארש הליג מה
לש רבד ה לאומש ) ראמע( בתכש י״תכב
) ומצע תרוצ ׳ חה וניא יושע רשי ד צב
, לאמש אלא הנופ תצק . הלעמל ׳ רנו
ל״סד היינפהד וז ה הלעמל יהנ וניאש
, עצמאב מ״כמ אצי ז ״יע רטוחה תעד ל
. י״שר ׳ ארו הרורב הז ל אוה ירפסבש
הרות וד יפקהש לע ן יג תה קד בב ה״יח
מ״כמ תואב ׳ ח ן יא ג ת פ״עא ללכנש
ן יג תב קד בב . היח כ״עו חכומד הז מ
ל״סד היינפהד ד צמ לאמש לש ' חה
בישח ימנ . ג תהכ ךא אל לכ ׳ חה ברעמב
הבתכנ ן פואב . הז ה שיו םירפוס אלש
וד יפקה לע ן יג תה קד בב , היח םג ו לע
הניפה ד צב לאמש . ע״צ
הנהו ז ״כ המ וג הנש תוצראב ברעמה
ן ינעל תביתכ , ת״יחה לבא ונימיב טשפתנ
ג הנמה בותכל ׳ חה תעד כ ת״ר הרוצב לש
ינש ן ינייז תרטוטחו לע , הבג םג ו
םיפיסומ לקמ תעד כ י״שר תאצל יד י לכ
, תוטישה ףא ז ״יאש בכעמ ן יבד י״שרל
ן יב ת״רל אצוי , ח״ד י אניד מו לכ
קוניתהש וארוק תואל ׳ ח ז ״ה רשכ
תמכסהכ םיקסופה ׳ ע ק״בונב ׳ יס( , ) ׳ פ
כ״כו םינפב תוריאמ א״ח ׳ יס( , ) ו״ס
ס״תחבו ׳ יס( ) ט״פר . מ״כאו םנמא שי
ן וד ל םא שי ארמוחב וז םושמ לא , שוטת
ן ויכ הז ש ד ג נ המ וג הנש ירוד מ תורוד
תביתכב . ת״יחה םנמא יפל כ״שמ
ת״ושב רמאיו קחצי א״ח( ׳ יס ) ז ״ט יבג ל
תוא ׳ כ , הטושפ הצורהד רימחהל בותכל
לוג יעב , ירש וניאד איצומ ז על לע
, םינומד קה , יאשר ן יאו וב םושמ לא
, שוטת יכה ימנ . ונינוד ינב
תוא 'י
:םש אל ו גהנ םי רפו סה ברעמב קדקדל לע תבי תכ ץו קה י לאמשה ת״רד
ע • ןגמ ץמיס ול תובא
תו אב ד״ו י 23 .
־ ו ק מ
23 . ן כ אצמנ ירפסב הרות םש ן כו ד יעה
ש״רג ה שאשמ ל״צז אבוה רפסב תועירי
המלש קרפ( ב״י הרעה 48 . )
שיו ררבל לע המ וכמס לקהל , הז ב הנהד
וצוק לש ת״ר יונש ׳ חמב . םינושאר ׳ סמב
תוחנמ ףד ( ) . טכ אתיא וצוקד לש ד ״וי
. בכעמ י״שרו ׳ יפ הנווכהד ץוקל , ינמיה
לבא ת״ר שריפ אוהד ושאר ילאמשה
ףופכש ן נירמאד כ ךומסב ינפמ המ ושאר
לש ד ״וי . ףופכ כ״כו רפסב המורתה
ףוס( ׳ לה , ) ן יליפת . ד ועו אבוהו י״בב
שיש שוחל ירבד ל . ת״ר ס״הנשמבו בתכ
אלבד ץקוע ילאמשה שי לוספל ן יליפתה
. ת״סו ע״צו כ״א לע המ וכמס תוצרא
ברעמה בותכל הליחתכל . ן כ ן כו השקה
ת״ושב צ״לרוא א״ח ׳ יס( ) ׳ ה רחאמד
רבד הש יונש ׳ חמב םינושאר המל אל
ן ירימחמ . אתיירואד ב
׳ רנו םירבד הד םיתתשומ פ״ע המכ
ילוד ג מ , םינושארה ד בלמד וז ש תטיש
, י״שר םג תירקב( יריאמה ) רפס ל״ס . ן כ
ן כו ׳ רנ חיכוהל ירבד מ ם״במרה א״פ(
׳ להמ ן יליפת , ) א״ה אלש בתכ ךירצד
וצוק לש ד ״וי , ילאמשה עמשמו הז מ
וניאד . אבוכיעל כ״כו ת״ושב ץ״בשתה
׳ יס( . ) ׳ נ , ותרבסו לכד קוניתהש וארוק
תואל ן יא וצוק לש ד ״וי , בכעמ ס״וסד
םיארוק ול . ד ״וי םוקמבו רחא ונבחרה
לכבד תויתוא בתכ , שילעוו עמשמ
ת ו ב א
וללככ לש , ם״במרה לכד קוניתש וארוק
תואל וניאו המד נ תואל רחא , רשכ נ״ה
לכ ן פוא תביתכ תויתואה השענ ן פואב
לכש קוניתהש וארוק ות אל םיקד קד מ
יטרפב תביתכ תואה ובתכש ךורבה
רמאש . ת״תו הברהו תויאר שי . הז ל
. ל״מכאו אצמנו ז ״פל ם״במרהד אלש
ךירצה וצוק לש , ד ״וי ותטישל ליז א
וללכב . ל״נה ל״יו והז ש ד וסי ללכה
בתכב . שילעוו שיו בשייל הז ב תישוק
צ״לרואה המל אל ן ירימחמ , אתיירואד ב
יפלד ל״נה רחאמ ג הנמהש בותכל בתכב
, שילעוו אל ן נישייח . קפסל לכו המ
ללכנש המב קוניתהש ארוק . רשכ ׳ עו
רומב העיצקו קיתעהש( בתכ שילעווה
) ומוקמב קיתעהש תוא ד ״וי אלב וצוק
לש . ד ״וי לעו ךחרכ וטקנש ׳ יפכ , י״שר
, יריאמ ם״במרו רקיעל . הכלהה
הנהו ת״ושב ס״תח ד ״וי( ׳ יס ) ה״סר בתכ
שד חל יהנד ת״רלד ךירצ , ץוקל םנמא ל״י
אכיהד שיש תיוז ימנ ריפש , ימד לכ וניאש
. לוג ע םיברו וריעה לע ס״תחה תנווכד
ת״ר איה ךירצש אהיש ושאר ףופכ , שממ
אלו יג ס , ץקועב ךכ בתכ א״וז חב ׳ יס( ׳ ט
תוא ) ׳ ג תעד לש ת״ר אל יג ס עובירב אלא
ךירצ שארהש ד רי שממ . הטמל ילואו ז ״ע
וכמס תוצראב ברעמה לכש שיש עוביר
בישח , ץוקכ ן כאו הברהב ן ״יד ויהמ
םיאצמנ םע . עוביר . ע״צו
ןגמ יג הנמ הכלה
תוא ףכ הטושפ
שי םי רמו א גהנמש םי רפו סה ברעמב בו תכל ׳כ הטו שפ תרו צב ת״לד
הכו רא אלו ן רו גכ הכו רא ש״י רכ 24 ש י ו םי רמו א ו ני אד תי ו זכ שממ אלו
רו ק מ ת ו ב א
24 . ן כ ד יעה לאושה ת״ושב רמאיו קחצי
א״ח( ' יס ) ז ״ט ינפמו״ תמאה טושפה
רשא טשפתנ לכב ברעמה לכש םירפוסה
רשא ונעמש , םעד נו ומש ותוא ג ג ב רשי
תומד כ ת״ילד םג יכנא יתיאר אלש
תונשל תא עוד יה ג הנמ , ״עובק ש״יע
ךיראהש לאושה ד סייל תויארב ן כש
רקיע . הכלהל תבושתבו י״רג ה ן ב
ד ילא׳ וו בישה םאש ד צמ הלבקה םיכירצ
ונא והנילבקל , החמשב םאו ן יד ל שי
, הבושת קיסהו הכלהל ימש הצורש
תושעל ׳ ךה הטושפ הליחתכל הלוג ע
ן וכנ ובל . חוטב אכילו רמימל הז ב
הנשמש וד יו לע . הנותחתה
רוקמ םירבד ה אתיא ךורבב רמאש לכד
ףכ הטושפ הרותבש הכירצ תויהל הלוג ע
הירוחאמ הלג רו . ךורא ן יאש קוליח ן יב
ףכ הטושפ ףכל הפופכ אלא התופיפכ
התוטישפו . ש״ע ן כו קיתעה י״בב
אפלאהמ , אתיב אלש השעי תיוז הלעמל
אלא היהת הלוג ע ומכ , ש״יר םאש
ן יפפוכ התוא השעית ףכ . הפופכ ז ״פלו
בתכ ג ״מרפה ׳ יס( ) ו״ל לוספל ףכ
הטושפ השענש תיוז ב , הלעמל םאש
ן יפפוכ התוא אל תימד נ . ףכל ן כו קספ
ס״הנשמב הברהו . םינורחא אמעטו יעב
, כ״א לע המ וכמס םירפוסה ברעמב
בותכל ׳ כ עבורמ רשא יפל הברה ן מ
םיקסופה איה . הלוספ
ן כאו ג הנמה בותכל ׳ כ הטושפ תרוצב ׳ ד
, הכורא וד וסי יררהב , שד וק ן כד אצמנ
ת״ושב ם״רהמ ׳ יס( יטנאלג ) ד ״כק אבוה
א״ג מב ׳ יס( ב״ל ק״ס . ) ו״כ םשו אתיא
ן יאש רבד ה בכעמ רחאמ ן יאש ול שרוש
. ס״שב וד יעהו םישנא ח״ת םירשכ ירפסו
ינקווד יכ לכ ת״סה ן יליפתהו םלוכ םה
ףכ הטושפ ילב לוג יע לכב ריע יקינולאש
הפי ץראכ . יבצה ן יאו רהרהל רחא המ
. ״וג הנש כ״כו ש״קירהמב ׳ יס( ) ג ״יק
רקיעלש הכלה לכ אלש המד נ תואל
, תרחא ן יאו ול שרוש ס״שב . רשכ
לאושהו ת״ושב רמאיו קחצי םש בתכ
ן כש אצמנ ת״סב מ״רהמל , ורבאז
מ״רהמלו , הירז ע הבותכש ף״כה הטושפ
תיוז ב אלו . לוג יעב בתכו ד וע ן כש תעד
ארפס אבר תוצראמ ברעמה ר״רהמ
ן אמילס ן ב אנחוא ירוג מ . ל״ז יראה
הלחתו היה י״בועמ ש״יכארמ הלעו לא
סאפ ד ימלת שיא םיקלאה י״ראה . א״עיז
אוהו ן יז אמה ד יעמו ונב ךכש ן יבתוכ
תוצראב , ברעמה הרושב הוש אלו
םיולג יעב , ד ״כע התעמו ונילע ן יבהל
אמעט אתלימד אלד וששח ירבד ל ש״בה
ותעיסו בותכל , לוג יעב הברד או בתוכה
תיוז ב םתעד ל ת״סה ךירצ ן וקית
ן יליפתהו . תולוספ
הארנו בשייל הנהד רקיעב תחנה
םינורחאה בתוכבד ׳ כ הטושפ תיוז ב
לו געכ שממ 25 , מ״כ מ הצו רה תו שעל ףכ הטו שפ ש״י רכ תו שרה . ו די ב
ד ע ןגמ ץמיס ול תובא
רו קמ תו בא
, לוספ ססובמ לע אללכ ש״בהד םאד
הנפפכי ףכהל היהת , הפופכ ן כל ג ״הכב
איהש תיוז ב . הלוספ םנמא ׳ רנ ז ״כ
תטישל ש״בה בתכד תואב ׳ כ , הפופכ
השעבד הל תיוז , הלעמל . לוספ םנמא
׳ רנ ואלד ע״וכ וד ומ , הז ב תעד ד ׳ ר
םחורי אבוה( ס״הנשמב תוא ) ׳ ב המד
אתיאד ׳ סמב תבש אלש השעי ן ״יפכ
, ן יתיב ושוריפ רהז יש רפוסה תושעל
ץוקה ירוחאש ת״יבה . הטמל ראובמו
רקיעד קוליחה ן יב ף״כ ת״יבל אוה
, הטמלב םאו הטמלמ רכינ הז ש ת״יב וא
ף״כ ריפש . ימד ל״יו והז ד םעט
ן ירישכמה ף״כ תיוז ב , הלעמל ן ויכ םאש
הנפפכי היהת הלוג ע , הטמלמ הז בו רכינ
אוהש , ףכ אהד ן נילז א רתב , הטמלה
הטמלו רכינ אוהש . ף״כ חכומו ל״יקד
יכה הממ וג הנש תושעל תרוצ ׳ ב לוג ע
. הלעמל כ״או כ״ע ן ניטקנש רקיעב ׳ רכ
. םחורי ן כו הרישכה ד בעיד ב ד וד לב
, תמא ן כו אבוה לוקב בקעי . רישכהל
25 . רמאיו קחצי ) םש( בתכ וניאד ערכומ
תושעל ףכ הטושפ , תיוז ב כ״שמו לאושה
םש ךכש היה ת״סב לש מ״רהמ . ורבאז
, בישה קד קד ד הז יאב ן יפד בורו״ ן ״יפכה
תוטושפה ן ה הנה , תיוז ב שיו םהמ
הרושכ , הושב םניאו , תיוז ב אלו
. תולוג עכ ן כו אצמנ הברהב ירפס
םינומד ק םירפסו םיבתוכה ז ״הז ב ירעב
. ״ברעמה רחאמו א״ד יחהש הארש לכ
ירבד , םיקסופה כ״פעא עירכה בותכל
ף״כ הלוג ע ש״ירכ , הלחתכל ש״קירהמבו
) םש( ףיסוה ימש הצורש קד קד ל תרוצב
תויתואה םתושעל כ״שמכ םינורחאה ן יא
ן יחומ וד יב ראיבו םירבד ה ד וע רחאמד
איצומ ז על רמול םאש השוע תיוז ב , לוספ
אלא אב רימחהל ךא , ירש ש״ע . וירבד ב
יתעמשו םג ש צ״ברג ה אבא לואש ל״צז
היה הרומ תושעל ׳ כ הטושפ . לוג יעב
תרוצב תוא ׳ ב ג הנמה טושפה תושעל
׳ ב לוג עב הלעמל אלו תיוז ב תעד כו
ק״ומה אבוה ד וד לב תמא לוקו , בקעי
אלו . תיוז כ ס״הנשמבו קפתסה םא רשכ
, ג ״הכ ן כא הארנ טושפ וטקנד ן כ פ״ע
׳ ר םחורי רקיעהד יולת , הטמלב לכו
הטמלש שי בקע ירה תרוצ ׳ ב . הילע
׳ עו המ ונבתכש ליעל ן ינעל ׳ כ הטושפ
אלד םיטקונ ׳ רכ . םחורי . ק״וד ו
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס זל - ןמז תחנה ןי לי פת
ןמז תחנה ןיליפת ןטקל
ףי עס :, ןטק עדוי ה רו משל ןי לי פת הרהטב אלש ןשי י אלשו חי פי םהב הגה אלשו
סנכי ןהב תי בל .אסכה •י י ח ו י בא תו נקל ו ל ןי לי פת ו כנחל הגה א״י ו
י אהד ןטק אקו ד אוהש ןב ג״י סי נש םוי ו דחא ןכו וגהנ ןי או .תונשל
גהנמה בו רב תו מו קמה רענהשכ ש עי גמ לי גל לו כ י ש רו משל תא ו מצע
הי הי ש ,י קנ אלשו סנכי ל םע ן י לי פת ,ס״כהי בב פ״עא אלש עי גה לי גל
ג״י הנש לו כי ו י בא חי נהל ו ל ן י לי פת שי ו תו מו קמ ו גהנש ן כ רבכ לי גמ
, רשע שי ו תו מו קמ לי גמ םי נש , הרשע 26 שי ו תו מו קמ ו גהנש ן י תמהל
רו ק מ ת ו ב א
ק
26 . ן כ ראובמ תיבב ד בוע ׳ לה( ימ םה
םיבייח ן יליפתב ) ׳ ד הברהו״ וג הנ חינהל
ן טקל ן ב ב״י םינש ן יאו תוחמל . םד יב
ן יאד ונל אלא ירבד ן ״רמ . ״ע״ושה ךכו
ד יעה ת״ושב םימ םייח ב״ח ׳ ס( ) ׳ א
אבורש אמלעד םיז ירז םימיד קמה םכנחל
ינבמ רשע ינבו , א״י שיו ד וע םימיד קמ
רתוי ינבמ הנומש עשתו ן ייד עש אל ואב
בויחל , תווצמ ךכו ד יעה ת״ושב אבא םב
׳ ס( . ) ׳ א ן כו היה ג הונ ר״ג ה היד יד י
וג יינסנומ ל״צז ועיג השכ וינב ינבו וינב
ליג ל היהש יואר םהל רבכ שובלל
, ן יליפת וליחתה , ז א אלו וניתמה ליג ל
ג ״י אלו ׳ בל וא ׳ ג םישד ח םד וק אלא
ד ימ וליחתה תשיבלב . ן יליפת
רוקמו םירבד ה ׳ מג המ ׳ סמב הכוס ףד (
) . במ ן טק עד ויה רומשל ן יליפת ויבא
בייח תונקל ול . ן יליפת ׳ עו י״שרב
רומשלד פ״ה אלש סנכי םהב . כ״היבל
ן ״רבו ד ועו ושריפ היהיש יקנ
. םחינמשכ לעבבו רוטיעה ׳ לה( ן יליפת
ז ״ח אס ) ג ״ע בתכ רועישהד אוה ג ״י
הנש םוי . ד חא םנמא י״בב ׳ קה ן טקד
אמתס . עמשמ םתסו ן כ . ע״ושב ן כו ׳ רנ
תעד בור םינושארה ומתסש בותכל
, ן טק אלו ושריפ ורועיש אמלא יולתד
רבד ה יתמ לוכי רומשל ן יליפת ואלו
אקוד ן בב , ג ״י בתכו ש״הרעה ק״ס( ) ׳ ד
והז ש תעד לכ . םינושאר כ״כו יריישב
ג ״הנכ יכהש , ן ניטקנ ז ״פלו וג הנ אלש
םיניתממ ד ע ליג שלש הרשע . שממ ׳ עו
ע״שוציקב ) ונד ילוט( ףד ׳ ב בתכש
ל״סחהו״ בתכ ן יא יואר ךנחל םינטקה
ן יליפתל אלא יא םיק היל היוג ב אוהש
קד וב ומצע הפי םד וק , הלפתה םג ו
אוהש יקנ ךולכלמ האוצ יפב , תעבטה
וניאו ן שי םהמע וניאו רבד מ םהב ירבד
קוחש תולקו , שאר םאו ואל רד עהה
דע בו רק לי גל ג״י שממ 27 .
ן ג מ ץמיס ז ל תובא
רו ק מ
. בוט . כ״ע לע ן כ יואר רחאל ךוניחב
תוצמ ן יליפת םינטקל ד ע היהיש םיק
היל היוג ב רהז נש ולאב תורהז אה
. ונרכז ש םאו , אל יוה הוצמ האבה
הריבעב . כ״ע רשפאו יאהמש אמעט
וג הנ הברהב תומוקמ רחאל השיבלה
ד ע המכ םישד וח ינפל רבה , הוצמ
ת ו ב א
ארהנו ארהנו . היטשפו
27 . ךכ ג הנמ . ן אוטט ׳ עו ת״ושב
רמאיו קחצי ד ״וקל( ח״וא ת״ס ׳ יס ) ו״ט
שיד תקולחמ םא ן טק הלוע הרותל םג
ן ינמל השולש מ״קפנו םא ךנחתנ תוצמב
ן יליפת םילוכי ךומסל לע םירבוסה
הלועד םג ן ינמל , השלש . כ״ע
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמיס ומ - י ני ד תכרב רחשה
תכרב ןתונה ףעיל חכ םשב תוכלמו
ףי עס :ו שי ןי גהונ ךרבל ןתונה ףעי ל ,חכ ןי או םהי רבד .ןי א־נ הגה ךא גהנמה
טו שפ י נבב זנכשא .הרמואל
גהנמה רמו ל תכרב ן תו נה ףעי ל חכ םשב תו כלמו 28 . רי עבו סאנכמ אל
ו גהנ רמו ל הכרב ו ז םשב תו כלמו 29 .
תרימא עמש לארשי ו״למכשבו תונברקב
ףי עס :ט ,הגה בו ט רמול תי רחשב רחא עמש לארשי ׳וגו ,ו״למכשב יכ םי מעפל
ןי הוש םע ש״רק התורקל אלש ,הנמזב אצי ו .הזב
רו קמ תו בא
28 . ן כ ג הנמה טושפה ן כו הספד נ הכרב
וז םשב תוכלמו םירוד יסב םינשי כ״כו
ת״ושב קמע עשוהי ה״ח ׳ יס( ) ד ״ל
וג הנבו םעה ) תירחש( ג הנמהש תמד קמ
אנד הרמואל . מ״ושב ן כו חסונה רד סב
םויה ףד ( . ) ג ״כ םהרד ובאבו תירחש( לש
) לוח םג ד יעה שיש תומוקמ וג הנש ךרבל
הכרב וז מ״ושב תעד כו . רוטה כ״כו
) םש( י״כרבב טשפתהש ג הנמה הרמואל
לכב . וניתולילג ן כו תעד ראש ילוד ג
. ד רפס םהיניבו ח״הכה י׳ ג אלפ ׳ ס( ׳ ט
תוא ) ׳י ח״אבו בשיו( ) ׳ ה ד ועו בוטבו
ן יעה א״ד יחל ן מיס( ) ׳ ז בתכ פ״עאד
הכרבש וז אל הרכז נ , ד ומלתב רחאמ
וניברש י״ראה בתכ הרמואל ן כ יואר
, תושעל ףיסוהו כ״העשבד רד יסד ש״רג ה
לטיו עמשמ י״ראהד רמא הכרבש וז
תנקת , ל״ז ח וכיראהו הז ב םיקסופה
. מ״כאו
29 . ן כ יתעמש המכמ תורוקמ ן כש וג הנ
ריעב , סאנכמ םושמו קפס תוכרב , לקהל
כ״כו ת״ושב ש״מש ן ג מו א״ח ׳ יס( , א״י
׳ יסבו ) ה״כ רחאמ ן כש תעד ן ״רמ
׳ יפאשו םא היה האור ן רמ ירבד ל״ז יראה
רשפא אלש היה רז וח . וב
תכרבבו השעש יל לכ יכרצ ספד נ לכב
ירוד יס ברעמה ימינפה יכרצ , חתפב
ן ושלב , םיבר אלד ו א״ג מהכ ׳ יס( ו״מ
ק״ס ) ׳ ב הרמואל ן ושלב . ד יחי ר״הומו
בקעי ן בא רוצ םג ד קינ ן כ ורוד יסב יכרצ
ן ושל . ד יחי ואיבהו וג הנב םעה , ) תירחש(
אוהשו יוניכ רבד מה . וד עב ע״עו ח״הכב
׳ יס( ו״מ תוא . ) ו״ט לבא םיבר םימייקמ
תסריג יכרצ ן ושלב . םיבר ׳ ע םחלב
גהנמה תו רקל קו ספ עמש לארשי , תו נברקב י פכ ספדנש םי רו די סב
םי אצו י ו הזב ח״די ש״רק לש »תי רחש 3 .
חע ןגמ ץמיס ומ תובא
רו ק מ ת ו ב א
םירוכיב תלפתב ן הכ ףד ( ג לק , ) א״ע
רוד יסבו לש ׳ ר ץרה תנש . כ״ש
30 . ךכ ג הנמ , טושפה כ״כו ת״ושב הוקמ
םימה ד ״ח ' יס( ' ח ה״ד . ) םנמאו כ״כו
וג הנב םעה , ) תירחש( רוקמו םירבד ה
ן יועי י״בב ן מיס( ) ו״מ ן תנש המכ
םימעט , הז ל אד ח םימעפלש ארקי ש״רק
םד וק ץנה , המחה רוביצהו קר והוארקי
רחאל ץנה , המחה וליפאו ללפתמ רחאל
ח״הנה מ״מ בוט רהמל םיד קהלו ש״רק
אתיירואד לכ המ רשפאש כ״חאו םירז וח
ן יארוקו התוא םע . היתוכרב ףיסוהו ירבד
א״בשרה תוכרבש ן ניא , תובכעמ יפכו
המ קספש ן ״רמ ן מקל ן מיס( ' ס ףיעס
. ) ׳ ב
יונישב תואחסונ הלפתה ד ע וד וה וד יפקה
רמול יכ לכ ונישעמ , והת םוקמב יכ בור
ונישעמ , והות ךכ תסריג םירוד יסה פ״ע
כ״שמ י״כרבה ן כש רקיע . חסונה ע״עו
ד ועב ףסוי ץקמ( י ח . ) ׳ ג
שי וד יפקהש תונשל רד ס חסונה ייבא״
הוה ״רד סמ יפכ ספד נש תיבב ד בוע
תלפתב שד חה ייבא״ל רד סמ , ״הוה
םושמ הג וה תא ׳ ה , . ויתויתואב ן כא
רוטב ׳ יס( ) ח״מ בתכ אסריג הכ . ונינפל
׳ עו חתפב ריבד ה א״ח( ףד ) ׳ ע ן יאד וב
םוש ששח ן ויכ וניאש ן יוכתמ . םשל
ונרשא״ ונאשכ , ״םימיכשמ ךכ ספד נ
. םירוד יסב המ ונחכ ח״הכ ) י׳ ג אלפ( ׳ יס
ב״י תוא ׳ כ ן כו ינש םיבותכ , םישיחכמה
יריצב תחת , ן כו ׳ ע שרושב ישימח המ
ונבתכש לכבש ייוניש יקוד קד תואחסונה
ן יא םהב םושמ יוניש ג הנמ לבא ן יא
חולשל ד י . תואסריג ב
תכרבבו הרותה שי ופיסוהש קוספ בוט״
התא ביטמו ינד מל ״ךיקוח ינפל רבד יו
׳ ה לא השמ לאו ן רהא הכ . וכרבת ה״כ
וג הנב םעה . ) תירחש( םירוד יסבו ספד נ
תסריג יאצאצו וניאצאצ ונלוכ יעד וי
, ךמש אלו ופיסוה םג יאצאצו ךמע תיב
. לארשי םהרד ובאבו ףד ( ) ד ״מ איבה
ד רפסבש םיסרוג יאצאצו ךמע תיב
. לארשי עמשמו שיש םיסרוג אל , ן כ
. ע״צו
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמיס חמ - םי רמוא תשרפ דימתה י קוספו ןברק תבש לצא
תשרפ דימתה
תרימא יקוספ תונברקה תבשב
ףי עס :א תבשב םי רמו א לצא תשרפ די מתה י קו ספ ףסו מ ,תבשד לבא אל ח״רב
,ט״וי ו י נפמ ן י ־ו קש הרו תב י קוספ .ףסו מ הגה א״י ו ןי רי כזמש םג ףסו מ
ח״ר ןכו םי גהונ י דכ םסרפל אוהש שאר שדוח ןכ אוה ןמקל ׳י ס .אכת
םי לי חתמו תלפת תבש ו נ רשאמ המ בו ט ו נקלח ׳ו כו דע ו דו ה 31 . םי גהו נ
רמו ל י קו ספ תבש י רחא תשרפ די מתה תעדכ ן ״רמ 32 .
ר ו ק מ ת ו ב א
31 . ן כ ג הנמה ספד נכו . םירוד יסב תיבב(
החונמ ספד נ לש תבש אלו לש . ) ח״ר ן כו
ג הנמ , בלח אבוהד כ רפסב ץרד ץרא ףד (
, ) בנ כ״כשו רוז חמב םרא , אבוצ ן כו
ג הנמ איצנבורפ ד רפס םרמואל תעד כו
בר םרמע ן ואג אבוהד כ . רוטב םנמא
רפסב ג יהנמה ג ילפ בתכו ן יאש . םרמואל
י״כרבבו ן מיסב( ׳ א ק״ס ) ׳ ג בתכ ן יאש
םרמואל ן כו תעד י״ראה . ל״ז כ״כו
ח״רפה ׳ יס( ) ׳ נ ן כש ג הנמ . י״א כ״כו
ץראב םייח ן כד ג הנמ י״א י״ראהכ
עירכהש אלש , םרמואל כ״כו רהנב
םירצמ ) הלפת( . ד ועו
32 . ן כ , ג הנמה ן כו היה וג הנמ לש
ץ״בעיה ריעב סאפ ׳ ע( וג הנב םעה
. ) ) תירחש( כ״כו ת״ושב הוקמ םימה
ו״ח( ׳ יס ׳י תוא . ) ׳ ב כ״כו רפסב תרות
םייח ׳ יס( ) ׳ א ן כש ג הנ החנמה . םייח
כ״כו יקומנב ח״וא ) א״ס( אל רמול
תשרפ הד יקעה תבשב אלש ררועל םיניד
. תבשב כ״כו ד וע , םינורחא תלועבו ד ימת
ן מיס( ׳ א ק״ס ) ׳ ג בתכ ורמואל . תבשב
׳ ע ג ״הנכב ן מיס ׳ א םשב ם״רהמה ן ירג ינ
ן יאש רמול רד ס תונברקה . תבשב ךא
תד וקפב רז עלא ׳ ס( ) ׳ א בתכ ורמואל םג
. תבשב וג הנו הג לד ל תרבסכ ם״רהמה
, ן ירג ינ רצואבו םיבתכמה א״ח( ׳ יס ) כ״ש
בתכ םעט רבד ה אצמש חולב הלפתה לש
ר״ומ ויבא לכש םינינע ולא קר ג הנמ יד כ
ררועל תא םימחרה לכב , רקוב ן כל
ן יג לד מ התוא תותבשב , םיד עומבו
תורוהל הלוד ג ש ן תשוד ק הד בל ררועל
תא . םימחרה . כ״ע שיו תומוקמ וג הנש
ףיסוהל תד יקעו קחצי וערז ל רוכז ת ן כ
וג הנ , שרכאמב ׳ ע תרעהב ד ״רג ה חבאצ
א״טילש ףוסב . רפסה
ןגמ ץמיס אנ תובא
ןמיס אנ - י ני ד הלפת ןמ ךורב רמאש דע חבתשי
תרימא רומזמ הדותל
ףי עס :ט הגה א״או רו מזמ הדותל תבשב ,ט״ו י ו וא י מי ב חספ ןי אש הדות הבי רק
םהב םושמ ,ץמח אלו ברעב .חספ ל״עו ןמי ס .ט״צת אלו ברעב םוי רופי כ
ל״ע ׳ס .ד״רת ןכו וגהנ תוני דמב .ולא
גהנמה טו שפה או ה ן י אש םי רמו א רו מזמ הדו תל ברעב חספ ן כו י מי ב
מ״הו ח חספ ן ו י כ רו מזמהש דגנכ ן ברקה ,ן קתנ ן י או ן ברק הדו ת ברק
םי מי ב ,ו לא ן כו ברעב םו י םי רו פי כה םי גלדמ רו מזמה ן ו י כ אלש הי ה
ן ברקה י ו אר לכאהל הלי לב 33 . גהנמהו םו דקה ג לדל רו מזמ הדו תל
רו ק מ ת ו ב א
ק
ספד נ רוד יסב תיב ד בוע רמול רומז מה
ימ״ רוג י ״ךלהאב ךותב תרימא תונברקה
לכב , רקוב ינפל ״םלועל״ ראובמכו
ם״במרב הבהא( רד ס . ) הלפתה םעטהו
לכש שיש וב תוד ימ וללה חוטב
ן וכשתש ן ג ב . ן ד ע םירמואו ותוא ינפל
, ״םלועל״ םג ש םש רמוא תוד ימה
. תוכרצנה ךא בורב תוליהקה אל וג הנ . ן כ
33 . ךכ ג הנמה . טושפה ן כ ד יעה
ע״ושציקב ) ונד ילוט( ףד ד ״מ ן יאד
םירמוא רומז מ הד ותל , תבשב , ט״וי ברע
, חספ אלו ברעב . כ״הוי ךכו קספנ
רוד יסב תיב ד בוע ףד ( ) ט״ק ףיסוהו םש
םימיבש ל״נה ףא וניא יאשר ורמואל
םושמ יוהד . קספה ׳ עו תד וקפב רז עלא
ט״ס( ה״ד ) יתחלשו רקחש ךיא ג הנמ ד ׳
תוליהק םילשוריבש לש , םיד רפסה
הלעהו םג ש םה אל וג הנ הז ב . ורמואל
ג הונבו המכחב ףד ( ) ט״כר ךיראה ן ינעב
תרימא רומז מ הד ותל תותבשב םימיבו
, םיבוט ן יאש הד ותה הבירק , םהב
ג הנמהשו אל ורמואל תלוז תיב תסנכ
תחא העוד י סאפב תארקנה לע םש ׳ ר
והילא , יתפרצ וג הנש ורמואל םג . תבשב
הנהו ן ינע הז יולת תביסב תנקת תרימא
רומז מ . הד ותל שיד הז ב ב ׳ , תוטיש רוטב
׳ יס( ) א״נ בתכ םעטהד תרימאל רומז מ
, הד ותל אוה ד ג נכ ן ברק , הד ותה ן כלו
תבשב ט״ויו םיג הונ אלש ורמואל ן יאש
הד ותה הבירק . ן הב בתכו ז ״ע רוטה ן יאד
ךירצ , וענומל אכילד שחימל אמליד ותא
הבירקהל הנבישכ , ק״מהיב אלד ועט
ישניא . יכהב ן מיסבו א״פר קיתעה בוש
תא ג הנמה הז ה תאו , ומעט בתכו ז ״ע
וניאש םעט לש . רקיע י״בבו םש בתכ
הארנש םעטהש ונתנש עוד מ ן יא תרימא
ןגמ יג הנמ הכלה
ב״טב 34 . י ו ארו רמו ל תא רו מזמה , דמו עמ אי מו ד תברקהד ן ברק
התי הש דמו עמ
ר ו ק מ ת ו ב א
רומז מ הד ותל תבשב , ט״יו םושמ ן יאש
הד ותה הבירק , םהב וניא םעט לש רקיע
םושמ״ רומז מד הז ן יא ונא םירמוא
התוא םשל ן ברק הד ות אלא םשל
. האד וה . כ״ע הנהו לע ךחרכ ן יאד י״בה
אב שרפל הז ב תנווכ ירבד , רוטה ירהש
רוטה בתכ איד הב ׳ יסב( ) א״נ תא ומעט
׳ יסבו אפר . רציק כ״כו ח״בה ׳ יסב(
) א״פר תעד ב . רוטה רוקמו ירבד י״בה
׳ רנ אוהש ירבד מ ימלשוריה סמ( ׳
תועובש א״פ ) ה״ה יבר אמוחנת םשב
, ל״ר העשב רמאש ה״בקה השמל
הד ותהו , וילע ליחתה רמוא רומז מ
. הד ותל ׳ עו ן ויצב םילשורי םש המתש
ז ״פל לע ירבד רוטה . ל״נה ךא ירבד
רוטה םה ירבד כ תופסותה ׳ סמ ז ״ע ףד (
) ד ״כ י״שרו םיליהתב ) ׳ ק( לעש םש
ן ברקה . הנקתנ מ״קפנו הז ב איה
אתלאשב , אד םאה םירמוא רומז מ
הד ותל םימיב ן יאש הד ותה הבירק , םהב
יפלד רוטה וניא , ורמוא והז ו ומעט לש
. א״מרה כ״שמכו ב״מב םש ק״ס( , ) ב״כ
לבא יפל י״בה שי ורמואל םימיב . ל״נה
כ״כו השירפה יס( ׳ א״פר ק״ס ג ) ׳ . ותעד ב
ן נאו ן ניטקנש ירבד כ ם״רומ ן יאש תרימא
רומז מ הד ותל םימיב , ולא שי ן יבהל כ״א
ךאיה םירמוא רומז מה תלבקב , תבש ירה
ן יא הד ותה הבירק . תבשב ׳ עו( ירוישב
ן ברק לע ימלשוריה םש קהש ׳ . ) ן כ ל״צו
ן ויכד לוכיש לוכאל ז א ן ברק הד ות
טחשנש םויב ריפש , ימד המוד בו המל
אלש םירמוא רומז מה , כ״הוירעב אוהד
ן ויכ הלילבש לש כ״הוי א״א . ולכואל
ד ועו רשפא םרטש ולביק תבשה וכלב
הננרנ ד ע תרימא רומז מ ד וד ל כ״או ן ייד ע
וניא . הליל
34 . רוד יסב לוק הניחת בותכ רמול
רומז מ . הד ותל ן כא יתיאר בתכב ד י
ן ואג ה יבר םולש ראמע ל״צז ורוד יסב
ן שיה לוק הניחת בתכש וד יצב ג הנמהד
ג לד ל לע תרימא רומז מ . הד ותל ן כו
יתיאר ר״ג הל . ש שאשמ ל״צז היהש
ג לד מ רומז מ הז . ב״טב ה״כו י״רג ה
ן מאמ ףוס( , ) רפסה ךא םיבר וג הנ
ורמואל וכשמנו רחא . םירוד יסה ע״ע
׳ יסב ט״נקת כ״שמ . הז ב א״ג מבו ׳ יס(
א״נ ק״ס ) א״י איבה ׳ חמ הז ב ן יב
תוהג הה תינומיימ . ל״שרל ד וסיו
םתתג ולפ הארנ יולתד הריקחב םאה
ן ברקה ן קתנ ד ג נכ המ היהש ן מז ב
, ק״מהיב כ״או ן ברקה היה ברק םג םויב
, הז וא י״עש תרימא רומז מה ל״וה וליאכ
בירקמ , ן ברק קרו ונקית התרימא םוקמב
לוכיש , הבירקהל ן יעכ ן וכת יתלפת
תרוטק . ךינפל
35 . ךכ קספ תיבב ד בוע ) םש( :ל״ז ו
ךירצו ורמואל ד מועמ אלו , בשוימ כ״כ
י״רהמ קורס . ל״ז לבא י״רהמ יאלוז א
ל״ז בתכ רפסב רשק לוד ג ׳ יס( ׳ ז תוא
) ח״ל לוכי״ רמול רומז מ הד ותל בשוימ
וכו , ׳ מ״כמו בוט ן וכנו ורמואל , ד מועמ
המו םג רבכד אוה אצמנ ד מועמ וכו , ׳
ץמיס ג נ תו בא
ןמיס גנ - ןי ד י וארה דרי ל י נפל הבתה
חסונ חבתשי
ףי עס :א רמו א חי לש רו בי צ חבתשי .דמו עמ
חסו נב חבתשי םי רמו א ךלמ״ ל- א י ח , ״םי מלו עה ׳ח חתפב אלו
י רי צב 36 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ן כו יתיאר ישנאל השעמ יג יהנ . ״יכה
כ״כו ירעשב , הבושת בתכו יולתש
תביסב תרימא רומז מ הד ותל ד ג נכש
ן ברקה , ברקנ וניד הד ימעב אימוד
. ן ברקד ליז או ע״יבה ותטישל םושמד
ן ברק ן קתנ ן כלש קספ אל ורמואל ימיב
חספה , כ״היו . ק״וד ו
חסונבו ךורב :רמאש ג הנמה םוד קה
רמול חסונה . ךוראה ךא רבכ טשפתנ
ג הנמה פ״ע רוד יס תלפת שד חה רמול
חסונה רצקה לש ז ״פ תובית ד ״ע הלבקה
וילעש רמאנ ושאר םתכ . ז פ
רוקמו חסונה ךוראה אצמנ םהרד ובאב
םירמואשו חסונ הז תותבשב םימיבו
, םיבוט רוטבו ׳ יס א״נ בתכ ג הנמד
םיז נכשאה רמול ז ״פ , תובית לבא
םיד רפסה וג הנ א״ד רהכ ראובמכ(
החיתפב בורש יג הנמ הליפתה םיססובמ
לע . ) וירבד עו ׳ ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח
ן מיס ח״נ סאנכמבש וג הנ רמול חסונה
. ךוראה רבד הו יולת . תומוקמב ונימיבו
טשפתה חסונה לש ז ״פ תובית ארהנו
ארהנ . היטשפו
36 . ן כ חסונה רוג שה רמול ךלמ״ ל-א
יח , ״םימלועה ח ׳ חתפב אלו . יריצב כ״כ
רוד יסב תיב ד בוע תלפתו . שד חה ן כו
חיכוה תליאשב ץ״בעי ׳ יס( ) א״מק יחד
םימלועה . חתפב ן כו חיכוה רוד יסב ׳ ר
יתבש רפוס וד ימלת( לש ) שובלה ךכש
ן וכנה פ״ע המ בתכש ול לבוקמה ׳ ר
םחנמ . הירז ע ן כו חיכוה רוריבב הכלה
׳ יס( . ) ז ״ר כ״כו ח״הכב ק״ס ג ׳ ן כש אמע
, רבד יסבו ׳ ב״נ ק״ס ׳ו ן כש תעד ש״שרה
ד ועו , םיבר אלד ע״יבהכ תוא ׳ ז תואו ח ׳
ן כו שי סורג ל ן יב חבתשיב ארובבו
, תושפנ ךורבו רמאש . ש״ייע
ג הנמבו רמול לכ ז ״ד וספ ד חיב לוקב
םיענ ׳ ע ׳ יס( י״בב א״נ ) ח״ס בתכש ינבש
םד א םירמואש םיקוספ הצורמב שישכ
םש ן ינמ אל תואי , ן יד בע ן ירצקמש
וחבש לש םוקמ ליבשב תלאש , םכרצ
שיה לשומ הצרתיש , ךכב . ש״ע י״שרבו
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס הנ - י ני ד שי דק
תרימא שידק י״ע םדא דחא דבלב
ףי עס :א םי רמו א שי דק ןי או םי רמו א ו תו א תו חפב .'י מ
גהנמה םו דקה קרש דחא רמו א שי דקה אלו לכ םי לבאה . דחי ב ךא
ו ני מי ב טשפתנ גהנמה לכ ש םי לבאה םי רמו א שי דק . דחי ב ארהנו ארהנ
הי טשפו 37 .
רו ק מ
תוכרב ףד ( . ו ה״ד ) םוקמב הנר נ״כהבב
םירמוא רוביצה תוריש תוחבשתו
תמיענב לוק . ברע כ״ע אלד ו ן ירצקהמכ
ז ״ד וספב ן יכיראמו תליאשב םיכרצ
ראובמד ל״נב . ךפיהל
37 . בתכ תוהג הב ץ״בירהמ לע ם״במרה
לה ׳ הליפת ט״פ( לה ׳ ׳ ה ) ץ״שהש ד מוע
וד בל רמול , שיד ק ד ״והו ת״ושב ׳ ר
הד והי ן ב רטע יס( ׳ . ) ב״י ךכו היה ג הונ
׳ר ן בואר ן בא , רוצ קרש ד חא רמוא
שיד ק אלו לכ םילבאה ן כו חכומ ירבד מ
י״בה ד ״וי ׳ יס( ) ג ״ת רשא ן ד יניד ב
המיד קה , םישיד קב כ״כו וג הנב םעה
) תירחש( ן כש . ג הנמה ן כו יתעמש
םינקז מ ן כש היה ג הנמה . םוד קה כ״כו
יד שב ד מח תפיסא( םיניד תוליבא ׳ יס
) ד ״נק ׳ עו םיניד ב תוג הנהו א״וז חל ד ״פ(
) ז ״ס םינשד םירמואה ל״וה ינשכ ץ״ש
שיד רוסיא . אניד מ
ךא ג הנמה טושפה אל . ן כ ל״ז ו ץ״בעיה
ורוד יסב יניד ( ונילע ) י״קו ן ינעב״ ימ
םד וקה תרימאל שיד ק ימו החוד , ימל
ת ו ב א
אל לפטא , ן אכ אג הנמד אמלעב . אוה
המו בוט רשיו ג הנמ םיד רפסה הז ב
םאש םיאב המכ םלוכ םיכוז וב
םירמואו ותוא , ד חאכ הליטבו תקולחמ
חרוטו םיניד רבד ב ן יאש ול שרוש
. ״רקיעו רשג בו םייחה בתכ ן כש ג הנמ
, םילשורי ע״עו א״יצב ט״ח ׳ יס( . ) ו״ט
כ״כו ברב םילעפ ב״ח יס( ׳ ) ד ״י ףאש
םא לכ םיללפתמה םימותי ל״ל , הב
ע״עו ח״הכב . ) ׳ אל(
ן יד בו ףוריצ ן טק ן ינמל ׳ ע ע״ושציקב
) ונד ילוט( ן מיס ב״י םוקמבד ד ״העש
אלש לוכי אוצמל ד ״וי םיללפתמ םילוד ג
, םלוכ םילוכי ףרצל ן טק ׳ א ן ב רשע וא
עשת עיג הש , ךוניחל הז ד רתוי בוט
ולטבישמ ירמג ל שיד ק . השוד קו
תואחסונב :שיד קה ימלעל אימלע שי
םיסרוג אלב ׳ו כ״שמכ תלפתב שד חה
תיבבו . ד בוע שיו ן יכומיס הז ל
םהרד ובאהמ בתכש אשוד קב ארד יסד
אלב . ״ו״ כ״כו שוריפב ר ׳ הד והי ן ב . רקי
ן כו איבה ח״הכה ׳ יס( ו״נ תוא , ) ׳ ג ן כא
ד פ
ןגמ ץמיס ונ תו בא
ןמיס ונ - ןי ד תי י נע שי דקה י״ע להקה
תועירכ שידקב
ףי עס :ד רמו אשכ ןזחה לדגתי ערו כ ןכו אהי ב הי מש אבד ןכו ךי דבב אוה ןכו
.ןמאב
ו גהנ םי בר אל עו רכל . שי דקב שי ו
רו ק מ
ג הנמה טושפ לצא םיבר ימלעו םע
. קורוש וג הנ ד מול לכמ אלו ן מ לכ ן כו
ספד נ . םירוד יסב לבקתתבו ספד נ
םירוד יסב ן והתולצ . ן והתועבו אלו
אנתולצ אנתועבו םע ן והתולצ ן והתועבו
לכד תיב . לארשי ן כו ספד נ תיבב ד בוע
תלפתו שד חה כ״כו י״ר ן ב רקי םשב
שרד מה םילהת , ט״י( ז . ) ׳ ךא וג הנב םעה
) שיד ק( בתכ ג הנמהד ברעמב רמול
אנתולצ אנתועבו םע ן והתולצ ן והתועבו
לכד תיב . לארשי יתעמשו ש״רג המ ן בא
ן אנד א״טילש עמשש ונקז מ ר״ג ה השמ
ן בא ן אנד ל״צז ד ״בא , סאפב םויבש
םירופיכה היה ד יפקמ רמול אנתולצ
אנתועבו םע ן והתולצ , ן והתועבו לבא
ראשב תומי הנשה היה רמוא חסונה
בותכה . רוד יסב
ע״עו וג הנב םעה ריכז הש ג הנמ סאפ
ד מול ינפל שיד קה יכ ד י לע סכ הי
המחלמ הל ׳ קלמעב רוד מ . רוד ונימיבו
ו י הש םי קדקדמ עו רכל 38 .
ת ו ב א
אל וניאר םיג הונ . ן כ וג הנ רמול ן והל
. ן וכל כ״כ תיבב ד בוע תלפתו , שד חה ן כו
ברקיו ץק . היחישמ
38 . כ״כ ג הונב המכחב ףד ( :) א״צק
םלועהו״ ן יא םיג הונ עורכל תלוז הז יא
יד יחי הלוג ס . ״םינקייד ו כ״כו תד וקפב
רז עלא יס( ו״נ תוא ק ) ן ״רמד קספ ינינע
העירכ תמחמ . ג הנמ ן נאו ונריעב ן יא
ג הנמ עורכל םושב תועירכ םלועל
כ״שמכו א״רג ה ק״ס( ) ׳ י ן יאש עורכל
ללכ . שיד קב . ש״ייע ן ייעו ברהל ייח םד א
השעמבו בר . ל״כע רשפאו אוהש יד כ אל
ףיסוהל לע תועירכה ונקיתש , ל״ז ח ׳ עו
המ יתבתכש הז ב ירפסב תכרב ברע קרפ
ישימח . תוכרבד
וג הנ לילב תבש םויבו תבש ן ז חהש
ךיראמ תרימאב , וכרב ותואבו ן מז
רוביצה םירמוא חסונ שחלב חבתשי״
, ראפתיו ומש לש ךלמ יכלמ םיכלמה
, ה״בקה אוהו ן ושאר אוהו ן ורחא
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס אס - ןי ד המכ ךי רצ קדקדל ןי וכלו תאי רקב עמש
תרימא 'ה םכיקולא״ ״תמא ףוסב ש״רק
ףי עס :, תאי רקב עמש שי ה״מר תו בי ת י דכו םי לשהל ח״מר דגנכ ו י רבי א לש
םדא םי י סמ ץ״ש 'ה םכי קלא .תמא רזוחו רמו או לו קב םר 'ה״ םכי קלא
.״תמא הגה הזבו לכ סדא אצוי לי אוה ןי עמושו ו י פמ לש ץ״ש ׳ג תובח .ולא
ו גהנ םי מי י סמשכש , ש״רק ץ״שה שכ עי גמ תו בי תל ׳ה םכי קו לא
רו בי צה םי נו ע ו י רחא ,תמא רזו חו רמו או ׳ה םכי קו לא תמא י דכ
םי לשהל ח״מר .תו בי ת פ״עאו שי ש הזב ט״מר תו בי ת תמאה י נשה
ו ני א ן מ .ן י נמה שי ו ו גהנש םגש ץ״שה רמו א תמאה ן ו שארה שחלב
םע רו בי צה 39 .
תרימא םיקוספ ךות ש״רק שחלב
ףי עס :ו ב שי םי גהונ תו רקל תאי רק עמש לו קב םר שי ו םי גהונ ו תו רקל .שחלב
הגה לכמו סוקמ ו רמאי קוספ ןושאר לוקב סר ןכו .סי גהונ
רו ק מ ת ו ב א
ק
ויד עלבמו ן יא , םיקולא יהי םש ׳ ה ךרובמ
התעמ ד עו , םלוע םמורמו לע לכ הכרב
. ״הלהתו ספד נו . םירוד יסב
׳ עו רוד יסב תיב ד בוע תלחתב רוד יסה
בתכש חסונ ד חוימ ולאל םירחאמה
םירמואש םוקמב השוד ק םוקמבו שיד ק
אלו וניאר םיג הונ . ן כ
39 . ן כ ג הנמה טושפה כ״כו ת״ושב ירבד
םולש תמאו ) ראמע( יס ׳ ב , ׳ לפלפו ר״ג ה
לאומש ראמע ל״קוצז רוריבב ן יד ה
איבהו ירבד מ ז ״בד רה הלאש( ) ה״נ
ץ״שהש לופכי תבית תמא רמאיו תמאה
ן ושארה , שחלב עמשמו ראשד רוביצה
םניא םירמוא תמאה , ן ושארה קיסהו
םג ש רוביצה ורמאי ךא ורמג י . שחלב
. ש״ייע כ״כו ת״ושב םימ םייח ב״ח יס( ׳
) ט״כ ג הנמהש טושפ ץ״שהש רז וח
רמואו ׳ ה םכיקולא , תמא תמאו ינשה
וניא ן מ . ן ינמה כ״כו ח״הכה ק״ס( ) ב״י
איבהו ךכש ג הנמ . םלועה פ״עו ירבד
א״ד יחה קיז חמב הכרב . םש אלד ו ג הנמכ
םילבוקמה פ״ע א״מרה ד יחיש רז וח
ורמואו לכש ד חא הצור ן יוכל הנווכה
היוארה . ול ע״ע ת״ושב הנעמ םהרבא
ראמע ׳ יס( , ) ו״ש הפיבו העש ן מיס . ׳ ה
המו שיש ן וד ל הז ב אוה ץ״שב הלועה
ץמיס אס תו בא
שי ו גהנש עי גמשכ ץ״ש קו ספל הרחו ״ ״ףא ו רמא שחלב 40 , ךא רהזי
עי משי ש פ״כע ,ו י נזאל שי ו ו בתכ ש אלש ו גהנ ללכ חי לשהש רו בי צ
רמו א םי קו ספ ו לא שחלב אלא םרמו א לו קב םר ךרדכ ארו קש ראש
תאי רק עמש 41 . שי ו ו גהנש ץ״שה ש ארו ק לכ ש״רקה שחלב 42 .
ר ו ק מ ת ו ב א
הביתל לבא ן יא ותנווכ איצוהל להקה
יד י , םתבוח וניאש יקב הכלהב , וז
רשפאד ג ״הכבש ףיד ע רמול ׳ ג תובית
תונורחא , ומצעב ן כא ת״ושב מ״ג א
ח״וא( ג ״ח ׳ ס ) ׳ ד בתכ ץ״שש ללפתמש
ינפל הביתה אתעד א יכהד ן יוכתמש לכל
המ ךירצש איצוהל תא רוביצה . ח״ד י ךא
ל״י וניאד המוד ן וד ינל , ן ד יד םשד ירייא
ן ינעל תרז ח , ץ״שה איהש הנקת תד חוימ
רובע םתוא םניאש , םיאיקב רשפאו
אתעד אש יכהד , ונקית כ״עד איצומ
רוביצה , ח״ד י כ״או ן יא ד ומלל הז מ
ראשל . הלפתה ׳ עו המ ונבתכש הז ב
תוכלהב ח״ר תרימאב תכרב . ללהה
יתעמשו ש״ירג המ בישילא א״טילש
םאש ן יא ץ״שה ן יוכמ תכרבב( ואיצוהל
) ללהה איד הב וניא אצוי ז ״פלו ן פואב
עוד יש ץ״שהש אל ן יוכתמ איצוהל
םירחאה יד י ן תבוח רמאי םילימ ולא
. ומצעב
40 . ן כ ג הנמה טושפה ן כו בתכ ת״ושב
שיא חילצמ ךרכ( ׳ א ׳ ס ) ז ״ט קז יחו
, ג הנמה ן כו עמשמ ן בב שיא יח הנש(
הנושאר אראו ) ב״י ן כו וג הנ תומוקמב
, םיבר ן כו( יתיאר םיג הונ . ) ן ויב
41 . כ״כ ת״ושב הוקמ םימה ד ״ח ס ׳ ד ׳
רבד ״ הז ן יא ול ד וסי אלו רוקמ ירבד ב
םיקסופה תעד ו םיטוש איה םיד לוסה
עומשמ ירבד הללק ׳ וכו שיו םחיכוהל
אלש ופסוי ג והנל ״ךכ כ״כו רפסב וג הנ
םעה תלפת( תירחש ) החנמו ל״ז ו ץ״שה״
היהש רד סמ ש״רק תירחשב בירעמו היה
רמוא לוקב םר םיקוספה הרחו ףא ה ׳
ראשכ םיקוספה אלו ״שחלב ׳ ע רפסב
ירעש הלפת ףד :ל בתכש ואלד ריפש
יד בע וללה םירמואש שחלב ףיסוהו םש
הז ש םג לישכמ רוביצה םע ץראה
םיבקועש רחא ץ״שה םניאש םירמוא ינה
םיקוספ םע . ץ״שה
42 . כ״כ ת״ושב ירבד םולש תמאו ומיס(
ג ) ׳ ג הנמש ומוקמ סאנכמב אורקל ש״רק
שחלב תעד כו , ע״ושה שיד שיו הכלה
שיכ . ארתב ן כו ג הנמ ן אוטט םג ש ץ״שה
רמוא לכ תאירקה עמש , שחלב ירהד
תואיצמה החיכומ םאש רוביצה םיבקוע
ירחא ץ״שה םירמואו המ , רמואש
םימעפל םיאב יד יל ג וליד המכ םילימ
םא ץ״שה רהממ . המוד כו ת״ושבו תיב
הד והי שאייע ב״ח ׳ יס( ג ) ׳ ריכז ה ג הנמ
. הז ן כשו םיג הונ . רי׳ ג לאב
ן ינעבו תואחסונה תכרבב :רצוי
האריב״ ן וצר , ״םהנוק כ״כ תלפתב
, שד חה תיבבו ד בוע סרוג . םנוק שיו
ורערעש לע חסונה םהינוק עמשמש יתש
. תויושר תכרבבו הנבלה םירמוא םהנוק
, ארהנו ארהנ . היטשפו
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס חס - אלש קיספהל םי טוי פב
תרימא םיטויפ עצמאב יקוספ הרמזד
ףי עס :א שי תו מו קמ םי קי ספמש תו כרבב ש״ק רמו ל ,םי טוי פ ןוכנו עו נמל
ם־מו אלמ םו שמ י והד .קספה הגה א"י ו ןי אל רוסי א רבדב ןכו ןי גהונ
לכב תומוקמ .סרמאל
תבשב ,הרי ש י עי בש לש ,חספ תבש ,רו כז שאר ,הנשה םו י ו םי רו פי כה
גהנמה תמדקמ אנד רמו ל םי טו י פ עצמאב י קו ספ הרמזד רחאמו
םי טו י פש עצמאב י קו ספ הרמזד לי ק י פט םתרי מאמ ךו תב תו כרב , ש״ק
רשפאו םגש ע״ו שה הדו מ הזב 43 .
רו ק מ ת ו ב א
םתמועל םיחבשמ :םירמואו םיבר אל
םיסרוג םיירג וסה תמועל . םיפרשה
המיענבו , השוד ק אלו םיחינמ קיספ
ירחא , המיענב , ״השוד ק״ו םע( ) ץובוק
אלו םלוחב , ת״לד ב ן כו ריעה חולב
ש״רא הרעה( ) ט״כק ן כש ג הנמ
. םיד רפסה והז ו פ״ע תעד םהרד ובאה
בתכש ינפמ ארקש הפשל הרורב ארק
כ״ג המיענל השוד ק ךרד . הרבעה
ראובמד ן יאש תלימ המיענבו תד רפנ
. השוד קמ ע״עו המד קהב תיללכ ףד ( 11 )
רוד יסל יבר יתבש . רפוס
םיג הונו קשנל , תויציצה םיריכז משכ
תבית . ״תיציצ״ ן כ ד יעה ד סחב םיפלאל
׳ יס( ד ״כ תוא ) ב העשבו םירמואש
םתיארו״ ״ותוא םילכתסמ לע תיציצה
םינתונו םתוא לע , םיניעה ן כ בתכ
ע״ושציקב ) ונד ילוט( ףד , ו״כ חטבומו
אלש אובי יד יל יומיס . םיניע
43 . ן כ . ג הנמה הנהו בתכ ח״רג ה ן ב רטע
רפסב ץפח ׳ ה ס״מע תוכרב ףד ( ) . אי
תוד וא ג הנמ תרימא םיטויפה ךות
:ע״ומש ן אכמ״ יתיאר חיכוהל קז חל
ג הנמה וג הנש רמול הברה םינומז פ
תוניחתו םויב תינעתה ה״רבו כ״היו
ךותב ח״י יפכ רד ס ג הונה לכל , ד חא יכ
ן כ ונתנ תושר וניתובר ףיסוהל יפכ המ
. וצריש אלד םיג הונכ טימשהל םינומז פה
םויב םירופיכה ךותב , הלפתה יכ ג הנמ
וניתובא הרות . אוה ן כו יואר חינהל
רד סה בותכש . ״םירוז חמב ן ינעלו םיטויפ
עצמאב יקוספ הרמז ד רבכ בתכ ת״ושב
הוחי תעד ) ן ז ח( ג ״ח יס( ׳ ׳ ב ) ן כש רקיע
םרמואל . םש כ״כו ת״ושב ש״מש ן ג מו
ץמיס חס תו בא
א״ח ׳ יס( . ) א״מ םג ת״ושב ארקיו
םהרבא ) יד אד א( ףד ( בכק ) ג ״ע ריכז ה
וג הנש ן כ ומוקמב . ) בולב( םיברו וג הנ
תעב תחמש הנותח רבו הוצמ ףיסוהל
םיטויפ ךותב . ז ״ד וספ ג הנמו הז רכז ומ
רבכ , םינושארב ךכש וג הנ בור תומוקמה
םג תוצראב , ד רפס ראובמד כ ת״ושב
א״בשרה ׳ יס( ) ט״סת טשפש ג הנמ הז
בורב , תומוקמה כ״כו ת״ושב י״רה
שאג ימ ׳ יס ׳ ז ונכשמו( היה ברעמב
. ) עוד יכ כ״כו ׳ י ס( ז ״בד רב . ) ב״לקת םהו
ורבד לע םיטויפ עצמאב תוכרב ש״ק
ש״כו ן ינעל . ז ״ד וספ
הנהו ן ינע הז לש תרימא םיטויפ ךותב
תוכרב , ש״רק יונש ׳ חמב . םינושאר
ש״ארבד סמ ׳ תוכרב קרפ ן יא ן יד מוע
) . ד ל( בתכ ירשד לואשל יכרצ רוביצ
, ע״ומשב כ״עו א״ר רילק וימיבש ויה
ן ישד קמ פ״ע הייאר ד סיי . ץ״בורקה
ינפמו ךכ וג הנ ה״רב רמול ונרכז ימו
ךומכ . ץ״בורקו םלוא רוטב ׳ יסב( ) ח״ס
בתכ יוארד אלש . קיספהל והז ו כ״שמ
ן ״רמ שיש עונמל רמולמ םיטויפ עצמאב
תוכרב . ש״רק אוהו פ״ע המ אתיאד
תוכרבב ףד ( ) . אי םוקמבש ורמאש רצקל
וניא יאשר . ךיראהל ד ועו אתיא ףד ב( ) :מ
לכ הנשמה עבטממ ועבטש םימכח
תוכרבב אל אצי יד י . ותבוח םיטויפבו
עצמאב תוכרב ש״רק ךיראמ םוקמב
ורמאש . רצקל ן כו בתכ ת״ושב ם״במרה
׳ יס( ) ב״ס רשא לאשנ םא ללפתמה לוכי
קיספהל ן יב תוכרבה ינפלש תאירק עמש
וא הירחא , םיטויפב היהיו הז ומכ
תליאש . םולש בישהו :ל״ז ו ן יא יואר
קיספהל םושב , רבד קסועהו הוצמב וניא
יואר קוספל רבד ל רחא קיספהלו ן יב
םיקבד ה . ד ״כע םיליקמהו ל״ס ראשבש
חסונ הכרבה לוכי ךיראהל , תונשלו ׳ ע
, א״רג ב ב״מו . א״קס
הנהו הארנ רורב לכש אתג ולפה ל״נה
איה קר ן ינעל תוכרב , ש״רק לבא ן ינעל
קיספהל ז ״ד וספב אל ורביד , ללכ שיו
ן וד ל םא שי לקהל יפט , ז ״ד וספב וא
אמליד אל אנש םשכו ורימחהש
םיקסופה רצויב כ״ומכ ורימחי . ז ״ד וספב
יתאצמו הז ב ת״ושב בוט ן יע א״ד יחהל
׳ ס( ח״י תוא ) ה״ל םשב ד ״רהמ
יד לאנירוק , ויתוהג הב :בתכש ן רמ״
רוטהו אל ורבד אלא םיטויפב ן יקיספמה
תוכרבב , ש״רק לבא טויפ ימ ךומכ
ן יקתהש וניבר הד והי יולה תבשל רוכז
רמול ותוא תמשנב לכ , יח יניא עד וי המ
ואצמ וב לוע םישד ח בורקמ ואב תונשל
ג הנמה רמולו ותוא ץוח ומוקמל רחא
תרז ח . הלפתה ק״קבו םד רטשמא ראשו
תוליהק תולוד ג אל ובא עומש תונשל
, םג הנמ םירמואו ותוא ךות תמשנ לכ , יח
רשיו . ״םחכ ראובמו ג הנמהש רמול
םיטויפ ז ״ד ספב אוה ג הנמ ן ומד ק ד וע
ן מז מ ׳ ר הד והי . יולה רבוסו ד ״רה
יד לאנירוק ז ״ד וספד ליק יפט תוכרבמ
. ש״רק רנו ׳ ראבל תאז רחאמד ז ״ד וספש
ולוכ , חבש ן כל יאשר קיספהל וב
םיטויפב םהש ימנ , חבש והז ש אפוג ן ינע
. ז ״ד וספ יפכו בתכש י״בה ׳ יסב( ) א״נ
ינאשד ״ ז ״ד וספ חבשד והנינ ן מאו חבש
אוה ן יעכו , הרמז אלו יוה . ״קספה ן כו
וטקנ םינורחאה וירבד כ כ״או שי םוקמ
רמול ן כ םג לע , וננוד ינ ן ויכד יוהד חבש
אל יוה קספה . ז ״ד וספב
ןגמ יג הנמ הכלה
םנמא בוטב ) םש( ן י ע קיסה ן יאד ףיסוהל
םוש םיטויפ עצמאב , ז ״ד וספ ינאשד
תמשנמ לכ יח ן קתנש םד וק רד יסש יבר
תא . תוינשמה ׳ רו הד והי יולה ויריבחו
םיררושמה אל ועד י ירבד ש םיאנתה לכה
םה םייונב פ״ע הלבקה ותואב קרפ
ךיישה ותואל םוקמ תיילעב , תומלועה
לכו םירבד ה ן יז ר , ן יאליע קרו ורבס םהש
םיחבש , םיטושפ כ״ע ונקית סינכהל םש
םג ימ ךומכ . ׳ וד כו כ״כו י״כרבב ׳ יס(
. ) ב״יק ן יעכו הז קיסה חתפב ריבד ה םש
אלש ףיסוהל םוש . רומז מ
אכלו ל״י הלאשד וז םאה םיטויפ
עצמאב ז ״ד וספ יוה קספה וא , אל היולת
הלאשב םאה רתומ ףיסוהל םירומז מ
םיחבשו עצמאב , ז ״ד וספ המ אלש ונקית
. ל״ז ח הנהו י״בב יס( ׳ ) ה״ס איבה םשב
ד ״הרתה ד מועהש ז ״ד וספב עמושו
רוביצה םירמוא קוספ עמש , לארשי אל
רמאי . םהמע השקהו רומב העיצקו ךיאד
הלעי לע תעד ה רמול , ן כ אלהו ן יב ש״ב
חבתשיל לוכי ףיסוהל תורישב תוחבשתו
סבש ׳ םיליהת המכ , הצריש ךרד כו ונאש
םיפיסומ תותבשב םימיו , םיבוט כ״או
ךיא בשחי קוספ עמש . קספהל ן כו בתכ
ייחב םד א ללכ( כ ) ׳ לוכיד רמול לכ
םיקוספ עצמאב . ותלפת רפסבו חתפ
ריבד ה ׳ יס( ה״ס ק״ס ) ׳ ג בתכ בשייל
נ״האד ג הנמל ינב ד רפס םירמואש וד וה
לכו םירומז מה ינפל ךורב , רמאש ן יא
ףיסוהל םוש רומז מ ן יב ש״ב . חבתשיל
ן כו קיתעה ת״ושב עיבי רמוא ו״ח ׳ יס(
׳ה תוא ) ׳ ד וירבד ז ״פעו רסא ףיסוהל
םוש רומז מ , ז ״ד וספב םנמא ׳ רנ ן יאד
היאר הממ רסאש ן ״רמ תורקל קוספ
עמש לארשי עצמאב , ז ״ד וספ ש״כו
םיטויפ , םירחא ירהד רוקמ וירבד
ד ״הרתהמ םשו אתיא אלד בייח תורקל
קוספ עמש לארשי םע רוביצה אלא םא
ן כ בשוי , לטבו כ״שמכ איד הב ךכלו״
היה רנ ׳ פאד ׳ ן יב ש״ב חבתשיל ן יא ול
קיספהל יד כ תורקל קוספ ן ושאר םע
, רוביצה םושמ ן ויכד וניאש בשוי לטבו
וניא בייח , תורקל כ״או המל קיספי אהד
רוסא ייועתשאל ן יב ךורב רמאש
. ״חבתשיל ראובמו וירבד מ אהד ענמיד
רמולמ עמש אוה םושמ ן ויכד ס״וסד שי
רוסיא הקספה אלו בייח רמול עמש
לארשי כ״ע אל , קיספי םנמא ן יא ן אכמ
׳ אר ימל הצורש רמול עמש לארשי וא
ראש םירומז מ . חבשד תמאבו רוטב יס( ׳
) א״נ םש בתכ ן יג הונד רמול רומז מ
. הד ותל ן כו י״בב םש בתכ יבג ל תרימא
ז א , רישי ג הנמהש ורמואל פ״עא אלש
ן קתנ ךות . ז ״ד וספ כ״א ל״י נ״הד םיטויפ
ולא ונקתנד ימיב , םד ק חבשו , םה רתומ
םרמואל ז ״ד וספב . הליחתכל
םלואו יפכ ראבתנש רבכ ג הנמ תרימא
םיטויפה םוד ק אוה ךמסוהו י״ע
, םינושארה כ״שמכו א״בשרה ) םש(
י״רהו שאג ימ ) םש( כ״כו ז ״בד רב ג ״ח
׳ יס( ) ב״לקת ת״ושבו ן מ םימשה ׳ יס(
) ח״נ ונעש ול ן מ םימשה בוטש םרמואל
רבכו וכיראה הז ב ת״ושב תווח ריאי יס( ׳
) ח״לר ת״ושו בל םייח ב״ח ׳ יס( ט , ) ׳
ו״חש תונשל ג הנמה , הז ב ן יאו . ולטבל
אצויו םהירבד מ שיש קיז חהל ג הנמב
םיטויפה םג ךותב תוכרב . ש״ק ן כו
ג הנמה בורב תומוקמה יפכ וד יעהש
א״בשרה ד ״רהו יד לאנירוק פ״עאו
ץמיס טס תו בא
ןמיס טס - ןי ד סרופ לע עמש
ימ רחיאש תלפתב רוביצ ךאיה עמשי השודק
ףי עס :א םא שי י נב םדא ו ללפתהש א״כ י נפב ו מצע תו די חי ב רחאל ו מי י סש
תכרב רצו י דו א רמו א תו בא תו רו בגו השו דקו התאו שו דק הזו ארקנ
רבו ע י נפל הבי תה ןי או ןי שוע םי רבד ו לא תו חפב 'י מ םו שמ י ו הד םי רבד השו דקבש
ךי רצו ־ו זחל ־חא 'ו אלש ו עמש וני י הד בו ר הרשעה םאו םני א םי אצמנ 'י פא
לי בשב דחא אלש עמש םי רמו א 'פאו י מ עמשש לו כי סו רפל לע עמש ־ ו בעלו
י נפל הבי תה לי בשב ו תו א אלש .עמש
םדא אלש קי פסה ללפתהל םע , רו בי צה רחאל הלפתה רמאי לו קב םר
׳ג תו כרב תו נו שארה ללו כ , השו דק םי י קי ו הזב תו צמ תרי מא השו דק
רו בי צב 44 .
רו ק מ ת ו ב א
ן ״רמש ששח קספהל יוהד ךיראמכ
םוקמב ורמאש , רצקל ל״י ז ״ד וספד ינאש
. ל״נהכ
44 . ן כ ג הנמה , טושפה ירהש עוד י תטיש
ז ״בד רה ד ״ח( ׳ יס ) א״מר ל״סד אכיהש
םלוכש וללפתה תוד יחיב םניא םילוכי
רוז חל סורפלו לע עמש ללפתהלו אלד ו
, ע״ושהכ אבוהו , א״ג מב ן ג מבו םירוביג
. א״ייחו ת״ושבו ס״תח ח״וא( ׳ יס ) ז ״י
בתכ ן כד אמע . רבד ן כו קספנ ב״מב ק״ס
. ׳ א כ״כו ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס(
) ח״י ג הנמהש ז ״בד רהכ אלו . ן ״רמכ
אקוד ו ימ אלש ללפתה יאשר סורפל לע
עמש ן כו אוה םישעמ לכב םוי ש״ע
ךרואב ׳ יסבו , ט״י כ , ׳ . א״כ
יפלו תטיש ז ״בד רה ד יחי אלש ללפתה
יאשר סורפל לע עמשה רמולו ג ׳ תוכרב
תונושארה השוד קו לוקב . םר כ״או ונא
םיג הונש ימש אלש ללפתה רמוא ג ׳
תוכרבה תונושארה השוד קו , ד וחל אלב
סורפל לע לכ , עמשה ל״י אימד ש ירבד ל
הילאה הבר תוא( ) ׳ ג ג הנמהש ז א אוה
רחאש ומייסש הלפתה רמוא כ״חא ד ימ
תובא תורובג ו , השוד קו . ש״ע יכהו ימנ
ונינינעב ליחתמ ד ימ ירחא , הלפתה
םלוכו אל וניתמי ול לכל תוכרב ש״רק
, השוד קו ן כל רמוא רקיע השוד קה . יג סו
ע״עו מ״ג אב א״ח ׳ יס( ) ׳ ל המ בתכש
הסירפש לע עמש ן יא הל ן יד הלפת
, רוביצב אלא איה הלעמ רמואש . השוד ק
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמיס חצ - ךי רצ היהיש ול הנווכ ותלפתב
קושינ וידידי ס״נכהיבב
ףי עס :א הגה רוסא סלא קשנל וי נב סי נטקה נ״כהי בב י לכ עובקל ובלב ןי אש הבהא
תבהאכ .סוקמה
המ שי ש םי גהו נ קשנל םי די די ל םי בו רקו תי בב תסנכה ו ני א ללכב
רו סי א ,הז י כ אל רסאנ אלא קשנמשכ תא ו י נב תמחמ ,הבהא ךרדכ
קשנמש באה תא ו נב לבא םא קשנמ ךרדכ םו לש ו א ךרדכ דו בכ ו א
תו די די ל אמלעב רתו מ 45 .
רו ק מ
45 . ן כ ג הנמה . טושפה ן כו ד יעה
ת״ושב ש״מש ן ג מו א״ח ׳ יס( ) ט״ל
הד מחבו הז ונג ב״ח( ׳ יס . ) ד ״י ת״ושבו
הוחי תעד ) ן ז ח( ג ״ח ׳ יס( ) ׳ ה בתכ
ונורכז בש םירפכבש אל , וקשנ קר
םירעב . םילוד ג ת״ושבו קמע עשוהי
ג ״ח ׳ יס( ) ח״י בתכ אלש וג הנ , קשנל
ךא ג הנמ אמלע לקהל . הז ב
רוקמ ירבד א״מרה ירבד מ הד וג אה קרפ(
ד ציכ ) ן יכרבמ בתכש רוסא״ש קשנל וינב
תיבב תסנכה תוארהלו םהל , הבח יכ
וילע עובקל ובלב ן יאש הבהא תבהאכ
. ״םוקמה כ״כו ת״ושב ן ימינב באז ׳ יס(
. ) ג ״סק ד כו קייד נ םהירבד ב הארנ לילעב
םמעטש אוה י״עש קשנמש וינב ךרד ו
םלועה השועש ן כ ךותמ בור תבהא באה
לא , ן בה הז הארמ ותביח , ונבל
נ״כהיבבו וילע ״תוארהל״ תבהא םוקמה
ד בלב י״עו ענמנש קשנלמ תא ונב
ת ו ב א
נ״כהיבב הארמ ן יאש״ הבהא תבהאכ
, ״םוקמה ירהש וליפא ונב בוהאש ולצא
רתויב וניא וקשנמ . נ״כהיבב והז ו טקנש
הד וג אה ן יאש קשנל וינב . אקוד ב ז ״יפעו
הארנ םלואד הלא םיקשנמה םהיבא ךרד
ד ובכ תרימאו , םולש ן כו רחאל ולעש
הרותל רחאמ םניאש םישוע ן כ ךרד
הבהא תבהאכ בא תא , ונב וניא ללכב
המ בתכש . א״מרה
לבא ח״אבב ׳ פ( ארקיו ) א״י בתכ המד
קשנמש יד י ויבא וברו םושמ םד ובכ
, רתומ לבא אל קשני ד י ויד יד י אלש בייח
, םד ובכב אלו ד י לעב תיבה לש
, ס״נכהיבה ן יאד יואר תוארהל ד ובכ
רשבל םד ו םוקמב שוד קה הז ה . ש״יע
םרב ז ״כ ד צמ . ד ובכ ן ימינבבו באז אל
רכז ומ אלא תבהאמ . םוקמה פ״כעו
ונג הנמ אוה ךמסנ לע ירבד א״מרה אלש
בתכ אלא אלש הארי םד אה תבהא ונב
ץמיס ד יק תובא
ןמיס די ק - ןי ד תרכזה חורה םשגו לטו
םוקמ תרימא ןוקית לטה םשגהו
ףי עס :א ןי לי חתמ רמו ל הכרבב הי נש בי שמ חורה די רו מו םשגה תלי פתב ףסו מ
לש ט״וי ןורחאה לש ,גח ןי או ןי קסו פ דע תלפת ףסו מ לש ט״וי ן ו שארה
לש .חספ
גהנמה רמו ל ן ו קי ת לטה םשגהו י נפל תלפת , ףסו מ י רחא םי רמו אש
שי דק 46 , םי גהו נו רי אשהל ן ו ראה שדו קה חו תפ תעב תרי מא ן ו קי ת לטה
,םשגהו םעו תלי חת ע״ו מש שחלב םי רגו ס .ן ו ראה
רו ק מ ת ו ב א
םוקמב תבהא . םוקמה אלו םושמ וששח
לש ח״אבה םושמד . ד ובכ
46 . ן כ ג הנמה . טושפה ן כו ד יעה ג הונב
המכחב ףד ( . ) ח״לר םנמא שי תומוקמ
וג הנש ורמואל ךותב תרז ח , ץ״שה כ״כ
רמאיוב קחצי ח״וא( יס ׳ ׳ו , ) בתכו ן ויכש
וג הנש ן כ ן יא רערעל , םהילע שיו םהל לע
המ , וכומסיש יוהד יכרוצכ םיבר רתומד
ומכ ונרכז ימו ךומכ . ת״ישעב ףיסוהו
ימד םרמואש םד וק ףסומ וניא איצומכ
ז על לע , םינושארה םינושארהד וד בעד
יכה אוה םושמ וששחד , לובלבל םנמז בש
היה ספד נ חסונ ן וקית לטה ךותב , ףסומ
וששחו והורמאיש םג תלפתב , שחל כ״ע
והומיד קה ורמואל ינפל , ן כ םאו וצרי
ריאשהל םג הנמב םיאשר . ש״ע
לכבו הנשה תעב רמואש ץ״שה
ד י רומ״ ״לטה וא בישמ״ ״חורה וג הנ
להקהש םינוע . הכרבל ן כו קיתעה וג הנב
םעה . ) תירחש(
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמיס וטק - םעט תכרב התא ןנוח
חסונ תכרב התא ןנוח
ףי עס :א י נפמ רתו מש םדאה ןמ המהבה אי ה הני בה ,לכשהו ועבק תכרב התא
ןנוח שאר ,תו י עצמאל םאש ןי א הני ב ןי א .הלפת
גהנמה םו דקה רמו ל העד״ הני ב "לכ שהו 47 . םי ברו ו גהנ רמו ל המכח״
הני ב ״תעדו 48 . ארהנו ארהנ . הי טשפו
ר ו ק מ ת ו ב א
47 . ן כ ספד נ םירוד יסב תיב ד בוע תליפתו
. שד חה ן כו תאחסונ , םינושארה כ״כ
, םהרד ובאב , חקור רוד יס בר היד עס
, ן ואג בר םרמע ן ואג וכו ׳ . ת״ושבו הוחי
תעד ) ן ז ח( ג ״ח ס ׳ ׳י בתכ ן כש היה
ג הנמה םוד קה , וקורמב אלא . ונישש
תכרבבו הבישה וניטפוש םיסרוג
םירוד יסב תיב ד בוע תלפתו שד חה הרצ
ן וג י , החנאו שיו תרוסמ ימכחמ שככארמ
רמול ״רעצ״ ן וג י . החנאו םג ו שי םירמוא
ךד בל םימחרב אלו םיפיסומ . ד סחב
48 . ן כ וג הנ תומוקמב , םיבר טרפב לצא
יד ימלת , םימכח אלד ספד נכ תיבב ד בוע
תליפתבו . שד חה כ״כו וג הנב םעה
) תירחש( ן כו חסונ רעשה תונווכה שורד (
) ׳ו כ״כו ל״סחב תוא( ז ) ׳ איהד החסונה
. תקייוד מה כ״כו חתפב , ריבד ה ח״ורו
תוא( ד , ) אציש ת״רמ םהלש םש שוד ק
, ו״בח כ״כו הפיב בלל תוא( . ) ׳ א ן כו
עירכה ירעשב הלפת . ) חקר( פ״עאו
ז ״ניאש חסונה פ״ע , טשפה וניצמ ז ״ניעכ
תכרבב םינימה וכשמנד ירחא . הלבקה
ץמיס חיק תובא
ןמיס חיק - תמיתח תכרב הבישה
העט רמאו ךלמ בהוא הקדצ טפשמו ראשב תומי הנשה
ףי עס :א הבי שה ו ני טפו ש םתוח הב ךלמ בהו א הקדצ ,טפשמו ה״רמו דע כ״הוי
םתוח ךלמה טפשמה הגה והי מ סא רמא ךלמ בהוא הקדצ טפשמו ןי א
ךי רצ ,רוזחל אלו ו רמא רוזחי ש אלא סוקמב לכש הנשה סי רמוא לאה בהוא הקדצ
.טפשמו
םי גהו נ תעדכ א״מרה י מש העטש רמאו ת״י שעב ךלמ בהו א הקדצ
טפשמו ו ני א ךי רצ רו זחל . שארל ו מכ ו נבתכ ש ן מי סב ב״פקת ן י י ע( םש
המ ו נכראהש .)הזב
חסונ תכרב םינימה
:םש גהמה טו שפה בו רב תו מו קמה םו תחל רבו ש״ םי בי ו א עי נכמו
מ י נ י ״ם 49 .
רו ק מ ת ו ב א
49 . ן כ עירכה רוד יסב תיב ד בוע ן כש
רקיע תלפת( תירחש . ) םש םג ו ירוז חמב
רוכז םהרבאל תלפתב( ) לוח אתיא . ן כ
ן כו ד יעה רפסב וג הנ םעה :) תירחש(
ן כו״ היה ונג הנמ םותחל םינימ . ״ףוסבל
ן כו אתיא רוד יסב תקח״ ״םלוע ספד נה(
תנשב ה״סרת ׳ עו ד ועב ףסוי יח פ ׳
תומש תוא ז , ) ׳ םג ו רוד יס הז היה ץופנ
ד אמ ברעמב . ימינפה כ״כ ת״ושב ש״מש
ן ג מו י ס( ג ״ח ׳ ) ח״נ ן כו ג הנמ . סינות ן כו
ג הנ ר״רה חילצמ ז וז אמ ל״צז אבוה
רפסב ילע סד ה ףד ( . ) וכ ן כו אצמנ
ירוד יסב תוליהק , ן וי , היקרוט , רי׳ ג לא
, הילטא ן כו ירוד יסב לבב יפכו םיכסהש
יחבז ב קד צ ג ״ח( ׳ יס ) אנק ן כש חסונה
. ן וכנה ירחאו אציש הברה רוערע לע
חסונ הז םא ומייקל וא ולטבל שי
קיתעהל ירקיע םיד ד צה . הז ב
א״ד יחה רשקב לד וג ׳ יס( בוט ) ׳ ז בתכ
תמיתחב״ תכרב םינימה ונלבק ךירצש
םותחל רבוש םיביוא עינכמו , םינימ
היהיש ן יעמ . החיתפה ן כו אוה רוד יסב
א״רהמ ן הכה רוד יסבו י״ראה סופד
. בובל ץ״שבו ףד ( ) אלק אל הצר רמול
ן כ חכמ המ אצמש םילבוקמב . םינומד ק
ינאו יינעב יניא ז ז . יג הנממ . ״ל״מכאו ן כו
אצמנ תד מחב . םימי בתכו ן בב עד יוהי
תוכרב( ) ח״כ לאומשש ן קית הכרב וז
ןגמ יג הנמ הכלה
ז מרו ומש המיתחב רבוש םיביוא עינכמו
םינימ ת״ר( לאומש םע ד ״מלה שארבש
. ) הכרבה ן כו אצמנ י״תכב תבושת
א״רהמ ינמ ן בל שיא יח חיכוהל חסונהש
ן וכנה אוה םותחל רבוש״ םיביוא עינכמו
. ״םינימ יפכו ספד נש המכב ירוד יסמ
. י״ראה כ״כו ש״רהמב לאטיו ספד נו
המכב םירוד יס . םיילבב
עוד יכו םיבר וריעה ז ״ע לע יפ המ
אצמנש ימלשוריב תוכרב( ד ״פ ) ג ״ה
םישרד מבו ן כו םינושארב םיבר חסונ
. םיד ז ז ״פעו בתכ ימלשב רוביצ ) םש(
רמול . םיד ז הריתיו הז מ בתכ ח״הכב
יג אלפ( ׳ יס ו״ט תוא ) א״ל ג ״עאד
םיכלוהד רתב יקספ , א״ד יחה לכד ז ר אל
סינא , היל מ״כמ יאהב אתלימ הטנ
, וכרד מ ולאו היה האור א״ד יחה לכ
תויארה רמול םיד ז היה רז וח . וב ן כו
הלעה הלפתב ד וד ל ףד ( ) . בס ד ״התפבו
׳ יס( ) ח״ק ן כש אצמ םג תואחסונב
ירוד יסו י״ראה ד ועו , םינורחא ובתכו
ן כש אצמנ ירוד יסב . ש״שרה
םנמא רקיעב הנעטה וליאש האר
א״ד יחה לכ תויארה ל״נה םותחל עינכמ
םיד ז יאד ו הוה רד ה , היב תצק ע״צ רמול
ן כ לע א״ד יחה עוד יכש ויה ויניע תוחוקפ
לע לכ ירפס םינושארה , םינורחאהו ד ועו
תחסונש םיד ז תשרופמ ירבד ב
. ימלשוריה םג ו י״בב ׳ יס( ) ב״יק איבה
םשב ל״הבשה קיתעהש חסונ , םיד ז ףסונ
, לוכשאל ד ועו הברה םינושאר רשא
א״ד יחה איבמ םהירבד תומוקמב , םיבר
השקו רמול םירבד ש םישרופמ
ימלשוריב לכבו םינושארה י״בבו םלענ
ז ״כ . ויניעמ עמשמו ותג שהמ רשקב לד וג
עד יש ביטיה םיד ד צה . הז ב המו םייסש
ינאו״ יניא ז ז , ״יג הנממ ותנווכ פ״עאש
שיש םוקמ בר םיקסופב רמול םיד ז
מ״כמ וניא קיפסמ תונשל . ג הנמה
ףסונ , הז ל רקיע הנעטה אצמנש
ימלשוריב םינושארבו חסונ םיד ז אלו
, םינימ וניא הייאר תחסונל ד ומלתה
, ילבב ד ומלתבו ילבב ונינפל , אתיל
רשפאו ד י הרוז נצה היוטנ . וילע תמאבו
םהרד ובאב טמשנ ירמג ל הכרב . וז
רוד יסבו ר״המ יתבש רפוס רומיטלב(
) ד ״נשת ףד ( ) ח״לק וכיראה ךאיה וחלש
ד י הרוז נצה חסונב . הכרבה ׳ עו( םש
ואצמש חסונ םהרד ובאה בתכו חסונה
םיד ז ראשכ . ) םינושאר הרעהבו 6 ובתכ
ריעהל בורש םירוד יסה ן יא םהל תבית
םיד ז חכמ המ היהש הרוז נצ לע הכרב . וז
הנהו מג המ ׳ הליג מב ז ״י ראובמ רקיעש
הכרבה הנקתנ לע , םינימה אתיאד :םתה
הלכ םיעשופה ללוכו םיד ז ה , םהמע
עמשמ קרש , ללוכ לבא רקיע הכרבה
הנקתנ לע . םינימה כ״כו ף״ירב תוכרב
) :טי( הכרבהד תארקנ תכרב״ . ״ן ינימ
פ״כעו ן יא ונל היאר הרורב והמ חסונ
ילבבה . הז ב שיו ד צ רמול טמשוהש
תחסונ םינימה תמחמ , רוז נצה תמאבו
חסונה ירוקמה אוה יפכ עיפומש תסריג ב
, ף״ירה אלו תסריג כ מג ה ׳ . ונינפלש
תמאבו אמעט יתבר אכיא םותחל
, םינימב ז ״יעד םתוח ן יעמ . החיתפה
הז מו חיכוה תד מחה םימי . ותסריג
םינושארהו וסרג ש , םיד ז כ״ע וכרטצי
בשייל מ״כמד יוה ן יעמ , המיתחה
תכרבד םיביוא אוה ׳ ע( ד ״סח ג ״פוס
. ) תוכרבד מ״כמו יפל חסונ םינימ יוה
ץמיס חיק תובא
תחי תפבו הכרבה שי ״ ו גהנש חו תפל :ב םי ני מל״ ״םי ני שלמלו 50 , שי ו
רו ק מ ת ו ב א
שממ ן יעמ . החיתפה וניצמו ן יעכ הז
חסונב תמיתח ן יעמ :שלש לע״ היחמה
לעו . ״הלכלכה ן מיסבו ח״ר ךיראנ הז ב
ן כש ונג הנמ פ״ע , רוטה םעטשו רבד ה םג
םש אוה םושמ יוהד ן יעמ . החיתפה
טרפבו יפל המ ראבתיש ךומסב םג ש
וג הנ חותפל הכרבה :ב םינימל״
, ״םינישלמלו יפכו חיכוהש ח״הכב ׳ יס(
ו״כק ו ) ן כש עמשמ רעשמ . תונווכה
ז ״פלו יתא ריפש תחסונ ירוד יס י״ראה
ומתחש , םינימב ז ״יעד יוה שממ ן יעמ
. החיתפה
יתיארו רפסב רצוא יקספ רוד יסה ףד (
) א״ער חיכוהש כ״עד שי תונשל ג הנמה
רמולו , םיד ז ן ויכ אלש אצמנ םושב
ן ושאר שרופמ חסונכ , הז םייסו אלש
וליעוי םוש תפסות לש םינורחא . הז ב
אלו יתעד י ימ הליג ול ז ר הז לכש ד וע
אלש אצמנ ן ושאר שרופמ שי תוחד ל
אחסונה תלבוקמה ירוד מ , תורוד רשא
הוקיתעה , א״ד יחה תיב , ד בוע , צ״בז
ח״אב , ד ועו ועד יש ילוד ג םינורחאה
וללה בטיה לכ ירבד םינושארה , ל״נה
אלו ובתכ תונשל ז ״יפע תחסונ רוד יסה
ירוד מ . תורוד טרפבו ן יאש תחסונ ילבבה
הרורב , הז ב ן יאו ונל אלא ירבד
םינורחאה יארתב ועד יש המ אלש
םיעד וי , ונא הברד או וקיז חה והז ש חסונה
. ן וכנה ו״קו רחאמ ךכש טשפתנ ירוד מ
תורוד הברהב תומוקמ קז חומו ג הנמל
לבוקמה םירוד יסמ םיקיתע םיכמסומה
ילוד ג מ םלוע תקח( םלוע תיב ד בוע
) ד ועו ן יא ונל תושר חולשל ד י . היג הלו
ז ״ניעכו אתיא ט״קלהב א״ח ׳ יס( ) ה״נ
חסונב תכרב לע , היחמה וג הנש :רמול
לע התיחמ לעו , התלכלכ ן ג ד ב . י״א
פ״עאד אלש אצמ ךמס ג הנמל בתכ ן יאש
ותונשל ד ״והו ׳ יס( י״כרבב ח״ר תוא י . ) ׳
ז ״ניעכו בתכ תונורכז ב עמ( ) י נמ( והי לא ׳
מ ׳ תוא ) ז ״ט חסונב לע הלכלכה ףאש
אצמש חסונ הז קר , רוטב ן מקלו( ראבתי
ד וע םינושאר ל״סד ) יכה וקפקפו לע
, חסונה כ״פעא בתכ ן יאש , תונשל
ג הנמהו . ףיד ע . ש״ע כ״ומכו שי רמול
, ד ״וד ינב פ״עאד בורבש תואחסונה אל
ל״ס , יכה מ״כמ ן ויכ שיש ךמס חסונל
ילוד ג מ , םלוע ן יא תונשל . חסונה ז ״ניעכו
בתכ ת״ושב ףסוי ץמוא ׳ יס( ) ׳ י חסונש
לכש םלועה םירמוא , ותוא פ״עא ן יאש
ול ךמס פ״ע , קוד קד ה ן יא . ותונשל ו״ק
ן וד ינל ן ד יד שיש םינורחא ל״סד , יכה ן יא
. תונשל
יתעצהו םירבד ה ן רמל ש״ירג ה בישילא
, א״טילש םיברד וררוע לע תחסונ
, םינימה ן כש אצמנ , ימלשוריב לכו
, םינושארה קר א״ד יחה רוד יסו י״רא
וקיז חה םייקל תחסונ . םינימל אלו אצמנ
םינושארב הז כ , חסונה םאה שי . ותונשל
הנעו ן פואב , רורב יאד וובש שי םייקל
חסונה אלו . ותונשל כ״כו ת״ושב הוחי
תעד ) ן ז ח( ג ״ח ׳ יס( . ) ׳ י
50 . ן כ ספד נ רוד יסב תקח . םלוע ח״הכבו
׳ יס( ו״כק ק״ס ) ׳ ו בתכ ן כש עמשמ
רעשמ תונווכה תליחתד הכרבה איה
םי גהו נ חו תפל : ב םי ני שלמל״ םי ני מלו 51 .
ן ג מ יג הנמ הכלה תובא
ז צ
רו ק מ ת ו ב א
. םינימל ףיסוהו וישכעו״ ג הנמה רמול
םהינש םינימל . ״םינישלמלו . ש״ע כ״כו
וג הנב םעה . ) םש( ת״ושבו ש״מש ן ג מו
ג ״ח ) םש( בתכ אוהש חתופ םינימל לא
יהת הוקת ן ויכ איהש תארקנ תכרב
, םינימה אלו ףיסומ םינימל . םינישלמלו
51 . ן כ ספד נ רוד יסב תיב ד בוע תלפתבו
, שד חה ן כו וג הנ ריעב . סאפ
חסונבו םינישלמל ע ׳ תיבב ד בוע ראשו
ירוד יס ונרוויל אסריג הש הז ב רמול
םד ימשתו״ הרהמב ״ונימיב שיו ורמאש
. םעינכתו
תסריג בו תא חמצ חסונה תלפתב שד חה
תיבבו ד בוע יכ ךתעושיל וניוק לכ , םויה
אלו םיפיסומ וניוק . וניפצו ן כו עמשמ
םהרד ובאב בתכש יכ״ ךתעושיל וניוק לכ
םויה ש״ע ךתעושיל יתיוק ה . ״׳ בורו(
תואחסונ הלפתה םהרד ובאהמ כ״שמכ
. ) אובמב
חסונבו תכרב לע םיקיד צה ונג הנמ רמול
לעו םהינקז כ״שמכ תיבב ד בוע יפכו
בתכש חתפב ריבד ה יס( ׳ ח״יק ק״ס ׳ ד )
יביתנבו םע יס( ׳ . ) ח״יק כ״שמכו תחנמב
ן רהא ללכ( ז ״ט ׳ ס ) ׳ ל י״ראהש םייק
, חסונה אלד ו תועמשמכ םינושארה
חסונו ז נכשא ובתכש רמול לעו״ ינקז
ךמע תיב . ״לארשי ׳ עו ת״ושב ד ״וחי
ה״ח יס( ט . )
ץמיס ד כק תובא
ןמיס דכק - ןי ד תגהנה צ״ש ח״י ב תוכרב ןי דו תי י נע ןמא
תגהנה להקה רשאכ ןזחה השוע תרזח״ ץ״שה ״הרצק
ףיעס :ב ץ״ש סנכנש תיבל תסנכה אצמו רוביצ וללפתהש ,שחלב אוהו ךירצ
דומעל ינפל הביתה ,רתלאל דרוי ינפל הביתה ללפתמו לוקב םר
,רובצל וניאו ךירצ רוזח ל ללפתהל שחלב הגה ןכו סא אוה תעש קחדה ןוגכ אריש
רובעיש ןמז ,הליפתה לכוי ללפתהל לימ לוקב ,סר רוביצהו ללפתמ ומע הלמ הלמב
שחלב לע רחאל לאה .שולקה בוטו היהיש לחא לכל תוחפה הנעיש ןמא רחא .ץ״שה
רשאכ ץ״ש ה וני א רמוא ת רזח ץ״ש ה ,ה מילשה אלא ה שוע ה רזח ״
״ה רצק רמולכ רמואש לוקב םר קר ׳ג ת וכ רב ת ונוש ארה םע ,״ה ש ודק״
רוביצה ורמ א י ומע לכ המ רמואש ה לימ ה לימב דע לאה .ש ודקה
כ ״ח או ם יכישממ לכ דח א ודב ל .ש ח לב םנמא ם וקמב לכש רוביצה
ם יניתממ ם ניאו ם יליח תמ תלפת ח ״י דע רמ וגש ץ״ש ה ל- אה ,ש ודקה
רבתסמ םגש אוה ןית מ י ליח ת יו ע״ומש םע ראש רוביצה 52 .
תרימא םידומ לוקב םר ןיאשכ תרזח ץ״שה
:םש ללפת מו ץ״ש ה לוקב םר דע רח אל לאה .ש ודקה ם יגה ונו ה יבגמש
ר ו ק מ ת ו ב א
52 . ךכ ג הנמה , טושפה תעד כו הברה ן מ
םינורחאה ל״סש םוקמבש םישועש
הרז ח הרצק שי ללפתהל ד חיב םע
. ץ״שה ן כ תעד הילאה הבר תוא( , ) ׳ ב
ףיסוהו המוד מכש ךכש . םיג הונ הז לו
םיכסה א״א( ג ״מרפה ) ׳ ה חתפהו ריבד ה
תוא( , ) ׳ א א״וז חהו ׳ יס( ט״י . ) ז ״קס ךכו
קספ ח״הכב תוא( , ) ׳ י ףיסוהו םעט הז ל
ן ויכש לכש רובצה ן ינוכמ וילא אצמנ
םיאצויש יד י תרז ח . ץ״שה אלד ו ב״מהכ
ק״ס( ) ׳ ח םשב ט״הבה ח״בהו שיש
ן יתמהל ד ע רמוג ש ץ״שה לאה שוד קה
כ״חאו םיליחתמ תלפת . שחל
םנמא םא אוה אצמנ רוביצב םיג הונש
, ב״מהכ קרש ץ״שה ליחתמ לוקב , םר
ראשו רוביצה ן יתממ ד ע רחאל לאה
שוד קה כ״חאו םיליחתמ תליפת , שחלה
הז ב ל״י ע״וכלד ן יתממ ד ע רחאל לאה
, שוד קה כ״חאו ללפתי םע לכ להקה
, ד חי םאד אוה ללפתמ ד בל םע ץ״שה
אצמנ וניאש ללפתמ םע הרשעה ד יספמו
תלעמ הלפת . רוביצב
ןגמ יג הנמ הכלה
ולוק עיגמש כ ה צרל ידכ ונע י ש רוביצה ם ידומ 53 .
דומעל תעשב תרזח ץ״שה
ףיעס :ד ץ״ששכ רזוח ,הלפתה להקה שי םהל קותשל ןיוכ לו תוכרבל ךרבמש
ןזחה 'וכ ו א "י ו( לכש סעה ולמעי רזוחשכ ץ״שה )הלפתה תעשב תרזח
.ץ״שה
גהנמה רימח ה ל אכיה רש פאש דומ על ה עשב ץ״ש ה ש רזוח תא ת ליפת
ח ״י 54 .
ר ו ק מ ת ו ב א
53 . ן כ . ג הנמה אבוהו י״בב ׳ יס( , ב״לר
׳ יע המ ונבתכש ) םש ח״ברלהמבו ׳ יס(
. ) ו״ט פ״עאו ג ״מרפבש ) םש( שובלהו
) םש( ובתכ ללפתיש ץ״שה תא לכ
הלפתה לוקב םר ד ע רחאל עמוש הלפת
. םיד ומו מ״כמ רבכ בתכ ל״היבב ה״ד (
) שחלב ן יאש םלועה םיג הונ , ן כ בתכו
םעטב ג הנמה בורבד תומוקמה ן יג הונ
רוביצה ן יתמהל ד ע םייסיש ץ״שה לאה
, שוד קה ן כלו השק םהל וג ישהל כ״חא
רמול עמוש הלפת םיד ומו , הושב כ״או
המ תלעות היהי םא ללפתמ . לוקב הז ו
יפל ותטיש בתכש ב״מב ק״ס( ) ׳ ח
םיניתממש רוביצה אלו םיליחתמ תלפת
שחל ד ע ירחא רמוג ש ץ״שה לאה
, שוד קה ךא יפל המ ונבתכש ליעל אלש
םיג הונ יכה אלא םלוכ םיליחתמ
ללפתהל ע״ומש ד חיב םע ץ״שה ן יא הז
םעט , קיפסמ ן כלו פ״הכל ליחתמ הצרמ
לוקב . םר
ח״הכבו ) םש( בתכ ירבד מש ק״הוז ה
י״ראהו ל״ז הארנ אלש ללפתי ץ״שה לכ
הלפתה , לוקב ן ויכד ן יאש ׳ ט םינוע
ז ״ניא אלא תלפתכ . שחל היבג מהו ולוק
שחלב רוסא ינפמ וז חאיש וב . םינוציחה
המו( ג והנש היבג מש ולוק תעשב , םיד ומ
׳ רנ ךרוצלש תיינע םיד ומ , ינאש ן יעכו
המ היבג מש ולוק ד ע רחאל לאה , שוד קה
הז ש ימנ ךרוצל תיינע השוד ק . ) רוביצב
ךכו בתכ א״וז חב יס( ׳ ט״י ק״ס ז ׳ . )
העשבו ץ״שהש רמוא ךבושב״ ן ויצל
״םימחרב םירמוא רוביצה . ״ז אמכ״
םעטהו יתיאר רפסב ילע סד ה ףד ( ) חכ
םירוד יסבש םינשי לש םינואג ה אתיא
הז כ :חסונה הניז חתו וניניע ךבושב ן ויצל
םימחרב הצרתו ונב ומכ״ . ״ז א כ״כ
רוד יסב בר היד עס . ן ואג ן כו י״תכב לש
הז ינג ה ריהקמ אתיא הז כ חסונה :שממ
הניז חתו וניניע ךבושב ן ויצל םימחרב
. ״ז אמכ״ ן כלו םירמוא רוביצה לוקב םר
המ היהש . רסח
רמואשכו ץ״שה הרז חב לכו םייחה ךוד וי
. הלס להקה םינוע ד ךורב״ יח
. ״םימלועה
54 . ךכ ג הנמה , טושפה ססובמו פ״ע
ירבד ם״במרה ׳ לה( הליפת קרפ ׳ ט לה ׳
) ׳ ג ל״ז ו רחאל ץ״שהש םייסמ ותלפת
ןגמ ץמיס ד כק תובא
תיינע ךורב אוה ךורבו ומש לכב הכרב עמושש
ףיעס :ה לע לכ הכרב םדאש עמוש לכב םוקמ רמוא ךורב אוה ךורבו .ומש
גהנמה ת ונעל ךורב אוה ך ורב ו ומש לע לכ ה כרב עמוש ש ןי ב ת וכ רבב
םדאש אל א צוי ם תעימשב ןי ב ת וכ רבב םדאש א צוי ןה ב ,ח ״די ה נוע
ךורב אוה ך ורב ו ומש 55 .
ר ו ק מ
, שחלב עספי שלש תועיספ וירוחאל
כ״חאו רוז חי ומוקמל , ללפתיו לכהו
םיד מוע םיעמושו תרז ח חילשה רוביצל
םינועו ן מא רחא לכ הכרב , הכרבו ן יב
הלא רבכש ואצי ח״ד י ן יבו הלא אלש
ואצי יד י . םתבוח . ד ״כע ירה איד הל םג ד
ולא אלש ואצי ח״ד י . םיד מוע ךכו קספ
איד הב א״ד יחרה רשק( לוד ג יס ׳ ח״י תוא
) בי ח״הכבו ג אלפ י׳ ׳ יס( ו״ט תוא . ) ג ״נ
ךכו ד יעה ת״ושב תוכלה תונטק ב״ח(
׳ יס ) ׳ פ ק״הקבו״ לש םיד רפס םלוכ
ד מועמ , הרז חב יכהו . ״ארבתסמ
ע״עו ת״ושב ליכשי יד בע ב״ח ח״וא( יס ׳
, ) ב״י ישובל ח״וא( יכד רמ ׳ יס , ) א״צ תיב
יבא ג ״ח ׳ יס( ו״מק ) ׳ ו , ד ועו ובתכש
לקהל . הז ב ן כו אוה פ״ע , א״רג ה ראיבש
לכש םעט הד ימעה תרז חב ץ״שה אוה
ינפמ וניאהש יקב אצוי , ז ״יע רבד ו הז
אל ךייש . ונימיב ע( ׳ ישקבמ הרות רד א
ן ושאר . ) ו״נשת
55 . ךכ ד יעה ע״שוציקב ונד ילוט ד ומע(
) א״ק :ל״ז ו ונחנאו ונג הנמ לכב וקוראמ
םינועש ה״ב ש״בו לכב תוכרבה ן יאצויש
, םהב ומכ תוכרב ללהה תוכרבו רפוש
תכרבו ארקמ , הליג מ יאד וו ן יאד קולחל
לע . ״ג הנמה ךכו ד יעה ת״ושב הפי העש
ת ו ב א
ח״וא( ׳ יס ) ט״י ר״ג הל . מ אריצחובא
ל״צז לע ג הנמ תלאליפאת םה םהיתובאו
הלעמלו . שד וקב ן כו ד יעה ת״ושב
ש״מש ן ג מו ב״ח ׳ יס( ) ד ״ל ךכו ד יעה
ת״ושב הוחי תעד ) ן ז ח( א״ח ׳ יס( ) ג ״י
ךכש ג הנמ , וקורמ ךיראהו ד וע הז ב
ב״חב ׳ יס( ) ה״כ ג ״חבו ׳ יס( ) ו״ט םייקל
. ג הנמה ן כו ד יעה רפסב יג הנמ א״ד יחה
ףד ( ) ו״מק ףז נש שוד קה ׳ ר לארשי
אריצחובא לע ימ אלש הנע ש״בוהב לע
לכ תוכרבה םיאצויש . ח״ד י ן כו ג הנמ
סינות ג ו ׳ הבר בתכד כ לאושב לאשנו א״ח
׳ יס( , ) ה״כ כ״כו השעמב חקור תוכרב(
א״פ ׳ לה , ) א״י ח״רג ה י׳ ג אלפ בל( םייח
ב״ח ׳ יס ט״ק פ״שג בו םייח שארל ףד
. ) חל יביתנבו םע ׳ יס( ) ז ״סק ד יעה ן כש
ג הנמ . םילשורי
רוקמו ירבד ע״ושה תונעל ה״ב , ש״בו
ירבד מ ש״ארה ויתובושתב ללכ( ׳ ב ׳ יס
) ט״י :ל״ז ו יתעמשו אבאמ יראמ ל״ז
היהש רמוא לע לכ הכרב הכרבו היהש
עמוש לכב םוקמ , ש״בוהב והז ו רמאש
ה״ערמ יכ״ םש ׳ ה ארקא ובה לד וג
״וניקולאל . כ״ע תמיתסמו םירבד ה
עמשמ רבד מש לכב תוכרבה וליפא
םתואב אצויש םהב יד י . הבוח ן כו חיכוה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ש״משב ן ג מו , םש ן כש עמשמ תמיתסמ
ן ״רמ . היפוג םנמא תעד המכ םינורחא
םללכבו הנשמב הרורב קלחל ן יב הכרב
אצויש התעימשב ח״ד י ן יבל הכרב
עמושש וניאו אצוי הב . ח״ד י , םמעטו
ן ויכד עמושש , הנועכ ל״וה קספה הנשמו
. ףיסומו כ״כ ת״ושב רבד לאומש ס( ׳
ה״צר . ) ׳ ב ד ועו , םעט הנועשכד ה״ב
ש״בו ן יא ן ז חה ן יתממ , ול ד יספיו
עמושה המכ תובית ׳ ע( הטמב הד והי
. ) םש ךא ח״וא( י״כרבב ׳ יס ) ג ״יר ירחא
איבהש תועד ה הז ב םייס אלש אצמ היאר
תערכמ ימב ן יוכמש עומשל לכ , הכרבה
םייסו ן וכנד , רהז יל אלא ן יאש תוחמל
ימב הנועש ה״ב . ש״בו ת״ושבו ףסוי
ץמוא ׳ יס( ע ׳ תוא ג ׳ ) קיסה ן יאש תוחמל
ג הנמב םלועה . הז ב
תמאבו יבג ל הנעטה הנושארה םאד הנוע
ש״בוהב הכרבב אצויש הב יוהו עמוש
, הנועכ ז א בשחנ ותרימא , קספהכ שי
ן וד ל רמולו ז ״ד ש יולת ד וסיב ן יד
, ע״כמוש םא אוה ן יד מ תוחילש כ״כו(
ג ״מרפה החיתפב , תללוכה ן כלד יעב רב
, אבויח ךכו חיכוה י״הקה ׳ סמ תוכרב
ן ״במרהמ , ) םיחספב ע״עו א״וז חב ן מיס(
ט״כ ק״ס ג ) ׳ הז ד תוד חאתה תלועפב
עמושה . עימשמהו וא אמליד אהד
םיאצויד ח״ד י י״ע עמוש , הנועכ ן שוריפ
לש םירבד והז ש ד חא יניממ . רוביד ה
הנהו ת״ושב ס״תח ח״וא( יס ׳ ) ו״ט בתכ
ראבל לכד הוצמ תלטומש לע ףוג םד אה
וניא לוכי התושעל י״ע . חילש ז ״יפלו לע
ךחרכ עמושד הנועכ ל״וה איצומכ
ויתפשמ , שממ וליאכו אוה . רבד מ
. ש״ייע ךכו חכומ תליאשהמ ץ״בעי
א״ח( יס ) ה״ע כש אמוסד הלועה
הרותל עמושו תא תאירק ארוקה ל״וה
ארוקכ , פ״עב חכומ ל״סד ע״כושד יוה
וליאכ . רבד מ המו( םיחיכומש ירבד מ
תיבה יולה בתכש תכרבבד םינהכ ן יא וב
, ע״כמוש ךירצד לוק םר , אכילו אמלאד
ל״סד ע״כושד ל״וה וליאכ אוה , רבד מ
אלד מ אצי י״ע עימשמה שיש ול פ״כע
לוק , םר שי תוחד ל שיד ן יד ד חוימ
תכרבב םינהכה יעבד לוק . םר . ) מ״כאו
עו ׳ סותב ׳ תוכרבב ףד ( ) :כ . ק״וד ו
התעמו שי םוקמ רמול םאד ן יד ע״כמוש
אוה ינימכ , רוביד רמולכ וליאכ אוה
ומצע , רבד מ ריפש יוה , קספה ירהד
בברעמ , ורוביד ךא םא הז ן יד , תוחילש
אצויש י״ע רחאה ן יא ן אכ , קספה
ותרימאד ד וחל המו אצויש וב , ד וחל
המד אצויש י״ע רחאה ונייה רחאהד
רטופ ותוא בויחמ הכרבה וילעש י״ע
אוהש . ועמוש ומכו חכומש א״בטירהמ
ה״רב ףד ( ) :טכ ל״והד ברעכ ערופה תא
בוח . ינשה כ״שמכו א״בטירה תוכרבב
ףד ( ) :המ ד חאד רטופ תא , וריבח ונייהו
בויחה ולש ז ״פלו יפלכ ומצע ריפש שי
ול תונעל ה״ב ש״בו אוהשכ עמוש םש
. ׳ ה ן כ ׳ רנ בשייל ירבד םינורחאה ל״נה
ובתכש םג ש תוכרבב אצויש םהב ח״ד י
ן יד מ עמוש הנועכ יאשר תונעל ה״ב
. ש״בו
ד וע יתיאר ת״ושב ם״רהמ קיש ן מיס(
) א״נ ד יעהש םג ש תיבב ושרד מ לש
ס״תחה וג הנ תונעל ש״בוהב לכב
. תוכרבה בשייו תאז ירתב , ימעט ד חא
י״עש הנועש ן מא יוה איצומכ תוכרבה
, ויפמ ן כלו לוכי קיספהל ףוג ב הכרבה
המב אוהש ךרוצמ . ן ינעה ד ועו ףוג ד
תרימא ש״בוהב יוה איצומכ הכרבה
בק
ןגמ ץמיס הכק תובא
ןמיס הכק - י ני ד השודק
תרימא להקה תא לכ חסונ השודקה
ףיעס :א ןיא רובצה םירמוא םע ץ״ש ,ךשידקנ אלא ןיקתוש ןינוכ מו המל ץ״שש
,רמוא דע עיגמש השודקל זאו םינוע רובצה .שודק
וגה נ לכש להקה רמוא ח סונ ךש ידקנ דח יב םע ץ״ש ה ת עדכ י״ראה
ל״ז 56 .
חסונ ךשידקנ
:םש חסונה לבוקמה ברעמב ימינפה אוה רמ ול ךש ידקנ ץמקב תחת
ןיש ה 57 ן כ ו ( לכב ם ילעפה ם ירבוח מה דיח יל רכ ז ןוג כ ,ךצ י רע נו ךאיבנ
.)׳רכ ו
ר ו ק מ ת ו ב א
, ויפמ ן ינעכ ן מא ז נה , ׳ םג ד הז יוה תלבק
תנמאהו , םירבד ה . ע״צו ע״עו ח״ד שב
ד ״סא( קספה תוא . ) ג ״י
יתיארו ד וע רצואב יקספ רוד יסה ףד (
) ט״כק חיכוהש שיש תונעל ה״ב ש״בו
םג תוכרבב םיאצויש םהב , ח״ד י פ״ע
המ בתכש ת״ושב תאפ ךד ש ן מיס( ) ט״י
ומעטש לש א״רג ה רבוסש אלש תונעל
ה״ב , ש״בו אוה ינפמ פ״עש ירבד
ק״הוז ה ךירצ עומשל לכ תרז ח , ץ״שה
אלו רמול , םולכ קר תונעל . ן מא כ״או
יפל המ םיג הונש םלועה םללכבו
םילבוקמה תונעל ה״ב , ש״בו חכומ םג ש
המב םיאצויש ח״ד י ן יא תיינעב ה״ב
ש״בו םושמ קספה . ש״ייע . ע״צו קר שי
פ״כע ריהז הל ץ״שה ן יתמיש ד ע ורמג יש
תונעל , ש״בוהב אלש וד יספי . תובית
י״רג הו[ וג ינוסנומ ל״צז היה הרומ אלש
תונעל ש״בוהב תוכרבב אצויש םהב
, ח״ד י ךא ג הנמ םלועה אל . ]ן כ
56 . ן כ ג הנמה , טושפה תעד כ י״ראה ל״ז
אבוה . ט״הבב ב״מבו ק״ס( ) ׳ ב איבה
תעד א״רג ה , ע״ושהכ םייסו מ״מו״
ג הנמה ונימיב םירמואש להקה כ״ג
. ״שד קנ כ״כו ת״ושב רמאיו קחצי
ד ״וקל( הלפת ׳ יס ) ׳ כ כ״כו ע״שוציקב
) ונד ילוט( ד ומע( ) וטק ךכש וניג הנמ
טושפה ירבד כ י״ראה , ל״ז כ״כו ת״ושב
ש״מש ן ג מ ג ״ח ׳ יס ה״נ ק״ס ג . ׳
57 . ן כ ד יעה ת״ושב ףסוי ץמוא יס( ׳ י :) ׳
ונעד יו״ הנמאנ ראשב ירע האיקרוט
םראו הבוצ םראו קשמד ירעו סרפ ירעו
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס זכק - ןי ד םי דומ ןנברד
תרימא וניקולא ןיאשכ םינהכ ס״נכהיבב
ףיעס :ב םא ןיא םש םינהכ רמוא ץ״ש וניהלא יהלאו וניתובא ונכרב הכרבב
תשלושמה 'וכ ו ינאו .םכרבא
וגה נ ירבדכ ע״וש ה ץ״ש ה ש רמוא קוספ ה ז םג ןיאש כ םינהכ 58 . ש י ו
ובת כ ש אלש ם יגה ונ רמ ול קוספ ה ז ם וקמב ןיא ש םינהכ 59 .
ר ו ק מ
ברעמ ימינפה םלוכ םירמוא ן כ ספד נכ
. ״םירוד יסב חיכוהו פ״עאד פ״עש
קוד קד ה יוניכ םילעפה םירבוחמה ד יחיל
רכז אצמנ אלב , קספה ץמקש היהת
תחתמ , ףכל מ״כמ ן יא תונשל פ״ע
קוד קד ה יוניש אוהש , שג רומ ולאו
םיצורש תונשל ורעפ םהיפ ד ג נ ילוד ג
םלוע יאד ווש ועד י בטיה לכ יד וס
קוד קד ה כ״פעאו אל וניש פ״עא(
םייונישבד םילק יאשר תונשל ׳ ע םש
םשב תקבאה . ) לכור ן כו אצמנ לכב
. םירוד יסה
םנמא ךשמהב חסונ השוד קה ירבד בו״
ךשד ק בותכ ״רומאל םיג הונ רמול ךשד ק
ץמקב תחת ׳ כה . הטושפ כ״כ ש״משב
ן ג מו ג ״ח ׳ יס( . ) הפ הז ו ן ושלכ ארקמה
ת ו ב א
אלו ן ושלכ . םוג רתה
וג הנו ראשהל ד מועמ םע וילג ר םיד ומצ
ז ״לז ד ע רחאל ל-אה , שוד קה כ״כו
ר״אב ק״ס( , ) ׳ ו ש״הרעבו ק״ס( . ) ׳ ה
58 . כ״כ םהרד ובאב ד ומע( ) ז טק םשב
רד ס בר םרמע ׳ רו היד עס םהילעו וכמס
תוצראב ולא , ורמואל ואיבהו , י״בב ךא
יכרד ב השמ םש בתכ ג הנמד ומוקמ אל
ורמואל ירבד כו י״שר קרש הכרבב לע
יד י םינהכה . ורמוא כ״כו וג הנב םעה
ן כש . וג הנ ן כו ד יעה ח״הכב ק״ס . ו״ט
59 . כ״כ ת״ושב קמע עשוהי ו״ח ד ״וי
׳ יס , ז י עמשש רוממ ויבא ג הנמהש ד ג נ
ן ״רמ אלו רמול קוספ הז ן יאשכ תכרב
םינהכ תעד כו . י״שר
ד ק
ןגמ ץמיס חכק תובא
ןמי ס חכק - י ני ד תאי שנ םי פכ הזי או םי רבד םי לסופה
ןהכב
תליטנ םידי לש תירחש הלוע תכרבל םינהכ
ףיעס :ו פ״עא ולטנש םינהכה םהידי תירחש םירזוח םילטונו .םהידי
וגה נ ימ יב לוח ה םינהכהש ם יכמוס לע ת ליטנה ם ידי ת י־ח ש ד ה לועש
ת איש נל ,ם יפכ ך י רצ ו לכ ןה כ גה ונש ןכ ־ ומ ש ל ו י ד י תעשמ ות ליט נ
אלש עגי םוקמב ךלכ ולמה 60 .
תאירק ״םינהכ״ י״ע ץ״שה
ףיעס :י םידמוע ןכ ודב םהינפ יפלכ לכיהה םהירוחאו יפלכ ,םעה םהיתועבצאו
םיפופכ ךותל םהיפכ דע ץ״שש םייסמ ,םידומ זאו םא םה םינש ארוק
םהל )ץ״שה( םינהכ הגה זאו... ורמאי לוקב סר רזוחו רמואו סע ךשולק רומאכ
.שחלב
ח ילשה רוב י צ ומצעב ארוק תבית ,ם ינה כ אלו .רח א אלו ןיש ש וח
קספהל ןוי כ ת איש נד ם יפכ ךרוצ ה ליפת איה 61 .
תרימא םע ךשודק רומאכ
:םש ה עשבו רמואש ץ״ש ה ״ם ינה כ״ רוביצה ה נוע םע״ ךש ודק
״רומאכ 62 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
60 . כ״כ ע״ושציקב ) וניד לוט( ףד ז יק כ״ג ארוק . ״םינהכ״ ד יעהו ח״הכב ק״ס(
ן כש וג הנ ךומסל לע תטיש , ם״במרה ) ז ״ס ךכש ג הנמ ינב . ד רפס םוקמבו
רשפאו יפל תלפתש לוח הרצק ן יא ן אכ שיש קר ן הכ ד חא ׳ ע ליעל הז ב ׳ יס(
חסיה , תעד ה ד ועו לוחבד םעה . םיד ורט . ) ד ״כק
ע ״ ע וג הנב םעה . 62 . כ״כ שובלב םש פ״עאש א״מרבש
61 . ךכ ג הנמ , טושפה בתכש י״בה םש בותכ קרש ץ״שה , ורמוא רבכ וג הנ םג ש
הארנש ן כ ירבד מ י״שר , ם״במרהו להקה . ורמוא ׳ ע ח״הכ ק״ס( . ) ט״ס ע״ע
וליפאש אכיה ן יאש םירמוא , וניקלא וג הנב . םעה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
תיינע ךורב אוה ךורבו ומש תכרבב םינהכ
:םש וגה נ ת ונעל ךורב אוה ך ורב ו ומש ירח א ם יעמוש ש םש ׳ה
.ם ינה כה מ ש י ו ובת כ ש אלש וגה נ ם מוקמב ת ונעל ךורב ך ורב ו
ומש 63 .
תאירק הביתה ךכרבי ץ״שהמ וא םינהכהמ
ףיעס :גי ןיליחתמ םינהכה רמול .ךכרבי הגה א"יו סגש תלימ ךכרבי ארקי וחוא
ץ״ש הלחת ןכו סיגהונ לכב תונילמ .ולא
גהנמה טוש פה ןה כשכ דח א אש ונ תא וי פכ ןזח ה אירקמ ול םג תבית
,ךכ רבי ם וקמבו ש יש הברה םינהכ
ר ו ק מ
63 . ן כ ג הנמה תונעל , ש״בוהב כ״שמכ
, י״כרבב , ח״רפבו , ג ״הנכשבו ח״הכבו
ק״ס ז ״פ . ד ועו ן כא רפסב הירפוש ףסויד
׳ יס( ) ׳ ד בתכ םשב םילבוקמה אל
, ורמואל ת״ושבו ש״מש ן ג מו ב״ח ׳ יס
הל ׳ בתכ סאנכמבש וג הנ אל תונעל לבא
אקנלבז אקב . םינוע כ״כו ת״ושב מ״ג א
ג ״ח ס״וס ז י אל רמול ש״בוהב תכרבב
. םינהכ
64 . ן כ ג הנמה . טושפה כ״כו ש״רג ה
שאשמ ל״צז ן וחריב רוא הרות ) ג ״סשת(
םא״ ויה ׳ ב וא ׳ ג םינהכ םה םיליחתמ
, ךכרבי םאו היה קר ן הכ , ד חא ץ״שה
ליחתמ . ״ךכרבי כ״כו רפסב וג הנ . םעה
רוקמו םירבד ה רוד יסב תיב החונמ יניד (
כ״שנ תוא ) א״ל ן כו״ וג הנ םיד רפסה
םאד םה םינש ן יא ן ירקמ םהל תלמ
, ךכרבי ן הכבו ד חא ן ירקמ ול םג תלמ
. ״ךכרבי ססיבו וירבד פ״ע רוקמ ירבד
א״מרה אוהד ת״ושמ ם״רהמ ץנימ ׳ יס(
. ) ב״י םשו אתיא איד הב ךהכ . אקוליח
ן הכבד ד חא ךירצ ותורקהל םג . ״ךכרבי
, םינהכה ם יליח תמ ךכ רבי 64 .
ת ו ב א
קהו ׳ ז ״ע י״בג הב ג ״הנכב יאמד אנש ן הכ
ד חא וא הברה . םינהכ תמאבו ברב
םילעפ ג ״ח( ח״וא ׳ יס ) ׳ ב ד יעה ךכש
היה ג הנמ לבב תמד קמ , אנד ד ע םקש
הנישו ותוא פ״ע . ד וסה ׳ עו חתפב ריבד ה
ב״ח( א״וקב ׳ יס ) ח״כק םג ש פ״ע ד וסה
ריפש ימד םינהכהש וליחתי , ךכרבי
ד יעהו ן כש אמע . רבד
י״בבו םש בתכ תוטשפמש ן ושל
ם״במרה להב( ׳ הליפת קרפ ד ״י ׳ לה ג ׳ )
בתכש ן יריז חמ״ םהינפ ׳ וכו ן יליחתמו
, ״ךכרבי עמשמ םהש ן יליחתמ תלימ
. ךכרבי םעטהו , הז ב הלימבש הנושארה
אל ואובי . תועטל פ״עאו היהש םוקמ
שרפל תרחא ירבד ב , ם״במרה מ״מ לכב
תוכלמ ץרא לארשי םירצמו ן יג הונ
םינהכהש ן יליחתמ תבית , ךכרבי
םירמואו םהש םיג הונ ן כ תעד כ , ם״במרה
רנו ׳ םהש םישרפמ ירבד מ״רה וטושפכ
׳ עו( מ״סכב םש רוקמב איבהש . ) םש
. ש״יע
ז ״פעו שי ד ומעל לע רשפ , םירבד ה המל
יוסיכ שאר םינבה י״ע תילט תעשב תכרב םינהכ
:םש וגה נ ם יבר ת עשבש תכרב םינהכה באה ש הסכמ תא שאר וי ד ל י
ת ילטב 65 .
ץ״ש ןהכ םאה אשי תא ויפכ
ףיעס :כ םא ץ״שה ןהכ םא שי םש םינהכ םירחא אל אשי תא .ויפכ הגה אלו
ורמאי ול תולעל לבא סא ורמא ול ךירצ .תולעל
וק ןגמ ץמיס חכק תובא
גהנמה תעדכ ן״רמ םאש ש י םינהכ
ר ו ק מ
שי קוליח ן יב ן הכ ד יחי הז בש ץ״שה
אירקמ םג הבית הנושאר ן יבל םא שי
הברה םינהכ הז בש םה ן יליחתמ תלימ
ךכרבי , םמצעמ יפכו רבכש השקה
. ג ״הנכב ילואו שי ראבל המכבש , םינהכ
יאד וב אכיל שחימל תועטל הלימב
, הנושארה ירכד מד , יד ד הא לבא ן הכב
ד יחי יפטד אכיא שחימל , תועטל ה״ושמ
ן ירקמ וליפא הלימב , הנושארה ףאו
ן יאש הב ששח כ״כ . תועטל יפלו ג הנמ
הז ל״י מ״רהד רבוסש תביתש ךכרבי ן יא
, ן ירקמ יריימ אקוד םינהכב . םיבר ומכו
בתכש ״ן יריז חמו״ , םהינפ ן ושלב . םיבר
. ע״צו
65 . ן כ וג הנ . םיבר ן כ קיתעה רתכב םש
בוט ג ״ח( ףד 350 . ) שיו ושריפש םעטה
יד כ אלש ולכתסי םינבה . םינהכב הארנו
ד וע וג הנש ן כ הכרבכ םינתונש , םינבל
ן כל םישרופ םהיד י םהילע תעשב תכרב
, םינהכה לוחתש הכרבה . םהילע ז ״יעכו(
שריפ ט״שתכב םש אוהש םושמ איהש
תע . ) ן וצר ינוראהו ירבד ל ל״שרהמה
ש״שיב ףוס( ) ק״ב םשרש יקוליח
םירחא ץ״ש ה אל אש י תא וי פכ 66 .
ת ו ב א
םיג הנמה ן יב לבב י״אל תואבו במ בתכ
ב״ב״ ן ירסוא וכרביש םינהכה לארשיל
םשארו . עורפ ינב י״א ן יכרבמ םינהכ
לארשיל םשארו . ״עורפ
םנמא ואכל ׳ שי ריהז הל אלש ונפי םינבה
םפרוע , םינהכל יפכ קספנש םיקסופב
רוסאש תונפהל ףרוע םינהכל ילואו ל״י
ן ויכש המש םישועש ן כ אוה ךא יד כ
תויהל ךומס , םהיבאל םילפטנו , וילא אל
ירקימ תונפהל ףרוע . ע״צו ׳ יעו תורעהב
א״רג ה ראמע א״טילש אלש וג הנ ן כ
ומוקמב ללכ קר םיד מלמ תוקוניתל אלש
ולכתסי יד יב . םינהכה
המבו שיש םיג הונ ן כ םג העשב ן יאש
, םינהכ ץ״שהו ארוק וד בל יקוספ תכרב
. םינהכ ׳ יע רפסב הז ן חלושה ףד ( ) ג ״יר
ן כש וג הנ . ומוקמב
66 . ן כ ג הנמה טושפה תעד כ , ן ״רמ כ״כ
תיבב החונמ ן כש טשפתנ , ג הנמה ן יאו
. תונשל כ״כו ע״ושציקב ) וניד לוט(
ד ומע( ) ח״יק כ״כו ח״הכב ק״ס( ) ז ״יק
ן כש ג הנמ , י״א אלד ו ח״רפהכ אבוה
צ״העשב ק״ס( . ) ד ״ס חולבו י״רא
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
תאירק םיקוספה י״ע ץ״שה לוקב םר
:םש ם יגה ונ ח ילשה ש רוב י צ אירקמ ת כרב םינהכ לוקב םר ,ה ני גנבו
ןכ ו םינהכה ם יכרבמ תא םעה .ה מיענב אלו ולאכ ם ירמואש
םיקוספה שח לב וא ה צורמב 67 .
תרימא םיקוספ העשב ןזחהש אירקמ יקוספ תכרב םינהכ
ףיעס :וכ תעב ןיכרבמש ןיא רמול םוש קוספ אלא וקתשי ונוכ יו .הכרבל הגה
לכמו סוקמ וישכע סינהכהש ןיכיראמ הברה ,סינוגינב וגהנ כ״ג רמול
סיקוספ ומכו ראבתנש ליעל ןמיס ז״נ ןינעל ,וכרב ךא רתוי בוט אלש .סרמאל
ם יגה ונ רמ ול ם יקוספ ה עשב ןזח ה ש אירקמ ןגנמ ו ,ת ובית ה 68 ן י א ו ה זב
ם ושמ דבע״ ןיכ רבמ ש ות וא וני א ו ,״ןי זא מ ןי א ד ם ירמוא םיקוספה
מ ק
ט״מירג הל בתכ ג הנמהש י״אב לצא
םיד רפסה , ח״רפהכ ריעהו וירבד ב
ליכשיב יד בע ה״ח ׳ ס( . ) א״כ כ״כו
יביתנב . םע
67 . ן כ ג הנמה , טושפה ן כו אתיא יריאמב
הטוסב ףד ( . טל ה״ד רד סו :) ן מא ץ״שו״
ארקמ םתוא הלימ , הלימב ל״ר ץ״ש
רמוא ךכרבי לוקב םר םהו םינוע ךכרבי
לוקב םר המיענבו , הלוד ג ן כו ׳ ה . ״׳ וכו
׳ יעו רפסב תוכילה המלש קרפ( ׳י ׳ לה
) ׳ וט ז ״שרג הש ךאברעיוא המת לע
םיג הונה ורמואל , שחלב המד ךירצש
ארקל םינהכ שרד נ קוספהמ רומא״
, ״םהל ושרד ו ל״ז ח לוקב . םר
68 . ךכ ג הנמה , טושפה רבכו רכז וה
ג הנמ הז םינושארב סמב ׳ הטוס ףד (
) :חל ן ינעבו תמישר , םיקוספה ע ׳
רוז חמב ירטיו ףד ( 101 ) בתכש
ליחתמשכ ךרבל תא רוביצה םיערוכ
רוביצה לע םהיכרב ן יעילבמו תוארקמ
ר ו ק מ ת ו ב א
וללה . ולוקב ל״ר( םירמואש תאז שחלב
שממ אלש עמשי ס״נכהיבב אלא לוק
ץ״שה וא , ) םינהכה קיתעהו םש תמישר
לכ םיקוספה . םירמואש פ״עאו ראובמש
ע״ושב א״מרו בוטש רתוי אלש םרמאל
רבכ ובתכ ז ״טה ק״ס( ) ה״כ א״ג מהו
ק״ס( ) ט״ל םרמואש העשב ץ״שהש
אירקמ תוביתה תילו ן ל . הב ן כו שרופמ
ן ושלב רוז חמה ירטיו ן יעילבמש
םיקוספה וני י ה( ולוקב לוקב . ) ץ״שה
תלעותלו םינייעמה קיתעא תמישר
םיקוספה ואולמב אבומכ רוז חמב ירטיו
ן כשו וג הנ ימימ . םד ק :ל״ז ו אוהשכ
רמוא :ךכרבי םה םירמוא ךכרבי״ ה ׳
ן ויצמ השוע םימש . ץראו :׳ ה ה ׳ וננוד א
המ ריד א ךמש לכב . ץראה :ךרמשיו
ינרמש לא יכ יתיסח . ךב :ראי םיקלא
וננחי ונכרביו ראי וינפ ונתא . הלס :׳ ה
׳ה ה ׳ לא םוחר ן ונחו ךרא םיפא ברו
ד סח . תמאו :וינפ הנפ ילא יננחו יכ ד יחי
ןגמ ץמיס חכק תובא
ה עשב םינהכהש ,ם יכ רבמ קר ה עשב ןזח ה ש .ןגנמ ה ארו הרעהב תא
ת מיש ר .ם יקוספה
אמוס ית ש ב וי נ י ע םאה אש י ת א וי פ כ
ףיעס :ל ןכ ו אמוס דחאב ויניעמ אל אשי תא ,ויפכ םאו היה שד וריעב ונייה ד
םהש םיליגר וב םיריכמו לכה שיש וב ותוא ,םומ אשי ויפכ וליפאו
אוה אמוס יתשב .ויניע
גהנמה ת עדכ ן״רמ וליפא ש אמוס ית ש ב וי נ י ע אש ונ תא ,וי פכ םא
ם יליגר וב ינב ריעה 69 .
ןה כ ק וור - םאה אש י ת א וי פ כ
ףיעס :דמ ןהכ פ״עא אוהש יונפ אשונ תא .ויפכ הגה א"יו וניאל אשונ ,ויפכ
יורשהל אלב השא יורש אלב ,החמש ךרבמהו שי ול תויהל .החמשב
וגהנו אשונש ויפכ פ״עא וניאש יושנ מ״מו הצורה אלש אשיל ויפכ ןיא ןיחומ .וליב
גהנמה טושפה רוח בש קוור וני א אש ונ תא ,וי פכ יורש ה ש אלב השא
י ורש אלב .ה ח מש םאו אצמנ םוקמב ם ירוח בש ם יאש ונ תא םהיפכ
אצי כ ״ה יבמ תעשב ת כרב םינהכ ידכ אלש וה ובש ח י אוה ש לוס פ 70 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
ינעו . ינא :ךילא ךילא יתאשנ תא יניע
יבשויה . םימשב :ךנחיו הנה יניעכ
םיד בע לא ד י םהינוד א יניעכ החפש לא
ד י התרבג ן כ וניניע לא ׳ ה ונהולא ד ע
וננחיש . ן מא :אשי אשי הכרב תאמ ה ׳
הקד צו יהולאמ . ועשי :׳ ה ה ׳ וננח ךל
וניוק היה םעורז םירקבל ףא ונתעושי
תעב . הרצ :וינפ ׳ ה לא רתסת ךינפ ינממ
יכ ינע ן ויבאו . ינא :ךילא ךילא ה ׳ ישפנ
. אשא :םשיו םש חימצא ן רק ד וד ל
יתכרע רנ . יחישמל :ךל ךל ׳ ה הלוד ג ה
הרובג הו תראפתהו חצנהו . ד וההו :םולש
םולש םולש קוחרל בורקלו רמא ה ׳
. ויתאפרו . ן מא ל״כע . ו״חמה וג הנו
קוספב םשיו רמול ומשו תא ימש לע ינב
לארשי ינאו םכרבא םוקמב קוספה
אבומה . ו״חמב
69 . ן כ ג הנמה ומכו ד יעהש רפסב ג הונ
המכחב ד ומע( ) ה״מק םשב לעב רמאיוה
קחצי ן כש . ג הנמה יקופאלו תטישמ
וניבר םחורי אבומה י״בב , םש אמוסד
וניא אשונ תא ויפכ רוטפד לכמ . תווצמה
יפכו המ ראיבש ז ״בד רה תובושתב ׳ יס(
. ) ט״לש ׳ עו המב ן ד ש הז ב קיז חמה
הכרב תוא( ח ) ׳ החד ו ירבד םירמואה
. רוטפד ל״ייקו ירבד כ . ן ״רמ
70 . ן כ ד יעה ע״ושציקב ) ונד ילוט( ףד (
כק ׳ ) :ל״ז ו ן הכ״ פ״עא אוהש יונפ אשונ
תאישנ םיפכ לכב םוי
:םש הגה וגהנ לכב תונילמ ולא ןיאש סיאשונ סיפכ אלא ,ט״ויב סושמ זאש סייורש
תחמשב ,ט״וי בוטו בל אוה ,ךרבי כ״אשמ ראשב סימי 'פא תותבשב הנשה
סילורטש סירוהרהב לע סתייחמ לעו לוטיב .סתכאלמ
וגה נ ת ולעל ןכ ודל לכ ב ם וי םג ל״וח ב 71 .
ןגמ יג הנמ הכלה תובא טק
ר ו ק מ
תא . ויפכ ונאו םיג הונ וניאש אשונ תא
. ״ויפכ כ״כו ת״ושב ש״מש ן ג מו א״ח
. ) םש( ףיסוהו ן יאש קלחל ן יב ל״וח
י״אל ן יאשונש םהיפכ לכב םוי אלו קר
םימיב , םיבוט רמולו םיג הונד אלד יעב
החמש תכרבל . םינהכ ירהש םג וקורמב
ג הנמה היה אשיל תא םיפכ לכב , םוי
כ״פעאו יונפ אל אשנ תא . ויפכ י״בבו
׳ יס( ) ח״כק קד בב תיבה חיכוה אלד יעב
החמש תכרבל םינהכ הממ ן טקש אלש
איבה יתש תורעש יאד ו וניא יושנ ה״פאו
אשונ תא ויפכ םע , םירחא וליפאו ע״נפב
שי םינפ רמול הלעיש . ן כוד ל . כ״ע
ז ״יפלו ן ד יד ל ן ניג הנד לכש ן הכ קוור וניא
אשונ , ויפכ וליפאו אוה , לוד ג ש״כ רבד ה
. ן טקב ן כא יכרד ב השמ םש קליח ן טקהד
ורמאש ףיעסב( ) ד ״ל אשונש תא , ויפכ
יארקאב אמלעב , אוה וניאשכ רעטצמ
תביסב תעינמ תויה ול , השא יכ ן ייד ע ן יא
ול ךרוצ . ךכל ן כלו אל היג ה א״מרה לע
ירבד ע״ושה ׳ יעסב( . ) ד ״ל ן כו קיתעה
ע״ושציקב ) ונד ילוט( ן יד , ן טק פ״עא
קיתעהש ג הנמה ן הכש קוור אל אשי
ת ו ב א
. ויפכ ד ועו םאד ונא םיספות תאישנלש
םיפכ ךירצ , החמש ירה ן טקב אלש ךייש
וב יורשה״ אלב השא יורש אלב , ״החמש
ן יא וב ן ורסח לוכיו אשיל תא . ויפכ ע״עו
ת״ושב צ״לרוא ב״ח קרפ( ׳ ח תוא ) ׳ ח
רוחבש אצמנש תובצעב ע״וכל וניא
אשונ תא . ויפכ
71 . ן כ ד יעה ת״ושב ש״מש י ס( ן ג מו ׳ ׳ נ )
:ל״ז ו םג ש ל״וחב םילוע לכב , םוי ן כו
ג הנמה ונלצא וקורמב . ל״כע ךא שי
תוליהק תובר לצא םיד רפסה וג הנש
םיג הנמ םינוש . הז ב ת״ושבו ץיצ רז עילא
ז ״ח ׳ יס( ) ׳ו איבה לע םיבר ינבמ ד רפס
וג הנש אשיל םיפכ לכב . םוי ת״ושבו
ףסוי ץמוא א״ד יחל יס( ׳ ׳ ע ) איבה ג הנמ
המכ תומוקמ אשיל םיפכ לכב , תבש
כ״כו ת״ושב ערז תמא ׳ י ס( ג ״ח ) ג ״י ן כש
וג הנ הילטיאב . םד רטשמאבו ן כו ג הנמ
ג לא ׳ רי כ״שמכ רפסב הז , ן חלושה קרש
ףסומב תבשב םיאשונ . םיפכ ׳ עו רפסב
הכ וכרבת תכרעמ( ׳ כ תוא ) ׳ ב וג הנש
רימז יאב ךרבל כ״רב קר םויב שיש וב
. ת״הירק ארהנו ארהנ . היטשפו
ץמיס טכק תובא
ןמי ס טכק - הזי אב תולי פת םי אשונ םי פכ
תאישנ םיפכ החנמב לש תינעת רוביצ
ףיעס :א ןיא תאישנ םיפכ אלא תירחשב ,ףסומו הליענבו םויב שיש וב הליענ
ומכ םויב ,םירופכה לבא אל החנמב םושמ אחיכשד תורכש התוא
העש אמש אהי ןהכה ,רוכש ורזגו החנמב לש תינעת וטא תחנמ ראש .םימי לבא
תינעתב ןיאש וב ,הליענ ליאוה תלפתו החנמ ךומס ,ח״העקשל איה המוד
תליפתל הליענ הניאו תפלחתמ החנמב לש ראש םימי ךכלה שי הב תאישנ .םיפכ
וגה נ אלש ם יאש ונ ם יפכ םג החנמב לש .ת ינעת םעטהו ינפמ
ןימ ידקמש ללפת ה ל דועבמ ,ם וי כ ״או יוה ת ליפת כ החנמ כ ״ה יד ןי א ד
ןי א ש ונ הב ם יפכ ם ושמ ית אד ףלח ימל םע תלפת החנמ לש ראש .ם ימי
ומ כ ו ןכ אל ם ירמוא זא וני קולא 72 . ש י ו ובת כ ש ןכ לש םג הרקמב החנמ
לש תינעת ,רח ואמ ןיא ם יאש ונ ,ם יפכ ןי א ד .קלח ל ז״פ לו ה״ה אלד
ם ירמוא זא ,וני ק ולא ה שענד ה ז ם ויכ וני א ש יוא ר ת איש נל ם יפכ 73 .
תאישנ םיפכ רחאל תעיקש המחה
:םש ש י וגה נש ה ליענב ךש מנש דע ה לילה ם יאש ונש ם יפכ 74 •
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
72 . ךכ ג הנמה . טושפה כ״כו ת״ושב
תירק הנח ד וד יס( ׳ ) ז ״פ םינשושבו ד וד ל
ב״ח( . ) ד ״ס כ״כו וג הנב םעה תומוצ(
תוינעתו תוא ב ׳ ) :ל״ז ו אל וג הנ םושב
תינעת תאשל םיפכ , החנמב יכ ויה
ן ימיד קמ ללפתהל י״עבמ יוהו תלפתכ
החנמ לש כ״הי ׳ וכו . םג ו אל םירמוא
וניקולא יפל ראובמה ׳ יסב( ) ז ״כק קרד
ן מז ב יוארה אניד מ אשיל םיפכ םירמוא
וניקולא . כ״ע
73 . כ״כ וג הנב םעה , ) םש( םג ו״ םא
הרקמב וללפתה החנמ , רחואמ אל ורמא
אל כ״נ אלו תרימא , וניקולא ן יאד
. ״קלחל ה״כו י״רג ה ן מאמ א״טילש
ףוסב( . ) רפסה
74 . ן כ וג הנ המכב יתב תויסנכ פ״ע
תארוה םינברה . םהלש כ״כ ן ואג ה יבר
היד יד י וג ינוסנומ ל״צז רפסב יחרפ
םינשוש הלפת( תוא ׳ א ) :ל״ז ו המ
יתג הנהש יתליהקב ן ״כהבב , הלוד ג ה
רחאל תא תליפת הליענ ד ע , הלילה
ותד וסי יררהב שד וק ירעב , ז נכשא ן ייע
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמי ס אלק - י ני ד תלי פנ םי פא
תגהנה ץ״שה תרימאב יודיוה
ףיעס :א ןיא רבדל ןיב הלפת תליפנל .םיפא
ש י רמ ול תא ח סונ י ודי וה ,ש ח לב ןי ב להקה ןי ב ו ץ״ש ה 75 .
תרימא קוספ רובעיו י״ע להקה
:םש רמוא ץ״שה לכו להקה לוקב םר רובעיו״ ׳ה לע וינפ ,״ארקיו ןיאו ךירצ
ורמואל ,שחלב הברדאו פ״ע דוסה שי םעט הרמואל אקוד לוקב םר אלא
ץ״שהש היבגמ ולוק רת וי ראשמ »םעה 7 .
ר ו ק מ
ן ואג הל ברה ץ״בעי א״עיז הבושתב ׳ יס(
) א״נ . ל״כע ן כו ג הנ ב״רג ה ונד ילוט
, ל״צז תיבב תסנכה . ולש רבד ו הז יולת
לכב םוקמ םוקמו יפכ וג הנש , םהיתובר
׳ יע תרעהב א״רג ה ראמע א״טילש
תיבבש תסנכ ויבא וד יפקה אל רובעל
. העיקשה
הנהו ת״ושב צ״לוא ב״ח קרפ( ׳ ח ׳ יס
) ג ״י בתכ רשפאד אשיל םיפכ הלילב ד ע
ג ״י תוקד רחאל , העיקשה תעד לד ׳ ר יסוי
יוה . םוי ד ועו תעד ד ל״ירהמה אבוה
מ״כרד ב ׳ יס( ) ג ״כרת רשפאד אשיל םיפכ
ד ע . הלילה יתקתעהו םירבד ה קר ן ינעל
, הליענ אקוד ד הז ב וליקה אלו החנמב
אמלעב ה״אלבש אל ויה םיאשונ . םיפכ
יתיארו שיש םיג הונ תוחמשב תויתחפשמ
םינהכהש םיכרבמ תא לכ םיחכונה
תכרב״ב , ״םינהכ םיסרופו תא םהיד י
שממ תכרבכ םינהכה לש , הליפתה
ת ו ב א
םירז וחו ז ״ע , פ״ג םג ו הלילב םיג הונ . ן כ
׳ יעו ל״היבב יס( ׳ ח״כק ה״ד ) רז ד ראיבש
אתיירואד מד ךייש כ״אישנ םג אלב
. הליפת ן ינעבו כ״אישנ הלילב ראובמ
מ״כרד המ ׳ יס( ) ג ״כרת שיד םוקמ לקהל
, הז ב חנהו . םהל
75 . ךכ ג הנמה , טושפה ת״ושבו ע״מרה
ונאפמ ן מיס( ׳ בק הלאש ) ׳ ג בתכ
ץ״שהש הד ותמה ד עב םלוכ ךירצ
עימשהל ולוק . םיברל רפסבו רצוא יקספ
רוד יסה ףד ( ) אלק בתכ ירבד ש ע״מרה
ונאפמ םיכייש קר ץ״שהשכ איצומ
םיברה יוד וב ולש . כ״היכ ן כו ואיבה
םיקסופה ירבד ע״מרה ונאפמ אקוד להב ׳
. כ״הוי קיסהו םש כ״עש ג הנמ םלועה
רמול יוד יוה , שחלב אלו םיששוח ירבד ל
ע״מרה . ונאפמ
76 . ן כ ג הנמה , טושפה אלד ו תוליהקהכ
םיג הונה רמול רובעיו , שחלב ד וסיו
ץמיס אלק תובא
תליפנ םיפא לע עורז דיה
:םש לפונשכ לע וינפ וגהנ תוטהל לע דצ .לאמש
רבכ טשפת נ גהנמה אלש ם ילפונ לע םיפא ה ייטה ב אלא ם יבש וי
ם ירמואו ת ליפנ ,ם יפא םאד לופ י וי נפ אלו רמאי רומזמה ה נווכ ב ש י
וב .הנכס ךא גהנמה םודקה לכב ברעמ ימינפה היה לופי ל לע םה ינפ
שממ 77 .
ר ו ק מ
םג הנמ ירבד מ ש״ארה סמב ׳ ה״ר קרפ(
אמק ן מיס ׳ ה ) :ל״ז ו ן כו ג והנ םרמואל
לכב תולג , לארשי ן ז חהש רמוא רובעיו
ה לע וינפ , ארקיו להקהו ן יליחתמ ה ה
לא םוחר . ן ונחו . כ״ע ד מלו הז מ תיבה
ד וד ׳ יס( ) אמש כ״כו ימלשב רוביצ ףד (
, ) טמק קרש ן ז חה רמוא רובעיו לוקב , םר
אהד כ ש״ארה ן ז חהו״ . ״רמוא
ךא ת״ושב בר םילעפ ג ״ח( ׳ יס ׳ ג ה״ד
) םנמא בתכ התעש ג הנמה וניא ן כ אלא
םג להקה םירמוא םע ן ז חה , רובעיו
ריבסהו םירבד ה פ״ע ד וס פ״עו ירבד
רעשה תונווכה , איד הב ן כו איבה היאר
י״ראהמ ל״ז . אפוג ףיסוהו םג ש פ״ע
טשפה ן יא םעט עונמל רוביצה תרימאמ
שמח תובית ז נה . ׳ המד תוכייש שי ץ״של
שמחב תובית ולא יפט . רוביצהמ ירבד ו
ש״ארה ואל אבוכיעל , רמתיא אלא ךכש
וג הנ ן יאש ד יפקהל לע תרימא תובית
ולא . םרמואל כ״ע ףרות . וירבד ראובמו
ונג הנמש ססובמ לע ינד א , ז פ פ״עו
ארבסה ן יאש םעט קלחל ן יב ץ״שה
. רוביצל הארנו ד וע יפלד המ םיד יפקמש
ץ״שהש היבג מ ולוק תצק רתוי םעהמ
יד כ ועד יש םלוכ יתמ רמול ג ״יה תוד מ
ת ו ב א
, ד חיב יתא ריפש ירבד ש״ארה . וטושפכ
. ק״וד ו
77 . ן כ ג הנמה טושפה לכב ברעמה
, ימינפה ן כו וד יעה ינקז , סאפ , רי׳ ג נט
, שככארמו ג הנמהש ז אמ ד ימתמו היה
לופיל לע םייפא שממ אניד כ מג ד ׳
. ע״ושהו ה״כו י״רג ה ן מאמ א״טילש
ףוסב( ) רפסה ן כש ויה םיג הונ ריעב
, ורפצ ח״תה םילוד ג ה לש . ריעה ן כו היה
ג הנמה םוד קה ברקב םיד רפסה תוטהל
לע ד י , לאמש ן כו בתכ א״ד יחה ורפסב
רשק לד וג ׳ יס( ט״י תוא ) ג ״סת לופיש
וינפ לע . לאמש רפסבו יג הנמ א״ד יחה
ףד ( ) א״פ איבה י״תכמ רפס טקל ריצקה
ד יעהש לע א״ד יחה היפוג היהש לפונ לע
, וינפ :ל״ז ו ינאו בתוכה םהרבא יתויהב
ונרווילב תנש ד ״סקתה יתיאר ברהל
אלפומה א״ד יח ו״יה היהש הטמ לע ד צ
לאמש תליפנב( ) םיפא ן יב תירחשב ן יב
. ) החנמב . כ״ע ) ונד ילוט( ע״שוציקבו יניד
תליפנ םיפא בתכ אמתסב םילפונש לע
םיפא לע ד י , לאמש אלו איבה ירבד
ח״הכה ונימיבש אל . םילפונ עוד יכו(
וכרד איבהל ירבד . ) ח״הכה כ״כו ח״הכב
ג אלפ י׳ ׳ יס( ז ״ט תוא , ) ד ״י תוטישפב
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
םילפונש לע . םיפא כ״כו ימלשב רוביצ
) ח״נש( םשב י״ראה , ל״ז ל״סח ׳ יס(
, ) אלק תחנמ ן רהא ׳ יס( , ) ז ״י . ד ועו
עמשמו ג הנמש לכ םיד רפסה ירוד מ
תורוד היה לופיל לע םיפא ילב םוש
, קוליח ן כו ד יעה רפסב הז ן חלושה ףד (
, ) ׳ ד ילואג בו הנוהכ ףד ( ) ז ״פקת , ד ועו
ן כש ג הנמה . סינותב ן כו יתעמש היהש
ג הנמה , בלחב ד עו םויה שי םינקז
םיכישממש לופיל לע . םהינפ כ״כו תיבב
ד בוע א״פנ( ) ׳ ד קר( קוספה רמאיו ד וד
אל . ) רמאי
הארנו ן ושארהש ריעהש אלש םילפונ לע
םיפא אוה ן בה שיא יח הנש( הנושאר
תשרפ יכ אשת תא ) ג ״י :ל״ז ו הנהו הפ
ונריע ד ד ג ב א״עי ן יא םיג הונ םישהל
םהינפ לע םעורז ללכ - ן ה םד א לוד ג ן ה
, ן טק ן ה םכח ן ה , טושפ םג ו ן יא םוש
ד חא ן כומ רוסמל ושפנ לע שוד יק ה ,
אלו הנווכ , תרחא אלא קר םירמוא
רומז מ הז ה . שחלב המו םיאריש
םיד חפמו הב , הברה אוה יכ םיששוח
. ק״הוז ל יתבתכו ונד יד יל ג ״הרה ד יסחה
א״רהמ ינמ ו״רנ ינעיד והל ג הנמ להק
םיד יסח תיבב לא ץ״בכת םילשוריב ו״ת
םא םיחינמ םהינפ לע , םעורז בתכו , יל
ן יא םיחינמ םהינפ לע םעורז ן יאו םינשמ
ראשמ . הלפתה שיו םינתונש םעט יפל
תונווכד א״פנ , תוכורא אלו רשפא לע
, הפ םיחרכומו טיבהל רוד יסב . םיד יבש
ל״יו תייטהד שארה לע עורז ה איה המצע
הרומ לע תד ירי שפנה םוקמב ן יד ה
ן יוכלו ד ירוהל ושפנ יקמעל תופילקה יד כ
, ררבל רחאמו ונחנאד םיד חפתמ ד ירוהל
שפנה םוקמל תופילקה כ״א המל ונל
תוטהל לע ד צ לאמש תורוהל לע רבד הז
לש . הד יריה ד ע ן אכ וירבד . ו״רנ יאד ובו
בוטד לכש םד א ענמי ומצע אלש םישי
וינפ לע ועורז אלו השעי םוש יוניש
. ללכ . ל״כע ד ועו איבה הפיה בלל א״ח
׳ יס( א״לק ק״ס ) ׳ ב םשב ד יג נה הוצמו
ד וע םעט הז ל פ״ע . ד וסה ר״וש יריישבש
ג ״הנכ ׳ יס( ) א״לק איבה א״י אל לופיל
לע . וינפ לכמו הז הלוע ררבתמו המד
ונישד ג הנמה וניא ד צמ ן יד ה אלא
ששחמ הנכס . וענמנ שיו ראבל ן ויכד
ל״יקד א״פנד תושר ה״ושמ םיאשר אל
, תוטהל ן יאו הז ב םושמ לאו , שוטת ן ויכ
יוהד העינמ הנכסמ רבד ב לכש ולוכ
. תושר ן ייוציו יתעמשש ר״ג המ והילא
אבא לואש א״טילש ויבאש ן ואג ה ל״צז
ג הנ םימעפל תוטהל לע , לאמשה ן ויכשכ
רוסמל תא . ושפנ יאד ובו אל ן יוכתנ
תורוהל םירחאל , ן כ ן בומכד הז ש םינינע
ילעבל . הג רד
תמאבו ג הנמ תוליהקה רשא םילפונ לע
םהינפ אלו וששח הנכסל . ב״צ ל״יו
םעטה הנהד ע״ושב ףיעס( ) ׳ ח קספ ן יאד
םד א בושח יאשר לופיל לע וינפ
ללפתמשכ לע רוביצה כ״אא אוה חוטב
הנעיש עשוהיכ ן ב ן ונ . כ״ע ראיבו
הנשמב הרורב ק״ס( ) ז ״ל תליפנש םיפא
ונלש אוהש קר תייטה שארה יוסיכו
םינפ אמלעב יאד וב . ירש ראיבד כו וירבד
ל״היבב שירב . ן מיסה מ״מו רשאב
ונג הנהמל ונאש אל םילפונ לע םיפא
, ללכ הארנ אמעטד אתבר אכיא , אהל
נ״ממד םא בישחנ תא הז תליפנכ םיפא
שממ עמשמד כו( ירבד מ ח״אבה ונאבהש
ז ״רהש ד ירומ ושפנ יקמעל ) תופילקה
ץמיס אלק תובא
תליפנ םיפא םויב םישועש רב הוצמ
ףיעס :ד וגהנ אלש לופיל לע םהינפ אל תיבב לבאה אלו תיבב ןתחה אלו תיבב
תסנכה םויב ,הלימ אלו שישכ םש .ןתח
ם ויב ם יש ועש רענל רב ה וצמ ןי א ם ירמוא .ןונח ת ולי פא ו םא וני א ם וי
רבה ה וצמ ,שממ אל ם ירמוא ןונח ת 78 .
תליפנ םיפא םויב ישש רחאל הפוקת הכורא אלש םירמוא וב
ןונחת
ףיעס :ז גהנמו טושפ אלש לופיל לע םהינפ לכב שדוח ןסינ אלו ׳טב באב אלו
ןיב כ ״וי תוכוסל אלו( תלחתמ
ר ו ק מ
ירה הז , ן כוסמ םאו ז ״ניא א״פנ , שממ
אל ושח תושעל רכז אמלעב י״ע הייטה
. ד בלב . ק״וד ו
׳ עו רוד יסב תיב ד בוע םירמואש קוספה
רמאיו ד וד לא , ד ג ד צ יל ד אמ הלפנ אנ
ד יב ׳ ה יכ םיבר וימחר ד יבו םד א לא
. הלופא םלואו איבה םשב ירוג י״ראה
אלש . ורמואל ן כו איבה תלפתב . שד חה
רשפאו רבסקד קרד קוספב הז שי הנכס
אלו ראשב תליפנ , םיפא ן כל קיתעה
תיבה ד בוע ראשד א״פנ רשפא תושעל
הב . הייטה . ע״צו
78 . ן כ ג הנמה . טושפה כ״כו ת״ושב םימ
םייח ׳ יס( . ) ב״כ ךכו ג הנמה לצא הברה
תולהק , ד רפס יפכו איבהש רפסב רהנ
םירצמ ףד ( . ) ׳ ו םעטהו יכ ן תח רבה
הוצמ המוד ן תחל שממ ביתכד כ ן תחכ
ן הכי , ראפ ן יליפתו םיארקנ . ראפ ךכו
אבומ ת״ושב א״יבי א״ח ׳ יס( ) ז ״כ ךכש
ג הנמ י״א . םירצמו לעו יפ המ ג ילפהש
רהוז ה תלעמב תסנכה רענ רבל . הוצמ
ח״ר ןויה לע רחא .)תועובש
ת ו ב א
המו ונבתכש לקהל םג םויב םיסינכמש
רענה תווצמל ףאו וניאש םוי ותויה ן ב
, ג ״י אוה פ״ע המ ראבתנש א״קמב םויב
תעיבק ד עומ רבה הוצמ יפל וניג הנמ
וניאש יולת אקוד םויב שולשה . הרשע
ן כו לכ תורוקמה ונאבהש ליעל אל
וקליח ן יב םוי ד לונש םויל םישועש
תביסמ רבה . הוצמ ר״ושו ן כש ךיראה
הוקמב םימה ג ״ח( ׳ יס ) ב״י חיכוהל
תמיתסמ המכ יקסופ , ברעמה אלש יד פק
אקוד םויב השענש וב רב הוצמ שממ
טרפבו( ריעבש סנאכמ ויהש םישוע רבה
הוצמ הברה ינפל ליג ג ״י . ) םינש ףיסוהו
םעט , ג הנמל ן ויכ הוצמד לע םד א
תושעל הד ועס םויב ונבש השענ רב
, הוצמ ל״וה . ן תחכ . ש״ייע אלד ו
יביתנהכ םע יס( ׳ ) א״לק הלתש םירבד ה
אקוד םויב השענש רב . הוצמ םנמא
ג הנמל ן אוטט אלש ויה םיחינמ ן יליפת
ד ע בורק םויל שלשה הרשע שממ ׳ יע(
ליעל ׳ יס ז ל תומוקמבש םיבר אל וניתמה
ןגמ יג הנמ הכלה
ת ופוקת בו אלש ם ירמוא ןונח ת ןמ זל ,ךש ומ מ ש דוח כ ןס ינ ףוס ו ,ירש ת
םא לפונ ם ויה ןוש ארה יוארה רמ ול ןונח ת ם ויב יש ש א״א וב ,ןונח ת
דובכ ל תבש 79 .
םימי ןיאש םירמוא תליפנ םיפא
ם י רמ וא ןי א ונילעךרברמ ולם יליח ת מ ובש ם וי ןוש ח ב׳זבם גש ובת כ ש ש י:ם ש
ןונח ת 80 . ךא גהנמה טוש פה רמ ול ןונח ת םג ם ויב .ה ז
ןיא ם ירמוא ןונח ת תליח תמ ש דוח ןוי ס דע ׳ג י ןוי ס ב 81 . א ״י ו דעש ׳ד י
ןוי ס אל ם ירמוא ןונח ת ׳ד י ו ללכ ב 82 .
ר ו ק מ
ד ע ליג ג ״י , ) שממ ז א רשפא קר םויב
רבה הווצמ שממ אל םילפונ לע . םיפא
׳ עו המ קפקפש הז ב ת״ושב יטפשמ
לאיז וע ח״וא אנינת ׳ יס( ) א״י ת״ושבו
א״יצ א״יח יס( . ) ז ״י
79 . ן כ ג הנמה . טושפ ן כו יתעמש המכמ
ינבר . וקורמ ׳ עו רפסב יביתנ םע ג הנמש
םילשורי אלש ורמא תיב בקעי לכב ימי
. ישש
שיו ן ייעל ךיא ג הנמה םא ירחא הכונח
לפונ םעפה הנושארה םירמואש ן ונחת
םויב , ישש םאה הז ארקנ ן מז ךשוממ
כ״חאש אל םליחתמ רמול ן ונחת םויב
. ישש רבתסמו עובקלש הז ב ג הנמ רורב
ת ו ב א
וניא ךייש אתלימד אלד חיכש . אוה
ג ״הכבו אל םיעבוק ג הנמ כ״שמכ ך״שב
ד ״וי ׳ יס( . ) צ״ק
80 . כ״כ רפסב וג הנ םעה ן ונחת( תליפנו
םיפא ׳ ב . )
81 . םש תוא( ) ׳ ד םעטהו אלש םירמוא
ן ונחת םימיב ירחאש , תועובש םושמ
תועובשד שי ול ן ימולשת לכ . העבש עו ׳
ר״אב ׳ יס( . ) ד ״צת
82 . רמאיו קחצי ד ״קל( ח״ואד ׳ לה
הליפת ) ו״כ :ל״ז ו ן יאש א״פנ שד חב
ן ויס ד ע םוי , ד ״י ד ״יו . ללכב ומכ ונאש
םיג הונ תיבב תסנכה . ונלש . כ״ע
ז טק
ןגמ ץמיס בלק תובא
ןמי ס בלק - י ני ד תשודק אבו ןוי צל
השודק ארדיפד לוקב םר
ףיעס :א הגה השולקבו ,םוגרתבש ליחי הרמוא אלו .סינש ןיאו הרמואל לוקב .סר
ש י ובת כ ש ם יגה ונש רמ ול ה שודק ארדיס ד לוקב םר ת עדכ
ם ילבוקמה 83 .
שידק רחאל הלפתה
:םש הגה ׳וכ ו םירמואו שילק םותי רחא ,ונילע ׳יפאו ןיא םותי תיבב תסנכה רמאי
ותוא ימ ןיאש ול בא ,סאו וליפאו ימ שיש ול בא סאו לוכי ורמואל סא ןיא
ויבא ומאו .ןיליפקמ
ם יגה ונ רמ ול יצח ש ידק ירח א וני לע ח בשל ת ירח שב החנמ ת יברעו 84 .
חפונ רישה לש םוי
ףיעס :ב הגה סירמואו רישה סיולהש סירמוא שלקמב תירחש .לבלב
ש י ם ירמוא ינפל ריש ה לש ם וי ריש ״ ויה ש ם ייולה ם ירמוא לע ןכ ודה
ם ויב .״׳וכ ו ש י ו ם ירמואש ם ויה ״ ם וי ןוש א ר ת בשב ש דוק ילבמ
ריכ זה ל ריש ה ויה ש ם ירמוא ם ייולה ׳וכ ו 85 .
ר ו ק מ ת ו ב א
83 . ׳ ע ח״הכב םש ק״ס( ) ׳ י םשב רעש רוביצל רמול השוד ק ארד סד לוכיו
תונווכה ג הנמד י״ראה ל״ז היה הרמואל ד יחיה הרמואל . וד בל
ב וק ל םר , ו ל א היה ששוח ל םיקד קד מ 84 . ךכ ג הנמה . טושפה יתעמשו םינקז מ
ל הרמוא לב שח . יע ״ ש . בתכו וג הנב םעה וד מילש םתוא ונקיתש שיד ק הז רובע
הלפת( ) א״כ וג הנש הרמואל לוקב . םר םישנא אלש םיעד וי אורקל שיד ק םלש
רקיעבו ן יד השוד ק , ד יחיב ע״ושב ׳ יס( אהיד ש ל , אמ ל כ ן ת ק ונ יצח ק שיד הז
) ט״נ איבה הז ב , תקולחמ בתכו שוחל ל רחא פתה ל ה . טרפבו ל םימותי ק םינט
הרמואל . רוביצב א״מרבו ן ייצ ג הנמהש ייד עש ן ל א םיעד וי ל רמו כ ל ה ק שיד .
, לקהל יתעמשו ר״ג המ םולש שאשמ 85 . כ״כ וג הנב םעה הלפת( תוא . ) ה״כ
ל״צז יכהד , ל״ייק אלש ךירצ ן יתמהל ש״יעו כ״שמ סממ ׳ ד ימת ) :ג ל( פ״עשו
ןגמ יג הנמ הכלה
תרימא תיב בקעי רישהו לש םוי םימיב םירמואש רומזמ רחא
:םש ם וי בו ם ירמואש רומ זמ ,רח א ןוג כ ח ״רב ןירוק ש יכ רב ,יש פנ וא
ת ומוצב ם ירמואש רומזמה דח וימה ,םהל ןי א ם ירמוא ת יב בקעי
אלו ריש ה לש ם וי 86 .
אבו ןויצל תיבב לבאה
:םש וגה נ גלדל קוספה אבו ,ןוי צ ל קוספה ו י נא ו ת אז ית ירב ת יבב
,לבאה 87 אלא ם יליח תמ ה תאו״מ .״ש ודק
ר ו ק מ ת ו ב א
ע״מרה ׳ י ס( ונאפמ ) ה״כ ליחתי רומז מב
ילבמ םיד קהל רישה ויהש םיולה כ״כו
ג ״הנכה ח״וא ׳ יס( . ) ג ״לק
שי וג הנש ג לד ל ימיב ישש חסונ
״ונעישוה״ ג והנש ורמואל ירחא רישה
לש . םוי יתעמשו ד ״רג המ חבאצ
א״טילש םעט , הז ל ונעישוהש רבד מ לע
תאיב , חישמה תויהו ן יאש חישמה אב
ימיב ישיש וג הנ ג לד ל םיקוספ . ולא
86 . ךכ ג הנמה . טושפה כ״כו רפסב יחרפ
םינשוש הלפת( תוא :) ד ״י ונג הנמ״
םירמואש תלפתב תירחש םוקמב רישה
ויהש םייולה םירמוא לע ן כוד ה וכו ,
םיריש . םירחא ן וג כו םויב הלימה וא
ן תח ׳ וכו ן יאש םירמוא רישה ימויד ללכ
. ׳ וכו ן כו ונא םיג הונ הפ הריעה ״סאפ
ן כו קיתעה וג הנב םעה הלפת( תוא . ) ו״כ
ךכו ג הנמ בור . םירעה ךכו ג הנמ םירצמ
איבהד כ רפסב רהנ םירצמ ׳ לה( הלפת
תוא . ) א״י ג עלו לע םירמואה לכה רד סכ
לש . לוח ן כו אתיא תלפתב . שד חה
רוקמו םירבד ה פ״ע ירבד ם״במרה לה( ׳
) ן יד ימת רישד לש ח״ר החוד ריש לש
. תבש יס( י״כרבבו ׳ ג ״צרת ק״ס ג ) ׳ איבה
ן כש ראובמ איד הב ימלשוריב יהלש
םילקש יהלשו הכוס . ש״ע ן כשו תעד
ילבבה . ימלשוריהו
87 . ךכ ג הנמה . טושפה םנמא תואיצמה
ן יבש הכ בור םימעפה אל ויה םיללפתמ
תירחש תיבב . לבאה
חיק
ןגמ ץמיס ד לק תובא
ןמי פ דלק - רדפ אוהו םוחר תהבגהו הרותה
רדפ תרימא תוחילפ ינשב ישימחו
ףיעס :א הגה( ןיגה ונו תוברהל סינונחתב ינשב ישימחו )סירמואו אוהו .םוחד
גהנמה םודקה ספדנה ם ירודיס ב רמ ול הלחת לא ,ךלמ יש נא ,ה נומא
לא ,ךלמ ,ונה מת לא ,ךלמ ,א״וא ,י ו ד י ו המ ,רמאנ יה י ,ןוצ ר לא ךרא
,ם יפא ,רוב ע י ו אוה ו ,ם וח ר דודל ךילא 88 . ה ברה בו ת ומוקמ ןוי כ לוח בש
ם ידורט ת כלל םתכאלמל ם יגה ונ ם ויב ינש רמ ול יש נא ה נומא דבלב
א לו( ונה מת )ת וערמ ם וי בו יש ימח ונה מת ת וערמ דבלב א לו( יש נא
)ה נומא 89 .
ש י ו ת ומוקמ ם ירמואש תוח ילסה ינש ב יש ימ ח ו ת עדכ :ם ילבוקמה י ו ד ו
ת ליפנו ,ם יפא יש נא ,ה נומא ונה מת ׳וכ ו ם ימייס מו אוה וב םוח ר 90 .
ארה נו ארהנ .ה יטש פו
ר ו ק מ ת ו ב א
88 . ן כ ד יעה ג הונב המכחב ףד ( . ) ו״כר
ן כו ראובמ ן בב שיא ר״ש( י ח פ ׳ יכ אשת
תוא ׳ ה ) ן כש היה ג הנמה םוד קה , ד ד ג בב
ד ע . ולטיבש ן כו ספד נ רוד יסב תיב , ד בוע
ד ועו ירוד יס . ונרוויל ן כו ג הנמ סינות
כ״שמכ ת״ושב שיא חילצמ ךרכ( ׳ ב
יחבש רבחמה ףד כ . ) ׳ יתאצמו ן כ איד הב
ץ״בשתב ב״ח יס( ׳ ) ח״מר ד ״ותב :בתכש
׳ יבו״ ימי הבושת םירמוא וניבא ונכלמ
כ״חאו אוהו םוחר םילפונו לע . ״םהינפ
אלו בישח קספה ן יב יוד יוה ע״ומשל
כ״שמכ א״ג מה ׳ יס( א״לק ק״ס ) ׳ א לכש
וניאש קסוע םירבד ב םירחא איד הב אל
בישח קספה ן ינעל . הז
89 . ה״כ תיבב ד בוע ףד ( ) ז ״נק בתכש
שי״ ן יג הונ קלחל , םינונחתה םויבש ינש
םירמוא ישנא , הנומא םויבו ישימח
ונהנמת . ״תוערמ ן כו ג הנמ סאפ סאנכמו
ן כו ג הנמ םרא הבוצ כ״שמכ רפסב ךרד
ץ״רא ףד ( כ ׳ ) םשב תיבה . לא םיברו אל
וקליח , הז ב יפכו םייסש תיבב ד בוע םש
ן וכנהד רמול םהינש ינשב . ישימחו ן כו
םיג הונ י״אב היתוביבסו . כ״ע ה״כו י״ר
ן מאמ א״טילש ףוסב( ) רפסה ן כש . וג הנ
90 . כ״כ ג הונב המכחב ) םש( שיש
םיג הונ תרבסכ ל״ז יראה כ״שמכו ח״הכב
׳ יס( א״לק ק״ס . ) ׳ א כ״כו ן מיסב ח״מ
תוא( א . ) כ״כו טקלה חמקה תוא( י )
ןגמ יג הנמ הכלה
עיבצהל לע בתכ ת״פה םע עבצא תרזה תעשב ההבגהה
ףיעס :ב האדמ ינפ תביתכ ת״ס םעל םידמועה ונימיל ,ולאמשלו וריזח מו וינפל
,וירח אלו הוצמש לע לכ םישנא םישנו תואדל בתכה עורכלו רמולו
תאזו הדותה ׳וגו תדות ׳ה המימת .׳וגו
וגה נו תעשב תהבגה ת״סה עיבצה ל עבצאב 91 .
תרימא ךירב הימש ימיב לוח
:םש הגה וגהנו תושעל ןכ רחא וארקש הרותב לבא ןיאיצומשכ ותוא רמוא ץ״שה
וללג תירחשב .החנמבו
אל ם ירמוא ךי רב״ ״ה ימש י מ יב ,לוח ה ןכ ו אל שארב ,ש דוח ,ט ״וי
לוח ,דעומה ה כונח ת ינעת ו ,רוב י צ יכ םא ת בשב רקובב 92 , ש י ו וגה נש
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
שיש יתב תויסנכ םיג הונש , ן כ ן כו יואר
תושעל ד צמ ריד ת , םד וק ד ועו ן קתנד
ינפל תרימא ישנא . הנומא טרפבו ן כש
יואר ג והנל פ״ע . הלבקה ן כו ג הנמ
שכארמ םירמואש יוד יו א״פנו ז ״רחאו
ישנא , הנומא וכו .
ףוסבו םינונחתה ינשב ישימחו ספד נ
תושקבה ׳ ה היא , ךד סח ׳ ה תיראש
תטילפ . לאירא ׳ עו תיבב ד בוע קפקפש
לע תרימא תושקב , ולא ךא ג הנמה
טושפה . םרמואל
91 . ךכ ג הנמה . טושפה רכז ומו רפסב
םייחה ח״רהל ג אלפ י׳ ׳ יס( ׳ ג תוא . ) ׳ ו
ע״עו םעמב פ( ז עול ׳ יכ אובת ה״ד המכו
. ) םיג הנמ
92 . ךכ . ג הנמה כ״כו א״ג מה שירב( ׳ יס
) ב״פר םויבד תבש םע תחיתפ ן וראה
םירמוא ךירב . הימש ן כו שריפ א״ד יחה
יצוצינב תורוא ירבד ק״הוז ה ׳ רפ , להקיו
תבשבש ךייש תרימא ךירב , הימש אלו
ראשב םימי ברבו םילעפ ג ״ח ד וס(
םירשי יס ׳ ׳ ח ) םייק ג הנמ םירמואה ותוא
לוחב שארבו . שד ח כ״כו ח״אבב הנש(
הינש תוד לות ) ו״ט , ל״ז ו ךירצ לכ םד א
רמול ךירב״ הימש יראמד ״אמלע תעב
תאצוה רפס הרות ן מ לכיהה - ן יב
, תבשב ן יב ט״ויב ן יב םויב . םירופיכה
אסכבו והילא בותכ רמאיש ותוא םג
ח״רב ינפמ םג ש ח״רב םירמוא ״רתכ״
תשוד קב , ףסומ ן כלו יצמ רמימל חסונ
רכז נה ךירב״ ךרתכ , ״ךרתאו כ״אשמ
לוחב ן יא םעט . ורמואל . ל״כע ךא
רומאכ ונירבד םיססובמ לע תוטשפ ירבד
, ק״הוז ה יפכו שריפש , א״ד יחה ן קתנש
קר . תבשב יתעמשו םעטמש הז ונקת
רמול יהיה ן וצר , ט״ויב אוהד םוקמב
ךירבה . הימש לחשכו ט״וי תבשב ז א
וג הנ רמול ךירב , הימש ירחאו הז יהיה
. ן וצר
ןגמ ץמיס ד לק תובא
םג ת בשב החנמב ורמ וא ל 93 .
תווחתשהל תעב תרימא ךידב הימש
:םש ם יערוכ טעמ ת רימאב ךי רב ,ה ימש פ״עאו ת״סהש רוגס 94 .
תרימא םיקופפ תעב תכלוה ת״פה הביתל
:םש הגה רמוא ץ״שה ,וללג להקהו סירמוא וממור ׳וכ בא סימחרה אוה סחרי
סע סיסומע .׳וכ ו א״יו רמול לע לכה .ללגתי ןכו סיגהונ ט״ויב .תבשבו
תעב ת כלוה ת״ס ה בית ל ם ירמוא רדסכ :ה זה ״ומ מ ור״ דע ונת ו דובכ
.ה רות ל ם יה יבגמ ת״סה 95 , ם ירמואו םיקוספה ת רות ׳ה המימת דע ׳ה
ךרבי תא ומע ם ולש ב 96 , לאה םימת וכ רד דע ןגמ אוה לכ ל םיסוחה
.וב ת ות בש בו ט ״וי ו ם יפיס ומ ינפל תהבגה ת״ס וח מש י םימשה ׳וכ ו 97 .
ר ו ק מ ת ו ב א
93 . ן כ יתעמש י״רג המ ן מאמ . א״טילש
ךא ג הנמ , סאנכמ סאפ שכארמו ד ועו
ג לד ל התרימא תבשב , החנמב קרו תבשב
תירחשב םירמוא ךירב . הימש
94 . ן כ ג הנמה . טושפה בתכו תיבב
החונמ ףד ( ) אסק םשב תבושת
, ש״קירהמה ירשד תווחתשהל לומ ת״סה
לומו לכיהה ת״סהש , וב אלד ירבד כ
א״ד יחה י״כרבב ק״ס( ) ׳ ג ד וד לבו תמא
׳ יס( ׳ ד תוא ) ׳ ג בתכש . רוסאל ףיסוהו
תיבב החונמ , ל״ז ו המו םג רבכש
טשפתנ ג הנמה לכב םוקמ , תווחתשהל
ן ויכו רבכש טשפתנ , ג הנמה םא וניא
הוחתשמ יז חמ לז לז מכ ד ובכב . ת״סה
. ל״כע בתכו ץראב םייח ׳ יס( ד ״לק ) ד ״ס
ן כלד םיחתופ ת״סה , לכיהב יד כ
תווחתשהל תעב תרימא אנד יג סו״
. ״הימק םנמא וניג הנמל ת״סהש רוג ס
תעב , ותאצוה הארנ םעטהד יאשרד
, תוחתשהל פ״ע המ בתכש תיבב החונמ
םש רתומש תוחתשהל םג ת״סהשכ
. רוג ס הנהו ץראב םייח ריכז ה
םיווחתשמש תעב תרימא אנד יג סו . הימק
׳ עו המ ריעהש הז ב א״רג ה ראמע
א״טילש . תורעהב
וג הנו רמול ךיד ב הימש ינפל ואיצוהש
ת״סה ן מ . לכיהה ׳ ע הז ב יביתנב םע יס ׳
ב״פר ן כש ג הנמ . היקרוט לבא ג הנמ
םילשורי ו״ת ד ועו תומוקמ םירמואש
ךירב הימש העשב םיאיצומש ת״סה ן מ
לכיהה ן ושלכ רהוז ה ד כ״ ן וקפמ . ״ת״ס
95 . ךכ ג הנמה טושפה ספד נו ן כ תיבב
ד בוע תיבו . החונמ
96 . ע ע״שוציק ונד ילוט ףד ( ) ה״כק
. כ״כש בתכו שיש לכב ולא מ ׳ תובית
ד ג נ מ ׳ םוי היהש השמ . רהב
97 . ן כ . ג הנמה ורוקמו סממ ׳ םירפוס
קרפ( ד י ׳ לה ) בי ד ועו״ ךירצ לע לכה
ןגמ יג הנמ הכלה
תכלוה ת״פ המיבל ותויהב רוגפ
:םש ןי כ י לומ ת״סה לכיה ה מ דע ה מיבה .רוגס ןכ ו גה נמ י״ראה .ל ״ז
אלו ןת ואכ ת ומוקמה ןי כ י לומ ש ת״סה ח ותפ לכיה ה מ דע ה מיבה 98 .
תהבגה רפפ הרות ואיצוהשכ ינש ת״פ
:םש ם יאיצומש כ רת וי רפסמ ה רות דחא ם יה יבגמ ןוש ארה דבלב 99 .
ר ו ק מ ת ו ב א
לד ג תי חבתשיו םמורתיו ׳ וכו . כ״ע ש״ייע
המכ תואסריג תונוש הממ וג הנש . רמול
׳ עו , םהרד ובאב רוד יס ע״ר , ן ואג רוטבו
) םש( םג איבה . םירבד ה ע״עו וג הנב
םעה קיתעהש . ג הנמה
98 . ךכ ג הנמה ד יעהו ח״הכב ק״ס( ) ׳ י
ן כש ג הנמ י״ראה ל״ז אלד יפכ איבהש
םש ק״סב( ) ג ״י ג הנמ םילשרי ףיקהל
ת״סה . חותפ יפכו בתכש א״ד יחה
רפסב ד וד ל תמא ׳ יס( ג ׳ תוא ג . ) ׳ ׳ עו
ליכשיב יד בע ח״ח ׳ יס( ד ״כ תוא ה ) ׳
ה״הש ותרז חהב , לכיהל םיריאשמ
. חותפ הנהו ז ״כ ךייש ירפסב הרות
םיאצמנה ךותב תיב , ץעמ רשפאש
םחתופל תעב , ן תכלוה לבא בורב ירפס
הרות ינבד יאצוי , וקורמ םהש , הלילג ב
ן יב הכ אל ךייש ג והנל ן כ ד צמ
. תואיצמה
99 . ן כ . ג הנמה ׳ עו רעשב ד קפמה
ת״הירק( ) ׳ א שיד בבוסל ינש ת״סה
. םיחותפ ךא ירפב המד אה א״ח( פ ׳ ) ד ״י
ריעה ינשהש אלש ךרוצל . אוה
ק בכ
ןגמ ץמיס הלק תובא
ןמי פ הלק - רדפ תאי רק הרותה
ףיפוהל לע םילוע ינשב ישימחו
ףיעס :א ינשב ישימחו תבשבו החנמב ץרוק ,השלש ןיא ןיתחופ םהמ ןיאו
ןיפיסומ .םהילע ןיאו ןידיטפמ .איבנב הגה סאו ויה ׳ב סינתח נ״כהבב
סהו ,סילארשי רתומ ףיסוהל תורקל ,׳ל והליללל יוה ט״ויכ רתומש .ףיסוהל ׳רנו
ה״הל ינשל ילעב תירב ט״ויל סהלש אוה .ןמקללכ
וגה נ ם ויבש ש יש ינש ם ירענ וכנח ת נש ת וצמל ,ןי לי פת וא ש יש ינש
ילעב ,ת ירב ם ישקבמ ןהכהמ אציש תיבה מ תסנכ ידכ ולע יש םהינש 0 » 1 .
ר ו ק מ ת ו ב א
100 . ן כ . ג הנמה כ״כ ג הונב המכחב ףד (
) ד ״מק ינשבד םירענ וכנחתנש תוצמל
, ן יליפת וא םא שי ינש ילעב , תירב וא
שיש לעב תירב , ן יליפתו ן יאיצומ ן הכה
ס״נכהבמ ן ילעמו ילעב הוצמה . ת״סל
כ״כו רפסב םימשה םישד ח יס( ׳ . ) ב״פר
כ״כו וג הנב . םעה וג הנו הז ב תעד כ ן ״רמ
ן יאד תוברהל םילוע ינשב ישימחו . ללכ
אלד ו א״מרהכ םש םשב יכד רמה ינשבד
םינתח ס״נכהיבב רתומ ףיסוהל םילוע
ל״והד ט״ויכ . והד יד קד בבו תיבה ד יעה
ן יאש ונא םיג הונ ףיסוהל בב ׳ הו ׳ ליבשב
. םינתח כ״כו , ג ״הנכב , ח״רפבו , ר״א
ח״הכבו ק״ס( ) ׳ ג ן כש אוה יפל
. ל״ז יראה
הנהו רקיעב . ג הנמה לע המ םיכמוסש
איצוהל תא ן הכה , ס״נכהיבמ אלו
ן יששוח לוטיבל תוצמ . ותשד קו ׳ רנ
איבהל המכ , ן יכומיס הנהד מג המ ׳
ן יטיג ב ףד ( ) . טנ ראבתמ המד ן הכש
הלוע ן ושאר אוה ן יד מ , ותשד קו אלא
מ״כמש רתומ ול תאצל רקיעמ ן יד ה
לוחמלו לע , וד ובכ אלא םימכחש ונקית
םושמ יכרד , םולש אלש יתא , ייוצנאל
הלעיש . ן ושאר ק״ירהמבו ׳ יס( ט ) ׳ ן ד
ד חאב בד נתמה תועמ ס״נכהיבל יד כ
ארקיש ן ושאר תלחתהב הרותה תבשד
, תישארב ן הכהו לחומ לע וד ובכ אצויו
, ס״נכהיבמ יא ריפש , ימד בישהו ריפשד
ימד אלו וז ד בלב אלא רתומ םג ףוכל
תא ן הכה אל סנכיל ס״נכהיבל ח״רפבו(
יס ׳ ה״לק ן יבה ׳ יפאש םא אוה ס״נכהיבב
רתומ וחירכהל , ) תאצל םושמד ד ובכ
הרותה אלד ו( וריתה א״ג מהכ רתומד קר
עונמל ונממ . ) סנכהל ת״ושבו ס״תח יס( ׳
) ד ״כ ראיב רחאמד ן וד ינבש ק״ירהמ היה
הז ג הנמ , עובק ותואו ג הנמ ן קתנ , ךכ
הליחמב וז אכיל . ייוצנאל ן מיסבו ה״כ
ש י ו ת ומוקמ וגה נש ת ולעה ל ׳ד ם ילוע םוקמב שש ינש םינתח וא ינש
ילעב ת ירב 101 .
תולעל ןטק ימיב ינש ישימחו
:םש ש י ת ומוקמ וגה נש ת ולעל ןטק אלש עיגה ג״י ל ם ינש ת״סל ם ויב
ר ו ק מ ת ו ב א
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק
ראיב ד וע רקיעב ן יד תליחמ , ן הכה ךאיה
ינהמ אה אכיא , ייוצנאל ראיבו רחאמד
לחומש רוביצל תושעל הנקת לע הרקמ
, עוד י ן יא ן אכ ששח יתאד , ייוצנאל ן יד ד
יתא ייוצנאל ונייה םד אל , יטרפ כ״שמכו
י״שר רמאיש אוהש בושח , ונממ לבא
ג ״הכב יוהד הנקת ללכב , רוביצה
לבוקמו , ךכ רתומ ן הכל . תאצל הברד או
ךייש ייוצנאל םא אל . אצי ׳ רנו ה״הד
וננוד ינב רשאכ םיאצמנ ס״נכהיבב ילעב
החמש ג הנמהש םלוכש , ולעי אל ךייש
, ייוצנאל הברד או םא אל אצי ךייש
. ייוצנאל ר״וש ד מעש הז ב ת״ושב תחנמ
קחצי ב״ח ׳ יס( ) א״מ בתכמב רב׳ וצג ורל
ינשבד ישימחו יאד ווב שי םוקמ לקהל
וארקיד םילארשי . ן תשלש . ש״ע ן כו בתכ
ת״ושב מ״ג א ח״וא ׳ י ס( ג ״ח כ ׳ , ) מג בד ׳
ראובמ ינשבש ישימחו ן יא בויח אורקל
ן הכל . ן ושאר ן כו עמשמ תעד ע״ושה
, הכלהל כ״ע שי םוקמ לוד ג רמול אלש
ךייש ללכ ששחה ותאד ייוצנאל ינשב
ישימחה רקיעמ . ן יד ה
101 . כ״כ ג הונב המכחב , םש יתיארו״
ס״נכהיבב תחא ן ילעמש ףיסומ תא
, יעיברה יתלאשו םכחהל , םהלש רמאו
, יל ן כ םיג הונ ימימ . ״םהיתובא ג הנמו הז
אוה פ״ע , יכד רמה יוהד ט״וי . והד יד עו ׳
הז ב ת״ושב ס״תח ׳ יס( ) ע״ק רואיבב ן יד
, הז עוד מ אה יוהד ט״ויכ והד יד יוה
רתיה , תולעל ירהו ט״ויב אפוג א״מרה
קסופ ן יאש ףיסוהל . םילוע ראיבו הז ב
אהד רוסאד ףיסוהל םילוע ט״ויב אוה
םעטמ כש ׳ ן ״רה כ״אד היהי הוש , תבשל
י״עד תפסוה הלוע ד חא ירה םה העבש
, םילוע ומכ , תבשב לבא ףיסומב לוחב
אל עיג י העבשל םילוע ן יב , הכ אלו
ן נישייח תפסוהל . םילוע
ףסונבו בתכ תמד אב שד ק ד ״ויב(
תוטמשה ׳ יס , ) ׳ א ד ״וה ג הונב , המכחב
םאד רוביצה לחומ לע םתחרט רתומ םג
תעד ל ן רמ ףיסוהל . םילוע איבהו י״כרבה
תוכומס תפסוהל ן ילוע ינשב ישימחו
. ש״ע כ״כו אסכב והילא ) לארשי( ׳ יס(
ט״לק ס ׳ ) ׳ ב איבהש ן כ ת״ושמ ף״ירה
תושד חה יס( ׳ ) ב״צר ירשד ד בעמל . יכה
אצמנ רבד ד הז . םוד ק רשפאו ושרושד
יתבב תויסנכ םיקיתע ד וע ינפל ירבד
. יכד רמה
ת״ושבו תירק הנח ד וד א״ח ׳ יס( כ ) ׳ ן ד
ירבד ב , יכד רמה קיסהו ן יאש ךומסל ז ״ע
ףיסוהל ן ילוע ינשב . ישימחו ת״ושבו
םימ םייח יס( ׳ ) ח״ש ריתה ףיסוהל םילוע
ירבד כ , ם״רומ ינשד םינתח ולעי ה״הו
ינשל ינתח רב , הוצמ יאמד , אנש ט״וי
והד יד . יוה ךא םימשהב םישד ח ) םש(
הרח ופא המב םינתונש ינשל ינתח רב
ק כ ״
ןגמ ץמיס הלק תובא
אוה ש ךנחתמ ת וצמל ןיליפת 102 .
ר ו ק מ ת ו ב א
הוצמ , תולעל שיו תומוקמ םינתונש לכל
םד א םרותש ףסכ תולעל , יעיברל אלו
הבאי ה ׳ חולסל . םהל בתכו ׳ יפאש
םינתחל ן יא ךומסל םתולעהל כ״שמכ
קד בב . תיבה
םוקמבו ן יאש םש , ן הכ םא יולה לוכי
תולעל ן ושאר תעד כ א״מרה ףיעס(
, ) ׳ ו הנה רמאיוב קחצי ד ״וקל( ת״ס תוא
) ׳ י ד ד יצ הז ב וניאד יאשר תעד כ תיבה
. הד והי םנמא ת״ושב הוקמ םימה , א״ח(
ב״ח ׳ יס , ב ג ״ח ׳ יס , ׳ ו ד ״ח ׳ יס ) ז ״ט
ךיראה תויארב , יאשרד ךא אל ריעה הז ב
, ג הנמ כ״כו ת״ושב הוחי תעד ) ן ז ח( ב״ח
׳ יס( , ) ג ״י ע״עו תירקב הנח ד וד א״ח
יס( . ) א״כ
102 . כ״כ יפלב ירפס ימכחמ( צ ) ורפ׳
עמ( ׳ ק ׳ תוא :) ט״כ אנריהנ״ ד כ אניוה
אילט היהשכ ר״ד שה ברה ר״ההומכ
לאפר יולה , ל״קוצז עריאו םויב ׳ ב היה
ךנחתנש ן ב ן טק תוצמל , ן יליפת הלעו
רפסל הרות ישילש רשאכ ג הנמה ד ע
. ״אתשה כ״כו ת״ושב קמע עשוהי ב״ח
׳ יס( ה . ) ׳ כ״כו וג הנב םעה . ) ת״הירק(
רוקמו םירבד ה פ״ע המ אתיאד סמב ׳
הליג מ ףד ( ) ג ״כ ר״ת לכה ן ילוע ן ינמל
, העבש פאו ׳ ן טק פאו ׳ . השא הנהו ן ״רה
ש״בירהו וטקנ אהד ן טקד הלוע ן ינמל
, העבש ונייה , םילשהל לבא אל ויהיש
םלוכ םינטק םלוכו , םישנ אהד וניא אצוי
ח״ד י . ירמג ל עו ׳ ׳ י ס( ז ״רג ב ) ב״פר ן טקד
אל ארקי הרותב ללכ וניאד רב אבויח
איצוהל םירחאה , ח״ד י קר הלעי
, תוכרבל . םילשהלו עמשמ ד צמד וניאש
רב אבויח וניא לוכי תורקל , הרותל ן כו
וניא הלוע אלא . םילשהל םנמא ם״במרב
׳ פ( ב״י ׳ להמ הלפת ׳ לה ) ז ״ט בתכ
אמתסב ן טקש עד ויה תורקל עד יו ימל
ן יכרבמ הלוע ן ינמל . םיארוקה עמשמ
טקנד אמתסב ן טק הלוע לכל , תוילעה
אלו קר . םילשהל ׳ רנו ד וע ירבד מ
ם״במרה אלש קר ן טקש לוכי תולעל
הרותל ךרבלו לע , הרותה אלא םג
, תורקל עמשמד כ הכלה( וירבד מ ה ) ׳ כש ׳
ארוקהד הרותב אוה , ךרבמה כ״או כ״ע
ן טקהש הלועה אוה םג , ארוק כ״או ע״צ
ךאיה איצומ ן טקה תא רוביצה , ח״ד י אה
וניא רב . אבויח ׳ רנו פ״ע כ״שמ ר״רה
ן תנוהי לינולמ ד ״פ( הליג מד הנשמ ׳ ה )
ן טקד ״ השאו ן ילוע ן ינמל העבש יפל
ת״הירקש וניא אלא . ״עימשהל עמשמו
אלש ךירצ ת״הירקל רב אבויח . ללכ
ה״ד בו( אבה םש , בתכ ן טקד סרופ לע
עמשה םושמ יתאד ללכל רב . אבויח אלו
ריכז ה ארבס וז , ת״הירקב כ״ע
ת״הירקבד צ״א ללכ אהיש רב . ) אבויח
׳ עו ם״במרב ב״יפ( ׳ לה ) ׳ א תנקתש
ת״הרק אוה יד כ״ אלש והשי ׳ ג םימי
אלב תעימש . ״הרות עמשמ ן יאד ףוג ב
הנקתה ן ינע תאצל י״ע רב אבויח אלא
תעימש הרות , אד ירג הז ו אה השענ ׳ יפא
י״ע ן טק השאו םניאש רב . אבויח
םינורחאבו ונד תובר ירבד ב , ם״במרה
םאה ן טק הלוע ן ינמל העבש , אקוד וא
םג ן ינמל . ׳ ג מ״היפבד ם״במרהל סמב ׳
הליג מ בתכ םשב תצקמ םינורחא קרד
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ן ינמל העבש . הלוע םלוא יפלב ירפס
) םש( איבה תבושת א״רהמה ה״איט
איבהש תעד , ץ״בשרה ן טקד הלוע לכל
. ן ינמ ן כשו קייוד מ ם״במרב ד יב , הקז חה
םתסש בותכל ן טקד . הלוע עמשמו ן יבד
ן ינמל העבש ן יבו ן ינמל ג . ׳ כ״כו איד הב
תבושתב ם״במרה ׳ יס( ) ד ״ל תעבד
ךרוצה רתומ תולעהל ן טק ן ינמל ג . ׳ םאו
וניא רב אבויח ךאיה איצומ רוביצה
ח״ד י פא הילעל , תחא כ״עו ל״נהכ
הוצמהד איה קר עומשל , אמלעב
העימשבו ד בלב ׳ יפא וניא רב אבויח
איצומ . ח״ד י
ן ינעלו , הכלה ובר תועד ה םא ן טק הלוע
ן ינמל . ׳ ג יריאמב טקנ םג ש ן ינמל ג ׳
. הלוע כ״כו מ״ג הב ׳ פ( ב״י תוא . ) ׳ ע
כ״כו ז ״ואב א״ח( ׳ יס . ) ב״נשת כ״כו
ם״רהמ ג רובנטורמ תובושתב ׳ יס( . ) ח״ק
וניברו ד וד םהרד ובא ףד ( ) :ול וג הנש
תובר לע ויפ תוצראב . ברעמה כ״כו
הכלהל ץ״בשתב ג ״ח ׳ יס( , ) כ״ש
ת״ושבו ן יכי ז עובו א״ח ׳ יס( ) ו״כ . ד ועו
םנמאו א״ד יחה ד וד לב תמא ׳ יס( ׳ ה תוא
׳ ב ) א״וקב בתכ פ״עאד ן ״רמש קספ
׳ יסב( ) ב״צר ן טקד הלוע ן ינמל , העבש
מ״כמ בורב תומוקמה ג הנמה ן יאש ן טק
הלוע אלא , ריטפמל ומכ קספש א״ג מה
׳ יס( ) ב״פר כ״כו ב״מב ק״ס( . ) ב״י כ״כו
תיבב החונמ ףד ( . ) :ג סק ח״הכבו יס( ׳
ה״לק ק״ס ) ח״י םג ד יעה ן כש , ג הנמה
אלש תולעהל ן טק ׳ יפא ן ינמל , העבש
אלא . ריטפמל תאז ו ד בלמ לבח םינורחא
ל״סש המד בתכש ן רמ ׳ יסב ב״פר ן טקד
הלוע ן ינמל , העבש ונייה העבשל אקוד ב
אלו ן ינמל , השלש פ״ע כ״שמ י״בב םש
םשב . חקורה ן כ טקנ הטמב הד והי ׳ יס(
ב״פר ק״ס . ) ׳ ו כ״כו יד סחב ד וד ג ״פ(
) הליג מב . ד ועו הברהו םינורחא וטקנ
. םהירבד כ רהנבו םירצמ םערתה ז ״פל לע
םיג הונה תולעהל ן טק םיכנחמש ותוא
תוצמל , ן יליפת לעו בורה םישוע ן כ
ינשב , ישימחו ךירצו קד קד ל ד ואמ . הז ב
כ״כו ת״ושב ליכשי יד בע ז ״ח ׳ יס( , ) ׳ ו
ח״חו יס( ו״ל תוא ד . )
םנמא ׳ רנ ונג הנמד ססובמ לע המכ
םינד א , םינתיא יפכ . ונרכז הש טרפבו
ן כש טקנ וניבר ד וד , םהרד ובא ן כו וטקנ
הברה םינושאר . םינורחאו ן כו קיסה
הכלהל ת״ושב רמאיו קחצי ד ״וקל(
ת״פס תוא ו״ט ףד ) ו״כ פ״עאד שיש
תקולחמ םא םילעמ הרותל ן טק ךנחתנש
תוצמל , ן יליפת םילוכי ךומסל לע
םיליקמה םירבוסש הלועש ףא ן ינמל ג . ׳
ן כו השענ הכלה . השעמל . כ״ע אלו
וששח ג הנמל םילבוקמה אלש ותולעהל
אלא . ריטפמל
ץמיס טלק תובא
ןמי פ טלק - רדפ תאי רק הרותה הי תוכרבו
תאירק הלועה הרותל ומשב
ףיעס :, וליפא שאר תסנכה וא ןזח אל ארקי דע ורמאיש ול .ארק וגהנו ץ״שש
הצורשכ ךרבמ ארוקו ילב תליטנ ,תושד םושמ יוהד וליאכ העשמ
והונימש ץ״של והוש־ה לע .ךכ הגה תונילמבו ולא ןיא ןיגה ונ ,ןכ ןיאו ןזחה הלוע
קר ןגסהשכ רמוא ול ,תולעל לבא ןיא ןירוק ול ומשב ומכ ראש סילועה סיארוקש
סתוא סמשב ינולפ רב ינולפ
גהנמה ןירוק ש תא ה לועה ה רות ל ומש ב י נולפ ןב .י נולפ אלו וגה נ
ה לעיש ילב תאירק םש גה נמכ ם ילש ורי 1°3 .
תיילע אמופ רפפל הרות
:םש אמוס וניא ארוק יפל רוסאש תורקל וליפא תוא תחא אלש ןמ בתכה
ל״ירה מו( בתכ וישכעל ארוק אמוס ומכ ונאש ןירקמ הרותב .)ה״על
ר ו ק מ ת ו ב א
103 . ן כ ג הנמה , טושפה אלד כ״שמכ
א״ד יחה ת״ושב םייח לאש ׳ יס( ) ג ״י
ג הנמש םילשורי ץ״שהש וניא ארוק
הלועל ומשב לוקב , םר קר שמשה ךלוה
לצא ד יחי רמואו ול . תולעל הז ו תנקת
, םינושארה יד כ אלש היהי ללכב ן ירוקה
ותוא וניאו , הלוע שיש הז ב הללק . ו״ח
םייסו ן כד ג הנמה טושפה . עוד יכ כ״כו
ד וד לב תמא ׳ יס( ה ׳ תוא ׳ ל . ) כ״כו ץראב
םייח ׳ יס( ) ה״לק ן כד ג הנמ . י״א כ״כו
ח״הכב ק״ס( ט . ) ׳ ךא ן יא ונג הנמ , ן כ
ן ניטקנו טשפכ ירבד םיקסופה אלד
וששח . הז ל תועמשמכו ירבד ע״ושה
א״מרהו קרש ן ז חל אל םיארוק םשב
לבא ראשל םישנא םיארוק . םשב ן כו
חכומ ברהמ תיב החונמ יניד ( ן ילועה
ת״סל תוא ט , ׳ תואו ) ב״ל אמתסש ן ירוק
םשב . ש״ע וניצמו ילוד ג ל םינורחאה
וד יפקהש אקוד אורקל , םשב שישו הז ב
. ן ינע כ״כ ת״ושב תועושי י ס( וכלמ ׳ ) ב״י
ת״ושבו תיב קחצי יס( ׳ ) א״כ אלש וג הני
תולעל הרותל י״ע , תואלבט אלו תונשל
ג הנמ הז . ללכ כ״כו ת״ושב ץיצ רז עילא
ז ״יח יס( ׳ . ) ז ״ט ן כו חיכוה ת״ושב שיא
חילצמ ג ״ח( םיאולימ ףד ) ט״כת ן כש
ג הנמה םוד קה ינפלמ שוריג , ד רפס שיו
גהנמה ת ורקל אמוס רפסל ה רות פ״עא וני א ש ארוק ךות מ ,בתכה ה ״ה ו
ןילעמ ש ה רות ל תא ימ וני א ש ע דוי ת ורקל 104 .
ריאשהל רפפה הרות חותפ תעשב הכרבה
ףיעס :ד לכ ןירוקה םיכרבמ הינפל .הירחאלו חתופו רפסה םדוק ךרביש האורו
קוספה ךירצש ליחתהל ,וב ־חאו ךכ ,ךרבי רחאלו ארקש ללוג .ךרבמו
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק
ר ו ק מ
ופיסוהש םש , ותחפשמ תיילעבו יאבג ה
םירמוא ד ומעי לע . וד מוע
104 . ן כ ד יעה ג הונב המכחב ףד ( ) המק
ג הנמהש אלד , ן ״רמכ אמוסו הלוע
, ת״סל ן ייצו ׳ סל ומש ףסוי ן ב( ד ילאוו
׳ יס . ) ג ״עק ן כו ד יעה טקלב חמקה תוא(
ס ) ׳ ג הנמהש טושפ ם״רומכ םושמ תמג ע
שפנ . אמוסל רוציקבו ע״וש ונד ילוט( ףד
) ל״ק בתכ ן כש ן יד ה םוקמב שיש ג הנמ
עוד י תולעל אמוס רפסל . הרות ת״ושבו
ש״מש ן ג מו ׳ יס( ) א״י אתיא ן יג הונש
לכב םלועה ל״וחב םג ו י״אב ן ילעמש
ת״סל לכ םד א ן יב תא עד ויה תורקל
שחלב ן יבו תא וניאש עד וי אורקל יפא ׳
, שחלב ז ״כע ן ילוע . ן יכרבמו םג ו תא
םירובה וליפאש תא תוכרבה םיעד וי
, ישוקב םירז ועו . םהל כ״כו ד חפב קחצי
ךרע( . ) אמוס ףכבו םייחה ׳ יס( ט״לק
ק״ס ) ו״ט איבה המכ תומוקמ י״אב
ל״וחבו כ״ג ש וג הנ הז ב אלד . ן ״רמכ עו ׳
המ בתכש רפס ן עיו השמ תוטמשה(
ן מיס א ׳ ףד ) ב״מ :ל״ז ו ל״נו המכב
תורייע תוניד מו תולוד ג ונעמש םעמש
וג הנד תולעהל אמוס תאירקל , ת״ס תלוז
תיב ושרד מ לש ן רמ שוד קה א״עיז םושמ
וד ובכ לש ן ״רמ . ל״ז . ד ״כע ן כו ג הנמה
טושפה יפכ ד יעהש ב״מב ׳ יס( ט״לק
ת ו ב א
ק״ס . ) ב״י קר( אלש הלעי תשרפל רוכז
. ) הרפו כ״כו ש״הרעב וכמסש םלועה
לקהל . הז ב ן כו ד יעה ת״ושב צ״לוא ב״ח
ט״פ( ) ו״ה ן כש ג הנמה . םויה
הנהו ן ״רמ ן מיסב א״מק ) ב״ס( קספ
ךירצש הלועה תורקל םע ץ״שה יד כ
אלש אהת ותכרב . הלטבל אלא ךירצש
תורקל , תחנב אלש עימשי . וינז אל י״בהו
׳ יס( ) א״מק ךיראה ראבל ךכש תעד בור
, םינושארה יקופאל תעד מ לוכשאה
הד וג אהו ירבסד ן ויכש ךירצד , תורקל
אלו יג ס עמושב הנועכ יוהד םירבד כ
בתכבש יא התא יאשר םרמואל פ״עב
וכו , ׳ כ״ע ן יא אמוסל . תולעל ךא
ל״ירהמב בתכ ג הנמה וניתוניד מב
אמוסש . הלוע ׳ עו י״בב םש המ איבהש
ירבד מ רהוז ה כ״ג ש עמשמ אצויד י״ע
עמוש , הנועכ הברד אשו שי אד יפק אלש
רבד י . ללכ בתכו ז ״פל אלד ן ניקבש ירבד
רהוז ה ינפמ ירבד . םיקסופה מ״מו
וצוריתב ינשה בתכ תוושהל ירבד רהוז ה
, םיקסופהל הנווכהד אלש היהי אלא
ד חא , ארוק ינשהש אל עימשי . וינז אל
םייסו ן כד יואר , תושעל תורקל הלועה
תחנב ן ינעב אלש עימשי וינז אל . כ״ע עו ׳
ת״ושב צ״לרוא ) םש( בתכש בשייל
ג הנמה אמוסד , הלוע רחאמ רקיעהד
חכק
ןגמ ץמיס טלק תובא
הגה( העשבו ךרבמש הכרב הנושאר ךופהי וינפ לא לצה אלש אהי הארנ ךרבמכ
ןמ .הרותה הארנו יל ךופהיל וינפ לצל .)ולאמש
ת וכ רבב ינפלש תאירק ,ה רותה ש י וגה נש תעב ת רימא ת וכרבה
ריאש ה ל רפסה ה רות ח ותפ אלב יוס י כ הפמ 105 . ש י ו ודיפקה ש
ר ו ק מ ת ו ב א
תעד ב רהוז ה ן יטמ ׳ יתהכ ן ושארה אלד
וארקי ללכ קר עמשי . ץ״שהמ
יפלו הז וליפא םע ץראה יאשר תולעל
, הרותל ׳ יפא םא וניא עד וי . תורקל יפכו
ריעהש ש״משב ן ג מו םש ן כש . ג הנמה
ב״מבו ׳ יס( ) טלק בתכ ן יאש ונא
ן יבייוחמ תושעל הנקת , ה״על כ״אשמ
. אמוסל ן כא ונג הנמל אל םיקלחמ , יכהב
םג ו ה״ע ן ילעמ . הרותל
שיו ובתכש הצע םג תיילעב ה״ע תאצל
אבילא , ע״וכד אוהו לעבהש ארוק ן יוכי
תאצל ח״ד י ן יד מ ע״כמוש תוכרבב
הלועה , הרותל ל״והו וליאכ אוה הלעש
. הרותל כ״כ רפסב ד י תאירקב הרותה
םשב נ״רג ה ץילרק . א״טילש ךא יתכא
ב״צ םאד ששוח תכרבש ה״עה , הלטבל
ךיא אצוי . ותכרבב , ד ועו הרואכל םג
ךירצ תנווכ . איצומה
105 . ן כ יתעמש ש״רג המ שאשמ , ל״צז
כ״כו וג הנב , םעה ן כו וג הנ , סאפב
. סאנכמבו הנהו סמב ׳ הליג מ ףד ( ) ב״ל
אתיא ר״ת חתופ , האורו ללוג , ךרבמו
רז וחו חתופו , ארוקו ירבד , מ״ר ׳ ר הד והי
רמוא חתופ האורו ךרבמו . ארוקו מג בו ׳
שרפמ אמעטד מ״רד יד כ אלש ורמאי
תוכרב תובותכ , הרותב רו ׳ הד והי ל״ס
אכילד יעטימל . יכהב , י״שרפו לכה
ן יעד וי ן יאש תוכרב ן יבותכ . הרותב
׳ מג בו קיסמ הכלהש ׳ רכ . הד והי ךכו
ראובמ ם״במרב לה( ׳ הליפת ב״יפ . ) ה״ה
קספנו רוטב . ע״ושו
ךא התעמ שי ן ייעל םאה שי ן ינע אקוד
ריאשהל ת״סה חותפ העשב , ךרבמש וא
שי ן ינע הליחתכל . ורג וסל אכלו ׳ היה רנ ׳
יג ילפד הז ב , יאמק ן ״רבד ףד ( ) . אי בתכ
ריבסהל המל ףוסב האירקה ללוג , ךרבמו
יכ ד ע ן אכ אל יג ילפ ׳ ר הד והי מ״רו אלא
הכרבב , הנושאר מ״רד ל״ס ךירצד לולג ל
ךרבלו ׳ רו הד והי ל״ס אחירטד , אתלימ
ךכלה אל . ךירצ ז ״יפלו המ אתיאד אלד
לולג י ונייה וניאש , ךירצ לבא . יאשר
ל״היבבו ה״ד ( ) האורו בתכ עד ו שיש
םיקסופ םירבוסש םאד הצור לולג ל
כ״חאו , ךרבל ףיד ע , יפט אלא הכלהד
׳ רכ הד והי וניאש ביוחמ תושעל . ן כ
ז ״פעו ן יג הונ הז יא תומוקמ ן יאורש
ן יללוג ו כ״חאו . ן יכרבמ ארהנו ארהנ
היטשפו . ) םינורחא( . ל״כע
ךא י״בב איבה ׳ רש ד וד םהרד ובא בתכ
׳ מע( ורוד יסב ) ט״נש ן יאש״ ארוקל רמול
וכרב ד ע האריש קוספה ליחתמש , וב
ךירצו ךרבל הכרב הנושאר ת״סו חותפ
אלו . ״םותס ונושלמ עמשמ שיש ן ינע
אקוד היהיש חותפ רשפאו ג הנמהש
ריאשהל ת״סה חותפ ססובמ לע . וירבד
ןגמ יג הנמ הכלה
ךופה ל םה ינפ בתכהמ 106 . ש י ו וגה נש ת וסכל בתכה ה פמב תעב
ךרבמש ת כרב הרותה ינפלש האירקה 107 , ש י ו ובת כ ש וגה נש אלש
ם יכירצ ךופה ל וי נפ ףלקהמ יכ לכה ם י עדוי ןיא ש ת וכרבה ת ובות כ
ה רותב 108 . ןי ב ו ארבג ארבגל ש י וגה נש ת וסכל ,ה פמב ש י ו וגה נש
לולגל ת״סה 109 .
תרימא תכרב הרותה
:םש ה לועה ה רות ל ח תופ קוספב ׳ה ״ ״ם כמע רובי צה ו ה נוע ךכ רבי״
,״׳ה ןי א ו ןי רי כ זמ תא םש ׳ה שממ ות אירקכ 110 , רמ וא ו ת כרב
.ה רותה
רו קמ תו בא
106 . יתעמש ש״רג המ שאשמ ל״צז
ךרבמהש העשב רפסהש הרות חותפ
רהז י אלש טיבי תעשב תרימא תוכרבה
ךותב . ת״סה םיברו םיג הונ םעטמ הז
ךופהל . םהינפ
107 . הארנו אקוד ד וד יפקה יוסיכב הפמ
אלו ורג ס ת״סה יפכ ונבתכש , ליעל ן כש
עמשמ . םינומד קהמ
108 . כ״כ וג הנב םעה ת״האירק( ) ׳ ד
הלועהש הרותל אל היה ךפוה וינפ
ת״סהמ תעשב הכרבה . כ״ע
109 . ׳ יע ע״ושצק ףד ( ) לק וג הנ״ תוסכל
בתכה ן יב ארבג , ״ארבג ל רבד ו הז יולת
תומוקמב ארהנו ארהנ . היטשפו
110 . ךכ ג הנמה . טושפה ן כו בתכ
א״ד יחה ד וד לב תמא ׳ יס( ד ״כ תוא ׳ ו
) ש״הותב ד סחבו םיפלאל ׳ יס( ה״לק
) ט״י . ד ועו
׳ עו וג הנב םעה יס( ׳ ז ) ׳ המ קיתעהש הז ב
םשב רפס , םייחה אלש ויה םירמוא םש
ה שממ אלא ה .
חסונבו תכרב הרותה וג הנ רמול רשא ן תנ
ונל ״תא״ , ותרות תרות תמא וכו כ״כ
םש םשב רבד ה תמא ד ״מד ( תוא , ) ו״נ
ד סח . םיפלאל תרות םימלשה , יס( ב״כ
תוא . ) ׳ ז ן כו חסונה תיבב ד בוע ד ועו
םירוד יס . םינשי םנמא תסריג ם״במרה
׳ לה( הלפת פ ׳ ב״י ׳ לה , ) י ח״רפו ׳ יס(
ט״לק ׳ ד ) אסריג הש אלב . ״תא״
ןגמ ץמיס מק תובא
ןמי פ מק - י ני ד קפפה תכרבב הרותה
תמא"תרימא ונתרות "השודקה םדוק הכרבה הנורחאה לש הלועה
הרותל
ףיעס :ב דמועה תורקל הרותב ךרבו הכרב הינפלש ארקו תצקמ םיקוספ קספו
רבדו ירבד הרות וא ירבד לוח אל יוה קספה וניאו ךירצ רוזח ל .ךרבלו
ם יגה ונ רמ ול ת ובית ה תמא״ ונית רות ״ה שודקה ם דוק ם יכרבמש
הכרבה ה נורח אה לש ה לועה ,ה רות ל ןי א ו ה זב ששח קספה ינפמ
ה כרבש ו ז ה ניא תבשח נ ,ה כומסכ
הכרבה m .
ר ו ק מ
111 . ן כ ג הנמה . טושפה רבכו רכז וה
רפסב םייח י׳ ג אלפ ׳ יס( ה״כ תוא ) ה״כ
לע ג הנמה רמול ״תמא״ ינפל הכרב
, הנורחא ן כו לע המ וג הנש רמול
״ונלאוג ״ ינפל תכרב , הרטפהה ריעהו
הז ב םושמ . קספה ן כו ת״ושב בל םייח
ב״ח ףד ( ) חיק רז ח לע , וירבד אלו קמינ
. ומעט םנמא ן ייועי המ ונבתכש ׳ יסב(
) ד ״פר ג הנמש לכ תוליהק ד רפס רמול
״ונלאוג ״ ינפל תכרב , הרטפהה אלו
םיששוח . וירבד ל ה״הו תרימאל תמא
וניתרות , השוד קה תילד הב אששח . ללכ
ראבנו . םירבד ה
׳ סותה ׳ סמב תוכרב ףד ( . ומ ה״ד ) לכ
ושקה המלד תכרב הרותה הירחאלש
הכירצ חותפל , ךורבב ירה איה הכומס
. התריבחל וצריתו םהימיבד ויה םיליג ר
אלש ויה םיכרבמ לע הרותה קר הלועה
דוע ו ח בשד ,אוה בוש ח ו ךרוצכ
ב ו ת
ן ושאר היה ךרבמ הכרבה , הינפלש
הלועהו ן ורחאה היה ךרבמ הכרבה
, הירחאלש קרו כ״חא ונקית ינפמ
םיסנכנה , םיאצויהו לכש הלוע הלועו
ךרבי הינפל . הירחאלו ן כא א״בטירב סמ ׳
הליג מ ףד ( ) :אכ ץרית תכרבד ת״הירק
הירחאלד ן ינע רחא ךכיפל אל הבישח
. הכומס ףיסוהו ז ״פלד וליפא קיספה
החישל וא םוג רתל ב״ציכו . ירש ן כו
עמשמ ׳ יס( י״בהמ ) מ״ק יג ילפד ׳ ר לאוי
׳רו םירפא םא ליחתה אורקל , קתתשנו
םא יוה . קספה ונד ו ן ינעל הכרב הנושאר
אלו יבג ל הכרב . הנורחא םג ו ן ינעל
הכרב הנושאר עירכה ע״ושה ׳ רכ םירפא
אלד יוה . קספה כ״או ש״כ וננוד ינב
הכרבד הנורחא ליק יפט רבכש רמג
תורקל . הרותב כ״כו . םינורחאה ן כו
יתיאר ת״ושב עיבי רמוא א״ח ס( ׳ ) ׳ ט
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמי פ אמק - י ני ד ארוקה ארקמהו
תיילע בא ונבו ת"פל הזב רחא הז
ףיעס :ו ם ילוכי תורקל ׳כ םיחא הז רחא ,הז ןבה ו רחא ,באה ןיא ו םיחינמ
אלא ליבשכ ןיע .ערה
ןיא ת ולעל בא ונ ב ו ה זב רחא ה ז ם ושמ ןי ע ,ערה לכ מו םוקמ םא םניא
ם ילוע ם יכומס ה זב רחא ה ז גהנמה ת ולעל 112 .
ר ו ק מ
חיכוהש תומוקממ ל״נה רוריבב ן יאש
ששח ללכ תרימאב תמא״ ונתרות
. ״השוד קה ן ייעו[ םש םייסש הליחתכלד
בוט אלש , ורמואל ן יאש ךירצ . הז ל . ש״ע
, ע״צו רחאמד חיכוהש פ״עש ן יד ן יא
ששח , ללכ וג הנו , הז ב ת״כיהמ קיספהל
ורמואלמ ז ״ירהו ומכ וג הנש המכב
תומוקמ הלפתב ףיסוהל חבש הממו
םלוכש םיג הונ רמול ״ונילאוג ״ נ״ה ירש
רמול תמא וניתרות . ]השוד קה
ז ״פלו ינה תוכרב ואל הכומס איה תילו
םהב , קספה ריפש ימד רמימל תמא״
וניתרות ״השוד קה לאוג ו . ונל א״ד יחהו
רפסב ד וד ל תמא יס( ׳ ׳ו תוא ) א״ס איבה
ויהש וג הנש שורד ל םתיילעב ת״סל
םד וק וכרבש הכרב הנורחא ן ינעב הקד צ
. ח״מג ו ריעהו אלד ההשי הברה , ן מז
ן יעכ תכרב רשא . רצי עמשמו קספהלד
אתרופ ע״וכל אל . ן נישייח
שיו ףיסוהל ד וע וננוד ינבד רמואש חבש
ן יעמ , הכרבה אל יוה קספה , ללכ
ךרוצלד , אוה וליפאו טוקננ תטישכ
ת ו ב א
סותה ׳ בישחד , הכומסכ הנוד נו הכרבכ
הנושארה , האירקל הבש ן יד ה אוה
קיספמהש םד וק ארקש המכ םיקוספ
רז וח כ״שמכ ב״מב ק״ס( . ) ׳ ו םג ו( הז ב
ונד םינורחאה , וירבד ב ׳ ע רומב העיצקו
ח״רפבו ח״הכבו ק״ס א״י קספד הז ב
. ) ל״בס מ״כמ וד ומ קספהבד ךרוצל
האירקה וניא , קיספמ כ״א ה״ה אכה
אוהש ן יעמ הכרבה אל יוה קספה . ללכ
ן כו יתעמש ש״ירג המ בישילא א״טילש
שיש ךישמהל רמול תמא״ ונתרות
״השוד קה ן יאו הז ב םושמ . קספה ן כו
םיג הונ לכ ילוד ג ינבר ברעמה אלו
םיששוח . קספהל
112 . ךכ ד יעה רפסב ג הונ המכחב ףד (
, ) ו״מק כ״כשו א״ד יחה ךכש ג הנמ י״א
םירצמו היתולילג ו . איקרוטו ע״עו הטמב
הד והי . ) ש״ע( ׳ עו רוד יסב תיב החונמ
יניד ( םילועה ת״סל תוא ) א״ל איבהש
תקולחמ . הז ב ע״עו םש תואב( ) ב״ל
םוקמבד ן יאש ן ירוק םילועל ת״סל , םשב
םילוכי תולעל ינש םיחא . ז ״אז
ץמיס אמק תובא
ןבהש דומעי םיארוקשכ ויבא הרותל
ףיעס :ז הלועה לדגמל הלוע חתפב אוהש ול ךרדב הרצק .׳וכ ו
באה שכ ה לוע ת״סל ש י ם יגה ונ ןבה ש דמ וע לכ ןמזה באה ש ארוק
ה רותב ם ושמ דובכ וי ב א 113 . ש י ו ם יגה ונ דומ על קר ויבאש כ רבוע 114 .
ארה נו ארהנ .ה יטש פו
ר ו ק מ ת ו ב א
113 . ן כ ג הנמה טושפה ואיבהו ח״הכב
ק״ס( . ) ה״ל ףיסוהו םוקמבש םיג הונש
תושעל , ן כ השענ רבד ה , הבוחכ םאש אל
השוע ן כ ירה אוה הארנ לז לז מכ ד ובכב
. ויבא וג הנו םיבר קשנל ויבא רחאל
הלעש . הרותל . כ״ע עו ׳ ׳ יסב ח״צ כ״שמ
ן יאש הז ב םושמ רוסיא קושינ , ס״נכהיבב
ן ויכ וניאש השוע ן כ ךרד הבהא אלא
ד ובכל . אמלעב
114 . ד וד ל תמא ) א״ד יחהל( ן מיס ה תוא
, ד ל כ״כו ח״הכב , ) םש( ׳ עו תרעהב
א״רג ה ראמע ףוסב( . ) רפסה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי פ גמק - ןי ד םא אצמנ ת״פ ,העטומ רתי ו י ני ד רפפה
ןכיהל םידירומ ת"פה לופפה
ףיעס :ד הגה 'וכ ו אהו ןיאיצומל ,תרחא אקול אצמנש תועט ,רומג לבא סושמ
תורסח תורתיו ןיא איצוהל ,תרחא ןיאש ירפס הרותה ונלש סיקייולמ כ״כ
רמאנש תרחאהש היהי רתוי .רשכ ל״ירהמו קספ ןיאל איבהל ת״ס ,תרחא י״בו
קספ ךירצל איצוהל ת״ס תרחא ןכל( ךירצ קלחל .)ךכ
אצמנשכ לוס פ ת״סב ם יאיצומ ו ת״ס ,רח א ןיח ינמ תא ת״סה לוספה
לע אסכה ןי א ו ןי רי זח מ ות וא ףכית ןורא ל ,ש דוקה קרו ףוס בל
ןירי זח מ ש כ םג תא ת״סה ,רשכה ןי רי זח מ םג תא ת״סה לוספה
לכ יה ל 115 .
ר ו ק מ ת ו ב א
115 . כ״כ ג הונב המכחב ףד ( ) ח״מק
ן כשו ג הנמ , םילשורי אלד יפכ קיתעהש
ח״הכב תוא( . ) ה״מ
ת״ושב רמאיו קחצי ד ״וקל( ח״וא ׳ לה
) ת״ס בתכ םשב תניג ה םיד רוו וישכעש
וניתונוועב ן יא ונל תעכ ת״ס , רשכ יפאו ׳
היהי קוד ב הסונמו תוריסחמ , תורתיו ירה
א״א טלמהל קוביד מ תוא , תואל םירבד ו
ולא םילסופ , ת״סב ן כל יתענמ ימצע
קד קד למ ד ירוהל ת״ס תמחמ לוספ
ן ישיג רמש , וב יכ עד וי ינא םג ש ת״סה
ינשה וניא טלמנ םילוספמ . כ״ע םנמא
ן יא םלועה םיג הונ , ן כ כ״שמכו י״כרבב
ק״ס( ג ) ׳ ד וד לבו תמא ׳ יס( א ׳ תוא . ) ׳ י
קרו רשאכ שי קפס םא שי קוביד אל
םיאיצומ . תרחא ן כו קיתעה ע״שוצקב
) ונד ילוט( ׳ יס . א״כ טרפבו ונימיב
רושכאש ארד ן ינעב רוד יה , בתכה שיו
תוחפ יקוביד , תויתוא רשפא םג ש תניג ה
םיד רוו היה הד ומ איצוהל ת״ס . רחא
ץמיס ד מק תובא
ןמי פ דמק - אלש גלדל הרותב ןי נעמ ןי נעל י ני דו הרטפהה
תלילג ת"פ חתפנש השרפב תרחא
ףיעס :ד ןיא ןירוק םדאל דחא ינשב ירפס הרות םושמ ומגפ לש ןוש אר
שוריפ( הארנש סגופכ ליטמו יפול .)ןושארב
םא וא י צוה ןמ לכיה ה ת״ס וני א ש רדוס מ חתפהל ה שרפב תארקנה ןי א
ןי רי זח מ ות וא אלא ןי ל ל וג ות וא ,ומ וקמ ל ם ושמ דובכ .ת״סה ם גו
ת בשב ןיא י צ ומ ש ׳ב ,ם ירפס םא ועט ונת נו ה ביתב תא רפסה ינש
םוקמב ןוש ארה ןי א ןיפי לח מ ות וא אלא ןי ל ל וג ות וא ,ומ וקמ ב אלו
ןיש ש וח ח רוטל רוביצה 116 .
ר ו ק מ ת ו ב א
116 . ג הונ המכחב ףד ( . ) ו״מק רוקמו
םירבד ה ׳ ע קיז חמב הכרב תוא( ) ׳ א
איבהש ן כ םשב שמשה הקד צו ח״וא( ׳ יס
, ) א״ל איבהו םש םלואש ר״רהומ בקעי ן ב
םיאנ ס״חמ ערז בקעי ׳ יס( ) ׳א ותעד הטונ
ן יאד ן אכ םג פ ת״סל אלו וללג י . רוביצב
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק ל ה
ןמי פ זמק - י ני ד תלי לג ת״פ
העיגנ ףלקב ת"פבש
ףיעס :א רוסא זוחאל ת״ס םורע אלב .תחפטמ
וגה נ ףוט על ףלקה לש לכ ת״סה וש ארמ ופוס ל ,דבב ידכ אלש וא וב י
עגיל ףלקב ומצע 117 .
תרוצ קיתרנ ירפפ הרותה
:םש וגה נ ירפסש הרותה וי ה י ם ירופת לע ת וטומ לש ץע ם יס וכ מו
ליעמב ,ה פיטק אלו ם יח נומ ךות ב קית לש ץע .ה מ ודכ ו ןכ ו
עמשמ ירבדמ ,ל״זח ןכ ש היה קיתרנ ת״סה זאמ .דימ ת מ ו ם גו ז״י ע
ןיא ששח לולגי ש ת״סה ךות ב קיתה ולש 118 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
117 . ךכ ג הנמה טושפה ימימ , םד ק אוהו
יד כ אלש אובי ז וחאל ת״סה . םורע ן כו
יתיאר תוליהקב ן וי הקיתעה םיג הונ . ן כ
כ״כו יביתנב םע ׳ יס( ) ז ״מק םיד רפסהד
םילשוריב ד אמ םירהז נ אל איצוהל ת״ס ן מ
לכיהה םא אל םילג לג מ תעירי ד ב תוחפל
לע תשרפ . עובשה ףיסוהו םש י״רהמד
איפלא ל״ז הנקשכ ת״ס לע יד י שקב וכרכל
ולוכ תישארבמ ד ע יניעל לכ לארשי תעיריב
, ד ב ן כו . השענ . ש״ע תמאבו ן כ ונג הנמ
רהז יל וכרכל ולוכ , ףלקב הז בו אל םיכירצ
רד סל ד בה לכ , עובש ענומו . לושכמ ע״עו
תורעהב י״רג ה םיאנב א״טילש ףוסב רפסה
בתכש ד וע רואיבב ג הנמה פ״ע כ״שמ
ק״בונב ׳ יס ׳ז שיד םירבוס ז חואהד ת״סב
םורע הנווכה םג לע קיז חמה יצעה םייח
ן כלו שי םירימחמ ז וחאל יצעה םייח
קספהב . תילט הנהו ג הנמל םיבר ן מ
םיד רפסה ת״סהש אצמנ ךותב , קית אל
בישח ת״סכ םורע , ע״וכל לבא ג הנמל
םייברעמה ת״סהש , בכשומ וניאו ךותב קית
ן ייד ע םייק היעבה לש ת״ס םורע יפל(
שוריפ הז וניאד יאק לע עג ונה ףלקב אלא
עג ונש ת״סב , ) םורעש כ״עו וג הנ ברעמב
ףוטעל ת״סה . ד בב . ח״חפד ו
118 . ן כ ג הנמה . טושפה כ״כו רפסב הז
ן חלשה ףד ( ) ג כר ן כש םיג הונ , ונרווילב
ן כשו םיג הונ ג לאב ׳ , רי ן כו יתיאר ן יג הונ
. ן ויב אלו יתאצמ ימ ד מעש , הז ב םנמא
תוטשפמ ירבד ס״שה חכומ ן כש היה
ן מז ב , ל״ז ח אתיאד כ ׳ סמב הליג מ ףד (
, ) ב״ל ללוג ה ת״ס ךירצ ונד ימעיש לע
, רפתה ללוג ה ת״ס וללוג ץוחבמ ן יאו
וללוג , םינפמ אוהשכו וקד המ וקד המ
ץמיס נק תובא
ןמי פ נק - ןי נב נ״כהי ב היהי שו הובג
םוקמ המיבה תדימעו ץ״שה תיבב תפנכה
ףיעס :ה הגה ןישועו המיב עצמאב תיב תסנכה לומעיש הילע ארוקה הרותב
ועמשיו .סלוכ
וגה נ ץ״ש ה ש ללפת מ לע ה מיבה ה מוקמש עצמאב ת יב תסנכה 119 . ש י ו
ר ו ק מ
םינפבמ וניאו וקד המ , ץוחבמ ז ״כו אל
ךייש קיתב ךיאד וללוג , ץוחב יאמו
מ״קפנ םא וללוג לע . רפתה ךכ יתיאר
חיכוהש מ״רג ה ז וז מ א״טילש ץבוקב
רוא הרות הנש( ה״כ יס ) ט״מ כ״עש
ת״סב חנומה קיתרנב ץעמ אל ךייש . ז ״כ
הארנו ףיד עד תושעל ונג הנמכ אלש היהי
ת״סה חנומ ךותב . קית הנהד ת״ושב
שיא חילצמ ד ״וי( א״ח ףד ) . מ ד מע
ג הנמב ן יללוג ש ת״סה ךותב קיתה , ולש
ךפיה ן יד ע״ושה ׳ יס( ז ״מק ) ו״ס אלש
לולג ל ת״סה ךותב . קיתה רבכשו בתכ
רפסב רמוש תבש אלש האר ן ירהז נש
הז ב םושב . םוקמ ן כו והמת יביתנב םע
, ) םש( צ״לרואבו ב״ח ׳ יס( ) ה״מ לע המ
ן יכמוס םלועה ן יליקמש הז ב ד ג נ . ע״ושה
ח״הכבו בשיי אקוד ד םא הצור לולג ל
, הברה , רוסא לבא לולג ל טעמ ן יא ששח
לולג ל ךותב . קיתה ן כא וירבד , ע״צ אלד
וניצמ קוליח הז כ ראובמ םושב . םוקמ
ד ועו וניצמש םיללוג ש ת״סה ולוכ
, וכותמ ותליחתמ ד ע . ופוס שיאבו
חילצמ םש קחד נ בשייל ג הנמה אמעטד
מג ד ׳ אלד לולג י ת״סה ךותב קיתה אוה
ת ו ב א
םושמ ן נישייחד אמליד , ליפנ ן כלו ת״סב
םיחנומש םיעובקו קז וחב ךותב , קיתה
אכיל . שחימל ן כא וירבד אל םיכייש
ונימיב םישועש תוטומ םילוכיש תאצל
כ״או בוש ונרז ח וניד ל לש ע״ושה אלש
לולג ל ת״סה ךותמ . קיתה
פ״כעו ונג הנמל אוהש תוטשפכ ירבד , ׳ מג ה
אלש היה ת״סה ךותב קית ץעמ ׳ וד כו , אל
םיסנכנ ללכ הלאשל , וז יכ אל יוצמ ללכ
לולג ל ת״סה ךותב קיתה . ולש ן כלו יאד ווב
שיש םייקל ג הנמ , הז הז בש םג םילוצינ
ששחמ . הז לכו הנשמה וד י לע , הנותחתה
טרפבו ונג הנמש תוטשפכ ירבד . ל״ז ח
רואיבבו , ג הנמה יתעמש םעט ן וכנ י״רג המ
םיאנב א״טילש פ״ע המ וג הנש ברעמב
תוז וז מהש םיחנומ ן וסכלאב ן כ( יתעמש
י״רג המ ן אמאמ . ) א״טילש לעו יפ הז
ראובמ ג הנמה , בטיה תופסותבד תוחנמ
) . ג ל( ראובמ םירבד הש םיולת הז , הז ב םאו
וד ובכ לש ת״סה תויהל חנומ ן כ ךירצ
תויהל , הז וז מה יפלו המ ונאש םיג הונ
חינהל הז וז מה , ן וסכלאב ן כל ת״ס ן ד יד
םיחינמ םג ן וסכלאב ךותב ן ורא . שד וקה
119 . ךכ ג הנמה . טושפה אבוהו רפסב
ת ומוקמ אלש וגה נ דיפקה ל ,ה זב ה מיבה ו אל התיה ת ח נומ עצמאב
ת יב תסנכה 120 .
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק
ר ו ק מ
קחצילו חיר תוא( ׳ ב ףיעס ׳ א . ) ססובמו
ד ״ע ם״במרה לה ׳ הלפת קרפ( א״י לה ׳
ג ׳ :) ן יד ימעמו״ המיב עצמאב . . תיבה יד כ
ועמשיש . ״םלוכ ירה תעימשד הליפתה
המיבהמ המוקמש עצמאב . ס״נכהיב
הנהו ן ינעל םא תד מעה המיבה עצמאב
ם״נכהיב איה אקוד ב וא םיאשרש תונשל
הד ימעהלו ׳ אב יד יצמ , ם״נכהיב ד צב
חרז מ וא ברעמ . המוד כו ת״ושב תאפ םי
ן מיס( ) ׳ ב ן ואג הל ׳ ר היד יד י וג ינוסנומ
ל״צז איבה השעמ עריאש ק״ז חמב
ן ״כהבב ריעבש( ) סאפ וצרש תונשל
םוקמ תד מעה , המיבה םיכסהו בכעל
פ״ע ח״ד שה ד ״סא( ׳ עמ נ״כהב תוא
. ) ג ״י ע״עו תבושתב ס״תח ׳ יס( ) ח״כ
ת ו ב א
י״חנמבו ג ״ח ׳ יס( ז -ד ) ׳ ה״חבו ׳ יס(
. ) ב״כ כ״כו רפסב קחצילו חיר תוא( ב ׳
ףיעס א . )
120 . ן ייועי ת״ושב םימ םייח ב״ח ׳ יס(
) א״כ המ בתכש לקהל , ז ״כב ד יעהו לע
המכ נ״כהב ריעב סאנקמ אלש ויה
תומיבה , עצמאב אלד ו ירבד כ תאפה . םי
ע״שוציקבו ונד ילוט( ן מיס ו״כ תוא ) ו״ט
בתכ שיש תושעל המיבה אקוד עצמאב
, נ״כהיב ףיסוהו םג ש ן יא ללפתהל
ס״נכהיבב ן יאש המיבה . עצמאב ן כא
תיבב תסנכה סאנכמב לש ב״רג ה
ונד ילוט ל״צז אל התיה המיבה . עצמאב
׳ יעו תרעהב א״רג ה ראמע א״טילש ךכש
היה ד ועב המכ יתב תויסנכ . וקורמב
חלק
ןגמ ץמיס אנק תובא
ןמי פ אנק - י ני ד תשודק נ״כהב
ןיד הליכא היתשו תיבב תפנכה
ףיעס :א ח״תו םהידימלתו םירתומ לוכאל ת ותשלו םהב .קחודמ הגה א״יו
תיבבל שרלמה וליפא אלש קחולמ .ירש
וגה נו לקהל םגש ראש םעה ם ית וש ס״נכה יבב ידכ אלש לטבתה ל
דומילה מ ה ארנו אוה ד ןידה רת ומש לוכ אל ךרוצל דומילה 121 .
רודל לעמ תיב תפנכ
ףיעס :ב י שי רהזיל שמתשהלמ היילעב לעש יבג תיב תסנכה שימשת עובק לש
יאנג ןוגכ בכשל .םש
ש י ם ירמוא גה נמה ש ת בושת כ ם ״במרה רת ומש רודל לעמ ת יב
מ ק
121 . ךכ ג הנמה טושפה כ״שמכ י״כרבה
ק״ס( ב ׳ :) ג הנמהו״ התע תותשל םעה
. ״ס״נכהיבב ח״הכבו ק״ס( ) ׳ ט בתכ
שרפל ג הנמה ונייהד םא םיבשוי םש
ד ומלל , ירש פ״עא םניאש . ח״ת הז מו
וכמס לקהל םיד מולשכ תורובחב הליל
קח לארשיל וא האירקה לילב תועובש
וכו , ׳ לוכאל תותשלו נ״כהבב יד כ אלש
לטבתהל . ד ומילהמ ע״עו רפסב תנקת
ימכח סאנכמ הנקת( אס ) ׳ שיג הל ינימ
אמיג רת הייתשו עצמאב . ד ומילה
רוקמו םירבד ה ׳ מג המ סמ ׳ הליג מ ףד (
) . חכ יתב תויסנכ ן יא ן יג הונ ן הב תולק
, שאר ן יא ן ילכוא ן הב ן יאו ן יתוש . ן הב
ד ועו ורמא םש יתבש תויסנכ לבבבש לע
יאנת ן ה . ן ייושע וקלחנו םינושארה םא
ר ו ק מ ת ו ב א
יאנת ליעומ םג לע ן מז ן תויה , םימייק וא
קר לע רחא , ן נברוח תעד סותה ׳ יאנתד
ליעומ קר . ן נברוחב ךא י״שר ן ״במרהו
ל״ס יאנתד ליעומ םג . ן בושיב ט״המו
בתכ ן ״במרה םירתומד הליכאב היתשו
. קחוד מ בתכו ת״ושב מ״ג א א״ח ׳ יס(
) ה״מ ט״המד ן יג הונ לקהל הליכאב
היתשו , טייצראייב םושמ וכמסש לע
םינושארה וריתהש לוכאל תותשלו
םושמ יתבש תויסנכ ושענ לע יאנת םג
. ן בושיב ן כו יתעמש םשב ז ״שרג ה ל״צז
ן כו( ספד נ תוכילהב המלש לה ׳ ס״נכהיב
ומשב םג שו ל״הבה הארה םינפ לקהל
. ) הז ב םלואו ז ״כ אל ינהמ תעד ל ן ״רמ
קספש ףיעסב( ) אי אלד ינהמ יאנת
. ן בושיב כ״או בוש ב״צ ךאיה רתוה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק ל ט
תסנכה 122 . ש י ו ם ירמוא ש יש רימח ה ל ירבדכ ע״וש ה אל רודל לעמ ת יב
תסנכה 123 .
ר ו ק מ ת ו ב א
לוכאל תותשלו . ס״נכהיב כ״עו ל״צ פ״ע
המ איבהש א״ג מב ק״ס( ) ה םשב
, ק״מסה תד ועסד הוצמ , רתומ הארנו
ש״כד יד כ אלש לטבתי וד ומילמ בישח
הוצמכ . ירשו ז ״יעכו בתכ ל״היבב ה״ד (
ן יאו . ) ן ילכוא ד ועו ע״ושב ףיעס( ) ב בתכ
ךרוצלד ס״נכהיב רתומ לוכאל ן ושילו
. וכותב ׳ יפאו ךרוצל הוצמ תרחא ן וג כ
םיצבקנש רבעל הנשה . ירש ׳ יפו א״ג מב
) םש( ויהש ן ילכוא ז א קר תפ . תוינטקו
ן כא שי םיסרוג תותבש ט״יו ז ״פלו יפא ׳
ראש םילכאמ . רתומ ד בלבו אלש ועיג י
תולקל , שאר ׳ ארנו םג ד אסריג הל רבעל״
״הנשה קרש תפ תוינטקו ולכא , ז א ל״י
אניד לד ואל אקוד תפ תוינטקו ירש אלא
ה״ה ראש , םילכאמ לכד רקיעש הד ועסה
ךרוצל , הוצמ ן יאו ששח ועיג יש תולקל
שאר . ירש ת״ושבו צ״לוא ב״ח בתכ
רשפאד לקהל פ״ע אסריג ה ואלד אקוד
רבעל הנשה ירש קרו תעשב . קחד ה יפלו
ז ״כ כ״שמ י״כרבה וג הנד לקהל , תותשל
םא התוש קלחכ , ד ומילהמ יד כו אלש
לטבתי , וד ומילמ ה״ה הליכאד , ירש ן ויכ
םג ד הז בישח ךרוצ . הוצמ ן כו אמע . רבד
122 . ת״ושבו ומש ףסוי ףד ( ) :ג נ אבוה
ח״רג המ חיילב הטשפש הארוה ריעב
הלוד ג לש םימכח םירפוסו ן אוטיט
ירבד כ ם״במרה הבושתב ריתהש רוד ל
בכשלו הילעב ג ״עש ס״נכהיב פ״עא
םהש יארימ הארוה םושמ יאד וש וליא
ן רמ ע״ושה היה האור תבושת ם״במרה
היה קסופ וירבד כ ׳ וכו טעמכו ינא רמוא
ן כש ג הנמ םלועה ולוכ םישועש תוריד
ג ״ע . ד ״מהב . כ״ע
123 . רבחמה יבר ףסוי ן ב ד ילאו אל
םיכסה וירבד ל ם״במרהשו ירייא
ס״נכהבב אלש הנבנ הליחתמ . ךכל נ״א
ונתהש , הליחתמ ׳ יפאו ם״במרהש קלוח
מ״מ ן יא ונל אלא ירבד . ע״ושה כ״כו
ת״ושב תירק הנח ד וד א״ח ח״וא( ׳ יס
) טכ ס״נכהיבבש הנבנש הליחתמ ךכל
יאד וב רוסא רוד ל . וילעמ אלד ו ת״ושכ
םייח לאש יס( ) ונ וליאד האר ן ״רמ
ירבד ם״במרה יוה רד ה . היב
מק
ןגמ ץמיס חנק תובא
ןמי פ חנק - י ני ד י ״טנ הדועפל
הליטנ לע רבד ולוביטש הקשמב
ףיעס :ד םא לכוא רבד ולוביטש דחאב העבשמ ןיקשמ םנמיסש ד"י ט״חש
ם״ד ונייה ד( ןי י שבד ןמש בלח לט םד )םימ אלו ,בגנתנ וליפאו
ןיא וי די ת ועגונ םוקמב ,הקשמ ךירצ הליטנ אלב .ה כרב הגה 'יפאו וניא לבטמ
קר שאר קריה וא ירפה ה״פא לוטי אלב .הכרב
וגה נ לקהל אלש לוט י ל ם ידי רבדל ולוב י ט ש הקשמב 124 . ש י ו ובת כ ש
קרש רשאכ וני א ע גונ וי ד י ב ףוגב
וגה נ לקהל אלו לוט י ל ם ה ידי 125 .
ר ו ק מ
124 . ךכ ד יעה ת״ושב ש״מש ן ג מו ב״ח
יס( ׳ ) ו״מ :ל״ז ו ן יד בו רבד ולוביטש
הקשמב יתרמאש ג הנמש םלועה ן יאש
ן ילטונ רבד ל ולוביטש , הקשמב יתאבה
תוכמס הז ל ירבד מ םיקסופה . םינורחאו
. ד ״כע ךשמהבו וירבד איבה ךכש היה
ג הנמ . וקורמ ׳ עו קחצילב חיר תוא( ט , ) ׳
יחרפ הנוהכ תוא( ל . ) ה״כו י״ר ן מאמ
א״טילש ףוס( . ) רפסה
125 . ךכ ד יעה רפסב וג הנ םעה . ) תוכרב(
רבד הו ססובמ לע ירבד םיקסופה
וראיבש ירבד א״מרה ךירצמד י״טנ
לבטמב קר תא שאר קריה אוהש םושמ
ן נישייחד אמש לבטי . ולוכ ן כו אתיא
ב״מב ק״ס( ) א״כ ז ״פלו רבד ב ן יאש
ךרד ה ליבטהל ולוכ תיל ן אכ תיב שוחימ
. ללכ ךכו קספ ח״הכב ק״ס( ) ט״ל םשב
ש״ונה ס( ׳ י . ) ׳ כ״או אכה תליבטב הג ועה
,הקשמה ןוג כ לבטמש ה גוע ,התב
ת ו ב א
, התב יאד ו אל ן נישייח ליבטיש ולוכ
ירהש הקשמה , חתור לכו ג ״הכ אל
. ן נישייח ףריצו ד וע הז ב הקשמהש
, לשובמ אלו יתאצמ ףינס הז . םיקסופב
הנהו פ״עא אניד מש שי רהז יל הליטנב וז
קספנד כ , ע״ושב ן כא םיבר ן כו םימלש
וג הנ לקהל הז ב ירמג ל אוהו לע ךמס
ירבד סותה ׳ ן ילוחב ףד ( ) . וטק ד יעהד כו
ש״משב ן ג מ ל״נה ן כש . ג הנמה ן כו ד יעה
ש״הרעב תוא( ) ׳ ה הז ש רבד בורש
םלועה ן יא ן ירהז נ וב . ללכ ן כו יתעמש
יד עמ היאר לקיהש הז ב ז ״שרג ה
ךבעריוא . ל״צז ז ״ניעכו בתכ תניג ב
םיד רו ללכ( ׳ א יס ׳ :) ז ״ל אללכ אתלימד
ן ויכ אלד ארימח הליטנ וז וכו , שי לקהל
הב ׳ וכו ש״כו ן יאש ונא ן ירהז נ תאמטלמ
ונימצע , ׳ וכו םא ן כ הליעב לכ אוהד
אניצמ יחד מל ךה , הליטנ ולו היהי
ןגמ יג הנמ הכלה תובא אמק
ןמי פ ופק - ןי ד הקפפה ןי ב העי צב הלי טנל
תרימא עצבמל" לע ״אתפיר ןיב הליטנה העיצבל
ףיעס :א שי םירמוא צ״אש רהזיל קיספהלמ ןיב הליטנ ,איצומהל שיו םירמוא
ךירצש .רהזיל בוטו .רהזיל סאו ההש ילכ ךוליה ב״כ המא ירקמ .קספה
וגה נ רמ ול ׳גב ת ודועס תבש ןי ב ה ליטנה ה עיצבה ל ט וי פ עצבמל״ לע
.״את פיר ןי א ו ה זב ששח קספה וני א ד חיסמ ות עד ןמ .םחלה רש פאו
םגש ןי נע ל ןי ד ךוליה ב״כ המא טעממ קספהה 126 .
מ ק
רבד הש יולת ׳ חמב ן ניטקנ ירבד כ . לקמה
. ל״כע ררבתנו הז ב לע המ ססובמ
וניג הנמ . ל״נה
יפלו ז ״כ שי בשייל המ שיש וג הנש קרש
ב״העב לטונ ויד י לילב רד םה תליכאל
ספרכה . לבוטמה ושקהו םיבר המל אל
םיד יפקמ םלוכש ולטי םהיד י רחאמ
םלוכש םילכוא ספרכה לבוטמה
. הקשמב ׳ ע הז ב רפסב ד ג יו השמ ׳ יס(
) ז ״ט םשב ת״וש חיש קחצי ׳ יס . ׳ ד ילואו
יפל ל״נה ל״י וכמסש לע ךכ רקיעמש
ן יד ה אל וג הנ לוטיל םיד י םושל רבד
ולוביטש , הקשמב ן כל אל ורימחה לילב
חספ אלא . ב״העבל
שי וג הנש היבג הל םהיד י רחאל תליטנ
םיד י םירמואו קוםפה ואש״ םכיד י שד וק
וכרבו תא . ״׳ ה הנהו ב״מה ק״ס( ) ׳ ט
בתכ םויהש וג הנ םלועה ן יאש ן יקד קד מ
היבג הל םיד יה םעטהו ינפמ ן ילטונש
תיעיבר לע לכ ד י , ד יו םג ו םילטונ ד ע
ר ו ק מ ת ו ב א
ףוס תספ . ד יה לכד םעטה תהבג הל
םיד יה אוה םושמ ן יששוחש אמש ואצי
םימה םיאמטה ץוח קרפל ורז חיו ואמטיו
, םיד יה כ״אשמ םא לטנ תיעיבר בוש ן יא
םימה םילבקמ . האמוט ן כא א״ג מב םש
בתכ פ״עש הלבקה שי םירהל , םיד יה
כ״ומכו וכמס תאז לע ארקמה םלטניו
. םאשניו ן כו ב״מב בתכ ן כש יואר , ג והנל
ן כו קיתעה ח״הכב ק״ס( ) ׳ ב םינינע
םיבג שנ הז ב פ״ע ירבד רעשה תווצמה
פ( ׳ בקע ףד , ) . טל היבג יש ויד י ד ע ד ג נכ
ףוס ושאר תוחפלו ד י ד ג נכ ויפ , שממ
טרפבו םויב תבשה יכ ז א ךירצ קיחרהל
תא הפילקה תילכתב קוחירה . כ״ע
רשפאו ן כלש םירמוא קוספ הז רשא
ורוקמ , ל״שרהמהמ יד כ י״עש תרימא
קוספ הז רוכז י קד קד יו היבג הל . םיד יה
126 . ךכ ג הנמה . טושפה ן כו ד יעה
קיז חמב הכרב ׳ יס( ו״סק תוא ) ׳ ג
תוד ועסב״ תבש ן ניז ח ן נברל ישיד ק
תרימא רומזמה 'ה״ יעור אל ״רפחא
:םש ש י וגה נש לכ בש םעפ ם ילטונש ם ידי ם דוק ת עיצב םחלה ם ירמוא
כ״ח א רומזמה ׳ה ״ י ע ור אל ״רסחא 127 .
מק • ןגמ ץמיס וסק תובא
ר ו ק מ
רחאד הליטנ םה ורמא טויפ ברה שוד קה
י״ראה ל״צז עצבמל לע אתפיר . . . ׳ וכו
כ״חאו . םיעצוב . כ״ע ן כו איבה ן בב שיא
יח הנש( הינש תשרפ אריו . ) ד ״י ן ינעלו
, קספה אטישפ ן יאש הז ב , ששח אלא
הברד א טויפ הז טעממ . קספהה ירהש
ךרוצל תפה רתומ לואשל לע . םחלה
בתכו ן כש םיג הונ ותיבב ורמואל רחאל
. הליטנה אלו ריעה םולכ פ״עא פבש ׳
רומא בתכ ךירצש תוז ירז אל . קיספהל
וליפאו ימ וניאש ן יבמ ביטב , טויפה
מ״כמ עד וי ורמואש לע . תפה ן כו
יתעמש םינקז םירמואש טויפ הז יד כ
טעמל . קספהב ן כא א״מרה איבמ תעד
סותה ׳ הטוסב ףד ( ) . טל םאד ההש יד כ
ךלהמ ב״כ תומא אל ירקימ ״הפיכת״
ב״מבו ק״ס ׳ ה בתכ וליפאש בשוי
ומוקמב ירקימ . קספה ח״אבבו פ ׳ רומא
הנש הנושאר ) ׳ ב( בתכו ךירצש תוז ירז
הבר יד כ רהז הל . ךכב
שיו קפתםהל םא י ״ע רמואש םירבד
ת ו ב א
לע תפה םג טעממ רועיש ב״כ , המא
לכד ן ינע הפיכת אוה שיש קספה ן יב ינש
, םירבד ה י״עו רמואש םירבד לע תפה
וניא בשחנ , קספה ףרטצמש ב״כל . המא
וא אמליד לכ רבעש קרפ ן מז הז ות אל
ירקימ . ךומס . ע״צו יתעמשו( ן רממ
ש״ירג ה בישילא א״טילש רועישד הז
׳ בכד המא וניא רתוי יצחמ . ) הקד
127 . ךכ קיתעה ע״שוציקב ) ונד ילוט(
ן מיס( ה״נ תוא ו ׳ ) :ל״ז ו ליג רי םד א
ומצע ללפתהל לע ונוז מ םד וק , הליטנ
םאו חכש לוכי ללפתהל ן יב הליטנ
, איצומהל םלועהו םיג הונ רמול רומז מ
ד וד ל ׳ ה יעור ן יב הליטנ . איצומהל א״יו
רמאיש ותוא םד וק , הליטנ ונייהו םא
ויד י , תויקנ ן כלו ג הנמ םלועה בוט
ורמואל רחא תויקנ . םיד י . כ״ע ךכו
קיתעה קיז חמב הכרב . ) םש( ח״אבבו פ ׳
רומא הנש( ) הנושאר כ״ג קיתעה ג הנמה
רמול רומז מ ד וד ל ה ׳ יעור ן יב הליטנ
, איצומהל ן יאשו תוחמל . םד יב
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ג מק
ןמי פ זפק - םוקמ ןמזו העי צבה י מו אוה עצובה
תרימא קופפ 'ה״ ״ךלמ ןיב תכרב איצומה הליכאל
ףיעס :ו לכאי דימ אלו חישי ןיב הכרב ,הליכאל םאו חש ךירצ רוזח ל ךרבלו
כ״אא התיה החישה םירבדב ןינעמ םירבד ןיכרבמש ,וילע ןוגכ ךריבש
לע תפה םדוקו לכאש רמא ואיבה חלמ וא ,ןת פיל ונת ינולפל ,לוכאל ונת לכאמ
המהבל אצויכו ולאב צ״א ךרבל הגה מ״מו הליחתכל אל קיספי .ללכ
ש י ת ומוקמ וקורמ ב וגה נש רמ ול ןי ב תכרב איצומה ה מיעטל ם יקוספ
׳ה ״ ךלמ ׳ה ךלמ ׳ה ךולמ י ם לועל ״דע ו תעב לוב י ט םחלה ח למב 128 .
ןכא ם יבר ורערע ז״ע וא צ י ו ץצוח דגנכ ששח מ קספה ה כ רבו
ה לטבל 129 .
ר ו ק מ ת ו ב א
128 . ת״ושב הוקמ םימה ה״ח ד ומע(
) ג ״י קיתעה , ג הנמה בתכו ובשייל יכ
הרימאה איה ן יעמ הכרבה ן יכרבמש
. וילע ירהד א״ג מה בתכ שיש ן יוכל
לוביטב ׳ ג םימעפ לכב םעפ םש , ה״יוה
חלמו אירטמג ב ח״ע רפסמכ ג ׳ םימעפ
ה״יוה . ה״ב
129 . ת״וש ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס ח״ע
שיש רוסיא רומג םושמ . קספה כ״כו
ת״ושב קמע עשוהי ו״ח יס ׳ ל ׳ :ל״ז ו
ונחנא אל ונג הנ ךכב , ללכב םעטמ יוהד
קספה ן יב הכרבה . הליכאל הז ו ב״ושפ
רוסאד קיספהל םירבד ב הלאכ וא םירחא
ן יב תכרב איצומה תליכאל . איצומה
. ל״כע ן כו יתעמש ר״ג המ ד וד היד בוע
א״טילש ן יאש ג הנמ , הז כ םעטמו . קספה
יתעמשו ג הנמש הז ליחתה , םילבוקמהמ
וג הנש ז ״ד הבשחמב , ד בלב ן ומההו
וליחתה םג ורמואל לוקב . םר
הנהו רוקמ רוסיא קספה ן יב הכרבה
, הליכאל מג מ ׳ תוכרב ףד ( ) . מ רמא בר
לוט ךורב ׳ יפ םא רמא ן כ םיבוסמהל ן יב
הכרב הליכאל וניא ךירצ , ךרבל ואיבה
חלמ ואיבה ן תפל ׳ וכו צ״א , ךרבל ליבג
ירותל ךירצ . ךרבל ברו תשש רמא וליפא
ליבג ירותל ימנ וניא ךירצ , ךרבל רמאד
י״ר רמא בר רוסא םד אל לכאיש םד וק
ן תיש לכאמ . ותמהבל י״שרבו םש שריפ
םעטה המל ן יא הז בשחנ , קספהכ ףאד
וז ךרוצ״ . ״הכרב עמשמו וניאש יאשר
קיספהל אלא רבד ל בשחנש ךרוצ תכרבל
. איצומה ךא ם״במרה ׳ להב תוכרב ) א״פ(
בתכ לכש קיספהש םירבד ב ן ינעמ
םירבד ״ ן יכרבמש ״וילע וניא ךירצ ךרבל
ד מק
ןגמ ץמיס חסק תובא
ןמי פ חפק - לע הזי א ןי מ תפ ןי כרבמ
תכרב הצמה לכב תומי הנשה
ףיעס :ז תפ האבה ןינסיכב 'וכ ו מ״יו אוהש תפ ןיב תלבותמ ןיב הניאש תלבותמ
םישועש םתוא םישבי ןיפפוכ ו ,םתוא םהו םיארקנה .ש״ינוקשיב הכלהו
ירבדכ םלוכ לכלש ולא םירבדה םינתונ םהל םיניד ונרמאש תפב האבה .ןינסיכב
גהנמה ךרבל לע הצמ לכ ב ת ומי הנשה ארוב ינימ ת ונוזמ וירח א לו
תכרב לע ,ה יח מה 130 ש י ו ם ירמוא אריד ם ימש ךש מב הנשה אל לכ אי
ר ו ק מ
. תינש ךכו קספנ ע״ושב ם״במרהכ כ״או
ן ויכ תרימאש םיקוספ ולא איה ן ינעמ
, חלמה יוה ן יעמ םירבד ךרוצלש
. הד ועסה כ״אשמ תטישל י״שר ל״י
בשחיתש הרימא וז , קספהכ ן ויכמ ן יאש
ךרוצ הרימאב וז תסורפל . איצומה
ן ייועיו סותב ׳ םש ה״ד ( ) אבה ובתכש
המד ן יאש ן יליג ר איבהל לע ן חלושה אל
חלמ אלו , ן תפל אוה םושמ תפד ונלש
אוה בושח אלו ךירצ חלמ תסורפל
. איצומה קייד ו ן אכמ י״בב ן יאש רתומ
קיספהל אלא ךרוצל תסורפ איצומה
. שממ כ״או וננוד ינב צ״אש הרימאל , וז
ע״צ י״שרל םא יאשר , ורמואל יהנד
ורמואש לע הסורפה מ״כמ וניא ךרוצל
. הסורפה ומכו םאש היה חלמ ן תפלו
לבטל םחלה מ״כמ בושח קספהכ כ״ומכ
הרימא וז לש חלמה הניאש תכרצנ לא
הכרבה בשחי . קספהכ ךא יפל המ
קספנש ע״ושב לכד אוהש יכרצמ
הד ועסה וניא , בכעמ שי םוקמ ן וד ל
ת ו ב א
םייקל ג הנמה רחאמד םיג הונלש ג הנמ הז
ירה אוה םהל ךרוצ , הד ועסל אל בשחי
הז םהל . קספהכ ךא ן ייד ע , ע״צ ירהד
וניא עד וי פ״ע בור תונווכה שיש הז ב
הד יד לו יוה הרימא אמלעב ן יאו ול הז ב
ךרוצ רורב תכרבל איצומה אלו , הד ועסל
כ״או ת״כיהמ בשחייש הז ךרוצכ
הד ועסה . ע״צו
130 . ן כ ד יעה ש״רג ה שאשמ ל״צז
בתכמב רפסל יארקמ שד ק ) חספ( ףד (
) אפקת םג לע תוצמ תויוצמה :ונינמז ב
יתילעהו״ קז חל וניג הנמ ךרבל םהילע
לכב תומי הנשה מ״מב לעו היחמה ן יד כ
, ב״בהפ תלוז םא עבק םהילע ונייהד
לכוא םהמ ׳ ד . םיציב הז ו יפכ בתכש
רוד יסב תיב החונמ יניד ( טנ ׳ תוא . ) ׳ ד
אלו וג הנ םלועה לוטיל םיד י הצמל אלו
ךרבל הילע איצומה אל םד וק חספה אלו
רחא . ״חספה כ״כו ת״ושב ש״מש ן ג מו
א״ח יס( ׳ . ) ה״ל כ״כו ח״ד שב תוכרב( ס ׳
ע ) ׳ ן כש . ג הנמה כ״כו ת״ושב רוא ן ויצל
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ב״ח( ׳ יס ב״י ) ג םשב ע״רג ה הייטע
והז ש ג הנמ . םיד רפסה םנמא שי םירמוא
תוצמהד םנמז ב ויה תושק אלו ויה
םילכוא ן תוא , תפכ ן כל התיה ן תכרב
תונוז מ לבא וננמז ב תוצמ הנוכמה
, תוכירפ תולכאנו , תולקב ריפש יבישח
םחלכ שיו ךרבל ן הילע . איצומה א״יו
רחאמד רבד ש הז , קפס שי םלכואל קר
ךות . הד ועסה ג יצנו ירקיע . םיד ד צה
תעד םירמואה ךרבל תונוז מ לע הצמ
לכב תומי הנשה אוה תוטשפכ ירבד
, ע״ושה לכד תפ שבי ן יססוכש התוא
וליפא הניא , תלבותמ התכרב , תונוז מ
נ״הו , הצמ ן ויכ םיססוכש התוא הניד
. ב״בהפכ רקיעבו ג הנמה ךרבל לע תוצמ
ונינמז ב , תונוז מ שי הז ב יתש . תונעט . א
שי וריעהש ן ושלש ״ססוכ״ ונייה שיש
ישוק , םלכואל ן כלו ן יא ךרד עובקל ז ״ע
, הד ועס לבא םתוא םהש םיקד םיכירפו
םיחונו , הליכאל ות אכיל הז ב ארבס
ךרבל םהילע תונוז מ אלד בישח . ססוכ . ב
ונימיב ךרד עובקל הד ועס , םהילע לכו
ב״בהפ עבוקש ותד ועס וילע ותכרב
. איצומה
הנהו יריישב ׳ יס( ג ״הנכ ) ח״נק לאשנ לע
תוצמ ושולינש רחא , חספה בישהו אלש
ימד כ״שמל ע״ושב ) ז ״סב( ססוכ תפד
ךרבמ , תונוז מ אלד ערג תוינמחלמ
ן תלילבש , הבע םחלד רומג אוה ן יכרבמו
הילע , איצומה ש״כ תעד ל םינושארה
ותלילבבד הכר האפאש רונתב התכרב
, איצומה הניאו כ״כ השק ומכ
שוקוקשיבה רבד ש וב . ע״ושה . כ״ע
הנהו המ בתכש תוצמהד ונלש ן יא
םיססוכ םתוא ן ניאד כ״כ תושק ז ״ניא
ךייש תוצמל לש ונינמז ן הש תוקד
. תוכירפו תיבבו ד וד ח״וא( יס ׳ ׳ ע ) ךמס
לע ירבד , ג ״הנכשה ףיסוהו ד וע םעט
קלחל ן יב הצמ שוקוקשיבל ישוקהד לש
שוקוקשיבה אוה תמחמ םיריז חמש םתוא
רונתל רחא ופאנש יד כ ושבייתיש , ירמג ל
ן כלו התכרב , תונוז מ כ״אשמ , תוצמב
המו ן הש תוקד ז ״רה קר חכמ , הייפאה
ךכל ז ״רה תפכ שממ . כ״ע םג ו וירבד אל
םיכייש תוצמב ונינמז ב תוכירפש . תוקד ו
ירבד מו ג ״הנכשה ד ״יבו הלוע ירייאש
תוצמב , תוכר םנושלמו ראובמ רקיעד
הסיסכה אוה תמחמ , םישביש שיו שרפל
לכד אוהש ססוכ ן יא הז ג וס תפ ונקיתש
הילע תכרב איצומה ז ״יעכו( אתיא רפסב
טוח ינש ) תבש( ףוסב , רפסה תפש קצב
םילע וניא ג וס תפ םיכרבמש וילע
. ) איצומה ז ״פלו ן יא היאר םהירבד מ
ךרבל לע תוצמ ונינמז ב איצומה הברד או
תועמשמ םהירבד לכש תפהש שבי ות
ן יא ךרבל הילע . איצומה
ךא םייס תיבב ד וד ד וע םעט ךרבל
איצומה לע , תוצמ ואלד יד ימב ירקימד
םחל אילת אתלימ אלא תועיבקב לש
, א״נב שוקוקשיבבו ן יאש ךרד א״נב
עובקל ן תד ועס , ן הילע ן יכרבמ ן הילע
תונוז מ , ע״וכל לבא תוצמ ךרד ש א״נב
עובקל ן הילע הד ועס יוארו ךרבל וילע
איצומה , ז ״מהרבו אל איעבימ חספב
אוהש רקיע תועיבקה ן יאו םיעבוק לע
םוש רבד רחא אלא ׳ יפא רחאל חספה
ליאוה רבכו ארקיעמ לח וילע בויח
תמחמ ימי חספה ות אל עקפ רחא חספה
. כ״ע הנהו יפל ומעט ן ורחאה עמשמ
קרש תוצמ ופאנש ךות חספה ן יכרבמ
ומק
ןגמ ץמיס חסק תובא
ן הילע איצומה לבא המ הפאנש ראשב
הנשה . אל םלואו יפל ותרבס יולתד םא
םישנא םיעבוק הד ועס , ז ״ע ירה הז ךייש
םג הצמב לש ראש תומי . הנשה ן כו טקנ
ת״ושב א״יצ א״יח( ׳ יס . ) ט״י ן כו ראובמ
תד ג הב השעמ םיסינ יניד ( ) מ״מב לש
. ח״הד ה רפסבו ב״הז ו ףד ( 215 ) איבה
םשב ז ״שרג ה ל״צז ן כש םירומ יולתד
תועיבקב . אד ירג יפלו ארבס וז ן בומ
בטיה המל ימיב חספה ן יכרבמ לע
תוצמה , איצומה אוהש םושמ ז אש
תמאב םיעבוק ז ״ע הד ועס יבישחו
. םחלכ ׳ עו( המ בותכנש ן מקל ן יד ב
אטילפומה םאש איה הקד ד אמ איה
תד באמ תא תרוצ . םחלה ךא ז ״כ אלשכ
תוארנ , םחלכ לבא הצמב יהנ איהש הקד
ל״י יפטד אבישח םחלכ סקטקלפאוומ
םירבד ו . ) םיכר
םנמא ׳ רנ שיד םייקל ג הנמה ךרבל
תונוז מ לע הצמה ונינמז ב פ״עא
םיעבוקש הילע הד ועס , םימעפל הנהד
שי רוקחל ד וסיב ן יד תועיבק םש , םחל
םאה יולת רבד ה תועיבקב הד ועס לש
, א״נב המו אלש םיעבוק וילע הד ועס
וניד , ב״בהפכ המו וריכז הש םינושארה
םיאנת ב״בהפל אל יג ילפ יד ד הא אלא לכ
יאנת ע״נפב אוה הביס התמחמש אל
םיעבוק לע תפ וז כ . הד ועס וא אמליד
פ״עאד רקיעש הביסה תכרבל איצומה
היולת , תועיבקב מ״כמ קר המ וליג ש ונל
םינושארה בישחש תועיבקכ ז ״ה ן ועט
תכרב , איצומה ז ״פלו ינה ׳ ג תוטיש
וקלחנש ע״ושב והמ תפ , כ״בבה יג לפ
, יד ד הא ד ״מלו ססוכ יוה , תונוז מ לבא
רבד קותמ ל״ס ותכרבד איצומה פ״עא
וניאש עבוק ותד ועס וילע וכו ׳ . רבכו
רקח הז ב רפסב קמע הכרב ׳ יצנרמופ( ) ק
ד ומע( ס ) ׳ ד ד יצו יולתד המב ועבקש
ב״בהפל אלו המב ן כרד ש לש א״נב
, עובקל בתכו ן כש תעד בור , םיקסופה
לבא אל הליג ימ . םה ד ״נעלו ן כ חכומ
י״בהמ ׳ יס( ) ח״סק ירחא איבהש לכ
תוטישה , ב״בהפב בתכ יוהד קפס
ן נישייחו ל״בסל ן כלו שי ךרבל תונוז מ
לע . והלוכ השקהו רמאמה יכד רמ
םלוכבד ן יא ךרד עובקל הד ועס םהילע
אלו ךייש רמול שיש הז ב תקולחמ ן יב
תוטישה קפסו תוכרב , לקהל לכש ן יאש
ךרד עובקל התכרב , איצומה לכו הטיש
שרפמ והמ ן יא ךרד , עובקל ע״וכו
. םיד ומ ךא י״בב טקנ ל״נהכ לכד הטיש
, הקולח וליפאו םא םלוכ םניא םיעבוק
הד ועס , וילע מ״כמ קר המ וריד ג הש והמ
ב״בהפ ן יכרבמ וילע , תונוז מ רשאו כ״ע
יג ילפ לכ הטיש . הירבחא ךכו וטקנ
, ו״עהאה , ר״מוג ד , א״קער ז ״רג א״חו
וריעהד לע א״ג מה ק״ס( ) ב״כ לכד םינימ
חוניקל םיכרבמ , והילע ירהד קפס תפ
. אוה ד ועו יתאצמ איד הב מ״וג ד ב ס״וס(
) ח״סק בתכד יפלד סותה ׳ ב״בהפד אוה
רבד , אלוממ והד יד ל םא וניא אלוממ
אלא שולינ ל״וה . איצומה ד ועו היאר שי
איבהל יכרד המ השמ תוא( ) ׳ ב רביד ש
לע םחל לבותמ ן יכרבמש וילע , תותבשב
םיעבוקו וילע . הד ועס ן כו ריהז ה ז ״טה
ן מיסב הז אלש ףיסוהל הברה ן מוש
, תולחב ז אד אהת ותכרב . תונוז מ פ״עאו
לעש םימחל ולאכ יאד ווב םיעבוק
. םהילע עמשמו ז ״כמ יולתד המב ועבקש
םינושארה המ בשחנ , ב״בהפכ אלו המב
ת וצמ אלא רשאכ עבוק ות דועס ןה ילע 131 . ש י ו ובת כ ש לוט י ד ו י ד י אלב
ר ו ק מ ת ו ב א
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק
םיעבוקש םלועה לעופב , םתד ועס ךא(
שי תוחד ל ילואד י״ע ן מוש בר וניא םחל
םיעבוקש וילע . ) ע״וכל
רשא כ״ע ראובמה תועמשממ , י״בה
הברהו , םינורחא ן יאד תכרב תונוז מ יולת
המב םיעבוקש וילע םלועה הד ועס
, לעופב אלא המב ועבקש םינושארה
והמ תפ . ב״בה ז ״פלו רחאמ הצמש
אבישח , ססוככ אליממ ללכנ הניד המב
קספנש ע״ושב שיש ךרבל תונוז מ לע
רבד , ססכנה יכ ן יא רבד ה יולת המב
םיעבוקש הד ועס . ונימיב כ״כו רפסב ן ג
ךלמה ׳ יס( ) ד ״מ . תוטישפב טקנו וירבד כ
תעד ב הרות ם״שרהמל ׳ יס( . ) ח״סק םג
ת״ושב טבש יולה א״ח ׳ יס( ) ה״ר
תוהג הב לע ׳ ס ח״סק בתכ רקיעד ן יד ה
ךרבל לע תוצמ ונינמז ב . תונוז מ אלא
קיסהש רימחהל םלכואל ךות הד ועסה
םג ו ת״ושב תחנמ קחצי א״ח ׳ יס( ) א״ע
בתכ שיד קד קד ל אלש ולכואל כ״אא
עבוק הד ועס וילע . ד בלב
ז ״פל ׳ רנ ךמוסהד לע ג הנמה ךרבל
ךשמב הנשה ארוב ינימ תונוז מ לע תוצמ
םג ונינמז ב שי ול לע המ , ךומסל אוהו
תקהל םיקסופה ל״נה אריבסד והל ן ויכד
הז ד ססוכ ז ״ירה ללכנ ירבד ב ע״ושה
בישחד , ב״בהפ אלו ן נילז א רתב תועיבק
הד ועס ג הנמכ תוירבה . לעופב
אלא ךירצש ן יבהל עוד מ חספב תכרב
תוצמה איה , איצומה ן יאצויו ן הב ח״ד י
הצמ ללג ב , ן כ בתכד כ ם״במרה ו״פ(
׳ להמ מ״וח ׳ לה ) ׳ ו לכש ן יכרבמש וילע
ז ״המרב ן יאצוי וב . ח״ד י המד הנתשנ
חספב ךפהנד . םחלל ן ג בו ךלמה ) םש(
ץרית תמחמד אוהש המחל לש ג ח חספה
ן יכרבמ הילע . איצומה םנמא תיבה ד וד
) םש( בתכ ן ויכד רבכד לח וילע בויח
חספב ות אל , עקפ חספבד םיעבוק . ז ״ע
םנמא ומעט , ב״צ נ״ממד םא ל״ס
ן נילז אד רתב תועיבק םלועה תרבסכ
רמאמה יכד רמ , ותעייסו םג ראשב תומי
הנשה , ן כ םאו אל ל״ס ן כ המל חספב
לביק הילע םש תועיבק . יפט ע״צו
. ותנווכב ת״ושבו ללה רמוא ׳ יס( ) ז ״יק
בתכ ן ויכד הז ש , הוצמל םשכ ן יאצויש
ן הב ח״ד י תוצמ , הצמ כ״ומכ בישח
, םחל הוצמהד . היבשחא ן ייעו א״יצב
) םש( המ השקהש לע . וירבד פ״כעו
ומעטל לש ן ג ה ךלמה בתכ ת״ושב
צ״לרוא ב״ח ׳ פ( ב״י תוא ג ) ׳ יאצומבד
ט״וי ן ורחאה לש חספ אלש יוצמ םחל
, ן ייד ע ירה הצמה ן ייד ע הבושח םחלכ
, רומג וכרביו הילע . איצומה אלו טקנ
ומעטכ לש ד ״בה לכש הפאנש חספב ות
אל עקפ הינימ םש . םחל
131 . ן כ בתכ קיז חמב הכרב ׳ יס( , ) ח״נק
ירחא איבהש ירבד יריישה ג ״הנכ תיבהו
ד וד ן יאש םהירבד , םיחרכומ שיו ףיסוהל
ארבסה אבוהש הרעהב , תמד וקה וד ד יצ
המד םיכרבמש תונוז מ לע הצמ אוה
םושמ אלש ויה םיעבוק הד ועס , םהילע
ינפמ השקש . ן לכואל ונימיבו םיעבוקש
הד ועס , םהילע ע״וכל שי ךרבל םהילע
. איצומה ן כו טקנ ךרד ב , םייחה תיבבו
חמק
ןגמ ץמיס חסק תובא
הכרב ך רב י ו ארוב ינימ ת ונוזמ ה ליח תב לעו היחמה ףוס בל 132 .
תכרב אטילפומה
ףיעס :ח תוינמחל ןתוא ןתלילבש הבע ןירוקש ש״אילבוא םחל רומג אוה ךרבמו
וילע איצומה .ז״מהרבו ןת ואו ןתלילבש הכר הקדו דאמ ןירוקש
ש״אלבינ ךרבמ םהילע ארוב ינימ ת ונוזמ הכרבו תחא ןיעמ .שלש םאו עבק
ותדועס םהילע ךרבמ איצומה .ז״מהרבו
ןימ לכאמ ארקנה ,א ט ילפומ רשא פ״ע בור יוש ע חמקמ ם ימו אלב
תפסות רכ וס וא ןמש םצעב ,ה סיעה ם יח ש ומו ,ם ה ידי וא הסיעה
ץוח במ םע ,ןמ ש ה שענו ה סיעל הקד ,ה כ רו התכרב .ת ונוזמ םאו עבק
ות דועס ה ילע ךרבמ איצומה ז״מ ה רבו 133 .
תכרב גנפפה
ףיעס :גי וליפא רבד 'פ(ות לילבש תשיל חמקה )סימב הבע םא הלשב וא הנגיט
ןיא ךרבמ הילע איצומה וליפא שיש הילע אתירות ,אמהנד וליפאו
הבייחתנ הלחב תכרבב איצומה וניא ךלוה אלא רחא תעש .היפאה שיו ןיקלוח
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
םירפא . ד ועו ד ועו שי וריעהש ססוכש
ךייש רבד ב השקש , ולכואל ן כלו םיססוכ
, ותוא לבא תוצמ ונימיד ן הש , תוכירפ
רשפא ע״וכלד שי ךרבל םהילע . איצומה
ן כו אבומ םשב א״שירג ה א״טילש םג
ינבל . ד רפס אבוה( ת״ושב תחנמ לאומש
ן מיס . ) אי
132 . רוד יס תיב החונמ :םש ילו״ ש״יא
ריעצ ׳ רנ םג ד ארי םימש לוכי לוכאל
הצמ רחא חספה ףא יתלב תעיבק הד ועס
, הילע לוטיו ויד י אלו ךרבי , י״טנע ךרביו
הילע ארוב ינימ תונוז מ ן ויכ םג ד לע תפ
רומג םא ךריב וילע מ״מב אצי ד בעיד ב
רשא בותכא ן מקל יניד ב , מ״הרב ג ״הכבו
ד בעיד . ״בישח ׳ עו ת״ושב שיא חילצמ
י ס( ג ״ח ׳ ה ) ׳ צ״לרואבו ) ב״ח( וקיתעהש
. ותצע
133 . ן כ ג הנמ . , םלועה ׳ עו רפסב קחציל
חיר ן בא( ) ן אנד יטוקילב חיר תוא( ׳ ב
׳ ה ) :בתכש םתואו״ םיקיקרה םירוקש
אטילפומ ן יא עוד י םא רכינ םהב ן מש
םא , ואל ן כלו יואר םלכאל רועישכ
םיעבוקש הד ועס ךרבמו איצומה . כ״ע
׳ רנו ךירצמש אקוד היהיש רכינ ן משה
. הסיעב ז ״פלו יולת תומכב ן משה
םימשש ךותב . אטילפומה ן כא רומאכ םג
םוקמב אלש רכינ תומכ ן משה , תפב
מ״כמ וג הנ ךרבל . תונוז מ
םנמא רבד ה ן ועט , רואיב ירהד
אטילפומה התלילב , הבע םג ו שי הל
ןגמ יג הנמ הכלה
ראות , םחל םאו וניא שג רנ ן משה תפב
ת״כיהמ ךרבל הילע . תונוז מ ׳ עו
צ״לרואב ב״ח ב״יפ( תוא ) ׳ ד יד כש
וכרביש תונוז מ ךירצ שיג ריש תוקיתמ
רכוסה בריעש , הסיעב ן יאו יד המב
שיג רמש יוניש . אמלעב ךא תעד מ״רג ה
והילא א״טילש יד ש ךכב שיג רמש יוניש
ראשמ תפ יד כ ךרבל הילע . תונוז מ ז ״פלו
בור תוטילפומה ירה םישיג רמ םהב יוניש
, תפמ םג תרד ג הל צ״לרואה ךירצש
שיג רהל םצע , ן משה ירה בורב
תוטילפומה םישיג רמ םהב תא . ן משה
הארנו שיש ףרצל ד וע ינש םימעט ךרבל
םהילע תונוז מ . ע״וכל אד ח רבכד עוד י
המ וטבחתנש םיקסופה אבוה( ) ליעל
םאה תועיבק תפ כ״בבה ן ינעל איצומה
ז ״מהרבו יולת המב ךרד ש ינב םד א
עובקל , וילע וא אקוד ש יפל ג ׳ םיאנתה
וקספנש ע״ושב והמ תפ האבה . ן ינסיכב
המו ץוחש , הז מ וליפא עבוק הילע
הד ועס מ״כמ ל״ז ח ועבק ךרבל ז ״ע
מ״מב ן ימו ג ׳ . ליעלו ן ינעב תכרב הצמה
לכב הנשה ונכראה . הז ב עו ׳ רפסב קמע
הכרב קיצנרמופ( ד ומע ) ׳ ס רקחש הז ב
םג , ךפיהל ינימב תוינמחל תונטק ן יאש
םהב , רכוס לבא ךרד ה םלכואל אלב
תועיבק . הד ועס הנהו יפל תעד םיקסופה
רבד הש יולת תעד ב א״נב טקנד כ רמאמב
יכד רמ ח״הד הו תיבו םירפא , ד ועו ל״י
ינהבד תוטילפומ ךרד הש ן לכואל יארע
אלו תועיבקב תד ועס תפ םתכרב תונוז מ
׳ יפא םא ן תלילב הבע ן יאו ן הל תפסות
ן מש רכינה . םב ךא יפל ראבתמה ליעל
םיכרבמש לע הצמ תונוז מ לכ , הנשה
כ״ע אלש ן נילז א רתב תועיבק , תפה
כ״אד ל״וה ךרבל לע הצמ ונימיב
, איצומה ן כו עמשמ תעד י״בה ד ועו
. םיקסופ ז ״יפל ז ״ניא םעט קיפסמ ךרבל
הילע , תונוז מ ג ״עאד אלש םיעבוק , הילע
מ״כמ ן נילז א רתב התנוכת , תפכ מ״מו
ףינס אהימ אכיא תטישמ רמאמה יכד רמ
. ותעייסו
הארנו ד וע םעט עוד מ שי ךרבל תכרב
תונוז מ לע אטילפומה וליפאו אלש רכינ
ן משה . תפב הנהד ׳ סותה תוכרבב ףד (
) . במ ושריפ תוינמחלד ן יכרבמש ן הילע
תונוז מ ונייה , ש״ילינ ז ״טבו ק״ס( ) ׳ ט
ראיב אוהש רבד ותלילבש . הכר ׳ עו
א״בשרב ׳ קהש לע , ׳ סות כ״אד יאמ
ל״מק ךרבמד םהילע תונוז מ אלד ב . עבק
ש״הרעבו ק״ס( ) ט״כ בתכ בשייל ינהד
תוינמחל לכאמ בושח םה םתלילבו , הבע
לבא םא ן פואב ותכירע ולוג לג ו השענ
קד הברה רשפא םג ש סות ׳ וד וי י״שרל
התכרבש . תונוז מ הנהו ושקה םינורחאה
׳ ואכלד ירבד ע״ושה ירתס , יד ד הא ן אכד
קספ תוינמחלד ן תלילבש הבע ווה םחל
רומג םיכרבמו ן הילע , איצומה וליאו
ףיעסב ׳ ז בתכ תפד לש ן ילבת ן יכרבמ
הילע . תונוז מ ׳ עו י״בב ונייהד שאיילבוא
והז ש( תוינמחל וקספש ׳ סות ךרבמש
םהילע . ) איצומה ש״הרעבו בתכ כ״עד
ן יקד ב ד אמ . ינאש הנהו ן וד ינב ן ד יד
אטילפומה הניא הקד , ד ואמ מ״מו הכר
איה . רתויב ׳ עו א״ג מב ק״ס( כ ) ׳ יפכ(
היג הש ישובלה . ) ד רש ן כו עמשמ א״וקב
. ז ״רג הל ן כו טקנ תחנמב קחצי א״ח יס( ׳
א״ע תוא ד , ) ׳ םג ד ן פואב ן תלילבש , הבע
מ״כמ ד בא ראות םחל יבג ל תכרב
איצומה אלד םיליג ר עובקל לע םחל
, הז כ כ״ע ותכרב תונוז מ עבקד בו ותכרב
איצומה ש״ע( תוא ׳ ה תואו . ) ד ״י ׳ רנו
ןגמ ץמיס חסק תובא
םירמואו לכד תלחתש הסיעה הבע 'פא הככיר כ״חא םימב האשעו 'פ(ןי נגפוס
הסיע הושלש הואשעו ןימכ )גופס הלשבו םימב וא הנגט ןמשב ךרבמ הילע
.איצומה וגה נו( .)לקהל אריו םימש אצי ידי םהינש אלו לכאי אלא י״ע ךרביש
לע םחל רחא .הלחת
ןי מ הפאמ ם יליגרש לוכ אל ה כונח ב ארקנה ,״גנפס ״ םהו ןימ כ
,ת וינגפוס ם ימעפו ם יברעמש ם כותב ת ומכ רכ וס ה ניאש ת רכ ינ ,ת פב
ם ינגטמו םתוא ןמש ב ,קומע ג״עא
ם לכאי אלא ךות ה דועסה ם יגה ונ
היחמה 134 .
ר ו ק מ
ז ״פל אטילפומד והשעמש ךר , רתויב
וניאו המוד ללכ תפל , רומג ךרבמו הילע
, תונוז מ תפד הז כ אל םיליג ר עובקל וילע
. הד ועס לבא עבקד ב ךרבי איצומה
, מ״הרבו אהד ס״וס אל ד ביא ראות םחל
. ירמג ל וניאו[ המוד אתירטל ףיעסד (
) ו״ט ׳ יפאד עבקד ב אל , ינהמ םשד
תמחמ ותוקד תיל הל ראות . םחל
א״וקמבו ונראיב פ״ע יקספ ש״ארה
תוכרבב וניד ד , הלשבתנכ תמחמד ותוקד
וניא הפאנ , יוארכ אלא חכמ , שאה ן כלו
עקפ הינימ םש . ]םחל
הלע וניד יב ג ׳ םימעט תכרבל תונוז מ לע
. אטילפומה ) א ן ויכ רכינד הב םעט
, ן משה ירהו תעד ל ע״ושה התכרב
. תונוז מ ׳ יפאו קר רכינ הב יוניש תפמ
, רחא רשפא בישחד יוניש ן ינעל . הז ) ב
׳ יפא אלב רכינ ן משה ל״י ן יאד ךרד
םלועה עובקל הד ועס . ז ״ע ) ג ן ויכ איהש
הקד רתויב ן יא הל ן יד ראות םחל יפאו ׳
םא התלילב הבע בתכד כו ת״ושב תחנמ
קחצי . ) םש(
יפלש תעד ן״רמ ארי ם ימש אל
לקהל ךרבל םהילע ת ונוזמ לעו
ת ו ב א
ת״ושבו קמע עשוהי ו״ח ׳ ס( ) ׳ ל בתכ
תכרבד אטילפומה . איצומה ן כשו ונג הנ
ד ימת ימימ . םד ק ג ״עצו אלש ונעמש
םלועמ ימל ךרבמש לע אטילפומה תכרב
, איצומה טרפבו רשאכ רכינ הב םעט
. ן משה ן כו וג הנ לכ םימכחה ךרבל הילע
. תונוז מ ן כו היה ג הונ ש״רג ה שאשמ
. ל״צז
םג שי ריעהל המב אלש וג הנ לוטיל םיד י
לע אטילפומה ףא אוהש רבד ולוביטש
, הקשמב ן כש םיחרומ וילע שבד איהש(
ד חא ׳ ז מ , ) ן יקשמ םיד יהו תובטרנ
הקשממ . הז עו ׳ כ״שמ יסב ׳ ח״נק וג הנש
לקהל הליטנב . וז ד ועו שי בשייל
, ה״אלב רחאמד שבד הש אב ורקיע
לכואל אל בישח הקשמכ ן ינעל , הז ׳ ע
ב״מב ק״ס( ) ד ״י רבד ד ד מועש לכואל
אל ךירצ . י״טנ
134 . ן כ אבומ םשב ש״רג ה שאשמ ל״צז
ן ולעב ימעטמ ן חלושה . הכונח ן כו ג הנמ
םלועה יפכ ד יעהש י״בב ג הנמהש , לקהל
כ״כו , א״מרב ח״הכבו ק״ס( , ) ז ״ק רמאמ
ןגמ יג הנמ הכלה
תכרב פוכפוכה
:םש גהנמה טושפה ךרבל לע סוכ סוכ ארוב ינימ ,ת ונוזמ וירח א ו לע
.היח מה ולי פא ו םא עבק ות דועס וי לע 135 .
ר ו ק מ ת ו ב א
, יכד רמ , ז ״רג , א״ייח הפיו בלל תוא( ד . ) ׳
םנמא( ׳ ע רפסב החנמ הלולב ) ג בסא(
קיתעהש לע ן יד ׳ ג נפסה אריש םימש
קלתסי ן מ , קפסה ן ושלכ . ) ן ״רמ
ףסונו הז ל ל״י ג הנמד הז וניא ד ג נ , ן ״רמ
ירהד תעד ן ״רמ ומצע אל הרורב . הז ב
ד ״ויבד ס( ׳ ) ט״כש ן ינעל בויח הלח בתכ
אמתס הסיעד הלג לג ש ד ״ע הלשבל
הרוטפ ן מ , הלחה אלו בתכ . רימחהל ׳ עו
ת״ושב צ״לרוא ב״ח ׳ פ( ב״י ) ׳ ה בתכש
כ״עד ל״י ן ״רמש רז ח כ״שממ . ח״ואב
פ״עאו שיש תוחד ל מ״כמ אכיה תעד ש
ן ״רמ אל הרורב אל ונלביק ויתוארוה
כ״שמכ ת״ושב םייח לאש ב״ח ׳ יס( אכ
ה״ד ) אלה סבו ׳ שקב המלש ן בא( ן נד ףד
) :ול ה״אלבו בתכ י״בה ומצעב ג הנמש
םלועה לקהל , הז ב יפכו ובתכש
. םינורחאה ן יאו רחא ג הנמה . םולכ
ד וע יתעמש הסיעהד ושעש וב ג נפסה ׳
הברהב תומוקמ וקורמב היה רתוי , לילד
בשחנו הלילבכ , הכר כ״עו ותכרב תונוז מ
. ע״וכל
135 . ן כ ד יעה ע״שוציקב ונד ילוט( ףד
:) א״ר ךרבמ״ הילע מ״מב ׳ יפאו עבק
, וילע יפל ן יאש תיז כ לכב , הסורפ יכהו
ן יג הונ תומימ . ״םלוע ן כא םייס ש״ריד
אל לכאי ונממ רועיש . תועיבק
רוקמו םירבד ה ת״ושמ תניג םיד רוו
ח״וא( ללכ ׳ א ׳ יס ) ד ״כ ן ד ש תכרבב
וסוכסוכה ראיבו ן פוא :ותיישע ךכו״
, והשעמ ן ירושש תפ שבי , םימב ן יחקולו
תפה ן ירז פמו וילע חמק ן ילג לג מו וילע
ד יב ילכב , לוד ג השענו לכה ן ירורפ , ן יקד
אלו וז ח לכימל אתשה תומכ ן הש ינפמ
תובורעת חמקה . ן הבש שיו ן ישועש
ותוא ירמג ל חמקמ ן ירוריפ ן יקד ילב תפ
. ״ללכב . כ״ע הלחתמו ד ד יצ רמול יוהד
הייפאכ רחאמ םינתונש ותוא ילכב
בקונמ תחת תריד ק םימ םיד אהו םילשבמ
ותוא יוהו ׳ ואכל רואכ ךלהמ ויתחת
אהתו ותכרב , איצומה ךא רז ח , וב ן ויכד
העיז הד אבישח ופוג כ לש רבד , שממ
ל״וה , לושיבכ ותכרבו . תונוז מ םייסו
תניג ה םיד רו םאד עבק ותד ועס הילע
ךרבמ איצומה תכרבו ן וז מה אהד תיא
היל אתירות אמהנד אוהש רכינ איד הל
אוהש השעמ . הסיע ד ״והו תיבב החונמ
יניד ( לע הז יא תפ ן יכרבמ תוא ל . ) ׳ םייסו
םשב חרפה ן שוש אריד םימש אל ונלכאי
תועיבקב הד ועס אלא כ״א ךרבי לע תפה
. הלחת ד ״הו ח״הכב ׳ יס( . ) ח״סק ן כא
ן יא םהירבד םימכסומ , ע״וכל הפחנבד
ףסכב ח״וא( ׳ יס ) ׳ ב בתכ קולחל לע
חרפה , ן שוש יכ וליפא רבד עבקש
ותד ועס וילע םא בשחנ לושיבכ עקפ
הינימ םש . םחל כ״כו א״ד יחה י״כרבב
׳ יס( ח״סק ק״ס . ) ׳ ג איבהו היאר
ילבשהמ טקלה בתכש וליפאד עבק
ותד ועס לע רבד לשובמ ותכרב . תונוז מ
ץמיס ג עק תובא
ןמי פ געק - ןי ד םימ םי י עצמא
תליכא בלח םיגדו דחי
ףיעס :ב ןיב רשב םיגדל הבוח ,לוטיל םושמ השקד רבדל ,רחא ארימחו אתנכס
.ארוסיאמ
ש י ם יששוח לוכ אלמ בלח םע ,ם יגד לבא ש י ם ירמוא ןיא ש ה זב גה נמ
רורב 136 .
מ ק
רפסבו רוכז םהרבאל יררה( ׳ יס ׳ מ ) בתכ
ן ניטקנש הז ב הכלהל ירבד כ . א״ד יחה
כ״כו ד וע . םינורחא ן כו ג הנמ םלועה
םילכואש ינימ השעמ הריד ק ׳ יפא םא אב
הלילבמ , הבע אלו . ן נישייח ע״שוציקבו
םש םייס ש״ריד אל לכאי תועיבקב
. הד ועס . ע״צו
ר״וש רפסב וג הנ םעה ) תוכרב( כ״ג ש
ד יעה ימימש םלוע וג הנ וליפאש םא עבק
ותד ועס וילע ךרבמ ארוב ינימ תונוז מ לע
, לשובמה איבהו י״תכמ לש לעב ח״הכה
םייקש , ונג הנמ ׳ יפאד עבקד ב ךרבמ
ארוב ינימ , תונוז מ ליז אד אתירות
, אמהנד חיכוהו ן כ ףיעסמ א״י ן יד מ
ן ירוריפ םינתונש םימב םימהו םינבלתמ
ליז או היל אתירות . אמהנד םנמאו וג הנב
םעה םש החד היאר , וז יכ םש םינבלתמ
, םימה ן כלו יוה יוניש כ״אשמ סוכסוכב
. ש״ייע ׳ ואכלו שי ריעהל אבוט לע ירבד
וג הנה , םעה ׳ ואכלד ריפש וקד צ ירבד
, ח״הכה אהד ס״וס סוכסוכה יוה יוניש
לוד ג תפמ . הפאנה ה״אלבו הארנ
ר ו ק מ ת ו ב א
סוכסוכד המוד רתוי תוירטאל בתכש
א״מרה ףיעסב( ) ג ״י ן יאד וילע אתירות
, אמהנד תכרבו . תונוז מ אלו( ימד
ן ירוריפל , אמלעב ךנהד ן ויכ רבכד לח
םהילע םש , םחל ףא וררופתנב ות אל
עקפ . ) ן תכרב
ד בלמ הז בתכ לעב ח״הכה ףוסב
הבושתה :םש ונילצא״ םישוע סוכסוכה
חמקמ וד בל םע , םיציב כ״חאו ן ילשבמ
, ותוא רשפאו הז ש ע״וכל ׳ יפא עבק ן יא
ךרבל וילע קר ן יעמ ג . ״׳ ע״צו ותנווכב
המל תבורעתב םיציב בשחי יפט ד באד
אתירות . אמהנד פ״כעו יפכ יתרריבש
תוליג ר תיישע סוכסוכה אוה םע תצק
, ן מש רכינו , וכותב פ״כעו ן ינעל תכרב
תונוז מ הלחתב ן יא וב קפס . ללכ ן ינעלו
םא עבק הילע , ותד ועס רבכ ונבתכ
ירבד מ א״ד יחה . לקהל
136 . םיבר וששח , הז ל ן כ יתרריב לצא
יד ימלת םימכח ירעמ , ן אוטט , סאנכמו
אוהו פ״ע ירבד י״בה ד ״וי ׳ יס( ז ״פ ה״ד
. ) םיג ד יתעמשו ש״רג המ שאשמ ל״צז
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ג נק
ןמי פ העק - י ני ד תכרב בוטה בי טמהו
םיגהנמ תכרבב בוטה ביטמהו - תייתש ,תיעיבר אלב תדועפ ,תפ
הברה תוניי
ףיעס :א ואיבה םהל ןי י רחא וניא ךרבמ ארוב ירפ ןפגה לבא ךרבמ וילע בוטה
.ביטמהו הגה ג״עא ןיאש ול לוע ןמ .ןושארה ואלו אקוד ואיבה םהל
,שדחמ אלא ה״ה םא היה םהל הלחתמ
ר ו ק מ
פ״עאש שיש םיד ד צ לקהל , הז ב ירבד ד
י״בה הז ב תעד ל הברה םינורחא םה
, ס״ט מ״כמ רחאמ םלועהש ושרפ הז מ
שי םחינהל . ן כ
בוש ן מד ז ה יל הבושת י״תכב בתכש
ן ינעב . הז רחאמו הניאש היוצמ הקיתענ
:האולמב םג ״ ן ינעב םיג ד בלחב וא
האמחב וא , הניבג ב יתיאר ותוא ךיראהש
קולחל לע ל״שארה הוחיב תעד ׳ יס(
) ח״מ קלחב . ישש לבא יפל המ יתיארש
הוחיב תעד םש ׳ יס( ) ח״מ םג ל״שארה
ךיראה איבהל תויאר . ריתהל כ״שמכו
הרעהב הטמל , ש״ע ן ויכש א״מרהש
ז ״טהו ך״שהו ח״רפהו וחיכוה ריתהל ףא
הליחתכל וכו . יפאו ל״תא שיש קוליח
ן יב בלח , חתוכל מ״מ ליאוה ילוד ג ו
םינורחאה , ן יריתמ תקולחמו איה ן יב
םיאפורה הז ב ׳ וכו . ן כו ן רמ א״ד יחה
ב״ז חמב ׳ יס( ) ז ״פ רבוס כ״ג . לקהל
יחבז בו קד צ הטנ כ״ג , לקהל ׳ כו פ״כע
ד בעיד ב יאד וב שיש ריתהל הז ו . רורב
. ל״כע םג ו ףוסב קספה איבה םיקסופ
'ב ת וניי ןיכרבמ לע ינשה בוטה .ביטמהו
ת ו ב א
ן יכמוסש לע א״ד יחה , ל״צז אנקסמבו
ולש כ״ג אל בתכ רוסאל ד ״המ קר בתכ
שי ענמהל לוכאלמ םיג ד בלחב םושמ
ששח , הנכס ן כו יאצוי ז נכשא םיג הונ
לקהל לכב , הז שיו םהל לע המ
. וכומסיש ארהנו ארהנ . היטשפו . ל״כע
הנה םלועמ אל רסא ד ״המ - קר שי
ענמהל , ׳ וכו םיליקמהו שי םהל לע המ
. וכומסיש כ״א תעד ל״שארה א״טילש
תראובמ רתוי אלוקל אלו . ארמוחל . ש״ע
יתעד לו הז יולת םישנאב , םילכואה ימש
שיש ול ן וימד וניאו הצור לוכאל םיג ד
םע בלח וא הניבג וא , חתוכ אל לכות
ריסהל ול , ן וימד ה יוארו וחינהל ש״מכו
ל״שארה ארהנ ארהנ . היטשפו לבא ימ
לאשיש לע הכלהה םא ן מ ן יד ה רתומ וא
, אל ד יג ת ול לוקב םר . רתומש םג ו ן ״רמ
ל״ז םירמוא שיש וירבד ב , ס״ט ׳ יסבש
ג ״עק איבמש םשמ , היאר אל רבוד מ
אלא םיג ד ב םע רשב . ש״ע לבא
םיניימוד מל אל ליעוי לכ . הז ן כלו בוט
םחינהל . םג הנמב . מ״לותו הז המ ל״נש
ץמיס העק תובא
הגה אקולו אלש ויה וינפל לחי ךריבשכ ארוב ,ג״ה פ לבא סא ויה לחיב וניא ךירצ
ךרבל אלא ג״הפב ומכ ראבתיש ףיעס . ',
ש י ובת כ ש אלש ם יכרבמ בוטה ביטמה ו אלא ךות ב ת דועס תפ 137 . ש י ו
ובת כ ש וגה נש ךרבל בוטה ביטמה ו םג אלש ת דועסב תפ 138 . ש י ו
ובת כ ש וגה נש ךרבל בוטה ביטמה ו םג םא אל ם ית וש ת יעיבר ן י י
ה מיעטב אמלעב 139 . ןכ ו וגה נ ךרבל בוטה ביטמה ו ם יימעפ ה ז רחא
,ה ז יפכ ת ונייה ם יש יגמש 140 .
ר ו ק מ
בותכל ן ינעב . הז פ״חלו םילשוריב
ק״היע םויב י״ח טבש , ״ב״סשת םולש
. שאשמ
137 . כ״כ ת״ושב רמאיו קחצי א״ח ׳ יס(
׳א ) קפתסהל , הז ב י״שרמד ףד ב( ) :טנ
עמשמ אקוד ד ךותב תד ועס תפ םיכרבמ
הכרב . וז ךד יאמו ם״במרהמ ד ״פ(
) תוכרבד עמשמ לכד וביסהש . ן יכרבמ
איבהו תעד םינורחאה , הז ב קיסהו
רחאמש יג ילפש םיקסופה ל״בס ן יאו
. ךרבל אלו ריעה שיש הז ב . ג הנמ
138 . ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס(
) ח״פ ד יעה ן כש םיג הונ ומכ לילב ו״ט
טבשב ן יכרבמש לע תוריפה םיאיבמו
םג ן יי , םהמע םיכרבמ . מ״הוטה רוקמו
םירבד ה ת״ושב תיב הד והי ׳ יס( ) ג ״נ
קספ הכרבד וז אכייש ן יב ךותב הד ועס
ן יבו אלש ךותב , הד ועסה קוד קד כו
ירבד ם״במרה בתכש :) ד ״פב( ויה״
ן יבוסמ תותשל . ״ן יי פ״עאו הטמבש
הד והי ט״עק( ) ׳ ג רז ח וב שוחל
ארמוחל תעד ל י״שר תוכרבב ףד (
) :ט״נ קרד תעב הד ועסה םיכרבמ
. מ״הוטה ן כו תעד תניג ה . םיד רוו מ״כמ
ת ו ב א
הברה םיקסופ ימייק ארבסכ , הנושאר
׳ ע ח״הכ ק״ס( ) ח״כ םשב י״רהמה
יולה ׳ יס( . ) ה״ל כ״כו , י״בג הב ה״רעבו
תוא( . ) ׳ ב
139 . כ״כ ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס(
. ) ח״פ ן כו עמשמ תמיתסמ ב״מה אלש
ן תנ הז ב רועיש . הייתש יד בבו ן חלושה
, א״ס( ) ב חיכוה , הז מ אלש םיכירצ
רועיש אלא הנקתנש הכרבה לע םעט
. שד ח ן כו חיכוה ת״ושב ינבא הפשי יס( ׳
) ח״ל לכבש אוהש , ךרבמ אלד ו ח״הכהכ
ק״ס( י ) ׳ בתכש ן ויכש םיכירצש ךרבל לע
הבטהה כ״ע םיכירצ הז ב רועיש , תיעיבר
כ״כשו תרג סמב בהז לע , ע״ושציק םייסו
ח״הכב ן יאד לקהל . ךכב ן כא אל עמשמ
ן כ תמיתסמ . םיקסופה צ״לרואבו ב״ח
ב״יפ( ) ׳ ח רימחה ךירצש פ״כע אלמ
וימג ול ארבסמ היליד ךירצד רועיש
, בושח ךא רשפא הנקתנד הכרבה לע
המיעטה לש ן יי . בושח כ״כו איד הב
רפסב ד סח םהרבאל ח״וא( ) ז ״י תכרבו
ףסוי ד יד י אבוה( צ״לרואב . ) םש
תמיתסכו םיקסופה אלש ךירצ . תיעיבר
140 . ת״וש ש״מש ן ג מו . ) םש(
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ימ ךרבמ הכרב וז
ףיעס :ה םא םיבר םיבוסמ הדועסב לכ דחא ךרבמ ומצעל בוטה ,ביטמהו אלו
ךרבי דחא םלוכל ןנישייח ד אמש ומידקי הנק טשול ונעישכ .ןמא הגה
לבא סא ויה סיבוסמ תותשל אלב הליכא לחא ךרבמ .סלוכל
ש י ובת כ ש וגה נש ח רואה ש יאנסכאה ו ם יכרבמ בוטה ביטמה ו 141 .
ר ו ק מ ת ו ב א
141 . ש״מש ן ג מו . םש ומכו בתכש ן יאד םירבד ל ולא לע המ , וכומסיש
תיבב , ףסוי אלד יכד רמהכ בתכש פ״עאד וניאש ולש המל אל ךרבי לע
חרואש יאנסכאו םניא , םיכרבמ יכ ן יא המ ן ימז הש ול ה״בקה ינימ תוניי
הז הבטה ן ויכ וניאש . ולש ריעהו י״בה . תותשל
ץמיס ועק תובא
ןמי פ ועק - תפהש רטופ תא תרפרפה
הכרב לע תמיעט םילכאמ ינפל ותדועפ
ףיעס :א ךרב לע תפה רטופ תא תרפרפה ונייה ד ירוריפ תפ קד קד םקבידש
םע קרמ וא .שבד ךריב לע תרפרפה אל רטפ תא .תפה
ת ודועס ב תבש ןי ב ה ליטנה איצומה ל ם יגה ונ ךרבל לע טעמ .ם ילכאמ
לכ ואה ו ם ירבד ם יאבש ררועל ןובאת ,ה ליכ אל ןוג כ ,ם ית יז ת וקרי
ם יח ולמ וא ינימ ם יזוגא ,ם ידקש ו ׳פא לכ וא םהמ רת וי ת יזכ מ וני א
ךרבמ םהירחא ה כרב .ה נורח א לבא םא ם עוט ם ירבד ם ניאש ם יאב
ררועל ,ןובאת ה ןוג כ ה תושש ת ואקשמ וא לכ וא ם יגד ,ה מ ודכ ו
ה ליח תכל וי לע רה זה ל אלש לוכ אל םהמ רוע יש ,ת יזכ זא ד סנכנ קפסל
םא ךי רצ ךרבל ה כרב .ה נורח א
ןי א ו ש וח ל גה נמב ה ז ם ושמ ה כרב ה ניאש ,ה כ ירצ פ״עא היהש לוכ י
לוכ אל תא םתוא ם ילכאמ עצמאב ה דועסה רטפה לו ךרבלמ ם ה ילע
,ללכ ןוי כ ויש כ עש ש י ךרוצ המב ךרבמש םה ילע 142 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
142 . ן כ ד יעה ת״ושב הוחי תעד ) ן ז ח(
ב״ח ׳ יס( . ) ג ״כ ת״ושבו תאובת ש״מש
׳ יס( ) בס ן כש וג הנ . וריעב ת״ושבו קמע
עשוהי ג ״ח ׳ יס( כ ) ׳ אבוה ךכש היה
ג הנמה . ן אוטטב בתכו( םש ורפצבש אל
היה םייק ג הנמ . הז ךא יתעמש ורפצבש
םג היה םייק ג הנמ הז ויהו םיכרבמ לע
. ) תוארפרפ ן כו ג הנמה םויכ לצא , םיבר
םיד יפקמש רחא שוד יקה םועטל הז יא
תוארפרפ יד כ םילשהל האמ . תוכרב
שיו ן וד ל לע ג הנמ הז המכמ יפנא ) א םא
ףוריצב המכ םירבד לכואש ד חיב עיג מ
רועישל , תיז כ םאה בייחתמ הז ב הכרבב
. הנורחא ) ב ן ויכ לוכיש לוכאל תוארפרפ
ולא ךותב הד ועסה ילב , הכרב ירה
הרואכל אוה םרוג הכרב הניאש . הכירצ
) ג אמש שי הז ב םושמ יוהיש ן יב
שוד יקה , איצומהל ילואו ן יא הז בשחנ
שוד יק םוקמב . הד ועס
) א ן ינעב םא ךירצ ךרבל הכרב הנורחא
לע םילכאמה םעוטש ינפל . הד ועסה הנה
םינורחאה ונד הכוראב ן יד ב ימ לכאש
ינפל ותד ועס רועישכ הכרב הנורחא םאה
ביוחמ ךרבל ן יעמ ג . ׳ הנהו םא לכוא
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
םירבד םיאבש ררועל ן ובאתה :ן וג כ
, םיתיז תוקרי םיחולמ , המוד כו וליפא
לכא רועישכ וניא ךירצ , ךרבל יבישחד
ךרוצ . הד ועסה ן כ קיתעה ז ״רג ב ׳ יס(
) ו״עק . איד הב כ״כו א״חב ללכ( , ) א״מ
ב״מבו ק״ס( ב . ) ׳ המו שיש ן וד ל אוה םא
םילכוא םירבד אלש םיאב ררועל
ן ובאתה םילכואו םהמ רתוי , תיז כמ םאה
שי לע המ ךומסל אלש ךרבל םהילע
הכרב , הנורחא ן וג כו לכואה תוריפ אלש
םיכייש ללכ הד ועסל לכואו םהמ קר יד כ
םילשהל םהיתוכרבב האמ , תוכרב םאה
ן ועט םג הכרב . הנורחא
א״ג מב ׳ יס( ד ״עק ק״ס ) ד ״י בתכ
התושהד ינפל הד ועסה ן יקשמ ד יתעש
תותשל ן המ םג ךותב , הד ועסה אל ךרבי
םהילע הכרב . הנורחא איבהו היאר
ירבד מ לעב רואמה םיחספב בתכש לכד
ךושמיש היתשה ךותב הד ועסה ךשימ
. יכייש א״משנבו ) םש( ז ״רג בו ׳ יס(
) ד ״עק וברה ג ישהל , וילע ן יאשו היאר
. מ״העבמ ן כו ב״מב ׳ יס( ו״עק צ״העש
תוא ) ׳ ח קיסה אלד . א״ג מהכ כ״עו ימ
לכואש םד וק הד ועסה םירבד אלש
םיכייש , הד ועסל ףא םא לכאי םהמ םג
ךותב , הד ועסה אל אבישח הליכא וז
קלחכ , הד ועסהמ ךירצו ךרבל םהילע
הכרב . הנורחא ה״הו לכואה םירבד אלש
לכאי םהמ ךותב הד ועסה ן וג כ יחופת
המד א , המוד כו םא לכוא םהמ רועישכ
ךירצ ךרבל םהילע הכרב , הנורחא ן ויכ
ן יאד ן תכרב האב רוטפל המ ךותבש
, הד ועסה לעו ן כ םניא םיכייש הד ועסל
. ללכ ז ״פלו ימ לכואש התושו םירבד
וניאש ד יתע לוכאל םהמ ךות , הד ועסה
הז ו ללוכ ראש , ן יקשמ סנכנ , קפסל בתכו
א״ייחה לעש ן כ ד יפקי לוכאל אקוד
תוחפ . תיז כמ ב״מבו עירכה םאש לכא
תיז כ ךרבי הכרב . הנורחא ן כו בתכ
צ״לרואב ב״ח ב״יפ( תוא . ) ׳ ז רפסבו
קחציל חיר ן בא( ) ן אנד ד ״וקל ) תוכרב(
קיתעה ירבד א״ייחה לכואהד םירבד
םיאבש ררועל ן ובאתה וניא ךרבמ
. םהירחא לכואהו םירבד םירטפנש
הכרבמ םא םלכוא , הד ועסב םא םלכוא
ינפל הד ועסה ךרבמ , םהירחאל לכואהו
םירבד אלש םיררועמ ן ובאתה לכאי
תוחפ תיז כמ אלש סנכיל . קפסל אלו(
בתכ ג הנמהש לוכאל םירבד מ ולא אלו
, ךרבל אלב . ) ששח
ז ״פלו שי רהז יל ריהז הלו אלש לוכאל
םירבד מ םניאש םיאב ררועל ן ובאתה
רועישכ , תיז כ םג ו אל לוכאל םירבד
ויהש םירטפנ הכרבמ וליא םלכא ךות
הד ועסה םיאבד תפלל . תפה ן כו אל
לוכאל ינימ תונוז מ םהש קפס , תפ םאד
לכאי רועישכ ךירצ ךרבל םהילע הכרב
. הנורחא
םלוא ךורעב ן חלושה ס״וס( ) ו״עק בתכ
:ל״ז ו אטישפו תבשב ן ינתונשכ רחאל
שוד יק ינימ הקיתמ ראשו , םירבד
םתעד בו ד ועבש ן מז רצק ולטי םהיד י
לוכאלו , תפ יאד ווב צ״א הכרב , הנורחא
ירהש שוד יקה אוה םוקמב הד ועס לכהו
אוה . הד ועסהמ . כ״ע ע״עו א״ייחב ללכ(
) א״מ כ״ג ש בתכ אל ךרבל הכרב
. הנורחא כ״או ל״י ג ״הכבד קפס תוכרב
. לקהל ז ״כו תבשב אלו ימיב לוחה יפל
ומעט לש ש״הרעה ן יד מד שוד יק םוקמב
הד ועס וניא ךרבמ הכרב . הנורחא
חנק
ןגמ ץמיס חעק תובא
ןמי פ חעק - הזיא םי רבד םי ורק קפפה הדועפב
ןיד אצי ומוקממ עצמאב תדועפ תפ
ףיעס :א היה לכוא תיבב הז קספו ותדועס ךלהו תיבל ,רחא וא היהש לכוא
וארקו וריבח רבדל ומע אציו ול חתפל ותיב ,רזח ו ליאוה הנישו ומוקמ
ךירצ ךרבל ערפמל לע המ לכאש רזוח ו ךרבמו הליחתב איצומה כ״חאו רומגי
,ותדועס לבא םא רביד ומע ךותב תיבה פ״עא הנישש ומוקמ הניפמ הניפל צ"א
.ךרבל
ףיעס :ב הגה שיו סיקלוח לכב המ בותכש ןמיסב ,הז קר סירבוס יונישש סוקמ
וניא אלא חסיהכ ,תעלה ןכלו סא הניש ומוקמ סוקמל רחא צ"א ךרבל
.'וכ ו ןכלו ימ קספש ותלועס ךלהו תיבל רחא וא היהש לכוא וארקו ורבח רבלל
ומע 'יפא חתפל ותיב וא סוקמל ,רחא רזוחשכ הלועסל צ"א ךרבל ,ללכ אהל תפ
ךירצ הכרב ומוקמב .ע״וכל ןיאו קוליח ןיב רזח סוקמל לכאש רבכ ןיבו סייס ותלועס
סוקמב רחא ןכו סיגהונ תונילמב .ולא מ"מ הליחתכל אל רוקעי ומוקממ אלב הכרב
ןנישייחל אמש חכשי רוזחלמ .לוכאל והימ ךרוצל הוצמ תרבוע ןוגכ עיגהש ןמז הלפת
.רתומ
םא ה ניש ומוקמ ה דועסמ ו ז ה דועסל תרחא וני א ךי רצ ךרבל בוש לע
המ לכ איש ה דועסב ה ינשה ירבדכ .ם ״רומ ש י ו ובת כ ש ףאש וגה נ
ר ו ק מ ת ו ב א
) ב ן ינעלו קפסה ינשה ךאיה ךרבמ לע
םילכאמ ולא רשא שי םהמ םירוטפש
הכרבמ עצמאב , הד ועסה םיאבד
ךישמהל , הליכאה וא תפלל םהב תא
, תפה כ״או אצמנ םרוג ש הז ב הכרב
הניאש הכירצ אימוד המד ורמאש סמב ׳
אמוי ףד ( ) . ׳ ע ת״ושב הוחי תעד ) ן ז ח(
םש םנמא קפקפ לע ג הנמה םעטמ . הז
מ״מו םייס שיד ול לע המ , ךומסל רחאמ
שיש ול הביס , ךרבל יפכו בתכש י״כרבב
ח״וא ׳ יס( ) ו״מ םייסו מ״מד ן יא לוכאל
רתוי תיז כמ ז אש שי ול קפס הכרבב
. הנורחא
) ג ן ינעלו קפסה , ישילשה יא בישח
שוד יק םוקמב , הד ועס ׳ ע המ ונבתכש
׳ יסב . ג ״ער
ה ליח תכל ת כלל םוקממ ,ם וקמל ם יח קולו תפ םהמע ג״ה כ בד אל
ןני ש י י ח אמש ח כשי 143 . ש י ו ם ירמוא רקיעה ד ירבדכ ן״רמ םאו ה ניש
ומוקמ ךי רצ רוזח ל ךרבלו 144 .
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק
ר ו ק מ ת ו ב א
143 . כ״כ ת״ושב ש״מש ן ג מו א״ח ׳ יס(
׳א ) ונג הנמש ימימ םד ק יפאש ׳ הליחתכל
םירקוע םוקממ . םוקמל םג ו אל ן נישייח
אמשל , חכשי ירהש קיז חמ תפ , וד יב
פ״עאו תעד לש ן ״רמ ךירצ ךרבל לע המ
לכאש , םש קפסד תוכרב לקהל ן נירמא
ףא ד ג נ . ן ״רמ כ״כו ח״הכב תוא( א ׳
תואו . ) ד י ח״אבהו פ( ׳ ךיתולעהב תוא
׳ב . ) כ״כו הפיב בלל תוא( ׳ ב . )
144 . ן כ תעד ר״ג ה היד יד י וג ינוסנומ
ל״צז ן ניטקנש ירבד כ ן ״רמ אלו ן נירמא
קפס תוכרב , לקהל צ״לרואבו א״ח ׳ יס(
) ז ״י בתכ שיד קלחל ן יב קפס תוכרב
לקהל הכרבד הניאש הכירצ , וננוד ינכ
הכרבל , הלטבל ג ״הכבד איוהד הכרב
הניאש הכירצ ן נילז א תעד כ . ן ״רמ כ״כו
מ״רג ה והילא א״טילש הבושתב
האבוהש ת״ושב ש״מש ן ג מו . םש
ןגמ ץמיס אפק תובא
ןמי פ אפק - ןי ד םימ םי נורחא
בויח םישנ םימב םינורחא
ףיעס :י שי ןיאש םיגהונ לוטיל םימ םינורחא .'וכ ו
פ״עא רקיעמש ןידה ת בוח םימ ם ינורח א אוה ןי ב ם ישנאל ןי ב ו ,ם יש נל
ש י ובת כ ש ם ישנש וליקה ם ימב ם ינורח א 145 .
ר ו ק מ ת ו ב א
145 . ן כ בתכ הוקמב םימה ג ״ח ׳ יס(
) ז ״י וג הנש םישנה לקהל . הז ב ן תנו
םעט ן ויכש רקיעמש ן יד ה אל ךירצ
הליטנה ן ויכ םילכואש םע , ג לז מ קרו
פ״ע ד וסה םיד יפקמ לע הליטנ , וז
םישנה אל ולביק לע ן מצע הג הנה . וז
ע״עו ח״הכב א״פק( . ) ז ״כ ן כו אבוה
ג הנמ םישנה לקהל םימב םינורחא
ת״ושב טבש יולה קלח ׳ ב ן מיס( ) ג ״כ
תובושתבו תוג הנהו א״ח ׳ יס( . ) ד ״עק
ע״עו רומב העיצקו ) םש( רצואבו יקספ
רוד יסה ן מיס( . ) ד ״מר
ןגמ יג הנמ הכלה תובא אסק
ןמי פ זפק - םי קוי ד חפונב תכרב ןוזמה
תואחפונ תכרבב ןוזמה
ףיעס :א שי םירמוא ךורב עיבשמ ,םיבערל ןיאו ורמואל .'וכ ו
אל ם ירמוא ספדנה ם ירודיס ב וננזה אלו ,וניש עמ מ אלא ןזה ונת וא 146 .
ם ימייס מו ןזה וימח רב תא לכה 147 .
ת יבב לבאה ךרבמ ח סונכ ספדומה
ר ו ק מ
146 . ן כ . ג הנמה אלו םירמוא לאה ן ז ה
, ונתוא ן ושלכו ע״ושה ב״צק( א ) ׳ ן כו
תסריג םהרד ובאה . ד ועו
147 . כ״כ וג הנב םעה . ) ז ״מהרב( ן כו
הכרבב תישילש םימתוח הנוב וימחרב
םילשורי . ן מא
בותכ :רוד יסב ונא״ םיד ומ , ״ךל אלו
ונחנא״ םיד ומ , ״ךל שיו ורמאש
. ״ונחנא״ :םירמואו לא״ , ״ונכי רצת אלו
אנ״ לא . ״ונכירצת יע ח״הכ ק״ס . ל
כ״ומכו א״י םימתוחש הכרב הנושאר
:ךכ ן ז ה וימחרב תא , לכה כ״כ וג הנב
םעה . ) ז ״המרב( ן כו הכרבב תישילש
םימתוח הנוב וימחרב םילשורי . ן מא שיו
קרש םימתוח תכרב הנוב םילשורי . ן כ
יע ׳ תרעה י״רג ה ן ב םיאנ א״טילש ףוסב(
. ) רפסה
ן כו םויסב הכרב תישילשה ספד נ רוד יסב
םתנתמש״ הטועמ םתפרחו . ״הבורמ
ם ירודיס ב ת כרב ןוזמ ה ם ילבאל 148 .
ת ו ב א
ירחא אל יד יל . םתאולה ךא םיבר וג הנ
ג לד ל לע . הז
, םימייסמשכ ינפל השוע םולש שי
:םיפיסומ יכ״ עיבשה שפנ , הקקוש שפנו
הבער אלימ , בוט וד וה הל ׳ יכ בוט יכ
םלועל , וד סח וד וי הל וד סח ויתואלפנו
ינבל ״םד א ן כ( ד יעה יפלב רפס . ) םש
יד חא לא ונכירצת יד יל רשב םד ו שי
םיפיסומ ונייחב״ ייחבו לכ להק תיב
, לארשי הנבת ריע ן ויצ , הנירב ן וכתו
תד ובע שד וקה , םילשוריב ן ומראו לע
וטפשמ בשי , בורקב . ״הנושארבכ
תד ימאבו הצר תבשב םיפיסומ ףאו״ לע
יפ ונלכאש וניתשו ן ברוח ךתיב . ״׳ וכו
רמג ב תכרב ן וז מה םיבר וג הנ חינהל ד יה
לע םחלה םהשכ םיחרוא רמולו חינהל
הכרב לא . ךתיב םיבישמו םהל ךתיבמו
לא . רסחי
148 . חסונבו קייוד מה ן ייועי תיבב . ד בוע
בסק
ןגמ ץמיס בצק תובא
ןמי פ בצק - תכרב ןומי ז ׳גב וא הרשעב
תרימא יתובר״ ״ךרבנ
ףיעס :א ויה ןיבוסמה ,'ג םיבייח ,ןומיזב רמואש דחא םהמ ךרבנ ונלכאש ,ולשמ
םהו םינוע םירמואו ךורב ונלכאש ולשמ ובוטבו ,ונייח אוהו רזוח
רמואו ךורב ונלכאש ולשמ ובוטבו .ונייח
וגה נ ח ות פל ,ןומ י זה בהב ןל ,ך י רב נו אלו ףיס וה ל ת וש רב אכלמ
ה אליע אשידק 149 .
ר ו ק מ ת ו ב א
149 . ךכ . ג הנמה ן כו ספד נ תיבב , ד בוע
אלו םיפיסומ ראשכ תוד ע םיד רפסה
אכלמל״ האליע . ״אשיד ק הנהו א״ג מב
ק״ס( ) ׳ א איבה ירבד מ ק״הוז ה שיר( פ ׳
) םירבד רמול :חסונ בה״ ן ל ״ךירבנו
םעטהו יכ לכ ילימ השוד קד יעב
. הנמז ה הז מו ן יג הונ ן מז מהש :רמוא
יתובר״ רימ ן ילעוו , ״ן ישטנעב םהו
ן ינוע יהי״ םש ׳ ה ךרובמ התעמ ד עו
. ״םלוע ׳ ואכלו שי הומתל לע א״ג מה
המל אל אמינ ן ושלכ רהוז ה אלב
. םייוניש הארנו אטישפד היל א״ג מהל
תנווכב ק״הוז ה חתפיש ילימב החיתפד
לש הנמז ה לככ הנמז ה הוצמד הפב
םד וק תיישע , הוצמה ש״מכ ב״מה ק״ס(
. ) ׳ ב כ״עו ףיד ע רמאיש תאז ן ושלב
רשא םיליג ר . וב רשא כ״ע ושוריפ לש
בה ן ל םירמוא ן ושלב , ז נכשא יכ ן יא
הלעמ התרימאב ן ושלב תימרא , אקוד
ז ״ניאש אלא יכיה יצמת יד כ ד חאתנש
ךרבל . ונארובל הז מו ראובמ וניג הנמ
רמול חסונ יתובר״ , ״ךרבנ אוהו ושוריפ
לש בה ן ל . ךירבנו יכ הז ן ושלה ונאש
ן יליג ר , וב רתויו ן בומ ונל ן ושלמ
. תימרא םנמאו ח״הכב ק״ס( ) ׳ ב ג ישה
לע , א״ג מה רנד ׳ רתויד בוט רמול
ן ושלכ רהוז ה . ש״ע אל יתנבה ומעט
לש רבד רמול ן ושלב , רהוז ה ירהד לכ
תרטמ תרימא בה ן ל , ךרבנו אוהו יכיה
יצמת ן מז ל , ד חיב הז ו השענ לכב ן ושל
. וניביש ן יאו וירבד ב יד כ הייחד ירבד ל
ונינוד א . א״ג מה
המו אלש םיפיסומ תושרב אכלמ
האליע . אשיד ק ׳ יע הפיב בלל תוא(
, ) ׳ ד עקתשיש רבד ה אלו רמאי לכו
ףיסומה תוערג מ . ן תנ לבא ח״ורב תוא(
) ׳ ב , ובשיי ע״עו ח״הכב ק״ס( . ) ב
רומאכו ונירבד םיססובמ פ״ע . רהוז ה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי פ חר - ןי ד הכרב ןי עמ ׳, רחא ׳ה י ני מ תורי פ ׳הו י ני מ
ןגד
תמיתח תכרב לע היחמה לעו הלכלכה
ףיעס :י הכרבב תחא ןיעמ שלש לש תוריפ הצוחד ץראל םתוח לע ץראה לעו
,תוריפה י״אבו םתוח לע ץראה לעו ,״היתוריפ םאו ל״וחב לכוא
תוריפמ ץראה םתוח כ״ג לע .ה יתוריפ
ם יגה ונ רמול ךומס תמיתחל הכרבה ה דונו״ ךל לע ץראה לעו היחמה לעו
״הלכלכה 150 . ןכ ו המיתחב ם ירמוא לע ץראה לעו היחמה לעו ״הלכלכה 151 .
ר ו ק מ ת ו ב א
150 . ן כ . ג הנמה ן כו אתיא רפסב תכרב
הנוהכ ח״מד נ( ׳ מע ו״עקת תוא ד . ) ׳ אוהו
יד כ היהתש לכ המיתחה ן יעמ . החיתפה
אלד ו ד יהכ םירפא ד ״והו תד וקפב
. רז עלא
151 . ן כ ג הנמה קיתעה ן כו אתיא
םירוד יסב . םינשיה ן כו ד יעה ת״ושב
חמשי בבל היד בוע( ׳ יס ׳ ה , ) כ״כו וג הנב
םעה :) תוכרב( ונג הנמ״ חסונב תכרב לע
היחמה לעו . ״הלכלכה ן כו ד יעה ת״ושב
הוחי תעד ) ן ז ח( ג ״ח ׳ יס( ) ו״ט ג הנמש
הז טשפתנ וליפא ינפל . ן ״רמ
הנהו רוקמ םירבד ה איג וסהמ תוכרבב
ףד ( ) . ד מ םשו ראובמ םתוחש לעב
היחמה . ד בלב ן כו אתיא , ף״ירב ם״במר
ג ״פ( ׳ לה ג ״י ) תוכרבד ד ועו הברה
. םינושאר םנמא רוטב ׳ יס( ) ח״ר קיתעה
תחסונ לע״ היחמה לעו . ״הלכלכה ן כו
סרוג ירבד ב תוד ומח לע ש״ארה תוא(
. ) ל״ק כ״כו אינתב יתבר תוא( , ) ט״כ
ד ״רבו םהרד ובא ףד ( . ) ד ״עש ן כתיו
פ״עש םהירבד לחה ג הנמה הז ה ד וע
ינפל ן ״רמ כ״שמכו ג הונב המכחב בורד
יג הנמ סאפ םה פ״ע . א״ד רה רנו ׳ ז ״פעד
ךשמנ ונג הנמ הז ב פ״ע תטיש , רוטה
רשאו איה םג תטיש ש״ארה ירבד ל
םחלה . תוד ומח ונכשמנו פ״ע
, םהרד ובאה טשפתנו ג הנמה הברהב
. תוליהק ׳ ע רפסב רצוא יקספ רוד יסה
ן כש םיג הונ יאצוי , וקורמ , הירוס , אטיל
. ן ילופו רפסבו ילע סד ה בתכ ן כש ג הנמ
. סינות
םלואו םינורחאב והמת לע רקיע , חסונה
ירהש ן יא ן ימתוח , םינשב אתיאד כ מג ב ׳
תוכרבב ףד ( ) . טמ ׳ ע רפסב חמשי בבל
ה״ס( תוא ) ז ״ט ירחא ד יעהש ונג הנמש
א ״יו םימתוחד לע ץראה לעו היחמה דבלב 152 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ד סק ןגמ ץמיס חר תובא
רמול לע היחמה לעו , הלכלכה המת
ירהש ן יא ן ימתוח . םינשב צ״לוראבו
ב״ח ׳ פ( ו״מ תוא ) ה״מ בתכ תמאבש
ג הנמה רמול לע . היחמה םנמא םצעל
אישוקה שי רמול פ״ע המ שריפש
א״בטירב תוכרבב םש תכרבבד שד קמ
תבשה לארשיו , םינמז הו ושקהש מג ב ׳
ךיא םימתוח , םינשב וצריתו ץוח , וז מ
יפ והלוכד ן ינע . השוד ק נ״הו ל״י לעד
היחמה לעו הלכלכה לכה ן ינע חבש
. ן וז מה ע״עו רפסב רצוא יקספ רוד יסה
) םש( המ בתכש בשייל ד וע . הז ב
םנמאו םג צ״העשב ק״ס( ) ב״נ המת לע
תחסונ רוטה םהרד ובאו א״ג מהו
, וקיתעהש ירהד האד יחי , םה לבא שי
ריעהל לע צ״העשה ד בלמד רוטה
םהרד ובאו ן כ אצמנ םג אינתב . יתבר
הברהו םינורחא וטקנ . םהירבד כ ׳ ע
, שובלב יקספ , יטנאקיר ץ״בעי , ורוד יסב
ן כו איבה יכרבב ףסוי םשב , ט״קלהה
ע״ושציק ׳ יס( , ) א״נ ן ב שיא יח פ( ׳
) יעסמ . ד ועו םג ו ד יב םירפא תד וקפבו
רז עלא וד ד יצ . ן כ רפסבו תוחרוא וניבר
א״ח מע( ׳ ) ח״ס אתיא ן כש ג הנ
רלפייטסה . ל״צז
הארנו חסונד הז ססובמ לע ךה אללכ
ךירצד היהתש המיתחה ן יעמ . החיתפה
׳ עו ליעל ׳ יס( ) ח״יק ונראיבש ט״המד
םימתוח עינכמב , םינימ םיסרוג הל
תליחתב הכרבה . םינימ ש״כו וננוד ינב
אוהש שממ ן יעמ , החיתפה םיחתופש
לע״ היחמה לעו , ״הלכלכה כ״ע
םימייסמ ן יעמ . החיתפה טרפבו יפל המ
ונרכז הש ליעל ג הנמהד רמול ךומס
המיתחל הד ונו ךל לע ץראה לעו היחמה
לעו הלכלכה אלד ו( ד יהכ םירפא תד וקפו
, רז עלא ׳ יע הרעה , ) האבה יוהד ז ״יפל
שממ ן יעמ לכ הכרבה . הלוכ
152 . ן כ רמא י״רג ה וג ינוסנומ , ל״צז ן כש
, לביק ינפלש המיתחה םירמוא לע
היחמה לעו , הלכלכה לבא המיתחב
םירמוא קר לע . היחמה ה״כו י״רג ה
ן מאמ א״טילש ףוס( . ) רפסה
שיו םיג הונ ד מול הד ונו ךל ׳ ה , וניקולא
ן כ אתיא ח״אבב ב״ש( יעסמ א . ) ׳ ךא
השעמב םיסינ ףד ( ) ב״יק ריעה ס״טד שי
. וירבד ב םנמא ירוד יסב ח״אבה ן וג כ
רוד יס ד וע ףסוי יח ספד נ . ל״נהכ . ע״צו
שיו םיג הונ לעש ן ג ד י״א םירמוא לע
התיחמ לעו , התלכלכ אימוד לעד
היתוריפ בתכש ן ״רמ רמול לע תוריפ
. י״א ׳ ע י״כרבב ק״ס( ) ׳ י םשב תוכלהה
תונטק ן יג הונש , ן כ אלו אצמ ךמס
. ג הנמל מ״מו בתכ ן יאד תונשל ג הנמ
, םינושאר בושו אצמ רפסב רותפכ חרפו
. ן כ
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי פ טי ר - תכרב תאדוה די חי ה
תכרב למוגה םישנל
ףיעס :א העברא םיכירצ ,תודוהל ידרוי םיה ולעשכ ,הנממ יכלוה ו תוירבדמ
ועיגישכ ,בושיל ימו היהש הלוח ,אפרתנו ימו היהש שובח תיבב
םירוסאה .אציו ךנמיסו לכו םייחה ךודוי הלס שוב״ח״ ןירוס״י״ ם״י״ .רבד״מ״
גהנמה טוש פה ןיא ש ם ישנ ת וכ רבמ תכרב למוגה ירח א ה דיל 153 .
תרימא םיקופפ ינפל תכרב למוגה
ףיעס :ב המו ,ךרבמ י״אב ה״מא למוגה םיבייחל תובוט ינלמגש לכ .בוט
םיעמושהו ,םירמוא ימ ךלמגש לכ בוט אוה ךלמגי לכ בוט .הלס
ר ו ק מ ת ו ב א
153 . ן כ ד יעה סב ׳ תמשנ םייח ן ואג הל
יבר עשוהי וג ינוסנומ ל״צז ךרע( תכרב
. ) למוג ה בתכו אלש עד י םעט . רבד ה כ״כו
ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס( ס :) ׳
וקורמב״ אל וג הנ םישנה ךרבל תכרב
. ״למוג ה ךיראהו הז ב ת״ושב תרטע
המלש ן מיס( ) א״י בושייב ן ינעה המכב
יפנא ׳ סבו ישרש יג הנמ ז נכשא םג
םמוקמב אל וג הנ םישנה . ךרבל ע״עו
הז ב ת״ושב תחנמ המלש ׳ יס( ב״ח ׳ ד תוא
) א״ל ד יעהש ן יאש םישנה תוג הונ ךרבל
הכרב . וז כו ׳ םעטש רבד ה ינפמ , תועינצה
לכד הד ובכ תב ךלמ . המינפ מ״מו תד לויב
םיבר םיג הונ םילשוריב ךרבל םיליג רד
םיבורקה ףסאתהל התיבב . ש״ע ן כא
ונג הנמ םג ש הז ב אל תוד יפקמ . ךרבל
, בג א המ שיש םיג הונ העיסנבש ד יעמ
ריעל ן יכרבמ למוג ה פ״ע המ קספנש
ע״ושב ףיעס( ז ) ׳ ד רפסבד ן יג הונ ךרבל
ן יכלוהשכ ריעמ , ריעל ינפמ לכש
םיכרד ה תקז חב . הנכס והימו תוחפב
הסרפמ וניא . ךירצ . כ״ע הארנ טושפ
םג ש ינבל ד רפס ונימיב ן יא ךרבל למוג ה
לע העיסנ ריעמ ריעל רתוי , הסרפמ הנהד
רוקמ ירבד ע״ושה רפסמ תרות םד אה
ן ״במרהל אבוהש , י״בב ראובמו םש
פ״כעש ךירצ תקז ח , הנכס ונימיבו
םיכרד בש ן יא תקז ח תנכס , םיטסיל ן יא
. ךרבל םאו( םושמ תונואת , םיכרד םג
ריעב ונייה םיכירצ ךרבל םושמ ךכ
כ״שומכו רואב ן ויצל ב״ח קרפ ד י תוא
) במ ן יאו היאר הממ ג הנמהש היה ךרבל
י נפלו הכרבה ם יגה ונ רמ ול ם יקוספ :ולא ה יוללה ״ ה דוא ׳ה לכ ב בבל
דוס ב ם ירש י ,ה דעו ודוה ׳ה ל יכ בוט יכ ם לועל ,ודס ח ו ד ו י ׳ה ל ודסח
וי ת וא לפנו ינבל ״ם דא 154 .
וסק ןגמ ץמיס טיר תובא
ר ו ק מ
םיעסונשכ ריעמ , ריעל יכ םש היה יוצמ
תנכס םיטסיל לע . ךרד ה ן כו יתעמש
ש״ירג המ בישילא א״טילש רבתסמש
ונימיבש םג ינבל ד רפס ן יא ךרבל עסונב
ריעמ ריעל םישיבכב ן יאש םהב תנכס
, םיטסיל ן כו יתעמש םשב צ״ברג ה אבא
ת ו ב א
לואש ל״צז ן כש . ותעד ע״עו ת״ושב
צ״לרוא , ) םש( יעו ׳ תרעהב א״רג ה ראמע
א״טילש המבו ג הנש ב״רג ה ונד ילוט
א״טילש . ךרבל
154 . ן כ ג הנמה . טושפה כ״כו ת״ושב
ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס( . ) ה״נ
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי פ גכר - י מ הדלי ש ותשא ׳וכו
תכרב בוטה ביטמהו תדילב ,ןב וא ונייחהש תדילב תב
ףיעס :א הדלי ותשא רכ ז ךרבמ בוטה ,ביטמהו םגו איה הכירצ ךרבל .ןכ ..הגה
שיו ובתכש וגהנש לקהל הכרבב וז הניאש הבוח אלא ,תושר הזמו טשפתנ
סיברש סיליקמ ולאב .תוכרבה
אל וגה נ ךרבל ת כרב בוטה ביטמה ו ת דילב ןב 155 , ןכ ו אל ם יכרבמ
ונייח ה ש ת דילב תבה 156 .
רו קמ תו בא
155 . ן כ ד יעה ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח
׳ יס( ) חפ ל״ז ו ג הנמה טושפה ימש
ד לונש ול ן ב רכז וניא ךרבמ , מ״הוטה
ירבד כ א״מרה הכרבש וז איה תושר
אלו . הבוח . כ״ע ן כו וג הנ םיבר
תוליהקמ , ד רפס ן כ ד יעה ן בה שיא יח
א״ש( ׳ פ האר תוא ח ) ׳ אלש וג הנ
םלועה ךרבל הכרב . וז ן כו בתכ הפיב
בלל תוא( א , ) ׳ ד סחבו םיפלאל תוא(
, ) ׳ ד םאיבהו ח״הכה ק״ס( . ) ׳ ו
156 . ן כ . ג הנמה רוקמהו הכרבל אוה
הנשמהמ הרורב ק״ס( ) ׳ ב רחאלש
בתכש ן יאש םיכרבמ מ״הוטה לע , תב
וליפא אוהשכ ן יינועמ , תונבב :בתכ
מ״מו״ הארנ יל טושפ םעפבד ן ושאר
האורשכ התוא ךרבמ , ונייחהש ימד
ערג האורמ תא וריבח רחאל ׳ ל םוי
חמשו ותייארב ךרבמד . ״ונייחהש ךא
תעד ש״ירג ה בישילא א״טילש אבוה(
רפסב ב״הז ו פ ׳ ) ח״י םג ש ינבל ז נכשא
ן יא ךרבל הכרב . וז ן כו עמשמ
תמיתסמ לכ יקסופ ד רפס אלש ואיבה
שוד יח . הז כ״כו רפסב תכרב רישה
חבשהו קרפ( א״י ) ׳ ד והז ש ג הנמ
, ד רפס אלד ושוד יחכ לש , ב״מה
םלועמש אל ונעמש הכרב . וז אוהו
ש״כ הממ אלש םיכרבמ בוטה ביטמהו
הרכז נש מג ב . ׳
ן ינעבו תכרב ונייחהש לע םילכ , םישד ח
בתכ טקלב חמקה תוא( כ ) ׳ ג הנמהש
טושפ ן יאש ן יכרבמ קר לע ילכ השיבל
, םישד ח לבא אל לע ילכ . שימשת
םיקד קד מהו ן יכרבמ אלב םש תוכלמו
וליפא לע תלצחמ . השד ח
חסק
ןגמ ץמיס וכר תובא
ןמי פ וכר - האורה י חרפ ןלי אה המ ךרבמ
ףיעס :א אצויה ימיב ןסינ הארו תונליא ןיאיצומש חרפ רמוא .'וכ ו
וגה נ ךרבל ה כרב ו ז לוח ב דעומה חספ אלו דימ ש ארב .ש דוח ש י ו
ת ומוקמ וגה נש ךרבל ורס יאב .גח וגה נו ה כרבל בורב םע תרדה
ךלמ 157 .
ר ו ק מ ת ו ב א
157 . רנ ברעמה ףד ( . ) ד ש ׳ עו הד ג הב
לש חספ - ברע חספ ח״רהל ן הכ
סינותמ תכרב( תונליאה תוא כ ) ׳ בתכש
עיג הבד ח״ר ד ימ , ךרבי םושמ םיז ירז
, ן ימיד קמ אלו עד י םד אה תא , ותע ן כל
ז רד ז י ךרבל , ףכית הוצמו אבה ךד יל
לא . הנצימחת םנמא רחאמ םאש ךרבי
הכרב וז אל היהת בורב , םע ג הנמה
ן יתמהל . רוביצל פ״עאו שיש םיקסופ
ל״סד ן ינעד ן יז ירז ףיד ע בורמ , םע ל״י
אכהד יתכא אל יטמ ונמז , ךרבל ירהש
ן יא תונליאה וינפל . תעכ קרו םא עריא
ול םיאורש ךרבי . ד יחיב טרפבו יפל
המ היהש יוצמ המכב ירע וקורמ
תונליאב םרט הבלבל ד ע , מ״הוח ל״י
ן יאד הז ב ג הנמ . ללכ . ע״צו
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמי פ זכר - תכרב םיקיזה
תכרב םיקיזה םשב תוכלמו
ףיעס :א לעו םיקרבה לעו םימערה ןעו תוחורה ובשנש ףעזב לע לכ דחא ולאמ
רמוא ה״אב השוע השעמ תישארב םאו הצרי רמאי וחוכש ות רובגו
אלמ .םלוע
ש י ם ירמוא אלש ךרבל לע ם יקרב ם ימערו םשב ת וכ למו 158 .
ר ו ק מ ת ו ב א
158 . ן כ יתעמש ש״רג המ שאשמ ל״צז
אלש םיכרבמ תוכרב ולא םשב . תוכלמו
ן ינעלו תכרב ליפמה ׳ ע ח״הכב ׳ יס(
ט״לר ק״ס ) ז םשב רפסה ךריב תא
םהרבא שיש םיג הונ ךרבל אלב תרכז ה
םש לבא אל האר ימ בתכש ן כ לע ן כ
שי ךרבל םשב . תוכלמו ג ישהו לע
תיבה . ד בוע לבא יתעמש ש״רג המ
שאשמ ל״צז אל ךרבל הכרב וז םשב
. תוכלמו
ץמיס בלר תובא
ןמי פ בלר - םי רבד םי רופאה תושעל תעשב החנמה
תלפת החנמ אלב תרזח ץ״שה
ףיעס :א םא העשה הקוחד וללפתי שחלב כ״חאו רמאי חילש רוביצ ןגמ היחמו
הנעיו ,השודק םייסמו לאה שודקה םא ןיא תוהש םויב רומגל ח״י
.תוכרב הגה א"יו ללפתיש ץ״שה סע להקה לוקב סר ןכו .ןיגה ונ
וגה נ לקהל גלדל לע ת רזח ץ״ש ה תלפתב החנמה ללפת מו ץ״ש ה לוקב
םר דע לאה שודקה ם שמו ךיש ממ .ש ח לב ובת כ ו םיקסופה אוה ד
ם ושמ םעהש ןי דורט ןה יקסעב אלו ולכ י ןי ווכ ל ,יוא רכ בש ח נו העשכ
ה קוח ד 159 .
ןפוא תרזח ץ״שה ןיאשכ תלפת שחל
:םש ןפ וא ו הרזחה אוה ,ךכ ץ״ש ה רמוא לוקב םר תליח תמ תלפת ,ח ״י
לכ ו רוביצה ם ירמוא ומע הלמ ,ה למב רמ וא ו ה שודק ת כ רבו התא
ר ו ק מ ת ו ב א
159 . כ״כ י״בב ׳ יס( ד ״לר ה״ד
) ן יללפתמו םשב ובלכה , ) ז ״כ( ךירצש
ריז חהל הלפתה ומכ תירחשב םא אל י״ע
, קחד ה לבא םיד רפסה אל םיג הונ רוז חל
חילש רוביצ הלפתה , החנמב אלא
ללפתמ חילש רוביצ לוקב םר רמואו
השוד ק תכרבו התא , שוד ק כ״חאו רמוא
תויעצמאה שחלב םע , רוביצה ליחתמו
הצר לוקב םר רמוג ו ותלפת לוקב םר
. כ״ע כ״כ וג הנב םעה תלפת( תירחש
החנמו תוא ) טי ת״ושבו הוחי תעד
. ) ן ז ח(
שרושו ן יד תרז ח ץ״שה סמב ׳ ה״ר ףד (
. ) :ג ל קספנו רוטב ע״וש ׳ יס( , ) ד ״כק
איהו הנקת הנקתנש יד כ איצוהל ח״ד י
תא ימ וניאש . יקב ם״במרבו ת״ושב ראפ
רוד ה ׳ יס( ) ח״מק בתכ ׳ יפאד םוקמב
םלוכש ן יאיקב אל הלטב , הנקתה אלו
יוה רד ג ב הכרב הלטבל . ש״ע תלחתבו
רפס השעמ חקר האבוה תבושת ונב ׳ ר
םהרבא ן כו( ד ״בוה ת״ושב ז ״בד רה ד ״ח
׳ יס ) ד ״צ ם״במרהש לטיב תרז ח ץ״שה
. םירצמב א״קמבו םש ראיב היהש ומעט
לש ם״במרה הז ב ינפמ םרג נש הז מ
לוליח , ׳ ה ויהש םלוכ םיחישמ תעב
תרז ח , ץ״שה תע תושעל . ׳ הל ז ״בד רבו
) םש( חיכוה רושימ ז ״כש היה , ונמז ב
יפכו בתכש ם״במרה ומצע תיבבד תסנכ
ןגמ יג הנמ הכלה
,ש ודק כ ״ח או ךימנמ ולוק רמ וא ו ת ויעצמאה שח לב םע ,רוביצה ב וש ו
ליח ת מו הצר לוקב םר רמ וגו ות לפת לוקב םר 160 .
ר ו ק מ ת ו ב א
אלש םילז לז מ תרז חב ץ״שה ומייקי
תרז ח . ץ״שה
םלואו ת״ושב ש״בשרה ׳ יס( ) ו״נ בתכ
םשב רפס , לוכשאה ן יאש םיללפתמ
תרז ח . ץ״שה ן יאו , שוחל ן ויכד ן יאש
יאנפ הרוד יסל יתא . ריפש הברד או ויבא
ץ״בשתה היה הצור ולטבל לכמ . לכו םג ו
ת״ושב ט״יבמה ףוס( רפסה ׳ יס ) צ״ק
ירחא לאשנש םא ריז חהל תרימא תרז ח
ץ״שה . המוקמל בתכו קיד צהל ג הנמה
אלש רוז חל הלפתה פ״כע תלפתב החנמ
רחאמ םעהש ן יד ורט . ן היקוסיעב
כ״פעאו בתכ םייקל תרז ח ץ״שה לככ
. רשפאש םג ת״ושב ח״בלרהמ ׳ יס( ) ו״ט
קיז חה ג הנמב אלש רוז חל לע תוליפתה
וננמז ב רחאמ ן יאש שיא םש לא ובל
רמאנה . וב ג ״הנכבו ח״וא ׳ יס( ) ד ״כק
איבה לבח םיאיבנ ומיכסהש לוטיבל
, תורז חה הברהשו תומוקמ וג הנ אלש
רוז חל הלפתה םג תבשב , ט״ויו
םיללפתמשכו תיבב . לבאה ראובמהו
ירבד מ , םיקסופה וקיז חהש ג הנמב בתכש
י״בב אלש םירז וח הלפתה תליפתב
, החנמ רחאמ םעהש ן יד ורט . םהיקסעב
המו םג קלחש ן מ םיקסופה ל״נה
םירבוס לטבל תורז חה לכמ , לכ ת״ושבו
םימ םייח ) שאשמ( א״ח יס( ׳ ) א״נ ךיראה
תוכירא הלוד ג לטבל תורז חה לכב
תולפתה רחאמ ונימיבש לטבתנ לכ
ן ינעה ךירצש היה תאצל ן מ , הנקתה יכ
םתוא םניאש םיאיקב אל םיטמ ן ז וא
ן ווכל לכל , הכרב םג ו םניא םיניבמ המ
רמאנש . ש״ע םנמא ותנעט , הינשה םאש
םניא םיניבמ םניא םיאצוי , ח״ד י םלענ
ן ואג המ ל״צז יפל העש ג הנמד םלועה
י״שרכ םיאצויש םג םניאב . םיניבמ
ר״ושו ן מיסב ב״מ םש וריעהש ול , ז ״ע
בתכו בשייל מ״כמד תרוש הכלהה אל
. ךכ אלו םייקנ ג הנמה םא ן יא ן כ תרוש
. ן יד ה רקיעבו וירבד ן ייד ע ךירצ , ד ומלת
םאה ג ״הכב ירקימ הלטבש . הנקתה
רחאמד ס״וסש ימ וניאש יקב לכוי תאצל
, ח״ד י ל״י ריפשד הראשנ הנקתה
. המוקמב
אטשוקלו אתלימד ונג הנמ לקהל פ״ע
כ״שמ , ובלכב אכיהד העשהש הקוחד
ן יא םישוע תרז ח . ץ״שה קספנו ן כ
ע״ושב ן אכ ן מיסבו . ד ״כק ן כו ראובמ
ץ״בשתב םיליקמד רחאמ ן יאש , יאנפ
בשחנו תעשכ . קחד ה ן כו שי ד ומלל
תבושתמ ט״יבמה ) םש( תעשש החנמה
הקוחד יפט ראשמ , םינמז ה אוהש
עצמאב םויה םיסומעו . םהיתוד ריטב
יפלו םעט הז םוקמב ן יאש ן מז ה , קוחד
טרפבו םא ומייקי רועיש , ז ״חאל ן יאש
רוביצה ז פחנ רוז חל , םהיקסעל הרואכל
שי םייקל תרז ח . ץ״שה
160 . ן כ ג הנמה . טושפה ן כו אתיא י״בב
׳ יס( , ) ד ״לר ן כו יתאצמ ח״בלרהמב ׳ יס(
. ) ו״ט ףיסוהו אוהש יד כ ולכויש רוביצה
תונעל . םיד ומ רוקמהו הז ל , הארנ םנמאד
רקיע םעט תנקת תרז ח ץ״שה ח״יד
בעק
ןגמ ץמיס ג לר תובא
ןמי פ גלד - ןמז תלפת החנמה
תלפת תיברע ינפל תעיקש המחה
ףיעס :א 'וכ ו וישכעו וגהנש ללפתהל תלפת החנמ דע הלילה ןיא ללפתהל
תלפת תיברע םדוק תעיקש .המחה םאו דבעידב ללפתה תליפת
תיברע גלפמ החנמה הלעמלו .אצי תעשבו קחדה לוכ י ללפתהל תליפת תיברע
גלפמ החנמה .הלעמלו הגה ןדידלו תונידמב ולא ןיגהונש ללפתהל תליפת תיברע
,לפמ החנמה ןיא ול ללפתהל החנמ ,כ״חא דבעידבו וא תעשב קחדה .אצי
הברה ת וליה קמ ם ידרפסה ם יגה ונ אלד ,ן״רמ כ ם יללפת מו החנמ
ת יברעו רח אל גלפ החנמה ם דוק ,ה עיקשה ןכ א אל וגה נ ברעמב
ימינפה לקהל ה זב ם לועלו ןי א ם ידקה ל ת ליפת ת יברע ם דוק העיקשה
יכ םא תעשב קחדה ןוג כ ת ומוקמב ץוח בש ץראל ה עיקשה ש
ר ו ק מ ת ו ב א
תוכרב אוה יד כ איצוהל ח״ד י תא ימ
וניאש יקב ראובמד כ ׳ סמב ה״ר ףד (
. ) :ג ל םלוא ן יא הז םעט , יד יחי ש״ארבד
סמ ׳ הליג מ ג ״פ ן מיס( ) ׳ ז ראובמ םעט
ףסונ תרז חל ץ״שה לוקב , םר ג ״עא
ונלוכש ן יאיקב , וישכע אוהד םושמ
יאולהד ללפתיש םד א לכ םויה . ולוכ
ד ועו ן ז חהש רד סמ הלפתה םעפ הינש
יד כ ונעיש להקה , השוד ק םג ו הוצמ
תונעל םיד ומ כ״ע רוז חמבו ירטו והחד
ן יאש בויח תונעל , השוד ק קר הביבחש
, איה ךא רוטב איבה ומעט לש . ויבא
אצמנ םאד םיצור לטבל תרז ח , ץ״שה
יהנ ן יאש ן ורסח ד צמ וניאה , יקב וניאד
חיכש , ונימיב ךא םיד יספמ תיינע השוד ק
םיד ומו רשא םרובע םיג הונ רמול השוד ק
םיד ומו לוקב . םר
ראובמו ד וע ח״בלרהמהמ ) םש( לכש
להקה םיליחתמ תליפת ח״י ד חיב םע
. ץ״שה ג הנמו םיז נכשאה אל , ךכ אלא
םיניתממ ד ע רמג , השוד קה ז או םיליחתמ
להקה . םתלפת הארנו םג הנמד ד סוימ
פ״ע א״מרה ׳ יס( ) ד ״כק בתכש פ״כעש
ד חא ראשי תונעל . ן מא ן כלו םניא
םיליחתמ ד חיב םע . ץ״שה ונבתכו ן מיסב
ד ״כק קפתסהל ימב ללפתמש רוביצב
םיג הונש ללפתהל החנמ אלב תרז ח
ץ״שה אלו םיליחתמ םלוכ םע , ץ״שה
ךאיה ג הני םאד ליחתי םע ץ״שה ן יא
ן אכ הרשע , םיליחתמש לולעו ד יספהל
ןגמ יג הנמ הכלה
,תרחאתמ ט רפבו לי לב תבש ש י לקהל ןוי כ י ״ע ד תלבק תבש ה שענ
ה לילכ 161 .
תליפנ םיפא החנמב
:םש וגה נ ה ברהב ת ומוקמ אל לופי ל םיפא ללכ תלפתב .החנמה
ם עטמו ם ושמ םעהש ןי דורט םהיקסעב ם ניאו ם ילוכ י ןווכ ל זא
ר ו ק מ ת ו ב א
תלעמ הלפת . רוביצב ארבתסמ ג ״הכבש
ן יתמי םג אוה יד כ םלוכש וליחתי ד חיב
ז או בשחי הלפתכ . רוביצב
161 . ן כ . ג הנמה כ״כו קמעב עשוהי ו״ח
יס( ׳ :) ג כ ךכו ויה םיג הונ וקוראמב אלש
ן יללפתמ תיברע קר ירחא תאיצי
םיבכוכה , הלילב אלו היה ג הנמ ללכב
ללפתהל ינפל הלילה רוז חלו תורקלו
ש״רק ירחא תאיצי םיבכוכה עוד יכ לכל
יאב ירעש . ״וקוראמ ךכו יתעמש ר״ג המ
ד וד היד בוע א״טילש םלועמש אל וג הנ
ללפתהל תיברע םד וק . העיקשה ראבנו
רוקמ . םירבד ה אתיא תוכרבב ףד ( ) . ז כ
אתג ולפ ׳ רד הד והי , ן נברו ׳ רלד הד והי
ן מז תליפת החנמ ד ע ג לפ , החנמה
ן נברלו ד ע . ברעה תנקסמו ׳ מג ה , הכלהל
ד בעד רמכ ד יבע ד בעד ו רמכ . ד יבע
ש״ארבו וניברו הנוי ובתכ א״אד תושעל
םעפ רכ ׳ הד והי םעפו , ן נברכ יוהד יתרת
, ירתסד אלא וא םלועלש ללפתי , ן נברכ
החנמ ד ע ברעה תיברעו רחאל , ברעה וא
םלועלש ללפתי רכ הד והי החנמ ד ע
, ג לפ תיברעו רחאל ג לפ . החנמה ן כו
קספ . ע״ושב
אלא י״בבש ד יעה תמד קמש אנד וג הנ
םלועה לקהל , ךכב פ״עאו םיללפתמש
תלפת החנמה רחא ג לפ החנמה אל
וענמנ ללפתהלמ תיברע כ״ג התואמ
, העש פ״עא יוהד ירת ילוק ירתסד
, יד ד הא רשפאו יכמסד לע ת״ר ן ינעלד
הליפת וליקה . הז ב . ש״ע ן כו יתאצמ
איד הב שוריפב ץ״בשרה ס״מע תוכרב
) םש( בתכש ן ושלמד מג ה ׳ אפוג ד בעד
רמכ ד יבע ן ניקייד ונייהד וליפא והייורת
ותואב , םויה ג הנמכו הברה . תומוקמ ׳ עו
ד ״הרתב ׳ יס( א ) ׳ ת״ושבו ל״ירהמ ׳ יס(
) ה״מ םג הנמש היה ללפתהל תיברע
רחאל ג לפ החנמה ךא( אל ראובמ םש
יתמ וללפתה , החנמ רשפאו םד וק . ) ג לפה
ן בבו שיא יח א״ש( פ ׳ להקיו ז ) ׳ בתכ
:ל״ז ו ז ״כו אניד מ מג ד , ׳ ךא וישכע וג הנ
לקהל , ךכב יד בעו ירת ילוק ירתסד
יד ד הא ללפתהל החנמ תיברעו רועיש
רחא ג לפ , החנמה שיו םהל לע המ
. וכומסיש והימ אל וג הנ לקהל ךכב אלא
רובצב . כ״ע ן כו שרופמ ימלשב רוביצ
ן מז ב( תלפת החנמה ד ומע , ) אק רחאש
איבהש תעד י״בה בתכ ן כד ׳ רנ ירבד מ
י״ראה ל״ז היהש רהז נ ד אמ אלש
ללפתהל החנמ אלא ד ע תעיקש , המחה
שיו ללפתהל ׳ ג תולפתה בורק רתוי
, םויל ארקיו ש״רק רחאל , כ״הצ אמלא
ללפתה תיברע ינפל . כ״הצ שיו[ ן וד ל
וירבד ב היארב ירבד מ י״ראה , ל״ז
ד עק
ןגמ ץמיס ג לר תובא
.יוא רכ וני מ י ב ו רח אמ וגיה נה ש אלש ם ילפונ לע םהינפ ,שממ וני א ו
ךירצ ה נווכ ,ה לודג הארנ ןיא ש לקהל אלש לופי ל לע םהינפ םג
החנמב 162 .
ר ו ק מ ת ו ב א
רשפאד י״ראהד ל״ז ד יפקה פ״כע
ללפתהל תיברע רחאל , העיקשה הז ו ליק
יפט ובשחל . הלילכ ׳ עו ן מקל . ]הז ב ן כו
קיתעה ח״הכב ׳ יס( ג לר ׳ תוא ) ב״י םשב
ח״הד ה ד סחהו . םיפלאל
מ״כמו לכ המ וניצמש וג הנש לקהל אוה
תלפתב , רוביצ כ״שמכו , ח״אבב פ״עו
א״ג מה ק״ס( ז ) ׳ ן ירבוסד חרוטד אוה
ףוסאל רוביצה םעפ , הינש ן כלו , וליקה
לבא ד יחיב ן יא . לקהל פ״כו צ״לואב
ב״ח פ( ׳ ו״ט לה ׳ ׳ו . ) ע״עו ח״אבב ) םש(
לקהש השאב . הד ורט
םלוא ן ״רמ ומצעב בתכ תעשבד קחד ה
שי ךומסל לע ת״ר ללפתהלו תיברע ינפל
, ברעה לבא בתכ ב״מה ק״ס( ) א״י ז ״כד
קר םא ללפתה החנמ םד וק ג לפ , החנמה
ז אד אצמנ אלד יוה יתרת . ירתסד
וירבד כו אתיא יריאמב תוכרבב , םש םאד
ותואב םויה ללפתה החנמ , םד קומ
תיברעו רחאל ג לפ , החנמה פ״עא ד יבעש
יתרת ירתסד ריפש , ימד אימוד ינשד
ן יליבש הז בד רחא הז םהינש . םירוהט
ד ״והו קיז חמב . הכרב רד ג בו תעש , קחד ה
׳ ע רמאמב יכד רמ ימד ותעד ש תאצל
ךרד ל ד ״העש . ירקימ תיברעבו רחאל
תינעת רבכ וג הנ םלועה לקהל הז ב םושמ
. השלוח
םייסו ב״מב פ״ע ירבד א״ג מה ן ג מו
, םירוביג ן כו אתיא ח״הכב , ) םש( םאש
י״ע אלש וללפתי רוביצב היהי חרוט
םצבקל , תינש שי ךומסל לע ת״ר
ללפתהל החנמ תיברעו הז ב רחא . הז
רומאכו אל עמשנ תוצראב ברג מה לקהל
. ךכב ילואו ינפמ ויהש רוביצה םיפסאתמ
בוש ללפתהל תיברע וא ינפמ החנמש
היה ךומס תאירקל , ברג מה וניתמהו טעמ
ד ע ברג מה ףכיתו וללפתה . תיברע לבא
םוקמב השקש ףוסאל תא רוביצה םעפ
הינש תליפתל , תיברע רשפא הז בש שי
ךומסל לע ת״ר תערכהכ ב״מה . ע״צו
פ״כע ׳ רנ םוקמבד ךרוצה שי לקהל
ללפתהל תיברע רחאל תעיקש . המחה
כ״שמכ ב״מה ׳ יס( ז ״סר ק״ס , ) ׳ ג
ל״היבבו , םש ש״היבבש שי ךומסל
לקהל יפט ובישחהל . הלילכ ףסונו הז ל
בתכ ת״ושב צ״לוא ב״ח ) םש( קייד ל
תעד מ ן ״רמ תליחתש ן מז תליפת תיברע
אוה , העיקשהמ אלו , כ״הצמ כ״שממ ן יא
ללפתהל תליפת תיברע םד וק . ח״היקש
עמשמד רחאלד ן כמ . רתומ ׳ עו םש המ
ראיבש . הז ב ן כו היה ג הנמה ללפתהל
תיברע ףכית תאירקמ . ברג מה
המבו וג הנש המכ תוליהק ללפתהל לילב
תבש ינפל העיקשה ע ׳ ן מקל יס( ׳ ) ג ״סר
םשב , א״ג מה שיש םעט רתוי לקהל , הז ב
רבכש והניוש הלילל י״ע תלבק . תבש
162 . ן כ וד יעה , םיבר ךכש ג הנמ הברה
ירעמ ברעמה אלש לופיל לע םהינפ
. החנמב ן כו ד יעה ת״ושב יחבז קד צ יס( ׳
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ט ) ׳ ן כש ג הנמ . ד ד ג ב ן כו ג הנמ םרא
אבוצ רוד יסבו תסנכ הלוד ג ה א״ח( ףד
) א״צר בתכ ן כש ג הנמ . ן מית הנהו יחבז ב
קד צ ) םש( לאשנ המל םיג הונ אלש
לופיל לע םהינפ , החנמב בישהו אוהש
ינפמ ךירצש הז ל הנווכ , הלוד ג ן יאו ונא
. םילוכי . כ״ע הארנכו רחאמ ן מז בש
החנמה םיד ורט םלועה ן תכאלמב א״א
ן ווכל . יוארכ טרפבו ג הנמהש םוד קה
היה םילפונש לע םהינפ שממ ךירצו הז ל
הנווכ , הלוד ג רחאמו תליפנש םיפא
תושר וג הנ לקהל . הז ב ד וע םעט לקהל
יתיאר רפסב ךרד , ץרא בשייל ג הנמ םרא
הבוצ ג לפמש החנמה ךליאו אל םילפונ
לע , םהינפ אוהד רחאמ ל״יקש אלש
םילפונ לע םהינפ , הלילב אוהש ן מז
. םיניד יפלו י״ר ג לפמ החנמה בישח
. הליל יהנו ן ינעלד הלפת אל ל״ק , יכה
מ״כמ א״פנב תושר ן נישייח , הז ל אלש
ררועל . םיניד ת״ושבו הנשמ תוכלה ח״ח
׳ יס( ) ח״כ ראיב ד וע םעט ג הנמל
ן יליקמה אלש לופיל לע םהיפא , החנמב
רחאמד בורש םימעפה ויה םימייסמ
החנמ רחאל , העיקשה אל , וקליח יפאו
םימייסמ ינפל העיקשה ן יא םירמוא
א״פנ ירהש( ל״יק ברכ יאנורטנ ן ואג
א״פנד תושר אלו . ) הבוח ן כלו ונימיב
םיד יפקמש כ״רד ב םייסל ינפל , העיקשה
וג הנ לופיל לע . םהינפ םנמאו שי
תומוקמ תוצראב םיד רפסה בורקש
העיקשל וג הנ רמול ג ״י , תוד מ ךא אל
ולפנ לע . םהינפ ן כו וג הנ , סינותב ׳ יפאו
עיג הב ן ב . תושמשה שיו וג הנש םוקמבש
תליפנ םיפא ורמא ימ לא . ךומכ
הכלהלו הארנ המש וג הנש אל לופיל לע
םהינפ אוה רחאמ ג הנמהש טושפה היה
לופיל לע םהינפ שממ ׳ ע( ליעל ׳ יס
. ) א״לק הז לו ךירצ הנווכ , הלוד ג החנמבו
םיד ורט , ן תכאלמב כ״שמכו יחבז ב . קד צ
ט״המו וג הנ המכב תומוקמ ףא טימשהל
תרז ח ץ״שה . החנמב ׳ עו כ״שמ הז ב
׳ יסב( ) ב״לר םשמ המכ םינושאר אוהד
םושמ ן יאש יאנפ תלפתב , החנמה כ״או
ש״כ הנווכהש רוסמל ושפנ השק הנווכל
, ז א וליפאו החנמב , הלוד ג ן כלו וג הנ
ג לד ל ז ״ע ירמג ל . החנמב כ״או ונימיב
ן יבש הכ אל םיג הונ לופיל לע םיפא
, שממ ן יא הביס תקפסמ לטבל . התרימא
ועק
ןגמ ץמיס ולד תובא
ןמי פ ולד - תוכרב תאי רק עמש לש תי ברע
הזרכה לש ח״ר םדוק ע״ומש
ףיעס :ב ןיא רפסל ןיב הלואג תיברעד .הלפתל ףאו ןיגהונה רמול ח״י םיקוספ
ואריו וניניע ןיא קיספהל ןיב וארי וניניע .הלפתל והימו המ זירכמש
ץ״שה שאר שדח ןיב ש״ק תלפתל תיברע אל יוה קספה ןויכ אוהש ךרוצ .הלפתה
ת יברעב לש שאר ש דוח ם ירמוא לכ להקה ינפל ע״ומש ש אר״ ש דוח
ה כרבל ם ייח ל ם יבוט .״ם ולש לו ןי א ו ה זב קספה ןי ע כ ו בתכש ,ן״רמ
אוה ד ךרוצל הלפתה אלש ח כשי ריכ זה ל ה לעי א בי ו ךות ב הלפתה 163 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
163 . ךכ . ג הנמה כ״כו רוציקב ע״וש
ונד ילוט ד ומע( . ) ז ״סר פ״עאו ן ״רמש
בתכ ן כ קר לע , ץ״שה םנמא י״ע םד אש
ריכז מ ומצעב י״ע , ורוביד אלו ךמוס לע
, ץ״שה רכד ימ . יפט ל״ירהמבו[ ׳ לה ח״ר
בתכ לבוקמש רענש ן יב םירענה ז ירכי
לע . ח״ר ן כו ח״בב ׳ יס( ) ו״לר בתכ םשב
ל״שרהמה שמשהש ליחתי םד קומ רתוי
ע״ומש היבג יו ולוק עיג משכ הלעיל
. ]אוביו
הנהו רוקמ ירבד ע״ושה ץ״שהש ז ירכמ
ח״ר אוה ירבד מ א״בשרה ויתובושתב
א״ח( ׳ יס ) ג ״צר ראיבש ן יאש הז ב קספה
ן ויכ אוהש ךרוצ , הלפת ירהו הז לוטכ
. ךורב . כ״ע ׳ ואכלו[ ע״צ המב המיד ד
א״בשרה תז רכה שמשה קספהל ן יב
הכרב , המיעטל ירהד ן ינע קספה ן יב
שיד ק הלפתל אוה ן יד מ תוכימס הלואג
, הלפתל וליאו קספה ן יב הכרבה
המיעטל אוה ן יד מ חסיה , תעד ה המו
היאר וריתהד מ קיספהל ךרוצל ן ינעה ן יב
הכרבה , הד ועסל םתהד ן ויכ אוהש ךרוצ
ן ינעה וניא חסיה , תעד ה ן כש אהי רתומ
קיספהל ן יב הלואג , הליפתל אה םתה שי
ן ינע ״תוכימס״ י״עו תיישע קספהה ףא
םא אוה ךרוצ ן ינעה ףוס ףוס הלטב
. תוכימסה ל״יו א״בשרהד הז ב ותטישל
ל״סד ן ויכד ל״ייקד תלפתד תיברע , תושר
ן יא הב ן יד תוכימס הלואג הליפתל
יולתד בויחב הלפת בתכד כ וישוד יחב
תוכרבל ףד ( . ) :ד םנמא יכרד ב השמ יס( ׳
א״יק ק״ס ) ׳ ב ףיסוה לע ירבד א״בשרה
, ל״נה ה״הד יפל םעט הז ףאד תליפתב
תירחש לוכי קיספהל הלאב רחאמ אוהש
ךרוצ . הלפת ירה ן יבהד א״מרה ךהד
ארבס ךרוצד הלפתה אינהמ אלש בשחי
קספה ףא אכיה ן ניעבד תוכימס הלואג
, הליפתל מ״קפנו םא רשפא ז ירכהל לע
ח״ר םג , תירחשב יפלד םעטה יוהד
ךרוצל , הלפת םג תירחשב ן יא וב םושמ
ןגמ יג הנמ הכלה
תרימא וארי״ ״ונינע ינפל ע״ומש תיברעב
:םש וגה נ רמ ול ת כרב וא רי וני ני ע 164 ירח א .ונביכ ש ה ה ברה ו ת וליה ק
ר ו ק מ ת ו ב א
, קספה ן יבהו א״מרה הממ איבהש
א״בשרה היאר לוטמ ךורב וניאד . קספה
ארד הו , אישוק ירהד לכ רתיהה לוטד
ךורב אוה ד צמ אוהש ךרוצל איצומה
בתכד כ י״שר וא ךרוצל הד ועסה תטישל
, ם״במרה רשא כ״ע בישח רבד כ ךיישש
רשי תסורפל , םחלה ל״צו ל״סד א״מרהל
כ״ומכד רבד ךרוצלש הלפתה בישח
קלחכ ן מ הלפתה ל״והו הלפתכ אתכירא
אלד יוה קספה אימוד ( הד יתפש חתפת
הלפתכד אתכירא , ימד אתיאד כ תוכרבב
ףד . ]) :ד
פ״כע ׳ רנ המד וג הנש יאצוי תוליהק
וקורמ ז ירכהל לע ח״ר קר , תיברעב ונייה
, וטושפכ ן ויכד ן יאש תוכימס הלואג
הליפתל תיברעב קספד כ ן ״רמ ׳ יסב(
) ו״לר ן כל קר תיברעב וליקה אלו
, תירחשב תעד כו ן ״רמ קרש קיתעה המ
ץ״שש ז ירכמ תלפתב תיברע , ט״המ ן יאד
ן אכ ת״לג ס תירחשכ תלפתד תיברע
. תושר
164 . ן כ ג הנמה . טושפה כ״כו רוד יסב
תבהא םינומד קה םיבשות( סאפ ףד ז . ) ׳
ן כו יתעמש ש״רג המ שאשמ . ל״צז ן כו
ספד נ רואב הרות ז ומת( . ) ג ״סשת
רקיעו תנקת תרימא וארי וניניע ורוקמ
, םינושארב ע ׳ סותב ׳ תוכרבב ףד ( :ד
ה״ד ) רמאד וריכז הש ג הנמ תרימא וארי
וניניע םיקוספו . םירחא כ״כו ש״ארה
ויקספב ן מיס( ד ׳ ) :ל״ז ו ג הנמו הז וג הנ
ותוא ן ומהה יפל םהימיבש םינושארה
ויה יתב תויסנכ םהלש , תוד שב ויהו
םיארי בכעתהל םש ד ע רחא תליפת
, תיברע ונקתו רמול םיקוספ ולא יפל
שיש ן הב ח״י תורכז א ד ג נכ ח״י תוכרב
לש הנומש , הרשע ונקתו ירחא ן כ תכרב
וארי , וניניע . שיד קו אתשהו ימנ
ן יללפתמש תיברע תיבב תסנכה אל
לטבתנ ג הנמה ן ושארה כ״ע כ״כו
תובושתב ללכ( ׳ ד . ) ו״ס ה״כו ד וע
. םינושאר אלו בישח קספה כ״שמכו
ש״ארה םש יוהד ן יעמ . הלואג ה וניברבו
הנוי ףד ( ) :ב בתכ אתעד אד יכהד הועבק
. הבוחכ יריאמבו ףיסוה ד וע ן ויכד
םוקמבד הלפת , הנקתנ יוה ליחתהכ
. הלפת פ״עאו קיספיש שיד קב ן יב הלפת
ד מועמ אל קיספמ . ש״ע
הנהו ג הנמ הברה תוליהק ליחתהל
תכרבמ וארי וניניע ד ימ ילב תד ימא ח״יה
םיקוספ . םהינפלש ׳ עו רוד סב תבהא
םינומד קה םיבשותהמ ספד נש ן כ ףד ב(
) ׳ ז רד סב תליפת יאצומ , תבש םיארוקש
ש״רק היתוכרבו םד וקו וארי וניניע
םירמוא וכו ׳ . רבד ו הז ן ועט , רואיב ךאיה
אל ורמא חסונה םלשה וג ליד ו םיקוספל
. םינורחאה יתיארו ימ ריעהש הז ב ן ויכש
ונקתנש םיקוספ ולא םושמ ח״י תורכז אה
שיש םהב הז ש םוקמב הנומש הרשע
כ״שמכ , ש״ארה כ״א ונימיב ונאש ן יב
הכ םיללפתמ הנומש הרשע , ז ״חא ות אל
םיכירצ רמימל ינה , םיקוספ ךא תכרב
וארי וניניע הראשנ , המוקמב ן ייד עש שי
חעק
ןגמ ץמיס ולד תובא
וגה נ ורמ וא ל קר יאצומ ב תבש 165 . ש י ו וגה נש ליח תה ל קוספהמ א רי ו״
לכ םעה ול פ י ו לע .״ם ה ינפ רומ זמ ו ׳ה ״ ,״י ע ור כ ״ח או וא רי וני נע 166
ש י ם ירמוא ןיא ש קוליח ה זב ןי ב ץרא לארש י ל״וח ל 167 , ש י ו
ר ו ק מ ת ו ב א
הל תלעמ הכרב ע״נפב אלו הז ז
. המוקממ הז ל הארנ פ״ע המ יתיארש
ת״ושב ש״בשרה ׳ יס( ) ט״כש חכומש
וירבד מ היהש ג הנמ םותחל תכרב
ונביכשה תכרבב וארי . וניניע וקיתעהו
לשאב םהרבא יס( ׳ ו״לר תוא ב ׳ :)
תוצראב״ חרז מה םירמוא ונביכשה אלב
, המיתח אלא םימייסמ ואריב , וניניע ׳ ע
םעטה תובושתב . ״ש״בשרה ירה שיש
רוקמ ן מאנ ג הנמל רמול תכרב וארי
וניניע ילב םיקוספה . ק״וד ו
ן ינעלו יתמ הנקתנ תרימא םיקוספ וללה
ן ייע ינד עמב ט״וי ש״ארב( תוא ) כ״ק
בתכש יג ילפד ׳ סותה ש״ארהו םא יוה
הנקת . המוד ק ד ד יצו ע״וכלד יוה הנקת
המוד ק ימכחמ מג ה . ׳ ׳ עו י״כרבב ׳ יס(
) ו״לר כ״שמ הז ב התיהש הנקת המוד ק
ן מז ב . ׳ מג ה
165 . ךכ ג הנמה טושפה בורב תוליהק
ברעמה ימינפה . ונימיב רבד ו הז , ע״צ
המ רשפ , רבד ה ירהש אל רכז ומ קוליח
םושב ד חא םינושארהמ ן יב תרימא וארי
וניניע ימיב לוח יאצומל . תבש ן כאו
יתעמש ש״רג המ ש״אשמ א״טילש ן יאש
םעט קלחל , הז ב שיו רמול ן יב לכב ימי
לוחה ן יב . ש״צומב ן כשו אוה ג הונ
םוקמב אלש ד יספי ז ״יע הליפת . רוביצב
םנמא בורב תוליהקה םיג הונ הז ב קר
. ש״צומב ן כתיו ג הנמש הז םקוה ירתמ
. ימעט אד ח ימיבש לוחה םיד ורט
, םתכאלמב אלו ויה םהיתותיע , םהיד יב
קרו ש״צומב וכיראהש םיטויפב תלפתב
תיברע , ג והנכ ז אש םנמז היה רתוי , יונפ
ורמא םג הכרב . וז ד ועו םעט יתעמש
פ״ע המ ובתכש םיקסופה םיג הונש
ךיראהל לוסלסב אוהו״ ״םוחר יד כ
ךיראהל תשוד ק . תבשה כ״או ט״המ
ש״צומב ימנ וכיראה הלפתה י״ע תרימא
וארי וניניע יד כ ךיראהל םשור תבש
. םהילע
166 . כ״כ וג הנב , םעה ן כו יתעמש וג הנש
ריעב . שככארמ
167 . ךכ יתעמש ש״רג המ שאשמ ל״צז
ן יאש קוליח הז ב ן יב י״רא ל״וחל בייחו
םד א ךישמהל לכ ויג הנמ היהש ג הונ
. ל״וחב ן כשו ג הונ ומצעב רמול הכרב וז
שישכ ול יאנפ . הרמואל ר״ושו כ״כש
ן וחריב רוא הרות ז ומת( ) ג ״סשת הארוה
תיבל תסנכ ריעב :ן ורבח וארי״ וניניע שי
הרמואל לכב הליל םג ש״צומב . ״שד ק
תמאבו יתאצמ רפסבד ן חלוש רוהטה
) א״ס( כש ׳ לע ן ינע הכרב םיקוספו ולא
:ךכ ועבקנד ״ תמכסהב לכ ימכח לארשי
ישאר תובישי לבב ן נברו יארובס וחלשו
ץראל . . השוד קה יתעד לו ן ה ל״וחב ן ה
. ״ק״הראב ירה ן יאד קוליח ן יב ץרא
לארשי ל״וחל יבג ל הנקת . וז ן כו הלעה
ת״ושב מ״ג א ח״וא י ס( ב״ח ׳ . ) ב״ק ע״עו
ת״ושב תורוהל ן תנ א״ח יס( ׳ , ) ג ״י לצבו
ם ירמוא קרש ל״וח ב ש י ךיש מה ל גהנמה לבא אל ץראב לארש י 168 .
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק
ר ו ק מ ת ו ב א
המכחה ב״ח ׳ יס( , ) ה״כ ן יד ד הז לככ
, הכלה םאש ותעד רוז חל ג הונ יפכ המ
ג הנש ל״וחב םאו ן יא ותעד רוז חל לבקמ
וילע ג הנמ . ומוקמ ן כו ריעה ל״ומה
רוד יסל אתולצ םהרבאד רוז חמהד ירטיו
ל״הבשו ובתכ ינקתמש הנקת וז הוחלש
ישנאל ץרא לארשי . םועבקו
168 . ךכ יתעמש ן רממ ש״ירג ה בישילא
א״טילש ינבש וקורמ םיג הונה רמול וארי
וניניע ל״וחב וכישמי םג הנמ קר , ל״וחב
לבא אל ץראב , לארשי תורמל ראשש
םיג הנמה וכישמי י״ראב . ליג רכ
יתלאששכו רשפ רבד ה יאמ אנש ראשמ
, םיג הנמה רמא אוהש ינפמ ארקיעמש
הנקתנ הכרב וז קר ליבשב תנכס יתב
תויסנכה . תוד שבש תוליהקהו וג הנש
ורמואל אל והולביק ורמואל ץראב
. לארשי ר״ושו ן כש בתכ מ״ג אב ח״וא
ב״ח( ׳ יס ) ב״ק ךכש ולביק םהילע
יד ימלת א״רג ה לעבו אינתה ג הנמ הז
רבכש ג הנוה לע יפ םיד רפסה י״ראב
אלש . ורמואל עוד יכו הברהש יג הנממ
םילשורי םיתתשומ פ״ע המ וג הנש
םיד רפסה ויהש םינושארה םבושייב
. י״אב כ״כו רפסב י״א ט״מירג הל ׳ יס(
. ) ׳ א ׳ עו ל״ומב רוד יסל אתולצ םהרבאד
אלש חילצה ררבל םעטה המל ן יא
םירמוא ותוא י״אב רחאמ םיקסופהש אל
וקליח . ךכב איבהו י״תכ ן ומד ק לש רפס
רשיה ת״רל םילשוריבש אל וג הנ הכרבב
וז . ללכ ע״עו . ח״הכב ן יד בו עסונה י״אמ
ל״וחל ואכל וניד לככ ימ ותעד ש , רוז חל
וניא , ורמוא ךכ וקספ מ״ג אב ) םש( לצב
המכחה ) םש( תורוהלו ן תנ . ) םש( ךא
ץבוקב תיבמ יול ה״ח ד ומע( ) ב״נק
איבמ ש״רג הש רנז אוו א״טילש ג הונ
ורמואל רשאכ רקבמ . ל״וחב
ן ינעבו חסונ לע ן כ הוקנ , ךל הברה
תומוקמ ירעב וקורמ והוטימשה תלפתב
, תיברע ומכ ן ייצש רוד יסב תלפת . שד חה
שיו וג הנש וג לד ל החנמב לש . תבש
ת״ושבו הפי העש ׳ יס( ) ׳ ה ד יעה לע
תומוקמ שככארמבש וג הנש , ן כ בתכו
ן יאש ג הנמל הז סיסב , ן תיא שיו . ולטבל
פק
ןגמ ץמיס ג נר תובא
ןמי פ גנר - ןי ד הרי כ רונתו ןתי ל הילע תורי דקה ש״עב
ןיד תייהשה הרידק ג״ע שא הלוגמ אלב יופיכ חפ
ףיעס :א 'וכ ו לבא םא לשבתנ תצק אלו לשבתנ לכ ,וכ רצ וליפאו לשבתנ לכ
וכרצ אוהו קמטצמ הפיו ,ול ןנישייח אמש ,התחי רוסאו ותוהשהל
הילע כ״אא ףרג ונייה ד איצוהש ונממ לכ ,םילחגה וא םטק ונייה ד הסכש םילחגה
רפאב טעמל םמוח .'וכ ו א״יו לכש לשבתנש לכאמכ ןב יאסורד וא לשבתנש לכ
וכרצ קמטצמו הפיו ול רתומ ותוהשהל ג״ע הריכ .'וכ ו הגה וגהנו לקהל ארבסכ
.הנורחאה
וגה נ תוה שה ל ה רידק ת לש ובמ לכ ,ה כרצ לכואה ש קמטצמ ה פיו ,ול
ג״ע שא ה לוגמ אלב יוס י כ חפ פ״עא ת עדש ן״רמ רימח ה ל ,ה זב וכ מס ו
לע תרבס שיה ם ירמוא ם וש מד גנוע תבש וליקה 169 ז״כ ו( ןי נע ל תחנה
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
169 . ן כ ד יעה ע״שוציקב ) ונד ילוט( ן מיס
חכק תוא ה ׳ :ל״ז ו ן כו בתכ ם״רומ
ג הנמהד לקהל . היננחכ ן כו יתאצמ
. . . ח״במרהל ן כו ונחנא םיג הונ וקוראמב
. כ״ע ת״ושבו תואובת ש״מש א״ח ׳ יס(
) ה״כ ׳ כ וג הנש ףא ריז חהל לע הריכ
הניאש הפורג . המוטקו טושפו והשש
ינפלמ הז ג ״ע שא . היולג הנהו פ״עא
תעד ש ן ״רמ , םתסכ תעד כ ף״ירה מ״רהו
וקספש ן נברכ לכד לישבתהש קמטצמ
הפיו ול רוסא תוהשל ג ״ע שא הלוג מ
כ״אא הפורג , המוטקו מ״מ י״בב הפוג
איבה ירבד ש״ארה קרפב הריכ בתכש
ליבשבו״ וברש תועד ה יאהב , אקסיפ
לארשיו ן יקוד א תוצמב ג נוע , תבש אלו
ועמשי , רימחהל חנה םהל ג הנמכ וג הנש
פ״ע םיקסופה . ״איננחכ ראובמד ג הנמש
הז תתשוה םד וק תלבק יקספ ן ״רמ
ונרז חו ללכל לוד ג ה םוקמבש ג הנמ אל
ונלביק תוארוה . ן ״רמ
ן כאו אל קר לצא תוליהק ברעמה ימינפה
וג הנ קוספל , היננחכ אלא ךכ םג ג הנמ
ץרא , לארשי ד יעהד כ ם״רהמה ן ב ביבח
י״תכב אבוהש תבושתב רוכז םהרבאל
׳ יס( ד ״ע ףד , ) ג יק המד ונחנאש
םיד רפסה םיג הונ תוהשהל לישבתה לש
ליל תבש לשבתנש לכ וכרצ ג ״ע , חפוכ
םג ה םתסד ן ילישבת ן ד יד קמטצמ הפיו
. . . ול כ״ע רמול טשפתנד ג הנמה אלש
םהירבד כ ף״ירהד ( . ) מ״רהו רפסבו רוכז
םהרבאל םש ףיסוה וג הנד ן כ פ״ע
, ש״ארה םושמש ג נוע תבש . וליקה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא אפק
לישבת ה לע שאה ברעמ ,ת בש לבא רח אל דירוה ש ריסה לעמ שאה
,ת בשב רוסא וריזח ה ל .ם של ראבת יו .)ךש מה ב
ןיד תרזחה הרידק לע שא הלוגמ
ףיעס :ב הריכ איהש הפורג המוטקו לטנו הרידק הילעמ וליפא תבשב רתומ
הריזחהל לכ ןמז איהש .תחתור הגה הדועו ,ודיב אלו החינה ג״ע
,עקרק הגה ותעדו .הריזחהל
המ ש יש ת ומוקמ וגה נש ריזח ה ל ה רידק ת לשובמה לכ הכרצ ג״ע שאה
פ״עא וני א ש ףורג ,ם וטקו ז״כ רונת ב ,ם ה ימיבש ה עשבש וריזח ה ש
לישבת ה רבכ ויה םילח גה ת וממוע ביש ח ו ףורגכ ,ם וטקו כ״אשמ
וני מ י ב םא ההשה ג״ע שא ה לוגמ לט נו ה רידקה ג״עמ ,שאה וליפא
איה ה דוע ודי ב רוסא ה ריזח ה ל ג״ע ,שאה ם ושמ ה ארנש לשבמכ .״»
יוריע םימ םיחתור ךותל ןימחה
ףיעס :ד שי תוחמל דיב םיגהונה ןימטהל דועבמ םוי םוקמוק לש םימ ,ןימח
םינתונו םתוא ךותל הרידקה תבשב לישבתהשכ .קמטצמ
וגה נ ףיס וה ל םימ םימח דיה ש ת דלוס םהב ךות ל לישבת ה ,ת בש ב ןי א ו
ר ו ק מ ת ו ב א
איבהו םהירבד רפסב ץרא םייח ׳ יס(
ג ״נר . ) ׳ א כ״כו ףכב םייחה ׳ יס( ג ״נר
ק״ס ) ג ״כ ן ינעלש אניד ג הנמה . לקהל
איבהו וירבד ת״ושב צ״לרוא ב״ח ז ״יס(
ס ׳ ׳ ה . ) כ״כו ת״ושב א״יבי ו״ח( יס ׳ ) בל
ג הנמהד אלד ן ״רמכ . הז ב םיקסופה(
ל״נה ורביד לע הריד ק תלשובמש לכ
, הכרצ לכואהו קמטצמ הפיו , ול והז ש
לישבתה וג הנש . תוהשהל ךא ואכל ׳ ה״ה
לישבתב קרש לשבתנ לכאמכ ן ב , יאסרוד
םהינשש םירתומ , היננחל ן יד ו ד חא םהל
יפכו קספש . ) ח״הכב
170 . ׳ ע ת״ושב תואובת ש״מש ח״וא(
יס ׳ ) ה״כ לפלפש םע ר״ג ה ךורב ונד ילוט
ל״צז בשייל ג הנמה וג הנש םהירעב
ריז חהל לישבת ג ״ע שא וניאש ףורג
, םוטקו פ״עא ׳ ואכלש הז ד ג נ ירבד
ע״ושה ׳ יס( . ) ג ״נר וצריתו לעש ךחרכ
ן נירייא קר ג ״הכב רבכש וממע , םילחג ה
בישחש תצקמב ףורג כ םוטקו ותנווכ(
יאד וד וניא חינמ הריד קה ג ״ע םילחג ה
, שממ אלא ויה םינפמ םילחג ה לא ד צה
לכב םעפ וחינהש לישבת , רונתב
הרקמבו םילחג הש תוממוע שי . ) לקהל
ךא ריז חהל לישבתה לע שא היולג ג הנמ
תועט אוה אלב , קפס וד מלש םישנה הז
לישבתמ לש םוי לישבתל לש . הליל
יוארו תוחמל רבד ב ריהז הלו ז ״ע
בפק
ןגמ ץמיס ג נר תובא
וב ם ושמ לוש י ב 171 . םנמא ךירצ רה זיל שאהש היהת ה סוכמ זא ו לוכ י
ר ו ק מ ת ו ב א
םיג הונל . רתיה . ש״ע ע״עו חתפב ריבד ה
ס״וס( ) ג ״נר תוד וא םיג הונה ריז חהל
ךותל רונתה תא . הפקה
טושפו ה״הד םירונתב ונמיבש אלש
ךייש םהב וממע םילחג ה שי ד ומעל לע
רמשמה אל ריז חהל םוש לישבת ג ״ע שא
יולג םושמ רוסיא הרז ח יז חימד . לשבמכ
171 . ן כ ד יעה יחרפב הנוהכ ׳ יס( , ) ג ״ל
ת״ושבו םימ םייח ׳ יס( , ) ב״נק ת״ושבו
תואובת ש״מש ח״וא( יס ׳ , ) ו״כ הוקמבו
םימה ג ״ח ׳ יס( , ) ב״מ םאש םימה םימח
יד כב ד יהש תד לוס םהב ףא ן ״רמ הד ומ
, לקהל תילו ן אכ . אששח
רוקמו םירבד ה י״בב ׳ יס( ) ג ״נר איבהש
ירבד ב״ב( י ״קומנה ) ׳ י םשב וניבר , הנוי
הלשכמו״ הלוד ג תחת תצקמ םעה
ן ינמוטש םוקמוק לש םימ םימח ן תיל
ךותל הרד קה תבשב לישבתהשכ
, קמטצמ םימעפו ד חאהש ן יא ד יה תד לוס
וב רחאהו ד יה תד לוס וב לשבמו , ז ״אז
ואצמנו ן ילשבמ , תבשב פ״עאו ן הש
ן יחתור םא הקספ חכ ן תחיתר שי םהב
םושמ . ״לושיב
יתיארו ת״ושב ד ״וחי ב״ח( ׳ יס ) ב״כ
הטנש וק רימחהל יוריעב םימ םימח
ב״סיהש ךותב ן ימחה ד ״פע וניבר הנוי
רימחהש וליפא , ב״סיב ריבסהו
םיאצוישכד םימה ן מ ילכה רבכ ולביק
ן יד ילכ . ינש . ש״יע ד ״נעלו שי ן וד ל
םירבד ב , אבוט הנהד רוקמ םירבד ה
וניברמ הנוי תרג אב הבושתה םוי( ה ׳
ללכ ׳ א , ) םשו איבה ינש םימעט , הז ל ) א
הממ םימעפלש ן יא םימה יד כב . ב״סיהש
) ב ׳ יפא םימה ב״סי הרעמשכ םתוא
הריד קל הקספ םתחיתר , רתלאל ן יד כ ילכ
ינש וניאש לשבמ ן יאש( תונפד
. ) תוממחמ ן ושלמו י״בה ראובמ טקנש
רקיעב םעטהכ ן ושארה םימעפלש ד חאה
ן יא , ב״סיה אלו איבה ירבד ן ״רה סמב ׳
תבש ףד ( . בכ ה״ד ) ברהו ספתש רקיעל
תעד ב וניבר הנוי וליפאש םא םהינש
ב״סי שי , רימחהל ד ימש םע םתאצ ן מ
ילכה םניד ילככ . ינש ן כו וטקנ כ״ונה לע
, ע״ושה א״ג מב ק״ס( , ) בל ז ״טבו ק״ס(
, ) ז י , ב״מבו , ש״הרע ח״הכ . ד ועו אלו
ואיבה תטיש ׳ ר הנוי ן ינעל , יוריע
קייוד מכו ירבד מ , י״בה אקוד ש איבה
ירבד י״וקמנה בתכש רקיע םעטה םושמ
ד חאש םהמ וניא . ב״סי
ד ועו הארנ יפאש םא טוקננ רקיעל
העד הכ יוריעש וניא , ר״ככ שי ונל ףינס
ףסונ , לקהל ל״יד המד םירימחמש
יוריעש וניא ר״ככ שממ לכ הז ן ינעל םא
יוריע שי וב חכ , לשבל ךא ן ינעל ן יא
לושיב רחא לושיב לכ םימהש ועיג ה
ב״סיל ות אל ךייש רמול הז ב ףיסוהד
, לושיב אלד ףיסוה םוש ן וקית םא רבכ
, ב״סיה ן כא ל״היבב ׳ יס( ח״יש ה״ד םא
) ן נטצנ בתכ םשב ג ״מרפה םאד וקרוה
םימה ילכל ינש ףא םא ן ייד ע ב״סיה ל״י
וניד ד ומכ , ן נטצנ שיו וב התע םושמ
. לושיב א״וז חבו ׳ יס( ז ״ל תוא ) ג ״י בתכ
וירבד ד םיתתשומ ד ״ע ן ״רה םשב ׳ ר
ת ורעל םימ ךות ב לישבת ה 172 .
ש י ו וגה נש םגש ןיאש כ םימה ם יח תור אלא ת וח פ ב״סימ רשפא לקהל
ת ורעל םימה ךות ב ,ליש בת ה ךא רה זי םימהש רבכ היה ב״ס י ש ״רעמ
ב וש ו ןנט צנ י מ ו גה נש ךכ פ״ע וית ובא ש י ול לע המ ךומס ל 173 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק
, הנוי ן ויכד ואציש םימה ילכהמ ירה םה
ילככ ינש . ן ילשבתמו השקהו לע םהירבד
ן יד מ הניפ םחיממ םחימל שיש וב רוסיא
, הרז ח השקו המלד אל רמאנ רוסאש
ריז חהל םושמ רוסיא . לושיב חיכוהו הז מ
לכד ב״סיהש ן יא וב םושמ לושיב ףא
התנתשנד תג רד . ותחיתר ראובמו ירבד מ
א״וז חה םוקמבד ד יהש תד לוס םימב
׳ יפא םא וקרוה ילכל ינש וניאו , לשבמ
לבא לשבתהל אל , ךייש ינפמ רבכש ד יה
תד לוס , םהב ן יאו הז ב ן וקית . בושח
פ״עאו( ירבד מש וניבר הנוי עמשמ םג ש
ן ינעל לשבתהל , רוסא אל ל״ייק יכה
הכלהל ונבתכד כ . ) ליעל
ךשמהבו ירבד י״בה , םש ףיסוה ד וע ׳ ב
םימעט ואיבהש םינושארה רימחהל אלש
ףיסוהל , םימ ) א ירבד ובלכה יוהד סיג מכ
) ב ששח . הנמטה הנהו רקיעב ששח
הנמטה וחד םינורחאב הז ש ךייש קר
אכיה ן יאש םירבד ה . םיברעתמ םג ו המ
ששחש םושמ , סיג מ ׳ רנ אלד קסופ ן כ
, אניד ל רחאמ קספש ס״וסב( ) ח״יש
רבד בד לשבתנש לכ וכרצ ן יא וב םושמ
. סיג מ המו איבהש י״בה םירבד ה פ״עא
ן ינעלש אניד וניא חכומ ל״סש , יכה ן כ
וכרד המכב , יתכוד קיתעמש לכ םימעטה
שיש ן יד ב אוהה פ״עא וניאש רבוס תא
םלוכ . הכלהל
התעמו םירבד ה םירורב לע המ וכמס לכ
תוצרא ברעמה תורעל םימ םימח ךותב
לישבתה תילו ן אכ שחימ יפכ ראובמש
איד הב , א״ג מב , ז ״ט , א״רג , ח״הכ
, ש״הרע ד ועו קויד מכו י״בב קרש
ן נישייח ד צמ המ ן יאש םימה , ב״סי פאו ׳
םא טוקננ יוריעש ש״ככ שי לקהל ומכ
בתכש א״וז חה ב״סיבד ן יאש וב םושמ
לושיב רחא . לושיב ן כו קספ ט״ג אה
, תוטמשהב ךיראהו הז ב ת״ושב ש״מש
ן ג מו א״ח ׳ ס ח ׳ תוחד ל םיקלוחה , ז ״ע
. ל״מכאו
172 . כ״כ א״וז חה סב ׳ ז ל י״קס םאד ן יא
הריכה הסוכמ ן ויכ לטונש תא תריד ק
םימה ג ״עמ הריכה בוש רוסא הריז חהל
יוהד ריז חמכ הלחתכל כ״או ךיא ן תי תא
םימה הריד קל תחנומה ג ״ע שא הניאש
. ק״וג תלאשמו ר״ג ה השמ ן ג ז יו ל״צז
אבוה( ש״אובתב ) םש תוד וא ג הנמ
םישנה תורעל םוקמוקהמ ג ״עש הריד קה
ךותל לישבתה חכומ ג הנמהש היה
םימהש חנומ ג ״ע הריד קה המצע יוהו
ג ״עכ הריד קה ףיד עש הסוכממ כ״שמכ
ן רמ סב ׳ ) ג ״ס( ג ״נר ח״ישו ס( ׳ ע״עו( ) ׳ ו
מ״ג אב ד ״ח ס ׳ ד ״ע ריסיש תא הריד קה
לעמ שאה תעשב יוריעה . ) ונריז חיו
173 . ן כו ד יעמ ת״ושב טוח שלושמה
רוט ג ׳ ס ׳ ׳י ל״ז ו הלאש ולאשש ינממ
ד פק
ןגמ ץמיס ג נר תובא
ימכח סאפ . . . םהו וניאר םיג הונ ונמוקמב
קמטצישכ לישבתה םינתונ וב קרמ
םוקממ רחא ן יאו ן יד יפקמ םא הי ותוא
קרמ םח וא ן נוצ שיו םהמ םיליקמש
רתוי םינימטמש ש״רעמ םוקמוק לש
םימ ן ימח אתעד א יכהד םאש קמטצי
לישבתה םינתונ וב ולא םימה הנעו םהל
טוחה שלושמה םש בורש יקספ
םישרוג מה םיססובמ פ״ע תארוה
ן ״במרה א״בשר ה״ארו ן ״רו אמתסמו םג
הז ב , ן כ ן כו שרופמ , ן ״רב םייסו ג הנמש
הז םימימ םימוד ק יוארו וחינהל הצורהו
רימחהל רבד ב ן יאש וב רוסיא שרופמ
םרוג , תקולחמ ן כו ד יעה ת״ושב םימ
םייח , ) םש( ת״ושבו ש״אובת ) םש(
ת״ושבו הוקמ םימ ) םש( פאש ׳ תוחפב
ב״סימ וג הנ . לקהל הנהו עוד י המ
וקלחנש םינושארה םא שי לושיב רחא
לושיב רבד ב , חל אתיאד סמב ׳ תבש ףד
:המק לכ אבש ן ימחב ינפלמ תבשה
ן ירוש ותוא ן ימחב , תבשב וקלחנו
םינושארה םא ן נרייא אקוד רבד ב שבי
הז בד ן יא לושיב רחא לושיב לבא רבד ב
חל שי וב םושמ לושיב וא אמליד ן יב
חלב ן יב שביב ן יא לושיב רחא , לושיב
ע״ושבו ׳ ס ח״יש ד ״ס קספ ירבד כ
, ש״ארה ׳ ר , הנוי , י״שר , ק״מסו רבד בד
חל ן נטצנש שי לושיב רחא . לושיב ךא
תעד , ם״במרה , ן ״במר , א״בשר , ן ״ר
ק״מס ד ועו ן יבד חלב ן יב שביב ן יא
לושיב רחא לושיב תוטשפכו אתיירבה
לכד אבה ן ימחב אל וקליח ן יב קרמ
רבד ל , שבי ינפמו ן ויכש רבכש לשבתנ
ות אל ףיסומ ן וקית רבד ב פ״עאו(
רבד בש חל רקיע ונוקית םימחב מ״כמ
םג םימב לשבתנש קולח םיממ םייח
כ״שמכ א״וז חה ס( ׳ ׳ נ , ) ט״ס ט״ג אבו
הפוא( ) ׳ ח הצר שד חל םימבד ע״וכל
ךייש לושיב רחא לושיב תוטמשהבו רז ח
וב . ) ל״מכאו ע״עו תחנמב תרמשמ( ן הכ
תבשה רעש ׳ ב ) א״פ רואיבב תוטישה
, הז ב . מ״כאו אצמנ המד וג הנש תצקמב
תומוקמ לקהל לושיבב רבד חל תוחפ
רועישמ ב״סי אלד ן ״רמכ ששחש הז ב
בויחל תאטח ססובמ פ״ע , ם״במרה
, ן ״במר , א״בשר , ן ״ר , ק״מסו טשפתנש
םתארוה תוצראב ד רפס םג ש רבד ב חל
ן יא לושיב רחא . לושיב
שיו ףיסוהל יפלד המ קספש א״מרה סב ׳
ח״יש ףיעס ו״ט וג הנד לקהל םא אל
ן נטצנ , ירמג ל הברה םינורחא וניבה
וירבד ב ותנווכש רקיעהד הכלהל תעד כ
םינושארה ן יאש לושיב רחא לושיב פא ׳
רבד ב , חל קר פ״כע ן ניעב אל ן נטצנ
, ירמג ל ךכו בתכ א״וז חב ס ׳ ז ״ל ק״ס ג ״י
ן ניספתד רקיעהש תעד כ ם״במרה א״בשר
, ן ״רו ן כו ראיב ש״הצקב ד ״כק( ג , ) ׳
מ״ג א ד ״ח ס ׳ , ד ״ע ל״הבש ה״ח ס ׳ א״ל
. ד ועו
הלועה ונירבד מ ג הנמש הז וג הנש
וקורמב ורוקמ קיתע כ״שמכו טוחב
שלושמה םימימש םימוד ק , אוה םד וקמו
תוטשפתה יקספ ן ״רמ , ויתוארוהו בתכש
ותמד קהב י״בל לעש םיג הנמ םימוד ק אל
אב לטבל רורבו ן יאש םוקמ ז ״פל רערעל
לע ימ וג הנמש ן כ ימימ , םד ק ססובמה
פ״ע ירבד . םינושארה
םנמא שי רהז יל םימהש הרעמש ךותב
לישבתה היה לשובמ רועישכ ב״סי
םד וקמ כ״לאד ירה הז לושיב רומג בייחו
תאטח לכש רתיה הז רמאנ ךא קרו םימב
ןגמ יג הנמ הכלה תובא הפק
ןמי ס זנר - י ני ד תנמטה ןימח
תנמטה ןימחה תוכימשב ג״ע הטלפה
ףיעס :ח פ״עא רתומש תוהשל הדידק ג״ע הדיכ שיש הכ םילחג פ״ע םיכרדה
וראבתנש ׳סכ ג״נד םא אוה הסוכמ םידגבכ פ״עא םידגבהש םניא
םיפיסומ לכה תמחמ ןמצע מ״מ תמחמ שא םהיתחתש ףיסומ לכה .)ם ירוסאו(
גהנמה לקהל ח ינה ל ת וכ ימש ג״ע ןימח ה ש ״רעמ פ״עא ולוכ ש ה סוכמ
פ״עא ת וכימש ה ש ם יפיס ומ לבה תמחמ רבד רחא 174 .
מ ק ו
לשבתנש רועישכ ב״סי ז או רמאנ הז ב
ן יא לושיב רחא לושיב ה״אלבו שי הז ב
רוסיא ׳ אד . ע״וכל רורבו ימש ן יאש ול
ג הנמ רורב ףיסוהל םימ החתרוהש
הננטצהו תוחפל ב״סימ ן יא ול לקהל
ללכ , ותורעל סנכנו קפסל בויח . תרכ
המ המכש םישנ אל תוד יפקמ םא םימה
עיג ה רועישל ב״סי ׳ ע ת״ושב תאובת
ש״מש ) םש( בתכש קיד צהל ג הנמה
ינפמו ס״וסש עיג ה לכאמל ן יב יאסרד
רשפא רוסיאד הרות . אכיל םירבד הו ע״צ
אלד וניצמ רועיש הז םימב אלו עמשמ
ן כ ירבד מ םינושארה ׳ ע ישוד יחב ן ״רה
:מ ד ועו ךירצש פ״כע חתריש . ב״סיכ
םג ו ש״אובתב ומצע םייס םש רבד הד
וניא שרופמ םיקסופב אריהו רבד ל ה ׳
ד חפו םיקולא ד ג נ ויניע קחרי רבד מ הז
קר םא חתרוה ב״סיכ שי לקהל ותורעל
ךותל לישבתה ׳ פא םא . ן נטצנ
174 . ן כ וג הנ לקהל , הז ב ן כו ג הנמה לצא
ר א ב ו ת
םיד רפסה ומכ ד יעהש רפסב ץרא םייח
) ן והתס( ׳ ס ז ״נר וג הנש הז ב אלד תעד כ
ע״ושה תעד כו םינושארה וריתהש ףיסומ
תמחמ רבד . רחא כ״שמכו ת״ושב טוח
שלושמה ׳ ס( ח ) ׳ א״רהמל ן בא האווט
ל״ז ו הנה בורה וג הנ ן ״במרהכ , ל״ז
יאד כש אוה ךומסל וילע ׳ וכו ד ״פע
, י״שר , ה״ז ר ן ״במר ן ״רהו םיאד כו םה
ךומסל םהילע לקהל טרפבו וג הנש ן כ
לכב תוליהקה , ולא םג הנמו לש לארשי
הרות . כ״ע
הנהו ז ״כ ן ימטמב ולוכ ש״רעמ לבא םא
ריאשמ קלח תונפד המ , חותפ ׳ רנ שיד
םוקמ לקהל ע״וכל רוקמד ירבד ע״ושה
רוסאל הנמטה תמחמ רבד רחא
א״בשרהמ ףד ( :ז מ ה״ד , ) הפוג
א״בשרבו םש אתיא ףיסומש תמחמ רבד
רחא רוסא שוריפ לכ ן מז ינפש הרד קה
ן יקובד לע ינפ רבד ףיסומה לבה אלש״
ורז ג אלא המב ן ינתונש ביבס הריד קל
ופק
ןגמ ץמיס סר תובא
ןמי ס םר - י ני ד תסנכה תבש
תרימא ריש םירישה
ףיעס :• היהישכ ךומס הכישחל לאשי ישנאל ותיב ןושל• הכד םת־שע םתברע
םתשרפה הלח רמאיו םהל וקילדה תא .דנה
ינפל תלבק תבש ןיא רוק ריש ם ירישה ולוכ ךכש ןגה נמ לש לארש י
תנקתמ ם ינומדקה 175 , רח אלו ת רימא הכל י ד וד ם יגה ונ ת ורקל ׳ד
ר ו ק מ
ן וג כ ״ץמר כ״או רנ ׳ םג ד תעד ל א״בשרה
לכ המ ונרסאש אוה קובד ב שממ ינפוד ל
. הריכה הנהו אכל ׳ ב״צ המב רסאש ן אכ
קר עג ונב ינפוד ב הריכה אה ד צמ ד חא
ימנ רוסא יפל ותטיש הנמטהד תמחמ
רבד רחא ירקימ הנמטה ףיסומש , לבה
כ״עו ל״י הז ב ל״סד א״בשרהל ףיסומבד
תמחמ רבד רחא ן ויכ וניאש ופוג ץמר
רסח תרוצ הנמטה ךירצו היהיש הסוכמ
פ״כע ינפוד הריד קה היהיש וילע םש
ףיסומ , לבה ז ״פלו םא ריאשי קלח לוד ג
תונפד המ חותפ רשפא םג תעד ל ע״ושה
ליעומ פ״ע כ״שמ הלהתב ד וד ל ס״וס(
) ז ״נר ד ועו םינורחא םג ש תעד ל ע״ושה
הנמטהש ד צמ ד חא רוסא מ״כמ הנמטהב
רבד ב וניאש ףיסומ לבה ךירצ תוסכל
ולוכ היהיש רכינ וב , הנמטהה ילואו םג
הנמטהב תמחמ רבד רחא ל״י יכה ן כא
כ״שממ ע״ושה רוסאד הסוכמב םיד ג בה
ביבס הריד קה עמשמ ׳ פא וניא הסוכמ
ולוכ , רוסא . ע״צו
ת״ושבו צ״לרוא ב״ח קרפ ז ״י לה ׳ ׳י םג
ת ו ב א
בתכ ז ״ניעכ ריתהל ע״וכל וניאב הסוכמ
ירמג ל ג ״הכבש אכיאש ירת תורמוח אל
ן נירמחמ םירימחמש הנמטהב , תצקמב
ףיסומבו תמחמ רבד , רחא ל״י לכד ג ״הכ
ן ״רמ הד ומ . לקהל כ״כו ת״ושב א״יבי
ו״ח( ס ׳ ) ג ״ל ן יאש תוחמל ד יב םיג הונה
. לקהל
175 . ךכ ג הנמה , טושפה ךכו איבה
חתפב ריבד ה תוא( ח ) ׳ המכ םימעט
ג הנמל ש״השד ד ג נכ רכז , מ״אציל םג ו
םושמ רכז השעמל תישארב לכהש לולכ
, ש״השב שישו וב הברה םיז מר , ב״הועל
תבשו ן יעמ , ב״הוע איבהו םשב ויבא
פ״עד וטושפ םעטה ש״השד שד ק
םישד ק ן יאו לכ םלועה ולוכ יאד כ םויכ
ן תינש ש״הש קרו ן מז ב ש״רע לבטש
ץחרו הלג תמו ׳ סות רוא תבש יואר
תורקל ש״הש כ״ע ףרות . וירבד ר״וש
בתכש ש״רג ה שאשמ ל״צז ן וחריב רוא
הות ג ״סשת ן ינע״ תאירק ריש םירישה
ג הנמל וקורמ איה תחרכומ לבא םילכי
רמול התוא םד קהב םג םד וק החנמ םאו
ם יקוספ ש״ה שמ םהש ת ״ר ״בקעי״ ,ינקש י( ,י רוע ,לוק )ית אב ם ושמ
ולא אלש וארק םע רוביצה ש״ה ש פ״כע ורמ א י ׳ד ם יקוספ ולא 176 .
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק
ר ו ק מ
א״א םושב ן פוא הרמואל םא אל י״ע
לוטיב השרד םילכי הלטבל יד כ עומשל
השרד ה . כ״ע
ח״הכבו ק״ס( ז ר ) ׳ בתכ ג הנמש תיב לא
ורמאל ן יב החנמ תיברעל ירחא ן ישועש
תלבק , תבש רומאכו ונג הנמ תורקל םד וק
תלבק תבש ארהנו ארהנו , היטשפו ע״עו
ח״הכב םש םירמואש םשל ד וחי םד וקמ
ז ״חאו ן ובר םימלועה ספד נכ רוד יסב
רחאלו ן כמ , שיד ק ן כו . םיג הונ
176 . ךכ ג הנמה , טושפה חתפבו ריבד ה
) םש( איבה םשב ץ״בעיה בתכש
םיקוספד ולא ונקתנ ימל ן יאש ול יאנפ
ורמוג ל רמאי ינפל תלבק תבש ולא ׳ ד
םיקוספ ךנמיסש , בקעי ףיסוהו ד ״הפב
אל״ יתעד י המ ן ינע בקעי . ״ן אכ
חפק
ןגמ ץמיס בסר תובא
ןמי ס בסר - שדקל תבשה ןחלשב ךורע תוסכבו היקנ
רדס תלבק תבש
ףיעס :, שבלי וידגב םיאנה חמשיו תאיבב תבש אציכ תארקל ךלמה אציכו
תארקל ןתח הלכו יברד אנינח ףטעמ יאקו אינפב ילעמד אתבש רמאו
ואוב אצנו תארקל תבש ,אתכלמ ׳־ יאני רמוא יאוב הלכ יאוב .הלכ
רדסב תלבק תבש ירח א תלפת החנמ ת אירקו ריש ם ירישה ם ירמוא
ם ירומזמ וכ ל״ ״ה ננרנ ׳וכ ו ןוי כ ולאש ם ירומזמה םה לע ת ומי ח ישמה
אוה ש ם וי ולוכ ש תבש 177 . ם גו ם יפיס ומ ןי ב רומזמה ישימח ה יש ש ה ל
רומ זמ ״ ״ה דות ל 178 . ת רימאבו רומזמה יששה רומ זמ דודל ם יראשנ
בש וימ 179 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
177 . ךכ ג הנמה טושפה וקיתעהו רוד יסב
תיב החונמ לכש רומז מ ד ג נכ םוי ד חא
. עובשב ךורעבו ן חלושה ׳ ס ז ״סר ב״ס
ראיב םירומז מד ולא לע תומי חישמה
אוהש םוי ולוכש תבש והז ו( ד חא
םימעטה תרימאל ריש םירישה ונרכז הד כ
סב ׳ . ) ס״ר
תמאבו אל ונאצמ לכב םינומד קה
ונקיתש רמול םירומז מ . ולא ע
םהרד ובאב רוז חמבו ירטו אלש ואיבה
רד ס הז , םרוד יסב ךכו ג הנמ הברה
תוד עמ חרז מה ליחתהל רומז ממ ד וד ל
אוהש ד ג נכ ז ׳ םיעיקרה . ׳ וכו םנמא
ונג הנמ תתשומ פ״ע רד סה םויה קיתעהש
השש םירומז מ , ולא כ״כו יטוקילב
ח״ירהמ רד ס תלבק . תבש תיבבו החונמ
קיתעה אוהש ד ג נכ ימי עובשה ן יוכישו
לכבש רומז מ אוה תרוכ קלסמו תופילקה
ורבג ש ותואב םויה רד סב חיש
. ונתותפיש רוד יסבו א״רג ה םשב רוד יס
ן ״בשר אבוה םירומז מש ולא ד ג נכ השש
תועיקת ונקיתש ימכח ד ומלתה לבב
רחאלו ויהש םיחרכומ לטבל תועיקתה
םעטמ הלשממה ושע רכז הז ל רמול
השש םירומז מ . ש״ייע
178 . ן כ ג הנמה טושפה וקיתעהו תיבב
החונמ ) םש( ע״ליו רוקמה הז ל רד סבד
םויה אל . וריכז ה רשפאו אוהש יד כ
םילשהל השש םירומז מ כ״שמכ
ש״הרעה ) םש( הששש םירומז מה ד ג נכ
תשש ימי , לוחה רומז מהו יעיבשה אוה
רומז מ ד וד ל שיש וב העבש , תולוק ן כו
ונאצמ תוטיש י״עש תרימא רומז מ ד וד ל
לבקמ ע״ע תבש אמלא ד ג נכ תבש . ן קתנ
ןגמ יג הנמ הכלה
פ״עו הז בשוימ המל םירמוא רומז מה
פ״עא ן יאש ונא םירמוא רומז מ הד ותל
םימיב ן יאש ן ברקה הבירק ן הב ונבתכד כ
ליעל ס ׳ אנ ׳ ן קתנד ד ג נכ תרימא ן ברק
ד ימתה כ״א ן יא ן ברק ברקנ , הלילב
מ״כמ תרימא רומז מה ן אכ וניא ד ג נכ
ן ברקה אלא רמאנ תרותב ״רומז מ״ ד ג נכ
. םויה ד ועו לכ תד יפק תרימא רומז מ
הד ותל םימיב ן יאש ן ברקה ברקנ ברעכ
כ״הוי אוה םושמ א״אש לוכאל ן ברקה
הלילב כ״שמכ ב״מה ס ׳ ד ״רת ק״ס ׳ ד
אכהו ריפשש לוכי לוכאל ן ברקה לכאנש
הברקהמ לש . ומוי
179 . ךכ ג הנמה , טושפה ן כו ד יעה
ש״רג ה שאשמ ל״צז ן וחריב רוא הרות
ז ומת( ) ג ״סשת וקורמב״ םלועמ אל
ונד מע ליב תבש תאירקב רומז מ ד וד ל
אלא לכה ונרמא הבישיב . כ״ע הנהו
ראבב בטיה ס( ׳ ) ׳ ה בתכ ונאו״ ן יג הונ
ד ומעל תושעל אמג וד ומכ לבקמש ינפ
םד א . ״לוד ג פ״עו םירבד ולא בתכ
תוצקב ן חלושה ס( ׳ ז ״ע תוא ) ׳ ט
ג הנמהש ד ומעל םירמואשכ רומז מ . ד וד ל
רשפאו םעטהש המל ן יא םיג הונ ד ומעל
אוה ן יאד ונא םילבקמ תבש י״ע תרימא
רומז מ ד וד ל הנהד בתכ ע״ושב א״סר
ד ״ס ן ד יד לד יוה תרימא רומז מ ריש םויל
תבשה תיינעכ . וכרב ח״אבבו ׳ פ( אריו
תוא ) ׳ ה בתכ יפכד ירבד י״ראה רקיע
תלבק תבש אוה ורמואב יאוב , הלכ
כ״או ן יא תרימאב רומז מ הד ותל תלבק
תבש ן יעכ כ״שמ א״ג מב ס״וס( ) א״סר
וימיבד םירמוא רומז מ ריש םישועו
תוכאלמ ד ע וכרב ארקיעמד ולביק
והיילע ן יאו םינוכתמ תרימאב רומז מה
. הלבקל
ת״ושבו לוק לוד ג ס( ׳ ) ט״ל ם״רהמהל
ן יב ביבח בתכ וליפאד תעד ל ן רמ
רומז מד ריש םויל תבשה יוה הלבקכ
ן ד יד ל םירמואש הכל יד וד םימתוחו יאוב
הלכ יוה תלבקכ . תבש ראבתמהו ירבד מ
םיקסופה ן יאש תלבק תבש יולת רומז מב
ד חוימ אלא המב רוביצהש לבקמ לע
ומצע תבש י״ע תרימא רומז מה ן כו
עמשמ ב״מהמ ס״וס א״סר ערז בו תמא
ח״וא( ס ׳ . ) ג ״ל ונמיבו י״ע תרימא יאוב
הלכ לבקמ ע״ע , תבש וניאו יולת
תרימאב רומז מ ד וד ל ן כלו ן יא ונא ן יג הונ
ד ומעל ן יאש הז הלבקכ םילבקמש ינפ
םד א לוד ג םעטמו הז םיג הונ ד ומעל
יאובב הלכ והז ש תלבק תבש . ן ד יד ל
עד ו שיש תומוקמ םורד ב וקורמ אלש
ורמא רומז מ ד וד ל ךומס רומז מל הרותל
אלא ירחא המב ן יקילד מ שיו יתב תויסנכ
אלש וג הנ ללכ תרימאב וכל הננרנ אלא
וליחתה רומז מב . ד וד ל
ץמיס ג סר תובא
ןמי ס גסר - י מ י מו ,ןי קי לדמה םאו ועט םוי ב ןנועמה
יתמ םיכרבמ תכרב תקלדה רנ לש תבש
ףיעס :ה קילדישכ ךרבמ א״ב ׳י ה״מא ו״בקא קילדהל דנ לש תבש .׳וכ ו הגה
שי ימ רמואש ןיכרבמש םדוק .הקלדהה שיו ימ רמואש ךרבמש רחא
,הקלדהה ידכו היהיש רבוע ןתיישעל אל הנהי הנממ דע רחאל ,הכרבה ןימישמו
דיה ינפל רנה רחא ,הקלדה ,ןיכרבמו כ״חאו ןיקלסמ ,דיה הזו ירקימ רבוע
.התיישעל ןכו .גהנמה
גהנמה רדסב תקלדה רנ ,ת בש השאהש הליחת קילדת ,ת ורנה הסכת
ם ידיה לע ת ורנה וא ם וצעתש ה יניע ידכ אל ת ונה ל רואמ ,רנה .ךרבת ו
אוה ו גה נמכ לכ ם ידרפסה י רודמ ת ורוד 180 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
180 . ן כ ג הנמה טושפה לכב ירע . וקורמ
ן כ ד יעה רוציקב ע״וש ונד ילוט ׳ יס(
ד ״לק :) ז ״כ הכרבה״ היהת רחא , הקלד ה
ךריבשכד לביק תבש רוסאו , קילד הל
כ״ע ן ירחאמ . ״הכרבה ן כו ד יעה ת״ושב
ש״מש ב״ח( ן ג מו יס ׳ בע תוא ) ב ג ״חבו
יס( ׳ ) אע ן כו ד יעה וג הנב םעה . ) תבש(
ג הנמו הז טשפתה טעמכ לצא לכ ישנ
. םלועה ירהד ן כ וג הנ תוצראב . ז נכשא
וג הנו ן כ םג לכב תוצרא םיד רפסה ימימ
, םד ק יפכ קספש ן רמ א״ד יחה קיז חמב
הכרב ׳ יס( ג ״סר תוא . ) ד כ״כו בוטב ן יע
׳ יס( ח״י תוא , ) טנ ן כו ד סחב םיפלאל
םש( תוא ) ׳ ו בתכ ן כש . ג הנמה כ״כו
השעמב חקר תבש( ה״פ ) א״ה ראובמש
ן כש . ג הנמה ן כו ג הנמ סינות ראובמכ
ת״ושב לאוש לאשנו ב״ח ׳ יס( ) ח״נ
תירבבו הנוהכ תכרעמ( . ) ׳ ש כ״כו
ח״אבב ב״ש( פ ׳ , ) חנ ח״הכבו . ) םש( ן כו
ג הנמ הירוס ךכ( יתעמש תיבמ י״רג ה
הייטע . ) א״טילש ן כו ג הנמ , םירצמ
. הרכובו ן כו וג הנ צ״ברג ה אבא לואש
, ל״צז י״רג ה , הקד צ ד ועו ילוד ג , רוד ה
יפכ אבוהש רפסב רמאמ בקעי רפוס יס( ׳
. ) בכ שיו ררבל שרוש ג הנמ , הז ךאיהו
טשפתה כ״כ ד ג נ הברה םינושאר ובתכש
ךרבל ינפל הקלד הה לככ תוצמ ךרבמש
ן הילע רבוע . ן תיישעל
רוקמו םירבד יולת תקולחמב םינושארה
םאה תקלד הב רנה השאה תלבקמ לע
המצע תא . תבשה ם״במרה ׳ לה( תבש
א״פ ) א״ה בתכ בייחד ךרבל םד וק
הקלד הה םושמ רבוע , ן תיישעל ן כל
תכרבמ ינפל תקלד ה . רנה ן כא תטיש
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק אצ
ג ״הבה ׳ לה( ) הכונח תלבקד תבש יולת
תקלד הב , רנה ן ״רבו ) ׳ י( ראיב ירבד
, ג ״הבה ךכד התיה , הנקתה אלש ושעי
ד וע הירחא , הכאלמ יפל הקלד ההש
תכאלמ הוצמ איה ךרוצל , תבש ימו
קילד מש תא רנה רבכ רמוג ותעד ב אלש
השעי הירחא םוש , הכאלמ ן יאו ךל
לוביק תבש לוד ג . הז מ הנהו תעד ב
ג ״הבה היפוג ונאצמ םינושארב יקוליח
, תועד םאה םצעב הקלד הה השאה
תלבקמ תא , תבשה וא אמליד י״ע
הכרבה תכרבמש תלבקמ תא . תבשה
י״בב איבה םשב ילבשה טקלה י״עד
הקלד הה תלבקמ , תבשה אצמנו ז ״פל
םג ד יפלד ג ״הבה רתומ ךרבל כ״חאו
, קילד הל אהד ן יא תלבק תבש היולת
. הקלד הב םלוא ילבשב טקלה ׳ יס( ) טנ
איבה תושקהל ר״רהמ ן ימינב יפלד
ג ״הבה תלבקמש תבש התקלד הב כ״ע
הכרבהש הבושח תלבק , תבש כ״או היהי
רוסא ךרבל בושו . קילד הל ן כו הארנ
קייד ל ירבד מ יבאה ירז עה ׳ יס( ) טצק
תנבהב ירבד ג ״הבה ל״ז ו תוכלהבו
תולוד ג בתכ קילד מה רנ לש הכונח יאד
קילד א תבשד אשירב רסתיא היל
יקולד אל הכונחד םושמ הלבקד תבשל
, הילע ללכמ , ךרבמש םאד אל ן כ המב
לביק תבשה רוסאש ול קילד הל . כ״ע
ראובמ י״עד הכרבה תלבקמ תא . תבשה
פ״עו םעט הז בתכ י״רהמב לייו תוא(
) טכ אבוה יכרד ב השמ ק״ס( ) ב ג הנמהד
ךרבל רחא , הקלד הה אוהו שושחל
תטישל ג ״הבה הכרבהש תסנכמ התוא
, תבשל כ״עו הכירצ קילד הל כ״חאו
. ךרבל יד כו תויהל רבוע ן תיישעל
ן ימישמ ד יה ינפל תורנה ד ע רחא
. הכרבה
ראיבו ד וע ש״הרעב ׳ יס( ג סר ק״ס ) ז ט
ן ויכד שיש , הכרב הכרבה כ״עב תסנכמ
התוא תשוד קב , תבש ן ויכ תרכז מש
קילד הל רנ לש תבש םאו ךרבת בושו
קילד ת אצמנ השועש הכאלמ ירחא
, הכרבה כ״ע תכרבמ רחא . הקלד הה
כ״לאו הוה הכרבכ הלטבל . ש״ייע
תמאבו ג הנמ הז ךמסוה י״ע םינושארה
וניצמד רפסב רנה ד חאל ילעבמ
תופסותה יניד ( הקלד ה הנמטהו ףד ) ד מ
:בתכש םישנה״ ונלש וג הנש אלש ךרבל
לע רנ תבש ד ע רחא הקילד הש הליתפ
, הנורחא ן יד ה , םהמע רשכו רבד ה יניעב
. ״םיקולאה
׳ רנו ד וע המד טשפתנש ג הנמ הז לכב
רתא רתאו ךרבל רחא הקלד הה יד כ
שושחל , ג ״הבל רשפאד תאצל יד י
, םהינש י״ע השעתש כ״שמכ ל״ירהמב
הסכתש היניע אלש תונהיל . תורנהמ
םיאצויו הז ב יד י לכ תוטישה ירהש אצוי
הז ב תעד יפל( ג ״הבה תנבה ר״ה ן ימינב
יבאו , ירז עה יפלו ש״הרעה יוהד הכרבכ
הלטבל . ) ל״נכ םג ו תעד ל ם״במרה
ךירצש ךרבל םד וק , ן תיישע י״ע יוסיכ
םיניעה ריפש םימייקמ רבוע . ן תיישעל
ד ועו וליפאד אמינ יתכאד בישח ךרבמש
רחא , הקלד הה אלו יתא , ם״במרהכ
מ״כמ ז ״ניא הכרב הלטבל כ״שמכ
צ״לרואה ב״ח קרפ( ח ׳ ) ׳ ג םיג הונש
י״טנב ךרבל רחא הליטנה ירבד כ א״מרה
אתיאד כ ן מיסב . ח״נק םעטבו רבד ה ן יא
רמול םיכמוסש לע המ בוג ינהש יוה
םד וק , ן תיישעל ן ויכ ונאד ן יג הונ לוטיל
בצק
ןגמ ץמיס ג סר תובא
, תיעיברב אלו םיכירצ םימ , םיינש כ״עו
אלד םיג הונ הז ב תעד כ . ן ״רמ . ש״ע
םנמא שי ריעהל , הז ב רשפאד ינאשש
י״טנ ונקיתש ךכ , ארקיעמ אימוד
תליבטד . רג מ״כמו ל״י לכד ן ייד עש
תקסוע הקלד הב ךומס הל אל ירקימ רחא
, התיישע ריפשו הלוכי ךרבל פ״ע כ״שמ
ת״ושב א״ער אנינת ׳ יס( ) ג ״י ומכד
ן יליפתבש תיציצו ךרבמ ׳ יפא רחאל
ן תיישע ן ויכ לכש ן מז םהש וילע בישח
ן ייד עד קסוע , התוצמב נ״ה רנב הכונח
פ״עאו וניאש המוד , ירמג ל םשד קסוע
, התווצמב מ״כמ ירק היל ש״ארל יוהיש
. הוצמ לוכיו ךרבל רחא . הקלד הה ש״כ
וננוד ינב יפלש ל״ירהמה ז ״רה רבוע
התיישעל . שממ ד ועו שי ףרצל כ״שמ
א״קער םש םשב םיקסופה רשפאש ךרבל
רחא תיישע . הוצמה רשא כ״ע רנ
ריפשד טשפתנ וחוכ לש ג הנמ הז ן ויכ
אצויד הז ב יד י לכ . תוטישה טרפבו
כ״שמפל א״ג מב ק״ס ׳ כ ן יאד תונתהל
א״כ ךרוצל ד ״וה הכלהל ע״שוציקב
ונד ילוט םש תוא ג ״ל ן נישייחו תעד ל
ג ״הבה אכיה רשפאש חכומד כ ן ״רממ
׳ להב , הכונח רחאמו םאש ךרבנ ינפל
הקלד הה שי ששח הכרב הלטבל תעד ל
ג ״הבה פ״ע ובלכה יפלו המ תוג הונש
םישנה תוסכל םהיניע ימנ ירקימ רבוע
ן תיישעל םיאציו יד י לכ תוטישה יכה
רחבומה . תושעל בוש הניא יד יל ן וחרי
רוא הרות תנש ג ״סשת ) בא( ׳ ס ו״נק
םשו ךיראה ד סייל ג הנמה חיכוהו
ע״ושהמ סב ׳ א״נרת לכש רויש הוצמ
בישח ריפש רבועכ , ן תיישעל הממ
ךירצש ענענל בלולה לוכי ךרבל ינפל ן כ
פ״עא היבג אד מ קפנ הב כ״ע ל״סד
ע״ושהל ן כד . רקיע
הנהו תעד ב ע״ושה ן יא ערכה , רורב
ףיעסבד ׳י איבה תקולחמה םא ליעומ
יאנת תקלד הב רנה הנתתש הניאש
תלבקמ תבש . הקלד הב הארנו
תקולחממש וז מ״קפנ וננוד ינל םא רשפא
ךרבל ינפל , ן כ םאש ן ניטקנ יאנתש אל
, ליעומ תלבקו תבש היולת הכרבב
רומאכ ירבד ב , ג ״הבה אליממ ךירצ
חרכהב ךרבל רחא . הקלד הה
הנהו ףיעסב ה ׳ ן ״רמ קיתעה ונושל לש
רוטה קילד ישכ״ ״ךרבי אלו קיתעה ן ושל
ם״במרה בייחש ךרבל םד וק , הקלד הה
תאז ו ףא וכרד ש ךשמהל ירחא ן ושל
ם״במרה כ״שמכ , ג ״הנכב ן ״רמו אל
וקיתעה אלא בתכ ירבד כ . רוטה ן כו
יתעמש םשב צ״ברג ה אבא לואש ל״צז
ע״ושהמש ן יא ערכה רורב . ותעד ב
ת״ושבו לאוש לאשנו ב״ח יס( ׳ ) חנ קייד
תעד ב ן ״רמ קילד הל כ״חאו . ךרבל כ״כו
ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס( ) אע ן כש
הטונ ן ושל . ן ״רמ
׳ ואכלו שי איבהל ׳ יאר תעד ש ן ״רמ
שושחל תעד ל ג ״הבה ׳ להמ הכונח ׳ יס(
) טערת קספש איד הב , ג ״הבהכ
ן יקילד מש רנ הכונח כ״חאו רנ , תבש
םאש קילד י רנ תבש אל לוכי בוש
קילד הל , ח״נ ראובמו ששחש . ותעד ל
ן בומו ז ״פל המ וקייד ש ע״ושהמ אלד
ל״ס ם״במרהכ טרפב ירבד ל ש״הרעה
ךרבמהד כ״חא קילד מ ג ״הבהל יוה
הכרבכ . הלטבל
ת״ושבו א״יבי ב״ח( ס ׳ ז ״ט קלחבו ׳י ס ׳
) א״כ ךיראה חיכוהל ירבד כ ם״במרה
ןגמ יג הנמ הכלה
ן כשו תעד ן ״רמ ךרבל ינפל . הקלד הה
ףיסוהו ץראבש לארשי שי ךרבל ינפל
הקלד הה ן ויכ ונלביקד תעד ן ״רמ ותעד לו
םיבייח ךרבל כ״חאו . קילד הל ד ״נעלו שי
םוקמ ריעהל הז ב , אבוט ירהד תעד ן ״רמ
הטונ ךפיהל אלד קיתעה ן ״רמ ן ושלכ
, ם״במרה יפכו וקייד ש המכ , םינורחא
עמשמו אלד ל״ס , היתווכ ףסונבו המכב
יתכוד ששח ן ״רמ ג ״הבל שיו( םירבוס
תנווכב ג ״הבה י״עד הכרבה תלבקמ תא
. ) תבשה פ״כעו יד ימ קפס תעד ב ן ״רמ
אל , ונאצי םיעוד יו ירבד א״ד יחה ת״ושב
םייח לאש ב״ח( ס ׳ א״כ ה״ד ) אלה
ן כיהש תעד ד ן ״רמ אל הרורב אל ונלביק
ותעד ן כו וטקנ ינואג , ברעמה ׳ ע ת״ושב
שקב המלש ן בא( ) ן אנד ףד , :ול ואיבהו
ת״ושב הוקמ םימה ג ״ח ׳ ס , ב״נ ש״כו
אכה הטונש ירבד ע״ושה ךרבל רחא
. הקלד הה
הנהו כ״שמ א״יביב םש חיכוהלו תעד כ
ם״במרה כ״כשו רמאמה יכד רמ , ד ועו
ע״צ ונאצמד פ״כע המכ םינושאר
וששחש ירבד ל ג ״הבה רחאמו ן כש היה
ג הנמה ת״כיהמ שיש תונשל טרפבו שיש
הז ב המכ םיד ד צ רמול יכהש רחבומה
. תושעל הנהו םג א״יביב , םש ן כו קלחב
י ׳ אל איבה םוש תוד ע ג הנממ םיד רפסה
ד בל( ן מיתמ וג הנש הברהב םירבד פ״ע
) ם״במרה ךרבל ינפל הכרבה קר ססיב
וירבד פ״ע רמאמה יכד רמ ד ועו םינורחא
וד ד יצד ם״במרהכ כ״כשו הפיב בלל ו״ח
ס ׳ ג ״סר ךא אל ובתכ םש ן כש , ג הנמה
הברד או ח״רג ה ג אלפ ׳ י ויבא( לש הפיה
) בלל ד יעה םייחב שארל יניד ( תבטה
) תורנה שיש םיג הונ השאהש קילד ת
כ״חאו ךרבת א״כו וג הנמכ כ״כו ונב
רפסב םהרבא רוכז א עמ( ׳ ש . ) ׳ כ״ע קר
בתכ המ אצויש ול הכלהל אלו המ שיש
ג והנל השעמל םג ו רפסב תלוד ג עשילא
ס( ׳ ) ג ״סר אל איבה ג הנמ רורב קר ד ד יצ
הכלהל ירבד כ , ם״במרה המו איבהש
א״יביב םש קייד ל תונורכז המ והילא
קילד הש ינפל , ךריבש ע״צ ן ייעמל םש
אלש חיכוה ן כש . םיג הונ ד ועו רוביחב ד י
רפוס א״ח ס ׳ ח״פ איבה איד הל אלש
ג הנ א״רג ה ינמ ל״צז . ן כ אצמנ ן יאד םוש
תוד ע לע ג הנמ ד רפס ךרבל ינפל
. הקלד הה המו ריעהש םש םאד תכרבמ
כ״חא שי ששח הכרב הלטבל רבכ ונבתכ
יפלש ל״ירהמה תוסכמש םהיניע בישח
רבוע , ן תיישעל ד ועו תקסועב הוצמב
ן ייד ע בישח רבוע ן תיישעל כ״כו(
א״יביב ומצע ח״ח ד ״וי ס ׳ ז ״כ אפוג
ן ינעל הז וז מ ׳ ע םיאולימב םש ׳ עו
תבושתב א״קער םשב ש״ארה ן יאש
קלחל ן יב הז וז מ ראשל . ) תוכרב
ז ״פלו שי הומתל כ״שמע רפסב צ״לרוא
) םש( השאד הג הנש ךרבל םד וקמ
ךישמת הג הנמ לבא השא ן יאש הל ג הנמ
ךרבת ינפל הקלד הה וירבד כו אתיא
רפסב תלוד ג עשילא ס( ׳ . ) ג ״סר וירבד ו
ג ״עצ ת״כיהמד תונשל ג הנמ םינומד ק
טשפתנש שיו וב םיכומס הברה
, םינומד קב ר״וש רפסב תוכז קחצי ב״ח(
ס ׳ ) ט״נ המתש ן כ לאששו צ״ברג ל ל״צז
הז ב בישהו פאש ׳ הלכב השד ח ן יאש הב
ג הנמ שי קילד הל כ״חאו ךרבל ג הנמכ
בור תוד עה ן כשו םיג הונ ותיבב . ש״ע ן כו
יתעמש מ״רג המ והילא א״טילש ן כש
רקיעה הכלהל ן כד אוה ן וכנה פ״ע . ד וסה
ה שאו ה בשח ש ש יש ךרבל כ ״ח או ,קילדה ל ררבת נו הל ןיא ש הגהנמ
,ןכ ש י ם ירמוא ה כירצש ת וש על הרתה ידכ רוזח ל ,ה גה נמל ש י ו
ם ירמוא ה לוכ יש רוזח ל ה גה נמל םודקה אלב הרתה 181 .
ד צק ןגמ ץמיס ג סר תובא
ר ו ק מ ת ו ב א
רואל רומאה שי קפתסהל השאב הצורה
תונשל הג הנמ ךרבלו ינפל הקלד הה רנ ׳
ךיישד הז ב ג הנמ רוסיא רוסאו תונשל
הג הנמ רחאמד יפלש תעד ג ״הבה
ךרבמה כ״חאו קילד מ יוה הכרבכ
, הלטבל ן יאו תונתהל א״כ ךרוצל ל״י
ימד ד ג הנמל . רוסיא ךא שי קפתסהל םא
ינהמ הז ב תרתה םירד נ יפלו המ
ונבתכש םישרשב ג הנמבד הד ע המילש
אל ךייש הז ב תרתה םירד נ . ע״צ ן ינעלו
תקלד ה תוד נה ט״ויב ׳ ע השירד ב
ותשאד השד יח ינאשד ט״וי אלש
תלבקמ ע״ע תבש ע״וכלו שי ךרבל
ינפל הקלד הה ע״שוצקבו ) ונד ילוט( ס ׳
ב״לק תוא ז ״כ קיתעה , וירבד כ״כו
קיז חמב הכרב ס( ׳ ) ג ״סר בוטבו ן יע ס( ׳
ח״י תוא ) ט״נ ן כו עמשמ תעד ב״מה
ק״ס ז ״כ םהירבד כד ועירכה ר״מג ד ה
א״קער ת״עש , א״ח ן כו קספ ח״אבב ס ׳
ח״נ צ״לרואבו ) םש( אלד א״ג מהכ
בתכש הז ב אל . ג ולפ ן ינעלו שיא
קילד מש ש״כ ךרביש הלחת כ״חאו
קילד י וניאש לבקמ תבש י״ע הקלד הה
ירהד אל ונקית םישנאל לבקל תבש י״ע
הכרבה ע״וכלו ךרבמ ינפל ן כ כ״כ
םיקסופה אלו ךייש הז ב אל . ג ולפ
181 . יתעמש ד ״בארהמ מ״רג ה ךובנרטש
א״טילש השאש הליחתהש ךרבל כ״חאו
קילד הל הבשחש ן כש םיכירצ פ״ע ן יד
, תושעל ן יאו הג הנמ ן כ ז ״רה ג הנמ
תועטב אלו הכירצ הז ב . הרתה ן כו
יתעמש םשב ן רמ א״שירג ה א״טילש
השאש הג הנש ךרבל ינפל , הקלד הה
ינפמ ךכש ושע תיבב , הירוה לבא םג םה
וניש םג הנמ , ירוקמה םג איה םג ו הירוה
םיכירצ תונשל םג הנמ ךרבלו רחא
הקלד הה ג הנמהכ . םוד קה מ״רג המו
והילא א״טילש יתעמש השאש
הליחתהש ךרבל ינפל הקלד הה ן יאו
הג הנמ ן כ שיש הל תושעל . הרתה
ןגמ יג הנמ הכלה
תובא הצק
ןמיס זסר - י ני ד הלפתה ברעב תבש
חסונ תכרב ונביכשה
ףיעס :, תכרבב ונביכשה וניא םתוח הב רמוש ומע ,לארשי אלא ןויכ עיגהש
לצבול ךיפנכ ונריתסת רמוא סורפו תכוס םולש ונילע לעו םילשורי
,ךריע י״אב סרופה תכוס םולש ונילע לעו לכ ומע לארשי לעו ,םילשורי םוקמב
לצבו .ךפנכ
חסונה לבוקמה ת כרבב ,ונביכ ש ה עיגמש כ ןגה ול ונדע ב רמוא ש ורפו״
וני לע תכוס םימח ר ,״ם ולש ו אלו ריכ זמ לעו״ ״ם י לש ורי 182 .
תרימא יקוספ ״ורמשו״ ןיב ונביכשה הדימעל
:םש ם יפיס ומו רמ ול לי לב תבש יקוספ ורמ ש ו ינב ,לארש י ןי א ו וב
ם ושמ קספה ןוי כ יוה ד ה לואגכ אתכירא 183 . לי לב ו ט ״וי ם ירמוא
קוספה הלא .י דע ומ לי לב ו כ ״ה וי רמוא יכ ם ויב הזה רפכ י 184 . םאו
מ ק
182 . ךכ ג הנמה . טושפה ן כו אתיא תיבב
. החונמ ימלשבו רוביצ ףד ( ) . בצק בתכ
םירוד יסבש אל ופיסוה םילשורי
, החיתפב תועטו . אוה םלוא םהרד ובאב
קיתעה חסונכ , ל״נה יפכ איבהש היג מה
. םש כ״כו . שובלה אלד ו יפכ קיתעהש
. ן ״רמ
תבהאבו , םלוע אסריג ה ירוד יסב תיב
החונמ תלפתו , שד חה ךתבהאו . ךתלמחו
לבא והוסיפד ה . םיירג וסב םיברו םיג הונ
. ורמואל
, ונביכשהבו אסריג ה תיבב ד בוע תלפתו
, שד חה רסהו , ן טש אלו . ן טשה כ״כו
רוד יסב ר ׳ יתבש רפוס ד ימלת( . ) שובלה
רו קמ תו בא
183 . ן כ ג הנמה . טושפה וקיתעהו תיבב
החונמ םש( תוא א ) ׳ ראיבו ורמשוד אל
יוה . קספה כ״כו ע״שוציקב י ס( ונד ילוט ׳
) טלק ורוקמו רוטב , ל״ז ו ן יג הונו רמול
קוספ ורמשו ינב לארשי תא תבשה , ׳ וג ו
רמול םאש ורמשי תבש ן יא ן יכירצ
. הרימש אוהו םג ן יעמ הלואג אנביתכד כ
, ליעל םאש ורמשי לארשי ינש תותבש
ד ימ . ן ילאג נ . ד ״כע ואיבהו ח״הכב ק״ס(
) ז ט כ״כשו רעשב . תונווכה
184 . ן כ ג הנמה . טושפה ואיבהו
ע״שוציקב ) ונד ילוט( םש ימלשבו רוביצ
ףד ( ) ד צק ח״הכבו ק״ס , בוט הז ש ן יעמ
, הלואג ה םאש ורמשי , תוד עומה ן כו םא
אצמנ ןי נמ ב וני א ש ,ורמ וא םא קיפסי ורמ וא ל ם דוק ורמ גי ש ונביכ ש ה
ורמ א י 185 .
וצק ןגמ ץמיס ז סר תובא
ר ו ק מ ת ו ב א
ושעי הבושת רפכתיו םהל , תונועה ירה
ן ילאג נ , ד ימ הלוד ג ד הבושת תברקמש
. הלואג ה כ״כו שובלב ׳ יס( ) ז פת יוהד
הלואג כ . אתכירא כ״כו שובלה ׳ להב ה״ר
יס( ׳ ) בפקת םיג הונד רמול םיקוספ . ולא
םנמא תעד א״רג ה השעמב בר ׳ יס( ) חס
ז ״רג הו אבוהו ש״הצקב ׳ יס( ז ע ק״ס ) ד
אלש רמול םיקוספ . ולא ףיסוהו
ש״הצקב ׳ יפאד אצמנ רוביצב םירמואש
, ותוא אוה וניא בייח , ורמואל ונאצמד כו
הנשמב הכוסב ) . ז ל( לכד םעה ן יענענמ
םהו אל . ן יענענמ
185 . רפסבו ךלהא ךתימאב קרפ( טכ ףיעס
בי ) ג יו בתכ םאד ג הונ , ורמואל אצמנו
רוביצב וניאש , ורמוא םא קיפסי ורמואל
םד וק םירמוג ש תכרב , ונביכשה . ורמאי
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמיס חסר - ןי ד העוטה תלפתב תבש
תרימא םוי״ ״יששה ינפל ״ולכיו״
ףיעס :א רמוא ולוכ יו תלפתב .תיברע
ם דוק ת רימא ול וכ י ו ם יפיס ומ ית ש ת ובית ה ם וי״ ,״יש ש ה זא ו
ם יכישממ ול וכ י ו״ ״ם ימשה זמ רנו ה זב םש ׳ה יש ארב .ת ובית ןי א ו
ש וח ל ה זב ם ושמ ת רימא יצח ,קוספ ןוי כ אלש ם ירמוא ות וא ךרד
הלפת 186 .
ר ו ק מ
186 . ךכ ג הנמה . טושפה ן כו אתיא
רוד יסב תלפת , שד חה כ״כו ת״ושב
ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס( . ) הפ כ״כו וג הנב
םעה . ) תבש( ן כו ג הנמ . ן מית םלוא
ימלשב הג יג ח יניד ( רד סו תלפת ליל
תבש שד וק תוא כ ) ׳ בתכ ן יאש רמול םוי
יששה ולוכיו , תיברעב ומכ , שוד יקב
היג מהו םש איבה םשב תעלותה בקעי
בתכ , םעטה שיש קר ׳ ע תובית ולוכיב
לש , תיברע ד ג נכ ע ׳ . תורטע כ״עו אל
ן וכנ ףיסוהל ן אכ תובית םוי , יששה לכו
ףיסומה . ערוג כ״כו ח״הכב ק״ס( ) ז ל
. ומשב כ״כו ח״הכב ג אלפ י׳ ׳ יס( ) חכ
לכד ףיסומה . ערוג
הארנו םעטד ונג הנמ אוה יד כ רמול ן יעכ
המ וג הנש רמול םוי״ ״יששה , שוד יקב
כ״שמכ יכרד ב השמ יסב( ׳ אער תוא :) ח
יתיארו״ םיקד קד מהמ םיד מועש טעמ
םיליחתמשכ שד קל ד ובכל ה ׳ ן ב ׳ ד
תויתוא ז מרנה ת״רב תלחת , שוד יקה
םהש םוי יששה ולוכיו , םימשה ת״ר
ת ו ב א
. ״היוה א״ג מבו ףיסוה םעט הז ל םילשהל
ז ״יע ב״ע תובית . שוד יקבש ע״עו א״רג ב
. םש יפלו םהירבד הז ךייש קר תרימאב
שוד יקה . הלילב הארנכו ונג הנמש ססובמ
פ״ע ומעט לש , א״מרה םילשהל תויתוא
. ה״יוה הז ו ךייש םג ולוכיוב לש הלילה
י״פעא פ״עש ד וסה ן יא וב אלא ׳ ע
. תוביתה ל״יו ד וע פ״ע כ״שמ ש״החמב
׳ יס( אער ק״ס ) בכ הפסוהש הניאש
םצעמ חסונ , הכרבה ן יא הב םושמ
ףיסומ , תובית ומכו החיתפהש המיתחהו
לש הכרבה םניא ללכב , ן ינמה םיבשחמו
׳ ע תובית קר תוביתב םהש רקיע עבטמ
, הכרבה כ״או וננוד ינב ן יא ששח םושמ
ףיסומ לע . תוביתה
המו םיליחתמש הז ב עצמאב , קוספ ן יאו
וב םושמ לכ אקוספ אלד היקספ השמ
, הרותב ן נא אל ן ניקספ . היל רשפא
םעטהש אוה הז ש המוד המל בתכש
א״ייחב ללכ( ׳ ה ףיעס ) ב רתומד רמול
יצח , קוספ פ״עאו ריכז מש וב תא , םשה
חצק
ןגמ ץמיס חסר תובא
חסונ וחוניו וב תולפתב תבש
:םש חסונה לבוקמה ת ולפת ב ,ת בש רמ ול ת יברעב וח וני ו ,״ה ב״
ת ירח ש בו ,״וב ״ ה ח נמבו ״ם ב״ 187 .
תרימא ןיעמ עבש םוקמב ןיאש ת״ס
ףיעס :י ןיא םירמוא הכרב ןיעמ עבש תיבב םינתח ,םילבאו אכילד אמעט
ןי־ח אמד ,אבל ויהיש .ןיקוזינ
גהנמה טושפה ירבדכ ן״רמ ןיא ש ם ירמוא ת כרב ןיעמ עבש ת יבב
ר ו ק מ
לכ אוהש ךרד . הלפת ומכו םירמואש
תלפתב שאר הנשה ׳ ה״ תו-אבצ ן ג י
. ״םהילע ן כשו חכומ י״ראהמ . ש״ע ן אכו
ורמואש המד קהכ שוד יקל וניא וריכז מ
ריכז מכ קוספ אלא אוה ךרד . הלפת ן כו
חכומ ירבד מ א״מרה ל״נה ׳ יס( אער ) י
בתכש םירמואש םוי יששה םילשהל
תבית םש ׳ ה אלו ששח תרימאל יצח
. קוספ ד וע בתכ ת״ושב בר םילעפ א״ח
׳ יס( ) אי תוחפבד ג מ ׳ תובית אכיל ששח
הז אתיאד כ ן יטיג ב ףד ( ) . ו םיתש
, םיבתוכ שלש אל . םיבתוכ ן כו אכיה
אכיאד ףקז , ן טק וא , חנתא ימנ . םיקיספמ
. ש״ע
187 . ךכ ג הנמה . טושפה ד יעהו ן כ
ת״ושב ולאש ךורבל א״ברג הל( ונד ילוט
ח״ואח ׳ יס ) ג נ ךכש וג הנ . רמול כ״כו
ן רמ א״ד יחה קיז חמב הכרב ק״ס( ) ׳ ז
םשב יריישה ג ״הנכ ק״ס( ) ׳ ב ג הנמהש
רמול תיברעב וחוניו הב תירחשב וב
החנמבו . םב םשו ראיב , םעטה לילבד
תבש איה הלככ תיבב היבא ן כלו
םירמוא וחוניו , הב תירחשבו איה הלככ
תיבב , הימח רקיעש החמשה תיבב
ב ו ת
, ן תחה ן כלו םירמוא וחוניו , וב החנמבו
וחוניו , םב רחאלש ן כמ םהינש . רקיע
. כ״ע ד ״והו א״ג מב ק״ס( , ) ׳ ג ז ״רג בו
, ורוד יסב י״עושיבו ק״ס( , ) ׳ ו תלועבו
, תבש תפסותו תבש . םש קיז חמבו הכרב
) םש( בתכ פ״עאש יבתכבד י״ראה אל
שרופמ רבד , הז ירוג י״ראה ל״ז ומייק
, ג הנמה ן כו אוה ג הנמ יראמ ן יז רד
םיכלוהה ךרד ב י״ראה ל״צז , אקוד ב
ן יאו תונשל . ג הנמה טרפבו ירבד מש
ברה ירייש חכומ ךכש אוה ג הנמ . טושפ
איבהו תוהג המ ז ״מרה . ן כ ן כו אבוה
חסונה ן חלושב םחל םינפה חקר( ׳ יס
חסר , ) ב״ס ירעשבו , םימחר תד מח
, לארשי חתפבו ריבד ה ׳ יס( ב״צר ק״ס
. ) ׳ ב
םנמא רומב העיצקו ) םש( ריעה
ירבד בש י״ראה ל״ז ן יא שרפה , םויב
ףאו החנמב םירמוא . וב אלא רומאכש
ן רמ א״ד יחה ףא םג ש אוה ריעה ן כ
ירבד בש י״ראה אל אצמנ רבד ב הז
, שרופמ מ״מו בתכ ירוג ש י״ראה ל״ז
ומייק ג הנמה . ג ״הנכשהכ םנמאו יחבז ב
קד צ ג ״ח ׳ יס( ו״סק ) ׳ א איבה ד יסחהמ
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ק טצ
םינתח ת יבבו ,ם ילבא א לדו ירבדכ ם ילבוקמה ש יש ורמ וא ל לכ ב
םוקמ 188 . ש י ו ם ירמוא ה״הד לכ ב םוקמ ןיא ש וב ת״ס ןי א ם ירמוא
ר ו ק מ ת ו ב א
ן ואג ה יבר והילא ינמ ל״צז ד יעהל לע
ג הנמ םיד יסח , םילשוריבש רמול החנמב
, ״וב״ אוהו פ״ע . ד וסה ן כו אוה ח״הכב
ק״ס( ) ׳ ב ן כש ג הנמ יד יסח תיב . לא
איבהו ן כ םשב ן משה ן ושש יחתפב
. םלוע ן כו תועיריב להאה רפסב להא
ד עומ ) ן יג אג ( ףד חפ ד יעה רוד יסבש
ש״שרה :בותכ תיברעב , הב תירחשבו
ףסומ החנמו וחוניו . וב ן כו איבה
. ומשב . כ״ע םנמא ח״אבב הנש( ׳ ב פ ׳
אריו תוא ׳ ח ) בתכ :ל״ז ו שרופמו
ירבד ב וניבר י״ראה ל״ז תיברעב רמול
, הב תירחשבו וחוניו , וב החנמבו אל
שרפתנ וירבד ב . םולכ םג ו רוד יסב וניבר
ש״שרה אל שרפתנ לע . החנמ יתעמשו
ג הנמד םילשורי רמול החנמב וב . כ״ע
םייסו וניג הנמד רמול . ״םב״ ן ייעו רפסב
יג הנמ א״ד יחה ףד ( ) ט״כק המ איבהש
םשב המכ , םילוד ג אלש ךומסל לע המ
אצמנש רוד יסב ש״שרה . ונינפלש פ״כעו
׳ יפא לבקנ ךכש ג הנמ , ש״שרה ן יא הז ב
יד כ הייחד תוחד ל ג הנמה ד סוימה פ״ע
לכ םינורחאה , ל״נה ךכשו וג הנ ירוג
. י״ראה טושפו ן יאש תונשל ג הנמה הז ב
רחאמ ד סוימש פ״ע לכ םילוד ג ה . ל״נה
׳ יפאו היה ול קר תצקמ ךמס היה
קיפסמ יד כ ומייקל ש״כ וננוד ינב ךכש
הארנ תטיהר לכ . םינורחאה
188 . ן כ ג הנמה . טושפה וקיתעהו
ע״שוציקב ונד ילוט ׳ יס( מ״ק תוא ) ז ״י
תעד כו . ן ״רמ ורוקמו י״רהממ בהובא
ש״בירהו ן מיס( מ . ) ׳ כ״כו ת״ושב
ש״מש ן ג מו ג ״ח( ׳ יס . ) אס
םלוא ן בב שיא ב״ש( י ח פ ׳ אריו תוא ׳י )
בתכ פ״עש הלבקה ךירצ הרמואל לכב
. םוקמ ן כשו ג הנמ . םילשורי כ״כו
ח״הכה ק״ס( ) ׳ נ פ״עש ירבד ל״ז יראה
שי הרמואל לכב , םוקמ ן יאו קוליח ן יב
תיב םילבא תיב םינתח וא ס״נכהיב
וניאש . עובק ז ״פעו וג הנ םיבר אלד
ן ״רמכ םירמואו ותוא לכב . םוקמ ן כא
רבכ ונרכז ה המכש םימעפ וניצמ
ונג הנמב אלש ן יששוח ירבד ל , הלבקה
ן ניטקנו רקיעב תעד כ . ן ״רמ ן כו בתכ
י״כרבב , ) םש( םוקמבש ן יאש ת״ס ן יא
םירמוא תכרב ן יעמ . עבש ףסונ הז ל
יתיאר צ״לרואב ב״ח ט״יפ( ׳ לה ה ) ׳ םג ש
ירבד ב ל״ז יראה וניא שרופמ . ורמאל
ן כלו ג ״הכב וניאש שרופמ ן כ ירבד ב
י״ראה בוט רתוי תושעל , ן ״רמכ םנמא
בתכ םילשוריבש שיש םירמוא בישחש
םוקמכ שיש , ת״ס שי . ורמואל כ״כו
יביתנה םע ג הנמש םילשורי . ורמואל
רשפאו םג ש ונג הנמל ירבד כ , ן ״רמ אלש
רמול תכרב ן יעמ עבש םוקמב ן יאש וב
, ת״ס םילשוריב שי ורמואל רחאמ
םילשוריש בישח םוקמכ שיש וב ת״ס
ומכ איבהש רפסב חבז מ , המד א ן יאד ן יד
הז רתוס , ג הנמה ן ויכ םילשוריד אבישח
םוקמכ שיש וב . ת״ס
ןיעמ ,עבש ה ארנו ם וקמבד עובק ןיא ש וב ת״ס ש י רמ ול ת כרב ןיעמ
עבש 189 .
י ןגמ ץמיס חסר תובא
ר ו ק מ ת ו ב א
189 . כ״כ י״כרבב ) םש( כ״כו הטמב
, הד והי כ״כו וג הנב םעה , ) םש( ן כש
, וג הנ לכד ן יאש םיללפתמ תיבב תסנכ
עובק א״א . ותוא כ״כו . ג ״הנכשב הארנו
והז ש םעטמ המ בתכש ן ״רמ ן יאד
םירמוא ותוא תיבב לבאה תיבבו , םינתח
ה״הד לכב םוקמ וניאש . עובק המד אלש
םירמוא התוא תיבב לבאה תיבבו םינתח
ן יא וז הנקת תד חוימ תיבל לבא וא תיב
, ן תח אלא אוה אתלימ , אמעטב םושמ
אוהש תיב תסנכ וניאש . עובק רוקמד
ירבד ן ״רמ תבושתמ ש״בירה ׳ יס( ) ׳ מ
, ל״ז ו םג ו ינפמ תויארה , יתבתכש םאו
ן יא םירמוא התוא תיבב םינתח תיבבו
לבאה יפל הלחתמש אל הנקתנ אלא
, ה״בב ויהש לכה , ן יאב התיהשו הד שב
םוקמב תנכס , ן יקיז מ עמשמ ן יאש תיב
לבאה תיבו םינתח אלא יכיה יצמת אלש
היה , םוקמ כ״או עובק יכה ימנ לכ םוקמ
ן יאש וב , ת״ס וניאו םוקמ , עובק ל״י
ן יאד םירמוא וב . התוא . כ״ע ז ״פלו תיבב
תסנכה ן יאש וב , ת״ס הארנ שיד הרמואל
ן יאד תביס תעינמ התרימא םושמ , ת״סה
אלא ד צמ םוקמהש וניא םוקמ עובק
, הליפתל ן כו יתעמש תוטישפב
ד ״בארהמ מ״רג ה ךובנרטש . א״טילש
ן ינעב המ םיג הונש יחילשה רוביצ
עורכל תלחתב תכרב ן יעמ עבש ריעה
הז ב רפסב וג הנ םעה ) תבש( אלד רכז נ
רבד הז םושב , קסופ מ״מו וג הנ םינז חה
הז ב לוסלס . םמצעב ׳ רנו רוקמש ג הנמה
אוה םושמ תכרבש ן יעמ ז ׳ שי הב ן יעמ
תכרב תובא . ע״ומשד יתיארו ת״ושב
ן בא לארשי י״ירג הל רשיפ ל״צז ד ומע(
ו״ט ) הרעהב ריעהש הז ב כ״שמע ת״ושב
א״יבי ד ״ח( ׳ יס ) א״כ אלש עורכל
תכרבב ן יעמ , עבש היתיטמתשיאד המ
קספנש ע״ושב ׳ יס( ) חסר ימד אלש
ללפתה תיברע לילב תבש עמשו ץ״שהמ
תכרב ן יעמ ז ׳ , אצי אמלאד ן יד ד ע״ומש
, הילע כ״עו רמול יוהש ן יעכ , ע״ומש
ן כלו שי . עורכל תוכילהבו םלוע ג ״ח
ףד ( ) ט״ע בישה ז ״ע מ״כמד ן יא ול ן יד
הרז ח , שממ היארו הממ אלש והונקית
תיבב . לבא המו הלועש תכרב ן יעמ ז ׳
, ע״ומשכ אוה קר םושמ תלפתד תיברע
. תושר לבא םלועל וניא תרז חכ . ץ״שה
. ש״ע םנמא רשפא פ״עאד ן יאש וניד
שממ תרז חכ ץ״שה ךייש היב , העירכ
םוקמבד ונקיתש , ורמואל ז ״רה . ע״ומשכ
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמיס טפר - ןי ד שודי קה תי בב תסנכה
שודיק תיבב תסנכה
ףיעס :א ןיגה ונ שדקל ,נ״כהבב ןיאו שדקמל םועטל ןמ שודיקה אלא ומיעטמ
,ןטקל ןיאד שודיק אלא םוקמב הדועס ארקיעמו אל ןקתנ אלא ליבשב
םיחרוא ילכאד יתשו יבב אתשינכ םאיצוהל .ח״די וישכעו ג״עא אלד ילכא
םיחרוא יבב ,אתשינכ אל הלטב .הנקתה והז םעט תומוקמה וגהנש שדקל
.נ״כהיבב לבא רת וי בוט גיהנהל אלש שדקל .נ״כהבב ןכ ו גהנמ ץרא .לארשי
גהנמה ןיא ש ם ישדקמ ת יבב ,תסנכה ת עדכ ו ן״רמ 190 . ש י ו קפתסהל םא
ה צור גיה נה ל ת וש על ש ודיק ת יבב ,תסנכה םא ת ושרה .ודי ב ב וט ו
ח יניש ינפל ם יח רואה ינימ ת ונוזמ ידכ וא ציש ה זב י ד י ת בוח ש ודיק
םוקמב ,ה דועס וא ה תשיש ךרבמה ת יעיבר ן י י 191 .
ר ו ק מ ת ו ב א
190 . ן כ ג הנמה טושפה לכב תוליהק
וקורמ אלש שד קל תיבב . תסנכה ן כו
ד יעה רפסב רהנ םירצמ ׳ לה( תבש תוא
) ׳ ג ן כש ג הנמ םירצמ אלש שד קל
. ס״נכהיבב רוקמו ן יד הז פ״ע המ אתיאד
םיחספב ףד ( ) :ק לאומשלד ן יאש שוד יק
אלא םוקמב , הד ועס המל היל ישוד קל
יבב , אתשינכ תצרתמו מג ה ׳ יקופאל
םיחרוא יד י , ן תבוח ולכאד ותשו ונג ו
יבב . אתשינכ ונימיבו ן יאש , םיחרוא בתכ
רוטה ׳ יסב ט״סר בורק רבד ה תויהל
הכרב . הלטבל ׳ עו ש״ארב םיחספ( םש
תוא ) ׳ ה ן כו סותב ׳ . ) םש( ן כא ן ״רב ףד (
) . כ בתכ םייקל ג הנמה ׳ יפאש ן יא םש
םיחרוא ירש שד קל , ס״נכהיבב ן ויכד
ארקיעמד ן קתנ םושמ , םיחרוא תונקת
םימכח תועובק , ן ה ן יעכ תנקת ן יעמ
עבש תרז חו ץ״שה כ״שמכו מ״רה
. הבושתב ׳ עו י״בב םש ן כש תעד
א״בשרה תובושתב א״ח( ׳ יס . ) ז ל ע״עו
ז ״ואב א״ח ׳ יס( בנשת ה״ד ) רשאו
שוד יקש םויה םיברב . ן קתנ יתעמשו
שיש תומוקמ ד רפסב ד עש םויה הז ה
ן ישד קמ תיבב . תסנכה םנמא ן ויכ יתבבש
תסנכ וקורמב ךרד ב ללכ אל ויה
םיחרואה , םיראשנ אליממ הרז ח היעבה
ן יאד שוד יק אלא םוקמב . הד ועס
191 . המ שיש ן וד ל אוה יתבב תסנכה
םיאצמנה תומוקמב םיללפתמהש אל
םישד קמ , םתיבב םאה שי םוקמ ג יהנהל
םש ג הנמ שוד יקה ס״נכהיבב רחאמ
פ״כעש םתיבב אל ושד קי . ללכ הנהו
ץמיס טסר תובא
ת״ושב רה יבצ ח״וא( ׳ יס ) ג נק בתכ
הצורהש ג יהנהל שוד יק לע ן ייה לילב
, ק״ש ן יא ששח . הז ב ךא ׳ ואכל שי
, קלחל אמשד הרוה ן כ קר םוקמב אלש
היה ג הנמ ג הנמכ , י״רא לבא םא םוקמב
רבכש וג הנ ג הנמכ , י״רא ג הנמכו וקורמ
, םירצמו ן יאש םישד קמ , ס״נכהיבב ירה
םמעט הז ב םושמ ששח הכרב , הלטבל
כ״או שי ששח רוסיא תג הנהב , ג הנמה
ן כלו ע״צ םא יאשר ליחתהל ג הנמה
, ג ״הכב ד חמד אסיג שי ששח הכרב
, הלטבל ךד יאמו אסיג םא אל השעי
שוד יק אל היהי םישנאל וללה רכז
. שוד יקל ד ועו יפלד טוחה שלושמה יס(
) בל ליעומ שוד יק וניאש םוקמב הד ועסה
םאב היה ותעד ב ארקיעמ לוכאל . ותיבב
תטישכו יריאמה ג ״הכש ליעומ םג ן ינעל
שוד יק םוקמב . הד ועס ׳ עו י״כרבב אבוה
ת״עשב שיר( ׳ יס ) ג ער םאד לוכי עומשל
שוד יקה םוקמהמ , אצמנש . רתומ ז ״עו
םיכמוס ן ישד קמד םיחרואל ס״נכהיבב
םילכואו . תיבב ע״עו הילאב הבר ׳ יס(
) טנקת םשב , ובלכה ן יד יפקמש ס״נכהבב
ריד סהל הליפתה ינפל . םעה ד ועו בתכ
ת״ושב ן מ םימשה יס( ׳ ) הכ שיש םייקל
. ג הנמה ףיסוהו , םעט שיש ן מ םעה אלש
םיעד וי , שד קל ז ״יעו וד מלי פ״כע ירד ס
. שוד יקה ן כו ונאצמ המכל ילוד ג מ
םינורחא ומייקש ג הנמ , הז ׳ יע ת״ושב
יד ירש שא ב״ח ׳ יס( , ) ז נק כ״כו ת״ושב
תומולעת בל ג ״ח( ׳ יס ) כ ונקיתש ג הנמ
הז רובע ולא םניאש . םיאיקב ן כו קיסה
ת״ושב א״יבי א״ח ׳ יס( ) וט פ״ע , ל״נה
ד ועו המכ , םינורחא שיש םייקל ג הנמה
וג יהנהש המכב תומוקמ תושעל שוד יק
, ס״נכהיבב אלד ירבד כ . ן ״רמ
ן כא הארנ פ״עד המ ונג הנמש תעד כ
, ן ״רמ ן יאש שד קל ס״נכהיבב ששחמ
הכרב , הלטבל אכיה ן יאש ג הנמ םייק
שד קל ס״נכהיבב ן יא ג יהנהל ךכ יד כ
תאצל יד י תוטיש והז ד רוד יסמ הלפתה
אלד קיפנ ששחמ הכרב . הלטבל שיו
הצע םישל ינפב א״כ תצק , תונוז מ
ומייקיש ז ״יע שוד יק םוקמב . הד ועס שיו
רימחהל ךכ יד כ אלש סנכהל אתג ולפל
. אתווברד ש״כו לילב , תוכוס שיש
ג יהנהל שוד יק הז כ תכוסב , ס״נכהיב
הכוסב אכיה ן יאש לכל ד חא הכוס
, ותיבב ולכאיש פ״כע תיז כ תפ תכוסב
, ס״נכהיב םייקל הוצמה . אתיירואד יעו( ׳
הטמב םירפא ׳ יס( הכרת תוא ) ׳ מ
םוקמבש ן יאש ג הנמ שד קל , ס״נכהיבב
םג לילב תוכוס לילו תבש מ״הוח לילו
ע״נמש ן יא שד קל , ס״נכהיבב ל״יד
םלועלד אל ן קתנ תולילב . ולא ׳ עו ףלאב
הטמה . ) םש ינוריעהו ד וע םוקמבד
א״אש רד סל תיז כ הג וע לכל א , ׳ פ״כע
התשי שד קמה תיעיבר , ן יי ולו ומצע
פ״כע ן יא ששח הכרב הלטבל . ג ״הכב
, םיעמושהו ףא אלש ואצי ז ״יע ח״ד י
שוד יק םוקמב , הד ועס מ״כמ ועמש
, שוד יק ן ויכו אלש ואיצוה שוד יקה הפב
ן יא ששח הכרב הלטבל םושמ עמוש
. הנועכ
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי ס רע - רמול תנשמ המב ןי קי לדמ
יתמ ןיא םירמוא המב ןיקילדמ
ףיעס :ב שי ןיאש םידמוא ותוא ט״ויב לחש תויהל ,ש״עב שיו ןיאש םידמוא
ותוא תבשב לש הגה.הכונח ןיא ןיגה ונ ןכ ,הכונחב חבשבו לש לוח
דעומה ןיא םירמוא ,וחוא ןכו ט״ויב לחש חויהל חבשב ןיא םירמוא .וחוא
גהנמה ןיא ש ם ירמוא תנשמ המב ןיק ילדמ ה כונח ב ת עדכ ן״רמ 192 . ןכ ו
ןיא ם ירמוא ות וא ת בשב מ״ה וח 193 . ןכ ו ןי א ם ירמוא תנשמ המב
ם יקילדמ ת יבב לבאה 194 . מ״מו םג רשאכ אל ם ירמוא המב ,ןי ק י לדמ
ם ירמוא הנשמה רמא״ יבר ״רזעלא ידכ רמ ול כ״ח א .ש ידק
ר ו ק מ
192 . ךכ ג הנמה טושפה תעד כ . ע״ושה
כ״כו י״כרבב תוא( ) ׳ ב ג הנמש ץרא
יבצ אל . ורמואל אלד ו תעד כ תראפתה
לאומש חיכוהש תויארב תורורב
ורמואל לכב . םעפ םייסו י״כרבה
ארהנד ארהנו . היטשפו . כ״ע ךא
רומאכ ונג הנמ תעד כ , ע״ושה ג הנמכו
. י״א ׳ עו הונב םולש םש תוא( ) ג י ן כש
ג הנמ . םירצמ
193 . ן כ , ג הנמה בתכד כו שובלה םושמ
אל . ג ולפ ׳ עו ח״הכב ק״ס( ) בי ג הנמד
ת ו ב א
לג וטרופ . ורמואל
194 . ךכ ג הנמה , טושפה כ״כו וג הנב
. םעה כ״כו י״בה ד ״ויב יס( ׳ ) ג צש םשב
, ובלכה ן יאש םירמוא המב ן יקילד מ
תיבב . לבאה םנמא חתפב ריבד ה תוא(
) ׳ ג בתכ רחאמש אלש וריכז ה ע״ושה
, ן אכ ותעד . ורמואל ן כו איבה יביתנב
םע ן כש . ג הנמה םנמא ונג הנמ ירבד כ
, י״בה תיבבש לבאה ן יא םירמוא תנשמ
המב . ן יקילד מ כ״כו הונב םולש םש
תוא( . ) וט
ץמיס אער תובא
ןמי ס אער - י ני ד שודי ק לע ןייה
תרימא חפונ שודיקה דחיב דחיב םע שדקמה
ףיעס :ב םישנ תובייח שודיקב פ״עא אוהש תוצמ השע ,ןמזהש אמר םושמ
שקתיאד ־ וכ ז ,רומשל ינהו ישנ ליאוה והנתיאו הרימשב והנתיא
,הריכזב תואיצומו תא ,םישנאה ליאוה תובייח ו ןמ הדותה .םתומכ
ם יגה ונ ם לוכש ם ירמוא תא ח סונ ש ודיקה דח יב םע שדקמה ץוח ןמ
.ה כרבה ם עטו גה נמ ה ז ינפמ ש יש ם יבר ם ניאש ם ינווכ מ לכ ל ם ילימה
,ב״ה עבה ש רמוא י פלו תעד ן״רמ ךי רצ ןיבה ל המ שדקמה ש .רמוא
ט רפבו םישנה הברהש ןה מ אל ת וניבמ ללכ תא ,ש ודיקה לע ןכ וגה נ
ם לוכש ם ירמוא דח יב תא ח סונ ש ודיקה 195 . ם וקמבו ש יש ששח אלש
ם יעמוש תא ךרבמה יוא רכ ךרבי םג תא הכרבה ומצעב שח לב 196 .
תחיתפב שודיקה תבש" "שדוקמ
:םש לי לב תבש ינפל ם יליח תמש ח סונ ש ודיקה ם ירמוא ת בש״
ש י ו(״ש דוק מ ם ירמוא תבש .)ם ולש םעטהו ה זל הארנ אוה ש ידכ
ר ו ק מ ת ו ב א
195 . ׳ ע ליעל הכוראב ן מיסב . ד ״כק
ר״ושו ת״ושב צ״לרוא ב״ח כ״פ( תוא
) ׳ ד בתכש ז ״ע רקיעהד א״קערכ ךיישד
ע״כמוש יצחב . הכרב ל״נהלו והז ן מ
, רחבומה ז ״יעד וליפא אל ן ווכמ המל
רמואש , ךרבמה תעד לש ן ״רמ ז ״רה
בכעמ , ע״נומשב לבא רמואב םילימה
אצי ששחמ . וז
196 . ת״וש בר םילעפ ב״ח ׳ יס( ) אמ
יבג ל ךמוסה לע ן חלוש , ויבא באהו
ן קז אלו עמשנ ולוק בטיה תכרבב
שוד יקה איהש , הכורא אוהו עלוב טעמ
, תובית , ג לד מו ד בעיד בד רתומ ול
ךרבל תכרב שוד יקה ומצעל שחלב
ותוארב תא סוכה ד יב . ויבא עמשמו
יפאש וניא התוש , סוכה אניד . יכה
ונג הנמ ינבש תיבה םיעמוש תא תכרב
. שד קמה ן כא םוקמב שד קמהש עלוב
, םילימה שי תושעל תצעכ ברה , םילעפ
רשאמ סנכהל ששחל אמש וניא אצוי
ח״ד י תכרב . שוד יקה רבד ו הז יוצמ
. ד אמ
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ואציש םישנה פ״כע י ד י ת בוח ח סונ ש ודיקה ,את יירואדמ ש ןוי כ
ת וניבמש ןי נע ת בש״ ״ש דוקמ 197 .
ש ודיק ה לילה ה דימעב ש ודי ק ו ם ויה ה ביש יב
ףיעס :י שדקמ לע סוכ אלמ ,ןי י אלש היהי .םוגפ ןועטו לכ המ ןועטש סוכ לש
,ז״מהרב רמואו ולוכ יו ,דמועמ כ״חאו רמוא ג״הפב כ״חאו .שודיק הגה
לוכיו דומעל חעשב ,שודיקה רח ויו בוט .בשיל םיגהונו בשיל ףא העשב רמואש ,ולוכיו
קר ןיליחחמשכ ןידמוע חצק דובכל ,םשה יכ ןיליחחמ םוי יששה ולכיו םימשה זמרנו
םשה .ח״רב
ם יגה ונ ם לוכש ם ידמוע תעשב ש ודיקה לי לב ,ת בש רמ וגש כ ו שדקמה
ם יבש וי ם ימעוטו סוכמ .ןי י ה םעטהו ם ידמועש ת עשב ,ש ודיקה אוה
ר ו ק מ ת ו ב א
197 . ן כ ג הנמה . טושפה ן כו יתיאר
םיבשיימ ג הנמה פ״ע םירפס , םימוד ק
אוהש יד כ םישנש פ״כע ואצי יד י תבוח
שוד יק ואד , ן ויכ תאש הז ן ה פ״כע
. תוניבמ ךכו יתיאר אבוהש רפסב
תורצוא םיקסופה ףד ( 179 . )
׳ רנו ביחרהל ד וע , הז ב רבכד עוד י המ
וקלחנש ילוד ג םינורחאה ךאיה םישנאה
םילוכי איצוהל תא םישנה יד י ן תבוח
, שוד יקב ירה םישנאה רבכ ואצי יד י בויח
שוד יק ת״המ , הלפתב ש״מכ א״ג מה יס( ׳
אער ק״ס . ) ׳ א וכשמנו וירחא , ג ״מרפה
, מ״וג ד , א״קערו ש״הרעו אלד ח״חנמהכ
הוצמ( ) אל א״ג אשהו ׳ יס( ס , ) ׳ אצמנו
ן יאש בויח שוד יקה לעש םיאבה
ס״נכהיבמ ת״המ אלא , ן נברד מ ךיאו יתא
ן נברד קיפמו בויח םישנ יוהד ת״המ םא(
אל ) וללפתה ט״המו בותכ צ״לרואב ב״ח
קרפ( ׳ כ תוא ) ׳ א שיש הצע לעבהש
רמאי ותשאל תבש״ ״םולש איהו הנעת
. ול ומכו איבהש א״קער יס( ׳ ) א״ער םש
םג ש תרימאב אתבש אבט אצי ח״ד י
שוד יק . ׳ ואד ז ״פלו י״ע תרימא לעבה
ותשאל תבש״ ״םולש רבכ האצי יד י
בויח שוד יק , ת״המ איוהו ףא איה בויחב
ן נברד יתאו ן נברד קיפמו . ן נברד . ש״ייע
יפלו הז ל״י םעט ףסונ המל םיג הונש
חותפל תרימאב תבש״ , ״שד וקמ וניאש
רקיעמ תבוח , שוד יקה ז אד י״ע תעימש
תבש״ ״שד וקמ עמושו , הנועכ ן יא הבויח
ת״המ קר , ן נברד מ יתאו ן נברד קיפמו
. ן נברד . ק״וד ו
וג הנו רמול ינפל שוד יקה טויפ םולש״
. ״םכי לע וג הנו ט״וי בד אל םירמוא
םולש . םכי לע
שיו םיג הונ רמול חסונה אהי״ ״אועד
ינפל שוד יקה ספד נכ רוד יסב תלפת
. שד חה
דובכ ל ךלמה ם יאצויש ות ארקל 198 , ש ודי ק ב ו לש רקוב ם יבש וי ם לוכ
ןוי כ ןיא ש וב אלא ת כרב ,ןפגה ב וט ו רת וי תאצל י ד י ה בוח .ה ביש יב
ומ כ ו( ם יבש ויש ,ה לדבה ב ראבת ידכ ׳יס ב )וצ ר 199 .
יי ןגמ ץמיס אער תובא
ר ו ק מ ת ו ב א
198 . ךכ . ג הנמה ן כו ד יעה ת״ושב הוקמ
םימה ה״ח ד ומע( ו . ) םעטהו הז ל
אתיאד כ ובלכב ן מיס( , ) אמ היהש ונל
שד קל ד מועמ ד ובכל ךלמה םיאצויש
. ותארקל ךא יפל ן יאש שוד יק אלא
םוקמב , הד ועס ךירצ , בשיל יאד םיאק
ביתיו יז חימ יכ אכוח . אלולטאו . כ״ע
י״בבו ג ישה לע :וירבד ילו״ הארנ
שד קמד ד מועמ ימנ ן ויכד ךומסד
ן חלושל אוה ריפש ירקימ םוקמב , הד ועס
ירהש תעד ל ם״במרה ג חב תוכוסה ךירצ
שד קל . ד מועמ . כ״ע
199 . פ״ע המ ראתבנש המש םיד מועש
, שוד יקב אוה שישכ הז ל , םעט כ״שמכ
לכה וב לע שוד יק ליל , תבש אוהש
ד ובכל . ךלמה וא תוכוסב כ״שמכ
. ם״במרה אה , ה״אלב ראובמ י״בב( ׳ יס
) ג מרת שיש . תבשל ן כו ג הנמ . םלועה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי ס גער - היהיש שודי קה םוקמב הדועס
,הנמ תמיעט ינימ אמיגרת ןיב שודיקה הדועסל
ףיעס :, םא שדק אלו ,דעס ףא ידי שודיק אל .אצי הגה ךירצו לוכאל םוקמב
שודיק ,רחלאל וא אהיש וחעדב לוכאל םש ,דימ לבא ואלב יכה וליפא לכא
םוקמב שודיק וניא .אצוי םאו היה וחעדב אלש לוכאל םש ,דימ ,ךלמנו לכאו .אצי
ם יבר ם יגה ונ ירח אש ם ישדקמש ם ילכ וא ת וארפרפ ןי א ו ה זב קספה ןי ב
ש ודיקה ה דועסל 200 . לבא ה ליח תכל ש י ךימסה ל ש ודיקה ה דועסל לככ
,רש פאש דבעידבש לכ ות עדבש לוכ אל ה דועסה ךומס ב וני א .בכעמ
ר ו ק מ ת ו ב א
200 . ׳ ע ונירבד ב ליעל ׳ יס( ) ו״עק
תוכירא רואבב ג הנמ , הז םשו ראבתנ ךיא
ן יד ה םאב לכוא רתוי , תיז כמ םאה בייח
הכרבב . הנורחא ן אכו םוקמה ן וד ל יא
בישח ג הנמ הז קספה ן יב שוד יקה
. הד ועסל הנהו םא לכוא םירבד םיאבש
ררועל תואת , הליכאה םיתיז כ תוקריו
, םיחולמ טושפ ן יאש הז ב , קספה וליפאו
הליחתכל , ירש ז ״רהד ךרוצל . הד ועסה
ן כו יתיאר ת״ושב צ״לרוא ב״ח פ( ׳ כ
תוא ) הכ איבהש ן כש ג הנמ ן מית לוכאל
תוריפ רחא , שוד יקה רחאלו העש
םילכוא . הד ועסה וראיבו ן ויכש ן ילכואש
תוריפה יד כ ררועל ן ובאתה הד ועסל
ז ״ירה בשחנ הליכאכ ךרוצל . הד ועסה
. כ״ע כ״או ש״כ ונג הנמל אלש םיניתממ
ן מז הבורמ ן יב שוד יקה , איצומהל יאד וד
בישח ן תעד כ לוכאל רחא שוד יקה
. רתלאל םנמא יתיאר וג הנב םעה תבש(
תוא ) ד י בתכש תד ועסבד תבש םימעפל
ן יקיספמ הברה ן יב שוד יקה . הד ועסל
ן ייצו תניג ל םיד רו ללכ( ׳ ג ׳ יס כ ) ׳ ךא
ירבד ר״וג ה םה קר ן ינעל , ד בעיד אלו
. הלחתכל כ״או הלחתכל יאד ווב שיש
ךימסהל תא הליכאה . שוד יקל ךא אל
ךירצ תויהל רתלאל , שממ כ״שמכו
ש״הרעב , ) ד ״ס( רתלאלד הנווכה הז יא
ן מז אל . הבורמ פ״עו״( בור רחא
שוד יקה םיפילחמ . ) ״. . . םיד ג בה ד בעיד בו
ד ע תעש , לוכיע כ״שמכ ח״הכב ק״ס(
) טכ םשב . ג ״הנכשה כ״או ׳ רנ לכואבד
ךרוצל תכשמה , הליכאה ז ״רה רתלאל
וניאד קיספמ ללכ ן כש לכוא ךרוצל
. הד ועסה ד ועו וליפאד לכואב םירבד
םניאש םיאב תכשמהל , הליכאה אלא
יד כ םייקל ן יד ה האמד , תוכרב ן ויכ הז ד
רד סמ , הד ועסה ויבג לו אוה ומייקמ
קלחכ וג הנממ ז ״ירה בישח קסעתמכ
ןגמ ץמיס ד ער תובא
ןמי ס דער - י ני ד תעי צב תפה תבשב
תרימא "עצבמל" תרימאו ׳ה״ ״ךלמ תעב לוביט תפה חלמב
ףיעס :א עצוב לע יתש ,תורככ זחואש ןהיתש ודיב עצובו .הנותחתה
ם יבר ם יגה ונ רמ ול טויפה עצבמל״ לע ״את פיר ןי ב ה ליטנה ,איצומה ל
אלו טעמל קספהב רח אל איצומה 201 .
ר ו ק מ ת ו ב א
יכרצב . הד ועסה ז ״ניעכו בתכ ז ״שרג ה
ל״צז תחנמב המלש ׳ יס( ) חי ן יד ב ליל
, רד סה ן ישד קמש םיניתממו רתוי העשמ
שמוחו ד ע , הד ועסה ואכלד השק אהד
ן יא שוד יק םוקמב , הד ועס כ״עו ן ויכד
אוהד ביוחמ תעכ תרימאב , הד ג הה בישח
קסעתמכ יכרצב , הד ועסה יאשרו ךיראהל
המכ . הצריש כ״או ל״י , נ״הד יהנ וניאש
בויחמ , הז ב מ״כמ ן ויכ והז ש קלח
רד סהמ אל בישח קספה ן יב שוד יקה
. הד ועסל . ע״צו רשפאו ףרצל ד וע כ״שמ
ש״הרעב ׳ יס( ) ועק ד ״והו , םש ן ויכד
ותעד בש לוכאל הד ועסה וניא . קספה
ז ״כו , הליחתכל לבא ן ינעל ד בעיד רבכ
ונרכז ה ר״וג הד ל״ס יפאד ׳ העש הבורמ
אל אבישח . קספה כ״כו א״אב
שטאשטוב( ׳ יס ) ׳ ג םג ד היהש הבורמ
וניא . בכעמ עו ׳ כ״ששב ב״ח פ( ׳ ד נ
הרעה . ) ז מ
201 . האר המ ונבתכש הז ב ליעל ׳ יס
. ז ״סק
המו ש יש ם יגה ונ רמ ול קוספ ׳ה ״ ״ךלמ ןי ב ת כרב איצומה ת מיעטל
,תפה ת עשב לוביט ה ,ח למב ש י ם ירמוא ןיא ש ה זל רוקמ הכלהב 202 .
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ר ו ק מ ת ו ב א
202 . הארו המ ונבתכש הז ב ליעל ׳ יס . ז ״סק
ץמיס אפר תובא
ןמי ס אפר - אלש ערכי ךל״ב ונחנא ״םי דומ
ןמז ש״רק תותבשב םימיו םיבוט
ףיעס :א הגה םיגהונו חבשבש ןירחאמ רחוי אבל ס״נכהיבל ,לוחבמ םושמ דימחבש
לש חומי לוחה רמאנ ,רקבב לצאו חבש רמאנ םויבו חבשה עמשמד ,רוחיא
ןיגה ונו חוברהל חורימזב לש חבש מ״כ יפל .וגהנמ
ש י ובת כ ש ת ות בש בד ם ימיו ם יבוט אל וגה נ דיפקה ל לע ןמ ז ש״רק
יפל ת טיש ,א״גמה אלא וכמס ה טישה הליקמה ה זב 203 . י פ לו המ
ר ו ק מ
203 . כ״כ רפסב יחרפ םינשוש י״רג הל
וג נוסנומ ל״צז תוא( ׳ ת ס ׳ כ ׳ . ) ן כו בתכ
ת״ושב הוחי תעד ן ז ח ׳ יס( ) א״י
ן ירחאמש תלפתב תירחש , ט״ויו וכמסו
ד ״ע שובלה א״רג הו , ד ועו ן מז ש ש״רק
רוחיאב . רתוי כ״כו ת״ושב הוקמ םימה
ד ״ח יס( ׳ ׳ ח :) תמאבו״ ן כ ונג הנ ל״וחב
םימימ , המימי ללפתהל םויב תבשה
. . . רחואמ םושו ד חא אל הצפ תא , ויפ יכ
ויה םינבר םילוד ג םיד יסח ישנאו , השעמ
ףאו ד חא אל החמ רוביצב לע , ךכ יכ
היה עוד י םהל ד וסי . הכלהה לכו
רערעמה וניא אלא ן מ . ״ן יהימתמה ע״עו
םש יס( ט ) םנמא( םש ן ד ריתהל פא
ירחא ן מז ש״רק לש . א״רג ה . ) ש״ע כ״כו
וג הנב םעה . ) תבש(
הרואכלו ג הנמ הז הומת המד םיששוחש
ן מז ל א״ג מה ראשב תומי לוחה היה
הארנ אוהש םושמ ן כש תעד . ן ״רמ
הנהד ן יועי א״ג מב ן מיס( ) ג לר בתכש
ת ו ב א
פ״ע ירבד ד ״הרתה לימד ונייה הנומש
הרשע , תוקד םיבשחמד םויה תולעמ
רחשה ד ע , כ״הצ אלו ח״הנהמ ד ע
. ח״העיקש תעד ו שובלה םש( ׳ יסבו
. ) ז סר א״רג הו ׳ יס( , ) טנת ז ״רג הו ) םש(
בשחל ינמז םויה ץנהמ המחה ד ע
. ח״העיקש ע״ושבו ׳ יס( ) ט״נת קיתעה
ירבד , ד ״הרתה רועישד לימ אוה הנומש
הרשע . תוקד בושיחו הז הלוע םא
םיבשחמ םויה ש״העמ ד ע כ״הצ שיש וב
םיעברא . לימ רחאמ[ םויבש שי ב״י
תועש םהש עבש תואמ םירשעו , תוקד
םיחספבו ) . ד צ( אתיא ן יבש ש״הע
כ״הצל שי םיעברא לימ אצמנ לכד לימ
הנומש הרשע . ]תוקד ז ״יפלו תעד
ע״ושה בשחל םויה ש״העמ כ״כו(
א״ג מה םש ן כו חכומ סותמ ׳ תוכרבב ףד
) :ג כ״או ע״צ ךאיה אובנ לקהל
אתיירואד ב אלד . ן ״רמכ
רנו שיד המכ םיד ד צ , לקהל תישאר פ״ע
ןגמ יג הנמ הכלה
וגה נש רמ ול ת ונברוקב עמש ,לארש י ןי א צ וי ה זב י ד י בויח ש״ק
.א ת יירוא ד
ר ו ק מ ת ו ב א
המ ךיראהש תחנמב ב״מ( ן הכ ה״פ ה״ד
) ל״נו ראבל םג ירבד ב ן ״רמ היפוג ל״סד
בשחל ינמז םויה . ח״הנהמ ףסונ הז ל , ׳ רנ
יאמד אטישפד היל א״ג מהל ׳ יסב ג ״לר
םאד לימ אוה הנומש הרשע , תוקד כ״ע
םיבשחמד םויה ש״העמ ד ע , כ״הצ וניא
םכסומ , ע״וכל יולתו לכב ט״וקשה
איג וסב םיחספב ףד ( , ) . ד צ שיו םינפ
שרפל ירבד מג ה ׳ הנקסמב ח״הנמש ד ע
העיקש שי םיעברא , לימ הז לו הלוע
רועיש לימ הנומש הרשע . תוקד
םירבד הו םיראובמ איד הב א״רג ב ׳ יס
ט״נת וכלהמב ינשה תעד ב . מ״רה אצמנ
םג ד ד ״הרתהל ן כתי םיבשחמש םויה
. ח״הנהמ
ד וע שי ן ייצל יפלד המ ונכראהש ן מיסב
ג ״צר חיכוהל רושימב ג הנמש םלועה
תעד כ םינואג ה כ״הצד יוה תייארב ג ׳
. םיבכוכ הז ו ׳ ג ב יעבר לימ רחאל
, העיקשה אלו ד ן ילימ תעד כ , ת״ר
םיחרכומ ונא בשחל םויה ח״הנהמ אלו
. ש״העמ םעטהו , הז ל ירהד אתיא סמב ׳
םיחספ ףד ( ) :בי תוצחבד םויה המחה
תאצמנ שארב לכ , םד א םאו בשחנ םויה
ש״העמ ד ע ג ׳ יעבר לימ רחאל , העיקשה
אצמנ ן יאד המחה שארב לכ , םד א ירהד
ן יב ש״הע ח״ההנל יוה ׳ ד , לימ ן יבו
העיקשה תאצל םיבכוכה קר ׳ ג יעבר
. לימ רבכו ושקה םינורחאה לע ח״אבה
בשיחש ינמז םויה ש״העמ ד ע כ״הצ
. םינואג הד אצמנ ונג הנמלד םינומש
תאצה םיבכוכה קר ג ׳ יעבר לימ רחאל
, ח״העיקש כ״ע בושיח םויה אוה
. ח״הנהמ ךכ חיכוה תוטישפב מ״ירג ה
רג ניז לש ץבוקב( שא ) ד ימת ורמאמבו
לש ש״רג ה ךבעריוא א״טילש ץבוקב(
ירעש ) ן ויצ . ד ועו
לכמו ימעט ן ילה הארנ רורב ן יאש ערכה
ללכ תעד ב ן ״רמ יתממ בשחנ ן מז , ש״רק
ש״העמ וא . ח״הנמ הברד או כ״חנמב
בתכ איד הב תעד ב ן ״רמ ובשחל . ח״הנהמ
םג ו יפל וכלהמ לש א״רג ה ן כ . אוה
טרפבו יפל המ ל״ייקד ירבד כ םינואג ה
ן מז ב . כ״הצ ן ייעו ת״ושב םייח לאש
ב״ח( ׳ יס אכ ה״ד , ) אלה שקבבו המלש
ן בא ן אנד ףד ( ול , ) ב״ע םוקמבש ן יאש
תעד ן ״רמ , הרורב אל ונלביק . ויתוארוה
טרפבו ן אכ אלש שרופמ וירבד ב ללכ המ
. ותעד כ״שמו א״ג מה ׳ יסב( ) חנ ן ינעלש
ן מז ש״רק ע״וכ וד ומ םיבשחמש ן מז מ
. ש״הע ובר םיקלוחה , וילע תעד כו א״רג ה
׳ יס( , ) ט״נת ז ״רג הו . ד ועו
םנמא ונימיב רושכא ארד הברהו תוליהק
םיד יפקמ תורקל ש״רק םד וק ךורב
רמאש טרפבו רשאכ שי ששח רובעיש
םהל ן מז ש״רק . א״ג מהד ן יאו הז ב ששח
םושמ תאירק ש״רק אלב , היתוכרב ירהש
ן ״רמ קספ ׳ יסב א״ס ן יאד תוכרבה
. תובכעמ יפלו ג הנמ הז ן יא שושחל רתוי
םא רבוע . ן מז ה ׳ עו תרעהב א״רג ה ראמע
א״טילש םשב ט״ברג ה ל״צז םיאצויש
י״ע תאירק עמש םירמואש . תונברוקב
תרימא ״לדגי״ ינפל ךורב רמאש
:םש ם יגה ונ רמ ול טויפה ״לדגי ״ ינפל ךורב רמאש 204 .
י • ןגמ ץמיס אפר תובא
ר ו ק מ ת ו ב א
204 . ן כ ג הנמה . טושפה וג הנבו םעה
תבש( ) ו״ט איבה רוקמ הז ל לעבמ
תופסותה ט״וי המד קהב תוחרואל :םייח
םיפיסומש״ ונתניד מב םירוד יסב רישה
לד ג י ינפל ךורב , רמאש יד כ ריג שהל תא
ג ״יה םירקיע יפב לכ ינב , לארשי ףיסוהו
חרואה ן מאנ ׳ יס( ) א״נ ג ״יבש םירקיע
תכרבבש ךורב רמאש םיז מורמ ג ״יה
םירקיע ן כו ינאב . ן ימאמ שיו ףיסוהל
והז ד םוקמב תרכז ה ג ״יה םירקיע
םיג הונש הברה תומוקמ םריכז הל רחאל
. הליפתה
חסונב , תמשנ םירוד יסב תיב החונמ תלפתו
שד חה אתיא הפצת קיריחב ויתה קיריחב
׳ צהו , א״ושב אוהו הפצת ן ושלמ . הייאר
לכ יתומצע םירמוא לכ ץמקב . לוד ג
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמי ס בפר - תאי רק הרותה רי טפמו תבשב
תפסוה םילוע תבשב ט״ויו
ףיעס :א ןיאיצומ ת״ס םירוקו וב ,העבש םאו הצר ףיסוהל .ףיסומ הגה ה״הו
ט״ויב ־חומ ףיסוהל לע .םיארוקה א"יו ט״ויבד ןיא ,ףיסוהל ןכו וגהנ
חונידמב ,ולא דבלמ חחמשב ה־וח ןיפיסומש .הברה
גהנמה טוש פה ת עבש ךרוצה ם יפיס ומ ם ילוע ת בשב ,ט ״וי ב ו ןי לע מ ו
םתוא רחא תאירק ,יש ש 205 ם י רזוח ו ם יארוקו ם תואל ם יפסונה ׳ג
ר ו ק מ ת ו ב א
205 . ן כ ג הנמה תעד כ , ע״ושה ן כו ד יעה
וג הנב םעה ) תבש( םשבו םימה , םיקומע
םייקל . ג הנמה כ״כו יביתנב םע ׳ יס(
ב״פר ) ד ״ס םג ד ט״ויב , ן יפיסומ אלד ו
םילבוקמהכ םניאש ן יפיסומ ן יב תבשב
ן יבו . ט״ויב אוהו פ״ע י״שר הליג מב ףד (
) . אכ אהד ן יאד ן יפיסומ אוה םושמ חרוט
רוביצה ן ירהממד , ן תכאלמל תבשבו אל
ךייש םעט . הז ן כו םתס ם״במרה ׳ לה(
הלפת ) ב״יפ ן יבד תבשב ן יבו ט״ויב
, ן יפיסומ ךא ן ״רב ףד ( ) :בי קליח ן יב
תבש , ט״ויל אלד ףיסוי תוילע , ט״ויב
אלש םתוושהל . תבשל ע״עו ת״ושב
ס״תח יס( ׳ . ) עק
א״ג מבו ק״ס( ) א בתכ םשב ץ״בשתה
וישכעש םלוכש , ן יכרבמ ן יא ףיסוהל
, םילוע םושמ הכרב הניאש . הכירצ ן כו
יואר , ג והנל םא אל םוקמב הנותח וא
. תירב םנמא הממ םג ש א״ג מה הד ומ
ן תחב תירבו , לקהל כ״ע אלד וששח
אניד מ הכרבל הניאש הכירצ םוקמבו
ךרוצה עמשמ שיד . לקהל המו ן ילעמש
אקווד רחאל תיילע , ישש הארנ םעטה
רחאלד ורמאיש שיד ק לע תיילע יעיבשה
ן יא , ףיסוהל רבכד ורמג האירקה תבוחד
. םויה , בג א[ ן ד יד ב הוה אד בוע הלעש
ףיסומ רחאל תיילע , יעיבש שיו ונעטש
שיד הז ב םושמ הכרב , הלטבל רבכד
ורמג תבוח , םויה ךא ׳ רנ ד בעיד בד
רשפא רתומש תולעהל םיפסונ םג רחאל
תיילע , יעיבש אוהו . םילשמ היארו
׳ סותמ הליג מ ףד ( ) . ג כ ובתכש אהד
ן ילעמד ריטפמ תבשב פ״עא םיקסופש
ריטפמש הלוע ן ינממ , העבש תבשבד
רשפא תאצל אבילא , ע״וכד ד ״מלד
ריטפמד הלוע ן ינמל , העבש מ״כמ המ
הלועש ירחא העבשה יוה הלועכ
. ףסומל . ש״ע ראובמו םג ש ירחא תיילע
יעיבש רתומ ףיסוהל . םילוע ע״צו
. ]אניד ל
ץמיס בפר תובא
ם יקוספ ףוסמ ה יילעה תמדוקה 206 .
תרימא שידק ירחאש תאירק הרותה י״ע הלועה
ףיעס :ד םיגהונ תורקל העבש רומגלו םהמע ,השרפה רמואו ,שידק רזוח ו ארוקו
םע ריטפמה המ ארקש .יעיבשה
ם יגה ונ םאש ה לועה ה רות ל אוה ,לבא וא ש י ול ,בויח אוה רמואה
תא שידקה אלו ץ״ש ה 2°7 *
יגהנמ םישידקה רחאלש תאירק הרותה
:םש ם ימיב ם יאיצומש ינש ירפס ,ה רות ם ירמוא ש ידק רחא ם ויס
האירקה לכ ב רפס *רפסו ח ״רבו תבט לח ש ,ת בש ב ןיא י צ ומ ש ׳ג
,ם ירפס ןי א ם ירמוא ש ידק רחא רפסה ןוש ארה רפסה ו יש ילש ה 208 *
תאירק תשרפ םהרבאו״ ״ןקז תבשב ןתח
:םש ת בשב ןתח ה לוע ןתחה ה רות ל ןי רוק ו ול רדסב ,ם ויה רח או
ךריבש ה כרב ה נורח א לע ת״סה ןי רוק וי נפל ןמ שמוח ה ת שרפ
מ ק
206 . ן כ . ג הנמה אוהו קספכ ע״ושה
ףיעס( . ) ב לבא א״מרה בתוכ רימחהל
ן יאש רוז חל תורקלו המ ארקש , רבכ ךא
ח״הכב ק״ס( ) ו בתכ םשב , ג ״הנכה
׳ יפאד הליחתכל רשכ ד בעימל תעד כ
, ן ״רמ אלו ן יששוח ירבד ל א״מרה םש
בתכש שיד םירסוא . הז ב ת״ושבו ארקיו
םהרבא ףד ( ) ד ״יק בתכ ג הנמד תפצ
. א״מרהכ כ״כו י״כרבב תוא( , ) ג אריד
םימש לוכיש רהז יל אל הלעי ן יאשכ
ן ירוק ול רבד . שד ח כ״כו ת״ושב הוחי
תעד ב״ח ׳ יס( ) ול רימחהל תעד כ א״מרה
אלו תעד כ ן ״רמ רתומש תורקל המ
ארקש הלועה . וינפלש רומאכו ונג הנמ
ססובמ פ״ע ע״ושה ריתהש רוז חל
אורקלו המ רבכש ארק . ומד וק כ״כו
ר ו ק מ ת ו ב א
רהנב םירצמ ךומסל לע תעד . ע״ושה
207 . ן כ ג הנמה . טושפה הנהו י״בב בתכ
םשב ל״הבשה ׳ יס( ) טע םיג הנמ םיקולח
. הז ב ם״במרבו לה( ׳ הלפת קרפ ב״י לה ׳
) ז י ריכז ה חילשהש רוביצ רמוא תא
. שיד קה כ״כו ש״בירב ׳ יס( . ) ביק ן כא
רעשב םירפא רעש( ׳ י ) ט״ח בתכ
ץ״שהש רמוא שיד ק ךא םא םילשמה שי
ול טייצראי םויב הז ז א אוה הכוז
תרימאב שיד קה . הז ה ן כו אבוה רפסב
השעמ שיא ב״ח( ׳ מע ) ז ק א״וז חהד
הרוה שיד קש הז ךייש , םילבאל אלו
לעבל . ארוק
208 . כ״כ ע״שוציקב ) ונד ילוט( יניד
תלילג ת״ס ףד ( . ) ז ״לק ן כו ד יעה יביתנב
םע ) םש( רפסבו םייחה ן מיס( לט תוא
ןגמ יג הנמ הכלה
ם ה רבאו *ןקז וגה נו דח אש ארוק ,קוספ רח או ארוק ,ומ וגרת ןכ ו לכ ב
יקוספ השרפה 209 * גה נמה ו אלש ם יאיצומ ת״ס דח וימ ב ליבש ב תאירק
ה שרפ ו ז אלא ם ירוק שמוח מ 210 *
תאירק תשרפ״ ״לגעה תשרפ״ו ״החכותה לוקב ךומנ
:םש ת שרפב יכ אשת ליח ת משכ א רי ו םעה יכ ש ש וב השמ דע לח יו
,ה שמ ארוק ץ״ש ה לוקב ,ךומ נ לח יומ ו השמ רזוח אורקל לוקב
םר דע ןפ י ו דרי ו ,ה שמ ב וש ו ארוק לוקב ,ךומ נ דע ה שמו חקי תא
*להאה
ןכ ו ת שרפב ךת ולעה ב ןיא רוק לוקב ךומ נ יה יומ םעה ם יננואת מכ דע
ןמה ו ערזכ *דג ןכ ו רה זי ה זב ם יארוקשכ ת שרפ תוח כותה ׳פב ית וקוח ב
ת ש רפבו יכ ,אובת קר רה זי וה ועמש יש רוביצה יוא רכ ידכ וא ציש
ח ״די 211 * ש י ו וש ש ח ש ת ולעלמ ה רות ל ה שרפב *החכותה וי ה ו ם ילעמ
שיא ןק ז וא םע ץראה 212 * ש י ו ויה ש ם ילעמ תא ץ״ש ה 213 *
ר ו ק מ ת ו ב א
. ) ה ן כו הלעה ת״ושב תירק הנח ד וד
א״ח ׳ יס( . ) הכ שיו קפתסהל ךיא ן יד ה
ד שאכ שי להקל קר ת״ס , ד חא הז ו יולת
הריקחב לע המ ונקתנ םישיד קה רחאש
לכ , ת״ס םאה וז הנקת רמול שיד ק לע
לכ ת״ס , ת״סו וא איהש הנקת רמול
שיד ק לע לכ האירק . האירקו יד יד יו ר״ג ה
ףסוי וג נוסנומ א״טילש לאש ן רמל
א״שירג ה א״טילש הנעו ג ״הכבש
םירמוא קר שיד ק ד חא אלו ינש . םישיד ק
209 . ן כ ג הנמה . טושפה ן כו ד יעה
ת״ושב ץ״בשתה ב״ח ׳ יס( . ) לט איבהו
ן כ . ךורעהמ םעטו תאירק השרפ וז
, אקוד איה ינפמ רבד מש לע ן ינע . ג וויז ה
כ״כו יפלב ירפס ךרע( ן תח תוא . ) ז ״סק
כ״כו וג הנב םעה ת״האירק( . ) ׳ ט כ״כו
יביתנב םע ׳ יס( ) חלק ן כש ג הנמ
. םילשורי ן כו ג הנמ היכרות ׳ ס( םייחה
יס ׳ ז ׳ תוא ) ז י בול ן חלוש( פ״החל , ) ה״ח
ג ׳ אבר תירב( הנוהכ ג ״נ א . ) ׳ ע״עו תיבב
הד והי א״ח ׳ יס( , ) ס ד וד לבו תמא
א״ד יחהל יס( ה תוא . ) ח״י
210 . כ״כ רמאיוב קחצי ד ״וקיל( ׳ לה
. ) ת״ס םיחתופו האירקה :תרימאב
תושרב״ לא יח תמא , ביציו םג רתא
תשרפ םהרבאו . ״ביס םימעפלו םג ן תחה
היה ארוק השרפ . וז
211 . ךכ ד יעה רפסב קחצילו חיר ן בא
ן נד תוא( ק ׳ ס ׳ ב . ) ׳
212 . ׳ ע ג הונב המכחב ףד ( . ) מ״ק
213 . םש פ״ע , ל״ירהמה אקוד ש ימ
ן ירכושש ותוא ן יא , ששח ן כלו לעבה
ארוק הלוע אלב . ששח םייסו םשב רפס
, תויכז הברד אש ימ הכז יש הז ב ז ״רה
ץמיס בפר תובא
גהנמ הדימעה תעב תאירק תרשע תורבדה
:םש תעשב תאי רק תרשע ת ורבדה רובי צה דמוע לע ו י לגר 214 *
יגהנמ תאירק הרותה תשרפב תישארב
:םש ש י וגה נש ת שרפב ת י שארב ןוש ארה ש ארוק דע רשא ארב םיקלא
*תושעל ןכ ו לכ ה לוע ארוק תא י קוספ ת אי רב ות וא םוי ה דגנכ ש
ןי נמ *הלועה ה לועה ו י עי בשה ארוק תא לכ השרפה התליחתמ
ה פוסל 215 *
רדס םילועה תשרפב אשנ
:םש א״י וגה נד רדסש ם י לועה ת שרפב אשנ אוה ןהכהש ארוק שארמ
השרפה דע י נאו *םכרבא י ולה ו ארוק דע ם וי בו ,י נשה ןכ ו לע הז
,ךרדה ם י לשמה ו ארקי דע ףוס השרפה 216 *
תרימא וחמשי״ ״םימשה
:םש תעשב תכלוה ת״סה ןוראמ שדוקה ,ה בי ת ל רמגב תרי מא
םיקוספה ,וממ ור וגה נ ףי סוה ל וח מש י ״ ״םי משה ספדנכ
ם י רודי סב 217 *
ר ו ק מ ת ו ב א
, חבושמ אלו אצת הער . הז מ ע״עו
ח״הכב תוא( . ) ח
214 . האר המ ונראיבש הז ב ן מיסב ׳ א .
215 . כ״כ וג הנב םעה . ) תבש(
216 . כ״כ ג הונב המכחב ףד ( . ) מ״ק
אצמשו ן וקיתב רכששי אל , ן כ כ״כו
ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס( ) בפ ן כש
ג הנמ לכ יתב תסנכה . טעמכ
217 . ן כ . ג הנמה כ״כו םהרד ובאב ףד (
) ח״פק ורוקמו סממ םירפוס כ״שמכו
ליעל ן מיס( . ) בלק המו וג הנש ףיסוהל
םיקוספ ולא אקוד , תבשב אלו ראשב
תומי , עובשה פ״עא ׳ סמבש םירפוס
םינושארהו אל וקליח ׳ יע( רוטב םש
יאקש לע ראש תומי ) עובשה רשפא
אוהש ינפמ ימיבש לוחה םיד ורט
םירצקמו . הלפתב
םויסבו רפס תשמחמ םירפסה םיג הונ
להקה רמול רחא תיילע םילשמ וקז ח״
ץמאיו םכבבל לכ םילחימה הל . ״׳
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמי ס דפר - י ני ד הרטפה הי תוכרבו
הרטפה ךותמ רפס
ףיעס :א ןירי טפמ איבנב הנינעמ לש .השרפ
גהנמה םודקה ת ורקל הרטפהה ךותמ ארפס אתרטפאד י וש ע( ףלקמ
בות כ ו בתכב די ת ובות כ ו וב לכ תורטפה *)הנשה התעו טשפתנ גהנמה
ת ורקל הרטפהה ךותמ םי שמוח ה םי ספדנה 218 *
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
218 . ן כ חכומ י״בהמ ׳ יס( ) ד מק םשב
, ד ״הרתה ויהש ן יארוק תורטפהה ךותמ
. ן יסרטנוק ן כו וד יעה הטמב הד והי
שאייע ׳ יס( ד פר ׳ ב ) ד ועו ן כש . םיג הונ
ן כו ג הנמה קיתעה המכב תומוקמ
, ד רפסב תורקל ךותמ ירפס תורטפה
. םילולג היהו בותכ םהב קר , תורטפהה
לבא ויה םיבותכ לע ףלק . ן יד כ ד יעהו
הז ב ת״ושב א״בשרה ב״ח( ׳ יס , אפר
ה״חו יס ) טיק ן ירוקש ן ילטלטמו ארפס
אתרטפאד . תבשב םג ו תוצראב ברעמה
ג הנמה היה ן כ יפכ ד יעהש ת״ושב ן יכי
ז עובו ן בל ש״בשרה ׳ יס( ) חיק וג הנד
ן ופצב הקירפא ג הנמ עובק תורטפהב לש
תיב . תסנכה ן כו ד יעה ובר לש ילבשה
טקלה ׳ יס( ) אל לכב״ תולהק שד וקה
ץראבש , ברעמ לכבו תולילג םילאעמשי
, האיליקסואבו הלוכ ירטפמ ירפסב
תורטפה . ״תולולג ן כו ד יעה תירבב
הנוהכ עמ( ׳ ה ׳ תוא ) אי יביתנבו םע ע( ׳
) ד פר ת״ושבו בר םילעפ ד ״ח ׳ יס( . ) ג ל
אלא תוברבש ן מז ה הארנכ םג ש רפס
תורטפהה היה חרוט , רוביצל םושמו תע
תושעל הל ׳ וריתה ריטפהל ךותמ
םישמוח . םיספד נה
רוקמו םירבד ה ׳ מג מ ן יטיג ףד ( ס ׳ ) הבר
ברו ףסוי ירמאד , והיוורת יאה רפס
אתרטפא רוסא ירקימל היב , תבשב יאמ
אמעט אלד ן תינ . בתכיל קיסמו מג ב ׳
אלד , איה ירשו ירקימל הב , תבשב יאמ
אמעט אלד ן תינ , בתכיל ׳ רד ן נחוי ל״רו
ינייעמ ארפסב אתד ג אד , אתבשב אהו אל
ן תינ , בתכיל אלא ן ויכ אלד , רשפא תע
תושעל ׳ הל ורפה , ךתרות נ״ה ן ויכ אלד
רשפא תע תושעל הל . י״שרפו( אלד
ן תינ בתכיל תוחפ רפסמ ד חא םלש
. ) ומצעל ראובמ הז מ אניד מש מג ד ׳ ירש
תורקל ךותמ . ן יסרטנוק שובלבו השקה
מ״כמד ךירצ תויהל בותכ ףלקב , ויד בו
לככ יניד . רפס ז ״טבו המת לע וירבד
התיטימתשאד המ ורמאש ׳ מג ב ן יטיג ב
ונימיבד ירש םושמ תע תושעל הל ׳ . עו ׳
ש״הרעב ראיבש וירבד ל״רד ׳ יפאש
רחאל תע תושעל הל מ״כמ רתוה קר
ץמיס ד פר תובא
אלש תורקל ךותמ רפס , םלש לבא ן ייד ע
ךירצ תורטפההש ן ירוקש ויהי םיבותכ
ן יד כ . רפס
םרב י״בב ׳ יס( ) ד מק איבה םשב
ד ״הרתה ויהש ן ירוק ךותמ ן יסרטנוק
׳ יפא אלש לע . ףלקה ראובמו אלש
וד יפקה . הז ב ן כו ד יעה הטמב הד והי
) שאייע( אלד ונעמש ימ ד יפקהש לע
ירבד . שובלה ג הנמהו לצא םיד רפסה
תורקל ךותמ רפס , ספד ומ םושמו תע
תושעל הל ׳ וריתה םג . הז ן כו ד יעה
ירקחב בל ח״וא( ׳ יס ז נ ףד . ) . ק כ״כו
ת״ושב ארקיו םהרבא ) יד אד א( א״ח
מ״וח( ׳ יס ) טמ ארוקש הרטפהה ךותמ
, םישמוח ן כו קחב , לארשיל חרוטש
ונילע שקבל . םיאיבנב
המו שיש ריעהל הז ב , אוה ונימיבד
םירז פמש ן וממ בר תיינבב יתב תויסנכ
, םיראופמ רשפא היהש םוקמ ד ד ועל
תאירק תורטפהה ךותמ רפס םיאיבנ
, םלש ךותמ , ףלקה אניד כ , ׳ מג ד בושד
אל ךייש הז ב רתיה תעד תושעל , ׳ הל
ן יעכו כ״שמ א״ג מב שיר( ׳ יס ) ד פר
ונימיבד השד חתנש תכאלמ , סופד ה
רשפאו תונקל רפס םיאיבנ םלש , לוז ב
אניד מו אל ךירצ ףלק ויד ו ראשב , םירפס
בוש אימר אבויח תורקל אקוד . ולאמ עו ׳
ש״החמב , םש ראיבד בושד ן יא תא
רתיהה תעד תושעל . ׳ הל פ״עאו םצעבש
וניד לש א״ג מה םיבר וקלח , וילע ירהש
ן יא סופד ה בשחנ חכל , ארבג ׳ ע א״וז ח
ח״וא ׳ יס( ס ק״ס , ) אי כ״שמכו ת״ושב
תובושת תוג הנהו ב״ח יס( ׳ . ) הנק ט״המו
ינה ירפס ך״נת םימלש ן יא םהב הלעמ
סופד כ רביד ש וב . א״ג מה מ״כמ ירבד מ
א״ג מה ראובמ םאש שי תורשפא תונקל
ירפס תורטפהה , תולקב שי תושעל ן כ
אניד כ , ׳ מג ד תורקל ירפסמ םיאיבנ
םימלש ךותמ . ףלק
ז ״יפלו שי ריעהל םאד שי הליהקל ףסכ
יאד ווב שיש רוד יה תאירקב תורטפהה
ךותמ רפס לע ףלקה תנקתכ מג ה , ׳ ן כש
לכ רתיהה אורקל ךותמ םישמוח
םיספד נה אוה קר םושמ תע תושעל הל ,
ן כו עמשמ הטמהמ הד והי , םש ן כו הממ
בתכש ת״ושב ארקיו םהרבא ) םש( לכש
המ ן ירוקש ךותמ קח״ ״לארשיל אוה
םושמ חרוטש שקבל , םיאיבנב ראובמ
יאד ווד רקיעמ ן יד ה לכ המ רשפאד ן קתל
, ן נינקתמ כ״כו איד הל רעשב ן ויצה םש(
ק״ס :) ד והימו״ ן יא תוחמל ד יב ן יג הונה
, לקהל אוהד ללכב תע תושעל , ׳ הל
השקש לכל רובצה בותכל םיאיבנ ףלקב
, ן יד כ לבא יאד ווב רובצה תלוכיהש םד יב
שי םהל בותכל םיאיבנ , ן יד כ טרפבו
ונימיב ן ירז פמש הברה ףסכ לע יטישכת
ס״נכהיב םניאש םיצוחנ , כ״כ םתנווכו
ש״של יד כ םייקל הז ילא , והונאו יאד וד
הוצמ תואנתהל תביתכב םיאיבנ
. ״םישוד קה ן כו הלוע ת״ושמ הוחי תעד
ה״ח ׳ יס( ) וכ ש״ייע , בטיה םנמא ׳ ע
ת״ושב ירבד ביצי ׳ יס( ) טכק ד מילש
תוכז לע . םיליקמה ן כו א״רג ה ישקב
ן ורוד א״טילש בתכ יל המכ םימעט
ן יאש ג והנל ן כ . הלחתכל ן ייצו םג ירבד ל
. ביצי
הארנו טושפ ס״נכהיבבד םד יש תג שמ
תונקל פ״כע קר ירפס תורטפה םיבותכה
ג ״ע ףלק , ן יד כ יפכ וג הנש ימימ , םד ק
יאד ו שי הז ב , הלעמ פ״הכלו שי
לד תשהל ג ישהל םיאיבנ םיספד ומה
סופד ב , ן שי תאצל תטיש א״ג מה ן כו
תרימא ״ונלאוג״ ףוסב הרטפהה
:םש ם י י סמשכ ארוקה תא ,הרטפהה :רמוא ונלא וג ׳ה ת ואבצ ש ודק
*לארשי ןי א ו ה זב םושמ קספה ןי ב הרטפהה ה כרבל הנורחא 219 *
תרטפה שאר שדוח לחש תבשב
ףיעס :• םא לח ח״ר תכשכ ןיא ריטפמה ריכזמ לש ח״ד .ללכ
ח ״רב לח ש ת וי ה ל תבשב ןי רי ט פמ םי משה״ *״י אסכ םאו םג ות רח מל
אוה ,ח ״ר רח אל םי י סמש תרטפה םי משה יאסכ ףי סומ רמול קוספ
ןוש אר קוספו ןורח א לש תרטפה רמאי ו״ ו ל ״ןת נוה י 220 * םאו לח ח״ר
תרחמל םי ארוק תרטפה רמאי ו״ ו ל ״ןת נוה י 221 *
ןגמ יג הנמ הכלה תובא י ט
ר ו ק מ ת ו ב א
יתעמש םשב י״ירג ה רשיפ . א״טילש ךא
האירק ךותמ ך״נת ספד נה , ונימיב םא
רמאנ ן יאש ול ן יד בתכ , ד י ן יא הז ב
הלעמ רתוי רפסמ רחא . ל״נכ
219 . ן כ . ג הנמה םעטהו אוה יד כ םייסל
יכב . בוט יפכ( םימייסמש יכב בוט רישב
םירישה תליג מו הכיא כ״שמכ ג הונב
המכחב . ) ח״מר ן כו טשפתנ ג הנמה בורב
תוליהק , לארשי יפכ ד יעהש ׳ סב ארקיו
םהרבא ףד ( ) ז טק ח״הכבו ׳ יס( ד מק ק״ס
, ) אי ן יאשו הז ב םושמ , קספה ן יאד הכרב
הנורחא לש הרטפהה הכרב לע הרטפהה
, ארקש ן כלו תחתופ , ךורבב הניאו
הכומס התרבחל חכומד כו ׳ סותמ
תוכרבב ףד ( , ) ג מ ן יעכו תכרב הרותה
ומכ ונכראהש הז ב ן מיסב . מ״ק ד ועו
ףיסוה ח״הכה ) םש( ד ״פע י״רהמ ן ב
ביבח המב םירמואש םיקוספה שוש
, שישא אלו ן נישייח ג וליד ל איבנמ
, איבנל ואלד םושמ הרטפה ן נירמאק היל
אלא רמז כ , אמלעב נ״ה קוספ ונלאוג
ל״וה רמז כ אמלעב יד כו םייסל יכב . בוט
םלוא רפסב םייח ח״רג הל י׳ ג אלפ לע
׳ לה ת״הירק ׳ יס( הכ תוא ) הכ ריעה
קוספהד ונלאוג יוה קספה ן יב תאירק
הרטפהה , היתוכרבל שיו עונמל
. ורמואלמ כ״כו בלב םייח ׳ יס( ז סק ףד
חיק . ) ד ״ע ן כא וירבד ג ״עצ המל רימחה
, כ״כ עו המ ונחכוהש ליעל ן מיס מ״ק
אלד , וירבד כ ותעד ו תעד , ד יחי אלד ו
ג הנמכ . םלועה
220 . ן כ ג הנמה . טושפה ן כו ד יעה וג הנב
םעה . ) תבש(
221 . כ״כ ע״ושב ׳ יס( הכת ףיעס . ) ב ן כו
. ן יג הונ כ״כו וג הנב םעה . ) םש(
ע״שוציקבו ונד ילוט ףד ( ) ה״לק בתכ
םיריטפמש תרטפה , עובשה םימייסמו
קוספב רמאיו״ ול . ״ן תונהי ע״צו
ע״ושבד אתיא איד הב אל . ן כ
ץמיס ד פר תובא
ח ״רבו לח ש ,ת בשב ה שלשב את ונערופד ה עבשו אתמחנד ןי א ןי ח וד
תרטפה ,עובשה אלא ףוסב הרטפהה ם י פי סומ רמול קוספ ןוש אר
קוספו ןורח א לש תרטפה םי משה יאסכ 222 *
תיילע ןטק הרטפהל
ףיעס :ד ןטק לוכי .ריטפהל
וגה נ ת ולעה ל ןטק עי גה ש לי גל ךוני ח רמולכ ( עדוי ש אורקל )בטי ה
תאי רקל הרטפהה 223 *
תורטפה תודחוימ ךשמב תותבש הנשה
:םש תשרפ :ת ומש ןי רי ט פמ י רבד וה י מרי 224 *
תשרפ :ח לש ב ןי רי ט פמ ה רובדו השי א ,ה אי בנ דע ףוס ת רי ש רש ת ו״
״ה רובד 225 *
תשרפ י רח א :ם י שודק- ת ומ ןי רי ט פמ י ה י ו רבד ׳ה י לא רמאל ןב ,םדא
לאקזח י ( *)כ
תשרפ י רח א :ת ומ ןי רי ט פמ *טופשתה
תשרפ :ם י ש ודק ןי רי ט פמ *שורדלה
תשרפ :ם י לקש ןי רוק קוספ ןוש אר ןורח או תרטפהמ רחמ ש דוח 226 *
גהנמ תוכרב הרטפהה
:םש ש י ם י גה ונש ת ונעל ״תמא״ י רח א ךרבמה ש רמוא םי רמאנה״
״תמאב 227 * וגה נו רמול :ת וכ רבב ןכ ם י רמוא ״קדצה ו״ אלו
ר ו ק מ ת ו ב א
222 . ן כ ג הנמה , טושפה ומכ בותכש רפסבש ינשה שי לקהל , הז ב ׳ עו כ״שמ
א״מרב ׳ יס( ) הכת , םעטהו תורטפהבד ליעל ׳ יס( ) הלק ן יד ב תיילע ן טק רפסל
ולא רכז ומ תמחנ , םילשורי ן כל אל . הרות
םיחוד תורטפה , ולא כ״כ . ש״ועב ן כו 224 . ן כ בתכ ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח
קיתעה וג הנב םעה ) םש( ן כש . םיג הונ ׳ יס( . ) ע ן כ ג הנמה . םוד קה שיו וג הנש
223 . ן כ ג הנמה טושפה ירבד כ , ע״ושה ריטפהל םיאבה״ שרשי . ״בקעי
יפכו בתכש ש״בירב יס( ׳ ) הל ג הנמ . הז 225 . כ״כ רב ׳ ד וד . םהרד ובא
כ״כו א״ד יחה ד וד לב תמא ׳ יס( טי תוא 226 . וג הנ םעה . ) תבש(
. ) ה םג ו רשאכ אוה הלוע האירקב 227 . ךכ , וג הנ רחאמ לכהש הכרב תחא
ןגמ יג הנמ הכלה
״קדצו״ 228 * :ם י רמואו רמואה ״ ,ה ש ועו רבדמ ״ם י י קמו 229 י כ ״ לא ךלמ
ןמאנ ןמח רו ״התא 230 *
ןפוא תאירק הרטפהה
:םש הגה סאו וארק ריטפמל ימ וניאש עדוי רמול ,הרטפהה לוכי רחא ,הרמואל
לבא הלחתכל רוסא תושעל .ןכ
וגה נ ה לועה ש רי טפמל ארוק הרטפהה לוקב ,םר רובי צה ו ם י עמוש
ונממ 231 *
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
הניאו ףוס , הכרב כ״שמכ מ״סכב ב״יפ(
׳ לה ) ו״ט ג ״הכבש אל ן ינוע , ן מא
םוקמבו הז ונקית רמול . תמא כ״כ רפסב
הז ן חלושה ףד ( . ) ד ״מר וג הנבו םעה
בתכ אלש וג הנ רמול . ״תמא״
228 . ן כ , ג הנמה ׳ ע יביתנ םע ףד ( . ) ו״נק
׳ עו ם״במרב לה ׳ הלפת קרפ( . ) ב״י
229 . כ״כ ד ״רב םהרד ובא םירוז חמבו
. םינשי
230 . ן כ תסריג םהרד ובאה ד ועו
. םינושאר אלד ו ירעשהכ םירפא רעש( ט
תוא ) ול בתכש רתויהש ן וכנ רמול ן מאנ
. ן מחרו
231 . ן כ ג הנמה , טושפה כ״כו מ״סכב
׳ לה( הליפת פ ׳ ב״י לה ׳ ) ג י שיש תוחמל
םישנאב םיעייסמה תאירקב הרטפהה
, ריטפמל אלא םלוכ םיכירצ עומשל המ
ריטפמהש . ארוק ת״ושבו ס״תח ח״וא(
) ח״ס בתכ םשב ר״ג ה ן תנ רלד א ג יהנהש
. ן כ ׳ עו םש המ בשייש ג הנמ םיג הונה
םירהל . םלוק פ״כע וניג הנמ רומאכ אוה
ן פואה רחבומה פ״ע תעד . םיקסופה
ג הנמו םיבר ינבמ תוד ע , חרז מה םלוכש
םיארוק הרטפהה לוקב , םר אלו םיעמוש
ללכ , ארוקהמ םרוקמו א״ג מהמ םש
ק״ס( ) ה םשב י״ראה , ל״ז ן יאד יד
תעימשב , תורטפהה אלא עייסי . שחלב
׳ עו ל״היבב ה״ד ( ירתד , ) ילק איבה םשב
, א״רג ה םאד ריטפמה ארוק ךותמ רפס
, ן יד כ שי ג והנל אוהש איצוי תא להקה
, ח״ד י אלו וארקי ד חיב םע , ץ״שה לבא
םא ריטפמה ארוק ךותמ , שמוח םלוכ
וארקי . ד חיב ע״עו( ת״ושב תחנמ קחצי
ט״ח ׳ יס . ) ב״כ פ״כע ן ד יד ל םיג הונ
תורקל ךותמ םישמוח ׳ יפא םא םניא
םיספד ומ , ן יד כ בורו להקה םג אל םיג הונ
עייסל ללכ , ארוקל ׳ יפא , שחלב
תמיתסכו ן ושל , מ״סכה וקתשיש ועמשיו
ירבד ל . ץ״שה רשפאו מ״סכהמש ן יא
היאר שיד רמול ירייאש ויהש ן ירוק
ירפסב תורטפה ךותמ , ףלק אלו ירקימ
ארוקכ , פ״עב כ״אשמ ארוקב ךותמ
שמוח ליג ר , ונמיבכ ילוא וניא אלא
ארוקכ , פ״עב ףיד עו וארקיש םלוכ
, שחלב . ל״ז יראהכו . ע״צו
ן ינעב תובכשהה , םירטפנל ׳ יע ת״ושב
ש״מש ן ג מו ׳ י ס( ג ״ח ) ס בתכש םג ש םא
ץמיס ופר תובא
ןמי ס ופר י ני ד- תלי פת ףסומ תבשב
תרזח ץ״שה ףסומב
ףיעס :ב לכ די ח י בי י ח ללפתה ל תלי פת ,ןי פס ומ ןי ב םא ש י רובי צ רי עב
וא *אל הגה כ״חאו רזוח ץ״שה הלפתה ומכ ראש .תולפתה
א״י וגה נש לקהל אלש רמול הרזח ,ףס ומב רחאמ רובי צה ש דורט
תאצל ןמ זב ,אוהה בשח נו תעשכ קחדה 232 *
ר ו ק מ
לבאה הלע רבכ השעו הבכשה , רטפנל
מ״כמ םג ראש םילועה וירחא ופיסוה
תושעל הבכשה רטפנל , וד ובכל ן יאו ימ
. בכעמש
232 . כ״כ ת״ושב ת״ושב הוחי תעד
. ) ן ז ח( וג הנבו םעה תלפת( תירחש
החנמו תוא ) ט״י ת״ושבו ש״מש ן ג מו
א״ח ׳ יס( . ) ז ל ן כו היה ג הונ ש״רג ה
שאשמ ל״צז ומצעב בור , םימעפה
ףיסוהו םש םוקמבד ועמשיש תרז חל
ת ו ב א
ץ״שה ילוא יוה הבוח םליבשב רמול
. הרז ח הז ו אלד ת״ושכ םימ םייח יס(
) אמ קיז חהש לטבל תא לכ תורז חה לכמ
. לכ ׳ עו כ״שמ ליעל יס( ׳ ) ב״לר . וירבד ב
אצמנ וניג הנמד אוה כ״שמכ ן ״רמ ׳ יסב
ב״לר ד ״כקו פ״ע , ובלכה העשבד
הקוחד שי לקהל . הז ב ן ינעלו תלפת
, ףסומ איבה י״בה םשב ל״הבשה שיש
םיליקמ , הז ב אוהו , ל״נכ בישחד תעשכ
. קחד ה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמיס בצר - ןי ד תלפת החנמ תבשב
ףיעס :א החנמב סירמוא( ירשא אבו ןויצל ינאו יתלפת )׳וגו ןי אי צומו ת״ס ןי דוקו
׳ג .םישנא
י רח או תאי רק הרותה החנמב לש תבש ם י רמוא רומזמ ״ רי ש ם וי ל
״תבשה תרזח ה ב ת״סה ומוקמל 233 *
ר ו ק מ ת ו ב א
233 . ךכ ג הנמה , טושפה כ״כו הפיב כ״שמכ ש״קירהמב ד ״וה רפסב יג הנמ
בלל תוא( ) ׳ ב ךכש וג הנ ויתומוקמב , םירצמ אלש , ורמואל הונבו םולש
ורמואל רחאל ת״הק . החנמב אלד ו תוא( ) ׳ ז ד יעה לע התרימא . ויתומוקמב
ץמיס ג צר תובא
ןמי ס גצר - י ני ד תי ברע י אצומב תבש
רדפ תליפת תיברע לש ש״צומ
ףיעס :א ןי־חאמ תלפת תיכרע י דכ ףיסוהל לוחמ לע .שדוקה
וגה נ ךי ראה ל ת י רמאב ם י רומזמ י נפל תלפת ,ת י ברע ם י רמוא וכ ל ,ה ננרנ
אנא ׳ה ה עי שוה ,אנ רדס אפלאה אתי ב םי לי התב ,טי ק דע םילהת ,דלק
דעו( )ללכ ב רומזמ ,וט רומזמ ,)ם ת כ מ(זט ןי כ י ראמו ט וי פב *הז רומזמ
דמק דו דל( ךורב ׳ה )י רו צ 234 , רומזמ דכ דו דל( *)רומזמ וגה נו סורפל
*םידי
ןמז תאיצי תבשה
ףיעס :• ךי רצ רהזיל תושעלמ הכאלמ דע ואריש ׳ג םיבכוכ ,םינטק אלו ויהי
םירזופמ אלא ,םיפוצר םאו אוה םוי ןנועמ ןיתמי דע אציש קפסה
.וכלמ
גהנמה םי עבוקש תא תאצ תבשה י ״ע תי י אר ׳ג ,ם י בכוכ אלו םיניתממ דע
ןמז״ וני בר ״םת אוהש 72 תוקד רחאל *העיקשה אלא די מ שי שכ ׳ג םי בכוכ
םירתומ ,הכאלמב ןי ב תוכאלמב אתי י רואד ןי ב תוכאלמב ןנברד 235 * ׳עו
ר ו ק מ ת ו ב א
234 . ן כ , ג הנמה ספד נכ , םירוד יסב רפסבו
ךרכ לש י ס( י מור ׳ ׳ א ) בתכ ל״ז ו םירמואו
אלש ראשנ ונל יכ םא ד וד ל ךורב ׳ ה ירוצ
אקוד ירתמ , אמעט אד ח םושמ אוהש לוק
רהממ רבג תמו לוקכ יריש תומחלמ , שממ
תאז ו תינש אוהו תואלפ לכש לארשי לכב
םוקמ םהש םייסאה םיאקירפאהו
םייפוראהו םלוכ םיוותשמ ן וג ינב רומז מ
הז ׳ וכו ינאו יתבבסש טעמכ לכב קלח
קלחו ׳ וכו תוניד ממ תולוד ג וכו ׳ יתקד קד
הז ב והיתיארו תמא . כ״ע
235 . ן כ ג הנמה טושפה םלועלש םירעשמ
פ״ע תייאר ג ׳ , םיבכוכ אלד ו תטישכ ת״ר
םירעשמש ב״ע תוקד רחאל . העיקשה
ךכו אבוה הכלהל ת״ושב רמאיו קחצי
ב״ח ד ״וקל( ףד , ) ביר ת״ושבו שקב
המלש יס( ׳ ) חכ בתכש :ל״הז ב ונא״
םיג הונ תעד כ םינואג ה ג הנמכו י״א
. ״א״בבות כ״כו ת״ושבו תופעות םאר
׳ יס( . ) טמ ךיראהו הז ב ת״ושב ש״מש
ן ג מו א״ח יס( ׳ ) וכ :ל״ז ו ךכו היה ונג הנמ
ד ימת וקורמב ד עו , םויה ן יאש םש רכז
תטישל ת״ר . ללכ ד ״וסבו בתכ לע
םירימחמה :הז ב טרפבו״ הז ש היה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
וקורמב היהש קר ד חא וא םינש וצרש
תושעל , תושד ח םוקמבו םילוד ג אלש
ושח הז ל םישועו , םינואג הכ ן כלו
ד ״צוקפל םג ש ן אכ י״ראב ן יא ימל
רימחמש תושעל הז איסהרפב קר אענצב
ךותב , ותיב יד כ אלש תוארהל רוביצל
םהש םיללחמ . ״תבש כ״כו ת״ושב קמע
עשוהי ב״ח ׳ יס( ) מ ג הנמהש . םינואג הכ
אלא ד ד יצש רימחהל אלד . ג הנמכ ארביאו
אלש קר ירעב וקורמ ג הנמה םינואג הכ
אלד ו ת״רכ אלא םג ראשב תוצרא חרז מה
, ברעמהו ץראבו לארשי , טרפב וג הנ
ירוד מ תורוד תטישכ , םינואג ה ךכ ד יעה
א״ד יחה קיז חמב הכרב יס( ׳ :) אסר
ן יאשכו״ הארנ שמשה ללכ . . . . ן ינומ
, אבהל ן כו אוה ג הנמ םילשורי . ״ו״ת
ע״עו( וירבד ב ׳ יסב . ) אלש כ״כו י״כרבב
. םש ן כו וג הנ םירצמב כ״שמכ לעב תניג ה
םיד רו אבוה( ת״ושב ף״ירהמ ׳ יס , ) ומ ן כו
ג הנמ בלח יפכ ד יעהש צ״רג ה ן יצוח
ת״ושב הקד צ טפשמו ח״וא( ) ה״ס ךכו
ד יעה ת״ושב יחבז קד צ ׳ יס( ) ג ק לע ג הנמ
, לבב :ל״ז ו ךכ״ ונחנא םיג הונ ן כו םיג הונ
לכ . ״םלועה כ״כו ן בב שיא יח הנש ׳ ב
תשרפ( אציו תוא . ) א תטישו םינואג ה
תאבומ ם״רהמב רקשאלא ׳ יס( ) וצ ן יבד
תושמשה אוה רועיש ךלהמ ג ׳ יעבר , לימ
רחאל , העיקשה ז או יוה תאצ ג ׳ םיבכוכ
. םינוניב הד וסיו ירבד ב בר ארירש , ן ואג
בר יאה ן ואג ברו םיסינ . ן ואג ד ״כו המכ
םינורחא תעד ב ח״רה ף״ירה . ם״במרהו
׳ ע( ח״בלרהמ ׳ לה ח״הד יק ב״פ ט״ה
תטישב , ) ף״ירה ׳ עו א״רג ב ח״וא( ׳ יס
) אסר קהש ת״רד שיחכמ , תואיצמל
. והחד ו ן כו אבומ םשב , א״וז חה תויארד
א״רג ה , תוקצומ ן יאשו שוחל ללכ תטישל
, ת״ר כ״כו רד סב( ז ״רג ה תסנכה . ) תבש
ת״ושבו חמשי בבל ן מיס( ) י ךיראה
ססבל רקיעהש הכלהל תטישכ . ת״ר
איבהו םש רפסמ םיטפשמ םיקיד צ ינברל
ן אוטט ׳ יס( ) בלק ד ״ספ לש ר״ג ה םחנמ
ן והנ ל״צז רקיעהש קספכ ירבד . ת״ר
ףיסוהו ז ״ע יפלד היתוד הס לש ם״רהמ
ן והנ ג הנמהש , ת״רכ ן כ תמאה יפכ
וניתובאש ורפיס , ונל יכ וליא ונא םיג הונ
םינואג הכ ל״ז היה ונל שורפל הכאלמהמ
לבקלו תבש ד ועב שמשה לע . ץראה םג ו
ן יא ן ילבקמ תבש א״כ רחא תאירק
, ב״רג מה ז אש רבכ העקש . המחה . ש״ע
הנהו המ חיכוהש ירבד מ מ״רה ן והנ
, ל״צז אל ארירב , ללכ םשד ירייא ן ינעל
תעיבק םוי , הלימה קוניתב ד לונש ג ״י
תוקד ינפל , כ״הצ םא ובישחנ . םויכ
י״רהמבד שאייע בתכ העשד ינפל כ״הצ
בישח . ש״היבכ ז ״עו ג ילפ חמשיב בבל
ל״סו בישחד . םויכ המו ל״ייקש ן ״רמכ
ונייה ן ינעל ן מז רועיש ש״היב . ד וחל
רבכו שיג רה הז ב רפסב יחרפ , הנוהכ
אבוה חמשיב בבל םש ׳ יס( ) אי תנבהב
ירבד ם״רהמה , ן והנ יאקש קר ן ינעל
רועיש . ש״היב ש״עו המ . ובישהש
תמאבו םג רבחמה היפוג םש הד וה
ג הנמש ירע ברעמה תאצב תבש רתוס
ירבד . ת״ר ש״צומבד םישוע יוניש
םסרופמ , לוחהמ םיניתממו יצחכ העש
רחאל תאירק , ב״רג מה ד ע תאצ , תבשה
והז ו םינואג הכ ירבסד ז אד רבכ האצי
. תבשה אלא םג ש ת״רל ויה םיכירצ
תוהשל , רתוי תוחפל םישימח . תוקד ירה
והיאד היפוג ד יעה ג הנמש וקורמ אוה
ץמיס ג צר תובא
אלש םיניתממ ד ע רועיש ן מז ת״ר ן ינעל
תאצ תבשה אוהד רוסיא . הליקס המו
וכיראהש תאצוהב , תבש ן יא וב היאר
ללכ , ת״רל אלא רקיעמ ן יד ה וניתמה ד ע
׳ג םיבכוכ קרו תוביבחמ תבשה ורחיא
ן מז . התאיצי הז ו . טושפ םלועלו לחה
העשמ ארוקש ב״רג מה ליחתמ ש״היב
יפכ בתכש ם״רהמב ן והנ . םש
אלו ענמא ךיראהלמ תצק ראבל לע המ
וכמס םלועה לקהל , ׳ ואד • אלד תטישכ
, ת״ר הברהשו םינושאר . והוקיתעה
קספנו ן כ ע״ושב ׳ יס( . ) אסר טרפבו
ונלביקש תוארוה . ע״ושה ן כיהמו אצי
ג הנמה לש לכ םלועה ג והנל ךפיה תעד
. ן ״רמ
הנהו תמאב ג ״עצ רוריבב תעד ן ״רמ
, היפוג ן כש ן מיסב א״סר איבה הכלהל
תא ורועיש לש , ת״ר ד ד ן ילימ רחאל
העיקשה יוה , כ״הצ וליאו ׳ יסב ג ״צר
בתכ ירחאד םיארנש ג ׳ םיבכוכ יוה תאצ
. תבשה ע״צו ירהד ן מז ד ן ילימ אוה ן מז
בר רחאל ׳ ג . םיבכוכ ךכו ריעה ל״היבב
. םש ן יאו רמול רועישש ג ׳ םיבכוכ וניא
יולת תייארב ׳ ג םיבכוכ לצא לכ , םד א
אלא םיבכוכה םיארנ , ברעמב הז ו תמאב
בורק רועישל ת״ר איבהד כ( רפסב תורוא
םייח ) קורד ( םשב סות י״ר ) ד יסחה
ן ושלד ע״ושה וניא , ן כ בתכש איד הב
לכבש ג ׳ םיבכוכ םינטק םיפוצר , םיארנש
רתוה , הכאלמב אלו קליח ן כיה
. םיבכוכה
בושייבו יקספ ע״ושה ונאצמ ג ׳ :םיכרד
]א[ רפסב תחנמ ב״מ( ן הכ ה״פ ה״ד ל״נו
) םאש בתכ חיכוהל תעד ב ת״ר ףאד אוה
הד ומ תליחתש הלילה יוה םע תעפוה ג ׳
םיבכוכ , םינוניב תורמל אלש ופלח ׳ ד
לימ תעיקשמ , המחה ירהש א״א שיחכהל
תואיצמה לש כ״הצ תיארנה . ן יעל יפלו
ירבד כ״חנמה לכונ ן יבהל תעד , ע״ושה
קספש ן מיסב א״סר תעד כ ת״ר וליאו
׳ יסב ג ״צר ל״סד ע״ושל םוקמבד שיש ג ׳
םיבכוכ , ירש בתכ אמתס לכש האורש ג ׳
םיבכוכ רבכ יוה . הליל ל״היבבו םש
השקתנ , הז ב איבהו ירבד כ״חנמה . ל״נה
אצוי ירבד לד כ״חנמה אכיה שיש תאיצי
ג ׳ םיבכוכ םג ת״רל ירש . הכאלמב אצמנו
ונג הנמד אוה םג אבילא תטישד . ת״ר ךא
ס״וס רבד ה ב״צ ת״כיהמ שד חל ינש
םיניד ולא , ת״רב םיברו וקלח לע
כ״חנמה . הז ב ירבד ו ע״ושה ן ייד ע ב״צ
. בר
]ב[ ךרד תרחא הרמאנ בושייב תטיש
, ת״ר אוהו םלועלד ת״ר אל ג ילפ לע
םינואג ה ללכ ן ינעב , כ״הצ אלא ע״וכל
רשאכ םיארנ ג ׳ םיבכוכ הארנו לילעב
הלילה יוה , כ״הצ תקולחמו ת״ר
םינואג הו איה ן ינעל תליחת , העיקשה
ת״רלש ׳ ג לימ עברו ינפל הז רבכ יוה
תלחתה , העיקשה םינואג הלו העיקשה
הליחתמ קר ׳ ג יעבר לימ םד וק . כ״הצ
ן ייעמהו רפסב רשיה ת״רל יס( ) אכר
הארי ראובמש וירבד מ ףוסש העיקשה
אוהו( ן מז המ םינומש ג ה ׳ יעבר ) לימ ד ע
כ״הצ אוה סנכנשכ שמשה עיקרל הרבעו
ויבוע לש , עיקר םושמו״ ן ייד עש אל רבע
תא ונולח אלו קספ תא ונולח רחאל ירחא
הפיכה אוה ליטמ ן ירורהז םיד אמו
. ״ובשומ ירה בישחמ ת״ר תא העיקשה
הינש העשב ליחתמש , םד איל והז ו
רועישה ראובמה סמב תבש ינפד חרז מה
ןגמ יג הנמ הכלה
ן ימיד אמ ג ׳ יעבר לימ רחאל . העיקשה ן כו
ן ושל ז ״בד רה ן מיס( ג נש - ) בפר ן ינעלד
ש״היב ן יא מ״קפנ ן יב ת״ר . םינואג הל
הנווכהו . ל״נהכ וטקנו הטישכ וז לעב
ינבה ן ויצ ר( . ד אריפש י״נ ) ז ״טשת ב״ח
יס( , ) ז ט ת״ושבו רבד עשוהי ב״ח יס(
, ) הע ן כו רפסב ילג עמ קד צ איבה המכ
תוחכוה הטישל . וז איבהו ן כש הלוע
ירבד מ . ז ״בד רה ן כו םיאיבמ ח״רהמהמ
ז ״וא ׳ יס( ) ופק טעמכש איד הב בתכ , ךכ
בתכש ת״רלד העיקש הינש יוה ן יאשכ
המחה תיארנ שארב , למרכה והז ו רועיש
העיקשה , ונלש ׳ ג ו יעבר לימ כ״חא יוה
. כ״הצ אצמנ הז ד שממ . וניג הנמכ יפלו
רבסה הז םג יקספ ע״ושה םילוע , הפי
םלועלד םג ת״רל ן מז כ״הצ אוה רשאכ
םיארנ ׳ ג . םיבכוכ ן כלו ׳ יסב א״סר
ע״ושהש ירייא ן ינעל והמ ן מז ה םד קומה
תפסותל , תבש בתכ אוהש ג ׳ לימ , עברו
ותנווכו רעשל ן מז הז ינפל העיקשה
. תיארנה יפלו ךלהמ הז םג הלעי רוז מ
המל םיהימתמש םלועה ךאיה לכ תורוד ה
וג הנ תטישכ םינואג ה רשא אל התלג תנ
ד ע תורוד , םינורחאה ולז או אלוקל ד ג נ
תטיש ע״ושה אוהש בורכ , םינושארה
וחינהו ירמג ל תעד . ת״ר שיו וצריתש
אוהש םושמ תואיצמהש השיחכמ תטישל
. ת״ר ךא ס״וס השק הכלהד איה ל״והו
. שוחל ךא יפל ל״נה םלועל אל קלחנ ת״ר
ףוסב רועיש ן מז . כ״הצ םלוא א״רג ה אל
ן יבה ךכ תטישב , ת״ר אלא ׳ ד ש לימ
ךשמנ ן מז בר רחאל כ״הצ לש . םינואג ה
ל״יו ל״סד יפכ המ איבהש יחב
םיסחוימה ן ״רהל תבש( ) םש בושייב
תוריתסה ׳ מג ב םיחספ , תבשו אלד יפכ
וקיתעהש , םינושארה םיחספבש ורמאש
אוהש רועיש ד לימ ירייא תליחתב
. העיקשה ן כו לכ םיקסופה ומתס א״רג הכ
תעד ב . ת״ר וחד ו םינורחאה הטיש . וז
יתעמשו ר״ג המ היד יד י תנמ א״טילש
יפלד םהירבד ן יא המחה שארב לכ םד א
תוצחב םיחספ( ףד , ) :בי םויהד ליחתמ
ש״העב רמג נו כ״הצב לש םינואג ה הברה
ינפל , הז הז ו אל . ן כתי
]ג [ ד וע בתכ מ״ג אה ח״וא( ד ״ח ׳ יס ) בס
ן מז ד ת״ר וניא הוש לכב םוקמ . םוקמו
הקירמאבו ן ניז ח ן מז ד תאיצי ג ׳ םיבכוכ
אוה םישימחכ תוקד רחאל . העיקשה
ראובמו ן יבהש תעד ב ת״ר ורועישד וניא
לבג ומ אקוד ב״על , תוקד אלא לכב
םוקמ םינד יפל סחיה לש ן יד הליל
הנושו( תחנמהמ ן הכ שיש םצעב ינש
םינמז . ) ת״רל ן כו אתיא א״רג ב יס( ׳ , אסר
ךא אל תעד ב , ) ת״ר רועישש ן מז ׳ ד
ן ילימ יולת לכב םוקמ . םוקמו םוקמבו
םיאורש ואציש ג ׳ , םיבכוכ יוה םש . הליל
אצמנו וירבד ל המד םיג הונש וישכע
ן יתמהל ד ע הלילה יתא ריפש םג תטישל
. ת״ר םג ו בשיימ יקספ ע״ושה . יד ד הא
הלוע ונירבד מ ג הנמש םלועה איצוהל תא
תבשה ן מז ב םיארנש ׳ ג , םיבכוכ תעד כו
, םינואג ה יפכ וד יעהש ינואג , ברעמה וניא
רורב ללכ רתוסש תעד , ת״ר יפכ וניבהש
תחנמה , ן הכ מ״ג א . ד ועו כ״ע ג הנמה יפכ
בותכש ע״ושב , איד הב תאיציש תבשה
יולת תאיציב םיבכוכ םינטק . םיפוצר והז ו
רועיש הברה רתוי םד קומ . ת״רמ פ״כע(
ץראב לארשי תוצראו . ) חרז מה אצמנ
ג הנמד םלועה ג והנל םינואג הכ ססובמ
פ״ע ירבד . ן ״רמ
הרעהב תטי שב םיקסופה המכ ש י ןי תמהל 236 *
חכר ןגמ ץמיס ג צר תובא
ר ו ק מ ת ו ב א
236 . הנה יפל ירבד ן ״רמ ל״נה ן מז ד
כ״הצ יולת תאיציב ג ׳ , םיבכוכ ן יא לקהל
ללכ ן ינעל הכאלמ ירחא ן מז ׳ ג יעבר
, לימ אוהש שלש הרשע תוקד . יצחו
ירהש םיאור ונא שוחב ן יאש םוש
םיבכוכ םיאצוי ד ע רחאל פ״הכל םירשע
שמחו תוקד ץראב , לארשי ן כ תעד
צ״ברג ה אבא לואש ל״צז צ״לואב א״ח
ד ״וי( יס , ) י פ״ע תעד ם״במרה בתכש
׳ יעבד ׳ ג . םיבכוכ הלעהו ן כלש ד ע
28-25 תוקד אכיא יקופתסאל ן יאש הז
יאד ו . הליל ן כו יתעמש ויד ימלתמ היהש
ססבתמ ד ״ע ץבוקה םירועיש שיר(
) םיחספ רקחש רד ג ב תאצ םיבכוכה
הלעהו תאיציד םיבכוכה איוה הביס אלו
ן מיס ן יד ל , הליל ן כו תעד א״טלבי ן רמ
א״שירג ה א״טילש אבוה רפסב תובש
קחצי לע הכונח ד ״פ( תוא ) א רחאמש
תואיצמבש אל םיארנ ׳ ג םיבכוכ ד ע
םישולשכ תוקד רחאל , העיקשה ן יא
לקהל ובישחהל הלילכ ינפל . הז כ״כו
סרטנוקב ן יב תושמשה מ״ירג הל
יקסניצוקיט ל״צז ד ומע( ) טמ ן יאד
בישהל תאצל םיבכוכה ד ע 30 . תוקד
ימיבו ץיקה ד ע 36 ד ע 40 . תוקד תעד ו
א״וז חה אבוה ב״וחב סמ( ׳ תבש ׳ יס ז ׳
ק״ס ) וט ד יפקהל לע 40 . תוקד ךא(
תוחרואב וניבר א״ח ד ומע ו״ק אבוה
רמאש א״וז חה רקיעש ן מז ה אוה 30
. תוקד קרו א״וז חה רימחה לע ומצע ד וע
רשע . ) תוקד עוד יו הברהש םיג הונ י״ראב
לקהל רחא 20 , תוקד םיבשחמו רועישש
ן מז הז רבכ שי וב ג ׳ . םיבכוכ ךא תוחפ
רועישמ ן מז הז ן יא לקהל ירהד אתיא
ן ״רמב ׳ יעבד ואריש ג ׳ . םיבכוכ
שיו ן ייצל לכש רומאה עג ונ ץראל
לארשי תוצראו , ברעמה םיבכוכהש
םיאצוי רועישב ן מז . הז םנמא תומוקמב
ל״וחבש הקירמאכ , הד נקו תפרצ ראשו
תוצרא םיטונה , ן ופצל ן מז תאצ םיבכוכה
הנוש ן יטולחל ויללכב ויטרפו יפכמ
אוהש ץראב . לארשי אלא שי לכל םוקמ
םיללכ םינמז ו יפכ תואיצמה . םשש ׳ עו
מ״ג אב ח״וא( ב״ח ׳ יס ) ב בתכש
כ״האצש אקירמאב אוה ךרעב םישימח
תוקד רחאל . העיקשה כ״כו ררועל ז ״ע
מ״ירג ה רג ניז לש ׳ טנוקב( שא ד ימת ףד
, ) ז ״יתת תועטו הרומח בשחל תאיצי
תבשה ינפל , הז קפואכ ץרא . לארשי
רבד הו . טושפ
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמי ס הצר - הלדבה השועש ץ״ש
תרימא יהיו" ״םעונ יאצומב תבש לחש ט״וי ותואב עובש
ףיעס :א הגה םירמואו יהיו סעונ רדסו השודק ,תוכיראב ידכ רחאל רדס ,השודק
זאש םירזוח םיעשר .סנהיגל ןמזב ןיאש םירמוא יהיו ,םעונ ןוגכ לחש ט״וי
,עובשב ןיא םירמוא רדס ,השודק לבא םירמוא ןתיו .ךל
לח שכ ט ״וי ךשמב עובשה ןי א ם י רמוא ש ״צומב ה בוש״ ׳ה י ה י ו ״ם עונ
אלא םי לי ח תמ קוספהמ ךרוא ,ם י מי אלדו םי לבוקמה כ ובת כ ש ורמואל
לכב ש ״צומ ולי פא ו םא לח ט ״וי ךשמב עובשה 237 * רש אכ ו לח חספ
תבשב רוס י או( ת י י ש ע הכאלמ פ״רעב רבוע הנשב ו ז ם וי ל )י ש י ש
ונגה נמ רמול ה בוש ׳ה ש ״צומב י נפלש הז 238 *
ר ו ק מ ת ו ב א
237 . ן כ ג הנמה . טושפה םעטהו ש״מכ
ובלכה אבוהש , א״מרב ן ניעבש היהיש
לכ עובשה יואר , הכאלמל םושמ ביתכד
השעמו וניד י הננוכ . ונילע ן כו חכומ
, וג הנש הממ ן ד ש ת״ושב רמאיו קחצי
ד ״וקל( ) חספ ן ינעב פ״רע לחש םויב
, ישש הז בש ונג הנמ רמול יהיו , םעונ אה
ה״ל . אל ואיבהו ג הונב המכחב ףד ( . ) חנ
ן כו ד יעה וג הנב םעה . ) תיברע( הז ו אלד
י״כרבהכ םש( תוא א , יסבו אצת תוא
) ב בתכש פ״עד תמאה חרכומ תרימא
יהיו םעונ לכב ש״ומ אוהש , לוח ףא
היהיש ט״וי ותואב . עובש כ״כו ימלשב
רוביצ ףד ( , ) ח״יר ד סחבו םיפלאל תוא(
, ) ג ן בבו שיא יח ׳ פ( אציו תוא ) ו
םאיבהו ח״הכב ק״ס( , ) ט רבכו ראבתנ
ונג הנמש המכב םינינע אלש ךשמהל
ירחא . הלבקה
׳ עו ב״מב ) םש( םאש לח םירופ וא ברע
חספ ותואב עובש אל בישח ט״וי לטבל
תרימא יהיו . םעונ
238 . ן כ ד יעה ת״ושב רמאיו קחצי ) םש(
ן כש , ונג הנמ אלד תליאשהכ ץ״בעי
בתכש ן ויכש ברעד תבש רוסא תיישעב
הכאלמ ן יא ן אכ תשש ימי . לוחה
שיו וג הנש ד ומעל םג תרימאב אשוד ק
ארד יסד כ״חאו , םיבשוי ׳ יע תבושתב
ד ״רג ה שאשמ , ל״צז אבוה תואובתב
ש״מש ח״וא( יס . ) ד ע המו בשייש . הז ב
ךא םיבר םיג הונ תבשל אשוד קב
. ארד יסד
ץמיס הצר תובא
ש י ת ומוקמ וגה נש לכ ב י אצומ תבש לי חתהל ת רי מאב י ה י ו״ ,״ם עונ
אלו קוספב ״ה בוש ״ 239 *
הלדבה ם״נכהיבב
:םש לידכמו ץ״ש י דכ איצוהל ימ ןיאש ול .ןי י
גהנמה ץ״ש ה ש לי דבמ ,ס״נכה י בב פ״עא אלש ם י גה ונ שדקל
,ס״נכה י בב אוה ו י דכ אי צוה ל י די הבוח תא י מ וני אש י קב וא ם י עדוי ש
אלש לי דב י ות י בב 240 *
רו קמ תו בא
239 . ן כ רמא י״רג ה וג נוסנומ ל״צז ן כש
םיג הונ . סאפב ן כו ג הנמ ג לא ׳ . רי
240 . ךכ ג הנמה . טושפה כ״כו וג הנד
םעה תבש( תוא ) אל ךכש , ג הנמה אוהו
יד כ איצוהל ח״ד י תא ימ וניאש . יקב
פ״עאו ונכראהש ליעל יס( ) טסר ראבל
ן יאש ג הנמה שד קל . ס״נכהיבב םתהו
ימנ איצוהל םיחרוא יד י ן תבוח , אוה אל
ימד שוד יקד יעב םוקמב , הד ועס ה״ושמ
טעמכ ן יאו תלעות , ונממ ן כש םויכ ן יא
יוצמ םיחרוא ולכאיש לע ךמס שוד יק
, ן ז חה כ״אשמ . הלד בהב ונקיתו ן כ
איצוהל ח״ד י תא ימ אלש ליד בי . ותיבב
הנהו רוקמ ן יד ה , רוטהמ בתכש ץ״שהש
ליד במ יד כ איצוהל ח״ד י תא ימ ן יאש
ול . ן יי ונימיבו פ״עא םלוכש שי םהל
, ן יי ךא שי רוביצהמ עוד יש אלש וליד בי
, םתיבב רשא כ״ע םיג הונ ליד בהל
. ס״נכהיבב ד וע ינוריעה ירבד ל ז ״ואה
ת״ושב( יס בנשת ה״ד ) רשא בתכש
שוד יקד םויה ן קתנ בורב . םע ילואו
ז ״יפל אכיא ימנ הלד בהב ן יד בורב , םע
ירהש שיקה מ״רה תא הלד בהה
. שוד יקל
הארנו ףאד םא םיאצמנ רוביצב םלוכש
, םיארי טושפו וליד ביש , םתיבב מ״כמ
ן יא לקהל ד ג נ , ג הנמה םרג נו ז ״יע המכ
ילוקיע , ירושפו ימד עד וי ימ ן מד ז י
ס״נכהיבב ללפתהל , םמע ילואו ךמוס
ושעיש ול . הלד בה אלשו היהי תרות א״כ
וד יב ן כ רנ . טושפ ימו ליד במש ותיבב
ן יוכי אל תאצל יד י הבוח יד כ איצוהל
ותשא תבייחש . ת״המ
רד ס הלד בהה ךשמנ המכב תוחפשמ ן מז
, בר י״ע תרימא והילא״ , ״איבנה רנל״
, ״םימשבלו , ״א״וא״ רוכז ״ , ״בוטל
ךרבא״ תא . ״םש וג הנו תעשב הלד בהה
ינפל( תכרב ) ן פג ה ךרבל תא ינב
, החפשמה ירחאו הלד בהה שי וג הנש
רמול ן תיו . ךל
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמי ס בש - י ני ד י וקי נ לופי קו םי דגב תבשב
,הנמ לופיק תילטה תבשב
ףיעס :, םילפקמ םילכ תבשב ךרוצל ,תבש םשבלל וב .םויב אקודו םדאב ,)דחא(
םישדחבו ןיידעש אל ,ופבכתנ ,םינבלו ןיאו ול .ףילחהל םאו רפח דחא
ולאמ םיאנתה .רופא שיו ימ רמואש ולפקלד אלש רדפכ ולופיק ןושארה ־תומ
לכב ,ןינע ןיארנו .וי רבד
שי וגה נש לקהל לפקל תי לטה לע ,וי לופי ק ןי א ו ה זב ששח םושמ
לופי ק ם י דגב ,ת בשב י כ ןי א לופי קה ונלש ה מוד לופי קל ןמ זבש *׳מגה
טרפבו םא איה ת י לט ת דח וי מ ת בשל ש י םוקמ לקהל ה זב 241 *
ר ו ק מ ת ו ב א
241 . ן כ ד יעה רפסב םימשה םישד ח ףד (
) ו םהישעמכד לוחב ךכ םהישעמ . תבשב
המתו אלש עוד י לע המ . םיכמוס ן כו
ד יעה הירפושב ףסויד ח״וא( יס . ) הכ
ן כשו הלעה רה םייח ונד ילוט . תוטישפב
ךכו ד יעה ע״שוציקב ונד ילוט ׳ יס( עק
ק״ס ) י :ל״ז ו םג ונחנא ימימ םינושארה
ונלש ויהש םילוד ג הרותב האריבו ויה
ן יג הונ לפקל תילטה תבשב יפושב ילב
םוש קופקפ . ללכ ן כו ונא םיג הונ ד ע
. םויה . ד ״כע רפסבו ץרא םייח ) ג ״ס(
בתכ כ״ג םיג הונד לפקל תילטה רד סכ
ולופיק . ן ושארה ן כתיו אוהש ג הנמ םוד ק
ינפל תוטשפתה תלבק תוארוה ן רמ
ן חלושה . ךורע . ל״כע ד יעהו ן כ יביתנב
םע ד ומע( ) ס״ק ן כש ג הנמ . םילשורי
כ״כו קמעב עשוהי א״ח ׳ יס( , ג י ׳ יסו
. ) במ ד ״וי ( י ״חו ׳ יס . ) ז י
רוקמו , םירבד ה ׳ מג ב סמ ׳ תבש ףד ( ) ג יק
אתיא םילפקמד םילכ תבשב ךרוצל
, תבש לבא קר י״ע םד א , ד חא אקוד ו
םיד ג בב , םישד ח ן יאשכו ול ףילחהל
, רחאב אה ה״אלב . רוסא י״שרבו ראובמ
םעטד רוסיאה םושמ הארנד . ן קתמכ
וקספו ן כ רוטב . ע״ושו ז ״פלו שי ן ייעל
ךאיה רתוה לפקל תילטה , ונלש אה רסח
יאנתה ן יאד ול , ףילחהל אהד ריפש שי
ול ףילחהל . רחאב סותבו םש ובתכ
ז ״פל ן כאד רוסא לפקל תותילט לש תיב
, תסנכה יפל םהש ךרוצל . רחמ כ״או ע״צ
ךאיה םיריתמ לופיק תילטה . ונימיב
םלוא ח״רב םש בתכ תבשמד תבשל
ירקימ ן יא ול . רחא ד ״והו ן חלושב
המלש יבתכ( א״ז שרג ה ) ל״צז ףוריצכ
. השעמל ז ״פלו תילטב לש תבש יאד ווב
שי םינפ ךומסל לפקל תילטה םג אבילא
ץמיס וש תו בא
ןמיס וש - הזי אב םי צפח רתומ רבדל תבשב
תריכמ תוילעה הרותל תבשב
ףיעס :ו יצפח םימש רתומ רבדל םה• ןוגכ תונובשח לש ,הוצמ קופפלו .הקדצ
הגה א"י ו םוקמבד ןיגהונש ןתיל ארוקל הרותב ימ ,ךרבש רדונו הקדצל
וא ,ןזחל רוסאד תבשב קוספל המכ ,ןתי ,הנמהו לקהל אהד רתומ קוספל .הקדצל
ם י גה ונ לקהל רוכ מל ת וי לע תבשב םושמ אוה ש ךרוצל ,ה וצמ ןי א ו
ה זב םושמ חקמ ,רכ ממו ןכ ש ןי א
ר ו ק מ
. ׳ סותהד ז ״ניעכו ריתה הפיב בלל ב״ח
יס( ) הס תבשמד תבשל יאד ו . ירש
ונג הנמו לפקל תבשב ׳ יפא איה תילט לש
, לוח אוהו ססובמ לע ירבד ובלכה אבוה
, י״בב וישכעד וג הנש לפקל לכ םילכה
רשפא לופיקד ן ד יד אל ימד לופיקל
, םהלש ויהש ן יד פק ד אמ טשפל ויטמק
וחינהלו תחת , שבכמה אלו ן כ ונחנא
. םישוע . כ״ע בתכו ת״ושב םרכ רמח
ח״וא( ׳ יס ) ד ל ז ״פל ריתהל לופיק
תילטה , תבשב ן יאד הז לופיק . רוסאה
רפסבו הפי בלל בתכ ל״נכ ףיסוהו
אצמש הבושת תביתכ ד י ח״רהמ ונד ילוט
ל״צז ריתהש ן כ . תוטישפב
תמאבו תטיש ובלכה הניא ארבס האד יחי
, הז ב ן כד בתכ ז ״שרג ה ךברעיוא ל״צז
ן חלושב המלש ) םש( קייד ל יחהמ
םיסחוימה ן ״רהל . ן יתעמשב ן כו ן ושלמ
. ם״במרה פ״כעו ירבד מ ע״ושה עמשמ
אלד ךמס לע תרבס . ובלכה כ״כו ח״אבה
ןאכ ה זי א ץפח הנקנה 242 *
ת ו ב א
׳ פ( יחיו תוא . ) ג ״י המתו לע םיג הונה
לקהל , הז ב ךא רומאכ ונג הנמ פ״ע
. ובלכה יפכו ירבד ץראה םייח ן כתיש
ג הנמש הז היה ג והנ ד וע םד וק
תוטשפתה תוארוה . ן ״רמ טרפבו תילטב
לש תבש ן כתיד רתומד אבילא . ע״וכד
ר״וש כ״כש ת״ושב הוחי תעד ) ן ז ח(
א״ח ׳ יס( , ) אל ת״ושבו ש״מש ן ג מו ב״ח
׳ יס( . ) ז ע עו ׳ וג הנב םעה תבש( תוא ) ז ״כ
מ״כמד םיקד קד מה ויה םירהז נ אלש
ולפקל פ״עא ג הנמהש . לקהל
242 . כ״כ ע״שוציקב ונד ילוט יניד (
תאצוה ת״ס ףד ) ה״כק :ל״ז ו וג הנ לכב
תולילג לארשי רוכמל תווצמה תותבשב
. ט״ויו . כ״ע ן כו ד יעה וג הנב םעה תבש(
׳כ . ) ׳ עו םיב לש המלש הציב( ה״פ יס ׳
) ח ן יאש רוסיא חקמ רכממו ג הונ רבד ב
הוצמ אלא שיד קמשכ ץפח , םייוסמ לבא
בד נתהל בייחתהלו םוכס תועמ . רתומ
ע״עו הטמב הד והי ) םש( ףיסוהש
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי ס בכת - רדס הלפתה ללהו ח״רב
תזרכה שאר שדוח ינפל תוליפתה ח״רב
ףיעס :א תיברע תירחש החנמו ללפתמ ח״י תוכרב רמואו הלעי אביו .הצרב
גוה נ להקהש רמוא י נפל ןי לי ח ת מש ה נומש :ה רש ע ח ״ר״ ה כרבל
םי י ח ל ם י בוט ״ם ולש לו 243 *
תרימא תרפכל״ ״עשפ
:םש םי נשב ת ורבועמ ם י פי סומ לכב י מי שאר ש דוח ת לי פת ב :ףס ומ
ת רפכ לו״ ״עשפ 244 *
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
ת״סהש ללכב יכרצ םיבר רתומש . תבשב
ואיבהו ב״ז חמב ן אכ ד ״והו תיבב . החונמ
ג הנמ םיז ירכמה חותפל תוכרבה קוספב
יהי" םש ׳ ה , ״ךרובמ םינועו להקה
וירחא התעמ״ ד עו , ״םלוע רז וחו ז ״ע ג ׳
. םימעפ
׳ יע טקלב חמקה תוא( ) ׳ י ג הנמהד
טושפה ריעב ס״אנכמ םינשמ תוינומד ק
ן תיל ימ םיד רו ךותל התה תבשב , ט״ויו
ן יאו וב םושמ יד ולא , אחיר םושמ םימש
םיד מועה הציחרל היתשו ירש ן יאש
יד ולוא אחיר ן ילכואב ומכ ן יאש העיבצ
. ן ילכואב
243 . עו המ ונבתכש הז ב ן מיסב . ו״לר
244 . ן כ ספד נ םירוד יסב כ״כו וג הנב
םעה , ) ח״ר( כ״כו ח״הכב ׳ יס( ג כת ק״ס
) חי םשב ד וע םינורחא ן כש יואר ג והנל
ףיסוהו ן יאש תוחמל ימב ורמואש קר
שד וחב רד א ד ע . ן סינ
ג הנמו תאירק תשרפ םיאישנה תלפתב
תירחש ח״רמ , ן סינ וג הנ ורמואל רחאל
םוטיפ תרוטקה ףוסב . הליפתה
ג הנמ ינב ריע סאפ ד ועבו תורייע
וקוארמב ענמהל לוכאלמ םיתיז םירוחש
לכב שד וח ן סינ יפכ ד יעהש רפסב קחציל
חיר ב״ח ח״וא תוא ׳ נ ףד ( ) ה י״תכמ
םשב ר״הומ לאומש ז אבלא . ל״צז ן תנו
, םעט תויה שד וחבש ן סינ ונאיצוה ה ׳
םירצממ האבו הוצמה רוכז תא םויה
, הז ה אל תואנ לוכאל םירבד . םיחכשמה
םעטו םירוחשה , ד בל תויהל לע בורה
תיישע ן משה . םהמ אלו ורמא אבא
, חכשמ אלא תיז ב תיאד היל ארב
. חקפמד ותו אבורד ווה , םירוחש אלו
ורז ג לע םיקוריה םניאש . םיחיכש
שיו[. ש״ע תוחפשמ וענמנש תליכאמ
םיג ד שד וחב . ]הז
ץמיס בכת תובא
תיינע ןמא הלעיב אוביו
:םש ת רזח ב ץ״שה שארב ,ש דוח ץ״שה שכ רי כ זמ ה לעי ב אבי ו ונרכ ז״
׳ה וני קול- א ו ב ,ה בוטל ונדקפ ו ב ה כרבל ,״רכ ו וגה נ״ ת ונעל
ןמא 245 * ש י ו ובת כ ש אל ת ונעל ןמא 246 *
תזרכה םישדחה ח״רב
:םש ם י זי רכ מ לע שדוח ה ת בשב י נפל *ח״ר ש י ו וגה נש ראפל רטעלו
םש ,שדוח ה :ומ כ רדא ,רדה נה ןסי נ ,רטועמה רי י א ,ו י ז ןוי ס
רתכומה רתכב הרות ,הלעתתש זומת ל״ה י וכ פה י ( ׳ה ,)ה בוטל בא
,ןמח רה לולא *הצורמה ש י ו אלש ורמא י היה ןוצר ספדנה רודי ס ב אלא
שדח מ״ םי שדח י מ ו השעש ״ם י סי נ 247 *
תוכרב ללהה ח״רב - יטרפ םיניד הזב
ףיעס :ב םירוקו ללה ,גולי דב ןי ב דיחי ןיב .רובי צ א״יו רוביצהש ןיכרבמ וילע
הלחתב אורקל תא ללהה סאו( ךריב רומגל צ"א )רוזחל ףופבלו .ךוללהי
245 . ן כ ג הנמה , טושפה ן כו אתיא
ילבשב טקלה יס( ׳ :) ג ״כ שיו״ הז כ הברה
רד סב , תוכרב ן וג כ תרימאב הלעי , אביו
רמואשכ צ״ש ונרכז ה . שיו םינועש ן מא
רחא לכ הכרב . הכרבו שיו םינוע ן מא
. ףוסבל . כ״ע
חסונב הלעי אביו אל וג הנ ףיסוהל
םייחל״ םיבוט ״םולשלו ירחא ן חל
ד סחלו , םימחרלו ן כו ספד נ . םירוד יסב
246 . כ״כ וג הנב םעה שאר( שד וח ס ׳ ג ׳ )
השירד בו יס( ) ז כק בתכ םינועד ן מא
ירחא ונרכוז א״ה וב הבוטל הלעיב
. אביו רמאמבו יכד רמ םש( ק״ס ) ו בתכ
פ״עד א״ד רה אבוה ן ״רמב ) םש( אלש
םינוע ן מא אלא רחא , ךרבמה נ״ה הלעיב
אביו ן יא תונעל , ן מא ירהש ן יא ץ״שה
רו קמ תו בא
ךרבמ אלא שקבמ ת״ישהש ונרכז י
הבוטל לכו וניאש אלא השקב ן יא תונעל
ן מא אלא ן כ״ יהי ״ן וצר . כ״ע
וג הנבו םעה ח״ר( ) ׳ ו בתכ םויבד ח״ר
םירמוא ינפל ה ׳ ךלמ רומז מ ג ״ק ד וד ל
יכרב . ישפנ רוד יסבו ע״יב ספד נ ורמואל
לכב , םוי אלא םיברש וענמנ פ״ע תארוה
י״ראה ל״ז ספד נה אלש , ורמואל פא ׳
. ח״רב
247 . םש תוא . ׳ ח ומשבו ףסוי ן ב(
ד ילאוו ס ׳ ) ג ״סק בתכ , ל״ז ו ונג הנמ ריעב
ן טווטיט א״עי תבשב םד וק ח״ר בא
ליחתהל ץ״שה ימ השעש , םיסינ ׳ וכו
ן מיסב בוט אהי . ונל ח״ר םחנמ םויב
ינולפ ן כו ג הנמ יקינולאש . ל״כע אבוה
ג הונב המכחב ףד ( . ) ט״צק
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
דיחיהו ןיא ךרבמ .וילע א״יו ףאש רובצה ןיא ןיכרבמ וילע אל הלחתב אלו .ףופב
הזו תעד .ם״במרה ןכו ןיגהונ לכב ץרא לארשי .היתוביבפו הגה א"י ו סגד דיחי
ךרבמ וילע ןכו ןיגהונ תונידמב .ולא מ"מו רהזי סדא תורקל רובצב ידכ ךרבל וילע
סע .רובצה
ם י כרבמ לע ללהה ח ״רב אורקל תא *ללהה אקודו ,רובי צב לבא די ח י ה
ות י בב ארקי תא ללה אלב הכרב 248 *
ר ו ק מ ת ו ב א
248 . ן כ ג הנמה . טושפה ן כו ג הנמ ד רפס
תמד קמ אנד ךרבל לע יצח ללה , רוביצב
וד יעהד כ , ן ״רה ד יג מה הנשמ אבוה
, י״בב כ״כו ש״בירה ס( ) איק ד יעהו
ילבשב טקלה ׳ יס( ) ד עק וג הנש לכ
םלועה . ן כ ן ייעמהו לכב םירוד יסה
םיקיתעה הארי ן כש אבוה ךרבל לע
. ללהה כ״כ תיבב , ד בוע תלפתבו , שד חה
םג ו ירוד יסב חרז מה רוד יסכ תיב לארשי
. ד ד ג במ םג ו רוד יסב יחרפ םירצממ
ראובמ שיש . ךרבל כ״כו ע״שוציקב
) ונד ילוט( יס( ׳ הנר ס ׳ י ׳ :) ונאו״
וקוראמב ן יג הונ ךרבל וילע רוביצב
ארבסכ א . ״׳ כ״כו ג הונב המכחב ףד (
) ח״כ ג הנמש לכ יתבה תויסנכ ךרבל
אורקל תא . ״ללהה ן כו ד יעה תואובתב
ש״מש ׳ יס( ) ח״ס ן כו ת״ושב הוחי תעד
) ן ז ח( ׳ יס , אי ג הנמהשו ךרבל אקוד
רוביצב תרבסכ א״יה . אמק אלו . ד יחיב
ע״צו לע ירבד ברה וג הנ םעה ׳ לה( ) ח״ר
בתכש ונג הנמד ת״רכ םיכרבמד םג
. ד יחיב ן כו ד יעמ ת״ושב לאוש לאשנו
ב״ח יס( ׳ ׳ ל ) ן כש ג הנמ . סינות ן כו ד יעה
רפסב רעש ד קפמה רהנ( ד וקפ לה ח״ר
תוא ג ) ׳ ן כש ג הנמ בור םלועה . טעמכ
עוד יו םיבשותהש ריעב סאפ וג הנ אל
ךרבל לע ללהה תעד כ ם״במרה ספד נד כ
רוד יסב תבהא , םינומד קה אבוהו ג הונב
המכחב . םש
רוקמבו , םירבד ה ונאצמ ׳ ג תוטיש
. םינושארב ) א תעד ת״ר הימעד ו שיש
ךרבל לע ח״רב ן יב רוביצב ן ב . ד יחיב ) ב
תעד ח״רה ף״ירהו הימעד ו שיש ךרבל
לע ללה ח״רב אקוד רוביצב אלו . ד יחיב
) ג תעד י״שר ם״במרהו ן יאש ךרבל לע
ללה ח״רב ן יב ד יחיב ן יב . רוביצב בתכו
ם״במרה ן כש ג הנמ י״א לכו . היתוביבס
שרושו םתתג ולפ יולת םא ן יכרבמ לע
. ג הנמ רוקמהו הז ל ׳ מג ב סמ ׳ הכוס ףד (
, ) ד מ ד חו רמא הברע ג הנמ . םיאיבנ
, י״שרפו וג יהנה תא , םעה אלו ונקית
, םהל מ״קפנו אלד איעב , הכרב אכילד
רמימל , ונוצו ׳ יפאד ללכב אל רוסת
. אתיל תעד ו ת״ר ן יכרע( ףד , :י תינעת
, :חכ תוכרב , :ד י י״הפס יס ׳ , ז ״לקת
הכוס ) םש קלחל ן יב ג הנמ אמלעב אלד
ן יכרבמ , הילע ן יבל תאירק , ללהה לעד ״
לוטלט יאד ו אל , ן ניכרבמ לבא לע הוצמ
ץמיס בכת תובא
אטישפ . ״ן ניכרבמד רואיבבו[ וירבד ע
ז ״ירג ב לע ם״במרה תוכרב( , ) א״יפ אהד
ן יאד ן יכרבמ לע ג הנמ וניא םושמ א״אד
רמול , וניוצו אלא יולת םצעב , אצפחה
לבא תאירק ללהה הונקת ומכ ונקיתש
ארוקב . הרותב . ש״ע םרב ׳ סותב ש״ארה
סמ ׳ תוכרב בתכ םשב ת״ר , ל״ז ו ן ויכו
ואלד הנקת , איה אל אבישח עבקמל הב
, הכרב לבא תאירק ללה רבד בושח אוה
ג ״עא וניאד אלא ג הנמ יואר עובקל וילע
. ״הכרב עו י״הפסב ת״רל ) םש( עמשמש
םושמד ג הנמד תובא אוה , ן ניכרבמ אלו
םושמ םצע אצפחה לש ללהה אלד ו
. ]ז ״ירג הכ הנהו י״בב איבה ג ׳ , תוטישה
םייסו ירבד ב ן ״רה ברהו ד יג מה וד יעהש
וניג הנמכ רוביצהש , ן יכרבמ ד יחיהו
ורמוא אלב . הכרב תעד ו בור םינושארה
ךרבל לע , ללה ד ״כ ג ״הבה ) בלול( בר
יאד והי ן ואג ׳ ע( ג ״הצוא תינעת , ) ח״כ
ע״ר ן ואג רוד יס( , ) ח״ר ג ״ער רוד ס(
) חספ בר יאנרטנ בר רש םולש ברו יאה
ן ואג רוטיע( ב״ח ףד . ) :בצ םקלחו ל״ס
קרד רוביצ ךרבמ תעד כ , ף״ירה וכשמנו
םהירחא הברה םינושארה ע( א״בשר
תוכרב , םש יריאמ תינעת , םש . ) ד ועו
םג ו תעד ב ן ״רמ רבד ה אל רורב ללכ ימכ
. עירכמ ירהש ותעד י״בב הטונ ג הנמהש
ךרבל יפכו םייסש םשב ן ״רה . מ״מהו
ונושלו ע״ושב וניא עירכמ , ךפיהל
איבהד ב תועד ה םשב א״יו . א״יו א״יהו
׳ בה אוה , ם״במרה םייסו ן כש ן יג הונ
י״אב . היתולילג ו הנהו עוד י לצא ילעב
םיללכה שיד שיו הכלה שיכ , ארתב
םלוא ן אכ אל בתכ א״י , א״יו אלא
םהינש בתכ ן ושלב . א״יו ׳ עו ת״ושב
לאוש לאשנו ב״ח יס( ׳ ) ט״כ ילואש הז ב
אל ורביד וב ילעב . םיללכה ףסונבו שי
רמול אכהש ללכה שיד שיו הכלהב שיכ
ארתב ירהש ע״ושב ריכז ה ם״במרה
, שוריפב ח״ד שבו יללכ( סופה ׳ ג ״ס תוא
) ׳ כ בתכ ג ״הכבד ותעד קוספל א״יהכ
. אמק ד ועו רשאכש ן רמ עירכה , י״בב שי
רמול ותעד ש קוספל ן כ לכל , תומוקמה
רחאמו י״בבש עמשמ הטנש ירבד ל ן ״רה
ד יג מהו הנשמ םייסש , םהירבד ב ן כשו
תעד ׳ ב ג מ ׳ יד ומע , הארוהה כ״א ל״י
המד איבהש ע״ושב ג הנמ , ךפיהל ונייה
ךכש וג הנ ץראב , לארשי אלו עירכהש
ן כש . הכלהה כ״כו לאושבו לאשנו תעד ב
ן ״רמ ל״סש א״יהכ . אמק
הלועה , הז מ תעד ש ן ״רמ הטונ ירבד כ
ן ״רה ד יג מהו , הנשמ פ״כעו וניא חרכומ
ללכ קסופש , ם״במרהכ כ״או ג ״הכב אל
ונלביק , ויתוארוה כ״שמכ ת״ושב שקב
המלש ) :ול( םוקמבד תעד ש ן ״רמ אל
הרורב אל ונלביק . ויתוארוה ד וע יתיאר
םיחיכומ כ״עש ל״סד ן ״רמל ךרבל לע
ללה , ח״רב ירהד ש״בירב בתכ ן ניכרבמד
לע תורנ הכונח ס״נכהיבב םשכ
ן יכרבמש לע ללהה . ח״רב ן ״רמו ׳ יסב
א״ערת קספ , ךרבמד פ״עא וניאש אלא
. ג הנמ חיכוהו הז מ ר״רה . צ. ב ן הכ ל״צז
ת״וא( רייא ) ז ״נשת כ״עד ל״ס רקיעל
םיכרבמד לע ללהה . ח״רב ךא ילוא שי
תוחד ל הז בד ולביק הז בו אל . ולביק
פ״כע הלוע רורב ג הנמהש טושפה לכב
םלועה יפכ ד יעהש ל״הבשה ד ועו
, םינושאר רהנבו ד וקפ ד יעה םג ש ונימיב
םיג הונ בור םלועה , ן כ ץוח י״אמ
, היתוביבסו ךרבל לע ללהה . ח״רב
ד בלמ , הז םג תעד ב ם״במרה ל״סד ן יאש
ךרבל לע תאירק , ללהה מ״כמ בתכ
ןגמ יג הנמ הכלה
ח י לשו רובי צ אי צומ תא םי ברה י די ןת בוח ת וכ רבב *ולא א״י ו לכ ש
דחא דח או רובי צה מ י אשר ךרבל הכרב ה נושאר י נפב ומצע 249 * ןי נעלו
ר ו ק מ ת ו ב א
קמעה הלאש ב״יצנל פ( להקיו יס ז ״ס
תוא ג ) ׳ תושרד אהימ . יוה כ״כו ךרעב
ן חלושה ד ״וי ׳ יס ד ״יר ג ׳ . . כ״ע
ן ינעלו תכרב ללהה ץראב , לארשי רבכ
ונבחרה הז ב שרושב ג ׳ לכש שיש ן ינמ
ד חא , ריעב בישח הליהק , ע״נפב םישועו
לככ םהיג הנמ אלוקל . ארמוחלו ן כו
יתעמש א״שירג המ א״טילש הרוהש
תוד על וקורמ וג הנש ל״וחב ף״ירהכ
ךרבל לע ללהה , רוביצב וכרביש םג
ץראב , לארשי לכ שיש ן ינמ ד חא ריעב
השועה יג הנמכ . וקורמ ן כו יתעמש
ש״רג המ שאשמ . ל״צז ן כו בתכ וירפסב
המכב יתכוד ן כו תעד בור םיקסופה ומכ
ונבתכש רוציקב תוכלה םיג הנמ ד ״פ
. ) ד ״ה( רתיו הז מ הרוה א״שירג ה
א״טילש לע תיב תסנכ וג יהנהש שד חמ
אלש , ךרבל רמאו ן יאש ךירצ תרתה
םירד נ יד כ ריז חהל ג הנמה , ךרבל המד
וג יהנהש ד ג נ םג הנמ בישח וג הנכ
, תועטב ן אכמו האלהו וכרבי . ש״ע ן כו
היה ג הונ ב״רג ה ונד ילוט ל״צז עיג השכ
ףוסב וימי ץראל , לארשי ךרבל לע ללהה
רוא( ברעמה ב״ש ז ״ח ףד 76 . ) ן כו
יתעמש מ״רג המ והילא א״טילש רוביצש
לש ינב וקוראמ וג הנש ל״וחב ךרבל לע
ללהה ח״רב וכרבי םג ץראב . לארשי
כ״כו ת״ושב הוקמ םימה ג ״ח ׳ יס ד ״כ
חינהל םילועל םישד ח ךרבל רתויבו(
רואיב ׳ יסב ) ד ״נ לכד הליהק תג הונ
. הג הנמכ
249 . כ״כ ת״ושב תואובת ש״מש ) ח״ס(
פ״ע י״כרבה יס( ) ה״צר איבהש םשב
י״רהמ ן ייז ךרבמהש הכרב אכיה לוכיש
רטפיל ץ״שהמ ז ״ירה הכרב הניאש
, הכירצ קלחו לע , וירבד ד ד יצו םג ד
תכרבב ללהה לוכי ךרבל . ע״נפב םלוא
ת״ושב הפי העש מ״רג הל אריצחובא
׳ יס( ) ד י בתכ ז ״כד קר םא אוה בושח
רתוי , ץ״שהמ וא אלש לוכי תאצל
, ותכרבב לבא ה״אלב ן יא ךרבל לע
ללהה םא ץ״שה ךרבמ . ורובע הנהו
ש״אובתה םש איבה היאר וירבד ל ן יד מ
. הלד בה ךא שי קלחל ן ב תכרב הלד בהה
ירייאש היב , י״כרבה א״ואכש ביוחמ
ךרבל תכרבל ללהה רשפאש רקיעש
הנקתה התיה תאצל ח״ד י העימשב
ץ״שהמ אלו א״ואכ ׳ יפא םיאצמנ
. רוביצב םלוא יתאצמ יריאמב תוכרב
ףד ( ד י ה״ד אלא ) ורמאש בתכש תעד ב
ף״ירה ימש אבש עצמאב ללהה , רוביצב
לוכי ךרבל םהמע . ש״ע ראובמו רשפאש
ד יחיל ךרבל לכ אצמנש . רוביצב בוש
יתיאר ת״ושב לאוש לאשנו ב״ח יס(
) ט״כ כ״ג ש קיסה , ן כ איבהו היאר ן יאש
רבד ה יולת ץ״שב אימוד כ״שמד א״מרב
ן ינעל תרימא ללה םינשב ד חד רמוא
ישאר םיקרפ בישחו םיברכ . ש״ע כ״ע
׳ רנ שיש םוקמ ךומסל לע םיקסופה ל״נה
ךרבל לע ללהה ומצעב פ״עא ץ״שהש
לוכי ךרבל ורובע םא ףסונ ול הנווכ
. ז ״יע
ץמיס בכת תובא
תכרב ךוללה י א״י םגש ה זב י אשר ךרבל ומצעב 250 *
י מו סנכנש ס״נכה י בל אצמו רובי צה עצמאב ללהה לוכ י ךרבל ומצעל
לדת ש י ו עי גה ל ףוס ל ללהה םהמע 251 *
םאו אצמנ ת י בב תסנכ ם י גה ונש אל ךרבל לע ללהה ש י ם י רמוא
רת ומש ךרבל ומצעב הלי חתב ףוס ו 252 *
םאו אצמנ רובי צב ם י גה ונש ךרבל לכ די ח י ,די ח י ו שקבי דח אמ
ר ו ק מ ת ו ב א
250 . רוד יסב תיב ד בוע ףד ( ) ג ״סר בותכ
ד יחיהד וניא רמוא הכרבה ימיב ג וליד ה
אלא עמשי יפמ ץ״שה הנעיו . ן מא ׳ עו
ת״ושב תואובת ש״מש ) םש( בתכש
ריעהל ן יאד קוליח ן יב הכרב הנושאר
. הנורחאל הז יאו ד ימלת העוט בתכ . תאז
ינרוכז ו( יתיארש םשב ץ״בשרה בתכש
איד הב תכרבד ךוללהי תכייש קר חילשל
, רוביצ ארקיעמו הנקתנ . ךכ תעכו אל
. ) יתאצמ ן כא חכומ ירבד מ שיה ורוהש
איבהש יריאמה לכש אצמנש רוביצב
יאשר ךרבל םג הכרב הנורחאה . ללהב
ראובמו םג ש תכרב ךוללהי רמוא ד יחיה
םג תטישל . ף״ירה עו ׳ הרעהב . אבה
251 . כ״כ יריאמה סמ ׳ תוכרב ףד ( . ד י
ה״ד ולא ) ורמאש תטישלש ף״ירה יעבד
רוביצ אקוד יד כ ולכויש ךרבל , תוכרבה
םא רעשמ ומצעב עיג יש םהמע ףוסב
תאירק , ללהה ליחתי . ךרביו איבהו שיד
ורוהש הז ב ׳ יפאד וניא לוכי עיג הל
, םהמע ליאוה ן אצמו ן ירוק ףא אוה
ללכב רוביצ יאשרו . ךרבל ׳ ואכלו היה
רשפא ראבל םתתג ולפ , ךכ העד ה
הנושארה ל״ס יפכ ונבתכש ליעל
אקוד ש ץ״שה ךירצ ךרבל תכרב . ךוללהי
ךא ן ושל יריאמה וניא עמשמ ךכ
כ״שמב תעד ב םירבוסה לוכיד ךרבל
׳ יפא םא אל עיג י ףוסל םע , רוביצה
בתכש םמעט ףאד ״ אוה ללכב ״רוביצה
עמשמד העד הד הנושארה ל״ס לכד
עיג הש עצמאב וניא בשחנ קלחכ
רוביצהמ םא וניא רמוג ללהה םתיא
. ד חי
252 . יפלד שיה״ ״ורוהש יריאמב עמשמ
לכש אצמנש , רוביצב וליפא ן יאש ךרבמ
תוכרבה , םתא ךרבמ עמשמו ן יד ש רוביצ
ללהב ונייה לכ םירמואש ותוא , אתווצב
ד ועו שי ףרצל תטיש וניבר םת םג ש ד יחי
שממ לוכי רמול ללהה . תוכרבב הברהו
םינושאר ל״ס . ן כ ן כו יתעמש י״רג המ
םיאנב א״טילש רשפאש ךרבל לכ אצמנש
רוביצב ן כשו הלוע ירבד מ . א״רג ה
ןגמ יג הנמ הכלה
רובי צה מ ואי צוה ל ת כרבב ,ךוללה י רחאמ ץ״ש ה ש וני א ןווכ מ אי צוה ל
תא רובי צה ןו י כ םהש ם י גה ונ לכש דחא ךרבמ ומצעל 253 *
תוליפכ םיקוספה ףוטב ללהה
ףיעס ןינעב םיקוספה ןילפוכש ,וב ןכו םיקוספב ץ״שש רמוא להקהו םינוע
,וירחא לכ םוקמ י פכ .וגהנמ
םי קוספב ףוס בש ללהה ךורב״מ אבה םשב ״׳ה דע ףוס ללהה ץוח (
קוספמ ןורח אה ללה ב ודוה ׳ה ל י כ )בוט וגה נ אל לופכ ל 254 *
ר ו ק מ ת ו ב א
253 . ן כ יתעמש ן רממ ש״ירג ה בישילא
א״טילש אצמנבד רוביצב ץ״שהש ךרבמ
כ״חאו לכ להקה םיכרבמ לכ ד חא
, ומצעב ארבתסמ ן יאש ץ״שה ן יוכמ
איצוהל רוביצה קרו רמוא תוכרבה לוקב
םר קלחכ ן מ . הלפתה שיו םינעוטש
ן ויכש לכש תרטמ ץ״שה אוה יד כ
איצוהל תא רוביצה ח״ד י אתעד א יכהד
ן ווכמ . םלוכל ז ״יעכו אתיא מ״ג אב ח״וא
ג ״ח ס( ׳ ) ׳ ד ףאש ונינמז ב ן יא ץ״שה
ן יוכתמ איצוהל תא םיברה תרז חב
, ץ״שה מ״כמ ן ויכ לכש תנקת תרז ח
ץ״שה התיה יד כ , איצוהל יוה םתס ותעד
תושעל , הנקתהכ אוהש אליממ ן יוכתנכ
איצוהל םא שי ד חאל , ךרוצ ףא אוהש
וניא עד וי . הז מ . כ״ע םרב שי קלחל ן יב
תרז ח ץ״שה לכד הלוכ הנקתנ יד כ
איצוהל תא וניאה , יקב וננוד ינל תכרבד
. ללהה
254 . ן כ ג הנמה , טושפה ספד נו . םירוד יסב
ורוקמו םהרד ובאהמ רד ס( ) ללה בתכש
םעטהש תוליפכל םיקוספה ינפמ
תלחתבש השרפה ן מ רצמה הינינע
םילופכ ד ע ךד וא יכ , ינתינע ד ג נכ ז ״הועה
תומיו , חישמה ךכיפלו ונא םירמוג התוא
הליפכב ד ע ףוס . קרפה קוספו ךורב אבה
רבכ לופכ םכונכרבב תיבמ ה . ן כו קוספ
ילא התא ךד ואו רבכ לופכ אוה יקלא
, ךממורא ן ויכו ן כש ן יא םיכירצ לופכל
ינש , םיקוספה ינפמ םהש רבכ , םילופכ
ן יאו םילפוכ קוספ לא ׳ ה ראיו , ונל ינפמ
אוהש עצמאב . כ״ע ׳ עו יללכב ינואג
ברעמה כ״שמ הברהבד םירבד ונררג נ
רתב . םהרד ובאה
ןגמ ץמיס וכת תובא
ןמי ס וכת - תכרב הנבלה הנמזו
חפונ תכרב הנבלה
ףיעס :ב הלותו... וי ני ע רשימו וילגר ,)למועמ(ךרבמו רמואו פ״ג ןמיס בוט היהת
לכל ,לארשי ךורב ךרצוי .׳וכו הגה לקורו סימעפ הלגמ רמואו סשכ
ינאש לקור ,'וכו רמואו לופמ סהילע 'וכו ערפמלו ןבאכ ומלי 'וכו ,פ״ג רמאיו
וריבחל פ״ג סולש .ךילע בישמו יוה .לאושכ ןיגהונו רמול לול ךלמ לארשי יח ,סייקו
ותוכלמש לשמנ הנבלל לימעו שלחתהל התומכ .'וגו
םי חתופ תכרב הנבלה רומזמב ה י וללה ״ וללה תא ׳ה ןמ ״םי משה 255 *
יתמיאמ ןיכרבמ לע הנבלה
ףיעס :ד ןיא ןיכרבמ הילע דע ורבעיש ׳ז םימי .הילע
םא לח י אצומ תבש י נפל ם וי ׳ז ,דלומה מ לכ ורבעש ׳ג םי מי דלומה מ
גהנמה בורב תולי הקה ךרבל לע הנבלה ש ״צומב בורב םע
ר ו ק מ ת ו ב א
255 . ן כ ג הנמה ספד נו םירוד יסב ן כו
קיתעה ע״שוציקב ) ונד ילוט( ףד . ב״מ
ן בבו שיא יח קיתעה רומז מה . חצנמל
ן יאו ונג הנמ . ן כ
םיג הונו רמול ךורב ךירצוי , קיריחב אלו
. יריצב
ן ינעלו הכרב לע הנבלה רשאכ שי ן נע קד
הסכמש א״ד יחה הרומב עבצאל תוא(
) ד ״פק רימחה הז ב ד ״והו תיבב . ד בוע
כ״כו ח״אבב ארקיו( ) ג ״כ . רימחהל םנמא
שי םיקלוח ׳ ע ת״ושב רפס עשוהי יס( ׳
) ד ״י איבהש תויאר תוחיכומ . ריתהל כ״כו
איד הב ת״ושב ז ״בד רה א״ח יס( ) ד נק
ד ״והו ג ״הנכב . ד ועו ונד ילוט( ע״שוציקבו
ףד ) א״מ בתכ םאש שי שוחל םאש ן יתמי
רובעי ן מז , הכרבה בוט רתוי ךרבל . ךכ
ן כו םא היה ליל , ק״צשומ שיו םישנא
, הברה םאו אל וכרבי התע שי שוחל
הברהש ן מ להקה אל וכרבי ינפמ , םתד רט
בטומ וכרביש , ךכ ימו הצריש רימחהל
לע ומצע אבת וילע , הכרב ׳ וכו . ד ״כע
ן ינעלו ן מז תכרב הנבלה , ש״צומב ׳ ע
קיז חמב הכרב יס( ) וכת םשב ב״ונה יס(
, ) אמ ךרבמד ירחא הלד בה םושמ . ריד ת
ךא םא ששוח וסכיש םיננע ךרבי ינפל
. תיברע
ןגמ יג הנמ הכלה תובא אמר
ם י ש ובלש כ ו י דגבב תבש טרפב( ש י ש כ ששח ש ״צומבש אבה היהי
,ןנועמ לולעו רובעל )ןמזה 256 *
ר ו ק מ ת ו ב א
256 . ן כ וד יעה ינואג ברעמה והז ש
ג הנמה טושפה כ״כ תיבב ד בוע ׳ לה(
ל״הרב ח ) םא״ לח ש״צומ םד וק ז
ד לומהמ שי ךומסל לע וניבר , הנוי
ן ישד קמו רחא ׳ ג םימי םוימ , ד לומה
ינפמ אוהש , ש״צומ םג ו ינפמ רוביצהש
ן יצבוקמ בורבו םעה תרד ה . ״ךלמ כ״כו
רפסב הירפוש ףסויד ףד ( ) ז מ וג הנש ן כ
פ״ע תיבה ד בוע םושמ בורב םע תרד ה
. ךלמ כ״כו ג הונב המכחב הז ש ג הנמ
היראמ ה״ומ לאפר ן בא רוצ , ל״צז היהש
ג הונ ךכ ס״נכהיבב , ולש ג הנמש הז ה יפכ
. ן יד ה ע״שוציקבו ונד ילוט( ףד :) ג ״מ
ן כו״ ונלביק וניתוברמ לכ , םינומד קה
שד קל התוא ש״צומב רחאל ורבעש
הילע ג ׳ . םימי ן כו ונג הנ ונחנא . וניתוברו
כ״כו שובלה . ז ״טו ארהנו ארהנ
. ״היטשפו כ״כו ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח
׳ יס( ) הנ וניג הנמו ז אמ ע״עו םאד אוה
יאצומ ק״בש ורבעו ג ׳ , םימי בוט ךרבל
התוא בורב םע תרד ה , ךלמ אוהשכו
טשוקמ יד ג בב , תבש לבא םא ן יא ש״צומ
םיניתממ ד ע םירבועש ׳ ז םימי . כ״ע
ךיראהו הז ב א״חב . ש״ע רפסבו[ וג הנ
םעה ) ח״ר( איבה קרש רחא ז םימי
םיכרבמ לע . הנבלה ע״צו לכמ ינואג
ברעמה ל״נה אלש וד יעה . ]ן כ
הנהו רוקמ הכלה וז אלש ךרבל לע
הנבלה ד ע ורבעיש הילע ז ׳ , םימי אוה
פ״ע י״רה איליטקיג לעב ירעש , הרוא
בתכש , הבושתב לעש יפ הלבקה ן יא
ךרבל לע שוד יח הנבלה ד ע ורבעיש
הילע העבש , םימי ד ״והו . י״בב ירבד מו
םינושארה םינורחאהו איג וסב וניא
ראובמ , ן כ מג בד ׳ סמ ׳ ן ירד הנס ) :אמ(
, אתיא ר״או אחא ר״א אנינח ד ע המכ
ן יכרבמ לע , שד חה ד ע אלמתתש
, התמיג פ המכו ר״א בקעי רב יד יא י״רא
ד ע , העבש יעד רהנ ירמא ד ע . ו״י ן ינעלו
יתמיאמ רשפא , ךרבל וניא . ראובמ הנהו
ם״במרה להב תוכרב י״פ( לה ) ז י בתכ
םא״ אל ךריב הילע לילב ן ושארה ךרבמ
הילע ד ע השש רשע םוי , שד חב ד ע
אלמתש . התמיג פ . כ״ע עמשמ ךרבמש
הילע ׳ יפא םויב . ן ושארה הברד אשו הז
ן מז ה יוארה ךרבל . הילע ן כו קייד
ל״שרהמה ורואיבב לע . ג ״מסה הנהו
סמב םירפוס פ( כ לה א ) , אתיא ן יא
ן יכרבמ לע חריה אלא ש״צומב אוהשכ
םשובמ םילכבו םיאנ הלותו ויניע , הד ג נכ
רשיימו תא וילג ר ״ךרבמו וניברבו הנוי
ד ״פוס( ) תוכרבד אל סרג ש״צומב אלד
רבתסמ ךרבל אקוד , ש״צומב םימעפלד
ח״ר םויב , ן ושאר המלו ול ן יתמהל ד ע
ז . םימי שריפו םשבתתש ושוריפ ד ע
קותמש רואה , הלש ל״ר העשמ קותמש
רואה הלש םד או הנהנ , ונממ והז ש רחא
׳ ב וא רחא ׳ ג , םימי לבא חרי ן ב ומוי
ךותמ ותונטק ן יא רואה הלש , קותמ
ן יאש םד א הנהנ . ונממ הנהו[ פ״עא
וניברש הנוי ריכז ה ךירצש תונהיל , הנממ
ז ״ניא רד ג ב תכרב , ן ינהנה אלא אוה יאנת
במר ןגמ ץמיס וכת תובא
תכרבב , חבשה הנהנשכש ז א . ךרבי ן כו
חכומ ם״במרהמ ללכ הכרב וז ךותב
תוכרב . חבשה ל״סו יפאד םויב ן ושארה
, ךרבמ ס״וסד ךרבמ לע , השוד יח אהו
. השד חתנ עו ת״ושב עשוהי יס( ) ד י
חכומד הינימ יהנד ךירצש לבקל , האנה
מ״מ והז קר יאנת , רבד ב לבא מ״כמ
ן ייד ע תכרב חבשה יוה טושפו . ]ל״מכאו
םנמא ן בב שיא יח ארקיו( תוא ) ג ״כ
םעטמ ללכה קפסד תוכרב לקהל בתכ
אלש ךרבל ד ע ורבעיש הילע ׳ ז םימי
םימלש תעמ . ד לומה כ״כו ל״סחב ג ( , ) ׳
ת״ושבו לאוש לאשנו ׳ י ס( ג ״ח . ) חמ-ז מ
עו א״ד יחב רפסב הרומ עבצאב תוא(
) בפק ן כש שי . שושחל ן כ איבה ח״הכב
ק״ס( . ) אס
הארנו ג הנמד הז וג הנש ךרבל הנבלה
ירחא ורבעיש הילע ג ׳ , םימי םא לח
, ש״צומב ד בלמ אוהש ססובמ לע בור
םיקסופה םינושאר םינורחאו , ראבתיד כ
אלו וששח . הלבקל הארנו ד וע םג ש
תעד ב ן ״רמ ל״י . יכה הנהד ד ״הרתב יס(
) הל ן ד האורב הנבלה השוד יחב םאו
ן יתמי ד ע ש״צומ אל ראשי תוליל הברה
, שד וחב םאש היהי ן נועמ ׳ ד םימי וירחא
רובעי ן מז תכרב , הנבלה ג ״הכ ן יא
ן יתמהל ד ע . ש״צומ . כ״ע קספנו ן כ
. ע״ושב ז ״פעו בתכ שובלה םאד לח
ש״צומ ׳ ו םימי , שד וחב וא ׳ יפא ה ׳
, םימי ן יאורו הנבלה הרואש בר קהבומו
שיש ךומסל לע יד ימלת וניבר הנוי ךרבל
פא םד וק ז םימי ד ועב אוהש םשובמ
תחמשב תבש םיד ג בבו , םיאנ אוהו רתוי
בוט ן יתמישמ ד ע רחא ז ויהיו ימי
, לוחה אלו לכוי ן יתמהל ד ע תבש אבה
אמש היהי ליל ן נועמ אוהו היהי רתוי
א״ימ םימי , שד חב ן יאו ן יתמהל וילע
כ״שמכ הלעמל . כ״ע קספנו ן כ , ע״ושב
ראובמו הז מ ן ״רמד ליקה תרימאב תכרב
הנבלה ינפל ז יד כ רמול תכרב הנבלה
. ש״צומב יפלו כ״שמ ן ״רמ אפוג ן יאד
ן יכרבמ אלא , ש״צומב השק םייקל םג
כ״שמ ףיעסב ד ן יאד ן יכרבמ הילע ד ע
ורבעיש הילע ז , םימי םהינשבו בתכ
ן ושל ן יא״ ן יכרבמ , ״הילע כ״עו ן יאד
חיכוהל ן ושלמ הז יוהד הכרב הלטבל
םא ךרבמ ינפל , ן כ ומכו ךרבלש ש״צומב
יוה קר רד ג ב הוצמ ן מ , רחבומה ה״ה
כ״שמ ן רמ ן יאש ן יכרבמ הילע אלא
רחאל ׳ ז , םימי אלד ערג ש״צומ ן יד מ ז ׳
, םימי יפלש םינושארה בורו םיקסופה
ל״י אפיד עד ךרבל ינפל ז ׳ םימי ש״צומב
רשאמ רחאל ז םימי וניאשב . ש״צומ
ז ״ניעכו ינוארה בתכש ן חלושב םחל
םינפה , ) חקר( כ״שמד ע״ושה ךרבל ז ׳
םימי רחא , ד לומה ירייא ן יאשב תורשפא
ךרבל ש״צומב , ן ושארה כ״כו ייחב םד א
ללכ( חיק תוא ) ד ״י :ל״ז ו שיו םיניתממ
ד ע ׳ ז םימי םא אל לחשכ ש״צומ ךותב
, העבש ז אד םישד קמ . ״ש״צומב כ״כו
ת״ושב להא בקעי ) שטרופשש( יס ׳ . ז ״ס
ן כו טקנ א״ג מב ק״ס( ) ג י , השעמל לוכיד
ךרבל םויב ׳ ג , ש״צומב םא ששוח
, רובעיש טרפבו רשאכ שי הז ב םושמ
בורב םע תרד ה ךלמ . ש״צומב כ״כו
, ח״בב ד יעהו ן כ״ ונלביק וניתוברמ ךכש
וג הנ לכ םינומד קה אלש ץימחהל תא
״הוצמה וליפאו אלב ששח היהיש םיננע
םיסכמ שי ג והנל . ן כ ן כו חיכוה ח״רפב
ףוג מ ירבד , ׳ מג ה כ״כו ז ״בשמ( ג ״מרפב
) ׳ ג עמשמד ח״רפהמ ףאד לוחב ךרבמ
רחא ג ׳ . םימי בתכו ן כו״ ינא ג הונ יכ
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי ס חכת - רדפ תעי בק םי דעומה רדפו תוי שרפה
תרטפה ושרד החנמב םוצב הילדג
ףיעס :ח םויב םוצ הילדג החנמב ןירי טפמ ושרד
וגה נ י מי ב םדק רי טפה ל החנמב לש םוצ ה י לדג וש רד״ ׳ה
״ואצמה ב 257 * ש י ו ם י רמוא אלש ןי כ רבמ לע הרטפה ו ז 258 *
ר ו ק מ
םימעפל חרוט ץבקל , הרשע אבו יד יל
. החכש םויו ן נועמה ימיבו ףרוח םשג ו
ףא לוחב רחא י״ג ן יא רועג ל ימב ג הונש
. ״ן כ
םג ו א״ד יחה היפוג ת״ושב בוט י ס( ן י ע ׳
חי תוא ) וע איבה י״תכמ , ל״ז ו לכד ירבד
ן רמ קר פ״ע , הלבק לבא ד צמ ן יד ה רבד ה
טושפ הברד אש ן וכנ םיד קהל םד וק
ורבעיש הילע העבש , םימי איצוהל ומצע
חממ בר הד והי , יעד רהנו הפי השוע
. כ״ע םג ו ע״מרהמ ונאפ היהש ילוד ג מ
םילבוקמה חכומ ן יאש ששח הכרב
הלטבל םא ךרבמ ינפל ז ׳ . םימי ן כש ףא
ויתובושתבש יס( ) ח״ע בתכ הכלהל
ךרבל רחא ז ׳ םימי , אקוד ן כשו . רקיע
יספלאבו אטוז ד ״פוס( ) תוכרבד בתכ
ע״מרה ששחבד םימשג ךרבי רחא ג ׳
. םימי ראובמו ז ״ניאש ן יד . אבוכיעל ךא(
רשפא ומעטש אל ךרבל ינפל ׳ ז קולח
םעטהמ לש ירעשה . ) הרוא ן כו ראובמ
ד ועב הברה םינורחא וטקנד ן כ השעמל
ן כשו . ג הנמה ׳ עו( יריישב ג ״הנכ ׳ יס(
) וכת צ״מלשו ףד ( ) ב״לר רהנו םירצמ
לה( ) ח״ר םירסחבש המכ תועש םויל ז
ת ו ב א
יאד ווב שי לקהל יד כ תוכז ל בורל םע
. ) ש״צומב
רפסבו הירפוש ףסויד םש יס( ) ו״ט בתכ
ד וע כ״שמפלד א״ג מה ן יכרבמד לע
הנבלה פא םא ורבע ינש םימי ח״יו
, תועש לפנב ד לומה לילב ישימח רבכ
ש״צומב רשפא , ךרבל ן כו ן ושל וניבר
הנוי ךרביד ב ׳ וא ג ׳ םימי ירחא . ד לומה
אצמנ וניד יב המכ תוביס המל שי אקוד ב
םייקל ג הנמה ךרבל רחא ג ׳ , םימי לחשכ
. ש״צומב ) א פ״ע , שובלה ן נישייחד
רובעיש ן מז ה היהיו ן נועמ ירבד כו
ע״ושה ב״ח ךרבל קר ש״צומב ) ב אלש
ץימחהל , הוצמה כ״שמכ ח״בה ח״רפו
ז ״בשמו הז ו( יפא םויב , לוח ד יעהו ן כש
) ג הנמה יקופאל אתג ולפמ יעד רהנד ברו
הד והי כ״שמכ י״תכב אבוהש בוטב . ן יע
׳ עו תורעהב י״רג ה םיאנב א״טילש
ףוסב( ) רפסה ן אוטטבש וג הנ ן יתמהל ז ׳
. םימי
257 . ן כ ד יעה ת״ושב להא בקעי
) שטרופשש( ׳ יס( ) ד ״ס ן כש ג הנמ
. םיברעמה כ״כו ת״ושב םאפ םי יס( ו , )
דמר ןגמ ץמיס לת תובא
ןמי ס לת - ובו ףי עס דחא
תרטפה תבש ,לודגה לחשכו ברעב חספ
ףיעס :א תבש ינפלש חספ ןירוק ותוא תבש לודגה ינפמ השענש סנ וב
ןי רי טפמ תרטפה ב ה ברעו״ ״׳ה ל ת בשב ,לודגה םג לח שכ ברע חספ
ת וי ה ל תבשב 259 *
ר ו ק מ
ת״ושבו םימ םייח ב״ח ׳ יס( ז , ) ׳ הז ש
ג הנמה תעד כו . ן ״רמ רוקמו , ג הנמל
אתקיספב אבוהש , רוטב ן יריטפמש יתרת
, אתביתד י״בבו בתכ םילשהלד יתרתב
אתבויתד רמאי ושרד םוצב הילד ג
כ״שמכ תופסותה הליג מב ףד ( אל ה״ד
שאר , ) שד וח עמשמו אמתס ן יד ש
הרטפה וז לככ תורטפה , הכרבב וג הנו
תעד כ . ן ״רמ
םרב ם״במרב ג ״יפ( ׳ לה ) הלפת ראובמ
אלש ן יריטפמ םושב תינעת . רובצ ז ״פעו
וג הנ בור תוד ע חרז מה אלד , ן ״רמכ אלו
ן יריטפמ םוצב , הילד ג יפכ ד יעהש ד וד לב
תמא ׳ יס( א״כ תוא . ) א״כ כ״כו ת״ושב
להא בקעי שטרופשש( ׳ יס , ) ד ס ג הנמש
י״א אלש תעד כ . ן ״רמ
258 . ן כ בתכ ת״ושב תאפ םי ) םש( ן יאש
ונא םיארוק תא הרטפהה תרותב בויח
, ללכ אלו חכמ , הרטפה אלא תמחמ
הבושתה ררועל תובבלה התואל הד מה
. אקוד לעו ן כ טושפ ן יאש ךרבל . ללכ
כו[ ססבל , וירבד ירהש ן רמ אל איבה
ת ו ב א
ן יד הז אלא ם״רומ . ואיבה ם״רומלו
ךרבמ לע הרטפהה , ן יד כ כ״אשמ ן ״רמל
אלש איבה ן יד , הז כ״ע אוה ררועל
הבושתב . אד ירג ן כא ן ״רמ ׳ יסב ח״כת
בתכ איד הב , ן יריטפמד עמשמו . הכרבב
. ]ג ״עצו ׳ עו תהג הב ש״רג ה ן בא ן אנד
א״טילש ףוסב( ) רפסה ן כש וג הנ . סאפב
259 . ן כ ג הנמה טושפה ואיבהו ג הונב
המכחב ) ו״לר( וג הנבו םעה . ) חספ(
עו שובלב ) םש( בתכש םעטה המל
ן יריטפמ תבשב וז , הברעו ביתכד הב
הנה יכנא חלוש םכל תא הילא , איבנה
אוהש המוד תרושבל הלואג ה י״ע השמ
. םירצמב יוהו ן יעכ ערואמה לכב תבש
. לוד ג ה בתכו ז ״רג ה ) םש( ךכש םג הנמ
לחשכ פ״רע תויהל תבשב אלו( קר
אלשכ לח פ״רעב קיתעהד כ . ) שובלה ךכו
אבוה ב״ח( ז ״ואב יס ׳ ) ג ״צש פ״ע . י״שר
ךכו קייד ת״ושב א״יבי ד ״ח( ׳ יס ) טל
ירבד מ א״ד יחה בתכש שרפל תרטפה
תבש לוד ג ה ״הברעו״ לכב . וירפס ךכו
תעד ד וע המכ ילוד ג רוד ה . ש״ע
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי ס זמת - י ני ד תבורעת ץמח ךותב חספה
רזוח רועינו חספב
ףיעס :ד םא ברעתנ ץמחה םדוק חספ לטבתנו ,'סב וניא רזוח רועי נו חספב
רוסאל .והשמב שיו .םיקלוח הגה ןיגהונו ארבסכ הנושארה לכב
תובורעת אוהש חל ,חלו והימ רבדב שבי ,ברעתנש וא שיש שוחל תבורעתל ןוגכ תפ
לפנש ,ןייל פ״עא ולטנש סשמ רוסא ,חספב ןנישייחד אמש וראשנ וב ןי רורי פ ןינחונו
סעט .חספב
ש י ם י רמוא גהנמהש טושפה ת ורוה ל י רבדכ ן״רמ ם ״רומו חלד חלב
לטבתמ םדוק חספה ןי א ו ונא ם י רמוא רזוח רועי נו 260 *
א״י ו וגה נש הלי חתכל שוח ל לכ ל ת ורמוח ה רזוח ד ,רועי נו לבא
דבעי דב ןי רי ת מ לכה 261 *
ר ו ק מ ת ו ב א
260 . כ״כ ש״רג ה שאשמ ל״צז בתכמב
רפסל יארקמ שד וק ) חספ( ףד ( :) ג ״פקת
לע״ ותלאש םא ונא םיג הונ רימחהל
תוכלהב חספ ם״רומכ ל״ז אלו ן ״רמכ ן יד ב
נ״וח ן יד בו הטח אלש . העקבתנ םלועמ אל
יתיאר ג הנמ הז ב רימחהל חספב אלש
תעד כ . ״ן ״רמ ן כו חכומ ת״ושמ תירק ד וד
הנח ב״ח יס( ) בע ל״ייקד הז ב ן ״רמכ ן ינעל
המ בתכש ן ינעל , רכש . ש״ייע
םנמאו ובר םירימחמה חספב שוחל
רז וחל רועינו וליפא רבד ב . חל ח״רפבו
) םש( בתכ תלבקד םינואג ה םירימחמה
לכב רבד חל רמול נ״וח , עירכת ךשמנו
וירחא י״כרבב תוא( ) ד י בורש םימכחה
וג הנ ן יד רז וח רועינו יאקו( לע ן וד ינ
ח״רפה הטחב ךותבש ן משה ומעטשו
ן ייד ע רסאנ ן יד מ . ) נ״וח כ״כו ת״ושב
יפכ ן רהא ב״ח ח״וא( ׳ יס ו ) ׳ בתכו רוכז ב
םהרבאל ׳ לה( ) חספ הז ש ג הנמ . איקרוט
קיתעהו םירבד ה ח״הכב ק״ס( . ) חע
םלוא רחאמ ץמחש םוג פ ורוסיא ן נברד
עמשמ תעד מ ן ״רמ ריתהל איבהד מ
אמתסב , ריתהל כ״חאו איבה שיש
, םיקלוח םתסו שיו ׳ לה . םתסכ , ד ועו
אכה איבה ן ״רמ העד . הינש ן ושלב שי
םיקלוח אלו שי , םירמוא הז בו שי רתוי
ד צ טוקנל העד הכ הנושארה פא ׳ םא א״י
אמק ע( ׳ םיללכב אובמב יללכה יג הנמל
. ) ברעמה ק״בונבו ח״וא( יס ) ד ״כ בתכ
ג הנמהד טושפה תוניד מב ן ילופ ז נכשאו
לקהל תנקסמכ , א״מרה ע״עו . ב״ז חמב
261 . ן כ ד יעה ע״שוציקב ונד ילוט( ׳ לה
ץמיס ז מת תובא
ןתונ םעט םגפל חספב
ףיעס :י ןתונ םעט םגפל רתומ םג .חספב הגה שיו ,ןירימחמ ןכו ןיגהונ ולאב
,תונידמה סוקמבו שיש ,הנמ רימחהל וליפא והשמ ט״נו סגפל .רוסא
ןת ונ םעט םגפל רת ומ םג חספב אלו ןני ש י י ח י רבדל ם ״רומ רוסאל 262 *
ר ו ק מ
חספ ףד :) א״פ םייסו ן כ״ ונג הנמ
תוצראב . ״וקוראמ
262 . כ״כ ג הונב המכחב ףד ( . ) . סק
:ףיסוהו יתאצמ״ בותכ י״כב ג ״הרהמ
ה״ומ השמ ן ב ן וחמש לביקש ג ״הרהמ
ה״ומ םהרבא ן ב לאמוס ל״צז םכחמ
ה״ומ והילא ן אטפמ ל״צז ג הנמש ק״ז חמ
סאפ א״עי ן רמכ . ״ל״צז ן כו הלוע בתכממ
ת ו ב א
ש״רג ה שאשמ ל״צז אבוה( ליעל ׳ יס ד , ) ׳
םג ש ן יד ב םתס םילכ םניא ינב ן מוי
, וליקה נ״הו . פ״לטנב תעד כו , ח״רפה
רקיעהד תעד כ . ן ״רמ אלד ו כ״שמכ
ח״הכה ׳ יס( ) וכר ן ירימחמד חספב לכב
תורמוחה תעד כ . ם״רומ ת״ושבו הוקמ
םימה ב״ח( ׳ יס ) וט רימחה הליחתכל
. פ״לטנב . ש״ע
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי ס אנת - י ני ד תלעגה םי לכ
רשכה ילכ תיכוכז חספב
ףיעס :ו״כ ילכ תי כוכז 'יפא ןיסינבמ םויקל 'י פאו שמתשמ םהב ןימחב צ"א םוש
,רשבה םניאש ,םיעלוב הפיטשבו אמלעב יגס .והל הגה שיו ןירימחמ
סירמואו ילכד תיכוכז 'יפא הלעגה אל ינהמ .והל ןכו גהנמה זנכשאב תונידמבו
.ולאה
גהנמה לקהל שמתשה ל י לכ ב ת י כ וכ ז ושמת שנש םהב לכ ,הנשה ׳פאו
ושמתשה ו ב ,ןי מח ב אלדו תעדכ ם ״רומ 263 *
ר ו ק מ ת ו ב א
263 . כ״כ ג הונב המכחב ףד ( . ) ג ״סק
ן ייצו ירבד ל תיבה הד והי ) ש״ע( יג הנמב
, רי׳ ג לא בתכש . ן כ ן כו ג הנמ סינות
כ״שמכ תירבב הנוהכ ףד ( ח״מ תוא ח . )
׳ עו ע״שוציקב ונד ילוט( ׳ יס ) צ״ר כ״ג ד
קיתעה אמתסב . ן כ ן כו ד יעה ש״רג ה
ש״אשמ ותמכסהב פ״שד ג הל הכ יחל
י״רג הל ן ז ח ל״צז רימחהש ינבל ד רפס
שמתשהל אקוד תוסוכב , תיכוכז ג ישהו
ל״ז ו יכנאו אל יתעד י אלו יתיאר ג הנמ
הז ללכ ג הונ וקוארמב םג לצא ילוד ג
, הרות ד עו םויה לכה םיפטוש םילכ
םיצחורו םתוא ביטיה םישמתשמו םהב
ן כו םיג הונ . כ״ע
שיו וג הנש םפטושל ׳ ג םימעפ ארקנה
יולימ יוריעו שוריפ( אלממש םימה לע
ויתוד ג םחיניו וב ד ״כ תועש תעמ , תעל
ךפושו , םימה ואלממו בוש ד ״כל , תועש
השועו ן כ ׳ ג ) םימעפ אימוד כ״שמד
ע״ושב ףיעס א״כ ן יריתמד יולימב יוריעו
׳ ג . םימעפ כ״כו ח״הכב ק״ס , הצר ן ויכד
בורד ושימשת ן נוצב שי . לקהל
ץמיס ג נת תובא
ןמי ס גנת - י ני ד םיטחה םתני חטו תוצמל
תליכא זרוא סומוחו ראשו תוינטק חספב
ףיעס :א ולא םירבד םיאצויש םהב י די תבוח הצמ ,'ובו לבא אל זרוא ראשו
ינימ .תוינטק םגו םניא םיאב י די ל ,ץומיח רתומו תושעל םהמ .לישבת
הגה שיו סי־סוא גהנמהו זנכשאב רימחהל ןיאו .תונשל
גהנמה טושפה לכ ב י רע ברעמה י מי נפה ענמה ל תלי כאמ זרוא
חספב 264 * ןי נעלו םא לי עומ ת ונש ל לטבלו גהנמ הז י ״ע תרתה ,ם י רדנ
האר הרעהב 265 *
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
264 . כ״כ ת״ושב טפשמ הקד צ בקעיב
א״ח יס( ט ) בתכמב וחלשש ול ינבר
רוד ה רוסאל תליכא ז רוא חספב רחאמ
ן חטנש םע ן יבוס . ן סרומו בישהו םג ש
רומ ויבא ג הנ רוסאל ףא . םילכה וכשמנו
וירחא ישנא סינקמ וג הנו . וג הנמכ קיסהו
שיד ונל ורסואל רחאמ ן ינחוטד וב
ן סרומ יד כ , וקילחהל א״או טלמהל הז מ
היהיד וב רוסיא . והשמ איבהו ד וע
ימכחמ ן אווטית םג ש ורהז נ ז רואמ קר[
אל םיכסה םעטל ד ג והש ול ן נישייחש
י״רל ן ב ירונ ז רואש , ץימחמ ן ויכ
ס״שהש ג ילפ . ]הילע םייסו שיד ג ׳ תוביס
, רוסיאל ) א ששחמ ונחטש ומע . ן סרומ
) ב רשפא ופייז ל . חמקב ) ג םושמ
תבורעת םיטיח . םיפולק קיז חמבו הכרב
יס( ז סת תוא י ) איבה י״כמ וניברמ
םייח ן רטע ה״הלז אנד יאהד אלד
ן יאיקב הטילחב הליחתכל . רוסא ךכשו
הרוה ׳ רה . ש ראמע ה״הלז םיג הונו
וירבד כ ברעמב . ימינפה ד יעהו םג לע
םילשורי וג הנש . יכה ן כו וג הנ תוצראב
היקרוט ומכו ד יעהש בלב םייח א״ח יס(
. ) ב״צ י״כרבהו ) םש( איבה םשב י״רהמה
ן ייז בתכש טשפש ורוסיא המכב . תוליהק
תד וקפבו רז עלא יס( אנ ס ט ) בתכ
לכש ן ומהה םילשוריב םיענמנ תליכאמ
ז רוא חספב ךכו ד יעה ג הונב המכחב
, ) חספ( רפסבו וג הנ םעה , ) חספ(
םירבד הו . םימסרופמ
הנהו ירבד מ לכ םיקסופה הלוע קרש
ז רואב היהש םייק וב ששח לש תבורעת
, ן סרומ ומק ושרפו ימכח ברעמה
התליכאמ ששחמ ץמח . והשמב כ״או
וניא ךייש ללכ תריז ג ל תוינטק רשא רביד
וב א״מרה רסאו לכ ינימ תוינטיק תריז ג מ
אמליד ותא . יפולחאל רקיעלו הכלהה
ג הנמ לכ תוצרא ד רפס םללכבו ברעמה
ימינפה לכש ינימ תוינטק םירתומ . חספב
ן כו ראובמ איד הב ירבד מ םילאושה
ןגמ יג הנמ הכלה תובא טמר
וגה נו םי בר ענמהל תלי כאמ ת וי נטק ם י לופו ,ם י ש בי ןכ ו י ני ממ ם י ני לבת
ר ו ק מ ת ו ב א
טפשמב הקד צו בקעיב , ) םש( םג ש ז רוא
רקיעמ ן יד ה , רתומ קרו לפנ וב ששח
ץמחד והשמ ד צמ . תואיצמה כ״כו
תד וקפב , רז עלא םיג הונש לוכאל תוינטק
ץוח . ז רואמ ן כו הלעה ךרואב ת״ושב
םימ םייח א״ח יס( , ) אסק רביד ו תושק
לע םיג הונה רוסאל לכ ינימ תוינטק
, ג ייסכ אלא ונג הנמ רוסאל קר . רוסאה
ן כו ראובמ ב״ז חמהמ םשב וניבר . ח ן
רטע , ל״ז קרש הליחתכל , ורסא אקוד ו
אוהשכ אלב , הטילח אמלא י״עד הנקתה
הטילחד ללכ ללכו . ירש עוד יכו
הליחתמש ר״ג ה הד והי ן ב רטע היה ג הונ
רתיה תליכאב ז רואה . חספב ן כו יתיאר
רפסב טקל חמקה תוא( פ ) ׳ בתכש תוד וא
תליכא ז רוא :חספב ונג הנמ״ ורסואל
חספב פ״ע תוד ע םירחוסה םירמואה
אבש הניפסב ברועמ םע םיקש לש חמק
ברעתמו וב קבא , חמקה םג ו ז רואה לד ג ה
ירעב , ברעמה אבו רמושמ י״ע , לארשי
וג הנ ורסואל וטא אבה תניד ממ . םיה
תעשבו קחד ה ונרתה תא לכה י״ע חונק
ירג רג ז רואה ד ג בב יקנ לכמ . קבא ן כו
ונישע תנשב ח״כרת ט״כרתו היהש קחוד
הברה חמקב רשכ לש ״םיטיח ע״עו
ת״ושב קחציל חיר תוא( ׳ א . ) ג ״ס ן כו
אבוה םימב םייח ב״ח( ׳ ב . ) במ
ראובמו לכמ תורוקמה ל״נה המד ורסאש
תליכא ז רוא חספב אל היה הז ן וקית רד ג כ
, ג ייסו אלא אששח אמלעב םושמ
תואיצמבש עריא ברעתנש וב . ץמח
ג הונבו( המכחב ףד ס״ק בתכ אלד
םילכוא תוינטק , אמתסב ן ייצו ס״תחל
. ע״שוציקלו לבא יאד ווב ז ״ניא שממ
םהירבד כ םהד ורסא , הרז ג מ ונאו ונשריפ
. ) ששחמ ן כלו תעשב קחד ה וריתה תליכא
ז רוא י״ע חוניק ז רואה לכמ , קבא . ל״נכ
265 . שרוש , קפסה הנהד ת״ושב ס״תח
ח״וא( יס ) בכק קיסה ימד הצורש ריתהל
תליכא ז רואה חספב הרתהב ן יא ול לע
המ , ךומסל ן ויכד ג הנמש הז טשפתהש
לצא ירע ז נכשא ד סונ י״ע , םינואג ה יעב
ד ״יב לוד ג םהמ יד כ , וריתהל ג ״הכו ן יא
ול . הרתה כ״כו הברה םיקסופ ג הנמד
להק אל ךייש וב , הרתה כ״שמכ ת״ושב
ל״שרהמ יס( ו , ) עוד יו ן כש היה הרומ
צ״ברג ה אבא לואש ל״צז ע״ע( צ״לרואב
) ג ״ח ן יאש ריתהל תליכא ז רוא י״ע
. הרתה םנמא רנ ינבלד ברעמה ימינפה
ן יא רבד ה רוסא כ״כ ומכ ן בל . ז נכשא
יפאו ירבד ל ס״תחה שי ן וד ל לקהל הז ב
פ״ע המ ונחכוהש ינואג מ ברעמה ימינפה
המד ורסאש ונלצא ז רואה אל היה ד צמ
ונקיתש ךכ ךרד מ , הריז ג ן יעכ המ ן יבהש
ס״תחה תעד ב , א״מרה אלא כ״ינפלש
ךשמב לכ תורוד ה ויה םילכוא ז רוא
, חספב קרו בלשב םייוסמ הלפנ וב
, הלקת והונחטש םע ן סרומ יד כ
. וקילחהל טפשמבו הקד צו בקעיב םש
ףיסוה רחאמד הלפנש אתועיר , ז רואב שי
ףרצל םג ומעט לש , א״מרה םנמא אלב
אתועיר אל היה םק השועו השעמ
. ורסואל םג ו המ ףיסוהש ינש םימעט
םיפסונ , רוסיאל ונייה ףסונב ששחל
, ן סרומ ונימיבו תוששח ולא אל , םימייק
רשפאו ג ״הכבש אל ונלבק לע ונימצע
ץמיס ג נת תובא
ומכ ןרפעז וי ה ש םי אצמנ ךות ב ת וי קש ת וח ותפ ח י כ שו ברעת י ש ו ב
חמק 266 * לבא תלי כא ם י נופא םי חל ה מודכ ו *םירתומ
ש י וענמנש תלי כאמ סומוח חספב ונת נו ןמי ס ומש ש ה מוד ץמח ל
ןוש לב י ברע 267 * ש י וענמנש תלי כאמ ת וי נטק ם י שבי לבא ם י לכוא
ר ו ק מ ת ו ב א
שורפל . התליכאמ ושרפד ז רואמ קר ד צמ
ששח העינמו , אמלעב אלו . הריז ג מ ר״וש
ן כ ת״ושב בל םייח ב״ח( יס ) ד ״צ
בתכש המד בתכש א״ד יחה םשב י״רהמ
ן ייז טשפש ורוסיא המכב . תוליהק בג א
אפטיש בתכ . ן כ ינבלד ד רפס קר וענמנ
הז ב ךרד מ , ארמוח ז ״עו ךייש . הרתה
ד וע שי ףרצל כ״שמ בלה םייח ) םש(
׳ יפאש ינבל ז נכשא ליעומ , הרתה ן ויכ
יוהד םירבד כ , םירתומה י״עד הרתה
. רתומ ג ילפו לע ס״תחה הימיעד ו כש ׳
ן יאש תלבקב םיבר . הרתה ברבו[ םילעפ
י ס( ג ״ח ׳ ל ) ׳ כ״ג ריתה ז רוא י״ע . הרתה
ךא וניא היאר , וננינעל םשד ירייא
תצקמב םעה ושרפש ז רואמ אלו הליהק
. ]המילש ףסונ ךכל שי רמול םג ד א״מרה
רשא רסא , תוינטק ונייה פ״ע מ״ג הה
ה״פ( ) א״לה םשב ק״מסה תריז ג מ אמליד
ותא . יפולחאל ח״רפבו המת ז ״ע אהד
ל״ייק אלד םירז וג תוריז ג . ונמצעמ ן כו
ן יבה ס״תחה , א״מרב ד צמש תריז ג
םינומד ק . םירסוא ךא ת״ושב מ״ג א
ח״וא( ג ׳ ׳ יס ) ג ס ראיב רד ג ב תרמוח
תוינטק אבילא , א״מרהד וניאד רבד
רסאנה ץוביקב כח ׳ אלא וג יהנה םעה אל
לוכאל המכ . םינימ ליקו יפט ן ינעל
. הרתה . ע״צו פ״כעו ףינסל יאד ו רשפא
ףרצל ריתהל י״ע . הרתה רחאמו , ן כש םא
ונימיב וחיג שי תיישעתב ז רואה החג שה
, תינד פק םג שו תויקשב אל ברעתי וב
םוש , חמק ן יאו ששח הניחט םע
תבורעתה , ן סרומ אל ולביק רימחהל
. ג ״הכב ל״יד המד וענמנש הז מ אוה קר
תומוקמב ךיישש פ״כע , שושחל ונימיבו
עקפש ששחה ות אכיל . שחימל ילואו
יפא ׳ הרתה וניא . ךירצ מ״כמ הכלהל ן יא
רבד ה רוסמ אלא ילוד ג ל . הארוהה
׳רנו םתואד וענמנש תליכאמ רכוס ן רפעז ו
, המוד כו םא שי םהל ךרוצ לוכאל םהמ
, חספב הז ב יאד וו שי ריתהל י״ע . הרתה
קרד ז רואב שי ן וד ל יוהש תלבקכ םיבר
אלש ךייש היב , הרתה כ״אשמ המב
וענמנש תוחפשמ תומייוסמ רכוסמ ן רפעז ו
׳ וכו ז ״ניא ג הנמ טשפתהש לכב תוליהקה
ךירצש ד ״יב רחא , וריתהל . ן ייעו
ע , ליעל ע״עו ת״ושב קחציל חיר תוא(
׳א . ) ג ״ס ן כו אבוה םיבתכמה ב״ח ׳ יס
) חסשת םימבו םייח ב״ח( יס ׳ . ) במ
266 . ן כ ג הנמ , םיבר םעטהו רומאכ
חיכשש ברעתיש וב , חמק ז ״פלו שי ן וד ל
םא ונמיב ךייש ארמוח , וז ן ויכ ן יאש
ששח לוד ג ברעתנש חמק , םעפכ י״עו
הקיד ב תינד פק החג שהו רשפא שיש
לקהל . הז ב עו המב ונבתכש . ליעל
267 . ן כ אבומ ת״ושב םימ םייח ב״ח(
יס ׳ ) במ שיו ונתנש , םעט ומשש תיברעב
ם י נופא םי חל 268 * ש י וגה נש אל לוכ אל רכוס חספב ששח מ ולפנש
תכיתח תפ ךות ב רכוסה 269 * ךא ךרוצל הלוח וא ןטק רת ומ לוכ אל זרוא
ראש ו ת וי נטק י רח א ה קי דב תי נדפק ששח מ ת בורעת ץמח 270 *
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ר ו ק מ
המוד . ץמחל רחאמו וניאש םעט
, חירכמה םיבר תוליהקהמ ן ופצב וקורמ
ורביד ש תיד רפס וג הנ תליכאב סומוח
. חספב שיו וד יעהש ריעבש ורפצ וג הנ
רתיה . םתליכאב ע״צו םא ונימיב אלש
יוצמ םירבד מש תיברעב ן ייד ע תכייש
ארמוח . וז ילואו הז לק , ז רואמ ן כש
סומוחה קר ד צמ ומש ושריפ , ונממ ךא
רומאכ ן יא ץורפל , רד ג אלב תלאש . םכח
268 . ן כ ג הנמה לקהל ן ויכ אלש היה
ךייש םהב תבורעת . חמק יתאצמו ן כ
ח״ד שב םיללכ( מ יס ז ״ל ה״ד בוש
) יתיאר םשב יקקחה בל ח״וא( ׳ יס , ) ג י
כ״כו ג הונב המכחב ףד ( ) סק ן יאש
םילכוא םינופא . לישבתב שיו יפאש
םיחל םניא םילכוא , םתוא ן כו ג הנמ
. שככארמ
ת ו ב א
269 . ׳ ע וג הנב םעה . ) חספ( ן כו ג הנמ
. שככארמ עו ת״ושב ירבד םולש תמאו
ראמע( ס ) ז ״ט רכוסד באלק יושעה[
]עבוככ ריתה ולכואל חספב רחאמ ן יאש
וב ששח , ץמח וד יעהש ן יאש וב םוש
ךרס ששחו . ץמח עמשמו וירבד מ
ג הנמהש םמוקמב ) אסאנכמ( היה ענמהל
רכוסמ קד ששחמ . ץמח רומאכו ונימיב
אל ךייש , ז ״כ החג שהבו תינד פק שי ן וד ל
. ריתהל
270 . ךכ אבוה ח״הכב םש( ק״ס ) ג י
תעשבש קחד ה רתוה םג תטישל א״מרה
כ״שמכ . א״ייחה ן כו יתעמש ן קז מ , ד חא
עריאש םעפ הרקמ היהש יוצמ לוקלק
םייעמ לצא תוקוניתה תמחמ , הצמה
ריתהו ול ן ואג ה יבר םייח וירירס ל״צז
ריעמ סאפ לוכאל ז רוא . חספב
ץמיס ג עת תובא
ןמי ס געת - י ני ד םוכ ןושאר רדפו חספה דע םוכ י נש
תואחסונ םיגהנמו תרימאב הדגהה
ףיעס :ו חקיו הצמה תיעצמאה הנעצביו ,םיתשל ןתיו היצח דהאל ןיבוסמהמ
הרמושל ,ןמוקיפאל ןינתונו התוא תחת ,הפמה היצחו ינשה םישי ןי ב
ינש ,תומילשה היבגיו הרעקה שיש הב תוצמה רמאיו אה אמחל אינע דע המ
.הנתשנ
י נפל חסונ אה אמחל ,אי נע ם י מי דקמ ם י רמואו ולי ה בב״ ונאצי
,״ם י רצממ תחסונכ ם״במרה 271 *
ם י גה ונו תעב תרי מא ״ולי ה בב״ בבוס ל הרעקה לע שאר לכ דחא
ןי בוסמה מ ׳ג םי מעפ 272 *
ר ו ק מ ת ו ב א
271 . ן כ ג הנמה טושפה אתיאד כ תד ג הב
ם״במרה ףוס( לה . ) חספ כ״כו רפסב ברע
חספ סופד ( ) ונרוול וג הנ״ הבבסל לע
ישאר ן יבוסמה ׳ וכו ואצי םירצמב . ״פ״ג
כ״כו ג הונב המכחב ףד ( ) ג ״סק ן כו ג הנמ
יאצוי . בול
חסונבו שוד יקה םורד ב ברעמה ירעב
תלאליפאת וג הנ חסונב ד חוימ ורוקמש
ד וע ימימ , םינואג ה כ״כ רנב ברעמה
ד ומע( ג ס ׳ . )
272 . ן כ ג הנמה טושפה יפכ ד יעהש ג הונב
המכחב , ) םש( ע״ושוציקבו ונד ילוט( ףד
ז ״מק תוא . ) ז ״י רוקמהו רתויה ן ומד ק
ג הנמל בבוסל הרעקה לע שאר , ן יבוסמה
אצמנ ד חאב םינומד קהמ וניבר קחצי
בד חאלא ל״צז וד ימלת לש י״ר ן ב ש״ארה
פ״שד ג הב חספ״ ףד ( ״תורוד ל ) . המ :ל״ז ו
ג הנמו ד רפס היבג הל הרעקה וד יב רמואו
אה״ אמחל , ״אינע וג הנו ףיקהל הרעקה
ביבס שאר . ״םינטקה ב״הונבו םש איבה
ן כ א״ד יחהמ רפסב לג עמ בוט תאצוה(
יציקמ , ) םימד רנ ותויהבש סינותב לילב
, חספ האר וג הנש , ן כ םג ו םישנל ובביס
תא . הרעקה כ״כו ח״רג ה י׳ ג אלפ םייחב
שארל פ״שד ג ה( ףד . ) טמ בתכו ב״הונב
םש הארנש אוהש ג הנמ ץופנ לכב
תוצופת . לארשי תמאבו ן ושלב רה קחצי
באד חלא ראובמ הז ש ג הנמ לכ . ד רפס
טשפתהו םג תוצראל . ב״רג מה םג ו
היקרותב ומוקמ( לש . ) פ״חרג ה
ובתכו םיקסופה המכ םימעט בוביסל
. הרעקה ) א רכז יננעל . ד ובכה ) ב שיחמהל
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
תעב ת עי צב הצמה םי תשל ש י ם י גה ונש רמול הלי פת הרצק ת י ברעב
ה מוגרתש :ךכ הככ״ ערק ׳ה תא םיה ם י נשל רשע ם י רזג ואצי ש כ י ״נב
,ם י רצממ לע י די וננודא ונאי בנו השמ ןב םרמע ,ה ״ע ומ כ ו םלאגש
ם עי שוה ו ה דובעה מ השקה ת ורי ח ל ךכ ה״בקה ונלאגי ת ולגמ ו ז ןעמל
ומש לודגה ״ארונה ו 273 *
תיישע תסורחה
ףיעס :ה הגה רכו תסורחו השעי בע רכז ,טיטל כ״חא ןינחונ וב טעמ ץמוח וא
ןיי סודא רכז ,סדל ןישועו תסורחה תוריפמ ולשמנש סהב לארשי ןוגכ
ר ו ק מ
םיבוסמל רמול ךכ םתאצי םירצממ
ן וז פחב ג הונ( המכחב . ) םש ) ג תוכז ב
הרשע תווצמ ן יז מורה ד ״ויל תוריפס ן ג יש
ונילע הרעקהו לעמ ונשאר המוד יפנכל
הנויה הנויהש היפנכ תוניג מ הילע ףא
לארשי תווצמה תוניג מ םהילע ע״שוציק(
. ) םש ) ד ז ״ניעכ בתכ םייחב שארל לוחתש
הכרבה לע םד אה עפשמ השוד ק הכרבו
אצויש רשעמ . תוריפס
273 . ן כ ג הנמה טושפה כ״כו תד ג הב
ברע״ ) ונרוול( ״חספ ל״ז ו תואב ה ׳ ינפל[
]ץחי ונג הנמ״ רמול תעשב העיצבה ךכ
ערק ד תא םיה ב״יל םיערק ואציו ינב
לארשי ״השביב ש״יעו . ורוקמ ורמאו
חסונ וז . תיברעב
וג הנ תצקב תומוקמ חינהל לע ן חלושה
תרעק םימ םיג ד ו םיחוש . םהב רחאו
תאירק הד ג הה םיחינמ שיא שיא לקמ
לע , ופיתכ רורצו יולת , וב םיאצויו ךכ
לא ץוחמ תיבל ן וז פחב הצורמבו
תוקעצב הככ״ ושע וניתובא ״םירצמב
רנ( ברעמה . ) םש
תואחסונבו הד ג הה השק עובקל הז יא
ת ו ב א
תואחסונ , ועבקוה לכמו םוקמ שי המכ
םירבד :םיעוד י אה אמחל , ץמקב אלד
א״ד יחהכ ב״ז חמב בתכש רמול . יריצב
ן מוקיפא , לוג סב ינפל ד יב הקז ח וז רבד ה
שי ופיסוהש ורמא״ וניתובר ל״ז וכו . ״
ךא תוצראב ב״רג מה אל וג הנ . הז ב בייח
םד א תוארהל אלו תוארל תסריג כ
. ם״במרה רכז ״ שד קמל ללהכ ן קז ה
היהש ן כרוכ ן לכואו תבב תחא ״םייקל
אלו הצמ״ רורמו אלב הכרב וכו . ״
חסונו הד ג הה םורד ב וקורמ שי וב
תופסוה . תונוש ן כו איבה רפסב רנ
ברעמה ףד ( ) ג ש בתכו תצקש ן מ
תופסוהה םהה םנשי םג תוד ג הב . ד ד ג ב
ן ינעבו םירועישה לילב . חספ ׳ ע ת״ושב
רבד תמא י״רג הל( וג יינוסנומ ) ל״צז
ן מיס א ביחרהש העיריה . הז ב ותעד ו
ן יאש שוחל ללכ ארבסל ולד ג תנד
. םירועשה בתכו םש םשב ד חפה קחצי
םאד תמא היה רבד ה םיציבהש םהבש
ורעיש ל״ז ח ויה םילוד ג , ונלשמ אל ווה
וקתש הינימ ) םיקסופה( ונד מלל שוד יח
, הז תומסרופמלו ן יא ךירצ היאר . כ״ע
ץמיס ג עת תובא
סיחופת סינאת סיזוגא סינומר ,סידקש ןינתונו וילע ןילבת ןוגכ ןומנק ליבגנזו
סימודה ןבתל ויהש ןילבגמ וב .טיטה
וגה נ םג ףי סוה ל ,ם י רמת ,ם י קומצו דו ע ו ןי ני לבת לכה י פכ המ
י וצמש 274 *
ןפוא תכיפש ןייה תרשעב תוכמה
ףיעס :ז הגה סיגהונו קורזל טעמ ןמ סוכה עבצאב עיגמשכ סדל שאו תורמתו
.ןשע ןכו ריכזמשכ תוכמ ך״צד ש״דע ,ב״חאב ללכב ,טרפבו לכה ז״ט
.סימעפ
ר ו ק מ
עמשמו וירבד מ אלש וג הנ רימחהל הז ב
. ללכ כ״כו ש״רג ה שאשמ ל״צז בתכמב
רפסב יארקמ שד וק ) חספ( ן כש ג הנמה
אל רעשל ירועיש הציב רועישב
ונטקתנש , םירועישה ן יב אתיירואד ב ן יב
, ן נברד ב תעד כו . ע״ושה כ״שמכו ח״לצה
, היפוג תעד ש ע״ושה אלש ונטקתנ
. םיציבה םנמא( יתעמש םשב י״רג הש ן ב
ד ילאוו ל״צז טקנש ארמוחל תעד כ
ח״לצה ולד ג תנש . ) םירועישה
םירועישו ולא םירעשמ חפנב אלו
. לקשמב הנה רפסב בל ן יבמ ד ״ויב ס ׳
אק ט״ס בתכ הרעשהש איה תומכב אל
לקשמב ומכ וג הנש אציד ן מ ג הנמה
אלוק ולש ד ״הפהכ םג ברה א״א אל
ג הנ ן כ שיו רימחהל ירבד כ ח״רפה
ירבד א״א . ל״צז ג הנמהו טושפ
ן ירעשמש לקשמב םג ו ברה א״א ומצע
ג הנ ן כ לכ וימי ן ״יבמ . ל״כע רפסבו
חרז מ ש״מש יס( ח״צ תוא א ) איבה
וירבד המתו יוארד לכל ירומ הארוה
רעשל יפל , חפנה המו וג הנש רעשל
ת ו ב א
יפל לקשמ תועט . אוה כ״כו ש״משב
ן ג מו ב״ח ׳ יס ג ע ׳ ג ״חבו ד ״וי ס ׳ המ ׳
הד יד מש חפנב איה . תרבסומה ן כא המ
ריעהש חרז מב ש״מש המתש ךאיה
ן ״יבמה בתכ רעשל לקשמב רחא
הארש רמל ויבא ג ״הרה ץ״יברמה
ה״הלז ג הנש . תומכב ךא שי ריעהל
הארנד רתוי תנווכב ץ״יברמה ן כש
וג הנ לקשמב ומכו םייסש ן יבמה ן כש
ג הנ ברה א״א לכ . וימי הנווכה
םירעשמש . לקשמב כ״כו י״רג ה
וג ינוסנומ ל״צז תפוקב םילכורה
ן ירועיש( תוא ) ב רועישש םישש
תומכב אלו . לקשמב
274 . רצואב םיבתכמה קלח( א ׳ ףלא
) חכק טריפ תוריפה םישועש םהמ
, תסורחה :םהו , םיחופתה , םינאת
, םיז וג א , םינומר , םיד קש םיפיסומו
םירמת רכז תאז ל ךתמוק התמד , רמתל
כ״כ הטמב השמ לה חספ יס( . ) ב״ירת
םיפיסומו םיקומצ רכז ן פג ל ולשמנש וב
לארשי ביתכד ן פג םירצממ . עיסת
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ש י וגה נש ךופש ל ןי י ה ת רי מאב תוכמה סוכהמ ,ומצע אלו עבצאב 275 *
ש י ו וגה נש ךופש ל סוכהמ ,עבצאב וגה נו ךופש ל ףוסב םג תא ראש
ןי י ה סוכבש ךות ל הרעקה וכ פש ש הב ןי י ה לש תוכמה 276 * םגו וגה נ
ךופש ל לכב ה כי פש ה כ י פשו לש ןי י ה םג טעמ םימ 277 *
ר ו ק מ ת ו ב א
275 . ן כ ג הנמה טושפה ורוקמו רפסב
ברע חספ :) ונרוול( חקיו״ סוכה לש ן ייה
וינפל רמאש וילע הד ג הה השעיו ג ׳
תוכיפש רמואשכ . ״׳ וכו ש״ייע ךשמהב
וירבד ראיבש המל אקוד הכיפשב אלו
. עבצאב בתכו ךירצו״ ריאשהל ן ייהמ
סוכבש אלו ונכפשי ולוכ . ׳ וכו םיג הונהו
ךופשל סוכהמ אל הפי םה , םישוע אלא
ךירצ ףיסוהל וילע ן יי , רחא , ונאלמיו
רמוג ו וילע רד ס ״הד ג הה ד יעהו ן כ
ע״ושציקב ) ונד ילוט( ףד ב״נק ן כו
ראובמ ח״הכב ק״ס ד ״סק אבוהו ן כ
ז ״רג ב ק״ס א״נ פ״ע . ל״ז יראה
276 . ן כ וג הנ םיבר יד כו אלש תותשל
ן ייהמ , םוג פה וכפש ראש , ן ייה יפכו
ד יעהש תד ג הב , פ״רע םאו וניא הצור
, ךופשל לוכי ףיסוהל וילע טעמ . ן יי
277 . ן כ ג הנמה . טושפה רנו ׳ םעטה הז ב
כ״שמכ םיקסופה שיש ךופשל ן ייה ךותל
ילכ רובש כ״חאו ונכפשי םוקמל ן יאש
ן כרד לש א״נב תכלל , םש ן ויכ שיש וב
חור , הער נ״ה ן תונ וב םימ יד כ שילחהל
חכ חורה הער ראובמד כ םיקסופב ן מיס(
ד ) י״עש תוכיפש םימ לטבמ חורה . הער
ן יד ב תליכא תוצמ ינפל חספ וג הנ
ח״רמש ן סינ רבכ אל םימעוט . תוצמ ךא
׳ ע וג הנב םעה קרש ךומס חספל ופא
, תוצמ כ״או ן כתי ללג בש אלש היה םהל
תוצמ וג הנ . ן כ ׳ עו ת״ושב מ״ג א א״ח
׳ יס( ) הנק . הז ב ׳ עו אובמב ן ינעב ג הנמ
ג הנוהש תמחמ תוביס . תויד ד צ
ן ינעב תינעת תורוכב רפסב רתכ םש בוט
ג ״ח ףד ( 18 ) בתכ ירעבד וקוראמ
תורוכבה םיאב םוקמב עריאש וב םויב
תוצמ הלימ ומעטו והשמ הז בו ורטפ
םמצע . םוצלמ עו םש המ איבהש
ן יכומיס ג הנמל תונעתהל ע״עו( רתכב
םש בוט א״ח ףד ב״יק הרעהב יבג ל
חסונ שיד ק ד יתעד ״ ״אתד חל ג והנה
םויסב . ) תכסמ
םג ו אל וג הנ תובקנה ללכ תינעתב
. תורוכב אתיאד כ א״מרב ׳ יס( ) עת
קיז חמבו הכרב תוא( ) ׳ ב ן כש . ג הנמה
כ״כו ח״אבב ר״ש( וצ . ) ה״כ
תכרב . תונליאה וג הנ ךרבל מ״הוחב
םושמ בורב . םע שיו וג הנש ךרבל
ורסיאב . ג ח ע ׳ המ ונבתכש ן מיסב . ו״כר
וג הנ םיבר ן יכהל סוכ והילאל איבנה
כ״כו קחב בקעי ס פ״ת ז ״קס( . ) ז שיו
אלש וג הנ . הז ב
ץמיס ז פת תובא
ןמיס זפת רדפ- תלפת תי ברע לש חספ
תכרב ןיעמ עבש לילב חספ לחש תבשב
ףיעס :א ןיאו םירמוא תברב ןיעמ .עבש
לי לב חספ לח ש ת וי ה ל תבשב ןי א ם י רמוא תכרב ןי עמ עבש רח אל
תלי פת ,ה די מעה י כ לי ל ם י רומי ש ,אוה אלו ןי ש ש וח י רבדל םי לבוקמה
וקספש ורמואל 278 *
רו קמ תו בא
278 . ן כ ג הנמה טושפ ירבד כ . ן ״רמ ן כו
סב פ״רע ) ונרוול( ן יא״ םירמוא הכרב
ן יעמ , עבש לילש םירומיש . אוה ן כו כ ׳
רוז חמב רוכז םהרבאל ט״ויבש ן ושאר
לש חספ ן יא םירמוא . ותוא ן כו ד יעה
ש״רג ה שאשמ בתכמב( רפסל יארקמ
שד ק ףד , ) ג ״פקת םלועמ״ אל ונרמא
הכרב ן יעמ עבש לילב חספ לחש תויהל
, תבשב םעטהו יכ ליל םירומיש , אוה
צ״או ורמואל תעד כו ן ״רמ ל״ז ח״ואב
׳ יס( ״) ז פת הז ו אלד ג הנמכ םילבוקמה
רמול תכרב ן יעמ עבש לחשכ ט״וי א
לש חספ תבשב כ״שמכ רהנב םולש
חנק( , ) ב״ע וג הנו ן כ תיבב ושרד מ תיבב
. לא יפכו , ונראיבש אל ונררג נ הירתב
ירבד ב הלבק אלא וג הנ טשפכ . םירבד ה
תכרבבו ונאישה לחשכ תבשב אל וג הנ
ףיסוהל וניקולא יקלאו וניתובא הצר
, וניתחונמב כ״כ לכב , םירוד יסה ן כו ד יעה
ת״ושב ש״מש ן ג מו ס( ג ״ח ׳ ז ״נ תוא י . ) ׳
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמי ס טפת - רדס תלפת לי ל י נש לש חספ תרי פסו
רמועה
תרימא תריפס רמועה םדוק ונילע" "חבשל יגהנמו תוליפת
ע״הפסב
ףיעס :א לילב ינש דחא תלפת תיברע ןיליחתמ דופסל .דמועה
וגה נ רופס ל תרי פס רמועה י רח א וכ רב םדוק תרי מא וני לע ח בשל 279 *
רפוס ו ץ״שה לוקב םר רמואו ,ןמח רה ם י רזוח ו םעה ם י כרבמו
ם י רפוסו 280 * י רח או ,ם י רפוסש ם י רמוא רומזמה ח צנמל ת ונגנמב רומזמ
,רי ש אנא ,ח כב וני לע ח בשל 281 *
תריפס רמועה רחאל תליפת תירחש
:םש רחאמ םאש חכש םדא אלו רפס ,ה לי לב םא רפוס ם וי ב י לב הכרב
לוכ י ךי שמה ל ראשב םי מיה רופס ל ,ה כרבב וגה נ רח אל תלי פת
תי רח ש רופס ל י לב הכרב 282 *
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
279 . ךכ ג הנמה , טושפה בתכד כו הנשמה
הרורב ק״ס( ב ) לכד המ רשפאד
םימיד קמ רופסל רמועה יד כ םייקתיש
רתוי תומימת״ . ״הנייהת
וג הנו קלחל טעמ חלמ לכל ללפתמ
הלילב םיליחתמש רופסל תריפס רמועה
הז ו הלוג ס הרימשל ן יעמ . ערה כ״כ רפסב
קבד חאמ , א״ד יחהל האיבהו רפסמ
, י״תכ תכרעמ( ד ״ויה תוא . ) ו״ט ן כו איבה
רפסב ברע חספ ) ונרוול( ד ומע 210 .
280 . ׳ ע וג הנ םעה ) חספ( ס״נכהבבשו
לש ץ״בירהומ סאפב ן ימיד קמ להקה
ךרבל כ״חאו . ץ״שה
281 . ךכ ג הנמה טושפה פ״עא( אלש
קתעוה תיבב ) ד בוע כ״כו ז ״רג ה ט״פת(
ףיעס ) אי ח״הכבו ק״ס( ח . ) ׳ חסונבו
ן מחרה שי םירמואש ן מחרה ריז חי
תד ובע תיב שד קמה המוקמל הרהמב
. ונימיב א״יו ן מחרה הנבי ק״מהיב ריז חיו
הד ובעה הרהמב . ונימיב ארהנו ארהנ
. היטשפו ׳ עו ת״ושב ש״מש ן ג מו ג ״ח
יס( הפ תוא י . )
282 . ךכ ג הנמה טושפה וקיתעהו
ע״שוציקב ונד ילוט ׳ יס( ז כש תוא ) הכ
םשב , ח״הכה וג הנבו םעה , ) םש( אבוהו
רפסב רהנ םירצמ ׳ לה( ע״הפס ס ׳ . ) ד ״כ
ץמיס צת תובא
ןמיס צת - רדס תלי פת ט״וי י נש תלפתו ולוח לש דעומ
תאירק ללה הכרבב מ״הוחב חספ
ףיעס :ד לב םימיה לש ולוח לש דעומ ינשו םימי םינורחא לש ט״וי ןידוק ללהה
גולי דב ומב .ח״דב
ם י כרבמו אורקל תא ללהה ןי דכ י צח ללה ןח ״רד 283 *
תרימא רומזמ הדותל ימיב חספה
:םש וגה נ אלש רמול רומזמ ה דותל ברעב ,חספ י מ י בו ,חספה רחאמ
אלש ם י אי במ ןברק ה דות ,ח ספב רומ זמ ו הז ןקתנ דגנכ ןברקה 284 *
תמיתח תכרב הרטפהה
ףיעס :ט הגה ןיאו ןיריכזמ תכרבב הרטפהה חספל אל עצמאב אלו .המיתחב
וגה נ אלש ןי רי כ זמ גח חסונב הרטפהה י מ י ל ,חספ קולח ו י מי מ
ת וכוס 285 *
יגהנמ תולפת מ״הוחב
:םש י מי ב מ״ה וח י רח א ׳ה ״ ״ךלמ םוקמב ח צנמל ת וני גנב ם י רמוא
ח צנמל רומזמ דו דל םי משה *םירפסמ ם וקמבו רומזמ ה דותל
ם י רמוא רומזמ רי ש ם וי ל ,תבשה םי לי ח תמ רומזמ הז בוט״- ב
״ת ודוה ל 286 *
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
283 . ראתבנ ן ינע הז ויטרפל ׳ להב שאר אנולצראב . א״עי לבא ה״בב לש אראח
. שד וח ן יליחתמ בוט תוד והל . ׳ הל ן כו ג הנמ
284 . ׳ ע ליעל ׳ ס . א״נ . אקורמ . כ״ע כ״כו ג הונב המכחב ףד (
285 . ׳ ע ן מיסב . ג סרת ) ב״מר י״תכמ , ץ״בעיה ךכש םיג הונ
286 . ן כ ד יעה ת״ושב ץ״בשתה ב״ח . סאפב תלוז ס״נכהיב תחפשמ . וררס
יס( ׳ ) חמר :ל״ז ו כ״הבב ונלש ן יג הונ כ״כו תיבב החונמ םיניד ( רחאל ךורבד
רמול רומז מ ריש םויל . תבשה ן כו ג הנמ ) רמאש ג הנמה״ ן וכנה אוה אלש רמול
ןגמ יג הנמ הכלה
תרימא יקרפ תובא ןיב חספ תועובשל
:םש ןיגהונ אורקל 'סמ תובא תותבשב ןיבש חספ .תרצעל
גהנמהו י רוקמה ורמואל י נפל ,החנמ ךא םי בר וגה נ ורמואל רחא
תלפת ףסומ י נפל ןי א *וני קולאכ
לכ ו עובש ןי רוק קרפ ,דח א ןי גה ונו קוני תש ,וארוק רובי צה ו ארוק
דח י ב הנשמה הנורחאה 287 *
ר ו ק מ ת ו ב א
ט״ויב קוספ ן ושארה אלו ומכ םיג הונש
המכב . תומוקמ . ״ש״יע טושפו ה״הד
. מ״הוחל ע״עו ח״ד שב ט״ח עמ( ט״וי
׳ יס ׳ ב תוא . ) ׳ ה ע״עו ח״הכב ׳ יס( חפת
ק״ס . ) ב
וג הנו ינשב םימי םינושאר לש חספ
ארוקהש הרותב ארוק ן וג ינב , ד חוימ
כ״כ ג הונב המכחב ףד ( . ) ה״מק ףיסוהו
וג הנש שיאש ד חא ן מ להקה ולוקש
םיענ םג רתמ לכ השרפה הניג נב המיענ
שרפמו לכ םוג רתה ן ושלב יברע ונימיבו
אל וג הנ . םג רתל
287 . ן כ ג הנמה , טושפה קיתעהו
ע״שוציקבו ס( ) ונד ילוט( ׳ ז ״כש מ ) ׳ םשב
ח״הכה , ל״ז ו םעטהו יפל ן מז הש אוה
ן מז , ביבאה רחבומה לכב הנשה םד אהו
טוהל רחא תוואתה , תואנההו ן כל יד כ
רבשל תא רציה ן ירוק תא תכסמה תאז ה
תלטבמש , תוואתה םיד מולו םירסומה
םיאיבמה תושירפל תענכהו שפנה
, הנורבשו ן קתלו תוד ימה םתויהל םיכלוה
לא וק , רתומה בושלו הבושתב המילש
יד כ הכז נש תלבקל הרותה השוד קב
הרהטבו . כ״ע ן כו איבה ג הונב המכחב
מע( ) ה״כר המו םינתונש ותוא םירענל
, םינטק רשפא םעטהש , הז ב ר״בשתד
םייקנ אטחמ , תואנהו תואיו רמול ירבד
, רסומ ז ״יעו ולבקי םעה . םהירבד
ץמיס אצת תובא
ןמי ס אצת - רדס הלדבה י אצומב ט״וי
גהנמ ״הנומימה״ יאצומב חספ
ףיעס :א יאצומ• ,ט״וי ןי• יאצומב ט״וי לוחל ןי בו יאצומ• ט״וי ,מ״שוחל לידבמ
הלפתב ומב יאצומב .תבש אלא וניאש ךרבמ אל לע דנה אלו לע
.םימשבה
ם י גה ונ י אצומב גח חספה ךלי ל ח״תל שקבלו ונממ *הכרב םגו ןי כ לוה
תי במ ת י בל י נפל םי רבח ם י עי רו *םי נכשו ו ב רו םי מעטה םי גהנמהו ה זב
׳ע הרעהב 288 *
ר ו ק מ ת ו ב א
288 . כ״כ יחרפב םינשוש תוא( פ , )
ג הונבו המכחב ףד ( , ) אסק וג הנבו םעה
. ) חספ( תמאבו ונאצמ תורוקמ םיקיתע
ג הנמל הז אבוהד כ רוז חמב תיב . הריחבה
ן תנו , םעט ךרבנש םשב ׳ ה האובתהש
. ךרבתת ד יעהו ף״חרהמה ד עומב לכל יח
יס( ׳ ד ׳ תוא ) ג מ :ל״ז ו ליל יאצומ חספ
םיג הונ חוטשל םילובש , םיתבב םיחינמו
כ״ג תלובש , םשארב םושמ חספבד
ן ינוד ינ לע . האובתה אנמיסלו היהתש
תנש . ״עבוש . כ״ע כ״כו רתכב םש בוט
ףד ( ג ״ח 365 ) ג הנמ , י״א , םירצמ , הירוס
, היקרותו יאצומבש חספ םישוע ץיצע
םע חמק םהימוד ו ע( ) ן מקל םיכרבמו
. םיכרבתמו
םימעטבו ורמאנש הז ב קיתעא ן ושל
ב״הונה המב ךיישש :ונניינעל ינאו״
יתעמש יפמ םכח שד וקמה ר״הומכ
ן ומימ ונאסנאמ ל״צז עמשש רממ וד וד
ר״המכ לאלאצב , ל״צז ן תנש םעט יפל
לכש םיד עומה רמאנ םהב , החמש ג חבו
חספה אל רמאנ וב , החמש ן כל םה
ן יכלוה ינפל ח״ת שקבל םהילע . םימחר
הכרבד יפמ ח״ת השוע םשור ומכ יפמ
. ׳ ה ה״שמכ תא ה ׳ ךיקולא ארית תוברל
. . . ח״ת יתיארו רפסב ירמא םיקיד צ
, בתכש ג הנמה םיכלוהש לבקל ינפ ברה
םויב ן ורחא לש , חספ ורוקמ ן מ מג ה ׳
םיחספ ) . ל( רמאד אבר ד כ אניוה יב בר
, ן מחנ יכ ווה יקפנ העבש ימוי , אחספד
רמא ן ל וקופ וניבז ארימח ינבד . אליח
ן ייעו תוהג הב המתש לע אנשיל ז ד ׳ ימוי
רתוימש וכו . םנמא הנה בר ן מחנ היה
, ד ״בא ע ׳ י״שר הכוס ) :י( חרכוהו אבר
לבקל וינפ , ג חב ריפשו ועימשה ונתוא
ל״ז ח ךלהש ן ורחאב לש חספ אלכמ(
. ) אתווסאד . ל״כע ירה ג הנמד הז שי ול
ד וסי רוקמו , ס״שהמ יאצומבד ג ח חספ
ןגמ יג הנמ הכלה תובא אס־
ן יכלוה לבקל ינפ . םכח . ד ״כע ן כו איבה
וג הנב םעה . םש יחרפבו םינשוש םש
איבה ד וע ראבל רחאמד בותכש םירפסב
יעיבשבש לש חספ הלג תמ חומ המכחה
י״ע וחתפנש , ן יחומה ינפמ הז וצמא
יקיד צ תורוד ה בוטש ז א ד וקשל לע
תותלד , םיקיד צה ךישמהל השוד קה לע
לכ . הנשה
ד וע בתכ ב״הונב העברא םימעט םיפסונ
ג הנמל הנומימה ) א פ״ע תרוסממ הנשי
ילופירטמ ״הנומימ״הש םויב הז אוה םוי
ן ורכז ה ותריטפל לש , ם״במרה ארקנו
הנומימ לע םש יבר ן ומימ ויבא לש
מ״רה רטפנש יפל ירבד יד והי ילופירט
םויב ט״כ . ן סינ ) ב ד וע בתכ הנומימש
םשב ן וז מ ד ועו הנינעש אנומ תיברעב
אוהש , ן וז מ תויהל םויהמש םיליחתמ
תונקל תונוז מ . ץמחו ע( ׳ השעמ בר תוא
א״פק ג הנש א״רג ה לוכאל ץמח יאצומב
) חספ ן כלו םיג הונ לוכאל הד ועסב וז
הפאמ אטילפומ . המוד כו ) ג ד וע בתכ
, םש לע םש ריעה הנומימת הבורקה
ן אד וסל , הברחנש םילוג הו ובשי
, תלליאפתב ויהו םיג הונ רמול הד ג הב םג
הנשל האבה , םילשוריב םג ו הליפת
ה״בקהש םריז חי םוקמל ׳ ז נה ולג ש
. םשמ . ש״ע ) ד ד וע יתעמש ״הנומימ״ש
איה , הנומא ג הנמו הז לע םש ורמאש
ל״ז ח ן סינבד ולאג נ ן סינבו םיד יתע
, לאג יל ן ויכו וארש בורש ן סינ אצי
ן ייד עו אל , ולאג נ ן כל ן יז ירכמ םירמואו
תלימ , ״הנומא״ :םירמואכ ונאש
םיקיז חמ םינימאמו הנומאב לע הז
הרהמבש לאג ינ אלא ךרואבש ן מז ה
הפלחתנ יפב ן ומהה תלימ הנומא
. ״הנומימ״ב . כ״ע
ד וע היה ליג ר ר״ג ה היד יד י וג יינוסנומ
א״טילש , רמול לביקש ד וע םעט הז ל
ן מז בש ורבעש י״נב תא םיה יעיבשב לש
, חספ ויה םיקוסע ץבקל תז יב םיה אלו
היה םהל ן מז לחאל םהירבחל , החלצה
ד ע ירחא ג חה ולחיאש םהיד יד יל
וחיווריש . וחילצישו לעו הז םילחאמ
לילב יאצומ חספ וחברת״ . ״וד עסתו
וחיוריש . וחילצישו . ח״חפד ו
שיו תוחפשמ וג הנש חינהל םהינפל
הלילב הז תרעק חמק הכותבו , תועבטמ
םילופו םיקורי םד וע . םתפילקב שיו
םיחינמש ךותב חמקה ינימ , תוקרי לכ
ד חא . וג הנמכ יתאצמו רתכב םש בוט
ג ״ח( ףד 365 ) ג הנמש י״א אירוס םירצמ
היקרותו , ז ״ניעכ יאצומבש ליל חספ
םיחינמ תישישע ילכ( ) תיכוכז האלמ
ן מש הבו תורנ , םיקולד ן תונו םהב
תועבט בהז ילובשו םירועיש , םיקורי
חקולו הז יא תומולא םילובש וד יב
םטבוחו הנושארב לע בג ותשא הכרבמו
ר״הי היהתש ךל הנש הקורי , הננערו ן כו
השוע ינבל . ותיב שיו איבהש ג הנמש
םירצמ היפג או םיניכמש ץיצע םע , חמק
םיבחותו וב םילופ םד ועב םיקורי םהו
םתפילקב . . . םיכרבמו ג הנמו הז שממ
, ונג הנמכ ראיבו לכהש םושמ ן מיס , בוט
תועבטמה ן מיס , רשועל תוקריהו ד צמ
שד וח , ביבאה וכרבתתש האובתב
. תוד שבש
ג הנמבו םינשוש םיבשעו יאצומב ג ח ע ׳
ב״הונב ) םש( םשב יד עומה לכ . יח
ץמיס ג צת תובא
ןמיס גצת - םי ני ד םיגהונה י מי ב רמועה
תרופסת ג״לב רמועב
ףיעס :ב םיגהונ אלש רפתסהל דע ג״ל ,רמועב םירמואש זאש וקספ ,תומלמ
ןיאו רפתסהל דע םוי ד״ל ,רקבב ב״אא לח םוי ג״ל ברע תבש זאש
םירפתסמ וב ינפמ דובב תבשה הגה תונידמבו ולא ןיא ןיגהונ וירבדכ אלא
ןירפתסמ םויב ,ג״ל םיברמו וב תצק ,החמש א"או וב .ןונחת
וגה נ ןומה םעה רפתסהל ם וי ב ג״ל רמועב אלו םי ני תממ דע ם וי
ד״ל תעדכ ן״רמ 289 * ש י ו ובת כ ש ם י גה ונש תעדכ ן״רמ אל רפתסהל
דע ד״ל רמועב 290 * י ש נאו השעמ וששח י רבדל ל״זי ראה אלו
םי רפתסמ דע ברע גח ת ועובשה 291 *
ר ו ק מ ת ו ב א
289 . ן כ וד יעה . םיבר כ״כו וג הנב םעה
ב״וד המ( לה . ) חספ ן כו הלוע ירבד מ
ג הונה המכחב ףד ( ) ט״מ ה״כו י״רג ה
ן מאמ א״טילש ףוסב( . ) רפסה יתאצמו
ג הנמל הז ן יכומיס :הברה ע ׳ ח״רפב
ק״ס( ) ׳ ב המתש לע ג הנמה ן יתמהל ד ע
, ד ״ל יפל המ ונאש םיג הונ אלש רמול
ן ונחת ג והנלו החמש םויב , ג ״ל ן כו בתכ
ג ״הנכשב ימד ג הונש רפתסהל םויב ג ״ל
ן יא ן יחומ . וד יב ר״ושו ג ״הרהש בקעי
חקר ס״וסב ירפ ץע רד ה ד יעה לע ג הנמ
, בול סינות , היפג או וג הנש תעד כ
, א״מרה אלו . ן ״רמכ בתכו םעטה ירבד כ
, ח״רפה ן ויכד םיליקמד וב ן ינעל , הניחת
םיברמו וב , החמשב וג הנ לקהל םג ן ינעל
תרופסת תעד כ . םיליקמה ן כו םיכסה
ג הנמל הז ת״ושב ילהא בקעי ורטשאק(
ס ׳ , ) הצ כ״כו ךרעב םחל ׳ יס( ) ג צת כ״כו
ת״ושב ש״רהמ יולה יס( . ) ו
עו ת״ושב תיב ד וד ס( ברע המ בתכש
בשייל תעד , ן ״רמ ךאיה םיליקמ א״פנב
םויב ג ״ל וליאו ן ינעל תרופסת , םירימחמ
ספתש יתש תוטישה יד כ תאצל אבילא
. ע״וכד . ש״ע עו ת״ושב םייח לאש יס(
) ו א״ד יחהל כ״ג ש הארה םינפ לקהל
ג הנמב הז תרופסתד , רמועב ערג ד ראשמ
םיג הנמ . ש״ע
290 . כ״כ טקלב חמקה תוא( ) ׳ ל
ג הנמהש טושפה אל רפסתהל ד ע םוי
ד ״ל רשפאו[ ךכש היה ג הנמה סאנכמב
׳ ע תרעהב א״רג ה ראמע . ]א״טילש
291 . ן כ יתעמש י״רג המ ן מאמ . א״טילש
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
תרופסת ברעב תבש לחשכ ג״ל רמועב םויב 'א
:םש הגה 'וכו והימ םא לח םויב ןושארה ןיגהונ רפתסהל םויב 'ו דובכל .תבש
ונגה נמ ח לגל ברעב תבש לח שכ ג״ל רמועב ם וי ב ,׳א ה שעד י רבדד
הלבק תארקוד ת בשל גנוע ףי דע 292 *
ר ו ק מ
292 . כ״כ ג הונב המכחב :) םש( בתכ״
ם״רומ שיד םיג הונ חלג ל ברעב . תבש
ונאו ונג הנמ חלג ל ברעב . תבש ן כו
יתעמש ה״וממ ן רהא לובטוב . ״ו״יה
׳ עו םש ח״תש ד חא רמא ן יאד ונג הנמ
. ן כ החד ו וירבד רמאו יכ ן יא והיפב
, תמא רקשו . רבד ן כו בתכ רפסב הז
ן חלושה ףד ( ) ד ״לק הז ש ג הנמ . סינות
כ״כו ךרעב םחל . ) ג ״צת( תמאבו םג ש
ן ״רמ היפוג י״בב לקיה ז ״ניעכ
רפתסהל ג ״לב רמועב לחשכ ד ״ל
רמועב . תבשב םג הו שיש , תוחד ל
וניאד , המוד מ״כמ ךמס שי . הז ב
פ״כעו רקיע םעט רתיהה כ״שמכ
ת ו ב א
ש״קירהמה ךרעב , םחל ירבד ד הלבק
תארקוד תבשל ג נוע . ףיד ע
המו וג הנש תצקמ םעה רפסתהל ברעמ
תבש ברעל תבש ימיב רמועה ׳ ע הז ב
ת״ושב קמע עשוהי ו״ח( ׳ יס ) ג ״ל המ
םערתהש , ז ״ע ן יאש ול רוקמ םלועמשו אל
וג הנ . ן כ ע״עו ת״ושב םייח לאש ׳ יס( ) ׳ו
םשב , ז ״בד רה ריתהש ן יעכ . ל״נה ן כו שי
םיג הונ ן כ תוד עמ ן מית איבהו תיבה ד בוע
םיניד ( םיג הונה ימיב רמועה ס ׳ ) ט העד . וז
ךא ג הנמה ונימיב רומאכ רימחהל . הז ב
ן ינעלו תליטנ םיינרופצ ׳ ע קחצילב חיר
ן נד ( ד ״וקל תוא צ ) ׳ וג הנד ריתהל . ש״רעב
םג ו ן מ ן יד ה , ירש כ״כ וג הנב . םעה
ץמיס ד צת תובא
ןמי ס דצת - רדס תלי פת גח תועובשה
תאירק הבותכה תועובשב
ףיעס :א םויב 'נ תריפסל רמועה אוה גח ,תועובשה רדסו הלפתה ומב ט״ויב
לש ,חספ אלא םירמואש תא םוי גח תועובשה הזה ןמז ןתמ ,ונתרות
םירמוגו ללהה ןי אי צומו ינש .םירפס
תעשב תחיתפ לכיהה לש גח ת ועובשה ם י גה ונ אורקל חסונ
״ה בותכ״ה עי פומכ ם י רוזח מב 293 *
תורהזא תליגמו תור
:םש וגהנ ףסאתהל םויב תועובשה תורקל .תורהזאה םגו םיפסאתמ םדוק תלפת
החנמ ןי ־וקו תליגמ תור ץוחבו ץראל םישועש ינש ,םימי םיקלחמ תורהזאה
הליגמהו ינשל םימי 294 .
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
293 . ן כ ספד נ לכב , םירוז חמה רוכז
, םהרבאל תקוח . םלוע כ״כו וג הנב םעה
) תועובש( םיררושמשו הבותכה ן וג ינב
לש תאירק הבותכה לש . ן יאושינה יע(
םש חסונ הנוש הבותכל לש םוי , ינש
וג הנש וריעב . ) ורפצ
ג הנמ תכיפש םימ הז לע הז ג חב
תועובשה ׳ ע הז ב ג הונב המכחב ףד ( ) הר
בתכש םימעט םיבר , הז ל רקיעבו
הרותהש הלשמנ , םימל ן כו רכז לטל
היחת ה״בקהש ךפש לע םע לארשי
םתויחהל ירחא ועמשש רוביד ה יפמ
. הרובג ה ךא ת״ושב םימ םייח ׳ יס( וטר
׳ ׳ יסו ) המק אצי ץצוח ד ג נ ג הנמ , הז
אציש ונממ לוקלק . תוצירפו וג הנו הז ב
קר יז חופ . םעה
ג הנמו תליכא ילכאמ שבד םע הצמ
, תועובשב ע ׳ ומשב ףסוי ן ב( ד ילאוו יס ׳
, ) ג מק ג הונבו המכחב . םש
ג הנמו תכירע הז ינג תיללכ ורסאב ג ח
. תועובשה ׳ ע ב״הונב , ) םש( וג הנבו
. םעה
ן ינעבו תרימא ן ונחת שד וחב , ן ויס ׳ ע
כ״שמב ׳ יסב . א״לק
294 . ן כ ג הנמה . טושפה כ״כו ע״ושציקב
) ונד ילוט( יס בלש תוא ט״ית , בתכו
םירמואש םתוא רחא תליפת . ףסומ לכו
םוקמ יפכ , וג הנמ כ״כו וג הנב םעה
. ) םש(
שיו וג הנש תורקל תורהז אה לש וניבר
קחצי רב ן בואר ל״ז ן וג ינב , ד חא
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ןמי ס נקת - לדבה שי ש ןי ב ׳ט באב רתי ל תומוצ
תאירק לחיו החנמב ש״רעב
ףיעס :, הגה םאו לח ש״רעב םירוק תירחשב החנמבו .לחיו
ה רשעב תבטב לח ש ת וי ה ל ברעב ,תבש ונגה נמ ןי אש ןי רוק החנמב
,לח י ו םושמ ח רוט רובי צה םי קסועש תונכה ב ת בשל 295 *
תזרכה שדוח בא
ףיעס :ד תבשב םדוק םוצל זי רבמ ץ״ש ,םוצה ץוח ׳טמ באב םוצו דופי ב םוצו
,םידופ ךנמיסו ף״בא וילע .והיפ ,הנמו( םיזנכשאה אלש זירכהל םוש
דחא .)םהמ
וגה נ זי רכ ה ל ת בשב י נפל ח״ר בא םוקמב י ה י ןוצר חסונב הז שדח מ״
םי שדח ץבקי ם י שודק א״נ( )ם י צופנ םי שנא ם י שנו רי על ,ה י ונבה ה זו
שדחה ה בוטל ש דח י ןו צ רו ו צ י לא בר ״ה י לי לעה 296 * ש י ו ם י גה ונ אלש
זי רכ ה ל ש דוח בא ללכ 297 *
מ ק
תורהז או לש יבר המלש ן בא לוריבג ל״ז
ן וג ינב . רחא
295 . ן כ ד יעה רפסב תורות תמא
) וג וד רב( . םש כ״כו וג הנב םעה . ומשמ
רוקמו םירבד ה רפסמ רוג אה ס״וס( ) פתת
םשב ילבשה , טקלה ן יאש ן ירוק רפסב
החנמב ברעב תבש לחשכ וב ד חא
העבראמ תומוצ . וללה . ל״כע ח״הכבו(
ריעה קרש הרשע תבטב לפונ ש״רעב
יפל . ) חולה י״בבו בתכ לע ירבד
ל״הבשה אלד וג הנ , ן כ ן ירוקו . לחיו
םנמא ונג הנמ ן יאש ן ירוק אוה הארנכ
ר ו ק מ ת ו ב א
, םוד ק יפכ קיתעהש רוג אב . ל״הבשו
כ״כו תרותב תמא . םש הברד או ירבד
י״בה םתסש אלש וג הנ , ן כ םיכירצ
. בושיי עו ׳ א״ג מ כ״שמ אנד יאהד םלוכש
ן יניכמ ד ועבמ , םוי ן ירוק םג . החנמב
תמיתסמו ירבד תורותב , תמא ראובמ
אלד ל״ס . ן כ
296 . ן כ , ג הנמה כ״כ וג הנב םעה . ) םש(
ד וד לבו י ס( תמא ׳ ) ג כ איבה שיש םיז ירכמ
ח״ר י״ע . הניק רערעו לע ג הנמ . הז
297 . כ״כ , ג ״הנכב אבוהו וג הנב םעה
ת״וצ( י . )
ץמיס אנקת תובא
ןמיס אנקת - י ני ד עובש לחש ׳ט באב תוי הל הכותב
יגהנמ תוליבא תבשב
ףיעס :א הגה וליפא תבש לש ןוזח ןיא ןיפילחמ שובלל ידגב תבש א״כ תנותכה
,דבל לבא ןישרופ תכורפ לש ,תבש םא אל עריאש p ' באב תבשב ,החדנו
זאש ןיא ןישרופ תכורפ לש .תבש
וגה נ םי די סח י ש נאו השעמ י רבדכ ,א״מרה ת בשבש ןו זח אל ם י פי לח מ
ם ה י דגב א״כ תנותכה ,דבל ש י ו אלש ופי לח ה ׳י פא *תנותכה םנמא
םוקמב רכ י נש ש בולש י דגב ,לוח אל גה ני ,ןכ י כ הז בשח נ גה ונכ
ת ולי בא אי סה רפב 298 *
ןוגינ הרטפהה אתלתב אתונערופד - ןוגינו הכל״ ״ידוד ״לדגי״ו
:םש ת ש ולש ב תורטפה ה ת ות בשב י נפלש העשת באב םי ארקנה( אתלת
)את ונערופד ם י גה ונ ת ורקל תורטפה ה לוקב רורמת ,דח וי מ
ר ו ק מ ת ו ב א
298 . ן כ וג הנ , םיבר ׳ ע ת״ושב תרטע
המלש ׳ ס( ) ג מ ד יעהש לע םיבר וג הנש
. ן כ ן כו היה ג הונ ר״ג ה היד יד י וג נוסנומ
ל״צז הבר לש , וקורמ ד ועו םילוד ג , םיבר
אלש וניש םהיד ג ב ללכ תבשב . ן וז ח
רוקמו ירבד א״מרה יכד רמהמ ףוס(
תינעת יס ׳ ) הלרת ן יאש ן יפילחמ םהיד ג ב
א״כ תנותכה , ד בלב ן כו אוה ג הב ׳ , ירשא
, חקור , הד וג א ל״ירהמו ן יאש ףילחהל
יפא . תילטה עו א״יחב ללכ( לק )
וליפאש םייברג ה ן יא . ףילחהל כ״כו
ח״הכב ק״ס( ) ג י והז ש ג הנמ הברה
תוליהק . םיד רפסה
הנהו המ הברהש תוליהקמ ברעמה וג הנ
רימחהל ן ינעב הז תעד כ , א״מרה שיו
וג הנ אל ףילחהל ׳ יפא , תנותכה בתכ
הילאב הבר תוא( ) לש שיש םהל לע המ
. ךומסל ן חלושבו הובג תוא( ) ׳ ד בתכ
ג הנמהד אל שובלל םיד ג ב םינבל וא
םיבושח יד ג בכ . ד עומ כ״כו הפיב בלל
ג ״ח( תוא , ) ב םג הנמד ) היקרוטב( ן יאש
םישבול םיד ג ב םינבל תבשב וז ראשכ
תותבש , ץיקה א״כ יד ג ב םינועבצ
. םירחא ראובמו כ״שמש ח״הכב ג הנמש
םיד רפסה אל תונשל םהישובלמ תבשב
וז ראשמ תותבש , הנשה וניא , ע״וכל
הברהו תוליהקמ ד רפס וג הנ תונשל
תבשב וז ראשמ תותבש . הנשה הנהו
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ררועמה ת ובבלה 299 * גה נמו םודק םגש וי ה ם י רמוא תוני ק ת ות בשב ולא
ר ו ק מ ת ו ב א
ונימיב אל וג הנ רימחהל . הז ב רבכו בתכ
ש״הרעב ) םש( ז ״כד םהימיב ן יאש אלש
היה רכינ שרפה ן יב יד ג ב תבש יד ג בל
לוח לבא ונימיב שיש רכיה לוד ג ן יב
יד ג ב לוח יד ג בל תבש ל״וה תוליבאכ
איסהרפב . רוסאו רשפאו ן כלש וקיספה
תא ג הנמה הז ה . ונימיב לבא פ״כע יבג ל
תפלחה םיד ג בה םניאש , םירכינ ימ
ג הונש רימחהל ירבד כ א״מרה ן יא וב
םושמ תוליבא . איסהרפב יטוקילבו רבח
ן ב םייח אבוה ס״תחהש ג הנ שובלל יד ג ב
. לוח רשאכו וריעה ול ירבד מ ל״ז יראה
רמאש ן יאש תונשל תבש וז ראשמ
, תותבש רמא ינאשש ל״ז יראה ׳ יפאש
יד ג בב תבש אל חיסה ותעד ן מ . תוליבאה
ד ״והו םיד עומב םינמז ו ה״ח ׳ יס( ) ג מש
ז ״חבו ׳ יס( ) ונר קיסהו ונימיבש רכינ
יוניש םישובלמה יוהו תוליבא . איסהרפב
299 . ן כ ג הנמה טושפה לכב ירע וקורמ
ן כו ד יעה רהנב ד וקפ ףד ( ) :ז צ לע לכ
ירע יקירפא ירעו . סינות ן כו ד יעה רפסב
יפל ירפס ךרע( תבש תוא :) ׳ ח המ״
ן ירוקש תורטפה ן וז ח רורמתב , הכיא
ש״כו ירעב חרז מ םירוקש ותוא םעונב
. ״רמ
הנהו םיבר ן מ םיקסופה ואצי ד ג נ ג הנמ
, הז ובתכו אלש תונשל ן וג ינה תרטפהב
ולא ראשמ , תותבש רחאמ ן יאש תוליבא
ג הונ איסהרפב . תבשב ן כו ריעה יפלב
ירפס , םש ן וכנהש וארקיש התוא ומכ
תורטפה לש לכ . הנשה ן כו ריעה רפסב
קמע עשוהי ג ״ח( ן מיס חי תוא ) ב
ז ״ירהש ררועמ רעצ היכבו תבשב רוסאו
םושמ תוליבא . איסהרפב יתיארו םיאיבמ
הז ב ירבד י״כרבה יס( א״נקת ק״ס ב )
אלש רמול תוניק תבשב כ״שמו ז ״בד רב
ג ״ח ׳ יס( ) המרת ד ועו אלש רמול תוניק
. תבשב עו רהנב םירצמ א״ח( ףד הל
תוא ) ג ג הנמש ץרא לארשי םהיתולילג ו
אלש תונשל ן וג ינ תורטפהה ג ב ׳ תותבש
וללה ן וג ינמ הרטפהה ג והנה ראשב
תותבש ן וג ינל יהנ הניקו קרו ן יאש
ן יכיראמ ן וג ינב םימעטה ראשכ . תותבשה
ריעהו ן כ רהנב ד וקפ . םש
ן כאו ג הנמ הז רוקמ ומוקמ , רוהט
ד סוימו לע יררה , םד ק יתאצמו רבכש
רכז וה ג הנמ הז ירבד ב ש״בירה ס( ׳ ) ביק
לאשנש תוד וא ימ הלעש , הרותל אלו
היה ד חא עד ויש ריטפהל אלא אוהה
, הלעש ותלוז ו״ אל היה יוצמ ז א תעד ל
״ן נוקל םא יאשר תולעל בוש , הרותל
קיסהו ש״בירה םש רתומש ול תולעל
. בוש אלו הלע לע ותעד ללכ רמול םהל
ולטביש ג הנמ הז אל םושמ תוליבא
, איסהרפב אלו םושמ אלש הלעי
. םיימעפ ן כו אבוה הכלהל א״ג מב ׳ יס(
בפר ק״ס , ) ד י כ״כו ירעשב , םירפא ן כש
. םיג הונ כ״כו ב״מב ק״ס( , ) ז כ כ״כו
לשאב םהרבא שטאשטובמ יס( ) חלק
םיג הונש תורקל הרטפהה ן וג ינב הכיא
ן כו ן יג הונ בור תוליהק ז נכשא ד ע . םויה
םיד עומבו םינמז ו ) םש( איבה םשב
א״וז חה ד יפקהש אל ן נוקל תותבשב
. ולא ךא בור תומוקמה יפכ יתרקחש אל
חסר ןגמ ץמיס אנקת תובא
אלא לטבת נש ת וברב ם נמא(*ןמזה הכל י דו ד לדג י ו ש י ם י רמוא ןו ג י נ ב
לבא דח י י מ 300 *)
ןיאושנ ןיסוריאו ז״ימ זומתב
ףיעס :ב ןיאו םיאשונ םישנ ןיאו ןישוע תדועס ןיסורי א לבא סדאיל אלב הדועס
.רתומ ׳פאו ומצע רתומ סדאיל אלש ונימדקי דחא הגה ןיגהונו רימחהל
ןיאש םיאשונ ז״ימ זומתב ךליאו דע רחא p ' .באב
ןי א ם י אשונ םי שנ ז״י מ זומת ב דע י רח א ,ב״ט ףאו אל ,םי סראמ
ם י נמזש ולא י נמז ת ונערופ אלו י נמז החמש 301 *
ר ו ק מ ת ו ב א
םיג הונ . וירבד כ ן כו םיג הונ ירע ברעמה
רכז נכ ליעל ן כש ג הנמ ירע . הקירפא ן כו
ד יעה רפסב הז ן חלושה ףד ( ) ה״מק לע
ג הנמ . סינות ן כו בתכ ת״ושב תרטע
המלש יס( ׳ ) ג מ ורוקמו םוד ק יפכ ד יעהש
לאושה ש״בירב . םש
המו וריעהש בישחד תוליבאכ , איסהרפב
׳ רנ הביסהב אלש ושח הז ל ינואג , יאמד ק
וניאד השוע הז ב השעמ תליבא איד הב
אלא רחאמש ונקיתש תורקל תורטפה
אלא אתלתב , אתונערופד ותרטמו יד כ
ררועל תובבלה הבושתל םיארוק םג
חסונב הז ה כ״שמכ ם״במרב לה הלפת
פ ׳ ג ״י לה ׳ ט״י וג הנש אורקל ג ׳ תורטפה
ולא םהש ירבד תוחכות כ״עו םג ן יג נמ
ן וג ינב לש , הניק לבא ן יא ן יג הונ הז ב
יג הנמ רעצ אלא יג הנמ , החכות ן כלו ׳ רנ
ז ״עש אל ריעה א״ד יחה . םולכ ףסונבו
ךכל יפל רקיע וניד לש א״מרה ן יג הונ
תצקמ יניד תוליבא תבשב ן וז ח אלד
ן יפילחמ אלא תנותכה , ד בל הילאבו הבר
םש בתכ ימד וניאש ףילחמ תונותכה שי
ול לע המ ךומסל ומכ . ונבתכש ונג הנמו
ג הנמכ אמלע טרפב ן וג ינהש םיננוקמש
וניא ותוא ן וג ינה הכיאד ראשו תוניקה
אלא לוק ד חוימ ררועל , תובבלה ז ״ניעכו
בתכ ת״ושב תרטע המלש . ) םש(
םיקוספהו םינורחאה םימייסמה , המחנב
וג הנ םתורקל לוקב , המחנ אלו לוקב
. רורמת
300 . ן כ ד יעה יפלב ירפס ) םש( וג הנבו
םעה תומוצ( ) תוינעתו ן כש ג הנמה
, םוד קה בתכו ויבאש ל״ז רכוז ן ייד עש
ויה םיג הונ , ן כ אלא לטבתנש תוברב
. ן מז ה ז ״עו וררוע , ז ״בד רה א״ד יחהו
י״כרב( , ) םש ן יאש תוליבא . איסהרפב
ג הנמו הז ערג הממ ן ינג נמש הרטפהה
ן וג ינב , תוניק תרימאבד תוניק ז ״ה ׳ רנ
לבאתמכ , שממ ךיישו הז ב ע״וכל
תוליבא , איסהרפב ן כלו לטבתנ ג הנמ הז
תוברב . ן מז ה םנמא הכל״ ״יד וד ״לד ג י״ו
ן ייד ע םירמוא ריעב סאפ ן וג ינב , ד חוימ
וניאו המוד , תוניקל ריכז מד תוערואמה
, איד הב אימד ו יפט תוליבאל . איסהרפב
301 . כ״כ ע״שוציקב ) ונד ילוט( ׳ יס ז פש
ז ״טס :ל״ז ו ן יג הונ רימחהל ן יאש ן יאשונ
ןגמ יג הנמ הכלה
סוביכ םידגב ח״רמ בא
ףיעס :, עובש לחש וב ׳ט באב םירוסא רפסל סבבלו ׳ובו הגה ונאו ןיגהונ
רימחהל ז״כב תלחתמ ח״ר דע רחא תינעתה .'וכו
וגה נ אלש סבכל ם י דגב עובש מ לח ש ו ב ב״ט 302 * ש י ו וגה נש אלש
סבכל ם י דגב ח ״רמ בא 303 *
תרופסת ז״ימ זומתב תליטנו םיינרפצ
ףיעס :ד הגה ןיגהונו רימחהל תלחתמ ח״ר ןינעל ,סוביכ לבא תרופסת םיגהונ
רימחהל ז״ימ .זומתב
ןי גה ונ אלש רפתסהל ח ״רמ ,בא ם י ברו וגה נ רי מח ה ל לע םמצע ז״י מ
זומת ב 304 * ה ארנו ןי אש לקהל רפתסהל י רח א ח״ר י ״ע *הרתה לבא
ר ו ק מ ת ו ב א
ז ״ימ ז ומתב ד ע רחא ב״ת שיו ן יג הונ אל
ךד של אלו . סראל ן כו ונא . ן יג הונ . כ״ע
ן כו יתעמש ר״ג המ םולש שאשמ ל״צז
היהש הרומ , םילאושל ימד ובילש ופקונ
אל ךורעי ן יאושינ םימיב . ולא
302 . כ״כ רמאיוב קחצי ד ״וקל( ב״ת ג ׳ )
ן כו ומתס , םיבר ג הנמהש קר עובשמ
לחש , וב ה״כו י״רג ה ן מאמ א״טילש
ףוסב( . ) רפסה
303 . כ״כ תירבב הנוהכ ךרע( ח״ר בא
תוא ) ט ן כש ג הנמ , ומוקמ ן כו קייד
יביתנב םע ) םש( רוד יסמ תקוח . םלוע
304 . ן כ וד יעה ת״ושב ש״מש ג ״ח( ן ג מו
׳ יס ) ד ״נ וג הנבו םעה תומוצ( ) תוינעתו
יניד בו יג הנמ ק״ק ל״יג רא ן מיס( ) ׳ ו םג
ן ינעל תרופסת ן יא םלוכ ן יווש שיו
וג הנש רימחהל ז ״ימ . ז ומתב השקו
עובקל ג הנמ רורב , הז ב לבא רורב
ח״רמש וג הנ . רימחהל ז ״ימו ז ומתב בור
םימכחה וג הנ , רימחהל קרו יטושפ םעה
ולקיה ד ע ח״ר כ״שמכ ש״משב ן ג מו
. םש ן כו היה ג הונ ר״ג ה היד יד י וג יינסנומ
ל״צז םיברו םילוד ג . םירחא ן כו איבה
השעמב תישארב וד ימלת( לש רמאיוה
. ) קחצי ן כא ע״שוציקב ונד ילוט( ףד
) ו״מר בתכ :םתסב ן יג הונ״ רימחהל ז ״ימ
, ״ז ומתב ׳ רנו מ״מד אוה הד ומ רקיעמד
ן יד ה רתומ ד ע . ח״ר ׳ עו יביתנב םע יס( ׳
אנקת ) ג ״ס ן ינעלש , תרופסת לכ ינב
הרותה םילשוריב םיכלוה תובקעב
י״ראה ל״ז רסאש ז ״ימ . ז ומתב
ן ינעלו הרתה רבד ב םלוכש וד יפקה ן וג כ
אלש רפתסהל ח״רמ , בא בישחש ג הנמ
הליהק ולביקש לע םמצע אלו ליעומ
הז ב הרתה ג הנמבד הליהק ל״ייק
וליפאש אוה ומצע אל ג הנ הז ב , רוסיא
יוה לביקכ לע . ומצע מ״מו ן ינעל
ארמוחה ז ״ימ ז ומתב קרש ינב הרות
וד יפקה הז ב ן יא וב םושמ ג הנמ , להק
םירתומו הרתהב ד ע ח״ר . בא
ץמיס אנקת תובא
הצורה לקהל י ״ע הרתה דע ח״ר י מל( גה נש רי מח ה ל ז״י מ ,)זומת ב
*רתומ
ןי נעלו ת לי טנ ,ם י י נרופי צ םי רי מח מ עובש ב לח ש ,וב ש י ו םי רי מח מ
ח״רמ בא 305 *
תליכא רשב תייתשו ןיי תעשתב םימיה
ףיעס :ט שי םיגהונ אלש לובאל דשב אלשו תותשל ןי י תבשב .וז רתומו( ץמוחב
לש .)ןי י שיו ןיפיסומ ח״דמ דע .תינעתה שיו ןיפיסומ ז"י מ .זומתב
ןי א לוכ אל רשב ןי א ו ת ות של ן י י ח״רמ בא דע ם וי *י רי שעה ם וי ו
י רי שעה ללכ ב 306 * ש י ו וגה נש םגש ח ״רב אל לוכ אל רש ב ת ות ש לו
ן י י 307 * ש י ו וגה נש לקהל ח ״רב ומצע 308 *
ר ו ק מ ת ו ב א
305 . תואובת ש״מש ס ׳ . ח״ל
306 . כ״כ יטוקילב רמאיו קחצי ב״ת(
ב :) ׳ וניג הנמ״ אלש לוכאל , ח״רמ ח״רו
. ״ללכב ד ״והו ג הונב המכחב ףד ( , ) ל
םשבו ינבה , ייח כ״כו ע״שוציקה
ונד ילוט( ףד . ) ז ״מר
המו ונבתכש ד ע םוי ירישעה אוה פ״ע
ירבד ן ״רמ ן מיסב . ח״נקת ד יעהו א״ד יחה
ב״ז חמב ךכש וג הנ רימחהל יארי , ׳ ה
איבהו וירבד ג הונב המכחב . םש עמשמו
ךכש . ג הנמה כ״כו ע״שוציקב ונד ילוט(
ףד ) ז ״מר , איד הב ן כש ג הנמה אלש
לוכאל ד ע ברע םוי . ירישעה
307 . כ״כ יטוקילב רמאיו , קחצי ח״רו״
. ״ללכב ג הונבו המכחב םש בתכ , ל״ז ו
רמא , ףסאמה וניתחפשמ ן יג הונ ן יאש
םילכוא רשב םויב ח״ר בא , ומצע
ונררג נו רחא תחפשמ ן בא רוצ םניאש
םילכוא ח״רב . ומצע ראשו ינב ונריע
םילכוא םויב . ח״ר . כ״ע ףיסוהו רבכש
לפלפ הז ב ת״ושב תוד ע ףסוהיב ב״ח
יס( ) אמ םייסו פ״ע ירבד השעמה
תישארב בתכש םעט ג הנמל אלש
םילכוא ח״רב ג ״עא אתיאד ׳ יסב( ) טית
תד ועסד ח״ר , הוצמ םושמ ח״רבד בא
תמ ן רהא , ן הכה שיו ן ינעתמש . וב . ד ״כע
308 . ן כו בתכ ע״ושוציקב ) ונד ילוט(
ח״רבש ומצע אל ויה םיענמנ לוכאלמ
. רשב ן ייצו ג ״הנכל . ׳ וכ כ״כשו א״ד יחה
הרומב עבצאב תוא( ) ג ״לר ן כשו ד יעה
רפסב םימשה . םישד ח ן כו ג הנמ סאפ
ד יעהד כ וג הנב המכחב םש ךכש ג הנמה
, וריעב ץוח תחפשממ ן בא . רוצ כ״כו
וג הנב םעה ) םש( ע״שוציקבו ) ונד ילוט(
. םש
ןגמ יג הנמ הכלה תובא אער
ש י םי טעמ ם י גה ונש אלש לוכ אל רש ב אלשו ת ותשל ן י י רבכ ז״י מ
זומת ב 309 *
ןי נעלו תלי כא רשב ת בשב ,ןו זח ש י ה זב םג י קולי ח ,ם י גה נמ ש י
םי לכוא רש ב תבשב ו ז לי גרכ 310 , ש י ו ם י נוקש רש ב םדוק ח״ר ם י ח לומו
ות וא ם י נגטמו ות וא דע קמטצי ש 311 * ש י ו םני אש ם י לכוא רשב ללכ
תבשב ו ז 312 *
תציחר ופוג תעשתב םימיה
ףיעס :זט םיגהונ אל ץוחרל ,ח״דמ שיו ןיאש ןיענמנ אלא תבשב .וז
וגה נ אלש ץח רתה ל ח ״רמ בא דע רחא תינעתה 313 , ש י ו ולי קה ש דע
עובש לח ש ו ב *ב״ט
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
309 . ע ׳ ג הונב המכחב ) םש( :ל״ז ו שיו
ינבמ הילע המהו םיטעומ םניאש םילכוא
רשב ז ״ימ ז ומתב ד ע רובע . ב״ת עו
כ״שמ סב םימשה םישד ח ח״פד נה
ח״ואח( ׳ יס ) ג ק כ״שמ . הז ב . כ״ע כ״כו
ע״שוציקב ) ונד ילוט( ךכש ג הנ . י״ראה
ךא תותבשב לכא רשב . וכרד כ
310 . כ״כ ת״ושב רבד תמא י״רג הל
וג יינוסנומ ל״צז ׳ יס( ) ׳ ג אמאז עלאהש״
םהו( םישרוג מה ד רפסמ ן מו תפרצ ן מו
) לג וטרופ םיג הונ םלוכ לוכאל רשב
תבשב וז . ליג רכ
311 . כ״כ םש םירחאהו״ ) שקאראמ(
םניא םילכוא א״כ רשב חולמ רבעש
וילע רתוי ן מז מ תליכא , םימלש ן ינג טמו
ותוא ן משב םילכואו ותוא , תבשב
םילכואו ותוא תבש א״כ יפכ . ״וג הנמ
ן כו בתכ ג הונב המכחב ן כש ג הנמ
. שכארמ
312 . ן כ איבה ג הונב המכחב ) םש( כ״כו
וג הנב םעה , ) םש( ן כשו וג הנ , וד בד ב ן כו
ג הנמ המכ תוחפשמ . שכארמב
ן ינעלו םילישבת ורתונש תבשמ , וז םא
רשפא םלכואל ךשמב עובש לחש . וב ן ד
הז ב רבד ב תמא , ) םש( בתכו רבד הש
יולת , אג הנמב ן ויכו אג הנמבש וז אמתס
, רסאנ שי ותומד ל רשבל הריחנ רחאמש
הרתוהש , הרתוה קיסהו ג הנמבש ן נילז א
, אלוקל לקימהו הז ב אל . ד יספה
הנהו תד ועסב הלימ המ אלש וג הנ
לוכאל , רשב הארנ וניאש םושמ וג הנש
רימחהל םג תד ועסב , הוצמ אלא ךכ וג הנ
ד צמ תואיצמה ן ויכד ויהש םישוע תירבה
רקובב אל ויה םישיג מ . רשב
313 . ן כ , וג הנ ה״כו י״ר ן מאמ א״טילש
ףוסב( ) רפסה ן כש . וג הנ הנהו יג הנמ
הציחר אל םיבותכ הנשמב םניאו ללכב
רחא סווביכ עובשב לחש . וב ג הנמו
סינות םג רימחהל הציחרב . ח״רמ
ךד יאמו םיליקמ םה סוביכב ד ע עובש
ץמיס הנקת תובא
ןמי ס הנקת - י ני ד ןי לי פת תי צי צו ב״טב
תשיבל תיציצ ןיליפתו תירחשב ב״טב
ףיעס :א םיגהונ אלש חינהל ןיליפת ב״תב ,תירחש אלו .תילט אלא םישבול
תילט ןטק תחת םידגב אלב .הברב החנמבו םיחינמ תיצי צ ןיליפתו
םיב־במו .םהילע
תי רח שב לש ב״ט ם י גה ונ כ ״שמכ ע״וש ב אל ש ובלל ת י לט ןי לי פת ו
אלא ןמ זב ,החנמה ם י ח י נמו ת י צי צ ןי לי פת ו ם י כרבמו םהי לע 314 , ש י ו
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
לחש . וב בתכו ח״הכה רבד ש הז יולת
ג הנמב תומוקמב ארהנו ארהנ . היטשפו
314 . ן כ ג הנמה טושפה יפכ ד יעהש
. ן ״רמ ךכו ג הנמ וקורמ ומכ ד יעהש
ע״שוציקב ונד ילוט ס( , ) ב״צש ת״ושבו
ש״מש ן ג מו ב״ח ׳ יס( וס , ) ז סו כ״כו
וג הנב םעה תומוצ( תוינעתו יס ׳ . ) ג ״י
רוקמו םירבד ה ש״ארהמ ףוסב סמ
תינעת תוא( , ) ז ״ל ארבתסמד בייחד
ן יליפתב ב״טב ג ״עא איהד תוצמ ת״ל
תשיבל( ן יליפת , ) לבאב לבאבד היפוג
אל רסתימ אלא םויב , ן ושאר אלו רימח
ב״ט תעבשמ ימי , תוליבא . כ״ע כ״כו
ן ״רה ) םש( ן ״במרהו . א״הותב ה״הו
תיציצל כ״שמכ םש ביתכד עצב . ותרמא
םלוא ם״רהמה אבוה( ש״ארב ) םש בתכ
ב״תבד ן יא חינהל , ן יליפת ומכ םויב
ן ושאר , לבאד ן יאד םוי רמ רתוי , ונממ
םוי עובק היכבל . תורוד ל ן כו איבה
מ״ד ב ובלכהמ םשב :ד ״בארה ףיד עו״
יפט םישל רפא הלקמ , ושארב םוקמב
, ן יליפת רפא תחת . ראפ . כ״ע עמשמו
םהירבד מ רוטפש ירמג ל תחנהמ ן יליפת
. ב״תב י״בבו איבה תוטיש םיקסופה
םישועה הרשפ פ״ע כ״שמ תוהג הב
תוינומימ ה״פ( א״יה , ) תינעתמ םיחינמש
החנמב אלו . תירחשב ז ״עו בתכ י״בה
ן כד םיג הונ םלועה אלש חינהל ן יליפת
תלפתב תירחש אלא תלפתב . החנמה ךא
תצק השק ן מיסבד ח״ל קספ ן רמ ףיעסב
ו ב״תבש בייח . ן יליפתב י״בבו איבה
ורוקמ , ש״ארהמ אלד . ן ״במרהכ אצמנ
קספד רקיע הכלהל תעד כ םיבייחמה
ן יליפתב . ב״תב ל״צו המד בתכש ן ״רמ
׳ יסב ה״נקת אלש וג הנ ושבלל ונייה
רקובב לבא החנמב םישבול ותוא ס״וסד
םוי אוה בייחש וב . ן יליפתב ן כו עמשמ
י״בהמ הליחתמד איבה ן כש תעד
, ש״ארה םג ו תעד ב ם״במרה בתכ , ן כ
םאו םחינמ החנמב םייקמ הטיש . וז
תירחשבו וניא םשבול םושמ ראפ תחת
. רפא רחאמו ן כש ן יא םוקמ הומתל ךיא
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
ג ער
וגה נש אל ךרבל לע תי לטה ןי לי פת ו ם י ש בולש החנמב 315 *
ש י ם י רמוא י וארש גוה נל ש ובלל ת י צי צ ןי לי פת ו י נפל ךלוה ש
ס״נכה י בל ת י רח שב ש י ו ם י רמוא י מש אלש סנכנ דוס ל ׳ה ןי א ו ל
ש ובלל ת י צי צ ןי לי פת ו ללכ ת י רח שב תעדכ ן״רמ 316 *
ר ו ק מ
קספ ן רמ ׳ יסב ח״ל בייחד ן יליפתב יסבו ׳
ה״נקת בתכ מ״כמד ג הנמ םלועה אל
וחינהל , תירחשב יהנד םויש אוה בייחש
ן יליפתב מ״כמ ן יחינמ , החנמב חיכוהד כ
ן כ י״בה היפוג תעד מ מ״רה פ״עאש
בייחש ן יליפתב תירחשב וניא . ן חינמ
אלא יתיארש ת״ושב ש״מש ן ג מו ) םש(
בתכש וניג הנמד ד סוימ פ״ע ירבד
םינואג ה ם״רהמה ד ועו רוטפש ן יליפתמ
, ב״תב אימד ד תוליבאל םויד . ן ושאר עו(
אתקיספב יתבר ) א״לפר( ינפמ אוהש
ותמכ לטומ . ) וינפל אלו יתנבה המל
ךרצוה בשייל וניג הנמ פ״ע ירבד
ם״רהמה ךפיה ירבד ע״ושה ׳ יס ח״ל
קספד םיבייחד ן יליפתב , ב״תב ן כו שי
הומתל ד ״ע המ יתיארש םיקז חמ ג הנמה
פ״ע ירבד רבד ה השמ רשא ץרית תריתס
ע״ושה סבד ח״ל יריימ ן ינעל הליחתכל
ימב אבש , ךלמיל הז בד ן נירמא היל
רקיעכ ן יד ה . בייחד לבא יסב ה״נקת
יריימ קר ן ינעל ג הנמה קספו ימד ג הנש
אל שובלל אל ן ניחמ . היל ד בלמו
וירבד ד , םיקוחד המלד היל ן ״רמל
קיתעהל ג הנמ ד ג ונש , הכלהל ׳ יפאו
אמית ן יאש תוחמל , וב המל היל
וקיתעהל . הקיתשב
ע״עו רפסב הלפת ד וד ל ראמע ףד (
ת ו ב א
) :אכ ן יאד םיג הונ ראשב תוליהק
םילשוריב חינהל ן יליפת תירחשב קר
תיבב שרד מ םיד יסח וג הנ . ן כ
315 . ן כ םיג הונ תצקמב . תומוקמ
׳ ואכלו םהירבד םיססובמ פ״ע ם״רהמה
ד ועו ירבסד ב״תבש ן יא שובלל ן יליפת
, ללכ יוהד לבאכ םויב , ן ושאר אליממו
רוסא ךרבל , םהילע םיששוחו הטישל
. וז טרפבו יפל ללכה לוד ג ה וניד יבש
קפסד תוכרב . לקהל ן ״רמו בתכש
ךרבל םהילע , החנמב ל״ס יפכ ונבתכש
רקיעהש הכלהל בייחש ן יליפתב ביטה
קספד כ יסב , ח״ל קרו תירחשב וניא
. םשבול
316 . םיג הונו תצקמ םעה שובלל
ן יליפת , אעניצב םיארוקו וב ש״רק
םיאבו ס״נכהיבל אלב תיציצ . ן יליפתו
ן כ קיתעה ע״שוציקב . ) ונד ילוט( ן כו
ד יעה ת״ושב ט״קלה יס( ) ט״לק לע
מ״רהמה . יטנאלאג כ״כו אסכב והילא
יס( ) הנקת א״רהמל . לארשי כ״כו
ח״הכה ג אלפ( ) י׳ . ד ועו רהנבו םירצמ
) םש( המת ז ״ע אצמנד ימד ן ווכתמש
תושעל ן כ הענצב םסרפתמ רבד ה אלש
םישוע תעד כ , ן ״רמ ד ועו ירהש ן ״רמ
אל ריכז ה הצע , וז המלו םכחתנ יפט
ן מ , ג הנמה ן כו ד ד יצ ת״ושב ש״מש
ץמיס ז נקת תובא
ןמי ס זנקת - רמול םחנ וננעו העשתב באב
תרימא םחנ החנמב העשתב באב
ףיעס :א העשתב באב רמוא הנובב םילשורי םחנ 'ה וניקלא תא ילבא ןוי צ .'ובו
וננעו עמושב .הלפת םאו אל רמא אל הז אלו הז ןיא ןי־יזחמ .ותוא
הגה גהנמהו טושפ ןיאש םירמוא סחנ קר תלפתב החנמ לש ,ב״ת יפל זאש תיצה
שדקמב ,שא ןכלו םיללפתמ זא לע .המחנה
ןי א ם י רמוא תלפת םחנ אלא תלפתב החנמה י פל ןמ זבש החנמה
ותי צה ם י בי ואה שאה *לכיהב דוע ו םעט ,ה זל ןמ זבש הזה דלונ
ח י שמ 317 *
רו קמ תו בא
ן ג מו , םש ימש אלש סנכנ ד וסל ה ׳ אל
ג הני םילבוקמכ , הז ב אלו קיז חי ג הנמב
הז אלא השעי ירבד כ ן ״רמ . ל״ז
ן ינעלו תכרב השעש יל לכ יכרצ ב״טב
ע כ״שמ הז ב ן מיסב . כ״רת
317 . ן כ . ג הנמה ן כו ד יעה םהרד ובאב
׳ מע( ) ז נר ש״ארבו ףוס( תינעת ׳ יס ) בל
ן כו קיתעה רפסב וג הנ םעה תומוצ(
תינעתו ׳ יס , ) ג כ הנהו רבד הז אוה
תקולחמ , םינואג ה םהרד ובאבו ) םש(
איבה הז ב חמ ׳ ן יב בר םרמע ן ואג ברל
היד עס . ן ואג בתכו טשפש ג הנמה ירבד כ
וניבר היד עס וניאש רמוא ותוא אלא
. החנמב ׳ יס( י״בבו ) ז נקת ראיב , ומעט יכ
תעל ברע ותיצה , לכיהה ךכליה התואב
העש ן יריכז מ תולפש םילשורי , הילבאו
ן יללפתמו לע . הימוחנת . כ״ע ירה
ג הנמהד טשפתנ ורמואל קר . החנמב ךכו
ד יעה ש״ארה ףוס( תינעת יס ׳ ) ד ״ל :ל״ז ו
לכ ימי יתהמת המל וג הנ ן יאש םירמוא
םחנ אלא תלפתב , החנמה ן ויכ רמאקד
ד יחי ב״תב ךירצ ריכז הל ן יעמ , ערואמה
אמתסמו לכב תוליפתה . רמאק . ד ״כע
ירה םג ד ש״ארה ד יעה ךכש . ג הנמה
כ״או יהנ ן ״רמש קספ ירבד כ ש״ארה
ורמואל לכב , תוליפתה ךא י״בה אפוג
בתוכ ותמד קהב אלש אב לטבל םיג הנמ
. םימוד ק ׳ רו ד וד םהרד ובא ש״ארהו
וד יעה רבכש טשפתנ ג הנמה ורמואל קר
. החנמב רשא כ״ע םג רחאל תלבק
תוארוה ן ״רמ וכישמה םג הנמ . םוד קה
עוד יו בורש יג הנמ סאפ םה פ״ע א״ד רה
כ״שמכ ג הונב . המכחב יאד וובו טשפתנ
פ״ע םינואג ה תמד קמ אנד ומכ וד יעהש
. םש ה״אלבו( א״י לכד ג הנמ טשפתנש
םייקו הז יאכ , הטיש ן ימייקמ ותוא ׳ יפא
ןגמ יג הנמ הכלה תובא ה־ע
ןמי ס חנקת - י אצומב ב״ת ןי א ןי לכוא רשב
תליכא רשב ,ןייו ,הציחר סוביכו ,םידגב םויב ירישעה
ףיעס :א ב״טב תעל ברע ותיצה תא ,לביהה ףרשנו דע תעיקש המחה םויב
.ירישע ינפמו ךב גהנמ רשב אלש לובאל רשב אלשו תותשל ןי י לילב
ירישע םויו .ירישע הגה שיו ןירימחמ דע תוצח םויה אלו .רתוי
ןי א לוכ אל רש ב אלו ת ות של ן י י לכ ם וי י רי שעה דע לי ל א״י 318 * ש י ו
ןי גה ונ אלש ץח רתה ל אלשו רפתסהל אלו סבכל דע תוצח לש ם וי
י רי ש ע 319 * ש י ו וגה נש םג ה זב רי מח ה ל ז״כ ב דע לי ל א״י 320 *
ר ו ק מ ת ו ב א
טשפתנ ירחא תלבק תוארוה . ן ״רמ ׳ ע
םישרושב שרוש ׳ א . הז ב ו״קו . ) אכה
םלוא י״כרבב יס( ז נקת תוא ) א איבה
ג הנמש ו״תלשרי רמול םחנ לכב תולפתה
תעד כ ן ״רמ םתסש . ן כ ן כו קיתעה
צ״מלשב ) :בלק( . ד ועו אלא רומאכש
ונג הנמ ססובמה פ״ע ירבד םינושארה
ורמואל קר . החנמב כ״כו רפסב ד עומ
לכל יח ן מיס( ׳ו תוא ) בפ ן יאש רמול
וננע םחנו א״כ . החנמב איבהו ן כ םשב
יד ומעה , םימש רמאמ , יכד רמ אחשמ
, אתוברד הלפת , ד וד ל רוג ו , הירא איבהש
ן כש ג הנמ . הילטיא ן כו בתכ קייד ל ן כש
ג הנמה ומוקמב לש . ותליהק ן כשו בתכ
רוכז ב , םהרבאל ן חלושבו . הובג ׳ ע לכב
הז . םש
318 . ךכ קיתעה רפסב ג הונ המכחב
ד ומע( . ) ׳ ל ךכו אתיא איד הב קיז חמב
הכרב יס( חנקת ק״ס ב ) לע ירבד
א״מרה , ל״ז ו וג הנ רימחהל לכ םויה
. ולוכ . ד ״כע כ״כו ע״שוציקב ונד ילוט
ד ומע( . ) ז ״מר
319 . ךכ ג הנמה , טושפה וקיתעהו
יטוקילב רמאיו קחצי ב״ת( , ) ׳ ג
ע״שוציקבו ףד ו״נר ג הנמהש רימחהל
ד ע . תוצח רמאמבו יכד רמ יס( ) חנקת
קייד ירבד מ ע״ושה רתומד ד ימ רחאל
. תינעתה ׳ עו תרעהב א״רג ה ראמע
, א״טילש עמשש ן ואג המ יבר קחצי
ג אבסא ד חפה קחצי ל״ז רתומש . אניד מ
320 . ךכ קיתעה ע״שוציקב ) םש( ן כד
ן יג הונ יארי ה . ׳
הנהו יאצומב ב״ת לחש םויב ישש ׳ ע
ב״מב שיד לקהל . הז ב ע״עו ת״ושב
הז חמ והילא יס( ) ופ רתומש יאצומ ב״ת
סוביכב , תרופסתבו לבא הציחרב שי
ן יתמהל ד ע םוי . ׳ ו
ץמיס טנקת תובא
ןמי ס טנקת - יגהנמ ב״ט ןי דו הלי מ ב״טב
יגהנמ הליפת תירחשב לש העשת באב
ףיעס :ד ןיא םירמוא ןונחת ,ב״טב ןיאו ןי לפונ לע ,םהינפ םושמ ירקימד .דעומ
םוקמב ח צנמל ת וני גנב רח אלש ׳ה ךלמ ם י רמוא לע תורה נ לבב 321 * ש י
ם י רמוא םדוק ךורב רמאש ןו מ זפ חתפא י פ ת ודוה ל 322 , א״י ו ם וי ב הז
ךורב רמאש חסונב רחא 323 *
ןי נעלו רומזמ ,ה דות ל ׳ע *ןמקל ם י רמואו ״וני זאה ״ םוקמב ת רי ש
םיה 324 * אלו ם י רמוא י כ ׳ה ל *הכולמה
םוקמב ךשי דקנ ם י רמוא שדקנ תא ךמש 325 , ןי א ם י אשונ םי פכ ת י רח שב
ב״טב 326 * םוקמב םי ש ם ולש ם י רמוא חסונ ה שוע״ םולשה ונכ רב בורב
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
321 . ן כ ג הנמה טושפה ספד נו . םירוד יסב
אלד כ״שמכ ח״הכב תוא( ) חי ן יאש
םינשמ ן ירוקו לככ תומי . הנשה וירבד ו
םיססובמ פ״ע ימכח הלבקה וקספש
אלש תונשל חסונמ הליפתה לש לכ
. הנשה
322 . ן כ וג הנ , אסאנכמב טויפו הז אצמנ
תוניקב לש ליל ב״ת ינפל הירא״ . ״ג אש
323 . לכה ספד נ םירוד יסב םש ן כו
. ן יג הונ
324 . ן כ ג הנמה טושפה בורב תוליהק
. לארשי ן כו איבה רוטב . םש י״בבו םש
ן ייצ ובלכל בתכש םעטה םושמ ן יאד
רמול הריש תעל . תאז ה םלועהו ן יג הונ
רמול המוקמב תריש . וניז אה כ״כו
רוז חמב ירטיו א״ח( ףד 226 ) הנמש לכ
תוליהקה רשא ד רפסב םוימ תולג
םילשורי ד עו התע רמול תריש םיה לכב
םוי , םויו יתלוז ב״ט ן יאש םירמוא ותוא
םושמ . לבא אלד ו מ״ד הכ תוא( ו )
םירמואש . הריש כ״כו ח״הכה יס( ) בל
ן כש ג הנמ תיב , לא יחבז בו קד צ ג ״ח( יס ׳
) בכ כ״ג ד יעה ג הנמש לבב רמול תריש
. וניז אה
325 . ן כ ג הנמה . טושפה אבוהו
םהרד ובאב ףד ( . ) ו״נר
326 . ן כ ג הנמה טושפה ן כו ד יעה
ע״שוציקב ) ונד ילוט( יס . ד ״צש ן כו
ג הנמה ץראב , לארשי כ״כו . םהרד ובאב
וטקנו ן כ , םינורחאה , ג ״הנכש , מ״וג ד
. ח״הד ו םעטהו הז ל ינפמ ן יאש םייורש
ןגמ יג הנמ הכלה
זע ם ולשו י כ התא ןודא ,ם ולשה י ״אב ךרבמה תא ומע לארש י ם ולשב
״ןמא 327 * ןי א ם י רמוא שי דק רח אל תלי פת ע״ומש ם י לי ח תמו די מ
*תוניקה
תרימא רומזמ הדותל ב״טב
:םש גהנמה םודקה גלדל לע תרי מא רומזמ ה דותל ב״טב 328 * ם י ברו אל
וענמנ ,ורמואלמ ספדנכו ם י רודי סב 329 *
םיגהנמ ת״הירקב ב״טב
:םש הגה ןירוקו הרותב יכ דילות סינב ןירי טפמו הימריב ףוסא .םפיסא
תחי תפב לכיהה ם י רמוא תוני קה לע״ ,״י לכ י ה ,״ם וקא״ ת ני קו הנפ״
דועב ם וי ,״י ש מש ש י ו ם י פי סומ תני ק םוקא רמכ י ש פנ אי צוה ל
הרותה 330 תני קו ה לפנ״ תרטע ,״ונש אר ת ני קו י וא״ י ל לע ונת רות
מ ק
םויב הז . החמשב תאישנו םייפכ הנועט
. החמש ד ועו םושמ ביתכד םכשרפבו
םכיפכ וכו ׳ . אלד ו ג הנמכ תיב לא וג הנש
אשיל םיפכ םג םויב הז כ״שמכ ח״הכב
ק״ס( ל . )
327 . ן כ ג הנמה . טושפה אבוהו
. םהרד ובאב הנהו י״בב ׳ יס( ) בכק איבה
םשב ג יהנמה רערעל לע חסונ השוע
, םולשה יוהד הנשמ עבטממ ךורא
עבטמל . רצק לבא חתפב ריבד ה ) םש(
בתכ ׳ יפאד םיג הונהל רמול לכב הנשה
תא חסונה ךוראה ב״טב ומצע ע״וכל
וד וי רמול חסונה . רצקה לכבו םיג הנמה
, ל״נה ן כ יתיאר םיג הונ לצא ש״רג ה
שאשמ . ל״צז
328 . ן כ ביתכ י״תכב ורוד יסל לש ר״ג ה
םלש ראמע . ל״קצז ן כו יתיאר ג הנש
ש״רג ה שאשמ . ל״צז רוקמהו הז ל הארנ
ר ו ק מ ת ו ב א
פ״ע המ אתיאד א״ג מב ׳ יס( א״נ ק״ס ) אי
תקולחמ הז ב ן יב מ״ג הה . ל״שרהו תעד ד
מ״ג הה ן יאש ורמואל אל ברעב ב״ט לאו
, ב״טב השקהו וילע ל״שרה תועטד לוד ג
, אוה ן מז בש שד קמה היה ט״וי ב״טב
ברעו , ב״ט ויהו םיבירקמ . הד ותה הארנו
רואיבב ירבד , מ״ג הה י״עד תרימא
רומז מ הד ותל בישח וליאכ בירקמ אתשה
ן יעכ ן וכת יתלפת תרוטק , ךינפל ונקיתו
ותרימא קר ן פואב לוכיש תויהל לעופב
ברקייש . תעכ אלו ן קתנ הריכז כ , אמלעב
רמאנש ינמז ש ותרימא םייולת םאהב
רבעב ן מז ב ק״מהיב ובירקה םויב . הז
329 . הארנ וכשמנש םיבר פ״ע המ
ספד נש רוד יסב לוק . הניחת
330 . ן כ יתיאר לצא ש״רג ה שאשמ
, ל״צז ספד נו[ ן ומז פ םוקא המכב ירוד יס
לוק הניחת ינפל לע . ]ילכיה
חער ןגמ ץמיס טנקת תובא
״ה שודקה 331 , ז״ח או ם י רמוא ראש תוני קה י נפל תאצוה *ת״ס ם וקמבו
י רש א״ ״םעה רמוא םוקמב״ י רשא םעה *״׳וכ ו
ש י םי חי נמ רפא לע ת״סה 332 *
וגה נ ךופה ל לי עמה לש ת״סה ש י ו ם י פטועש ת״סה ם וי ב הז לי עמב
*רוחש ם י רי סמו ם וי ב הז תכורפה לעמ *לכיהה ש י ו םי כפה מש התוא 333 *
אלו םי ארוק ה רותב לע ,ה מי בה אלא לע *ןח לוש ש י ו וארקש לע בג
םדא רחא 334 * ןי א תהבגה ת״ס ב״ת ב 335 * ןי א ו י מ ךרבש *הלועל א״י ו
ר ו ק מ
331 . םירוד יסב וניא ספד נ . ומוקמב תניק
״הנפ״ ספד נ לוקב ה הניחת ינפל טויפ
. ״םימותי״ תניקו יוא״ ״ונל אצמנ ן וקיתב
. תוצח לכ הז יתיאר ג הנ ש״רג ה שאשמ
. ל״צז ן כו וג הנב םעה ) םש( קיתעה רד סה
, ל״נה ד בלמ טויפ יוא״ ״ונל . ״הנפ״ו
ףיסוהו טויפ ירפס״ ירמא . ״רפס ארהנו
הירהנ . היטשפו
יתיארו רוז חמב י״תכ ש״רג המ ראמע
ל״צז אסאנכממ וג הנש וריעב רד סב
תוניקה לילב ב״ת :ן להלד כ אל םיליחתמ
ירבד מ םיאיבנ אלא , ״םילפונלה״ב ול״
״ולקשי ומוקמ( לוקב הניחת ירחא ירבד
, ) םיאיבנ םיג לד מ תמשנ״ , ״םיד וד ש
םירמוא , ״תוד פל״ הנש״ , ״הנשב ד ע
תמשנ״ , ״םיד לי םיג לד מ תמשנ״ ״םיד לי
םיכישממו תא ״ךיביוא״ םוי״ ומכ , ״ד נ
וכישמהו ד ע ףוס תוניקה חתפא״מו( יפ
״תוד והל ד ע ״האלנ״ . ) וג ליד
332 . כ״כ םהרד ובאב , םש ן ינתונש רפא
הלקמ לע יבג , הביתה ביתכד ומע יכנא
. הרצב וג הנבו םעה בתכ םינתונש לע . ת״סה
איבהו ךמס םוג רתהמ ינש תליג מב . רתסא
ת ו ב א
333 . ךכ ג הנמה טושפה ׳ עו י״בב ה״ד (
בתכו יבא ) ירז עה םיחינמש לע ת״סה
הפמ הניאש . האנ םג ו ן יליג ר . הכפהל
א״מרבו ףיעס( ב ) בתכ ן יריסמש
תכורפה ינפלמ , ן וראה לע םש בותכה
:הכיאב עצב . ותרמא שיו םיכפהמש
. תכורפה תלפתבו החנמ םיריז חמ ת״סה
תכורפהו . םמוקמל
334 . ן כ ג הנמה טושפה ן כו אתיא תיבב
ףסוי . ) םש( ורוקמו פ״ע תכסמ םירפוס
ח״יפ( לה ז ) שיד ן יחינמ תא הרותה לע
עקרקה תוליבאכ , הרוחש רמואו הלפנ
תרטע , ונישאר ואיבהו י״בב . םש ׳ רנו
אלש וג הנ ן כ פ״ע ירבד ח״בה , םש
בתכש אלש ן יששוח , הז ל טיעממש ד ובכ
. ת״ס םהרד ובאבו ) םש( בתכ חינמד
ת״סה לע לד ג מ , ן טק ונג הנו פ״ע וירבד
ן כא המ וג הנש וחינהל לע בג םד א , רחא
׳ רנ הז ש , הרשפ םג שוחל המל אתיאד
סמב ׳ םירפוס םג ו שוחל אלש טעמל
ד ובכ ת״ס . ירמג ל
335 . ן כ ג הנמה טושפה כ״כו ג הונב
המכחב ףד ( ) המק ן ייצו אסכל . והילא
ןגמ יג הנמ הכלה תובא טע־
ןי אש ןהכ י ו ל ו ם י לוע ם וי ב הז ת״סל 336 * א״י ו ם י לועש לי גרכ 7
ש י וגה נש ה לועה ש ה רותל ם וי ב הז רמוא ךורב ן י י ד תמאה םדוק
ךרבמש תכרב *הרותה ם י גה ונה ו ןכ וכ רבי הכרב ו ז אלב םש
ת וכ למו 338 *
גהנמהו םודקה םגרתל הרטפהה י רבדב רסומ ספדנכ ם י רודי סב ו ני מ י ב ו
םי ארוק הרטפהה אלב *םוגרת ארה נו ארהנ ה י טשפו 339 *
םויס הלפתה ב״טב
:םש לכו סישידקה םירמואש רחא הכיא דע םיאצויש רחמל ,ה״במ ןיא םירמוא
.לבקתת ןיאו םירמוא לא ךרא םיפא אלו חצנמל אלו םוטפ .תרוטקה ןיאו ךירצ
תונשל ומוקמ .ב״תב
ם י רמוא התאו ש ודק דע ףוס אבו ןו י צ ל 340 ןי רי זח מ ו ת״סה ,לכ י ה ל
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
אלד ו א״ד יחהכ ד וד לב תמא יס( ד תוא
א ) ׳ בתכש תושעל ההבג ה . ליג רכ
336 . ׳ ע ג הונב המכחב ףד ( ) ה״מק ן כש
ג הנמ םיבשותה לש , סאפ ן כשו וג הנ
. הברה
337 . , םש ן כש ג הנמ ראש יתב . תויסנכ
338 . ךכ ג הנמה , טושפה ד יעהו ךכ
ג הונב המכחב ףד ( . ) המק ן כו בתכ י״בב
ה״ד ( בתכו ) ן ״במרה שרפל המ אתיאד
סמב ׳ , םירפוס רמואו ךורב ן ייד , תמאה
אלד יאק לע תאירק הכיא אלא לע
ארוקה . הרותב כ״כו שובלה , ה״לשהו
םאיבמו א״ג מב ק״ס( ה , ) ׳ םייסו בוטד
ורמואל אלב םש , תוכלמו רפסבו יג הנמ
םירצמ תוא( ) ׳ ב רכז נ ג הנמ הז בתכו
אוהש ג הנמ . ן יקיתו
339 . ךכ ג הנמה טושפה רתכבו םש בוט
ד ״ח( ףד 84 ) הנמ תומוקמה םימג רתמש
, םנושלב שי , תיד רפסב שיו . תיברעב
ךמסו רבד ל ׳ סממ םירפוס ח״יפ( ׳ לה
:) ד ״י ארוקו היכבב , הלליבו םאו עד וי
ומג רתל , בטומ םאו ואל ונתונ ימל
עד ויש םג רתל בוטב . ״םג רתמו ומכו
הכיאש , ומג רת םיג הונ פ״כע םג רתל
. הרטפהה ונימיבו אל םיג הונ םג רתל
תוישרפב לש לכ . הנשה הארנכו
כ״ומכש ולד ח םג רתל הרטפהב . ב״טב
סמבו םירפוס םש עמשמ ה״הד שיש
םג רתל תא ת״הירק לכ הנשה יד כ
וניביש םישנה , ףטהו רחאמו אלש
םיג הונ , הז ב ה״ה םוג רתל לש . ב״ט ן כו(
היה ג הונ ש״רג ה שאשמ . ) ל״צז
340 . ן כ בתכ וג הנב םעה , ) םש(
םיג לד מו לע םיקוספ ינאו תאז יתירב
כ״כו םהרד ובאב ףד ( . ) ו״נר רמאמבו
יכד רמ ק״ס( ) ׳ ב קליח ן יב תירחש
ץמיס טנקת תובא
ם י רמואו לע תורה נ *לבב ןי א ו ם י רמוא רי ש לש ם וי ם וטפו ,תרוטקה
ןי א ו ם י רמוא וני לע ח בשל 341 *
ןי א ו ם י רמוא שי דק לבקתת אל ברעב אלו ,רקובב י פל רמאנש ה כי אב
םתש י תלפת 342 , ם י רמואו שי דק אוה ד״ ״די ת ע םוי סב תלפת ,ת י ברע
ם וי סבו תוני קה *תי רחשב
יקוספ המחנ תוניקב
:םש ת רי מאב תוני קה וגה נ גלדל תא י קוספ המחנה 343 *
מ ק ו
, תיברעל קרש תיברעב ן יג לד מ ינאו תאז
, יתירב םלוא ירבד מ םהרד ובאה ד ועו
םינושאר עמשמ ן יאש . קלחל
341 . ן כ ג הנמה טושפה ׳ ע ךרד ב םייחה
ק״ס( ז ) ׳ ׳ כש אלש רמול ריש לש . םוי
א״מרבו בתכ םשב יכד רמה אל רמול
םוטפ . תרוטקה שובלבו ףיסוה אלש
רמול ן יא . וניקולאכ אלד ו ח״הכהכ
ק״ס( ) ח״מ בתכש רמול לכה רד סכ
. הלפתה
ן ינעלו ונילע , חבשל כ״כ רפסב אינת
יתבר יס( ) ט״נ ז ״בד רבו י״תכ ח״וא(
׳ יס ) ג ״ל איבה םעטה םושמ רמאנש םג
יכ וברת הליפת ינניא . עמוש קפקפו לע
, הז םאש יוביר הלפת ינניא , עמוש ש״כ
הלפת המצע אצמנ יוהד הכרב . הלטבל
שיו . קלחל םנמא ח״הכב ק״ס( ) ומ
איבה םיבר ן מ םינורחאה ובתכש רמול
ונילע . חבשל ךא ג הנמ ברעמה , ימינפה
, היסנותו אלש . ורמואל
342 . ן כ . ג הנמה ן כו יתיאר י״תכב
ש״רג ה ראמע . ל״צז ן ייצו רואל עורז
בתכ ינש תועד , הז ב א״י ן יאש םירמוא
ותוא , ללכ א״יו רחאלש תוניקה
ת ו ב א
תירחשב םירמוא , ותוא יפל רבכש וקלס
ומייסו רמול . תוניק מ״ד בו םש איבה
םיג הנמהמ אלש . ורמאל וירבד כו קספ
, הג הב י״ראהו ל״ז ג הנ ורמואל תירחשב
ראשבכ . םימיה ד ״והו ח״הכב ק״ס( . ) וט
343 . כ״כ וג הנב םעה . ) םש( םנמא שי
וג הנש םייסל יקוספב . המחנ ד עומבו
לכל יח ׳ יס( ׳י תוא ) ז ס בשיי , ג הנמה
ן יאד הז ד ומיל יקוספב , המחנ אלא
הרימא אמלעב לש המ ורד יסש . ונל
כ״כו י״כרבב ן כש ספד נ םירוד יסב
עמשמו םיכסמש . הז ל
המו וג הנש םישנ תוקנל , תיבה רד סלו
תוטימה ראשו ינוקית רוד יסו תיבה
רחאל תוצח םויה לש ׳ ט , באב בתכ
א״ד יחה י״כרבב תוא( ) ׳ ז אלד וחימ
םימכח . הז ב א״והו ג הנמ םוד ק ירעב
. אילטיא ומעטו םושמ םישנד ן תעד
הרצק ישולחו . הנומא ךכבו וקז יח
, םהיד י עובקל ן הב תא תנומא , הלואג ה
אלו ושאייתי . ו״ח ע״שוציקבו ונד ילוט
׳ יס( ) בצש בתכ ן כש ג הנמה . וקוראמב
וג הנו ן כ ן מז מ . ן ומד ק
ן ינעלו הכילה תיבל תורבקה ב״תב ע ׳
ןגמ יג הנמ הכלה תובא אפר
ןמי ס הסקת - ןי ד תלי פת וננע
וננע תליפתב תיברע
ףיעס :, עבראבו תומוצ םג דיחיה ורמוא לבב ,ויתולפת ׳יפאד ונזחאי סומלוב
לבאיו ךייש ריפש דמימל וננע" םויב םוצ תינעתה ,"הזה ןוי ב ונקתש
םימבח תונעתהל .וב הגה וגהנו לכב תומוצה אלש ורמואל א״כ ,החנמב דבלמ ץ״ש
ורמואש תירחש ללפתמשכ לוקב .םר
גהנמה י רבדכ ן״רמ ם י רמואש וננע םג תלי פתב ת י ברע י נפלש םוצה 344 *
ר ו ק מ
א״מרב ףיעס( ) י םיג הונד תכלל תיבל
תורבקה תיבהמ , תסנכה ךא אל וניאר
וקורמב םיג הונ . ן כ
344 . רוטה ד יעה ן כש ג הנמ ד רפס פ״ע
, םינואג ה רמול וננע רבכ לילב , םוצה ףא
לעופבש ליחתמ , םוצל קר , רקובב ינפמ
הלבקה לביקש וילע . םוצל כ״כו י״רג ה
שאשמ ל״צז רצואב םיבתכמה ב״ח יס(
) ח״ל ן כו ד יעה וג הנב םעה תינעת( א . ) ׳
הנהו תקולחמ , וז םאה רמול וננע לכב
, תוליפתה םג תיברעב לש םוי תינעתה
פ״עא ן ייד עש ד יתע אלמל , וסירכ האבוה
, רוטב בתכש שיש םינואג המ וקספש
קרש תירחשב החנמו , הרמוא ךכו ן יג הונ
. ז נכשאב ד רפסבו ן יג הונ רמול ותוא
ת ו ב א
תיברע תירחש . החנמו ן כו היה ג הונ א״א
ש״ארה . ל״ז . כ״ע ז ״פעו קספ ן ״רמ
ורמואל לכב . תולפתה ן כו קיתעה ת״ושב
ארקיו םהרבא ףד ( ) ג ״כק רמול וננע לכב
. תולפתה ונג הנמו ססובמ לע ג הנמ , ד רפס
ומכו קספש ן ״רמ ונלביקש . ויתוארוה
עד ו םלואש ג הנמ בור ינב ד רפס אלש
ורמואל תליפתב . תיברעה כ״כו רמאמב
יכד רמ ׳ יס( ) ז נקת א״ד יחו י״כרבב ׳ יס(
. ) וסקת ךכו איבה ח״הכה תא( ) ב״וט
ן כש ג הנמ בור תוליהק . ד רפס
ע״שוציקבו ףד ( ונד ילוט ) ג ״סר קיתעהש
וירבד וכרד כ ךשמנש ורוביחב רחא
. ח״הכה ךא רומאכ ג הנמ ל״נה , םוד ק
קספנו ן ״רמב וניאו ךירצ . קוז יח
ץמיס וסקת תובא
ןמיס וסקת - י ני ד תי נעת רובי צ
ת רי מא ג״י ת ודמ י ״ע להקה ת אי רקב ה רותה לש ת י נעת ה
ףיעס :א תינעתב רובי צ םירוק לחיו תירחשב ,החנמבו ןי ב לחש ׳בב ׳הו ןי ב לחש
ראשב .םימיה
תעב תאי רק לח י ו ץ״שה שכ עי גמ ג״י ל ,ת ודי מ ם י רמוא להקה לוקב
םר תא ג״י ה ,ת ודמ ץ״ש ה ו ,קתוש רזו ח ו ץ״שה ם ארוקו 345 *
ה רטפה ת י נעת ב רו ב י צ
:ם ש הגה ןירי טפמו ,החנמב תירחשבו ןיא ,ןי רי טפמ ץוח .ב״תמ
ם י גה ונ רי טפה ל ם וצב ה י לדג ,וש רד ש י ו ם י רמוא אלש ןי כ רבמ לע
הרטפה ו ז 346 *
תחנה ןי לי פת ת לי פת ב החנמה
:םש וגה נ חי נהל ת י לט ןי לי פת ו לכ ב שמח תוי נעתה תלפתב ,החנמ לעו
י די הז ם י מי לשמ האמ ת וכ רב ם וי ב תינעתה 347 *
ר ו ק מ ת ו ב א
345 . ךכ , ג הנמה ן כו ד יעה רפסב קחציל
חיר תוא( ) ג ״סק :ל״ז ו ץ״תב קתוש
ץ״שה ד ועב להקהש םירמוא ג ״י תוד מ
, ר״וקב רז וחו וארוקו . ץ״שה ן כו . וניג הנמ
כ״ע כ״כו ג הונב המכחב ףד ( ) א״מק
ן ייצו רפסל םיד יסחה יס( ן ״ר ) ע״מ כ״כו
וג הנב םעה . ) םש( ז ״כו אקוד תינעתב
, רוביצ אלו תאירקב תשרפ יכ אשת אלו
ג חב . חספה ע״עו םש וג הנש רמול רומז מ
ךנעי ילב תלחתה רומז מה תרז חהב
. ת״סה
346 . ע המ ונבתכש הז ב ן מיסב . ח״כת
347 . ן כ ג הנמה םוד קה ךכו ד יעה ת״ושב
רמאיו קחצי םיטוקיל( תינעת ב ) רוקמו
םירבד ה אצמנ י״בב ס( ומ ה״ד אינתד
היה יבר ) ריאמ :ל״ז ו םאו אוה הנעתמ
ורסח ול ח תמחמ הד ועס תחא וניאש
, ד עוס אצמנו וניאש ךרבמ ותואב םוי אלא
ה״צ . תוכרב שיו ול ן מילשהל חינישכ
תיציצ ן יליפתו תלפתב החנמה ךרביו
. ״םהילע ן כו וג הנ בורב , תורייעה
, סאנכמו , שככארמ . ר׳ ג נט ן כו יתעמש
א״רג המ וג נוסנומ , א״טילש ן כש וג הנ
. סאפב
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
תאישנ םיפכ החנמב צ״עתב
ףיעס :ח לב תינעת רובי צ שי ו• תאישנ םיפב החנמב ץוח .ב׳׳הוימ
וגה נ אל אשי ל םי פכ אלו רמול וני קולא החנמב לש תינעת רובי צ 348 *
ר ו ק מ ת ו ב א
348 . ע המ ראבתנש ן מיסב . טכק
ץמיס אפקת תובא
ןמי ס אפקת - י ני ד י מי םי נונחת ברעו ה״ר
ןיד תרימא תוחילס דיחיב
ףיעס :א םיגהונ םוקל תרומשאב דמול תוחילס םינונחתו ח׳׳דמ לולא ךליאו דע
.ב"הוי
ש י ובת כ ש םגד רשאכ ןי א ןי נמ וגה נ רמול לכ רדס תוח י לסה אלב
גלדל תא םיעטקה ןוש לבש תי מרא 349 *
תרימא דודל״ 'ה ירוא ״יעשיו שדוחב לולא
:םש ם י גה ונ רמול רומזמ דודל״ ׳ה י רוא ״י עש י ו ןי ב ת י רח שב ן י ב ו
ת י ברעב לחה ח ״רמ לולא דעו אנעשוה *הבר ם י ברו וגה נ ח ותפל
ר ו ק מ ת ו ב א
349 . ב״מב ק״ס( ) ד ״י בתכ םשב ר״אה
פ״ע ירבד ע״ושה יס( , ) א״ק ן יאש
שקבל תושקב ן ושלב תימרא םא אוה
. ד יחיב םרב וג הנ וקורמב רמול תוחילס
םג , ד יחיב ׳ עו רואב הרות לולא( ד ״נשת
׳ יס ) ג ״לק ירבד ב מ״רג ה ז וז מ א״טילש
:ל״ז ו יתעמש ינקז מ וקורמ ורמאש לכ
תוחילסה םג ן יאשכ ן ינמ , ס״נכהיבב ץוח
ג ״ימ תוד ימ ורמאש םתוא . םימעטב םג ו
אל ויה םינוע ליד ב״ , ״רובעיו קר . ן מא
. ל״כע ד יעהו ן כש ג הנמ . סינות וניצמו
ן יכומס ג הנמל הז תבושתמ םינואג ה יס( ׳
) ג ״עס המד ן יאש רמול תושקב תימראב
אלב הרשע ונייה אתלימב עבתד יכאלממ
, תרשה לבא המ עבותש ארובהמ לאשי
לכב . ן ושל ן כו קספ ת״ושב הרות המשל
יס( . ) ט״מ כ״כו ח״הכב יס( אפקת תוא
) וכ עמשמש ן כ תמיתסמ . םיקסופה
רד סבו תוחילסה ספד נה רוז חמב רוכז
םהרבאל טשפתנש לבקתנו ברעמב
ימינפה שי םייוניש חסונהמ ץופנה לצא
תוד ע :חרז מה ירחא םיד וכל״ ירסא
״הוקתה םירמוא אנא״ ה , ״וניקולא
םירמואו יוד יו רצק אלד ( ספד נכ תקוחב
, ) םלוע ונובר לש םלוע אלד [ תד מחהכ
םימי שד חה בתכש שיש םיד קהל ונובר
לש םלוע . יוד יול כ״כו ד עומב לכל יח
׳ יס( טי תוא ) ג ל יחבז בו קד צ ג ״ח( ףד
) ד ״ער ורמואל רחא . יוד יו ן כו , ]ונג הנמ
וניניעל״ וקשע , ״ונלמע הל״ . ״וניקולא
טויפבו ״וננע״ ירחא יקלא״ , ״םהרבא
םירמוא הנועה״ תעב , ״ן וצר ן כו לע
ןגמ יג הנמ הכלה תובא
תלי פתב ת י ברע לש לכ הנשה רומזמ ב הז 350 *
וגה נו ורמואל י מי ב לוחה י רח א וני לע ח בשל ש י ו וגה נש ורמואל י רח א
רומזמה לש *םויה ת י רח שבו תבשב ם י גה ונ ורמואל הוקב לא ׳ה י רח א
י בר אי ננח ןב ,אי שקע ש י ו וגה נש ורמואל םג תבשב י רח א וני לע 351 *
ש י ו וגה נש םג י מי ב לוח ה ורמואל י נפל ,הוק ארה נו ארהנ *ה י טשפו
ןמזה יוארה םיליחתמש תוחילס
:םש גהנמה לי חתהל ת וח י לס ם וי מ ׳ב לולאב 352 *
תינעת ה״רעב
ףיעס :ב םיגהונ תונעתהל .ה׳׳דע
ש י ובת כ ש גה נמש בור רובי צה תונעתה ל לכ ברע ה״ר י רבדכ ן״רמ
דבלמ םא ש י ת י רב הלי מ וא ת דועס ה וצמ 353 *
רו קמ תו בא
רד סה ירחא ונינע״ יקלא ״קחצי םירמוא
הנועה״ תעב . ״הרצ יתיארו תמכסהב
ש״רג ה שאשמ ל״צז רפסל ירמא תעד
בתכש וריעבש סאנכמ םג ורמא טויפה
ריד א״ . ]״ךמש
350 . ע רוד יס תיב . ד בוע שככארמבו
וג הנ ימיבש לולא םוקמב ד וד ל םירמוא
הלפת ד וד ל רומז מ( , ) ז ״י ירחאו ונילע
חבשל םירמוא ד וד ל ה .
351 . ךכ ג הנמה טושפה כ״כו וג הנב םעה
םימי( . ) םיארונ איבהו םשב רפס םש בוט
ן טק ורמואהד לולאב ד ע אנעשוה אבר
׳ יפא הריז ג הער הנותנה לע םד אה לוכי
. הלטבל
352 . ךכ ג הנמה , טושפה אבוהו םשב
רפס יכרד ד וד יס( ) חל אלד ו ב״מהכ
ק״ס( ) ג י םשב . ח״הד ה
353 . כ״כ ע״שוציקב ונד ילוט ףד ( ) טער
:ל״ז ו םיג הונ תונעתהל ברע , ה״ר הז ש
םוי ן ורחא לש , הנשה ולבקו ל״ז ח לכש
השועה הבושת םוי א הנשב בושח
וליאכ בש לכ . הנשה ן כו וג הנ םלועה
. םינעתמש . כ״ע כ״כו וג הנב םעה תוא(
) ׳ ה בורש רוביצה . םינעתמ ן כא הברה
םיג הונ לקהל הז ב ז ״המז ב ׳ ע תליאשב
ץ״בעי ב״ח ׳ יס( ) במק לקיהש , הז ב ׳ עו
ב״מב יס( בסקת ק״ס . ) י
בג א שי ן ייצל כ״שמש א״מרה לוכיש
לוכאל םד וק , ש״הלע וניא םכסומ
, ע״וכל א״ד יחהד ב״ז חמב ק״ס( ה ) בתכ
וניתולילג בד אל וג הנ , ן כ יכ אוה רוסיא
רומח פ״ע . ק״הוז ה וקיתעהו ע״שוציקב
םש תוא( . ) ו״ל
םידגב םישדח ה״רב
:םש ש י וגה נש אל ש ובלל ם י דגב םי שדח ה ״רב םושמ החמש ןי א ו
י ואר ח ומשל ם וי ב ןי דה 354 *
ןגמ ץמיס אפקת תובא
רו קמ תו בא
354 . ג הונ המכחב ףד ( . ) ׳ר ן כו יתאצמ
יג הנמב ג רא לי׳ הטמהל הד והי ן מיס( א תוא
. ) ד איבהו שיד םיענמנ תליכאמ םיג ד םעטמ
. הז הארנו רוקמש םירבד ה פ״ע כ״שמ ז ״טב
ק״ס( ) ׳ה אלד שבלי ה״רב יד ג ב המקר ישמו
ראשבכ ט״וי שבולש ול םישובלמ רתוי
, םיאנ היהיש ארומ ן יד ה . וילע
שיו וג הנש תונקל הריד ק השד ח . ה״רל
רכז נו ג הנמ הז ן ד עב םד קמ ר״ג הל . ר . מ
ז אבלא ל״צז ׳ עמ( . ) ג הנמ
ןגמ יג הנמ הכלה
ןמי ס בפקת - רדס תלי פת תרשע י מי הבושת ה״רו
ןיד ימ העטש רמאו ךלמ בהוא הקדצ טפשמו
ףיעס :א ׳יב ימי הבושת דמוא ךלמה ,שודקה ךלמהו ,טפשמה םאו העט וא
אוהש ,קפוסמ םא אוה ךלמהב שודקה רזוח ,שארל םאו אוה ךלמהב
טפשמה םא ־בזנ םדוק רקעש וילגר רזוח תב־בל הבישה רמואו םשמ ךליאו לע
,־דסה םאו אל ־בזנ דע רקעש וילגר ־זוח שא־ל ל״ע( ׳יס .)ח״יק
גהנמה תעדכ א״מרה בתכש ןמי סב ח״יק םאש העט ם וקמבו ךלמה
טפשמה רמא ךלמ בה וא הקדצ ,טפש מו אלו םייס תלי פת ,ע״ומש וני א
רזוח ת כרבל ,ה בי שה קפסד ת וכ רב לקהל 355 *
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
355 . ךכ בתכ ת״ושב םימ םייח ׳ יס( ) ז ש
ךכש םירומ . השעמל ן כו קספ ע״שוציקב
ונד ילוט א״ח ףד ( . ) ה״ק ן כו הרוה
ש״רג ה שאשמ ל״צז . השעמל ךכו ד יעה
רפסב וג הנ םעה לולא( תוא כ ) ׳ הז ש
. ג הנמה
רוקמ םירבד ה ירבד מ מג ה ׳ סמב ׳ תוכרב
ףד ( ) . בי םאש העט הז ב רז וח . שארל ן כו
וקספ ף״ירה . ם״במרהו פ״כו , ע״ושב
, ח״רפ , י״כרב ר״מאמ . ד ועו י״רתבו הנוי
אתיא םאש העט רמאו ךלמ בהוא הקד צ
טפשמו ן ויכ ריכז הש ךלמ ע״וכל אצי
המו( קספש ף״ירה , רז וחד ונייה יפל
ותחסונ רמאש לאה טפשמה אלו ריכז ה
. ךלמ ׳ עו( י״כרבב ׳ יס חיק כ״שמ . ) הז ב
ן כו קספ א״מרב ן כו וטקנ םינורחאה
םהיניבו , ר״אה , א״ייח , ע״שוציק
, ג ״הנכש , ח״הכ . ד ועו כ״עו הכלהל
ן נישייח םהירבד ל םעטמ ל״בס וניאו
. רז וח ן כו אתיא ז ״רג ב ׳ יס( ) ב״פקת
רחאמד וקלחנש , םיקסופה ן נירמא ל״בס
וניאו . רז וח כ״כו ג ״הנכשב ׳ יס( בפקת
י״בג הב ק״ס ) ב םג ד םא ונלביק תארוה
, ן ״רמ מ״מ קפס תוכרב , לקהל כ״כו ן בב
שיא יח תשרפ םיבצנ תוא( ) ט״י ג ״עאד
ן ״רמד קספ רז וחד ל״ייק ירמאד ל״בס
פא ׳ ד ג נכ תרבס . ן ״רמ
הנהו המב וטקנש לכ םיקסופה ל״נה
תוטישפב ימד העטש רמאו ךלמ בהוא
הקד צ טפשמו וניא , רז וח םעטמ קפס
תוכרב , לקהל כ״עו שי ול . ךישמהל
יתיאר השקהש הלהתב ד וד ל ן מיס( חק
ק״ס ) ז ט ירהש םג םא ךישמי יוה קפס
תוכרב הלטבל לכ תוכרבה רמאיש
. כ״חא םאד הכלהה ן ״רמכ ךירצד , רוז חל
ירה ויתוכרב . הלטבל ן כו השקה ת״ושב
ץרא יבצ יס( ׳ , ) ד כ ן כו ׳ קה ת״ושב עיבי
רמוא ב״ח( יס ח . )
חפר ןגמ ץמיס בפקת תובא
שיו רמול הז ב ׳ ג םיצורית ) א ד ״להתב
) םש( בתכ בשייל ן יאד ויתוכרב רמאיש
ן אכמ האלהל , הלטבל יפל המ ל״ייקד
ימד רמאש ע״ומש רסיחו ד חא ן מ
, תוכרבה םא אוה תמחמ סנוא ן וג כ
וניאש עד וי הכרבה . אצי כ״א םג ן אכ
, העטש וקלחנו םא , רוז חי ל״וה , סנאנכ
ל״יקש לוכיש רמול ע״ומש הניאו
. הלטבל . ש״ע ) ב רנו ד וע בשייל פ״ע
תטיש סותה ׳ תוכרבב ףד ( ) :טכ ימד
העטש ותלפתב םירבד ב בייחש רוז חל
, ן הב ותלפת הלפת הניאו הכרב . הלטבל
ן כו קספ ע״ושב יס( ׳ , ) ד כק חכומו יפאש ׳
רמג לכ , ותלפת אל ן ניבשח המ רמאש
. הלטבל כ״או ג ״הכב קפוסמש ךישממו
תמחמ אקיפס , אניד ד ותלפת , הלפת ן יאו
ן אכ הכרב . הלטבל ) ג יתיאר ד וע
םיחיכומ כ״שממ ת״ושב א״בשרה
אבוה( י״בב יס ) ב״פקת ימש העטש
רמאו לאה , שוד קה ן קיתו ע״א רמאו
ךלמה שוד קה , ד ״כת וניא , רז וח פ״עאו
י״שרלד ג ״הכב , רז וח מ״כמ ף״ירה ל״ס
וניאד רז וח . ל״בסו . ש״ע ירה איד הב
ג ״הכבד םירמוא ל״בס אלו םירמוא יפלד
י״שר הברד א המ ףיסויש רמאיו יוה
הכרב . הלטבל ז ״ניעכו חכומ א״ייחהמ
ללכ( ) ד ״כ ימד קפוסמש םא רמא תחא
ן מ תוכרבה ע״ומשב וניא . רז וח
א״משנבו םש ראיב םעטה םושמ קפסש
תוכרב . לקהל השקהו תוליהקב בקעי
ס״מע תוכרב המ ךייש , ל״בס אה המ
רמאיש האלה ז ״רה . הלטבל ץבוקבו
״טאלג ״ תנש( ) ג ״סשת ורמאמב לש
א״שירג ה א״טילש ראבמ תג הנהש קפס
תוכרב לקהל הניא ״רוטפ״ ךרבלמ
, אד ירג אלא ן ויכד קפוסמש קספנו הז ב
, ל״בס ן נינייד היל רמאש תא הכרבה
. ן יד כ וד וסיו ן יד מ קפס ן נברד , אלוקל
בישחו וליאכ והשע . ן יד כ חיכוהו
םירבד ה המכמ . יתכוד . ש״ע ן כו יתעמש
ר״וממ ע״רג ה ךאבעריוא א״טילש ראבל
ירבד ז ״רג ה ותעייסו וטקנש ג ״הכב
העטש ךלמב בהוא הקד צ טפשמו
ךישמיש אלו ן נישייח המש רמאיש
אבהל יוה הלטבל תישוקכ , ד ״להתה
רחאמד קספנש הז ב קפס , אלוקל םאו
היה רז וח היהי תכרב הבישה , הלטבל
ךייש ללכה . ל״בסד
יתיארו ת״ושב א״יבי םש( יס ט ) בתכש
ריעהל לע ירבד םיקסופה ובתכש הז ב
ל״בס וניאשו רוז חל תכרבל , הבישה
ן יאד ן יד קפס תוכרב לקהל ךייש
, הלפתב אליממו ימ קפוסמש םא רמא
ךלמה טפשמה בייח רוז חל . שארל ירהד
ימלשוריב ה״פ( ) תוכרבד קספנ ימד
קפוסמש םא רמא הכרב רז וח לע התוא
. הכרבה השקהו ז ״פל לע תקהל
םיקסופה ובתכש וננוד ינב קפס תוכרב
, לקהל לעשו ךחרכ לכ םיקסופה ל״נה
אל ואר ירבד ימלשוריה ורמאש םש
שוריפב קפסבש הלפתב אל םירמוא
. ל״בס ש״ע . ךרואב םרב סותב ׳ תוכרבב
ףד ( ) . ד ל אתיא איד הב ן יד ב םא תויעצמא
שי םהל , רד ס קפסד תוכרב לקהל אלד ו
, ימלשוריהכ השקוהו הז ב א״יביב םש
קחד נו בשייל כ״עש סותהש אל ובתכ
םעט הז , רקיעל אלא ףוריצב םימעט
. םירחא םנמא הארנ תעד ב םיקסופה
ךיישש ל״בס , הלפתב ן יאד אישוק
, ימלשוריהמ המד אתיאד םש םאש
קפוסמ םא רמא הכרבה רז וח , ותלחתל
ינאש םתה קסועד התואב , הכרב תעד כו
ןגמ יג הנמ הכלה
חסונ השוע ״םולשה״ שידקב
:םש שי דקב לבקתת םי מתוח ה שוע״ב ״ם ולשה 356 * ש י ו ם י פי סומש
שי דקב אלי על״ ״אלי עלו 357 *
תהבגה לוק תליפתב ע״ומש ה״רב
ףיעס :ט פ"עא לבש תומי הנשה םיללפתמ ,שחלב ה״־ב ב״הויו םיגהונ ־מול
לוקב ,ם־ תועטהלו אל ,ןנישייח ןוי ב םייוצמש םדיב .םי־וזחמ
פ״עא ת עדלש םי לבוקמה ןי א ה י בגה ל ולוק תעב ,הלפתה םי בר ם י גה ונ
ע״ושה כ דח אש ןמ להקה רמוא תלפת שח ל לוקב םר ראש ו רובי צה
ארוק שח לב 358 *
ר ו ק מ ת ו ב א
ת״ושב תירק הנח ד וד ב״ח( יס ׳ . ) חע
כ״כו רהנב םירצמ ה״ר( תוא ) בי ן כש
ג הנמ . םירצמ ן כו ד יעה ת״ושב יכרד ד וד
׳ יס( ) ז מ ד חאש ארוק תליפת ע״ומש
לוקב םר םלוכו םיארוק ומע . שחלב
הנהו א״ד יחה קיז חמב הכרב םש( ק״ס
ח , יסו אמק ק״ס ) ב בתכ יפלש םעט
רהוז ה י״ראהו ל״צז ש״כ ךירצש רהז יל
הז ב ה״רב , כ״היו אניד ד , ביתי אלש
היבג הל . ולוק . כ״ע כ״כו ד עומב לכל
יח ׳ יס( ג י תוא . ) ז ט כ״כו ח״הכב ק״ס(
. ) ז נ םנמא ב״ז חמב ׳ יסב( ) אמק בתכ
ן ומהלד םעה חנה , םהל יכ אל רמאנ
םירועיש ולא אלא םהיעינצמל ירד סל
ן ירוריב והי ן יריהז םיעונצלו . המכח לע
ן כ רחאמ רבד ש הז היה תלעות ד צמ
תנווכ , רוביצה טושפ יאשרש . ורמואל
עו ן מקל המ בותכנש ן ינעל תועיקתה
ךותב תליפת , שחל שיד הלעמ רמול
לוקב , םר ז ״יעד עמוש תועיקתה
םמוקמב . יוארה
י״רת תוכרבב ףד ( . ט ה״ד ) עצמאב ימד
העטש רז וח םוקמל העטש פ״עא שיש
קוספל , לקהל ן ויכ ליחתהש שי ול . ן קתל
ע״עו[ רפסב חיש יכד רמ םשב א״ז שרג ה
ל״צז שיש קלחל ן יב קפס ן יד ב קפסל
, תואיצמב אכיהד וניאש עד וי םא רמא
הכרבה ז ״ע שי ול , רוז חל לבא קפסב
ן יד ב אל אמינ בייחש , רוז חל ז אש יאד וו
שי הכרב , הלטבל אלא וילע ג והנל הז ב
. אלוקל ראבתנד כו . ]ליעל . ק״וד ו
356 . ן כ , ג הנמה אתיאד כ . םירוד יסב כ״כו
ירפב ץע םייח רעש( ה״כ ) ז ״פ
״םולשה״ש אירטמיג ב םש ךאלמה
הנוממה בותכל רפסב םייחה תא לכ ינב
םד א . ת״ישעב ואיבהו א״טמב ףיעס( ׳ א )
ח״הכבו ק״ס( . ) וט
357 . ן כ וג הנ םיבר כ״שמכ שובלה
אבוהו . א״ג מב ח״הכבו ק״ס( ) טל בתכ
יפלש ל״ז יראה ן יא . ופיסוהל ךא ן כ ספד נ
לכב . םירוד יסה
358 . ן כ ג הנמה . טושפה ן כו ד יעה
ץמיס בפקת תובא
תרימא םיטויפ ןיב תליפת שחל תרזחל ץ״שה
:םש ם י רמוא טוי פה ׳ה״ י תעמש ״ךעמש ןי ב תלפת שח ל לש תי רח ש
ת רזח ל ץ״שה ףס ומבו רמוא ״ה לי ח וא״ 359 *
תרימא הנתנו״ ״ףקות
:םש וגה נ רמול טוי פה הנתנו״ ״ףקות ת רזח ב ץ״שה לש תלי פת ףסומ
י רחא קוספה רצי ו״ י ללעמ ״שי א י קוספבש ת ונורכ ז 360 *
תרימא רומזמ״ ״הדותל ה״רב
:םש ת י רח שב ה ״רב י רח א בוט״ ת ודוה ל ״׳ה ל ם י רמוא רומזמ
ה דותל 361 *
תרימא בוט״ ״תודוהל ירחא ךורב רמאש
:םש רחא ךורב רמאש ם י רמוא רומזמ ״ רי ש ם וי ל ״ת בש לח שכו ה״ר
ם וי ב לוח ם י גלדמ קוספה רומזמ רי ש ם וי ל תבשה ם י לי ח תמו בוט
ת ודוה ל ׳ה ל 362 *
מ ק
359 . ן כ ג הנמה טושפה לצא לכ ינב
ד רפס רמול םיטויפ ן יב תליפת שחל
תרז חל , ץ״שה אלו יחבז הכ קד צ ג ״ח(
יס ) נק קספש ן יאש קיספהל ללכ ן יב
הד ימעה הרז חל םושב . טויפ םיכסהו
ומיע רהנב םירצמ ׳ לה( , ) ה״ר םג ו אוה
איבה ג הנמש םילשורי קיספהל םש
. ורמואלו ארהנו ארהנ . היטשפו המ[
רתויש ץופנ םיג הונש רמול םיטויפ
תירחשב ףסומבמ ן כתי אוהש ינפמ
ףסומבש םיעקות רפושב ע״ומשב
הליחתכלו שי טעמל קספהה לככ
. ]רשפאש
360 . ן כ ג הנמה המכב תומוקמ ן כו
קתעוה םירוד יסב . םינשי
חסונבו הלפתה וג הנ רמול ן וטלשהש
ר ו ק מ ת ו ב א
קיריחב תחת . ן ׳ ישה שובלבו בתכ רמאיד
ן טלשה ףטחב ץמק תחת , ן ישה םאד
ורמאי קיריחב ושוריפ םש , ראות וליאכ
לשומה . ךינפל ךא ח״רפה הלעה ורמואל
. קיריחב
361 . ן כ . ג הנמה בתכו רתכב םש בוט
ו״ח( ףד 111 ) םעטהש הז ל םושמ רכז נש
וב ן ושל . העורת םנמא כ״הויב כ״ג ונג הנ
, ורמואל םשו אל ךייש םעט . הז
362 . ן כ ד יעה ת״ושב ץ״בשת ב״ח ׳ יס(
) חמר ן כש ג הנמ . וקורמ כ״כו תיבב
החונמ םיניד ( רחאל ) ש״ב ן כש ן וכנ
. תושעל ע״עו ח״ד שב ט״ח עמ( ט״וי
יס ב תוא ה . )
וג הנ רמול ינפל ךורב רמאש טויפה
תרד אה . הנומאהו
ןגמ יג הנמ הכלה תובא אצר
יגהנמ תחיתפ לכיהה ה״רב
:םש אל ם י רמוא ג״י ת ודמ תעב תחיתפ לכיהה ,ה ״רב ןכ ו לכב ט ״וי 363 ,
אלא ם י רמוא קוספה ם לועל ׳ה ךרבד בצי נ ם י משב ב״י ,ם י מעפ
תושקבה ו תדמחהמ םי מי ספדנכ *ם י רוזח מב ה ח נמבו אל ם י רמוא
*םלועל
ר ו ק מ ת ו ב א
תרימאבו וניהולא" יהלאו וניתובא הצר
אנ ׳ ׳ וניתחונמב תליפתב ע״ומש ט״ויב
לחש תבשב אל וג הנ ףיסוהל ותרימא
, ללכ חסונכ ם״במרה רד ס( הלפת ףוס
, ) הבהא כ״כו ימלשב הג יג ח ףד ( , ) ז ט כ״כ
ת״ושב ש״מש ן ג מו י ס( ג ״ח ׳ ז נ תוא . ) ז
363 . רוקמו ג הנמה רמול ג ״י תוד מ
תעשב תחיתפ ליכהה אוה רעשמ
תונווכה ףד ( ט״פ ףד ו , ) :ק ואיבהו
ח״הכב ׳ יס( ד לק ק״ס . ) אי ן כא ת״ושב
בשיו םיה ב״ח ׳ יס( ) אי ךיראה חיכוהל
רקיעהד אלש רמול ג ״י תוד מ , ט״ויב
ן כשו בתכ כ״העשה איד הב . א״קמב
קפוסמשו ילוא המ רמאש ל״ז יראה
ורמואל היה תלחתב וד ומיל ינפל וסנכה
. ס״ד רפל ן כו אתיא תד מחב , לארשי
, א״ד יח חיש קחצי ינמ ףד ( , ) :הסק
השעמו םיסינ . ) ירוד כ( ן כו ספד נ רוז חמב
רוכז םהרבאל ג לד ל לע ג ״י . תוד מ
תחיתפ לכיהה . הסנרפל ׳ ע ףכב תחא
א״ד יחל יס( ) וט ףיסוהש חסונב יהיה ן וצר
ספד נה( ) םירוד יסב תוביתה היהנו״
. ״םיבוט ן כ ספד נ , םירוד יסב ן כו ד יעה
וג הנב ב״וד המ( םעה ףד טמ ) ׳ ן כש . ג הנמה
ץמיס ג פקת תובא
ןמי ס גפקת - םי רבד םי גהונש לוכאל לי לב ה״ר
רדס תליכא םינמיסה - םוקמו תרימא יהי״ה ״ןוצר
ףיעס :א אהי לי ג־ לובאל ה״־ב אי בו־ ונייהד ,ןתלת ,י ת־ב ,אקליס ,י־מת ,א־ק
לבאישבו אי בו־ ־מאי ־״הי וב־י ש ,וני תוי בז י ת־ב ות־בי ש ,וני אנוש
אקליס וקלתסי ,וני בי וא י־מת ומתי ,וני אנוש א־ק ע־ק ־ זג ונני ד וא־קי ו ךי נפל
.וני תוי ובז הגה שיו םיגהונ לוכאל חופת קוחמ שבדב םירמואו שדחחח ונילע הנש
,הקוחמ ןכו .ןיגהונ
גהנמה ת לי כאב םי נמיסה אוה לי חתהל םע חופתה ,ש בדב ם י כרבמו
וי לע ארוב י רפ ץעה פ״עא ש י ש וי נפל םי רמת היהו י ואר ,ם מי דקה ל
ןו י כ ד רדסש תוכרבה ךכ אוה ןי א ה זב ששח 364 *
מ ק
364 . ן כ ג הנמה , טושפה אבוהו
. םירוז חמב כ״כו טקלב חמקה תוא( , ) ׳ ר
ן ייצו ן כש אוה פ״ע . הלבקה ן כו בתכ
ת״ושב םימ םייח . ) א״מר( השקהו הז ד
ד ג נ ן יד ה ךירצש ליחתהל םע , םירמתה
םהש ן יממ . העבש הארנו שיד ן יכומיס
ג הנמל ירבד מ רוטה בתכש םיליחתמש
םע חופתה שבד ב םג ה( ז נכשאבש
אמתסמ אל היה םירמת . ) םייוצמ הארנו
בשייל ג הנמה פ״ע ד ״הרתה ׳ יס( ) בל
בתכש לכש ן יד המיד ק תוכרבב רמאנ
ן פואב הצורש לוכאל , םהינשמ לבא םא
וניא הצור לוכאל םהינשמ , וישכע וניא
בייוחמ םיד קהל פ״עא אצמנש . וינפל
ז ״יעכו בתכ יחב א״בטירה סמל תוכרב
ףד ( :מ ה״ד ן ינעלו ) אתכלה אלד ורמא
המיד ק תוכרבב אלא ינשב ינימ תוריפ
רו קמ תו בא
ותעד ש לוכאל , םהינשמ לבא וניאשכ
הנהנ לוכאל הז בושחה הלחת ן יא קפס
לכואש ותוא הצורש וב ךרבמו , וילע
ן יאש םירמוא ול םד אל לוכאל אלש
, ותאנהל . ד ״כע ע״עו ויתוכלהב ב״פ(
. ) ב״ה כ״כו רפסב סד רפה ד ״בוה( היג מב
. ) םש ר״ושו כ״כש ע״ושב ז ״רג ה ׳ יס(
טמר א״וקב ףיעס . ) ׳ ד ז ״פלו הארנ
רחאמד רד סש הלילה ךכ , אוה ליחתהל
םע חופתה שבד ב כ״שמכ , רוטה שיו
םעט הז ל פ״ע , הלבקה ן יא הז ב ן ורסח
ד צמ המיד ק , תוכרבב ן ויכ ךכש אוה רד ס
. הלילה ר״וש( רפסב תוכילה המלש
) םיד עומ( ריעהש , הז ב ואכלד ונייה
םיכירצ םיד קהל רמתה ינפל , חופתה
יפלו ל״נה םירבד ה . ) םיבשוימ
׳ עו ת׳ ׳ ושב תאפ םי ׳ יס( ׳ א ) בתכש אוהש
ןגמ יג הנמ הכלה
י רח או תלי כא חופתה ,ש בדב ם י לכוא י תרכ 365 , ,אקלס ,י רמת ,ארק
אי בור 366 , ,ןומ ר ם י גד ש ארו *שבכ ש י ו ם י לכ ואש ןי מ וש מ וש ם י רמואו
י ה י ״ ןוצר וברי ש ו ני ת ו י ו כ ז ןי מ וש מ וש כ 367 * ש י ו ם י לכ ואש ,ה אי ר
ר ו ק מ ת ו ב א
ג הונ ותיבב ךרבל ץעה המד או תוירכוסו
, ד רפנב ן יוכמו רוטפל םג שבד ה לכואש
םע , חופתה ילואד שבד ה וניא לפט
חופתהל ז או בויחמ הכרבב , ע״נפב י״עו
ךרבמש לכ תוכרבה ינפל ן כ אצי ח״ד י
. םלוכ כ״כו טקלב חמקה תוא( ) ׳ ר
הלחתד ךרבמ לע םיבנע לעו חיטבא יד כ
רוטפל , םילכאמה כ״חאו ליחתמ . רד סה
ע״עו ת״ושב םימ םייח . ) א״מר( רהנבו
םירצמ תוא( . ) ׳ י םג בתכ ךרד הש
הלולסה איה ךרביש תכרב , ץעה
המד אהו לכהשו , ד רפנב ז ״יעו לוצינ
קפסמ יתמ רמול יהיה , ן וצר כ״כו
קחצילב חיר ד ״וקל( . ) ה״ר
בג א יניד ב המיד ק . תוכרבב ראבתנ ן מיסב
, א״יר שיש םיד קהל תא ביבחה . הליחת
כ״או ע״צ המל תעב שוד יקה לע ן ייה אל
ן יסכמ תא , םיתיז ה םהש םימד וק . ן פג הל
הנהו ן בב שיא יח א״ש( פ תוטמ תוא
) א קספ ן ייהד םד וק . םירמתל ן כא ׳ יע
י״בב ה״ד ( כ״שמו ׳ ר , ) ץרפ הלועו
וירבד מ אלד ל״ייק ׳ רכ ץרפ ן פג בד
. הליחת . ש״ייע יפלו וירבד םירמת
םימד וק םימד וק . ן ייל ש״כו . םיתיז
ת״ושבו ז א ורבד נ ב״ח( יס ) ח בתכ
ן ינעל יוסיכ תונוז מ תעב , שוד יקה ן יאד
תשוב תפב ג ״הכ ינפמ רוסאש , לוכאל
פ״ע ירבד ז ״טה יס( טצר ק״ס . ) ח ן כא
ת״ושב שובל יכד רמ ק״וד המ( יס ) ומ
ע״שוציקבו ׳ יס( הנ ) ה״ס ובתכ ךירצש
. תוסכל אצמנ אתג ולפמד אל . ן ניקפנ
הארנו ן ויכד רד סד םירבד ה שוד יקב אוה
ליחתהל םע , ן פג ה רוסאו לוכאל , תיז ה
אל ךייש וב יניד , המיד ק וניאד הצור
לוכאל םהינש . וישכע ירבד כו . א״בטירה
. ק״וד ו
365 . ךכ ספד נ . םירוז חמב ת״ושבו םימ
םייח ) םש( בתכ שוריפש יתרכ אוה ן ימ
עוד יה םשב י״ררופלא אוהש יושע
םילצבכ , םינטק וילעו . םיכורא
366 . וקלחנ םיקסופה שוריפב , איבורה
כ״שמכו תיבב ד וד יס( ) ועש א״יש
אוהש ן מ בשע ן תלת ארקנה , הבליח
א״יו אוהש . תוינטק י״כרבבו תוא( ב )
בתכ הנווכהד תוינטקל םיארקנה . איבול
ח״הכבו ק״ס( ) ׳ י קה ׳ המד ומיד ש
םיקסופה לופל ירצמה ז ״ניא , איבול
לופד ירצמה ונייה , י״לוסאפ איבולו
ונייה . תיעועש יתאצמו רפסב ן ד ע םד קמ
ר״ג הל לאפר השמ ז אבלא ל״צז ׳ עמ( ׳ מ )
אבוה ב״הונב ףד ( ) ז ״כ קיתעהש
םיג הונש לוכאל ה״רב , איבור אוהו
, ן תלת ן ושלבו יברע . אבלח םג ו ן ילכוא
ן ילופ , ב״צויכו אוהו יד כ תאצל יד י םלוכ
ן כל םילכוא םג תיעועש םג ו . אבלח
367 . רוקמה תליכאל ן ימשמוש אוה פ״ע
המ וקלחנש םיקסופה שוריפב , איבור
י״כרבבד בתכ םילשוריבד םילכוא
, איבול ךא רפסב רהנ ד וקפ איבה שיש
ץמיס ג פקת תובא
ם י רמואו האר״ אנ וני נעב ה בי רו ונבי ר ונלאגו ה לואג המלש ה בורקו
ןעמל ךמש ראה ו וני נע רואמב ״ךת רות 368 *
ש י ו י קולי ח םי גהנמ יתמ לי ח תמ רדס ,ה ז ש י ם י גה ונ ות וש על י רח א
שודי קה םדוק אי צומה 369 , ש י ו ם י גה ונ ות וש על רח אל תכרב אי צומה
ת לי כ או תפ 370 *
ש י ו ובת כ ש ןוכ נה ש רמול י הי ה ןוצר רחא הכרבה םדוק הלי כאה ןי א ו
ה זב ששח קספה אוה ד ךרוצל הדועסה 371 *
לוביט םחלה שבדב
:םש וגה נ לבטל ה ״רב ת סורפ םחלה לש אי צומה ש בדב אלו חלמב 372 *
ר ו ק מ ת ו ב א
ק
םישרפמ ) א ן תלת ארקנה( וניניב ) הבלח
) ב רמוש ) ג . ן ימשמוש וג הנו המכב
תומוקמ לוכאל םג איבול תיעועש םג ו
, ן ימשמוש ן יעכ כ״שמ רהנב ד וקפ םש
ויבאש ש״בד ה היה אצוי יד י . םלוכ
368 . וג הנ םעה . ) ה״ר(
369 . כ״כ ת״ושב םימ םייח ) םש( ן כש
. םיג הונ ן כו ד יעה ת״ושב הוקמ םימ ה״ח
ד ומע( . ) ול והמתו ז ״ע םיסנכנש ז ״יע
קפסל הכרב , הנורחא םא לכוא רתוי
, תיז כמ תמאבו השק רהז יל הז ב לוכאל
תוחפ תיז כמ לכמ םינמיסה . ד חיב ׳ עו
כ״שמ יסב ח״עק תוד וא הליכא םד וק
, איצומה ינאששו םתה אוהש ררועמ
ן ובאתה , הד ועסל ז ״מהרבו , ן תרטופ
כ״אשמ םירבד ב . ל״נה . ע״צו
370 . ׳ ע םימב םייח םש ד יעה ךכ לע
ג הנמ . ויבא כ״כו הוקמב םימה . םש
ת״ושבו ש״מש ן ג מו ג ״ח ׳ יס . ב״ע
371 . ן כ , ג הנמה כ״כו קחצילב חיר
ד ״וקל( תוא , ) ר כ״כו א״ג מב ק״ס( ) ׳ א
ן יאש הז ב , קספה אוהש . ךרוצל שיו
ובתכש ךרביש םעטיו כ״חאו רמאי יהיה
, ן וצר כ״כ רמאמב יכד רמ ׳ יס( ) ג פקת
ח״אבהו םיבצנ( תוא ד . ) ד ועו רפסבו
קחציל חיר תוא( ר ) המת , ז ״ע רחאד
הליכאה ףלח ךלה . ול ךא( םא לכוא קר
טעמ , הז מ רשפא אלש לז א היל , כ״כ
רוז חיו לכאיו . ד וע . ) ע״צו ת״ושבו רוכז
םהרבאל ) . בל( ג ״ח בתכ רמול יהיה ן וצר
ינפל . הכרבה כ״כו ח״ד שה עמ( ה״ר יס
ב תוא ) ד ךכש אוה ג הונ ן מז . בר ךא
רפסב קחציל חיר ) םש( החד ארבס וז
ן יאד יואר םיד קהל יכרצ ומצע יכרצל
. םוקמה ׳ עו יג הנמב א״ד יחה ׳ יס( ) הכק
כ״שמ . הז ב םייסו רפסב קחציל חיר
ן וכנ