P. 1
המדריך לבניה משמרת נגר עילי

המדריך לבניה משמרת נגר עילי

|Views: 465|Likes:
Published by matan yaakov golan

More info:

Published by: matan yaakov golan on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2012

pdf

text

original

תיצמת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


1

דמ הינבו ונכתל יר
יליע רגנ תרמשמ
רבוטקוא 2004
הדובעה 4 א " ןיעה שאר ת 48017 . לט 9024004 - 03 , סקפ 9024224 - 03

ןוכישהו יוניבה דרשמ
תואלקחה דרשמ
רפכה חותיפו

תוכיאל דרשמה
הביבסה
תיצמת
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


2

ב לאומש ,' י " ד 14
תיצמת
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


3

הינבל םידעוימה םיחטשב יליע רגנ ימ רומיש
תונורחאה םינשב ספתנ בושח ינונכת דעיכ
תוירקיע תורטמ יתש תגשהל :
א תעינמ ו האצותכ םירצונה יליעה רגנה ימ ןדב
םימוטא םיחטשמ – תוגג , הינח ישרגמ ,
םישיבכ , המודכו תוכרדמ .
מרות הלא רגנ ימ תרדחה ת ןה םימה קשמל
םתוכיא לע הרימשב ןהו תיתומכה תפסותב .
תנטקה יליעה רגנה תוקיפס תועיגמה
תוינוריעה זוקינה תוכרעמל תוירוזאהו ידי לעו
ךכ תריצי תנטקהל תורשפא ןהידמימ תויולעו
ןתקזחאו ןתמקה .
תופסונ תוינשמ תורטמ יליע רגנ רומישל – המורת
ףונלו הביבסל , ףחס תעינמ , תעינמ םוהיז , היקשה
דועו םיירבדמ םירוזאב .
תסיפת לאיצנטופ לעב באשמכ יליעה רגנה ימ
ןונכת תשיג תא ףילחהל האב יתביבסו ילכלכ
תיתרוסמה זוקינה , ינוכיסל רקיעב תסחייתמה
הפצה , ימ לש ןתינה לככ ריהמ קוליסב תדקמתמו
רגנה .
לולכמב ףסונ ךבדנ ונה יליע רגנ רמשמ ןונכת
ןונכתה ילוקיש – םייתמרגורפ , םיילכלכ , םייסדנה ,
דועו םייתביבס . תא בלשמ יליע רגנ רמשמ ןונכת
חטש לש םייעבטה םינותנה חותינ ןונכתה ,
ורומיש תויורשפאו רגנה יעפומ לע םיעיפשמה –
םילקא , היפרגופוט , עקרק תתו עקרק – םע תאיצמ
תרגסמב רגנה רומיש ידעי תגשהל תויבטימ םיכרד
כה ןונכתה ילוקיש םיללו .
זוקינה ץעוי לש הלטמ וניא יליע רגנ רמשמ ןונכת
דבלב , תימוחת בר הייאר בייחמ אלא , ןונכתמ לחה
םינושה עקרקה ידועיי תשירפ ו תריצי לע םתעפשה
יליע רגנ רומישו , ינקתמ לש טרופמ ןונכתב הלכו
הייהשה , הרדחהו הריצא . ףותיש שרדנ ךכ ךרוצל
ןונכתה תווצ ימרוג לכ לש הלועפ – תולכירדא
ףונ תולכירדאו , חותיפו םיכרד , זוקינ , ןכו סוסיב
תועוצקמב ץועיי ה היגולואיג , ה היגולורדיה ו תוכיא
הביבסה .
םילעופ ןונכתה תודעוו הלשממה ידרשמ םינשב
תונורחאה תובייחמה תונקתו תויחנה םודיקל
ןונכתה תומר לכב יליע רגנ רומיש ילוקיש תעמטה .
צותה תחא וניה הז ךירדמ הלא תולועפ לש תוא
הלופכ ותרטמו :
סל יי תועדומה תרבגהבו עקרה תנבהב ע
ןונכתב ובולישב ךרוצלו אשונה תובישחל .
םינותנו רזע ילכ םיננכתמה ידיב תתל , ןה
ןונכתה תמרל ןהו ינללוכה ןונכתה תומרל
טרופמה .
ןונכתב ןויסינהו עדיה תומדקתה םע יכ חינהל ןתינ
פי יליע רגנ תרמשמ היינבו םיינונכת םיעצמא וחתו
וא יקלח ןפואב ונגועי תויחנההו םיפסונ םייסדנהו
וטטס תוארוהב אלמ וט תובייחמ תויר .
" שומיש תוארוה " ךירדמב
ךירדמה ב קסוע םיינברוא םירוזא ןונכת םישדח ע ל
םהלש עקרקה ידועיי ןווגמ . םיאנתב ןונכתל תויחנה
םיירבדמ םירוזאב ןוגכ םיידוחיי , לו ןונכת תוכרעמ
תוידועיי זוקינ , תונופטש ימ לוצינל םילעפמ ןוגכ ,
יקלח ןפואב םירכזומו הז ךירדממ קלח םניא
דבלב , םיינברואה םירוזאה ןונכת לש רשקהב וא .
סחייתמ ךירדמה שולשל ןונכת תומר לש תוצובק :
ןונכת ינללוכ : בא , ראתמ , דלש , תטרופמ
םיבחרנ םיחטשל – קרפ 2
ןונכת טרופמ : טרופמ תיתדוקנ ת , יוניב חפסנ ,
עוציבל יוניב , םחתמ , היינב רתיה - קרפ 3 .
םיינייפוא םיטרפו תונורתפ - קרפ 4 .
םיקרפ 2 ו - 3 םיללוכ :
םייללכ םיפיעס : תונורקע , גוויסו תסירפ דועיי י
עקרק , רגנ ימ תרדחהל היונפ תיסכת - םידעוימה
ףונה לכירדאלו לכירדאל רקיעב .
םיימוחת םיפיעס : יב יונ , ףונ , םיכרד , זוקינ , סוסיב
םייעוצקמה םיצעויהמ דחא לכל רקיעב םידעוימה
דחא לכ ומוחת יפל .
םיקלח םיפסונ םיימוחת בר םנה ךירדמה לש –
אובמ , הביבס תוכיא יאשונב םיוולנ םיטביה ,
הקוזחת , עדימ םיללוכה םיחפסנ ןכו הלכלכ
יטנבלר .
ולוכ ךירדמב ןייעל ןושאר בלשב ץלמומ , יכהל תא ר
תיללכה תויחנהה חור תאו והנבמ .
יפיצפס ןונכת טקיורפ ךרוצל דקמתהל ןתינ לע - ידי :
ןונכתה תמר רותיא ;
יעוצקמה םוחתה רותיא .
יפיעס יפ לע תוירקיעה תולועפה זוכיר תלבט
הנותנ םייטנבלרה םיירקיעה םיצעויהו ךירדמה
אבה ףדב .
יעבט ןפואב , רגנ רומישב דקוממ הז ךירדמ תויהב
יע יל , הצק תפולח רדגב ןהש תויחנה גיצמ אוה –
תיצמת
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


4

הנווכה ו היהשהל / וא יליעה רגנה ברימ לש הרדחה
עקרקה תתל . ןונכת יכ ןובשחב תחקל ןבומכ שי
וניא יליע רגנ רמשמ ןונכתב ידעלבה דעיה , אלא
בחר תעד לוקיש בייחמ , ךות ללכ םע ןוזיאו בוליש
לוקיש ןונכתה ויצוליאו .
גנ רמשמ ןונכת תויהב םיכבדנמ בכרומ יליע ר
םינווגמ םייעוצקמ םיטביה לעבו םינוש - םשרמ ןיא
ןונכתל דיחי .
ךכיפל , רזע ילכ הוהמו יביטמרופניא וניה ךירדמה
ןווכמו החנמ , תויתריצי םיכרדב העמטה ךרוצל
ע וחתופי רשא " ופוגל טקיורפ לכב ןונכתה תווצ י .
תיצמת
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


5

יליע רגנ רמשמ ןונכת – ךירדמה ירקיע
תומר טרופמ ןונכת - תיתדוקנ תטרופמ תינכת , חותיפו יוניב חפסנ , הינב רתיה ינללוכ ןונכת תומר – בא , ראתמ , דלש , בחרנ חטשל תטרופמ תינכת
םיירקיע םיצעוי דומע ףיעס הלועפ םיירקיע םיצעוי דומע ףיעס הלועפ
םלוכ 43 3.1 • ותמאתהו רתא ינותנ חתנ םלוכ 15 2.1 • נכתה חטש ינותנ חתנ םתמאתהו ןו
) םימיאתמ םיחפסנב רזעה (
גולואיג , עקרק ץעוי ,
ורדיה - גולואיג
43 3.1 • היגולואיג ינותנ חותינ ,
היגולורדיה , םיעקשמו עקרק
תימוקמה המרב
גולואיג , עקרק ץעוי ,
ורדיה - גולואיג
17
18
18
2.1.4
2.1.5
2.1.6
• היגולואיג ינותנ חותינ , היגולורדיה , עקרק
םיעקשמו
לכירדא , נ ףו 45 3.2.1 • הטישו םידעי עבק לכירדא , ףונ , זוקינ 21 2.2.1 • תוינידמו תונורקע עבק
הביבס , לכירדא 88 5.1 • םייתביבס םיטביה ןחב לכירדא , ףונ 21 2.2.2 • עקרק ידועי תסירפו תופולח חתנ
לכירדא , ףונ , זוקינ 46 3.2.3 • הרדחהל היונפ תיסכת לכירדא , ףונ 21 2.2.3 • םיחטש תסירפ ןנכת םיחותפ
ףונ 46 3.2.4 • חותפ חטשב םימ רמשנ ךיא ףונ , זוקינ 23 2.2.4 • םימ יפוגו םוגיאל םיחטש עבק
לכירדא , ףונ 45 3.2.2 • םייונב םימחתמ ןנכת זוקינ 23 2.2.5 • הרדחה יחטש רדגה
זוקינ , ףונ 48 3.2.5 • םיעצמאו םינקתמ בלש לכירדא , ףונ 23 2.2.6

• לע הרדחהל היונפ תיסכת ןחב - גוויס יפ
עקרק ידועי
ףונ 48 3.2.6 • המיאתמ היחמצ ןנכת םיכרד 24 2.2.8 • םיכרדה ךרעמ תא הוותה
םיכרד 49 3.2.7 • םיכרד ןנכת זוקינ 25 2.2.9 • זוקינה תכרעמ תא ןנכת
זוקינ 50 3.2.8 • תורצחו םימחתמ זוקינ ןנכת לכירדא 26 2.2.10 • רתוי תוטרופמ תוינכת החנה
סוסיב 53 3.2.10 • סוסיב יטביה ןחב
לכירדא 53 3.2.11 • תינכתב תוארוה לולכ
זוקינ , ףונ , םיכרד 76 4.3 • תיסכת
תווצ
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


6

הדובעה ןימזמ – ןוכישהו יוניבה דרשמ
םיוולמה םידרשמה – תואלקחה דרשמ , הביבסה תוכיא דרשמ

יוגיהה תדעו

ןוכישהו יוניבה דרשמ רדא ' גרבנירד סולרק
ו יוניבה דרשמ ןוכישה ד " ר אפור ןדוי
ןוכישהו יוניבה דרשמ יקסבולוקוס השמ
ןוכישהו יוניבה דרשמ ימולש ןורי
ןוכישהו יוניבה דרשמ ז ' ג ק ' גרו ' י
ןוכישהו יוניבה דרשמ לשא המענ
ןוכישהו יוניבה דרשמ רגי רמת
תואלקחה דרשמ ןוהבר יבצ
םימה תוביצנ יננחלא הרש
םימה תוביצנ ד " בג לארשי ר
יגולורדיהה תורשה לט ידע
הביבסה תוכיאל דרשמה ד " ר רב והיעשי - רוא
הביבסה תוכיאל דרשמה יקצולז םחנמ
הביבסה תוכיאל דרשמה ןטוד תימולש
הביבסה תוכיאל דרשמה םהוש ןב הילג
םינפה דרשמ הנבל הרפע / ןתיא לכימ
םינפה דרשמ ירפכ תירוא - ןהכ
לארשי יעקרקמ להנימ ויתס ןד
ריע י הינתנ תי באוי ןב רורד
ריע י ןויצל ןושאר תי רינשוק המיס
ריע י ןיעידומ תי ןמצייו םחנמ
ריע י םחאפ לא םוא תי ןאמילס דמחומ
גמ תימוקמ הצעומ ' םורכ לא ד ד " לביש דמחומ ר
הנח סדרפ תימוקמ הצעומ ךבריוא ןבא הענ
םילשורי תירבעה הטיסרבינואה פורפ ' ביתנ תינור
ארשיל תמיק ןרק ל רטכש ישי
עבטה תנגהל הרבחה איגש באוי
יתביבס ןונכתל דוגיאה ד " תנע ר ןנוג
םידחואמה םילכירדאה תתומע תירטש ירוא
ףונה ילכירדא תתומע ןייטשנירג הנפד
יתביבס ןנכתמ רהוז ןורהא
תווצ
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


7


הדובעה תווצ

תוכרעמ שונא - םואיתו לוהינ ןמלרפ ןולא , ןדיו ילא , םואבנירג לעי
- תולכירדא רדא ' ילהוא ןורוד
הירומ - ילקס - ףונ תולכירדא הירומ לעי , למחר תנע
- םונורגא חילמלא ינד
םותמ ימא - םישיבכ ךיירדלוג םחנמ , ז ' לובט ק
- זוקינ דיוד יזוע
- היגולורדיה ד " ואבנירג םענ ר ם
קנלב – ררל - סוסיב ררל ידע
- היגולואיג ילארשי סומע
- ואיג - היגולורדיה רב יסוי
תוכרעמ שונא - הביבס תוכיא ריאמ רדמס
תוכרעמ שונא - םילקא קרוט תינור
תוכרעמ שונא - GIS תרפא סלפ
תוכרעמ שונא - ה תכירעו הקיפרג וד " ח לזס הרימ

םינותנ תרבעהב ועייס רשא םימרוגהו תודסומה לכל תודוהל שקבמ הדובעה תווצ , תנכה יווילבו תורעהב
ךירדמה , םיאבל רקיעבו :
גרבנירד סולרק , אפור ןדוי – ןוכישהו יוניבה דרשמ .
ןוהבר יבצ – תואלקחה דרשמ .
רב והיעשי - רוא – הביבסה תוכיאל דרשמה .
םיניינע ןכות

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

דומע

3 תיצמת

6 הדובעה תווצו יוגיהה תדעו

8 קרפ 1 - אובמ
9 1.1 עקר
9 1.2 ןונכתה בחרמ
10 1.3 תויורשפאו תורטמ ב יליע רגנ רומיש
11 1.4 ןונכתה יכילהת
11 1.5 ש לוקי םי פע " מר י ו ןונכתה ת
13 1.6 ךירדמל דעיה ילהק

14 קרפ 2 - ינללוכ ןונכת תומר
15 2.1 תינכתה חטש חותינל תויחנה
15 2.1.1 רתא ינייפאמ חותינ ךילהת
16 2.1.2 הניחבה רוזא תולובג
16 2.1.3 םילקא
17 2.1.4 עקרק תתו עקרק
18 2.1.5 היגולורדיהו היפרגופוט
18 2.1.6 םוהת ימ
19 2.1.7 יטביה סוסיב
19 2.1.8 םייתביבס םיטביה
20 2.1.9 יחבל תרצוקמ ךרד רתאה ינותנ תנ
21 2.2 ןונכת תויחנה
21 2.2.1 ןונכתה תונורקע
21 2.2.2 עקרק ידועיי תסירפ
21 2.2.3 םיחותפ םיחטש תסירפ
23 2.2.4 םייליע םימ יפוגו םוגיא
23 2.2.5 הרדחה יחטש
23 2.2.6 הרדחהל היונפ תיסכת תרימש
24 2.2.7 יתביבס טביהב ןונכת תויחנה
24 2.2.8 יש םיכרדב םימ רומ
25 2.2.9 זוקינ
26 2.2.10 תוירוטוטטס תוינכתל תוארוה
28 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
28 2.3.1 א אמגוד ' - ריע ןונכת - ןיעידומ
31 2.3.2 ב אמגוד ' – תורדש ןופצב דלש תינכת
37 2.3.3 ג אמגוד ' – ןיעה שארב הנוכשל ריע ןינב תינכת
םיניינע ןכות


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמדומע
42 קרפ 3 - טרופמ ןונכת תומר
43 3.1 רתא ינותנ חותינ
45 3.2 טרופמ ןונכתל תויחנה
45 3.2.1 תויחנהה זוכיר
45 3.2.2 םייונב םימחתמ
46 3.2.3 הרדחהל היונפ תיסכת
46 3.2.4 חותפה חטשב םימ רמשנ ךיא
48 3.2.5 יליע רגנ רמשמ ןונכתב בולישל םיעצמאו םינקתמ
48 3.2.6 ב שומיש היחמצ
49 3.2.7 םיכרד
50 3.2.8 תורצחו םימחתמ זוקינ
50 3.2.9 םייונב םיחטשב רגנב לופיטל םיעצמא
53 3.2.10 סוסיב
53 3.2.11 יליע רגנ רומישל תויטרדנטס תוארוה
55 3.3 טרופמ ןונכת תואמגוד
55 3.3.1 הנוכש תמרב רגנ םושיי תמגוד
57 3.3.2 ליע רגנ רומיש ןונכת תמגוד ןנבמה םוחתב י
60 3.3.3 דדובה שרגמב רגנ רומיש תואמגוד
61 3.3.4 הכופה ראב ןונכת תואמגוד
62 3.3.5 סוסיב לש םינוכיסל תואמגוד
65 3.6.6 סוסיבל ןוכיס אלל הרדחה תמגוד

66 קרפ 4 - םיינייפוא םיטרפו תונורתפ
67 אובמ
68 4.1 נבמהו הנוכשה תמרב רגנ רומיש תונורתפ ן
71 4.2 תוכירבו םימ ירגאמ
76 4.3 תיסכת
76 4.3.1 םירידח םיחטשמל תואמגוד
79 4.3.2 היחמצב שומיש
81 4.3.3 גג תוניג
82 4.4 םישיבכ יפיטשתל הרדחה ינקתמ
84 4.5 תולעת
84 4.5.1 םימ תלבוהל תולעת
85 4.5.2 תוסיול תולעת
85 4.5.3 היהשהל תולעת
86 4.5.4 שע תלעת היהשהל ב , תוסיו , ןוניסו הרדחה
87 4.5.5 הרדחהל תולעת
87 4.5.6 פיר תונפודמ תולעת - פאר
88 4.5.7 תנפודמ הלעת J.K וש וא " ע
םיניינע ןכות


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


דומע
88 4.5.8 זוקינ תלעתב לפמ
89 4.6 תילילש אמגוד : םיחותפ םיחטשל םוקמב זוקינ תכרעמל קוליס
90 4.7 םיינברוא אל םירוזאב הרדחהו היהשה תואמגוד

91 קרפ 5 – םיוולנ םיטביה
92 5.1 הביבסה תוכיא ןונכת תויחנה
92 5.1.1 יליעה רגנה תוכיא גוויס
93 5.1.2 יליע רגנ דועיו תוכיאל עגונב םיקוחו תונקת
94 5.1.3 םישותי
94 5.2 זוקינ ינקתמל הקוזחת
95 5.3 ילכלכ לדומ
95 5.3.1 הרטמ
95 5.3.2 ילכלכה לדומה
96 5.3.3 יליע רגנ רומישל םיעצמא תויאדכ תקידב
97 5.3.4 יליע רגנ רומישמ האצותכ ףיקע ןוכסח בושיח תואמגוד
99 5.4 םיילמרופ םיטביה
99 5.4.1 עקר
99 5.4.2 ךשמהב םיירשפא םידעצל תוצלמה
99 5.4.3 םיפסונ םיילמרופ םיטביה

101 םיחפסנ
102 חפסנ 1 - היגולואיג , ה תתו עקרק עקרק
102 חפסנ 1.1 - רודיח רשוכ תלבט
103 חפסנ 1.2 – יברימ רגנ ימדקמ תלבט
105 חפסנ 1.3 – הרדחהל תופידע ירוזא
110 חפסנ 1.4 – תופמ

112 חפסנ 2 - םיעקשמ

116 חפסנ 3 – תונופטש ימ לוצינל םילעפמ

119 חפסנ 4 - יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש
119 חפסנ 4.1 - יליע רגנ בושיח תוטיש – םיחפנו איש תוקיפס
127 חפסנ 4.2 - רגנ תויומכ תכרעהל םילדומ
128 חפסנ 4.3 - רגנ ימדקמ תואלבט
132 חפסנ 4.4 - דדובה תיבה תדיחיב רגנה תויומכ בושיחל לדומ
134 חפסנ 4.5 - תויוצר הרזח תופוקת
135 חפסנ 4.6 - יוצרה רגואה בושיחל תויחנה – ףוחה רוזא

136 םיחנומ ןולימ

138 תורוקמ תמישר

ןונכתל ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו

8קרפ 1 : אובמ
1 . אובמ
ןונכתל ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו

9

1 . אובמ
1.1 עקר
תועדומ בחרמב יליעה רגנה רומישו לוהינב ךרוצל
ינוריעה , תויגולורדיהה ויתועפשה לש הבחר הייאר ךות
תויתביבסהו , םינשה תורשע תפוקתב םלועב החתפתה
תונורחאה .
וכרענ םירקחמ תויחנה ואצוהו הז אשונב תוצראב
תירבה , הילרטסוא , ונידמו ןפי הפוריאב תונוש ת , המגמב
םייונב םיחטשמ האצותכ יליעה רגנה ידספה תא םצמצל
לא םיעיגמה רגנה ימ תוכיא לע רומשל ליבקמבו םימוטאו
םוהתה ימ .
רגנה לוהינו ןונכתל םיללכ תוכרעמ וחתופ תאז תרגסמב ,
ןוגכ : Best Practice Management (BMP) הראב " ב ,
(SUD) Sustainable Urban Drainage הילגנאב ,
(WSUD) Water Sensitive Urban Design
דועו הילרטסואב , רב חותיפ לש תונורקע לע םיססובמה -
אמייק .
ץאומה רויעה תועפשה חותינב לארשיב לחוה ליבקמב ,
ףוחה רושימב רקיעב , רגנה תויומכ לע ותוכיאו יליעה
ו חותינב קאב םימה ןזאמ לע ויתוכלשה ו ףוחה רפיו .
םיאשונב םירקחמ לא ה לע וכרענ - ריעה רקחל זכרמה ידי
ןוינכטה לש רוזאהו ) רימש ירוא , םיפסונו ןומרכ ימענ ( ;
רד ' םיפסונו תואלקחל הטלוקפהמ ביתנ תינור ; רד ' ימר
רג ת םיפסונו תואלקחה דרשמב ףחסה רקחל הנחתהמ י
דועו . םימה תויומכ ןדבוא יבגל םינדמוא , האצותכ
מ םיינוריע םיחטשב יליעה רגנה תרבגה , םיענ ב םוחת
דואמ בחר , םישמשמה םימדקמב הבר תונוש בקע
רגנה בושיחל , וחתופש לע - תונוש תויושרו רקחמ יפוג ידי
םלועב . תאז םע דחי , וכרענש םירקחמה ללכמ תונקסמה
ןניה הכ דע :
ו ללכב יליעה רגנה יחפנ תא לידגמ רויעה םיסרוגה שי
םגש ולש אישה תוקיפס תא , וקינ תוכרעמ תובייחמה ז
תומיאתמ .
רגנה תרבגהמ האצותכ םוהתה ימל םימה ןדבוא
מ יפלא תורשע לש לדוג ירדסב הניה " לכל הנשל ק
מק " ינוריע ר , מ ינוילימ תורשע לש לדוג ירדסבו " ק
קא ללכל הנשל ו ףוחה רפיו , יופצה חותיפה בקע
תובורקה םינשב .
ןתינ , םינוש םיעצמאב , ו םיטושפ םקלח ש םניא
דחוימ תועקשה םיבייחמ תו , תועפשה תא םצמצל
רויעה , לע - תייהשה ידי יליעה רגנה , תריצא ו
תרדחהו ו .
עדיה תוחתפתה םע , אשונה תובישחב הרכההו , ולחה
טוריפ תומרב תויחנהו תוארוה ןיכהל ןונכתה תודסומ
תונוש , ןונכתה תא םדקל ןתרטמש " םימל שיגרה " , וא
" ןונכת יליע רגנ רמשמ " , הז ךירדמב רדגוהש יפכ .
רגסמב ידרשמ ןיב תווצ לעפ תאז ת ) םינפ , ןוכישו יוניב ,
ח תואלק , הביבסה תוכיאו תויתשת ( תויחנה שביגו
תוינידמ ; ןונכתה תונקת ןוכדעל לעופ םינפה דרשמ
רגנה ימ קוליסב תוקסועה היינבהו ; הדעו תיזוחמ זוחמ
ה זכרמ ו האיצ " תוינכתב םימל שיגר ןונכתל תויחנה
תויראתמו תוטרופמ " תודעוו וקמ תוימ ואיצוה תונוש
ןונכת תויחנה הז אשונל תורושקה . ןוכישהו יוניבה דרשמ
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ץולח יטקיורפ םדקמ
עבש ראבבו ןיעידומב .
לא םיכילהת רואל ה , ידרשמ ןיבה תווצה תטלחה יפ לעו ,
תנכהל תואלקחה דרשמו ןוכישהו יוניבה ידרשמ ולעפ
הז ךירדמ , הרטמב " ה תא טרפל חותיפו ןונכתל תויחנה
יליע רגנ ירמשמ , עדיה תא םיננכתמה רובע זכרל
ימ לש ןוכנ לוהינל תונושה תויורשפאהו שורדה יעוצקמה
אישה תוקיפס לש ןוסירו הייהשה הז ללכבו רגנה ."
ףסונב , םסרפתהל דיתע " שיגר ינוריע ןונכת םימל : ךמסמ
תוינידמ אמייק רב חותיפל " , רובע הנכהב אצמנ רשא
מ ע ןוכישהו יוניבה דרש " ימענו רימש ירוא ןוינכטה ירקוח י
ןומרכ .
1.2 ןונכתה בחרמ
ךילהתב הניחבה תונורתפה תבצהו יליעה רגנה רומישל
היצרגטניא תשרדנ תידממ בר לש םינוש םימרוג :
םינוש הביבס יגוס לש םייסיפ םינותנ ) עקרקו עלסמ ,
היפרגופוטו היגולופרומ , תוכרעמו םילקא
ולורדיה תויג .(
עקרק ידועיי תסירפ ) היוור הינב , תדומצ היינב
עקרק , םיחותפ םיחטש , הקוסעת יחטש , ויכו " ב ( ,
םינתשמה םייסיפ םינותנ עקר לע םיננכותמה
םוקמל םוקממ .
תומר טוריפו הבישח יבלשל תומאתומה תונוש
ןונכת םיירקיע - בא תינכת , דלשו ראתמ , תינכת
יוניבו ריע ןיינב , טרופמ ןונכת ירתיהלו םימחתמל
הינב .
רצות וניה ןונכת ינפב דמועה חטשב יליע רגנ ימ רומיש
םיביכרמ ינש לש :
ןותנ יעבט בצמ – םימשגה תוגלפתה – םתומכ
תודאתה ינותנו ןמז ינפ לע םתמצועו , ינותנ
עקרקה , תיעבטה תיסכתה , היפרגופוטה ,
תואצמיהו םירפיווקא הביבסב םירגאמ .
ה ןונכת ה שדח – תינכת חטשה לש חותיפה
םיפצורמהו םייונבה םיחטשמה תא תללוכה ,
יליע רגנ םימרותה ; פה םיחטשה םהיגוסל םיחות ,
יליע רגנ םירידחמו םיהשמה ; כרעמ ו ת םיכרדה
זוקינהו יוסיכהו תיתשה ירמוחו .
תעפשה יעבטה בצמה לע שדחה ןונכתה ו ימ רועיש לע
יליעה רגנה , רשא ורמשיי וא תינכתה םוחתב
התביבסב , נה ה בכרומ ת בקע רתויב תויארקאה לש
ו םימשגה עפומ ב יוביר לש םימרוגה לע םיעיפשמה
המירזה ןוסיר , ו התייהשה ינקתמל וא יחטשל התיינפה
ו הרדחה לע םהלש הטילקה תלוכי . ללוכ ןונכתה בחרמ
םיכומס םיחטש םג , םוחתל יליע רגנ םימרותה ןונכתה ,
1 . אובמ
ןונכתל ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו

10

םיטלוק םהו יליע רגנ םרוז םהילא רשא וא םוחתמ ותוא
ןונכתה .
ןפואב גיצהל ןתינ יתמכס ימרוג ןיב ןילמוגה ירשק תא
אבה ןפואב ןונכתה בחרמ :

ומכ בושיח תוי ןפואב עוציבל ןתינו בכרומ וניה יליעה רגנה
תואחסונ תועצמאב ינטשפ םימדקמו יריפמא םי נתונה םי
יללכ ןדמוא , היצלומיס לדומ תועצמאב ןיפוליחל וא
בכרומ , בשחוממ , םימשגה ימ תוגהנתה תא המדמה
תונוע ךרואל םינושה טקיורפה יקלחב רגנה תומירזו
תומכה תוגלפתהו עצוממ תא בשחמו תובר ףרוח
תרדחומה .
תופסונה יאוולה תועפשה ל ןנה יליעה רגנה רומיש
םיאבה םימוחתב :
ילכלכה – םידחוימ םיעצמאב תועקשה רגנ ימ רומישל
תוכלשהו תוירשפא ע לע תוכרעמו חטשה חותיפ תויול
זוקינה . ךורכ יליע רגנ רמשמ ןונכת לכ אל יכ שיגדהל שי
תועקשה תפסותב . הברדא - יליע רגנ רמשמ ןונכתל
תומגמ תריצעו םוהתה ימ תרשעהב תוילכלכ תומורת
םוהיזו החלמה . הלזוה ונה תוחפ אל יתועמשמ טביה
תירוזאה זוקינה תכרעמב תועקשהבו ףקיהב תירשפא ,
תכ ללכב יליעה רגנה תויומכ תתחפהמ האצו , תוקיפסו
דחוימב אישה .
ה ילועפת – הרדחה ינקתמ לש לועפתו הקזחא יכרצ ,
םוגיא יחטש , תא חיטבהל ידכ םירחאו ןוניג ירוזא
הניקתה םתלועפ , ןויקינ ללוכ הקוזחתו יתנוע ת .
ה יתביבס – םישיבכ לע םירצונה םימוהיז לש תועפשה ,
עת ינקתמו הינח ישרגמ םילולעהו םינוש תיתשתו הקוס
יליעה רגנה םע דחי םירדחומ תויהל , וא ןושארה םשגב
ללכב . ףסונב - תנכס םייליע םימ יפוגב םישותי תריגד
םידמוע דועו .
ה יטפשמ – האצותכ תומייק היינב תויוכזב העיגפ תעינמ
תיסכת תנטקהמ , תלדגה ווק י ו ןיינב / יוניש וא י דועי ,
יליבומ לש רבעמ תויוכז יליע רגנ , ינפ לע יליע רגנ לש וא
חטשה , םייטרפ םיחטש ןיב , םייטרפ םיחטש ןיב וא
םיירוביצל , תקוזחתו לועפתל תויולעו תוירחא תקולח
םיתב ידעו לע תינכת יביכרמו םינקתמ , תויושר
בקע תופצהמ האצותכ םיקזנל תוירחאו תוילפיצינומ
המודכו הרדחה תכרעמב תולקת .
ה ירוטוטטס – נה סחי יליע רגנ רומיש אשונב ןונכת תויח
תורחא תוארוהו תונקתל , הנכהב וא תומייק , קוחב
הינבהו ןונכתה , םיינוריע רזע יקוחב , תוביצנ תונקתב
םימה , תויצרא ראתמ תוינכתב ) מת ןוגכ " א 34 ב '
הנכהבש ( תורחא ראתמ תוינכתב , ינותנ תורידגמה
תיסכת , וק ו דועו הינב י , העפשה יריקסתל תויחנהב לע
וכו הביבסה ' .
1.3 יליע רגנ רמשמ ןונכת תורטמ
תוירקיעה תורטמה ןה יליע רגנ רמשמ ןונכת לש :
ה ימ תרשעהל יליע רגנ ןדבא תעינמ ת םוה , האצותכ
נבו חותיפמ י הי םימ ירידחמ םיחטש תנטקהמו .
ב תועקשהה תנטקה ינוריע זוקינ תוכרעמ תושדח תו ,
לע - ידי ןונכתל ןכתה תוקיפס תנטקה . תאז , ע ל - ידי
זקונמה ללוכה חפנה תנטקה , הרדחה תועצמאב
תנטקהו אישה תוקיפס לש ךרדב הייהשה תכראהו
זוכיר ינמז .
תומייק זוקינ תוכרעמ לע רתי סמוע תעינמ , לע - ידי
םוגיאל רגנה תייטה , הרדחהו רוזיפ .
כב וז תא וז תומילשמ ולא תורטמ ך תריצאל םיעצמאהש
יליע רגנ ותייהשהו תרדחה ךרוצל ו ג תנטקהל םימרו
זקונמה יליעה רגנה תוקיפס .


ןה יליע רגנ רומישב תופסונה תורטמה :
היקשה תיתנוע , םיירבדמ םירוזאב רקיעב , םיצעל
ו םינמֶ ילִב תורעי הנאווס .
יליע רגנ ימ םוהיז תעינמ , הרדחהל םינפומה , לע -
לעו םתורצוויה םוקמל ךומסב םתשיפת ידי - ידי
ירוזאמ רגנ תדרפה םימהזמ ם .
יפונה ןונכתב יליע רגנ בוליש , תונורתפ תרגסמב
תויתנועל םימאתומ .
םייגולוקא םיכרע רומיש – םילחנ יקיפאל המרזה ,
ףרוח תוילולש , םייליע םימ יפוג .

הרעה : םירוזא ןונכתל תויחנהב קסוע הז ךירדמ
תונכתיה לש הרוקה יבועל סנכנ וניאו םישדח םימחתמו
שמ ןונכתל תויחנהו םייונב םירוזאב יליע רגנ רמ .
יעבט בצמ
תינכתה ינותנ
תועפשה לדומ
יליע רגנ לע
רומיש רועיש
יליע רגנ
תועפשה
יאוול
1 . אובמ
ןונכתל ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו

11

1.4 ןונכתה יכילהת
םייק בצמ חותינ
םה םיירקיעה םירטמרפה :
היגולורדיהו היפרגופוט - עקרקה ינפ הנבמ ;
םיעופיש ; םייגולורדיה םינייפאמו זוקינ ינגא ;
םילחנו םיצורעב תוישפוח המירז תוכרעמ ; ווקמ י
םימ ; םימדקמו תואחסונ יפ לע רגנ ימדקמ
םילבוקמ , המיאתמה הטישה תריחב ךות .
ורדיה - ג י היגולוא – רוזא לש עקרקה תת הנבמ
ןונכתה , םיחודיק ינותנו םיכתח סיסב לע ; תכרעה
ורדיהה הנבמהו ךתחה - םייבחרמה םייגולואיג
ורדיהה תורידחה תרדגהו - םיחטשה לש תיגולואיג
התביבסבו תינכתה םוחתב ; ןויפא תיתשה ; םוקימ
םוהתה ימ סלפמ ; תודונת תויתנשו תויתנוע .
עקרק - התביבסבו תינכתה םוחתב עקרקה יגוס ;
עלסמ : גוס , ואיג - הימיכ ; הנבמו םקרמ ; היגולופרומ
– ףונ תודיחיל הקולח ; םימ תושרפו םיעופיש .
םשג - םשגה תונחת רוזאב ןהינותנו ; ינותנ תוכיא
םשגה ; תויתפוס םשג תויומכ ; תויתנש , בר
תויתנש ; תויתפוס םשג תומצוע , ל ינמזו תויורידת
םינוש זוכיר ; תונחתה ימדקמ .
םייק בצמב רגנ תכרעה - החסונב שומיש
רגנה חפנ תא תרשוקה ויתוקיפסו ינייפאמל ןגא
תווקיהה , תמצועו וחטש םשגה .
ןנכותמ בצמ חותינ
רגנ תכרעה ןנכותמה בצמב .
רגנה תוכיא תכרעה - יפ לע םימה תויוכיא ןוימ
יעה רגנה לש םינושה תורוקמה יל ולא דחוימבו
ירוזאמ םיאבה היישעת , תיתשת ינקתממ
ו הינח ישרגמו םישיבכמ .
י םינקתמ תעפשה י םיידוע - הדידבה םתעפשה
לש תרבטצמהו תשיפת םידדועמה םימרוגה ללכ
יליע רגנ תרדחהו – היהשה , םוגיא , הרדחה .
םירידח הלילס ירמוח , םיימחתמ הרדחה ינקתמ
םייתדוקנו דועו .
ו תופולח תאוושה םוכיס
יליע רגנ תויומכ לש יתאוושה חותינ תוכיאו ו תתל עיגמה
םינוש םיבצמב עקרקה :
םייק בצמ , ןונכת ינפל .
תוללוכ תוינונכת תופולח תאוושה , בוליש ינפל
םייפיצפס םינקתמ .
םייק בצמל סחיב תרחבנ הפולח תאוושה .
םינוש םינקתמ בוליש תועפשה תניחב , םייללכ
לע םייתדוקנו הפולחה תרחבנה , האוושהבו
םייק בצמל .
1.5 לע םילוקיש - ןונכת תומר יפ
לע - ןונכתה ךילהת יפוא יפ , ךירדמה קלוחמ שולשל
ןונכת תומר לש תוצובק – ינללוכ , טרופמ םיטרפו
םיינייפוא .
ןונכתה תומרב ינללוכה , קרפב תוראותמה 2 , בל
תעיבקב ונה תינונכתה היישעה יליע רגנ רומיש תוינידמ
ו תללוכ תמאתהב םתסירפו םייוצרה עקרקה ידועיי
ןונכתה בחרמב , םידעיה תגשהל םייתמרגורפה
םייבוציעהו . לש תללוכ הייאר תשרדנ ולא ןונכת תומרב
ורומישו רגנה תלבוה תכרעמ , ףסונ ינונכת ךבדנכ דדמכו
ל ףסונ תכרעה תאצקה תוליעי םיחותפה םיחטשה
ההובג הרדחה תלוכי ילעב םירחא םיחטשו .
תומר רתוי םילודג םיחטשל תוסחייתמ הלא ןונכת ,
ונייהד : תיצרא המרב , תיזוחמ , תירוזא , תינוריע ,
בא תוינכות תוללוכ ןהו תיתנוכשו , ראתמ , תוינכתו דלש
םיבחרנ םיחטשל תוטרופמ ריע ןינב .
יליעה רגנה רומיש דקמתמ םאתהב , תומרב תוינכותב
הלא , עקרק ישומיש תסירפבו יפרגואיגה חותינב .
רב ןונכתה תומ טרופמה , קרפב תוראותמה 3 , רבוע
שגדה , יליע רגנ רומישל רושקה לכב , ל תונורתפ ןתמ
םיימוקמ תריצאל םייטרקנוקו רגנה תיהשהו ו םיחטשב
םייתנוכשה םיחותפה , ןונכתה רתאל םיכומסה וא ,
רתאה םוחתב םינבמה ישרגמבו .
תוסחייתמ הלא ןונכת תומר , ללכ ךרדב , םינטק םיחטשל
רתוי , ונייהד : תיתנוכש המרב , תימחתמ , דעו תיננבמ
שרגמה תמרל / ריע ןינב תוינכת תוללוכ ןהו דדובה הנבמ
תויתדוקנ , הינב רתיהל תוינכתו יוניב יחפסנ . תוינכתב
ךרעמ לש טרופמ ןונכתב יליעה רגנה רומיש דקמתמ ולא
םיחותפה םיחטשה , היהשהל המירזה יכרד תייוותה ,
חנה ןתמו הרדחהו הריצא תוי , םינקתמל םיכתחו םיטרפ
םישרדנ םיעצמאו .
יינייפוא םיטרפו תונורתפ ם קרפב 4 - תואמגוד םיללוכ
יינייפוא תונורתפ לש תויטרקנוק ם , םייסדנה וא םיינונכת ,
רגנה תייהשהל , ותרדחהו ותלבוה .
ףצרה ןונכת ונה יליע רגנ רומישב ירקיע ביכרמ
ינויצטיברגה , שמו תוגגמ רגנה תורוקממ לחה םיחט
םימוטא , תורצחל ותמרזה יביתנ ךרד , םישרגמ , ךרואל
םיחטש ףצר לא ותיינפה רקיעבו םיכרדו םיליבש
םיחותפ , הרדחהב היהשהב יזכרמ דיקפת םהל רשא .
אבה ףדב יתמכס ןפואב גצומ ינויצטיברגה ףצרה .
הייהשה תעצבתמ בלש לכב , םיפדוע תמרזהו הרדחה
השילגב , שה לא ןוסיר יעצמא ךרד וא אבה בל .1 . אובמ
ןונכתל ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו

12


ינללוכה ןונכתה תומר
ותינ ח רתא ינותנ
םיעקשמ ינייפאמ , היגולורדיה , היפרגופוט , עקרק
תיצרא המרב עקרקה תתו , תימוקמו תירוזא ;
רגנ תרדחהל ותופידע תניחבמ רוזאה לש יללכ גוויס
תורחא רומיש יכרדו יליע ;
חטש יאתו זוקינ ינגא ןויפא , לע - םתמאתה יפ
יצאל הרדחהו הר ;
םייעבט םימ יפוגו תומייק זוקינ תוכרעמ
םייתוכאלמו ;
רגנ יטלוקו רגנ ימרות םיחטש רותיא , תוברל
םיכומס םיחטש תועפשה ;
יחכונ בצמב יעבט רגנ ירועיש לש תינושאר הכרעה .

ינללוכ ןונכת
רומישל תללוכ תוינידמ תעיבק , חותינ סיסב לע
רתאה ינותנ ;
י תעיבקו תונכתיה תניחב םייללכ רומיש ידע ;
הרדחהו הריצא ילוקישל עקרק ידועיי תמאתה ;
םילודג םייליע םימ יפוג םוקימ , םיינוריע םיקראפ ,
דכו םייעבור ;'
צש תסירפ " הרדחהו הריצא ירוזאכ םיפ ;
ותרדחהו רגנ תייהשהב תבשחתמ םיכרד תיוותה ;
תללוכ זוקינ תינכת , רגנ רומיש לע שגד םע ;
פא םייתומכ םידעי תעיבק רגנ רומישל םיירש ;
טרופמה ןונכתה תומרל תויחנה .טרופמה ןונכתה תומר
ותינ ח רתא ינותנ
םיימוקמ םימרוג לש ןוחבאו רותיא , ןוגכ : םיעופיש ,
םיצורע גרדמ , םימייק הקפהו רקחמ יחודיק ינותנ ,
םייעבט םיעקש , םירגאמו םייליע םימ יפוג ;
לש הרדחה ימדקמ ינותנ זוכיר חטשב עקרק
תינכתה , םישורד וא םימייק םיחודיק ינותנ
תיפיצפס ;
בושיח תואחסונל םימדקמ וא רגנ ימדקמ תריחב
רגוא ;
רתוי ההובג המרב תוינכתב תויחנה חותינ , רשקב
יוניבל , יליע רגנו תיסכת ;
םוחתב רומישל ןתינ אלש יליע רגנ ידעי חותינ
תינכתה .
טרופמ ןונכת
חתב רגנ רומישל ןונכת רתאה םו / םחתמה / שרגמה ;
םיירוביצ םיחטש תכרעמ לש תטרופמ הסירפ
םייליע רגנ ימ רומישב םדיקפת תרדגהו םיחותפ ;
יפונ בוציעו םיחותפ םיחטש לש טרופמ ןונכת
יליע רגנ רומישל סחייתמה ;
םייתדוקנ הרדחה ינקתמ בוליש ;
רגנ תרמשמ זוקינ תכרעמ יטרפ ןונכת ;
הנבמ יטרפ ןונכת , תועסימ , ח םיכמותה תוינ
רגנ רומישב ;
אצויה רגנה בושיח , דרומב לפוטיש .

לש יפדוע א
הרדחהל ינתינ
רצח
תיטרפ
הבישי תוניפ /
תפתושמ רצח
ינפ תוניג
תויתנוכש
יתנוכש קראפ יעבור קראפ
קראפ
ינוריע
זוקינה תכרעמ
יפדועל
י
תכרעמ
זוקינ
תירוזא
ינללוכ ונכת
טרופמ ונכת
ות תינוריעה תכרעמב רגנה לש זוכירה ינמז תלדגהו אישה תוקיפס תנטקה הניה הבושחה יאוולה תאצ .
ךשמהב תונותנ טרופמהו ינללוכה ןונכתה תומרב םיינויצטיברג םיפצר םושייל תואמגוד .
תוירקיעה תומישמה לש יתיצמת רואת תושרדנה ב הו רתאה חותינ יבלש ןונכת רמשמ יליע רגנ , לע - יפ יתש תומר ה ןונכת
ליעלד , ןלהל ןותנ :
1 . אובמ
ןונכתל ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו

13


1.6 ךירדמל דעיה ילהק
םיצעויו םיננכתמל דעוימ ךירדמה , ןונכתה יתווצב , תומרב
תונושה ןונכתה :
לכירדא : עקרק ידועיי תשירפ , םינבמ תחונת , יטרפ
תוכרעמו םיחותפה םיחטשה בוליש ןכו םינוש יוניב
כתב םיכרדהו זוקינה רגנה רומיש ןונ .
ףונ לכירדא : יטרפו םיחותפה םיחטשה תשירפ
םהלש הנבמהו תיסכתה , םיחטש לש טרופמ ןונכת
םיחותפ םיירוביצ .
תוכרעמ ןונכת זוקינה ןנכתמ הלבוהה , היהשהה
וגיאה ם , הרדחההו רוזיפה - תכרעהו רגנה רומישל
ה תכרעמ תנטקה זוקינ האצותכ ךכמ .
םיכרדה ןנכתמ : ש יטביה תעמטה רגנ רומי
וותהב י רעמ תי ך םיכרדה , ידועיי תשירפמ קלחכ
עקרקה ו םישיבכ זוקינ ןונכתב , תוכרדמ , יחטשמ
תוינח .
גולואיג ורדיהו - גולואיג : עלסמ יגוס , ירושימו םירבש
הקלחה . םיכמותה םייתדוקנ םייגולואיג םינבמ יוהיז
הרדחהב .


גולורדיה : תוילקיזיפ תונוכת רשוכו תובכשה לש
םוגיא .
סוסיבו עקרק ץעוי : סוסיב לע העפשה , םיצוליא
הרדחהל , הרדחה םירשפאמה תונורתפ .
ץעוי היגולוקאו הביבס תוכיא .
םייפיצפס םירקמב םייטנוולר םיפסונ םיצעוי .

יחנמ םימרוג םג ללוכ דעיה להק ם ילעבו ןונכת ירקבמו
םירחא ןיינע :
ו תויזוחמ תודעו תוימוקמו כתל היינבו ןונ ;
תוימוקמ תויתביבס תודיחי ;
הלשממ ידרשמ - םינפ , ןוכישו יוניב , תואלקח ,
הביבסה תוכיא , תוימואל תויתשת , תודיחיו ןוחטיב
ךמס הלש ם ;
הימדקאו רקחמ תודסומ ;
ןונכת יאשונב םייתלשממ אל םינוגרא ו הביבס ;
בחרה רוביצה , םיטנדוטס .
14
קרפ 2 : ינללוכ ןונכת תומר

2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.1 תינכותה חטש חותינל תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

15
2 . ינללוכ ןונכת תומר
2.1 תינכותה חטש חותינל תויחנה
2.1.1 רתא ינייפאמ חותינ ךילהת
םוהת ימ תרשעה תונכתיהל םייחרכה םימרוג השולש
יליע רגנ רומיש ידי לע :
הקיפסמ םשג תומכ .
תתו עקרק - םירידח עקרק .
םוהת ימ רגאמ םויק .


תרשי הלא אלל תורחא תורטמ רגנ ימ רומיש , ךות
זוקינה תוכרעמ לע הלקה .
ינייפאמ לש ינורקעה הניחבה ךילהת תא גיצהל ןתינ
ןונכתה רתא , ןלהל םייתמכסה םימישרתה תועצמאב .

רגנ רומיש תניחבמ רתא ינייפאמ חותינל ינורקע ךילהת תמכס
ם
י
נ
ו
ת
נ

ח
ו
ת
י
נ

ב
ל
ש

ז
ו
כ
י
ר

ב
ל
ש

ע
ד
י
מ
ה


עקר ינותנ זוכיר :
םילקא , התוביציו עקרק ,
היגולואיג , היגולורדיה
היפרגופוטה חותינ :
םילבקמו םימרות םיחטש ,
םיעופיש , םיצורע גרדמ
םידחוימ םיטביה :
רעמ תומייק זוקינ תוכ , ילעפמ
תונופטש ימ לוצינ , עקרק םוהיז
התביבסו תינכתה םוחת חותינ ,
זוקינ ינגאל הקולח / חטש יאוות
רועיש בושיח / תויומכ
יחכונה בצמב יליע רגנ
תטיש תריחב / תחסונ
יליע רגנ בושיח
תויוצר רגנ רומיש תוטישו תונכתיה .
תינכתב רגנה רומישל תוינידמ .
הל םתמאתה יפל חטש יאת גוריד היהש / הריצא / הרדחה .
רומישל םייתומכ םידעי .
תללוכה תינונכתה השיגב רגנה רומיש ילוקיש בוליש .
לע ןונכת תופולח תניחבל םינוירטירק - יליע רגנ רומיש ילוקיש יפ .
ם
י
י
ל
א
ו
ט
פ
ס
נ
ו
ק

ם
י
ר
צ
ו
ת
ם
י
י
נ
ו
נ
כ
ת
ו


2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.1 תינכותה חטש חותינל תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

16
2.1.2 הניחבה רוזא תולובג
םימוחת השולש ללוכ הניחבה רוזא :
תינכתה םוחת – לוחכה וקה ;
םרות רוזא – זה הלעמבש חטשה המיר , זקנתמה
תינכתה םוחת לא ;
טלוק רוזא – המירזה דרומבש חטשה , רשא
תינכתה רוזא זקנתמ ומוחתל .
םרותה רוזאה : םרותה רוזאה יבגל םישורדה םינותנה
תינכתה םוחת לא ונממ עיגמה יליעה רגנה תומכ םה
ותוכיאו . תניחבלו תוינידמ תעיבקל ושמשי הלא םינותנ
תואבה תוינונכתה תופולחה , רגנה אשונב :
תולובגל ץוחמ לא םרותה רוזאה ןמ רגנה תטסה
תינכתה , הילוש לא וא , לע וקוליס וא - תכרעמ ידי
המצע תינכתה לש זוקינה .
םרותה רוזאה ןמ רגנה רומיש , ןונכת תרגסמב
םימ רמשמ , ןוגכ : םייליע םימ יפוג , רוזיפ תודש
םיחותפ םיחטשב הרדחהו .
ליעל תופולחה יתש בוליש , אתהב רגנה תויומכל ם
ורוקמו .
טלוקה רוזאה : טלוקה רוזאה יבגל םישורדה םינותנה
זוקינה תונורתפ בולישל שרדנה עדימהמ קלח םה
המירזה דרומב םג רגנה רומישו . ושמשי הלא םינותנ
תואבה תוינונכתה תופולחה תניחבל :
תינכתה םוחתב רגנה ברימ רומישל תופידע , תויה
דבאי המוחתמ זקוניש רגנו לא המרזה בקע
לע דיבכיו םיה לאו תוירוזאה זוקינה תוכרעמ
ועית תוכרעמ ל תומייק .
טלוקה חטשה לא תינכתה םוחתמ רגנה תיינפה ,
םיאבה םיירשפאה םילוקישהמ :
• חטש תרגסמב רגנ רומיש תורשפא ןיא
ןונכתה .
• רומישל המורת , תאייחה וא המירז יצורע
םימייק םייעבט .
• תוכרעמו םינקתמ םויק חטשב רגנ רומישל
טלוקה , תפסונ הטילק תלוביק ילעב , ןוגכ :
םייליע םימ יפוגו הרדחהו רוזיפ תודש
םייתנש בר וא םייתנוע .
• ליעל תופולחה יתש בוליש , תויומכל םאתהב
תינכתה ןמ תויופצה יליעה רגנה .
ףסונב , יליע רגנ רומיש תכרעמ תמייק םהב םירקמ
המירזה דרומב טלוקה חטשב תידועיי :
רניכה לש תווקיהה ןגא חטש ללכ ת .
ימ לוצינל םילעפמ לא םיליבומה זוקינ ינגא
תונופטש , ןוגכ : השנמ ילחנ , םירחאו המקש םגא .
חפסנב תואבומ הלא תווקיה ינגא תופמ 3 ךשמהב .
2.1.3 םילקא
םשגה עפומ וניה יטנבלרה ירקיעה ןותנה – עצוממ
יתנש , תומצועו תוגלפתה . שמשמ הלא םינותנ ןויפאל םי
תינכתה רוזאב יליעה רגנה לאיצנטופ , םיעצוממ יפ לע
םייתנש . תינכתה רוזא לש םיעקשמה ינותנ חותינ
לולכי :
תויתנשה םשגה תויומכ , יווש םיווק תפמ תרזעב
םשג .
הנחת תריחב / תוגציימ םשג תונחת , רוזא רובע
ןונכתה .
םשגה תומצוע תוגלפתה חותינ , רובע
תויורבתסה / הרזח ינמז ךשמו םינוש .
לש תורידתל רגנה ןונכת רובע ןכתה תפוס תעיבק
ב םעפ - 10 , 5 , 1 , תורחאו םינש , לבוקמה יפ לע
רוזאב םיררושה םידחוימה םיאנתב שרדנכו
ןנכותמה .
תעצוממה תודאתהה בושיח , הנשה ישדוח יפל ,
ףונהו זוקינה ןונכתל .
םיעקשמ
ונכתל ימילקאה סלטאב אוצמל ןתינ םיעקשמ ינותנ ן
לארשיב יתביבסו יסיפ ) לת תטיסרבינוא תומר תאצוה
ביבא , 1994 .( יגולורואטמה תורשה ינותנבו .
ב םשג ימשר םילעופ ץראב - 75 תופוקת ךרואל תנחת
ןיבש 15 ל - 50 הנש . תויתנשה םשגה תויומכ חותינ
הנשה ישדוח יפל ןתוגלפתהו תועצוממה , סלטאב שגומ
ל - 38 תוימילקא תיפצת תונחת , מה םילקא ירוזא תוגציי
םינוש יפרגואיג . תגצומ תעצוממה תיתנשה תומכה
תואלבטבו םיעקשמ תפמב .
םשג תמצוע תומוקע , םשגה תנחתל תורידתו ךשמ
תגצומה - יגולורואטמה תורשה ןמ ןימזהל שי .
רחבי ןנכתמה , סלטאב תואלבטהו תופמה תועצמאב ,
ןונכתה רוזא תא תגציימה הנחתה תא .
חפסנב 2 שגומ תו , ימילקאה סלטאה ךותמ , תחא הפמ
תואלבט יתשו , םייטנוולרה םינותנה רקיע תא תוגיצמה
יליע רגנ תויומכ בושיחל , םינושה ץראה ירוזאב .
הפמ 11 : תעצוממ תיתנש םיעקשמ תומכ ) מ " מ .(
סמ הלבט ' 35 : םיעקשמ תומכ הגיצמ ) מ " מ (
תעצוממ תיתנשו תישדוח , ב - 6 םירוזא
םייפרגואיג : וחה תעוצר ף , ןופצו ףוחה רושימ
בגנה , הלפשה , רהה ירוזא ) םיהובגה םירהה ,
םיכומנה םירהה ( , הדוהי רבדמו ןורמוש חרזמ ,
ןדריה עקבו םיינופצה םיקמעה ) םיקמעה
םיינופצה , ןדריה עקב זכרמ , חלמה םי רוזא ,
הברעה .(
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.1 תינכותה חטש חותינל תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

17
סמ הלבט ' 37 : םשג תומצוע תוגלפתה חותינ
ורבתסהבו םינוש ןמז יכשמל תוילמיסקמ תוי
תונוש , רובע 12 דבלב תוגציימ תונחת . הדימב
מ תחא תא םאות וניא ןונכתה רוזאו - 12 תונחתה ,
תומצוע חותינל גולוטמילקב רזעיהל ךרוצ שי
םשגה ) . חפסנב תואלבט ואר ףוחה רוזא רובע 4 .(
תודאתה
תודאתהה ינותנ , םימה ינזאמ בושיחל םייטנבלרה
היהשהו הריגאל םינתינה , אוצמל ןתינ ב " רטשמ
לארשיב תודאתהה " , יגולורואטמה תורשה תאצוה ,
תיתנש תודאתה רטשמ לש תופמ ללוכה , יפל תופמו
םישדוחו תונוע .
2.1.4 עקרק תתו עקרק
םה יליע רגנ רומישל םייטנבלרה םיירקיעה םירטמרפה
הנוילעה עקרקה תבכש תורידחו הנבמ ) תורובח
עקרק ( , עקרקה תת תבכש ) יגולואיג ךתח ( יומכו תו
יעבטה בצמב יליעה רגנה .
רודיחה רשוכ תעיבק השעת עקרקה לשו עלסה לש
תולבוקמ תואלבט תרזעב , םומינימ יחווט ללוכ
עלסמהו עקרקה גוויס יפ לעו םומיסכמו , תועצמאב
רקס ןכו םימייק הדש יחודיקמ םינותנו תומיאתמ תופמ
ןונכתה רוזא תריקסו רתאב הדש . הניחבה יבלש
אבה םה םיירקיעה םי :
יגולואיגה הפמה לע ןונכתה רוזא רותיא ת
) יגולואיגה ןוכמה תאצוהב , הנס ידי לע הכרענ
וירבוחו ( , רודיחה רשוכ תעיבקו עלסה גוס יוהיז ,
לע - תולבוקמ תואלבט יפ ) חפסנ ואר 1.1 : תלבט
רודיח רשוכ , ירוניכו יקסנילד .( ירועיש תכרעה
רבדל םיחמומ ידי לע השעת לוחלחה .
ה הפמה תרתוכ חפסנב ואר תיגולואיג 1.4
ךשמהב .
תעיבקו םירפיווקא תפמ לע ןונכתה רוזא רותיא
עקרקה תתב רפיווקא לש ומויק .

יחכונה בצמב יליעה רגנה בושיח , עוציב ינפל
תינכתה , שמשת רשא רגנה תומכ תכרעהל דעוימ
בצמל סחיב תוינונכת תופולח תניחבל סוחי תמרכ
םייקה . השעי רגנה בושיח , ןפואב יללכ , םידעצה יפ לע
םיאבה :
עקרקה תורובח תפמ יבג לע ןונכתה רוזא רותא
תפמ יפל עקרק תרובח לכל רגנ םדקמ תמאתהו
לארשי לש תועקרקה תורובח ) ןד , י . זרו , צ .
1970 , ינקלווה ןוכמה , עקרק רומישל ףגאה .(
ידי לע השעת רגנה ימדקמ תעיבק :
• יברמ רגנ ימדקמ תלבט ) יתרג , 1988 .(
קה תאז הלבטב עקרקה תורובח לש םידו
תורובח תפמב םינומיסה תא םימאות
ליעל הניוצש עקרקה .
• םירחא רגנ ימדקמ :
נייפואה םקרמה תעיבק י תרובח לש
לע עקרקה - זרו ןד יפ , 1970 , שירמ וא ,
1973 , זדמויוקו ןד וא ' יקסי , 1979 .
פע רגנ םדקמ תמאתה " תואלבט י
םקרמה .
הכרעה איש תוקיפס לש , בלרה בושיחל תויטנ
זוקינה תכרעמ , לשו רגנ יחפנ , םייטנבלרה
הרדחה ירועישל , םייעבט םיחטשמ , לע - תופוס יפ
תונוש תויורבתסהל ןכת , תולבוקמ תוטיש רפסמב ,
ןוגכ : לדומ SCS רחא וא , ) חפסנ ואר 4 ןלהל .(
בושיח תילנויצרה החסונה ידי לע איש תוקיפס ,
לחת לדומ " ס , וש םיתמצו תודוקנ רובע לש םינ
תיפרגורדיהה תכרעמה , בחרמל הסינכב ללוכ
ונממ האיציבו ןונכתה .
ןדמוא רועיש / םירדוחה םימל סחיב רגנה ימ תומכ
יעבטה בצמב .

תויועמשמ יבגל תוכרעה םג לולכי רגנה תומכ בושיח
יליע רגנ תויומכו םיעיפשמ םיחטשמ יליע רגנ תלבק
םיטלוקה םיחטשל םירתונ .
ףסונב , רוכזל שי תרפומ הנוילעה עקרקה תבכש יכ
עקרק תאבהו יולימו הריפח תולועפ בקע יתוהמ ןפואב
תפסונ תינוציח . הנוילעה עקרקה לא תוסחייתהה
םאתהב תויהל הכירצ , עקרק תפסות תורשפא ללוכ
תויוצר תונוכת תלעב .
ליעל וראותש םידעצה , עקרקה תמאתה תניחבל
יליע רגנ רומישל , קמ ישנא ידי לע ועצבתי עוצ םימוחתב
יטנוולרה םי : היגולואיג תיסדנה , ואיג - היגולורדיה , זוקינ
- תודסומב םינימז עקרק ינותנב שומיש ושעי רשא
עדימ ירגאמ םימייקמה תויושרו , ןוגכ : יגולואיגה ןוכמה
ואיגה ןוכמהו - יזיפ , דרשמב אצמנה יקלח םיחודיק רגאמ
ןוכישה לע םייפיצפס םירקס ןכו ןונכתה רתא , ש י ועצוב
םינותנ תמלשה ךרוצל דחוימב .
ףיעסב תויקלח תואמגוד ואר 2.3 ךשמהב .
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.1 תינכותה חטש חותינל תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

18
2.1.5 היגולורדיהו היפרגופוט
הינייפאמו תינכותה חטש לש היפרגופוטה
דועיי תסירפל סיסב ווהי םייגולורדיהה י עקרקה
םיחותפה םיחטשהו , םינקתמ בולישו זוקינה תכרעמ
הרדחהו םוגיאל , קלדכ ןמ :
נקב תיפרגופוט הפמ סיסב לע " םיאתמ מ , יפ לע
תינכתה ףקיהו תמר – תשרה חתונת
תיפרגורדיהה , המירזה ינווכ ללוכ , עופיש י ה
היביתנו .
םייעבט תווקיה ינגא תתל קלוחי ןונכתה בחרמ .
גולואיגו יגולודפ ןוימ עצובי י תינכתה םוחת לש
םינוש םימייק עקרק ישומישו – תורשפא / רסוח
רשפא ו הייהשהל תו / םוקמב הרדחהל וא .
לש ינושאר גוויס ךרעיי הלא םינותנ סיסב לע
םירוזאה , דחא לכ יבגל תפדעומה תוינידמה יפ לע
םהמ :
• הרדחהו רוזיפ ירתא לש םוקימו הרדגה
ןונכתה בחרמ םוחתב םיפדעומ םייזכרמ .
• םייזכרמ הריגא ירתא לש םוקימו הרדגה
םייתנוע , םיעובק וא , בחרמ םוחתב ןונכתה .

2.1.6 םוהת ימ
םוהת ימ סלפמ
תרדחה תונכתיה תניחב ךרוצל שרדנה ירקיעה ןותנה
ייגולואיג םיאנתו םוהת ימ תואצמיה ונה יליע רגנ ם
םימיאתמ .
תעינמל תשרדנ םוהתה ימ סלפמ הבוג לש הניחב
תיתדוקנ תיביסמ הרדחהב הפצה . הרקמב הפולחה
רוזיפ תועצמאב םימה לש הרדחה איה הזכ לוחלחו
יטיא , רגנ רומיש לש םירחא םינפואל םימב שומיש וא
זוקינ תוקיפס תנטקהו .
רשקהב תובישח שי דחוימב הובג םוהת ימ סלפמל
גוסמ הרדחה ינקתמ ןונכתל " הכופה ראב " תודשו
רוזיפ . יתדוקנ ןפואב ונחבי ולא םירקמ .
עבקיי תינכותה רוזאב םוהתה ימ סלפמ , ךרוצל
מב תינושאר תואצמתה יראתמה ןונכתה תרגס , יפ לע
םוהת ימ יסלפמ תופמ , לע ונכוהש - תורישה ידי
ףוחה ןגא רובע יגולורדיהה ) ןופצב הנימינבמ , דע
םורדב םערבג ( ויתסל 2001 , רתוי תונכדועמ וא , יפ לע
יינעה ן . ןכ ומכ , םיבאוש םיחודיק ינותנב שומיש השעיי
תינכותה תביבסב רקחמ יחודיק וא .
סלפמ תפמ תרתוכ םוהת ימ י , חפסנ ואר 1.4 ךשמהב .
ףסונב , ימ לש םייתדוקנ םירגאמ ןובשחב תחקל שי
הובג סלפמב םינועש םוהת , השעת םמויק תקידב רשא
עקרקה ץעויו גולואיגה ידי לע .

םוהתה ימ תוכיא
לע רקיעב תנייפואמ םוהתה ימ תוכיא - תומר ידי
םידירולכה ) תוחילמ ( תוקנחהו ) תואלקחמ םימוהיז
מישו םיישונא םישו .( םג העיפוה תונורחאה םינשב
םירמוחו תודבכ תוכתמ לש םייתיישעת םימוהיז תייעב
ןד רוזאב רקיעב םירחא . אשונב םימה תוביצנ תוינידמ
תללוכ הז :
םיחילמ םימ תלפתה , ןהו םיריפש םימל רוקמכ ןה
החלמהה תוטשפתה תעינמל .
תוקנח תאצוהל תוראב בויט , רקיעב , םימהזמ םגו
א םירח , תעינמל ןהו םיריפש םימל רוקמכ ןה
םוהיזה תוטשפתה .
רגנ ימ תרדחה , תיסחי םייקנה , תאז תוינידמב תכמות ,
ו םיחולמ םוהתה ימ רשאכ םג / םימהוזמ וא , אל ךכיפלו
םוהתה ימ תוכיא לש קימעמ חותינ שרדי חרכהב ,
יליע רגנ רומיש ךרוצל .
לע ונכוה םוהתה ימב םידירולכ יזוכיר תופמ - י תורשה יד
ףוחה ןגאל יגולורדיהה , ויתסל 2001 לע תועיבצמו
חרזמל ברעמ ןוויכמ הענה החלמה , קלחב רקיעב
ףוחה ןגא לש ימורדה , המורד ןד שוגמ .
ןיבל םיה ימ תרידח רוזא ןיב דירפמה יניבה ןפה
ףוחה תעוצרב םיקותמה םימה רפיווקא , אוה ףא ןמוסמ
נה תופמב " רפסמ ןיב לש קחרמב רבועו ל רטמ תואמ
כל דעו - 2 ק " םימה וקל חרזממ מ .
וא יניבה ןפל תיברעמ אצמנ תינכתה חטשו הרקמב םג
ול ךומסב , הרדחהה תויאדכ תעגפנ אל , ענמת רשא ,
תיתדוקנ , םיה ןמ םיחולמה םימה תרידח תא .
רומאכ , הרדחה ידי לע רגנ רומיש לש המורתה םא םג
תלבגומ הניה םוהתה ימל , תויולעב ןוכסח גשומ
זוקינה תוכרעמ , תאז הרדחהמ האצותכ .

ץראה יפוח ךרואל יניבה ןפה לש יטמיכס ךתח ןלהל :
יה ינפ
יחולמ ימ
תופיפצ 1.030
מ יחולמ י
תופיפצ 1.00
H
H1
H2
רוקמ : רסכלפ 1992
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.1 תינכותה חטש חותינל תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

19
2.1.7 יטביה סיב סו
כ ילל
םה עקרקה לש תיעבטה תוביטרה תלוכתב םייוניש
בושח םרוג ירקיע םיתעלו םינבמ תוביציב , םישיבכ ,
תונורדמו ךמת תוריק .
םיאבה םייסדנהה םיטנמלאה לכו םינבמל תודוסי ןונכת
םייופצה םייונישב בשחתהל בייח עקרקה םע עגמב
תוביטרה תלוכתב . םייוניש הלא םרגיהל םילוכי לע - ידי
וא עקרקה ךותל םימ תרידח לע - ידי ימ סלפמב םייוניש
םוהתה . ךכיפל תובייח יליעה רגנב לופיטה תוטיש
ל ו יוניבה תוינכותב בשחתה ה םיידיתעה חותיפ , לכב
ןונכתה תומר .
םיחנמ םיווק חותינל רוזא היגולואיג ןונכתה
היגולורדיהו .
הרעה : ףיעס ואר 2.1.4 " : עקרקה תתו עקרק " חפסנו ליעל
1 " : היגולואיג , עקרקה תתו עקרק " ןלהל .
לש יגולואיגה ךתחה קדבנ תינכותה חטש חותינ בלשב
רתאה . ה תונוכת ה םיביכרמה עקרקה יגוס לש תויסדנה
ךתחה תא בייח תו דגומ תויהל תור ועבקיש םיקמועל דע
ע םייטנוולרכ " מ תוחפ אלו עקרקה סדנהמ י – 40 דע
50 מ ' . ע ףותישב תושעיהל תבייח הדובעה גולואיג ם
סדנה ןלהל םינותנל ראשה ןיב סחייתהלו י ) םקלחש
ליעל םוהתה ימ ףיעסב ורכזוה .(
ינותנ בקע םייופצ םייונישו םוהתה ימ סלפמ
םיידיתע הרדחה וא הביאש רטשמ , םע ףותישב
ג י וא - גולורדיה .
יוהיז ה םהב םירוזא םימייק םימ לש םיקפוא
םינועש , וא ש םיקפוא חתפתהל םילולע הלאכ ,
ע בק יליעה רגנה תרדחה , עקרק תושדעל לעמ
תומוטא .
יאנתב עקרקה לש תויסדנהה תונוכתה תעיבק
תיעבט תוביטר הו תונוכתב םייוניש הלא בקע
תוביטרה תלוכתב םייופצה םייונישה , והוזש יפכ
תיגולואיגה הריקחב .
עקרקה תושיגר יפ לע םירוזאל חטשה תקולח
ורדיהה םייונישל - םייגולואיג םייופצה , והוזש יפכ
הריקחב ) תונורדמ תוביצי ללוכ .(
םייתיעבכ םירכומה םירוזא רפסמ םירכזומ ןלהל
תוביצי תניחבמ , רגנה תרדחהל רשקהב .
שמש תיב ריעה רוזא תא איבהל ןתינ תטלוב אמגודכ
הל ביבסו הנממ םיקלחבש , היקס תרוצת הצופנ
תיראוחה , לש תויעבבו םימל התושיגרב תרכומה
ורדמ תוביצי תונ . םע בולישב ןוכישהו יוניבה דרשמ
ןוינכטה , יופימ וללכש םיבחרנ םירקס רוזאב עציב
יגולואיג , חודיק י ויסינ ן הדבעמ תוקידבו . תונורדמ ורתוא
תעיבקל םינוירטירק ועצוהו תומודק תושילג ולח םהב
ןתושדחתה עונמל ןתינ םהב םיביצי םיעופיש . תוציפנה
תושילגל דעומ רמוח לש , בולישב הכומנה ותורידח םע
– רגנ רומישל םיאנתה תא ביתכהל םילוכי .
תפצ ריעה לש םימיוסמ םיקלחב תורכומ תומוד תויעב
תויסדנה תוקידבו םייגולואיג םירקס םיכרענ םהב ףאו ,
רומישב םילוקישה לע תיתוהמ עיפשהל ידכ םהב שיש
הרדחהה ירוזא םוקימו רגנ .
יליעה רגנב לופיטל תוצלמה – בשחתהב תוינכותב
חותיפהו הינבה
הרעה : תא ףתשל שי תוצלמהה תעיבק ךילהתב
בה סדנהמ י סוס , גולורדיהו חותיפה ילכירדא .
תוטיש תעפשה תקידב םוקימו רגנה לש הרדחהה
תונורדמ תוביצי לע יליעה הקלחה יחטשו .
הרדחהה תודוקנ ןיב םיילמינימ םיקחרמ תעיבק
םינבמהו , םירקסה יאצממ לש היצקנופכ
גה םייגולואי ורדיההו - ייגולואיג ם , הינבה גוס לש
תוטישו וסיבה ס תויופצה .
חותיפה יסלפמ ןיב תידדהה העפשהה חותינ ,
תוטישו רפעה תודובע תוינכות ה רגנב לופיט
יליעה .
2.1.8 םייתביבס םיטביה
עקרק ימוהיז
ייתיישעת רבע ישומיש בקע ונכתיי עקרק ימוהיז ם ,
םייאבצ , תלוספ ירתא , ירחא וא ם - הכיפשל ומרג רשא
םילקימיכ לש תרקובמ יתלב , ינפ לע םינמשו םיקלד
עקרקה . היוצר הניא רגנ תרדחה יכ רורב הזכ הרקמב .
תאז םע דחי , הביבסה תוכיאל דרשמה תוינידמ יפ לע ,
דושחה רוזאל תירוטוטטס תינכת רתות יכ ריבס אל
םהוזמכ , תינכת ןכותו עקרק ימוהיז רקס ךרעיש ילבמ
םוקיש .
םימהוזמ םירוזא ןמסל שי רתאה ינותנ חותינ תרגסמב ,
םוקישל םידעוימ םה רשאכ םג , םניאש םיחטשכ
םימיאתמ , ללכ ךרדב , יליעה רגנה ךכיפלו הרדחהל
םיאתמ לופיט רוזאל קלוסי םהב רצונה .
רומישל םירוזא
מת הז ללכבו רומישל םירוזא " א 8 : עבט תורומש
מתו " א 22 : רועיי - כ ךרדב םימיאתמ הרדחהל לל ,
תיעבטה תיסכתהש החנהב , ייחמצה ללוכ ה
היפרגופוטהו , ךכב םיכמות . ונמוסי הלא םירוזא
םיחותפה םיחטשה ךרעמ ןונכתב בולישל םיפדעומכ
הייהשה ירוזאכו , הרדחהו הריצא - תרבעהש יאנתב
םידעוימה םיכרעב עגפת אל םכרד ףסונ יליע רגנ
רומישל .
ישומישב תולתכ רגנה תוכיא גווס םייונבה ם , ףיעס ואר
5.1 ךשמהב .
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.2 ןונכת תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

20
2.1.9 רתאה ינותנ תניחבל תרצוקמ ךרד
ימ לשו עקרק תתו עקרק תורידח לש בלושמ חותינ
םוהתה , מת תרגסמב השענ " א 34 ) םיכפש ( , ךרוצל
תיגולורדיה תושיגר תומר תרדגה , לש רשקהב
םיחלוקב היקשה רוסיא וא תורשפא . םירוזאה גוויס
בתה הז ךרוצל הנידמב רפיווקא רדעה וא םויק לע סס
לא םירדחומה םימה תעגה דע ןמזה ךשמ תכרעה לעו
םוהתה ימ .
תפמ הרדחהל תופידעה ינושאר עדימ תתל הלוכי
רגנה רומישל ותמאתה תניחבמ רתא תכרעה ךרוצל
יליעה . םיכפשה תרידחל םישיגרה םירוזאש ןוויכמ תאז
תמה הלא םג םה םוהת ימל יליע רגנ תרדחהל םימיא .
יפ לע תינכתה רוזא לש ינושאר גוויס תרשפאמ הפמה
הרדחהל תופידע תומר עברא :
ההובג תופידע - תועקשהלו ינונכת ץמאמל הקדצה
יליע רגנ תרדחהב .
תינוניב תופידע - היוצר הרדחה .הכומנ תופידע - תירשפא הרדחה , ןוחבל יאדכ ךא
לש תופולח ימוקמ לוצינו הייהשה .
הרדחה תורשפא ןיא - םייפולח םישומיש רותיא
יליעה רגנל .
חטש םוקימל היצקידניא וניה תרצוקמה הניחבה רצות
נה גוויסה יפ לע ןונכתה " ל , תינכותה חטש תקולח וא
םיאתל , הרדחהל םתמאתה יפ לע . הווהת וז הקולח
עקרקה ידועיי תסירפ ןונכתב םילוקישה דחא .
אמגוד תינללוכ המרב תינכות חטש חותינל , ףיעס ואר
2.3 ךשמהב .
הרדחהל תופידע תופמ , חפסנ ואר 1.3 ךשמהב .
י ןניה הרדחהל תופידעה תופמ יכ שגדו
דבלב תויביטקידניא , תינושאר תואצמתה ךרוצל .
לע רתאה ינותנ לש ינטרפ חותינ שרדנ הרקמ לכב
םימיאתמ עוצקמ ילעב ידי .
אב םיגדמ ןלהל םישרתה םילוקישה תא יתמכס ןפו
רתאה ינותנ חותינב םיירקיעה .

רתא ינייפאמ חותינב םיירקיע םילוקיש

ותינו םינותנה זוכיר םח
תורידח
?
יאצמ
םיעקשמ
רפיווקאו
?
אל
ונכת הרדחה ן
ףצרה יחטשב
ינויצטיברגה
ינויצטיברג ףצרב םיפדוע תרבעה ןונכת
םיחותפ םיחטש לש
זוקינה תכרעמל םיפדוע קוליס ןונכת
ןכ
םינוכיס
הביבסל /
סוסיבל
?
ןכ
אל אל
ןכ
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.2 ןונכת תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

21
2.2 ןונכת תויחנה
2.2.1 ןונכתה תונורקע
יליע רגנ ימ תרדחה רועיש לע יוניבהו חותיפה תעפשה
עקרקה תתל תילילש הניה , םיחטשה םוצמצ בקע
םימוטא םיחטשמב םתפלחהו םיחותפה - םינבמ ,
םישיבכ , רגמ ןוזיאה תרפה בקע ןכו דועו הינח יש
היפרגופוטה ןמ בכרומה יעבטה , הבכשב עקרקה
הנוילעה , ייחמצה ה תיעבטה זוקינה תכרעמו .
תילילש העפשה רעזמל ןתינ םהב םיירקיעה םיעצמאה
תאז , ינללוכה ןונכתה תמרב , םניה :
דועיי תסירפ י עקרקה לכשומ ןפואב , םקממה
דועיי רשפאה תדימב י טלוק עקרק רגנ י , ןוגכ
םיחותפ םיחטש , םיפדעומ םירוזאב , ירק :
הרדחה רשוכ ילעבו םיכומנ םיחטשב .
היונפ תיסכת תרימש ) םינושה עקרקה ידועיב ( –
תיעקרק תתו תיליע ) םיפתרמ ( הרדחהל תיברמ ,
הינבה הבוגו תופיפצ לש ילמיטפוא בוליש ךות ,
םיכרד תיוותהו הינחה תונורתפ .
םינקתמו םיעצמא בוליש של יליע רגנ רומי , לכב
ןונכתה תומר , םייליע םימ יפוג םוקיממ לחה ,
םיעובק וא םייתנוע , םהיגוסל םיחותפה םיחטשב ,
הלכו םייעבט םיקיפא לש טשפ ירוזא תוברל
ינקתמ בולישל תוטרופמ תוינכותל תוארוהב
םיחטשממ רגנו םיבזרמ ימל םייתדוקנ הרדחה .
2.2.2 עקרק ידועיי תסירפ
בנ םינוש עקרק ידועיי תרדחהל םתמאתה תמרב םילד
רגנ , הרדחהל היונפה תיסכתה רועיש יפ לע רקיעב
םהמ דחא לכב , רמולכ : םינבמ הסוכמ וניאש חטשה ,
הינב יווקמ םיגרוחה םייעקרק תת םיפתרמ , םיכרד ,
םינובמ תיתשתו תורש יחטש , רצחו הינח יחטש
דועו םימיטא םירמוחב םיפצורמ .
ןמ עפשומ היונפה תיסכתה רועיש םירטמרפה
םיאבה םיירקיעה : הינבה יזוחא ) תורש יחטש ללוכ ( ;
הינבה הבוג ; הינח יכרצו ןקת ; הינחה תונורתפ –
תיליע / תיעקרק תת ; תדימו הינחה תיתש גוס
התורידח .
גווסל ןתינ הלא םירטמרפ חותינ ידי לע , ינורקע ןפואב ,
הרדחהל היונפה תיסכתה רועיש תא , גוס לכב היופצה
עקרק ידועיי . ןונכת יאנת יכ ןובשחב תחקל שי
רועיש לע םיעיפשמ יפונהו ילכירדאה בוציעהו םייפיצפס
לעופב לבקתמה תיסכתה . בוציעהו ןונכתה םצע יכ ףא
ןונכתה תומרב יוטיב ידיל אב הלא םירטמרפ לש
טרופמה , ואובי ותנווכהו טרופמה ןונכתל תויחנהש ירה
תוינללוכה תומרב ןונכתה תוארוהב .
הבישח יתכרעמ ת - תינונכת הסיפת , םימ תרמשמ ,
תבייחמ תשדוחמ תוננובתה תאצקה תוינידמ לע
םיחותפה םיחטשה , םויכ הגוהנ איהש יפכ . ןונכת
וז הייארב , תכורא הבישחמ קלחכ םימ ילוקישב בשחתי
חווט , םימה תורוקמ תא רמשל ךרוצב הריכמה
םייעבטה , לעה - תתהו םייעקרק - ךרוצבו דחאכ םייעקרק
ענמיהל םמוהיזמ .
םיחותפה םיחטשה , םהל תדעוימה תיסכתהו םלדוג ,
רגנ ימ רמשמ ןונכתב םייטירק םינתשמ םיווהמ . תאז
םהלש ההובגה ןויקינה תגרד לשב , ןיב קתנל םתלוכי
םימוטאה םיחטשה , םימהזמ ןנסל , תומירזה תא טאהל ,
בחרנו ףיצר חטשב םרידחהלו םימה תא ףוסאל . ךא
ןונכתה ךרעמב םדיקפת תיסכת םתויהב הצמתמ וניא
םימה תרדחהו לופיטל היונפ , בלשל םתלוכיב אלא
עבט יכרע , תועדומ תריציו םימ רוזחימל םיעצמא
עבטה יבאשמו ףונ יכרעל תיתרבח .
יליע רגנ ילוקיש יפ לע עקרק ידועיי תסירפל אמגוד , ואר
ףיעס 2.3 ךשמהב .
2.2.3 םיחותפ םיחטש תסירפ
הרעה : םיחותפה םיחטשה לש לבוקמה חונימב תורזענ תויחנהה
ב םירדגומ םהש יפכ ' רוביצ יכרצל עקרק יחטש תאצקהל ךירדת
צש אשונב " םיפ ' וכישהו יוניבה ידרשמ לש ן , םינפה , ךוניחהו רצואה .
תכמותה םיחותפ םיחטש תסירפל תויחנהה ירקיע ןלהל
יליע רגנ רומישב :
םיחותפה םיחטשה רועיש יכ חיטבהל שי
םיגפוסה , יונבה חטשה ללכמ , הטילקל םאתוי
תויופצה רגנה תומצועו תויומכ לש תילמיטפוא .
הליעי םימ תרדחה חיטבת הבידנ האצקה ,
תוילמיסקמה תוקיפסה תתחפה תלוכי לוצינו
ייחמצה לש תיעבטה ןוניסה ה .
םיחותפה םיחטשה תא דעייל שי , םינפה
םייתנוכש , םיינוריעהו םייעבורה םיקראפה ,
הטילקה תא ללוכה יתילכת בר דוקפיתל / הריגא /
הייהשה / םימה לש הרדחה , םידוקפתה רתי ןיב
חטשה לש . תאז , ואצמנ ולא םיחטשו הדימב
אמה תניחבמ ךכל םימיאתמ םייגולואיגה םינייפ ,
לדוגהו םוקימה , םישומישה תא רותסל ילבמ תאזו
םייתמרגורפה / םיחטש םתוא לש םייביטמרונ .
קראפה תאו ינוריעה קראפה תא םקמל שי
תיגולורדיהה תכרעמה תונוכתל םאתהב יעבורה
תמייקה תיעבטה . הרדחה תלוכי ילעב םירוזאה
תויב םימיאתמה םה םימהוזמ םניאשו ההובג ר
םיקראפה םוקימל , םיחותפה םיחטשה וא
מ םילודגה םייעבטה - 50 םנוד . תאז , םצמצל ידכ
חותיפה לש תילילשה העפשהה תא םומינימל
םימה תורוקמ לע ינוריעה .
קורי ץיח חטש םקמל וא תוצקהל שי , חטש וא
חותפ , ינוריעה קראפהמ קלח הווהמה , וא יעבורה
יתנוכשה , יונבה םחתמה דרומב , הדימב םייקו
הלעמהמ םיפדוע םימ לש רוהיטו הטילקב ךרוצה
יעוריאמ םיפדוע םימ וא ם םיגירח .
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.2 ןונכת תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

22
דרומב חותפה חטשב שומישה , כרוצל י וא הפצה
הייהשה ינגאב הייהשה , תטילק ךילהת לע לקמ
לש ינושאר ןוניסו תוקיפסה תטאה ידי לע םימה
םיפחרמ םיקיקלחמ םימה .
רז יאוות לש לכשומ לוצינ לוקשל שי םוקמהמ המי
תריצי ךרוצל ךומנל הובגה ' קורי היצטיברג ףצר '
םינפה םיקוריה םיחותפה םיחטשה ןיב - םייתנוכש
יעבורה וא ינוריעה קראפה ןיבל םניב ףאו . ךכ
םימה יפדוע תלבוה רשפאתת , ףיצר ןפואב , לע
םיקורי םיחטש ינפ , צש תרוצב אצומל דע " לודג פ
רתוי . ןיעכ םג שמשל לוכי הזכ ףצר Greenway ,
תינוריעה תכרעמה ךותב בלושמה .
םייתנוכש םיקראפ סורפל שי , םינפ קחשמ תוניג
תויתנוכש , ו תוחותפ תובחר / תוקורי תועוצר וא ,
וווהיו םיפיצר םימוטא םיחטשמ ןיב וקתניש ןפואב
רגנה ימל טלוק םרוג , המירז תא בכעמה םרוג
ינושאר ןוניס התוא ןנסמו .
חטשה לש יבחרמה לאיצנטופה תא לצנל שי
תוכירבו םינגא תכרעמ תעמטהל חותפה
םימהזמב תולפטמה , םימה תא תורידחמו .יעבט ץורע תברקב יוצמ קראפה םאב - לוקשל שי
הז ץורעל םימה יפדוע תלבוה תורשפא תא ,
תוכיא תא תרפשמ וא תמאות םתוכיאש יאנתב
םימה ץורעב . םה םיעירכמה םינתשמה
היפרגופוטה , תריבצל תוריבסהו יודיא ילוקיש
הלבוהה ידכ ךות םימהזמ .
צש לכ רובע רידגת תינכותה " ודיקפת תא פ
םימה רומיש ךרעמב : הביבסהמ רגנ ימ טלוק ;
םירחא םינקתממ םימ יפדוע טלוק ; רגנ ימל אצומ
דועו םישיבכמ םיווקנה - רתאה יאנתל םאתהב .
כתה תורחאה תוכרעמה לכש חיטבת תינ -
חותיפו רפע תודובע תוכרעמ , םיכרדה תדמעה
הקוריה תכרעמה ךותל םזוקינו , וכמתי הלא לכ
ךות לא תימוקמה המרהמ רגנה ימ תמרזהב
צשה גרדמה " יפ .
צשה לדוג תעיבק " בשחתהב קר אל השעת פ
תכרעמב ודיקפתב " הקוריה " , םאתהב םג אלא
לו םייופצה רגנה יחפנל טולקל עקרקה תלוכי
םתוא , םימה תיהשה תא רשפאמה ןפואב
דבלב יתדוקנ ןקתהב אלש םתרדחהו ; ילבמ תאזו
ןפואב וב םילולכה םיירקיעה םישומישב עוגפל
ףטוש , רוביצה תא ןכסיש ןפואב וא .
דרומל הלעמהמ םימ רומיש
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.2 ןונכת תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

23
םיחותפ םיחטש ףקיה
שרדנה םיחותפה םיחטשה לש יביטמרונה ףקיהה
רדגומ , ראשה ןיב , ב " ירדת עקרק תאצקהל ןונכת ך
כרוצל י רוביצ " . רפסמ יפל תוסכמ עבוק ךירדתה
ינוריע קראפל חותפה חטשה גוס וא םיבשותה , יעבור
קחשמ תוניגל ןכו יתנוכשו , יכלוה יריצו הבישי תוניפ
לגר .
םומינימ תוסכמכ תורדגומ םיחטשה תוסכמ . תאצקה
רתוי םילודג םיחותפ םיחטש ירועיש , םג תכמות
נה תרדחהב יליעה רג .
לש םייברימ םיעופיש םג רידגמ ךירדתה 20% לשו
30% חותפה חטשה גוס יפל . םנה הלא םיעופיש
הרדחהה טביהב רתויב םיהובג ) דועי ךרוצל םגו
םינוש יאנפ ישומישל םיחטשה ( םקמל ץלמומ ךכיפלו
תיפרגופוט םינותמ םירוזאב םיחותפה םיחטשה תא ,
ירועיש םיחיטבמה זוקינ תונורתפ םע םייברימ הרדחה .
צשה תסכמל רבעמ " תיביטמרונה םיפ , ךרדב םנשי - ללכ
םייביסנטסקא םיקורי םיחטש , תונבל ןתינ אל םהב
תונוש תוביסמ . רומישל שמשל םילוכי הלא םיחטש םג
רגנה .

2.2.4 םייליע םימ יפוגו םוגיא
תמגודכ םייבחרמה םיעצמאה - םייתנוע םימגא , ינגא
םיקורי רוהיט , ) Bioretention area ( םורתל םייושע
תיגולוקא הניחבמ הביבסל , יאנפה תוליעפו תיכוניח .
םיחותפ םימ יפוג י סלפמ םא םג םיעובק תויהל םילוכ
שארמ םיננכותמ םיהבג ןיב ענו עובק וניא םהב םימה .
הייהשה וא הרישי הרדחה םירשפאמ ולא םיפוג
םיקחורמ הרדחה ירתאל תרחואמ הלבוהו . כ רוכזל שי י
לודג חטש םיכירצמ םקלח , תיסחי , תפסות ףא םיתיעלו
הפיקמ הרוגח לש , המידקמ ןוניס תעוצרכ שמשתש . לע
ןכ , לש םינושה םידוקפיתה ןיב ןוזיאה תא אוצמל שי
םתרדחהו םימה תטילק תכרעמ ןיבל חותפה חטשה .
ןונכת רמשמ ןובשחב חקיי יליע רגנ תויורשפא ל םוגיא
יתנוע , ףא וא ינמז , השהל דבלב הי . תויהל לוכי םוגיאה
םירצק ןמז יקרפל , הערפה אלל תיללכה תוליעפל
הרובע נ הליחתכלמ חטשה דעו , םיכורא ןמז יקרפל וא ,
ףונב תובלתשה ךות .
2.2.5 הרדחה יחטש
תיהשה לש ךרדב עצבתת יליעה רגנה ימ לש הרדחהה
רגנה ימ , תוכרעמ ךרד וא תוכופה תוראב לא םתיינפהו
ויקפוא לוחלח ת , רוזיפ תודשב .
לע םיעיבצמה םייגולואיג םיאנתל םיקוקז הרדחה יחטש
הדוקנב טולקל לכויש םוהת ימ סלפמו תורידח תובכש
םימה תא הנודינה םירדחומה ) . ואר שורדה רתאה רקח
םיפיעס 2.1.4 דע 2.1.6 ליעל .(
לבקל שי רפיווקאל םהש לכ םימ לש םתרדחה ינפל
לפטלו םימה תוביצנ רושיא תא םהב . םאתהב לופיטה
םותסל םילולעה םירמוח לש הקחרהל םיעצמא לולכי
תורידחה תובכשה תויבובקנ תא , עוקיש ידי לע
תיסיסב השירדכ רגנה ימבש ףיחרתה , ןכו טבהל תח
םירדחומ םימ ביט , םהש םירקמב יפיצפס ןויפא ילעב .
רוכזאל תויואר , הרדחה יחטשל רשקהב , יתש
ןלהש תויגולואיגה תועפותה :
" תוינורוט תורצח " ןיעידומב
תורצחה תא לצנל תורשפא ןחוב ןוכישהו יוניבה דרשמ
תוינורוטה , ןיעידומ ריעה ימוחתב תוצופנה , םיזקנכ
יליע רגנ תרדחהל . ךילהת לש האצות ןניה ולא תורצח
יטסראק , ריגה ינבא לש ןוילעה קלחה תא ןייפאמה
ןורוט ליגמ . לגעמ תורצח תועיפומ חטשה ינפ לע תוי ,
ירשפא קמועל תועיגמהו רתויו םירטמ תורשע ןרטוקש
םירטמ תורשע לש , םיסונוק וא תורוניצ לש הרוצב
םיבחר . תא ואלימש םירמוחל רשאב תואדו יא תמייק
רשאב קפסה רתונ האצותכו רצונש יטסראקה ללחה
ןתורידח תדימל . רקחמ יחודיק עצבל תינכת תמייק
תת הנבמ לע דומעל ידכ םיגציימ - ה העפות לש עקרק
וז תידוחיי .
" תינגואינה הלעתה " ראבב - עבש
תורשפאה תקידבב םג קסוע ןוכישהו יוניבה דרשמ
תיביזוריאה תינגואינה הלעתה תולובג רתאל , תרכומה
לש הביבסב ךילומ ךוות תווהל היושע רשאו הז רוזאב
תת - עקרק , הכומנ תורידח לעבכ רכומה . וז הלעת
םירקסהמ קלחכ ותעשב הרתוא העפשה רוזאב ושענש
) ןמצריבג ( , תודובעו םיחודיק ינותנ דוביעמ האצותכ
תויסיפואיג . רשקהב הנורחאל הלע אשונה
ראב ריעה לש התובחרתהל - לצנל יוכיסהו עבש " לבומ "
הז יעבט .
2.2.6 הרדחהל היונפ תיסכת תרימש
םיירקיע םיגוס ינש תללוכ הרדחהל היונפה תיסכתה
םיחטש לש :
צעמ םנהש םיחטש דועיי ם ם םיחותפ , םיקראפ
םיינוריע , פצשו םייתנוכש " םי .
םיללוכה םימחתמו םישרגמב היונב אל תיסכת
םירוגמל חותיפו יוניב , רחסמו הקוסעת , ינבמ
רוביצ , דועו הינח יחטש .

2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.2 ןונכת תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

24
םיירקיעה םירטמרפה ינש םה ההבוגו הינבה תופיפצ ,
לעה יונבה חטשה תיסכת תא םיעבוקה - יעקרק . יפ לע
" הבוגל הינב לש תוינכות תניחבל ךירדמה " לע - ידי
םינפה דרשמ רובע ןוינכטה דסומ , םייונישל עיגהל ןתינ
לע תיסכתבו תופיפצב םייתועמשמ - ההובג היינב ידי :
הליגר היינבב : 6 – 3 תומוק , תופיפצ 250% ,
היונפ תיסכת - 50% .
ההובג היינבב : 7 דע תופיפצ הלעמו תומוק
500% היונפ תיסכת - 25% .
תאז םע דחי , הינחה יכרוצ תא ןובשחב תחקל שי
היתונורתפו , ההובג הינבב םיפתרמה יחטש רשאכ
שרגמה םוחת לכ תא סופתל םילולע .
יבחר םניה הבוגהו תופיפצה ילוקישש ןבומכ רתויב ם
םיינונכת םיטביה םיללוכו , םיילכלכ , םייתרבח ,
םייתביבס , דועו םיירוטוטטס .
תופידע ןתנית ההובג היונפ תיסכת ילעב עקרק ידועייל
הרדחהל םיפידע חטש יאתב םוקימל – םיכומנ םירוזא ,
תינכתה חטשב המירזה דרומב , םינותמ םיעופיש ילעב
ו עקרק ילעבו / םימיאתמ תיעבט תיסכת וא הרדחהל .
עקרק ידועיי תסירפב םילוקישל אמגוד , ףיעס ואר 2.3
ךשמהב .
החנמ ינורקע גוויס , םיירקיע עקרק ידועיי לש , יפ לע
הינחה גוס , ביהב ט הייהשהל היונפה תיסכתה
הרדחהלו , ןלהל הלבטב ןותנ . ףיעסב הלבט םג ואר
5.1 ךשמהב .
יליע רגנ רומישל םתמאתה יפ לע עקרק ידועיי גוויס
לע - הרדחה ידיתונקסמ :
הרדחהל ההובג תופידע : םידועיי 1 דע 3 -
םרקיעב םיחותפ םיחטש ;
הרדחהל תינוניב תופידע : םידועיי 4 דע 7 –
הכומנ תיסכת , םוהיז ינוכיס אלל ;
הרדחהל הכומנ תופידע : םידועיי 8 דע 11 –
ו ההובג תיסכת / םוהיז ינוכיס וא .
2.2.7 ביהב ןונכת תויחנה יתביבס ט
הרטמ : לע תינכותה םוחת יופימ - רגנה תוכיא יפ
םיפסונ םישומישלו הרדחהל ותמאתהו , רזע ילכ היהיש
זוקינה תכרעמ ןונכתב .
יונבה חטשה תא תיתועמשמ תוביחרמה תוינכותב
עקרקה תיסכתו , רגנ ימ רומיש תינכות תנכה שרדית
רגנ יגוס תוירוגטק תפמ תנכה לולכתש , םתוכיא
לאיצנטופו ו םתרדחה / םישומישל םהב שומיש וא
לע םיפסונ - יפ , ןלהל הלבטבש תורדגהה :
הרדחהל המאתה רגנה תוכיא הצובק
ההובג הבוט - דאמ הבוט 1
תינוניב הריבס - תינוניב 2
הכומנ הכומנ 3
תילילש העורג 4
ףיעס ואר רתוי טרופמ גוויס 5.1 ךשמהב .
לולכת תינכתה , ףסונב , נה ןנכתמל תוצלמה זוקי
םיאבה םיטביההמ :
הרדחה תולבגמו ןוכיס ירוזא ;
יתדוקנ לופיטב םיביוחמה םימחתמ ;
םיירוביצ םיחטשל הבוט תוכיאב רגנ תיינפה
םיחותפ ;
תינכתל ץוחמ םימרות םיחטשמ רגנ תוכיא ;
ץוחמ םיטלוק םיחטשב רגנ תוכיאל תוסחייתה
תינכתל .
2.2.8 םיכרדב םימ רומיש
עקר
נמ םיינוריע םישיבכ הנהש תינוריע תכרעמל םיזקו
הרוגס ללכ ךרדב . זוקינה תכרעמב ןוכסחה לאיצנטופ
היהשה ידי לע , קלח תיינפה ףאו איש תוקיפס תנטקה
הרדחה ירוזאל רגנה ןמ - הובג ונה .
ונה זוקינה םיינוריע ןיב םישיבכב , ללכ ךרדב , לא
םייעבט המירז יצורעו םיחותפ םיחטש .
ןהיתומרל םיכרדה יחטש , לוכ העונת ייאו תוכרדמ ל ,
תת וא תיליע הינחל םיחטש תפסותבו - תיעקרק
םינבמ תורצחב , םיירוביצ הינח ישרגמבו הינח יצרפמב
םייטרפ וא - רגנ תפסותל ותובישחב ינשה םרוגה םנה
ינוכיס
םוהיז
תעפשה
הינח
תת -
תיעקרק
תעפשה
הינח
המוטא
תיליע
רועיש
תיסכת
היונפ
הרדחהל
עקרק דועיי
ל . ר ל . ר ל . ר הובג
דואמ ++
1 . ינוריע קראפ
ל . ר ל . ר ל . ר הובג
דואמ ++
2 . צש " פ
ל . ר ל . ר - + הובג + 3 . טרופס , יאנפ ,
שפונ
ל . ר ל . ר ל . ר הובג + 4 . ינקתמ
תיתשת
םייקנ
ל . ר ל . ר - + הובג + 5 . רוביצ ינבמ
ל . ר ל . ר - + הובג + 6 . ידומצ םירוגמ
עקרק
ל . ר - - ינוניב + 7 . הינב םירוגמ
היוור
ל . ר -- - ךומנ - 8 . מ םידרש
ל . ר -- - ךומנ - 9 . רחסמ ,
תואנולמ
- -- -- ךומנ - 10 . הישעת ,
הכאלמ
- ל . ר ל . ר ל . ר 11 . ינקתמ
תיתשת
םימהזמ
ארקמ : + ילאיצנטופ הרדחה חטשכ תופידעל היצקידניא
- ילאיצנטופ הרדחה חטשכ ןורסחל היצקידניא
ל . ר = יטנבלר אל
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.2 ןונכת תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

25
םיינברוא םירוזאב רדחומ וניאש יליע , חטש ירחא
םמצע םינבמה .
םיחטשמו םיכרד ןונכת לש עוצקמה יללכ , םידעוימה
הינחו העונתל , ימ לש ריהמ קוליס ללכ ךרדב םיבייחמ
העיגפו הבטרה תעינמל ןכו תופצה תעינמל םשגה
תיתשה תובכשב . םישיבכה תא זקנל לבוקמ ךכיפל
זוקינ תכרעמל אלמו ידיימ ןפואב םיינברוא םירוזאב
תינוריע , תת - תיעקרק , םירוגס םילבומב .
וזמ תויהל לולע םיישאר םישיבכמ יליע רגנ לע םה - ידי
קלד תויראש , ןמש , דועו םיגימצ תויראש . םישיבכמ רגנ
הרדחהל ןתינו םהזמ אלכ בשחנ רתוי הכומנ המרב . לע
לעו הביבסה תוכיאל דרשמה תייחנה יפ - רקחמ יפ
דודשא ריעב ינוריע רגנ תויוכיאו תויומכ ) תמישר ואר
תורוקמ ( הינח יחטשמו םיכרדמ םג רגנ ףוסאל ןתינ
ריעה ךותב , נתב םימהזמ םינקתמ םניאש יא , טעמל
הישעת ירוזאמ .
םיכרדה ןנכתמ ינפב תדמועה הרטמה , יחכונה רשקהב ,
םיכרדה ןמ דבואה יליעה רגנה רועיש םוצמצ הנה
הינחה יחטשמו , תעינמל םימלוה תונורתפ תרימש ךות
חטשמהו שיבכה תיתשתב העיגפו תופצה . תלוכי
ומ הנה יליע רגנ רמשמ ןונכת לש העפשהה תיסחי הטע
ומצע שיבכה םוחתב , לטובמ אל רועישב תירשפא ךא
םיוולנה םיטנמלאה ימוחתב - תוכרדמה , העונתה ייא ,
תוחותפה זוקינה תולעת ) תומייקש ןכיה ( רתוי דועו
תורצחב העונתהו הינחה יחטשממ קלחב . ךרדה יאוות
םיעצמא בוליש רשפאיש ןפואב ועבקיי ךתחה תקולחו
ה ןונכתה תרגסמב הלא טרופמ .
םיכרדה ךרעמ תיוותה תונורקע
ןנכותתו העונתה יכרצ לע הנעת םיכרדה ךרעמ תיוותה
םירושיקהו תינכתה םוחתב עקרקה ידועיי תסירפ יפ לע
תינכתה לובגל ץוחמש םיישאר םיריצל םישרדנה . םע
תאז , םג וללכי םיכרדה ךרעמל תופולח תניחבב
םיאבה םילוקישה :
אר ךות םיכרדה ךרעמ תיוותה לולסה חטשה תיי
תיעבטה היפרגופוטב ותובלתשהו ללוכה
תננכותמהו , ךרדה יעופיש תנטקהל , לע לקהל ידכ
יליע רגנ תורמשמה זוקינ תוכרעמל היינפהה .
ףאו חטש תכירצב תוכסוחה תופולחל תופידע ןתמ
לע תונעשיהו תושדח תויתשת תלילסב תוכסוח
רשפאה תדימב תומייק . עקרק תלוצינב ןורתי ךכל
יליעה רגנה תתחפהב דחוימבו תרפושמ .
יליע זוקינ רשפאמה םיכרד יאוותל תופידע ןתמ
רגנה לכ לש , וקלח וא , םיחותפ םיחטש לא ,
םירוגס םילבומב םוקמב .
םיכומנ םירוזאב וניאש םיכרד יאוותל תופידע ןתמ
היהשהל םימיאתמה םירחא וא , הרדחהו םוגיא
יליע רגנ ימ לש .
ל תופידע ןתמ " תובוחר םילחלחמ " תונוכשב
םירוגמ , םיחטש בוחרה ךתחב ובלושי םהב
םילחלחמ םיננוגמ .
היהי םיחותפ םיחטש לא ךרדה םוחתמ זוקינ
ירשפא יברימ רוזיפב , םיבר זוקינ יאצומ רמולכ
ךרדה יאוות ךרואל םיפופצו - ףחס תעינמל ,
םיבחר םיחטש ינפ לע ורוזיפו רגנה תיהשה ,
יברימ הרדחה רועיש תגשהל , לו תנטקה ךרוצ
םייתדוקנה םיאצומב תוקיפסה .
2.2.9 זוקינ
עקר
םייחכונה עוצקמה יללכ , זוקינה ןונכתב , םילופכ . דחמ ,
רגנה תמרזהב תיברמ תוליעי תגשהל םינווכמ םה
הטילקו הלבוה תוכרעמ לא ותורצוויה תומוקממ יליעה
תויתוכאלמו תויעבט , תוקיפסל תומיאתמה תולוביקב
צר תויורבתסהב איש תויו . ךדיאמ , ןיטקהל םינווכמ םה
ינקתמ ידממ תא ןיטקהל ידכ תוקיפסה יאיש תא
קוליסה .
רומיש לוקיש תא ףיסוהל תואב הז ךירדמב תויחנהה
יליעה רגנה , ריהמה קוליסה ןורקע תא דגונ רשא ,
הריצאו היהשהל ןווכמ ותויהב , תונורתפב שומיש ךות
םייסדנה , אישה תוקיפס תנטקהב ךמות ךא .
נכת תוקיפס תא ןיטקהל לוכי יליע רגנ רמשמ זוקינ ןו
תובר םיזוחא תורשעב ןכתה . הנטקהה רועישמ קלח
זוקינה תכרעמב העקשהה תלזוהב יוטיב ידיל אובי
תירוזאה , תוכרעמב תולע תפסותב אטבתיש ןכתי ךא
תורחא םינפ זוקינ , היהשה ירוזאל רוזיפ ךרוצל
םיימוקמ הרדחהו ) םילופכ םיוק .( י םאתהב חותינ ךרע
זוקינה תכרעמ לש ןזאמ , תירתא םינפה תכרעמה ןיב
תירוזאהו .
הרקמב הנה ןכתה תוקיפס תנטקהל תדחוימ תובישח
תמייק תינוריע לועפת תכרעמל שדח םחתמ רוביח לש
הנותנ תלוביק תלעב .
תושירד לע לקהל תואב ןניא יליע רגנ רומישל תויחנהה
נורתפל אלא תופצה ענומ ןונכתל םינקתו םיבלושמ תו ,
זוקינה תכרעמל םג המורת יליעה רגנה רומישל רשאכ
םינושה םיליבומב רגנה תויומכ לש הנטקהב , תנטקהב
היזוראו הפיחס תתחפהבו המירז תויוריהמ .
חטש שרוד יליע רגנ רמשל דעוימה זוקינ ןונכת
ןונכתה םע קודה ןפואב בלשל שי םתוא םינקתמל
יפונהו ילכירדאה . םיעצמאה ןונכת לע םיעיפשמה
רגנה תויומכ , תונורתפהו םיעצמאהו ותורצוויה תודוקנ
תיקלח הרדחהלו תויומכה תנטקהל - יתלב קלח ווהי
ללוכה ןונכתה ןמ דרפנ . יליע רגנ רמשמה זוקינה ןונכת
םיחטשהו ףונה ןונכת םע םג הדימ התואב בלתשמ
םיחותפה , היהשהל ירקיע דעי םיווהמ רשא , הריצא
הרדחהו .

2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.2 ןונכת תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

26
ינכת תללוכ זוקינ ת
רוזיפ תודשל םימיאתמ םיחטש רתאת זוקינה תינכת
הרדחה ךרוצל םוגיאלו הרדחהו , םירקסה יפ לע
לעו םייגולורדיההו םייגולואיגה - דועיי תסירפ יפ י
עקרקה , ףונה ןנכתמו לכירדאה םע םואתב .
חותיפהו רפעה תודובע ןונכת תא החני זוקינה ןונכת ,
בגומ םישרגמ יסלפמ תעיבק תא םיחטשל סחיב םיה
םיירוביצה , לא םיכרדה םוחתמ רגנה תמרזה תא
םיירוביצה םיחטשה - המירז ףצר תלבקל תאז לכ ,
לוחלחו היהשה , תרשרשב ךשמהו יוניבה ישרגממ לחה
תיננבמ המרב םיחותפ םיירוביצ םיחטש , תיתנוכש ,
תינוריעו תיעבור .
םיחטשמ רגנ תטילקל תורשפא ןחבת זוקינה תינכת
עמב רשא רומיש תוכרעמב ובולישו תינכתה רוזא הל
תינכתה םוחתב יליע רגנ .
דרומב םייפילח קוליס ידעיב בשחתת זוקינה תינכת
תינכתה םוחתמ המירזה , הלאכ םימייק םא , ןתיתו
םיחותפ םיחטש לא זוקינל תופידע , וא הרדחה תודש
תוכמותה תוכרעמ וא םיעצמא םימייק םהב םיחטש
יליע רגנ רומישב .
פולח דועיי תסירפ לש תויללכ ןונכת תו י עקרק ,
זוקינה תוכרעמל תופולחו תננכותמ היפרגופוט - ונחביי
לע םג - תינכתה םוחתב םירדחומה רגנה ימ רועיש יפ ,
יעבטה בצמל האוושהב .
עוציב לש םייניב יבצמל םג סחייתת זוקינה תינכת
םיבלשב תינכתה , יבלשב יליע רגנ רומיש תונורתפל ןכו
בע עוציב תינכתה רתאב תיתשתהו רפעה תודו .
2.2.10 תוירוטוטטס תוינכתל תוארוה
ירוטוטטס סיסב / ךירדמה םושייל ילמרופ
רגנ רמשמ ןונכתל השירד תללכהל ירוטוטטסה סיסבה
המרב תוינכתל יליע / ראשה ןיב אצמנ םימיוסמ ףקיה
םיאבה םיכמסמב :
א . םימה קוח
בצמב םימה ינקתמ תא קיזחהל בייחמ קוחה ןיקת
םימ זובזב עונמל ידכ .
םימ תרדחה לש הלועפל קוחה לש תוינתהה תחא
םימה ביצנ לש ןוישר איה . םיאתמ וניא הז ךילהת
םיניינב תורצחב רגנ ימ תרדחהל , הארנכ אלא
םימ תויוכזב שומיש לש םיבחר םיטקיורפל ותנווכ
דכו ' .
ב . זוקינה קוח
תאצמנ זוקינה תויושר לש ןהיתויוכמס תרגסמב
זוקינ ילעפמ לע תוירחאה . תללוכ זוקינה תרדגה
" זכרל התרטמש הלועפ לכ , רוגאל , וא ליבוהל
םירחא וא םייליע םימ קיחרהל , וא םיקיזמה
תואלקחל קיזהל םילולע , תוציב שוביי תוברל
םתעינמו תונופטש ינפמ הנגהו " . ןמ קלח םויכ ןכל
זוקינה תויושר לע תלפונ אשונה לע תוירחאה .
ינ תושר ןוקריה לחנ זוק , לשמל , רועיש יכ החנמ
לע הלעי אל םיננכותמ םיחטשמ יליעה רגנה
יעבטה בצמב ורועיש . תוקסוע ןניא זוקינה תויושר
ינונגנמ ןהל ןיאו היינבה לע חוקיפב רישי ןפואב
הפיכא .
קרוע לא םימ תוטהל רוסא זוקינה קוח יפ לע ,
ימה ביצנמ רתיה אלל זוקינ רוניצ וא זוקינ ןקתמ ם .
תולועפ םיללוכ רגנ רומישל םיעצמאהמ קלח
הלאכ . םיאתמ אל הזכ רושיא תלבק ךילהת
םיניינבה ימחתמב רגנ ימ רומישל .
ג . מת " א 35
תויתביבסה תויחנהה תרגסמב – רומישל חטש
םימ יבאשמ ) 13.2 ( רושיאל עגונב תוארוה תומייק
תויזוחמו תוימוקמ תוינכות , ימ תרשעה יבגל
גפ תעינמו םוהת םוהתה ימב העי ) . מת " א 35
תרשואמ הניא ןיידע .(
ד . תוימוקמ תויחנה
הביבסה תוכיאל דרשמה לש תויחנה , לש תויחנה
זכרמ זוחמ , לת זוחמ תויחנה - ביבא , תייריע
הינתנ , רפכ - דועו אבס , יליע רגנ רומישב תוקסוע ,
םישרדנ םיכמסמ , המודכו היונפ תיסכת ירועיש .
וטטס תוארוהב הללכהל םיאשונ תוירוט
יליע רגנ תרמשמ הינב אשונב תוארוה וליא הטלחהה
לע ססבתת תירוטוטטס תינכת תוארוהב לולכל שי
הרדחהל תינכתה רוזא תמאתה , ןונכתה ינייפאמ
יידוחייה ם , היינבל תוארוה ןוגיעב ךרוצהו תינכותה תמר
המרב תוינכתב וא המצע תינכותב יליע רגנ תרמשמ
רתוי הכומנ , הנממ תורזגנה .
רישי ןפואב םיאבה םיאשונל וסחייתי תוארוהה , וא
הלא םיאשונב םיטרופמ םיכמסמ תנכה ובייחי :
תוינכת תשגהו תנכה ל םיחפסנ וא רגנ ימ רומיש
יליע , זוקינל בא תינכת וא , זוקינ חפסנ וא ,
ןונכתה תמרל םאתהב , תינכתה יכמסממ קלחכ
ןונכת דסומב ןוידל םיאבומה .
תוינידמ וללכי םיכמסמה רגנ רומישל םיעצמאו
ןונכתה תכשל רושיאל ואבויו תינכתה םוחתב יליע
זוקינה תושר וא תושרה לש זוקינה סדנהמ וא
תימוקמה , ףקיה יפל גוסו תה ו תינכ .

תה תוארוה ו וסחייתי םישרדנה םיכמסמה וא תינכ , ןיב
ראשה , םיאבה םיאשונל :
רתאה חטש ינותנ חותינ , תוינידמ תעיבק ךרוצל
רגנ רומיש יליע , עקרקה יאנת יפ לע , עקרקה תת ,
דועו םילקאה .
בצמל סחיב ןתרבגה תעינמו איש תוקיפס ןותימ
יוניבה ינפלש ללכבו .
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.2 ןונכת תויחנה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

27
יליעה רגנה תויומכ תנטקה לע תוללוכה - ידי ןונכת
הז לע הלעי אלש ףקיהב ןתרימשו הרדחהל
יוניבה ינפלש .
ךומסבש רגנ יטלוקו רגנ ימרות םיחטש רתאל .
וזאל תוסחייתה ר י צה טשפ פ ה .
םימחתמהו םישרגמה ימוחתב הרדחהל תופידע
םמצע , צשב וא " תיתנוכשה המרב םיפ / תיעבור /
תינוריע .
הרדחהל םינפומה רגנה ימ תוכיא לע הרימש .
רשאכו הרדחהל םימיאתמה םיאנת ילעב םירוזאב
תינכתה ידעי יפ לע רשפאתמ רבדה – תויחנה
ל היונפ תילמינימ תיסכת רועישל תובייחמ הרדחה
םינוש םימחתמו םישרגמ יגוסב .
תובייחמ תויחנה םיעצמא תללכהל רגנ רומישל
ינכתו רתוי תוטרופמ תוינכתב יליע ו הינב רתיהל ת ,
םמצע םיעצמאה טוריפ אלל .(


2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

28
2.3 ינללוכ חותינ תואמגוד
אמגודה תו ןונכתב רגנ רומיש ילוקיש תוגיצמ ןלהל
תומר שולשב ינללוכ :
אמגוד א ' : ריע ןונכת - ןיעידומ .
ב אמגוד ' : תורדש ןופצב דלש תינכת .
ג אמגוד ' : ןיעה שארב הנוכשל ריע ןינב תינכת .

2.3.1 א אמגוד : ריע ןונכת - ןיעידומ
ןיעידומ – תחא רעה םי נורחאה תו לארשיב הננכותש ,
יעבג רוזאב תמקוממ תורידח תלעב עקרק יבג לע
הכומנ .
ישארבו ךרואל יוניב לע ססובמ ריעה ןונכת תועבגה ,
צש ירוזאכ ןהיניב םיקמעה תראשה ךות " רוביצ ינבמו פ
) א םישרת ואר ' ןלהל .(


א םישרת ' : םיינוריעו םייתנוכש םיקראפיליע רגנ רומישב ךמות הז ןונכת לע - יפ ףצרה גרדמ
שרגממ ינויצטיברגה – ןנבמ – םיאצמנה םחתמ
צהו םיעפושמה םיחטשב צש לא םיפופ " יתנוכש פ –
צש " יעבור פ – צש " םיקמעה ירוזאב ינוריע פ ) . ואר
ב םישרת ' ןלהל .(
ירקיעה המורתה ת הז הרקמב רגנה רומיש תויורשפאב
ימב שומיש ןכו תינוריעה זוקינה תכרעמ לע הלקה הנה
םייתוכאלמ םימ יפוגל ףאו תיתנוע היקשהל רגנה
םייתנוע ) ג םישרת ואר ' ןלהל .(

ה דרשמ ןיעידומ לש תושדחה תונוכשב םדקמ ןוכיש
כת ונ הז ךירדמ תונורקע סיסב לע יליע רגנ רמשמ ן .
צ
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

29
ב םישרת ' : ךרד הגספ ןגמ ינויצטיברג גרדמ
קמעה דע םיליבשםישרת ג ' : זכרמ רוזא יוניב ריעה , וכש םיקראפ םייתנ
הבנע ידאוו
וע םגא תנ י
הבנע לחנ
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

30ןיעידומ - םינבמה ןיב םייונפה םיחטשהו םיקמעה ןהיניבו םירוגמה תונוכשב היונבה תיסכתה ) רוחשב םינמוסמה (
םיכרדהו ) רופאב תונמוסמ .(
ןיעידומ – צטיברג ףצר תללוכה ינוריעה גרדמב םיחותפה םיחטשה תכרעמ םחתמה תמרב ינוי – הנוכשה – ריעה .

2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

31
2.3.2 אמגוד ב ' - תורדש ןופצב דלש תינכת
דלש תינכת לע תססבתמ ןלהל תשגומה המגודה
תורדש ריעה ןופצל , םילכירדא דרשמ ידי לע הנכוהש
רודגיבא ריאי , ןוכישהו יוניבה דרשמ רובע . תינכתה
יואר ןפואב רגנ רומיש לש םילוקיש תבלשמ . תומלשה
הלאככ תוגצומ המגודה ךרוצל .
אישנה תואנ
ריעה זכרמ
ןשיה
תואנ
םידסיימה
לוכשא תואנ
לקדה תואנ תואנ
ביבא
ץוביק
םע רינ
קחצי תואנ
ןיבר
תואנ
םיאיבנה
ת תינכת םוח
דלשה
הסינכ
תימורד
רוזא
הישעתה
הסינכ
תיחרזמ
ןוירוג ןב
וח השר
םיביא
ןופצ הסינכ
תיחרזמ
א םישרת ' : תינכתה םוקימ
הבחרהל םוחת
ריעה לש תידיתע
תינכתה םוחית
תורדש ריעה ןופצב תמקוממ תינכתה , ואר
א םישרת ' ןלהל .
תינכתה חטש : כ - 2,500 םנוד .
תיללכ היצרוגיפנוק : אוה ןטקה וסיסבש זפרט
תמייקה ריעה לש ינופצה הלובג .
ריעה
תורדש
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

32

םיירקיע זוקינ ינגאו יפרגופוט הנבמ
) ב םישרת ואר ' (
לש םיהבגב תועבג ללוכ תינכתה חטש 110 - 60 םירטמ
םיה ינפ לעמ . יפלכ חטשה לש יללכה עופישה ןוויכ
ןופצ , המקש לחנ ץורע רבעל .
םוחת תא םילחנ רפסמ םיצוח תינכתה : םע רינ , רנ לט ,
םיימוקמ םיצורע רפסמו ססוכו םידרמ . םילחנה לכ
המקש לחנל םיזקנתמו ןופצ ןוויכל םימרוז , הווהמה
רוזאה לכ לש ישאר זוקינ אצומ .
םידרפומה םיירקיע זוקינ ינגא ינשל קלוחמ חטשה
לע - יזכרמה סכרה וק ידי , חרזממ חטשה תא הצוחה
ברעמל ) A :(
יחרזמה זוקינה ןגא ) B ( - לש וכשמה וזכרמב
םע רינ לחנ ץורע , תמייקה ריעה תא הצוחה .
ינופצה זוקינה ןגא ) C ( - ידי לע ריעהמ קתונמה
סכר A . יעופישו ןופצ יפלכ תודרוי תוחולשה
רתוי םייתועמשמ עקרקה
חטשה בורב םיעופישה ) ג םישרת ואר ' ( רועישב םה
לש 5 דע 15 זוחא . לש ירושימ חטש םיצורעה יזכרמב
דע 5% , םיאצמנ יזכרמה סכרה לש תונורדמב ותמועל
דע לש ימוקמ עופישב םירצ םילולתימ םג 20% .
תינכתל ץוחמ עיפשמה רוזאה - לא יליע רגנ עיגמ ונממ
תינכתה םוחת : תיסחי םצמוצמ הז חטש , ורקיעו תויה
זקנמו וכרואל תולפתשמה תוחולש ץוחמש םיצורעל תו
תינכתה חטשל .


C
A
B
ב םישרת ' : יפרגופוט הנבמ
עפשומ רוזא
עפשומ רוזא
עיפשמ רוזא
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

33


עקרקו היגולורדיה
וק לובג לע תמקוממ תורדש 400 מ " הנשל םשג מ ,
ץרמ דע רבוטקואמ םישדוחב רקיעב דרויה . תומכ
תייה המשרנש תיברמה תיתנשה םשגה ה 620 מ " מ
לש עצוממ םע ראוני אוה רתויב םושגה שדוחהו 78
מ " מ . תומכה תייה הדדמנש תיברמה תימויה ה 127
מ " מ .
םשגה תומצוע חותינמ , ינפ לע 38 הדידמ תונש ,
םיאבה םיכרעה םילבקתמ :
סמ הלבט ' 1 : םשגה תומצוע
םשג תמצוע ) מ " מ / העש ( ךשמל
100
תוקד
60
תוקד
30
תוקד
15
תוקד
תפוקת
הרזח
) םינשב (
19 27 42 66 20
22 31 48 75 50
24 33 52 82 100
גוסמ ןה תינכתה לש יחרזמה קלחב תועקרקה K2, K1
) תוילוסומורג תוהכ תומוח תועקרק ( – יזכרמה הקלחבו
יברעמהו - E2 ) הניזדנר הרפ .(
איש תקיפס בושיח
אישה תוקיפס םוכיס שגומ ןלהל הלבטב , יפל ובשוחש
תילנויצרה החסונה , םינושה םינגאב , םירדגומה
ינכתב זוקינה ת ) ד םישרת ואר ' ךשמהב .(
םוחתל ץוחמ םיחטש םג ללוכ זוקינה ינגא חטש
תינכתה . יוניבה בצמ יפ לע עבקנ יליעה רגנה םדקמ
יפוסה .
דע 5% 5 דע 20% לעמ 20% ארקמ :
ג םישרת ' : םיעופיש תפמ
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

34
סמ הלבט . 2 : איש תוקיפס
היופצ איש תקיפס
) מ " ק / הינש (
1:100 1:50 1:20
םדקמ
רגנ
יליע
) C (
לדוג
ןגא
) םנוד (
ןגא
סמ '
59 63 44 0.6 6,600 A
51 45 32 0.65 3,700 B
29 25 17 0.6 2,200 C
7.7 6.8 5.0 0.6 415 D
3.2 2.8 2.1 0.6 172 G1
3.9 3.4 2.5 0.6 208 G3
3.7 3.2 2.4 0.6 197 H
6.7 6.4 4.4 0.5 600 I
2.8 2.4 1.8 0.5 180 K

לש הרזח תפוקת יפ לע העבקנ ןכתה תקיפס 50 הנש ,
םינבמה רשאכ וננכותי תוקיפסב םג ופצוי אלש ךכ
לש הרזח תפוקתל תומיאתמה 100 הנש .
ינללוכ ןונכתל תוצלמה
אצמנ תינכתה םוחת יכ הלוע רתאה ינותנ חותינמ
תינוניב םיעקשמ תומכ לעב רוזאב . לע - תפמ יפ
הרדחהל תופידעה ) חפסנ 1.3 ( תורדש תומקוממ
תינוניב תופידע רוזאב .
הלא םינייפאמב בשחתהב רוזאב םילחנהש ךכבו
המקש לעפמל םיזקנתמ , דלשה תינכתב ושבוג
ןלהל הצלמהה :
רגנ רומיש תוינידמ
ליעל םיטנמלאה תשולש ףורצ :
תינוניב םיעקשמ תמר .
תופידע תינוניב תיגולואגורדיה הרדחה .
םויק דרומב תונופטש ימ לוצינל לעפמ
המירזה .
נכתב יליע רגנ רומיש יכ הנקסמל םיאיבמ תי
תייארב רקיעב עצבתהל ךירצ תורדש ןופצ
ךרוצל תוחפו תינוריעה זוקינה תכרעמב ןוכסחה
יליעה רגנה תרדחה .
תינכתב העבקנש תוינידמה : םיישארה תוידאווה
םיריצכ ושמשיו תונוכשה ןיב ץיח ירוזא ושמשי
םיקורי / םייפונ – םינגה ומקומי םהב זוקינ יריצ
םייתנוכשה ) ה םישרת ואר ' : יכתח םיינורקע ם
תוידאול .(
תוינכתב רגנ רומישל תויחנה ועבקנ ףסונב
ןלהל תואבומה רתוי תוטרופמ .
רגנ תתחפהל םיטנמלא - טרופמ ןונכתל תויחנה
א . יללכ
רגנה תא ןיטקהל תנמ לע םיעצמאה לכב טוקנל שי
ךותל רידחהל תוסנלו תננכותמה הנוכשב יליעה
אלש ךכ םימ לש רתוי הלודג תומכ עקרקה ועיגי
זוקינה ילבומלו םישיבכל . םיטנמלאה תעיבק
בתה לש טרופמ ןונכת תמרב היהת םיעצמאהו " ע
םירתאה לש עקרק ירקס לע ךמתסהבו . רפסמ ןלהל
םיעצומ םיטנמלאו םיעצמא .
ב . הינח יחטשמ " םיקורי "
ו טלפסא םיבלשמה הינח יחטשמ עצבל ץלמומ / וא
מוקמב ויהיש אושיד ינפ םע תובלתשמ םינבא תו
םידדוב םירטמיטנס לש קמועב םיעקשבו םיכומנה .
ו ץצח עצמ לע ובשי אושידה ירוזא / וטלקיו ףוט וא
תאשונה הבכשה ךותל םימ . ץיקב הקשוי אשדה
לע - תיעקרק תת היקשה תכרעמ ידי ) תופטפט .(
םגו תיתומכ םג יליעה רגנה תא וניטקי ולא םיחטשמ
לע - היהשה ידי .
ג . םיכמנומ םיקורי םירוזא
ומ תא ןווכל יונב רוזא לכב ץלמ םיבזרמה לש
םיקורי םיחטשל םיניינבה . ויהי םיקוריה םיחטשה
ךכ םירטמיטנס רפסמב םיליבשהמ ךומנ סלפמב
םימל ינמז םוגיא ווהי םהש . םיקוריה םיחטשל עצמ
ו ץצח תבכש היהי / יבועב ףוט וא 50 ס " מ , וילעמו
תיננג הבכש . ןיקתהל ץלמומ הבכשה תיתחתב
ירושרש זוקינ רוניצ . נה תומוקמה לע " טלחוי ל
בת תנכה ךלהמב " רוזאה לכ לש תטרופמ ע .
ד . יליע רגנ
נה תוצלמהב בחרנ שומיש " ל , תונקתב ןתללכה
רגנה םדקמ תא ןיטקהל לוכי חטשב םמושיו הינבה
כב יללכ ןפואב יליעה - 20% רטוק תא ןאכמו
הנוכשב תורוניצה .

ה תינכת תיללכה זוקינ , דלשה תינכת עקר לע , תשגומ
ד םישרתב ' ןלהל .
םיינורקע םיכתח השולש , בולישה תא םיאטבמה
יוניבה ןיב ןנכותמה , זוקינה יכרדו היפרגופוטהו ןוניגה
ה םישרתב םישגומ ' ךשמהב .

2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

35ד םישרת ' : תורדש - ןופצ דלש תינכת - תיללכ זוקינ תינכת

הסינכ
תינופצ
הבחרהל םוחת
ריעה לש תידיתע
תואנ
םיאיבנה
תואנ
ןיבר קחצי
זכרמ
ריעה
שדחה
םוחת
דלשה תינכת
רוגס לבומ םייק ץורע יאוות החותפ הלעת תווקיהה ןגא םוחת ארקמ :
2 . ינללוכ ןונכת תומר 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

36


2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
ןוניג
יביסנטניא
ןוניג
א יביסנטסק
ליבש
הינח
הכרדמ
שיבכ
ימוקמ
ידאו ךרד ינורקע ךתח
יברעמ הסינכ שיבכל ינורקע ךתח
ןוניג
יביסנטניא
הכרדמ
הינח
שיבכ
העונת יא
שיבכ
הינח
הכרדמ
ןוניג
יביסנטניא
תיטרפ הניג
ה םישרת ' : תורדש - ןופצ דלש תינכת - םיינורקע םיכתח
לגר יכלוה רבעמ םע ידאוול ינורקע ךתח
2 . ןונכת תומר ינללוכ 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

37
2.3.3 אמגוד ג - ע ןינב תינכת שארב הנוכשל רי
ןיעה
ןונכת תומרל רקיעב תיטנבלר ןלהל תשגומה המגודה
םייניב – יוניב תינכתו תטרופמ ריע ןיינב תינכת , ךא
ההובג המרב תוינכתל םג חותינה ךרד תא השיחממ
רתוי - בא , דלשו ראתמ .
רתאה : הנוכש E שאר - ןיעה
שאר לש יחרזמה רוזאב תינכתה רתא - ןיעה .
יללכ םוקימ - ת ואר א םישר ' ןלהל .
תינכתה חטש : כ - 590 םנוד .
תיללכ היצרוגיפנוק - דצב וסיסב רשא שלושמ
ברעמ דצב ודוקדקו יחרזמה .
תיללכ היפרגופוט - ןופצ ןוויכב תלפתשמ החולש
ברעמ , כ לש םורמ - 190 מ ' םיה ינפ לעמ ,
וקדקב ד תוחולש יתשל תלצפתמו ימורדה
תיברעמו תינופצ , כ לש םורל דע - 140 מ ,'
תוחולשה יתש ןיב ךומנה חטשב .
תווקיה ינגא ינש ןיב אצמנ רתאה , הבר לחנ לש
םורדב הליש לחנ לשו ןופצמ . םילחנה ינש
ןוכיתה םיל ןיפיקעב םיזקנתמ , םילעפמ אלל
תונופטש ימ לוצינל .
הסור הרט הבור תיעבטה עקרקה , םיעלס
לעמ םיסכמ 50% חטשה ינפמ , עקרקה קמוע
הלוע וניא תונורדמב לע 20 דע 40 ס " מ , לעב
כ לש םייללכ םיעופישו תינוניב תיעבט הפיחס -
15% , ג םישרת האר ' ךשמהב .
ןורוט ןמונקה ןמ ריג אוה עלסמה , הברה םע
בוט הלבוה רשוכו חטשה ינפב תוירורעקש .
איה תיתנש ברה תעצוממה םשגה תומכ
כ - 570 מ " הנשל םשג מ . דע לש םשג תופוס
100 מ " ב תועיפומ הפוסל מ הז רוזא . תנחת
תישדוח תומכ לע העיבצמ ןיעה שארב הדידמה
כ לש ראוני ישדוחב תילמיסכמ - 150 מ " מ
לש ךשמב 13 םימי .
שאר תונייעמל ןוויכב איה םוהתה ימ תמירז -
ןיעה .
תינכתה חטש םוחית
תינכתה חטש – לוחכה וקה . ב םישרת ואר '
ןלהל .
תינכתל ץוחמ עיפשמה רוזאה - רגנ עיגמ ונממ
יליע תינכתה םוחת לא , תיסחי םצמוצמ , תויה
תוזקנמו וכרואל תולפתשמה תוחולש ורקיעו
תינכתה חטשל ץוחמש םיצורעל .
תינכתל ץוחמ עפשומה רוזאה - ילוש תא ללוכ
תוחולשה : תינופצה - חרזמ יפלכ , תיברעמהו -
םורד יפלכ , יפלכ ןותמה חטשה תא רקיעבו
ברעמ .ינכתה תקולח זוקינ ינגאל ת
ווק י ב םישרתב םינמוסמ םימה תשרפ ' םאתהבו ןלהל
זוקינ ינגא השולש ורדגוה :
A – ברעמ ןופצ דצל ירקיעהו יזכרמה .
B – תינופצה החולשה לש יחרזמה ןורדמה .
C – תיברעמה החולשה לש ימורדה ןורדמה .
ד םימישרת םג ואר יפרגופוטה הנבמה תנבהל '
) םיהבג ( ו - ה ' ) ופיש םיע ( ךשמהב .

ב םישרת ' : זוקינ ינגא , עפשומ חטש
עפשומ חטש עיפשמ חטש
A זוקינ ןגא
םימ תשרפ וק
ארקמ :
א םישרת ' : אמגודה רתא םוקימ
2 . ןונכת תומר ינללוכ 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

38
עקרק יעופיש
ה םישרתב םישגומ עקרקה יעופיש ינותנ ' ליעל .
תינכתה םוחת לש יזכרמה רוזאה , כ - 50% החטשמ ,
חרזמ םורד וקב – ברעמ ןופצ , רוזאל תיסחי ןותמ וניה
לש עופישב ובורב וניהו ןיעה שאר לש יעבגה ןיב 0 ל -
8% . תיחרזמ ןופצה הניפבו םורד ןוויכל תוחולשה ילוש
דע לש םיעופישל םיעיגמ 20% .


עקרק יעופיש
דע 8% 270 םנוד
דע 12% 170 םנוד
דע 20% 115 םנוד
דע 30% 35 םנוד
ג םישרת ' : עקרק תורובח

הסור הרט עקרק תרובח
עופישב 20% רתויו
הסור הרט עקרק תרובח
דע עופישב 20%
לוסומורג עקרק תרובח
הסור הרטו םוח
ארקמ : A1 A2
A7
ד םישרת ' : עקרק יהבג
לעמ 200 מ '
ל תחתמ - 110
ארקמ :
ןיעה שאר – םחתמ E
םיסלפמ תינכת
ה םישרת ' : עקרק יעופיש
ןיעה שאר - םחתמ E
םיעופיש תינכת
עופיש
לעמ 20%
ארקמ :
עופיש
8% - 0
2 . ןונכת תומר ינללוכ 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

39
מת יפ לע רתאה םוקימ תניחב " א 34
מת תורדגהל םאתהב " א 34 ךרוצל הרדגהה תפסותלו
רגנה רומיש – ההובג תופידע לעב רוזאב אצמנ חטשה ,
רמולכ , יליע רגנ לש הרדחה ץמאמל הקדצה תמייק .


לש תורבתסהב איש תקיפס בושיח 5% רוזיאל
הנוכשכ ןנכותמה E פע ןיעה שארב " לחת תחסונ י " ס

תיעבט תישרט החולש ) רוב חטש ( ל תקלוחמ - 3
תת - נוש םינווכל םיזקנתמה זוקינ ינגא םי – תת -
ןגא A ) 230 םנוד ( ןופצל ; תת - ןגא B ) 160 םנוד (
ברעמ ןופצל ; תת - ןגא C ) 200 םנוד ( םורדל
ברעמ . ב םישרת האר ' ליעל .
םיעופיש - 0.06 - 0.15 .
םיקיפא ךרוא - 400 - 800 מ ' .
עצוממ יתנש םשג - 570 מ " מ .
תועקרקהו עלסמה - ךרדב םירידח ריג יעלס
רט תועקרקב םיסוכמ ללכ ה - תובלושמ וא הסור
תודודר תוניזדנר םע , תרובחל תוכיישה
תועקרקה A . ףושחה יעלסה חטשה רועש
כב ךרעומ - 40% - 30 . יתיסרח עקרקה םקרימ
תינוניב תורידח תלעב ללכ ךרדב איהו לק - הבוט .
ןונכתה חטש - 590 םנוד .
ןונכתה בחרמב עקרקה תורובח – הלבט האר
ןלהל .
םדקמ
רגנ
עופש
(%)
חטש
יסחי
(%)
חטש
) םנוד (
תרובח
עקרקה
0.12 20 - 12 48 285 A1
0.14 12 - 8 15 90 A2
0.17 8 < 37 215 A7


עקרקה תורובח חטש ) םנודב ( תת לכב - ןגא
זוקינ – ןלהל הלבט האר .
ןגא C ןגא B ןגא A תרובח
עקרקה
130 -- 55 A1
-- -- 60 A2
-- 105 35 A7
70 55 80 ריג עלס
200 160 230 הס " כ

ללקושמה רגנה םדקמ בושיח (Ct) תת לכל - ןגא
פע " תונושה עקרקה תורובח לש יסחיה חטשה י :
A – 0.178 ; B – 0.197 ; C – 0.165 .
תת לכל זוכירה ךשמ - מ ןטק זוקינה ינגא - 20
תוקד ) .(Tc < 20
םשגה לש ןכתה תמצוע ) (It איה הרחבנש 84
מ " מ / אוה םשגה קרפ ךשמו העש 20 ד תוק .
תפוס לש םשגה קרפ תא םיגציימ הלא םיכרע
לש תורבתסה תלעב ןכתה 5% תמצוע ובש
תילמיסכמ םשגה ) רוזאב ןכתה םשג תומצוע
חפסנ ואר ףוחה 4 .(
םדקמה a לש תורבתסהל 5% אוה 0.871 ,
לע - חפסנב הלבט יפ 1.2 .
אישה תוקיפס בושיח ) מ " ק / הינש ( תתל - ינגא
לע זוקינה - לחת תחסונ יפ " ס ) A – חטש
מקב " ר :(
Qt = Ct x It x A
at
/3.6
Qt(A) = 0.8 m
3
/sec תת - ןגא A
Qt(B) = 0.56 m
3
/sec תת - ןגא B
Qt(C) = 0.6 m
3
/sec תת - ןגא C
ןיעה שארב ןונכיתה רוזיאל יתפוס רגנ חפנ בושיח
ע " ה תחסונ י - S.C.S.

תוימוי םשג תויומכ םינותנ ) מ " מ ( תפוס ךלהמב
רוח םשג השחרתהש ףוחה רוזאב החיכש תיפ
םימיב 23 דע 28 ראוניב 2004 .
ה םדקמ תכרעה - CN סמ הלבטב תרזענ ' 4 ,
חפסנ 4.3 . תמדוקה תוחלה וז הלבטב (AMC)
הגרדב איה 2 . תועקרקב חיכש תוביטר בצמ
ףרוחה ךשמב לארשי זכרמו ןופצ . םדקמ
אוה ינושארה יגולורדיהה דספהה : Ia = 0.25 .
ה ךרע - CN בנש אוה רח 83 םאתומ אוהו
תועקרק תצובקל D עקרק שומישב תנייפואמה
לילד חמוצ יוסיכ לעב . אוה הז ךרעל לוקישה
תינוניב התורידחש עקרק ןיב בולישה - הבוט
גוסמ B יעלס חטש לש לודג רועש םע ללקושמ
דאמ הכומנ ותורידחש ףושח .
ו םישרת ' : מת יפ לע הניחב " א 34
ארקמ :
ההובג תופידע
הכומנ תופידע
רתאה רוזא
2 . ןונכת תומר ינללוכ 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

40
פע ימויה רגנה בושיח " החסונה י :
Q = (P-0.2S)2 / P+0.8S
םיימויה רגנה יבושיח , םשגה תויומכל סחיב
ןלהל םישגומ םשגה תפוס לש תוימויה :
רגנה יבוע
ימויה ) מ " מ (
ימוי םשג יבוע
) מ " מ (
ךיראת
0 10 23.1.04
4.9 29 24.1.04
2.5 23 25.1.04
0 9 26.1.04
0.7 17 27.1.04
0 3 28.1.04
8.1 91 הס " כ

יתפוסה רגנה םדקמ – 0.09 .
פנ יתפוסה רגנה ח ) מ " ק :(
תת - ןגא 0.0081 x 230,000 = 1,860 A
תת - ןגא B 0.0081 x 160,000 = 1,300
תת - ןגא C 0.0081 x 200,000 = 1,620

תונקסמו םוכיס
ההובג םיעקשמ תומכ לעב רוזאב אצמנ תינכתה רתא
תיסחי , לעמו הובג תורידח םדקמ תלעב עקרק םע
רפיווקא ליעפ , יוור יתלבה רזואה ובש , הארנה לככ ,
םהוזמ וניא . יליע רגנ תרדחהל םיאתמ רתאה ךכיפל .
תינכתה חטש בורב תיסחי תעפושמה היפרגופוטה
היהשה לע השקמ , הרדחהו הריצא , תונורתפ תבייחמו
ינקתמ וא תוסרט תועצמאב םיחטשו םישרגמ רושיי לש
היהשה , ו / יחטשב הרדחהו הריגא תונורתפ וא ם
תינכתה חטשל ברעמ ןופצמש םיירושימ .
כ איה החיכש הפוסב יתפוסה יליעה רגנה תומכ -
4,800 מ " ק , כ וא - 9% יתפוסה םשגה ךסמ .
וא תאז רגנ תומכ ונה ןנכותמה בצמב רגנה רומישל דעי
הנממ התוחפ .
תוירקיע םיכרד שולשב עצבתהל לוכי רגנה רומיש :
םידדובה םישרגמה ימוחתב , לע - תריצי ידי רגוא
שרגמ לכ םוחתב ותרדחהו ימוקמ .
םיחותפ םיחטש ימוחתב , םינותמ םילופישב
תיסחי ירושימה רוזאבו תיסחי - יברעמ ןופצה .
תוישאר םיכרד ךרואל תוקורי תועוצרב .

עקרק ידועיי תסירפב םילוקיש
יליע רגנ רומיש יטביהב קרו ךא םיקסוע ןלהל םילוקישה
םימלעתמו , תוטשפה ךרוצל , ללכמ םילוקישה
םיינונכתה - םיינברוא , םיילכלכו םייסדנה , תא םיליבומה
ינונכתה ךלהמה .
פע חטש יאתל הקולח " יליע רגנ רומיש ילוקיש י
תיללכ הייארו רתאה ינותנ חותינ לע תכמתסמ הקולחה
תללוכו חטשה לש 4 םיירקיע םירוזא תת ) םישרת ואר
ןלהל :(

K – יזכרמה תוחולשה ישאר םורדמ תלפתשמה ת
החולש שארל תלצפתמו חרזמ K1 שארו הנופצ
החולש K2 הברעמ .
L – לש יברעמה קלחב רתויב ןותמ עופיש לעב חטש
תינכתה , תוחולשה יתש ןיב .
M – החולש לש ימורד ןורדמ K2 , תיסחי לולת .
N – החולש לש יחרזמ ןורדמ K1 תיסחי לולת .
רגנ רומישל תוירקיע תויורשפא יליע
םידדובה םישרגמה ימוחתב – רושיי רחאל
םיכמות תוריק תועצמאב , הרדחה ירוזא ללוכ
יתוכאלמ רגוא םע .
םיחותפה םיחטשב - םיחטשב תוסרט תועצמאב
המירז יצורעב םינתפמו םיחותפ , היהשהל ,
הרדחהו הריצא .
חטשה ינפ לע םתמרזהו םיכרדמ רגנ ימ ףוסיא
תונורדמב , נה לככ ינגומוה ןפואב ןתי , תלבקל
בחר רוזיפו תוכומנ המירז תויוריהמ .
יתוכאלמ םוגיא תריציל תורשפא , חטשב רקיעב
L , הרדחהו יפונ בולישו יונ ישומיש ךרוצל .


K1
L N
K2
M
K
2 . ןונכת תומר ינללוכ 2.3 ינללוכ ןונכת תואמגוד
יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

41
יליע רגנ רומיש יטביהב חטשה יאת גוויס
ארקמ : A7 - תינוניב תורידח ; A2 - ההובג תורידח ,
A3 - הבוט תורידח

חטשל L היהשהל תופידע תונוכת , לש הרדחהו הריצא
רגנ ימ , הנותמ היפרגופוט בקע , תודימצו הרידח עקרק
תינכתה לובגב ןותמ חטש ךשמהל .
לע חטשה יאת גוויס - רומישל תילאיצנטופה םתמורת יפ
דרוי רדסב יליע רגנ : L – יברעמה ךומנה חטשה ; K –
תויזכרמ תוחולש ; N – יחרזמ ןורדמ ; M – ןורדמ
ימורד .

עקרק ידועי תסירפ
השחמה ךרוצל , היהת תיסיסבה המרגורפה , יחנומב
יסחי חטש , ןמקלדכ :
היוור היינב 45%
עקרק תדומצ היינב 15%
רוביצ ינבמ , צש " פ 20%
תויתשתו םיכרד 20%לע עקרקה ידועיי גוויס - מאתה יפ יליע רגנ רומישל םת ,
דרוי רדסב : םיחותפ םיחטש ; עקרק תדומצ הינב ; ינבמ
רוביצ ; היוור הינב ; תיתשת ינקתמו םיכרד .

ףצרל םינפומ םיניינבמו םישרגממ יליע רגנ יפדוע
םייתלוכשא םיחותפ םיחטש , םייתנוכשו םייזכרמ
הרדחה תחטבהל .
צשב שומיש תמגוד " ןלהל םישרתב תשגומ פ :ר המיכס צש רוזיפל תינויע " פ


ה
מ
י
ר
ז

י
נ
ו
ו
כ

א
ת
מ
ח
ט
ש
ה


ת
ו
י
ו
ר
ש
פ
א
ר
ג
ו
א
ל


ת
ו
ר
ו
ב
ח
ע
ק
ר
ק

ע
ו
פ
י
ש

%
ח
ט
ש
ה
מ


ח
ט
ש
ה


א
ת

םירחא םיאת
תינכתב
תינוניב A7 ןותמ
תיסחי
60 K -
תוחולש
תויזכרמ
ןותמ רוזא
תינכתל ברעממ
ההובג A2 ןותמ 12 L - חטש
ךומנ
יברעמ
לחנ ןווכל ץורע
הליש
הכומנ A1 לולת
דואמ
13 M -
ןורדמ
ימורד
לחנ ןווכל ץורע
הבר
תינוניב
/
הכומנ
A7 לולת 15 N -
ןורדמ
יחרזמ
םייזכרמ םיחותפ םיחטש
םיחותפ םיחטש

יתנוכש קראפ חטש
לחנ תחולש ) הבר / הליש (
ידיתע שיבכ ךרואל זוקינ תשר
הגיפסל םיילאיצנטופ תומוקמ
רגנ המירז ןוויכ - יליע
ארקמ :
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.1 תינ טרופמ ןונכת תמרל רתא ינותנ חו

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


42
קרפ 3 : טרופמ ןונכת תומר
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.1 תינ טרופמ ןונכת תמרל רתא ינותנ חו

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


43
3 . טרופמ ןונכת תומר
3.1 רתא ינותנ חותינ
טרופמ ןונכת תומרב – תטרופמ תינכת ) בת " ע (
םחתמל תוינכתו / הינב רתיה יבלשבו שרגמ , ףקיה
תיסחי םצמוצמ וניה שרדנה עדימה . ךרדב ונה חטשה
תויפרגופוטה ויתונוכת תניחבמ ינגומוה ללכ
בג תומרב תוינכת תרגסמב לולכו תויעקרקהו תוהו
רתוי , עקרקה ידועיי תא תועבוקה , הינבה יזוחא ,
דועו תויסכתה ירועיש . םינותנ םישרדנ ךכיפל
רגנה רומיש ןונכתו בושיח ךרוצל דבלב םייתדוקנ
יליעה : םימשג יעפומ , רודיח ימדקמ , ףסונב תאז
רתוי ההובגה המרב ןונכתה ינותנל . םיבר םירקמב
ח ךרוצל םילבוקמ םימדקמב קפתסהל ןתינ בושי , לע -
חפסנב טרופמה יפ 4.4 ךשמהב .
םיחטשל םיסחייתמה תוינכתה יחפסנו תוינכתל
ו םיבחר / רתוי םינווגמ וא , ינותנ חותינ עצבל ןתינ
פע רתאה " ףיעסב טרופמה י 2.1 ליעל .
שרגמ וא םחתמ ינותנ חותינ יבלשל רצוקמ טירפת
םיאבה םיפיעסב אבומ , םישרתבו גוית תמישרכ
אבה ףדב ךילהתה .
ה הרע : ינורקע ןפואב , סיסבכ םישורד ןלהלש םינותנה
יליע רגנ רמשמ ןונכתל . תאז םע , יפקיהב ם םינטק ,
דדובה הנבמה תמרב ומכ , םניא םינותנה ןמ קלח
םייטנוולר , שארמ םיעודי םהש וא .
עקרק ינותנ , עקרק תת םוהת ימו
תיפרגופוט הפמ יבג לע ןונכתה חטש םוקימ
תטרופמ .
תת הנבמ תכרעה רתאב עלסמה גוסו עקרקה ,
תיגולואיג הפמ ךמס לע עקרק תקידב וא
תטרופמ .
םוהתה ימ סלפמ קמוע תכרעה , תופמ יפ לע
םיבורק םיחודיקמו .
תוכיא תכרעה םוהתה ימ לע - ךותמו תופמ יפ
םיבורק םיחודק .
יתלבה רוזאה בצמ תכרעה - תלוכת תניחבמ יוור
וכו םימהזמ ,' ימוקמ עדימ סיסב לע .
וס ןהיתונוכתו ןונכתה בחרמב תועקרקה יג , לע
יופימ ךמס ה לש טרופמ רתאב תועקרק .
יגוסלו עקרקה תורובחל רודיח ימדקמ תמאתה
םינושה עלסה .םיעקשמ ינותנ
לע תיתנשה םשגה תומכ תכרעה - תפמ יפ
םשגה .
לע ןונכתל םשגה תופוס תעיבק - תוגלפתה יפ
םשגה תנחתב םשגה תומצוע הבורקה / יימ תגצ
רתויב , תוקחורמ תונחת רפסממ עדימ ךותמ וא
רתוי .
תורידתל המיאתמה םשגה תמצוע תעיבק
זוכירה ןמזל התעפוה .
תחסונ תריחב / רתאל םיאתמה בושיחה לדומ
ןונכתה .
סוסיב ינותנ
םיאבה םינותנה תלבק ) תוחפל ( יחודיקמ
רקחמה , סוסיבה סדנהמ ידי לע ושעייש :
• חודיקה לש גול , עוי ונממ םושייה ךר
יסדנהה , תורידח ימדקמ ללוכ , תושיגר
וכו הבטרהל קזוחה ' .
• םוהתה ימ ינפ , רחאלו םתעפוה םע 24
תועש ;
• ךרואל עקרקה תובכש תוכילומ ימדקמ
חודיקה .
םימייק םיקפוא יוהיז לשו םוהת ימ לש םימ
םינועש .
לש תויסדנה תונוכתו יגולואיג ךתח תעיבק
עקרקה , עפ תוחפל לש קמועל דע קמוע םיימ
וסיבה ס יופצה .

םינותנ סיסב אוה הז בלש רצות , תונילפיצסידב
תונושה , ליכמה , ןתינה לככ , שורדה עדימה תא
טרופמה ןונכתה ךרוצל .

3 . טרופמ ןונכת תומר 3.1 תינ טרופמ ןונכת תמרל רתא ינותנ חו

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


44
טרופמ ןונכתב רתא חותינ ךילהת םישרת
ימדקמ
רודיח
הנבמ / עקרקה תת
עלסמהו
תוכיאו קמוע
והת ימ ם
ינותנ חותינ
חודיק םי
עקרקהו
חטש םוקימ
ןונכתה
תנחת / תונחת
תוגציימ םשג
םשג תומכ
תיתנש
םשג תופוס
ןונכתל
רגנה תומכ
יליעה
בושיח תטיש
רגנ
יצוליא
סוסיב
יגולואיג ךתח
תונוכתו
לש תויסדנה
עקרקה
ןונכתל םינותנ סיסב
רגנ רומיש
ינללוכ ןונכת תמר
טרופמ ןונכת תמר
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.2 טרופמ ןונכתל תוארוה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


45
3.2 כתל תויחנה טרופמ ןונ
3.2.1 תויחנהה זוכיר
תרדחה לש ןתינה לככ לודג רועיש רגנה ימ
םישרגמה ימוחתב יליעה / םידדובה םימחתמה ,
לוחלח תונוכת תלעב הנה עקרקה וב הרקמ לכב
תומיאתמ .
קיפסמ רועישב הרדחהל היונפ תיסכת תראשה ,
לע - יפ יבושיח רצונ רגנ שרדנ רגואו .
שרדנ ימוקמ רגוא ןונכת ) א רגו : םימה חפנ
שרגמה םוחתב תינמז הריגאו היהשהל ןתינה
ולוחלח תמלשה דע ( , תורדגו תוקעמ תועצמאב ,
םחתמה וא שרגמה תולובגב .
םיפתרמ יחתפו םיניינב יסלפמ בושיח , ויהיש ךכ
יברמה רגואה סלפמ לעמ ןנכותמה .
םיינוציק םשג ירקמל השילג ינקתמ ןונכת ,
רגואל רבעמ רגנ יחפנל םימרוגה ןנכותמה .
םיידועיי הרדחה ינקתמ ןונכת םיבזרמ ימל
םימוטא םיחטשמו , עקרקה םהבש םירקמב
ו תלחלחמ הניא הנוילעה / ןתינ אלש םירקמב וא
יוצר תיסכת רועיש לע רומשל , הינח יפתרמ בקע
וא מ תורחא תוביס , סוסיבה ץעוי רושיאב .
ימ אולמ תא רידחהל ןתינ אל םהב םירקמב
רגנה ישרגמה ימוחתב ם , םימחתמה וא
םידדובה , ונפוי םימה םיחותפ םיחטש ףצרל ,
יהשה ןנכותת םהב רשא ה רדחהו ה לש רועיש
מ י יליעה רגנה ימ לש ירשפא יבר .
םהינימל םיחותפה םיחטשה לש טרופמ ןונכת ,
םימרתנהו םירישיה רגנה ימ תא םיטלוקה
םיכומס עקרק ידועיימ . ןיפוליחל : ימ תיינפה
ינכות לש ןמוחתל רגנה תוכומס תו , םאתהב
המרב תיטנוולרה החנמה תינכתה תוארוהל
תיללכה .
םיכרדה לש טרופמ ןונכת , םיירוביצה םיחטשה ,
ו זוקינה ילבומ , תינכתה םוחתב םיללכנה ,
הרדחהו היהשה לש תורטמ תגשהל .
תינכתה חטשל ללוכ זוקינ ןונכת , תורבחתהל
זוקינ תוכרעמל ט תויעב וא דרומבש תויתוכאלמ
נכתה חטש תי , לע - יפ היהשה לש תונורקע ,
איש תוקיפס תנטקה , זוקינ תונורתפ תפדעה
םייתביבס , םימייק םא , תובשחתה ךותו
זוקינה תכרעמ תלוביקב תטלוקה . תוינכות
תינכותה םע בולישב ושעייש יואר זוקינה
תיפונה , םג ויהי הרדחהל םידעוימ םיחטשש ךכ
םיקוריה , ינללוכה ןונכתה תונורקעל םאתהב ,
ב קרפ 2 ליעל .
תוכרעמ , יליע רגנ ימ רומישל םינקתמו םיעצמא
איש תוקיפסב םג דוקפתל וננכותי , ירקמב וא
תולקתו המיתס , ע " היינפהו השילג ינקתמ י
תויעבט זוקינ תוכרעמל , םיעקשו םיקיפא ןוגכ
ועית תוכרעמלו םייעבט ל תוינוריע .
יידועיי םינקתמו תוכרעמ ם יליע רגנ רומישל
וננכותי , ככ ןתינה ל , חווטל הלועפל טושפ ןפואב
תוכורא םינש לש , ויסינ ךות ן ךרוצה תא ןיטקהל
הקוזחתו לופיטב .
םירוזאמ וננכותי יליע רגנ רומישל זוקינ תוכרעמ
םינוירטירקב םידמועה , תוכיא קרפ יפ לע
הביבסה , ףיעס 5.1 ךשמהב .
ול הצוחמ וא רתאב רודיח תופולח ןחבי ןונכתה ,
ה תוצלמהל םאתהב םיצעוי . רתאב רודיחה
תלכהו םיאתמ ינוריע םקרמ ןונכת בייחמ
הטילקל םינקתמה , היהשה , לש ןוניסו הרדחה
ןהו םיפצורמ םיחטשו םיניינב דצל ןה םימ
םיחותפה םיחטשה לש םיבלושמ םיקלחכ
רתוי םילודגה םיירוביצה , יאנפל םידעוימה
שפונלו .
םימה ףוסיא תא בייחמ רתאל ץוחמ רודיחה
יווקנה םתלבוהו םימוטאה םיחטשהמ ם , ךרדב
רתויב הבוטה , הרדחהה יחטשל .
3.2.2 םייונב םימחתמ
םיחטשה לש לדוגהו תומכה תא םיאתהל שי
םיחותפה םיגפוסה , שרגמה תולובגב , ןפואב
יופצה רגנה לש תילמיסקמ הרדחה ורשפאיש .
אוה ץלמומה ילמינימה סחיה 1:5 , רמולכ : לכל 100
מ " דימצהל שי יונב ר 20 מ " ליכמה חותפ חטש ר
הטילקל רגוא . רגואה לש ותמאתה תדימש ןבומכ
םשג תפוס לש םיאנתל , תתו עקרקה הנבמב היולת
פסונ םיעצמאבו עקרקה לופיטה ךרוצל םיטקננש םי
רגנב .
יונבה שרגמה םוחתב הרדחה תורשפא ןיא םאב ,
ינוריע םקרמ ןנכתל שי , וא הנבמ לכל יכ חיטבמה
ןנבמ , יתנוכש םינפ חותפ חטש היהי – קחשמ תוניג
תויתנוכש םינפ , תובחרו הבישי תוניפ – דעוימה
םימוטאה םיחטשה ןמ םיווקנה רגנה ימ תטילקל .
ותב בלשל ןתינ צשה ך " נה פ " ימ תרדחה תא ל
םיבזרמה , תברקב םרידחהל תורשפא ןיא םאב
ןיינבה . רידחה חטשה רשאכ םג הנוכנ וז הרוצת
לש דבלב תיקלח הטילקל םיאתמ שרגמה םוחתב
צשל םינפומה םיפדועהו םימה " םינפה םיפ
םיבורקה םייתנוכש .
םוחתב רגנה ימ תלבוה ףצר תריציל תואמגוד
הנוכשה / ןנבמ , ה ןמ צשל דעו דדובה הנבמ " פ
הנוכשל ינוציחה וא יתנוכשה , ףיעסב ואר 3.3
ךשמהב .
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.2 טרופמ ןונכתל תוארוה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


46
גג תוניג – םימוטאה םיחטשה ןמ רכינ קלח ,
ינוריעה בחרמב , םינבמהו םינוינחה תוגג םיווהמ .
הליתשלו רודיחל רתונה חטשה תא ביחרהל ןתינ
ע " םיקתונמ םיעצמב שומיש י . ולא םיעצמ ,
ו םינוש םילודיגל םישמשמה ןוניגל , םירשפאמ
בזרמל םימרזומה רגנה ימ לש הייהשה ) וא
םיזקנל .( אמגודל : לש הבכש תרזעב 20 ס " מ
טיילרפ 2 ) לקשמ תלק הבכש , 100 ק " מל ג " ק ,
םימ תחפוסה ( לש חטש לע תסרפתמה 1 מ " ר , ןתינ
כ ליכהלו גופסל - 120 םימ רטיל , ל ךרע יווש םהש -
120 מ " םשג מ .
3.2.3 ל היונפ תיסכת הרדחה
ןונכתה ידעי לש האצות ונה היונפה תיסכתה רועיש
היוצרה היינבה תופיפצ םוחתב , לש יברמ לוצינ
עקרקה ו םיכרצה ללכל הנעמ ןתמ םייתמרגורפה
דועו תינכתה םוחתב . רועיש תעיבק תונורקע
ףיעס ואר היונפה תיסכתה 2.2.6 ליעל .
הרדחהל היונפ תיסכת ירועישל הנה הפדעהה
םיחיכש םשג יעפומ לש ידיימ לוחלחל םיאיבמה
ו ןמז תופוקתלו ילמינימ הבוגב רגוא תרשפאמ
ןתינה לככ תורצק . םילבוקמ היונב תיסכת ירועיש
ע םניא םילו לע ללכ ךרדב 50% ךכ לעש - ידי ןונכת
תולקב ןתינ ובורב םוטא וניאש ןפואב חטשה תרתי
לש הרדחהל היונפ תיסכת ירועישל עיגהל 20 דע
30 הלעמו זוחא .

פדעה ןתנית תוכרדמ ירוזא ןונכתל ה , תוינח
םיפסונ םיידועיי םיחטשמו , ףצורמ חטש םומינימב
ב שומישבו מ םילחלחמ םיפצורמ םיחטש , תוחפל
יקלח ת , רדנש ןכיה ש . םירקמב םישרדנש םיחטש
הינח יפתרמ לש םירקמב ןכו הובג רועישב םיפצורמ
םירחא וא , שרגמה חטש רקיע תא םיספותה , שי
טש וא תועוצר תוצקהל היהי ןתינ םהב לוחלח יח
םיימוקמ הרדחה תורוב םקמל .

3.2.4 חותפה חטשב םימ רמשנ ךיא
תינוריעה תכרעמב םימ
הרדחהו עוקישל בחרמה תא לצנלו ליכשהל שי
תוכירב וא םינגא תועצמאב , צשהו הדימב " פ
תאז רשפאמ , ומוקימבו ולדוגב ) תברקב יוצר רוקמ
רגנה תורצוויה .( תולועפ , ןוגכ : םימ לועית , הריכס ,
םוגיא , תפדוע המירזב לופיט , םימהזמב לופיט
תופצהו - ןונכתל הארשהו סיסב תווהל תולוכי
לש הביבס ' עבט ' ריעה ךותב , ימניד אוהש עבט ,
םייגולוקא םיכרעב רישעו קתרמ .
לע ןפואב םימה תלבוהו לועית - םימ יכרדב יעקרק
) תולעת בשע ( , הניחבמ היונבה הביבסה תא רישעמ
תיפונ - לע - םוחת תבחרה וא בוחרה ךתח יוניש ידי
ודהו םיילגרה העונתה יריצב ךרדה - םיילגלג ,
תיגולוקא הניחבמו - לודיג יתב ףצר תריצי ידי לע
המושגה הנועב םימב םירישע .


םיחותפ םיחטשב הלבוהו הרדחה ינקתמ בוליש -
ינייפוא ךתח
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.2 טרופמ ןונכתל תוארוה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


47

ןתמל שי צשב םיעופיש " הרדחהל םידעומה םיפ ,
םימה תמירז תא טאהל ידכב תאז , תסינכ חיטבהל
ףחס תעינמלו הרדחהה ינקתמל תתסוומ םימ
עקרק , ןיטקהל עקרקה ינפ תא ץורחל ידכ וב שיש
לעה םוגיאה יחפנ תא - םינפהו יעקרק - יעקרק .
תיסכתב לופיט המוטאה
תוכרדמ תללוכ המוטא תיסכת , םיליבש , ישרגמ
טרופס , תופצורמ תובחר , הקלחה ישרגמ , דועו .
םינפוא ינשב הלא תודיחיל סחייתהל ןתינ :
דחאה ) א רויא ' ( - םימיטאה םיחטשמה לוצינ
חותפה בחרמב םימה תטילק תוכרעמ תרשעהל .
םימ תפסות , םינטלוקה תכרעמ תא ביחרהל היושע ,
םישרמו ךורא המישנ חוורמ םהל קינעהלו . ןתינ
בוה לוקשל חותפה בחרמל תיעקרק תת הל ) ללוכה
םינטלוקה תכרעמ תא ( , ו יודיא עונמל ידכב / וא
םימ יפדועב לופיט ךרוצל .


ינשה ) ב רויא ' ( - ה רמוחה תפלחה םוטא יופיחב
תנטקה ךרוצל םירידח הלילס ירמוחב וא לחלחמ
תוקיפס . יופיחב שומישל תורשפא ןיאו הדימב
לחלחמ ) הקלחה יחטשמ תמגודכ , וא םיחטשמ
רודכ יקחשמל םידעוימה ( - תועוצר בלשל ןתינ
חטשמה ילושב תוגפוס עקרק . ושמשי ולא תועוצר
רודיחה רתאל םימה תלבוהל ןהו הטילקל ןה
בורקה . םיחפנל םאתהב ועבקי תועוצרה ידממ
תויופצה םשגה תומצועלו .


תונורדמ יוסיכ
תונורדמב , עקרקה גוס יפ לע , ונורתפ בלשל ןתינ ת
ףילחהלו םייסדנה תונורתפ םע םייחמצ , לובג דע
םיוסמ , םיחישקה םייסדנהה תונורתפה תא
םימוטאהו . אמגודל , עופישב תילוח הרמח עקרקב
2:1 תולכתמ תויכנא תועיריב שמתשהל ןתינ
לותשלו , אלמ יחמצ יוסיכב , ברה םיינגדהמ דחא
םייתנש , םיסובלובה תרועש ןוגכ , תמדרתל סנכנה
ו האלמ ץיק ףרוחבו ויתסב הנממ אצוי . ךותמ
םייוסיכל הפדעה תתל שי םייסדנהה תונורתפה
יקלח וא אלמ ןפואב םילחלחמ . לשמל , שומיש
ואיגב - היחמצ ילב וא םע ץצח יולימב בוו ; שומיש
הליתש יסיכ םע תונורדמב םירדלובב ; שומיש
הליתש יסיכו םינויבגב ) יחמצ יוסיכל עיגהל ןתינ
םינויבגה לש אלמ ( יסו םיבג רוד .
יולימ תמדא
םייטירק יולימה תמדא לש קמועהו גוסה תעיבק
םימ רומישל . ידי לע עקרקה בכרה תא שבשל ןיא
םימהזמ םירמוח ) םיליעפ םיימיכ םירמוח , דיס ןוגכ ,
םיחלמ , דכו םייבופורדיה םירמוח ' ( היינבה ןמזב
הירחאלו . הרידח עקרק לע דיפקהל שי , היוצר
תוכילומה םדקמש עקרק הלש תילוארדיהה , היוורב ,
אוה 30 מ " תוחפל העשל מ . תוינוניב תועקרקב
עקרקה תנכה תדובע לכ תא עצבל שי תודבכו
השבי עקרקה רשאכ , העיגפו הקודיה עונמל ידכ
עקרקה הנבמב . ללככ - ידוביע תא קימענש לככ
קומע לוחלחו רתוי תררוואמ עקרק לבקנ ךכ עקרקה
םשג ימ לש רתוי .
ב יולימה תמדא עבקת הרדחהל םידעומה םינגא
הטילקה ןקתה לש תויצקיפיצפסל םאתהב ) תמגודכ
םיינגרוא םירמוח , םילעו לוח יבכרה , דכו טסופמוק ' .(
לש רושיא ןועט םייעבט אל םירמוחב שומיש
תוכמסומה תויושרה .
עקרק יופיח
יחמצ יופיח אלל הפושח עקרק ריתוהל ןיא ) ואר
ףיעס 3.2.6 ( , וא יתנש בר יופיח וא ינגרוא יאו ינגר
רחא לחלחמ יופיח - עקרקה םוטיאו ףחס תעינמל ,
םשגה תופיט תיגרנא לש האצותכ , האיבמה
רידח יתלב םורק תורצוויהל . רשא הנוילע הבכש
תקדהתמ הניא , םימל הבוט תורידח תלעב
תררוואמו , םימ תזיחאת תלעב עקרקל האיבמ
רתוי ההובג , תרשפאמו הלועמ לודיג עצמ הווהמ
ל הנמה תנטקהו היקשהה יחוורמ תא לידגה
תיקשומה .
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.2 טרופמ ןונכתל תוארוה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


48
3.2.5 רמשמ ןונכתב בולישל םיעצמאו םינקתמ
יליע רגנ
תוכיאב בשחתהל שי םינקתמה תריחב ךילהתב
תשרדנה םימה , תיסיפה המאתהבו היופצה תומכה
הביבסל . םיאתמ דדוב ןקתמ ןיא םירקמה תיברמב ,
תויורשפא רפסמ ןנשי אלא , ת ןהיניב הריחבהו היה
תלעות תולע ילוקישמ .
תויצקנופב היולת םימיאתמה םינקתמה תריחב
תכרעמב אלמל םהילעש תוירקיעה ; הלא םידיקפת
הסיפת םנה , תוקיפס תוסיוו , םימהזמב לופיט ,
היהשה , הלבוהו הרדחה .
םינקתמה תמאתה לש תקדקודמ הכרעה תשרדנ
רתאל , זוקינה ץעוי ידי לע , םינבמל דומצבו - ידי לע
ץעוי סוסיבה , םבוציע ינפל , םתנקתהו םנונכת . ןתינ
םיגוס רפסמל יללכ ןפואב םינקתמה תא קלחל :
תוכירבו םירגאמ , יחמצ ץיח , הלעת , תורוב
םייתדוקנ , ימ תרשעהל םירתאו םירידח םיחטשמ
םוהת .
םימה תסיפתל יעצמאה תריחב
יתשל תוקלחנ בחרמב םימה תסיפתל תויורשפאה
תוירקיע תוצובק : םינקתמ םיעצמאו םייתדוקנ
חותפה בחרמב םיעמטומה ) . ףיעסב תואמגוד ואר
3.3 ךשמהב .(
םייתדוקנ םינקתמ , ןוגכ : הכופה ראב , גפוס רוב
רוזיפ הדשו , רגנה תורצוויה םוקמ דיל , םיליעי
םצמוצמ םימ תטילקל יונפה חטשה רשאכ , תפסותכ
םיחטשמ לש ידיימ זוקינ ךרוצלו םייבחרמ םינקתמל
בחרנ םימוטא חותפה חטשל םידומצה םי .
ןקתמה וא יבחרמה יעצמאה םוקימ תריחב ךילהתב
םיעופישל סחייתהל שי יתדוקנה , המירזה ינוויכ
םייופצה , תוצלמהו םינבמה תודוסיו תויתשת
םיצעויה .

תואבה תולאשל סחייתי ןונכתה :
םוגיאל קיפסמ אוה םאהו ןימזה חטשה והמ
ינמז , חהלו םיפחרמ םיקצומ עוקישל תויומכ תרד
םייבחרמ םינגא תועצמאב תויופצה םימה ?
הרדחהה םרטב תשרדנה םימה תוכיא יהמ -
קפסמ עקרקה ןוניס םאה , ברעל שיש וא
םיפסונ םיעצמא ?
תומיאתמ ןה םאהו עצומה ןקתמה תולבגמ ןהמ
רתאל ) םייוצר םיעופישל סחייתהב , םישומיש
םירחא םידעוימ , הקוזחת ילוקיש , ךרואל תודימע
מז ן , םירוגמל הבריק , תויתשתל המאתה ( ?
צשב תרצונה רגנה תומכ יהמ " טלוקה פ , םאהו
תורוקממ םימ תלבוה לש לאיצנטופ םייק
םירחא , םיבזרמה ימ ןוגכ , צשה ךותל " בורקה פ ?

3.2.6 הייחמצב שומיש
םרותו רגנ ימ רומישל עייסמ הייחמצב עקרקה יופיח
םימב ןוכסחל : ס ענומ הייחמצב יופיחה ףח , תא טאמ
רגנה תמירז , הנוילעה עקרקה תבכשמ ענומ
טאיהל ם ינושאר ןוניס רשפאמו . םימב ןוכסחה
םישרוש ילעב םיחמצב שומיש תוכזב רשפאתמ
םימ לצנל םילוכיש םיחתופמו םיקומע , םייוצמה
תוקומעה עקרקה תובכשב , תושיגר תא ןיטקהל
לש תלוצינה תא לידגהלו םייתנוע םייונישל חמצה
יעקשמ עקרקה קמועב ם .
לכב תיברמ תיסכתל ףואשל שי ןגה ימוחתב
םידממה : םיצע הז דצב הז לותשל , םיחיש , יחמצ
ו יוסיכ / יחמצ יופיחב שמתשהל וא , וא ינגרוא יופיח
רחא לחלחמ יופיח . לידגת ןגה ימוחתב םימ תרדחה
ןתינו עקרקה תוביטר רמשית וב ןמזה ךשמ תא
ץיקה תנועב הייקשהב ךוסחל היהי .
םיאשונ השולשל תוקלחתמ הז ףיעסב תויחנהה :
רגנ רומיש יטביהב םינג תקזחא .
אשדב לופיט .
םימשג יטועמ םירוזאב לופיט .

םימשג יטועמ םירוזאב לופיט
םימשג יטועמ םירוזאב ) מ תוחפ 250 מ " הנשל מ (
ילבמ האלמ תיחמצ תיסכתל עיגהל תורשפא ןיא
תיציק היקשהב ךכ לע םלשל . ןכ לע , וזאב הלא םיר
םיגירח םיעוריאמ םימה תטילקל ךרעיהל שי , ידי לע
השהו ףוסיאל םילודג םיחותפ םיחטש דועיי י תי
היקשה תמגודכ םירזוח םישומישל םתינפהו םימה .

3 . טרופמ ןונכת תומר 3.2 טרופמ ןונכתל תוארוה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


49
3.2.7 םיכרד
יללכ
לשב רתויב םייתועמשמה רגנה ינרצי םה םיכרדה
םיחטשהמ הובג זוחא לע םיסורפו םימוטא םתויה
םייונבה . ופיטה תמר לשב בכרומ םישיבכ ימב ל
םימה לש םוהיזה . ריתוהל שי תוישאר םיכרדב
ךרדה ילושב וא זכרמב תולעתל םוקמ , ןפואב
לופיט ירתאל רגנה ימ תלבוה תא רשפאיש
הרדחהו . שמתשהל יוצר תוינחו תוינשמ םיכרדב
עקרק תועוצרב תוברהל ןכו םילחלחמ םייופיחב
היינחה יחטשו םיכרד ידצב תוקורי , תתחפה ךרוצל
םימה לש ינושאר ןוניסו תוקיפסה . תועוצרה ידממ
רגנה יחפנל ומאתוי תולעתהו , םימה תוכיא
תויופצה תומצועהו .

תולולס םיכרד ידיצל םימה תלבוה - יתמכס ךתח


ךרדה הנבמ
העונתה ךרעמ ןונכתב , ובלושי הינחהו םיכרדה
הייהשהל םימיאתמ םינקתמ , לש הרדחהו הריצא
נ ימ יליע רג , וא הפצהל ןוכיס םהב ןיאש יאנתב
תיתשתב העיגפ .
ובלושי ךרדה הנבמ ןונכתב , רשפאה תדימב ,
ןהידיצבו תועסימה ןיב לוחלח תועוצר .
קרפב תויחנהל םאתהב היהי ךרדה םוחתמ זוקינ
5.1 , לע - יפ ךרדה תמר .
העונתה ייא וננכותי , רשפאה תדימב , ימ תרדחהל
קלח ןכו םירישיה םשגה םוחתמ רגנה ימ לש
העסימה :
םירידח םירמוחמ ועצובי .
תלקהו רגנה תייהשהל הייחמצ םהב בלושת
הרדחהה .
יליע רגנל הרדחהו הריצא ינקתמ םהב ובלושי
םמוחתב לבקתמה , תעינמ חיטבמה ןונכתב
תולקת ירקמבו איש תוקיפסב תופצה .

ילעב תיתש ירמוחו םיטנמלאמ וננכותי תוכרדמ
רואל לוחלח רשוכ ןמז ך . ימ זוקינל תופידע ןתנית
ידיצבש םיחותפ םיחטש לא תוכרדממ יליע רגנ
ךרדה , יברמ רוזיפב .
תכמנומ חותפ חטש תעוצר םוקימ לש ןורתפ ףדעוי ,
שיבכה ןיבל הכרדמה ןיב , ימ תרדחהל שמשת רשא
שיבכה ןמ םג רשפאה תדימבו הכרדמהמ רגנה .
ךומנ היהי ךרדה םוחתב םיקורי םיחטש סלפמ
פממ ידכ הפשה ינבאב םיחתפ וננכותי ךרדה סל
םיחטשה לא ךרדהמ םורזל רגנה ימל רשפאל
םיקוריה .
לוחלח רשוכ ילעב םירמוחמ וננכותי ךרד ילוש . ימ
לא רשפאה תדימב וזקוני ךרדה ילושמ יליע רגנ
םיחותפ םיחטש , יברמ רוזיפב .
הנייהת םיכרדמ יליע רגנ ימ תטילקל זוקינ תולעת
תוחותפ , עופישב םיילמינימ המירז י , תויושע
םירמוחו םיטנמלא לש יופיצב וא תיעבט הריפחב
םילחלחמ .
היהי ולא תולעתמ זוקינה דעי , הנושאר תופידעב ,
םיחותפ םיחטש לא , הרדחה תודש םיווהמה , לא וא
םייליע םימ יפוג , םידעוימה , ראשה ןיב , הרדחהל ,
יברימ רוזיפב , תולעתה ןמ זוקינ יאצומ תועצמאב ,
צב תומיאתמ תודוקנב תיברמ תופיפ .
ובלושי תולעתה ןונכתב , זוקינה ןנכתמ םע םואתב
ףונה לכירדאו , םינורכס , םינתפמ , םיעצמאו היחמצ
היהשהל םיפסונ , הרדחהו הריצא .
הדרפה חטש םע ינוריע בוחרל יסופיט ךתח
לאנויצפוא י
הרדחה רוב
תלעת
בשע
תלעת
בשע

ש
ר
ג
מ
ה

ל
ו
ב
ג

דמ הכר העסמ הדרפה חטש העסמ הכרדמ ש
ר
ג
מ
ה

ל
ו
ב
ג

צ
ש
"
פ

ה
י
נ
ב
ל

ש
ר
ג
מ

ה
י
נ
ב
ל

ש
ר
ג
מ

ש
ר
ג
מ
ה

ל
ו
ב
ג

ש
ר
ג
מ
ה

ל
ו
ב
ג

הכרדמ ןוניג ספ העסמ הינח הכרדמ
ה
י
נ
ב
ל

ש
ר
ג
מ

שיבכה הנבמ
ןג תמדא
ףוטנ ץצחמ יקפוא זוקנ
ימוקמ ינוריע בוחר / ףסאמ
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.2 טרופמ ןונכתל תוארוה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


50
הינח יחטשמ , תובחר , תולולס תורצחו
ו הינח יחטשמ גוויס םתמאתה יפ לע תורצח
ףיעס יפ לע היהי יליע רגנ ימ תרדחהל 5.1
ךשמהב .
םידועילו םירוגמל םינבמ תורצחב הינח יחטש
הינח יצרפמבו העונת יריצ ךרואל ףאו םירחא ,
ו םיטנמלאמ ועצובי / לוחלח רשוכ ילעב םירמוח וא
םה םיפדעומהו הובג :
אשדו הניג תמדא .
המיאתמ תיתשת יבג לע ץצח .
ףוציר הסוכמ יתלב חטש רועיש לעב בלתשמ
םיאתמ , חטשמ גוס לכב .
לוחלחל םימיאתמ םיחוורמ לעב בלתשמ ףוציר
טגרגאב יולימ םע , רחא רידחמ רמוח וא ,
המיתס תעינמל , הקוזחתו יוקינ תורשפא םע וא
החונו הטושפ .
נה םיטנמלאהו םירמוחה לש בוליש " ל , לשמל
אשדו האיציו הסינכ יביתנב בלתשמ ףוציר וא
חטשה ראשב ץצח , םיקלח םע בלתשמ ףוציר וא
אשד םהבו םיחותפ .
אלש םיחטשה ורתואי הינח ישרגמ ןונכתב
בכר ילכ תעונת םהב היופצ – שרגמה ילושב ,
הינח תורוש ןיב הדרפה ייאב , ןניאש תוניפב
בכר תעונת תורשפאמ , הסינכ יביתנ ךרואל
המודכו םזכרמבו הינחה ירוזאל האיציו . םיחטש
הלא לע הרדחהל ודעויי - תמדאמ םנונכת ידי
תרחא תלחלחמ עקרק וא הניג , רשפאיש ןפואב
יליע רגנ לש תושרדנ תויומכ לש הריצאו היהשה
הרדחה ינקתמ בולישו .
לא היהי הינח ישרגממ םיפדוע רגנ ימ זוקינ
ו םיחותפה םיחטשה / הרדחה ינקתמ לא וא
שרגמה םוחתבש , םיחטש לא הינש תופידעבו
םיחותפ , ץוחמש הרדחה ינקתמו הרדחה תודש
שרגמל .
עצמ תבכש ןנכתל ןתינ אל םהב םירקמב
הרידח הנוילע הבכשל תופידע ןתנית תלחלחמ
ץצח ןוגכ , בלתשמ ףוצירו רידח טלפסא ,
זוכירה ינמז תלדגהל רגנה תיהשהל םימרותה .
3.2.8 תורצחו םימחתמ זוקינ
םיימוקמ זוקינ ינגא לע םימוחתה םירוזא םה וק ידי
תימוקמ םימ תשרפ , וא םהילע דרויה םשג לכ רשא
תחא זוכיר תדוקנ לא הווקנ םהילא עיגמה רגנ לכ .
הנה םיימוקמה זוקינה ינגאל ןונכתה ימחתמ תקולח
הריצאה תויורשפא חותינב ןושאר בלש , היהשהה
הרדחההו .
תישפוח תיסכת ירועיש לע םיעבקנ לוחלחל םייוצר
ווסמו יסרד תוחסונ ידי ןמקלדכ םיג :
ב לוחלח - מ " מ
העשל
רואת הגרד
מ ךומנ - 2.5 דואמ ךומנ 0
2.5 - 15 ךומנ 1
15 - 28 ינוניב 2
28 - 53 הובג 3
מ רתוי - 53 דואמ הובג 4

לש םימ דומעל שורדה ןמזה לע ססבתמ רחא גוויס
10 ס " עקרקב לחלחל מ .

שורד תועשב ןמז
לוחלחל 10 ס " םימ מ
הגרד
ןיב 20 ל - 40 םיאתמ וניא
ןיב 8 ל - 20 יטיא
ןיב 1.5 ל - 8 םיאתמ
ןיב 1 ל - 1.5 ריהמ
ןיב 0.5 ל - 1 רוהנימ ללגב ןכוסמ

3.2.9 םייונב םיחטשב רגנב לופיטל םיעצמא
לוחלח תועוצר , יליעה רגנה ימ םילבומ ןהילא
עקרקה ךות לא םילחלחמו . ךפוה תועוצרה חטש
ינמז םוגיא רתאל םימשגה תנועב . ומ םירקמל ץלמ
הגרד לש 1 תגרד וא " םיאתמ " ליעלד תואלבטב .
רוזיפ יחטש , תוכרעמ ךרד םימה םילחלחמ םהילא
םיררוחמ םיירושרש תורוניצ לש . תגרדל ץלמומ
עקרק 2 וא " םיאתמ ."
הרדחה ינקתמ עקרק תגרד לש םירקמל ומיאתי 3
וא " ריהמ ."
םינושארה םיטנמלאה ינש מ בולישל םימיאת
םיחטשה תרגסמב תינכתה םוחת ךותב םיחותפה
הל ץוחמ וא . םירקמל םיאתמ ישילשה טנמלאה
הקיפסמ הניא הרדחהל היונפה תיסכתה םהב .
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.2 טרופמ ןונכתל תוארוה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


51
לוחלח תועוצר
ןהלש תויבובקנהש תוקומע תועקרקב מ רשפא ת
תאז , רוציל ןתינ תויעבט לוחלח תועוצר . םירוזאב
תומיאתמ תועקרק ןיא םהב ןתינ םיריפח עצבל
עקרקה גוס תפלחהו םיאתמ רמוחב . סיסב לע
בושיח םיאתמ ןתינ לש וז הטיש לצנל תועוצר
לוחלח ימוקמ ןפואב , ילבמ רוקממ קחרתהל
תורצוויה םימה .
לש ןתכיפה תא עונמל שי תועוצר ה דרטמל לוחלח
תוביצי לש תוניחבה ןמ , תוזח , תואירבו תוריבע .
יהי ןתופיפצו תועוצרה ךרוא ו תויומכ לש היצקנופ
הבינמש רגנה תועוצרב עקרקה גוסו הפוס לכ
לוחלח תודוקנ שמשל תודעוימה .
היוור היינבב וניה לוחלח תועוצר לש בושח םושיי ,
הינח יפתרמ םינבנ רשאכ , תברקל דע םיערתשמה
ןיינבה וק , תרשפאמ הניא היונפה תיסכתהש ןפואב
לוחלח . תאז םע , תחקל שי לוחלחה תועוצר ןונכתב
סוסיבה אשונ תא ןובשחב , אכ םימ תרדחה רש
ו תומכב / שארמ ןובשחב החקלנ אלש הטישב וא ,
תודוסיל קזנ םורגל הלולע ) ףיעס ואר 3.2.9
ךשמהב .(
רוזיפ תודש
רוזיפ לוחלח תוכמות תוכרעמב יליעה רגנה ימ היהי
דבב םיפוטע םייבובקנ זוקינ תורוניצ לש הרוצב
ואיג - ינכט , םיהובג הגיפס רשוכ ילעב םיחטשב -
תודש רוזפ . מ הל תוכירצ הלא תוכרע י םיקמועב אצמ
עקרקה ינפ לש רתי תבטרהל ומרגי אלש . הניהת ןה
םתריגא תא הנרשפאתש עקרק תובכשב תונקתומ
יליעה רגנה ימ לש , תוכרעמ ךרד ןהילא ונפוהש
תוננכותמה רוזיפה .
חטשל תוטרופמהו תויללכה עקרקה תורובח תופמ
זוקינה ןנכתמ תא ושמשי ןודנה . שפא ןתרזעב ר
ה תא עובקל היהי י תכרעמ תאו ןורתפה תונכת
המיאתמה תיעקרק תתה זוקינה . עקרקה תויבובקנ
רגואה לדוג תא עבקת .
רוזיפ הדש - יתמכס רואתהרדחה ינקתמ
תורוב תוכופה תוראבו םיגפוס בור תא ושמשי
לש תורשפא ןיא םהב םירקמה לוחלח תועוצר
רוזפ יחטשו .
א . םיגפוס תורוב
ה תורוב ויהי םיגפוסה דחא רטמ דע לש רטוקב
םימה תומכל םיאתמ קמועבו , ו הפוסל ל גוס
עקרקה , לע הלעי אלש ךא 4 מ ' . ב בושיח
ה תורוב קליי ח ו ימדקמו לוחלחה חטש ןובשחב
עקרקה לש יסרד . גוסש תומוקמב ןנכותי רובה
ךכל םיאתמ עקרקה , ירק : תולעב תולק תומדאב
סג ריגרג , הלוע וניאש קמועמ לע 5.0 מ ' . יוצר
לש יבועב תוחפל היהת תלחלחמה הבכשהש
2.0 מ ' .
תוימורט תוילוחמ הנבי רובה ) ושמתשה ןהב
ונמזב תיינבל ם בויבל הגיפס תורוב לש ( , רטוקב
תדרוהו הריפח לש החונ הדובע רשפאיש
םיבקנה תולעב תוילוחה . תא אלמל דואמ יוצר
תוילוחה לש תוינוציחה תונפדה ןיבש ללחה
רטה גרדומ ץצחב הריפחה תונפדל תוימו .
רשפא הנוכמ תרזעב חודיק לש הרקמב
רטוקב תוילוחב שמתשהל 0.6 מ ' . הריפחל
לש רטוקב תוילוח ושרדי םיידיב 1.5 מ ' .
רשפא ותוא הסכמל גואדל שי רובה ןונכתב
ךולכלמ רובה תא תוקנל הרטמב חותפל
ץחלב ותפיטש רשפאלו , ךשמה תא רשפאל ידכ
ולועפת . ה כמ אלו דבכ ירלמ יטנא הסכמ היהי הס
שרגמה תולובגמ גורחי .
רובל תורישי וסנכוי םיבזרמ ימ . םניאש םימ
עוקיש רוב רובעל םיבייח תורישי וילא םיסנכנ
םינמוש תדרפה ילב וא םע , ןיינעה יפ לע .
ה תורוב םיגפוסה רפסמ לש תכרעמכ ונביי
תורוב , רובמ םשגה ימ תיינפה תרשפאמה דחא
והנשמל . בוטה לוחלחה תא רשפאת וז היחנה
רובה תונפד ךרד , הניא וביבסמ עקרקה רשאכ
היוור . ימו רחאמ תורובה עקרקה ינפל םיבורק
םה םתוא םינבמה תוביצי תא ןוחבל שי
םיתרשמ . י אלש קודבל שי דחוימב וו רוהנימ רצ
רובה לש תוטטומתהל םורגיש , וא עולב , ןכסמה
ו םישנאה תא תא הנבמה .
רוקמ : דיוד יזוע
טבמ
ךתח
רוזיפ הדש
םירה
את
הקולח
ףוסיא את
עוקישו תורוניצ
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.2 טרופמ ןונכתל תוארוה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


52
וב גפוס ר – יתמיכס רואת
רוקמ : דיוד יזוע
ב . תוכופה תוראב
תוכופה תוראב תורוב ומכ ולעפי םיגפוס , אלא
הז הרקמבש ימל תורישי םירבעומ םימה
םוהתה . תוכופהה תוראבה ךרואו רטוק י ועבקי
לע פ לורדיה םיבושיח י י םהלש םירטמרפהש םי
םה םתוא םינושה עלסמה יגוסל םירושק
רדוח םי . רתיה ןיב ודיוצי תוכופה תוראב
רפיווקאב םימה יסלפמ תדידמל םיעצמאב .
םג שמשל הנלכות ןה םימה תוביצנ תאשרהב
ביטל םאתהב תונוש תורטמל םימה לוצינל ן .
הכופה ראב - יתמכס רואתםיפדוע תשילג ינקתמ
תוילכלכו תוינכט תוביסמ , אל תא ריבעהל היהי ןתינ
עה רגנה ימ לכ םינושה רומישה ינקתמ לא ילי .
עקרקה ינפ לע ומרזי םיפדועה , ךרואל ה תובוחר
יו תה תוכרעמל וסנכי י תומייקה לוע , וא תויעבט
תויתוכאלמ . ה ינקתמ רומיש תויומכה תא וניטקי
הל תוכירצש י תא תוקלסמה תוכרעמה ידי לע טלק
םימה הטילק תכרעמל , וא םייעבט םיקיפא תוכרעמ
לועית . שילג ינקתמ ת םיפדועה ב וננכותי ןפוא אלש
חטשב וטלבי , הרקיו תיעוצקמ הקוזחת ושרדי אלש
ךורא םייק ילעב ויהישו .
םימ תלבוהל תולעת
השעת םינובמ םיחטשב םימ תלבוה , ללכ ךרדב ,
תורוגס תוכרעמב , ירק : ילועית ם . םיעירפמ םניא םה
העונתל , םינובמ םירוזאב רקי חטש םיספות םניא
בר ןויסינ ונשיו םתקזחהל עגונה לכב .
השעת תוחותפ תולעתב רגנ ימ תלבוהל הצלמה
םיחטשב םיכרד ךרואל רגנה תא ףוסאל שי רשאכ
הלילד הינב םע וא םיחותפ . םירקמה רתי לכב
םינטלוק ךרד םיפדועה רגנה ימ תא זכרל ץלמומ
לועית תכרעמל .
תופידע ןתנית תולעת ןונכתב , ילוקיש ללכ תרגסמב
ןונכתה , ירטמרפל המירז תטאהב םיכמותה ם ,
םהיניבו יליעה רגנה תרדחהו הייהשה : םיעופיש
םיילמינימ ; יברמ המירז ךתח , םיעצמאב ןופיד
םימיאתמ , םינורכס .
תורוב / הריגא ילכמ
הרעה : םיאתהל לוכיו ךירדמה לש ינגרוא קלח וניא הז אשונ
ל " יגולוקא בושיי " , עבטה לא רוזחל הסנמה .
םירוזאב ייסולכוא ילד ה ו / ןיא םהב םירקמב וא
תרדוסמ םימ תקפסא תכרעמ , תונבל םוקמ שי
הריגא תורוב עקרקה ינפ לע םילכמ וא , םהילא
םיבזרמה םירבחתמ ו תוגגה ןמ םשג ימל מ תורצח
תופצורמ . םיפסאנה םימה תא םיריבעמ תורובה לא /
םילכמ , היהשה ינקתמ ירחא םתרטמש קיחרהל
תפוחרו תפוחס . ב ויהי הינבה ירמוח המל םאתה
ביתכמש םי היגולואיגהו עקרקה גוס םוקמב . ירמוח
תיתחת לש םוטיאה רובה תוריקו וי םייק ילעב ויהי
תילמינימ הקזחא ושרדיו ךורא . ללכ ךרדב , ןקתות
לכמ לא םימה תא תולעהל הביאש תכרעמ רובה לע
רתיהו םייתיב םיכרצל יליע היקשהל . םניא הלא םימ
ללכ ךרדב היתשל םימיאתמ . פנ יפל עבקי רובה ח
תיתנש ברה םשגה תומכ .

ךתח
טבמ
תשר 80 ∅
עוקיש רוב
ףחס עוקיש
תשר 80 ∅
תבכש
הרידח
המיאתמ
תדידמל קקפ
םימה סלפמ
יטימולוד ץצח
תננסמ
ינכטואיג דב
ןוטב קקפ
L
1

ל
ו
ו
ר
ש


רוקמ : דיוד יזוע
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.2 טרופמ ןונכתל תוארוה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


53
3.2.10 סוסיב
לש המרב יליעה רגנב לופיטל םיחנמ םיוק
םידדוב םישרגמ
ל שי חרה י ק תא תודוסיה םוחתמ רגנה ימ יפ לע
ןקת תשירד 940 . בשחתהב השעת העיבקה
תונוכת לע הרדחהה תעפשהב עקרקה .
תעפושמ היפרגופוט לש םירוזאב לולכת
נה הריקחה " תעפשהו תונורדמ תוביצי תקידב ל
חטשל ץוחמ םג יליעה רגנה תרדחה יינבה ן
דדובה .
ש םינותנה יפ לע יי תיגולואיגה הריקחב ופסא
ורדיההו - תיגולואיג , תויורשפא תא בשחל שי
תומושגה תונועב הפצהל םורגל ילבמ הרדחהה .
סלפמל בורק םוהתה ימ סלפמ םהב םירוזאב
בה י סוס , ליעה רגנה ימ תרדחה תויהל הלולע י
תונועב תשרדנה תוריהמב תירשפא יתלב
תומושגה .
יקפוא תורצוויהל ששח םייק םהב תומוקמב ם
יליעה רגנה תרדחה בקע םינועש םימ לש ,
םינבמה תודוסי תא ןכסיש ןפואב , ענמיהל שי
יליע זוקינ ןנכתל שיו הרדחה תלועפמ קוליסל
הנבמה םוחתמ םימה לש ריהמ .
מגוד ה הינבל םיקזנל לופיט לש יוקל ןונכת בקע
יליעה רגנב : הנוכש תינב י " ב ג ןולקשא
תיסרח ןה הנוכשה רוזאב תונוילעה עקרקה תובכש
תלעב כ ךומנ לוחלח רשו .
טלחוה הנוכשה לש ןנכותמה חותיפה תרגסמב
זוקינ יעופיש רוציל לע - ידי יולמ תודובע . ולימה י עצוב
תוירלונרג תועקרק םע , גפסנ יליעה רגנהש ךכ
ךרד תוריהמב ולימה י תובכשה לע אלכנו
תויעבטה תויתיסרחה ו רצונ קפוא םינועש םימ לש
הנוכשה חטש לכב .
האצותכ , ומרגנ םינבמל תודוסי עוציבב םיבר םיישק
םישדח , וקדסנ רוזאב םימייק ויהש םינשי םינבמ
תת םיטנמלא וא םיפתרמ תיינבו - םירחא םייעקרק
ע הרקיו תבכרומ המישמ תויהל הכפה יתלב ד
תירשפא .
םינוש םיאנתב סוסיבה יטביהב לופיטל תואמגוד ,
ףיעס ואר 3.3.5 ךשמהב .


3.2.11 יליע רגנ רומישל תויטרדנטס תוארוה
ארוהב םתללכה ךרוצל םיאבומ ןלהל םיאשונה ו ת
הינב רתיהל תינכת וא תטרופמ תינכת , לע - יפ יאנת
ןונכתה ינייפאמו חטשה . םילולכ הלא םיאשונ
תויחנהב ןונכת תודסומ לש תונוש , ףיעסב ןיוצמכ
2.2.10 ליעל .
רגנ רומיש אשונב זוקינ חפסנ תנכה יכילהת
יליע , תשגה ו רושיאו ו .
ותגשהל םיעצמאו יוצר רגוא ןונכת .
עקרק ידועייל הרדחהל היונפ תיסכת ירועיש
םינוש .
ור ם דסמ ישמ היינבל ילמינימ ק ילו טשפ הפצה
רגואו .
פרמו תוגג יבזרמ תיינפה םיחטש לא תוס
םיחותפ וא םיננוגמ .
עה תויורשפא תרב םישרגמ ןיב יליע רגנ ימ .
ילקל תועוצרו םיחטש בוליש ט ךרואל רגנ ימ ת
םיכרד .
ישרגמל הצחמל םילחלחמ םיחטשמב שומיש
םיחטשו היינח םיפצורמ םירחא .
הרדחה ינקתמ בוליש .
לוחלח ירוזאב סוסיבל רשקב תויחנה .
הקוזחתל תויחנה לועפתו .

הינבהו ןונכתה תונקתל ןוקית , תרדחה בייחי רשא
םינבממ םיזקונמה םשג ימ , אצמנ םדקתמ ךילהתב
רושיא לש , אבה ףדב ףרוצמכ .
תומייק תוצלמהו תויחנה
תוצלמהו תויחנה לש תיקלח המישר תשגומ ןלהל ,
יליע רגנ רומיש אשונב , םיכמסמו תוינכות ךותב
םימייק . הלא םיכמסמב שמתשהל ןתינ , זעכ ר
יליע רגנ רומיש תוארוה תנכהל היחנהו , יבלשב
ןונכתה .
מת תוארוה " מ 3 , 5 תורחאו .
ללכה להנמה רזוח י " נבל ידרשמ ןיב תווצה היי
םימ תרמשמ " – יאמ םינפה דרשמ 2002 .
" תויראתמ תוינכתב םימל שיגר ןונכתל תויחנה
תוטרופמו " זכרמ זוחמ תיזוחמ הדעו , ילוי , 2000
ווח " ד – " חהו זוקינ לת זוחמב רגנ ימ תרד
ביבא " , הדעול זוחמ י ת ביבא לת , רבמצדב
2000 .
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.2 טרופמ ןונכתל תוארוה

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


54
" םימ רומישל ןונכת תויחנה – ןויעל אטויט " –
ןוכישהו יוניבה דרשמ , רבמצד 2000 .
ךמסמ " םימ רומישו היינב – תוינידמ תויחנהו "
הביבסה תוכיאל דרשמה לש , ילוי 2002 .
" םימזיו םילכירדא םיננכתמל תויללכ תויחנה
בדב םימ תרמשמ היינבל זוקינ תוינכת תנכה ר "
– הינתנ תייריע .


םוחתב יליעה רגנה תרדחהו תטילקל היחנה
שרגמה – ונוא תירק ראתמ תינכת תוארוהב .
םימ רמשמ ןונכתל השירד - טופישל תוינכתב
הוקת חתפב ריעה סדנהמ , תבייחמ הארוה ןכו
רוזאב לוחלח תועוצרל היישעתה י .
יליעה רגנה תומכ תנטקהל תוסחייתהל תושירד
ןונכתב - הילצרהב , הלמר , םחורי .

הינבהו ןונכתה תונקת ) רתיהל השקב , תורגאו ויאנת ( , ) ןוקית ( , סשתה " ג – 2003

ףיעס יפל יתוכמס ףקותב 265 הינבהו ןונכתה קוחל , כשתה " ה – 1965
1
הינבו ןונכתל תיצראה הצעומה םע תוצעייתה רחאלו ,
קתמ ינא הלא תונקת ןי :
הנקת ןוקית 1 1 . הנקתב 1 הינבהו ןונכתה תונקתל ) רתיהל השקב , תורגאו ויאנת ( , שתה " ל – 1970
2
) תוירקיעה תונקתה ןלהל ( הרדגהה ירחא " ןוציח ריק " אובי :
" תלחלחמ עקרק " – תתל םימ הכרד רידחהל תיגולואג וא תיסדנה העינמ ןיאש עקרק
עקרקה .
נשה תפסותה ןוקית הי 2 . טרפ םוקמב 1.19 אובי תוירקיעה תונקתל הינשה תפסותב :
" לופיטל םיעצמא 1.19 תוגגמ םשג ימ , תופצרמ , חטש ללכמו תוספרממ
םשג ימב ןלהל טרופמכ ולפוטי סכנה :
תלחלחמ עקרקב רבודמש דבלבו סכנה םוחתב עקרקל ורדחוי .
סכנב תלחלחמ עקרק ןיא יכ סדנהמה ענכוש – רדחוי תלחלחמ עקרקל םשגה ימ ו
ךומסה סכנה לעב תמכסה ךכ לע הלבקתהש דבלבו ךומס סכנב . וז הקסיפ ןיינעל
" ךומס סכנ " – ירוביצ חטש תוברל ותברקב יוצמ וא השקבה אשונ סכנב לבוגה סכנ
תימוקמה תושרה תולעבב .
רומאכ תלחלחמ עקרקל םשגה ימ תא רידחהל ךרד ןיא יכ סדנהמה ענכוש
תואקספב ) א ( ו – ) ב ( , לועית וא זוקינ תכרעמל םימה וקלוסי , תרבוחמ הניאש
בויבה תכרעמל , הביבסל וא ןינבל עגפמ וא קזנ לכ םרגיי אלש ןפואב , טרופמכ לכה
להב " ת .
הלוחתו הליחת 3 . הלא תונקת לש ןתליחת 60 השגוהש רתיהל השקב לע ולוחי ןהו ןמוסרפ םוימ םימי
א ןתליחת םויב תימוקמ הדעול וירחאל ו .

__________ סשתה " ג ) __________ 2003 (____________
זרופ םהרבא
םינפה רש

1 .
ס " כשתה ח " ה , מע ' 307
2
. ק " שתה ת " ל , מע ' 1841 , סשתה " ג , מע 365
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 תואמגוד טרופמ ןונכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


55
3.3 טרופמ ןונכת תואמגוד
3.3.1 הנוכש תמרב רגנ םושיי תמגוד
ןינבה תמרמ תויכרריה תוכרעממ בכרומ ינוריע ןונכת
דדובה , םיננבמ תולוכשא תכרעמלו ןנבמל . ךכ
םימה ףוסיא תכרעמ םג תלעופ .
היונבה הנוכש תראותמ ןלהל תגצומה המגודב
תולוכשא הששמ , דצ לכמ השולש , הרידש םהיניב
הבחר , קראפו לודג ירוביצ חטשל הליבומה . לכ
תימינפ הניג ביבס יונב לוכשא , ב - 45 תולעמ . ביבס
תימינפ ךרד הנוכשה : תוסינכ לש בלושמ בוחר , הינח
ןוניג יחטשו .
הגיפסה תכרעמ , איה , יה אופיא תיכרר : תוגגמ
תוימינפה תוניגל םימה םילבומ םינבמה ; ןהמ
תישארה הרדשל , קראפל הנממו . ומצע קראפב
הגיפס רוזא רדגומ . וגפסי םימה לכ אלש ןיצל שי
רוזאב , תישאר ךרד תרבוע הנוכשה לאמשלו תויה ,
זוקינו בויב לש תוינוריע תוכרעמב תתשורמ .
ירטמוזיאה םישרתב , תוארל ןתינ וירחאלש עברא
תולוכשא . ןוניגה ירוזאל הליחת םילחלחמ תוגגה ימ
יניינבה ישרגמ לובגב ם , בלושמה בוחרל םהמ ,
הרדשל הנממו תימינפה הניגל עופישב זקונמה .
הנוכשה תמרב רגנ םושיי - ירטמוזיא םישרתהנוכשה תמרב רגנ םושיי - זוקינ תייכרריה תמיכס
רגנו
םיחותפ םיחטש
םיחותפ םיחטש
" םייתלוכשא "
יתנוכש קראפ חטש
לחנ תחולש ) תונליא / ליחיבא ((
ידיתע שיבכ ךרואל זוקינ תשר
הגיפסל םיילאיצנטופ תומוקמ
רגנ המירז ןוויכ - יליע
ארקמ :
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 תואמגוד טרופמ ןונכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


56

ש םיחותפה םיחטשה תכרעמב םימה רומי
3
2
3
2
1
4
צשב היהשה " ינוריע פ
צשב הלבוהו היהשה " ימוקמ פ
צשב הרדחה " יתנוכש פ
צל היהשה ךרד ידי
ףוסיא , הרדחהו היהשה
צשב " פ
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 תואמגוד טרופמ ןונכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


57
3.3.2 םוחתב יליע רגנ רומיש ןונכת תמגוד
ןנבמה
תראותמ םיאבה םיפדה תשולשב םימישרתב
המיכס , זוקינל תונורתפ רפסמ דגאל הסנמה
ינוריע קולבב הרדחהו .
תעצומ המיכס יהוז , םינוש תונורתפ םע . ללכ ךרדב ,
לעופב , רוצ ןיא דחי וללה תונורתפה לכב ך , םהו
ליגרתה ךרוצל םיטרופמ .
ןנבמה תרוצ , ינוריע ןונכתב החיכש יד , תואה תרוצ
" ח " , םינינב לש הלופכ ןפוד תלעב , יונ תנג ביבס .
תימינפ ךרד םינינבה ןיב , הינחו תוסינכל .
יזכרמה ןויערה - תחוורו יונל קר אל הניגה תא לצנל
םיריידה , כ אלא " תיפוסה הנחת " רגנה לש , אלש
םמצע םינינבה תורצחב גפסנ .
םה םיעצומה תונורתפה :
1 . ןינבה תמרב - תוזקנמ תוגורע
לובגב תוגורעל תורונצב ונווכי תוגגה ןמ םשג ימ
שרגמה ) עבקייש קחרמב תודוסיהמ תוקחורמ
ע " עקרקה ץעוי י .( ג םיכתחב - ג , ג 1 ,
ו - ג 2 תויצפוא שולש תועצומ :
ןושארב , ןינבב רבודמ הובג , ינשב תוינח ךירצמה
םיסלפמ . הינח ףתרמ שי הז הרקמב , לכו
קתונמ עצמ אוה ןוניגה , ע " םוטיא תועירי י . םימה
העירי ףוטע רוניצב םילבומ הגורעב םיטלקנה
ואג - תינכט , ףתרמל דרויה זוקינ רוניצל .
הצוחה וזקוני םימה ףתרמה ןמ - תיעבט עקרקל
הקינס רובל וא , סה היפרגופוטב תולתכ תיפיצפ
רחבנה רתאה לש .
ג םיכתחב 1 ו - ג 2 הינח ףתרמב ךרוצ ןיא ,
תיעבט עקרק לע תויונב תוגורעהו .
ךתחב - ג 1 - זקנ ךרד הגורעהמ םילבומ םימה ,
הכרדמה ןווכל הצוחה .
ג ךתחב 2 - הצוחה זקנל תורשפא ןיא םא , םימה
שרגמה לובגב לוחלח רובל וזקוני , תא רוגאיש
תגפוסה עקרקב םגיפסיו םימה .
2 . העסימ
תוגורעב וגפסנ אלש םימה , ךרדל ועיגי
תימינפה . זקנמ עצמ תויהל הלוכי וז ךרד ,
לע - לחלחמ ףוצירב שומיש ידי ) תוקחורמ םינבל
וזמ וז ( , וא , ב ךתחב גצומש ומכ - ב , רובל וזקוני
ףוסיא , תיתחת הלעתל רבוחמה , תא הכילומה
הניגל םימה . ונווכי העסימה יעופיש ןאכ
הזכרמל , לא ףוסיאה תורוב . םינגומ ויהי ולא
םתמיתס תעינמל תשרב .
3 . הגיפס רוזא
הניגה , רומאכ , רגנה תרתיל זקנמ רוזא תשמשמ
ןנבמה לכמ . תומכ יפל בשוחי רוזאה לדוג
תוגג חטשו םיעקשמה . תבכשמ בכרוי רוזאה
ץצח , לש עופישב 1:2 הניגה חטשב . לוכי ןאכ
ותרוצ תא בצעל ףונה לכירדא , והיש ךכ םג הו
תוניגה לש יטתסאה חותיפהמ קלח .

ןנבמ חטש : 10 םנוד
יונב חטש – תיסכת 40% - 4 םנוד
מ ארק : יקנ שיבכ
יונב חטש / מב שרגמ לדוג " ר
300
400
תזקנמ הגורע לחלחמ העסמ ףוציר
לחלחמ העסמ ףוציר
שרגמהו ןנבמה םוחתב רגנ רומיש
ב ב
ג ג
א א
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 תואמגוד טרופמ ןונכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


58
ןנבמה םוחתב םיינייפוא םיטרפו תונורתפ
שרגמהו
ןנבמ חטש : 10 םנוד
היונב תיסכת : 4 םנוד
זוחא : 40%
םשג תמצוע : 100 מ " מ
רגאמ חפנ 20% = 204 מ " ק
א ךתח ' - א ' - הגיפס רוזא טרפ
קד לוח תבכש
הרמח לוח תבכש
יריג עלסמ תבכש

חודיק 50 מ ' ץצחב " שרע " לוחה תבכשל דע
תיסרחה לוחל תחתמש
הבוגב הללוס 30 ס " מ

ץצח תבכש סלפמ " שדח "

ץצח תבכש סלפמ " שדח "
) לעמ אל ךא IL , זוקינה לבומ עצומ
ריק ןיינב
הקלח
ןכש שרגמ
ב ךתח ' - ב ' - העסימ זקנ
ףוסיא רוב
רוניצ
רוניצ
ךתח ג ' - ג ' – הגורעל זוקינ שישכ
הינח ףתרמ
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 תואמגוד טרופמ ןונכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ


59
ןנבמה םוחתב םיינייפוא םיטרפו תונורתפ
שרגמהו ) ךשמה (


זוקינ רוניצ " 4
ןיינב ריק
םוטיא
הלק תיננג המדא
ןנע
ןנסמו זקנ
זוקינ רוניצ " 4
עופישב 1.5
הכרדמ

ש
ר
ג
מ

ל
ו
ב
ג


תכתמ רדג
זוקינ רוניצ " 4
תירכרוכ חיט
הרקב תחוש
לוחלח רוב
ץצח
תרשרש זוקינ רוניצ
תיננג המדא
קדוהמ עצמ
ןיינב ריק
ג ךתח 1
ג ךתח 2
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 טרופמ ןונכת תואמגוד

ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל

60

3.3.3 דדובה שרגמב רגנ רומיש תואמגוד
א . וד עקרק דומצ תיבב רגנ רומיש - יתחפשמ


בושיחה ינותנ
שרגמה םוקימ : ףוחה רוזא , הרמח עקרקב .
שרגמה חטש : 250 מ " ר
םוטא חטש ) תיב , הכרדמ , ףצורמ חטשמ :(
140 מ " ר
יונב חטש זוחא ) אשד לע הינח אלל :( 56% .
היוצר הרזח תפוקת : ההובג - 50 הנש .

כגדכ
גדכגד
דכגד
גדכגד
כגדכגד
דכגד
כגד
יוצרה רגואה בושיח
סמ הלבט יפ לע ' 1 , חפסנב 4.6 , הרזח תפוקת 50 הנש ,
שרגמל 1,000 מ " ר :
יפל 50% יונב חטש : יוצר רגוא 26 מ " ק .
יפל 67% יונב חטש : יוצר רגוא 37 מ " ק .
יפל 56% , ) היצלופרטניא ( יוצר רגוא : 30 מ " ק .
ל - 250 מ " ר , תשרדנ ¼ תומכהמ : כ - 7.5 מ " ק .
רגנה תטילקל הצקומה חטשה : כ - 110 מ " ר .
רגואל םימה קמוע : כ - 7 ס " מ
ןונכת תויחנה
תיפקיה רדג , העלסמ , לובגב תרחא תיזיפ המיסח וא
וידיצ לכמ שרגמה .
כ לש לק עופישב ןנכותמ שרגמהש החנהב - 1% יפלכ
בוחרה , הנבמה ןמ םימ תקחרהלו זוקינל תולובג לא
שרגמה , כב ךומנ ימדקה שרגמה וק הבוג - 25 ס " מ
ירוחאה ןמ .
היהי רגואה תא רצויה הקעמה הבוג , ךכיפל , תוחפל
14 ס " תויהל לוכיו ימדקה וקב מ 0 ירוחאה וקב , םע
מ הנתשמ הבוג - 0 ל - 14 ס " ווקב מ י םיידצה שרגמה .
תיבה יסלפמ , ויהי ףצורמה חטשמהו הכרדמה
חטשל סחיב םיהבגומ תוחפל רגואה הבוגב רצחה .
בוחרה ןוויכל םיפדוע תשילג ינקתמ לולכת רדגה ,
תוהובג תומצועב תופוס לש הרקמל , הרזח ינמז יפל
מ םילודג - 50 הנש .
קיפסמ רגוא תריציל הלבגמ תמייק םהב םירקמב
לודג , הובג וניה יונבה חטשה רועיש רשאכ וא
דחוימב , הנוילעה עקרקה תבכש םהב םירקמב וא
ה ךומנ רודיח רשוכ תלעב הני , רגנה תרדחה עצובת
תלוביקו הנבמ לעב הרדחה חודיק תועצמאב יליעה
םימיאתמ , יטמיכס ןפואב ןמוסמכ , תינמיה הניפב
םישרתה לש הנותחת .
הנבמה םוחתמ קחרוי הרדחהה חודיק םוקימ , לולכיו
בוחרה םוחת לא םיפדוע קוליס ןקתמ ודיל .
רדג / הקעמ 11
3

51
5
42
4

רדג /
הקעמ
חודיק
הרדחה
ילנויצפוא
שיבכ
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 טרופמ ןונכת תואמגוד

ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל

61

ב . צחב הדיחיב רגואה בושיח םירוגמל תינייפוא ר
ףוחה רוזאב
עקרק תלעב רצחב ןינב תדיחי הרחבנ תינוציק אמגודכ
ףוחה רוזאב םירוגמ תונוכשל תיניפוא , ןמקלדכ הינותנש :
םשג : כ ךותמ - 1000 םשג תופוס , תונחתב ומשרנש
ףוחה , רתויב הלודגה הרחבנ , םשג יבוע תבלשמה
רתויב הלודגה םשגה תמצוע םע לודג ימוי .
עקרק : ףוחה רוזאל תיניפואה הרמח עקרק . רצחה
אשד הלוכ רשא הניג הילעו תסלופמ . רודיח םדקמ
לש יליחת 85 מ " מ / העש , לש יפוס ךרעל דרויה 60
מ " מ / העש . םירימחמ טלחהב םה הלא םינותנ .
םרות יסחי – טלוק : ספות םרותה חטשה 80%
ספות טלוקה וליאו חטשהמ 20% . רגנה ימ לכ
רגושמ תמרותה הדיחיהמ תטלוקה הדיחיה רבעל םי .
ןטק רגוא טעמל , אלל הניגל רשייה םירגושמ רגנה ימ
םיבזרמ תוסיו . תואיצמב רשאמ רתוי רומח בצמ .
רצחב םימגאנה רגנה ימ הבוג תא גיצמ ןלהל ףרגה
םידמוע םימה וב ןמזה ךשמ תאו תאז םשג תפוס תובקעב
הניגב . םשגה יחטמב תוגופהה תובישח תא שיגדהל שי ,
רשא םימגאנה רגנה ימל שי ןהב , עקרקל רודחל קפיס .
הלוע ןלהל ףרגב , וז הרידנ הפוסב םג יכ , םימה קמוע
כ אוה רצחב ילמיסקמה - 15.5 ס " מ . רמולכ , רדג הקיפסמ
כ לש הבוגב היונב - 20 ס " מ , לבל רגנה ימ תא רוצעל ידכ
זוקינה תכרעמ לא ושלגי .
םימ תוהשהל לקנב ןתינש ךכ לע העיבצמ האצותה קרפל
רצק ןמז , תועש רפסמ לש , עקרקל םתרידח דע , תדיחיב
םיספות רגנ םימרותה םינבמה הב ןינב 80% חטשהמ .
רצחב םינויחה םינקתמה תא ןנכתל שי , ןוגכ : השיג יליבש ,
דכו הפשא קוליס ינקתמ ,' תעב םג םישימש ויהיש ןפואב
רצחב םימה תייהש .3.3.4 הכופה ראב ןונכת תמגוד


איה הכופה ראב ןונכתל תצלמומה החסונה :
Qr = K*b* (hw

2-Ho

2)
0.733*log(ro/rw)

Qr = הקיפס , מ " הממיל ק .
Q = הקיפס , מ " העשל ק .
K = תילורדיה תוכילומ , הממיל רטמ
b = רפיווקאה תבכש יבוע , רטמ .
hw = חודיקה ריצ תברקב םוהתה ימ סלפמ , לעמ
הרדחהה תעב רפיווקאה תיתחת , רטמ .
Ho = םוהתה ימ סלפמ , רפיווקאה תיתחת לעמ , אלל
הרדחה , רטמ .
ro = העפשהה סוידר , הרדחה אלל סלפמה הבוגב ,
רטמ .
rw = ראבה סוידר , רטמ .

הקיפסה בושיח
רפיוקא
תרובח
הדוהי 2
תרובח
הדוהי 1
ףוח 2 ףוח
1
םינתשמ
3000 2000 700 500 ro
0.15 0.2 0.2 0.3 rw
4 3 1.5 1 k
130 100 30 30 Hw
125 90 25 20 Ho
100 100 30 20 b
8100 194407 4764 4234 Qr
6740 161768 198 176 Q

ראבה ןונכת ) םירטמב תודימ (
רפיוקא
תרובח
הדוהי 2
תרובח
הדוהי 1
ףוח 2 ףוח
1

400.00 300.00 50.00 45.0
0
םור
עקרקה
0.5 0.7 0.7 0.9 חדק רטוק
350.0 250.0 35.0 35.0 חדק סמוע
0.3 0.4 0.4 0.6 רוניצ רטוק
70.0 50.0 20.0 15.0 ךרוא
דב
ינכטואיג
דב
ינכטואיג
25.0 20.0 ץצח

הפוסה תליחתמ תועשב מז

ה
נ
י
ג
ב

ר
ב
ט
צ
מ

י
מ


ה
ב
ו
ג
)
ס
"
מ
(

120 100 80 60 40 20 0
10
15
20
0
5
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 טרופמ ןונכת תואמגוד

ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל

62

3.3.5 תואמגוד םינוכיסל סוסיב לש
א . ירחסמ הנבמ
1 . טקיורפה לש ןושאר בלשב , הלוגס רוזאב , חתפ
הוקת , םע תולכירדא תוינכות תלבק , יחודיק ועצוב
ןויסנ . מ י ע עבקנ םיחודיקה םוק " סוסבה סדנהמ י
יסדנה גולואיג יווילב .
םיחודיקה יאצממ לבקתהש עקרקה ךתח שגומ
ךשמהב המכסב .
2 . דיחא יתלב ךתח לע םיעיבצמ םיירקיעה םיאצממה ,
לש םייניב תובכש םע תויתיסרח תובכשמ בכרומ
םיקד םע לוחו לוח ) דע 12% הפנ רבוע רמוח 200
.(
ב אצמנ םוהתה ימ סלפמ - + 18 דע + 19 יפ לעו
גולורדיה תכרעה , דע תולעל לולע + 20 .
3 . ןנכתמלו גולורדיהל ורבעוה עקרקה ךתח יאצממ
זוקינה , םימל תורידחה ימדקמ יכרע םע דחי
תונושה תובכשב :
םיקד םע לוח - 4 - 10 x 5 דע - 3 10 x 1
ס " מ / הינש .
תיסרח - 7 - 10 x 1 ס " מ / הינש .
יתיסרח לוח 5 - 10 x 1 ס " מ / הינש .

4 . הרדחהה תטיש התיה תננכותמה הרדחה
תינויצטיברג תוכופה תוראב תועצמאב אלמ תו ץצח .
לש רטוקב הננכות ראב לכ 60 - 70 ס " מ , דע
םוהתה ימ סלפמל .
הלע לוחלחה בצק בושיחמ יאנתבש רתאה ןתינ
כ רידחהל – 0.5 מ " ךרד העשל ק ראב חא ת
רטוקש ה 60 ס " קמועו מ ה 8.0 מ ' . ןיב קחרמה
תוראבה תוחפל תויהל ךירצ 3.0 מ ' .
כ רתאב ןנכתל רשפא חותיפהו הנבמה ןונכת יפ לע
– 5 םיזקנ , איה הרדחהל תנתינה םימה תומכש ךכ
כ – 3.0 מ " העשל ק .
5 . סוסיבה טביהב , יה היעבה הת וניא עקרקה ךתחש
ללגבו דיחא תיטיאה הרדחהה , וראשי םימהמ קלח
תוילוחה םייניבה תובכש ךותב םיאולכ , ורצוויש ךכ "
םיקפוא " םיאולכ םימ לש םיינמז . ומרגי ולא םימ
עו תיסרחה לש תוביטרה תלוכתב םייונישל " ךכ י
תיסרחב החיפת יצחל וחתפתי . החיפתה תוחוכל
הנבמה תודוסי לע תינסרהו תידיימ העפשה היהת .
6 . ה הנקסמה יכ התי הנבמה סוסבל םינוכיסה ללגב שי
ןינבל ךומסה רוזאב רגנה ימ תרדחהמ ענמיהל
ןנכותמה . הז הרקמב יוצרה ןורתפה – רגנה תיינפה
םיכומסה םיחותפה םירוביצה םיחטשל יליעה .
רוקמ : קנלב - עב םיצעוי םיסדנהמ ררל " מ
FILL
CH
CL
SP-SM
FILL
CH
CH
CL
SP-SM
CL
SP-SM
FILL
CH
CL
SC
CL
SO
SP-SM
יניס לוח דע לוח
ארקמ : יולימ הנמש תיסרח תילוח טעמ הזר תיסרח
תילוח תיסרח - יתיסרח לוח
םימ סלפמ
הנמש תיסרח
תילוח תיסרח
יתיסרח לוח
םיקד םע לוח
K 3
K 10
K 20
K 30
K 40
ELEV (N) ELEV 00
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
5
4
6
7
9
8
10
11
12
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 טרופמ ןונכת תואמגוד

ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל

63

ב . נוכש ת בהז ףונ
םילשורי חרזמב תננכותמ הנוכשה , ןומראל תימורד
ביצנה . ח תונורדמ לע אצמנ חטשה םעופישש םיפיר
ןיב הנתשמ 10% ל – 40% .
יחודיק לש בר רפסמו טרופמ יגולואיג רקס ועצוב רתאב
הדבעמב קזוח תוקידבו ןויסנ . בכרומ עקרקה ליפורפ
תוימוקמ םייניב תובכש םע ךירפו ךר ןוטריק לש תובכשמ
ינוניב ישוקב ןוטריק לש . ןורדמל ליבקמ טעמכ , קמועב
לש כ – 8.0 - 10.0 מ ' האצמנ היבועש הכר ראווח תבכש
כ – 4.0 מ ' .
קודס ןוילעה ןוטריקה , תיסחי ההובג איה לוחלחה תלוכי .
תאז תמועל , םוטא יראווחה קפואה – ןטק לוחלחה םדקמ
) לש לדוג ירדס 7 - 10 ס " מ / הינש .( רגנ ימ תרדחה
ראווחה ינפ לע םימ תמירז תורצוויהל םורגת יליע ,
ב ליבקמ ל ןורדמה עופיש .
יסב לע ודדמנש םייסדנהה םירטמרפה ס , תוביצי הבשוח
יונבה ןורדמה , ונייהד : תודובע עוציב רחאל ןורדמה
תוננכותמה חותיפה . ל בשוח ןוחטבה םדקמ ינש
םירקמה : רחאלו תיעבטה תוביטרב תראשנ עקרקה
ראווחה ינפ לע המירז תורצוויה .
דרוי השילג רגנ ןוחטבה םדקמ יכ הלוע בושיחה ןמ מ -
1.7 ÷ 1.4 ל יעבט בצמב – 1.2 תוחתפתה רחאל המירז
תת – תיעקרק .
יליעה רגנב לפטל בייחמ םינבמה תוביציל ןוכיסה
תיתנוכש המרב םינבמ לש המרב הרדחהמ ענמיהלו
םידדוב .
םישיבכהו םישרגמהמ םימה תא טולקל איה הצלמהה
יכל םמירזהלו זוקינ תרנצב ו רוזאל ןורדמה דרומ ןו
ךומנ חוטש , וב ןנכתל םיירושרש תורוניצ תכרעמ
) ינכטואיג דב םיפוטע ( ךרד םילחלחמה םימ תטילקל
תכרעמל תוגגה ימ םע דחי ולא םימ זקנלו יולמה
זוקינה תיתנוכשה .
ואר ישרת ימ ם 1 ו – 2 ןלהל .3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 טרופמ ןונכת תואמגוד

ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל

64


סמ םישרת ' 1 - םימ תרדחה ינפל ןורדמ תוביצי
סמ םישרת ' 2 - םימ תרדחה תעפשה - תורדרדתה
ןורדמה תוביצי
ארקמ : םדקמ דגנ ןוחטב
השילג
0.000 6,000
1,701
1,460
1,261
3 . טרופמ ןונכת תומר 3.3 טרופמ ןונכת תואמגוד

ךירדמ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל

65

3.3.6 סוסיבל ןוכיס אלל הרדחה תמגוד
ןגומ רוידל הנבמ
ה טקיורפ תרגסמב הלהצב ןגומ רוידל הנבמ תמק ,
זוקינ רוב לש תינורקע תינכות גיצמ ןלהל םישרתה
חותיפה ליבש ךרואל תורובה תדמעה תינכותו ינייפוא ,
נקב " מ 1:25 .
כ ךרואב ןבלמ תרוצב אוה הנבמה - 125 מ ' כ בחורו -
50 מ ' . שמח ינב םיפגא השולשמ בכרוי הנבמה
יתש תוננכותמ הינבה חטש לכל תחתמ תומוק תומוק
ףתרמ . הינבה חטש לכ תא טעמכ הסכמ הנבמה .
םירופס םירטמ ובחורש חותיפ ליבש ןנכותמ וביבסמ .
דע יתיסרח לוח לש תובכשמ בכרומ עקרקה ליפורפ
תילוח תיסרח , כ לש קמועל תוכשמנה - 5.0 מ ' דע
8.0 מ ' . נה תיסרחה יוסיכל תחתמ " ל , לוח עיפומ
תינוניב תיסחי תופיפצב .


זוקינ טרפ םשג ימ
הרדחהל העינמ ןיאו סוסיבל ןוכיס ןיא הז הרקמב
שרגמה םוחתב . תוגגהמ םיזקנתמה םימשגה ימ , דחי
תוניגה חטשב םימה םע , תובכשה ךותל וזקוני
םירושרש תורוניצ תועצמאב תוילוחה , תורוב ךותל
לע עבקי םרפסמש לוחליח - היופצה םימה תומכ יפ .
הל םישרתה לוחלח רוב לש ירשפא םוקימ הארמ ןל ,
תוחפל קחורמה 1 מ ' יביטקורטסנוק טנמלאמ , םע
ךרדה םוחת ןוויכל םיפדוע תשילגל ןורתפ .
.
רוקמ : םיסדנהמ עשוי דרשמ

ת
י
ב

הניג
רדג
הכרדמ
שיבכ
הדלפ רוניצ " 3
הכרדמ תפשב הכיפש
ינכטואיג דב
ץצח
הבוג - 10 מ '
4 . אובמ םיינייפוא םיטרפו תונורתפ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

66

4
קרפ 4 : פ םיינייפוא םיטרפו תונורת
4 . אובמ םיינייפוא םיטרפו תונורתפ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

67

אובמ
םיינייפוא םיטרפו תונורתפ גיצמ הז קרפ , רשקהב
םימדוקה םיקרפה ינשב וראותש םיאשונה תיברמל .
תויתמיכס תויסדנה תוינכת תרוצב םיגצומ תונורתפה ,
םימוליצ , ו םירויא / םיילולימ רבסה ירבד וא .
הז קרפב םיגצומה םיאשונה טוריפ ןלהל :
4.1 ןנבמהו הנוכשה תמרב רומיש תונורתפ .
תוינכתל תויחנה לש חטשב יוטיבה תמגדה
תוטרופמ .
" היצטיברג ףצר " םירוגמ םחתמ ילושב קורי
םימ תלבוהו היהשה תכרעמ
היחמצ תיהשה Bioretention areas

4.2 תוכירבו םימ ירגאמ
לש תונוש תואמגוד לש םימוליצו םיכתח תוינכת
םימ ירגאמו תוכירב .
םיקורי םינגא
היהשה תכירב
םימב שומיש ןיב רשקמה ילאוזיו טנמלאכ
יתנוכשה קראפל תינוריעה רכיכה
לוחלח ינגא

4.3 תיסכת
םיינשל קלחתמ הז ףיעס :
4.3.1 םירידח םיחטשמל תואמגוד – םיעצמא
הרידח תיסכת עוציבל , המיטא םוקמב ,
םייונב םיחטשב .
4.3.2 היחמצב שומיש – תוטרופמ תויחנה
מאכ היחמצב שומישה לש רומישל יעצ
רגנה ימ , עקרקה רומישל םג ומכ
התורידחו .
4.3.3 גג תוניג - תא תוהשהל ןתינ ןתרזעב
םיבזרמה ךרד םימה תמירז .

4.4 שיבכ יפיטשתל הרדחה ינקתמ
םישיבכמ רגנ תרדחה ינקתמל תואמגוד רפסמ ,
ףיעסב וראותש הרדחהה יעצמאל ףסונב תאז
םדוקה קרפב זוקינה , ומרב קסועה ןונכתה ת
טרופמה .
גפוס רוב
יערק תת זקנל הלבוה
שיבכ יפיטשתל ןוניס את
שיבכמ רגנ יפדוע קוליס
בשע תלעתו שיבכמ זוקינ

4.5 תולעת
םיחותפ םיחטשב תולעתל תונורתפ , תושמשמה
ןלהל תורטמה ןווגמל :
4.5.1 םימ תלבוה ;
4.5.2 םימה תמירז תוסיו ;
4.5.3 םימה תיהשה ;
4.5.4 בשע תלעת .
ףסונב , הנבמ לש םיטרפו תונורתפ םישגומ
תולעתה , םיללוכה :
4.5.5 הרדחהל תולעת ;
4.5.6 תונפודמ תולעת " פיר - פר " ;
4.5.7 תונפודמ תולעת J.K ;
4.5.8 זוקינ תלעתב לפמ .

4.6 תילילש המגוד : םוקמב זוקינ תכרעמל קוליס
םיחותפ םיחטשל .
4.7 םיינברוא אל םירוזאב היהשה תואמגוד .

הרעה : םינווגמ תורוקממ םיאבומ הז קרפב םיטרפה , נכה יצעוי ללוכ ךירדמה ת , םינרצי יטרפ
םיקפסו , ב ןכוהש ךירדמ םיהיניב טנרטניא ירתא - Tuscon Arizona

4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.1 ןנבמהו הנוכשה תמרב רגנ רומיש תונורתפ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

68

4.1 ןנבמהו הנוכשה תמרב רגנ רומיש תונורתפ
תטרופמה תינכתה ןמ רבעמ םיגדמ הז ףיעס ) 1 ( םושייל
לעופב ) 2 .(

א . " היצטיברג ףצר " םירוגמ םחתמ ילושב קורי

1 . יפ לע םילבומ הנוכשה ךותמ םימה יפדוע
רוהיטו הרדחה ינגא ףצרל תטרופמה תינכתה
םחתמה ילושב .
ןמ םיקומע ריצה הלעמב םינגאה םינגאה
דרומב , הכורא היהשהו תימוקמ הרדחה ךרוצל
רתוי .2 . ךרואל היהשהה ינגאב םיהוש םימ " ףצר
היצטיברגה ."

Water Scapes – Planning,, Building and Designing with Water,
Herbert Drciscitl, Dicter Grau, Karl H,C Ludwig, 2001
רוקמ :
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.1 ןנבמהו הנוכשה תמרב רגנ רומיש תונורתפ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

69


ב . םימ תלבוהו היהשה תכרעמ
םימה תלבוה תכרעמ בוליש לש ילאוזיוה טביהה תמגדה
תיתנוכש םינפה הקוריה תכרעמב .

רוגס לגעמב םילבומ םימה :
ה רכיכב לחה תיזכרמה ריע ) 1 ( ;
קראפל הליבומה הלעתה ךרד ) 2 (
קורי רוהיט ןגא רבעלו ) 3 .(
קראפה הצקב םיבאשנ םימה
רכיכה תוגרדמ רבע לא ) 4 (.
רוקמ : Water Scapes – Planning,, Building and Designing with Water,
Herbert Drciscitl, Dicter Grau, Karl H,C Ludwig, 2001

4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.1 ןנבמהו הנוכשה תמרב רגנ רומיש תונורתפ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

70


היחמצ תועצמאב םימה תמירז תיהשה לש תואמגוד


יופיחל היחמצ לש רישע ןווגמב שומיש
היהשהה רוזא
הרדחהלו היהשהל שמשמ הינח שרגמב העונת יא
היהשה ירוזאמ םימה תלבוה םינטק
צשב אצומל " לודג פ , םירוגמה רוזא ילושב
ג . היחמצ תייהשה Bioretention areas
תלועפ רופיש היהשהה םימ ףוסיא ןקתמ ידי לע
הבגומ סלפממ , הרדחה תכרעמל םתלבוהו / וא
תינוריעה זוקינה תכרעמל .
הרדחהה ינגא ךרד ינייפוא ךתח ,
תטאהל תשמשמ היחמצה
םימה רוהיטלו המירזה
Railway Line
Retention basin Retention lip footpath
Water Scapes – Planning,, Building and Designing with Water,
Herbert Drciscitl, Dicter Grau, Karl H,C Ludwig, 2001
רוקמ :
ילרבמיוו ירג לכירדא תובידאב תונומת .
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.2 תוכירבו םימ ירגאמ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

71

4.2 תוכירבו םימ ירגאמ
א . םיקורי םינגא
ורי םינגא םיק ) Bioretention Basins/ Wetlands ( םנה
הטיש " הקורי " םימהזמב לופיטל . השענ רוהיטה
תיוור הביבסב םייעבט קוריפו החיפס יכילהת תועצמאב
היחמצ תריתעו םימ , יתוכאלמ ןפואב המקוה רשא
וז הרטמל . ע תישענ םימהמ םימהזמה תקחרה " י
לש םישרושה תיב ךרד םתמרזה " וקא םיחמצ - םיינכט " ,
םימב יוורו דודר עצמב תושרתשהל םימאתומה .
זוקינה ריצ ךרואל תוקיפסה תוסיוול המיאתמ הטישה
תווקיהה ןגא דרומבו , םיבשומה םימה תוכיא תחטבהל
םייעבטה תורוקמל .
םיירוזא םיקראפל המיאתמ הטישה , ךרואל וא םייתנוכש
זוקינ יריצ .
לודיג עצמ וכותבו םוטא ןגאמ היונב תכרעמה . ןגאב
ש החל הביבס יבהוא םיחמצ םילות . הצקמ םינזומ םימה
תיקפוא םימרוזו דחא , חטשה ינפל תחתמ ,
תכרעמה אצומ ןוויכל תיתחתה עופיש ךרואל . ךלהמב
םימב םייוצמה םיינגרואה םיביכרמה םיקרופמ המירזה .
םימה תוכיאב םימהזמה תומכב יולת ןקתמה לדוג
היוצרה .
ולוקא הניחבמ תניינעמ תכרעמה ןכ לעו תיגולונכטו תיג
הקוריה תכרעמה ךותב בולישל המיאתמ . תרשפאמ
תיתציב הביבס לש רוזחיש וא םוקיש , תומוקמב
ךכב םינייפואמה .
בר חטש ךורצל יושע ןקתמה . ותוליעפ תא לעייל ידכב ,
תתסוומ תויהל המירזה לע , תכרעמל התסינכ םרט .Moisture tolerant
plant
Edge plant material
Tolerant of fluctuating
water conditions
15cm max
ponded water
depth
Groundcover or
wooden mulch
Soil Filter
Mix
Uncompacted
native soil
Perorated Under drain
in gravel bed. Connected to
storm drain
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.2 תוכירבו םימ ירגאמ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

72

ב . היהשה תכירב
השה תוכירב הי ) Retention Ponds ( עוקיש תורשפאמ
ףחסו םיטנמידס לש ינושאר . תובוטרה תוכירבה , דוגינב
תושביל , תוסיוו תורשפאמו הנשה לכ ךרואל םימ תוליכמ
הריגאו . וא םילחלחמ םירמוחמ תוכירבה תא רצייל ןתינ
היחמצ תועצמאב .
ל וא רודיח תכרעמל תומדוק היהשה תוכירב - wetlands
.
כירבה םיינוריע וא םיירוזא םיקראפל רקיעב תומיאתמ תו .
תאז םע , רשפאמ לדוגהו הדימב - ךותב םבלשל ןתינ
היונבה תכרעמה , הלעמב תוסיווה ךרוצל , רודיחה ךרוצל
ןגאה ךרואל תוסיוו היהשה ךרוצלו דרומב עוקישהו .
רתוי ההובג םימ תוכיא חיטבי תוכירבב בחרנ שומיש
תיעבטה תכרעמל .
כתל שי לע הלעת אל םימה תייהשהש ךכ תוכירבה תא ןנ
48 תועש . לע ולעי אל םיעופישה 15% .--
ןמז תכראהל עייסמ תונותמ תונפד םע ןגאה ןונכת
המירזה , הכירבה לש יכרוא בוציע םג ומכ . תא לעייל ןתינ
המידקמ הנטק עוקיש תכירב םירציימ םאב ןגאה תלועפ
) sediment forebay ( לש יקלחו ינושאר ןוניסל
םילודג םיטנמידס . םאתהב ועבקיי םידמימהו םוקימה
םיחמומה תוצלמהו רתאה תוינכתל . תא ףיקהל שי
יאנתב םידימע םיחמצמ בכרומה יחמצ ץיחב הכירבה
דחאכ שבויו תוביטר .
הרדחה ינונגנמו היהשה תוכירב ןיב רשרשל ןתינ , לופיטל
םיפדועב .
םימהש ןמזב םיהשומ – יונ תוכירבכ םהמ תונהל ןתינ .
ו תוכירבה ןיב רשק תריצי / םיפסונ הטילק ינקתמ ןיב וא
היצקרטא תווהלו תיגולוקאה תכרעמה תא רישעהל לוכי
יאנפו שפונ תוליעפל .
ןהו בחרנ חטש םיתיעל תוכירצמ היהשהה תכירב
הובג םוהת ימ סלפמ ילעב םירוזאב תויתייעב .

Detention pond with
spillways
Pond limit w/emergency
spillway
Emergency overflow
spillway channel
Riprap
Undisturbed
earth bank
Pipe (culvert)
principal spillway
Wet lower
stage
Riprap
sediment forbay
Main stem
of watershed
Maximum Water
surface
Pipe invert at bottom of pond
(For quick discharge option)
“Time Saver Standards for Landscape Architecture” רוקמ :
Retention pond
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.2 תוכירבו םימ ירגאמ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

73

ג . מיש רכיכה ןיב רשקמה ילאוזיו טנמלאכ םימב שו
יתנוכשה קראפל תינוריעה


1 . חטשב יתנוע הרדחה ןגאל םילבומ םיבזרמה ימ
ירוביצ ימסה חותפה .
2 . ףצורמ חטשמ בוציע תועצמאב םימה לועית
3 . לע תנתוממ רגנה ימ תמירז
םינתפמ ידי , קורי הלעתב ה
המירז ץורעל הליבומה החותפ
ימוקמ .
4 . החותפ הלעתב םילבומ םימ
ימוקמ המירז ץורעל .
Water Scapes – Planning,, Building and Designing with Water,
Herbert Drciscitl, Dicter Grau, Karl H,C Ludwig, 2001
רוקמ :
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.2 תוכירבו םימ ירגאמ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

74


ד . לוחלח ינגא
הרידח תיעקרק ילעב םירגאמ , יתגרדה לוחלח תרשפאמה
םוהתה ימל םימה לש , לוחלח ינגאכ םישמשמ
) Infiltration Basin .(
אישה תוקיפס תנטקהל םג םישמשמ םירגאמה . יוצר
םירוגמה םחתמל ץוחמ םמקמל , תוחיטב ילוקיש לשב .
לוחלח רתאכ וא ןגאה דרומב הפצה ירוזאל םימיאתמ
ןגאה הלעמב ; הרדחה ירוזא םיווהמה םיקראפל , וא
זוקינה ריצב לופיטהמ קלחכ ; לועית ינקתמל אצומכ
םימב םילפטמה םינקתמלו םיפדוע , ןוגכ : םיקורי םינגא .
דה יעופישו םידמימ תוצלמהל םאתהב ועבקיי תונפ
םיחמומה . םיפדועב לופיטל יעקרק תת זקנ בלשל ץלמומ ,
רחא םימ רוקמל םיפדוע ררחשמה םותסש וא – ןוגכ
ימוקמ זוקינ ץורע .
ףצומ רוזאה רשאכ , תכרעמ ותביבסב רוציל יושע רתאה
םירקבמל תיביטקרטא תיגולוקא .

תורעה
תיסחי לודג חטש בייחמ .
כל םיאתמ וניא תועקרקה יגוס ל .
םימה תייהשה תעב םייתוחיטב םינוכיס ונכתיי .
םימהזמ קוליסב ליעי ונניא .
הובג םוהת ימ סלפמ ילעב םירוזאל םיאתמ ונניא .
השביה הנועל דועי ןונכת בייחמ .
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.2 תוכירבו םימ ירגאמ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

75

לוחלח ינגא - ךשמה

ינוריע קראפ זוקינמ רצונה םגא
םיקורי םיחטש ףצר לש ופוסב םוגיא
הבנע םגא ) יתנוע ( , ןיעידומב תיזכרמ הרדש זקנמ
4 . ורתפ םייניפוא םיטרפו תונ 4.3 תיסכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

76


4.3 תיסכת
4.3.1 םירידח םיחטשמל תואמגוד
א . בלתשמ ףוציר
תובלתשמ ףוציר ינבאמ חטש , םינבומ םיחוורמ תוללוכה
ןכותב וא םינבאה ןיב , ה רועישב בצקב לוחליח רשפאמ
יוצר . םיאתמ רמוח וא קד ץצחב אלמל שי םיחוורמה תא
לוחו ץצח עצמ לע חנומ חטשמה תומתסיה תעינמל , וא
תורחא תורידח תובכש . לעמ אצמנ חטשמה רשאכ
ףתרמ ןוגכ יונב חטשמ , שמשל לוחהו ץצחה עצמ לוכי
הרדחה ןקתמ וא רוזא לא ךילומו ההשמ ךוותכ , לא וא
תכרעמ זוקינה , תמטוא העירי יבג לע חנומ אוה רשאכ
םיאתמ עופישב . הרדחהל ידוחיי בלתשמ ףוציר ינרצי
וחב םימייק " לארשיבו ל .

םיבלושמ תובוחרב םושייל ןתינ , הינח ישרגמ , תוכרדמ ,
םיליבש , רשפאמו קחשמ ינקתמו םינווגמ תובוחרו תורככ
םינווגמ םיבוציע .


Uni Eco - Stone
Uni Group USA
רוקמ : תוישעת ןייטרשקא תרבח תובידאב
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.3 תיסכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

77
ב . םינוש םירידח םיחטשמ


קולבואיג תרווכ
וש וא " תואלוממ ע
רפע / ץצח
תוברועמ תורורצ
המדאב
ליטסקטואיג תעירי
הגורא אל
וימ תיתש תקדוהמו תרש
תרווכ PVC
ץצחב אלוממ
עצמ / תיתשת
ליטסקטואיג תעירי
הגורא
תדבועמ תיתש
בלצ תמגודב רוביח ףוציר
חוורמ םע ףוציר אשד י
םיאצח תמגודב רוביח ףוציר זוקינ חוורמ לש בוליש / אשד חוורמ
אשד יחיראב תוינח
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.3 תיסכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

78
ג . ץצח הסוכמ הינח שרגמ תמגוד , ימ תגיפסל
םיבזרמ
ד . ץצח הסוכמ הינח חטשמל זקנמה בזרמל אמגוד
) תודוסיב העיגפל ששח ןיאש םירקמב (
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.3 תיסכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

79
4.3.2 היחמצב שומיש
א . םינג תקזחא
םייוניש םיעיצמ םיאבה םיפיעסה / מאנל תופסות קרפב ר
41.5 ב ' הינב תודובעל יללכ טרפמ ; דרשמ תאצוהב
ןוחטיבה .
תיללכ הקזחא אלמו דיחא חטש יוסיכל תמרות הבוט .
ףרוחב תיסכתה לודיגל םימרות רב יחמצ חופיטו רומיש
ץיקב םימ םיכרוצ םניאו . שומישב םג םייק ןורקע ותוא
תיקשה םישרוד םניאש הלאכ וא םימ ינכסח םיחמצב
רזע . תובישח רבה יחמצ חופיטו רומישב תרכינ הנוילע
ץיח ירוזאבו םיכרד ידיצב םיחותפה םיחטשב . ךרוצל תאז
ו םישיבכה ןמ םירגינה םימ תטילק / םימ יפדוע תטילק וא
תוגירח תופוס תעב .
ואר ; םימב םיינכסח םיחמצ ; השדח הרודהמ 2002
תואלקחה דרשמ תאצוהב .
םיבשע תרבדה - ןתינ וב םוקמ לכב , הל שי תקזחא ףידע
םיחותפ םיחטש , היחמצ םהב ןיאש םיחטש וא –
התרבדה אלו היחמצה חוסיכ תועצמאב . תילביה תמגוד ,
ער בשעל ןגב תבשחנה , איה םיחותפ םיחטשב ךא
רגנה ימ רומישב תובר תמרותו ויתסב תררועתמ , המודב
הלילד האשדמל . ימ רומישב דיקפת היבשעל שי ףרוחב
םירקמה ןמ קלחבו רגנ , ג ץיקב ם . ןתינ רתויה לכל
ביבאב ריבדהל , םימשגה תנוע םות םע , תא ימיכ ןפואב
םתצפה תא עונמל ידכ םייוצר יתלבה םיבשעה . ןויסינה
תא יתועמשמ ןפואב ןיטקמ רידס חוסיכש דמלמ
ינשמ חוור םייק וז הלועפבש ךכ היוצר יתלבה הייבשעה
וזכש הייבשע לש הקוליסל .
בחר תושרוחב הייבשע יוקינ ו תוחוורמ םיידי תו / וא
תוריעצ תושרוחב – היבשעמ תוקנל הבוח שי םאב
יהשלכ , ףרוחה תארקל חחתלו שורחל ןתינ , רשפאל ידכ
רגנה ימ לש הקומעו הריהמ הרידח . הלועפ לע הרזח
וז , ףרוחה ךלהמב , ו / רוטליק וא , לש תמיוסמ הריבשל
ןוילעה עקרקה םורק , יליע רגנ תורצוויה תעינמל תעייסמ .
עפ שירחה תולועפ לע תופידע עקרקה יופיחו חוסיכ תולו
רוטליקהו .
םיטנגרטדב שומיש ןוניגב םייתודידי , השעי , רקיעב
תואשדמב , ןוכסחל איבמ םהב שומישהש אצמייו הדימב
שבוי ימתכ לש תויעב רתופו ץיקה תיקשהב . וז תלעות
םיטנגרטדה תלועפ יפואמ תעבונ , רשוכ תא תרפשמה
ה לש םימה רודיח עקרק , רודיחה בצק תא הריבגמו ,
תונוכת תלטבמו תילוארדיהה תוכילומה תא תרפשמ
תויבופורדיה , תועקרקהמ קלח תוניפאמה ) ןבצמב רקעב
שביה .( רחאל תועובש רפסמ ךשמל תרמשנ וז הנוכת
רמוחה םושיי , ץיקה תנוע ףוסב םיטנגרטדב שומישש ךכ ,
םימדקומה םימשגה תפוקתל ליעוהל לוכי . יהל ןוכנ םו
םשה תחת עיפומה דיחי ףדמ רצומ קושב םייק NLG .
) םיפסונ םירמוח , תורציימה תורבחה לצא םייוצמ
ןהיכרצל תורישי רמוחה תא תואביימו לודיג תובורעת .(אשד יפילחת ןופידל בוטו ףחס ינפמ דאמ דימע אשד
םימ יכרדו תולעת , ףרוחב םימ תומירז שי ןהב . תאז םע ,
חתב םג שמתשהל ןתינ םימ ינכסח םיינגד ןוגכ םיפיל :
טסוק תילביה X 1 , םירחא םייתנש בר םיינגד םיבשע וא ,
םעפל םעפמ רוצקל ךרוצ היהי םתוא . ץיקב םימה בצמ
תדימ יפל םיבשעה יגוס תא ועבקיי עקרקה גוסו
םימה בצמל םתמאתה , תמגודכ : ירוט וד ןולפספ , ןחוד
לחוז , דועו תלחוז היפיל .
רוב יחטש יוסיכ מחתמב םירדוגמ םי , ינקתמ תמגודכ
ןוחטב ; למשח תרבח ינקתמ ; ינקתמו קזב תונטנא בחרמ
םימ - רמשל יוצר , תמייק םאב , ערזשל וא , יחמצ תיסכת
םניאו היקשה םיכרוצ םניאש םיכומנו םימב םיינוכסח רב
הפירשל הנכס םיווהמ . אמגודל : תולוחה ףליח ןגדה ,
ער בשעל בשחנה , לש עפומ ןתונו עקרק זחוא קורי וחא
םירדוגמ רוב יחטש יוסיכל םיאתמ ןכ לעו . השעת הרבדה
םימיוסמ םיטנמלא קוליס ךרוצל קר , םע בולישב וא
חוסיכ , רבה תיחמצ לש לקשמ יוויש רצוויש ךכ .
ב . אשדב לופיט
ןגב ירקיעה םימה ןכרצ אוה אשדה , ותכירצ םושמ
הסכמ אוהש בחרנה קלחהו חטש תדיחיל ההובגה . לע
ןכ , מל שי םימ רומישב ךמותכ אשדה תומכ ןיב ןוזיא אוצ
םימ ןזבזבכ אשד לומ . ותמורת תא חוכשל ןיא ליבקמב
קבא תטילקב הביבסל , תמגוד םימהזמ תטילקו ןוניס
תוקנחו ןחרז , הרוטרפמטהו תרזוחה הנירקה תדרוה , תא
הלועמ עקרק תזיחא ןבומכו תוליפנ םלובכ ודיקפת .
אשד תקזחא - מ תרידח חיטבהל ידכ לככ םיבר םי
םימשגה תנועבו היקשה תעב אשדה עקרק לא רשפאה ,
תוקדוהמו תומוטא תועקרקבו תוינוניבו תודבכ תועקרקב ,
עקרקה תא ררוואל ץלמומ ) ורגא הלועפ - עש תינכט י הרק
םינוילעה עקרקה ינפ בוקינ ( הנשב םיימעפ דע םעפ ,
םימה תרידח רופישל .
אשד לש םינז םנשי , ו הפצה יאנתב םידימעה ךכיפל
םימ תיהשהל םידעוימה םירוזאב יופיחכ שמשל םייושע .
אמגודל : טסוק תילביהו ינדנ ןולפספ X 1 . שרוד ןולפספה
תיביטמרונ הקוזחת . יאנתב דורשל הלוכי תילביה
םינבומ ינשב תיביסנטסקא הקוזחת : היקשה - םירוזאב
לע הלוע םיעקשמה תומכ םהב 350 מ " מ , ךרוצ ןיא
םימ תפסותב . שעה ץיקב המדרתל סנכנ ב . אשדה חוסיכ
הנשב םימעפ שולש ךס חוסיכ ךירצמ , הבוגל םאתהב
יוצרה ףונה .4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.3 תיסכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

80
ג . םימשג יטועמ םירוזאב לופיט
םייפרוח םיינגדב שומיש דדועל שי , תמגוד
ןיסובלובה תינסיס וא ימורקה ךירכה , םהש
ץיק תמדרתל םיסנכנו דאמ םיכומנ .
ףונ יבחר םידדוב םיצע חפטל ץלמומ , ש דחא לכ
בחרנ חטש ספות םהמ , לע - םימה תמרזה ידי
ךומסב םתייהשהו םהילא , ועיגי ףאו ודרשיש ידכ
בחרנ חטש םיסכמה םידממל .
לע יתדוקנ םימ םוגיא תטישב שמתשהל ץלמומ -
םינטק םיאתל חטשה ינפ תקולח ידי , חול תמגוד
תצבשמ לכ םימחותה םיווקה לכ ובש טמחש
םהילושב םיהבגומ . קמ וז הטיש םיחטשב תלבו
םילודג , םינטק םיחטשב המשייל ןתינ ךא ,
הבוגו אתה לדוג לש הלבגמה תרגסמב
תידודגה , חטשב שומישל עירפהל םילולעה , לככ
רתוי ןטק אוהש .


רפע תוידודג רוציל ץלמומ , הקחמה הנבמ וא
ןתוא , הזמ הז םיקחורמ הבוג יווקב , ימ לוצינל
ייהשהו רגנ םהילא ךומסב םת , רשפאתש הלועפ
ילושל ךומסב םיצעו םיחמצ לודיגל םימ לוצינ
תידודגה .
לחלחמ ונניאש חטשמב לופיט - ץוריחו סופסח
חטשה ינפ , עקרקה יבג לע םיטגרגא רוזיפ וא ,
המירזה תריבשל איבהל לוכי , תומוקמב דחוימב
היחמצ ססבל תורשפא ןיא םהב , םירוזא תמגודכ
םימשג יטועמ .
ףיעס ואר 3.4 : םיינייפוא םיטרפו תונורתפ .ינגרוא אל עצמ
הכומנ תודאתה
ההובג עקרק תוחל
ינגרוא עצמ
הכומנ תודאתה
ההובג עקרק תוחל
אלל עצמ
ההובג תודאתה
הכומנ עקרק תוחל
ד . םיעצמו םיבג
ידי לע הרדחהה רופישל עצמב הרדחה ירוזא יוסיכ
תודאתהה רועש תנטקה . וא ינגרוא תויהל לוכי עצמה
ינגרוא אל . נגרוא עצמ היחמצ דדועמ י .
תוניגלו םיירבדמ םירוזאל םיאתהל לוכי עצמה יוסיכ .

אל עצמכ םמחתהל הלולע הנוילעה הבכשה ינגרוא
םוחל םישיגר םיחמצב עוגפלו ץיקב . ףיסוהל ןתינ
עצמה לע לציש חמצ .
תיטיא המירז ילעב םירוזאל םיאתמ ינגרוא עצמ
םשג יעוראב ףטשי אל עצמה םהב רגנ לש תיסחי .
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.3 תיסכת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

81
4.3.3 גג תוניג
םיבזרמה ךרד םימה תמירז תא בכעל הלוכי גג תניג
הגיפסה תלוכיל םאתהב םימ לש תונוש תויומכ ליכהלו
גגה יבג לע םיעצמה לש . תוכזב תלבקתמ תפסונ המורת
היגרנאה תכירצ תמרב הדרוה , מהזמ תנטקה ריווא י ,
תיסחיה תוחלה תאלעהו .Peggy Notebaert Nature Museum
Irrigation: Capillary fabric and Base level trickle irrigation
רוקמ : Tuscon Water Harvesting Guidance Manual
Oaklyn Branch Library
Irrigation: Base trickle irrigation
נייפוא ךתח י
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.4 םישיבכ יפיטשתל הרדחה ינקתמ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

82
4.4 םישיבכ יפיטשתל הרדחה ינקתמ
א . גפוס רוב
ףצורמ חטשמל וא שיבכל רישי רוביחב גפוס רוב , ןורתפכ
יתדוקנ הרדחה יעצמאכ וא יתדוקנ זוקינ , תומוקמב
םיכומנ .

הטילק את טרפ / תת זוקינל חודיק םע הרקב את
יעקרקב . יעקרק תת זקנל הלבוה
יעקרק תת זקנל הלבוה ךרוצל זוקינ , רוזאל וא / ןקתמ
ךמנומ הרדחה , הרדחה יעצמאכ וא יתדוקנ זוקינ ןורתפכ
יתדוקנ , ףצורמ חטשמ וא שיבכ עטק לש , תומוקמב
עקרקה רשאכו םיכומנ תלחלחמ .

ג . שיבכ יפיטשתל ןוניס את
לע םיפצ םיקלדו םינמש יכ ןורקיעה לע ססובמ ןוניסה את
םימה ינפ . קלחה רשאכ םימב דימת אלמ ןקתמה
ןושארה אתה לש ןוילעה קלחב אולכ םהוזמה .
תיגולואגורדיה תושיגר ילעב םירוזאב םושייל ץלמומ
לעב םיחטשממ רגנ ימ דובע תדחוימ םוהיז לאיצנטופ י
דחוימ .
שיבכ ינפ
ןוניג ספ / הדרפה חטש
ןג תמדא
ליטסקטואיג תעירי
הטילק את /
הרקב את
הרידח עקרק
שיבכ ינפ
הטילק את /
הרקב את
אלוממ חודיק
תיבושמוש ץצחב
קמוע חודיקה יפל עבקי
עקרק תבכש םוקימו גוס
הרידח
יפ רוניצ . יו . יס
רטוקב 160 מ " מ
ליטסקטואיג תעירי

רוקמ : ןוסח – ימלשורי םיסדנהמ
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.4 םישיבכ יפיטשתל הרדחה ינקתמ

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

83
ד . יפדוע קוליס שיבכמ רגנ
הכרדמה תא םירבוע שיבכה ןמ רגנה ימ ,
ןגה תמדא לש לועיתה טנמלא תועצמאב
הכרדמה לש ינשה הרבעמ .

רגנ ףדוע קוליסל השילג ןקתמ ללוכ החונת
ה . ןותמ ןורדמב שיבכמ זוקינ תמגוד , גרודמ , בשע תלעתל
) שיבכ 9 (
יליע רגנ תומכ רועזימל תינוריע ךרדב יסופיט ךתח
2.50 3.00
הפש ןבא 17/25
ב ןוטב תבשות לע - 15
הכרדמל לועת טנמלא
40 X 40 הסכמ ללוכ
הפש ןבא 10/20
ב ןוטב תבשות לע - 15
תמדא
תילוח הרמח
תימוקמ המדא
עקרק קודיה
תירוקמ דוסי
א טרפ - א
ב טרפ - ב
2.50 3.00
הפש ןבא 17/25
ב ןוטב תבשות לע - 15
עקרק קודיה
תירוקמ דוסי
תימוקמ המדא
הפש ןבא 10/20
ב ןוטב תבשות לע - 15
ףוציר
לוח
החוש + תשר הסכמ
א . ש .
א . ש .
א . ש .
הכרדמ
העסימ
אשד
הכרדמל לועית טנמלא
40 X 40 הסכמ ללוכ
3
.
0
0

2
.
5
0

4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.5 תולעת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

84

4.5 תולעת
4.5.1 םימ תלבוהל תולעת
התוא תשלושמ וא תיזפרט הלעת אוה יוצרה הנבמה
וא תוסלפמ ןוגכ םיינכמ םילכב רוציל רשפא
םירופחד .
ינכמ דויצ ידי לע חונ לופיט רשפאי תונפד עופיש .
לש עופיש 1 הבוגב לע 1.5 תושירד לע הנעי קפואל
הלא .
ןיבש המירז תויוריהמל םיאתי יכרואה עופישה 0.5
דע 2.0 הינשל רטמ .
לש היזוראו ףחס עונמל ךירצ תולעתה תונפד יופיצ
ריבס ריחמבו החונ הקוזחת רשפאלו תולעתה .
םה םיירשפא םיעצמא : ללוכ תונפדה אושד
תיעקרקה , תרקובמ היחמצ ןהב תובציימ תותשר
םיחישק םיטנמלאמ םייופיצו חומצל הלוכי , םה םגש
םייקתהל םיחמצל םירשפאמ , םיטנמלאה ךותב ןה
םייתדיחיה םיטנמלאה ןיב רוביחב ןהו םמצע . רשאכ
ןוטב תואלוממ קיטסלפ תורווכב וניה ןופידה , וראשוי
רגנ תרדחהלו היחמצל םייברמ םיחוורמו םירוח .
תולעתה עופיש ןותימ , תולובגב ראשיהל ידכ
תוצלמומה תויוריהמה , םינורכס תועצמאב השעיי
םינתפמו - המירזה ןווכל םיבצינה םינבמ . םינבמ
ןיוזמ ןוטבמ ויהי הלא , םינויבג וא טולמ םע ןבא ינבמ .
ינמז םוגיאל םיימוקמ םיעקש וננכותי רפע תולעתב
יליע רגנ לש .
תסינכ עונמל שי אלש תודגה ךרד תולעתל םימ
תרדוסמ הרוצב .
תולעת לש םייניפוא םיכתח םיגצומ ןלהל םימישרתב
זוקינ , רגנ רומיש תניחבמ םתופידע יפ לע .
) רוקמ : תורדש ריעה ןופצל דלש תינכת – יוניבה דרשמ
ןוכישהו .(


תופידע הנושאר
תוחיטב הקעמ
הכרדמ
םירדלוב
פ . מ
אשדב בוצי
םינויבג וא
ינכטואיג דב
הינש תופידע
תוחיטב הקעמ
הכרדמ
פיר פר
פ . מ
תישילש תופידע
תוחיטב הקעמ
הכרדמ
אשד
פ . מ
תיעיבר תופידע
תוחיטב הקעמ
הכרדמ פ . מ
וטב תלעת
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.5 תולעת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

85
4.5.2 תוסיול תולעת
תיעבט העוצר , ךומנ לולתמ וא , משמה סלפמ תסווכ תש ,
ךכ דיחא ןפואב סורפ רגנב זכורמ רגנ רימהל תנמ לע
ןטלוקל הדיחאו תיטיא םימ תסינכ רשפאתתש .
ףסונב : המירזה תטאהו הפצה תעינמ , ירוזאמ לועית
ןטלוקה חטשל הינח , חטשמ לש הבגומ עטקמב ךוותכ וא
אשודמ .
םימב לופיטו לוחלח ינגאל תפסותכ םיאתמ , ךומסב וא
ירכסל תולעתו ם . ינקתמל תפסותכ םג בולישל ןתינ
םירחא לועית .

המירז תומצוע ילעב םיעפושמ םירוזאב ליעי ונניא
תוהובג .

תורוצ רפסמב עוציבל ןתינ :
תבצוימ הכומנה ותפש רשא ץצח אלמ דודר רוב
אצומה ןפוד הבוגל תסלופמו . ןפוד לש עופישה
זוקינה ץעוי תושירדל םאתהב ןנכותי אצומה .
ר וא המירזה תלעתל הליבקמה הפיצר םינבא תעוצ
רגואה תפשל . חטשה רשאכ קר תירשפא וז הטיש
תובצוימ תומירזהו היחמצ הפוחמ .

ןוויכל םימה תא וליבויש ךכ םיעופישה תא ןנכתל שי
סלופמו דיחא ןפואב רזפמה .


4.5.3 היהשהל תולעת
רפע תוללוס , תיקלח המיסח תריציל תודג ילעב םיצורעב
תוקזח / תוביצי , םיצורעב םימה לש היהשהו הטאה םשל
םינטק , לחלחל םימל תורשפא ןתמו ףחס עונמל ידכ .
תונפד ילעב םיצורעל םיאתמ אל / תוילוח תודג ; םקמל שי
לוקיעב אלו םימה לש רשי רבעמב םתוא .
קלח דועב הללוסה הלעמב םיספתנ םינגרוא םירמוח
צמ רצונו רדוח םימהמ היחמצל הרופ ע .


Undisturbed Soil on
1 to 3% Slope
2:1 or Flatter
Flow
Flow
Cross Section View
Diversion Channel
Diversion Dike
Plan View

Gabion in wide streambeo
Streambeo
Gabion
Rock Apron
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.5 תולעת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

86
4.5.4 היהשהל בשע תלעת , תוסיו , ןוניסו הרדחה
) םימ יכרד (
ינובשע חמוצ תבלשמה תיעבט הלעת , זוקינ ךרוצל , ןוניס
םירידח יתלב םיחטשממ הרדחהו . לוכי הלעתה אצומ
יעקרק תת זקנ תויהל , והשלכ ןגא וא הרדחהו רוב .
םירוגמ ירוזאל המיאתמ , םינבמל ךומסב , ד ידיצ םיכר ,
תוליסמ ידיצ , העונת ייא , תורוקמ וא םיבזרמ ימ תלבוה
םירחא .
םיעצמה גוסב היולתו תלבגומ םימהזמ קוליסב התוליעי
היחמצהו , תרבוג תומירזה תוריהמ רשאכ דוחייב .
יאנתל םאתהב ועבקיי םיעצמה יטרפו העוצרה דממ
םיחמומה תוצלמהו רתאה . לע הגרדשל ןתינ - הבחרה ידי ,
םירכס תבצה הכרואל , היהשה ךרוצל תויובחרתה תריצי
םיילמיטפוא תוסיוו .
ןיב ועוני תונפדה יעופיש 1:2 ל - 1:4 .
זוחא ינש לע הלעי אל ץלמומ יכרוא עופיש .
תינייפוא תינכת
המילב ןורכס
אשד
פיר - פר
םיילוש
ךרד
סלפמ 10 םינש
סלפמ 2 םינש
סקמ 1:4
ד ךר
לוחליח תלעת
) ילנויצפוא (
חטשל םימה תלבוהל יעקרק תת זקנ םע שיבכ דצל הלעת
רעוימה חותפה – הרדחהו ןוניס ךרוצל
היונבה הביבסה ךותמ םימה תלבוה , שומיש
המירזה תוסיוולו היהשהל םינתפמב
הינב יבלשל אמגוד רוב םע בולישב בשע תלעת לש
םוטאה חטשמה לש הפצה תעינמו רודיחה תצאהל הרדחה
רוקמ : Prince Georges Country
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.5 תולעת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

87
4.5.5 הרדחהל תולעת
ץצח תלעת FRENCH DRAINS , דדועל תננכותמ
תה ךתח לכמ םימ לש הריהמ הרדחה תומוקמב הלע
םישגפנ םימו המדא םהב . תיקפוא תויהל הלוכי הלעתה
תעפושמ וא , הרדחה תורובל רבחתהלו .
תינוניב וא תיטיא המירז לש הטילקל םיאתמ , ןכו
םינותמו םיכומנ םיעופישל .
םימהזמב לופיט םישרודש םימל םיאתמ וניא .
םיניינבה תודוסימ הקחרה תשרדנ .

4.5.6 פיר תונפודמ תולעת - פארתוחפל 3 רטמ
רוניצ ררוחמ רוניצ
בזרמ
זוקינ רוניצ
יעקרק תת רוניצ
תוחפל 3 רטמ
רוקמ : Tuscon Water Harvesting Guidance Manual
תמייק עקרק
ןוטב תוריק
20 X 65 מס
יולימ
ב ןוטב - 30
ל תקדוהמ תיתש - 90%
ןבא לדוג 16 X 16 רמ 40 X 40 מס
בחור 6 - 5 ק " מ
תמקושמ 6 מ " ןוטבב מ
20 X 65 מס
טרפ A נק " מ 1:5
3 cm max
פיר טרפ - פאר
ןבא לדוג 16 X 16 רמ 40 X 40 מס
בחור 6 - 5 ק " מ
טרפ A
ןוטב תרוק
20 X 65 ק " מ
ל תקדוהמ תיתש - 90%
פיר טרפ - פאר
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.5 תולעת

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

88
4.5.7 תנפודמ הלעת J.K וש וא " ע
לע םימ זוקינ תולעת בוציי תטיש - םגדמ תשר ידי
JK-STRUCTURE תורוב וא HDP , ךרע הווש וא .
תונפדב ףחס יכילהת תוחתפתה תעינמל תדעוימ
םימ זוקינ תולעת תיתחתו .
תשר JK-STRUCTURE וד תיבחרמ תינבת הווהמ
תנוולוגמ תכתממ תועוצרו םיחתפ תכרעמ לש תיסלפמ .
ינשב תוסלופמ תועלצ תכרעמ לש הרוצב היושע תשרה
םיליבקמ םיסלפמ . ךרוצל ןוטבב אלומת תכתמה תשר
ףחס תעינמל הלעתה בוציי .


4.5.8 זוקינ תלעתב לפמ
ב ןוטב - 30 יבועב 8 ס " מ
עקרק עבצב טנמגיפ טס
תינכטואיג העוצר
יבועב 0.5 מ " מ
תשר ןוגיט
רוניצ PVC " 2
תניוזמ הדלפ 8 מ " מ
ךרוא 50 ס " מ
ןויבג 1 X 1 X 2
ןורזמ " ונר " 0.3 X 2 X 4
א
א
א ךתח - א
תינכטואיג תעירי
תועירי
J.K
תועירי
J.K
ןוטב תרוק
20X65 cm
רפס תלעת
א א
ןויבג 1 X 1 X 2
ןורזמ " ונר " 0.3 X 2 X 4
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.6 תילילש אמגוד : םוקמב זוקינ תכרעמל קוליס
םיחותפ םיחטשל

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

894.6 תילילש אמגוד : םוקמב זוקינ תכרעמל קוליס
םיחותפ םיחטשל
ףצורמ חטש לא עפושמ ןנוגמ חטש
שיבכה לא זקונמ ונממו
תינפה םוקמב םרות חטשב זוקינ ןטלוק
ןנוגמ רוזאל רגנה
תוינדא לעמ היחמצ ףצורמה סלפמה ,
רגנ םרותה
4 . םייניפוא םיטרפו תונורתפ 4.7 םיינברוא אל םירוזאב הרדחהו היהשה תואמגוד

יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

90
4.7 םיינברוא אל םירוזאב הרדחהו היהשה תואמגוד


תוסרטב שומיש
תואלקח יכרצל םלוצינו םימ תיהשהל
םימ תייהשהל םיחישב שומיש
בוצייל םיחישב שומיש
היחמצה תייקשהלו םילחנה תונורדמ

קרפ 5 : םיוולנ םיטביה

5 . םיוולנ םיטביה 5.1 הביבסה תוכיא ןונכת תויחנה

רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ יליע

92
5.1 הביבסה תוכיא ןונכת תויחנה
5.1.1 יליעה רגנה תוכיא גוויס
תא חלפת םימ רומישל הנוכנ תינונכת השיג
לע יליעה רגנה לאיצנטופ - תלעותהו ותוכיא יפ
ותרדחהבש , וב רחא שומישב וא .
ו שומישב תולתכ רגנה תוכיא גוריד ןלהל / דועי וא
רצונ אוה וב רשא עקרקה , ותפ םיחטשל ףסונב םיח ,
רגנה תוכיא םהב , ללכ ךרדב , המיאתמו דואמ הבוט
הרדחהל ) ףיעסב הלבט םג ואר 2.2.6 ליעל .(
הנושאר הצובק
ההובג המאתהו ההובג תוכיא תלעבכ תרדגומ
הרדחהל . םייטרפ םינוינחו םיימינפ םישיבכמ רגנ ימ
םיכומנ םיזוכירב םוהיז ליכהל םייושע , האצותכ
ו םינמש תופילדמ םיקלד , ןושאר רגנב רקיעב . רגנ
וז הצובקל ךייתשמה , ץלמומו לק םוהיזב דושח
םיננוגמ םיחטשל ותונפהל , החיפס רשפאל תנמ לע
עקרקל םתרידח ינפל םימהזמ לש קוריפו . תבכש
ליעי ןנסמ תשמשמ םישרושה , םיזוכיר ליכמה
קדייח לש םיהובג י החיפסו קוריפב םיעייסמה עקרק .

היינש הצובק
ולע םורתל הל םירושקה םימהזמ לש בחר ןווגמ
לע םיענה בכרה ילכל תורישי םישיבכה , רשא םזוכיר
לככ הלוע תעונתש הלוע בכרה ילכ , ןוגכ : םימהזמ
בכרה ילכ יטלפממ ) ינצמח דח ןמחפ , םינמימחפ ,
ןקנח תוצומחת , תרפועו תירפוג ( ו תכתמ ימהזמ
) רקיעב Zn ( ש בכר יקלח לש היזורוקמ םרוקמ
תיילבמו םיגימצ . בקע םיררחתשמה םיפסונ םימהזמ
םיליכמו םינווגמ םה תונואתו תופילד םינמש , ףאו
םינכוסמ םירמוח ) הנואת בקע .( תונורתפ םימייק
ימרוג ןיב יגולורדיה ץיח תריצי םתילכתש םייגולונכט
שיבכב םרוקמש םוהיזה / יביתנ ןיבל הינחה שרגמ
םהיניבו םוהתה ימו םייליעה םימה :
יאטאטמ יוקינל םינקתמו םיינכמ ם , ףוצריק
שבויה תנוע ףוסב שיבכהמ םימהזמ תביאשו ,
הכורא שבוי תפוקת רחאל וא .
שיבכה ךרואל תומוטא זוקינ תולעת תינב , רשא
ילועפת רגאמל יליעה רגנה ימ לכ תא וליבוי
םיאבה םיטנמלאה תא תוחפל לולכיש : תקחרה
םיינגרוא םירמוח קוליסו םיקלדו םינמש
מומ םיס .
Ultra DrainGuard - םיעקשממ ענומ
מו מ םירחא םימהז מ הל י םימה תכרעמל סנכ .
ןיעמ אוה הז רצומ הדיכל רויכ תרוצב בתות ,
יליטסקט שידח רמוח לש תירכ יושע , יושעה
םיביסמ םייטתניס םירזחוממ , ארקנה X-TEX ,
רשא ב שומישל דחוימב בצוע :
םייתיישעת םינקתימ - תסינכ תעינמל
םינמש תכרעמל םירחא םימהזמו ה זוקינ ;
הינב ירתא - יקלחו קבאו עקרק ףחס דכול
חורב םיפעש תוסירה ;
הינח ישרגמ , תוינק יזכרמ לש םינוינח
המודכו .
Ultra HydroKleen - ןקתומה עובק הדיכל רויכ
יחתפב םיכרד זוקינ , םינוינח המודכו , ודיקפתש
רגנ יממ קלסל םיפיטשתו – מחפ י םינמ ,
וא םירשקמ םיינגר ו םיעקשמ .
םיבכרומ םה הלא תונורתפ , תועקשה םיבייחמ
רקיעב ודעונ ךכיפלו לועפת תואצוהו תיסחי תוהובג
הביבס תוכיא תויעב ןורתפל , השירד תמייק רשאכ
יליע רגנ רומיש ךרוצל םיעצומ םניאו וזכ תדחוימ
תירקיע הרטמכ .

תישילש הצובק
וכייתשמ וז הצובקל ת יתדוקנ תומהזמ תויושי ת . לע -
םושייב קסעה ןוישרב הלא תויושי תוביוחמ בור יפ
ו אלמ / לש יקלח וא " העובה ןורקע " , רגנ ימ יכ עבוקה
ו םורזי אל םהוזמ רגנו ורדחי אל םייקנ / לחלחי וא
רקובמ יתלב ןפואב םהוזמה םחתמה תולובגמ .
הלא תויושי יבגל םילבוקמה םיעצמאה :
ונופידו חטשמה םוטיא .
רמ תנקתהו יוריק ייתייעב םימחתמב םיבז ם .
המאתה
הרדחהל
תוכיא
רגנה
שומיש / עקרק דועיי
בק '
ןוטב תוגג ילעב םינבמ / םיפער
םירוגמ ירוזאב ) םיבזרמ ימ (
הבוט
דואמ -
הבוט היקנ היישעתו רחסמ ) אלל
אל םימהזמו קבא תוטילפ ריוו
ויכו תובוראמ " ב (
ההובג
הבוט -
תינוניב
העונת חפנ ילעב םישיבכ
ךומנ ) תימוקמ ךרד , ךרד
תירוזא (
1
העונת חפנ ילעב םישיבכ
הובג ) הריהמ תירברפ ךרד ,
תישאר ךרד (
תינוניב הריבס
תינוניב
דבכ בכרל הינח ישרגמ
2
תמהזמ היישעת ירוזא
) מב ןוסחא יחטשמ דחוי
הקירפו (
קלד תונחת
תלוספ ירתא
ןוסחא ירתא
טסופמוק / הצוב / עב לבז " ח
תינוניב
הכומנ
) רחאל קר
לופיט (
הכומנ
םיכסומ
3
תילילש העורג תמהוזמ עקרק ירוזא 4

5 . םיוולנ םיטביה 5.1 הביבסה תוכיא ןונכת תויחנה

רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ יליע

93
תונקתו םיקוח שומיש / עקרק דועיי
ה
צ
ו
ב
ק

ןוטב תוגג ילעב םינבמ / ירוזאב םיפער
םירוגמ ) םיבזרמ ימ (
היקנ היישעתו רחסמ ) תוטילפ אלל
תובוראמ ריוואל םימהזמו קבא ויכו " ב (
הנה הביבסה תוכיאל דרשמה תוינידמ " טבהל ימ תטילק חי
םימשג , רשפאה לככ , םמירזהל אלו היינבה שרגמ םוחתב
תוינוריע זוקינ תוכרעמל ."

םימ רומישו היינב - תויחנהו תוינידמ ) 7.2.02 ( צמ " חפסנכ ב .


ךומנ העונת חפנ ילעב םישיבכ ) ךרד
תירוזא תימוקמ (
1
הובג העונת חפנ ילעב םישיבכ ) ךרד
הריהמ תירברפ , תישאר (
ןושאר יליע רגנב לופיטל תומישי אל תויגולונכט תומייק , תובייחמה
תולודג תועקשה . םייטנבלר תונקתו םיקוח םויכ ןיא .
דבכ תבכרל הינח ישרגמ
2
תמהזמ היישעת ירוזא ) דחוימב
הקירפו ןוסחא יחטשמ (
קלד תונחת
תלוספ ירתא
טסופמוק ןוסחא ירתא / הצוב / עב לבז " ח
תויחנה םימ רומישו היינב ) 7.02 ( ףיעס 6 " : תמהזמ היישעת ירוזא
הקירפו ןוסחיא יחטשמ דחוימבו , רגנ ימב לופיט םישרוד ) דחוימב
ןושאר םשג ( היישעת יכפשל לופיט ינקתמב ."
תויטנבלר תונקתו םיקוח :
םיקסע יושיר קוח - כשתה " ח 1968 , תנחת קסע ןוישרב םיאנת
ןינב תלוספל רבעמ .
קסע יושיר קוח םי - כשתה " ח 1968 , תנחת קסע ןוישרב םיאנת
תלוספל רבעמ 1 .
קלד תונחת םימ םוהיז תעינמ םימה תונקת , נשתה " ז 1997
םיקסע יושיר קוח - כשתה " ח 1968 , קלד תנחת קסע ןוישרב םיאנת
א הנשי .
םיקסע יושיר קוח - כשתה " ח 1968 , קלד תנחת קסע ןוישרב םיאנת
א השדח .
םיקסע יושיר קוח - שתה כ " ח 1968 , םיגימצ קסע ןוישרב םיאנת .
קוח םיקסע יושיר - כשתה " ח 1968 , םיאנת קסע ןוישרב תואנוכמ
תיללכ .
םיכסומ
3
םימ רומישו היינב תויחנה ) 7.02 ( יא ילעב םירוזאל תופקת ןנ
םוהיז לאיצנטופ . תוטרופמ תויחנה םויכ ןיא .
תמהוזמ עקרק ירוזא 4

לע םחתמה יחטש תדרפה - זוקינ תולעת ידי
םחתמל הביבסהמ יקנ יליע רגנ תרידח תעינמל
ונממ םהוזמ רגנ תמירזו .
לופיטה ןקתמל זוקינל םחתמה עופיש ןונכת .


תיעיבר הצובק
תמהוזמ עקרק םהב םירוזא תללוכ , הדושח וא
תמהוזמכ , םייתייעב רבע ישומיש בקע . ופיט רגנב ל
תינכותמ קלחכ עצבתהל בייח הלאכ םירוזאמ יליע
תללוכ םוקיש .


5.1.2 עגונב םיקוחו תונקת רגנ דועיו תוכיאל
יליע
םיקוחהו תונקתה םיזכורמ ןלהל הלבטב
דועיי לכ רובעב םויכ םימייקה םייטנבלרה / שומיש .

5 . םיוולנ םיטביה 5.1 הביבסה תוכיא ןונכת תויחנה

רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ יליע

94
5.1.3 םישותי
היהשהה יעצמא תיברמ - םיווהמ םניא הרדחה
תויתייעב םישותי תורגדמ , םניא םימהש ינפמ
לעמ םיהוש 72 םיליכמ םניאו ןקתמב תועש
ינגרוא רמוח לש ההובג המר . תאז םע , יוצר
רפסמ טוקנל ענמ ידעצ :
אלל תיעקרק לע דיפקהל שי היהשה ינגאב
תוילולש תורצוויה תעינמל םיעקש .
םיגירח םיעוריאמ םימ יפדועב ליעיו ןוכנ לופיט ,
הרדחה ינגא לע סמוע תעינמל .
ידי לע היהשהו הלבוה יעצמא לש הקוזחת
ףאו בכעל םילולעה םיעקשמהו הצובה קוליס
םינגאה תא םוטאל .
לש המרזה תעינמ םירחא םימהזמ וא םיכפש ,
םיינגרוא םירמוח לש הובג רועיש םיליכמה ,
םישותי תוחתפתה םינימזמה .
םייגולויב םיקרח ילטוקב שומיש ) ה ןוגכ - BTI ( ,
ייסולכוא תא תוליעיב ןיטקמה ת םישותיה ילחז ,
םייעבטה םהיביואב עוגפל ילבמ . שומישה תעב
ב - WETLAND ילחז יפרוט םיגד סינכהל ןתינ
ותי םירחא םייעבט םיביוא דדועלו םיש .
וא דחאב שמתשהל ןתינ םישותי ילחזב לופיטל
לע םיעצומה הרבדהה יעצמאמ רתוי - ידי
הביבסה תוכיאל דרשמה , ופוגל הרקמ לכב :
ירישכת BTI , םייעבט םיביוא ) יפרוט םיגד
תיואנה ינימ וא היזובמג ןוגכ םישותי ( , םירמוח
ודיג יתסוומ םיקרח ל , םינמש , םידיאורתריפ ,
םיינגרוא םינחרז .
םינושה םירמוחה לש תונורסחהו תונורתיה לע
תוכיאל דרשמה רתא ואר םיפסונ םיטרפו
הביבסה : www.sviva.gov.il .

5.2 זוקינ ינקתמל הקוזחת
א םיללוכ יליע רגנ רומישל םינקתמ לש הקוזחת ת
םיאבה םיעצמאה :
לא רגנה תסינכ ינפל תפוחרו תפוחס תריצע
םינושה םינקתמה .
םמצע םינקתמב לופיט .
םינקתמה םוקיש .
הקוזחתה תוליעפ יפוא תמגדהל החנמ הלבט ןלהל
שרדנה :


תורעה תיתפוקת הקוזחת ענומ לופיט יסיסב לופיט ןקתמה
רגנ רומישל יפיצפס וניא תקושה יוקינ אצומו םימה רכ יוקינ
בזרמה
םימ רכ לא בזרמה אצומ בזרמ תקוש
טרפה לופיטב , תרבח
תושרה וא הקוזחת
וקישה רוב יוקינ ינפל ע
םשגה תנוע
עוקישה רוב יוקינ חפנ תואצמה אדול
ףחס עוקישל קיפסמ
תפוחסל עוקיש רוב
תפורגו
םינמושה סמועל םאתהב
שדוחב םעפ תוחפל
יוקינו רובה ןוקיר
רובה רשאכ םיחתפה
אלמ
הסינכב תוציחמהש אדול
םיהבגב תואצמנ האיציבו
םישורדה
ןמושל הדרפה רוב
ט
ר
פ
ה

ם
ו
ח
ת
ב

תושר ידיב לופיטה
תרבח וא תילפיצינומ
הקוזחת
ב םעפ - 5 שורחל םינש
תדימב ריג ףיסוהלו
ךרוצה
חחתלו הייחמצ רוקעל
הנשב םעפ
הקולחה ינקתמש אדול
םילעופ
לוחלחו רוזיפ הדש
טרפה תירחאב , תרבח
תושרה וא הקוזחת
יולימ םינש שמחב םעפ
םימב רובה , תביאש
וכותמ םימה . רוזחל שי
שולש הלועפה לע
םימעפ .
עוקיש רוב לש הנקתה םורגי אל רובהש אדול
םיקד םיריגרג תפיטשל
לוחלח רוב
וא תושרה ידיב לופיטה
הקוזחתה תרבח
םימה תוביצנ חוקיפבו
יתפוקתה םוגיאב לופיט
לש הסינכ עונמל ידכ
ףחס , תכרעמב לופיט
ראבל םימה תלבוה
ץחלב וא היצטיוורגב
הנש ידימ
ש הסנכה יפל תוצמוח ל
הפיטש תלועפו ךרוצה
תידגנ
םיעיגמה םימהש אדוול
ףחסמ םייקנ ראבל .
ןקתמל סיסבו החונ השיג
המרה
הכופה ראב
תושרה תוירחאב
תרבח וא תימוקמה
הקוזחת
לש הנוע לכ ינפל רוטינ
םשג
ףחס עוקיש תורוב רודיס םייכרוא םיעופישל גואדל
םינוכנ
רגנ לש הלבוה ינקתמ
יליע : מ לועית תוכרע
זוקינה תושר תוירחאב
תילפיצינומה תושרהו
לפטל םינש שמחב םעפ
םינוטבו םיקדסב . אשדל
טניפיצרה תודג תא
ףוסב םימה רכ יוקינ
םימשגה תנוע
םימ רכו הנוכנ הינב
םיאתמ
אצומ ינקתמ
ת
י
מ
ו
ק
מ
ה

ת
ו
ש
ר
ה

ת
ו
י
ר
ח
א
ב

5 . םיוולנ םיטביה 5.3 ילכלכ לדומ

רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ יליע

95
5.3 ילכלכ לדומ
5.3.1 הרטמ
םיננכתמה ידיב רזע ילכ תתל הנה הז קרפ תרטמ
לח ןיב האוושהלו תויאדכ תניחבל םיכרדל תופו
יליע רגנ רומישל םינקתמו .
רקיעב הניה תודקמתהה תוהובגה ןונכתה תומרב
דועיי ךרעמב י עקרקה , םיחותפ םיחטש תריחבב
םימיאתמ םירידחמו , היונפ תיסכת ירועיש תורדגהב
המודכו הרדחהל . םנה םילוקישה הלא םירקמב
םיבר ןונכת יאשונב םיבלושמו םיבחרו םייתוכיא
םיפסונ . יחב הפולחה תכרעהו ןונכת תופולח תנ
היהת תרחבנה , ללכ ךרדב , תיתוכיא .
דעוימ הז קרפ , ורקיעב , טרופמה ןונכתה תומרל , ןהב
הרדחהל םיינכט תונורתפו םייסדנה םינקתמ םיללכנ ,
תרחא ךרדב רומישל וא , םייליע רגנ ימ לש .
םיברועמ םימרוג
ליגר ילכלכ טקיורפל דוגינב , תוירחאב אצמנ רשא
רוג דחא ם - תירוביצ תושר וא יטרפ םזי , יארחאה
טקיורפה לש תוללוכה תואצותל - רגנ רומיש אשונב
םיבכרומ םיבצמ ונכתי יליע , ימרוג ןיב תוהז ןיא םהב
ןונכתה , םייפוסה םישמתשמהו עוציבה ימרוג .
ףסונב , רגנה רומישמ היופצה תירקיעה תלעותה
יליעה , םוהתה ימל ותרזחה תועצמאב , מל הנה קש
ימואלה , תועצמאב " תורוקמ " , תוימוקמ תויושרל
תויטרפ תוראב ילעבל םימיוסמ םירקמבו .
ךדיאמ , תרדחהו תריצאל תוירשפא תולעופ עוציב יא
ע רגנ " תמרוג ןונכתה רוזאב םימרוגו תויושר י
דרומב זוקינה תרדסהל תושרדנה תופסונ תויולעל
תויורשפא תא ךיפה יתלב ןפואב תענומו המירזה
סחה רוזאב רגנה ימ תרדחהו זוקינה תוכרעמב ןוכ
ומצע ןונכתה , לש םילבוקמה תונורקעל דוגינב תאזו
אמייק רב חותיפ .
תוגלפתה לש הרוקה יבועל סנכנ וניא הז קרפ
תולעותהו תויולעה , תופיקעהו תורישיה , םימרוגה ןיב
םינושה , הרקמו הרקמ לכב , דעוימה לדומ עיצמ אלא
סועה םייתכלממה םיפוגל יוניבו ןונכתב םיק ,
עוציבו ןונכת םירקבמו םיחנמה ןונכתה תודסומלו
םידעיו םיכרצ לש תללוכ היאר ילעב םניה רשאו
םיימואל .
5.3.2 ילכלכה לדומה
יקנה יחכונה ךרעה תא ןחוב ילכלכ לדומ , תא וא
תימינפה האושתה רועיש , תעצומה העקשהה לע .
םניה לדומה יביכרמ :
C - ןקתמב תללוכ העקשה , תפולחל האוושהב
לדחמ , רגנ רומישל תדעוימ הניאש .

הרעה : םניא םימיוסמ םיעצמא וא םינקתמ
םיווהמ , חרכהב , העקשה תפסות - לשמל : ףוג
דועיי רשא יליע םימ ו יפונ וניה ירקיעה , ךא
הרדחהל ןיפיקעב שמשמ , ספאכ בשוחי
העקשה .
AC - תיתנש תולע , תרקבל הדובע תועש תללוכה
ינקתמ תוניקת ףרוחה תנוע ינפל ם , לופיט
תומתסיה בקע תולקתב , הייחמצ תקזחא
תדחוימ , הייהשה הנה תירקיעה התרטמ רשא
המודכו הרדחהב עויסו .
כב תכרעומ תאז תולע - 5% ןקתמב העקשהה .
Q - םוהתה ימל תפסוותמה תעצוממ תיתנש תומכ ,
רחא ןפואב תרמושמ וא , לש הרישי האצותכ
קדבנה ןקתמה .
יתנשה תומכה לע תמרתנה ת - ןקתמה ידי
םרוז יליעה רגנה הב הפולחל האוושהב ךרעות
זוקינה ןגא דרומבש םיחטשל ישפוח ןפואב
תינוריעה זוקינה תכרעמל וא ימוקמה .
V1 - מ ךרע " יליע רגנ לש ק , תועצמאב רמושמה
קדבנה ןקתמה . הכרעהל השק הז ךרע , רקיעב
חיכשה הרקמב , ימל רדחומ יליעה רגנה ובש
םוהתה . מ ריחמ " םימה דועיב יולת םימ ק –
יתיב שומיש , תיישעת וא יאלקח י . םלוס םג
לככ תואלעה רבועו תקולחמב יונש הז םיריחמ
תורוקמה ןיב עצוממה יתנשה רעפה לדגש
םישומישל .
ונה יליע רגנ רומיש ךרוצל יטנבלרה ריחמה
מ תקפהל תילוש תולע " םימ ק , תויולע יוכינב
םוהתה יממ הקפהו הביאש . ילושה ריחמה
םי ימ תלפתה תועצמאב םימ תקפהל - וניה
לש לדוג רדסב 0.54 $ . ע הקפה יריחמ " י
םיחילמ םימ תלפתה , םיעצמאו תוראב בויט
םירחא - רתוי םיכומנ .
קמועב תולתכ הנתשמ םימה תביאש תולע
סלפמה , תבאשנה םימה תומכ , ראבה םייק
ראב לכ לש םיפסונ םייפיצפס םינותנו . םע
תאז , ע תעצוממה הביאשה תול , הניחב ךרוצל
תויאדכ לש תינושאר , כ לע תדמוע - 0.14 $
מל " ק . םירדחומ םימ ךרעש ןאכמ , תועצמאב
יליע רגנ רומיש ינקתמ , היהי : 0.40 $ מל " ק .
V2 - זוקינ תוכרעמ לע סמוע תנטקהב ףיקע ןוכסח
מ לכל " תועצמאב רמושמה יליע רגנ לש ק
קדבנה ןקתמה . ללוכ הז ןוכסח , יעב רק , תא
אישה תוקיפס ןוסירו הייהשהה תועפשה , רשא
תוכרעמ לש תולוביקה תנטקה תורשפאמ
זוקינהו הלבוהה . םייתיב םינקתמ לש הרקמב
חינז הז ןוכסח םינטק , וא הנוכש ןונכתב ךא
רתויב יתועמשמ אוה םלש םחתמ .
5 . םיוולנ םיטביה 5.3 ילכלכ לדומ

רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ יליע

96
N - ןקתמה םייק .
I - תילאיר תיתנש תיביר .
PMT - העקשהה לש יתנש רזחה (C) , תיבירב
תילאיר (I) , ןקתמה ייח ךרואל (N) .
תוילכלכ ןוירטירק
ילכלכ היהי ןקתמה , יא םייקתי םא - ןלהל ןויוושה :
PMT (I, N, C) < (V1 + V2) * Q – AC
5.3.3 רגנ רומישל םיעצמא תויאדכ תקידב
יליע
תורעה :
א . לע תססבתמ יליעה רגנה תומכ ןלהל תואמגודב
ייגולורדיה םינותנ ם , תואמגודב םילולכ םניאש .
ב . עבונ םיעקשמה תומכל ןימזה רגנה תומכ ןיב שרפהה
ןוגכ םינוש םימרוגמ : עקרקה ינפמ תודאתה , היחמצמ ,
עקרקל החיפס , וכו הביבסל רגנ תומירז ' .

א . הרדחה רובב העקשה תויאדכ בושיח תמגוד
לש חטש םיזקנמ הנבמ גגמ םיבזרמ 400 מ " ר
הינח רוזאל םינופו המוטא .
ןחבנה ןקתמה : רובו עוקיש ןקתמ ללוכה הרדחה רוב
תלחלחמ ןפוד לעב לוחלח .
םינותנ
500 $ ןקתמב תללוכ העקשה C
25 $ הקזחאו לועפת תולע
תיתנש
) 50% העקשההמ (
AC
180 מ " הנשל ק רגנ לש תעצוממ תומכ
רדחויש , יפל 80% תומכמ
זקונמה חטשב םשגה
Q
0.4 $ מ יווש " רדחומ ק , פע " י
הכרעה
V1
0.4 $ מ יווש " תכרעמב ןוכסחב ק
זוקינה ) אמגודה ךרוצל (
V2
10 םינש ןקתמה םייק N
5% תילאיר תיתנש תיביר I

בישחת
PMT העקשהה לש יתנש רזחה 65 $
(V1 + V2) * Q – AC =$ 119 יתנשה ןוכסחה

שחתה הבוט תוילכלכ הארמ בי , ליעלד תוחנהב . שי
אלו ימואל חוור אוה הרדחהב םימה ךרעש רוכזל
דדובה תיבה לעבל .

ב . בלתשמ ףוצירב העקשה תויאדכ בושיח תמגוד
היוור הינבב םירוגמ הנבמ רצחב יליע הינח שרגמ ,
לש חטשב 500 מ " ר , ילנויצנבנוק ןפואב ףצורמ
טלפסאב .
תירשפא הפולח - ציר עצמ יבג לע רידחמ בלתשמ ףו
לחלחמ .
םינותנ

י
10,000 $
טלפסא שרגמב העקשה :
20 $ מ " ר X 500 מ " ר


כ
15,000 $
ףוציר םע שרגמב העקשה
בלתשמ
30 $ מ " ר X 500 מ " ר

5,000 $ תשרדנ העקשה תפסות C

100 $
תיתנש תולע : לכ שודיח 5
לש תולעב םינש 500 $
AC
185 מ " ר תעצוממ תומכ יליע רגנ לש
רמשיתש : זקונמ רוזא : הינח
+ גגמ קלח : 750 מ " ר , יפל
70% חטשב םשגה תומכמ
זקונמה , יפל 500 מ " םשג מ
הנשל .
Q
0.4 $ מ יווש " רדחומ ק , פע " י
הכרעה
V1
0.4 $ מ יווש " תכרעמב ןוכסחב ק
זוקינה
V2
20 םינש ןקתמה םייק N
5% תילאיר תיתנש תיביר I

בישחת
PMT 400 $
יתנשה ןוכסחה (V1 + V2) * Q – AC =$ 48
תילכלכ תויאדכ ןיאש הארמ בישחתה , תוחנהב
ליעלד , כ לש תולע תפסות תמרגנו תויה - 350 רלוד .
חוור אוה הרדחהב םימה ךרעש הדבועל ףסונב תאז
ימואל דדובה תיבה לעבל אלו . ןאכמ , ץירמת אללש
ינוציח עצבמה םרוגה לש תועדומ וא - עצבתת אל
ףוצירב העקשהה , וראותש םיאנתב .

5 . םיוולנ םיטביה 5.3 ילכלכ לדומ

רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ יליע

97
5.3.4 האצותכ ףיקע ןוכסח בושיח תואמגוד
יליע רגנ רומישמ
א . ףיקע ןוכסח בושיח תמגוד , יחנומב ם םייתומכ
לש התעפשה תא ןוחבל הדעונ תיחכונה המגודה
תכרעמ זוקינה תכרעמ לע יליע רגנ רומיש , שולשב
תוינוציק תויטרואית תופולח , לע גשומ לבקל תנמ לע
םינודינה לדוגה ירדס .
תינכותה ינותנ
תינכותה חטש : 500 םימנוד . A
תיסכת :
0.70 50% , יליע רגנ םדקמ : םירוקמ םינבמ

0.40 25% , יליע רגנ םדקמ : ןוניג
0.90 25% , ליע רגנ םדקמ ח נ םיכרדו תוי
0.675 C ללקושמ יליע רגנ םדקמ :
I םשגה תמצוע : 10 מ " העפוה תורידתב העשל מ
לש 20% , םינש שמחב םעפ לש הרזח ןמז .

Q הקיפס ) מ " העשל ק (
Q = C * I * A = 3,375 m
3
/h
לש הפוסב רצונה יליעה רגנה חפנ 120 מ " לבקתי מ
ןמקלדכ :
P םשגה תומכ 120 מ " מ
V יליעה רגנה חפנ
V = C * P * A = 40,500 m
3


א הפולח : יליע רגנ רומיש אלל .
לש ןדבוא יופצ היהי רגנ רומיש לש םיעצמא לכ אלל
כ - 40 מ ףלא " לש הרוצב םייתביבס םיקזנו םימ ק
ףחס , ישומישב תירשפא העיגפו עקרקה ץוריח
םינוש עקרק .

ב הפולח : תמייק זוקינ תכרעמ לע רגנה תסמעה .
תפסות ועמשמ תמייק זוקינ תכרעמ ךרד רגנה קוליס
לש הקיפס 3,375 מ " דרומב זוקינ תכרעמל העשל ק
ןודנה חטשה , תכרעמה לש הפלחה בייחמה רבד
תמייקה . אלל המרזהל תוננכותמ לועית תוכרעמ
ץחל ) . תוננכותמ תוכרעמה , ללכ ךרדב , ליבומ רוניצל
ב - 80% ןרטוקמ , ןונכתה תקיפס רובע .( כרעמ תו
וזה תפסותה תא הנלובסת אל ץראב תורוגס . ךכל יא
טולקל תלגוסמ הייהתש השדח תכרעמב ךרוצ היהי
ןהו תמייקה תומכל ןה ףתושמה יליעה רגנה לכ תא
תפסותל .
וז הפולח תולע , הפיקעו הרישי : תכרעמ תמקה
כ לש ןדבוא דועו לועית - 40 מ ףלא " םימ ק .ג הפולח : ינמז םוגיא
מזה םוגיאה םיירוביצ םיקראפב היהשהב אטבתי ינ ,
תויטרפ תוניג , ויכו הינח ישרגמ " ב . רבטצמה חטשה
הלא םיטנמלא לש , ועיגי , כל - 250 םנוד .
רגאמב אטבתי רגנה תומכ לכ לש ינמז םוגיא
ויתודימש יטרואית יטנלויווקא : 40.5 םנוד , לש קמוע
1.5 לש םוגיאה לש תוירלוגר יא םדקמו רטמ 2/3 .
צאה תורמל ךרוצ היהי רגנה לכ לש תינמזה הרי
תיאמצע זוקינ תכרעמב . רשפאי ינמזה םוגיאה
לש רורחש 1000 מ " העשל ק ) םוקמב 3,375 מ " ק
העשל ( רגנה ימ קוליס תכרעמל .
לש לוחלח תחנהב 20% ) 8,100 מ " ק ( ךשמ היהי
כ םוגיאב תוהשה - 33 תועש , דע ןוקיר רשפאמה
האבה הפוסל .
לש יכרוא עופישב 1 ףלאל לעב רוניצב ךרוצ היהי
לש רטוק 600 מ " מ .
ינמזה םוגיאה אלל , לועית תכרעמ תשרדנ התיה
םיפנע םע עזג לש יפוא תלעב , היה ישארה וקה הב
לש רטוקב 1,000 מ " מ .
וז הפולח ריחמ סחי , םוגיא אלל בצמ תמועל , אוה
לש לדוג רדסב 1 ל - 1.6 , כ לש ןוכסח וא - 38% .
םימה ןדבוא ) ולחלחי אלש ( הי כ הי - 32 מ ףלא " ק ,
תמועל 40,500 מ " א הפולחב ק ' .
יאדכ ינמזה םוגיאה חותיפש ןאכמ , אמגודה יאנתב
תיחכונה , רומיש תניחבמ םגו תילכלכ הניחבמ םג
םימ .
ב . ףיקע ןוכסח בושיח תמגוד , םיילכלכ םיחנומב
ןוכסחה רועיש בושיח , רוניצ רטוק תנטקהמ עבונה
אצומה , יש לש תונוש תומרב תולתכ יליע רגנ רומ
חותיפ רחאל חטשב , ןלהל הלבטב שגומ . םיבושיחה
תמייוסמ חטש תדיחי לש ןונכת לע םיססובמ
לע גשומ תתל ידכ ןאכ תואבומ בושיחה תואצותו
דבלב םיירשפאה ןוכסחה ירועישו לדוג ירדס . שי
ובצמב חטשה לש זוקינ תכרעמ תולע יכ ןייצל
יעבטה , הדמאנ חותיפ אלל , קדבנש הרקמב , כב -
190,000 רלוד .
דחא ביכרמ קר ונה רוניצה רטוק יכ שגדוי , יכ ףא
בושח , זוקינה תכרעמ לש תולעה יביכרמ לולכמב ,
ראשה ןיב םיללוכה , רוניצה ךרוא תא , חטשה יאנת ,
המודכו הקוזחת .
5 . םיוולנ םיטביה 5.3 ילכלכ לדומ

רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ יליע

98
םינותנ :
A תווקיה ןגא חטש 100 םימנוד .
C בשוחמ יליע רגנ םדקמ 0.8
I םשגה תמצוע : 40 מ " העשל מ
Q הקיפס C * I * A מ " העשל ק
D מב רטוק " מ
$ םירלודב תולע 2,400 * D / 100% 25% 50% 75% 100% לוצינ רועיש
יליעה רגנה
3,200 2,400 1,600 800 400 Q - הקיפס
) מ " העשל ק (
900 800 700 600 500 D - רטוק
אצומה רוניצ
) מ " מ (
215,000 190,000 170,000 120,000 35,000 $ - תולע
םירלודב
) עמ לגו (
0 11% 22% 44% 84% ןוכסח
האצותכ
רגנ רומישמ
5 . םיוולנ םיטביה 5.4 םיילמרופ םיטביה
רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ יליע

99
5.4 םיילמרופ םיטביה
5.4.1 עקר
החנמ ךמסמ וניה הז ךירדמ , ןה ויתורטמ רשא
םיינונכת םילכו עדימ ןתמו תועדומה תאלעה םוחתב
םיפסונ םייטנוולר םימרוגו םיננכתמ ידיב .
תויחנה לש ילמרופ ןוגיעל תוליעפ תעצבתמ ליבקמב
יליע רגנ ירמשמ היינבו ןונכתל תוביחמ , לע - ידי
םיימוקמו םייזוחמ םייתכלממ םיפוג . תיקלח הריקס
קרפב האבוה תובייחמ תויחנהו תויוליעפ לש
אובמה , ףיעס 1.1 ; קרפב 2 : ינללוכ ןונכת תומר ;
ףיעסב 2.2.10 : רומישל תויטרדנטס תוארוה רגנ
קרפבו יליע 3 : טרופמ ןונכת תומר , ףיעס 3.2.11 :
יליע רגנ רומישל תויטרדנטס תוארוה .
הלועפ היוצר יכ הארנ הכ דע תולועפה תריקס ךותמ
ןונכתה תודסומ לש תמאותמ , תויחנה םודיקל
תודיחאו תובייחמ , נחקית רשא ה לולכמ תא ןובשחב
יליעה רגנה רומישל םיעגונה םילוקישה , תוברל
ליא םיינונכת םיצו , םינוש רתא יאנת , םיטביה
םירחאו םיילכלכ .
תוילמרופה תויורשפאה ןמ תודחא טוריפ ןלהל
הז אשונב .
5.4.2 ךשמהב םיירשפא םידעצל תוצלמה
היינבהו ןונכתה קוחב בוליש .
היינב רתיה תתל תכמסומ יושירה תושר , םא קר
תונקתה תוארוה תא תמאות תעצומה היינבה
ולחה תוינכתהו םוקמה לע ת . עובקל היה ןתינ
רושיא אלל היינב תלועפ ריתהל ןיא יכ תונקתב
רגנ רומיש תושירדב תדמוע איה יכ , ןיפוליחל וא
הלא תושירדב דומעל ןתינ אל יכ החכוה .
ספוט יבגל ןידה אוה 4 .
להב אשונה תללכה לוקשל שי " ת – ינקתמ
האורבתה ) םימ תורוניצו םיזקנ ( תויהל םיבייח
םינקתומ להל םאתהב " ת . יכ תורומ תונקתה
םימ זובזב ענומ ןפואב וננכותי האורבתה ינקתמ .
הנקתה חסונ , המיתח ינפל תאצמנה , תאבומה
ףיעס ךשמהב 3.2.11 ליעל , יתועמשמ דעצ הנה
הז ןוויכב .
מת תוארוהב בוליש " א 34 ב ' .
מת תכרענ הלא םימיב " וז א , הב בלשל ןתינו
משמ היינבו ןונכת יבגל תוארוה ר ת יליע רגנ ,
תוהובגה תומרל תויטנוולרה , קלח סיסב לע
הז ךירדמב תולולכה ןונכתה תויחנהמ .
לע העפשה יריקסת לש תויחנהב בוליש
הביבסה ) ו תינכתה תמר יפ לע / ו הפקיה וא / וא
המוקימ .(
לולכמב םיקסוע הביבסה לע העפשה יריקסת
רתיה שקבתמ הרובע תינכתה לש תועפשהה .
הל ףיסוהל ןתינ תויחנה תויתביבסה תויחנ
לש תוילילש תועפשה תגצהל תויטרדנטס
יליעה רגנה לע תינכתה , םיעצמאה תגצהל
תינכתה תוארוה תעצהו הלא תועפשה םוצמצל ,
הלא םיעצמא םושייב וקסעיש .
םירוגמל היינב תוינכתל ריקסת תבוח ןיאו תויה ,
התלוחתב תלבגומ תאז תורשפא .
לש תויטרדנטס תויחנהב בוליש תויושר
ןונכת תוחנמ ) תוימוקמ תויושר , דרשמ
ןוכישהו ינויבה , ןוחטיבה דרשמ .(
תוימוקמ תויושר , לשמל , רזע יקוח תוניקתמ
זוקינו לועית יאשונב . ףיסוהל היה ןתינ , ןקתל וא ,
רגנ רומיש תועמשמ תא הלא רזע יקוחב ,
םימשג ימ ףוסיא ינקתמ תועצמאב , תולעת
המודכו םימשג ימ תרבעהל .
ירד ל הש " יליע רגנ רומיש חפסנ ."
תויורשפאה ןמ קלחל ילכ שמשל לוכי הזכ חפסנ
ליעל וניוצש : היינבהו ןונכתה קוח , מת " א 34 ב ,'
תויללכ תויחנהו הביבסה לע העפשה יריקסת
תוימוקמו תויזוחמ היינבו ןונכת תודעוו לש .
לש היוצר הלוחת " יליע רגנ רומיש חפסנ "
יעל ורכזוהש םיפיעסב תטרופמ ל : 2.2.10 ו -
3.2.11 . לש הרורב הרדגה בייחמ אשונה םודיק
יליע רגנ רומיש חפסנ שרדיי םהב םירקמה ,
היינב רתיה ןתמל יאנתכ , לש טרופמ חוסינ
ןכו תינכתה ףקיהו גוס יפ לע חפסנה תלוכת
תודסומ ידי לע חפסנה רושיאו תקידב להונ
ןונכתה .
5.4.3 םיפסונ םיילמרופ םיטביה
הפיכא .
ויחנה ךירדמב תוצלמהה תפיכאל ת ) רשאכ וא
םיקוח תרגסמב ובלושי / םיבייחמ תונקת .( לע
ןונכתל סחייתהל הפיכאה , לש הקוזחתלו עוציבל
יליע רגנ רומישל םינקתמה .
הקוזחת .
לש תוינוגראה תויורשפאל תונורתפו תויחנה
תונורתפה ןמ האצותכ תשרדנה הקוזחתה
םינושה , קלח היהי תויושרה ידיב רשאכ דבכנ
תוכמסה ןהידיב היהת ןכו תפטושה הקוזחתהמ
םייטרפה םיחטשב הקוזחתה תפיכאל .
לש םיינכט םיטביהל תינושאר תוסחייתה
ףיעסב האבוה הקוזחת 5.2 ליעל .
םישרגמ ןיב רבעמ .
תודקמתמ ךירדמב תויחנהה , ללכ ךרדב , םוחתב
םחתמה וא שרגמה . ךרדב םיעצומה תונורתפה
5 . םיוולנ םיטביה 5.4 םיילמרופ םיטביה
רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ יליע

100
מ ןיב רבעמב אל םה ללכ םישרג . תומייק םלוא
קחורמ םוקמל םימ תלבוה לש תויורשפא , םשל
תורחא תורטמל םרומיש וא םתרדחה ,
םישרגמ המכב םימ לש רבעמ תובייחמה .
היינבהו ןונכתה קוח תרגסמב ףיסוהל ןתינ
םייטרפ םישרגמ ןיב רבעמ לש תורשפא , רבעמו
ירוביצל יטרפ שרגממ – םייגולורדיה םיאנתב
ימיוסמ םייעקרקו ם ) םנייצל שי ( לש םיאנתב ןכו
תאז רשפאמה תויולעב בצמ , תונקסמל םאתהב
םיחטשהו תינכתה חטש חותינמ תושרדנ
ותוא םיבבוסה .
ס תויהל לוכי ךכל סיסבה " ק 8 תינכת תוארוהב
תימוקמ ראתמ ) ס ' 63 ( היינבו ןונכת קוח לש :
" ןיינב וא עקרק ילעב בויח ... קינעהל
רוביצל ... רבעמ תוכז , תא וא ריבעהל תוכזה
בויב וא זוקינ ימ ןיינבב וא עקרקב , תורוניצ
םימ תקפסהל , םינוילע םימ תולעת וא "...
ןונכתה קוחב הנקתה יכ ןייצל שי הז ןיינעל
היינבהו , ףיעסב תאבומה 3.2.11 , הניא
ךרוצל םישרגמ ןיב רבעמה ןיינע תא תרתופ
יליע רגנ רומיש , הרקמב אלא " הלבקתהש
נה לעב תמכסה ךכל ךומסה סכ ."
םיחפסנ
חפסנ םיחפסנ 1 : היגולואיג , עקרקה תתו עקרק


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

102
חפסנ 1 : היגולואיג , עקרק תתו עקרק
חפסנ 1.1 : רודיח רשוכ תלבט . ) מ " העשל מ (
ךותמ : זוקינ תסדנה - ירוניכו יקסנילד
ארקמ :
I - יפל JOHNSON ) 1963 ( - לוחלח תעבטב םייוסינ לע ססובמ , רחאל 3 הבטרה תועש .
II - הת תוחוד לע ססובמ ץראב ןויסינה יפל " לוחלח ייוסינו ל .
רודיחה רשוכ עה תור
II I
עלסמה וא עקרקה גוס
0.1 < 0.5 הדבכ תיסרח
2 < - תיסרח
6 - 4 תיתיסרח הרמח
הקדה היצקרפה לדוגל שיגר ) תיתיסרחה ( 20 - 10 13 הרמח
הקדה היצקרפה לדוגל שיגר ) תיתיסרחה ( 50 - 20 36 תילוח הרמח
הקדה היצקרפה לדוגל שיגר ) תיתיסרחה ( 100 - 50 50 הרמח לוח
ןיטה זוכירל םאתהב דואמ הנתשמ – ךשמהב האר
הלבטה
- 126 ןיט םע תורורצ
200 > - תונויד לוח
יפ םילודג םיכרע שבי בצמב 5 , בוריקב 10 - 5 - יתיסרח סיל
יפ םילודג םיכרע שבי בצמב 2.5 , בוריקב 40 - 20 - יניט סיל
יפ םילודג םיכרע שבי בצמב 1.5 , קב בורי 80 - 40 - ילוח סיל
דב " מ לודג כ - 200 מ " העשל מ 100 > - םע לחנ יקולח 5% דע 10% רמוח
יתיסרחו יניט רשקמ
לדוג רדס 80 - 20 םע לחנ יקולח 15% דע 20% רמוח
יתיסרחו יניט רשקמ
הטמו הלעמ יפלכ םיינוציק םיכרע לבקמ 15 - 3 םע הזר תיסרח 20% דע 25%
לחנ יקולח
דוג רדס ל 12 - 8 - תוילוח תוילאיבולא תועקרק
לדוג רדס 5 - 3 - תויתיסרח תוילאיבולא תועקרק
25 - טימולודו ריג ןבא
6 - רווחו ןוטרק
חפסנ םיחפסנ 1 : היגולואיג , עקרקה תתו עקרק


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

103
חפסנ 1.2 : יברימ רגנ ימדקמ

סמ הלבט ' 1 : יברימה רגנה ימדקמ ) Cm ( תונושה עקרקה תורובחל
םייערא םימדקמ ) וירבוחו יתרג ךותמ 1988 .(
םדקמ Cm עקרק תרובח םדקמ Cm עקרק תרובח םדקמ
Cm
תרובח
עקרק
0.29 K1
-
0.75 D1
-
0.12 A1 -
0.50 K2
-
0.75 D2
-
0.14 A2 -
0.29 K3
-
0.15 D3
-
0.16 A3 -
0.16 A4 -
0.20 L
-
0.28 E1
-
0.14 A5
-
0.24 E2
-
0.16 A6
-
0.20 M1 0.38 E3
-
0.17 A7
-
0.20 M2
-
0.08 E4
-

0.16 B1
-
0.90 N1
-
0.30 F1 - 0.25 B2 -
0.90 N2
-
0.30 F2
-
0.16 B3 -
0.90 N4
-
0.16 F3 - 0.16 B4 -
0.16 B5 -
0.80 R
-
0.44 H1
-
0.20 B6 -
0.90 H2
-
0.16 B7 -
0.20 S
-
0.90 H3 -
0.80 H4
-
0.01 C1 -
0.00 V
-
0.80 H5 - 0.18 C2 -
0.40 H7
-

0.50 W
-
0.75 H9 -
0.90 H11
-

0.40 X
-חפסנ םיחפסנ 1 : היגולואיג , עקרקה תתו עקרק


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

104
סמ הלבט ' 2 : םדקמ X תוגציימ םשג תונחתל

םדקמ X הנחתה םש םדקמ X הנחתה םש
0.20 עבש ראב 0.38 וכע
0.36 הדש יבאשמ 0.24 הפיח
0.27 רה ןענכ 0.36 10 = < T קחצי ןבא
0.41 הלופע 0.22 10 > T
0.20 םילשורי 0.20 שרוחה ןיע
0.33 למיג תיב 0.22 ביבא לת
0.20 הנפד 0.36 5 = < T דול
0.33 הינגד 0.26 5 > T
0.36 הנבי
0.46 תורוד


סמ הלבט ' 3 : םדקמ AT הרזח תופוקתל

םדקמ ) A ( הרזח תפוקת ) T (
0.982 5 םינש
0.948 10 םינש
0.871 20 הלעמו הנש


חפסנ םיחפסנ 1 : היגולואיג , עקרקה תתו עקרק


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

105
חפסנ 1.3 : תופידע ירוזא הרדחהל
תיגולורדיה תושיגר תפמ יפ לע , מת " א 34

דניא הפמה דבלב תיביטקי , תינושאר תואצמתה ךרוצל . ידי לע רתאה ינותנ לש ינטרפ חותינ שרדנ הרקמ לכב
םימיאתמ עוצקמ ילעב .
ףסונב , םייפיצפס םיימוקמ םיאנת לש םמויק קודבל שי , ןוגכ : תומהוזמ תועקרק , ינועש םוהת ימ , םייטסארק תורוב
דועו .
ודב םג תולולכ תוליבקמ תופמ " ח " ו לוצינ תוחתפתה ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמ 2003 " תורשה תאצוהב
יגולורדיהה . חפסנב תופמל תומוד ולא תופמ 1 ל ץראה תא תוקלחמו - 3 תושיגר ירוזא : ההובג , יפ לע הכומנו תינוניב
םוהתה ימל םימהזמ תעגה בצק , הז ךירדמב תולולכה תופמל הבר הפיפחב .
מת לש תושיגרה תפמב שומישה " א 34 , לע עצומ ןלהלדכ תוירוקמה תורדגהל תפסות סיסב :
רומיש ךרוצל הרדגה תפסות
יליע רגנ
מת תויחנה " א 34 מת יפל םינוירטירקה " א 34 תגרד
תושיגר
ההובג תופידע ,
ינונכת ץמאמל הקדצה
יליע רגנ תרדחהב תועקשהו
רוסא םניאש םיחלוקב היקשהל
תוחילמבו הייתש ימ תוכיאב
רפיווקאה לש וזמ התוחפ
לעמ הייתש ימ רפיווקא , ןמז
לוחלחה רוזאמ רבעמה
םימה תורוקמל - דע 10
םינש
תושיגר
ההובג
תינוניב תופידע
יוצר יליע רגנ רומיש
תוכיאב םיחלוקב היקשהל רתומ
20/30 , תונקתב תדמועש וא
תואירבה דרשמ , התוחפ תוחילמו
רפיווקאה לש וזמ
היתש ימ רפיווקא לעמ , ןמז
לוחלחה רוזאמ רבעמה
ל םימה רוקמ - 10 דע 100
םינש .
תושיגר
תינוניב
הכומנ תופידע
ירשפא יליע רגנ רומיש
םיחלוקב היקשהל רתומ רוזא
תוכיאב 20/30 תדמוע םתוכיאש וא
תואירבה דרשמ תונקתב
רפיווקא לעמ , רבעמה ןמז
רוקמל לוחלחחה רוזאמ
לעמ םימה 100 הנש
תושיגר
הכומנ
םייפולח תונורתפ
ישומיש רותיא רגנל םייפילח ם
יליעה
תלבגומ יתלב היקשהל רתומ רוזא
םיחלוקב
1 . םימוטא םיפושחמ לעמ
תירעזמ לוחלח תנכסו
2 . חולמ רפיווקא לעמ
יתלב
לבגומ

הרדחהל תופידעה תפמ , יליעה רגנה רומיש ךרוצל תורדגה יפ לע , רוזא לש ינושאר גוויס תרשפאמו ןלהל תשגומ
תינכתה , דחהל ותופידע תניחבמ הר .
תורעה :
תונוילג העברא תללוכ הפמה , לולכ וניא המורדו יזכרמה בגנה לש קלחה רשאכ , םיאתמ וניא ובורבו תויה
ינופטש יפוא תולעבו תוטעומ ןניה וב םימשגה תויומכ ףאו רגנ רומישל .
ימורדה ןויליגה יבג לע , ווק םינמוסמ י לש תעצוממ תיתנש םשג תומכ 100 מ " מ , 200 מ " ו מ - 300 מ " מ
הנשל , רגנה תרדחה לאיצנטופ יבגל עדימ םיפיסומה , לארשי לש םימושג תוחפה םירוזאב .
םורדב עבש ראבל תינופצ דעו ןופצב ןיעידומ רוזאמ רהה רפיווקא רוזא - ךכיפלו לבגומ יתלבכ הפמב עיפומ
כ " םייפולח תונורתפ " יליע רגנל . תאז םע דחי , ליעל םוהתה ימ ףיעסב רבסהה יפ לע , הקדצה שי תרדחהל
הז רוזאב םג יליע רגנ .


106

תופידע תפמ
יליע רגנ תרדחהל
) מת ותמ " א 34 לורדיה תושיגר תיגו (


107
תופידע תפמ
יליע רגנ תרדחהל
) מת ותמ " א 34 תיגולורדיה תושיגר (


108
תופידע תפמ
יליע רגנ תרדחהל
) מת ותמ " א 34 תיגולורדיה תושיגר (


109

תופידע תפמ
יליע רגנ תרדחהל
) מת ותמ " א 34 תיגולורדיה תושיגר (
חפסנ םיחפסנ 1 : היגולואיג , קה תתו עקרק עקר


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

110
חפסנ 1.4 : תופמ
תינללוכה המרב רתאה חותינ ךרוצל תושרדנה תופמה שולש תורתוכ תשגומ הז חפסנב : תיגולואיג הפמ , תפמ
םוהת ימ יסלפמ תפמו עקרק תורובח .
היגולואיגה םוחתב עוצקמה ישנא לש םשומישל ודעונ תופמה תיסדנהה , יההו עקרקה ורד - היגולואיג
ןונכתה תווצ ירבח לש תיללכ תואצמתהלו .

תרתוכ הפמ תיגולואיג תיסדנה


ףסונב , שמתשהל ןתינ לארשי לש תיגולואיגה הפמב , נקב " מ 1:200,000 , תווצה ידי לע הנכוהש A. Sneh, Y
Bartov and M. Roscensaft ) 1988 ( וכמה ידי לע האצוהו ב יגולואיגה ן - 4 םע דחי םירכמנה תונוילג CD .
ואיבהב הז תופמ טס לש ונורתי , תויגולואיג תורוצת ןיב תולובגל ףסונב , יגולותילה ןבכרה לע ללכומ עדימ םג .
ויתונוכתל רשאב תוינושאר תוכרעה הנקמו רמוחה לש יללכ ןויפא לע עיבצמ בכרהה . אמגודל , יכ חינהל ןתינ וינפ לע
מה הרוצת ראוח תבכרומה וזמ לדוג ירדסב ההובג תורידח תלעב היהת טימולודו ריג ינבאמ תבכרו , וא תיסרח
ןוטרק .
ףסונב , םיקתעה םג תופמה יבג לע ונמוס ) םייגולואיג םירבש ( םירחא הנבמ יביכרמו – תושילג ןוגכ . ידכ שי הלאב
ללכומהו ינושארה חונעפל ףיסוהל .
תאז םע , בייחמ וז תללכומ הפמ םג הנקב םירבדה עבטמש םושמ לארשי לש היגולואיגה םע תיסיסב תורכה ת
עקרקה תת יביכרמ לש המלש הנומת רוציל השק הז עדימ . רתוי תוטרופמ תופמל רבעמ שורד ךכ םשל
) 1:50,000 תורחאו ( צתב תועפותה תניחבו " חטשבו א .
רוקמ : יגולואיגה ונכמה
חפסנ םיחפסנ 1 : היגולואיג , קה תתו עקרק עקר


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

111

םוהת ימ יסלפמ תפמ תרתוכרוקמ : יגולורדיהה תורשה
עקרק תורובח תפמ תרתוכ
נק " מ 1:250,000
רוקמ : תואלקחה דרשמ , מ ינקלוו וכ , עקרק רומישל גאה
סנ םיחפסנ חפ 2 : םיעקשמ


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

112
חפסנ 2 : םיעקשמ
ימילקאה סלטאב אוצמל ןתינ םיעקשמה ינותנ טוריפ , יגולורואטמה תורשה תאצוהב , לת תטיסרבינוא –
תנשמ תיתשתהו היגרנאה דרשמו ביבא 1994 .

תואלבט יתשו תחא הפמ תואבומ הז חפסנב , רתאה חותינ ךרוצל תינושאר תיללכ תואצמתה תורשפאמה
תינללוכה המרב .

חפסנה ללוכ :
הפמ 11 : תעצוממ םיעקשמ תומכ .
הלבט 35 : תעצוממ תיתנשו תישדוח םיעקשמ תומכ .
הלבט 37 : תילמיסקמ םשג םושג תומצוע תוגלפתה .

סנ םיחפסנ חפ 2 : םיעקשמ


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

113

סנ םיחפסנ חפ 2 : םיעקשמ


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

114

סנ םיחפסנ חפ 2 : םיעקשמ


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

115
חפסנ םיחפסנ 3 : תונופטש ימ לוצינל םילעפמ


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

116
םיאבה םילעפמה םיגצומ ןלהל תונוילגה ינשב :


תרנכה זוקינ ןגא
המקש לעפמ
ןושיק תבולשת לעפמ
הילד לחנ לעפמ
השנמ ילחנ לעפמ
לעפמ ןוליא
רושב לעפמ - םיער
רהוז ךפש לעפמ
ןיצ לעפמ
תורקנ לעפמ
ןראפ לעפמתורעה :
תינכתה חטש דרומב םיימוקמ םילעפמ תואצמיה קודבל שי , ליעל םילעפמל ףסונב , םהלש תווקיהה ינגא רשא
ךשמהב תופמב םינותנ .

תא ןייצל ןתינ םיימוקמה םילעפמה ןיב :
ק רבעמ דיל זוקינ רגאמ ינר , זוע לחנ תבריקב .
לשאר ברעמ םורדב רגאמ " צ , ןדפשה דיל , ןונכת יבלשב .


חפסנ םיחפסנ 3 : תונופטש ימ לוצינל םילעפמ


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

117

חפסנ םיחפסנ 3 : תונופטש ימ לוצינל םילעפמ


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

118


חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

119
חפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל תוטיש
חפסנ 4.1 : יליע רגנ בושיח תוטיש - איש תוקיפס , םיחפנו .
שהה וא רגנה םדקמ תאו יוצרה ינונכיתה הרזחה ןמזל וכשמו םשגה תמצוע תא תוללוכ תונושה בושיחה תוטיש היה
םימה לש , ןונכתה חטש רובע .
4.1.1 תילנויצרה הטישה
אישה תקיפס תא תבשחמה תיריפמא הטיש , מק רפסמ לש לדוג רדסב םינטק זוקינ ינגאל דחוימב תמאתומ " ר ,
לש תוהובג תויורידתלו 1 דע 100 םינש . דע םתרזח ןמזש םיעוראב קסוע ינוריעה ןונכתהש תורמל 10 םינש .
Q = C * I * A
רשאכ : Tr>Tc
Q – הקיפס ) מ " ק / הינש (
C – רגנה םדקמ
I - קזחה יתפוסה םשגה לש תעצוממה םשגה תמצוע ) מ " מ / העש (
A – זוקינה ןגא חטש ) מק " ר (
Tr - יתפוסה םשגה ךשמ ) תוקד (
Tc – רגנה לש זוכירה ךשמ ) תוקד (
L - ישארה קיפאה ךרוא ) ק " מ (
S - ופיש ע ) מ ' / מ ' (
יתפוסה םשגה ךשמש איה דוסי תחנה ) Tr ( זוכירה ךשממ לודג ) Tc ( . םילעופ רשאכ היוגש תויהל הלולע וז החנה
םיחיחצ םירוזיאב , רצק תופוסה ךשמ םהבש .
תונוש תויריפמא תואחסונ ךמס לע בשוחמ רגנה לש זוכירה ךשמ , ןוגכ :
( )
S
L
K = T
C .
ל תונוש תואלבט תושגומ תונוש תוינוריע תויתשתלו םינוש םינייפאמ ילעב םינוש םיינוריע םירוזיאל רגנ ימדקמ
חפסנב 4.3 ךשמהב . םינוש עקרק ישומיש לש תונוש תויורשפא תונתונ תואלבטה , םינוש עקרק יגוס , היפרגופוט
הנוש , יונב חטשב יוסיכ לש םינוש םירועישו , רובע הרזח תופוקת .

תילנויצרה הטישב ןנכותמ ינוריע בחרממ אישה תוקיפס בושיח
1 . לע םיטאה חטשה בושיח - ןונכתה תופמ יפ , זוקינה תכרעמ לא זקונמה ףיצרה ינוריעה חטשה ןיב הדרפה ךות
תינוריעה – יביטקפאה םרותה חטשה , םימ לש הייהשה יחטש ןיבל , ןוגכ : םיחוטש תוגג , תוסלופמ תורצח ,
הינח ישרגמ םיפוסמכ םישמשמה םייתנוכש , וכו ' .
2 . עקרקה ישומיש יפואו תופיפצ תניחבמ םינוש םיבחרמ תרדגה ) חפסנ 4.3 , סמ הלבט . 1 .(
3 . עקרקה תיתשת תניחבמ םיחותפה םיחטשה יפוא תעיבק ) חפסנ 4.3 , סמ תואלבט . 2 ו - 3 .(
4 . ןונכתה בחרמ לש עצוממ עופיש תעיבק , םייקלח םיעופש וא ירזה יאוות ךרואל המ .
5 . ןכתה תפוס תעיבק ) (I – פע " לע םשגה תמצוע תשקובמה תורבתסהה - ךשמו תשרדנה תורבתסהה יפ
םשגה (Tr) , הקיפסה יבושיח וכרעיי היבגלש .
חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

120
6 . יביטקפאה םרותה חטשה תעיבק A ןכתה תפוס רובע : תויורבתסהה תנטקה םע לדג םרותה חטשה ) תלדגה
הרזחה ןמז .(
7 . רגנה לש זוכירה ךשמ תעיבק ) (Tc – תויריפמא תואחסונ ךמס לע . הווש וא ןטק זוכירה ךשמש אדול שי
תוהובגה תומצועה לעב םשגה ךשמל ) Tr ( ) תילנויצרה החסונב שומשל יחרכה יאנת ( מ רצק וא - 60 תוקד
) ףיעס ואר 4.1.1 ליעל .(
8 . רגנ םדקמ תעיבק C לע ללקושמ רגנ םדקמ וא - תולבוקמה תואלבטה תחא יפלו םינוירטירק רפסמ יפ
) תואלבט 2 , 1 חפסנ 4.3 ןלהל :(
א . תשקובמה טוריפה תמרב עקרקה ישומש – ןוגכ תיתנוכש : םירוגמ , םיקסע זכרמ , צש " פ , וכו ,' וא
ןוגכ רתוי תטרופמ : תוגג , םישיבכ , תורצח , תוכרדמ , וכו ' .
ב . םיעופיש .
ג . םוטאה חטשה רועיש .
ד . עקרקה יפוא – ילוח , לק יתיסרח ) ןייס ( , דבכ יתיסרח , וכו ' ) ט הלב חספנב 1.1 ליעל .(
ה . תורידת - הרזח ןמז / תורבתסה .
9 . ןכתה תפוס לש אישה תקיפס בושיח ) ףיעס ואר 4.1.1 ליעל .(

חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

121
4.1.2 ה תטיש - S.C.S.
יאקירמאה עקרקה רומישל תורשה תטיש Soil Conservation Service (1975) , םיינוניב זוקינ ינגאל תמאתומ
פוס רגנ יחפנ תכרעה ךרוצל החתופו םילודגו םיינוריעו םייאלקח םירוזאב םיית . לע טרופמ ןפואב תראותמ הטישה -
ןורימ ידי - הירבוחו רניטסיפ ) 1996 .( ה תטיש - SCS םושייל תוחפ החונו רתוי תבכרומ . ריע ינותנ לע הטישה תלעפה
רגנ יחפנ בושיח תרשפאמ םייתפוס םיימוי , םייתפוס , ו םירבטצמ םייתנוע . םה הטישה תשמתשמ םהבש םינתשמה :
םיעקשמה תומכ , עקרקה יפוא ) םקרימ ( , עקרקב תוביטרה תמר עקרקה ישומישו .
Q = (P - Ia)
2
/ P – Ia + S
רשאכ :
Q – יתפוס רגנ יבוע / ימוי ) מ " מ (
P – יתפוס םשג יבוע / ימוי ) מ " מ (
Ia – לוחלחמ האצותכ יליע רגנ תריציל תמדוקה התחפה , תוירורעקש רגוא , לע הדיכל - היחמצ ידי
ודאתהו ת
S – תילמיסכמ תילאיצנטופ םימ תייהשה
ה הנתשמו רחאמ - Ia ה הנתשמ ךותב לולכ - S , םהיניב עבקנש סחיה , לע - רומיש תורש לש םייריפמא תונויסנ יפ
יאקירמאה עקרקה , אוה :
Ia = 0.2 S
תלבוקמה רגנה בושיח תואוושמ תא תנתונ תינושארה החסונה לא הז רשק תבצה :
Q = (P – 0.2 S)
2
/ (P + 0.8 S)
רובע הפקת האוושמה 0.2S > p . רשאכ 0.2S < p רגנ ןיא .
רטמרפה S הראב םינוש זוקינ ינגאב םייוסינ לע ססובמ " וחתופ םהבש ב ) Curve Numbers (CN , תואלבט םהש
תילמיסכמה תילאיצנטופה םימה תיהשה לע םינותנ תוקפסמה , עקרקה יפוא לש היצקנופכ , עקרקב םימה תלוכת
ישומשו עקרקה Sheaffer et al., 1982) .(
ןיב סחיה CN ל - S אוה :
S = (25400 / CN) – 254
ה - CN ירפסמ ךרע ונה , עקרקה גוס לש תועפשהה ךס תא וכותב ללוכה , עקרקה ישומישו תמדוקה תוביטרה בצמ
ה תטיש לש רגנה םדקמ תא ךכב הווהמו יליעה רגנה תורצוויה לע – SCS . ה יכרע - CN ןיב םיענ 0 ל - 100 . ךרעה
רתוי םיטא חטש םירצוי עקרקה ישומשו עקרקה יאנתש לככ רתוי הובג .
ה יכרע תעיבק ךרוצל - CN ) חפסנ 4.3 סמ הלבט . 4 ןלהל :(
לע ןונכתה רוזאב עקרקה תא גווסל שי - תויגולורדיהה היתונוכת יפ . ה תטישש הקולחה - SCS איה תללוכ :
• גוסמ תועקרק A – יח רשוכ תולעב תועקרק מ לודג רוד - 7.6 מ " מ / לעו העש - לאיצנטופ תולעב ןכ
רגנ רוציל ךומנ .
• גוסמ תועקרק B – לש םיינוניב רודיח יבצק תולעב תועקרק 7.6 - 3.8 מ " מ / העש .
• גוסמ תועקרק C – לש רודיח רשוכ תולעב 1.3 - 3.8 מ " מ / העש .
• ךומנ רודיח רשוכ תולעב תועקרק - > 1.3 מ " מ / הובג רגנ לאיצנטופ תולעב העש .
• ר לארשיב ו לעב ןנה תועקרקה ב תו הובג רודיח רשוכ ב מ הברה - 7.6 מ " מ / העש .
חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

122
תמדוקה תוביטרה בצמ תא עובקל שי Antecedent Moisture Condition ) (AMC עקרקבׂ , תסחייתמה
הפוסל םימדוקה םימיה תשמחב תללוכה םשגה תומכ לא . עקרקה תוביטרל תומר שולש תגווסמ הטישה :
• תוביטר תמר 1 ) - (AMC1 תגרד וא הכומנ תוביטר תמר S ההובג .
• תוביטר תמר 2 ) - (AMC2 תינוניב תוביטר תמר .
• תוביטר תמר 3 ) - (AMC3 תגרד וא ההובג תוביטר תמר S הכומנ .

יאקירמאה עקרקה רומיש תוריש תחסונ תועצמאב רגנ תויומכ בושיחל תויחנה S.C.S
1 . ימויה םשגה יבוע תעיבק / ה יחפנ ובשוחי ויבגלש יתפוס רגנ .
2 . םייאלקח עקרק ישומיש ללוכ עקרקה שומיש גוס תעיבק .
3 . םוטאה חטשה רועיש תכרעה ףיצרב דרפנ רגנ בושיח השענ ויבגל , זוקינה תכרעמל רבוחמ אוהו הדימב
תינוריעה .
4 . ה םדקמ תעיבק - CN ) Curve Number ( , רגנה לע תיתשתה תועפשה ללכ תא וז הטיש רובע םכסמה
יליעה . וללוכ הלא תועפשה עקרקה ישומש תא ת , םיטאה חטשה רועיש , רודיחה רשוכ תניחבמ עקרקה גוס
עקרקב תוביטרה בצמו ) חפסנב תואלבט 4.3 ךשמהב .(
5 . לע עקרקה תרובח לש רודיחה בצק תמאתה - םקרימה יפ ; לארשיב ר ו גוסמ ןה תועקרקה ב A ןטועימ קרו
יפוס רודיח בצק תולעב 7.6 מ " מ / העש .
6 . לע הסוכמה חטשה תעיבק - ידי תונושה עקרקה תורובח . מ תוחפ תוספותה עקרק תורובח חינזהל ןתינ - 3%
תיגולורדיהה הדיחיה חטש ללכמ .
7 . לע עקרקה תוחל בצמ תעיבק - םימדוקה םימיה תשמחב םשגה תויומכ יפ . םימייק 3 עקרק תוחל יבצמ
) AMC ( Antecedent Moisture Condition :
AMC 1 – הכומנ תוביטר – םינושאר םימשג , יירבדמה םירוזאב םימשג וא שבוי תפוקת רחאל ם
תכשוממ .
AMC-2 – תינוניב תוביטר – יבושיחב ץופנה עקרקה תוחל בצמכ הב שמתשהל לבוקמ ללכ ךרדב
ףרוחב לארשיב רגנה .
- AMC-3 ההובג תוביטר – תוכשוממ תופוסב םיפיצר םשג ימי רפסמ רחאל – מ רידנ בצ
ונירוזאב .
8 . החסונה יפ לע רגנה חפנ בושיח .

חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

123
4.1.3 לחת תטיש " ס
תילנויצרה החסונה לש היצאירו הניה וז תטיש ) יתרג , 1988 ( , תמאתומ זוקינה ןגאמ אישה תקיפס תא תבשחמ
רתוי םילודג זוקינ ינגאל , דע לש 80 מק " ר . לארשי לש עקרקה תורובח תפמ לע תססבתמ הטישה , נקב " מ
1:50,000 ) ןד , 1975 ( , םשג ינותנ תומצוע חותינ לעו ) ןייש , 1970 .(
תעיבק T
C
– לע תעצבתמ זוכירה ךשמ - החסונה יפ
0.375 –
S
0.75
L 5.4 = T
C
) תוקד (
L – ישארה קיפאה ךרוא ) ק " מ .(
S – ישארה קיפאה עופיש ) מ ' / מ ' (
םיילמיסכמ רגנ ימדקמ , Cm , לע עקרקה תורובח תפמל םימאתומ - רימה יפ ינייפואה םק :
Qt = Ct It A
at
/ 3.6
רשאכ :
Qt – תורבתסהב הקיפס t
It – תורבתסהב םשגה תמצוע t זוכירה ךשמל
Ct – תורבתסהל רגנ םדקמ t
at – תורבתסהל ןגאה םדקמ t
A – זוקינה חטש

רגנה םדקמ בושיח Ct ילמיסכמ רגנ םדקמל סחיב השענ Cm , ילמיסכמה רגנה ימדקמ ךס ךותמ ללקושמה לכ לש םי
יסחיה םחטש יפ לע זוקינה ןגא םוחתב עקרקה תורובח .
Ct = Cm (t/100)
x

רשאכ :
Ct – רגנ םדקמ
Cm – ילמיסכמה רגנה םדקמ
X – םשגה תנחת םדקמ

םינושה םימדקמה Cm , At ו - x , יתרג לצא םיטרופמ בושיחה ךילה לש תואמגודו םירבסה ) 1988 .( תואלבט
תועיפומ םינושה םימדקמה חפסנב 1.2 ליעל .

לחת תחסונב שומש " איש תקיפס בושיחל ס
לע תוקיפס בושיחל תוטרופמ תויחנה - ףחסה רקחל הנחתה ימוסרפב תועיפומ תואמגוד ללוכ לדומה יפ
) יתרג , 1988 ; וירבוחו יתרג , 1996 .(
1 . זוכירה ךשמ תא בשחל שי Tc .
2 . תא בשחל שי IA – בשוחמה זוכירה ךשמל םשגה תמצוע .
3 . לנ בושיחל תואלבט שולש תוו : יברימ רגנ ימדקמ תלבט (Cm) תונושה עקרקה תורובחל , םדקמ תלבט X
ןגאה ימדקמ תלבטו תוגציימ םשג תונחתל (a) ) . חפסנ האר 1.2 ליעל .(
חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

124
4 . םדקמ C לע הנתשמ - ללקושמ עצוממכ לבקתמו ןגאב עקרקה תורובח תסורפת יפ ) יסחיה חטשל םאתהב (
עקרקה תורובח ימדקמ לש .
5 . רגנה םדקמ יברימ יפוס ךרעל דע תורבתסהה תנטקה םע לדג .
6 . מ הנטק םתורבתסהש םיעוראב לבקתמ יברמה רגנה םדקמ - 5% הווש אישה תקיפס תורבתסה זאו
םשגה תמצוע תורבתסהל .
7 . הובג םאתימ לעב רשקב תואצמנה עקרקה תורובח תאו עקרקה ישומש תא םג ללוכ רגנה םדקמ .
8 . ה עוראה תורבתסהב יולת ןגאה םדקמ בשוחמ , הרחבנש הרזחה תפוקת לש היצקנופכ , ד הלבט האר '
חפסנב 1.2 ליעל .

לחת לש ינוריעה זוקינה ןונכתל תויחנהב שומיש " ס ) וירבוחו יתרג , 2000 .(
תונורתפ תוקפסמ תויחנהה לדומה םהבו ינוריע רגנו םשג לש אשונב םיבר םינותנו עדימ לש םוכיס לע םיססובמה
ןכת תקיפס תעיבקל ףוחה רוזאל תויעקרק לע זוקינ תוכרעמל .
תוזקנתהה םוחתב זוכירה ךשמ
ןלהלדכ זוכירה ןמז תא ךירעהל עצומ :

דדוב בוחרל – 10 תוקד .
דע החטשש הנוכשל 1000 םנוד – 20 תוקד .
לודג ינוריע תוזקנתה םוחת – 40 תוקד .

ףוחה רוזאב ןכתה םשג תומצוע
רוזא חותינ לע היונב ןלהל הלבטה בייסכלא תטישב םשגה ינותנ לש י , רוזאב תונוש תונחתמ םשג תורדס תבלשמה
ףוחה , תונחתה ידי לע גצוימה : ןגד תיב , דול , ביבא לתו הנבי .
ב םשג תומצוע - מ " מ / תונוש תויורבתסהלו םינוש ןמז יקרפל העש

םשג תומצוע ) מ " מ / העש ( תורבתסהל
20% 10% 5% 2% 1%
ןכת ךשמ
60 75 96 129 150 10 תוקד
51 66 84 113 129 20 תוקד
44 56 72 96 114 30 תוקד
27 35 45 60 79 60 תוקד
חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

125
לע םרתנ רגנה תיברמש החנהב - תוכרדמהו םישיבכה ידי , םיינוריע םירוזיאב תוילוגס תוקיפס ךירעהל ןתינ , לע - יפ
האבה הלבטה .

רטילב תוילוגס תוקיפס / שיבכ םנודל הינש , ש ןמז יקרפל תונוש תויורבתסהלו םינו
תוילוגס תוקיפס ) רטיל / הינש / םנודל ( ל תורבתסה
20% 10% 5% 2% 1%
ןכת ךשמ
13 16 21 29 33 10 תוקד
11 15 19 25 29 20 תוקד
10 12 16 21 25 30 תוקד
6 8 10 13 17 60 תוקד
) שיבכה חטש : בוחרה בחור לכל הנווכה , םימנודב תוכרדמ ללוכ .(


חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

126
4.1.4 רתי תונושה בושיחה תוטיש לש תונורסחו תונו
1 . תילנויצרה הטישה
) א ( םינטק זוקינ ינגאל המיאתמ – דע 10 מק " ר .
) ב ( תונוש טורפ תומר תרשפאמו תקיודמ .
) ג ( תונוש תויורידתב איש תוקיפס יבושיח תרשפאמ – דע 100 הנש .
) ד ( תיפיצפס הקידב תושרודה דוסי תוחנה רפסמ החינמ .
) ה ( ינ שי היבגלש רתויב הצופנה הטישה בר ןויס .
) ו ( ימדקמ לש תובר תואלבט וחתופ C ההובג תילאיצנטופה קוידה תמר ןכלו .
) ז ( טושפ בושיחה ךלהמ , םושייל חונו .
) ח ( םייעבט זוקינ ינגאל תויצקילפא החסונל , םינווגמ עקרק ישומש ילעב וא .

2 . ה תטיש - SCS
) א ( םילודג זוקינ ינגאל המיאתמ .
) ב ( לש תוכרעה תנתונו תילנויצרה הטישהמ תוחפ תקיודמ דחא עקרק שומישמ רבעמה םע רגנ
רחאל .
) ג ( םינווגמ עקרק ישומיש ילעב זוקינ ינגאל המיאתמ , ןוגכ : ינוריעו תואלקח לארשיב .
) ד ( רגנ יחפנ יבושיח תרשפאמ .
) ה ( םושייל חונ תוחפו בכרומ בושיחה ךלהמ .
) ו ( ה דיחי םדקמ ךותב םתוא תללקשמו עקרקה לש םירטמרפ רתויל תסחייתמ הטישה - .
CN .

3 . חת תטיש ל " ס
) א ( תילנויצרה אחסונה לע תימוקמ היצאירו הווהמ .
) ב ( דע זוקינ ינגאל המיאתמ 80 מק " ר .
) ג ( לארשי תנידמ לש םשגה ינותנלו עקרקה תורובחל המיאתמ .
) ד ( ינוריעו תואלקח ןוגכ םיבלושמ עקרק ישומיש ילעב וא םייעבט זוקינ ינגאל םג המיאתמ .
) ה ( ירוקמה לדומה ) יתרג , 1988 ( ו דבלב תוקיפס בושיח רשפיא רפושמה לדומה
) וירבוחו יתרג , 1966 ( רגנ יחפנו תוקיפס יבושיח רשפאמ .

חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

127
חפסנ 4.2 : רגנ תויומכ תכרעהל םילדומ
םיינוריע זוקינ ינגא ללוכ זוקינ ינגאב רגנ תויומכ תכרעהל םיבר םילדומ םימייק . ללכב לפטמ םילדומהמ רכינ קלח
םימה יביכרמ , םימה תוכיא ןכו םוהתה ימ ללוכ .
לדומ Storm Water Management Model (SWMM) , םינוריע םירוזיאל םילבוקמה םילדומה דחא ונה , ב ורוקמ -
EPA הראב זוקינה תויושרמ קלחו יאקירמאה " וב שומישה תא תובייחמ ב . לכומ לדומ והז , לש הליבח הווהמה
םייתוכיאו םייתומכ םיגולורדיה םיכילהת לש היצלומיסו רואיתל תורודצורפ . תרודצורפ תת איה יליעה רגנה – לדומ ,
ה קפסמש הליבחה ללכ ךותמ - SWMM . םימ ינזאמ עצבמ לדומה , תודאתה יבושיח , תועצמאב רודיח יבושיח
תונוש רודיח תואחסונ , ה תטיש תועצמאב יליע רגנ יבושיח - SCS ןזאמ לש השיגב םוהת ימב לופטו רודיח תואוושמו
םימ . רצק וא םיימוי ןמז יקרפב שמתשמ לדומה לע הזמ םי - תושירדהו םינותנה יפ , לויכל ןתינו . יבושיח תואצות
ההובג המאתה האצמנו לעופב תודידמ לומ לא וקדבנ לדומה . םיללוכ לדומל םישרדנה םינותנה : זוקינה ןגא ינותנ ,
עקרקה גוס , חמוצה גוס , עקרקה ישומיש , עקרקה תוביטר , הרוטרפמטו םשג . עדימ תכרעמ םע הקשה לדומל
תיפרגואג GIS ה תנכת םע - ArcView םימ תוכיא תזילנא םג לולכל לגוסמו .
בלשמ יליעה רגנה לדומ 2 תוקינכט :
תיראיניל אל רגוא תאוושמ , רגואה לש היצקנופכ ןגאהמ םיאצויה םימה תא תראתמה .
לע המירזל גנינמ תאוושמ - תיעקרק .
לדומה תונורתי :
םינוריע םירוזיאב שומישל דחוימב חתופ לדומה .
ה יוניבו חותיפל םידעוימה םירוזאל תויצלומיס וב עצבל ןתינו עקרקה ישומיש לש האלמ הגצה ליכמ לדומ
רגנהו זוקינה לע חותיפה תעפשה תא ךירעהלו . רגנה תא קר רציל םילגוסמה םירחא םילדוממ הנושב
יופצה , ה לדומ תרזעב ןתינ - SWMM תולע תאו תשרדנה זוקינה תכרעמ לש הינייפאמ תא עובקל ה .
זוקינב םייסדנה םיטנמלא לש טרופמ ןונכת לש אשונב הבחרה ללוכ לדומה , ןוגכ : הכלוה יוק , הרקב תוחוש ,
זוקינ ילבומו םיעופיש .
תתל זוקינה ןגא תקולח - דרפנב חטש תדיחי לכמ םרתנה רגנה ןויפא תרשפאמ םינגא .
בחרמבו ןמזב תונתשה תולעב םשג תופוס לש תויצלומיס עצבל ןתינ . יוניש תתב םשגה תומצוע לש יתיע -
תודיינ תופוס לש תויצלומיס רשפאמ םינגאה .
זוקינה תכרעמ לש הכלוהה רשוכמ םילודג הקיפס יבצמ םע דדומתהל לגוסמ העסהה לדומ .
םשג ומכ םיגולורואטמ םינותנב לדומה תא ןיזהל ןתינ , תודאתה , וכו הרוטרפמט ' . הלא םינותנ תטילק
ר לש רתוי הבוט הכרעה תרשפאמ רודיחהו עקרקה תוביט .
םימה תוכיאל היצקילפא שי לדומב .
לדומה תונורסח :
לע בשוחמ ףדועה םשגהמ רצונה רגנה - רגואה לדומב תללכנה תיראיניל אל היצקנופ ידי . הבעמ וז הדבוע
םישרדנה םיבושיחה תא .
תת לש לדוגל שיגר לדומה - ועישלו זוקינה ינגא ר תיסכתה לש םוטיאה . ה םירטמרפ תאיצמ תיצקנופב םילולכ
תודידמ תרזעב לויכ תבייחמ הקיפסל םשגה ןיב רשקה .
זוקינה תוכרעמ לא תורישי םירבוחמ םימוטאה םיחטשה לכ יכ חינמ לדומה . םיזקנתמה םימוטא םיחטש
רודיחה חטשב םיללכנ רידח רוזאל . תיתייעב הניה םימוטאה םיחטשה יגוס ינש ןיב וז הנחבא .
חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

128
חפסנ 4.3 : נ ימדקמ תואלבט רג
סמ הלבט ' 1 :
Takeo Kinoshita – Estimation of the runoff coefficient of the rational formula by the proposed TS
runoff coefficient.
FREQUENCY LAND USE OR SURFACE
CHARACTERISTICS
Percent
Impreviuos
2 5 10 100
Business
Commercial Areas 95 .87 .87 .88 .89
Neighborhood Areas 70 .60 .65 .70 .80
Residential
Single-Family * .40 .45 .50 .60
Multi-Unit (detached) 50 .45 .50 .60 .70
Multi-Unit (attached) 70 .60 .65 .70 .80
1/2 Acre Lot or Larger * .30 .35 .40 .60
Apartments 70 .65 .70 .70 .80
Industrial
Light Areas 80 .71 .72 .76 .82
Heavy Areas 90 .80 .80 .85 .90
Parks, Cemeteries 7 .10 .18 .25 .45
Playgrounds 13 .15 .20 .30 .50
Schools 50 .45 .50 .60 .70
Railroad Yard Areas 20 .20 .25 .35 .45
Undeveloped Areas
Historic Flow Analysis 2 see: Lawns
Greenbelts, Agricultural
Offsite Flow Analysis
(when land use not defined) 45 .43 .47 .55 .65
Streets
Paved 100 .87 .88 .90 .93
Gravel 40 .40 .45 .50 .60
Drives and Walks 96 .87 .88 .90 .93
Roofs 90 .80 .85 .90 .90
Lawns, Sandy Soil 0 .00 .01 .05 .20
Lawns, Clay Soil 0 .05 .15 .25 .50
Note: These Rational Formula coefficients do not apply for larger basins where the time-of-
concentration exceeds 60 minutes.


חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

129סמ הלבט ' 2 :
Crawfordsvile, Florida – Watershed Management Institue (1997) Operation, maintenace and
management of Stormwater management.

Hydrologic

Land Use, Crop, and Management A B C D


CULTIVATED, with crop rotations
- Row Crops, poor management 55 .65 .70 .75
Row Crops, conservation mgmt .50 .55 .65 .70
Small Grains, poor management .35 .40 .45 .50
Small Grains, conservation mgmt 0 .22 .25 .30
Meadow .30 .35 .40 .45

PASTURE, permanent moderate grazing 10 .20 25 .30

WOODS, permanent, mature, no grazing 06 13 .16 .20

URBAN RESIDENTIAL residential
30 percent of area impervious 30 .40 .45 .50
70 percent of area impervious 50 .60 .70 .80


Hydrologic Soil Group Descriptions:
A -- Well-drained sand and gravel; high permeability.
B -- Moderate to well-drained; moderately fine to moderately coarse texture; moderate
permeability.
C -- Poor to moderately well-drained; moderately fine to fine texture; slow permeability.
D -- Poorly drained, clay soils with high swelling potential, permanent high water table, claypan,
or shallow soils over nearly impervious layer(s).


Soil
Group
חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

130
סמ הלבט ' 3 :

RATIONAL METHOD RUNOFF COEFFICIENTS FOR COMPOSITE ANALYSIS
FOR USE IN Q = CiA

Runoff Coefficients (C)

Character of Surface
Return Period (Years) 0.5 1 2 5 10 25 50 100
Streets:
Asphaltic .70 .74 .78 .81 .85 .89 .93 .96
Concrete .76 .78 .82 . 87 .90 .94 .97 .99
Drives and Walks (Concrete) .76 .78 .82 .87 .90 .94 .97 .99
Roofs .72 .75 .79 .84 .87 .93 .96 .99
Lawns, Clay Soil-Light (Loams)
Flat 0-2% .13 .14 .15 .16 .17 .19 .20 .21
Average 2-7% .15 .16 .17 .18 .20 .21 .23 .24
Steep 7%+ .23 . 24 .25 .26 .27 .29 .32 .34
Lawns, Clay Soil (Heavy)
Flat 0.2% .14 .15 .16 .18 .19 .20 .21 .22
Average 2-7% .17 .18 .20 .21 .23 .24 .26 .27
Steep 7%+ .23 .25 .27 .29 .31 .33 .35 .37
Undeveloped Woodlands and Pastureland
Clay Soils - Light (Loams)
Flat 0-2% .19 .21 .23 .25 .27 .29 .31 .33
Average 2-7% .26 .28 .31 .34 .37 .40 .43 .46
Steep 7%+ .34 .37 .40 .44 .47 .51 .55 .58
Clay Soil – Heavy
Flat 0-2% .23 .25 .27 .29 .31 .33 .35 .37
Average 2-7% .30 .32 .35 .38 .41 .44 .47 .50
Steep 7%+ .38 .41 .44 .48 .51 .55 .59 .62

רוקמ : c Cuen (1998) Rational method runoff coefficients
חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

131
מ הלבט ' ס 4 :
ימדקמ CN םייאלקח עקרק ישומישל םימאתומה , םיינוריעו םיירברפ ) עקרקה תוביטר תמר 2 , 0.25 = la .(
Table: Runoff Curve Numbers for Selected Agricutrual, Suburban, and Urban Land Use
(Antecedent Moisture Condition 2, and la= 0.25 ). (Sheater al, 1982).

חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

132
חפסנ 4.4 : דדובה תיבה תודיחיב רגנה תויומכ בושיחל לדומ
רוקמ : וירבוחו יתרג , 1996 , ףחסה רקחל הנחתה .

תדדובה הדיחיב תוחתפתמה רגנה תויומכ בושיחל ינורקעה סיסבה תא חינמ ןאכ גצומה לדומה .
ןונכתה ינותנ לכ ההובג עדי תמרבו די גשיהב םה לדומל םישרדנה :
םשג תופוס : לחתה לשו יגולורואטמה תורשה לש תומשורה תונחתה יטריס " יסיסבב םיאצמנו וחנענופ ס
םינותנה .
רודיח ינותנ ןהלש תוילוארדיהה תויוכילומה ןכו לארשי תועקרק בור לש , ףחסה רקחל הנחתב םיאצמנ .
שא םירקחמ לש ירפ םה םינותנה םירחא רקחמ תודסומבו ףחסה רקחל הנחתב ועצוב ר .
ןחוב לדומה , תונותנ םשג תופוסב , רגנ יטלוק םיחטשל רגנ ימרות םיחטש ןיב םיסחי לש םינוש םישיחרת , יגוס
תועקרק , עקרק תויוביטר , וכו הניגה יפוא ' .
תויסיסב תודיחי יתש חינמ לדומה : הדיחיה " תמרותה " מה םיחטשהו הנבמה תא תללוכה םיפצור . תאז הדיחי
הדיחיה לא רגנה ימ לכ תא תרגשמ " תטלוקה " הניגה איהש .
םיללוכ תמרותה הדיחיה לש םירטמרפה : םיפצורמה םיחטשמהו תוגגה רגוא , םיחטשמ ףוציר ימגד לש רודיח יבצק
םיבזרמה לש ןונכתה תוקיפסו .
קה לש םייפוסהו םייליחתה רודיחה יכרע םה תטלוקה הדיחיה לש םירטמרפה וא םיפוחמ חטשה ינפ רשאכ עקר
היוורב הלש תילואורדיהה תוכילומה יכרע ןכו םיפושח .
הינפב רודיחה בצק אוה עקרקל םימה תרדחה לש ליבגמה םרוגה ללכ ךרדב . ההובג רודיחה תמצוע רשאכ
תילוארדיהה תוכילומהמ , ליבגמה םרוגה הנורחאה היהת יזא .
מאב השענ תטלוקה עקרקה לש רודיחה בושיח היצרטליפניאה תחסונ תועצ , רד ידיב החתופ רשא ' ןירומ ףסוי :
I
t
=I
f
4(I
i
- I
f
)e
- γpt

רשאכ :
It - רודיחה תמצוע ןמזל ) t מ " מ / העש (
Ii - מצוע ת רודיחה תיליחתה ) מ " מ / העש (
If - מצוע ת רודיחה תיפוסה ) מ " מ / העש (
p – וע םשגה תומצ ) מ " מ / העש (
t – םשגה תפוס תליחתמ ןמזה ךשמ ) תועש (
γ - עקרקה יגוס לכל ינייפואה רודיחה תכיעד בצק תא עבוקה םדקמ ) םידדמ אלל .(
םירטמרפה : יכרעו יפוסהו יליחתה רודיחה יכרע γ לארשי תועקרק בור רובע םיעודי . תפוס לכ רובע בשחמ לדומה
םשג , םיסחיל םאתהב טלוקה חטשה ןיבל םרותה חטשה ןיב , תטלוקה הדיחיל תועיגמה רגנהו םשגה תויומכ תא
עקרקל רודחל םימגאנה םימל שרדנה ןמזה ךשמ תאו .
חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

133
םינוש םישיחרת לש תנווגמ הניחב רשפאמ לדומה :
תטלוקה הדיחיל תמרותה הדיחיה חטש ןיב םינוש םיסחי .
תונוש תועקרק םינוש חטש ינפ יופיח םע ) ףושח , אשד , וכו םיחיש ' .(
תונוש םשג תופוסב הניחב .
תוירשפאה תויצאירוה לכ תא הלא םינתשמ ןיב .
רגנהו רודיחה תויומכ לש יתנש בר ןדמוא , םיוסמ ןונכת לש ויטעב .

חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

134
חפסנ 4.5 : תויוצר הרזח תופוקת
הרזח תופוקת ) תויורבתסה ( לע תופוסה תוחיכש תא תוגציימ ןכת תוקיפס בושיחל - מ הפוקת יפ ןתרזח ןיב תעצומ .
הרזחה תפוקת תכראתמ רתוי הלודג הפוסה תמצועש לככ יטסיטטס ןפואב . תא הרידגמ הרזח תפוקת תעיבק
םשגה עפומ תמצוע – ןותנ ןמזב תומכ – מה י הל םאתומ ןונכתה רשא תיבר . םרגנה ילאיצנטופה קזנהש לככ
רתוי בר הפוסהמ , רתוי הבר םימה לוצינמ תגשומה תלעותהש לככ וא רתוי הכורא הרזח תפוקתל ןונכתה השעי .
לע תעבקנ זוקינה ןונכתב היוצרה הרזחה תפוקת תעיבק - םיקזנ תעינמב רוביצה תחוור ילוקישו םיילכלכ םילוקיש יפ
תופצה לש םיפיקעו םירישי . ןיב ןנה םיינברוא םיחטשב זוקינ ןונכתל תולבוקמ הרזח תופוקת 2 ל - 10 םינש , יפ לע
םייפיצפס םילוקיש . ) לע הנכוה הז אשונב תטרופמ הדובע - ד ידי " זוקינו עקרק רומיש ףגא רובע רלסק רנבא ר
ב תואלקחה דרשמב – 1996 .(
יינבו ןונכתמ תעבונה תלעותה ה יליע רגנ תרמשמ ה הני , רומאכ , םיירקיע םימוחת ינשב :
לע םימה רומיש - עקרקה תתל םתרדחה ידי .
ןותימ איש תוקיפס תנטקהו תלוביק לש תשרדנ זוקינה תכרעמ .
ירקיעה ונה ינשה םרוגה יכ איה הכרעהה תילכלכ הניחבמו תויה , זוקינה תכרעמ ןונכתב תויבקע םייקל ידכ ןכו
ללוכה , שהה ינקתמו רגואה ןונכת ךרוצל םג ללכב זוקינה ןונכתל עבקיתש הרזחה תפוקת תא ץמאל עצומ ה הי ,
יליעה רגנה רומישל הרדחההו הלבוהה . רזחה תפוקת רמולכ היהת ה לבוקמכ לש חווטב 2 דע 10 םינש , עצוממבו
כ – 5 םינש .
יכ ןייצל שי םייתנש לש תיסחי הרצק הרזח תפוקת תעיבקב םג , גורחת םייתנשב תחא תינוציק הפוס קר
ועבקייש םיינונכתה םירטמרפהמ .

חפסנ םיחפסנ 4 : יליע רגנ בושיחל םילדומו תוטיש


יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירדמ

135
חפסנ 4.6 : יוצרה רגואה בושיחל תויחנה - ףוחה רוזא
רוקמ : וירבוחו יתרג , 2000 , הנחתה ףחסה רקחל .
סמ הלבט ' 1 : הרמח תועקרקב בשוחמ רגוא , רכרוכו לוח ) מ " ל ק - 1000 מ " ר (
) יפוסה רודיחה בצק = 60 מ " מ / העש .(
יונבה חטשה זוחא הרזח תפוקת
) םינש (
80% 75% 67% 50%
100 55 48 41 29
50 48 44 37 26
33 46 41 34 24
25 44 39 32 22
20 42 37 31 21
10 37 32 26 18
5 31 27 22 14
2 23 19 15 9

סמ הלבט ' 2 : תוינוניב תודבכ תועקרקב בשוחמ רגוא ) מ " ל ק - 1000 מ " ר (
) יפוסה רודיחה תמצוע = 45 מ " מ / העש .(
יונבה חטשה זוחא הרזח תפוקת
) םינש (
80% 75% 67% 50%
100 62 56 48 37
50 56 51 43 33
33 53 47 40 31
25 50 45 38 29
20 48 43 37 28
10 42 38 32 23
5 36 32 27 19
2 26 23 19 12

םינוש תועקרקו םימשג ינותנ ילעב םירוזאל – לע בושיח ךרעי - חפסנ יפ " תוחתפתמה רגנה תויומכ בושיחל לדומה
דדובה תיבה תדיחיב " , ףחסה רקחל הנחתה לש , היצלופרטסקא וא היצלופרטניא סיסב לע רעושמ ןדמוא עצובי וא
תנמ ליעלש תואלבטה ינו .

םיחנומ ןולימ


יליע רגנ רמשמ ןונכת

136


םיזקנתמ ונממש םירה ףקומ יתשבי רוזא / רתויב ךומנה םוקמה לא םיצורעב םימ םיווקנ . זוקינ ןגא / תווקיה
שרגמה םוחתב תינמז הריגאו היהשהל ןתינה םימה חפנ , יאנתב ולוחלח תמלשה דע
םינתשמ םשג .
רגוא
םימ תריגא . הריצא
תיבובקנ עלס תבכש , ינש ןפואב המירז תרשפאמו םימ הליכמה הנממ םתוא קיפהל ןת
תוראבל .
רפיווקא
הרועק הרוצ תולעב תומוטא תובכש יתש ןיב אצמנה רפיווקא . אולכ רפיוקא
המוטא הבכשל לעמ םימ ףוג , םוהתה ימל לעמש ןועש רפיוקא
םיעלסה תובכש ךותב םייוצמה םוהתה ימב םישחרמה םיכילהתה תא תראתמה הרות ,
ץראה רודכ םורק תא תונובה .
ורדיה - היגולואיג
היתחתמו עקרקה ינפ לע םימה תצופת תא תראתמה הרות , םישחרתמה םיכילהתה תאו
םהב .
היגולורדיה
לזונ וכרד ליבוהל עלסה לש ורשוכ . תורידח
רזוחה יולימה בצק ) לוחלח ( םוהתה ימ לא יליעה רגנה לש . רודיח רשוכ
םהב שומישל דע םימ ןוסחאל שמשמה ןקתמ . פ תויהל לוכי רגאמ רוגס וא חות . רגאמ
םוהת ימל רודיחל םילבומ םה םשמו םימהזמ עוקיש םשל םימה םיהוש וב רגאמ . עוקיש רגאמ
םיעלסבש םיקדסבו םיבובקנב םירוגאה םימ . םוהת ימ
הריגא ךרוצל רפיווקאל םרידחהלו םילחנב םימרוזה תונופטשה ימ תא סופתל םידעונ . הרדחה ילעפמ / תסיפת
תונופטש ימ
ש סחיה תומכ ןיבל קדבנה חטשה לע דרויה םשגמ האצותכ תרצונה תיליעה המירזה ןיב
וילע הדריש םשג .
יליע רגנ םדקמ
עקרקה גוס יפ לע םימה תרדחה בצק . רודיח ימדקמ
בושיחל החסונ ה יבובקנ ךוות ךרד םימ םירבוע הב תוריהמ . יסרד תחסונ
מ תעיבנ וא םימשג תדירי בקע עקרקה ינפ לע םימ תמירז תוניע , יודיאה רחאל
םוהתה ימל רודיחה רחאלו הריפסומטאל .
יליע רגנ
םיחולמ םוהת ימ ןיבל םיקותמ םוהת ימ ןיב עגמה חטשמ . ןפואב תונתשמ תויוחילמה
םירטמ המכ ויבועש רבעמ רוזא רצונו יתגרדה .
יניב ןפ
םיחנומ ןולימ


יליע רגנ רמשמ ןונכת

137

תמירז לש תוזקנתה ימוחת ינש רידגמו סכר ךרואל םירה לש תוגספ רבחמה וק םימ
תווקיה ינגא ינשל .
םימה תשרפ וק
םינוש םיעצמאב הרדחה ךרוצל היונפ תיסכת תעוצר . לוחלח תעוצר
חותפ ירוביצ חטש . צש " פ
תוחיכש תופוס ןתרזח ןיב תעצוממ הפוקת יפ לע . ןפואב תכראתמ הרזחה תפוקת
יטסיטטס , רתוי הלודג הפוסה תמצועש לככ .
הרזח תפוקת
תטרופמ תינכת ) ת ריע ןינב תינכ ( בת " ע
תורוקמ תמישר

מ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירד

138
ןבא - מ ירא . , ל ןנש . , נ רומדת . , 1980 , בגנה – רבדמב םויק תמחלמ , םילשורי קילאיב דסומ .
שונא , 2001 . תוינונכת םיכרד תרדגהו ףוחה רושימב חותיפמ האצותכ יליע רגנ ינדבוא לש ירוזיא יוזיח
םמוצמצל . וד " םימה תוביצנל ח , הסדנהו לוהינ תוכרעמ שונא , ןורשה דוה , 88 מע ’ .
ל ףסא . , ר ביתנ . , מ ןסח . , ןייש , ד . , 2002 . דודשא ריעב ינוריע רגנ תויוכיאו תויומכ . םימ תסדנה , 54 , מע ’ 33
- 37 .
ןב - א יבצ . 1975 . ה תונשב םייופצ םינוציק םיבצמ תארקל הנונכתו תיצראה תכרעמה רקח 80 - הו 90 - . תיזחת
ףוחה רפיווקאל רזוחה יולימה לע רויעה תעפשה . הת " ל . , היגולורדיהל ףגאה .
ש לימרוב . , א רימש . , נ ןומרכ . , 2003 , םירוגמ תונוכשב ינוריע רגנ , רוזאהו ריעה רקחל זכרמה ןוינכטה ,
םימה רקחל דנרג ןוכמו רוזאהו ריעה רקחל זכרמה , 120 מע ' .
מ הירורב . , ןב - א יבצ . , 1976 . םיינוריע םיחטש לש היגולורדיה – תורפס רקס . וד " יגולורדיה ח 6/1976 ,
יגולורדיהה תורשה , םימה תוביצנ , תואלקחה דרשמ .
י רלג . 1997 . לע רגנ בושיחל תוטיש תאוושה - םינוריע םירוזאב יעקרק . תדובע MA , ןוינכטה , הפיח , 115 מע ’ .
ר יתרג . 1988 . לחת לדומ תועצמאב ןכת תוקיפס ןדמוא " ס . ףחסה רקחל הנחתה , עקרק רומישל ףגאה
זוקינו , רפכה חותפו תואלקחה דרשמ , 11 מע ’ .
ר יתרג . , ש לברא . , מ רקטג . , 1993 . רגנה יזוחאו אישה תוקיפס תא ריבגמ ינוריעה יוניבה , הדגא וא תמא .
וד " ח 43 - M , ףחסה רקחל הנחתה , זוקינו עקרק רומישל ףגאה , רפכה חותפו תואלקחה דרשמ , 18 מע ’ .
ר יתרג . , י ןירומ . , מ רקטג . , ש לברא . , 1996 . נ םייונב םירוזיאב רגנהו םשגה ימ לש יבטימ לוהי – המישמה
תימואלה . וד " ירנימלרפ ח PL-25 , ףחסה רקחל הנחתה , זוקינו עקרק רומישל ףגאה , חותפו תואלקחה דרשמ
רפכה , 10 מע ' .
ר יתרג . , י ןירומ . , מ רקטג . , ש לברא . 1997 ה חנ נוריע זוקינ ןונכתל תוי י . א קרפ : רגנה תויומכ רועזימ
תוינוריעה . וד " ירנימלרפ ח PL-29 , ףחסה רקחל הנחתה , זוקינו עקרק רומישל ףגאה , תואלקחה דרשמ
רפכה חותפו , 10 מע ’ .
ר יתרג . , מ רקטג . , ש לברא , 1997 , תימואלה המישמה - םייונב םירוזאב רגנהו םשגה ימ לש יבטימ לוהינ .
םימ הייקשהו 370 מע ' . .
ר יתרג . , י ןירומ . , ש לברא . , מ רקטג . , 2000 , ה ינוריע זוקינ ןונכתל תויחנ . א קרפ : רגנה תויומכ רועזימ
תוינוריעה . םידקמ םוסרפ A PL-29 , ףחסה רקחל הנחתה , זוקינו עקרק רומישל ףגאה , תואלקחה דרשמ
רפכה חותפו , 9 מע ' .
ר יתרג . , מ רקטג . , ש לברא . , 2000 , ינוריע זוקינ ןונכתל תויחנה . ב קרפ : ןכת תוקיפס תעיבקל לדומ
תוינוריע זוקינ תוכרעמל . םידקמ םוסרפ B PL-29 , ףחסה רקחל הנחתה , זוקינו עקרק רומישל ףגאה , דרשמ
רפכה חותפו תואלקחה , 6 מע ' .
יקסנילד י . , ב " ירוניכ צ , 1974 זוקינ תסדנה סרטנוק סמ ' 4 , הת " ל 311972 , סמ סרטנוק ' 5 הת " ל .
תיזוחמה הדעוה , םינפה דרשמ לארשי תנידמ , רגנ תרמשמ הינב אשונל תיזוחמ תוינידמ , ןויע םוי יסדנהמל
םירע , רבוטקוא 2002 .
לארשי ילחנ םוקישל הלהנמה , רדנסכלא לחנ , ראתמ תינכתל סיסבו בא תינכת , רבמטפס 1995 .
םימ רומיש אשונב תויחנה , רשמה הביבסה תוכיאל ד , ראורבפ 2002 .
תורוקמ תמישר

מ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירד

139

תויללכ תויחנה ) סמ ' 2 ( םיננכתמל , םימזיו םילכירדא , םימ תרמשמ הינבל זוקינ תוינכת תנכה רבדב , יריע י ת
הינתנ .
ןונכת תודובעל תויחנה , ןוכישהו יוניבה דרשמ , תנכדועמ הרודהמ .
םימ רומישל תויחנה , יריע י אבס רפכ ת .
חמב םיכרד ןונכתל תויחנה הצ תונ " ל , יוניב זכרמ 5600 , 2001 .
תויראתמו תוטרופמ תוינכתב םימל שיגר ןונכתל תויחנה , ינבו ןונכתל תיזוחמ הדעו י זכרמ זוחמ ה , תטלחה
ךיראתל האילמ 26.7.00 .
םירעב תובוחר ןונכתל תויחנה , םיינוריע תובוחר לש ירטמואיג ןכת , ךרכ 1 ןוכישהו יוניבה דרשמ תאצוה
דרשמו הרובחתה 8/1983 .
םירעה תובוחר ןונכתל תויחנה , םישיבכ תועסימ ינבמ , ךרכ תוכרדמו םיחטשמ 3 יוניבה דרשמ תאצוה
ןוכישהו 8/2000 .
א לגיז . 1998 . ןוילעה קרוש ןגאב יליעה רגנה תרבגה ןיבל םילשורי ןופצב ינוריע יוניב ןיב םירשק ןוחביא .
ראותל רמג תדובע M.A. , רגואגל גוחה היפ , תירבעה הטיסרבינואה , םילשורי .
ע ןיעה שאר יחודיק לש ילאיצנטופ םוהיז " לארשי הצוח שיבכ י , יגולורדיהה תורשה , םימה תוביצנ , ראורבפ
2001 .
ש אריעז . , נ טואילק . , 2001 . םימ ריצק . היקשהו םימ , 419 , מע ' 34 - 35 .
םימה קוח , ישת " ח - 1957
נופטש ינפמ הנגההו זוקינה קוח תו , ישת " ח – 1957 .
םינייפאמה רקח , םיבלושמ תובוחרל תויחנה תעצהו הכרעה , הרובחתה רקחל ןוכמה , וד " ח 150 - 90
5/1991 .
ןיעה שאר יקרוע שיבכ , תינכת חמ / 167 , יז שיבכה ןמ םיפיטשתמ האצותכ םוהת ימ םוה , תויחנה תעצה
תעד תווחל , שונא , רבמטפס 2002 .
ףסא רואיל , פורפ ' ינור ביתנ ת , ןסח ןאורמ , ןייש רורד , דודשא ריעב ינוריע רגנ תויוכיאו תויומכ , הטיסרבינואה
תירבעה .

ב ירונכ . צ . ו - דיוד יזוע , יעב י לארשיב זוקינה ת , 3 הת םיכרכ " ל , עב לארשיל םימה ןונכת " מ .
ש ץכ . 1999 . ינוריעה תיבה רצח בוציי תועצמאב עקרקל םימשג ימ לש הרדחהה תרבגה . תדובע MA ,
םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה , ןוינכטה , הפיח .
כ . ץ , ש . , לימרוב , ש . , ומרכ , נ . רימשו , א ) . 2001 ( , םימל שיגר ףונ ןונכת : תועצמאב םוהתה ימל םשג תרדחה
תורצח בוציע – ףונ ילכירדאו םילכירדאל רזע רפס , זוקינ יסדנהמו םייתביבס םיננכתמ , הפיח : ןוינכטה , כרמה
רקחל ז רוזאהו ריעה 168 םידומע + םיחפסנ .(
ןורימ - ס רניטסיפ . , נ ןומרכ . , א רימש . , 1996 . םימ ילוקשל שיגר ינוריע חותפ . רוזיאהו ריעה רקחל זכרמה ,
םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה , ןוינכטה , הפיח , 120 מע ’ .
תודשב םילולסמ תלילסל יללכ טרפמ - הפועת , תובחרו םישיבכ , קרפ 51 דהמ הרו 1998 ןיב הדעו -
תידרשמ , דרשמ רואל האצוה - ןוחטיבה .
תורוקמ תמישר

מ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירד

140
רושיגו הלילס תודובעל יללכ טרפמ , קוריה רפסה , עמ " צ 10/1996 .
םינפה דרשמ , םימ תרמשמ הינבל ידרשמניבה תווצה , כנמ רזוח " ל סמ ' 3/2002 , יאמ 2002 .
ןהל רינ , תוכיאו תומכ יליע רגנ , יתקלחמ רנימס תדובע , טיסרבינואה תירבעה ה .
א ןומיס . , ר שקרק . , י יקציבליא . , פ רד . , 1988 . לעה רגנה לוצינ תויורשפא לש ינושאר רקס - םיחטשמ יעקרק
ףוחה רושימב םייונב . הת " ל , ת " א .
רלדירפו וקינאוח , 2000 , םישיבכמ םימ תורוקמ םוהיז רקס .
ד רימע . , ת זוחמב רגנ ימ תרדחהו זוקינ " א , הדעול השגוהש תעד תווח ת זוחמ הינבו ןונכתל תיזוחמ " א ,
רבמצד 2000 .
רבנע . מ . , א ץדלפ . א לגיזו ,' 2003 , תינוריע הביבסב יליעה רגנה םדקמ תאיצמ .
ןומצע , ב . 1992 . רגנ יסחי םוכיס - ןטק ינוריע ןגאב םשג , רזעילא תירק , הפיח 1983/4 - 1990 . תורשה
יגולורדיהה , םימה תוביצנ , תואלקחה דרשמ .
ע ןינזורפ . , שיבכ 6 – ןיעה שאר יחודיקב םימ םוהיזל ןוכיס םנמואה , ילוי 2000 .
מ ןילוק . ל . , תמישר ה - Pollsite , עקרק ישומיש יגוסמ ילאיצנטופ םוהיזל םוהת ימ תושיגר תכרעה , תוביצנ
םימה , לירפא 1995 .
א רלסק . 1996 , תופוסו ינקתמ ןונכתלל היוזח תופוקת רקס , וד " תואלקחה דרשמ רובע ח , הביבס תסדנה
םימ ירגאמו , 19 מע ' .
א רלסק . , 1996 , זכרמה ןילופורטמל זוקינה תיתשת , תנשל חותיפ תופולח חותינ 2020 . וד " ח , תסדנה
עב םימ יבאשמו הביבס " מ .
בגר , ד . 1993 . נ לע רגנ לוצי - בויב תוכרעמ תועצמאב יעקרק . תדובע MA , ןוינכטה , הפיח .
םור , ד . ןיקסידו , מ . 1992 . תבשה תוכיא רופשל בויב תוכרעמ תועצמאב יליע רגנ ו םיחלוקה תומכ תלדגה
הייקשהל . וד " סמ יתנש ח ' 3 , סמ רקחמ ' 061 - 013 , םימ יבאשמו הביבסה תסדנהב רקחמל זכרמה , דסומ
חותפו רקחמל ןוינכטה .
נ ןומרכ , א רימש . , 1996 , . םוהת ימו ינוריע ןונכת – וד " םייניב ח , ןוינכטה , ה רקחל זכרמה רוזאהו ריע .
נ ןומרכ . , א רימש . , 1997 , םימל שיגר ינוריע ןונכת : ילארשיה ףוחה רפיווקא לע הנגה , רמה כ ריעה רקחל ז
רוזאהו , םירע יוניבו הרוטקטיכראל הטלוקפה , ןוינכטה , רוזאהו ריעה רקחל זכרמה 226 מע ' .
א רימש . נ ןומרכו . , 2001 . םימ תרמשמ הינב . םימ , םימ תסדנה , ןוילג 47 , לירפא 2001 , 18 - 20 .
נ ןרפש . ע רוזמו . , 1987 , לארשי לש היגולואיגב םיכבדנ . םירבחמ תצובק לש תיעדמ הכירע . הטיסרבינואה
החותפה .
כת ינ תועסימ ינבמ ת , תובלתשמ תופצרמ - וד " רקחמ ח 83 - 85 , הרובחתה רקחל ןוכמה 9/85 .
תונופטש ינפמ הנגההו זוקינה תונקת , ) וקינ תושר תמקה ז ( כשת " ב – 1962
תונופטש ינפמ הנגההו זוקינה תונקת , כשת " ב - 1962

תורוקמ תמישר

מ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירד

141

Aasto, A Policy On Geometric Design Of Highways & Streets, 2001.
Andrews D.C., Soils In The Perth Area-The Citycentre. Research Scientist Organization, Perth,
Western Australia, 1.
Australian Academy Of Technology Sciences And Engineering, Perth's Water Balance-The
Way Forward, November 2002
Australian Academy Of Technology Sciences And Engineering, Water Resources For Perth And
The Goldfields, 2001
Bell W., “A Catalog Of Stormwater Quality Best Management Practices For Heavily Urbanized
Watersheds” In National Conference On Urban Runoff Management: Enhancing Urban
Watershed Management At The Local, County, And State Levels, 1993.
Boller M, Tracking Heavy Metals reveals sustainability deficits of urban drainage systems, Water
Sci Tech. Vol. 35 No. 9, pp 77-87, 1997.
Boller M. The Contribution of municipal Drainage to the Accumulation of pollutants in soil,
EAWAG NEWS 38 E, 1995
Boyd, M.J., Buffil, M.C., Knee, R.M.. Predicting Pervious And Impervious Storm Runoff From
Urban Drainage Basins. Hydrological Sciences, Vol. 38(6), Pp. 463-478,1994.
Carmon. N. Shamir U and Meiron – Pistiner, S., (1997). “Water –Sensitive Urban Planning.
Protecting Groundwater”, Journal of Environment Planning and Management, 40 (4). Pp. 413.
Carmon. N. Shamir U, (1999). “Water –Sensitive Urban Planning. The case of Israelis Coastline
Aquifer”, in Impacts of Urban Growth on Surface Water and Groundwater Quality, Ed by B Elis,
IAHS Publictions No 259, pp. 409-415.
City Of Tucson – Water Harvesting Guidance Manual, Department Of Transportation,
Stormwater Section, Jan. 2002.
Data Book For Civil Engineers. “Design”. Volume One, Elwyn E Seelye New York-John Wiley
And Sons, Inc.
DEP, WRAC Discuss Draft Final Stormwater Policy, Pennsylvania Environmental Reporter,
V.11, No.8-9, August- September 2002
Design Criteria Recommendations. Ouzi David. Tahal (Water Planning) Ltd. Volumes 1, 2, 3.
Drainage Of Highway Pavements Fhwa 3/1985.

Drainage Principles And Applications. Publication No.16, Vol. 1, 2, 3. International Institute For
Land Reclamation And Improvement. Wageningen, The Netherlands
Edgar E. Foster, Rainfall And Runoff, The Macmillan Company.
Edgar E. Foster, Rainfall and Runoff. The Macmillan Company.
תורוקמ תמישר

מ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירד

142
Engineering Hydraulics. Rouse. John Wiley And Sons, Inc.
Fuchs S, T haritopoulou, M Schafer and M Wilhelmi, 1997, Heavy metal in freshwater
ecosystems introduced by urban rainwater runoff- Monitoring of suspended solids, river and
biofilm Sci. Technol. 36 (8-9): 277-282
Grodek, T., Lekach. J., Schick, A.P. 2000. Urbanizing Alluvial Fans As Flood-Conveying And
Flood-Reducing Systems: Lessons From The October 1997 Eilat Flood. IAHS Publ. 261, Pp.
229-250.
Hall, M.J. Urban Hydrology. London, Elsevier,1984..
Handbook Of Applied Hydraulics. Davis. Mcgraw Hill, Book Company
Harbor, J.M.. A Practical Method For Estimating The Impact Of Land-Use Change On Surface
Runoff, Groundwater Recharge And Wetland Hydrology. Journal Of American Planning
Association, Vol. 60, No. 1, Pp. 95-107,1994.
Hollis, G.E.. Rains, Roads, Roofs And Runoff: Hydrology In Cities. Geography, Vol. 73, Pp. 9-
18, 1988.
Hollis, G.E.. The Effects Of Urbanization On Floods Of Different Recurrence Interval. Water
Resources Research, 11, 1975.
Issues Pertaining To The Permeability Characteristics Of Coarse-Graded Superpave Mixes.Ncat
Rep. No 2002-06 7/02
Kronaveter, L. Shamir. U. and Keissler, A (2001), “Water-Sensitive Urban Planning: Modeling
On – Site Infiltraton”, Journal of Water Resources Planning and Management. American Society
of Civil Engineers.
Legget, R. F., Latest Edition, Cities And Geology. Mc-Graw Book Company.
Leopold, L.B.. Hydrology For Urban Land Planning – A Guidebook On The Hydrologic Effects Of
Urban Land Use. U.S.G.S. Circular 554,1968.
Leopold, L.B.. Lag Time For Small Drainage Basins. Catena, Vol. 18, Pp. 157-173,1991.

Levin, A.. Water Sensitive Urban Planning: Infiltration In Urban Public Spaces. MA Thesis,
Technion, Haifa, 2000.
Linsley, K.P., Kohler, M.A., Paulhus, J.L. Hydrology For Engineers. Mcgraw Hill Company,1958.
Livingston, E.H., E. Shaver. Institutional Aspects Of Urban Runoff Management: A Guide For
Program Development And Implementation. Watershed Management Institute ,Ingleside, M.D.
In Cooperation With U.S. Environmental Protection Agency (EPA),1997.
Makepeace D.k et al ‘Urban Stormwater Quality: Summary of Contaminant Data Environmental
Science and Technology, 25 (2): 93-139 (1995)
Mangarella P., Strecker E. And Boyd G. “Targeting And Selection Methodology For Urban Best
Management Practices” In National Conference On Urban Runoff Management: Enhancing
תורוקמ תמישר

מ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירד

143
Urban Watershed Management At The Local, County, And State Levels, 1993.
Martens, L.A.. Flood Inundation And Effects Of Urbanization In Metropolitan Charlotte. U.S.G.S.
Water Supply Paper 1591-C, 60 P,1968.
Mikkelson H. Pollution From Urban Stormwater Infiltration. Water Science and Technology vol
29.no 1 pg 293-302 1994
NAVFAC DM-7.1, Latest Edition, Soil Mechanics, Design Manual. U.S. Dept. Of The Navy.
Ora Tamir, Legal And Administrative Aspects Of The Water Laws In Israel.
Packman, J.C., Lynn, P.P., Beran, M.A., Lowing, M.J., Kidd, C.H.R.. The Effect Of Urbanization
On Flood Estimates. Wallingford:Institute Of Hydrology Urban, Drainage Research Note To
National Water Council (WP-HDSS-76/17) And CIRIA (SG/244/5),1976.
Quek U. Trace Metal in roof Runoff. Water Air and soil pollusion 1993 vol. 68 pg 373-389
Reducing the impacts of stormwater runoff from new development, New York State Department
of Environmental Conservation 1993
Rieman, U.. Impact Of Urban Growth On Surface Water And Ground Water Quality In The City
Of Dessau, Germany. IAHS Publ. 259, Pp. 307-314,1999.
Runoff and its control in Japan. Water Sci. Technol Uchimura K, E Nakamura and S Fujita,
1997, Characteristics of stormwater runoff and its control in japan. Water Sci. Technol.36 (8-
9):141-147
Schick, A.P.. Fluvial Processes On An Urbanizing Alluvial Fan: Eilat, Israel. In: Natural And
Anthropogenic Influences In Fluvial Geomorphology, AGU, Washington DC, US, 209-217, 1995.
Schiling, W.. Rainfall Data For Urban Hydrology: What Do We Need? Atmospheric Research,
Vol. 27, Pp. 5-21,1991.
Schueler, T.R., Design Of Stormwater Wetland Systems: Guidelines For Creating Diverse And
Effective Stormwater Wetlands In The Mid-Atlantic Region, Regional Water Committee, October
1992.
Seaburn, G.E.. Effects Of Urban Development On Direct Runoff To East Meadow Brook,
Nassau County, Long Island, New York, Washington DC, US. Geological Survey Professional
Paper 627-B, 1969.
Sheafer, J.R., Wright, K.R., Taggart, W.C., Wright, R.M.. Urban Storm Drainage Management,
Maecell Dekker, N.Y, 1982.
Sloto, R.A. Effects Of Urbanization On Storm-Runoff Volume And Peak Discharge Of Valley
Creek, Eastern Chester County, Pensylvania. U.S.G.S. & Chester County Water Resources
Authority, Report 87-4196, 1988.
Sneh A., Bartov Y. And Rosensaft M., Geological Map Of Israel, Scale 1:200,000, Sheet 1 To 4.
Geological Survey Of Israel, 1998.
Soil Conservation Service. Urban Hydrology For Small Watersheds. Technical Release No. 55,
Engineering Division Soil Conservation Service, U.S.D.A, 1975.
תורוקמ תמישר

מ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירד

144
Stephenson, D. Comparison Of The Water Balance For An Undeveloped And Suburban
Catchment, Hydrological Sciences, Vol 39, Pp. 295-307, 1994.
Stormwater Management In Pennsylvania – From The Internet: Www.Dep.State.Pa.Us
Tod, D. K., Latest Edition, Groundwater Hydrolegy. John Wily & Sons.
USBR, Latest Edition, Earth Manual. United States Dept. Of The Interior, Bureau Of
Reclamation, Washington.
Van De Ven, F.H.M.. From Rainfall To Sewer Inflow: A Process With Consequences. Water In
Urban Areas, Netherland: The Hauge, TNO Committee On Hydrological Research, 1985.
Viessman, W. Introduction To Hydrology. Harper & Row, N.Y, 1977.
Walling, D., The Hydrological Impact Of Building Activity: A Study Near Exeter. In: Hollis, G.E.
(ED.) Man’s Impact On The Hydrological Cycle In The UK. Norwich, Geo Books, Pp. 135-152,
1979.
Water Sensitive Urban Design In The Sydney Region,Case Studies In Subdivision Scale ,
Victoria Park, Zetland Kograrah Town Square , 2002.
Water Urban Design Research Group, Water Sensitive Residual Design: An Investigation Into
Its Purpose And Potential In Thr Perth Metropolitan Region. The Western Australian Water
Resources Council, Leederville, WA., Australia, 1989.
תורוקמ תמישר

מ יליע רגנ תרמשמ הינבו ןונכתל ךירד

145
טנרטניאהמ םירמאמ

http://www.cpatsa.embrapa.br/doc/technology/4_10_Stephen_Ngigi.doc

http://twri.tamu.edu/twripubs/WtrSavrs/v3n2/article-1.html

Watershed Partners Participate in Comprehensive Municipal Infrastructure Planning: A
Case Study
Cis Myers, Sr. Environmental Coordinator
Project Coordinator, City of Smithville
Lower Colorado River Authority, Austin, TX

Reducing the Impacts of Urban Runoff
with Alternative Site Design Approaches
NIPC Bulletin - May 1997

הקינומ הטנסב יליע רגנ ימב לופיטל לעפמ , הרא " ב
santa monica urban runoff recycling facility

Sustainable Urban Drainage Bibliography
דנלטוקסב יליע רגנ רומישו לופיט אשונב תורפס

General Manuals about Stormwater and Urban Runoff
ומישו לופיטל םיכירדמ לש המישר הראב יליע רגנ ר " ב‫תמצית‬

‫שמואל ב', י"ד 41‬

‫2‬

‫מדריך לתכנון ובניה משמרת נגר עילי‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->