P. 1
טיפול תרופתי בפסיכיאטרייה

טיפול תרופתי בפסיכיאטרייה

1.0

|Views: 1,980|Likes:
Published by natalek33

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: natalek33 on Feb 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

pdf

text

original

1

M.A. R.N DAHAN SAGIT
בל שפנה תואירבל יאופרה זכרמה - ןורשה2

:תוירטאיכיספ תופורת יגוס
 הזוכיספ דגנ - )יסופיט אל ,יסופיט( תויטפלוריונ ,תויטוכיספיטנא
 ןואכיד דגנ – ( תוינואכידיטנא SSRI, SNRI, NRI, )םילקיצירט ,
 הדרח דגנ - פזאידוזנב( הדרח תודגונ )םיני
 הנישל – )םיניפזאידוזנב(
 חורה בצמ יבציימ – )סקמפוט ,לטקימל ,לוטרגט ,טפלפד ,םויתיל(
 יאוול תועפות דגנ – ןימפוד תולעמו תויגרנילוכיטנא תופורת .
הזוכיספ תודגונ תופורת ANTIPSYCHOTICS DRUGS
םייגרנימפוד םירוטפצרל תיטסינוגטנא : הלועפ ןונגנמ - דל םירוטפצר תמיסח .ןימפו
20
hypothalamus
d
c
Nucleus
accumbens
Tegmentum
b
Substantia
nigra
Basal
Ganglia
a
חומב ןימפודה ילולסמ חומב ןימפודה ילולסמ
10-7
Stahl S M, Essential
Psychopharmacology (2000)
Frontal
cortex

1 . Extrapyramidal Movements (EPS) - Striatal - Nigro
2 . Positive Symptoms - amygdala) - (VTA Mesolimbic
3 . Negative Symptoms - frontal lobe) - (VTA Mesocortical
4 . Inhibits PRL, Thermoregulation - Infundibular - Tubero
תומסוח םג ךא( .)ןילוכ ליטצא ,ןימטסיה ,ןילנרדאל םירוטפצר יקלח ןפואב

34תה תויוו
• Acute psychotic episodes in schizophrenia and schizoaffective
disorder
• Maintenance treatment in schizophrenia and schizoaffective
disorders
• Bipolar- Mania /Depression with psychotic symptoms
• Delusional disorder
• Borderline personality disorder
• Substance-induced psychotic disorder
• Delirium and dementia
• Mental disorders due to a medical condition
• Childhood schizophrenia
• Pervasive developmental disorder
• Tourette's syndrome
• Huntington's disease
5

דגנ תויוותה
הפורתה יביכרמל תושיגר , רומח ינואכיד בצמ , ,תידבכ העיגפ ,ןוסניקרפ תלחמ
ירנורוק וא יחומ סיזורלקוירטרא , ץחל תת וא רתי - רומח םד
:םע םילוח לצא תוריהז הדירי ,יטפפ ביכ ,היספליפא ,המוקואלג ,תיתמישנ הלחמ
,יתיליכ דוקפתב תינומרעה לש הלדגה .הקנה ,דשה ןטרס ,
ח תיזכרמ םיבצע תכרעמב םוהיז ,חור תועובעבא םע םידלי ,םוחל הפיש .

1 .) :החפשמ PHENOTHIAZINES


יאוול תועפות

ירחסמ םש

ירנג םש
Photosensitivity תועפות ,היצדס ,תילאידרק העפשה ,
,לוכיעה 'עמבו תוילדימריפרטסקאו תויגרנילוכיטנא יאוול
דבכ ידוקפתב העיגפ , תרבגומ השרפה .ןיטקלורפ לש
Taroctyl, Largactil
Thorazine
Chlorpromazine
תויגרנילוכיטנא יאוול תועפות ,היצדס ,תילאידרק העפשה
.דבכ ידוקפתב העיגפ ,לוכיעה 'עמבו תוילדימריפרטסקאו
.ןיטקלורפ לש תרבגומ השרפה
Sedizin, Terfluzine
Stelazine
Trifluoperazine
"
Melleril Thiorodazine
"
Perphenan Perphenazine

ךורא חווטל העפשה םע הפורת LONG ACTING
 - העיפשמ הפורת חווטל .אפור תארוה יפל שדוח וא םייעובש ,עובשב םעפ התוא םינתונ ןכל ,ךורא

יאוול תועפות

ירחסמ םש

ירנג םש
"
Modecate, Fludicate Fluphenazine

2 .) :החפשמ BUTYROPHENONES

ת יאוול תועפו

ירחסמ םש

ירניג םש
,תוילדימריפרטסקא יאוול תועפות ,היצדס תויגרנילוכיטנא יאוול תועפות ,
דבכ ידוקפתב העיגפ ,לוכיעה 'עמב תוערפה , ןיטקלורפ לש תרבגומ השרפה .
.ינימ דוקפתב הערפה
Halidol

Haloperidol


6


ךורא חווטל תולעופה תופורת LONG ACTING

ועפות יאוול ת

ירחסמ םש

ירניג םש

האר Halidol Pericate Haloperidol Decanoas
האר Halidol Semap Penfluridol

3 .) :החפשמ THIOXANTINES

יאוול תועפות

ירחסמ םש

ירניג םש

Orthostatic Hypotention , ,ג.ק.אב םייוניש תוחפ חיכש
תועפות תוילדימריפרטסקא יאוול E.P.S) ( גפ , העי
דבכ ידוקפתב .
Clopixol Zuchlopenthixol
Fluanxol Fluanxol

INTERMIDIAN ACTING

ירחסמ םש

ירניג םש

Clopixol Aqufase Zuchlopenthizol Aqufase

LONG ACTING

ירטאיכיספ ןונימ
( MG )

ירחסמ םש

ירניג םש

50-500
Clopixol Depote Zuchlope Depot


רשאכ חוודל שוטשט ,דער ,השלוח ,רועב החירפ ,ליגר אל םומיד ,םוח :
םיבוהצ רוע וא םייניע ,הריהב האוצ ,ההכ ןתש ,הייאר

7

A - TYPICAL ANTIPSYCHOTIC
.ןימפודו ןינוטורס לש תוליעפ תבכעמ :הלועפ ןונגנמ
לולסמב ןימפוד לש היילעל םרוג ןינוטורסה בוכיע ורגינ - ךכו ילטאירטס
פות תא ענומ .תוילדימרפארטסקאה יאוולה תוע
1 :החפשמ .) Benzisoxazoles


יאוול תועפות

ירחסמ םש

ירניג םש
עטקמ ךיראמ) בצק תוערפה QT ,היצדס ,( ,תורוחרחס
Orthostatic Hypotension היילעל םרוג וניא ,יגרנילוכ יטנא ,
לקשמב םיילאידרק םילוח םע רהזיהל .
Geodon
יטנא טקפא לעב
ינואכיד
Ziprasidone HCl
מ טועי E.P.S , דרח,הניש ידודנ ,ה תרוחרחס ,שאר באכ ,טקש יא
ןיטקלורפ תיילע (הימניטקלורפרפיה) , Orthostatic
Hypotension , ,בצק תוערפה ,לקשמב היילע ,שבי רוע ,החירפ
,הארובס Photosensitivity הימקילגרפיה ,
תוערפה לוכיעה 'עמב - ,תואקה ,תוליחב םילושלש , ,תוריצע
שבוי ב המישנב .רויר ,הפ - תעפש ינמיס
ץחל ,יתיליכ וא ידבכ יוקיל ,ןוירה ,בל תולחמב תוריהזב - םד
.ךומנ
Risperidal
הריחב תפורת
הינרפוזיכסב
רצקה חווטל לופיט
וא תינאמ הדוזיפאל
יב הערפה לש תברועמ -
םע בולישב) תיראלופ
הצמוח וא םויתיל
.(תירופלאו
Risperidone
יק ךורא לופיט םג םי
חווט
הטסנוק לדרפסיר
.
Side effects: EPS, headache, dizziness, tachycardia
orthostatic hypotension, dyspepsia, nausea .
Uncommon: NMS, elevation in prolactin, Diabetes
Mellitus, weight gain, prolonged QT interval .
Invega
מ רורחש ו ש הה רשפאמ
םעפ רודכה תא לוטיל
םויב
Paliperidone
active metabolite of
Risperidone- D2 and
5HT2a antagonist


2 :החפשמ .) DIBENZOTHIAZEPINES


יאוול תועפות

ירחסמ םש

ירניג םש
היצדס , ,הידרקיכט ,תוריצע Hypersalivacia , ףוגה םוחב היילע
ךומנ ד"ל ,םיסוכרפ , לקשמב הילע רבו םייונישו ,רכוסה תמ
םצע חומ יוכיד,.ג.ק.אב - סיזוטיצולונרגא םיבאכ ,ןורג באכ הפצנ)
(םוחו . תתל דגנ תיוותה הנשי םע . לוטרגט
Leponex Clozapine
8
ב לופיט לוקוטורפ - LEPONEX
.זופשא אל ךא ,בקעמ בייחמ סקנופלב לופיט תליחת פוטמ .הנש יצח ךשמב תנחבואמה הינרפוזיכס :תויוותה לעמ ל
ליג 16 . ולשיכ ן שב ילופיט ת .םילבוקמ ךשמו ןונימב תונוש תוצובקמ תופורת י תוערפה ,ןוירה :דגנ תויוותה
,תויגולוטמה WBC ל תחתמ - 3500 תוזוכיספו תוילוהוכלא תוזוכיספ .םצע חמ דוקפתב הערפה לש הירוטסיה וא
ממ םילבוסה םילפוטמ ,המוק יבצמ ,תופורת תלערה ,.תורחא תויסקוט תלחמ .תורומח בל וא הילכ ,דבכ תולח
.תנזואמ הניאש הליפנה .ג.ק.א .הימיכ ,הריפס ,הפיקמ םד תקידב עצבל שי הפורתה תא לוטיל םיליחתמש ינפל
ךשמב 18 עצבל שי ןכמ רחאל .קפודו םד ץחל םוח תקידב ,םד תריפס עובשב םעפ עצבל שי לופיטה תליחתמ תועובש
לע לש הרקמ לכב .שדוחב םעפ תא .קפודו םוח ,םדה ץחל רחא םוי ידמ בוקעל שי ןונימב הי שדוחב םעפ עצבל שי ג.ק.א
ךשמב 4 לכ ןכמ רחאלו לופיטל םינושאר םישדוח 3 .םישדוח ;רשאכ לופ יט קיספהל שי NEU <1..500 ;WBC<
3..000:PLT <100..000 ועודיה תופורת ןתמב תטלחומ דגנ תייוותה תמייק :תויתפורת ןיב תובוגת חמ תואכדמכ ת
תעפוהל הנכסה בקע (ןירסנוב) ןירסנאימ וא (לימוידול) ןיליטורפמ ןתממ ענמיהל שי .(ןיפאזמאברק :ןוגכ) םצע
תדרוהל תופורת ןתממ עניהל ץלמומ .םיניפזאידוזנב ןתממ ענמיהל יוצר .תויגולוטמה תוערפהו םייטפליפא םיפקתה
יבכעממ םד ץחל ACE יטרוטיברבו םינימטסיהיטנא , .ם
,שאר יבאכ ,תונבצע ,תרוחרחס ,הניש תוערפה ,היצדס E.P.S םינונימב
,םיהובג Orthostatic Hypotension ,הידרקיכט ,תקצב , ןובאת
,רבגומ ,לקשמב היילע ןטב יבאכ ,םוח ,לועיש , תוריצע םיקרפ יבאכ
ו תוחתפתה .סוטילמ סיטבאיד :ל תתלמ ענמיהל ייתרכוס ם ,
היספליפא ילטונה םילוחו יוניפ תא ריבגמ) לוטרגט ם ו (ףוגהמ
םיביטנמד םילוחל רוסא .םינשעמו .
Zyprexa
p.o, s.l, i.m
Olanzapine
,היצדס שאר יבאכ , תרוחרחס , Orthostatic Hypotension , הילע
לקשמב דבכ ימיזנאבו םדב םינמושב היילע , .
Seroquel
טקש יאב ליעי לופיט
הניש תוערפהו
Quetiapine
,תרוחרחס Orthostatic Hypotension , עטקמ ךיראמ) בצק תוערפה
QT ,( ןתשב WBC & RBC יבויח לקשמב היילע ,הפב שבוי , הרטנוק .
ויצקידניא ת ,הידרקידרב ,תויבבל תוערפה ,הימזנגמופיה ,הימלקופיה :
.םיסוכרפו .הקיטויביטנאו םויטיל םע תתל רוסא
Serdolect
היצדסל םרוג וניא
Sertindole

3 פשמ .) :הח SULPIRIDES

ירניג םש

ירחסמ םש

יאוול תועפות
Amisulpiride
לע עיפשמ אל
ןינוטורס
Solian EPS תוריצע ,היצדס ,הימניטקלורפ
.לקשמב הילעו

*Aripiprazole (Abilify)- D2 partial agonist, D2 and 5HT2a antagonist Indications:
Schizophrenia (acute & chronicstage), Bipolar Disorder Side effects: EPS
(especially akathisia),dyslipidemia, ,constipation, nausea, vomiting, insomnia,
orthostatic hypotension, dizziness.Uncommon: NMS, convulsion, diabetes mellitus
9

NON-ATIPIC DIBENZOTHIAZEPINES
WITH MILD ANTIPSYCOTIC TREATMENT
CLOTIAPINE – ETUMINE

:הלועפ ןונגנמ ינטלוק לע העיפשמ יביטקלס ןפואב תאזה הפורתה D העפשהה ,ןכל .םתוא תמסוחו
יטוכיספ יטנאה ת הטעומ הלש תלעב . שמתשהל םיטונ תאזכ העפות ללגב .דואמ הובג יתעגרה טקפא ב ה
םוריח הרקמב הירטאיכיספב ימוימוי לופיטב .םילפטמה וא לפוטמה ייחל תישממ הנכס לרטנל תנמ לע
לופיטל רזע תפורתכ תשמשמ רתוי הפורתה טוכיספ יטנא י דגונכ ,יאמצע ןפואב ללכ ךרדב .ירקיע
הכלוה לע העיפשמ הפורתה .תאז הפורתל תיגרנילוכיטנא העפשה הנשי .וז הפורת םינתונ אל ,הזוכיספ
.בלב תילמשח

יאוול תועפות

ירחסמ םש

ירניג םש

תויגרנילוכיטנא יאוול תועפות - שבוי .היצדס .ןתש תוריצא ,תוריצע ,הפב
,ג.ק.או םד ץחלב םייוניש. דבכ ידוקפתב העיגפ יאוול תועפות
תוילדימריפרטסקא .
Etumine Clotiapine


.המלחה וליפאו הערפהה יוכידל םרוג םייטוכיספ םיבצמב יתפורת לופיט
תה תא אכדמ קר אלא ,הלחמה תא אפרמ וניא הינרפוזיכסב הקיטפלוריונ ןתמ ,םינימס
ןיקת םייח חרוא לוהינו הרבחה לע תלבוקמה תוגהנתה ,הריבס תידוקפת המר רשפאמ

יאוול תועפות
:םיגשומ
 תויטנטופ (potency) - .תיטיופרתה הנמל הדימ הנק ןתונ
.(ךפהלו) .רתוי ךומנ אוה הפורתה ןונימש לוככ רתוי תיטנטופ איה הפורתה
םע תופורת לש יאוול תועפות Low potency .תוינפוג רקיעב ןה
ות לש יאוול תועפ םע תופורת High potency .תויגולוריונ רקיעב ןה
ויטוכיספ יטנאה תופורתה ת יאוול תועפות ןהל שי ןכל ההובג תויטנטופ ילעב ןה ןשיה רודהמ
(תוילדימרפארטסקא) תויגולוריונ
 Affinity (הקיז) - ה ןיב םס .ולש הלועפה רתאל
קיז לעב םס ךירצמ הכומנ הקיז לעב םס וליאו ,תיסחי ךומנ וזוכירש ותעפשה תא ללוחי ההובג ה
.תיסחי ההובג הנמ ןתמ
הקיזו ,תאפרמ העפשה םיללוחמה הלועפה ירתאל ההובג הקיז ול שיש הז אוה יוצרה םסה
.תוליער יאוול תועפשה םיללוחמה םירתאל הכומנ11

יאוול תועפות תוילדימרפארטסקא
1 . ACUTE DYSTONIA
:םינמיס הליחתמש תימואתפ םירירש תושקונ רוזאב ראווצה ירירש תא תרבוע ,הטמל תדרויו תובגה
ל תמרוג ,לפוטמה לש העונת תקתשמ ,הזחה תיב לש ןוילע קלחו ו .המישנו העילב תוערפהל
עיפוהל לוכי םיתיעל ) הריהמ הרוצב םייניע תיילע Oculogyric Crisis החונת םיאור ,(
מיוסמ הטונ ושארו תומרומ םיידי םע המידק ףופכ ופוג ,םוקמב דמוע :לפוטמה לש ת
.םוריח בצמ אוה הזה בצמה .רובידב הערפה תמייק ,הדיצה םינושארה םימיב עיפוהל הלוכי
.תימעפ דח הנמ רחאל ףא םיתיעלו לופיטה לש
:ןוכיסב היסולכוא עיפומ .ןושאר לופיט ,םיריעצ ,םירבג ב - 10% .םילפוטמהמ
:.ס.ה .החוטב הביבס ול חיטבהלו הלוחה תא עיגרהל יכו תינמז הניה יאוולה תעפות יכ רבסה ןתמ
דיימ תניי ן .דגנכ לופיט ול שי .םיחותפ ריווא יביתנל גואדל שי המישנב תוערפה ול שי םא
אפורל חוודל תידימב םע בולישב תויגרנילוכיטנאה תופורתב רזעיהלו יפזאידוזנב םינ .

2 . PARKINSONIC SYNDROM
:םינמיס :ןוסניקרפה תלחמ ינמיס הכיסמ ינפ ימימופיה) ה ( הנשי ,דיב ףסכ לוגלג תעונת , העיגפ
,ןושלו םייתפש ,תונוילע םייפגב דערב תאטבתמש ,הנידע הקירוטומ ירירשב דער עיפומ
,החונמב כ תזיחא :ומכ הנידע תירוטומ תוליעפ עוציב ןמזב רבגתמ דערה רשאכ תפיסא ,סו
םג תומייקש ןייצל שי .'וכו הביתכ ,םינטק םיטירפ ,םירירש תושקונ הכילהב תוערפה
רג תכילה תארקנ תאזכ הכילהו עיפומ .הרי ךות 5-90 ב עיפומ .לופיט ימי - 15% םילפוטמהמ .
ליג לעמ םירגובמ :ןוכיסב היסולכוא 40 .םישנב םייתש יפ העיפומו


:.ס.ה וול תעפות תא תוהזל א זה י ,תא תנתינ הניה יאוולה תעפות יכ רבסה ןתמ ,לפוטמה תעגרה
.לופיטל הצחר ומכ תימוימויה תוליעפב לפוטמל רוזעל ,אפורל חוודל .הליכאו לופיט תיחפהל
ופילחהל וא יטפלוריונ רשפא .ןוסניקרפ תודגונ וא תויגרנילוכיטנאה תופורתב רזעיהל
תצובקמ תופורתב רזעיהל םיניפזאידוזנב .

3 . AKATISIA
.וז הצובקב רתויב החיכש יאוול תעפות
:םינמיס תומוד דואמ ןהש ,לפוטמה לצא תויטטקא תועפות לש יוהיזב הבר תונמוימ ליעפהל יאדכ
.היצטיגא לש תועפותל :םה םינמיסה
1 . יא - טקש ימינפ בכעו המלש אל הפיאש לע לפוטמ לש הנולת .הזחה תיב רוזאב ץחל וא
ועל .הביס אלל הדרחו דחפ ךכ וא היזה תויהל הלוכי דחפל הביס הזוכיספב ,תאז תמ
.אווש תבשחמ
2 . ,ירוטומוכיספ טקש יא לוכי רסוח ת ,םוקמל םוקממ תוצצורתה .דחא םוקמב ראשיהל
.וליבשב חונ םוקמ שפחמ אוהש הארמ לפוטמ ךכו
3 . ה תעפוה לע עיבצמש הנושמ דוקיר ןימ וא לגרל לגרמ לקשמ רבעמ - Akatisia לצא
לפוטמה .
11

4 . היזיטקא ל ליבוהל הלוכי תלפוטמ הניאש וא תלוזב ,תימצע העיגפ לש תישממ הנכס
.שוכרב .םיכומנ יוריגו תוליבס ףס לשב
5 . היזיטקא הלוכי העיפוהל לופיטה ךלהמב ןמז לכב .

:.ס.ה העפותה יוהיז רבסה ול תתל ,םיינוציח םימרוגמ ותוא קיחרהל ,לפוטמה תא עיגרהל
לעשו תמייק תאזכ העפותש רזעיהלו אפורל חוודל שי .תווצה לש תונמוימ לע ךומסל וי
ימסוח גוסמ תופורתב – B ) ןילרד ( םג בלשל ןתינ םיניפזאידוזנב . ןונימ תיחפהל שי
נ וריו .ןושאר רבד הקיטפל

4 . TARDIVE DYSKINESIA
:םינמיס הכיפה יתלב הערפה תאז מ רתוי) לופיט תלחתה רחאל םינש עיפוהל הלוכיה - 6 ישדוח
ופיט .תיגרנימפודה 'עמה לש רתי תושיגר לשב העיפומ .(ל הסג הקירוטומב תעגופ איה
לש תוינוצר יתלב תועונתב אטבתמ הזש ,תויתעונתב תוערפהל תמרוגו תסלו הפ ,םינפה
ה לש תועונת ,הסיעל תועונת .םייתפשה לש קוקילו הציצמ ןה תועונתה .תונוילע םייפגו שאר
.הציפק תרוצב גה תוברועמ םיתיעל תיבו ראווצ ,שארה תועונת ,תונותחתהו תונוילעה םייפ
.הזח ליג לעמ םילפוטמ ,םידלי ,םישנ :ןוכיסב היסולכוא 50 .תיחומ העיגפ םע םילפוטמו

:.ס.ה יסיסב תימוימוי תוליעפב לפוטמל עייסל ו לק רתוי ול היהי הבש תרגסמ לפוטמל תונבל ,ת
רדחל בורק רתוי רדח :העונתה יישק םע דדומתהל ויהי אלש ףידע ,היפרתויזיפ ,לכואה
.םינובלחב הרישעו הכר הלכלכל גואדל ,תוגרדמ ןיא עונמל יוצר ןכלו העפותל ליעי לופיט
לש הלחתה תמייק םא ףיצר ןפואב קודבל ,רתויב ךומנה ליעיה ןונימב לופיט י"ע התוא
.התעפוהל ןוכיסה תא תודירומ רשא שדחה רודהמ תופורת תתל יוצרו ,העפותה
תופסונ יאוול תועפות
1 . N.M.S
NEUROLEPTIC MALIGNANT SYNDROM
העפותה הרידנ ב העיפומ ןי 0.02%-2.4% ןמ ייסולכואה ה ב רקיעבו הזוכיספ תודגונב תלפוטמה -
Halidol רידנ ךא תויפיטא תופורת םע םג עיפוהל לוכי לש קוריפ תקספהמ תמרגנ איה . C.P.K.
,ןכל .חומו םירירשב C.P.K. תל קרזנ ה תמרב תויטסרד תוילעל איבמ הזו םדה ךו - C.P.K. םרוגו
יאו חומ תקצבל םורגל לוכיו םד ילכו בלה תכרעמ לש ןולשיכל - םוריח הרקמ והז .תוילכ תקיפס
.הירטאיכיספב כ העפותהמ התומת .םירבגב רתוי החיכש - 20% .
:םינמיס ינוציח תוננובתה ת ,רתי תעזה ,ןורוויח :לפוטמב ,דער ,השלוח Tachipnea ,היטפא , הדירי
םיינוציח םייוריגל הבוגתב הרכהה תמרב הדירי . הינוטטק לש בצמל דע עיגהל לוכי לפוטמה
רופוטסו ,ןתש תוריצע ,תוריצע לע ןנולתי לפוטמה .ינוטטק םירירש תושקונ תקידבב .
,הידרקיכט ,הובג םד ץחל שי םיינויח םינמיס םוח תיילע לעמ םימעפל 40 שרוד הזש ,תולעמ
ב תיטסרד היילע שי םד תוקידבב .תדחוימ תוסחייתה - C.P.K. ,דבכ ידוקפת לש ןולשיכ ,
לש היילעב אטבתמ הזש ימיזנא ו דבכ - Bilirubin לש ןולשיכ עיפוהל לוכי םירידנ םירקמב ,
לב הדח היילע שי הריפסב ,תיתייליכ תכרעמ ו םיטיצוקי .

12
,תיטוכיספ יטנאה ינ תתל ןת :ןוגכ םירירש הפרמ :.ס.ה הפורתה לש תידיימ הקספה
Dantrolene ןימפודל טסינוגאו Parlodel דודמל שי . ליבקמב םייתעש לכ םיינויח םינמיס
העיגפ ןיאש יאנתב תולודג תויומכב דירו ךרד םילזונ ןתמ ,לפוטמה לע תדחוימ החגשה םע
ןתמ ,תיתייליכ תכרעמב םיניפזאידוזנב םישק םירקמב .םירירשה תא תופרהל תנמ לע שי
הובג םוח שי םא .יטמוטפמיס לופיטב ךישמהלו הזילאיד לפוטמל עצבל – קיטריפיטנא תתל
הובג םד ץחל םא ,לומקא ומכ – לבוס לפוטמה םא ,םד ץחל תודירומש תופורת תתל
םיבאכמ – ןתש ןתמ רחא בוקעל שי .םילזונ ןזאמל גואדל שי .םיבאכ תודגונ תופורת תתל
םייוניש לכ לע .לפוטמה לצא חוודל דיימ שי לפוטמה בצמב .אפורל

2 . וול תועפות א :תויגרנילוכיטנא י
.א תפש חורמל :.ס.ה .הפו םייתפשב שבוי ןו הטנמ תיירכוס וא קיטסמ סועלל ,שבוי דגנ ינועבצ יתלב
.תובורק םיתיעל םייניש חצחצלו הפה ןונערל סיסרתב שמתשהל ,רכוס אלל
.ב י :.ס.ה.ןובאית רסוח ךכ בכעו ,תוריצע לכאמ לכו תוריפו תוקרי ,בלח ירבד) יביס בר ןוזמ תתל ש
הקיטלטסירפל םרוגש – רסוח ונשיש עגרב .תובורק םיתיעל תונטק תונמב (םישבי םיפיזש
תובורק םיתיעל תונטק תונמ תשגה ןובאית . תופורתב רזעיהל שי השק תוריצע שיש עגרב
.תולשלשמ
.ג א רזע יעצמא ליעפהל ךירצ :.ס.ה .ןתש תוריצ .תרשופ תחלקמ תושעל ,םימ זרב חותפל :ומכ
קש םירקמב י םי א לע בושחל שי סובולג תעפוהב .ןתשה ילכ תוביחרמ תופורת תתל שי ןתש תוריצ
מ רתוי אל ,הגרדהב רטטק תרדחה - 500 .קפודו םד ץחל לע חוקיפב םעפ לכב ס"ס
.ד יידי תופכב רקיעב רועב שבוי ם ה ,םיינרופיצ תריבשל םרוג .םיילגרו םימוהיז תעפו ייתיירטפ ם .
.תישיא הנייגיה לע רומשל לפוטמל רוזעל ,תוחל םרקב שמתשהל שי :.ס.ה
ה . .היאר שוטשטו םינושיא תבחרה
ו . ץאומ קפוד
ז . ורכיזב העיגפ ן רצק חווטל

3 . וול תועפות א תוילאידרק י – עיפוהל םילוכי יטטסוטרוא םד ץחל תדירי ת .ג.ק.אב םייוניש וא ל ,ןכ
ל םיבייח ןושאר עובש לע דיפקהל שי .לופיט ןתמ ינפל קפודו םד ץחל דודמ המיק לש תיתגרדה
תורוחרחס תעפוה בקע תחלקמב רקיעב ,תיסיסב תוליעפב לפוטמל רוזעל ,הביכשמ בצממ הלוח .

4 . תרבגומ קור תשרפה – ypersalivacia H - ב חיכש LEPONEX דימת הלוחלש דיפקהל :.ס.ה
תבגמ ההת נ רל חוודל ,הליגר תבגמ וא ריי אפו זעיהלו ר .תויגרנילוכיטנא תופורתב

5 . םייניעהו רועה לע העפשה( תויגרלא תובוגת Photosensitivity ) - ידי לע תומרגנש רועב תויווכ
.שמשל הפישח ליטקגרלב חיכש .ןורוויע דע היטפוניטר ,ןיעה תינרקב םייוניש ענמיהל :.ס.ה
י םאו הנגה םרקב שמתשהל הפישח תעב ,שמשל תכשוממ הפישחמ שובלל ךרוצ ש םילוורש םע דגב
.םיכורא


6 . לקשמב הילע - .שדחה רודהמ תופורתב רתוי חיכש ,ןובאתב תרכינ הילעמ רקיעב תעבונ

13

7 . היצדס – העונת תוצובק לכ ,תוימניד תוצובקב וליעפהל שי ידמ ינונשי הפצנ לפוטמה רשאכ :.ס.ה
סנד ,טרופס תצובק ומכ - .יפרת

8 . ףוגה לכב השלוח – שי :.ס.ה ,םייפגב םירירשל לק יוסיע תושעל המכשה רחאל לפוטמה תא דמלל
למעתה עצבל ד רוזחמ זרזל תנמ לע הלק רקוב תו .ם

9 . ןטב יבאכו תוליחב – כ"דב לפוטמה תא ךירדהל .הליחב עיפוהל הלוכי ,תוברצו ןטב יבאכ םיעיפומ
.(בלח ירבד) םינובלחב הרישע ,הכר הלכלכ תונטק תונמב לוכאל ו ש ריבסהל ה ות מז העפ ףולחתו תינ .


10 . ישנ רוזחמו ינימ דוקפתב תוערפה – .הימניטקלורפרפיה
:םיללוכ םינמיסה ) םיידשמ בלח תשרפה (Galacturia היטסמוקינג , – .םירבגב םיידש תלדגה
:ישנה רוזחמב תוערפה Dysmenorea – דואמ תובורק םיתיעל םימומיד ,רידס אל ישנ רוזחמ וא
Amenorea – לש תינמז הקספה .ישנ רוזחמ .ודיבילב הדיריו םישנב המזגרוא בוכיע ןכ ומכ
:.ס.ה חוודל חוויד תובישח לע תלפוטמה תא ךירדהל שי .אפורל חוודל דיימ שי הלאכ תועפות לע
ידועיס תווצו ,םומידה ימי עצבמ ר י .ישיא קיתב םוש
) ינימ דוקפתב תוערפה Impotention ימ םיתיחפמ ללכ ךרדב .אפורל חוודל שי .( .הפורתה לש ןונ םירזענו
.(הרגאיו) יתפורת לופיט ןתמב

ת וול תועפו א תדחוימ תוסחייתה תושרודש י
1 . וול תועפות א תויגולוטמה י – ל יו רקיעב ,הינפוק סיזוטיצולונרגא םרוג הז .היליפוניזואאו הינפורטיונ
לכ ךרדב ,ןכל .םייקדייחו םייפיגנ םימוהיזל רתי תפישחלו ףוגב הדורי תדוגנתל לש ןונימ םיתיחפמ ,ל
םיקיספמ וא הפורתה תא הפורת ןתמ .
2 . דבכ ידוקפת יוכיד – תודח תוילעל ליבוהל לוכי הז .(םיטיצוטפה) דבכה יאת לש סרה בקע םרגנ
ל חוודל דיימ שי ,ןכל .תבהצו רישי יתלב ןיבוריליבב ר .אפו


תיטוכיספ יטנאה הפורתה תריחב – םילוקיש יפל
רפו םיילאודיבידניא .יאוולה תועפות ליפו

14

וול תועפות תודגונ תופורת א תוילדימריפרטסקא י
תכרעמב םיירקיע םירטמיסנרטוריונ ינש ןיב תוליעפה ןוזיאל רושק ולא םירישכת לש הלועפה ןונגנמ
הרטסקא - ליטצאו ןימפוד :תילדימריפ - יטנא תופורתב שומישה תובקעב רפומ הז ןוזיא .ןילוכ -
א תואכדמה תויטוכיספ יוויש רסוח .תיגרנילוכה תוליעפ תא תוריבגמ ךכבו תיגרנימאפוד תוליעפ ת
:םיכרד יתשב ןקתל ןתינ הז לקשמ
1 . .תיגרנילוכ תוליעפ יוכיד ידי לע
2 . .תיגרנימאפוד תוליעפ תרבגה ידי לע

1 .) ANTICHOLINERGIC DRUGS


יאוול תועפות

ירחסמ םש

ירניג םש

,ןתש תוריצע ,תוריצע ,הפב שבוי ט היילע ,הייאר שוטש
ןורכיזב העיגפ ,קפודב תולולע .רתי תונרע ,רצק חווטל
ךכמו הירופוא לש תועפות לשב תורכמתהל םורגל
הערל שומישל רקיעב .ןטראב
Kemadrin Procyclidine
"
Artane
partane
Trihexyphenidyl
"
Dekinet Biperiden
,תוילדימרפ ץוח יאוול תועפות עונמל ידכ ןתינ .הז בצמ רימחהל תולולע ןה ,היזנקסיד בידרטל טרפ

םוירלד גרנילוכ יטנא י \ ייגרנילוכ יטנא םינמיס ם םייזכרמ \ תיניפורטא תלער

העפשה תולעב תופורת רפסמ לש לופיט םילבקמה םילוח לצא וא םירגובמ םילוח לצא חיכש רתוי
.תיגרנילוכיטנא ,ןיזאדיר ,לירלמ :ןוגכ תופורתב הובג ןוכיס תחפשממ תופורת ןכו .ליטקורט
ילקיצירטה ם .לורטלא ,לינרפוט ,לינרפנא רקיעב
:םינמיס רוע ,האנפיכט ,יטוכיספ בצמ לש םינמיס תרמחה ,היצטניירוא רסוח ו םח ,שבי א םינושי
.המוקו הרכה רסוח םישק םירקמב ,הידרקיכט ,ןורכיזב העיגפ ,םיבחרומ

:.ס.ה מ ותוא דדובלו הלוחה תא עיגרהל שי ,ךרוצ שי םא , ביכרהל .אפורל חוודל .םיינוציח םייוריג
םינתונ םישק םירקמב .םילזונ יוריע Neostigmine . םוירלד תופורת ןתמ תקספה םע ףולחי
.תיגרנילוכיטנא העפשה םע

15

2 ) DOPAMINE AGONISTS

ירחסמ םש

ירניג םש

Symmetrel Amantadine
AMANTADINE יספ םיבצמל םורגל הלולע תיגרנימאפוד תוליעפ ריבגמה הלועפה ןונגנמ לשב םייטוכ .
,היסקטא ,הדרח ,ןואכד ,זוכיר יישק ,הניש רסוח ,תרוחרחס ,תוליחב ,ןובאת ןדבוא שאר יבאכ :יאוול תועפות
תויוצווכתה ,רועב ידירו רויצלו םיילוסרקה תקצבל תובורק םיתעל תמרוג םיילגרב םד ילכ תבחרה תובקעב

BETA BLOCKERS
:הלועפ ןונגנמ גוסמ םינטלוק לש המיסח Beta םד ץחל דירוהלו םיירפירפ םיקרוע ביחרהל תנמ לע
איהו ,םהלש תינשמ העפשה ללגב הלאה תופורתב םישמתשמ הירטאיכיספב .בלה רירש לע סמועו –
וול תעפות עונמל א י Akathisia .

יאוול תועפות

ירחסמ םש

ירניג םש

ו םד ץחלב םייוניש תרמחה ,הידרקידרב ,.ג.ק.א
ו המטסא ינמיס Rebound .
Deralin Propranolol
"
Normiten Athenolol
וול תועפות א לש י BETA BLOCKERS
Rebound – םירימחמ ,דחפ ,הקינאפ לש םינמיס םיעיפומ הפורתה תליטנ לש תידיימ הקספה ןמזב
.הידרקיכטו םד ץחלב היילע תועיפומ ,היזיטקא לש םינמיס תא עיגרהל שי הקינאפ תעפוה ןמזב :.ס.ה
.אפורל חוודל שי .םיינוציח םייוריגמ ותוא דדובל ,תיקשב םושנל ול תתל ,הלוחה
H1 BLOCKERS
PROTHEASINE PHENERGAN
אוה הלש ירטאיכיספה טקפאה .תוירטאיכיספ תופורת תוצובקל תכיישכ תבשחנ אל תאזה הפורתה
טלוק תמסוח תאזה הפורתה .ינשמ גוסמ םינ H1 הלועפה תאז .יגרלא יטנא טקפאל העיגמ ךכבו
לש דגונ אוה הלש ינשמה טקפאה ,תוירירב שדוג הדירומ תאזה הפורתהש ךכ בקע .הלש תינושארה
יוול תעפות Hypersalivacia לופיטב תעייסמ איה ןכל ,תיגרנילוכ יטנא העפשה שי ןגרנפל ,תאז םע דחי .
לדימריפרטסקא יוול תועפות דגנ תעייסמ איה ןכלו תיביטדס העפשה תלעב הפורתה ,ךכל ףסונב .תוי
.הזוכיספ ינמיס תחטשהו תקתשהב תויטוכיספ יטנא תופורתל
וול תועפות א י – תידועיס תוברעתה

היצדס , וול תועפות א :ןוגכ תויגרנילוכיטנא י בוי הפב ש , תוריצע , ןתש תוריצע הייאר שוטשט , . תעפוה
םיהובג םינונימב ךשוממ שומיש רחאל הייאר תויזה רקיעב ,הזוכיספ ינמיס ו ףוגה לכב השלוח .

16

ןואכיד תודגונ תופורת
םיעיפשמ חור בצמ לע 3 ינש לש דגונ) ןימאונומ ,ןירפניפארונ ,ןינוטורס :םיבושח םירוטימסנרט
ס לש תתחפומ תוליעפל תמרוג ןימאונומ לש רתי תשרפה .(םימדוקה ןירפניפארונו ןינוטור .

N.E.
5-HT
α1 5-HT
1A
בצמ בצמ ימיטואא ימיטואא
לועפיש PK ב תויולתה -
cAMP, Ad. Cyc., Ca
+2
םינובלח רוצי
םינוש םירוטקפו *
reuptake
reuptake
α2(-)
α2(-)
5HT1D(-)
α1(+)
הרפ -
הספניס
חוורמ
יטפניס
טסופ - הספניס
םייבמיל םירוזאב רקיעב
( סופמקופיה )
* ומכ Brain-drived
Neurotropic Factor
5HT
1A
(-)
ß
5-HT
2A,C
5-HT
4,5,6

N.E.
5-HT
α1 ()
Downreg.
ןואכיד ןואכיד
הדירי לועפישב PK
רוציב הדירי
םינובלח
α2(-)
Upreg.
α2(-)
Upreg.
5HT1D(-)
α1(+)
Downreg.
ß ()
Upreg.
5HT1A(-)
5-HT
1A
5-HT
2A,C
() Upreg.
5-HT
4,5,6
ןואכידב :
* היצלוגרב הערפה
טסופו הרפ - תיטפניס
* זוכיר
םירוטימסנרטוריונ
ךומנ הספניסב


17

TRYCICLE\TETRACYCLIC ANTIDEPRESSANTS
:הלועפ ןונגנמ םיילקצירט םיילקיצארטטו תופורת הלא ה ןינוטורס לש תוליעפ תוריבגמ
חקול אוה , ךורא הזה ךילהתה .הספניסב ןירפניפארונו מ - 3 ףקתהמ האיציה ,ןכל .שדוח דע תועובש
.תכשוממ איה ינואכיד .("תינסחמה ןורקע") ל בוט לופיטכ בשחנ ןיידע םילקיצירטב לופיט - Major
Depression , ,O.C.D הדרח תוערפהב הליכא תוערפה , .באכ דגונ לופיטו העפשה שי םילקיצירטל
.םירזוח םיינואכיד םיפקתה תעינמב צירט י םילק נלטק רתי ןונימב י . תולחמ :דגנ תויוותה
ויראלוקסווידרק ת (בצק תוערפה) רהזיהל היספליפא , הירוטסיה םע םילוח ,הרצה תיווזה לש המוקלג ,
םזידיאוריטרפיה ,ןתש תריצע לש יניע ךות םד ץחל רתיו .

תועפות יאוול

ןונימ

ירחסמ םש

ירניג םש


Tricyclic
Cardiac Orthostatic
Hypotension
Anti
Cholinergic
effects.
Sedative
++++ ++++ ++++ ++++ 75-200

Eletrol, Elatrolet Amitriptyline
+++ + +++ ++ 30-100
Nortyline ליטנבא , Notriptyline
+++ ++ +++ + 75-200
Anafranil Clomipramine
++++ ++++ ++ +++ 75-200
Tofranil, Primonil Imipramine
+ + ++ ++ + 75-200
Deprexane Desipramine
+++ ++ ++++ ++++ 30-200
Gilex Doxepin
++ ++ +++ +++ 50-150
Oprimil, Insidon Opipramol

Tetracyclic
+ + ++ + 50-150
Ludiomil, Melodil Maprotiline
האר NASSA Remeron Mirtazapine
++( ,ינוניב )++( ,לק )+( :חתפמ .דואמ רומח)++++( ,רומח )+ ןוירהב רוסא
NASSA-Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant
Remeron - :יאוול תועפות תרבגה ,הפב שבוי ,לקשמב הילע ,ןובאית ,תוריצע ,שאר יבאכ ,םירירשו
,תוינונשי ,תורוחרחס םדב לורטסלוכ תמר הלעמ םד ץחלב הדירי , יטטסוטרוא , יול (רידנ) הינפוק

תוזוכיספ ידיל איבהל םילוכי םילקיצירטה ,טקש יא ,יטילרפ סואליא ,תינאמ הדוזיפא ,םיסוכרפ ,
זידיאוריטרפיה רהזיהל) הידרקיכט ם לקשמב הילע ( הלולע , וק לש ףוגב ותמר תא דירוהל - םיזנא
וק ,בושח ןוצמיח דגונ - םיזנא Q-10 ס תולחמ תעינמלו הניקת בל תוליעפל ינויחה .ןטר
תציצמו הפה תנייגיה תרימש לע לפוטמה תא ךירדהל שי ןכ לעו הפב שבוי איה החיכשה יאוולה תעפות
.רכוס תולוטנ תוירכוס תוקידב .ג.ק.או ןגמה תטולב ידוקפת ,ימוי םד ץחל ,םיטילורטקלא ,םד תריפס :
18

SELECTIVE SEROTONIN REAPTAKE INHIBITOR
S. S. R. I.
:הלועפ ןונגנמ העפשה הרפל ןינוטורס תרזח תוענומ ןה .ןינוטורס ינטלוק לע - הספניס תא תולעמ ךכו
הספניס טסופב ותמר . :תויוותה ומסתמ קלחב לופיטכ ,תויתייפכ תונומסתב לופיטכ ,ןואכיד ,הדרחה תונ
רתב תנומסתבו - ,םיינורכ םיבאכב ,תיתלבח ADHD ויטאמוסוכיספ תוערפהו הליכא תוערפה , ת .

וול תועפות א י


םש ירחסמ


ירניג םש הדירי
דוקפתב
ינימ
יא - טקש
וכיספ
ירוטומ
הדרחו
םורב ץחל
,ןטבה
תוליחב
תואקהו
שאר יבאכ
,חתמ
ידודנ
הניש
תועפות
הלימג

++++ +++ ++ +++ ++
Prozak, Prisma Fluoxetine
+ ++ + + ++ +++
Favoxil Fluvoxamine
+++ ++ ++ ++ +++
Seroxat Paroxetine
ריבגמ השירק יא
ןידמוק םע בולישב
++ +++ ++ + ++
Cipramil, cipralex
טקפאב הדירי הנשי
לוטרגט םע בולישב
םויטיל וא
Citalopram
Escitalopram

+ + + + + +
Lustral Sertraline
דואמ רומח)++++( ,רומח )+++( ,ינוניב )++( ,לק )+( :חתפמ . .
וול תועפות א י – תידועיס תוברעתה
1 . יס הלימג ינמ – לש תידיימ הקספהב ה ורת הפ יא לש םינמיס םיעיפומ תויתגרדה אלל - ,ימינפ טקש
,דחפ ,הדרח ,דער יא עיפוהל לוכי ,האנפיכט ,ןורוויח ,הידרקיכט ,רתי תעזה - טקש רוטומ וכיספ י .
,םינכוסמ םיטירפמ ותוא דדובל ,החוטב הביבס לפוטמל חיטבהל :.ס.ה הבשוה רשפא .הביכש יצחב
עיהל .הדרח תודגונ תופורתב רז
2 . שאר יבאכ - ומכ תופורתב םינושאר םימיב רזעיהל רשפא ןכל ,שאר באכ עיפוהל לוכי ללכ ךרדב
.ןיגלטפוא ,לומקא
3 . תואקהו תוליחב ,ןטבה םורב ץחל – :.ס.ה לופיטה תא תתל בושח רקובה תחורא ירחא . ול תתל שי
ונ ןזאמ לע רומשל ,הכר הלכלכ לש תונטק תונמ תופורתב רזעיהל רשפא .םיטילורטקלאו םילז
.הליחב תודגונ
4 . יא - ירוטומוכיספ טקש – .לופיטל םינושארה םימיב רקיעב עיפוהל לוכי
עיפוהל לולע ןכו , הנמשהל םורגל לולעש טסקורסל טרפ לקשמב הדיריל םורגל ףא הלולע הפורתה
ץוח יאוול תועפות - בושח .היזיטקא רקיעב ,תוילדימרפ בל דבכ ידוקפת קוד תקרפתמ הפורתהש ןוויכ
דבכב . וא ידבכ יוקיל םע תוריהזב תורוחרחס ,הקנה ,תרכוס ,יתיליכ .ןוירהב תתל רוסא .
19

Serotonin syndrome
םע דחי שומיש ,רתי ןונימ :תוביס .המזלפה ךותב ןינוטורס לש זוכירב הדח היילע תובקעב עיפומ
ימסוח ומכ תופורת MAO לק .םויתיל וא הילע ,הימרתרפיה ,היצקלפררפיה ,ריהמ קפוד :הקיני
םוירלד ,תויוצווכתה :םירחואמ םיבלשב .טקש יאו דער ,לובלב ,לושלש ,סונולקוימ ,םד ץחלב
.תוומו .דבלב יטמוטפמיס :לופיט
S. N. R. I. - SEROTONIN AND NOREPINEPHRINE REAPTAKE INHIBITOR
:הלועפ ןונגנמ תופורתה ומסוח הלאה ת ןינוטורס לש שדחמ הטילק ירפניפארונו ן הספניסב ענומו
השלח הרוצב ןימפוד לש שדחמ הגיפס . םייעובש רחאל לועפל ליחתמ תועובש עברא דע .
ואכיד :תויוותה ן .הדרח תוערפהו

וול תועפות א י


ןונימ


ירחסמ םש


ירניג םש
,תונבצע ןטב יבאכ , תואקהו תוליחב , תוריצע , תוינונשי ,
רחס תרוח , הפב שבוי .ינימ דוקפתב תוערפהו הידרקיכט ,טקש יא ,
לקשמב היילעל םרוג אל .
75-150
Effexor Venlafaxaine
30-60
Cymbalta Duloxetine
25-50
Ixel Milnacipran
Effexor – תעזהל םרוג ןכ ומכ .םד ץחל רתי םע םילוחב רהזיהל שי ןכ לע םדה ץחלב הילעל םורגל לוכי
י .רת
. N. R. I - Norepinephrine Reaptake Inhibitor
(Edronax) - Reboxetine – .ןואכיד :תויוותה תריצא ,הפב שבוי ,תוריצע ,שאר יבאכ:יאוול תועפות
,הניש תוערפה ,העזה ,ףאב שדוג ,ןתש םיסוכרפ .ינימ דוקפתב הדיריו הידרקיכט
NDRI - Norepinephrine Dopamine Reuptake Inhibitors
wellbutrin) , Bupropion (zyban - יטנאה ראשל רושק אל תימיכ הניחבמ - .םיינואכיד שלח םסוח
ןירפניפארונ ןיניטורסה לש שדחמ הטילקה לש ןימפוד םגו . ןושיע תקספה ,ןואכיד :תויוותה ADHD .
יאוול תועפות – ,תוריצע ,(הגיהנב תוריהז) דער ,היצנידרואוק רסוח ,תורוחרחס יבאכ ,הפב שבוי -
לקשמב הדירי ,תואקה ,תוליחב ,הניש ידודנ ,שאר םד ץחלב הילעו העזה , .
ימסוח תליטנ ,(רבעב םג) הימילוב וא היסקרונא ,היספליפא :דגנ תויוותה MAO .
Serotonin Antagonist and Reuptake Inhibitors SARI -
Trazodone (Desyrel, Trazodil) - depressive disorder, insomnia, Indications: Major
anxiety disorders
Side effects: constipation, dry mouth, nausea, sedation
vomiting, headache, tremor, hypotension, syncope,
bradycardia, dizziness, fatigue
Uncommon: seizures, hypomania, priapism


21

זאדיסקוא ןימאונומ ימסוח MAO-I
ואכיד : תויוותה ן , היגוסל הדרח תוערפה ו ליכא תוערפה ה .
ל תועפות ו יאו : לידרנ - .הניש יישק ,ינימה דוקפתב תוערפה ,תוקצב ,לקשמב הילע ,יתחונת .ד.ל תת
Aurorix - .הניש יישק ,תרוחרחס .הטאיד לע רומשל תלוכי רסוח :דגנ תויוותה
GROUP
ירנג םש ירחסמ םש

יאוול תועפות
MAO
INHIBITOR
Phenelzine
Nardil,
Phenelzine
וקיספהל םיצורשכ
יטנא הפורתב ליחתהלו
שי תרחא תינואכיד
תוכחל 14 םוי

Tranylcypromine Parnate
Isocarboxid Marpalan
Selegiline Deprenyl
RIMA
Moclobemide Aurorix

םירוסא תונוזמ : ירב ,רבממק) תולשב תוניבג ,( ,טרוגוי ,תפצק .הדילג ,דבכ ,םודא רשב /שבי קינקנ
מ םינשועמ /םישבוימ םיגד ,ראיווק ,ןשוע םיחולמ / ,לשב דאמ ודקובא , ,םיליצח ,הינבגע תוריפ ,לופ
,םילשב דאמ ,הננב דחוימב תושבוימ םינאת םיפיזש , אל הריב ,יטנאיק ןיי ,(טיימרמ) םירמש תיצמת ,
(םירמש םע) תננוסמ הלוק הקוק . תלבגומ הכירצ : דלוקוש .ןיי ,הריב ,הפק ,
Tyramin Induce Hypertensive Crisis - ,שאר באכ אווצ ר חב ,העזה ,השקונ האקהו הלי םיבאכ ,
םירירש תויוצווכתה ,הזחב נכס , ה ךות םומידל .יחומ
Mianserin (Bonserin)
Indications: Major depressive disorder, insomnia, anxiety disorders
,היצדס ,תרוחרחס :יאוול תועפות somnolence :תונכוסמ תועפות .תוריצעו הפב שבוי ,לקשמב הילע ,
.סיזוטיצולונרגאו םיסוכרפ ,ןופליע
ןואכיד תודגונ תופורתל םוכיס
1 . יא שי הלוחלש עודי םא הפורת ןתמב רהזיהל שי - יא וא תוילכ תקיפס - .דבכ תקיפס SSRI רוסא
ביטסב לופיט םע בולישב סנו'ג ן .
2 . ימסוח בלשל רוסא MAO .תושק תויבבל יאוול תועפות ללגב תוילקיצירט תופורת םע
2 . הב הלחמ איה ןואכיד ה ול היהי ,דח ןואכידב אצמנ לפוטמהשכ ,ןכל .תודבאתהל לודג לאיצנטופ
עצבל השק ויסינ ן יטנא לופיט תליטנ ןמזב .םיישיא תוחוכו היגרנא רסוח ללגב ,ינדבוא - שי ינואכיד
רתי שרוד לפוטמה רפתשמ ינואכידה בצמהש עגרב .לפוטמה בצמב רופיש לע הבר הדימב בל םישל
יטנא לופיט םע שכור אוהש ךכ בקע ,בל תמושת - עצבל תוחוכ ןומה ינואכיד ויסינ ן פת .ינדבוא ק די
ה תווצ ה ניש ןמזב תוהזל אוה ידועיס יו תוגהנתהב םי תויהל ,לפוטמה רתוי לפוטמה בצמל םיינרע
צויה .ןואכידמ א
21

חור בצמ יבציימ
LICARBIUM, LITHIUM
Lithium .חומב רקיעבו ,ףוגה יקלח לכב תוימיכ תובוגתל תולקב רשקתמש חלמ וניה רורב אל
.לעופ אוה דציכ ןיידע .ןימפודו ןילנרדארונ לש םזילובטמה לע עיפשמ הארנכ ה רצונ ולש םזילובטמ
.דבכב .ואולמב גפסנ t½=24hr המזלפב ןוזיא . ךות 5-7 םימי . ,םדב הפורתה תמר לע בוקעל רשפא
ףוגהמ תשרפומ הפורתה .םד ילכו בל לש ,תוילכו דבכ לש הניקת תוליעפ :םימרוג המכל הרושקש
יא ןמזב ,ןכל ,תוילכה ךרד - יא וא תוילכ תקיפס - המר .הבר תוריהזב הפורתה תא תתל שי בל תקיפס
איה םדב הפורת לש תילופיט 0.6-1.2 mml/l . לכ ל תחתמ הגיסנ - 0.6 אל המרכ תבשחנ תיטיופרת ,
לעב היילע לכ 1.2 תלערהכ תבשחנ Lithium . דגנ ללכ ךרדב תנתינ הפורתה Bipolar Affective
Disorder וא הינאמ Mix Episode .הינרפוזיכסמ םילבוסה םילוח לצא המילא תוגהנתה , ןכוסמ
.םישק םימומל םרוג ןוירהב הריחבה תפורת איה םויתיל םיפקתה ענומ לופיטכו ינאמ בצמב
.ןמז ךרואל םירזוח קר תיבטימה הבוגתה לבקתת םיתיעלו "הגרדה" ב םויתילל ביגמ לפוטמה
ירחא 7-10 לופיט ימי .
:לופיט ןפואו ןונימ ל עצבל שי הלחתהה ינפ ECG .סירת 'ת ,תוילכ 'ת ,םיטילורטקלא ,םד 'ס , ןונימ
:לבוקמ 600-1800 קודבל שי .םויב ג"מ המר 5 .ןונימ תאלעה ירחא םימי :םע תוריהזו דגנ תויוותה
ל תושיגר - Tartrazine , םינתשמ םיחקולש םילפוטמ ,םוידוס לש הדירי ,היצרדהיד .

וול תועפות א י
1 . :תיזכרמ םיבצע תכרעמב ,שאר יבאכ ,דער תוערפה ,םירירש תשלוח ,רצק חווטל ןורכיזב
,םונמנ םיתיעל .םוח
2 . ליחב :לוכיע תכרעמב םילושלש ,תואקה ,תו הפב יתכתמ םעט , . תינטב תוחונ יא - ירחא תתל
.ןונימ לצפל ,לכואה
3 . .םצעה חומ יוריג בקע תונבל תוירודכ רפסמב הילע העיפומ םיתיעל :תיגולוטמה תכרעמב
4 . וידרק תכרעמב - :תירלוקסו ג.ק.אב םייוניש תקלד ,בל תקיפס יא ,בצק תוערפה ,ןופליע .
.תוומו בלה רירש
5 . לע העפשה ,תויגרלא תוחירפ :רועה לש הרמחה סיזאירוספ םילגרב תקצב ,הנקא , וליא
.תוכיפה תועפות
6 . תינירקודנא 'עמ – תת ,יסקוט אל קפז - הימקילגרפיה ,ןגמ תטולב לש תוליעפ ,
.סיזורפואטסואל םורגל הלוכי רשא הימצלקרפיהל םרוג רשא םזידיוריטראפרפיה
7 . ו ןובאתב הילע בקע לקשמב הילע ב נ לשב תקצ "םימ רוגא"ל הייט .
8 . סודיפיסניא סיטבאיד לש הנומת – הבורמ הנתשה ייתשו ה רבודמ הארנה לככ .הבורמ
לש תומרב הדירי לש תבלושמ הנומתב ADH .וילא תוילכ תושיגרב הדירי לשו
9 . יתייליכ העיגפ ת .תוילכ תקיפס יא ידכ דע
10 . ינימ דוקפיתב תויעב22

םויתיל תלערה
םינמיס ש ,תואקה ,תוליחב : ,ןואמיצ תשגרה ,םיידיב דערה תרמחה ,םילושל Polyuria ,רובידב ישוק ,
,היסקטא לקשמ יוויש רסוח הייארב תוערפה ,םיינזואב םוזמז , חתפתהל םילולע םיינוציק םיבצמב .
,הרכהה בצמב םייוניש םירירש תושקונ , הרכה דוביא ףאו םיסוכרפ תוומו המוק , .
תידועיס תוברעתה
מיצ לש םדקומ יוהיז ו ןוא - Polyuria אוה ןוירטירקה תוננובתהב .םדב םויתיל תמרב היילע לש יוהיזל
שי .הלאה םינמיסה תא תוהזל רשפא הלוחה לע תכשוממ דיימ חוודל ללכ ךרדב .ךכ לע אפורל
תא תיחפהל תנמ לע םינתשמ םינתונ ,םילזונ הברה םינתונ ,יוריע םירבחמ ,יתפורת לופיט םיתיחפמ
.םדב הפורתה תמר .לפוטמל הזילאיד םישוע םיינוציק םיבצמב

םויתילה תמר לע םיעיפשמה םימרוג
תינפוג תוליעפ ,הובג םוח ,חלמ תלד הטאיד ,תונתשמ תופורת ,םילושלש תובקעב ותמרב היילע
.חלו םח ריווא גזמב הייהש ,תצמואמ
ידוס םיליכמה םירישכתו תופורתו חלמ תרישע הלכלכ ,ןוירה תובקעב ותמרב הדירי .טנוברקיב םו
םויתיל םילבקמה םילוחב לופיטב תוחאה דיקפת
הקידב רובעל ךירצ ,םויתילב לופיט ליחתהל דמועש הלוח לכ ילאקיזיפ ת םד ץחל ,ג.ק.א לולכתש ,
.תופיקמ הדבעמ תוקידבו
.ןהילע חווידבו תופירח יאוול תועפות יוהיזב הלוחה תכרדהב אוה תוחאה לש רתויב בושחה הדיקפת
דהל שי איה םא תושעל המו התוא עונמל דציכ ,םויתיל תלערהל םינמיס תוהזל דציכ ,לפוטמה תא ךיר
תקספה ינפמ וריהזהלו .םויתילה תעפשה תא ריבגהל לולע לוהוכלאש לפוטמל ריבסהל שי .העיפומ
.(ןואכיד תורבגתה ןיפוליחל וא) םיימרופינאמ םינמיס תעפוהב אטבתהל הלולעש ,תימואתפ לופיט
ןיאפק .הפק תייתשב ליבגהל ץלמומ ןכל ,דערה תא ריבגמ קיספהל :תופורת יבוליש םויתיל 4 םימי ינפל
ECT ו םינתשמ . - NSAID יבכעמ .המר םילעמ ACE תולעת ימסוח םע בלשל ןכוסמ .המר םידירומ
.תוומ דע תויגולוריונ 'ת תרמחה בקע ןדיס תוחפל תותשל שי 2.5 .םויב רטיל

חור בצמ יבציימ יפסונ .ם
:הלועפ ןונגנמ תודבוע הלאה תופורת ןה .הלועפ לאיצנטופ תובכעמכ מסוח תו תולעת ןרתנ ו ןכו ןגלשא
תוריבגמ ןה ש תוליעפ ל - GABA רמוח ררחתשמ ,ךכל ףסונב . Glutamate לצא חור בצמ ןוזיאב ליעיש ,
וד הלחממ םילבוסה םילוח - .תיבטוק :תויוותה בצמב רזע תופורתכ הלאה תופורתב םישמתשמ םי
.הינרפוזיכסמ םילבוסה םילוח לצא תומילאו תיזיפ תונפקותב םיוולמה םייטוכיספ ביטקפאוזיכסב
ב םיסלופמיאב הטילש תוערפה , PTSD םיניפזאידוזנבו לוהוכלאמ הלימגב , לופיטו םיבאכ דגנ ןכו
.היספליפאב םימומל םרוג ןוירהב תחקל רוסא .לכוא םע דחי תחקל יוצר ןכ לע הגיפס ריבגמ ןוזמ םישק
.רבועב
23

יאוול תועפות
הפורתה תמר
םדב
(microgram/
liter)


תויוותה

ירניג םש
ו ירחסמ םש
םיירגוסב
הילע ,דער ,היצדס ,תוליחב
.רעיש תרישנ ,לקשמב ןכ ומכ
,היסקטא ,לושלש ,האקה
.דבכ ימיזנאב הילעו הירטראסיד
50-100


Valproic Acid
(Depalept,
Depakin)
וחרחס תועפות ,היאר שוטשט ,תר
GIT א יטיא הילע י"ע תוענמנ רש ת ,
הימנא .סיזוטיצולונגראו תיטסלפא
סיטיטפה , תושק תוירוע תועפות
,תוינונשי ,היסקטא םג העיפומ
דערו , לקשמב הילעל םרוג וניא
4-12 הינמגירטב לופיט ,יטפליפא יטנא
היגלאריונ (Trigeminal
neuralgia).
הפירח הינאמב לופיט and
bipolar 1 disorder

Carbamazepine
(Tegretol, Teril,
Timonil)
יאול תועפות - :הרידנו תנכוסמ Stevens-
Johnson רשאכ הלוע העפותה תוחיכש , שי הילע
הפורתה רשאכ ,ןונימב הריהמ תנתינ דחי םע
,היסקטא :חיכש.םידליבו ,(ןיקפד) טאורפלו
היפולפיד ,היאר לופריע , שוטשט חרחס , ,תרו
,האקה ,הליחב תועפותה בור .הריפש החירפ
,ןורכיז תוערפה :רידנ.םימי רפסמ ךות תופלוח
.תוקצב ,םד יאת לש תונוש תורושב תועיגפ

Lamotrigine
Lamictal) (
,סומגטסינ ,לומינ ,תוינונשי ,ילולימ יוטיבב םיישק
דורי חור בצמ ,דער ,תוילכב םינבא ,לקשמב הדירי
.תופייעו

Topiramate
Topamax) (

Gabapentin – ל רושק תימיכ הניחבמ GABA .
: תויוותה האצותכ טקש יאו הניש תוערפה ,תיראלופיב הערפה ,היטפוריונ ,םיינורכ םיבאכ ,םיסוכריפ
.ןיאקוקו לוהוכלא ,םיניפזאידוזנבמ הלימגמ
:יאוול תועפות somnolence .תופייע ,סומגטסינ ,היסקטא ,תרוחרחס ,


24


וול תועפות א י – תידועיס תוברעתה
1 . תוינונשיו םונמנ , ,לקשמ יווישב תוערפה ,ןורכיזו זוכיר ,בשקב הערפה הלופכ הייאר , סומגטסינ
,היסקטא תרוחרחס – .יתפורת ןונימב ןוזיא עצבל תנמ לע אפורל חוודל שי :.ס.ה
2 . תואקהו לושלש ,ןובאיתב הדירי ,תוליחב – עפשה תעפוה ןמזב :.ס.ה .הלוחה תא עיגרהל שי תאזכ ה
רזעיהל רשפא .םיטילורטקלאו םילזונ ןזאמ לע רומשל ,הכר הלכלכ לש תונטק תונמ ול תתל שי
.הליחב תודגונ תופורתב .הגיפס רפשמ לכואה םע תחקל יאדכ ךות הפלח אל תאזה העפשהה םא
.אפורל חוודל שי ,עובש וול תעפות עונמל ידכ ןונימה תא טאל תולעל בושח .תאז יא
3 . דער – תותשל ,הפק תותשל אל) ןיאפקב רישע ןוזמ תליכאמ ענמיהל לפוטמה תא ךירדהל שי :.ס.ה
.(ןיאפק לוטנ הת
4 . (תונוש תוחירפ) רועב תויגרלא תועפות – :.ס.ה .ישיא ןונימ תמאתה םישוע רשאכ תפלוח העפותה
ועל םימרקב שמתשהלו תישיא הנייגיה לע רומשל הלוחה תא ךירדהל .שיגר ר
5 . רעיש תרישנ – .רעיש תרישנ עונמל ידכ ןונימ תתחפה עצבל תנמ לע אפורל חוודל שי :.ס.ה רקיעב
.טפלפדב
6 . (רועב תונוש תוקלד) סיטיטמרד – שמתשהל ,תישיא הנייגיה לע רומשל הלוחה תא ךירדהל שי :.ס.ה
.שיגר רועל םרקו תוחל םרקב פש םישנאהמ ןטק זוחא אפורל חוודל בייח הרמחה שי החירפ וחתי
.םייח ןכסמ בצמל דע םבצמב
7 . דבכ ידוקפת יוכיד – דבכב העיגפ תוהזל תנמ לע יתרגש ןפואב דבכ ידוקפתל םד תוקידב עצבל :.ס.ה
.םימדקומ םיבלשב העיגפל םורגל לולע לוטרגט כ י תידב תנכוסמ תלחממ לבוס עודיש ימל .דואמ
יטהמ האצותכש ימל .לוטרגט םינתונ אל דבכ לופיטה תא םישדחמ אל דבכה עגפנ לוטרגטב לופ
.לוטרגטמ האצותכ דבכ ידוקפתב יוניש הלגתה םא לופיט קיספהל םיבייח .םלועל
8 . םדה תוירודכב העיגפ תיטסלפא הימנאו םצע חומ יוכיד – תנמ לע הריפסל םד תוקידב עצבל :.ס.ה
תוהזל .םדה תוירודכב העיגפ לכ בקעמ הנושארה הנשב 3 .םישדוח
9 לקשמב היילע . - .טפלפד רקיעב םרוג ,יטיא ןפואב
10 .תינלטק תויסקוטוטפה ,סיטיטאירקנפ :םה טפלפד לש רתויב תונכוסמ יאוול תועפות .
11 . םצעה חמב העיגפ לש הירוטסיה ,הפורתל תושיגר :לוטרגט ןתמב תוריהזו דגנ תויוותה ןוירה ,
תיבבל העיגפ לש הירוטסיה ,המוקואלג :תוריהז .הקנה םילוחב תוריהז .תיתיילכ וא ,תידבכ ,
.(היובח הזוכיספ ררועל לוכי) םירטאיכיספ
12 . :תורחא תופורת םע היצקרטניא תורחא תופורת לש ןקוריפ זרוזיש ךכל םורגל לולע לוטרגט
תמר תתחפה :ןוגכ .הפוצמהמ הכומנ ןכ לע היהת םדב ולא תופורת לש ןתמר .(תינמז וב תוחקלנה)
ןכ לע םינומרוהה תודגונ תופורת ןכו .ןוירהל טלקיהל יוכיס שי תולולג תוחקולש תולפוטמל בושח
לודילה ,םיניפזאידוזנב ,ןואכיד תודגונ ,תוימטירא יטנא ,השירק ה.דועו לטקימל , תופורת הבר
.םדב ותמר תא תולעמ ימסוח םע תתל רוסא MAO . אלש םילפוטמב לבוקמ בלושמ לופיט
.תחא הפורתב לופיט לע וביגה .טפלפד םע םויתיל וא לוטרגט םע םויתיל םה םילבוקמה םיבולישה
12 . יב תובוגת ן תויתפורת טפלפד לש : תועפות ריבגמ .םויתיל לש דער ריבגמ E.P.S ןונימ דירוהל שי
.לטקימל םע ןתמב ןכוסמ .דחיב םינתינ רשאכ לוטרגט
13 . שי קיספהל לטקימל תנכס בקע הגרדהב םיסוכרפ .
14 . י לופיטה תא תותשל רוסא .תוילוכשא ץימ םע דח
25

תופורת תוככשמ הדרח
Buspirone (Sorbon)
הדרח תוערפה היוותה .ןינוטורסל טסינוגא
.היצדסל םרוג וניא .לופיטה ךשמהב םיפלוחש השלוח תרוחרחס ,תוליחב ,שאר יבאכ :יאוול תועפות
.םיניפזאידוזנבב בר ןמז ולפוטש םילוח לצא הכומנ תוליעי

BENZODIAZEPINES
פשה :םיינילק םירושימ השימחב תאטבתמ ןתע
1 . הדרח תמר תתחפה
2 . םירירש תייפרה
3 . םיסוכרפ תדגונ העפשה
4 . הניש תיירשה \ היצדס
5 . תולת תריצי :וז הצובקב תופורתה תיברמ לש תירקיעה יאוולה תעפות \ .תורכמתה

יאוול תועפות

ירחסמ םש

ירניג םש

ךורא חווטל העפשה
,תרוחרחס ,שוטשט ,םונמנ גטסינ ןונימבו סומ
הובג ,םייביטינגוק םידוקפתב הדירי ,היסקטא
ילאסקודרפ הבוגת ת םימרוג םיניפזאידוזנב .
ירצק דחוימב) תורכמתהו תוליבס לש תועפותל
תושק הלימג תנומסת לש תועפות ,(חווט
שומיש רחאל תימואתפ הקספה לש םירקמב
ךשוממ .
Valium, Assival Diazepam
ינוניב חווטל העפשה
"
Clonex Clonazepam
"
Librium, Servium Clordiazepoxide
רצק חווטל העפשה
העפשה ילב הדרח תודגונ
תיטונפיה

"
Vaben Oxazepam
"
Ativan, Lorivan Lorazepam
26
"Xanax


Alprzolam

הנישל תופורת
תידימ העפשה תולעב

"
Halcion, Bondormin Triazalam
"
Hypnodorrn Flunitrazepam
"
Numbon Nitrazepam
אלש הנישל תופורת
BENZODIAZEPINES
תורכמתה ינמיס אלל

"
Nocturno Zopiclon
"
Stilnox Zolpidem
ת הדרח תודגונ תופור
לכב רזע תופורתכ תושמשמ ה תולחמב םיבצמ וירטאיכיספ ת הקינאפו הזוריונו הזוכיספ יבצמב , יא
מוכיספ טקש סנמרט םוירלדו ירוטו לש הלועפה ןורקיע .תוגהנתה תוערפהב ,חומב תוינגרוא תוערפהב ,
הפורת .יביטדס אוה הלאה תופורתה תמרוג היצדסל , ע לש תויומכ תררחשמש ךכ בק GABA ש , ב ותרזע
יא ,תונפקות ,רתי תונבצע ,דחפ ,הדרח לש תועפות תופלוח - ץחל יבצמ לש םינמיס ,ירוטומוכיספ טקש
ו קחד . תודגונ תופורת :ןטלוקה לע תולעופה ,תופורתה ןיב .תיטסינוגא איה ןטלוקה תמרב תוליעפה
.לוהוכלאו םיניפזאידוזנב ,םיטרוטיברב ,ןויפכ רהזיהל שי ןכל ,דבכב השענ הלאה תופורתה לש קוריפ
ןתמב ת יא םע םילוחל הפור - הניטורל םד תוקידב רובעל בייח לפוטמה הפורת ןתמ ינפל .דבכ תקיפס .
לטיברבונפ ) םיטרוטיברבה תחפשממ תופסונ תופורת םנשי - (לנימול – יטנא הפורת - תיטפליפא
יטיופרת ןולחו יאוול תועפות יוביר לשב םויכ בר שומישב ןניא ,תויטוקרנה תופורתה תצובקל תכייתשמ
.רצ
וול תועפות א י – תידועיס תוברעתה
1 . יא :הלימג ינמיס - ,ירוטומוכיספ טקש קהו תוליחב ,תוא םירירש תיווע , ,טטר ,רתי תעזה ,לושלש
,תלזנ ,ןובאית רסוח ו םיסוכרפ םיתיעל םישק םירקמב .םוירלד םילזונ ןזאמ לע הרימש :.ס.ה
הארוה יפל .יוריע ול םיביכרמ ךרוצ שי םא .םילזונ הברה תותשל הלוחל תתל שי .םיטילורטקלאו
ומכ רזע תופורת םינתונ אפור לש Normapressan, clonidine .
2 . יא - המילא תוגהנתהו ירוטומוכיספ טקש – ילאסקודרפ הבוגת עיפוהל הלוכי םיתיעל ת .טקש יא לש
לש הבכעה לוטיב תובקעב ,הארנכ ,'וזנב תליטנ בקע המילא תוגהנתה לע םיחוויד שי ןכומכ
יציביהניא סיד) וז תוגהנתה ה .(


27

הדרח תודגונ תופורתב לופיט תלבקב תוצלמה

1 . הל שי וליעפמו הגיהנמ ענמיהל לפוטמה תא ךירד ת תופורת תליטנ ןמזב תולבחל ליבוהל הלולעש
.הדרח תודגונ
2 . תולולע וללה תופורתה יכ ,ןושארה שילשב רקיעב ,ןוירהב םישנ לצא לופיט תליטנמ ענמיהל שי
ב עוגפל ע .םידלומ םימומל איבהלו רבו
3 . תליטנ קיספהל רוסאש ,לפוטמה תא ךירדהל שי ורת תופ הדרח תודגונ ומצע תעד לע םילולעש ללגב ,
ינמיס עיפוהל .הלימג
4 ןתמ ינפל . E.C.T הדרח ידגונ ןתמ קיספהל שי , - יוריגה ףס תא ךיראמ אוהו רחאמ םיניפזאידוזנב
.ילמשחה
5 עובק לופיטכ םיניפזאידוזנבב לופיט ליחתהל רוסא . - לע הלועה הפוקתל ולא תופורתב לפטל ןיא
םייעובש .
6 .'וזנב לש םיגוס ינש תתל הביס ןיא .
7 ייטנ םע םישנאל התוא תתל אל ףידע הלש תורכמתהה לאיצנטופ לשב . ה .תורכמתהל
8 . .םישישקל תופורתה ןתממ רשפאה לככ ענמיהל שי
9 . ייח תא ןכסל לולעה בוליש ,לופיטה תליטנ ןמזב לוהוכלא תייתשב הנכסה לע לפוטמל ריבסהל שי
.לפוטמה
10 . ענמיהל שי השק הערפהב ,הינטסאימב ,תיתמישנ הקיפס יא ,המוקואלג ,הקנה ,ןוירהב שומישב
.העודי תושיגר ירקמבו דבכ ידוקפתב
28

היפרגוילביבo 1. Karch, A., M. (2007). Lippincott's Nursing Drug Guide.
Lippincott, New-York.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->