P. 1
שישישבת אומנים 2012 בקרית טבעון

שישישבת אומנים 2012 בקרית טבעון

|Views: 4,723|Likes:
Published by ronen661

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: ronen661 on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/15/2012

pdf

text

original

רויצ

םוליצ
תיטסלפ תונמא
הקימרק
לוסיפ
תישומיש תונמא
ץע תודובע
לזרבב תודובע
תיכוכז
םיטישכת בוציע
הנפוא בוציע
w w w . k t v . o r g . i l
2012 ץרמב 30-31
ב“עשת ןסינב ‘ח-‘ז
9:00-15:00 ישיש םוי
9:00-19:00 תבש םוי
תבשישיש
םינמא
2012
םינמא תבשישישל לבוי יצח
ןועבט תוברת
םיס”נתמה תשר להנמ רבד
,םירקי םיחרואו םיבשות
תירק .ןועבט תירקב ”םינמא תבשישיש”ל לבוי יצח הנשה תנייצמ ןועבט תיירק
םיבושייל הטשפתהש ,וז האלפנ תרוסמב לחהש ץראב ןושארה בושייה אוה ןועבט
.ץראה יבחרב םיפסונ
םהיתבל םכתא םינימזמ םינווגמו םינוש ןכות ימוחתמ םינמא האממ רתוי
.םהיתוריצימ שוכרל ףאו תונהיל ,םשרתהל םהלש תואנדסלו
.בושייה יבחר לכב ומייקתי ןמא ישגפמו תואנדס ,תוברת יעוריא לש עפש
תליהק ייחב יתועמשמו יזכרמ תוברת עוריאב םכתופתתשה לע םכל םידומ ונא
.הבר האנהו יתוברת רשוע לש היווח םכל םילחאמו ןועבט תירק
םולבנירג רורד
םיס”נתמה תשר להנמ
הצעומה שאר רבד
,םירקי םיחרואו םיבשות
.”םינמא תבשישיש”ל לבוי יצח ןועבט תירק תגגוח הנשה
םיברה םיחרואה ינפ תא םילבקמ ונא תושגרתהבו החמשב
םיבבוסה הירקה יבשותל םיפרטצמו בושייה תא םידקופה
םינמא 100-מ רתוי לש םהיתבב םירקבמ ,בושייה תוצוחב
ןבומכו םייתוכיא תוברת יעוריא ,הבטימב תונמא לש עובש ףוסמ תונהיל םייופצו
.ןועבט תירק לש םימוסקה ףונהו עבטהמ
ומכ .בושייל הווחמכ ןיקרמות לאגי לש הכורעת םע םיגגוח ונא לבויה יצח תא
.תונושה תוירלגב וגצוי בושייה ינב םינמא לש ללכהמ תואצוי תוכורעת שולש ,ןכ
םכתא םינימזמ ,בחרה להקל םהיתואנדסו םהיתב תא םיחתופה ,הירקה ינמא
תונמא תודובע שוכרלו םתדובע ךרדמ םשרתהל ,םהיתוריצי םעו םתיא שגפיהל
.םידחוימ םיריחמב תורחבומ
ףוס ונלוכ הווחנש ענכושמ ינא .םיברה וניחרואלו הירקה יבשותל החולש יתכרב
.םבטימב תונמאו תוברת לש עובש
ידבועל ןכו עוריאה תקפהו ןוגרא לע ןועבט תירק ם”יסנתמה תשרל הנותנ יתדות
.עוריאה לש ותחלצהל םיעייסמה םיבדנתמהו םירטושל ,הצעומה

ילאירא דוד ,הכרבב
הצעומה שאר
2
:2012 םינמא תבשישיש
יחרזמ ארזע :הקפה
ןיבור תירוד :צ”חיו םוסרפ
ןועבט תירק םיס”נתמה תשר
30.3.12 ישיש םוי
ומייקתי םייגיגח החיתפ יעוריא
:םיחרואו הצעומה שאר דמעמב
12 תוינגד ,םינמאה תיירק הירלגב 11:00
“AFTER MUSIC“ ’ץיברוג סקמ
החצנהה זכרמב 12:00
”ך”נתה יפונ“ דגיבא הכרב
”הבוטה רדגה“ ךילקילג ילחר
ןיקרמות לאגי עדונה ןמאה לש ותכורעת
,םימה לדגמב 10:00 העשהמ
החצנהה זכרמ דילש
הקיזומ יעוריא
31.3.12 תבש םוי
12 תוינגד - םינמאה תירק
ותקהלו ןתיב ירוא 11:00
ןמייונ השמ לש וחוצינב ריעצ רוניכ 12:00
ןוירוג ןב רכיכ - ונורב הפק
”תיסאלקה הניפה“ 12:00
םיירמאק םיבכרה
ןוירוטברסנוקה לש
לבוי יצח
םינמא תבשישישל
"םינמא תבשישיש"ל הנש 25
!בייחמ הז ןושאר תויהל יכ
."םינמא תבש" ןויער תא 1987 תנשב הנושארל התגה ,ןועבטמ תינמא ,ןיקב הנר
,ןיקב לכימ לש התקפהב ,בושייהמ םינמא 20 לש םתופתתשהב םייקתה עוריאה
.םיס"נתמה תשרב תונמאה ףגא תלהנמ םימיל ,התלכ
םע תונמא שיגפהל" ןוצר ךותמ הלע ןויערהש ,הנר הרפיס התיא יתשיגפב
םעפל םעפמ םיתבב חוריא סיסב-לע ושענ םישגפמה ןמזה ותוא דע ."רוביצה
םג היהי יאדכש הנר הטילחה התיבב םיעוריא רפסמ רחאל .םינוש םידעומב
."םינואיזומב םיעוריא קר אלו החפשמו תיב םג שי ןמאלש תוארהל"
.הריציב יביסנטניא ןפואב תקסוע ,1976 זאמ .ןילופב הדלונ ,1934 תדילי ,ןיקב הנר
ינא" היפרגויבוטוא רפס רואל האיצוה .ןועבט תיירקב תרצויו החפשמ תלעב
.היתודובע תא ןועבטבש התיבב הגיצמו תרזוח ,וז הנשבו ."ךניאו
,הוור הנרוא לש המש תא םג יתאצמ ,םינמא תבש לש הנושארה הנמזהה ךותמ
ןועבט" :תנגראמה הדעווב הפתתשהו הנושארה םינמאה תבשב הגיצהש תינמא
הניגב ץע ינתיב ויה .ינשדח דואמ רבד היה עוריאה .ונמזב דואמ הנוש התייה
רמולכ .םיתבב חראל םג ורבע כ"חא .ימיטניא דואמ היה לוכהו ןועבט זכרמב
."תונמאל עיגהש הז אוה להקה כ"חאו להקל העיגה תונמאה הלחתהב
ןויערלו רתויב תחלצומ תרוסמל ךפהש עוריאל הנש 25 ןועבט תירק תגגוח הנשה
.םיפסונ םיבר םיבושייב םג אלא ,ןועבטב קר אל םויכ םייקתמש
.ןיבור תירוד :ריקחת
4
"םינמא תבשישיש"ל הנש 25
!בייחמ הז ןושאר תויהל יכ
."םינמא תבש" ןויער תא 1987 תנשב הנושארל התגה ,ןועבטמ תינמא ,ןיקב הנר
,ןיקב לכימ לש התקפהב ,בושייהמ םינמא 20 לש םתופתתשהב םייקתה עוריאה
.םיס"נתמה תשרב תונמאה ףגא תלהנמ םימיל ,התלכ
םע תונמא שיגפהל" ןוצר ךותמ הלע ןויערהש ,הנר הרפיס התיא יתשיגפב
םעפל םעפמ םיתבב חוריא סיסב-לע ושענ םישגפמה ןמזה ותוא דע ."רוביצה
םג היהי יאדכש הנר הטילחה התיבב םיעוריא רפסמ רחאל .םינוש םידעומב
."םינואיזומב םיעוריא קר אלו החפשמו תיב םג שי ןמאלש תוארהל"
.הריציב יביסנטניא ןפואב תקסוע ,1976 זאמ .ןילופב הדלונ ,1934 תדילי ,ןיקב הנר
ינא" היפרגויבוטוא רפס רואל האיצוה .ןועבט תיירקב תרצויו החפשמ תלעב
.היתודובע תא ןועבטבש התיבב הגיצמו תרזוח ,וז הנשבו ."ךניאו
,הוור הנרוא לש המש תא םג יתאצמ ,םינמא תבש לש הנושארה הנמזהה ךותמ
ןועבט" :תנגראמה הדעווב הפתתשהו הנושארה םינמאה תבשב הגיצהש תינמא
הניגב ץע ינתיב ויה .ינשדח דואמ רבד היה עוריאה .ונמזב דואמ הנוש התייה
רמולכ .םיתבב חראל םג ורבע כ"חא .ימיטניא דואמ היה לוכהו ןועבט זכרמב
."תונמאל עיגהש הז אוה להקה כ"חאו להקל העיגה תונמאה הלחתהב
ןויערלו רתויב תחלצומ תרוסמל ךפהש עוריאל הנש 25 ןועבט תירק תגגוח הנשה
.םיפסונ םיבר םיבושייב םג אלא ,ןועבטב קר אל םויכ םייקתמש
.ןיבור תירוד :ריקחת
ןועבט תיירק םינמא תבשישישל הנש 25-ל הווחמ תכורעת
ןיקרמות לאגי
ורצונ ,םדא תויומד ,םילספה .הזנורב םילספ תצובק גצות םימה לדגמב
םיבלשמ םהו ינמרגה םזינויסרפסכאה תעפשהב 60-ה תונש ףוסב
ההוזמה לוסיפה ןיב ןרקסמו ןושאר שגפמ והז .קשנ ילכו תואטורג יקלח
.לדגמה לש ןוטבה ללחל ,ןיקרמות לש ותריצי םע רתויב
זוברג ןהכ ילט :תרצוא
10:00-14:00 תועשה ןיב 30.3.12-ה ישיש :החיתפ ינמז
10:00-18:00 תועשה ןיב 31.3.12-ה תבש
10:00-13:00 תועשה ןיב - חספ מ”הוח
רוגס םיגחו גח יברע ,11:00-13:00 תועשה ןיב תותבש
29.4.12 -ב לענת הכורעתה
תואנדס
תוכורעת
תוכורעת
תוכורעת
18
20
6
15
”הבוטה רדגה“
ךילקילג ילחר
10.3 - 5.5.12
זוברג ןהכ ילט :תרצוא
:תיגיגח החיתפ
11:00 העשב 30.3.12
החצנהה זכרמ ,הירלגה יבולב
”וזיבורפמיא“ טקיורפ ירבחו באוי ןב הריש
”העונת םירבדמ“ :ל םכתא םינימזמ
היצזיבורפמיא לוחמ עפומ
רוג זרא( היח הקיזומ ,)ורבא הנור( ואדיו בולישב
.להקל חותפ ם’גו ,)ןדכ חתפיו
17:00 העשב 31.3.12 ,םינמא תבש
35 ןוסלנצכ ,)אתווצ דיל( רעונה ףגא םחתמ
AFTER MUSIC
’ץיברוג סקמ
30.3 - 3.5.12
ןתנ ןב תעפי :תרצוא
תארשהב ושענש ,תושדח תודובע תרדס גיצמ
קדוב ,בצקמלו לילצל הבשקהב דבוע .הקיזומ
רצויו יביטאיצוסא רשקב רבחתמ ,תוינומרה יגוס
,עבצ ימתכל םתוא ריממ אוה וב ,שדח ישיא רדס
.רופיסל םיגראנה םייומיד וא תורוצ
תודובעב חתיפ ןכלו ,לספכ ומצע תא האור סקמ
תוינבמ םהב שיש תוקינכט רויצהו םושירה
’גלוקה רגוב .רמוחו עבצ לש לקשמו תילוסיפ
דבועו ררוגתמ ,היסור ,גרובנירטקיב תויונמאל
.ןועבט .קב
:תיגיגח החיתפ
11:00 העשב 30.3.12
12 תוינגד - םינמאה תירק
םיצפח םע קחשמ
טואנק ןירק הלאונמ
- גיוושנוארבמ ,טואנק ןיראק הלאונמ
םינשב יכ םא .תרייצ רקיעב איה ,הינמרג
תובקעב םסרפתהל הלחה תונורחאה
וא ”Multiples”ל הלש תישיאה הסרגה
יגצימ םהש - ”תולופכ“ ,ישפוח םוגרתב
.םיביהרמ תונקתה
לכ םע קחשמל םוקמ תנתונ הלאונמ
תונמא ירמוחו םיצפח ,םיטקייבוא ינימ
.הרטמו תילכת ירסח הרואכל םהש
ןתינ הלא תוריציב תוננובתהב ךא
ןניאש תוריציב רבודמש ןיחבהל
.תויארקא וא תוירקמ
12 תוינגד - םינמאה תירק
ך”נתה יפונ
דגיבא הכרב
30.3 - 27.4.12
דלפלטסיד-ןינרמ רחש :תרצוא
הידומיל תא המייסש ”לאלצב“ תדימלת
תינמאו ןועבט תבשות ,תמדוקה האמה תיצחמב
תויונשרפ תמשורו תרייצמ דגיבא .תרשכומ
,תויכנת תודוזיפאל תוניינעמו תושגרמ תוישיא
,ךאלמב בקעי תמחלמ ,יניס רה דמעמ ומכ
.דועו לארשי םע תא םעלב תללק
12:00 העשב 30.3.12 :תיגיגח החיתפ
”הנוילעה המוקה“ הירלגב החצנהה זכרמ
תואנדס
תואנדס
םינמאה יתבב תוחותפ תואנדס
12 34
16
78
41
28
80
22
13
רלסקו סיריא
עבצה ךרד יוטיב שגפמ
ישיש םויב
רקובב 10:00-12:00 תועשה ןיב
הפלוו תירונ
,הנדסב הלצא םיינבא תדובע המיגדמ
:הדובע יכילהת תואמגוד םע הריבסמו
.ישומיש ילכל רמיח שוג תכיפה
10:00 העשב ,ישיש םויב
15:00 ,10:00 העשב תבש םויב
םולהי ןרינ ילרוא
הדגאה תא ריכהל היהי ןתינ הנדסב
הסיפתה תאו ”םיברועה תכיסנ“
.תודגא רופיסל תינאידניאה
11:00 העשב ,תבש םויב
)העשכ הנדסה ךשמ(
לגיפש דוד
לע רבסהו הטירחב המגדה ןתנת הנדסב
םרוקמ לעו םיצעה יגוס
.הטירחב תוסנתה ןכו
ישיש םויב
תבש םויבו ,10:00-11:00 תועשה ןיב
16:00-17:00-ו 10:00-11:00 תועשה ןיב
ףנע הדוהי
”יופירכ תונמאה“ אשונב הצרמ
המוארטב לופיטב הדימל לע ססובמ
.ישיא ןויסינ לעו םידליל
12:00 ,10:30 תועשב ישיש םויב
13:00 ,11:30 ,10:00 תועשב תבש םויב
זר סדה
הפירשה תקינכט לש המגדהו רבסה
.הקימרק יחיראו ןלצרופ ילכ לע תישילשה
תבש םויב
16:00 ,14:00 ,11:00 תועשב
ךואר ףסוי
לזרבב לוסיפ תנדס
ישיש םויב
9:00-13:00 תועשה ןיב
זרא רוא-תיריע
- ותרתוכש הכורעתל ביבס חיש תמייקמ
יבהוא םינמזומ .”םלג רמוח קר הז - םייחה“
ררחתשהל םישקתמש םישנאו ’זאלוק
.רבעה תורכזממ
16:00 העשב תבש םויב
)םידרוה ’חרמו תוינגרמה ’חרמ השיג(
יבהז לאינד
ךרדכ עבצה ךותמ רויצ :האצרהה
.תינחור תוחתפתה
14:00 העשב תבש םויב
8
ינפי ויד רויצו היפרגילק ואוזק יאישיא
תייחנהב היפרגילק לגרתל לחה עשת ליגב .1957-ב ןפיב דלונ
תטיסרבינואב וידומיל םויס רחאל .וז תונמאב קסעש ,ודוד
םע תומתוח ףוליגו היפרגילק דומלל לחה ,ויקוטב הדסאוו
תא .גנול יס ןאי רטסאמה םע ויד רויצו גנש גנאי יל רטסאמה
,המיחל תויונמא דומילב בליש ,וז תיתרוסמ תונמאב תוחמתהה
.וייח חרואמ דרפנ יתלב קלחל םה םג וכפהש ,היצטידמו ןז
shiboku@netvision.net.il
052-8465127 .לט ,3 יבצ ןב
”ןועבט-תליא - הצק לא הצקמ םירויצ“ ןח ןוטא
.תונורחאה םינשה עבראב רויצה םוחתב תקסוע ,1978 תדילי
תרייצמ .םייקלא רימא רמ ךרעומהו קיתוה ןמאה לש ותדימלת
.הקיסומו םייח ילעב ,הביבסהו תליא יפונ תארשהב ןמשב
chenaver@hotmail.com
052-2994554 .לט ,17 לדגמה
רויצ ידע ינרא
תרייצמ ,היתפואטסואב תלפטמ ,העונתבו ףוגב תקסוע
הינגוא ,רימש ילא ,טלאר ףסוי לש הדימלת .תוננובתה ךותמ
המישנהו העונתה ןיב רבחמה ילכ אוה רויצה ירובע“ .ןמטיברא
.”םייחה לש תיפוסניאה תוימנידה ןיבל ףוגה לש
adiarni@gmail.com
054-6380530 .לט ,)הירלגה תמוק( אתווצ ,35 ןוסלנצכ
רויצ יתור זרא
סבנק לע תצרפתמ תוינועבצב ליחתמ ילש הריציה ךילהת
,יטתסאה םלשל דע תועמשמהו הרוצה שופיחב ךישממו ןבל
.םיינשה ןיב רוביחה אוהש
2010 ינוריע ףונ - ארטסקב :תויתצובק תוכורעת 2 -ב הפתתשה
.2011 ילארשי ץיק - השימחה הלעמבו
rutie1940@gmail.com
052-8713964 .לט ,62 זמר
ישפוח רויצ הנדע יבצ ןב
יוטיבל ילככ עבצבו רויצב תקסוע תיטסילוה האפרמו תינמא
תדמלמ .םיריגו ןמש קילירקא יעבצב תישיא תוחתפתהלו
םידלי .תושדחתהו החימצ יופיר יכילהתב םישנא הוולמו
.םירגובמו
www.all-art.co.il/art/ednabz
ednasb@015.net.il
050-7620422 .לט ,5 יכדרמ
2
1
4
3
5
קר
תבשב
רויצ
רויצ
רויצ
ר
ו
י
צ
רויצ
ר
ו
י
צ
9
לרווקא רויצ ןונמא ידרג
ךותמ םירויצ ושגפת הכורעתב .יריל יטסינויסרפסקא ןונגס
תונשרפ םע תויומדו םיימוקמ םיפונ ,םייחב םייתימא םיעגר
.תישיא לרווקא
gardiam@bezeqint.net
054-4774425 .לט ,’א 69 םינולא
םילילצו םימוליצ ,םירויצ םויוב ןוסק’ג תחפשמ
ףונה םהב םירויצ הקוחרה ןיס לש ףוסניאה יבחרממ םימוליצ
תישומיש תונמאו שפנה תודונת לש ףונ - ימינפ ףונ אוה
םימוליצ םירויצ לש הגיגחל םיפרטצמ הבהאב המקרנ רשא
.םילילצו
smadarbuyum@yahoo.com
054-4983339 .לט ,’א 25 םינומיר
ץע לע רויצ הפי םלה
.קילירקא יעבצב סוונק דבו ץע לע םיחרפ ירויצו םיפונ
yaffahalm@gmail.com
050-6867066 .לט ,’א 9 םינרופיצ
לטספו ןמש רויצ הנילופ יקסבוקוסיו
.םינוש םירמוחו תונוש תוקינכטב רויצ
054-7588485 .לט ,12 תוינגד
8
7
9
10
קר
תבשב
רויצ סקמ ץיברוג
תודובעב חתיפ .היסור ,גרובנירטקיב תויונמאל ’גלוקה רגוב
לקשמו תילוסיפ תוינבמ םהב שיש תוקינכט רויצהו םושירה
.רמוחו עבצ לש
052-2840649 .לט ,םינמאה תיירלג - 12 תוינגד
6
הצרת ןייטנלו
.תוינתא תוזורחמ תזרוחו םיחמצמ ריינ השמ ,תמלצמ ,תרייצמ
bval@zahav.net.il
050-7630198 .לט ,33 תוינגד
11
קר
תבשב
10
תינאידניא היפוסוליפ ילרוא םולהי-ןרינ
התארשה תא תבאוש ,”ןתיוולה תניב“ רפסה תרבחמו תינמוא
תוינידניא תודגא המגרת .םייטבש םיינתא םיביטומו עבטהמ
הלש םירויא תודגאל הפיסוה ,םינוש םיטבשמ הפסאש
.תינאידניאה היפוסוליפה יפ לע שפנו םייניע יריאמ םירבסהו
maofm@nana10.co.il
050-4835500 .לט ,35 בוכורוב
Manuela Karin Knaut טואנק ןירק הלאונמ
הינמרג ,גיוושנוארב - םיצפח םע קחשמ
תטיסרבינואב תונמאל ךוניח הדמל ,טואנק ןיראק הלאונמ
,םויכ .תרפוסכו הצרמכ הדבעו ,הינמרגבש ןסיגב ,גיביל-סוטסוי
יעוריאו תוכורעתב תפתתשמ רשא ,תיאמצע תינמא הניה הלאונמ
םינמאה דוגיאב הרבח הלאונמ .ב”הראבו הפוריא יבחרב תונמא
.םייטסלפה םינמאה לש תימואל ןיבה הדוגאבו הינמרגב םייתוזחה
knaut@mkk-kunst.de
12 תוינגד
17
15
קר
תבשב
היפוסופורתנא ,םירפס ,רויצ לאינד יבהז
תא דמלמ ,הנש 30-כ תיפוסופורטנאה השיגב רייצמ ,51 ןב
ךרד ,םידלי םע רויצ :םירפסה תא בתכ .תוללכמב אשונה
.ינוסכלא םושירו עבצה
www.danial-zehavi.co.il
zehavi77@012.net.il
054-4556414 .לט ,84/5 םישורבה
רייצ וינוטנא הסורוטמ
ךשוחה ןיבש רפתה לע תוכלהמ ויתודובעו םיישגר םיפונ רייצמ
.יולגל רתסנה ןיבו רואל
050-6590511 .לט ,62/7 שרוחה
13
14
קר
תבשב
קר
תבשב
עבצו םושירל הרומ סיריא רלסקו
,ץראה יבחרב עבצה ךרד יוטיבל תואנדס החנמ ,הגיצמו תרצוי
.ןועבט תיירקב יטרפ וידוטסבו
לומגכ םירכומ םיסרוקה .ב”הרא ימאימ - הנורחא הכורעת
.ןותבש תנשב הארוה ידבועל תומלתשה
.לארשיב םילספהו םינמואה תדוגאב הרבח
www.iriswexler.com
iriswexlertamir@gmail.com
050-3797041 .לט ,’א 16 לדגמה
12
קר
תבשב
תוכורעת החצנהה זכרמ
ץיבטיל הלא - ”סוירס“ :תילארשי תונמאל הירלגב
לש וידוטסה - ”תורחא תויחו ונחנא“ : ”הנוילעה המוק”ב
.ןיזירד תירונ
tivon-lib@013net.net
16
11
תיוושכע תונמא - ויד ירויצ תנע רביירש
תבלשמ ,תיניס האופרב הכירדמו תלפטמ ,תימוחת בר תינמא
תלהנמ .הליהקהו הביבסה ,עבטה םע רשקב תיתריצי הדובע
.יופירו המיחל ,העונת תויונמואל בחרמ -”ואט“
www.schreiber-art.com
anatfto@gmail.com
054-4983478 .לט ,7 תוינלכ
םוליצ תודובע התויח בונבוד
:הביבס ימוליצב רקיעב תקסוע ,ןועבט תבשות 1949 תדילי
לש וחוכמ תמעפתמ .עבצ ישגפמו םימקרמ ,דבועמו יעבט ףונ
.ןמואכ עבטה
dubh@smile.net.il
052-8351733 .לט ,41 םינרוא
”הבוטה רדגה“ לחר ךילקילג
.החצנהה זכרמ לש הירלגב ךילקילג ילחר לש םימוליצ תכורעת
,הימוליצמ םיבר .ןועבט תבשות הקיתווה תמלצל הווחמ תכורעת
ךילקילג .םיברל םירכומ ,החצנהה זכרמ לש ותמקה דועית ללוכ
לש הימוליצ .תעפי ץוביקב הדלי התויה זאמ המלצמ הקיזחמ
רישע ,רחאל ותכיפהבו ימוימויה תסיפתב םינייטצמ ךילקילג
.דחוימו ויפויב
050-7343259 .לט ,החצנהה זכרמ
22
21
רויצ הוויר יקרוש
.יביטאוטניא רויצב תרצוי תינמא
050-8432534 .לט ,47 במולוג
18
הנוש תיוזמ םוליצ יחצ איגלא
.האור אל תישונאה ןיעהש םירבד איבמו הנוש היארב םלצמ
lunadjs@gmail.com
054-9376377 .לט ,12 תוינגד
20
קר
תבשב
םוליצ
םוליצ
םוליצ
םוליצ
ם
ו
ל
י
צ
19
12
’זאלוק רוא-תיריע זרא
תרצוי ,”םיקיבדמ-םירזוג-םירגוא“ :םישנא תצובקל תכייש
תובר םינש ךלהמב ופסאנש םיישיא םירמוחמ םי’זאלוק
ןמש יעבצו םילמס תוזימרב םייח ירופיסמ תונצס הקיפמו
.רבעה ןמ םיבותכ יעטקו תונומת לש תוריזגה תא םימילשמה
הכילהו המקר ,םיצע תלצה ,המדא תדובע תבבוח ףסונב
.םייקה לוצינ ךות תוטשפ ייחב תלגוד .עבטב
kikashouse@012.net.il
052-3805838 .לט ,)תוינגרמ ’חרמ השיג( ’א 9 ןפגה
תיטסלפ תינמא הנר ןיקב
תבש ןויער תא התגהש ,ןועבט תבשות ,תיטסלפ תינמא
תוכורעת ןה ,תובר תוכורעתב הגיצה .הנש 25 ינפל םינמא
רואל האיצוה הנורחאל .םלועבו ץראב ,תויתצובק ןהו דיחי
.קאפש )ןיקב( תנפצ ּ הת ִּ ב תא תחראמ .ףיקמ ןמא-רפס
rinarbekin@012.net.il
04-9834730 .לט ,’א 6 ןולובז
רויצ היח ןר ץרג
תודמעב ןויד התונמאב תמייקמ ,תכרעומו תרכומ תרייצ
התודלי לש הרבחהו ךוניחה תוסיפתב ,תוילארשי ,תוישנה
היפרגויבל תוסחייתמ תודובעה .)הנידמה םוק ידלי( הרוד ינבו
לוקל םירשקתמה םיסותימ קרפל הסנמו תיביטקלוק תיטרפ
תוכורעתב הגיצה .”וניצרא דעב תומל בוט” :דהדהמה ירבגה
.םלועבו ץראב םינואיזומבו תוירלגב תובר תויתצובקו דיחי
.םיבשחנ םיילאזומו םייטרפ םיפסואב תואצמנ היתודובע
haya@graetz-ran.co.il
054-4983525 .לט ,)טולישה יפל( םיקמעה רעש ץוביק
תרייצו תיפרג תבצעמ םירמ ימרכ
םירצומ תריציב הנורחאה תעב תקסוע ,תרייצו תיפרג תבצעמ
.ריינ תסיעו רמיח םהבש םיירקיעה ,םינוש םירמוחמ
םינוש םיטירפו םילכ ,םירופיצ ,םילספ אוצמל ןתינ יתודובע ןיב
.הזילעו החמש תוינועבצב תנייפואמ יתדובע .טושיקל
.יידלי לש םוסקה םמלועמ תבאוש ינא יתארשה תא
carmi16@013.net.il
04-9530993 .לט ,3 ןייד השמ
רמצב תלספמו תרייצמ תירוד ףוסוליפ
רמצ“ .דוביל לש תונוש תוקינכטב רמצב תלספמו תרייצמ
יח רמוח אוה ילש תודובעה תא תרצוי ינא ונממ םישבכה
.”םירויצלו תויומדל תדחוימ תוילטיו הנקמש
doritphilo@gmail.com
052-3931626 .לט ,40 לאערזי
26
23
27
24
25
קר
תבשב
תיטסלפ תונמא
תיטסלפ תונמא
ינפי קצב ’גנלוס רוטקפ
רתוי ינפל הדמל .ינפי קצבמ יאסנוב יצעו םיחרפ תרצוי
.הריציב דאמ תנהנ זאמו הפיחב ןיטוקיט ןואיזומב רושעמ
fasolfa32@gmail.com
04-9833138 .לט ,33 םינומירה
םיריוצמ םילכו םיחירא סדה זר
.תיבל םיטלשו םיחירא ,הקימרקו ןלצרופ ילכ לע רויצל וידוטס
.םייתריצי שוביג ימיו תואנדס ,םיגוח םימייקתמ וידוטסב
hadasrm@zahav.net.il
052-3967621 .לט ,52 למרכה
תנפצ )ןיקב( קאפש
וא דב לע םיעבצב יתרוסמה רויצה ןיב םרפנה קדסב תלעופ
םיילטיגיד םי’זאלוק .בשחמ תרזעב ילטיגידה רויצה ןיבל - ריינ
יבג לע ישפוח רויצו תבשחוממ העיבצ ,םימוליצ יקלח םייושע
,ליגרב ,שמשמה סבנק דב לע םיספדומ - ילטיגיד סבנק
.ןיקב .ר הנר ּ המ ִ א לצא תחראתמ .יתרוסמ רויצל
tzafnat55@gmail.com
052-2339480 .לט ,’א 6 ןולובז
ןוטבב בוציעו ןמש רויצ תור ןמצש
תעפשהב ןמשב תרייצמ :ןוטבב בוציעו תונומת רוגסמ ןמש רויצ
,ילארשיצראה רואה תא רייצל תבהוא ,תויסאלק תורוסמ
ינשב תקסוע ףסונב .הביבסה יפונ תאו תוישונא תוניצס
בוציעו תונומת רוגסמ :דייז תיבבש וידוטסב םיפסונ םימוחת
.תוינועבצ םינבאב םיצבושמ ןוטבמ םילכ
www.ruthschetzman.com
schetz1@gmail.com
052-6449820 .לט ,12 תוינגד
31
28
29
30
ןועבט רוד תיב ינמא
:תוכורעת ןווגמל םכנימזהל םיחמש
...דועו הגירא ,ישמ ,די תודובע רמיחבו ץעב ,הקימרקב לוסיפ ,רויצ ,םוליצ
בחרה להקל חתפית הכורעתה
10:00-13:00 : תועשה ןיב ,31.3.12 ב”עשת ןסינב ’ח תבש םויב
אמגודל הרידב רוקיבו םיכרדומ םירויס ,הריכמ ינכוד ומייקתי םוקמב
.בהאתהלו תוארל אובל ןמזה הז - ןועבט רוד
04-9039000 ןועבט תיירק ,8 ןייד השמ בוחר
14
תישומיש הקימרק הנידע וטו’ציפ הד
בוציעב ,םיישומיש הקימרק ילכ הנידע הגיצמ ,הלש וידוטסב
לכ םיכפוה הנידע לש םילכה .םיביהרמ םיעבצבו דחוימ
,ימוימוי שומישל םג םימיאתמו ,דחוימב יגיגחל ןחלוש
.םילכ חידמלו לגורקימל
piccioto@017.net.il
054-5983067 .לט ,19 תוינגד
34
הקימרק
הקימרק
הקימרק
הקימרק
ימרק לוסיפ תנע ןולא
יעבט רמיח לע שגד םע םילכימו םילכ לש הקימרק לוסיפ
.ישומישו
anat470@walla.com
052-3244021 .לט ,)םימב תועיגנ( 76 םינולא
32
קר
תבשב
תישיא העיגנב םילכ תירוא גרובזניג
תדוקנשכ ,)בוציע( תוקיציו די תדובע ,לגלג תדובע ןיב תבלשמ
ףתשל תשקבמ .וב שומישה תיווחו ילכה הניה הלחתהה
תונתמ ,םידוחיי םילכל .ותיא הדובעה תוודחו רמוחה תבהאב
.תוארל אובל םינמזומ ןלצרופ יטישכת תצק םג - האו ,תוישיא
oritginz@hotmail.com
050-7866086 .לט ,)4 הריד( 56 םידקש
33
”הקימרקה תויונמאל הלשבמה“
ןופצב הקימרקה תועוצקמל ירוזא זכרמ
.םיימרק םיטקייורפ .ש.או ןועבט תירק םיס”נתמה תשר לש ףתושמ טקייורפ וניה ”הקימרקה תויונמאל הלשבמה“
,תואנדס ,םיסרוק תרבעהב החמתמה ,םיבבוחו םייעוצקמ םיאקימרק רובע הריציו הדימל זכרמ הניה ”הלשבמה“
.תימרקה תוברתה םוחתב תוכורעתו ןויע ימי ,םידחוימ םיטקייורפ םודיק ,רמוחב םידבועל תיעוצקמ הרשכה
- קב ןליאו ’ץיבוקרמ הנא ,ןדיבא יש - םייעוצקמ םיאקימרק השולש לש תווצ וניה - םימרק םיטקייורפ .ש.א
.”לאלצב“ בוציעו תונמאל הימדקאבו תוללכמב םיינבואו ימרק לוסיפ תארוהב בר קתוו ילעב םיאקימרק םניהש
:םיליחתמו םייעוצקמ םיאקימרקל תואנדסו םיסרוק םימייקתמ זכרמב
.הקימרקה לש הירוטסיהו הירואית ,תורדק ,לוסיפב תועש 7 לש זכורמ הריצי םוי Clayday •
.םימדקתמו םיליחתמל תורדקו לוסיפ יסרוק •
.הקימרקה לש היגולונכט סרוק •
.וקר תופירש לש תואנדס •
.ןויע ימיו תואצרה ,ןמא תואנדס •
.םידלי יגוח •
.ןותבש תנשב תוננגו םירומל ,תומלתשה לומג תלבק ךרוצל םירכומ םיסרוקה
:םינמא תבשב זכרמה תוליעפ תינכות
:םיאבה םינמזב זכרמב םירומה תווצ לש תורדק תמגדה
.14:00-15:00 ,11:00-12:00 תבש םויבו 11:00-12:00 העשב ישיש םויב
.”הלשבמ”ה ידימלת לש תוריצי תכורעת
.”הלשבמה”מו םיסרוקהמ םשרתהלו םירומה תווצ תא שוגפל םינמזומ םכנה
15
הקימרק תודובע הנידע סינד
הקימרקמ תיבל טושיק ירזיבאו םילספ ,םיישומיש םילכ
םוחב רונתב םיפרשנה )םיינבאב אל( תידוחיי די תדובעב
הנמזהב תודובע עצבל ןתינ תיתונמאו תדחוימ העיבצב הובג
.תישיא
dadina70@bezeqint.net
054-6454547 .לט ,תשורח תירק 1 לצרה
די תודובע ,תורדקל וידוטס תירונ הפלוו
םיישומיש םילכו תויתונמוא תודובע תרצויה תירוקמ תירדק
םיעבצ ןווגמ ןייפאמ היתודובע תא .תודחוימ תופירשב
םיריחמ ויהי ברקה חספו םינמא תבש לגרל .ןיע יבוש תורוצו
.בר םילכ ןווגמל םיתחפומ
wolpenurit@gmail.com
04-9831431 / 054-5326555 .לט ,’ב 19 ןוסלנצכ
ימרק לוסיפ לזמ בואט
המגמב יברעמה לילגה תללכמ תרגוב ,ריעצ ליגמ תרצוי
ןומולס לספהו ןודרב ןורוד הרומה לצא הדמל .תימוחת ברה
.תפדויב ןלייא תירדקה לצא תורדק הדמלו לאימרכב בייבל
mazaltaub@hotmail.com
052-8547397 .לט ,40 אישנה הדוהי
תישומיש הקימרקו ימרק לוסיפ הויז שטלט
די תודובע ,ילבו תועבטה םע ינועבצ תונוש תוקינכט תבלשמ
.ןחלושל םילכ - תיבל .םילודג םידכ - הניגל .דבלב
04-9831165 .לט ,78 ל”קק
הקימרק לע םירויצ לעי העושי
,תיב ילכ .ןלצרופו הקימרק ילכ ,םיחירא תרטעמו תרייצמ
םינועש ,םינטקו םילודג םיטלש ,תוסמח ,םיטומפ ,תוזוזמ
.תונחלושו
yeshua@012.net.il
054-5684565 .לט ,48 למרכה
38
35
36
37
39
תיביטרוקדו תישומיש הקימרק הוואנ ימרכ
יגוח תמייקמ ,הנש 30 לעמ הקימרק בוציעב ”לאלצב“ תרגוב
.םירגובמו רעונ ,םידליל הקימרק
semon18@inter.net.il
navasimonkarmi@gmail.com
04-9831682 .לט ,39 םינרוא
40
םידיסח רפכ ףליח
ר
מ
ת
ן
ו
י
ב
ס
תינוותס
תיצרח
המקיש
ה
ב
ר
ע
ה
ו
ו
ר
מ
ר
מ
ת
ם
י
ד
ק
ש
ם
יד
ר
ו
םטולה לועש
מ
ןפג
תלצבח
ס“יב
םיסיקרנ
תוירונ
ם
י
ד
ק
ש
םינרופיצ
תופקר
ת
וינל
כ
ת
ו
י
נ
ג
ד
ם
ינ
ר
וא
םינרוא
ם
ינומ
יר
ל
מ
ר
כ
ן
י
ב
ר

ק
ח
צ
י
ןיבר קחצי
רכיכ
םינבה
ח“פוק
תיללכ
לספ
דייז רדנסכלא
דייז תיב
ס“יב
למע.ק
ןול
וב
ז
ל
“ק
ק
ק
מ
ע
ה
ל
מ
ע
.
ק

ך
ר
ד
ח
ר
ז
מ
ן
ו
ש
י
ק
ה
ם
ע
ו
נ
י
ב
א

ן
ב

ק
ר
ב
ם
י
מ
ו
ד
ק

ל
ח
נ
ה
א
י
ב
נ
ה

ה
ר
ו
ב
ד
ם
ו
ל
ש
ב
א

ה
ל
ע
מ
ם
ו
ל
ש
ב
א

ה
ל
ע
מ
י
נ
ו
ע
ב
צ
ה
ן
מ
צ
י
י
ו
ק
צ
ניר
פ
ש
םוכרכ
םתור
א
מ
ו
ג
ה
ל
צ
ר
ה
ל
צ
ר
ה
הטיירנה
דלוס
ל
“ק
ק
ם
י
ד
ס
י
י
מ
ה
ןולא לאגי
ז
מ
ר
זמר
א
“ד
מ
בוכורוב
דסומ
םירוא
רוד
ןועבט
רנימס
םינרוא
רפכ
הווקת
רפכ תמוצ
עושוהי
רפכ
עושוהי
םענקיל
הפיחל
תווח
תויחה
הפיחל
םענקיל
קראפ
רטקה
ס“יב
דקש
לדגמה
תרש
הלא ןוכש
ואדנל רעי
(םירמושה רעי)
ןוינק
תוצוח
םינולא
םירמושה תמוצ
ם
ינ
ול
א
ת
מ
וצ
ןג
רדנסכלא
דייז
תורבק תיב
םירמושה תדוגא
תורבק תיב
ןועבט תירק
בקעי הדש
ימואל ןג
םירעש תיב
ןודרוג
שנס הנח
טרוא ןוכית
ןוכית
טרוא
דייז זכרמ
רהז ם
לוא
י
ב
צ

ן
ב
ן
ו
ס
ל
נ
צ
כ
ב
מ
ו
ל
ו
ג
ש
י
פ

ם
י
ח
א
ה
.
ס
ר
ו
ג

י
כ
ד
ר
מ
ר
ז
ע
ל
א
ד
ו
ד
ן
י
י
ד

ה
ש
מ
י
כ
ד
ר
מ
ן
י
ק
נ
ח
י
ב
צ

ן
ב
ב
ו
כ
ו
ר
ו
ב
ד
י
י
ז

ר
ד
נ
ס
כ
ל
א
ל
א
ע
ר
ז
י
ם
י
נ
ו
ב
ה
ם
י
נ
ו
ב
ה
ם
י
א
מ
ד
ק
א
ה
.
ס
אישנה הדוהי
םינולא
ם
י
נ
ו
ל
א
ב
ור
ח
ה

תוינגד
שרגמ
לגרודכ
ם
ינ
ש
וש
ל
ק
ד
ך
ל
י
ל
ם
יט
יש
ה
ל
א
ה
ר
מ
ת
ו ן
ונ
מ
א
ר
מ
ת
ו

ן
ו
נ
מ
א
ה
ל
א
ה

ש
ר
ו
ח
ה
ש
ר
ו
ח
ה
הרטשמ
הכירב
ןועבט ילג
ס“יב
םינומיר
ןימ
ס
י
ס
י
ר
י
א
ה
נא
ת
ם
יש
ור
ב
ם
י
ס
י
ק
ר
נ
ם
י
ס
י
ק
ר
נ
תוילגיס
ב“טח
השדח
ת
מ
ר ה
ס
ד
ה
(
יכ
ונ
יח
ד
ס
ומ
)
ה
ר
ע
י
ן
ר
ו
מ
ב
ל
ח
ס
ב
צ
ח
ה

ת
ט
מ
ס
תיריע
ןועבט תמר
ןועבט
למע תירק
םינולא
יתליהק זכרמ
ןועבט תמר
N
E
W
S
עדימ יזכרמ
הינח ישרגמ
קלד תונחת
תשר
םיס“נתמה
הסינכ
ןועבטל
הפיחמ
תוירקהו
תרצנמ
הירבט
הלופעו
תמוצמ
עושוהי רפכ
זכרמהמ
תימוקמ הצעומ
םינמאה תירק
החצנהה זכרמ
זכרמה
המבה תויונמאל
אתווצ םלואו
זכרמ
שיפ יתליהק
ה
נ
ב
ל
ה

םיקמעה רעש
ן
י
ב
ר
ק
ח
צ
י
הפיחמ
יאורלא
זכרמ
יאורלא יתליהק
ןועבט הלעמ
תשורח תירק
יתליהק זכרמ
תשורח תירק
75
75
722
70
יתליהק זכרמ
סיקרנ
א ב ג ד ה ו
א ב ג ד ה ו
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
ןוירוג ןב רכיכ
16
םידיסח רפכ ףליח
ר
מ
ת
ן
ו
י
ב
ס
תינוותס
תיצרח
המקיש
ה
ב
ר
ע
ה
ו
ו
ר
מ
ר
מ
ת
ם
י
ד
ק
ש
ם
יד
ר
ו
םטולה לועש
מ
ןפג
תלצבח
ס“יב
םיסיקרנ
תוירונ
ם
י
ד
ק
ש
םינרופיצ
תופקר
ת
וינל
כ
ת
ו
י
נ
ג
ד
ם
ינ
ר
וא
םינרוא
ם
ינומ
יר
ל
מ
ר
כ
ן
י
ב
ר

ק
ח
צ
י
ןיבר קחצי
רכיכ
םינבה
ח“פוק
תיללכ
לספ
דייז רדנסכלא
דייז תיב
ס“יב
למע.ק
ןול
וב
ז
ל
“ק
ק
ק
מ
ע
ה
ל
מ
ע
.
ק

ך
ר
ד
ח
ר
ז
מ
ן
ו
ש
י
ק
ה
ם
ע
ו
נ
י
ב
א

ן
ב

ק
ר
ב
ם
י
מ
ו
ד
ק

ל
ח
נ
ה
א
י
ב
נ
ה

ה
ר
ו
ב
ד
ם
ו
ל
ש
ב
א

ה
ל
ע
מ
ם
ו
ל
ש
ב
א

ה
ל
ע
מ
י
נ
ו
ע
ב
צ
ה
ן
מ
צ
י
י
ו
ק
צ
ניר
פ
ש
םוכרכ
םתור
א
מ
ו
ג
ה
ל
צ
ר
ה
ל
צ
ר
ה
הטיירנה
דלוס
ל
“ק
ק
ם
י
ד
ס
י
י
מ
ה
ןולא לאגי
ז
מ
ר
זמר
א
“ד
מ
בוכורוב
דסומ
םירוא
רוד
ןועבט
רנימס
םינרוא
רפכ
הווקת
רפכ תמוצ
עושוהי
רפכ
עושוהי
םענקיל
הפיחל
תווח
תויחה
הפיחל
םענקיל
קראפ
רטקה
ס“יב
דקש
לדגמה
תרש
הלא ןוכש
ואדנל רעי
(םירמושה רעי)
ןוינק
תוצוח
םינולא
םירמושה תמוצ
ם
ינ
ול
א
ת
מ
וצ
ןג
רדנסכלא
דייז
תורבק תיב
םירמושה תדוגא
תורבק תיב
ןועבט תירק
בקעי הדש
ימואל ןג
םירעש תיב
ןודרוג
שנס הנח
טרוא ןוכית
ןוכית
טרוא
דייז זכרמ
רהז ם
לוא
י
ב
צ

ן
ב
ן
ו
ס
ל
נ
צ
כ
ב
מ
ו
ל
ו
ג
ש
י
פ

ם
י
ח
א
ה
.
ס
ר
ו
ג

י
כ
ד
ר
מ
ר
ז
ע
ל
א
ד
ו
ד
ן
י
י
ד

ה
ש
מ
י
כ
ד
ר
מ
ן
י
ק
נ
ח
י
ב
צ

ן
ב
ב
ו
כ
ו
ר
ו
ב
ד
י
י
ז

ר
ד
נ
ס
כ
ל
א
ל
א
ע
ר
ז
י
ם
י
נ
ו
ב
ה
ם
י
נ
ו
ב
ה
ם
י
א
מ
ד
ק
א
ה
.
ס
אישנה הדוהי
םינולא
ם
י
נ
ו
ל
א
ב
ור
ח
ה

תוינגד
שרגמ
לגרודכ
ם
ינ
ש
וש
ל
ק
ד
ך
ל
י
ל
ם
יט
יש
ה
ל
א
ה
ר
מ
ת
ו ן
ונ
מ
א
ר
מ
ת
ו

ן
ו
נ
מ
א
ה
ל
א
ה

ש
ר
ו
ח
ה
ש
ר
ו
ח
ה
הרטשמ
הכירב
ןועבט ילג
ס“יב
םינומיר
ןימ
ס
י
ס
י
ר
י
א
ה
נא
ת
ם
יש
ור
ב
ם
י
ס
י
ק
ר
נ
ם
י
ס
י
ק
ר
נ
תוילגיס
ב“טח
השדח
ת
מ
ר ה
ס
ד
ה
(
יכ
ונ
יח
ד
ס
ומ
)
ה
ר
ע
י
ן
ר
ו
מ
ב
ל
ח
ס
ב
צ
ח
ה

ת
ט
מ
ס
תיריע
ןועבט תמר
ןועבט
למע תירק
םינולא
יתליהק זכרמ
ןועבט תמר
N
E
W
S
עדימ יזכרמ
הינח ישרגמ
קלד תונחת
תשר
םיס“נתמה
הסינכ
ןועבטל
הפיחמ
תוירקהו
תרצנמ
הירבט
הלופעו
תמוצמ
עושוהי רפכ
זכרמהמ
תימוקמ הצעומ
םינמאה תירק
החצנהה זכרמ
זכרמה
המבה תויונמאל
אתווצ םלואו
זכרמ
שיפ יתליהק
ה
נ
ב
ל
ה

םיקמעה רעש
ן
י
ב
ר
ק
ח
צ
י
הפיחמ
יאורלא
זכרמ
יאורלא יתליהק
ןועבט הלעמ
תשורח תירק
יתליהק זכרמ
תשורח תירק
75
75
722
70
יתליהק זכרמ
סיקרנ
א ב ג ד ה ו
א ב ג ד ה ו
8
7
6
5
4
3
2
1
8
7
6
5
4
3
2
1
ןוירוג ןב רכיכ
’סמ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
םש
ןח ןוטא
ואוזק יאישיא
יתור זרא
ידע ינרא
הנדע יבצ ןב
סקמ ץיברוג
ןוסק’ג ’פשמ
םויוב
ןונמא ידרג
הפי םלה
יקסבוקוסיו
הנילופ
הצרת ןייטנלו
רימת-רלסקו
סיריא
לאינד יבהז
הסורוטמ
וינוטנא
ןירק הלאונמ
טואנק
החצנהה זכרמ
םולהי-ןרינ
ילרוא
הוויר יקרוש
תנע רביירש
יחצ איגלא
לחר ךילקילג
התויח בונבוד
רוא-תיריע זרא
םוקימ
הפמב’סמ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
םש
הנר ןיקב
היח ןר ץרג
םירמ ימרכ
תירוד ףוסוליפ
’גנלוס רוטקפ
סדה זר
)ןיקב( קאפש
תנפצ
תור ןמצש
תנע ןולא
תירוא גרובזניג
וטו’ציפ הד
הנידע
הנידע סינד
תירונ הפלוו
לזמ בואט
הויז שטלט
לחר העושי
הוואנ ימרכ
תילד רייאמ
הנומא ןיקריס
הדוהי ףנע
ידו’ג ןמדרפ
הניר יחמק
הנירש רימש
הלאינד טנמא
היעש ןירפלה
היתב ריפכ
ןועמש ימרכ
הבוט ביתנ
תירש ירטא
תילגיסו תרפא
רכשא
הטלוברוב
לט ןימינב ןב
ילט דוד ןב
ךליל דוד
היבצ הסד
הילמע סומרו
הפיו
הנינפ רגניז
ןתעדמ תורצוי
רעונה רפכ
הסדה תמר
הווקת רפכ
שוש בל
ילג רול
תירוא רומ
לורק יגרמ
ררש בהי ’פשמ
ןרק ןתשוחנ
תורצוי םישנ
הזילע ןמטכורפ
יסוי ןור
רניבר-רירש
המענ
שונאי יול
באוי לאיומ
ןמלק טילש
דוד לגיפש
ירוג גרובזניג
ףסוי ךואר
לאונמע רהוז
הרואיל ןהכ
והירמש רטחפ
המלת רימת
ילוש יזוגא
האל ןליא
ץיבוקלאיב
לכימ
הירוטקיו ןקז ןב
תעפי רדנלוה
הרימ ויז
ןראק לקסח
איגש-לארשי
תינגד
הליג איבל
רדה יקבוקמ
תינור ישפנ
הילג תימע
הכרב ןמשילפ
בד קילפוק
ימענ ץרווש
רגי תיב
סדה עבג
לעי ילאינד
הרימ ןוזז
ירמת יול
סיריא רקוצ
ךליל דלפנזור
ןרק ןור
םוקימ
הפמב
17
18
הקימרק הנירש רימש
תירש תינמאה לצא הדמל .םינש 8 הזמ הקימרקב תקסוע
.תיאקירמא םורד תונמא תארשהב תודחוימה היתודובעו ףשר
sumsumapollo@yahoo.com
050-7707842 .לט ,15 תוינגד
46
תורדקו לוסיפל וידוטס ידו’ג ןמדרפ
לא ףיקשמ ,ןועבט תירקב םקוממ תורדקו לוסיפל וידוטסה
תא יתמייסש זאמ .לאערזי קמעו למרכה סכר לש םוסק ףונ
,תרצוי ,תדמלמ ינא ”לאלצב”ב ימרק בוציעל הקלחמב ידומיל
םינמזומ .לוסיפו םיישומיש םילכ תריצי ,תורדקב תקסוע
,םיינבאב הדובע .ידימלת תודובעו יתודובע תא תוארלו רקבל
.לוסיפ ,םיישומיש םילכ ,םיחטשמב הדובע
Judi@Juda.co.il www.juda.co.il
054-6870177 .לט ,29 הרעי
הקימרק תינמא הניר יחמק
הגוצתל ןהו שומישל ןה םיידוחי ,םיישומיש םילכ הגיצמ
הימדקאב הצרמו תדמלמ .ןועבט תירקב תרצויו היח .לוסיפו
.יאורלא יתליהקה זכרמב וידוטס .הפיחב םינואיזומבו
kimche@zahav.net.il
052-7130532 .לט ,10 םידרוה
קר
תבשב
44
45
םיטישכתו הקימרק הדוהי ףנע
םירמוח בוליש .םיטישכתו הקימרקב תידוחיי תונמא
.יאמצע ןפואב וחתופש תונווגמ תוקינכטב עבטה ןמו םירזחוממ
.יופירכ תונמאה לע הצרמו םיגוחו תואנדס ריבעמ ,רמוחב רצוי
www.yanaf.com
anaf1@bezeqint.net
052-2992678 .לט ,5 םינומיר
43
תישומיש הקימרק תילד רייאמ
,תורעק ,תוסוכ :םינש 10 לעמ רמיחמ םיישומיש םילכ תרצוי
בר רשועב תוניפאתמ היתודובע .דועו םימוקמוק ,םינקנק
.רמגנ אלש קחשמ איה הריציה הליבשב יכ ,תורוצו םינווג לש
dalitdc@gmail.com
052-3556594 .לט ,12 תוינגד
רחא בוציעב תורדק הנומא ןיקריס
,יטיסילמינימ ןונגסב תרצוי .רצומה בוציע - ”לאלצב“ תרגוב
תפרוש ,תוידוחיי תורוזלגב תגגזמ ,תונוש תוקינכט תבלשמ
.תולעמ 1300-כ לש ’פמטל דע למשחו זג ירונתב
esyrkin@netvision.net.il
050-5437897 .לט ,18 םינרוא
41
42
19
םוליצו לוסיפ הלאינד טנמא
הזנורבבו רמחב הגיצמו רמחב רקיעב תלספמ טנמא הלאינד
ןיב םיסחיו תושגר רקיעב םה םיאשונה .םלועבו ץראה יבחרב
תקסוע ןכ ומכ .םידליו םישנ תויומד ךרד םיעבומה םיישיא
אוצמל רשפא םהב רשא םיצע יעזג רקיעב ,םוליצב הלאינד
.ואולמו םלוע
gea@netvision.net.il
052-2482165 .לט ,46 םידקש
ץע יעוצעצו לוסיפ היעש ןירפלה
םילספו יביטרוגיפ לוסיפ .ןבאבו ץעב םינש רשע הזמ לספמ
ףתתשה 2011-ב .שונא יסחי לש תוינווג ברה םע םידדומתמה
רצוי ליבקמב .ןלוגה תמרב ”3 הקינלוו“ לוסיפה לביטספב
.םייטתסאו םיניינעמ ץע יעוצעצ הריכמל גיצמו
shayahal@gmail.com
052-2779025 .לט ,20 לאערזי
יביטרוגיפ לוסיפ היתב ריפכ
םירמוח בוליש ךות ,רקיעב יביטרוגיפ לוסיפ רמיחב תרצוי
.רוזחימל םידעוימה
ba.kfr@gmail.com
054-4209178 .לט ,)םיאמדקאה תטמסב( ’א5 םינובה
תויטסירומוה תורוטאינימו הקימרק ןועמש ימרכ
.הקימרקמ תויטסירומוה תורוטאינימ בצעמ ,”לאלצב“ רגוב
navasimonkarmi@gmail.com
050-4941205 .לט ,12 תוינגד
47
48
49
50
לוסיפ
לוסיפ
לוסיפ
לוסיפ
ל
ו
ס
י
פ
19
”תורצוי םישנ“ הל’הבוט הבוט ביתנ
עגרהל ,שיגרהל ,רוציל ןתינ רמיחה תרזעב .רמיחב תלספמ
יקסבוליסורב הניטנלו תייחנהב םינש 9-כ תלספמ ...ןיימדלו
תועתפה הברהב הוולמה ,ךילהתהמ איה האנהה .דוה ןיעב
.ךרדבש
tova.nativ@b-zion.org.il
050-6267336 .לט ,’א 40 םידקשה
51
קר
תבשב
20
תישומיש תונמא רכשא
םידבועה ינוניב-לק רוגיפ ילעבב לופיטל תיכוניח הימינפ ןועמ
םירצנ תולסלס ,תונומת ,תוכרעכ םירופיס תריצי .די תכאלמב
.דועו
lizy@eshcar.co.il
04-9530583 .לט ,12 תוינגד
תינועבצ תונמוא תירש ירטא
סוונק לע רויצ ,ריינ תסיעמ םירגובמו םידליל תונתמ תרצוי
.ץעו
Sarit-72@014.net.il
052-4241318 .לט ,12 תוינגד
.םידלי ירדחלו תיבל םיבצועמ םיטירפ הטלוברוב
תונתמ ,םידלי ירדחלו תיבל תישומיש תונמוא תורצויו תובצעמ
.םעפ לש הריוואב תושגרמ
www.borboleta.co.il
borboleta@nana10.co.il
054-4824232 .לט ,12 תוינגד
תישיא העיגנב תוקונית ירצומ לט ןימינב ןב
,ןאיל התב הדלונשכ .הנפוא תבצעמ ,28 תב ,ןועבט תדילי
.אמאכ הנויסנ ךותמ הל םיישומיש ויהש םירצומ רוציל הלחה
,תוקוניתל םימאתומ תונתמו םיישומיש ,םיידוחיי םירצומ
לכלו םיחונ םיריחמבו םייתוכיא סילפו הנתוכ ידב םייושע
דחי בצעלו היצקילפא וא קוניתה םש תא ףיסוהל ןתינ רצומ
.חוקלה ןוצר תועיבשל
tal.elemental@gmail.com
054-3110061 .לט ,)םימב תועיגנ( 76 םינולא
52
55
53
56
54
קר
תבשב
תישומיש תונמא
תישומיש תונמא
תישומיש תונמא
ספיספ תוינמוא תילגיסו תרפא
,תוחלצו תוסוכ ,הקימרק :ןוגכ םינוש םירמוחב תושמתשמ
םייקה יאלמהמ תונקל ןתינ .דועו תויכוכז ,תימצע תרצות ומיפ
תואנדס .דועו םיריסל תויתחת ,תונחלוש ,םיציצע :ןימזהל וא
.םוקמב םידליל תוסנתה
efrat134@gmail.com
052-3243296 .לט ,4 םינולא
21
ספיספו ריינ תסיעב לוסיפו הריצי ילט דוד ןב
ריינ תסיע תודובע רקיעב התיבב תרצוי - תונמואל הרומו תינמא
לכל ישיא סחיו הבר תוינועבצב תונייפאתמ היתודובע ,ספיספו
:תוללוכ תודובעה .םירזחוממ םלג ירמוחב שומיש ךות הדובע
ומכו .ספיספ תונחלוש ,ריינ תסיעמ תורעק :ומכ םיישומיש םילכ
.דועו םירופיצ ,תונומת ומכ :םייטושיק םיטנמלא ןכ
talibd7@walla.co.il
052-2826314 .לט ,4 לקדה
57
60
61
58
םיצפחו םיטיהר לע יביטרוקד רויצ היבצ הסד
יביטרוקדה רויצה ןונגסב םיצפחו םיטיהר לע תרייצמ היבצ
ךוניח ידומיל תרגוב .םוחתב תואנדס החנמ .הנש םישולשכ
הביהרמ הגוצת התיבב הירלגב .הפיח תטיסרבינואב תונמואו
.הבר הבהאב ורטועו ופסאנש םיטירפ לש
dassa100@012.net.il
052-5222325 .לט ,12 ךליל
די תודובע הפיו הילמע סומרו
תונתמ ,תיבה תשבלהו בוציעל ליטסקטב די תודובעב תוקסוע
.תוכיא 100% ב תוידוחי
052-5311331 .לט ,3 םינשושה
דבב לוסיפו בוציע הנינפ רגניז
ךות דבב תלספמו תבצעמ תונורחאה םינשה 30 ךלהמב
םידבו םיינוגסס םיזורח ,המקיר תוטיש רופסניאב שומיש
.םידחוימ
h-y-o@zahav.net.il
052-6882533 .לט ,67 םינולא
םינטנטקל חבטמ יקחשמו תונומת ,תויפ ,תובוב ךליל דוד
,תויפ ,תובוב - םינש הזמ תיפוסופורתנא די תכאלמב תקסוע
םייתודידיו םייעבט םירמוחמ תורפתנ ןלוכ .דועו תומולח תירכ
.הבהאב תושענ רקיעבו ,םידלילו הביבסל
lilushka8@gmail.com
054-2472929 .לט ,33 תוינגד
59
תישומיש תונמוא ןתעדמ תורצוי
םירצומו םירופיס ,םיקחשמ תושיגמו תורציימ ,תובצעמ
.תיתוכיאו תירוקמ ,תיתריצי ךרדב םירכומ
yotzrotm@gmail.com
054-5753303 .לט ,12 תוינגד
62
22
תומזי זכרמ הסדה תמר רעונה רפכ
לכמ רעונ ינב םידמולו םיררוגתמ הסדה תמר רעונה רפכב
המצעהל םילכ ,םייח ירושיכ םהל הנקמ תומזיה זכרמ .ץראה
.תיקסע תומזיב עדיו תישיא
hanis@ramat-hadassah.org.il
052-6869575 .לט
תויתונמא דבל תודובע תירוא רומ
תודובע ,הקיתע תיתרוסמ הקינכטב רמצב הנש 12 הזמ תרצוי
.םיפיעצו תויתונמא דבל
mortamir@015.net.il
052-8436084 .לט ,30 םינובה
ןלצרופ לע רויצ לורק יגרמ
תירקב וידוטס החתפ .תפרצו הדנקב ןלצרופ לע רויצ הדמל
.םירגובמו םידליל ןלצרופ לע רויצ תדמלמ .ןועבט
mergui@017.net.il
052-3724557 .לט ,38 תוינגד
םידליל ץע יעוצעצ ילג רול
םלוע תא םימדמה ,ישיא אובייו ימצע רוצייב ץע יעוצעצ
,רצחה ,תיבה תודובעב ,ץעה יחבטמב , ןטקב קר – םירגובמה
.תובובה תניפבו ,הניגה
.םירוהו םידלי שגפמו הריציל וידוטסה רצחל םינמזומ
galilore@013.net.il
052-3274117 .לט ,20 ל”קק
קר
תבשב
קר
תבשב
63
68
66
67
65
64
םיגירס שוש בל
.דחאכ םיישומישו םידחוימ םיגירס .תונגרסב רישע עקר
”לארשי סיריא“ תונחה לש רמצה תקלחמב הגירס תכירדמ
.תיבב הגירס יגוח הריבעמו
shoshlev@gmail.com
052-3770233 .לט ,ב 27 לדגמה
הווקת רפכב הריצי תואנדס – רפכב םירצוי הווקת רפכ
.םידחוימ םיכרצ ילעב םישנאל םייחל תיב שמשמ הווקת רפכ
תשיכר רשפאתת ,םירקבמל תבש םויב וחתפי רפכה תואנדס
תפסונ הריכמ תדוקנ .תולעפה םג ומייקתי םוקמבו םירצומ
תודעוימ תוסנכהה .ןועבטב ס”נתמה תבחרב תבשו ישיש ימיב
.רפכה ירבח תחוורל
.הווקת רפכ םחתמב תונמוא תנדס
*
ruthyp@kfartikva.org.il
04-9931073 .לט ,12 תוינגד
23
69
תישומיש תונמוא תרצוי החפשמ ררש בהי תחפשמ
תישומיש תונמוא דוחלו דחיב תורצויה תחא החפשמ תושנ
םירמוח בולישב םידחוימ םיטישכת בוציע :םינוש םימוחתמ
תיכוכז תונמואו םידליל קחשמ יטיהר בוציע ,םיינרדומ
.גניזויפה תטישב תישומיש
gili@s-2d.com
052-8500881 .לט ,40 םידקשה
הניגלו תיבל תוקרזמ יסוי ןור
,הקינילקל ,תיבל םימ תוקרזמו םילפמ הנובו בצעמ ,ןנכתמ
.יאווש-גנפה תרות יפל תישיא המאתהב בוציע .הניגלו דרשמל
תיבויח היגרנא קזחמ ,ותביבסב וא ,תיבה ךותב םימה ךופכפ
.החמש לש השוחת קינעמו
www.yosiron.com
yosiron@gmail.com
054-6556213 .לט ,12 תוינגד
תונמוא תורצוי םישנ
,גניזויפ יטישכת .המוחתב תחא לכ תונמוא תורצוי םישנ
תודובעו םיזארטיו ,םיטישכתו רוע תודובע ,תונולחל תוקבדמ
.ליטסקט
052-6277914 .לט ,8 תוינגד
72
73
71
70
הקול וידוטס ןרק ןתשוחנ
.יקנו יעבט הארמ ילעב הרואת יפוג תבצעמ רושעמ רתוי
הסיפתה תא םירמשמה םישדח םלג ירמוחב הסנתמ
תקסוע תונורחאה םינשב .שדח הארמ םירצוי ךא תיבוציעה
.גנילייטס-םוהו םינפ בוציעב םג
www.studio-luca.com
info@studio-luca.com
052-3236966 .לט ,10 תופקרה
םירצוי תצובק - תרצוי הרכה הזילע ןמטכורפ
יתמקר .תבצעמו םידלי יקחשמ תחתפמ ינאו הזילע ימש
תחמשו תויתריצי חותיפל ”תרצוי הרכה“ - ימולח תא יתיבב
ץראב הזילע תריוואב הריצי לש הגיגחל םינמזומ םתא .םייח
,םיזאלוק ,תובוב ,ץע תטירח ,םילייבומ ירצוי שוגפל ,תואלפה
.רצומה בוציעו רויא
meetalicenow@gmail.com
052-6876005 .לט ,)ןייעמה דיל( יאורלא 3 םילמעה
74
םיבוציע המענ רניבר-רירש
תורשמ ,עבצו רוא םייחל תוסינכמה תוריצי תצפשמו תבצעמ
,םישגמ ,םיטישכת תוחול ,םילפקתמ תונחלוש .בלב הבהאו החמש
תורוקמ .םיסוס תוסרפו תוקיתע תואספוק ,םעפ לש ריג תוחול
.תינאידניאה היפוסוליפהו תודהיה ,המשנהמ םיאב הארשהה
naamadesign@gmail.com
052-8780572 .לט ,)בחרמ זכרמ( - 7 ןיקנח
24
ץעב תונמוא באוי לאיומ
הנירק ותייער םע דחי םינש 10 ץעב תונמואב קסוע באוי
.די תדובעב םידחוימ םירבד ןומה .רוע תודובעב תקסועה
yoavmoyal@gmail.com
052-8339756 .לט ,5 הרעי
תידוחיי תורגנ שונאי יול
תידוחיי תורגנ-שונאי
.ץע םיבהואש םישנאל םיחבטמו םיטיהר
הגוצתה תפלחה רואל הנשה
החנה 30% רקבל הבוח
www.jnagarut.co
janosch@012.net.il
050-4540475 .לט ,44 םינרוא
רויצו ץעב ףוליג ןמלק טילש
,יונ תורעק ,הניגנ ילכ :אמגודל - םישרושו םיעזגב ,ץעב ףלגמ
.סוונק דב לע רויצ .המודכו תונחלוש ,םיעוצעצ
kalmns@menora.co.il
052-3222490 .לט ,12 תוינגד
ץעב תיתונמוא הטירח דוד לגיפש
הזמ ץעב הטירחב ביבחתכ קסוע ,ןועבט תירק בשות ןמוא
אוה םהילע םיצעהמ איצומ ,תידוחייה וכרדב .םירושע ינשכ
תידוחייה תימינפה הרוטסקטה תא תורבחמה תוריצי דבוע
.םהמ ”דלונ”ש רמגומה רצותהו ,עזג לכ לש
daliashpigel@walla.com
057-7626537 .לט ,72 םינובה
75
76
77
78
ץעב תודובע
ץעב תודובע

ת
ו
ד
ו
ב
ע
ץ
ע
ב
לזרבב תודובע
kerendenis@gmail.com www.denis.co.il keren denis 054 - 5 - 405 - 805
סופד תוקפה םוסרפ בוציע
סינד וידוטס י“ע הבצוע וז תרבוח םג
.םלשומ בוציעב בוט ןויער - סינד וידוטס
25
תכתמב םיישומיש םיבוציעו םייתונמוא םירויא ףסוי ךואר
תוישעתל יתיישעת בוציע יתורש ןתמב ףסוי קסע תובר םינש
,תוילאנויצקנופב ונייפוא ויבוציע .ל”וחבו ץראב עדי תוריתע
.םיינכדע םירמוחמו תומדקתמ תויגולונכטב ורצויו ,םייקנ םיווקב
- הנשיה ותבהאב קוסעל לחה ,בוציע יתורש ןתממ ותונפתה םע
םירצומו תויומד רוציל הז רמוחב שמתשמ ףסוי .תכתמב בוציע
שי .וחורב הלועה ןוימדה דיכ םחיצנהלו הארשה וב םיררועמש
.רמוחב םייח חיפהל חילצמ ףסוי :םירמואה
joseph.rauch@gmail.com www.jrauch.com
054-4383287 .לט ,26 םיסיקרנה
תכתמב לוסיפ ירוג גרובצניג
ךותמ רמוחה יגוס לכב תודובע .יטניקו יטטס לזרבב לוסיפ
.לזרבל הבהאו הקושת
guri_g@netvision.net.il
050-7370463 .לט ,38 תוינגד
79
80
לזרבב תודובע
לזרבב תודובע

ת
ו
ד
ו
ב
ע
ל
ז
ר
ב
ב
25
הפק לע הירלג – הלולו
יגלבו ילגנא ירפכ טוהירו תונתמ ,יונ יצפחל הירלג
טוהירל יאפוריא ןונגסב הירלג החתפנ ןועבט תירק ילרוטספה ונבושי בלב
הירלגה .המוסק הריואו יטנמור חוחינב םיצפח תבלשמה ,ירפכו קיתע
תשא ,רחש דרוו ,העוצקמב ד”וע ,רימט הלול לש תפתושמ המזויב המקוה
םיקיתע םיצפחו םיטיהר רותיאמ הכ דע ונהנ םייתשה .תובר םינש ,ךוניח
זכרמב הירלגה תא חותפל וטילחה ,םינמאנה תוחוקלה דודיעבו הפוריאב
.תיתימאה ןתבהאב עיקשהלו ,ןועבט
,תמדוקה האמה תליחתמ רקיעב ,קיתע טוהיר :אוצמל ולכות היירלגב
,םייתונמוא םיפדמ ,תודחוימ ןלצרופ תושרבנ ,ריק ינועש ,תואסרוכ ,תונירטיו
ובצועש םייושכע יונ יצפח הירלגה תבלשמ ףסונב .םיירוקמ לטסירק ילכ
.ורטר ןונגסב
ישיא ץועייו יוויל םע םעפ לש יטנמור חוחינב תדחוימ היווח תוחיטבמ ונא
.היתוחוקלל תישיא הנתמו החנה 15% העיצמ הירלגה החיתפה לגרל
9:00-19:30 תועשה ןיב עובשה תומי לכב החותפ הירלגה
9:00-15:00 תועשה ןיב ’ו ימיב
הלודג הבהאב םכתא תונימזמ
הגועו הפק סוכ לע רוקיבל
הלולו הירלג
052-4823639 -דרו 054-7333165 -הלול 04-9535502 -הירלג ןועבט תיירק 1 ןוירוג ןב רכיכ
kerendenis@gmail.com www.denis.co.il keren denis 054 - 5 - 405 - 805
סופד תוקפה םוסרפ בוציע
סינד וידוטס י“ע הבצוע וז תרבוח םג
.םלשומ בוציעב בוט ןויער - סינד וידוטס
26
’זארטיו תיכוכז תודובע והירמש רטחפ
.הכתהו תיכוכז תודובע ,םי’זארטיו רצוי ,רטחפ והירמש ןמואה
,ףונו עבט ומכ םינוש םימוחתמ תודובע תוארל ולכות ותיבב
.דועו תונולח ,תורונמ ,םיליהא םימסרופמ םירויצ ,תויומד ,תד
www.sam-art.co.il
sam@pachter.co.il
050-3790181 .לט ,’א29 שרוחה
היפוטוא - םיעדרפצ ןמז לאונמע רהוז
תשוחנ ,תיכוכזמ תויושע ולש תוידוחייה תונמואה תודובע
םוחב דוביע תורבועו ףסכ תופוצמה תונוש תוכתמו לידב
תוירלג רפסמבו םייטרפ םיתבב תוגצומ ויתודובע .רונתב
.ב”הראבו ץראב תונמואל
emanuelzohar@gmail.com
052-2660404 .לט ,5 יכדרמ
תיכוכזב גניזויפ הרואיל ןהכ
תונמא ןה תרצוי .תיכוכזב גניזויפב םייתנשכ הזמ תקסוע
םג העגנ רבעב .םייתונמא - םייביטרוקד םיטירפ ןהו תישומיש
יתפשחנשכ ”התיבה יתעגה”ו הקיציב לוסיפ ,תורגנ ,הקימרקב
.תיכוכזב הדובעל
cohenyas@inter.net.il
050-7501172 .לט ,42 לאערזי
’זארטיו המלת רימת
...דועו דועו רוזחיממ םירפרפו םיחרפ ,תיכוכז ’זארטיו
www.talmatamir.com
04-9835935 .לט ,3 לקדה
81
83
82
84
תיכוכז
תיכוכז
תיכוכז
תיכוכז
ת
י
כ
ו
כ
ז
קר
תבשב
26
Esti’s Choice.co.il
םיפי םירבד
תילארשי תונמאל תיבה רתא
ל"וחבו ץראב די תדובעב תונמא קווישו אוציי
www.estischoice.co.il
info@estischoice.co.il :ינורטקלא ראוד
ןועבט ילג תכירב דיל ’א65 םינולא ‘חרב םינמא תבשב חותפ תיב
םשרנ לכל הנתמ - ילארשיה רתאה תקשה
קר
תבשב
26
27
םיטישכת בוציעו תופרוצ ידומילל וידוטס תעפי רדנלוה
בהזו ףסכ יטישכת .םיטישכת בוציעו תופרוצ ידומילל וידוטס
.די תדובעב
yifatstudio@gmail.com
052-7323740 .לט ,23 םתורה
תפרוצו תינטישכת הירוטקיו ןקז ןב
ןכו ת”מתה דרשמ לש הדועת םע תפרוצו תינטישכת
.התריציב םימוחתה ינש תא תבלשמה הקיתו תיאקימרק
b.z.vicky@gmail.com
052-8939702 .לט ,12 תוינגד
תיכוכז יטישכת לכימ ץיבוקלאיב
תא םיגרדשמ ,היגרנאו תויח יאלמ ,םיינועבצ םיטישכתה
יזורח תא תרצוי ינא .חורה בצמ תא םירפשמו העפוהה
,תוארשרש הניכמו םירעבמ חופינ תקינכטב תיכוכזה
רשפא .דועו םינופלטו תוחתפמ יקיזחמ ,םיליגע ,םידימצ
.םידדוב םיזורח תונקל םג רשפאו םיטישכת ןימזהל
bialm@walla.com
052-8973474 .לט ,9 תוינגד
םיטישכת תבצעמו תפרוצ האל ןליא
םייושע םיטישכתה .יקנ ישיא וקב םיטישכת תבצעמו תפרוצ
רוע ,ןח ינבא ,םיזורח :םיוולנ םירמוחב םיבלושמ ,בהזו ףסכ
.תונוש תוכתמו
lealevin@gmail.com
052-4737828 .לט ,3 בלחסה
ריינ תסיעו םיטישכת תבצעמ ילוש יזוגא
תבצעמ ,תופרוצב ”לאלצב“ תרגוב ,תימוחת בר תינמא
,םינוש םירמוח בולישבו תוברועמ תוקינכטב םיטישכת
תוכורעתב הפתתשה ,ל”וחבו ץראב םינוש םיסרוקב המלתשה
,י”א ןואיזומב ”ילארשי טישכת“ תכורעת םהיניב תונוש
.א”ת םינמואה תיבב ”טעמ דוע“ םיטישכת תכורעתבו
egozi@012.net.il
052-5816634 .לט ,32 הרעי
85
86
87
88
89
םיטישכת בוציע
בוציע
םיטישכת בוציע
םיטישכת ם
י
ט
י
ש
כ
ת
קר
תבשב
Esti’s Choice.co.il
םיפי םירבד
תילארשי תונמאל תיבה רתא
ל"וחבו ץראב די תדובעב תונמא קווישו אוציי
www.estischoice.co.il
info@estischoice.co.il :ינורטקלא ראוד
ןועבט ילג תכירב דיל ’א65 םינולא ‘חרב םינמא תבשב חותפ תיב
םשרנ לכל הנתמ - ילארשיה רתאה תקשה
28
דחוימב םיפי םיטישכת הרימ ויז
דחוימב םיפי םיטישכת .תונמאב תלפטמו תרצוי תינמוא
.םידלי ירדחל םירויצ תונומתו
ziv.mira@gmail.com
050-5711048 .לט ,2 המוק דייז רדנסכלא תיב
םיבוציע הנראק ןראק לקסח
,תובוט םינבאו יקסבורבס יזורחב םיידוחי םיטישכת תרצוי
םינבא תליפנ תענומה תידוחיה הריזשה תטישב תשמתשמ
.טישכתהמ
karen160@gmail.com
050-5850092 .לט ,12 תוינגד
םיפי םיטישכת תפרוצ תינגד איגש-לארשי
ץובישו 18 בהז יופיצ ,ףסכ ,14 בהזמ די תדובעב םיטישכת
.ןח ינבא
dganit.jewel@gmail.com
052-3702094 .לט ,12 תוינגד
Rubin design תירונ איבל
תללכמב יפרג בוציע הדמל אבצה םויס רחאל ,1967 תדילי
היבוציע .א”תב תופרוצ ידומילל הכישמה .הפיחב וציו
םירמוח ,שדח םע ןשי לש בוליש ,הינומרה םכותב םיבלשמ
.ןויקינו תוכיא ,םינוש
050-6880775 .לט ,22 תוינגד
בוציעו תופרוצ רדה יקבוקמ
.ןח ינבאו רוע בוליש ,ףסכ ,בהזב םיטישכת תבצעמו תפרוצ
לע הרימש ךות די תדובעב דחא דחא םייושע םיטישכתה
.רמוחה לש ימלוגה ינושארה הארמה
hadarmakovki@gmail.com
052-5621512 .לט ,)בחרמ זכרמ( - 7 ןיקנח
הנפואו םיטישכת תינור ישפנ
םיטישכתל וידוטס תלעב .הנפוא יטישכת תרצויו תבצעמ
.םיבצועמ םידגבו
ronitnafshi@hotmail.com
052-8371220 .לט ,7 תוינלכ
90
91
92
93
94
95
29
ליימא תינמוא הילג תימע
,םילייבומ ,םייביטרוקד םיחירא ,תונומת תרצוי ,ליימא תינמוא
בוציעמ קלח תויהל םילוכי רשא תוארמו ריק ינועש ,תורגסמ
הארשה תבאוש .םיינועבצו םיידוחי םיטישכת ןכו ,תיבה
לוחכמ ,ץראב תוקזחה תויגרנאה ,לארשיב דחוימה ריוואהמ
ןאכ תחרוזה שמשלו םירהל םי ןיב אלפומה בולישהמו םיימשה
.דימת טעמכ
gremit@walla.com
052-4876430 .לט ,’ב 23 ל”קק
הזירחב בוציע הכרב ןמשילפ
.תונווגמ תוקינכטב הזירחב בוציע
...ינתא וקד ינאירוטקיוו :ורטר ןונגס
batshesh6@gmail.com
050-6613809 .לט ,42 םינובה
בד לש םיטישכתה בד קילפוק
.עבצ יאלמ םיידוחי םיטישכת בצעמ
dkufik@gmail.com
052-8395167 .לט ,8 םינומיר
ישיא םעטב םיטישכת בוציע ימענ ץרווש
רפסמ רבכ .תונמואל הבהא יל התייה דימתו ,יעוצקמב תוחא
הדיפקמ ,תונטישכתהו תופרוצה םוחתב תקסוע ינא םינש
םיטרפ בל תמושת ךות תידוחיי תוחכונ םע םיטישכת בצעל
דליפלדוג ,ףסכמ ,די תודובע ןלוכ ילש תודובעה .םינטקה
.ןח ינבא לש בולישב
naomijewlery@gmail.com
054-9911009 .לט ,19 תוינגד
96
97
98
99
יטומ לש הירלגב הכורעת
םינולא ץוביקב
םינימזמ הידימלתו ררפ ןלרמ
תדחוימ הכורעתל םכתא
,ץל-יארחא היח ,רצב תור ,פנש המימת ,ןומימ היספ
ןורוד תיור ,גרבסומ הכלמ ,איגש האל
054-4626039 :ררפ ןלרמ 054-5911555 :רימע יטומ
29
30
זירוססקאו םידגב ,םיקית ,תונטישכתו תופרוצ רגי תיב
,יביבאו ינועבצ בוציעב זירוססקאו םידגב ,םיקית תבצעמ
ינבאו ףסכ ,טארק 14 דיפדלוג יטישכת ,תונטישכתו תופרוצ
םימחל - םיעיצמ ונא ףסונב .די תדובעבו תוידוחיי תורדסב ,ןח
.םיינבואב הקימרק ילכו תיב תרצות םידחוימ
drlital@walla.co.il
054-3021372 .לט ,5/8 רזעלא דיוד
םידליו תוקונית ,תוהמאל םיידוחיי םיבוציע סדה עבג
,םיבצועמ הקנהו ןוירה ידגב ,תיפוסופורתנאה חורב תרצוי
,םיעיתפמו םידחוימ םידליו תוקונית ידגב ,םיאימחמו םיחונ
םייושע ,םידליו תוקוניתל םיעוצעצו םיידוחיי ליטסקט ירצומ
.םייעבט םירמוחמ
hadas.mommyromy@gmail.com
050-7837826 .לט ,’א42 םינולא
Umandi לעי ילאינד
,תוידוחי די תודובע בלשמה ,זירוססקאו הנפוא גתומ
.םיגירס םיטישכתו תוגורס תויצקילפא
www.umandi.com
info@umandi.com
052-6850865 .לט ,12 תוינגד
םיבצועמ םישנ ידגב הרימ ןוזז
ןונגסב םיבצועמ םישנ ידגבל ”תחא לע תחא“ וידוטס תבצעמ
.דפקומ קורז
dornevo@netvision.net.il
054-9778026 .לט ,6 רמתו ןונמא
םידליו תוקוניתל םיבוציע - ןירמת ירמת יול
,תודחוימ תולמש די תדובעב םידלי ידגב לש תרצוי תינמוא
.םיבוציע ןומה דועו קוניתל תוכימש ,תויפוג ,תוצלוח
www.tamarikids.com
tamarikids@gmail.com
052-4660717 .לט ,’א46 ל”קק
הנפוא
הנפוא
הנפוא
הנפוא
הנפוא
ה
נ
פ
ו
א
100
101
102
103
104
קר
תבשב
קר
תבשב
’ציפ גתומה תלעב סיריא רקוצ
רישע רחבמב םיבצועמ םיקיתה ,תורחאל ןיאש םיקית תבצעמ
...דועו רוע יומד-סבנק-הנתוכ :םידבו תונונגס לש
.תורחאל ןיאש קיתב תרחבש תדחוימ ישיגרת דימת תאש ידכב
zuckers@nana10.co.il
050-4786001 .לט ,’א 15 תוינגד
Adumot – making your life cuter ךליל דלפנזור
םיימיטפוא םיקית בוציעל בבושו ינועבצ וידוטס אוה ”תומודא“
םא ,רוחשה עבצב תסאמ םא .די תדובעב םיחמש זירוססקאו
תבהוא תא םא ,ךלש םיעבצה לכ תא םלועל תוארהל הצור תא
!ונתוא רקבל יאוב ,הרזחב ךתוא םיבהוא םהו םייחה תא
םידבמ הבר הבהאב רפתנ אוהו ,ונימב דיחי אוה קית לכ
.רתויב ההובגה תוכיאהמ ,ןפימו ב”הראמ םיאבוימה םידחוימ
lilach.rozenfeld@gmail.com www.adumot.com
054-4498018 .לט ,12 תוינגד
רוע יקית בוציע ןרק ןור
םיקיתה .די תדובעב הגירס בולישב רוע יקית תבצעמ
ךות דיב םיעובצה הנתוכו ישמ ידב בולישב רוע םייושע
השורק תגירס ,רוע תעילק לש תובלושמ תוקינכטב שומיש
תוכיא לע הדפקה ךות דחא ,דחא םייושע םיקיתה .דועו
,םיקנרא ,ברע יקית :םימגד לש ןווגמ םימייק .תוילאנויצקנופו
.דועו לאו’זק הארמב םילס
kekeron@gmail.com
054-4955777 .לט ,)בחרמ זכרמ( 7 ןיקנח
105
106
107
31
-ב “תוברתב סיפ ךירצ” תצובקל ופרטצה
רושע ןייצמ סיפה לעפמ
תונמאבו תוברתב ותכימתל
לעפמ תצעומ הכמת הנשה םג
תורשעב תונמאלו תוברתל סיפה
רושעב .ץראה יבחרב םילביטספ
150-כ סיפה לעפמ הצקה ןורחאה
םירצויו םינמא םודיקל ₪ ןוילימ
תא םישיגנמה םיטקיורפ םוזיילו
.בחרה להקל תיתונמאה הריציה
,תויתריציה תא ואיבת
.המבה תא םכל ןתינ
הזועת
הארשה
המשנ
באכ
הקושת
המלשה
maiamtorus@012.net.il

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->