P. 1
Siddur_Rashi

Siddur_Rashi

|Views: 218|Likes:
Published by Húdson Canuto

More info:

Published by: Húdson Canuto on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2015

pdf

text

original

י ״ ש ר ר ו ד ס

ת ו כ ל ה ו ם י נ י ד י ק ס פ ל ל ו כ
הנושאר רואל אצוי
א ו ב מ ו ת ו מ ו ק מ ה א ר מ ו ם י נ ו ק ת ו ת ו ר ע ה ם ע
ל ד ר ע נ א ב ה מ ל ש ד
ם ו פ ד ל ר ד ם נ ו ך ר ע נ
איושילעה ק״דבא
טנרטני אל סנכוהו קתעוה
www.hebrewbooks.org
ח״םשת םי י ח י ״ע
.םי מדרנ י צי קמ תרבח
ן י לרב
י ק ם ו ו א ק »מ י א ש ר י ה י ב * ס ו מ ב
כ״ערת
ן יכ ה ר ש א
ת א מ
ן נ א מ י י ר פ ב ק ע י
» • © • • • • a * ® • • • • ft ft + • » • ® • • • • • • ® * • «
ד ״ ס ב
י״ע דבענו ק ר 0 נ הז רפס
."מ״עב הרותה תורצוא 'גמיא הקיאדוי"
"גרבנזור םייח י״עש " 0 ק ו ב ארבי ה״ל תושר תנתי נ
.דבלב ישיא שומיש ךרוצל וציפהלו רתאל וסינכהל
יעדומל תאזו
וקיתעהל וא וסיפדהל דחא ףאל תושר ןיא
אוהש יעצמא לכב וא אוהש ןפוא לכב
םי ברל ןיב דיחיל ןיב רכשב ןיב םני חב ןיב
םירפס דועו הז רפסמ קתוע גי שהל ןתינ
תבלושמה v v הנכותה ןכו
(•
1
קסו פה רצוא בולשב)
:לצא
ןרסשנגרומ תיירפס תי ב
דודשא 3620.ד.ת 14אבר בוחר
08-866-5059סקפ 08-866-0821ןופלט
OTZROT HATORAH
T H E MORGE NST E RN L I BRA RY
14 RA V A H ST RE E T
P.O.B.3620 A SDOD, I SRA E L
E mail- kidosheypolin@bezeqint.net
This sefer has been provided by
Judaica Image OTZROT HATORAH for individual use only.
All rights reserved by Judaica Image OTZROT HATORAH.
Permission is only granted to Hebrew Books Org.
No Permission is granted (in any form to distribute these books)
to anyone else even if they don't sell them.
SIDDUR RA SCH
Ritualwerk,
R. Salomo ben Isaak zugesehrieben,
Mit Anmerkungen and Einleitung verselien
von
Salomon Buber s. A.
F i i r den Druck redi gi ert
von
Dr. J. Freimann,
Rabbi 11 er in Holleschau.
Verei n Meki ze Ni rdami m.
B E R L I N
Druck von H. Itzkowski, Auguatatr. 69
1911
. ר ב ד ח ת פ
םג םירסט רביח י״שר םשב עדונה ל״ז קחצי ר״ב המלש וניבר לודגה רשגה .
ל״ז י״שרל סחוימה הרואה רסס רואל איצוהל ינכז רשא םיהלא ךורבו ,הכלה יקססב
יקספ כ״ג ללוכ ולש רודס םיבותכב ונממ ראשנ דועו .םינוקתו תורעה םע םיקלח ׳ב
.הכ דע םידפסה תורצואב ןופצו ןומט היהו תוכלהו םיניד
הזה רקיה ןומטמה אצי ןהיפ לעו די יבתכ השלש ידיל ואב ןוילע דסחב הנהו
.ילע הבוטה ׳ה דיכ תורעהו תומוקמ הארמו תוהגה םע םלוע רואל
דפסה םינפל יתמש [א״י קרפב ןלהל עידוא ותנוכת] אמראפמ די בתכה תא
וז לומ וז [ג״יו ב״י קרפב ןמקל םירכזנה] םירחאה די יבתכ םע תואחסונה יתיושהו
םהו רמאמל רמאמ ןיב םינמיס יתנייצו םתובשומל םתומוקמב םייונישה לע יתוריעהו
ןיב תודוקנו םיוק י״ע תוקספהו חויר יתתנו הלמו הלמ לכב יתקדקדו רפסמב ד״לרת
םינואג ירפסו ימלשוריו ילבב דומלתמ תומוקמ הארמ יתגצה יתורעהבו ןינעל ןינע
.םינואגה ירפסו ל״זח ירמאמ הברה לע רוא יתוציסה בגא ךרדו םינומדק
.ל״ז י״שרל רודסה סחי תודוא (א :םינמיס ד״י ליכמ רפסה שארב אובמה
.ל״ז י״שרל הנווכהו םתס ״וניבר״וא ״יבר״םשב םירמאמ ואבוהש רודסב תומוקמ (ב
רודסב םיאבומה םינומדקהו םינואגה תומש (ד .רודסה תא ואיבה רשא םינומדקה (ג
םהמ באש רשא תורוקמה (ו .רודסב םיאבומה םירפסה תומש (ה .ב״א רדס ס״ע
םיאצמנה ל״זח ירמאמ לע םישוריפ (ח .וילאושל בישהש י״שר תובושת (ז .רדסמה
.׳א די בתכ תנוכת (אי .ירטיו רוזחמו רודסה (י .םדרסה רפסו רודסה (ט .רודסב
.רודסב תואבומה תויזעול תולמ (די .׳ג די בתכ תנוכת (גי .׳ב די בתכ תנוכת (בי
םירבעה הנחמב איבמ יננה רשא הרקיה הלוגסה לע וליגי םיארוקה יכ .דוקא
ראשנ רשא הכלה יקספב ל״ז קחצי ר״ב המלש וניכי לודגה רשנהמ ינש רפס אוהו
ר ב ד ח ת פ VIII
,די יבתכה תא גישהל יתעגי רשא םהיניעב יתכאלמ רקית םג .הכ דע םיבותכב
ודסחב דוע ינכזי ,הרואל םינינפ איצוהל ייח ימי לכ ירזועכ היה רשא םיהלאהו
(*.ןמא הרידאהלו הרות לידגהלו םיברה תא תוכזל לד י״שר ירפס רתי איצוהל לודגה
. ר ע ב א ב ייל ה ם ה ר ב א ׳יע ש י ד י׳ב ,ד מ ל ש
ש י ד ק ה ר ש א ,ל ״ ז ר ע ב א ב ה מ ל ש ׳ר ם ת ו ח ה ו ב ת ו כ ה ד יב ם ע פ ה ה ת ל ע א ל ו נ ב ל ן ו ב א ד ל >•
ו ת ב ש ח מ א יצ וה ל ו ו מ מ ז ק י פ ה ל ,ה י ר ת ס מ ת ו ל ג ל ו ל א ר ש י ת מ כ ח ינ ו פ צ מ ר ח א ר ו ק ח ל וימ י ל כ
ר א ב ל ם יר ד ם ת ו ש ע ל ה זה ר ק י ה ר ו ב ח ה ת א ך ו ר ע ל ה י ו ט נ וד י ר ש א ד ו ע ב ו .ם ל וע ר ו א ל ה ב ו ט ה .
ו ר ו ק מ י״ פ ע ר מ א מ ו ר מ א מ ל כ ר ר ב ל ה כ א ל מ ה ל א ית ש ג י כ נ א ו .ם יה ל א ו ת ו א ח ק ל ם י ר ב ד ה ת א ף ר צ ל ו
ל ש ו כ ר ד יפ ל ע י ת כ ר ע א ו ב מ ה ת א ם .וו" (ב ״ פ ק ת ם ייס ׳יע ) ך ר ו צ ה י פ כ ן ט י ל ש ה ל ו ת ו ר ע ה ה ת א ן ב ל ל ו
י ל מ ע יר פ ה זו ,ה ר ו א ל ה ל פ א מ ם א יצ ו ה ל ה כ ז ר ש א ם י ר פ כ ב ת ו ש ע ל א י ל פ ה ר ש א כ ל ״ ז ר ב ח מ ה
.ר וד ר ו ד ל ןוני ומ ש ו ו ת ל ח נ ל ע ת מ ה ם ש ם י ק ה ל
.א יוש יל ע ה ק ׳׳ד ב א ן נ א מ   י י ר פ ב ק ע י
. א ו ב מ
לבח ינפ ריאה רשא הרותה ירידאמ דחאמ רודסה תא םכינסל איכא םרטב
רקיה רפסהל עגונה לכמ רבדל יתרמא ,ל״ז קחצי רב המלש וני בר אוה ,ותרותב
.(
1
טרסבו ללכב הזה
.ל ״ ז י ״ ש ר ל ר ו ד ס ה ס ח י ת ו ד ו א (א
ירפסמ דחא אוה ,םלוע רואל הנושאר םעפב תעכ איצומ ינא רשא רודסה
הברה וב םיאצמנ םג ,םינידה תא תורוהל בתכ רשא ,הכלה יקספ ינינעב ל״ז י״שר
י״כ) ׳א י״כב הנהו .ושרדמ תיכב ויפמ םתוא ועמש רשאכ וידימלת ובתכש םיקספ
םושר (ל״דשרה י״כ) ׳ב י״כבו .״ל״צז המלש ינבר רודיס קילס״ופוסב םושר (אמראס
םושר (ןעכנימ י״כ) םירדסה ׳םבו .״טרחנ המלש וניבר רודיס טרפל ם״ב תנשב״וסוסב
ריינ לע םילע הזיא ותלחתהב ואצמנ ׳ב י״כבו .״םלשנ המלש ונבר רודיס״ וסוסב
המלש ונבר רודיס בותכל לחא אימשד אתעייסב״רפוסה בתכו ,י״כה ףוגמ תרחא הביתכב
.ל״צז המלש ונבר יפמ :אתיא א״י ׳יס ףוס רודסה ףוגב םג .״הכרבל קידצ רכז קחצי יברב
רורצב ושפנ חונת [המלש] וניבר יפמ רסוה הזו״:בותכ םידי תליטנ ןינעב-ב״ק ׳יסבו
אהת יבר יפט רסוה הז״אתיא םירדסה ׳םבו ,ז״ם ׳יס ירטיוו רוזחמב םג אבוה ןכו ,״םייחה
ד״מש ׳יסב ןכו .״המלש וניכרד הכוס ךוליה קמוע הז םג :בותכ ח״כר ׳יסב ןכו .׳ןדע החונ
ה״מר ׳יס ו״חמב ,ד״כו ,״םייחה רורצב ושפנ חונת וניבר יפמ רסוה הזו״םירוס ןינעב
,״המלש וניבר לש ושרדמ תיבב תוראובמ חספ תוכלה״ה״נש ׳יסב דוע .(210 דצ)
קחצי רב המלש וניבר לש שרדמ תיבמ תוראובמ חספ ׳ה״םושר (254 דצ)ו״ חמבו
ב״םש ׳יסב דוע .״כ״ט [המלש] וניבר רדיסש ךורע רדס״ס״ש ׳יסב רודסב דועו .״ל״ז יתפרצ
ומש רכזי [המלש] וניבר יפמ רדסנו וימעטו ושרדמב ראובמ הכורא ךרד הז םגו״
וניבר יפמ.רדסנו ןימעט ןישרדמב ראובמ הכורא רדס םגו״(283 דצ) ו״חמבו .״הבוטל
׳ב י״כב .״לי׳ז המלש וניבר יסמ רדסנו״ ב ׳לק ׳יס סדרפבו ,״הבוט הכרבל רוכזי המלש
רדיסש םהינינע לכו תוליפתה לכ רדס יקולם״רתיהו רוסיא ינינע ינפל םייס רודסהמ
,(
2
״המלש וניכרד רשב תויקנ קילס״ז״טרת ׳יס ףוס רודסב ונינפל דוע .״המלש וניבר
ל ״ ז י״ ש ר מ ר ו ד ס ה ת ו ד א ו״ כ ח ״ ב ר ייכ י ^ כ ן מ י ס ב ת צ ק י ת ר ב ד ה ר ו א ה ׳ס ל א ו ב מ ב (
1
,ר ו ד ס ה ל ע ת ו ר ע ה ה י ת כ ר ע א ל ו ,י ת ג ש ה ש א מ ר א פ ד י ב ת כ מ ה ק ת ע ה ד ו ע ם ל ש נ א ל זא ל ב א
ה ב ח ר ב ר ב ד א ת ע כ ל ב א ה פ ס ה ף ו ג ב ם י נ מ י ס ה זא ית נ ייצ א ל ם ג ,ן ויע ב ו ב י ת נ י י ע א ל ן כ ל
.ם ב י ת ע ג נ א ל ר ש א ם י ר ב ד ה ב ר ה ל ע ר י ע א ו
׳יס ס ד ר פ ב ו א ב ו ה ,ה מ ל ש ו נ י ב ר ל ה ט י ח ש ת ו כ ל ה ו מ כ ם יל וד ג ם י ק ס פ י״ ש ר מ ו א צ מ נ ד וע (
2
א ת י א ד כ ,י״ ש ר ל ה מ ה ר ״ ע ׳ים ם ד ר פ ב ה ד נ ׳ה .ז״ יר ׳יס ם ד ר פ ב ה מ ל ש ו נ י ב ר ל ת ו פ י ר ט ׳ה ,ו״ ר
ב ״ ח ט ק ל ה יל ב ש ב ה מ ל ש ו נ י ב ר ל ר ש ב ה ר ו ק ינ .[׳א ׳יס ב ״ ח ה ר ו א ה ׳ס ב ו ] ח ״ צ ת ׳ים ש יר ו ״ ח מ ב
יל ב ש ב ה מ ל ש ו נ י ב ר ל ש ת יצ יצ ׳ה .ח ״ ל ׳יס ס ד ר פ ב ה מ ל ש ו נ י ב ד ל ש ן י ל י פ ת ש ומ ש .ו״ ט ׳יס י״ כ
ה מ ל ש ו נ י ב ר ש ר יפ ש ו מ כ ת ו י ש ר פ ר ד ס .632 ׳ע ו ״ ח מ ב ו ו״ ל ׳יס ם ד ר פ ב ו א ב ו ה ו 878 ׳ע ט ק ל ה
א י ב ה ש ה מ ו ,ח ״ צ ק ס ״ ם ט ק ל ה י ל ב ש ל ״ צ ז ה מ ל ש ו נ י ב ר ר ב י ח ש ה ל י ג מ ׳ה ] .ב ״ י ׳יס ס ד ר פ
.[ד ״ ר ׳יס ס ד ר פ ב ו ז״ ל ש ׳יס ר ו ד ס ב א ת י ל ם ש
א ו ב מ
x
רדס קנעב ט״ק ׳יסב וטכ םהילע וטש םתח רשא םיקסס הברה רודסב םיאצמנ םג
ןינעב א״עק ׳יסב דוע .(345 ׳ע ג״יש ׳יס ו״חמב ה״כו) קחצי רב המלש םתח הנשה שארד
(357 דצ כי׳ש ׳יס ו״חטב ה״כו) .קחצי רב הטלש םתח ה״ר לש ינש םויב ןטז רטול
יס ו״חטב ה״כו) קחצי רב הטלש םתח ףוסבו י״שר תבושת אבוה ד״עק ׳יס ףוסב דוע
םוי יפסומ תוארקט רדס לע בל תתל ינקיקזה רשא :םש לדו (357—359 דצא״בש
,םכישדח ישארבו ריכזהל ותריטפ ינפל [רקי רב בקעי ׳רל ותנווכ] וניבר גיהנה רשא ןורכזה
עירכהל .אלו ,ןיקלוחה ירבד תא ונעמש אלו ,יוכ וירבד לע ןיקלוח ותריטפ רחאלו
לע רובעט ךא ,םלוע תועבגו עלס ןש יראה ירבדל דעס תושעיל יאדב יניא יכ ,יתאב
ינא העוטש התואב ל״צז בקעי וניברט יתלבק המ ועידוהל ינקיקזה רשא ותחלשט
םולכ תוארקטה רדסב העוטש התואב שודק יפט יתעטש אל וינפל יתשטששכ ובישט
[רובצ חילש ריאט ׳ר אוה] קחצי רב ריאט ׳ר קידצ יסט יתעטשו םשט יתאבשטו ׳וב
הטלש םתח ה״ר ׳ה םויסב ו״סק ׳יס ףוסב םש דוע .כ״ע יטוקטב ינא יתגהנה ןרדפטש
לאשנ אבוה ז״כר ׳יסב .קחצי רב הטלש •םתח כ״וי ׳ה םויסב ז״טר ׳יס ףוסב .קחצי רב
ףוסבו י״שר תבושת וזו תלחתטו ו״טש ׳יס ב״ח ז״ואב האבומ הבושתהו בישה ךכו וניבר
׳יס ו״חטב ה״כו) קחצי רב הטלש םתח צלול ןידב ג״ש ׳יסב .קחצי רב הטלש םתח
ליחתטה ג״עש ׳יס לע בסוטו קחצי רב הטלש םתח ה״עש ׳יס ףוס .(435 דצ ד״עש
ג״עש ׳יס ןייע ,י״שר תבושת :לי חתט [ד״ל ׳יס ךות 264 ׳ע] ו״חטבו הטורתה לעו
לבא ׳ה ףוס ב״סקת ׳יס .קחצי רב הטלש םתח הדגה ׳יס ףוסב דייצש ׳יס .׳א הרעה
ו״חטב ה״כו)קחצי ר״ב הטלש םתחו ןינטה ןט םילבא םא י״שרט לאשנש הלאש אצטנ
,כ״ט הטלש וניבר קספ ןכו אבוה [יט תוא 196 ׳ע] ׳ת ׳יסב .(249 דצ אי׳םר ׳יס
[198 ׳ע] םש דוע .תצק ׳יאר שי הטלשוני בר ירבדטםגו [ז״טתוא 197 ׳ע] םש דוע
׳ע] אי׳ת ׳יסב .םש ףםונה רטאטה ןט אוה ,םירטוא הטלש ועברו יאליה ברו יאה בר
׳ע] םש דוע ,םיששב וניטב ןיט אתכסט ילוכב קספ ז״ע ׳סטב הטלש וניברו [201
דוע .ש״ע ג״סש ׳יס רשיה ׳םב ת״רט רטאטב אוה ,היגה הטלש וניברש אלא [199
רודסב ואצטנו .רקי רב בקעי ׳ר םשב ןואג הטלש ׳ר רטא ךכ ב״לקת ׳יסב אבוה
קחצי וניבר ,יולה קחצי וניבר ,רקי רב בקעי ועבר ויתובר םשב איבהש םירטאט הברה
.יד ׳יסב ןלהל םאצטתו ,הדוהי ר״ב
ם ת ס ״ ו נ י ב י ״ ו א ״ י ב ר ״ ם ש ב ם י ר מ א מ ו א ב ו ה ש ר ו ד ס ב ת ו מ ו ק מ (ב
.ל ״ ז י ״ ש ר ל ה נ ו ו כ ה ו
לע הנווכהו םתס ״ועבר״ וא ״יבר״ םשב אבוה רודסה לש תוטוקט הברהב
יבר בישהו ׳וכו יבר ךטוסו ,רכ יבר רטא ט״נ ׳יס :תוטוקטה םה הלאו .ל״ז י״שר
י״שר ידימלת םשב ןיאו ה״ד ב״ע ג״כ הליגמ ׳םותב אבוהו לד י״שרל הנובה ׳וכו
.יבר ירבדכו םש דוע ,רבל בישהו ׳וכ יברל ונלאשו ב״ק ׳יס ,(׳א הרעה םש ׳יע)
.יבר יל רמא ו״ק ׳יס .יבר הרוה ץכו םש .ינבישהו ׳וכ יבר תא יתלאשו ג״ק ׳יס
סדרפה תסריגו ,תוכרבב יתלבק ינא לבא [יי תוא 56 ׳ע] ד״יק ׳יס .וילע ךרבמ יבר ח״ק ׳יס
ודטלב ויתוברמ ןכ לביקש י ״שרןושל אוהו ,תוכרב ידטולב יתוברט יתלבק ינא לבא
םש .יבר יניעב הארנ ט״יק ׳יס .יבר ונל דטא וז הנשט ךותטו ז״יק ׳יס .םהינפל
הצר אלו ׳וב ועבר ןחלש לע ונדטע םדקמ םימי רבבו םש .יבר רטוא ךכ ךותמ
וחוני ןכ השועה לכ היטוסב אלגרט לבא תורודל הכלה עובקל ונינפל רתכ לוטיל
תא יתיאר םימעפ ב״כק ׳יס .יבר האר ךכ םייס ופוסב כ״ק ׳יס .ושאר לע תוברב
XI
א ו ב מ
םעפו ד״כק ןמיס .׳א הרעה םש ןייע ,וילע ךומסל [יבר] אוה יאדכ אלא ,רכ יבר
.דובכ ותחונמ וניבר גהנ ןכר םש .יבר חכש תחא םעפ ד״לק ׳יס .יבר תא יתיאר תחא
אבוה צ״ר ׳יס ל״הבשב ׳ע״נ וניברל םירבדה וחלתשנו [׳ג תוא 79 ׳ע] ד״עק ׳יס
םימעפ ו״עק ׳יס .יבר יפמ הקרזנ ךכ ה׳יעק ׳יס .ע״נ המלש וניברל םירבדה וחלתשנו
וילעוניבר גהונ היה ךכו ט״ר ׳יס .יבר ינפל םיבשוימ ח״עק ׳יס .םייסמ יבר ,דיהש
הזה רדסבו [א״י תוא 100 ׳ע] ב׳יכר ׳יס .י״שר לש וברל הנוכה ילואו ,םולשה
׳סמב השריפש בקעי ׳ר קהבומ ובר ידי בתכממ קימעהש ורוד תא גיהנה ע״נ וניבר
עי׳נ וניבר לאשנ ז״כר ׳יס .םושרג וניבר הלוג הלוכל ןקתמ לודגה רואמה ינפל הליגמ
השעמ וי׳כש ׳יס .םולשה וילע וניבר וריזחהו ׳וכ דחאב השעמו ב״כש ׳יס .בישה ךכו
רמאו /יברל הלאשו ה״טש ׳יס .יבר רמאו םש .
,
וכו ןזחה חכשש יבר ינפל אב
ןיאו םש ,םיצוקכ [יבר] יניעב השק רבדה היהו וי׳טש ׳יס .םהילע ארוק יברו /יבר
׳יס .יבר רמא בי׳נש ׳יס .וילע יבר ארוקו םש .יבר ירבדכו רבדב [רתיה] גהונ יבר
תא ולאש ו״עש ׳יס .הרוסא איהש רמוא יבר ףאו ב״עש ׳יס .יבר תא ולאש א״עש
הארנ ןיא ה״צש.׳יס .חספב אםה אצמ אל יבר ט״עש ׳יס .יבר רמאו םש .יבר
221 ׳ע] ב״לת ׳יס .יבר ךרבמ ד״ית
,
יס .לי׳צז ןואגה וניבר רמא ךכ ז״צש ׳יס .יברל
ג״לקת ׳יס .יברל הארנו א״טת ׳יס .ך יפמ אלו ד׳ילת ׳יס .[יברל] הארנ [ד״כ תוא
םינואגה תובושתב אצמנו ו״לקת ׳יס .ירומ רמואש םימעפו םש דוע .ירומל הארנ
.וילע ךרבמ וניא םייחה רורצב ותמשנ אהת וניבר לבא מ״קת ׳ים .קדצ ירומל עייס
יבר וריתהו םש ,יבר תיבב יתיאר ח״פקת .אתפסותב יבר אצמ דועו ד״פקת ׳יס
השעמו ט״פקת ׳יס ףוס .ובר ינפל השעמ יבר האר ןכו ׳יסה ףוסב םש .םיששב
ולאשו םש .דחא ףכ האבוה יבר ינפלו ד״צקת ׳יס .גהונ יבר ןכו םש .יבר יגפל אב
׳יס .יבר יפ תא יתלאש יגאו ׳וכו יבר ריתהו םש .י בר ליחתהו להמ יבר יפ תא
,יבר ריתהו /יבר רמאו ,יבר תא ולאשו ז״צקת ׳יפ .הילע ךומסל יבר הצר אל ץצקת
אלו ריית ׳יס ,יבר ריתה ,יבר אצמ אי׳פ טי׳צקת ׳יס ,יבר ינפל השעמ אבו ח״צקת ׳יס
׳יס .יבר רמאו ,יבר תיבב א״רת ׳ים .יבר ונממ לכא אלש ג״עאו .הינימ יבר לכא
.לוכאל רסוא יבר ח״רת ׳יס .םיששב יבר רעישו ,יבר ריתהו ו״רת ׳יס ,יבר םגו ה״רת
.רתיה אלו רוסיא אל רמול יבר הצר אלו םש .יבר יגפל ואיבהו ג״ירת ׳יס .יוכ
אצמו ,דל דחא ידוהי רפיס 'ו״טרת ׳יס .יל רמא יברו םש .יבר ־ינבישהו ד״ירת ׳יס
.יבר רמאו ,יבר ינפל םירבדה וצרהו ט״ירת ׳יס .הייאר יבר
.ר ו ד ס ה ת א ו א י ב ה ר ש א ם י נ ו מ ד ק ה (ג
ומכ ,םינומדקהמ םירפס הברהב לד י״שרל רודסה רכזנש וניצמ אל יכ ףא
׳ים םש אובמ ןייע)סדרפה רפס תאו ,(די׳י ׳יס הרואהל אובמ ןייע) הרואה תא וריכזהש
ינפל רודסה היהש אצמנ תאז לכב ,(161 ׳ע ו״חמל אובמב שי׳ע)ירטיוו רוזחמה תאו (א״ל
דצ) םייחה רוא ורפסב גרובמאהמ לכימ םייח ׳ר םכחה ברה ריעהש ומכ ,םינומדק הזיא
ד״יק ףד םיחספ ׳םותבו ,ט״סוו״ם׳יס כ״וי׳ה גיהנמה ׳סב אבומ [י״שר] רודס :לדו (590
ילואו .םהימעטו תסרצ ינבל טרפבו הנשה לכמ םיגהנמו םיניד רסס אוהש הארנו ,א״ע
.ל״כע א״ע ט״ל הטוס ׳םותב אבומה המלש וניברל םיסב תאישנ רדס םשמ חוקל
אבומ [י״שר] רודיס :איבה ב״ע ג״מ ףד ךאלכ ש״ר תקתעהב י״שר תודלות לעב ןכו
אוה ילוא .׳יעמש וניבר לשו םלע בוט ףסוי ׳ר לש ורודיס ןיב ד״נק םיחספ ׳םותב
אבומה י״שר יסמ םיסכ תאישנ ׳ם .ןוילנה לע םגו ול בתכ י״שר רשא תולפת ׳ם קר
א ו ב מ XII
ימכח ואיבהש המ םלוא ,ל״כע םש םיאצמנה י״שר ירבד קר ונניא ט״ל הטוס ׳םותב
(
1
ל״ז י״שר לש חספ רדסל קר י״שר רודסל םתנווכ ןיא לבטמ היד םש םיחספב ׳סות
׳יס י״כ רתיהו רוסיאבו (261 יעו 1:54 דצ) ירטיוו רוזחמב םגו ונינפלש רודסב םג אבומה
חספ רדסו .ב״כק ׳יס (הרואה םשב) סדרפבו ז׳יט ׳יס בייח הרואהבו ׳ם ׳יס הרואהבו ׳א
רדסב םלשה טקלה ילכשכו [83 ׳ע י״ח ןיצאגאמ] די בתכ תופוסאה ׳םב םג אבוה י״שירל
לעב זמרש המו] .רדיסש ל״צז המלש וניבר לש חספ תוכלהב :םימעפ .הברה איבהו ,חספ
ףסוי ר״הכ אלו״ םש םיחספב •םותה• ואיבהש םלע בוט ףסוי ׳ר רודס לע י״שר תודלות
רסי ןכו״המל ה״ד ב״ע ו״טק םיחספ ׳םותב כ״ג אוה ןכו ,״תסורחב לובטיו ורדסב השעש
רכז תסורח ורדסב ףסוי ירה השע ןכו״ירגת היד א״ע ז״טק םש דועו ״ורדסב ףסוי ׳רה
ץבורקל םתנווכ ,״ורדסב בתנש םלע בוט ףסוי ׳רהלו״יעיבר ה״ד ב״ע ז״יקו ,״טיטל
,ולש רדסב י״שר בתכ ןכו איבה חספ ׳ה גיהנמה םגו .[תוחורה יהלא ליחתמה לודגה תבשל
שיילסמ ש״ר שוריפב ב״ע שיר ׳ס ףד)ו״נר ׳יס ב״ח ז״אב אבוה ןכו ,י״שרל חספ רדסל הנווכה
׳הב םלוא ,(
2
ןהידי ןילטונ בתכ ל״ז המלש ׳יבר רדסבו (ע״ט ףסוי ׳ר לש חספה רדסל
י״שר רודסל ןוויכ המו המלש וניבר רודיסב ׳יפו אי ב ה a (22 דצ) ׳נ ׳יס םש תבש
ולש רודיסב בתכ י״שרש א״יו איבה [b151] ס״ש ׳יסב ן כו ( ,ה״קת ׳יס ש״ייע)
רודסב ונינפל אתיל הזו) .העבש לכ האנהב רוסא ,לספנו וילע ךריבש נורתא
ךכ ,כי׳וי החנמ ןינעל איבה ו״ם ׳יס כ״וי ׳ה גיהנמה .(ה״שו ו״מר ׳יס ש״ייע
.394 רצ ו״חמב םג אבוהו ד״יר ׳יס רודסב אוה ,ל״ז שד רדסב תפרצב יתיאר
תלפת רחאל ןיעקות ויהש תומוקמ תפרצב יתיאר יגאו ט״ס ׳יס םש דוע
הזו /וכו ורודםב ל״ז הטלש ׳יבר ׳תכ ןכו תיברע תלפת יגפל דימ הליענ
ןווכו המלש וניבר ירבד איבה ו״כ ׳יס הליגמ ׳הב ןכו ,ו״ר ׳יס רודסב ונינפל
המלש וניבר םשב יתאצמ איבה ׳ג ׳יס טקלה ילבשב .(
3
ו״טש ׳יס רודסב וירבדל
,יב הרעה םש ןייע ,ח״נת יס רודיסב קר סדרפב אתיל הזו ,יוכו התא לודג יכ ל״צז
ש״ע ,ז״ית ׳יס רודםב קר םדרסב אצמנ אלו המלש וניבר םשב ו״ע ׳יסב איבה דוע ־
•1296 ׳ע ם ש ו 78 ה ר ע ה 205 ׳ע ה י נ ש ה נ ש ד ו מ ל ת ת י ב ע ״ מ ב ׳יע ] (*
ן יא ש ו ר ו ד יס ב ב ת כ י״ ש ׳יב ר :א ת י א ״ [Kat. Toilers N. 1103] א י ס פ ל י״ כ ב ו ] (
2
ת ק ת ע ה י פ כ ל ״ כ ע ה נ מ זב ה ו צ מ ו ה ו צ מ ר ו ד ה ם וש מ ת ו צ ח ר ח א ל ח ס פ ה ב ר ע ב א ״ כ ה צ מ ת ו פ א ל
א ו ה ה ז ם ג ו .21 ׳ע 1907 ת נ ש ע י ה פ א ר ג א י ל ב י ב .ר ב ע ה ר יפ ט פ י ר ש ט י י צ ע ״ מ ב ס ע ג ר א פ ׳ח ה
188 ׳ע ב ״ ח ה ר ו א ה ,ט ״ י ׳יס 260 ׳ע ו ״ ח מ ,ט ״ כ ק ׳יס ש יר ס ד ר פ ׳יע ,י״ ש ר ל ח ס פ ה ר ד ס מ
׳ה מ ח ״ פ מ ״ י י מ ג ה ב ו — .י״ ש ר ם ש ב ג ״ יר ׳יס ט ק ל ה י ל ב ש ב ו פ ״ ר ׳יס ח ק ו ר ב א ב ו ה ו ב ״ ל ׳יס
ל כ ת ו ת ש ל ר ת ו מ ש [יע יב ר ה ״ ד ב ״ ע ז״ יק ] פ ״ ע ׳ם ו ת ב י ת א צ מ ב ו ש :א ב ו ה ׳כ ת ו א ה צ מ ו ץ מ ח
י ק ו ד ק ד ׳ם ף ו ס ב ה ל י ל ה ר ד ס ב יע ו כ ״ ע ו ל ש ר ד ס ב י״ ש ר ב ת כ ן כ ו ׳וכ ו ם י מ ן יב ןיי ן יב ה ל י ל ה
:ף ו ס ב ם ש ב ו ת כ ן כ ש ,י״ ש ר ד י מ ל ת ה י ע מ ש ׳ר ל ו ס ח י מ ש ט י ו ו א ע ב א ר נ ״ נ ר ר ו ,ם י ח ס פ מ ״ ע ם יר פ וס
ן יב ו ,ו ת ח ו נ מ ד ו ב כ ו ב ו ט ל ר וכ ז ש ו ד ק ה י פ מ ה ל א ל ם ו נ ע מ ש ם ה ר ב א ׳ר יב ה ד וה י ׳ד ו ה י ע מ ש ינ א
.[׳ו ב ו ת ש ב ו ש מ ה ב ו ש ת ל ״ צ ז ש ו ד ק ה ו נ י ב ר א צ מ ם ינ ו א ג ה ת ו ב ו ש ת
ט ״ ע ת ו א ה ל פ ת ל ה ר ש ע ן יד ב ם ש ו ה ״ ם ת ו א ה ל פ ת ׳ה ב י״ ש ר י ר ב ד ג י ה נ מ ב א י ב ה ד ו ע ] (
3
׳ה ב ו ט ״ מ ת ו א ת ב ש ׳ה ב ו ,(ה ״ מ ׳יס 25 ׳ע ו ״ ח מ ו 165 ׳ע א ו ב מ ב ש ״ ייע ו ל ״ ק ׳יס ה ר ו א ה )
ה ר ו א ה ייע ) 44 ׳ע ד ״ ל ת ו א ל ל ה ׳ה /(ח ״ ם ׳יס ס ד ר פ ) ש ״ ר ת ו ב ו ש ת ם ש ב ׳א ת ו א ף ו ס ה ד ו ע ס
ת ו א ו (ב ״ ש ׳יס י״ ש ר ר ו ד ס ) ז״ ל ת ו א ה כ ו ס ׳ה ,(ח ״ נ ׳ע ) ה ״ מ ת ו א כ ״ ה וי ׳ה ,(ח ״ מ ק ׳יס ב ״ ח
259 ׳ע ו ״ ח מ ,מ ״ ק ׳יס ס ד ר פ ,יל ׳יס ב ״ ח ה ר ו א ה ,ז״ ס ש ׳יס ר ו ד ס ב ) ח ״ כ ת ו א ח ס פ ׳ה ;ב ״ מ
ט ״ ל ׳יס ף ו ס ב ״ ח ה ר ו א ה ,266 ׳ע ו ״ ח מ ,א ״ ל ק ׳יס ס ד ר פ ) ח ״ ל ת ו א ,(ז״ ט ד ׳יס ט ק ל ה י ל ב ש ו
׳יס ר ו ד ס ב ו ט ״ ל ׳יס ב ״ ח ה ר ו א ה ,265 ו ״ ח מ ,א ״ ל ק ׳יס ס ד ר פ ) ׳מ ת ו א ,(ב ״ יר ׳יס ט ק ל ה יל ב ש ו
XIII א ו ב מ
ינפל דחא דימלת כתכ איבה הליגמ ׳המ ב״ס ףום תוינומיימ תוהגהב םגו .יב הרעה
רמאמה לכ ,יוכ תוחפשלו םידבעל םירופ תונתמ קלחל וגהנש םדא ינב יתיאר י״שר
.(
1
׳א הרעה ש״ע ו״מש ׳יס רודסב אוה
םירבד איבה ט״יש תנש טנירטד אווירב ספדנ (׳
2
רנזיולק םהרבא ׳רל םי נהנ מ ׳סב
ימקמ ולאשו איבהש הגהב ב״ע ג״י ףדב הארתש ומכ ,לד י״שר רודס םשב שרופמ
ב ״ ח ה ר ו א ה ) וי׳פ ת ל א ,(ו״ ט ר ׳יפ ק ״ ל ה ש ב ו א ״ ל ק ׳יס ס ד ר פ ,ו״ ע ש ׳יס ר ו ד ס )ה ד כ ת ו א ,(ה ״ ע ש
ם נ מ א
1
ה ד ג א ה ר ד ס ל ״ י ר ה מ י ג ה נ מ ב ו ח ״ יר ׳יס . ? ״ , ד ב ש ,6S2 ו ״ ח מ ,ב ״ ל ק ׳יס ף ו ס ס ד ר פ ,ז״ מ ׳יס
ן י ל י ש ב ת יב ור יע ׳ה ם ש ,(ן ק זה ס ו מ י נ ו ל ק ׳ר ש ״ ע ב ״ ל ר ׳ים ב ייח ז״ א ב ו 22 ׳ע ם י נ ו א ג ה ה ש ע מ ב
.[ז״ ט ק ת ו א ג ״ צ ׳ע ם ש ,(ת ו ב ו ש ת ב ל ״ ז ש ״ ר ) ו״ צ ת ו א 88 ׳ע
ו ד י מ ל ת ו ו ב ו ר ק ,יול ה ב ק ע י ר ״ ב ר ש א ׳ר ל ר ו ד ס ה ל ע ש ו ר יפ ב :י״ ש ר ר ו ד ס ר כ זנ ד ו ע ]
:ב ״ ע א ״ כ ף ד ב א י ב ה (399 ׳ים ו ת מ י ש ר ב ן נ א מ פ י ו ק י״ כ ) ק ר ב נ ב ב מ ך ו ר ב ר ״ ב ל א ו מ ש ׳ר ל ש
ח ב ת ש י ן יב י י ו ע ת ש מ ל ר ו פ א ד ן נ י ר מ א ק ד ו ם י נ ו א ג ה ת ב ו ש ת ב ו ק ח צ י ר ״ ב ה מ ל ש ו נ י ב ר ר ו ד יס ב י ת י א ר ו
ם וש מ ל ב א ר וב יצ ה ן מ ס נ ר פ ת מ ה ינ ע ך ר ו צ ל וא ו ה נ י נ ר וב יצ יכ ר ו צ ו א ל ד יל ימ י נ ה ע מ ש ת ס י ר פ ל
.ש ״ ייע ם ייונ יש ב ׳י ׳יס ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל ה ״ כ ו .ש יד ק ר מ ו א ו , י כ ה ר ת ב א ל א ׳ר וס יא א כ י ל י כ ה
ה זו ב ת כ ש י ת י א ר ה מ ל ש ו נ י ב ר ר ו ד יס ב ו :א ת י א (ג ״ ע א ״ ל ף ד ) א ״ ק ׳יס ז״ א ח ״ ר ה מ ת ״ ו ש ב ו
ם ד א ש ה ע ש ל כ ,ול וכ ם ויה ל כ ך ר ב ל ך יר צ ו נ יא ת י ר ח ש ך ר ב יש ד ה א ל ם י ב ק נ ת כ ר ב א ל ב א ונ וש ל
,ג ״ ק ׳יס 52 ׳ע ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל ה ״ כ ו ל ״ כ ע ם י נ ט ק ל ול יפ א ם ד א ה ת א   ר צ י ר ש א ך ר ב ל ך יר צ ה נ פ נ
.יד ד ה א ם י ר ת ו ס א פ י ס ו א ש יר ד ז״ א ח ״ ר ה מ ת י ש ו ק ה ש ק ת א ל ו ת ס ר י ג י פ ל ד ,ז״ ם ׳יס ו ״ ח מ ב ׳יע ו
:א י ב ה [א ״ ע ש יר ז״ פ ף ד ,ט ״ נ ש ,ה א י ל י ם א ב ס ו פ ד ] ׳ב ם י׳ם ה ד נ ת ו כ ל ה ל א ד ו ד יר ע ש ת ו ה ג ה ב ו
ט ימ י ׳ז כ ״ ח א ו ן ת ו ד ינ ימ י ה ע ב ש ן י ת מ ה ל ת ו כ י ר צ ן נ יא ל ״ זו א ג ה נ מ ד ם ע ט ור וד יס ב ל ״ ז י״ ש ר ב ת כ
ו ״ ח מ ב , ( a 99 ׳ע ) ב ״ ר ע ׳ים ם ד ר פ ב א צ מ ת ם ש א יב ה ש ה מ ל כ ו ל ״ ז י״ ש ר ר וד יס ל ״ כ ע ׳וכ ו ם ייק נ
(ד ״ ע ד ״ צ ף ד ) ח ״ י ׳ים ם ש ד ״ ע ש ת ו ה ג ה ב ו .168 ׳ע ף ו פ ב י׳יח ה ר ו א ה ׳ם ב ו (606 ׳ע ) ט ״ צ ת ׳יס
ה ר י ב ע ל ג ר ה י נ פ מ ה מ ע ה ח י ש ת ו ב ר ה ל ר ו ס א ש ל ״ זו ור וד יס ב י״ ש ר כ ״ כ ו ׳וכ ה מ ע ר ב ד י א ל ו :א ת י א
,ו״ ט ת ו א 167 ׳ע מ ש ה ר ו א ה ב ו (605 ׳ע ף ו פ ) ה ״ צ ת ׳יס ו ״ ח מ ב ,ר ״ ע ם ״ ם ם ד ר פ ב א ב ו ה ה זו .ל ״ כ ע
-ר ע ט ט ע ל ע ״ מ ב ׳יע .,י״ ש ר ר ו ד ס ה ת א א י ב ה ול ש ר וד יס ב ל ״ ש ר ה ף א ו . ( b 96 ׳ע ) ס ״ ש ׳יפ א ׳׳יח ז״ א ב ׳יע ו
ה ז ת א ם ג :ל ״ זו וייש ר ו ד יפ ל ה מ ד ק ה ב ר פ ו פ ה י ת ב ש ׳ר ב ת כ ש ה מ ם ש א י ב ה ש 7X1 4 ת נ ש ע ד א ב
ם יל ש ור יב ר ו ר פ ה ו ת ו א ,ר ת יה ר ב כ ו ל ״ ש ר ה מ ן וא ג ה ו מ צ ע ל ב ת כ ש ר ו ר פ ה ת א יד יל א י צ מ ה ו ׳ה ה ש ע
ר ו ד ס ה ו ת ו א א ב ו ה ה ת ע ו ל ״ ז ל ״ ש ר ה מ ל ש ו נ ת ח ה יה א ו ה יכ ל ״ צ ז ל ש יו ר ״ ר ה מ ן וא ג ה ד יב ב ״ ב ו ת
ן וג כ ו י ר ב ד ב א יב ה ש ם ינ ש י ם יר וד ס ב ל ״ צ ז ן וא ג ה א צ מ י ש א מ ם יש וד ח ו ם י ק ו ד ק ד וב י ת א צ מ ו יד יל
׳ר ר ו ד יפ ל ת י ל ל כ ה ה מ ד ק ה ב ו .א ר ק ר ו ד ג י ב א ׳ר ו א נ ו ר ב י״ ר ו ק ״ א ר ו ח ״ מ ר ו י ״ ש ר • ל ש ו ר ו ד ם
כ ״ ח א ו :א ת י א 69 ׳ע (ט ״ ם ד ת מ ״ ד פ פ ) ר נ י ל ר ב א ״ ר ה מ ן ייוצ מ ה ם כ ח ה ל ״ וה ש ר פ ו ס ה י ת ב ש
ר מ ו ל ןיא י״ ש ר ,[ח ב ש ל ו נ י ל ע ב ] ם ל ו ע ל ם ה יל ע ך ו ל מ ת ו :ל ״ זו ב ת כ ש ל ״ ש ר ה מ ר ו ד ס ב י ת א צ מ
ת ו ח י ל פ ה ר ד פ כ ״ ג י״ ש ר ר ו ד פ ב ה יה ש ר ש פ א ו .ל ״ כ ע ה ש ק ב א ל ו א ו ה ם יר ב ד ר ו ד פ יכ ה ר ה מ
ר י ד פ ה ה זל א מ ג ו ד ו :ה פ ס ו ה ב ם ש א י ב ה ש 106 ׳ע ד ״ ל ק ׳יפ ו ״ ה מ ב ׳יע .ם יט ו יפ ה ל ע ש ור יפ ו
ל ע ו ש ו ר י פ מ ד ה א ר ב ד א ב ו ה 400 ׳יפ ן נ א מ פ י ו ק י״ כ ב ו .ת ו ח י ל פ י ק ו פ פ ר ד פ ב ל ״ צ ז ה מ ל ש ו נ י ב ר
ם ח נ מ ׳ר ל ע ג יש ה ש ם ש ר כ זנ ן כ ו ,ח פ פ ד ׳א ם ויל ת ל ו זב י ל ב ב ה ה ד ו ה י ר ״ יב ה מ ל ש ׳ר ן ט ייפ ה י ר ב ד
.[200 ׳ע פ ו ט יר ו ר פ פ ב ץ נ וצ א יב ה ש ה מ ה א ר ו ר י ל ק ה א ״ ר ל י כ ל מ ה כ י פ נ א ל וש ור יפ ב ו ב ל ח ר ״ ב
ו ת ו נ ב ר ג י ה נ ה א וה ו .ק ״ א ר ה מ א ר ק נ ה א וה (106 ד צ ) ם ייח ה ר וא ל ע ב ב ר ה א י ב ה ר ש א כ (
2
ה ב ו ש ת ב ו ״ יר ה מ ש ״ מ כ ר ח א ל מ ר ת וי ה ק זח ד ח א ל ה יה א ל ו יול ה ם ״ ר ה מ ם ע ד ח א ן מ זב ןיווב
ג ״ ם ׳יס י ״ א ר ה מ ל ם י ב ת כ ו ם י ק ס פ ב א ב ו מ ה ל ״ ג ס ר י א מ ׳ר א ו ה יול ה מ ״ ר ה מ ש ה א ר נ ו ,א ״ נ ק ׳יס
ט א ט ש א י י נ מ ם ול ש ה ״ ו מ ם י ל ו ד ג ה ור וד י נ ב מ ויה ם ג ,ומ ע ו מ י כ ס ה א זמ י ר ק מ ח ס פ ה ״ ו מ ו ק ״ א ר ה מ ש ו
ה ״ ומ ויה ו י ד י מ ל ת י ל ו ד ג מ ו ,ך ייר ט ש וא יב ש ו ת יר ק יע ויה ה מ ה ו ,ד ״ יה ש ו ד ק ה ן י ל מ ו ל ב ן ר ה א ה ״ ו מ ו
ה א ר נ כ ו נ מ מ ל ב ק ל ״ יר ה מ ם ג ו ק ה ב ו מ ו ב ר ה יה ש ו י ג ה נ מ ל ו ת מ ד ק ה ב ב ת כ ר ש א א נ ר י ט ק יזייא
.ב ״ ם ק ׳יס ו ד ״ ל ק ׳יס ו ת ב ו ש ת ב
,ב ״ ע ׳ג ,ב ״ ע ׳ב ף ד ׳וכ ל א י ט ל פ ם ייח ם ת ח ש ם י ר מ א מ ה זיא ו א צ מ נ ם י ג ה נ מ ה ר פ ס ב ה נ ה ו
ת ״ ר א וה ו ״ ת ״ פ ח יל ה א ר נ ״ ב ת כ ב ״ ע ח ״ ל ו א ״ ע ד ״ ל ף ד ב ו ,א ״ ע ח ״ י ,ב ״ ע ׳ט ,א ״ ע ׳ו ,ב ״ ע ׳ד
א ו ב מ
XIV
הכאלמ תושעל רוסא אלהו ןילידבמש םדוק ןיעקות המ ינפמ הדוהי ׳רב קחצי יבר
׳וב הכאלמ הניאו המכח רפוש תעיקת לבא הרוסא הכאלמ יאדו בישהו ,הלדבה םדוק
אבוה םשו ויד ׳יס י״שר רודסב אוה .ולש רדסב י״שר בתכ ןכו יכדרמ ןושל ןאכ דע םייסו
רוג ארקנו קחצי רב הדוהי ׳ר אוהו381 דצ ה״מש׳ים ו״חמב הי׳כו הירא רוג תאמ^אשנ רבכו
הדוהי רב קחצי ׳ר ימקמ רנזיולק א״רה איבה תועטבו ,הדוהי הירא רוג בותכה ש״ע הירא
.אמוי ףוס יכדרמב םה רנזיולק א״רה איבהש יכררמה ירבדו .קחצי ׳רב הדוהי ד ימקמ ל״צו
תויונשש םירבד ׳הדגנכ אדסח ר״א ׳וכ הליכאב רוסא כ״הוי א״ע ד״״ ףד םיגהנמב דוע
םש ןושלה לכו ז״סק ׳יס רודסב אוה ,המלש וניבר רדס םייסו ׳וכ הרותב (תבשב)
(375 דצ) ה״מש ׳יס וידמב םנ אבוהו (נ״ע ׳ל ףד) םירוסכה םוי ׳ה ג״הב ןמ חוקל
ןקתל שי םיגהנמבו ,א״ע ו״ע ףד םש ארמגבו הנשמב ב״.ע נ״ע אמויב אוה רמאמה לכו
.רודסב ןוכנל אוהש ומכ
םירמוא שי י״שר בתכ ב״ע ׳ד ףד ומכ י״ שר םשב םתס םירבד איבה םג
רשעמ רב ואל ט״ויו םתברע םתישע םושמ ט״ויב ןיקילדמ המב רמול אלש ןיגהונ
העש התואבו ,לוחב תבש ברע לכב ותוא םירמוא ירהש םמעט האור יניא ,אוה בוריעו
ונא יכה וליפאו םויה שדיק רבכש אוה בוריעו רושיעו הקלדה רב ואל םירמוא ונאש
הארנ ןיאש יתעמש ינאו אנש אל ט״ויב ימנ אבה ,תבשל רכזנ היהיש ידכ םירמוא
ש״עב ןכו ,ורמואל אנש אל ךכיפל ,ותוא רמוא ןירשעמ ןיאש םוקמב וליפאש ׳ימעט
ןכ ומכ רמול שיו ,ותוא םירמוא המל ןירשעמ ןיאש רחאמ רמאת םאו ,ט״וי ברעב ןיב
ימי תששל םירמוא ונא העובשה עצמאב וליפאו טרי יאצומב הקלדהב אצמת ימנ
ןיקילדמ המב ימנ יכה הנומ אוה תולדבה רדס רמואו השעמה ימי תשש אכילו ,השעמה
יתיארו .רודסב אצמנ אל הז ,ל״כע הנומ אוה תושודק רדס ש״עב תויהל לחש ט״ויב
םירמוא ןיאש שי׳עב טרי לחשכ תפרצ גהנמו ל ׳ידו איבהש ׳ט תוא תבש ׳ה גיהנמהב
תורשעמו תומורת ןיהיבגמ ןיא אהד ןתברע ןתרשע רמול לוכי ןיאש ןיקילדמ המב
ףוס תבש ׳ה טקלה ילבשב םגו .ל״כע תפיצב יתלבק ךכ [א״ע ז״ל הציבב אוה] ט״ויב
טרי לחשכ ןיקילדמ המב קרפ תונשל אלש ןיגהונש תומוקמ שי לדו איבה ו״ס ׳יס
ןיברעמו ןירשעמ ןיאש ןתברע ןתרשע רמול לוכי וניאש יסל רבדל םעט ןינתונו ש״עב
אלו רשעל אל תע וניא ותוא רמואש העשב ירהש ,ךכב ותוא ןיחוד ןיאש שיו ט״ויב
.ל״ז י״שר םש הזב ריכזמ וניא אוה םגו ,ל״כע רנה תא קילדהל אלו ברעל
דע םייסו ׳וכ ליא לש רפושב ןיעקות המל והבא ׳ר רמא ב״ע ׳ט ףד םש דוע
המל עדא אלו .א״ע ז״ט ה ״ר לדח ןושל אוהו נ״ק ׳יס רודסב אוה ,י״ שר ןושל ןאכ
.י״ שר םשב הז איבה
ע ״ ב ג ה מ ה א ר נ כ א ״ ב ש ר ה ן מ זב ה יה ש ב ת כ ו 411' ד צ ם י י ח ה ר ו א ב א ב ו מ ה א וה ו .ל א י ט ל פ ם ייח
ק ״ ד ו י ת ו ב ו ש ת ב ה ס פ ד נ ו ת ב ו ש ת ו ב ״ ב ם ״ ר ה מ ן מ ל א ש ו .וי׳פ ש ׳יס א ״ ח א ״ ב ש ר ה ת ב ו ש ת ב א ב ו מ ה
,ם י ג ה נ מ ׳ס ר ב ח א וה ו ,׳ד ׳יס ׳ל ל ל כ ש ״ א ר ה ת ב ו ש ת ב ה זה ב ר ה ל ה ב ו ש ת ת א ב ו מ ו ב ״ ל ׳יס
ם ייח ׳ר מ א ו ה ר נ זי ו ל ק א ״ ר ה ל ש ם י ג ה נ מ ה ׳ם יל וא ו .ם ש ה ג ה ב ו ה כ ו ס ׳ה ל ״ יר ה מ י ט ו ק ל ב א ב ו מ
.ר נ זי ו ל ק א ״ ר ה ם ת ח ה ג ה ב ת ו מ ו ק מ ה זי א ב ו ,ר נ זיו ל ק א ״ ר ה מ ם ה ם י ג ה נ מ ב ת ו ה ג ה ה ק ר ו ל א י ט ל פ
ר יפ ן י צ א ג א מ ע ״ מ ב ו ׳ח ׳יס XVIII ׳ע ד ״ ם ר ת ן יל ר ב ,ר ש וי ט ק ל ר פ ס ל א ו ב מ ב י ת ב ת כ ש ה מ ׳יע ]
ד ״ ר ׳ה ה ן ו ב זע ב ש י ״ כ ה ת מ י ש ר ב ו 120 ׳ע (1892) ט ״ י ה נ ש ם מ ו ט נ ע ד ו י ס ע ד ט פ א ש נ ע ם ם י ו ו א יד
.[91 ׳יס 22 ׳ע ן א מ פ י ו ק
XV א ו ב מ
רפוש תעיקתש רמול שיו תעדה קוחב הלדבה רמואו ב״ע ד״י ףד םש דוע
ויתקתעהו) בי׳ע ג״י ףד הלעמל איבה הז לכו ,י״שר שוריפ םייסו רכ הכאלמ הניאו המכח
.ללש רודסב י״שר בתכ ןכש ,(ליעל
םאש םושמ ש״ע לכב ןיקילדמ המב םירמואש י״שר בתכו איבה א״ע ז״י ףד
ינפמ תסנכה תיבב (אובל) רתוי אלו רוביצה םע ותליפת םייסיש הכאלמב םדא רחאי
׳יעו .י״ שר םשב יתאצמ אל הזו ,יוכ תודשב ןהש םהלש תויסנכ יתבב ויהש םיקיזמה
תבשה תרימשב רבדמש {יקילדמ המב קרס רמואו איבהש (ב״ע ׳ג ףד) ׳ג ׳יס םדרפב
.ל״כע םהילע ןיגהל ידכ ותוא ןירוקו תבשה ןינע זע ןירינזמש רבדה תביבחל לכהו
.[ס״ר הרעה ש׳יייע 19 ׳ע םיכחמה ׳סב אבוהו 84 ׳ע ו״ק ס״ם ו״חמב רתוי שרופמו]
.דוצמ אתלת יגה ,ט־׳מ ,ולאמשב גויתאו ונ־מיב בלול אבר רמא .א״ע ח״י ףד
ףא ,י״שר םשב הז איבה המל עדא אל .י״ שר לש ונושל ןאכ דע ,רוצמ ארח יאהו
.ב״ע ז״ל הכוס ארמגה ןושל אוה אלה ,ד״ער ׳יס רודסב איבה ןכ יכ
אהד אל וא ףיקהל ךירצ בלול ול ןיאש ימ י״שרל ולאש .א״ע ט״י ףד
תוכיראב אבוה ,כ״ע אנש אל יטנ יכה תבשב בלולןילטונ ןיאש ־סל ןיפיקמ ןיא תבשב
א״ע ט״יס ףד ו״טש ׳יס הכוס ׳ה ב״ח ז״ואב אבוה ןכו (444 דצ) ב״סש ׳יס ו״חמב
.163 דצ הרואה ׳סל אובמב הז יתאבהו
ה״נש ׳יס רודסב ןייע .לטבמ הלילב דימש בתכ י״ שר תבושתבו .אי׳ע ד״ל ףד
,'254 דצ ו״חטבו ׳א ׳יס ותלחתהב ה״ואבו ז״ט ׳יס בי׳הבו ׳ס ׳יס א״ח הרואהבו
םויכ] ג״יב ׳ו םויב ץמחה ףורשל תבשב תויהל ד״י לחשכ י״שר גיהנהו .םש
ןושל כ״ע תוצח רחאל תרחא הנשב אהשי אמש הריזג תוצח םדוק [שי׳עב ישש
,םיחספד ק״פ [ףוסב] יכדרמ
[גהנ ל״צ] וגהנ ןכיו ם
1
יםו רכ ןמוקיפא לוכאל ינר חכש תחא םעפ .א״ע ח״ל ףד
בי׳ח הרואה ׳םבו ב״לק ׳יס ףיס סדרפבו ד״לק ״ס רודסב אבוה ןושלה לכ ,כ״ע י״שר
ועבר בתכ איבה ח״יר ׳ים ל״הבשב ןכו ,ד״ע ׳יס (2יי6 דצ) ירטיוו רוזחמבו ז״מ יס
.םש ו״חמב כ״ג אוה י״שר גהנ ןכו םויסהו ,רדיסש חספ תוכלהב ל״צז המלש
לע אל ןיכרבמ ןיאו ב״ת .יאצומב ןילידבמ ׳א םויב ב״ת לח םאו .א׳ייע ג״מ ףד
תיבמ ותאצב ש״ומב שאה ירואמ ארוב ךרבמ היה יי׳שרו םימשבה לע אלו שאה
.ה״נק ׳יס סדרפב אבוהו ד״ית ׳יס רודסב אוה ,לידבמה ךרבמ היה ב״ת יאצומבו תסנכה
.ב ״ א ר ד ס י ״ פ ע ר ו ד ס ב ם י א ב ו מ ה ם י נ ו מ ד ק ה ו ם י נ ו א ג ה ת ו מ ש (ד
לודגה תכש ותורקל וגהנ חספה ינפלש תבש (ב״נש יס) . ם ה ר ב א ר ״ ה
ה״ואבו ב״ם ׳יס ב״ח הרואהב אבוה ןכו .ע״נ םהרבא ׳ר יסמ םייסו הזב םעטה ראובמו
ל״צו יבר יסמ בותכ סדרפבו] ז״י ׳יס סדרסבו (222 דצ)טי׳נר ׳יס ו״חטבו ,ז״נ ׳ים (יי׳כ)
׳םותבו ,10 דצ ו״הטל אובמב ןייע ,׳םותב םימעפ הברה אבוה .[םהרבא יבר יסמ
ועבר לש וימח םהרבא וניבר תונב ושע ןכו :ואיבה ינאש ה״ד ב״ע ה״ט תוכרב
ןב םהרבא ר״ה השקה אבוה לכו ה״ד ב״ע ו״ק ןילוח ׳םותבו ,׳דכ ןהיבא י״סע הדוהי
ל״הבש לעבו ,ד״משת ׳יס א״ח ז״ואב רכזנה גרובשנגירמ םהרבא וניבר אוהו ,השמ ׳ר ברה
ר״הל ותבושת איבה םשו .גרוסשנגרמ לודגה םהרבא ׳ר איבה ו״מ ׳יס די בתכ ב״ח
ל״זובתכש ו״ק׳יס ׳א תוא א״ח םילודגה םשב יתיאר :יתאבה ז״מ הרעהב םשו החמש
א ו ב מ XVI
יתאצמ אל ינאו ,ל״כע ונממ הבושת איבמ טקלה ילבש ברה גרובנוטורט םהרבא וניבר
,נרובשנגרמ םהרבא וניבר לי׳צש קפס ןיאו ,ואיבהש ב״חב אלו א״חב אל ל״הבשב
השמ ר״ב םהרבא ׳ר םשב םימעפל יכדרמב אבומו ,עורז רוא לעב ברה לש ורומ אוהו
א׳ירהומ רקוחה ברהמ [172 ׳ע ו״חמל אובמב] יטוקל רתב יטוקלב ןייעו .(
1
נרוכשנגרמ
ונתוחו שניילרואמ ףסוי ר״ב םהרבא ׳ר אוה םתס רכזנה םהרבא ׳ר איבהש רנילרב ר״ד
.(
2
זיראפמ ןואיל ריס הדוהי ׳ר אוה םש רכזנה
ביריבו ה״רב ונאישהו םירמוא ויה םבור ריתולב (ז״עק ׳ים) .ר ז ע י ל א ר ״ ה
א״כש ׳יס ו״חמב ה״כו .וימי לכ ורמא רזעילא ׳ר ובר םשב הדוהי ר״ב קחצי וניברו
ל״הבשבו ,ח״סק ׳יס סדרפב אבוה ןבו ,ד״וי ילב רזעלא ׳ר בותכ וי׳חמבו (360 דצ)
ד״י ׳יס ד״ם ה״ר ש״ארהו .רזעילא ׳ר ובר םשב בותכ םשו ,כ״ג הז אבוה ו״פר ׳יס
לע הירא רוג ינפל דחא ריעהו ו״סר ׳יס רודסב דוע .לודגה רזעלא ונבר םשב איבה
שטלה קלסמ היה אלו תיבה ךותב ותכוס השוע היהש ל״צז לודגה רזעלא ׳ר ברה
ונקית ה״כת ׳יס םש דוע .(413 דצ) ט״נש ׳יס ו״חטב הי׳כו ,הירא רוג תא ולאשו ׳וכ
׳רו ד״צקת ׳יסב םש דוע .׳ב הרעה ש״ע ,לודגה רזעילא ׳ר יפט ׳וכ םוחר אוהו רמול
ירהש ,ךכ יתגהנ הכלה ךותמ אל יולה קחצי ׳ר ול רמא ךכש דיעה לאומש ר״ב ריאמ
׳סמ דמל אל רזעלא ׳ר ובר לבא ,והשמב בלחב רשב וניצמ אל םוקמ לכב
אוה םנ גהונ ובר רוככ םושמו ,והשמכ וילע רימחה היל טישסיא אלד םושמו ,ז״ע
רזעילא ׳ר אוה .(ב״ע ד״מ ףד) ח״לר ׳יס בלחב רשב ׳ה סדרסב אבוה הז לכו ,והשמב
ר״ב קחצי וניברו ,רקי רכ בקעי ועבר ןמזב י״שר ינפלש רודב היהו-״אצנגטט לודגה
ויבא םש תא םג איבהו ,אלא ה״ר ב״ע ו״ע םיחספ יי׳שרכ אבוהו .ודימלת היה הדוהי
,רמא היד ב״ע ו״ט תורוכב י״שרב אבוה ןכו ,יל רמאנ קחצי ןב רזעילא ׳ר לש ומשמ
עמשש המלש וניבר םשב לאומש ועבר לבק ךכ ,בר ה״ד ב״ע ריינ תבש ׳סותבו
,ז״ע םילהת י״שרב אבוה ןכו .אובמב ה״שרה איבהש ומכ ובר רזעילא יברמ
.(
3
ד״כ בויא
תיידמ הפסוה (ל״דשרה י״כ) ׳ב י״כב אצמנ (ג״סק ׳יס ףוס) .ן י מ י נ ב ר ״ ה
ר״ב ןתנ ׳ר לש ומוקמב גהנמ היה ךכש הב אבוהו ׳י הרעהב םש הפסוהה תא.״תאבהו
המית שי (תועיקתה ןינעב)ונלש גהנמ לעו ברע ךרעב בתכש ומכ ךורעה רדסש לאיחי
יבר הב טייפ רהסה ןגא ליחתמש ינש םוי ףסומ לש תשודקמ םנמאו ,הבגשנ האילפו
יבר אוה .וניגהנמ יסכ והז ,וניעשהל תוטמ יובירו ,ונעירהב תולוק העברא יונ ןימינב
ודסי ימור ץראב םג ל״זו (א״ע ד״ל) ד״עק ׳יס סדרפב אבומה לאומש רב ןימינב
ריע ,הרות ןתמ יניינעמ תורצויו תובורקו תועובשה גחד תורהזא םיבוט םימי יניינעמ
ורצקשכ רמא ל״קז [Coutances] ינטסוקמ לאומש ר״ב ןימינב ׳ר ברה וניניקז שידקו
המכ איבהש 53 דצ הדובעה ידומע ןייעו .יוכ לארשיב הבורמ המכח ,דתיה ,עבשל ח״י
,ט״כ ׳יס ל״שרה תירש ,דהא ןמזב רובצ חילש ריאמ ׳ר םע היה אוהו ,ונממ םיטויס
|.ם ש ת ו ר ע ה ב ו 14 ׳יפ 602 ׳ע 1909 י ש ד ח ה ע ״ מ ב וית וד וא כ ״ ש ט ה א ר ]
.[37 ׳ע Gallia Judaica ם ם א ר ג י ח ה ל ש ו ר פ ס ב וית וד וא ׳יע ] (
2
.[ג ״ מ ה ר ע ה XV ׳ע ם י נ ו א ג ה ה ש ע מ ׳ס ל א ו ב מ ב י ת ב ת כ ש ה מ ה א ר ] (
3
XVII א מ ט
חול ליידש תלחנבו ,115 ׳ע איזעאפ עלאגאגאניס ורפסב ץנוצ ל״טירה ש״מ ןיייעו
.ףוסמ ,ד״ד א״ע ב״י הנינח ׳סותב אבומה אוהו ,20 דצ םינטייפה
קימעהש ורוד תא גיהנה ע״נ ׳יבר הזה רדסבו (ב״כר ׳יס) ,ם ו ש ר ג ו נ י ב ר
רואמה ינפל הליגמ תכסטב ׳יפש רקי רב בקעי יבר קהבומ ובר ידי בתכממ
פ״ ׳יס ו״ חמב םג אבוה הזו ׳וכ ל״ז םושרג וניבר הלוג הלוכל ןקתמ לודגה
ל ש ובר היהו ןואג יאה בר לש ודימלת הלוגה רואמ םושרג וניבר אוה ,(442 דצ)
ל ״ ש ר תבושתב אבומכ ת״ת א״ד תנש רטפנו ל״ז י״שר לש ומא יחא ןקזה ןועטש ׳ר
ןילוח ׳םותב אבוהו תוסרט תוכלה םג רביח ילבב דוטלתל וישוריפ דבלמו .ט״כ ׳יס
ןכ ו ,םושרג וניכרד תוסרט תוכלה ךותט עמשמ ןכ ו ל״זו ,וילא ,ד״ד ב״ע ו״מ
׳םותב םש דוע ,םושרג וניבר לש תופרט תוכלה ךותטו ,ונייה ,ד״ד א״ע ז״ט םש דוע
םושרג וניבר לש תופרט ׳הב בותכ ,יאו ,ד״ד םש דוע ,םושרג וניבר קספ ןכו יא ,ד״ד
ןילוח יכדרטה ןכו ,בתכ םושרג וניבר לש תופרט תוכלהבו דטא ה״דיא״ע ח״ט ףד ןכו
אבוה ןכו ,הלוגה רואט םושרג וניבר לש תוסרט ׳הב עמשמ ןכו איבה ז״טרת ׳יס ג״פ
איבה ג״מ ׳יס ב״ח י״ב טקלה ילבש לעבו תופרט ׳ה המורתה ׳םבו ,ג״פש ׳יס חקורב
,ב׳׳ע ׳י ףד םלשה טקלה ילבשל המדקהב יתאבהש ומכ ל״ז םושרג וניבר לש םיקספ
וניבר (ו״צ ׳יס ׳ג תוא א״ח) םילודגה םש לעב םשב יתאבה ו״לר ׳יס הרעהב םשו
אצמש םגו ,ונממ תובושת הברה איבמ בייחו א״ח טקלה ילבש ׳סב הלוגה רואמ םושרג
תובושת דבלמ תוכלה יקספ רביחש הארנ ,ל״ז הלוגה רואמ םושרג וניבר לש םיקספב
הלוגה רואמ םושרג וניבר תבושתבו איבה ב״עס ד״כ הציב י״שרו .ל״כע לאוש לכל
ז״כר ׳יס סדרפב םג ספדנו תופירט קשפ הרואה ׳סב ג״ק ׳יס ילואו .יתומכ יתאצט
םיטת ׳סב אבוה םג .ה״טגר לש תוסרט יקספמ אוה תופרט קספ םושרו הרואה רפסמ
הרעה ןייע רוקמה איבה אל לבא תופרט יקספ םושרו ג״ק ׳יס ד״בארהל םיעד
סדרפב אבוה ןכו םושרג וניבר קספ אבוה * א״יק ׳יס הרואה ׳סבו .יבו ׳א
םייחה רוא ׳סב ויתודוא דוע ןייעו .ה״מגר לש קספ אוה הרואה רפסמ כ״נר ׳יס
ו״ חטל אובמבו ב״י ׳יס תפרצ ימכח תובושתל ותמדקהב רעללימ י״רהו .677.׳י ס
.(! 12 דצ ל״דש תלחנבו
כ״וי יאצומב ןיעקות המ ינפמ הירא רוג תאמ לאשג רבכו (ו״ר ׳יס) ,ה י ר א ר ו ג
ה״מש ׳יס ו״חמב ה״כו .תעדה ןנוחב הלדבה ורמאיו הרשע הנומש וללםתיש םדוק
ל״צז לודגה רזעלא ׳ר ברה לע הירא רוג ינפל דחא דיעהו ו״םר ׳יסב דוע .(381 דצ)
ה״כו .הירא רוג תא ולאשו יוכ שטלה קלסמ היה אלו תיבה ךותב ותכוס השוע היהש
ללה ןיד ןינעב ז״כש ׳יסב דוע .יכ ׳יס םינומטמ שפחב ןכו (413 דצ) ט״נש ׳יס ו״חמב
וצרו ח״רב לבאה תיבב ללסתהל וכלהש ודי לע אב השעמו הירא רוג םויסהו דיחיב
רוביצה ןמ ושריפש הרשעד םיכירצ ןיאד השעמל הכלה הרוהו ,ללה תורקל ןיינמה
אוהו .ב״כ ׳יס ףוס סדרפב ןייעו (206 דצ) א״מר יס ו״חמב ה״כו ,םידיחיכ םה ירה
הדוהי ׳ר ונניאו .הדוהי הירא רוג בותכה ש״ע הירא רוג ארקנו קחצי ׳רב הדוהי ׳ר
תבושתב אבוהש זיראפמ דיסחה הדוהי ׳ר םג הנוכמהו זיראסב ןואיל ריס קחצי ׳רב
.[׳נ ה ר ע ה XVI
1
) [׳ע י נ ו א ג ה ה ש ע מ ׳ס ל א ו ב מ ב ׳יע
II
א ו ב מ XVIII
ףד ׳כ ׳יס תפרצ יטנח תבושת ןייעו ,ד״פקתת תנשב רטפנ אוה יכ ט״כ ׳יס ל״שר
.(
1
ל״ז רעללימ י״רל ׳ד הרעה א״י
ךירצש םש לע ויתובושתב ייה בר ׳יס םידי תליטנ (ב״ק ׳יס) ,ן ו א ג יא !ד ב ר
׳יס סדרפב אבוה ןכו .םאשניו םלטניו ומכ ןתציחר רחאל הלעםל וידי תא היבגהל
אה ברו יאליה רמ בישה ךכו ז״נש ׳יסב דוע .(ב״ע ׳ו ףד) סדרפה יטוקלבו ו״ם
םש דוע .יתכראה םשו ׳ח הרעה א״ם ׳יס א״ח הרואה רפסבו ׳ז הרעהב םש ןייע .ןואג
.יוכ ליעגהלו רוזחל ךירצ ןיא םירמוא המלש וניברו יאליה ברו יאה בר ׳ת ׳יס ףוס
.ןואנ יאה בר ךרעב ליעל ויתאבה .י א ל י ה ב ר
הז עונעינ שריפ ימור שיא לאננח ׳רו (ח״ער ׳יס) .(ח״רה) ל א נ נ ח ו נ י ב ר
ספדנה ב״ע ז״ל הכוס ארמנב ח״ר ׳יסל ןווכ .׳וב דירומו הלעמ איבמו ךילומ יתלוז
ץ״ירה םנ .םש הכוסל ח״רה ׳יסמ עבונו ןושלה לכ איבה ענ ךרע ךורעה םגו אנליווב
ת״ושב א״בשרהו ח״ל ׳יס גורתא ׳ה גיהנמה םגו ח״רה ירבד איבה ב״יק ףד תואיג
תצקב כ״ג ארקנ ןכו ״ימור שיא״והנכי י״שרש המו .ח״רה ירבד תא ואיבה ז״לת ׳ים
תודלותב ל״ז ר״יש יברה תעדל ,ימור שיא לאננח וניבר וירבד םיאיבמה.םינומדקה
ם״בשרה םגו ימור שיא אוהש ובשה אילטיא ךרד וירפס םהל ואבש יפל אוה ח״ר
ימור שיא ח״ר קספ ןכו ח״פר ׳יסב דוע .ימור שיא כ״ג והנכי םיחספו ב״בל ׳יפב
׳יס ל׳דבשב אבוה ןכו (429 דצ) ז״סש ׳יס ו״חמב ה״כו ,ןיחל ןילע ידב ׳ג ןניעבד
וניבר םגו בקעי וניבר ׳יפ ןאכ דע ג״צר ׳יס .ב״ע ד״מ הכוס ח״רה ׳יפל ןווכו ,ט״סש
.ד״ד א״ע ו״ל הכוס ארמגב ח״רה ׳יסב אוה ,יוכ םירבדה ןיארנו ל״זו שריס לאננח
תא איבה םטפ ךרע ךויעב םגו .׳ד הרעה ג״צר ׳יסל תורעהב ןייעו התמטיס הלטינ
׳סל אובמבו) ךורעה םשב חידה ׳יס תא ואיבה הלטנ היד א״ע ו״ל הכוס ׳םותהו חידה
;(״וניבר ׳יס ןאכ דע רודסב דוע״ רסחו םיפדמה י״ע ןושלה שבתשנ 74 דצ הרואה
ו״ל הכוס ח״רה ׳יסב אוה ,אנינח ׳רכ ל״ייקד לאננח ועבר קספ ןכו ח״צר ׳יס םש דוע
לאננח וניבר סרטנוקב שרופמ ה״צש ׳יס םש דוע .יה הרעה םש רודסב ןייעו ב״ע
׳יס .לאננח וניבר איבה ז״צש ׳יסב םש דוע .םחל יורק ןיא אקלם אתעמשד אינום
לאננח ועבר לודגה ברה יסמ 198 ׳ע םש דוע .לאננח ועבר ׳גח יתאצמ 197 ׳ע ׳ת
.(
2
לאישוח ירב לאננח ועבר הרוה ןכו ג״סקת ׳ים ףוס ,קרזנ
תוכרב נ״הבב ה״כו ,ןואנ יאדוהי בר רמל היל ושקא (יק ׳יס) .ן ו א ג י א ד ו ה י ב ר
ו״חמב ה״כו ,יכה ינת ןואג יאדוהי בר רמ שרפמקד בלול תוכלהב ב״ש ׳יס .(א״ע ׳י ףד)
,תולודג תוכלהב קספ יאדוהי ׳רו ח״ש ׳י ס .׳ו הרעה רודסב םש ןייע (435 דצ)ד״עש ׳יס
ברד הכלהב ו ע צ מ ב ״ צ ק ת ׳ים .׳ג הרעה ם ש ר ו ד ס ב ןייע ונינסל ג״ ב ב הזמ רכז ןיאו
.ורודב קהבומו אלפומ יאדוהי
ךורב רב הדוהי ׳ר םינואגה לע יתעמש (ד״ר ׳יס) ,ך ו ר ב ר ב ה ד ו ה י ר ״ ה
ויבא םש קחצי ד לצא רכזנ אלו ,םירוסכה םוי תרחמממ ןינעתמ ןויהש ל״צז קחצי ׳רו
סדרםה יטוקלב ןכו יול קחצי ׳רו ל״צו יול יברב קחצי ׳רו אתיא ב״פק ׳ים סדרסכו
.[620 ׳ע Gallia Judaica ׳ם ב ו 72 ׳ע י״ ח ן י צ א ג א מ ע ״ מ ב ז״ ע ב ו ת כ ש ה מ ה א ר ] (*
ר ק י ה ו ר פ ס ב י ק ם נ א נ זא פ א ״ ש ר ׳ה ה ת ע ד ו ם ע ט ב ו ט ב ך י ר א ה ויר פ ס ו ו י ת ו ד ל ו ת ד ״ ע ] (
2
.[20 ׳ע ן א ור יק יש נ א
XIX א ו ב מ
ךריב רכ הדוהי ר איבה יכדרמב ןכו ,יול קחצי ׳רו ךורב רב הדוהי ׳ר אבוה כ״וי ןינע
׳רב הדוהי ׳ר ברהש יחאצמ אבוה (ב״ע נ״ק) ג״כש ׳יס ל״הבשב ןכו ,יולה קחצי ׳רו
אבוה 381 דצ ו״חמב םלוא כ״הוי תרחממ ןינעתמש ל״צז יולה קחצי ׳ר ברהו ךורב
הדוהי ׳רב קחצי ׳ר יכ עודיו ל״ז הדוהי ר״ב קחצי ׳רו ךורב רב הדוהי יר בתכו הז לכ
.(
1
יולה קחצי ׳רו ו״חמב ןקתל שי ןכל ,דוחל יולה קחצי ׳רו דייחל
לע ןתנ רב.הדוהי יבר לש שוריפ אבוה (ט״פקת ׳ים) .ן ת נ ר ב ה ד ו ה י ר ״ ה
ת״רב רכזנ ,י״שר לש ודימלתו ונתח אוה י(
2
רכ הברה תוכיתח םע לשבתנש קובד דבכ
.ב״ע ט״י תוכמד ג״ס שרפל םייס אוהו ן״ביר ת״רב ׳םותב םימעפ הברה אבוהו ן״בי
.ל״דש תלחנ ןייע ,יכדרמב אבוהו 24 דצ ו״חמל אובמ ןייע
.הירא רוג ךרע ליעל ןייע .ק ח צ י ר ב ה ד ו ה י ר ״ ה
לי׳צז לודגה טלע בוט ףסוי ׳ר תבושתב (בי׳עק ׳יס) ,ם ל ע ב ו ט ף ס ו י ר ״ ה
357 דצ ו״חמב םג אבוהו .רכ והנינ אתיירואד ואל ה״ר לש םיבוט םימי ינש יתאצמ
םש דוע .לאומש ר״ב םלע בוט ףסוי םותח ףוסב םש ו״חטבו ״לודגה״תלמ םש אתילו
רוביצ חילש שיש םוקמ ה״יב ל״צז םלע בוט ףסוי ׳ר בישה וז הבושת תא םגו ג״עק ׳יס
ןכו אבוה׳ עצמאבו .לאומש ר״ב םלע בוט ףסוי םתח ףוסכו - יוכ עשת דיחי ללפתמ
א״יכב אצמנ א״ת ׳יסב דוע .352 דצ ו״חמב תמדקומ איהו ,תובישי יתשב נהנמ
׳סמ חוקל אוה ימאמה לכו ,(ת״ר) ל״ז ריאמ ׳רב בקעי וניברמ קספ ,הפסוה ב״יכבו
רודסב יתוריעהש ומכ ׳ב י״כב אצמנו רמאמה תמלשה רסה ׳א י״כבו ,ג״םש ׳יס רשיה
םינושארה םיפד ינשב םינואגה תובושתב יתאצמו אבוה םש ׳ב י״כבו ,כ״ל הרעה םש
וניאו האנהב רוסא ז״על ונממ ךםנתנש ךסנ ןיי םלע ביט ףסוי וניבר די בתכב בותכ
א״ע ׳יל םיחספ ׳סותו ,רמא הייד א״ע ז״צ ןילוה ׳סותב אבוה הזו ,ףלאב וליפא לטב
,ו״נ ׳יס סדרפב ה״כו לודגה ףסוי ׳ר בישה ךכו א״כת ׳יס רודסב םש דוע .רמא ה״ד
(חספ לש רדס)ורדסב הנשי אל רשא ןעמלו היילת ׳יס םש דוע .ע״ט ףסוי ׳ר אוה
בוט ףסוי ׳ר יפט הקרזנ ךכ ד״לקת ׳יס .יוכ לודגה ףסוי ׳ר םעטה הז תרוסמ ול סורגי
,(116 דצ) נ״ק ׳יס ו״חמב ה״כו ,םלע
ועבר תא יתלאש ינא ףא (י״שר) בישה (ב״ק ׳יס) .ר ק י לב בקעי ר ״ ה
ויבא םושמ בקעי ׳ר ונל רמא ןכו ה״לק ׳יס .(
3
םידי תליטנ ןינעב יל רמאו רקי רב בקעי
בקעי ׳ר יבר יל רמא ןכו אבוה 271 דצ ו״המבו ,רקי רב בקעי וניבר אוה .תוצמ ןינעב
׳ל ה מ ם יט וק ל יב ו כ ״ ה וי ימ וי י ר ת ה ״ ד ר וש יע ת ת י ב ש ׳ה ף ו ס ב מ ״ ב מ ר ל ת ו ה ג ה ב ה ״ כ ו ] (*
א ״ ס ף ד י״ ב ת ו פ ו ס א ׳ם ב ו ב ״ ע ג ״ כ ף ד (ם י ס ר ט נ ו ק ה ש מ ח ו ר פ ס ב ל ינ ו ר ו ק נ ״ נ ר ל ״ וה ש ) ל כ ר מ א
ף ו ס ז״ מ ן יל ו ח ל י״ ש ר יפ ב א ב ו ה ך ו ר ב ר ב ה ד וה י ׳ר ו .77 ׳ע י״ ח ן י צ א ג א מ ע ״ מ ב א ב ו ה ש ו מ כ
ה ד וה י ׳ר ר ו ד ה יל וד ג ה ב ו ק ל ח נ ש ן ק זה יר ומ י פ מ י ת ע מ ש א ת י נ ו נ י ע י ת ר ת ן ח כ ת ש מ ד כ ו :א ״ ע
.ב ״ י ׳יס ע י ר כ מ ה ׳ם ב ו א ״ ע ז״ נ ף ד א ״ ית ׳יס א ״ ח ז״ א ב ו יר ב ד ו א ב ו ה ו .יוכ ו ו י ר ב ח ו ך ו ר ב י ב ר ן ב
ה ד ו ה י יב ר ו ם ו ש ר ג ו נ י ב ר י ד י מ ל ת ו ק ל ח נ ה זב : ב ת כ ב ״ ע ט ״ מ ף ד ט ״ ל ר ס ״ ס ן ״ ב א ר ב ו
ב ״ צ ׳יס 291 ׳ע ו ״ ח מ ב ו .ן יר ם וא ה יר ב ד ת א ה א ר ה מ ל ש ו ע ב ר ו ׳וכ ו ר י ש כ מ ה יה ך ור ב ׳ר ב
.[ך ור ב ׳ר ב ה ד וה י ׳ר ב ר ו א ינ ש ׳ר ו נ מ ו [ל ו ד ג ] ם ד א ל ע ׳ר ד י ע ה :א ת י א
.[׳א ה ר ע ה ב ם ש י ת ב ת כ ש ה מ ׳יע ] (
2
ב ק ע י ו נ י ב ר א וה ש ב ת כ א ״ ק ס ״ ס ז״ א ח ״ ר ה מ ת ״ ו ש ב ,יב ר ת א י ת ל א ש ו ג ״ ק ׳יס ] (
3
.[ר ק י ׳ר ב
א ו ב מ x x
יכ יתאב עירכהל אל ד״עק ׳יס .׳א הרעה םש רודסב ןייע ,ויבא םושמ ןמזה רקי ׳רב
ותחלשמ לע רובעמ ךא םלוע תועבגו עלס ןש יראה ירבדל דעס תושעיל יאדכ יניא
ובישמ ינא העומש התואב ל״צז בקעי וניברמ יתלבק המ ועידוהל ינקיקזה רשא
׳וב יתלאש אל ינאו ׳וכ העומש התואב שודק יסמ יתעמש אל ,וינפל יתשמששכ
,םלוכמ הלודגב ול רחב [ותדימ] יתעדי יכ ,ןכ גיהנה אלש בקעי וניבר לע קלוחכ אלו
יוארה תרטעל ובל ואלמ אלו םייריש יריש ומצע םשו תסרדנה הפוקסאכ ומצע גיהנהו
,ןיםנכמה תעשב רזיפו ,ובל לע םירבד םש יולה קחצי וניבר םאו ורודב רבד שדחל ,ול
םלכ.ךמעו ,ארוק ינא םהינש לעו ,[וב רדגתהל] ויתובא ול וחינה םוקמ ינא רמוא
שורפל ונאב םאו ,ןיבמל םיחוכנ וירבד יכ בישמ ינא יבבל םע רשא תאו ,םיקידצ
׳ה ב״ח ז״ואב אבוה הז לכו .קחצי רב המלש םתח ףוסבו םייחה ןמ שרוסכ םהמ
ל״צז ונתח ריאמ ר״הו המלש וניבר ובישה הז לעו בתכו (ב״ע ח״ל ףד)מ״ק ׳יס ןיבוריע
אלו ונינפל אוהש םוקמבו .הגונ רוא תלחתמה הבושתב [ונתח ריאמ ר״הל ל״צ ילוא]
ז״ר ׳יסב דוע .רקי רב בקעי וניבר לע קלוחכ אלו אוה איבה בקעי וניבר לע קלוחכ .
382 דצ ו״חמבו ׳וב ש״ומב םימשב םעטד יל רמאנ ל״צז רקי רב בקעי ׳ר ברה יסמ
(117 דצ) א״נק ׳יסו״חטבו .םירסח ״בקעי רב״תולמהו ,ל״ז בקעי ׳ר ברה יסמו בותכ
ש״ומב םימשב םעטד רקי ׳רב בקעי ׳ר םשב רמוא קחצי ׳רב המלש וניבר ןואגהו אבוה'
המ יתאצמ ל״צז רקי רב בקעי וניבר םשבו אבוה (ב״ע ב״נ) ל״ק ׳ים ל״הבשב ןכו ׳וכ
י״שר אוה)ע״נ וניבר הזה רדסבו ב״כר ׳יס דוע .יוכ ש״ומב םימשבה לע םיכרבמ םעט
׳סמב השריפש רקי רב בקעי ׳ר קהבומ ובר ידי בתכממ קימעהש ורוד תא גיהנה (ל״ז
הזו ,[ה״מגר אוה] ל״ז םושרג וניבר הלוג הלוכל ןקתמ לודגה רואמה ינסל הלינמ
שיר ו״חמב ה״כו בקעי ׳ר יפמ םטיפ ׳יפ ןינעב צ״ר ׳יס דוע .442 דצ ו״חמב םג אבוה
קחצי ועבר לבא בקעי ועבר ןקזה ירומ ןושל והז ג״צר ׳יס דוע .(429 דצ) ט״םש ׳יס
ןייעו ב״ע ה״ל הכוס ארמגב י ״שר ןושלכ אוהו בנזב םהינש וצקועו ותמטיפ ׳יפ יולה
ל״צש ׳ד הרעהב יתוריעה ,בקעי וניבר שריפ ןאכ דע םיים םש רודסבו ,׳ג הרעה רודסב
יתלאשנ םותחה ינא ב״ש ׳יס דוע .ש״ע קוחמל שי ״בקעי ועבר ׳יפ״תולמהו ןאכ דע
בקעי יבר ןקזה ירוממ ינלבוקמ ךכ ׳וכ גח לש םימי ינשב בלול תליטנב ןמז םירמוא םא
.ןושמש רב המלש םותח ףוסבו בלול לש ותליטנב ןמז רמוא ןיאש הטונ יתעד ןכו רקי רב
רמאש הדוהי ׳רב קחצי וניבר םשב בותכ יתאצמו ז״יש ׳יס .יב הרעה רודסב ןייעו
ב״לקת ׳יס םש דוע .האורה ה״ר א״ע ג״כ תבש י״שר איבה ןכו ,בקעי וניבר םושמ
׳יס דוע .יא הרעה ד״כקת ׳יסב ןייע ,רקי רב בקעי ׳ר םשב ןואג המלש ׳ר רמא ךכ
רשב האלמ הרידק הכ וסיגהש תבלוח ףכ לע רקי רב בקעי ׳ר ינפל אב השעמ ד״צקת
.(
1
ח״לר ׳יס םדרפב ה״כו ,םיששב רעישו
הפסוהה תא ׳י הרעהב יתאבה (ג״םק ׳יס) .(ת״ר) ר י א מ ר ב ב ק ע י ר ״ ה
גיהנה ריאמ יבר ןב ל״צז בקעי יברו ל״זו .(ל״דשרה י״ב) רודסהמ ׳ב י״כב תאצמנה
דכנ אוה ת״רו .יוכ תויכלמל ומכ תורסושלו תונורכזל ק״רשק עוקתל ומוקמב
׳יהו תוחונמל ל״ז י״שר ךלה רשא רחא םינש ו״ס ,א״לקתת א״ד תנשב רטפנו י״שר
הפסוה תאצמנ ׳ב י״כו ׳א י״כב א״ת ׳יס דוע .םיטיל ריעצ דוע י״שר יח רשא ןמזב
.[269 ׳ע 1907 ת נ ש ל REJ. ע ״ מ ו 114 ׳יס 1907 י ש ו ח ה ע ״ מ ׳יע ] (*
XXI א ו ב מ
האצמנו םיששב ונימב ןימ ןינעב אוהו ל״צז ריאמ רב בקעי ר״ה קםפ רשא הז םושרו
םש דועו ,(ינקז איבה אלו) היגה המלש וניברש םש אבוהו נ״פש ׳ים רשיה ׳סב
ןייע ,המלש וניבר קספל ןיעמוש ןיאש ןהמ שי דועו ,אנוברנ ימכח ןינהונ ויה ןכו
.יא הרעה םש
שאר יפסומ לע רודה ימכח לכ וקלחנ רבכו (ד״עק ׳יס) ,י ו ל ח ק ח צ י ר ״ ה
יפסומ לע רודה ימכח לכ וקלחנ רבכו אתיא ׳ב יי׳כבו ,יולה קחצי יבר ןוגכ הנשה
אבוה (357 דצ) א״כש ׳יס ו״חמבו ,״יולה״תלמ רסחו ,קחצי יבר ןואגה הנשה שאר
ל״הבשבו .[רמא ל״צ] ׳רו יול קחצי ׳ר ןואגה ה״ר ׳ססומ לע רודה ילודג וקלחג רבכו כ״ג
רודה ילודג וקלחנ רבכש הזה ןושלב יתאצמ ל״ז םינואגה תוגהנמבו ל״זו אבוה צ״ר ׳יס
אבו ע״נ המלש ׳רל םירבדה וחלתשנו ׳וכ ל״ז יולה קחצי וניבר ןואגה ה״ר יפסומ לע
וניברל םירבדה וחלתשנו אבוה רודסבו ,ב״יקתת ׳יס רוגאה ׳סב אוה ןכו ,יוכ עירכהו
תבושתבו ,קחצי רב המלש םתחו י״שרמ הבושתה םש אבוהו ׳וב עירכהו אבו ןדע ותמשנ
ןיבוריע ׳ה ב״ח ז״ואבו יוכ יולה קחצי וניבר גיהנהש יתעמש התעו כ״ג בותכ י״שר
ריאמ ר״הו המלש וניבר ובישה הז לעו בתכו הז לכ איבה (ב״ע ח״ל ףד) מ״ק ׳יס
םש דוע .הגונ רוא תלחתמה הבושתב [ל״צז ונתח ריאמ ׳רל ל״צ ילוא] ל״צז ונתח
ינא רמוא ,ןיסנכמה תעשב רזיפו ,ובל לע םירבד םש יולה קחצי וניבר םאו ל״נה ׳יסב
תאו ,םיקידצ םלכ ךמעו ארוק ינא םהינש לעו ,[וב רדגתהל] ויתובא ול וחינה םוקמ
ןמ שרוסכ םהמ שורפל ונאב םאו ,ןיבמל םיחוכנ וירבד יכ בישמ ינא יבבל םע רשא
,אשמרווב ולטיב יולה קחצי יבר ןואגהו ז״עק ׳יס דוע .358 דצ ו״חמב ה״כו ,םייחה
.אזיימרגב ולטיב יולה קחצי יבר ןואגהו אבוה 360 דצ ו״חטבו ח״סק ׳יס םדרפב ה״כו
׳ר םינואנה לע יתעמש ד״ר ׳יס דוע .אשמרווב ולטיב כ״ג אבוה ו״פר ׳יס ל״הבשבו
,יולה קחצי ׳רל הנווכה .םירוסכה םוי תרחממ ןינעתמ ויהש ל״צז קחצי ׳רו ךורב רב הדוהי
וניבר תאמ לאשנ ו״סר ׳יס דוע .םש יתבתכש המ ךורב רב הדוהי ׳ר ךרעב ליעל ןייע
לאשנ יול ןגס םגו ׳וכ ןיטיהרו תורוק לע [וכרעב ןייע ,הדוהי ׳רב קהצי ׳ר אוה] קחצי
וניברל יול ןגס תולמהב הנווכהו (413 דצ) ט״נש ׳יס ו״המב ה״כו ,רכ ןכ ומכ בישהו
ךרבל םישנה ןיענומ ןיאש ל״צז יולה קחצי ׳ר הרוה ךכ ז״סר ׳יס דוע .יולה קחצי
׳יס דוע .ז״פ ׳יס ן״בארב ןייעו (413 דצ) ט״נש ׳יס ו״המב ה״כו ,הכוסו בלולה לע
י״שר ןושל אוהו .בנזב םהינש וצקועו ותמטיס שרפמ היה יולה קחצי וניבר לבא ני׳צר
םיברל שרדו הרוה ןכו ׳ת ׳יס דוע .׳ג הרעה םש רודםב ןייע ,ב״ע ה״ל הכום ארמגב
הדוהי ׳רב המלש ׳רל ויתובושתב בישה ה יול ןגס ד״צקת ׳יס דוע .יולה קחצי וניבר
קחצי ׳ר אוהש היול ןגס ל״ר] יולה קחצי וניבר היול ןגס ח״לר ׳יס סדרפבו
(׳ט ףד) טקלה ילבשל המדקהבו הדוהי ׳רב םולש ברל ותבושתל בישה [יולה
יול קחצי ׳ר םש איבהו הדוהי רב םולש ׳רה אבוה ז״כ ׳יס י״כ ב״חב יכ יתאבה
דיעה לאומש ׳רב ריאמ ׳רו רודסב םש דוע .הדוהי רב םולש ירל ותבושתב בישה
םשו ז״כ ׳יס ב״ח םש ל״הבשבו ח״לר ׳יס סדרסב ה״כו יולה קחצי יבר ול רמא ךכש
ןתח אוה לאומש רב ריאמ ׳רו ,לאומש רב ריאמ ׳רל רמא יול קחצי ׳ר יכ איבה
קחצ י ׳ר ןואגה דבל רבדב רימחמ היה אלו םש דוע .ת״רו ם״בשרה לש םהיבא ,י״שר
,לודגה רזעילא ׳ר לש ודימלתו ל״ז י״שר לש ובר היה אוה ,ובר דובכ ינפמ יולה
י״שר םשב b 75 מ״ק ׳יס ב״ח ז״ואה איבהש ומכ אזימרווב גיהנמו שאר ׳יהו
א ו ב מ XXII
גיהנמו רבד היהש ןיסנכמה תעשב ובל לע םירבד םש יולה קחצי וניבר םאו בתכש
ןב אוהו ןיסחויב אבומכ ל״תת א״ד תנשב ומלועל ךלהו .ואביו ואצי ויס לעו רודל
.(
1
יולה רזעלא ׳רה
הרב ונאישהו םירמוא ויה םבור ריתולב (זי׳עק ׳ים) .ה ד ו ה י ר ב ן ל ח צ י ר ״ ה
ןינהונ ויה ךכו וימי לכ ורמא רזעילא ׳ר ובר םשב הדוהי ׳רב קחצי וניברו /כ״ויו
לאשנ ו״סר ׳יס דוע .׳א הרעה םש רודסב ןייעו ח״םק ׳יס םדרפב הי׳כו ,אצנגמב
שסחב ןכו (413 דצ) ט״נש ׳יס ו־׳חמב ה״כו ןיטיהרו תורוק לע קחצי וניבר תאמ
הנווכה .לאשנ יול ןגס םגו םש כ״ג אבוהו ,הדוהי ׳רב קחצי ׳רל הנווכהו ׳כ ׳יס םינומטמ
.הדוהי רב קחצי םתחו הכונח רנ ןינעב הלאש אצמנ ז״טש ׳יס דוע .יולה קחצי ׳רל
רודסב ןייע ,ט״צק ׳יס סדרסב הבושתהו הלאשה יתאצמו 201 דצ ו״חמב אבוה ןכו
םושמ רמאש הדוהי ׳רב קחצי וניבר םשב בותכ יתאצמ ז״יש ׳יס דוע .׳א הרעה םש
האורה •ד״ד א״ע ג״כ תבש י״שריפב םג אוה ןכ ,הכונח י נ ןינעב ׳וכ בקעי וניבר
אוה בקעי וניברו ׳וכ בקעי וניבר םושמ רמאש הדוהי ר״ב קחצי וניבר םשב יתאצמו
׳ר רודה ילודג ינש אצנגמב וקלחנש יתעמשו א״כש ׳יסב דוע .רקי רב בקעי ׳ר
ח״צק ׳יס סדרפב ה״כו /הרוטפה ןינעב יולה דוד ר״ב לאומש ׳רו הדוהי ד״ב קחצי
.םינואגה השעמ םשב הז #בה (א״עם ד״ע) צ״ק ׳יס טקלה ילבש לעבו אי׳כ ׳יסבו
ןינע דבלב תחא הציב ב״ת ברע לכוא ׳יה הדוהי ר״ב קחצי ׳ר ןואגהו ה״ת ׳יס דוע
ברע תחא הציב לכוא אוהש וילע יתעמש קחצי ׳ר ןואגהו ס״ק ׳יס סדרפבו ,תוליבא
םתס אבוה ה״סר ׳יס ל״הכשב םגו ״הדוהי ׳רב״תולמה םירסח ,תוליבא ךרד ב״ת
אינתבו ,תוליבא ךרד תחא הציב ב״ת ברע לוכאל גהונ ׳יה ל״צז קחצי וניבר ןואגהו .
תלמ קוחמל שיו ף״ירה אוה ל״ז יםאפ קחצי וגיבר ןואגהש יתאצמו איבה ט״נ ׳יס
הפ ול ןיאש לבאמ ןימ הדבל תחא ,דציב^ילכוא׳ ןישורפ שי ו״ת ׳יסב ןכו /י סאס״
.(225 דצ) ד״סר ׳יס ו״חמב אבוה ןכו ,ב״ת ברעב הציב לכאש הדוהי ׳רב קחצי ׳ר ןוגכ
ז״כרתו ד״כרת ׳יסב דוע .םיששב הרוה הדוהי ׳רב קחצי ׳ר ברהו ד״צקת ׳יס רודסב דוע
דצ וי׳חמב םג םיאצמנו ,הדוהי רב קחצי םותחו ,םתלאששו תוליחתמה תולאש ואבוה
אבוהו י״שר לש ובר היה אוה ,הדוהי ׳רב קחצי םותח ט״ס ׳יסו ב״פ ׳יסב םשו 289
בורקב אצנגמב יח היה אוהו ׳םותב אבוהו ך״נל ׳יסבו ארמגב י״שרב םימעפ׳ הברה
י״ר תמדקהב ןייעו .לודגה רזעילא ׳ר דימלת ׳יהו מ״תת א״ר דע י״תת א״ר תנשמ
אוה אוהו ג״יק הרעה טקלה ילבשל ילש המדקהבו תפרצ ימכח תובושתל רעללימ
.(
2
ד״כק^הרעה ש״עו םש יתאבהש יתפרצה קחצי ׳ר
תאצמנה הפסוהה תא ׳י הרעהב יתאבה (ג׳םק ׳יס) .לאו מש רב קחצי רה
ומוקמב ניהנה ל׳צז ריאמ יבר ןב בקעי ׳רו ל״זו (ל״דשרה י״כ) רודסהמ ב״יכב
לע ףיסומ ותוחא ןב קחצי ׳רהו ׳וכ תויכלמל ומכ תורפושלו תונורכזל ק״רשק עוקתל
ירטיוומ החמש וניבר לש ודכנ היהו ריסנדמ לאומש ׳רב קחצי וניבר אוה .רכ וירבד
,׳סותב רכזנה י״רה אוהו ןקזה קחצי ׳ר םג ארקנ אוהו ם׳׳בשרהו תיד לש ותוחא ןבו
.(
8
(26 דצ) ל״דש תלחנבו (32 דצ) ו״חמל אובמ ןייע
.[196 ׳ע Gallia Judaica ׳יע ] (1
.[92 ׳יס 108 ׳ע 1907 י ש ד ח ה ע ״ ט ׳ע ] (
2
.[161 ׳ע GJ. ׳יע ] (
3
XXIII א ו ב מ
.״קחצי״רמאמה עצמאב םתח אצמנ 197 ׳ע (׳ת ׳ים) . ו ל ב ר ח ן ב ק ח צ י ר י׳ה
וירחאלש רמאמב םש דוע .יתאצמ אלו ןירבוע ולא קרסב יתשסח קחצי ינאו םש דוע
.רודסב ףסונה רמאמב אוה לאומש וניבר םושמ יתעמש ינאו םש דוע .״קחצי״ םתח
י״ב י״שר רודס תא הנק יכ איבה רשאכ (231 דצ) ויתורגאב ל׳ידשרה הנהו
םירמאמהל ל״דשרה ןווכ יאדוובו .ולברוד ןב קחצי ׳ר ןכ םנ רכזנ םשש בתכ
ו״חמב םימעס הברה אבוה ולברוד רב קחצי ׳רו .םתס ״קחצי״ םותחו יתאבהש
ינאו איבה 243 דצבו ,תוססות ל״ר ,״ת״ דימת םושרו ונממ ופסונ רשא םירמאמב
בקעי ועבר לש ונב ףסוי ׳רבאתלימ היב עיירתאד ורמרב יתיאר ולברוד ׳רב קחצי
ול בשי תסנכה תיבב ש״עב החנמ וללפתהש רחאו ונבמ [ת״ר אוה] ריאמ אנבר ןב
בקעי ועבר ול רמאו ללפתמ היהש [ריאמ ׳רב המלש וניבר אוה] וניבר יחא המלש ׳ר
ןב קחצי ׳ר רבחה ומע הלש תסנכה תיבל ינב ףסוי איבהל ךל [ת׳׳רה אוה] ויחא
ומע םירחאו [וכרעב ליעל ןייע ,ס״בשרהו ת״רה לש ותוחא ןב אוה] לאומש וניבר
ןינעב אוהו ,וכרב רמאו ןוראה ינפל המלש ׳ר ברה דרי תסנכה תיבל אבש ןויכ
ירב קחצי ינא שרפל יתפסוה ןאכ דע איבה ףוסבו ,תסנכה תיבל לבאה ךילוהל
.ולברוןז ׳רב קחצי ינא אצימלאב יתעמש ךכ (388 דצ) נ״ש ׳יס ו״חמב ןכו .ולברוד
מ״רהמ ת״ושב ןייעו .קחצי ׳ר לש ויבא םש ולברודד עמשמ ו״חמב אבוה רשאכו
ל״דש תלחנב ןייעו ,ש״ע הריזגה תעשב גרהנו ,לברוד רמ לש א״קת ׳יס ב״ב
.31 דצ ץערגל לבויה רפסב סעלרעפ י״ר לודגה ברה ירבדבו
׳ר קידצ יפמ יתעמשו םשמ יתאבשמו (ד״עק ׳יס) .ק ח צ י ר ב ל י א מ ר ״ ה
׳יס ל״הבשב ןבו (358 דצ) א׳כש ׳יס ו״חמב ב״נ אבוה ,ןרדסמש קחצי רב ריאמ
קחצי ׳רב ריאמ ׳ר קידצ ותוא יסמ יתעמשו בתכש י״שרמ הבושתה כ״ג אבוה צ״ר
ריאמ ׳ר אבוה (142 דצ) ה״נק ׳יס ו״חמבו ,רובצ חילש ריאמ ׳ר אוה ,ןירדסמש
,לארשי למע לכ לעו ונילע רמול ךירצש קדקד אזיימרוומ רובצ חילש קחצי ׳רב
אל א״ר ז״עת ׳יס רודסב דוע .רשיי רמא י״שרו ,אזיימרווב ורוביצב רמול גהיג ןנו
רבדה ןקתמ היה ןוגהה רובצ חילש ריאמ ׳ר אלא הדמח תבש תארקגש םוקמ וניצמ
ןגוהכ רובצ חי לש^טוא ריאמ ינר ׳יגה ׳ג ׳יס סדרפבו (82 דצ)ג״ק ׳יס ו״חמב ה״כו ,ןכ
.ךכ רבדה ןקתמ היה ל״צז ןמאנ ריצ ריאמ ׳רו ו״ע ׳יס ףוס ל״הבשבו .ןקתמ היה
.דתיה םרמאמ י״סע הנוויה יתעדלו .״ןוגהה״ םוקמב ״ןגוהכ״ ןוכנ אל םש סדרפבו
הביתה ינפל דרויה;• ןוגה וניאש רוביצ חילש הז ,(׳ח ב״י הימרי) ׳וגו יתלחג יל
י״שרב אבוה אוהו ,״ןוגהה״ רובצ חילש ריאמ ׳ר לע איבה ןכל ,(ב״ע ז״ט תינעת)
הדובעה ידומע ןייעו ,אלא ,ד״ד א׳׳ע א״י ה״ר ׳םותבו ,ב״י ג״ע םילהת ,׳ט ׳ו עשוה
.(
1
(162 דצ)
-ר ו ט א ר ע ט י ל ׳ס ב ץ נ וצ ך י ר א ה ויט ויפ ו ו י ת ו ד ל ו ת ד ״ ע ו .61 ׳ע ע ט כ י ש ע ג ר וצ ,ץ נ וצ ]
ת ו ח י ל ס ה ת א ר פ ו ס ו ה נ ו מ ׳וב ו 248 ׳ע ב ם ש ו ׳וב ו 145 ׳ע ע י זע א פ ן ע ל א ג א ג א נ י ם ר ע ד ע ט כ י ש ע ג
ש ור יפ ב .66 ׳ע 1864 ם ו ע פ א ר ע ם ב ו 1700 ׳ע CB. ה ל ו ד ג ה ו ת מ י ש ר ב ש ״ ש מ ר כ ״ ש מ יע ו ,ר ב ח ש
ה יה ש כ ר וב צ ח י ל ש ר י א מ ׳ר מ ע מ ש ש א ר ק י״ ר מ י ת ע מ ש ו :ב ו ת כ 1206 ד ר ו פ ס ק ו א י״ ב ר ו זח מ ה
— .29 ׳ע ׳א ה נ ש ר ק ו ח ה ו 251 ׳ע 1844 ס ט נ ע י ר א ם ע ר ט ט א ל ב ר ו ט א ר ע ט י ל ב ׳יע .ל ל פ ת מ
ת יר ש ב א ב ו מ ׳צ ת ו א ה ל י ג מ ׳ה מ ב ״ פ מ ״ י י מ ג ה ׳יע ,ם ל ו ע ב ו ל ב ק ת נ ו ו ט ש פ ת נ צ ״ ש מ ר י ג ה נ מ
.צ ״ ש מ ״ ר ד י ג ה נ מ ב א ת י א ן כ ו :א י ב ה ינ ש ו י ש י מ ח ו ינ ש ר ד ם ב ל ״ י ר ה מ י ג ה נ מ ב ו ,ו״ נ ׳ים ל ״ יר ה מ
א ו ב מ
XXIV
.וינפלש ךרעב ןייע .ר ו ב צ ח י ל ש ר י א מ ר ״ ה
רמא ךכש דיעה לאומש ׳יב ריאמ ׳רו (ד״צקת ׳יס) .ל א ו מ ש ר ״ ב ר י א מ ר י ה
אוהו ,ז״כ ׳יס י״כ ב״ח טקלה ילבשב ,ד״כו ,ח״לר ׳יס סדרפב ה״כו ,יולה קחצי ׳ר ול
.(
1
ת״רו ם״בשרה לש םהיבא ,י״שר ןתח
ללוהמ ךלמ ךרבמש ןואג ר״המ ונעמש ךכ (ה׳׳נ ׳יס) .ן ו א ג ה ש מ ב ר
ןוכנל אוהש ומכ ,ןואנ השמ ברמ ונעמש ךכ ןקתל שיש ׳ד הרעהב יתבתכ ,תוחבשותב
.לסת ךרע ךורעב ואבוה ןואנ השמ ׳ר ירבדו ,ב״ע ד״כ ףד גייער רודסמ עבונו ו״חמב
תשדק התא ללפתה אלו תותבש ילילב העטש דיחי ןואג השמ בר רמא יכהו פ״ת ׳יס דוע
אבוה ןכו ב״ע ה״כ ףד ג״ער רודס ןמ עבונו (83 דצ) ה״ק ׳יס ו״חמב ה״כו ׳וכ
רודמ ןואנ השמ בר לידו איבה םילודגה םש לעבו ,ו״ם ׳יס ל״הבשבו ׳ג ׳יס סדרפב
בר ומשו נ״רת א״ד תנש היהו ןואג קדצ ןהכ בר וכמסו איםחמ אתמב םינואגל ׳ה
.רכ בקעי ןב ןהכ השמ
ה״כו ׳וכ ויתובושתב לודגה םלושמ וניבר קספ רבכו (כ״ק ׳יס) .ם ל ו ש מ ר ״ ה
םימעס הברה רכזנו סומינולק ׳רב םלושמ וניבר אוהו .(40 דצ) נ״ע ׳ים ו״חמב
,דלונה רואמ םושרנ וניבר םשב איבה ח״כ ׳יס טקלה ילכשכו ןטייפ ׳יהו ׳םותב'
םלושמ ׳רו םילגרה לכל תובורק טייפו היה לודג םכחש ל״צז םוטיגולק וגיבר םגו
ב״ע ט׳׳ס מ״ב י״שר טגו ,יוכ רופכ םוצל הבורק טייפו היה לודג םכחש וגעדי ונב
םויל רצויב אוה .םיזירפמ תודמ ימכח טויפב םלושמ לניבר דסי ןכו איבה ןירפמ ,ד״ד
.(
2
קיפא ,ד״ד חספ לש ינש
יפ תא לאש השמ ׳רב םלושמ ׳ר (ז״עק ׳יס) . ה ש מ ר ב ם ל ו ש מ ר ״ ה
׳יס ו״חמב ה״כו ,כ״ויו היירב ונאישהו םירמואש ובישהל םילשורי יבשוי תוירא
ח״סק ׳יס סדרפב םג (א״ע היילק) ו״פר ׳יס ל״הבשב אבוה ןכו (360 דצ) א״כש
ח י ל ש ר י א מ י ב ר ל ב א :א ת י א ׳ו ׳ד ׳ג ׳א ם ויב ל ו ח ל ש ג ה נ מ ב א נ ר י ט ק יזייא ׳ר ל ם י ג ה נ מ ב ו
.2 ה ר ע ה 146 ׳ע ג ״ ט ל ץ נ וצ ׳יע .ן יג ה ונ ן כ ו ׳וכ ו ל א ר ש י ש וד ק ו מ ש ת ו א ב צ ׳ה ו נ ל א ו ג ף יס ו ה ר וב צ
ינש ל ו ר ב ו ע ב ר מ ו א ש וד ק ה פ י ת ע מ ש ך כ :ג ״ ע ב ״ י ף ד ס ד ר פ י ט ו ק ל ב ר מ א נ ויל ע ש ר ש פ א ו
ץ נ ו צ י ח ה ו /ח ל ס נ ו ב ו ת כ כ א ל ו ן ר ש ןוה י ׳וכ ו ד ע ו ר ב ע ש ם יר ו פ כ ם וימ ר מ ו א ה יה א ל ו ה ב י ת ה
ה י ה א ל ץ ״ ש ר י א מ ׳ר ש י ת ע מ ש ו :א ת י א ן ע כ נ י מ ו ג ר ו ב מ א ה י״ כ ב ש א י ב ה 3 ה ר ע ה ם ש ג ״ ט ל ב
ש ר יפ ם ח נ מ ו נ י ב ר ו .כ ״ ה וי ף ס ו מ ב ה ד ו ב ע ב ג ״ ה כ ל ש יוד יומ וה זו ,ך ד ב ע ה ש מ ת ר ו ת ב ב ו ת כ כ ד מ ו א
ד ע ש ו נ א ה ח י ל ס ל ש ו ר יפ ה ף ו ס ב ם ש ו 400 ׳יס ל ״ ז ן נ א מ פ י ו ק ד ״ ד י״ כ ב א ת י א ד כ ה י א מ ׳ר יט ויפ
ו נ י ב ר י פ מ ב ת כ נ ו ל ״ צ ז ׳יצ ׳יל ש ר י א מ ׳ר ד ס יש ה ח י ל ס ה ש ור יפ ת ל ס ח :ב ו ת כ ב ו ש ת א כ ד
249 ׳ע ג ״ ט ל ) ץ נ וצ ׳ח ה ד ״ פ ל ו .א ״ ע א ״ נ ר ף ד ם ש ן מ ק ל ן כ ו ,ל ״ צ ז ה ד ו ה י ו נ י ב ר ן ב ר זע ל א
ם ש ה ש ד יק ש ק ח צ י ׳ר ו נ ב ת ל י מ ת י ר ב ל א כ ד ד ע ש ו נ א ל ״ נ ה ה ח י ל ס ה מ ״ ר ד ס יש ר ש פ א (31 ׳יס
ם ו י ג א ל א ד י ט ד א מ ד ל ע פ ל א ז A ׳ע ק ע נ י ל ל ע י א ״ ר ל א זיימ ר יוו ס ר ט נ ו ק ) א זיימ ר יווב ו ״ נ ת ת ת ר זג ב
ב ״ ש ר ל ן י ל ב ו ל ב ם יד וה יה ת ו ר ו ק ל ) ב ת כ ק צ א ר ע ס ק ״ ד ב א ן ייט ש נ יווע ל ף ס וי ׳ר ו .(19 ה ר ע ה 6 ׳ע
.[!ם ש ר ט פ נ ו ן י ל ב ו ל ל א ב צ ״ ש מ ״ ר ש ה ר ו ס מ פ ״ ע (139 ׳ע ם י ו ב נ ע ם י נ
.[304 ׳ע GJ. ו ר פ ס ב ם ם א ר ג כ ״ ש מ ׳יע ] (*
-א ד י ט ר א מ ב ד ל ע פ ל א זו 696 ׳ע B190 ם ש ו 164 ׳יס ׳ע 111190 7 י ש ד ח ה ע ״ מ ב ׳יע ] (
2
ם ״ ר ה מ ת ״ ו ש ב כ ״ ג ו א ב ו ה ו נ י נ פ ל ש ן וד ינ ב ל ו ד ג ה מ ״ ד יר ב ד ו 2 ה ר ע ה ו 26 ׳יס 434 ׳ע ם ויג א ל
.ז״ ק ו ה ״ ע ׳יס ב י״ ש ר ר ו ד ס ב ה י ת ו ו כ ק ס פ ר ב כ ו ,ט ״ ק ת ׳יס 65 ׳ע ן יל ר ב ס ו פ ד ב ״ ב
XXV א ו ב מ
רקוחהבו (58;זצ)םימכח תצובק ןייע הלאה תויראה םה ימו ,ה״ר ףוס יכדרמב ןכו
(217 דצ) הנושאר הנש
אתביתמ שיר ןושחנ בר רמא יכהו (ב״י ׳יס) . א ת ב י ת מ ש י ר ן ו ש ח נ ב ר
ח״ב ׳יס גיהנמה םגו 4 דצ ג״ער רודס ןמ חוקל ׳וכ [שידקב] ןיערוכש תועירב
רפס תא םגו ובלכה ירבד איבה י״בהו .ןושחנ בר ירבד ואיבה ו״נ ׳יס ח״ואטו
.״ןושחנ בר רמא יכהו״ תולמה םירסח םשו [ב״ע ׳י ףד םדרפב אוה] סדרפה
אלו ל״צז ןואג יאנורטנ בר ימק וליאשד ארח (׳ב ׳יס) .ן ו א ג י א נ ו ר ט נ ב ר
םשב ןמיסה לכ איבה ׳א ׳יס גיהנמהו (
2
רסח ונינפלו ג״ער רודסב ׳יה הז לכ .הרדש
יאנורטנ בר הימקמ וליאש נ״נ ״ס .׳ה ׳יס סדרפבו ט״ל ׳יס ו״חמב אבוה ןכו םימע בר
ףד ג״ער רודס ןמ חוקל .רובצ חילש השעיש והמ ונקז אלמתנ אל סאי ןיינעב ןואג
.יתכראה םשו ׳א הרעהב רודסב ןייעו ד״פ ׳יס קיל םינואגה תבושתב אוה ןכו א״ע א״י
ןייעו םש גי׳ער רודסב כ״גיאוה ,דבעו העשת ןיםרטצמםא םתלאשש ותו ד״נ ׳יס דוע
ח״וא רוטה םג איבה ןכו (23 דצ) ט״ל ׳יס ו״חמב כ״ג אבוהו ד״כק ׳יס הזונג הדמח
סנכנה ל״צן ןואג ייאנורטנ ברד .ריטקמ ולאש ותו ה״נ ׳יס דוע .יאנורטנ בר םשב ב״נ ׳יס
ה״כו ב״יע ד״כ ףד ג״ער רודסמ חוקל כ״ג אוה ,
,
וכ ןיללפתמש־ רובצ אצמו תסנכה תיבל
׳ו ׳יס ה״פ תוכרב ש״ארבו י׳׳בב ש״עו ב״נ ׳יס םש רוטב אבוהו ז״נ ׳ים הזונג הדמחב
בר רמא יכהו דילש ׳יס דוע .׳מ ׳יס םש ו״חמב םג אבוהו ,םרמע בר םשב הז איבה
,רזוח וניא הלוכ תא רומגל ידכ קספ םא ש״קבו הליגמבו ללהב אתביתמ שיר יאנורטנ
ל״הבש ןייעו (208 דצ)ג״מר ׳יס ו״חמב ה״כו א״ע ז״ל ףד ג״ער רודס ןמ. חוקל אוה
לחש ב״ת הבישי שאר יאליה ׳רב ןואג יאנורטנ בר רמא ןכו ג״ית ׳יס דוע .ח״צק ׳יס
ףד הלדבה ׳ה תואיג ץ׳׳ירב ןייעו (228 דצ)ז״םר ׳יס ו״חמב ה״כו ,יוכ ש״ומב תויהל
ילילב יאנורטנ בר ימקמ וליאשו הייעת ׳יס דוע .יאנורטנ בר םשב איבהש המ ח״י
םירמוא וא לוחה תומי ראשכ וקלועל ׳ה ךורב םירמוא ש״קבש תונורחא תוכרבב תותבש
יכהו ,לבבבש לניבר תיבבו לנלש הבישיב גהנמ ןכו איבהו ׳וכ יכה והל רדשו ,ורמשו
ה״כ ףד ג״ער רודסמ חוקל .גהנמ ןיא וניבר תיבבו הבישיכ ׳לכ ןואג םולש בר רמ רמא
׳יס טקלה ילבשבו םייוניש תצקב ׳ג ׳יס סדרפבו (81 דצ) בייק ׳יס ו״חמב אבוהו
םינואגה תבושתב ןייעו ז״סר ׳יסו ו״לר ׳יס ח״וא רוטב אבומו סדרפה ןושלכ אוה .דיס
יכהו לרבדב תובא ןגמ ןינעב פ״ת ׳יס םש דוע .יאה וניברל ׳פ ׳יס הבושת ירעש
׳נ ׳יס םדרפב םג אבוהו .ב״ע ה״כ ףד ג ״ער רודס ןמ חוקל .ןואג יאנורטנ בר רמא
ןינעב אתביתמ שיר ןואג יאנורטנ בר רמא יכהו א״פת ׳יס םש דוע .83 דצ ו״חמבו
׳יס קיל םינואגה תובושתב אבוהו ב״ע ה״כ ג״ער רודסמ חוקל ,תסנכה תיכב שודיק
םיחספ ׳םותו ׳כ ׳ים ב״ח עורז רואו ד״יק ׳יס הבושת ירעש םינואגה תבושת ןייעו ב״נ
ןכל םש י״בבו ט״סר ׳יס חרא רוט ןייעו יאנורטנ בר ירבד ואיבהש ש״ע ב״ע ׳ק
ה מ ור ם יב יש מ ה ש ה א ר נ ם ש מ ו 2667
16
׳יס ד ר ו פ ס ק ו א י״ כ מ ד וע ע ד י א ל ה ״ ח זש ] (*
ה ל י א ש ח ל ש מ ״ ר ש א צ מ ת ד וע .(?)י נ ו ב ר נ ה ן ה כ ה ר ת י ב א ו . . . י ה ב יש י ש א ר ן ה כ ו ה יל א
.[׳צ ה ר ע ה XX ׳ע ם י נ ו א ג ה ה ש ע מ ׳ס ל א ו ב מ ב ׳יע ו .ב ״ ע ח ״ ע ף ד ן ״ ב א ר ב ש ד ק ה ר יע ל א צ נ ג מ מ
ס ״ ה צ ו א ב ר ע ג ר ע ב צ ל ו ז י״ כ ב ו 1095 ׳יס ד ר ו פ ס ק ו א י״ כ ב א צ מ נ ם נ מ א ,א ת י ל ס פ ד נ ב ] (
2
.\2 ׳ע ג ״ ע ר ם ל ם י נ ו ק ת ו ת ו פ ס ו ה ב ס ב ר א מ א ״ ר ה מ ׳ח ה א י ב ה ש ו מ כ ק ר א י ו נ ב ם י נ ב ר ל ד ״ מ ה ב ל ש
א ו ב מ XXVI
עוצבל ןיכירצ ט״ויב ןואג יאנורטנ בר ימקמ ולאשו ב״צת ׳יס .83 דע ו״חםב אבוה
הדמחו ב״כרו ו״פק ׳יס הבושת ירעשב אבוהו ב״ע ו״כ ףד ג״ערסב אוה ,תורככ ׳ב לע
םע ןהכ ,ןואג יאנורטנ בר ימקמ וליאשו ט״צת ׳יס םש דוע .א״צ ׳יס סדרפבו ו״נ ׳יס הזוגנ
רודס ןמ חוקל ,יוכ יכה רדשו ,הליחת הרותב תורקל םדוק ןהמ הזיא ח״ת לארשיו ץראה
אוה ,ןואג יאנורטנ בר רמא יכהו ק״ת ׳יס ,(93 דצ)ג״כק ׳יס ו״חמב אבוהו ט״כ ףד גי׳ער
ןייעו 94 דצ ד״כק ׳יס ו״חמב אבוהו תצק ןושל יוגישב א״ע ט״כ ףד ג״ער רודסמ
ו״חמב אבוה ,רכ ןואג יאגורטג בר רמא ךכו ב״קת ׳יס םש דוע .ניטק ׳יס ח״וא רוט
ה״כקת ׳יס דוע .א״ע ט״כ ףד ג״ער רודסמ עבוגו ,םלש רמאמ טמשנ רודסבו 98 דצ
תובישי יתשב ץשוע ךכ שאה ירואמ ארובב ש״ומב ןואג יאנורטנ בר רטא יכהו
א״יק ׳יס סדרפב ה״כו ב״ע א״ל ג׳׳ער רודסמ חוקל .יוכ םהידי תופכב ןילכתםמש
הבושת ירעש ןייעו ומשמ ג״ער רמא ןכש ו״ט ףד הלדבה ׳ה תואינ ץיירבו 117 דצ ו״הטבל
.18 דצ ל״נה תובושתל ילש תורעהב ןייעו ט״ט ׳יס קיל םינואגה תובושתבו ג״ק ב״ק ׳יס
ןיכרכמ לוחב תויהל לחש ם״עא כ״הוי ןואג יאנורטנ בר רדש יכהו ל״קת ׳יס דוע
.119 דצ ו״חמבו נ״יק ׳יס םדרפב אבוהו א״ע ב״ל ג״ער רודסמ עבונ ,רכ רואה לע
הירכ םיםינ רמד הימשמ ורמא יכהו (׳צ ׳יס) .לאומש ברד הירב ם י מ י נ ר מ
יתוריעהו .יוכ ולשמ ונלכאש וניהלא ךרכנ ךרבימל ךירצ הרשעב ווה יכד לאומש ברד
הידב יםינ בר רמד הימשמ ןנירמא יכה ׳יגה םשו ג״צ ׳ים סדרסב אבוה ןכ :יג הרעהב םש
תועטב (א״עם ׳ו) סדרפה יטוקלבו יסיג בר ׳יגה םירדסה ׳סב ןכו לאומש ברד
הזש (105 דצ) הרואה ׳סל אובמב יתוריעהו ,לאומש ברד ,רירב יסוי רמד הימשמ
ןכו יפותה ובתכש המו ,ומש תרכזה ילב ךרבנ ה״ד ב״ע ט״ט תוכרב ׳םותב אבוה
׳יס ו״חמב יתיארו ,(
1
ונינפלש ג״ער רודסב הזמ רכז ןיא ,םרמע בר רדסב שרופמ
קפס ןיא ,לאומש ברד ,רירב יביב ברד הימשמ ורמא יכהו איבהש (32 דצ) א״ם
.יםינ ברד ל״צש
שלש רמול ונילצאגהנמ ןיאש ןתנ וניבר רמא יכהו (ה״מקת ׳יס) . ן ת נ ר ״ ה
ןכו ,ב״ע ה״ל ףד ג״ער רודס ןמ חוקל .רוביצב וא ודבל ותליסתב תודמ הרשע
׳יס ל״הבשבו (232 דצ) א ׳ער ׳יס ו״חמב ,ד״כו ,ד״סקת ׳יס ח״וא רוטב ומשב אבוה
םש תורעהבו 20 ׳יס ׳ג תוא םילודגה םש ןייעו ,ןואג ןתג ׳ר והנביו הז איבה ט״כ
.(
2
ה״נ ׳ים רפסה ףוסב
י״ב) ׳ב י״כב יכ יתאבה ׳י הרעהב םש (נ״סק ׳יס) .ל א י ח י ר י׳ב ן ת נ ר ״ ה
ומוקמב גהנמ היה ךכש םש אבוהו ת״ר םשב הפסוה ןמיסה ףוסב אצמנ (ל״דשרה
׳א ברע ךרעב אוה .כ״ע ברע ךרעב בתכש ומכ ךורעה רדסש לאיחי ר״ב ןתנ ׳ר לש
ה״ר ׳ה יכדרמה ןכו ט״םר ׳ים ףוס ה״ר ׳ה ב״ח ז״ואה ךורעה ירבד איבה ןכו ש״ע
.ל״ז טוהאק ר״ד תורעהב םלשה ךורעב ןייעו ך״שת ׳יס
סדרפבו .הדוהי רב המלש ׳רל ויתובושתב בישה הרל ןנס (ד״צקת ׳יס) .ה י ו ל י קס
[יולה קחצי ׳ר אוהש היול ןגס ל׳ר] יולה קחצי וניבר היול ןנס אתיא ח״לר ׳יס
.[8 ׳ע ם ש ,ו ׳׳ע ו ס ל ם י נ ו ק ת ו ת ו פ ס ו ה ב ׳ע ,ל ״ נ ה י״ ב ׳ב ב א ב ו ה ו ] (
1
.[׳ה ת ו א XX ׳ע ,ט ״ ם ר ת א ק א ר ק ,ם י כ ח מ ׳ס ל א ו ב מ ב י ת ב ת כ ש ה מ ה א ר ] (
2
XXVII א ו ב מ
גהונ אוהש בלחב רשב לע [וכרעב ןייע] הדוהי ׳רב םולש ברל ותבושתל בישה
הדל ןגס ארקנה יולה קחצי וניבר .איבה ט״כ ׳יסב ל״שרה םגו .והשמב רסואו
.אזיימרגמ
רודסב אוה /םרמע בר רדסב יתאצמ רבדל ךמסו (ד ׳יס) •ן ו א ג ם ר מ ע ב ר
א״ע ז״מ ג״ער רודסב אוה ,יתאצמ םרמע בר רדסבו ה״ר ׳יס .14 דצ ג״ער
רדסבו ז״טת ׳יס דוע .׳ה הרעה םש רודסב ןייעו (374 דצ) ג״מש ׳יס ו״חמב ה״כו
ב״לת ׳יס .יג הרעה רודסב ןייע (229 דצ) ח״סר ׳יס ו״חטב ה״כו ,יתאצמ םרמע בר
ןונגסב ג״ערםב ונינסלו ,(108 דצ) ח׳ילק ׳יס ו״חמב ה״כו ,םרמע בר רדסב שרוסמ
ןייע א״ע ו״כ נ׳ערסב אוה ,ןואנ םרמע בר רמא יכהו ו״פת ׳יס .׳ד הרעה ןייע .רחא
לע ןילידבמ ןיא אתביתמ שיר םרמע בר רמא יכהד ו״כקת ׳יס דוע .׳ה הרעה םש
דצ ו״חמבו ב״יק ׳יס םדרפב אבוהו א״ע ב״ל ג״ער רודסמ חוקל ,רקיע לכ תסה
ןייעו ,םרמע בר רדיס •ןכו איבה הליבח הדרפתנ היד ב״ע ט״ג ןיטיגב י״שרו .118
.ומש תרכזה ילב נ״ער רודסט םיחוקלו רודסב םיאבומה םירמאמה יתאבה םש ׳ו ׳יסב
אתביתמ שיר ייבא רב י יוטלס בר רדש רדה (ו״ע ׳יס) .ן ו א ג י ו ט ל ם ב ר
רסח ׳ביי׳׳כבו) םירדסה ׳סב םג ה״כו ,יוכ לכהש יכורבל ךירצ אל יתשילד ימקימ
תוכרב יכדרמב ןייעו (
1
רדש יכה בותכ (29 דצ) ד״נ ׳יס ו״חמבו .(רודסהמ הלחתהה.
ו״חמבו ,הבישי שאר ייבא רב יוטלפ בר רמא יכהו ח״יר ׳יס דוע .א״נק ׳ים ו״ס
י רמא ןכו ט״מש ׳יס דוע .ןואג יוטלס בר רמא יכהו אבוה (437 דצ) ו״עש ׳יס
ו״חמבו (ב״ע ט״י) סדרפה יטוקלבו ב״י ׳יס סדרפב ה״כו הבישיה שאר יוטלפ בר
ג׳ינק [ףלא] תנשב הירתבו איבה ןואג ארירש בר תרגאבו .(387 דצ) נ׳ש ׳יס
וי׳י ייבא בר רמ רב יוטלם בר רמ ךלמ [הריציל ב״רת א״ד אוהו תורטשל ונייה]
,[הריציל ב״לרת א״ר אוה] ני׳פק ףלא תנשב ךלמו ונב היה ןואג חמצ בר רמו ,הגש
.186 דצ םוטיר ןייעו ד ׳בארהל הלבקה ׳סב אוה ןכו
בקעי ןואג תבישי שאר חמצ בר הימקמ וליאשו (א״ם ׳יס) .ן ו א ג ח מ צ ב ר
ןמ חוקל .יוכ ארוק וניא םא ארדיסד אשודיק רמאיש והמ אתידבמוס איה הבישיב
חרא דוטב_ןואג חמצ בר םשב אבוהו 25 דצ ץחמב אבוהו ב״ע ד״י ףד ג״ער רודס
קר סדרפב ונינפל אצמנ אל לבא ,סדרפה רפסב בותכ ןכ י״בה םש בתכו ב״לק ׳יס
בקעי ןואנ הבישי שאר חמצ קחצי בר ימקמ םש תועטבו (א״ע ׳ט) סדרפה יטוקלב
,ןואנ יוטלפ בר לש ונב היה אוהו .קוחמל שי ״קחצי. תלמו חמצ בר ימקמ דיצו
.נילרת א״ר תנש רטפנו ,וינפלש ךרעב ןייע
וניניע רואמ ונינודא םעטה רמא ןכו (כ״ר ׳יס) . א ת ב י ת מ ש י ר ק ו ד צ ב ר
אבוה םשו ב״ע ב״מ נ״ער רודס ןמ חוקל ,דעל ונורכז אתביתמ שיר קודצ בר רמ
כ״נ אבוה ח״עש ׳יס, ףוסב ו׳־חמבו ה״הלז ןואג קודצ בר רמ וניניע רואמ ונינודא
רואמ קודצ בר רמ ונינודא אבוה (א״ע בינ) ל״ק ׳יס ל״הבשבו אתביתמ שיר
.ל״צז וניניע
ב א ש ד ש א ה זמ ר ו ק מ ה ו נ מ מ ם ל ע נ ו :ל ״ ז ב ״ ש ר ב ת כ ׳א ה ר ע ה ו״ ע ׳יס ר ו ד ס ב ]
א צ מ ת 7 ׳ע ג ״ ע ר ם ל ם י נ ו ק ה ו ת ו פ ס ו ה ב ו א ת י ל ס פ ד נ ב ש א ל א ג ״ ע ר ס מ ע ב ו נ ז״ ג ם נ מ א .י
׳ /
ש ר
.[ן מ י ס ה ל כ
א ו ב מ XXVIII
הזו .ימור שיא םלמינולק ר יסמ (א״צש ׳יס) .י מ ו ר ש י א ם ו מ י נ ו ל ק ר ״ ה
תוכייש ול ןיא רשא ,רמאמה עצמאב (א״ע ז״כ ףד) ב״לק ׳יסב םדרפב אבוה
המ ׳ב הרעה םש רודסב ןייעו ,(390 דצ) ח״צ ׳יס ץחמב אבוה ןכו .םש ללכ
בתכמ ילא אב התע םג ב״ע ד״כ הציב י״שרב אבומה אוהל .ל״הבשמ יתאבהש
סומינללק ׳ר למשו אמלר ןמ הבישיב בשויו ןקז לודג םדא םשל אבש שיימרגמ
רמא ארק ףסוי ׳ר איבה ז״טק ׳יס ת״רל רשיה ׳סבו .ןכ הרוהו ס״שה לכב יקבו
לעבו ׳וב הלדבהו שודיקב רתומ ריזנהש ימור שיא סומיגולק וניבר יסמ עמשש
ואובב יתבש אנבר ןב ימור שיא ןקזה םומינולק אנברו איבה הייער ׳יס בייח ז״וא
איצוהו הז רבד ונממ ולאש ל״צז רקי רב בקעי וניבר תריטס רחאל אשיימרג תנידמל
וב בתכו ימור אתמב וז אליאש ׳לאשנ רבכש בתככ הארהו שדוק תודע םתוח
ךורע ארקנה רסס רביחש ןואנ ןתנ בר אנרמ אנבר ןמ יקחציה המלש רמ לאש
הלאשנ רבכש םה םג ובישהל ליחא םהרבא רמ ןמו ויחא לאינד רמ ןמו
שיר [ןואנ] בקעי רמ םשב בישהו ןואנ לאיחי רמ םהיבא לש ושרדמ תיבב
אובמב ויתודא יתכראהו ,50 דצ ה״שרהל אובמב ןייעו .יוכ ימור אתמד אתביתמ
.(
1
םררסב םימעפ הברה אבומ יכ 108 דצ הרואה ׳םל
רשעמה בויחו השרפה שודיח תמחמו (ו״ש ׳יס) .(ר י ל ק ה ר ז ע ל א ׳ר ) ר י ל ק
ץוביק הילע וררושו היירישע הצמא [םויא] איה תדחוימ הבורק ןיטויםב הל ודםיי
השרפה קוליסב דסוימה זמרו תודגאו תוכלה יס לע הרותב ןינייוצמה תוירישעל םינורשע
ךכו ,תרצע ינימשב תחאו ,יכנא האר לש תחא ,הנשב םימעפ יתש [תארקנ] וז
לש לרודבו ,םימעם רשע יננשמ ךרבו םימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה ליחתה
ל״טירה רקוחה :יתאבה ׳ו הרעהב .טויפל לדוםי רעש ודיב זחאו ררושמה דמע ידילק
,עי׳של הבורק איבה 31 ׳יס 59 דצ עטכישעגרוטארעטיל ורפסב ל״ז ץנוצ
םימשה ןמ הפיקשה ליחתמ קוליסהו ,הירישע הצמא םויא תלחתמ ,דתיה הארנכ
ררושמה דמע ידילק לש ורודבו ,איבה הרעהב םשו ,יוכ םימעפ רשע י עשמ ךרבו
ןכ ומכו ,אמראסב 159 ץבוק י״כב אצמנ ןכ ,טייפל ויתודוסי ירעש ודיב זחאו
איבהש 558 ץבוק י״כהל .ל״כע י״שר רודס אוה רוקמהו אמראפב כ׳׳נ 858
(
ץבוקב
.רפסה םינפל יתתנ רשא רודסהמ י״כה אוה
רכזנ י שא תומוקמה ׳א תוא ליעל יתאבה .(י״ ש ר ) ק ח צ י ר ״ ב ה מ ל ש ׳ ר
.ומשב םתח רשא םירמאמה םג ,רודסב ומש
ןמז םירמוא םא יתלאשנ םותחה ינא (ב״ש ׳יס) .ן ו ש מ ש ר ״ ב ה מ ל ש ר ״ ה
רב המלש םותח ףוסבו יוכ גח לש [םינושארה] םיבוט םימי ינשב בלול תליטנב
קיתעמה תועט אוהו ,קחצי רב המלש םותח (434 דצ) ד״עש ׳יס ו״חמבו ןושמש
רקי רב בקעי ׳ר ןקזה ירוממ ינלבוקמ ךכ רמאמה עצמאב אבוה רשא האר יכ ןעי
בקעי ׳ר לבא קחצי רב המלש ופוסב גיצה ןכל ל״ז י׳ישר לש ובר היה אוה יכ ןעיו
ז״טש ׳יס בלולו הכוס ׳ה ז״ואה םגו ןושמש רב המלש ׳ר לש ובר כ״ג היה רקי רב
׳ב ׳יס ד״פ הכוס ש״ארה ןכו ןושמש ר״ב המלש ׳ר םשב הלאה םירבדה איבה
םהרדובאה םגל ל״םש ׳יס טקלה ילבשב ה״כו ןושמש רב ,דמלש ׳ר םשב םאיבה
.[א י׳ק ה ל ע ה XXI ׳ע ם י נ ו א ג ה ה ש ע מ ׳ם ל א ו ב מ ב י ת ב ת כ ש ה מ ׳יע ] {
1
XXIX א ו ב מ
יתעמש ןכו אבוה ץ״ק ׳יס בלול ׳ה סדרפב יתיארו ,ןושמש רב המלש ׳ר איבה
הז רבדל םיכסה יול קחצי ׳ר וליפאו וניתובר לכש ע״נ ןושמש רב המלש וניברמ
םותחו תחא הבושת אבוה מ״ת ׳יס דוע ,דבלב ןושאר םא יכ [ןמז] ךרבל אלש
ולאש ד״צקת ׳ים דוע ,(303 דצ) ו״ק ׳יס ו״חמב ,ד״בו ןושמש רב המלש^ףוםב
ה״כו ,רכ םיששב ורועיש רמאו בלחב רשב לע ןושמש רב .המלש ׳ר ברה.תא
(ןושמש ׳רב המלש ׳ר ונייה) אוהו םיקילא ׳ר ןב היה ןושמש ׳רו ,ח״לר ׳יס םררסב
ידידי םשב יתאבה א״יר הרעה יתמדקהב ל״הבש ןייעו ,ןושש ומצע םתוח
אבוה ז״ואב םג יכ ט״לרת תנשמ בוט רצוא לא ותמדקהב ריעהש רענילרעב א״רהמ
חולב איבה ל״דשרהו ןושמש ר״ב המלש ׳ר אוהו ןושש אנבר וא ןושש הרומה
ינש :אתי א ףוסל בורק י״כ (ם״רהמ יגהנמ) ץ״כשתב יכ 117 דצ םינואגה
ןושש ומצע םתוח היה ותואו ןושמש רכ המלש וניברו י״שר דחא רודב ויה םינבר
אוה ןושמש רב המלש ׳ר (592 דצ) םייחה רוא לעב איבה רשאכו ,ויבא םש לע
רב המלש ׳רו ,י״שרו ימור שיא םומינולק וניבר ןמזב אזיימריווב היהו םיקילא ןב
ה״יבארב הארנכ • ,רקי רב בקעי וניבר ןמ ,י״שר לש ויתובר ינש ןמ לבקןושמש
תאבומה' ותבושתמ הארנכ ,יולה קחצי ועבר ןמו ,ה״סרת ׳יס ןילוח יכדרמב אבומה
לע וקלח ימור שיא םומינולק וניבר םע ןושמש רב המלש וניברו ,ד״צ ׳יס ק״ירהמב
אבומכו םש ה״יבארב הארנכ ,יולה קחצי ׳ר אוה ,השמ דיב קחצי וניבר קספ
ץנוצ ל״טירה רקוחה בתכש המ ןייעו .ב״יש ׳יס חקורב אבומו ׳ל ׳יס ק״ירהמב
613 דצ נ״ל ורפסב
תאצמנ זומתב ו״י ׳ה ףוס (ל״דשרה י״ב) ׳ב י״ כב .ב ק ע י ׳ ר ב !ד מ ל ש ר ״ ה
אוה ,ל״צז בקעי ׳ר ברה ןב המלש םותחו ב״י ׳יס אובמב ןמקל יתאבהש הפסוה
ימלשורי דעומו 'םיערז רדס ובש רפסבו ל״זו איבה •יט ׳יס טקלה ילבשבו ,ת״ר ןב
בתכ אוהש המודמכו ,והיתבתכש ומכ יסוי ר״א ותליחתב בותכ םת וניבר לש ׳יהש
ודיי בתכב וניבר בתכ רבדה םויס רחאו ,ל״צז םת וניבר ןב המלש ׳ר רבחה די
רב קחצי םותח ףוסבו (51 רצ) ב״ס ׳יס ו״חמב ןכ םג אבוה ןכו ׳וכ יל רכינה
,ם״בירו ת״רו ם״בשר תוחא ןב ,תוססותה לעב ןקזה קחצי ׳ר אוהו ,ה״הלז לאומש
.ירטיו רוזחמ לעב החמש •ועבר לש ודכנ היה ןכו ,ד׳עש ׳יס ׳ו תוא ג״הש ןייע
׳רל ויתובושתב בישה הרל ןגס (ד״צקת ׳יס) .ה ד ו ה י ר ״ ב ה מ ל ש ר ״ ה
םירדסה רפסבו ׳ב י״כב ,ד״כו ,והשמכ גהונ אוהש בלחב רשב לע הדוהי ׳רב המלש
םולש ברל ותבושתל בישה יולה קחצי וניבר הרל ןגס אבוה ח״לר ׳יס סדרפבו
טקלה ילבשל המדקהבו ,[הדוהי ׳רב המלש ׳רל ונינפל אוהש םוקמב] הדוהי ׳רכ
איבהל הדוהי דיב םולש ר״ה אבוה ז״כ ׳ים י״ב ל״הבשמ ב״חב יכ יתאבה (׳ט ףד)
.הדוהי רב םולש ׳רל ויתובושתב בישה יול קחצי ׳ר םש
.וינפלש ךרעב ןייע .ה ד ו ה י ר ״ ב ם ו ל ש ר ״ ה
דומעל ןינעב) ןואג םולש בר רמא יכהו (ה׳׳צת ׳יס) .ן ו א ג ם ו ל ש ר ש ב ר
(91 דצ) א״כק ׳יס ו״חמב אבוהו א״ע ח״ב ףד ג״ער רודסמ חוקל (ת״ם ינסל
.[י״ ק ה ר ע ה XXII ׳ע ג י׳ה ע מ ׳ם ל א ו ב מ ב ו ] (*
א ו ב מ XXX
[רש] כר רמא יכהו ח״יש ׳יס .׳ל תוא תנש ׳ה גיהנמבו ו״מק ׳יס חרא רוטבו
ללהה תא ןהב רמוג דיחיהש םוי דחאו םירשע וליאב דיחיב ללפתמה ןואג םולש
יתשב גהגמ ןכו וירחא םותחלו ולוכ תא תורקלו ללהה תא רומגל ךרבל בייח
ח״לר ׳יס ו״חמבו ח״צק ׳יס סדרפב אבוהו ו״ל ףד ג״ער רחס ןמ חוקל ,תובישי
ילילבו תותבש ילילב ןואג םולש בר רמ רמא יכהו הייעת ׳יס םש דוע .(202. דצ)
נהנמ ןיא וניבר תיבבו הבישיב ,דעל לארשי ומע רמוש רמוא בירעמב םיבוט םימי
׳ג ׳יס םדרפב ה״כו .םולש תכוס סרוס ןימתוח [לארשי למע רמוש תחת] אלא
.81 דצ ו׳׳חמב ה״כו (ןואג םולש בר רמ ל״צ)ןואג בר רמ רמא יכהו (ב״ע ׳ח ףד)
91 דצ ו״חטב אבוה ןכו ,׳ט הרוח רפס ןואג םולש בר רמא יכהו ה״צת ׳ים םש דלע
אתביתמ שיר םללש רש בר ד״קת •יס םש דוע .א״ע ח״ב ג׳׳ער רודס ןמ עבמו
םויל םיבוט םימיו תותבשב תירחש לש הלפתב רמול :יכה רדש איסחמ אחםד
אלא הלוכ לבבבו הבישיב גהנמ ןיאל םירמוא עמש הבהאב םימעפ םירוםכה
ה״כו א״י ףד ג״ער רודסמ חוקל איהו ,יוכ הליענב ףא כ״יבו דבלב ףסומ תלפתב
יכהו ז״טקת ׳יס .(ד״ע ׳ח ףד) ׳ד ׳יס סדרפ ןייעו (99 דצ) ח״כק ׳יס ו״חטב
אלא דוע אלו ,הרות דומלתב קסעתהל רתומ החנמב תבשב ןואג םולש רש בר רמא.
הרות ןינקו תובא ןינוש תבשב החנמה תלפת רחאש לבבבש וניבר תיבב גהנמש
יטוקלבו (א״ע ׳ט ףד) ׳ד ׳ים םדרפב םג אבוהו א״ע ׳ל ףד ג״ער רודס ןמ חלקל .׳לכ
תוחנמ ׳םותב אבוהו ש״ע ו״כק ׳יס ל״הבשבו i l l דע ו״חמבו (א״ע ׳י) סדרפה
הבושת ירעש םינואגה תרשב ןייעו כ״רת ׳יס ת״רל רשיה ׳סבו ןאכמ ה״ד א״ע ׳ל
רדש יכהו בי׳כקת ׳יס רודסב דוע .רפסה שארב םש ל״דרה תורעהבו ב״ר ׳יס
ג״ער רודס ןמ חוקל ,יוכ דבלב ש״למב אלא םעוג יהיו םירמוא ןיא ,ןואג םולש בר
׳ט ףד ׳ד ׳יס סדרפב אבוהו ןאכמ •ד״ד א״ע ׳ל תוחנמ ׳סותב רכזומל אי׳ע א״ל ףד
׳יס ו״חמב אבוהו (א״ע א״י) סדרפה יטוקלב ה׳׳כו (רדש ל״צ) רדס יכהו ,ב״עם
.(115 דצ) ז״מק
ילודג ינש אצננמב וקלחנש יתעמשו (א״כש ׳יס) .ד ו ד ר ב ל א ו מ ש ר ״ ה
הויצ קחצי ׳ר ,יללה דוד ׳רב לאומש ׳רו [י׳׳שר לש ובר] הדוהי רב קחצי ׳ר רודה
ח״ר לשב ןיריטפמש ול רמאש ויבא יסמ דיעה לאומש ׳דל יחמשו ינרב ריטפהל
צ03 דצ ט״לר ׳יס ו״חטבל ח״צק ׳יסל א״כ ׳יס םדרפב אבוה ןכו .ותודע תא ומייקו
השעמ םשב הז לכ איבה (א־עס ד״ע ףד) צי ק ׳יס םלשה טקלה ילבש לעבו
ר״ה םשב בותכ יתאצמ ךכ ואיבה ב״ע ז״צ ןירדהנס י״שר םנש יתיארל .םינואגה
רב לאומש ׳ר לבא (146 דצ) ג״יק ׳יס הרואהב אבוה ןכו .ל״ז דוד רב לאומש
ר״ה ןואגה איבה ח׳ער ׳יסו ד״ל ׳יסב טקלה ילבש לעבו .האנהב ורסוא [יולה] דוד
׳יס ל״הבשה יכ איבה 93 ׳יס ׳ש תוא םילודגה םש לעב ברהו דלד רב לאומש
רוזחמבל .יכדימב אבוה יכ איבה (48 דצ) ל״דש תלחגב ל״דשרה םגו ,ואיבה ח״ער
בר ןואגה םש אבוהו (תוססות ל״ר) ׳ת םושרו הססוה אצמנ (93 דצ) ג״כק ׳יס ירטיל
ןהכ םלקמב אלש וליפא הרותב תורקל םיול םירתומש הרוה יללה דוד רב לאומש
יכדרמה איבהש רמאמה אוהו ,לארשי ומכ הנורחאב ןיב הנושארב ןיב םינינע לכב
.[ם ש ז״ יק ה ר ע ה ב ו XXIII
1
) [׳ע י נ ו א ג ה ה ש ע מ ׳ם ל א ו ב מ ב ׳יע
XXXI א ו ב מ
םיטוקלב (הרואה םשב אל) סדרפב אבוה ןכו ,ד״ל 'יס םלשה ל״הבשב הז אבוה ןכו
.ג״ע ח״נ ףד
.ם״בטסהל ןווכ ילואו ״לאומש וגיבר״ףוסב םייס (ח״צש ׳יס) ,ל א ו מ ש ו נ י ב ל
ןייע .לאומש ועבר קםס הז םגו אבוה כ״חאו לאומש וניבר כ״ג םייס ט״צש ׳יס ךות
ןכו (׳ח תוא 196 ׳ע) ׳ת ׳יס דוע .רשפא אל ,ד״ד םש ׳סותבו ב״ע ה״כ םיחספ
.רתומש ןיווש ןלוכ ונימב אלשו ונמזב אלש ז״ע ׳םמב ׳םותב לאומש ועבר חיכוה
ןיחתורב ןינתונש ילכה תטילפמ לאומש וניבר ׳יפמ (ז״כ תוא 198 ׳ע) םש דוע
ךותל ןתונש ילכ טליםט לאומש יבר ׳יפמ ךכ ,אתיא ׳ב י״כבו .רוסיאה תטילפט
םש לאוטש יבר יתאבה 81 דצ הרואה ׳סל אובטבו .רוסיאה םנ טילפט ןיחתורה
םירדסה ׳םב יתאבהו טילסט לאומש יבר יפמ חםסב ןיםרומ ןידב חספ ׳ה רדסב
היה תועט לבא .אזילפמ ל״צ קפס ילב יתבתכו תטלפמ לאומש ועבר שרופמ אבוה
ןכו ,ילכה תטילפט לאוטש ועבר שרפט הנווכה תטאבו ינפל ׳א י״ב ׳יה אל זא יכ ידיב
יכ יתוא העטה רשאו .םש אובמב הזל םוקמ ןיא ןכל רוסיאה תטילפמ םש אוה
ינאו (ח״ב תוא)םש דוע ,(*םיוקב הלעמל דקונמ טי לפטלאוטש יבר תולטה לע ׳ב י״כב
אצמנו *ולברוד ןב קחצי ׳ר ןט רודסב תופסוה םה הז לכ .לאומש ועבר םושמ יתעמש
.ולברודןב קחצי ׳ר ךרעב ליעל ןייע ,קחצי ינא םש
.ר ו ד ס ב ם י א ב ו מ ה ם י ר פ ס ה ת ו מ ש (ה
אל םילית רפסב דוד רמאש [תוידוה] לכ הדגאב וניצמ ןכש (א״י ׳יס) ,ה ד ג א
םויל םירומאה (׳א נ״כ ב״ש) םינורחאה דוד ירבד הלאו ׳נש אתמחנ םויל אלא ןרמא
״ס דוע .ב״ע ׳ז סדרפה יטוקלב ,ד״כו (ב״ע ׳י) ׳ה ׳יס םדרסב אבוה ןכו .ןורחא
תוא ׳א רומזט םיליהת שרדטב אוה ,הערפ לע דטילו בותכה אב הדגאב ועצמו ה״פש
שרדמ םייסו הז איבה ט״כ ׳ל היעשי י״שר ןכו ז״סר הרעהב יתוריעהש המ ש״עו ׳כ
׳יס ו״חמבו (ד״ע ו״כ) ב״לק ׳יס סדרפב םג ל״נה הדנאה האבוה יכ יתיארו םילהת
אלא הריש םירמוא ןיא המ ינפמ הדגאב וניצמו ו״פש ׳יס םש דוע .(284 דצ) ט״ס
לש ריש הדגאב ןנירמאו ט״כת ׳יס דוע .א״ע ה״ל תוכרב ארטנב אוה ,׳וב ןייה לע
שרדמב אוהו א״ע ט״י ג״ער רודסמ חוקל ,עיקרל הלעש העשב רמוא השמ ׳יה םיעגפ
אשנ אטוחנתו ׳נ תוא ב״יפ ר״טב שרדטב םג הנשנו ׳א תוא ףוס א״צ רומזמ םילהת
ןמזב ׳הב םיקידצ וננר הדגאב ועצמש ד״יקת ׳יס דוע .׳ט הרעה רודסב ןייעו ז״כ תוא
הארו קחצי דקענשכ וניצמ ןכש ,דריש םירמוא םה דימ ה״בקה תא םיאור םיקידצהש
יטוקלב ,(ב״ע ׳ט ףד) ׳ד ׳יס סדרסב אבוה ןכו .הריש רמא דימ ןיחותס םימשה תא
אלו 26 ׳ע םיכחמ ׳םבו ו״כק ׳יס טקלה ילכשכו 109 ׳ע ו״חמב ,(ג״ע ׳י) םררםה
.רחא ןונגסב אוה ג״ל רומזמ םילהח שרדמבו ,הדגאה יתאצמ
וינב.ויהיש העשב ןוצר יהי הארי ׳ה ןנירמאדכ (א״ל ׳יס) ,ה ב ר ת י ש א ר ב
אלמתתו הדיקע התוא םהל רכזנ אהת םיער םישעמו תוריבע ידיל ןיאב קחצי לש
ר ו ד ס ב ר ס ח ו ן ייט ש פ ע א ״ ד ה ל ש י״ ב פ ״ ע ה ז י ת א ב ה 81 ד צ ה ר ו א ה ׳ס ל א ו ב מ ב (*
ינ יע ד ג נ ל ד וע ה י ה א ל א מ ד א פ מ ׳א י״ ב יב (ל ״ ד ש ר ה ל ש ) ׳ב י״ כ ב ה ת י ה י ת נ ו ו כ ,ו נ י נ פ ל ש
.ו נ י נ פ ל ש א מ ד א פ י ״ ב מ ה ק ת ע ה א י ה ן ייט ש פ ע ל ש י״ כ ה ו
א ו ב מ XXXII
הכר תישארבב ירבדל גייס יתאצמו א״לת ׳יס .׳ו תוא ו״נפ ר״בב אוה ,םימחר םהילע
הזיאב ׳ז תוא ח״מפ ר״בב אוה ,בצנ אלא ןאכ ביתכ ןיא דמוע רכ בצנ םיהלא ,וילא אריו ׳סב
רמאמהו (180 דצ) ח״לק ׳יס ו״חמבו (א״ ׳ח ףד) ׳ב ׳יס םדרפב םג אבוהו םייונש
,םש דוע .ילש תורעהב ש״עו (א״ ט״ט) שדוחה אקספ כ״רד אתקיםםב םג הנשנ הזה
תולעמה ריש ו״ט דמוא ל״ביר רמוא היה המו ,ברוח ינלכא םויב יתייה םש וניצמ דועו
אוהו ,הנש םירשע הז בותכה םש אבוהו א״י ׳יס ד״עפ ר״בב אוה ,םילהת רפסבש
ו״חמבו םדרסב אבוה הז םגו ,יגיעמ יתנש דרתו לע שרודו םויב יתייה רחאלש ארק
׳יס דוע .׳ט הרעה םש רודסבו ילש תורעהבו ד״כק רומזמ םילהת שרדמב ןייעו ,םש
םא הזה דונה ׳וכ תואלפנ השועו התא לודג יכ ביתכ אבר תישארבמ והזו אבוה ח״גת
רוסיאבו ד״ם ׳יס ב״ח הרואהב כ״ג אבוהו ׳ג תוא א״פ ר״בב אוה ,יוכ בקנ וב שי
יכ ל״צז המלש וניבר םשב יתאצמ בתכו ׳ג ׳יס טקלה ילבשבו ט״נ ׳יס י-׳כ רתיהו
לעכ ברהו הראבו הרואהבו ונינסלש רודסב קר םדרסב אתיל הזו ,׳וכז התא לודג
תא ואיבה אילפמ ה״ר ב״ ׳ם תוברב ׳םותה ימכח םגו ,רודםהל ןווכ טקלה ילבש
.ןאכב אבוהש המ ןיעכ שרפמש םש ארמגב י״ שריסב ־ ןייעו םייוניש תצקב, שרדמה
רמא ךכ אל אהמתא ותכאלמ לכמ תבש וב יכ הבר תישארבב ףאו ד״יקת ׳יס דוע
י״ס ר״בב אוה ,יוכ ה״בקה ארב העיגיב אלו למעב אל ןומיס רכ י״ ר םשב היכרב ׳ר
׳ד ׳יס סדרפבו (109 דצ) ט״לק ׳יס ו״חטב םג אבוהו ,׳ב תוא ג״פ ש״עו ׳ט תוא
ל״ז המלש וניבר םשב שרדמה איבה ו״כק ׳יס ל ׳הבש לעבו (ג״ ׳י) סדרפה יטוקלבו
׳ז תוא א״יס ר״בב אוה ,יוכ ריעה יגס תא ןחיו רי׳בב וניצטש םש דוע .סדרסהל ןווכו
(109 דצ) ו״חמבו (ג״ ׳י) סדרפה יטוקלב אבוה ןכו (ב״ ׳ט) ׳ד ׳יס סדרסב אבוהו
.ל״ז המלש וניבר םשב ו״כק ׳יס ל״הבשב אבוהו
םילחג יבג לע רשב תובושתב אצמנ ךכ (ד״יר ׳יס) .ם י ל ח ג י ב ג ל ע ר ש ב
יתאצמ ינאו ד״ירת ׳יס דוע ,(394 דצ) ה״נש ׳יס ו״חמב אבוהו ,תובישי יתש גהנממ
וכותל םינתונ כ״חאו ינש ילכב ןימחה הליחת ןתיל ךירצש םילחג יבג לע רשב רדםב
׳יס י״כ רתיהו רוסיאב אוה ןכו ה״ ׳יס ב״ח הרואה ׳םב אבוה ןכו .וגלומל ףועה
.םילחג יבג לע רשב ׳סב ל״צו : ,ב״ס ׳יס תסרצ ימכח תבושתב אבוה ןכו >ז״מק
םילחג' יבג לע רשב רסס םעפה דוע אבוה (170 דצ) ׳א ׳יס ב״ח הרואה ׳סבו
׳יס סדרפבו ו״ש ׳יס רתיהו רוסיאב ה״כו ,םילחג יבג לע רשבכ הוש הריזגב ןניסלידכ
ונתאמ דבאנו םיניד יקספב רפס אוה .םילחג יבג לע רשב ןניפלידכ ׳יגה סדרפבו ,ב״ער
ז״כר ׳יס חקורהו ,׳ה ׳יס ת״רל רשיה ׳םב םג ,ךותמ ,ד״ד א״ ד״ל תומבי ׳םותב רכזנו
אבוהו ןכ קספש הנווכה יתעדל ,םילחג יבג לע רשבב ןואג יאדוהי בר קספ ןכו איבה
תוא םירפסה רצואבו ,229 ׳יס ׳ב תוא ב״ח םילודגה םש ןייעו ,םילחג יבג לע רשבב
ןיסחימ שיו ,ורבח יולה דיגנה לאומש וניבר םילחג יבג לע רשב איבה 678 ׳יס ׳ב
תורודה רדס לעבו ,ןואג יביב ברל וסחימ ל״ירהמ יטוקלבו ,םת וניברל ותוא
רפסב ם י מ ע פ הברה אבוה הזה רפסה ,ש״ ורבח יולה לאומש ׳ר בשח יכ העט
.(
1
עורז רוא
ה ״ ח מ ״ ד פ פ ב ל ״ ויה י ת נ ש ה ׳ס ב ו 178 ׳ע 1906 ת נ ש ZfHB. ע ״ מ ב וית וד וא ׳יע ] (
1
.[370 ׳ע ת י זנ כ ש א ה ק יל ח מ /ו כ ו 61 ׳ע ת י ר ג ע ה ק ל ח מ 1907
X X X I I I
א ו ב מ
׳ב י״כבו תולודג תוכלהמ ןאכ דע םיים (ע״ק ׳ים) .(ג״הב) ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ה
ברד תוקוספ תולודג תוכלהמ ןאכ דע ט״יש ׳יס ףוס ו״חמבו תולודג תוכלהב יתאצמנ ״ ע
י״כבו .409 דצ ו״חמב אבוה ןכו ,תולודג תוכלהמ ןאכ דע םיים ג״ר ׳יס .ןואג יאדוהי
.תולודג תוכלהמ ל״צ וא ןואג יאדוהי בר תוכלה ןמ לי׳צ ,ןואג תוכלהמ ןאכ דע ׳ב
.453 דצ ו״חמב ה״כו ,תולודג תוכלהב ז״ער ׳יס .תולודג תוכלהה ןמ כ״ע םייס ז״נר ׳ים
םג סיר ׳יס דוע •424 דצ ו״חמב ה״כו תולודג תוכלהב יתאצמ ןכו ח״ער ׳יס דוע
בותכ יתאצמ ותו ב״ש ׳ים דוע .426 דצ ו״חטב ה״כו תולודג תוכלהב יתאצמ הז
שרסטקד בלול תוכלהבו אסכדב יגסד בלולו הכוסב ןמז רמול ךירצ אלד תולודג תוכלהב
ח״ש ׳יס .׳ו הרעה םש רודסב ןייעו "435 דצ ו״חמב ה״כו ,יכה ינת יאדוהי בר רט
הרעה םש רודסב ןייע ,ונינפלש נ״הבב הזט רכז ןיאו ,תולודג תוכלהב קספ יאדוהי ׳רו
.254 דצו״חטב ה״כו ׳וכ ארי מחלכ הזה ןושלב [בותכ] תולודג תוכלהבו ה״נש ׳יס .׳ג
תולודג תוכלהו (ח״כ תוא 200 ׳ע) איבה רודסה לא ףסונ רשא ת״ר לש קספב א״ת ׳יס
.חספב ץמח תוכלהב תולודג תוכלהב קסוס אידהבו (201 ׳ע) םש דוע .אימפסא לש
ילב ג״הב ןמ םיעבונו רודסב ואבוה רשא םירמאמה לכ אצמת ׳ו ׳יס אובמב ןמקלו
.ש״ע ומש תרכזה
׳יס רשיה ׳ס ןמ אוהו ת״רמ ףסונ רשא רמאמב (א״ת ׳יס) ,ת ו ק ו ס פ ת ו כ ל ה
׳סבו .רכ ל״בירכ הכלה קסופ תוקוספ תוכלהב םנו (ז״י תוא 199 ׳ע) אבוה נ״םש
תולודג תוכלה ךרעבו .תוקוספ תוכלהב ןקתל שי ,תוקיזחה תוכלהב םנו םש רשיה
ןואג יאדוהי ברד תוקוספ תולודג תוכלהמ ןאכ דע 356 ׳ע ט״יש ׳יס ו״חטמ יתאבה
יאדוהי בר רמד תוקוספ תוכלהכ ןנירמא יכהד אבוה (143 ׳ע)ג״יק ׳יס הרואה ׳סב ןכו
.(
1
20 דצ הרואה ׳סל אובמב ןייעו ןואג
המו׳ל״זו םלע בוט ףסוי בר םשב אבוה (ג״עק ׳יס) ,ת ו ע ו ט ק ת ו כ ל ה
וארקנ רוביצ וליפא אלא ,שממ דיחי דיחי אל תועוטק תוכלהב וגיצמ ונינפל םתקקחש
אלא גהגמ ןיאש ךכ ושעת אלו ,הפ לעבב אלו בתכב אל םלועמ ונעמש אל ,םידיחי
םנ אבוהו .אוה תועט יכ ךכ תועוטק תוכלה ןתואב ועטת לאו םכל ונשריפש ומכ
תועטוקמו תועטומ םה יכ תועוטק תוכלה ןתואכ ועטת אלו אחםונה םשו 353 דצ ו״חמב
.תועשומל ונל לאהו
ךורעב ה״כ .םישדע לש חמק ךורעב ׳יפ יםיסח (ט״צש ׳ים) ,ך ו ר ע ה ר פ ס
ש״ארבו ב״ע ׳מ םיחספ ׳םותב םג אבוה ךורעה ׳יסו ,םישרפמ שי םשב םסח ךרע
׳רמ ףסונ רשא רמאמב אוה םש רודסבו ,לאנתנ ןברקב ש״עו ח״כ ׳יס ב״ס םיחספ
.לאיחי ׳רב ןתנ ׳ר ךרעב םדוקה ןמיסב ןייעו .ולברוד ןב קחצי
םש אוה ןכבו ,ךדחס ןת ןכבו יבר ינפל םיבשוימ (ח״עק ׳יס) ,ה ר י צ י ר פ ס
אוהו ינא ,דובכ ןת ןכבו ,׳ה אנא [ןינמל וא] והו ינא ןינמל תולוע ולש תויתואהש
ןייע ,רתוי ןקותמ ןושלה םשו (366 דצ) ח״כש ׳ים ו״חמכ אבוה .הריצי רפסב שרוסמ
ןבבו םירמוא םשה תשודקבו איבה ו״םר ׳יס ל״הבש לעב ברהו .ילש תורעהב רודסב
ת ו ב ל ה ל ע ת ו ר ע ה ו ר מ א מ ,ה מ ל ש יר ב ד ו ר מ א מ ב ל ״ ז ב ״ ש ר ה זב ב ת כ ש ה מ ה א ר ] (
1
ר פ ס ל ע ו ר מ א מ ב !יייט ש פ ע א ״ ר ו ,ה ״ מ ו א ״ מ ן ויל ג ב ״ כ ת נ ש ד י ג מ ה ב ,ד ר א פ ס ק א ב ש י״ ב ת ו ק ו ס פ
.[יש יל ש ר ד ס ן ר ג ה ב ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ה
m
א ו ב מ XXXIV
׳א׳ו׳ה׳ו י׳נ׳א ןיבמל ןילוע תויתואהש אוה םש ןכבו,ןישרסמ שי דובכ ןת ןכבו ךדחפ ןת
לא בתכ אלו ,הריצי ׳סב שרוסם אוהו ינאו [׳ה׳ו׳ה׳י ׳א׳נ׳א ל״צ] ׳ה אנא [׳ו׳ה׳ו ל״צ]
י״שרב יתיארו .הז לע בתכש המ םהרדובאב ןייעו ,ןישרסמ שי איבהש הזב ןווכ ימ
םיעבשמ דועו ׳ה אנא אירטמיגב והו ינא בתכש והו ינא ,ד״ד א״ע ה״מ הכוס
ירבד אקםס כ״רד אתקיססבו ׳םותב ש״עו ירכ תוארקמ שלשכ םיבוקנה תומש םיתשו
׳יס בלול ׳ה ח״וא רוטכ אבומ ןכו .םש יתוריעהש המ ו״ס הרעהבו (ב״ע ג״יק) ׳ימרי
הבושת ז״צר ׳יס הבושת ירעש םינואגה תובושת ןייעו .םש י״ב ןרמב ןייעו ס״רת
תישארב השעמ ארבנ המל הריצי רססב אצמנ ד״יקת ׳יסב דוע .ןואג יאה וניברל
ןהש ה״בקה לש ותוהלא דמל התא ןאכמ רתויב וא תוחסב ארבנ אלו םימי הששב
ימי תשש קלחמ התאשכו תבשה לעו לארשי לעו ה״בקה לע ןידיעמה תותכ ׳ג
ו״חמב אבוה .יוכ םימי ינש דיעהל יוארה תכ ןהמ תחא לכל אצמנ םיקלח ׳גל תישארב
׳סותב ןייעו (ב״ע ׳י) סדרפה יטוקלבו (א״ע ׳ט) ׳ד ׳יס סדרפבו (108 דצ) ח״לק ׳יס
יתאצמ איבה ו״כק ׳יס ל״הבש לעב םגו שרדמה םשב הז ואיבה ימ ,ד״ד ב״ע ׳ג הגיגח
ח״וא רוטהו ׳וכ תישארב השעמ ארבג המל הדגאב ועצמ ל״צז המלש ועבר םשב
.הריצי ׳סב הזמ אצמג אלו ,שרדמ םשב ןאיבה ב״צר ׳יס
,יכה ןניסרג לארשי ץראד ארמגבו (יא ׳יס) .(י״אד אימגב וא) י מ ל ש ו ר י
אוה .יוכ תוצמ האמ םוי לכב השוע וניאש לארשימ םדא ךל ןיא ינת
ג״ער רודסב אבוה ימלשוריהו תוכרב ףוס אתפסותב ה״כו תוכרב ףוס ימלשוריב
לארשימ םדא לכש אנת אתיא םשו ׳ה ׳יס םדרפב םג אבוהו• א״ע ׳א ףד
ימלשוריה אבוה ןכו לארשימ םדא ךל ןיא ל״צ םוי לכב תוכרב ,דאמ השוע וניאש
םדא ךירצ םירבד השלש ינת ,יכה ןניםרג י״אד ארמגבו ׳ב ׳יס דוע .ותלחתהב ו״חמב
הבושת ירעשבו (ב״ע ג״י ףד) ב״ה ט״פ תוכרב ימלשורי אוה .יוכ םוי לכב רמול
ךכ אלה ג״י ׳יס .׳ד הרעה רודסב ןייע ,ןואג יאה בר םשב ימלשוריה אבוה ז״כש ׳יס
אוה ,םייח םיהלא ירבד וליאו וליא הרמאו התצי לוק תב אגת י״א אדומלתב ןעסרג
התצי אלש דע י״א דומלתב ןייגע ותואב דועו םש דוע .הייה א״ס תוכרב ימלשוריב
ימלשוריב אוה ,י״אד ארמגב ןניסרנ אק ותו םש דוע .םש םש ,יוכ ומצע לע רימחמה ק״ב
עמשנ אהי אלש ורכזת ןעמל לש ן״יזב זיתהל ךירצו טי׳י ׳יס .א״ה ב״פ תוכרב
תוכרב ימלשוריב אוה .ימלשורי םייסו ,סרסו רכש לבקל תנמ לע עמשמד ורכשת
הלע ינתו ׳כ ׳יס .׳א הרעה םש רודסב יתוריעהש המ ןייעו (ד״ע ׳ד ףד) ד״ה ב״ס
׳ה ףד ג״ער רודסב ימלשוריה אבוהו ,(ג״ער ׳ג ףד) ,ד״ה א״פ אוה ,ימלשורי תוכרבב
הליפתל דחוימה םוקמב ללםתהל םדא ךירצ ׳וכו אייח ׳רד חירב אבא ׳ר ז״כ ׳יס .ב״ע
דצ ו״חמבו 7 דצ ג״ער רודסב אבוהו (ב׳־ע ׳ה ףד) ד״ה ד״פ תוכרב ימלשוריב אוה ,רכ
ימלשוריב אוה .יוכ האדוהב ץ״ש םע ןיחחוש לכה לואש ןב אתפלח ׳ר יגתד ה״ל ׳יס .14
ףד ג״ער רודסב אבוהו ימלשוריב אוהש ריכזה אלו (א״עס ׳ג ףד) ח״ה א״ם תוכרב
ב״פ תיגעת ימלשוריב אוה ,יוכ הרשע הנומש ןיעמ עבש ןה וליאו ח״נ ׳יס .א״ע א״י
ה״רב ונאישהו רמול םא ןינעב ז״עק ׳יס .׳ד הרעה רודסב ןייע (נ״ע ה״ם ףד) ב״ה
,ונאישהו רמול ובישהו םילשורי יבשוי תוירא יפ תא לאש השמ ר״ב םלושמ ׳רו כ״ויו
תוכרב ימלשוריב אוה ,האורה קרס ימלשורי תוכרב ׳םממ םהירבדל היאר ןיאיבמו
רמואש ובישהו אתיא ח״סק יס םדרםבו .ונאישהו רמול ךירצ רמא לאומש ב״ה ט״פ
XXXV א ו ב מ
תוכרב ׳סממ םהירבדל היאר ןיאיבמו ונאישהו] רמואש ובישהו ל״צו ,האורה קרפב
לאננח ׳רו הייער ׳יס .(360 רצ) א״כש ׳יס ו״חמכ ןוכנל ה״כו האורה קרפב [ימלשורי
באה וניבאמ ונלבק ןכו ׳וכ דירומו הלעמ'איבמו ךילומ יתלוז הז עונעינ ׳יפ ימור שיא
ונלבק ןכו אבוה רודסהמ ׳ב י״כבו .לארשי ץרא דומלת[מ] רבד [רקיע] ונדימעהו ל״צז
תודוקנ םע) ב״אה וניברמ ונלבק ןכו איבה ח״ל ׳יס גורתא ׳ה ניהנמבו ,ל״צז באה וניברמ
ןכו״תולמה םיריםחו הזה ןושלה לכ איבה ענ ךרע ךורעבו (ןיד תיב בא ת״ר ׳יהיו הלעמל
םג ןכל ,ל״ז באה וניברמ ונלבק ןכו איבה ב״יק ףד תואינ ץ״ירבו ״באה וניבאמ ונלבק
הזב ןווכו (יה הרוש ׳ד הרעהב םש ל״צכו) ברה וניבאמ וא באה וניברמ לי׳צ רודסב ונינפל
ח״רה ׳יפ ונינפל הלגנ תעכ לבא .לאננח וניבר לש ויבא ׳יהש ,לאישוח וניבר ויבאל
רתוי ןכל ,ל״צז יאה וניברמ ונלבק ןכו ושוריסב םש בתכו אנליוו סופד סי׳שב ספדנה
תובושתב איבהש א״בשרה ינפל ןכ ׳יה םנו ,ל״צז יאה וניברמ ונלבק ןכו ןקתל ןוכנ-
וניבר םשב היאר איבמו ׳וב רמאש לאננח וניבר ירבד לע םיכמוס ונא ז״לר ׳יס ולש
א״נרת ׳יס ח״וא י״כה םנו ,יאה וניברמ ונלבק ןכו ׳יגה ׳יה וינסל םגש ירה .ל״ז יאה
איבהש ימלשוריהו .(
1
ו״כ ׳ים הכוסד ג״פ ש״ארב םג ןייעו יאה בר םשב ח״רה כ׳יכו איבה
גיהנמהבו םש תואיג ץ״ירהו םש ךורעב םג םש ח״רבו (ד״עס ג״נ ףד) נ״פ הכוסב אוה
ימלשוריה תא ואיבה ידכ ה״ד ב״ע ז״ל הכוס ׳סותהו ימלשורימ ןושלה לכ אבוה םש
ןמז לכב תודעומ ןירוק המל ימלשורי תלינמב וניצמ ה״כש ׳ים .ךורעה םשב
א״ה ד״פ הלינמ ימלשוריב אוהו ימלשורי הליגמב ל״צ .׳וכ םוי לש וגינעמ ןמזו
תותבשב הרותב ןירוק והיש לארשי תא ןיקתה השמ קר אבומ םשו (א״ע ה״ע ףד)
רב אמח ר״שב יול ׳ר םש דוע .יוכ דעומ לש ולוחבו םישדח ישארבו םיבוט םימיבו
הליגמ ימלשוריב אוה ,יוכ המודא הרפל שרוחה ׳פ םודקתש איה ןידב רמא אנינח
לכואהו ע״ש ׳יס .ימלשוריה םשב הז איבה א״ע ט״כ הליגמ י״שרו (כ״ע ד״ע ףד) ו״ה ג״ס
ימלשוריב אוה .ימלשורי דומלתב הקולו וימח תיבב ותסורא לע אב וליאכ ס״עב הצמ
אבוה ןכו (260 דצ) ׳כ ׳יס ו״חמב םג אבוהו ש״ע א״ה םיחסם יברע ׳ס םיחספ
רבדה ושריפו א״פש ׳יס .ט״י ׳יס ה״ואבו ה״ל ׳יס ב״ח הרואה ׳םב ימלשוריה
׳יס ה ״ואב ןוכנל אוה ןכו ו״ה םיחספ יברע ׳פ םיחספ ימלשוריב אוה ,דומלתב
ןייע ה״מ ׳יס ב״ח הרואהב םג ימלשורי הלמה הרסחו (282 דצ) ז״ס ׳ים ו״חמבו ו״ל
ם״בשרב אבוה ימלשוריהו ,רודסהמ ׳ב י״כבו םירדסה ׳םב רסח ןכו ,׳ב הרעהב םש
םימכח ונקת וללה תוסוכ עברא ט״פש ׳יס ,יעיבר ה״ד ב״ע ז״יק םיחסס ׳םותו
ח״פפ ר״בב הנשנ ןכו א״ה י״ס םיחספ ימלשוריב אוה ,׳וב הלואנ תונושל העברא רגנכ
דומלתב וניתובר ונש ךכש ל״צ ,יוכ לארשי ץראבש וניתובר ונש ךכש םש דוע .׳ה תוא
אבוהו (ד״ע נ״ל ףד) ו״ה י״ס םיחספ ימלשוריב אוהו ,לארשי ץראבש ימלשורי
פ ״ ג ה כ ל ו ה ב ע נ ע נ ל ך י ר צ [ה ] ח ״ ר ו ד ״ ע ׳מ ף ד ת ו ר ב ד ה ת ר ש ע ב ר ו ט י ע ה ׳ם ב כ ״ כ ו ] (י•
א י ב ה ן כ ו .יוכ ו א ב ר ע מ י נ ב ד ׳מ ג ב ׳י ם ר ג ד מ י א ה ו ג י ב ר ם ש מ ׳יא ר א י ב ה ו א י ב מ ו ך י ל ו מ ית ל ו ז
ג ״ כ ף ד ם ייח ם ס ב ה ״ כ ו י א ה ׳יב ר ם ש ב ח ״ ר ב ״ כ ו ב ״ ע ש יר ב ״ צ ף ד ג א ר פ ס ו פ ד ם ה ר ד ו ב א ב
ח ״ ר ה י ר ב ד א יב ה ש (׳ד ) ר ב ך ר ע ך ו ר ע ב א צ מ ת ה ז ן יע כ ו — .ד ״ מ ן יש ע ג ״ מ ס ל י ח ר זמ ב ו א ״ ע
א ו ה ׳יפ ה ש ה א ר נ ג ״ ה ה ״ ד ב ״ ע ׳מ ף ד ב ״ ב ל ן ״ ב מ ר ה יש ו ד יח מ ו ל ״ ז ו יב א ה ל ש יר פ ד ר מ א ו
וש יר פ ו א ב ו ט א ת ע מ ש א ה ה ש ק ה ו ה ו ׳וכ ו י כ ה ב ת כ ל ״ ז ל א נ נ ח ׳יב ר ו ם ש א י ב ה ו ג ״ ה ר ל
.[י כ ה ל ״ ז ייא ה ו נ י ב ר ו ה ל
XXXVI
ךותבש ןיי י״אבש ימלשורי דומלתב וניתובר ונש ךכש (286 דצ)נ״ע ׳ים ו״חמב pכנל
.רודסב אוהש ומכ אבוה ב״לק ׳יס סדרפבו רכשמ ןוזמה רחאלש רכשמ וניא ןוזמה
הלח ימלשוריב .הקשמ י״ע ספליאב הדוהי ׳ר הדומ ימלשוריב ןנירמאו ה״צש ׳יס
םג אבוה ימלשוריהו ,הקשמ י״ע דבלבו ןנחוי ר״א אתיא (ד״ע ז״מ ףד) הייה א״פ
םשב ואיבהש המ ש״עו םירוטפ ספלא השעמ אטלע ילוכד ה״ד ב״ע ז״ל םיחספ ׳סותב
םילשוריו ןויצ תבהאב ןייעו ו״ט ׳יס ףוס ב״פ םיחספ ש״ארב יטלשוריה אבוה ןכו ת״ר
שרפטו יקוט (ה״ב תוא 198 ׳ע)׳ת ׳יס .הזב ךיראהש 109 דצ הלח רענטאר ב״ר ג״הרהל
׳יס .רמא ה״ד ב״ע ו״ע ז״ע ׳םותב ןייעו ו״טה ה״פ ז״ע יטלשוריב אוה /וב יטלשוריב
דע זוטתב ז״יט ארטח ותש אלד ןדיד ישנ ינה רט רטא ימלשורי דומלתב אצמנ ךכ ה״ת
תינעתו א״ה ד״פ םיחספ ימלשוריב אוהו 225 דצ ו״חמבו ם״ק ׳יס סדרפב ה״כו /וב ב״ת
,ימלשוריה איבה א״נקת ׳יס ח״וא רוטבו /א הרעה רודסב ןייע ,םייונישב ונינפלו וידו א״פ
(תינעת ׳םמ ףוסב)ב״ת ׳ה יכדרמב ןייעו יאה בר םשב ימלשוריה איבהש םהרדובא ןייעו
אבוה ןכו תוכרב שיר אוה .ימלשורי תוכרבב אתיירבב אינת יכהו ו״כת ׳יס .ג״לר ׳יס
ר״א ינתמ י״אד ארמגבו ל״קת ׳יס .ףוס דע ה״ד תוכרב שיר הנשמב י״שרב ימלשוריה
םהילע ךריבו רואה אציו ןשיקהו ןיפער ינש ןושארה םדאל ה״בקה ןמיז ש״ומב יול
(ב״ע ב״ל)ג״ער רודס ןמ חוקלו ,ד״ה ח״ם תוכרב ימלשוריב אוה .שאה ירואמ ארוב
.120 דצ ו״חמבו ג׳׳יק ׳יס סדרפב אבוהו
ז״י ׳יס םדרפב אבוה ןכו תינעת תליגמב ונינש (נ״ש ׳יס) ,ת י נ ע ת ת ל י ג מ
.222 דצ ח״נר ׳יס ו״חמב
.יתבר אתקיספ ךרעב ןלהל ןייע . ש ר ד מ
ד״צש ׳יס םש ,אתליכמב אוהו הדגא ישוריפ ןה וליאו ,(צ״ש ׳יס) , א ת ל י כ מ
הדגאה ראש םע אתליכמב וניאו הדגאה רדסמ וניא ׳ב י״כט יתפסוהש רטאטב
לש הדגה יכ הארנו •293.דצ ו״חטב אוה ןכו ,יבא דבוא ימרא ארקטה לע הבותכה
.אתליכטב הבותכ ,דתיה חספ
רדסב וניעמש ומכ המודא הרפ ושע ןסינב ינשב (ה״כש ׳יס) .ם ל ו ע ר ד ס
םירצממ לארשי ואצי ובש ןסינבש יפל ב׳׳נש ׳יס .ז״פ הבר םלוע רדסב אוה .םלוע
.ה״פ הבר םלוע רדסב אוה ,םלוע רדסב רמאדכ היה תבשב ישימח
םירפוס ׳סמבו ,׳וב תבשב תליהל לחש תבט ח״ר .(א״כש ׳יס) ם י ר פ ו ס ׳ ס מ
אבוה ח״עק ׳יס סדרפבו ,כ״פ םירפוס ׳סמב אוה ,שדוח שאר לשב ןיריטפטש ןניסרג
וא קיתעמה ינסל בותכ ׳יהש קסס ןיא ,ח״ר לשב ןיריטפטש ןניסרג ןירדהנס ׳סמב
׳יס .םירפוס ׳סמב הנווכה תמאבו ןירדהנס ׳םמב ת״ר אוהש בשחו ס״מב םיסדטה
,דיהש ה״בקה ינפל עודיו יולג ,רדאב ,דמל אתקיספו םירפלפ ׳םמב ושריפ דועל ה״כש
המ ןייעל א״כפב אוה ,יוכ האופר םידקה ךכיפל ,לארשי לע לוקשל ןמה דיתע
לא ץוקת לא םירפוס ׳סמב בותכ ךכ א״נש ׳יס .׳ט הרעה םש רודסב יתוריעהש
הרעה רודסב םש ןייעו ב״י קרס שיר םירפוס ׳סמב אלה ,קוספת אלש עמשמ ץועקת
קרס אוה ,׳לכ ןכשמה םקוה ןסינב דחאב םירפוס ׳סמב ונינש ךכ ג״נש ׳יס דוע .יא
׳סמבו ט״ת ׳יס .(222 דצ) ז״נד ׳יס ו״חמבו ו״י ׳יס ףוס סדרפב םג אבוהו א״ב
׳יס .(303 דצ) ו״ק ׳יס ו״חטב אבוהו ד״ה א״י קרפב אוה ,הז רבדןי עטשי םידפוס
XXXVII א ו ב מ
אבוהו •ד״ה ח״י קרפב אוה ,רכ םילשוריב בוט גהנמ היה ךכ םירפוס ׳סמב יתאצמ ו״נת
ובישוהש םויב םירפוס יסטב יתאצמ הז םג ז״גת ׳יס דוע .(43 דצ) ו״ע ׳יס ו״חמב
כ״ג אוה ,יוכ םכלמ םויה םיבצנ םתא רמאו חתפ הבישיב הירזע ןב רזעלא ׳ר תא
.םש ו״חמב אבוהו ו״ה םש םירפוס ׳סמב
ןורכזל ויהו תורפוש וליא תורצוצחב םתעקתו רמוא ןתנ ׳ר (נ״מק ׳יס) .י ר פ ס
ליחתמה ז׳׳ע ׳אקסיפ ךתולעהב ירפסב אוה ,תויכלמ וליא םכיהלא ׳ה ינא תמורכז וליא
.(ג״ע ז״ל ףד) ה״ר ׳ה ג״הבב אבוהו ׳ה ינא
.םינהנ תרות ךרעב ןייע . א ר פ ס
היל ירקד אנמיז לכש״קל שניא היוושילו (ז״י ׳יס) . א נ ה כ ב ר ד א ת ק י ס פ
עבונו (א״ע ז״ע) בשכ וא רוש אקספ כ״רד אתקיספב אוה ,יוכ אתדח אמנתזורפכ
םש רודסב ןייעו ג״עד םשב א״ס ׳ים ח״וא רוטב אבוהו א״ע ׳ו ףד ג״ער רודסמ
הרותה גחה ימי תעבש לכ ירדגסכלא ׳ר רמא ד״כר ׳יס דוע .הזב יתכראה ׳ב הרעה
ינימשה םויב אקספ כ״רד אתקיספב אוה ,׳ה תאמ רטמ ולאש לארשיל םהל תזמרמ
.ש״עו (ב״ע ד״צק) תרצע
שדחב תשרפב אתקיספב ונינשש המ לע וכמס (ט״עק ׳יס) *י ת ב ר א ת ק י ס פ
ל״צ /רכ םיטשב בצנ ךרבד ׳ה םלועל אמוחנת יבר חתפ ךכ ,שדחל דחאב יעיבשה
׳יס .(368 דצ) ח״כש ׳יס ו״חמב אבוהו א״פ יתברב אוהו יעיבשה שדוחב אקססב
וילסכב ה״כב [אנינח] ר״א הכאלמה לכ םלשתו שרדמב אתקיספב אמוחנתב כ״ש
טוקליב אבוהו הכאלמה לכ םלשתו אקספ ו״פ יתכרב אוה .יוכ ןכשמה תכאלמ הרמגנ
ירבד לע הלעמל בסומ ״אמוחנת״ ןויצהו .יתבר אתקיספ םשב ו״פק זמר םיכלמ
׳ר לש רמאמל הטמל בסוט הכאלמה לכ םלשתו שרדמב אתקיספב ןויצהו ,נ״בשר
תלמו הכאלמה .לכ םלשתו אתקיססבו אמוחנתב ׳יגה ח״עק ׳יס סדרפבו .אנינח
אתקיספה .ןושלכ אבוה הפו רחא ןונגסב אוה ידוקפ ׳ס אמוחנתבו אתיל ״שרדמב״
םש דוע |.׳ד הרעה םש רודסב ןייעו ,(202 דצ) ט״לת ׳יס ו׳חטב אבוה ןכו יתבר
יתבר אתקיספב אוה ,יוכ ןה תוכונח עבש דודל תיבה תכונח ריש שרדמב הלעמלו
(א׳׳ע• ז״ל) ח״צק ׳יס סדרסב אבוהו דודל תיבה תכונח ריש רומזמ אקםפ ב״פ
המל אתקיספבו םירפוס ׳םמב ושריפ דועו ה״כש ׳יס .(203 דצ) ט״לר ׳יס ו״חטבו
םידקה ךכיפל ,לארשי לע לוקשל ןמה דיתע ׳יהש ה״בקה ינפל עודיו יולג ,רדאב
.יתכרב אלו כ״רד אתקיספב אל יתאצמ אל .׳וב ןמה ילקשל לארשי ילקש ,האופר
.קיתעמה תגגשב הטמשנש ׳י הרעהב םש ל״צ הזו
אלל לאש ם״מ ד״וי ם״מ ררושמה תתש הז לעו (ד״כר ׳יס) .ם י ט ו י פ
אלו הדקפ אלל ולאש םירדסה ׳םבו ,ב׳׳יכב היכו .תרצע םהמד טיבה אל הרצק
ד״וי ם״מ ררושמה תתיש הז לעו (443 דצ) א״פש ׳יס ו״חמבו .תרצע םהימד טיבה
ליעל^ןייעו /טויפ הזיאל יאדוב ןווכו .הרצע םתיאר וניבה אל ,הרצק אלל לאש ם׳׳ט
׳יסבו .םיטעפ רשע־ יננשמ היירישע עצמא םויא טויפמ םש יתאבהש המ רילק ךרעב
תשודקמ םנמאו אבוה םשו ת״רל איהש רודסה לש ב״יכמ הפסוה ׳י הרעהב יתאבה נ״סק
תולוק העברא יונ ןימינב יבר הב טייפ רעש רהסה ןגא ליחתמש ינש םוי ףסומ לש
רמואו ט״כש ׳יס .ןימינב יבר ךרעב ׳ד ׳יס ליעל ןייע ,וניעשהל תוטמ יובירו ,ונעירהב
א ו ב מ XXXVIII
רכזומו הלודגה תסנכ ישנא דוסימ טויפ הזו םושר 214 דצ ו״חמבו רכו אינה רשא
ל״צז המלש וניבר םשב יתאצמ :איבה ׳ר ׳יס ל״הבש לעבוא׳פ הליגמ ׳ה מ״יימגהב
רילקה תודלות לעבו .אינה רשא ןוגכ האנ טויפ הכרבה רחא םירמואש תומוקמ שי
.םינואנה ימיב רבחתנש בתכ 20 הרעה
םונקרוה ןב רזעילא ׳רד יקרפב ונינש (ה״כקת ׳ים) .ר ז ע י ל א ׳ ר ד י ק ר פ
דצ ו״חמבו א״יק ׳יס םדרפב אבוהו כ״סב אוה .יוכ וינרופיצב לכתסהל הוצמ רמואש
.םינואגה תובושת םשב אמוי שיר יכדרמ ןייעו ,ב״ע א״ל ףד נ״ער רודסמ עבונו 117
םדא דציכ רמא אנומ ׳ר סנקרוה ןב א״רדפב בתכש פ״עאו ו״כקת ׳יס םש דוע
םיבעב םימש האור שאה ירואמ ארוב רמואו רואל ודי בירקמ ,ןיי לש סוכב לכתסמ
אוה .לוחל שדוק ןיב לידבמה רמואו ץראה ןמ ןבא הלות םיבכוכה תא האור וניאו
דצ ו״חטב אבוה ןכו (ב״ע א״י) סדרפה יטוקלב ה״כו ב״יק ׳יס םדרפב אבוה ןכו כ״פב
.ו״צר ״ס ח״וא רוטב ןייעו םש ג״ער רודסמ חוקלו .118
׳רכ הכלה אשנ תשרסב אחא ברד תותלאשבו (ו״טר ׳יס) .ת ו ת ל י א ש
ךתולעהב ׳פב קר אשנ תשרסב אתיל .יוכ ןיקלס אל החנמב ,ןיקלם הליענבד יסוי
ןינע לכ יכ אכה אניזח אק תוישרפ בוריע םש ב״ירה ןואגה ריעה הפיוג״כק ׳יס
,אשנ ׳פל תוכייש שי ךומסב בתכש ׳ט ךירצ םרב םג (ג״כק ןמיסמ) הזלה תותליאש
א״ת ׳יס םש דוע .ל״כע תוסלחתהה התשענ הגגשב הקתעהב וא סופדב ילואו
ףסונ רשא םש ת״ר ירבד אוה ,ןרהא תא וצ .תשרפב יאחא ברד תותלאשבו (201 ׳ע)
.רשיה רפסמ רודסה לא
{הודי ןודודי תואבצ יבלמ א״ד (ט״כ ׳יס) .(םילחת שרדמ) ב ו ט ר ח ו ש
׳ז תוא ח״ס רומזמ םילהת שרדמב אוה ,הריזחב ןודודי הכילהב ןודודי (נ״י ח״ס םילהת)
איבה (א״ע ׳י ףד) ׳כ ׳ים טקלה ילבש לעבו (ב״ע ח״י ףד) ז״נ ׳יס סדרפב אבוה ןכו
דצ הרואה ׳סל אובמב יתוריעהש ומכ ,סדרםהל ןווכו המלש וניבר םשב הזה רמאמה ־
[׳ה רצונ םינומא] ביתכד יאמ ןנבר רומא יכהד א״נ ׳יס דוע .ג״י הרעה ש״עו 122
חוקל אוהו ׳ח תוא א״ל רומזמ םילהת שרדמב אוה .יוכ הנומאב ןמא ןינוע ןהש וליא
םהרדובאבו ה״נ ׳יס גיהנמהבו ז״כ ףד א״ח לוכשאה ׳םבו .ב״ע ו״ט ג״ער רודס ןט
שרדטב ןייעו ,ןואג םרמע בר םשב אבוה ד״כק ׳יס ח״וא רוטבו ב״ע ׳ל ףד .גארפ סופד
וניצמש המ יפכ השלש ויהיש ןיכירצ ןיארוקהו ו״פש ׳יס דוע .ט״כ הרעה םש םילהת
ו״חמבו ב״לק ׳יס םרדסב אוה ןכו .ודוה םינשל םדא רמאיש ידכ בוט רחוש שרדמב
׳ג תוא ג״יק רומזט םילהת שרדטב אוהו ,ה״מ ׳יס ב״ח הרואהבו (284 דצ) ׳ע ׳יס
א״הכו ד״יקת ׳יס דוע .יתכראה םשו 58 דצ הרואהל אובמבו ׳ב הרעה רודסב ןייעו
שרדמב הז ארקמ שרודו ,תוננאש תוחונטבו םיחטבמ תונכשמבו םולש הונב ימע בשיו
אבוה ןכו .םיחטבמ תונכשמבו םולש הונב בשיל וכזי תבש תרמשמ ורמשיש יט םילית
ו״כק ׳יס ל״הבשב אבוהו (נ״ע ׳י) סדרפה יטוקלב ה״כו א״ע ׳ט ףד.׳ד ׳יס םדרפב
רוטזטב םשו ,םילהת שרדטב יתאצט אל לבא ,סדרסהל ןוטו ל״ז הטלש וניבר םשב
.רחא ןפואב שרדנ ׳ה תוא ב״צ
,אתפסות םיים ,ינפל העורתב םכתליפת הלעתש תורפושו (ס״ק ׳יס) , א ת פ ס ו ת
אתפסות ןויצהש יתבשח 84 דצ הרואה ׳סל אובטבו ,א״יה ה״רד א״ס אתפסותב אוה
.ה״ה ב״ס ה״ר אתפסות אוה /וב ונאצ ץיברהש העור ר״ת ז״סק ׳ים .הטטל בסומ
XXXIX א ו ב מ
ןירוק ןושארב אינתד יכה חכומ הליגמד אתפסותו (יט תוא 105 ׳ע) ב״כר ׳יס
אינת ז״מר ׳יס •.(441 דצ)ס״ש ׳יםו״חמבםג אבוהו ׳נ קרסב אוה .יוכ רשע השמחבו
ו״סש ׳יס .ג״פ הציב אתססותב אוה .רכ הכוסה ןמ םיצע ןילמוג ןיא אתססותב
ד״פ שיר אוה .ול ןירוסאה ןיקשמ לכמ התושש ריזנ ריזנד אתפסותב ונינשש התואכ
׳סותבו 258 דצ ו״חמב אבוהו ט״כ ׳יס ב״ח הרואהבו ל׳יק ׳יס סדרפב םנ אבוהו
םש אוה ,ז״עד אתפסותב אינתדכ (ד״כ תוא 198 ׳ע) ׳ת ׳יס .ןפג ה״ד א״ע ׳ד ןיבוריע
רוע ןיאו ץוחל אציו םצעה רבשג אינת אתסםותב יבר אצמ דועו ד״סקת ׳יס .יט קרס
.ד״ה ןילוחד ג״סב אוה .יוכ לוסס ותוא ןיסיקט רשבו
ח״ער ׳יס .םיגדכ תרות אוהד בר יבד ארפיסב (׳ד ׳יס) .ם י נ ה כ ת ר ו ת
׳יסב דוע .א״ער ח״ל הכוס י״שר ןושל אוהו ערוצמ ׳סכ אוה םינהנ תרותב אינתדכ
.יז קרפ םש אוה .ןרהא תא וצ תשרסב כ״תב יתיארו יתאצמ ד״ירת
תובית ח״מרהב שיש ינפמ ךיניעב הלק ש״ק אהת אל ינמ ר״א (ד״י ׳יס) . א מ ו ח נ ת
םישודק םודקה אמוחנתו ׳ו תוא םישודק רבכמ ספדנה אמוחנתב אוה ,םדאבש םירביא ןינמכ
אינתב אבומןכו ,אמוחנתהםשבו״ט ׳יס ל״הבשב אבומש ה״כ הרעהב םש יתוריעהו ׳ו תוא
[ןורחאה ט״ויו םיללטל] ןיללפתמ נחה ימי תעבש לכ אמוחנת ׳ר רמא ןכו ד״כר ׳יס .׳ד ׳ים
תוא סחנס םודקה אמוחנתבו ו״ט תוא סחנס רבכמ ספדנה אמוחנתב אוה .םימשגה לע
לארשיל ,ד״בקה רמא י״בשררמאג״יש ׳יס .(443 דצ) א״סש ׳יס ו״חמב םג אבוהו ג״י
,׳ו תוא שגיו רבכמ ספדנה אמוחנתב אוה ,יוכ יתוא םתדבכ וליאכ תוצמה ןידבכמ ויה
ר״א ךיתובשחמ וקמע דאמ הכאלמה לכ םלשתו שרדמב אתקיספב אמוחנתב כ״ש ׳יס
ומיקהש ןסינב דחא דע לפוקמ• השעו ןכשמה תכאלמ הרמגנ וילסכב ה״כנ [אנינח]
תוא ידוקס אמוחנתבו .(202 דצ) ט״לר ׳יס ו״חמבו ח״צק ׳יס םרדסב ה״כו .׳וכ השמ
םישדח ׳גו ותוא ושע םישדח ׳ג ןכשמב קסוע היה םישדח השש אגיגח ׳ר םשכ אבוה ׳ו
הרמגנ רדאב ׳אב רמוא אנינח ׳ר א״י תוא ידוקפ רבכמ ספדנה אמוחנתבו .ותוא ולפיק
אמוחנתב ןייע ו״פ יתבר אתקיססב אוה רודסב ונינפל אבוה רשאכו .יוכ ןכשמה תכאלמ
י״שר :יתבתכ (92 דצ) ׳ט תוא ׳י ׳יס אמוחנתל אובמבו ,ו׳׳מ הרעהב יתוריעהש המ
(ח״צק ׳יס יושראוו סופדב אוה אניטנאטשוק םוסד ג״ע ו״מ ףד הכונח ׳ה) סדרפה ׳סב
ךיתובשחמ וקמע דאמ ןנירמא הכאלמה לכ םלשתו אתקיססבו אמוחנתב ל״ח איבה
אתקיספהל אובמב םג יתאבה הלא וירבדו .רכ ןכשמה תכאלמ הרמגנ וילסכב ה״כב ח״רא
יתבשחו הכאלמה לכ םלשתו אקםס ו״פ יתבר אתקיםסכ אוהש יתוריעהו ׳ט ׳יס ׳ז תוא
תעכ לבא (הלעמל תועטב ספדנ 85 דצ הרואהב) הטמל בסומ אמוחנת ןויצה יכ זא
רמאמה לע הלעמל בסומ ״אמוחנת״ןויצה קר ,ללכ אמוחנתב אצמנ אל יכ יתנייע
כ״ק ןתוא רהב השמ השעש יפל ?חבזמה תכונח הכונח ימיב תורקל ואר המו איבהש
רמאנ 6ויב ובו כ״ויב יתחלס רשבתנו ,ירשתב הרשעב דריו םוי ׳מ ישילש םעפ םימי
,תוזירזב הואשעו הכאלמב לכה וחמש םהל הצרתנש לכה ועדיו ,שדקמ יל ושעו ול
הז לעו ,הרמננ ולסכבו ןושחרמ ירשת ,הואשע םישדח ׳גל יגמחג רב לאומש ר״א
.א״י תוא ידוקפ רבכמ ססדנב אוהו ,אמוחנתב םייס
ירא םגרתמדכ (׳ה ב״ס היעשי) הלותב רוחב לועבי יכ (ה״פר ׳יס) .ם ו ג ר ת
ןנימגרתמו (׳ח ב״כ רבדמב)באומ ירש ובשיו א״לת ׳יס .אתלותבםעםלע בתייתמד המכ
• .אחסים ידעומ ןמזב םילשוריל אתאו ןכדמד אמעכ ׳נימגרתמדכ א״מת ׳יס .וכירואו
א ו ב מ XL
,דיינש ׳ים ו״חמב ה״כו ,ןכ םינואגה תובושתב םג (ו״טר ׳ים) .ם י נ ו א ג ה ת ו ב ו ש ת
ןמיסה לכ ,ןכ בותכ ןואג יאדוהי ברד תובושתב םינואנה תובושתב א״ת ׳יס .(394 דצ)
םינואנה תובושתב אצמנ ו״לקת ׳ים .ג״סש ׳יס ת״רל רשיה רפסמ םש הפסוה אוה
רמאמ ףוסב אוה םש לבא ׳(155 דצ) א״לק ׳יס ו״חמב ה״כו קדצ ירומל עייס
טקלה ירבשב אצמנ ןכו ,יוכ דעומ לש ולוחו ח״ר רמאמל הטמל בסומ תמאבו וינפלש
ולוחו ח״ר ונינפל אוהש ומכ ןושלה לכ איבהו ל״ז םינואגה תבושת םשב ח״עק ׳יס
.יוכ תבשב תויהל ולחש דעומ לש
. ב א ש ר ש א ת ו ר ו ק מ ה (ו
לכונ אל ורודם תא רבח רשא תעב םינייעל ול ויה רשא םירפסה ןיב
הברה באש רשא דחארסס .ונינפל םיאצמנ אל רשא םה םיבר יכ ,םלכ תא םושרל
רפס איבה רשא תומוקמה יתאבה ׳ה ׳יסב ליעל .(נ״הב) תולודנ תוכלה אוה ונממ
וריכזה אלו ג״הבמ םיעבונה רודסב םירבד הברה םיאצמנ לבא .תולודג תוכלה
תוכרב ג״הבמ אוה /וב אעראב יהוסנא ןתי ילצמ יכו ח״כ ׳יסב הארתש ומכ ,םשב
אוה ,האוצ חכשאו שיניא ילצד אכיהו ח״ט ׳יס .(איציניוו סופדב ד״עס ׳ה ףד) הייפ-
ג״פ תוכרב נ״הבמ אוה /וב ויבקנל ךרצנה ט״מ ׳יס .(ד״ע ׳ב ףד)נ״פ תוכרב ג״הבמ
יאהו ג״ם ׳יס ףוס .םש םש ג״הבמ אוה ,יוכ לארשי רבל היל יעבתמו ׳נ ׳יס .(א״ע ׳ג ףד)
ד״ם ׳יס .ב״י הרעה רודסב ןייע (א״ע ׳ט)ו״פ תוכרב ג״הב ,הניבנ רשב רתב ןנבר ירשד
הרעה רודסב ןייע ,נ״הבה ןושל אוה ןנישמ אלו ןושלה םנ ,םש נ״יהב ,יוכ רמא בר
אשמטל אימ לקשמל הידהב אנמ אכילו רהנה יבג לע יגסמאקד אכיהו ו״ס ׳יס .יהו ׳ג
ףיכ לע יגםמד יכיהו ׳יגה םשו ׳מ ׳יס הרואהב םג אבוהו םש ג״הבב אוה ,׳וב הידי
א״ט ׳יס הרואה ׳סב אבוהו םש ג״הב ,םידי תליטנ ךירצ ירטאק יכו ז״ס ׳יס .ארהנ
יתוריעהש וטכ (27 דצ)׳נ ׳יס ו״חטב אבוה ןכו ג״הב םשב 38 דצ א״ח לוכשאהב אבוהו
לכ ט״ם ׳יס .ו״ם ףוס תוכרב נ״הב ,רכ לאוטשד הובא ח״ס ׳יס .׳ג הרעה םש הרואהב
איצוטה ארש אלו ילתשיאו אטחל לכאו ירקיאד אכיהו א״ע ׳יס .םש ג״הב ,יוכ אתתיא
׳יס .ד־׳ט ׳יס הרואה ׳סב אבוהו 28 דצ ו״חטב אבוהו (ב״ע ׳י ףד)ז״ס תוכרב ג״הב ,רכ
.םש הרואהב אבוהו םש ג״הב ,יוכ ךידב אל יא ךידב יא אקפסטו לכאד אכיהו ב״ע
יאו ב״פ ׳יס ,(ב״ע ׳י) ג״פ תוכרב ג״הב ,יוכ והייתדועס ורטגו ילכאד אכיהו ח״ע ׳יס
םש ג״הב ,יוכ ייבא רמא ג״פ ׳יס .(ג״ע ׳ט) ז״פ םש ג״הב ,םישנא ידהב ינוטזאל יעב
,רכ אתלת וליאו ו״פ ׳יס .ז״פ שיר תוכרב נ״הב ,ולכאש השלש ד״פ ׳יס .(ד״ע ׳ט)
ח״ס ׳יס .(ד״ע ׳ט) םש נ״הב ,יוב םקימל יעב אקד יכיהו ז״פ ׳יס .(ב״ער ׳י)ז״פ םש נ״הב
׳יס .(נ״ע ׳י) םש ג״הב
׳
׳וכ תורובח יתשו ט״פ ׳יס .םש ג״הב ,אתלתב ילכאד אכיהו
ןט עמשד ןאמ לכו ב״צ ׳יס .(א״ע ׳י )ז״פ תוכרב ג״הב ,אתלת יב ןינמזמ דכו א״צ
,יוכ בכעמ המכ רועיש דע היתדועם רמנ יאו נ״צ ׳יס .(א״ער א״י )םש ג״הב ,רכ תיבח ,
בר רמא ה״צ ׳יס .םש ג״הב ,ךריב אלו חכשו [לכאש] ימ ד״צ ׳יס .(ד״ע ׳י) םש ג״הב
ןינמ ז״צ ׳יס .(א״ע ׳י)ג״הב ,יונ תכרב רדס ר״ת ו״צ ׳יס .(א״ע א״י) םש ג״הב ,דכ ןמחנ
,הרותו תירב ירוכדאל היל יעבימו ח״צ ׳ים .(א״ע א״י)ג״הב ,הרותה ןמ ןוזמה תכרבל
ירשד ןאמ יאדו ׳ק ׳יס .םש םש ,אתיימק תוכרב יתשבו ט״צ ׳יס .(א״ע ׳י)ג״הב
XL I
א ו ב מ
החנמ ט״כק יס .(ב״ע א״י) םש ג״הב /רכ אריז ׳ר רמא א״ק ׳יס ,םש םש ג״הב ,איצומה
.(א״ע ׳ד) םש ,ברעה תלפת ל״ק ׳יס .(ב״ע ׳ד) ד״פ תוכרב ג״הבב אוה ,׳וב הלודג
נ״לק ׳יס .םש םש ,ל״בירא ב״לק ׳יס .ותלחתהב א״פ תוכרב ג״הב ,יתמיאמ א״לק ׳יס
ג״הב ,תורובגו תובא רמוא רובצ חילש ב״מק ׳יס .(ב״ער ׳א) םש ,רמוא י״בשר אינת
׳יס .םש םש ,תורפושו תונורכזו תויכלמ ןירמואש ןיינמו ג״מק ׳יס .(ג״ע ז״ל) ה״ר ׳ה
תורסושה לכ א״נק ׳יס .׳ב הרעה ש״עו (א״ע ח״ל) םש ג״הב ,קחצי ׳ר רמא ט״מק
.םש םש ,וכרואל קדסנ נ״נק ׳יס .םש םש ,קדסנש רפוש ב״נק ׳יס .םש םש ,ןידשכ
ךותל עקותה ה״נק ׳יס .(ב״ער ח״ל) םש ג״הב ,לאומשד .דובאל היל וחלש ד״גק ׳יס
אבר רמא ז״נק ׳יס .םש םש ,העיקת תצקמ עמש אבר רמא ו״נק ׳יס .םש םש ,רובה
ד״סק ג״םק ׳יס .םש םש ,וריבחמ האנה דדומה אבר רמא ח״נק ׳יס .םש םש ,רפושב
תוכלהמ כ״ע :םיים ע״ק ׳יס ףוסבו ג״הבמ םה ע״ק ט״םק ח״םק ז״סק ו״סק .ד״םק
׳יס .ןואג יאדוהי ברד תוקוסס תולודג תוכלהמ נ״ע םיים ט״יש ׳יס ו״חמבו ,תולודג
תורעהב יתוריעה רשאכ כ״וי ׳ה ג״הב ןמ םיחוקל םלוכ ג״ר ׳יס ףוס דע כ״וי ׳ה ז״פק
׳וכ ומצעל הכוס השועה ח״כר ׳יס ,תולודג תוכלהמ ןאכ דע :םייס ג״ר ׳יס ףוסבו םש
ז״נר ׳ים ףוסבו הכוס ׳ה ג״הכ ןמ םיחוקל םה ז״נר ׳ים ףוס דע וירחאלש םינמיסה לכו
םירמאמ הזיא לע שוריפ םימעסל ףסונ עצמאבו .תולודג תוכלהה ןמ ןאכ דע :םיים
מ״הנמ ח״סר ׳יס .ןמוקמב םהילע יתוריעהו הלמכ הלמ ארמגב י״שרמ אוה ׳יסהו
.םש םש ,גח לש ןושארה םוי עלקיאד אכיהו ע״ר ׳יס ,הכוס ׳ה ג״הבב אוה ,יוכ ר״תד
,יוהימל ךירצו ב״ער ׳יס .םש םש ,יוכ בלול לש ןינימ ׳דמ םדא רסיח םא א״ער ׳יס
י ןניעמש ז״ער ׳יס .םש ,אבר רמא ד״ער ׳יס .םש םש ,הדוהי ר״א ג״ער ׳יס .םש םש
תוכלהכ יתאצמ הז םג פ״ד ׳יס .״תולודג תוכלהב״םייס ןמיסה ףוסבו ,םש םש ,אכהמ
ב״פר א״סר ׳יס .(א״ע ד״ל) בלול ׳ה ג״הב ,יוכ בלולל היחנתיא אלד אכיהו תולתנ
םש ,נורתא רועיש ט״צר ׳יס .םש נ״הבב אוה ,רכ בקינ הייצר ׳יס .םש ג״הבב ז״ג ,ג״פר
םש ןייע ,הכוס ׳ה שיר ג״הבב אוה ,תולודג תוכלהב בותכ יתאצט ותו ב״ש ׳יס .םש
ח״ש ׳יס .׳ו הרעה םש ןייע ,יאדוהי בר רמ שרסקד בלול תוכלהבו םש דוע .׳ה הרעה
רנ יקולדאל יעבר אכיה ד״יש ׳יס .׳ג ,ררעה ןייע ,יוכ תולודג תונלדב קספ יאדוהי ברו
רמא ו״טש ׳יס .׳ב הרעה ןייע ״קספ״םש םושרו הכונח ׳ה ג״הב ,יוכ תכש רנו הכונח
,אשירל אפיסמ היל ירקד אכיהו ה״לש ׳יס .םש ג״הב ,הכונח רנב ריהזה אנוה בר
אכיהו ו״לש ׳יס .םש םש ,הלוכ היירקמל היל יעכתמו םש דוע ,הליגמ ׳ה שיר ג״הב
עטשד אכיהו ז״לש ׳יס .״קספ״םשרו םש םש ,םיבותכה ןיב הבותכה הליגמ אכיאד
.םש םש ,הליגמ תאירקל רשכ םויה לכ ח״לש ׳יס .םש םש ,ןטקו הטוש שרחמ היל
ב״מש ׳יס .םש םש ,בר רמא מ״ש ׳יס .םש םש ,הליגמ ארקמ עמשמ ףידעו ט״לש ׳יס
ה״נש ׳יס .םש םש ,הכאלמ דבעמל יגיהנ אלד אתכודו ג״מש ׳יס .םש םש ףסוי ׳ר ינת
ג״הב ,לבבב רובצ תינעת ןיא לאומש רמא ט״ת ׳יס .הזה ןושלב בותכ תולודג תוכלהבו
,וגהנש םוקמ ןגתו אי׳ית ׳יס .םש םש ,תוצמה לכ ר״ת י״ת ׳יס .׳ב הרעה ןייע ב׳׳ת ׳ה
םינמיסה לכו ןיבוריע ׳ה ס״ת ׳יס .םש םש ,הכותב ב״ת לחש תבש ב״ית ׳יס .םש םש
שדוקה ןושלל קיתעה םירמאמ הברהו .ןיבוריע ׳ה ג״הבט םה ןיבוריע ׳המ וירחאלש
שודיק ׳ה ג״הבט אוה ,םיטכח וכטס ןאכט ד״פת ׳יס .ילש תורעהב םלכ לע יתוריעהו
ןייעו .םש םש ג״הבט אוה ,יעתשיא םעטילד.יטקטו שידקד ןאטו ו״סת ׳יס .הלדבהו
א ו ב מ XLII
.ש׳יע .ג״הב ירבד לע ןואג ארירש בר לאשנ ה״נ ׳ים קיל סופד םינואנה תובושת
םושמו ה״כקת ׳יס .םש םש נ״הבמ אוה ,יוכ היזיסשואב היל שידקד אכיהו ח״פת ׳יס
סדרפב םג אבוהו הלדבהו שודק ׳ה ג״הב ןמ חוקל ,׳ט הלדבהל םידי ןניטשפ יכה
ג״הב ,ארוהנ לע ןילידבמד ןלנמ אתיירואדמ םש רוע .ד הרעה רודסב םש ןייעו א״יק ׳יס
ח״כקת ׳יס .םש ג״הבמ ,׳ט ןשבכ לש רוא ו״כקת ׳יס .׳ה הרעה ש״ע וינפלש רמאמב םש
.ד״י ׳יס ב״ח ז״ואב אבוהו ״ק
םם
״
ם ש
םישרו םש נ״הב ,יוכ ארמח חיכש אלד אכיהו
ב״מקת א״מקת ׳יס .םש נ״הבמ ,לאומש רמא ימא רב אסילחת בר רמא ט״כקת ׳ים
תורעהב ןייע תינעת תלינמב ה״כו באב העשת ׳ה ג״הבמ אוה ז״מקת ו״מקת ד״מקת נ״מקת
ג״סקת ב״סקת א״םקת ס״קת ח״נקת ו״נקת ד״נקת ני׳נקת ב״נקת ׳יס .א״מקת ׳יס שיר
ד״עקת ג״עקת ב״עקת א״עקת ע״קת ט״סקת ח״םקת ז״םקת ו״סקת .ד״סקת ד״סקת
.תצק רחא רדסב לבא ׳ה נ״הבמ םה ט״עקת ז״עקת ו״עקת ה״עקת
ןייעו .ןואנ םרמע בר רודס אוה ונממ הברה באש רשא דחא רפס דוע
הברה םיאצמנ לבא ,ג״ער רדס תא ריכזה רשא תומוקמה יתאבה ׳ה ׳יס ליעל
׳ר היה אינת ׳א ׳יס הארתש ומכ ,ומש תרכזה ילב נ״ער רודסמ םיעבונה םירמאמ
רודסמ חוקל אוה ׳וב םוי לכב תוכרב האמ ךרבל לארשימ םדא בייח רמוא ריאמ
נהנמו אבוהש יהמ םג .םש יתוריעהש ומכ א״ע יא ףד (ה״כרת אשראוו) נ״ער
היה וינפלו .םש נ־ער ןושל אוה ,יוכ אוה ךכ אימפסא אוה דרפסבש לארשי לכ
תוכרב האמה ןובשח םג ייכ .סופדב דנינפל אוה רשאמ תומילשכ רתוי ג״ערמ רודסה
ינפל םג היהו ונינפל ג״ערסב אצמנ אלש המ ג׳יער רודסמ םיאריה רפס לעב איבה
רודס ןמ חוקל ,רוב ינשע אלשךרבמד ןאמו ׳ב ׳יסב דוע .(
1
נ״ער ׳רודסב ל״ז י״שר
רוסי ןאכ דע םייסו ע״ר םשב הז איבה ׳א ׳יס גיהגמהו ,רודסב ונינסל רסחו ג״ער
בר ימק וליאשד אדח םש רודסב איבהש המ ןכו .(םרמע בר ונייה) ימרמעה
רמוא ןילפת חנמד ׳נ ׳יס .ונינפל רסחו נ״ער רודסב היה הז םנ ,ל״צז ןואב יאנורטנ
אוה ,םרמע בר רדסב יתאצט רבדל ךמסו ׳ד ׳יס .א״ע ׳ב ףד נ״ערסב אוה ,׳ט
רטאמה לכ ,לאעמשי ׳רב שרודו ןמוקמ והזיאב הנושו םש דוע .14 דצ ג״ערסב
ללוהמ םיתח אקד ןאמו םימלועה [לכ] ןובר רמואו ׳ה ׳יס .׳ב ףד ג״ערס ןמ חוקל
היל יעביטו ׳ו ׳יס .2 דצ ג״ערסט חוקל אוה ,הידיב אתשבש תוחבשתה בורב
׳ח ׳יס .א״ע ׳נ ףד ניער רודס ןט אוה ,רכ רודל .דלהתב היתעד הינווכל שיניאל
.םש ג״ער רודס ןמ אוה ,רוא רצויב עמש ליחתאל שיניאל היל יעבימ רתלאלו
,ייועתשיאל רוסא ןנירמאקדו ׳י ׳יס .םש נ״ערסמ אוה ,התנועב שי׳ק ירקד ןאמו ׳ט ׳יס
׳ד ג״ערסמ אוה ,אתביתמ שיר ןושחנ בר רמא יכהו ב״י ׳יס .ב״ע ׳ג ג״ערםמ אוה
ירה ג״י ׳יס .םש ג׳׳ערםמ אוה ,יוכ ןינועש ןמאו םש דוע .׳א הרעה ש׳׳ייע ב״ע
ת ו פ ס ו ה ל ״ וה ש ם כ ר א מ א ״ ר ה מ מ כ ח ה ה ״ ה יא כ ז י״ ע ת ו כ ז ן י ל ג ל ג מ ו ו ר ו א ל ו נ יכ ז ה ת ע ו ] (*
(3 ׳ע ם ש ) ׳ה ׳יס ל כ ן כ ו ׳ב ו ׳א ׳י ס ב ר ו ד ס ב ה פ א ב ו ה ש ה מ ל כ א צ מ נ ם ש ו ג ״ ע ר ם ל ם י נ ו ק ה ו
׳׳ע ׳יס ,(א ״ ע ׳ז ף ד ל 6 ׳ע ) ד ״ כ ׳יס ל כ ,(׳ד ה ר ו ש ׳ג ף ד ל ם ש ר ע ג ר ע ב צ ל ו ז י׳יכ ב ) ׳ו ׳ים ו
ו״ ע ׳יס ל ב (ב ״ ע ו״ ט ף ד ל 7 ׳ע ם ש ) ׳וכ ו ה ר ו ש א ו ה ש כ ו ה ״ ע ס ״ ס ,(ם ש ) ג ״ ע ,(8 ׳ע ש יר )
ה ר ע ה ה ״ ר ׳יס ׳יע ו ,(8 ׳ע ם ש ) ׳צ ׳יס ל כ ,(8 ׳ע ש יר ו 7 ׳ע ף ו ס ם ש )׳ ג ת ו א ד ע ז״ ע ׳יס ,(ם ש )
ה פ ס ו ה ה ם ע ט ״ יו ח ״ י ה ר ו ש א ״ ע ו״ כ ג ״ ע ר ם ב א וה ח ״ פ ת ׳יס ש יר ו .34 ׳ע ש יר ת ו פ ס ו ה ב ו ׳א
ה פ ס ו ה ב א ו ה ץ יק ת ׳יס ו ,ב ״ ע א ״ י ף ד ג ״ ע ר ם מ כ ״ ג א ו ה ׳ד ו ׳ג ׳ב ת ו א ח ״ ק ת ׳יס ו ,12 ׳ע ף ו ס ב ש
.[י״ כ ה ף ו ג מ 17 ׳ע
XLIII א ו ב מ
לכו ,׳כו ׳א הדעה םזע רודםב ןייע ,א״ע ׳ה ףד ג״ערסמ אוה ,יוכ היינפל םיתש
אימססא לכבו אתביתמ ןיתרתב ןידבעד יכיה יכ ןושלה ןכו ,ג״ערסמ אוה ןושלה
םיאלמ םלוכש תוכרבו תובוט ףלאל םירוכז םלוכ זנכשא ץראבש תוליהק לכבו
היל יעבימ ש״ק שיניא ירקדכו ד״י ׳יס .יוכו םיאנ םישעמ םהישעמו ןומירכ תוצמ
היל יעבמו ו״ט ׳יס .א״ע ׳ו ףד ג״ערסט אוה /וכ הביתו הבית לכ ןיב יקוספאל
דוע .םש ג״ער רודם ,ש״ק ארוקה לכ ז״ט ׳ים .םש ג״ערסט אוה ,יוכ יקוססאל
,ש״קל שיניא היוושילו ז״י ׳יס .םש םש /וכ הזימרב רוסא ש״ק ארוק אוהשכו םש
םש ,ן״יזב זיתהל ךירצו ט״י ׳יס .םש םש ,י״רד ימק אנת אנת ח״י ׳יס .םש םש
.םש םש ,ףיסוהל ןיאו םש .ב״ע ׳ה ףד נ״ערסב אבוה ,קיספהל רוסא ׳כ ׳יס .םש
א״כ ׳יס .םש םש ,דומעל ךירצ דימו םש דוע .םש םש ,רססל רוסאו םשי דוע
,הלפתכ םידמועו ב״כ ׳יס .6 דצ םש ,הליפתל הלואג ךמסימל היל יעבימן
ןאמו ה״ב ׳יס .םש םש ,םויה לכ םדא ללפתמ לוכי ג״כ ׳יס .א״ע ׳ז ףד ג״ערס
,אתולצל אתכוד עבקימל שניאל היל יעבימו ו״כ ׳יס .7 דצ םש ,ייולצל םיאקד
םש ,היערכ ינווכל היל יעבימו ח״כ ׳יס ,סש םש ,יוכ אבא בר ז״כ ׳יס .םש םש
ל״בירא ו״ל ׳יס .א״ע א״י ףד ג״ערסב אוה ,םידומל ץ״ש עיגמשכו ה״ל ׳יס .םש
אוה ,חלסת רדס לע יסוםואל שיניאל היל יעבימ אלו ז״ל ׳יס .א״ע ׳י ףד אוה ,יוכ
׳יס .א״ע ׳ט ףד םש אוה ,היתולצ םייסטד רתבו ח״ל ׳ים .ב״ע ׳ח ףד נ״ערסב
ונת ׳מ ׳יס .ב״ע מןוס ׳ט ףד. םש אוה ,וירחאל תועיספ ׳נ עוספל ךירצו ט״ל
ולוק עימשמה ר״ת א״מ ׳יס .נ״ע ׳ח ףד אוה ,תובא םירמואש ןינמ ןנבר
נ״מ ׳יס .םש םש ,ותליפתב קרה ב״מ ׳ים .נ״ע שיר ׳ט ףד םש אוה ,ותליפתב
׳יס .םש םש /ונ ילצמו יאקדנו ד״מ ׳יס .נ״ע ׳ט םש ,׳וכ שיניאל היל ריסאו
,׳וכ לייעד ןאמו ז״מ ׳יס .א״ע ח״י ףד• ג״ערםמ אוה ,היל אקםםמד ןאמו ו״מ
ו״ט ףד םש אוה ,אתשינכ יבב םיאקד ןאמו א״נ ׳יס .א״ע ט״י ףד םש אוה
ימקמ וליאש ג״נ ׳יס .םש םש ,הפוטח ןמא אל ןינוע ןיא אינתו ב״נ ׳יס .ב״ע
.םש םש ,םתלאשש ותו ד״נ ׳יס .א״ע א״י ףד נ״ערסמ אוה -ןואג יאנורטנ בר
ו״נ ׳יס .נ״ע ד״נ ףד נ״ערסט אוה ,יאנורטנ נרד ימקמ ולאש ותו ה״נ ׳יס
ךלהמה ר״ת ח״נ ׳יס .נ״ע ג״נ ףד ג״ערסמ אוה /וכ הדוהי ברל והילא היל רמא
ףדב אוה /וב שיניאל היל יעבימ אל ׳ס ׳יס .א״ע ד״נ ףד ג״ערסמ אוה ,ךרדב
איה הבישיב בקעי ןואג תבישי שאר חמצ בר .ריטקמ וליאשו א״ם ׳יס .נ״ע ד״י
אלה ,וידי לוטיל ךירצ לוכאל שקבמשכו ג״ם יס .םש ג״ערסב אוה ,יוכ אתידבמוס
ש״ייעו א״עם ל״ט םש אוה ,ותדועס ךותב םימ התושהל ה״ע ׳יס .א״ע ו״ט ףדב
׳פ ׳יס .נ״ע ל״ט ףד םש ,ינורנל נייחמ תיזנ לי נאד ןאמו ט״ע ׳יס .׳נ ,דרעהנ
,אתסיר ךורנד ישגיא חנשאו לייעד ןאמו נ״צ ׳יס .םש םש ,יונ יםורטעא ןינעלו
ימ ד״סק ׳ים .נ״ע ז״י ףד נ״ערסב אוה ,החנמה תלסת רדס ח״כק ׳יס .םש םש
ו״סק ׳יס .םש םש ,׳וכ אסס בר ה״סק ׳יס .46 דצ נ״ער רודסמ אוה ,יוכ ךריבש
לבוט כ״וי ברע ח״ר ׳יס .יא הרעה רודסב ש״ייע ,ב״ע ל״ט ףד נ״ער רודסמ אוה
רדסבו םש םש .נ״ערסב וינפל ןכ היה ילוא ,םירבד תפסוהב םש םש ,ומצע םדא
ב״יר ׳יס .׳ה הרעה רודסב ש״עו א״ע ז״מ ףד נ״ער רודסב אוה ,יתאצמ םרמע בר
תפה לע ןילידבמ ןיאד י״סעאו כ״ד ׳יס .׳ב הרעהב ש״עו םש םש ,ונייחהש ךרבמו
א ו ב מ XL IV
םעטה רמא ןכו איבהש המ םג .׳ה הרעה רודסב ןייעו ב״ע ב״ט ףד ג״ערסט אוה
,םש ג״ערסב אוה ןכ ,דעל ונורכז אתביתמ שיר קודצ בר רמ וניניע רואמ ונינודא
ןואג םולש [רש] בר רמא יכהו ןכו ,ו״ל ףד נ״ער ׳סמ אוה ח״יש ׳יס .׳ו הרעה ןייע
תא ךרוכה ג״לש ׳יס .נ״ע ו״ל ףד ג״ער רודסמ אוה ח״כש ׳יס .םש ג״ערסמ אוה
ג״ערסט ,תטטרושט הניאש הליגמו ד״לש ׳יס .א״ע ז״ל ףד נ״ערסמ אוה ״הליגמה
ז״טת ׳יס .נ״ער ןושל אוה ,אתביתמ שיר יאנורטנ בר רמא יכהו ןכו ,ב״ע ו״ל ףד
ט״כת ׳יס .׳ג הרעה םש ןייע ,יוכ החנמו תירחש ב״תב יתאצמ.םרמע בר רדסבו
ב״לת ׳יס .תורעהב ש״ע א״ע ט״י נ״ערסמ אוה ,ןשיל ותטט לע םדא סנכישכ
ג״עת ׳יס .׳ד הרעהב ש״ע רחא ןוננסב נ״ערסב ונינפל ,םרטע בר רדסב שרופט
ה״ב תבש ׳םות ןייעו ,ב״ע ד״כ ג״ערסב אוה ,׳וב ךרבל ךירצ תבשל רנ קילדטהו
איבה ןבו ,יוכ ךרבמ תבשב רנ קילדמה םרמע בר םשב םש ואיבהו הבוח ה״ד ב״ע
םש ניערסמ אוה ,תותבש ילילבו ד״עת ׳יס • .ג״ער ירבד ב״כרת ׳יס רשיה ׳סב ת״ר
בר ימקמ וליאשו ה״עת ׳יס .םש נ״ער ןושל אוה ,גהנמ ןכו ןישוע ןכו םויסה םגו
ןכו ןושלה םגו .ו״לר ׳יס ח״וא רוטב אבוהו ,היכ ףד ג״ערסמ אוה ,ןואג יאנורטנ
ןושל אוה ,ןואנ םולש בר רט דטא יכהו לבבבש וניבר תיבבו ונלש הבישיב נהנט
העט םאו ט״עת ׳יס .ביעי ה״ב ג״ערםב אוה ,תבשב העט םאו ח״עת ׳יס .םש ג״ער
השט בר רטא יכהו ׳וכ שחל תלפת רחאל פ״ת ׳יס .םש ג״ערסט אוה ,׳וב דיחי
ןישדקטו אי׳פת ׳יס .ג״ער םשב ט״י ׳יסב ןישע ג״טסב אבוהו ב״ע ה״כ ג״ערס ,ןואג
׳יס .ו״כ ףד ג״ערס ןמ םיחוקל םש םירמאמה רתי םג .םש םש ג״ערס ,רכ ןייה לע
היל יעבימו ג״פת ׳יס .םש ג״ערסט אוה ,יוכ תסנכה תיבב ןישדקמש רחאלו ב״פת
.םש נ״ערס ,תיעיבר ידכ ונממ םעוטו ה״םת ׳יס .םש ג״ערםמ ,יוכ םקימל שיניאל
.םש ,ןואג םרמע בר רמא יכהו םש דוע .םש ג״ערסמ ,ןיי ול ןיא םאו ו״פת ׳יס
ג״ערם ,יוכ םידבעו םישנו ט״פת ׳יס .ב״ע ו־׳כ נ״ערס ,םדאל ול רוסאו ז׳׳פת ׳יס
עוצבל בייחו א״צת ׳יס .םש ג״ערס ,׳וב םוכה לע ךריבש רחאלו צ״ת ׳יס .םש
׳יס .םש ג״ערם ,יאנורטנ בר ימקמ ולאשו ב״צת ׳יס .םש נ״ערס ,תורככ יתש לע
,ס״נכהיבל ןיכלוהו ד״עת ׳יס .א״ע ח״ב ג״ערםמ אוה ,יוכ תבש לש תירחשבו ג״צת
׳ים .א״ע ח״ב ג״ערס ,ןואג םולש בר רמא יכהו ה״צת ׳יס .א״ע ו״כ ג״ערסב אוה
׳יס .םש ג״ערס ,יוכ ימנ ןנתו ז״צת ׳יס .ב״ע ח״כ נ״ערסמ ,רכ הרותב ןירוקו ו״צת
יאנורטנ בר ימקמ וליאשו ט״צת ׳יס .םש נ״ערס ,אתיירואד ארפיםב ןנירק יכו ח״צת
א״קת ׳יס .םש ג״ערס ,ןואג יאנורטנ בר רמא יכהו קיית ׳יס .א״ע ט״כ ג״ערסמ ,ןואג
.םש ג״ערס ,ןואג י אנחטנ בר רמא ךכו ב״קת ׳יס .םש םש ,׳וב ןנח בר רמא
שיר םולש רש בר ד״קת ׳יס .ב״ע ט״כ ג״ערסט ,יוכ הרותב ארוקהו ג״קת ׳יס
ןיאשונ םינהכ ׳וכ אתלישוש יאה יכו ז״קת ׳יס .א״ע א״י ג״ערםט ,רכ אתביתמ
י״קת ׳יס .םש ג״ערם ,ארוביצט היפא רדהט דכו ט״קת ׳יס .ב״ע א״י ג״ערס ,םהיפכ
׳תבשב החנמב םירמואש ךתקדצו ז״טקת ׳יס .םש נ״ערס ,יוכ אמלח דחד ןאמו
שניא היל יעבימו ז״יקת ׳יס .ןאכט ה״ד א״ע ׳ל תוחנמ ׳םותב אבוהו א״ע ׳ל נ״ערםמ
.םש ,תעדה ןנוחב הלדבה ריכזהל ךירצו ח״יקת ׳יס .א״ע א״ל ג״ערסמ ,ידוגאל
יכהו ב״כקת ׳יס .םש ,הלפתה לכ רדסמו א״כקת ׳יס .םש ,יוכ העט םא ט״יקת ׳יס
ה״כקת ׳יס .ב״ע א״ל םש ,יוכ סוכ ול ןיאיבמו ג׳׳כקת ׳יס .םש ,׳לכ ןואג םולש בר רדש
XL V
א ו ב מ
,׳רכ םהידי תופכב ןילכתסמ שאה ירואמ ארובב ש״ומב ןואג יאנורטנ בר רמא יכהו
א״ע ב״ל ג״ערסמ /׳לכ סנקרוה ןכ א״רדסב בתכש פ״עאו ויכקת ׳יס .םש ג״ערסס
לע ןילידבמ ןיא אתביתמ שיר םרמע בר רמא יכהד םש דוע .׳ו הרעהב ש״ייעו
הרעהב םש ןייעו םש ג״ערס ,רמוא קחצי ׳ר ז״כקת ׳יס .םש גי׳ערס ,רקיע לכ תפה
יכהו ל״קת ׳יס .םש ג״ערםמ ,לידביש םדוק םועטל םדאל ול רוסאו ט״כקת ׳יס .יא
״דרותה ןמ םהב ןינעתמש םימי ולא א״מקת ׳יס .םש ג׳יערס ,ןואג יאנורטנ בר רדש
ר״ת ג״מקת ׳יס .ב״ע ד״ל ג״ערסמ ,אריעז ׳ר רמא ב״מקת ׳יס .א״ע ד״ל ג״ערסמ
׳יס .םש ג״ערס ,הדוהי בר רמא ד״מקת ׳ים .םש ג״ערס ״דתושל לכוא יתמ דע
ודיב שיש םדא ר״ת ו״מקת ׳יס .ב״ע ה״ל ג״ערס ,ןתנ וניבר רמא יכהו ה״טקת
.א״ע ,דיל ג״ערם ,רזעילא ׳רב השעמ ר״ת זי׳מקת ׳יס .א״ע ה״ל ג״ערס ,הריבע
,אתביתמ ימקמ ולאשו ט״מקת ׳יס .םש נ״ערס ,הביתה ינפל ןיריבעטשכו ח״מקת ׳יס
ה״ל ג״ערס ,ישימחב ןיב ינשב ןיב רוביע ןירזוגש תינעת לכו ן״קת ׳יס .םש ג״ערס
.׳א הרעהב ש״עו ב״ע
תיישע ׳ה אבוה ד״נת ׳יסב הארתש ומכ םינואגהמ םירמאמ הברה באש םג
ןתרות ׳סב ספדנ ,ל״ז ןואג יאנורטנ בר תבושת ןמ קיתעה וסוס דע ןמיסה לכו ,תיעיע
,(ל״ז ץדורוה ריאמ םייח ׳רה די בתכ י״סע ל״והש) 21 דצ ב״ח םינושאר לש
תוכלה ןמ חוקל אוה ופוס דע ןמיסה לכו ,רמועה תוכלה אבוה ט״נת ׳יס• רודסב ןכו
׳יס רודסב הארת ןכו ,20 דצ א״חב י״ב י״פע םש ספדנ ,ןואג יאדוהי ברד תובוצק
םינואגה תבושתמ עבונ הזו ,יוכ וניאר ךכ ׳וב לוזגה בלול םתלאששו אבוה ׳ש
־הרעה םש רודסב ןייעו ,ל״ז ןואג יאנורטנ בר םשב םש אבוהו ג״יש• ׳ים הבושת ירעש
ץ״ירה איבה הזו ,׳וב ןתכליהכ םיסדה וב שיש בלולו אבוה א״ש ׳יסב דוע .׳א
אבוה ו־לקת ׳יסב םג .׳א הרעה רודסב ןייע ,ןואג יוטלפ בר םשב ב״ק ףד תואיג
תבשב תויהל ולחש• דעומ לש ולוחו ח״ר קדצ ירומל עייס םינואגה תובושתב אצמנו
אבוהו םינואגה תובושת ןושל אוה ,תובישי יתשב גהגמ ןכו םייסמה וסוס דע
וינפל ,דיה םג .ש״ע םינואגה תובושת םשב ח״עק ׳יס טקלה ילבשב רמאמה לכ
רבכו איבה ד־עק ׳יסב ומכ ,ונממ באשו םינואגה תוגהנמ וב ופסאנ רשא דחא רפס
איבה צ״ר ׳יס ה״ר רדס טקלה ילבש לעבו ,׳וב ה״ר יסםומ לע רודה ילודג וקלחנ
םייסו רודסב אוהש ומכ הזה ןושלב יתאצמ ל״עז םינואגה תוגהנמבו בתכו הז לכ
טקלה ילבש לעב איבה ונאישהו ןינעב ז״עק ׳יס רודסב בותכה םג .הבושתה נ״ע
אוה רשא רמאמה לכ םש איבהו אצנגמ תוגהגמב יתאצמ (ה״לק ףד) ו״םר ׳יס
רודה ילודג יגש אצגגמב וקלחגש יתעמשו רודסב אבוה א״כש ׳יסב דוע .רודסב
טקלה ילבש לעבו .הרטפה ןיגעב יללה דוד ׳רב לאומש ׳רו הדוהי ׳רב קחצי ׳ר
ילודג ינש וקלחנ אצננמב יתאצמ םינואגה השעמב בתכו הז לכ איבה ץ״ק ׳יס
אבוה רשאכ םלע בוט ףסוי ׳ר תבושתמ באש םג .רודסב אבוהש ומכ ׳וכ רודה
׳יס ליעל ןייע .םילחג יבג לע רשב תובושת ויגסל ויה םג .ג״עק ב״עק ׳יס רודסב
,ןושמש ׳רב המלש ׳רמ תובושת וינפל ליה םג *םילחג יבג לע רשב ךרעב ׳ה
וניבר ,רקי רב בקעי לניבר ויתובר ירבד םיניעל ול ויה םג .׳ד ׳יסב ליעל ןייע
.םכרעב ׳ד ׳יס ליעל ןייע הדוהי ר״ב קחצי וניברו ,יולה קחצי
א ו ב מ XL VI
ג י ל א ו ש ל ב י ש ה ש י ״ש ר ת ב ו ש ת (ז
ל״ז י״שר לש ותדובע רקיע יכ םא :יתבתכ א״מ ׳ים הרואה ׳סל אובמב
תורוהל תוכלה הדשב םג דבע ,ך״נתה תא שרפלו ילבב דומלתה תא ראבל ,דתיה
.הב וכלי רשא ךרדהו םיניד יקספ תא ונמז ילודגמ לאוש לכלו םידימלתל
,וירפסב תורומשו תוכורע רשא םהמ ,תוכלה יפוגב וילאושל בישה רשא ויתובושת
םיאצמנה י״כב הטלפל וראשנ רשא םהמו ,ויתובושת ואיבה רשא םינוש םירפסב םנ
ומכ ,הבחרה ותעד תא םהל דיגהל ויפ •תא ולאש ויתובר םגו ,םירפסה תורצואב
,אשמריווב יולה קחצי וניבר ובר ןמ י״שרל הלאש ג״י ׳יס םינומטמ שפוחב הארתש
יכ והוחיטביו ,לארשיב הברי ךומכו ,הב יורש התאש םותי רודה ןיא י״שרל בתוכ
אכהל םתהמו ,שיורטל אשימריוומ םיבשהו םירבועה לכ תא לואשל והנה דקוש
תואצמנ רשא תומוקמהמ המישר יתאבה םשו .וב השעי המו ובוטו ומולש לע
.תובושתה
השודק בויח דומלתה לבב וניצמ אל יבר בישהו אתיא ט״נ ׳יס י״שר רודסב םנו
ג״כ הליגמ ׳םותה ימכח ונווכ הזלו .הרשעמ תוחפ הניאו ונל איה הביבח אלא
עמש אלש דחא ליבשב וליפאד ומשמ ושריפ י־שר ידימלתו ובתכש ןיאו ה״ד ב״ע
ש״עו ׳ז ׳יפ ג״ס הליגמ שי׳ארב םג אבוה הזו ,יוכ עמש לע סורפל םה םילוכי
.י״בב ש״עו ט״ס ׳יס חרא רוטב י״שר ידיטלת םשב הז איבה ןכו לאנתנ ןברקב
םנרתלו תורקל שי המ ,חור ינאשתו רמאו הז לא הז ארקו םתלאששו ביס ׳יס
׳רל איה תאזה הבושתה ףאש רשפאו .יוכ השודק רדסב םימכחי םועבק םעט המו
.וינסלש ׳יסב אבוהש ןואנ חמצ
ךירצ םא ,דימ הליכאל ךרצוהו וידי לטונו הנפנה יברל ונלאשו בייק ׳יס
אבוה דייס ׳יס סדרסה יסבו .יוכ ונל בישהו ,ואל וא הליכאל תרחא םעפ לוטיל
ילאש איבה ה״םק ׳יס חרא רוטב סגו ,ףכ הגסגה המלש וניברל םידימלת ולאש
םידי תליטנ לע הנפנשכ ךרבמ אוה םא יבר תא יתלאשו ג״ק ׳יס דוע .י״ שרל
ל״הבשב] ע״ג וניברל םירבדה וחלתשנו ד״עק ׳יס דוע .(
1
יוכ ינבישהו ,םעפו םעפ לכב
רמואה ירבדכ עירכהו אבו [ע״נ המלש וניברל םירבדה וחלתשנו אבוה . צ״ר ׳יס
רשא :ותבושת ךל אהו אבוה כ״חאו ,׳ט ףסומו ףסומ לכ לש םיקוספ ריכזהל ךירצ
כקעי ׳ר אוה] וניבר גיהנה רשא ןורבזה םוי יפסומ תוארקמ רדס לע בל תתל ונקיקזה
וירבד לע ןיקולח ותריטפ רחאלו ,םכישדח ישארבו ריכזהל ותריטפ ינפל [רקי רכ
יכ ,יתאב עירכהל אלו ,ןיקלוחה ירבד תא ונעמש אלו ׳ט ונשויל רבדה ריזחהל
ותחלשמ לע רובעמ ךא ,םלוע תועבגו עלס ןש יראה ירבדל דעס תושעיל יאדכ יגיא
ובישמ ינא העומש התואב ל׳צז בקעי וניברמ יתלבק המ ועידוהל ונקיקוה רשא
רכ םולכ תוארקמה רדסב העומש התואב שודק יפמ יתעמש אל .וינפל יתשמששכ
ינא יתגהנה ןרדםמש קחצי רכ ריאמ ׳ר קידצ יפמ יתעמשו םשמ יתאבשמו
שדח שאר ףסומ תא ריכזהל יולה קחצי וניבר גיהנהש יתעמש /!תעו ,ימוקמב
יכ ןכ ניהנה אלש בקעי וניבר לע קלוחכ אלו ,וירבד תא ינא האורו ויתוארקמב
.[ר ק י ר ״ ב ב ק ע י ׳ר א ו ה ב י ש מ ה ש ה א ר נ א ״ ק ס ״ ס זי׳א ח ״ ר ה מ ת ״ ו ש מ ם נ מ א ] (*
XL VII א ו ב מ
ומצע םשל תסרדנה הפוקסאכ למצע גיהנהל םלוכמ הלודגב ול רחב ותדימ ׳יתעדי
קחצי וניבר םאו ,ורודב רבד שדחל ,ול יוארה תרטעל ובל ואלמ אלו ,םייריש יריש
ויתובא ול וחינה םוקמ ינא רמוא ,ןיסנכמה תעשב רזיפו ,ובל לע םירבד םש
ינא יבבל םע רשא תאו ,םיקידצ םלכ ךמעו ארוק ינא םהינש לעו /לכ רדגתהל
ףוסבו יוכ• םייחה ןמ שרופכ םהמ שורסל תאב םאו ,ןיבמל םיחוכנ וירבד יכ בישמ
(ב״ע ח״ל ףד) מ״ק ׳יס ןיבוריע ׳ה ב״ח עורז רוא לעבו ,קחצי רב המלש םתח
ריאמ רידח המלש וניבר ובישה הז לעו בתכו ופוס דע רודסב בותכה הז לכ איבה
גחה תומי לכ לש ףקיה לעו ז״כר ׳יס דוע .הגונ רוא תלחתמה הבושתב ונתח
תלחתמו (א״ע ט״ס)ו״טש ׳יס ב״ח ז״ואב םג אבוה ,יוכ בישה ךכ ו ע״נ וניבר לאשנ
הכונח רנב םתלאששו ז״טש ׳יס .קחצי רב המלש םותח ףו םבו י״שר תבושת וזו
הלאשו ה״מש ׳יס דוע .ומצע י׳ישרמ הנניאו הדוהי ר״ב קחצי םותחו ,יוב
ולאש א״עש ׳יס דוע ,(
1
׳לכ יבר רמאו םויה לכאתו רחמל הנעתתש רשפי אםאי ברל
רוסיא אל רבדב יבר רמא אלו ׳לכ חספב םיציבב חמק שולל רתומ םא יבר תא
דלע .המלש וניבר לש חםס תוכלה םשב ד״יר ׳ים ל״הבשב אבוהו ,יוכ רתיה אלו
י״שר תבושת ליחתמו ד״ל ׳יס ו״חטב םנ אבוה ,יוכ ךעידוא המורתה לעל ג״עש ׳יס
ח״ל ׳יס ב״ח הרואהבו ב״כ ׳יס י״ב רתיהו רוסיאב םג אבוהו ךעידוא המורתה לעו
םהל שיש יוגו לארשי יבר תא ללאש ז״עש ׳ים דוע .א״לק ׳יס סדרסב אצמנ ןכו
רחא לוטא ינאו חםס לש עובש התא לוט [לארשי] ול רמול והמ תוסתושב רונת
לניבר לש חספ ׳ה םשב ז״טר ׳יס ל״הבשב םג אבוה .׳לכ יבר רמאו ,ךדגגכ ךכ
וגהנ ,ה״ר רדסב מ״קת ׳יס .נ״ת ׳יס ח״וא רוטבו א״מ ׳יס ב״ח הרואהב אבוהו ,המלש
ךרבמ וניא םייחה רורצב ותמשנ אהת וניבר לבא ללהה תא אורקל ח׳׳רב ךרבל םעה
לשםי מי ח״י מ םניאש םימיב ללהה תא ארקש דיחי םתלאשש :ותבושת ךליהו ׳וילע
ןכו .יוכ לילע ךרבמ יניא ינא לבא ,דיחיה םג ךרבי ךרבל רוביצה לע הבוח םא ,הרות
םא ותבושתו י״שרל הלאש אצמנ ב׳׳םקת ׳יסב .192 דצ ו״כר ׳יס ל״חמב אבוה
׳יס .249 דצ ל״חמב םג האבוהו קחצי ר״ב המלש םתח ףוסבו ןיגמה. ןמ םיליכא
םתלאששו ב״צקת ׳יס .יוכ רמאו ,רבשגש ףוע ףגב לע המלש וניברמ לאשנ ג״סקת
תלוגגרת םתלאששו ג״צקת ׳ים םש דוע .יוכ השדח הרידקב הדבל דבכה לשבל והמ
ינונחה לע ב״כרת ׳ים .יוכ תיזכמ תוחפ הלש דבכ הב אצמנו הלשבתנש
ד״כרת ׳ים .יוכ לגרה םדוק םילעום ריכשהש לארשי םתלאששו גי׳ברת ׳ים ,תלאשש
דוגאל והמ םתלאששו ה״כרת ׳יס .׳לכ דעומב הליחתכל םילג רוכשל והמ םתלאששו
םיבגע תלוביקב ליחתהל והמ תלאששו ו״כרת ׳ים .דעומ לש ולוחב תויבח תופזלו
איבמה יוג לצא ךליל להמ םתלאששו זי׳כרת ׳יס .רכ דעומ לש ולוחב תגל ןתסירדב
הרואה ׳סל אובמב יתאבה .׳לכ המהבל בשע תודוגא ונממ לוטילו םיבשע ט״ויב
.(
2
הדוהי רב קחצי םפוסב םותח ׳א י״כב לבא םתס םיאבוה׳ב י״כב יכ ףאל .154 דצ
.(ל״ז י״שר לש לכר אוה)
ף ד ) ו״ כ ׳יס ם יר ופ ו ה ל י ג מ ׳ה א ״ ח ם ייח ת ו ח ר א ב א ב ו ה ן כ ש ׳ב ה ר ע ה ב ם ש ׳יע ו] (*
.[ל ״ ז ש ״ ר ה ל א ה ל א ש ת ב ו ש ת ם ש ב (ב ״ ע כ ״ ק
ה ״ כ ר ת ׳יס ב ,יג ו ׳א ה ר ע ה ד ״ כ ר ת ׳יס ב ,יא ה ר ע ה א ״ כ ר ת ׳י ע ב י ת ב ת כ ש ה מ ׳ע ] (2
.[׳א ה ר ע ה ל ״ ר ת ׳יס ב ו ׳א ה ר ע ה
א וב מ
XLVIII
.ר וד ם ב ם יא צ מ נה ל ״ זח יר מ א מ ל ע ם יש ור יפ (ח
הארנו ארמגב י״שר ןושל םהו ל״זח ירמאמ לע םישוריפ הברה רודסב ואצמנ
ןבלל תלכת ןיב ׳יפ ׳ח ׳יס הארתש ומכ ,רדוסמ רבכ דומלתל י״שר ׳יפ היהש הזמ
י״שר ׳יפ אוה ,הפי עבצה םש הלע אלש תומוקמ הב שי תלכת ועבצש רמצ תזיג
אוה ׳יפה ,איוויחכ ףיקזו ארזיחכ ערכ ב״ל ׳יס .׳םותב ש״עו הנשמב ב״ע ׳ט תוכרב
תיב וב ראשנו רבשנה םרח ילכ ׳יפ ד׳׳ם ׳יס .ב״ע ב״י תוכרב י״שרב אבוהש וטכ
תורפוש ירבש קביד ב״נק ׳יס .לטנא וטשש ילכ םש לע םידי תליטנ ב״ק ׳יס .לוביק
עטש םא םש םש .א״ע ז״כ ה״ר י״שרב ה״ב ,ד״ולג ןירוקש קבדב וקביד ׳יפ ,לוספ
ז״כ ה״ר י״שריפ ןכ ,ןיאצחל העיקתה תקססט יטינפ ,הציצח אכיאד ׳יפ ,ןוציחה לוק
י״שרבה״כ ,ןוציח יטינפ תושעל קולח תכיפהב ׳יפ ,אנותיכ יכ היכםהד םש םש .ב״ע
ארטנב י״שרים ןכ ,ןניעב םייחט הטהבב ׳יפ ,ןניעב ותרבעה ךרד םש םש .םש ה״ר
.םש ארטגב י״שרב ה״ב ,העיקתה תא בכעט וניא םא ׳יפ ,רשכ וניטב םש םש .םש
ה״ר ארטנב י״שרב ,ז״עלב שרוד שבי ןושל תוחנט לש רורצ וטכ רורצ ׳יפ ג״נק ׳יס
,םש אתיל ״תוחנט לש רורצ ומכ״ תולמהו ,ז״עלב שייור שבי ןושל רורצ ב״ע ז״כ
םש י״שריסו תוחנמ לש דירצ םש ונינפל לבא ,ב׳׳ע ב״ק תוחנמב םרמאמל הנווכהו
רודסב ןייעו ,שבוי ןושל דירצ ,ב״ע ז״כ ה״ר רפוש ןינעל ןנירמאדכ תוחנט לש דירצ
י״שר ןושל אוהו וחדק ל״צ ,ובקנ וחרק ׳יפ ,וב עקתו וחרק ד״נק ׳יס .׳ד הרעה םש
י״שריפב אוה ,םלועל רפושה לוק ןיעטוש ןהש [יפל] ׳יפ ה״נק ׳יס .ב״ע ז״כ ה״ר ארמגב
םש .םש ארמגב י״שריפ ןכ ,יוכ [רובה תפשב] דמוע היה ׳יפ ו״נק ׳יס .א״ע ח״כ ה״ר
״דיינה םהל םמויק תויהל לארשיל ונתינ אל ׳יפ ,ונתינ תונהיל אל תוצמ אבר רמא םש
׳יס .(׳ה הרעהב םש ל״צכו)א״ע ח״כה׳ר י״שריפ אוה ,ונתינ םהיראווצ לע• לועל אלא
י״שריפב ה״כ ,יוכ םוחתל ץוח ךליל ׳יפ ,םוחתה תא וילע ןיריבעמ ןיא ה״ר לש רפוש ט״נק .
י״שריפ אוה ,יוכ ונקתל [אב] םא ׳יפ ,ותוא ןיכתוח ןיאו םש םש .הנשטב ב״ע ב״ל ה״ר
תוכרבו תועיקת ׳יפ ,וז תא וז ןיבכעט ןיא תוכרבו תועיקת ס״ק ׳ים .םש ה״ר ארטגב
תועיקת רדס ׳יפ א״םק ׳יס .ש״ארב ש׳׳עו ב״ע ד״ל ה״ר י״שריסב אוה ,יוכ אטלעד
ג״ל ה״ר הגשטב י״שריפ אוה ,תורפושל תחאו תונורכזל תחאו תויכלטל תחא ,שלש
.םש הנשטב י׳׳שריפ אוה ,העורתה ינפלש הטושפ הנושארב עקת ׳יפ םש םש .ב״ע
םש םש .א״ע ד״ל ה״ר י״שרים אוה ,יוכ אתכוד המכב ןל ביתכ אהד ׳יס ב״םק ׳יס
׳יפ םש םש .םש י״שריפב אוה ,יוכ דחא לוק תרבעה עמשמ הטושפ תרבעהו ׳יפ
םש .םש י״שריפב אוה ,הטושפ ךנהד ןינמ ׳יפ םש םש .םש י״שריםב אוה ,כ״ויב
,יוכ וללה תועורת שלשש יפל ׳יפ םש םש .םש י״שריפב אוה ,העורת ׳יפ םש
׳יס ,חננ יחוננ נ״סק ׳יס .םש י׳ישיר ,רכ ה״רב רמאנ ׳יס םש םש .םש י״שרים
אוה ,הירחאל הטושפל ׳יפ םש םש .א״ע ג״ל ה״ר י׳׳שריס אוה ,ובלמ חנוגה םדאכ
לליימ רדהו ,ז״עלב ץיילםנוק תוכורא תוחינג ׳יפ םש םש .א״עס דיל ה״ר י׳׳שריפב
ללפתה ׳יפ ,ךריבש ימ ד״םק ׳יס .א״ע ד״ל םש י״שרב אוה ,זעלב ך״ייצר ׳יפ
היםק ׳יס .ב־ע ג״ל ה״ר הנשמב י״שריס אוה ,רכ תוכרב העשת ךריבו ןיפסומה תלפת
ןייעו ,ב״ע ד״ל ה״ר י׳׳שריס אוה ,הכרבה יתמייסש ןמיסל ונורגב רחונ הריחנ ׳יפ
יאדו ׳יס םש םש .םש י״שרים אוה ,ורמא אל ׳יפ םש םש .׳ג הרעה םש רודסב
IL
א וב מ
ןהב ולכאש רחאל תורעק ׳יס ט״כר ׳יס .םש י״שדיסב אוה ,ןטיסה ףוס דע ׳מ אוה
ב״ע ח׳כ הכוס ארמגב י״שר ןושל אוה !סואימ םושמ הכוסל ץוח ןאיצוהל ךירצ
סרח לש רג ׳יס םש םש .םש אתיל ״סואימ םושמ״ תולמהו ,אלכימ ינאמ לע
סרח לש רנ אתללטמב אנרשו לע םש הכוסב י׳ישר ןושל אוה ,ומש ךכ לושיירק
וז תועגונ ןניאש תועבצא עבראב דדומ קחוש חסט ׳יפ ל״ד ׳יס .ל״יישורק ןירוקש
ןאכמ הנק חתפה תרוצ ימד יכיה ׳יפ םש םש .ב׳יע ׳ו הכוס י״שרים אוה ,יוכ וזב
,׳וב ונינשש חסטד עטשט ׳יפ םש םש .םש ארמגב י״שרים אוה ,יוכ ןאכמ הנקו
.םש י״שרים אוה ,יוכ ןניעב חסט והידורתד ׳יס םש םש .םש ארמנב י׳ישריס אוה
אוה ןושלה לכ ,המחה תומי לכי הב בשיל היושעש םימ תכוס ׳יפ בי׳לר ׳יס
אוה ,ןמיסה ףוס דע ׳וכ הכוס םישועש םיעור םש דוע .ב״ע ׳ח הכוס י״שריסב
הכוס הנשמב י״שר ןושל אוה ,יוכ רבוחמב ןיככםמ ןיאש ג״לר ׳יס .םש י״שר ןושל
ינימ ןידרז ׳יס ד״לר ׳יס .םש י״שרב אוה ,בורב ןלטבמ ׳יפ םש םש .א״ע א״י
ןהב ןיככסמ ןיא םש םש .א״ע ב״י הכוס הנשמב י״שר ןושל אוה ,׳וב םה םינק
ה״לר ׳ים .םש ארמגב י״שר ןושל אוה ,ידיחי רבד לכ ׳יס םש םש .םש י׳ישרים ׳וכ
הגס ינימ ׳יס םש םש .ב״ע ב״י הנוס י״שריפ אוה ,ןה תוקרי ׳יפ ,ירצוושו ישווש
ירק הטמל הלעמלמ לכ לשלשמה ׳יפ ויילד ׳יס .ב״ע ב״י הכוס י״שריפב אוה ,ןה
רמאק הבונכ אל ׳יפ םש םש .הנשמב א״ע ז״ט הכוס י״שריפב אוה ,רכ לושליש
ועצמאב וגג תחסגש תיב ׳יפ םש םש .א׳יער ז״י הכוס י״שריפ אוה ,הבחרב אלא
רכ ןחלשל ןירשונ ןימסיקו ןילע [והי] אלש רשנה ׳יס ז״לר ׳יס ,םש י״שריסב אוה ,יוכ
אשימטיא ׳יפ ח״לר ׳יס ,הנשמב א״ע ׳י הכוס י״שר ןושל אוה ,ןמיסה ףוס דע
יוה ׳יס ט״לר ׳יס .ב״ע ׳י הכוס י״שר ןושל אוה ,ןמיסה ףוס דע ׳וכ אימב ארושינ
לכ ׳יס מ״ר ׳יס .א״ע ח״י הכום י״שר ןושל אוה ,ןפודל ךומסב אלש דע ׳וב טועימ
׳יפ א״טר ׳יס .הנשמב א״ע ז״י הכוס י״שר ןושל אוה ,יוכ ןה םיתבה ינפל דומלתבש רצח
םש םש ,א״ע ח״י הכוס ארמגב י״שרב אוה ,דכ ןימיצם הל שיש הרדסכא יבג לע ךכים
ףירצ ןימכ ׳יס ד״טר ׳יס ,סש י״שריסב אוה ,רכ ןרוחב םירסנ לש ןייבוע הרקת יפ ׳יפ
ןושל אוה ,ףוקז חפט וב שי כ״א דע ׳וב תופועה תא ןכותב ןיברואש ןידייצ לש ךוכ
תוביבס הסורפה הליכ ׳יפ ל״צ ,הטמה תוביבס הסורפה םש םש .ב״ער ט״י הכוס י״שר
,רכ הגיגחה לע ׳יס ו״טר ׳יס .׳ט הרעה רודסב ןייע ,םש ארמגב י״שריםב אוה ,הטמה
,ןמיסה ףוס דע ׳וכ גרוא השעמ םירויצ םימרכב ׳יפ םש םש ,א״ע ׳ט םש י״שריפב אוה
ןיא תונעתהל הער םא הכצק רבדל ןיא ׳יפ ח״טר ׳יס .א״ע ׳י הכוס י״שר ןושל אוה
דע ׳וכ תושר ךליאו ןאכמ םש םש .א״ע ז״כ הנשמב הכוס י״שריסכ אוה ,יוכ ול ןיקקוז
וזב לוכאל הכוסל הכוסמ ןיאעוי ןיא ׳ים ט״טר ׳יס .םש ארמגב י״שריסב אוה ,ופוס
,םכלשמ םכל ׳יס נ״ר ׳יס .ב״ער ז״כ הכוס י״שר ןושל אוה ,ןמיסה ףוס דע ׳וכ וזב ןשילו
הכוס י״שר ןושל ,שרדמה תיבל ךלוהשכ רקובב ׳יפ ב״נר ׳יס .ב״ע ז״כ הכוס י״שרב אוה
,ןמיסה ףוס דע ׳ט םויב הכוסה ןמ ןירוטפ םויב םיכרד טלוה ׳יפ ג״נר ׳ים .א״ע ו״כ
םשמ ןיזז ןיא םיסדרפו תונג ירמוש ׳יפ ד״נר ׳יס .א״ע ו״כ הכוס י״שר ןושל אוה
ףוס דע ׳ט אתליכב אגגימל ׳יפ ה״נד ׳יס .םש י״שר ןושל אוה ,ןמיסה מ!וס דע ׳ט
אוה ,טעמ םימשגב לקלקתהל תרהממ ׳יס ו״נר ׳יס .םש י״שר ןושל אוה ,ןמיסה
דע ׳ט הלילב ותנשמ ץיקה םא יקוסאל ׳יס םש םש .א״ע ט״כ הכוס י״שר ןושל
IV
א ו ב מ L
אוהשכ לקדה אצומ אלקירד אתוקפא ׳יפ ח״נר ׳יס .םש י״שר ןושל ןמיסה ףוס
םש םש .׳סותב ש״עו א״עג״י הכוס י״שדיפב אוה ,דחיםדגאיו דע ׳וכ עקרקל ךומס
ףוס דע רכ םילקד לש המ םינק לש הזש אלאאלוקידד אתוקפא ומכ [ינקד ירקוד]
אהתש דע רכ דנא הימש אל ׳יס ט״נר ׳יס .םש ארמגב י״שר ןושל אוה ,ןמיסה
תורשכ ןהיתש ׳יפ ם״ר ׳יס .א׳׳ע ג״י הכוס י״שר ןושל אוה ,תמייק ותדוגא םש
י״שר ןושל ,ןמיסה ףוס דע ׳וכ התלצמ הבורמ התמח הנותחתהש ןוגכ ימד יכיה
אוה.,ןמיסה ףוס דע ׳וכ הלוספ הנותחתד ימד יכיה ׳יפ א״סר ׳יס .א״ע ׳י הכוס
׳יס ב״סר ׳יס .״׳יפ״ תלמ הרםח רודסב ונינפלו ,ד״ה ה״ד םש ארמנב י״שר ןושל
םש םש .א״ע ב״כ הכוס הנשמב י״שר ןושל אוה ,דאמ בע הלש ךכסש הבועמה
,םש ארמגב י״שר ןושל אוה ,ש״בד אבילא דע ,הילע תחרוז המחהשכ המח יבכוכ ׳יפ
׳יפ ג״סר ׳יס .םש י״שרב אבוה אל ןמיסה ףוס דע ןירישכמ ה״בו רודסב םויסהו
רודסב ןייע ,תצק קר א״ע ו״כ הכוס י״שרב אצמנ אל הז ,יוכ יערא. תליכא ןילכוא
.א״ע ו״כ הכוס י״שריםב אוה ,הכוסל ץוח תאצל לכויש ׳יפ ד״םר ׳יס .׳ד הרעה
הכוס י״שרב אוה ,וילא אבתש דע תונשלו תורקל הירחא ךורכ וניאש ׳יפ ,ד״םד ׳יס
,ןמיסה ףוס דע ׳וכ וריזחה רמימל יל המל ׳יפ ח״סר ׳יס .ר הרעה רחסב ןייעו ב״ע ח״ב
י״שרב אוה ,ותכרב וא ועונעינ דומלל ׳יס ע״ד ׳יס .ב״ע א״מ הכוס י״שר ןושל אוה'
םישקבמ םהש םימכח ידימלת ולא תוריפ ןישוע ׳יפ א״ער ׳יס .ב״עם ב״מ הכוס
א״ע ז״כ תוחנמ י״שרב אצמנ אל הז ,תוינערסה ןמ ולצניש םיתב ילעב לע םיטהר
ונאד הידוחל בלולא ׳יפ ד״ער ׳יס .(ב״ע ד״ל) בלול ׳ה ג״הב ןט חוקל אוה קר
ארטגב ונינפלש י״שרב אצמנ אל הז ,ניורתא תליטנ לע אלו בלול תליטנ לע ןיכרבמ
אוה ןמיסה ףוס דע ׳וב יפט גורתאל ההבגילו רודסב אבוהש המקר ,ב״ע ז״ל הכוס
תוארקמ אמשו םהיתוברמ הודמל אל ,יפלי אל ׳יפ ה״ער ׳יס .םש י״שר ןושל
ג״ל הכוסכ ונינפלש י״שרכ אצמנ אל ׳יפה ,ובתכנ וז הושהרזג שורדל אל וללה
רודסב ןייעו א״ע ג״ל הכוס י״שר ןושל אוה ,וינפל האנתה ׳יפ םש םש .א״ע
ןושל אוה ,דירומו הלעמ איבמו דע ׳וב השוע דציכ ׳יפ ח״ער ׳יס .׳ה הרעה םשי
ה״ב ,םירמת לש ףכ בלול ׳יפ ט״ער ׳יס .יתפסוה ״׳יפ״ תלמו ב״ע ז״ל הכוס י״שר
י״שרןושל ,יוכ.ולש הרדשמ וילע וצרפנ ׳יפ םש םש .ב״ע טייב הבוס הנשמב י״שרב
.ודרפנ לע הנשמב םש י״שר ןושל אוה ,יוכ הטמלמ ןה ןירבוחמ םש אבוהש המ םג ,םש
י״שר ןושל אוה ,ןאכל ןילע תיצחמו דע ףיכ ןילעה ישאר [וקדסנ] קדסנ ׳יפ םש םש
י״שרמ אוה םש אבוהש ׳יסה לכ ,קנמיהכ דיבעד םש םש .ב״ע א״ל םש ארמגב
הקלחנ ׳יס םש םש .םש י״שרב אוה ,דחא דצמ ןילוע וילע לכש ׳יפ סש םש .םש
אוה ,ורשנ וצרסנ ׳יפ א״פר ׳יס .םש י״שר ןושל ,יוכ [םינוילע ןילע] ינש המויתה
תובע יוה אל ןילע ידב השלשמ ריצבד םש דוע .ב״ע ב״ל הכוס הנשמב י״שר ןושל
,יוכ ףנע ולכש ץע תובע ץע [ףנע] ׳יפ ב״פר ׳יס .א״ע ג״ל הכוס י״שריפב אוה ,יוכ
ןושלה לכ ׳וב םירמת תופכ ׳יפ ד״פר ׳יס .ב״ע ב״ל הכוס י״שריפמ אוה ןושלה לכ
הברע ןימ הפצפצ ׳יפ ה״פר ׳יס .ב״ע ד״ל הכוס י״שר ןושל אוה ,רשכ םוטקד דע
,יוכ לחנה לע םילידגה ׳יפ ו״פר ׳יס .ב״ע ג״ל הכוס י״שד ןושל ,לוגע הלש הלעו
ד״ל הכוס י״שר ןושל אוה /מ הלש ץע הלש הנק ׳יפ םש םש .םש י״שד ןושל
י״שר ,ןיחל ןילע וילע דחא לכ אהיש ךירצש םיפנע השלש ׳יפ ח״סר ׳יס .א״ע
L I
א ו ב מ
,[הכרב] הכירע הניא ךכיפל םיאיבנ דוםי אלו ןילובנב ט״פר ׳ים .ב״ער ד״מ הכוס ארמנב
הנשמב י״שר ןושל אוה ,תוקד תועובעבא ןימכ תיזזח ׳יפ צ״ר ׳יס ,םש י״שריס אוה
י״שר ןושל אוה ,הלש םעטב ירסכ ץעהש ץע ירס ׳יס א״צר ׳יס .כ״ע ד״ל הכוס
ושאר דצל דרויו םשמ עפשמש והבוג יבועב ומטוחבו ׳יפ ב״צר ׳יס .א״ע ה״ל הכוס
יושעו דח אוהש יפלו ג״צר ׳יס .כ״ע ה״ל הכוס י״שרןושל ,ויניע ןתונ םדא דערכ
ה״ל הכוס י״שר ןושל אוה ,בקעי וניבר ןקזה ירומ ןושל והז ,ר״וליס אנכוב ןימכ
הלטנ ב״ע ד״ל הנשמב י״שריסב רתוי ראובמו ־,״׳יס״ תלמ ונינפל רסחו ,ב״עס
כ״ג אוה ,יוכ יולה קחצי וניבר לבא םש םש ,בקעי יבר יסמ גורתא שאר ותמטפ
ה״ל הכוס י״שר ןושל אוה ,ףלקנ דלגיאד ׳יפ די׳צר ׳יס .םש ארמגב י״שר ןושל
א״ע ו״ל םש ארמגב י״שריפב כ״ג אוה ,לוםס התצקמב הרשכ הלוכב םויסה םג ,ב״ע
ןושל אוה ,שלוסמ וגיאשכו דע ׳וכ יאק רסח אלו בקיגא ׳יפ ה״צר ׳יס ,׳םותב ש״עו
׳וב רוחש אוה ירהו ןאכ לדגש ישוכל המוד ׳יפ ו״צר ׳יס .א י ׳ער ו״ל הכוס י״שר
י״שריפב אוה ,חופת ׳יפ ז״צר ׳יס ,א״ע ו״ל הכוס י״שר ןושל אוה ,ןמיסה ףוס דע
ה״ד ׳םותב ש״עו םש י״שרב אוה ,יוכ רודכ ןימכ יושעה רודככ םש דוע .םש הכוס
.ב״ע ו״ל הכוס י״שרב אוה ,ותעקמ לכוא הב לבטמ אגינח ׳ר אהו ׳יפ ח״ער ׳יס .גורתא
בקעי וניצר םושמ רמאש הדוהי ׳רב קחצי וניבר םשב בותכ יתאצמ איבה ז״יש ׳יס
הדוהי ןב קחצי וניבר םשכ יתאצמו האורה ה״ד א״ע נ״כ תכש י״שריסב אוה ןכ ,יוכ
׳ב הרעה ש״ייע ,ח״םקת ׳ים] .יוכ וז הכרב הקקזוה אלד בקעי וניבר םושמ רמאש
.[׳א הרעה ש״ייע ,ב״ירת ׳יס .׳זו ׳ד
. ס ד ר פ ה ר פ ס ו ר ו ד ס ה (ט
תינש םעפו אנידנטשוקב הנושאר םעפ ספדנ) י״שרל סחוימה םדרסה רסס
ויתודוא יתרבדו י״שר ידימלת י״ע רדסנו תובושת םנו םיניד יקםס ללוכ (יושראווב
.הזמ הז םה םינוש םירפסה ינש הנהו .ה״ל ׳יס ףוס דע ז״כ ׳יס הרואה ׳סל אובמב
ואצמנו ,ךסיהל ןכ ומכו סדרפב םיאצמנ םניא רודסב םיאעמנה םיניד יקםם הברה
הארתש ומכ ,תופסוה םע םה סדרפבו רודסב םרוקמ רשא םירבד ,רבדה סדרםב
לארשימ םדא לכ בייח רמוא ריאמ ׳ר היה אינת איבה (יושראוו םוסד) ׳ה ׳יס םדרסב
תפסוה אצמנ סדרפבו ׳א ׳ים י״שר רודסמ חוקל אוה ,םוי לככ תוכרב האמ ךרכל
׳ט ףד) םש דוע .׳ט הרעה םש רודסב ןייע ,רודסה ןושל לע ופיסוה רשא םירבד
הבחרב אוה םדרסבו ׳ו ׳יס רודסמ חוקל אוה ,הרמח יקוספ םימכח ונקת ךכיפל (ד״ע
םעפ ןילפוכ ךכיפל (ד״עם ׳ט ףד) םש דוע .׳ב הרעה םש ןייע ,םירבד תסםוהבו
ןייע ,ד ׳יס רודסב אוהש הממ הפםוהבו םירבד תבחרהכ אוה ,יוכ ךולמי ׳ה הינש
רחאל אלא הועבק אל חבתשיד הכרבו (א״ע ׳י ףד) ׳ה ׳יס םש דוע .׳ט הרעה םש
.יא הרעה םש ןייע ,׳ז ׳יס רודסב אוה רשאמ ןושל תבחרהב אוה ,יוכ ארמזד יקוספ
םייסו הפסוה שי םש סדרפבו א״י ׳יס רודסמ אוה ,יוכ קוספה ןושל לדגתי ,םש דוע
אוה םדרסבו ,ד״י ׳יס רודסב אוה ג״ס ׳יס .יל הרעה םש ןייע ,רתוי יתעמש אל
סדרפבו ט״כ ׳יס רודסב אוה (ב״ע ח״י ףד) ז״נ׳יסםדרם .רודסב אוהש הממ תוכיראב
וניתובא ישעמ םה םילודג ׳א ׳יס סדרפב :רתוי תוכיראבו רחא ןונגסב תצק אוה
רודסב אוה ןכו ׳ל הרעה םש ןייע ,תצק הנושמ .אוה סדרפבו ׳ל ׳יס רודסמ אוה ׳וכ
א ו ב מ Lit
־יאנורטנ ׳ר תא ולאש ׳ם ׳יס םדרפב .ד״י הרעה ש״ע החא ןונגסב תצק א״ל ׳יס
׳צ ׳יס רודסהמ חוקל ג״צ ׳יס .ג״נ ׳יס רודסמ אוה .׳וב אלא ץ״ש ןיאש םוקמ ןואג
׳וב הליטנ ןושלב רמוא אוהש .דמ ו״ס ׳יס .׳ד הרעה ש״ע הפסוה שי סדרפבו
ב״ק ׳יס רודסמ חוקל ד״ס ׳יס .׳ב הרעה ןייע ,ןושל יונישב ב״ק ׳יס רודסהמ חוקל
םידימלתה יכ אוהו ,ונל בישהו יברל ונלאשו אבוה רודסבו ,׳י הרעה ןייע
םידימלתי ולאש :אבוה ד״ם ׳יס סדרפב לבא ,י״שרמ ולאש רשא ואיבה
,יע ׳יס .רודסה ירחא רדסנ סדרפה יכ חכומ הזמ ,םהל רמא המלש וניברל
׳יס .תורעהב ןייע ,םייוניש הזיאכ ז״ק ו״ק ה״ק ד״ק ׳יס רודסמ עבונ נ״ע ,ב״ע ,א״ע
הכרבה איה וזו רחא ףסונ םש סדרפבו א״יק י״ק ,ט״ק ,ח״ק ׳יס רודסמ עבונ ז״ע
,׳פ ,ט״ע ׳יס .ב״יק ׳יס רודסמ עבונ ח״ע ׳יס .״הב הגשת לאו הואתל הנסרגו״
׳יס] .ט״יק ,ח״יק !ז״יק ,ו״טק ,ו״טק ,ד״יק ,ג״יק ׳יס רודסט עבונ ד״ם ,ג״פ ,ב״פ ,א״פ
חוקל ה״פ ׳יס .[(ג״ע ו״ל ףד) ׳טשוק סופדב אל םג ,סדרפב אצמנ אל רודסב כ״ק
ב״לק ׳יס .ו״כק ,ה״כק ,ד״כק ,ג״כק ׳יס רודסמ עבונ ו״ס ׳יס .ב״כקו א״כק ׳יס רודסמ
ל״צ םש ׳א הרעהב] ד״לק ׳יס רודסמ אוה ,יבר חכש תחא םעפ (ב״ע ז״כ ףד)
םיטוקלב םדרפב ןכו .[ז״מ ׳יס 194 ׳ע םש ב״חבו 104 דצ הרואהו ז״כ ףד סדרפ
.מ״ק ׳יס רודסב אוה ,הב השקוהש טסשמה ךלמהו (ד״עם ח״נ ףד) רסםה ףוסב
הרעה ש״ע ד״ד ׳יס רודסמ חוקל ב״סק ׳יס .ז״עק ׳יס רודסמ חוקל ח״סק ׳יס םדרס
תכרבב םימשבה לע ןיכרבמש םעט י״ק ׳יס .ה״ר ׳יס רודסמ אוה נ״פק ׳יס .׳א
,ש״ומב םימשב םעט ד״יק ׳יס .ז״ר ׳יס רודסב אבוהש הטמ תוכיראב אוה ,הלדבה
א״צק ׳יס .יל רמאנ רקי רב בקעי ׳ר ברה יסמו אבוה רודסב םשו ,ז״ר רודסב אוה
וז הליאש ט״צק ׳יס .תורעהב ש״ע נ״ש ׳יס רודסהמ חלקל ,יוכ דגאנ אלש בלול
תורנ קילדה אלו חכשש ימ יתליאש ירבדב וניניע ריאיו וניבר ונידלי קחצי וניברמ
הבושתה םש סדרפבו הבושתה קר אצמנ םשו ,ז״טש ׳יס רודסב אוה ,הכונח לש
א״כש ,כ״ש ,ט״יש ,ח״יש ׳יס רודסמ אוה ח״צק ׳יס .׳א הרעה ןייע ,רתוי תוכיראב
א׳׳כש ׳יס רודסמ אלה א״כ ׳יס .׳א הרעה ח״יש ׳יס םש ןייע ,עדיוהיב ןיגהונ ונאו דע
הרעה ב״כש ׳יסב ןייע] ,ה״כש ׳יס עצמא דע ב״כש ׳יס עצמאמ רסהו ב״כשו (׳נ תוא)
סדרפב .ה״כש ,׳ים ףוס דע שדוק ןה ירה םירוכבהו .ד״כש ׳יס עצמא ןמ אצמנו [ד
,ו״כש ׳יס רודסמ אוה ,ח״ר ׳סב ׳ד ארקו ןזחה חכשש [יבר] ינפל •אב השעמ ב״כ ׳יס
תוכרבה לכב הפסוה םש םרדסב אצמנ ןהכ ארוק יול ןיא םא רמ רמאד םויסה רחאו
תא ןירמונ ןיאש םימיב םש אבוה כ״חאו ,וירחאלו וינפל וילע ךרבל דע ׳וב ןלוכ
הלחתהה רסח םרדסבו ,ז״כש ׳יס רודסב אוה ,םידיחיכ ןה ירה ׳יסה ףוס דע ללהה
נ״ר ׳יס .׳א הרעה ז״כש ׳יס ןייע ,וירחאלו וינפל וילע ךרבל רוסא דיחיב ללה
׳א הרעהב םשו] ל״שו ט״כש ח״כש ׳יס רודסמ אוה ,הרשע הנומש ללסתמ םירופב
,א״לש ׳יס רודסמ אוה ,׳וב םהינפ לע ןילפונ ןיא םירופב םש דוע .[ג״ר ׳יס םדרס ל״צ
אוה
(
ךרדל תאצל שקבמה ד״ד ׳יס .׳א הרעה ש״ע רסחב רמאמה הקלנ סדרפבו
התוא ארוקו ךרוכ הליגמה תא ארוקהו םש דוע .׳א הרעה ש״ע ב״לש ׳יס רודסמ
׳יס רודסמ אוה תטטרלשמ הניאש הליגמו םש דוע .ג״לש ׳יס רודסמ אוה ,ת״סכ
ה״ר ׳יס .רסחב רמאמה הקלנ סדרפב יכ ׳ה הרעה ח״לש ׳יסבו ׳ג הרעה םש ןייעו .ד״לש
שיא ׳א הפב [רמול] רוביצ לגהגש המ סומינולק ׳ר ברה רמא דלעל (א״ע ח״ל ףד)
LIII
א וב מ
ד״ד ׳יס .סומיגולק ׳ר םשב אל םתס םש אבוהו ד״מש ׳יס רודסב אוה ,׳וב ידוהי
ךכו ה״ר ׳יס ףוס .ה״מש ׳יס רודסב אוה /תבשב ׳אב םירוס עריאו היה השעמ
,ו״מש ׳יס רודסב אוה ,יוכ םינויבאל תונתמ קלחמשכ ןקזה םומינולק וניבר לש וגהנמ
רודסמ אוה ,וניזאה תשרפ (ב״עס ב״י ףד)ב״י ׳יס .סומיגולק ׳ר םשב אבוה אל רודסב לבא•
אוה ,שירד םירפוס ׳סמב ז״ט ׳יס .נ״ש רודסמ אוה ,תומוקמ שי ז״י ׳יס .ט״מש ׳יס
תבש ז״י ׳יס .׳א הרעה םש ןייע ,רתוי תוכיראב אוה סדרפבו א״נש ׳יס רודסמ
םש סדרפבו ב״נש ׳יס רודסמ אוה ,לודגה תכש ותורקל םעה ונהנ חספה ינפלש
ה״ר ׳יס טקלה ילכשכו ,רגה ץראמ קחצי וניבר דחא ןיצק םשב רחא םעט דוע אבוה
ןייע ,רגה ץראב וטגוקסוי קחצי ׳ר דחא ןיצק :ל״זי״שר רביחש סדרפה םשב אבוה
׳יס .נ״נש ׳יס רודסמ אוה ,םירסוס ׳סמב ונינש ופוסב םש דוע .׳ב הרעה םש
רודסמ אוה ,יוכ רככ התרבחמ התוולש !דשא מ״ק ׳יס .ו״םש ׳יס רודסמ אוה ל״ק
תויהל לחש חספ ט״כק׳יס .ח״סש׳יס רודסמ אוה ,רכ חספה ינפל םש דוע .ז״םש׳ים
םדוק םוי דועבמ הצמ לוכאל רוסאו םש .ט״םש ׳יס רודסמ אוה ,תבשב דחאב
׳יס .א״עש ׳יס רודסמ אוה ,יוכ יבר תא ולאש םש .ע״ש ׳ים רודסמ אוה ,שדקיש
רודסמ אוה א״לק ׳יס .ב״עש ׳ים רודסמ אוה ,חספב תלוגגרתב תאצמנש הטח ט״לק
ב״םש ׳יס רודסמ אלה תסורחו ב״לק ׳יס .ח״עש ז״עש ו״עש ה״עש ד״עש ג״עש ׳יס
ש״עו ט״סש ח״פש ו״םש ה״פש ׳יסו ׳ב הרעה ש״ע ד״פש ג״פש ׳יםו הרעהב שיע
א״י ׳יס .סומינולק ׳ר יסמ רמאמ אצמנ ב״לק ׳יס סדרפבו ,׳ב הרעה א״צש ׳יסב
ב״ת ה״נק ״יס .ה״ת ׳יס רודסמ אוה ם״ק ׳יס .ר״ת ׳יס רודסמ אוה ,תלישרסה ינמיס
יתעמש ם״ק ׳יס .םש רלדסב אוה נ׳׳סק ׳יס .ד״ית ׳יס רודסמ אוה ,ש״ומב תויהל לחש
ףסוי ׳ר בישה ךכו ו״נ ׳יס .ו״טת ׳יס רודסמ אוה ,ב״תב ונינע אצנגמב םירמואש
ךכ םייסו הפרח ןייהש יסל א״ד דוע ףסונ םש סדרפבו ,א״כת ׳יס רודסב אוה ,לודגה
ה״כת ׳יס רודסמ •אוה ,ןלע רפכי םוחר אוהו רמול וגקת בירעמל ׳ב ׳יס .יתעמש
ןושל לע הפסוה אוהו ,יוכ תותירב הרשע שלש םירמוא שיו רמאמ דוע שי סדרפבו
םייונישב סדרפבו ז״כת ׳יס רודסמ אוה ,הנומאו תמא הלילכ רמלא ךכל םש דוע .רודסה
תושר תיברע תלםת ונינשש יפלו םש דוע .רודםכ אבוהש הממ רתוי תוכיראבו תצק
אוה /!ירצונ תשלושמה הכרבב ונכרב ועבק דועו םש דוע .ח״כת ׳ים רודסמ אוה
אוה ,הזוזמ רדס ה״פר ׳יס .בי׳לת ׳יס רודסב אוה ,יברל הארנ םש דוע .ל״ת ׳יס ,רהסכ
הזוזמבו םש אצמנ סדרפבו .תופסוהבו רחא רדסב אוה סדרפבו ה״נת ׳יס רודסמ
אצמנש המו ,(98 דצ הרואה ׳סל אובמ ןייע) יוכ בותכ היה דיסח הדוהי •ר בתכש
רודסהמ אוה ׳ג ׳יס סדרפ .סדרפב אתיל הנקכ הללוג הסינכמ אוהשכ רודסב ונינפל
ןינעב ׳ג ׳יס ףוס םש דוע .הרעהב ש״ע רחא ןונגסב אוה םדרפב לכא ז״עתל ה״עת ׳יס
ג״יקת ,ה״קת ,ד״קת ׳יס רודסבו ׳ד ״ס סדרפב ׳יעו] .פ׳׳ת ׳יס רודסהמ אוה ,תובא ןגמ
׳ים סדרפ .א״יקת ׳יס רודסבו (רייע שיר ׳ט) ׳ה ׳יס םדרס .ז״טקתו ו״טקת ,ד״יקת
׳יס סדרפ .(יו הרעה ש״ייע) ו״כקת רודסבו ב״יק ׳יס סדרם .ה״כק ׳יס רודסבו א״יק
רודסבו ל״טק ׳יס סדרס ,ב״לקת ׳יס רודסבו ד״יק ׳יס םדרפ .ל״קת ׳יס רודסבו ג״יק
׳יס סדרס .׳לכו ו״גקת ,ד״גקת ,ג״גקת ,כ״נקת ׳יס רודסבו א״צר ׳יס סדרפ .ג״לקת ׳יס
ה״כר ׳יס סדרפ ,ט״פקת ׳יס רודסבו ד״כר ׳יס סדרפ ,ד״פקתו ג״פקת ׳יס רודסבו כ״ר
׳יס רודסבו ב״לר ׳יס סדרפ .ד״צקת ׳יפ רודסבו ח״לר ׳יס סדרס .ב״צקת ׳יס רלדסבל
א וב מ
L IV
ח״טר ׳ים םדופ .ב״רת ׳יס רודסבו (הרואה ׳םמ) ו״כר ס״ס סדרפ ,ט״צקחו ו״צקת
ז״מר ס״ס סדרפ .ח״רת ׳יס רודסבו ו״טר ׳יס שיר סדרפ .ו״רת ׳יס רודסבו (הרואה יסט)
נ״ק ׳יס סדרפ .א׳׳כרת ׳יס רודסבו (הרואה ׳םמ) ז״טק ׳יס סדרס .ב״ירת ׳יס רודסבו
ח״לק ׳יס סדרפ .ו״כרתו ה״כרת ׳יס רודסבו ב״נק ׳יס סדרפ .ד״כרת ׳יס רודסבו
.[ד״לרתו ב״לרת ,א״לרת ׳יס רודסבו
.י ר ט י ו ר ו ז ח מ ו ר ו ד ס ה (י
ת״רל רשיה ׳םבו י״שר לש ודימלת ,החמש וניבר י״ע רבחתנ ירטיו רוזחמה
שיש החמש ׳ר בידנה ןקיתש רוזחמב בותכ אצמיו :אי בה (נ״ע נ״ע ףד) כ״רת ׳יס
יוצמו םינואג ראשו המלש ׳יברו תולודג תוכלהו םרמע בר רדסמ םירבד בור ׳יס וב
ןיסחויה תודעל רטפנ ירטיו רוזחט לעב החמש וניבר .ל״כע תומוקמ בורב אוה
םת ועברו [ומלועל ל״ז י״שר ךלה רשא (
ג
הנשה אוה] ה״סתת א״ר תנשב
ןמזב היהו ,ירטיומ החמש וניבר תריטס רחא םינש ו״ם ,א״לקתת א״ר רטפנ
תופסוה םה ת״ר םשב ו״חטב אבוהש המו ,םימיל ריעצ דוע החמש ׳ר ייח
הברה רטפנ החמש ועבר וא .ולוברוד ר״ב קחצי ׳ר י״ע ילואו כ״חא .ופםותנש
ד״ע ב״פ ףד ת״רל רשיה ׳סב • אבוהש המ ןוכנל הארת ןכל ,ה״סתת רחא םינש.
ב״ב ירשא תהנהב םנו .(
2
רכ ךממ לאשש החמש ׳ר בידנה יל רמאש המ ינעידות דועו
.רכ וירבד תא ת״ר לבקו ׳וכ החמש וניבר בישהו רכ ת״ר ינפל אב השעמ אתיא ט״ס
ונממ םירבד הברה איבהו רדוסמ רבכ ל״ז י״שרל רודסה היה הזה רבחמה ינםל
איבא הפו ,תורעהב םאצמתו רודסה ןושל לע ףיסוה םימעסלו ,רחא רדסב םרדסו
ת״אב האמ ׳ירטמיגב המ ׳וא שיו ףיסוה (3 דצ) ותלחתהב ו״חמב .תואמגוד הזיא
,רודסב אתיל הזו ,יוכ תויתוא [האמ] בותכ קוספ ותואבד ׳יפ [ת״רו] ףיסוה םג ,שייב
לע רבד ףיסוהל ןיאו דע (12 דצ) ז״יו ז״ט ׳יס ו״חמ .ד הרעה ׳א ׳יס רודסב ןייע
השרפ רמואו ה ״נ ׳יס רודסב .יכ ׳יסו ט״י ׳יסב רודסב אתיל (13 דצ) ׳וכ ךולמי ׳ה
הנושאר הרמאנש השרס רמולכ״ םייס 23 דצ ׳מ ׳יס ו״חמב ,םילית לש הנושאר י
.״םיליתמ תורמאנש תוישרםל
ספלא בר תוכלהבו״ הםסוה 24 דצ ב״מ ׳יס ו״המב אצמנ וסוסב חיינ ׳יס
הלוכ הנשה לכ לאומש רמא ןמחנ בר רמא ןכו ד״ס תוכרב ף״ירב אוהו ״יוכ ךכ יתאצמ
יסוי ר״א םוחנת ר״א םש ו״חמב נ״מ ׳יס םג .םש ף״ירב כ״ג אוה ׳וכ ונניבה םדא ללפתמ
.[1 ה ר ע ה 309 ׳ע 1897 י ש ד ח ה ע ״ מ ב ׳יע ] (י•
ת ר ב ח ת א צ ו ת ) ת ״ ר ל ר ש יה ר פ ס ל ו י ת ו ר ע ה ב ל א ה ט נ ע זא ר פ ״ ש ר ה מ ג ״ ה ר ה ת ר ע ש ה י פ ל ] (
2
ל א ו מ ש ר ״ ב ה ח מ ש ׳ר א וה ש ר ש פ א 169 ׳ע ב ״ ם ג ״ ע ׳יס (ח ״ נ ר ת ן יל ר ב ,ם י מ ד ר נ יצ יק מ
ם י י ח ה ר ו א ב מ ״ ח ר ת ו ב ק ע ב ה זב ך ל ה ו .ומ ע ם י כ ס ה ת ״ ר ו ו ינ פ ל ן ד ו ת ״ ר מ ל ב ק ש א ר י פ ש מ
ם נ מ א .ן א כ ל ״ ז ב ״ ש ר ם ג א יב ה ש ט ״ ל ׳יס ב ״ ב ד ט ״ פ א ״ ג ה י ר ב ד ל ע ו מ צ ע ך מ ס ש 1215 ׳יס
,ן א כ מ ם יע ב ו נ ו י ר ב ד ש ,א ״ ג ה י ר ב ד ב ל פ נ ם ״ ט ד ה א ר י (א ״ ע ם ׳ל ף ד ) ט ״ צ ק ׳יס ב ״ ב ז״ א ב ן ייע מ ה
122B ׳יס ב ו ם ש ח ״ ה ו א ב ׳יע ,א ר יפ ש מ ה ח מ ש ׳ר ל ש ו ב ר ה יה ש ) י כ ד ר מ ר ״ ב ה י ר מ ש ׳ר ל ״ צ ו
,ה י ר מ ש ׳ר י מ נ א ת י א ת ע כ יד י ת ח ת ש י״ ב ק ״ זא ב ו (210 ׳יס 113 ׳ע 1907 י ש ד ח ה ע ״ מ ב ם ג ו
—! ה ח מ ש ׳ר ם ש ה ה ו ו ה ת נ ה זמ ו ׳ח ל ת ו י ת ו א ה י ת ש ת ר ו צ ה נ ת ש נ ׳ר ת ו א ל ׳י ת ו א ת ע י ג נ י״ ע ו
י ש ד ת ה ע ״ מ ב ו 196 ׳ע Gallia Judaica ׳ם ב ם ס א ר ג ׳ח ה ב ת כ ש ה מ ׳יע ו ״ ח מ ל ע ג ו נ ה ב ו
.[306 ׳ע 1897
LV א וב מ
סוכה לע הרסואל ךירצש ינפמ.םייסמה ןמיסה ףוס דע םימשג תרובג ריכזה אלו העט
.םש ף״ירט אוה
רבעש ןיירבעו ה״ט ׳יס ו״חטב אצטנ הרשעמ תוחפ הניאו םויסה רחא ט״נ ׳יס
ל״ק ׳יס ב״ח הרואהב אצמנו רודסב אתיל הזו .ןמיסה ףוס דע ׳וב רוביצ תריזג לע
גיהנמב אוהו ,גיהנמה םשב הז ןיד איבה ה״נ ׳יס ח״וא י״נהו ה״כק ׳יס רתיהו רוסיאבו
םש ו״חמב םג .״ל״ז י״שר בתכ ךכ״ םש גיהגמב םייסו ,ט״ע ׳יס הלפתל הרשע ןיד
אתילו ו״חמב ףסונ םימל ועה ןובירב ליחתמ דע הליל תוצח ליחתמה ו״מ ׳יס שיד
ח״וא י״בה םנו ו״חמה םשב (נ״י ףד םדרטשמא ׳פד) םהרדובאה איבה הז ןידו ,רודסב
.ש״ע ש״ארה תא םנו םהרדובאה תא איבה ז״מ ׳יס ףוס
אירטמינב אמט םמחל :׳נ ׳יס ו״חמב ףסונ בותכהמ םויסה רחא וסוסב ו״ס ׳ים
אמלעב החדהב רמולכ ,םש םחידא רשאמ אמט םמחל ירמאד תיאו םידי בונינ אלב
םיונב אמט םמחל תואירטטיג רססב יתאצמ איבה ז״לק ׳יס םלשה ל״הבשבו .בוגינ אלב
אירטטיגב אמט םמחל איבה ח״נק ׳יס ףוס ח״וא רוטה םנו .םידי בונינ אלב אירטמיגב
.םש י״בב ןייעו םידי בוגינ אלב
ששב ,ףיסוהש ב״נ ׳יס ו״חמכ אצמנ .ששב ךירצ ןיד תיל והל רמא ׳ע ׳יס
ךורעכ יתיאר ןכ ששב אלדמ ׳גרתמ (׳ו ׳ו בויא) חלמ ילבמ לסת לכאיה חלמ [׳יס]
.׳ד הרעה םש רודםב ןייע ,כ״ע השמ ששב יכ ומכ רוחיא ןושל הארנ ילו
םיים ג״נ ׳יס ו״חמב ,תיבה לעבל • ךרביש ידכ ךרבמ חרואו ופוסב ד״ע ׳יס
אוה] העש לכב רמאדכ תוברל ןיתאד תיבה לעב תוברל תא ,ךיהלא תא תכרבו ביתכד
.[ב״ע ב״ב םיחססכ
.ר הרעה םש רודסב ןייע ,הפסוה ד״נ ׳יס ו״חמב אצמנ ה״ע ׳יס
ז״נ ׳יסב ו״חמב אצמנ ,ןגד תיזכ לכאיש דע איצומ וניא םויסה רחא ׳פ ׳יס
דע ה״ד א״ע ח״מ תוכרב י״שרמ אוה ןושלה לכ .יוכ קיסנ אהימ ןנד תיזכ לכא יכמו
י״שרל הזב ןווכ ,ולכאש השלשב תוכרבב הרומה קספ ךכ םייס םש ו״חמבו לכאיש
.׳ד הרעה םש ןייעו ל״ז
וניאש ׳יפ 31 דצ ׳ם ׳יס ו״חמב אצמנ ,היגהל ארוקב םויסה רחא ג״פ ׳יס
העטי אלש איה תומכ תוריתיו תודיסחב הלש תרוסמב אלא התאירקב הביתה ארוק
.היגהל ארוקב ה״ד א״ע ג״י תוכרב- ׳םותב ןייעו ,ותהגהב ךפהבו רתויה רסחהמ תושעל
׳יסרגד תיאו״ ו״ס ׳יס ו״חמב ףסונ ,ץראה תכרבבו תשש בר רמא א״ק ׳יס
הזו ,״הנורחאב אלו ץראה תכרבב הל ינשמו ,היל רטעמ הכרב הזיאב רמולכ יהכו
.םירדסה ׳סב אלו רודסב אתיל
ןיעמו איה ׳ד ןיעמו ׳ע ׳יס ו״חמב ףסונ ביטמהו בוטה ןיעמ תולמה רחא י״ק ׳יס
אתילו .ץראה לע ׳ה התא ךורב רמימיעבק אתיירואד ׳ג ןיעמ אדומלתהל ירקד שלש
.ז״ע ׳יס סדרסבו רודסב
,יהו ׳א הרעה ז״עק ,׳ז הרעה ג״עק ,׳א הרעה ב״עק ,׳ב הרעה ג״סק ׳יס ׳יעו]
,יבו ׳א הרעה ד״יר ,׳א הרעה ו״פק ,׳א הרעה ד״6ק ,׳ז הרעה ג״פק ,יו הרעה ט״עק
,יהו ׳ג הדעה ב״כר ׳,׳ב הרעה כ״ר ,׳ג הרעה ט״יר ,יב הרעה ח״יר ,׳א הרעה ז״טר
כ״ש ,׳ב הדעה ז״ש ,יגו ׳א הרעה ו״ש ,יא הרעה• ד״ש ,׳ה הרעה ע״ר ,׳ג הרעה ב״לר
ו״נש /א הרעה ג״לש /ב הרעה.ל״ש ,׳ד הרעה ב״כש ,יח הרעה א״כש /ח הרעה
א ו ב מ L VI
,׳ג הרעה ו״ת* ,׳ג הרעה ו״ת ,גי׳י הרעה ר״ת ,׳ה הרעה דייסש ,׳ג הרעה דייסש ,׳ה הרעה
אצמת םימעפ המכו .יא הרעה ז״לקת ,ב״לו ח״כ הרעה ד״לת ,יב הרעה ח״כת
םתומוקמב הז לע יתוריעהו ו ני נפלש רודםבמ רתוי ןקותמ ןושלה ו״חמכש
.[םתובשומל
.י א ד י ב ת כ ת נ ו כ ת (א י
רצואב אצמנה יי׳כ אוה דחאה ,י״שר רודסמ ונינפל םיחתפנ םירפס השלש •
266 ליכמו אילאפ תינבתב ףלק לע בותכ 858 ץבוק אמראפב יסםאר יד לש םירפסה
רודס אצמנ ו״םר ףד וסוס דע א״עק ףד ןמו (
1
די יבתכ הזיא דוע םש אצמנו .םיסד
קילס :בתכ ףוסבו .ל״ז המלש וניבר רודיס בותכל לחא התעו :בתכ רפוסהו ל״ז י״שר
השענו ,אמראפכ םירפסה רצואמ ילא חלשנ הזה י״כה .קזח ל״צז המלש וניבר רודיס
רסחב הקלנ הזה די בתכה .(
2
רפסה םינפל ותתל יתרחב הזה י״כב .הקתעה ינעמל
ד״כש ׳יסב הארתש ומכ ,ןמזה ךרואב ודבאנ רשא תונוילג הזיא וטמשנש רמולכ.
הכלהכ ׳ד ׳כ אוה ןכו ,רחא ןמיס םהלש .תוקספהבו ולא תוישרפב ןינתונש שיו רמאמב
תבשכ ינשב שדוח שאר לח םאש ׳ד ׳ב [יס] ,םייתנב תבשב תוסוככ תבש ברעב
יעיברב ןמ רמאמה םייתנב רסחו ריעה התוא לש איסונכב לבא םש בותכ הז רחאו
ז״כש ׳יס תלחתהו ו״כש ה״כש ׳יסו ןמיסה ףוס דע םויסה לכו הכלהכ ןישוע תבשב
,םלש ףד רסחו ריעה התוא לש איסונכב לבא אצמנ [ז״כש ׳יסמ] הזה ןמיסה עצמאבו
ם ת ח א ל ר ש א ש י א מ ת ו ר ע ה ה זיא ם ע ק ״ מ ס ה א צ מ נ 121 ף ד ד ע 1 ף ד ן מ (*
׳ר מ ר ו כ ב ןיד ׳ב ד ו מ ע ו ׳א ד ו מ ע 126 ף ד ב ו .ה ו ק מ ינ יד ו א צ מ נ 125 ד ע 121 ף ד ן מ ו .ומ ש
ת ו ו צ ק ב ל ש ו מ ה יד ש ם ש ב ת ו צ מ ה ר פ ס ה ז י ת מ י י ס :ר פ ו ס ה ב ת כ ף ו ס ב ו .יול ה ל א י ח י
ה א מ ו ם י פ ל א ת ש מ ח ת נ ש ר ייא ש ד ו ח ב ב ״ ב ם ויה י ת מ י י ס ל א י ח י ר ״ ה ב ה ש מ ר פ ו ס ה י נ א
ם יר ע ש ה ׳ם א וה ) ל ״ ז א ר ו ד מ ק ח צ י ׳ר מ ר ת י ה ו ר וס יא ר פ ס א צ מ נ כ ״ ח א .ם ל וע ת א י ר ב ל ר ש ע ו
׳א ד ו מ ע ף ו ס 144 ף ד ד ע ׳א ד ו מ ע יצ ח 127 ף ד ן מ א וה ו (ר י ת ה ו ר וס א א ר ק נ ה א ר ח יר ע ש ו א  
ת א מ ת ו ר ע ה ם ע א וה ו ,ל ״ צ ז א ר ו ד מ ק ח צ י ׳ר ב ר ה ר ב י ח ר ש א ר ת י ה ו ר וס יא ק י ל ס :ב ו ת כ ף ו ס ב ו
י״ ר ה מ א ו ה ] ״ יש ור ט ל ״ כ ע ״ ם ויס ה ם פ ו ס ב ר ש א ת ו ר ע ה ה זיא ם ע ו ,ומ ש ר כ זנ א ל ר ש א ד ח א ש יא
ם י ט ו ק ל ב א ב ו ה ה ז ן וד נ ו] נ ״ ע ׳ד ף ד (ד ״ פ ת ץ ינ ם ע י ס ו פ ד ) א ר וד יר ע ש ת ו ח נ ה ב פ ״ כ ר כ זנ ה ן יש ור ט
׳ל ,ב ״ ע ד ״ כ / ט ,ד ״ ע ו נ ״ ע ם ש ו ׳ו ף ד ,[ן יש יר ט ״ י ר ה מ ם ש ב א ״ ע א ״ כ ף ד ל כ ר מ א ת ו כ ל ה מ
ע ט כ י ש ע ג ר וצ ,ץ נ וצ כ ״ ש מ ׳יע ו .יש יר ט י״ ר ה ומ ב ת כ א ת י א ב ״ ע ח ״ כ ף ד ם ש ל כ ר מ א ב ו ׳וכ ו ב ״ ע ם
ר ״ ב ה ד ו ה י ׳ר ק ס פ ן ב ו א ב ו ה ׳א ד ו מ ע ף ו ס ב ״ ל ק ף ד ב ו .[243 ׳ע GJ. ׳ם ב ם ם א ר ג ו 53 ׳ע
ו נ י ב ר א וה ,ן יט נ וא יל ן ק ת ל ש י] ן יט וול ׳ר ה נ ו כ מ ה ה ל ו ג ה ר ו א מ ם וש ר ג ו נ י ב ר ל ש ו ב ו ר י א מ
׳ג ת ו א ג ״ ה ש ןייע ו ,ה ״ מ ג ר ל ש ו ב ר ה יה ו ן יט נ ו א יל ו נ י ב ר א ר ק נ ו ן ק זה ן ה כ ה ר י א מ ׳ר ב ה ד וה י
ף ד ן מ ץ ״ ב ש ת ר פ ס א צ מ נ כ ״ ח א .[461 ד צ ם י י ח ה ר וא ןייע ,ן וא יל ו נ י ב ר ה נ ו ב מ ם ג ו ,ג ״ י ׳ים
[ג ר ו ב נ ו ט ו ר מ ב ״ ב ם ״ ר ה מ א ו ה ] ל ״ ז ר י א מ ו נ י ב ר ב ר ה ו ת ל ח ת ה ו א ״ ע 171 ף ד ד ע ב ״ ע 144
ת ו ל י פ ת ל י ח ת א ב ו ת כ ג ״ ע 149 ף ד ב ו (ד ״ מ ׳יס ו נ י נ פ ל ) יוכ ן ט ק ת י ל ט ב ת ב ש ב ך ל י ל ר ת ו מ ש ר מ ו א
ת ״ ר א ו ה ] ע ״ נ מ ר ה ר מ ו א ו א ב ו ה ר פ ס ה ך ו ת ב ם י מ ע פ ה מ כ ו ,ע ״ נ מ ר מ ג ה ו נ ייה ש ו מ כ ה נ ש ה ש א ר
:[ע ״ נ ר י א מ ׳ר יר ומ
ה ק ת ע ה א ו ה 60 ׳ע ף ו ס ה ר ו א ה ר פ ס ל א ו ב מ ב י ת ר כ זה ש ן ייט ש פ ע א ״ ר ה ל ש י״ כ ה (
2
ו פ ו ס ב ם ג ו ט ״ ל ק ׳יס א מ ר א פ י״ כ ב ו נ י נ פ ל א וה ש ה ״ ר ׳ה ב ל ח ה ק י ת ע מ ה ל ב א ל ״ נ ה א מ ד א פ י ״ כ מ
;ם י נ ו נ ח ת ב ו ה ל פ ת ב ן י ב ר מ ]יוש ה ט מ ל ש ו ה ל ע מ ל ש ד ״ ב ש י ש י מ ח ו י נ ש ב ם ייס יכ ״ ר ב ד ה ר ס ח
.ר ת ו י ק י ת ע ה א ל ו ח ״ י ת ׳יס ת ל ח ת ה א מ ר א פ י״ ב ב א ו ה ו
L VII
א וב מ
יתוריעהש ומכ 205 דצ ו״חמו םירדסה רסם י׳יפע ד״כש ס״ס דע רסחה תא יתפסוהו
,ד״כש ס״ס דע א״כש ׳יס ןמ רסח סשו ,׳ב י״כ פ״ע םג ךליאו ןאכמו
׳
׳ג הרעהב םש
.׳א הרעה הייכש ׳יסבו ׳א הרעה א״כש ׳יסב ןייע
םולשת רסחו רתוי אצמנ אלו ,םדוק םילכ ליבטהל אבהו ליחתמ א״םש ׳יסב םג
רתיהו רוסיאבו םירדסבו ׳ב י״כב אוהש ומכ םויסה יתפסוהו ,קיתעמה טימשהש ןמיסה
.256 דצ ו״חמבו ג״כ ׳יס ב״ח הרואהבו
אבוה ,םירבד תריפס אלא ןניאש תולמה ירחא ,רמאמה עצמאב ד״פש ־יסב דוע
ו״פש ה״פש ׳יסו ןמיסה ףוס דע אמלעב תלמ ןמ םלש ףד רסחו ,יעיברה לאומש ׳ר
׳ב י״כב ןוכנל אצמנו ,םינפב יתפסוהו יעיברה לאושש (׳ר) דע ט״סש ח״סש ז״סש
.׳ה הרעה דיסש ׳יס םש ןייע ,םירדסה ׳םבו
םלש רמאמ יתפסוה ,והנינ יטועימ יתיכהו יתרבעו תולמה ירחא דייצש ׳יסב ןכו
.293 דצ ו״חמבו ׳ב י״כב אצמנו ,יוכ םימלועה ןובר דרישכ ורמא ,םש רסחה
,רודסה לא ףסונ רשא ,גייסש ׳יס רשיה ׳סמ אוהש ,ת״ר לש קספב א״ת ׳יסב דוע
.םש רשיה ׳סב אוהש ומכ ׳ב י״כב ןוכנל אצמנו םויסה לכ רסחו ,בר רמא יכה םייסמ
הז רחאו ,ןייה לע אלא ןיכרבמ ןיאו ןייה לע אלא ןישדקמ ןיא ר״ת ו״סת ׳יס
י״כב ןוכנל אצמנו ה״צת ס״ס דע םלש ףד רסחו ,ישימחבו ינשב הרותב ןירוקו ליחתמ
.םינפב יתפסוהו ׳ב
י יתפסוהו לודג רמאמ הלחתהב רסח ,ןואג יאנורטנ בר רמא ךכו ב״קת ׳יס
.םש יתוריעהש ומכ ו״חמבו ןואג םרמע בר רודסב ׳ב י״כב ןוכנל אצמנו םינפב
ללכ םינבומ יתלכ תורוש ׳ב םיאצמנ ,ןנובתהל לוכי םויסה רחא ג״קת ׳יס ףוס
םינפב יתפסוהו םלש רמאמ רסח הפ םלוא ,םירבח וילע ורכיו ןתיול ואיבי ׳וב ז״ח ט״י
׳יס ןייע ,99 דצ ט״כקו ח״כק ׳יס ו״חמבו ב״יכב ןוכנל אצמנו ה״קת ׳יסו ד״קת ׳יס
.יא הרעה ד״קת
׳יס לודג רמאמ רסח ןתבוח ידי םיברה תא איצומ וניא םויסה רחא ח״לקת ׳יס
.191 דצ ו״חמו ׳ב י״ב י״םע יתפסוהו מ״קת ׳יסו ט״לקת
׳רד אתליטד אתעמשד אנקסמו אבוה חבושמ הז ירה רמאמה רחא ז״סקת ׳יס
םלש ףד רסח קר ,וינסלש רמאמה םויסל ללכ תוכייש הזל ןיאו ,הל רמאק הבוחר ןנחוי
םיתמה לכ לע אבוה חבושמ הז ירה רמאמה רחא 239 דצ ו״חמב ןכו ׳ב י״ככ אצמנו
,הל רמאק הבוחב ןנחוי ׳רד אתלימד אתעמשד אנקסמו םייס ףוסבו ץלוח הצר ןלוכ
.׳ד הרעה ז״סקת ׳יס ןייע ,רםסה םינסל רמאמה לכ יתפסוהו
.יא הרעה ש״ייע /ב י״ב י״סע יתפסוהו רסח א״כרת ׳יס
ופסונ רשא ׳ת ,ט״צש ,ח״צש ׳יס ,כ״חא ופסונ רשא תופסוה י״כב ואצמנ םג
׳ר תא םש איבהו ״קחצי ינאו״ ״קחצי״ימש םתחש םש אצמנו ולברוד רב קחצי ׳רמ
.ירטיו רוזחמב הברה ףיסוה רשא ולברוד רב קחצי ׳ר אוהו ,ם״בשרה אוהש לאומש
י״כל הז י״ב ןיבש םייונישה לעו ,ג״סש ׳יס ת״רל רשיה ׳סמ הפסוה אוה א״ת ׳יס םג
.םתובשומל םתומוקמב יתוריעה ׳ב
א וב מ
LVIII
.׳ב ד י ב ת כ ת נ ו כ ת (ב י
תורגאב .ל״ז ל״דשרה דיב םינפלמ היה ׳ב די בתכ והנכא רשא די בתכה
,יששה ףלאל ב״מ תנשב בתכנ ףלק לע די בתכ הנק יכ איבה (231 דצ) ל״דש
רפסל אובמבו) ל״ז י״שר רודס םה ותלחתבש םיסד ז״מ .ףוסו הלחתב רסח אוהו
רודסמ םיטוקיל איבה 235 דצ ל״דש תורנאבו .(וירבד תא יתקתעה 60 דצ הרואה
י״שר רודס י״כה״ל״ז ה״חזשר םכחה ריעה ׳ב הרעהב םש ןוי למו .אוהה די בתכב י״שר
[296 ׳ע ב״ש דוטלת תיב] ו״והארהמל י״שר תודלותל ויתורעהב םנו ״ידיב תעכ אוה
תלהק״ולש המישרב לבא ״ידיב אוה תעכו ל״דשרה דיב אצמנ היה י״שר רודס״בתכ
תיבב םה תעכו) טאגסמארל ורכמג רשא ודיב ויהש די יבתכ ןיב אצמנ אל ״המלש
ןילגלגמו ,די בתכה אצמנ הפיא יל דינמ ןיאו יתרקחו יתלאש ,(ןודנולב םינברל שרדמה
שרדמה תיב שארב דמועה רטכעש ז״שרה רקוחה ברה י״ע יל עדונ יכ ,יאכז י״ע תוכז
הנק אילגנאב שדירבמאק ריעב Rev. Dr. C. T aylor םכחהש קראיונב םינברל
אוהו ל״נה דבכנה םכחה לא השקב בתכמ יתכרע תאז יעמשכו ל״ז ה״חזשר דימ י״כה
הקתעה יל יתישעו וב שמתשהל י״כה תא ילא חלשו יתלאשל רתענ ודסחו ובוטב
.ירטע השע רשא דסחהו בוטה לע הכרבו הדות ול ןתונ ינאו ,ונממ
ליכמ (
1
י״שר רודס אוה ותלחתהו אילאפ תינבתב ףלק לע בותכ די בתכה
ףוסב ,תורוש 42 דומע לכב ,םידומע 188 ה״ס הלועו ,םידומע ׳ב דצ לכב ,םיפד ז״מ
:בותכ ינשה דומעב כ״חאו ,טרחנ הטלש וניבר רודיס טרסל ם״ב תנשב :רפוסה םייס
א״ד תנש ונייהו ,ישימח ףלא לש יעישת האמל ד״ם תנשב ומלועל ףסאנ י״שר
םת ועברו ,[׳ח ׳ז ׳יעשי] םעמ םירפא תחי הנש שמחו םישש ךנמיסו ,טרפל ה״סתת
ל״א םיהלא רטאיו ךנטיסו [א״לקתת א״ד] ישיטח ףלא לש ירישע האטל א״ל תנשב
:קילס :[׳א ה״ל תישארב] בקעי
ש ר ד מ א ו ה ג ״ ע 184 ד צ ד ע 48 ד צ ן מ ,ם י ר ח א ד י י ב ת כ ד וע ו א צ מ נ ה זה ץ ב ו ק ב (*
ר ח א ו (ט ״ וש ש ר ד מ ל א ו ב מ ן ייע ,ה ק ת ע ה י ל ׳יה ט ״ וש ש ר ד מ ה ן מ ) ם י ד ו מ ע 848 ל י כ מ   ב וט ר ח ו ש
ו ת ל ח ת ה ב ב ו ת כ ו ה מ ו ר ת ה ר פ ס ר וצ יק ג ״ ע 167 ף ד ד ע נ ״ ע 134 ף ד ן מ ל י ח ת מ ט ״ וש י ש ר ד מ ם ויס
ו מ ב ם ת ו י א ד ך ד ו א א ל ב ם י ק ר פ ה ד י מ א ו צ מ ל ו ב א ר ו ק ה ץ ור י ן ע מ ל ה מ ו ר ת ה ׳ס ך ו ת מ ר צ ק ל י ת א ב
ל א ו מ ש ׳ד ב ק ח צ י ׳ד יא ד ו ב א ו ה ] ל ״ צ ז ל א ו מ ש ׳ר ב ק ח צ י ׳ר ה ש ו ד ק ה ו נ י ב ר י נ פ ל ר ד ס ב ם ר ד ס ש
כ ״ ג א ר ק נ ו ת ו פ ס ו ת ה ל ע ב (ת ״ ד ו ם ״ ב ש ר ה ל ש ו ת ו ח א ן ב ) ן ק זה ק ח צ י ׳ד ם ש ב ע ד ו נ ה א ר י י פ נ ד מ
,ן ק זה ק ח צ י ו נ י ב ר ל ש ו ד י מ ל ת ׳יה ה מ ו ר ת ה ר פ ס ל ע ב ק ח צ י ר ב ך ו ר ב ו נ י ב ר ו ,ש ו ד ק ה ו נ י ב ר
.[ס פ ד נ ה ה מ ו ר ת ה ד פ ס מ ר ח א ר ד ס ב ר ד ו ס מ י״ כ ב א צ מ נ ה ל ״ נ ה ה מ ו ר ת ה ר פ ס מ ר וצ יק ה ו
ק ח צ י ׳ר ל א ו ה יל וא ) ר ת י ה ו ר וס יא ר פ ס 186 ף ד ד ע ג ״ ע 167 ף ד ן מ ץ ב ו ק ה ב ל י ח ת מ כ ״ ח א ו
ר ת י ה ו ר וס יא א ו ה ,ש ור יפ ם ע זו ר ח ב ר ת י ה ו ר וס יא א צ מ נ 193 ף ד ד ע 186 ף ד ן מ ו .(ל ״ ז א ר ו ד מ
ם י זו ר ח ב ד ת י ה ו ר וס יא ׳ם א צ מ נ ש (877 ׳יס ׳א ת ו א ) ם י ר פ ס ה ר צ וא ל ע ב א י ב ה ש י כ ד ר מ ׳ר ב ר ה ל
ה מ ל ן ווכ יא ד ווב ו ,ם יזו ר ח ב ר ת י ה ו ר וס יא כ ״ נ א צ מ נ ל ״ ד ש ר ה ד יב יכ ם ש ר יע ה ו ,א ״ ד ד י״ כ
ת ו פ ר ט ו ה ק י ד ב ו ה ט י ח ש ׳ה ל ״ זו א י ב ה 383 ׳יס ׳ה ת ו א ם י ר פ ס ה ר צ ו א ב ו .ה זה ץ ב ו ק ב א צ מ נ ש
ב ת כ ש ה מ ה א ר ] ס יוויר ט ף ס וי ר ״ ב ן נ ח ו י ר ״ ה ׳יפ ם ע ל ״ ז י כ ד ר מ ה ב ר ה ל ב ״ א ר ד ס כ ת ו זו ר ח ב
204 ד ע 193 ף ד ן מ י״ כ ב א צ מ נ ב ״ ח א ו .[׳ו כ ו 39 ׳ע ״ י כ ד ר מ ה ל ע ו ר פ ס ב ן ה כ ש ״ ר ה מ ו ית ו ד ו א
.ר ס ח ף ו ם ב ו ח ק ו ר ה ל ע ב מ ר ו ד יס ה ש ור יפ
L IX
א וב ט
וינפל םתה ןנירמאד חואה :תולמב ליחתמו הלחתהה רסח י״שר רודסב
ףוסב (אמראם י״ב) ׳א י״כב אצמנ אוהו .םולכ אלו ףוסבלו המדאה ידס ארוב
ךרואב י״כה לש תונויליגה ודבאנ רשא ו״כק ׳יס דע ׳א ׳יס ןמ רסחו ו״כק ׳ים
הביתכב ריינ לע םיבותכ םילע הזיא םיחנומ הזה י״כה ךותב לבא .ןמזה
:ליחתמו ,הנקז בורמ האירקה השקו תונטק תונוילג לע בותכו ,י״כה ףוג ןמ תרחא
כ״חאו ״הכרבל קידצ רכז קחצי רב המלש וגיבר רודיס בותכל לחא אימשד עייסב״
םהה תונוילגהב םויסהו ,׳א י״כב ונינפל אוהש ומכ ,רכ רמוא ריאמ ׳ר היה אינת בותכ
ימש לחנ ואובמ דע שמש חרזממ [יכ] הז קוםסכ שיש תומש ׳ד דננכ תועירב ׳ד
ימש לודג יכ הרוהט החנמו ימשל [שנומ רטקומ] (רטקומו שגומ) םוקמ לכבו םיוגב
תא קיתעהל דחא רםוס לחה יכ קפס ןיאו .[א״י ׳א יכאלמ] תואבצ ׳ה רמא םיוגב
.קיתעה אל הזמ רתויו ,ב״י ׳ים עצמאב ׳א י״כב אוהו הלחתהה קר קיתעהו רסחה
(ו״כק ׳יסב ׳א י״כב אוהש) זרואה תלמ ןמ ׳ב י״כב ליחתמ יתאבה רשאכ הנהו
ה״לק ׳יסו .דובכ ותחונמ וניבר גהנ ןכו םייסמה ד״לק ׳יס .ףוס דע ׳א י״כב ומכ ךלוהו
םיאצמנ ט״ויב ןילישבת המכ לשבמה ה״ד ו״לק ׳יסו תוצמ שלשהו ה״ד (׳א י״כמ)
אבוה אל ןמיסה ףוס דע ז״ע ׳סמב ה״ד (׳א י״כב) ז״לק ׳יסו ,חספ ׳ה ףוסב ׳ב י״כב
קר ,יא י״כב ומכ ךלוה בבוסו ט״לק ׳יס ׳א י״ככ אוהש ה״ר רדס ןמ ליחתמו ,׳ב י״כב
ל״צז בקעי יברו״הפסוה ׳ב י״כב אצמנ (׳א י״כב ונינפל)ג״סק ׳יס ןמ רמאמה םויס רחא
־ דע ״׳וכ תויכלמל ומכ תורסושלו תונורכזל ק״רשק עוקתל ומוקמב גיהגה ריאמ יבר ןב
אוה ךליאו ןאכמו .ג״סק ׳יסמ ׳י הרעהב הסםוהה תא יתקתעהו ,וניגהנמ יסכ והז
אצמנ חי׳ש ׳יס ׳א י״כב ונינפל אוהש הכוס ׳ה ףוסב קר ,יא י״כב ומכ
י״כב אוהו ,ונימב ןימ ןינעב (ת״ר אוה) ל״ז ריאמ ר״ב בקעי וניברמ קסס ׳כ י״כב
׳יס ת״רל רשיה ׳םמ החוקלו רחסה לא הפסונ רשא הפסוה איהו ,א״ת ׳יס ׳א
םויסה רחאו .םדקומב ׳ב י״כב םאיבהו םיכרוכמ יתלב תונויליגה ויהש קפס ןיאו ,ג״פש
׳א י״כב אוהש ,זומתב ז״י רדס ׳ב י״ ככ הז רחא אבוה רשיה רםסמ איהה הפסוהה ןמ
ליעל יתגליד הזו״ הפסוה ׳ב י״כב אצמנ וסוסב ה״ת ׳יסבו :ה״ת ד״ת ג״ת ב״ת ׳יס
ךל רמואש ידכ דע הבושו ואצמהב ׳ה ושרד הל רמוא ךכ החמש רבכ אוהש ןויכו
ינפל שישא שוש רמאו המחנל המחנ ךומסו םת ונינר רמואש ומכ הארנ ךכל ,הרהטב
,ש״דש ןמיס ירה ,הבוש כ״ויל ה״ר ןיבש תבשבו ,ושרד ׳ילדג םוצבו ,הנשה שאר
״ל״צז בקעי ׳ר ברה ןב המלש ,ג״בכ אב ךלמהשכ הזו ,הרישל הריש ,רבדיו וניזאהלו
וחיר ינסמ םייסמה (א)ד״לת ׳יס ףוס דע ךליאו ו״ת ׳יס ןמ אבוה כ״חאו (ת״ר ןב אוה)
לכאי אל ר״ת אוה ךכ תותבש רדס ׳ב י״כב אצמנ ז״חאו ,רתוי בוט חיר ףדונ אהיש
רחא ׳א י״כב אוה הזו ,הלעטלו תועש עשתמ םיבוט םימי יברעבו תותבש יברעב םדא
.נ״עת ׳יסב ןיבוריע תוכלה
(׳א י״כב) א״כש ׳יסמ רמאמה תלחתהכ .הארתש ומכ רסחב הקלנ ׳ב י״כ םנו
רמאמה לכי רסח ךליאו ןאכמו ,רוביצה דובכ ינפמ תמייסמו תחא הרוש קר ׳ב י״כב אצמנ
םג .׳א הרעה א״כש ׳יס רחסב ׳יע ,דיסש ג״כש ב״כש ׳יס םג רסחו םלש ףד טמשנו
,הרידקהו ססליאה ח״צש ׳יס ןמ ליחתמו (יא י״כמ)ז״צש ׳יסמ רמאמה לכ ׳ב י״כב רסח
ליחתמ ׳ת ׳יסבו ,ט״צש ׳יסט רמאמה לכ רסח םנ .׳א הרעה ז״צש ׳יס רודסב ןייע
,קדצ ךתקדצ ןידב ןכו .אתכלה בר רמא אבוה םשו ,אתכלה אכד רמא ׳יסה עצמאב
א ו ב מ L X
רטפנש השט לש ודובכ םושט םייסמו םלש ףד ׳ב י״כב רסח ,ז״טקת ׳יס ׳א י״כב אוהש
ונקת הלודגה תסנכ ישנא ןנחוי ר״א אבא רב אייח ׳ר דטא אבוה כ״חאו ,העש התואב
ףד רסח אייח ׳ר רמא ןיבו העש התואב םויסה ןיבו ,רכ תוליפתו תוכרב לארשיל םהל
.כ״קת ׳ים תלחתה דע רסחו ,םירדסה רפסבו ׳א י״בב אצמנו ,םלש
ףוסב ׳א י״כב אוהש ,תוכרבה ףוריצב קזחתתו הוורתתו םויסה רחא םש דוע
יכהו ןמ םלש דטאמ רסח ,רקיע לכ תסה לע ןילידבמ ןיא ׳ב י״כב ליחתמ ,ד״כקת ׳יס
,רקיע לכ תסה לעןילידבמ ןיא דע ,ה״כקת ׳יס ׳א י״כב אוהש ,ןואג יאנורטנ בר רמא
.ו׳׳כקת ׳יס ךות אוהש
,ח״כקת ׳יס ףוס ׳א י״כב ונינפל אוהש ,ארכישא לידבי םויסה רחא םש דוע
,ט״כקת ׳יס ׳א י״כב ונינפל אוהש ,לאומש רמא אפילחת ׳ר רמא םלש רמאמ רסח
.ןואנ יאנורטנ בר רדש יכהו ל׳׳קת ׳יס ןמ ליחתמו הז ׳יסמ רמאמה לכ רסחו
ליחתמ ,ל״קת ׳יסב ׳א י׳׳בב ונינפל אוהש ,רבד אמע ןכו ןמ םויסה רחא םש דוע
רסחו ,א״לקת ׳יס ׳א י״כב ונינפל אוהש ,ש׳׳ומב הכאלמ תושעל ךירצש ימו ׳ב י״כב
.ןמיסה ףוס דע ׳וב תבשמ םירופכה םוי אוה הנושמ והימ ׳א י״בב אצמנה םלש רמאמ
ןמיסה ףוס דע תסנכה תיבב ןיקילדמש רנה לעו נ״לקת ןמיס לכ רסח םש דוע
.וחכ רשיו אוה הפי גהנמי
׳יס םנו ,יוכ קדצ ירומל עייס םינואגה תובושתב אצמנו ו״לקת ׳יס רסח םש דוע
.ב״יכב אתיל ו״טרת ׳יס םנו ,תובישי יתשב הכלה ןכו םייסטה ,וסוס דע ז׳׳לקת
אלמ הזה י״כהו .םמוקמב םהילע יתוריעהו םינטק םירמאמ דוע םירסח ןכו
.הזמ הז תצק םינושמ םהו ,ב״יכמ קתענ אל ׳א י״כה ןכו ,׳א י״כמ קתענ אלו םישוביש
.יג ד י ב ת כ ת נ ו כ ת (ג י
םירדסה רפס הנוכמו 28/5 ץבוק ןעכנימב םירפסה רצואב אצמנ הזה די בתכה
,םירססה רצוא לש י׳׳כמ ולש המישרב בתכ רעדיינשנייטש מ״רהמו (
1
ל״ז י ״שרל
ר״א :בותכ ותלחתהב .תוכלה יקספו (י״שר) המלש וניבר לש םירדס״ םירצק םירבד
אילפמו רצי רשא וניתובר ועבק ןכ לעו בותכ ףוסבו ׳וכ א״גדווזרס רגשמ ךלמ היכרב
(
2
בותכ רפסה ףוסב איבה רשאו ,עידוה אל י״כה תגוכתו ״תואלפנ השוע והזו תושעל
כ״נ אצמנ הז רחא לבא ,א״יכ פ״ע ח״נח ׳יס ףוסב אוה הז ׳וכ וניתובר ועבק ןכ לע
(ז״טרת ׳יס) רשכה תויקנ ןוקיתו (ד״ירת ׳יס דע נ״פקת ׳יסמ) תופירט ׳ה הזה י״כב
השמח לאומש רמא ליחתמ כ״חאו ״המלש וניכרד רשב תויקנ קילס״ וסוסב בתכו
רב המלש םותח כ״חאו ,תופועו םינד ,תלוס ,דבכ הרעק ןיכס םימכח ורמא םירבד
ה ר ו ת ה ל ע ם יש ור פ ו ם יט ש פ (ב .ת י ש א ר ב ר פ ס ל ע ק ״ ד ר ה ׳יפ (א :ל י כ מ ה זה ץ ב ו ק ה (
x
.ל א י זר ר פ ס (ג .(ק ״ פ ל ם ״ ח ר ת ,א צ נ ג מ ,ג ר ע ב ם ם א ד נ ה ש נ מ ׳ר י״ ע ס פ ד נ ) א נ י ו ו מ ב ק ע י ׳ד מ
ש י 89/5 ן ע כ נ י מ ב ם נ א צ מ נ יכ ם ש א י ב ה ש ה מ ו ,883 ׳יס ׳א ת ו א ם ״ ה צ וא ן ייע ) ר פ ש יר מ א (ד
ן ייע ) ק ״ ה ל יש ר ש ,ם י י ח י ר ״ ב ף ס וי ׳ר מ ם י פ נ כ ל ע ב (ו .ל ״ נ ה ם י ר ד ס ה ר פ ס (ה .(28/4 ן ק ת ל
.(528 ׳יס ׳ב ת ו א ם ״ ה צ וא
ף ו ס ב ל ״ צ ׳י כ ר ב ד ״ א ב ו ת כ ר פ ס ה ף ו ס ב ם ו ק מ ב ן ק ת ל ש י 85 ד צ ה ר ו א ה ׳ס ל א ו ב מ ב (
2
.יוכ ו נ י ת ו ב ר ו ע ב ק ן כ ל ע ב ו ת כ ר פ ס ה
LXI
יתיארו .״םלוע יהלאל האדוהו חבש םלשנ המלש וניבר רודיפ״ בתכ רפוסהו ,קחצי
המלש יבר לש םירדס :ל״זו בתכש (208 ׳יס ׳ס תוא) בקעי ןבל םירפסה רצואב
המכו תופירט ינידמ םירעש המכ םכותבו ח״א ע״ש בורב םיניד תוכלה יקספו (י״שר)
.ל״כע ולש סדרפה רסס אוה ילואו [28/5 ל״צ] 27/3 ןעכנימ די בתכ ,י״שרמ ת״וש
!דתיה הז י״כמ םירדסה ׳ס ןמ הקתעה .סדרפה רפס הז ןיאו תמאה לא ןווכ אל םלוא
רכמ רשא ולש י״כ ןיבו (162 ׳יס המלש תלהק) ל״ז ה״חזשר חונמה לצא תאצמנ
שרדמה תיבב ןודנולב די יבתכה םיאצמנ תעכו איהה הקתעהה האצמנ טאגםמארל
ד״ד• ם״רהומ ברה תואיו (125 ׳יס דלעפשריה םכחה תמישר) םשד םינברל
.ונממ הקתעה יל יתישעו י׳׳כה תא יל חולשל יתשקבל רדנעלדעירפ
המלשוניבר רודיס״וסוסב םייס ןכו י״שר רודסי אוה םירדסה רסם הז י״ב הנהו
ךרואב ודבאנ רשא םיפד הברה ותלחתהב םירסחו רסחב הקלנ הזה י״כה םגו ,״םלשנ
,רכ הנידמל [אמגודזורפ ל״צ] א׳׳גדווזרפ רגשמ ךלמ היכרב ר״א ליחתמו ,ןמזה
ירטיו רוזחמבו ׳ב י״כב םנ אצמנו ׳ג הרעה ש״ע ,ז״י ׳ים ׳א י״כב ונינפל אוהו
.12 דצ ב״י ׳יס
ןיאש ונינפלש רודסבמ רתוי ןקותמו ןוכנ רדסב םה םירמאמה םירדסב הנהו
רשאכ םורדס י״שר ידימלתו םיסרטנוק םיבתכנ ויה םינידה יכ םעטהו ,הנשמל רדס
.רדסה ורמש אל םירפוסה וא ,רחואמ הזו םדקומ הז ,םהיניעב הארנ
םירמאמה לכ ןייצל דאמ השק ןכל ,םינויצ ומשרנ אל םירדסה רפסב יכ ןעיל
׳וכל 86 ׳ע ו״כ ׳יס הרואהל אובמבו ,רחא ןסואב רודסב םיכורע םה רשא םירדסהמ
.ותוהמו ונכות יתיארה
(
1
.ר ו ד ס ב ת ו א ב ו מ ה ת ו י ז ע ו ל ת ו ל מ (ד י
אסייד :אתיא ב״ע ד״כ ףד תינעת י״שרבו ,שי י רט :ג״יק ׳יס 55 דומע (1
Die altfranzOaischen :ותרבחמב רענניססעלש ׳חה תעד יסל .ז״עלב םי י רט
ןושלב אלה 1 ׳יס 27 ׳ע Worter im Machsor Vitry, Mainz 1899
ןושלבו ,ונינסלש שיירט והזו tragiees םיבר ןושלבו tragiee (
2
הנשי ה תפרצ
׳ב הרעה רודסב ש״ייעו Zucker-Naschwerk :ונינעש dragee (
3
השדחה תפרצ
!םינוכנ םניא םינורתפה ינש םנטא ,שיירט תלמל רחא שוריס יתאבהש
י״הצלב ,(׳ב הרעה ש״ייע) שליישמרו ל״צש הארנ ,שלי ארק :םשו םש (2
ז״יק ׳יס ןמקל ׳יעו ,(םש רענניססעלש) vermiscelle ח״הצלבו vermesiel (?)
.(שליישמרו) ה״צש ׳יסו (שלשימרו)
1 ׳יס ליעל יתאבהש שיירט ל״צש הארנ ,אל י י רט :ז״יק ׳ים 57 ׳ע (3
.18 ׳יס ץמקל ׳יעו ׳ג הרעה רודסב ש״ייע ,ו״חמבו סדרפב אתיאדכ
י צ י ק מ ה ר ב ח ו נ ח ר ב ח ד יש א ר ה ל ה נ מ ,י״ נ ן ע ס נ א מ י ס ד ״ ר ה מ ח ״ ה ר ה ת צ ע י״ פ ע (*
ר ו ד ם ב ש ת ו י זע ו ל ה ת ו ל מ ה ל ע ונ יע ם וש ל ש י ר פ ב יול ה ל א ר ש י ׳ר ח ״ ה ר ה י נ פ י ת ר ח ש ,ם י מ ד ר נ
ה נ ש י ה ת פ י צ ן וש ל ב ר ש א ,ן יזע ל ה יש ר ש ל ע ת ו ק ח ת ה ל ל י א ו ה יכ ו ל ן ח ן ח ת ו א ו ש ת ו ,י״ ש ר
.ם נ ו ר ת פ ת ע ד ל ה פ ד ר נ ה ע ד נ ה ת ע ו ,ם ת ד ו ס י
.י״ ה צ ל :ת ״ ד ב ם ש ר נ ך ל י א ו ן א כ מ (
2
.ח ״ ה צ ל :ת ״ ר ב (
3
א וב ט
L X I I
רעגניססעלש) soupe ח״הצלבו aope י״הצלב ,שסוש :דומעה ףוסב םש (4
.Wem- oder Wassersuppe mit Brotschnitten :ותארוהו (3 ׳יס םש
הארו ,sauce ח״הצלבו salse י״הצלב ,אשלש :ח״יק ׳יס 58 ׳ע (5
.113 ׳יסב רענניססעלש כ״שמ
pore י״ הצלב אוהו שירום ל״צש הארנ ,י שרוס :א״כק ׳יס 69 ׳ע (6
והמ Lauch ונינעש poireaux ח״הצלבו (!׳נ הרעהב םש ל״צכו) pores ר״לבו
,ז״עלב שירוס [םהש ,דומלתה ןושלב] ןישירכ [ונייהד] יתרכ :רמאמה ךשמה
אתיאדכו . ש״רופ ןירוקש ןישירכ יתרכ :צ״ר ס״ס 139 ׳ע רודסב ןמקל אבוה ןכו
י״שריס ןישירכה תאו איע ח״י ףד ארתב אבבכ ךופיהלו ב״ע ףוס דיל הכוס י״שרב
תוטולםק וא :בתכ נ״סש ׳יס 186 ׳ע ןמקלו ,י״הצלב porele = ש״לירום יתרכ
תכרב ׳סב Pflanzennamen beiRaschi :ורמאמב וועל ׳הה כ״שמ ׳יעו .שרופ
.85 ׳יס 247 ׳ע (רנילרב א״רהמ ׳חה דובכל לבויה ׳ם) םהרבא
apje י״הצלב .ךיפא :ג״פש ׳יס 186 ׳ע ןמקלו אי י פא :םשו םש (7
236 ׳ע םש וועלו 6 ׳יס רעגניססעלש) Sellerie :ותארוהש ache ח״הצלבו
.(21 ׳יס
רודסב ש״ייע) ו״חטב אתיאדכ־ ,לייוסרצ ל״צ לי י ו פדצ :םשו םש (8
cerfeuil ח״העלבו cerfuel י״הצלב .אלייפורצ :אתיא ג״פש ׳ים ןמקלו (׳ד הרעה
250 ׳ע וועלו 7 ׳יס רעגניסםעלש) G-artenkerbel, ein Suppenkraut ונינעו
.102 ׳יס
8 ׳יס רעגניססעלש) cresson השדחהו י״הצלב ,ן י שי ר כ :םשו םש (9
.113 ׳יס 252 ׳ע רועלו
תישארב י״שריפב ה״כו ,שדילבוא ל״צ ,ש ר י לכוא :ו״כק ׳יס 60 ׳ע (10
,אנינת ארודהמ)םהרבאל רוכז ורפסב רנילרב א״רהמ ׳חה יניעל ויהש י״כב ז״ט ׳מ
חי׳הצלבו oblides = שדילבוא ו״פ ׳יס םדרפב ימנ ל״צכו 439 ׳ע (ה״סרת
.Hohlhippe :ותארוהו oublies
ח״הצלבו chantels י״הצלב ,שליטנק ל״צ ,שלי טשנק :םשו םש (11
ןכתי אל ,תולודג תפ תוכיתח :ותארוה םנטא .(ו״ס ׳יס רעגניססעלש) chanteaux
!ונינפלש ןודינב
.(Vogelleim =) glu ==ד ״ולג :ב״נק ׳יס 69 ׳ע (12
רעגניססעלש כ״שט ׳יעו ,durs(?) = שרוד :נ׳׳נק ס״ס 70 ׳ע (13
.90 ׳יסב
תלט איהש ׳ה הרעהב םש יתאבה רבכ .א״פרש :ט״נק ׳יס 72 ׳ע (14
.Gartenmesser, Hippe ונינעו י״הצלב כ״נ ה״כו serpe
תינשה ן״ונ ןורסחב complaints = ץי י לםנוק :נ־םק ס״ס 74 ׳ע (15
:ש״העואב Godefroy בתכש המ האר ,(Klagen =) plaiates ח״הצלבו
.Dictionnaire de l'ancienne langue francaise I I , 208
וירבדו 93 ׳יסב רעגניססעלש בתכש המ ׳יע .ךי י צר :םשו םש (16
.םיארנ םניא
LXIII
א וב מ
בתכש המ האר ,croisuel = לו שי י רק :ט״כר ׳יס 111 ׳ע (17
v. creuset ׳יס רעגניססעלשו 43.. 8Darmesteter, Reliques scientifiques
ה״כ) ז״עלב א״לי י רט ןפגה תא הילע הלדיה :ג״לר ׳יס 113 ׳ע (18
= אליירטו .הנשמב א״ע א״י ףד ש״ייעו ב״ע ׳ט הכוס י׳שריפב ה״כו (ב״יכב
( , ׳יס ליעל ׳יעו3.treille) =) ?(Weinlaube
ב׳׳ע׳טהכום י״שרב ה״כו (ב״יכב)ז״עלב ארדי א םוסיקה תאו :םשו םש (19
הנשמב א״ע א״י ףד הכוס י״שרבו (Epheu =) lierre ח״הצלבו edre והזו
.9 ׳יס 235 ׳ע םש וועל כ״שמ האר ierre, ere = ארי א :אתיא
ןושלבו erbe felchiere = א־רי קלם א״ברא :ה״לר ׳יס 114 ׳ע (20
236 ׳ע וועלו 95 ׳ים רעגניססעלש ,(Famkraut =) herbe fougere ח״הצ
.22 ׳יס
׳י הכוס י״שרכ אתיאדכ ,ןיירבוא ל״צ ,ץי רכוא :ו״מר ׳יס 119 ׳ע (21
) =) ovraigne /( ׳יס רענניסםעלש כ״שמ האר99?(Werk י׳הצלבו ,אי׳ע ףוס
.אניירבוא ה״ד 439 ׳ע םהרבאל רוכזבו
.130 ׳יס רעגניססעלש בתכש המ ׳יע .ש״קשקני לנ :םשו םש (22
הכוס י״שרב אתיאדכ ,ש״לצניצ ל״צ ,ש״לבי צי צ :ה״נר ס״ס 123 ׳ע (23
גשומה ללוכש cincer לעסהמ רזגגו .101 ׳יס רעגגיססעלש כ״שמ הארו ,א״ע וי׳כ
.[Godefroy I I , 136—7] הציפק
צ״לכ איהש ׳ז הרעהב םש יתבתכ רככ ,שלפ :ח״גר ס״ס 124 ׳ע (24
.(Schaufel =) pelles םיבר ןושלבו pelle
.ו״םר׳יסןמקל ה״כו (Latten =) lates = שטל :א״סר ׳ים 125 ׳ע (25
ח״הצלבו codoin = ן״ייודוק ל״צ ,ן״י י ודרוק :א״ער ס״ס 130 ׳ע (26
.103 ׳יס 250 ׳ע וועלו 104 ׳יס רעגניםסעלש כ״שט ׳יעו ,(Quitte =) coing
הארו 32 ׳יסו 31 ׳יס ןטקל ׳יעו שירטלפ ל״צ /ש״י דצלפ :םשו םש (27
.105 ׳יסב רעגניססעלש כ״שט
in der Luft =) venteler = ר ״י לטנו :5 הרוש 133 ׳ע (28
.106 ( ׳ים רעגניםסעלשch8 wingen
האר ,(Besen =) escoupe = אפו קשא :ט״ער ׳יס 134 ׳ע (29
.107 ׳יס רענניססעלש כ״שט
fosuir — ריושוס ל״צל ,ר״ושס ב״יכבו ר״י י שי י ס :10 הרוש 135 ׳ע (30
.108 ׳יס רענניססעלש כ״שט ׳יעו (Grabscheit, Spaten =)
תומש י״שרב אתיאדכ ארטשיילפ ל״צ ;ש יי ל פ :2 הרוש 136 ׳ע (31
.אבה ׳יסבו 27 ׳ים ליעל ןיעו (ארטשילפ) ט״י ט׳׳י ארקיו /ח״י ח״י
.fletri = ארטלס ל״צ ,א״רצלפ :ה״פר ׳יס 138 ׳ע (32
Flechte =) roigne = אניור ל׳׳צ ,אני י ח :צ״ר ׳יס 139 ׳ע (33
.(an Baumen
.(StSssel =) pilon = ןוליפ ל״צ ר״ולי ס :ג״צר ׳יס 140 ׳ע (34
contrefait = ש׳׳ייםרטנוק ל״צ /ש״י י רפטוק :ו״צר ׳יס 142 ׳ע (35
.111 ׳יס רעגניססעלש /(missgestaltet =)
א ו ב מ L X I V
ampoule ח״הצלב anpoule = א״ י לי פנ וא :ז״צר ׳יש םש (36
.שילופנא ז״ט ו׳יכ ארקיו י״שרבו
רענניססעלש (Ball, Knauel =) pelote = א״טו לפ :םשו םש (37
.70 ׳ים 49 ׳ע
.forma = א״מרוס םשו םש (38
300 ׳ע ןמקל ה״כו (׳ו הרעה ש״ייע) ל ״יצ לומ :ס״ש ׳יס 176 ׳ע (39
(ינ הרעה ש״ייע) ןיצלומ :אתיא א״יכב םנמא ,םירדסה ׳סבו ב״יכב ט״כרתי׳ים
״סעלש) (kl. Miihle =) moulinet ח״הצלבו molinet = טינילומ :ל״צו
.(57 ׳יס רעננים
בתכש המ האר ,plumiere (?) = א״רי מולפ :א״סש ׳יס םש (40
.58 ׳יס רעגניססעלש
.(Alaun =) alun ח״הצלבו alum = םולא :נ״סש ׳יס 177 ׳ע (41
ןושלבו porpee = (יב הרעה ש״ייע) ןי פרופ :ט״עש ׳יס 183 ׳ע (42
.82/3 ׳יס 246 ׳ע וועלו 61 ׳יס רעגניססעלש כ״שט הארו pourpier ח״הצ
rafne = אנסר ל״צו (׳ב הרעה ש׳ייע) י נסכ :גייסש ׳יס 186 ׳ע (43
.(Rettig =)
63 ׳יס רעגניםסעלש) erugue = אגוריא לי׳צ ,ארגי א :םש םש (44
.(6 ׳יס 234 ׳ע וועלו
.אניגר וא :ב״לק ׳יס םדרפב ,אגוד וא :םירדסה ׳םב ,אגה :םשו םש (45
אריגרג :רמול םתנווכו דחא הנקב םילוע םלוכ ןעסנאמים ד״רהמ ח״הרה תעדלו
הזו הכב הז תויתואה ופילחהו ופיסוהו וערג םיקיתעמהו ,[ז״עלב] אגוריא [ונייהד]
ח״הצלבו erucague :ונורתפו .םועדי אל רשא םיזעלב םימעפל םכרדכ /הכב
.(Stachelmeersenf =) erucage
.7 ׳ים ליעל ׳יע ,ךי פא :םשו םש (46
.8 ׳יס ליעל ׳יע ,אל י י פו רצ :םשו םש (47
-סעלש) coriandre ח״הצלבו eliaudre = ארדנלי י א :םשו םש (48׳
.(15 ׳יס 235 ׳ע רועלו 64 ׳יס רעגנים
.6 ׳יס ליעל ׳יע ,שרופ :םשו םש (49
סדרפב ואבוהש תויזעולה תולמל םינורתפ יתאבה ׳ב הרעה ז״פש ׳יםב] (50
252 ׳עב וועלו 66 ׳יסב רענניססעלש כ״שמ ׳יע אלי פשרק ד״ע .ב״לק ׳יס
אלי י דו ד״ע .74 ׳יס וועלו 60 ׳יס רענניםםעלש ׳יע אי בו רמ ד״עו .114 ׳יס
68 ׳יס רעגניםםעלש ׳יע לי י סרמא .44 ׳יס וועלו 67 ׳ים _רעגגיסםעלש ׳יע
.[42 ׳יס ליעל ׳יע ץר סופו .18 ׳יס וועלו
.aisselles(?) = ש״לשי י א :2 הרוש 194 ׳ע (51
crepes=) , K r a u s b r o t e ( ? ( ש״י י לפשרק :םשו םש)= 5 2
.(Backwerk
. ( p r e s u r e s ) =) ?(( ש״רשרם םשו םש=Kaselab 53
.2 ׳יס ליעל ׳יע .ש״לי י שמרו :םשו םש (54
L XV א ו ב מ
•(Gummi =) gomme = אמלנ :5 הרוש 220 ׳ע (55
אתינבלח ה״ד א״ע ףוס ט״ם ןיטיג י״שרב ה״כו א ט לג :7 הרוש םש (56
.39 ׳יס םש וועל כ״שמ ׳יעו ,אמלג ןירוקש הקותמ המלח ,אתינשבוד
.myrrhe = הרמ :10 הרוש םש (57
.27 ׳יס וועלו 19 ׳יס רעגניססעלש) aspic =קי םשא :11 הרוש םש (58
,(ז״י הרעהכ םש יתבתכש ומכ) אדור ל״ע ,האדמ :12 הרוש םש (59
.116 ׳יס וועלו 20 ׳יס רעגניםםעלש ,(Raute =) rue ח״הצלבו rude י״הצלב
הזב כ״שמ הארו (ט״י הרעה ש״ייע) אגווגו האצי א :18 הרוש םש (60
.23 ׳יס וועלו 21 ׳יס רעגניססעלש
ןושלב ותוא ןירוקו :ב״לר ׳יס סדרסבו הייטר :ט״צקת ׳יס 288 ׳ע (61
133 ׳ע שיר הרואה ׳םבו ךריה ףכ ירבע ןושלבו אקשצ ןעגכ ןושלבו אטר ז״על
ד״רהמ ח״הרה ינריעה ז״ע ;(Kniescheibe =) rotule = הליטר ןירוקש
.י״ נ ןעםנאמיס
.(HeriDge =) harengs = ש״גי רה :א״ירת ׳יס 291 ׳ע (62
.39 ׳יס ליעל ׳יע ,ןיצלומ :ט״כרת ׳יס 300 ׳ע (63
י ״ ש ר ר ו ד ס
תוכרב האמ ךרבל לארשי מ םדא בייח רמו א רי אמ ׳ר הי ה א י נ ת (א) [א ]
וני אש לארשי מ םדא ךל ןיא ינת ,יכה ןניםרג לארשי ץראד ארמגבו (ב) ,םוי לכב
(ב״י ׳י םירבד) ךמעמ לאוש ךי הלא ׳ה המ רמאנש (ג) ,םוי לכב תוצמ האמ השוע
יבשוי וה[ו]עידוהשכ לארשי ךלמ דוד ןקית ךכלו (ה) ,האמ אלא המ ירקת לא (ד)
ביתכד ,תוכרב האמ ןקיתו (ו) ,םוי לכב םדא ינב האמ לארשי מ םי תמש םילשורי
יוה האמ אירטמיגב לע (ז) ,(׳א ג״כ ב״ש) לע םקוה רבגה םואנו ישי ןב דוד םואנ
ן וא ג ם ^מ ע ב ר ר ו ד ס מ ע ב ו נ ו ,ב ״ ע ג ״ מ ת ו ח נ מ .ר מ ו א ר י א מ ׳ר ה י ח א י נ ת (א [ א ]
ת פ ס ו ה ב ׳ה
,
י ס ל ו ד ג ה ס ד ר פ ב ו ,ו ת ל ח ת ה ב יר ט יו ר ו זח מ ב א וה ן כ ו ,א ״ ע ׳א ף ד (ה ׳י כ ר ת א ש ר א יו )
,יא ׳יס ת ו כ ר ב ת א מ ןיד ל י נ ו ל מ ן ה כ ה ן ר ה א ו נ י ב ר מ ם ייח ת ו ד ר א ב ו / א ׳יס ט ק ל ה יל ב ש ב ו ,ם י ר ב ד
ם ת ה ן נ י ר מ א ד ,זר ו א ה ל י ח ת מ ו ה ל ח ת ה ה ר ס ח י״ ש ר ר ו ד ס מ ׳ב י״ ב ב ה נ ה ו .6 ד צ ג י ה נ מ ה ב ו
ך ר ו א ב ו ד ב א נ ר ש א ם יפ ד ה ב ר ה ם י ר ס ח ו ע צ מ א ב ו ״ כ ק ׳יס ב ן ל ה ל א ו ה ו .ה מ ד א ה יר פ א ר ו ב ו י נ פ ל
ף ו ס א ת פ ס ו ת ב ה ״ כ ו ,ת ו כ ר ב ף ו ס ימ ל ש ו ר יב א ו ה .י כ ה ן נ ים ר ג ל א ר ש י ץ ר א ד א ר מ ג ב ו (נ .ן מ זה
׳יא ר ה .ך מ ע מ ל א ו ש ך י ה ל א ׳ה ה מ ר מ א נ ש (נ .ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב כ ״ ג א ב ו ה י מ ל ש ו ר י ה ו ,ת ו כ ר ב
א ב ו ה ו ,ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ה י׳כ .ה א מ א ל א ה מ י ר ק ת ל א (ד .ימ ל ש ו ר יב א ל ו י ל ב ב ב א ו ה ב ו ת כ ה מ
ת ו ת נ מ א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל א ת י ל ו ,ה א מ ך ר ע ך ו ר ע ב א ב ו ה ן כ ו ג י ה נ מ ב ו ט ק ל ה י ל ב ש ב ו ו ״ ח מ ב ם ג
ה מ ם ש ת ו ח נ מ ב •א יב ה יכ ,א ר מ ג ב ןכ ה י ה א ל י״ ש ר י נ פ ל ם ג ו ,ן וא ג ע ״ ד מ ה פ ס ו ה א ו ה ו ם ש
י ר ק ח ל א ׳יפ ס ר ט נ ו ק ב ו ו א י ב ה ל א וש ה ״ ד ם ש ׳ם ו ת ה י מ כ ח ס ג ,״ ה א מ ה י ב יר ק ״ ׳וג ו ך י ה ל א ׳ה
ה א מ ה י ב יר ק ״ כ ״ ג א ת י א ח ר ק ף וס ר ב כ מ ס פ ד נ ה א מ ו ח נ ת ב ם ג יכ ית יא ר ו .ה א מ א ל א ה מ
ה מ ן ייע ו (ב ״ ע ז״ פ ף ד א מ ו ח נ ת ה א ו ב מ ן ייע ) א מ י ח נ ת ב ף ם ו נ ר מ א מ ה ל כ ו ״ ת ו כ ר ב ה א מ ו ל א
יב ש וי ו ה ו ע י ר ו ה ש כ ל א ר ש י ך ל מ ד וד ן ק י ת ך כ ל ו (ה .270 ד צ א ״ י ת נ ש ר ח ש ה ב י ת ב ת כ ש
ש ר ד מ ב ס ג א ב ו ה ה זו ,ג ״ ע ר ר ו ד ם ב ה ״ ב .יוכ ם וי ל כ ב ם ד א ינ ב ה א מ ל א ר ש י מ ם י ת מ ש ם יל ש ור י
וש ר ד ו ב ת כ ו ה ז א י ב ה ג י ה נ מ ב ו .ח ר ק ׳פ ר ב כ מ ס פ ד נ ה א מ ו ח נ ת ו א ״ כ ת ו א ת ״ יפ ח ר ק ר ״ מ ב
ו ״ ח מ ב ו ׳ה ׳יס ס ד ר פ ב ו .ה פ ג מ ה ר צ ע ת ו ם יים ם ש ש ר ד מ ב .ת ו כ ר ב ה א מ ן ק ית ו (ו .ם י מ כ ח
ויה א ל ו ש יא ה א מ ל א ר ש י מ ם י ת מ ויה ם ויו ם וי ל כ ב ש ם ש ל ״ זו .ם י ר ב ד ת ב ח ר ה ב ת צ ק ן וש ל ה
ן ו ש ל כ ו ת ו כ ר ב ה א מ ן ק ית ו ש ד ו ק ה ח ו ר ב ן יב ה ו ר ב ד ב ר ק ח ו ד וד א ב ש ד ע ה מ י נ פ מ ם יע ד וי
ה ת ע ו ק ו ס פ ת ו י ת ו א ם י ש ר ו פ מ י ת א צ מ ל ״ ה ב ש ל ע ב ב ר ה א י ב ה ש ה מ ו ,ל ״ ה ב ש ב א ב ו ה ס ד ר פ ה
י ו ה ד ת ״ ר ׳יפ ך מ ע מ ל א ו ש ל ״ זו ת ״ ר ם ש ב ם ש ת ו ח נ מ ב ׳ם ו ת ה כ ״ ג ו א י ב ה ן כ .ה א מ ן ה ל א ר ש י
א י ב ה ג י ה נ מ ה ן כ ו ,ת ״ ר ם ש ב ו ת ל ח ת ה ב ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה ה זו ק ו ס פ ב ת ו י ת ו א ח א מ ש יו א ל מ
א ל מ ל א וש ו ן י ת א ה א מ ר ב ה י ל ו כ ה ז ק ו ס פ ת ר ו ס מ ב א צ מ יכ [ת ״ ר א ו ה ] כ ״ מ ב ק ע י יב ד ב ת כ ו
׳ס ל ו ת נ ו ו כ ] י ח ר י ן ב א א י ב ה ש ב ״ י ׳י ם י ר ב ד יש ת ח נ מ ןייע ,א ל מ ל א וש ו א י ב ה ש ה מ ו ,ל ״ כ ע
ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו ה א ל ה ז .יו ה ח א מ א י ר ט מ י ג ב ל ע (r .א ל מ ן כ ו א צ מ ם י ר ח א ו ן״ ב מ ר יו [ג י ה נ מ ה
.ם ש ר ״ מ ב ש ר ד מ ב ו ח ר ק ׳פ ר ב כ מ ס פ ד נ ה א מ ו ח נ ת ב ם ג א ב ו ה ן כ ו ס ד ר פ ב ו ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה ו
א ת ב י ת מ ש יר י א נ ו ר ט נ ב ר ב י ש ה ו א י ב ה ש ו״ מ ׳יס ח יר א ר ו ט ב ןייע ו ,ת ו כ ר ב ה א מ ד ג נ כ ל ע ם ק ו ה
ל כ ב יכ יוה ה א מ א י ר ט מ י ג ב ל ע ם ק ו ה ב י ת כ ד ת ו כ ר ב ה א מ ן ק ת ה ״ ע ך ל מ ה ד וד א י ס ח מ א ח מ ב
ת ו ד ב ן י ב ה ו ר ק ח ש ד ע ם י ת מ ויה ה מ ל ע ]יע ד וי ויה א ל ו ל א ר ש י מ ת ו ש פ נ ה א מ ם י ת מ ויה ם וי
ה ״ ט ן י ש ר פ מ ש יו ט ק ל ה יל ב ש ל ע ב א י ב ה ש ה מ ו .ת ו ב ר ב ה א מ ל א ר ש י ל ם ח ל ן ק ת ו ש ד ו ק ה
1
י ״ ש ר ר ו ד ס 2
אבש דע ,המ ינסט םיעדוי ויה אלו ,שיא האמ לארשימ םיתמ ויה םויו םוי לכבש
םיארומאו םיאנת ואבו וחבתשנש [רבדה] הארנו (ח) ,תוירב האמ ןקיתו ךלמה דוד
[תויושע] םידיהש ינפמ ,רשפא יא התעשב תחאו תחא לכ לע ךרבלו (ט) ,םודסיו
המ £ייקל ,ןגוהכ וילגרו וידי וינפ ץחרי ותנשממ םדא רועינשכ אלא ,םהב שמשמל
דחא לכו (י) ,ןרדסמו ליחתמו ,(ב״י ׳ד סומע) לארשי ךיהלא תארקל ןטה רמאנש
ימ איצוהל אוה ךכ אימפסא אוה דרפסבש לארשי לכ גהנמו (אי) ,ןהב בייח דחאו
קילס יכהו (בי) ,תוכרבה רדס לכו םידי תליטנ לע ךרבמו ןזחה ליחתמ יקב וניאש
חבתשידו םלועה היהו רמאש ךורבדו ,ירס ינמת ליעל םיבותכה ינה תוכרב האמ ןובשח
רחובהו ,תורואמה רצוי ,הירחאל תחאו הינפל םיתש עמש תירק םדוק ןירשע ירה
הינפל םיתש ךרבמ רחשב ןנתדכ ,לארשי לאג הירחאל תחאו ,הבהאכ לארשי ומעכ
םויו (די) ,ןנמת ירה אתחנמד אתולצד (גי) ירסשתד ןינמז תלת ירה הירחאל תחאו
תכרבד עבראו ,ץראה ןמ םהל איצומהו ,םירי תליטנד אדה דציכ אה •,ינמת אממיד
ארוב ארמחדא איתשמד יתרתו ,ביטמהו בוטהו ,םילשורי הנובו ,ץראה לע ןזה ןוזמה
לכימל יגהנד ארתא ןוגכ ,תושפנ ארובו לכהש אימד.יאו ןפגה ירפ לעו ,ןפגה ירפ
ומע בהואו םיברע בירעמה אמקד יתרת עמש תירקד עבראו יתרת ירה איתשמ רדהו
ה ל ו ע ה יימ ר ם ש ת ו ח נ מ ב ׳ם ו ת ה ו א י ב ה ן כ ו ה א מ א י ר ט מ י ג ב ה ל ו ע ץ ״ י ש ״ ב ת ״ א ת ו י ת ו א ף ו ל י ת ב
ה ״ מ י ת א צ מ ינ א ו א י ב ה ג י ה נ מ ה ן כ ו ,ו ת ל ח ת ה ב יר ט יו ר ו זח מ ב ה ז א ב ו ה ן כ ו ה א מ ש ״ ב ת ״ א ב
א פ ל א ב ע ור ז ר וא ל ע ב ו ,׳י ם י ר ב ד ם י ר ו ט ה ל ע ב ב ם ג ןייע ו ,ה א מ ש ״ ב ת י׳א ב ת ו י ת ו א ף ו ל י ח ב
,א ר ק א ו ה ה ב ת ו י ת ו א ה א מ ו א ל מ ל ״ א וש ול ש ת ״ ם ן ו ק י ת ב ב ת כ ל ״ צ ז ת ״ ר ו׳ א י ב ה ׳כ ת ו א א ת י ב
ה ״ מ א ״ יו א י ב ה ו ת ל ח ת ה ב יר ט יו ר ו זח מ ב ם ג י ת י א ר ו ש ״ ב ת ׳׳א ב ה א מ ה ל ו ע ה ״ מ ד ם י ש ר פ מ ש יו
ה מ א צ מ נ ו ץ ״ י יר ה ׳מ ם ו ק מ ב ׳יו ,׳ה ם ו ק מ ב ׳צ ם יש ,ם *י ץ י-יה ש ״ ב ת ״ א ב ה א מ א י ר ט מ י ג ב
ם י ר ב ד ו א ב ו ה ם ג י״ ש ר ר ו ד ס ב ם נ יא ר ש א ם יר ב ד ו פ ס ו נ ו ״ ח מ ב יכ ה א ר ת ה זמ ו .ה א מ א י ר ט ט י ג ב
ם י א נ ת ו א ב ו ו ח כ ת ש נ ש [ר ב ד ה ] ה א ר נ ו (ס .י״ ש ר ד י מ ל ת ה ח מ ש ו ע ב ר ן מ זב י ח ר ש א ת ״ ר מ
ם י א נ ת ו ד מ ע ו ו ת כ ת ש נ ש ר ב ד ה ה א ר נ ו א ב ו ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו ,ו ״ ח מ ב ם ג ה ״ כ ,ם וד ס יו ם י א ר ו מ א ו
ם י א נ ת ה ו א ב ש א ל א ת ו כ ר ב ן ת וא י ח כ ת ש נ ש ר ב ד ה ה א ר נ ו ׳ה ׳ים ס ד ר פ ב ו ,ם וד ס יו ם י א ר ו מ א ו
ו ח כ ת ש נ ש ה א ר נ ו א י ב ה ל ״ ה ב ש ל ע ב ו ,ם וי ל כ ב ם י ר מ ו א ו נ א ש ת ו כ ר ב ה א מ ו נ ל ו ד ס יו ם י א ר ו מ א ה ו
ך ר ב ל ו (ונ .ן ה י ת ח ת ו ל א ו נ ל וד ס יו ם י א ר ו מ א ה ו ם י א נ ת ה ו א ב ש ד ע ת ו ל ג ה ת ד ו ב ע ב ו ר מ ו י נ ע מ
.ו ״ ח מ ב ם ג ה ״ ב ,ם ה ב ש מ ש מ ל ת ויוש ע ם יד יה ש י נ פ מ ר ש פ א יא ה ת ע ש ב ת ח א ו ת ח א ל כ ל ע
א ת ב י ת מ ש יר יא ל יה ר ב י א נ ו ר ט נ ב ר ב י ש ה ך כ ת ו כ ר ב ה א מ ו ל א ר ד ס ו ך כ א ת י א ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו
ת ח א ל כ ך ר ב ל ונ ינ יע ר ו א מ ף ס וי ב ר ר מ י״ ע [Lucena] ה נ א ם י ל א ל ה ק י נ ב ל א י ם ח מ א ת מ ר
א ב ו ה ג ״ ע ר ה י ר ב ד ו ׳וב ש מ ש מ ל ת ו י ו ש ע ה ת ו י נ ק ם ע ה ם יד י ת פ ו נ ט י נ פ מ ר ש פ א יא ה ת ע ש ב ת ח א ו
יכ ׳יא ר ה זמ ו ם יר ב ד ו פ ס ו נ ׳ה ׳יס ס ד ר פ ב ו ,יב ת ו א ׳ד ׳יס ח ״ ו א ל ״ ז א ״ ד יח ן ו א ג ה ל ה כ ר ב יר ויש ב
ב ייח ד ח א ו ד ח א ל כ ו (י .ש ״ ע ת ו פ ס ו ה ף יס ו ה ר ד ס מ ה ו י״ ש ר ר ו ד ס ר ח א ר ד ס נ א ו ה ס ד ר פ ה
.א י מ פ ס א א י ה ד ר פ ס ב ש ל א ר ש י ל כ ג ה נ מ ו (א י .ד יח יו ד יח י ל כ ו ׳י ג ה ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב .ן ה ב
ד ר פ ס ב ל א ר ש י ל ב ג ה נ מ ו ם ש ג י׳ע ר ר ו ד ס ב ו .ו י ח מ ב ןכ ם ג א ב ו ה ן כ ו ,ו ר ו ד ם ב . ג ״ ע ר ה ן וש ל א ו ה
ל י ח ת מ ] ר וב צ ח י ל ש ל ״ צ ו ם ו יס ה ר ס ח ר ו ב צ ח י ל ש ע ד וי ןיא ש י מ ל א י צ ו ה ל א י ה ך כ א י מ פ ם א א י ה
ג י ה נ מ ה ב ם ג א ב ו ה ו ו ״ ח מ ב ם ג ו נ י נ פ ל א ו ה ש ו מ כ [ת ו כ ר ב ה ר ד ס ל כ ו ם יד י ת ל י ט נ ל ע ך ר ב מ ו
ד ר פ ס ב ר ש א ם יל ש ור י ת ו ל ג ו ,Spanien א י ה ל ״ ר א י מ פ ס א א י ה ד ר פ ס ב ש ב ת כ ש ה מ ו .׳א ת ו א
.יוכ ת ו כ ר ב ה א מ ן ו ב ש ח ק י ל ס י כ ה ו (ב י .א י מ פ ם א ב יד ם יל ש ור י ת ו ל ג ו ם ג ר ת (יכ ק ו ס פ ׳יד ב ע )
׳ם ב ו ג י ה נ מ ב ו ו פ ו ס ב ר ו ט י ע ה ב ו ׳ה ׳יס ס ד ר פ ב ו ו ״ מ ׳יס ח יר א י״ ב ב ןייע ו ,ו ד ר מ ב ם ג ה ״ כ
א ר פ צ ד א ת ו ל צ ד ו ״ ו ח מ ב ,א ת ח נ מ ד א ת ו ל צ ד (נ י .ת ו כ ר ב ה א מ ה ן י נ מ ב ם י ק ל ו ח מ ו ל ״ ה ב ש ב ו ם יא ר י
.א מ מ י ד א ת ד ו ע ם ד ו ל ׳יצ ,א מ מ י ד ם ויו (ל י .ה פ ר ס ח ו ו ״ ח מ ב ם ש ד וע ן ייע ו א ב ד ע ד ו א ת ת נ מ ד
3
י״שר רודס
אשמרד אתדועסד אינמתו ,הירחאל םיתשו הינפל םיתש ךרבמ ברעב קתרב ,לארשי
יארתב ןנבר וםיסואד דימת ודובכב ךלמהמ רב ,האמ ירה ןירשעו ןינמתו ,ןירשע ירה
ותטימ לער עמש תירקד הניש ילבח ליפמה תכרב [רבו] ,ימחרד יאחבשב יקיםע רתב
תוריפ לכאממ רבו ,םינטקו םילודגל ךירביטל ךירטצטד ןינמיז [המכמ רבו] (המכד)
לוח ימיב אמלשב אמית יכו ינפיז המכ חריממ (רמ אמיל יכו) רבו ,אקרי ימנ וא
[אכילד] (אכיאד) אתבשב (וט) ,והלוכ ןיאלמתמו ירםשת ירסשת ינמיז אתלת אכיאד
בר רמאקדכ (זט) והל םלשמ ,והנמילשאל רשפא יא והלוכ ןיאלמתמ יכרד אתולצ
יקמרפםיאב (זי) והל ילממו חרט אבט אימויבו אתבשד אימויב היוא ברד הידב אייח
ינימ ארובו םימשב יבשע ארובו] םימשב יצע ןוגכ ,תוריפ ינימו םימשב ינימ ידגמו
ןיאש יפל ,וניהלאכ ןיא רמול תבשב ונקית ךכלו ,יזחדכ אריפו אריפ לכו [םימשב
,םימעפ ׳ד הדונ ,םימעפ ׳ד ימ ,ןיא םימעפ ׳ד (חי) ,עבש [םא] יכ ,הרשע הנומש ןיללםתמ
ב״י רמואכ התע הארנו התא ךורב ףוסבלו (טי) ,ןמא םימעפ ב״י ירה ,הדונ ימ ןיא
:ט״י ירה םויה תבוח לש עבשהו ,תוכרב הרשע םיתש םהו .ןמא התא ךורב םימעפ
ןניסרגד(ב) ג״עאד ,אתכלהכ ריבע אל ,רוב ינאשע אלש ךרבמד ןאמו (א)[ב ]
אלש םוי לכב תוכרב שלש ךרבל םדא בייח רמוא הדוהי ׳ר היה (ג) תלכתהד קרסב
ןניסרג ל^רשי ץראד ארמגבו (ד) ,[רוב ינאשע אלש] ,,דשא ינאשע אלשו ,יוג יגאשע
,יוג יגאשע אלש התא ךורב םוי לכב רמול םדא ךירצ םירבד השלש יגת ,יכה
ךורב ,(ז״י ׳מ ׳יעשי) ודגנ ןיאכ םירגה לכ רמאנש ,ה״בקה ינפל םולכ םירגה ןיאש (ה)
הניאש ,השא ינאשע אלש התא ךורב ,אטח ארי רוב ןיאש ,רוב ינאשע אלש התא
ת ב ש ב ה נ ו ו כ ה ו ,ו ״ ח מ ב ן ו כ נ ל א ו ה ש ו מ כ א ת ו ל צ א ב י ל ד י ת נ ק ת .א ת ו ל צ א כ י א ד א ת ב ש ב (ומ
א ת ב ש ב א ל א ה ר ש ע ע ש ת י נ מ ז א ת ל ת א כ י א ד ל ו ח ב ה נ י ת ם ש ס ד ר פ ב ו ,ת ו כ ר ב ע ב ש ק ר ן י ל ל פ ת מ
י ק מ ר ס ס י א ב (זי .ב ״ ע ג ״ מ ת ו ח נ מ .ה י ו א ב ר ד ה י ד ב א ייח ב ד ד מ א ק ד כ (זונ .ו ה ל ן ייל מ א ה מ
׳ד (מ י .י מ ק ר פ ם י א ב ת ו ע ט ב א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל ו ,ם ימ ש ב י י ל כ ׳יפ ו י ק מ ר פ ם א ך ר ע ך ו ר ע ב א ב ו מ
ר מ ו ל ו נ ק ת ך כ י פ ל י ת א צ מ ל ״ צ ז ה מ ל ש ו נ י ב ר ם ש ב ו ל *זו א י ב ה ט ק ל ה י ל ב ש ל ע ב .ן יא ם י מ ע פ
ן יא ,ןיא ם י ר מ ו א ו נ א ם י מ ע פ ׳ד ו ע ב ש א ״ כ ת ו כ ר ב ח ״ י ן י ל ל פ ת מ ן יא ש י פ ל ת ב ש ב ו נ י ח ל א כ ן יא
י״ מ ן״ יא ה ד ו נ ם י מ ע פ ׳ד ו ,ימ ם י מ ע פ ;ד ו ,ו נ ע י ש ו מ כ ן יא ,ו נ כ ל מ ב ןיא ,ו נ י נ ו ד א כ ןיא ,ו נ י ה ל א כ
ה ת א ם י מ ע פ ׳ד ו ך ו ר ב ם י מ ע פ ׳ד ר מ ו א ף ו ס ב ל ו ל ״ צ .ה ת א ך ו ר ב ף ו ס ב ל ו (p׳ .ן מ א י ר ה ה ״ ד ו נ
ם י מ ע פ ב ״ י ר מ ו א כ ה א ר נ י ר ה ה ת א ם י מ ע פ ׳ד ו ך ו ר ב ם י מ ע פ ׳ד ו א י ב ה ל ״ ה ב ש ו ,ס ד ר פ ב ה ״ כ ן מ א
.ן מ א ה ת א ך ו ר ב ם י מ ע פ ב ״ י ר מ ו א ב ה ת ע ה א ר נ ו ה ת א ך ו ר ב ף ו ס ב ל ו א ב ו ה ו ״ ת מ ב ם ג ו ן מ א
ו נ י נ פ ל ו ם ר מ ע ב ר ם ש ב ה ז א י ב ה ׳א ׳יס ג י ה נ מ ה ו .ו ׳׳ח מ ב ה ״ ב .ך ד ב מ ד ן א מ ו (א [ב ]
.י מ ר מ ע ה ד וס י ן א ב ד ע ם יים ף ו ס ב ו ג י ה נ מ ה ל ע ב י נ פ ל ן ו כ נ ל ׳יה ו ה ז ר ס ח ג ״ ע ר ר ו ד ס ב
ר מ ו א מ ״ ר א ר מ ג ב .ר מ ו א ה ד ו ה י ׳ר ה י ה (ג .ב ״ ע ג ״ מ ת ו ח נ מ .ת ל כ ת ה ק ר פ ב ן נ ים ר ג ד (נ
ף ו ס ש ״ א ר ו ף ״ יר ב ה ״ ב ו ז״ פ ת ו כ ר ב ד א ת פ ס ו ת ב א ת י א ן כ ו ד מ ו א ה ד ו ה י ׳ר ל ״ צ ב ״ י ר ה ה י ג ה ו
א ו ה .י״ א ד א ר מ ג ב ו (ד .א ״ ה ט ״ פ ת ו כ ר ב י מ ל ש ו ר י ב ה ״ ב ו ו י ר ב ד ל ע ף י ס ו ה ל ש יו .ת ו כ ר ב ד ט ״ פ
ה ש ל ש ר מ ו א ה ד ו ה י יב ר י נ ת י מ ל ש ו ר י ב ׳י ג ה ו נ י נ פ ל ו (ב ״ ע ג ״ י ף ד ) ב ״ ח ט ״ פ ת ו כ ר ב ימ ל ש ו ר י
א ב ו ה ז״ כ ש ׳יס ה ב ו ש ת יר ע ש ב ו ה ד ו ה י ׳ר ם ש ב ן כ א ב ו ה ז״ פ ת ו כ ר ב א ת פ ס ו ת ב ן כ ו .יוכ ם י ר ב ד
ה ר ו ש ה ט מ ש נ 6 ד צ ו ״ ח מ ב ית יא ר ו ך ר ב ל ם ד א ב י י ח ס ר ו ג ו ל ״ ז ן וא ג י א ה ב ר ם ש ב י מ ל ש ו ר י ה
ל כ ב ת ו כ ר ב ׳ג ך ר ב ל ם ד א ב י י ת ר מ ו א ה ד ו ה י ׳ר ל ״ צ כ ו ן ק ית א ל ל ״ ז ה ״ ש ר ג ״ ה ר ה ו ה מ י ל ש
ה ש ל ש י נ ת י כ ה ן נ יס ד ג יי׳א ד א ר מ ג ב ו ר ו ב ינ א ש ע א ל ש .ד ש א י נ א ש ע א ל ש ו יוג ינ א ש ע א ל ש ] ם וי
ם וי ן מ ס י פ ד מ ה ו א ק י ת ע מ ה ט י מ ש ה ז יוג ו נ א ש ע א ל ש ך ו ר ב [ם וי ל כ ב ר מ ו ל ם ד א ך יר צ ם י ר ב ד
פ י פ ד ם ח ג י צ ה ו ר מ ו א ם י ו ג ח ן יא ש ׳ה ׳יס ס ד ר פ ב .ה ״ ב ק ח י נ פ ל ם ו ל כ ם י ו ג ח ן יא ש (ס .ם וי ל א
י ״ ש ר ר ו ד ס 4
יאנורטנ בר ימק וליאשד ארח (ו) ,הכרבל יזח אל יכה וליפא ,תוצמה לע הווצמ
בקעי רב אחא ברד ,הל אקלתםיא אה יאה ארמגמ ותו (ח) ,הרדש אלו (ז) ל״צז ןואג
[ל״א] ימנ יאה ילוכ היל רמא ,רוב יגאשע אלש התא ךורב ךרבמ אקד הידבל היעמש
ןיכרבמ ןיאד מ״ש ,יפט ליז (ט) ,השא ונייה דבע ינאשע אלש ךירביא יאמ אלא
:רוב ינאשע אלש
רמוא שאר לש ןיליפת לעו ,ןיליפת חינהל צ״ובקא רמוא ןי לי פת ח נ מ ד (א) [ג]
ןלוכ תוכרבה לכ רמואו ,תיציצב ףטעתהל רמוא תילטב יסכמ יכו' ,ןיליפת תוצמ לע
:ןלוכ דגנכ הרות דומלתו דע םימכח ןוקיתכ
(ח״ב רבדמב) ׳וגו לארשי יגב תא וצ תירחש תונברק רדסב א ר ו ק ו [ד]
רמוא ברעלו (א) ,(׳ג ד״י עשוה) וניתפש םירפ המלשנו םש לע רחש לש דימת דננכ
ךמסו (ב) ,םיברעה ןיב סרפו תירחש םרפ ןיריטקמ ויהש לע (תירחש) תרוטקה םוטפ
(ןיאו) ,םוי לכב וניהלאכ ןיא רמול [קדקדמה] (קקדמה) םרמע בר רדסב יתאצמ רבדל
תרוטקה םוטיפ רמול םיגהונ תיברע תלפת ורמגיש רחאל ברעב ןכו ,םש בותכ [ןכו]
,לאעמשי ׳רב שרודו ןמוקמ והזיאב הגושו (ג) הבלב רקבב רישהו ,ברעבו רקבב
לא] (׳ז ׳ו םירבד) םתגנשו ביתכד יאמ היננח ןב עשוהי ׳ר םושמ ארסס בר רמאד (ד)
א ד ח (ו .ם ו ל כ ם יוג ה !יא ש ל ״ צ ש א י ב ה ש ימ ל ש ו ר יב ן ייע ל ש ח א ל ו ן ב ו מ ו נ יא ש ת ו ר ו ה ל ב כ ו כ
ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו .ו נ י נ פ ל ר ס ח ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ה י ה ה ז ם ג .ל ״ צ ז ן וא ג י א נ ו ר ט נ ב ר י מ ק ו ל י א ש ד
.ה ר ד ס א ל ו ת ו ע ט ב ס ד ר פ ב ו .ח ל ש א ל ו ׳יפ ו ו ״ ח מ ב ה ״ כ ו .ה ר ד ש א ל ו (ן .׳ה ׳יס ס ד ר פ ב ו 5 ד צ
.ם ש ׳ס ו ת ב ןייע .יפ ט ל יז (P .ב ״ ע ם ג ״ מ ת ו ח נ מ ב א ו ה .ה ל א ק ל ת ם י א א ה י א ה א ר מ ג מ ו ת ו (n
ב ר ם ש ב ה ז ם ג א י ב ה ׳א ׳ים ג י ה נ מ ה ו ,ם ש ו ״ ת מ ב א ב ו ה .ר מ ו א ן יל יפ ת ח נ מ ד (א [ג ]
,ל ו ד ג ר מ א מ ר ס ח (ד ״ ע ׳ט ף ד ) ׳ה ׳יס ס ד ר פ ב ו א ״ ע ׳ב ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ו ה ה זו ל ״ ז ם ר מ ע
ך ל מ ן נ י מ ת ת י כ ה ר מ א ש ך ו ר ב ד ה כ ר ב ב א ב ו ה כ ״ ח א ו ,ך ר ב מ ת יצ יצ ב ך ר ב מ ן י ל י פ ת ב ק ר א צ מ נ ו
׳ה ׳יס ג י ה נ מ ב ית יא ר ו .ו ״ ת מ ב ם ג ן ו ב נ ל א צ מ נ ו ,ר ס ח ם י ת נ ב ש ה מ ל ב ו ׳וב ת ו ת ב ש ת ב ל ל ו ה מ
ן א כ ד ע ם ייס ו ,׳וב ה ל י ל ב א ל ל ב א ם ויב ו ב ף ט ע ת מ ש ם ע פ ו ם ע פ ל כ ב ן כ ו ם י ר ב ד ד וע א י ב ה
.א ״ ע ׳ב ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ו ה ח ז ל כ ו .י מ ר מ ע ה ד ו ס י
ת ל מ א ת י א ם ש ם ג ו (6 ד צ ) ו י׳ח מ ב ם ג ה ״ ב .ת ר ט ק ה ם ו ט פ ר מ ו א ב ר ע ל ו (א [ ף ]
ן י ר י ט ק מ ו יח ש ל ע ״ ת ו ל מ ה ו ,א יה ת ר ת ו י מ ת מ א ב יכ ,ת ר ג ס מ ב ה ל מ ה ל ״ ו מ ה ר י ג ס ה ו ״ ת יר ח ש ״
ק ד ק ד מ ה ם ר מ ע ב ר ר ד ס ב י ת א צ מ ר ב ד ל ך מ ס ו (ב .ו ״ ח מ ב א ת י ל ״ ם יב ר ע ה ן יב ם ר פ ו ת י ר ת ש ם ר פ
ח ז א ב ו ה (5 ד צ ) יר ט יו ר ו זח מ ב ו .יוכ ב ר ע ב ן כ ו ם ש ב ו ת כ ן כ ו .ם וי ל כ ב ו נ י ה ל א כ ן י א ר מ ו ל
ל כ ב ו נ י ה ל א כ ן יא ר מ ו ל ק ד ק ד מ ה ם ר מ ע ב ר ר ד ס ב י ת א צ מ ו יר ב ד ל ג י י ס ו ת ר ו ט ק ה ם ו ט פ ר מ ו א ב ר ע ל ו
ר ד ס י ר ב ד ו .יוכ ת ר ו ט ק ה ם ו ט פ ד מ ו ל ן י ג ה ו נ ת י ב ר ע ת ל פ ת ו ר מ ג י ש ר ח א ל ב ר ע ב ן כ ו ,ם ש ב ב ת כ ן כ ו ,ם וי
ם ו ט יפ ר מ ו ל ן י ג ח ו נ ת י ב ר ע ת ל פ ת ו ר מ ג י ש ד ח א ל ב ר ע ב ו (14 ד צ ) ו ר ת ס ב ם ה א י ב ה ש ם ר מ ע ב ר
ר ו ד ס ב א ב ו ה ם ייק ש ד ק מ ה ת י ב ש ן מ זב ם י ר מ ו א ם יו ל ה ו יה ש ר יש ה א ו ה ] ר י ש ה א ל ל ב א ת ר ו ט ק ה
ר כ זש א מ ע ט י א מ ,[ו נ י ח ל א כ ן יא ר ח א ת ב ש כ ם יר ו ד יס ב ן ב ו ת ר ו ט ק ה ם ו ט יפ ר ח א ד ״ י ף ד ג ״ ע ר
ה ת י ח ה זש י פ ל ,ד ב ל ר ק ב ב ר י ש ה ו ב ר ע ב ו ר ק ב ב ת ר ו ט ק ה ם ו ט יפ ר מ ו א ה מ ל ו .ול א ר מ ו א ש ד ק מ ל
ח ״ ו א ר ו ט ב י ת י א ר ו .ל י׳כ ע ר ק ב ב א ל א ת י ש ע נ ו ת ו צ מ ה ת י ה א ל ה זו ,ב ר ע ב ו ר ק ב ב ת י ש ע נ ו ת ו צ מ
,׳ מ ת ר ו ט ק ה ם ו ט יפ ר מ ו ל ן י ג ה ו נ ת י ב ר ע ת ל פ ת ו ר מ ג י ש ר ח א ל ב ר ע ב ו א י ב ה ש ג ״ ל ק ׳יס ף ו ס
ע ב ו נ ר מ א מ ה ל כ .ל א ע מ ש י ׳ר ב ש ר וד ו ן מ ו ק מ ה זי א ב ה נ ו ש ו (נ .ג ״ ע ר ר ו ד ס מ ם י ע ב ו נ ו יר ב ד ו
ש ״ א ר ה ב ן ייע ו ,׳א ת ו א ה נ ש ה ל כ ת ל פ ת ר ד ס ב ת ו י נ ו מ י י מ ת ו ה ג ה ב א ב ו מ ו ,(יב ף ד ) ג ״ ע ר ר ו ד ס מ
א ר ק מ א ר מ זד י ק ו ס פ ם ד ו ק ם וי ל כ ב ר מ ו ל ם ר מ ע ב ר ר ד ס ן כ ל ע ו ב ת כ ש ג ״ ם ת ו א א ״ פ ן יש וד ק
י ר ב ד ו א ב ו ח ן כ ו ,ל ״ כ ע י״ ר ד א ת י י ר ב ן מ ו ק מ ו ה זיא ר ב ד י ו ׳פ ל א נ ת נ ן ב ר ק ב ש ״ ע ו ,א ר מ ג ו ה נ ש מ
.א ״ ע ׳ל ן יש וד יק .א ר פ ס ב ר ר מ א ד (ד .א ל ה ״ ד א ״ ע ׳ל ן יש וד יק ׳ם ו ח ב ג ״ ע ר
5
י״שר רודס
שילש ,ארקמב שילש ויתונש םדא שלשי םלועל ,םתשלשו אלא [םתננשו ירקת
אל ןנינשמו (ה) ,יוה המכ יהונש שיניא עדי ימו ןנישקמו ,דומלתב שילש ,הנשמב
יתמיאמ קרסב סרג אקד (ז) ,דומלת יפוליח ונקת שרדמ ינתקתו (ו) ,ימויל הכירצ
עמש תא ארוקש םדוק תונשל םיכשה לאומש רמא הדוהי ׳ר רמא ,עמש תא ןירוק
שיש (ח) ,הבר הבהאב רטפנ רבכש ,ךרבל ךירצ ןיא ש״ק ארקש רחאל ,ךרבל ךירצ
בר רמא (ט) .םייח יקוח םדמלתו דמללו דומלל ונבלב ןתו ,הרותה תכרב ןיעמ הב
ףא רמוא רזעלא ר (י) .ךרבל ךירצ ןיא הנשמלו ,ךרבל ךירצ ארקמל [אנוה] (אנהכ)
ךירצ דומלתל ףא רמוא ןנחוי ׳ר (אי) .ךרבל ךירצ ןיא דומלתלו ךרבל ךירצ הנשמל
ייונתל ברד הימק אנמיאק ,דוה ןיאיגס ןיגמיז ישא רב אייח ר (בי) דיהםמ אקו ,ךרבל
:ןל יגתמו ךרבמו הידי ישמו םידקמו ,םינהכ תרות אוהד ,בר יבד ארפיסב (גי)
ללוהמ ךלמ םתוחו ,רמאש ךורב דע םי מלועה [לכ] ןוכר ר מ ו א ו (א) [ה ]
ןגירמאקד (ג) ,הידיב אתשבש [תוחבשתה בורב ללוהמ םיתח אקד ןאמו] (ב) תוחבשתב
,ךרבמ יאמו ,הלכ תארקל ןתח אצישמ ,םימשגה לע ןיכרבמ [יתמיאמ] יתמיאמ קרפב
תדרוהש הפיטו הפיט לכ לע [וניהלא ׳ה] ךל ונחנא םידומ [בר רמא] אדוהי בר רמא
םה ןה דע וילג ןומהכ וגנושלו םיכ הריש אלמ וניפ וליא יכה םייסמ ןנחוי ׳רו ,ונל
תואדוהה ,בור ןנישקמו ,תואדוהה בור לא י״י התא ךורב ונכלמ ךמשל וכרביו ודוי
בור עמשמד יכיה יכו ,תואדוהה לא [אמיא] אבר ץרתמ אקו ,תואדוהה לכ אלו
,תוחבשותה לכ אלו תוחבשותה בור עמשמ ימנ יכה ,תואדוהה לכ אלו תואדוהה
:יקותשיאל ימד ריפש ,תוחבשותה בור םייםמד לכ ךכליה
ו ע ב ר ם ש ב ׳ה ׳ים ט ק ל ה י ל ב ש ב ו א ל ה ״ ד ׳ם ו ת ב ו ם ש י׳יש ר ןייע .ימ ו יל ה כ י ר צ א ל ן נ י נ ש מ ו (ה
,ד ו מ ל ת י פ ו ל ח ש ר ד מ ו נ י ק ת א ק ד ו ל ״ צ .ד ו מ ל ת יפ ו ל יח ו נ ק ת ש ר ד מ י נ ת ק ת ו (ו .ת ״ ר ו ל א נ נ ח
ן יע מ ה ב ש יש (ס .ב ״ ע א ״ י ת ו כ ר ב .י ת מ י א מ ק ר פ ב ס ר ג א ק ד (r .ג ״ ע ר ר ד ס ב ן ו כ נ ל ה ״ כ ו
י ת נ ק ת ׳א נ ה כ ב ר ר מ א (p .ו ״ ת מ ב ה ״ כ ו ,ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר !וש ל א ו ה ן כ ו ׳וכ ה ר ו ת ה ת כ ר ב
.ר מ א א נ ו נ מ ח ב ר ו א ב ו ה ג ״ ע ד ר ו ד ס ב ו ,ו ״ ה מ ב ן ו כ נ ל א ב ו ה ו ,א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ א נ ו ח ב ר
ד מ א ר זע ל א ׳ד ו א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל ל ב א ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ד ס ב ה ״ כ .ה נ ש מ ל *ןא ר מ ו א ר זע ל א ׳ר (י
ך יר צ ד ו מ ל ת ל ף א ר מ א ן נ ח ו י ׳ד (א י .ך ר ב ל ך יר צ ןיא ה נ ש מ ל ,ך ר ב ל ך יר צ ש ר ד מ ל ו א ר ק מ ל
ן נ ח ו י ׳ר ו ת ד ה א ׳יג א ר מ ג ב ל ב א ,ן נ ח וי ׳ר מ ר מ א מ ט מ ש נ ו ״ ח מ ב ו ,ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ה ״ כ ,ך ר ב ל
.ך ר ב ל ך יר צ ד ו מ ל ת ל ף א ר מ א א ב ר ו ,ך ר ב ל ך יר צ ןיא ד ו מ ל ת ל ל ב א ך ר ב ל ך יר צ ה נ ש מ ל ף א ר מ א
א ר פ י ם ב (ג י .ן א יש א ר ב א ייח ׳ר ׳יג ח ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ל ב א ם ש א ר מ ג ב ה ״ כ ,יש א ד ב א י י ח ׳ר (ב י
,ם י נ ה כ ת ר ו ת ב ר יב ד א ר פ י ס ב ת כ ב ״ ע ר ח ״ י ת ו כ ר ב י״ ש ר ן כ ו .״ ם י נ ה כ ת ד ו ת א ו ה ד ״ ,ב ר יב ד
.ג ״ ע ר ר ו ד ס ן מ ע ב ו נ ו 5 ד צ ו ״ ח מ ב ה ״ כ ו
א ״ ע ׳ב ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו ה ם י מ ל ו ע ה ל ב !וב ר ת ל פ ת .ם י מ ל ו ע ה ל כ ן ו ב ר ר מ ו א ו (א [ה ]
ת ח ס ו נ ם ש א י ב ה ו ט ״ מ ׳יס ש ״ ב ש ר ה ת ב ו ש ת ןייע ו ,א ב ר ו ה י ל א ר ד ס ם ש ב ׳ו ׳יס ל ״ ה ב ש ןייע ו
2 ד צ ג ״ ע ד ן וש ל א ו ה .ה י ד י ב א ת ש ב ש ת ו ח ב ש ת ה ב ו ר ב ל ל ו ה מ ם י ת ח א ק ד ן א מ ו (ב .ם ר מ ע ב ר
ר מ א מ ר ס ח יכ (ד ״ ע ׳ט ף ד ) ׳ח ׳יס ס ד ר פ ב כ ״ ג ל י ח ת מ ן א כ מ ו .ה י ק ו ת ש ל ימ ד ר יפ ש ו ם ייס ו
ל ל ו ה מ ך ל מ ן ע מ ת ח י כ ה ר מ א ש ך ת ב ד ה כ ר ב ב ל י ח ת מ ן א כ מ ו ׳א ה ר ע ה ׳ג ׳יס ל י ע ל ןייע ם ל ש
ם ייס ו ,ו ת ו א ן י ק ת ש מ ו ה י ד י ב א ו ה א ת ש ב ש ת ו ח ב ש ת ה ב ו ר ב ל ל ו ח מ ם י ח ח א ק ד ן א מ ו ת ו ח ב ש ת ב
ת ו ל פ ת ר ד ס ת ו י נ ו מ י י מ ת ו ה ג ה ב ןייע ו ,ת ו ח ב ש ת ה ל כ א ל ו ת ו ח ב ש ת ה ב ו ר ע מ ש מ ד ם ו ש מ כ ״ ג
ק ר פ ת י נ ע ת ב א ו ה ו ל ״ צ כ .ם י מ ש ג ה ל ע ן י כ ר ב מ י ת מ י א מ י ת מ י א מ ק ר פ ב ן נ י ר מ א ק ד (ג .ו ת ל ח ת ה ב
.ב ״ ע ׳ו ף ד י ת מ י א מ
יי׳ש ר ר ו ד ס
םלועל יאלמש
,
ר שרד (א) ,ומשב וארק ׳הל ודוה ארמי זד י קוספ ר מ ו א ו [ו]
ארמיח יקוספ םימכח ונקת ךכיפל (ב) ,ללפתי ךכ רחאו ה״בקה לש וחבש םדא רידסי
ךכ רחאו ,ה״בסה לש [וחבש] ןהש יפל ,וירחאלשו וינפלש םירומזמה לכו ,׳הל ודוה
רמאד (נ) ,דודר הלהתב היתעד הינווכל שיניאל היל יעבימו (*ב) ,ללפתהל םידמוע
םלוע ןב אוהש ול חטבומ םוי לכב םימעפ ׳ג דודל הלהת רמואה אניבא רב רזעלא ׳ר
ימימת ירשא אמינ ,ת״יב ף״לאב אייתאד םושמ [אמיליא] הימעט יאמ ןנירמאו ,אבה
ךידי תא חתופ היב ביתכד םושמ אלא ,יסא אינמתב איתאד ,(׳א ט״יק םילהת) ךרד
,(ה״כ ו״לק םש) רשב לכל םחל ןתונ היב ביתכד ,לודגה ללה אמינו ,(ז״ט ה״מקםש)
תא חתופ ימנ היב ביתכו ,ת״יב ף״לאב איתאד ,יתרת היב תיאד םושמ אלא ןניקםמו
אקרים ףוס והנתיא יכה ,היוללה הי ללהת המשנה לכ דע אתשרס והלוכו .ךידי
,אקריפ שיר יפ רבדי ׳ה תלהת רתבד היוללהו (ד) ,היוללה אקריפ שירו היוללה
ינש םירמוא ךכלו ,היוללה םלוע דעו התעמ הי ךרבנ ונחנאו םיפיסומ יכהל וטמא
יהי יסוי ׳ר רמא תבש תכסמב ןנירמאד (ה) ,היוללה הי ללהת המשנה לכ םימעפ
[וניא] םאו ,היוללה וב רמאנש ,םילהת רפס ןימייםמשכ םוי לכב ללה ירמונ םע יקלח
לבא ,הברה םיקוספ וירחא שי וליאכ הארנ ,םייסמכ הארנ וניא םימעפ ינש ולפוכ
הז םעטמו ,םייסמכ הארנו (ו) ,ןורחא אוהש עודיו תרחא םעפ ורמואל רזחמשכ התע
י״י לוסכל םיגהונ ךכלו (ז) ,השרפבש ןורחא קוספ םימעפ ינש תבשב םירמוא ונא
׳ונו רקבה תרומשאב יהיו סנה תשרפבש יפל ,ארמיזד יקוספב דעו םלועל ךולמי
העברא שי םשו םש לכבו ,תורכזא רשע הנמש שי ׳וגו דעו םלועל ׳ה ךולמי דע (ה)]
הרמזו יקוספבו.תויתוא םיתשו םיעבש ןב םש דגנכ תויתוא םיתשו םיעבש םהש תויתוא
תרומשאב יהיו ןמ הלעמלש םיקוספב םהש תומש עברא ורסחנו עשויו ןיליחתמ ונא
,םירחא םיקוספ וירחא םירמואו ,ךולמי י״י [תרחא םעפ] ןילפוכ ךכיפל (ט) [׳וגו רקבה
.יוכ א ר מ זד י ק ו ס פ ם י מ כ ח ו נ ק ת ך כ י פ ל (3 .א ״ ע ב ״ ל ת ו כ ר ב .י א ל מ ש ׳ר ש ר ד (א [ ן ]
י ע ב י מ ו (*ב .ש ״ ע ם י ר ב ד ת פ ס ו ה ב ו ה ב ח ר ב א ו ה (ד ״ ע ׳ט ף ד ) ׳ה ׳יס ס ד ר פ ב ו י״ ש ר י ר ב ד א ו ה -
ר מ א ד (ג .א ״ ע ד ׳ג ף ד ו ר ו ד ם ב ג ״ ע ר ן וש ל א ו ה .ד ו ד ל ה ל ה ת ב ה י ת ע ד ה י נ ו ו כ ל ש ינ יא ל ה י ל
ב ״ יר ה ה י ג ה ו א נ י ב א ר ״ א ר זע ל א ר ״ א א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל ו ב ״ ע ׳ ד •ת ו כ ר ב .א נ י ב א ר ב ר זע ל א ׳ר
א ב ו ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג יכ י ת י א ר ו ,ס פ ל א ב ר ב ו י״ ע ב א ו ה ש ו מ כ א נ י ב א ר ב ר זע ל א ך ״ א ל ״ צ ש
ן ו ש ל ה ו ם ד ר פ ב ןייע .א ק ר י פ ש יר .יפ ר ב ד י ׳ח ת ל ה ת ר ת ב ד ה י ו ל ל ה ו (ד .ו ״ ח מ ב ן ב ו ,א נ י ב א ר ב
ל ״ צ ז ה מ ל ש ו נ י ב ר ם ש ב י ת א צ מ ו ל ״ זו א י ב ה (א ״ ע ׳ד ף ד ) ׳ז ׳יס ט ק ל ה יל ב ש ל ע ב ו .ם ש ה נ ו ש מ
ך כ י פ ל ד ו ד ל ה ל ח ת מ ץ ו ח א ק ר י פ ף ו ס ו א ק ר י פ ש יר ה י ו ל ל ה ד פ ס ה ף ו ס ד ע ד ו ד ל ה ל ח ת מ ש יש ל
׳ס מ ב ן נ י ד מ א ד (ה .וב וע ט י א ל ו א ק ר י פ ף ו ס ב ה י ו ל ל ה ה זב ם ג א ה י ש ה זה ק ו ס פ ה ר מ ו ל ו נ ק ת
ם ד ר פ ב ,ם י י ס מ כ ה א ר נ ו (ו .6 ד צ ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה ו ,ז״ יש ם יר פ ו ס ׳ס מ ו ,ב ״ ע ה ״ יק ף ד .ת ב ש
ן מ י ס ה ז ן ו ר ח א א ר ק מ ן י ל פ ו ב ו ם ינ וש ת ו ר ק ל מ ן י ק י ם פ מ ו ן י ר מ ו ג ש כ ם ד א י נ ב ג ה נ מ ן כ * ף ס ו נ
א ״ נ ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ב י״ ב ןייע .ד ע ו ם ל ו ע ל ך ו ל מ י ׳ה ל ו פ כ ל ם י ג ה ו נ ך כ ל ו (ז .״ ו ת א י ר ק ק יס ש מ ל
ו ״ ח מ ב ן ו כ נ ל א צ מ נ ו ם ינש ב י ת פ ס ו ה .יוכ ר ע ו ם ל ו ע ל ׳ה ך ו ל מ י ד ע (מ .ם ייח ת ו ח ר א ם ש ב
ל ב א ו ״ ח מ ב ם ג ה ״ כ .יוכ ך ו ל מ י ׳ח [ת ר ח א ם ע פ ] ן י ל פ ו כ ך כ י פ ל !ונ .ד ״ ע ף ו ס ׳ט ף ד ס ד ר פ ב ו
ד ו ע ו ,ד ע ו ם ל ו ע ל ך ו ל מ י ׳ה ה י נ ש ם ע פ ן יל פ ו כ ך כ י פ ל ו .ר ח א ן ו נ ג ס ב א ו ה (ד ״ ע ס ׳ט ף ד ) ס ד ר פ ב
ץ ר א ה ל כ ל ע ך ל מ ל ׳ה ה י ה ו ה כ ו ל מ ה ׳ה ל יכ ם ה ו ,ו נ י ה ל א ת ו כ ל מ ם ה ש ם י ק ו ס פ ו י ר ח א ם יר מ וא
ם ש ה ו ,ב ״ ע ן י נ מ ל ם י ל ש ה ל ה ש ל ש ,ת ו מ ש ׳ד ם ה ב ש י ד ה א ו מ ש ו ר ח א ׳ח ה י ה י א ו ה ה ם ויב
א ו ב ל ד י ת ע ל ר מ ו ל ב ,ד ח א ו מ ש ו ד ח א ׳ה ה י ה י א ו ה ה ם ויב ר מ ו א א ו ה ך כ ש י ש ק ת א ל יע יב ר ה
ם ל כ יכ ד ח א ו י ה י ו י ת ו מ ש ל כ ך ב .ם ל וע ד ע ו ם ל ו ע מ ר ת א ה י ה י ׳ה ש ם ש כ א ו ה ה ם ויב ו נ ייה ד
7
י״שר רודס
ןאכ ירה ךולמי ׳ה םימעפ ׳ב ןירמוא[ש]כו םידיסחה תומש םילשהל ידכ ,תומש ׳ג םהבש
ויהי [תומשה] (המשנה) לכ אבל דיתעל רמוא אוה ןכש ,ישקית אלו אחינו ,שמח
ישימחו ,םידיסחה םילשהל ידכ םיקוספ רמוא ךכיסלו תוכרב תכסמב ןנירמאדכ (י) ,דחא
:דחא ומשו דחא ׳ה היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל אלא אב ןובשח םשל אל
הכרב התואו ,הרמז ירישב םתוחו הביתה ינסל רובצ חי לש ד מ ו ע ו (א) [ז]
םהירחאלו םהינפל הכרב ךירצש ארמח יקוספ רחאל אלא הועבק אל חבתשי רחאל
עידוהל ,רצויל חבתשי ןיכ קיססמ שידקו חבתשי םהירחאלו רמאש ךורב [םהינפל]
:וירחאלש ללה תכרב [ומכ] (ןונב) הועבק ארמזד יקוספ לעש
רצויב עמש [תםירסב] (תשרפב)ליחתאל שיניאל היל י עבי מ ר ת ל א ל ו (א) [ח ]
(ינפל) ירוהדזיאל ןניבייחמו עמש [תסירפל] (השרפל)חבתשי ןיב ייועתשיאל רוסאו רוא
ריכישמ תירחשב עמש תא ןירוק יתמיאמ ןנתדכ (ב) ,התנועב עמש תשרפ [םרפמל]
ועבצש רמצ תזיג שוריפ (ד) ,הבש ןבלל הבש תלכת ןיב אנת (ג) ,ןבלל תלכת ןיב
ריכישמ רמוא ריאמ ׳ר היה אינת .הפי עבצה םש הלע אלש תומוקמ הב שי תלכת
םדא דומעיש ידכ (ה) םירמוא םירחא ,דורעל רומח ןיב [רמוא] אביקע ׳ר ,בלכל באז ןיב
ייבאו ,םירחאכ הכלה אנוה בר רמא ןנירמאו (ו) ,והריכיו [תיבחמ] תומא עברא קוחרב
ןירמוג ויה ןיקיתוו ןנחוי ׳ר רמאד (ז) ,ןיקיתווכ עמש תירקב ,םירחאכ ןיליפתב ארק
,המחה ץנה םע התוצמ רמוא אמית ןב הדוהי ׳ר יכה ימנ אינת ,המחה ץנה םע התוא
:רחבומה ןמ ,דוצמ ךכו ,םויב ללסתמ אצמנו הלפתל הלואג ךומסיש ידכ
קיםע אקדמ רתוי הירגא ליקש התנועב עמש תי רק י רקד ן א מ ו (א) [מ ]
ץנה דע רמוא רזעילא ׳ר תוצח דע עמש תירק תוצמ [יבג] (ימנ) ןנתד (ב) ,אתיירואב
ר ד ה מ א ק א ר ק ד ש י ר מ ד יש ק יה א ל ד ח א ו מ ש ׳ה ו ׳א ׳ה ל ׳א ו מ ש א ו ה ה ם ויב ר מ ו ל כ ׳ה ם ש ב
א ו ה ש ו מ ש ׳ח א ו ה 'ו ת ו א א ו ה ימ ו א ו ה ה ם ויב ה ז ל כ י ת מ ו ,יוכ ו ץ ר א ה ל כ ל ע ך ל מ ל ׳ה ה י ה ו
.י״ ש ד ר ו ד ס י ר ב ד ל ע ת ו פ ס ו ה ף יס ו ה ס ד ר פ ה יכ א ר ו ק ה ה א ד י ה זמ ,כ ״ ע ם ל וע ד ע ו ם ל ו ע מ ד ח א
א ו ה ו ם י ח ס פ ׳ם מ ב ן נ י ר מ א ד כ ל ״ צ ש ה ״ ש ר ח ן ק ת ו ו י ת מ ב ם ג ה ״ ב .ת ו כ ר ב ׳ס מ ב ן נ י ד מ א ד כ (י
.א ״ ע ׳ג ף ד
ל ב א ו ״ ח מ ב ם ג ח ״ כ .יוכ ח ב ת ש י ר ח א ל ה ב ר ב ה ת ו א ו ׳וכ ר ו ב צ ח י ל ש ד מ ו ע ו (א [ז]
ה ו ע ב ק א ל ח ב ת ש י ד ה כ ר ב ו ל י ח ת מ ה ם י ר ב ד ת ב ח ר ה ב ו ר ח א ן ו נ ג ס ב א ו ה (א ״ ע ׳י ף ד ) ס ד ר פ ב
.ש ״ ע ׳וב א ר מ זד יק ו ס פ ר ח א ל א ל א
א ב ו ה ו (א ׳׳ע ׳ג ף ד ) ו ר ו ד ם ב ג ״ ע ר ן וש ל א ו ה .׳וב ש ינ יא ל ה י ל י ע ב י מ ר ת ל א ל ו (א [ח ]
ח ב ש ת ל כ ת ןיב א נ ת (נ .ה נ ש מ ב ב *ע ׳ט ת ו כ ר ב .ן נ ת ד כ (נ .ו מ ש ב ד ״ נ ׳יס ה ״ ו א ר ו ט ב
ת ו כ ר ב ש ״ א ר ה ו ,א י ב ה א ל ו ר ו ד ם ב ג ״ ע ר ה ם ג ו ״ א נ ת * ת ל מ ל א ת י ל א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל .ה ב ש ן ב ל ל
ם ש א ר מ ג ב י״ ש ד ׳יפ ן כ ו .׳ ם ר מ צ ת זי ג ׳יפ (ל .ת ל כ ת ן יב א נ ת כ ״ מ א י ב ה ׳י ׳יס א י׳פ
ג ״ ע ר ח א י ב ה ן כ .ו ה ר י כ י ו ת י ב ה מ ת ו מ א ע ב ר א ק ו ח ר ב ם ד א ד ו מ ע יש יד כ (ה .׳ס ו ת ב ש ״ ע ו
ר מ א ד (r .ם ש א ר מ ג .ן נ י ר מ א ו (ו .ו נ ר יכ יו ת ו מ א ׳ד ו ר י ב ח ת א ם ד א ה א ר י ש מ א ר מ ג ב ו ו ר ת ס ב
ה ר ו ש ה ט מ ש נ ג ״ ע ר ר ו ד ס ב .יוכ י כ ה י מ נ א י נ ת ה מ ח ה ץ נ ה ם ע ה ת ו א ם יר מ ו ג ויה ן יק ית ו ו י״ ד
ץ נ ה ד ע ה ת ו צ מ ר מ ו א א מ י ת ן ב ה ד ו ה י ׳ד י כ ה י מ נ א י נ ת ] ה מ ח ה ץ נ ה ם ע ל ״ צ כ ו ה מ י ל ש
ו נ י נ פ ל ו ה מ ח ה ץ נ ה ד ע ה מ ח ה ץ נ ה ן מ ם י פ ד מ ה וא ק י ת ע מ ה ט י מ ש ה ו ׳וב ך ו מ ס י ש יד כ [ה מ ח ה
ן י ר מ מ ויה ן יק ית ו י כ ח י מ נ א י נ ת ׳י ג ה ק ר ,א ת י ל *ר מ ו א א מ י ת ן ב ה ד ו ה י ׳ר ״ ת ו ל מ ה א ר מ ג ב
.(7 ד צ ) ו ״ ת מ ב ם ג א ב ו ה ן כ ו א ״ פ ת ו כ ר ב ג ״ ה ב ה יג פ ל ם ג ה י ח ו .ה מ ח ה ץ נ ה ם ע ה ת ו א
י ב ג ן נ ת ד (ב .א ״ ע ׳ג ף ד ו ר ת ס ב ם ש ג ״ ע ר .׳וב ה ת נ ו ע ב ש ״ ק יר ק ד ן א מ ו (א [ט ]
.ה נ ש מ ב ב ״ ע ׳ט ת ו כ ר ב .ר מ ו א ר זע י ל א ׳ד ש ״ ק ת ו צ מ
י-שר רודס
8
דיספה אל [ךליאו ןאכמ] ארוקה ינתקדמ (ג) ,תועש שלש דע רמוא עשוהי ׳ר ,המחה
׳׳ קיספו (ד) ,אתיירואב קיסעד יאממ יפט אפידע התנועב ללכמ ,הרותב ארוקה םדאכ
אלא ,תוכרב דיספה אל אשוריפ יאמ ,ינתקד דיספה אלו (ה) ,עשוהי ׳רכ אתכליה
היל יעבימ אל ,ירק אק תועש שלשד בנ לע ףאו (ו) ,םהירחאלו םהינפל ךרבמ
ירקמל שיניא יצמר ןנירמאקד אהו ,ןנבר ונקיתד יאממ עמש תירקב היב ייונשל
ןאמו ,יכה דבעימל ירש אל הליחתכלד םולשו סח תועש שלש רתב (ז) עמש תיירק
,עשופ ירקתיא הוצמד ידימב אבוכיע תמחמ אלו אםנוא תמחמ אלו הנווכב יכה. דבעד
ןיפנכתמד דע והתשמד רובצ תינעתו םיבוט םימיו תותבש ןוגכ אבוכיע ירש יאמבו
יחיכשד ילימ ינה (ח) ,והייסרג והל ךישממו יסרגו יבתיד בר יב ינב ימנ יא ,ארוביצ
,הליפתמו עמש תירקמ םיבר [יענממ] (יענמ ימ) יפנכימד דע יבכעמ אל יאד ןוניא
אתלימ ןיקיתוודו ,ןהילופליפמ ףלימלו עמשימל םיתב ילעב יתאד יסרגו יבתיד ידימלתו
אל ןנחוי ׳ר רמאד ג״עא (ט) ,ןיקיתווכ ינווכל יצמ אמלע ילוכ ואלו ,איה אחיכש אלד
,ןתנמוא אוה וז ןתרותש ,ויריבחו יחוי ןב ןועמש ר ןוגכ ,םינושארה תורודב אלא ונש
י אכילד ,החנמה תליפתל ילימ ינהו ,הלפתל [ןיב] עמש תירקל ןיב ןיקיםפמ ונא לבא
יכיה לבא ,םימכח תנקת אכילד (י) תירחשד עמש תירקל ימנ יא ,ארועישא םקימל
ריפש חיכש אל ןיקיתוודו (ןויכו) חיכש יאהד [ןויכ] (ןוגכ) ןוקית [ידימ] אכיאד
רמאד (אי) ,הליפתו עמש תירק ימקמ אחרואב קפימל רוםא ימוי ראשב לבא ,יבוכעיאל
,ללפתיש םדוק ךרדל תאצל רוסא ישא בר רב קחצי ׳ר רמא ןיבא רב ידיא בר
הליפתו עמשתי רקו ,(ד״י ה״פ םילהת) וימעפ ךרדל םשיו ךלהי וינפל קדצ רמאנש
:והנינ [ידדהכ] (ידדה ידהב)
ילימ ינה ,עמש תסירפל חבתשי ןיב ייועתשיאל רוסא ן נ י ר מ א ק ד ו (א) [י]
רובצה ןמ סנרפתהל אבש ימ ךרוצל וא [רוביצ יכרוצל לבא והנינ] רובצ יכרוצ ואלד
יהייכרוצ יעתשמד רתב לבא ,.אכיל ארוםיא [הקדצ] (הקדצה ןמ) היל קספימל יעבו•
אנ לדגי רובצה ןינועו ,שידקב חתפ וכרב [אמילד] (אמילו) ימקימו אנזח םיאק
:(ר ה״ב םילהת) המה םלועמ יכ ךידסחו ׳ה ךימחר רוכז ,(ז״י ד״י רבדמב) ׳ה חכ
.ע ש ו ה י ׳ר כ א ת כ ל ה ק י ס פ ו (ל .ב ׳׳ע א ״ י ם ש א ר מ ג ,יוכ ך ל י א ו ן א כ מ א ר ו ק ה י נ ת ק ד מ (ג
א ד ו מ ל ת ק י ס פ ו א י ב ה ם ש ג ״ ע ר ה ו ע ש ו ה י ׳ר כ ה כ ל ה ל א ו מ ש ר מ א ה ד ו ה י ב ר ר מ א ב ״ ע ׳י ה ו כ ר ב
ג ״ ע א ו (ו .ו ר ו ד ם ב ם ש ג ״ ע ר ה ן וש ל א ו ה .א ש ו ר יפ י א מ י נ ח ק ד ד י ס פ ה א ל ו (ה .ע ש ו ה י ׳ר כ
א ק ת ו ע ש ית ש ף ו ם ג ד ג ״ ע א ו א ת י א 7 ד צ ו ״ ח מ ב ו ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב .יר ק א ק ת ו ע ש ש ל ש ד
ת ל י ח ת ד ע וש ור יפ ת ו ע ש ש ל ש ד ע י*ר ת ע ד ש ת ו ט י ש פ ב ו ש פ ת ש ה א ר נ ש ה ״ ש ר ה ם ש ר י ע ה ו י ר ק
א ב ו ה ו ש י ק ׳ה מ ״ ג ה ו ג ״ י ׳יס ם יא ר י ׳ם ת ע ד א ו ה ן ב ו ת ו ע ש ית ש ף וס ו נ ייה ת יש יל ש ה ע ש
.ת ו ע ש ש ל ש ר ת ב (ז .ת ו ר ע ה ב ו פ ו ס ב ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ןייע ו ח ״ י ןיש ע ג ״ מ ס ן ייע ו ח ״ נ ׳יס י״ ב ב
ן ו ג כ י מ נ יא ׳י ג ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב .ן ונ יא י ח י כ ש ד יל ימ י נ ה (ס .ת ו ע ש י ת ש ר ת ב ג ״ ע ד ר ו ד ס ב
ת ב ש .ן נ ח ו י ר ״ א ד ג ״ ע א (p .ן ונ יא י ח י כ ש ד י ל י מ י נ ח ן ו ג כ ׳יג ה ו ״ ח מ ב ו ן ונ יא י ח י כ ש ד י נ ה
.ם י ר ח א ת נ ק ת א כ י ל ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ל ב א ו ״ ח מ ב ם ג ח ״ כ .ם י מ כ ח ת נ ק ת א כ י ל ד (י .א ״ ע א ״ י
.ל ל פ ת י ש ם ד ו ק ך ר ד ל ת א צ ל ר ו ס א יש א ב ר ר ב ק ח צ י ׳ד ר מ א ן יב א ר ב יד יא ב ר ר מ א ד (א י
ם ד ו ק ו י צ פ ח ת ו ש ע ל ם ד א ל ו ל ר ו ס א ם ש א ת י א ך כ ו ן א יש א ר ב ׳י ג ה א י׳ע ד ״ י ת ו ב ר ב א ר מ ג ב
ך ר ד ל א צ וי כ ״ ח א ו ל ל פ ת מ ה ל כ ן א יש א ר ב ק ח צ י ב ר ר מ א ן יב א ר ב יד יא ׳ד ר מ א ו ל ל פ ת י ש
.י״ ׳ש ר ב ש ״ ע ו .ו י צ פ ח ו ל ה ש ו ע ה ״ ב ק ה
ר ו ט ב א ב ו ה ו 7 ד צ ו ״ ח מ ו ב ״ ע ׳ג ג ״ ע ר ר ו ד ס .ייו ע ת ש יא ל ר ו ס א ן נ י ד מ א ק ר ו (א [י]
.ת ו כ י ר א ב ש ״ ע ג ״ ע ד ר ו ד ס ם ש ב ד ״ נ ׳יס א ״ ד י ח ל ה כ ר ב יר ויש ב א ב ו ח ן כ ו ד ״ נ ׳יס ח ״ ו א
9
י״שר רודס
םי נו םיוג יניעל יתעדונו יתשדקתהו יתלדגתהו קוספה ןושל לדגתי (א) [אי]
אוה ךכלו (ב) ,רמוא אוה גוגמו גדכ תמחלמל ,(ג״כ ח״ל לאקזחי) ׳ה ינא יכ ועדיו
ומש] שדקתיו לדגתי ועמשמ אוה ןכו (ג) ,[ימרא ןושלב אלו] ירבע ןושלב ליחתמ
יכ ועדיו ביתכדכ (ד) ,שדוקמו לדוגמ לודגה ומש היהיש ,אבל דיתעל ה״בקה [לש
ף״לאב ארקנ יכ ,ארקנ [אוה] בתכנ אוהשכ אל וישכעש ,(םש לאקזחי)׳ה [ינא] (ימש)
ת״לד ף״לאב אלא ןייוניכ ןיאש אוה ל״מקו (ה) ,אוה] ימרא ןושלו ,ה״יב בתכנו ,ת״לד
ונא ךכל ותביתככ וריכזהל ןיאשר ונא ןיאו ,[ימרא ןושלב אוה דחוימה םשהש יסל
ביתכד ,ותביתככ ארקי [אבה] םלועלו ,תימרא ןושלב אבר הימש אהי ןמא םירמוא
ןושלב ליחתמו ליאוהו ,(׳ט ד״י הירכז) דחא ומשו דחא ׳ה היהי אוהה םויב
[ימרא] (ירבע) ןושלב בתכנה םשל עיגמש דע (ו) ,ירבע ןושלב לבה רמוא ,ירבע
ראפתיו חכתשיו ךרבתי ירבע ןושלב רמול רזוח (ז) ,ימרא בתכנה םשהמ קיססמשכו
ללהתיו רמאד ןאמו (ט) ,םיעיקר ׳ז דגגכ (ח) םה ׳ז ,הלעתיו רדהתיו אשנתיו םמורתיו
,םשה השעמב אבש [ךכ] רחאו ,תויחה ישאר לעש עיקרה דגנכ ורמוא ,ינימש אוהש
לכ הדגאכ וניצמ ןכש (י) ,אתמחנו אתחבשות םירמוא ךכלו ,ימרא ןושלב םייסמ
ירבד הלאו רמאנש -,אתמחנ םויל אלא ןרמא אל םילית רססב דוד רמאש [תוידוה]
לכ לע תבשכ םירמוא ונא ךכלו ,ןורחא םויל םירומאה ,(׳א ג״כ ב״ש) םינורחאה דוד
אליעל ןאכ םירמוא וגא ןכ ומכו ,ךחישמ ךדבע ישי ןב דוד תוחבשתו תוריש ירבד
לכמ רתויו רתוי חבושמ התא רמולכ (אי)] ,אתמחנו אתחבשות אתריש אתכרב לכ ןמ
ן א כ מ ו (א ״ ע ׳י ף ד ) ׳ה ׳יס ס ד ר פ ב ו 8 ד צ ו ד ר מ ב ם ג א ו ה .ק ו ס פ ה ן וש ל ל ד ג ת י (א [ א י ]
ו ע ב ק א ל ת ב ת ש י ד ה כ ר ב ו א ב ו ה ש ם ש ס ד ר פ ב ו י נ פ ל ש ר מ א מ ה ל כ ו י״ ש ד ר ו ד ס מ ם ד ר פ ב א ו ה
׳ז ף ד ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב ם ג א ב ו ה ו י״ ש ר ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל א צ מ נ א ל ׳וכ א ר מ זד יק ו ס פ ר ח א ל א ל א
.י מ ר א ן וש ל ב א ל ו יר ב ע ן וש ל ב ל י ח ת מ א ו ה ך כ ל ו (ב .ו״ נ ׳יס ש יר ח ״ ו א ר ו ט ב א ב ו ה ן כ ו א *ע
ה י ה י ש א ו ב ל ד י ת ע ל ה ״ ב ק ה ש ד ק ת י ו ל ד ג ת י ו ע מ ש מ א ו ה ן כ ו (ג .ס ד ר פ ב ר ס ח ו ו ״ ח מ ב ם ג ה ״ כ
ת א ו א י ב ה ש ן יג וע ו ה ״ ד א ״ ע ׳ג ת ו י ר ב ׳ס ו ת ןייע ו ״ ח מ ב ם ג ה ״ ב .ש ד ו ק מ ו ל ד ו ג מ ל ו ד ג ה ו מ ש
ם ש ל א ק זח י ב א ו ה יב ׳ה ינ א יכ וע ד יו ל ״ צ ו ו ״ ח מ ב ה ״ כ ו ,׳ה ימ ש יכ וע ד יו ב י ת כ ד כ (ל .ו ״ ח מ ה
י מ ש יכ וע ד יו א ״ כ ז״ ט ׳ימ ר יב ק ו ס פ ל ן ווכ יל וא ו ,וע ד יו ל ״ צ ו ׳ה ימ ש יכ ם ת ע ד י ו ס ד ר פ ב ו ,א י ב ה ש
8 ד צ ט ק ל ה יל ב ש ב א ב ו ה ן כ ו ,ס ד ר פ ב ו ו ״ ח ט ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .יוכ א ו ה ל ״ מ ק ו (ה .׳ה
ס ד ר פ ב ו ו ד ר מ ב ן ו כ נ ל ,ד ״ ב ו ל י צ כ .י מ ר א ן וש ל ב ב ת כ נ ה ם ש ל ע י ג מ ש ד ע (ו .ל ״ צ ז ה מ ל ש ׳ר ם ש ב
׳ה ימ ש יכ וע ד יו ק ו ס פ ב ב ת כ ש א ו ה . ׳ ל י ח ת מ ה ה פ ס ו ה ש י ם ש ם ד ר פ ב ר י ע ה ל ש יו ,(א ״ ע ׳י)
ל ו ד י ג ה ר ח א ן יר יכ זמ ר ו ב י צ ה ו ד ע ׳וכ א ר ב ד א מ ל ע ב א ב ר ה י מ ש ר מ ו א ו י מ ר א ן וש ל ב ו ר יכ זמ ו
ר ת ו י י ת ע מ ש א ל ה נ ו ו כ ה ו א ״ ע ׳ז ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב א ו ה ן כ ו ,כ ״ ע ר ת ו י י ת ע מ ש א ל ו נ ר מ א ש ם ע ט ל
ו מ כ ,ימ ר א ב ב ת כ נ ה ם ש ב ן י ק י ס פ מ ש כ ו (ב ״ ע ׳י) ס ד ר פ ב ל י ח ת מ כ ״ ח א ו ,י ת א ב ה ש ה ז ת א ק ד
ת ״ וא ר ו ט ב ןייע ו ו ״ ח מ ב ם ג ה ״ כ .יוכ ך ר ב ת י יר ב ע ן וש ל ב ד מ ו ל ר זו ח (r .ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל א ו ה ש
ם ר פ ס מ ׳יה י יכ ת ו ע ט ב ל ל ה ת י ו ם ג ב ש ו ח ם ש ס ד ר פ ב ל ב א ם ש י״ ב ב ו ע ״ ד ר ו ד ס ם ש ב ו״ נ ׳יס
.ה ע ב ש א ל ה נ ו מ ש ם ר פ ס מ ש ן ב ו מ י ת ל ב יכ ת ו ר ו ה ל ב כ ו כ ׳יס ל ״ ו מ ה ם ש ג י צ ה ן כ ל ח נ ו מ ש
.ל ל ה ת י ו ר מ א ד ן א מ ו (מ .ב ״ י ה ג י ג ח ב ר כ זנ ם יע יק ר יזו ,ס ד ר פ ב ו ו ד ר מ ב ה ״ כ ו .ם יע יק ר ׳ז ד ג נ כ (ס
ר פ ס ב ד ו ד ר מ א ש ת ו י ד ו ה ל כ ה ד ג א ב ו נ י צ מ ן כ ש (י .ם ל ק ת י ו ר מ א ד ן א מ ו ס ד י פ ב ו ו ״ ת מ ב
י ת א צ מ א י ב ה (א ד צ ) ט ק ל ה יל ב ש ל ע ב ו (ב ״ ע ׳ז) ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב ו ס ד ר פ ב ו ו ״ ח מ ב ה ״ כ ו .ם י ל ח ת
;ר מ א א ל ם יל ית ר פ ס ב ד ו ד ר מ א ש ת ו ח ב ש ת ו ת ו ר י ש ל כ ש ו נ י צ ט ש יפ ל ל ״ צ ז ה מ ל ש ׳ר ם ש ב
ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב ו ם ד ר פ ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .ת ב ו ש מ ה ת א ר מ ו ל כ (א י .ה מ ח נ ם ויל א ל א
ך ח ר מ א ש ת ו ח ב ש ת ל כ ר מ ו ל כ ך כ א ת י א (8 ד צ ) ו׳׳׳ח מ ב ל ב א ,ם ש ל ״ ה ב ש ב א ב ו ה ן כ ו
.א ת מ ח ג ם ויל
י״שר רודס
10
ןנירמאדכ (גי) [אתמחנו] א״ד (בי) :[המחנ םויל דוד רמאשו םיאיבנ ורמאש תוחבשתה
,ילכיה תא י תסרשו ,יתיב תא יתברחהש יוא תרמואו תמהנמש לוק תב י תעמש תוכרבב
,ךכ םירמוא דבלב וז העש אל והי לא י ל רמא ,םלועה תומוא ןיבל ינב תא יתילגהו
ןיסנכנ לארשי ש העש לכבש אלא דוע אלו ,ךכ םירמוא םי מעפ ׳ג םויו םוי לכב אלא
,ושאר תא ענענמ ׳קה ,ךרבמ אבר אמש אהי ןמא ןינועו תושרדמ יתבלו תויסנכ י תבל
יואו ,וינב תא הלגהש באל יואו ,ךכ ותיבב ותוא ןיסלקמ וינבש ךלמה י רשא רמואו
,אתמחנו אתחבשות שי דקב םירמוא ונאש והזו ,םהיבא ןחלש לעמ ולגהש םינבל םהל
ונבר י פמ (די) .ןתיינע רחאל רעטצמ אוהש הזה רעצה לע ןימוחנת אוה ךי רצש
,ךידסחו ׳ה ךימחר רוכז ׳ה הכ אנ לדגי רוביצה ןינוע ןכ םש לעש הארנו ,ל״צז המלש
:העש התואב רכוז ה״בקהש םימחר תדי מ םש לע ,לדגתיב ןזחה לי חתמשכ
(האירקב) ןיערוכש תועירב אתבי תמ שי ר ןושחנ בר רמא י כ ה ו (א) [ב י]
,ערוכ הבר הי מש ךרבתיו ,ערוכ אבר הי מש שדקתי ו לדגתי רמאש ןויכ ,[שידקב].
,איה תושר לשו ,ערוכ וימורמב םולש השוע ,ערוכ אשדוקד הי מש ללהתי ו הלעתיו
ואובמ דעו שמש חרזממ יכ ,הז קוספב שי ש תומש.עברא דגנכ תועירב עברא וללה
םיוגב י מש לודג יכ הרוהט ,רהנמו י משל שנמ רטקמ םוקמ לכבו םיוגב י מש לודג
ןינועש ךרבמ אבר הי מש אהי (ןינועש) ןמאו (ב) :(א״י ׳א יכאלמ) תואבצ ׳ה רמא
אל (ד) ,סלקתיו םירמוא ןיאו (ג) .וידחי ומש הממורנו י תא ׳הל ולדג דגנכ ,המל ,דחיב
םירבד העבש ןאכ ריכזהל םדא בייח ,וניתוברמ ונעמש ךכ אלא (ה) ,יאנג אוהש י נפמ
ךרבתיו רמואש ןויכ ,סלקתיו רמוא וני אש ימו ,םיעיקר ׳ז דגנכ ,ה״בקה לש וחבשב
ךרבתיד ןמאב קיםםאד ןויכ ,ודיב תועט ןיא סלקתיו רמואהו ,העבש ןאכ ירה השש וליאו
:הז ריב אלו הז דיב אל תועט ןיאו ,העבש ויהיש ךירצ
ךרבתי שחלב ׳רמוא רובצה ולוקב ךיראמ אוהש דועו ו כרכ ר מ ו א ו (א) [ג י]
,דעו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב רובצה ןינועו ,רנו םי כלמה י בלמ ךלמ לש ומש חבתשי ו
רצויב חתופו רזוח אוהו ,הלחתו הכרב לע ראופמו חבושמ אוהש שחלב רמוא אוהו
לארשי ומעב רחובה םתוחו ,ונתבהא הבר הבהא רמואו תורואמה רצויב םתוחו ,רוא
א ״ ד ״ ת ול מ ה ם יר ס ח ם ש ו״ ח מ ב ל ב א ס ד ר פ ה יט וק ל י ס ד ר פ ב ם ג ה ״ ב .א ת מ ח נ ו א ׳׳ד (ב י
יפ מ \v .ם ייוניש ה זיא ב א ״ ע ׳ג ף ד .ת וכ ר ב ב ןניר מ א ד כ (ע .ץ ׳נ ׳יס ת ״ וא ר וט ב ןייע ו ״ א ת מ ח נו
ל ב א ו״ ח מ ב ם ג ה ״ ב .ר כ יה ח ב א נ ל ד ג י ר וב יצ ה ןינוע ןב ש ש ל ע ש ה א ר נו ל ״ צ ז ה מ ל ש ונב ר
וע ב ר יפ מ ם ייס כ ״ ח א ו ר כ ר וב צ ה ר מ וא ך כ ש ש ל ע ו ה ל ח ה ב א ב וה ס ד ר פ ה יט וק ל ב ו ס ד ר פ ב
.ל ״ צ ז ה מ ל ש
ר מ א יכ ה ו ש ש ו ,4 ר צ ג*ע ר ר וד ס מ ח וק ל א ת ב ית מ ש יר ןוש ח נ ב ר ר מ א יכ ה ו (א [ yi \
ם ג ו ,ת וע יר כ ה ןינע ב ויר ח א ל ש ר מ א מ ל ת ט מ ל א ל א ה ל ע מ ל ב ס ומ וניא א ת ב ית מ ש יר ןוש ח נ ב ר
ד ח א ו ה ב וח ל ש ׳ד ןה ש ןוש ח נ ב ר ב ת כ ש יד ק ב ש ת וע יר כ ה ןינמ ל ״ ה א יב ה ו״ נ ׳יס ח יר א ר וט ה
ם ש ו (ב ״ ע ׳י ף ד ם ד ר פ ב א וה ו) ס ד ר פ ה ר פ ס ת א ם ג א יב ה ו וב ל כ ה יר ב ד א יב ה י״ ב ה ו ׳וכ ת וש ר ל ש
ש יש ל ״ ז ןוש ח נ ב ר יר ב ד ת א א יב ה ח ״ ב ת וא ג יה נ מ ה ם ג ו ל ״ ז ןוש ח נ ב ר ר מ א יכ ה ו ת ול מ ה ם יר ס ח
ר וד ס ב .ס ל ק ת יו ם יר מ וא ןיא ו (ג .ם ש ג ״ ע ר ר וד ס .יוכ !ינוע ש ןמ א ו (נ .ש ״ ע ת וע יר ב •ד ש יד ק ב
א ל (ד .א ת יל ״ ה ב יש י ינפ ל ו״ ת ול ט ה ו״ ח מ ב ם ג ל ב א ם ל ק ת יו ם יר מ וא ןיא ה ב יש י ינפ ל ו ג ״ ע ר
ןייע ו (יד ב ״ כ ל א ק זח י) ת וצ ר א ה ל כ י ה ס ל ק ו ומ כ א יב ה ח ״ כ ת וא ג יה נ מ ה .יא נג א וה ש ינפ מ
א וה ו״ ח מ ב ו ,ונית וב א מ ונע ט ש ך כ ג יע ר ר וד ס ב .ונית וב ר מ ונע מ ש ך ב א ל א (ה .ח ״ וא ר וט ב
.ונינפ ל ומ כ
.ו״ ח ט ב ם ג א ב וה ו ג ״ ע ר ר ור ס ב א צ מ נ א ל ה ז .יוכ וכ ר ב ר מ וא ו (א
11
י״שר רודס
קודקדבו ,םינזאה תעימשב הנווכב עמש תירק ןירוקו ,הינפל םיתש ירה (ב) ,הבהאב
םדא לכ ברעב םירמוא יאמש תיב ןנתד (ד) ,ןכרדכ םדא לכ היתואירקו (ג) ,תויתוא
לליה תיבו ,(׳ז ׳ו םירבד)ךמוקבו ךבכשב רמאנש ,ודמעי םדא לכ רקובבו ,וארקיו וטי
םירמוא לליה תיב ןנבר ונתד איהה יכ (.ד) ,ןכרדכ יאמו ,ןכרדכ ןירוק םדא לכ םירמוא
לבא ,ועמשת עמש םא היהוב ןירוקו ןתכאלמב ןיקסוע ןירוקו ןיבשויו ןירוקו ןידמוע
ןירוק םירמוא לליה תיב אתינתמב ינתקדמו ,ןירוקו ןתכאלממ ןילטבמ ןושאר קרפב
ןיטמ אלו אקוד ןידמוע אלו ,ןיקסוע ןיבשוי ןיטמ ןידמוע אתיירבב שרפמ אקו ,ןכרדכ
ליזא יא ,שיניאל היל ימרתמד יכיה יכ ,אקוד ןיקסוע אלו ,אקוד ןיבשוי אלו אקוד
לע [דע] ןל אמייקד ,[אל] יגסמ יכ לבא ,םיאק יכ ירקימלו םיקימל היחרוא אחרואב
אלא ,דיקרםא ינגימ אלו םיגאד שניא ןוגכ [ידימא יגג יאו] (ימג יא) ,הדימעב ךבבל
,עמש תירמ ירקימל היל ירש ,הילאמש רטס לע וא ,הינימי ךטם לע ךטסימד ןוגכ
אתשגכ יבל [ילייעד] אמלע ילוכד אחרוא יכ יאדו ,רוסא ילצמד ג״עא דיקרפא לבא
[רצויב ןימתוחו רוא] רצויב יחתפו יבתידכ ארמיזד יקוספ םירמוא אקו ןיבתיו ןיםנכמד
תירק ירקמל יעבימ ימנ יכה ןה יבתי יכ הבהאב לארשי ומעב רחובהבו תורואמה
םימש ,תוכלמ ןנילבקמד ארמימל והיישסנא ןירימחמ יזחתמד [ינהו] ,יבתי יכ עמש
,יאה ילוכ ישובתשיאל והל המל תוטשו תורובו תוטוידהו ,םדיב אוה תועט ,הדימעב
ןניםרג (ו) יתכוד המכבו ,הלוכ הרותה לכב לליה תיבכ אתכליה ןל אמייק רבכ
תיב יגילםד אתגולס לכבו ,הנשמ הניא לליה תיב םוקמב יאמש תיב [ארמגב] (ארמג)
(אטישפ) אלא (ז) ,יאמש תיבכ אתכליה אמקותמ אל אדומלת ילוכב לליה תיבו יאמש
לליה תיב ורזח [אתריחבב] (אתיירבב) ןנתד (ט) עברא ותו ,םתה ןנירמאדכ (ח) [תישב]
(ידבעד) והל יגם אלו ,לליה תיבכ אתכליה אדומלת ילוכב לבא יאמש תיבל תודוהל
יאמש תיבכ יאד ,ידבע אל יאמש תיבכ [וליפא] אלא ,לליה תיבכ [ידבע אלד|
שי ,דמועמ אשמר אגש אלו ארפצ אגש אל ןוגיאו ,הטומ אשמרב דמועמ ארפצב
והיירתב לימ ןנבר תירחשו תיברע עמש תירק וניקת ןאמ ידכמ ,וזמ הלודג תוליסכ ךל
מכשא ץראבש תוליהק לכבו ,אימפסא לכבו אתביתמ ןיתרתב ידבעד יכיה יכ (י)
םישעמ םהילעמו ןומירכ תוצמ םיאלמ םלוכש תוכרבו תובוט ףלאל םירוכז םלוכ
תירקב לבא רימחהל יוארש המ לכבו ,הדינ תליבטבו תוסרט תקידבב םירימחמו םיאנ
(אלא)(אי) ,ןישוע ונא לארשי ץרא גהנמכ םירמואש םישנאה םתואו ,בשוימ עמש
ל כ ה י ת ו א י ר ק ו (נ .א ״ ע ׳ה ף ד ג ״ ע ר ,ר וד ס ב א ו ה ן א ב מ .ה י נ פ ל ם י ת ש י ר ה (ב
.ג ״ ל ת ו א ו ח ״ י ת ו א ש ״ ק ׳ה ז״ וא ב ו א ״ פ ת ו כ ר ב ג ״ ה ב ןייע ו ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס .ן כ ר ד כ ם ד א
.ב ״ ע ו י ל ת ו כ ר ב .א ר מ ג ב ן נ ים ר ג (ו .א ״ ע א ״ י ם ש ,ר ״ ת ד י א ה יכ (ה .א ״ ע ׳י ת ו ב ר ב .ן נ ת ד (ד
א *ע ׳ג ה כ ו ס ׳ם ו ת ב א ב ו ה ו ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ן ו כ נ ל א ו ה ש ו מ כ ת י ש ב י ת נ ק ת .א ט י ש פ א ל א (r
׳יס ג י ה נ מ ה ב ם ג ןייע ו ם ל כ ם ש ב ש ו ח ו ש *ב כ ה כ ל ה ה ש ש ב ק ס פ ש ג ״ ע ר ר ו ד ם ם ש ב ר מ א ד ה ״ ד
ן נ ת ד (p .ם ה ב ך י ר א ה ו ם ל כ ב ש ו ח ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ל ב א ו ״ ח מ ב ס ג ה ״ כ .ם ח ה ן נ י ר מ א ד כ (ח .ו״ ל
ןייע ת ו יד ע ׳ס מ ב א ת ר י ח ב ב ׳יפ ו ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ו ה ש ו מ כ א ת ר י ח ב ב י ת נ ק ת .א ת י י ר ב ב
ץ ר א ב ש ת ו ל י ה ק ל כ ב ו א י מ פ ם א ל כ ב ו א ת ב י ת מ ן י ת ר ת ב ן יד ב ע ד יכ יה יכ (י .ר ח ב ך ר ע ך ור ע
.ם י א נ ם י ש ע מ ם ה י ש ע מ ו ן ו מ ר כ ת ו צ מ ם י א ל מ ם ל ו כ ש ת ו כ ר ב ו ת ו ב ו ט ף ל א ל ם יר וכ ז ם ל ו כ זנ כ ש א
י ת ר ת ב י ד ב ע ד י כ י ח יכ * ע ט ו ק מ ן ו ש ל ה (9 ד צ ) ו ׳״ ח מ ב ל ב א ,(6 ד צ ) ו ר ד ס ב ג ״ ע ר ה ן וש ל א ו ה
א ל ה (א י .״ ת ו ב ו ט ר וד ף ל א ל ם יר וכ ז ם ל ו כ זנ כ ש א ץ ר א ב ש ת ו ל י ה ק ל כ ב ו א י מ פ ם א ל כ ב ו א ת ב י ת מ
.ה ״ ה א ״ פ ת ו כ ר ב ימ ל ש ו ר י .י״ א ד א ד ו מ ל ת ב ן נ יס ר ג ך כ
י ״ ש ר ר ו ד ס
12
ירבד וליאו וליא הרמאו התצי לוק תב אנת לארשי ץרא (א)דומלתב ןניסרנ ךכ [אלה]
ץרא דומלתב ןיינע ותואב דועו (בי) .םלועל ללה תיבכ הכלה לבא ,םהי םייח םיהלא
וילע ,וליא ירמוחכו וליא ירמוחכ ומצע לע רימחמה לוק תב התצי ^לש דע לארשי
,עשר וליא ילוקכו וליא ילוקכ ,(ד״י ׳ב תלהק) ךלוה ךשחב [ליסכה] רמוא בותכה
ןוהילוקכ] ,ללה תיב ירבדכ יא ןוהירמוחכו ןוהילוקכ יאמש תיב ירבדכ יא. אלא•
ירבד לע רבועה לכו ,םלועל ללה תיבכ הכלה לוק תב תאצישמ לבא ,[ןוהירמוחכו
רמא קחצי רב ןמחנ בר הכלה התוא ןיינעב ונלש דומלתבו (גי) ,התימ בייח לליה תיב
יתיטהו ךרדב אב יתייה ינא ןוסרט ׳ר רמא ןנתד ,התימ בייח יאמש תיב ירבדכ השע
בוחל תייה ידכ ול ורמא ,םיטסלה ינפמ ימצעב יתנכסו ,יאמש תיב ירבדכ תורקל
עמש תירק ןמז יטמדכו ןיבתי אקד ישניא ךנהו .ללה תיב ירבד לע תרבעש ךמצעב
יאו) .לליה [תיבדא] (תיבכ) [ןירבעו] (ןידכעו) ימש תיבכ ןידבע (אל) ארסצב ימייק
ללה תיב ורש יכו לוק תב רתבדו קחצי רב ןמחנ ברד והייורת והידיב [אכיאו] (יאק
לליה תיב ינתק ימ ,[אשממ] (אטועימ) היל תילד ריבת ףםהכ והיירממ ןידמועב
[ינתק] (ינתת) ןירוקו ןיבשוי ןירוקו ןידמוע ,ןיטמ ןיב ןיבשוי ןיב ןידמוע ןיב [ןירוק ןירמוא]
,והייחרוא יכ אלא ,םקימל יעבמ אל ןיבשוי כתימל יכירצ אל ןידמוע ורמאק יכהו
ןניסרנ אק ותו (וט) ,אניירבע ירקתימ ינשמד ןאמ [רכ] רבועה לכ ןנירמאד [ןויכו] (די)
לבקל ךירצ לאומש םשב הדוהי בר ידיא בר םשב אנוה בר לארשי ץראד ארמגב
:דמוע ךלהמ היה םא אלא ,דמוע בשוי היה םא המ ,דמועמ םימש תוכלמ וילע
דע ארקיו דומעי עמש תירק ןמז עיגהו אחרואב י גסמ אקד ן א מ (א) [ד י]
שיניא ירקדכו (ב) ,האירק תוצמ ךליאו ןאכמ ,הנווכ תוצמ ןאכ דעש ,ךבבל [לע]
ךיראהל ךירצו ,ךורבל דהא ןיבו ,הביתו הבית לכ ןיב יקוספאל היל יעבמ עמש תירק
,ויתונשו וימי [ול] ןיכיראמ דהאכ ךיראמה לכ רמוא ףסוי ןב םוקסים אינתר (ג) ,דחאב-
דחא [רמאד] (רמא אלד) המכ לכר ,ת״יחב אלו ת״ילדבו בקעי רב אחא בר רמא
.ונל ש ד ומ ל ת ב ו (גי .ת ״ ה א ״ פ ת וכ ר ב ימ ל ש ור י .י״ א ד ומ ל ת ב ןינע ות וא ב ד וע ו (ני
,ונל ש ד ומ ל ת ב ו ל *צ ו ת וע ט ב י״ א ד ומ ל ת ב ו ב ות כ ג ״ ע ר ר וד ס ב ו א ״ ע א ״ י ף ד ת וכ ר ב יל ב ב ל ה נווכ ת
ל כ ןניר מ א ד ןויכ ו (ד י .יל ב ב ד ומ ל ת ב ו ל ״ צ וא ״ ונל ש ״ ה ל מ ה ר ס ח ו ד ומ ל ת ב ו ק ר א ת יא ו״ ח מ ב ו
ר וט ב א ב וה ו ׳וכ ר ב ע ד ןא מ יא ה א ״ ע ׳מ ת ב ש א ר מ ג ל ות נווכ ו ם ש ג ״ ע ר ר וד ס ב א ב וה ןכ .ר כ
א ב וה ו א ״ ה ב ״ פ ת וכ ר ב ימ ל ש ור י .י״א ד א ר מ ג ב ןניס ר ג ות ו (וע .ם ש י״ ב ב ןייע ו ג ״ ס ׳יס ח יר א
א מ וח נ ת ןייע ו ,א מ וח נת ה ת א ם ש וא יב ה ןכ ו .ך ב ב ל ל ע ה ״ ד ב ״ ע ג״ י ת וכ ר ב ׳ם ות ב ימ ל ש ור יה
.ם ש מ א ר וק ה ם ש ר ד י ,ם יר ב ד ה ל יפ כ ה ל ןיא ו ית כ ר א ה ם ש ו ׳ג ה ר ע ה ב ו ך ל ם וד ק ה
ו ״ ת מ ב ם ג א ב וח ו ונינפ ל ג ״ ע ר ר וד ס ב א צ מ נ א ל .ר כ א ה ר וא ב יג ס מ א ק ד ןא מ (א [ ד י ]
ד ע ד ומ ע ל ך יר צ ך ל ה מ ד ןוא ג ם וש מ ב ת כ ד ״ ב א ר ה ו ןא יב ה ׳ג ׳יס ב ״ פ ת וכ ר ב ש ״ א ר ה ו (10 ר צ )
יל וא ו ג ״ ה ב ב א צ מ נ א ל ו ג   ה ב ם ש ב ןב א יב ה גי׳ם ׳יס ם ייח ח ר וא ר וט ה יכ ית יא ר ו ך ב ב ל ל ע
ה ב ית ל כ ןיב יק ום פ א ל ה יל יע ב ימ ש ״ ק ש יניא יר ק ד כ ו (ב .ןוא ג יא ה וניב ר ל ה נ ווכ ו ג ״ ה ר ל ״ צ
ר וד ס ב ו .י״ב ב ש ״ ע ו ם ר מ ע ב ר ם ש ב א ״ ס ׳יס ח ׳׳וא ר וט ב א ב וה ו א ״ ע ׳ו ף ד ג ״ ע ר ר וד ס .ה ב ית ו
ל ״ צ ,ה ב ית ל ה ב ית ןיב ינומ יא ל ה יל יע ב ימ ׳יג ה ו״ ח מ ב ו .ה זב ם יר ב ד ת ב יר א א צ מ נ ם ש
ר מ וא ם וכ מ ום ׳יג ה ב ״ ע ג ״ י ת וכ ר ב א ר מ ג ב .ר מ וא ף ס וי ןב ס וק פ ים א ינת ד (ג .ח יק ום פ א ל
ף ס וי ןב ס ק פ יס א ב וה ו״ ח מ ב ו .ף ס וי ןב ם וכ מ וס ם ש ג ״ ע ר ר וד ס ב ו א ח יל ״ ף ס וי ןב ״ ת ול מ ה ו
יק וד ק ד ב ןייע ו ף ס וי ןב ם וכ מ ום ׳יג ה א ״ ה ב ״ פ ת וכ ר ב ימ ל ש ור יב ם ג ו ר וד ס ב ונינפ ל א וה ש ומ כ
.ת וכ יר א ב ם ש ס ד ר פ ב ןייע ו ם וק פ ים ׳יג ה ג ״ ס ׳יס ס ד ר פ ב ןכ ו .ם יר פ וס
13 י ״ ש ר ר ו ד ס
דע (ד) ךיראי ת״ילדב לבא ותכראהב עצב המו ,ידימ עמתשמ [אל] (אלד)ת״ילד אלב
(אחא) בר רמא (ה) ,םלועה תוחור עבראבו ץראבו םימשב ידיחי ובלב ונשעיש רועיש
[תיירקב] (תיירבחב) רהמי אל ,ת״ילד תכירא ליבשב ת״יחב ףוטחי אלש דבלבו [ישא]
דע אלא יאדמ רתוי ךיראי אלו ,[םולכ] הז ןיאו חתפ אלו ףטחב ארקי ןפ ת״יחה
(דע) שמש חרזממ יכ םש לע םידוליה לכב ונימאהל ץראה תוחור עבראב בשחמד
,ןלוכב ודחיל םוהתהו תוחור עבראבו (א״י ׳א יכאלמ) םיוגב ימש לודג ואובמ [דעו]
עידוהל עדיל ,םיעיקרה תוחור עבראבו ,(ז״כ ג״ל םירבד) םלוע תועורז תחתמו םש לע
,(ד ז״מ ׳יעשי) ומש תואבצ ׳ה םתה ןגישרדדייכיה יכ (ו) ,דחא תושר אלא ןלוכב ןיאש
ברד הימק ביתי ודוה הימרי ברד (ז) ,ןלוכב ךלמ אוה רמול ,ולש אבצב אוה תוא
רועיש תכראהש (ה) ,היתכילטאד ןויכ [היל] רמא ,אבוט ךיראמ הוהד [הייזח] (היקזח)
הלעמלו הטמל וכילמהל ידכ היתוחור עבראלו ץראבו םימשב דחא ׳ה ךבבלב בשחתש
,הטטלאו הלעמלא ימייק תוחור עברא (ט) ,תכירצ אל ות םימשה (הי)תוחור עבראלו
אהתש םתדמלו אברד הימק הידבוע בר ינתד (אי), ,הלמב ימוגמגל היל יעבמ אלו (י)
לע ,ךבבל לע ןוגכ (בי) הירתב אבר יגע ,םיקבדה ןיב חוור ןתיש ידכ םת ךדומיל
,תלכת ליתפ ףנכה ,הרהמ םתדבאו ,ךדשב בשע ,ךבבל לככ םכבבל לכב םכבבל
שיש ינפמ ,ךיניעב הלק עמש תירק אהת אל ינמ ׳ר רמא (גי) .םירצמ ץראמ םכתא
דובכ םש ךורב םהמו (די) ,םדאבש םירבא ןיגמכ ,תובית הגומשו םיעבראו םיתאמ הב
רומשא יגא ,הנוקיתב התורקל ילש תא רומשת םא ה״בקה רמא ,דעו םלועל ותוכלמ
יד יח י ו נ כ י ל מ י ש ר וע יש ד ע ו ״ ח מ ב .ץ ר א ב ו ם י ט ש ב יד יח י ו ב ל ב ונ ש ע יש ר וע יש ד ע (ל
ץ ר א ב ו ם י ט ש ב ו כ י ל מ ה ל יד כ ד ע א ל א י א ד מ ר ת ו י ך יר א י א ל ו א י ב ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו ץ ר א ב ו ם י מ ש ב
ת ״ י ח ה ת י י ר ק ב ר ה מ י א ל ת ״ י ל ד ת כ י ר א ל י ב ש ב ו י ר ח א ל ש ר מ א מ ה ל כ ו .ם ל ו ע ה ת ו ת ו ר ע ב ר א ב ו
א ל ב ח א ר מ א ד ה מ כ ל כ ד ןכ א י ב ה ם ש ת ו ב ר ב א ר מ ג ב י״ ש ר ב ית יא ר ו .ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ת י ל ׳וב
ד יח י ו ב ל ב ונ ש ע יש ר וע יש כ ד ע ך י ר א י ת ״ ל ד ב ל ב א ו ת כ ר א ה ב ע צ ב ה מ ו יד ימ ע מ ת ש מ א ל ת ״ ל ד
ר ה מ י א ל ת ״ ל ד ה ת כ י ר א ל י ב ש ב ת י י ח ב ף ו ט ח י א ל ש ד ב ל ב ו .ה י ת ו ח ו ר ע ב ר א ל ו ץ ר א ב ו ם י מ ש כ
ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל א ו ה ש ו מ כ א ו ה ו ׳וכ ם ו ל כ ח ז ן יא ו ח ת פ א ל ב ף ט ח ב ה נ א ר ק י א ל ש ה ת א י ר ק ב
ו מ ש ת ו א ב צ ׳ה ם ת ה ן נ יש ר ד ד יכ יה יכ (ו .ב ״ ע ג ׳׳י ת ו כ ר ב ,ל ״ צ כ .יש א ב ר ר מ א (ה .ו ל ש
׳ה א ב ו ה ׳ ה ל ה ר י ש א ק ו ס פ ב א ״ פ א ת ר י ש ד א ת כ ם מ ת ל ש ב א ת ל י כ מ ב .ו ל ש א ב צ כ א ו ה ת ו א
ב ר ד (ז .ו ל ש א ב צ ך ו ת ב א ו ה ת ו א ת ו א ב צ ה מ (ט ״ פ ם י ל ה ת ) ה י ן יס ח ך ו מ כ י מ ת ו א ב צ י ה ל א
.ך י ר א מ ה ו ה ד ה ייזח ,ב ר ד ה י מ ק ב י ת י ת ו ה ל ״ צ ש י ת נ ק ת .ה י ק זת ב ר ד ה י מ ק ב י ת י ה ו ה ׳ימ ר י
א ייח ׳ר ד ה י מ ק ם ש א ר מ ג ב ו נ ק י ת ו ׳ר ד ה י מ ק א ת י א ם ש ו ב ״ ע ג ״ י ת ו כ ר ב א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ
א ר מ ג ב י״ ש ר ן וש ל א ו ה .יוכ ך ב ב ל ב ב ש ח ת ש ר וע יש ת כ ר א ה ש (מ .ף ״ יר ב א ו ה ן כ ו א ב א ר ב
.ת כ י ר צ א ל ו ת ם י מ ש ה ת ו ח ו ר ע ב ר א ל ו ה ט מ ל ו ה ל ע מ ל ה י ת כ י ל מ א ד ן ויכ א ת י א א ר מ ג ב ו ם ש
ה ל ע מ ל א ימ ייק ת ו ח ו ר ע ב ר א ׳י ג ה (11 ד צ ) ו ״ ח מ ב .ה ט מ ל א ו ה ל ע מ ל א ימ ייק ת ו ח ו ר ע ב ר א (מ
.א ״ ע ׳ו ף ד ור וד ם ב ג ״ ע ד .ה ל מ ב י מ ו ג מ ג ל ה י ל י ע ב י מ א ל ו (י .ח ט ט ד ה ט מ א ו ה ט מ ל א ו
ה מ ח ג ״ ע ר ר ו ד ס ב .ך ב ב ל ל ע ן ו ג כ (ע .ב *ע ו״ ט ת ו כ ר ב .א ב ר ד ה י מ ק ה י ד ב ו ע ב ר י נ ת ד (6׳
.ב ״ יר ה ם ש ר י ע ה ש ו מ כ ם י ב ו ת כ ה ר ד ס ל ע א ל ש א ו ה א ר מ ג ב ו ,ם י ב ו ת כ ה ר ד ס ל ע ם יר וד ס
א מ ו ח נ ת ו ׳ו ת ו א ם יש וד ק ר ב כ מ ס פ ד נ ה א מ ו ח נ ת .ך י נ י ע ב ה ל ק ש ״ ק א ה ת א ל י נ מ ר ״ א (ג י
ם ש ב ו ״ ט ׳יס ם ל ש ה ט ק ל ה י ל ב ש ב א ב ו מ ש ה ״ כ ה ר ע ה ב ם ש י ת ו ר י ע ה ו ׳ו ת ו א ם יש וד ק ם ו ד ק ה
י ת ו ר י ע ה ו .ד ע ו ם ל ו ע ל ו ת ו כ ל מ ד ו ב כ ם ש ך ו ר ב ם ה מ ו (ל י .יד ׳יס א י נ ת ב א ב ו מ ן כ ו א מ ו ח נ ח ה
ה ש ל ש ב יר ה ר מ א ת ם א ו ל ״ ז . א י נ ת ב ו ט ק ל ה י ל ב ש ב ר א ו ב מ ש ו מ כ ה נ ו ו כ ה ו״ כ ה ר ע ה ב ם ש
י ר ה ת ו ב י ת ש ש ם ה ש ו  ׳ל מ כ ש ב ם ה י ל ע ף י ס ו מ ה ת א ש כ ו ת ו ב י ת ט י ל ר ש י ע מ ש ת י ר ק ב ש ת ו י ש ר פ
ש ״ ק ב ש י ת ו ב י ת ח ״ מ ד ל ״ ז ;וא ג ל א י נ ד ב ר ץ ר י ת ם י נ ו א ג ה ת ב ו ש ת כ ח ״ ט ד ם י ר מ ו א וג א ו ח ״ ם ר
י״שד דחפ
14
םרכ ול שיו לילגב אוהש םדאל לשמ אפילחת רב ןועמש ׳ר רמא (וט) .ךלש תא
,ומרכ תא רדעל הדוהיל ךלוה לילגבש ותוא ,לילגב םרב ול שיו הדוהיב דחאו ,הדוהיב
(ךמוקמב) התאש דע ,הזל הז ורמא ,ומרכ תא רדעל לילגל ךלוה הדוהיבש הזו
ינפל דוד רמא ךכ ,ימוחתב ךלש תא רומשא ינאו ,ךמוחתב ילש תא רומש [ימוקמב]
היחו יתוצמ רומש ה״בקה ובישה ,(׳ח ז״־י םילהת) ןיע תב ןושיאכ ינרמוש. ה״בקה
ינאו ,תיברעו תירחש עמש תירק תוצמ ורמש לארשיל ה״בקה רמא ךכ ,(ד ׳ד ילשמ)
:(יז א״כק םילהת)ךשפנ תא רומשי ער לכמ ךרמשי ׳ה ,םכתא רומשא
עומש םא היהול' עמש המדק המל החרק ןב עשוהי ׳ר ר מ א (א) [וט ]
םא היהוש ,רמאיול עמש םא היהו ,תוצמ תוכלמ לוע וילע לבקל ידכ אלא ,ועמשת
םויה ןיב יקוםםאל היל יעבמו (ב) .םויב אלא גהונ וניא רמאיו ,הלילבו םויב גהונ עמש
הדוהי בר [ידבע] יכיה עמש תא ןיכרוכ יבג אכה ארמגב ןנירמאד (ג) ,ךבבל לעל
ןיקיםםמ רמא אבר ,ןיקיסםמ ויה אלו [דחא] ׳ה ונ־יהלא ׳ה לארשי עמש רמוא רמא .
ךבבל לע םויה עמשמד ,תחא תבב ךבבל לע ידהב [םויה] םירמוא ויהש אלא ,ויה
,דוצמ יכנא רשא ךבבל לע רדהו] (ד) קםםילו םויה אמינ ךכליה ,ךבבל לע רחמל אלו
:הבהאל ירקיל רדהו [קיסםילו םויה םכתא
היתויתואב [קדקדמו] עמש תירק ארוקה לכ אני נחרבאמח בר רמא (א) [ttt]
םילהת) ןומלצב גלשת הב םיכלמ ידש שרפב רמאנש ,םנהיג ול [ןיננצמ] (ןינצמ)
ןומלצב (שרפב)ירקית לא [שרפב אלא שרפב ירקת לא] (ב) (תומלצב אלא) (ו״ט ח״ם
,עבצא תיירוהבו הצירקו הזימרב רוסא עמש תירק ארוק אוהשכו (ג) :תומלצב אלא
זמרמו עמש תא ארוקה ברד הימשמ אתרמ רב לאומש רב קחצי בר רמאד(ד)
בקעי תארק יתוא אל רמוא בותכה וילע ,ויתועבצאב הרומו ויתפשב ארוקו ויניעב
םירבד) םב תרבדו אינתו (ה) ,יארע היל יושמ [אקדםושמ] (רמאקד) ,(בי׳כ ג״ט ׳יעשי)
:יארע םתוא השעת אלו עבק םתוא השע ,(׳ז ׳ו
אמגודזורפכ (ב) היל ירקד אנמיז לכ עמש ת י רק ל ש י נ י א ה י ו ו ש י ל ו (א) [זי]
יתישע המ ימע ביתכד ,וילע חרטא אלד אוה ךירכ אשדוקד אמנודזורפ איהד ,אתדח
ם יר ב יא ח ״ מ ר ד ג נ כ ח ״ מ ר ן י נ מ ל ול ע יש יד כ ת ו ב י ת ש ל ש ן ה ש ן מ א נ ך ל מ ל א ם ה י ל ע ו פ ים יה ו
ר ב ן וע מ ש ר ״ א (ווכ .(ב ״ ע ד ״ כ ף ד ג א ר פ ם וש ד ) ל ו ח ל ש ת י ר ח ש ר ד ס ם ה ר ד ו ב א ןייע ו ,ם ד א ב ש
ם ש ב ל ש מ ה א ב ו ה ׳ח ת ו א ז״ י ר ו מ זמ ט ״ ו ש ב ו א ת ש ל ח ר ב ן ו ע מ ש ר ״ א ם ש א מ ו ח נ ת ב .א ש יל ח ת
.ג ״ ם ה ר ע ה ש ״ ע ו ן ויצ ה ם ש ר ס ח ו א י י ח ׳ר ם ש ב כ ״ ג א ב ו ה א ״ ע ר ת זמ ר ם י ל ה ת ט ו ק ל י ב ו א ייח ׳ר
ג ״ ע ר ר ו ד ס .יק וס ש א ל ה י ל י ע ב מ ו (ג .א ״ ע ג ״ י ת ו ב ר ב .ה ח ר ק ן ב ע ש ו ה י ר ״ א (א [וט ]
א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .ך ב ב ל ל ע ר ד ה ו (ד .א ״ ע ו ״ נ ם י ח ס פ .א ר מ ג ב ן נ י ר מ א ד (ג .א ״ ע ׳ו ף ד
.ק ס ש יל ו ד ע ק ם ש יל ו ן מ ק י ת ע מ ה ט י מ ש ה ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ן וכ נ ל
ל א (ב .ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב כ ״ ג א ב ו ה ו ב ״ ע ו״ ט ת ו כ ר ב .א נ י נ ח ר ב א מ ח ר ייא (א [ ז ט ]
ת י ל א מ ש ן״ יש ב ש ר ש ב י ר ק ח ל א ה נ ו ו כ ה ו א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .ש ר פ ב א ל א ש ר פ ב י ר ק ת
׳פ ׳יס ז״ וא ב א ב ו ה ן כ ו ש ו ר יפ ב א ל א ש ר פ ב י ר ק ת ל א ׳י ג ה ג ״ ע ר ר ד ס ב ו .ת י נ מ י ן ״ יש ב א ל א
א ו ה ש כ ו (ג .א ר מ ג ב י״ ש ר ש ר פ מ ש ה מ מ ר ח א ןש וא ב ר מ א מ ה ש ר ש מ ש ׳ג ש ר פ ך ר ע ך ו ר ע ב ןייע ו
א ת ר מ ר ב ל א ו מ ש ר ב ק ח צ י ב ר ר מ א ד (ד .א ״ ע ׳ו ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .ה זי מ ר ב ר ו ס א ש ״ ק א ר ו ק
ת ר ב ד ו א י נ ת ו (ה .ף ״ יר ב ם ג א ב ו ה ו ״ ב ר ד ה י מ ש מ ״ א ת י ל ו נ י נ פ ל ו ב ״ ע ט ״ י א מ ו י .ב ר ד ה י מ ש מ
.ם ש א מ וי .ם ב
.ג ״ ע ר ם ש ב א ״ ס ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ב א ב ו ה ו .ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס .יוכ ש ינ יא ה יווש יל ו (א [זי ]
ר ו ש ר א ת ק י ס פ ם ש ב ן כ א ג ו ח א מ ג ד זר פ ך ד ע ך ו ר ע ב .א מ ג ט זו ד פ כ ג ״ ע ר ר ו ד ס ב .א מ ג ו ד זו ר פ כ (ב
15
י ״ ש ר ר ו ד ס
ךלמל לשמ היכרב בר רמא (ג) ,(׳ג ר הכימ) [יב] (אנ) הנע ךיתיאלה המו [ךל]
ןיערופו ןוהילגר לע ןידמוע ,הנידמה ינב לכ קשוע ןה המ ,הנידמל אמגודזורס רגשמש
ומש ךרבתי ה״בקה לבא ,עיזבו תתרב האריבו המיאב התוא ןירוקו ,ןהישאר תא
אמגודזורם עמש תירק [אדה] (אהו) לארשיל ,ד״בקה ןהל רמא [דעל] ורכז הלעתיו
תא ןיערופ אלו (ה) ןוהילגר לע ןידמוע אל התורקל םהילע יתחרטה אל (ד) ,איה יריד
םירבד) ךמוקבו ךבכשבו ךרדב ךתכלבו ךתיבב ךתבשב [אלא] (לבא) םהישאר
אק [תואי אל] (תמיאל) אכפיא דיבעד ןאמו תוחרטב אב וניא ה״בקהש המלו ,(7 ׳ז
תירק לש התוצמ ךכליה ,טוידה ארקנ והשועו רבדה ןמ רוטפה אנתו (ו) ,ריבע
:הבישיב עמש
.הזיאב עדוי וניאו ,קרסל קרפ ןיב העט ןנחוי ברד ה י מק אנת י נ ת (א) [ח י]
הביתכל הביתכ ןיב ,קרפה תליחתל רזוח קרפה עצמאב ,ןושאר קרפל רזוח ,העט קרפ
םכימי וברי ןעמל רמא אלש אלא ונש אל ןנחוי ׳ר רמא ,הנושאר הביתכל רזוח
:טיקנ היכרים םכימי וברי ןעמל רמא םא [לבא] (אלא)
א יב ה א מ ג ט ס ר פ ך ר ע ב ו .(א ״ ע ז״ ע ף ד ב ש כ וא ר וש א ק ס ס כ ״ ר ד א ת ק יס פ ב א וה ) ב ש כ וא
ם יד ק ה א ימ וח נת ב ו ׳י ת וא ר ומ א ר ב כ מ ס פ ד נה א מ וח נת ב ו ז״ כ פ ר ״ יו ש ר ד מ ם ש ב א מ נט ם ר פ
ה ל מ ה ו ,א מ ג ד זר פ ן נח ת א ו ׳פ ף וס ת ״ ה ע ם ״ ב ש ר ב א ב וה ןכ ו א מ ג וד זור פ א ב וה ג ״ י ת וא ר ומ א
ש יניא יר ש יל ו ור וד ס ב ג ״ ע ר ה א יב ה ש ה זה ר מ א מ ה ו .(ל ה ע פ ע ב ) ת ד ה ב ת כ ןג ש ת פ ׳יפ ו ת ינוי
  א ת ק יס פ ב ם ר מ א מ י״ פ ע ה יש פ נד מ ל ״ ז ם ר מ ע ב ר ןוא ג ה יר ב ד ה מ ה ןל ע ח ר ט יל א ל ד ד ע ש ״ ק ב
א ל א ה נש י א מ ג ד זור פ כ ך יניע ב ה ר וח יר ב ד א ה י א ל ש ר זע ל א ר ״ א יש יל ש ה ש ד ח ב א ק ס פ ב ״ ר ד
ר וד ס ם ש כ א יב ה ט ״ ל ׳יס ה ל פ ת ׳ה ג יה נמ ב ית יא ר ו .ה ת ור ק ל ם יצ ור ל כ ה ש ה ש ד ח א מ ג ד זוד פ כ
ןכ ו ׳וכ א מ ג ד זר פ א וה ד א מ ג ד זור פ כ א ת ע ש ל כ ש י׳ק ש יניא יוש יל ימ ל ש ור יב ו ל ״ זו ל ״ ז גי׳ע ר
א צ מ נ א ל ה זה ר מ א מ ה ם ל וא ימ ל ש ור יה ם ש ב כ ״ ג (ל וד ל ש ת יר ח ש ר ד ס ) ם ה ר ד וב א ב ןכ א ב ומ
א ת ק יס פ י״ פ ע ג ״ ע \ יר ב ד ה מ ה ןל ע ח ר ט יל א ל ד ד ע ש ״ ק ב ש יניא יוש יל ו ר מ א מ ה ק ד ימ ל ש ור יב
א ק ם פ א ת ק יס פ מ א וה ,יוכ ו ייכ ר ב ר ״ א ך ית יא ל ה ה מ ר מ א מ ה ןמ ו א ״ ע ב ״ ק ף ד יש יל ש ה ש ד ח ב א ק ס פ
ןויצ ה ם ש ר ס ח ו ג״ י ת וא ד ומ א א מ וח נ ח מ א וה ו ד ״ נק ת זמ ר ה כ ימ ט וק ל יב ם ג א ב ומ ו .ב ש כ וא ר וש
א מ ג וט יר פ כ יוה ל ה יב יר ק ד א נמ יז ל כ ש ״ ק ה ב ר ם יר ב ד ב ל יד ו א יב ה כ ״ ש ׳יס ת וכ ר ב ׳ה ה ק וד ב ו
א ל .ל י׳כ ע ך ית יא ל ה ה מ ב ית ב ד ןל ע ח ד ט מ א ל ה ״ ב ק ד ת ר ג א ׳יפ ,א ת ד ח [א מ ג וט זור פ כ ל ״ צ ]
א מ וח נ ת ו ם ש ר ״ יו ם ש א ת ק יס פ .ך ל מ ל ל ש מ ה יכ ר ב ׳ר ר מ א (ג .ה ב ר ם יר ב ד ש ר ד מ ב א צ מ נ א ל
א יב מ כ י׳ח א ו ׳וכ ה ניד מ ל ול ש ;יח ול ש ח ל ש ש ך ל מ ל ל ש מ ׳יכ ר ב ימ א ה פ ף ס ונ ר ״ יוב ו .ם ש
א ב ומ ה (ד ב א נה ) ונד מ ל יה י״ פ ע ר ׳י׳יוב ף ס ונש ק פ ס ןיא ו ,ק ח צ י ׳ר ל ם ש ה ם ח ימ ו ונינפ ל ש ל ש מ ה
ם יר ד ס ה ר פ ס ב ה נ ה ו ש ״ ע ׳וכ ה ש מ ת א ך ינפ ל ח ל ש א ו ל יח ת מ ה ד ׳ינק ת זמ ר ה כ ימ ט וק ל יב
ל ע ןיד מ וע א ל ה ת ור ק ל ם ה יל ע ית ח ר ט ה א ל (ד .׳יכ ר ב ר ״ א ןמ ל יח ת מ ו ת ונויל ג ה זיא ם יר ס ח
ייש ר ןויכ ר מ א מ ח ה זל ו .ם ש כ י׳ר ד א ת ק יס פ מ כ ״ ג ע ב ונ• ם ש ג י׳ע ר ר וד ס ב ה ״ כ .יוכ ןה יל ג ר
יד כ ב ר וב צ ה ת א ח יר ט מ וניא ה ״ ב ק ה ש (ב ״ ע ב ״ מ ף ד ׳ט ש וק ס ופ ד ב ו) א י׳ע ק ׳יס ס ד ר פ ה ׳ם ב
ם כ ל ית ת נ ש ״ ק ל ש ת ש ר פ יב ה נע ך ית יא ל ה ה מ ו ך ל ית יש ע ה מ ימ ע א ת ק יס פ ב ור מ א ד כ
ת א ח יר ט ה ל ר וס א ש ןא כ מ ך מ וק ב ו ך ב כ ש ב ו ך ר ד ב ך ת כ ל ב ו ך ת יב ב ך ת ב ש ב ם ב ת ר ב ד ו ית ר מ א ו
.ם ה יש א ר ת א ןיע ר ופ א ל ו (ה .יד ב ך ר ע ם ל ש ה ך ור ע ןייע ם נח ב יד כ ב ׳יפ ו ,ל ׳יכ ע יד כ ב ר וב צ ה
כ ״ ג א ב וה .ט ויד ה א ר ק נ וה ש וע ו ר ב ד ה ןמ ר וט פ ה א ינת ו (ו .׳ב ׳יס ח ״ וא ף ס וי יכ ר ב ןייע
ב ״ ע ב ״ ל ת וח נ מ ׳ס ות ב ו ,ב ״ ה א ״ פ ת ב ש ו ט *ד ו ב י׳פ ת וכ ר ב ימ ל ש ור יב א וה ו ם ש ג ״ ע ר ר וד ס ב
.ה א יב מ ם ר מ ע ב ר ר ד ס ב ו וב ת כ ו ת ב ש ד ק ״ פ מ ימ ל ש ור יה ת א וא יב ה א ה ה יד
.ם ש ג ״ ע ר ר ד ס ב כ ״ ג א ב וה ו א ״ ע ז״ ט ת וכ ר ב .ןנח וי יר ד ה ימ ק א נח ינח (א [ח י ]
י״שר רודס
16
,(ארכסא ןיעכ עמשמד ורכםת עמשנ אהי אלש) ן״יזב זי תהל ך י ר צ ו (א) [ט י]
:ימלשורי ,סרפו רכש לבקל תנמ לע עמשמד ורכשת עמשנ אהי אלש ורכזת ןעמל לש
׳ה ינא רמאשכ אלא ,[ביציו] תמאל רמאיו ןיב קי ספהל ר ו ס א ו (א) p]
,(׳י ׳י הימרי) תמא םיהלא יהו ביתכד (ב) ,דימ ביציו תמא רמול בייח םכיהולא
ונקת אלש המ רמואו העוטש ימ שיש ינפמ ,ךולמי ׳ה לע [רבד] ףיסוהל ןיאו (ג)
:לארשי לאג י״אב םהינב ינבל הלואג איבתו םינב עישות תובא ללגב ןוגכ ןאכ םימכח
םא] (אכל) לבא (ה) ,הליפתל הלואג ךומסיש ידכ ,ביציו תמא רחא םירבד רמוא ןיאו• (ד)
דע רפסל רוסא (ו) :[רמוא] םירוםכה םוי [לש] יודיוו רדסכ ותליפת רחא רמול [אב
אהיש ידכ ,הליפתב דומעל ךירצ דימו :רגו יפ ירמא ןוצרל ויהי רמאיו רומגיש
ברעבו ,הירחאל תחאו היגפל םיתש ךרבמ רחשב ןנתד (ח) ,הרות ירבד ךותמ דמוע
ןיבא ׳רב יסוי ׳ר ימלשורי תוכרבב הלע ינתו (ט)• ,הירחאל םיתשו הינפל םיתש ךרבמ
יטםשמ לע ך־יתללה םויב עבש םש לע וללה תוכרב עבש רמא יול ןב עשוהי ׳ר םשב
:(ד״סק ט״יק םילהת) ךקדצ -
או ה ״ארכסא ן י עכ עמשמד ו רכםח עמשנ אהי אלש״ .ן ״י זב ז י תהל ךי רצו (א [ ט י ]
רו דסבו (12 דצ) ו ״חמב ה״כו , ו רכז ת ן עמל לש ן ״י זב ז י תהל ךי רצו ל״צו , תי נו צי ח הפסו ה•
עמשמד ו רכשת עמשנ אהי אלש םי י סמש המו .ו רכז ת ן עמל לש ד ז י תהל ךי רצו קר אבו ה ג ״ער
אתי א םשו (די ׳ע ׳ד ףד) ד ״ה ב״פ תו כרב י מלשו רי ב או ה , ״י מלשו רי ״ םי י סו םרפו רכש תנ מ לע
ספלא בר םשב ו אי בהש ן י ב ה״ד ב״ע ו ״ט תו כרב ׳םו תב ן י י עו .ו רכז ת ן עמל ז י תהל ךי רצ קר
לע תו שעל ו נל ן י או תו צמ רבש ו נל ׳י הי ש ן עמל ן ״י ש עמשי אלש ו רכז ת לש ׳ז ז י תהל ךי רצו
י ״שרבו ו רכז ת ן עמל לש ׳ז ז י תהל ךי י י צ קרו י מלשו רי ה םשב הז אבו ה י ספלאבו , םרפ לבקל תנ מ
א״ס ׳י סב רו טהו ש״ארה םגו , רכש לבקל תנ מ לע ו רכשת ו מכ עמשנ אהי אלש בתכ םש
מ״ע ברה תא םי שמשמה םי דבעכ י ו הו ו רכשת עמתשי ל אלד םי י ס רו טהו י מלשו רי ה ו אי בה
םשב : בתכ (ב״ע ׳ז ףד) טקלה י לבש לעב ברהו , ק״דרה םשב אי בהש המ י ״בב שי ׳עו , םרפ לבקל
רכש ן ו של עמשמד ו רכשת רמו אכ הארי אלש ו רכז ת ן עמל• ז י תהל ךי רצ י תאצמ המלש ו ני בר
עמשנ אהתש י דכ הכ ב ז י תהל ךי רצ ו רכז ת ן עמלש ׳ז ל״זו ג״ם ׳י ס ףו ס סדרפה ׳סל ו תנו ו כו
לא ן נתו , ו רכשת ן עמל רמו א ו לאכ הארנ ו ׳ם התאי רק עמשמ הפר הפשב ו נארקי םאו הז תו א
םי טו קלב סדרפה ׳ם ףו סבו .ל״כע םרפ לבקל תנ מ לע ברה תא םי שמשמה םי דבעכ ו י הת
אבו ה םי רדסה רפסב י תי ארו . הפי ו רכז ת ן עמל לש ׳זב ז י תהל ךי רצו קר אבו ה (א״ע ח״נ)
. ״הרכסא ן י עכ עטשמד רחא ן י נעבו ״
תו כרב ארמג מ עבו נו (6 דצ) ג ״עד רו דס . תמאל רמאי ו ן י ב קי ספהל רו סאו (א [כ ]
ן י א ךכל , תמא םי הלא ׳הו בתכ םש ארמג ב י ״שר . תמא םי חלא ׳הו בי תכד (3 .א״עס ד״י
. ו רתסב םש ג ״ער .ךו למי ׳ה לע רבד ףי סו הל ן י או (ג . תמאל םכי הלא ׳ה י נא ן י ב ן י קי םפמ
י מלשו רי ן י י עו , ו ״ה ג ״הבב או ה ן בו , םש ג ״ער .י ו כ בי צי ו תמא רחא םי רבד רמו א ן י או (ד
.רמו א םי רו פכה םו י לש י ו די ו ו רדסכ ו תלי פת רחא דמו ל אב םא לבא (ה . א״ה א״פ תו כרב
62 דצ) ן י רמו ע ן י א קרפ ג ״הבב ה״כ קר .13 דצ ו ״חמב אבו הו , ג׳׳ער רו דסב אצמנ אלו , ל״צכ
ארמג ב או הו .םי רו פכה םו י רדסכ קר ״י ו די ו ו ״ תלמל אתי ל םשו ( רעמי י הסעדלי ח ע״רה תאצו ה
כ״ו י לש י ו די ו רדסכ ׳י שא הלפתה רחא לבא בי צי ו תמא רתא רבד רמו א ן י א א״ע א״ל תו ברב
. ן נ תד (ס .םש גי י ער . הלפתב דו מעל ךי רצ די מו (r . םש ג ״ער .י ו כ רפסל רו סאו (ו .רמו א
אבו הו (ג״ע שי ר ׳ג ףד) ה״ה אי פ או ה .י מלשו רי תו כרבב הלע י נתו (P .א״ע א״י תו כרב
רב לאעמשי ׳ר םשב ן ו מי ס ׳ר דו ע י סו י ׳ר י רבד י נפל םג אי בהו םש ג ״ער רו דסב י מלשו רי ה
י מלשו רי ב ו ני נפלו , ן י ו ש הלי להו םו י ה תי י ג ה י התו , הלי לו םמו י ו ב תי ג חו םש לע רמו א ן מחנ
.(280 דצ רו אל י תאצו חש) י רי כמח טו קלי ב םג אבו ה י מלשו רי הו ן מחנ רב לאו מש ׳ר םשב
17
י ״ ש ל ר ו ד ם
׳ר םשב [אריז] ר״אד(ב) הליפתל הלואג ךמסי מל הי ל י ע ב י ט ו (א) [א כ ]
,הכרב םידי תליטנל ףכית ,הטיחש הכימסל ףכית ןה תופיכת שלש הימרי רב אבא
,(׳ה ד ׳א ארקיו) טחשו ךמסו רמאנש הטיחש הכימסל ףכית ,הליפת הלואגל ףכית
,(יב ד״לק םילהת) ׳ה תא וכרבו שדוק םכידי ואש רמאגש ,הכרב םידי תליטנל ףכית
ילאוגו ירוצ ׳ה ךינפל יבל ןויגהו יפ ירמא ןוצרל ויהי רמאנש ,הליפת הלואגל ףכית
רכ יסוי בר רמא ,(׳ב ׳כ םש) הרצ םויב ׳ה ךנעי הירתב ביתכ המ ,(ו״ט ט״י םש)
םידי תליטנל ףכית ,ןברק ותואב עגונ לוספ ןיא הטיחש הכימסל ףכותש ימ לכ ןיבא
ותוא לכ גרטקמ ןטשה ןיא הלפת הלואגל ףכית ,הדועס ותואב גרטקמ ןטש ןיא הכרב
ובהואל ,המוד אוה המל הלפתל הלואג ףכות וניאש ימ לכ ימא בר רמא (ג) ,םויה
ואצמו שקבמ אוה המ עדיל ךלמה אציו ,ךלמ לש וחתפ לע קיתרהו אבש ךלמ לש
רוכז ביתכד ,ה׳יבקה ינפל הריכזה.הדוהי ךלמ היקזח [ףאו] ,גילפה אוה ףא ,גילפהש
ב״מ)יתישע ךיניעב בוטהו םלש בבלבו תמאב ךינפל יתכלהתה רשא תא [אנ]
הלואג ךמסש בר רמא הדוהי בר רמא (ד) ,יתישע ךיניעב בוטהו יאמ ןנירמאו ,(׳ג ׳כ
ךמוסה לכ םילשוריבש אשידק אליהק םושמ םיקילא ןב יסוי ׳ר דיעה (ה) .הליפתל
:ולכ םויה ותוא לכ קוזינ וניא הליפתל הלואג
שחלב ללפתהלו ,ובל ןיוכיש ךירצ ללפתמהו (ב) ,הלי פתב ץ ד ט ו ע ו (א) [ב כ ]
לואש אבא (ג) ,ובל [תא] (לא) ןיוכיש ךירצ ללפתמה ןנבר ונתד ,ולוק עימשהל אלש
גהנמ [היה ךכ] הדוהי ר״א (ד) ,(ז״י ׳י םילהת) ךנזא בישקת םבל ןיכת רבדל ןמיס רמוא
ללפתמ היהשכו ,ןלוכ ינפל הלועו רצקמ היה רובצה םע ללפתמ היהשכ אביקע ׳ר לש
ינפמ [המל ךכ לכו] תרחא תיוזב ואצמו וז תיוזב וחינמ םדא ,ומצע ןיבל וניב
:תועירכהו תואווחתשה
,לאינד ידי לע שרופמ רככ ,ולוכ םויה לכ םדא ללסתמ ל ו כ י (א) [ג כ ]
אלצמו] (ירומו ילצמו)יהוכרב לע [ךרב אוה] (ךירכ ,דוה) אמויב התלת ןינמיז רמאנש
ל״ת [הלחוה] (ליחתת) הלוגל לאינד אבשמ לוכי (א״י ׳ו לאינד) ההלא םדק [אדומו
חור לכל ללפתי לוכי (םש םש) את תמדקמ [דבע אוה יד] (דמוע ,דוהיד) לבק לכ
(םש םש) םלשורי דגנ התיליעב היל ןחיתם ןיוכו ,לאינד ידי לע שרופמ רבכ ,הצריש
המהאו החישא םירהצו רקבו ברע ,דוד ידי לע שרופמ רבכ ,תחא תכב ןללוכ אהי לוכי
לע שרופמ רככ ,ללפתי ךכ רחאו ויכרצ לאשי לוכי ,(ח״ ה״נ םילהת) ילוק עמשיו
ר ״ ש ב א ר יז ר ״ א ד (ב .(G ד צ ) ג ״ ע ר ר ו ד ס .ה ל י פ ה ל ה ל ו א ג ך מ ס מ ל ה י ל י ע ב י ט ו (א [ א ב ]
א ב ו מ ו (ד ״ ע ׳ב ף ד ) א ״ ה ף ו ס א ״ פ ת ו ב ר ב ימ ל ש ו ר יב א ו ה ו ם ש ר ו ד ס ב א ב ו ה .׳י מ ר י ר ב א ב א
ב ״ ש ה ב ר ם י ר ב ד ןייע ו ן ה ת ו פ י כ ת ש ל ש א ״ ע ב ״ מ ת ו ב ר ב י ל ב ב ןייע ו א ״ ע ט ״ ל ח ט ו ם ׳ם ו ת ב
.׳ד ת ו א ד ״ ל ק ר ו מ זמ ו ׳ט ת ו א ׳ד ר ו מ זמ ט י ו ש ב א ב ו ה ו ן ה ת ו פ י כ ת ה ש ל ש ם י מ כ ח ו נ ש ׳י ת ו א
ך מ ו ס ה ה ז ה ״ ד ב ״ ע ׳ד ף ד ת ו כ ר ב י״ ש ד ו ם ש ימ ל ש ו ר יב א ו ה ו ר ח ס ב כ ״ ג א ב ו ה .י מ א ׳ר ר מ א (ג
ן ב יס וי ׳ר ד י ע ה (ה .ב ״ ע ׳י ת ו כ ר ב .ב ר ד מ א ה ד ו ה י ב ר ר מ א (ד .י מ ל ש ו ר י ה א י ב ה
.ב ״ ע ׳ט ם ש .ם י ק י ל א
ן יוכ יש ך יר צ ל ל פ ת מ ה ו (נ .א ״ ע ׳ז ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .יוכ ה ל פ ת ב ן יד מ וע ו (א [ ב כ ]
.ם ש א ר מ ג .ה ד ו ה י ר ״ א (ל .ם ש א ר מ ג .ר מ ו א ל ו א ש א ב א (ג .ש ״ ע א ״ ע ם א ״ ל ת ו כ ר ב .ו ב ל
ת ו כ ר ב א ר מ ג מ א ו ה ו ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס .ו ל ו כ ם ויה ל כ ם ד א ל ל פ ת מ ל ו כ י (א
.א ״ ע א ״ ל
2
  י״ שר רודס
18
הניר ,(ח״כ ׳ח א״מ) הליפתה (הניחת) לאו הנירה לא עומשל רמאנש (ב) ,המלש ידי
אתאורבינ אתכליה ינה (ג) אנונמה בר רמא .השקב וז [הליפת] (הניחת) הליפת וז
׳וגו תוענ היתפש קר הבל לע תרבדמ איה הנחו ,הנחד יארק ינהמ עמשמל אכיא
תושעל הדמל י[מ]מו (ה) ,שחלב ותלפת אהתש ללפתמל ןאכמ (ד) (ג״י ׳א א״ש)
דובכ ינפמ ,(ח״י ׳ו ארקיו) תאטחה טחשת הלועה טחשת רשא םוקמב ,ה״בקהמ ןכ
הרזעב דחוימ םוקמ היה םאו ,אטח לע אב תאטחו ,הבדנב האב הלועש תויירבה.
טחשנשכ לבא ,הז לש וינפ וניבליו ,וז איה תאטחהש לכה ועדי ,תאטחה תא טוחשל
הנח הרמא ,הז לש ואטחב ועדי אלו ,הלוע איהש ןירובסכ ,הלועה םוקמב תאטחה
הרשע הנומש ללפתהלו שוחל ןיכירצ ונא ףא ,תויירבה דובכ לע םח ה״בקהש ןויכ
ןניאש תוליפת ראש לבא ,וריבח עמשי אלו ויאטח לע םדא הדוותמ םהבש ,שחלב
הבשחיו .שחלב ורמואל ךירצ ןיא ,וירחאלשו עמש תירק ינפלש תוכרב ןוגכ יודיוו לש
:ללפתהל רוסאש רוכשל ןאכמ רזעלא ר״א (ו) ,(םש א״ש) הרוכשל ילע
רחאו תסנכה תיבב םיחתפ יתש רועיש סנכי ש ךי רצ ל ל פ ת מ ה ו (א) [ד כ ]
תיבל ץוח דמועש ימו (ב) ,(ד״ל ׳ח ילשמ) ייחתפ תזוזמ רומשל רמאנש ,ללפתי ךכ
םאו ,תסנכה [תיב יפלכ] (תיבב) וינפ וליפאו ,תסנכה תיבב דמוע וניאש ימכ תסנכה
דחא םוקמב העשתש ןמזב ןיביריע יבג ןנתד ,ןהמע הנמנ וניא תסנכה תיבב העשת שי
:ןיפרטצמ ןיא םוקמ ותוא ץוח דחאו
אמה בר רמאד (ב) ,אתמיאב םקימל היל יעבימ י י ולצלםי אקד ן א מ ו (א)[ה ל ]
,י ת נ ק ת ן כ .ה ש ק ב וז ה ל פ ת ה ל פ ת וז ה נ י ר ה ל פ ת ה ל א ו ה צ ר ה ל א ע ו מ ש ל . ר מ א נ ש (5
וז ת נ ח ת ה ל פ ת וז ה נ ר ,ה נ ח ת ה ת א ו ה נ ר ה ל א ע ו מ ש ל ד מ א נ ש ת ו ע ט ב ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג ו
ת א צ ו ה ג ״ ה ב ב ם ג יכ ית יא ר ו ,(ח ״ ל ׳ח א ״ מ ) ה נ ח ת ל כ ה ל פ ת ל כ ן ק ת ל ש י יל וא ו ,ה ש ק ב
ה ״ כ .א ת א ו ר ב ג א ת ב ל ה י נ ה (ג .ה נ ח ת ה ל א ו ה נ ר ה ל א א ב ו ה 52 ד צ ר ע מ י י ה ס ע ד ל י ה ע ״ ד ה
ל ל פ ת מ ל ן א כ מ (ד .א ר מ ג ב ן ו כ נ ל א ו ה ש ו מ כ א ת כ ל ה ה מ כ ל י׳צ ו (14 ד צ ) ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב
ר ו ד ס ב ו מ כ ׳י ג ה ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג ו ת ר ח א א ס ר יג ם ש א ר מ ג ב ׳יע .ש ח ל ב ו ת ל י פ ת א ה ת ש
א ל ח ז .יוכ ה ״ ב ק ה מ ןכ ת ו ש ע ל ה ד מ ל י מ מ ו (ה .ר זע ל א ׳ר ם ש ב ה ז א י ב ה ג ״ ע ר ס ו י״ ש ר •
ר ו ס א ש ר ו כ ש ל ן א כ מ ר זע ל א ר ״ א (ו .14 ד צ ו ד ר מ ב ם ג א ב ו ה ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל א ב ו ה
ם ש ב א ו ה ו ד ר מ ב ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג ו ר זע ל א ׳ר ם ש ב א ב ו ה א ל ם ש ו א ״ ע ם א ״ ל ת ו כ ר ב .ל ל פ ת ה ל
.ר זע ל א יב ר
ש י׳ע ו א ״ ע ׳ח ת ו כ ר ב ,נ ״ ב ה י ב ב ם י ח ח פ ית ש ר וע יש ס נ כ י ש ך יר צ ל ל פ ת מ ה ו (א [ךכ]
ם ד א ב י י ח ש ה ל פ ת יר ע ש ו ל א ,י ח ת פ ת ו זו זמ ר ו מ ש ל ד ״ ל ת ו א ת ״ פ י ל ש מ ש ר ד מ ב ו ,י״ ש ר יפ ב
ת ט י ש א ו ה ש ׳כ ה ר ע ה ב ם ש י ת ו ר י ע ה ו ,ל ל פ ת י ב ״ ח א ו ם י ח ת פ ינ ש ס נ כ י ו ת ס נ כ ה ת י ב ל ם י כ ש ה ל
ם נ כ ה ל ך יר צ ת ס נ כ ה ת י ב ל ס נ כ נ ש ה ז ר מ א א ד ס ח ב ר (א *ע ׳ט ף ד ) ה ״ פ ת ו כ ר ב י מ ל ש ו ר י ה
א ל ו י ת ו ת ל ד ,ם וי ם וי י ת ו ת ל ד ל ע ד ו ק ש ל יל ע מ ו ש ם ד א יר ש א ם ע ט ה מ ,ת ו ת ל ד י נ ש מ ם י נ פ ל
י ל ב ב א ר מ ג ב ו ,ם ייח א צ מ יא צ ו מ יכ ן מ ת ב י ת כ ה מ יכ ה ש ע ם א ,ת זו זמ א ל ו ת ו זו זמ י ת ל ד
א מ י א א ל א ך ת ע ד א ק ל ס ם י ח ת פ ינ ש ת ס נ כ ה ת י ב ב ם י ח ת פ ינ ש ם ד א ס נ כ י ם ל ו ע ל א ״ ע ׳ח ת ו כ ר ב
י״ ב ב ן ייע ו י מ ל ש ו ר י ה ם ג ם ש א י ב ה ו .יצ ׳ים ה ״ וא ר ו ט ן ייע ו .ל ל פ ת י כ ״ ח א ו ם י ח ת פ ינ ש ר וע יש
א ב ו ה ׳ב ת ו א ז״ פ ה ב ר ם י ר ב ד ש ר ד מ ב ו ׳צ ׳יס ה ״ וא ע ״ ש ב ן כ ו ם ש ת ו כ ר ב ש ״ א ר ה ב ׳יע ו ,ם ש
ד ו מ ע ת ל א ת ס נ כ ה ת י ב ך ו ת ב ל ל פ ת ה ל ת כ ל ה ם א ה ״ ב ק ח ר מ א ,י ת ו ת ל ד ל ע ד ו ק ש ל י א מ
י ת ל ד ל ע ד ו ק ש ל ,ת ל ד מ ם י נ פ ל ת ל ד ס נ כ ה ל ן י ו כ ת מ יוה א ל א ם ש ל ל פ ת ה ל ן ו צ יח ה ה ת ש ה ל ע
ת י ב ל ץ ו ח ד מ ו ע ש ימ ו (3 .י מ ל ש ו ר י ה ת ט י ש כ א ו ה ו .ת ו ת ל ד ׳ב י ת ו ת ל ד ל ע א ל א ב י ת כ ןיא
.ה ע ש ת ה ״ ד ם ש ׳ם ו ת ׳יע ו ב ״ ע ב ״ צ ן יב וד יע ייע .ת ס נ כ ה
ב ר ר מ א ד (3 .׳א ׳יס ס ד ר פ ב א ב ו ה ו (7 ד צ ) ג ״ ע ר ר ו ד ס .ייול צ ל ם יא ק ד ן א מ ו (א [ן ך כ ]
19
י ״ ש ר ר ו ד ס
,ודגנכ הניכש וליאכ ומצע האריש ךירצ ללפתמה אדיסח ןועמש יבר רמא אנזיב רב
אלא ללפתהל ןידמוע ןיא ןכתו (ג) ,(׳ח ז״ט םילהת) דימת ידגגל ׳ה יתיוש [רמאגש]
שפגתרמ איהו ארק רמאד רזעלא ר רמא ,ילימ יגה אגמ ןנינתמו ,שאר דבוכ ךותמ
:(׳י ׳א א״ש) הכבת הכבו ׳ה [לע ללפתתו] (לא ללפתו)
ובלח ׳ר רמאד(ב) ,אתולצל אתכוד עבקימל שי גי אל היל י ע ב י ט ו (א) [וכ ]
יא ול םירמוא תמשכו ,ורזעב םהרבא יהלא ותליפתל םוקמ עבוקה לכ אנוה בר רמא
ביתכד ,[םוקמ] עבקד ןלנמ היפוג םהרבאו ,וניבא םהרבא לש וידימלתמ וינע יא דיסח
הדימע ןיאו ,(ד״י א״כ תישארכ) רגו םש דמע רשא םוקמה לא רקבב םהר^א םכשיו
אגוה בר רמא ובלח בר רמא (ג) .(יל ו״ק םילהת) ללפיו סחנפ דומעיו רמאנש ,הלפת אלאי
םורכ ןוכלהתי םיעשר ביבס רמאנש ,עשר ארקנ תסנכה תיב ירוחא ללפתמה לכ (ד)
,אתשינכ יבל היסא רדהמ אלד ןרמא אל ייבא רמא ,(׳ט ב״י םש) םדא ינבל תולוז
:הב ןל תיל אתשינכ יבל היסא רדהמ [לבא] (אלא)
םדא ךירצ רמא ןנחוי ׳ר םשב אבא רב אייח ברד ה ירב אבא.ב ר (א) [D]
ריכזא רשא םוקמה לכב ארק רמא ,אמעט יאמ ,הליפתל דחוימה םוקמב ללפתהל
רשא אלא ,ןאכ ביתכ ןיא רוכזת רשא (ד״כ ׳כ תומש) ךיתכרבו ךילא אבא ימש תא
אנמ ,ללפתהל תסנכה תיבב םוקמ ול דחיל םדא ךירצ אייח רב םוחנת ר״א (ב) ,ריכזא
ב״ש) [םיהלאל] םש הוחתשי רשא (ג) שארה [דע] אב דוד יהיו ביתכד ,ילימ יגה
ןמד ימידבא ׳ר םושמ הב וטמו ,היכרב [ד] םשב ובלח ׳רו יסוי ׳ר (ד) ,(ב״ל ו״ט
וינפ היקזח בסיו ביתכד אמעט יאמ ,ללפתהלו לתוכה לא וינפ בסהל' םדא ךירצ הפיח
יול ןב עשוהי ׳ר אמיתיאו אדוהי בר רמא (ה) .(׳ב ח״ל ׳יעשי) ללפתיו ריקה לא
.לא וינפ היקזח בסיו רמאנש לתוכה ןיבל וניב ץצוח רבד אהי אלש ללסתמל ןינמ
ןחלש ךנמיסו ,׳ןיפצי רשעישו םיררי םכחתיש הצורה קחצי בר רמא (ו) .(םש) ריקה
םכחתמש ךותמש ,םיררי םלועל רמא יול ןב עשוהי ׳ר .םורדב הרונמ [ןופצב] (םורדכ)
:(ז״ט ׳ג ילשמ) דובכו רשוע הלאמשב הנימיב םימי ךרוא רמאנש ,רשעתמ
ג ״ ע ד ר ו ד ס ב ר ס ח ה זו ,א נ זיב ר ב ה נ ח ב ר ר מ א ׳י ג ה ם ש ו א ״ ע ב ״ ב ן י ר ד ה נ ס .א נ זי ב ר ב א ם ח
.ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו ה ו ב ״ ע ׳ל ת ו כ ר ב .ל ל פ ת ה ל ן יר מ וע ןיא ן נ ת ו (ג .ם ש
ר ם א ד (ב .(7 ר צ ) ג ״ ע ר ר ו ד ס .א ת ו ל צ ל א ת כ ו ד ע ב ק י מ ל יש נ יא ל ה י ל י ע ב מ ו (א [ן כ ]
א ת י א ם ש ו ם ש א ר מ ג .ל ל פ ת מ ה ל כ א נ ו ה ב ר ר מ א ו ב ל ח ׳ר ר מ א (ג .ב *ע ׳ו ת ו כ ר ב .ו ב ל ח .׳ ד
.א נ ו ה ב ר ר מ א ו ב ל ח ׳ר ר מ א ׳יג ה 14 ד צ ו ״ ח מ ב ו ם ש ג ״ ע ר ר י ד ס ב ם ג ו ד ב ל א נ ו ח ב ר ר מ א
.י ר ו ח א ה ״ ד א ״ ע ׳ו ף ד ת ו כ ר ב ׳ם ות ןייע .ת ם נ כ ה ת י ב י ר ו ת א ל ל פ ת מ ה ל כ (ד
ד ״ פ ת ו כ ר ב ימ ל ש ור י .ר מ א ן נ ח ו י ר ״ ש ב א ב א ד ב א ייח ב ר ד ה י ד ב א ב א ב ר (א [זב ]
א י י ח ׳ד ו ה ב ר ׳יג ה ם ש ג ״ ע ר ד ו ד ם ב ו ן נ ח ו י ר ״ ש ב א ייח ׳ר א ב א ׳יג ה ם ש ו (ב ״ ע ׳ה ף ד ) ד ״ ה
ם ש ימ ל ש ו ר יב .א ייח ר ב ם ו ח נ ת ר י א (ב .י״ ש ר ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל ו מ כ א ו ה ו ״ ת מ ב ו ,ן נ ח וי ר ״ ש ב
.א ייח ר ״ א ׳י ג ה ו ״ ח מ ב ו ׳א ייח ׳ר ם ש ב ם ו ח נ ת ר ״ א א ב ו ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו א נ י נ ח ר ב ם ו ח נ ת ר ״ א
ר ש א א ל א ב י ת כ ן יא ם ש ה ו ח ח ש ה ר ש א ם ייס י מ ל ש ו ר י ב .ם י ה ל א ל ם ש ה ו ח ה ש י ר ש א (ג
ם ש ב ו ב ל ח ׳ר ו יס וי ׳ר (ל .ר ס ח ו נ י נ פ ל ו ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ס ב ן כ א ב ו ה ן כ ו ,ם י ה ל א ל ם ש ה ו ח ת ש י
ו נ י נ פ ל א ו ה ש ו מ כ ל ״ צ ו ו ב ל ח יב ר ה י כ ר ב יב ר ו ב ל ח יב ר א ם י יב ר ם ש י מ ל ש ו ר י ב .ה י כ ר ב ׳ר
ת ו ב ר ב י ל ב ב .ל י ב י ר א מ י ת י א ו ה ד ו ה י ב ר ר מ א (ה .ו נ י נ פ ל ו מ כ א ב ו ה ו ״ ח מ ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג ו
ב י ע ה ״ ב ב י׳ב .ם יר ד י ם כ ח ת י ש ח צ ו ר ה ק ח צ י ב ר ד מ א (ו .ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו ה ו ב ״ ע ׳ ה
.ם ש ג *ע ד ר ו ד ס ב א ב ו ח ו
י י ש ר ר ו ד ס 20
׳ר םושמ אנינח רב יסוי ׳ר רמאד(ב) ,היערכ י נווכל הי ל י ע ב י ט ו (א) ן ח כ ]
םהילגרו רמאנש (ד) ,וז לצא וז (ג) וילגר תא ןיווכיש ךירצ ללפתמה בקעי ןב רזעילא
רמאד (ו) ,עיקרל היבלו ,אעראב יהופנא ןתי ילצמ יכו (ה) (׳ז ׳א לאקזחי) הרשי לנר
ובלו הטמל [ויניע] (וינפ) ןתיש ךירצ ללפתמה אבא רמא ךכ יםוי ׳רב לאעמשי ׳ר
םימשב לא לא םיפכ לא ונבבל אשנ רמאנש ,וללה תוארקמ ינש םייקל ידכ (ז) ,עיקרל
:(ו״ט ׳ה עשוה) ינפ ושקבו ומשאי רשא [רמואו] ,(א״מ ׳ג הכיא)
ותלפת רחאלו ,ותלפת םדוק תועיספ שלש ו י ג פ ל עי ספמ ךכל (א) [וכל]
,םילגר שלש ירה ,(׳ז ׳א לאקזחי)הרשי לגר םהילגרו ביתכד ,תועיספ ׳ג וירוחאל ךלוה
רמוא אוה ןכו ,ותליפת תא ןירשיימ ,הרשי ךכ רחאו הליפת םדוק תועיספ שלש ןהו
םדאכ םכימצעושעתאל ללפתמשכ רמולכ ,(ט״כ ז״ט א־׳הד)וינפל ואובו החנמ ואש
ךכ רחאו ,תועיספ שלש עיספמו רהממ וינפל עיגמ אוהשכו ךלמה יגפל ןורוד איבמה
,(םש לאקזחי) לגר ףככ םהילגר ףכו [ביתכד] ,ןגמ תכרבב שדוק תרדהב ׳הל ווחתשה
ןודודי ןודודי תואבצ [יכלמ] (יכאלמ) א״ד (ב) :הלי פת רחאל תועיספ שלש ירה
הגהמ דגגכ ,תואסרפ שלש המכו ,הריזחב ןודודי הכילהב ןודודי ,(ג״י ח״ם םילהת)
:הריזחבו הכילהב תועיסס שלש ןישוע וגא ןדגנכו ,לארשי
יתפש ׳ה רמוא אוה הליחתב ןנחוי בר רמאדכ (א) ,הלי פתב ח ת ו פ ו [לן
אינת (ב) ,ןוי׳ט ט״י םש) יס ירמא ןוצרל ויהי ףוסבלו ,(ז״י א״נ םילהת) חתפת
תחאב [ובל תא ןיוכי ןלוכב ןווכל לוכי וניא םאו ,ןלוכב] ובל תא ןיווכיש ךירצ ללפתמה
:תובאב (ה) יבר יבד דח םושמ ארפס בר רמא (ל) ,אייהא ארמגב יעב אקו (ג) ,ןהמ
[יונכב] (יטיפב) ובל תא ריבסי ותנווכב הגשי ןס דימת ותעד תא ליגרהל אבהו (ו)
א נ י נ ח ר ב יס וי ׳ר ר ם א ד (נ .ס ש ג ״ ע ר ר ו ד ס .ה י ע ר ב ינ ו ו כ ל ה י ל יע ב ימ ו ( [ץ יןב ]
.ה ר ש י ל ג ר ן ה י ל ג ר ו ד מ א נ ש (ל .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ן וש ל א ו ה .וז ל צ א וז (נ .ב ״ ע ׳י ת ו כ ר ב
ת ו ו ש ה ל ך יר צ ל ל פ ת מ ו ד מ ו ע ש ה ז [א ״ ה א ״ פ ת ו כ ר ב ימ ל ש ו ר יב א ו ה ] י״ א ד ו מ ל ת ב ו ם ייס ג ״ ע ר ס ב
י מ ל ש ו ר י ה ו .יוכ ם י נ ה כ כ ר מ א ד ח ו ם י כ א ל מ כ ר מ א ד ח ן ומ יס ׳ר ו יול ׳ר ן יא ר ו מ א ן יר ת ,ויל ג ר ת א
א ת י ל ה ז .ע י ק ר ל ה י ב ל ו א ע ר א ב י ה ו פ נ א ן ת י י ל צ מ יכ ו (ה .ש י׳ע ה ״ צ ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ה ם ג א י ב ה
י ת ת י ל י ל צ מ ד ב ו (א יצ ינ יוו ס ו פ ד ד ״ ע ם ׳ה ף ד ) ה ״ פ ת ו כ ר ב ג ״ ח ב ב א ו ה ק ר ג ״ ע ר ר ו ד ם ב
ר ב ל א ע מ ש י ׳ר ר מ א ד (ו .ו נ י נ פ ל ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ט מ ש נ יל וא ו .יוכ א ע י ק ד ל ה י ב ל ו א ע ר א ל ה י פ נ א
ו ל ל ה ת ו א ר ק מ ינ ש ם ייק ל יד כ (r .ם ש ג ״ ה ב ב כ ״ ג א ב ו ה ו ב ״ ע ה ״ ק ת ו מ ב י .א ב א ר מ א ך כ יס וי
ןכ א ב ו ה ק ר ,ומ ש א י ר ש א ב ו ת כ ה א ב ו ה א ל ם ש א ר מ ג ב .ומ ש א י ר ש א ר מ ו א ו ו נ י ב ב ל א ש נ ׳נ ש
.ם ש ג ״ ה ב ב
ת צ ק (ב ״ ע ח ״ י ף ר ) ז״ נ ׳יס ם ד ר פ ב ם ג א ב ו ה .ת ו ע י ס פ ׳ג ו י נ פ ל ע י ס פ מ ך כ ל (א [ט פ ]
ל ע ב ו ם ש ס ד ר פ ב א ב ו ה ה ז ם ג .ן וד וד י ן וד וד י ת ו א ב צ י ב ל מ א ״ ד (ג .ר ת ו י ת ו כ י ר א ב ו ר ח א ן ו נ ג ס ב
׳ם ב י ת ו ר י ע ה ו ה ט ל ש ו נ י ב ר ם ש ב א ״ ד ן מ ה זה ר מ א מ ה א י ב ה (א ״ ע ׳י ף ד ) ׳כ ׳ים ט ק ל ה י ל ב ש
ם י ל ח ת ש ר ד מ ב א ו ה ה ר י זח ב ן וד ד י ה כ י ל ה ב ן וד ד י ש ר ד ה ג ״ י ה ר ע ה 122 ד צ א ו ב מ ב ה ר ו א ה
א י ב ה ש ה מ ו ה א ר ו י ת ב ש ק ו ס פ ר י ה ק ,ה מ ל ש ל ה י ה ם ר ב ק ו ס פ ח • ׳פ ת י זח ,׳ז ת ו א ח ״ ם ר ו מ זמ
י ת א ב ה ש ה מ ד ״ י ה ר ע ה ם ש ם י ל ה ת ש ר ד מ ב ייע ל א ר ש י ה נ ח מ ד ג נ כ ת ו א ס ר פ ׳ג ה מ כ ו
.א ת ל י כ מ ה ם ש ב
ב ״ ע ד ״ ל ת ו כ ר ב .׳ו כ ל ל פ ת מ ה א י נ ת (נ .ב י ע ׳ד ת ו כ ר ב .ן נ ח ו י ׳ר ר מ א ד כ ( [ ל ]
ם ש א ו ה .א ייה א א ר מ ג ב יע ב א ק ו (נ .ו ב ל ד ע ו ב ל ן מ ק י ת ע מ ה ט י מ ש ה יכ ם י נ פ ב י ת פ ס ו ה ו
ם ד ר פ ב ם ג ו .א ר פ ס ב ר ר מ א א י י ח ר ״ א ו נ י נ פ ל א ר מ ג ב ,א ר פ ם ב ר ר מ א (ל .א ר מ י מ ה ת ל ת ת ח ב
ל י ג ר ה ל א ב ה ו (ו .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר יפ ׳יע .ת ו ב א ב (ה .ד ב ל א ר פ ס ב ר ר מ א א ב ו ה ׳א ׳יס ש יר
21 י ״ ש ר ר ו ד ס
הלוכ ותבוח ידי אצי זא הליפתב הרמואש העש לכ ,הלש עבטמ שוריפבו היתובית
דחא דוס לע ןלוכ ןיינעו ,םיקרפ לש םיארנ תוביתהש פ״עא ,הדסונ החיתפ ןיעמ
:הנלוכל דחא ןיינעו ,ועכקוה
לש ןתומש ריכזהל ידכ ,בקעי יהלאו קחצי י ,ד ל א םהרבא \דלא(א) [אל]
ט״כ םילהת) םילא ינב ׳הל ובה רמאנש ,תובא םירמואש ןיינמ רמ רמאד (כ) ,תובא
רמולכ ,(יב ב״י תישארב) לודג יוגל ךשעאו רמאנש ,םהרבא םש לע לודגה לאה .(׳א
רמא השמ (ג) ,ה״בקה לש ועבטמ ומייס לודגה לאה רמאש ןויכו ,לודגה לאה לש יוג
,הליחת ועדונ תובא ויתוארונו ותלודג ירהו ,(ז״ ׳י םירבד) ארונהו רמגה לודגה לאה
דועו (ד) ,(א״כו ׳כ ז״ט א״הד)םקשועל שיאל חיגה אל(ו) יוג לא יוגמ וכלהתיו ביתבד
,תומוא םיעבש ןיב [הדיחי] המוא ,תוירא ןיב הרוזפ הש םהינבל חינה הזה םויה דע
הרזח ךכו ,הניצו ,ררחוס ותימאב לארשי לע ןינמ ויתוארוגו ותלודגו ותרובגבו
לאל ךרכתג םג אוהו ודי לע לא ךרבתנש יסל ןוילע לא הב ועבקו ,המוקמל הרטע
ץראו םימש הנוק ןוילע לא ךורבו [׳וגו] ןוילע לאל םדבא ךורב רמאנש ,ןוילע
ןנישרדד (ה) ,םיבוט םידסח למוג ,לכה הנוק הב ועבק ךכלו ,(׳כו ט״י ד״י תישארב)
,ותירב רצונ ימ (ו) ,(י ה״כ םילהת) ויתודעו ותירב ירצונל תמאו דסח ׳ה תוחרוא לכ
תישארב) ׳ה וילא אריו ,דסח הפוסו התיעצמאו הרות תישארו (ז) ,הלימה לע םהרבא
ול רמאש דע ,דומעל םהרבא שקבו וילע דמעו ,םילוח רוקיב ורקיבש (ח) ,(׳א ח״י
׳יפ ש יר ס ד ר פ ב ו .ד י מ ת ו מ צ ע ל י ג ר ה ל ׳י ג ה ם ש ו 16 ר צ ו ד ר מ ב ם ג ה ״ ב .יו כ ד י מ ת ו ת ע ד ת א
ש יש ת א זב ו ל ד ג ו ה ש ל ״ ז ו נ י ת ו ב א י ש ע מ ם ה ם יל ו ד ג :ם ש א ת י א ך כ ו ר ת א ן ו נ ג ס ב ר מ א מ ה ׳א
ת ע ב ך י נ פ ל ח י מ י ש ו ,ה י נ ו ק ת ב ו ה י ש ו ר י פ כ ם ג ה י ר מ א מ ב ן ב ה ו א ב ,ו נ י ה ל א ת ו א ר ו נ ו ת ו ל ו ד ג ה ב
ה ב ר ה ן ינ יינ ע מ ן יא ד נ ש [פ ״ ע א ל ״ צ ] כ ״ ע א ת ו א ב ש ת ו ב י ת ה ל כ ה י ל ע ה נ ו ו כ ב ה ת א זא ו ך ת ל י פ ת
.ה נ ת ש נ ן ו ש ל ה ס ד ר פ ב יכ א ר ו ק ה ה א ר י ה זמ .ן ל ו כ ל ד ח א ן ינ ע ו ו ע ב ק ו ה ד וס י ל ע ן ל וכ
.ב ״ ע ז״ י ה ל י ג מ .ר מ ר מ א ד (נ .ם ש ם ד ר פ ב א ב ו ה ח ז ם ג .יוכ ם ה ר ב א י ה ל א ( b [ א ל ]
ד ע ד וע ו (ל .ש ״ ע ר ח א ן ו נ ג ס ב א ו ה ם ש ס ד ר פ ב .׳ו כ א ר ו נ ה ו ר ו ב ג ה ל ו ד ג ה ל א ה ר מ א ה ש מ (ג
,וית וד ע ו ו ת י ר ב יר צ ו נ ל ת מ א ו ד ס ח ׳ת ת ו ח ר ו א ל כ ן נ יש ד ד ד (ה .ם ש ס ד ר פ ב א ב ו ה .ה זה ם ו יה
ר מ א מ ה ׳א ׳יס ס ד ר פ ב ו ,(16 ד צ ) ו ד ר מ ב ו נ י נ פ ל ו מ כ ה ״ כ .ה ל י מ ה ל ע ם ה ר ב א ,ו ת י ר ב ר צ ו נ י מ
ה ר ו ת ן ת מ ב ה ״ ב ק ה ם ע ת י ר ב ו ת ר כ ל א ר ש יו ה ל י מ ה ל ע ה ו ט צ נ א ו ה ש ״ ם ש א ת י א ך כ ו ע ט ו ק מ
ה ב ו כ ל י ת מ א ו ד ס ת ל ש ן ה ש [ו ת יר ב יר צ ו נ ל ת מ א ו ד ס ח ] ׳ה ת ו ח ר ו א ן כ ל ע ו י ת ו צ מ ר ו מ ש ל
ת י ש א ר ר מ א מ ה א ב ו ה ב ייח א ו ו נ ל ו ו נ י ת ו ב א ל ם י ח ל א ל ד יג ו י ד ס ח ה ב ר ה ו ו ת י ר ב יר צ ונ ם ה ש ו ל א
א ב ו ה ש ש ר ד מ ה ה נ ה ו ,ו נ י נ פ ל ר ש א מ ם ייונ יש ב כ ״ ג ו ,יוכ ד ס ח א י ל מ ח פ ו ס ו ה ת י ע צ מ א ו ה ר ו ת
ת י ש א ר ב ת ד ג א ב ר ו צ יק ב ו .יד ת ו א א ר יו ם ו ד ק ה א מ ו ח נ ח ב ם ייונ יש ב א ו ה ו ד ר מ ב ם ג י״ ש ר ר ו ד ס ב
ר צ ו נ ימ (ו .ש ר ד מ ה זי א ב י״ ש ר י נ פ ל ׳יה יכ ה א ר נ ו (ר ו א ל י ת א צ ו ה ר ש א 39 ד צ ) ט ״ י ק ר פ
א פ י ס ס ג א י ב ה ת י ש א ר ב ת ד ג א ב י ת ו ר י ע ה ט ״ כ ה ר ע ה ם ש א מ ו ח נ ת ב .ה ל י מ ה ל ע ם ה ר ב א ו ת י ר ב
א מ ו ח נ ת ב ׳ ט מ ש נ ש ק פ ס ן יא ו .ה ל י מ ת י ר ב ר צ נ ש ם ה ר ב א ח ז ם ייס ו ו ית ו ד ע ו ו ת י ר ב יר צ ו נ ל א ר ק ד
ו ר ק י ב ש (ח .יל ה ר ע ה ב ש ״ ע ו ם ש א מ ו ח נ ת .ד ס ח ה פ ו ס ו ה ת י ע צ מ א ו ה ר ו ת ת י ש א ר ו (ו .ם ש
ןויב ר ח א ן ו נ ג ס ב א מ ו ח נ ת ב ו ו ״ ח מ ב ם ג ה ״ כ .ד ו מ ע ל ם ה ר ב א ש ק ב ו ויל ע ד מ ע ו ם י ל ו ח ר ו ק יב
ם ה ר ב א א ב (׳ב ח ״ י ת י ש א ר ב ) ל ה א ה ח ת פ ב ש וי א ו ה ו ר מ א נ ש ,ב ש וי ה י ח ,ה ״ ב ק ה ויל ע ה ל ג נ ש
(׳א י״ ק ם י ר ח ת ) ינ ימ יל ב ש י נ ו ד א ל ׳ה ם ו א נ ׳נ ש ך ל ב ש ד ו מ ע ל ר ע ט צ ת ל א ה ״ ב ק ה ל ״ א ד ו מ ע ל
ה ת א ן ק ז ,ר ע ט צ ת ל א ח ״ ב ק ה ל ״ א ,ד מ ו ע ה ת א ו ב ש וי ינ א ש ץ ר א ך ר ד א ו ה ך כ יכ ו ם ה ר ב א ל ״ א
ן ויצ ה ר ס ח ו ף ס א ל ר ו מ זמ ה ״ ד א •׳ל ת ת זמ ר ם י ל ה ת ט ו ק ל י ב א ב ו מ ו .יוכ ב ש ה נ ש ח א מ ן ב
ט ׳י י י ת ו א ב ״ ב ר ו מ זמ ט ״ וש ב א ו ה ו ,ם ינ פ ר י כ ת א ל ה ״ ש ז ל ע ב ס ו מ ש ר ד מ ן ויצ ה ו א מ ו ח נ ת
.ד ת ו א ת ״ פ ר ״ ב ו (ב ״ ע ת ״ ט ) ש ד ו ת ה פ כ ״ ר ד א ת ק י ס פ ׳יע ו
י״שד רודס
22
,דמוע התאו בשוי ינא אהאש אוה ןידב יכו וינפל רמא ,רעטצת לאו בש ה״בקה
,רפסה תיבב בשיל ןידיתע םינש שמחו עברא ינב ךינב ירהש (ט) המתת לא ול רמא
סליקו דמע דימ (׳א ב״פ םילהת) לא תדעב בצנ םיהלא •ימאנש ,םהילע דמוע ינאו
ךנימיו ,םיכלמה דגנ ינתרזעש (י) (ו״ל ח״י םש) ךעשי ןגמ יל ןתתו רמאו ,ה״בקהל
,(׳ח ׳ט ׳ימחג)תירבה ומע תורכו רמאגש ,ץצוק ינאו הלימב תזחאש (םש םש) ינדעסת
ירה ,דמוע התאו בשוי ינאש ,(םש םילהת) יניברת ךתוונעו ,ול _תורכו רמוא וניאש
ורטיעו ,ה״כקה לש ותדימ שבל םהרבא דועו (אי) .םיבוט םידסח ה״בקה ול למגש
ילשמ) אצמת הקדצ ךרדב הביש תראפת תרטע הנקיז וז אוה הזיאו ,ותרטעב ה״בקה
תישארב) ןקז םהרבאו ביתכו ,(׳ט ׳ז לאינד) יקנ רמעכ הישאר רעשו ביתכו ,(א״ל ז״ט
,(ד״יב״כ םש) הארי ׳ה ןנירמאדכ (בי) ,םהירחא םתורודל ,תובא ידסח רכוזו .(׳אדי׳כ
םישעמו תוריבע] (םישעמ תדובע)(גי)ידיל ןיאב קחצי לש ויגב ויהיש העשב ןוצר יהי
ךלעפ ׳ה רמואו (די) ,םימחר םהילע אלמתתו הדיקע התוא םהל רכזנ אהת ,[םיער
אירטמיגב םחר ,(׳ב ׳ג קוקבח) רוכזת םחר זגורב עידות םינש ברקבו והייח םינש ברקב
לע ןיללסתמ םלועה תובאש יפל ,םהינב ינבל לאוג איבמו הב ועבקו ,םהרבא הז
!והנימקולו] (והגימקואו) ,רכו [יברד] אתביתמב חיכש ,דוה והילאד אה יכ (וט) ,הלואגה
יפל (זט) ,היגמיז אלב 8חישמ יתאו אתעש [וקחדל אלד] (יקחד) ידדה ידהב הי לט
ריכזמש ומכ בושחו ויחבש תא ןאכ ורדסו ועבק ,ושענ םהרבא ידי לע וללה םישעמש
ם ש א מ ו ח נ ת ב .ר ב ר פ ס ה ת י ב ב ב ש י ל ם יד ית ע ם ינ ש ש מ ח ו ע ב ר א י נ ב ך י נ ב י ד ה ש (ונ
׳ם ה י ל ע ד מ ו ע י נ א ו ת ו י ס נ ב י ת ב ב ו ת ו ש ר ד מ י ת ב ב ב ש י ל ם ינ ש ׳ד י נ ב ם ינ ש ׳ג י נ ב ך י נ ב ן יד ית ע
ת צ ק ב א ב ו מ ה זה ר מ א מ ה ג ״ ל ה ר ע ה ם ש א מ ו ח נ ת ב י ת ו ר י ע ה ו ט י׳יפ ת י ש א ר ב ת ד ג א ב ה ״ כ ו
ו ״ ח מ מ ם י ר ב ד ה זי א ק י ת ע ה ר ש א כ ל ״ ר ש ד מ א ב ו ה ר ש א כ ו .(16 ד צ )ב ״ כ ׳יס יר ט יוו ר ו זח מ ב ם ייונ יש
ל ע ו ם י נ ש ׳ה ו ׳ד ר פ ס ה ת י ב ב ב ש י ל ך י נ ב ן יד ית ע א י ב ה ו ״ ינ ב ״ ה ל מ ח ט י מ ש ה ,ל ״ ד ש ת ו ר ג א ב
יכ ל ״ נ ? ם ינ ש ׳ח ו ׳ד ק ר ר פ ם ה ת י ב ב ם יב ש וי ת ק ו נ י ת ה ו יה א ל ר ש פ א ל ״ ר ש ר ה ר י ע ה ה ז
ט ר א פ א פ א ר ל ״ ש ר ח ו יל א ב ת כ ה ז ל ע ו ׳וכ ם ינ ש ר ש ע ד ע ש מ ח ת נ ש מ ם יב ש וי ויה ת ק ו נ י ת ה ל ב
ת ש ר י פ ה פ י ה נ ח ו ״ ח מ מ ת ק ת ע ה ש ש ר ד מ ה ר ב ד ב 689 ד צ (מ ״ ר ת ת נ ש מ ) ת י ע י ב ר ה נ ש ל מ ר כ ה ב
ו ״ ח מ ב ו נ י נ פ ל ם ל וא ,ה זב ך י ר א ה ש ש ״ ע ו ר ש ע ד ע ש מ ח ת נ ש מ ם י נ ט ק ה ד ו מ ל ל ע ה נ ו ב ה ש ו ת ו א
ם ג ו ,ם ינ ש ׳ד י נ ב ם ינ ש ׳ג י נ ב א מ ו ת נ ת ב ו ,ם ינ ש ש מ ח ו ע ב ר א י נ ב ה נ ו כ נ ה ׳י ג ה י״ ש ר ר ו ד ס ב ו
.ת ס נ כ ה ת י ב ב ן יב ש וי ם ינ ש ׳ד י נ ב ם ינ ש ׳ג ינ ב ך י נ ב ]יד ית ע א ב ו ה .ם ש ת י ש א ר ב ת ד ג א ב
יל ן ת ת ו ה ״ ב ק ה ל ם ל ק ל ם ה ר ב א ל י ח ת ה ם ש ם ו ד ק ה א מ ו ח נ ת ב .ר כ ם י כ ל מ ה ד ג נ י נ ת ר זע ש (י
ימ ע ת זח א ש כ ,י נ ד ע ס ת ך נ י מ י ו ,ך ל ן ג מ י כ נ א ם ד ב א א ר י ת ל א ׳נ ש ם י כ ל מ ה ו פ ד ר ש כ ך ע ש י ן ג מ
ב ״ ם ק זמ ר ל א ו מ ש ט ו ק ל י ב א ב ו ה ,ך ת ו ח ה ת א ו ב ש וי ינ א ש י נ ב ר ת ך ת ו נ ע ו ,ך ת א י ת י י ה ו ה ל ר ע ה
ו ת ד מ ש כ ל ם ה ר ב א ד ו ע ו ו ״ ח מ ב .ה ״ ב ק ה ל ש ו ת ד י מ ש ב ל ם ה ר ב א ד ו ע ו (א י .א מ ו ח נ ח ה ם ש ב
י ה י ה א ר י ׳ה ן נ י ר מ א ד כ (נ י .ו ת ד מ ש כ ל ת י ש ע נ ו ת ד מ ש ב ל ן מ ו ה ש ב ת ש נ ה ל מ ה ,ה ״ ב ק ח ל ש
ן ו כ נ ל א ו ה ש ו מ כ ם יע ר ם יש ע מ ו ת ו ר י ב ע י ת נ ק ת .ם י ש ע מ ת ד ו ב ע (ג י .יו ת ו א ו״ נש ר ״ ב .יוכ ן וצ ר
ר ״ ב ב א ת י ל ה ז .ם ה ר ב א א י ר ט מ י ג ב ם ח ר ר ו כ זת ם ת ר ׳וג ו ך ל ע פ ׳ ה ר מ ו א ו (ל י .ם ש ר ״ ב ב
ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל א ו ה ש ה מ מ ם ייונ יש ב ר מ א מ ה ם ש ס ד ר פ ב ו .׳א ׳יס ס ד ר פ ב ו ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה ו
ם י ר מ ו א ו נ א ך ב ל ו ד ע (א ״ ע ׳ז !ן ד ) ׳וב ה נ ו ר ח א ב ה ש מ ל ל פ ת ה ן כ ל ע ו ל י ח ת מ ה ן וש ל ת ב ח ר ה ב ו
ל א ו ג א י ב מ ו ה ב ו ע ב ק ד ו ע ו ר מ א מ ד וע ם ש ף ס ו נ ם ג (ב ״ ע ׳ז ף ד ) ת ו ב א י ד ס ח ר ו כ ז ה ל פ ת ב
ה י׳פ מ ״ ב .א ת ב י ת מ ב ת י כ ש ה ו ה ו ה י ל א ד א ה יכ (וונ .ה ל ו א ג ה ל ע ן י ל ל פ ת מ ו נ י ת ו ב א ד ע ׳וכ
ו נ י נ פ ל א ר מ ג ב ו ,ם ש ם ד ר פ ב א ו ה ש ו מ כ א ת ע ש ו ק ח ד ל א ל ד י ת נ ק ת ,א ת ע ש י ק ח ד ם ו ק מ ב ו ,ב ״ ע
ם יש ע מ ש י פ ל (re .ה ל פ ת ב ן י ב ר מ י מ ת ר ב י פ ק ת י״ ש ר יפ ו ,י מ ח ר ב י פ ק ת י ד ב ס ת ר ח א א ח ס ו נ
,ם ש ס ד ר פ ב ד ס ח ו ל ל ה !יק ויד ד ע .יוכ ו ש ע נ ם ה ר ב א י״ ע ו ל ל ח
23
י״#ר רודס
לע ךינפ ראהו וינונחת לאו ךדבע תלפת לא [וניהלא] עמש ןנירמנד (זי) ,םהרבא
ןעמל אלא ,היל יעבימ (׳ה) ךנעמל ,(ז״י ׳ט לאינד)[ינדא] (יה) ןעמל םמשה ךשדקמ
,וחבש אלא ,ומש ריכזה אלו םהרבא ריכזהל הערש ןאכ ירה ,ןודא ךארקש םהרבא
תולכיה רדס ןנירמאדכ ,ןגמ ןיעמ לכהו הנומ אוה םהרבא לש וחבש ,הז לכ ורדס ךכלד
:די מת הנווכב םלש תאצמנו ךבלב םיש ןהב אצויכו וללה ןיקויד ,הנומ אוה
כרד הימשמ אבס אנינח ׳ר רמאד (א) ,ףוסו הלי חת ע ר ו כ ו [בל]
םיסוסכ ףקוז ׳ה ביתכד םשב ףקוז ףקוז אוהשכ ,ךורבב ערוכ ערוכ אוהשכ ללפתמה
,איוויחכ ףיקז ףיקז יוה יכ ,ארזיחכ ערכ ערכ יוה יכ תשש בר (ב) ,(׳ח ו״מק םילחת)
ףפוכ היה ךכו תחא תבב הטמ יפלכ וטבוחו םדא דיבש טבשכ ארזיחכ שוריפ (ג)
אוהשכ הזה שחנכ איוויחכ .(׳ה ח״נ ׳יעשי)ושאר ןומגאכ ףוכלה ביתכד ,הליחת ושאר
ושאר תחנב ףקוז היהי םדא ךכ ,טעמ טעמ ףקוזו ושאר הליחת היבגמ ומצע ףקוז
י :אשמכ וילע ותעירכ הארת אלש ושאר ךימנמ ךכ רחאו הליחת
לש ןושאר םוי דע תוכוס לש ןורחאה םוי לש ףסומ תליפתמ (א)[גל]
[ריכזמ ןושארה חספ לש ןושאר םוי םשגה דירומו חורה בישמ תורובגב] ריכזמ חספ
רמוא ,חסס לש ןושאר םוי דע ירשת תפוקתל םישש םוימו (ב) ,ריכזמ וניא ןורחאהו
םוי זא ירשת לש הפוקת הלפנשכ םוי לש ובור רבע אל םאו םינשה תכרבב הלאש
בר אתאו י ,םישש רחאלכ וא םישש ינפלכ םישש םוי והל איעביאו (ג) ,ליחתמ הפוקת
:םי שש רחאלכ םישש םוי הקספו אפפ
,ותוא ןילעמ ןיא ןלוכ תוכרבה לככ העט בר רמא הדוהי בר ר מ א (א) [דל]
אמיתיאו בר רמא אדוהי בר רמאו .אוה ןימ אמש ןינישייח ,ותוא ןילעמ ןינימה תכרבב
:הרמוג ליחתהשכ לבא ליחתה אלשכ יול ןב עשוהי ׳ר
.ב ״ ע ׳ז ת ו כ ר ב .יוכ ן נ י ר מ ג ד (זי
.ב ״ ע ר ב ״ י ם ש .יוכ ת ש ש ב ר (ב .א ״ ע ב ״ י ת ו כ ר ב .א ב ס א נ י נ ת ׳ד ר מ א ד (א [ב ל ]
ב ר ם ש ב ׳יפ א י ב ה ש ה מ ר זח ך ר ע ך ו ר ע ׳יע ו ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ייפ כ א ו ה .יוכ א ר זי ח כ ׳יפ (3
.ל ״ ז ן וא ג י א ה
.17 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו א ״ ע ׳ב ת י נ ע ת .ת ו כ ו ס ל ש ן ו ר ח א ם וי ד ע ף ס ו מ ת ל י פ ת מ (א [ ג ל ]
י ת י א ר ו ,ם ש ו ״ ת מ ב ם ג ח ״ ב .ר ב ם יג ש ח ת כ ר ב ב ה ל א ש ר מ ו א י ר ש ת ת פ ו ק ת ל ם יש ש ם ויו (ב
ת ל פ ת ו ,ה ח נ מ ת ל פ ת ד ע יר ש ת ת פ ו ק ת ל ש ם יש ש ם וימ ו : ך כ א י ב ה (א ״ ע ׳ח ף ד ) ג ״ ע ר ר ו ד ס ב
ת ל פ ת ר ח א מ ו .׳ו כ ו ר ט מ ו ל ט ן ת ו ,ך כ ל א ו ש ח ס פ ל ש ן ו ש א ר ה ט ״ וי ב ר ע ל ש ,ל ל כ ב ה ח נ מ
ע י ג י ש ד ע ,ם י נ ש ה ת כ ר ב ב ר ט מ ו ל ט ל א ו ש ו נ י א ט ״ וי ב ר ע א ו ה ש ן ס ינ ב ר ש ע ה ע ב ר א ת ח נ מ
׳ד ׳י ס א ״ פ ת י נ ע ת ש ״ א ר ה ב ןייע ו .יוכ ל א ו ש ופ וג ם יש ש ם ויב ו ,י ר ש ת ת פ ו ק ת ל ש ם יש ש ם וי
ןי ל י ח ת מ ם י מ ע פ ה פ ו ק ת ה ת ל י פ נ ר ח א ת ע ל ת ע מ ו ה ל ן נ י נ מ ם וי ׳ס ך נ ה ד י מ ל ש ו ר י ה ם ש ב א י ב ה ש
נ ״ ק ל ע ב ב ר ה ר י ע ה ש ו מ כ ו נ י נ פ ל א צ מ נ א ל י מ ל ש ו ר י ה ם ל וא ו ,ה ל י ל ב ן י ל י ח ת מ ם י מ ע פ ם ויב
ר ו ט ן ייע ו ש ״ ע ׳וכ ם ר מ ע ב ר ר ד ס כ א ל ד ב ת כ ש ׳ט ׳יס ה ל פ ת ׳ה ת ו י נ ו מ י י מ ת ו ה ג ה ב ןייע ו ם ש
ר ״ ב ק ח צ י ו נ י ב ד ת א ו ל א ש ם ש א י ב ה ש ה מ ו א ״ ב ׳יס ם ל ש ה ט ק ל ה יל ב ש ן ייע ו ז״ יק ׳יס ח ״ ו א
׳ח *ןד ו ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב א ב ו ה ה ז ׳וב ה פ ו ק ת ב ם יש ש ל ה ל א ש ן מ ז ע ו ב ק ל וא ר ה מ ל ״ ז ה ד ו ה י
ר ט מ ת ל י א ש ן מ ז ע ו ב ק ל יוא ר ה מ ם ת ל א ש ש ו ד ״ ע ח ״ נ ף ד ם י ט ו ק ל ב ו פ ו ס ב ס ד ר פ ב ן ייע ו (ג ״ ע
ה ב ו ש ת ר י כ מ ר ב ן ת נ ׳ר ל י״ ש ר ת ב ו ש ת ב ם י נ ו מ ט מ ש פ ו ח ב א ב ו ה ו ׳וכ ה ל ו ג ב ה פ ו ק ת ב ם יש ש ב
.א ״ ע ׳י ת י נ ע ת ,ם יש ש י נ פ ל כ ם יש ש ם וי ו ה ל א יע ב יא ו (ג .יב
.א ׳יע ט ״ כ ת ו כ ר ב .ב ר ר מ א  ״ ד וה י ב ר ר מ א (א [ ך ל ]
י ״ ש ד ר ו ד ס 24
םידומל רובצ חילש עיגמשכו ,ףוסו הליחת ערוכ האדו הל עי גה [הל]
חילש םע ןיחחוש לכה לואש ןב אתפלח ׳ר ינתד(א) ,ומע חושל רובצה לכ םיכירצ
,םידומ רמוא רובצ חילשש ןמזב (ב) ,םידומב דבלב אריז ׳ר רמא ,האדוהב ריבצ
רשב לכ יהלא וניתובא יהלאו ־טיהלא ׳ה אוה התאש ךל ונחנא םידומ םעה םירמוא
ונתמייקו ונתייחהש לע לודגה ךמשל תוארוהבו תוכרבב ךחבשנ תישארב רצוי ונרצוי
רומשל ךשדק תורצחב ךל תודוהל ץראה תוחור עבראמ וגיצבקתו ונינוחתו ונייחת ןכ
:ךל םידומ ונאש לע םלש בבלב ךנוצר תושעלו ךיקח
וקקפתיש דע (ב) ערכיש ךירצ.ללפתמה יול ן ב עשו הי ׳ר ר מ א (א) [ול]
רמא אנינח ׳ר ,ובל דגנכ רסיא האריש ידכ דע (ג) רמא אלוע ,הרדשבש תוילח לכ
[הישיר] ףייכו (ד) הישסנ רעצמד אוה אבר רמא ,ךירצ וניא בוש ושארב ענענש ןויכ
םינש עבש רחאל רכז עובצ אינת (ו) .אקונרזכ דיבעיל אלו (ה) ,ערכד ןאמכ יזחתמו
אלד ילימ יבהו ,שחנ השענ םינש עבש רחאל םדא לש ורדש ,הבקנ השענ (ז)
:םידומב ערכ
אינתד(ב) ,הלפת רדס לע יפוםואל ש י נ י א ל הי ל י ע ב י מ א ל ו (א) [זל ]
הנביב רדסה לע [לאילמג ׳ר ינפל תוכרב] הרשע הנומש רידסה ילוקסה ןועמש
האמ אנת אתינתמב הל ירמאו אבא רב אייח ׳ר אמיתיאו הימרי ׳ר רמאו (ג)
ל ב ו ,(ג ״ ע ף ו ס ׳ג ף ד ) ח ״ ה א ״ פ ת ו כ ר ב ימ ל ש ו ר י .ל ו א ש ן ב א ת פ ל ח ׳ר י נ ח ד (א [ה ל ]
.א ״ ע א ״ י ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו ה ,א ת פ ל ת ׳ר י נ ת ד ם ג ,ם יר ו מ ל ץ ״ ש ח ע י ג מ ש כ ו ן וש ל ה
ת ל פ ת ו ן נ ב ר ד ם יד ו מ א ו ה .ר כ ך ל ו נ ח נ א ם יר ו מ ם ע ה ם יר מ ו א ,ם יד ומ ר מ ו א ר וב צ . ח יל ש ש ן מ זב (3
ר מ א ם ש ם ייס ו ת ו נ ו ש ת ו א ח ס ו נ ם ש ו א ב ו ה ו .א ״ ע ׳מ ה ט ו ס א ר מ ג ב א ב ו ה ם ע ה ו ר מ א ש ם יד ו מ
ת ח ס ו נ כ ״ ג א ב ו ה (ד ״ ע ר ׳ג ף ד ו ח ״ ח א ״ פ ת ו כ ר ב ימ ל ש ו ר יב ו ו ה ל ו כ ל ו ה נ י ד מ י נ ך כ ל י ה א פ פ ב ר
ה א ד ו ה ך ר ע ך ו ר ע ה ם ש ב ם ש ו א י ב ה ש ה מ ו ל ע ה ״ ד ם ש ה ט ו ס ׳ם וח ב א ב ו ה י מ ל ש ו ר י ה ו ם יד ו מ
ר ו ד ס ב ם ג א ב ו ה י מ ל ש ו ר י ה יכ ית יא ר ו .ד ד ך ר ע ב ן ק ת ל ש יו ה א ד ו ה ך ר ע ב ך ו ר ע ב .א צ מ נ א ל
.י ל ב ב ה ת ת ס מ ם ש א י ב ה ם ג ו א ״ ע א ״ י ף ד ג ״ ע ר
ם ו ח נ ת ר ״ א ׳י ג ה ם ש ו ב ״ ע ח ״ כ ת ו כ ר ב .יוכ ע ר כ י ש ך יר צ ל ל פ ת מ ה ל ״ ב יר א (א [ןל]
ד ע (ב .ל ״ ב יר ר מ א ם ו ח נ ת ר ״ א א י ב ה א ו ה ם ג ו א ״ ע ׳י ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו ה ו ,ל ״ ב יר ד מ א
.ם ש י״ ש ר יפ ב ןייע .ו ב ל ד ג נ כ ר ס י א ה א ר י ש ד ע (נ .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר יפ ןייע .ו ק ק פ ת י ש
ן כ .א ק ו נ ר ו כ ר יב ע יל א ל ו (ה .י ל ב ב ב א ת י ל ה זו ם ש ג ״ ע ר ס ב א ב ו ה ן כ ו ל ״ צ כ .ה יש יר ף ייכ ו (ד
א ל ו ל ״ צ ו ת ש ב ו ש מ ה ל מ ה ש ר ו ר ב ו .(18 ד צ ) ו ״ ח מ ב ה י כ ו ,ם ש ו ר ו ד ם ב ן וא ג ם ר מ ע ׳ר א י ב ה
ר ת ו י ח וש י א ל ש ד ב ל ב ו י נ ת (ד ״ ע ׳ג ף ד ) א ״ ה א ״ פ ת ו כ ר ב ימ ל ש ו ר י י״ פ ע א ו ה ו א נ ו ד ר ח כ ד י ב ע ל
,ה א ט ל ה ן ימ י ר ו ס ן וש ל ב ן ו ד ר ח ׳יפ ו א נ ו ד ר ח ן י ד ה כ ד ו ב ע י א ל ד ד ו ח ל ב ו ׳ימ ר י ר ״ א י א ד מ
ב ״ י ת ו כ ר ב ׳ם ו ת ב א ב ו ה י מ ל ש ו ר י ה ו .א נ ו ד ר ח (ט ״ כ א ״ י א ר ק יו ) ו ה נ י ט ל ב צ ה ו ימ ל ש ור י ם ו ג ר ת ו
ו ש א ר ה ח ו ש א ו ה ש כ ב צ ה ו ,ב צ ל ש ם ו ג ר ת ו נ ייה [א נ ו ד ר ח ל ״ צ ] א נ ו ר ד ח ו ב ת כ ו ע ר כ ה ״ ד ב ״ ע
ןיא ל ב א ,ת כ ר ע מ ה ך י ר ע מ ם ש ב א ק ו נ ד ז ה ל מ ה ׳יפ ת א ח י ג מ ה ג י צ ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו .ל ״ כ ע ף ו ק ז
כ ״ ג א ב ו ה ו א ״ ע ז״ ט ק ״ ב .א י נ ת (ו .י ת ב ת כ ש ו מ כ א ו ה ק ר ,ן א כ ל ת ו כ ייש ה ת א ר ו ה ן ינ ע ל
ף ל ט ע ה ש ע נ ׳יג ה א ר מ ג ב ו ,ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ם ב ם ג ה ״ ב .ה ב ק נ ה ש ע נ (r .ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב
א ח י א (ב ״ ע ׳ג ף ד ) ג ׳׳ה א ״ פ ימ ל ש ו ר יב ם ג ו ״ ה ב ק נ ״ ת ל מ ת ו ע ט ב ל ״ ו ט ה ר י ג ס ה ם ש ר ו ד ס ב ו
.ר ו צ יק ב ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו ה ימ ל ש ו ר יה ו .ה ב ק נ ה ש ע נ ר כ זה ע ו ב צ
.ב ״ ע ׳ח ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .ה ל י פ ת ר ד ס ל ע יפ ו ס ו א ל ש ינ יא ל ה י ל י ע ב י מ א ל ו (א [ ז ל ]
׳ימ ר י ׳ר ר מ א ו (נ .ב ״ ע ז״ י ה ל י ג מ ,ב ״ ע ח ״ ב ת ו ב ר ב .יוכ ר י ד ס ה י ל ו ק פ ה ן וע מ ש א י נ ת ד (ב
18 ד צ ו ״ ת מ ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג ה ״ ב .א נ ת א ת י נ ת מ ב ה ל ו ר מ א ו א ב א ר ב א ייח ׳ר א מ י ת י א ו
.א נ ת א ת י נ ת מ ב ה י ל י ר מ א ו ן נ ח ו י ר ״ א ׳יג ח ם ש ה ל י ג מ א ר מ ג ב ל ב א
25
י״שר רודס
ןבר ןיתינתמב ןנתו (ד) רדסה לע תוכרב ח״י ונקת םיאיבנ המכ םהמו םינקז םירשעו
,ןייווה הרשע עשת ינה (ה) ,תוכרב חיי םדא ללפתמ םויו םוי לכב רמוא לאילמנ
ארמגב ׳ינתמו (ז) .ןינימ םושמ ארידנם ןב ־שי רתב (ו) ,הונקת הנביב ןינימה תכרב
דגגכ (ח) ינמחנ רב לאומש ברד הידב ללה רמא ,[הונקת] ימ דננכ ירס ינמת ינה
רמא ףסוי בר (ט) ,(ט״כ םילהת) םילא ינב ׳הל םהב דוד רמאש תורכזא ח״י
ח״ דגנכ יול ןב עשוהי ׳ר רמא םוחנת ׳רו (י) ,עמש תירקבש תורכזא ח״י דגגכ
:הרדשבש חוילח
ימג יא יודיו רמימל (היל) יעב יא ה י ת ו ל צ ם י י ס מ ד ר ת ב (א) [חל]
ונכלמ וניבא ,היתולצ רתב רמימל ועקת יכהו (ב) ,הידיב אתושר שי יעבר ידימ
ךתיב הנב ,ךמלועב ךתוכלמ דהי ,ךמלועב ךרכז דחי ,ךמלועב ךמש דחי וניהלא
,ךמש ןעמל השע ,ךתדע חמש ,ךמע הדפ ,ךחישמ תאיב ץק ברק ,ךלכיה ללכשו
אלו ךנעמל השע ,ךקדצ חישמ ןעמל השע ,ךלכיה ןעמל השע ,ךנימי ןעמל השע
ןוצרל ויהי דע ׳וכו ערמ ינושל רוצנ יהלא ,יוכו יתרצונ אלש דע יהלא ,ונינעמל
ןנירמאדכ (ד) ,םירומזמ תוכרב ח״י רחאל רמא דוד ףאו .ןנחוי ׳רכ (ג) ׳וגו יפ ירמא
:תוכרבב
םאו ,םולש ןתי ךכ רחאו ,וירחאל תו עי ספ ׳ג עו ספל ך י ר צ ו (א) [טל]
,ולש ולאמשל הליחתכל םולש ןתונו (ב) ,ללפתה אל וליאכ ול יואר ןכ השע אל
יד ס י נ מ ת י נ ח ם ש א ר מ ג ב .ה ר ש ע ע ש ת י נ ה (ה .ה נ ש מ ב ם ש ת ו כ ר ב .ן נ ת ו (ד
׳ ח ) ג ״ ה ה ״ פ ת ו כ ר ב י מ ל ש ו ר י ב ו .ה ו נ ק ת ה נ ב י ב ם י ק ו ד צ ה ת כ ר ב יול ׳ר ר מ א ן יוה י ר ם ש ת
,ה נ ב י ב ם י מ כ ח ו ע ב ק ד ב כ ם י נ י מ ל ש ול ר ו מ א !ו נ יא ט ״ י ם ד א ך ל ר מ א י ם א ך כ א ת י א (א ״ ע
ו נ י ת ו ב ר ו נ ש ך כ ׳ם וי ל כ ב ם ד א ל ל פ ת מ ת ו כ ר ב ה מ כ ו נ י ב ר ו נ ד מ ל י א ר יו ש יר ם ו ד ק ה א מ ו ח נ ת ב ו
,ם יל א ינ ב ׳ה ל ו ב ה ב ב ו ת כ ש ת ו ר כ זא ח י׳י ד ג נ כ ח ״ י ה מ ל ו ה ר ש ע ה נ ו מ ש ל ל פ ת ה ל ם ד א ך יר צ
ל א ׳נ ש ת ו ר כ זא ב ם י ר מ ו א א ו ה ף א ם ה ל ר מ א ט י׳י ם י ר מ ו א י ל ב ב ב א ה ו יול ׳ד ל ן יב יש מ
ח ״ כ ה ר ע ה ב ו ד ״ י ׳יס א י ע ז׳יט ף ד א מ ו ח נ ח ה א ו ב מ ב ןייע ו ת ו ר ע ה ב ש ״ ע ם י ע ר ה ד ו ב כ ה
.ן ינ ימ ם וש מ א ר י ד נ פ ןב ר ת ב א ב ו ה ו ״ ת מ ב .ן ינ ימ ם ו ש מ א ר י ד נ פ ן ב וש י ר ת ב (ו .י ת כ ר א ה ם ש ו
.ת ו ר כ זא ח ״ י ד ג נ כ נ ״ ב ש ד ד ח י ר ב ל ל י ה ר מ א ,ה ו נ ק ת ימ ד ג נ כ י   ם י נ מ ת י נ ה א ר מ ג ב ׳י נ ח מ ו (ז
ף ד ) ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו .ל ל י ה ד מ א א ב ו ה ו ״ ח מ ב ן כ ו ל ל ה ׳ר ר מ א ׳יג ה א ר מ ג ב ו ב ״ ע ח ״ ב ת ו כ ר ב
א ו ה ש ו מ ב ל ״ צ ו ש ב ו ש מ ר מ א מ ה ,ם יע ר ה ד ו ב כ ה ל א ד ג נ ב ל ל ה ל ,ה ו נ ק ת ימ ד ג נ כ (א ״ ע ׳י
׳ד י נ פ ל ו ,ד ו ב כ ה ל א ד ג נ כ נ ״ ב ש ד ד ח י ר ב ל ל ה י ב ר ל יול ר ״ א ה ו נ ק ת ימ ד ג נ כ ם ש א ר מ ג ב
ל א ד ג נ כ ל ל ה ׳ד ל ל ״ ד ל ל ה ל ג י צ ה ו ׳ר ר א ו ת ה י ל ב מ ל ל ה ל יול ר ״ א ׳יג ה •ד ח יה ן וא ג ם ר מ ע
ת ו כ ר ב ימ ל ש ו ר יב ו ם ש ת ו כ ר ב .ם יל א ינ ב ׳ת ל ו ב ה ב ד וד ר מ א ש ת ו ר כ זא ח ״ י ד ג נ כ (ס .ד ו ב כ ה
ד ג נ כ יול ר ״ א ?ה ר ש ע ה נ ו מ ש ה מ ל ו (ג ״ ע ה ״ ס ) ב ״ ה ב ״ פ ת י נ ע ת (ף ו ס ב ד ״ ע ׳ז) ג ״ ה ד ״ פ
ח ״ י ד ג נ כ ח ״ י ה מ ל ו ם ש א מ ו ח נ ת ב ן ב ו ,ם יל א ינ ב ׳ה ל ו ב ה ב ב ו ת כ ש ת ו ר כ זא ה ר ש ע ה נ ו מ ש
ה מ כ ׳ב ת ו א ט ״ כ ר ו מ זמ ט ״ וש ש ר ד מ ב ו ׳ג ה ר ע ה ש ״ ע ם יל א י נ ב ׳ח ל ו ב ה ב ב ו ת כ ש ת ו ר כ זא
ף ס ו י ב ר (p .ת ו כ ר ב ת ר ש ע ה נ ו מ ש ו ל ל פ ת ת ם ת א ך כ ל ח ״ י ו ל ו ר מ א ה ש ר פ ב ש י ת ו ר כ זא
.ם ש .ר מ א ם ו ח נ ת ׳ר ו (י .ם ש א ר מ ג .ר מ א
ד מ י מ ל ו נ י ק ת י כ ה ו (ב .א ״ ע ׳ט ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .יוכ ה י ת ו ל צ ם יים מ ד ר ת ב ו (א [חל]
ב ״ ע ׳ט ו ב ״ ע ׳ד ת ו כ ר ב .ן נ ח ו י ׳ר כ (ג .ו נ כ ל מ ו נ י ב א ח ס ו נ ם ש א ב ו ה ו ם ש ר ו ד ס .ה י ת ו ל צ ר ת ב
.יפ י ר מ א ן וצ ר ל יה י ר מ ו א א ו ה ף ו ס ב ל ו ח ת פ ת י ת פ ש ׳ה ר מ ו א ה ל ת ת ב ן נ ח ו י ר ״ א
.ב ״ ע ׳ט ף ד .ת ו כ ר ב ב ן נ י ר מ א ד כ (ד
א ר מ ג מ א ו ה ו ,ב ״ ע ם ׳ט ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .ו י ר ח א ל ת ו ע י ס פ ׳ג ע ו ס פ ל ך יר צ ו (א [ט ל ]
.ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו ה ו ם ש א ר מ ג ,ם ול ש ן ת ו נ ו (נ .ב ״ ע ג ״ נ א מ ו י
י׳׳ש ר ר ו ד ס 26
ןערמאו (ג) (׳ב ג״ל םירבד) ומל תד שא ונימימ רמאנש ,היינקה לש ונימי אוהש
רוזחל ךירצ וניאו ,םולש ןתיל ךירצ םש תועיספ ׳ג ולכש םוקמ יכדרמ ברד הימשמ
וברמ רטפנה דימלתל ,המוד אוה המל (ד) רזח םאו ,םולש ןתילו ללפתהש םוקמל
םאו ,ואיק לע בשש בלכל המודו ,ונמיה בורקב דמע אלא ול ךלה אלו ,ול ךלהו
לע ליפנ תועיספ ׳ג עסס יכו (ה) :ללפתה אל וליאכ ול יואר ללפתהש םוקמל רזח
יכד (ז) אברו ייבאל והל אניזח אנוה ברד הירב אייה ׳ר רמאד (ו) ,ילצמו יהוםנא
:ייולצא ולצמ יהוםנא לע ילפנ
,םילא ינב ׳הל ובה רמאנש תובא םירמואש ןי י נמ ןנבר ונת (א) [מ ]
,(םש םש) זועו דובכ ׳הל ובה רמאנש ,תורובג םירמואש ןיינמו (׳א ט״כ םילהת)
,(׳ב םש םש) ומש דובכ ׳הל ובה רמאנש ,תושודק םירמואש ןיינמו
׳וגו בקעי שודק תא ושידקהו רמאנש ,םשה תשודק רחא ,דעב רמול ואר המו
ט״כ ׳יעשי) חקל ודמלי םינגורו הניב חור יעות (לכ) ועדיו ביתכו ,(ג״כ ט״כ ׳יעשי)
דבכה וינזאו הזה םעה בל ןטשה ביתכד ,הניב רחא הבושת רמול ואר המו ,(ד״כ .
,(׳י ׳ו ׳יעשי) ול אפרו בשו ןיבי ובבלבו עמשי וינזאבו.ויניעב הארי ןפ עשה ויניעו
והמחריו ׳ה לא בושיו ביתכד ,ךתעד אקלם אל ,הבושת רחא האופר אמיל יכה יא
ךומס אהא תיכמסד תיזח יאמו ,איה החילס הבושת רתב אלא ,(׳ז ה״נ ׳יעשי) ׳וגו
לאוגה יכיאולחת לכל אפורה יכיגוע לכל חלוסה אגירחא ארק םתה ביתכ ,אהא
(ביתכה אלא) ,החילס רתב האופרו הלואגד רמימל ,(׳ג ג״ק םילהת) יכייח תחשמ
,איה החילסד אלא איה ןיאולהתד האופר ואל ,(׳ג ׳ו ׳יעשי) ול אפרו בשו [ביתכהו]
ןידיתע לארשיש ךותמ אבא רב אייח ׳ר רמא (ב) ,תיעיבשב הלואג' רמול ואר המו
תיעיבשב ,תולוק תיששב רמ רמא אהו ,תיעיבשב הועבק ךכיפל ,תיעיבשב לאגיל
,איה הלואגד אתלחתא ימני תומחלמ (ג) ,אב דוד ןב תיעיבש יאצומב ,תומחלמ
רמא (ד) ,תינימשב האופר רמול ואר המו ,איוה אהימ תיעיבשב הלואגד אתלחתאו
.ו ג ר מ ר ט פ נ ה ד י מ ל ת ל ח מ ו ד א ו ה ה מ ל (ד .ם ש ש ש .י כ ד ר מ ב ר ד ח י מ ש מ ן נ י ר מ א ו (נ
ן ו ש א ר ה ו מ ו ק מ ל ר זח ם א ו ך כ א ב ו ה (א ״ ע ׳י ף ד ) ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו .ש ״ ע ר ח א ן ו נ ג ס ב א ו ה א ר מ ג ב
ו נ מ י ה ב ו ר ק ב ד מ ע א ל א ך ל ה א ל ו ו ל ך ל ה ו ו ב ר מ ר ט פ נ ה ד י מ ל ת ל ה מ ו ד א ו ה ה מ ל ם ול ש ן ת נ ו
ה זה ן ו ש ל ה ו .יוכ ב ל כ ל ה מ ו ד ו נ מ מ ר ט פ ת מ ו ר זו ח ך ל י ל ה צ ר י ש כ ו ך ל ה א ל ו ך י ל ה ל ת נ מ ל ע
׳ר ד מ א ד (ו .ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס .יל צ מ ו י ה ו פ נ א ל ע ל י פ נ ת ו ע י ס פ ׳ג ע ס פ יכ ו (ה ,א ר מ ג ב א ת י ל
ר מ א ׳י ג ה ה ל י ג מ א ר מ ג ב ו ב ׳׳ע ס ב ״ כ ה ל י ג מ ב א ו ה ן כ ו ב ״ ע ד י ל ת ו ב ר ב .א נ ו ה ב ר ד ה י ד ב א ייח
.״ י ה ו פ נ א ל ע י ל פ נ יכ ד ״ (ז .ו נ י נ פ ל א ו ה ש ו מ כ א ו ה ת ו כ ר ב א ר מ ג ב ל ב א ן יב א ר ב א י י ח ׳ר
יו ל צ א י ל צ מ ד ב ת כ ש ה ל י ג מ י״ ש ר ב ן ייע ו ,א ר מ ג ב א ת י ל ו ל ל ה ת ו ל מ ה ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג א ב ו ה
ןייע ו ,ו ינ פ ל ע ל ו פ י ל יא ש ר ב ו ש ח ם ד א ן יא ש י פ ל ש מ מ ם ה י נ פ ל ע ן י ל פ ו נ א ל ו ן ח יד יצ ל ע
.ן ח י ד צ ל ע ן י ט מ ו י ח ש ׳יפ ו ב ת כ ש א נ י זח ה ״ ד ם ש ת ו כ ר ב ׳ס ו ת ב
ר ו ד ס ב ר מ א מ ה ל כ א ב ו ה ו ב ״ ע ז״ י ה ל י ג מ .יוכ ת ו ב א ם י ר מ ו א ש ן יינ מ ר ״ ת (b [ מ ]
י א ר מ ג ב ל ב א 19 ד צ ו ״ ת מ ב ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג ה ״ ב .א ב א ר ב א ייח ׳ר ר מ א (ב .ב ״ ע ׳ח ף ד ג ״ ע ר
א ת ל ח ת א ו א י ה ה ל ו א ג ד א ת ל ח ת א י מ נ ת ו מ ח ל מ (ג .ם יר פ ו ס י ק ו ד ק ד ןייע ו א ב ר ר מ א א ת י א ו נ י נ פ ל
_ג :׳ע ד ר ו ד ס ב ו ,א י ה ח ל ו א ג ד א ת ל ת ת א י מ נ ה מ ח ל מ ק ד א ח י א א ר מ ג ב .א יו ה א ה י מ ת י ע י ב ש ב ה ל ו א ג ד
ת י ע י ב ש ב א ה י מ ה ל ו א ג ד א ת ל ח ת א ו א י ה ה ל ו א ג ד ה ל ח ת ה י מ נ ה מ ח ל מ ו נ י נ פ ל ו מ כ כ ״ ג א ו ה ם ש
א מ י ת י א ו א ח א ׳ר ר מ א (ד .א יו ה א ה י מ ת י ע י ב ש ב ה ל ו א ג ד א ת ל ת ת א י מ נ ה מ ח ל מ ו ״ ח מ ב ו א י ו ח
.ו ״ ח מ ב ו ג י׳ע ד ר ו ד ס ב ם ג א צ מ נ ו א ת י ל ״ יול ׳ר א מ י ת י א ו ״ ת ו ל מ ה ו ,ם ש ׳מ ג ב .יול ׳ר
27
י״שר רודס
ךכיפל ,האופר הכירצש ינימשב הלימ הנתינש ךותמ יול ׳ר אמיתיאו אחא ׳ר
דגנכ
,
רדנסכלא ׳ר רמא ,תיעישתב םינשה תכרב רמול ואר המו ,תינימשב הועבק
,(ו״ט ׳י םילהת) אצמת לב ועשר שורדת ערו עשר עורז רובש ביתכד ,םירעש יעיקפמ
תכרב רחא תוילג ץובק רמול ואר המו הרמא תיעישת השרפב הרמא יכ דודו (ה)
ימעל ואשת [םכ]ירפו [ונתת] (ותשת)םכיפנע לארשי [ירה] (ירע) םתאו רמאנש ,םינשה
,םיעשרב ץר השענ תוילג וצבקגש ןויכ ,(׳ח ו׳׳ל לאקזחי) אבל וברק יכ לארשי
׳יעשי) ךילידב לכ [הריסאו] (וריםאו) ךייגים רובכ ףורצאו ךילע ידי הבישאו ביתכד
השענש ןויכו ,(ו״כ םש םש) הנושארבכ [ךיטפוש] (םיטפוש) הבישאו ביתכו ,(ה״כ ׳א
םיאטחו םיעשופ רבשו רמאנש ,ןיעמה םע םיריז ללוכו ,ןיעמה ולכ םיעשרב ןיד
םיקידצה תונרק תוממורתמ ןיעמה ולכש ןויכו ,(ח״ב םש םש) ולכי ׳ה יבזועו וידחי
םילהת) קידצ תונרק הנממורת עדגא םיעשר ינרק לכו ,(םוקת הביש ינסמ) רמאנש
,(ב״ל ט״י ארקיו) םוקת הביש ינפמ [רמאנש] םיקידצה םע םירג ללוכו ,(א״י ה״ע
םיקידצה תוגרק תוממורתמ ןכיהו ,(ג״ל םש םש) רג ךתא רוגי יכו היל ךימסו
ןויכו ,(׳ו ב״כק םילהת) ךיבהוא וילשי םילשורי םולש ולאש רמאגש (ו) ,םילשוריב
תא ושקבו לארשי י ינב ובושי [רהא] (דחאו) רמאנש ,םהמע דוד אב םילשוריל ואבש
םימיה תירחאב ובוט לאו [יה לא ודחפו] (׳ה לא ורהנו) םכלמ דוד תאו םהיהולא ׳ה
ישדק רה לא םיתואיבהו רמאנש ,הליפת התאב דוד אבש ןויכו (׳ה ׳ג עשוה)
רמאנש ,הדובע התאב הליפת התאבש ןויכו ,(׳ז ו״נ ׳יעשי) יתלפת תיכב םיתחמשו
,האדוה התאב הדובע התאבש ןויכו ,(םש םש)יחבזמ לע ןוצרל (ולעי) םהיחבזו םהיתולוע
רמאנש ,האדוה רחא םינהנ תכרב רמול ואר המו ,(ג״כ ׳נ ׳הת)יננדבבי הדות חבז רמאנש
הדמילו ,(ב״כ ׳ט ארקיו) ׳וגו תאטחה תושעמ דריו םכרביו םעה לא וידי תא ןרהא אשיו
הדות חבז ביתכה ,הדובע רתב אמילו ,ביתכ תושעמ תושעל ביתכ ימ הדובע ימקמ
האדוהו הדובע אדבתסמ יאהא ךומס יאהא תכמסד תיזח יאמו ,(םש םילהת)יננדבכי
תא ומשו רמאנש םינהנ תנרנ רחא םולש םיש רמול ואר המו ,איה אתלימ ארח
,איה םולש [ה״בקהד] (אקוד)הכרבו ,(ו״כ ׳ו רבדמב) םכרבא ינאו לארשי ינב לע ימש
ךליאו ןאכימ (ז) (א״י ׳כ םילהת) םולשב ומע תא ךרבי ׳ה ןתי ומעל זוע ׳ה [רמאנש]
׳ה תורובג ללמי ימ ביתכד יאמ רזעלא ׳ר רמאד ה״בקה לש והבשב רפסל רוסא
לכ עימשיש ימל ,׳ה תורובג ללמל האנ ימל ,(׳כ ו״ק םילהת) ותליהת לכ עימשי
רמאיש םדוק הליפתב תוברהל אב םא ,תוכרב ח״י םויס רחאל לבא (ח) ,ויתוליהת
וניתובר ונשו (ט) ,ומצעל הכרב עבקי אלש דבלבו ,ודיב תושרה יפ ירמא ןוצרל ויהי
:הכרב לכ ןיעמ לאוש ןלוכ תוכרבה לכ ףוסב ןכו ,הליפת עמושכ ויכרצ לכ םדא לאוש
היבגמהו ,הנמא ינטקמ הז ירה ותליפתב ולוק עימשמה ןנבר ונת (א) [אמ]
א י ב ה ש ה מ ו ,ם ״ ש ח ת ר ו ס מ ב ו ם ש י״ ש ר ןייע .ה ר מ א ת י ע י ש ת ה ש ר פ ב ה ר מ א יכ ד ו ד ו (ה
א י ב ה ן כ ל א י ה ה ש ר פ א ד ח ו ש ג ר ה מ ל ו יר ש א ל ״ ם ד א ל א א י ה ת יר יש ע א ו ל ה ו א י ה ת י ע י ש ת
.ר י ע ה ם ול ש ת א ו ש ר ד ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב .ר ג ו ם יל ש ור י ם ול ש .ו ל א ש ר מ א נ ש (ו .ת י ע י ש ת ה ש ר פ ב
(א ׳יע ׳ט ף ד ) ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו ה ה ז ם ג .ה ״ ב ק ה ל ש ו ח ב ש ב ר פ ס ל ר ו ס א ך ל י א ו ן א כ מ (ז
ג ״ ע ד ר ו ד ס ב א ב ו ה ו א ר מ ג ב א ת י ל ה ז .ח ״ י ם ויס ר ח א ל ל ב א (ס .א י׳ע ח ״ י ה ל י ג מ א ר מ ג ב א ו ה ו
.א ״ ע ׳ח ז״ ע .ו נ י ת ו ב ר ו נ ש ו (P .ם ש
א ר מ ג מ א ו ה ו (ב ״ ע ר ׳ט ף ד )ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו מ .ו ת ל י פ ת ב ו ל ו ק ע י מ ש מ ה ר ״ ת (א [א ט ]
י ״ ש ר ר ו ד ס 28
חורה יסגמ הז ירה ותליפתב קהפמהו [ק](ג)הגטהו [רקשה יאיבנמ הז ירה] ותליפתב ולוק
וליאכ ותליפתב קרהו .רעוכמ הז ירה םירמוא שיו ,ול ער ןמיס ותליפתב שטעתמהו
ובל תא ןיוכל לוכיש אלא ונש אל ,ותלפתב ולוק עימשמה (ב) .ךלמה ינפב קר
,דיחיב יליט ינהו ,הב ןל תיל (נ) שחלב ובל תא ןיוכל לוכי וניא םא לבא ,שחלב
הלעמלמ לבא הטמלמ מ״ה] קהפמהו קהגמהו (ה) .אערא חרוא ואל רובצב לבא (ד)
הלעמלמ לבא הטמלמ ילימ ינה ול ער ןמיס הז ירה ותליפתב שטעתמהו [הב ןל תיל
הל יהתו)(ז) אנונמה בר יב (ה)יל איעביא אתלימ אה אריז ׳ר רמאד.(ו) ול הפי ןמיס
םשכ ,ול הפי ןמיס ותליפתב שטעתמה ,יאדומלת [ילוככ יל אליקתו] (הילוכב
.דוה אריז ׳ר (ח) .הלעמלמ חור תחנ ול ןישוע ךכ הטמלמ חור תחנ ול ןישועש
בר רמאד לארשי ץראל קסימל יעבד] (ט) הדוהי ברד הינימ [טימתשמ] (טימטשמ)
המשו ואבוי הלכב רמאנש ,השעב רבוע לארשי ץראל לבבמ הלועה לכ [הדוהי
הינימ עמשאו ליזיא רמא .(ב״ב ז״כ ׳ימרי) ׳וגו םתוא ידקפ םוי דע ויהי (ובשי)
היה הדוהי ברד הימק ינתד אגתל חכשאו לזא קופיא רדהו [אדעוו תיבמ] אתלימ
יכה ירמאד אכיא ,ללפתמו רזוחו חורה הלכיש דע קסופ שטעתנו הליפתב דמוע
ןיתממו שטעתמו תומא ׳ד קיחרתמ שטעתהל שקבו הליפתב דמוע היה הימק אנת
יולג [םילולח םילולח] םיבקנ םיבקנ ונתרצי םימלועה ןוכר רמואו ,חורה הלכיש דע
ליחתמו [העלותו] המיר ונתירחאו המילכו הפרח ונייחב ,ונתמילכו ונתפרח ךינפל עודיו
:י י ד הז רבד עומשל אלא יתאב אל וליא [היל] רמא ,קססש םוקממ
הינמב עלבמ יא לבא ,הימקל ידשד ילימ ינה ותלי פתב קרה (א) [ב מ ]
,ותילטב ועילבמ ,קור ול ןמדזנו הליפתב דמוע היה הדוהי בר רמאד ,(ב) ,הב ןל תיל
ידש היתעד אנינאד שניא יאו (ד) ,ותוסכ יפאכ ועילבמ (ג) האג ותילט היה םאו׳
ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג ו א נ ו ה ׳ר ם ש ב ם ש א ר מ ג .ו ת ל י פ ת ב ו ל ו ק ע י מ ש מ ה (ב .ב ״ ע ר ד ״ ב ת ו ב ר ב
ל ב א ׳יג ח א ר מ ג ב ו 20 ד צ ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ה ״ כ ו .ת ב ן ל ת י ל (ג .י׳א נ יה ׳ר ם ש ב * א ת י ל
ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ס ב ה ״ ב .א ע ר א ח ר ו א ו א ל ר ו ב צ ב ל ב א (ד .ר ת ו מ ש ת ל ב ו ב ל ת א ן יוכ ל ל ו כ י ןיא
ה ט מ ל מ מ ״ ה ק ח פ מ ה ו ק ח ג מ ח ו (ה .א ד ו ב צ ד ר ט י מ ל י ת א ר ו ב צ ב ל ב א ׳י ג ה א ר מ ג ב ל ב א ם ש
ק ה פ מ ח ו ק ה ג מ ה ׳יג ה ו ״ ח מ ב ו ,ג ״ ע ד ר ו ד ס ב א ב ו ה ש ו מ ב י ת נ ק ת .ה ב ן ל ת י ל ה ל ע מ ל מ ל ב א
א ת ל י מ א ה א ר יז ׳ד ר מ א ד (ו .ש ״ ע ת י נ ת ש נ א ח ם ו נ ה ם ש ת ו כ ר ב א ר מ ג ב ן ייע ו /ונ וצ ר ל מ ״ ה
יב יל א ע ל ב א ׳י ג ה א ר מ ג ב ל ב א ם ש ג ״ ע ר ס ׳יג ה ״ כ ו ם ש א ר מ ג .א נ ו נ מ ה ב ר יב (ה )י ל א יע ב יא
י ת נ ק ת .י א ד ו מ ל ת ה י ל ו ב ב ה ל י ה ת ו (ז .יל י ע ב י א א ״ ם א ב ו ה ם ״ ש ה ת ר ו ס מ ב ו א נ ו נ מ ה ב ר
ר ו ד ס ב ו ,ה ב י ב ח ו יל ע ה ל ו ק ש יל א ל י ק ת ו י״ ש ר יפ ו ם ש א ר מ ג ב ן ו כ נ ל ה ׳׳כ ו י א ד ו מ ל ת א ל ו כ ב יל א ל י ק ת ו
ט י מ ת ש מ א ק ה ו ה א ב א י ב ר ם ש א ר מ ג ב .ט י מ ת ש ט ה ו ח א ר יז ׳ר (ח .ן ו כ נ ל א ב ו ה ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר
ו מ כ י ת פ ס ו ה .ה ד ו ה י ב ר ד מ א ד י״ א ל ל ע י מ ל י ע ב ד (מ .א ר יז ׳ר ׳י ג ה ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג ו
.ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ס ב ן ו כ נ ל א ב ו ה ו א ר מ ג ב א ו ה ש
א ו ה ן כ ו ״ ם ש ג ״ ע ר ס ן וש ל א ו ה .יוכ ה י מ ק ל יד ש ד מ ״ ה ו ת ל י פ ת ב ק ר ה (א [ב מ ]
ח ל ר ב ס א ל ׳וכ ו ת ו ס כ י פ א ב ו ע י ל ב מ (ג .ב ״ ע ד ״ כ ת ו כ ר ב .ה ד ו ה י ב ר ר מ א ד (ב .ו ״ ח מ ב
ן ו כ נ ל א ב ו ה ו ם ש א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ ו ת ו ם ק ד פ א ב ל ״ צ ו ה ל מ ה ה ש ב ת ש נ .ו ת ו ס כ י פ א ב ו ע י ל ב מ ר מ
ת מ א ב ו .ו ינ פ ב ן ייול ת ן יש א ר ינ ש ו ו ש א ר ב ש ר ד ו ס ו ת ו ס ק ר פ א ב ת כ ם ש י״ ש ר .ו ״ ת מ ב ו ג ״ ע ר ם ב
ן יס ר ק יש א ך ר ע ם ל ש ה ך ו ר ע ב ןייע ת י נ ו י ו ת י ר ו ס ה ל מ ה ו ו ת ו ס ר ק פ א ב ל ״ צ ו ת ש ב ו ש מ ח ל מ ה ם ש ם ג
וש ור יפ ו .ם ש מ א ר ו ק ה ש ר ד י ,י ת כ ר א ה ם ש ו ד ״ ק ה ר ע ה ב ם י ל ק ש א ק ס פ כ ״ ר ד א ת ק י ס פ ב ןייע ו
ן ו ש ל א ו ה .ה י ר ו ח א ל ה י ל יד ש ה י ת ע ד א נ י נ א ד ש נ י א יא ו (י .(ד מ ע ה ) ר ש ב ב ק ו ב ד ו ר צ ק ו ל ח
.ם ר מ ע ׳ר ן ו א ג ה י ר ב ד א ו ה ק ד א ר מ ג ב א ת י ל ו ו ״ ח מ ב א ו ה ן כ ו ג ״ ע ר ס
29
י״ שר רודם
היל ןמדזיאו ישא ברד הימק אנטיאק .דוה אניבר רמאד (ה) הייתסטו הירוחאל היל
ידידל דטא ,ותוסכ יסאב ועילבמ רמ הל רבס אל היל רמא ,[הירוחאל] היקתסו אקור
;יאתעד אנינא
הידוחל ייולצלםדקמל רובצ ידהב ילצמ י כד שני אל הי ל רי סאו (א) [ג מ ]
,דשאה ינא כיתכד ,אתולצד תומא ׳דב בתימל שניאל היל ריסאו (ב) :ארוביצ ימקמ
רוסאש ןאכמ יול ןב עשוהי ׳ר רמאו (ג) ,(׳כ׳אא״ש)׳ה לא ללפתהל הזב ךמע תבצנה
,אתולצב םיאקד ןאמ הימק ףלחימל רוסאו (ד) :הליסת לש תומא ׳דב בשיל
:והייתולצל אקספימד אמעט יאמ (ו) ,ללפתמה דגנ רובעל רוסא יול ןב עשוהי ׳ר רמאד(ה)
רזעילא ׳ר םושמ יסוי ׳ר רמאד (ח) ,אתולצל אילדימד אתכודב פקימל (ז) היל רוסאו
,לספס [יבג] לעו ,הטמ יבג לע ןוגכ ,ללפתיו הובג םוקטב םדא דומעי לא םלועל
:(א״לק םילהת)׳ה ךיתארק םיקמעממ רמאגש ,ךומג םוקמב אלא ,אסכ יבג לעו
יסוי ׳ר רמאד (ב) ,היערכ ינווכל היל י עבי מ י לצמו י אקדכו (א) [ד מ ]
לאקזחי) הרשי לגר םהילגרו רמאנש ,וילגר ןיוכיש ךירצ ללפתמה רזעילא ׳ר םושמ
םושמ יסוי ׳ר רמאד (ד) ,אתולצ ימקמ םעטימל לארשי רבל היל ריסאו (ג) ,(׳ז ׳א
ולכאת אל ,(ו״כ ט״י ארקיו) םדה לע ולכאת אל ביתכד יאמ בקעי ןב רזעילא ׳ר
[אגיגח רב יסוי ר״א] ןנחוי ׳ר םושמ קחצי ׳ר רמאו (ה) ,םכמד לע וללפתתש םדוק
עמש תירק ארוקו ללפתמ ךכ רחאו התושו לכואה לכ בקעי ןב רזעילא ׳ר םושמ
ךיאג אלא ךיויג ירקת לא ,(יט ד״י א״מ) ךיויג רדא תכלשה יתוא רמוא בותכה וילע
:םי מש תוכלמ וילע לביק הז האגתנש רחאל [ה״בקה רמא]
ירוחא אלו ,ובר דגנכ אל םדא ללפתי לא םלועל הדו הי ׳ר רמא (א) [ה מ ]
,ובר ירוחא וא ,ובר דגגכ ללפתמה רמוא אמםח רזעלא ׳ר איגתו (ב) ,ובר
:לארשימ קלתסתש הניכשל םרוג ,ותבישי לע קלוחהו ,וברל םולש ןתונהו (ג)
ו נ י נ פ ל ר ו ד ס ב א ב ו ח .ר ש א כ ו יש א ב ר ד י ר ו ח א י א ק ה ו ח א נ י ב ר ם ש א ר מ ג ב .א נ י ב ר ר מ א ד (ה
.ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו ג ״ פ ת ו כ ר ב ג ״ ה ב ב ה ״ ב
ח ״ כ ת ו כ ר ב י״ ש ר ן כ ו .ב ״ ע ׳ט ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ו ח .ר כ ש נ י א ל ה י ל ר ו ס א ו (א [ג מ ]
ש נ י א ל ה י ל ר ו ס א ו (ב .ל ל פ ת ה ל ם יד ק י א ל ר ו ב צ ה ם ע ה ״ ב ב א ו ה ם א ב ת כ ו נ ש ר ו ב צ ב ב ״ ע ר
.ם ש א ר מ ג .ל ״ ב י ר ר מ א ו (ג .ב ״ ע א ״ ל ת ו כ ר ב א ר מ ג ב א ו ה ו ם ש ג ״ ע ר ן וש ל .ר כ ב ת י מ ל
זי׳כ ת ו כ ר ב .ל   ב י ר ר מ א ד (ה .ם ש ג ״ ע ר ם ן וש ל .א ת ו ל צ ב ם י א ק ד ן א מ ה י מ ק ף ל ח י מ ל ר ו ס א ו (ל
.ו י נ פ ל ש ר מ א מ ב ש ״ ע ו א ר מ ג ב א ת י ל ו ג ״ ע ר ן וש ל א ו ה .ו ה י י ת ו ל צ ל א ק ס פ י מ ד ט ״ מ (ו .א ״ ע ס
א ת ו ב י ת ב ם ק י מ ל ו ״ ת מ ב ו ,ייול צ ו א י ל ד י מ ד א ת כ ו ד ב ג ״ ע ר ם ב .א ת ו ל צ ל א י ל ד י מ ד א ת כ ו ד ב מ ק י מ ל (r
ט ש ו ב ״ ע ׳י ת ו כ ר ב .ר זע י ל א ׳ר ם ו ש מ יס וי ׳ר ר מ א ד (ם .ה ב ר ה ה ו ב ג ש א י ל ד י מ ד ׳יפ ו א י ל ד י ט ו
ו מ כ א ב ו ה ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ם ב ו (ב ק ע י ן ב ר זע י ל א ׳ר ) י״ ב א ר ם ו ש מ א נ י נ ח ׳ר ב יס וי ר ״ א ׳יג ח
.ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל א ו ה ש
.(ב ״ ע ׳ט ף ד ) ג ״ ע ר ר ו ד ס .ה י ע ר ב ה י נ ו ו כ ר ה י ל י ע ב י מ י ל צ מ ו י א ק ד ב ו (א [ך מ ]
ם ו ש מ א נ י נ ח ׳ר ב יס וי ׳ר ר מ א ו ׳י ג ה ם ש ס ג ו ב ״ ע ׳י ת ו כ ר ב .ר זע יל א ׳ר ם ו ש מ יס וי ׳ר ר מ א ד (ב
ם ו ש מ יס וי ׳ר ד מ א ד (ד .ם ש ג ״ ע ר ס .א ת ו ל צ י מ ק מ ם ע ט י מ ל ל א ר ש י ר ב ל ה י ל ר י ס א ו (ג .י״ ב א ר
ם ו ש מ ק ח צ י ׳ר ר מ א ו (ה .א נ י נ ח ר ב יס וי ׳ר ׳י ג ה ן א כ ב ם ג ו ם ש ת ו כ ר ב .ב ק ע י ן ב ר זע י ל א ׳ד
ת ו ל מ ה ם י ר ם ת ו ״ ח מ ב ם ג ו ם ש א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ י ת נ ק ת ן כ .א נ י נ ח ׳ר ב יס וי ר ״ א ן נ ח ו י ׳ד
.א ח י ל ק ח צ י ר ״ א ר מ א מ ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו .״ א נ י נ ח ד ב יס וי ר ״ א ״
א י נ ת ו (נ .ב ר ר מ א ה ד ו ה י ב ר ר מ א ׳יג ה ם ש ו א ״ ע ס ז״ כ ת ו כ ר ב .ה ד ו ה י ר ״ א (א [ה מ ]
ן ב ר זע ל א ׳ר א ב ו ה 21 ד צ ו ״ ח מ ב ו ״ א מ ס ח * ה ל מ ה ה ר ס ח ו ם ש א ר מ ג .ר מ ו א א מ ס ח ר זע ל א ׳ר
.׳ס ו ח ג ש ״ ע ו ב ר ל ם ו ל ש ר י זח מ ה ו ח ז ר ח א א ב ו ה א ר מ ג כ .ו ב ר ל ם ו ל ש ן ת ו נ ה ו (ג .א מ ס ח
י׳ישר רודס
30
תירק ארק יא ,ילצ אל יא ילצ יא עדי אלו הי ל אקפםמד ןאמו (א) [וט]
יא אנוזמ תעשב ךירכ יא ימנ יא ,רמא אל יאו ביציו תמא רמא יא ,ארק אל יא עמש
ןניסרג יכה (ב) ,דיבענ יכיה ,ךירכ אל יא ךירב יא ןיעמה תעבש תכרב יבגו ,ךירכ אל
וניא ארק אל קפס עמש תירק ארק קפס לאומש רמא הדוהי בר רמא (ג) ,ארמגב
רזעלא ׳ר ,ביציו תמא רמואו רזוח רמא אל קפס ביציו תמא רמא קפס ,ארוקו רזוח
דובכ םושמ (ד)[ש״ק] ארוקו רזוחש ארק אל קפס עמש תיריק ארק קסם וליפא רמא
קפס וליפא רמא ןגחוי ׳רו (ה) ,ללפתמו רזוח וגיא ללפתמה קפס דבא ,םימש תוכלמ
ללסתיש יאולה רמאד הימעטל ןנחוי ׳ר ,ללפתי״ו רזוח ללפתה אל קפס ללפתה
אתאו עמש תירק ארק יאדו לבא ,והלוכב ןנחוי ירכ אתכלהו (ו) ,ולוכ םויה לכ םדא
אמק [אקוסם רמוא] (אקוססא אתאו) (ז) ,עמש תירק ורק אקד ארוביצ חכשאו
אצמו תסנכה תיבל סנכנו ללפתה יאדו ימנ יא ,ךירצ אל ותו והיידהב (ירק) הידוחל
רבד שדחל לוכי םא לאומש רמא הדוהי בר רמא יכה (ח) ,ןיללסתמש רוביצ
חכשאו אתשיגכ יבל לעו ילצ אל ימג יאו ,ללפתי לא אל םאו ,ללפתי ותליסתב
,ארמגב ןנירמא יכהד (ט) ,יול ןב עשוהי ׳רו אנוה ׳ר הב וגילפ ,ולצמד ארוביצ
דע רומגלו ליחתהל לוכי םא ,ןיללסתמש רוביצ אצמו תסנכה תיבל סנכנ אנוה ׳ר רמא
רמא יול ןב [עשוהי] (הדוהי)׳רו ללפתי לא ואל םאו ,ללפתי םידומל רובצ חילש עיגי אלש
יאמב ןנירמאו ,ללפתי שודקל רובצ חילש עיגי אלש דע רומגלו ליחתהל לוכי םא
,שודק רמוא דיחיה ןיא רבס עשוהי ׳רו ,שודק רמוא דיחי רבס אנוה בר (י) ,ינילס
אל קססמ תהימ אמלע ילוכד ןנירמא ותו (אי) ,שודק רמוא דיחיה ןיאד ןניקםמו
הימש אהי ןמאא קוספיש והמ והל איעביא ןנירמאו (ני) ,שודק ינעד דע (בי) קםם
ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ו ח .יוכ יל צ א ל יא יל צ יא ע ד י א ל ו ה י ל א ק פ ם מ ד ן א מ ו \b [ן מ ]
ל י ח ח ם ח ג ״ נ ׳יס ף ו ס ו ר ת י ת ו ת ל י א ש ב ן ייע ו (21 ד צ ) ו ״ ח מ ב א צ ט נ ו .ה ח נ מ ר ד ס ב א ״ ע ח ״ י
.א ״ ע א ״ כ ת ו כ ר ב .א ר מ ג ב ן נ יס ר ג י כ ה (נ .ש ״ ע א ת ל י מ ה י ל א ק פ ם מ ד א כ י ה ך יר צ ם ר ב
ב ״ י ר ה ם ש ר י ע ה ו א ת י ל ״ ל א ו מ ש ר מ א ״ ת ו ל מ ה ם ש א ר מ ג ב .ל א ו מ ש ר מ א ה ד ו ה י ב ר ר מ א (ג
ם ש ג ״ ע ר ם ב א ו ה ן כ יכ ף י ס ו ה ל ש יו .ש ״ א ר ה ב ו ף ״ יר ב א ו ה ן כ ו ל א ו מ ש ר מ א א ר מ ג ב ל ״ צ ש
.ם ש ו ״ ח מ ב א ו ה ן כ ו ם ש ו ר ת י ת ו ת ל י א ש ב ן כ ו (ג ״ ע •כ ף ד וייד ) ג ״ פ ת ו כ ר ב ג ״ ה ב ב ו
ן כ ו ו ר ו ד ם ב ם ר מ ע ׳ר ן ו א ג ה ת פ ס ו ה א ״ כ א ר מ ג ה ן וש ל ה ז ןיא .ם ימ ש ת ו כ ל מ ד ו ב כ ם וש מ (ד
ם ש א ר מ ג ב ר ס ח ה ז .יוכ ל ל פ ת ה ק פ ס ו ל י פ א ר מ א ן נ ח וי ׳ר ו (ה .ם ש ת ו ת ל י א ש ב 'ם ג א ו ה
ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג א צ מ נ ו ,ה ל ת ת ם ויה ל כ ם ד א ל ל פ ת י ש יא ול ו ר מ א ן נ ח ו י ׳ר ו ק ר א צ מ נ ו
׳ר כ א ת כ ל ה ו (ו .ם ש זוע ל ד ג מ ב ו ו ״ ה י״ פ ה ל פ ח ׳ה ם ״ ב מ ר ה ב ן ייע ו ו ״ ח מ ב ו ת ו ת ל י א ש ב ו
ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ח ב ל ״ זו א י ב ה ם ו יה ל כ ם ד א ל ל פ ת י ש יא ול ו ה ״ ד ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר .ו ה ל ו כ ב ן נ ח וי
׳ב ף ד ) ג ״ פ ת ו כ ר ב ג ״ ה ב ב א ו ה ו ל ל פ ת ה יא ד ווב ל א ו מ ש כ ה כ ל ה ו ,ק פ ס ב ן נ ח ו י י ב ר כ ה כ ל ה ק ס פ
ן נ ב ר ד ש ״ ק ר מ א ד ל א ו מ ש כ א ת כ ל ה ת י ל ו א ת י א ף ״ יר ב ן כ ו ן נ ח ו י יב ר ו ה ״ ד ׳ם ו ת ב ש ״ ע ו (ד ״ ע
א ת א ו (ז .ו ל כ ם ויה ל כ ם ד א ל ל פ ת י ש י א ו ל ה ר מ א ד ן נ ח ו י ׳ר כ א ת כ ל ה ו א ת י י ר ו א ד ש ף כ ל ״ ייק ד
ו ת ו ם ח מ ע ן וש א ר ק ו ס פ ר מ ו א ׳י ג ה ו ״ ח מ ב .ך יר צ א ל ו ת ו ו ה י י ד ה ב י ר ק ח י ד ו ח ל א מ ק א ק ו ם פ א
.ם ש א ר מ ג .ל א ו מ ש ר מ א ה ד ו ה י ב ר ר מ א י כ ה (ח .ם י נ פ ב י ת נ ק ת ש ו מ כ א ו ה ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו ,א ל
ר ב ס ע ש ו ה י ׳ר ו ,ש וד ק ר מ ו א ד י ח י ר ב ס א נ ו ה ב ר (י .ב ״ ע א ״ כ ת ו כ ר ב .א ר מ ג ב ן נ י ר מ א י כ ה ד (ונ
׳ר ו ,ש ו ד ק ר מ ו א ד י ח י ] ר ב ס א נ ו ה ׳ר ל ״ צ כ ו ע ט ו ק מ ר מ א מ ה ו ״ ח מ ב .ש ו ד ק ד מ ו א ד י ח י ה ןיא
.ן ק י ת א ל ל ״ ז ה ״ ש ר ה ו ר ב ס ד ע ר ב ס ן מ ס י פ ד מ ה ט י מ ש ה ו ש ו ד ק ר מ ו א ד י ח י ה ןיא [ר ב ס ע ש ו ה י
ה זו ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג ה ״ ב .ש ו ד ק י נ ע ד ד ע (ע .ו י ר ח א ל ש ר מ א מ ב ם ש א ר מ ג .ן נ י ר מ א ו ת ו (א י
.ם י ד ו מ ל ן כ ו ר ו ב צ ה ם ע ת ו נ ע ל ה ש ו ד ק ל ו ת ל י פ ת ק י ס פ א ל ק י ס פ י מ ב ת כ ם ש י״ ש ר ו ,א ר מ ג ב א ת י ל
.ם ש א ר מ ג ן נ יד מ א ג (ג י
31 י ״ ש ר ר ו ד ם
אלד אתכליה ןניטשפו ןנירדה קיםפמד ןניטשפד ןניקספד ג״עאו (די) ,ךרבמ אבר
רמא דכו ,אצי הנע אלו עמש רמ רמאד (וט) ,והיידהב ינע אלו קיתש אלא קיספמ
אהי וא שודק ןיעמשו תוכרב ח״יב ןיקסע יכד ןנבר ןיגהנ ןכו ,היתולצל רדה ךרבתיו
ישירו איישרדו איירססו אימכח ןירמא ןכו (זט) ,ןינוע אלו ןיקתוש ךרבמ אבר הימש
:הנועכ [עמש] ,אצי הנע אלו עמש ,אמע
,םוקיל ימנ והיא ,ימייקד ארוביצ חכשאו אתשי נכ י בל לי י עד ן א מ ו (א) [זמ ]
:רוביצה ןמ שרופכ יזהתיל אלד ,ביתיל ימנ והיא ,ןיכשי יאו
,איה אתולצ ואל ילצד אכיה האוצ חכשאו שי ני א י לצד א כ י ה ו (א) [ח מ ]
ותליפת אטחש פ״עא ומוקמב האוצ הארו ללפתמה ןנבר ונתד (ב) ,ילצמ רדהו קיספיו
אבר רמא אלא ,(ז״כ א״כ ילשמ) הבעות םיעשר חבז יאה אבר הל ףיקתמ ,הליפת
.הליפת ותליפת ןיא אטחד ןויכ
,הבעות ותליפת ללפתה םאו ,ללפתי לא ויבקנל ךרצנה ןנבר ו נ ת (א) [ופ מ ]
לבא ,ומצע לע דומעל לוכי ןיאש אלא ונש אל הדוהי בר אמיתיאו דיבז בר רמאו
ךירצ ךכליה (נ) ,הסרפ דע המכ דע (ב) ,הליפת ותליפת ומצע לע דומעל לוכי םא
ךירצה ךדיא אינתו (ד) ,היתולצ אלבקימ אל אל יאו ,ינםמד דע ייולצל ריסאו ייונםאל
ביתכו ,(ב״י ד סומע) לארשי ךיהלא תארקל ןוכה רמאנש םושמ ,ללפתי לא ויבקנל
אמיתיאו יםוי ׳ר רמא (ה) ,(ז״י ׳ד תלהק) םיהלא[ה] תיב לא ךלת רשאכ ךילגר רומש
:הליפתב ויגםל דמוע התאש העשב ךיבקג רומש אפפ רב אנינח בר
,יולצ רדהו הישפנ ייוכדלו הישפנ ירקנל לארשי רבל הי ל י ע ב ת מ ו (א) [נ]
:(ר ו״כ םילהת) ׳ה ךחבזמ תא הבבוסאו [יסכ] (תוסכ) ןויקנב ץחרא רמאנש
ינווכל בייחימ ,ארוביצד אחילשד ירוחא אתשי נכ יבב םי אקד ן א מ ו (א) [א נ]
הנוע יוהיל הכרבו הכרב [םתוח] לכ לע ארוביצד אחילש םיתח [אקד] רתבו ,היתעד
ינ ע א ל ו ק י ח ש א ל א ק י ס פ מ א ל ד א ת כ ל י ה ן נ יט ש פ ו ן נ י ר ד ה ק י ס פ מ ד ן נ י ט ש פ ד ן נ י ק ס פ ד ג ״ ע א ו (ד י
,ו נ י נ פ ל ל ״ צ כ ו ק י ס פ מ א ל ד ן נ יק ס פ ו ן נ י ר ד ה ק י ס פ מ ד ן נ יט ש פ ד ג ״ ע א ו א ת י א ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב .ו ח י י ד ח ב
ת ו ר ע ה ב ש ״ ע ו ו ה י י ד ה ב ינ ע א ל ו ק י ת ש א ל א ק י ס פ מ א ל ד ן נ יט ש פ ו ׳י ג ח (21 ד צ ) ו ״ ח ט ב ו
א ת י ל ן מ י ס ה ף ו ס ד ע ו ן א כ מ .ר מ ר ס א ד (יס .א נ י ד ל ם ש ך י ר א ה ו ׳כ ת ו א ב ל ״ ז ה ״ ש ר ח ג ״ ה ר ה
.ב *ע ח ״ ל ה כ ו ס .א י מ כ ח ן יר מ א ן כ ו (זמ .ו ״ ח מ ב ם ג א צ מ נ ו ג ״ ע ר ר ו ד ס ב
.א ״ ע ט ״ י ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .א ת ש י נ כ יב ל ל ייע ד ן א מ ו (א [ץ מ ]
ג ״ ה ב ב ק ר ג ״ ע ר ם ב ו נ י נ פ ל א צ מ נ א ל ה ז .ה א ו צ ח כ ש א ו ש ינ יא יל צ ד א כ י ה ו (א [ח ט ]
ן ו ש ל ה א ר מ ג ב ו ב ״ ע ס ב ״ ב ת ו כ ר ב .ה א ו צ ה א ר ו ל ל פ ת מ ה ר ״ ת ד (נ .(ד ״ ע ׳ב ף ד ) ג ״ פ ת ו כ ר ב
.ג ״ ה ב ה ן וש ל כ ה פ א ב ו ח ו ת צ ק ה ג ו ש מ
׳ג ף ד ) ג ״ פ ת ו כ ר ב ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו א ״ ע ר ג ״ כ ת ו כ ר ב .ו י ב ק נ ל ך ר צ נ ה ר ״ ת (א [ט מ ]
.ה ס ר פ ד ע ד יב ז ב ר ר מ א ם ש א ר מ ג ב .ה ס ר פ ד ע ה מ כ ד ע (5 .(22 ד צ ) ו ״ ח מ ב ם ג ן כ ו (א ״ ע
א י ג ת ו (ל .ם ש נ ״ ח מ ב כ ״ ג א ב ו ה ו ם ש ג ״ ה ב ה ן וש ל א ו ה ו א ר מ ג ב א ת י ל .י י ו נ פ א ל ך י ד צ ך כ ל י ח (ג
.ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ש ו מ כ א ו ה ו נ י נ פ ל ׳י ג ה ו .ה נ ו ש מ ׳י ג ה א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל ל ב א ם ש ת ו כ ר ב .ך ד י א
ר ב א נ י נ ח ב ר א מ י ת י א ו יש א ב ר ׳יג ח א ר מ ג ב .א פ פ ר ב א נ י נ ת ב ר א מ י ת י א ו יס וי ׳ר ר מ א ו (&
.יס וי ׳ד כ ״ ג א ב ו ה ו ״ ח מ ב ו ,יס א ב ר ׳י ג ה ם ש ג ״ ה ב ב ו ,א פ פ
.(א ״ ע ׳ג ף ד ) ם ש ג ״ ה ב .ל א ר ש י ר ב ל ה י ל י ע ב ת ט ו (א [נ ]
.ב ״ ע ו״ ט ף ד ג ״ ע ר ס ב א ו ה .ר כ א ת ש י נ כ י ב כ ם י א ק ד !א מ ו (א [א נ ]
י״שר ר ו ד ס
32
(םינומא רמוש קידצ יוג אביו םירעש וחתפ)[ביתכד] (ג) יאמ ןנבר רומא יכזת (ב) ןמא
חילשה רמוא ,הנומאב ןמא ןינוע ןהש וליא (ד״כ א״ל םילהת) [יה רצונ םינומא]
ןינימאמו ,םיתמה תייחת ואר אל ןיידעו ,ןמא ןינוע ןהו ,םיתמה היחמ ךורב [רובצ]
אל ןיידעו ,ןמא ןינוע ןהו ,לארשי לאוג [רובצ] חילשה רמוא ,םיתמה הייחמ ה״כקהש
דיתע ה״בקהש םיגימאמו ,ודבעתשגו ורזח ,ולאגג רככ ירה רמאת םאו ,ולאגנ
איה ןיידעו ,ןמא ןינוע ןהו ,םילשורי הנוב [רובצ] חילשה רמוא ,ןמא ןינועו םלאנל
ןינוע רמולכ ,׳ה רצונ םינומא יוה ,התונבל דיתע אוהש ה״בקהב םינימאמו ,הנברוחב
:יה רצונ ןמא
ןמא אלו (ב) ,הפוטק ןמא אלו ,הפוטח ןמא אל ןינוע ןי א א י נ ת ו (א) [ב נ]
הפוטח ןמא הנועה רמוא יאזע ןב ,ויפמ הכרבה קורזי לאו ,המותי ןמא אלו (ג) ,הרצק
,םימותי ויגב ויהי המותי ,וימי ורצקתי הרצק (ד) ,וימי ופטקתי הפוטק ,וימי ופטחי
ןמא הנועה לכ שיקל ןב ןועטש ׳ר רמאו (ו) :ויתונשו וימי [ול] םיכיראמ הכורא (ה)
םינומא רמוש קידצ יוג אביו םירעש וחתפ רמאנש ,ןדע ןג ירעש ול ןיחתופ וחכ לכב
יול ןב עשוהי ׳ר רמא (ז) ,ןמא םירמואש אלא ,םינומא רמוש ירקית לא ,(׳ב ו״כ היעשי)
תוערפ עורפב רמאנש ,וניד רזג ול ןיערוק והכ לכב אבר הימש אהי ןמא הנועה לכ
ןנחוי ׳ר רמא אבא רב אייח ׳ר רמא .(׳ב ׳ה םיטפוש) ׳ה וכרב [םע בדנתהב] לארשיב
ביתכו (ח) ,לארשיב תוערפ עורפב אכה ביתכ ,ול ןילחומ ,ז״ע לש ץמש ובלב שי וליפא
תונעל םדאל ךירצ ךכלו ,(ה״כ ב״ל תומש) םהימקב הצמשל ןרהא הערפ יכ םתה
רמא (ט) ,ןמא יאמ ,ןחכ לכב ןמא יכה ןינוע ןה ןהו ,והכ לכב ךרבמ אבר הימש אהי
:ןמאנ ךלמ לא אריז ׳ר
,ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ס ב ם ש א ב ו ה ו ׳ח ת ו א א ״ ל ר ו מ זמ ם י ל ח ת ש ר ד מ ב א ו ח .ן נ ב ר ר ו מ א י כ ה ד (3
ר ו ט ב ו ב ״ ע ׳ל ף ד ג א ר פ ס ו פ ד ם ה ר ד ו ב א ג ו ,ה ״ נ ׳יס ג י ה נ מ ה ׳ס ב ו ,ז״ כ ף ד א יד ד ל ו כ ש א ה ׳ם ב ו
ו ח ת פ ב י ת כ ד (נ .ט ״ כ ה ר ע ה ם ש ם י ל ח ת ש ר ד מ ב ןייע ו ן וא ג ם ר מ ע ב ר ם ש ב ד ״ כ ק ׳יס ח ״ ו א
ם ייס ן כ ו .׳ה ר צ ו נ ם י נ ו מ א ק ו ס פ ה ל ע א ו ה ג ״ ע ד ם ב ו ם ש ש ר ד מ ב ל ב א ו ״ ח ט ב ם ג ח ״ כ .ם יר ע ש
.י ה ר צ ו נ ם י נ ו מ א יוה ו נ י נ פ ל
(ב ״ ע ו ״ ט ) ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ו ה ה ז ם ג .ה פ ו ט ח ן מ א א ל ן ינוע ן יא א י נ ת ו (& [ב נ ]
א ל ו (ג .א ר מ ג ב א ת י ל ו ג ״ ע ר ם ב ם ג ת ״ כ .ה ר צ ק ן מ א א ל ו (ב .א ״ ע זר ב ת ו כ ר ב א ר מ ג ב א ו ה ו
ן מ א א י ה וזיא (ג ׳יע ב ״ י ף ד ) ט ״ ה ח ׳ פ ת ו כ ר ב י מ ל ש ו ר י ב ו .ם ש ׳ם ו ת ב ו י״ ש ר ב ןייע .ה מ ו ת י ן מ א
ת ו כ ר ב ף ״ יר ב א ב ו ה ן כ ו ,ינ ע א ו ח ה מ ע ד י א ל ו ה כ ר ב מ ל ב י י ח מ ד ן ה ן ה ר מ א א נ ו ה ב ר ,ה מ ו ת י
ק ד צ ן ח כ ב ר ם ש ב ם ג ם ש א י ב ה ו ן וא ג ם י ס נ ב ר ם ש ב א י ב ה ש ה מ ן מ א ך ר ע ך ור ע ן ייע ו ,ז״ פ
.ה זב ך י ר א ה ש ם ל ש ה ך ו ר ע ב ןיייע ו ,ה מ ו ת י ן מ א א ו ה ה כ ר ב ה ע מ ש א ל ו ן מ א ה נ ו ע ה ן וא ג
.וימ י ו ל ן י ב י ר א מ ה כ ו ר א (ה .ג ״ ע ד ם ב ם ג א ב ו ה ו א ר מ ג ב א ת י ל ה ז .וימ י ו ר צ ק ת י ה ר צ ק (ל
א ב ו ה ש ו מ כ א ו ה ד ״ כ ק ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ב ו ג ״ ע ר ס ב ו ,וימ י ו ל !יכ יר א מ ן מ א ב ך י ר א מ ה ל כ ו א ר מ ג ב
ת ב ש א ר מ ג מ א ו ה ו ם ש ג ״ ע ר ס ב כ ״ ג א ב ו ה .ן מ א ה נ ו ע ה ל כ ל ״ כ ש ר א ו (ו .ו נ י נ פ ל יי׳ש ר ר ו ד ס ב
ש יד ו א י ב ה ו ל כ ה ״ ד ׳ם ו ת ב ש ״ ע ו .ם ש ת ב ש .יוכ ן מ א ה נ ו ע ה ל כ ל ״ ב יר א (r .ב ״ ע ט ״ יק
׳ב ת ו א ׳ח ׳יס א ת ק י ם פ ח ל א ו ב מ ב י ת ו ר י ע ה ו .יוב ע ש י ל א ן ב ל א ע מ ש י י ב ר ד ה ש ע מ ב א ת ק י ס פ ב
ל ״ צ י ת ע ד ל ו ,ו״ נ ׳יס ח ״ ו א י״ ב ן ר ט ב ם י א ב ו מ ׳ם ו ת ח י ר ב ד ו א ת ק י ס פ ב א צ מ נ א ל ו א י ב ה ש ח זש
ל ״ ר ו ,ל א ע מ ש י ׳ר ד ׳פ ב ל ״ צ ו א ת ו ל כ י ה ר פ ס א ו ה ו א ש ע י ל א ן ב ל א ע מ ש י ׳ר ד ה ב כ ר מ ה ש ע מ ב
ב י ת כ ו (D .א ו ב מ ב ם ש ד וע ן ייע ו ל א ע מ ש י ׳ר י ק ר פ כ ״ ג א ר ק נ ת ו ל כ י ה ׳ם יכ ל א ע מ ש י ׳ר י ק ר פ ב
ע ו ר פ י יכ ב ו ת כ ה ת ל ח ת ה א ב ו ה א ר מ ג ב ל ב א ג ״ ע ר ס ב ם ג א ב ו ה ן כ .׳ו ג ו ן ד ח א ה ע ר פ יכ ם ת ח
.א נ י נ ח ר ״ א א ב ו ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ן כ ו ,א נ י נ ח ר ״ א ם ש א ר מ ג ב ,א ר יז ר ״ א (ט .(ם ש ת ו מ ש ) א ו ה
33
י״שר רודס
ינפל דריל ליגר וב ןיאש םוקמ ןואג י אנו רטנברהי מקמ וליאש (א) [ננ]
הרשע הנוטשל ועיגהש םירענ שיו ,ותבאלטב דורט אוהש םימעפו ,דחא אלא הביתה
ידי םיבר ואיצויו רובצ חילש ושעיש והמ ,םנקז אלמתנ אלו הרשע [עבשלו] (ששלו)
רבוע וניא םימכח ורמאש הזש (ב) [וניאר] ךכ ןבישהו ,הליפתמ ולטבתי לאו ןתבוח
המכו ,רחבומה ןמ ,דוצמ ךכ ,ונקז אלמתיש דע ויפכ תא אשונ וניאו ,הביתה ינפל
השודק לטבמ אוהש םוקמב לבא ,אקונימ ףידע יפט אילט ארבנ יוהיטל רשפאד
אל יכ דחא םויו ג״י ןב וליפא אלא ,ז״י ןבו ח״י ןב איעבימ אל ,ךולמיו וכרבו
וגיא רבדב בייוחמ וניאש לכ ללכה הז ןנירמאקד (ג) ,ארוביצ חילש השעג רשפא
,ןתבוח ידי םיבר איצומ וגיאש תוצמ ללכל עיגה אלד אמעט ,ןתבוח ידי םירחא איצומ
:ימד ריפש רשפא אל יכ דחא םויו ג״י ןב לבא
קחדה תעשב יול ןב עשוהי ׳ר לע ךומסל והמ (ב) םתלאשש ותו (א) [דנ]
דועו ,ותומכ ןישוע וגא ןיאו יול ןב עשוהי ׳רכ הכלה ןיא ,דבעו העשת ןיסרטצט
ןגתד (ג) ,ןגברד ןוטיזב וילע ןיגמזמ ןיא לבט אלו לטש [ררחושמ] דבע אתשה
ןגיטשסו ,ןיגמזמ ןיאד אטישס ןגירמאו (ד) ,םהילע ןיגמזמ ןיא םיגטקו םידבעו םישג
רמא אבא רב אייח ׳רד [אה] יכ ל״טקו (ה) ,לבט אלו לטש דבעל ןתיגתמ ךירטציאד
,[הלסתב] העשת םע ופרצל (לוכי ןיאו) ,לובטיו לוטיש דע רג וניא םלועל ןנחוי ׳ר
דועו (ו) ,איעביט דבע הרשעמ תוחפב אהי אל השודקבש רבד ךות ךותמ ןנירמאד
• העשת ןוגכ (ז) ,תחאכ ולכאש השלש לש תועומש ולאש וניתוברמ שוריפב ןניעמש
ןיא ,ןיכרבמ ימל עדויה ןטקו (ט) .תחופ ןטקו (ח) ,תבשו םינש ,ןוראו [העשת] ,דבעו
:ותומכ [השעמ] ןישוע ןיאו הכלה
ם י נ ו א ג ה ת ב ו ש ת ,א י׳ע א ״ י ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .ן וא ג י א נ ו ר ט נ ב ר ה י מ ק מ ול יא ש (א [ג נ ]
י ר ע ש ב ה ב ו ת כ ה ב ו ש ת ה ש (ה ״ כ ר ת ק י ל ) ם י נ ו א ג ה ת ב ו ש ת ל יל ש ת ו ר ע ה ב י ת ו ר י ע ח ו ד ״ פ ׳יס ק י ל
א ב ו ה ן כ ו י א נ ו ר ט נ ב ר ל א י ה ת מ א ב ו ן וא ג י א ה ב ר ם ש ב א י ה ם ש ו ה ״ כ ׳יס ה ב ו ש ת
ם ו ק מ ו נ י נ פ ל א ו ה ש ו מ כ ן ו ש ל ח ן ק ת ל ש י ם ש ו ׳ס ׳יס ס ד ר פ ה ר פ ס ב ו (23 ד ג ) ו ״ ח מ ב
ם ל ש ה ט ק ל ה י ל ב ש ב ם ג ו .ו ת כ א ל מ ב ד ו ר ט א ו ה ש ם י מ ע פ ו ד ח א א ל א ר ו ב צ ח י ל ש ןיא ש
ל ״ צ ז י א נ ו ר ט נ ב ר י נ פ ל ו ל א ש י ת א צ מ ל ״ ז ם י נ ו א ג ה ת ב ו ש ת ב ו א י ב ה ׳י ׳יס ח ל פ ת ן ינ ע
ל ו כ ש א ח ׳ס ב א ב ו ה ן כ ו .ר כ ד ח א א ל א ה ב י ח ה י נ פ ל ר ו ב ע ל ל י ג ר ש י מ ם ה ל ן יא ש ה ד ע
י א נ ו ר ט נ ׳ד ל ב י ש ח ם ר מ ע ׳ר ה ו ן ״ ב מ ר ה ם ש ב ח ״ ע ׳ים ה ל פ ת ׳ה ם ייח ת ו ח ר א ׳ס ב ו ד ״ י ׳יס א ״ ח
.ב ״ ע ד ״ כ ן יל וח .ם י מ כ ח ו ר מ א ש ה זש (ב .ל ״ ז ן וא ג י א נ ו ר ט נ ׳ר ב י ש ה ן ק ת ל ש יו ל ״ ז ן וא ג
.א ״ ע ט ״ כ ה ״ ר .ן נ י ר ט א ק ד (נ
ם ש ג ״ ע ד ר ו ד ס ב כ ״ ג א ב ו ה ו ן וא ג י א נ ו ר ט נ ב ר ל כ ״ ג א ו ה .ם ת ל א ש ש ו ת ו (א [דנ]
ח ד ט ת ןייע ו י א נ ו ר ט נ ב ר ם ש ב א ב ו ה ב ״ נ ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ב ו 23 ד צ ט ״ ל ׳יס ו ״ ח מ ב ו
ת ו כ ר ב .ן נ ת ד (נ .ב ״ ע ז״ מ ת ו כ ר ב .ל ״ ב י ר ל ע ך ו מ ס ל ו ה מ (ב .ד ״ כ ק ׳יס ה זו נ ג
ד ב ע ל ן ת י נ ת מ ך יר ט צ יא ד ן נ יט ש פ ו ן י נ ט זמ ן יא ד א ט י ש פ ן נ י ד ט א ו (ל .ה נ ש מ ב א ״ ע ח ״ מ
ן וש ל ל ע א ת י א ב ״ ע ז״ מ ף ד ת ו ב ר ב ו נ י נ פ ל א ר מ ג ב ו .ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ח ״ כ ו .ל ב ט א ל ו ל מ ש
ר ג ב ן נ יק ס ע י א מ ב א ב ה א ט יש פ א ר מ ג ב ו ר מ א ה ז ל ע ו ויל ע ן י נ מ זמ ן יא י ר כ נ ה ו ו י נ פ ל ש ה נ ש מ ה
יר ד א ה יכ ל ״ מ ק ו (ה .א ר מ ג ב ל ל כ א צ מ נ א ל ם י נ ט ק ו ם יד ב ע ו ם יש נ ל ע ל ב א ,ל ב ט א ל ו ל מ ש
׳ר ד א ב ו ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג ו ן נ ח ו י ר ״ א א ר יז י ב ר ר מ א ד א ר מ ג ב .ן נ ח ו י ׳ד ר מ א א ב א ר ב א ייח
.0 כ ד ב ע ו ה ע ש ת ן וג כ (r .א ״ ע ח ״ מ ת ו כ ר ב .ו נ י ת ו ב ר מ ש ו ר יפ ב ן נ י ע מ ש ד ו ע ו (ו .א ב א ר ב א י י ח
א ב ו ה ו ת ר ו פ ן ט ק ן נ ח ו י ר ״ א ם ש א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ ח ר ו פ ל ״ צ .ת ח ו פ   ך ט ק ו (ס .ב ״ ע ז״ מ ם ש
ה א ר נ ש ח ז ל א נ נ ח ו נ י ב ר ׳יפ א י ב ה ו ת ו כ ר ב א ר מ ג מ ר מ א מ ה א י ב ה ח ר פ ך ר ע ך ו ר ע ב ו ג ״ ע ד ם ב ן ו כ נ ל
ן ט ק ו (p .ש ״ ע ח ״ ר ׳יפ כ ״ ג ו א י ב ת ש ן ט ק ח ״ ד ם ש ׳ פ ו ח כ ן ייע ו .יוכ ח ר ו פ א ר ק נ ר ע יש ח מ צ ויל ע
8
י ״ ש י ר ו ד ס
34
תסנכה תיבל סנכנה ל״צז ןואג יאנורטנ בוד ה י מק מ ו לאש ו ת ו (א) [ה נ]
קסעב רובצה םע קוסעיש והמ ,ארמח יקוספ ארק אל ןיידעו ,ןיללפתמש רובצ אצמו
רוזחי ותליפת םייסיש רחאלו ,עמש תסירס קסע תליחתב םאצמש [ןוגכ םאצמש]
,הליחת ארמזד יקוספ רמול וגקת םימכח ונקיתשכ ,ךכ בישהו ,ארמח יקוסס רמאיו
כ״חאו ה״בקה לש וחבש םדא רדסי םלועל יאלמש ׳ר שרדד] (ב) ,ללפתי כ״חאו
ךלמ ךרבמש ןואג ר״הט ונעמש ךכ (ד) ןיבכעמ ןיאו ןיללפתמש האר םאו (ג) ,[ללפתי
םילהת)דודל הליהת איהש ,םילית לש הנושאר השרפ רמואו (ה) ,תוחבשותב ללוהמ
םתוחו ,ךתראפת םשל דע ושדקב לא וללה היוללה רמואו גלדמו ,(׳א ה״מק
םע ומכ תעמשג םדא לש ותליפת ןיאש (ו) ,רוביצה םע ללפתמו רהממו חבתשיב
םוגקיתשכו ,הז רבדב יאגג שיש ,והנירמיל אל אתולצ רתב [ארמזד] יקוספ לבא ,רוביצה
;אל הליפת רחאל לבא ,הליפת םדוק אלא םונקית אל םימכח
אל (ב) אדיסח אלם ברד [הוחא](הירב) הדוהי ברל והילא הי ל ר מ א (א) [ונ]
,אצו ךנוקב ךלמיה ךרדל אצוי התאשכו .יטחית אלד יורית אלו (ג) יטחית אלד חתרת
ךירצ ךרדל אצויה לכ] אדםח בר רמא בקעי ׳ר רמא (ד) ,אצו ךנוקב ךלמיה יאמ
,םולשל יניריזחתו יניכמסתו ינכילותש יתובא יהלאו יהלא ׳ה [ךינפלמ] ןוצר יהי [ללפתהל
ייאור לכ יניעבו ךיניעב םימחרלו דסחל ןחל יננתתו ךרדב ברואו ביוא ףכמ יניליצתו
,ךרדה תליסת [ללפתהל] ךירצ הסרפ דע ייוגסל קיפנ וליפאו .הליפת עמוש י״אב
:ילצמו םק ךרדב קיזחהשמ בקעי רב אחא ר״א ,הל ילצמ תמיא (ה)
י כ א ל א א ת ת ע ט ש י נ ח ל כ כ א ת ב ל ח ת י ל ו ו נ י נ פ ל א ר מ ג ב ו ,ם ש ג ״ ע ר ס ב ח ״ כ ..ן י כ ר ב ט י ט ל ע ד ו י ה
ך ר ע ך ו ר ע ב ןייע ו ת י ל ו ה ״ ד ׳ם ו ת ב ם ש ןייע ,ויל ע ן י נ מ זמ ן י ב ר ב מ י מ ל ע ד ו י ה ן ט ק ן מ ח נ ר ״ א ד א ה
.ל ״ ז ן וא ג י א ה ב ר ם ש ב א י ב ה ש ה מ ח ר פ
ח ד מ ח ו ב ״ ע ד ״ ׳כ ף ד ג ״ ע ר ר וד ם .ל ״ צ ז ן וא ג י א נ ו ר ט נ ב ד ד ח י מ ק מ ו ל א ש ו ת ו (א [,ד ג ]
ת ו כ ר ב ש ״ א ר ב ו י״ ב ב ש ך מ ן וא ג י א נ ו ד ט נ ב ר ם ש ב ב ״ נ ׳יס ת ״ ו א ר ו ט ב א י ב ה ן כ ו ז״ נ ׳יפ ח זו נ ג
.י א ל מ ש ׳ר ש ד ד ד (ב .(23 ד צ ) ׳מ ׳יס ו ״ ח ט ב ם ג א ב ו ה ו .ם ר ט ע ב ר ם ש ב ה ז א י ב ה ׳ו ׳יס ח ״ פ
ת ו כ ר ב א ר מ ג ב א ו ה ו א ״ נ ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ב א ב ו ה ו ו ״ ח מ ב ו ם ש ג ״ ע ד ס ב ן ו ב נ ל א צ מ נ ש ו מ כ י ת פ ס ו ה
ם ג ה ״ כ .ן י ב כ ע מ ן יא ו ן יל ל ש ת ט ש ה א ר ם א ו (נ .ל ל פ ת י ד ע ל ל פ ת י ן מ ט י מ ש ה ק י ת ע מ ה ו א ״ ע ב ״ ל
ו נ ע מ ש ך כ (7 .ן י ב כ ע ת מ ם ה ו ן י ל ל פ ת מ ר ו ב צ ה א ד ם א ו ב ו ת כ ם ש ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ל ב א ו ״ ח מ ב
ר ו ד ס ב ו ,ו ״ ח מ ב א ו ה ש ו מ כ ו י ת ו ב ר מ ע מ ש ש ן וא ג ה ש מ ב ר מ ו נ ע מ ש ך כ ן ק ת ל ש י. '.ןוא ג ר ״ ח מ
ן וא ג ה ש מ ב ר י ר ב ד ו .ו נ י ת ו ב ר מ ו ל ״ ז ן וא ג ח ש מ ב ר [ר מ מ ל ״ צ ] ר מ יב ו נ ע מ ש ך כ ם ש ג ״ ע ר
ו ר ק ד א ר ו ב צ ח כ ש א ו א ת ש י נ כ ל ל ייע ד ן א מ ר מ ו א ן וא ג ה ש מ ב ר ו ל ״ זו ל פ ת ך ר ע ך ו ר ע ב ו א ב ו ה ל ״ ז
ג ל ד מ ו ,ך מ מ ו ר א ד ו ד ל ח ל ה ת ר מ ו א ו ,ת ו ח ב ש ת ב ל ל ו ה מ ם ת ו ח ו ר מ א ש ך ו ר ב ר מ ו א א ר מ זד י ק ו ס פ
ז״ ד ם פ ר מ ו ל ל ב א ,ר ו ב צ ח ם ע ל ל פ ת מ ו ר ה מ מ ו ח ב ת ש י ב ם ת ו ח ו ו ש ד ק ב ל א ו ל ל ח ה י ו ל ל ה ר מ ו א ו
.ד ו ד ל ה ל י ה ת א י ה ש ם יל ית ל ש ה נ ו ש א ר ה ש ר פ ר מ ו א ו (ה .ל ״ כ ע ו נ ק ת נ ם ד ו ק ד א ל ה ל פ ח ר ח א
ת ו י ש ר פ ל ה נ ו ש א ר ה ר מ א נ ש ה ש ר ש ר מ ו ל כ ,ם יל ית ל ש ה נ ו ש א ר ה ש ר פ ר מ ו א ו ב ו ת כ ם ש ו ״ ח ט ב
.א ״ ע ׳ח ת ו כ ר ב .׳וב ת ע מ ש נ ם ד א ל ש ו ת ל י פ ת ן יא ש (ו .ד ו ד ל ה ל ה ת א י ה ש ם י ל י ת מ ת ו ד מ א נ ש
.ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב א ב ו ה .א ד י ם ח א ל ס ב ר ד ה י ד ב ה ד ו ה י ב ר ל ו ה י ל א ה י ל ר מ א (א [ך ^]
ח ת ר ת א ל (ב .ג ״ ע ר ם ב א ב ו ה ן כ ו א ל ס ב ר ד ה ו ח א י ת נ ק ת ו ,ב ״ ע ס ט ״ כ ת ו כ ר ב ב א ו ה ו ב ״ ע ג ״ נ
.י ט ח י ת א ל ד יוד ית א ל ו .(ג .א ט ח יד יל א ב ה ת א ס ע כ ה ך ו ת מ ש ס ו ע כ ת א ל י״ ש ר יפ .י ט ח י ת א ל ד
ה ל י ל צ מ ת מ י א (ה .ם ש א ר מ ג ,א ד ס ח ב ר ר מ א ב ק ע י ׳ר ר מ א (ל .ן ייב ר כ ת ש ת א ל י״ ש ר יפ
ך ר ד ב ך ל ה מ ש ה ע ש מ א ד ס ח ב ר ר מ א ב ק ע י ר ״ א י ל צ מ ת מ י א ם ש א ר מ ג ב .ב ק ע י ד ב א ח א ד ״ א
י ל צ מ ת מ י א א י ה ך כ א ח ס ו נ ה ג ״ ע ד ס ב ו ,ם ש ׳ם ו ת ב ו י״ ש ר ב ׳יע ו ,ה ס ר פ ד ע ב ק ע י ר ״ א ה מ כ ד ע
,ה ס ר פ ד ע ה מ כ ד ע ו ׳י ג ס מ ו ק י פ ג י כ מ ,ך ר ד ב ק י זח ה ש ה ע ש מ א ד ם ח ב ר ד ט א ב ק ע י ר ״ א ,ה ל
35
י׳׳שר רודס
[שי םא] (וליפא) ,הליפת ןמז עיגהו רומחה לע בכור הי ה ןנבר ו נ ת (א) [W]
ןיב רמוא יברו ,ללפתיו הטמל דרי לא ואל םאו ,ללפתיו הטמל דרי ורומח זחאיש ימ
׳ר אמיתיאו אבררמא ,[וילע] תבשוימ ותעד ןיאש יפל ,ללפתיו ומוקמב בשי ךכ ןיבו ךכ
:יברכ הכלה יול ןב עשוהי
אלו ,היחו םיטסיל דודג וילע ואבו ךרדב ךלהמה ןנבר ו נ ת (א) [ח נ ]
,הרצק הליפת איה וזיא ,הרצק הלפת וא ונניבה ללפתמ ,תוכרב ח״י ייולצל רשפיא
ןתתש וניהלא ׳ה ךינפלמ ןוצר יהי ,הרצק םתעדו םיבורמ ךמע יכרצ םירמוא םירחא
רמא .הליפת עמוש י״אכ הרוסחמ יד הייוגו היירג לכלו ,ותסנרפ ידכ דחאו דחא לכל
וחל ילצמו ,תונורחא שלשו תונושאר שלש רמימל יעב אלו :םירחאכ הכלה אנוה בר
ייולצל ךירצ ונניבה ,הרצק הליפתל ונניבה ןיב אכיא יאמו (ב) ,ךלהמ וליפאו ,דמועמ
תליפתו ,ייולצל יעב אל (ג)] היתיבל אטמדכו ,הירחאל שלשו היגפל תוכרב שלש
וגניבה ,ייולצל ךירצ [היתיבל יטמ דכו הירחאל ׳גו הינפל ׳ג ייולצל יעב אל הרצק
רמוא ,הרשע הנומש ןיעמ עבש ןה וליאו :ךלהמ וליפא הרצק.הליפת ,ילצמ דמועמ
חלס וניתבושתב הצר [וניהלא ׳ה] ונניבה רמוא ךכ רחאו (ד) ,תונושאר תוכרב שלש
[רמוא] םימשג [תומי] ויה םא יגח ׳ר רמאו ,וניתונש ךרבו וניילח אסר ונילאוג ונל
,ץבקמ התא םירתסמ יכ ,הכרב יללטב [רמוא] םיללט ויה םאו ,[הכרב] (הבדנ) יטשנב
ןינבכ ךב יסוח לכ וחמשיו ,ךדי [ףינת] (תשת) םיעשרה לעו ,טופשל ךילע םיעוטו
ינאו וארקי םרט היהו רומאכ ,הנעת התא ארקנ םרט יכ ,ךשדקמ תיב שודיחבו ,ךריע
עמושו הרצ תעב הנועה י״אב ,(ד״כ ה״ס ׳יעשי) עמשא ינאו םירבדמ םה דוע הנעא
:תונורחא שלש רמוא כ״חאו ,הליסת
הליסת רדס לכו וכרבו השודק םלוכ ועמשו ו ללפתהש הרשע ל ע ו (א) [ט נ]
ןישועש ומכ ,ללפתה אלש דחא ליבשב רחא ןיינמל תונמיהל ןילוכיש י בר רמא
רבכ וללפתהש הרשע ותואמ דחא וליפאו ,תסנכה תיבל םיכשה אלש ימל וא ,ןתחל
ר מ א א ד ם ח ב ר ,ה ל י ל צ מ י ב י ה ו ,ך ר ד ה ת ל פ ת יו ל צ ל ך יר צ ה פ ר פ ד ה ב א ח ר ו א ל ק פ נ ו ל י פ א ד
.ך ל ה מ ו ל י פ א ר מ א ת ש ש ב ר ו ד מ ו ע מ
.א ״ ע ׳ל ת ו כ ר ב .ר ו מ ח ה ל ע ב כ ו ר ה י ה ר ״ ת (א [fa]
ם ו ק מ ב ך ל ה מ ה ׳י ג ה א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל ו ב ״ ע ט ״ כ ת ו כ ר ב .ך ר ד ב ך ל ה מ ה ר ״ ת (א [ ח נ ]
׳ל ת ו כ ר ב .ה ר צ ק ה ל פ ת ל ו נ נ י ב ה ן יב א כ י א י א מ ו .(ב .ה ר צ ק ח ל פ ת ל ל פ ת מ ,ם י ט ס י ל ו ה י ח יד וד ג
ה י ת י ב ל ן מ ק י ת ע מ ה ט י מ ש ה ו ם ש א ר מ ג ב ן ו כ נ ל א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .יוכ ייול צ ל י ע ב א ל (ג .א ״ ע
ת ו כ ר ב א ר מ ג ןייע .ר כ ו נ נ י ב ה ר מ ו א כ ״ ח א ו (ל .א ״ ע ד ״ נ ף ד ג ״ ע ר ס ב ם ג א ב ו ה ו .ה י ת י ב ל ד ע
ף ״ יר ב ו ג ״ י ׳יס ד ״ פ ת ו כ ר ב ש ״ א ר ב ו א ״ ע ד ״ נ ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ן ייע ו ו נ נ י ב ה ת ח ס ו נ א ״ ע ט ״ כ
ם ייוניש א צ מ ת ו י״ ק ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ב ו ׳צ ׳יס ה ל פ ח ׳ה א ״ ח ע ו ר ז ר ו א ב ו ד ״ פ ג ״ ה ב ב ו ד ״ פ ת ו כ ר ב
.(ג ״ ע ח ״ ס ף ד )ב ״ ה ב ״ פ ת י נ ע ת י מ ל ש ו ר י מ ת ע ב ו נ 24 ד צ ו ״ ח מ ב ן כ ו ו נ י נ פ ל ש ה ח ס ו נ ה ו ,א ח ס ו נ ב
.ם ש י מ ל ש ו ר י ב א ו ה י ג ח ׳ר ר מ א ו א י ב ה ש ח ם ם ג
׳ ם ו ת ח י מ כ ח ו נ ו ו כ ה זל ו (25 ד צ )ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ח .יוכ ו ו ל ל פ ת ה ש ה ר ש ע ל ע ו (א [ט נ ]
ע מ ש א ל ש ד ח א ל י ב ש ב ו ל י פ א ד ו מ ש מ וש ר יפ י״ ש ר י ד י מ ל ת ו ו ב ת כ ש ן יא ו ה ״ ד ב ״ ע ג ״ כ ה ל י ג מ
ו נ א ש ו מ כ ו ע מ ש א ל ש ן ת ו א א י צ ו ה ל ל ו כ י ר ב כ ע מ ש ש ו ת ו א ו ל י פ א ו ע מ ש ל ע ם ו ר פ ל ם ח ם יל וב י
פ ״ ע א ם ר ל ו ק ב ל ל פ ת מ ו • ר זו ח ש ח ל ב ת ו כ ר ב ח ״ י ר ב כ ל ל פ ת ה ש פ ״ ע א ש ר וב יצ ת י ל ש ם יא ור
ר ו ט ה ם ג ו ,ל א נ ת נ ן ב ר ק ב ש ״ ע ו ׳ז ׳יס ג ״ פ ה ל י ג מ ש ״ א ד ה ב ם ג א ב ו ה ה זו .ו1ש כ ע ן יא יק ב ו נ ל ו כ ש
ן כ ש ט ״ י ק ׳יס ר ו ג א ה ת א ם ש א י ב ה ו י״ ב ב ש ״ ע ו ,י״ ש ר י ד י מ ל ת ם ש ב ה ז א י כ ח ט ״ ס ׳יס ח ״ ו א
.ם ש ו ״ ח ם ב ל ״ ז ח ״ ש ר ה ת ר ע ה ב ם ג ן ייע ו יר ט יוו ר ו זת ט ב א ו ה
י ״ ש ר ר ו ד ס
36
רוביצה ןמ םינפ הארמו י בר ךמוסו ,בייחה תא איצוהלו [ללפתהלו] רוזחל לוכי
,השודקה ליבשב [רובצ חילשה] ולפוכו רזוחו ,תוכרב ח״י ומצעל דחא לכ ןיללפתמש
(אלוע רמאד אוה) ןאמ הנענ (ב) ,הדבל השודקה לע ןיינמל ןינמנ ןיללפתמהש אצמנ
ואצמנ ,ןינמנ ןה ומצעל דחא לכ ורמא אלש השודקה ליבשב [ילוא רמאו אוהד]
הביבח אלא השודק בויח דומלתה לכב ועצמ אל י בר בישהו ,רבדב ןיבייוחמ ןיידע
:הרשעמ תוחפ הניאו ונל איה
ןמו ,ארדיםד אשודיקמ יעונמתאלו לטבימל שני אל הי ל י עבי מ א ל ו (א) [ם ]
קתר (ב) ,אתובר יאמו ,אוה ךירב אשדוקד הימק יתבר אתלימד ךרבמ אבר הימש אהי
ןיא שדקמה תיב ברחש םוימ רמוא ןגסה עשוהי ׳ר םושמ (נ) לאילמג ןב ןועמש .ןבר
ותללק םויו םוי לכב אבר רמאו (ד) ,הכרבל לט הדרי אלו ,הללק וב ןיאש םוי ךל
רקב ןתי ימ רמאת ברעבו ברע ןתי ימ רמאת רקבב ביתכד ,וריבח לשמ הבורמ
[אמיג] ,ףילחד אלא ,יוה יאמ עדי ימ רחמלד רקב [אמינ] (ימנ) יא (ז״ס ח״כ םירבד)
ץרא רמאנש ,אתדגאד אבר הימש אהיאו ארדיסד אשודיקא ,םייקמ יאמא אמלע
:ארדיסד אשודיק םירדס יאמ (ה) ,(ב״כ ׳י בויא) םירדס אלו תומלצ לפוא.ומכ התפע
איה הבישיב בקעי ןואג תבישי שאר חמצ בר (ה)י מקמ ו ל י א ש ו (א) [א ס ]
,ןכ בישהו ,אמעט יאמ ארוק וניא םא (ב) ארדיסד אשודיק רמאיש והמ ,אתידבמוס
יכאלמ לש תותכ שלש ןוגכ ,השגה דיגד אתתעמשב (ג) קוסעי אוה םכח דימלת םא
דימלת וניא םאו ,ה״בקה לש השודק ירבד הב שיש ,םוי לכב הריש םירמוא תרשה
׳יעשי) ול לעממ םידמוע םיפרש ןוגכ ,השודק ןהב שיש םיקוםסב ארקמב קוסעי םכח
םיאיבנ הז רדסו ,וז הליסת רמולכ ,ןכ ארוקו רמואש םכח דימלתד אמעט יאמו ,(׳ב ׳ו
,להקה לובג גישי אל דיחיו ,להקב רמול וגקית םינומדקה םינקזו ,םונקית םינושארה
ומכ דומלת וא ארקמ רמאי ךכליה ,הרשעמ תוחפ וניא השודקבש רבד לכש יפל
ןהש ןויכ םירמואש םימכח.[שיו] (שודיח) אליממ [רמוא] התא תאצמנו ,ונשריסש
יל וא ר מ א ו א ו ה ד ן א מ ה נ ע נ י ת נ ק ח ו ש ב ו ש מ ן ו ש ל ה .א ל ו ע ר מ א ד א ו ה ן א מ ה נ ע נ (נ
.״ א מ ש ״ א י ב ה ״ יל וא ״ ם ו ק מ ב ם ש ו ו ״ ח מ ב א ו ה ש ו מ כ ,ה ש ו ד ק ה ל י ב ש ב
ר ו צ י ק ב ה ב ו ת כ ו ב ״ ע ד ״ י ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .ר כ ל ט ב י מ ל ש נ י א ל ה י ל י ע ב י מ א ל ו (א [ט ]
ו ״ מ ׳יס ו ״ ת מ ב ם ג א ב ו ה ו ה ״ פ ׳יס ק י ל ם י נ ו א ג ה ת ב ו ש ת ו ז״ כ ׳יס ה ב ו ש ת יר ע ש ם י נ ו א ג ה ת ״ ו ש ב
ג ״ ב ש ר ה נ ש מ ב ו נ י נ פ ל .ן ג ס ה ע ש ו ח י ׳ר ם ו ש מ (ג .ה נ ש מ ב א ״ ע ה ״ מ ה ט ו ס .ן נ ת ד (נ .(25 ד צ )
ן מ ק ל ח ״ כ ו ע ש ו ה י יב ר ם ו ש מ א ת י א ת ו י נ ש מ ב ש ה נ ש מ ב :ב ״ י ר ח ם ש ר י ע ה ו ע ש ו ה י ׳ר ד י ע ה ר ס ו א
ם י ר ד ס י א מ (ה .א י׳ע ט ״ מ ם ש א ר מ ג .א ב ר ר מ א ו (ל .א ת י ל ״ ן ג ס ה ״ ת ל מ ל ב א ל ״ כ ע א ק ס י פ ב
׳א נ ש א י ב ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו ,ל פ ו א מ ע י פ ו ת ם י ר ד ס ש י א ה ם יים ם ש א ר מ ג ב .א ר ד ים ד א ש ו ד יק
ם י ר ד ס ש י א ה ם יר ד ס ן יא ד א מ ע ט ,ל פ א ו מ ב ע פ ו ת ו ם יר ד ס א ל ו ת ו מ ל צ ל פ ו א ו מ כ ה ת פ י ע ץ ר א
.ל ד ג ״ ע ר ה ן וש ל א ו ה ם יר ד ס י א מ ו ה זח ם ו י ס ה ו .א ר ד י ס ד א ש ה י ק ם יר ד ס י א מ ו ל פ א מ ע פ ו ת ו
.א ת י ד ב מ ו פ א י ה ה ב י ש י ב ב ק ע י ן וא ג ת ב י ש י ש א ר ח מ צ ב ר (ח )י מ ק מ ול יא ש ו (א [א ם ]
ב ״ ל ק ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ב ן וא ג ח מ צ ב ר ם ש ב א ב ו ה ו 26 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו ב ״ ע ד ״ י ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס
ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב ק ר ו נ י נ פ ל ס ד ר פ ה ר פ ס ב א צ מ נ א ל ל ב א .ם ד ר פ ח ר פ ס ב כ ״ כ י״ ב ח ם ש ב ת כ ו
ת ל מ ו ח מ צ כ ר י מ ק מ ל ״ צ ו ב ק ע י ן וא ג ה ב י ש י ש א ר ח מ צ ק ח צ י ב ר י מ ק מ ם ש ת ו ע ט ב ו (א ״ ע ׳ט )
ת ו ר ט ש ל ג ״ פ ק ף ל א ת נ ש ב ך ל מ ו ן וא ג י ו ט ל פ ב ר ל ש ו נ ב א ו ה ן וא ג ח מ צ ב ר ו .ק ו ח מ ל ש י ק ח צ י
ר מ א י ש ו ה מ ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ס ב ח ״ כ .א ט ע ט י א מ א ר ו ק ו נ י א ם א (ב .ה ר י צ י ל ב ״ ל ר ת א ״ ד א ו ה
.ר מ ו א ו נ י א ו א א ר ד י ס ד א ש ו ד י ק ר מ א י ש י א מ ם ש ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב ו א ר ו ק ם א א ר ד י ם ד א ש ו ד יק
.״ ח ש נ ה ד י ג ד * ת ו ל ט ח ם י ר ס ח ם ש ם ו ר פ ח י ט ו ק ל ג ו ג ״ ע א *ו» ן יל ו ח .ח ש נ ח ד י ג ד א ת ת ע מ ש כ (ג
37 י ״ ש ר ר ו ד ס
ארוק אהיש ארדיםד אשודיק רמואה דיחי וגהנ ךכליה ,ךכב המו ןרמוא תוארקמ
;ןבר ינפל ןירוק תוקוניתהש ךרדכ םיקוספה
תורקל שי המ ,חור ינאשתו ,רמאו הז לא הז ארקו ם ת ל א ש ש ו (א) [ב ס ]
םוקמ ,םינושארה גהגמ ךכ הז רבד ,השודק רדסב םימכח םועבק םעט המו ,םגרתלו
רחאל ,ןישדקמו ,םהינפ לע םילםונ ויהו ןיללסתמ ויהשכ םימכח ידימלת םש שיש
ןה ריתי ןה ,םיקוספ המכ וב ןירוקו איבנ ןיאיבמ ויה ,ךרבמ אבר אמש אהי ןינועש
,ןימגרתמו חור ינאשתו םירמואו ,שודק שודק שודק ןירוק ןהירחאו ןימגרתמו ,רסח
,קסוע הנשמב הצר םאו ,הרותב ןיקסועו ןישדקמ כ״חאו ,ה״בקה לש וחבשב םייסל ידכ
םדא שלשי םלועל םימכח ורמאש המ םייקל ידכ (ב) ,המל ךכ לכו ,קסוע דומלתב
,תולדו תוינע התברש ןויכ לבא ,דומלתב שילש ,הנשמב שילש ,ארקמב שילש ויתונש
לכב שלשלו דימת הרותב קסעתהל ןילוכי ויה אל ,םהידי השעמל םימכח וכרצוהו
לא םיכלוה םילחנה לכ םימכח ורמאש ומכ (ג) ,ודבל דומלתה לע וניתובר וכמסו ,םוי
תורקל ורקעו .וב שרדמו הנשמו ארקמש דומלת הז ,(׳ז ׳א תלהק) אלמ ונניא םיהו םיה
אל וללה םיקוסס םינש ,םיאיבנב תורקל ורקעש פ״עאו ,הליפת רחא םוי לכב איבנב
אל המ ינפמו ,ןידמועו ןיעובק םה ןיידעו ,ינאשתו ,רמאו הז לא הז ארקו רמולכ ,ורקע
הלסתה תא ורמג .הלפתב םימעפ ׳ג והשלשי ׳ק ׳ק ׳ק אוה שלושמ שודקש ,םורקע
:םולשל [םהיתבל] םעה [םירטסנ] כ״חאו ,שידק ןזחה רמוא
• י״פעא ותדועס עבקי כ״חאו וידי לוטיל ךי רצ לו כאל ש ק ב מ ש כ ו (א) [ג ס ]
׳ר רמא ןנתד (ב) ,אוה יודינ רב הז ירה םידי תליטנב לזלזמה לכו ,ןילוח לכואש
לארשיבש םדא לכ לע תלעננ הרזע ןיאש הדנתנ לאללהמ ןב איכקעש םולשו סח הדוהי
ןבירזעלא ׳ר תא (ג) ,וריג ימ תא אלא ,לאללהמ ןב איבקעכ אטח תאריבו המכחב
לכש ךדמלל ,וגוראלע ןבא וחיגהו ןיד תיב וחלש תמשכו ,םידי תליטנב קפקפש ךנה
ידיל אב םידי תליטנב לזלזמה לכו (ד) ,ונורא תא ןילקוס ןיד תיב [וי]ודינב תמו הדנתמה
ידיל םדאה תא ןיאיבמ"םירבד ׳ג אנת אתינתמב הל ירמאו ,ימא ׳ר רמאד (ה) ,תוינע
,םידי תליטנב לזלזמהו ,וינפב ותללקמ ותשאש ימו ,םורע ותטימ ינפב ןיתשמה ,תוינע
היפא רדהמ לבא ,עקרק יבג לעו ,הטמ יפלכ ילימ יגה ,םורע ותטימ יגפב ןיתשמהו
ןינמיזו ,ישמ ןינמיזד אלא ןרמא אל םידי תליטנב לזלזמהו .הב ןל תיל אנמבו הטיממ
לכ רזעלא ׳ר רמא(ו) אקירז ׳ר רמאו (ו) .הב ןל תיל ישמ אלו ישמ לבא ,ישמ אל
ו מ ו ח ו ,ו נ י נ פ ל ג ״ ע ר ס ב א צ מ נ א ל ה ז .ר מ א ו ח ז ל א ח ז א ר ק ו ם ת ל א ש ש ו (6 [ב ס ]
ם י י ק ל (3 .ן ו א ג ח מ צ ב ר ל כ ״ ג א י ח יל וא ו ,ד ח א ן וא ג ל ח ב ו ש ת א י ח ה א ר נ כ ו ,ז״ ט ׳יש ו ״ ח ט ב
ו ר מ א ש ו מ כ (ג .ו ״ ח מ ת א ו א י ב ת ש א ל ה ״ ד ׳ס ו ת ב ש ״ ע ו א ״ ע ׳ל ן יש וד יק .ם י מ כ ח ו ר מ א ש ח מ
ח ז א ל מ ו נ נ י א ם יה ו ם י כ ל ו ה ם י ל ח נ ה ל כ ׳י י ל ש מ ש ר ד מ .ם י ח ל א ם י ב ל ו ח ם י ל ח נ ה ל כ ם י מ כ ח
.ה ב ר ח ת ו מ כ ח ו ב ש יש ד ו מ ל ת ה
׳צ ׳יס ת ו ת ל י א ש ו א ״ ע ו״ ט *ןד ג ״ ע ד ר ו ר ם .ויד י ל ו ט יל ך יר צ ל ו כ א ל ש ק ב מ ש כ ו (b [ ג ס ]
כ ״ ג א ב ו ה ו .ו י נ פ ל ש ן מ יס *ןופ ל ך ייש ה ל פ ת ה ת א ו ר מ ג פ ש ו ת ל ח ת ה ו ח ״ ט ׳יס ו ״ ח ם ב א ו ח ן כ ו
ת א (נ .א ״ ע ט ״ י ת ו כ ר ב ,ח ״ פ ת ו י ד ע .ן נ ת ד (3 .(ב ״ ע ׳ט *ןד ) ו״ פ ת ו כ ר ב ג ״ ה ב ב ר מ א מ ח ל כ
.ד ג ה ן ב כ ו ת ב ת ו ת ל י א ש ב ו ם ש ג ״ ח ב ב ו ו ״ ח מ ב ו ג ״ ו ע פ ב ו ך ו נ ח ן ב א ר מ ג ב .ך נ ח ן ב ר זע י ל א ׳ר
ג ״ ע ר ס כ ,ם ש ג ״ ה ב ב ח ״ כ .י מ א ׳ר ר מ א ד (ה .ב ״ ע ב *ס ת כ ש .יוכ ם יד י ת ל י פ נ ב ל זל זמ ה ל ג ו (ל
,כ ״ ע ׳ד ה ט ו ס .א ק י ר ז ׳ר ד ט א ו (ו .ח ו ב א ׳ר ר מ א ו נ י נ פ ל ו *)״ יר ב ח ״ כ ו ו ״ ח ם ב ו
י ״ ש ר ר ו ד ס 38
קחצי ׳ר רמא ןיבא רב ידיא בר דטא (ז) .םלועה ןמ רקענ םידי תליטנב לזלזמה
םינושאר םימ ,[תושר] םייעצמאו ,הבוח םינורחאו ,הוצמ םינושאר םימ ןאישא [רב]
[םינורחא] הל ירמאו ,ילכב אלא ןילטונ ןיא םינורחא ,עקרק נ״ע ןיב ילכב ןיב ןילטונ
איבה םאו ,םהילע הרוש איהש הער חור ינםט עקרק יבנ לע אלא ןילטונ ןיא
והייניב אכיאו(ח) ,ימד ריפש הנמיה הלעמל וידי ץחרו ,לקד לש תוירה אםניק
ןילטונ ןיא םינורחא םימ ,ןנוצב ןיב ןימחב ןיב ןילטונ םינושאר םיט (ט) ,אסניק
,תושר םייעצמאו (אי) .אמהוזה תא ןי[ע]פעםמ (י) ןימחש ינפמ ,ןנוצב אלא
,הבוח הניבגל לישבת ןיב לבא /לישבתל לישבת ןיב אלא ונש אל ןמחנ בר רמא
םינורחא םימד ג״עאו ,ןמחנ ברד היתעמשמ הניבג רשב רתב ןנבר תשד יאהו (בי)
:הכרב ןינועמ ןיא הבוח
ךרע ןב רזעלא ׳ר ,םימכח י רבד עו משל ה ו צמ רמא ב ר (א) [ד ס ]
רזעלא ר״א ,(א״י ו״ט ארקיו) םימב ףטש אל וידיו בזה וב עגי רשא לכו רטאגש
ןמחנ ברל אבר היל רטא (ב) ,הרותה ןמ םידי תליטנ.וניתובר וכטס ןאכימ ךרע ןב
וידי ףטש יכ בזב ענומ היל רטא ,ביתכד אוה בזב ענומ ארק יאהד ,עמשמ יאמ
ףטש אלש רחאו רמאק יכה אלא ,יעב הליבטו םידגב םויב וב רהטמ אק יכ (ב*) םימב
םילכה לכב ןנתדכ (ד) ,אנמ ןמ אלא [קישמ] י (ןנינשמ) אלו (נ) ,אמט םימב וידי
םידיל ןילטונ ןיאו ,המדא ילכב םינבא ילכבו םיללג ילכב וליפאו םידיל ןילטוג
סרח ילכ ׳יפ [ץחמה] (׳מחמה) ילושב אלו םילכה [תונפדב אל] (תונפדל אלא)
םדא ןתי אלו ,תיבחה [תפוגמב אלו] (תפרגמב ןיבו) לוביק תיב יוב ראשנו רבשנה
ימנ יא ,תאטח יט לע ןנבר [ןוניכמסא] (ןטמעסא) אמעט יאמ (ה) ,וינסחב וריבחל
ימ ןיזמ ןיאו ןישדקמ ןיאו ןיאלממ ןיא ינתקד ,שדקמד םילגרו םידי שודיק לע
;י לכב אלא תאטח
ו ״ ח מ ב ם ג ח ״ כ .א ס נ י ק ו ח יינ יב א כ י א ו (ס .א ״ ע ה ״ ק ן יל וח .ן יב א ר ב יד יא ׳ר ר מ א (ז
א ס נ י ק ״ ם י נ פ ב א ב ו ה ש ה מ י ת ע ד ל ו י״ ש ר יפ ב ש ״ ע ו א ס נ י ק ו ה י י נ י ב א כ י א ו ה י י נ י ב י א מ ם ש א ר מ ג ב ו
.ם ש א ר מ ג .יו כ ם י נ ו ש א ר ם י מ (מ .ם נ ק ך ר ע ך ו ר ע ב ן ייע ו א ס נ י ק ל ע ׳יפ ה א ו ה ״ ל ק ד ל ש ת ו י ר ת
ו ״ ת מ ב ו א מ ח ו זח ת א ן י ר י ב ע מ ן יא ו ם י ד י ה ת א ן י ע פ ע פ מ ן י מ ה ש א ר מ ג ב .א מ ה ו זה ת א ן י ע פ ע פ מ (י
.ב ״ ע ה ״ ק ן יל ו ח .ן מ ח נ ב ר ר מ א ,ת ו ש ר ם ייע צ מ א ו (א י .ה ת ו א ן יר יב ע מ ן יא ו א מ ה ו זה ת א ן י ע פ ע פ מ
ו ״ ת מ ב ל ב א (א ״ ע ׳ט !ף ד )ו״ פ ת ו כ ר ב ג ״ ה ב ה ן וש ל כ א ו ה .א נ י ב ג ר ש ב ר ת ב ן נ ב ר ת ש ד י א ה ו (ב י
י ש ו ד י ח ב ש ר י ע ה ׳ש ח ר ע ח ם ש ו ״ ח מ ב ל ״ ז ח ״ ש ר ג ״ ח ר ה ו ר ש ב א נ י ב ג ר ת ב א ב ו ה 27 ד צ
ן וש ל א י ב ה א ״ ב ש ר ה ל ב ״ ה ו ת ב ך א ג ״ ח ב ב ו נ י נ פ ל א ו ה ש ו מ ב ג ״ ח ב ה א י ב ה ם ש ן יל ו ח א י׳ב ש ר ח
ע ״ ר ח ג ״ ה ר ה ר ו א ל א י צ ו ה ש ג ״ ה ב ב ית נ ייע ה ת ע ו ,ר ש ב כ ״ ח א ו ה נ י ב ג ן נ ב ר ו ר ש ד א ה ו ג ״ ה ב ה
׳יס ח ״ ו א ר ו ט ב ם ג ו .ר ש ב ר ת ב ה נ י ב ג ן נ ב ר ת ש ד י א ה ו כ ״ ג ב ו ת כ (66 ר צ ) ר ע ט י י ת ם ע ר ל י ה
ו י ב א ם ש ב א י ב ה ו ד י מ ה נ י ב ג ו י ר ח א ל ו כ א ל ר ת ו מ ר ש ב ל כ ו א ה ש ג ״ ה ב ב ת כ א י ב ה ש י ת י א ר ג ״ ע ק
ף וע ר ש ב א ו ה ו ל י פ א ו ר ש ב ה ר ח א ה נ י ב ג ל ו כ א ל א ל ש ן י ג ה ו נ א ל א ,ן כ ם ל ו ע ה ו נ ה נ א ל ו ש ״ א ד ה
.׳ה ׳יפ ח ״ פ ן יל ו ח ש ״ א ר ח ב ן ייע ו י״ ב ב ש ״ ע ו ,יוכ ג ה נ מ ה ת ו נ ש ל ן יא ו
ל ״ צ ו א ״ ע ו י ק ן יל ות .ך ר ע ן ב ר זע ל א ׳ד ם י מ כ ח י ר ב ד ע ו מ ש ל ה ו צ מ ר מ א ב ר (א [ ך ס ]
ר מ א מ ה ו .ך ר ע ן ב ר זע ל א ׳ר י ר ב ד ע ו מ ש ל ה ו צ מ ר מ א א ב ד ם י מ כ ח י ר ב ד ע ו מ ש ל ח ו צ מ ייב א ר מ א
א ם ר י ג ו נ י נ פ ל ו ם ש א ר מ ג ב ןייע .׳וב ן מ ח נ ב ר ל א ב ר ל ״ א (ב .׳נ ׳יס ו ״ ח מ ב א ב ו ה ח זה
א ל ו (ג .י ע ב ה ל י ב ט ו ם י ד ג ב ס ו ב י כ ר ה ט מ א ק י מ ל ״ צ .יוכ ו ם ויב ו ב ר ה ט מ א ק יכ (3* .ת ר ח א
.ם ש ג ״ ה ב ב ן מ י ס ה ף ו פ ד ע א ב ו ה ו .ב ״ מ א ״ פ ם יד י .ן נ ת ד כ (ד .ו״ פ ת ו כ ר ב ם ש ג ״ ח ב .ן נ י ש מ
.ג ״ ח ב ם ש ב ח ז א י ב ח א ״ ב ש ר ה ש א י ב ח ו ת ל ח ת ה ב ט ״ נ ק ׳יס ח ״ ו א י״ ב ח .ר כ ן נ ב ר ן ו נ י כ מ ס א ט ״ מ (ה
39
י״שר רודס
אעראא יארתב אימ ושמ אלד יאה אנימא הוה שירמ י י ב א ר מ א (א)[הפ]
אנא ישא בר רמא (ב) .והיילע הער חור אירשד םושמ רמ יל רמא אמהוז םושמ
:אתוביטד יאנפח אלמ יל ובהיו יאנפח אלמ יאשמ
לקשמל הידהב אנמ אכילו רהנה יכנ לע י גסמ א ק ד א כ י ה ו (א) [וס ]
והניכשמיל אלא ,הידי ךדיאל ישמילו הידי ארחב אימ לקשיל אל ,הידי אשממל אימ
הידי יבוננל היל יעבימ הידי ישמדכו (ב) ;הלבטה היל איוהד ארהנב והייורתל
,אמט םחל לכוא וליאכ םידי בוגינ אלב תס לכואה לכ והבא ׳ר רטאד (ג) ,ריסש
(םחידה)רשא םיוגב [אמט] םטחל [תא] לארשי יגב ולכאי [הככ] (הזכ) רמאנש (ד)
;(ג״י ׳ד לאקזחי) םש [םחידא]
יעב אקד אכיה ילימ יגה ,םידי תליטנ ךי רצ י רמאק י כ ו (א) [זס ]
׳וכו הניאתו ןסג ןינימה תעבשמ יריס לכימל יעכ אקד אכיה לבא ,אמחל לכימל
השעמ ידכעד ןימםוכו הרועשו הטיח ןיניטה תשמחמ ימנ יא ,(׳ח ׳ח םירבד)
ןנימזמ אל ליכאד רתבו ,םידי תליטנ יעב אל ןהירחאל הכרב ןינועטד נ״עא ,הרידק
ותייאו יסא רדו ימא ברד הימק אנמיאק הוה הנח רב רב הבר רמאד (ב) ,אתלתב
דח וכירבו ,היל וסם אלל (ג) ,והידי ושמ אלו [ולכא] (לוכא) יריסד הלכלכ והימק
ןומיז ןיא מ״שו ,תוריסל םידי תליטנ ןיא הינימ עמש ,תלת מ״ש ,הידוחל דח
ןסנטמ יאו (ד) :והיידהב [היל] וסס אלדמ ,קלחל ,דוצמ ולכאש םינש מ״שו ,תוריסל
רמא הדוהי בר רמאד(ה) ,הכרב םושמ הידי אשמימל ךירצ תוריסל וליפא הידי
[םינושאר םימ וליא (ד׳׳מ א״י ארקיו) םתשדקתהו] ,אנת אתינתמב הל ירמאו ,בר
,הכרב וז (׳ה) ינא ,ןמש הז שודק יכ ,םינורחא םימ וליא (םש) םישודק םתייהו
ה״בקה םהל רמא ,(ו״כ ׳כ ארקיו) ׳ה ינא [שודק יכ] םישודק [יל] םתייהו
םתא ךכ רוהט ינאש םשכ ,םישודק ויהת םתא ךכ ,שודק ינאש םשכ לארשיל
;םירוהט ויהת
,יכב אקד [הירכ] לאומשל ה י ח כ ש א ל א ו מש ד ה ו ב א (א) [ח ס ]
רמאד ,ךייחמ יאמא היל רמא ,הבר ןייחמד היל רמא ,תיכב יאמא היל רמא
י א ש מ א נ א יש א ב ר ר מ א (ב .ם ש ו ״ ח מ ב א ב ו ת ו ב ״ ע ה *ק ן יל וח .ייב א ר מ א (א [ ך ס ]
׳י ג ה ו ״ ח מ ב ו ם ש ג ״ ה ב ב ן ב ו ב י׳ע •ב ״ ם ת ב ש א ר מ ג ב א ו ה ו א ד ס ח ב ר ר מ א ל ״ צ .י א נ פ ח א ל מ
.א ד ם ח ב ר ר מ א
׳צ ׳יס ת ו ת ל י א ש ב ו ם ש ג ״ ה ב ב כ ״ ג א ו ה .ר ח נ ה יב ג ל ע י ג ס מ א ק ד א כ י ח ו (b [ן ם ]
ר מ א ד (ג .ו י נ פ ל ש ר מ א מ ב ם ש ג ״ ה ב .ר יפ ש ה יד י י ב ו ג ג ל ה י ל י ע ב י מ ה י ד י י ש מ ד כ ו (ב .ם ש ו ״ ח מ ב ו
ם ו יס ה ר ח א ו ם י נ פ ב י ת נ ק ת ו ם יש וב יש ב א ב ו ה ב ו ת כ ה .ה כ כ ר מ א נ ש (ל .ב ״ ע ׳ד ה ט ו ס .ה ו ב א ׳ר
א מ ט ם מ ח ל י ר מ א ד ת י א ו ,ם יד י ב ו ג י נ א ל ב א י ר ט מ י ג ב א מ ט ם מ ח ל ה פ ס ו ה ו ״ ח ט ב א ב ו ה ב ו ת כ ה מ
א י ב ה ז״ ל ק ׳יס ם ל ש ה ט ק ל ה י ל ב ש ל ע ב ו .ב ו ג י נ יל ב א מ ל ע ב א ח ד ה ב ר מ ו ל כ ,ם ש ם ח י ד א ר ש א
׳י ס ף ו ס ח ״ ו א ר ו ט ה ם ג ו ם יד י ב ו ג י נ א ל ב א י ר ט מ י ג ב ם יו ג ב א מ ט ם מ ח ל ת ו א י ד ט מ י ג ר פ ס ב י ת א צ מ
.ם ש י״ ב ב ןייע ו .ם יד י ב ו ג י נ א ל ב א י ר ט מ י ג ב א מ ט ם מ ח ל ח ״ נ ק
ן כ ו א *ע ׳ט ף ד ת ו כ ר ב ד ו״ פ ג ״ ה ב ב א ב ו ה .ם יד י ת ל י ט נ ך יר צ י ר מ א ק יב ו 1א [ץ פ ]
א ר מ ג ב .ח י ל ו פ ם א ל ו (נ .א ״ ע ו״ ק ן יל וח .ה נ ח ר ב ר ב ה ב ר ר מ א ד (ב .׳נ ׳יס ו ׳יח מ ב א ב ו ח
.י ל ו פ ס א ל ו ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ן כ ו י״ ש ר יפ ב ש ״ ע יל ו פ ם א ל ו ל ״ צ ו נ י נ פ ל ו יד ימ יל ו ב ח י א ל ו
.ב ״ ע ם ג ״ נ ת ו כ ר ב .ב ר ר מ א ה ד ו ה י ב ר ד מ א ד (ה .ם ש ג ״ ה ב .ה יד י ן פ נ ט מ יא ו (ל
ת ו כ ר ב ג ״ ה ב מ ת ו ק ל א ו ה .יוכ י כ ב א ק ד ל א ו מ ש ל ה י ח כ ש א ל א ו מ ש ד ח ו ב א (א [ ח ס ]
י ״ ש ר ר ו ד ם
40
ליכא אוה היל רמא ,תישמ אל יאמאו ,אקוניל תיפסו ךידי תישמ אל יאמא יל
אלא ,תרימנ אלד ךייתסמ אל ,דיברל לאומשד ,דובא היל רמא ,אנישמ אנאו
היפוג ליכאמ ,םידי תליטנ יעב לכאמ תמחמ לכוא אתכלי,דו(ב) ,תיחמ ימנ אחמימ
:םידי תליטנ יעב אל
אשמימל ךירצ [אקוני] אקוניל ןיליכאמד ארבג ו א א ת ת י א ל כ (א) [ט ס ]
אקד ןאמו ,היל לייעמו ,הימופל הידי ידשו אצמוא היל אלייע אלד ןיגמיח ,הידי
;םי די תליטנ יעב אל והל ליבומ
אכיאד אכיהו ,ץראה ןמ םחל איצומה [רמ]וא ת ס ע צ ו ב ש כ ו (א) [ע ]
יעבתימ אלו (ב) ,והלוכל ןייה תכרב ךרבמ דחו ,והלוכל איצומה ירש דח אתועיבק
ךירצ אלד אמחל אכיא יאו ,ןתפיל וא חלמ והל ותיימד דע איצומה ארשימל והל
רמאד(ג) ,ןתפיל וא חלמ (וא) יתיימד דע יבוכעל ךירצ אלו רתלאל ירש ןתפיל
וא חלמ וגתיש דע עוצבל יאשר עצובה ןיא אייח ׳ר םושמ לאומש רב אבר
יבל עלקיא לאומש רב [א](ה)בר (ד) ,יעתשיל אלד דחאו דחא לכ ינפב ןתפיל
רמא ,היתעמשמ רמ רדה היל ורמא ,רתלאל ארשו אתפיר היל ובירק אתולג שיר
:ששב ךירצ ןיד תיל(,ד) והל
,איצומה ארש אלו ילתשיאו ,אמחל ליכאו י ר ק י א ד א כ י ה ו (א) [א ע ]
רדה יכד היתדועס רימג אלד אקוודו ,ליכאו איצומה ירש רדה ,רבדימ יכה רתבו
והמ ךריב אלו ליכאו חכשש ימ אדסח ברמ הינימ ועבד (ב) ,ליכאו איצומה ירש
יאו ,רחא םוש לכאיו רוזחי ,ףדונ וחירו םוש לכאש ימ והל רמא ,ךרביו רוזחיש
רימג וליפאו ךכליה אניבר רמאד(ג) ,ךרביל אל לכימל ליכי אלו היתדועס רמנ
ןויכ ,איצומה יכורבל יזח ,דוה ארקיעמד ,היתווכ אתכליה ואלו (ד) ,היתדועם
:הארנו רזוח וניא בוש החדנו הארנה לכו ,יחריא [רמנו לכאד] (לכאו רמגד) -
א ו ה 28 ד צ ו ״ ח מ ב ו ם ש ג ״ ה ב ב ו ן וש ל ב ם ייונ יש ש י ם ש ו ב ״ ע ז״ ק ן יל וח א ר מ ג ב א ו ח ו ו״ פ ף ו ס
.ם ש ג ״ ה ב .א ת כ ל ח ו (ב .ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל ו מ כ
.ת ו כ ר ב ד ו״ פ ף ו ס ג ״ ח ב .א ר ב ג וא א ת ת י א ל כ (א [ ט ס ]
א י צ ו מ ה ך ר ב מ א ח י א ם ש ו ב ״ נ ׳יס ו ״ ח מ ב א ב ו ה .א י צ ו מ ה ר מ ו א ת פ ע צ ו ב ש ב ו (א
א ו ה יכ ה א ר נ ו ו ד ר מ ב ב ״ ג א ב ו ה .ר כ א י צ ו מ ה ה י ר ש מ ל ו ה ל י ע ב ת מ א ל ו (נ .ץ ר א ה ן מ ם ח ל
.ע ל ק י א ל א ו מ ש ר ב א ב ר (ל .א ״ ע ׳מ ת ו ב ר ב .ל א ו מ ש ר ב א ב ר ר מ א ד (ג .ן וא ג ה זי א ן וש ל
ש ש ב ב ת כ ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר .ש ש ב ך יר צ ן יד ת י ל (ס .ם י נ ט ק ם ייונ יש ב ו נ י נ פ ל ו ,ם ש א ר מ ג
ה פ ס ו ה א צ מ נ ב ״ נ ׳ י ס ו ״ ח מ ב ו ,ן ת פ ל ה כ י ר צ ן יא ו וז א י ה ה י ק נ ת פ ר מ ו ל כ ,ו ב כ ר ש ש וב ו מ כ ב ו כ ע
יל ו ,ך ו ר ע ב י ת י א ר ן כ ש ש ב א ל ד מ ם ג ר ת מ (ר ׳ו ב ויא ) ח ל מ י ל ב מ ל פ ת ל כ א י ת ,ח ל מ [׳י פ ] ש ש ב
ן ייע ו ש ״ ע ם יש ור יפ ׳ג א י ב ה ש ש ב ך ר ע ך ו ר ע ןייע ,כ ״ ע ה ש מ ש ש ב יכ ו מ כ ר ו ח י א ן וש ל ה א ר נ
י ל ב מ ל פ ת ל כ א י ת ח ל מ ׳יפ ש ש ב ו ד ר מ ב א ב ו ה ש ה מ ו ,ח זב ד י ע ה ש ה מ ם ש ם ל ש ה ך ו ר ע ב
ל פ ת ל כ א י ח א י ב ה ך ו ר ע ה יכ ה פ י ן ויכ א ל ,ך ו ר ע ב י ת י א ר ן כ ב ת כ ו ש ש ב א ל ד מ ם ג ר ת מ ח ל מ
ן כ ם ג ר ת מ ל פ ת ל ע יכ ח א ר ת .א ח ל י מ א ל ב ש ש ב יד ימ ל י כ א ת מ א ל ד ה מ כ ם ג ר ת ח ל מ י ל ב מ
ן נ ב ר ד א נ ש י ל ב ו ה נ ש מ ן וש ל ב ן ת פ ל ו מ ש ש ש ב ת פ ה ם ע ל כ א י ש ר ב ד ל כ ׳י פ ם ייס ו ך ו ר ע ה
. ש ש וב ו מ ש
ה י נ י מ ו ע ב ד (ג .(ב ״ ע ׳י ף ד ) ז״ פ ת ו כ ר ב ג י׳ה ב .א מ ח ל ל כ א ו יר ק יא ד א כ י ה ו (א [ א ע ]
ו א ל ו (ל .ם ש א ר מ ג .א נ י ב ר ר מ א ד (ג .ם ש ג י ׳ה ב ב א ב ו ה ו א י׳ע א ״ נ ת ו כ ר ב .א ד ס ח ג ו מ
.ם ש ג ״ ה ב ח ן וש ל א ו ח .יוכ ח י ת ו ו כ א ת כ ל ח
41 י ״ ש ד ר ו ד ס
ןיעטה תענשמ יא ךירכ אל יא ךירנ יא אקפסמו ל נ א ד א כ ייה ו (א) [ב ע ]
,(׳ח ׳ח םירנד)ןומרו הנאתו ןפגו הרועשו הטח ץרא ,אתיירואד הכרכ ןניבייחטד לכא
ראשמ יאו (כ) ,ךירבימ רדה אקפסט ,(׳י םש) תכרבו תעבשו תלכאו ביתכו
אתיירואד אה אטעט יאמ (ג) ,ךרבמו רדה אל אקססמ אוה ןנבר אכמםד לכא ןיעמה
;ןנברד אה
םעטימד דע ייועתשיאל ריסא ,עצבו אי צו מה י ר ש ד א כ י ה ו (א) [נע ]
רדה אל יאו ,ךרבמ רדה ,הסורפ התוא םעטיל[ד] הימקמ יעתשימ יאו ,הסורפ התואמ
:הכרב אלב הסורפ ליכא אקו ,הלטבל םימש םש איצומה היל הוה ,ליכאו ךרכמו
ןיא ברד הימשמ תליש רב לאומש ברד הירכ הדו הי בר ר מ א (א)[ד ע ]
הליחת וידי טשופ אוה עצובה אנת (ב) ,עצובה םועטיש דע םעטימל ןיאשר ןיבוסמה
רב הבר (נ) :ודיב תושרה ,ונממ לודג אוהש ימל וא ,וברל דובכ קולחל אב םאו
אקו םידק אגיטק בר רב [לאומש] (לאינד) בר יב הירבל היל קיסע הוה אנה רב
׳ר רמא (ד) ,ןינועה יסמ ןמא הלכיש דע.עוצבל [יאשר] עצובה ןיא הידבל היל ינתמ
ידכ עצוב תיבה לעב ,ךרבמ חרואו עצוב תיכה לעב יחוי ןב ןועמש ׳ר םושמ ןנחוי
־ :תי בה לעבל ךרביש ידכ ךרכמ חרואו (ה) ,הפי ןיעכ עצביש
ךרבל ךירלן (ב) ,הכרה םימעס וליסא ותדועס ךו תב םי מ ה ת ו ש ה ו (א)[ה ע ]
רמוא ואמצל םימ .התושה ונינש ךכש (ג) ,ויגסל ןהש ס״עאו ,םעפו םעס לכ לע
יטועמל (ה) ןיכא רב ידיא בר רמא ,יאמ יטועטל ןנירטאו(ד) ,ורבדב היהנ לכהש
ןנברמ תיאו(ו) ,ךלממ היל הוה ךרכמ יכה ואל אה ,ךרכמ אלד אצמוא היתקנחד
ן י נ י מ ה ר א ש מ יא ו (ב .ם ש ג ״ ה ב .ך יד ב א ל יא ך יד ב יא א ק פ ם מ ו ל כ א ד א כ י ח ו (א [ב ע ]
.ן נ ג ו ד מ ן ו ה ל ד ה כ ר ב ד א ב ו י ח ד ל כ ל ע ן י ע מ ר א ש מ יא ו ו ״ ח מ ב ו ,ם ש ג ״ ח ב ג .ן נ ב ר א כ מ ס ד ל כ א
.ו ״ ח ט ב ם ג א צ מ נ ו ג ״ ה ב ב א ח י ל ה ז .ן נ ב ר ד א ה א ת י י ר ו א ד א ה ט ״ מ (ג
ם ג א ב ו ה ו ו נ י נ פ ל ג ״ ח ב ב א צ מ נ א ל ה ז .יוכ ע צ ב ו א י צ ו מ ה יר ש ד א ב י ה ו (א [ג ע ]
.ג ״ נ ׳יס ו ״ ח ט ב
א ו ה ע צ ו ב ה א נ ת (נ .א ״ ע ז״ מ ת ו כ ר ב .ל א ו מ ש ב ר ד ה י ד ב ח ד ו ה י ב ר ר מ א (א [ד ע ]
ן נ ח ו י ר ״ א (ד .ם ש א ר מ ג .ה נ ח ר ב ר ב ה ב ר (נ .א ת י ל «א נת # ת ל מ ו ם ש א ר מ ג .יוכ ט ש ו פ
ם יים ג י׳נ ׳יס ו ״ ח מ ב .ת י ב ח ל ע ב ל ך ר ב י ש יד כ ך ר ב מ ת ר ו א ו (ה .א ״ ע ו״ מ ת ו כ ר ב .י״ב ש ר ם ו ש מ
.(ב ״ ע ב ״ כ ם י ח ס פ ) ה ע ש ל כ ב ר מ א ד כ ת ו ב ר ל ן ית א ד ,ת י ב ה ל ע ב ת ו ב ר ל ת א ,ך י ה ל א ת א ת כ ר ב ו ב י ת כ ד
ו ״ ח מ ב א ו ה ן כ ו א ״ ע ף וס ו״ ט ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .ו ת ד ו ע ס ך ו ת ב ם י מ ת ת ו ש ח ו (א [! ך ע ]
׳יס ח ״ ו א ר ו ט ה ו ו ״ ח מ ב ו ם ש ג ׳׳ע ר ר ו ד ס ב ה ״ כ .ם ע פ ו ם ע פ ל כ ל ע ך ר ב ל ך יר צ (ב .ד ״ נ ׳יס
ש יש א ״ י ב ת כ ל ״ ז ש ״ א ר ה א ״ א ו ה ד ו ע ס ב ש ם י מ ה ל ע ך ר ב ל ש יש ב ת כ ג ״ ה ב ו א י ב ה ד ״ ע ק
א ל א ם י מ ה ת ו ש ם ד א ן יא ש יוה ך ל ט נ ד ם ע פ ו ם ע פ ל כ ל ע ה ד ו ע ס ה ך ו ת ב ש ם י מ ה ל ע ך ר ב ל
ת ו כ ר ב ג ״ ח ב ב ו נ י נ פ ל ג ״ ה ב ם ש ב ר ו ט ה ו ש ״ א ד ח א י ב ה ש ה מ .ר כ ל ל כ יל ר ב ת ס מ א ל ו ו א מ צ ל
ו ג י נ פ ל א ו ה ש ה מ מ ר ח א ן ו נ ג ס ב ו .א נ מ זו א נ מ ז ל כ ל ע י כ ו ר ב ל ך יר צ א ל א ב ו ה (ב ״ ע ׳י ף ד ) ז״ פ
ר ו זח מ כ א ל ד ו״ ו ב ת כ ש ה ״ א ה ״ ד ב ״ ע א ״ ט ת ו כ ר ב ׳ס ו ת ןייע ו ש ״ ע ד ״ ע ׳יס ס ד ר פ ב א ב ו ה
י ר ב ד ו .׳ ף ל מ נ כ י ו ח ד ה ד ו ע ס ה ך ו ת ב ו ל י פ א ו ם ע פ ו ם ע פ ל כ ב ח כ ד ב ם י מ ל ן י כ ד ב מ ש ב ת כ ש יד ט יוו
ם ש .ן נ י ד מ א ו (ל .ה נ ש מ ב א ״ ע ד ״ מ ת ו כ ר ב .ו נ י נ ש ך כ ש (נ .ור וד ם ב ג ״ ע ר י ר ב ד מ ם י ע ב ו נ ו ״ ח מ
י כ ה ו א ל א ת ך ר ב מ א ל ד ם ו י ס ה ו ם ש א ר מ ג ב ח ״ כ .א צ מ ו א ה י ת ק נ ת ד י ט ו ע מ ל (ה .ב ״ ע ם ש
ה י ת ק נ ח ד ח ״ ד א ״ ע ה ״ מ ת ו כ ר ב ׳ם ו ת ה ו ו ״ ח מ ב ם ג א ו ה ן כ ו ו ר ו ד ס ב ג ״ ע ר מ ם ויס א ו ה ,ך ר ב מ
ג ״ ע ר ר ו ד ס ל ו נ ו ו כ ו ב י י ח ו י ר ח א ל ל כ א יכ ו ר ב יע ב א ל ו ינ פ ל א ק ו ד ד ׳יפ ש ם ר מ ע ב ר ם ש ב א י ב ה
ד ח א ם ש ו ״ ח מ ב ו .ו ״ ח מ ב א ו ה ן כ ו ל ״ ז ג ״ ע ר ן וש ל כ ״ ג א ו ה .ר כ ן נ ב ר מ ת י א ו (ו .י ת א ב ה ש
י כ ו ר ב ל ך יר צ א ל ל ל כ ד ן נ ב ר מ ת י א ו ל י ת ת מ ח ד ח א ר מ א מ ד וע א צ מ נ י ת י ר ת א א נ מ י ז ם ו יס ה
י״שר רודס
42
לכ לע] יכורבל ךירצ אל ותו אמק אנמיז ךירבמ אתדועסב םימ הימק אכיאד ןויכ ירמאד
אנמיז הילע יכורבמל ךירצ אל אמק אנמיז ךידב יכד ארמחא הוזה ידימ ,[אנמיז
היהנ לכהש םלועה ךלמ וניהלא י״אב םהינפל ךרבמ התוש אוהשכו :יתירחא
תובר תושפנ ארוב [םלועה] ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב םהירחאלו(?) ,ורבדב
:םימלועה יח ׳ה התא ךורב יח לכ שפנ םהב תויחהל ארבש המ לכ לע םנורסחו
רדה (ב) ,[לכהש] יכורבל ךירצ אל ןנירמאקד אצמוא ה י תקנח ד א כ י ה ו (א) [וע ]
היהנ לכהש יכורבל ךירצ אל יתשילד ימקימ ,אתביתמ שיר ייבא רב יוטלס בר רדש
ןנירמא אקדו ,תובר תושפנ ארוב ךרבמ יתשילד רתב ,אוה םונאד םושמ (נ) ורבדב
תונהיל םדאל ול רוסא (ד) ,רוסא םושמ הב תילו יכורבל ךירצ אל אתיימק אתכרב
לכש םסא] (התושה לכהש סונא)(ה) הוהד ידימ ,הכרב אלב הזה םלועה ןמ
אל הכיב ךירצ ןיאד ,האופרל ןיוכימ אלו (ו) ,האופרל רבד לכ וא [םס התושה
התש ךתייתש לכ רחאו ,חלמ לוכא ךתליכא לכ רחא ןכו (ז) ,וירחאל אלו וינפל
ןנבר רומאד ןויכד ,וירחאלו וינפל הכרב ךירצ ןיאו ,םלועל קוזינ התא ןיאו ,םימ
ינפמ גאדי םויב ,םימ התש אלו הקשמ לכ התש ,חלמ לכא אלו לכאמ לכ לכא
יוה הנכס יוה יתש אלו ליכא אל יאד ,ארכסא ינפמ נאדי הלילבו ,הפה חיר
בייח הדועס רחאלו :וירחאל אלו וינפל אל הכרב ךירצ ןיא ךכליה ,האופר היל
ןאישא ןב קחצי ׳ר רמא ןיבא רב ידיא בר רמאד (ח) ,ךרבל ךירצ ןיאו ,וידי לוטיל
אכיהו ,הכרב ןינועמ ןיאו (ט) הבוח םינורחאו ,הכרב ןינועטו ,דוצמ םינושאר םימ
:הלטבל םימש םש איצומ אצמנ ךירבד
היבגיש ךירצ םינושאר םימ בר רמא ישא רב א י י ח בר ר מ א (א) ןזע ]
קרסל ץוח םימ ואצי אמש ,הטמל וידי ליסשיש ךירצ םינורחאו ,הלעמל וידי
.ל כ א מ ינ ימ ל כ ר ט ו פ ת פ (ב ״ ע א ״ מ ^ף ד ) ר צ יכ ׳פ ת ו כ ר ב כ ן נ י ס ר נ ד מ ו ת ד ו ע ס ך ו ת ב ם י מ א
ה כ ר ב ע ב ק ד ןיי א ק ו ר ד ל ל כ מ ,ו מ צ ע ל ה כ ר ב ע ב ק ד ןיי ינ א ש י נ ש מ ו ,ר ט פ י ל י מ נ ןיי ך י ר פ ו
]ת ר ט ו פ ת פ ח ו מ צ ע ל ה כ ר ב ע ב ק א ל ד ם י מ א ה ו ת ר ט ו פ ת פ ח ןיא ן ו זמ ה ת כ ר ב ר מ ו ל כ ו מ צ ע ל
יא ה ״ ד ב ״ ע א ״ מ ׳ם ו ח ב ם ג ןייע ו ד ״ מ ש ׳יס ר ש יה ר פ ס ב ת *ר יר ב ד א ו ה ו (ת פ ס ו ת ) ׳ו ת ם ייס ו
א ר ו ב ף ו ס ב ל ו א ״ ע ז״ ל ת ו כ ר ב א ר מ ג ב .׳ו ב ו י״ א ב ם ה י ר ח א ל ו (ז .ת ״ ר ם ש ב ו א י ב ה ש ה מ י כ ה
,ם י מ ל ו ע ה יח ך ו ר ב ם ייס מ ו ו א י ב ה א ר ו ב ה ״ ד ם ש ׳ס ו ת ב ו .א ר ב ש ה מ ל כ ל ע ן נ ו ר ס ח ו ת ו ב ר ת ו ש פ נ
,ת א ר ב ש ה מ ל כ ל ע ח ס ו נ ה ד ״ י ף ד ן יב ור יע א ר מ ג ב ו ם י מ ל ו ע ה יח ׳ה ה ת א ך ו ר ב ימ ל ש ו ר יב ו
ל א ו ש ה ו ם י מ ל ו ע ה י ח י״ א ב ה ב ם ת ח ש י מ ע מ ש א ל ו ה א ר א ל ש ב ת כ ט ״ מ ק ה ב ו ש ת ב א ״ ב ש ר ה ו
(ו״ נ ׳יס ב ״ כ ף ד ) ב ״ י ר ה ן ו א ג ה ל ם ול ש ת ו ל י א ש ן ייע ו ,ם ו ת ת ל ת פ ר צ י נ ב ר ו ג ה נ ן כ ש ו ל ב ת כ
.ה זב ך י ר א ה ש
א ״ ע ר ה ״ מ ת ו ב ר ב .י כ ו ר ב ל ך יר צ א ל ן נ י ר מ א ק ד א צ מ ו א ה י ת ק נ ח ד א ב יה ו (א [ן ע ]
ם י ר ד ס ה ׳ס ב ם ג ה ״ כ .א ת ב י ת מ ש יד ייב א ר ב יו ט ל פ ב ר ר ר ש ר ד ה (נ .ד ״ נ ׳יס ו ״ ח מ ב א ב ו ח ו
ה זמ ר ו ק מ ה י נ מ מ ם ל ע נ ו .א ״ נ ק ׳יס ז״ פ ת ו כ ר ב י כ ד ר מ ב ן ייע ו .ר ד ש י כ ה ב ו ת כ ו ״ ת מ ב ל ב א
א ר ו ב ך ר ב מ ית ש יל ד ר ת ב ״ ת ו ל מ ה ם י ר ס ח ם ש ו ״ ח מ ב .א ו ח ס ו נ א ר ם ו ש מ (נ .י״ ש ר ב א ש ר ש א
.ם ד א ל ול ר ו ס א (ד .ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל ו מ כ א ו ה ם י ר ד ס ה ר פ ס ב ם ג ו ף נ י ר מ א א ק ד ו ת ו ב ר ת ו ש פ נ
ה ת ו ש ה ל כ ש ם ס א ה ו ה ד י ת נ ק ת ו ש ב ו ש מ ן וש ל ה .ה ת ו ש ה ל ב ה ש ס ו נ א (ה .א ״ ע ה ״ ל ת ו כ ר ב
.ו ״ ח מ ב א ת י ל ו ם י ר ד ס ה יס ב ם ג ה ״ כ .ה א ו פ ר ל ן יוכ מ א ל ו (ו .ו׳  ח מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ם ב ן ו כ נ ל ח ״ כ ו ,ם ס
.א ״ ע ה ׳יק ן יל וח .יד יא ב ר ר מ א ד (מ .א ״ ע ׳מ ת ו כ ר ב .ח ל מ ל ו כ א ך ת ל י כ א ל כ ר ח א ן כ ו (r
.א ת י ל ם י ר ר ס ח ׳ס ב ם ג ו ,ונ ויצ ו ר מ י מ ל א כ י ל ד ם יים ו ״ ח מ ב .ה כ ר ב ן ינ וע ט ןיא ו (ונ
.ב ״ ע ׳ד ה ט ו ס .יש א ר ב א י י ח ב ר ר מ א (א [ ץ ע ]
43
י״שר רודס
ןיא םינורחא ,עקרק יבנ לע ןיב ,ילכב ןיב םינושאר םיש (ב) ״םיידיה ואמטיו ורזחיו
בר רמאד ,ןומגה תכרב ךרבמ אוה הליחת הנורחאב וידי לטונהו (ג) ,ילכב אלא ןילטינ
:הכרבל ןמוזמ אוה הליחת הנורחאב וידי לטונה בר רטא ישא רב אייח
םינורחא םימ והל ושמו אכתוקילסו והייתדועם ורמנו ו ל כ א ד א כ י ה ו (א) [ח ע ']
בר רמא ישא רב אייח בר רמאד (ב) ,ןוזמה תכרב ןיכרבמד דע ידימ םעטימל רוסא
רמאנש ,הכרב םידי תליטנל ףכית דע (נ) ליעל ןנירמאדכ ,רכו ןה תוסיכת שלש
;(׳ב דילק םילהת) ׳ה תא וכרבו שדוק םכידי ואש
אייח בר רמאד (ב) ,יכורבל בי י חי מ תי ז כ לי כאד ן א מ ו (א) [*פ ע ]
,ףוסו הליחת וילע ךרבו [חילמ] תיזב לכאש ןנחוי ׳ר.תא יתיאר ינא אבא רב
:תי זכ דע רמאד היל אריבם ריאמ ׳רכ אמלא (ג)
,תחא תרגורג אלא םהמע לכא אל וליפא י ס ו ר ט צ א ן י נ ע ל ו (א) [פ ]
ידי םיבר יקופאל לבא ,ףרטצמ ןיי לש דחא סוכ אלא םהמע התש אל וליפאו
קיפאו התשד ןועמש ׳רד אדבוע אכיאד ג״עאו (ב) ,ןגד תיזכ לכאד דע ,אל ןתבוח
דבעדחטש ןב ןועמש (׳ר) אבא רב אייח ׳רד הירכ אבא ׳ר רמאד(ג) ןנירמאק אה
דע איצומ וניא םלועל ןנחוי ׳ר רמא אבא רב אי י ח׳ררמא יכהד ,דבעדאוה הימרגל
ןתבוח יהי םיבר איצוהל ץגיקסמו ןניעייסמו ןנינשמו ןניבתומו ,ןנד תיזכ לכאיש
:ןגד תיזכ לכאיש דע איצומ וניא (ד)
,הציבכ דע רמוא הדוהי ׳ר ,תיזכ דע ןינמזמ המכ ד ע ן נ ת ו (א) [א פ ]
־הדוהי ׳רו ,תיזכב הליכאו ,היתש וז תעבשל ,הליכא וז תלכאו רבס [ריאמ] ׳רד(ב)
,הציבכ העיבש הב שיש הליכא ןניעבו ,איה אתלימ אדח תעבשו תלכאו רבס
ןנחוי ׳ר םיאקד ,מ״רכ הכלה אכה ,הדוהי ׳רכ הכלה הדוהי ׳רו [ריאמ] ׳רד ג״עאו
ךריבו חילמ תיזכ לכאש ןגחוי ׳רתא יתיאר ינא אבא רב אייח ׳ר רמאד(ג) ,היתווכ
.א ״ ע ג ״ ט ת ו ב ר ב .ויד י ל ט ו נ ה ו (ג .א ״ ע ה ״ ? ן יל וח .ם ינ ו ש א ר ם ימ ו (ב
(ב ״ ע ׳י ף ד ) ת ו כ ר ג ד ג ״ פ ג ״ ה ב .א כ ת ו ק י ל ס ו ו ה י י ת ד ו ע ס ו ר מ ג ו ו ל כ א ד א כ י ה ו (א [ח ע ]
ב ר ר ט א ד (ב .ן ח ל ש א נ ת ׳יש ו א נ ת ת ל מ ה ר ס ח ו ״ נ ׳יס ו ״ ח ט ב ו .א נ ת ו ק י ל ס ו א ת י א ם ש ם ג ו
ף כ י ת ם ו י ס ה ו ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ן כ ו א ״ ע ב ״ מ ת ו כ ר ב .ן ה ת ו פ י כ ת ש ל ש ב ד ר מ א יש א ר ב א ייח
ק ר א ר מ ג ב א ת י ל ב ו ת כ ה ן מ ׳י א ר ה .יה ת א ו כ ר ב ו ש ד ו ק ם כ יד י וא ש ׳נ ש ה כ ר ב ם יד י ת ל י ט נ ל
ה ר ע ה ש ״ ע ו ׳ד ת ו א ד ״ ל ק ר ו מ זמ ט ״ וש ן ייע ו (ד ״ ע ף ו ס ׳ב ף ד )א ״ ה א ״ פ ת ו כ ר ב י מ ל ש ו ר י ב ה ״ ב
ל ו כ א ל ר ו ס א ה ד ו ע ס ר ח א ל ה נ ו ר ח א ב ויד י ל ט נ ש ן ויכ ך כ ל ה ו ב ת כ ף כ ת ה ״ ד ם ש ת ו כ ר ב ׳ס ו ת ב ו ,יז
.א י׳כ ׳יס 17 ד ו מ ע .ל י ע ל ן נ י ר מ א ד כ (ג .ך ר ב יש ד ע
ב ר ד מ א ד (ב .ב ״ ע ו״ ט ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .י כ ו ר ב ל ב י י ח מ ת י זכ ל כ א ד ן א מ ו (א [ט ע ]
ט ״ מ ת ו כ ר ב .ת י זכ ד ע ר מ א ד ה י ל א ר י ב ס ר י א מ ׳ר כ א מ ל א .(נ .ב ״ ע ח ״ ל ת ו כ ר ב .א ב א ר ב א י י ח
.י ב ר ה ״ ד ׳ם ו ת ב ש ״ ע ב ״ ע
׳ר ד א ד ב ו ע א כ י א ד ג ״ ע א ו (3 .ב ״ ע ו*ט ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .י פ ו ר ט צ א ]ינ ע ל ו (א [ £]
א ב י א ד ג ״ ע א ׳י ג ה ג ״ ע ר ם ב ו .ם י ר ד ס ה ׳ם ב ם ג ׳י ג ה ה י כ .ן נ י ר מ א ק א ה ק י פ א ו ה ת ש ד ן וע מ ש
ן ו ע מ ש ד א ד ב ו ע א כ י א ד ג ״ ע א ו ׳י ג ה ו ״ ח מ ב ו .י כ ה ד י ב ע ד א ו ה ה י מ ר ג ל ח ט ש ן ב ן ו ע מ ש ד א ד ב ו ע
.א ב א ר ב א ייח ׳ר ד ה י ד ב א ב א ׳ר ר מ א ד (ג .ה י ת ו ו כ א ת כ ל י ה ת י ל ה י ל ק י פ א ו ה ת ש ב ח ט ש ן ב
ת פ ס ו ה ז*נ ׳יס ו ״ ח ט ב א צ מ נ ה ז ר ח א .ן ג ד ת י זכ ל כ א י ש ד ע א יצ ו מ ו נ י א (ל .א ״ ע ת ״ מ ת ו כ ר ב
ח ״ ד א ״ ע ת ״ מ א ר מ ג ב י״ ש ר ן וש ל א ו ה א י ב ה ש ר מ א מ ה ל כ .יוכ ק י פ נ א ה י מ ן ג ד ת י זכ ל י כ א י כ מ ו
.ל י ז י״ ש ר ל ה זב ן ווכ ,ו ל כ א ש ׳ג ב ת ו כ ר ב ב ה ד ו מ ח ק ס פ ך כ ם ייס ם ש ו ״ ח מ ו .ן ג ד ת י זכ ל כ א י ש ד ע
ר מ א ד (ג .ב י׳ע ט ״ מ ם ש .ר ב ס ר י א מ ׳ר ד (נ .א ״ ע ח י מ ת ו כ ר ב ת נ ש מ .ן נ ת ו (א [אפ]
י״שר רחס
44
רמא ןינמיזו ,ימא ׳רד הימשמ היל רמא ןינמיז םרמע בר שרדד (ד) ,ףוסו הליחת וילע
תבתכ םלוע לש ונובר ה״כקה ינפל תרשה יכאלמ ורמא יסוי ברד הימשמ (ה) היל
׳ה אשי ביתכד םינס אשונ התאו ,(ז״י ׳י םירבד) םינם אשי אל רשא ךתרותב
יתרותב יתבתכ ינאש לארשיל םינפ אשא אל םהל רמא ,(ו״כ ׳ו רבדמב) ךילא וינס
:תיזכ לעו הציבכ לע ןיכרבמ ןהו (ו) ,(׳י ׳ח םירבד) [תכרבו] תעבשו תלכאו
,ןיליפתה ןמו עמש תירקמ ןירוטם םי נטקו םי דבעו ם י ש נ ו (א) [ב פ ]
״ןינמזמ אל םישנא ידהב ינומזאל ועב יאו (ב) ,ןוזמה תכרבו הזוזמו הליפתב ןיבייחו
םישנ םע םישנ ינומזאל ועב יאו ,םהילע ןינמזמ ןיא םינטקו םידבעו םישנ ןנתד (ג)
,אתוצירפ םושמ (ד) ,ןינמזמ אל ינומזאל םינטקו םידבעו םישנ רעבי יאו ,ןינטומ
וצר םא םידבעו םישנ ,ןטצעל ןינמזמ םידבעו ,ןמצעל ןינמזמ םישנ ןנבר ונתד (ה)
;ןינמזמ ןיא ןמזל
אינת ,קלחל ,דוצמ [תחאכ] ולכאש םינש [ןניטיקנ] י י ב א ר מ א (א) [ג פ ]
דחא םא לבא [םירםום םהינששכ אי׳דב] ,קלחל ,דוצמ [תחאכ] ולכאש םינש יכה ימנ
,אצוי רובו ךרבמ רפום ןנירמאדכו (ב) ,אצוי רובו ךרכמ רפוס ,רוכ דחאו רפוס םהמ
רובל היל יעבתימו (ג) ,םכח יפמ הכרב עמשו רוב אוהה היתעד ןיוכמד אקווד
יקופאלו הישפנ יקופאל [היתעד] רפוס ןיוכילד ךרבמ אק אל והיאד רפוסל יעודואל
,עמוש ןיוכתנ אלו עימשמ ןיוכתנ ,עימשמ ןיוכתנ אלו עמוש ןיוכתנ ןנתד(ד) ,רוב
ןיכירצ ןיא תווצמ רמאד ןאמל וליפא (ה) ,עימשמו עמוש ןיוכתיש דע אצי אל
הרותכ ארוק היה עמש תירק יבג [ינתקד] (ינתקו) הנווכ תוכירצ עומשלו תאצל ,הנווכ
ןאמלו אתבוית ןניבתומו (ו) ,אצי אל ואל םאו ,אצי ובל ןויכ םא !ארקמה ןמז עינהו
אורקל ובל ןויכ יאמ ןנירמאו ,הנווכ ךירצמ אק אכה ,הנווכ ןיכירצ ןיא תווצמ רמאד
:,דינהל ארוקב (ז) ,ירק אק אה
׳ב ת ו כ ר ב .ם ר מ ע ב ר ש ר ד ד (ד .ב ״ ע ם ח ״ ל ת ו כ ר ב .ן נ ח ו י ׳ד ת א י ת י א ר ינ א א ב א ר ב א י י ח ׳ר
ן ה ו (ו .ים א ב ר ד ה י מ ש מ ם ש א ר מ ג ב .יס וי ב ר ד ה י מ ש מ (ה .א ר יוע ׳ר ש ר ד ׳י ג ה ם ש ו ב *ע
ש ״ ע ו ה צ י ב ב ד ע ו ת י זכ ד ע ם מ צ ע ל ע ם י ק ד ק ד מ ם ח ו ם ש א ר מ ג ב .ת י זכ ל ע ו ה צ י ב כ ל ע ן מ ר ב מ
׳ר ת י זכ ד ע ר מ ו א מ ״ ר ן י נ מ זמ ה מ כ ד ע ן נ ח ד ה ד ו ה י ׳ד ל ה צ י ב כ ד ע מ ״ ד ל ת י זכ ד ע י״ ש ר יפ ב
.ה זה ש ר ד ה ה פ א ב ו ה ן כ ל ו .ה צ י ב כ ד ע ד מ ו א ה ד ו ה י
ו ״ ח מ ב ן כ ו ם י ר ד ס ה ׳ס ב .ן י ל י פ ת ה ן מ ו ש ״ ק מ ן יר וט פ ם י נ ט ק ו ם י ד ב ע ו ם יש נ ו (א [ ב פ ]
ם י ד ב ע ו ם יש נ ן נ ת ד ,ן ו זמ ה ת כ ר ב ב ן י ב י ו ח מ ם י נ ט ק ו ם י ד ב ע ו ם יש נ ,ם ש א ח י א ך כ ו ת נ ק ו ת מ ׳י ג ה
א ו ה ו .ן ו זמ ה ת כ ר ב ב ו ה זו זמ ו ה ל י פ ה ב ן יב ייח ו [ן י ל י פ ת ה ] (ה ל י פ ת ה ) ן מ ו ש ״ ק מ ן יר וט פ ם י נ ט ק ו
׳ט «ד ) ת ו כ ר ב ד ז״ פ ג ״ ה ב .ם יש נ א י ד ה ב י נ ו מ זא ל ו ע ב יא ו (ב .ה נ ש מ ב א ״ ע ׳כ ת ו כ ר ב א ר מ ג ב
ם י ר ד ס ה ׳פ ב ם ג ו ם ש ג ׳׳ח ב ב ה ״ כ .ם ה י ל ע ן י נ מ זמ ןיא ם י נ ט ק ו ם י ד ב ע ו ם יש נ ן נ ת ד (נ .(ג ״ ע
.ר ״ ת ד (ה .ב יי׳ע ה ״ מ א ר מ ג .א ת ו צ י ר פ ס ו ש מ (ד .א ״ ע ח ״ ט ת ו כ ר ב ה נ ש מ ב א ו ח ו ו ״ ה מ ב א ת י ל ו
.ם ש ג ״ ה ב ב כ ״ ג א ב ו ה ו .ם ש ם ש
ן נ י ר מ א ד כ ו (נ .(ד ״ ע ׳ט ) ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ה ״ מ ת ו כ ר ב .ייב א ר מ א (א [ ג פ ]
.ם ש ג ״ ה ב .יוכ ר ו ב ל ה י ל י ע ב ת י מ ו (ג .ו ״ ת מ ב ו ג ״ ח ב ב א ת י ל ו ם י ר ד ס ב ם ג ה ״ ב .יו כ א ק ו ו ד ׳וכ
,ב ״ ע ג ״ י ת ו כ ר ב .יוכ ר מ א ד ן א מ ל ו ל י פ א (ה .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ח ״ ב ה ״ ר .ן נ ת ד (ל
ד צ ) ו ״ ח מ ב .ח י ג ה ל א ר ו ק ב (ז .ם ש ג ״ ח ב ן וש ל .יוכ א ת ב ו י ת ן נ י ב ת ו מ ו (ו .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו
ת ו ר י פ ח ב ח ל ש ת ר ו ס מ ב א ל א ה ת א י ר ק ב ה ב י ת ה א ר ו ק ו נ יא ש ׳יפ ח י ג ה ל א ר ו ק ב ת ו ל מ ה י ר ח א א צ מ נ (31
ג ״ י ת ו כ ר כ ׳ם ו ת ב ןייע ו ו ת ה ג ה ב ך פ ה ב ו ר ת ו י ה ר ס ח ה מ ת ו ש ע ל ה ע ט י א ל ש א י ה ת ו מ כ ת ו ר ת י ו
.ה י ג ח ל א ר ו ק ב ח ״ ד א ״ ע
45
י ״ ש ר ר ו ד ס
אתפיר ןיכדבד אתלת יב ןמזל ןיבייח תחאכ ו לכאש ה ש ל ש ו (א)[ד פ ]
יםוי ׳ר רמא (ב) ,אתלת יוהד דע ןלנמ ןוזמה תכרב יכורכיל יבייחימ ידדה ידהב
יעבדהנימ ןנירמגו ,(ד ד״ל םילהת) וידחי ומש המודבו יתא ׳הל ולדג ארק רמאד
אנאו ןירת יתא ׳הל ולדג הירתב ןוניא אנעימו אשירב [לודנ] (ולדג) חתפימל
:וידחי ומש הממורנו יתא ביתכד ,אתלת אה [וכיידהב] (והיירתב)
(רמימא)רב הדוהי (א) ,קלחיל ןיאשר ןיא תחאכ ו לכאש ה ש ל ש [ה פ ]
אל ידדה ידהב אתפיר וכירכ יתפידמ אחא [ברו] (ברד) ישא בר רב רמו [רמירמ]
ינה ןמזל ןיבייח תחאכ ולכאש השלש ןנת ירמא ,הירבחמ נילפד ןאמ והב הוה
,הידוחל דח דח [לכ] וכירכ /ףידע תוכרב קוליח אבה לבא ,לודג אכיאד אכיה ילימ
,םתאצי אל ןומיז ידי ,םתאצי הכרב ידי והל רמא [רמירמד] (רמימאד) ה ימקל ותא
:ערפמל ןומיז ןיא ,ןומיזל רדהילו
ג״עאד ,ךירבו והייגימ דח םדקו ידדה ידהב י לכאד אתלת ו ל י א ו (א) [ופ ]
ידי ןיקפנ ןוניאו ,םהמע אוהו ןוניא ןינמזמ ארקיעמ ןומיזב ועבקו ליאוה ,ןוביא'ןירתד
הכרב רדהו ןומיז אמעט יאמ ,ןומיז ידי קיפנ אל ךירכו םירקד והיאו ,הכרב ידיו ןומיז
והייתדועס ועבקד תלתב ינה האםסות הבר רמאד (ב) ,יוה אל ןומיז רדהו הכרב ,יוה
והיא ,היוליע ןינמזמו היליד ןומיזב ןיקםנ ןוניא ךירבו והיינימ דח םידקו ידדה ידהב
:ערפמל ןומיז ןיאד ןוהליד ןומיזב קיפנ אל
הילע ןינמזמו והייתדועם יקספ והיינימ דח םקי מל י עב אקד א כ י ה ו (א)[זפ ]
,ןיכרבמו ןתדועס ןירמונו ,ןילכואו םה ןירזוחו קיפנו הילוכ הכרב והיא רמנו ,ןזה דע
ןוהנמ ןירתד היתדועם רימג יא לבא ,היל ןנידבע ןידה תרושמ םינפל אתלימ אהו
,בר רמא אתלימ ינה אבר רמאד (ב) ,ןירתל דח קיםס אקד אוה אניד ,םקימל ןיכרצו
,דחאל ןיקיםסמ םינש ןיאו ,םינשל קיםםמ דחא אריז ברד הימשמ אברעמב רמתיאו
יבושחאל (ד) ,אסס ברד הירכ רמ הברל דחאו והל קססיא אסס בר אהו (ג) ,יניא
:דבעד אוה ןידה תרושמ םינסלו ,אעבד אוה
קושל והיינימ דח קסנ וכרבילד ימקימו אתלתב ו לכאד א כ י ה ו (א) [ח פ ]
השלש בר רמא ףסוי רב ימיד בר רמאד (ב) ,וילע ןינמזמו ינולםו ינולס היל ירק
.יס ו י ר ״ א (ב .ת ו נ ר ב ד ז״ ש ש יר ג ״ ה ב ה ן וש ל .ר כ ת ח א כ ו ל כ א ש ה ש ל ש (א [ד פ ]
.י ס א ר ״ א ג ״ ח ב א ב ו ה ן כ ו א ״ ע ה ״ מ ת ו כ ר ב ,ים א ר ״ א ל ״ ג
.ם ייונ יש ח זי א ש ״ ע ו ב ״ ע ח ״ ם ת ו כ ר ב .ר ם י ד ם ר ב ה ד ו ה י (א [ה פ ]
.ח א פ ם ו ת ה ב ר ר ם א ד (ב .(ב ״ ע ר ׳י) ת ו כ ר ב ד ז״ פ ג ״ ה ב ן וש ל .ר כ א ת ל ת ול יא ו (א [ ן פ ]
.א ״ ע ׳נ ת ו כ ר ב א ר מ ג מ א ו ה ו ם ש ג ״ ח ב א ב ו ה
א ב ד ד מ א ד (ב .(ד ״ ע ׳ט ף ד ) ג ״ ה ב .ר כ ו ה י י נ מ ד ח ם ק י מ ל יע ב א ק ד א כ י ח ו (א [זפ ]
•ה ר מ א ת י א ו א נ א א ת י ר מ א א ת ל י מ א ח א ב ר ר מ א ב ״ ע ה ״ מ ת ו כ ר ב א ר מ ג ב .ב ר ר מ א א ת ל י מ י ג ח
א ב ר ע מ ב ר מ ת י א ו י ר מ א א ת ל י מ א ה ה ב ר ר מ א ד ם ש ג ״ ה ב ב ו .י ת ו ו כ א ר יז י ב ר ד ה י מ ש מ
ק ס פ י א א פ פ ב ר א ה ו (ג .ג ״ ח ב ה א י ב ה ש ו מ כ א ב ו ה ב ״ ע ׳מ ת ו ח נ מ ב ו ית ו ו כ א ד יז י ב ר ד ה י מ ש מ
ל ״ ג ם ג ,ד ח א ו א ו ה ה י ל ק י ס פ א ל ״ צ ו ם ש ג ״ ה ב ב ה י׳כ .א פ פ ב ר ד ה י ד ב ר מ ה ב ר ל ד ח א ו ו ח ל
ה י ל ק י ס פ א א פ ש ב ר א ה ו םש ת ו כ ר ב א ר מ ג ב ו ם ש ג ״ ח ב ב א ו ח ש ו מ כ א פ ש ב ר ד ח י ר ב ר מ א ב א ל
.א ע ב ד א ו ה ה י ד ב ל י ב ו ש ח א ל ם ש ג ״ ח ב ב ה ״ ב ,יע ב ד א ו ה י ב ו ש ח א ל (ל .ד ח ו ו ח י א ה י ד ב ר מ א ב א ל
.ח י ב ו ש ח א ל ן יד ה ת ר ו ש מ ם י נ פ ל י״ ש ר ׳יש ו ד ב ע ד א ו ח ן יד ה ת ר ו ש מ ם י נ פ ל ו ק ר א ר מ ג ב א ת י ל ה זו
.ב ר ר מ א ף ס וי ד ב י מ י ד ב ר ר ס א ד (ב .ם ש ג י׳ה ב .א ח ל ח ב י ל כ א ד א כ י ח ו (א [ח פ ]
.ב ״ ע ח ״ מ ת ו כ ר כ
י׳׳ש ר ר ו ד ס 46
ועבקיא איצומה ורש אקדמד (ג) ,וילע ןינמזמו ול ןירוק קושל םהמ דחא אציו ולי אש
ינעו היל ירקד אוהו ,וילע ןינמזמו ול ןירוק ןנירטאקר אה ייבא רמא (ר) .הבוחב והל
אלד אתלת יב אלא ןרמא אל ארטוז רמ רמא (ה) ,והיידהב ןיפרטצמ ,דילק ןיעמשו
ורקד נ״עא ,וניהלא [ךרבנ] (ךורב) רמימל יעבר הרשע יב לבא ,םש יקוםפאל יכירצ
אכפיא הברדא ייבא הל ףיקתמ (ו) .והייבגל יתאד דע וילע ןינטזט ןיא ינעו היל
:ךלמ תרדה םע ברב םושמ ,ארטוז רמכ אתכליהו (ז) ארבתםמ
ןתצקמ וזח יא ,יתב ןירתב אתכוד ארחב י ב ת י ד תורובח י ת ש ו (א)[ט פ ]
שמש יאו ,הדוחל הרובח לכ יכרבמו ,יםרטצמ אל אל יא ,ארחל ןיםרטצט .ידדהל
ןינמזמ אלא ,ינולפיאל אתושר והל תילו (ב) ,ידדה יפרטציט יבהו ינה שמשמד והייניב
ןיאור ןתצקמש ןמזב דחא תיבב ןילכוא ויהש תורובח יתש ןנתד(נ) ,אדחכ והייורת
םאו אנתו (ד) ,[ןמצעל] ןינמזמ וליאו וליא ואל םאו ,ןומיזל ןיםרטצמ וליא תא וליא
שמתשהל רתומ. ןנירטאד ,יאמש תיבכ אתכליהו (ה) ,ןיםרטצמ שמש םהיניב שי
:ץראה םע שמשב
ךרבנ ךרבמה רמוא העשת דע השלשמ ,ןוזמה תכרב ן י כרב מ   ן י א ה ו (א) [צ ]
ונלכאש ךרבמה הנועו •,ונייח ובוטבו ולשמ ונלכאש אוה ךורב ,ןינועןהו ,ולשמ ונלכאש
.ךרכנ רמוא השלשב [ןינמזמ] דציכ ןנתד (ב) ,אוה יכהד ןלנמו ,ונייח ובוטבו ולשמ
רמוא הרשעב ינתקו ,טימתשימ אק הרשעב אלא טיטתשימ אלו ולשמ ונלכאש
הרשעב ווה יכד• לאומש ברד היירב םיסינ רמד הימשמ ורמא יכהו (ג) ,וניהלא ךרבנ
ג ייה ב .ייב א ר ס א (ל .ם ש ג ״ ה ב ה ן וש ל א ו ה .ה ב ו ח ב ו ח ל ו ע ב ק י א א י צ ו מ ה ור ש א ק ד מ ד (ג
א ר מ ג .א ר ט ו ז ר מ ר מ א (ה .ם ש ג ״ ה ב ב א ו ה ״ ה י ל ק ן יע מ ש ו״ ת ו ל מ ה ו י ,ם ש א ר מ ג ב א ו ה ו . ם ש
׳י ג ח א ר מ ג ב ו ג ״ ה ב ב ח ״ ב .ייב א ה ל ף י ק ת מ (ו .ג ״ ה ב ה ן וש ל א ו ה ו נ י נ פ ל א ו ה ר ש א כ ל ב א ם ש
ת ר ד ח ם ע ב ו ר ב ם ו ש מ ם ו י ס ה ו ם ש א ר מ ג ב ה י׳כ .א ר ט וז ר מ כ א ת כ ל ה ו (r .יש א ב ר ה ל ף י ק ת מ
.ם ש א ר מ ג ב ןייע ו ג ״ ה ב ה ן וש ל א ו ה ך ל מ
׳י ף ד ) ת ו כ ר ב ד ז״ פ ג ״ ה ב .י ת ב ן י ר ת ב א ת כ ו ד א ד ח ב י ב ת י ד ת ו ר ו ב ח ית ש ו (א [ט &]
.״ א ד ח כ ו ה י י ו ר ת ]י נ מ זמ א ל א ,יג ו ל פ יא ל א ת ו ש ר ו ה ל ת יל ו ״ (ב .י ת ב ן י ר ת ב וא ׳יג ח ם ש ו (ג ״ ע
א נ ת ו (ל .א ״ ע ׳ נ ת ו כ ר ב ה נ ש מ .ן נ ת ד (נ .32 ד צ ו ״ ח מ ב ם ג א צ מ נ ו ג י׳ה כ ב ו נ י נ פ ל ר ס ח ה ז
.ב ״ ע ב ״ נ ת ו כ ר ב .י א מ ש ת י ב כ א ת כ ל ה ו (ה .ב ״ ע ם ש ם ש .ם ה י נ י ב ש מ ש ש י ם א ו
,ם י ד ר ם ח ׳ם ב ם ג ה י כ .יוכ ה ע ש ת ד ע ו ה ש ל ש מ ן ו זמ ה ת כ ר ב !י כ ר ב מ ך א י ה ו (א
(
[צ3
ה ק ש מ ך ו ר ב ם י ב י ע ר ע י ב ש מ ך ו ר ב ד ח א ב ן ו זמ ה ת כ ר ב ן י ב ר ב מ ך א י ה ו ך כ א ב ו ח א ׳׳׳ם ׳יס ו ״ ח מ ב ו
ו מ כ ה ע ש ת ד ע ו ה ש ל ש מ א ב ו ה כ ״ ח א ו .ם ינ ש ל ן כ ו ,ו ב י ט ב ו ל ו כ ם ל ו ע ה ת א ן זה ה ׳יט א יי׳א ב
ת כ ר ב ך ר ב מ א ו ה ש כ י״ ש ר ר ד ס ר ש א ס ד ר פ ה ר פ ס ב י ת א צ מ א י ב ה ת ו כ ר ב ף ו ס י כ ד ר מ ה ו .ו נ י נ פ ל
.ו נ י נ פ ל ס ד ר פ ה ׳ס ב ה זמ ר כ ז ן יא ו .יוכ ם י ב ע ר ע י ב ש מ ך ו ר ב ל י ח ת מ ו נ יא ד יח י ו מ צ ע ל ן ו זמ ה
ה ק ש מ ך ו ר ב ם י ב ע ר ל ע י ב ש מ ך ו ר ב ם י ר מ ו א ו ן יפ ים ומ ש ש יו ב ת כ ז״ פ ק ׳ים ש יר ת ״ וא ר ו ט ה ו
ם ייח ת ו ח ר א ׳ס ת א ס ג א י ב ה ו ,ס ד ר פ ה ם ש ב ן כ א י ב ה ש י כ ד ר מ ה ת א א י ב ח ם ש י״ ב ה ו ם י א מ צ ל
י כ ד ר מ ה א י ב ה ש ה מ יל וא ו .א י י ׳יס ן ו זמ ה ת כ ר ב ׳ה ם ייח ת ו ח ר א ב א ו ה ו .ו ר מ א ו מ צ ע ל ך ר ב מ ה ש
.ם ש ו ״ ת מ ב ה ״ ש ר ה ח ו ר ע ת ב ם ג ן ייע ו .ת ר ת ו י מ ״ ונ יא ״ ת ל מ ו ,ל י ח ת מ ל ״ צ ״ ל י ח ת מ ונ יא ״
ל ב א .ם י ר ד ס ה ׳ם ב ם ג ה ״ כ .יוכ ט י מ ת ש מ א ל ו ו ל ש מ ו נ ל כ א ש ך ר ב נ ר מ ו א ה ש ל ש ב ד צ יכ ן נ ת ד (ב
ל ״ צ ש ל ״ ז ה ״ ש ר ה ה י ג ה ו ו נ ל כ א ש ו נ י ה ל א ך ר ב נ ר מ ו א ה ש ל ש ב !י נ מ זמ ד צ יכ ן נ ת ד א ב ו ה ו ״ ח מ ב
ב ר ד ח י ר ב ם יס יג ר מ ד ה י מ ש מ ו ר מ א י כ ה ו (ג .ב ״ ע ט ׳׳מ ת ו כ ר ב ה נ ש מ ב א ו ה ו ר מ ו א ה ר ש ע ב
ה י ר ב יס יג ב ר ר מ ד ה י מ ש מ ן נ י ר מ א י כ ה ׳י ג ה ם ש ו ג ״ צ ׳יס ם ד ר פ ב ם ג א ב ו ה ן כ .ר כ ל א ו מ ש
ר מ ד ה י מ ש מ ת ו ע ט ב (א ״ ע ם ׳ו) ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב ו ,ים ינ ב ר ׳יג ה ם י ר ד ס ה ׳ס ב ן כ ו .ל א ו מ ש ב ר ד
א ב ו ה ה זש (1.06 ד צ ) ה ד ו א ה ׳ס ל א ו ב מ ב י ת ו ר י ע ה ו יס ינ ב ר ל ״ צ ו ל א ו מ ש ב ר ד ה י ד ב יס וי ב ר
47 י י ״ ש ר ד ו ד ם
יאמ ,וניהלאל ךרבנ רמימל יעבימ אלו ,ולשמ ונלכאש וניהלא ךרבנ ךרבימל ךירצ
יבגו ,ד״מלב (כ״י ׳ט םילהת) ׳הל ורמז (א״כ ו״ט תומש) ׳הל וריש ביתכד אמעט
(׳י ט״כ א״הד) ׳ה תא דוד ךרביו (׳א ד״לק םש) ׳ה תא וכרב ביתכד ןחכשא הכרב
:הכלה ןכו (ד) ,ד״מלב ןחכשא אל[ו] (הכרב)
,הרשע דע ןיקלחנ השש בר יב ירמא הבהא רב י ד(י )א בר ר מ א (א) [א צ ]
ןמ ינשמ יאו ,ונייח ובוטבו ולשמ ונלכאש ךרכנ רמוא לודג אתלת יב ןיגמזמ דכו (ב)
ללכמ הישפנל היקפאד אחינ אלו ונלכאש ךורב אלא (ג) ,והגינ םירוב(ד) אנשיל ןידה
ויתוכרבמו (ה) ,ללכה ןמ ומצע תא םדא איצוי לא םלועל לאומש רמאו (ד) ,ןיבוסמ
ובוטבו רמוא יבר אינתד (ו) .אוה ץראה םע םאו ,אוה םכח דימלת םא ,רכינ םדא לש
רמוא [יבר אינת] (ינת) ,רוב הז ירה ובוטמו רמא םאו (ז) ,םכח דימלת הז ירה ונייח
רימנ אלד ןאמו (ח) ,רוב הז ירה םייח רמא םאו ,םכח דימלת הז ירה ונייח רמא םא
ןירמאנ ולאו ןנתד (ט) ,היתבוח ידי קיסנו ןושל לכב ךרבמ שדוקה ןושלב ןוזמה תכרב
:ןוזמה תכרבו הליפתו עמש תירק רשעמ יודיו הטוס תשרפ ןושל לככ
יעביט ,ןיכרבט אקו אתסיר ךורכד י שני א חכשאו לי י עד ן א מ ו (א) [ב צ ]
דיבז בר ,םהירחא הנוע המ ןיכרבמ ןהשכ ןאצמו אכד רמאדכ (כ) ,והיירתב ינעמל היל
והניחכשא יגילס אל ןנירמאו (ג) ,ןמא רמא אסס בר ,דעו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב רמא
שגיא לע אתלימ אהל ןנישרםמ ותו (ד) .ןמא והיא רמוא ךורב ׳מא והניא ירמאקד
[דח] תוחס דע [ןוניא] (שיא) אתלתב יא ןוזמה תכרב ןיכרבמ אקד יבג אמלעמד
ונלכאש ךורב והניא ורמאדכ ונלכאש ךרבנ רמאקו ךרבמד ןאמל היחכשא ,הרשעמ
והניחכשאו לייע יאו ,דעו םלועל ךרובמה ׳ה ךורב יידהב ינעימל היל יעביא ולשמ
לכו (ה) .ןמא ןהירחא הנוע ךרובמה וניהלא ךורב ךרבמה ןמ עמש אל רבכ ונע אקד
ב ר ר ד ס ב ש ר ו פ מ ן כ ו ׳ס ו ח ה ם ש ו ב ת כ ש ה מ ו .ו מ ש ת ר כ זה יל ב ך ר ב נ ה ״ ד ב *ע ט ״ מ ת ו כ ר ב ׳ס ו ת ב
א ״ ס ׳יס וי׳ת מ ב י ת י א ר ו ,׳ס ו ת ה י מ כ ח י נ פ ל ן כ ה י ה ו ו נ י נ פ ל ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ה זמ ר כ ז ן יא ,ם ר מ ע
.יס ינ ב ר ד ל ״ צ ש ק פ ס ן יא ,ל א ו מ ש ב ר ד ה י ד ב יב יב ב ד ד ה י מ ש מ ו ר מ א י כ ה ו א י ב ה (32 ד צ )
,׳ה ל ם ת א ם י כ ו ר ב ב י ת כ ד ד י׳מ ל ב ן ח כ ש א ה כ ר ב א ה ו ם ש ס ד ר פ ב א צ מ נ ה ז ר ח א .ה כ ל ה ן כ ו (ל
,א ת י ל ם י ר ד ס ה ׳ס ב ם ג ו .ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב א ו ח ן כ ו .ר ח א ן ינ ע ב ר מ י מ ל י צ מ א ל ם ת ה ד י ש ק י ת א ל
.א ת י ל ו ״ ח מ ב ם ג ו
ג ״ ח ב .א ת ל ת יב ן י נ מ זמ ד כ ו (נ .א ״ ע ר ׳ נ ת ו כ ר ב .ה ב ה א ר ב י ד (י )א ב ר ר מ א (א [ א צ ]
ן ו ש ל ה ג ״ ה ב ב .ה י ש פ נ ל ה י ק פ א ד א ח י נ א ל ו ו נ ל כ א ש ך ו ר ב א ל א (נ .(א ״ ע ׳י ף ד ) ת ו ב ר ב ד ז״ פ
ט ״ מ ת ו כ ר ב .ל א ו מ ש ר מ א ו (ל .ל ל כ מ ת י ש פ נ ל ה י ק פ א ד א מ י ל א ל ו נ ל כ א ש ו כ ר ב ל ב א ן ק ו ת מ
ו ב ו ט מ ו ר מ א ם א ו (ז .ם ש ם ש .א י נ ת ד (ו .א ״ ע ׳נ ם ש .ר כ י נ ם ד א ל ש ו י ת ו ב ר ב מ ו (ה .ב ״ ע ס
.ן נ ת ד (P .ם ש ג ״ ח ב .ר כ ר י מ ג א ל ד ן א מ ו (ס .ו י נ פ ל ש ר מ א מ ב ם ש א ר מ ג ב א ו ה .ר ו ב ה ז י ד ח
.ם ש ג ד ו ב ב א ב ו ה ו ,א ״ ע ב ״ ל ה ט ו ס
ן ו א ג ם ר מ ע ב ר ן וש ל א ו ה .ר כ א ח פ י ר ך ו ד כ ד יש נ יא ת כ ש א ו ל ייע ד ן א מ ו (א [ב צ ]
ו מ כ ן א צ מ ו א ב ן נ י ר מ א ד כ ל ״ צ .ן מ ר ב מ ן ה ש כ ן א צ מ ו א ב ר ר מ א ד כ (ב .ב ״ ע ו״ ט ף ד ו ר ו ד ס ב
ת ו כ ר ב ב א ו ה ן כ ו ב י ס ׳יס ו ״ ח מ ב ו ג ״ ע ר ם ב ו (ד ״ ע ם ׳י [ף ד ) ת ו כ ר ב ד ז״ פ ג ״ ה ב ב ן ו כ נ ל א ו ה ש
ך ר ב נ י ר מ א א ק ד ו ה נ י ח כ ש א ל ״ צ כ ו ר ס ח ה פ .ו ה נ י ח כ ש א יג יל פ א ל ן ג יר מ א ו (נ .ב ״ ןן ה ״ מ
ו ת ו (ל .ן מ א ו ה י א ר מ א ,ך ור ב ינ ע א ק ד ו ה ע ח כ ש א ,ד ע ו ם ל ו ע ל ך ר ו ב מ ה ׳ה ך ו ר ב ו ה י א ד ט א
ץ ב ע י ם ה ר ב א ד ״ ה ת ו ר ע ה ב 58 ׳ע ב ״ ח ב ש ״ ייע ,ם ש ג ״ ע ר ן וש ל א ו ה .יוכ א ת ל י מ א ה ל ן נ י ש ר פ מ
א ו ה ק ר ג ״ ע ר ס ב א ת י ל ה ז .ר כ ת י ב ח ן מ ע מ ש ר ן א מ ל כ ו (ה .ג ״ ע ר י ר ב ד ת א ר א ב מ ש
.(א ׳׳ע ד א ״ י) ת ו כ ר ב ד ז״ פ ג ״ ח ב ב
י ״ ש ר ר ו ד ס
48
,איצומה תכרב ןיבו תוריסו ןייה תכרב ןיב הכרב לכ ךרבמ אקד וריבח ןמ עמשד ןאמ
:,רוצמ ךה ריבע אק אלו לכא אלד ג״עאו ,ןמא רמימל אוה בייחימ ,תווצמ תכרב ןיבו
דע ןנתדכ(ב) ,ךרבמו בכעמ המכ רועיש רע ,הי תדועם רמג י א ו (א) [ג צ ]
ןנחוי ר ,לוכיע [רועיש] יוה המכו (ג) ,ויעימבש ןוזמה לכעתיש ידכ דע ךרבמ אוה יתמ
התוא ךותמ םימ אמצ אוהש ןמז לכ רמא שיקל שירו ,בער וניאש ןמז לכ רמא
,ךרבמו בשוי ךלהמ אוהשכ לכא (ה) אנת אתינתמב הל ורמאו והבא ר״א (ד) .הליכא
אתכליהו ,ךרבמו בשוי הטימה יבג לע בסימ ,ךרבמו [בשוי] דמוע (בשוי) אוהשכ לכא
:ךרבמו בשוי
תיב (ב) ,אקושל וא אחרואל קפנו ךריב אלו חכשו [לכאש] י ט (א) [ד צ ]
אתכליהו (נ) ,רכמש םוקמב ךרבי םירמוא לליה תיבו ,ךרביו ומוקמל רוזחי םירמוא יאמש
ומוקמל רוזחי דיזמב לבא ,חכשב אלא יגילס אל לליה תיב וליפאו ,יאמש תיבכ
.יאמש תיבכ אתכליהד םושמ הכרב וילע אבת גגושב יאמש תיבכ דיבעד יאהו ,ךרביו
דיזמב ריבע דחו ,אקנרא.חכשאו יאמש תיבכ גגושב ריבע דח ידימלת ירת יגה (ד)
אתםיר ךרכ אתיירשב ליזא הוה הגח רב רב הבר (ה) .הירא הילכאו לליה תיבכ
ךירכ אתכודל רדה ,אבהדד הנוי יאשניאד יל וביכע וחל רמא ,ךריב אלו ילתשיא
:אבהדד הנוי חכשאו
דריש העשב ןזה תכרב לארשיל םהל ןקית השמ ןמחנ בר ר מ א (א) [ח צ ]
המלשו רוד ,ץראל ושביכש תעשב ץראה תכרב לארשיל םהל ןקית עשוהי ,ןמה םהל
המלשו ,םילשורי לעו ךמע לארשי לע םחר םהל ןקית דוד ,םילשורי הנוב םהל ןקית
.רתיב יגורה דגנכ הונקית הנביב ביטמהו בוטהו ,שודקהו לודגה תיבה לע םהל ןקית
,ביטמהו בוטה ונקית ,הרובקל ריתיב יגורה ונתינש םויה ותואב אנתמ בר רמאד (ב)
;הרובקל ונתינש ביטמהו ,וחירסה אלש בוטה
הכרב ,ןזה תכרב הנושאר [איה ךב ןוזמה תכרב רדס] ןנבר ו נ ת (א) [ו צ ]
תבשבו (ב) ,ביטמהו בוטה תיעיבר ,םילשורי הנוב תישילש הכרב ,ץראה תכרב היינש
הצורה רמוא רזעילא יבר .עצמאב םויה תשודק רמואו ,המחנב םייסמו המחנב ליחתמ
,[הרמוא] הנביב םימכח ונקיתש הכרבב [הרמוא ץראה תכרבב] ,הרמוא המהנב ורמואל
;םימכחכ הכלהו ,דבלב המחנב אלא הרמוא ןיא םימכח ןירמואו
.ד ״ ע ׳י ף ד ת ו נ ר ב ד ז״ פ ג ״ ח ב .ב כ ע מ ה מ כ ר וע יש ד ע ח י ת ד ו ע ם ר מ ג יא ו (א [ ג צ ]
ר ״ א (ל .ב ״ ע ג ״ נ ם ש א ר מ ג .ל ו כ יע ר וע יש יוה ה מ כ ו (ג .ב ״ ע א ״ נ ת ו ב ר ב ה נ ש מ .ן נ ת ד כ (ב
ך ל ה מ א ו ה ש כ ל כ א (ה .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה א ל ה זו .(ב ״ ע א ״ נ ף ד ) ו ינ פ ל ש ק ר פ ף ו ם ב א ו ה .ו ה ב א
ב ס י מ א ו ה ש כ ו ב ש ו ימ ך ר ב מ ד מ ו ע מ ל כ ו א א ו ה ש כ ו ר מ ו ע מ ך ר ב מ ך ל ה מ ו ל כ ו א ה ׳יג ה א ר מ ג ב .יוכ
.ך ר ב מ ו ב ש וי ל כ ו א
א ״ נ ת ו כ ר ב ת נ ש מ .ם יר מ וא ש *ב (ב .ם ש ג ״ ה ב .יוכ ך ר י ב א ל ו ח ב ש ו ל כ א ש י מ (א [ ף צ ]
א ב ו ה ו ב ״ ע ג ״ נ ת ו כ ר ב .י ד י מ ל ת י ר ת י נ ה (ל .ם ש ג ״ ה ב ה .ן ו ש ל .ש ״ ב כ א ת כ ל ח ו (נ .ב ״ ׳ע
.ם ייו נ יש ת צ ק ב ם ש ת ו ב ר ב א ר מ ג ב ו ג י ת ב ח ן ו ש ל כ א ב ו ה .יוכ ה נ ח ר ב ר ב ה ב ר (ה .ם ש ג ״ ה ב ב
.(א ״ ע א ״ י ף ד ) ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ה ״ מ ת ו כ ר ב .ן מ ת נ ב ר ר מ א (א [ ח צ ]
.ם ש ם ש .א נ ת מ ב ר ר מ א ד (ב
.א ״ ע ׳י ף ד ג י ׳ה ב ב א ב ו ח ו .ם ש ם ש .יוכ א י ה ך כ ן ו זמ ה ת כ ר ב ר ד ס ר ״ ת (א [ו צ ]
ה מ ח נ ב ל י ח ת מ ה ״ ד ׳ם ו ת ב ו ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ב ן ייע .ה מ ח נ ב ם ייס מ ו ה מ ח נ ב ל י ח ת מ ת ב ש ב ו (נ
.י ס פ ל א ה ם ש ב א י ב ח ש ה מ ב ״ כ ׳יס ז״ פ ת ו כ ר ב ש י׳א ר ב ן ייע ו
49
י״שר רודס
תעבשו תלכאו רמאנש ,הרותה ןמ ןוזמה תכרבל ןי נמ ןנבר ונח (א) [זצ]
תכרב וז ץי אה לע [ןוטזה תכרב וז ךיהלא ׳ה תא] ןזה תכרב וז ,(יי ׳ח םירבד) תכרבו
•יג םש) ןונבלהו הזה בוטה רהה [רמוא] אוה ןכו ,םילשורי הנוב וז הבוטה ,ץראה
,ןיינמ וינפל ,וירחאל אלא יל ןיא ,ביטמהו בוטה וז ,(יי ׳ח םש) ךל ןתנ רשא ,(ה״כ
וניא רמוא יבר (ב) .ןכש לכ אל בער אוהשכ ,ךרבמ עבש אוהשכ רטוחו לק תרמא
ןומיזה תכרב לבא ,ןזה תכרב וז ,ךיהלא ׳ה תא תכרבו תעבשו תלכאו רמוא אוה ירה ,ךירצ
הבוטה ,ץראה תכרב וז ץראה לע .(ד ד״ל םילהת) יתא ׳הל ולדגמ היל קסנ יברל
בוטה וז ךל ןתנ רשא (ג) ,ןונבלהו הזה בוטה רהה רמוא אוה ןכו ,םילשורי הנוב וז
בייח ךל ןתנש ,דעשט ,ךל ןתנ רשא ל״ת ,ןיינמ וינפל ,וירחאל אלא יל ןיא ,ביטמהו
בר (ה) ,ביטמהו בוטה ךלמה וניכלמ ,רב רמימל ךירצ ביטמהו בוטהו (ד) .וכרבל ,רתא
:הי דדמ ץוח תויכלמ יתש תוכירצ רמא אסס
רזעילא ׳ר איגתד ,ץראה תכרבב הרותו תירב ירוכדאל היל יעבימו (א) [חצ]
תכרבב ץזפל םייח הרותו תירב (ב) הבחרו הבוט הדמח ץרא רמא אלש לכ רמוא
רפוא ןקזה םוחנ (ג) .ותבוח ידי אצי אל ,םילשורי הנובב דוד תיב תוכלמו ,ץראה
ךירצ רמוא ומילס /,דרות הב ריכזיש ךירצ רמוא יסוי ׳ר ,תירב ,דב ריכזיש ךירצ
אבא ׳ר (ד) .הרשע שלשב הנתנ וזו /תותירב שלשכ הנתנ וזש ,הרותל תירב םידקיש
תחופה לכו ,תחאמ תוחפי אל תחוסהו ,ףוסו הליחת האדוה הב רמאיש ךירצ רמוא
םילשורי תא עישומו /ץי אה תכרבב תוצרא ליחנמ םתוחה לכו ,הנוגמ ,רז ירה תחאמ
ץראה תכרבב הרותו תירב דמוא וניאש לכו ,רוב הז ירה] (ה) םילשורי הנובב
:אצי אל [םילשורי הנובב דוד תיב תוכלמו
לבא ,הישסנ רתנ ןמא אנעימל יעביט אל אתיימק תוכרב יתשבו (א) [טצ]
הז ירה ויתוכרב רחא ןמא הנועה ןנבר ונתד (ב) ,השיחלב ינע םילשורי הנובב
,םילשורי הנובב אהו ,תוכרב ראשב אה אישק אל ,הנוגמ ,דז ירה ךדיא ינתו ,חבושמ
ישא בר .אתיירואד ואל ביטמהד םילעופ ועדיד יכיה יכ ,אלקב ןמא ינע ייבא (ג)
:הב ולזלזיל אלד יכיה יכ ,השיחלב הל ינע
בלול [ןונכ] תווצמ לע ךרבמד וא ,איצומה י רשד ן אמ יאדו (א) [ק]
דיבע אק ,הישסנ רתב ןמא ינעו הליכא ימקד הכרב תוריפ לע ךרבמד וא ,רפושו
ירה ומצע רחא ןמא הנועו תווצמה לעו תוריסה לע ךרבמה ןנבר ונתד (ב) ,תורוב
.א ׳׳ע א ״ י ף ד ג י ׳ח כ ב א ב ו ח ו ׳ם ש ה ו כ ר ב .ח ר ו ת ה ן מ ן ו זמ ה ת כ ר ב ל ן י נ מ ר ״ ת (א [זצ]
ב י ט מ ה ו ב ו ט ה א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל .ב י ט מ ה ו ב ו ט ה וז ך ל ן ת נ ר ש א (נ .ם ש ם ש .ר מ ו א י ב ר (3
.ם ש .ר מ א א פ פ ב ר (ה .ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו ,א ״ ע ט ״ מ ת ו כ ר ב .ר כ ב י ט מ ה ו ב ו ט ה ו (י .ה ו נ ק ת ה נ ב י ב
.ר מ ו א ר זע י ל א ׳ר א י נ ת ד ן ו זם ח ת כ ר ב ב ה ר ו ת ו ח י ר ב י ר ו כ ד א ל ה י ל י ע ב י מ ו (א [חצ]
א ר מ ג ב ח ס ו נ ח ׳יח ן כ .ן ו זמ ו ם י י ח ה ר ו ת ו ת י ר כ (נ .א ״ ע ׳י ג ״ ח ב ח ן וש ל א ו ה ו ׳ב ״ ע ס ח ״ מ ת ו כ ר ב
.ם ש .ד מ ו א ן ק זה ם ו ח נ (נ .׳ו ב ן ו זמ ו ם י י ח ו ה ד ו ת ו ת י ר ב ר י כ זה ל צ ״ א ו ב ת כ ם ש ׳ם ו ת ח י מ כ ח ו
ט י ם ש ח ו א ר מ ג ב א ו ח ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .י ו כ ר ו ב ח ז י ד ח (ה .א ״ ע ר ט ״ מ ם ש .ר מ ו א א ב א ׳ד (ד
.ם י ל ש ו ר י ד ע ם י ל ש ו ר י ן מ ק י ת ע מ ה
.ו י ת ו כ ר ב ר ח א ן מ א ח נ ו ע ה ד ״ ת ד (ב .א ״ ע ׳י ג ״ ה ב .א ת י י מ ק ת ו כ ר ב י ת ש ב ו (א [טצ]
.ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו ם ש ׳ ד מ ג .א ל ק ב ן מ א י נ ע י י ב א (ג .ב ״ ע ה ״ מ ת ו כ ר ב א ר מ ג ב א ו ה ו ם ש ^י׳ה ב
ת ו ר י פ ח ל ע ך ד ב מ ח ד ״ ח ד (נ .א ״ ע ׳י ף ד ג ״ ה ב .ר כ א י צ ו מ ה י ר ש ד ן א ט י א ד ו (א [ ק ]
א *ח ל ו כ ש א ח ב ו ם ש י ״ ב ב ו ו ״ ט ר ׳יה ח י ר א ר ו ט ב ו ׳י ׳יס ז״ פ ת ו כ ר ב ש ״ א ר ב ן ייע .ן מ א ה נ ו ע ו ׳ו כ ו
י ״ ש ר ר ו ד ס 50
רמא ,םילשורי הנוב ירה ןואג יאדוהי בר רמל היל ושקא(נ) .תורוב ךרד הז
ינעד ייבאל הנית אה ןתכאלמל ומדקילד ןנידבע אקד םילעוסד אריכה םתה םהל
הליכא רתבמ הליכא ימקמ אנש יאמ השיחלב היל ינעד ישא ברל ,אלקב היל
(הילד) ןויכ הליכא ימקד ,הב ןל תיל היתדיבע היל ארמנד ןויכ הליכא רתבד
אקדכ ימד ןמא ינע אקדכו ,םיעטד דע ירעתשיאל היל יעבתימ אל [היל ךירבד]
;ןי מעט רדהו ןיעתשימ אק ןירובד ,תורוב ךרד ינתקד ונייהו ,יעתשימ
הרשע ,אנת אתינתמב הל ירמאו ,והבא ׳ר רמא ארי ז ׳ר רמא (א) [אק]
ןילטונ ,ףוטיעו רוטיע אלמו יח הפיטשו החדה ןועט ,הכרב לש סוכב ורמאנ םירבד
ףא םירמוא שיו ,וב ויניע ןתונו ,עקרקה ןמ חפט והיבגמו ןימיב ונתונו ,וידי יתשב
,[דבלב] העברא אלא ונל ןיא ונא ןנחוי ׳ר רמא (ב) .הנתמב ותיב ישנאל ורגשמ
ןנחוי ׳ר רמא (ג) .ץוחבמ הפיטשו םיגפב החדה אינתו ,אלמו יח הפיטשו החדה
םי ׳ה תכרב אלמו רמאנש ,םירצמ אלב הלחנ ול ןינתמ אלמ סוכ לע ךרבמה לכ
,םימלוע ינש לטונו הכוז רמא אנינח רב יסוי ׳רו ,(ג״כ ג״ל םירבד) השרי םורדו
רטעמ אדםח בר ,םידימלתב והירטעט הדוהי בר רוטיע ,אבה םלועהו הזה םלועה
.ץראה תכרבבו תשש בר רמא ,יחבו ןנח בר רמא (ד) .[ילטנב] (הליטנב) היל
ןילטונ ,הישיר לע ארדום םירפ ישא בר ,ךרבמו ביתיו ףטעמ אפפ בר ,ףוטיע (ה)
׳ה תא וכרבו שדוק םכידי ואש ארק רמא אםפ רב אנניה ׳ר רמא (ו) ,וידי יתשב
ולאש םינושאר ןנחוי ר״א] אבא רב אייח ׳ר רמא ןימיל ונתונל (יב ד״לק םילהת)
,והל טושסיא אל םינושארו ליאוה ישא בר רמא (ז) [ןימיל עייסתש והמ לאמש
אנניח רב אחא (רב אנניה) בר רמא ,חפט עקרקה ןמ היבגמ .ארמוחל דיבעג ונא
בר רמא (ח) (נ״י ז״טק םילהת) ארקא ׳ה םשבו אשא תועושי סוכ ארק רמאד
.הכרב לש סוכ לע ןיחישמ [ןיא ישא] (ןאישא)
תליטנ (ב) ,םייחה רורצב ושפנ חונת [המלש] וניכר יפמ רסוה הזו (א) Dp]
ו ש ק א (נ .ם ש ה נ ש מ ף ס כ ב ו ז״ ט ה א ״ פ ת ו כ ר ב ׳ה ם י׳ב מ ר ב ןייע ו .ם ש ג ׳׳ה ב ב ה ״ כ ו 46 ד צ
.ם ש ש ״ א ר ב ןייע ו .ם ש ג ״ ה ב ב ה ״ כ .ן וא ג י א ד ו ה י ב ר ר מ ל ה י ל
ת ו כ ר ב ד ז״ פ ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו א ׳י׳ע א ״ נ ת ו כ ר ב .ו ה ב א ׳ר ר מ א א ר יז ׳ר ר מ א (א [ א ק ]
ן נ ח ב ר ר מ א (ל .ם ש ם ש .ך ר ב מ ה ל כ ן נ ח וי ר ״ א (ג .ם ש ם ש .ן נ ח ו י ׳ר ר ״ א (3  .ב ״ ע א ״ י
ת ה ג ה ב א ר מ ג ב ן ייע ו ,ג ״ ה ב ב א ב ו ה ן כ ו א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל ה ״ ב .ץ ר א ה ת כ ר ב ב ו ת ש ש ב ר ר מ א ,י ח ב ו
ר ט ע מ ה כ ר ב ה זי א ב ר מ ו ל כ י ה כ ו י ס ר ג ד ת יא ו ם ש ף י ס ו ה ו כ ״ ג א ב ו ה 35 ר צ ו ״ ח מ ב ו .ב ״ יר ה
כ ״ ג א ב ו ה ו ם ש א ר מ ג .ף ט ע מ א פ ש ב ר ף וט יע (ה .ה נ ו ר ח א ב א ל ו ץ ר א ה ת כ ר ב ב ה ל ינ ש מ ו ה י ל
ב ר ר מ א (ז .א פ פ ר ב א נ י נ ח ׳ר ר מ א ג ״ ה ב ב ו א ר מ ג ב .א פ פ ר ב א נ נ י ח ׳ר ר מ א (ו .ג ״ ה ב ב
י ת נ ק ת .ה כ ר ב ל ש ס ו כ ל ע ן יח יש מ ן א יש א ב ר ר מ א (ם .ים א ב ר א ר מ ג ב ו ג ״ ח ב ב ם ג ה ״ כ .יש א
ח ס י נ א ל ד יכ יה יכ ו ב וינ יע ן ת ו נ ו ל ״ צ כ ו ם ל ש ר מ א מ ר ם ח ה ש ו .ן יח יש מ ן יא יש א ב ר ר מ א
ןיא יש א ב ר ר מ א ו ח ת י ב ד ך ר ב ת ת ד י כ י ח יכ ה נ ת מ ב ו ת י ב י ש נ א ל ו ר ג ש מ ו ה י נ י מ ה י ת ע ד
ר ס ח ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו .ם ש ג ״ ה ב ב א ו ה ן ב ו ם ש א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ .ה כ ר ב ל ש ס ו כ ל ע ;ית יס מ
.ה ב ר ב ל ש ס ו כ ל ע ן יח יש מ ןיא יש א ב ר ר מ א א ת י א ם ש ו כ ״ ג
׳ם ב ו ז״ ם ׳יס ו ״ ח מ ב א ב ו ה ן כ ו .ם י י ח ה ר ו ר צ ב ו ש פ נ ח ו נ ת ו נ י ב ר י פ מ ד ם ו ה ה זו (א [בק]
.ל ט נ א ומ ש ש יל כ ם ש ל ע ם יד י ת ל י ט נ (3 .ן ד ע ה ח ו נ א ח ת יב ר י פ מ ר ס ו ה ה ז א ת י א ם י ר ד ס ה
ן וש ל ב ר מ ו א א ו ה ש ה מ ל ״ זו א ב ו ה (ב ״ ע ׳ו ף ר ח ל י ט נ ן ינ ע ) ם ד ר פ ח י ט ו ק ל ב ו ו״ ס ׳יס ם ד ר פ ב ם ג
ך כ ו מ ש ש ו נ מ י ה ל ט ו נ ש י ל כ ה ם ש ל ע א ו ה ח ז יב ר ר מ ו א ה א י ש נ ן וש ל ב ר מ ו א ו נ יא ו ה ל י ט נ
ו נ ש ו ,ה ר ו ת ל ש ת י ע י ב ר א י ה ל ט נ א ג ב נ א ק ש נא ר מ א ר כ ת י ע י ב ר ת ו ח ש ה ל כ ל ק י זה מ א ו ה ו
51
י ״ ש ר ר ו ד ס
ןנירמאדכ (ד) ,גול] תיעיבר קיזחט אוהו (ג) ,לטנא ומשש ילכ םש לע םידי
תיעיברמ(!) וניתובר ונשו (ה) ,הרות לש [תיעיבר קיזחמ לטנא גבנא קשנא
[אלא הניא] ורמאש הליטנו םינשל וליפאו (ז) דהאל םידיל ונמיה ןילטונ
לש] (םלש) ,רוקמב וא (ט) ,ןייעמב וא ,רהנב וידי ליבטה םא ימנ יאו (ח) ,ילכב
וא ,וידיל ונמיה לוטיל ןטק ילכ ומע לטונ ךרדל ךלוה לארשישכו .יגס [האס ׳מ
וב ליבטהל ןייעמ וא רהנ אצמי אל אמש ,ולוכ םויה לכל הנתמו ותיבב תירחש לטונ
םעפ לוטיל ךירצ םא ,דימ הליכאל ךרצוהו ,וידי לטונו הנפנה י ברל ונלאשו (י) .וידי
רמאו רקי רב בקעי וניבר תא יתלאש ינא ףאונל בישהו ;אל וא הליכאל תרחא
רבדל היארו ,ןאכלו ןאכל הלוע הליטנ י בר ירבדכו ,לוטילו רוזחל ךירצ ןיא יל
לכ םהילע הנתמו תירחש וידי םדא לטונ רשכה לכ ׳סב בר רמאד (אי) ,ברד אהימ
ןותא ןוגכ תוברעד [אתקם] (אתחפ) יגבל (גי) אניבא ׳ר והל רמא (בי) ,ולוכ םויה
אתכליהו (די) ,אמוי ילוכל והיילע ונתאו ארפצמ יכיידי ושמ אימ וכל יחיכש אלד
ךירצש םש לע (זט) ויתובושתב י י ה בר שוריפ םידי תליטנ דועו (וט) .ירוסיאב ברכ
:(׳ט גייס ׳יעשי) םאשגיו םלטניו ומכ ,ןתציחר רחאל הלעמל וידי תא היבגהל
,ודי לטוגש םעפו םעפ לכ לע םידי תליטנ לע ךרבל םדא בי י חו [גק]
,ךרבל 'םדא בייח ,אטויב ןנירמאדכ (ב) תוצוצינ םושמ ץוחרל הוצמד ןויכד (א)
ו נ י נ פ ל ש ר ו ד ס ה ן מ ה ז ח ק ל ס ד ר פ ה ר ד ס מ יכ ה א ר נ ו .ם ינ ש ל ו ל י פ א ו ד ח א ל ם יד יל ן יל ט ו נ ו נ י ת ו ב ר
ט י מ ש ה ו י ת פ ס ו ה ״ ת י ע י ב ר ק י זח מ ל ט נ א ג ב נ א ק פ נ א ן נ י ר מ א ד כ ג ול ״ ת י ע י ב ר ק י זח מ א ו ה ו (נ .ן וש ל יו נ יש ב
ח ״ נ ב ״ ב .ן נ י ר מ א ד כ (ד .ו י׳ח מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ס ב ן ו ב נ ל א צ מ נ ו ת י ע י ב ר ד ע ת י ע י ב ר ן מ ק י ת ע מ ה
ל ״ צ .ת י ע י ב ר מ (ו .א ״ ע ז״ ק ן יל וח .ו נ י ת ו ב ר ו נ ש ו (ה .ם ש ׳ם ו ת ב ו ם ״ ב ש ר ח ׳יע ב ש ״ ע ו ב ״ ע
ם א י מ נ יא ו (ח .ו ת א ק ת י ע י ב ר יד יש מ ו ל י א ו ה ם ייס ו ״ ח מ ב .ם י נ ש ל ו ל י פ א ו (ז .ת י ע י ב ר ימ
י״ ש ר ל ר ת י ה ו ר ו ס י א ב ם ג א ב ו ה ה ז ל כ ו .א ל ד ה ״ ד 0ש ן יל ו ח ׳ם ו ח ב ןייע .ר ה נ ב ויד י ל י ב ט ה
ם ל ש ח ל מ ה ׳מ ל ש ן מ ה ש ע ק י ת ע מ ה ו ה א ס ׳מ ל ש י ת נ ק ת .ם ל ש ה ו ק מ ב ו א (ונ .ה ״ מ ק ׳יס
ל ש ה ו ק מ ב ת ו ע ט ב ר ת י ה ו ר ו ס י א ב ו ,ו ״ ח מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ם ב ם ג ן ו כ נ ל א צ מ נ ו ה א ס ת ל מ ט י מ ש ה ו
ר ת י ה ו ר ו ס י א ב ם ג ו ו ״ ח מ ב א ב ו ה .ויד י ל ט ו נ ו ה נ פ נ ה י ב ר ל ו נ ל א ש ו (י .ן יא ם ׳מ ל ש ל ״ צ ו ם י מ
ל ט ו נ ו ה נ פ נ ה ה מ ל ש ו נ י ב ר ל ם י ד י מ ל ת ו ל א ש .ן וש ל יונ יש ב ת צ ק א ב ו ה ד ״ ס ׳יס ס ד ר פ ה ׳ס ב ו ם ש
ו נ י ב ר ת א י ת ל א ש ך כ ינ א ף א ם ה ל ר מ א ,ו א ל וא ה ל י כ א ל ת ר ת א ם ע פ ויד י ל ו ט י ל ך יר צ ויד י
ה יינ ש ל ע ו ם ד א ה ת א ר צ י ר ש א ה נ ו ש א ר ה ל ע ך ר ב ל ו ר ו זח ל ו ל ו ט י ל ך יר צ ד ט א ו ר ק י ׳ר ב ב ק ע י
ל ״ כ ע ב ר ד א ח מ ר ב ד ל ׳יא ר ו ן א כ ל ו ן א כ ל ה ל ו ע ת ת א ה ל י ט נ יל א ר י ב ס ל ב א ם יד י ת ל י ט נ ל ע
ת א א י ב ה ח ״ ם ק ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ה ם ג ו .ש ״ ע ו ס ד ר פ ה ן וש ל כ א י ב ה ה ״ ל ק ׳יס ט ק ל ה יל ב ש ל ע ב ו
׳פ ב ב ר ר מ א ד (א י .ס ד ר פ ה ׳ס ב כ ״ כ ש ר י ע ה י ״ ב ח ו ם י מ ע פ ׳ב ל ו ט י ל ך יר צ ם א י״ ש ר ל ו ל א ש ה ז
.ן י ל ו ח ד ׳מ ג ב ה ז ר מ א מ ל ן ויכ ו ב ר ד א ח מ ר ב ד ל ׳יא ר ו ק ר ם ייס ס ד ר פ ב ו ב ״ ע ו״ ק ף ד .ר ש ב ה ל כ
.א נ י ב א ׳ר ל ״ צ ו ו נ י ב ר ו ה ל ר מ א ו ת ו ע ט ב ו ״ ת מ ב ו .ם ש ן יל וח .א נ י ב א ׳ר ו ת ל ר מ א (ב י
ה ק ו ח ר ה יצ ץ ר א ׳יפ א י ב ח א ת ק פ ך ר ע ב ך ו ר ע ה ו ,י״ ש ר יפ ב ש ״ ע א ת ק פ י ת נ ק ת .א ת ח פ י נ ב ל (נ י
א נ י ב ר ד ה ש ע מ ד וע ו״ ח ז ר ח א ם יים ו ״ ח מ ב ו .יר ו ס יא ב ב ר ב א ת כ ל ה ו (ל י .ב ו ש י ה ן מ
ם ו ק מ ב א נ י ב ר ׳י ג ה ו י נ פ ל ׳יה יל וא ו ן יל וח א ר מ ג מ א ב ו ה ש א נ י ב א ׳ר ד ה ש ע מ ו ת נ ו ו כ ״ ב ר כ
ש יר ם ד ר פ ב ם ג א ב ו ה ה ז .יוכ ו י ת ו ב ו ש ת ב ייח ב ר ש ור יפ ם יד י ת ל י ט נ ד ו ע ו (וונ .א נ י ב א ׳ר
ר ת א ל ה ל ע מ ל ויד י ת א ה י ב ג ה ל ך יר צ ש ם ש ל ע (rp .ב י ע ׳ו ף ד ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב ו ו״ ם ׳יס
ת א ה י ב ג ה ל ך יר צ ם י נ ו ש א ר ה ם ימ ב ר ר מ א יש א ר ב א י י ח ר ״ א ד ם יים ם ש ם ד ר פ ב .ן ת צ י ת ר
.ב ״ ע ׳ד ה ט ו ס א ר מ ג ב א ו ה ו ׳וכ ה ל ע מ ל ויד י
׳י ס ו ״ ח מ ב ל ב א ם י ר ד ס ה ׳ם ב ם ג ה ״ ב .ת ו צ ו צ ינ ם ו ש מ ץ ו ת ר ל ה ו צ מ ד ן ויכ ד (א [ג ק ]
.א *ע ׳ל ף ד .א מ ו י ב ן נ י ר מ א ד כ (נ .ת ו צ ו צ ינ ם ו ש מ ץ ו ח ר ל ה ו צ מ ד ן א כ מ ׳י ג ה ז״ ם
י ״ ש ר ר ו ד ס 52
,תווצמו תוכרב ראשלו הרותב תורקל יואר אהי ש ומצע תא תוקנל וז הלי טנד
וילע עמש תירק ארוקו ןי לי פת חינמו [וידי j לטונו הנפנה לכ תוכרבב ןנירמאד (ג)
םיבקנ תכרבא לבא ,(ר ו״כ םי להת) [יפכ] (תופכ) ןויקנב ץחרא רמוא בותכה
הנפנ םדאש העש לכ (ד) .ולוכ םויה לכ ךרבל ךירצ וניא תי רחש ךריבש רחאל
המע ךרבמ אוה םא י בר תא י תלאשו ,םינטקל ולי פא רצי רשא ךרבל ךירצ םויב
ךלי ל וא [רתלאל] הרותב קסוע ינא םא ינבישהו ,םעפו םעפ לכב םידי תלי טנ לע
רשאו םידי תלי טנ לע ךרבמ ינא זא ,השודק רבד יפב אי צוהל וא ,תםנכה תיבל
רשא אלא ,םידי תלי טנ לע ךרבל ששוח יניא לטב בשוי י נאש העשב לבא ,רצי
,םימעפ י תש וידי לטונ וניא רתלאל לוכאל אב םאו .םיבקנה ךרוצ י פל ,הרבל רצי
תלי טנ לע תחא םעפ אלא ,הליכאה לע תחאל היינפה לע תחא [םי שנא ראשכ]
ךורב לוט אי צומה תכרב ךריבש רחא וריבחל םדא רמא םאו ,לכואו בשויו םידי
[י בר הרוה ןכו] (ה) ,רביד הלי כא ןי עמש רחאמ ,ךרבלו רוזחל ךירצ ןיאו ,קפסה הז ןיא
,ךרבל ךירצ ןיא ךורב לוט בר רטאדכ (ו) ,הכרבה ןמ ותעד חי פה אלש וירבד ןיארנו
ונת רמא ולי פאו ,ךרבל ךירצ ןיא ןתפי ל ואיבה [חלמ ואיבה רמא ולי פא] רמא ןנחוי ׳רו
,לכאי ש םדוק ותמהב תא לי כאהל םדא בייהד ,ללכ הקספה וז ןיא ותמהבל לכאמ
בר רמאד ,ךרבל ךירצ ןיא [ירותל] ליבנ ירותל ליבנ רמא םא תשש בר רמאד (ז).
רמאנש םושמ ,ותמהבל לכאמ ןתיש םדוק לכאי ש םדאל ול רוסא בר רמא הדוהי
:תעבשו תלכאו רדהו ,(ו״ט א׳י םירבד) ךתמהבל ךדשב בשע יתתנו
ךותב הדועס תמחמ ןיאבה םירבד [אתכלה] אפ פ בר ר מ א (א) [ד ק ]
םיליגרה םירבד רמולכ (ב) ,םהירחאל אלו םהינפל אל הכרב ןינועט ןיא ,הדועסה
ךותב ןאיבהו לי שבתו םיגדל רשב ןלגכ ,תפה תא וב תפלל ןתפיל תטחמ אבל
,איצומה תכרב תעשב [ןחלשה לע] ליה אלש פ׳׳עא ,חפה לע ךריבש רחאל הדועסה
אלו םהי נפל אל) אתעדא ךירכ יכד ,םהירחאלו םהי נפל אל הכרב ןינועמ ןניא
אלש :הלי סמה תא רטופו רקיע תפ הי ל .דוהו ךרבמ אוה ןתפי ל לתילד (םהירחאל
וני אש הדועס תמחמ אבל ןכרד ןי אש םירבד רמולכ ,הדועסה ךותב הדועס תמחמ
רחאל הדועסה ךותב ואבו ,סוגרטו אםיד ןוגכ ,הדועסב העי בשל ותוא ןילכואו ,ןתסיל
,והנתיל ןתפי לו הלי פטו תפה ינפל ואב אלו ליאוה ,םהינפל ךרבמ ,תפה לע ךריבש
תווש ןניא ןהיתוברבו ,אמהנב אמהנ י לכאד י אשפי ט י אלבב ינה אריז ברדכ (נ)
לבא ,ןוזמה תכרבב י רטפי טו והנינ ןוזמ ןימ אהד ,ןהירחאל ךרבמ וניא יכה ולי פא
רטופ תפה לע ךריב ןנתדכ (ד) ,ןתרטופ תפ הדועסה םדיק (םירחא םירבד) ואב םא
חוניקב ןלכואל ןיליגרש ,הדועסה רחאל םיאבה םירבד :ןוזמה י נפלש תרפרפה תא
ר ש א ך ר ב ל ך יר צ ם ויב ה נ פ נ ם ד א ש ה ע ש ל כ (ד .א ״ ע ו״ ט !ןד .ת ו כ ר ב ב ן נ י ר מ א ד (ג
ם ע פ ו ם ע פ ל כ ל ע ך ר ב ל ך יר צ ש ר מ ו א ש יו ׳יג ה (86 ד צ )ו ״ ח מ ב ל ב א ם י ר ד ס ה ׳ם ב ם ג ה ״ כ .ר צ י
.ב ר ר מ א ד כ (ו .ו ״ ח מ ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .י ב ר ה ר ו ה ן ב ו (ס .ם י נ ט ק ם י ב ק נ ל ו ל י פ א ה נ פ נ ש
.ם ש .ת ש ש ב ר ר מ א ר (ז .א ״ ע ר ׳מ ת ו כ ר ב
ב ״ ע ו א ״ ע ,׳ע ׳יס ם ד ר פ ב ם ג א ב ו ה ו ,ב ״ ע א ״ מ ת ו כ ר ב .א ת כ ל ה א פ פ ב ר ד מ א (א [Hp]
א ר מ ג ב י״ ש ר ב ןייע .ן ת פ י ל ת מ ח מ א ב ל ם י ל י ג ר ה ם יר ב ד ר מ ו ל כ (3 .ו נ י נ פ ל ש ר ו ד ס ה ן מ ע ב ו נ ו
ת נ ש מ .ן נ ת ד כ (ל .א ״ ע ז״ ט ה צ יב .א ר יז ב ר ד כ (נ .ו״ כ ׳ים ו״ פ ת ו ב ר ב ש ״ א ר ב ו ם ש ׳ם ו ת ב ו
.א ״ ע ב ״ מ ת ו כ ר ב
53
י ״ ש ר ר ו ד ם
םהינפל הנרב ןינועמ ,םידנמ ינימו תוריפ ינימ ןונב ,ןוזמה תכרב ינפל הדועס
אלו ,ותעד הלטב ןתפיל ןאשע וליפאו ,ינייז אלו אוה ןתפיל אלד םהירחאלו
:ןתרטופ תפ הדועסה ינפל [םואיבה םא] והימ ,תפב ירטפיא
ךכ (ב) ,ומצעל ךרבמ דחא לכ הדועסה ךותב ןי י םהל א ב (א) [,ד ק ]
וניאו ,הכרב רחא ןמא תונעל יונפ העילבה תיב ןיאש יפל ,תוכרבב אמעט שרפמ
:רמ .הכלה ןכו (ד) .וריבח.תכרבב אצוי וניא (נ) ךכיפל ,הל ןיוכתמ
•יתאב תחא םעפ (א) ,עמוש תעדו עימשמ תעד ךירצ תוכרבה ל כ [וק ]
רמא ,[ןייה תכרבב] (תיבכ) יתנווכתנ אלו ,תסנכה תיב תלדבהב הלדבה ידי תאצל
:ךי י ד הלדבה (ןייה) תכרבב תנווכתנו ליאוה י בר יל
,םעפל םעש לכ לע ךרבמ םימעפ האמ לליפא הדועסב םימ ה ת ו ש ה (א) [?ק ]
,םעפו םעם לכ לע ךלממ אוהש יפל ,םימה לע ותדועס עבוקו ןיי ול ןיאש פי׳עא
:רמ (ב) .ותעד חיסהלו ומצע דימעהל לוכיש תלחפ םא יכ םימ התוש םדא ךל ןיאש
,לכהש וילע ךרבמו ,הדועסה ךותב וילע ךרבמ יבר שבדב זו ג א (א) [ח ק ]
:הי הש תומכמ זוגאה הנתשנש יפל
הטח ,לארשי ץרא חבש לע םיבותכה (א) המה ן י נ י מה ת ע ב ש [טק]
ןליא ןימ םירמת שבד ונייה [שבדו] ,שבדו ןמש תיז ןומירו הנאתו ןסג הרועשו
תמסוכ הרועש [הטח] ,ןיגימה תשמח ןה וליאו .[םירובד שבד אלו] (ב)ידס ןימו
י ןוגכ ןיעמה תעבשבש ןליא ןימ לכ (ג) .האובת ןימ ןללכ ,ןופישו לעוש תלובישו
הכרכ וירחאלו ,ץעה ירפ ארוב םהיגסל ךרבמ םירמתו םיתיז םיגומירו םינאת םיבנע
ןוזמה תכרבד תוכרב שלשל המודו אמנלד איהש איה תחא רמולכ שלש ןיעמ תחא
(׳י ׳ח םירבד) ךיהלא ׳ה תא תכרבו תעבשו תלכאו ןנירמאדכ (ד) ,אתיירואד איהש
ךעיבשאו ךתליכאא רמולכ ,[ליעלד] (םלועלד) תעבשו תלכאא יאקד ,ןזה תכרב וז
,םילשורי הנוב לז ,(םש) ךל ןתנ רשא ,ץראה תכרב וז ,(םש) הבוטה ץראה לע ,והיכרב
ם י ר ד ס ה ׳ס ב ם ג ה ״ ב .ו מ צ ע ל ך ר ב מ ד ח א ל כ ה ד ו ע ס ה ך ו ת ב ןיי ם ה ל א ב (א [ח ק ]
ה ד ו ע ס ה י נ פ ל ם א י ב ה ם א ו ה י מ ם ש ל ״ צ כ ו ה מ י ל ש ה ר ו ש ה ר ס ח ב ״ ע ׳יס ם ד ר פ ב ל ב א .ו ״ ח מ ב ו
.ת ו כ ר ב ב א מ ע ט ש ר פ מ ך כ (ב .ו מ צ ע ל ך ר ב מ [ד ח א ל כ ה ד ו ע ס ה ך ו ת ב ןיי ם ה ל א ב .ן ת ר ט ו פ ת פ ]
.א צ יו ן מ א ה נ ע י ן י ו כ ת נ ם א ו ם יים ם ד ר פ ב .ו ר י ב ת ת כ ר ב ב א צ וי ו נ יא (נ .א ״ ע ג ״ מ ף ד א ו ה
ט ״ ס ׳יס ו ״ ח מ ב ן כ ו ר מ כ ״ ג ם יים ז״ ק ׳י ס ב ן ל ה ל ן כ ו י ב ר מ ה נ ו ו כ ה ר מ ת ל מ .ר מ ה כ ל ה ן כ ו (ל
ע י מ ש מ ת ע ד ן נ יע ב ת ו כ ר ב ה ל ב ׳ר מ ה כ ל ה ן כ ו א ב ו ה ב ״ ע ׳יס ם ד ד פ ב ו .י ר מ :ה כ ל ה ן כ ו ב ו ת כ
.ת ו כ ר ב ה ל כ ש ד ת ר מ א מ ל י ת ת מ כ ״ ח א ו ר מ א מ ה ף ו ס א ו ה ר מ ח ל מ יכ ת ו ע ט ב ,ד זו .ע מ ו ש ת ע ד ו
ת ר ח א ׳יג ו ״ ת מ ב ל ב א .ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ג ״ ע ׳יס ס ד ר פ ב ם ג ה ״ כ .יוכ ת ח א ם ע פ (א [ןק]
,ן ייה ת כ ר ב ב י ת נ ו ו כ ת נ א ל ש ןויכ ת ס נ כ ה ת י ב ת ל ד ב ה ב א צ וי ינ א ם א י ב ר ל י ת ל א ש ת ח א ם ע פ ו
.ך ייד ה ל ד ב ה ת כ ר ב ל ת נ ו ו כ ת נ ו ל י א ו ה יל ר מ א ו
ן ייע ו ט ״ ס ׳י ס ב ו ״ ח מ ב ר ס ח ו ד ״ ע ׳יס ם ד ר פ ב א ב ו ה ן כ .ה ד ו ע ס ב ם י מ ה ת ו ש ה (א [ץק]
.׳ד ה ר ע ה ה ״ ק ׳יס ל י ע ל ןיע .ר מ (ב .ה ״ ע ׳יס ל י ע ל
ן כ ו ,ז*ע ׳יס ס ד ר פ ב ם ג א ב ו ה ןכ .׳וב ה ד ו ע ס ה ך ו ת ב ויל ע ך ר ב מ יב ר ש ב ד ב זו ג א (א [חק]
.ם ש י ת ו ר י ע ה ש ה מ ב ״ כ ק ׳יס ב ן ל ח ל ןייע ו .ט י׳ס ׳יס ו י׳ח מ ב א ב ו ה
.ם י ר ו ב ד ש ב ד א ל ו (ב .י ח ׳ח ם י ר ב ד ם י ב ו ת כ ה .י״ א ח ב ש ל ע ם י ב ו ת כ ה ה מ ה (א [טק]
.ז׳יע ׳יס ס ד ר פ ב א ב ו ה .יוכ ן י נ י מ ה ת ע ב ש ב ש ן ל יא ן ימ ל כ (ג .ו ״ ח מ ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה
.ב ״ ע ה ״ מ ת ו כ ר ב .ן נ י ר מ א ד כ (ד
י״שר רודס
54
ביתכד ,יביתכ םחלא אתלת ינחו (ה) ,ץנמה ןמ הניאו הונקית הנביב ביטמהו בוטה
[יגדל] (םחל) ,(׳ט םש םש) םחל הב לכאת תונכסמב אל רשא ץרא הינימ ליעל
לארשי ץרא חבשב יבישחד [תוריס ינימא לבא] תומילש תוכרב שלש הילע ןיכרבמ
:וחל אינם שלש ןיעמ (כ) לבא תומילש ןניעב אל
לע םלועה ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב שלש ןיעמ הכרבה איה ו זו (א) [יק ]
היירפמ לוכאל וניתובאל תלחנהש הבחרו הבוט הרמח ץרא לעו ,ץעה ירפ לעל ץעה
ךלכיה לעל ךתלחנ לעו ךריע לעו ךמע לארשי לע וניהלא ׳ה םחר ,הבלטמ (ה)עובשלו
ץראה לע י״אב ,לכל ביטמל בוט התא יכ ,הב וניחטשל הכותב ונילעהו ךחבזמ לעו
,לעיבשמל וסירכ אלימש רבד לתלא לע ןיכרבמש ןזה תכרב ןיעמ אוהל ,ץעה ירפ לעו
ביטמו בוט ,םילשורי הנוב ןיעמ ךריע לע םחרו ,ץראה תכרב ןיעמ הדמח ץרא לע
:ץראה לע י״ אכ ,הנביב הונקיתש ביטמהו בוטה דגנכ (ב) ,לכל
ןיב המיתחא ץראה תלכרב חבש ריכזהל ךי רצ םלקמ ל כ ב (א) [א יק ]
ןיעמ ץעה ירפ לע םתוח ףוס ףוסו ,לשובמא ןיב יח ןנרא ןיב ,ארמחא ןיב יריסא
:האב איה ךכל ותכרב רקיעש ,התחיתפ
[יתש יא] (ינתשיא) לבא ,םינומירו םיניאתכ להי י ני עכ ם י ב נ ע (א) [ב יק ]
ידוחייל (ב) [ינתשיא] תלכלמלל הלודגל ןיי השענש אייוליעל ינתשיאד ונמ ארמח
ןפגה לע ה״מ וניהלא יי׳אב ףוסכ ןכל ,ןפגה ירפ ארלכ ךרבמל ,הישפנ יפאב אמש
חבשב (ג) ןפגה ירפ לעל ץראה לע םתוחו ,הדמח ץרא לעו ןפגה ירפ לעל
תלריפ לכו תליגדגדנו םישובחו םיזונא לעו םיחופתא לבא ,החיתפ ןיעמכו ץראה
אלד יאה ילוכ יעירנד ןויכ ,שלש ןיעמ תחא הכרב ךרבל קוקז ןיא ,םלועבש ןליאה
ףוסבלו ,ץעה ירפ ארוב ה״מ וניהלאי״ אב ךרכמ הליחתכ אלא ,ץראה חבשב יביתכ
ןופרט ׳ר אלא (ד) ,הב תיל הבוח לליפאל ,םימה לע ומכ ,םנורסחו תובר תלשפנ ארלב
חבשב יביתכ אלד ינימ ילוכא ןיגהונ [ןכו] .רכו תובר תושפנ ארוב אימא ךרבמד אוה
םושמ לאל הכלהב היל רכדמד ןאמ לכו ןתעיכשו ןתייגה לע תודוהלו חבשל ץראה
:אחבש ייופטל אלא הבוח היל עבקד
.י ב י ת כ ם י ה ל א א ת ל ת י נ ה ו ת ו ע ט ב ס ד ר פ ב .י ב י ת כ ם ת ל א א ת ל ת י נ ח ו (ה
.יע ׳יס י ״ ח ט ב ו ז״ ע ׳יס ם ש ם ד ר פ ב כ ״ ג א ב ו ה .ש ל ש ן יע מ ה כ ר ב ה א יה וזו (א [ י ק ]
ב י ט מ ה ו ב ו ט ה ד ג נ כ (נ .״ ה ב ה ג ש ת ל א ו ה ו א ת ל ה נ ם ר ג ו ״ ף ס ו נ ה כ ר ב ה א י ה וזו ר ח א ס ד ר פ ב ו
ן י ע מ ו א יה ׳ד ן יע מ ו ף ס ו נ ם ש ו ״ ח מ ב ל ב א ,ם י ר ד ס ה ׳ס ב ין. ם ד ר פ ב ם ג ח ״ כ .ה נ ב י ב ה ו נ ק ת ש
.ץ ר א ה ל ע ׳ה ה ת א ך ו ר ב ר מ י מ יע ב ק :-.א ת ייר וא ל • י• ׳ג • ן יע מ א ר ו מ ל ת ה ל יר ק ד ש ל ש
.יע ׳יס וי׳ח מ ב ן כ ו ז ״ ע ׳יס ף ו ס ס ד ר פ ב כ ״ ג א ב ו ה •  .ר כ ם ו ק מ ל כ ב (א [א י ק ]
ו י ׳ח מ ב ו .ח ״ ע ׳יס ם ד ר פ ב ם ג א ב ו ה ןכ .ם ינ ו מ יר ו ם י נ י א ת כ ו ח י י נ י ע ב ם י ב נ ע (א [ב י ק ]
ס ד ר פ ב ו א ר מ ח ית ש ל ב א ן מ ל י ח ת מ ו ״ ם י נ ו מ י ר ו ם י נ א ת כ ו ה י י נ י ע ב ם י ב נ ע * ת ו ל מ ה ו ט מ ש נ ם ש
א מ ש יד ו ח ייל (ב .ית ש יא כ ״ ג • ב ו ת כ . ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ית ש יא ל ב א ל ״ צ א ר מ ת י ת ש י מ ל ב א
י פ א ב א מ ש ה י ד ח י ל י נ ת ש י א ל ״ צ י פ נ א ב ה י ד ו ח ל י נ ת ש ^,•:ס ד ר פ ב ו ןיי א ר ק מ ל ל ״ ד .ה י ש פ נ י פ א ב
ה ש ע נ ש י נ ת ש א ש ו ג מ ק ר א ב ו ה ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ה י ש פ נ י פ א ב ׳;א מ ש י ר ק י מ ל י נ ח ש י א ו ״ ת מ ב ו ת י ש פ נ
ה ר ו ש ט מ ש נ ו ״ ח מ ב .ה ח י ת פ ן יע מ כ ו ץ ר א ה ח ב ש ב (ג " ׳׳•׳'.ה כ ר ב ל י נ ת ש י א ת ו כ ל מ ו ה ל ו ד ג ל ןיי
[ת ו ר י פ ל כ ו ח ו י נ ד ג ד ג ו ם י ש ו ב ח ו ם יזוג א ל ע ו ם י ח ו פ ח א ל ב א ,ה ח י ת פ ן יע מ כ ו ץ ר א ה ] ח ב ש ב ל ״ צ ב ו
ת ו כ ר ב .א י מ א ך ר ב מ ד א ו ה ן ו פ ד ט ׳ר א ל א (ד .ם ש ס ד ר פ ב ו ם י ד ד ם ח ׳ם ב ם ג ן ו כ נ ל א צ מ נ ו ן ל יא ה
.ה נ ש מ ב א ״ ע ד ״ מ
55
יי׳שד רודמ
לכו ,ארקב יביתכד ,ררועשו הטיח ן י עמה תשמחמ אוהש ל כ ו (א) ט י ק ]
אייוליעל ינתשיאד ןויכ ,תפ ואפאו ונחט ןופישו לעוש תלובישו ןימםוכ ןוגכ והיינימ
,תומילש שלש ףוסבלו םחל איצומה הליחתב ,תדחוימ הכרבל ינתשיא ,םחל השענש
ליכאו ,שלי ארקו שי י רט ןוגכ (ב) ,הרידק השעמב דהל ליכא יאו ,ןוזמה תכרב ונייהד
תחא הכרב ףוסבלו ,תונוזמ ינימ ארוב הליחתב איצומה ךרבילד ימקמ תפ אלב והל
םחל ואלד ,יכורב יעב אל תומילש והימו ,והנינ ןוזמד ידימ יבישחד (ג) ,שלש ןיעמ
ץרא לעו הלכלכה לעו היחמה לע םלועה ךלמ וניהלא ׳ה התא ךורב חתופו ,והנינ
ףוגה תא עיבשמו ןז הלכלכ ,ןהכ יח םדאש רמולכ היחמ .דכו הבחרו הבוט הדמח
לעו ץראה לע [םתוחו] (םיתחד) ןלשבו ליאוה (ה) [אוה ןלזמ ינימד] (והנימד) (ד)
:החי תפ ןיעמכו (ו) ץראה חבשב היחמה
,ןינימה תשמח לש תוילק ןונכ ,להי י ני עב והל לי כא י א ו (א) [ד י ק ]
לעו היחמה לע והב ךייש [אל] אתשהד ,ןייח ןהש למכ סכימ והל סכד ימנ יא (ב)
הדשה תבונת לעו הדשה לע להב חתפ ,ןוזמ ןיעכ ידיכע אל אהד (ג) ,הלכלכה
םסוכב אלא (ד) ,הרידק השעמב אלו ןליאה תוריפכ אל אכייש אל לז החיתפד ,רכו
ץראה לע םתוחו םתיירבמ ינתשיא אלד והייניעב הדשה תבונת ןהש ,דבלב ןינסיכ
המיתחב דחיב ארקמה תוריפ(,ד)לכ ןאכ ללוכ תויהל ךירצש תוריסה לעו ץראה ירפ לעו
יצמ אל הרידק השעמ לבא ,ץראה חבש לכ לע ונוקל חבשמו הדלמ אהיו ,וז
תוריפא םתחימל אמלע גוהנ ךכו (ה) ,ירפ תרותמ וקפנו ונתשיא אהד ,יכה םיתח
ירפ לעו ןפגה לע ארמחאו (ו) ,ץראה ירפ לעו ץראה לע ןיגימה תעבשד ןליאה
אלד [ןהיניעב] האובת תוריפא אלא תוריפה לעו ץראה לע ןימתוח ןיאו .ןפגה
ף ס ו נ ו ת ל ח ת ה ב ו ט ״ ע ׳ים ס ד ר פ ה ׳ס ב כ ״ ג א ב ו ה .ן י נ י מ ה ת ש מ ת מ א ו ה ש ל ב ו (א [ ע ק ] *
ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ש ל י י ש מ ר ו ו ש ייר ט ן ו ג כ ו ״ ת מ ב .ש ל י א ר ק ו ש ייר ט ן ו ג כ (ב .ד ר נ ת כ ש ת א ל ה ל א ם ג *
.ש ל ש י ר מ ו א ס ייד ו ש ייר ט ן ו ג כ ד ״ ע ו״ ל ף ד ׳ט ש נ א ק ס ו פ ד כ ם ג ס ד ר פ ב ו .ש ל י מ ר ו ש ייר ט ן ו ג כ
ה ל מ ה ת פ ר צ ן ו ש ל מ ם ה ו .ת ח א ה ל מ ש ל ש י מ ר ו ל ״ צ ו ה ד ר פ נ ש ל ש י ר מ ו ף ס ו נ ״ א ס ייד ו* ת ל מ
י ב י ש ת ד (נ .א ס ייד .ך ד ע ם ל ש ה ך ו ר ע ןייע ת ש ת כ מ ב ם י ש ו ת כ ם י ט ח treze ה ל מ ה א י ה ש ייר ט
ה כ ר ב ף ו ס ב ל ו ם ש ל »צ ך כ ו ה ר ו ש ה ט מ ש נ ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו .א ״ ע ׳יס ו ״ ח מ ב ח ״ כ ו .ו ה נ י נ ן ו זמ ד יד ימ
ס ד ר פ ב ו .ו ה נ י נ ם ח ל ו א ל ד [י כ ו ר ב יע ב א ל ת ו מ י ל ש ו ה י מ ו ו ה נ י נ ן וזמ ד יד ימ י ב י ש ח ד ] ש ל ש ן יע מ
ינ ייזיר ת ל מ .ו ת נ י נ ן וזמ ד י ד י מ ד י ש ו ב ח ו ינ ייזיר ש ל ש ן יע מ ת ח א ה כ ר ב ף ו ס ב ל ו ש ב ו ש מ ן ו ש ל ה
.ו ה נ י ט ד (ל .ו ח נ י נ ן ו זמ ד יד ימ י ב ו ש ח ו ת ו י ת ו א ה ך ו פ י ה ב ל ״ צ י ש ו ב ח ו ם ו ק מ ב ו ינ ייזד ל ״ צ ו ת ר ת ו י מ
ם יל ש יכ ו ל י א ו ה ם ד ר פ ב .ן ל ש ב ו ל י א ו ה (ה .ו ״ ח מ ב ו ס ד ר פ ב א ו ה ש ו מ כ .א ו ה ן וזמ י נ י מ ד י ת נ ק ת
.ה ת מ י ת ח ן י ע מ ב ו ת ו ע ט ב ס ד ר פ ב .ה ח י ת פ ן יע מ כ ו (ו .ם ל ש י ב ו ל ״ צ
י ל ב ש ב ו .ם ש ו ״ ח ט ב ו ט י׳ע ׳יס ס ד ר פ ב כ ״ ג א ב ו ה .ו ח י י נ י ע ב ה י ל ל י כ א יא ו (א [ך י ק ]
ן ו ש ל ה ל כ א י ב ה ו ר ב י ח ש ס ד ר פ ב ב ת כ ל ״ צ ז ה ט ל ש ו ע ב ר ו א י ב ה א ״ ם ק ׳יס ם ל ש ה ט ק ל ה
ס ד ר פ ב ו ,ם יר ד ס ה ׳ס ב ה ״ כ ו .ס כ י ט ו ח ל ס כ ד י ט נ יא (ב .ל ״ צ ז ה מ ל ש ו נ י ב ר י ר ב ד ן א כ ד ע ם ייס ו
ו נ י י ה ו (ן ע יו ק ) ה ס י ע ל ׳יפ ו ס כ י מ ו ח ל ס כ ד ל ״ צ ם ייח ן ה ש ת ו מ כ ם ה מ ו ה ל י ש ב ד י מ נ יא ת ו ע ט כ
ס ייכ ס כ י מ י מ נ יא ס ד ר פ ה ם ש ב א י ב ה ם ש ט ק ל ה י ל ב ש ב ו ל ו ש יב י ל ב א ו ה ש ו מ כ ר ב ד ל ו כ א ל
ן יע כ יד יב ע א ה ד ת ו ע ט ב ם ד ר פ ב .ן וזמ ן יע כ יד יב ע א ל א ה ד (ג .ה ר ש י ר ת ו י ׳יג א י ה ו ו ח ל
ס ס ו כ ב א ל א (ל .יד יב ע א ל א ה ד ס ד ר פ ה ם ש ב ן ו כ נ ל א י ב ה ל ״ ח ב ש ב ו .יד יב ע א ל א ח ד ל ״ צ ן וזמ
.ם ת ת י מ ל א מ ל ע ג ו ה נ ך כ ו (ה .ן י נ ס כ ס ס ו כ ב ל ״ צ ן י מ ם כ ב ו ,ס ס ו כ כ א ל א ת ו ע ט ב ו ״ ת מ ב .ן ינ ס יכ
ג ו ח נ ך כ ס ד ר פ ה ם ש ב א י ב ח ם ש ל ״ ה ב ש ב ו ם ל ו ע ה ׳יפ ו א מ ל ע ל ״ צ א מ ל ע ב ג ה ו נ ך כ ת ו ע ט ב ם ד ר פ ב
א ר ט ח ל ע ו א ת י א ס ד ר פ ב ם נ מ א ו ד ר מ ב ה ״ כ ו .ן פ ג ה יד פ ל ע ו ן פ ג ה ל ע א ר מ ח א ו (ו .א מ ל ע
.ן פ ג ה יר פ ל ע ו ץ ר א ה ל ע
י״ שר רודס
56
ןנירמאקד (ז) םושמ ,ותמיתחב יריפ והלוכ םיתחו לייבו ,ץעה ירפכ והנידוחיל יבישח
םושמ היתוריפ לעו ץראה לע רמא ןנחוי ׳ר ,םיתח י אמ יריפב ,ןיכרבמ דציכ קרפב
הוהד תוריפה .לעו ץראה לע רמא אדםח בר] היתוריפל לי כאו לארשי ץראמ הוהד
םתה ןמקומדכ (ח) ,םתם תוריפח לע י מתח י כהל [היתוריפ י לכא אל לבב ינבו לבבמ
והיירוחל המדאה תוריפא ,םיתח י אמ יריפא אמלע י שרפמ אקו ,והל אהו ןל אה
תוריפה לעו ץראה לע ןימקואו (ט) ,הרועשו הטי ח ןונכ יעב אק ארקב יביתכד
לבא ,המדאה ירפ לעו ץראה לע רמולו והני שפנל והנידוחיל יבישה אלד םושמ
י אמ יריפא ,תוכרבב יתלבק ינא לבא (י) .ץעה ירפ לע והני דחי מ י בי שחד תונלי א
ןי טה ןוגכ ,המדאה תורי פא ןיב ןלי אה תורי פא ןיב יעב אק ארקד ירפ והלוכא םיתח
,והיילע םיתח י אמ ,יריפ ורקיא והנלשב אלד המכ לכד (אי) למרכו ילקב ןירועשו
י ני אתא (בי) ,ץעה ירפ לעו ץראה לע ןוגכ ,החי תפ ןי עמ םתוח [יאמ] (ימ) רמולכ
השעמא םיתחד יכיה יכ הרועשו הטי חה לעו ,הדשה תבונת לעו ץראה לע ינוטירו
אדסח בר םיקרמו (גי) ,החיתפ ןיעמ ונייהד ,היחמה לעו ץראה לע אנמיקואו ,הרידק
ארקמה תוריפ(ה) ללוכ אהי ש ןלוכ לעו ,תוריפח לעו ץראה לע ,ונא ןוגכ ,לבב ינבל
יעבו ןוזמ השענה הרידק השעממ רב וניצרא חבש לכ לע חבשמ אהיו המי תחב
ינימ ארוב הליחתב ,הרידק [השעמ] והל ריבע י א ןחודו זרוא לבא ,היחמה לע םתחי מל
תחא הכרב [יעב אל ףוסבל] לבא [תוסייד] (תוריפ) ראשכ ינייזד ןניזח אהד ,תונוזמ
תא ססוכה ןכו ,ןופישו ןימםוככ והנינ ןגד ןימ אלו ,ארקב יביתכ אל אהד ,שלש ןיעמ
הי תי או לי אוה המדאה ירפ ארוב הלחהב [והל ליכאו] (הלי כאה תא) תוילקב וא ,זרואה
אמלעב אי מכ (די) תובר תושפג ארוב אמי ל יעב [יאו] (יאד) ,םולכ אל'ףוסבלו ,היניעב•
:אתי י רואד העובק הכרב הב תי לו לי אוה
לי כא י א (ב) ,םיגדו ףועו היח ,רשב י ני מ לכו םי צי בו ב ל ח (א) [ומ ק ]
ילודג אלד םושמ ,תובר תושפנ ארוב ףוסבלו ,לכהש ךרבמ הלחתב תפ אלב וחל
:והני נ עקרק
ש ״ ע .ם ש ם ש .ם ח ה ן מ ה ו מ ד כ (ס .א ״ ע ד ״ מ ף ד .!י כ ר ב מ ד צ יכ ק ר פ ב ן נ י ר מ א ק ד (f!
.ת ו ר י פ ח ל ע ו ץ ר א ה ל ע ן ימ ק ו א ו (מ .ת ו ר י פ ח ל ע י מ ת ח ם ת ה ו ל א ר ש י ץ ר א מ ן נ ח ו י ׳ר י״ ש ר יפ ב
ו ה נ י ד ו ח י ל יב יש ח א ל ד ] ם ו ש מ ת ו ר י ע ה ל ע ו ץ ר א ה ל ע י מ ק ו מ ו ל ״ צ כ ו ה מ י ל ש ה ר ו ש ה ט מ ש נ ו ״ ח מ ב
י ר פ ל ע !נ י ד ח י מ י ב י ש ח ד [ם ו ש מ ת ו נ ל י א ל ב א ה מ ד א ה יר פ ל ע ו ץ ר א ה ל ע ר מ ו ל ו ו ה נ י ש פ נ ל
׳ס ב ם ג ה ׳-׳כ .ת ו כ ר ב ב י ת ל ב ק ינ א ל ב א (י .ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ם ד ר פ ב ם נ ן ו כ נ ל א צ מ נ ו ,ץ ע ה
.ת ו כ ר כ י ד מ ו ל ב י ת ו ב ר ט י ת ל ב ק ינ א ל ב א א ח ס ו נ ה ם ד ר פ ב ל ב א .38 ד צ ו ״ ח מ ב ן כ ו ם י ר ד ס ה
כ ״ ג א ב ו ה ם ש ט ק ל ה י ל ב ש ב ם ג ש י ת י א ר ו .ם ל צ א ו ד מ ל ב ו י ת ו ב ר מ ן כ ל ב י ק ש י״ ש ר יר ב ד א ו ה ו
י ה נ י ל ט ב א ל ד ת ו ע ט ב ו ״ ת מ ב .ו ה נ ל ש ב א ל ד ה מ כ ל י ד (א י .ת ו כ ר ב ׳ס מ י ד מ ל ב י ת ל ב ק ינ א ל ב א
ת ו כ ר ב .א ד ס ח ב ר ם יק ו מ ו (ג י .׳פ ׳יס ס ד ר פ ב א ב ו ה .יוכ י נ ו מ י ר ו י נ י א ת א (3י .ו ה נ י ל ש ב ל ״ צ
.א מ ל ע ב ה ר י מ א ב ׳י ג ה ו ״ ה מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ם ב ה ״ כ ו .א מ ל ע ב א י מ כ (ל י .א ״ ע ד ״ מ
ח פ א ל ב ו ח ל ל י כ א יא (ב .א ״ ש ׳יס ס ד ר פ ב כ ״ ג א ב ו ה .יוכ ם יצ ב ו ב ל ח (א [ ן ט ק ]
ל י כ א יא ל ״ צ כ ו ה מ י ל ש ה ר ו ש ק י ת ע מ ה ן מ ט מ ש נ (38 ד צ ) ם ש ו ״ ח מ ב .ל כ ה ש ך ר ב מ ה ל ה ת ב
.ו ה נ י ג ע ק ר ק יל ו ד ג ו א י ד ם וש מ ת ו ב ר ת ו ש פ נ א ר ו ב ף ו ס ב ל ו ל ב ה ש ך ר ב מ ה ל ח ת ב ] ת פ א ל ב ו ה ל
א ר ו ב ת ש א ל ב ב ו ת כ יכ ו ת ו א ר ב ם ש ה ״ ש ר ה ו .ה מ ד א ה יר פ א ר ו ב [ה ל ח ת ב ת ו י נ ט ק ינ ימ ל כ ו
.ו נ א ב י ר ם ת יכ ע ד י א ל ו ו ר ב ד ב ה י ה נ ל כ ה ש ן ק יח ת מ ד א ה יר פ
57 י״ שר רתס
,ןילשטמ ןיב ןייח ןיב ,המדאה ירפ ארוב הליחתב ,תוי נטק י ני מ ל כ ו (א) [זט ק ]
ןתפילב והל ליכא יאו ,תובר תושפנ ארוב ףוסבלו ,לשובמ ןיב יח ןיב ןתליכא ךרד ןכש
איה וזו ,םהירחאל אלו םהינפל אל [הכרב ךירצ ןיאו] (ךירב אלו) ןתרטופ תפ ,תסה לע
המ לכ לע םנורסחו תובר תושפנ ארוב םלועה ךלמ וניהלא י״אב ,םהירחאל הכרבה
הזה ארקמה לע שוריפ : םימלועה יח לא י״ אב (ב) יח לכ שסנ ןהב תויחהל ארבש
(׳ג ׳ח םירבד) םדאה היחי ׳ה יפ אצומ לכ לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ
ןהב תויחהל ארבש םילכאמה לכ לע הברה םישנאו תובר תושפנ ארב ה״בקה רמולכ
:םדאה היחי ודבל םחלה לע אל יכ ,םילכאמה לע אל םא ןייח ןניאש יח לכ שםנ
[יא] (וא) םילצבו ןיםירכ ןימוש תרזח ן ו גכ ,תו קרי י ני מ ן כ ו (א) [זיק ]
,תפ אלב וליפא והל ליכא יאו ,ןילשובמ ןיב ןייה ןיב םולכ אלוכ אתיפ ןהב תפלמ
השעמ לבא ,תובר תושפנ ארוב רמימל יעביא ףוסבלו ,המדאה ירפ ארוב הליחת (ב)
אתיפ ידהב והללי כא וליפא ,שלשי מרו אלי י רט ןוגכ (ג) ,אנוזט ינימ לש הרידק
,םהינםלד הכרב יעוקפאל הינימכ לכ ואלו ,אוה תפלימד ידימ ואלד ,היתעד הלטכ
לע םהירחאלד הכרבב והימו ,תפ אלב ןיב תפא ןיב ,ומצעל ןוזמ יבישח םוקמ לכבד
יאק ןוזמה תכרב הדועסה ךותב ליכאד ןויכד ,והל ורטפימ הלכלכה לעו היחמה
ידהב והל לכא יא ןליאה תוריס לכל ןידה אוהו ,ןתרטופ .איהו הדועםד ידימ לכא
,םדאה לכ לצא וניתעד הלטב ,םיחופתו םיזוגאב ונימחל ןיתסלמש ונא ןוגכ ,אתיפ
תכרבד ,םהינפלד הכרבמ ןרטופל ונמיה לכ אלו ,רקיע לכ ןתפיל תרות םהל ןיאש
םוש תחכשמ יאו ,יתפלימ אל ינה לכל ,תםלימד ידימ אלא הרטפ אל איצומה
ואב םא והימו ,ול ןיעמוש ןיאו אוה הנושמ ןנירמא ,והב תפלימד אמלעב שיניא
השעמ אלו תוריפ אל םהינפל הכרב ות יעב אל ,איצומה תכרב םדוק ןחלשה לע
המ לכא היתעך איצומה ךרבמ יכ איצומה תכרב תעשב וינפל ומייקד ןויכד ,הרידק
םע םיאבה םישעמ לכ ,תרפרפה תא רטפ תסה לע ךריב ןנתד (ד) ,הידהב תםלימד
לכ ללכה הז (ה) ,תפה תא רטפ אל תרפרפה לע ךריב לבא ,תרפרפ ירק תפה
הנשמ ךותמו (ו) ,הליפטה תא רטופו רקיעה לע ךרבמ הליפט וטעו רקיע אוהש
לוכאל לוכי ןחלשה לעש ןהיקשמ לכו םדא לש וניי לכ י בר ונל רמא [וז]
אלו ,ןפגה ירפ ארוב ךרבל בייח ןיאו ,שפלש ןירוקש ,תפה תיירש ידי לע (ז)
הקשמו רקיע תפ היל הוה תוכיתחב תפה תא םהב הרושש ןויכד ,סה םימ םא לכהש
:הליפטה תא רטפל איצומה תפה לע ךריב רבכד ,לפט
יח ל א ׳ה ה ת א ך ו ר ב (ב .ב ״ פ ׳ים ם ד ר פ ב ם ג א ב ו ה .ת ו י נ ט ק י נ י מ ל כ ו (א [ ז ט ק ]
י מ ל ש ו ר י ב ו ם י מ ל ו ע ה יח ך ו ר ב ם ייס מ ו א ת י א ת ו ש פ נ א ר ו ב ה ״ ד א ׳׳ע ז״ ל ת ו כ ר ב ׳ם ו ת ב .ם י מ ל ו ע ה
.(ב ״ ע ׳י *ןד ) ו״ פ ת ו כ ר ב ימ ל ש ו ר יב א ו ה .ם י מ ל ו ע ה יח ׳ה ה ת א ך ו ר ב
.ה מ ד א ה יר ש א ר ו ב ה ל ח ת (ב .ג ״ פ ׳יס ס ד ר פ ב כ ״ ג א ב ו ה .יוכ ת ו ק ר י ינ ימ ן כ ו (א [ץ י ק ].
י נ י מ א ר ו ב ה ״ מ א י״ א ב ך ר ב מ ה ל י ח ת ב א ב ו ה ם ש ם ד ר פ ב ל ב א ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ו ״ ח מ ב ם ג ה ״ כ
.ש ל ייש ימ ר יוו ל ״ צ ש ל ש ימ ד ויו ש ייר ט ן וג כ ת ו ע ט ב ם ד ר פ ב .ש ל ש י מ ר ו א ל ייר ט ן וג כ (ג .ת ו ק ר י
ש ייר ט ן וג כ ן ו כ נ ל א ב ו ה ו ״ ח מ ב ל ב א ת ו ע ט ב ו ל כ .ל ש מ ר יוא ל ד י ר ת א ל ל ט ן וג כ ם י ר ד ס ה ר פ ס ב ו
ה ז (ס .א ״ ע ב ״ מ ת ו כ ר ב .ת פ ה ל ע ך ר ב ן נ ת ד (ל .יב ת ר ע ה ג ״ יק ׳יס ל י ע ל ןייע ו .ש ל ייש מ ר יוו
.יוכ ם ד א ל ש ונ יי ל כ י ב ר ו נ ל ר מ א [וז] ה נ ש מ ך ו ת מ ו (ו .ה נ ש מ ב א ״ ע ד ״ מ ם ש .ל ל כ ה
.ר כ ם ד א ל ש ונ יי ל כ ל י צ ז ה מ ל ש ו נ י ב ר י ר ב ד ב י ת א צ מ ן כ ו א י ב ה ג ׳י׳ ק ׳יס ט ק ל ה י ל ב ש ב
.ח ש ה ת ייר ש ל ״ צ ו ת פ ח ת ו כ י ת ח יד י ל ע ת ו ע ט ב 39 ר צ זי׳ח ט ב .ת ש ה ת ייר ש י״ ׳ע (t
י״שר רודס
58
התשיש דע לכהשו ןפגה ירפ ארוב ךרבל בי י ח ו ני א ם ל ו ע ל (א) [ח יק ]
ליבטהל ידכ ,אשלש ןירוקש (ב) חלמה םע הרעקב ןייה ןינתונש לכו .היניעב הקשמ
רשבו ,לפט אוהו [רקיע] רשבה ירהש ,ןיי ותוא לע ךרבל ךירצ ןיא ,רשבה תא
ידי לע רשב ליכא יאו ,אוה תפלימד ידימ אהד איצומה תכרבב רטפימ רבכ
הכרבמ ןיי לש ולוביט רטפו ,לכהש רשבה לע ךרביל ,ןחלשה לע אלש לוביט
:לפט אוהד
,הדועס חוניקל תואבה תוריפ ןכו ,הדועסה ךו תב אבה ןייו (א) [ט יק ]
ירהש ,םהירחאל הכרב ימנ יכירצ ,םהינפל הכרב יעבד יכיה יכ יבר יניעב הארנ
ינימו םילכאמו םילישבת ןוגכ ,ןתפילדו אנוזמד ידימ אלא הרטפ אל ןוזמה תכרב
ןימודו ,םיאב םה ןמצעל וללה לבא ,ןתיפ םהב תפלל םחלל םיכירצש םיגדו רשב
םיאבה םירבד ןיכרבמ דציכב (ב) אתכליה ןנימקומ יכהו ,ןחלש אלב ואבש ומכ
םינועט םידגמו תוריס ןוגכ ,הפה חוניקל (נ) ןוזמה תכרב םדוק רמולכ ,הדועס רחאל
ןיאו ,םיאב ןה ןמצעל אלא והנינ הליפט אלד םהינפל ,םהירחאלו םהינפל הכרב
ןניאו ,והנינ ןוזמ ינימ ואלד ןהירחאלו ,ןתרטופ אהתשןתכרבל ,דוש תפה תכרב
הדועסה ךותבש ןייה רחאל ךרבמה לכ י בר רמוא ךכ ךותמ (ד) ,ןוזמה תכרב ללכב
וניא ןוזמה רחאל אבה ןייהש ,חבושמ הז ירה םינורחא םימב וידי לוטי אלש דע
ןנירמאדכ (ה) ,אוה אתעד יחוםאו םייתנב קספה ירהש ,הדועסה ךותב אבה ןייל ורטוס
ואלו אתעד יחוםא ואל יאד יתשימל רוסא ,ךרבינ ובה רמאד ןויכ םיחספ יברעב
רטפיל ןפגה ירפ ארוב ןוזמה הדועסה רחאלש ןייה לע ךירכ יאמא אוה ךלמנ
הז לע ןיכרבמ ךכל ,ליעלדא ללכ יאק אל הז ןייד תדמל אה •הדועס לש ןייב
ןוזמה תכרבד ןייד ןויכ וירחאל רטפימ יאמב אתדועסד ןיי ןכ םאו ,וירחאלו וינפל
ךיניע ירה ,אנוזמא אלא ,[הקשמא] יאק אל היפוג ןוזמה תכרבו ,היל רטפ אל
רככו ,לוטייש םדוק אתוייתש ףוסב וירחאל אתדועםד ןייא ךרבל ךירצש תואור
אתדועסד ןיי ותוא רחא וניניעל ךרבל וילע ונרזחו ,ו נ י בר ןחלש לע ונדמע םדקמ םימי
לבא ,תורודל הכלה עובקל ונינפל רתכ לוטיל הצר אלו ,השעמל הכלה הארנו'
:ושאר לע תוכרב וחוני ןכ השועה לכ הימופב אלנרמ
אוהש םעסו םעפ לע ךרבל בייח הדו עסב םי מ ה ת ו ש ה ו (א) pp]
לעו ואמצל אלא התוש םדא ןיאש אוה ךלמנ אתעשו אתעש לכד ,לכהש התוש
ם ש ב ג ״ מ ק ׳יס ל ד ד ב ש ב א ב ו ה ו ג ״ פ ׳יט ם ד ר פ ב ם ג א ב ו ה .ב ייח ו נ יא ם ל ו ע ל (א [ה י ק ]
א ר מ ו מ ל ש ץ ר ו ק ש 39 ד צ ו ״ ח ט ב ו ס ד ר פ ב ר ס ח ה ז .א ש ל ש ן יר וק ש (ב .ל ״ צ ז ה מ ל ש ו נ י ב ר
.ש ל ש ן יר וק ש ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו א ס ל ם ן יר וק ש ל י ׳ה ב ש ב ו
.ב ״ ע ׳יס ו ד ר מ ב ן כ ו ד ״ פ ׳יס ם ד ר פ ב א ב ו ה .ה ד ו ע ס ה ף ו ח ב א ב ה ןייו (א [ט י ק ]
א צ מ נ ו ת פ ה ח ו נ י ק ל ל ׳י׳ ו ס ד ר פ ב ח ״ כ ו .ה פ ה ח ו נ י ק ל (ג .ב ״ ע א *מ ת ו כ ר ב .ן י כ ר ב מ ד צ י כ ב (ב
ר ת א ל ך ר ב מ ה ל כ יב ר ר מ ו א ך כ ך ו ת מ (7 .ת פ ת ו ה ד ו ע ס ח ו נ י ק ל ו ״ ח מ ב ו .ם י ר ד ס ה ׳ס ב ן ו כ נ ל
יר ט יוו ר ו זח מ ב ו ל ״ זו א י ב ה (ם י ח ס פ י ב ר ע מ ת ו פ ס ו ת ) י ב ד ד מ ח ו ו ״ ח מ ב ו ס ד ר פ ב ה ״ כ ו .יו כ ן ייה
.ב ״ ע ג ״ ק ף ד .ם י ח ס פ י ב ר ע ב ן נ י ר מ א ר כ (ה .יוכ ו י ר ח א ל ך ר ב ל ך יר צ ה ד ו ע ס ה ך ו ת ב ש ןיי ל ע ו ש ר יפ
יב ם ד ר פ ב א צ מ נ א ל ו פ ו ס ד ע ה זה ן מ י ס ה ל כ .ר כ ה ד ו ע ס ב ם י מ ה ת ו ש ה ו (א [ל ק ]
ו נ י נ פ ל א ״ כ ק ׳יס א ו ה ו ה ״ פ ׳יס ל י ח ת מ וש א ר ל ע ת ו כ ר ב ו ל ו ח ו נ י ד ״ פ ׳יס ן מ ם ו יס ה ר ח א
׳י ס ב ל יע ל ו .כ ״ ג ר ס ח (ג ״ ע ז״ ל ף ד ) א נ י ט נ א ט ש ו ק ם ו פ ד ב ן כ ו .י ח ל ו כ א ל ו כ ר ד ש ל כ ל י ח ת מ ה
,ם ע פ ו ם ע פ ל כ ל ע ך ד ב ל ך יר צ ה ב ר ח ם י מ ע פ ו ל י פ א ו ת ד ו ע ס ך ו ת ב ם י מ ת ת ו ש ה כ ״ ג א צ מ נ ה ״ ע
59
י״שר רודם
ןיי לבא ,הנושאר [םעפב] ויתוייתש לכ רוטפל םימל עבק ןיא [ךכיפל] ,קחדה ידי
עבק שי ורמא םתה ,אמצ אלב וליפא ותורבהלו והעיבשהלו ותוואתל התוש םדאש
דמעמ ותואב הכרב אלב תוסוכ האמ וליפא התשל אמק אסכא• ךירבד ןויכו ,ןייל
הימק אימ וליפא ויתובושתב לודגה םלו שמ וני בר קספ רבכו (ב) .הב ןל תיל
,אנמיז לכא ךירב יכה וליפא ,היוליע היתעד אתעש לכ רמימל אכיאד ןחלשה לע
,וקחוד אמצה םא אלא ,ונוצרמ םימ התושו רזוח םדא ןיאד ,םימל עבק ןיא םלועלד
:י בר האר ךכ
ךרבמ ,תחיפ ןוגכ ,לשובמ ולכאו י ח לו כאל ו כרדש ל כ (א) [א כ ק ]
לכאל וכרדו יח אוהשכו ,העורג הכרבל ינתשיא ותכלהו וכרדמ ינתשיאד ,לכהש
לכאל וכרדש לכו ,המדאה ירפ וא ,ץעה ירפ וא ,ול היוארה הכרב ךרביל יכהב
,יכהב ־היל יגסו וכרדכ אלש היל ליכא אהד ,לכהש ךרבמ יח ולכאו לשובמ
ארמגבו (ב) ,לושב ךרד לכאיל ארבנ ךכל ורקיעש ,המדאה ירפ ארוב ךרבמ לשובמבו
הלטב יח ולכאהש ,ז״עלב י שרופ ןי שי רכ (ג) ,יתרכ ונייהד ןישרפמ ןיכרבמ דציכד
אוה ,דנ1שמ יח ולכואהו ,לשובמ לוכאל ןכרד ימנ תותפלו םילצב ינא רמואו ,ותעד
ןוגכ ,ןייה אלא תוקלשכ וכרד ןיאש ארמגב ןניחכומ תוקרי לבא ,לכהש אמילו
והל לישב יאוז״עלב ן י שי רכ םיילחיש ,ז״עלב לי י ו פדצ א י י פ א (ד) ןישלועו תרזח
ןלשבמה ,לושיב ךרוצל אלא וארבנ אל םינומרע ,תערכמ יתעדו ,ידימ אלו ךידב אל
בורקו לכהש ךרבמו יניעב אוה הנושמ ןייה ןלכואהו ,ץעה ירפ ארוב ךרבמ םימב
:הי תעמש אל יכ ידיב וז היולתו ,ןישובחב [ןכ] (ןיב) רמול ינא
םיזוגא (ב) ןחלושה לע וינפל ואיבהש • י בר תא יתיאר ם י מ ע פ (א)[ב ב ק ]
ן ייע ו .׳ב ה ר ע ה ב ם ג ש י׳ע ו א ״ ע ו״ ט ף ד ג ״ ע ר ר ת ס מ ע ב ו נ ר מ א מ ה ש ׳א ה ר ע ה ב ם ש י ת ו ר י ע ה ו
ל כ ב ה כ ר ב ם י מ ל ן י ב ר ב מ ד ב ת כ ש יר ט יוו ר ו זח מ כ א ל ד ו ו ב ת כ ש יא ה ״ ד ב ״ ע א ״ ט ת ו כ ר ב ׳ם ו ת ב
,ס ו מ י נ ו ל ק ׳ר ב ם ל ו ש מ ׳ר .א ו ה .ו י ת ו ב ו ש ת ב ל ו ד ג ה ם ל ו ש מ ו ע ב ר ק ס פ ר ב כ ו (ב .יוכ ם ע פ ו ם ע פ
.40 ׳ע ם ש ו ״ ח מ ב כ ״ ג א ב ו ה ו
א ר מ ג ב ו (3 .40 ד צ ו ״ ח מ ב ו ה ״ פ ׳יפ ם ד ר פ ב א ב ו ה .י ח ל ו כ א ל ו כ ר ד ש ל כ (א [א ל ק ]
י״ ש ר ן כ ו .ז״ ע ל ב יש ר ופ ן יש יר כ .(ג .ת ת כ ש מ ה ״ ד ׳ם ו ת ב ש ״ ע ו ב ״ ע ח ״ ל ף ד .ן י כ ר ב מ ד צ מ ב
ו ״ ת מ ב ית יא ר ו povees ה נ ש י ה ת פ ר צ ן וש ל א ו ה ו ש ייר ופ ן יר וק ש י ת ר כ ה נ ש מ ב ב ״ ע ׳ט ת ו כ ר ב
ל ייו פ ד צ א י י פ א (ל .ז״ ע ל ב ם ו ק מ ב ׳ב ת ו א ג י צ ה ק י ת ע מ ה ו ז״ ע ל ב ש ר ו פ ן ק ת ל ש יו .׳ב ש ר יפ א י ב ה ם ש
.ת ו ר זה ת ו ל מ ה ו א ב ו ה א ל ס ד ר פ ב ו .א ל פ ד צ א י פ א ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ,ל ייופ ר צ א י פ א י ו ״ ח ^ב .ז״ ע ל ב
׳יס ל י ע ל .ש ב ד ב ם יזוג א ן ח ל ש ה ל ע ו י נ פ ל ו א י ב ה ש י ב ר ת א י ת י א ר ם י מ ע פ (א [ב ב ק ]
ויל ע ך ר ב מ ו ה ד ו ע ס ה ך ו ת ב ויל ע ך ר ב מ י ב ר ש ב ד ב זו ג א ״ : ך כ א ב ו ה ז״ ע י ׳י ס ס ד ר פ ב ו ח ״ ק
ד ח א ל י״ ש ד ן ווכ ש ה א ר נ ו נ י נ פ ל א ב ו ה ר ש א כ ו .'״ ה יה ש ת ו מ כ מ זו ג א ה ה נ ת ש נ ש י פ ל ל כ ה ש
יוה י״ ש ר י נ י ע ב ו ל ״ ד ״ ר ק יע ש ב ד יוה ינ יע ב ו * ם יים י״ ש ד ו ץ ע ה י ד פ א ר וב   ך ר ב מ ׳יח ש ו י ת ו ב ר מ
ו נ י ב ד ם ש ב י ת א צ מ ש ב ד ב זו ג א ו א י ב ה ג ד כ ק ׳יס ט ק ל ה י ל ב ש ל ע ב ו .ל כ ה ש ך ר ב מ ו ר ק י ע ש ב ד
א ב ו ה ו ז״ כ ןיש ע ג ״ מ ס ה ו .ה י ה ש ת ו מ כ מ זו ג א ה ה נ ת ש נ ש י פ ל ל כ ה ש ו יל ע ן מ ר ב מ ש ל ״ צ ו ה מ ל ש
זוג א ה ש • ה מ ל ש ו ע ב ר י נ פ ל ו נ י נ ק ז ה ח מ ש ׳ר ב ר ה ב ת כ ש ב ד ב ן ג ו ט מ זו ג א א י ב ה ו ״ ח מ ב ה ״ ש ר ה ב
׳ ש ב ד ב : ן ג ו ט מ ״ זוג א ן כ ו א י ב ה ח ״ ס ק ׳יס א ״ ח ז״ ו א ה ן כ ו ץ ע ה יד פ א ר ו ב ך ר ב מ ו ר ק יע . א ו ח
  ב ת כ ש ו מ כ א ל ו ל ״ צ ז .ה מ ל ש ו ע ב ר י נ פ ל ר ד ס נ ש יד ט יוו ר ו זח מ ב ב ת כ ן כ ו ץ ע ה י ר פ א ר ו ב ך ר ב מ
ח ״ ל ת ו כ ר ב   ם ות ה י י מ כ ח ם ג ו .ר ק י ע זו ג א ה יא ד ו ד ל כ ה ש ך ר ב י ו ד ק יע ש ב ד ה ש ר ח א ן ינ ע ב ם ש
•ת ו ה ג ה ב ו ,ר ק י ע ״ זו ג א ד ץ ע ה יר פ א ר ו ב ויל ע ך ר ב מ ש ב ד ב ן ג ו ט מ זו ג א ו ו א י ב ה ׳'ת ח ב ש מ ה ״ ד ב ״ ע
ץ ע ה פ ״ ב ך ר ב מ ו ״ ח מ כ ב ת כ ש ב ד כ ם י נ ג ו ט ס ם יזו ג א ו כ ״ ג א י ג ח ׳ ה ׳יס ג ״ * ת ו כ ר ב ת ו י נ ו מ י י ס
*שר רחס
60
ר ק יע זוג א ר מ וא ה יה יכ ,ץ ע ה יר פ א ר וב וה ייל ע ך ר ב מ ו ,ם ע ב ד ו י ןיר וק ש (ג) ,ש ב ד ב
,ל וש יב ה ז ןיא ו ,ות ייוה מ יר פ ה נ ת ש נ א ל ש ב ד ב ת ונ ג וט ט ש ס ״ ע א ,ה ל יפ ט ש ב ד ו
:ו י ל ע ך ו מ ס ל [יב ר ] א וה י ד נ א ל א ,ר ק יע ש ב ד יוה יניע ב ו
ה ד וה י ׳ר ה ב י ג י ל ס (ב ) ן ח ל וש ה ל ע ת ו ר י ס ו י נ פ ל ו א י ב ה (א )[ג ב ק ]
,ר א ש ה ת א ר ט וס ו ה ל י ח ת ך ר ב מ א וה ויל ע ,ןינימ ה ת ע ב ש מ ד ח א ם ה יניב ש י ם א ,ןנב ר ו
ן נב ר ו ,ף יד ע ב ו ש ח ה ד וה י ׳ר ר ב ס ק ו ,ן ל ו נ ל ת ר ט ו פ ת ח א ה כ ר ב ו ינ פ ל פ ל ו כ ד ןויכ
ך ר ב מ א וה ויל ע ן יע מ ה ר א ש מ וב ב ח מ ו וב ה וא ם ד א ה ב ל ש ה מ ,ף יד ע ב יב ח יר ב ם
:ם יכ ר כ ה כ ל ה ו ,ר א ש ה ת א ר ט ופ ו
ר ש ב ן ח ל ש ה ל ע ו ינ פ ל וא יב ה ש י ב ר ת א י ת י א ר ת ח א ם ע פ ו (א ) [ד ב ק ]
ך ר ב מ ו ל ט ו נ ,ש ב ד ב ת ונ ג וט מ ם יצ יב וא [ם ש וב מ ] (ה ס וכ מ ׳א ) ר ש ב וא ,ש וד יח ל ש
,ת פ ה ן מ ר ת וי *ניע ב ב יב ח ה ז ק ר יל ר מ א ו ,א יצ ומ ה ת כ ר ב [ע צ ב יש ם ד וק ל כ ה ש ]
:ב ה א ינ א ר ש א ב ינוק ת א ח ב ש ל ית כ ר ב ן ת יל יל ח ונו
,ן וש א ר ה ל ע ך ר יב ש ר ח א ל ר ח א יר פ ץ מ ה י ל ן י א י ב מ ו ל י א ו (א ) [ה כ ק ]
ר ט ם ד ן א מ [א כ יל ] ן וש א ר ה ת כ ר ב ת ע ש ב ו י נ פ ל ה יה א ל ש ןויכ ,ויל ע ך ר ב מ ו ר זוח
:י א ה ל ה יל
ו נ א ש ןוג כ ׳ה יל ע ה ית ד וע ס ע ב ק ד א כ יה ש ל י ט ש נ ק ש ר י ל ב ו א (א ) [וכ מ ]
ןויכ ד ,ןוזמ ה ת כ ר ב ם ה יר ח א ל ו (ב ) ,א יצ ומ ה ׳ה יל ע ן יכ ר ב מ ה ל ימ ת יר ב ל ל יל ב ןיש וע
,ש מ מ ם ח ל יכ ה כ ר ב [יע ב ] (ן ו ג כ )ו ה י י ל ע א ת ד ו ע ס ר ק יע [יע וב ק א ל ] א ת י פ וה נ יב ש ח א ד
יא ו (ה ) /ת וכ ר ב שלש ת ד וע ס וה ייל ע ע ב ק א ר ט וז ׳ר ד (ד ) ,ןינק ור ט יב ג ן ניר מ א ד כ (ג )
,ת ונוזמ ינימ א ר וב וה ייל ע ך ר ב מ ד ה ל ל יכ א א מ ל ע ב ג ונ ע ת ל א ל א ה ית ד וע ם ע ב ה א ל
ל ע ר ט יט ל יצ מ א ל ם ה יר ח א ל ל ב א ,[וה נינ ןינימ ה ת ש מ ח מ ] (ימ נ ינימ ה ) ל יא וה
ל ע א ל א ,א ב יל ד יע ס א ל ו ,וה נינ ה יח מ ןימ ו ןוזמ ןימ א ל ד (ו) ,ה ל כ ל כ ה ל ע ו ה יח מ ה
ו נ י ג ר י ר ו מ נ ״ ע ר ק י ע זו ג א א ב ר ד א א ל א ,ר ק י ע א ש ב ו ד ד ם ו ש מ ל ב ה ש ד מ ו א ה י ר ב ד כ א ל ד ו
.ל ל ׳כ ע ע ״ נ
»כ ץ ע ה פ ״ ב ו ה י י ל ע ך ר ב מ ו ] ש ב ד כ ם י זו ג א ל ״ צ כ ו ת ר ו ש ד ס ח ס ד ר פ כ .ש ב ד כ ם י זו ג א (ג
ט י מ ש ה ו .ו ת י ו ו ח מ י ר פ ה נ ת ש נ א ל [ש ב ד ב ת נ ג ו ט מ ש פ ״ ע א ח ל י פ ט ש ב ד ו ר ק י ע זו ג א ר ס ו א ׳י ח
ל ס ע ב ד א ן י ר ו ק ש ם י ר ד ס ה ׳ס ב .ס ע ב ר ו י ן י ר ו ק ש (נ .ש ב ד כ ד ע ש ב ד ב ן ט ס י פ ד מ ה ו א ק י ת ע מ ח
.י ר ט ש ב ב א ו ל ן י ד ו ק ו ו ״ ח ט ב ו
.ם ש ו ״ ח מ ו ו ״ פ ׳יס ם ד ר פ ב ם ג א ב ו ה .ן ח ל ש ח ל ע ת ו ר י ם ו י נ פ ל ו א י ב ח (א [ג ל ק ]
.ב ״ ע ׳מ ת ו כ ר ב .ן נ ב ר ו י״ ד ח ב י ג י ל פ (נ
.ו ״ ח מ ב ו ו ״ פ ׳י ס ם ש ס ד ר פ ב א ב ו ה .י כ ד ת א י ת י א ר ת ח א ם ע פ ו (א [ד ל ן ל ]
.ם ש ו ״ ח ט ב ו ם ד ר פ ב א ב ו ה .ן י א י ב מ ו ל י א ו (א [ה כ ק ]
ש ר י ל כ ו א ן ו ג כ ן י ק ד ת ו ל ח ן י ק י ק ר ל כ א ם א ו ל י ח ת מ ם ד ר פ ב .ש ל י ט ש נ ק ש ר י ל ב ו א (א [ו כ ק ]
ו נ י נ פ ל ו מ כ ל י ח ת מ ם י ר ד ס ח ׳ס ב ו ,ל י י ט נ ק ו ש י י ל ב ו א ן י נ י מ ח ת ש ט ח ל ל י ח ת מ ו ״ ח ס ב ו ש ל ט ש י נ ק
ן ה י ר ח א ל ו ת ו ע ט ב ס ד ר פ ב .ן ו זט ח ת ב ר ב ם ה י ר ח א ל ו (ב .ש י ל י ט ש י נ ק ו ש י י ל ב ו א א י כ ח ק ד ר ו ד ס ב
.ן ו זמ ה ת כ ר ב ל ״ צ ת מ א ב ו ן ב ו מ י ת ל ב י כ ת ו ר ו ת ל ב כ ו כ ן מ י ס ל ״ ו ם ח ג י ג ה ו א י נ ח ס ח ת כ ר ב
.ת ו כ ר ב ש ל ש ת ד ו ע ס ו ה י י ל ע ע ב ק א ר מ ו ז ׳ד ד (ד   .ב ״ ע ז״ ל ת ו כ ר כ .ן י נ ק ו ר ט י ב ג ן נ י ר ס א ד כ (נ
ש ל ש ו א י צ ו ס ח יו ל ע ך ר ב ו ח י ת ד ו ע ס ו ה י י ל ע ע ב ק א ר ט וז• ר ס ל ׳׳צ ו א ״ ע ח ״ ל ם ש א ר מ ג ב א ו ה
י נ י מ א ר ו ב ו ת י י ל ע ך ר ב מ ו ח ל ל י כ א א מ ל ע ב ג ו נ ע ת ל א ל א ,ח י ת ד ו ע ס ע ב ק א ל יא ו״ (0 .ת ו כ ר ב
ה י ח מ ן י ס ו ן ו זס ן י ס א ל ד (ו .ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ו ״ ח ם ב ם ג ן ו כ נ ל א צ מ נ ו ס ד ר פ ב ט ם ש ג ח ז ׳י׳ת ונ וזם
׳ ס ב ט ג ו .ן ח ן ו זס ן י מ ו ,ו ח ע ג ח י ח ס ן י ס א ל ד ו י ת ס ב ו ם ח ח י ח ם ן י ס ו א ל ד ם ד ר פ ב .ו ח ג י נ
61
י ״ ש ר רודס
די מ (ז) ,אמלעב אקוריו אימ ומכ ,תובר.תושפנ ארובב יגסו ,להל ליכא עבושה
:םולכ אלו ףוסבלו המדאה ירפ ארוב וינפל םתה ןנירמאד ,זרואה תא ססוכא הוהד
סוכ (נ) ,הסי סוכ יאמ ,הפי (ב) סוכ תניזמ י דכ [ן י י ] א י צ ו מ ה (א) [מ ק ]
רוטיע תוכרבב ןנירמאדכ(ה) ותופיל םימכח וכירצהש ןוזמה תכרב (ד) ,הכרב לש
אהיש ךירצ הברב לש סוכ ןמחנ בר רמא (ו) :אלמו יח הפיטשו החדה ףוטיעו
ןיי דחאו םימ יקלח השלש םימב ונגזמיש ידכ גולה תיעיבר לש עבור יח ןיי וב
עבור ,תיעיבר עבור רמול ,וז העומשב םיעוט שיו .גולה תיעיבר לע דומעיש ידכ
,םדיב אוה תועטו ,בקה עיבר אוהש ,גול תיעיבר לע דומעיו [ונגזמיש ידכ] גולה
,אתאקמוס שמח ןה תויעיבר רשע ,ריזנ תכסממ (ז) רבדל הייארו ,ןכ ורמא אל וניתוברו
תבש תאצוהד יאהל בישחו ,ןיקשמ ראשב ורמאנש אתרויח שמח ,.םדבו ןייב רמולכ
בישח אקד ,והנינ גולה תיעיברב והלוכ ינה ךחרוכ לעו ,ןיקשמ ראשד אתארוויח יבג
תוחנמב ןנירמאדכ ,הדותה ןמש לש ארועיש יצח אוהד ,ריזנל ןיי תיעיבר והיידהב
:תוחנמב הל ןניפליו(ח) ,הדותל ןמש גול יצחו
. ה ח נ מ ה ת ל י פ ת ר ד ם ו זו [ ח כ ק נ
ןיא םאו ,ךרבל ךירצ וניאו (ב) וידי לטונ החנמה תליפת תע ע י ג ה ש כ ו (א)
םוקמל עיגיש דע ןיתמי ןילימ ד דע וינפל םימ שיש עדוי םא וידי לוטיל םיט ול
ללפתי ןיליט דמ רתוי לבא ,הליפת ןטז רבועש .פ״עא ,ללפתיו וידי לוטיו םיט
פ״עאו(ג) ,אוה םוגאש יגפמ וידי לטנ אלש פ״עאו ,הליפתה ןמ לטבי לאו דימ
לכ רמאו אברעממ יתאד ןנברמ [אברוצ] יאה רמ יזח אברל אניבר רמא ורמאש
,תרמאק רי פש.הי ל רמאו [תימסקבו] רורצב [רפעב] וידי חנקי לוטיל םימ ול ןיאש
ימנ תורורצו רפעו ,יקנמד ידימ לכ [ביתכ] (ייפכ) ןויקנב [םימב] ץחרא ביתכ ימ
י לימ ינח ,אתולצ ןדיעב אימא רדהמד ןאמא טייל אדםח בר ןנירטא ותו (ד) .וקניט
יעבד תמיא לכ אוה ימחרד הליפתל לבא ,אנדיעב ירקימל יעבד (ה) ,עמש תירקל
וירחאל לבא ,וינפל ילימ ינהו ,ןילימ ד דע המכ דעו (ו) ,אימא ירודהל יעב ילצמ
:רזוח וניא לימ לבא ,רזוח ליממ תוחפ
.זר ו א ח ח א ס ס ו כ א ח ו ה ד יד ימ (ז .ו ה נ י נ ה י ח מ ן יא ו ו ה נ י נ ן וזמ י נ י מ א מ ל ד כ ״ ג א ב ו ה ם י ד ד ס ה
זר ו א ה ת ל מ ד ע ר פ ס ה ת ל ת ת ה מ ו י״ ש ר ר ו ד ס מ ׳ב י״ ב ל י ח ת מ זר ו א ה ת ל מ ן מ ו .א ״ ע ז״ ל ת ו כ ר ב
.׳ב י״ כ ב ר ס ח ה ם ש א צ מ נ ו א מ ר א פ מ י ״ כ ה י ת ג ש ה ש מ י ה ל א ך ו ר ב ו ת ו נ ו י ל ג ה ו ד ב א נ
.ס ד ר פ ב א ב ו ה א ל ח זו ,ה נ ש מ ב ב ״ ע ו״ ע ת ב ש .ס ו כ ת ג י זמ יד כ 'ןיי א י צ ו מ ה (א [זכ ק ]
ן ו זמ ה ת כ ר ב (ל .ם ש . א ר מ ג .ה כ ר ב ל ש ס ו ב (ג .ה פ י ס ו כ ת ג י זמ י ד כ ם ש א ר מ ג ב .ה פ י (ב
.ת ו כ ר ב ב ן נ י ר מ א ד כ (ה .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ן וש ל א ו ה .ר כ ן נ י ד מ א ד כ ו ת ו פ י ל ם י מ כ ח ו כ י ר צ ה ש
י״ ש ר י ר ב ד א ר מ ג ה ן וש ל ל ע ף ס ו נ ן א כ ב ו ,ם ש ת ב ש א ר מ ג .ן מ ח נ ב ר ר מ א (ו .א ״ ע א ״ נ ף ד
.ן*״ ע ט ״ פ ו א ״ ע ח ״ פ ף ד .ת ו ת נ מ ב ה ל ן נ יפ ל יו (ח .א ״ ע ת ״ ל ף ד .ר יזנ ׳ס מ מ (r .ם ש
ר ח ס מ ע ב ו נ .ך ר ב ל ך יר צ ו נ יא ו ויד י ל ט ו נ ה ח נ מ ה ת ל פ ת ת ע ע י ג ה ש כ ו (א [ח כ ק ]
׳יס ו ״ ח מ כ א ב ו ה ן כ ו .ם ש י״ ב ן ר מ ב ן ייע ו ג ״ ע ר ם ש ב ג ״ ל ר ׳יס ר ו ט ב א ב ו מ ו ב ״ ע ז״ י ף ד ג ״ ע ד
ת ו ע ט ב ו ״ ח מ ב ל ב א .ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ׳ב י״ כ ב ן ב ו ם ש ג ״ ע ר ס ב ה ״ כ ו .ך ד ב ל ך יר צ ו נ יא ו (ב .ה ״ ע
.א ״ ע ו״ ט ת ו כ ר ב .׳וב ו ר מ א ש פ ״ ע א ו (ג .ך ד ב ל ך יר צ ן יא ל ״ צ ש ה ״ ש ר ה ן ו כ נ ל ן ק י ת ו ך ר ב ל ך יר צ
י ט ח ר ד ר כ ו א נ ד י ע ב י ר ק י מ ל י ע ב ד (ה .ם ש ג ״ ע ד ס ב א ב ו ה ה ז ם ג ו ם ש א ר מ ג .ן נ י ר ט א ו ת ו (ד
.ג ״ ל ר ׳י ס ח ״ ו א ר ו ט ב ןייע .׳וב ח מ כ ד ע ו (ו .ג ״ ע ד ת פ פ ו ח א י ה .י ל צ מ י ע כ ד ת מ י א ד א ו ה
י ״ ש ר ר ו ד ס 62
הנטק החנמ ,הלעמלו הצחמו תועש ששמ ה ל ו ד נ החנמ (א) [ ט כ ק ]
,תיעיבר רסח תועש הרשע תחא החנמה נלפ(ב) ,הלעמלו הצחמו תועש עשתמ
ללסתמ ןיססומ לשו ,החנמה נלס דע רמוא הדוהי ׳ר ,ברעה דע החנמה תליסת (נ)
רוסא רמאד אנוה ברכ אתכליה תילו (ה) ״עשופ ארקנ ןנחוי ׳ר רמא (ד) .םויה לכ
עשוהי ׳רכ אתכליה תילו ,ןיפםומ] תליפת ללפתיש םדוק (ו) םולכ םועטיש םדאל
ללפתיש םדוק םולכ םועטיש םדאל ול רוסא הלפת ןמז עינהש ןויכרמאד י ול.ןב
,החנמה תליפת. אטמד ןמז דע ףםומד ילצ אלו עשפד אכיהו (ז) .החנמה [תליפת
תחא.תוליפת יתש וינפל ויה ןנבר ונתד (ח) .ףסומד ןכ רתבו החנמד אשדמ ילצמ
הדוהי ׳ר ,ןיפםומ לש ךכ רחאו החנמ לש ללפתמ ,ןיפםומ לש תחאו החנמ לש
הניאש ,דוצמ וזו _ ,תרבוע ,דוצמ וזש ,החנמ לש ךכ רחאו ,ןיםםומ לש ללםתמ רמוא
אמעט יאמ ,ןיפסומ לש ךכ רחאו החנמ לש ללפתמ הכלה ןנחוי ׳ר רמאו .תרבוע
אלו חכש (י) .ימד והייחת ןיהיכשד ןאמכ (ט) החנמה תליפת ןמז היל אטמד ןויכ
החנמב ללפתמ ,תירחש [ללפתה] אלו חכש ,םיתש תירחש ללפתמ ,תיברע ללפתה
התיעב החנמה תליפת ללפתמ הליחתב ,החנמ לשו תירחש לשו תיברע לש ״השלש
(תבשב) ללפתמ ,תבש ברעב החנמ ללפתה אלו העט ןנבר ונת (אי) .ןיפסומד כ״חאו ־
ללפתמ ״תבשב [החנמ ללפתה אלו העט] (החנמב) ,תבש לש םיתש [תבש לילב]
לידבה םאו ״היינשב לידבמ וניאו הנושארב לידבמו ,[לוח לש] םיתש תבש יאצומב
:ול התלע אל הנושאר ,ול התלע היינש ,הנושארב לידבה אלו היינשב
.ת י ב ר ע ת ל י פ ת ר ד ס ה זו [ל ק ]
ליזאד אמינ יא ,[עבק הל ןיא יאמ] ,עבק הל ןיא ברע ,ד ת ל י פ ת (א)
״עבק ,דל ןיא יאמ אלא (ב) ,הלילה לכ ברעה תליפת ינתיל ,אליל ילוכ ילצמו
יכו (ג) ,תושר רמואה ירבדכ הכלהו תושר תיברע תליפת רמאד ןאמכ ,עבק הניא
,ללכ ייולצל יעב אק אלד אכיה ילימ ינה ,הבוח וא תושר תיברע תלפת ןנירמאק
יכה אמית אל יאד ,ילצמו רדה הב יעט יאו ,הבוחכ הילע הלבק (יא) ילצ יא לבא
ןיריזחמ ןיא ,תיברעב שדח שאר לש ריכזה אלו העט [ןנירמאקד] שדוחי שארב
א ר מ ג ב י״ ש ר ב ןייע .יוכ ת ח נ מ ה ג ל פ (נ .ב ״ ע ו״ כ ת ו ב ר ב .ה ל ו ד ג ה ח נ מ (א [ ט ל ק ]
ם ש .ע ש ו פ א ר ק נ ן נ ח ו י ר ״ א (ד .א *ע ו״ כ ת ו כ ר ב ה נ ש מ .ב ר ע ה ד ע ה ח נ מ ה ת ל פ ת (נ .ם ש
ד ״ פ ת ו כ ר ב ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו .ב ״ ע ח ״ כ ם ש .ר כ ר מ א ד א נ ו ה ב ר כ א ת כ ל ה ת י ל ו (ה .א ״ ע ח ״ כ
ן ו כ נ ל ח ״ כ ו ם ש א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .יוכ ן יפ ם ומ ת ל י פ ת ל ל פ ת י ש ם ד ו ק (ו .(ב ״ ע ׳ד ף ד )
א כ י ה ו (r .ת ל י פ ת ד ע ת ל י פ ת ן מ ק י ת ע מ ה ט י מ ש ה ו ם ש ג ״ ה ב ב ו ו ״ ח מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ׳ב י ״ כ ב
ח ״ ב ת ו כ ר ב .ת ו ל י פ ת ית ש ו יג פ ל ו י ח ר ״ ת ד (מ .ם ש ג ״ ה ב ן וש ל א ו ה ,ף ס ו מ ד יל צ א ל ו ע ש פ ד
,י מ ד ו ח י י ו ו ד ת ן ת כ ש ד ו מ כ ׳ב י״ כ ב .י מ ד ו ה י י ו ר ת ן י ת י כ ש ד ן א מ כ (מ .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ,א ״ ע
ו ׳׳ח מ ב ו .י מ ד ו ח י ו ו ר ת ן ח י ט ש ד ן א מ כ ם ש ג ״ ה ב ב ו ,יימ ד ו ה י י ו ו ר ת ן י ט ת ו ש ד ן א מ כ ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו
ל ל פ ת ה א ל ו ה ע ט ר ״ ת (א י .ם ש ג ״ ח ב ב ה ״ ב .ת י ב ר ע ל ל פ ת ה א ל ו ח כ ש (י .ה ל מ ח ה ט מ ש נ
.ד ״ ע ׳ג ף ד ת ו כ ר ב ד ד ״ פ ש יר ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ו י כ ת ו כ ר ב .ש ״ ע ב ה ח נ מ ב
ת ו כ ר ב ד ד ״ פ ג ״ ׳ה ב ב א ב ו ה ו ה נ ש מ ב א ״ ע ו״ כ ת ו כ ר ב .ע ב ק ה ל ן יא ב ר ע ה ת ל פ ת (א [ל ק ]
ג ״ ח ב ה ן וש ל ב א ו ח ו נ י נ פ ל ן וש ל ה ו ב ״ ע זי׳ב ם ש א ר מ ג .ע ב ק ה ל ן יא י א מ א ל א (ג .(א ״ ע ׳ד ף ד )
ם ש ג ״ ה ב מ א ו ה ן מ י ס ה ף ו ס ד ע ן ו ש ל ח ל כ .יוכ ן נ י ר ט א ק יכ ו (נ .ש ״ ע ר ת ו י ת ו כ י ר א ב א ו ה ם ש ו
.ח זב ך י ר א ה ש ׳י ח ר ע ח 42 ד צ ז״ ת מ ב ן ייע ו ג ״ ח ל ע ה ש ק ה ש ח מ ׳ב ׳יס ד ״ פ ש ״ א ד ב ןייע ו
63
י״שר רודס
היל קופית שדח שאר איריא יאמ .םויכ אלא שדחה תא ןישדקמ ןיאש ,ותוא
,איה תושר תיברע תליפת אהד ,ותוא ןיריזחמ ןיא ימנ תותבשבו םיבוט םימיבד
יעב אק אלד אכדו ילימ ינה ,תושר תיברע תליפת ׳ירמאק יכ הנימ עמש אלא
יבוט םויבו תבשב יעט יאו ,הבוחכ וילע היווש [ייולצל יעבקד אכיה לבא] ייולצל
תליפת רטאדןאטל יאלבב ןירבח ןיעדי יריעז ׳ר רטאןנירמאק דועל (ד) ,הילןנירדהמ
ריתה אלד המכ לכד ללכמ ,היל ןנחירטט אל ורוגח ריתהד ןויכ (ה) ,תושר תיברע
[יעבק אלד] (עבק אלו) היתעד ילג ילצמד ןויכ ימנ אכהל ,היל ןנחירטמ ורוגח
:י לצמ רדה יעט יאו ,הישפנ רטפימל
ןיסנכנ םינהכהש העשמ ,ןיכרעב עמש ת א ן י ר ו קי ת מ י א מ (א) [אלק]
דע םירמוא םימכחו ,רזעילא ׳ר ירבד הנושארה הרומשאה ףוס' דע ,ןתמורתב לוכאל
קוזיח ושע םימכח ןנבר ונת (ב) .רחשה דומע הלעיש דע רמוא לאילמג ןבר ,תוצח
אעמיק לכואו ,יתיבל סנכא רמאיו ברעב הדשה ןמ אב םדא אהי אלש ,םהירבדל
לכ ןשי אצמנו ,ללפתאו עמש תירק ארקא ךכ רהאו אעמק ןשיאו ,[אעמק התשאו]
לינר םאו ,שרדמה תיבל וא ,תסנכה תיבל םנכנ ,הדשה ןמ אב םדא אלא ,הלילה
לכואו ,ללפתמ ךכ רחאו ,עמש תירק ארוקו ,הנוש תונשל ליגר םאו ,ארוק תורקל
:התי מ בייח םימכח ירבד לע רבועה לכו ,ךרבמו ותיפ
תיכב עמש תירק םדא ארקש ס״עא י ו ל ן ב עשו הי ׳ר ר מ א (א) [ב ל ק ]
ורמא ואטחת לאו וזגר ארק יאמ יסוי ׳ר רמא .ותטיט לע התורקל ,דוצמ תםגכה
דימלת םא ןמהנ בר רמא (ב) .(׳ה ׳ד םילהת) [הלס ומורו] םכבכשמ. לע םכבבלב
(יכ) ארק יאה רמימל ךירצ םכח דימלת ףא ןיבא ׳ר רמא (ג) .ךירצ וניא אוה םכח
עמש תירק ארוקה לכ רזעלא ׳ר רמא (ד) .(׳ו א״ל םש) ׳ונו יחור דיקפא ךדיב
י ארטוז רמ רמא (ה) עמשמ יאמ ,ודיב תויפיפ יתש לש ברח זחוא וליאכ ,ותטימ לע
םתובכשמ לע וננרי דובכב םידיסח וזלעי ביתכ אניניעד אשירמ ישא בר אמית יאו
.[(׳ו םש) םדיב תויסיפ ברהו םנורגב לא תוממור הירתב ביתכו] (׳ה ט״טק םש)
ןנת (ח) ,אטטיד אדומע דע (ז) ירק אתרואב עמש תירק ירק אלו ילתשיא יאו (ו)
ר מ א ן נ י ר מ א ק ד ו ע ו ם ש ג ״ ה ב ב .י א ל פ ב ן י ר ב ח ן יע ד י יד יע ז ׳ר ר מ א ן נ י ר מ א ק ד ו ע ו (ל
׳ ב י״ ב ד ו ד ם ב ו .י א ל ב ב ]י ר ב ח י נ ח ייב א ר מ א ב ״ ע ס ׳ט ת ב ש ׳ מ ג ב ו .י א ל ב ב ן י ר ב ח י נ ח יר יע ז
ב ר ר מ א ן נ י ר מ א ק ד ו ע ו ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ,י א ל ב ב ן י ר ב ח ן יע ד י יר יע ז ר מ א ן נ י ר מ א ק ד ו ע ו יר יע ז ר מ א
.ו ר ו ג ח ר י ת ה ד !ויכ (ה .ר מ ו א ה ם ש י ל ב י א ל ב ב ן יד ב ח י נ ח ו ״ ח מ ב ו א ל ב ב ב ן י ד ב ח ן יע ד י א ר יז
.ו ר ו ג ח א ב ו ה ג ״ ה ב ב ל ב א ה י נ י י מ ח ח י ל א ר ש ד ן ויכ ם ש א ר מ ג ב
ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו ה נ ש מ ב א ״ ע ׳ב ת ו כ ר ב .ן י ב ר ע ב ע מ ש ת א ן יר וק י ת מ י א מ (א [א ל ק ]
א ב ו ה ו ב ״ ע ר ׳ד א ר מ ג ב ם ש .ם ח י ר ב ד ל ק ו זי ח וש ע ם י מ כ ח ר ״ ת (ב .ו ת ל ת ת ח ב ת ו כ ד ב ד א *פ
.ג ׳ ה ב ה ן וש ל ב א ב ו ה ן א כ ו ם ש ג ״ ח ב ב
׳ב י״ כ ר ו ד ס ב ן כ ו ם ש ג ״ ה ב ב כ ״ ג א ב ו ה ו ב ״ ע ס ׳ד םש א ר מ ג .ל ״ ב יר א (א [ ב ל ק ]
.ן י ב א ר ״ א (ג .ק ח צ י ר ב ן מ ח נ ר ״ א א ב ו ה ג ״ ח ב ב ו ם ש ם ש .ן מ ח נ ב ר ר מ א (ב .ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו
ו נ י נ פ ל ו א ״ ע ׳ח ת ו כ ר ב .ר זע ל א ר ״ א (ל .ן יב א ר ״ א ׳ב י״ כ ב ם ג ו .י י ב א ר מ א ג ״ ה ב ב ו א ר מ ג ב
ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ׳ב י״ כ ב ן כ ו .ר זע ל א ר ״ א כ ״ ג ׳י ג ח ש ״ א ר ה ו ף ״ י ר ח ו ג ״ ה ב ב ל ב א ק ח צ י ר ״ א ׳יג ה
י א ו (ו .ם ש א ר מ ג .א נ י נ ע ד א ש י ר מ יש א ב ר א מ י ת יא ו א ר ט ו ז ר מ ר מ א (ה .ר זע ל א ר ״ א ׳יג ה
א ד ו מ ע ק י ל ס ד ד ע ם ש ג ״ ה ב ב .א מ מ י ד א ד ו מ ע ד ע (r .ם ש ג ״ ה ב .א ח ר ו א כ ש ״ ק י ר ק א ל ו י ל ת ש י א
.ג ״ ח ב כ א ו ה ש ו מ כ ן נ ת ד ל ״ צ .ן נ ת (ס .א ר ש צ ד
י״שר רודס
64
לאומש [רמא הדוהיי בר] רמאו (ט) .רחשה דומע הלעיש דע רמוא לאילמג ןבר
:לאי למג ןברכ הכלה
תירק ארוק םדאש םימעפ רמוא [יאחוי ןב] ן ו עמש ׳ר אי נת (א) [ג ל ס ]
הלעיש רחאל תחאו] רחז^ה דומע הלעיש םדוק תחא ,הלילב [םימעפ יתש] עמש
אייח ׳ר רמאו (ב) .םוי לש תחאו הליל לש תחא ,ותבוח ידי ןהב אצויו [רחשה דומע
אהא הל ינתטד אכיאו .יחוי ןב ןועמש ׳רכ הכלה יול ןב עשוהי ׳ר רמא אנינח רב
םימעפ יתש עמש תירק ארוק םדאש םימעפ אביקע ׳ר םושמ רמוא יחוי ןב ןועמש ׳ר
לש תחא ,ותבוח ידי הב אצויו ,המחה ץנה רחאל תחאו ,המחה ץנה םדוק תחא ,םויב
ונגד ישניא אכיאד ןויכ ,אוה אממי המחה ץנה םדוקד ג״עאו ,םוי לש תחאו הליל
ןב עשוהי ׳ר רמא אנינח רב אחא בר רמא .אילילד ותבוח ידי קיפנ אתעש איההב
דבלבו אריז ׳ר רמא (ג) .אביקע ׳ר םושמ רמאש [יאחוי ןב] ןועמש ׳רכ הכלה יול
תליכאו] (ה) םיחםם ילילב ללהו ,תיברעד עמש תירק (ד) :ונביכשה רמאי אלש
:רחשה דומע הלעיש דע ןתווצמ [םיחספ
. ן י ט ו ק י ל
םדוק ותדועס רחא ןמוקיסא תצמ לכא אלו יבר חכש תחא ם ע פ (א)[ד ל ק ]
הירחא ךרבל ךירצ היהש יסל ,ונמיה לוכאל הצר אלו ,רכזוה ךכ רחאלו ,ןוזמה תכרב
,ללה לש סוכל ןוזמ לש סוכ ןיב תותשל רשפיא יאו ,הכרב לש סוכמ תותשלו
אל יעיברל י שי לש ןיב ,התשי תותשל הצר םא וללה תוסוכה ןיב ןנבר רומאד (ב)
,הילע י שי לש סוכ [םימכח] ונקיתש יפל ,ןיי אלב ןוזמה תכרב הילע ךרבל הצר אלו התשי
הצמה לוכאל הצר אל(ו) ללה לש יעיבר סוכ רחאל וליפאו ,סוכ הכירצ איהש הארנו
אל ישימח סוכ לבא ,דבלב תוסוכ ׳ד אלא ונקית אל םהש ינפמ ,ןוזמה תכרב ךרבלו
ןיאש הז רבדב םעטה קיזחהו ,ןוזמה תכרב רחא הצמ לוכאלמ ענמנ ךכ ינפמו ,וניקתה
םהב שיו ,םימכח ןוקיתכ תויושע ונלש תוצמ םתסש יסל ,הצמ לוכאלו רוזחל ךירצ
השענו ליאוה ,הצמ םשל ול הלוע ותדועס רמגב לכואש הצמו ,הצמ םושל, רומיש
:דובכ ותחוגמ וניבר גהנ ןכו (ג) ,הצמ םשל םימכח ןוקיתכ רומיש םהב
׳ח ת ו כ ר ב .ל א ו מ ש ר מ א ח ר ו ח י ב ר ר מ א ו י ת נ ק ת .ל א י ל מ ג ן ב ר ב ה כ ל ז! ל א ו מ ש ר מ א ו (p
.ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ׳ב י ״ כ ב ,ג ״ ח ב ב ן ו כ נ ל א ב ו ה ו ב ״ ע
׳א ף ד ) ג ״ ה ב כ א ב ו ה ו ,ב ״ ע ׳ ח ת ו ב ר ב .ר מ ו א [י א ח ו י ן ב ] ן ו ע מ ש ׳ר א י נ ת (א [ג ל ק ]
׳ ס ג ו ׳ב י ״ כ ב ן כ ו א נ י נ ח ר ״ ב א ח א ר ״ א ג ״ ה ב ב ו א ר מ ג ב .א נ י נ ח ר ב א י י ח ׳ר ר מ א ו (ב .(ב ״ ע ר
ש ״ ק (ד .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו א ״ ע ׳ט ת ו כ ר ב ^א ד יז ר ״ א (נ .א ח א ר ״ א ן ו כ נ ל א ב ו ה ם י ר ד ס ה
ג ״ ח ב ו א ר מ ג ב א ו ח ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .ם י ח ס פ ת ל י כ א ו (ה .ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ח ו ם ש א ר מ ג .ת י ב ר ע ד
.כ ״ ג א ת י ל ס י ר ד ס ח ׳ס ב ו :ב י ״ כ ב ו
ף ד ) ב ׳׳ל ק ׳יס ם ד ר פ ב א ב ו ח ,ן מ ו ק י פ א ת צ מ ל כ א א ל ו י ב ד ח כ ש ת ח א ם ע פ (א [ד ל ק ]
ח ס פ ת ו כ ל ה ב ל ״ צ ז ת מ ל ש ו נ י ב ר ב ת כ (ב ״ ע ׳ק ף ד ) ח ״ י ר ׳י ס ט ק ל ה י ל ב ש ב ו (ב ״ ע ר ז״ ר
׳ס ב ן ייע ו ,286 ד צ ו ״ ח ט ב א ו ח ן כ ו ,ר כ ן מ ו ק י פ א ת צ מ ל כ א א ל ו י ב ד ח כ ש ת ח א ם ע פ ר ד י ס ש
ו נ י ב ד ג ח ג ן כ ו (נ .ב ״ ע ז״ יק ם י ח ס פ .ן נ ב ר ר ו מ א ד (ב .ז״ ט ח ד ע ח ב ו (164 ד צ ) ׳צ ׳י ס ה ר ו א ח
ל ״ צ ש ן ו כ נ ר ת ו י ו .ב ״ מ ה מ ל ש ו נ י ב ד ג ח נ ן כ ו ׳י ג ה ו ״ ח מ ב ל כ א ס ד ר פ ב ם ג ח ״ כ .ד ו ב כ ו ת ח ט ם
ן ב ו א ת י ל ם י ר ד ס ה ׳ם ב .י״ ש ד ל ש ו י ת ו ב ר מ ד ח א ל ו ת נ ו ו כ ,כ ״ מ ו נ י ב ר ג ה נ ן כ ו ס ד ר פ ב ו ו נ י נ פ ל ו מ כ
.כ ״ מ ו נ י ב ר ג ח נ ן כ ו כ ״ ג ב ו ת כ ׳ב יי׳כ ב ל ב א ,ו נ י ב ר ג ה נ
65 י ״ ש ר ר ו ד ס
הצמ תליכאל תחאו ,איצומה תכרבל תחא ךרבמ תו צמ ש ל ש ה ו (א) [ה ל ק ]
םשל ואכ ןתשלשו ליאוה ויבא םושמ בקעי ׳ר ונל רמא ןבו ״תחאה הכרוכלו עוצבלו
אלו ,המילש תי שי לשה ןיחינמ םדא ינב ראש לבא ,ןתשלשב ,דוצמ השעית תוצמ
.ןכ תושעל ןוכנ
ךותב םלוכמ לכא אלו בוט םויב ןילישבת המכ ל ש ב מ ה (א) [ולק]
לכמ לוכאל ךירצ וניא וישכעו הליחתמ ולשבתנ בוט םוי ךרוצלו ליאוה הדועסה
:לוחל בוט םוימ ןיכמכ יוה אלו םולכ ךכב ןיא דחאו דחא
העשב ריאמ ברד הימשמ אינת ןושאר קרפב הרז הדובע ׳ ס מ ב (א) [זל ק ]
ףסוי בר רמא (ב) :סעוכ דימ המחל םיוחתשמו םהישארב םהירתכ םיחינמ םיכלמהש
ןויכ (נ) ,דיחיב אתשד אשירד אמק אמויב אתיימק יעש תלתב ןיססומב שיניא ילציל אל
וא ,דיחי םא ןיססומה תלי פת םדא ללפתי לא רמולכ ׳יס (ד) ,יחדמ אניד דיקפמד
,הנשה שאר םויב םוקמה תאמ ויכרצ לואשלו ,ותליפת ןקתל אבו ,הדשב וא תיבב
,תומל ימ תאו םייחל ימ תא ,ומלוע תא ןד ה ״בקהו ,הלוכ הנשה לכל הלחתה אוהש
סעכה תעש ןהש ,תועש שלש ןתואב דיחי הז סנכי לא ךכיפל ,םתסנרפ תא בצוקו
היילכ ובייחתנו ,אטח רבד םוש ויתוירבמ דחאב ה״בקה האר אמשו ,ןידה תעש םנו
ונזא הטי לא ,ןוע וב םנ אצמיו ,סעכה תעש העש התואב סנכנ הזו ,םהילע סועכל
יאה םושמ (ו) ,ימנ רוביצ וליפא יכה יא (ה) :ןוצר .תעש הניאו ליאוה ,דסח יפלכ
ישיסנ [רוביצד] ץרתמו ,וללפתי לא רוביצה םג ןוצר לש ןניא תועש ןתואש אמעט
וצבקתנו ,ומצע לע םימחר שקבמ דחאו דחא לכ ,םהימחר םיבורמ רמולכ (ז) ,ימחר
לא ןה רמאנש .,םהל חינמ סעכה תעשב ולי פא ומלוע תא דבאמ הי׳בקה ןיא ,םלוכ
םיכירצה םירחא ומע זיאו ליאוה ,עויס ול ןיא דיחי לבא ,(׳ה ו״ל בויא) סאמי אל ריבכ
םירחא תוכז ומע ןיאו דיחי ותוא רמולכ (ט) ,יטנ ארסצד [דיחיד] יכה יא (ח) ,םימחר
אוהש םוי ותואב ללפתהל ול שי ש הליפת לכב ול תלעומ העשה ןיא ,םיבורמ םהש
־ אכיאד ןויכ [אל] ץרתמו ,ףסומה תלי פת ןיב ,רקבה תלי פת ןיב ,הנשה לכל ןושאר
העשו ,רצוי תלי פת ןמז ןה תועש שלש ןתואש (י) ,יחדמ אל ילצמ אקד ארוכיצ
אכיא ,אכה אכיל יא ,םוקמ םושב העש התואב ןי ללפתמש רוביצ שי ,איה תרבוע
ר ו ד י ם ה ם ׳ב י ״ כ ב א ב ו ה .׳ו ב א י צ ו מ ה ת כ ר ב ל ת ח א ך ר ב מ ת ו צ מ ש ל ש ה ו (א [ה ל ק ]
ת ו צ מ ש ל ש ה ו :ר ת ו י ן ק ו ת מ ן ו ש ל ה 271 ד צ ו ״ ח מ ב ו ם י ח ס פ ת ו כ ל ה ף ו ס ב ם י ר ד ס ה ׳ס ב ן כ ו
ת ח א ו ,ן מ ו ק י פ א ל ח ע י צ ב ו ,ח צ מ ת ל י כ א ל ע ת ת א ב ו ,א י צ ו מ ה ת ח א ב ך ר ב מ ש ר מ ו א י ב ר
ו י ב א ם ו ש מ ן ק זה ר ק י ׳ר ב ב ק ע י ׳ר [י ב ר י ל ד ט א ן כ ו ל ״ צ ] ו ב ר ו ל ר מ א ן כ ו ,ל ל י ה כ ה כ י ר כ ל
ת י ש י ל ש ה ן י ח י נ מ ם ד א י נ ב ר א ש ל ב א ,ן ת ש ל ש ב ח ו צ מ ה ש ע י ת ח ו צ מ ם ו ש ל ו א ב ן ת ש ל ש ו ל י א ו ה
ר ב ב ק ע י ׳ד ו ר ו מ א י ב ה ש א ר מ ג ב י ״ ש ר ב ם ג ה ב ר ח א צ מ נ ו .כ ״ ע ן כ ת ו ש ע ל ן ו כ נ א ל ו ,ה ט י ל ש
.ן ק זה ר ק י
ו ״ ח מ ב א ב ו ח ה זו ,ן יש ו ק יל ה ן ט כ ״ ג א ו ה .׳ו ב ט ״ ו י ב ן י ל י ש ב ת ח ט ב ל ש ב מ ח (א [ו ל ק ]
.ז״ ע ׳יס 287 ד צ ב ו ר י ע ן יד ב
ן ויכ (ג .ם ש ם ש .ף ס ו י ב ר ר מ א (ב .ב ״ ע ׳ד ף ד א ו ה .א י׳ס ז״ ע ׳ ס מ ב (א [זל ק ]
.ן ו צ ר ת ע ש ה נ י א ו ד ע ׳ו כ ד מ ו ל כ ׳י ס (ל .ת ר ח א ׳י ג ב ם ש א ר מ ג ב ן ייע .י ח ד מ א נ י ד ך י ק פ מ ד
י א ה ם ו ש מ (ו .ם ש א ר מ ג .י מ נ ר ו ב י צ ו ל י פ א י כ ח יא (ס .ם ש א ר מ ג ב י ״ ש ר י פ ב א צ ח נ א ל
.י כ ה יא (ס .ש ו ר י פ ה מ כ ״ ג א ו ה .ם ה י מ ח ר ם י ב ו ר מ ר מ ו ל כ (ז .ה ז ל ע ׳י פ ח א ו ה .א מ ע ט
.ש ו ר י פ ה מ כ ״ ג א ו ה .ת ו ע ש ש ל ש ן ת ו א ש (• .ש ו ר י פ ה ן מ א ו ח .ד י ח י ו ת ו א ר מ ו ל כ (p .ם ש א ר מ ג
י ״ ש ר ר ו ד ס
66
תליפת לבא ,הזל םג חיני ,םיברל סעכה העש חינמ ה״בקהש ךותמו ,יתירחא אתכודב
רוביצ םוש םע ףרטצי אל אמשו ,ןירחאמש שיו ןימידקמש שי ,עבק הל ןיא ןיםםומה
היהיש דע רחאי ךכיפל ,םלועב אכה אכיל וא ,םוקמ םושב העש התואב םיללפתמש
הב םיללפתמ םיברהש העשבש ןאכימ ןיבהל שיו ,דיחיב םג הכזי םאו ,ןוצר תעש
:הנווכ ךירצ ךכיפל ,דחיב םהמע וניא וליפא דיחיל תלעומ
: א מ ו י ל כ א ר ד י ם ק י ל ס
. ה נ ש ה ש א ר ד ר ד ס ה ז ו
ןיבש םימי תרשע וליא (ב) ,(ר ה״נ ׳יעשי) ואצמהב ׳ה ו ש ר ד (א) [ ט ל ק ]
םוי לככ ןימיכשמו ,ןהב ןינעתמו ,הבושת ןהב ןישועו ,םירוםכה םויל הנשה שאר
ינפל תבש יאצומב דומעל גהנמו ,םימחר םישקבמו רחשה דומע ינפל תסנכה תיבל
םינועו ,׳ונו ךתיב יבשוי ירשא הליחתב רוביצ חילש חתופ ליחתמדכו ,הנשה שאר
םא שידק רמואו הביתה ינפל רוביצ חילש דמועו ,׳וגו׳ יפ רבדי ׳ה תליהת דע וירחא
ךכ רחאו ,רדסה לע ןהש ומכ ,םימחר לש םיקוספ רמואו ליחתמו ,הרשע םש שי
םירופכה םוי דעו הגשה שארמ הבושת ימי תרשע לכ ,לוח לש תליסתו ,יודיו תוחילס
שודקה לאה םוקמב רמואו ,ךומכ ימ םיתמה הייחמ ףוסבו ,׳וכו ונרכז ןגמ ףוסב רמוא
ףוסבו ,םייחל בותכו ךימחר רוכז האדוה ףוסב רמואו ,טפשמה ךלמה ,שודקה ךלמה
רמוא הרשע הנומש רחאל החנמבו תירחשבו ,םולשו הכרב םייח •רפסב םולש םיש
ישימחבו ינשב ןירוק ןיא ךכיפל ,רוביצ תינעתכ ןניא םימי ןתואו ,יוכו ונכלמ וניבא
וניבא םירמוא ןיא תבשבו ,הנשה תומי ראש גהגמכ תבשה רדסכ םא יכ לחיו ןהלש
: החנמב אלו תירחשב אלו תיברעב אל ,ונכלמ
ךלמ רמול ונל היהש ,הב השקו הש טפשמה ך ל מ ה ו (א) [ מ ק ]
םתצורמ יפל םיגםרגהש יל הארנו (ב) ,תובר םינש הב יתישקה ינא םנ ,טפשמה
תא תונשל אלש ךא ,שודקה ךלמה םגו טפשמה ךלמה ןתפריגב ליגרהל םירוגש
,עשוהי רפסב ,הזה ןושלב ורבידש תוארקמ המכ לע ךומסל ונל שי םינושארה גהנמ
ןיאו (די ׳ג עשוהי) [תירבה ןדאה] ,(תירב ןורא) יאשוג ׳וגו םהילהאמ םעה עוסנב יהיו
תומוקמ המכב והוארקש ומכ ,תירב ובש תוחולה אלא ,תירב ומצע ןוראהש רמול ונל
תורגסמה תא [זחא ךלמה] (רחא) ץצקיו םיכלמ רפסבו ,תודעה ןורא ,תירב ןורא
.(345 ד צ ) ג ״ יש ׳יס וי׳ח מ ב ם ג א צ מ נ ן מ י ס ה ל כ .ו א צ מ ח ב ׳ה ו ש ר ד (א [ ט ל ק ]
.א ״ ע ח ״ י ה ״ ר .ר כ ם ימ י ת ר ש ע ו ל א (3
ם י ט ו ק ל ב ס ד ר פ ב ן כ ו ם ש ו ״ ח מ ב כ ״ ג א ב ו ה .ה ב ה ש ק ו ה ש ט פ ש מ ה ך ל מ ה ו (א [ מ ק ]
ר י כ מ ר ב ן ת נ ׳ד ל י״ ש ר ת ב ו ש ת ב ם י נ ו מ ט מ ש פ ו ח ב יא וה ן כ ו ,(ד ״ ע ס ח ״ נ ף ד ) ר פ ס ה ף ו ס ב
ק ר ׳ב י ״ כ ב ה ״ כ ו .ן ח ם ר י ג ב ל י ג ר ה ל ם יר וג ש ם ת צ ו ר מ י פ ל ם י נ ס ר ג ה ש יל ה א ר נ ו (3 . ד ה ב ו ש ת
יפ ל ם י נ ם ר ג ה ש י ב ל ר מ ו א ו ת ר ש ו י מ ר ת ו י ׳י ג ה ו ״ ח מ ב ו ם י נ ס ר ג ה ש ל י׳צ ו ם יכ ום ר ג ה ש ת ו ע ט ב ם ש
[ם י נ ם ר ג ה ש ל ״ צ ] ם י נ ו א ג ה ש [יב ל ל ״ צ ] י פ ל יל ר מ ו א ו ת ו ע ט ב ס ד ר פ ב ו ם ת ם ר י ג ב ו נ ש ם ת צ ו ר מ
ך ל מ ה ל ״ צ ט פ ש מ ה ך ל מ ה ם ג ו ל ו ד ג ה ך ל מ ה ם ש ת ו ע ט ב ם ג ,ם ת ס ר ג ב [וג ש ל ״ צ ] ונ ש ם ת צ ו ר מ י פ ל
ך ל מ ו מ כ ט פ ש מ ה ך ל מ ה ב ת כ ש ב ״ ע ב ״ י .ת ו כ ר ב י״ ש ר ב ה א ר ת ן כ ו .ש ו ד ק ה ך ל מ ה ם ג ו ט פ ש מ ה
ת ו ר ג ס מ ו מ כ א ו ה ש ,ת ו נ ו כ מ ה ת ו ר ג ס מ ה ן כ ו ,ת י ר ב ה ן ור א ו מ כ ת י ר ב ה ן ו ר א ה יא ש ונ ו מ כ ט פ ש מ ה
.ל ׳׳כ ע ם י ר ג פ ה ק מ ע ו מ כ ם י ר ג פ ה ק מ ע ה ן כ ו ח ו ג ו כ ט ח
67
י״שר רתס
ק מ ע [ה ] ל כ ו (ד ) ה ימ ר י ר פ ס ב ו . ל א י ס י ס ב י פ נ ד ג ת י (ג )(ז״ י ז״ ט ב ״ ט ) ת ונוכ מ ה (ו)
י נ פ ל ר ש א ת ש וח נ ה ח ב זמ [ה ] ת א ו ,ם יר ג ס [ה ] ק מ ע ומ כ (ט ״ ל א6 ׳י מ ר י )ן ש ד ה ו ם יר ג פ ה
(ונ ל ) יב יב ח ןת י (ב ״ י ב ״ ל ׳ימ ר י) ה נ ק מ ה ר פ ס [ה ] ת א ,[ן ת א ו] (ןת יו) (ד ״ י ז״ ט ב ״ מ ) ׳ה
:ק ח צ י ר ב ה מ ל ש .ה ר זע ל ה ב ר ה א צ מ יו [וב ל ]
ר ש א ו ,ן ס נ ה יר פ א ר וב ,א וה ןכ ה נ ש ה ש א ר ל ש ם ו י ה שודיק(א ) [אמק]
,ה ל יח ת ול וכ יו ל ש ת וא ר ק מ ש ל ש ר מ וא ת ב ש ב ת ויה ל ל ח ם א ו ,ונייח ה ש ו ,יט ב ר ח ב
ת א ה ב ה א ב ונ יה ל א ׳ה ו נ ל ן ת ת ו וב ף יס ומ ו ,ונב ר ח ב ר ש א ו ,ן ס נה יר פ א ר וב ך ר ב מ ו
ם ת וח ו ,ר כ ו ש ד וק א ר ק מ ה ב ה א ב ה ע ור ת ןור כ ז ,ה זה ןור כ זה ם וי ת א ו ,ה זה ח ונמ ה ם וי
ן ת ת ו ם וס מ ב ה ל יפ ת ב ו ,ז״ ה נק י ך ר ב מ ת ב ש יא צ ומ ל ,ןור כ זה ם ויו ל א ר ש יו ת ב ש ה ש ד ק מ
ר ד ס ב ך ל וה ו ר פ ס מ א וה [ם יד ע ומ ] ר א ש ל ש ו ,ר כ ו ך יק ד צ י ט פ ש מ וניע יד ות ו ר מ וא ונ ל
:ה נ ו מ א וה ת ו ל ד ב ה ר ד ס א מ ל ע ב ן ניר מ א ד כ (ב ) ,ת וש וד ק
.אוה ךכ הנשה שאר לש תוכרב רדסו
ל ל ו כ ו ,ם ש ה ת וש וד ק ו ת ור וב ג ו ת וב א [ר מ וא ] ר וב צ חילש (א ) [במק]
ה ד וב ע - ר מ וא ו ,ע ק ות ו ת ו ר פ ו ש ,ע ק ות ו ת ונור כ ז ,ע ק ות ו ם ויה ת ש ו ד ק ם ע ת ו יכ ל מ
:ם י נ ה כ ת כ ר ב ו ה א ד וה ו
ם ת ע פ ת ו ר מ א נ ש ,ת ור פ וש ו ת ונ ור כ זו ת ויכ ל מ ן י ר מ ו א ש ןיינמו (א ) [נמק]
ינא ל ״ ת ה מ ו ,(ם ש ם ש ) ם כ יה ל א ׳ה ינא ל ״ ת ן יא ש (׳י ׳י ר ב ד מ ב ) ׳וג ו ת ור צ וצ ח ב
ן ת נ ׳ר (ב ) .ם ה ט ע ם ש ה ת ר כ זא א ה י ת ויכ ל מ ור מ א נ ש ם ופ מ ל כ ,ב א ה נ ב ה ז ,ם כ יה ל א ׳ה
ם כ יה ל א ׳ה ינא ,ת ונור כ ז ול יא ,ןור כ זל ;י ה ו ,ת ור פ וש ול יא ,ת ור צ וצ ח ב ם ת ע ק ת ו ר מ וא
א ל א ,ת ור פ וש ו ת ונור כ ז ך כ ר ח א ו ת ויכ ל מ ר מ ול ם ימ כ ח וא ר ה מ ןכ ם א ו ,ת ויכ ל מ ול יא
ה יה ו ר מ א נ ש ת ור יח ל ש ר פ וש ב ה מ ב ו ,ך ל ר וכ זיש ונ מ מ ש ק ב כ ״ ח א ו ה ל יח ת וה כ יל מ ה
:(ג ״ י ז״ כ ׳יע ש י) ׳וג ו וא ב ו ל וד ג ר פ וש ב ע ק ת י א וה ה ם ויב
ה ר ש ע מ ו .ת ונור כ ז ה ר ש ע מ ו ,ת ו י כ ל מ ה ר ש ע מ ן י ת ח ו פ ןיאו (א ) [דמק]
ר מ ב ד וד ר מ א ש ן יל ול יה ה ר ש ע ד ג ג כ ימ ד ג נכ ת ו יכ ל מ ה ר ש ע ינה (ב ) ,ת ור פ וש
ם יל ה ת ) ימ וג ו וש ד ק ב ל א ו ל ל ה [ה יו ל ל ה ] ,ווה [א ב וט ] (ה ר ש ע ) ן יל ול יה (ג ) ,ם י ל י ת
,ח ו נ ו כ מ ח ת ו ר ג ס מ ה ל ע ם ו ג ר ת ח א ו ה ו !א י ס י ס ב י פ נ ד ג ת י ל ״ צ .ל א י ס י ס ב י פ נ ד ג ת י (ג
׳3 י ״ כ ב ן ב ם ג ח מ ח ם י ש ו ב י ש ה ל ב יוכ ן ש ד ח ו ם י ר ג פ ח ק מ ע ל ב ו (ד .ח ז ד ס ח ׳ ב י ״ ב ב ו
.ק ח צ י ר ב ח מ ל ש ח מ י ת ח ח ם ש ר ס ח ו
ר ד ס א מ ל ע ב ן נ י ר מ א ד ב (ב .ד ״ יש ׳יס ו ״ ח מ ב כ ״ ג א צ מ נ .ם ו י ח ש ו ד י ק (א [ א 0 ק ]
.ב ״ ע ו ״ כ ן י ל ו ח .ח נ ו מ א ו ח ת ו ל י ב ח
ז״ ל ף ד ) ח ״ ד ׳ח ג ״ ח ב מ ע ב ו נ א ו ח .ת ו ר ו ב ג ו ת ו ב א ר מ ו א ר ו ב צ ח י ל ש (א [ב מ ק ]
.א ״ ע ב ״ ל ה ״ ר ן ייע ו .846 ד צ ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה ו (ג ״ ע
א ו ח ם ש ח ״ ר א ר מ ג ב ו ,ם ש ו ׳י ח מ ו ג ״ ח ב .ת ו י כ ל מ ן י ר מ ו א ש ן י נ מ ו (א [גמק]
א ב ו ה ו ׳ ה י נ א ל י ח ת מ ה ז״ ע א ק ס י פ ך ת ו ל ע ה ב י ר פ ס .י ו כ ר מ ו א ן ת נ ׳ר (ב .ר ח א ן ו ש ל ב
.ם ש ג ״ ח ב ב ם ג
ח ר ש ע י נ ח (3 .ה נ ש מ ב א ״ ע ב ״ ל ת ״ ר /ו כ ת ו י כ ל מ ה ר ש ע מ ן י ת ח ו פ ן יא ו (א [ךמק]
ע ק ת ב ו ח ו ל ל ח ב י ת כ ו ו ש ד ק ב ל א ו ל ל ה ו ו ה ה ר ש ע ן י ל ו ל י ה (נ .ם ש א ר מ ג .י מ ד ג נ כ ת ו מ ל מ
ב י ת ב ד ך נ ח !ווח א ב ו מ ם י ל ו ל י ה ׳י ג ח ם ש א ר מ ג ב ו .׳ב י ״ כ ב ן ו כ נ ל ה ״ כ ו ו ו ח א ב ו מ י ת נ ק ת .ר פ ו ש
.ר פ ו ש ע ק ת ב ו ח ו ל ל ח
י ׳׳ש ר ר ו ד ס
68
הרשע דגנכ רמא ןנחוי ׳ר (ד)(׳ג םש םש) ,רפוש עקתב והוללה ביתכו (׳א כ״ק
.הנשה שארב םלועה ארבנ ןהבש תורמאמ
םי לשה םא רמוא יסוי ׳ר .איבנב םי י סמו הרו תב ל י ח ת מ (א) [ ה מ ק ]
אמי א ,חבושמ הז ירה הרותב םי לשה םא רמוא יסוי ׳ר אי נתהו (ב) ,אצי הרותב
,איבנב םי לשמו הרותב לי חתמ (םי לשמ) רמאק יכה ,ינתק םי לשה סא אהו ,םי לשמ
רזעילא ׳ר יכה י מנ אינת ,אצי איבנב םי לשה םאו הרותב םי לשמ רמוא יסוי ׳ר
:י סוי ׳רכו ןיקיתווכ הכלה ןכו ,הרותב ןי מי לשמ ויה ןיקיתוו רמוא יסוי ׳רב
,ךתרותב בותככ רמואו ,הלי חת הרותה ןמ תוארקמ שלש ל י ח ת מ ו [ ו מ ק ]
,עצמאב םיבותכה ן מ שלשו ,ךאיבנ די לע בותככ רמואו ,הנורחאב םיאיבנה ןמ שלשו
ךתרותבו רמואו ,הרות לשב ירישעה ארקמ םי לשמו ,ךשדק ירבדב בותככ רמואו
: לארשי עמש רמאל בותכ
םילארשיו םייול סינהכ רסוש תעיקתב ן י בי י ח לכה ןנבר ו נ ת (א) [ז מ ק ]
דבע וי צחש ימו םוניגורדגאו םוטמוטו ,םיאיצומ ולי א ירה םיררחושמ םידבעו םירג
תא אי צומ וניאו ונימ תא אי צומ סוניגורדנא .אי צומ וניא ומצע ףא ןירוח ןב ויצחו
תעי קתמ תורוטפ םישנו ,וניט וני אש תאו וניט תא אל אי צומ וניא םוטמוט ,ונימ וני אש
םי שנ [אמרג ןמזהש השע תוצמ לכו] אמרג ןמזהש השע תוצמ הי ל הוהד ,רפושי
בוט םויב רפושב עוקתלמ תוקוניתה (תאו םישנה) תא ןיבכעמ ןיא (ב) .תורוטפ
תקוניתב ןיקסעתמו ה״נת] ,תבשב ולי פאו רזעלא ׳ר רמא (ג) ,ודמלי ש דע ןיקסעתמו
:רוסא תוצמ ךוניחל עיגה םאו [תבשב ולי פאו ודמלי ש דע
,אצי אל קסעתמה ןמ עמושהו אצי אל דו מלל ק ס ע ת מ ה (א) [ ח מ ק ]
(׳א ט״ב רבדמב)ושעת אל [הדובע תכאלמ] (הכאלמ) לכ (ג) לאומש (׳ר) יבד אנת (ב)
:הכאלמ וניאו המכח אי הש תסה תיידרו רפוש תעי קת אצי
ם ש א ר מ ג .ת נ ש ה ש א ר ב ם ל ו ע ה א ר ב נ ן ה ב ש ת ו ר מ א מ ה ר ש ע ד ג נ כ ר מ א ן נ ח ו י ׳ר (ד
״ ןה ב א ר ב נ ם ל ו ע ה ש ת ו ר מ א מ ה ר ש ע ל ע ב ת כ ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ו ו פ ס ו נ ״ ה נ ש ה ש א ר ב ״ ת ו ל מ ה ו
ם ל ש ר מ א מ ד וע ף י ס ו ה כ ״ ת א ו ם ש א ר מ ג מ א ו ה ו ׳וכ ו ה י נ יה ו ד וע ף ס ו נ ו ״ ח מ ב ו .ה נ ש ה ש א ר ב
ד צ ] ם ו ים ח ד ע א ״ ר ד פ ת א ם ג א י ב ה ו ׳וכ ם ד א ה ת ו י ה ב ו ט א ל ם י ה ל א ר מ א י ו ב י ש ח א ל ד י א ה ו
ש א ר ב ״ ח ו ל מ ה ת מ א ב ו ,ל י ח ת מ ה נ ש ה ש א ר ב ב ת כ כ ״ ח א ו א י ד ה ב ר מ א מ ו ה ב ב י ת כ א ל ד [847
ו מ כ ם ל ו ע ה א ר ב נ ן ח ב ש ת ו ר מ א מ ה ר ש ע ד ג נ כ ר מ א ן נ ח ו י ׳ר ת ו ל מ ה ר ח א ה ל ע מ ל ת ו ב ס ו מ ״ ה נ ש ה
.ה ר ע ה ה ת ל ח ת ה ב י ת א ב ה ש
ם י ל ש מ ו ו נ י נ פ ל ו ה נ ש מ ב א ״ ע ס ב ״ ל ה ״ ר .א י ב נ ב ם ייס מ ו ה ר ו ח ב ל י ח ת מ (א [ ח מ ק ] '
.ב ״ ע ב ״ ל ם ש א ר מ ג .א י נ ת ה ו (ג .א י ב נ ב
.ת ק ו נ י ת ה ת א ו ם י ש נ ה ת א ן י ב כ ע מ ןיא (ב .א ״ ע ט ״ ב ה ״ ד .]יב ייח ל כ ה ר ״ ת (א [ ז מ ק ]
,א ת י ל ם י ש נ ה ת א ו ת ו ל מ ת ו .(ב ״ ע ת ״ ל ם ש ) ה ״ ר ׳ה ג ״ ה ב ב ם ג א ב ו ח ו .ה נ ש מ ב ב ״ ע ב ״ ל ה ״ ד
א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה ן י ק ם ע ת מ ו ה ״ נ ת ת ו ל מ ה ו .׳ב י״ כ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ם ב ם ג ם י א צ מ נ ו
.ת ב ש ב ו ל י פ א ו ר זע ל א ר ״ א (נ .347 ד צ ו ״ ח מ ב ו ׳ב י״ כ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ג ״ ה ב ב ם ג א ב ו ה ו
.א ר מ ג ב א ״ ע ג ״ ל ם ש
ף ד ם ש .ל א ו מ ש ׳ר י ב ד א נ ת (ב .ה נ ש מ ב ב ״ ע ם ב ״ ל ם ש .ד ו מ ל ל ק ס ע ת מ ה (א [ ח מ ק ]
׳ד א י נ ת ׳ב י״ כ ב ו ל א ו מ ש יב ר יב ד א נ ת א ב ו ה ם י ר ד ס ה ׳ס ב ם ג ו ל א ו מ ש יב ד י ת נ ק ת ו ב ״ ע ט ״ כ
ן ייע ו ,ו ש ע ת א ל ה ד ו ב ע ת כ א ל מ ל כ י ת נ ק ת ו ב ״ י כ ב ח ״ כ ו .יוכ ו ו ש ע ת א ל ה כ א ל מ ל כ (נ .ל א ו מ ש
.ה ד ו ב ע ת כ א ל מ ל כ ה ״ ד ם ש ׳ם ו ת ב
69
*ש ר רודס
ה ל ןיע יר ט ה ל יח ת ב ה ל ןיע ק ות ן יא ש ה נ ש ל כ ק ח צ י ׳ר רמא (א ) [טסק]
א ל א ,א ת ב ש ב ה נ ש ה ש א ר ע ל ק יא ד ו א ל ד (כ ) ,ן ט ש ב ב ר ע יא א ל ד א ם ע ט יא מ ,ה ס וס ב
,ןניע ק ת א ל א ת ב ש ב ה נ ש ה ש א ר ע ל ק יא ד א כ יה ל כ ו (נ ) .א ס נ וא [ד ל ית א ד ] (ע ל ק יא ד )
[ר ס וש ת ע יק ת ב ןיא יק ב ל כ ה ןיא ו] ר ס ו ש ת ע יק ת ב ןיב ייח ל כ ה [ה ב ר ] (א ב ר )ר ט א ד (ד )
ונייה ו ם יב ר ה ת וש ר ב ת ו מ א ׳ד ונר יב ע יו ,יק ב ה ל צ א ך ל יו וד יב ונ ל ט י [א מ ש ] ה ר יזג
.ה ל י ג מ ד ו ב ל ו ל ד א ט ע ט
ה ״ ב ק ה ר מ א ,ל יא ל ש ר ס וש ב ןיע ק ות ה מ ל ו ה ב א ׳ר ר מ א (א ) [נ ק ]
ם כ יל ע ינא ה ל ע מ ו ,ק ח צ י ל ש ות ד יק ע ם כ ל ר וכ זא ש יד כ ,ל יא ל ש כ ינ ס ל ר פ ו ש ב וע ק ת
: י נ פ ל ם כ ימ צ ע ם ת ד ק ע ול יא כ
ר ״ א .ן ר ק א ו ה ש ינ פ מ ה ר פ ל ש מ ץ וח ,ןיר יש כ ת ו ר פ ו ש ה ל כ (א ) [א נ ק ]
[ת א ] ם כ ע מ ש כ ל ב ויה ןר ק ב ך וש מ ב ה יה ו ב ית כ ה ו ןר ק וא ר ק נ ת ור מ וש ה ל כ א ל יס וי
ור ק יא ו ר פ ו ש ור ק יא [ת ור פ וש ה ל כ ] ור מ א ןנב ר ו (ב ) .(יה ׳ו ע ש וה י) ׳וג ו ר פ ו ש ה ל ו ק
וינר ק ם א ר ינר ק ו ו ל ר ד ה ור וש ר וכ ב ר מ א נ ש ,ור ק יא א ל ר פ ו ש ,ור ק יא ןר ק ה ר פ ד ,ןר ק
ל וד ג ןה כ ןכ ו (ד ) ,ל ג ע ה ש ע מ ,ר וג ינס ה ש ע נ ר וג יט ק ן יא ד ד וע ו (ג ) (ז״ י ג ״ ל ם יר ב ד )
ל ב וי יא ה ך ע מ ש מ יא מ (ה ) ,ל ג ע ה ב ה ז ם וש מ ,ב ה ז יד ג ב ב ם ינ ם ל ו יינ פ ל ס נ כ נ א ל
:א ל כ ו י א ר כ יד ל ןיר וק א יב ר ע ב ן כ ש א ב יק ע ׳ר ר מ א ,א וה א ר כ יד ד א נ ש י ל
׳יפ (ב ) ,ל ו ס פ ת ו ר פ ו ש יר ב ש ק ב יד ,ל ו ס ס ו ק ב ד ו ק ד ס נ ש ר פ ו ש (א ) ט נ ק ]
ור צ ק ו ך ור א ןנב ר ונ ת (ג ) .ת ו ר פ ו ש ית ש כ ה יל ה וה ד ל ו ס פ ,ד ״ ול ג ןיר וק ש ק ב ד ב וק ב יד
• א ל ש ,ל ו ס פ ] ה פ ת ח נ ה ם וק מ ב ב ה ז ו ה פ יצ ,ר ש כ וד ל ג ל ע וד ימ ע ה ו ור ד ג (ד ) ,ר ש כ
ה ע יק ת ה ת א ב כ ע מ ם א ומ ת ס ו ב ק ינ ,ל ו ס פ ם ינ ס ב מ ב ה ז וה ס יצ ,ר ש כ [ה פ ת ח נ ה ם וק מ ב
,א צ י ע מ ש ימ ינ פ ה ל ו ק ם א ,ע ס ת ו ר ס וש ך ות ב ר פ ו ש ן ת נ (ה ) .ר ש כ ו א ל ם א ו ,ל ו ס פ
ף ד ה ״ ד ׳ ח ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ר ז״ ט ח ״ ד .י ו כ ה נ ש ל ב ק ה ג י ׳ד ר ס א (א [ט מ ק ]
ן ו ש ל א ו ה ו ׳ב י ״ כ ב ה ״ כ ו .א ס נ ו א ד ל י ת י א ד א ל א א ח ב ש ב ח ״ ר ע ל ק י א ד ו א ל ד (ב .א י׳ע ח ״ ל
ח ״ ד ס ש ח ׳׳ד ׳ם ו ח כ ו .א ס נ ו א ד ל י ת י א ד א ל א ת ב ש כ ה ״ ר ע ל ק י א ד ו א ל ו ׳ימ ״ ב ת כ ש ם ש ג ״ ה ב ה
ד ג ו ״ ח מ ב ו .״ א ס נ ו א ד י ל י י ת י א ד א ל א א ת ב ש כ ע ל ק י ם ד ו א ל ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ה ב ש ר פ מ ו א י ב ח ן יא ש
א ל א ת ב ש ב ח ״ ר ע ל ק י א ד א כ י ה ל כ ו (י .א ס נ ו א ד י ל י י ת א ו י מ ו י ר א ש ב ע ל ק י א ד א ל א 347
ח י ר א ר מ ג ב א ו ה ו ח ב ר י ת נ ק ת ו ,א ב ר ׳י ג ח ׳ב י ״ כ ב ן כ ו ,א ב ר ד מ א ד (ד .ס ש ג ״ ח ב .ן נ י ע ק ת
.ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ת ו ,ב ״ ע ט ״ כ
.א ״ ע ז״ ט ה ״ ר .ו ח ב א ר ״ א (א [נ ק ]
ן נ ב ר ו (ג .ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו א ״ ע ו״ ב ה ״ ד ח נ ש מ .ן י ר י ש כ ת ו ר פ ו ש ה ל כ (א [א נ ק ]
א ו ח ״ ל ג ע ח ש ע מ *• ת ו ל מ ה ו ם ש א ר מ ג .ר ו ג י נ ס ה ש ע נ ר ו ג י ט ק ן י א ד ד ו ע ו (ג .ם ש א ר מ ג .ו ר מ א
,א ו ה ל ג ע ד ר ו ג י ט ק י מ נ ח ר פ ל ש ר פ ו ש ו ל ג ע ה ב ח ז ר ו ג י ט ק ן יא ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ם ג ו ף ס ו נ
י מ נ ן כ ו ל ג ע ם ו ש מ ש ו ר י פ ב ת כ ר ו ג י נ ס ה ש ע נ ר ו ג י ט ק ן יא ש ת ו ל מ ה ד ח א ם ש ג ״ ח ב ב י ת י א ר ו
ן כ ו (ד .ל ג ע ם ו ש מ א י ב ח ב ח ו י ד ג ב ב ם י נ פ ל ו י נ פ ל ס נ כ נ ן יא ל ו ד ג ן ח כ ן כ ו ת ו ל מ ח י ר ח א
ת *ק ח נ ו ש מ ן ו ש ל ה ו ם ש א ר מ ג .ע מ ש מ י א מ (ס .ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו ם ש א ר מ ג .ל ו ד ג ן ח כ
.ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו
ו ק ב י ד ׳י פ (ב .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו א ״ ע ס ז״ כ ח ״ ד ח נ ש מ .ק ד ס נ ש ד פ ו ש (א [ב נ ק ]
ך ו ר א ר ״ ת (ג .ם ש ה נ ש מ ב י״ ש ד יפ ן ב .ת ו ר פ ו ש י ת ש כ ח י ל ח ו ת ר ל ו ס פ ד ״ ו ל ג ן י ר ו ק ש ק ב ד ב
׳ם ב ו ׳ב י ״ כ ב ,ו ד ר ג ׳י ג ח א ר מ ג ב ו .ו ר ד ג (י .ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו א ר מ ג ב ב ״ ע ז״ כ ם ש .ו ר נ זק ו
ר פ ו ש ן ת נ (ה .ו ד ד ג א י ב ה ד ר ג ך ד ע ך ו ר ע ח ם ג ו ג ״ ה ב ב ה ״ כ ו ו נ י נ פ ל ל ״ צ ן כ ו ,ו ר ר ג ם י ר ד ס ח
.ם ש ג ״ ח כ ב א כ ו ח ו ,ם ש א ר מ ג .ד פ ו ש ך ו ת ב
י ״ ש ר ר ו ד ס
70
.ןיאצחל העיקתה תקספמ ימינפ ,הציצח אכיאד ׳יפ (ו) ,אצי אל עמש ןוציחה לוק םא
׳יפ (ח) ,אנותיכ יכ היכפהד אמית אל יפפ בר רמא .אצי אל וב עקתו וכפה (ז)
יאמ בחרה תא רציקו רצקה תא ביחרהש אלא ,ןוציח ימינפ תושעל קולח תכיםהכ
,(׳ט ה״ב ארקיו) העורת רפוש תרבעהו ארק רמא אנתמ בר רמאד [אנתמ ברדכ] אמעט
,לוספ [תורפוש] ירביש קביד (י) .ןניעב םייחמ המהבב ׳יפ (ט) ,ןניעב ותרבעה ךרד
,רשכ ונימב רמוא ןתנ ׳ר ,לוספ ונימב אלש ןיב ונימב ןיב אוהש לכ וילע ףיסוה
אה ןנחוי ׳ר רמא (בי) ,לוסס ונימב אלש ,העיקתה תא בכעמ וניא םא ׳יפ (אי)
ללכמ לוספ [ובור רייתשנ אל לבא] ובור רייתשנש אלא ונש אל ,רשכ ונימב תרמאד
,לוספ ונימב אלש אפיסא הל ינתמד אכיא .לוספ ובור רייתשנש י״פעא ונימב אלשד
ללכמ ,רשכ ובור רייתשנ לבא ,ובור רייתשנ אלש אלא ונש אל ןנחוי ר״א (ני)
םא ונימב אלש ומתסו והשמב בקינ ךכליה ,רשכ ובור רייתשנ אלש י״פעא ונימבד
אקווד רשכ [העיקתה תא בכעמ וניא םא ןנירמאק יכו לוספ] העיקתה תא בכעמ
,ארמוחל ןתנ ׳רד ינשיל ירתכ ןנידבעד ,לוספ ובור רייתשנש י״פעא יפט לבא ,והשמב
:ובור רייתשנש י״פעאו ,לוספ ונימב אלש ,ובור רייתשמ אוהו רשכ ונימב
העיקת רועיש [וב] רייתשנ סא ובחורל ,לוספ ו כרו אל ק ד ס נ (א) [ג ג ק ]
ונזחאיש ידכ רמוא לאילמנ ןב ןועמש ןבר העיקת רועיש המכו ,לוספ ואל םא ,רשכ
וב רייתשנ םא ופיקה בחור ובחרל קדסנ ןכו ולוכ קדסנ ׳יפ (ב) ,ןאכלו ןאכל האריו ודיב
לקתשיאד ןאמכ היל בישח רשכ העיקת רועיש הפ תחנה םוקמ דע קדס םוקמ [ןמ]
תולוקה לכש רשכ רורצ וא הבע וא קד ולוק (נ) .ורצקו ךורא היל ,דוהו הי לט
: ז״עלב שרוד שבי ןושל תוחנמ לש רורצ ומכ רורצ ׳יס (ד) ,רפושל ןירישכ
אטישפ ,אצי וב עקתו וחרק (ב) לאומשד ,דובאל הי ל ו ח ל ש (א) [ד נ ק ]
ם א ם ש א ר מ ג ב ם ג י״ ש ר יפ ןב .ן י א צ ח ל ה ע י ק ת ה ת ק ס פ מ י מ י נ פ ,ה צ י צ ח א כ י א ד ׳יפ (ו
.ם א ה ״ ד ׳ם ו ת ב ש ״ ע ו ,ה ע י ק ת ה ת ק ס פ מ י מ י נ פ ה ת ו צ י ח מ א כ י א ד א צ י א ל ע מ ש ן וצ יח ל ו ק
.ן וצ יח י מ י נ פ ת ו ש ע ל ק ו ל ח ת כ י פ ה ב ׳יפ (ס .ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו ם ש א ר מ ג .וב ע ק ת ו ו כ פ ה (r.
ל י א ה ש ך ר ד כ ב ת כ ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר .ן נ יע ב ם י י ת מ ה מ ה ב ב ׳יפ (p .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר יפ ן כ
.ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ם ש א ר מ ג .ל ו ס פ [ת ו ר פ ו ש ] יר ב ש ק ב י ד (י .ם י י ת מ ה מ ה ב ב ו ש א ר ב ו ר י ב ע מ
.יוכ ת ר מ א ד א ה ן נ ח ו י ר ״ א (3י .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר יפ ן כ .ה ע י ק ת ה ת א כ ב ע מ ו נ י א ם א ׳יפ (א י
א ל א ו נ ש א ל ן נ ת ו י ר ״ א (נ י .ש ״ ע ר ח א ן ו נ ג ס ב א ו ה ו נ י נ פ ל א ר מ ג ב ל ב א ,ג ״ ה ב ה ן וש ל א ו ה
.ם ש א ר מ ג ב ן ייע ו ג ״ ה ב ה ן וש ל א ו ה .וב ור ר י י ת ש נ א ל ש
׳י פ (ב .ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו .נ ״ ע ז״ כ ף ד ם ש א ר מ ג .ל ו ס פ ו כ ר ו א ל ק ד ס נ (א [ ג נ ק ]
ו ל ו ק (ג .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ן וש ל א ו ה .ו ר צ ק ו ך ו ר א ה י ל ה ו ה ו ד ע ו ב ח ר ל ק ד ס נ ן כ ו ו ל ו כ ק ד ס נ
.ז״ ע ל ב ש ר ו ד ש ב י ן וש ל ת ו ת נ מ ל ש ר ור צ ו מ כ ר ו ר צ ׳יפ (י .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ם ש א ר מ ג .ק ד
.ם ש א ת י ל ״ ת ו ת נ מ ל ש ר ור צ ו מ כ ״ ת ו ל מ ה ו .ז״ ע ל ב ש ייור ש ב י ן וש ל ר ור צ ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ב
י״ ש ר יפ ו ת ו ח נ מ ל ש ד יד צ ם ש ו נ י נ פ ל ל ב א ב ״ ע ב ״ ק ת ו ת נ מ ב ם ר מ א מ ל ת ו ח נ מ ל ש ד ור צ ה נ ו ו כ ה ו
א ״ ע ׳כ ם י ח ס פ ב ם ג ו ש ב ו י ן וש ל ד יר צ ב ״ ע ז״ כ ה ״ ר ר פ ו ש !ינ ע ל ן נ י ד מ א ד כ ת ו ח נ מ ל ש ד יר צ ם ש
ם ג ו ,ד יר צ וא ה ב ע וא ק ד ו ל ו ק ה י ה (:ז״ כ ה ״ ר ) ר פ ו ש י ב ג ו ל ה מ ו ד ו ש ב י ן וש ל ד יד צ י״ ש ר יפ
ת ״ ל ד ב ד י ר צ ה ״ ד ב ׳י ג ה ה ת י ה י״ ש ר י נ פ ל יכ ה א ר נ ו ,ד ור צ ך ר ע ב ה ״ ר מ ר מ א מ ה א י ב ה ך ו ר ע ה
ז״ ע ל ב ש ייור ל י צ ז״ ע ל ב ש ר ו ד ם ו ק מ ב ו נ י נ פ ל ן ק ת ל ש יו ר ו ר צ א י ב ה ג ״ ה ב ה ם ג ו ,ר ור צ ו נ י נ פ ל ו
.ז״ ע ל ב ש וד א ב ו ה 349 ד צ ו ״ ח מ ב ו ז״ ע ל ב ש ר ו ד א ב ו ה ׳ב י״ ב ב ו ם י ר ד ס ה ׳ס ב ם ג ו
.(ב ״ ע ר ח ״ ל ) ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ז״ כ ה ״ ד .ל א ו מ ש ד ח ו ב א ל ה י ל ו ח ל ש (א [ ד נ מ ]
ו ח ד ק ת ״ ל ד ב ם ל כ ב ל ״ צ ו .ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ׳ב י״ כ ב א ו ה ן כ ו .ו ח ר ק ש ׳וכ י ח ר ק ח ר ק י מ ׳וב ו ח ר ק (ג
71
י״שר רודס
ונימב ןימ אמיתד והמ ,ותורכזב והרקש ישא בר רמא ,והל וחרק הרקימ ימנ והלוכ
אוהשכ ותורכזב וחרקש רמאק הפ תחנה ד׳יסקו ,ובקנ וחרק ׳יפ (ג) ,ל׳ימק ץצוח
ואיצוה אל הזו וכותמ ותוא ןיאיצומו וכותל םנכנו שארה ןמ טלוב םצע המהבב רבוחמ
:תורבזה תא בקנו
לוק םא ,םטיפה ךותל וא תורה ךותל וא רובה ךותל ע ק ו ת ה (א) [ה נ ק ]
ונש אל (נ) אנוה בר רמא (ב) •,אצי אל עמשנ הרבה לוק םאו ,אצי עמשנ רפושה
ןתוא לבאי רובה תפש לע םידמועה ןתואל] (רובל ןידמועה ןתואל ןידמועל) אלא
:םלועל רפושה לוק ןיעמוש ןהש [יפל] ׳יס (ד) ,ואעי [רובב ןידמועה
ץוח העיקת תצקמו ,[רובב] (אצי) העיקת תצקמ עמש אבר רמא (א) [ונק]
ץוחל אציו רובב עקות וריבחו [רובה תסשב] (רובב) דמוע היה ׳יס (ב) ,אצי רובל
:אצי ימנ העיקת תצקמבד ןניעומשאו ,אצי אל העיקת ףוסב ,אצי העיקת יצחב
הלעיש רחאל העיקת תצקמו] רחשה דומע הלעיש םדוק העיקת תצקמ עמש (ג)
דומע םידוק רובב ןידמועש ןתואל ,אוה אבויח ןמז ואל אבה ,אצי אל [רחשה דומע
רפוש תעיקתל רשכ םויה לכ הליגמ תכסמב ןנירמאדכ אוה אנמיז ואל (ד) רחשה
.אבר רמא (ה) :הלי ל אלו םוי ,(׳א ט״כ רבדמב) םכל •היהי העורת םוימ אמעט ףיליו
לועל אלא ,דיינה םהל םטוייק תויהל לארשיל ונתינ אל ׳יס ,ונתינ תונהיל אל תוצמ
:ונתי נ םהיראווצ לע
רסאנו ז״על וב ושמי שש (ב)[עקתי אל] ז״ע לש רפו שב אבר רמא (א) [זנק]
(לכב) (׳ב ב״י םירבד) תומוקמה לכ תא ןודבאת דבא ז״־ע תכסמב אינתדכ (ג) ,האנהב
:ונתי נ תונהיל ואל תוצמד (ד) ,אצי עקת םאו ,רבדמ בותכה ז״על ושמתשנש [םילכב]
ך ו ת ב ש ו ת ו ר כ זב ח ד ק מ ב ו ב ק נ ׳יפ ו ח ד ק ך ר ע ך ו ר ע ב ן ו ב נ ל א ב ו ה ן כ ו .ו ח ד ק ש ,ו ח ד ק ח ד ק י ם
ל ״ צ ן א כ ב ם ג .י ו כ ו ב ק נ ו ח ר ק ׳יפ (ג .ת ל ד ב ׳י ג ה ג ״ ח ב ב ם ג ו ,ה ב י ק נ ן ינ ע ח ד ק ח א ד ו ח ו .ן ר ק ה
.ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ן וש ל א ו ה ו ו ח ד ק
ב ר ר מ א (ב .ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו א ״ ע ח ״ ב ף ד ה ״ ר .ר ו ב ה ך ו ת ל ע ק ו ת ה (א [ה נ ק ]
ש ב ו ש מ ן ו ש ל ה ו ב ״ י כ ב ם ג ה ״ ב .ן י ד מ ו ע ל א ל א ש ״ ל (ג .ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ז״ כ ם ש .א נ ו ה
.ם ש א ר מ ג ב יי׳ש ר ן וש ל א ו ה .יוכ ן ח ש י פ ל ׳י פ (ל .ג ״ ה ב ב ו ם ש א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ ם י נ פ ב י ת נ ק ת ו
ד מ ו ע ה י ה ׳יפ (נ .ה ב ר ר מ א ׳י ג ה ג ״ ה ב ב ן כ ו ו נ י נ פ ל ו ,ם ש ה ״ ר .א ב ר ר מ א (א [1נס ]
ת פ ש ב א ו ה ד מ ו ע ׳יה א י ב ח ו ם ש א ר מ ג ב י״ ש ד ן ו ש ל א ו ה ו ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ׳ב י ״ כ ב ם ג ה ״ ב .ר ו ב ב
ה ל ע י ש ם ד ו ק ה ע י ק ת ת צ ק מ ע מ ש (ג .י״ ש ר ב א ת י ל א צ י א ל ה ע י ק ת ף ו ס ב א צ י ת ו ל מ ה ו ׳ו כ ו ר ו ב ח
׳ ם מ ב ן נ י ר מ א ד כ א ו ה א נ מ י ז ו א ל (ד .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו א ״ ע ר ח ״ כ ף ד ם ש א ר מ ג .ר ח ש ה ד ו מ ע
ו נ ת י נ ת ו נ ת י ל א ל ת ו צ מ א ב ר ר מ א (ה .ב ״ ע ׳כ ף ד ה ל י ג מ ב א ו ה ו י״ ש ר ן ו ש ל א ו ה .׳ו ב ה ל י ג מ
ו נ י נ פ ל א ב ו ה א ל ר ש א ד ח א ד מ א מ א ב ו ח א ״ ע א ״ כ ף ד ם ש ה ״ ר א ר מ ג ב ׳וכ ל א ר ש י ל ו נ ת נ א ל ׳יפ
א ל ת ו צ מ ו א צ י ה ז ד ח א ו ה ז ד ח א א ב ר ר מ א ר ד ח ,א צ י א ל ה ז ד ח א ו ח ז ד ח א א ב ר ר מ א ד ו ד ם כ
א ר מ ג ב י״ ש ר ן ו ש ל א ו ה ה פ א ב ו ה ש ׳י פ ה ו .ם ש ג ״ ה ב ב ם ג א ב ו ה ר מ א מ ה ל כ ו .ו ג ת י נ ת ו נ ת י ל
.ו נ ת י נ ת ו נ ה י ל ו א ל ת ו צ מ ל ע ז״ נ ק ׳יס ף ו ס ל ך ייש ו ו מ ו ק מ מ ט מ ש נ י ל ו א ו ם ש
.ה ד ו ה י ב ר ר מ א ו ׳י ג ה ם ש א ר מ ג ב ו ג י נ פ ל .יוכ ז״ ע ל ש ר פ ו ש ב א ב ר ר מ א (א [זנ ק ]
א כ ה ס י ר ג ל א ג נ ח ו נ י ב ר ו א ת י א ה ד ו ה י ב ר ד מ א ה ״ ד ם ש ח ״ ר ב ׳ם ו ת ב ו ה ב ר ר מ א ׳י ג ה ג ״ ה ב ו
ר ס א נ ו ז״ ע ל ו ב ו ש מ י ש ש (ב .א ב ר ר מ א ׳י ג ה ׳ט ׳יס ה ״ ר ד ג ״ פ ש ״ א ר ה א י ב ה ן כ ו א ב ר
.ם ש י   ש ר ב א ב ו ה ן כ .ב ״ ע א ״ נ ף ד ז״ ע ב .א י נ ת ד כ (ג .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ן וש ל א ו ה .ר כ ה א נ ח ב
.ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר .ו נ ת י נ ת ו נ ח י ל ו א ל ת ו צ מ ד (7
י״שר רתס
72
,ולש רסושב עוקתל רתומ וריבחמ האנה רדומה אב ר ר מ א (א)[חנק]
: רוסא רפושמ האנה דדומהו
׳יס (ב) ,םוחתה תא וילע ןיריבעמ ןיא הנשה שאר לש ר פ ו ש (א) [ט נ ק ]
ןילוע אלו ,לגה תא וילע [ןיחקסמ] ןיאו (נ) ,רםוש תעיקת עומשל םוחתל ץוח ךליל
אל ותוא ןיכתוח ןיאו ,םימה ינס לע ןיטש אלו ,המהב יבנ לע ןיבכור אלו ,ןליאב
ןיכתוח ןיא ׳יס (ד ) ,השעת אל םושמ אוהש רבדב אלו ,תובש םושמ אוהש רבדב
וב ךותחל ךרד ןיאש ילכ ,תובש םושמ אוהש רבדב אל ונקתל [אב] םא ותוא
םושמ אלא וב ןיאו ,אוה די רחאלכ ןוקיתד ז״עלב א״םרש ,אלגמ ןוגכ (ה) תורםוש
,הרומג הכאלמ יוהו ךכב וכרדד אניכם (ו) ,השעת אל םושמ אוהש רבדב אלו ,תובע
,ושעת אל הדובע תכאלמ לכ ביתכד ,אוה השעת אלו השע בוט םוי אמעט יאמ (ז)
אל תא החוד השע ןיאו ,אוה השע רפוש תעיקתו ,ןותבש ביתכו (ח״י ח״כ רבדמב)
אה ןנירמא אלו (ט) ,ןתי ןיי וא םימ וכותל ןתיל הצר םא לבא (ח) ,השעו השעת
:י לכ ןקתמ אק
תועיקת ׳יס (ב) ,וז תא וז תובכעמ ןיא (אמלעד) תוכרבו ת ו ע י ק ת (א) [ם ק ]
תועיקת (ג) ,עקת אלו ךריב םא וז תא וז תובכעמ ןיא תוינעת ןונב אמלעד תוכרבו
רמא אמעט יאמ (ד) ,וז תא וז תובכעמ םירוסכה םוי לשו הנשה שאר לש תוכרבו
תויכלמ] ,תורפושו תונורכז תויכלמ הנשה שארב ינפל ורמא לארשיל ה״בקה רמא אבר
,רסושב המבו ,הבוטל ינפל םכינורכז הלעיש ידכ [תונורכז ,םכילע ינוכילמתש ידכ
:אתפסות ,יינםל העורתב םכתליפת הלעתש ,תורסושו (ה)
,תועורת שלשכ תועיקת רועיש ,שלש שלש (לש] שלש תועי קת ר ד ס (א)[א ם ק ]
ה א נ ח ד ד ו מ ה ו ,ו ל ש ר פ ו ש ב ע ו ק ת ל ר ת ו מ ו ר י ב ח מ ח א נ ח ר ד ו מ ח א ב ר ר מ א (א [ ח נ ק ]
א ח ס ו נ א ״ ע ח ״ ב ח ״ ר א ר מ ג ב ל ב א ו ״ ח מ ב א ב ו ה ן כ ו ם ש ג ״ ח ב ה ן וש ל א ו ה ן כ .ר ו ס א ר פ ו ש מ
ה א נ ה ד ד ו מ ה ח ו צ מ ל ש ח ע י ק ת ו ל ע ו ק ת ל ר ת ו מ ו ד מ ח מ ה א נ ה ד ד ו מ ה א ב ר ד מ א ת ר ח א
י כ ר ב ב ו י ״ ב ב ו ו ״ פ ק ת ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ב ן ייע ו .ה ו צ מ ל ש ה ע י ק ת ו ב ע ו ק ת ל ר ת ו מ ר פ ו ש מ
.ם ש ף ס ו י
.י ו כ ם ו ח ת ל ץ ו ח ך ל י ל ׳י פ (ב .ה נ ש מ ב ב ״ ע -ב ״ ל ה ״ ר .יו כ ה ״ ר ל ש ר פ ו ש (א [ ט נ ק ]
א ו ה .י ו כ ו ת ו א ן מ ת ו ח ן יא ׳י פ (ל .ם ש ה נ ש מ .יו כ ן י ח ק פ מ ן יא ו (נ .ם ש י״ ש ד ן ו ש ל א ו ה
ם י ס י פ ד מ ה ו ג י צ ה ם נ ח ב ו ם ש י״ ש ד א י ב ה ן כ .ז״ ע ל ב א פ ר ש א ל ג מ ן ו ג כ (ס .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר יפ
,ם ג ו (ל ע כ י ז) א ל ג מ ש מ ר ח ם ו ג ר ת ו ל זר ב ב ת ל ג ר ו מ ה א ל ג מ ת ל מ ל ן ו ו כ י״ ש ד ו א ל ג מ ל ע ם יו ו ק
א ר ם ש ת ו ע ט ב ׳ב י י כ ב ו .serpe ה ל מ ה א י ה ו זי׳ע ל ב א פ ר ש א י ב ה ל ג מ ב א ל ל ע א ״ ע ס א ״ ל ח צ מ ב
ט ״ ו י א מ ע ט י א מ (ז .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ׳יפ .ה ר ו מ ג ה כ א ל מ י ו ה ו ך כ ב ו כ ר ד ד א נ י כ ס (ו .זע ל ב
ן מ ת ו י א ר ה ו ב ״ ע ם ב ״ ל ה ״ ר א ר מ ג ב ן ייע ו (ב ״ ע ח ״ ל ) ג ״ ח ב ח ן ו ש ל א ו ח .ה ש ע ת א ל ו ה ש ע
.ם ש ה ״ ד ח נ ש מ .ם י מ ו כ ו ת ל ן ת י ל ה צ ר ם א ל ב א (ס .א ר מ ג ב א ת י ל ו ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ח ם י ב ו ת כ ה
.ם ש ח נ ש מ ב י״ ש ד ן וש ל א ו ח .י ל כ ן ק ת מ א ק א ה ן נ י ר מ א א ל ו (p
א מ ל ע ד ה ל מ ה ו ב ״ ע ד ״ ל ה ״ ד .וז ת א וז ת ו ב כ ע מ ן יא ת ו כ ר ב ו ת ו ע י ק ת (א [ס ק ]
ה ״ ר ש ״ א ר ב ן ייע ו .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ד יפ א ו ה .׳ו ב א מ ל ע ד ת ו כ ר ב ו ת ו ע י ק ת ׳י פ (ב .י ת ר ג ס ה
.א ב ר ד מ א ט ״ מ (ל .ם ש א ר מ ג .כ ״ ו י ל ש ו ת ״ ר ל ש ת ו כ ר ב ו ת ו ע י ק ת (ג .ח זב ב ת כ ש ה מ ד ״ י ׳יס ד ״ ם
.א ת פ ס ו ת י י נ פ ל ת ע ו ר ת ב ם כ ת ל י פ ת ה ל ע ת ש ת ו ר פ ו ש ו (ם .ה ב ר ר מ א א ת י א ג ״ ח ב ב ן כ ו ם ש א ר מ ג ב
ד ו מ ל מ י נ פ ל ו ר מ א א ״ י ה ה ״ ר ד א ״ פ א ת פ ס ו ת ב א ו ח ק ר ,א ר מ ג ב א ת י ל ת ו ר פ ו ש ו ל ע ה ז ח ם ו י ם ח
ם כ ת ל י פ ת ה ל ע ת ש יד ב ת ו ר פ ו ש ,ה ב ו ט ל י נ פ ל ם נ ו ר כ ז א ב י ש י ד כ ת ו נ ו ר כ ז ,ם כ י ל ע י נ ו כ י ל מ ת ש י ד כ
.ר פ ו ס ה ג י צ ה ר ש א כ ,ו י ר ח א ל ש ר מ א מ ל ח ט מ ל ב ס ו מ ו נ י א ו ״ א ת פ ס ו ת ״ ם ייס ש ה זו .י נ פ ל ת ע ו ר ת ב
.ה נ ש מ ב ב ״ ע ג ״ ל ח י ר .ת ו ע י ק ת ר ד ס (א [א ם ה ]
73
י ״ ר ר י ח ס
,תונורבזל תחאו ,תויכלמל תחא ,שלש תועיקת רדס ׳יס (ב) ,תובבי שלשכ העורת רועיש
.תחאו תחא לכל העיקתו ,דעמתו העיקת ,[שלש] שלש לש [שלש] ,תורפושל תחאו
רועיש ,תועורתה שלשכ תועיקתה שלש רועיש רמאק יכהו (ג) ,רכו העיקת רועיש
לכ [אמלעב] (תלעב) תולוק שלשכ ,תובבי שלשכ (ד) ,העורתה רועישכ העיקתה
ךשמו הנושארב עקת (ו) :תובבי מ םיכורא םירבשד (ה) ,םירבש ונייה ואלו ,אוהש
העורתה ינפלש הטושפ הנושארב עקת ׳יס (ז) ,תחא אלא ודיב ןיא םיתשכ היינשב
ידי הב תאצל םיתשכ ךשמ העורתה רחאלש העיקת היינשב ךשמו ,הכרדכ עקת
הינפלש הטושפו ,תויכלמד הירחאלש הטושפ וז רחא וז תושעל ךירצ היהש ,םיתש
.ןני קספמ אל םיתשל תחא העיקת יקוססאד (ח) ,תחא אלא ודיב ןיא ,תונורכזד
שדחב העורת רפוש תרבעהו לי׳ת ,רפושבש ןי י נמ ןנבר ונת (א) [בסק]
שארב ,לבויב אלא יל ןיא ,(׳ט ה״ב ארקיו) םירוםכה םויב שדחל רושעב יעיבשה
םירוםכה םויד יתכוד המכב ןל ביתכ אהד ׳יפ (ב) ,יעיבשה שדחב ל״ת ,ןיינמ הנשה
ויהיש ,יעיבשה שדחב ל״ת המו (נ) ,ביתכ םירוםכה םוי אכהו ,אוה יעיבשה שדחב
רפוש תרבעהו ל״ת ,[הינפל] הטושפש ןיינמו ,תווש י עי בשה שדח לש תועורתה לכ
תרבעהד ,דחא לוק תרבעה עמשמ הטושפ תרבעהו ׳יס (ד) ,(׳ט ה״כ ארקיו) העורת
,העורת רפוש תרבעהו אכה בי תכ ,השממ הרבעה הרבעה ףיליד תרמא תיצמ אל דיב
י מנ אבה ףא ,לוקב ןלהל המ ,(׳ו ו״ל תומש) רמאל הנחמב לוקוריבעיו םתה ביתכו
םירוםכה םויב ׳יס (ו) ,(םש םש) וריבעת ל״ת ,הירחאל הטושפש ןיינמו (ה) ,לוקב
.לבוי ב אלא יל ןיא (ז) ,םיתניב הביתכ העורתו ףוסו הליחת הרבעה ירה ,וריבעת
שדח לש תועורת לכ ויהיש (םש םש) ,יעיבשה שדחב ל״ת ןיינמ הנשה שארב
ןי י נמ ׳יס (ט) ,[שלש שלש לש שלשל] (שלש לע שלש) ןיינמו (ח) ,תווש יעיבש
,אדח תויכלמל ,ןינמיז אתלת ןנידבע עצמאב העורתו הירחאלו הי נפל הטו שפ ךנהד
ןותבש ,(יט ה ״כ ארקיו) העורת רפוש תרבעהו ל״ת (י) ,אדה תורפושל ,ארח תונורכזל
העורת ׳י פ (אי) ,(׳א ט״כ רבדמב) םכל הי הי העורת םוי ,(ד״כ ג״כ םש) העורת ןורכז
תא ןתיל ןיינמו (בי) ,הירחאלו הינפל הטושפ תחא לכל ינמיז אתלת [העורת] העורת
ורמאנ אל וללה תועורת שלשש י פל ׳יס (גי) הזב הז לשו הזב הז לש רומאה
הרומאה תא ןתי ל [ןינמ] ,לבויב [תחאהו] הנשה שארב ורמאנ םייתשהש דחא םוקמב
י ״ ש ר .ר כ ר מ א ק י כ ח ו (ג .ם ש ה נ ש מ ב י ״ ש ר ן וש ל א ו ה .ר כ ש ל ש ת ו ע י ק ת ר ד ס ׳יפ ( 5
, ם ש ה נ ש מ ב י *יש ר ן וש ל א ו ה .א ו ה ש ל כ א מ ל ע ב ת ו ל ו ק ש ל ש כ ת ו ב ב י ש ל ש כ ( 7 .ם ש א ר מ ג ב
ה נ ש מ .ה נ ו ש א ר ב ע ק ת (ו .ם ש י״ ש ר .ת ו ב ב י מ ם י כ ו ר א ם י ר ב ש ד (ח .ר ו ע יש ה ״ ד ׳ם ו ת ב ן ייע ו
י ק ו ס ס א ד (ה .ם ש ה נ ש מ ב י ׳׳ש ר ן וש ל א ו ה .יו כ ה נ ו ש א ר ב ע ק ת ׳יפ (ז .ב ״ ע ב ״ ל ם ש ה ״ ר
, ׳ ח ׳יס ד ״ פ ש ׳יא ר ב ן ייע ו ם ש י״ ש ר ן ו ש ל א ו ה כ ״ ע .ן נ י ק ס פ מ א ל ם י ת ש ל ת ח א ה ע י ק ת
ן ו ש ל א ו ה .יוכ ן ל ב י ת כ א ה ד ׳יפ ( נ .ב ״ ׳ ע ג ״ ל ה ״ ר .ר פ ו ש ב ש ן י נ מ ר ״ ת (b [ ב ס ! ל ]
ה ט ו ש פ ת ר ב ע ה ו ׳י פ (ד .ם ש א ר מ ג .י ע י ב ש ה ש ד ח ב ל ״ ת ה מ ו (נ .א ״ ע ר ד ״ ל ם ש י״ ש ר
ו נ י נ פ ל א ת י ל ׳וכ ד י ב ת ר כ ע ה ד ם ו י ס ה ו א *ע ד ״ ל ף ד י״ ש ר ב א ו ה ן כ .ד ח א ל י ק ת ר ב ע ה ע מ ש מ
ף ד ם ש י״ ש ר ב ת כ ן כ .ב ״ ו י ב ׳יפ (ו .ב ׳׳ע ג ״ ל ם ש ה ״ ר .ה י ר ח א ל ה ט ו ש פ ש ן י י נ מ ו (ה .י״ ש ר ב
,ל ״ צ כ .ש ל ש ש ל ש ל ש ש ל ש ל ן י נ מ ו ( מ .ב ״ ע ג ״ ל ם ש א ר מ ג .ל ב ו י ב א ל א יל ן יא (ז .א י׳ע ד ״ ל
.ת ר ב ע ה ו ל ״ ת (י .ם ש א ר מ ג ג י״ ש ר ן וש ל .י ו כ ה ט ו ש פ ך נ ה ד ן י נ מ ׳יפ (ס .א ״ ע ד י ל ם ש א ר מ ג
.ה זב ה ז ל ש ר ו מ א ה ת א ן ת י ל ן י נ מ ו (ני .ם ש א ר מ ג ב י ״ ר יש א ו ה .ה ע ו ר ת ׳יפ (&י .ם ש א ר מ ג
.ם ש י ״ ש ר י פ ב ה ״ ב .ו ל ל ח ת ו ע ו ר ת ש ל ש ש י פ ל ׳יפ (ג י .ם ש א ר מ ג
י ״ ש ר ר ח ס 74
ל״ת (די) שלש ןאכו ןאכ [והיש ה״רב לבויב הרומאה ןתילו לבויב] הנשה שארב (לבויב)
לבויב רמאנו יעיבשה שדחב הנשה שארב רמאנ ׳יפ (וט) ,הוש הריזגל יעיבש יעיבש
העיקת רועיש ,עשת ןהש שלש דציכ אה (זט) ,יעיבשה שדחב העורת רפוש תרבעהו
: םירבש השלשכ העורת רועיש ,העורתב
,העיקתו העורת ,םירבש השלש ,העיקת ,ירסיקב וה בא ׳ר ן י ק ת ה (א) [ג ס ק ]
אלו (ג) ,העיקת העורת העיקת [תישילש ,העיקתו םירבש השלש העיקת] היינש (ב)
,ארסיסד היטיאמ ןנירמג ,אבבי העורת ןגימגרתמדמ אלא ,והינ יאמ העורת ןניעדי
,(ח״ב ׳ה םיטפוש) בנשאה דעב ארסיס םא בבייתו הפקשנ ןולחה דעב ביתכד
םירבש ,אהו אה ןנידבע ךכליה ,לילי ילולי יא ,חנג יחונג יא ןניעדי אל ןיידעו (ד)
,ןוהיתוחינגב םיכיראמש םילוחה ךרדכ ,ובלמ חנוגה םדאכ ׳יפ (ה) ,חגג יחונג ,העורתו
אה ןנידבע ךכליה ,הזל הז םיכומס םירצק תולוק ןנוקמו הכובה םדאכ (ו) ,לילי ילולי
,הירחאל הטושפו הינפל הטושפ עצמאב העורת ׳מא יכ אנמחרד העורתו םירבש אהו
ןנידבעו ,אוה חננ יחונג אמליד םירבש השלשו ,העיקת ןנידבע אמק אבבי ךכליה
ןנידבע רדהו הירחאל הטושפל] העיקת ןנידבע רדהו (ז) ,לילי ילולי אמליד ,העורת-
ןיאו ,ילולי היב תילו ,אוה חנג יחוגג אמליד בות ןל אקפסמו .ןהיירתב [ק״רק ס״שק
הטושפל ׳יפ (ח) ,העיקתל םירבש ןיב העורת אקספמקו ללכ העורת תושעל ונל
בות ןל אקפסמו העיקתו .םירבש השלש העיקת אניינת אבב ןנידבע ךכליה ,הירחאל
םירבש יקםפמ אקו ,םירבש תושעל ונל ןיאו ,יחוננ היב תילו ,אוה לילי ילולי אמלד
האתילת אבבכ ןנידבע ךכליה ,הינפל הטושפ ןאכ ןיאו העורתל הנושאר העיקת ןיב
המל העיקתו העורת םירבש השלש העיקת ןכ םא רמול שי יתכאי העיקתו העורת העיקת
אמליד ,אכסיא ימנ דיבענ [יכה יא והייוורת ןנידבע ךכליה ליליו] חנג אמליד םושמ ,יל
אמתםמד רמימל אכיל יכה ,העיקתו םירבש השלשו העורתו העיקת דיבענו ,חנגו ילולי
[תוכורא] (הברה) תוחינג ׳יפ (ט) ,הגג יחוגג אשירב אתלימ היב אדליתימ יכ ישניאד
,אל ותו יבב אתלת ןנידבע ךכליה ,ז״עלב ךייצר ׳יפ לליימ רדהו ,ז״עלב ץיילפנוק
:ןטשה תא בברעל ידכ המל ךכ לכו (י)
א ה (זפ .ם ש י״ ש ר ב א ו ה .ה ״ ר ב ר מ א נ ׳יפ (יט .ם ש א ר מ ג .יע יב ש . יע יב ש ל ״ ת (ל י
.ם ש א ר מ ג .ר צ יב
ם יס ג ו נ י כ ר ב ן ייע ו .א ״ ע ד ״ ל ה ״ ר ב א ו ה ו ת ל ח ת ה .י ד ס ק ב ו ה ב א ׳ד ן י ק ת ה (א [גםק]
,א ״ ש ׳יס ט ק ל ה יל ב ש ב ן ייע ו ל ״ ז ן וא ג י א ה ב ר ל ל א ש נ א י ב ה ש ן י ק ת א ה ״ ד ה י ד ד ג ״ פ י ם פ ל א ב
ם יר ב ש ה ש ל ש ה ע י ק ת ״ ה י נ ש (ב .ג ״ ע ז״ ל ה ״ ר ׳ה ג ״ ה ב ן וש ל כ א י ב ה ו ר ד ס ב ו נ י נ פ ל י״ ש ר ו
ף ס ו נ ו ״ ת ט ב ו 350 ד צ ו ״ ה מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ׳ב י״ כ ב ן ו כ נ ל א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .*ת יש יל ש ,ה ע י ק ת ו
ן נ י מ ג ר ת מ ד מ א ל א ו ח י נ יא מ ה ע ו ר ת ן נ יע ד י א ל ו (ג .ת ״ ר ת ת ״ ש ת ת ״ ר ש ת וא ,ק ״ ר ק ק ״ ש ק ק ׳יר ש ק ך נ מ י ס ו
א ר מ ג ןייע .ן נ יע ד י א ל ן ייד ע ו (ל .ג ״ ה ב ה ן וש ל כ ה פ א ב ו ה ו ,ב ״ ע ג ״ ל ה ״ ר ןייע .א ב ב י ה ע ו ר ת
ן נ י ד ב ע ד ד ח ו (ז .ם ש י״ ש ר .ה כ ו ב ה ם ד א כ (ו .א ״ ע ג ״ ל י״ ש ר .ח נ ו ג ח ם ד א כ ׳יפ (ה .א ״ ע ד ״ ל
ט י מ ש ה ש ת ו ר ו ש ה זיא ם י ר ס ח ׳ב י״ כ ב ו ו ״ ח מ ב א י ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .ה י ר ח א ל ה ט ו ש פ ל ה ע י ק ת
י״ ש ר ב א ו ה .ה ב ר ה ת ו ת י נ ג ׳יפ (ע .א ״ ע ם ד ״ ל ןןד י״ ש ר .ת י ר ת א ל ה ט ו ש פ ל ׳יפ (מ .ק י ת ע מ ה
י ד כ ה מ ל ך כ ל כ ו (י .ם נ ק ת ל ש יו ם ש י״ ש ר ב כ ״ ג ם י א ב ו מ ת ו ר זה ת ו ל מ ה ו .ת ו כ ו ר א י ת נ ק ת ו ם ש
ן ב ל ״ צ ז ב ק ע י יב ר ו״ :ה ל ו כ ה ק י ת ע א ו ה פ ס ו ה ׳ב י״ כ ב א צ מ נ ה זה ם ו י ס ה ר ח א .ן ט ש ה ב ב ר ע ל
י כ ,ת ו י כ ל מ ל ו מ כ ת ו ר פ ו ש ל ו ת ו נ ו ר כ זל ק ״ ד ש ק ע ו ק ת ל ו מ ו ק מ ב ג י ה נ ה [ת ״ ר א ו ה ] ר י א מ יב ר
ת ו ע י ק ת א ו ק ״ ד ק ק ״ ש ק ק י ר ש ק ת ו כ ר ב ש ל ש ו ל א מ ד ח א ל כ ל ע ו ק ת ל ך יר צ ש ה א ר נ ה כ ל ה ה ך ו ת מ
ק ״ ר ק ו ת ו נ ו ד כ זל ק ״ ש ק ן י ע ק ו ת ש כ ל יע ו מ ה מ ג ה ג מ ה י פ ל יב ,ו ה ב א יב ר ת נ ק ת ן ל ר מ א ק (י)א ק ת ו כ ד ב ד
75
יישר רודס
השלש עקותו עירמו עקות רפוש ול הנמתנ כי׳חאו ךרי בש י ט (א) [ד ס ק ]
עירמו עקות ,תוכרב העשת ךריבו ןיפםומה תלפת ללפתה ךריבש ימ ׳יפ (ב) ,םימעפ
הוה אלד אמעט (נ) ,תורפוש ליבשב ןכו ,תונורכז ליבשב ןכו ,תויכלמ ליבשב ,עקותו
:והל עמש תוכרב רדסא והל עמש יכ ארקיעמ רפוש היל הוה אה ארקיעמ רפוש היל
היעמשל היל רמא ,דיחיב ילצמ הוה לאו מש רב אפפ ב ר (א) [ה ס ק ]
עקת הכרבה יתמייסש ןמיסל ונורגב רחונ הריחנ ׳יפ (ג) ,יל עקת ךל אנריחנ יכ (ב)
לכב עקות אהיש ורמא אל ׳יפ (ד) ,ריע רבחב אלא ורמא אל אבר היל רמא ,יל
.תועיקת ׳ט עקות ךכ רחאו ולוכ לע ךרבמ דיחי לבא ,רוביצ תרובחב אלא הכרכ
םירבד המב ,תוכרב רדס לעו רדסה לע ןעמוש ןעמוש אוהשכ ,יכה ימנ אינת (ה)
.תוכרב רדס לע ןעמושו רדסה לע ןעמוש ריע רבחב אלש לבא ,ריע רבחב םירומא
,רוצמו ,וילע ךרבמ וריבח ןיא ךריב אלש דיחיו ,ול עקות וריבח עקת אלש דיחיו
ךלוה ,ןיכרבמ תחאבו ןיעקות תחאב תורייע יתש דציכ ,ןיכרבמה ןמ רתוי ןיעקותב
(אהו) ,ןנברד אהו אתיירואד אה אטישפ ,ןיכרבמש םוקמל ךלוה וניאו ןיעקותש םוקמל
םוקמל ךלי םאש' אוה יאדו ׳יס (ו) ,קפס אהו יאדו אהד ג״עאד אכירצ [אל]
לצא ךלי םאו ,ןתבוח ידי םאיצויו רוביצ חילש ללפתיו הרשע םש אצמי ןיכרכמש
:םתיבל וכלהו ודמע רבכ אמש ןיעקותה
.,אצי םויב תועש עשתב תועיקת עשת עמש ןנחוי ׳ר ר מ א (א) [ום ק ]
םויה לכ וליפאו ,ןיגוריסב וליסאו ,הז רחא הזב וליפאו אצי םדא יגב העשתמ (ב)
,רשאמ והל עמש יאדו לבא ,אוה אבויח רבד ןאמ ןמ הל עמשד ילימ יגהו ,ולוכ
וגיאש לכ יללכה הז ןגתד (ג) ,קיפנ אל ,והנינ אבוייח ינב ואלד ןטקו הטוש שרח
(ם ו ל כ ) ל ב א ,ם ול כ ן נ י א ם ה י נ ש ל יל יו ח נ נ י ח ו נ ג יא ,ם ו ל כ ו נ י א ן ה מ ת ח א ך ש פ נ ה מ מ ,ת ו ר פ ו ש ל
ת ו ע ש ע ש ת ב ת ו ע י ק ת ע ש ת ע מ ש ד י נ ח ב ב ו ב ד י ע יד י ם יא צ וי זא ק ״ ר ש ק ם ע פ ל כ ב ן יע ק ו ת ש כ
ק *ר ש ק ם ע פ ל כ ב ך יר צ ה י ה ,ט ע ו מ ר ב ד ב ם א יב ג ה נ מ ה ת ו נ ש ל ה צ ר א ל יכ יל ול ו ,א צ י ם ויב
ת ו פ ס ו ת ה י ל ע ב מ ד ח א ,ל א ו מ ש ׳ר ב ן ק זה ק ח צ י ו נ י ב ר א ו ה ] ו ת ו ח א ן ב ק ח צ י ר ״ ר ה ו .ק ״ ר ק ק ״ ש ק
,ו יר ב ד ל ע ף י ס ו מ [יר ט יוז ר ו זח מ ל ע ב ח ת מ ש ו נ י ב ר ל ש ו ד כ נ ה י ה ם ג ו ת ״ ר ל ש ו ת ו ח א ן ב ה י ה ו
ג ה נ מ ש ו ד יח וז ה כ ר ב א ה י א ל ו ,ם ע פ ו ם ע פ ל כ ב ו ל ל ה ת ו ל ו ק ה ר ש ע ע ו ק ת ל יוא ר ש ו ת ע ד ו
,ב ר ע ך ר ע ב ב ת כ ש ו מ כ ך ו ר ע ה ר ד ס ש ל א י ח י ד ״ ב ן ת נ ׳ר ל ש ו מ ו ק מ ב ג ה ג מ 'ה יה ך כ ש ,יונ יש ו
ן ג א ל י ת ת מ ש ינ ש ם וי ף ס ו מ ל ש ת ש ו ד ק מ ם נ מ א ו ,ה ב ג ש נ ה א י ל פ ו א מ י ת ש י ו נ ל ש ג ה נ מ ל ע ו
יפ כ ו ה ז ,ו נ י ע ש ה ל ת ו ט מ יוב יר ו ,ו נ ע י ר ת ב ת ו ל ו ק ה ע ב ר א יונ ן י מ י נ ב יב ר ה ב ט ייפ ר ע ש ר ת ס ה
.א ו ב מ ב ןייע ן ימ ינ ב ׳ר ת ו ד ו א ו .כ י׳ע :ו נ י ג ה נ מ
ף ר ג ״ ה ב ב ו 46 ד צ ג ״ ע ר ס ב א ב ו ה ו ב ״ ע ג ״ ל ה ״ ר ה נ ש מ .יוכ ך ר י ב ש י מ (א [ ך ם ק ]
.ר פ וש ה י ל ה ו ה א ל ד א מ ע ט (ג .ם ש ה ג ש מ ב י י ש ר ן וש ל א ו ה .יוכ ך ר י ב ש ימ ׳יפ (ב .ד ״ ע ז״ ל
.ב ״ ע ד ״ ל ם ש א ר מ ג
יכ (ב .ג ״ ה ב ב ם ג ו ם ש ג ״ ע ר ס ב א ב ו ה ו ם ש ם ש .ל א ו מ ש ר ב א פ פ ב ר (א [fiDp]
ו נ ו ר ג ב ר ח ו נ ה ר י ח נ ׳יפ (ג .א נ ר י ה נ ת ו ע ט ב א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל ל ב א ג ״ ע ר ם ב ם ג ה ״ כ .ך ל א ג ר י ה נ
ק פ ס ןיא ,ה כ ר ב ה ית מ ייס ש ן מ י ס ל ך ל א נ ר י ת נ - יכ ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ב .ה כ ר ב ה ית מ ייס ש ן מ יס ל
׳ י ג ה ו א צ מ יכ ,״ ונ ור ג ב ר ח ו נ ״ ת ו ל מ ה ו ט י מ ש ה ם י ס י פ ד מ ה ל ב א א נ ר י ח נ ׳יג ה י״ ש ר י נ פ ל ם ג ׳יה ש
.ם ש י״ ש ר ן וש ל א ו ה .יוכ ו ר מ א א ל ׳יפ (ל .א נ ר י ח נ ׳יג ה א י ב ה ר ח נ ך ר ע ך ו ר ע ה ם ג ו ,א נ ר י ה נ
.ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר יפ ב א ו ה ן מ י ס ה ף יס ד ע .יוכ א ו ה יא ד ו ׳יפ (ו .ם ש א ר מ ג .י כ ה י מ נ א י נ ת (ה
.א צ י ם ד א ינ ב ה ע ש ת מ (ב .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו .א ״ ע ם ד ״ ל ם ש .ן נ ח ו י ר ״ א (א [ ן Dp]
ה ע ש ת מ ה ״ ד ׳ס ו ת ב ש ״ ע ו ו נ י נ פ ל א ב ו ה ש ו מ כ ם ר ו ג י״ ש ר ק ר ,ת ר ח א ׳יג ב ״ ע ר ד י׳ל ם ש א ר מ ג ב
. .ה נש מ ב א ״ ע ט ״ כ ה ׳׳ר .ן נ ת ד ( ג ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל ו מ כ א ו ה B35 ד צ ו ״ ח מ ב ן כ ו .ם ש ג ״ ה ב ב ןייע ו
י ״ ש ר ר ו ד ס 76
אכי הו (ד) ,[ןתבוח ידי םיברה תא] (םירחאל הבוח ידי) אי צומ וניא רבדב בייוחמ
י״פעא תוכרבה לכ אריז ׳רד הירכ הבהא רמא אינתד (ה) אצי קסנד ןאממ עמשד
:אי צומ וניא אצי ,איצומ אצי אל םאש ,ןוזמה תכרבו תו דפ תכרבמ ץוח (ו) אי צומ אצי ש
לוק עמשו ,תסנכה תיב רחא ונאצ ץי ברהש ,דעור ןנבר ו נ ת (א) [זס ק ]
הזו עמש הזש י״פעא ,אצי אל ואל םאו ,אצי ובל ןויכ םא ,הלינמ לוק וא רפוש
אל ובל ןויכ אלש תאו ,אצי ובל ןויכש תא ,ובל ןויכ אל הזו ,ובל ןויכ הז.,עמש
םילהת) ךנזא בי שקת םבל ןיכת רמאנש ,בלה תנווכ דהא אלא ךלוה לכה ןיא ,אצי
ימנ אינת (ב) :(ו״כ ג
״
כ י לשמ) הנרוצת יכרד ךיניעו יל ךבל ינב הנת רמואו ,(ז״י ׳י
לוק עמשו ,תסנכה תי בל ךומס ותיב הי הש וא ,תסנכה תיב ירוהא רבוע היה יכה
הזו עמש הזש י״פעא ,אצי אל ואל םאו ,אצי ובל ןויב םא ,הליגמ לוק וא ,רפוש
:ובל ןויכ אל הזו ובל ןויכ הז ,עמש
ןווכתג אלו [עי משמ ןווכתנ] עי משמ ןווכתנ אלו עמו ש ן ו ו כ ת נ ׳ (א) [ ח פ ק ]
לכ ךכ בייח רוביצ חי לשש םשכ (ב) :עי משמו עמוש ןווכתיש דע ,אצי אל עמוש
ורמא אינת (ג) ,ןתבוח ידי םיבר אי צומ רוביצ חי לש רמוא לאי למג ןבר ,בייח דיחי
רוביצ חי לש רי דסהל ידכ םהל רמא ןי ללפתמ רוביצ המל ךירבדל לאי למג ןברל ול
תא אי צוהל ידכ כ״א ול ורמא ,דרוי רובצ חי לש המלו [םכירבדל] םהל רמא ותלי פת
הבר רמא .יקבה תא אי צומ ךכ [י קב'וני אש תא אי צומש םשכ םהל רמא] ,יקב וני אש
בר רמא ןיבר אתא יכ (ד) :לאי למג ןברל םימכח םידומ ןנחוי ׳ר דמא הנח רב רב
תודשבש םע אלא לאי למג ןבר רטפ אל אדי פח ןועמש ׳ר רמא ידיא רב בקעי
:םי נאד םושמ דבלב
ורמוא ןמזו םירופכה םויבו הנשה שארב ןמז םי רמו א א ת ב ל י ה ו (א) [ ט ס ק ]
אמויב ,אשודיקד אסכ לע הל רמוא אשחי ק אכי אד הגשה שארב ,קושב ולי פא -
: ארוביצב רוביצ חי לש רמוא אסכ לע רמי מל רשפי א אלד םירופכד
,םירופכה םויבו הנשה שארב ללה ןנירמא אל א מ עט י א מ ו (א) [ע ק ]
ןיא המ י נפמ םלוע לש ונובר ה״בקה י נפל תרשה י כאלמ ורמא והבא ׳ר רמא (ב)
לע בשוי ךלמ רשפי א םהל רמא ,םירופכה םויבו הנשה שארב הריש 'ךינפל םירמוא
דע (ג) : הריש םירמוא לארשי ו וי נפל ןיהותפ םיתמ ירפסו םייח ירפסו ןיד אפב
:תולודג תוכלהמ ןאכ
ר מ א א י נ ת ד (ה • . א ״ ע ת ״ ל ף ד ה ״ ר ׳ ה ם ש ג ״ ה ב ה ן ו ש ל א ו ה . י ו כ ע מ ש ד א כ י ה ו (ד
א ר מ ג ב ל ב א ם ש ג ״ ה ב ב ם ג ה ״ ב . ן ו ז מ ה ת כ ר ב ו ת ו ר י פ ת כ ר ב מ ץ ו ח (ו . א ר מ ג ב ם ש ה ״ ר . ה ב ה א
. ן י י ה ת כ ר ב ו ם ח ל ה ת כ ר ב מ ץ ו ח ו נ י נ פ ל
. י כ ה י מ נ א י נ ת (ב . ה ״ ה י ב ״ פ ה ״ ר א ת פ ס ו ת ב א ו ה . ו נ א צ ץ י ב ר ה ש ה ע ו ר ר ״ ת ( א [ז ם ק ]
. א ״ ע ט ״ כ ה *ר
. ב י י ח ר ו ב י צ ח י ל ש ש ם ש כ (ב . ב ״ ע ה ״ ל ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו ם ש ם ש . ן ו ו כ ת נ (א [ ה פ ק ]
א ״ ע ף ו ס ה ״ ל ה ״ ר . ן י ב ר א ת א י ב (ד . ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ד ״ ל ה ״ ר . א י נ ת (ג . ם ש ג ״ ה ב
. ה ״ ר ׳ ה ף ו ס ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו
. ה ״ ר ׳ ה ף ו ס ג ׳ י ׳ ה ב ב א ו ה . א ד ו ב י צ ב צ ״ ש ר מ ו א ד ע ׳ ו ב א ת כ ל ה ו (א [ ט פ ק ]
ר ׳ ׳ א (ב . ט ״ י ש ׳ י ס ו ״ ח מ ב ס ג א ב ו ה . ב י ר י ב ו ה ״ ד ב ל ל ה ן נ י ר ם א א ל ט ״ מ ו (א [}י ק ]
ו ״ ח מ ב ו , ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ה כ י ת א צ מ כ י ע ׳ ב י ״ כ ב ו . ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ה מ כ ״ ע (ג . ב ״ ע ב *ל ה ״ ר . ו ה ב א
. ״ ן ו א ג י א ד ו ה י ב ר ד ת ו ק ו ס פ ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ה מ ן א כ ד ע /״׳ א ב ו ה ט י י י ט ״ D״ D
77 י ״ ש ר ר ו ד ם
ונימוקמב ונא ןיגהונ ,הנשה שאר לש יניש בוט םויב ןמז ר מ ו ל ו (א) [א ע ק ]
ינשל הנשה שאר לש םיבוט םימי ינש ןיב קולח ןיאו ,ןהב יתרבעש תומוקמה לכבו
םושמ אמעטו ,הזב הז תא רוסאל רבוחמו הציב ןייניעל אלא ,תוילג לש םיבוט םימי
היה אלש י״פעאו ,ךורא בוט םוי ןהינש ןישוע ויהש םימעפ שדקמה תיב ןמזב ףאד
אלש ,השודקב ןושאר םוי ןירמוג ויה בוט םוי רקיע היה יניש םוי אהד קפס םוש
,קפם תרות ןרוסיאל ןניושמ אלו ,ןניכמס אגהגמ אוההאו ,האבה הנשל הב ולזלזי
ןיד תיבד אגהנמא יאו ,ןמז ןנירמא והנינ אקיסם יא ,ךשפנ המ ןמז ןייניעל לבא
ויה יניש םוימ אהד ,ןמז ןירמוא שדוק רחמלו שדוק םויה ותוא ןינהונ ויהש ןניכמס
המלש .הכלה ןכו יניש םויב ןמז רמול ךירצו הנשה שאר רקיע אוהו םידעומה ןינומ
םיבוט םימי ינשב ירומ יפמ יתעמש םימעטמ וילע ןיקלוח וניתוברו (ב) :קחצי רב
ןושאר םוי אמש ,םהינשב ןמז םירמוא ןה תושודק יתשו קסס םושמ םהש תוילג לש
דחכ ,תחא השודק ןהש ,הנשה שאר לש םיבוט םימי ינשב לכא ,שדוק ינישהו לוח
:ןושאר םויב אלא ןמז ןנירמא אלו ,ימד אכירא אמוי
םיבוט םומי ינש ,יתאצמ ל״צז לודגה םלע בוט ףסוי ׳ר ת ב ו ש ת ב (א) [ב ע ק ]
אמעט יאמו ,והגיג תחא השודק יכה וליפאו ,והגינ אתיירואד ואל הנשה שאר לש
םדוק םועבקו לכל האצוי הרות םהמש תיזגה תכשלבש הלודג ירדהנס םועבקד ןויכ
• ,תחא השודק תשענו ,הרותב ןיבותככ ןה ירה ,לארשי לכלו םמצעל תיכה ןברוח
םדוק םועבקד ןלנמו ,(ד״י ח״כ EP׳-U , ) ׳ונו םירבדה לכמ רוסת אל הרמא הרותהו
תחא םעפ ,ולוכ םויה לכ שדחה תודע ןילבקמ ויה הנושארב ןנתד (ב) ,תיבה ןברוח
,תוילג לש םיבוט םימי ינש םהל ונקית םילודג ןירדהנס אלה רמול ךשפנ םאו ,רכו
[אתועיבקד] אקיפם םושמו ,הלוגל אלא ועבקוה אלש םתוא ,ןה תושודק יתש יכה וליפאו
ןילפט הלוג יגבו ,(ד״י ז״ג ׳יעשי)ימע'ךרדמ לושכמ ומירה חווצו ריעמ ארקמו ,אחריד
םימי יגש לבא ,להקה בורב ןרוסיא טשפ אלש ומכ תשענו (ג). ,לארשי ץראל םה
רבדה השענ ,לארשי לכב ןרוסיא טשפו ,[ונקתנ] תיבה ינפבד הנשה שאר לש םיבוט
,אקיסס םושמ םועבק אל [ןהש ןהל] (םיתשו) תחא' השודקו ,יניס רהמ ונתינש ימכ
:אחרי ד אעיבקב יאיקב והניא אהד
א ב ו ה ו ק ח צ י ר ב ה מ ל ש ם ת ח ף ו ס ב ו .יוכ ה ״ ר ל ש יג ש ט ״ ויב ן מ ז ד מ ו ל ו (א [א ע ק ]
ה ב ו ש ת ב י״ ש ר ב ת ב יג ש ל י ל ב ן מ ז ן יג ע ל ו א י ב ה ד ״ י ׳ים ד ״ פ ה ״ ד ש ״ א ר ב ו ב ״ ש ׳יס ו ייח מ ב ם ג
ו נ י ב ר ם ש ב ה ״ פ ר ׳יס ט ק ל ה י ל ב ש ב א ב ו ה ו .ם ש יי׳ב ב ו ר ״ ת ׳יס ת ״ ו א ר ו ט ב ןייע ן כ ו ש ״ ע ׳וב
ו מ ש ב ת ר ת א ה ב ו ש ת י ת א צ מ ד וע א י ב ה ש ש ״ ע ו .ופ וס ד ע ׳וב ן מ ז ר מ ו ל י ת א צ מ ל ״ צ ז ה מ ל ש
י ת ע מ ש ם י מ ע ט מ ויל ע ן יק ל ו ח ו ג י ת ו ב ר ו (ב .ש י ע ינ ש ט ״ ויב ן מ ז ך ר ב ל א ל ש ק ס פ ו ו ב ר זח ש
י ת ע מ ש ם מ ע ט מ ו ם י ק ל ו ח ו נ י ת ו ב ר ו ם י ר ד ס ת ׳ס ב ו .יל ע ן י ק ל ו ח י ת ו ב ר ו ן ק ת ל ש י י ת ע ר ל .יר ו מ י פ מ
.ן ד ע ו ת ת ו נ מ יר ו מ י פ מ י ת ע מ ש ם י מ ע ט מ ויל ע ן יק ל ו ח ו נ י ת ו ב ר ו ׳ב י״ כ ב ו ,ן ד ע ו ת מ ש נ יר ומ י פ מ
א ל א ן מ ז ן יר מ ו א ןיא ש ן יר מ וא י ת ו ב ר ב ת כ ש י״ ש ר ת ב ו ש ת ו א י ב ה ש ר ו ט ב ו ש ״ א ר ב א ב ו ה ר ש א כ ו
.ל ״ ז י״ ש ר יר ב ד א ו ה ו יל ע ם י ק ל ו ח י ת ו ב ר ו ל ״ צ ש ע ויס ש י ׳וב ן וש א ר ב
ם ש ו 357 ד צ ו ״ ת מ ב ן כ ו .יוכ י ת א צ מ ל ״ צ ז ל ו ד ג ח ם ל ע ב ו ט ף ס וי ׳ד ת ב ו ש ת ב (א [ב ע ק ]
.ב ״ ע ׳ל ה ״ ד .ן נ ת ד (ב .ל א ו מ ש ד ״ ב ם ל ע ב ו ט ף ס וי ם ת ח ש ו ״ ח מ ב ם ש א צ מ נ ף ו ס ב ו .ת צ ק ר צ ו ק מ
ק י ת ע מ ה ט י מ ש ה ש ׳ב י״ כ ב ט מ ש נ ן ר וס יא ט ש פ ו ד ע ן א כ מ .ן ר וס יא ט ש פ א ל ש ו מ כ ת ש ע נ ו (ג
.ן ר וס יא ד ע ן ר וס יא ן מ
י ׳ ש ר ר ו ד ס
78
שארב .ל״צז םלע בוט ףסוי בי שה וז הבו שת תא ם ג ו (א) [ג ע ק ]
יסמ תועיקת רדסו ,חבשל ונילעו ,עשת דיחי ללפתמ רוביצ חילש שי ש םוקמ הנשה
דיחי לכ ךכ בייח רוביצ חילציש םשכ ונינש ןכש (ב) ,ותבוח ידי אצויו ,רוביצ הילש
פ״עאו ,ןתבוח ירי םיברה תא איצומ רוביצ חילש רמוא לאילמנ ןבר ,בייח דיחיו
ןברכ הכלה ןנחוי ׳ר רמא אנוה בר רמאד (נ) ,ותומכ הכלה ,דיחי לאילמג ןברש
,הליפתה ךותב חבשל ונילע רמול בייח רוביצ חילש ןיאש םוקמב לבא ,לאילמג
,רוביצ חילש יסמ ןיעמושו תסנכה תיבב ןידמועל אלא רטפ אל לאילמנ ןבר וליפאש
,רטפ אל םעה ראש י לבא ,סנואה ינפמ תסנכה תיבל אבל ןילוכי ןניאש םיםונאלו
אל ,תודשבש םע לאילמג ןבר היה רטוס אדיםח ןועמש ׳ר רמא אחא בר רמאד (ד)
,הכרבה ללכב ןגיאש [םינהכ] (םיתבה) ירוחאש םעמ ות ןנישקמו ,ימייקד ינה איעבימ
ןתואל אלא לאילמנ ןבר רטפ אל אדיםח ןועמש ר״א אחא בר אתא יכ אלא ןניצרתמו
חילש ןיאש םוקמב דיחי לבא ,יםינאד [םושמ] תודשבש םעו תסנכה תיבבש ןידמועה
רוביצ חילש שי ש י״סעא ,תסנכה תיבב ןיאב ןיאש ימנ [ריעד] (רטסד) יבהו ,בייח רוביצ
עשת ןיכרבמ ןהשכו .סנואה םושמ אלא תודשבש םע לאילמנ ןבר רטס אלד ,ןיבייח
ותליפת רחאל אלא תוכרבה רדס לע עקות וניא דיחי ,ריע רבה אכילד אכיה תוכרבה
ול הנמתנ ךכ רחאו ךריבש ימ ןנתד (ה) ,הז רחא הזב ק״רק ק״שק ק״רשק עקות
,ארקיעמ רפוש ול היה אלש אמעט ןנירמאו ,םימעפ השלש עקותו עירמו עקות רפוש
ות ןנירמאו (ו) ,והל עמש תוכרב רדסא והל עמש יכ ארקיעמ רפוש ול היה לבא
רמא ,יל עקת ךל אנריחנ יכ יזח היעמשל היל רמא ייולצל םק לאומש רב אפפ בר
לעו רדסה לע ןעמוש עמוש אוהשכ יכה ימנ ינת ,ריע רבחב אלא ורמא אל אבר היל
רדסה לע ןעמוש ריע רבחב אלש לבא ריע רבחב םירומא םירבד המב תוכרב רדס
ןכו .הליפת רחא ןתוא עקות דיחי ריע רבח אכילד אכיה מ״ש ,תוכרב רדס לע אלשו
ןיא ךכ ,ףסומב אלא םירוסכה םויב הדובע רדס םירמוא ןיאש םשכו .(ז) :הכלה
דיחיב ילצד ןאמו (ח) ,דבלב ףסומב אלא הנשה שאר לש תועיקת רדס םירמוא
,ולוכ ותורקלו ללהה תא רומגל [ךרבל] בייח ,ללה[ה] תא ןהב רמוג דיחיהש םימיה ולאב
[ךכ] ןיחתוס ןיאש םשכ ,[ללהה תא ןהב] ןירמוג ןיאש םימי ראשבו ,וירחא םותחלו
תוכלהב ועצמ ,ונינפל םתקקחש המו (ט) :תובישי יתשב גהנמ ןכו .ןימתוח ןיא
ונעמש אל ,םידיחי וארקנ רוביצ וליפא אלא ,שממ דיחי דיחי אל תועוטק
ונשריפש ומכ אלא׳ גהנמ ןיאש ,ךכ ושעת אלו ,הפ לעבב אלו בתכב אל םלועמ
ן כ ש (ב .362 ד צ ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה .ל ״ צ ז ע ״ ט י ר ב י ש ה וז ה ב ו ש ח ת א ם ג ו (א [ג ע ק ]
ב ״ ע ס ד ״ ל א ד ם ג ב .ג י ד ב ה כ ל ה ן נ ח ו י ר ״ א א נ ו ה ב ר ר ם א ד (ג .ב ״ ע ג ״ ל ה ״ ר ה נ ש מ .ו נ י נ ש
ש ״ ע ו א ״ ע ה ״ ל ם ש .א ח א ב ר ר מ א ד (ל .ל א י ל מ ג ן ב ר כ א ת כ ל ה ן נ ח ו י ר ״ א ח א ר ו פ י צ ה נ ח ד ״ א
.ל א ו מ ש ר ב א פ פ ב ר ו ת ן נ י ר מ א ו (ו .ב ״ ע ג ״ ל ה ״ ר ה נ ש מ .ך ר י ב ש י מ ן נ ת ד (ה '.ת י נ ת ש נ ׳י ג ה ש
ו ״ ח מ ב ם ג ח ״ כ .ד ב ל ב ף ס ו מ ב א ל א ד ע ר כ ה ד ו ב ע ר ד ס ם י ר מ ו א ן יא ש ם ש ב ו (r .ב ״ ע ד ״ ל ה ״ ר
ם ו י ס ה ד ע ר כ ת ו צ מ ל ן י מ י ד ק מ ן יזיר זש פ ״ ע א ו ל ו ד ג ר מ א מ ו ״ ח מ ב א צ מ נ ה ז ר ח א ו 3B2 ד צ
י ל צ ד ן א מ ו (ס .ם י ר ד ס ה ר פ ס ב א ת י ל ן כ ו ר ו ד ס ב א ת י ל ה זו (353 ד צ ) ר יע ר ב ח ב א ״ ד ב
ם ת ל א ש ש ו /, ל י ח ת מ [ה י נ פ ל ש ה ר ע ה ן ייע ] ם ש ף ס ו נ ש ר מ א מ ה ר ח א 353 ר צ ו ״ ח ם ב .ר כ ד י ח י ב
.ר כ ל ל ה ח ת א ן ה כ ר מ ו ג ד י ח י ה ש ם וי א ״ כ ו ל א ב ד י ח י ב י ל צ ד ן א מ ה כ ו ש ח .ל ל ה א ר ו ק ש ד י ח י ב
.ם ש ו ״ ח מ ב כ ״ ג א ו ה .ו נ י נ פ ל ם ת ק ק ח ש ה מ ו (מ .ו נ י נ פ ל א ו ח ש ו מ כ
79
,
ש ר ל וד ט
ר״ב םלע בוט ףסוי .או ה תועט יכ ,ךכ תועוטק תוכלה ןתואב ועטת לאו (י) ,םבל
:לאו מש
ןוגכ (ב) ,הנשה שאר י פסומ לע רודה י לו דג ו קלחנ ר ב כ ו (א) [ד ע ק ]
,רומאכ וניאטח ינפמב םויח י פסומ לכ לש תוארקמ שרפל ןיקיקזמש שי יולה קחצי ׳ר
ירהש ,יוגו שדחל דחאב י עי בשה שדחבו ,דגו ׳הל הלוע ובירקת םכי שדח ישארבו
שדח שאר היה עמשמה ותואבו ,ךינפל בירקנו השענ ןורכזה םוי י פסומ תאו רמא
רמואו ,ןאכלו ןאכל ול הלוע דחא ןורכז רמואש ןיבוריעב היונש[ה] העומשכ
רשפי א יא ןכש ,םהינשא בסומו ,הזה ןורכזה םוי תא הבהאב וני הלא ׳ה ונל ןתתו
שדחב(ו) ביתכדכ ,ןורכז יורק הז שדח שאר [םויו] (םאו) ,שדח שאר אלב הנשה שארל
ןכ ןי אש המ ,(ד״כ ג״כ ארקיו) העורת ןורכז ןותבש םכל היהי שדחל דהאב י עי בשה
ןיא ךכי פל ,תבש אלב חספו הפפ אלב תבש שי ש י פל תושודק [י תש]'ראשב
,הזה חונמה םוי תא אידהב וב בוקנל ךירצו ,וריבח תרכזה עמשמ ןהמ דהא תרכזהב
אבשכ והי מ ,םהינשל דחא ן הכמ רטפד ימנ [ינהו] (יכהו) ,הזה תוצמה גח םוי תאו
הצחמ הנומ ,םכישדח ישארבו רמוא וניא םא הנשה שארב ןי פפומה ןיינמ שרפל
ןיחומ ןהש שי ו :רי תול ינואג לכ [םירמוא ןי ו] .ןיפםוטב טעממכ הארנו ,הצחמ נלודו
י י וושמו י מדמ ווהילו ,אברוח [הינימ] קיסנ אטלי ד הנשה שארב םכי שדח ישארבו רמול
יניש םוימ תודעומה תא תונמל אתש הלטד םי שדח י שאר ראשכ שדה שאר י אהל היל
,שדח שאר לש ןורהא םוימ םידעומה תא ןינקתמו ןי בשחמ ונאש הנשה לכ ךרדכ
אנקםטא אלא ךומםל ונל ןיא םה םירמואו ,תושודק י תשכ הנשה שארל הי ל ידבעו
אבו ,ע״נ וניברל םירבדה וחלתשנו (ג) ,ןאכלו ןאכל ול הלוע דהא ןורכז אתעמשד
אמש די פקהל אלו ףסומו ףסומ לכ לש םיקוספ ריכזהל ךירצ רמואה ירבדכ עירכהו
ינקיקזה רשא :ותבושת ךל יהו .י ני ש םוימ םני י עמ וחקייו ,אוה רבועמ לולא ורמאי
ריכזהל ותרי טפ י נפל ועבר גיהנה רשא ,ןורכזה םוי י פסומ תוארקמ רדס לע בל תתל
ןירמואו ,ונשויל רבדה ריזחהל ,וירבד לע ןיקולה ותרי טפ רחאלו ,םכי שדה ישארבו
לולאש רובס היהי יניש םויב שדח שאר תרכזה עמושהש ,רבדב רוסיאו לולי ח שי ש
ןורכז וניתובר וקספ רשאמ םהירבדל היאר דועו ,תודעומה תא לקלקל אבו ,רבועמ
יכ ,יתאב עירכהל אלו ,ןיקלוהה ירבד תא ונעמש אלו ,ןאכלו ןאכל ול הלוע דחא
ותחלשמ לע רובעמ ךא ,םלוע תועבגו עלס ןש יראה ירבדל רעפ תושעי ל י אדכ יניא
ובי שמ ינא העומש התואב ל״צז בקעי וניברמ יתלבק ,דמ (ד) ועידוהל ונקיקזה רשא
. ם י ר ד ס ה ׳ ם ב ו ׳ ב י ״ כ ב ם ג ה ״ ב . א ו ה ת ו ע ט י ב ך כ ת ו ע ו ט ק ת ו כ ל ה ן ת ו א ב ו ע ט ת ל א ו (י
. ת ו ע ש ו מ ל ו נ ל ל א ה ו , ת ו ע ט ו ק מ ו ת ו ע ט ו מ ם ה י כ ת ו ע ו ט ק ת ו כ ל ה ם ת ו א ב ו ע ט ת א ל ו ם י י ס ו ״ ח מ ב ו
ד צ א ״ כ ש ׳ י ס ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה . ה ״ ר י פ ס ו מ ל ע ר ו ד ה י ל ו ד ג ו ק ל ח נ ר ב כ ו (א [ד ע מ ]
ן ו ש ל ב י ת א צ מ ל ״ צ ז ם י נ ו א ג ה ת ו ג ה נ מ ב ו א י ב ה ו . צ ״ ר ׳ י ס ה ״ ר ר ד ס ט ק ל ה י ל ב ש ב א ב ו ה ו .357
א ל א ו ע ב ק א ל ו ד ע ו נ י נ פ ל ש ו מ כ ר מ א מ ה ל כ .י ו כ ה ״ ר י פ ס ו מ ל ע ר ו ד ה י ל ו ד ג ו ק ל ח נ ר ב כ ש ה ז ה
ן ו א ג ה ל ״ צ . י ו ל ה ק ח צ י ׳ ר ן ו ג כ (ב . ה ב ו ש ת ה ן א כ ד ע ל ״ ב ש ה ם י י ס ו ד ב ל ב ח ״ י ל ש ת ו א ר ק מ
י ״ ש ר ל ש ו ב ר א ו ה ו , ט ק ל ה י ל ב ש ב ו ו ״ ת מ ב ו ם י ר ד ס ה י ס ב ו ׳ ב י ״ ב ב ן ו כ נ ל ה י ׳ כ ו י ל ל ח ק ח צ י ׳ ר
. ׳ • ד מ ו א ״ א ב ו ה ל ״ ה ב ש ב ו . ר מ א ל ״ צ ׳ ר ו ם ו ק מ ב ן ק ת ל ש י / ר ו י ו ל ק ח צ י ׳ ר ן ו א ג ה ם ש ו ״ ח מ ב ו ל ״ ז
. ע ״ נ ה מ ל ש ׳ ר ל ם י ר ב ד ה ו ח ל ת ש נ ו א ב ו ה ם ש ט ק ל ה י ל ב ש ב . ע ״ נ ו נ י ב ר ל ם י ר ב ד ה ו ח ל ת ש נ ו (ג
ו נ י ב ר מ ש ר ו פ מ ב ו ת כ ו ״ ח מ ב ו , ם י ר ד ס ה ׳ ם ב ו ׳ ב י *כ ב ם ג ה ״ כ . ל ״ צ ז ב ק ע י ו נ י ב ר מ י ת ל ב ק ה מ (ד
. ל ״ צ ז ר ק י ר ב ב ק ע י
י ״ ש ר ר ו ד מ 80
והמו םולכ תוארקמה רדםב העומש התואב שודק יפמ יתעמש אל וינפל יתשמששכ
תא וניהלא ׳ה ונל ןתתו ןונב וידימלתל שריפ ,שדח שאר לש הנשה שארב ריכזהל
םוי יפסומ תא ףסומב אביו הלעיב ןכו ,הזה שדח שאר םוי תאו הזה ןורכזה םוי
םויו לארשי שדקמ ,המיתחב ןכו ,בירקנו השענ הזה שדחה שאר םוי תאו הזה ןורכזה
אל יכ ,יתלאש אל ינאו ,ריכזה אל אוה תוארקמה רדסב לבא ,םישדח ישארו ןורכזה
ןירוגש ןיאש יפל ,ןיפםומ לש תוארקמ תרכזה בוט םוי םושב ונימוקמב ןיגהונ יתיאר
,ךדובכ יפמ ןימייסמו ,הסכ ןירוגשו ןירודת ןהש שדח שארו תבש יפסוממ ץוח הפב
קחצי רב ריאמ ׳ר קידצ יפמ יתעמשו םשמ יתאבשמו (ו) ,ברו לאננח ברדכ (ה)
ריכזהל יולה קחצי ועבר גיהנהש יתעמש התעו (ז) .ימוקמב ינא יתגהנה ,ןרדםמש
ועבר לע קלוחכ אלו (ח) ,וירבד תא ינא האורו ,ויתוארקמב שדח שאר ףסומ תא
הפוקסאכ ומצע גיהנהו ,םלוכמ הלודגב ול רחב [ותדימ] יתעדי יכ ,ןכ גיהנה אלש בקעי
רבד שדחל ,ול היוארה תרטעל ובל ואלמ אלו ,םייריש יריש ומצע םשו ,תסרדנה
ינא רמוא ןיסנכמה תעשב רזיפו ,ובל לע םירבד םש יול ה קהצי וניבר םאו ,ורודב
תאו ,םיקידצ םלכ ךמעו ,ארוק ינא םהינש לעו ,[וב רדגתהל] ויתובא ול וחיגה םוקמ
שרופכ םהמ שורפל וגאב םאו ,ןיבמל םיחוכנ וירבד- יכ ,בישמ ינא יבבל םע רשא
יתש לכ ראשמ וללה תושודק יתש קלחל וניתובר ואר הזה םעטה ןמו ,םייחה ןמ
החיתפב ןהיתש תא ריכזהל תושודק יתש ראשב ונקקזוהש ,דחא םויב ולחש תושודק
ול הלוע דחאה עמשמש רמול שי הזבש אלא ,דחא ןורכז ׳רמוא הזכו ,המיתהבו
,חסם אלב תבש שיש יפל תושודק יתש ראשב [ןכ] (ןאכ) ןיאש המ ,ןאכלו ןאכל
ןורכזה םוי לבא ,וריבח תרכזה ןהמ דחא תרכזה עמשמב ןיא ךכיפל ,תבש אלב חספו
שדחל דחאב ביתכדכ ,ץורפו־ יורק הז שדח שאר םויו ,יעיבשה שדה שארב אלא וניא
ירה ןורבזה םוי ןיריכזמשכ ךכיפל (רייכ ג״כ ארקיו) העורת ןורכז ןותבש םבל היהי
:ןי די מל וגא דומלתה ןושלמ ,ןאכלו ןאכל הלוע שוריפ והזו ,עמשמב שדה שאר
וז ךרדל וזו וז ךרדל הימעט ידיצ יגש ושרפו שרדמה תיבב הליאשה הלאשנשכו
,הברוחו רוסיא אששחב ריכזהל אלש םעט ולת אלו ,דומלתבש תוליאשה לכ ךרדכ
אמליד וא ,ןנירכדמ ןיפםומב ןיקולהד ןויכ ןנירמא יכהד ,והואלת ךרוצל אלשכ אלא
אמליד וא רמאק אלו ,יכהב יגם רמולכ ,ןאכלו ןאכל ול הלועו דהא ןורכז רמוא
היה אל ,רוסיא ששחב םעטה תולתל ודיב היה וליאו ,תינולפ הברוחל ןנישייח
אכיאד אכיה הנית אה ןאכלו ןאבל ול הלוע הרכזהה םעטו ליאוה ,תושרב והלות
ןורכזה םוי תא רמוא אוהש ,המיתחבו החיתפב ןוגכ ,ןאכלו ןאכל ול הלוע רמימל
,ריישמו הנומו ןיססומ ןיינימ תא שרפל אבשכ לבא ,עמשמב שדה שאר ירהש ,הזה
ן כ ו .ב ר ר מ א ל א נ נ ח ב ר ד כ ו ״ ח מ ב ו .ם י ר ד ס ב ו ׳ב י״ כ ב ם ג ה ״ ב .ב ר ו ל א נ נ ח ב ר ד כ (ה
י ת א ב ש מ ו (ו .יוכ ב ר ר מ א ל א נ נ ח ב ר ר מ א ה ו א ״ ע ר ה ״ ל ה ״ ר ם ר מ א מ ל ה נ ו ו כ ה ו ו נ י נ פ ל ן ק ת ל ש י
י ת ע מ ש ה ת ע ו (ז .ר ו ב צ ח י ל ש ר י א מ ׳ר א ו ה .ק ח צ י ר ב ר י א מ ׳ר ק יד צ י פ מ י ת ע מ ש ו ם ש מ
׳ה ב ״ ח ע ו ר ז ר ו א ב ןייע .יוכ ו י ת ו א ר ק מ ב ש ד ו ח ש א ר ף ס ו מ ת א ר י כ זה ל יול ה ק ח צ י ו נ יב ר ג י ה נ ה ש
ה מ ל ש ו נ י ב ר ו ב י ש ה ח ז ל ע ו ב ת כ ו ופ וס ר ע ה ז ל כ א י ב ה ש (ב ״ ע ח ״ ל ף ד ) מ ״ ק ׳יס ן יב ור יע
יול ה ק ח צ י ו נ י ב ר ג י ה נ ת ש י ת ע מ ש ה ת ע ו .ה ג ו נ ר ו א ת ל ח ת מ ה ה ב ו ש ת ב ל ״ צ ז ו נ ת ח ר י א מ ר ה ו
ק ל ו ח כ א ל ו (מ .ל ״ ז י״ ש ר ל ה ב ו ש ת א י ה ש ה א ר נ ח זמ .ק ח צ י ר נ ח מ ל ש ם ת ח ף ו ס ב ו .יוכ
.ר ק י ר ב ב ק ע י ו נ י ב ר ז״ וא ב ו ו ״ ח מ ב .ב ק ע י וניב יו ל ע
81 י ״ ש ר ר ו ד ם
,ךינפל בירקנו השענ ןיחכזה םוי ־פםומ תא י מוא •יהש ןיפסימה תא טעממכ האי :
םהיתשמ קותשיל ול בוט ,הצחמ גלידו הצחמ הנמו שדה שאר הזה עמשמ ותואבו
,םינושארה וגהנ ךכש ינא רמואו ,םהינש תא ריכזי ריכזהל אב םאו ךדובכ יסמ םייסלו
ןורכז עמשמב וגשו ןישסומ; תוארקמה ועבק םינורחאה תורודו [םהינש תא ריכזהל]
.קחצי רב המלש : דבלב הנשה שאר לש תוארקמ אלא וב ועבק •אלו ,דחא
תאמוט לע רפכל םיאב ןיפםומה יריעש [ש] י רחא רמול א ב ה ו (א) [ה ע ק ]
לע ךומסל שי ירה ,םויה ברק היה שדח שאר (י)ריעש[ש] ןל אמינ ןאמ ,וישדקו שדקמ
הל עריאש האמוט לע ,םויה ברקיל ןיריעש ןייואר ,ומע ןידה ןיא ,הנשה שאר לש
לכב ןהיתונברק בירקהל לארשי ויה ןייואר ,םיחבזב ונינשש ומכ (ב) ,הזל הז ןיב
שאר ריעשב דועו (ג) ,בותכה רסיחש אלא ,הזל הז ןיב הערואש האמוט לע העש
לילחה קרסבו (ד) ,חריה תא יתטעימש לע ילע הרפכ ואיבה ה״בקה רמא שדח
אכיאד ,תבשב תויהל לחש הנשה שאר ינתילו ,תועיקת הנומשו םיעברא יבנ ןניכרפ
ןלוכ הנימ עמש ,שדח שארד ףסומ ,הנשה שארד ףסומ ,תבשד ףסומ ,יפסומ אתלת
אל ,הנשה שארד ףסומב ביתכד שדחה תלוע דבלמו רייושמ ןהמ דחא ןיאו ןיבירק
ךכ (ה) -: הבורמה תא ריכזהל אוה ארקד אחרואד אלא ,אתא שדחה תאטח טעמל
:י בר יסמ הקרזנ
הישםנ יקופאל ,םיקוספ םוש אלב ךדובכ יסמ םייסמ יבר היהש ם י מ ע פ (א)[ו ע ק ]
תונשל אלו ,לאננח ברדכ ומצע תא רטוס היהו (ב) ,םוי לש יארוממ אתגולסמ
:גהנמה תא
,םירוסכה םויבו הנשה שארב ונאישהו םירמוא ויה םבור ר י ת ו ל ב (א) [זע ק ]
ןינהונ ויה ךכו ,וימי לכ ורמא רזעילא ׳ר ובר םשב הדוהי ׳רב קחצי וניברו (ב)
ובישהו (ד) ,םילשורי יבשוי תוירא יפ תא לאש השמ ׳רב םלושמ ׳רו (ג) ,אצנגמב
ןואגהו .האורה קרס ימלשורי תוכרכ תכסממ םהירבדל הייאר ןיאיבמו ,ונאישהו רמול
תכרכד ,ךידעומ תכרב תא רמול לוכי וניאש ינפמ ,אשמרווב ולטיב ׳ולה קחצי ׳ר
ו מ ב (נ .869 ד צ ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה . ן י פ ס ו ט ה י ר י ע ש [ש ] י ר ח א ר מ ו ל א ב ה ו (א [,דעק ]
ק ר פ ב ו (ד .א ״ ע ׳ט ת ו ע ו ב ש . ר נ ח ״ ב ק ה ר מ א ח ״ ר ר י ע ש ב ד ו ע ו (ג . ב ״ ע ׳ו ף ד . ם י ח ב ז ב ו נ י נ ש ש
ה י ח ש ם י מ ע פ ל ע ה ט מ ל ב ס ו מ . י ל ו א ו .י ב ר י פ מ ה ק ר ז נ ך כ (ה . א ״ ע ך ״ נ ח כ ו ס . ל י ל ח ה
. ם י י ס מ י ב ר
ת א ר ט ו פ ה י ה ו (ב .869 ד צ ו ״ ח מ .ך ד ו ב כ י מ מ ס י י פ מ י ב ר ה י ה ש ם י מ ע פ (א [ ן ע ק ]
.א *׳ע ה ׳יל ה ״ ר . ל א נ נ ח ב ר ד כ ו מ צ ע
ר ח א ה ז י נ פ ל ו .360 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה .ו נ א י ש ה ו ם י ר מ ו א ו י ה ם ב ו ר ר י ת ו ל ב (א [זעק]
יול ה ק ח צ י ׳ר ו ע ב ר ו ה פ ס ו ה 359 ד צ ו ״ ח מ ב א צ מ נ ג ה נ מ ה ת א ת ו נ ש ל א ל ו ם י י ס מ ה ו ״ ע ק ׳ י ס
ה י נ ו ס ל ק ו ד ע ט ש ר מ א מ ה ל כ ו ם ל ו ש מ ׳ד ל ת ״ ר ת ב ו ש ת ם ש א ב ו ה ו ר כ ם כ י ש ד ח י ש א ר ב ו ר מ ו ל ק י ק ז מ
׳יס ס ד ר פ ב א ב ו ה כ
,
׳ויו ה ייר ב ו נ א י ש ה ו ם י ר מ ו א ו יה ס כ ו ר ר י ת ו ל ב ו נ י נ פ ל ש ר מ א מ ה ו .(3G0 ד צ )
ן י ג ח ו נ ש א ״ צ נ ג מ ת ו ג ה נ מ ב י ת א צ מ ,א י ב ת ש (ת ״ ל ק .ף ד ) ו ״ פ ר ׳ י ס ט ק ל ה י ל ג ש כ י ת י א ר ו . ח ׳ ׳ ס ק
ו נ י ב ר ו (ב .ו נ י נ פ ל א ו ה ש ו מ כ ף כ ו ת ו א ם י ר מ ו א ם ב ו ר כ י ו י ו ה ״ ר ב ר י ת ו ל ב ו , ח י ר כ ו נ א י ש ה ו ר מ ו ל
ת ו י ר א יפ ת א ל א ש ח ש מ ׳ר ב ם ל ו ש מ ׳ ר ו (ג .א ו ב מ ב ן י י ע .ר זע י ל א ׳ר ו ב ר ם ש ב ה ד ו ה י ׳ ר ב ק ח צ י
ת ו כ ר ב ׳ ס מ מ ם ה י ר ב ד ל ה י א ר ן י א י כ מ ו ו נ א י ש ה ו ר מ ו ל ו ב י ש ה ו (ד .א ו ב מ ב ן י י ע . ם י ל ש ו ר י יב ש וי
ס ד ר פ ב ו .ו נ א י ש ה ו ר מ ו ל ך י ר צ ר מ א ל א ו מ ש ב ״ ה ט ״ פ ת ו כ ר ב י מ ל ש ו ר י א ו ה .ח א ו ד ח ק ר פ י מ ל ש ו ר י
ח י א ר ן י א י ב מ ו ו נ א י ש ה ו ] ר מ ו א ש ו ב י ש ה ו ל י צ ו ר ס ח ,ה א ו ר ה ק ר פ ב ר מ ו א ש ו ב י ש ה ו א ת י א ח י י ׳ ס ק ׳ י ס
.ה א ו ר ה ק ר פ ב [י מ ל ש ו ר י ת ו כ ר ב ׳ ס מ מ ם ת י ר ב ר ל
י ״ ש ר ר ו ד מ 82
שארו ,ךל ןתנ רשא ךיהלא ׳ה תכרבכ ,דבלב םילגר שלשכ אלא ביתכ אל םידעומ
:םינמזהו לארשי שדקמ ןנימתח אל אהד (ה) ,םינמזה ןמ ואל הנשה
תויתואהש םש אוה ןכבו ,ךדחפ ןת ןכבו ,יבר י נפל ם י ב ש ו י מ (א) [ח ע ק ]
שרופמ והו ינא ,דובכ ןת ןכבו (ב) ,׳ה אנא [ןינמל וא] ,והו ינא ןיינמל תולוע ולש
: הריצי רפסב
,הנשה שארב םימכח ועבטש דעל םייקו תמא ונכלמ ך ר ב ד ו (א) [ט ע ק ]
חתס ךכ ,שדחל דחאב יעיבשה שדחב תשרפב אתקיספב ונינשש המ לע וכמס (ב)
(ט״פ ט״יק םילהת) יוגו ךתגומא רודו רודל םימשב בצנ ךרבד ׳ה םלועל אמוחנת ׳ר
התא ןיא םלוע לש ונובר ,ה״בקה ינפל דוד רמא אלא ,בצנ ךרבד ׳ה םלועל והמ
העש וליפא דומעל ןילוכי ונייה אל ךכ ילוליא ,םימחר תדימב אלא ,ןידב ונילע אב
לש הדימה התואב ,ונינד התא המב ,׳ה אלא ,ןאכ רמוא וניא [םיהלא] םלועל ,תחא
ףא אלא ,דבלב ונל אלו ,(ר ד״ל תומש) ןונחו םוחר לא ׳ה ׳ה רמאנש ,׳הב םימחר
תנדש תעשב ךימחר תדימ [התפתישש] (תעפישש) ילוליא ,ךפכ ריצי ןושארה םדאל
םימחרב ותוא תנדש םשכ ומע תנקתה ןכו ,תחא העש וליפא דמוע היה אל ,ותוא
שקיבשכ אנינח׳ר רמא דציכ (ד) ,םתוכזל וינב תא ןודל דיתע התא ךכ ,ותוא תבביח (ג)
ןושארה םדא תא תנדש ילוליא םימלועה ןוכר דוד רמא ךכיפל דע ,רכו תוארבלה״בקה
והז ,וירחא תורודה תא ןד התא ךכ ,םימחרב ןד התאש ומע תנקתה ךכ ,םימחרב
360 ד צ ו ״ ח מ ב א צ מ נ ה זה ם ו יס ה ר ח א .ם י נ מ זה ו ל א ר ש י ש ד ק מ ן נ י מ ת ח א ל א ה ד (ה
ג ״ ב ש ב *כ ש ׳יס ן כ ו ן מ י ס ה ף ו ס ד ע ר כ א ו ה ם י נ מ זה ן מ יא ד וד ר מ ו א ינ א ו ה פ ס ו ה •א ״ כ ש ׳יס
.368 ׳ע ד ע ח ״ כ ש ז״ כ ש •ו״ כ ש ה ״ כ ש ד ״ כ ש
ט ק ל ה יל ב ש ל ע ב ב ר ה ו 366 ד צ ח ״ כ ש ׳יס ו ״ ח מ ב א ב ו ה .יב ר י נ פ ל ם יב ש ו ימ (א [ח ע ק 1
,ד ו ב כ ן ח ן כ ב ו ך י ש ע מ ל כ ל ע ו נ י ה ל א ׳ה ך ד ח פ ן ח ן כ ב ו ם יר מ ו א ם ש ה ת ש ו ד ק ב ו א י ב ה ו״ פ ד ׳יס
ל ״ צ ] ׳ה א ״ נ א [ו׳יה ו ל ״ צ ] א ׳ר ה ו י״ נ א ן י נ מ ל !יל וע ול ש ת ו י ת ו א ה ש ,א ו ה ם ש ן ב ב ו ן יש ר פ מ ש י
,ן יש ר פ מ ש י א י ב ה ש ה מ ב ן ווכ י מ ל א ב ת כ א ל ו .ה ר יצ י ׳ם ב ש ר ו פ מ א ו ה ו ינ א ו [ה ד ח י
ינ א ב ת כ ש ו ה ו ינ א ה ״ ד א ״ ע ה ״ מ ה כ ו ס י״ ש ר ב ית יא ר ו .ה ז ל ע ב ת כ ש ה מ ם ה ר ד ו ב א ב ןייע
ש ״ ע ו .יוכ ת ו א ר ק מ ש ל ש ב ם י ב ו ק נ ה ח ו מ ש ם ית ש ו ם י ע ב ש מ ד וע ו .׳ה א נ א א י ר ט מ י ג ב ו ה ו
א ו ה ו א ו ה ל ו כ י ב כ א ח א ר ״ א א ו ה ו ו ח מ (ב ״ ע ג ״ יק ) ׳ימ ר י יר ב ד א ק ם פ כ ״ ר ד א ת ק י ס פ ב ו ,׳ס ו ת ב
י ת א ב ה ו״ ם ת ר ע ה ב ש ״ ע ו א ו ה ו ינ א ל ו כ י ב כ א ח א ר ״ א ינ א ו ו ה מ ה ל ו נ ה ך ו ת ב ינ א ו ה י ת ו ו כ ד ו
.׳ם ו ת ה י ר ב ד ו י״ ש ר יר ב ד י ת א ב ה ו א נ ה ע י ש ו ה א ו ה ו ינ א ד מ ו א ה ד ו ה י ׳ד א ״ ע ה ״ מ ה כ וס ' ם ר מ א מ
ם ש ו ״ ח מ ב .ד ו ב כ ן ת ן כ ב ו (נ .י״ ב ן ר מ ב ן ייע ו ס ״ ר ת ׳יס ב ל ו ל ׳ה ת ״ וא ר ו ט ב א ב ו מ ן כ ו
ן ת ן כ ב ו ,ה ״ ע ה ל ו ע ן ו ב ש ח ה ש ה ״ וה י א ״ נ א ן יב מ ל וא ו ״ ה ו י״ נ א ן מ מ ל ת ו ל ו ע :ן ק ו ת מ ר ת ו י ן וש ל ה
ר פ ס ב ש ר ו פ מ ו ה ו ינ א ,ד ו ב כ ן ת ׳ה א נ א ,ד ו ב כ ן ת ן כ ב ו ,ך ד ח פ ן ת א ו ת ו ינ א [ל ״ ד ] ך ד ח פ
ט יו א ב יו ע ם יו ח ל ש ב יה יו ב ם י ב ו ת כ ה ת ו א ר ק מ ׳ג ן ת ו א מ ו :ד ו ע ב ת כ ה זה ם ו י ס ה ר ח א ו .ה ר יצ י
א י ב ה ו .368 ר צ ד ע ך ד ח פ ן ת ן כ ב ו ת ל פ ת ש ר פ מ כ ״ ח א ו .ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ב ם ג א ו ה ש ו מ כ יוכ
ן ת נ ׳ר ב ר זע יל א ו נ י ב ר א ו ה ן ״ ב א ם ת ח ו .ר יזנ ב ק ע י ׳ר ר ב ח ה ם ג ,׳יע ש י ר ב ה ש מ ׳ר י פ מ ם ש
ן ב א ה ב ל ת א י ת ר ס ה ו ם ויס ה ו ך י ת ו צ מ ב ו נ יש ד ק ו ל ע ש ו ר יפ ה ם ג א ב ו ה ה ז ר ח א ו ,ן ״ ב א ר ר פ ס ר ב ח מ
ך ר ב ד ו ת מ א ם י ה ל א ה ת א יכ ל י ח ת מ ח זה ם ו יס ה ר ח א ו ,ם כ ב ר ק ב ן ת א ית ור ת א ו ם כ ר ש ב מ
.ו נ י נ פ ל ש ר ו ד ס ב ו מ כ א ו ה ׳וב ה ״ ר ב ם י מ כ ח ו ע ב ט ש ד ע ל ם ייק ו ת מ א ו נ כ ל מ
868 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה .ה ״ ר ב ם י מ כ ח ו ע ב ט ש ד ע ל ם ייק ו ת מ א ו נ כ ל מ ך ר ב ד ו (א [ט $?ק ]
א ת ק י ס פ ב ו נ י נ ש ש ה מ ל ע ו כ מ ס (נ .יב ה ר ע ה ח ״ ע ק ׳יס ן ייע ו ל ו ד ג ר מ א מ ם ש ף ם ו ת נ ש ר ח א
.ו ת ו א ת ב ב י ת (ג .י ע י ב ש ה ש ר ח ב א ק ס פ א ״ מ ה ש ר פ י ת ב ר א ת ק י ס פ ב א ו ה ,יע יב ש ה ש ד ח ב ת ש ר פ ב
.ם ש י ת ב ר א ת ק י ס פ .א נ י נ ח ׳ר ר מ א ד צ יכ (ל .ם ש ןיע ר י א מ ב !ייע ו ו ת ו א ת י כ זו י ת ב ר א ת ק י ס פ ב
83 י ״ ש ף ר ו ד ס
,םויה ודמע ךיטםשמל וירחא ביתכ ,דמ ךתנומא רודו רודל בצנ ךרבד יה םלועל
םלועל ארקמב [אוה] ךרבדו ,הדגהב הלאה תובית שלש לכש דמל התא ןאכמ (ה)
,בצנ אוה םייקו ,ארקמבש (םש םש) ךתגוטא אוה (ט״פ ט״יק םילחת) תמא ,ךרבד
תדמב וגמע גהגתתש וגל רורב ,דז רבד םלוע לש ונובר ה״בקה ינפל םידומ ונא ךכו
,אוה תמא םימחרב ןיאבה תורוד ןידתש ,ןושארה םדאל התחטבהש ךרבדכ םימחר
:טפשמב וניקדצלו ונימחרל טיבתו (ו) ,׳יהי םייק דע ימלועלו
ומכ (ב) ,אביקע ׳ר ימימ ורמואל ןיאבו ןי לי גר ו גי כלמ ו נ י ב א (א) [Bp]
הביתה ינפל אביקע ׳ר דרי ונענ אלו תינעת ורזג תחא םעפ תיגעת תכסמב וגיגשש
,םימשג ודריו ,ךמש ןעמל ונמע השע וניכלמ וניבא ,ךינפל ונאטח וניכלמ וניבא רמאו
:הבושתה ימיל םועבקו םויב םוי ידמ הילע ופיסוה וז הליפתב הנענש וארשכו
,(ז״י ׳כ ׳ימרי) םלוע תרה המחרו ארקמה ןושל םלוע תרה ם ו י ה (א) [א פ ק ]
ונוירה היה הזה םויהו םימלוע הפוגב ההוש הנוירהש ,דשא םלועל ןוירה היהי םחרה
ןניםרגדכ (ב) ,םלועה ארבנ ירשתב ירהש ,היתודלות לכו ץראה תרה םויה ,םלוע לש
ירשתב <רמאד] רזעילא ׳רב ןאמכ ךישעמ תלחת םויה הז ןנילצמ ןאמכ הנשה שארב
רמול ונמיה לכ אל ,שודק וניטפשמ רואל איצותו וננחתש דע (נ) ,[םלועה ארבנ
י «ו ח .ך י ר ב ד ם ל ו ע ל א ר ק מ ב [א ו ה ] ך ר ב ד ו ה ד ג ה ב ה ל א ה ת ו ב י ח ש ל ש ל כ ש ד מ ל ה ת א ן א כ מ (ה
,ך ת נ ו מ א ן כ ו ,ך י ר ב ד ם ל ו ע ל א ר ק מ ה ן וש ל א ו ה ש ,ם ייק ו ,ת מ א ,ך ר ב ד ו ן וש ל ש ר פ מ ו י״ ש ר י ר ב ד
•368 ד צ ו ״ ת מ ב ם נ א ו ה ש ה זה ם וים ח ר ח א .ט פ ש מ ב ו נ י ק ר צ ל ו ו נ י מ ח ר ל ט י ב ת ו (ו .ב צ נ ן כ ו
ן כ ו ו נ י א ט ח י נ פ מ ת ל פ ת ן ינ ע ב ט ״ כ ש ׳יה א ו ה ו ר ו ד ס ב א ת י ל ר ש א ה פ ם ו ח ם ש ו ״ ח מ ב א צ מ נ
׳יס ב ם ש א ב ו ה ו ד ו ב כ ב ך ו ל מ ת ד ע ר מ ו ל ו ג ה נ ם ע ה א ׳יל ש ׳יס ן כ ו ח ב ש ל ונ יל ע ן ינ ע ב ל ״ ש ׳יס
ת ו ת ב ש ת ו ב ר ה ל ך ל ו פ י ס ו ה ,ם יב ו ט ם ימ י ו נ ל ת פ ס ו ה ,יה יוג ל ת פ ס י ה ד ג א ב א צ מ נ ש ו מ כ ה זה
יר ב ד ו .א ״ י ה ר ע ה ב ש ״ ע ו (א ״ ע צ ״ ק ) ת ר צ ע י נ י מ ש ה ם ויב א ק ם פ כ ״ ר ד א ת ק י ס פ ל ןווכ ת ו ל פ ת ו
:ם י י ם ׳יס ה ף ו ס ב ו ת ״ ר מ ה פ ס ו ה א י ה יכ ה א ר נ ו (א ׳יע ג ״ י) ח ״ כ ׳יס ל ״ ה ב ש ב ו א ב ו ה א ת ק י ס פ ה
ד יב ר ב ד ה ו ,ר ס ו מ ל י ו א ל ס כ ע כ ר ס י י ת ה ל ן יכ יר צ ו ,ר ש ב ת ע י ג י ה ב ר ה ג ה ל ,ה ל ו ל ם ח ר ו א ם י ט מ ו
,ר ס פ ט ך ל מ ר ב ד ל ט ב י א ל ש ,ר ס פ א ב ויפ ם ו ל ב ל ך יר צ ,ר ס ח ו ר ב ד ר ק ו ע ו ,ר ש ו ן וד א י פ מ ,ר ס מ נ
ר כ ו ז ה ת א ן ינ ע ב ב ״ ל ש ׳יס ב כ ״ ח א ו כ ״ ע ,ר ש ב ת י ם ול ש ל ו ם י י ח ל ,ר ס יא ב ויל ע ל ב ק מ ו ב ר ו זח ל ו
ת ו ר ע ס ב ב ת כ ש ן מ י ת ת ו ר ע ס ב ד ע ת י ל ג נ ה ת א ן ינ ע ב 371 ד צ ג ״ ל ש ׳יס כ ״ ת א ,ם ל וע ה ש ע מ
ונ יל ע ןג י ת ו א ב צ  ה ן ינ ע ב א ב ו ה ה זה ם ו יס ה ר ח א ו ל ו ד ג ה ר פ ו ש ל ו ק י פ מ ן ה י ת ו ר ע ש ול פ יש
ן יע ק ו ת ה מ ל ה ״ ד ב ן נ י ר מ א (372 ד צ ) ד ״ ל ש ׳יס כ ״ ח א ,ש ״ ע ב ״ פ ק ׳יס ב ן ל ח ל ר ו ד ס ב א ו ה ו
ה י ה ו א ר ק ד מ א ד א ת ק י ס פ ב ה מ י ל ש ה ד ג א ת א צ מ נ ו א ב ו ה ה זח ׳יס ב ו .ר ו ד ס ב א ת י ל ח זו ן יע יר מ ו
א ת ק י ס פ ב א ל י ת א צ מ א ל .ת ו מ ה ך א ל מ ו ה ז ח צ נ ל ת ו מ ה ע ל ב ב י ת כ ו ל ו ד ג ר פ ו ש ב ע ק ת י א ו ה ה ם ו יב
כ ״ ח א ,א ״ פ ק ׳יס ר ו ד ס ב א ו ה ו ,ם ל וע ת ר ה ם ו י ה ן י נ ע ב א ב ו ה ה ״ ל ש ׳יס ב כ ׳׳ח א ,י ת ב ר ב א ל ו ב ״ ר ד
.ה ״ ר ׳ת ם ל ש נ ה זב ו ד ו ד ם ב א ת י ל ח ז ל ב ו ח ״ ל ש ו ז״ ל ש ׳יס ב ״ ח א ו ,ת ״ ר י נ פ ל א ב ה ש ע מ ו״ ל ש ׳יס
׳ם מ ב ו נ ינ ש ש ו מ כ (ג .(384 ר צ ) ז״ מ ש ׳יס ב ו ״ ח מ ב א ב ו ה .ו נ כ ל מ ו נ י ב א (א [ פ ק ]
ע ״ ר ו י ר ח א ד ר י א י ב ה א ״ ע ח ״ ל ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ו ם ייוניש ה זי א ב ש ״ ע ו ב ״ ע ה ״ כ ף ד .ת י נ ע ת
.ה נ ע נ ו ו נ יל ע ם ח ר מ ״ א ה ת א א ל א ך ל מ ו נ ל ן יא מ ״ א ך י נ פ ל ו נ א ט ח מ ״ א ר מ א ו
ב ״ ע ק ׳יס ם ד ר פ ב ןייע ו (372 ד צ ) ה ״ ל ש ׳יס ו ״ ח מ ב א ב ו ה .ם ל וע ח ד ה ם ויה (א [א פ ק ]
ו נ י נ פ ל ש ׳יפ א י ב ה (ב ״ ע ס ז״ ל ק ף ד ) צ ״ ר ׳יס ט ק ל ה י ל ב ש ל ע ב ו ןיד ן וש ל ת ר ה ו נ י ב ר ׳יפ ש ר ח א ׳יפ
ף ד .ה ״ ד ב ן נ י ס ר ג ד כ (ג .ן י ש ר פ מ ש י ם ש ב ב ״ ג ס ד ר פ ה מ י ג ש ה ׳יפ ו ן י ש ר פ מ ש י ם ש ב ר ו ד ס ב
.ם ו י ה ו נ י ט פ ש מ ר מ ו ל ו נ מ י ה ל כ א ל ש וד ק ו נ י ט פ ש מ ר ו א ל א יצ ו ת ו ו נ נ ח ת ש ד ע (נ .א ״ ע ז״ כ
י ו ל ת ר ב ד ה י ר ח ש ,ר ו א ל א צ י א ל ם ויח ו ב ש ,א ו ה ה ע ו ט ד ו א ל ם ו יה א י צ ו ת ו ר מ ו א ה ו ׳יג ה ו ״ ח מ ב
.ר ו פ יכ ם וי ד ע ה ב ו ש ת ב
י ״ ש ר ר ו ד מ 84
םאו ,רושעה דע הבושתב יולת רבדה ךכש ,רואל אצי אל םויה ןה ,םויה וני טפשמ
ונימצע קיזחנש ךתעד לע הלעת יכו ,םייחל רתלאל םימתחנ םיקידצ אלהו רמאת
:הלי פתב םיקידצ
אוה קוספ ,תורפוש לצא הז ןייניע המ ,םהילע ןני תו אבצ ׳ה (א) [ב פ ק ]
ולבאו םהילע ןגי תואבצ ׳ה ביתכ וירחאו (ד״י ׳ט הירכז) ןמית תורעסב ךלהו ,ומצעל
ורמאל ףדור התא רוביצל הכרב ףי סוהל ידכ םאו ,(ו״ט םש םש) עלק ינבא ושבכו
(אסכה) םויב [םהיהלא] (םכיהלא) ׳ה םכעי שוהו ,וירחאלש התוא םג ףוטח ,הליפתב
ידכמ ,םנח תוארקמב ףיסוהל ונמיה לכ אל אלא ,(ז״ט םש םש) ומע ןאצכ [אוהה]
־נפמ לבא ,םיאיבנל השלש ,עצמאב םיבותכל השלש ,הרותל השלש ,םויה תבוח
הווצמכ ךי נפל השענ םשו רמוא אוה ,יםוי ׳רכו ןיקיתווכ (ב) הרותב םי לשהל בי י חש
ןכו ,תויכלמ ןכו ,תורפוש הרשע ןה ירה ,םכידעומבו םכתחמש םויבו ,רומאכ ונילע
ךיתוקח םיפכ לע ןה : םימכח לש ןעבטמו ,ןרדסכ םי שלש אי צומ התא ןללכב ,תונורכז
:ודי גי םימכח רשא
י תפש ׳ה ךכ ןי ללפתמ החנמו תי רחשו תיברע הנשה ש א ר ב (א) [ג פ ק ]
ןת ןכבו ,םשה תשודקו ךומכ ימ ריכזמו תורובגו ונרכז ריכזמו ,תובא ,רכו חתפת
םוי תא ףיסומ תבשבו ,ונל ןתתו דע ונתרחב התאו ,םיקידצ זאו ,דובכ ןת ןכבו ,ךדחס
י נפל דרי אביקע ׳ר (ב) ,םולשה השוע דע ׳וכו הזה ןורכזה םוי תאו הזה חונמה
ירפס י נש ןיאיצומו ,שדקתיו לדגתי (ג) םירמוא ונא ןכו וניכלמ וניבא רמאו הביתה
ןירוק היינשבו ,םיבר םימי דע הרש תא דקפ ׳הו ןמ השמח ןירוק תחאב (ד) ,תורות
,ןרימאד דע שי דק ,אקםס ףוס דע ,שדחל דחאב י עי בשה שדחבו ,סחנפ רדסב רי טפמה
שארבש םש לע (ה) ,וחישמ ןרק םריו דע םיפוצ םיתמרה ןמ דחא שי א יהיו ןיריטפטו
תחאב ,תורות י תש ןכ ומכ ןיאיצומ יניש םויב :הנחו לחר [הרש] הרקסנ הנשה
דע התוא ןירוקו ,קחצי לש ותדיקע רוכזיש ידכ (ו) ,םהרבא תא הסנ םי הלאהו ןירוק
ןיריטפמו ,ןרימאד דע שי דק ,לומתא ארקש ומכ רי טפמה ארוק הי י נשבו.,רדסה ףוס
.דוע ונרכזא רוכז םש לע ,םירפא יל ריקי ןבה דע רבדמב ןח אצמ ׳ה רמא הכ
לעו הרותה לע ,איה ךכ תי שי ש הכרבו [תוכרב] השש ךרבל בייח איבנב רי טפמהו
םויו לארשי ו תבשה שדקמ רמוא תבשבו] (ז) ,ןורכזה םויו לארשי שדקמ דע הדובעה
ן י ר ו זח מ ש י : ך כ א ב ו ה (371 ד צ ) ג ״ ל ש ׳יס ו ״ ח מ ב .ם ה י ל ע ןג י ת ו א ב צ ׳ה (b [בפס1
׳ב י״ כ ב ו .ת ו ר פ ו ש ל צ א ה ז ן ינע ה מ יכ ,ן כ ר מ ו ל ןיא ו /ו ג ו ו נ יל ע ןג י ת ו א ב צ ׳ה ן ה ב ב ו ת כ ש
.ב ״ ע ב ״ ל ה ״ ר .יס וי ׳ר כ ו ן יק ית ווכ (ב .ו נ י נ פ ל ו מ כ א ו ה ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו
ו ״ ח מ ב .יוכ ו ח ת פ ת י ת פ ש ׳ה ך כ ן י ל ל פ ת מ ה ח נ מ ו ת י ר ח ש ו ת י ב ר ע ה ״ ר ב (א [ג פ ק ]
י נ פ ל ד ר י ה ב י ק ע ׳ר (3 .ש ״ ע ה נ ש ה ש א ר ל ש ת ו ל י פ ת ת ס ו נ א ב ו ה (383 ד צ ) ז׳ימ ש ׳ים
ם ש ו ״ ח מ .ש ד ק ת י ו ל ד ג ת י (ג .ש י ע ב ״ ע ה ״ ב ת י נ ע ת .ו נ כ ל מ ו נ י ב א ר מ א ו ה ב י ת ה
ה ד ק פ נ ה ״ ר ב ש ם ש ל ע (ה .א ״ ע א ״ ל ה ל י ג מ .ד ק פ ׳ה ו ן מ ה ש מ ח ן יר וק ת ח א ב (ד .(384: ד צ )
מ ״ פ י ת ב ר א ת ק י ס פ ןייע .ק ת צ י ל ש , ו ת ד י ק ע ר וכ זיש יד כ (ו .ב ״ ע ס . ׳י ה ״ ר .ה נ ח ו •ל ח ר [ה ר ש ]
א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .ף ו ד כ זה ם ויו ל א ר ש יו ת ב ש ה ש ד ק מ ר מ ו א ת ב ש ב ו ״ (r .ה ״ ד ב ה ת י ה ה ד י ק ע ה ד
א צ מ נ ן ו ר כ זה ם ויו ם ו י ס ה ר ח א ם ש ו ״ ח מ ב ו .(385 ד צ ) ו ״ ח מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ׳ב י״ כ ב ן ו כ נ ל
ל ע ו כ מ ס ו א ב ו ה ה פ ם ו ה ב ו ן ו ג ה ו ה א ר נ ו ד ע ע י ק ח מ י נ ש ה ה ״ ר ב ה ב י ת ה י נ פ ל ר ב ו ע ה ו ה פ ס ו ה
י ת ב ר א ת ק י ס פ ב א ו ה יוכ ר צ ויב ן יע ק ו ת ן יא ו ף ס ו מ ת ל י פ ת ב ן יע ק ו ח ה מ י נ פ מ א ת ק י ס פ ב ר ו מ א ה ׳
.ש ״ ע .מ ׳י ׳
85 י ״ ע ר ר ו ד ס
זחוא הליהתב וחתפי ש סרוקו הלי פתב ודמעי ש םדוק די מ םיבשוי םהשכו [ןורכזה
,רסוש תעיקת לע ו״בקא ךרבמו (ח) וילגר לע דמועו ,ודיב רפוש רוביצ הי לש
,ק״רק ,ק״שק ,ק״שק ,ק״שק ,ק״רשק ,ק״רשק ,ק״רשק עקותו ,ונייחהשו ,רפוש לוקכ עומשל
העיקת העורת העי קת ,שלש שלש לש שלש תועיקת רדס וני נשש ומכ (ט) ,ק״רק ,ק״רק
וללה תועי קת עשתש וניתובר ושרי פו ,עשת ןהש שלש דצי כ אה ,תחאו תחא לכל
:םה הרותה ןמ
,העיקתו [העורת] םירבש השלש העי קת ירסיקב ה ו בא ׳ר ן ק ת י א ו (א) [ד פ ק ]
םושמ ,העיקתו העורת [העיקת] (העורת)תי שי לש ,העיקתו םירבש השלש העי קת הי י נש
ידי אצוי םדא ןי אש רמי מל וניצמ ,דובא ׳ר תנקתמ .והנינ י אמ העורת ןל אקפםמ יקוםסד
ק״רשק ןישוע ונא ךכי פל ,רשע ןתוא השוע ןכ םא אלא ,תולוק השלשה ןמ ותבוח
ןתוא ידי תאצל ידכ ,תולוק םי שלש םהש תחאו תחא לכל םי מעפ שלש ,ק״רק ק״שק
תוכרבה רדס לע רוביצה חרוט י נפמ ןיבשוי ןהשכו (ב) ,הרותה ןמ ןהש תועיקת עשת
רחאו ק״שק כ״חאו הלי חת ק״רשק ,דובא ׳ר ןקיתש ךרדכ רשע ףסומל ןידמוע ןהשכ
ןי עקותי המ י נפמ קחצי ׳ר רמאד (ג) ,ןטשה תא בברעל ,המל ךכ לכו ,ק״רק ךכ
:ן טשה תא בברעל ידכ (ד) ,ןידמוע ןהשכ ןיעקותו ןיבשוי ןהשכ הנשה שארב ןיעירמו
ר פ ו ש י ל ו ק ב ע ו מ ש ל ת ו ל מ ה . ר פ ו ש ל ו ק ב ע ו מ ש ל . ר פ ו ש ת ע י ק ת ל ע ו ״ ב ק א ך ר ב מ ו ( ק
ה פ ס ו ה ה ל ב א . ר פ ו ש ל ו ק ב ע ו מ ש ל ך ר ב מ ש ר ח א ח ס ו נ ם ג ג י צ ה ל ו ת נ ו ו כ י י ה ו ד ח א ק י ת ע מ ת פ ס ו ה
ש י ׳ א ר ה ן כ ו ״ ד פ ו ש ת ע י ק ת ל ע ״ א ו ה ח ס ו נ ה ו . ם ש ו י - י ח מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ ם ב ו ׳ ב י ״ כ ב א צ מ נ א ל א י ה ה
א י ב ה ש ה ״ י ב א ר ה ם ש ב ם ג א י ב ה ו . ד פ ו ש ת ע י ק ת ל ע ך ר ב ל ש י ש ת ״ ר ם ש ב א י ב ה ׳ י ׳ י ס ד ״ פ ה ״ ר
ם ג ר י ע ה ש ו מ כ ו נ י נ פ ל א ת י ל י מ ל ש ו ר י ה ו . ר פ ו ש ל ו ק ב ע ו מ ש ל ך ר ב ל ך י ר צ ע ק ו ת ה ש י מ ל ש ו ר י ם ש ב
ו ר ד ס ב ג ״ ע ר ם ג ש ' י ת י א ר ו ר פ ו ש ל ו ק ב ע ו מ ש ל ך ר ב ל ג ״ ה ב ה ם ש ב ס ג א י ב ה ו ל א נ ת נ ן ב ר ק ל ע ב
ן י ב ק ל י ח ה א *נ ה ל א ש ר ו ד ה ר א פ ת ״ ו ש ן י י ע ו ר ט ו ש ל ו ק ב ע ו מ ש ל ת כ ר ב ה א י ב ה ( ב ״ ע ה ״ מ ף ר )
ו א י ב ה א ״ ע ר ׳ י ס ב ״ ח ז ״ ז א ה ו ח ״ ל ׳ י ס ן ״ ב א ר ה ם ג ו ר פ ו ש ת ע י ק ת ל ע ן י ב ו ר פ ו ש ל ו ק ב ע ו מ ש ל
י ״ ב ב ש ״ ע ו ר פ ו ש ל ו ק ע ו מ ש ל ך ר ב י ש ה ״ פ ק ת ׳ י ס ח ״ ו א ר ו ט ב ן י י ע ו ר פ ו ש ל ו ק ב ע ו מ ש ל ה כ ר ב ה
. ת ו ע י ק ת ר ד ס ו נ י ג ש ש ו מ כ (מ . ד פ ו ש ל ו ק ע ו מ ש ל ך ר ב מ ש כ ״ ג ב ת כ ם ״ ב מ ר ה י כ מ ש א י ב ה ו
. ב ״ ע ג ״ ל ה ״ ר ה נ ש מ .י ו כ
ם ש ו (886 ד צ ) ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו א ״ ע ד ״ ל ה ״ ר . י ר ס י ק ב ו ה ב א ׳ ר ן ק ת י א ו ( [ד פ ק ]
! י ב ש ו י ן ה ש כ ו (ב . ת ״ ד מ ה פ ס ו ה א צ מ נ ו ה ב א ׳ ר ת נ ק ת מ ן י ב ו ה י נ י א מ ם ו י ס ה ר ח א ו ״ ח מ ב
ן ה ש כ ו : ן ק ו ת מ ן ו ש ל ה ו ״ ח מ ב ל ב א ם י ר ד ס ח ׳ ם ב ו ׳ ב י ״ כ ב ם ג א ו ה ן כ .י ו כ ר ו ב י צ ה ח ר י ט י נ פ מ
ר ד ס ל ף ס ו מ ל ן י ד מ ו ע ן ה ש כ ת ו כ ר ב ר ד ס ל ע ו ,ת י . ל ו ק ם י ש ל ב ה ן י ש ו ע ר ו ב י צ ח ר ו ט א כ י ל ד ! י ב ש ו י
ק ״ ר ש ק ו ה ב א ׳ ר ם ת ו א ן ק י ת ש ך ר ד כ ם ד ב ל ת ו ע י ק ת ר ש ע א ן י כ מ ו ם ת ו ר פ ו ש ו ת ו נ ו ר כ ז ת ו י כ ל מ
א צ מ נ כ ״ ח א ו . ם ה י ל ג ר ל ע ן י ד מ ו ע ש ר ו ב י צ ח ר ו ט י נ פ מ ק ״ ר ק ך כ ר ח א ו ק ׳ ׳ ש ק ך כ ר ח א ו ה ל י ח ת
. א ״ ע ם ז-י׳ ה ״ ר . י ו כ ק ח צ י ר ״ א ד (ג . ר ש י ה ר פ ס ו ר פ ס מ ם ג ת ״ ר ם ש ב א ב ו ה ו ה פ ס ו ה ם ש
ם ש ב ו א י ב ה ש ה מ מ ן ט ש ה ת א ב ב ר ע ל י ר כ ה י ד ב ״ ע ז ׳ י ט ׳ ם ו ת ב ן י י ע . ן ט ש ה ת א ב ב ר ע ל י ד כ (ל
ע ק ת י א ו ה ה ם ו י ב ה י ה ו ב י ת כ ו , ר צ נ ל ת ו מ ה ע ל ב י מ ל ש ו ר י מ ר מ א מ א י ב ה ש ׳ א ב ר ע ך ר ע ך ו ר ע ה
א צ מ נ א ל י מ ל ש ו ר י ה ה ז ו ׳ ו כ ל י ה ב א ל ו ל י ה ב א ד ח א נ מ י ז א ר ו פ י ש ל ק ע מ ש ד ב ל ו ד ג ר פ ו ש ב
ם ש ב ת כ ו ה ״ פ ק ת ׳ י ס ח י ר א ר ו ט ב ם ג א ב ו ה י מ ל ש ו ר י ה ו . ד ה א : ם ו ק מ ב י ת ו ר י ע ה ש ו ט כ ו נ י נ פ ל
א י ב ה י מ ל ש ו ר י ה י ר ב ד ו ר ח א ן ו נ ג ס ב י מ ל ש ח י ה א י ב ה ם ה ר ד ו ב א ה ם ג . י מ ל ש ו ר י ב א ת י א י כ ה ו י י ׳ ב ה
ן י ד מ ל ו נ א ן א כ מ ו ם י י ס י מ ל ש ו ר י ה א י ב ה ש ר ה א ט ש ׳ א ב ר ע ך ר ע ך ו ר ע ב ה נ ה ו ח ק ו ר ה ם ג
ן י י ע ו ע ״ ד ׳ י ס ה ״ ר ׳ ה ז ״ ו א ב ם ג א ב ו ה ו .י ו ב ה ב י ש י ב ם י ש ל ש ו מ כ ת ד י מ ע ב ם י ש ל ש ן נ י ע ב ד
. ך ״ ש ת ׳ י ס ה ״ ר ׳ ה י כ ד ר מ ב
י״שר רודס
86
וללהי ,ירשא הליהתב חתופ תולוק םישלשה לכ עוקתל ר מ ג (א) [ה פ ק ]
דע הבית ינפל שידק ,ןמוקמל תורותה תא ןיריזחמו ,ףסומל ןידמועו ,רגו ׳ה םש תא
החאו ךומכ ימ רובג התא ףוסבו ,ונירכז ןגמ ףוסב םירמואו ,שחלב ןיללפתמו ,ןרימאד
אסלאב רוביצ חילשל וז תססותו םיקידצ זאו ,דובכ ןת ןכבו ,ךדחפ ןת ןכבו ,שודק
לכ ויתאיו ,וליגי ,רגרב םידיסחו וזולעי םירשיו וחמשיו וארי םיקידצ זאו ,אתיב
,ךועדי אל םימע ךושרדיו ,ךיקדצ םייאב ודיגיו ,ךיגפל וערכיו וכרביו ,ךידבועל
תא ורפחיו ,םהיחבז תא ךל וחבזיו ,׳ה לדגי דימת ורמאיו ,ץרא יססא לכ ךוללהיו
ודמליו ,ךיתוכלמ הכ וריכיו ,ךינפ ישקבמ ךוארייו ךידבועל דחא םכש וטיו ,םהיבצע
,ךיגסל הליחב ודלסיו ,שאר לכל• אשגתמ ךואשגיו ,ךתרובג תא וללמיו ,הניב םיעות
ךתוכלמ לוע ולבקיו ,ךכלמב םייא ולהציו ,הניר םירה וחצפיו ,הראפת רזנ ךל ורטעיו
ךולמתו ,הכולמ רתכ ךל ונתיו ,ובושיו םיקוחר ועמשיו ,םע להקב ךוממוריו ,םהילע
םוי) .רומאכ ךדובכ יסמ דע וניאטח ינפמו ,שודקה ךלמה דע רכו ,ךדבל ׳ההתא
ישארבו ,׳ונו ותבשב תבש תלוע ,׳וגו תבשה םויבו [רמוא תבשב ה״ר לח םאו] (תבש
םיהלאה אוה ׳ה יכ ךבבל לא תובשהו דע ,׳וגו יעיבשה שדחבו ׳נו ,׳וגו םכישדח
:דוע ןיא דע
יחולש תויפיפ םע היה וגיתובא יהלאו וניהלא רמוא רובצ ח י ל ש ו [ופ ק ]
תרה םויה ,ק״רשק עקותו ,ןורכזה םויו לארשיו תבשה שדקמ דע לארשי תיב ךמע
תעורת לוק עמוש דע ׳וכו םלוע תרה םויה ,ק״שק עקותו ,תירבה רכוז דע ׳וכו םלוע
השוע דע ,רכו םידומו הצר ׳וכו םלוע תרה םויה ,ק״רק עקותו ,םימחרב לארשי ומע
השלש אלבו העיקת אלב ןיעירמ הליפתה רחאלו (א) .לבקתת ,לדגתי ,םולשה
:[קחצי רב המלש] :תובישי יתשב גהנמ ןכו ,םירבש
: ם י ר ו פ כ ה ם ו י ת ו כ ל ה
תליענבו הכיסבו הציחרבו הייתשבו הליכאב רוסא םירופכה ם ו י (א) (זפ ק ]
(ןייונע] (םירבד) השמח דגנכ אדםח בר רמא ילימ יכה אנמ ,הטימה שימשתבו לדנסה
תבש (ז״כ ג״כ ארקיו) רושעב ךא ,(׳ז ט״כ רבדמב) רושעבו (ג) ,הרותב םייוגשש
םלוע תקוחל םכל תאז ,דתיהו ,(א״ל ז״ט םש) [ןותבש תבש] ,(ב״ל םש םש) ,ןותבש
.ח ״ מ ש ׳יס ף ו ס 386 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה .ע ו ק ת ל ר מ ג (א [ ה פ ק ]
י ת ש ב ג ה נ מ ן כ ו ם יר ב ש ה ש ל ש א ל ב ו ה ע י ק ת א ל ב ן יע יד מ ה ל י פ ת ה ד ח א ל ו (א [ו &ק ]
א ל ב ן יע יר מ ה ל פ ח ה ר ח א ל ו א ב ו ה ב ״ ע ו״ מ ף ד ג ״ ע ר ד ם ב ן כ ו 387 ד צ ו ״ ח מ ב ם ג ח ״ כ .ת ו ב יש י
י א ד ו ב ו ,ן ט ש ה ת א ב ב ר ע ל יד כ ה ל ו ד ג [ה ע י ק ת ל ״ צ ] ה ע ו ר ת ע י ר מ ו ם יר ב ש ה ש ל ש א ל ב ו ה ע י ק ת
ן כ ו ם ו יס ה ר ח א ם י ר ד ס ה ר פ ס ב ו ׳ב י״ כ ב י ת י א ר ו .ג ״ ע ד ר ו ד ס מ א ו ה ״ ת וב יש י י ת ש ב ג ה נ מ ן כ ו״
ם י נ פ ב י ת פ ס ו ה ו ׳א י״ כ ב ו נ י נ פ ל ר ס ח ה זו .ק ח צ י ר ב ה מ ל ש ם ו ח ת א צ מ נ ת ו ב יש י ית ש ב ג ה נ מ
.ת ו פ ם ו ה ה ב ר ה ו ״ ח מ ב א צ מ נ ד וע ו
ן מ ח ו ק ל ו נ י נ פ ל ש ן וש ל ה ל כ ו .ב ״ ע ג ״ ע א מ וי ה נ ש מ .יו כ ם י ר י פ כ ה ם וי (א [ ז פ ק ]
ך ל י א ו ן א כ מ ״ ם ש ם וש ר ו .375 ד צ ה ״ מ ש ׳יס ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה ו (ג ״ ע ׳ל ף ד ) ם י ר י פ כ ה ם וי ׳ה ג ״ ה ב
ו״ ע ) ם ש א ר מ ג ב .א ד ם ח ב ר ר מ א מ ״ ה מ (ב .ו נ י נ פ ל ש ג ״ ע ד ר ו ד ס ב ה זמ ר כ ז ן יא ו ״ י מ ר מ ע ה ד וס י
ר ש א כ ו .ה ר ו ת ב ש ן ייונע ה ש מ ח ד ג נ כ א ד ם ח ב ר ר מ א ,ימ ד ג נ כ ן ייונע ה ש מ ח י נ ח ׳י ג ה (א ״ ע
א ט י ת ו ב ת כ ש ר ו ש ע ב ו ה ״ ד ם ש ׳ם י ת ב ןייע .ר ו ש ע ב ך א ר ו ש ע ב ו (ג .ג ״ ה ב ב א ו ה ןכ ו נ י נ פ ל א ב ו ה
.ש ״ ע ה ד ו ת ב ם י ב ו ת כ ם ה ש ד ד ס כ ית יימ א ל ד ד א מ א י ה
87 י י ׳ש ר ר ו ד ס
הייתש ןגיקרסמו ,ןניבשח אק ייוניע אתי שןנאו ,יביתכ השמח קישקמו ,(ד״ל םש םש)
אל רשא שפנה לכ יכ ביתכד ,תרכ בייחימ ינעימ אלד ןאמו (ד) ,אוה הליכא ללכב
בייחיט אדוביע ריבעד ןאמ ןכו (ה) ,(ט״כ ג״כ םש) רגו .התרכנו םויה םצעב הנועת
,(׳ל ג״כ םש) ׳וגו הזה םויה םצעב הכאלמ לכ [השעת רשא] שפנה לכו ביתכד ,תרכ
םויב לכואה ןנתדכ (ו) ,תרכ בייחימ ליכא יכד ארועיש המכו ,תרכ בייח ליכאד ןאמו
ני׳עאו ,[בייח] וימגול אלמ התושהו ,התגיערגכו הומכ הסגה תבתוככ. םירוסבה
ארק יגשדמ אמעט יאמו ,תבתוכב אבה ,תיזכב [אתיירואב] אביתכד הליכאד ארועישד
איגתד (ז) ,ארועישל ןגבר הויגש ,לכאת אל בתכ אלו ,הנועת אל בתכו הירובידב
בותכה הנישש ןילכוא תאמוטמ ץוח תיזכב הרותבש םירועישה לכ רמוא יסוי ׳ר
ןעמשמב בותכה הנישש םירופיכה םוי רבדל ׳יארו] (ח)ןרועישב םימכח ונישו ,ןעמשמב
לכאת אלו בתכ אלו הנועת אל ביתכד ןעמשמב בותכה הניש ןרועישב בותכה הנישו
היסינא יליט ינה תרכ בייחד ןנירמא אק יכו (ט) ,תבתוכככ [ןרועישב םימכח ונישו
בייחימ אל אמוי שידקד דעו קיםםמד אנדיעמ ,הילע ףיםומד תםםותא לבא ,אמויד
ארקיו) הימעמ התרכנו הזה םויה םצעב הנועת אל רשא שפנה לכ יכ ביתכד ,תרכ
ןכו ,יוניע תפסות לע תרכ שונע ןיאו ,תרכ שונע אוה םוי לש ומוציע לע ,(ט״כ ג״כ
םאו ,ופוג לככ ופוג תצקמ ץוחרל רוסא ןגתד (אי) ,הציחרב ןכו (י) ,הכאלמ תפסותב
ימיד בר אתא יכ (בי) ,ששוח וגיאו וכרדכ ץחור האוצבו טיטב תוכלכולמ וידי ויה
םימב התוא הרוש באב העשת ברע [יול ןב] עשוהי ׳רל [ול היה] תחסטמ רמא
םוי ברע ,וילגרו וידי ויגס הב חגקמו הטשוס רחמל םיבוגג םילכ ןימכ התוא השועו
בקעי ׳ר היל רמא (גי) ,ויגיע יבג לע הריבעמ רחמל וילגרו וידי הב חגקמ םירוסכה
:הטי חס ךגיבתואו ,[ןל תרמא] (הרמא) אכסיא (די) אסילחת רב הימרי ברל
׳ךרכמו םויב וב לבוט םירוסכה םויב ירק י זח אקד א כ י ה ו (א) [ח פ ק ]
ברעלו ,לבוטו דרוי ,םירוםכה םויב ירק האורה ןנבר ונתד (ב) ,הידיב הישפנ ביגנמו
:ףשפשל הוצמ רבסק ,ףשפשי ברעבמ םא אמיא אלא ,הוה .הוהד המ ,ברעל ,ףשפשי
םושמ אקוניל אתםיר ןתימלו ארי אדח אשמי מל הל ירש אקוני הל תיאד אתתיאו (ג)
.ר כ ר י ב ע ד ן א מ ל כ ו (ה .ג ״ ח ב ח ן ו ש ל א ו ה .ר כ ת ר כ ב י י ח י ם י נ ע י מ א ל ד ן א מ ו (ד
ל כ ר מ ו א יס וי ׳ר א י נ ת ד (r .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע נ ״ ע א מ ו י ה נ ש מ .ן נ ת ד כ (ו .ם ש ג ״ ה ב
ן ו כ נ ל א ב ו ה ו א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ ר מ ו א י ב ר ן ק ת ל ש יו ב ״ ע ם ט ״ ע א מ ו י .ת י זכ ב ת ר ו ת ב ש ן יר ו ע יש ה
א י נ ת ד 376 ד צ ו ״ ת מ ב ו .ר מ ו א י*ר ם י ר ד ס ב ו ,ר מ ו א יס וי ׳ר כ ״ ג ב ת כ ר ו ד ס ה מ ׳ב י י כ ב ו ג ״ ה ב ב
ר ס ח ו א י ע ר ׳ש א מ ו י א ר מ ג ב ן ייע ו ג *׳ה ב ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .ר ב ד ל ׳יא ר ו (מ .ר מ ו א ה ד ו ה י ׳ר
מ ״ ח ת ר כ ב י י ח ל כ א ד א כ י ה ן נ י ר מ א א ק י כ ו (p .ו ״ ח מ ב ם ג ן ו כ נ ל א צ מ נ ו .ם י ר ד ס ב ו ׳ב י״ ב ב כ ״ ג
׳ם ב ו ׳ב י ״ כ ב ם ג ח ם ו נ ח ח ״ כ .ה צ י ח ר ב ן כ ו (י .א ״ ע א ״ פ א מ ו י ן ייע ו ,ם ש ג ״ ה ב .א מ ו י ד ח י פ ו ג א
ל ״ צ .ו פ ו ג ת צ ק מ ץ ו ח ר ל ר ו ס א ן נ ת ד (א י .ן ל ג מ ה צ י ח ר ב •יג ה ג ״ ח ב ב ל ב א ו ״ ח מ ב ו ם י ר ד ס ה
ו ל ה י ה ת ח פ ט מ ר מ א י מ י ד ב ר א ת א יכ (ב י .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ז״ ע א מ ו י א ו ח ו א י נ ת ד
ש ״ ע ׳י ג ת ם ש ה נ ת ש נ ן כ ו ,י ר מ ר ב ח ב ר א ת א יכ א ״ ע ח ״ ע ם ש א ר מ ג ב .יוכ ב ״ ח ב ר ע ל ״ ב י ר ל
׳י ג ה ן ייע ו י ר מ ר ב ה ב ר א ת א יכ כ ״ ג ם ר ו ג ק ר ר ו ד י ס ב א ב ו ה ש ו מ כ ׳י ג ה ו ״ ח ם ב ו ג ״ ח ב ב ם ג ו
.ם ש ם ש .ב ק ע י ׳ר ל ״ א (ג י .ג ״ ה ר י ת ע מ ש ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ב ן ייע ו ש ״ א ר ב ו ף ״ י ר ב
.ם ש א ר מ ג ב י ״ ש ר י פ ב ן ייע .[ן ל ת ר מ א ] א כ פ י א (ל י
.376 ר צ ו ״ ת מ ב א ב ו ה ן כ ו ם ש ג ״ ח ב .ב יר יב י ר ק י זח א ק ד א כ י ה ו (6 [חפק]
ה ל ת י א ד א ת ת י א ו (נ .ג ״ י ר ת ׳יס ח י ר א ר ו ט ן ייע ו א ״ ע ח ״ פ א מ ו י .כ ״ ו יב י ר ק ה א ו ר ה ר ״ ת ד (נ
.ם ש ג י ה ב .א ק ו נ י
י ״ ש ר ר ו ד ס 88
,םימב [תחא] הדי החידמ השא [רמוא נ-י׳בשר] השנמ יבד אנתד (ד) ,אתביש
ישניאד אדי לע אירשד איה אחור אתביש ׳יפ (ו) ,ןטקהנבל [תפ] תנתונו (ה)
אלכימ אוהה לע אהת אוהה אירש ,ארי אשמימ אלב אלכימב עננד ןאמו ,אילילב
:אקוניל אפסומו אשמימל ןנבר הל ירש יכה םושמו ,אנכתסימו
ןיב באב ׳טב ןיב (ב) ןכרדכ ןילבוט תוליבט י בי י ח לכ א נ ת (א) [ט פ ק ]
אניט לע לבא ,םירוםכה םויב תחפטמה אניט יבנ לע םדא ןשי אל (ג) ,םירוםכה םויב
היםנא וא ,היבר היםנא ילובק יעב אקד אדימלת וליאו (ד) .:רתומ תחפטט הניאש
,היראווצ דע איטב רבעימל היל ירש ,אחרואבאימ אכיאו ,הובא היפנא וא ,אבר ארבג
ימ ינפ וא ,ובר ינפ ליבקהל וא ,ויבא ינפ ליבקהל ךלהמ היהש ירה אינתד (ה)
תחתמ ודי איצוי אלש דבלבו (ו) ,ששוח וניאו וראווצ דע םימב רבוע ,ונממ לודגש
איעבימ אל (ח) הכיסב ןכו ,[רוסא טושל] רבעמ לבא (ז) ,וראווצ דע אקוודו ,וקולח
׳יל ירש ארעצ היל תיא יאו ,ךושל [רוסא הנטק עבצא וליפא אלא רוסאד] ופונ לכ
ול שיש וא הלוח היה םאו ,[ופוג לככ] ופוג תצקמ ךוסל רוסא איגתד (ט) ,ףשיטל
:רתומ (י) ושארב ןיטטח
אתכודל לעימל יעבאק יטנ יא,קנפמד אכי ה לדנסה תלי ענב ן כ ו (א) [צ ק ]
,אקוניל את סיר ןתימל ימנ יא ,ארוביצ םויב אירקמל (ב) הרות רפס יקופאו ,אברוחד .
אנאסמ אלב לעימל ליהד אקו ירופכד אמויל ךירצד המ וא ,אשובל יקופא ימנ יא
ה ״ כ . ן ט ק ה נ ב ל [ ת פ ] ת נ ת ו נ ו (ה . ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ז ״ ע א מ ו י . ה ש נ מ י ב ד א נ ת ד (ל
ן ו ש ל א ו ה . י ו כ א י ה א ח ו ר א ת ב י ש ׳ י פ (ו . ת ש ש ו ח ה נ י א ו ק ו נ י ת ל ת פ ת נ ת ו נ ו א ר מ ג ב ו ,ג ״ ח ב ב
א ת ב ש ך ר ע ך ו ר ע ג י ת י א ר ו . א ת ב י ש ם ו ש מ ה ״ ד ׳ ם ו ת ב ן י י ע ו , ה ח י ד מ ה ״ ד י ״ ש ר ן י ע ו ג י ׳ ה ב ה
ת ק ו נ י ת ה ת ז ח ו א ש ה ע ר ח ו ר ! ת ו ב ו ש ת ב ב ו ת כ ה ׳ י פ ד ו ע א י ב ה ו ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ה ם ש ב ׳ י פ ה א י ב ה
ן ו ש ל ב ה ט ש ו ת ו מ י ש ד ע ך ל ו ה ו ה נ ו נ ת מ ם ת ו א ת ש ב י י מ ו ר א ו צ ה י ר ו ת א ש ם י ד י ג ב ת ק ר פ מ ב ר א ו צ ב
.י ו כ א ת ב י ש ת י מ ר א
. ו ״ ח מ ב ו ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו א ״ ע ח ״ פ א מ ו י . י ו כ ת ו ל י ב ט י ב י י ח ל כ א נ ת ( א [ ט פ ק ]
ן י י ע ו . כ ״ ו י ב ן כ ר ד כ ן י ל ב ו ט א ח י א א ר מ ג ב ו , ג י ד ו ב ה ן ו ש ל ה ״ כ . כ ״ ו י ב ן י ב ב א ב ח ע ש ת ב ן י ב (3
ן י י ע ו י ״ ב ב ו ש ״ ע ׳ מ ן י ל ב ו ט ן י א ד ב ת כ ת י ר ו א י ב ה ו ג ״ ה ב ה ת א א י ב ה ש ג ״ י ר ת ׳ י ס ף ו ס ר ו ט ב
א ר מ ג ב ו , ם ש ג ״ ה ב ב ה ״ כ . א נ י ט י ב ג ל ע ם ד א ן ש י א ל (ג . ע ״ כ ד ה ״ ד א ״ ע ׳ ח א מ ו י ׳ ם ו ת ב
ת ח פ ט מ ה נ י א ש א נ י ט ל ע ל ב א ״ ם ו י ס ה ו . ב ״ ו י ב א נ י ט ג ״ ע ב ש י ל ר ו ס א ׳ י ג ה א ״ ע ח ״ ע א מ ו י
ל ע ל ב א , כ ״ ו י ב ת פ ט ו מ ה ח פ ו ט י ב ג ל ע ם ד א ב ש י א ל ׳ י ג ה ו ״ ח ט ב ו ג ״ ה ב ה ן ו ש ל א ו ה . ״ ר ה ו מ
ה י ה ש י ר ה א י נ ח ד (ה . ג ״ ה ב ה ן ו ש ל . י ו כ א ד י מ ל ת ו ל י א ו (ד . ר ת ו מ ח י פ ט ה ל ו נ נ י א ש ח פ ו ט
ג ״ ה ב ב . ו ק ו ל ח ת ח ת מ ו ד י א י צ ו י א ל ש ד ב ל ב ו (ו . ב ״ ע ז ״ ע א מ ו י . ו מ א י נ פ ל י ב ק ה ל ך ל ה מ
ט ו ש ל ] ר ב ע מ ל ב א fr . י ו כ ו ק ו ל ח ת פ ש ו ק ו ל ח ת פ ח י י ׳ ש ר ׳ י ש ו , ם ש א ר מ ג ב ה ״ כ ו ו ק ו ל ח ת פ ה מ
ג י ׳ ה ב ו נ י נ פ ל ו י ״ ב ב ש ״ ע ו ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ה ם ש ב ג ״ י ר ת ׳ י ם ח ״ ו א ר ו ט ב א ב ו ה ן כ ו י ת נ ק ת ן כ . [ ר ו ס א
ה ח ש ה ש ר פ י ר ש א כ ן ו ש ל מ , ( ן ע מ מ י ו ו ש ) ם י מ ב ה י ט ש ו נ י נ ע ח ו ס ל י כ , ד ח א ל כ ה ו ר ו ס א ח ו ם ל ל ב א
ה ט מ ש נ ו ר ו ס א ר ב ע י מ ל ב א א ב ו ה י כ י ת י א ר ׳ ב י ״ כ ב ו ב ״ ע ז ״ ע א מ ו י ן י י ע ו (א ״ י ה ״ כ ׳ י ע ש י ) ת ו ח ש ל
ל ב א ן ו כ נ ל א ב ו ה ו ״ ח מ ב י כ י ת י א ר ו ה מ י ל ש ה ר ו ש ר ס ח ם י ר ד ס ה ׳ ם ב ו ה ו ם ל ו א ט ו ש ל ה ל מ ה
י ת פ ס ו ה . [ ר ו ס א ה נ ט ק ע ב צ א ו ל י פ א א ל א ר ו ס א ד ] ו פ ו ג ל כ י ע ב י ט א ל ( ח . ר ו ס א א ו ה ט ו ש ל ר ב ע מ
ת צ ק מ ך ו ס ל ר ו ס א א י נ ת ד (p . ו ״ ח מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ ס כ ו ׳3 י ״ כ ב ן ו כ נ ל א צ מ נ ו ג ״ ה ב ב א ו ה ש ו מ כ
ו כ ר ד כ ך ס ם ש א ר מ ג ב ו , ג ״ ה ב ה ן ו ש ל ה ״ ב . ר ת ו מ (י .ב ׳  ׳ע ז ״ ע א מ ו י . ו פ ו ג ל כ כ ו פ ו ג
. ש ש ו ח ו נ י א ו
ת ו ת ל י א ש ב ו 377 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו ד ״ ע ׳ ל ף ד ם ש ג ״ ח ב . ל ד נ ס ה ת ל י ע נ ב ן כ ו (א [צ ק ]
. א ר ו ב י צ ב ה י כ א י ר ק י מ ל ג ״ ה ב כ . א ר ו ב י צ ס ו י כ א י ר ק מ ל (3 .ח ״ ס ק ׳ י ס ח כ ר כ ה ת א ז
89 י ״ ש ר ר ו ד ס
ססימ יטנ יא (נ) ,היערכ לע י די ט ךרכי טל היל ירש ,אשחיר ןמ וא ,אברקע ןמ
ןכו (ה) ,רתומ ברקע תנכס תמחמ לכ לאומש רמאד (ד) ,היכרוצ יקופא לעי מו יברוג
בר אהד (ו) ,יברוגב קפי מל ימד רי פש ,ייוגםל ליכי אלו קנפמד ןאמ ןייניעל י מנ
אנוה בר רב אבר ,ילוקידב אבר (ז) ,יצוהדב קיפנ ייבא י נטוהד אלדנםכ קיפנ הדוהי
:רי סא קנפמ אלש ןיב קנפמ ןיב ינאםמ לבא ,קיפנו היערכ לע ארדוס ךירכ
י מד רי פש ,ןכתסמ ליכא אל י אד י לו ח אכי אד אכיהו (א) [אצןל]
םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא ביתכד אמעט י אמ (כ) ,ארופיכד אמויב הי לי כואל
יכיה יכ אתווצמ ומייק אנמחר ׳מאק יכ ,םהב תומי ש אלו [םהב יחו] (׳ח ח״כ ארקיו)
ןיאיקב יס לע ,היל ןנילכומ יכו (נ) ,אל אמתסמו אתווצמ ירוטנ לבא ,והב ויחתד
םיעדויו הרבוע ולי פא אלא הלוח אי עבי מ אלו (ד) ,ומצע י פ לע אלו ,ותוא ןיל־כאמ
רי פש ,אוה לפנ קפס יח קפס רמי מל אכי אד י״פעאו ,הדלוו רקעתמ הלכא אל יאד
הל ןיבחות ,ריזח רשב וא ,שדוק רשב החי רהש הרבוע אינתד (ה) ,הל ןתי מל י מד
התוא ןי לי כאמ ואל םאו בטומ התעד הבשי י תנ םא ,היפ לע הל ןיחינטו] (ו) ,בטורב שוכ
ןי אש ,,ומצע ןמוש התוא ןי לי כאמ ואל םאו בטוט התעד הבשי י תנ םא [המצע בטור
ירמא (ז) .םי מד תוכי פשו תוירע יוליגו ז״עמ ץוח ,שפנ׳חוקי פ ינפב דמועש רבד ךל
אטי שפ הלוחל ןי עמוש ךירצ וניא רמוא אפורו ינא ךירצ רמוא הלוח יאני ר יבד
אקד אוה יתועב אנכירצ הלוח רמאקד אה] אמי תד והמ (ח) ,לקהל תושפנ קפם
יניא רמוא הלוח] (ט) ,ושפנ תרמ עדוי בל [ל״מק אנתיימ אנלי כא אל יא רבםד תי עבי מ
בל אמי תד והמ לקהל תושפנ קפס אטי שפ אסורל ןי עמוש ךירצ רמא אפורו ךירצ
ן כ ו ם ש ג ״ ה ב ה ן וש ל א ו ה .ה י כ ר ו צ יק ו פ א ל ע י מ ו יב ר ו ג ס ס י מ י מ נ יא (ג
א ו ה י ב ר ו ג ב ק פ י מ ל ימ ד ר יפ ש ייו ג ס ל ל ו כ י א ל ו ק נ פ י מ ד ן א מ ן ינ ע ל י מ נ ן כ ו ו י ר ח א ל ש ר מ א מ ה
ך ו ר ע ב ית יא ר ו .ש ״ ע ג ״ ה ב ה ן ו ש ל מ ת צ ק יונ יש ב ם ש ת ו ת ל י א ש ב ם ג א ב ו ה ו ׳ם ש ג ״ ה ב ה ן וש ל
יר ש י מ [ח ״ ס ק ׳יס א ו ה ] י ר ו פ כ ד א מ ו יד א ת ל א ש ב ו ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ה ב ל ״ זו א י ב ה ׳ב ב ר ג ך ר ע
ת ת ת ן ת וא ן יל ע ונ ש ר מ צ מ ל ו ע נ מ יל כ ינ ימ א י ה ו .ב ר ו ג ל א ע מ ש י ן וש ל ב ׳יפ א ב ר ו ג ב ק פ י מ ל
ן ייע .ר כ ק נ פ מ ד ן א מ ן ינ ע ל י ט נ ן כ ו (ה .ב י׳ע ה ״ ע א מ ו י .ל א ו מ ש ר מ א ד (ל .(ן ע ק א ז) ]י ל ע נ מ
ג ״ ה ב ב ו א ר מ ג ב .יל ו ק יד ב א ב ר (ז .ם ש א מ וי .א ל ד נ ם ב ק י פ נ ה ד ו ה י ב ר א ה ד (ו .׳ג ה ר ע ה
ןייע ו ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל ש ׳יג ה ם ג א ו ה ו .י ל ו ק י ד ב ך ו ר ע ה ת ם ד י ג ב ״ יר ה ם ש ר י ע ה ו ,יל ב יד ב ק י פ נ
.ש ״ ע א נ י ד ן ינ ע ל ה זב ך י ר א ה ש ם ש ו ״ ח מ ב ה ״ ש ר ת ר ע ה ב
(א ״ ע א ״ ל ף ד )ו י ר ח א ל ש ם י ר מ א מ ב ג ״ ה כ ב כ ״ ג א ו ה .יוכ יל וח א כ י א ד א כ י ה ו (ה [אצק]
ח ו מ י ש א ל ו [ם ה ב י ח ו ] ם ה ב י ח ו ם ד א ה ם ת ו א ה ש ע י ר ש א ב י ת כ ד ט ״ מ (ב .377 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו
ו ת ו א ן יל יכ א מ ן יא יק ב יפ ל ע ה י ל ן נ י ל כ ו מ יכ ו (נ .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ה ״ פ א מ ו י .ם ה ב
ה נ ש מ ב א ו ה ש ו מ כ ,ומ צ ע יפ ל ע ו ת ו א ן י ל י כ א מ ן יא יק ב א כ י ל יא ו ן ק ת ל ש י .ו מ צ ע יפ ל ע א ל ו
ה ר ב ו ע ו ל יפ א א ל א ה ל ו ח א י ע ב י מ א ל ו (ל .ו ״ ת מ ב ו ם ש ג ״ ה ב ב ן ו כ נ ל א ב ו ה ן כ ו א ״ ע ב ״ פ א מ וי
א י ב ה ג ״ י ת ו א ה ״ פ א מ ו י ש ״ א ר ה ו ג ״ ה ב ה ן וש ל א ו ה .יוכ ה ד ל ו ו ר ק ע ת מ ה ל כ א א ל יא ד ם יע ד ויו
א י נ ת ד (ה .ן ״ ב מ ר ה ם ש ב ם ג ת ו א י ג ץ ״ יר ה ם ש ב א י ב ה ש ה מ ש ״ ע ו ת ו ל ו ד ג ת ו כ ל ת יר ב ד ת א
.ר כ ה י פ ל ע ה ל ן י ח י נ מ ו ] (ו .ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו ם ש א ר מ ג ^ש ד ו ק ר ש ב ה ח י ר ה ש ה ר ב ו ע
ב ״ ח ז״ וא ב ו כ ״ וי ׳ה ן ״ ב א ר ב ר ס ח ן כ ו ו ״ ח מ ב ם ג ד ס ח ו ג ״ ה ב ב ו ם ש א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה
ג ״ פ א מ ו י .יא נ י יב ד י ר מ א (ז .ם יר פ ו ס י ק ו ד ק ד ב ןייע ו א ר מ ג ב ר ס ח ׳יה יכ ה א ר נ ו ט ״ ע ר ׳יס
.יוכ ה ל ו ח ר ם א ק ד א ה ] א מ י ת ד ה מ (ס .יא נ י יב ר ר מ א ׳יג ה א ר מ ג ב ו ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו א ״ ע
ם ש ג ״ ה ב ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .ר כ ך יר צ ינ יא ר מ ו א ה ל ו ח ] (ט .ם ש ג ״ ה ב ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה
א פ ו ר ו ,ינ א ך יר צ ר מ ו א ה ל ו ח יא נ י י ב ר י ב ד ו ר מ א .ך כ ׳י ג ה ׳ב י״ כ ב ו .ם ש א מ וי א ר מ ג ב ןייע ו
ר מ ו א ה ל ו ח ו ך יר צ ר מ ו א א פ ו ר ,ו ש פ נ ת ר מ ע ד וי ב ל ב י ת כ ד ,ה ל ו ח ל ן יע מ וש ך יר צ ו נ יא ר מ ו א
י ״ ש ר ר ו ד ס 90
אבנות ינא ךירצ [אל] הלוח רמאקד אהו ,ול [יעמוש אפורל [ל״מק ושפנ תרמ עדוי
:הכלה ןכו עדי אלו היל טקנ אקד אוה
םדא ינב הרשע וצרו ,תחא תרגורגב והודמאש הלוח אבר ר מ א (א) [ב צ ק ]
םדק וליפאו ,הז רחא הזב וליפאו ,ןירוטפ ןלוכ ,תחא תבב תורגורג רשע ול ואיבהו
תלת ןניתיימ ,דחא ץקועב תלתו ,ןיצקוע ירתב ירת אכיאד אכיהו ,הנושארב אירבהו
וזחאש ימ (ב) :הריצכב שיפמ אקד ןיצקוע ירתמ ירת ןניתיימ אלו ,דחא ץקועמ
סומלוב וזחאש ימ ןנבר ונת (ג) ,ויגיע ורואיש דע םיאמט םירבד ותוא ןיליכאט ,סומלוב
שיקל שיר [רמא] (ד) :שבדב ירעשד אחמיק וליפא אפפ בר ,שבדב הילא ותוא ןיליכאמ
הקשמד ג״עא אמלא ,םירוסכה םויב תבתוככ רועישל תפרטצמ קריה יבג לעש ריצ
:הכלה ןכו .ימד אלכואכ אלכוא היב רשכתמד ןויכ אוה
,החגמ ץמוק םדא אוהש המ [יסל] לכה [ורמאש שי ןנבר ו נ ת ] (א) [ג צ ק ]
אתירחא אתינתמב ימנ אינתו (ב) ,םירוםכה םויב וימגול אלמ התושהו ,תרוטק ןפוחו
אלמ םירמוא לליה תיבו ,תיעיבר ידכ םירמוא יאמש תיב ,בייה אהיו םדא התשי המכ
,שממ וימגול אלמ ,לליה תיב ירמא אקד [וימגול אלמ יאמ ןגירמאו] ,וימגול
,לליה תיב ירמוחו יאמש תיב ילוק יבג הייגתיל (איעשוה] (אפפ) בר הל ףיקתמ (ג)
א רמוחל יאמש תיב והל ווהד ,לישתיא ןשבה ךלמ גוע יבג לישתיא יכ היל רמא
:הבלה ןכו .הישפנב דהו דח לכ ןנירמא אקד וימגול אלמ אמלא
השמח יגהב ׳ישפנ יוניעל שיניא בייחימד ןני רמא אקד ר מ י מ (א) [ד צ ק ]
לכ ביתכד ,הטימה שימשתו לדנסה תליענ הכיסו הציחר הייתשו הליכא ןרםאד ייוניע
השמח ינהא תרכ בייחמ יכ ,(ט״כ ג״כ ארקיו) ׳וגו התרכנו הנועת אל רשא שפנה
הנועת אל ןנירמא ימ ,בייחימ דבלב הייתשו הליכאא אמליד וא ,בייחמ והלוכ ייוניע
אמליד וא ,בייחימ והלוכא ךכליהו יוניע ורקיאד ןחכשא ילימ השמח יגהו ,ביתכ אמתס
(׳ז ט״כ רבדמב) ושעת אל הכאלמ לכ(ו) םכיתושפנ תא םתיניעו כיתכד (ב) ןויכ
ל ״ מ ק ו ש פ נ ת ר מ ע ד וי ב ל א מ י ת ד ו ה מ ל ק ת ל ת ו ש פ נ ק פ ס א ט יש פ א פ ו ר ל ]יע מ וש ך יר צ ינ יא
.ה ב ל ה ן ב ו ל ״ מ ק ע ד י א ל ו ה י ל ט י ק נ ד א ו ה א ב נ ו ת ך יר צ ינ יא ה ל ו ח ר מ א ק ד א ה ו !נ י ע מ ש א פ ו ר ל ד
א ר מ ג ב א ו ה ו (א ״ ע א ״ ל ף ד ) ו י ר ח א ל ש ר מ א מ ב ם ש ג ״ ה ב ב א ו ה .א ב ר ר מ א (א [ב צ ק ]
א ו ה ו ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה .ס ו מ ל ו ב ו זח א ש ימ (נ .378 ד צ ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה ו א ״ ע ד ״ ס ת ו ת נ מ
ר ״ ת א ב ו ה ה ל ח ת ב יכ ש ״ ע ו .א ר מ ג ב ב ״ ע ג ״ פ א מ וי .ר כ ר ״ ת (ג .ה נ ש מ ב א ״ ע ג ״ פ א מ ו י ב
ד ו א מ ן יר יא מ ה ק י ת מ יג ימ ל ב ו ש ב ד ה ש ה ק י ת מ י נ י מ ל כ ו ש ב ד ו ת ו א ן יל יכ א מ ס ו מ ל ו ב ו זת א ש י מ
ה י ל א ו ת ו א ן י ל י כ א מ ס ו מ ל ו ב ו זח א ש ימ ל א ו מ ש ר מ א ן מ ח נ ר ״ א א ב ו ה כ ״ ח א ו ׳וכ ם ד א ל ש וינ יע
א ב ו ה ן כ ו ו נ י נ פ ל ן ק ת ל ש י ן כ ו ש ב ד ב ה י ק נ ת ל ו ס ף א ר מ א ע ש ו ה י ׳ר ד ה י ד ב א נ ו ה ב ר ,ש ב ד ב
א נ ו ה ׳ר מ ר מ א מ ה א צ מ נ ם ש ק ר ו ״ ח מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ׳ב י״ כ ב ר ס ח ן כ ו ם ש ג ״ ה ב ב ן ו כ נ ל
כ ״ ג א ו ה .ק ר י ה יב ג ל ע ש ר יצ ש י ק ל ש יד ר מ א (ל .ש ב ד ב ה י ק נ ת ל ס ר מ א ע ש ו ה י ׳ר ד ה י ד ב
.ב ״ ע ׳פ א מ ו י א ר מ ג ןייע ו ו י ר ח א ל ש ר מ א מ ב ם ש ג ״ ה ב ב
ו ״ ה מ ו ם ש ג ״ ה ב .׳ופ ץ מ ו ק ם ד א א ו ה ש ה מ [יפ ל ] ל כ ה [ור מ א ש ש י ר ״ ת ] (א [ ג צ ק ]
א ו ה ו ר ״ ת ם ו ק מ ב ן נ ת ו נ י נ פ ל ן ק ת ל ש י ן כ ו ,ן נ ת ד א ת י א ם ש ו ,ב ״ ע ׳ל !יב ור יע מ א ו ה ו 378 ד צ
ב ר ה ל ף י ק ת מ (ג .א ״ ע ׳פ א מ ו י .א ת י ד ח א א ת י נ ת מ ב י מ נ א י נ ת ו (ב .א ״ ימ זי׳יפ ם יל כ ה נ ש מ
ג ״ ה ב ב ו א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ ׳יע ש וה ב ר י ת נ ק ת .ה ״ ב י ר מ ו ח ו ש ״ ב יל ו ק יב ג ה י י ג ת י ל א פ פ
א ב ו ה ו ״ ח מ ב ם ג ו ס ש א ר מ ג ב י ׳ש ר ב ת כ ש ו מ כ ת ו יר ע ׳ם מ ב א ו ה ש ״ ב יל וק יב ג ה ייג ת יל ה נ ו ו כ ה ו
.א פ פ ב ר ה ל ף י ק ת מ
ת א ם ת י נ ע ו ב י ת כ ד (נ .ם ש ו ׳יח מ ב א ב ו ה ו ם ש ג ״ ה ב .ן נ י ר מ א א ק ד ר מ י מ (א [ל צ ה ]
91 י ״ #ר ר ו ד ס
(יוניע) היב תיאד יוניעא (׳ל ג״כ ארקיו) המע ברקמ איהה שפנה תא יתדבאהו ביתכו
יתשו ליכא אל יאד הייתשו הליכא והיג יאמו אוה תרכ בייחימד אוה שפנ [דוביא]
,בייחימ אל אמיא ,שפנ [דוביא] (יוניע) אכיל והל דיבע אל יאד ךנה לבא ,תיימ
רועישכ לבא ,דועיש יצחכב [אלא] ורמא אל ןלוככ ורמאש י״סעא ןנבר ונתד ש״ת (ג)
לכוא ,המצע יגפב תרכ הכ ביתכד הכאלמ השועהו התושהו לכואה ןוגכ תרכ שונע
יוניעא (׳ל ג״כ ארקיו) ׳וגו שפנה תא יתדבאהו ,ביתכד יוניעב תרכ ביתכד התושו
:הכלה ןכו .אל ךנהא בייחימד אוה שפנ דובא הב תיאד
תרכ בייחימ םירופיכה םויב ליכאד ןאמד ןנירטא אקד רמימ (א) [ ה צ ק ]
תרכ והב ביתכד םירוסיא ראשו לוגיפו רתונו םדו בלח ליכאד ןאמו ,תבתוככ ורועישו
,אל וא הכ תיא ארוםיא בייחימ אלד אוה תי ממ תוחפו תבתוככמ תוחפ תימב ןרועיש
אכיהל הנימ אקפנ יאמל ןנברדמ וא אתיירואדמ] (ב) ארוםיא היב תיא רמול יצמית םאו
אלייח אל רוסא אתיירואדמ יאד ארועישמ ריצב [ארוםיא ליכאו אנליכא אלד עבתשמד
הילע אלייח רוםאד אוה ןנברדמ] יאו (ג) ,יגיס רהמ דמועו עבשומ אהד ,העובש הילע
[תיממ תוחפ יאד תי ממ תוחפ אוה אקיפפד יוכד בלח לכאד אכיהל ג״א העובש
היל הוה ריסא ןנברדמ יאו ,ארמוחל אתיירואד אקיפס היל הוה רופא אתיירואדמ
ןמ רוסא רמא ןנחוי ׳ר רועיש יצח רמתיאד (ד) ש״ת יאמ אלוקלו ןנברד אקיפס
ארוסיא יפורטציאל יאזחד ןויכ רוסא רמא ןנחוי ׳ר ,רתומ רמא שיקל שיר ,הרותה
אכיה לכ אבר רמאו (ה) .אכילו ןניעב הליכא רתומ רמא שיקל שיר ,ליכא אק
,הליפהו תרבועמל ץלוחה תלת ןמ רב ןנחוי ׳רכ הכלה שיקל שירו ןנחוי ׳ר יגילסד
ימג ןנירמאו (ו) ,ןנחוי ׳רכ והלוכ לבא ,באה ייחב ןבה הרכמו ,ויפ לע ויסכנ קלחמהו
ירועישל ישא בר רב רמ רבס ארשיבד אלוקידב לפנד אברת אתיז וגלפ יכ יאה
דועו ,ןנברד ארועישב לזלזת אל ךל אנימא ואל ,דובא היל רמא ,אתיז יגלפ אתלתב
רוסא רמאד ןנחוי ׳רכ אתכליה אמלא ,הרותה ןמ רוסא רועיש יצח ןגחוי ׳ר רמא אה
:הכלה ןכו .הרותה ןמ
ןירועיש יגיסמ השמל הכלה [ןישגועו] ןירועיש ןנחוי ׳ר ר מ א (א) [ו צ ק ]
לש ןירועיש יכה ימנ אינת] (ב) ןישנוע לש ןירועיש ןרוי ׳ר רמא ,יביתכ בתכימ
רועישכמ תוחפ לוכאל הרבועל הל וריתה רמ רמא (ג) :יגיסמ השמל הכלה [ןישנוע
תוחפ אמיא אלא ,[ימנ] רועישכ וליפא הנבס אכיאד יא [ימד יכיה] הנכסה ינפמ
:י מנ אבוט וליפאו רועישבט
ה כ א ל מ ל כ ו ם כ י ת ו ש פ נ ת א ו נ ע ת ב ו ת כ ת א ב ו ה ו ״ ת ם ב ו ג ״ ה ב ב ל ב א .׳ז ט ״ כ ר ב ד מ ב א ו ה ם כ י ת ו ש פ נ
ש ״ ת (נ .׳ל ג ״ כ א ר ק יו ן מ כ ״ ג ק ו ס פ כ ״ ח א א ב ו ה ו ה נ ו כ נ ׳יג א י ה ו (ט ״ כ ז״ ט א ר ק יו ) ו ש ע ת א ל
.א ״ ע ד ״ ע א מ וי .ר ״ ת ד
.379 ד צ ו ״ ת מ ב א ב ו ה ו ם ש ג ״ ה ב .כ ״ ויב ל י כ א ד ן א מ ד ן נ י ר מ א א ק ד ר מ י מ (א [ ה צ ק ]
י ת פ ס ו ה .ר ום א ד א ו ה ן נ ב ר ד מ ] יא ו (ג .ג ״ ה ב ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה .ן נ ב ר ד מ וא א ת י י י ר ו א ד מ ] (נ
.ל ״ ר ו י״ ד יג יל פ ד א כ י ה ל כ א ב ר ר מ א ו (ה .ב ״ ע ג ״ ע א מ ו י .ר מ ת י א ד (ד .ג י׳ה ב ב א ו ה ש ו מ כ
א ״ ע ח ״ צ ן יל וח .י מ נ ן נ יר מ א ו (ו .א ת כ ל ה ה ״ ד ׳ס ו ת ב ו ש ״ ע ' א ״ ע ו״ ל ת ו מ ב י ב א ו ה ו ם ש ג י ׳ה ב
.ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה ו
.379 ד צ וי׳ה מ ב א ב ו ה ו ם ש ג י׳ה ב ב ה ״ כ ו א י׳ע ׳פ א מ ו י .יו כ ן נ ח ו י ר ״ א (א [ ו צ ק ]
.ה י י ב ו ע ל ו ר י ת ה ר מ ר מ א (ג .ו ״ ח מ ב ו ג ״ ה ב ב ו א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ ב י ת פ ס ו ה .י כ ה י מ נ א י נ ת ] (ב
.א ״ ע ג ״ י ת ו ת י ר ב מ א ו ה ו ,ה ר ב ו ע יב ג ן נ י ר מ א ו ך כ א ב ו ה ם ש ו ם ש ג ״ ה ב ב ם ג א ו ה
י״שר רודס
92
ינתד (ב) ,ירופיכד אמויד ילעמב יתשימלו לכי מל ןניבייחטו (א) [זצק]
העשתב יכו ,(ב״ל ג״כ ארקיו) העשתב םכיתושפנ תא םתיניעו יתפידמ בר רב אייח
וליאכ ,וב העשתב התושו לכואה לכ ךל רמול אלא ,ןינעתמ רושעב אלהו ןינעתמ
םיתש תב רמאד ןנחוי ׳רכ ןל אמייק (ג) (אמייקד) קונית יבגו ירישעו יעישת הנעתמ
םויו] הנש הרשע שלש ןב ,תקוניתב אתיירואדמ ןימילשמ [דחא םויו] הנש הרשע
:קוניתב אתיירואדמ ןימילשמ [דחא
םויב יכ רמאנש ,ירופכד אמויכ יידואל לארשי רב ב י י ח י ט ו (א) [ח צ ק ]
אינתד (ב) ,איה םירבד יודיו הרפכ אהד ןחכשאו ,(׳ל ו״ט ארקיו) םכילע רפכי הזה
רמוא התא ,רבדמ בותכה םירבד תאצרהב ,(ר םש םש) ותיב דעבו ודעב רפבו
הרפכ ןאכ רמאנ רמול ךשפנ םא םד תאצרהב אלא וניא וא (ג) םירבד תאצרהב
םא יאמ ,םירבד תאצרהב ןאכ ףא ,םירבד תאצרהב ןלהל המ ,הרפכ ןלהל רמאנו
ארק רמא ,אוה םד תאצרהד םינפב השענה ריעשמ רמגיג אמית יכו ,רמול ךשפג
,[דכ] םדה קרזנ אל ןיידעו (ד) (א״י ו״ט ארקיו) ול רשא תאטחה רפ תא ןרהא בירקהו
לאומש רב הבר רמא (ה) .יתעשפו יתיוע יתאטח אלא רמוא וניא םירמוא םימכחו
:םימכחכ הכלה
החנמה תליפתב םירוםבה םוי ברעב ייולצל שי ני אל הי ל י ע ב י ט ו (א) [ופ צ ק ]
אדרטימ אמליד ,אתדועסב ביתיד ימק ןמ ותליפת רחא ,םלוע יזר עדוי התא רמימו
םע םיריפכה םוי ברע יודיו תוצמ ןנבר ונתד (ב) ,ייודואל אלו היתדועס תמחמ היתעד
וילע ותעד ףרטית אמש ,הייתשו הליכא םדוק הדוותמ םימכח ורמא לבא ,הכישח
אמש ,הייתשו הליכא רחא הדותי ,הייתשו הליכא םדוק הדוותהש ם״עאו ,הדועסב
,הליענו ףסומו תירחש הדוותי תיברע הדותהש י ״ פעאו ,הדועסב הלקלק רבד ול עראי
:הלי פת עצמאב הרמוא רוביצ חילשו ,ותליפת רחא הרמוא ןכיהו
אינתד (ב) ,רהנאדמ םירוסכה םוי ברע י קו ססאל ןל י ע ב ת י ט ו (א) [ר ]
ל״ת ,ןינעתמ העשתב לוכי (ב״ל ג״כ ארקיו) שדוחל העשתב םכיתושפנ תא םתינעו
הנעתמו ליחתמ דציכ אה ,[העשתב] (ברעב) ל״ת ,ךשחתשמ לוכי ברעב יא ,ברעב
ימודקא.ןניעבד ותסינכב אלא יל ןיאו ,שדוקה לע לוחמ ןיסיםומש ןאכימ ,םוי דועבמ
אלא יל ןיא ,ברע דע ל״ת הבישח םע ירוחאל ןל יעבימד ןיינמ ותאיציב ,יקוסםאו
ו י נ פ ל ש ר מ א מ ב ג ״ ה ב .יר ו פ יב ד א מ ו י ד י ל ע מ ב י ח ש י מ ל ו ל כ י מ ל ן נ י ב י י ח מ ו (א [זצק]
א ב ו ה ו ב
׳ /
ע א *פ א מ ו י .י ת פ י ד מ ב ר ר ב א ייח י נ ת ד (נ .379 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו (א ״ ע א ״ ל ף ד )
.ת ר ח א ׳יג א ״ ע ב ״ פ א מ ו י א ר מ ג ב !ייע ו ם ש ג ״ ה ב .ן נ ח ו י ׳ר כ ן ל א מ י י ק (ג .ם ש ג ״ ה ב ב
׳ל ף ד ו י נ פ ל ש ר מ א מ ב ג ״ ה ב .י ר ו פ כ ד א מ ו י ב ייד וא ל ל א ר ש י ר ב ב י י ח י מ ו (א [חצןל]
ך ש פ נ ם א ם ד ת א צ ר ה ב א ל א ו נ י א וא (נ .ב ״ ע ו״ ל א מ וי .א י נ ת ד (ב .ם ש ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו ב ״ ע
.ם ד ה ק ר זנ א ל ן ייד ע ו (ד .ם ייונ יש ב ם ש א ר מ ג ב ןייע ו ג ״ ה ב ב ה ״ ב .ח ר פ כ ן א ב ד מ א נ ר מ ו ל
א ב ו ה .ם י מ כ ח כ ה כ ל ה ל א ו מ ש ר ב ה ב ר ד מ א (ס .ם ו י ס ה א ב ו ה ם ש ג ״ ה ב ב יכ ׳ו כ ו ת ל מ י ת ג צ ה
.א ״ כ ד ת ׳יס ר ו ט ב
.יוד יו ת ו צ מ ד ״ ת ד (3 .ם ש ג ״ ה ב .כ ״ יע ב ייול צ ל ש ינ יא ל ה י ל י ע ב י מ ו (א [טצק]
.ם ש ג ״ ח ב ב א ב ו ה ו ב ״ ע ז״ פ א מ ו י
.א י ג ת ד (ב .880 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו ם ש ג ״ ה ב .ר ה נ א ד מ כ י׳יע י ק ו ס פ א ל ן ל י ע ב ת מ ו (א [ ף ]
.ב ׳׳ע א ״ פ א מ ו י
93
י״שר רודס
ינילייעט ימדקמד ןינמ תבש ותבשת] ל״ת (ג) ,ןיינמ םיבוט םימי ראש םירוםכה םויב
דמלמ תובש רמאנש םוקמ לכ דציכ אה ,םכתבש [ל״ת היל ןניקפמ ןנירחאטו
:שדוקה לע לוחמ ןיםיםומש
׳ה ינפל םכיתאטח לכמ איעשוה ׳ר רמא רזע ל א ׳ר ר מ א (א) [א ר ]
:רפכמ םירופכה םוי ה ״בקה אלא וב ריכמ םדא ןיאש אטח ,(׳ל ׳א ארקיו) ורהטת
תוריבע ןנתד (ג) ,היל סייםמד דע היל רפכתימ אל הירבחל הירעצד ןאמ וליאו (ב)
לכ יבר רמא (ד) ,וריבח תא הצריש דע רפכמ םירופכה םוי ןיא וריבחל םדא ןיבש
תשקונ ׳ונו ךערל תיברע םא ינב רמאנש ,וסייפל ךירצ רבדב וליפא וריכה תא טינקמה
,ךער בהרו ספרתה ךל ךער ףכב תאב יכ לצנהו ינב אופיא תאז השע ךיפ ירמאב
הברה אל םאו ,דיה תסיפ ול רתה [ךדיב ול] (ךל) שי ןוממ םא (׳נ ׳ב ׳א ׳ו ילשמ)
,םדא ינב השלש לש תורוש השלשב וסייפל ךירצו אדסח בר רמא (ה) .םיעיר וילע
(ז״כ ג״ל בויא) יל .דוש אלו יתיועה רשיו יתאטח רמאיו םישנא לע רושי רמאנש
רתוי וסייפל ךירצ וניא (ז) וריבחמ וטמ שקבמה לכ אנינח רב יסוי ׳ר רמא (ו)
תמ םאו (ח) ,(ז״י ׳נ תישארב) אנ אש התעו אנ אש אנא רמאנש ,םימעפ השלשמ
,ורבק לע דמועו םדא ינב הרשע ךילומ ,דובא ׳ר רמא אנזיב רב ףסוי בר רמא
:וב יתלבחש ינולפל יתאטח רמואו (ט)
ל״נמ יניםט השמל ול ורמאנ ןינמס רשע דחא ןנחוי ׳ר ר מ א (א) [ב ר ]
ירה ,(םש םש) הנבלחו תלחשו ףטנ ,ירת (ד״ל ׳ל תומש) םימס ךל חק אנוה בר רמא
ירה ,(םש םש) הכז הנובלו ,הרשע ירה ,השמח (םש םש) [ינירחא] םימס ,השמח
ןיאש רוביצ תינעת לכ אדיסח ןועמש ׳ר רמא אנזיב רב אנח בר רמא (ב) ,רשע דחא
ינמס םע בותכה האנמו ,ער החיר הנבלח ירהש תינעת הניא לארשי יעשופמ הב
:(׳ו ׳ט סומע) הדסי ץרא לע ותדוגאו [אכהמ רמא ייבא] (נ) תרוטקה
ה ״ ש ר ה ת ר ע ה ב ןייע ו .ל ״ ת ד ע ל ״ ת ן מ ק י ת ע מ ה ט י מ ש ה ש ה מ י ת פ ס ו ה .ו ת ב ש ת ] ל ״ ת (ג
.ש ״ ע ה זב ך י ר א ה ו ׳ת ת ו א ו ״ ת מ ב
ה ״ ב ת ו ת י ר כ א ר מ ג ב א ו ה ו ב ״ וי ׳ה ף ו פ ג ״ ה ב .א יע ש ו ה ׳ר ד מ א ר זע ל א ר ״ א (א [ א ל ]
.ו י נ פ ל ש ר מ א מ ב ם ש ג ״ ה ב .ה י ר ב ח ל ה י ר ע צ ד ן א מ ו ל יא ו (ב .380 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו ב ״ ע ס
ם ש א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ ב ק ח צ י ׳ר ד מ א ל ״ צ .י ב ר ר מ א (ד .ה נ ש מ ב ב ״ ע ה ״ פ א מ ו י .ן נ ח ד (ג
ם י נ ו א ג ה ת ב ו ש ת ב ןייע ו .ם ש ם ש .א ד ם ח ב ר ר מ א ( 0 .ו ״ ת מ ב ו ג ״ ה ב ב ן ו כ נ ל א ב ו ה ו א ״ ע ז״ פ
י נ ב ׳ ג מ ה ת ו ח פ ה ד ו ש ןיא ו ה ר ו ש ן וש ל ׳יפ ם יש נ א ל ע ר וש י ם ש א י ב ה ו .ט ״ ם ׳יס ה ב ו ש ת יר ע ש
ר מ א (ו .ת יש יל ש יל ה ו ש א ל ו ״ ד יינש ם ע פ י ת י ו ע ה ר ש יו ,ת ת א ם ע פ י ר ה י ת א ט ח ר מ א י ו ם ד א
א ר מ ג ב ו ,ג ״ ה ב ה ן וש ל ה ״ ב .ם י מ ע פ ה ש ל ש מ ר ת ו י ו ס ייפ ל ך יר צ ו נ יא (ז .ם ש .א נ י נ ת ר ב יס וי ׳ר
׳ר ר מ א א נ זי ב ר ב ף ס ו י ׳ר ר מ א ת מ ם א ו (מ .ם י מ ע פ ה ש ל ש מ ר ת ו י ו נ מ מ ש ק ב י ל א ׳י ג ה
י ל ב א ו ה ם ש א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל ל ב א ,ו ה ב א יב ד ר מ א א נ י נ ח ר ב יס וי ב ר ר מ א ם ש ג ״ ה ב ב .ה ו ב א
׳ ה ל י ת א ט ח ר מ ו א ו ו ״ ח מ ב ו ג ״ ה ב ב ו א ר מ ג ב .ו ב י ת ל ב ח ש י נ ו ל פ ל י ת א ט ת ר מ ו א ו (p .ד מ ו א ה ם ש
.ו ב י ת ל ב ת ש י נ ו ל פ ל ו ל א ר ש י י ח ל א
ת ו ת י ר כ א ר מ ג ב א ו ה ו ג ״ ע א ״ ל ף ד כ ׳י׳וי ׳ה ף ו ס ם ש ג י׳ח ב .יו כ ן נ ח ו י ר ״ א (א [ב ר ]
א ר מ ג ב א ו ה ו ם ש ג ״ ה ב ב א ב ו ה .יוכ א נ זי ב ר ב א נ ה ב ר ר מ א (3 .381 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו ב ״ ע ׳ו
ו מ כ י ת נ ק ת ן כ .ה ד ס י ץ ר א ל ע ו ת ד ו ג א ו א כ ח מ ר מ א ייב א (ג .ו י ר ח א ל ש ר מ א מ ב ם ש ת ו ת י ר כ
זא ד ת י ב ן ל ו כ ש ע מ ש מ ו ת ד ו ג א ו ב ת כ ם ש א ר מ ג ב י״ ש ר ו ו ״ ת מ ב ו ג ״ ה ב ב ו ם ש א ר מ ג ב א ו ה ש
.ה ד ס י ץ ר א ל ע
י״שר רודם
94
,ןיקילדמ םירופכה םוי ילילב רנה תא קי לדהל ונהנש ם ו ק מ (א) [ג ר ]
תואובמבו תושרדמ יתבבו תסנכה תיבב ןיקילדמו ,ןיקילדמ ןיא קילדהל ונהנ אלש םוקמ
ןיב ,(א״כ ׳ם ׳יעשי) םיקידצ םלוכ ךמעו אבר שרד (ב) .םילוח יבג לעו תוליפאה
:דחא רבד םושמ אלא ונווכתנ אל םהינש קילדהל אלש ורמאש ןיב ,קילדהל ורמאש
:תולודג תוכלהמ ןאכ דע
. ן י ט ו ק י ל
ויהש ל״צז קחצי ׳רו ךורב רב הדוהי ׳ר םינואגה לע י ת ע מ ש (א) [ד ר ]
רבדל הייארו ,ןכ ןיגהונ ןיידע םהידימלתו םהינבו ,םירופכה םוי תרחממ ןינעתמ
ןינעתמ ןיאשו (ג) ,היתווכ חבתשיאו אתיגעתב ימוי ירת ביתי הוה אברד אוההמ (ב)
םירופכה םוי יאצומ דע םירופכה םוי ברעמ אלא ליכא הוה אל אברד ,[םירמוא]
םה םא ןיגעתמה לבא (ד) ,תושעל הפי ןכ תושעל רשפא םאו .םויו הליל יניש
תרכב ותליכאו םירופכה םוי םהירבדל אלה ,הלילב םירוסכה םוי יאצומ םילכוא
:תרכ ןהב שיש תוכאלמ לכמ ןמצע ןירמוש יניש םוי ןינעתמהו
ק״רשק םירופכה םוי יאצומב לארשי ץראב ן י עקות ש י ת ע מ ש (א) [ה ר ]
הלוגבו ,הלפתב ולידבה רבכש יפל ,תסנכה תיבמ ןיאצוישכ הלוכ הליפתה לכ רחאל .
איינולוקבש דבל (ב) ,לבויל רכז ,אמלעב רכזל תחא העיקת אלא ונהנ אל ונלש
:ק״רשק םג ןיגהונ
ג ״ ג ם י ח ס פ ה נ ש מ ב א ו ה ו כ ״ וי ׳ה ף ו ס ב ג ״ ה ב .ר נ ה ת א ק י ל ד ה ל ו ג ה נ ש ם ו ק מ ,(א [ג ר ]
.י״ ש ר יפ ב ש ״ ע ו ם ש א ד מ ג .א ג ר ש ד ד (ב .ם ש ו ״ ח מ ב א ב ו ה ו ב ״ ע  
׳יס ס ד ר פ ב א ב ו ה .ל ״ צ ז ק ח צ י ׳ד ו ך ו ד ב ר ב ה ד ו ה י ׳ר /ם י נ ו א ג ה ל ע י ת ע מ ש (b [ ף ר ]
י ט ו ק ל ב ן כ ו יול ק ח צ י ׳ד ו ל ״ צ ו יול י ב ר ב ק ח צ י ׳ר ו א ת י א ם ש ו ״ ית ע מ ש ״ ת ל מ ם ש ר ס ת ו ב ״ פ ק
י כ ד ר מ ב ן כ ו כ ״ וי ת ר ת מ מ ן י נ ע ת מ יול ק ח צ י ׳ר ו ך ו ר ב ר ב ה ד ו ה י ׳ר א ב ו ה כ ״ וי ן ינע ס ד ר פ ה
ב ד ה ל י ת א צ מ א ב ו ה (ב ״ ע נ ״ ק )ג ״ כ ש ׳יפ ל ״ ה ב ש ב ן ב ו י ו ל ה ק ח צ י ׳ר ו ך ו ר ב ר ב ה ד ו ה י ׳ר א י ב ה
381 ד צ ו ״ ח מ ב ם ל ו א •ב *וי ת ר ת מ מ ן י נ ע ת מ ל ״ צ ז יו ל ה ק ח צ י ׳ר ב ר ה ו ך ו ר ב ׳ר ב ה ד ו ה י ׳ר
ה ד ו ה י ר ״ ב ק ח צ י ׳ר יכ ע וד יו ל ״ ז ה ד ו ה י ד ב ק ח צ י ׳ר ו ך ו ר ב ר ב ה ד ו ה י ׳ר ב ו ת כ ו ה ז ל כ א ב ו ה
.ה ד ו ה י ר ״ ב ק ח צ י ׳ר ו ם ו ק מ ב יו ל ה ק ח צ י ׳ר ו ו ״ ח מ ב ן ק ת ל ש י ן כ ל ר ו ת ל יול ה ק ח צ י ׳ר ו ד ו ח ל
ד ע כ ״ י ע מ ל י כ א ה ו ח א ל א ב ר ד [ם י ר מ ו א ] ן י נ ע ת מ ן יא ש ו (נ .א ״ ע א ״ כ ה ״ ר .א ב ר ד א ו ה ה מ (ב
ינ ש ם וי ד ע ב ״ י ע מ ל י כ א ה ו ה א ל א ב ר ד ב ו ת כ ר ו ד ס ה מ ׳ב י״ כ ב ו .ם ויו ה ל י ל ינ יש כ ״ וי י א צ ו מ
ה ל י ל ינ ש [ם וי ל ״ צ ] (כ ״ וי) יא צ ו מ ם וי ד ע כ ״ י ע מ ל י כ א ה ו ה א ל א ב ר ד ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו .ה ל י ל ו ם וי
ינ ש ם וי י א צ ו מ ד ע כ ״ ויב ל י כ א ה ו ה א ל א ב ר ר ם ש ל ״ ה ב ש ב ו ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב ו ס ד ר פ ב ו ם ויו
.ם י מ י ינ ש ו ת ו ל י ל ינ ש ינ ש ם וי יא צ ו מ ד ע כ ״ וי ב ר ע מ ל י כ א ת ו ה א ל א ב ר ד ו ״ ח מ ב ו .ה ל י ל ב
ם וי ת ר ח מ מ כ ״ ח א ו כ ״ וי י א צ ו מ ב ם יל כ ו א ו כ ״ וי יא צ ו מ ד ע כ ״ י ע ט ל י כ א ה ו ה א ל ל ״ צ י ת ע ד ל ו
.כ ״ וי יא צ ו מ ם י ל כ ו א ם ה ם א ן י נ ע ת מ ה ל ב א (ל .ם ימ י ׳ב ו ת ח א ה ל י ל ו נ ייה ו ן י נ ע ת מ ם י ר ו פ כ ה
ם י ר ו פ כ ה ם וי ם ה י ר ב ד ל א ל ה ב יר י ב ר ע ן יל כ ו א ן י נ ע ת מ ה ל ב א ת ו ע ט ב ס ד ר פ ה י ט ו ק ל ב ו ס ד ר פ ב
.ר ו ד ס ב א ו ה ש ו מ כ ל ״ צ ו ת ר ב ב ו ת ל י כ א ו
ו״ ׳ח מ ב ו ג ״ פ ק ׳יס ס ד ר פ ב א ב ו ה .ק ״ ר ש ק כ ״ וי י א צ ו מ ב י״ א ב ן יע ק ות ש י ת ע מ ש (b [,ד ר ]
פ ג א ב ו ה ו ל ״ ז ן וא ג י א ה ב ר ת ב ו ש ת ם ש ב א י ב ה ש ה מ ב ״ כ ש ׳יס ט ק ל ה יל ב ש ן ייע ו 381 ד צ
ת ב ו ש ת ב ח א ב ו ח י א ה ו נ י ב ר מ ו זל ה ה ב ו ש ח ה ו י א ה ו נ י ב ר ם ש ב ט ״ ם ת ו א כ ״ וי ׳ה ג י ה נ מ ה ׳ם ב
«!ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ם ג .ק ״ ר ש ק ם ג ן י ג ה ו נ א י י נ ו ל ו ק ב ש ד ב ל (ב .ז״ ם ׳יס ה ב ו ש ת יר ע ש ם י נ ו א ג ה
,ם ו ל ש ב ם ה י ת ב ל ם י כ ל ו ת נ ת ת א ם ע פ ק ״ ר ש ק ר פ ו ש ב ן יע ק ו ת ם ו ל ש ה ה ש ו ע ר ח א ל ו ב ת כ ב ״ ע ט ״ מ
.ם ר מ ע ב ר ם ש ב ה ל י ע נ ׳ה ו ב ל כ ב א ב ו מ
95 י ״ ש ר ר ו ד ס
םוי יאצומב ןיעקות המ ינפמ ,הי רא ר ונ תאמ לאשנ ר ב כ ו (א) [ור ]
תעיקת בישהו ,תעדה ןנוחב הלדבה ורמאיו הרשע הנומש וללפתיש םדוק םירוםכה
יתיל אלד אלא ,תבשב עוקתל רוסא וניאו (ב) ,איה הכאלמ הניאו המכח רפוש
תושרמ האצוהו תועיקת רדס דומלל יקב לצא ךליל ידכ םיברה תושרב ילוטלטל
םירוםכה םוי יאצומב תחא העיקתב לבא ,איה הרומג הכאלמ םיברה תושרל דיחיה
רבכ ירהש דועו .יקב [לצ]א לזימל ךירצ אל העיקת אדחבד םושמ ,יבהל שחימל אכיל
אוה תסנכה תיבב הנשה שארמ רפושהו ,הפי תועיקתב אוה רוכזו הנשה שארב ועקת
:םשל רחא םוקממ ואיבהל ךירצ וניאו ,דמוע
ויהיו הרסחש הריתי המשנ םושמ תבש י אצומב םי משב ם ע ט (א) [זר ]
יאצומב םימשבה לע.ןיכרבמ ןיא ךכיפל ,המשנ רותי אכיל םירופכה םויבו ,שפנ בישמל
יאצומב םימשב םעטד יל רטאנ ל״צז רקי רב בקעי ׳ר ברה יפטו (ב) ,םירוםכה םוי
ףרו.שו רזוח תבש יאצוטלו ,חירסמ וניאו םנהיג לש רוא תבוש תבשבד םושמ תבש
,םויבי לבא ,םנהיג לש רוא תבוש תבשבו ,ער חיר גיפהל םימשב חירמ ךכל ,חירסמו
:וגיצמ אל םירוסכה
וא תועש ששב (ב) ומצע םדא לבוט םי רוסב ה םוי ב ר ע (א) [ח ר ]
םדוק הדוותמו ,הכרדכ הרשע הנומש ללפתמו (נ) תסנכה תיבל סנכנו ,הנומשב
םימכח ורמא לבא ,הכישח םע םירופכה םוי ברע יודיו תוצמ אינתדכ (ד) ,ותדועס
תויוותהל לוכי וניאו הדועסב וילע ותעד ףרטית אמש ותליכא םדוק םדא הדוותמ
ה ד ו ה י ׳ר א ו ה ו 381 ד צ ה ״ מ ש ׳יס ו ״ ח ם ב ה ״ כ ו .ה י ר א ר וג ת א מ ל א ש נ ר ב כ ו (א [ ן ל ]
...ל ״ ז י״ ש ר ר ו ד ס ם ש ב ט ״ ס ׳ים כ ״ וי ׳ה ג י ה נ מ ה ב ו א ב ו ה י״ ש ר ל ש ו יר ב ד ו ״ א וב מ ב ןייע ,ק ח צ י ר ב
ו נ יא ו (ב .ל ״ ז׳ י״ ש ר ר ו ד ס ם ש ב ה ז א י ב ה ב ״ ע ג ״ י ף ד ר נ זי ו ל ק א ״ ר ה ל ם י ג ה נ מ ׳ס ב ן כ ו ש ״ ע
.ב ״ ע ט ״ כ ה ״ ר .ת ב ש ב ע ו ק ת ל ר ו ס א
ן ו נ ג ס ב י״ ק ׳יס ם ד ר פ ב ןייע ו 382 ד צ ו ״ ת מ ב א ב ו ה .ת ב ש יא צ ו מ ב ם י מ ש ב ם ע ט (א [ץ ר ]
ש ״ ומ ב ם י מ ש ב ה ל ע ן י כ ר ב מ ם ע ט ה מ ו ל ״ זו א י ב ה (ב ״ ע ב ״ נ ) ל ״ ק ׳יס ט ק ל ה י ל ב ש ל ע ב ו .ר ח א
ר א ש נ ו ת ח א ה מ ש נ ו נ מ מ ת ל ט י נ ש ׳׳ומ ב ו ת ו מ ש נ ית ש ם ד א ב ש י ת ב ש ב ש ל ״ ז ו נ י ת ו ב ר ו נ ו ד מ י ל
א ל ו ה מ ש נ ר ית י א כ י ל כ ״ ה ו י ב ו ק זח ת ה ל יד כ ב ו ט ח י ר ב ו ם י מ ש ב ב ח י ר ה ל ך יר צ ן כ ל ע ש ו ל ח
ת ו י ה ל ו ה ח מ ש ל ו ה ח ו נ מ ל ב ל ב ח ו ר ,ה ר י ת י ח מ ש נ ב ת כ ש א ״ ע ז״ ט ת צ י ב י״ ש ר ןייע ו .ן נ י ב ר ב ט
ל ״ צ ז ר ק י ר ב ב ק ע י ׳ר ב ר ה י פ מ ו (נ .ויל ע ה צ ק ו ש פ נ ןיא ו ה ת ש י ו ל כ א י ו ה ח ו ר ל ח ו ח פ
א י ב ה ל ״ ק ׳יס ם ש ט ק ל ה יל ב ש ל ע ב ו .ו ר מ ו א ם ש ם ש ר ס ח ו ד ״ יק ׳יס ס ד ר פ ב א ב ו ה .יל ר מ א נ
.ב ״ צ ׳יס ב ״ ח ז״ וא ב ן ייע ו .׳וב י ת א צ מ ל ״ צ ז ר ק י ר ״ ב ב ק ע י ו נ י ב ר ם ש ב ו כ ״ ג
ג ״ ע ר ר ו ד ס מ ת ו ק ל .ה נ ו מ ש ב וא ת ו ע ש ש ש ב ו מ צ ע ם ד א ל ב ו ט כ ״ ה ו י ב ר ע (א [ן ך ר ]
.ו נ י נ פ ל ר ו ד ס ב א ב ו ה ש ו מ כ ן ו ש ל ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב ה י ה יל וא וא ם יר ב ד ת פ ס ו ה ב ב ״ ע ו״ מ ף ד
׳יס ל ״ ה ב ש ל ע ב ן כ ו ת ו ע ש ה נ ו מ ש ב ו א ת ו ע ש ע ב ש ב ם ש ג ״ ע ר ם ב .ה נ ו מ ש ב וא ת ו ע ש ש ש ב (ב
׳יס ת ״ פ א מ ו י ש ״ א ר ה ו ת ו ע ש ׳ת ב וא ע ב ש ב כ ״ י ע ב ל ו ב ט ל ו ף ו ח ל ו ן מ צ ע ר ה ט ל ן יכ יר צ ו א י ב ה י״ ש
ם ש ן ק ית ת ״ ב ח ו ה ח נ מ ה ת ל פ ת ל ל פ ת מ ו ת ו ע ש ע ב ש ב ם ד א ל ב ו ט ם ר מ ע ב ר ר מ א א י ב ה ד ״ כ
א י ב ה א ל ת ו ע ש ה נ ו מ ש ב וא ג ״ ע ר א י ב ה ש ה מ ו ת י ע י ב ש ה ע ש ב ם ד א ל ב ו ט ם ר מ ע ב ר ר מ א ו
א י ב ה ב ״ ג ׳יס כ ״ וי ׳ה ג י ה נ מ ה ו ,ם ר מ ע ב ר ם ש ב ה ז א י ב ה ו ״ ר ת ׳יס ח ״ ו א ר ו ט ה ם ג ,ש ״ א ר ה
,ל ב ו ט ו ה ל י ב ט ה ת י ב ל ך ל ו ה ם ד א ה ל ע מ ל ו ת ו ע ש ש ש מ כ ״ וי ב ר ע ג ה נ מ ך כ ש ם ר מ ע ב ר ב ת כ ו
ר מ א מ ה ל ב כ ״ ג א ב ו ה (374 ר צ ) ג ״ מ ש ׳יס ו ״ ח מ ב י ת י א ר ו ,ג ״ ע ר ח ן וש ל כ א ל ל ב א ו מ ש ב א י ב ה
׳ס ב ו ׳ב י״ כ ב ם ג ה ״ כ ו ה נ ו מ ש ב וא ת ו ע ש ש ש ב ן וש ל ה א י ב ה ו ו מ צ ע ת א ם ד א ל ב ו ט כ ״ וי ב ר ע
׳י ג ה ו ד ו מ ב ו ו כ ר ד כ ב ו ת כ ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ׳ב י״ כ ב .ה כ ר ד כ ה ר ש ע ה נ ו מ ש ל ל פ ת מ ו (ג .ם י ר ד ס ה
.ב ״ ע ז״ פ א מ ו י .א י נ ת ד כ (ד .ה ר ד ס כ ה ר ש ע ה נ ו מ ש ל ל פ ת מ ו
י ״ ש ר ר ו ד ס 96
לכאיש רחאל הדוותמ ,הליכא םדוק הדוותהש י״פעאו ,הליכא םדוק הדותמ ךכיפל
,החנמכ הדוותמ ,ףסומב הדוותמ ,תירחש [הדותמ תיברע] הדוותהש י״פעאו ,התשיו
[רמא] רמא יאמ [הליפת] עצמאב הרמוא רובצ חילשו ,ותליפת רחא הרמוא קי הו
ךירצ ךכיפל ,ברכ ןניטקנ ,הילע ינילפ אבוט יארומאד ג״עאו ,םלוע יזר עדוי התא בר
חילשו ,אטח לעו ,ונטשאו ,הבר יודיו ,אטוז יודיו ותליפת רחא החנמב רמול דיחי לכ
הנומש רחאל אלא ,הדוותמ וניא הליפת עצמאב הרמואל לוכי וניאש ךותמ רוביצ
,הליפת עצמאב אלא רוביצ חילשל [יודיו] ונקית אלש ,ונכלמ וניבא רמוא הרשע
אמש םושמ [אלא] הורמא [אלש ,יקב וניאש תא איצוהל אלא] הבוח וניא הז יודיו
לש ותוצמב ול יידו ,יקב וניאשל שח אל אמלעד אששח םושמו ,וילע ותעד ףרטת
רמוא רוביצ חילש יתאצמ םרמע בר רדסבו (ה) :תיברע הכישח םע אוהש יודיו
םלש שידק ,ונכלמ וניבא רמאיו ,ןתבוח ידי םיברה תא איצוהל ידכ להקה ינפב יודיוה
וללהיו ,ועבשיו םיונע ולכאיו ,םהיתבל ןיכלוהו ,םהינפ לע ןילסונ ןיאו ,לבקתת לדגתי
םכיתושסנ תא םתיגיעו םייקל ידכ ,הב קיססמה הדועס וגיכיו וכלי ,וישרוד ׳ה תא
:וגעתי ברעבו םוי דועבמ ולכאי ,(ב״ל ג״כ ארקיו) ברעב [שדוחל] העשתב
אל אמליד ,אבגנימ רדה וליפאו ,םימב הפמה תא ןי רוש ןיאו (א) [ט ר ]
הינכזיפשוא אמח רב יריעז רמא ונינשו (ב) ,הטיחס ידיל יתא אתרואלו ,הל בגג ריפש
,ךמא דיבע הוהד אתיילעמ אתלימ ךל אמיא [את] אתיירוא רב ,יול ןב עשוהי ׳רד
לע הריבעמ רהמלו ,וילגרו וידי ויגפ הב חגקמו תחפטמ ול ןיאיבמ םירופכה םוי ברע
ול ןיאיבמ באב העשת [ברע רמא] ירמ בר אתא יכ ןכו (ג) ,ששוח וגיאו ויגיע יבג
ויגם הב חגקמ רחמלו ,םיבוגג םילכ ןימכ השועו ,םימב התוא הרושו [תחפטמ] (הפמ)
ןניבתואו ,ןל תרמא אכפיא (ד) אפילחת רב הימרי ברל בקעי בר היל רמא ,וילגרו וידי
רדהו ,םימב הל ירש יא ,הטיחס הריסא אלד באב העשתב תדמל אה ,הטיחס ךל
הבותואל אכיא יכה היל דיבע יא םירוסכה םויב אה ,גונעת אכיל הכ חנקמ יכ הבגגימ
,הב יבטרטו וילגרו וידי ויגס לע םימ היב ילייע יא הביגגב לבא ,בקעי ברכ הטיחס
לטוג ,ןהיתש ידי אצוי םיטש אריו ,גונעת אלו אטיחם אל אכיל הב ןנטצמ רחמלו
.םולשה וילע וניבר גהוג היה ךכו ,ויגס אל לבא ןויקינ םשל וכרדכ וידי
תוכרב הרשע הנומש החנמב םדא ללפתמ םי רופכה םוי ב ר ע (א) [יר ]
ךינפל אבת וניתובא יהלאו וניהלא ,יודיו ליחתמ םולשה השוע רחאו ,םויו םוי לכבש
אלש דע יהלא ,התא אלא חלוסו לחומ ךלמ ונל ןיא ךדעלבמו דע ׳וכו וניתוליפת
רחאלו ,שחל תליפתב אלא הדוותמ וניא רוביצ חילשהו ילאוגו ירוצ דע ,יתרצונ
:םינונחתב ןילפונ ןיאו ,לדגתי ,וניכלמ וניבא רמוא הרשע הנומש
ה ״ כ ׳יפ ח ״ פ א מ ו י ש ״ א ר ה ם ג ו א ״ ע ז״ מ ף ד ר ו ד ס ב א ו ה .י ת א צ מ ם ר מ ע ב ר ר ד ס ב ו (ס
ן כ ו ם ר מ ע ב ר ם ש ב ה ז א י ב ה (ב ״ ע ו״ צ ף ד ) א מ ו י י ס פ ל א ב ם י ס נ ו נ י ב ד ן כ ו ג ״ ע ר י ר ב ד א י ב ה
׳ה ג י ה ג מ ה ן כ ו ש ״ ע ט ״ ג ף ד ת ו א יג ץ ״ יר ח ב א ב ו ה ן כ ו .ם ר מ ע ב ר ם ש ב ח ״ ס ׳יס ו ב ל כ ב א ב ו ה
.ש ״ ע ם ר מ ע ב ר ם ש ב ה ז א י ב ה ג ״ נ ׳יס כ ״ וי
ו נ י נ ש ו (3 .874 ר צ ם ש ו ״ ח מ ב כ ״ ג א ב ו ה .ם י מ ב ה פ מ ה ת א ןיר וש ן יא ו (א [טר1
[ב ר ע ר מ א ] י ר מ ב ר א ת א יכ ן כ ו (ג .א ת ם ו נ ה ש ״ ע ו א ״ ע ח ״ ע א מ ו י .׳וב א מ ח ר ב יר יע ז ד מ א
י״ ש ר יפ כ ןייע .ן ל ת ר מ א א כ פ י א (ל .י ד מ ר ב ה ב ר א ת א יכ ם ש א ר מ ג ב ו י ת ג ק ת ן כ .כ א כ ה ע ש ת
.ם ש א ר מ ג ב
.375 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו מ .ם ד א ל ל פ ת מ כ י׳ח וי ב ד ע (א [ י ף ]
י ״ ש ר ר ו ד ס
[המכ] ןיד תיב [תויקלמ יבייח] יבג ןגתו (ב) ,תוקלל םעה ו ג ה נ ו (א) [א יר ]
םירבד) וגכי םיעברא רפסמב ותעשר ידכ רמאנש ,תחא רסח םיעברא ותוא ןיקלמ
אניינמב םיעברא ,רפסמב םיעברא ביתכ יא ,םיעברא •תא םכוס אוהש ןינמ ,(׳ג ׳ב ה״כ
וב ןיאש ,ןייגמ ותוא רע ויגפל והכהו עמשמ ,םיעברא רפסמב ביתכד אתשה
ישגיא יגה ישפיט המכ אבר רמא (ג) .םיעברא לש ןובשח םוכס רומגל אלא תושעל
םיעברא ביתכ הרות רססב אהד ,הבר ארבג ימקמ ימייק אלו ,הרות רפס ימקמ ימייקד
,הטומ אלא בשוי אלו דמוע אל ותוא ןיקלמ ןיאו :אדח ירצבו ןגבר ותאו (ד) ,וגכי
העוצרו • ,וחכ לכבו תחא ודיב הכמ הכמהו ,(׳ב ה״כ םירבד) טפושה וליפהו רמאנש
םושמ] תשש בר רמא (ה) .עבראל םיתשו ,םיתשל תחא הלופכ ודיב לגע לש
,(׳ג ה״ב םש) ונכי םיעברא רמאנש ,לגע לש איהש העוצרל ןייגמ [הירזע ןב רזעלא ׳ר
העוצרל ןייגמ אדסח בר רמא (ו) ,(ד םש םש) ושידב רוש םוסחת אל היל ךימסו
תודרויו תולוע תועוצר יתשו (ח) ,[וליפהו רמאנש] (ז) ,עבראל תיארנו תלפכומ איהש
.,ןה רומח לש תודרויו תולועה ןתוא ,רומח לשו [אנת] ,הכ הרופתש שוריפ (ט) ,הב
וילעב סובא רומחו והנוק רוש עדי ,אדסח ברד הילע האלילג אוהה שרדרכ (י)
סובא רממ וניאש יממ ערפיו וילעב סובא •ריכמש ימ אבי ,ד״בקה רמא (׳ג ׳א ׳יעשי)
תושעל רומשת אל םא ארוק •ארוקהו ,[הסט] הבחרו [חפט] העוצר לש הדיו ,וילעב
• ,היירק יעבד ןל אטישפ אה ׳יפ (ט״נ םש םש) ׳ונו ׳ה אלפהו ,(ח״נ ח״ב םירבד) ׳וגו
ג_טהל^,היירקב ,יארקב אהת ,(יכ ט״י ארקיו) היהת תרקב תותירכב ןגירמאדכ (אי)
למ^^ז ו ^ב־ הפ^^חר תוקלמ לש העוצר ןישוע ךכ םוש לעו ,ארוקהו יגתק
אוהו ארוק הכמהו ,רכו ־ י י ו די ^ו ^ ברעו :רומחו לגע
תואכהה הנומו ,םימעפ השלש ןדמואו ,תובית הרשע שלש הזה א^מב1עי ו7וכו^וחר~~
:תחא_רסח_םיעברא ןהש תוביתה ןיינמכ
לכ הביתה ינפל רוביצ חילש רמאי בירעמל םי ר ו פכ ה םוי ל י ל (א) [ב יר ]
׳יס ה ב ו ש ת יר ע ש ם י נ ו א ג ה ת ו ב ו ש ת ן ייע ו .ם ש ו ״ ח מ ב א ב ו מ .ת ו ק ל ל ם ע ה ו ג ה נ ו (א [א י ר ]
ו ת א ו (ד .ש ״ ע ב ״ ע ב ״ ב ם ש .א ב ר ר מ א (ג .ה נ ש מ ב א י׳ע ב ״ ב ת ו כ מ .ן נ ת ו (ב .ז״ ט ו ו״ ט
ת ו ק ל מ ל זמ ר # ף ס ו נ ו ״ ת מ ב ל ב א ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ׳ב י ״ כ ב ם ג ם ו יס ה א ו ה ן כ .א ד ח יר צ ב ו ן נ ב ר
ה א ו ר ה ת א ם א (ם ש ם ש ) ך י נ י ע ל .ט ״ ל א י ר ט מ י ג ב ך י ח א ,(׳ג ה ״ כ ם י ר ב ד ) ך י ח א ח ל ק נ ו ,ט ״ ל
ו ר ט פ נ ו ק ל ש ת ו ת י ר כ יב יית ד ,ה ק ל ש ן ויכ ,ת ר כ יד ימ ר ט פ י זא ו ב ל ל א ב ש ש ו י ש ע מ י פ ל ך י נ י ע ב
.ם ש םש .א ד ם ח ב ר ר מ א (ו .א ״ ע ג י ב ת ו כ מ .ת ש ש ב ר ר מ א (ס .׳׳א ל א ל ם א ו ,ם ת י ר כ יד ימ
א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה ם ו י ס ה .ו ל י פ ה ו ר מ א נ ש (ז .ן נ ח ו י ׳ר ר מ א א ד ס ח ב ר ד מ א ׳יג ה א ר מ ג ב ו
ד מ א נ ש ם ש א ר מ ג ב א ו ה ש ו מ כ ם ו י ס ה א צ מ נ ׳ב י״ כ ב ל ב א ם י ר ד ס ה יס ב ם ג ר ס ח ו ם ש א ר מ ג ב
י״ כ ב א צ מ נ ם ג .י ת ר ת מ ״ ש ו ל י פ ה י א מ ו ח י ט י א ר ק ב ו ת כ ל כ ״ א ה י פ ו ג ל ה י ל י ע ב י מ א ה ו ו ל י פ ה ו
.ע ב ר א כ ת ו א ר נ ו ת ו ל ו פ כ ם ית ש ן ת וא ו ם י ת ש ל ת א ד נ ו ת ל ו פ כ ו ה ת י ה ת ת א ה ע ו צ ר ש ור יפ ה ז ר ח א ׳ב
ןייע ׳וכ ה ב ה ר ו פ ת ש ׳יפ (מ .ב ״ ע ב ״ ב י ת ו כ מ ה נ ש מ .ה ב ת ו ד ר ו יו ת ו ל ו ע ת ו ע ו צ ר י ת ש ו (ס
א נ ת א ל ה נ ש מ ב ש ת כ ו מ ״ ר ו מ ח ל ש ״ ת ו ל מ ה ש ל ״ ז ב ״ י ר ח ם ש ר י ע ה ה פ י ו .ם ש ה נ ש מ ב י״ ש ר ב
ג ״ כ ף ד פ ש א ר מ ג ב ק ר ,ת ול וע ת ו ע ו צ ר ית ש ו א ת י א י כ ה ו א ת י ל ת ו י נ ש מ ב ש ה נ ש מ ב ן כ ו ר ו מ ח ל ש
א ו ה ה ש ר ד ד כ (י .ה נ ש מ ב ה י ה א ל ר ו ד ס ב א ב ו ה ש ה מ ם ג יכ ה א ר ג ו ,ר ו מ ח ל ש א ג ח א ת י א א ״ ע
.א ״ ע א ״ י ף ד .ת ו ת י ר כ ב ן נ י ר מ א ד כ (א י .ם ש ם ש .ה א ל י ל ג
ת ו ב ו ש ת ןייע .י ר ד נ ל כ ה ב י ת ה י נ פ ל ר ו ב צ ח יל ש ר מ א י ב י ר ע מ ל ב ״ ח וי ל י ל (א [ב י ר ]
ש ״ א ר ב ן ייע ו י ר ד נ ל ב ן ינ ע ב ל ״ ז ן וא ג ייא ה ו נ י ב ר י ר ב ד ג ״ מ ק ׳יס ח ב ו ש ת יד ע ש ם י ג ו א ג ה
:ך י ר א ה ש ז״ יש ׳יס ט ק ל ה י ל ב ש ן ייע ו ל ״ ז ן וא ג ׳יד ע ס ו נ י ב ד ם ש כ א י ב ה ש ה מ ו ח ״ כ ׳יס ח ״ פ א מ ו י
.ש ״ ע ה זב
י״שר רודם
98
וכרב רמואו ,ונייחהש ךי במו (ב) ,םימעפ ׳ג דע שלשי ו הנשי ו ,רכו ירוסיאו ירדינ
סרופ י״אב םתוחו ונביכשהו הנומאו תמאו עמש תאירקו םלוע תבהאו ורבדב רשאו
רמוא קמ ףוסבו ,ןגמ ןי ללסתמ החנמו תי רהש תיברע ,ןרימאד דע לדגתי ,׳וגו תכוס
,דובכ ןת ןכבו ,ךדחפ ןת ןכבו ,שודק התאו ,ךומכ ימ רמוא היחמ ףוסבו ,םייחל ונרכז
,תועי ספ ׳ג עסופו ,ילאוגו ירוצ רע יודיו ,ונתרחב התא ,שודקה ךלמה דע םיקידצ זאו
,םימשה ולוביו רמוא שחל תלי פת םויס רחאל ,תבשב תוי הל םירוםכה םוי לח םאו (ג)
ךירצ וניאו ,דבלכ תבשה שדקמ םתוחו ,תבשו תבש לכ רדסכ ,ורבדב תובא ןגמו
דרוי רוביצ חי לש ןיא תבש אלמלי א םימכח ורמא ךכש (ד) ,םירוםכה םוי לש ריכזהל
רהא דע שי דק רמאי אלו ,םימחר לש םיקוספ רמאי די מו ,תיברע הביתה י נפל
יזר עדוי התא רמוא די חי הש םוקמב אתיב אפלאב רוביצ חי לשל וז תפסותו ,תוחילס
םי אטח לעו טח לע ,יוכו בל תומולעת ןיבמ התא רוביצ חי לש רמוא ׳וכו םלוע
: רדסה לכו
יח לכ תמשנ רמואו הביתה י נפל רו בי צ הי לש דמו ע ת י ר ח ש (א) [ג יר ]
,תיברע וללפתהש ומכ ,שחלב ןי ללפתמו ,יוכו ץראל ריאמה ,וכרב ,ןרימאד דע שי דק
,תוחילסב לי חתמ ,ורהטת ׳ה י נפל עי גמשכו ,הלי פת עצמאב יודיו רמוא רוביצ חי לשו
בל תומולעת ןיבמ התא ,וניתליפת ךי נפל אבת ,יודיו רמוא םיקוספו תוחילס םייםשכלו
ונאי שהו ,יוכו ךדבע דודו ,תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל דע ,׳ויו אטח לע ׳וכו
הלעי םויסב התא ןונהו םוחר ךלמ לא יכ עי גמשכ רי תו ל רדסבו ,םידומו הצר ונשדקו
יודיו תוחי לס וירחאו ,החילס הברמ ןונחו םוחר תארקנ ךדבל הז• ןומזפ ליחתי אביו
םידומו הצר ונישדקו ונאי שהו ,יוכו וניתונועל לוחמ ,יוכו ךדבע דודו ,הרותה ירבד דע
,תורות ירפס י תש אי צומו ,לבקתת לדגתי ,ונכלמ וניבא ,םולש םישו םינהכ תכרב
רדס אוהש ,השמ תא ׳ה הויצ רשאכ דע תומ ירחא רדסב (ב) ,השש ןירוק תחאב
רי טפמו ,יעיבשה שדוחל רושעבו סחנפ רדםב רי טפמה ארוק היינשבו (ג) ,םויה תדובע
אל איבנב רי טפמהו ,םיבשל םייח רזוגו לבקמש ,אשנו םר רמא הכ יכ ולס רמאו
ךרבדו אלא ,איבנו הרות רפס לצא הלי חמ לש הבי ט המ יכ ,חלוסו להומ ךלמ םותחי
לארשי שדקמ ץראה לכ לע ךלמ םתוחו םוקמ לכבו שודיקב גהונכ םייקו תמא ונכלמ
הכונח לשא הוהד י די מ ,[יוכו תבשה שדקמ רמאי אוה תבש .םאו] םירופכה םויו
,הלי ענב תבש לש ריכזהל ךירצ רמאד יול ןב עשוהי ׳רכ הכלה (ד) ןניקססד ןיפסומב
אי ה ךכ תי שש הלרבו ,תולי פת עבראב בי י חתנש אוה םוי והלוכב אתלי מד אללכ
לכ לע ךלמ ׳ה א״ב דעל םייקו תמא ונכלמ ךרבדו דע ,הדובעה לעו הרותה לע רמוא
:םי רוסכה םויו לארשי שדקמ ץראה
ח ״ פ ף ו ס א מ וי ש ״ א ר ב א נ ו ה ג ״ ע ר י ר ב ד ו א ״ ע ז״ מ ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס .ו נ י י ח ה ש ך ר ב מ ו (ב
ר ח א ו נ י י ח ה ש ך ר ב ל ך יר צ ר מ ו א ל ״ ז ׳יד ע ס ו נ י ב ר ל ב א ו נ ה נ ן כ ו ל ״ ז א י ט ל פ ב ר ב ח כ ן כ ו א י ב ה ו
ל ״ ז ן וא ג ׳יד ע ס ב ר ו מ ב ו נ א ן י ג ה ו נ ל ״ ז י א ה ב ר ר מ ו א ו ר ו ב צ ב ן יב ד י ח י ב ןיב ת י ב ר ע ת ל פ ת
ת ל פ ת ם ד ו ק ש ם ר מ ע ב ר כ ת ת ע ג ה נ מ ה ו י א ה ב ר ן מ זב ן י ג ה ו נ ך כ ב ת כ ל א נ ת נ ן ב ר ק ל ע ב ב ר ה ו
.ב ״ ע ז״ מ ף ד ר ו ד ס ב ג ״ ע ר ן וש ל א ו ה .ת ב ש ב ת ו י ה ל כ ״ וי ל ח ם א ו (ג .ו נ י י ח ה ש ם יר מ ו א ב י ר ע מ
.ב ״ ע ד ״ כ ת ב ש .ם י מ כ ח ו ד מ א ך כ ש (ד
ר ד ס ב (ב .392 ד צ ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה ׳ה ב י ת ה י נ פ ל ר וב צ ח י ל ש ד מ ו ע ת י ר ת ש (א [^י ף ]
ה ל י ג מ א ת פ ס ו ת .ם ת נ פ ר ד ס ב ר י ט פ מ ה א ר ו ק ה י י נ ש ב ו (נ .ה נ ש מ ב ב ״ ע ׳ל ה ל י ג מ .ת ו מ י ר ח א
.ב ״ ע ד ״ כ ת ב ש .יול ן ב ע ש ו ה י ׳ר כ ה כ ל ה (י .ג ״ פ
99 י ״ ש ר ר ו ד ם
הקדצ ןיקםופ ןיא ,םייחה לעו םיתמה לע םיברב הקדצ ן י ק ס ו פ ו (א) [דיר]
אל םא אימש ןמ ןקרופ םוקי םירמוא ןיאו ,ודבל םויה קר זנכשא ץרא לככ םיתמל
תא ןיריזחמו ,ירשא הליהתב ןיחתום הקדצה וקספש רחאל אלא ,תבשב תויהל לח
דע ,זאו ןכבו ךומכ ימ היחמ ונרכז קמ ןיללפתמו ,ףסומל ןידמועו ,ןמוקמל תורותה
םוי ףסומ תא דע וניאטח ינפמ םירצמ תאיציל רכז דע ונתרחב התא שודקה ךלמה
תבשה םויבו רומאכ ,רכו הזה םירוסכה םויו הזה חונמה םוי תבשבו הזה םירופכה
רוביצ חילשו ,רגו יעיבשה שדוחל רושעבו רמאנו ,רגו ותבשב תבש תלוע ,רגו
הגשה שארד ףסומבו ,רגו ךדבעל לכ ויתאר ,רגו וחמשיו וארי םיקידצ זאול עיגמשכ
לוחמ ,וניאטח ינפמ ,ונתרחב התא ,שודקה ךלמה דע ,אתיב אפלא לכ אצמת
םע היה חבשל ונילע וירחאו ,ןוכמ אל דע ןומזפ ורהטת ׳ה ינפל דע ,וניתונוועל
,תננוכ התא רדס ,הליהת ןתא ,הנשה שארד ףסומב םיבותכ םנהו ,הליחוא ,תויפיפ
הצר ,םירוסכה םויו לארשי שדקמ דע ונאישהו ,תאזה הרותה ירבד דע יודיו תוחילס
רצויל קר ,ונכלמ וניבא ןאכ ןירמוא ןיאו ,לבקתת לדגתי ,םולשה השוע דע ,םידומו
ןיאיצומ דימ ,ףסומהי רחא לש המיתחל ףכיתו ,הבושת לש םימי ראש ךרדכ החנמלו
;ןהמ ושרפיו תוירע.לש תותירכ הב ועמשיש ידכ ,תוירעב ןירוקו (ב) ,הרות רפס
םושמ ,הנויב ריטפמ ישילשהו ,רדסה ףוס דע םירצמ ץרא השעמכ ןמ השלש ןירוקו
רחאו ,רצויל ךריבש ומכ שש ךרבל בייח החנמכ איבנב ריטפמהו ,הונינ ישנא תבושת
[ןויצל אבו השודק רדסו] ,דודל הליהת םירמוא ןיאו ,החנמה תליסתל ןידמוע דימ ךכ
,הליענב ליחתמ התא וז הלילעבש ,הליענל הניב קיספהל ידכ ,החנמה רחאל דע וישכע
,תבש ינבישת לאו :תובישי יתש גהנממ ,םילחג יבג לע רשב תובושתב אצמג ךכ (ג)
א צ מ נ ו ״ ח מ פ ם ש ו 892 ד צ ו ״ ח מ ב א ב ו ה .ם י ת מ ה ל ע ם י ב ר ב ה ק ד צ ן יק ם ופ ו (א [ד י ל ]
ת ר פ כ ם וי א ו ה ש י פ ל .ם י ת מ ה ל ע כ י׳ה ו יכ ה ק ד צ ן יק ס ו פ ש ה מ ו .(ת ו פ ס ו ת ל ״ ד ) ׳ת ם וש ר ו ה פ ס ו ה
ר מ א י א מ ש [ב ״ פ י ת ב ר א ת ק י ס פ ב א ו ה ] א ת ק י ס פ ב ו נ י נ ש ך כ ש ם ה ל א י ה ה ר פ כ ו ה ל י ח מ ו ה ח י ל ס ו
ם י מ ח ר ויל ע ן י ש ק ב מ ש ן ויכ ,ל א ר ש י ך מ ע ל ר פ כ ל ״ ח ,ה ק ד צ ב ה נ ק ת ול ןיא ם ד א ת מ ש ן ויכ ם ד א
ם י ת מ ה ש ד מ ל מ ל א ר ש י ך מ ע ל ר פ כ י ר פ ס ב ו נ ינ ש ו ,ת ש ק ה ן מ ץ ח כ ן ד ע ן ג ל ם נ י ה ג מ ו ת ו א ן יק ד וז
ל כ ו ת י נ ע ת ב ן נ י ד מ א ד כ ה ק ד צ א ל ב ת י נ ע ת ןיא ש י פ ל ם י י ח ה ל ע ו ק ס פ י ך כ ר ח א ו .ה ר פ כ ן יכ יר צ
א מ ו ח נ ת ב ו .כ ״ ע ם י כ ס נ א ל ב ח ב זו ה ח נ מ א ל ב ה ל ו ע ב י ר ק מ ו ל י א כ ה ק ד צ ה ש ו ע ו נ יא ו ה נ ע ת מ ש ימ
א ת י א ד ם ש א ב ו ה ו .א ו ה ש ד ח ן א כ ד ע ו פ ו ס ב ם וש ר ו ה פ ס ו ה ש י ו נ י זא ה ש יר ד ב כ מ ס פ ד נ ה
כ ״ ת ב א ת י א ן כ ש ם נ ה י ג ל וב וש י א ל ש ת ב ש ב ם י ת מ ה ר י כ זה ל ן יל יג ר ך כ ל ם ייס ו [י ת ב ר ] א ת ק י ס פ ב
ו נ א ך כ ל ם י ת מ ה ת א ן יד ופ ם י י ח ה ש ן א כ מ ם י ת מ ה ו ל א ת י ד פ ר ש א ם י י ת ת ו ל א ל א ר ש י ך מ ע ל ר פ כ
ת ו א ׳ז ׳יס כ ״ ר ד א ת ק י ס פ ל א ו ב מ ב ו ׳וכ ה ק ד צ ם ה י ל ע ק ו ס פ ל ו כ ״ ה ו י ב ם י ת מ ה ת א ר י כ זה ל ן י ג ה ו נ
י ת ו ר י ע ה ם ג ,ה ר ו ת ן ת מ א ק ס פ כ ״ פ י ת ב ר א ת ק י ס פ ל ת ג ו ו כ ה ש א מ ו ח נ ת ה יר ב ד ל ע י ת ו ד י ע ה ׳ז
ף ו ס ב א ו ה ו י ר פ ס ב א ת י א ן כ ו ן ק ת ל ש י ך מ ע ל ר פ כ כ ״ ת ב א ת י א ן כ ו ם ש א מ ו ת נ ת ב א ב ו ת ש ה מ ש
ג י צ ה ו ת א זה ה ל מ ה ט י מ ש ה ו ת ו ע ט ב יר פ ס ם ו ק מ ב א ר פ ם ק י ת ע מ ה י נ פ ל ׳יה יל וא ו ם יט פ ו ש
י ת א צ מ ל ״ זו ב ת כ ש ט ק ל ה יל ב ש ם ש ב א יב ה ש • ג ״ פ ר ׳יס ת ב ש ׳ה י״ ב ב ןייע ו ״ כ ״ ת ״ ה מ ו ק מ ב
א ל ה ה מ י ת ה ו ב ״ ע ׳וב ם י י ח ה ו ל א ל א ר ש י ך מ ע ל ר פ כ ש ר ד ב ש יש י ת ע מ ש ר ו א ינ ש ׳ד ה ם ש ב
י ר פ ס ה י ר ב ד ו מ צ ע ב א י ב ה א ״ כ ר ח ׳יס ף ו ס כ ״ וי ׳ח י״ ב ן ר מ ו ית נ ייצ ש ו מ כ י ר פ ס ב א ו ה ש ר ו פ מ
ד ״ כ ה ד ע ה ם ש א ו ב מ ב ם ג ן ייע ו .ש ״ ע א ״ פ ׳יס ב א ו ה ט ק ל ה י ל כ ש ה יר ב ד ו ש ״ ע י כ ד ר ט ה ם ש ב
ן יר וק ו (ב .ר ת ו י ך י ר א ת ל ם ו ק מ ה ןיא ה פ ו .ד ״ ל ת ו א כ ״ וי ׳ח ם ייח ת ו ח ד א י ר ב ד ל ע י ת ו ר י ע ה ש ה מ
(393 ד צ ) ה ״ נ ש ׳יס ז״ ח מ ב .ן ה מ ו ש ר פ יו ת ו י ד ע ל ש ת ו ת י ר כ ה ב ו ע מ ש יש יד כ ת ו י ר ע ב
ה ח נ מ כ ה ״ ד א ״ ע א ׳׳ל ה ל י ג מ ׳ס ו ת ב ו י״ ש ר ב ןייע ו .ר י ת ו ל ר ד ס ב י ת א צ מ ך כ ם ייס ו ת פ ס ו ה א צ מ נ
ר פ ס א ו ה 394 ר צ ו ״ ח מ כ ה ״ כ ו ,ם י ל ח ג יב ג ל ע ר ש ב ת ו ב ו ש ת ב א צ מ נ ך כ (נ .ת ו י ר ע ב ן י ר ו ק
.א ו ב מ ב ןייע ,ו נ ת א מ ד ב א נ ו ם ינ יד י ק ס פ ב
י ״ ש ר ר ו ר ט 100
הלי הת הל ונקית החנמב הרות רפסל דמועו ותיבמ אב םדאש תותבש ראשב י רהש
ףסומ תגלסהכו [וידו] הרות רפס די מ זחוא ףסוממ דרויש ןאכ לבא ,אשודק רדסו דודל
ןיחתוס קספה הב - ןי אש הליענב םנמא ,ףסומ ןמ החנמ תגלפה ךכ ,רצוימ
:ןוי צל אבו ,הליהתב
רצוי ל ומכ םי ללפתמ] (ב) רובצ חי לש דחאו די חי דהא ה ח נ מ ל (א) [ומ ר ]
לדגתי וגכלמ וגיבא דמוא םולשה השועו םיגהכה תכרב רחאל [רוביצ חי לשו ,רוא
אלו ,םירוםכה םוי לש החנמב [םינהכ תכרב] םירמוא ןי אש [םירמוא] שי (ג) ,לבקתת
,םיפכ תואי שנ הב שי הליענב [רמאד] ,יסוי ׳רכ הכלה ןמחנ בר רמאד (ד) ,איה
וטא אה הריזג תורכישב אתי א אמוי לכבד ןויכ (ה) ,םיפכ תואי שג הב ןיא החנמו
אתחנמב אגהכ יסרפד אגדי אהו ,הב ןנירזג אל אהי כש אלד הלי ענ ,אמלעד החנמ
ימחרב י שופאד םושמ יסרפ אק המחה תעי קשל ךימםד ןויכ ,אתי נעתד םירוםכה םויד
תובושתב םג ,אשררמ יב ןירומ ןכו אגקסמ יכהו ,אימד הלי ענכ הלי ענד דע יזנגו
יםוי ׳רכ הכלהו יסוי ׳רכ הכלה אשג תשרפב אחא ברד תותלאשבו (ו) ,ןכ םינואגה .
דע ימחרב י שפמדןוי כ ,החגמב ןיקלס אקד אנדי אהו ,ןיקלס אל החנמב ןיקלם הליענב
:אפלחי מ אלו הלי ענ תלי פתכ הל איוה ,ירופיכד אמויב הלי ענ ןמז
,ןויצל אבו ,ירשא רמוא די מ ,החנמה רחאלש המי תחל ף כ ת (א) [זט ר ]
םוקמב לבא ,רצויל ומכ ןי ללפתמו ,הליענ הלי פת ללפתהל ןידמועו ,השודק רדסו
,וירוצי םתוח רמול ךירצ ןיאו ,וירוצי רכוז םימחרה בא ךומכ י מ ,המיתח רמאי הביתכ
יודיו ורמאי םולשה השוע רחאל ,םייחל ונרכז ומכ אלא ,הביתכ ןאכ ביתכ ןיא י רהש
,םלוע יזר עדוי התא םוקמבו ,עדוי התא תולגנהו תורתסנה אלה דע ,׳וכו ךי נפל אבת
הבר השודק רמוא רוביצ חי לשו (ב) .ילאוגו ירוצ דע ,׳וכו םי עשופל די ןתונ התא ורמאי
תוי הל ,וניהלא אוה דחא ,םימעפ ,ןפי אוה ומוקממ ,םתמועל םלוע אלמ ודובכ ,ףסומל
התא ,זאו ,דובכ ןת ןכבו ,ךדחפ ןת ןכבו ,רודו רודל ,ךולמי ,ונרידא רידא ,םכל
התא רמוא עדוי התא םוקמבו ,יודיו ,ורהטת דע ,וניתונוועל לוחמ ,אביו הלעי ,ונתרחב .
ר צ ויל ו מ ב ן י ל ל פ ח מ ״ (ב .394 ד צ ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ח .ד י ח י ד ח א ה ח נ מ ל (א [ ן ט ר ]
ם י ר מ ו א ש י (ג .ם ש ו ״ ח מ ב ו ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ׳ב י״ ב ב ן ו כ נ ל א צ מ נ ו י ת פ ס ו ה ״ ר וב צ ח י ל ש י ר ו א
,ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ׳ב י״ כ ב ן ו כ נ ל א ו ה ש ו מ כ י ת נ ק ת .כ ״ ת ו י ל ש ה ת נ מ ב ם ינ ח ב . ת כ ר ב ם י ר מ ו א ן יא ש
ן מ ת נ ב ר ר מ א ד (ד .ם י ר מ ו א ן יא ש ל ״ צ ם י נ ה כ ת כ ר ב ם י ר מ ו א ש ם יר מ ו א ש יו ת ו ע ט ב ו ״ ח מ ב ו
ה ח נ מ ו ט א א ה ה ר י זג ת ו ר כ י ש ב א ת י א א מ וי ל כ ב ד ן ויכ (ה .ב ״ ע ו״ כ ת י נ ע ת .יוכ יס וי ׳ר כ ה כ ל ה
,ם י פ כ ת ו א י ש נ ה ב ן יא ה ח נ מ : ך כ א ת י א ו ״ ח מ ב ל ב א ,ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ׳ב י״ כ ב ם ג ה ״ כ .א מ ל ע ד
ה ח נ מ ה ר י זג ת ו ר כ י ש ה ב א ח י כ ש ו ימ וי ל כ א ת י א ד ה ח נ מ ט ״ מ ,ם יפ כ ת ו א י ש נ ה ב ש י ה ל י ע נ
א ל ימ וי ל כ ב ח י כ ש א ל ד ן ויכ ימ וי ל כ ב ה י ת י ל ד ה ל י ע נ ל ב א ,ימ וי ר א ש ד ה ח נ מ ו ט א א ת ש ה ד
א ת ח נ מ ב ן ה ייד י י נ ה כ י ס ר פ ט ״ מ א נ ד י א ה א ל א ת י נ ע ת ב ם י ק ר פ ׳ג ב ׳פ ב ם ת ח ן נ י ק ס מ ו ,ה י ב ן נ יר זג
׳ה ל י ע נ ד ע י ה ג נ ו י מ ח ר ב יש ופ א ם וש מ י ס ר פ א ק ה מ ח ה ת ע י ק ש ל ך ו מ ס ד ן ויכ ן נ י נ ש מ ו ,א ת י נ ע ת ד
ת ש ר פ ב א ת י ל ו נ י נ פ ל .יוכ א ש נ ת ש ר פ ב א ת א ב ר ד ת ו ת ל י א ש ב ו (ו .א י מ ד ה ל י ע נ ת ל י פ ת כ
י כ א כ ה א נ י זח א ק ת ו י ש ר פ ב ו ר יע ם ש ב ״ י ר ה ן ו א ג ה ר י ע ה ת פ י ו ג ״ כ ק ׳יפ ך ת ו ל ע ה ב ׳פ ב ק ר א ש נ
,א ש נ ׳פ ל ת ו כ י י ש ש י ך ו מ ס ב ב ת כ ש ׳וכ ך יר צ ם ר ב ם ג (ג י׳כ ק ן מ י ס מ ) ה זל ה ת ו ת ל י א ש ן ינ ע ל כ
.ל ״ כ ע ת ו פ ל ח ת ה ה ה ת ש ע נ ה ג ג ש ב ה ק ת ע ה ב ו א ס ו פ ד ב יל וא ו
ת ו ל מ ה י ר ח א ו 394 ר צ ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה ה ח ג מ ה ר ח א ל ש ח מ י ת ת ל ף כ ת (א [ ל ט ל ]
ן כ ו ם ת ם ת ח ף ו ס ב ו ,ס ר ט ג ו ק ה ׳יפ ה פ ס ו ה ב א ב ו ה ו ה פ ס ו ה ם ש א צ מ ג ן ת ו נ ה ת א ר מ א י
א ב ו ה .ר כ ר מ ו א ר ו ב צ ח י ל ש ו (ב .ף ס ו נ כ ״ ג א ו ה ש ו ח ל ן יא ד ע י ת ע מ ש ן מ ו ״ נ ש ׳י ס ב
.895 ד צ ו *ח מ ב
101   י ^ד ר ו ד ס
דע םי נהנ תכרב ,םותחו ,םידומו הצר ונאי שהו ,ויחו ובישה דע ,םי עשופל די ןתונ
עבש רוביצה ןינועו ,לבויל רי ז תחא העיקת עקותו ,לבקתת לדנתי ,םולשה השוע
לכ רדסכ ,תיכרע תלי פת ,וכרב םוחר אוהו רמוא ןזחה :םי הלאה אוה ׳ה םי מעפ
ונתננוח התא ,תעדה ןנוחב ןי לי דבמש אלא ,ןרדיסכ הרשע הנומש וללפתי ו ,הנשה
,וב תבשש רואל שאה ירואמ ארוב ךרבמו (ג) סוכה לע לי דבמו ,םלש שי דק ,רכו
,שידק רמאי ןטקהו ,ךל ןתיו ורמאי ,אוה תכש י אצומ פאו ,םויה לכ וקלדש תוריגה םה
:קחצי רב המלש .םולשב םהי תבל ןירטפנו
. ת ו כ ס ה ג ח ת ו כ ל ה ו ר ד ס .
תורובגו תובא ןי ללפתמ החנמו תי רחשו תי ברע תו כסה ג ח (א) [זיר ]
םוי ,החונמל תותבש רמוא תבשב ,רכו ונתרחב התא ,שודקה לאה דע ,םשה תשודקו
הבהאב תבשב ,ונליחנהו ונאי שהו ,אביו הלעי ,הזה תוכוסה גח םוי תאו ,הזה חונמה
הצר ,םינמזהו לארשי ו תבשה שדקמ תבשבו ,לארשי שדקמ ,ןוששבו החמשב ןוצרבו
םויס רחאלו ,תיברעב דרוי רוביצ חי לש ,תבשב תוי הל לח םאו .םולש םישו םידומו
ריכזהל ךירצ ןיאו (ב) ,תבשה שדקמ םתוחו ,תובא ןגמו ,רגו ולוביו ,רמוא שחל תלי פת
ריכזמ [רובצ] חי לש ןי אש ןרדיס אוה ךכ תבשב תוי הל ולחש תודעומה לכ ןכו ,בוט םוי לש
,בוט םויב תיברעב הביתה י נפל דרוי רוביצ חי לש ןיא תנש אלמלי אש בוט םוי לש
• ,ושוריפו ומעט והזו (ד) [םימכח והונקת תבשב אהד עבש ןיעמ תכרב רמול] (ג)
לע שודי ק םירמוא ךכו ,הכוסב םיתושו םילכואו ,הכוסל םיסנכנו ,םהיתבל םיכלוהו
ארוב ולוביו הלי חת רמוא תבשב תוי הל לח םאו ונב רחב רשאו ןפגה ירפ ארוב ,םוכה
החונמל תותבש הבהאב וני הלא ׳ה וגל ןתתו הב ן־פיםומו ,וגב רחב רשאו ,ןפגה ירפ
הזה תוכופה גח םוי תאו ,הזה חונמה םוי תא ,ןוששל םינמזו םיגח החמשל םידעומו
,םינמזהו לארשי ו'תבשה שדקמ י״אב ,ונתלחנה ןוששלו ה המשל ךשדק ידעומו תבשו
:םי לשורי הנובב אביו הלעי ןיריכזמ ןוזמה תכרבבו ,ונייחהשו ,הכוסב בשי ל ןיכרבמו
וללפתהש ומכ םי ללפתמו ,תסנכה תי בל םי כלו ה ת י ר ח ש ב (א) [ח יר ]
ןימיב בלול לטונ ,םולשב לארשי ומע תא ךרבמהל רוביצ חי לש עי גמשכו ,תיברעב
דירומו הלעמו איבמו ךילומו ונייחהשו ,בלול תלי טנ לע ךרבמו ,לאמשב גורתאו
וב תאצל בלול ול שי ש םדא ־ ,הבישי שאר ייבא רב י וטלם בר רמא יכהו ,ענעגמו
ןהי לע ךרבמ ןלוכ תווצמה לכ לארשי ב אי ה תחוור הכלהש ,ותליטנ םע ךרבל בייח
וריזחמו וענענמו וילע ךרבמ ולטנ תעב ענענמה יכהו ,הלי בטה ןמ ץוח ,ןתי י שעל רבוע
בלולה תא ןיענענמו (ב) ,ללהה תא רומגיש דע ודיב זחוא רוביצ חי לש לבא ומוקמל
ת ב ש ש י נ פ מ ויל ע ן מ ר ב מ ב ״ ה ו י י א צ ו מ ב ף א א ״ ע ד *נ ם י ת ם פ .ש א ה יר ו א מ א ר ו ב ך ר ב מ ו (ג
.ם ו יה ו ת ו א ל כ
.436 ד צ ה ״ ע ש ׳ים ו ״ ח מ ב א ב ו ה .יוכ ה ח נ מ ו ת י ר ח ש ו ת י ב ר ע ת ו כ ו ס ה ג ח (א [ץ י ף ]
ע ב ש ן י ע מ ת כ ר ב ר מ ו ל ״ (ג .ם ש י׳׳ש ר יפ ב ן ייע ו ב ״ ע ד ״ ׳כ ת ב ש .ט ״ וי ל ש ר י כ זה ל ך יר צ ןיא ו (ל ז
: ף ס ו נ ו ״ ח מ ב .וש ור יפ ו ו מ ע ט ה זו (ד .ו ״ ח מ ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה ״ ם י מ כ ח ו ה ו נ ק ת ת ב ש ב א ה ד
י נ פ מ ש ,ה ע ב ש ן יע מ ה כ ר ב ל ל כ ם י ר מ ו א ן יא ת ב ש ב ו ל ת ם א ש ם י נ ו ש א ר ה ח ס פ ם וי יל יל מ ץ וח ״
ה ל י ל ,׳ה ל א ו ה ם יר ומ יש ל יל [ב ״ ע א ״ י ף ד ] ה ״ ר ד ק י פ ב ן נ יר ט א ו ,ן ר מ ו א ל ן ק ת נ י ח י כ ש ד ן יק יזמ
.ן יק יזמ ה ן מ ר מ ו ש מ ה
ה ל י ח ת ׳ה ל ו ד ו ה ב ב ל ו ל ה ת א ן י ע נ ע נ מ ו (3 .437 ד צ ו ״ ת מ ב א ב ו ה .ת י ר ח ש ב ( [ח י ר ]
ה פ ס ו ה א צ מ נ וייח מ ב ו .ם ש ו ״ ח מ ג ו ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ׳ב י״ כ ב א ו ה ש ו מ כ י ת פ ס ו ה ף וס ו ת ל מ .ף ו ס ו
י״שד רודם
102
תא ןילטונ ןיא אוה תבש םאו ,אנ העישוה ׳ה אנאבו [ףוסו] ,הליחת ׳הל ודוהב
ןירמונש םוי רשע הנומשמ םהו (נ) ,גחה ימי תנומש לכ ללהה תא ןירמונו בלולה
ןורחאה םויב ףאו גחה ירפב ויתונברקב קולח םויו םוי לכבש םשכ (ד) ,ללהה תא ןהב
.םוי םירשעו דחא הלוגבו והזו (ה) ,הרות תחמשו אוה ומצע יגפב לגרש ןירמוג
רבדיו דע ,בשכ וא רוש השמח ןירוק תחאב ,תורות ירפם יתש איצומו ,׳וכו לדגתי
,סחגםב ריטפמ הב ארוק הייגשבו ,העבש הב ןירוק אוה תבש םאו ׳ה ידעומ תא השמ
ריטפמו ,ןרימאד דע שידק ,אקסיס ףוס דע ,יעיבשה שדחל םוי רשע השמחבו
,ירשא ,תוכוסה גחב םיוגב היהתש םוסה תפגמ םש לע ׳הל אב םוי הנה ,הירכזב
,ןמוקמל תורותה ןיריזחמו ,׳ונו ׳ה םש תא וללהי ,ירשא ,ןקרוס םוקי רמאי תבש םאו
תובא ןיללפתמו ,ףסומל ןידמועו ,ןרימאד דע ,שידק הביתה ינפל רמוא רוביצ חילשו
דע ,וניאטח ינפמו ,םירצמ תאיציל רכז דע ,ונתרחב התא ,םשה תשודקו תורובגו
אל הדובע תכאלמ לכ םכל היהי שדיק ארקמ יעיבשה שדוחל םוי רשע השמחבו
םירפ ,׳הל חוחינ חיר ,דשא הלוע םתברקהו ;םימי תעבש ׳הל גח ותוא םתוגחו ,ושעת
םתחגמ םימימת רשע העברא הנש ינב םישבכ םינש םיליא רשע השלש רקב ינב
םימי ינש לש ףסומ תליפת והז ,םולש םישו םידומו הצר ,ונאישהו ,םהיכםנו
:םינושארה םיבוט
ינשה םויבו ,רומאכ ךדובכ יסמ רמוא דעומה לו חלש י ש י ל ש ב ו (א) [ט יר ]
םויבו ישימחה םויבו רמוא יששבו ישימחה םויבו יעיברה םויבו)(כ) ,ישילשה םויבו ,׳ונו
םויכו ,רומאכ ,רמוא מ״הוח לש •ינשה םויב ,םהיבסנו םתחנמו] ,(יעיבשה םויבו יששה
יעיברה םויבו ,רומאכ רמאי מ״הוח לש ישילשה םויבו ,יעיברה םויבו ׳וגו ישילשה•
׳וגו ישימחה םויבו ,רומאכ רמאי מ״הוח לש יעיבר םויבו ׳וגו ישימחה םויבו ,׳וגו
יששה םויבו רומאכ ,רמאי אבר אנעשוה אוה מ״הוחל ישימח םויב .ישישה םויבו
הזה תרצעה גח ינימשה םוי ףסומ תא רמוא תרצע ינימשב [׳וגו יעיבשה םויבו ׳וגו
השמ ידי לע ךתרותב ונילע תבתכש ומכ] ךנוצר תוצמכ הבהאב ךינפל בירקנו השענ
וניתובא גהנמ המילש ותליפת איה תרצע ינימשה םויב (ג) ,רומאכ [ךדובכ יסמ ךדבע
ו ״ ח מ ב ף ם ו נ ם ג .ם ש ׳ם ו ת ב ו ח ל ח ת ה ״ ד י״ ש ר ב ו ב ״ ע ז״ ל ה כ ו ס ןייע ו ו ד ם ח ב ק ו ס פ ה ף ו ס ב ׳יפ
י ר ח א ינ ש ו ד ו ה ב ף ו ס ב ם יר מ ו א ש יו ימ ל ש ור י ,ו ד ח ע מ ת ש י ל א ל ד ו ד ס ת ל ש ך ״ מ ם זי ח ה ל ך יר צ ו
ת א ם ה ב ן יר מ ו ג ש ם וי ח ״ י מ ם ה ו (ג .ד ״ ה ב ״ פ ת ו כ ר ב א ו ה א י ב ה ש י מ ל ש ו ר י ה ו .א ב ה ך ו ר ב
׳י ן יכ ר ע .ו י ת ו נ ב ר ק ב ק ו ל ת ם ויו ם וי ל כ ב ש ם ש כ (ל .א ״ ע ם ׳י ן יכ ר ע ,ב ״ ע ח ״ ב ת י נ ע ת .ל ל ח ה
.ם וי ם יר ש ע ו ד ח א ה ל ו ג ב ו ו ה זו (ה .ד ״ ע ק ׳יס ט ק ל ה י ל ב ש ב ה ז ל כ ן ייע ו י״ ש ד יפ ב ש ״ ע ו ב ״ ע ר
ה כ ו נ ח ימ י ה נ ו מ ש ו ג ח ח ימ י ~ ה ע ש ת ם ת ו א ב ש ו ח ו ם וי ד ח א ו ם יר ש ע ה ל ו ג ב ו א ״ ע ׳י ם ש א ר מ ג ב
א צ מ נ ם ש ו ם ת ו א ב ש ו ת ם ש ו ״ ת מ ב ם ג ו ,ת ר צ ע ל ש ם יב ו ט ם ימ י ינ ש ו ח ס פ ל ש ם יב ו ט ם ימ י ינ ש ו
.ש ״ ע ׳ת ם וש ר ו ה פ ס ו ה
יש יל ש ב ו ׳י ג ה ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ,׳ב י״ כ ב ם ג ה ״ כ .ד ע ו מ ה ל ו ח ל ש יש יל ש ב ו (א [ט י ר ]
.ד ע ו מ ה ל ו ח ל ש ן וש א ר ם וי ק ר א ב ו ה 438 ד צ ו ״ ח מ ב ו .ד ע ו מ ה ל ו ח ל ש ן וש א ר ם וי א ו ה ו
׳ם ב ו ׳ב י״ כ ב ם ג ו ,ו ״ ח מ ב א ו ה ש ו מ כ ם י נ פ ב י ת נ ק ת ו י ת ר ג ס ה .י ש י מ ח ה ם ויב ו י ע י ב ר ה ם ויב (נ
ן כ .יוכ א ו ה ו נ י ת ו ב א ג ה נ מ ה מ י ל ש ו ת ל י פ ת א י ה ת ר צ ע י נ י מ ש ה ם ויב (ג .ה ז ן יע כ א ו ה ם י ר ד ס ה
ל ב א ו נ י נ פ ל ו מ כ .יוכ ה מ י ל ש ו ת ל י פ ת א יה וז ת ר צ ע י נ י מ ש ה ם ויב .ם י ר ד ס ה ׳ם ב ו ׳ב י״ כ ב ם ג א ו ה
ו ש ע ת א ל ה ד ב ע ת כ א ל מ ל כ ם כ ל ח י ה ח ת ר צ ע י נ י מ ש ה ם ויב :א י ה ך כ א ח ס ו נ ה 438 ד צ ו ״ ח מ ב
,ר יד א ל א ל ה מ י א ו ת ת ר ב ,ר י ד ס ת ה מ י ל ש ו ת ל י פ ת ו ׳וב ם ה י כ ם נ ו ם ח ת נ מ ו ׳וכ ה ל ו ע ם ת ב ר ק ה ו
ר מ א ל א נ נ ת ב ר כ א ת כ ל י ה ן נ י ע ב ק ד ג ״ ע א ו ,ם ויו ם וי ל ש ת ו נ ב ר ק ר מ ו ל א י ה ה ר ו ת ו נ י ת ו ב א ג ה נ מ ו
.ם ש ׳ם ו ת ו י״ ש ר ב ו א ״ ע ה ״ ל ה ״ ר ן ייע ו .יוכ ב ר
103 י ״ ש ר ר ו ד ס
ךתרותב בותככ רמאש ןויכ רטאד ,בר רמא לאננח ברכ אתכליה ןניעבקד ג״עאו ,אוה
תותבשבד ךל עדתו ,הליחתכל ךכב רוטפל לוכי םדא ןיא אלא ,ךירצ וניא בוש
ישארבו תבשה םויבו תוארקמ שרפל אמלע ילוכד היימופב אלגרמד םישדח ישארו
םיענומה םדא ינבו ,דבעידב אלא ,לאננח ברכ םינומדק וגיהנה אל מ״ש ,םכישדח
םירומשו םיליגר םניאש ךותמ וניאטח ינפמכ ךוותב םילגרב ןיםשומה תוארקמ רמולמ
ןיאו ,םימיה לכ אלו ,לאננח ברכ רטפיל הלילע ואצמ ,שדח שארו תבש לשכ הפכ
דבעידב אלא לאננח ברכ ורמא אל תורפושו תונורכזו תויכלמב והימו םהל ןיעמוש
:ןי אב ןבש (ד)
תובא ןי ללםתמ ,תבש י אצומב [תוכוס לש ט״וי תוי הל ל ח ] (א) [כ ר ]
הצר ,ונאישהו ,אביו הלעי ,ונתרחב התא (ב) ,שודקה לאה רע ,םשה תשודקו תורובנו
רשא ,ןפגה ירפ ארוב ,ךרבמ אוה ךכ סוכה לעו ,הליפתב לידביו ,םולש םישו םידומו
[בוט] םוי תשודקל תבש תשודק ןיב לוחל שדוק ןיב לידבמה ,שאה ירואמ ארוב ,ונב רחב
,ןמז הלדבה רנ שודיק ןיי ז״הנקי ןמיסו ,ונייחהשו ,הכוסב בשיל ךרכמו ,רכו תלדבה
םוקמבו ,תסה לע ןילידבמ ןיי ול ןיא םאו (ד) ,ןמז ךכ רחאו הכוס הליחת םירמואש אלא (ג)
תומי ראשב תפה לע ןילידבמ ןיאד י״פעאו (ה) ,םחל איצומה ךרבמ ןפגה ירפ ארוב
לידבמ ןיי ול ןיא םא הלדבהו שודיק שיש ט״ויו תבשב לבא ,רקיע תסה ןיאש ,הגשה
שיר קודצ בר רמ וניניע רואמ ונינודא םעטה רמא ןכו (ו) .ימד ריפשו תפה לע
ונידמלי ,וברל לאומשד .דובא חלשדכ (ז) הכלה הדמע וליא ,דעל ונורכז אתביתמ
,ויבא םושמ יסוי ר״ב לאעמשי ׳ר רמא ךכ היל חלש ,ךיאה תולדבה רדס וניבר
םוחנת ׳ר רמאו (ה) ,שודיק ןיי הלדבה רנ ,ק״יהנ היננח ןב עשוהי ׳ר םושמ רמאש
תארקל ןיאצוי ךכ רחאו ,תבש וז (ט) ,ךלמל ןיולמ ,םנכנ סוכרםאו אצוי ךלמל לשמ
ןילידבמ ןיאש ןל אמייקו ,תמדוק הלדבהש ןויכ ןנירמא הוה ,בוט םוי והז ,סוכרסא
ם יא ב ן ה ן כ ש ו ״ ח מ ב ו ,ן י נ מ ב ן ה ן יא ב ן כ ש ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ׳ב י״ ב ב .ן יא ב ן כ ש (ד
.ן ייג ימ ל ן יל וע ו
ח ״ ב .י ו כ ת ו ר ו ב ג ו ת ו ב א ן י ל ל פ ת מ ת ב ש יא צ ו מ ב ת ו כ ו ס ל ש ט ״ וי ת ו י ה ל ל ת {b [לר]
ם וי ת ו י ת ל ל ח ו ״ ת ט ב ו .ת ב ש ב ד ח א ב ת ו כ ו ס ל ש ן וש א ר ם וי ת ו י ה ל ל ח ׳ב י׳י׳כ ב ו .ם י ר ד ס ה ׳ס ב
.ת ו כ ם ו ה ״ ר ו״ ד א א ל ד ש ״ ומ ב ל ו ח ל ר ש פ א יא ן וש א ר ט ״ ויד ׳ת ב ש יא צ ו מ ב ת ו כ ו ס ל ש ינ ש ב ו ט
ו נ ע יד ו ת ו ר מ ו א ת א ר ק ו נ יל ע ע י ג מ ש כ ו ה פ ס ו ה 439 ד צ ו ״ ח מ ב א צ מ נ ה ז ר ח א .ו נ ת ר ח ב ה ת א (3
.ן מ ז ךכ ר ת א ו ה כ ו ס ה ל ח ת ם י ר מ ו א ש א ל א (ג .ש ״ ע .ר כ ך ר ב מ י כ ה ס ו כ ל ש ה ל ד ב ה ו ׳וכ
י״ ב ה ק ס פ ן כ ו ׳ד ׳יס ד ״ ם ה כ ו ס ש ״ א ד ה ת ע ד ל ל ב א ינ ש ם ויל ן וש א ר ם וי ןיב ק ל י ח א ל ש ה א ר נ
ם א ו (ל .ם ש ז״ ט ב ו א ״ מ ב ןייע ו ה כ ו ס ת כ ר ב כ ״ ת א ו ן מ ז ר מ ו א ינ ש ט ׳ר י ל י ל ב ד א ״ ס ר ת ׳יס ת ״ ו א
ן יא ד י״ פ ע א ו (ה .ב ״ ע ב ״ מ ף ד ג ״ ע ר ר ו ד ס ן מ ח ו ק ל א ו ה ן א כ מ .ת פ ה ל ע ן יל יד ב מ ןיי ו ל ןיא
ג ״ ע ד ס ן וש ל א ו ה .ר ב ט ״ ויו ת ב ש ב ל ב א ר ק י ע ת ש ח ן יא ש ה נ ש ה ת ו מ י ר א ש ב ת פ ה ל ע ן י ל י ד ב מ
.ק ר פ ש ״ א ר ב א ב ו ה ן כ ו .ם ר מ ע ב ר ד ר ד ס ם ש ב ש ד ק מ ה ״ ד ב ״ ע ו״ ק םי חספ ׳םו תב אבו הו מש
א י ב ה ל ״ ק ׳ים ט ק ל ה יל ב ש ל ע ב ו ז״ נ ק ׳יס ה זו נ ג ה ד מ ח ב ה כ ו ר א ה ב ו ש ת ןייע ו ש ״ ע ז״ י ׳יס פ ״ ע
ב ״ י ק ׳יס ם ד ר פ ה ל ן ו ו כו תפה לע אלו ן ייה ל ע א ל א ן יל יד ב מ ןיא ל ״ צ ו ה מ ל ש ו נ י ב ר ם ש ב י ת א צ מ
ר מ ונ ינ יע ר ו א מ ו נ ינ ו ד א ם ע ט ה ר מ א ן כ ו (ו .ה זב ך י ר א ה ש ש ״ ע ם ר מ ע ב ר יר ב ד םג םש א י ב ה ו
ונ ינ יע ר ו א מ ו נ י נ ו ד א א ב ו ה ם ש ו ם ש ג ׳׳ע ר ר ו ד ס ב א ו ה ן כ .ד ע ל ונ ור כ ז א ת ב י ת מ ש יר ק ו ד צ ב ר
יל ב ש ל ע ב ב ר ה ו א ת ב י ת מ ש יד כ ״ ג א ב ו ה ח ״ ע ש ׳ים ף ו ס ב ו ״ ח מ ב ו .ה ״ ה ל ז ן וא ג ק ו ד צ ב ר ר מ
ה ו ב א ח ל ש ד כ (r .ל ״ צ ז ונ ינ יע ר ו א מ קו דצ ב ר ר מ ו נ י נ ו ד א א י ב ה (א״ע ב ״ נ ) ל ״ ק ׳יס ט ק ל ה
.א נ י נ ח ׳ר ר מ א ו ל״צ .ם ו ח נ ת ׳ר ר מ א ו (ס . םש ג ״ ע ר ם ב א ב ו ה ו א ״ ע ג ״ ק ם י ח ס פ .ל א ו מ ש ד
.ש ש ג י ע ר ת פ ס ו ה א ו ה ,״ ב וט ם וי ו ה ז״ ,״ ת ב ש וז״ (מ
י״ ר ר ו ד ס
104
ורמאש וי שכע ,בוט םויל תבש י אצוממ ולי פא תסה לע לי דבהל רוסא ןגתד ,תפה לע
ןנידבע יכיה ןמז אכי אד אכיה] (י) (ייבאכ ןנידבע אבה לבא ןמז אכי אד אה) םימכח
שודי ק ןי אש ןויכ (בי) ,אברכ אתכלי הו (אי) ,ז״הנקי [רמא אברו ה״נזקי רמא ייבא
שודי ק םע תפה לע ןיכרבמו ,הלדבה ןכ רחאו תפה לע שודי ק הלי הת רמוא הלדבה
ךרבמ [הליחתב] ,ןיי ול ןי אש ימ תבש י אצומב תוי הל להש בוט םוי ךכלי ה ,םויה
ךכ רחאו ,לידבמה ךכ רחאו ,רואמה לע ךכ רחאו ,ונב רחב רשא ךכ רחאו ,איצומה
:ז״הנקי רמאד אברכ הכלה (גי) ,ןמז וב ןי אש [בוט[ םויבו ,ונייחהש
ןיכרבמו בלול ןילטונ (א) ,ןושאר בוט םויכ י ני ש בו ט םוי ת ל י פ ת ו [א כ ר ]
םלשתו ןי רי טפמו לומתאדכ ןירוקו תורות י תש םיאיצומו שי דק ללהה תא ןירמוגו םיתש
תיבה ךוניח םוי היה תוכוסבש ךותמד ,םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב דע ,הכאלמה לכ
םיתבתכ רבכ ףםומד יקוספ ,וניאטח י נפמ ,ףסומל ןידמוע .ותמלשהב ןי רי טפמ רמגנשכ
יכ ףסומב הלפתב אלו הרותה תאירקב אל ללכ י ני שה םויב רמאת אלו ,לומתאכ
האנ אלו ,שדוק ארקמ ותוא תארקו היב התרעה רבכש י פל ,היב ולזלזיל אלד יכיה
ותי שעש רחאל אל ונינש הב אצויכו ,רשע השמח והונארקשכ ,יניש דוע ותורקל
:לו ח והשעת שדוק
ךרדכ ,ונתננוח התא [םי ללפתמ] ,בו ט םוי י אצו מ לש ת י ב ר ע (א) [ב כ ר ]
לע ןיכרבמ אל לבא .בוט םוי י אצומב סוכה לע ןילידבמו ,תבש יאצומב ןי ללסתמש
לי דבמה רמוא תבש עצמאב תוי הל לחש [בוט] םוי אריז ׳ר רמאו (ב) ,םימשבה לעו רואמה
,ללהה תא ןירמוג הכוסו תבשל ,הנומ אוה תולדבה רדס אמעמ י אמ ,לוחל שדוק ןיב
םגו העבשל קלח ןתיל ,הבישיב תלהק רפם רוביצה לכ ןירוקו (ג) ,לבקתת לדגתי
׳י ג ה ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו ׳ב י״ כ ב ו ם ש ג ״ ע ר ס ב א ו ה ש ו מ כ י ת נ ק ה .׳וב ן מ ז א כ י א ד א כ י ה (י
.ם ש א ר מ ג ב ן ייע ו .א ב ד כ א ת כ ל ה ו ז׳יה נ ק י ן נ יד ב ע י כ ה ן מ ז א כ י א ד א ה ם י מ כ ח ד מ א ד ויש כ ע
ש וד יק ה ל י ח ת ר מ ו א ה ל ד ב ה ש וד יק ן יא ש ןויכ (ב י .ם ש ׳ם ו ת ב ו ם ״ ב ש ר ב ןייע .א ב ד כ א ת כ ל ה ו (א י
ר ק יע ש ו ד ק ה ש ע נ ה ל ח ת ר מ ו א ש ו ד ק ש ןויכ א ח ס ו נ ה ג ״ ע ר ר ו ד ס ב .ה ל ד ב ה ןכ ד ח א ו ת פ ה ל ע
ם ד ו ק ר מ ו א ש וד יק ו ןייש ן ויכ ׳י ג ח 440 ד צ ו ״ ח מ ב ו ש ו ד ק ם ע ת פ ה ל ע ן י ל י ד ב מ ו ה ל י פ ט כ ה ל ד ב ה ו
.ש ו ד יק ם ע ת פ ה ל ע ן י כ ר ב מ ו ח ל ד ב ח ר מ ו א ך כ ר ח א ו ת פ ה ל ע ש וד יק ה ל י ח ת ד מ ו א ה ל ד ב ה ו ר נ
ו מ כ ׳וכ ו ת פ ח ל ע ש וד יק ה ל י ח ת ר מ ו א ת ל ד ב ה ו ש ו ד י ק ו ןייש ד מ ו א ש ןויכ ׳י ג ה ם י ר ך ס ה יס ב ו
.ו נ י נ פ ל ו מ כ ׳וכ ו ת פ ה ל ע ה ל י ח ת ר מ ו א א כ ה ש ו ד י ק ל ןייש ן ויכ ׳ב י״ כ ב ו ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל
ב ר כ ה כ ל ה ן מ ז ו ב ן יא ש ט ״ ויב ו ׳י ג ח (א ״ ע ג ״ מ ן ן ד ) ג ״ ע ר ר ד ס ב .ז״ ה נ ק י ר מ א ד א ב ר כ ה כ ל ה (ני
ו מ כ ׳י ג ה ׳ב י״ כ ב ו .ה ״ נ ק י ר מ א ד א ב ר כ ה ב ל ח ׳י ג ה ם י ר ד ס ה ׳ס ב ו .ה ל ד ב ח ר נ ש וד ק ןיי ה ״ נ ק י
.ר ו ד ס ב ו נ י נ פ ל
׳יס ס ד ר פ ב ןייע ו .ן מ זו ב ל ו ל ת ל י ט נ ל ע ל ״ ד .ם ית ש ן י כ ר ב מ ו ב ל ו ל ן יל ט ונ (א [א ל ר ]
ם ג ב ל ו ל ה ל ע ו נ י י ת ה ש ן מ ר ב מ ש ם י נ ו מ ד ק ה זיא ת ע ד ל ש (484 ד צ ) ד ״ ע ש ׳ים ו ״ ח מ ב ןייע ו ,ץ י ק
ם ש ר ד י ,ה זב ת ו נ ו ש ת ו ע ד א י ב ה ו ׳ק ה ר ע ה ב ם ש ך י ר א ה ל ״ ז ה ״ ש ר ג ״ ה ר ה ו ,ט ״ וי ל ש יג ש ה ם ויב
. י י ׳יס ג ״ פ ן יב וד יע ש ״ א ר ח ת ה ג ה ב ו ת י א ר ו ם ש מ א ר ו ק ה
.א ר י ז ׳ד ר מ א ו (ב .440 ד צ ו ״ ח מ ב ם ג א ב ו ה .ט ״ וי יא צ ו מ ל ש ת י ב ר ע (א [ב כ ר ]
ת נ ו מ ש ל ם ג ו ה ע ב ש ל ק ל ח ן ת יל ה ב י ש י ב ת ל ה ק ר פ ס ר ו ב י צ ה ל כ ן יר וק ו (נ .ב ״ ע ו״ כ ן יל וח
ת ע ב ש ו ל א (יב א ״ י ת ל ת ק ) ת ע ב ש ל ק ל ח ן ת ן י כ ר ע מ ל כ ב ׳פ ב ן נ י ד מ א ו ף ס ו נ 441 ד צ ו ״ ת מ ב
ך ל מ ה ל א ו ל ה ק י ו ם ש ל ע ת ל ה ק א ״ ר .ג ח ל ש ינ ימ ש ו ה ז (ם ש ם ש ) ה נ ו מ ש ל ם ג ו ,ג ח ה ימ י
א י ב ה ש ה מ ו .נ ״ ע ה מ ל ש ו ר מ א זא ו ,(׳ג ׳ח א ״ מ ) ג ח ב ם י נ ת א ה ח ר י ב ,[ל א ר ש י ש יא ל ב ] ה מ ל ש
,ח ס פ ימ י ׳ז ו ל א ׳ז ר מ ו א ע ש ו ה י ׳ר ׳יג ח א ר מ ג ב ו נ י נ פ ל ו ב ״ ע ׳מ ן יב ור יע ב א ו ה ן י כ ר ע מ ל כ ב י פ מ
ם ויב א ק ם פ כ ״ ר ד א ת ק י ס פ ב ם ג ו ו ״ ת מ ב ם ש ה ״ ש ר ג ״ ה ר ה ר י ע ה ש ו מ כ ג ח ה ימ י ׳ח ו ל א ׳ח
ש ג ו ,ח ס פ ה ימ י ת ע ב ש ו ל א ה ע ב ש ל ק ל ח ן ת ר מ א ע ש ו ה י ׳ר א ב ו ה (א ״ ע ב ״ צ ק ) ת ר צ ע יג ימ ש ה
105
י״שר רודם
תבשב ,(ב״י ג״ל תומש) רמוא התא האר ןירוקו ,תורות ׳ב ןיאיצומו ,שידק ,הנומשל
ןכש (ד) ,דעומה [תוכלה] הכותמ ונדמלש ךותמ ,גחב ןיב חספב ןיב ,דעומה לוחבש
ולוח לע ןאכ דמיל (ה) ,(ו״ט ג״כ תומש) רומשת תוצמה גח תא ,הגיגח תכסמב וגינש
ישילשה םויבו ינישה םויב ארוק אוה [מ״הוהד ןושאר םוי ,ריטפמו] (ו) ,דעומ לש
קפס ירהו ,אמויד אקיפסב ןאכ-ירקיל ךכליה ,םויה תבוהל הלוע ריטפמה םוקמ לכבש
,םוי לש אקיפם ארוק ןורחאה דעומ לש ולוח לש םויו םוי לכ ןכו ,אוה ישילש
תונבר