P. 1
פסיכולוגיה בין תרבותית - סיכום

פסיכולוגיה בין תרבותית - סיכום

5.0

|Views: 1,964|Likes:
Published by Viki Nir

More info:

Published by: Viki Nir on Mar 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/02/2013

pdf

text

original

אובמ

? היגולוכיספב םייתוברת ןיב םירקחמב תלעותה המ
1 ( . הירואתה תולבגמל סחיתמ תורחא תויוברתל םיבוט תחא תוברתב וחתופש תוירואית םא קודבל
. . ןהיתולבגמו תומייק תוירואת לש ףקותה תניחב רבעב החתופש
2 ( , : לבא תילסרבינוא הבשחנ תיסיסבה סוחייה תועט ונל תורכומה תועפותל תוביסה תנבהל עייסל
, . אל התע דע םימייק ויהש םירבסההש םיריבסמ ברעמה תוברת תא רקיעב תנייפאמ איהש אצמנ
.םיאלמ
3 ( . , םירקוחה בורו רחאמ היעב וז ורקחנ אלש תויוברתל תוידוחייה תושדח תויגולוכיספ תועפות יוליג
. תיברעמ טבמ תדוקנמ םיאב
4 ( . סחיתמ תונוש תויוברתמ םיאבה םישנא שגפמל תועגונה תויגוס םיקדוב םייתוברת ןיב םירקחמ
. , היעב הווהמ תיתוברת בר תוהז םאו םיווח םה םתוא םיכילהתל
5 ( . תיתוברת ןיב הניחב תובייחמה תועפות תריקח
קרפ 1
: תוטישו תושיג תונוש תויוברתמ םישנא לע יגולוכיספ רקחמ
תשיג תיתוברת תויסחי : תשיג יפל תיתוברתה היגולוכיספה . , תוברת לכ לש התוידוחיי תא השיגדמ
, . םינעוט אלו תונוש תויתוברת יבגל לילכהל םיסנמ אל תונוש תויוברת ןיב תוושהל תורשפא ןיא
.תוילסרבינואל
תושיג תוילסרבינוא : השיגה יפל תינויצולובאה , םיינויצולובא םיכילהת לש רצות אוה םדאה
, . תועפות רקחל םיסחיתמ תוחפו םדאל ףתושמה רקחב םידקמתמ יח אוה הב הפוקתב ושחרתהש
. תונוש תויוברתל תוידוחיי
תיתוברת ןיב היגולוכיספ . . : תינויצולובאל המוד תונוש תויתוברת ןיב האוושהב תקסוע םייניב תשיג
, תויוברת ןיב םילדבהה תנבה תובישחב תיתוברתלו םיילסרבינוא םינונגנמ יוהיזל תסחיימש תובישחב
, , . תונוש תויוברתמ םישנא ןיב םישגפמ םירקוח ןכ םייגולוכיספ םיכילהת לע תוברת תעפשהלו
. ולא םישגפמ םע תודדומתהה תחלצהל תוטיש חתפל םיניינועמו
: תויגולודותמ תושיג
השיגה תימאה . : קימעמ ןפואב םירקוח תוברת התואב וחתופש םילכו םיגשומ םע םינפבמ תוברת רואת
. תמיוסמה תיתוברתה הצובקה תא
תונורסח . , " : תפתושמ תיפצת וא םינפבמ תוברתה תא בטיה ריכמש ימ י ע קר תושעיהל לוכי רקחמה
, לש רקחמ רשפאמ הבחרו תיללכ הייאר רשפאמ אלש םצמוצמ תיסחי רקחמ 2-3 . תויוברת
השיגה תיטאה . . : תיסחי םצמוצמו הנבומ ןפאב תויוברת תצובק רקחמ ילכ ותוא םע תויוברת ןיב הוושמ
ןורסח : תבתכומ הקיתא . , – הרישי הקידב אלל םיילסרבינוא םינייפאמ שי תמיוסמ העפותלש החנה
ירב , , הפיאשב תונוש תויוברתב ותועמשמו רקחמה ילכ תא םייתוברת ןיב םירקחמב קודבל ןורתפ עיצה
. . רידנ הז גוסמ םידקמ רקחמ המוד תועמשמל
1
תינויצולובא היגולוכיספ : תיעבט הרירב – תוצופנ תושענ םיאצאצ איבהל תלוכיל תומרותה תונוכת
. , ןוניסה ךילהת תא תורבוע אל תועגופ תונוכתו םיוסמ םזינגרואב
היצטפדא , – דימעהל תלוכיל ןיפיקעב וא תורישי המרתש תורודה ךלהמב הרבעש תשרומ הנוכת
:םיאצאצ הרישי , - םישחנמ דחפ הפיקע .. , – הבוט גוז תב גישהלו חילצהל תונתפאש
יאוול רצות , - םע תויוחתפתהל תודות םיירשפא םילודג םירגתא םע דדומתהל לגוסמ םדאה תויה
.םינשה
תרוקיב 1 , יעבט ךלהמכ רבסוה הז סנואכ תוילילש תועפותב וקסע יכ םינויצולובאה םיגולוכיספה יפלכ
. םידלי םדאל איביש
תרוקיב 2 . הכרפהל תנתינ אל םהלש הירואתה
תוברת , , : תחא הצובק ינב םישנאל םיפתושמה םידמלנ הבשחמ יכרדו תוגהנתה יסופד לש לולכמ
. תורחא תוצובקל םניב םילידבמו
היצרוטלוקנא . : תוברתה תשיכר ךילהת
: תירמוח תוברת תוברת לש םינוש םיטביה . : תוברתב םיישחומ םיטביה
תיתרבח תוברת . : יתרבח ןוגרא לש םיטביה
תיגולואידיא תוברת . , : תובשחמ תונומא םיכרע םיינויער םיטביה
םייתוברת םיכרע , : התוא ינבש תורטמה תא גציימו ןוכנהו יוצרה יבגל תוברתל םיפתושמ תונויער
. ץמאל םידדועמ תוברת
קרפ 2 - תוברתו םיכרע
רמאמ 1 / . – דטספוה חמה לש הרמוח םינוגראו תוברת
תוברת 1 . , , : , : תורפס תונמא ךוניח היצזיליוויצ חנומל הליבקמ הרצ הרדגה
תוברת 2 , , , . : יכרדו שגר הבישח יסופד תומרונ לש תינכות תילטנמ הנכותכ תוברת הבחר הרדגה
" . םירבח ןיב הניחבמו הביבסה י ע תבצועמ תילטנמ הנכותכ תוברתה םייחה לכ ךרואל םידמלנה הלועפ
. ' תונוש בקמ
ןיב הנחבה 3 : תילטנמה הנכותב תומר
 םדאה עבט : טביה ילסרבינוא , - , דחפל תלוכיה תויסיסב תולוכי תוילטנמה תונכותה לש יתשרותו
. , בוהאל סועכל
 תוברת : יפיצפס 'בקל . ' , תונוש בקמ םישנא ןיב ןיחבמו דמלנ ולוכ תמיוסמ
 תוישיא : יפיצפס םדאל . , , השרות םע תוידוחיי תויווח בוליש יתשרות וקלחו דמלנ וקלח םיוסמ
תיתוברת תויסחי , : תודקמתה תרחא תוברת לע תחא תוברת לש םיללכו תומרונ תלחהמ תוענמיה
. םהלש תורוקמה לשו םילדבהה לש יביטמרופניא דומילב
: תונוש תומרב םייתוברת םילדבה
 םילמס . . , , , , : רתויב תינוציח המרה םילגד שובל תונונגס תונומת תווחמ םילימ
 םירוביג . ' , : הכרעהל אשומו נתהל לדומ תווהמה תוינוימד וא תויתימא תויומד
 םיסקט . , : היומס וא היולג תמיוסמ הרטמ גישהל ידכב תושענש תויביטקלוק תולועפ
 םיכרע . , ' , : תוברתה לש הבל תומיוסמ נתהל תומיוסמ תופדעהל תויטנ
2
תוברת לש םידבר , ' , , , , : ילארדנ ג יתד ינתא ימואל דבור תוברת לש םינוש םידברב הליבקמ תורבח
.' , נתהה יובינ לע השקמה רבד יעוצקמ
םייתוברת םידממ : תורבחה לכל תופתושמ תויעבב םרוקמו תונוש תויוברת ןיב ןיחבהל ןתינ םתועצמאב
 המצוע קחרמ , - ןויווש יא תוברתה ךותב םינוש םישנא ידיב םייוצמש חכ ילדבהב תוימיטיגל
. , – . תויצ השקונ םידלי ךוניח הובג המצוע קחרמ םישנא ןיב םייקה דטספוה עבונ הז יכ ןעט
.( ) םידליל ןויווש תמועל תויצ החפשמב םיסחיב םייתוברת ןיב םילדבהמ
 םזילאודיבידניא / םזיביטקלוק .' - הרבחב בקל טרפה ןיב םירשקה יפוא תיטסיביטקלוק , יכרצ
, , , ' , תובישח המצוע קחרמ לש ההובג המר תוימרופנוק תדכולמ בק טרפל םימדוק הרבחה
.' , הרבחב בקל תטלחומ תונמאנל היפצ תיתרבח הינומרהל תילאודיבידניא , רדגומ ימצעה
. . , , םישנא ןיב םישלח םירשק תוידוחיי תורישי תונכ ימונוטואכ
 / תוישנ תוירבג , , - םידיקפת אלמל םישנהמ הפוצמ רעפ םייקשכ םישנו םירבגמ הרבחה תויפצ
. , , םילדבההשכ םיירמוח םיגשיהב קוסעלו םיחושקו םייביטרסא תויהל םיפצמ םירבגהמו םייתרוסמ
. , , ' , תויוברת םהינשמ םייח תוכיאל הגאדו הכר העונצ נתהל םיפצמ םינימה ןיב םיכומנ תוהובגה
תוישנה דמימב , , : םיפי םיבשחנ םייטיאו םינטק םירבד הביבסלו םירחאל הגאדל הבר תובישח שי
. " . ' מ ומב םיכוסכס ןורתפ הוונע נתהל םינווכמ םינימה ינש תוירבגב תוהובג : הבר תובישח
. , , ןוסאל בשחנ ןולישכ רישי תומיעב םיכוסכס ןורתפ תומדקתהלו תוירמוחל
 תואדוו יאמ תוענמיה . , , - אל בצמל הבוגת םדאל םדאמ הנושה ץחלל איבמ תומימע תואדוו יא
. תונידמ תוברת תיולת איה יאדוו תוכומנ , , תונידמבו םייחהמ קלחכ תאז תולבקמ הז דממב תוהובג
. , , תדל םינופ וא םיללכ םיקוח םיאיצממו ןכוסמ בצמל בשחנ תואדוו יא דממב
. . ' / םלועה תא קלחל רשפאמ המצוע קחרמל קלוק ידניא דממ ןיב קזח םאתמ אצמ
:תרוקיב
 . – הירואתה תדידמל ןולאש הנב אל םיילנויצרפואל םייטרואת םיגשומ ןיב המילה יא
 , . , , דחא קוסיעמ םידבוע קיפסמ אל הז ךא םיכרעה תניחבמ המאתה שפיח םיאתמ אל םגדמ
. . םיקדבנה ןיב הנוש היה יתרבח דמעמ ןכ ומכ תוחוקל תורשו קוויש
 גוציי . תיעב םלש היה אל תונידמ הללכה . גציימ אל םגדמ ךמס לע
 תיטא היעב " : י ע ורבוח םינולאשה רושקה םייברעמ , יכ םימיוסמ םיכרע עיבהל ולכי אלש ןכתי
, . , , ןולאש רוביח םיניס םייברעמ אל םירחא םינתשמ ודיספהו ולעוה אל 3 , ואצמ אל םימוד םידמימ
, , תמועל הווההו רבעה תשגדה ןיב ןיחבמ דטספוה יפלש דמימ אצמנו תומימעמ תוענמיהל ליבקמ
, .( ) ירבחמ ללגב תיתוברת היטה תויהל לוכי רקחמה ילכל הרקמ לכב םזיצויפנוק דיתעה תשגדה
.ןולאשה
רמאמ 2 / – סידנאירט יתוברת םורדניס לש תיגולוכיספ הדידמ
– תוברת , , , ' םישנא ברקב תונומא השחמל הסיפתל נתהל םיטרדנטס םישמשמה םיפתושמ םיטנמלא
. " , ג ג רוזאו תירוטסיה הפוקת הפש םיקלוחה
תיתוברת תנומסת , , , – םיכרעו ימצע תורדגה םייתרבח םידיקפת תומרונ תופתושמ תונומא תינבת
, . , תיתוברת תונוש לש םידממ גציימ תמיוסמ תוברתב הרבחל םיפתושמו םיוסמ אשונ ביבס םינגרואמה
3
. הירואית לש תונוש תורוצ תובינמ רטמרפב תונוש תומרשכ תיגולוכיספ הירואיתל רטמרפכ תשמשמו
ןיב חיש רשפאמו תוימוקמה תויגולוכיספה ) indigenous psycoloG , ( תויוברתב תוחתפתמה תונושה
:תונוש
 תוקידה , - הגירח לש תלבוקמ הדימו םתוא אלמל ךירצש תמיוסמ תוברתב תומרונה תומכ
. , . תוגירח לע השינע רתויו תומרונו םיללכ רתוי דממב ההובג תוברת םהמ
 תובכרומ , , - הדובע ידיקפת לשמל תוברת לכב תויצירוו תובכרומ רתוי שי םישנא רתוי שיש לככ
.םינוש
 / יביספ יביטקא . , , , - הלועפ ףותשכ םייביספו המזוי תויתורחתכ םייביטקא םיפתושמ םיטנמלא
 דובכ , , . " , - םיכרע תובשחמ תומרונ שוכרה לע ןגהל מ ע דיינ שוכרה ןהב תורבחב שחרתמ
. תימצע הנגהל תויביסרגא תולועפב םיכמותה
 םזיביטקלוק ' ' - נתה הביתכמ תיתרבח בקל תוביוחמהו ביטקלוקמ קלחכ רדגומ ינא הב הדימה
.' : . בקה תורטמ תובישחמ התוחפ תוישיא תורטמ תובישח דממב ההובג תיתרבח
 םזילאודיבידניא : .' - תומדוק תוישיא תורטמ ההובג בקמ ימונוטואו יולת יתלב ינא הב הדימה
.' בקה תורטמל
4 םיביכרמ ' ' קלוקל ידניא ןיב םילידבמה :
 ) ימצעה תועמשמ self . , – ( רשוקמ וא ימונוטוא
 . / תויתצובק תוישיא תורטמ
 . ' תומרונ וא תוישיא תודמע לש היצקנופכ נתה
 . , ' ישיא יתרבח ןיפילח לומ בקה יכרצב תודקמתה
:' / יטקלוק ידניא יגוס
' יקפוא קלוק . ' - ןויוויש לע שגד תוצובקה ןיב תידדה תולתו הלועפ ףותיש לע שגד םע טקלוק תוברת
. היכרריה לע אלו
' יכנא טקלוק .( ) , - ודוה תוצובק ןיב תורחת תיכרריה הב תונגרואמ תוצובק
' יקפוא ידניא .( ) , ,' - הידווש יאמצע טרפה םייתרבח תודמעמ ןיב ןויווש לע שגד םע ידניא תוברת
' יכנא ידניא .( " ) , - ב הרא טרפה לש תישיא תורחתו תויגשיה תוידוחיי לע שגד
.' " טקלוק כ דב הטושפו הקודה תוברת
תוברתב תינגומוה , תוברתב לבא ןהל תויצל רשקב תוקידה שורדלו תוטושפ תומרונ םייקל לק
תינגורטה . , רתוי בוט דוקפת רשפאמ תוקידה רסוח
תורוקיב :
 . הנוש תנייפואמ תיתוברת תנומסת תוברת לכל
 . םיוסמ ףצר ינפ לע וא תוימוטוכיד תונומסתה
 . , םינמיהמ אל םהו ןכתיו םידממה יבגל דטספוה יאצממ לע ךמתסה
 . םיביטקלוק םישנא וא תיביטקלוק תוברת יבגל לובליב
רמאמ 3 , – תוגהנתהלו ץחל דיקפתל םיישחומ םימושיי תימואל תוברת לע שדח טבמ
. / ץרוושו ביגש תינוגרא
4
. , תבצינ תוברת םלומ תויזכרמה תויעבה תא םיפקשמ תוברתה תמרב םיכרע יכ םינעוט םירבחמה
םיכרע , ' ,' : הרבח לכש תויעב םיפקשמו התרבסהלו נתה טופישל םילכ םישמשמ נתה םיחנמה תונויער
. , םייחה תא תויחל תונורקעה תכרדהל םתובישח לש רדסב ורדוסש תורטמ םה תשגופ
, םע דדומתהל הכירצ הרבח לכ םתנעטל 3 , וגיצהו תויעב 3 : תדדומתמ איה םתרזעב םידממ
היעב 1 . ' : ולבקי דיחיה לש םיסרטניא םאה יח אוה הב בקל דיחיה ןיב תולובגה וא םיסחיה יפוא
) ,' ולעפ ינשה יפל םהיתוצובקב םיבלושמ וא םיימונוטוא םה םירפה הדימ וזיאבו בקה לש וא תומידק
.( ץרוושו ביגש
 הימונוטוא לומ תועיבק -
 תוכיש תוברתב ) embedded , ' ,( תועמשמ םינתונ תיללכה בקב םיצבושמכ םיספתנ םיטרפה
. ,' , תופתושמ תורטמ תגשהל ץמאמבו בקה םע םיהדזמ םייתרבח םירשקב רקיעב םייחל םיכרע
םיבושח , . , , : תובחרומ תוחפשמכ םימייקתמ םינוגרא המכוחו ןוחטיב תרוסמל דובכ יתרבח רדס
, תויהלו תוהדזהל םירבחהמ הייפיצ הנשיו םייחה ימוחת לכב םירבחה ייח לע תוירחא חקול ןוגראה
. ןוגראה תורטמל םיביוחמ
 תימונוטוא תוברתב , , , תא אטבל דודיע םילבקמו םיידוחיי תיאמצע תושיכ םישנאה
.( , , , – הענה תושגר תונוכת תופדעה תוימינפה םהיתויוכיא
 : םיגוס ינש תילאוטקלטניא הימונוטוא : ויתונויער תא םישגהל טרפה דודיע
. יאמצע ןפואב םילאוטקלטניאה םינוויכה תאו םיישיאה םיכרע , , : תבחרה תויתריצי תונרקס
.םיקפוא
 תישגר הימונוטוא . : םמצעל תויבויח תוישגר תויוסנתה תגשהל טרפה דודיע
םיכרע . , : םיינוגברו םיניינעמ םייח גנוע
, . םיסרטניא ילעבכ םידבועל וסחייתי תונושלו יונישל תיסחי םיחותפ ויהי ולא תויוברתב םינוגרא
. , םמצע לשמ תולוכיו תופדעה
היעב 2 : ' תיארחא נתה חיטבהל . יתרבחה םקרמה רמתשיש ןפואב תוברתה ירבח לש תחוורל סחיתהל שי
. , , תענמנ יתלב הניהש תלוזה לש תולתה םע דדומתהלו הלועפ ףתשל םירבחה ראש
 : תוינויווש לומ היכרריה
 תוברת תיכרריה , תנגועמ םתרדגהש םיבייחמ םידיקפת לש תיכרריה תוכרעמ לע תכמתסמ
, . ' םישנא םיבאשמ םידיקפתב ןויוושה רסוח תא ימיטיגלכ תלבקמ תיארחא נתה חיטבהל ידכ תונקתב
. םיקוחל תייצל ידכב השינעו היצזילאיצוס םירבוע םיכרע . , , : רשועו תונתייצ תוכמס יתרבח חוכ
, תויצ שורדלו יכרריה הנבמב םירדגומ םידיקפת רוציל תוכמסה תרשרש תא שיגהל םיטונ םינוגרא
. ןוגראל ועבקנש תורטמה תורשב
 תוברת תינויווש , ילעבכו תירסומ םיוושכ ינשב דחא ריכהל טרפה תא איבהל הסנמ
. רחאה תחוורל גואדל הריחבה תורשפא לש תונוילעה תא םישיגדמ םדא ינבכ םיפתושמ םיסרטניא
. ישיא סרטניא ינפ לע םיכרע . , , , : לש תוימיטיגלב םיריכמ םינוגרא תונכ תוירחא יתרבח ןויווש ןויווש
, " לעו ןוגראה תורטמב םייונישה לע עיפשהל שימג ןפואב הסנמש ןוגראה ירבח ןיב יפותיש מ ומ
5
. לש תורטמה שוביגב ףתתשהל םירבחה לצא היצביטומ םירצוי ןוגראה יגיהנמ םידיקפתה תרדגה
. , םידבועה לכ תחוורב םיניינעתמו ןוגראה
היעב 3 . , : ותביבסבש יתרבחה םלועלו ותביבסבש עבטל םדאה ןיב םיסחיה לוהינ
 הינומרה לומ הטילש :
 הטילש , תיעבטה הביבסה לוצינו יוניש הטילש תגשה תרשפאמה תימצע תוטלוב תדדועמ
. תויתצובק וא תוישיאה ויתורטמ תגשהל תיתרבחהו םיכרע . , , , : תלוכי הזעה החלצה היציבמא
. תויגשיהלו החלצהל םינווכמו םייתורחת םיימניד תויהל םיטונ םינוגרא
 הינומרה , היגולונכטב שומיש םימעפל הלוצינו יוניש אלו הביבסל תולגתסהו תובלתשה תדדועמ
. ימיטיגל אלכ ספתנ הביבסה יונישל םיכרע . , , : םלועב םולש תגשה הביבסה תנגה עבטה םע תודחא
אלש תיללכה הרבחב ןוגראה לש ותובלתשה תא םישיגדמ םהו םייטסילוה תויהל םיכירצ םינוגרא
. תויתורחת השיגדמ
היגולודותמ : םע ןולאש הנב ץרווש 56 . ענמ תונוש תויוברתב תועמשמ ילעב םיכרע תבתכומ הקיתא
' , . " שגפמ קנ הפמב ידממ וד ןפואב תאז גציי םתוברתמ םיכרע תולעהל רקחמב םיפתושה תשקב י ע
. דממ ותואב גצוימה גוסהמ םיכרעל הנידמ התואב םישנא םיסחיימש תובישחה תא תנייצמ
( ) / סרוקה רפס קסיפ ןהב םיגוהנה םייתרבחה םירשקה הנבמ יפ לע תויוברת גוציי
קסיפ . , םנשיש ןעוט רחא םע דחאל שיש היצקארטניא לכ םייתרבח םיסחי לש םינוש םיגוסב ןיינעתה
. םישנא ןיב םואתה יכרדב תויוברתה ןיב םילדבה
: םיסחי יגוס
 םיפותיש םיסחי . , – םהיניב ןיחבמהמ תומלעתה ךות םהל ףתושמה תא םישיגדמ םישנא
. , המחלמ יסחי וא םייטנמור םיסחי
 םייכרריה םיסחי . , . - םיהובגל םיהובגל םיתייצמו דובכ םיעיבמ םיכומנה תודמעמ םלוס םירצוי
. . : תימיטיגלכ היכרריה םיספות תיאבצ דוקיפ תרשרש םיפופכל גואדל תוירחא
 הווש המאתה , . - ימ לש םיעדוי םירבדב םיקלחתמ םהיניב לקשמ יווש לע הרימשב ןילמוג יסחי
." " , . ןיע תחת ןיע הביא לע ססובמ תויהל לוכי הלטמ עצבל וא לומגתב תוכזל רותה
 קוש ריחמ , , , - ץמאמה תא הווש המ רבד תושעל הווש תיתרבח תועמשמ ילעב םיפירעת
. תמיוסמ הלועפמ חוורה תא םסקמל םיסנמ םישנאשכ
. , , * םיסחי גוס ותואב םירושק םתויה ללגב הז םינוש םישנא ןיב םילבלבתמ םישנאשכש ןעוט קסיפ
* הקירפאב . , דחוימב םיצופנ ףותישו םייכרריה םיסחי
* םיסחי םייפותיש תועמשמב בורק םזיביטקלוקל ( ) דטספוה לו embeddeness , . ץרווש לבא ץרווש
, ,( / ) - , יוצרש המ לש םיכרעל םיסחייתמ םה ןכו אל ןכ ילאירוגטק קסיפו םידממב םישמתשמ דטספוהו
. יוצמה לע רבדמ קסיפו
* לש הירואתה קסיפ תוברתל המיאתמ תיתרבח , לש תוירואתה ץרוושו דטספוה תוברתל תומיאתמ
תיגולואידיא .
6
קרפ 3 - ימצעה גשומב תוידוחייו תוילסרבינוא
Cooley , ," " ותופקתשה ךמס לע ולש ימצעה גשומ תא שבגמ םדאה ויפ לע הארמכ ימצע ה תא גיצה
. . םירחא םע םדאה ירשק ךרד שבגתמ ןכא ימצעהש םיבשוח םויכ ותביבסב םישנאה תוארמב
רמאמ 4 / , : – המיטיקו סוקרמ היצביטומו שגר היצינגוקל סחיב תוכלשה ימצעהו תוברתה
. , םינבמה הנוש ימצע הנבמ תורצוי הלא תוסיפת ימצעה לש תונוש תוסיפתב תוקיזחמ תונוש תויוברת
. , ימצעה לש תיללכ המכס םה הלאה
ימצעה לש םיילסרבינוא םיטביה ' . : רבינוא המכס הנשי םירחאמ תיזיפ םידרפומ םמצע םיספות םישנא
, םדאל רשפאמה תוישיאה לש טביה ונשיו ולש םוקמהו ןמזה תולובג תא םדאל תקפסמה ףוגה לש
, - . , ספתנה ימצע יגולוקא ימצע רסיינ הלילב ןושיל ךלהש םדא ותוא אוהש תעדל רקוב לכב ררועתמה
, , , לכל םייטרפה תומולח תובשחמ תימינפ תוליעפל תועדומ הנשי םדא לכלו תיזיפה הביבסל סחיב
.דחא
ימצעה לש םינוש םיטביה , : הדימה לע דחוימבו םירחאל ימצעה ןיב רשקה לע םיבשוח םישנאש המ
. םירחאל םירושק וא םינוש םמצע םיאור םה הב
יאמצע ימצע , , , , : תועמשמה תא לבקמו דיחא ביצי םירחאב יולת יתלב טרפה תיברעמ תוברת ןייפאמ
, . , ינויצביטומו יביטינגוק ךרעמ לעב ידוחיי ספתנ םדאה ימינפ תובשחמ תושגר ראוטרפר ךרד ומצעל
, . . רשאל תימצע הכרעהל םיטרדנטסכ םיבושח םירחאה יולת יתלבו ימונוטוא םשאכ ימצעה ול ידוחיי
. ימצעה לש ימינפה דקומה תא ששאלו
רשוקמ ימצע , , : יתועמשמל ךפוהו הלודג תיתרבח הדיחימ קלחכ ספתנ תויברעמ אל תויוברת ןייפאמ
. . ' תורטמ םירחאל םאתהב הנתשמו שימג ימצעה הנבמ תיתרבח םיסחי עממ קלח אוהשכ םלשו
. , ןחבומ תוחפ אוה ותצובקל םיאתמש המ יפ לע תעבקנ ותוגהנתה תוישיאה ויתורטמל תומדוק הצובקה
. . , תוישיאה ויתונוכת םינוש םיבצמ יפ לע ימצעה תא םירידגמ םירחאה םהילא רושק רתויו םירחאמ
. , . םיישיא ןיבה םיסחילו בצמל ןמזל םאתהב הנתשמ ימצעה תיתרבחה תרגסמב םיילוש םה ויפואו
תרוקיב :
 : הירואתה יביכרמ ןיב םיניחבמ אל 1 ( עבט גשוממ ןהב םיכרדה יבגל ברעמל חרזמ ןיב םילדבה
.םדאה 2 . ( ברעמבו חרזמב ימצעה גשומ הנבמבו ןכותב םילדבה 3 . ( ימצעה יגשומ ינש תוכלשה
 . הירואתה תקידבל םייריפמא םילכ ןיא
 . ימצעה גוצייל םירושקה םירחא םיטביה החינזמ הירואתה
רמאמ 5 . : - הצובק תותרשמ תויטה תניחב תימצע הרדאה לש תיתוברת הינב
: םימרוג ינשמ עובנל םייושע םייתוברת ןיב םילדבה רבדב םיאצממ
1 . , ( תויתוכיא אלו תויתוכאלמ ןה תולבקתמה תואצותה ןכלו תרחאל אלו תחא תוברתל יטנוולר יוסינה
. – תבתכומה הקיתאה תייעב םייתוברת םילדבה לע תועיבצמ אל
2 ' - , ( תוצובק ל תיחרזמה תוברתב סחיתהל ךירצ תויגולודותמ תויועטל היטנה תא ןיטקהל ידכ
. , ,' לאודיבידניא דיחיכ אלו רקחמ תורטמכ תוילאודיבידניא
. ימצעה תבוטל תויטה םיניגפמ םניא ןפימ םישנא יכ הנעטה ףקות תא קדוב רמאמה
7
הרטמ , , : םירשק תושיגדמה ברעמהמ תונושה חרזמה תויוברתב תימצעה הרדאהה תנעט תא קודבל
. . ימצעה תבוטל םוקמב םינפה תצובק תבוטל תויטהב אטבתמ הז רבדו ןכתי םיישיא ןיב
תימצעה הרדאהב םייתוברת םילדבה : םיאנתב םיטרפכ םמצע םיאור םיטרפ דציכ הלאשל תוסחיתה
. םירשכומ רתוי םיארנ םהש ךכ םמצע לע םתפקשה תא םיתוועמ םיאקירמא םייתואיצמ אלו םייבויח
" . תויתואיצמ אלו תויבויח תופקשהש ומיגדה םימדוק ת בו םייתוברת םירקחמ הטילשב רתויו םיימיטפואו
. , ןפיב רקיעב חרזמה תוברתב תוצופנ אל ימצעה לש
: תימצעה הרדאה לש םייוטיבב םילדבהל םיירשפא םירבסה ינש
רבסה 1 ( : תוברתב ינויצביטומ לדבה תיאקירמא (' ) ןפואב ימצעה תא תוארל איה היצביטומה בידניא
.יבויח
תוברתב תיברעמ לש םייתוברתה םילאידיאל השיג יעצמאכ ומצע לע יבויח ןפואב בושחל םדא םידדועמ
, . לע ריצ הווהמ תיתועמשמ תיתוברת תושיכ תיאקירמא ןופצה תוהזה לש הינבה הימונוטואו תואמצע
, . ימצעב םייבויח םיאשונ לש הרדאה הנשי ימצעה לש תוימינפה תויבויחה תומורתב הרכההו תוהזה
, , השוחתב קיזחהל םיאקירמאל תרשפאמ תימצעה הכרעהה לש המצעה ךכו ךפיהה תחנזהו
. םתוברתב םיידוחייכ תיביטקייבוסה ןפיב , ,(' ) אלו םירחאל רושק ימצע תוארל איה היצביטומה יטקלוק
. רחא תמועל
תויוברת תויחרזמ . ( ) ינפיה ימצעה םתצובקל םמצע תא םיאתהל ףואשל םישנא תודדועמ םינפי רקיעב
. לש הינבה םהמ קלח אוה טרפהש ןילמוגה יסחיל סחיב תיתועמשמ תכפוהש תיסחי תושיכ רדגומ
, שופיח תועצמאב טרפה לש ןילמוגה יסחי רורשאב הכורכ תיתועמשמ תיתוברת תושיכ תינפיה תוהזה
. , תשוחתל תעייסמ הניא ימצעה תרדאה תורשואמ תופיאשו תומרונ רחא תוהדזה רחא דימתמ
.תוכיישה
רבסה 2 ( יגולודותמ רבסה . : יתשב תמייק ימצעה תרדאהל הייטנה תבתכומ הקיתאב לדבהה רוקמ
– ,' - - , ןפי ידניא ימצע הקירמא תוברת התואב ימצעה הנבמל םאתהב הנוש הרדאהה ןכות תויוברתה
.(' ) ' בק יטקלוק ימצע
יגולודותמ טקפיטרא . : תיברעמ תוברתל הרושק איהו תינפיה תוברתב תובישח תלעב הניא וז הרטמ
.' ןכותב םילדבה רתוי םנשי יכ העיצמ וז הפקשה בקה תא רידאהל היטנ שי תיחרזמה תוברתב יכ ןכתי
' , . ל הוושה המרב בק תותרשמ תויטה גיצהל םירומא םינפי ןכ לע ךילהתב םילדבה רשאמ ssb לצא
.םיאקירמא
ןכותב לדבה תרעשה . : םינפי תויוברתב תימצע הרדאהל תומוד תויצביטומ לש ןמויק תא םירעשמ
. ' תגאד ןיב הלבקה שיש ןעט דנלור םיאקירמאהמ רתוי תוטלוב בק תותרשמ תויטה תוארהל םירומא
' . םינפיהש ועט ןוסנו ג ימצעה ונחנאל תוסחיתהל םיגאוד םינפיו ימצעה ינאה לש תוסחיתהל םיאקירמאה
םזיסקרנו תיתצובק הוואג לש ןבומל תוריהיו ישיא םזיסקרנ לש השגרהה תא ךופהל םיתרבוחמ
' . חילצהל םיפאושש םיאקירמאל דוגינב בקכ םתחלצה רבעל םיפאוש םינפיש ןעט סוו הד יביטקלוק
. ינפיה לש םייסיסבה םייגולוכיספה םיכילהתה ןיב תויסיסב תויוהז תועיצמ ולא תודוקנ םידיחיכ
. םיליכמ ולא םיכילהתש ימצעה לש עבטב םילדבה םע םיאקירמאהו
8
ךילהתב לדבה תרעשה : םדאה תייארל רתוי הבר תובישח תנתונ תיאקירמא ןופצה תוברתהש תרעשמ
' , . רבח ינא הב בקה טרפה לע תפקשמ דיחיה לש ותצובקש החנהב תינפיה תוברתהמ יבויח ןפואב
' . , , בק תותרשמ תויטה וניגפי םיאקירמאהש תאבנמ וז הפקשה התוא ביכרמכ םג ינאהו תרדאומ
. םינפיהמ הובג רועשב
יחכונה רקחמב : םה םהילא תוצובקהו םירושק םה םמע םישנאה תא םיכירעמ םיטרפ דציכ הריקח
.םיכייש רקחמב 1 , םה דציכו םירחאל סחיב בורק החפשמ רבח וכירעה םינפיו םידנק דציכ ודדמ
. םירחאל סחיב םמצע וכירעה רקחמב 2 , דסומ תא וכירעה םינפיו םידנק םיטנדוטס דציכ וושה
, . יעצמאכ תיביטקלוק תימצע הכרעה וכירעה םירקחמה ינשב ביריה םידומילה דסומו םהלש םהידומיל
, . הליהק םע ריע רבוקנווב השענ רקחמה םתצובק תא םיכירעמ םישנא בויחב המכ רוקחל רחא
. , יתאיסא אצוממ םיפתתשמלו יאפורא אצוממ םיפתתשמל ידנקה עדימה תא וקליח ןכל הלודג תיתייסא
, ' תויטה וארי םיתאייסא םידנקהש ופיצ תמיוסמ בק לש הכרעה תכוותמכ תתרשמ תוברתש החנהב
. ' םינפיל םידנקה ןיב םייניבה חווטב בק תותרשמ
רקחמ 1 : םיפתתשמ – יללכ ינפי םגדמ 82 ' ינפל שדוח ןולאשה לע ונעש ויקוטב ינואמ םיטנדוטס
. ללכ ידנקה םגדמה הדנקל ורבעש 151 . ' ' ' תיטירבה היבמולוק ינואב תיכוניח וכיספל וטס 75 המיגד
, םידנק םיאפורא 44 . . , ןווגמ ינתא אצוממ ויה יכ וללכנ אל ראשהו האוושה םשל םידנק םיתאיסא
הטיש . , : ואלימו וילא םיבורק המכ דע ןייצל רתויב םהל בורקה החפשמ רבח םש תא בותכל ושקבתנ
' , ליג ותואמ כואה זוחא תא ךירעהל ושרדנו החפשמ רבח תתרשמ היטהה תגרד תא ךירעהש ןולאש
- , ל סחיתהב רבחהמ בוט אוהש רבחה לש ןימו 10 . תונוכת 5 לש תיאמצעה הייארל תוסחיתמ תונוכת
- . , , , , - ו טנגילטניא ומצעב חוטב יאמצע ןיינעמ ךשומ ימצעה 5 - תיתצובק תרגסמב ינאל תומיאתמ
, . , , , , " ה תמר תקידבב ךשמהב וילע ךומסל ןתינש ץורח בשחתמ ןמאנ פ תשמ SSB , ושקבתנ םהלש
. , ' תונוכת ןתואל סחיתהב םהמ רתוי בוט היהש םמצע םהלש ליגו ןימ ותואמ כואה זוחא תא ךירעהל
, , תימצעה הכרעהה םלוס תאו גרבנזור לש תימצעה הכרעהה םלוס תא םיקדבנה ומילשה ףוסבל
רקורקו ןנטול לש תיביטקלוקה CSE - , מ בכרומה 4 . , , , : תוהז ירוביצ יטרפ תורבח תומלוס
: יתועמשמ םרוג הליג תונוכתה חותינ םיאצממ תוברתל - - . םיאפורא םידנקה םגו םיתאיסא םידנקה םג
וארה SSB . תונוכתב םג םינפיה רשאמ רתוי תואמצעה םגו ןיבב תוישיא , רתויש וכירעה תוינפי םישנ
. וארה אל תוינפי םישנ םינפי םירבג םג ןכו ןהמ םיבוט ויה םישנא SSB , םינפי םירבגו תוימצע תונוכתל
וארה SSB . . רדגמ ילדבה ואצמנ אל םידנקו םיאפורא לצא יתועמשמ
FSB . . :( ) האוושהב העיפשמכ האצמנ תוברת רדגמל םרוג אצמ אל חותינה החפשמ תותרשמ תויטה
. ' , םתחפשמ ןבמ בוט היה כואהמ תיתועמשמ ןטק זוחאש וחוויד םיאפוראה םגו םיתאיסאה םג םינפיל
FSB מ לודג היה SSB . תואמצע תונוכתל FSB , תוברתל יתועמשמ טקפא הארמ תוישיאניב תונוכתל
- . ' םיתאיסא םיתאיסאו םיאפוראל האוושהב םתחפשמ ןבמ בוט היה כואהמ לודג זוחא וכירעה םינפיה
: .' - , ' םינפי ק וראהמ תיתועמשמ םינוש ויה אלש תורמל עצמאב ויה ק FSB תוכרעמ יתשב הובג
, מ רתויו תונוכתה SSB . ילדבהל הכימת יהוז ןכות ' - ' - . ןב וכירעהשכ תויטה וארה ק וראה םגו ק יסאה םג
' - ' - . , , ק וראה ןיב ולפנ ק יסאה םינפיה לשמ רתו תולודג ויה רתוי בושחו םמצע תא רשאמ רתוי החפשמ
. , לע םדא לש ותחפשמ יבגל בויחל תוטומ תופקשהו ברעמה תוברת ןיב םיסחיה תא שיגדמ הזו םינפיל
9
, , לדבה תפקשהב תכמות תואצות לש וז תיתוברת ןיב תינבת ןכ ךילהתה . ירשפא טקפיטרא : עודמ
, , ןב ורחבש ןתניהב תינויגה םמצע תא רשאמ םתחפשמ ינב תא רתוי ופיי תויוברתה יתשמ םירבח
. , , רתוי םיהובג וינויצ ןכ לעו עצוממהמ הובגו בוטכ םהיניעב בשחנשו תויבויח תונוכת יפל החפשמ
םוכיסל , רקחמ 1 ןניא הלא תויטנ ךא םתחפשמ ינב תא רידאהל תויטנ המכ םיגיצמ םינפיהש םיגדמ
. , יפל םינפי לצא תימצע הכרעה יבגל הקזוחב תורשוקמ אל ןהו םידנק םיאפוריא לצא ןהש יפכ תוקזח
CSE . , , תיבויח הייאר םיאפוראה רשאמ בויחב תוחפ םתצובק תא וכירעה םירחאש ושח םינפיה ירוביצ
. תויחרזמ תויוברת רשאמ תויברעמ תויוברתמ םישנא לצא תשגדומ רתוי הנה הצובקה לש תלבגמ
רקחמה ' : ןכלו בק אלו לאודיבידניא התיה החפשמה תא תותרשמה תויטנה רובע הכרעהה תרטמ
רקחמ השענ 2 . – ' , לכ םיאור םינפיהש ןכתי הטיסרבינוא טרפה ךייתשמ הילא בק תכרעהב דקמתמה
. ' םילדבהה ןכ לעו םיילאיר םיחנומב יבידניא רקחמ 2 ' : ינואה לש תימצע הכרעה ןולאשב ושמתשה
םהלש USE . ' , תיביטקלוק תימצע הכרעה ןולאש הבירי ינוא לומ CSE . , ברקב םייפרגומד םינולאש
. ' , תא תלטבמה היטנ וניגפה םינפיה הרחתמה ינואה יבגל םגו םינפיהמ םיהובג ויה םינויצה םידנקה
. ' לדבה תפקשהב ךמות םהלש ינואה ךילהתה . הנקסמ : FSB ו SSB םהש יפכ םינפי ברקב םיצופנ םניא
, . םמצע יפלכ םג םייתרוקיב תויהל םישנא תדדועמ תינפיה תיתוברתה הביבסה םידנקה ברקב םיצופנ
, . םייתוברתה םילאידיאה תא גישהל םילגוסמ םידנקה םהיתולבגמבו םהיתונורסחב םידקמתמ םה
. " ' רקחמל דוגינב םמצע לש תיבויח היאר י ע ידניאו תואמצעב םירושקה 1 , ןיב תינבת האצמנ אל
. רקחמל םאתהב תוישיא ןיבהו תויאמצעה תונוכתה יבגל םיקדבנה תוכרעהל סחיב תיתוברת 1 : הנשי
. תוברתל תיתועמשמ העפשה 2 םייתוברת םילדבה לש ךילהתב לדבה תפקשהב םיכמות םירקחמה
, ' . ףא םיתיעלו םידנקה רשאמ בקה תא תותרשמה רתוי תושלח תויטנ וניגפה םינפיה ימצעה קוזיחב
' .' היצביטומהש ךכ בקה קוזיחל םיליבקמ ימצע קוזיחב םייתוברת םילדבה בקה תא תלטבמ היטנ
. ' המוד בקהו ימצעה קוזיחל תולבגמ : 1 ( אל םינפיה לש היטנהמ האצותכ םה םיאצממה יכ ןכתי
, ןיא ינוציחה םשורל עגונב םתגאד לשב םייתימאה םיימינפה םהיתובשחמו םהיתושגר תא ףושחל
. תיריפמא הכימת וז הרעשהל 2 . ( תוקדבנ ויה םאש ןכתי תוימינפ תונוכת תקידב לע ססבתמ רקחמה
. ' םינפיה לצא םג ימצע קוזיחל היטנ הלגתמ התיה םיסחי עמל תורושקה תונוכת 3 ( ןיב לדבה םייק
. ברעמב םישנא יכ אצמנ יוניש תורבכ וא תוביציכ םהיתונוכת תא םיספות םישנא וב ןפואב יתוברת
) רתוי תוביציכ םהיתונוכת תא סופתל םיטונ תושיה תסיפת . ( םהל ליעות אל תימצע תרוקיב ןכלו
) , , יוניש תורבכ םהיתונוכת תא םיספות חרזמה ישנא םתמועל גרודמה יונישה תסיפת ( תרוקיב ןכלו
. דיתעב רתוי םילודג החלצהו רופיש ידכל איבהלו ליעוהל הלוכי תימצע
רמאמ 6 / – - תילבולג תימצע הכרעהו םזיביטקלוק םזילאודיבידניא Tafarodi & Swann
' . ' – ' הובג טקלוק תוברת תימצע הכרעהל רושק יטקלוק ידניא לש יתוברת הנבמ דציכ קודבל םיניינועמ
– תימצע הכרעהב דחא דמימ לש תוחתפתה תדדועמ Self Liking- SL , דמימ תוחתפתהל תדגנתמ ךא
– תימצע הכרעהב ינש Self competence- SC , ' , . הירטמיסאב תנייפאתמ הובג ידניא תוברת ןתמועל
. םידמימה תניחבמ הכופה םיכופה ןילמוג יסחי תירואת cultural trade off hypothesis " י ע הרקחנ
םע םגדמ לש האוושה 302 לומ םיניס 343 , . ב ךומנ ןויצ ולביק םיניסה יופצכ םיאקירמא SC , ןויצ לבא
10
ב הובג SL . תויוברת םיאקירמאה תמועל 'יטקלוק , , תורשפ םייתרבח םירשק תיתרבח תולת תושיגדמ
, . ןתמועל םייזכרמ םיכרעכ
תויוברת 'ידניא . , , : תיתרבח תויביטרסא הימונוטוא תואמצע םיכופה םיכרעב תוניפואמ
ינוש שי תימצעה הנבהב ' ' , אובל הלוכיו דניאו קלוק תויוברתב תלדבנ ימצעה לש הינבה םיטרפה לש
. סחיתמ רבחמה תימצע הכרעה תורוקמבו תורוצבש םילדבהב יוטיב ידיל המיטיקו סוקרמל , ולאשש
,' ןעוט אוהו יטקלוק תורבחל תוכייש תוחפ ול שיו יברעמ ןויער רוקמב אוה תימצע הכרעהה גשומ םאה
, תוברתב תימצעה הכרעהה הנבמב סג ןוימד םייק יכו תוברתל תיפיצפס דואמ איה תימצע הכרעה יכ
. תיחרזמו תיברעמ
םה תילבולג תימצע הכרעה יביכרמ SL ו SC . , םאתמ םהיניב שי ךא הזמ הז םילדבנ םה ידמימ וד הנבמ
.הובג SL . , : סחי טרפ ותוא לש ךרעה יפלכ םירחאה תכרעה לע ססובמ ינוציח וא יתרבח דמימ
. טרפה יפלכ םירחא לש תולועפב ףקתשמה SC ' , : תנוכמ נתה תירוטסיההמ עבונ ימונוטואו ימינפ דממ
. . טרפה תורטמב החלצהמ האצותכ תוליעי תשגרה ןיעמ טרפל החילצהש הרטמ The cultural Trade-off
ypothesis . תיתוברתה ןיפילחה תיירואית
' יטקלוק הרבח ,' , חותיפל הליבומ בקב רחאה יכרצ לע שגד המשש SL , , תיתרבח היצטניירוא שי
לבקל יוכיסה ןכלו רושק טרפה םתא םישנאל תולגתסהו המאתה וא םירחא יוצירו תיתרבח תושיגר
. תלוכי לש תוחתפתה בכעת תימצע הביח תדדועמה הרבח יברימ אוה םירחאמ הכרעהכ יבויח ףוקיש
.תימצע
' יבידניא הרבחב - , , תובישח לש הנטקה שי םירחאהמ בושח ימצעה תויביטרסאו תואמצע השיגדמה
ל ההובג תוחיכש שי ןכלו טרפה יפלכ הביבסה תבוגת SC . תיתורחת תואיצמב ומצע תא טפוש טרפה
, . יתרבח תוסיווב הז רוסחמ ומצעל ביצהש תוישיאה תורטמל ךרדב ויתוחלצהמו ותוגהנתהמ עפשומו
. . ריחמה םימייק הדהא רסוחו תונפקות לש םירקמ ןכלו תיתרבח הבוגתכ םילוכסיתו םיטקילפנוק ןימזמ
לש SE , תימצע הכרעה <= : " , לש התחפה ימצע יוטיבב הלועפ שפוח יתורחתה טרפל חוור י ע ןזואמ
- הילע טרפה תלוכי יבגל הטילשה תשוחת לש הלדגהו הצובקה יכרצב תובשחתה SC .
םימדוק םירקחמ , הרבחב ךומנ היה תילבולג תימצע הכרעה ןויצ יכ ואצמ תימצע הכרעה אשונב
,' ' ידממ ןיב הדרפה ושע אל ךא ידניא תמועל טקלוק SE . הטיש - : כ 300 , ליג םיאקירמאו םיניס םיקדבנ
עצוממ 19 . לע ימינונא ןפואב ובישה םינולאש : 1 ( ןולאש sc-sl ינשמ תבכרומה תימצע הכרעה ודדמ וב
.םידממה 2 ( תויזכרמהו יפיצפס םוחתל תוכיישה ימצע תוכרעה ןולאש sa! " , פ ע םמצע םיגרדמ םינועה
. ' תולוכי לש םידממ סמ
5 םידממ ) , , , : ל םירושק ולא הקיסומ וא תונמוא טרופס יתרבח ימדקא sc . ,( ןתינ םא תיזיפ הכישמ
ןולאשב ןיחבהל היהי sa! ןיב sc , , הווש לש הדימ חיכוי הז םימגדמה ינשב ףקת היהי הז םאו ישימחל
ןולאש רובע המאתהו ךרע slsc . תימצע הכרעה ידממ רובעו
תואצות : לש קלחה יכ הלוע חותינהמ SL ל רושק אלש SC . םיניסה לצא רתוי הובג
תאז תמועל SC ל רושק וניאש SL ) . " רבעב רקחמ ב הראמ םיקדבנ לצא רתוי הובג דנוב ( הארה
, . הכומנ םיניסה לש תימצעה תלוכיה ןאכ םיאקירמאהמ םייבויח תוחפ םיחנומב םמצע םיראתמ םיניסש
. םיאקירמאל האוושהב ההובג תימצעה הביחה וליאו רתוי תולבגמ : 1 . יתומכ ןויוושל הרישי החכוה ןיא
11
ב יתוכיא וא SC ו SL . . לש אלמ ןויווש וחיכוה אל ךרעה הוושל החכוה הקפוס אל םימגדמה ינש ןיב
. , ובשחש הממ ךופה ןוויכב ואצי םיאצממה תולקסה 2 , . םירחא םילדבה ןכתיי וחקלנש םימגדמה יבגל
.' -' קלוק דניא דבלמ םיקדבנה ןיב תואצותה תוכלשה : םילדבה שיו תויוברתה ןיב םיפתושמ םירבד שי
. תויוברתה ןיב ףתושמה . : רושיא שי תימצע הכרעה היונב םהילע תודוסיב ןוימד ואצמ רמאמה יבתוכ
- ה תירואיתל tra!"#$$ ' ' ההובג ידניאו ההובג יטקלוק היפלש השדח הבישח יניצר ןפואב לוקשל שיו
' . " תויטנ עינכהל הייטנ שי קלוק תויוברתב תימצע הכרעה רובע ז וב םיכופה תולעותו םיריחמל םימרוג
. וייח לע הטילשו תואמצע תווחל טרפה תולוכי תא ןיטקמ הזו ללכה ןוצר םע תושגנתמ ןהשכ תוישיא
םג אוה ביטקלוקהמ הנושה תישיאה הריחבה תאו ולש תוינטנופסה תוקושתה תא לרטנמ טרפשכ
. תימצע הרדגה לש הלועפכ תעבונש תודחוימ לש היווחה לע רתוומ
" ' תא תושיגדמה תולועפ י ע תוחפל יקלח ןפואב הנענ הביבסהמ תודחוימב ךרוצה ידניא תויוברתב
. , תויטסימרופנוק אל תולועפ תוישיאה
" " םדקת תיתרבח הינומרהל הובג רכש הקינעמש תוברת %& תא תושעל םיטרפה תורביח תועצמאב
' . תוחפ שיו תיתרבח הכימת רתוי שי קלוק תוברתב םתוא ךירעהלו לבקל םירחא וליבויש םירבד םתוא
.' , תושיגדמש תויוברתב ןתמועל דניא תויוברת תמועל תודידבו תורז תוניוע הלועפ שפוח תולת יאו
,' , רדתסהל ישוק רתוי דיחיל שיו בקה ךותבו תוצובק ןיב םיטקילפנוקל ההובג תוחיכש שי יתרבח ץחלב
. ותצובק ירבח םע
. ' ' תימצע הכרעה לש םידממה דחא תא ירמגל םידירומ ההובג קלוק וא ההובג דניאש בושחל האיגש
. תויוברתה יתשב םימייק םידממה ינש
תפסות – ןמהלו הנייה תימצע תרוקיבל היטנה םינפיה לצא יכ הנעטל רבעמ ףסונ ךבדנ ופיסוה
. תונושמ םיעבונ םילדבהה יכ תורשפאה תא ולעה תימצע הרדאהל היטנה תא הפילחמ הגצהב
תימצעה . . לכ לש תימצעה הגצהה ךרדמ ועבנ םילדבהה יכ ןכתי ימצע חוויד לע םיססובמ םינולאשה
, ןוחטב ילעבכ םמצע גיצהל םישנא תדדועמה המרונהמ םיעפשומ תויהל םילוכי םיאקירמאה תוברת
. , – , םא רורב אל הוונעו תועינצ לש הכופה המרונ ןפיבו ימצע המרונה וא הוונע שוחל םישנא תדדועמ
) " . המכ חוויד ןיפיקעב ולא תוסיפת תקידב י ע תאז קודבל וסינ םה יבמופב תונצחש ןיגפהלמ ענמיהל קר
.( התיהש הלטמ עוציבב םירחאמ רתוי םיבוט םה םא קיסהל ושקבתה םיקדבנה םירחאמ םיבוט םה
" . . מ ע קדבנל שורד היה עדימ המכ וקדב םירקוחה םינותנ דוע בשחמהמ שקבל ולכי םה םהל השדח
. םיפתתשמל הבושתב רוחבל הדנקמ םיבוט םהש הנקסמל עיגהל ידכ תיסחי טעומ עדימ שורד היה
. לצא םירחאמ םיבוט תוחפ םה יכ הנקסמל עיגהל ידכ תיסחי בר עדימ םירחאמ םינפיה סופד הלגתה
.ךופה ןמהלו הנייה אוה תימצע הרדאהב ךרוצה לש םייוטיבב םילדבהה לש םרוקמ יכ םינעוט
הכרעהל תוסחימ ןהש תובישחה תמועל תימצע הכרעהל תוסחימ תונוש תויוברתש תובישחב םילדבהב
, . . הבר תובישח םיסחיימ םישנא ברעמב םתוא םיבבוסהמ הכרעהל םיפאוש םישנא ןפיב םירחא דצמ
. דצמ הכרעהב תוכזל יוכיסה ההובג תימצע הכרעה לעב היהיו יבויח רואב ומצע הארי םדאהש ךכל
. תימצע הרדאהב קוסעל םוקמב תימצע תרוקיבבו רופישב קסוע םדאהשכ ההובג םירחא
12
ףסונ רבסה ' . , : וטס יכ אצמנ תימצע תרוקיבל תונוכנ םימיוסמ םיאנתב שי ברעמה ישנא לצא םג
, , םה רפשל רשפאש םינייפאמב רבודמשכ ךא תוביצי תונוכתב רבודמשכ יבויח בושמ עומשל םיפידעמ
. דיתעב םהל רוזעיש יתרוקיב בושמ לבקל םינוכנ
קרפ 4 – יתביס סוחייב תוידוחייו תוילסרבינוא
רמאמ 7 / - רלימ םיימוימוי תוערואמל םירבסה תוחתפתהו תוברת
תעפשה שיחמהל רמאמה תרטמ תוברתה ) , תלוכיכ םיביטקייבוא םינתשמב יולת יתלב ישילש הנתשמכ
. , ( ' יתביסה סוחייב תיאליג ןיבו תיתוברת ןיב תונושל רבסהכ םיביטקייבוס וא עדימ דבעל קדבנה לש גוק
. " ריבסהל םיקדבנה ושרדנ םתוא םיימוימוי םיבצמ וגצוה וב ת ב רקחמ תועצמאב היהת השחמהה
םיקדבנ . - ' - ןיב סוחיב םילדבה יכ חיכוי רמאמה םדאה לש תיטסילוה הסיפת ודוהמו יבידניא וגקישמ
. ' ישיא ןויסנמ וא גוק תוחתפתהמ תוחפו תויתוברת תוסיפתב םילדבהמ םיעבונ םידוהל םיאקירמא
. - םימרוגל תוסחייתה יתרבח סוחייב םייתוחתפתהו םייתוברת ןיב םילדבה תאיצמל דועית םייק םיימינפ
םע תיתועמשמ הרוצב הלוע ליגה . תונוכת רקיעב םישיגדמ םיאקירמא םירגובמ תויברעמ תורבחב
" , . א ב םיסחי תולועפ שיגדהל םיטונ םייברעמ םידלי יתרבח בצמ יבגל םיקיסמ םהשכ גזמו תוישיא
. ' , םידלי יבגל בר עדימ ןיאש תורמל רחא לש נתה םיראתמ םהשכ םירחא םייתביסנ םימרוגו אל
םייברעמ " - , רתוי םינתונו תוישיא ינייפאמ תוחפ םישיגדמ כ דב םייברעמ אל םירגובמש ךכל תוחכוה שי
. - , םייאפוריא ברעמ םירגוב רשאמ םייתביסנ םימרוגל לקשמ
יביטינגוק רבסה , . " : תשרדנ ימינפ סוחיי תושעל ידכ הז רבסה יפל תיביטינגוק תלוכיב א ב םילדבה
, , ןוימד לש סיסב לע םיבצמלו ןמזל רבעמ תונוש תויוגהנתה גוויס רשפאל ידכ תטשפומ הנחבה תלוכי
. הארנ יתסיפת תרבחמהש , תומישמב ךומנה עוציבהש ןכתיש הריבסמו יביטינגוקה רבסהל תדגנתמ
עבנ םיקדבנל ונתינש גוויס תובכרוממ . הכומנ תיביטינגוק תלוכימ אלו ןחבמה
ןויסינה לש רבסה : סוחייהש ךכ לע ססבתמ ליגו תוברת ילדבהל ףסונ רבסה שכרנ . םייברעמ םידליל
. ' , , הכימת האצמנ תטשפומ גוק הבישח תחתפמה היצזינרדוממ עבונה ןויסנ רסח םייברעמ אל םירגובלו
. " היצזינרדומל ופשחנש םיקדבנ ברקב ירוגטק גוויסב רתוי בר שומיש םימיגדמה םירקחמ י ע הז רבסהל
תרבחמה תדמע , , : אל ירוגטק גוויס םישרודה םינוש םיאנתל הפישח תיטרואיתו תיריפמא הניחבמ
: - ךרענש רקחמ סוחייל היטנב םיאליג ןיבו םייתוברת ןיבה םילדבהה תא םאולמב ריבסהל הלוכי
יתוברת עקרמ םיקדבנל וגצוהש יוסינה יבצמב ןויווש יאמ ועבנ םילדבההש ןכתיש הארמ הנורחאל
, . ' , היצזינרדומה תועפשהל ופשחנש םיקדבנ יכ אצמנ ישיאה ןויסנב וא גוקה תלוכיב םילדבהמ אלו הנוש
םיינרדומ םיטביה ושיגדהש תולטמב טשפומ גוויס רתוי וארה אלו . תומישמה לכב
תוברתה תעפשה רבסה : דקמתמ סוחייל יביטנרטלא רבסה תיתוברתה הקיזב , העיפשמה םדא לש
, , . הסיפתמ םקלחב תוחפל םיעבונ סוחייל היטנב תוברת ילדבה ןויסינל סחיימ םדאש שוריפה לע
' תורבחב תחתפתמה ידניא תיתוברת תויברעמ , תויוברתב םדא לש תיטסילוה תיתוברת הסיפת תמועל
. - תויברעמ אל
. תונוש רשקההמ םדאה לש תואמצעהו תוידוחייה תא השיגדמ תובר תויברעמ תויוברתב םדאה תסיפת
, . תונידמב תיתוברת הפקשה תאז תמועל םדאב םיימינפ םימרוגמ תעבונכ תספתנ םישנא ןיב -אל
13
תויברעמ . תונוש ריבסהל תוטונ הלאכ תויוברת ותביבסל םדאה ןיב תידדה תולתו תוחיתפ השיגדמ
. , תוברתה הביבסה םע םדאה יסחימ םיעבונכ היצקארטניא יחנומב תיברעמה , תא השיגדמה
, תוביס שפחל םיסחיימה תא תדדועמ וישעמל םדאה תוירחאו ותביבס תועפשהמ םדא לש הימונוטואה
. , ' תורבחב רחאל דחא םדא ןיב ןיחבהלו תוביסנלו םיבצמל רבעמ נתה תואבנמכ תוימינפ תויברעמ אל ,
' לאודיבידניאל אלו יתרבחה דיקפתל תוסחיתהו נתהב יבצמה הנתשמה תשגדה הב הסיפתה תינייפוא
. ילדבה םישרפמשכ םג תיתוברתה טבמה תדוקנ תא םשייל רשפא תינושאר תיביטמרונ הדיחיכ ליגה
. הרבחב יתרבח סוחייב תיברעמ , תשכרנו תובריתה יכילהת ךרד ליגה םע הלוע סוחייה תסיפתש הארנ
. ' תוברתב וילא תורבחב םדאה לש ידניאה הסיפתה תיברעמ אל , תלגתסמ סוחייה תסיפת יכ הארנ
, תועפשה תא תושיגדמה תודמע םדאה לש תיטסילוה הסיפת לש ןוויכב תוחתפתהה ךלהמב תמאתומו
.' נתהה לע רשקה רלימ , לעב לאודיבידניאכ תיזכרמה הדיחיכ ספתנ םדאה תומיוסמ תויוברתבש תנעוט
. תורחא תויוברת תאז תמועל בושחו רורב םירחא םישנא ןיבו וניב לדבההו תונוצר תודמע תונוכת
תונוכתל הבר תועמשמ ןיא ןכלו אלממ אוהש םידיקפתה יפ לע ההוזמ םדאהש ךכב תונייפאתמ
. אלה תוברתל תיברעמה תוברתה ןיב בושחהו ירקיעה לדבהה הז רלימ יפ לע דיקפתל אלא תוישיאה
.תיברעמ
רקחמה תרטמ ' : רושק וא גוק אלו יתוברת וניה תיסיסבה סוחיה תועטב םילדבהה רוקמ יכ תוארהל
. תונוש ליג תוצובקמ םידוהו םיאקירמא ללוכ רקחמה םייחב תויוסנתהב 8,11,15,30 יתרבח סוטטסמו
.הנוש הטיש : : םהשו בטיה םיריכמ םהש והשימ השעש והשלכ השעמ םמצעב ראתל ושקבתנ םיקדבנה
. ליעוהש םיעדוי םהשו בטיה םיריכמ םהש והשימ השעש והשלכ השעמ ותושעל תועט היהש םיעדוי
. רחא והשימל
השענ השעמה המל ריבסהל רואית לכ ירחא דימו גוס לכמ םישעמ ינש ראתל ושקבתנ םה השעמל
. , . תוגהנתהל רבסהה תא השפיח רלימש המ הזו םתעדל ןורסיחה , השעמל קדבנ לכ רקחמב שער אוה
תוגהנתה ריבסמ תרחא . תחא תיטרדנטס תוגהנתה אלו ראתל רחב אוה התוא ןורתיה תורבגתהב אוה
לע תבתכומ הקיתא . ' תונוש תויוברתב תחא תהב שמתשהל תורשפא ןיאש הנעט רלימ
תורעשה : 1 ( , , ' תונוכתב רקיעב םידוה םירגובממ רתוי תונוכתל נתה סחיל וטיי םיאקירמא םירגובמ
.(תוילילש 2 ( . ' תוילילש נתהל סחיב רתוי לודג היהי םיאקירמאל םידוה ןיב סוחייה תונונגסב לדבהה
3 ( . ליגה םע הילע היהת םידוהה ברקב יתנוכת סוחייל היטנב ליגה םע הילע היהת םיאקירמא ברקב
.( - ) . תוברת תשיכר היצרוטלוקנא תובקעב יבצמ סוחייל היטנב 4 ( תונושה תוצובקה ןיב םילדבה ויהי אל
.(' ) גוק רבסה תלילש תטשפומ הבישח תלוכיב 5 ( ןיב האוושה 3 הפישחב תולדבנש םידוה לש תוצובק
.( ) ןויסינה רבסה תלילש אבנמ יתוסנתהה רבסההש םילדבהה תא בינת אל היצזינרדומל
תואצות : 1 ( , < : הרעשה םידוה םירגובמ םיאקירמא םירגובמ םיימינפ םיסוחיי 1 : . םיינוציח םיסוחיי
. < םיאקירמא םירגובמ םידוה םירגובמ 2 ( , הרעשה םיילילש םישעמב רבודמשכ רתוי לודג לדבה 2 .
3 ( , הרעשה תויוברתה יתשב יתוחתפתה לדבה 3 . , . ימינפ סוחייל הייטנה הרבג ליגה םע םיאקירמא
הזש איה היעבה םג . תא הקדב ןכל ענמיהל הצור איה ונממ תיביטינגוק תוחתפתה לש רבסהל םיאתמ
. הנעט ןאכמ םינושה םיאליגב עוציב תייעב ןיאש התארהו םינוש םיאליגב תיגולנא הלטמ עצבל תלוכיה
. םינושה םיאליגב סוחייב לדבה ןיאש . , יבצמ סוחיל היטנה הרבג ליגה םע םידוה 4 ( םילדבה ואצמנ אל
14
. תטשפומ הבישח תלוכיב 5 ( , הרעשה ללשנ יתוסנתהה רבסהה 5 : 3 ) - ' ינוניב דמעממ םידוה בק 3 ,(
) - ידוה יאפורא ברועמ אצומ םידוה ולגנא 2 ) ,( ךומנ דמעממ םידוהו 1 .( היצזינרדומל הפישח תניחבמ
3 < 2 < 1 : , ברעמה תוברת יכרעל הפישח תניחבמ 2 < 1,3 רבסהה יתוברתה . ךמתנ
יפולח רבסה : רקחמ תואצות 1 , . רשפא ןיידע תאז םע סוחיב םילדבהל יתוברתה רבסהב תוכמות
. תונוש תויוברתמ םיקדבנה וריבסהו וראיתש תויוגהנתהב תונושהמ םיעבונה םילדבהכ ןשרפל
רקחמ 2 :( ) – ןפואב תאז וריבסה םהו םיילילש קר םידוהה לש םירופיסה תא ריבסהל םיאקירמאל ונתנ
. ' . תוילילש נתה רובע רתוי קזח היה יתנוכתה סוחייה םידוהה רשאמ תונוכתל לקשמ רתוי ןתנש
םוכיס , : םהש ךכב יתרבח סוחיי יבגל תומייקה תושיגה תא םיביחרמ רמאמב וראותש םירקחמה
. - םילדבה וחכוה סוחייה יכילהת לע תוברתה לש תיאמצעהו היולת יתלבה העפשהל החכוה םיקפסמ
, " תוגציימה תויוברתל האוושהב ב הראב ומכ תיטסילאודיבידניא הפקשה תוגציימה תויוברת ןיב סוחייב
לש תיטסילוה השיג . , ודוהב ומכ םדאה
רמאמ 8 / - טבסינו יוצ םייתוברת ןיב םילדבהו םיבצמ תוטלוב
. " תובורק םיתיעל םיתאיסאה ב הראמ הנוש יתביס סוחיי לש תינבת שי היסאבש וארה םירקחמ
. ' תונוכת לש רבסהמ רתוי נתהל םייבצמ םירבסה םיפידעמ גנפו סירומ ריבסמ יניס ןותיעש ואצמ 2
, םירבסה חצר ירקמ ינש םתואל ונתיי םיאקירמאה םינותיעהש דועב בצמ ימרוג לש םיחנומב חצר ירקמ
. לש םיימינפ םימרוגל טרופסב םיגשיה וסחיי םיאקירמא טרופס יבתכש אצמ יל םדא תונוכתל םירושקה
, " . , םיטונ ח עבל םג תעגונ תיתאיסאה היטנה םיינוציח םימרוגל תואצות וסחיי גנוק גנוהבש דועב ןקחשה
. היחה לש תוימינפה תונוכתב אלו תוביסנב דקמתהל ' " נתה יובינב ת ב םילדבה : 1 ( ' םינאירוק וטס
' , , ושעשמ רתוי םירחא נתה יוזיחב בצמה לע עדימ ןוגכ תויסיסב תוכרעה יבגל תוחנהב שמתשהל םיטונ
. ' םיאקירמא וטס 2 ( , , - םיחנומב רתוי םמצע תא וראת םידוהו םינאירוק םינפי רחאה לומ ימצעה רואת
,' . םיאקירמאלו נתהל בצמ תוירואת שי םיתאיסאל תוטשפומ תונוכת רשאמ םייפיצפס רשקה ימרוג לש
- . טקייבואה לש תונוכתב םידקמתמ םיאפורא םיאקירמאה םדאב תודקמתמה תוירואית שי םיאפוריאלו
הרטמב אבנל ריבסהלו . , םירקחמ לש הלבגמ טקייבואה לש רשקהל וא חטשל רתוי םיטונ םיתאיסאהו
. " , , ךרד ןיא תויוברת פ ע הנוש היה השעמל רשא יעבט בצמב ושחרתה תויוגהנתהה בורש איה םימדוק
. תושחרתהה ירוחאמ תדמועה הביסה המ תעדל
יסופיט סוחיי רקחמב , , בתוכה תדמע תא קיסהלו רחא םדא בתכש עטק אורקל םישקבתמ םיפתתשמ
. אשונה יפלכ הריחב יאנתב . , םיאנתב הכימתל דצה תא רוחבל היה לוכי םדאהש ורמא םיפתתשמה
לש רסוח הריחב . , , ןולאמו טרבליג ולא םיאנתב וקידצה תוחפו םיוסמ דצ לע בותכל שרדנ אוהש ורמא
, . , , לבא תיסיסבה סוחייה תועטל ומרג תויוגהנתה לש תויתואיצמ אל תויפיצו יבצמה ץוליאהש ועיצה
, , , אלו םייבצמה םינותנה תא ושילחיש ריבס ןכ םא םגו ץוליא ונשיש בל ומישי אל םיתיעל םייברעמ
, . תוישיאה תונוכתהש ונעטי הרקמ לכב ורטסקב תכמות הביתכל המרג הצרמ לש הארוהש ונימאי
. , ותדמע יוטיבל הביתכל ואיבה
:הרעשה . - - חרזמ םינאירוקה רשאמ ברעמ םיאקירמא לצא רתוי ההובג סוחייה תועט רקחמ 1 : ונתנ
. הריחב לש בצמב םיקדבנל תוומ שנועל דגנתמ וא ךמותש רמאמ אורקל םינאירוקו םיאקירמא םיקדבנל
15
רמאמה בתוכש רמאנ הריחב רסוח לש בצמב םיקדבנלו הריחב לש םיאנתב בתכנ רמאמהש רמאנ
. " לש תיתימאה ותדמעל סחייתהל ושקבתה םיקדבנה תוומ שנוע לש דחא דצב ךומתל וצרמ י ע שקבתה
. תוומ שנוע יפלכ בתוכה םיקדבנה : 202 ו םיאקירמא םיטנדוטס 159 . ןייסנה םינאירוק םיטנדוטס
" םדא לש ותדמעו ותוישיא תא תמאב םיטפוש םישנא ךיא ןיבהל ןויסינ ךכ רקחמה תרטמ תא ריבסה
, ." לוכיבכ ונתינש תוארוהה תא וארה הריחב רסוח יאנתב םיקדבנל טעומ עדימ לע ךמתסהב רחא
, , ( ) " רשוכ תא םיקדוב ונא ךתדמעל רשק אלל תוומ שנוע דגנ וא לשמל דעב רמאמ בותכ אנא בתוכל
" ." שנוע דגנ וא דעב רמאמ בותכ אנא ויה תוארוההש ורמא הריחב יאנתב םיקדבנל ךלש הביתכה
. " , תא םיקדבנה ורעיש רמאמה תאירק רחאל ךלש הביתכה רשוכ תא םיקדוב ונא תוומ בתוכה תדמע
" , תא ועיבה כ חאו תוומ שנוע יפלכ תישיאה םתעד . תוומ שנוע יבגל : רמאמה לש ספתנה ךרעה
רמאמש וארה םירקוחה שלח " הדמעב קיזחה בתוכה וליאכ םיקדבנ י ע שרפתמ הכופה . בתכש וזל
תואצות , : ןב םלוס לע ןמסל םהל ונתנ הריחבה לש היצלופינמה תא קודבל ידכ 10 המיאתמ הגרד וזיא
. יאנתב םיקדבנ בתוכה לש הריחבה שפוח תדימל הריחב בתוכה לש הריחבה שפוח תמר תא וספת
ההובגכ . רמאמ וארקש םיקדבנ הריחב רסוח יאנתבש ולאמ רתוי דעב העד וסחיי תיבויח לש רתוי
, והז דגנ רמאמ וארקש ולא וסחייש הממ תוומ שנוע יפלכ רמאמה בתוכ טקפא . רמאמה ןכות לש ירקיע
" לש היצקארטניאה י ע קזחתה הז טקפא הריחבו רמאמה ןכות . תודמע בתוכל וסחיי הריחב יאנתב
, . תסחוימה הדמעה ןיב המאתהב הדיריה תאז םע הריחב רסוח יאנתב רשאמ רמאמל רתוי תומוד
, רשאמ םיאקירמאה רובע רתוי הקזח התיה הריחבל הריחב רסוח יאנת ןיב תיתימאה הדמעל
. םיקדבנש הדבועה רתויב הבושח םינאירוקה תויוברתה יתשמ ןיב הקזח המאתה וסחיי תודמעה
תויתימאה יאנתב רמאמה ןכותל בתוכה לש הריחב רסוח . תכמות הדמע ועיבה םיאקירמא םיקדבנ
. םינאירוק םיקדבנמ תוומ שנועב רתוי
. העדה ןיב ןוימדה םינאירוק םיקדבנ וספתשמ רתוי הכומנכ רמאמה תוכיא תא וספת םיאקירמא םיקדבנ
. תוצובקה יתשב יתועמשמ אל אצמנ בתוכה תדמעל תישיאה םירבסה : 1 ) ( אלל םייבצמה םיצוליאה
. ( , םינאירוק םיקדבנ רובע קיפסמ םירכומ תויהל אלש םייושע הז הרקמב הריחב 2 : ( םירבסה טקפיטרא
עדימ אוה וליאכ רמאמל וסחייתה םירקחנהו תויה הדידמה ילכ לש ופקותב קפס םיליטמה םייפולח
. בתוכה תודמע יבגל יטנוולרה םיכמות םירקחמ : המיטיקו סוכרמ ןהב שיש תויוברתמ םישנאש ונעט
, " א ב היצקארטניאב םיברועמ םהשכ רחאה תובשחמ תא אורקל םיכירצ םהש םישיגרמ תימינפ תולת
, . , היצקארטניאב םייכרריה םיסחיהשכ דחוימב ןתוא עיבמ וניא םא םג ןובשחב רחאה תויפיצ תא תחקלו
' ' . ( ) ( ) דצמ תואמר תוחפל ופיצ םינאירוקה יטנוולר עדימ קר ןתיי הובג ןייסנש תופצל ךירצ ךומנ קדבנ
. , רתוי הקזח תיסיסב סוחיי תועט וארי םינאירוקה עודמ ריבסהל רומא הז ןייסנה תיגולודותמ היעב :
. יבגל תיתייסאה תועינצה לש האצות ילוא וז םיאקירמאהמ רתוי בוטכ רמאמה תא וספת םינאירוקה
. תא תולעמ תואצותה םיבתוכ ויה םמצע םהש רמאמל רמאמה תא תוושהל ושרדנ הב הלאשה
יאנתב םירמאמה תא ואצמ םהש ןוויכ רתוי הלודג תיסיסב סוחיי תועט וארה םינאירוקהש תורשפאה
לע םיעיבצמ םהש דע ךכ לכ בוט םיבותכ הריחב רסוח עונכש . . וזה תורשפאב ךמות אל תונושה חותינ
, רקחמב ןורתפכ 2 , , רמאמה בתוכ לש בצמ ותואב ויה םיקדבנה ןייסנ םוקמב תועטה תא םצמצל וסינ
, םייבצמ םיצוליא םתואל םיקדבנה תא ףושחל הדעונ וז היצלופינמ בתוכה תדמע תא וטפש םהש ינפל
16
, . שנועל םידגנתמ וא םיכמות םינועיט םהל ונתנ תפסונ ךרד הריחב רסוח לש בצמ הווח בתוכה םהב
, . , םא ןוחבל תונמדזהה תא רשפא ףסונ רקחמ םהב שמתשה רמאמה בתוכ םגש םהל רמאנו תוומ
תוטלובה " - " ףתתשמ ןקחש תייטהב רתוי הלודג התחפה םע הרשוק בצמבש תויחרכהה לש הלדגה
. םיאקירמא רובע רשאמ םינאירוק רובע רקחמה תוחנה : םיפתתשמה רובע ואבינ םיאקירמאה
םייבצמה םיצוליאה תוטלובש ונשי אל רבד , תשולשב ההז הייהת איה תיסיסבה סוחייה תועטב
. םיקדבנ לצא החנהה םהל דוגינב םיבצמה םינאירוק םורגת םיצוליאה תוטלובש התייה יונישל
. תויהל הכירצ תיסיסבה סוחייה תועט סוחייה תועטב יתועמשמ הנטק יאנתב רתוי הפישח רשאמ
יאנתב רתוי הנטק ףא ילואו הריחב רסוח יאנתב חוכיוו הפישח , ויהי םינאירוקה םיקדבנהש ופיצ םה
. - םיאקירמאה םיקדבנה רשאמ םיפוצה םינקחשה יפלכ םיביטקייבוס תוחפ הטיש : וניינעתה םירקוחה
, ' תא וריבסי םהש יופצ םירחאה נתה תא וריבסהש ומכ םתוגהנתה תא וריבסי םיקדבנה ךיאב
. " ' ועפשוה תוחפ םהלש םירמאמהש וארי םיקדבנה םייבצמ םיצוליא י ע םירחאה נתה תאו םתוגהנתה
. וגיצה ףתתשמה הפוצה תייטה תא קודבל ידכ רחא לש רמאמ רשאמ םהיתועדמ 2 : תולאש
? ךרמאמב תוומ שנועל עגונב תיתימאה ךתדמע תא תאטיב הדימ וזיאב
? תוומ שנועל עגונב רמאמב יתימאה ותדמע תא רחאה עיבה הדימ וזיאב
תואצות : , ךא םיאקירמאה םיקדבנה לצא םיבצמה תשולשב התניש אל תוביסנה לש תוטלובה תאלעה
. . תורמל םינאירוקה לע ועיפשה םייבצמ םיצוליאש תוארמ תואצותה םינאירוקה םיקדבנה לע העיפשה
. + םייבצמ םיצוליאמ ועפשוה אל םינאירוקה חוכיו הפישח לש יוסינב תאז : ןכתי ירשפא רבסה
, . בותכל םילוכי ויה םינאירוקה ךכ םאו םיאקירמאה רשאמ תוארוהל םיימרופנוק רתוי םינאירוקהו
- ה ךותמ תונעט לש רתוי בר רפסמב שמתשהלו יענכשמ םירמאמ 4 . יכ אצמנ םיאקירמאה תמועל
םיימרופנוק םיאקירמאה יכ ןייסנה תוארוהל רתוי , , םיכורא רתוי םיענכשמ רתוי םירמאמ ובתכ
- מ רתויב ושמתשה 4 . רמאמב םהל ונתינש םינועיטה
רקחמ תואצות תא תכפוה וז הדבוע 2 תויתועמשמ רתויל םיצוליאל בויחב ונענ םיאקירמאה יכ
.םייבצמה ןויד , : תוהזל םילגוסמ ויה םיאקירמאהמ הנושב םינאירוק טלוב ךפוה ץלואמה בצמה רשאכ
. , .' רתוי םיאקירמאהמ תיסיסב תועטל םיעיגפ תוחפ ושענ םה ךכמ האצותכ נתהה לע העפשהה תא
. , תיפיצפס המרב הקדבנ השיג רשאכו חוכיו לש בצמב המצמוצ םינאירוק םיקדבנ רובע הבוגתה ךכמ
- ' םילוכי םיאקירמא םיאפוריאש נתה תירואיתש החנהה םע םייבקע הלא םיאצממ םלעתהל תעפשהמ
, רתוי םישענ תוביסנ םתואב םינאירוק םיקדבנ תאז תמועל םתוגהנתה לע בצמה םיבושק . םיאקירמאה
" ונתינש תוארוה י פע בותכל םהילע ופכש ללגב תיתימאה םתעד תא ףקיש אל ובתכש רמאמהש וחוויד
. , םדאה לש רמאמה יכ ובשח םיאקירמאה תאז תמועל םינאירוקל ההז התייה ךכב םתסיפתו םהל
. יכ וחוויד םינאירוקה דוגינב םהומכ קוידב ותוא וצליאש תורמל תיתימאה ותעד תא ףקיש רחאה
. רמאמב הפקתשה אל םתעדש יפכ ותעד תא ףקיש אל רקוחה לש רמאמה : תישאר יללכ ןויד : ןתינ
םירקחממ קיסהל 1+2 , בצמב תיסיסב סוחיי תועט וארה םיאקירמא םגו םינאירוק םגש הריחב רסוח .
, וא יגול לשכב הצוענ תויהל הלוכי הביסה תיסיסב סוחיי תועטל םייביטקייבוס םיתייסא עודמ רורב אל
. ץוליא יבצמ לש תוטלוב רסוחב תינש : םיקדבנה תא םיביצמש בצמב רקיעב טלוב השענ ץוליאהשכ
, ' , תועט ןכל רחאה נתה יבגל םנויסינ לע ךמתסהל םילגוסמ ויה םינאירוק רקוחה ומכ בצמ ותואב
17
. . היצלופינמה תוטלובמ טעמ ועפשוה םיאקירמא דוגינב הנטק סוחייה :תישילש ותואב ויה םיקדבנה
, וניחבה אלו יבצמה ץוליאהמ ועפשוה רקוחה ומכ םמצע םהש וניבה םינאירוקה רקוחה ומכ בצמ
, - , . - םתוגהנתה םתנעטל ףתתשמ הפוצ לדבהה תא וארה םיאקירמאה דוגינב ףתתשמ הפוצ לדבהב
. ותעד יפל התייה רקוחה תוגהנתה ךא יבצמ ץוליא בקע התייה יביטינגוק סננוסיד : תא םיארמ םישנא
, , םיקדבנ לשמל םייבצמ םיצוליאמ תעפשומ םתוגהנתהש ךכל םיעדומ אל םהש ןוויכמ סננוסידה טקפא
לש יוסינב רגניטספ ) יפסכ לומגתש ושיגרה ילוא תימסלראקו $1 ( רתוסש והשמ רמול םהל םרג אל
, , םהש קיסהל םיכירצ ויה םה יתרבח בצמ לש יתביס דיקפת תוהזל ןולשכ ךא תיתימאה םתעד תא
. היצאוטיסה דיקפתל םיעדומ ויה םה םא םירחאל ורמא םהש ולאל תומיאתמ תועד ילעב תויהל םיבייח
- , . תוענכנ המצע תעפשהש תופצל ונילעש ירה ןוכנ הז םא העיפומ התייה אל סננוסידה תעפשהו ןכתיי
" . םיצוליא י ע תמרגנ םיתיעל םתוגהנתהש ךכל םיעדומ הארנכ םיתייסא תיתייסאה תוברתב חיכש
. " ינש תוחפל סננוסידה תועפשה תא רוציל הז י עו תוימינפ תוביס שפחל םיכירצ אל םהו םייבצמ
. - תוענכנ המצע תמגידרפב םיתייסאה לצא סננוסיד תגשהב ולשכנ םירקחמ
? תיתרבח היגולוכיספב םייסאלק םירקחממ עתפומ היהי אל ימ יבגל הנושארה הלאשה תא םילעמ ונא
: הביס התואמ םירקחמהמ ועתפוי אל םיתייסא םירחאה לשו יוושכעה רקחמה לש תואצותה ןתניהב
, , . אל םהו ןכתי היסאב הרקמב ולהנתה ולא םייסאלק םירקחמ םא ועתפוי ןכ םיאקירמאה םהירבחש
. ללגב םירקובמ ויהו ןכתיי המ תדימב תויברעמ תויוברתב םיכשומ ויהש בל תמושת התוא תא וכשמי
. םרוגמ תומלעתהב תוצוענ ףתתשמה הפוצה תיטהו תיסיסבה סוחייה תועט יכ תוארל ןתינ קפסה רסוח
' . םיטונ חרזמבו נתה לע יארחאה תא םדאב תוארל םיטונ ברעמהמ םישנא יכ המכסה שי םויכ בצמה
, .' יכ ןעטנו הבישחה ךרדב רתוי םייללכ םילדבהל הרושק וז היטנ נתה לש ללוכה רשקהל סחיתהל
איה הבישחה ברעמב תיטילנא . , וינייפאמ ךמס לע הירוגטקל וכוישבו טקיבואב תודקמתהב תנייפאתמה
הבישחה חרזמב תיטסילוה . , ןותנ אוה וב רשקהה םע דחי טקייבואה תסיפתב תאטבתמה
קרפ 5 – תומילאו המחלמב תוידוחייו תוילסרבינוא
רמאמ 9 & / , - רבמא רבמא תישיא ןיב תומילאו הרבח המחלמ
, תדימב םילדבה שי תוברת לכב תמייקו תילסרבינוא איה המילא תונפקות לש תמיוסמ הדימש ףא
. תונוש תויוברתב תמייקה תומילאה תונוש תויוברתב תמייקה תונפקותה תדימ ןיב תוושהל ישוקה עבונ
: תוביס רפסממ 1 ( .( ) תולפה תוברתל תוברתמ הנוש המילא תונפקות יהמ לש הרדגה 2 ( לש ותוהז
( ) . ןיב תומילאבו חצר הצובק התואב םירבחה םישנא ןיב תומילאב תוארל שי םאה תומילאה ןברוק
. ( ) תומילא לש גוס ותוא המחלמ תונוש תוצובקל םיכיישה םישנא 3 ( הרבחב תמייקה תומילאה תדימ
. רצק ןמז קרפ ךות תונתשהל הלוכי תמיוסמ - תומילאב םייתוברת ןיב םילדבהל םימרוגה : םירקחמ
: הז אשונב 1 ( ךרדכ הרחבנ תומילא הב הדימה ןיבל הנידמב םישנה דמעמ ןיב רשק אצמ ילוירפאק
. - םיימואל ןיב םיכוסכס ןורתפל 2 ( ( , ) הכימתה תדימו ןישוריג רועיש היצלפניא ץחל ןיב רשק אצמ ואדנל
. חצר ירקמ רועיש ןיבל תיתרבחה 3 ( . ( ) חצר ירקמ רועיש ןיבל םוח יזיפ ץחל ןיב רשק ואצמ ןסרדנא
18
. , וחצינ וא ודיספה םא המחלמ ירחא ולע חצר ירועשש ואצמ םילא תומיע ןיב רשקה תא קדובה רקחמ
. ( ) ךוסכסב ופתתשהש תורבחה ךותב םיימינפה תומילאה ישעמ רועיש ןיבל המחלמ ץוח תוצובק םע
איה הנעטה המחלמש תמרוג תומילאל תורביחל ויתובקעב םרוגה - תישיא ןיב תומילאל . תרטמ
רקחמה : ןיב רשקה תא קודבל המחלמ תמר ןיבל תומילאה . רוקחל ופידעה םירקוחה הרבחב תויוברת
, םינותנ יפ לע תונווגמו תונוש תויוברת תויהל תולוכי תמיוסמ הנידמב םתנעטל ןכש תונידמ רשאמ
.( ) עדימ קפסל תנמ לע תונידמב והשש םירקוח םיפרגונתא םימדוק םירקחמב הרושק המחלמש אצמנ
, .( ) " אצמנ םייפרגונתא םירקחמב ןכ תומילאל היצמיטיגל תנתונ המחלמ א ב תומילא לש הובג רועישל
, : םישנוע ןתמו םיער םיפשכ יתמחלמ טרופס ןוגכ תומילא לש םירחא םיגוס םע םג הרושק המחלמש
. תונוש תוריבע לע רתוי םירומח
שולש תויושעה תוירשפא תועפשה ריבסהל ןהו תורחא תומילא תורוצ ןיבל המחלמ ןיב רשקה תא
: תורגבב המילא תוגהנתהל תומרוגש תודליב תויווח לע תוססובמ 1 ( . תונפקותל היצזילאיצוס 2 (
.( , ) םישנוע םע השקונ ךוניח הביחו םוח לש הכומנ המר לוכסת םרוגה תורביח 3 ( ) בושח בא רדעה
.( םישק םייח יאנת ןוגכ םירחא םיוולנ םימרוגל ליבקמב שחרתמ וניא באה רדעה םהבש םיבצמ קודבל
:הרעה תמייק םידליה לודיגב רתוי טעומ ןמז הלבמ באה ןהב תורבחבש אצמנ םימדוק םירקחמב
. םיללוכ ךכל םירבסהה םירבגה דצמ רתוי הבר תיזיפ תומילא תיזיפ השינע " םאה י ע רתוי הבר
,( ) בא רדעה רצונ הנממ האצותכש המחלמ לש תרוסמו תינימה תוהזב טקילפנוק . רקחמה תטיש :
לש םגדמ 186 . ינש דצמ תונפקות ישעמ תוחיכשו דחא דצמ תומחלמה תוחיכש ןהב הקדבנש תורבח
תואצות : 1 ( . המחלמלו תומילא לש הובג רועישל הרושק האצמנ תונפקותל תורביח 2 ( השקונ ךוניח
המחלמל אל ךא הפיקתו חצרל הרושק האצמנ םישנועב הולמש . 3 ( האצמנ הביחו םוח לש הכומנ המר
. " א ב תומילא םעו המחלמ םע ךופה רשקב 4 ( אל תינימה תוהזב טקילפנוקל תמרוגש היצזילאיצוס
. " א ב תומילאל אלו המחלמל הרושק האצמנ תונקסמ םה םירקוחה תונפקותל היצזילאיצוסש איה
איהו הפיקתו חצרל רתויב קזחה אבנמה המחלמ לש האצות תויהל םהידלי תא םילדגמ םירוהו רחאמ
. רתוי הכומנ היצזילאיצוס תולעב תויהל תוטונ םולש תנכשה לש ךילהת ורבעש תורבח םיבוט םימחול
" . רחאמ א בה תומילאה תרבגהל תורישי תמרוג םג המחלמ תאז ורבע אלש תורבח רשאמ תומילאל
. תומילאל היצמיטיגל תנתונ איהו
רמאמ 10 / : , – תירקחמ היפרגונתא םורדב דובכה תוברתו הפיקת ןובלע Choen & Nisbett
. " םאה הנופצבש וז רשאמ דובכ לש תוברתל רתוי הפופכ ב הרא םורדב הייסולכואה םאה קדובה רקחמ
, רתוי םיזגרתמ םה םאהו םהלש סוטטסבו םדמעמב עגופכ ןובלע תוארל הייטנ ילעב םה םיימורדה
. ןובלעמ האצותכ תיביסרגא תוגהנתהל רתוי םינכומו דובכ לש תוברת : תקולחמ וליפא הבש תוברת
, , . שידקהל ריעצ ליגמ לחה םידמול םינב וזכ תוברתב יתרבח דמעמו ןיטינומ לש אשונכ תספתנ הנטק
. הוואג אוה וזכ הרבחב דובכ לש ושוריפ יביטקא ןפואב ותנגהל תאצלו םהלש דובכל הבר הבשחמ
. , המיחל תלוכיו יזיפ חוכ םיירבג ץמואו תוביסה " ןה דובכ לש תוברת החתפתה ב הרא םורדבש ךכל
תוילכלכ ( , ) םירקוב םירדע תייער תוירוטסיהו ) רדס רסוחל ולגרוהש הינטירב תולובגמ םיבשייתמ
.(" ") .( דובכה תוברת ומצעל ףירש םדא לכ תתחשומ וא הליעי יתלב קוח תפיכא םייתרבח תוביציו
19
םג םש םיהובג טקילפנוק וא חוכיוו לש םירשקהב חצרה ירועישו םורדב החצנוה םויה רשאמ רתוי
) " . הנגה יבגלו קשנ ילכ תקזחהל עגונב םיילרביל םיקוח תודסומה י ע םג תחצנומ וז תוברת ןופצב
.( , דובכ לש עקר לע תומילא ירקמל הנבה תוסחייתהו תימצע
רקחמה תרעשה , , : הייפצל ןתינ לדבה היהי אל םיינופצהו דובכ לש תוברתל םיפופכ םימורדה םא
םהיתובוגתב ןובלעל ) , . תישגר רתוי וזגרתי םהלש ןיטינומבו םדמעמב עגופכ ןובלע וארי םיימורדה
.(' , ,' ) ' ( נתה היצינגוק וכיספ תיביסרגא נתהל רתוי םינכומ ויהיו תיגולוכיספו
רקחמה תייסולכוא . ' : ןגישמ ינואב ודמלו םורדב וא ןופצב ולדגש םינבל םיטנדוטס רקחמה תטיש :
. ןחלוש לע ותוא םישל ומייסישכלו ןולאש אלמל ושקבתנ יתרבח אשונב יוסינל הדבעמל ונמוז םיקדבנ
, " " " . וקדבייו טוידא ויוניכו םדאב תולקתה י ע ןובלע לש היצלופינמ השעת ךרדב ןורדסמה הצקב
. ' ,' , היצלופינמל הבוגתב וכיספו םיישגר גוק םייתוגהנתה םילדבה יוסינ 1 : לע ןובלעה תעפשה הקדבנ
) ) ( ) תורושקה םילימ תמלשה ןולאש תרזעב תוניועה תדימ לעו םיפוצ תרזעב תידיימה תישגרה הבוגתה
) ,( ןובלעב רושק היהש דחאו ילרטיינ דחא םיטירסת תמלשה תולטמו םינפ תועבה גוויס תלטמ תוניועל
.( סעכב וא תואצות ' ' :' ' : וארנ צהו רתוי םיסועכ וארנ דה צל דה ןיב תישגרה הבוגתב לדבה אצמנ
. ' . תומילאב םתוא םייסל רתוי וטנ דהשכ ןובלעה יטירסת תמלשהב אצמנ ףסונ לדבה םיעשעושמ יוסינ
2 ) : הרדגה םייגולויזיפ םידדמ וקדבנ תילנויצרפוא , / : ןורטסוטסט קחדה סעכה תמר תקידבל לוזיטרוק
" ) ( ' םרז לבקל תונכומ י ע תוחישק ןיגפהל קדבנה ןוצר םיגולוכיספו תיביסרגא נתהל תונכומ תקידבל
. ( , ןובלע רחאלו ינפל םיקדבנ לש ןובלעל תורשפא תמייק ובש םומע טירסת תמלשה ילמשח הרעשה :
.' , " ' צמ לידבהל לוזיטרוק לש ההובג המר היהת ןובלע י ע םרגנש חתמהמ רתוי םיזגרתמ ד םא
תואצות .' : דה לצא ןורטסטסוטהו לוזיטרוקה תומרב היילע התפצנ ןובלע לש ותעפשה הקדבנ ןכ ומכ
יבמופ . יטרפ וא םומע יוריגל תונשרפ ' : תונצס יבגל תוניוע רתוי ונירקי םיבלעומ ד םאה וקדב םירקוחה
- . םינתשמכ םייעמשמ וד םייוריג וללכ םירקוחה תורגתהל וא הבלעהל תורשפא שי ןהב רשא תומומע
, דדמ םירקחמ יתכלשה . , ןובלעה לש תוכלשהה ויהי םייפיצפס המכ וא םייללכ המכ תוארל ידכ תרעשה
רקחמה ' : ונירקי דה ) .' םיאצממה צהמ םומע יוריג לש םיבצמב תוניוע רתוי םיכירפמ ( וז הרעשה רבסה
' : וסחייתהש וא תועשורמ תונווכ םירחאמ רתוי ואר םיבלעומ דש ךכל תויודע לכ ןיא םימומעה םייוריגל
: . םירבסה םהלש תוליעפל התואנ הבוגתכ תומילאל 1 ( , איצוהל ידכ ןובלע וא ץחומ רורב רגתא שורד
.' דהמ תויביסרגאהו תוניועה תא 2 ( . ןיא תועפשהה תא ףוסאל ידכ תוברעתמ ידימ תוחפ ויה תודידמה
. וא םומע יוריגל תוגהנתה לש תודידמ תישגר הבילעמ המומע היצאוטיסב םירקחנה לש תיתימא הקידב
. ' - םיבלעומ ד םיקדבנ דצמ תוניועב הילע וביני אל יעמשמ וד ןויד : יוסנ 1 ,' ,' אל צל דוגינב דהש הארה
. ןובלעהמ םלעתהל םינכומ ויה יוסינ 2 ' דהש הארה ( ) רתוי םינכומו לוזיטרוק רתוי םיסעוכ וכפה
) .(' ) וא םילרטיינ םימייאמ םניאש םידדמש ןכתייו םילדבה וארה אל םירחא םידדמ סוט תויביסרגאל
.' ( דה ברקב רתוי הבר תוניוע םיררועמ אל ןובלע אשונב םימומע יוסנ 3 ' : ןובלע וארי דה םא קדוב
( ) הרוצב וגהנתי םאהו םהילע הפוצ לש ותעד לע םיבשוח םה המ םהלש ןיטינומבו םדמעמב עגופכ
) ( " ) וקסעש םינולאש יולימ ןכו ןיע רשקו דיה תציחל קזוח רתוי תטלושו תלוגנרתה קחשמ י ע תיביסרגא
. ( ' ' ןובלע רחאל תיטסיאו צמ נתהב תואצות ) ' ' : וברקתה תלוגנרתה קחשמב דה נתהב לדבה הפצנ
' . ' ' ' .( דה תרוקיבה בק לשו צה לש רשאמ רתוי הקזח התיה םיעוגפה דה לש דיה תציחל רתוי הברה
20
. , םהב הפצ והשימו רחאמ םהלש ןיטינומל קזנב שוחל רתוי וטנ יבמופב העיגפב םהב ופצש ןויד :
תואצות יוסינ 3 , ' םהלש ןיטינומבו םדמעמב העיגפ ךכב ואר יבמופב ובלענש דש ךכ לע תועיבצמ
. ' רתוי תטלושו תיביסרגא נתהל םרג ןובלעהו יללכ ןויד ' : ילעב םה דהש םידיעמ םייוסינה יאצממ
( ) ' ' םיטביהב הבלעוה אלש תרוקיבה בק ןיבו צה ןיבל םניב םילדבהל םרג ןובלעשכ דובכ לש תוברת
.' ' , ,' ןובלעה נתהו וכיספ םיישגר גוק אל לע םויא וא תיללכ תוניוע רצי ימצעה תלבגומ התיה ותעפשהו
. ינש ונכתי דובכ לש םיאשונל םירבסה :' םהש ןכתי דה לצא רתוי הקזח הבוגת רצי ןובלעהש הדבועל
. ' " " . , ' ןובלע רחאל נתה יבגל םהלשמ םיקוח םהל שיש ןכתיו טוידיא ומכ הללק וזכ נתהל םיליגר אל
. רתוי הלודג העיגפל םרוג יבמופ ןובלעש רקחמב חכוה אל םינוכנ םירבסהה ינשש םיבשוח םירקוחה
. . קיפסמ הקזח התיה אל יבמופה הרקמב היצלופינמהש איה הביסהש ןכתי יטרפ ןובלעמ
, : , םורדב םייקתהל הכישממ דובכ לש תוברת יכ םילעמ חצר ירקמ יבגל םיפסונ םינותנ םע דחי רקחמה
יושעו תוחנ שח בלענה םדאהש םושמ רתוי אוהש תויביסרגאבו וז תוברתב בושח דיקפת אלממ ןובלעה
. שישכ ירבגה ודמעמ תא שדחמ ססבל ידכב תויביסרגאב שמתשהל תידסממ הכימת ( ) םיבותכ םיקוח
תומילאל תיתרבחו , : , םיריתמ םיקוחו ןופצהמ םילקמ קשנ תאישנ לע םיקוח םורדב תומילא רתוי שי
. , . , םידבוע יעשפל רתוי םיינחלס םורדהמ םיקיסעמ ןכ חורבל ךרד שי םא םג תימצע הנגהכ תומילא
טרפל םינקמה םיקזח םיינוטלש םינונגנמ ןיאשכו יתרבח רדס יא שישכ תחתפתמ דובכ לש תוברת
. , , התוא תורמשמ תוקזח תוליהקו יתרבח רדס וזה תוברתה השבגתהשמו ןוחטב תשוחת יפולח רבסה :
1 ( םורדב םילקאה , : . לצא קר ואצמו םינבלל םירוחש ןיב וושה תונורתפ ועיצה טבסינו ןהכ רתוי םח
, . םירירקו םייררה םירוזאב הובג חצר ירקמ רועש ואצמ ןכ ומכ םורדבו ןופצב םינוש חצר יסופד םינבלה
. םימחו םיכומנמ רתוי 2 ( תודבעו ינוע . . תורייעב ואצמ חצר ירקמ רועשו ינוע ןיב רשק אצמנ רבעב
. , , חצרה ירועשב םילדבה תילכלכ תומוד םורדבו ןופצב
קרפ 6 – תוירסומ תוסיפתב תוידוחייו תוילסרבינוא
רמאמ 11 / - םידלי ברקב רסומה תוחתפתהו תוברת Shweder, Mahapatra & Miller
רמאמה תורטמ : 1 ( לש תולבגמהו תונורתיה תא ךירעהל 2 תירסומ הבישח תוחתפתה תוירואת
.( - ) לאירוט גרבלוק 2 ( ' הנבהה פתהב םייתרבחה תרושקתה יכילהת לש םדיקפת תא שיגדהל
, ' " , יווק שורפ ךרוצל הב שומישהו רסומה פתה לש תיתרבחה תרושקתה תירואת תגצה י ע תירסומה
. תויוברת יתשב םירגובמו םידלי לש תירסומה הנבהב ינושהו ןוימדה תוחתפתהה תירואת
תיביטינגוקה לש גרבלוק : תחתפתמ תירסומ הבישח םיבלשב , , יולת בלש לכ תמדקומ תודלימ לחה
. , תומכסומב תשרשומ תוביוחמה תישאר התובכרומב הלוע בלשל בלש ןיב הבישחהו םדוקה בלשב
. " םיבלש עבטה קוחב כ חאו םיילסרבינוא : תיתוברת תויסחיי ילעב םניאו 1 ( - םיילאיצנבנוק הרפ :
. , םירידגמ םיריעצ םידלי תיטסיאוגא איה הבישחהו תינושארה המרב ימצעה יפל תעבקנ תוירסומה
) . , " " והשמב ןיינועמ ימצעה םאב ךפיהלו יבויח לומגתל איבמ וא שנוע ענומה השעמכ ןוכנ like ( זא יא
. - , ותושעל ןוכנ אל השעמה אל םאו ותושעל ןוכנ השעמה בלש 1 , תויזיפ תוכלשהב דקמתמ בלש 2
. םיכרצ קופיסב 2 ( םיילאיצנבנוק . , : ךישממ םדאה סוזנצנוקב תובשחתהו תימרופנוק הבישח הנשי
, " " " " םרוג ךא ויתושגרל םאתהב ןוכנ אל ו ןוכנ רידגהל םירחאה םישנאה תטלחהלו האוושמל סנכנ
. ה השעמה ןוכנ תויומד ךמס לע עבקנ תוכמס תולעב . , , : המודכו םיקוח הרבחה תויפצ םירוה בלש 3
21
, תוכמס תויומד לש תויפיצב דקמתמ בלש 4 . םייתרבח םידוקל תונעיהב 3 ( םיילאיצנבנוק טסופ :
, " " " " יפ לע תויביטקייבוסה תושוחתהמ םיעבונה םייביטקייבוא תונורקעל סחיב םירדגומ ןוכנ אל ו ןוכנ
, , םיגצוימו םייעבט םיקוח קדצה ךרעל םיעגונו לאודיבידניאה ידי לע םידסוימה םיילסרבינוא םיטרדנטס
. לש םיישיאה ויתושגרל רבעמ תיביטקייבוא תובייחתה הנשי רתויב םיהובג רסומ יכרע תועצמאב
. , םירחאה יכרצלו םדאה בלש 5 , תיתרבח תלעותב תודקמתה שי בלש 6 תונורקעל תודמציה הנשי
. , םדא תויוכזו דובכ קדצ לש םיטשפומ תרוקיב ' : תפקשמ הניא ךא םייברעמ םירבגל המיאתמ נתה
. ' תורחא תויוברתמ םישנאו םישנ לש תירסומ פתה 3 - ל םימאות םיבלש 3 םיגשומ היפוסוליפב
:תירסומה 1 ( תיטסיבוטומאה הסיפתה . , / תישיא הפדעה לש יוטיב הניה תוביוחמה תילנויצומא 2 (
תיטסיביטיזופה הסיפתה . , םירחא םישנא לש םנוצרמ רתוי אל איה תוביוחמה 3 ( קדצה תסיפת
יעבטה , . , תלוכיה לומ דמוע םדאשכ ףסונב םילנויצר םישנא תולגל םילוכי םתואש תיביטקייבוא תוביוחמ
. , רתויב ילנויצרה ןוויכל הטית תירסומה הנבהה לש התוחתפתה תילנויצר הבישחל גרבלוק תונורתי :
1 :" " ( יעבט רסומ קוח לש ןויערל תוסחיתהו תילאיצנבנוק הנבהל תירסומ הנבה ןיב הנחבה
, , : . ןויווש שפוח תובושחו תונוילע תורטמב רבודמ תיתרבח המרונ לכל לעמ םידמועש םיטרדנטסה
. . , םייעבט םיבשחנ ןכלו םיינוציח וא םיביטקיבוא םיבשחנ םיטרדנטסה לבסמ רורחש וא קדצ ןוחטב 2 (
. תיתימאה תירסומה הנבהה תא ראתל ידכ תיביטקיבוא תוביוחמ גשומב שמתשמ גרבלוק תונורסח :
1 ( . ' דח אל םייריפמאה םירקחמה תיתימא תירסומ הנבהל יאנת הניה ילנויצרה ןויגהה פתהש ןעט
' ' תקלוחמ הניא פתהה ןכו גרבלוק לש תירסומה הנבהל ה זאיפ לש הקיגולה ןיב רשקל סחיב םייעמשמ
. םירורב םיבלשל (* . , המלידה ןכותב יולת תירסומ המלידב גרבלוק לש המכס יפל ביגי םדא וב ןפואה
. םינושה םיבלשב ותבוגת תא הנשי הנכות יוניש (* םיבברעתמ םימיוסמ םיבלש םידליו םירגובמ לצא
. ללכ םיעיפומ םניא םירחא םיבלשו הזב הז ןיחבמה רבדל םיקיספמ םירגובמש אוה םירגובמל םידלי ןיב
. תויתרבח תוכרעמו תודסומ לע רבדל םיליחתמו אונשו בוהאש המ לע ףתושמה , םידיקפת לע םירבדמ
. תידוקפת תוביוחמו םייתרבח 2 ( ןיב רשק אצמנ יתרבחה דמעמה . רתויב הובגה בלשה בלשה תמרל
, , " תוינורע תוטילאב םייברעמ םירבחו הובגה דמעמהמ םיאקירמא יאפורא אצוממ םילארשי י ע גשומ
. , המודק העדכ וז םיאור קלח ודוהו ןאוויטכ רבסה יפולח : (* תוילנויצר תויונמדזהו ןויגה לש םיכילהת
. " " , ' ונממ ךומנמ רתוי בוט הובג דמעמ תישונאה כואב הווש ןפואב םיקלחתמ אל (* תועדומה תקולח
' : תאו םיעדוי םה רשא תא םיפקשמ םה הב הדימב םילדבנ כואו םישנא ןווכמה לעה חותינ וא תימצעה
. " ' . ת בה וכיספהו םיגולופורתנאה תשיג תא םאות םירבדה חוסינ ןפוא 3 ( תוברת לכב םירגובמה בור
בר ךרע םיסחימ תוימרופנוקל ' תויוביוחמ תומייקש תורשפאה תא םילעמ םניא טעמכו בקה םע
.' " בקה לש ןוצרהו תופדעה פ ע תומידק תולעב תויביטקייבוא תיגולודותמ תרוקיב : םיגשומה תעידי
, . רקחמה תא המצמצ תירסומה הנבהה רקחמב גרבלוק לש ןויארה תטיש רובידב םגוצייל תמדוק בורל
: . , קפס הלעוה תיגשומ תרוקיב אטבל םילגוסמ םישנאש המב קסועה רקחמ ידכל תויגולודותמ תוביסמ
. ןפואב םיבשוח םישנא טעמש ךכל תוביסה תחא הירואתה סיסבב תדמועה תינשרפה הקיגולה יבגל
' גשומ תא הנב ןכותמש תיגשומה תוסחייתהה תודוקנל םידגנתמ םישנאה בורש אוה נוק טסופ
. תילנויצרהו תיביטקייבואה תוירסומה תונעטה : 1 ( . דחא ירסומ דוקמ רתוי םייק 2 ( שי ירסומ דוק לכב
. הפלחהל םינתינה םיגשומו םהילאמ םינבומ םיגשומ 3 ( . " דוקה םינוש םיגשומ י ע הנבנ ירסומ דוק לכ
22
. םיגשומה לכ תא לולכי אל םא ונכותמ ןקורתי 4 ( , קלח םיחוד םלועב םילנויצרה םיבשוחהמ קלח
, . לשמל המכסב ללכש םיגשומהמ םייחרכה םינייפאמ , , : הלא קדצהו קזנה ןורקע עבטה קוח גשומ
. םילסרבינוא םיירסומ םיללכל ךופהל םידמעומ םיירשפא םינייפאמ , , : םזילאודיבידניא תויעבט תויוכז
– , , , , תוכמסה תייחד םזירלוקס ןויוושכ קדצה ימצעה לש תוירוטירט ירסומה ןכוסה וא םדא והימ
, . ורחביו ןכתי תוילנויצר תולוכי ילעב וללה םינייפאמה לכ יכ ובשחי םילנויצרה םיגוהה לכ אל תיהולאה
. םייפולח תונורקע וא םיגשומ םע ירסומה דוקה תא תונבל
תיתרבחה היצקארטניאה תירואת לש לאירוט : לידבהל , תוירסומה ןיב רשוק אל לאירוט גרבלוקמ
. ' תויתרבח תומכסומל תוביוחמל וא גוק תוחתפתהל תירסומה הבישחה , ןפואב תחתפתמ ילסרבינוא
, , , , החוורו קזנ תויוכז קדצ אשונב תוכלשה םהל שיש ער וא בוטל סחיתמ תויתרבח תויצקארטניא ךרד
. םירחא לש תוביוחמה תילאיצנבנוקה םיעוריאב תיתרבח תוסנתהמ תעבונ ןיאש תוכלשה םהל
, , , בוט םיבשחנש םיגהנמ וא תולועפ םירחא לש החוור וא קזנ תויוכז קדצ לע תוימינפ וא תויביטקייבוא
. , לע ססובמ תורחא תוביסנב תרחא שרפתהל לוכי ער וא בוט בשחנש המו יתורירש ןפואב ער וא
תוימרופנוק , . םואיתל הליעומ איה יכ תיתרבח הניחבמ תשרדנ תיתוגהנתה תודיחא יכ רעשמ לאירוט
. םיעוריא םתוא ןיב ןיחבהל םיחילצמ םידלי תיתרבחה תכרעמה ירבח ןיב תיתרבחה היצקארטניאה
, תיתרבח המכסומ לש ינוציח ןיינע אוה םהלש ערה וא בוטהש םיעוראל תירסומ תוכיא ילעב םיימינפ
תועצמאב תיתרבחה היצקארטניאה . קזוח תדוקנ : תונורקע םייחרכה , - עבטה קוח ירסומה דוקה לש
, ליגמ רבכ םימייק קדצו קזנ 3-5 . הכרעהה תאו תיתרבחה היצקארטניאה תא שיגדמ רקחמה
, יעורא תיינב ןפואב דקמתמ וניאש תורמל ויתולועפ תוכלשה תא דליה לש תישגרהו תילאוטקלטניאה
. עוראה תכרעה ךרוצל םירחאב םיעייתסמ םידלי הב ךרדב וא היצקארטניאה תולבגמ : 1 ( אל הירואתה
,' , םירושק תויהל םייושע וכו שובלה ןוזמה םוחתב ןיעל םייולג םיסקטו םיגהנמ וב ןפואל תסחיתמ
. , הכרעב הטיעממ הירואתה עבט קוחו קדצ קזנ לש םייחרכה תונורקעל תיתרבח תועמשמב
. םייליצנבנוקכ וגווסש םיעורא לש תירסומה תועמשמה לש התובישחבו 2 ( קודרומ , ברה ורקחמב
- , ב תולחמל תוביסל סחיב יתוברת 136 , " , תוילנויצנבנוקכ לאירוט י ע וגווסש תולועפ יכ אצמ תויוברת
. המ ןיב הנחבה תרצוי תוברת לכ אל תוירסומכ וגווסש תולועפמ חרכהב הנוש תוסחייתה ולביק אל
- . םיילסרבינוא םימוחת השולש לע תססובמ הירואתה ילנויצנבנוקל ירסומש 1 ( ישיא : םיחנומב הבישח
. ישיא קזנ וא תלעות לש 2 ( ירסומ . , : היווחה ךרד הרישי הנבה רחאל קזנ לש םיחנומב הבישח 3 (
היצנבנוק , : תומכסומל תועגונה תויתרבח תויוסנתה ךמס לע תויתרבח תומכסומ לש םיחנומב הבישח
. רחאב העיגפל אלו תויתרבח ילנויצנבנוקל ירסומ ןיב הנחבה : גרבלוק . : הנבה הרורב הנחבה שי
. ' .' ילסרבינוא פתה ךילהת בנוק הנבה ירחא האב תירסומ לאירוט : תירסומ הנבה ןיב הנחבה שי
. ' . ,' תיתרבח רטניא ךרד תדמלנ הנחבה ןהיניב תולת אלל ליבקמב תומייק ןה ךא נבנוקל יחכונ רקחמ :
, . ' תוברתב בשחי אל קיזמל בשחנש המ תועמשמ סיסב לע נבנוקל םיירסומ םיעורא ןיב ןיחבהל ןתינ אל
. ךכ תרחא המכסומה גשומ : גרבלוק ' : בנוקה בלשב רקיעב העיפשמ תיתרבחה המכסומה 3-4 .
, ועיבהש ןוצרל םאותש המ יפל םירחא לש תיביטקלוקה השוחתה תועצמאב םירדגומ ערו בוטשכ
. תויתוכמס תויומד לאירוט " - ' : י ע יתצובק יתרבחה סוזנצנוקל הפישח תועצמאב קר דמלנ נבנוקה ערה
" . , , וא קזנב הרישי תיפצת י ע רקיעב דמלנ ירסומה ערה תוארוה תודוקפ םייתרבח הרבעה יכילהת
23
. וא תוביסנה יפל תרחא וא וזכ הרוצב ספתנו תוימרופנוק לע ססובמ סוזנצנוקה םדאל םרגנה קדצ רסוח
.' בקב המכסהה יחכונ רקחמ , : תיסחי ירעזמ דיקפת אלממ תיתרבחה המכסומה גשומ ימלועה גורדב
, . , רתוי םילדג םיאקירמאהש לככ םיאקירמא םירגובמ ברקב דחוימב תוביוחמה לש תימוימויה הנבהב
. םידוההש לככ המכסומה ןויער לע רתוי םיכמתסמו םתכרעהב םייסחיו םייטסילרולפ תוחפ םישענ םה
. , תובייחמכ םהיתולועפל סחיתהל רתוי תטלוב היטנ םיעיבמ םה םילדג / תוברת יולת ילסרבינוא :
גרבלוק .' : ינוא לאירוט . ' .' : תוברת יולת נבנוקה ינוא הניא תוירסומל תומכסומ ןיב הנחבה יחכונ רקחמ :
. תוברת יולת רקחמה רואת , : הינש הגרדמ ירסומ גשומ תויהל יושע תומכסומה ןויערש איה הנקסמה
. עבטה קוחו תיביטקייבואה תוביוחמה ןויערש הארמ רקחמה יטרקומדה םלועה לש הפקשההמ הנושה
, ' ויהי אל םיירסומה םידוקה לש םייטופיש םינייפאמ המכש דועב תורגבבו תודליב ינוא תויהל םייושע
. ' - .' תחא תירסומ בנוק טסופ הנבהמ רתוי הנשיש ןכתי ינוא רקחמה : תירסומה הנבהה תוחתפתה
. " ודוהבו ב הראב םיקדבנ : 180 - , מ תונבו םינב םידלי 3 - , ' ו ליג בק 60 - םישנו םירבג םירגובמ
הראמ . . " הובג ינוניב דמעמ ןבל אצוממ ב ודוהב , לש תפסות 120 , ףסונ םגדמ תתמ םידליו םירגובמ
- ל רבעמ 180 - ו םידלי 60 . ונתינ יסכודותרוא ידניה אצוממ םירגובמ 39 . םירקמ הרטמה : תא עובקל
. " " ' ב הראבו ודוהב םידליו םירגובמ י ע נבנוק וא ירסומכ ספתנ יתרבחה רדסה הב הדימה הרטמ 2 :
' סיסב לע בנוקו תירסומ תוביוחמ ןיב הנחבה רוציל ןתינ היפל לאירוט לש הרעשהה תא ןוחבל התיה
.קצומ הרטמ 3 : .' ינוא םיירסומ םיקוחל ךופהל םילוכיש םיגשומו תונורקע תוהזל הרטמ 4 : בוט ןיבהל
. ' ורצונ םייתחפשמה םייחה לש היפרגונתאה פתה תא רתוי 4 לש םיגוס תוביוחמ תנבה : 1 ( תוביוחמ
. ' יונישל תנתינ יתלבו ינוא תירסומ 2 ( . , . יונישל תנתינ יתלבו תיסחי רשקה תיולת תירסומ מ 3 ( . מ
. ,' יונישל תנתינו תיסחי נבנוק 4 ( " ' י ע יונישל תנתינ םלוא ינוא הניחבמ תבייחמ תוביוחמה הב הירוגטק
. תמיוסמ הרבחב סוזנצנוק םיאצממ : 1 ( . ערו בוט לש תוכרעהב תויוברתה ןיב םירורב םילדבה 2 (
.' - תומכסומל תוסחיתה ךות הנבהה ינוא תוירסומ ןה תויתרבח םייח תוחרואב תורושקה תויוביוחמה
. דוגינב תירסומה הנבההמ רתוי הכומנ תוחיכשב תשחרתמ גרבלוקל - םדוק היהי תוירסומה גשומ
. המכסומה גשומל 3 ( לש ןועיטב ךמותה אצממ לאירוט , ,' םע גוס ותואמ ןה תויוביוחמה לכ אל תושו
' , תוביוחמ ןיב הנחבה אלא נבנוק תוביוחמל תיביטקייבוא תירסומ תוביוחמ ןיב הניא הנחבהה תאז
.' ינוא הניחבמ תבייחמה תירסומ תוביוחמו רשקה תיולת תירסומ 4 ( ליגב 5 , תוברתב םינוש םידלי
, רתוי םימוד ויה ערו בוט לש הרמוחה יגורדש דועב תירסומ ערו בוט המ לע םהיניב םימיכסמ םניא
םירגובמה יגורדל תוברתה התואמ . הילעה םע הלדגו תכלוה תוירסומה תונומאב תיתוברתה תונושה
. , . ןיב המכסה התיה םהיבגל תירסומ םיילילשה םירבדה הלוע סוזנצנוקה תמר םירגבתמש לככ ליגב
.' ינוא המכסה תמייק םבגל םירבד ויה םידליה 5 ( , הבישחל רתוי וטיי םה םילדג םיאקירמאהש לככ
, , .' , ' ולדגש לככ םידוה ךפיהלו ינוא ירסומ ןויגהל תוחפו רשקה יולת ירסומ ןויגהלו נבנוקל תסחיתמה
.' ' נבנוקל סחיתמה וא רשקה יולת ירסומ ןויגהל תוחפו ינוא ירסומ ןויגהב רתוי הבר תוברועמל וטיי 6 (
דוגינב גרבלוקל , , רקחמ תנעט ירסומה דוקה לש תילאידיאה הרוצב תויוברתה ןיב םייתוהמ םילדבה ןיא
- , הלא םילדבה םיירשפאה םינייפאמב םינושו םייחרכהה םינייפאמב םימוד םיירסומה םידוקהש הז
.' ' גוקה פתהה ךלהמב םג ומייקתיו וכישמי
24
תיתרבחה תרושקתה תירואת לש רדווש ' : תעבונ הניא ךא תודליב ינוא תירסומה תוביוחמה
' . , ינוא םייתוחתפתה םיכילהת שיש הרעשהב קפס הליטמ הירואתה לאירוטל דוגינב תומכסוממ
.' תפקשהו תיתוברתה היגולואידיאה נבנוק תוביוחמל תירסומ תוביוחמ ןיב ןיחבהל םידלי םיאיבמש
, ' ןה תויתרבחה הלועפה יכרד תוברת לכב אלו דליב תירסומה הנבהה פתה לע תועיפשמ םניה םלועה
' . , רדסה ןהב תויוברתב נבנוק תוביוחמ םיחתפמ םידלי תוריבעל ובשחיי םינוש םיעורא תומכסומ
. ןיבל רסומל תוביוחמ ןיב רשק אצמנ אל יעבטה ירסומה רדסהמ תיגולואידא הניחבמ דרפוה יתרבחה
' .' ' הניה תירסומ פתה גוק פתה תוברת תיולת .' תויגולואידיאו תוסיפת ינואה הבישחה םע המיכסמ אלו
. ' , תויוברתה םידלי לצא תירסומה הבישחה פתה לע הנוש ןפואב תועיפשמ תויוברתה ןיב תונושה
יפ לע תוירסומ תויעב םע תודדומתמ 3 : םידוק 1 ( הימונוטוא לש הקיתא : ויתופדעהבו םדאב תדקוממ
. , ותורחבו םדאה תויוכזב העיגפ איה תירסומה הריבעה תוישיאה 2 ( ףותיש לש הקיתא : םדאב האור
, וא הצובקב העיגפ איה תירסומה הריבעה ןילמוג יסחי לע תססבתמה הצובקמ קלחכ דיקפת לעב
. הלש היכרריהב 3 ( השודק לש הקיתא , : שחרתת תירסומ הריבעו השודק לש ביטומ םדא לכב האור
. , ומצע תאמוטל םרוג םדאהשכ וא לאה תא ודבכי אלשכ
רמאמ 12 /? , , – ךבלכ תא לוכאל ךל רתומ םאה וא רסומו תוברת שגר Haidt, Koller, Dias
הרטמ , , : לש תוקיזמ יתלב ךא תועגופ תורפה קדוב תויוברת ןיב הנוש רסומה םוחת םאה קודבל
. תוקצומ תויתרבח תומרונ םייתוברתה םיגולוכיספה , אוהו תויוברת ןיב הנוש רסומה םוחתש םינעוט
:' . , גוקה לע תרוקיב קדצו תויוכז קזנמ רתוי ללוכ 1 ( ןיב הנחבה 3 ,' רסומה םוחתו ינוא הניא עדיה יגוס
. תויוברת ןיב הנתשמ 2 . ,( ) ( תוהולאו הליהק רסומל המוד הימונוטוא לש םידוקל קליח רדווש םירקוח
' םייתוחתפתה גוק , םיאשונה וללכי תוברת לכב ךא תויוברת ןיב םינוש ויהי םימיוסמ םיקוח יכ ונעט
. . , קזנ לע ססובמ רסומ קדצ תויוכז קזנ לש תולאש םיירסומה יסננו לאירוט : םוחתה תירואת ' - פתה
. םביבס םישחרתמה םייתרבחה םיעוראה תא םיניבמ םידליהש ידכ ךות הלח םידלי לצא תירסומ
- ל וקלוח םיעוראה 3 : עדי ימוחת ישיא , : לע רקיעב העיפשמ םתאצותש םישעמ רסומ תרפה בשחנ אל
. הלועפה עצבמ ירסומ םוחת , ,' : םירחא רובע תוקיזמ תואצות שי השעמל ינוא הניחבמ יוגש השעמ
.תומילאכ תומכסומ םוחת , " : לש רשקהב תועמשמ ילעב ךא םיקיזמ םניאשו א ב תוכלשה ילעב םיעוריא
, : . ' אוצמל רשפא היהי תויוברת ןיב הנוש רסומה םוחת ןכא םא יחכונה רקחמה תשיג תיתרבח עמ
. , , רחא שופיח תונוש תויוברתב הימונוטואה לש הקיתאל רבעמ שרפתמה רתוי בחר רסומל החכוה
.' , " , תושו לאירוט לש םהיתונעטל תוסחיתה ךות ליזרבבו ב הראב קזנ לע ססבתמ וניאש רסומ ךלהמ
רקחמה , " : אל שיאשכ םג החונ אל השגרה םורגל וא עוגפל םהלש תלוכיה ב ע םישעמו םיאשונ וגצוה
. . הדמעב טקונ ימ קדבנ הייחדו דובכ רסוחב וקסע תושביה יתשב םיעגופ ובשחנש םירופיסה םהמ קוזינ
. ששב קזנ לע ססובמ וניאש רסומ קדב רקחמה םהיפלכ תינריתמ הדמעב ימו םירופיסה יפלכ תירסומ
: םינוש םייתוברת םינתשמ ינש תולעב תוצובק 1 ( תויברעמ - לכל הב המרה 3 תרוסמ םירעה
. , , הלכלכו יטרקומד יטילופ הנבמ ללוכ תיאפורא 2 ( ימונוקאויצוס דמעמ , - ןייצל ידכ יתוכיא הנתשמ
. . ריע לכמ םייתרבח תודמעמ ינש ריע התואב תויח תונוש תוליהק יתשש ' גוקה הדמעה לכ יכ הפוצ
25
. םיקיזמ יתלבכ םירופיסה תא תוספות ןה דוע לע תינריתמ הדמע וחקי תוצובקה ' םייתוברתה וכיספה
:םיפוצ 1 ( ' , - ' תמירג לש רסומב תטקונ וז בק יכ םינריתמ היפלדיליפב הובגה ויצוסה דמעמה ילעב בור
.קזנ 2 , , ( ההובג המרב תירסומ הניחבמ וטפשיי םירופיסהש ךכ תויברעמ וא ריע לש העפשה אצמת
. ( ) היפלדליפב רתויב הכומנה המרבו תיברעמ תוחפה הפייסרב 3 ( ,' ךכ ויצוס דמעמ לש העפשה אצמת
. םיהובג תמועל םיכומנ תודמעמ ברקב רתוי תירסומ הניחבמ וטפשי םירופיסה ריע לכבש 4 ( בור
' , יאדוול בורק איה וז בק יכ תירסומ הניחבמ םירופיסה תא וטפשי הפייסרב ךומנה דמעמהמ םישנאה
. , קזנ תמירג לע ססובמ וניאש רתוי בחר רסומ תלעב 5 ( , תללוכה יסופיט רסומ לש םימוחתב הנחבה
' , , , הנטקו היפלדליפב הובג ויצוס דמעממ םיקדבנ ברקב הלודג תויהל הכירצ שובל ידוקכ תומכסומו קזנ
. ' תוחפ תויברעמ תוצובקב ךומנ ויצוס דמעממ םיקדבנ ברקב רתוי 6 ( לדוג יבגל החנה העבקנ אל
. תונזואמ ויה תוצובקה לכ תויברעמה לש העפשהה לדוג תמועל יתרבחה דמעמה לש העפשהה
, . , םיקדבנל וגצוהו הנבומ ןויאר היה יסיסבה ךלהמה םירגובמו םידלי תובלושמ ויה ןימ תניחבמ 3
םירופיס : 1 . , , ףח ןברוקב העיגפ תיסופיט רסומ תרפה ותוא תעצופו דלי תפחוד דנדנתהל הצורה הדלי
.עשפמ 2 . . , " תומכסומ תרפה הדיחא תשובלת שי וב ס יבל םיליגר םידגב שבול דלי 3 . תא לכוא םדא
. . , ורצי תומכסומ תרפה ןתוא ץחרש רחאל ותיבבו רוביצב וידיב ונוזמ 5 םיללוכ םניאש םיפסונ םירופיס
. ןודזב העיגפ םיינש ( + ) תמיוקמ אל החטבה לגד ךותיח תויצ וא דובכ רסוח םיללוכ השולשו םירחא
, , ) , ' םיחא ןיב תוקישנ בלכ תליכא הייחד ררועל ודעויש תינימ נתהו ןוזמ יבגל םילבוקמ אל םיגהנמ וללכ
.( ולאשנ ינימ לוגנרת 6 תולאש : רופיס לכ רחאל הכרעה ,( ) ךכ לע בשוח המ קודיצ ,(? ) רבסה ןתמ קזנ
,(? ) עגפנ והשימ הערפה ,(? ) הזכ השעמ תוארל ךל עירפמ היה תוברעתה ,(? ) שינעהל שי 'ינוא ) םאה
.(? ? ןוכנ המ תרחא םיגהונ תויוברת יתשבש ןוכנ תואצות : קזנ – בור םירגובמה , טרפ קזנ ןיאש ונעט
. " . בור קזנה רסוח תסיפת יבגל ת ב םילדבה ואצמנ אל תוקישנל םידליה . םירופיסב קזנ ןיאש ונימאה
אצמנ דמעמ טקפא , : אצמנ ןכ הובגה דמעמה ינב רשאמ קזנ רתוי ספתנ ךומנ דמעמ ריע טקפא : רתוי
.' יליפב רשאמ הפייסרב אצמנ קזנ הבלעה . - ראש הפוצמכ םיבילעמ ויה אל החטבההו לגדה רופיס
. םיבילעמ וספתנ םירופיסה דמעמ טקפא . : טקפא הובגהמ רתוי ודרטוה ךומנ דמעמ ריע ' : ודרטוה יליפ
. בור םירעה יתשמ רתוי םידליה . האצמנ םירופיסה לכב ודרטוה היצקארטניא לש הנטק דמעמו ריע :
, . ' ןכ הפייסרמ רתוי ורגלא וטרופבו יליפב םידרטומ רתוי ויה ךומנה דמעמה ריע טקפא . םירגובמ ומכ
הכרעה .' , - רתוי םירופיסה תא וניג ךומנ דמעממ םידלי יליפב דחוימב רתוי םיינריתמ ויה הובג דמעמ
. ' : הפייסר רשאמ השעמה תא תונגל רתוי ההובג הייטנ יליפ ריע טקפא אצמנו הובגהמ םיטונ םידלי
, רתוי םיקיזמכ םירופיסה תא וספת אלש תורמל תירסומ הדמע טוקנל םירגובממ רתוי . הז חותינ
. רקחמה תוחנה תא רשאמ ןויד ' . : הובג דמעממ יליפ יבשות תוברתל תוברתמ הנוש רסומה םוחת
. וטפשנ אל דובכ ירסחו םיחוד םישעמ הימונוטוא לש הקיתאל לבגומ קזנ לע ססובמה רסומ וניגפה
. , , . " םיללוכה םירופיס רתוי בחר רסומה ליזרב רקיעב ךומנ דמעמ א ב קזנל ומרג אל דוע לכ תירסומ
, ' . , יכ תועבוקה תויתוברת וכיספה תוחנהה תא םאות קזנ אלל םג תירסומ וטפשנ דובכ רסוחו הייחד
. ' , ' םיחיכומ םיאצממה תונוש כואב םינוש תויהל םייושע תוישגר תובוגתו ירסומ טופישכ וכיספ םיכילהת
,' . ' ךא יליפל םיאתה לאירוט וחתופ ןהב כואל ץוחמ םימיאתמ םניאש ירסומ טופיש לש םילדומ םנשי יכ
, : . לע רתוי בר שגד תמיש קזנה דיקפת לע שגד תוחפ תמיש םיידיתע םירקחמ עיצמ הפייסרל אל
26
. , תוברתה דיקפת לע רתוי בר שגד תמיש תושגרה דיקפת תרוקיב : ' גלוק ידימלת ורחבנ רקחמל
, יושע םהלש רסומהש ךכל החכוה תמייקש ןוויכמ תימונוטוא הקיתא לש תינוציק המגוד תווהל םייושעש
. – ' לע תרוקיבה יזא ךכ ןכא הז םא םגדמ תיעב הריווא שי וב גלוקה תא םיבזוע םהשכ רתוי בחר תויהל
רתוי הדחל תכפוה תיתוברתה היגולוכיספה . תונקסמ : 1 , ( ילעב םה הובג ינוניב דמעממ םיאקירמא
. . םינוש תודמעמ ןיב לדבנ בצמ לכב קזנ לע ססובמה רסומ 2 ' ( ןיב םינוש תויהל םייושע וכיספ םיכילהת
. תוצרא ןיבו תודמעמ טייה , תורפמה תוריבע יכ ןעטו תושגרל תוירסומ תוריבע ןיב רשקב דקמתה
: תוררועמ הימונוטוא לש הקיתאה לע תוריבע תונוש תוישגר תובוגת תוררועמ םינוש םיירסומ םידוק
סעכ , לש השוחת תוררועמ הליהקה לע תוריבע זוב , תוררועמ השודק תוריבעו לעוג .
רמאמ 13 / ? : " - תוישיא תוטלחה וא םיירסומ םיווצ ב הראבו ודוהב תיתרבח תוירחא לש תוסיפת
Miller, Bersoff & Harwood
הרזע תטשוהב םייתוברת ןיב םילדבה : ןגיליג . םילדבה שי יכ תנעוט גרבלוק יפלכ תרוקיבב האב
. , תוסיפתל לקשמ קיפסמ ןתינ אל תחא תירסומ תמא ןיאו תונוש תוצובק לש תירסומה הבישחב
תונייפאמה תוירסומה םישנ " . כ דב םירבג תויוכז ןיב תומיע שי םהב םיבצמכ תוירסומ תויעב םיספות
, , תועצמאב ירסומ ןורתפל עיגהל רשפא תירבגה תירסומה הסיפתה יפל ןכ לעו וזל דוגינב וז תודמועה
. תיגול הבישחו םיטשפומ םיירסומ תונורקע םושיי םישנ , םיסחיב תויעבכ תוירסומ תויעב תוספות
' , , . " " , " רתוי הקימעמ הנבהב הכורכ תירסומ פתה םישנ לצא ןכ לע מ ומ י ע ןתוא רותפל רשפאו א בה
. " םירחא םישנא יפלכ תוירחאה תא חינזהל ילב הריחבה שפוח לע רומשל ןויסנבו א ב םיסחי לש רלימ
תדגנתמ . , הרמאמב ןגיליג ירבדל
עקר : גרבלוק : תירסומ הבוח : ל תסחיתמ 1 ,' ( תומכסומב היולת אל ינואו תיביטקיבוא איהש הבוח
. תישיא הפדעה וא תויתרבח 2 . ( וז הבוח תרפה עונמל ידכ םישנועו םיקוחב שמתשהל היצמיטיגל שי
. ,' ' : הבוח ןיאו ינוא ןיא לבא םיקוח עמ לע תססובמ תיתרבח המכסומ תישיא הריחב : לע תססובמ אל
. ' תיביטקייבוא הבוח הניאו תויתרבח תויצקנסו םיקוח עמ תיתרבח תוירחא , : טרפה תבוח םירקוחה יפל
. רבעב ול רזע טרפה הב הדימל רשק אלל םדאל עייסל
: רקחמה תרטמ . תירסומ הבוח לש םינוירטירק לע תססובמ תיתרבח תוירחא םאה
. / קקזנה םע רשקה יפואל וא ו הרזעב ךרוצה תדימל הרושק איה םאה
. / - תיתרבח תוירחא תשרפתמ וב ןפואב םיאליג ןיב וא ו םייתוברת ןיב םילדבה שי םאה
תורפסב תושיג : תירסומ הבוחכ תיתרבח תוירחא לש הדמעמ יבגל 1 ' ( לש תירסומ פתה תשיג
גרבלוק . ' : קדצ לעו תויוכז לע הרימשב הרושק איהשכ קר ינוא תירסומ הבוח תבשחנ הרזע תטשוה 2 (
' תיתרבח וכיספ . ' : טרפה נתה תא תנווכמש הבושח המרונ איה הרזע תטשוהל תיתרבח תוירחא 3 (
ןגיליג . " : ץופנ הז רסומ א ב םיסחי לע ססובמה רסומ ךותמ תאצויה תירסומ הבוח איה הרזע תטשוה
. םישנ לצא רתוי רקחמה תורעשה : םיקדבנה יכ רעושמ םימדוק םירקחמ לע ךמתסהב םידוהה וספתי
םיחנומב הרזע תשגה יא לש תויוגהנתה רתוי םיירסומ . םיעבונ ולא םילדבהש חכוה םיאקירמאהמ
, ןתונה ירסומ דוק לע תססובמ תידוהה הסיפתהשכ תויוברתה יתשב םינושה םיירסומה םידוקהמ
27
תויוכזל תופידע ןתונ רשא ירסומ דוק תפקשמ תיאקירמאה הסיפתהו תויתרבח תויוביוחמל תופידע
.טרפה רקחמה תטיש : לש םגדמ 180 - מ םיאקירמא 3 (' ' ,' ) םגדמו ב התיכו ו התיכ גלוק ליג תוצובק
- ' . תויוברתה יתשב ימונוקא ויצוסה דמעמהו םינימה ינשמ הווש רפסמ היה בק לכב םידוה לש ליבקמ
. ונבנ המוד היה 9 . הרזע תשקבל תונעיה רסוח לש םיבצמ םיראתמה םירופיס 3 וגיצה םכותמ ךרוצ
יטירק ,( ) םייח תלצה 3 ךרוצ ינוניב – ( ) ו שאר באכ ךוכישל רודכ 3 ךרוצ לק ) עיגהל דציכ תוארוה ןתמ
– .( ב רסמנ םירופיסהמ דחא לכ םיוסמ םוקמל 3 ולדבנ רשא תואסרג רשקה תדימב שיגמל קקזנה ןיב
: , ויה תויורשפאהשכ הרזעה הרוה ) ליגב דליל 8-12 ,( בורק רבח ( ) ליגו ןימ ותואמ רזו ) ןימ ותואמ
.( ויה ףסונב ליגו 2 תוצובק תרוקיב : אל יתורירש השעמ עצבל בריס םדא ובש עוריא ראות הנושארל
,( ) קודבל התיה הרטמהשכ הניגה תא והשימל סורהל קדוצ רחא לש השקבל תונתייצ . ראות הינשל
) אצומש הזמ הנוש עבצב הלמש תונקל תוישיאה ויתופדעה תא תרתוסש השקבל בריס םדא ובש עוריא
( ןיב לדבהה לש הנבה קודבל התייה הרטמה רשאכ ךיניעב ןח תישיא הפדעהל תירסומ הבוח .
ולאשנ םיקדבנה 5 תולאש : 1 ." " " " ' ( רדסב אל וא רדסב איה תראותמה נתהה םאה 2 ( המכ דע
) ' הלקסב גורד תיתרבח הניחבמ היוצר תראותמה נתהה 1-9 .( 3 ( תיביטקייבוא הבוח שי םאה
? ( ) ךכ גהנתהל אל גהנתהל 4 ? ' / ( םדאה לש יטרפה ונינע הזש וא וזכ נתה שינעהל עונמל ךירצ םאה
5 . – ( , , ) ( היצלופינמה תקידב יטירק ינוניב לק ךרוצ אלל רופיסב העבוהש הרזעב ךרוצה תדימ יהמ
" , / ' , , פ ע ודדוק םיקודיצהשכ רדסב אל רדסב נתהה םתעדל עודמ ריבסהל םיקדבנה לע היה ףסונב
ןב ןכות םלוס 5 , / , , : העיגפ קדצ רסוח ילוקיש תישיא הפדעה ילוקיש טרפה תחוור ילוקיש תוירוגטק
. םירחא םילוקישו יתרבח דיקפת ילוקיש : םינותנה דודיק תקידבל ושמיש תונושארה תולאשה יתש
. םייפולח םירבסה תכרפהלו הנבה
תא 2 - ב ודדיק תואבה תולאשה 4 : תוירוגטק 1 ( ) ( עצבל אל עצבל תיביטקייבוא הבוח ןהש תויוגהנתה
- / שינעהל עונמל ךירצו תירסומ הבוח . 2 / ( עונמל ךירצ ךא עצבל תיביטקייבוא הבוח ןיאש תויוגהנתה
- שינעהל . תיתרבח המכסומ 3 ( וא העינמב ךרוצ ןיא ךא עצבל תיביטקייבוא הבוח שיש תויוגהנתה
- שנוע . תישיא תירסומ השיג 4 ( וא העינמב ךרוצ ןיא םגו עצבל תיביטקייבוא הבוח ןיאש תויוגהנתה
- שנוע . תישיא הריחב : תוילנויצרפוא תורעשה 1 . הרזע תשקב לש םירקמה יגוס לכ תא וארי םידוהה
. , םהילע ועיפשי אל רשקה יפואו ךרוצה תדימ ילוקישו תירסומ הבוחכ 2 . הבוחכ וארי םיאקירמאה
אוה רשקהו ינוניב אוה ךרוצה םהב םירקמה תאו יטירק אוה ךרוצה םהבש םירקמה תא קר תירסומ
. – דלי הרוה 3 . " . השעמ עוציבל בוריס ורידגי תוצובקה יתש תרוקיבה ירקמ יבגל ת ב םילדבה ויהי אל
. תישיא הריחבכ תישיאה הפדעהב תעגופה העצהל בוריסו תירסומ הבוחכ קדוצ אל : תקידב תואצות
היצלופינמה : – תונושה ךרוצה תומר ןיב וניחבה םיקדבנה לכ ספתנה ךרוצה לדוג הפוצמכ . םידוהה
. וספת תויוברתה יתשמ םידליה םיאקירמאהמ רתוי םייתועמשמכ ינוניבהו לקה ךרוצה ירקמ תא וספת
. ( ) םירגובל תיסחי רתוי םייתועמשמכ לקה תא ףא םיריעצהו ינוניבה ךרוצה ירקמ תא תוגהנתהה תויצר
. ' – ןיב םילדבה ואצמנ אל תיתרבח הניחבמ היוצר תוחפכ הספתנ נתהה רתוי לודג היה ךרוצהש לככ
. הז אשונב תוצובקה יופצכ . , תירסומ הבוחכ הרזעב ךרוצ לש םירקמה לכ תא וספת םידוהה
. + םייטירקה םירקמה תא תירסומ הבוחכ הרוה יטירק ךרוצ לש הרקמה תא קר וספת םיאקירמאה
- השיג וספת םה הרוה ינוניב ךרוצ לש הרקמה תאו םירחאה - תישיא תירסומ . םירקמה ראש תא
28
וספת םיאקירמאה תישיא הריחבכ . תירסומ השיג הירוגטקב – תישיא " י ע קר שומיש השענ
. םיאקירמאה תישיא הריחב ןיבל תירסומ הבוחכ םהיניעב ספתנש המ ןיב םייניב יבצמב םיאקירמאה
. ולגתנ רבח היה קקזנה םהב םיבצמבו ינוניב ךרוצ לש םיבצמב רקיעב וז הירוגטקב ושמתשה ילדבה
םיאליג / + . הבוחכ רז רבח ינוניבו לק ךרוצ וגוויס םיאקירמאה םידליה תוחתפתה תומגמ לע םידיעמה
. תובוגתל עגונב םירגובה רשאמ רתוי תיביטקייבוא קודיצה ) הלאש 6 " ( תחוור לש הירוגטקב שומישה
+ " סחיב םידוהה ברקב רתוי בר היה לק ךרוצ לש םירקמבו רז ינוניב ךרוצ םירקמל סחייתהב טרפה
." " . תישיא הפדעה ב רתוי ושמתשה םיאקירמאה הלא םירקמב םיאקירמאל :ןויד יללכ ןפואב תורעשהה
וששוא . . םירקמה לכב טעמכ םיאקירמאהמ רתוי תירסומ הבוח קקזנל עויסב ואר םידוהה תכרפה
םייפולח םירבסה , , " : םג ואצמנ ספתנה ךרוצה לדוגב ת ב םילדבה ואצמנ היצלופינמה תקידבבש תורמל
. , גורדב תויוברתה יתש ןיב ןוימדה תויוברתה ןיב םילדבה םתוא הז טקפא לש יטסיטטס לורטנ רחאל
. , תוברת לכל תויוגהנתהה לש תועמשמב לדבה ןיאש הארמ תויוגהנתהה לש תיתרבחה תויצרה תדימ
, , ןניא תואצותהש הארמ תירסומ הבוחכ תעגופ תוגהנתה עוציבל השקבל בוריס רידגהל םידוהה תייטנ
. הפדעהה ירקמ תא רידגהל םידוהה תייטנ תלוזה תשקבל תייצל םידוהה לש תיללכ הייטנמ תועבונ
. , םתוברתב תישיא הפדעה לש גשומ םידוהל שיש הארמ תישיא הריחב לש הירוגטקב תישיאה
יוסינ 2 : םילדבהמ ועבנ ןושארה יוסינה תואצותש תורשפא עונמל תנמ לע - םיימונוקא ויצוס , יוסינ ןנכות
. - , , הנוש ימונוקא ויצוס דמעממ םידוה המוד הטישב וקדבנ ובש ףסונ םילדבה ואצמנ אל , םייתועמשמ
דמעמה ינב רשאמ תירסומ הבוחכ רתוי ךומנה דמעמה ינב וגריד ותוא לקה ךרוצה ירקמב טעמל
. - . זמרמ הז אצממ תיתרבח תוירחא לש הסיפתב יונישל רושק הובג ימונוקא ויצוס דמעמש ןכתיי ינוניבה
. , םלוכ תא אל יאדווב ךא ןושארה יוסינב ואצמנש םילדבההמ קלח ריבסמש הנתשמ אוהו ןכתיי יכ
: יללכ ןויד , " ןהו תירסומ הבוחכ תיתרבח תוירחא תסיפת לש ףקיהב ןה ת ב םילדבה ואצמנ
: אשונב טופישה תא םיחנמה םינוירטירקב םידוהל תוכרעמב תירסומ הבוח לש רתויב הבחר הסיפת
םיסחי " א ב . , וא ךרוצה תדימל העפשה טעמכ ןיא תלוזה לצא ךרוצ םויק אוה החנמה ןוירטירקהשכ
, . יולתו רתוי םצמוצמ תירסומ הבוח לש הסיפתה ףקיה םיאקירמאה לצא רזועל קקזנה ןיב רשקה יפואל
, + . וניאש הרזעב ךרוצ לש םירקמה לכ הרוה ינוניב ךרוצ לש הרקמ דבלמ רשקה יפואבו ךרוצה תדימב
." " " – " " , שומישה תישיא הריחב וא תירסומ תישיא תוירחא לש םיניינעכ םיאקירמאה י ע םיספתנ יטירק
. , " " – " איה דחא דצמ תיתרבח תוירחאל יטנלוויבמא סחי ףקשמ םיאקירמאה י ע ירסומ ישיא הירוגטקב
, " הרבחל ןיא ינש דצמ ךא תיביטקייבוא הבוחל טופישה י ע תיתרבחה תוירחאה תובישח תא העיבמ
. יכ םיעיבצמ םיאצממה טרפה לש הריחבה שפוח תא רומשל תנמ לע וז הבוח ףוכאל היצמיטיגל
" . הלודגה א בה תירסומה תוביוחמה םיירסומ םידוק לש תוחתפתה לע םיעיפשמ םייתוברת םינויפא
, לע תידניהה תוברתב שיש שגדה תא תפקשמ םידוהה לצא התפצנ רשא זכרמכ הרבחה , טרפה רשא
. , דוגינב םיקקזנ םירחא לש םיכרצל תונעיה תועצמאב התוא תרשל ותבוחמו הב יולתו הנממ קלח אוה
, , לצא הפצנ רשא תירסומ תוביוחמ לש רתוי רצה חווטה ךכל םיאקירמאה , דוסיה תחנה תא ףקשמ
, םהלש תיתוברתה לאודיווידניאהש . , , וז הרבחב תיסיסבה הדיחיה אוה הריחבה שפוח לעב יאמצעה
, , + לש תוירחאה תא םיאור םה יכ תזמרמ םיאקירמאה יניעב תירסומ הבוחכ הרוה ינוניב ךרוצ תייאר
" . " " רבח אצאצב םיאור םירוהה תיתרבח המכסומ לע רשאמ רתוי עבט קוח לע תססבתמכ וידליל הרוה
29
,' " עמשמ אצאצל רוזעל ןכש ידניא םצעב םה םתוא םיחנמה םילוקישה ןכלו םהלש םינפה תצובקב
, . לע העפשה ןיא רזועל קקזנה ןיב רשקה תדימל יכ םידוהה לצא אצמנ עיתפמ ןפואב םמצעל רוזעל
, , , הנבמל הרואכל דוגינב תאזו ירסומה טופישה יכרריהה םידיקפת לע ססובמה תידוהה הרבחה לש
. . יתרבח דיקפתל רבעמ טלחומ יסיסב ךרע הווהמ םידוהה לצא תיתרבח תוירחאש רבתסמ םייתרבח
שיש תוארל ןתינ רקחמב תואצותהמ " םירגובמ לצא רשאמ םידלי לצא רתוי ןטק ת ב רעפ . דחוימב
/ + , הבוחכ רתוי רז רבח ינוניב ךרוצ לשו טעומ ךרוצ לש םירקמה תא וגרד םיאקירמאה םידליהש הפצנ
, . תולת הבש תוקני לש תילסרבינוא היווח לע ססובמ הז אצממש ןכתיי םירגובמה רשאמ תיביטקייבוא
, . , , םינשה ךלהמב ךא תירסומ הבוח איה תלוזל הרזעש הסיפתל ליבוהל היושע םיכרצה יולימל לפטמב
. " , ת ב םילדבה רתויו רתוי םירצונ תורגבתהה תפוקתב תוברתל הפישחה םע
תורחא תוירואיתל רקחמהמ תוכלשה : רקחמה שילחמ לש ותנעט תא גרבלוק , איה תירסומ הבוח היפל
. , רקחמה תירסומ הבוחל תבשחנ הניא קדצל וא תויוכזל הרושק הניאש תיתרבח תוירחאו תילסרבינוא
םג שילחמ לש התנעט תא ןגיליג . , הז רקחמב ואצמנ אל םירבגל םישנ ןיב תלדבנ תירסומ הסיפתש
, תתל שיש םיארמ םיאצממה םינימה ןיב םילדבה הובג לקשמ רתוי - םייתוברת ןיב םימרוגל םג
. רסומה תסיפת תוחתפתה לש תוירואיתב
קר רחאל עייסל תירסומ הבוח שיגיו הרזע טישוי םדא םאה תוירסומה תלאשב םיאור ףוסרבו רלימ
" . םיסחיב יולת אוה רסומה םאה א ז הביחה תדימל רושק אל הזש וא ויפלכ הביח שיגרמ אוה רשאכ
? תויוברת שיו םיסחיה ביטב היולת איה תירסומה הבוחה ןהב תויוברת שי הרזעל קקזנל עייסמה ןיבש
. תירסומ הבוח רדגב אוה רחאל עייסל ךרוצהו לקשמ ךכל תונתונ אלש
– : תולדבנ תונוש תויוברת ךא תילאסרבינוא תירסומ הריבע איה תלוזב העיגפ יכ הסיפתה םוכיסל
. םרגנשכ איה תירסומה הבישחה ןהבש תויוברת שי רסומל םייטנוולר םיבשחנה םייחה ימוחת ףקיהב
תויוגהנתה קר אלו בחר רתוי ןלצא רסומה םוחתש תויוברת שיו ויתויוכזב וא תלוזל םירשימב קזנ
. תוירסומ אלכ תוספתנ ןירשימב תועגופה
קרפ 7 - גוז ןב תריחבבו הבהאב תוידוחייו תוילסרבינוא
רמאמ 14 - – ב ןיאושינו הבהא 11 / תויוברת Levin, Sato, Hashimoto & erma
םימדוק םירקחמ : תירואית יפ לע תבחרומה החפשמה תיטנמורה הבהאה תובישח ןיב ךופה רשק שי
. אלו טעמכ ןהב תויוברתב ןיאושינל רתוי הבושחכ האצמנ הבהא תבחרומה החפשמה ירשק קזוח ןיבל
. לש םירבסהה יפ לע גוזה ינב ןיב תילכלכ הניחבמ תידדה תולת תמייק התיה סידנאירטו הדטספוה
' ' אשונב םג ולש םיסרטניאל תגאוד איהו היתויפיצל ימרופנוקו בקה םע ההוזמ טרפה טקלוק תרבחב
, , . לע תוטלחהב הבושח תוחפכ תספתנ תישפוח הריחבל הרושקש הבהא הלאכ תורבחב םיאושינ לש
,םיאושינ לאודיבידניא . : ןיאושינל יאנתכ הבושח הבהא רקחמה תרטמ : 1 ( " ת ב םילדבה תניחב
ןיאושינל תורושקה תוטלחהב תיטנמורה הבהאל תסחוימה תובישחב 2 ( לש תוכלשהו םיאבנמ יוהיז
. תיעוצקמה תורפסהמ הנידמ לכ לש םינייפאמ ידי לע ודדמיש הלא םילדבה : רקחמה תרעשה םייק
רשק ילילש . תיטנמור הבהאל תסחוימה תובישחה ןיבל םזיביטקלוק ןיב
30
: רקחמה תטיש מ םיטנדוטס לש םגדמ חקלנ 11 . רבעוה תויברעמ אלו תויברעמ תונידמ ןולאש עגונב
. םינייפאמ ודדמנ ףסונב םכלהמבו םיאושינ תארקל הבהאה תובישח תדימל - םיימונוקא ויצוס לש
, , – : םיאושינה ירועיש לע םייטסיטטס םינותנו ילכלכ בצמ םזילאודיבידניא םזיביטקלוק תונידמה
. הדוליהו םישוריגה :תואצות " םידקמ יאנתכ ןה הבהאל תסחוימה תובישחב ת ב םילדבה ואצמנ
. םייח חרוא תולעב תונידמ םרומישל יחרכה םרוגכ ןהו םיאושינל יברעמ תובישח הבהאל תתל וטנ
. תדימ ןיב רשק אצמנ הרעשהל םאתהב חרזמהמ תוחתופמ אל תונידמ רשאמ רתוי הלודג
םזיביטקלוקה . םיאושינב הבהאל הסחויש תובישחה ןיבל
ןיב רשק אצמנ הבהאל ילכלכ בצמ . םידיקפתה תא חונזל הרשפא תיתיישעתה הכפהמהש ןכתיי
. תובישח תוסחימה תונידמבש אצמנ ישיאה הריחבה שפוח תא הקזיח ךכבו הדובעל תאצלו םייתרוסמה
. רתוי םיכומנ הדוליה ירועיש וליאו רתוי םיהובג םישוריגהו םיאושינה ירועיש הבהאל יפרגונתא רקחמב
, תורבחב יכ אצמנ תינימ תונריתמ ןיבל תיטנמור הבהאל תוברתב תסחוימה תובישחה ןיב רשיקש
. , וחינה הדיגב לע השינעמש הרבחב רשאמ רתוי יזכרמ םוקמ תספות תיטנמור הבהא הדיגב תוריתמה
. " ת ב תועמשמ התוא הבהא גשומלש : תרוקיב 1 . ' , ( הנידמ לכמ וטס לש הנוש תומכ גציימ וניא םגדמה
2 . , ( תולאשה תופקתל רושק הבהא הנתשמל תיטרואת וא תילנימונ הרדגה ןיא 3 ' ( לש ינוא הקדבנ אל
. ןיאושינל הבהאה תסיפת 4 . , ( אשונה תושיגר תאפמ תונוש תופש 5 , ( דע קדבנ אל תולאשה תופקת
. תיתימא הדמע גצימ ןולאשה המכ 6 . , . , " , ( םירוגס םידוה םינפי םירבדמ םיחותפ ב הרא רזל תוחיתפ
7 . " , ( ב הראמ הנוז ודוהב השורג יתחפשמ בצמ לע תויתוברת םינפה תומרונהו סוטטסה תעפשה 8 (
. תונושה תויוברתב תיתוברתה ותועמשמו הנותחה ליג הוושוה אל : םיידיתע םירקחמ תועצה
םירקוחה : 1 . ( ןיאושינב הבהאה יבגל תוישיא תמועל תויתוברת תומרונ תניחב 2 ( םיאושינ לש תוכלשה
' " " ' ידניא תויוברתב םילנויצקנופה םיאושינה תוכלשה ןהמו ידניא תורבחב הבהאה ךותמ 3 ( דציכ
) ' ןואידו ןואיד תיטנמור הבהאהמ תעבונה תידדהה תולתה םע ידניאה ךרעה בשייתמ 1988 (
רמאמ 15 - : – ב ונחבנש תוינויצולובא תורעשה גוז ןב תריחבב תופדעה 37 / סב תויוברת
" - םיעיקשמ באהו םאה הבש הדימה תחנה ס ע תופדעומה תונוכתל עגונב רבחמה תורעשהל סיסב
. היבר לוכיו םידליה לודיגב תורעשה : םישנ ( ) גוז ןב םירבגמ רתוי ופידעי םיבאשמ לעב לאיצנטופ וא
.( ) היציבמא םגישהל םירבג ( ) גוז תב םישנמ רתוי ופידעי תיזיפ תכשומו הריעצ לש תונוכת ופידעי ןכו
. ינימ ןויסנ רסוחו תועינצ רקחמה תרטמ – : ב תורעשהה תא קודבל 37 . תונוש תויוברת תטיש
רקחמה : ל ונפוהש םינולאש 37 , םיאושינה ליג יבגל םיקדבנה ולאשנ םהבש תונוש תונידממ םימגדמ
. ' , לש המישר גרדל ושקבתה םה ףסונב יוצרה םידליה סמו םגוז ןב םע יוצרה םיאליגה שרפה ףדעומה
18 תובישח לש הלוע רדס יפל גרדל ןכו םגוז ןבב היוצר הנוכת התוא הב הדימה תא תונוש תונוכת
לש המישר 13 . תונוכת תואצות : 1 ( , , ןב תפדעהב םינימה ןיב לדבה אצמנ דרפס טעמל םימגדמה לכב
. הבוט תורכתשה תלוכי לעב גוז 2 ( לעב גוז ןב תפדעהב םינימה ןיב לדבה אצמנ םימגדמה לכב טעמכ
. תוצירחו תונתפאש 3 ( , הרעשהה תא םאותה רבד רתוי תוריעצ גוז תונב ופידעה םירבג םימגדמה לכב
. םיאליגה לדבה יבגל תוקידב ושענ רתוי ההובג הייבר תלוכי תולעב גוז תונב םיכירעמ םירבג יכ
. הלא םינותנ ףקתל ידכב םיאושינב יתימאה 4 ( הארמ תובישחל הכימת האצמנ םימגדמה לכב טעמכ
31
. םישנ רובע רשאמ רתוי םירבג רובע ינוציח 5 ( - ןיב תונוש הלבקתה ינימה רהוטה תרעשה יבגל
. ההובג תיתוברת
תולבגמ : 1 ( .( , ) םיאפוראל בור םיליכשמ יתלבו םיירפכל גוציי רסוח םיגציימ אל םימגדמ 2 ( רקחמה
הלאה תונוכתה תובישח תא אלו תונוש תונוכתל םיסחיימ םהש תובישחב םינימה ןיב םילדבה קר קדב
) םתואל קוידב ההובג תובישח םיסחיימ םישנו םירבגש ררבתה עציבש רחא רקחמב ןמצעלשכ
..(םינייפאמ 3 ( – לש העקשהה תדימ לע חרכהב הדיעמ תורכתשה תלוכי םאה תוילנויצרפוא תורדגה
. םיאצאצה לודיגב רבגה 4 ( – לוכי אלא ינויצולובא יטנג חרכהב וניא םילדבהה רוקמ םיאצממה תונשרפ
. יתרבח תויהל
רמאמ 16 / , – םיעצמא םע גוז ןב לש תישנ הפדעהו הלכשה ןויווש ינימ שפוח Kasser & Sharma
תרוקיב תלוכיל םיסחיימ םהש תובישחב םישנל םירבג ןיב םילדבהל עגונב סב לש םיאצממה לע
. יכ הז רמאמב ןעטנ ויאצממל עגונב סב לש תפרוגה הנקסמה תמועל םיבאשמ גישהל גוזה ןב לש
תויוגהנתהב קר היולת הניא םיבאשמ תשיכר לש םינייפאמ ילעב גוז ינבל םישנ לש ןתפדעה
וב ןפואב םג אלא היצולובאל תורושקה תוברתה השיאה תא תרצוע וא תכמות תמיוסמה
. המצעל גואדל היתונויסנב
עקר : אשונב תוירואית תוינימ תויגטרטסא ןכלו תורוהב םירבגמ רתוי תועיקשמ םישנש תונעוט
םיילכלכ םינייפאמ םגוז ינבב ושפיחו גוז ןב שופיחב תוינררב רתוי תויהל וכפה תוינומדקה םישנה
, . גוז ינב תופידעמ םויכ םישנש הביסה וז תיטנגה תויכשמההו החפשמה תודרשה תא ורשפאי רשא
. הלא תוירואית תונתפאשו תילכלכ החלצה לש םינייפאמ ילעב וכמתנ " לש ורקחמ י ע סב ואיבהו
. ינויצולובא ךילהתמ תעבונ םישנה לש וז הפדעה יכ הנקסמל תא וקדב םירחא םירקחמ תעפשה
יתוברתה טביהה תורבחה בורבש ךכמ םיעבונ םהש ואצמו גוז ןב תופדעהב הלא םילדבה לע
– הזכ גוז ןב תושפחמ ןה ןכלו ןמצעב דמעמו ףסכ לש םינייפאמ שוכרל תלוכיה תא תורסח םישנ
" " ינבמה חוכה רסוח תרעשה , , ןיב םילדבהה ילכלכ ןויווש םישנל שי ןהב תומוקמבש ןכל תאבנמ
, . רתוי יבויח םאתמ אצמנ ךפהלו תיריפמא הכימת האצמנ אל וז הרעשהל ומלעי הז אשונב םינימה
. רישע גוז ןב תושפחמ םישנ הב הדימל תיחכונה תילכלכה הסנכהה ןיב ילילש רשאמ תויתייעבה
. " " ב הראב םישנב ודקמתהש ןכו דבלב ילכלכה אשונב וזכרתהש ל נה םירקחמה לש תרטמ
רקחמה : סב לש םיאצממה תא ריבסהל תיווזהמ תיתוברתה . תורעשה : 1 ( שפוח ןהב תויוברתב
םגוז ינבב םיבאשמ תשיכר ינייפאמ ףידעהל הייטנ םישנל הנייהת םיכומנ יכוניחה ןויוושהו הדוליה
.םיילאיצנטופה 2 ( הלעיש לככ ןטקי םישקובמה םינייפאמל רושקה לכב םינימה ןיב םילדבהה לדוג
. הדוליה שפוחו יכוניחה ןויוושה 3 ( גוז ןב תפדעה ןיב רשקה תילכלכ רתוי תחתופמ תוברתהש לככ
. ( ) ךופה סחיב היהי יכוניח ןויוושו הדולי שפוח םייתוברת םינתשמ ןיבל םיבאשמ ינייפאמל רשקה
. . ) המרל א ז הנוש תילכלכ תוחתפתה תומר תולעב תויוברתב םייקתי וראותש םינתשמה ןיב
.( רשקה לע העפשה ןיא תילכלכה רקחמה תטיש : תשיכר תלוכי לש רטמרפה יבגל םינותנה
- , כ רקח סב לש רקחמהמ וחקלנ םיבאשמ 5000 ו םירבג 4300 , מ םישנ 6 . ףסונב תושביה
32
, ) עוצקמ לעב חכנ ןהב תודיל זוחא תוהמיא תתומת רועיש הדוליה שפוח תדימ יבגל םינותנ ופסאנ
, , תומילא דגנ םיקוח לש םמויקו הדילה רועיש העינמ יעצמאב ושמתשהש םישנ זוחא יאופר
" , ) ( הלכשה תמרו ידוסי ס יב הלכשה תמר בותכו אורק תעידי יכוניחה ןויוושה תדימו החפשמב
. ( " יפ לע הנידמ לכ לש תילכלכה תוחתפתהה תמר הקדבנ ףסונב תונושה תונידמב ןוכית ס יבב
. שפנל רצותה :תואצות 1 ( שפוח שישכ תורכתשה תלוכי ינייפאמ ףידעהל תוטונ םישנ יכ אצמנ
. םיכומנ ךוניחב ןויוושו הדוליה 2 ( םע םאתמב היה הז ןותנב םירבגל םישנ ןיב לדבהה יכ אצמנ
. ךוניחב ןויוושהו הדוליה שפוח תדירי 3 ( . םינודנה םינתשמל ילכלכה בצמה ןיב רשק אצמנ אל : ןויד
הלכשה תשיכרל וא הדולי שפוחל תורשפאה םישנל תקפוסמ אל ןהב תויוברתבש םיארמ םיאצממה
, , , תונתפאש םיסכנו םיבאשמ לש ההובג המר םגוז ינבב רתוי תוכירעמ םישנה םירבגל הווש ןפואב
. םיבאשמ לש םינייפאמל הפדעה תוגפוס אל םישנש תועיצמ הלא תואצות ילכלכ ןוחטיבו דמעמ
אלא ינויצולובא ךילהתמ גוז ינבב תכמות הביבסה הב הדימהמ םהיתונויסנ תא תבכעמ וא
, גוז ןב תריחבב תדרטומ תוחפ איה המצעל גואדל תונמדזה השאל תנתינשכו תימצע הנווכהל
. רשא תינויצולובאה הירואיתל הריתסב םידמוע םנמוא הלא םיאצממ םיבאשמ הל קפסל לכויש
, םינותנ ריבסהל ןתינש ןכתיי גוז ןב תריחבב םישנ תופדעה לע הטעמ העפשה תוברתלש תנעוט
הלא תינויצולובא טבמ תדוקנמ : םזינכמש תוריבסה לע תועיפשמ תויתביבס תויצאוטיסש ןכתי
, . הלכשהל תויונמדזההו הדוליה שפוח תניחבמ תלבגומ השיאה רשאכ לעפוי םודק יגולוכיספ
הז ןונגנמ םירחא םירקמב וליאו גוז ינב תריחב לש םימודקה םייגולוכיספה םינונגנמה םילעפומ
. לעפומ וניא טושפ טושפ רבסה אוה רתוי יתרבחה דיקפתה תיירואית םינימה ןיב םילדבה ויפ לע
, הרבחב םימינפמ םישנו םירבגש םינושה םייתרבחה םידיקפתהמ םיעבונ תויתרבח תויוגהנתהב
םינוש םידיקפת לבקל תולגוסמ םישנ הלכשהל תויונמדזהו הדולי שפוח תרשפאמ הרבחהש לככו
. ןיב ןיחבהל תנמ לע ןגוז ינב ךרד אלו ןמצעב םיבאשמ גישהל תלוכי ןהל שיו רתוי םישימגו 2
עצבל שי םירבסהה םירקחמ םיפסונ : תרגסמ תא ןיבהל ןמזה יתרבחה הנבמה חתפתה הב
תלוכי תולעבכ םישנה תשוחת ןיב רשק םייק םאה קודבל ןכו םישנה לש ןתריחב תא ליבגמה
. גוז ינב תריחבב ןהיתופדעה ןיבל תימצע הנווכה
קרפ 8 - ןמזה יפלכ תושיגב תוידוחייו תוילסרבינוא
, " " " תאצל ןתחתהל דומלל ליחתהל שי וב ליגה תא םיעבוקה םייתרבח םינועש י ע םילהונמ םדאה ייח
. .' ןמז תסיפת ןמזל תוסחימ ןהש תועמשמה םצעב תולדבנ תויוברת וכו היסנפל ינורכונומ ןפואב : ןמזה
. " , תחא הלועפל תשדקומ ןמז תדיחי לכ םידעומ תעיבקו ז ול תרזעב וב טולשל שיש לבגומ באשמכ
, , , " . םירועש תובוצק תוקספה דרפנב תוליעפ לכ ינורכונומ יפל דבוע תיברעמ הרבחב יתרוסמ ס יב דבלב
. , תסיפת השינעו תונקייד םיננכותמ תינורכילופ ןמז . : יבגל הסיפת ליבקמב םיעצובמ םיבר םרבד ןוויכ
ןמזה תומדקתה : ןמז יראינל . , : ןמז דיתעל רבעהמ םדקתמ ברעמב ילגעמ , : תוומה רחאל םידניה
. , , " , םדאל שי םייחה לש יפוסניא לגעמ שיו חמצ ח עב םדאל האלה תרבועו ףוגה תא תבזוע המשנה
. שדחמ ליחתהל תורשפאה ול תנתינו דיתעהמו רבעהמ טלמיהל תורשפא " ת ב םילדבה : ץרוושו ביגש
: " " תסחימה תוברת םינוש םיכרעל תסחוימה תובישחב ת ב םילדבה י ע םירבסומ םילדבהה יכ ואצמ
33
יכרעל תובישח Master! . , קוחרכ דיתעה תאו בר ןמז ינפל המייתסהש הפוקתכ רבעה תא סופתל הטית
תובישח תסחימה תוברת הינומרהל . , , הווההמ קלחכ טעמכ םיבורקכ דיתעה תאו רבעה תא סופתת
רמאמ 17 - – ב םייחה בצק 31 / תונידמ Levin & Noren"a!an
רבעה ירקחמ , ) בצקו הכילה תוריהמ םינועש קויד םייחה בצק תדידמל םינוש םידדמב ושמתשה
,( ואצמו הדובע ריהמ םייח בצקו הייסולכואה לדוג ןיב יבויח םאתמ . תרוקיב : רקיעב ודקמתה
, ריהמ םייח בצקל םירושקו תוברתו ריע םינייפאמה םיפסונ םיטביה וחנזו הייסולכואה לדוג הנתשמב
. תויברעמ םירעב רקיעב ודקמתה ףסונבו הז רקחמ םישולשב תולודג םירעב םייחה בצק תא הוושמ
. םלועב תונידמ תחאו
םייחה בצק יפל רנרו " , , " תויוליעפו תוסיפת תויועמשמ תויווח לש תוכימסה וא יסחיה רועישה תושו
יחכונה רקחמה תחאו םישולשב תולודג םירע לש םגדמב םייחה בצק לש םידדמ השולש קדב
לש ילכלכה לש לדומה יפל תונידמ ךוה ) 1976 :( היילעל תמרוג תולודג םירעב ןיסולכואה תופיפצ
. לוצינב רתוי לודג ךרוצל תמרוג תוילכלכה תושירדה יוניש םיפסונ םירצומ יריחמו תועקרק יריחמב
: . " , ןמזה רתוי הקזח ןתלכלכש תונידמב הרעשהה ןאכמ רתוי ףופצ ז ולל רשקתמש המ ןמז לש ליעי
רתוי הבר תוליעיב ןגרואמ ריהמ םייחה בצקו . רתוי האוושהל ושמיש םידדמ השולש : תוריהמ
) , ושקבתהש הטושפ המישמ ראודב םידבוע ועציב הבש תוריהמה הדובעה בצק תעצוממה הכילה
, .( ) ( הלוע רקחמה יאצמממ רבודה ןועשל וושוה קנב ינועש םיירוביצ םינועש לש קוידה תדימו אלמל
,' , ידניא יפוא תולעבו תילכלכ הניחבמ תוחתופמ תונידמ ןהש הפוריא ברעמ תונידמבו ןפיב םירעש
, הלגתה ןהב תילכלכ הניחבמ תוחתופמ ןניאש תונידמב םירע תמועל ריהמ םייח בצקב תונייפואמ
, . ףסונ עיפשמ יטיא םייחה בצק םילקא - םירעבש אצמנ תורק םייחה בצק ריהמ . םירעב רתוי
, ךא בל תולחמב םילוח לשו םינשעמ לש רתוי הובג רועיש אצמנ ריהמ םייח בצקב תונייפואמ
םירעכ ונייפואש םירע יבשותמ רתוי ההובג התייה םהייחמ םירע ןתוא יבשות ועיבהש ןוצרה תועיבש
. וא וז תוברת ךותב םייחה בצק בלתשמ דציכ קודבל ידכ אב רקחמה רתוי יטיא םייחה בצק ןהבש
. היבשות לשו תוברת התוא לש ןייפאמכ תרחא תורטמ : .א םירעב םייחה בצקב םילדבה קודבל
. תונידמ לש בחר ןווגמב תולודג .ב םיבוט יכה םיאבנמכ םישמשמ םירע לש םינייפאמ וליא קודבל
. םייחה בצקב הלא םילדבהל .ג לש םנוצר תועיבש לע םייחה בצק לש תואצותה תא קודבל
. םייחהמ םיבשותה : םייח בצק תואבנמה רקחמה תורעשה 1 : . תילכלכ תויח לש התלכלכש לככ
, " " הב םייחה בצק רתוי ריהמ ךכ רתוי היח ריע . 2 : . םילקא רתוי םייטיא םה רתוי םימח תומוקמ .
, רתוי יטיא םייחה בצקש הדיפקב ןחבנ אל ךדיאמש רתויב ירלופופה פיטואירטסה תא אבנל ןתינ
. , תוביטקפסרפ יתשמ םימח םימילקאב 3 ): . לש גורד יפל םייתוברת םיכרע סידנאירט ( תויוברתב
' םזיביטקלוק תושיגדמה ולאמ רתוי ריהמ בצקה ידניא ' . לש םייסיסבה םיכרעה עמש איה הרעשהה
. הלש םייחה בצקל הרושק היהת תוברת 4 : . הייסולכואה לדוג רתוי ריהמ בצקה תולודג םירעב .
. , יפכ יחכונה רקחמב תילמינימ הדימב קר שדחמ קדבנו ךוה לש תילכלכה הירואיתהמ תורישי עבונ
, , םירע קר קדב הז רקחמ ףסונבו םימדוק םירקחמב רכינ יריפמא שושיאל וז הרעשה התכז ןיוצש
. תונטק םירעל האוושה אלל תולודג תוכיא לע םייחה בצק תועפשהב ודקמתהש תורעשה שולש
34
םייח .( ) תישפנו תיזיפ ןוצר תועיבש 5 : . בל תולחממ תוומ התומתה רועיש םיריהמ תומוקמב
רתוי הובג היהי בל תלחממ . תובקעב ומרגנש םיצחלה םע ההוזמ הכ התייה אל הלחמ ףאש ןכתי
, . תולחמו ןמזב ץחלה םיילכלכה םיחתמה ןיב רשקה תא בל תולחמ ומכ תיתיישעתה תוחתפתהה
סופיטמ תוישיא תועצמאב ראתל ןתינ בל ' , בל תולחמל םימרוג םתוגהנתה יסופדש תוישיא
.( , ) םייגשיה םייתורחת םייביסרגא 6 : . ןושיעה ירועיש םייחה בצק םהבש תומוקמב רתוי םיהובג
ריהמ . וטי ריהמ םייחה בצק םהבש תומוקמב םירגה םישנאש אבנל ילוא ןתינ תילכלכה הרעשההמ
.( ) בל תולחמל םג ןכלו ןושיע ןוגכ תואירב אל תויוגהנתהל רתוי 7 . םייחה בצק ןהבש םירעב םישנא
םייחהמ ןוצר יעבש רתוי ריהמ ) ןבומכ איה וז ןוצר תועיבש תיביטקייבוס .( לש רישי דדמל עגונ
. םירקס לע ונססבתה תישפנה תואירבה תא ךירעהל ידכ תיגולוכיספ תואירב וא ןוצר תועיבש
. , , רוזגל ןתינ תונידמ המכב וכרענש לודג הדימ הנקב אשונב םימדוק תילכלכה הרעשההמ ינש
, " " , . םתוא םאה קחוד ןמזהש השוחתל תמרוג תילכלכ תויח םא דחמ ךכל רשאב םידגונמ םייובינ
? ןאכמ תישפנה תואירבה תשוחתמ ותיחפי ןושיע ומכ תואירב אל תויוגהנתהל םימרוגש חתמ ימרוג
. עבונ דגונמ יובינ רתוי םירשואמ תויהל םישנאל םרוג יטיא םייח בצקש יובינה עבונ אצממהמ
יריפמאה ' םירוזאב םלועה כואב ןוצר תועיבש םע םאתמב היוצמ תילכלכ תונרציש בטיה ססובמה
.םיינוריע
יבגל תעדה תא החינמ הירואית לש הרדעה ללגב רצונש ללחה תא אלמלו תוסנל אב יחכונה רקחמה
. םייחה בצק לש םידדמ השולש הב הייסולכואה לדוגמ ץוח ריעה לש םינייפאמו םייחה בצק ןיב רשקה
- ב תולודג םירעב וקדבנ 31 , . תועיבש םילקא יאשונב תוקיטסיטטסו ולא םידדמ ןיב םאתמ בשוח תונידמ
, - , ןוצרה תועיבש ןכו ןושיעה רועישו בל תלחמ ירועיש םזיביטקלוק םזילאודיבידניא תילכלכ ןוצר
. ( ) הנידמ וא רשפא םא ריע לכב םייחהמ : תואצות םינתשמל תועגונה תואצות םיאבנמה םייח בצק
וששוא ,( ) - לכ םע הובג םאתמב אצמנ הנידמה תא גציימה דיחי הנתשמכ םידדמה עצוממ יללכה דדמה
* . ןיבמ רתויב הובגה אוה םייחה בצק ןהבש תונידמה ןה הפוריא ברעמו ןפיש אצמנ ויביכרממ דחא
* . אלה תונידמה ןה ורקסנש תונידמה ןיבמ רתויב יטיאה םייחה בצק ןהבש תונידמה רקחמבש תונידמה
( ) . , " רבעשל יחרזמה שוגהמ תונידמ אצמנ ךוותב היסאבו תיניטלה הקירמאב ת הזמב תושעותמ
" * . ןיבמ ןויצחב תאצמנ ב הראש אוה ןיינעמ אצממ תושעותמ תונידמל תושענש היסאמ תונידמו
* . םימאתמה רשאכ יללכה םייחה בצק םע הפוצמה ןוויכב םאתמ אצמנ רקסב ורקסנש תונידמה
* . םינושארה םינתשמל ויה רתויב םיהובגה םוכיסל : רתוי ריהמ םייחה בצק םהב תומוקמב יכ הארנ
* .' " " , םייחה בצק ןיב םימאתמה ידניא תוברת לע אוה שגדהו רתוי היח הלכלכה רתוי רק םילקא אצמנ
לבא הפוצמה ןווכב ןכ םג ויה םייחה תוכיאל םירושקה םינתשמהו התוחפ המצועב לש םיאבנמה לשמ
, * . היה םינשעמה רועיש בל תולחמ ללגב תוומ ירקמ רתוי ויה ריהמ בצק ילעב תומוקמב םייחה בצק
* . ( ) סקדניאה ןיב קהבומה םאתמה םייחהמ תיביטקייבוסה ןוצרה תועיבש םג ךדיאמ ךא רתוי הובג
בצקו ןושיעה ןיב םאתמה לע העפשה שי םיילכלכה םיאנתלש ךכ לע עיבצמ תוירגיס ןושיעו ילכלכה
.םייחה * םייחה בצק ידדממ דחא לכל רתויב בוטה אבנמה התייה תילכלכה המצועהש אצמנ
םייחה בצק לש יללכה דדמל םג ומכו דרפנב . רקחמה ששאמ םירעבש תורעשהה שולש תא
,' , ( ) בצק ידניא לע אוה שגדה ןהבש תויוברתבו רתוי תורק םירעב רתוי הקזח הלכלכה ןהבש תונידמב
35
' . ךליאו הנממש כואה לדוגב ךתח תדוקנ שי ילואו תולודג םירע לע ססבתה הז רקחמ רתוי ריהמ םייחה
. ' לדוג ןיב רשק הלגתה רתוי תונטק םירעב םירקחמב םייחה בצק לע עיפשמ אל רבכ כואה לדוג
. , תופסונ תוקידב ךירצמש אצממ םייחה בצקו הייסולכואה
. , * לש בחר חווטל סחיב יזכרמ םרוג אוה םייחה בצקש אצמנ רקחמה תורעשה וששוא ללככ
, " " * . תילכלכ תויח ל הבר תובישח סחיימ לדומה ונממ םיעפשומו םיעיפשמה םינוש םינתשמ
. םייח בצק םע בולישב הקזח הלכלכ ריהמ םייח בצקל רתויב קזחה אבנמה הנתשמכ תרייטצמש
*. יאצמממ קיסהל ןיא תולחמו ץחלל תמרוג ךדיאמו קופיס יאלמו רתוי םיחונ םייח תרשפאמ ריהמ
" * ! םה םייחה בצקו ןמזה תועמשמב ת ב םילדבה תילכלכ החוורל םרוגה אוה םייח בצקש רקחמה
) םע רשקתמ הדובעבו הביבסב תובלתשה ןוגכ תונוש תויוברתמ םישנא ןיב עגמ תעב םיישקל רוקמ
) " .( תולצנתה שרודו הדובע רסומ רסוחל בשחנ רוחיא ב הראב םירגהמ תולגתסה 15 ,(' ליזרבב ד
* . . םילדבה תילילש הנוכתכ ספתיהל היושע ףא המדקה רדסב הז העש יצח םג תויתביס סוחיב :
, םיינוציחל םימרוגל םיאליזרבה םדאה תטילשבש םיימינפ םימרוגל םירוחיא םיסחיימ םיאקירמאה
. ותטילשל ץוחמש
) םינועשה םהבש תונידמב ראודה ידיקפ תוריהמל הכילהה תוריהמל םינועשה לש קוידה ןיב רשק שי
.( רהמ םידבוע םידיקפהו ריהמ הכילהה בצק םיקיודמ
קרפ 9 - תיתוברת ןיב תוהזו היצרוטלוקא
היצרוטלוקא . – תרחא תוברת ןב םע עגמה תובקעב הצובקב וא םדאה םילחה םייונישה לולכמ םלה
תוברת םהל תרכומה תוברתמ םירבועה םישנא םיווחש ץחלהו לובלבה תושוחתל ירלופופ יוניכ אוה
. הרז תוברתל ה תמוקע לדומ # גרבוא לש : לש בלש שי הליחתב חרי שבד השדחה תוברתה ובש
" , םירצונ כ חא תילאידיאכ תספתנ הבזכא לוכסתו , , קרפ רחאל תוניוע ףאו ןוצרה תועיבשב הדח הדירי
לש בלש ליחתמ םוקמה תפש תא םידמול רשאכו ףסונ ןמז תוששואתה דוקפתה תלוכיב רופיש ללוכש
, . בלש ןורחאה בלשה הגרדהב תרזוח ןוצרה תועיבש זאו תולגתסהה , הביצי ןוצר תועיבשב אטבתמ
. . תירקיעה תרוקיבה ותופקתל תודע ןיאש תורמל תובר םינש ירלופופ היה לדומה םידח םייוניש אלל
. ךורכ תוברתל תוברתמ רבעמ ותוא חיכוהל השק םג ןכלו בלש לכל ןמז יחווט םירדגומ אלש איה וילע
תויולגתסה יגוסב , " , , , , , : ס יב יאופר חוטיב רוידכ תויטרקורויב תולטמ שובל יכרד םילקא שדח ןוזמ
. " , . ןכתי םירחא י ע שרפתמ הז דציכו גהנתהל ךירצ ןהב םיכרדה יבגל הבר תואדוו יאב הוולמ תינוכמ
, , ' . תויפולח םלוע תוסיפת לע הדימל תישיא פתהו החימצ רשפאמ הז םיתיעל יתרבחה דמעמב יוניש
. םייחב םייונישל תולגתסהל תויונמוימ תינקהו הרישעמ היווח
רמאמ 18 / - – תיתוברת ןיב תולגתסה ןשי גשומ לע שדח טבמ $nderson
םיכילהתה תנבהל תיתבשחמ תרגסמל העצהו תולגתסה לש םינוש םילדומ לש תיתרוקב הריקס
. יפ לע תוברתל תוברתמ רבועה םדא לע םירבועה םייגולוכיספה ןוסרדנא השדח תוברתל תולגתסה
לש הכורא הרוש שרודה ךילהת אוהו לגתסהל םיכירצ םישנא םהילאש םירחא םיבצמל המוד
.תויולגתסה " ת ב תולגתסה לש םילדומ : המלחה לש םילדומ : השדח תוברתל תחלצומ תולגתסה
36
) ה לדומ תוברתה םלהמ המלחהב היולת U לש גרבוא לש הירואתהו רלדא .( תוהזה רבשמ יבגל
" " ה תמוקעש ןכו ידמ יללכו לפרועמ אוה תוברת םלה חנומהש איה הלא םילדומ לע תרוקיבה U אל
, , ריבסמ אל לדומהש םיבלש ורבעו ולא םיבלש ורבע םלוכ אלש תויודע םנשי םינוש םירקחמב הלבקתה
, , - םלה בלש לכ לש ןמז יקרפ רידגמ אל יריפמא תומיא ןיא םושייל השקש ךרוא רקחמ שרוד לדומה
. תוברתל יפיצפס וניא םגו לפרועמ גשומ תוברת :( ) םייראניל הדימל לש םילדומ הדימלה לדומ
' - עמה לש םינושה םירטמרפה לש הדימל ךילהת לע תססובמ השדח תוברתל תחלצומ תולגתסה
. - לש הדימל ךילהת איה תולגתסהה תחא הפקשה תדוקנ יפ לע השדחה תיתוברת תיתרבחה
תויונמוימ תויתרושקת תולגתסה הינש הפקשה וליאו הליעי תיתרבח היצקארטניא ךרוצל תושורדה
לש הדימלמ תעבונ תחלצומ ' תיתרבח נתה הינתה לש ךרדב המיאתמ תינטרפוא .( ) תיתרבח הדימל
תרוקיב , : הקיפסמ הניא רכומל רכומ יתלבה תכיפהב תודקמתהה יכו ידמ םיינטשפ הלא םילדומ לע
, הדימל לש המישממ רתוי םיבכרומ םיכילהת םירכומ םישנא םיטקייבוא ןדבוא לש המלשה םג הנשי
.הטושפ
- הדימלו המלחה םיבלושמ םילדומ ' : לש השחכהמ פתהב היולת השדח תוברתל תחלצומ תולגתסה
םייביטינגוק םירעפ תריגס לש ךילהתל המודב תאזו םהלש היצרגטניאו הלבקל תויוברתה ןיב םילדבהה
.( ) סננוסיד תרוקב : ןפואב תולגתסהה ךילהתב םיברועמה םיכילהתל םיסחייתמ םניא הלא םילדומ לע
. , דבלב םיירואית םיראשנ ןכלו תולגתסהה ךילהת לש הקימנידל רורב לקשמ יוויש לש םילדומ
יטטסואמוה : תגצימ השדח תוברתל תולגתסה ןוזיאל הפיאש . חתמ תתחפה לש ילגעמ ךילהת איהו
" , תומלקאתה איה תולגתסהה קפסמ אל בצמ הווהמה ןוזיא רסוח רצוי השדח תוברת םע שגפמה
, ," המאתההשכ הביבסהו טרפה תסיפת טרפ תוגהנתה ןיב םיסחי תכרעמב הכורכ תיביטקייבוס
. " טרפה לש םינוירטירק י פע תכרעומ תרוקב : ימינפה ןוזיאה רסוח תשוחתב םידקמתמו םיידממ דח
. לש םיכילהת ריבסהל לוכי אל לקשמ יווישל הפיאש לש םזינכמ הביבסה תעפשהמ תומלעתה ךות
. , חתמ םיברעמש החימצו הדימל תוחתפתה תרוקב : רקחמה תוטישב םילודגה םירעפה םילדומה לכ לע
. תיגולוכיספ תולגתסה לש םיאשונב רקחמל םהלש רשקה רסוחו
לש לדומה ןוסרדנא " : םייונישל יתולגתסה ךילהת לכל המוד ת ב תולגתסה ךילהת תיתוברת תולגתסהל
(' , ) , ןיב המאתהל ץמאמ לע ססובמ אוהו וכו הלחמ ןדבוא םייתועמשמ םקלחו םינטק םקלח םייחב
. - ןיב הניחבמ ןוסרדנא ינוויכ וד ךילהתב הביבסל םדאה המאתה ) "d#ustment ( וא התחפהל תסחייתמה
, ןיבל רצקה חווטב םיפחד לש קופיס תולגתסה ) "daptation ) ' ( וא ידניא תודרשיה לע תיארחאה
. ( םדאה ןיב המאתה לש םידעצ דאמ הברה לע השעמל תססובמ תולגתסהה ךוראה חווטל תיעזג
. , העינמ וא לושכמו הרטמל תנווכמ העונת עינמ םה המאתהה לש םיביכרמה רשאכ ותביבסל םיבלש
לדומב * .( : ) * : תא ענומש ישוקב תולקתיה הפש תעדל הרטמ תולגתסהל היצביטומ לש תוררועתה
) * * ( ) * ןורתפהו הדימב תולגתסה ןורתיפ תונוש הלועפ יכרד ישוקה לע רבגתהל ןויסנ הרטמה שומימ
.( ) * ( הרטמה תא גישה אל ןורתפה תולגתסה יא הרטמה תגשה תא םאת לש םייללכ תונורקע
" ת בה תולגתסהה : 1 : " המאתה תשרוד ת בה תולגתסה . המאתה םישרודה םיירקיעה םילושכמה
:םניה .א ) , תא םיחנמה םייזכרמ םיכרע דחוימב תונומאבו תושיגב םיכרעב םילדבהה םע תודדומתה
- ןיב ערקנה םדאה לע הסמעמו חתמ םיווהמו םוי םויה ייח 2 .( תויוברתה .ב םישנאו םיטקייבוא ןדבוא
37
.( ) תימצעה תוהזהו ימצעה תרדגהל םירושקה הלא דחוימב םיבוהאו םירכומ .ג םיישקהו תלוכיה רסוח
,( ) רסוח םיעוגעגו ןדבוא תשוחת ררועמ חרוא דמעמל תיב ינב לש דמעממ רבעמב םיכורכה םייתרבחה
. השדחה הביבסב תיתוגהנתהו תיתסיפת תושיגר רסוח לשב תיתרבחה תורישכה
2 : " הדימל תשרוד ת בה תולגתסה . תוירשפאה תובוגתה םיישקה םע דדומתהל דציכ הלועפה יכרד לש
. , , : הביבסה תא בוזעל וא רבד תושעל אל הביבסה יוניש ימצעב יוניש ןה 3 : " ת בה תולגתסה
חראמל רזה ןיב םיסחי התועמשמ ) ךייש לש םיסחי םהש $nsider ) ( ךייש יתלבו %utsider ( םיללוכהו
. ימרופנוק תויהל ךייש אלה לע קזח ץחל 4 : , " תיביטקארטניאו הפיצר תילגעמ איה ת ב תולגתסה שי
תא אוצמלו תוליעי אל הלועפ יכרד בוזעל דדומתהל ךישמהל םדאה לעו קסופ יתלב םילושכמ לש םרז
' ' , . הז םיעיפשמו הזב הז םירוזשה נתהו גוק םיישגר םיטנמלא תללוכ תולגתסהה תוליעיה הלועפה יכרד
. הז לע תויולגתסהה ךרואל תושחרתמ תוישונאה 3 : םידממ יביטקפא ,( ) ישגר יביטינגוק ( ) יתסיפת
יתוגהנתהו ( ) .( ) וא םדאב סננוסיד רצויש טקילפנוקב םייוצמ וא םהיניב םימאתומ הלא םידממ יולג
" "-" " , , . הבוגת תריצי לושכמ לש לגעמה תא רבעש רחאל דדומתמה םדאה יחכונה לדומב םייולת יתלב
. , השדחה הביבסה םע הינומרה תריצי תארקל תיסחי הביצי תומדקתה לש בלשל סנכנ בושו בוש
יביטינגוקה תומיעה " : ימצע יומידו תוהז שדחמ ססבל ןויסנ לש ךילהת םג איה ת בה תולגתסהה תייווח
' , . בקו םדאה לש ותוהז םינושארה םימיב השלח תיתביבס הכימת וא תיתביבס הכימתב רסוח לומ לא
, . הסינכה בלש רחאל רחואמב וא םדקומב ולש רוקמה תוברתב בטיה תושרשומ ולש תוסחייתהה
. ליחתמ לושכמל ותעגה םע ותומדקתה תא םוסחי רשא לושכמב לקתיי השדחה תוברתל ינושארה
. . םאתהב ותוכיאב הנתשמ אוה יטטס היהי אל םלועל תודדומתהה בלש תילגעמ תודדומתה לש לגעמה
. םיצצ תולגתסהה ךלהמב תמדוקה הבוגתה הרציש תואצותה תכרעהל םאתהבו לבקתנש שדחה עדימל
.( ' ) , תורשפאה הריבש קנ םהב םחליהל תוסנל שי רשא החירבל םיעינמה םימרוג המכ םילועו
" י ע לושכמה תא לרטנל תוסנל איה הינשה תילטנמורטסניאה ומצע יוניש : םיכרעהו תונומאה תא תונשל
. , יהוז תויפיצ תיחפהלו תויופידע ירדס תונשל תחראמה תוברתה לש הלאל רתוי בוט ומיאתיש ךכ ולש
," " דממה יפלכ תנווכמ ךא תיביטקייבוא הרוצב לושכמה תא הריתומ רשא שגר תדקוממ תולגתסה
.ישגרה תונורתפ לש העובק היגטרטסא לע טילחמו לושכמה ריכמ רזהשכ הליחתמ תולגתסהה
הביבסל םיאתמ אוה יכ שח רזהשכ תמייתסמו םיילטנמורטסניא . תולגתסהל םיעינמ : 1 ( תונוכנ
. תושדח תויתוברת תועפשה ינפב חתפיהל 2 ( " שומיש י ע םילושכמה םע דדומתהל תונוכנ
.' טסניא תויגטרטסאב 3 ( , . ףסונב הלא םיעינמ עינמש המ םילושכמהמ חורבל תוסנל אלש הטלחה
" . , י ע תכמות הביבס תחטבה ימצעה ןוחטיבה תא תקזחמש םיתימע תכימת אוה תובר ןמז תויומכל
. תרחא תוברתב תולגתסהב תירקיע המישמ איה תויתרבחה תויצקארטניאה תבחרהב תודקמתה
תויהל הלוכי תולגתסהה ךילהתמ האיציה תונוש תורוצב : 1 " ( ה םירזוח " בלשב םיגוסנה ולא םה
, , , םע יתוגהנתהו ישגר יביטינגוק תומיעב םיאצמנ רבגתהל אלו דדומתהל םידמול םניאש םדקומ
. םתדלומל םתוא וריזחיש תויעב חתפל םילולעו הביבסה 2 " ( ה םיחרוב " לש היגטרטסאב םירחוב
. , . , אל םיחרובהו םירזוחה םירחא םימישאמו םיאבחתמ םיענמנ םה םלעי לכהש הווקתו הייפיצ הגיסנ
." " " " רירגש וא ריית לש בלשל רבעמ םירבוע 3 " ( ןמזה יתרשמ " ינורכ לבא ןותמ ןפואב םיצורמ םניא
. םיאכודמ םישענ ןמז ךרואלו 4 " ( ה םינוב " " םירושקה םיטביהב ראווצ דע םמצע תריבק י ע םידדומתמ
38
. בצמה תולטמב 5 " ( ה םימיאתמ , " תוחפו התוא םיניבמו תחראמה תוברתב םיברעתמ םירדתסמה םה
. םיקפוסמ רתוי וא 6 " ( ה םיפתתשמ " םיפתתשמ םהו םילושכמה לע אלמ ןפואב ורבגתהש הלא םה
. , תיתוגהנתהו תיביטינגוק תישגר הניחבמ הרבחב םיאלמ 5 : - תיסחי איה תיתוברת ןיב תולגתסה - איה
, רשא םדא ומכ הב דקפתמ וניא השדח תוברתל ףרטצמה םדאש ןוויכ םלש ךילהת הניא םלועל טעמכ
. . וכרד תא סלפמו ולשמ תולגתסה ךילהת רצוי אוה הכותב דלונ 6 : " התועמשמ ת ב תולגתסה
תישיא תוחתפתה - , לגוסמ םדאש ןוויכ תישיא תוחתפתהכ בשחיהל תולוכי םייחב תומאתה יכילהת
. תיגטרטסא תוחתפתה לכ הרגשל רוזחל םהירחאלו םירגתא לע רבגתהל תנמ לע תויגטרטסא חתפל
. תישיא תוחתפתה תניחבב איה השדחה תוברתב ותולגתסה םע תודדומתהל םדאה לש השדח
תולאשל תובושת : ןושאר לדומ : המלחהה לדומ re%&peration . תוברתה םלהמ המלחהל סחייתמה
ה תמוקע לדומ םירכזומ הז רשקהב U - ןומטה יתוישיא יתוחתפתה לאיצנטופ יבגל רלדא לש הירואיתהו
. קרפ תישארב ורכזוה ולא םילדומ תוברת םלה לע תורבגתהב 9 . ינש לדומ : הדימלה ךילהת לדומ .
תיסאלקה הינתהה תונורקע לש םיחנומב השדח תוברתל תולגתסהה ךילהת תא ראתמ הז לדומ
, . לש םינייפאמ דומלל םדאה לע ותביבסל לגתסהל תנמ לע יראנילו דימתמ רופיש תלעב הדימל תמוקעו
- תיתוברת תכרעממ קלחל ךופהל תנמ לע םייחרכהה םילכה תא שוכרלו השדח תיתוברת ויצוס תכרעמ
, . , . הנושארה שרדנה הדימלה ךילהת אשומב וזמ וז תונושה הז לדומל תוכייש תוירקיע תושיג יתש וז
. לש ותובלתשה תא תוליבגמה ןה תרושקתה תולוכי וז השיג יפ לע תרושקית לש תוירואיתב הרוקמ
– – חילצהל תנמ לע תיחרכה הפשה ירקיעה תרושקתה ילכ תדימל ןכלו השדחה הרבחב םדאה
. . יקוח דומלל םדאה לע וז השיג יפ לע ןמצע תויוגהנתהה תדימל תא השיגדמ הינש השיג המישמב
ורשפאיש םייתוגהנתה םיקוחו הביבסב תויצאוטיס הנוכנ שרפל ול ורשפאיש תוברתל םינייפוא הסיפת
. תומיאתמ תויוגהנתה עצבל ול ישילש לדומ : תולגתסה יכילהתב הדימלו המלחה . תונורקע בלשמ
תוברתה לש הזכרמ לא םיילושהמ עסמכ תולגתסהה ךילהת תא ראתמו םימדוקה םילדומה ינשמ
. , היתפמאו הנבה לש בצמל תומלעתה וא השחכה לש בצממ רבעמ הרזה יעיבר לדומ : לדומ
– לקשמ יווש סיזטסואמוה . תדרוה לש ילגעמ ךילהת הניה תיתוברתה תולגתסהה הז לדומ יפ לע
. , תדמועה החנהה תרחאה תוברתה םע שגפמהמ האצותכ רצונה ימינפ לקשמ יוושל העגה ידי לע חתמ
רסוח רצויה חתומ בצמ וניה ןוזיא רסוח ותמועלו קפסמ בצמ טניה לקשמ יוושש איה לדומה סיסבב
.קופיס
הלאש 2 : תוברתל תולגתסהה תלאשל עגונה האלמ הבושת ןתונ וניא םילדומהמ דחא ףא יללכ ןפואב
: . , , םילדומהמ דחא לכ יבגל םיד םירורב םניא תחא אל םהניב םילדבהה ןכ ומכ תרחא תרוקיב לדומ לע
) - לדומ לקשמה יווש לדומ סיזטסואמוהה 4 . :( ראותמ םדאה תוידמימ דחו םזינויצקודרב הקול הז לדומ
. לש םוגרתה םג אצמנ אוה הב הביבסל רשאמ ימצע סננוסיד וא םיימינפ םיחתמל רתוי ביגמו לגתסמכ
לד אוה תולגתסה יאו תולגתסהל םיליבקמכ קופיס יא וא קופיס לש םיחנומל םייגולוכיספ םיחתמ
, . הדימל יכילהת ומכ םיהובג םיישונא םיכילהתל תעגונ הז לדומ לע תפסונ תרוקיב תיביטינגוק הניחבמ
, , לקשמ יווש יחנומב שומיש ידי לע רבסהל םינתינ םניאש םיבכרומ םיכילהת תוחתפתהו החימצ קופיס
. , . ריבסהל לוכי וניא הז לדומ םתוא ישוק ירצויו חתמ יררועמ ולא םיכילהת םיתיעל דבלב תרוקיב לע
) לדומ הדימלה לדומ 2 :(
39
. םג השדח תוברתל תולגתסהה ךילהת תא תקיודמ הרוצב תראתמ הנניא הטושפה הדימלה תמוקע
םה תוגהנתה תדימלל םיעגונה םירבסהה םגו תרושקת תויונמוימו הפש תדימלב םיקסועה םירבסהה
. , . רמאמה תרבחמ תבתוכ רכומל רכומ אלה תכיפה רשאמ רתוי התועמשמ תולגתסהה םיינטשפ
, לש ןדבוא םע המלשהו םירכומ אלה םיכרעהו סיסבה תלבק רכומ אלה תלבק עמשמ תולגתסה
. . הטושפה הדימלה תמישממ רתוי הברה השק המישמ וז םירכומ םישנאו םיטקייבוא תרוקיב לדומ לע
) לדומ הדימלו המלחה ברעמה 3 :(
םלהמ המלחהה סיסבב םידמועה םייביטינגוקה םיכילהתה רחא תוקחתהל ןיינעמ ןויסינ והזש ףא לע
, םיברועמה םייביטינגוקה םיכילהתל וא תורוצל סחייתמ וניא הז לדומ תיתוברתה תולגתסהה וא תוברת
. דבלב ירואית רתונ ןכלו רורב ןפואב ךילהתב תרוקיב ) לדומ המלחהה לדומ לע 1 :( תויעב הז לדומל
, . הז םינושה ידמ םיבר םיבצמ רואיתל שמשמ לפרועמ חנומ וניה יתוברת קוש חנומה ולשמ תוידוחיי
. , , . תואיצמה ןחבמב תדמוע הנניא ולא םילדומ ידי לע תראותמה המוקעה ןכ ומכ הזמ
הלאש 3 : , תיטמגרפה השיגה איה תרקוחה תעדל תולגתסה לש אשונב עדיה טועימל ןושאר םרוג
. תוינכות לש ןוויכב דקמתה רקחמה רקיע וז השיג תרגסמב התוללכב תיאקירמאה הרבחל תיסופיטה
" " , היעבה תא רותפל ןויסינו השדחה תוברתב םירגהמה בוליש אשונב ךוניח תוינכות יתוברת ןיב ןומיא
, . לש ךילהת לאכ איה השדחה הרבחל היצטפדאל תוסחייתהה ךכ ךותמ התוא ןיבהל רשאמ רתוי
. , תיתוגהנתה וא תישגר הקוצמ לש םינמיסל םוחתב םירקוחה דצמ תוסחייתה אלל היצמרופניא תרבעה
. תונוש תונילפיסידמ םיאבה םוחתב םינוש םירקוח ןיב רשקה רסוח אוה אשונב עדיה טועימל ףסונ םרוג
תוצובקל םמצע תא וליבגהו םהלש םייעוצקמה םיסרטניאל םאתהב םתדובע ודקימ םינושה םירקוחה
, ) . םירנויסימ תוצרא יפוליחב םיטנדוטס ןוגכ תויפיצפס היסולכוא תוצובק לע הדובעה תויפיצפס רקחמ
. (' קר אל תונוש תואצותל ןבומכו תולגתסהל תונוש תורדגהו הנבהל הליבומ םינוש םילדומ תחת וכו
, - םג ןה וזמ וז ןתדובעב תודרפנ תיתוברת ןיבה תולגתסהה םוחתב תוקסועה תונושה תונילפיסידהש
. תולגתסה יכילהתב תקסועה תיללכה תיגולוכיספה תורפסהמ תוקתונמ
הלאש 4 : תולגתסהה יכילהתמ קלח לאכ תיתוברת ןיב תולגתסהל סחייתהל שי תרבחמה תעדל
- . םייונישה דומיל לש ךילהתכ תיתוברת ןיבה תולגתסהה תא האור תרבחמה וייח ךלהמב םדא רבועש
. ולא םילדבה םע תויחל תלוכיהו רכומ אלל רכומה ןיב םילדבההו
הלאש 5 : ad#ustment . – יתודרשיה אל תויהל לוכיש ךילהת רצקה חווטב םיפחד קופיס וא התחפה
. ךוראה חווטל adaptation , , - ךוראה חווטב עזגה וא לאודיבידניאה תמרב םייתודרשיה םיכרצ קופיס
. , וז חווט תכורא הרטמ תגשה םשל רצקה חווטב םייתודרשיה אל םיכלהמ ונכתי רשאכ
, ןמזה תרגסמו ךרדה רשאכ ותביבסל םדאה ןיב המאתה תגשהל םיסחייתמ דחי םג ולא םיגשומ ינש
. םהניב הנוש
הלאש 6 : ןב תולגתסה ךילהת תא תראתמה םיפחד לש הירואית לע ססובמ עטקב ראותמה לדומה
) רויצ האר םיירקיע םידקומ השיש 1 .( הליחתמ ילמרונ תולגתסה ךילהתב תומדקתהה הז לדומ יפ לע
) תולגתסהל היצביטומ לש המויקב 1 ) ,( םיישקב תולקתה 2 ( ףחדה לש ידיימה קופיסה תא םיענומה
) ישוקה לע רבגתהל ןויסינב תונוש תובוגתל חתפ םיחתופ ךכבו 3 ( רבד לש ופוסב םיליבומה תונויסינ
) ןורתפל 4 ) .( בלשל םיעיגמ החלצהב הרבע תולגתסההו קפוסמ ךרוצה רשאכ 5 ( הביטנרטלאה רשאכ
40
) תולגתסהה ךילהת םלשומ אלו קפוסמ וניא ךרוצהש איה 6 .( תירואיתמ בואשה הז לדומ יפ לע
, , השדחה הביבסל לגתסהל ינושארה ךרוצה ררועתהל בייח יתולגתסיהה יונישה תגשה םשל םיפחדה
. , לש םתרדגה םג הביבסב םילושכמ לע רבגתהל ןתרטמש תויוגהנתה םדאה רציי אל וידעלב
, , - שרפי אל וידעלב הביבסל לגתסהל ךרוצה לע תססובמ תיתוברת ןיבה תולגתסהה תמרב םילושכמה
. , וילע רבגתהל שיש הזככ ישוקה תא םדאה
, שיש םיישקה שוריפו הביבסה תא םדאה תסיפת לע ססובמה ודוסיב יביטינגוק לדומ וניה גצומה לדומה
, , תויוגהנתה תגצה רשפאמה אוה םיישקה לע רבגתהל ךרוצל ליבקמב הז שוריפ םמיע דדומתהל
" " . שחרתמ תוברת םלה םורדניס הז לדומ יפ לע תולגתסהה ךילהת תא םילשהל תנמ לע תושדח
, תורמל השדחה הביבסב ותוגהנתהב הטילשו הנבה ןוגכ םייסיסב םיכרצ קפסל חילצמ אל םדאה רשאכ
. , , . ןיבה טסקטנוקב דועו תויביטימירפ תויוגהנתהל הגיסנ ןואכיד סעכב אטבתהל יושע רבדה ויצמאמ
." " תוברת םלה ארקנה רבשמל ליבוהל יושע הזכש ךשמתמ לוכסת יתוברת
םוכיסל : : תיתוברת ןיב היצטפדא ךילהתל םיסחייתמה תונורקע השיש םיעבונ עצומה לדומהמ
1 . ) ( ) רצקה חווטב המאתה ברעמ חווטה ךורא היצטפדאה ךילהת ad#ustment (
2 . הדימל שרוד ךילהתה
3 . - חראמ רז יסחי ברעמ ךילהתה
4 . , יביטקארטניאו ךשמתמ ילגעמ ךילהתה
5 . יסחי אוה ךילהתה
6 . תישיא תוחתפתה ברעמ ךילהתה
: תונורקעה תששמ דחא לכל םיסחייתמה םיפיעס תת השישל רמאמה קלוחמ ךליאו הז קלחמ הרעה
.וללה
הלאש 7 : , םויס אוה תולגתסהה ךילהת תמלשהל יאנתה רוכזכ תיתוברתה הדימלה תירואית יפ לע
, . םייחרכהה םיביכרמה תרבחמה תנעטל תאז תמועל השדחה תוברתה םע תורכיההו הדימלה
, , םיעצבתמו וז הרטמ רבעל םינווכמו םדאה ידי לע םיעצובמש םייונישה ךכל היצביטומה םה תולגתסהל
, . לכ תא תשרוד ךכ םא התעדל השדחה תוברתל המאתהה השדחה הביבסב םיררועתמה םיישק חכונ
, . , ןדבוא לש תושוחת םילעת אל הדבל השדחה תוברתה לש הדימלה וז תוברת לש הדימלל רבעמ ולא
. , השדח הביבסב בלתשהל םיסנמה ינפב םידמועה םיישקה ראשו םיכרע ןדבוא תוהז
הלאש 8 : : תולגתסהה ברימ תא םדאהמ םישרוד םילושכמ יגוס השולש
1 . , םייזכרמ םיכרע דחוימב רוקמה תוברתל תחראמה תוברתה ןיב תודמעו םיכרע ילדבה
. םיווהמו בר חתמ םיררועמ ולא םיכרעב םייוניש תובר תוימוימוי תויוגהנתה םיחנמה םיקזחו
. תויוברתה יתש ןיב ערקנה םדאה לע הסמעמ
41
2 . , / ימצעה תורדגהל םירושקה ולא דחוימב תיבה תוברתמ םיבוהא םירכומ םיטקייבוא ןדבוא
.תוהזהו
3 . לש דמעמל תיב ינב לש דמעממ רבעמב םיכורכה םייתרבחה םיישקהו תלוכיה רסוח
. , עוגעגו ןדבוא תושוחת ררועמה רבעמ יהשלכ תיתרבח הצובקב םישדח םיחרוא
הלאש 9 : . השדח היצאוטיסל הבוגתב השדח תוברתל תולגתסהה ךילהתמ יחרכה קלח הניה הדימל
, , : בוזעל וא רבד תושעל אל ימצעב יוניש הביבסה לש יוניש תוירקיע תובוגת עברא תרבחמה הרידגמ
. לוכסת לש תישגר הבוגת הניה הביבסב םילושכמב תולקתיהל תפסונו תרחא הבוגת הביבס תא
. הדימל לע תוססובמה תובוגתה יתש השעמל היצביטומ ררועמכ וא לושכמכ המצע ינפב תשמשמה
( ) : וא םוקמה תפש תדימל אמגודל ימצעב םייוניש תונושארה םייתשה ןה הביבסל תיביטקא הבוגתו
.( ) תופסונה תובוגתה יתש הפש יישקב תולקתיהב םגרתמ רחא שופיח אמגודל הביבסה ייוניש
. , ותביבס לע לועפל אלו ומצע תא תונשל אל רבד תושעל אל השעמל טילחמ םדאה רשאכ תושחרתמ
ךילהת םלשוי אל יהשלכ הדימל אללו השדחה הביבסב תובלתשהה לע ושקי ןבומכ ולא תובוגת
. תיבויח הרוצב תולגתסהה
הלאש 10 : : הרבחב םישדח םיחרוא םה םינבומ ינשב וז תוברתל םירז םניה השדח תוברתל םיעיגמה
. הכותל םכרד סלפל םיכירצ םה תחראמ תוברתב םיחרואכ וז הרבחב טועימכ םיילושל םיפרטצמ םהו
תוברתב בורה לש םינייפאמהמ קלח תוחפל לש הדימל ידכ ךות היללכל םמצע תא ומיאתיש ךכ ידי לע
, - . םירזה לש תולגתסהה ךילהת לע תרכינ העפשה ילעב תויהל םילוכי חראמ רז יסחי הזה סקטנוקב וז
( ) תישגר הניחבמ ןהו השדחה תוברתל המאתההו הדימלה ךילהת לע תורישי תיביטינגוק הניחבמ ןה
.( , ) ןה וב ןפואב וזמ וז תונוש תויוברת הביבסהמ תוניועהו לוכסתה תוחונה רסוח תושוחתל עגונב
, : שי ןתמועל דאמ הדח איה םיימוקמל םירז ןיב הנחבהה ןהב תויוברת םנשי ןכותב םירזל תוסחייתמ
. , השדחה תוברתב הטילקה ךילהת זוריז םשל ןכותל םירז לש הלבקו הכימת ךרעמ ןהב תויוברת
לש תובלתשהה תונויסינ ינפלכ תוניוע תולגמ וליפאו הלאכ תורגסמ ןיטולחל תורסח תורחא תויוברת
. . תחראמה תוברתב םירזה םיבלתשמ וב ןפואה לע םיעיפשמ ולא לכ ןכותב םירז
הלאש 11 : ךשמתמ ימניד ךילהתכ השדח תוברתל תולגתסההו המאתהה ךילהת תא הגיצמ תרבחמה
. , ןנורתפו תויעב םע תודדומתה לש ילגעמ ךילהת והז ותביבסל םדאה ןיב היצקארטניא ברעמה
רפסמ רויאב 3 ) תולגתסהל ידמימ בר לדומ םילושכמה לדומ ראותמ adaptation . ( לדומ יפל תיתוברת
, : השדחה תוברתה םע שגפמה השדח תוברתל תולגתסהה ךילהתב םיירקיע םיבלש העברא הז
, . , , בכרומ ולא םיבלש העבראמ דחא לכ לושכמה לע תורבגתה הבוגת תקפה לושכמב תולקתיה
) המאתה לש םינוש םידמימ השולשמ ad#ustement - , - :( יביטינגוקה דמימה יביטקפא ישגרה דמימה
. - , הז םיעיפשמו םהניב היצקארטניאב םיאצמנ וללה םידמימה תשולש יולג יתוגהנתהה דמימה יתסיפת
. הז לע
הלאש 12 : . םיליחתמ םה ןורחאהו ןושארה םיבלשה םה תולגתסהה ךילהתב םיראנילה םיביכרמה
) , רבעמו ןושארה לושכמב תולקתיהה םע םייתסמ ןושארה רשאכ תמיוסמ ןמז תדוקנב םימייתסמו
( הביבסה םע הינומרהב םייחל רבעמו םילושכמה לע תורבגתה םע םייתסמ ןורחאהו ינש בלשל
. םיבלשב אצמנ םדאהש הז ןבומב םיילגעמה םיבלשה םה ישילשהו ינשה בלשה השדחה תיתוברתה
42
. , ןנקתל שיש הבוגת תויועטו םישדח םילושכמב תולקתיהה םע בושו בוש וצע לע רזוחש ןפואב ולא
םיילושהמ תוברתה זכרמל רודחל ןויסינה םע בושו בוש ולא םיבלש לע םירזוח השדחה תוברתב םירזה
. םיאצמנ םה םהב
הלאש 13 : , תוברת םע שגפמ רחאל תולגתסהה לגעמב םיאצמנה םישנאה תא תקלחמ תרבחמה
: , ישוקל םתבוגתב םינחבומה םינוש םיסופיט השישל םיישקב תולקתיהו השדח
1 . &eturnees ) – (םירזוחה , לע רבגתהל וא דדומתהל םידמול םניא םלועל םדקומ בלשב םיגוסנה
. . תא םישרפמ ללכ ךרדב וב טולשלו ישוקה םע דדומתהל םילוכי םניא וא םיצור םניא םה םילושכמ
. םייביטקפא אל ויה םה דדומתהל תונויסינ םדי לע ושענ םא הנממ החירבב םיביגמו תניועכ םתביבס
. הרהמב ושטננו
2 . Escapers ) – (םיחרובה . , םחלהל תונויסינ ושעש ןכתי הביבסהמ חורבל םיצור דאמ לבא םיראשנ
. םה הנתשי בצמהש תווקלו רבד תושעל אל לש היגטרטסאב םיטקונ הבוגתכו וסבוה לבא םתביבסב
, םיענ אלה בצמהמ םתעד תא םיחיסמה םירבדב םיקסועו םבצמב םירחא םימישאמ הביבסהמ םיענמנ
. ותיא דדומתהל ךרוצהמו
. םיחרוא וא םירייתל רבעמ השדחה תוברתב ודקפתי אל ולא םיסופיט ינש
3 . Time Ser'ers ) ןמזב םידרושה ( ולכיש המכ דע ודדומתהו תולגתסהה ךילהתב וראשנש םישנא ולא
. םירכינ ךוראה חווטב םתביבסמ םיקתונמ םה תיביטינגוקו תישגר הניחבמ לבא תיתוגהנתה הניחבמ
. רבשמ לכ לש ומויסב םיזכרתמו םילודג םיישקמ םיענמנ םה ולא םישנא ברקב םיינואכיד םימוטפמיס
, . וב םויל םיהמכו תיתרבחה םתביבס םתדובעב תילמינימ תוברועמ ילעב םה רשפאש המכ דע רהמ
. םתדלומל ובושי
םהלש הכומנה תונוכנה םושמ םירזכ םהלש סוטטסה לע ורבגתי אל םירז לש ולא תוירוגטק שולש
. תוילטנמורטסניא תויגטרטסאמ תוענמיההו םבצממ תאצל
4 . Bea'ers ) - (םינובה , , םיגישמ ללכ ךרדב םתביבס םע הקספה אלל םידדומתמ םיחרובהמ םיכופה
, , ינב םע םיעעורתמו םירוגס םה הדובעל ץוחמ םיישיאניבה םיסחיב ךא םתדובעב קוחר םיעיגמו
. דבלב םתצובק
: תולגתסהה םע תחלצומ הרוצב תודדומתמ םירז לש תונורחאה תוירוגטקה יתש
5 . "d#usters ) - (םילגתסמה , םיביטימ השדחה תוברתה םע םהלש רשקה תא םסקמל םיחילצמה
. םילדבנ ךכבו הביבסל םהלש המאתהב םיקוסע ןיידע םה בטיה הב םידקפתמו תוברתה תא ריכהל
. . םיצמאמ ךכב םיעיקשמו תיביטקא תודדומתהב םיקוסע ןיידע םה תישישה הירוגטקהמ
6 . (articipators ) – (םיפתתשמ . םע ודדומתה םה םיהובג םהיעוציבו יביטקפא ןפואב םיברועמה ולא
. , . תיתוגהנתהו תישגר תיביטינגוק הניחבמ הרבחב םיאלמ םיפתוש םה םכרדב ובצינש םיישקה
, הביטקפסרפו תועדומה תא ריבגהל תושדח תויצאוטיסב דומלל תונוכנב םינייפאתמ הרבחב םיפתושה
. תוברתב ףתושל הכיפהה ךילהת סוחי תוצובקל תושדח תויועמשמ רחא שפחלו השדח תיתוברת
. , הווקת תואלמו תושוחנ תויבויח תודמע לע תססובמ השדח
רמאמ 19 / , , – תיתוברת ןיב תולגתסהב קחדו תודדומתה ימצעה תוסיפת Cross
43
. " לע עודיה ןיב רושיק תונוש תויוברתמ םישנא ןיב עגמב ת ב םילדבה לש תוכלשהב קסוע רמאמה
" . " פ ע רשוקמו יאמצע ימצע הרז תוברתל תולגתסה לע תוירואית ןיבל ימצעה גשומב ת ב םילדבה
. המיטיקו סוקרמ ) תודדומתהו ימצעה הנבמ 'eis" ( : הרישי הטילש תודדומתה תייגטרטסא :
,' " , בק םשב אלו ומשב הדמע תטיקנו רחאה לומ תומיע י ע בצמה לע עיפשהל ןויסנ ךות תיביטקא
ימצעל המיאתמ יאמצע . תודדומתה תייגטרטסא הטילש הפיקע ומצע יונישב דקוממ טרפה הב
, , שורפ ןתמ ךות בצמה תא תונשל ןויסנב אלו ימצעה יונישב דקוממ טרפה לעופב בצמל ותמאתהבו
. , ימצעל המיאתמ הינומרה לע רומשלו הביבסל םיאתהל ידכ ולש תויפיצה יוניש ףאו בצמל שדח
רשוקמ , ' ' . םויא תווהל הלוכיה תיטסיאוגא וא הלשב אל נתהכ תספתנ הרישי תודדומתה קלוק הרבחב
" , ' .' תוברתב טלקיהל מ ע הרישיב שומיש תושעל וצלאי הפיקע טסאב םיגהונה בקב הינומרהה לע
. ' ' תאז הרבחב הליעי הניא הפיקעה טסאהו רחאמ ידניא םימדוק םירקחמב םינתשמ ינש ואצמנ
: תולגתסה םיאבנמה 1 ( ו רוקמה תנידממ םירחא םע םיסחי 2 ( . תחראמה תוברתה ינב םע תודבוע :
1 ( , " תורבח ירשק ול קפסמו טרפה תא דדועמה רבד םייתאיסא לש תוצובק יתת תורצונ ב הראב
. , ישוק תורצוי הלא תוצובק יתת תידדה תולת לש תוגהנתה שרוד ךא תיתרבחו תיתוברת הכימתו
. תחראמה הנידמב תועמטיהב 2 ( תויתרבח תויונמוימ חותיפל םירזוע םיימוקמ םיטנדוטס םע םירשק
. , , תחלצומ תולגתסה םיאבנמו ישעמ עדימ גישהל תוברתה לע דומלל םירשפאמ תומיאתמ 3 (
רוציל ושפחי ףאו םיאקירמא םיטנדוטסל םניב רתוי בר ןוימד וארי םייאמצע םמצע םיספותה םיטנדוטס
. הלא םיטנדוטס םע םירשק םגדמ ,( , , ) : תנשב האירוקו ןפי ןאוויט ןיס היסא חרזממ םיטנדוטס
. ' , " םיאקירמא וטס לומ ב הראב הימדקאב הנושארה םידומילה : רקחמה תורעשה 1 ( םילדבה ואצמי
. ' היסא חרזמל םיאקירמא וטס ןיב ימצעה הנבמ תסיפתב תובישחב 2 ( , יאמצע ימצעה הנבמ תסיפת
, ןפואב ןה עיפשת רשוקמ וא ףיקע ( ' ) ןפואב ןהו תודדומתהה טסא לע העפשהה תועצמאב רישי לע
.' וטסה תישפנה םתחוורו קחדה תמר 3 ( לולע תויתוברתה תומרונל ימצעה הנבמ ןיב המאתה רסוח
. חתמלו קחדל םורתל : רקחמה תטיש ' םיתאיסא חרזמו םיאקירמא וטס לש םהיתבל וחלשנ םינולאש
, . " תודדומתה ידדמ תיתולתו תיאמצע תימצע הסיפת לש םידדמב וקסע םינולאשה ב הראב םידמולה
, , , ) , , ' , ירודיס יתחפשמ בצמ ןימ ליג עקר ינותנ תיתפש תלוכי םיסחי עממ ןוצר תועיבש ידדמ הרישי
. . . . ,(' הייטה ךומנ הבושת זוחא םיאלמ םינולאשהמ שילשכ קר ורזחוה קחד תסיפתו םוגרת וכו םירוגמ
תואצות : 1 ( ,' תויפיצל דוגינב בקה ןיב יאמצעכ ימצעה תסיפתב םילדבה ואצמנ אל 2 ( ימצעה תסיפת
- םייתאיסאה לצא תיטננימוד רתוי האצמנ יתולתכ ששוא . 3 ( םיאקירמאהמ קחד רתוי ווח םייתאיסאה
4 ( ' . יאמצע ימצע תסיפתב םיהובג םינויצ וגישהש וטס קחד תסיפתל ימצעה תסיפת ןיב רשק אצמנ
, . , רשוקמ ימצע תסיפת יכ אצמנ תאז תמועל קחדה תמר תא תיחפהש רבד תורישי תויגטרטסאב וטקנ
. קחד תשוחת םע םאתמב התיה 5 ( , קחד בוט תוחפ ואבינ עקר ינתשמ םימדוק םירקחממ הנושב
. תודדומתהו תימצע הסיפתמ 6 ( םיירקעה םיאבנמל סחיב היסא תונידמ ןיב םילדבה ואצמנ אל
( , , ) קחד תסיפתו תודדומתה ימצע הנבמ תסיפת 7 ( רתויב קזחה אבנמה יכ אצמנ םיאקירמאה לצא
' ' , ' עממ ןוצר יעבש ויהש םיאקירמא וטס םהלש םיסחיה עממ םהלש ןוצרה תועיבש תדימ היה קחד לש
. , הכומנ ןוצר תועיבש לע וחווד םיאקירמא םיצורמ אלה םהירבחמ קחד תוחפ לע וחוויד םהלש םיסחיה
. ' םייתאיסאהמ םהלש םיסחיה עממ רתוי ןויד : 1 ( רשקהב ימצעה תסיפת תובישח תא רשיא רקחמה
44
. " ת ב תולגתסה לש 2 . ( הריחבמ עובנל לוכי קחד לש תוהובג תומר וארה רשוקמ ימצע ילעב םייתאיסא
. ' , " ' תיסחי הובג ידניא לע דיעמה רבד ב הראל רובעל וטס ברקב תישיא 3 ' ' ( עמ תרחא האור בק לכ
, ' : . : . היתורטמ םודיקו בקה תבוטב םיאור םיתאיסא הימונוטואו ימצע יוטיב םיפידעמ םיאקירמא םיסחי
. םדוק ךרע 4 , , , ( העפשה וז םא רורב אל ךא קחד לש תוהובג תומר וארה רשוקמ ימצע םיתאיסא
. הרבחה תודוא תונומאה ךרעמכ םירחא םיכילהתמ תכוותמ 5 " ( ס יבל רבעמ תויעב ןורתפ וקדבנ אל
. ' " תודדומתה טסא י ע 6 ( ומצע תא דירפהל טרפהמ שורדל תויושע ןוצר תועיבש דדמ לש תולאשה
. , ' רשוקמה ימצעה תסיפתל דגונמה רבד טופיש עצבלו בקהמ תרוקב : 1 ( םילכב שומיש השענ
. - תויאקירמא תויאפורא תויסולכוא רובע וחתופש 2 ( . וב ץחלה האצותה אלו הביסה אוה קחדהש ןכתיי
' תאזו יתולתכ ימצעה תסיפת תובישח תא תולעהל ול םורגל יושע השדח תוברתל ואובב וטסה אצמנ
. ישוקה לע יוציפכ
רמאמ 20 / ' – םירגהמ לש תולגתסה יפלכ טועימ בקו בור תוצובק ינב לש תושיג (&denhoven, )rins
& B&&n*
. םירגהמה בורה םהל סחייש תודמעה ןיבל היצרוטלוקא יפלכ םירגהמה תודמע ןיב רעפ םייק יכ אצמנ
, יכ ובשח בורה תצובק ינב וליאו הנממ קלחל ךופהלו תיטננימודה הרבחב בלתשהל ןוצר וניגפה
. לדביהל םיצור םירגהמה - תיתוברת בר תוהזל ירב לש הירואיתה : השדח תוברת ינב םע עגמב אבה
: תויזכרמ תולאש יתשב הדמע שבגל ךירצ 1 ( ? רוקמה תוברת לע הרימשל תובישחה תדימ 2 ( המכ דע
? הלאש לכל השדחה תיתוברתה םע עגמ הצור היה 2 . תוירשפא תובושת " יתש לש ז וב הניחב
.( ) תושיג רבעמב םייונישה לולכמ היצרוטלוקא יפלכ םדאה לש תיסיסבה השיגה תא תעבוק תולאשה
: תוירשפא תויסיסב 1 ( - ל תיבויח הבושת 2 = תולאשה היצרגטניא ( ) גוזימ 2 ( םע עגמב אובל
= תיתוברת תוידוחיי רומשל אלו השדחה תיתוברתה היצלימיסא ( ) העמטה 3 ( לע רומשל ןוצר
= , השדח תיתוברתה םע עגמ תוענמיהו תוידוחיי היצרפס ( ) הדרפה 4 ( תיתוברתמ תוקתנתה
= , השדח תיתוברת םע עגממ תוענמיהו רוקמ היצזילניגרמ .( ) םג ירב לש לדומה גישמהל ןתינ תוילוש
תמרב הצובקה ) , ' תאטבמ תידרחה הדעה יגולואידיאו ישעמ רושימב תונוש תויתוברת בק ךכ ןייפאלו
. ,( ןימאהל םילוכי םה ינתא טועימ יפלכ תיטננימודה הרבחה ינב תודמע גישמהל ןתינ היצרפסל הפדעה
( ) עגמ לכל דגנתהל וא היצלימיסאב הכימת תיטננימודה הרבחב ןיטולחל עמטיהל םיכירצ טועימ ינב יכ
" .( ) יפלכ דחוימב תיבויח הדמע תועיבמ תויטננימוד אל תוצובק כ דבש םיארמ םירקחמ היצרפס םמע
. , השדחה תיתוברתה םע עגמ םע דחי תוהז לע הרימש היצרגטניא תרוקיב :( ' ) הזיאבו המכ דע קי צרוה
?( / ) תוברועמ תוידוחיי ןוצר לכ םייק סחי הז רמאמב םיגצומ 2 ' : טסא תא קדוב דחאה םירקחמ
. בורה דציכ קדוב ינשה רקחמה דנלוהב םייחה םיקרוטו םינקורמ םירגהמ לע תופדעומה תולגתסהה
. דנלוהב םיקרוטהו םינקורמה םירגהמה רוחבל םייושעש תולגתסה תורוצ תא ךירעמ ידנלוהה תרטמ
רקחמה : ןתוא יפלכ םיקרוטהו םינקורמה לש םתדמע תא ןוחבל 4 . תולגתסה תויגטרטסא תורעשה
רקחמ 1:1 ( רשאמ העמטהו היצרגטניא יפלכ רתוי תיבויח השיג ילעב ויהי םיקרוטה ןהו םיאקורמה ןה
. תוילושו הדרפה יפלכ 2 ( . העמטה ינפ לע היצרגטניא ופידעי םיקרוטה ןהו םיאקורמה ןה 3 ( היהת אל
. תידנלוהה הרבחב ןהלש תולגתסהה תויגטרטסאל סחיב תוצובקה יתש ןיב הבר תונוש רקחמה תטיש :
45
, , תא ומיגדהש םינוש םיטירסת ללכו םירגהמה לש םינודעומב אלומש ןולאש יולימ 4 לש תויגטרטסאה
, ) . המכ דע םידנלוה םישנא םע תומדל היה עגמ המכ היצלופינמ תקידב וללכ תולאשה תולגתסהה
, ,( / תומדה יפלכ תוישגר תובוגת תומדה םע תוהדזהה תדימ תומדל הבושח תיקרוט תיאקורמה תוברתה
. ' תומדה נתהל תויביטמרונ תובוגתו ןוידו תואצות : העפשהה לעב אוה תוברתה לע הרימשה םרוג
. . םיניגפמש דחיב תוירקיעה תועפשהה יתש םידנלוהה םע עגמה םרוג אב וירחא רתויב ההובגה
. היצרגטניא יפלכ הכרעה לע םיעיבצמ םירגהמה . תורעשהה תא תוששאמ םיקדבנל גצוה םא יכ אצמנ
, , רתוי ווח הז םדא םע רתוי והדזי םיקדבנהש ירה םידנלוהה םע רתוי בר רשק שי םדאל וב שיחרת
( ) ךרדב גהנתהל ויה םירומא םינקורמהו םיקרוטה יכ רתוי ושחו תישגר הבוגת ויפלכ תויבויח תושוחת
, .( ) . בושחכ בורה תצובק םע רשקה תא וספת דנלוהב םיקרוטהו םינקורמה יופצכ תיביטמרונ הבוגת וז
) םע עגמהמ תוחפ אל הבושח םהלש תוברתה תרימש תוברתה רומיש םרוגל קהבומ רשק אצמנ ןכ ומכ
, .( תוישגר תובוגת לש םינתשמה ינש רקיעב וז העפשהל ומרג םייולתה םינתשמה תשולש לכ םידנלוהה
: . תרוקיב תויביטמרונו 1 : . רסוח ילוא ןכלו תומדה יפלכ תותיחנ רתוי היצזניליגרמ יבגל טירסתב היעב
.תוהדזהה 2 . . תוהדזה וענמו םייטרקנוק ויה םירואיתה יכ םירואיתה לכב םדאה םע תוהדזהה רקחמ
2 : . םיתיעל ידנלוהה בורה תעד םג הבושח תידנלוהה הרבחל םיסחייתמ םירגהמה הב ךרדל ףסונב
' טועימהו בורה לש תושיגה ןיב טקילפנוק שי םאו דבלב םירגהמב היולת הניא תולגתסהה טסא
) לש תישיאה הריתסה תירואת סניגיה ( ףאו םירגהמה לש החוורה תשוחת לע עיפשהל רבדה לולע
. תויהל הלולע תושיגה ןיב הריתסל ףסונב תוילוש וא הדרפה לש היגטרטסא ץמאל ףוסבל םהל םורגל
( ) תיביטמיטלוא סוחיי תאיגש ינשה דצה לש ויתונווכ תא ספות דצ לכש תונושה תוסיפתה ןיב הריתס
. רקחמ תומודק תועד ללגב תרצונ םיתיעל תאזו 2 תיגטרטסא יבגל םידנלוהה תעד תא קודבל דעונ
. םהיתונוצר תא ןכו םירגהמה לע םתעדל תפדעומה תולגתסהה : רקחמה תורעשה 1 ( םידנלוהה
' לע העמטההו היצרגטניאה טסא תא ופידעיו םמיע עגמ שפחל םיטונ םירגהמהש הדבועה תא וכירעי
. הדרפהו תוילוש ינפ 2 ( תוברתה תא וצמאיו תמדוקה םתוברת תא וחנזי םירגהמהש ופידעי םידנלוהה
. ' תוילושהו העמטהה טסא תא ןכל ופידעיו תידנלוהה 3 ( םידנלוההש עבונ תומדוקה תורעשהה יתשמ
. ' ' הדרפהה טסא תא רתויב הטעמה הדימבו רתויב הברה הדימב העמטהה טסא תא ופידעי תטיש
:רקחמה . ' בשחמ תועצמאב תולאש לע ובישהש תידנלוהה כואה לש גציימ םגדמ ףתתשה רקחמב
, תובוגת ןייצל ןכו םהל ןתינש רמאמב תומדל המודב םיגהנתמש םירגהמה זוחא תא רעשל היה םהילע
. םדוקה רקחמל המודב תומד התוא יפלכ תויביטמרונו תוישגר ןוידו תואצות ' : טסא ןכאש אצמנ
' וררוע תורחאה סאה וליאו היצרגטניאה הירחאלו םידנלוהה רובע רתויב היוצרכ תספתנ העמטההה
' . תספתנ םירגהמה הב םיגהונש סאה לש תרעושמה תוחיכשה תאז תמועל תוילילש תוישגר תובוגת
. לע רומשל רתויש המכו םמיע עגמב תוחפש המכ םינינועמ םירגהמהש םירעשמ םידנלוהה הכופה
' .( ) רתויב הנטקה הכרעהה תדימל הכוזש סאה הדרפהו היצרגטניא תירוקמה םתוברת
( ) ( ) העמטה רתויב ההובגה הכרעהל הכוזה וז וליאו רתויב ההובגה תוחיכשה תלעבכ תבשחנ הדרפה
. רתויב הכומנ תוחיכש תלעבכ תבשחנ : יללכ ןויד , םינקורמהש תולגתסהה יגוס ונחבנ םירקחמה ינשב
, םיקרוטה םירגהמש תולגתסה לש תורוצ המכ ךירעה ידנלוהה בורה וב ןפואהו םיפידעמ םיקרוטהו
. רוחבל םייושע םינקורמהו ' לש טסא ןכלו ותוברתל ברקתהל םינינועמש םירגהמ ךירעמ ידנלוהה בורה
46
' . לש טסא םיפידעמ םירגהמה יכ םינימאמ םידנלוהה םלוא תויבויח תובשחנ העמטהו היצרגטניא
. םירגהמב םיככחתמ אלו טעמכ םידנלוהה בורש איה ךכל הביסהש ןכתיי הריתס תרצונ ןאכו הדרפה
. ( ) םתרעשה תאזו טועימ םתויה ללגב : יכ הלוע 1 ( הפדעה הנשי דנלוהב םינקורמהו םיקרוטה םירגהמל
. היצרגטניאל הרורב 2 ( , ףא בורה ירבח יכ רוריבב םיארמ םיאצממה ידנלוהה בורה תדמעל סחיב
. הנה תועמטההש תורמל רשקב םמיע םינינועמה םינקורמהו םיקרוטה יפלכ תויבויח תושוחתב םיקיזחמ
, , איה ףא תכרעומ תולגתסה תרוצכ היצרגטניאהש ירה בורה תצובק ינב לע רתויב תכרעומה הרוצה
. תוילושהו היצרפסהמ רתוי יבויח ןפואב 3 ( , יכה תולגתסהה תרוצ הנה היצרפסה עיתפמ אל ןפואב
. " בורה תצובק ינב י ע תכרעומ תוחפ 4 ( תויבויח תושוחת תוררועמ היצרגטניאו תועמטהש דועב
. , ןטק דואמכ ךרעומ וז ךרדב םיגהנתמכ םיספתנה םינקורמהו םיקרוטה זוחא ירה תויבויחכ תוספתנו
, ' היצרוטלוקא יפלכ םירגהמה תודמע ןיב שממ לש רעפ םייק יכ הפיא האצמ םירקוחה בק
.( ) םירגהמ יפלכ תילילשה היטהה לש שושיא בורה םהל סחיש תודמעה ןיבל ולא םירעפל
, ' רמולכ םירגהמה יפלכ בורה בק לש תושגרו תודמע לע ועיפשה םהש םושמ הבר תובישח
' ) ' בק םע רשק םיצור םניא םירגהמה טועימה תצובק יבגל בורה בק ירבחל שיש םיפיטואירטסל
. . ( תיתרבח היעב רצוי הז רבד תוצובקה ןיב םיסחיה לע תילילש העפשה שי בורה
רמאמ 21 - : – סקור תוימרופנוק לש ןתממה הדיקפת תילטנמ תומלשו תיתוברת הריתס
, . תעפשה תוהזה תרדגה ךילהתב טביהב דקמתמ רקחמה היסורמ םילוע לע ץראב עצובש רקחמ
ךילהת תא םילועה תסיפתב םירעפ תובריתה ) - הרז תוברת ץומיא acculturation .( ךרדה ןיב רעפה והז
, לש תויפיצה תא םתסיפת תמועל השדח הרבחל הסינכה ךילהת תא רובעל םילועה םיצור ויה הב
. תובריתה לש ךילהתה תא רובעל םירומא םה הב ךרדה יבגל םילארשיה
. םילועה לש תישפנה םתחוור לע ספתנה רעפה תעפשה הקדבנ
הרעשה : הנתשמה תוימרופנוקל סחיה . , תישפנה החוורה הנתשמ ןיבל ספתנה רעפה ןיב ךוותי
לש הנחבהה לע ססבתה רקחמה ירב יבגל 4 : תובריתה ךילהתב תויסיסב תויטנ
$ssimilation . . - השדח תוהז לבקל ןויסנו טועימבש תוהזה תחינז תועמטיה
Sepparation . , , . - טועימבש תוהזה רומישו השדחה תיטננימודה תוברתה תייחד הדרפה
+nte,ration . . - תמדוקה תוהזה תיחד אלל השדחה תוברתהמ םיטקפסא גוזימ גוזימ
הלשה . - דחי השדחה תוברתה תאו תמדוקה תוהזה תא החוד רגהמהשכ
ןה תונושארה תויטנה יתש תויתוברת דח . החוורל תצלמומה איהו תיתוברת וד איה תישילשה היטנה
.תישפנה
: תובריתה ךילהת ךלהמב רצוויהל םילולעה םירעפ
1 . רעפ הדרפה – תילארשיה הרבחהש םיבשוח םהש הממ רתוי םתוידוחיי לע רומשל םיצור םילוע
.הצור
2 . רעפ תועמטיה . – םהמ הצור תילארשיה הרבחהש םיבשוח םהש הממ עמטיהל תוחפ םיצור םילוע
47
: ףסונ ירשפא רעפ גוזימ : גוזימה תא םיאור םילועהמ קלח הדרפה לשו תועמטיה לש םיביכרמ ללוכ
. תועמטיהכ קלחו הדרפהה תשירדכ
תישפנה החוורה תמרל םילועה לצא תובריתה ירעפ תסיפת ןיב רשקה תא אוצמל הסנמ רקחמה
.םהלש
, , וא טועימה תצובק לש תוהזה תא ךירעהל אל בורה תצובק לש היטנ הנשי יכ דיעמ םירעפה תויה םצע
: . , םיכילהת ינשב עיפשהל לוכי תוהזה לש ךרע רסוח תועמטיה תשרוד ןכלו יטמגיטס ןפואב התוא האור
1 . , לש דימתמ םויא בורה יניעב המגיטס שי םתוהזלש םישיגרמ םירגהמה הילפה . תומודק תועדו
, , ךכב םיניינועמ אל םירגהמהמ קלחו תמדוקה םתוהז תא וכילשי םירגהמהש םיפצמ בורה ירבח
. םשינעהל וליפאו םהמ םלעתהל ךירצו בורה יניעב םינכוסמ םיספתנו
2 . תועדומה לע עיפשהל הלוכי םירגהמ לש ךרע תרסח תיתרבח תוהז לש תורישי החוורה תשוחת ,
לע םג תמייאמ וז תועדומ יכ תישיאה תימצעה הכרעהה םגו תיתצובקה .
* , ירבחמ רכינ קלח החוורב העיגפל וא הכומנ תימצע הכרעהל האיבמ דימת אל תילילש תיתרבח תוהז
. םנשי הזמ םילבוס אל טועימה םיישיא ןיב םילדבה , לוכיש תוימרופנוקה ךרעל תנתינה תובישחה יבגל
. תואצותב לדבהה תא ריבסהל ' לאפ גט ) Ta#fel ( עיצה 3 ' םהלש תוהזהש טועימ בקל תוירשפא תובוגת
:תעגפנ
1 . , ( הצובקב רבח אל ימצעה תייאר וא תיזיפ הצובקה תביזע
2 . , ( בורה לע תולבוקמ אלש תונוכתהמ קלח קידצהל ידכ טועימה תצובק ינייפאמ לש שדחמ שורפ
3 . , ( יתרבחה בצמה יונישל בורה תעד תא תונשל ץמאמ
. , , " רתוי םילבוסו הלא תויורשפאב םירחוב אל םה ןכ לעו םיימרופנוקל תומיאתמ אל ל נה תובוגתה לכ
: רקחמה תורעשה
1 . . תועמטיה רתוי תשרוד הרבחהש םישח תועמטיה רעפ ןיבל תישפנה החוורה ןיב קזח ילילש םאתמ
. . אלש ולאל האוושהב תוימרופנוק םיכירעמש םירגהמ לצא םיניינועמ םהש הממ
2 . . תוחפ הדרפה תרשפאמ הרבחהש םישח הדרפהה רעפ ןיבל החוורה תשוחת ןיב קזח ילילש םאתמ
. . אלש ולאל האוושהב תוימרופנוק םיכירעמש םירגהמ לצא םיצור םהש הממ
הטיש :
:םיפתתשמ 100 " דע ץראב ואצמנש מ הרבמ םילוע 5 , , הרבחה יעדמו חורה יעדמ לש םיטנדוטס םינש
ןיב םיאליגב 17-28 . , , ימינונא ןפואב תיסורב ןולאש ואלימש םינימה ינשמ
4 : םידדמ 1 . תוימרופנוקל תובישח 2 . תיביטקייבוס החוור תשוחת 3 . תובריתה ךילהת יבגל הדמע ,
רובע 5 , , - , תועמטיה הדרפה תויגטרטסאה שולשל םאתהב תוהז תופקשמה תויוגהנתה לש םימוחת
, . המ וכירעהשכו םתעד המ וכירעהשכ םיימעפ הדרפהו תועמטיה לש םיטירפ לע וביגה םיקדבנה גוזימ
. בוט הלוע תונעל ךירצש בשוח יסופיט ילארשי טנדוטס 4 . רעפה תסיפת : 1 . רעפ שיש שח קדבנה םאה
? תשרוד בורה תצובקש שח קדבנהש דיעמ הובג ןויצ תועמטיה רתוי . הצור אוהשמ תועמטיה 2 . ןויצ
םלוסב הובג הדרפהה תשרוד בורה תצובקש שח קדבנש רמוא תוחפ . הצור אוהשמ הדרפה
:תואצות
48
1 . איה םילועה לע תפדעומה היגטרטסאהש אצמנ גוזימ , ךכ רחא הדרפה , ףוסב קרו תועמטיה .
גוזימ הצור תוחפו םיצור םהש הממ רתוי עמטיהל םהמ תשרוד הרבחהש ונימאה םילועה ןכ ומכ
. . תורחא תוילע יבגל םימדוק םיאצממ םאות הז אצממ םיצור םהש הממ
2 . . וספת םלוכ תולגתסהה תושיגב םיספתנה םירעפל תוימרופנוקל תובישחה ןיב םאתמ אצמנ אל
. םה יכ תמדוקה םתוברת תא םיחנוז אל תוימרופנוק םיכירעמה ולא יכ םינעוט םירבחמה רבד ותוא
. , , : " תונוש תויפיצ הצובק לכלו םירגהמ םירבח החפשמ ז וב תוצובק רפסמל םיכייתשמ
3 . ןיב םאתמ אצמנ אל תישגר החוור םיספתנה םירעפל . תולגתסהה תושיגב
4 . ןיב שלח ילילש םאתמ אצמנ םירעפה תסיפת ןיבל החוורה תשוחת םיכירעמה םישנא לצא
. הרבחהמ תספתנה הדמעה ןיבל תובריתל תישיאה הדמעה ןיב רעפה לדגש לככ תוימרופנוק
, . , ןיא תוימרופנוק םיכירעמ אלש ולאל תאז תמועל םייחהמ ןוצרה תועיבש תתחופ תיטננימודה
. , ךוותמ הנתשמ תוימרופנוקה תויה תא ששואמ הז רבדו הזכ םאתמ
5 . םיסחיימש םילוע לש החוורה תשוחת לע םיעיפשמ םילודג תוברית ירעפש הרעשהה הקדבנ
. םאתמ היה תוימרופנוק וכירעהש ולא לצא םירחא םילוע לצא רשאמ רתוי תוימרופנוקל תובישח
. וכירעה אלש ולא לצא הדרפהו תועמטיה יבגל הדמעב רעפ ןיבל םהייחמ ןוצר תועיבש ןיב ילילש
. יתועמשמ אל היה םאתמה תוימרופנוק
:ןויד
1 . ' . םילועה בור םירקמה בורב םמע םימיכסמ אל תיטננימודה בקה ירבחש םישיגרמ םילוע
. ונתנ םינוש םילוע םיצור םהש הממ הדרפה תוחפו תועמטיה רתויל םהמ םיפצמש םינימאמ
: םיברועמ תויהל םהל םורגל הצור תילארשיה הרבחהש ובשח קלח הלאה םירעפל הנוש תועמשמ
, . , וידדצ ינש ןה ולא תושוחת רמאמה ירבחמ יפל םתאו קיחרהל הצור הרבחהש ובשח קלחו רתוי
. עבטמ ותוא לש
2 , . םייביטנרטלא העפשה ינוויכ תויתביס תועפשה אלו םימאתמ הארמ רקחמה יכ שיגדהל שי
: תויהל םילוכי
1 . . תיטננימודה הרבחהמ תוברית לש ףחדל םתקוצמ סחייל םילוכי החוור רסוחמ םילבוסש םישנא
. , , " ךפהל אלו הסיפתה לע העיפשמ הקוצמהש א ז
3 . ירסח םישנאל םירסח תויהל םילולעש םיישפנ םיבאשמ שרוד תיתוברת תוהז לש יוניש
. , , השדחה הרבחה לש ץחלה תורמל הנשיה םתוהז תא קיזחהל ףידעהל םילולע םה ןכלו החוור
, קודבל ןתינ אל ןכלו םירגהמה לש םיישפנה םיבאשמה לע עדימ רסומ אל יחכונה רקחמה
. וז הרעשה
רמאמ 22 - תוברת ידגונמ םישגפמב תיתוברת תוהז לש שדחמ רושיא
49
תושיג יתש יפ לע תיתרבח תוהזל םיסחוימה םייגולוכיספ םינייפאמל יתוברת רשק ןיב סחי קדב רמאמה
:רקחמ תיתרבחה תוהזה תשיג רקחמו יביטרוטלוקא . ויחש םיאקירמאו םינמרג ויה םיקדבנה תצובק
, תדגונמה הנידמב םייתוברת וד , . םתנידמב ויחש הלאו םייתוברת דח .
, - , - וכירעה םה םהלש רוקמה תצובקל רתוי םימודכ םמצע ואר םייתוברת ודה םייתוברת דחל האוושהב
. וזל וז תומוד תוחפכ תוצובקה יתש תא וארו םתצובק לש תונוכתה תא רתוי יבויח ןפואב
לאיצנטופ תלעבו תרגתאמ תיתוברת תוהז יכ םימיכסמ רקחמה ימוחת ינשמ םירקוחו םינקיטרואית
, . יוזיחב וזמ וז תולדבנ תופקשהה יתש דגנמ תוברת תוצובק יתש ןיב רשק תעשב תולגתסהו יונישל
- אבנמ דחאה יתוברת רשקמ האצותכ םישחרתמה תוהזה ייוניש ןוויכ שדחמ רושיא תוהזה לש
עיצמ רחאה דועב תירוקמה ץוחה תצובק לש תיתוברתה תוהזה תשיכר .
: תא ריבגהל היצביטומ שי םישנאל היפ לע רשא תיתרבחה תוהזה תיירואית תוירואית יתשב דקמתמ
, היצרוטלוקאהו רוקמה תוהז קזחתת תוצובק ןיב עגמב ךכמ האצותכו תיתצובקה תוהזה לש ךרעה
( ) היהיו קזחתת אל רוקמה תוברת תרחא תוברת םע שגפמבש תאבנמ רשא תוברת דומיל תמגידרפ
, " תוברתה לש תוהזהו תומרונה םיכרעה לש תיתוברת הדימל י ע השדחה תוברתה תשיכר לש ךילהת
. תבשחנ רוקמה תצובק הבש הדימב הילע ידיל האיבמ תרחא תוברתל תופשחיה יכ אצמנ השדחה
.תיבויח
םאה קדבנ " , י ע עצוהש יפכ תימוקמה תוברתה תצובק םע תיתוברת תוהזל רזוע יתצובק ןיב רשק
זמרנש יפכ תימוקמ אלה תוברתה תצובק םע תוהזל רזוע יתוברת רשק םאה וא תיתרבח תוהז רקחמ
. " תוברת דומיל תמגידרפ י ע
. - , , יתוברתה םנויסינו םהלש יתוברת ויצוסה עקרה לע עדימ וקפיס םייתוברת ודו דח םיפתתשמה לכ
לש המישרב ושמתשהו 120 , : םיפיטואירטס ירועיש ימצע רואית תולטמ עבראב תוישיא תונוכת
. היצר ירועישו םינמרגו םיאקירמא
לש בחרה חנומה תיתוברת תוהז םע תמיוסמ םואל תצובקב םידיחי לש תיגולוכיספ תרבחל ןווכמ
. " - , , הינמרגו ב הרא ולשמ הנוש הירוטסיהו הנוש יפרגואג רוזא הפש תיתרבח תוהז המ יפ לע תעבקנ
, , : , ךכ תיאקירמא תיטרקומד השא תוישיא תומיוסמ תונוכת לעבכ ומצע תא ךירעמו בשוח טרפהש
. , – תיתרבח הצובק הקירמא השא תכייתשמ השאה הילא תיתרבחה הצובקלו ימצעל תונוכת םיסחימ
. תינדיחי תוהזל תיתרבח הביבס ןיב תרשקמ
. , תירואת יפל תימצע הרדגהל סיסבו תיתוברת הצובקל תוכיישל תועמשמו ןכות םיקפסמ םיפיטואירטס
. , ינשל דחא םימוד םמצע םיספות םינפה תצובק ירבח תימצעה היצזירוגטקה
תצובקמ תונוש תונוכת תלעבכ ץוחה תצובק תא תוארל היטנ שי יתצובק ןיב רשק לש םיאנת תחת
. , היתונוכתל רתוי תיבויח הכרעה םינפה תצובקל סחילו םינפה
ןיב רתוי בר ןוימד תוארל םידיחיה תא ליבומ תויתרבח תוצובק ןיב רישי רשק יכ התארה רשקה תרעשה
. , , ' ןהיניב המוד סוטטסו תוצובקה ןיב תורחת ןיאשכ רקיעב ןוכנ םינפל ץוחה בק
, , , ול שכרש ימל בשחנ םתפשב רבדמו תומרונו םיכרע ןיבמ תויוברת יתשב ילמרונ דקפתמה םדא תוהז
תיתוברת וד – , . תחא תוברתב קר בוט דקפתמה םדא ותמועל יתוברת דח , . יכ םירקוח ןיב המכסה
. יתוברת וד רשקהב םיחלצומ םייח תורשפאמ תוברת תונושו תויתוברת וד תולוכי לש תוחתפתה
50
: תורעשהו הרטמ
, יפל קדוב רקחמה תיתרבחה תוהזה תירואת – םאה יתצובק ןיב רשק , לקמ תוהזל תיתוברת םע
תצובק תוברתה תימוקמה , יפל םאה וא תוברת דומילה תמגידרפ , יתוברת רשק , לקמ תוהזל םע
תוברתה תצובק אלה תימוקמ . . םייתוברת דחל וושוה םייתוברת וד
: תיתוברת תוהז לש םיניפאמ השולש ונחבנ 1 . תיפיטואירטס תימצע הסיפת 2 . לש הכרעה
תוברת תוצובק 3 . . תוצובקה יתש ןיב ןוימדה תסיפת
תורעשה םאתהב תיתרבחה תוהזה תירואתל : 1 , . םיאור םייתוברת ודה םייתוברת דח םע האוושהב
. םהלש תימוקמה תוברתל רתוי םימודכ םמצע 2 . תימוקמה תוברתה תצובק תא םיכירעמ םייתוברת וד
. ףדעומ ןפואב 3 . . וזל וז תומוד תוחפכ תימוקמ אלהו תימוקמה תוברתה תא םיספות םייתוברת וד
תורעשה םאתהב תוברת תדימל תמגידרפל : 4 , . םמצע םיאור םייתוברת וד םייתוברת דחל האוושהב
. םהלש תימוקמ אלה תוברתל רתוי םימודכ 5 . תימוקמ אלה תוברתה תצובק תא םיכירעמ םייתוברת וד
. רתוי ףדעומ ןפואב 6 . . וזל וז רתוי תומודכ תימוקמ אלהו תימוקמה תוברתה תא םיספות םייתוברת וד
םיפתתשמ : יתוברת דח םגדמ : 103 - ו הינמרגמ םייתוברת דח 100 . הינרופילקמ םייתוברת דח
יתוברת וד םגדמ : 51 - " ו ב הראב ויחש םינמרג 37 . הינמרגב ויחש םיאקירמא
ךילהת . : קפסל ושקבתה תוימינונאב ושיגהו ימצע חווידל ןולאש ואלימ 1 , . עקר ינותנ 2 , . ימצע גורד 3 .
ו םינמרגה תצובק גורד 4 . ו םיאקירמאה תצובק גורד 5 . . ילעב ואצמנ תוצובקה ןיב םיגורדה הייצר גורד
. . תונמיהמ האצמנ םימוגרתהו תופשה יתש ןיבש ואצמ ההובג תונמיהמ
: םייתוברת םיפיטואירטסל ימצעה ןיב ןוימדה תסיפתב םילדבה תצובקו ימצעה ןיב ןוימדה קדבנ
- " םינמרג םע םייתוברת דח םיאקירמאו םינמרג תאוושה י ע םואלו יתוברת רשק ןיב הנוש רוקמ
. - םייתוברת וד םיאקירמאו םיאצממ : 1 - ( םיאור ץוח תצובק םע רישי רשקב ויהש םייתוברת וד םיקדבנ
העיצמש יפכ םהלש רוקמה תצובקל רתוי םימודכ עצוממב םמצע תיתרבחה תוהזה תירואית . 2 (
- - , דחמ ץוחה תצובקל רתוי םימודכ םמצע וספתי םייתוברת ודש ךכל ןיכומית אצמנ אל ךכל דוגינב
.םייתוברת
3 . ( םייתוברת דחהמ רתוי תיבויחכ םהלש רוקמה תצובק תא וכירעה םייתוברת וד
4 ( לכ וארה אל םייתוברת דחה םיאקירמאהש דועב םהלש ץוחה תצובק תא ופידעה םייתוברת ודה
.הפדעה
5 , ( ודו דח םיאקירמאהש דועב המוד ןפואב םהלש ץוחה תצובק תא וכירעה םייתוברת ודו דח םינמרג
. לדבה ואצמ םייתוברת וששוא תיתרבחה תוהזה תירואת תורעשה לכ .
תיתוברת תוהזו יתוברת רשק : תוהזו תוסיפת תשיכר לע לקמ אל יתוברת ןיב רשקש תוארמ תואצותה
, . תסיפתו הצובקה תכרעה תויפיטואירטס ימצע תוסיפתו יתוברת רשק ןיב סחיה אלא ץוחה תוברת לש
. - , אצממ םהלש תירוקמה תיתוברתה תוהזה תא קזחלו רשאל וטנ םייתוברת ודש עיצמ יתצובקה ןוימדה
- םייתוברת דחל וד ןיב םיפצנה םילדבההש ריבס תוחפש חינהל רשפאמ הז יכ רתויב ינויח וניה הז ללוכ
.( ) הנקסמ טקפיטרא לש ומויק תיחפמ יתוברת עגמ וא רשק לש הלאמ םירחא םילדבהמ םיעבונ
םידיחי ןהב םיכרדה לע העיפשמ םישדוח רפסמל וליפא תרחא תוברתב םירוגמש הלא םיאצמממ
. ץוחה ידילי לש תצובקל ןהו םוקמה ידילי תצובקל ןה תוסחיתה ךות םירחאו םמצע םיספות
51
תולבגמ : 1 . . םיאליג ןיב הנחבא התיה אל 2 . , ודב םינמרגהמ לודג היה םיאקירמאה םיאליגה עצוממ
.םייתוברת 3 . . , גציימ חרכהב אל םימיוסמ תומוקממ וסיוג 4 . . , תודיחא אלו תונוש םיכרדב עצוב סויגה
.היטה
. – . וסיוג היטה רוציל לוכיש המ םיקדבנה ליגל תוסחיתה ןיא תרחא ץראה הייהשה ןמזל תוסחיתה ןיא
. , גציימ חרכהב אל םימיוסמ תומוקממ
רמאמ 23 : – םימויאל הבוגתו תוהזה לע הרימש הנתשמ רשקהה רשאכ תיתרבח תוהז תריחב
: שדח רשקהב תיתרבחה ותוהז תא רידסמ טנדוטס ןהב םיכרד יתש ןנשי 1 ( םע םיטנדוטס תוהז
הקזח תינושאר . , םתוהז תא םילעמו תיתוברת תוליעפב םיברועמ םישענ 2 ( םע םיטנדוטס תוהז
השלח תינושאר , , תורבחב הרושקה תימצעה הכרעהב התחפה םיארמ םתביבסב םויא רתוי םיספות
. , םיכמות םיאצממה ינש תינתאה םתצובק םע תוהדזהה תא םיתיחפמו הצובקב תוהזה תירואתב
תיתרבחה .
, םיבצמ יביטקא ןפואב םירצוי םה לבא םייבקע םיחנומב םירחאו םמצע םיאור דימת אל םיטרפ
, , , ומצע תא םיאתהל הסני טרפה רתוי םילודג םירבעמ שישכ םמצע תייארב םיכמותש םייתרבח
. . תיזכרמה תוהזה תועמשמב םיינוציק םייוניש ררועל לולע הז רבד הביבסל
 רמאמה תרטמ : תיתרבחה תוהזה תירואת לע ססובמ רמאמל יטרואתה עקרה
. תא קודבל ותרטמ תיתרבחה תוהזה לע טסקטנוק ייוניש לע םתעפשהב דקמתמו
. תיתרבחה תוהזה לע חווט יכוראו םיישממ םילאוטסקטנוק םייוניש לש םתעפשה
, ישממ יונישב אלא רשקהב ינמז ייונישב רבודמ ןיא םימדוק םירקחמל דוגינב
. , ךרוא רקחמ הביבסב
 תדימ ןיבל תינתאה תוהזה תוטלוב ןיב רשקה לע עיפשהל םילוכיה םינונגנמ השולש
: תינתאה הצובקה םע תוהדזהה 1 ( , הצובקה םע ההובג המרב תוהדזהש החנהב
. , הביבסל רשקהל רשק אלל וז תוהז לש תוטלוב תאבנמ הז רקחמב : םינפסיה
, ' , ברועמ גלוקל םעיגהב תינתאה םתצובק םע ההובג תוהדזה תמרב םינייפאתמה
. םאצומל תורושקה תולועפב רתוי םיברועמ ויהי
2 ( הווהמ םדמעמש הלאמ רתוי הז ןייפאמל םירע תויהל םיטונ הצובקב טועימ אוה םדמעמש םישנא
. ' , ' . בורה בק רובע רשאמ רתוי תטלוב תיתצובקה תוהזה טועימה בק ירבח רובע בור הז רקחמב : ןתינ
. , ' הדימ התואב תטלוב היהת תיתצובקה תוהזה יאקירמא גלוקל םיסנכנה םינפסיהה לכ רובעש אבנל
3 ( . , םימייק וב בצמב תוהזה תוטלוב תא אבנמ םדאה אצמנ וב יחכונה בצמל םדוקה עקרה ןיב רעפה
, , טסקטנוק ילדבהב רשאמ תיתצובקה תוהזל רתוי הלודג תוטלוב היהת םייתועמשמ טסקטנוק ילדבה
.םינטק הז רקחמב , " , : הלודג תוטלוב ווחי םינפסיה ס יבב ודמל תוינפסיה תונוכשב ולדגש םינפסיה
. ' יאקירמאה גלוקל רתוי ברועמ עקרמ םיעיגמש םינפסיה רשאמ תינתאה תוהזה לש רתוי
52
 תופצל שי עודמ תוהזה לע עיפשי תיתרבחה הביבסב יונישש ? םיסחיה תוכרעמש ןוויכ
, , םיכרד אוצמלו םייונישל לגתסהל ךירצ םדאהו ןמזה לכ תונתשמ אצמנ םדא הב הביבסב
. , תוהזה לע עיפשי טסקטנוקב יונישש יופצ ןכל ותוהז תא רמשל תושדח
 רבעמ רחאל םג רמשית תינתא תוהזש ךכ ידיל םיאיבמה םיאנתה יבגל םירבחמה םירעשמ המ
? השדח הביבסל שרוד שדח טסקטנוקב תוהזה לש חלצומ רומיש : תוהזה לש שדחמ ןוגיע
. , רבדה ןיא תוהזב וכמתש םימדוק םירשק תושלחיהו םישדח םירשק תריצי השדחה הביבסב
, ותוא ראשיש וא יונישל איבהל לוכי יתביבס יוניש תוהזה תוקזחתה וא תושלחיה תא אבנמ
.רבד
 ? רבודמשכ הפי ןיעב האור הניא התוללכב הרבחהש הצובקב תורבח לש תוכלשהה המ
' ,' , , ' בקה לש ילילש וא ךומנ דמעמ וכו יתד ינתא אצומ הריחבל תנתינ הניאש בקב תורבחב
. , תיתרבחה םתוהז תא םירמשמ םה וב ןפואה לעו הצובקה ירבח לע עיפשמ תמיוסמ הרבחב
, , תוהזל תימצעה הכרעהה ןיב רשקה הנתשמ הצובקה תא שוטנל ןתינ אל םהב הלא םירקמב
. תוירקיעה תויצביטומה יתש טרפה רובע הצובקב תורבחל שיש תובישחה יפ לע תיתרבחה
. , תימצעה הסיפתב תוביציל היצביטומהו תיבויח תימצע הכרעהל היצביטומה ןה הז הרקמב
לש בצמב ההובג תוהדזה , הכרעהה תקחדה םע תויחל רתוי לק היהי םדאל הצובקה םע
, . וב בצמב תאז תמועל תיתרבחה תוהזה תשלחה וא םוצמצה םע רשאמ תיבויחה תימצעה
תיתרבחה תוהזה תוחפ הבושח , , התוא שוטני הצובקה םע ותוהדזה תא ןיטקי םדא
. , תיבויח תימצע הכרעה לע רומשיו תיגולוכיספ
 ןיב רשקה תא קדוב רקחמה תיתרבחה תוהזה לע םויא , םילחה םייונישהו וז תוהז רומיש
הב . ' , ךלהמב יאקירמא גלוקב םהלש הנושארה םידומילה תנשב םינפסיה םיטנדוטס ברקב
הביבסב ישממו יתוהמ ילאוטסקטנוק יוניש תעפשה לע תודמלמה תוקידב שולש וכרענ וז הנש
. אצמנ םדאה הב תיעבטה
תורעשה : 1 ( , תיתרבחה םתוהזב םיכמותה םייתרבחה תורוקמב יוניש ולגי םינפסיהה םיטנדוטסה
.' רבעמ וארי גלוקב תויתצובק תויוליעפב תוברועמ רבעל תיבו החפשממ תינוציחה הביבסל םינפהמ
. םתוהזב הכימתל
2 ( לע רומשל םיצמאמ ושעי םיטנדוטסה תוביצי : םיברועמ ויהש הלא רתוי , ויהי תינתאה םתצובקב
לש תויוליעפב םיברועמ רתוי ' סופמקב וז בק , . יבויח רשק הרושק היהת תיתצובקה תוברועמה ןכ ומכ
. תיתרבחה תוהזב םייוניש םע
3 ( םיטנדוטסהש תורשפא הנשי הנוש ןפואב וביגי , לש היצקנופכ השדחה הביבסל תוהזה קזוח
תינתאה םהלש תמדוקה הביבסהו , , תדיממ ועפשוי תימצע הכרעהו תוברועמ םויא ןיב רשקהשו
. ועיגה ונממ םדוקה עקרה לש םינייפאמו תוהדזהה
 הטיש . , , : הפוסבו עצמאב םידומילה תנש תישארב תונויאר השולש וכרענ
 םינתשמ , , , : תינתא תוברועמ םויא תסיפת תיתצובק תוכיישל הרושקה תימצע הכרעה תוהז
. תמדוקו תיחכונ
53
 תוהז . : םוחתב םינתשמ לש תיביטקייבוסה תועמשמה תקידב תיתוכיאו תיתומכ הדידמ
. – , יתוכיא הירוגטקהמ תונוכת רואית ידי לע קדבנה יניעב תוהזה
 תיביטקלוק תימצע הכרעה : תב הלקס תת ידי לע הדדמנ 4 , םלוס ךותמ םיטירפ
, , . יביטינגוק תמועל תימצע הכרעה לש ןיעל הארנ ישגר לדבה ונשי תיביטקלוק הכרעה
.( ) םייטרפ םיישיא תושגרב תקסועה תיטרפ תוכייש לש הלקס תתב שומיש השענ תוהז
. , תיביטקלוק יתמצע הכרעהל דדמכ הצובקה יפלכ
 םויא תסיפת : לש הלקס 1-7 תב 6 רואית תללוכה הז רקחמ רובע החתופש םיטירפ
. םהב לקתנ המכ דע חוודל שקבתמ קדבנהש תושוחת וא םיבצמ
 תינתא תוברועמ : עקרל תוסחייתה ידי לע יתוברתה עקרה קזוח דדמנ ןושארה ןויארב
, , ) םירבחה זוחא תיבב םירבדמ הב הפש םירוהה תדלוה םוקמ יתחפשמ יתליהקה
) " .(' " ןהב תויוליעפ ס יבב תינתאה תוליעפב וקסע ישילשהו ינשה ןויארב וכו ס יבב םינפסיהה
.( , םינפסיהה םירבחה זוחאו ופתתשה
 תוהזה תוביצי :
 םהב תוהזב םיטביה יוניש היה אל ויה תודידמה לכב 1 . םיקדבנהש תויוהזה רפסמ
.ונייצ 2 . . טנדוטסכ תוהזל רתוי ההובג תובישח הנתינ תינפסיהה םתוהזל ונתנש תובישחה
. תינתאה תוהזל רשאמ רבחכו 3 . תינפסיהה תוהזב הרושקה תימצעה הכרעהה תמר
.םהלש 4 . . , – ' הוואג תונמאנ בקה יפלכ םייבויח תושגר 5 . יתוברתה עקרה ינייפאמ
. , , – תרוסמ החפשמ הפש רתויב ההובגה תוחיכשב ורכזוהש
 םהב תוהז יטביה יוניש היה : רקחמה ךרואל 1 . , תיתרבחה תוהזה לע םויא תסיפת
. הינשה הקידבב רתויב הובגה םויאה 2 . םע תיתועמשמ הדרי ועיגה ונממ עקרה תובישח
.ןמזה 3 . . תועמשמה תינפסיהה תוהזה ןויפאל םייתוישיא םיסוחייב שומישב תקהבומ הדירי
, ' , , הביצי תראשנ בקב תיביטקייבואה תורבחהש ףא לעש איה םירקוחה יפ לע הלא לש
. , הנתשמ וז תוהזל הרושקה תיביטקייבוסה תועמשמה
 יכ ורעיש םירבחמה הביבסב יוניש תינתאה תוהזה תרימש יכרדב יונישל איבי . םתרעשה
הששוא . הדידמב הנושארה , קזח ןפואב הרושק התיה םיקדבנה לש תינתאה תוהזה תובישח
יתחפשמה עקרל , תמר יחנומב תינפסיהה העפשהה ינב םתויה תובישח יחנומבו החפשמ
. הדידמב תינפסיה 2+3 ןיב רשקה יתוברתה עקרה קזוחל תינפסיהה תוהזה קהבומ היה אל , המ
יונישכ םירקוחה ידי לע שרפתמש םדוקה יתוברתה טסקטנוקהמ תינתאה תוהזה קותינו , . ןכ ומכ
תוהזב הכימתו קוזיחב יתוברתה עקרה תא הפילחה סופמקב תויתוברת תויוליעפב תוברועמה
. תוהזה קזוחל תוינתא תויתצובק תויוליעפ ןיב תישילשהו הינשה הדידמב תויבויח תויצלרוק תינתאה
.תינתאה
 ' תינתאה תוהדזהה תדימל גלוקל רבעמה ינפל תינתאה תוהזב תוברועמה תדימ הרשקתה דציכ
? תינתאה תוהזל םיעגונה םיכילהת ינש לע עיבצהל ןתינ רקחמה תואצותמ רבעמה ירחא
. הביבס יונישו רבעמ תעב םישחרתמו 1 ( ינתא עקרמ ועיגהש םיטנדוטס קזח תוליעפב םיכישממ
. תינתאה תוהזה תא םיקזחמ ךכמ האצותכו םהלש תינתאה 2 ( ינתא עקרמ םיעיגמה םיטנדוטס
54
שלח , , תוהזב ילילש יונישו תימצעה הכרעהב הדירי ךכמ האצותכ רתוי םיהובג חתמ ינמיס םיארמ
.תינתאה
 , תוקוחר םיתיעל גשומש יגולוקא ףקות תולעב תודידמ וגשוה הנש יצחמ ךורא היה רקחמה
. תיתרבח תוהז ירקחמב
 , , תינפסיהה םתוהזל םירושקה םישנאל רוביח השדח הביבס לומ םיבצינשכ השענ שדחמ ןוגיע
, . תוצובקל רתוי רבחתה ךכ הליהקב ורבעב ברועמ היה טרפהש לככ תוהזה לע םירמוש ךכו
. ,' תינפסיהה תוהזב הילע וארה הלאו גלוקב םיינפסיה
 , קחרתהל םדאה תא ליבות תמיוסמ הצובקב תורבחב הרושקה הכומנ תימצע הכרעה
. , , תוהדזהב הילע וארה הצובקל תיבויח הכרעה ילעב ויהש ולאו הצובקהמ
תויוברת יתשב תינמז וב תורבח םע דדומתהל םיכרד : 1 ( תרצונה הצובקה םע תוהדזה ךותיחמ
. " – םיניס םג םהש םיאקירמא םע ההדזי ב הראל רגיהש יניס ןהל ךייש םדאהש תוינתאה תוצובקה יתש
. םירחא םיאקירמאמ וא םיניסמ םתוא הלידבמה תידוחיי תוברתו תוידוחיי תויווח שי םהל יכ זמרמ הז
2 ( תויוברתה תחא תריחב תיטננימודכ . , התיא תוהדזהו 3 ( , תוביסנל םאתהב תוהזל תוהזמ רבעמ
, ) . הפש בוחרב א הפש תיבב סננוסיד עונמל הלוכי תורתוסה תונומאה לע תינמז וב הבישחמ תוענמיה
.(ב 4 ( לע תצובק םע תוהדזה , רתוי הבחר תיתצובק תוהז תויוברתה יתש תא הכותב הליכמה
, םע דדומתהל תעדל ךירצ ןכ לע ןהיתשל רשוקמ תויהל לוכי םדאה תויוברתה ןיב םידוגינ םיטלובשכ
. םידוגינ םעו םימומע םיבצמ
רמאמ 24 – םיאקירמא וקיסקמו םיאקירמא ורפא םירגבתמ ברקב תיתוברת וד תוהדזהב ינוש
רקחמה תרטמ : םיכייש םתויה םע םידדומתמ טועימ תוצובקל םיכיישה םירגבתמ ןהב םיכרדה יוהיז
. תויוברת יתשל רקחמה תוידוחיי : לש תוסנתהה תא ןיבהל ןויסנב םירגבתמ תלוכיהו תונוש תויוברתב
, . סיסב לע םירגובמ ברקב תויתוברת וד וקדב התע דע תויוברת יתשל םיכייש םתויה םע דדומתהל
, , תוחפ תיללכה תוברתה םע םיהוזמ ויהש לככו ףצרה וק ידיצ ינשב ויה תויוברתה יתש וב יראינל לדומ
. תינתאה םתוהז לע ורמש : יוניש Berr! , - , תדימ םידמימ ינשל סחיתה ידמימ בר לדומ תורמתשה
םיינתאה םיגהנמה סוסיבו םיסחיה רומישו תוברתה םע תיללכה . םינשיה םיגהנמה לע םירמושה ולא
– םילרגטניא םיארקנ השדחה הרבחה םע בוט רשק םירצויו גוזימ . תועמטיה – הרבחה םע בוט רשק
. תינתאה הרבחה םע ךומנו תיללכה תודרפיה . – תטלשכ תוינתאה לע הרימש תוילוש – ינשב ךומנ
.םידדצה גוזימל םיסחייתמ רקיעב . Lafromboise דחי תורצוי תויוברת יתש יכ ןעוט השדח תוברת
. ,( ) ןיב ןילמוגה יסחי תדימב היולת תויתוברת וד הנתשמ תויתוברת וד גוזימ הנממ קלח אוה םדאהו
. ותביבסל טרפה Birman : – יתוברת וד תויתוברת וד יגוס ינש גיצמ / גזמתמ יביטרגטניא ) ןיב הפיפח
,( יתוברת ודו השדח תוהז תרצוי תויוברתה ףלחתמ . סחיתה תויוברתה יתש ןיב הירוטסיהל לכ לש
טועימ תצובק תידוחייה היווחלו . תוברת וד לכ לש
םיאקירפא . םינש ךרואל הקירמאב החתפתה ךא הקירפאב הרוקמש תוברת םיגציימ םיאקירמא
. תיללכה הרבחה םע הביצי אל םיסחי תכרעמ םינקיסקמה , םיבורק הקירמאל םינש ךרואל ורגיה
55
, . , ןיבהל םיצור אלא תוצובקה ןיב םיוושמ אל רקחמב םירחאו הפש יישק םיפיטואירטס שי ךא הקירמאל
. תונוש תוינתא תוצובק ךותב םירגבתמה לש היווחה תא
רקחמה תולאש ? : תוהזה יגוסב םילדבה םאה תויוברתה יתש םע םיהדזמ םירגבתמ םיכרד ולאב
? יתשמ קלח םתויה לש היווחה תוהמ יהמ תיאקירמאו תינתא תוהז לש םיימצע םידדמל םירושק
? , םירגבתמ טועימ תצובק לצא תויוברת
הטיש : ורקח 46 - , - ו םינקירמא םינקיסקמ 52 . - םיפתתשמה הינרופילק םורדב םינקירמא םינקירפא
. - , , ואלימ תויתוברת ודהו תוינקירמאה תוינתאה תדימ יבגל םתשגרה לע ולאשנ ןולאש תדימ יבגל
, , , יומיד תסיפת תורחא תוצובק יפלכ םסחי תיאקירמאה תוהזה תשוחת םהלש תינתאה תוהזה תשוחת
. ,( , , ) ורבע יפרגומד עדימו הדרחה תדימ ישיאו יזיפ יתרבח יתחפשמ ימצע ןויאר , אצומ ותוא ןב ידי לע
. , םהלש תויתוברתה וד יבגלו םיאקירמא םתויה םאצומ יבגל םהיתושוחת תא קדבש
. . ולבקי םימיאתמה תוידוס החטבוה תיתובדנתה םתופתתשה יכ םידימלתל רמאנ 5$ . םתופתתשה לע
םיאצממ - : תוהז יסופד השולש 1 ( תברועמ תויתוברת וד ) : ןמריב ' ( תינתאכ המצע תא הראית וז בק
. הווש ןפואב תיאקירמאו תוצובקה ןיב םילדבה : תוינתאל סחיב תלפרועמ השוחת ועיבה םינקירפא
. , תוינתאב הוואג ועיבה םינקיסקמ םהלש 2 ( תפלחתמ תויתוברת וד , : חונ םיאקירמאמ םינתא רתוי
. , . םיאקירמא רתוי ץוחב םינתא רתוי תיבב תויוברתה יתשב םילדבה : תוברתל הברקב ואר םיאקירפא
, יבויח רואב םינקיסקמ ילילש רואב רוקמה 3 ( םילידבמ , : םישח םייתוברת ודכ םמצע םיאור אל
. , תיללכה תוברתה תא םיחוד קלח םיינתא 3 . רקחמהמ ואצוה וגווס אלש םירקמ
: םיסופד ןיב םילדבה יתומכ חותינ :
 ) , ימונוקאויצוס סוטטס וא ןימ ןיב םאתמ אצמנ אל SES . ( תוהזה סופדל
 . תוצובקה יתש ברקב תוהזה סופד ןיבל םיידומילה םיגשיההו ליגה ןיב קהבומ םאתמ ןיא
תינתא תוהז :
 . תינתאה תוהזה ינויצל תוהז סופד ןיב םאתמ אצמנ אל
 . ' , תורחאה בקה יתשמ רתוי םיהובג ויה תינתאה תוהזה ינויצ םיפלחתמ םייתוברת וד לצא
: תיאקירמא תוהז
 - םיהובג םינויצ ילעב ויה םיברועמ תיאקירמאה תוהזה תדימ ןיבל תוהזה סופד ןיב םאתמ אצמנ
. םילידבמהו םיפילחמהמ רתוי
: תורחא תוצובק יפלכ סחי
 . . ' - םיפלחמה רשאמ רתוי דהוא סחי וליג םיברועמה הנתשמ תורחא בק יפלכ סחיה םינקיסקמ
םילדבה ןיא ימצעה יומידב וא הדרחב . םיסופדה ןיב םיאקירפא םילידבמ : ימצע יומיד ןיב יבויח םאתמ
.( <- ) . יפלכ סחיל רושק אצמנ ימצע יומיד רתוי הקזח תינתא תוהז הובג ימצע יומיד תינתאה תוהזל
תורחא תוצובק .
: םייתוברת וד תונויארהמ תוהזה יסופד לש םמויק תא רשיא יתומכה עדימה םיברועמ , םינויצ ולביק
. תיאקירמאה תוהזב םיהובג םילידבמה , , יפלכ הדהאב םגו רתויב םיכומנ תיאקירמא תוהז ינויצ ולביק
. תורחא תוצובק םיפילחמה . םירחאה םיסופדה ינש לש חווטה עצמאב םינויצ ולביק
56
: םיסופדה רואית יתוכיא חותינ : עמשנ ןויאר לכ 3 , הנוש עקרמ דחא םינוש םישנא ידי לע םימעפ
, , , . ןוט תורידת םיטפשמה ןכות וקדבנ תווצה םורופב ןוידל הלעוה ןויאר לכ ינתא עקר ותואמ םיינשו
. ' . דרפנב החתונ תינתא בק לכ רובידה
םיברועמ םייתוברת וד :
 . תוינתאה יפלכ דהוא סחי םע יאקירמא תויהל הבוט השגרהב תשרשומ תיתוברת וד תוהז
 . ישיאה שפוחה תניחבמ רקיעב ןורתי הז יאקירמא תויהל
 . , ךכב םיאג ויהו םינתא םתויה תא ורשיא
 . , , תויוברתה יתשמ תונבות תלבק לש ןורתי םיטקילפנוק ויה אל היעב הוויה אל
 היעב . , : תוינתא רתוי ןיגפהל תינתאה םתוכייתשה תא רשאל םירבחה דצמ ץחל
 םיאקירפא . - : םהשלכ םיגהנמ אלו רוע עבצ םהלש תוינתאה תללוכ המ םיחוטב ויה אל
 םינקיסקמ . ' : תיאקירמאה הרבחב תינתאה בקה לש םיגשיה לע רקיעב הססבתה תינתא הוואג
םיפילחמ םייתוברת וד :
 . םהלש תינתאה תוברתל הקזח תישיא הבריק תשוחת
 . " ב הראב ויחו ודלונש ללגב םיאקירמא םתויהב וריכה
 . ךרוצה יפל הינשל תחא תוברתמ רבעמ ידי לע תומליד רתוי רותפל וחילצה
םיאקירפא . : םירוחשה לכ ןיב תודחא תשוחת
 . , ' םינפבמ אלו ץוחבמ תומרגנ תויעבהש ונעט לבא תוינתאה בקב תויעבב וריכה
 . , , " םהלש אל תרחא תוברת יפל גוהנל םיצלאנ ושיגרה ס יבב רקיעב םיטקילפנוק ויה
םינקיסקמ . , . : ןושאר ףוג ישיאו ימינפ ןפואב םג םיינתא םתויהמ דנוע תשוחת
 . תיבויח היווח תויתוברת ודב ואר
 . , תופש יתש ללגב רקיעב תויוברת יתש ילעב םתויהל םירע ויה
םילידבמ : לע ססבתמ םיאקירפא . , הז סופדל םיאתה דחא ינקיסקמ קר דבלב
 . . דואמ הקזח תינתא תוהז םייתוברת וד םניאש ורשיא
 .. םיפילחמה וא םיברועמה םהירבח תא םיציחלמה םירבחה וויה
 . - םיאקירמאכ םמצע תא תוהזל ולכי אל ןכל הרוחשה תחא תוברתב קר רוחבל שיש ונעט
.( ) םינבל
 . , הב עמטיהל וצר אל םהב תניינועמ אל תיאקירמאה הרבחהש ושיגרה
 . , רקיעב ישיא סיסב לע הילפאב הקולכ הקירמא תא וראת
 . יתואיצמ וא יוצר הארנ אל תויוברתה דוחיא
ןויד :
 . תיתוברתה תוהדזהה ןפואב םירגבתמ תוצובק ןיב תנושל החכוה םיקפסמ םיאצממה
 90% . םייתוברת ודכ םמצע ורידגה
 . םיסופדה לכ רובע תיבויח תינתאה תוהזה
 . יראנילה לדומה תא םירתוס רקחמב םיאצממה
תרוקיב :
57
 . , " , תוהזה יסופד לע עיפשהל םייושע םהו רקחמב וקדבנ אל הליהקו ס יב החפשמ ומכ םימרוג
 םהיתושוחת לע םידיעמ םניא םילבקתמש םינותנהו תוהזה תיינב ךילהתב ןיידע םירגבתמה
. . ךרוא רקחמב ךרוצ שי ךשמהב
 . יבגל הללכה תייעב םיבשות לש הבר תוינגורטהב ןייפואמה הינרופילק םורדב ךרענ רקחמה
. םירחא םירוזאב היסולכוא
 , ןפואב היטהו הייצרל איבהל לוכי ןייאורמל ההז ינתא אצוממ ןייארמ ידי לע ךרענ ןויארה
. שח אוהש הממ ינתא רתוי ומצע תא גיצי קדבנהש
58

‫פסיכולוגיה אבולוציונית: ברירה טבעית – תכונות התורמות ליכולת להביא צאצאים נעשות נפוצות‬ ‫באורגניזם מסוים, ותכונות פוגעות לא עוברות את תהליך הסינון.‬ ‫אדפטציה – תכונה מורשת שעברה במהלך הדורות, שתרמה ישירות או בעקיפין ליכולת להעמיד‬ ‫צאצאים: ישירה- פחד מנחשים, עקיפה – שאפתנות, להצליח ולהשיג בת זוג טובה..‬ ‫תוצר לוואי- היות האדם מסוגל להתמודד עם אתגרים גדולים, אפשריים תודות להתפתחויות עם‬ ‫השנים.‬ ‫ביקורת 1 כלפי הפסיכולוגים האבולוציונים כי עסקו בתופעות שליליות כאונס, זה הוסבר כמהלך טבעי‬ ‫שיביא לאדם ילדים.‬ ‫ביקורת 2 התאוריה שלהם לא ניתנת להפרכה.‬ ‫תרבות: מכלול של דפוסי התנהגות ודרכי מחשבה נלמדים, המשותפים לאנשים בני קבוצה אחת,‬ ‫ומבדילים בינם לקבוצות אחרות.‬ ‫אנקולטורציה: תהליך רכישת התרבות.‬ ‫היבטים שונים של תרבות: תרבות חומרית: היבטים מוחשיים בתרבות.‬ ‫תרבות חברתית: היבטים של ארגון חברתי.‬ ‫תרבות אידיאולוגית: היבטים רעיוניים, ערכים אמונות מחשבות.‬ ‫ערכים תרבותיים: רעיונות משותפים לתרבות לגבי הרצוי והנכון, ומייצג את המטרות שבני אותה‬ ‫תרבות מעודדים לאמץ.‬ ‫פרק 2 - ערכים ותרבות‬ ‫מאמר 1 – תרבות וארגונים. חומרה של המח / הופסטד‬ ‫תרבות 1: הגדרה צרה, מקבילה למונח ציוויליזציה: חינוך, אמנות, ספרות.‬ ‫תרבות 2: הגדרה רחבה. תרבות כתוכנה מנטלית, תוכנית של נורמות, דפוסי חשיבה, רגש ודרכי‬ ‫פעולה הנלמדים לאורך כל החיים. התרבות כתוכנה מנטלית מעוצבת ע"י הסביבה ומבחינה בין חברים‬ ‫מקב' שונות.‬ ‫הבחנה בין 3 רמות בתוכנה המנטלית:‬ ‫‪ ‬טבע האדם: היבט אוניברסלי ותורשתי של התוכנות המנטליות, יכולות בסיסיות- היכולת לפחד,‬ ‫לכעוס, לאהוב.‬ ‫‪ ‬תרבות: ספציפי לקב' מסוימת, כולו נלמד ומבחין בין אנשים מקב' שונות.‬ ‫‪ ‬אישיות: ספציפי לאדם מסוים, חלקו נלמד וחלקו תורשתי, שילוב חוויות ייחודיות עם תורשה.‬ ‫יחסיות תרבותית: הימנעות מהחלת נורמות וכללים של תרבות אחת על תרבות אחרת, התמקדות‬ ‫בלימוד אינפורמטיבי של ההבדלים ושל המקורות שלהם.‬ ‫הבדלים תרבותיים ברמות שונות:‬ ‫סמלים: מילים, מחוות, תמונות, סגנונות לבוש, דגלים. הרמה חיצונית ביותר.‬ ‫גיבורים: דמויות אמיתיות או דמיוניות, המהוות מודל להתנ' ומושא להערכה.‬ ‫טקסים: פעולות קולקטיביות שנעשות בכדי להשיג מטרה מסוימת, גלויה או סמויה.‬ ‫ערכים: נטיות להעדפות מסוימות, להתנ' מסוימות, לבה של התרבות.‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫2‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->