P. 1
סיכום_בכירורגיה_כללית

סיכום_בכירורגיה_כללית

|Views: 1,352|Likes:
Published by cvbn52

More info:

Published by: cvbn52 on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2012

pdf

text

original

Y.

B
תיללכ היגרוריכב םוכיס
קרפ אשונ םידומע
הפירח ןטבל השיגה הפירח ןטב
2-5
םיימוהיז םיכוביס חותינל הנכהו םיימוהיז םיכוביס
6-7
ץרמנ לופיטו המוארט קוש
8-9
ןטבו הזח לש המוארט
10-13
לוכיעה יכרדמ ףירח םומיד
14-15
טשוו GERD טראב תלחמו
16-17
טשווה לש המוניצרק
18
הביק יטפפ ביכ
19-20
הביקה ילודיג
21-23
הרמ יכרד הרמה יכרדב םינבא לש תויגולותפ
24-27
בלבל הפירח בלבל תקלד
28-30
בלבלה ןטרס
31
בלבלה לש תויטסיצ תולחמ
32-33
קד יעמ קד יעמ תמיסח
34-36
תלחמ Crohn's
37-38
סקידנפא הפירח סיטיצידנפא
39-40
םוטקרו ןולוק Volvulus
41
תירלוקיטרביד הלחמ
42-43
Ulcerative colitis
44
םוטקרהו ןולוקה ילודיג
45-48
- תוילאטקר ונא תויגולותפ
49-50
דש דשה ןטרס
51-53
1
Y.B
הפירח ןטב
:אובמ
. ןווגמ תללוכ תלדבמה הנחבאה ןטב באכ לש תימואתפ העפוהכ תאטבתמ הפירח ןטב
. . חותינב ךרוצ לע תזמרמ דימת אל הפירח ןטב םיילאנוטירפ ץוחו ךות םיכילהת
. ןוימב רתויב הצופנה תיגרוריכה היעבה איה הפירח ןטב
:היגולויזיפותפ
. " שי םואנוטירפל םואנוטירפה יוריג י ע םרגנ ןטבה באכ 2 ( ) תילטאירפו תילרסיו תובכש
: , הנוש באכב אטבתי ןהמ תחא לכ לש בוריעו הנוש ןפואב תובבצועמ רשא
1 . - " – ה י ע תידדצ וד בבצועמ ילרסיו םואנוטירפ ANS ; באכל םרוג הז בובצע
. , , באכל םירגירטה םוקימל ןתינ אלו קומע םומע עצמאה וקב באכ אוהש ילרסיו
.( ) , ץחל וא הבחרה ןוגכ םיירטמואג םייונישו הימכסיא תקלד םה ילרסיו
. חותינב ךרוצ ןייצמ אקווד ואל ךא תינטב ךות הלחמ ןייצמ ילרסיו באכ
ילרסיוה באכה םוקימ תא עבקיש אוה ברועמה רביאה לש ילנוירבמאה רוקמה
: עצמאה וק הבוגב
• - המ ורצונש םינבמ Foregut ) קלח דע הביק 2 , יכרדו דבכ םונדאוד לש
. ( , ירטסגיפא באכב ואטבתי לוחט בלבל הרמ
• - המ ורצונש םינבמ Migut ) קלח 2 ןולוקמ שילש ינש דע םונדאוד לש
.( ) ( םדקומ סיטיצדנפאב לשמל ילקיליבמואירפ באכב ואטבתי יבחור
• - מ ורצונש םינבמ !ingut ( ) באכב ואטבתי סונאה דע ילטסיד יבחור ןולוק
. - יבופ הרפוס
2 . " – םיילאניפס םיבצע י ע ידיצ דח ןפואב בבצועמ ילטאירפ םואנוטירפ
. יעברמ דחאל םקוממ אוה ילטאירפ באכ ןטבה ריק תא םג םיבבצעמש םייטאמוס
" . , , ; יוריג י ע םרגנ הז באכ תולקב םוקימל ןתינש רומח דח באכ והז ןטבה
) " וא יטפפ ביכ לש היצרופרפ ןוגכ יתקלד ךילהת י ע ילטאירפה םואנוטירפה
. , " ;( יגרוריכ ךתח ןוגכ ינאכמ יוריג י ע םג םרגיהל לוכי אוה הפירח סיטיצדנפא
תובורק םיתעלו סיטינוטירפ לש תילקיסיפ הקידבב םיאצממל רושק ילטאירפ באכ
. יגרוריכ ןורתפב ךרוצ ןייצמ הז באכ
– הרדשה טוחב םיילנוריונ םילולסממ תעבונ וז הנרקה ינטבה באכה לש הנרקה םג ןכתית
– . לש וא הרמה יכרד לש באכ אמגודל םיילרסיוה םירביאלו םייטמוס םיבצעל םיפתושמש
) סצבאמ לשמל יתפערס יוריג Su"#hrenic . ( תקלד לש באכ תינמי המכשל תחתמ ןירקי
) וא הפירח בלבל Renal colic . ( םוטקרו םחר רוקממ באכ הרוגח תרוצב ןימי ןתומל ןירקי
. םורקסה רוזאל ןירקי
: הפירח ןטב תכרעה
1 . :הזנמנאב
1 . : – באכה ינייפאמל סחייתנ תיחכונ הלחמ
2
Y.B
$ Onset באכה ךשמו ( ) : לע תזמרמ תוינש ךות באכ לש תימואתפ העפוה
) לש ערק וא יטפפ ביכ לש היצרופרפ לשמל ערק וא היצרופרפ AAA .( םטוא םג
. ( ) תימואתפ באכ תעפוהב אטבתהל לוכי ירטנזמ םטוא וא בלה רירש לש
- – ( ) מ עובנל לוכי תוקד ךות תוריהמב ץיאמש באכ Colic s%nro&es 'B.colic(
Ureteral colic , ;( , סיטיצידנפא ומכ םייתקלד םיכילהתמ קד יעמ תמיסח
. ; םיימכסיא םיכילהתמ סיטיטארקנפו סיטילוקיטרביד
( ) ומכ םייתקלד םיבצממ םרגיהל הלוכי תועש ךות באכ לש תיתגרדה העפוה
( , ) ; ןתש תריצע יעמ תמיסח םייתמיסח םיכילהתמ סיטיטסיצלוכו סיטיצידנפא
.( , ) םירדוח םילודיג יפוטקא ןויריה םירחא םיינאכמ םיכילהתמו
- באכה ינייפאמ ; : םרגנ הז באכ תוגופהב עיפומש דח באכ אוה יקילוק באכ
, – ) יעמ תמיסח לשמל תדוגנת דגנ דבועש קלח רירש לש הקיטלטסירפמ האצותכ
.( אוה ללכהמ אצוי הילכ ןבא Biliar% colic . , דח באכ עובק תויהל הטונ באכה םש
) " ומכ יתקלד וא ימוהיז ךילהתל ןיווכמ כ דב ותמצעב רבגתמ וא ראשנש רומחו
.(סיטיצידנפא
- באכה םוקימ " : תויהל לוכי םייפיצפס םירביא לש תקלד י ע םרגנש באכ
) באכ לשמל םקוממ RU) .( תונרקהל םג בל םישל שי הפירח סיטיטסיצלוכמ עבונש
. באכה לש
- םירימחמו םילקמ םימרוג : םיראתמ תטשופמ סיטינוטירפ םע םילוח
. " – םע םילוח הזוזת אלל הביכש י ע לקומ באכה ןכל העונת םע באכה לש הרמחה
" רחאל םינימסתב תינמז הלקה םישח כ דבו ילרסיו באכ םישח םייעמ תמיסח
.האקה
- םיוולנ םימוטפמיס : ןטב באכ תובורק םיתעל םיוולמ תואקהו תוליחב
– לע זמרל הלוכי באכה תליחת רחאל העיפומש האקה היגולויתאל ןיווכהל םילוכיו
- ל הניווכמ באכה תעפוה ינפל העיפומש האקה דועב סיטיצידנפא GE תלערה וא
– . ילטסיד ךילהת לע תזמרמ תיראיליב האקה האקהה יפואל םג סחייתהל שי ןוזמ
.סורוליפל
. , דחי םהינש וא תקלד וא םוהיזל ןיווכמש ףסונ הוולמ םוטפמיס םה תרומרמצו םוח
. הפירח סיטינוטירפ םע םילוחה בור תא הוולמש םוטפמיס איה היסקרונא
2 . : תוכרעמ תריקסו תיאופר הירוטסיה
- םע םילוח *VD - מ לובסל םילוכי ןטב באכ םע םיעיפומש תילילכ הלחמ וא
AAA . תירטנזמ הימסיא וא
- . תונשיה בקע יעמ תמיסחמ לובסל םילוכי ןטרס לש הירוטסיה םע םילוח
- ילוחב DM םע +!D וא *VD - ל יוטיב תויהל לוכי ירטסגיפא באכ M+ .
- עיברב באככ אטבתהל הלוכי הנותחת תינמי הנואב הינומונפ RU) םוח םע
.לועישו
- – תולוכי ןטב באכל תוביס הפיקמ תיגולוקינג הירוטסיה תחקל הבוח השיאב
תויהל *+D ,( ) , , בוהצ ףיפוג לש ערק וא ץרמשלטימ תיתלחש הטסיצ יפוטקא ןויריה
.סיזוירטמודנא
- , – תויוקבדיה לש ןונגנמב יעמ תמיסח לע זמרל םילוכי םימדוק ןטב יחותינ
. אולכ עקב וא תוריאממ
3 . :תופורת
$ NSA+DS – יכוביסל םיפשוח *UD .
- – יקפצ יוריגו םוח ןוגכ תקלד לש םייסאלק םינמיס ךסמל םילוכי םידיאורטס
. – הנימא תוחפ איה ןטבה תקידב םידיאורטס תוחכונב
- , – ל םורגל וא סיטינוטירפ תמצע שילחהל הלוכי הקיטויביטנא *MC ) - שישכ
.( ךכב דושחנ לושלשו ןטב באכ
2 . : תילקיסיפ הקידב
1 . : יללכ הארמ
3
Y.B
םייכרב םע םדיצ לע טקשב בכשל םיטונו ער םיארנ תטשופמ סיטינוטירפ םע םילוח
. באכ םע םילוח הזחה ןוויכל תופפוכמ Colic םילוכי אלו החונמ ירסח תויהל םיטונ
, " ) . ןטרס ןבא י ע הרמה יכרד תמיסחל םיניווכמ תבהצ םע םילוח החונ החונת אוצמל
. .( םייטפס תויהל םילולע םימודרו םיפייע םיארנש םילוח תורציה וא
2 . : םיינויח םינמיס
, . וא יתקלד ךילהת לע זמרמ לשמל םוח הלוחה לש יללכה בצמל בושח דדמ םיווהמ
) ; לעמ הובג םוח ימוהיז 39 . , ( הינומונפ וא סיטיגנלוכ סצבא לע דיעמ
. , " סיספס וא הימלוופיה לע דיעהל םילוכי םהינש וא הידרקיכט ד ל תת
3 . : ןטבה תקידב
- . , , – המתירא ירוזאו תוטילב תוקלצ היצנטסיד שפחל שי תולכתסה
- ; – לע דיעהל לוכי עינ רדעיה םייעמ תמיסח לע דיעהל לוכי רע עינ הנזאה
+leus . טשופמ סיטינוטירפ בקע
- . ( ) – תמיימ לע וא םייעמ תמיסח בחרומ יעמ לע דיעהל לוכי שוקינ
- , – ךרוצה הרקמב תופופכ ויכרבו ובג לע בכוש הלוחהשכ עצבתמ שושימ
. .( ) באכה רוזאמ רתויב הקוחרה הדוקנהמ שושימה תא םיליחתמ באכ עונמל ידכ
- ו תושיגר ירוזאל בל םישל שי Guaring . ךכ לכ ןימא ןמיס אל אוה דנואביר
- ו סיטינוטירפל Guaring . סיטינוטירפב רתוי בוט ןמיס תובורק םיתעל אוה ינוצר אל
. הטימה וא הלוחה ןגא רועינמ םג באכ קיפהל ןתינ
הימכסיא לע דיעהל לוכי תילקיסיפה הקידבה יאצממל ינויצרופורפ וניאש באכ
.תירטנזמ
.( ) םיילרומפ ללוכ םיעקב רחא תונדפקב שפחל שי הקידבה ךלהמב
$ *R : – ריקב הסמ וא תושיגר ןטב באכ םע םילוחה לכב הניטורכ עצובמ
. םסוח ןטרס לע דיעהל הלוכי םוטקרב הסמ סיטיצידנפאב עיפוהל הלוכי ינמיה ןגאה
.( , ) תעבטה יפמ קחרמו תויליבומ לודיגה לדוגל בל םישל שי *R ןיחבהל רשפאי םג
. האוצב םדב
- . – תוירופה ליגב םישנה לכב עצבל הבוח תיגולוקינג ןגא תקידב
- : תינפוג הקידבב שפחל שיש םייפיצפס םינמיס
יפרמ ןמיס - – ה לע ךשמתמ ץחל ידכ ךות םויריפסניא תריצע RU) . הפצנ הז ןמיס
– םויריפסניא תעב קלדומה הרמה סיכ תדירי בקע רצונ אוהו הפירח סיטיטסיצלוכב
. , המישנ תריצעל ול םרוג הזו באכ שח קדבנה קדובה ידיב לקתנ הרמה סיכשכ
) תקידב תעב יפרגונוס יפרמ ןמיס US - – ה םע הרמה סיכב העיגנ #ro"e ( אוה
. ןימא תוחפ
Obturator sign , – קרפמל היצטור םישוע םיפפוכמ ךריו ךרב םע בוכש הלוחהשכ
. – ירטסגופיה באכ שח קדבנה םא תיבויח איה הקידבה ץוח יפלכו םינפ יפלכ ךריה
) םיתעל שיש ומכ ימינפה רוטרוטבואה רירשל הכומסש תקלד לע דיעמ הז ןמיס
.(סיטיצידנפאב
Iliopsoas sign . - – עצובמ ןחבמה ילקצ ורטר סיטיצידנפאב יסאלק ןפואב הפצנ
- , – רפיה םישוע תפפוכמ ךרב םע לאמש דצ לע בכוש הלוחהשכ רתויב בוטה ןפואב
. . ןימי דצב באכ שח קדבנה םא יבויח ןחבמה ךריה קרפמל היצנטסקא
Rovsing sign . – באכ שח קדבנה הפירח סיטיצידנפאב עיפוהל אוה םג לוכי R,)
- ב שוקינמ האצותכ ,,) - , ב יתקלד ךילהת לע דיעמ הזו R,) .
3 . : הדבעמ תוקידב
1 . . – רוקמ לע דיעהל הלוכי סיזוטיצוקיול יגרוריכה בצמה תכרעהל םד תריפס
.( ) יתקלד ךילהת לע דיעהל הלוכי הלאמש הייטס ערקנש סקידנפא ןוגכ ימוהיז
– . תושבייתה לע דיעהל םילוכי טירקוטמהו ןיבולגומה סיזוטיצוקיול רדעיהב וליפא
. ( ) םד ןדבא וא טירקוטמה תיילע
4
Y.B
2 . . – לשמל תוכשוממ תואקה הלוחה בצמ לע דיעהל םילוכי םיטילורטקלא
. איה ןיניטארקו האירוא תיילע ימרולכופיה ימלקופיה ילובטמ סיזודיצאל םורגל תולוכי
. חפנ תדיריל תיביטקידניא
3 . ) – יפמ תוחפ תוזנימאסנרט לש הלק היילע דבכ ימיזנא 2 ,( המרונהמ A,-
*!.S . תינוניב היילע הפירח סיטיטסיצלוכב םיתעל םיפצנ ילאטוט ןיבוריליבו
) יפ לעמ תוזנימאסנרטב 3 ( םע הלוחב Acute RU) #ain - ב ןבאל בורל הרושק
CBD " , . היילע המידקמ תוזנימאסנרטה תיילע כ דב הרמה יכרד לש הפירח המיסחב
- ו ןיבוריליבב A,- * .
) לעמ תוזנימאסנרטב תרכינ היילע 1000 ( לע תזמרמ באכ אלל הלוחב תודיחי
. הימכסיא וא סיטיטפה
4 . – ( ) לש הנחבא לע םיבשוח םא םתוא דודמל שי זפילו זלימע בלבל ימיזנא
. תרמוחל היצלרוקב תאצמנ אל םימיזנאה תיילע תדימ יכ ןייצל בושח סיטיטארקנפ
.סיטיטארקנפה
. , תיילע םייעמ תמיסח םהיניב םיבצמ רפסמב עיפוהל הלוכי זלימע לש הלק היילע
. " בלבלל יטמיכנרפ קזנ לע תזמרמ כ דב זפיל
5 . . – ןטב באכל תויגולורוא תוביס תכרעהל ןתש תקידב
6 . תקידב B$!CG . – תוירופה ליגב השיא לכב ןתשב
4 . : הימדה תוקידב
– שי םלוא הלוחה לוהינב יחרכה בלש איה הפירח ןטב םע הלוח לש תיגולוידר הכרעה
: הלוחל תוידיברוממו רתוימ זובזבמ ענמיהל ידכ הימדהה יעצמא תא הדיפקב רוחבל
1 . . – הדימעב ועצבל שי תיתלחתה תיגולוידר הכרעהכ שמשמ קיר ןטב םוליצ
.הביכשבו
, – שי הדימעב םוליצ עצבל ןתינ אל םא הדימע םוליצב בוט יכה הפצנ ישפוח ריווא
. דעב ספספל רשפא ישפוח ריווא ילאמשה ודיצ לע בכוש הלוחשכ םוליצ עצבל
20% . םירביא בוקינ ירקממ
, - , םיזג תוחכונו לזונ ריווא סלפ היצטלידל רשקהב יעמב זגה תינבת תא ךירעהל שי
: יעמ תואלול תבחרה תוארל ןתינ תינייפוא םייעמ תמיסחב לוכיעה תכרעמ ךרואל
. , - , ריווא רדעיה המיסחל ילטסידש טנמגסב וא ןולוקב זג טועימו לזונ ריווא יסלפ קד
. האלמ המיסח לע דיעמ םוטקרב Sentinel loo# ( ) הלוכי תבחרומ תדדוב יעמ תאלול
( ) בקע תרצונו סיטיטארקנפב לשמל קלדומ רביאל ךומסב עיפוהל +leus ימוקמ
. הז טנמגסב
- – ב ןיחבהל ןתינ תויצקיפיצלקל םג בל םישל שי 90% לשב ןתשה יכרדב םינבאהמ
- , ב קר ךא ןהלש היצקיפיצלק 15% . תולוכי בלבלה רוזאב תויודייתסה הרמה ינבאמ
. לע דיעהל תולוכי הטרואאה ריקב תויודייתסה תינורכ בלבל תקלד לע דיעהל AAA .
ןה ןטבב רתויב תוחיכשה תויודייתסהה *hle"oliths .( ) תוידירו תויודייתסה
, / יכרדב וא לוכיעה תכרעמ ןפודב תירטנזמה תילטרופה תידירווה תכרעמב זג תוחכונ
. םייאמ ןמיס הווהמ הרמה
2 . : – םימיוסמ םיבצמב םורתל לוכי דנואסרטלוא
US לש RU) ; הרמ ינבאב ןיחבהל ןתינ הרמה יכרד לש הלחמב רקיעב עייסמ
לש תושיגרב 95% . סיכ לש ןפוד יוביע םה הפירח סיטיטסיצלוכל םיינייפוא םיאצממ
לעמ הרמה 3 - . , " ה לש הבחרה סיכה ראווצב ןבא וא סיכה ביבס לזונ מ מ CBD
) לעמ 8 . ( " דיעמ יפרגונוס יפרמ ןמיס המיסח לע הדיעמ םישישקב הזמ רתוי וא מ מ
. הרמה סיכ לש תקלד לע
US . השיאה לש תיגולוקינג הכרעהל בושח ילכ אוה ןגאה לש
US באכ תכרעהב םג שמשל לוכי R,) – רקיעב סיטיצידנפא ןחבאל לוכי אוה
. םיזר םילוחבו םידליב
5
Y.B
3 . Contrast stuies , – םילוכי ךא ףירח הרקמב תורידנ םיתעל םישמשמ
, . םימב סיסמ דוגינ רמוחב שמתשהל שי םירקמה בורב םימיוסמ םירקמב ליעוהל
, . " ןיב לידבהל לוכי לשמל םוירב ןקוח םוירב י ע סיטינוטירפמ ענמיהל ידכ +leus
A%na&ic . תילטסיד תינולוק תורציה ןיבל
4 . C/ . – רמוחב שמתשהל שי תיסחי ריהמ ןמזב הלוחה תכרעהל שמשל לוכי
- ו ימופ דוגינ +V שי םא אלא C0+. C/ תכרעהל רתויב הבוטה תדדובה הקידבה איה
: , . םהיניב םימיוסמ םיבצמב יתועמשמ ןורתי הל שי רבסומ אל ןטב באכ םע הלוח
- . הלוחהמ תקיודמ הזנמנא גישהל ןתינ אל
- אל ךא הגיאדמ ןטבה תקידב רשאכ סיזוטיצוקיולו ןטב באכ םע הלוח
. ילאנוטירפ יוריגל תיביטינפד
- ) לשמל תינורכ הלחמ םע הלוח CD . ( הפירח ןטב באכ םע עיגמש
- . - םיילאנוטירפ ורטר םינבמ תכרעה
- . תינטב ךות תוריאממ םע םילוח תכרעה
5 . : – יטוקאה הרקמב תויצקידניא טעמ הל שי תיניערג הימדה
- . – הפירח סיטיטסיצלוכל דשחנש הלוחב הרמה יכרד יופימ
- ןומיס RBC וא 1BC . / – המאתהב תקלד םומיד ירתא יופימב
- םויצנכט יופימ 99 . – םולוקיטרביד לקמ לש רותיאל שמשמ
6 . : , – ןוגכ םימיוסמ םיבצמב דיקפת םהל שי תוינשלופ הימדה תוקינכט
- . ירטנזמ קרוע תמיסח לש תיפרגויגנא הנחבא
- . לוכיעה יכרדמ ףירח םומידב לופיטו הנחבא
5 . הפירח ןטב לש תלדבמ הנחבא :
1 . ןוילע ינמי עיבר . , , , : הביקו םונדאוד בלבל דבכ הרמ סיכ ברעמש המ לכ
, ; ; - הפירח סיטיטארקנפ הפירח סיטיטסיצלוכ יטפפ ביכ לש היצרופרפ אמגודל
.(' " , ) וכו תינמי בל ס א סיטיטפה בקע דבכה תלוספק לש החיתמ
2 . ןוילע ילאמש עיבר ) " – לוחט לש תויגולותפ כ דב םימטוא , , המופמיל
. ;( בלבל בנזו הביק לש תויגולותפ םג ונכתיי הילגמונלפס
3 . הנותחתו תיעצמא ןטב ; ; : הפירח סיטילוקיטרביד הפירח סיטיצידנפא
; ; לש ערק תירטנזמ הימכסיא םייעמ תמיסח AAA .
4 . ןותחת ינמי עיבר , ) – סיטיצידנפא תויתקלד תוביס +BD ,( , סיטילוקיטרביד
.( ) , לשמל םוקצ לודיג םילודיג תוימוהיז תוביס
5 . ןותחת ילאמש עיבר – ) , , – סיטילוק יתקלד ימוהיז ילודיג +BD , סיטילוק
.( , סיטילוקיטרביד תימכסיא
תויגרוריכ אל תוביס :
6 . תיגולוקינג תכרעמ : *+D . ; ; תיתלחש הטסיצ לש ערק יפוטקא
7 . ןתשו ןימ תכרעמ ; : ןתשה יכרדב םינבא U/+ .
8 . ( ) תויגרוריכ אל תורחא תוביס : M+2 GE ; ; הינומונפ D-A .
חותינל הנכהו םיימוהיז םיכוביס
; איה עצפ םוהיז חותינה רחאל םייוהיז םיכוביס עונמל ידכ םישענ גרוריכה יצמאמ בור
: . םה םוהיז לע םיעיפשמש םימרוגה החיכשו העודי העפות
1 . ( ) – תינגוסקא וא הרישי תינגודנא הרוצב עוגפל םילוכי םיקדייחה קדייחה תויביסרגא
; / – ( " ) שרפומ ןיסקוטה םיניסקוטוסקא ודנא תויהל םילוכי םיניסקוטה םיניסקוט רורחש י ע
. תימטסיס רזפתמו קדייחהמ
2 . . – היהת ןוסיחה תכרעמ היתועורז לע ןוסיחה תכרעמ עגפנה לש הנגה ינונגנמ
, , ,( ) ,( ) הנוזת תת המוארט תרכוס הלחמב םישישקו תוקונית ליגה תווצקב תשלחומ
. , תולתשהו ןטרס תויווכ
6
Y.B
3 . ; ) – םוהיזמ ןושארה םוסחמה אוה רועה םיינאכמ םירוטקפ םייתביבס םירוטקפ
,( – – םיקדייחל חתפ הווהמ הז תרחא תילאילתיפא הנרבממ לכ וא ותוא םיכתוחשכ
, ) קוש םייגולויב םירוטקפ *VD .( – תינוסיח היעב םירצוי
4 . " , – שומיש י ע יתמקר קזנ ןתינש המכ דע עונמל ךירצ גרוריכה תיחותינה הקינכטה
. הניקת םד תקפסא לע רומשל שי תילארטלוק העיגפ עונמל ידכ םינידע םירישכמב
. תויח ןהל ןיאש תומקר קלסלו
: םייחותינ םיעצפ גוויס
ןנשי 4 : םייחותינ םיעצפ לש תוגרד
1 . Clean . , – . – חותינ והז דש יחותינ הינרה לשמל לולח רביאל סנכנ אלש חותינ
; , , , םילקתנ אל םהוזמ אלו יטמוארט אל אוה זקנ וב ןיא ינושאר ןפואב רגסנש יביטקלא
, . םירביאל םיסנכנ אלו הדיפקב םירמשנ חותינה רדח יללכ לכ חותינה ךלהמב םוהיזב
.םילולח
אוה םוהיזל ללוכה ןוכיסה 2.1% .
2 . Clean – Contaminated , - , ) – ןתש ןימ המישנ תכרעמ הלולח תכרעמל הרידח שי
G+ , – . , ,( ליגר ימוטקדנפא אמגודל וז תכרעמב םוהיז םויק אללו תרקובמ הרוצב
. , שחרתתש רתומ ןאכ ימוטקרטסיה ימוטקרטסג Minor "rea3 . תיחותינה הקינכטב
אוה םוהיזל ללוכה ןוכיסה 3.3% .
3 . Contaminated ; , – לש הכיפש שישכ םייקנו םידח םהש יאנתב םייטמוארט םיעצפ
; ; םימהוזמ םילולח םירביאל הסינכ חותינ ןמזב םייעמ רמוח Ma4or "rea3 הקינכטב
. , – . הנכה אלל יעמ תתירכ סיטיצידנפא לש ערק אמגודל תיחותינה
אוה םוהיזל ללוכה ןוכיסה 6.4% .
4 . Dirty and Infected ; ; – םימהוזמ םירז םיפוג המוגפ המקר םע םייטמוארט םיעצפ
; ; ; האוצ רוזיפ םע םייעמ לש היצרופרפ הלגומ םע יביטקא םוהיז האוצ לש היצנימטנוק
. – . תילניטסטניא הלוטסיפ לש התירכ אמגוד הלגומ זוקינל ךתח תריצי
אוה םוהיזל ללוכה ןוכיסה 7.1% .
: יגרוריכ עצפב םוהיז תרדגהל םינוירטירק
1 . . חותינה םוקמב אוה עצפה
2 . שחרתמ 30 . חותינהמ םוי
3 . . רוע תתו רוע ללוכ
4 . . היספה לעמ שחרתמ
5 . ; ; : " עצפ קדייח תאיצמ ךתחהמ יתלגומ זוקינ םייק י ע עצפה םויקל רשקב םיעדוי
. " גרוריכ י ע חתפנה
, – חותינה םוקמב םוהיז קומע םוהיז 30 , םע הנש דעו חותינהמ םוי +&#lant . םג והשלכ
: םינוירטירק שי הז הרקמב
1 . . " םוח בקע גרוריכ י ע וא תינאטנופס חתפנ עצפה
2 . . תימוקמ תושיגרו באכ
3 . . הקידבב ךתחל תחתמ םוהיזל רחא זמר וא סצבא
4 . . קומע םוהיז ןחבאמש גרוריכ
: עצפ ימוהיז תעינמל סיסקליפורפ
1 . תוילירטסו ןויקינ לע הרימש , , , , , – תוכיסמ תופפכ םיידי תצחר םייוסיכ םירישכמ
.( ) . , שי ילאימוקוזונ םוהיז ילב תיבהמ אבש הלוח אטחל ףידע דימת םיליעמ םיעבוכ
7
Y.B
– " ) יטנא ןובס ןפורולכסקה י ע רועהמ םיקדייחה תא ריסהל ידכ םומיסקמה תא תושעל
. ( ) .( רועה תא ןיכהלו תקולחמב יונש חותינל דומצב רעיש קלסל שי יטפס
2 . " תיטקליפורפ ב א " , – םא אלא תיטקליפורפ ב אב ךרוצ ןיא םייקנ םיעצפב
.( , ) יחותינ םד ילכו בל יחותינ תשר םע הינרה לשמל רז ףוגב םישמתשמ Clean$
conta&inate – ( ) " ןיטקהל ידכ לוכיעה תכרעמ יחותינ תיטקליפורפ ב אל םייסאלקה םה
. הגרדב םיעצפב רבודמשכ ימוהיז עצפל ןוכיס 3-4 , אלא יטקליפורפ ונניא רבכ לופיטה
; – אוה יתימא סיסקליפורפ רמולכ םייקה םוהיזב לפטל ךירצו םוהיז שיש םיעדוי ילופיט
- ב קר Class 5 .
– " , הטושפ יכה ב אב םישמתשמ יסאלק ןפואב ןורקעכ ןושאר רודמ ןירופסולפצ )
Cefazolin ) " .( הקיטקליפורפל תוקזח ב אב שומיש יבגל םירמאמ רתויו רתוי שי םויכ
/iena& " .( םע עגמה ןמזב המקרב תילאמיטפוא ב א תמרל עיגהל איה הפיאשה
– לופיט םיליחתמ ןכל לפלקסה +V . חותינה ךרוא חותינה ינפל העש דע העש יצח
, – דוע תתל שי םייח תיצחמ ןמז יצחמ רתוי ךשמתמ חותינה םא אוה םג דיקפת קחשמ
.הנמ
) - םישרודש םיקוקורטנא ןכו םייבוריאנאו םרג םה םיחיכשה םיקדייחה לוכיעה תכרעמב
' , .( , פטס אוה חיכשה קדייחה יקנ חותינב שלושמה לופיטהמ קלח הווהמש ןיליציפמא
.סורואא
תעינמ איה ירמגל הנוש הקיטקליפורפ SBE – תתל שי ןוכיסב םילוחב 2 ןיליציפמא םרג
) – . שי םאו ןיצימאראג םג םינתונ םיילילש םרגל דשח שי םא הלועפה ירחאו ינפל
.( – ןיצימוקנו וילא תושיגר
3 . םייעמ תנכה – 80% ; ןוכיס ןיטקהל ידכ םיקדייח אוה שביה האוצה לקשממ
– " , תאו האוצה תא ןתינש המכ דע קלסל האוצמ זוקינ י ע םייעמה תא ןיכהל שי םוהיזל
" . י ע תאז םישוע הבש םיקדייחה תילוקילג הצמוח – לוכיעה יכרד תא תינאכמ םיפטושו
- כ תותשל ךירצ 6$7, .
אוה שומישב ינש רמוח סקדופוס ; – ךירצ יטומסוא רמוחכ םגו לשלשמ יוריגכ םג לעופש
לש םיימעפ ונממ תותשל 78cc " . הפיטשה ךרוצל ל נה םירמוחה ינשמ דחא םירחוב
.תינאכמה
" – " תלעופ ב אהמ קלח ב א םע רשפאש המכ םייעמה תא אטחל םיסנמ ליבקמב
' ) ולפצ תימטסיס +V + ) " ( ןיצימורתירא ןיצימואנ יעמב תלעופו תגפסנ אל ב אהמ קלחו
*. . " .( הפיטשמ ירמגל םיענמנש הלאכ שי הפיטשה ירמוח ירחא םינתונ ב אה תא
. – תיסחי השדח השיג וז תינאכמ
8
Y.B
קוש
( ) תומקרל ןצמחה תקפסא רשאכ שחרתמ אוהו דימת אל ךא םד ץחל תדיריב ןייפואמ קוש
, . ענמנ יתלב ןפואב ליבומ אוה ןקותמ וניא קושה םא תוילובטמה תושירדה לע הנוע הניא
. – , , , הלוחה תומ ףוסבלו םירביא תומקר םיאת לש תוומל
) עצוממה םדה ץחל ןיב רשקה תנבהל הרושק קוש לש היגולויזיפותפה תנבה MA* - ( ל C.
) תירפירפה תדוגנתלו SVR9. MA* - ל רשי סחיב אצמנ C. - לו SVR - . ש ללגב C. אוה
- , ל רשי סחיב אצמנ המיעפה חפנו המיעפה חפנב בלה בצק תלפכמ *reloa( A:terloa
– זא תויליטקרטנוקו MA* , בלה בצקל רשי סחיב אצמנ *reloa( A:terloa . תויליטקרטנוקו
, , , - " ןינר ןורטסודלא םינימא לוכטק רורחש םיללוכ תימטסיס ד ל תדיריל יוציפ ינונגנמ
, – בלה בצק תאלעהל םילעופ הלא לכ לוזיטרוקו *reloa( A:terloa . תוילטקרטנוקו
: קושה יגוס
ךשמו קמועל םג אלא יסיסבה םרוגל קר אל םירושק ירוטלוקריס קושמ התומתהו האולחתה
: . תינויח איה םאתהב תוברעתהו קושה גוס לש םדקומ יוהיז ןכל תירוטלוקריסה העיגפה
1 . ימלוופיה קוש " ) – תוחפל כ דב םד חפנ דוביאמ עבונ 20% " – ( ףירח םומיד י ע
" ; ,( =) ןיב לידבהל ןתינ כ דב תושבייתה וא םילזונ ןוקיר יגרומה םלה 3 " י ע הלא
, , , . םהל שיו הירוגילוא הידרקיכט תירפירפ היצקירטסנוקוזו שי הלא םילוחל הזנמנא
;V* . ךומנ
2 . ינגוידרק קוש - – מ עבונ C. ) ומכ יבבל יזנירטניא םרוג בקע קפסמ אל AM+ , היעב
.(' , , , היצקירטסנוקוזו שי הלא םילוחל וכו היתפוימוידרק הימתירא הימכסיא תימתסמ
- , , , ו הירוגילוא הידרקיכט תירפירפ ;V* . רבגומ
3 . ) יתמיסח קוש Obstructive shock ( – תוענומש תויגולויתאמ עבונ C. ךא קפסמ
– . אמגודל יזנירטניא יבבל רוקממ ןניא *E( /ension *neu&othora< . , הדנופמט ;V*
. " הלא םילוחב רבגומ כ דב
4 . Distributive shock , " – הידרקיכטב אטבתמש ימנידרפיה בצמ י ע ןייפואמ
,היצטלידוזו SVR - ו דורי C. ; יטפס קוש םע םיעיפומ םילוחהמ קלח םלוא רבגומ
) ימנידופיה C. , .( סיספס םה הז קוש לש רתויב םיצופנה םיגוסה היזופרפופיהו דורי
S+RS . " " , דבכ ס או לנרדא ס א
5 . ינגוריונ קוש – םייטטפמיסה םיבצעה ישרוש הבוגב הרדשה דומעל הערפהמ עבונ
. – - תירלוקסווה תכרעמל יטטפמיס סונוט ןדבא רצונ ךכו וילעמ וא םיירבמול וקרותה
,( ) - המח הירפירפ תירפירפ היצטלידוזוב סיספס יומד ירלוקסוו בצמב ויהי הלא םילוח
, , הירוגילוא הידרקיכט ;V* . ךומנ
: קושה יגוס לכל ףתושמ לופיט
. ןצמחה תקפסא תוירפירפה תומקרל תקפסמ ןצמח תקפסא חיטבהל אוה לופיטה תרטמ
- , ו ןיבולגומה זוכיר תיקרוע היצרוטסב יולתש יטמתמ דדמ איה C. – רפשל שי ןכל
: הלא םירטמרפ
1 . Sa.5 – בושח , אדוול ןצמח קפסל Airway " צ וד יתאיר רורווא אדוולו . היצרוטס
לעמ 92% . תוירפירפ תומקרל תקפסמ ןצמח תקפסאל ןמיס איה
2 . – לש המרל תחתמ ןיבולגומה זוכיר =gr % שי םד קפסל , איה היוצרה המרה רשאכ
=$>gr ) % םע םילוח דבלמ M+ .( דיקפת שי םד ןתמל הרומח תימכסיא היתפוימוידרק וא
9
Y.B
. ; םידיאולטסירק תרזחה לע יונב רזחהה ימלוופיהה הלוחב יגרומה םלהב רקיעב בושח
. , םד תרזחהמ רתוי הבושח איה םידיאולטסירק תרזחה יללכ ןפואב
3 . C. . " – תוצווכתה המיעפה חפנל םיפיקע םידדמו בלה בצק תא קפסל לוכי ג קא
" כ דב תקפסמ תוילעה 25% - מ C. , לש םיבצמ ןכל AF וא 6
r
AVB - ב םיעגופ C.
; . תילילכה םדה תקפסאבו ירדחה ילוטסאידה יולימב תועגופ תוימתיראיכט רכינ ןפואב
) לעמ הרומח הידרקיכטב 140 - – ( ב העיגפ שי *reloa - , בו המיעפה חפנב C. .
שכ הדירקיכטב םילפטמ ) , קושב ומכ ירוטסנפמוק בצמכ הידרקיכט ןיב לידבהל שי
- ) ( ב ומכ קושל םרוגכ הידרקיכט ןיבל ימלוופיה V/ .(
, תיתלחתה תומכ לבקל ךירצ ירוטלוקריס קושב הלוח לכ תואיר תקצב לש םירקמ דבלמ
לש 10-20 ml!g ) ןמטרה תנזואמ חלמ תסימת לש ( ל שי ךכ ךרוצלו םינייל סינכה
) יוצר םילודג ?7$?@G – .( סינכהל שי םינייל סינכהל ןתינ אל םא Central vein . בצק
. קושה תרמוחל םאתהב היהי םילזונה תרזחה
ל גואדל שי םילזונה םומיח ) רדחה תרוטרפמטב םד וא םילזונ ןתמ יוריעב םינתינה
– תעגופו תומקרל ןיבולגומהמ ןצמח ריבעהל תלוכיב תעגופש הימרתופיה רימחמ
.( , השירקב רקיעב םייטמיזנא םיכילהתב
4 . " : ע תעצבתמ האייחהה תכרעה ןתש תקופתו םיירפירפ םיקפד תדידמ י . םיקפד
לעמ לש ןתש תקופתו םיילגרה תופכב םישומינ ?&l0-g0hr " סקדניא םינייצמ כ דב
לעמ לש ילאידרק 5,0&A5 . םיתעל רוטינה ידדמב רופיש םיארמ אלש םילוח הקדל
םיקוקז ינשלופ ימנידומה רוטינל . קוש םע הלוח לכל רטטק רבחל הבוח ךרוצל ןתש
.רוטינ
תילובטמ תצמח תדידמ ; ( ) אל הז םלוא האייחהה תחלצה תדימ תא ףקשל הלוכי םדב
– . קושל דדמ איה תילובטמ תצמח תמייק הילכ תקיפס יא םע םייטודיצא םילוחב ןוכנ
תערפה שי קושב *! – , – , שיגר יכהו טטקל הזמ שיגר רתויו Base e:icit . בורל
ןיא םילוחה *! ) " היצליטנוורפיה י ע יוציפ םישוע םה יכ יצמוח *! םיבצמב קר דרי
;( ןכל םימדקתמ BE , . ןיא טטקל רגניר תסימת הלוחל םינתונשכ הברהב שיגר ךרע אוה
. טטקל תדידמב םעט
יגרומה קוש
. שי המוארטב ץופנ יכה קושה אוה יגרומה קוש 4 ) הכרעה יפל יגרומה קוש לש תוגרד
:(דבלב
1 . בלש 1 - דע לש םד דוביא 750 . " אל תוברזר הברה םע ריעצ םדאב ל מ
- - מ תוחפ היהי קפוד תדחוימ הקינילק הארנ 100 , , " , ןיקת ירליפק יולימ רומש ד ל
. – . ; דבלב םידיאולטסירק לופיט ירטסיה טעמ היהי םדאה הניקת ןתש תקופת
2 . בלש 2 - דע דוביא 1500 . " םינמיסב יוניש תוארל םיליחתמ הז בצמב ל מ
, , תדירי ןתש תקופתב יוניש םיינויח ** . " . רומש ןיידע היהי ד ל
3 . בלש 3 - דע דוביא 2 דע וא םד רטיל 40% . םינמיס שי ןאכ םדה חפנמ
. " , , םינתונ רבכ הז הרקמב אירב ריעצב םג ד ל תדיריו ןתש תקופת תדירי םיטלוב
.םד
4 . בלש 4 " - לעמ תומישנ בצקב אטבתמש ךיפה אל בצמ והז כ דב 35 , קפוד
לעמ 140 . , , הרכה בצמב םייוניש הירונא
: יגרומה קוש לש יפיצפס לוהינ
1 . קוש תוהזל שי .
2 . A"C :
1 . . ןצמח ןתמ
2 . אודיו AirBa% . תקפסמ היצליטנוו
3 . .(' , ) וכו תושיבח ץחל תודוקנ ינוציח יולג םומיד תריצע
10
Y.B
3 . םילזונ ןתמ :
תחיתפ ללכ רבעב לופיטה 2 " ; סנכנ כ חא תויומכב םילזונ תפלזהו םיירפירפ םינייל
- ה גשומ *er&issive !%#otension – לש םיסולוב םינתונ םויכ 250 " ןמטרה ק מס
לש ילוטסיס םד ץחלל םיעיגמש דע 80 , . ךותל תתל יזכרמ ןייל םג חותפל ןתינ
.( , , ) דירו םיאצומ אלשכו םידליב אבצב בוט םצעה
) םינתונ הרירב ןיא םא הבלצהו גוסל םד םג םיחקולש ןבומכ . .(-
; ( ) לש םיוסמ לובג דע בוט הז חפנ תאייחהכ ןמטרה םידיאולטסירק ןתינ דימת
- . קוקז אוה ולש ןיבולגומההמ תיצחמכ דביא םדאשכ םד ןתינ הז לובג ירחאו הימנא
) , תעינמל המסלפ םג אלא םד קר אלו םד תונמל D+C .( יוצר דימת םד וא םילזונ
.םמחל
4 . הקידב ) הימדה תוקידב ללוכ תללוכ הכרעהו תינדפק תינפוג .(
5 . הלוחה רוטינ . – היתפולוגאוק רוטינ ללוכ
*** C#$ ) – ןיקת תינמי היילעב ץחל דדומ 5-10 . ( תינמיה היילעב ץחלה הסג הכרעהב
) , ידירוה רזחהה ץחלב סקרותומואנפב הזחה תיבב ץחלה ןוגכ םיבר םימרוגמ עפשומ
, " ,( יתאר ד לי עגפיי *EE* . דועו CV* םע םילוחב עצבתמ אוהו רתוי קיודמ רוטינל רזוע
.' , , " וכו םישישק קוש בל ס א
Flui challenge – ןתמ 250-500 , " לש תרזוח הדידמ זאו םילזונ לש ק מס CV* . םא
CV* . – םא םילזונ ול תתל שיו שבי הלוחה ךומנ ןיידע CV* - ל הלוע 22 – הלוחה לשמל
. , , םילזונמ רטפיהל שי זאו קופד בלהש וא שודג
ןטבו הזח לש המוארט
המוארט לוהינב םייללכ תונורקע
1 . ינושאר רקס , – ישאר יפל עוצפ הלוח לש הריהמ תימטסיס הריקס איה ותרטמ
תוביתה ABCDE :
1 . AirBa% " , – פ ע הימוטוריתוקירק וא היצבוטניא ללוכ ןיקת ריווא ביתנ אודיו
.ךרוצה
2 . Breathing – , – הלוחה תומישנ תא ךירעהל שי יונפ ריווא ביתנ אודיוו רחאל
. ןצמחל הלוחה תא םירבחמ תואירה רורווא תאו ןוצמחה תא רמולכ 100%
. םייח תונכסמ תויגולותפ םיהזמ המישנה תכרעמ לש תילקיסיפ הקידב םיעצבמו
: הזחה תיב תא תוברעמש
$ /ension *neu&othora< .
$ *neu&othora<0!e&othora< .
$ .#en *neu&othora< .
$ Flail chest .
$ /racheo"ronchial isru#tion .
3 . Circulation – , – היצלוקריצה תא םיכירעמ המישנו ריווא ביתנ אודיו רחאל
. םיינוציח םירבש ידיימ ןפואב עבקל שי קושב לפטלו תוהזל איה הרטמה רשאכ
, " , . ירליפק יולימו רוע תרוטרפמט ד ל קפוד דודמל שי ליעפ ינוציח םומיד לכ רוצעלו
.( / " ) . אמגודל םד םילזונ ןתמ י ע וב םילפטמו קושה גוס תא םיהזמ קושל םידדמכ
4 . Disa"ilit% – – םייח תונכסמ תויגולוריונ תועיגפ תוהזל איה הז בלש תרטמ
. תועיגפ תוללכנ הז ףיעסב דצ ינמיס םיקדובו הלוחה לש הרכהה בצמ תא םיכירעמ
. הרדש דומע תועיגפו שאר
5 . E<#osure , – ללוכ תועיגפ שופיחל תינדפק הריקסו הלוחה תטשפה
. . םוח דבאי אלש ידכ הקידבה ךלהמב הלוחה םומיחל גואדל שי םיענצומ םירוזאב
11
Y.B
2 . ינושארה רקסה תמלשה :
1 . . , " , , " – ןתש רטטק ד ל לוורש רטמיסקוא ג קאל רוביח ללוכ הלוחה רוטינ
2 . . – םג חקינ הבלצהו גוסל םד איה הבושח יכה הקידבה הדבעמ תוקידב
- ) , , ו קושה בצמ תכרעהל השירק הימיכ הריפס D+C ) ( בושח םיזגו *! .( טטקלו
3 . – תקופת תניחב ירחא רתויב הבוטה הרוצב תעצבתמ האייחהה תכרעה
- . ל ףואשל שי םייקרוע םיזג תקידבו ןתשה *! לש 7.4 לש ןתש תקופתלו 0.5-1
&l0h0-g .
4 . : תויניטור הימדה תוקידב
- – רובעל םיכירצ ההובג היגרנא תרבעה םע ההק המוארט יעוצפ ןגטנר
.( ) " , תרדוח המוארט יעוצפ רשפאתמ םא צ שמע םוליצו ןגא הזח םוליצ הניטורכ
םיאלמ םירביא בוקינ לולשל ידכ המוארטה רוזאל ןגטנר םוליצ רובעל םיכירצ
.ריוואב
$ FAS/ . – הניטורכ םיבר םיזכרמב עצובמ
$ C/ . – םיבר םירקמב עצובמ
3 . ינוינש רקס ; – ףכמ הפיקמ תינפוג הקידב יהוז ינושארה רקסה רחאל אב הז רקס
, , , : ראווצ םינפ שאר תרקוס הקידבה הלוחה תועיגפ לכ תא דעתל האבש שאר דעו לגר
, . , , , , , ןטב תועיגפב לפטנו רוקסנ ינוינשה רקסה ךלהמב םייפג ןימ ירבא בג ןגא ןטב הזח
, . / ונתוא ריזחת ינוינשה רקסה ךלהמב הלוחה לש תורדרדיה לכ לשמל תוהק תורדוח
. ינושארה רקסל
4 . םילוחה תיבב יביטיניפד לופיט , – ינוינשהו ינושארה רקסה תמלשה רחאל
בלשב ולגתנש תויעבהמ תחא לכב תיפיצפס םילפטמו תויתנחבא תוקידב םימילשמ
.םדוקה
הזח לש המוארט
, , - םירבש הזחה ללחב םומיד ריווא הזח תונווגמ תויגולותפל םורגל הלוכי הזחב המוארט
, , . , , , ןה יללכ ןפואב לופיטה תויצפוא דועו םיכנורבה תואירה בלה לש המוארט תועלצב
. ; דבלב זקנ תסנכה םע רדתסנ בורל הזח תחיתפ וא זקנ תסנכה
2 ןה תוירקיעה העיגפה תוצובק תרדוח הלבחו ההכ הלבח ; 2 ןפואב תומרוג העיגפה יגוס
. דע תוהז תויגולותפל יללכ 30% . חותינל ועיגי תורדוחה תועיגפהמ
, . ביצי הלוחב הלוחה לש תיתמישנהו תימנידומהה תוביציה םה לופיטב ונתוא וחניש םיווקה
ןוגכ ןוחבא תוקידב ששח אלל עצבל ןתינ C/ – - ןחבאנ ינושארה רקסה בלשב הזח ראווצ
: . , , הזח לש המוארט לוהינל םישגד דועו האיכרט טשווב םד ילכב העיגפ ךכ
, תיב תא תוברעמש םייח תונכסמ תויגולותפ תולגל םיבייח ונא ינושארה רקסה בלשב דוע
:הזחה
1 . %ension $neumothora& – ילרואלפה ץחלהו האירהמ ריווא לש זוקינ ןיא וב בצמ
, ) עיגנ אל םש ןכלו ינוויכ וד אוה םותסשה םש חותפ עצפל דוגינב הפיאש לכב הלוע
, , .( רזחה םוניטסאידמה תטסה האיר טמתל םרוג ץחלב ריווא הזח יתועמשמ חופיקל
. תוומו ימנידומה קוש דע איבמו דורי ידירו
12
Y.B
, , , הדירי ראווצ ידירוו שדוג הנק תייטס המישנ תקוצמ םה ץחלב ריווא הזח לש םינמיס
,( ) לבקנ רחואמו שוקינב רתי תוידה הדנופמטמ לידבמ הזו המישנ תולוקב תידדצ דח
.סיזונאיצ
- : האירבה האירה לע לקהל ידכ עוגפה דצה לע םיביכשמ הזח תלבח םע הלוח לופיט
.םושנל
, " טחמ םיסינכמ םוריחה תווצ י ע םילוחה תיבל הלבוהה בלשב ?7G תועלצ ןיב 2 - ו 3
( ) ץחל ררחשל ידכ ינוציח הסינכ רוח ילב ריווא הזח לש םירקמב ירלוקיבלקדימ וקב
.( ) הזמ רתוי אלו םילוח תיבל הלוחה תלבוה רשפאמ הז ץחלב ריווא הזח עונמלו
( ) " חוורב רקורט הזח זקנ תסנכה י ע תידיימ היסרפמוקד אוה םילוחה תיבב לופיטה 4-5
" .( ) י ע דבוע רקורטה םדו ריווא לש הזחב בוליש היהי דימת יכ ירליסקאדימ וקב יעלצניב
. האירה רבד לש ופוסב ינוויכ דח םותסשכ דקפתמו ילילש ץחל השועש םימ םע לכימ
" . - י ע זוקינה תא בכעל ןיא םתסיי רוחה זאו הזחה תיבלו הרואלפל קבדיתו בחרתת
CCR .
, , הזחל ול םורגת המשנהה המדרהו חותינל םיעיגמו םדאב ריווא הזח םיספספמ םא
. " " ; - ח לצ י ע ריווא הזח לולשל הבוח חותינ ינפל ןכל תוומו קוש דע ץחלב ריווא
2 . 'imple $neumothora&(emothora& – דצב המישנ תולוק רסוח םה םינמיסה
. . אוה לופיטה ןאכ םג הנחבאה תא רשאל לוכי הזח םוליצ הנקה לש הייטס אלל דחא
. רקורט תסנכה
- ) לעמ הלודג תומכב םד זקנב לבקתמ םא יביסאמ סקרותומה לש בצמב 1500
; - ( " םילוכיש םיימטסיסו םייתאיר םד ילכ שי הזחה תיבב חותינ רדחל םיסנכנ ק מס
.עגפיהל
. הדנופמטב ומכ םינמיסו ראווצ ידירוו שדוג םה יביסאמ סקרותומהב הארנש םינמיסה
. - חותינ רדחל הסינכו בוציי דע קושב לפטל שיו קושל סנכי םדאה
3 . Open $neumothora& . , – תינוויכ וד ריווא תעונת שי וכרד חותפ עצפב רבודמ
" ) אל ךא הזחה תיבמ תאצל ריוואל רשפאמש דחוימ רטסלפ י ע רוחה ןוקית אוה לופיטה
. ,( ףוסב רקורט תסנכהו סנכיהל
4 . )lail chest ) - תועלצ המכב םירבש לש בצמ 3 ) ,( עלצה לש םידדצה ינשמ רתוי וא
2 ," " - ( םע ילסקודרפ ןפואב ענש ףצ טנמגס רצונ רמולכ עלצ לכב תוחפל םירבש
. . שי ףסונב הלוחה תא םישנהל שיו ריווא הזח לולשל שי הז הרקמב המישנה תועונת
. םיבאכ דגנ לופיט תתל
5 . %racheobronchial disruption – הקוצמ םע תבחרנ תירוע תת המזיפמא
. הלודג תומכ איצוי העוגפה האירל סנכויש רקורט הז בצמ לע דיעהל םילוכי תיתמישנ
" . , י ע איה הנחבאה שדחמ בחרתהל אל הלולע טמתב היוצמש האירהו ריווא לש
. " . ןוקיתל חותינ כ חאו ןיקתה סוכנורבה לש היצבוטניא ללוכ לופיטה היפוקסוכנורב
6 . תילאגנירל העיגפ . - יכרד תמיסחל תמרוגו תיסחי הרידנ איה תילאגנירל העיגפ
) ; הלבח לכב תמייק תירוע תת המזיפמא תירוע תת המזיפמאו תודירצ לבקנ ריוואה
) .( לשב ריוואה ביתנל הנכס שי יכ תוריהזב היצבוטניא אוה לופיטה המישנה יכרדב
.( הימוטסואכרטל עיגנו סקנירלל האיכרטה ןיב היצקולסיד
7 . הדנופמט . , , – םיקחורמ בל תולוק ראווצ ידירוו שדוג דרוי יתיילע ץחל םה םינמיסה
; . םויכ ילאידרקירפ זוקינ םישועו הלודג טחמ םיסינכמ ויה םינש ינפל חותינ אוה לופיטה
- " חותינ רדחב םישועש ךילהת והז ימוטוידרקירפ אוה םויכ לופיטהו תאז םישוע כ כ אל
.( ) .( ) תא רוכזל בושח קושב םילפטמ םילזונ םינתונ חותינה ינפל דרקירפה זוקינ
. ץחלב ריווא הזחל הדנופמט ןיב תלדבמה הנחבאה
: , תויפיצפס תועיגפב לפטנ יביטיניפדה לופיטה בלשב
1 . תיתאר היזוטנוק ) - המוטמה ןיעמ תרצונ תימוקמ תקצבו האירל ההק הלבח ןיעמ
. , " - .( היצבוטניא דע תיתמישנ הכימת י ע ינרמש לופיטה האירב
13
Y.B
2 . בלל היזוטנוק . - איה הריחבה תקידב וקא םישועו םיחיגשמ בלה לש היזוטנוקב
/EE . - תוערפהמ אוה היזוטנוקב דחפה בלה דוקפת תא ןכו דרקירפב לזונ תוארל הצרנ
- ךות ןכלו הנושארה הממיב התומתל ןוכיסה רקיע והז בצק 24 בל וקא םישוע תועש
. " םירזוח ג קאו
3 . בלה לש ערק ; - לע רומשל חילצמ ןיידע בלהשכ תוומל ליבוי יתועמשמ ערק
- (' , ) - , וכו םד תונמ םיקיעזמ הימוטוקרותל םיננוכתמ תופיחדב דובעל םיבייח הקופת
, " ילופ רטטק םיסינכמש וא ערקה ךותל עבצאה תא םיפחודו דרקירפה תא םיחתופ כ חא
. . עוגפ בל רירש ןקתל תונוש תוטיש שי ותוא םיכשומו םיחפנמו ערקל
4 . תורדוח תולבח . - , , , - תונוש תויצניבמוקב טשוו םד ילכ בל האירב עוגפל תולוכי
; - לעמ אוה םדה תאיצי בצק םא הזח זקנ סינכנ האיר העגפנ םא 250 " וא העשל ל מ
" לעמ כ הס 1500 . . - היפוקסורטסג השענ טשווב העיגפל ששח שי םא חותינל םיכלוה
- הרקב תחת תאז םישוע אלא ותוא םיאיצומ אל הזח תיב רדוחש ןיכס לש העיגפב
.חותינב
5 . טשווה לש ערק - תושעל רשפא טשוו תוארל ידכ C/ וא העילב וא הזח
. םייח ןכסמ בצמ הז יכ ףוחד חותינ םיבייחמ טשוו לש הפילד וא ערק היפוקסורטסג
.( ) תוומו סיטיניטסאידמ
ןטב לש המוארט
. ונתניחבמ ןטב תלבח איה הטמו תומטפ וקמ הלבח לכ
: ןטבב תרדוח המוארט
.' , ןטב תלבח לש םירקמב וכו דופיש הריקד לש רופיס םע אבש הלוח לכ איה תרדוח העיצפ
; , ואר םינשה ךשמב הריקסו ןטבב היצרולפסקא תושעל לבוקמ היה םינש ינפל תרדוח
. וא ביציל םילוחה תא קלחל ךירצ ןכל תורקע ויה םיביציה םילוחב תויצרולפסקאהמ הברהש
: ( ) , ילאנוטירפ אל וא יקפצ יוריג שי ילאנוטירפ ןכו ביצי אל
1 . ילאנוטירפ אל ביצי הלוח ) - העיצפה םאה ררבל איה הרטמה םירוריבל ןמז ונל שי
, " , , – .( ןטב תוקידב ב א םילזונ רוטינ ינרמש היהי לוהינה הזכ הלוחב םואנוטירפ הרדח
) . העיגפ לש הנחבא וא יקפצ יוריג ינמיס תעפוה רמולכ ןיקתה בצמהמ הייטס לכ תורזוח
. ( חותינ רדחל ונתוא ליבות םואנוטירפ הרדחש
. , ילאנוטירפ אלו ביצי הלוחה םא םג חותינ רדחל ךלנ דימת ירי עצפב
2 . ביצי אל וא ילאנוטירפ הלוח - ( ) ןפואב חותינ רדח בייח ץוחב ןטב ירבא שישכ וא
, . םואנוטירפה לש תידגנה ןפודהש אדוולו ןטבה ירבא לכ תא רוקסל שי חותינב ידיימ
. הניקת איה
.( ' ) " , , לי זלפו ףצניז ב א יוסיכו הדנוז רטטק היצרדיה תללוכ חותינל הנכהה
,( ) , תרחא קפצ רדחש עצפב ויופירל דע חותפ עצפה תא ריאשהל שי חותינה רחאל
. סצבא חתפתי
- , ל ןטבה לש הקולח שי המוארטב Dones – שי יתמ עובקל האב וז הקולח םינוש
: - םואנוטירפ ורטרה לש היצרולפסקא תושעל
1 . *one+ - םילודג םד ילכ םש שי הרדשה דומעל ךומסש יזכרמה רוזאה אוה
- . ( , , ) ב םונדאוד ומכ םיינויח םירביאו הטרופ בובנ דירו הטרואא Done? הבוח
- ) ב המוטמה םיאור םא היצרולפסקא תושעל C/ - ( לש תוניקת אדוול שי חותינב וא
.' , וכו םונדאודה לש םילודגה םדה ילכ
2 . *one, - . - םישוע המוטמה וב שי םא יתייעב אוה הז רוזא תוילכה רוזא
- תויצסלופ ןיאש וא הלדג אל המוטמהה םא םימיוסמ םיאנתב קר ךא היצרולפסקא
. היצרולפסקא םישוע אל
3 . *one- . - םישוע ןכלו תנכוסמ דואמ איה הז רוזאב היצרולפסקא ןגאה רוזא
) םישוע זא ךרוצ שי םא היפרגויגנא *ac3ing .( ןיא היפרגויגנאל םינפמ זאו
. ןגא לש היצרולפסקא
14
Y.B
. , העיגפ לש הרקמ לכב ןכ ומכ םילזונ תאייחה עצבנו יוריע סינכנ ינושארה רקסה בלשב
סינכנ תינטב הדנוז ;( ) ךות ףאה ךרד תסנכנ הדנוזה תויצריפסא עונמל ידכ ןכו םד שפחנ
; , – . ינפל רטטק סינכנו הדבעמ תוקידב חקינ רוטינומל רבחנ ףסונב העילב תועונת ידכ
עצבל הבוח רטטק תסנכה $R ) לש ערק לע דיעמ הז הפצ הטטסורפ ששמל תוסנל ידכ
.( – רטטק סינכנ אל הז הרקמבו ןגאב םירבשו הכפוש
, םאה תעדל ונל בושח תרדוח העיגפ םע ילאנוטירפ אלו ביצי הלוח לש רוריבה תרגסמב
: ; תויצפוא רפסמ שי ךכ ךרוצל םואנוטירפ הרדח העיגפה
1 . C% ( ) - לבא הפילד ספספל לוכי תימדק תרדוח העיגפ בטיה םיגדמ אל
– / . תידדצ תירוחא הריקדב םואנוטירפה ןפודל הרידח וא ריווא ספספי אל אוה C/ וז
. הבוט הקידב ןכ
איה המוארטב הצופנ הקידב C% ויגנא - םירביאמ םומיד לע עדימ ןתונ הז יכ
. שי םא םיילמיכנזמ Blush ךלנ זאו יקרוע םומיד לע זמרמ הז דבכב וא לוחטב
.הימוטורפלל
2 . )A'% , . - עצפב ןורקיעכ המוארט רותיאל תומוקמ העבראב דקוממ רנוס
- ל םוקמ ןיא הריקד FAS/. FAS/ . לזונ םילגמ םא ההק הלבחב הליעי הקידב איה
-ב FAS/ - , ל ונתוא ליבוי הז D*, - ( ) ל וא לזונה יפוא תא ןחבאל ידכ C/ ויגנא
- . – ( ) ב ךכל ןמז שיו ביצי הלוחהש הרקמב ינשלופ אלו היצמרופניא רתוי ןתונ C/
angio תרוצב םומיד רוקמ שפחנ Blush .
3 . D$. 'Diagnostic #eritoneal lavage - ( ןטק ךתח םישוע הב הרודצורפ
- , , ןתינ םינקורמו ןטבה ללחב םימ םיאלממ ןטק רוניצ םיסינכמ רובטל תחתמ
, , לבקל רשפאו ןתש תוארל ןתינ םומיד ןחבאל ךכו הירוטמהורקמ תוארל
. וז הקידב הירוטמהורקימ שומישב תוחפ - ה תסינכ ללגב םויכ US .
4 . היצרולפסקא תימוקמ לש עצפ , – העיגפה םאה תוארל ידכ תרדוח הלבחב
. רדוח וניא עצפה וז הרודצורפ םירבועש םילוחהמ תיצחמכב םואנוטירפ הרדח
) , . תופסונ תוקידבל תכלל שי תיבויח איה וז הקידב םא םואנוטירפ C/( FAS/(
D*, . ( תפסונ תיתועמשמ העיגפ לולשל ידכ
: עצבנש תופסונ הימדה תוקידב
1 . .( , - ) - " לשמל עוגיפב םיסיסר דחא הרקמל טרפ המוארטב םישוע אל ס בצ
2 . דוגינ רמוח םע םינווכמ םימוליצ , , - היפרגוטסיצ היפרגורתרוא +V* ,
.( ) ,( ) ןגאל תורדוח תולבחב םוירב ןקוח תונוילע תולבחל דוגינ רמוח תעילב
: ןטבב תוהק תולבח
, , . " - יעמב העיגפ םגו וזמ דבכ לוחטב ועגפי תולבחה בור תינוכמב ןטב תרוגח י ע אמגודל
- . בושחנ לאמש ןטב תושיגר םע תימנידומה ביצי אל םדאב החיכש תוחפ ךא תירשפא קד
. לוחט לע
. - - ילאנוטירפ הרטסקא היהי בורלש תיחופלש לש ערק םג תושעל םילוכי ןגאב םירבש
, ) עצבנ ינושאר רקס רחאל תרדוח ןטב תלבח לש הזל המוד לוהינה ןפוא FAS/( D*, וא
C/ .( ויגנא סונימ סולפ
: ןטב תולבחב םייללכ םילופיט יגוס
1 . ינרמש לופיט ,( ) - ילאנוטירפ אל םילזונב ךרוצ אלל תימנידומה ביצי אוה הלוחהשכ
. החגשהל ןתינו
2 . יחותינ לופיט . - ילאנוטירפ אוהשכ וא ביצי וניא הלוחהשכ
3 . - רחא ינוציח עוביקו היפרגויגנא . םימומיד ירקמב ילופיט ילכ איה היפרגויגנא
- . , ידירו םומיד יקרוע וא ידירו םומיד תויהל לוכי ןגא ירבשב ןגא ירבשו דבכ םייקרוע
15
Y.B
- , בצמ רחא םיבקוע ינרמש אוה וב לופיטה ךא קושל סינכהלו יתועמשמ תויהל לוכי
- ) ידכ ינוציח ןפואב ןידס םע קזח ןגאה תא םיעבקמ ינוציח עוביק םישועו ימנידומה
. .( ויגנא סולפ ינוציח עוביק םישוע ןגאב יקרוע םומידב םומידו תומצע תזוזת עונמל
לוכיעה יכרדמ ףירח םומיד
תונוילעה לוכיעה יכרדמ םומיד
:םיגשומ
1 . Coffee ground ) , – םד והז הצמוח םע םד לש שגפמ בקע רצונש רוחש עבצב םד
, .( תונווגמ תוביסמ םרגיהל לוכיו רוריב שרודש םוטפמיס והז הביקב ןמז קיפסמ ההשש
, , ) סיספס הינומונפ U/+ .( , דועו ןתש תריצא
2 . סיזמטמה . ;( ) – הביקה דימת אוה םומידה רוקמ לכועמ םד לש האקה
3 . הנלמ ; – םצעב והז זע חיר םע תפז עבצב האיצי Co::ee groun יכרדמ אציש
- ) ה דע םומידמ רצונ תונותחתה לוכיעה /reitE liga&ent .(
4 . Cherry red , . , – גימצ טעמ םד אלא ירט םד אל והז ןולוק רוקממ רמולכ ינולוק םד
. ןבדבוד עבצבו רתוי
5 . היזכוטמה . – ( ) – םירוחטמ לשמל םוטקר וא אמגיס דואמ ןותחת רוקממ ירט םומיד
: תונוילעה לוכיעה יכרדמ םומידל תלדבמ הנחבא
1 . . – םומידל החיכש יכה הביסה אוה ביכ ןוירסירתב וא הביקב םמדמ ביכ G+ . לופיטה
םע ליחתמ ,osec +V , " , לש היצלוגאוק היפוקסורטסגב תוקרזה ילופיטל םירבוע כ חאו
. , . , היספויב תחקל הבוח הביק ביכ לש הרקמ לכב ןורחא ןורתפכ חותינו ויגנא םד ילכ
2 . - , ) " – תוילטרואא הרפ תוילד םירוחטל םג םרוגש ילאטרופ ד לי בקע טשווב תוילד
- " .( כ אוה תילאטרופה תכרעמב רבגומ ד ל הזודמ טופקו 25-30 &&!g .
3 . . – םמדמ לודיג תוריאממ
4 . - – ב הזוקומה לש ערק סייו ירולמ GE ;unction , ; אוה םרוגהו יקרוע אוה םומידה
.( " ) הווהמ וז הביס כ דב םזיליתא בקע תובורמ תואקה 10% . בורל ןוילע םומיד ירקממ
. ינרמש לופיט םע ףלוח הז
5 . - םיירלוקסו םיעגנ Dela:ois ; ) תוטפירק ןה הלא םד ילכ לש תדלומ הילמונא
;( " ; חותינ שרוד הז כ דב יביסאמ יקרוע םומיד תוממדמש הביקה תזוקומב
. ; דועו היזלפסידויגנא
: תונותחתה לוכיעה יכרדב םומיד לש תלדבמ הנחבא
1 . . , – - םומידל הליבומה הביסה איה םירוחט תורוסיפ םירוחט תילאטקר ונא היגולותפ
. " . היפוקסונולוק י ע רוריב םילשהל הבוח םירגובמב ןותחת
2 . . – ינמי ןולוק לש רקיעב המוניצרק
3 . .םיפילופ
16
Y.B
4 . – ( – ) ןותחת םומידל הליבומ הביס םמדיש רידנ סיטילוקיטרביד סיזולוקיטרביד
) יביסאמ 25% , .( תונשיה יזוחא שי דחא עוריא רחאל ןותחת םומיד לש םירקמהמ
) םיהובג 25% - ב 4 .( םינש
5 . AV Mal:or&ation . – ( ) יביסאמ ןותחת םומידל הליבומ היינש הביס היזלפסידויגנא
. ליג לעמ םישנאב חיכש הז ינמיה ןולוקה רוזאב העיפומ בורל 70 םעו CRF .
6 . :( / ) תוימוהיז תויתקלד תוצופנ תוחפ תוביס Mec3el's , ) , הלגיש ימוהיז סיטילוק
, , ,( , תימכסיא סיטילוק הנירקמ סיטיטקורפ רטקבוליפמק הלנומלס +BD .
: לוכיעה יכרדמ םומיד לש לוהינ
1 . ינושאר רקס , , , – ןצמח ןתמ יוריע תסנכה םיינויח םינמיס תימנידומה הכרעה ללוכ
. , , ןתש תקופת לש רוטינל רטטק תסנכה קושב לופיט םד וא םילזונו
הלוחה לוהינמ קלחכ דימת הדנוז םיסינכמ – ; הז הרמ םיאור םא תומכ רוטינ ךרוצל
. . םיחיגשמו הלוחה תא םיזפשאמ הדנוז תסנכה ירחא םיניקת הביקו ןוירסירתש רמוא
- וא השירק ידוקפת ןקתל לשמל תוריהמב לועפל שי תימנידומה ביצי וניא הלוחה םא
.( " ) םומיד רוקמ ררבל הבוח יכ ןורחא אצומ הז כ דב ףוחד חתנל
2 . הזנמנא : – לע לואשל בושח
1 . ) – לשמל היגולויתאה לע זמר לבקל ידכ הלוחה ליג Mec3el's וא +BD
.( , רגובמב לודיג וא םולוקיטרביד ריעצ הלוחב
2 . – םמיד הלוחה םאהו תונושה תויגולויתאל תונווכמ תולאש ללוכ עקר תולחמ
. , , , , – דבכ תלחמ לודיג תיתשרות היזטקאיגנלט םולוקיטרביד ביכ לע לאשנ רבעב
) – ינלטק םומידל םורגל לוכי הטרואא יחותינ רקיעב ןטב יחותינ לע םג לואשל בושח
.(ןוירסירתל
3 . – תופורת NSA+DS .( ) , , קוש םיכסממ אטב ימסח השירק ידגונ
4 . . – רקיעב לוהוכלא םילגרה
5 . לש תיתחפשמ הירוטסיה CRC . םיפילופ וא
3 . תינפוג הקידב – תקידב *R " / , ,( ) ד לי דבכ תלחמ ינמיס םיינויח םינמיס עבצ םיקדוב
.ילטרופ
4 . הדבעמ תוקידב ) Baseline , ,( ) – ( םיטילורטקלא השירק סיסבכ ןיבולגומה הריפס
. ,( ) ןיניטארק הלעת האירוא ןוילע םומידב
5 . / םיילופיט םייתנחבא םילכ :
1 . CCR . – חותינו המדרה ינפל הניטור
2 . היפוקסונולוק – ( / ) ביצי הלוחב הריחבה תקידב היפוקסוטקר היפוקסונא וא
. – תרשפאמ יביטקא םומיד תעב הליעי אל ןכלו הנכה תשרוד ךא ןותחת םומיד םע
.' , וכו רזייל היצלוגאוקורטקלא ומכ םילופיט םג
- םינתונ הריהמ הנכה םג עצבל ןתינ 6 . תורשפא הדנוזה ךרד ןקורמ לש רטיל
. " ןוקיר םישוע וכרדש םוקצב ןטק ךתח י ע חותינ רדחב הנכה איה תרחא
17
Y.B
3 . היפוקסורטסג . – רושקל ןתינ ביצי הלוחב ןוילע םומידב הריחבה תקידב
. םמדמ ביכ בורצל וא תוילד
4 . C/ . , – דועו סיזולוקיטרביד לודיג ןחבאמ
5 . היפרגויגנא – ןחבאמ ןוילע םומידב AVM היצזילובמא רשפאמו ביכו
) - . יטוקא םומידב הלשכנ היפוקסונולוק םא ינש וק הווהמ ןותחת םומידב םהלש
( לש ויגנא תושעל ןתינ לשמל SMA - ו +MA .
לש םומיד בצק שורד הליעי הקידב ךרוצל 5 . " הלוכי היפרגויגנא הקדב םד ל מ
- ב םומיד םקמל 50-70% . ; תיחותינ תוילטרומ הדירומ איה
6 . לש יופימ R"C תונמוסמ ; – תוחפ הקידב וז םומיד רוקמ תולגל רשפאמ
( ) , עיגהל ידכ ויגנאמ ריהמ תוחפ םומיד םומיד תוחפ תשרודש ויגנאמ תינשלופ
. . הנכה התוא םע הממי ךשמב הקידבה לע רוזחל ןתינש אוה יופימה ןורתי הנחבאל
6 . םיילופיט םילכ :
1 . "lackmore tube . – רתוי ותוא םיריאשמ אל רדרדימ הלוחב יטוקא לופיט
-מ 12 . תועש
, םע הביק ןולב םיחפנמ ףאה ךרד ןולבה תא םיסינכמ 200 . " םיכשומו ריווא ק מס
) – ( ) אל ץחלה ינשה ןולבה תא םג םיחפנמ טשווב תוילד שיו רצענ אל םומידה םא
תא רובעל ךירצ 10-15 &&!c .( טשווה תא ערקנ תרחא
2 . /+*S .
3 . חותינ . – םוקימ רתאיש ידכ ורטסג איבהל הבוח חותינ ינפל ןורחא אצומ
. . םומידה רוקמב יולת היהי יחותינה לופיטה םומיד
/0RD טראב תלחמו
GERD
, . םינפתמ הביק יצימ ןיקת ןפואב קוהיג ךלהמבו החורא רחאל ילמרונ ערואמ אוה סקולפר
" . ב הראב םיצופנ םה תפדוע היצטיגרוגרו תברצ לש םימוטפמיס ילטסידה טשווהמ תוריהמב
) 7% - , ו ימוי סיסב לע הייסולכואהמ 33% , .( םישנאל תובורק םיתעל שדוחל תחא תוחפל
) יתפערס עקב לש תינגטנר תודע שי הלא !iatal hernia .( םניא יתפערס עקבו סקולפר
. יאמצע ןפואב עיפוהל םילוכיו םירושק חרכהב
: היגולויתאו היגולויזיפותפ
GER - . ב סקולפר ורבעש הביק יצימל ילטסידה טשווה לש תילמרונבא הפישחל סחייתמ
60% - , ב תינאכמ הערפה איה היעבה םילוחהמ ,ES ) ךרואלו רטקניפסה סונוטל הרושקש
- .( ל תורחא תויגולויתא ינטב ךות ץחלל ףושחש טשווה GERD לש ןוקיר תלוכי רסוח תוללוכ
, , , הצמוח תשרפה הביקה תונקורתהב היהשה הביקה אצומ לש תורציה הביק יציממ טשווה
- ה לש הניקת אל היפרהו הביקב תרבגומ ,ES .
:הקינילק
. " - הצמוח ידגונ י ע לקומש ירטסגיפא וא ילנרטס באס ברוצ באכ אוה יסאלקה םוטפמיסה
. , היגפסיד וא ץמאמ אלל האקה היצטיגרוגר םה םירחא םימוטפמיס
18
Y.B
-ל 20% . " , , םיכוביס טראב ש ע טשוו וא תורציה סיטיגפוסא תומדב םיכוביס שי םילוחהמ
. / היצריפסאו ינורכ יטוקא םומיד םיללוכ םיצופנ תוחפ
:הנחבא
1 . לש דוגינ רמוח םע הימדה U##er G+ - – כב ינאטנופס סקולפר המיגדמ 40%
.( , ) ; םיביכ תורציה סקולפר יכוביסמ קלח ןכו יתפערס עקב םג םיגדהל הלוכי םילוחהמ
. בוט ינושאר יתכרעה ילכ והז
2 . . – טראב ייונישל דשחו סיטיגפוסא םע םילוחב איה היצקידניאה היפוקסורטסג
3 . ) – ידכ חותינ עצבל םילקושש עגרב סקולפר לש םינימסת םע הלוחב הירטמונמ
לש ןיקת דוקפת אדוול ,ES - .( ה דוקפתו םוקימ תא הרידגמ הירטמונמ ,ES תללוש ןכו
- , ו המרדורלקס היזלכא Di::use eso#hageal s#as& .
4 . *h testing – הממי ךרואל Gol stanar תנחבאב GERD . לש תוילוגסו תושיגר
90% .
:לופיט
1 . ינרמש לופיט :
1 . , , , , – דלוקוש ןיאפק לוהוכלא ינמוש ןוזממ תוענמיה יתוגהנתהו יטטאיד יוניש
. – . הבגומ שאר םע הניש ןכ ומכ רתוי תופוכתו תונטק תונמ תליכאל ךוניחו ןושיע
, ) – םיגרנילוכיטנא סקולפר רימחהל תולוכיש תופורת םידירומ ףסונב CCB ,
.( דועו םיטרטינ
2 . . – לופיט םדוקה לופיטה םע םירפתשמ אלש םילוחל ןתינ יגולוקמרפ לופיט
: תוצובק רפסמ ללוכ הז
$ Antacis .
- ןטלוק ימסוח !5 .
$ **+'S . – םויכ הריחבה תפורת
- " – ( ) י ע סקולפר תיחפהל תולוכי ןימרפ ןוגכ תויטניקורפ תופורת
- ה סונוט תרבגה ,ES . הביקהו טשווה תונקורתה תצאהו
3 . " – י ע יפוקסודנא לופיט Suturing . תרצה אוה ןורקיעה וידר ילגב שומיש וא
-ה ,ES .
2 . יחותינ לופיט , : לש תירטמונמ תודע םע יטמוטפמיס הלוחב םיאתמ הזכ לופיט ,ES
. , ילמיסקמ יגולוקמרפ לופיטל הבוגת אלל םוגפ
אוה רתויב ץופנה חותינה 1issen funduplication - לש הפיטע ללוכ אוה 360 תולעמ
- – . , " מ רתוי םיבוט םה החלצהה יזוחא החותפ וא תיפוקסורפל השיגב סודנופה י ע
90% ךשמב הלחמה לש תונשיה אלל ויהי 10 " . ג ע תונורתי ןיא החותפה השיגל םינש
.תיפוקסורפלה
םיכוביס רתויל הרושק ךא סקולפר תעינמב הליעי דואמ איה האלמה היצקילפודנופה
, . " , וחתופ הלא םיכוביס לשב היגפסידו זג י ע הביקה חופינ איקהל תלוכי רסוח ומכ
- ב הביקה תא םיפפלמ םהב םיפסונ םיחותינ 180 , תולעמ 240 וא תולעמ 270
.תולעמ
חותינ Nissen השיגב םג עצבל ןתינ /ransthoracic , םילוחב רקיעב תצלמומ וז השיגו
. טשוו תורציה וא רוציק םע
19
Y.B
Barrett's Eso#hagus
- . מ האצותכ תחתפתמ וז הלחמ טשוו תזוקומ לש יטסלפטמ יונישכ תרדגומ וז הלחמ
GER , . תילניטסטניא היזלפטמ חיכותש היספויב עצבל הבוח טראב חיכוהל ידכ ינורכ
.( " ) רתויב הרושקהו רתויב החיכשה איה וז היזלפטמ טלבוג יאת י ע תנייפואמה
.המוניצרקונדאל
איה תוחיכשה 10-15% . סיטיגפוסאב םילוחהמ
:הקינילק
לש האצות םה טראב תלחמ לש םימוטפמיסה GER - . כ 50% םילבוס טראבב םילוחהמ
- ; ל תברצמ 75% - לו היגפסיד שי 25% : . םיללוכ םיכוביסה םומיד שי
1 . . המודב ידומעה לתיפאה תא םירדוח םיביכה טשווה לש תורציהו םיביכ
- ; ב םישחרתמ םה הביק יביכל 50% , , םומיד באכ םורגל םילוכיו טראב ילוחמ
- . ב תשחרתמ הריפש תורציה היצרופרפו המיסח 30-50% . טראב ילוחמ
2 . , - ןתינ התוא היזלפסיד רובעל דעומ יטסלפטמה ידומעה לתיפאה היזלפסיד
. היספויבב קר ןחבאל !igh grae %s#lasia - מ הנחבאל תנתינ אל Car in situ .
3 . – יפ אוה טראב ילוחב ךכל ןוכיסה המוניצרקונדאו הריאממ הרמתה 50-
100 . תיללכה הייסולכואב רשאמ
:הנחבא
- ) " , ל רושק יתפערס עקב לש תוחכונ י ע ןגטנר םוליצב רבכ טראבל םיזמר אוצמל ןתינ
80% . ( שרוד הנחבאה רושיא טשווה לש תורציהו סיטיגפוסא םע טראב ירקממ
. היספויבו היפוקסודנא
:לופיט
, שי םלוא דחוימ לופיט םישרוד אל יטמוטפמיסא הלוחב טראב לש םיכבוסמ אל םירקמ
- . ב לופיט הנשל תחא תוחפל תויספויבו יפוקסודנא בקעמ עצבל GERD הגיסנ חיכומ אל
, , תוחתפתה עונמלו םיביכ אפרל הלחמ תומדקתה עונמל לוכי ןכ ךא היזלפטמה לש
.תורציה
, לש םיעצמאה םתואב לפטל שי ךבוסמ אל יטמוטפמיס הלוחב GERD בקעמ עצבל ןכו
.יתנש
" " . " י ע תולפוטמ כ דב תויורציה יתפורת לופיט םע םימילחמ כ דב טראבמ םירצונש םיביכ
.( ) חותינ שורד םיינשקע םירקמב תופורת בולישב תויתפוקת תובחרה
היספויבב םילגמשכ ,oB grae %s#lasia ( ) תויספויב םע יפוקסודנא בקעמ שרוד הז
לכ לש רתוי ףוכת 3-6 - ; ל יתפורת לופיט םישדוח GER םג הלא םירקמב ץלמומ
. םינימסת רדעיהב
לש םירקמב !igh grae %s#lasia - מ לידבהל ןתינ אל C+S - , ל היוותה יהוזו
Eso#hagecto&% .
. , הביקו טשוו תתירכ לש חותינ עצבל שי טראב תלחמב המוניצרקונדא לש םירקמב
טשווה לש המוניצרק
20
Y.B
הווהמ טשווה לש המוניצרק 1% - , " ל תיארחאו ב הראב ןטרסה ירקממ 1.8% ירקממ
: . םה םיחיכשה םייגולוטסיהה םיגוסה ןטרסמ התומתה
1 . 'CC - - ל ןוכיסה ימרוג SCC , , , , תברוצ העיגפ היזלכא ןושיע לוהוכלא רוחש עזג םה
, , , . , ןאריא הקירפא םורד ןיס לש םיקלחב רתוי םיהובג תועראיהה יזוחא דועו טשווב
. ןפיו תפרצ
SCC . ירטנציטלומ תויהל הטונ אוה טשווה לש המוניצרק לש ץופנה גוסה רבעב היה
. טשווה לש יעצמאה שילשה תא ברעלו
2 . המוניצרקונדא , - יזקווק עזג םה המוניצרקונדאל ןוכיסה ימרוג GERD . טראבו ינורכ
- מ רתוי תעכ הווהמ הז לודיג 50% . תויהל תוחפ הטונ הז לודיג טשווה ילודיגמ
. , ילטסידה טשווה תא ברעמו ירטנציטלומ
3 . – םיחיכש תוחפ םיגוס S&all cell carcino&a ; ; ; המופמיל המוקרסוימויל המונלמ
.דועו
:הקינילק
ינימסת םהל שיש וא םייטמוטפמיסא םה םימדקומה םיבלשב םילוחה בור GER . ךשמהב
. , – לקשמ ןדבאו היגפונידוא היגפסיד םיינייפואה םינימסתה םיעיפומ
, , , תומצע וא בג יבאכ ןטב באכ תודירצ םיללוכ חיתנ אל לודיג לע םידיעמש םינימסת
- . כ םיירוטריפסר םינימסתו םיקוהיש 50% לש בלשב וא חיתנ אל בלשב םיעיפומ םילוחהמ
. , העורג איה הזונגורפה ןכלו תוקחורמ תורורג
:הנחבא
-ה Staging תטישב עצבתמ /NM - . ה עוציב ךרוצל Staging , ןוגכ הימדהב םירזענ C/(
*E/$C/ - ו EUS .( ) ימוקמ תוטולב בוריע ןכו לודיגה תרידח תדימ תא עובקל
:לופיט
1 . , – הלחמב יביטאילפ לופיט הווהמ ןכו יופיר רשפאמש ידיחיה לופיטה יחותינ לופיט
- . ל תללוכה תודירשה יופירל תנתינ אלש 5 איה םינש 20-30% - ) ב רתוי הובג Stage
.(ךומנ
אוה חותינה Eso#hagecto&% השיגב /ransthoracic וא /ranshiatal וא En "loc . ןתינ
. ' ' , טשווה תפלחהל םונו ג גב וא ןולוקב הביקב שמתשהל
2 . . – ' - היוצמו תיטרדנטס הניא ןיידע וז השיג תודירשה תא רפשמ יטנבו גדא ואנ לופיט
.רקחמב
3 . – םע םילוח לש היצאילפו יופיר ןויסינל תושמשמ תונרקה SCC םימיאתמ אלש
. ךרואל תודירשה חותינל 5 איה םינש 5-10% - . ב החילצמ היגפסידב הלקה 80%
. " ךורא חווטל ןורתפ הווהמ אל כ דב ךא םילוחהמ
) , היפרתומיכ םע תונרקה םיבלשמ םילוקוטורפה בורב 5 - FU ןיצימוטימ םע C וא
. ( תואצותה רופישל ןיטלפסיצ
4 . ' . – ומיכו תונרקה היגפסידהו תורציהה לע לקהל איה ותרטמ יביטאילפ לופיט
םע םילוחב בטיה םידבוע SCC . , תוחפ המוניצרקונדא הנירקה לעמ לודיגב רקיעב
. הנירקל הביגמ
ךרוצל יפוקסודנא רזיילב לפטל וא רצומה טשוול טנטס סינכהל םג ןתינ ךרוצה הרקמב
. ןמול תריצי
21
Y.B
יטפפ ביכ
, ןוגכ תופורת תסינכ םע םינורחאה םירושעה ינשב ךפהמ רבע יטפפ ביכב לופיטה **+
ימסוחו !5 , , . ירקיעה לופיטה רבעב היהש יגרוריכה לופיטה םרוגכ ירוליפ רטקבוקילה יוהיזו
– ( , , ) הביקה אצומ תורציה היצרופרפ םומיד ביכ יכוביסב לופיטל רקיעב םויכ שמשמ
. ( ) ימוטוגאו סונימ סולפ ביכה םע הביקהמ קלח תתירכ אוה חותינה הז הרקמב
:הקינילק
. ןוזמ תעילב ףרוש וא םסרכמ יפוא לעב ינורכ ירטסגיפא באכב אטבתמ ךבוסמ אל יטפפ ביכ
, םילוחב באכ הרימחמ איה דועב ןוירסירת ביכ םע םילוחב תוחונה רסוח תא לקהל הלוכי
. הביק ביכ םע
-ה DD . , , הביק ןטרסו סיטיגפוסא סיטיטארקנפ הפירח סיטיטסיצלוכ תללוכו הבחר איה
" לש רתי תשרפהל םירושקו םונדאודה לש ןושארה קלחב םיעיפומ כ דב ןוירסירת יביכ
. ; ילמינימ ןוכיס שיש ללגב ביכה ביבסש הזוקומב החיכש איה תירטסג היזלפטמ הצמוח
, היגטרטסאהמ בושח קלח אל איה ןוירסירת ביכ תתירכ הביק יביכל האוושהב תוריאממל
.תיגרוריכה
: םהב לופיטהו יטפפ ביכ יכוביס
1 . םומיד , – דע לש התומת םע ביכ יכוביסב הליבומה תוומה תביס 10% . םומידה
- ב תינאטנופס קיספמ 70% . םע םדה ילכ תבירצ אוה הריחבה לופיט םירקמהמ
, : . תימנידומה תוביצי רסוח םירזוח םומיד יעוריא חותינל תויצקידניא היפוקסורטסג
) , לעמ םד תונמב ךשמתמ ךרוצ תכשמתמ 6 תונמ RBC ,( היפוקסורטסגמ רתוי הממיב
. תחא תחלצומ אל
- " ה קרועל םיממדמ כ דב םונדאודב םיביכ Gastrouaenal ; היהי יגרוריכה ןורתפה
Duaenecto&% םע םיתעל םמדמה ילכה תריפתו Vagoto&% . יטסלפורוליפו
– אוה יגרוריכה ןורתפה הביק ביכ יבגל 1ege resection םע Vagoto&% ) גוסמ םיביכב
++ - ו +++ .( הצמוח לש רתי תשרפהל םירושקש
2 . היצרופרפ ) " – םיתעל םלוא רומח ןטב באכ לש תימואתפ העפוהב תאטבתמ כ דב
.( , – סיטינוטירפה ןוסיח יאכודמו םיזפשואמ םישישקב לשמל תרעוס תוחפ העפוהה
, , . תוחישק הידרקיכט טעמב הובג םוח הלגנ הקידבב תיזופיד וא תמקוממ תויהל הלוכי
- . ב סיזוטיצוקיולו ןטב ריק 80-85% . ןתינ תופערסל תחתמ ישפוח ריווא םוליצב םיאור
- – מ רתוי תמייק היצרופרפהשכ םימיוסמ םיאנתב יחותינ אל לופיט לוקשל 24 , תועש
, , תופיכתב הלוחה תא קודבל ןתינ םימ סיסמ דוגינ רמוח לש הפילד ןיא םקוממ באכה
" . ב א לבקלו תיביסרגא םילזונ תאייחה רובעל םיכירצ היצרופרפ םע םילוחה לכ ההובג
. חותינ ינפל חווט תבחר
" – י ע םילפוטמ ובקונש ןוירסירת יביכ חותינה גוס יבגל .&ental #atching an
#eritoneal e"rie&ent לש היצקידרא יווילב !* ; םע םיביצי םילוחב ךכ רחא !*
, הצמוח תתיחפמ הרודצורפב םג טוקנל שי םדוק יתפורת לופיטב ולשכנש וא ילילש
) יוצר *CV F *arietal cell vagoto&% " .( י ע םילפוטמ ובקונש הביק יביכ 1ege
22
Y.B
resection – ; םישוע ףסונב תוריאממ עונמלו היצרופרפב לפטל ידכ Vagoto&% וא *CV
גוסמ ביכ םע םיביצי םילוחב ++0+++ .
*artial gastrecto&% וא Antrecto&% . ההובג תוילטרומו תוידיברומ בקע םיעצובמ םניא
3 . הביקה אצומ לש תורציה – לש סיזורביפ בקע ינורכ ךילהתכ שחרתהל הלוכי
, . לכועמ אל לכוא לש תורזוח תואקה םע עיפוי הלוחה ןוירסירתה וא סורוליפה
. , לש יביסרגא ןוקית ללוכ לוהינה תימלקופיה תימרולכופיה תילובטמ תצמחו תושבייתה
, , ןתמו הדנוז םיחלמו םילזונ ןזאמ +V . - םג םיקוקז םיתעל תוירוטרקס יטנא תופורת לש
. לולשלו המיסחה יפוא תא ןחבאל ידכ היפוקסורטסג עצבל שי תילרטנארפ הנזהל
. ךות המצעמ תפלוח בורל הפירח המיסח תוריאממ 3-4 , רבד לש ופוסב םלוא םימי
75% – תשרפה תיחפהלו המיסחה לע לקהל איה חותינה תרטמ חותינל ועיגי םילוחהמ
, אוה הריחבה חותינו הצמוח *CV Bith Gastro4e4unosto&% " . י ע תיפוקסודנא היצטליד
- ל תרזוע ןולב 80% - , מ תוחפ םלוא םיפירחה םילוחהמ 40% ירחא ךכמ ונהיי 3
. – הובג יחותינ ןוכיסב םילוחל רומש הז ךילהת םישדוח
: יטפפ ביכ לש הנחבא
היפוקסורטסג יוליגל דוגינ רמוח םע הימדהמ תילוגסו השיגר רתוי איה *UD ; ףסונב
( ) תויתנחבאו םיממדמ םד ילכ תרישק תוילופיט תויצפוא םג תרשפאמ היפוקסורטסג
- , ) ל תילרטנא היספויב תוריאממל היספויב !. #%lori .(
לש דנואסרטלוא RU) . הנוילע ןטב באכ לש תורחא תוביס לולשל םירשפאמ זלימע תומרו
!. #%lori לעמל רושק 90% - ו ןוירסירתה יביכמ 75% . הריחבה תקידב הביקה יביכמ
. , שלושמ לופיט אוה וב לופיטהו תנמוסמ האירוא םע הפישנ ןחבמ איה ותנחבאל
, , םיבורמ םיביכ לופיטל םיינשקע םירזוח םיביכ םע םילוחב דודמל שי םוצב ןירטסג תומר
) קלח ןוגכ םייתרגש אל תומוקמב םיביכ 2 - ו 3 – ( ידכ ביכ יכוביס םע םילוחו םונדאוד לש
לולשל DES .
23
Y.B
הביקה ילודיג
הביקה לש המוניצרקונדא
. תעצוממה תודירשה ותוחיכשב ינשה תיממה ןטרסהו םלועב ותוחיכשב יעיבשה ןטרסה והז
ךרואל 5 איה םינש 15% .
- ב םוהיז םה ןוכיסה ימרוג !* , , ירבג ןימ Chronic atro#hic gastritis( *ernicious ane&ia ,
, תלחמ הביקב םייטוטמונדא םיפילופ Menetrier . , ןטרסל דוגינב םדוק הביק חותינו CRC ,
. דע םייטוטמונדא םיפילופמ עבונ אל םירקמה בורב הביק ןטרס 12% םילוכי הביקה יביכמ
. םיינטרס תויהל
:הקינילק
, , לקשמב תרבסומ אל הדירי ןטב באכ םיללוכ הביקה ןטרס לש םימוטפמיסו םינמיס
, , , םומידו הימנא םדקומ עבוש היסקרונא U##er G+ – וא שיגר אוה הלאמ דחא ףא ךא
, . הלחמ לש םינמיס תפשוח ירקמ ןפואב קרו תיפיצפס אל איה תינפוגה הקידבה םג יפיצפס
, , , , , – ףוכריו תטולב ילרופמט לוליד תבהצ תמיימ תינטב הסמ ןוגכ תיתרורג וא תמדקתמ
, ' ףזו ג ירמ רטסיס תטולב Blu&er shel: .( ) , גרבנקורק ןגא תקידבב תולדגומ תולחש וא
- ו הנחבא Staging :
" תישענ כ דב הנחבאה " היפוקסורטסג י ע – ומוקימו לודיגה לדוג תא תוארל תרשפאמש
" . ךא תילכלכ תמלתשמ הניא דוגינ רמוח וא היפוקסורטסג י ע רקס תקידב היספויב תחקלו
, ) ילוח ימוטקרטסג רחאל הובג ןוכיסב םילוחב הקדצה הל שי *ernicious ane&ia , םירגהמ
.( תוימדנא תוצראמ
24
Y.B
-ה Staging – הקידבב םיילמרונבא םיאצממ קיודמה לופיטה תריחב ךרוצל בושח אוה
- בו תינפוג CCR . םהב שמתשנש םיפסונ הימדה יעצמא תיתרורג הלחמ לע דיעהל םילוכי
:םה
1 . C/ . , – היתפונדאפמילו םירחא םירביאל יתרורג רוזיפ תמיימ ףושחל לוכי ןגאו ןטב
) – תונטק תורורג רתאל ןתינ אל תובורק םיתעל םלוא DoBn staging ( םג םיתעלו יוגש
שי
U#$staging . יוגש
2 . EUS - – מ רתוי בוט C/ , תוטשפתה הביקה ןפודל לודיגה לש הרידחה יוהיזל
- . באסל וא הביקה תזוקומל םילבגומ םהש םיעגנ הביקה ביבס היתפונדאפמילו תימוקמ
םיארקנ הזוקומ Earl% gastric cancer – םה הלא 5% ; םילגתמה הביקה ןטרס ירקממ
, ןפואב לפטל ןתינ םהבו תורורג וחלשי תורידנ םיתעל קר הזוקומל םילבגומ םיעגנ
.( ) ילקידרה לופיטל תיסחי ימוקמ
3 . - – ה קויד תא תיתועמשמ הריבגמ היפוקסורפל Staging - , ה תא הנשמו Staging
- ב יחותינ םדקה 58% " ) כ דב םילוחהמ U#staging - מ רתוי חיכש DoBnstaging .(
- , , ב הלוחה לוהינ תא הנשמ הז ןפואב היפוקסורפל 40% – תענומ ךכו םירקמהמ
; ' עצבל ןתינ ירקחמ יטנבו גדאואנ לופיטל םילוח תונפהל תרשפאמ וא םירתוימ םיחותינ
. , ןנכותמה יביטרוקה חותינל ךומסב וא דרפנ בלשכ התוא
:לופיט
1 . חותינ – םילוח לש היצאילפו יופירל םינתינ םילודיג איה חותינל היצקידניאה
, ןתינ יתלבו תימוקמ םדקתמ לודיג ללגב היצרופרפ וא המיסח םומיד םע םיעיפומה
, . תא עובקלו יתרורג רוזיפל ןטבה ללח לש הריקס תושעל שי חותינה ךלהמב יופירל
. ינושארה לודיגה תויליבומו תוטשפתה תדימ
( ) הפמילה תוטולבלו ינושארה לודיגל תלבגומ הלחמה םא עצובמ אפרמ יביטרוק חותינ
. לש םייקנ םיילוש םע ולוכ תרכנ ינושארה לודיגה תוכומסה 5-7 , " ךתחב רשואמש מ ס
. שורד םיתעל אופק En "loc , , , לוחט וא דבכ בלבל יבחור ןולוק ןוגכ םיכומס םינבמ לש
; – הניחבמ םילוחה לש םייעמה תא םיניכמ םיחתנמה בור ןכל םייקנ םיילוש גישהל ידכ
. " ב או תינאכמ
– ףקיה תקולחמב יונש אוה תורכל שיש תוטולבה ףקיה D? תוטולבל סחייתמ
; ףקיה תוירטסגירפ D5 תוטולבל סחייתמ ,e:t gastric( !e#atic( S#lenic - ו Celiac .
ףקיה D6 - ו D7 . , ברעמב אל ךא ןפיב עצובמו רתוי בחרנ אוה
" – , תרוצב כ דב רוזחשה אב התירכה רחאל Rou<$en$Y ' ' ) תריציו םונו ג גל הביקה רוביח
רוביח Y ( ' ' וא םונו ג גל ןוירסירתה םדג ןיב Billroth ++ ' ' ) םונו ג ג תאלולל הביקה רוביח
.( גוסמ רוזחשב ןוירסירתה לש רוויע םדג תראשהו Billroth + , הביקה תא םירבחמ
.םונדאודל
, םע םילוחב היצרופרפו המיסח םומיד עונמל לוכי הביק תתירכ לש יביטאילפ חותינ
. םע םיעיפומש םיחיתנ אל םילוחב החיתנ הניאש תרחא הלחמ וא תיתרורג הלחמ
, לש ףקעמ עצבל ןתינ לשמל הביקה אצומ תמיסח Gastro4e4unosto&% הטישב
– ) תונורתי שי הל םג ךא תוידיברומב הכורכש הימוטורפלמ ענמיהל ךכו תיפוקסורפל
.( רתוי ךורא ןמז ךשמל היצאילפ רושפאו ינושארה לודיגה קוליס ומכ
2 . ' תיטנבו גדא היפרתומיכ – אלל ןמז וא תודירש לש םיחנומב ןורתי םוש התארה אל
.הלחמ
3 . ' - תיטנבו גדא ואנ היפרתומיכ – יוכיס לידגהל ךכו לודיגה לדוג תא ןיטקהל הלוכי
, – . חותינהמ המלחהה תפוקתב לופיט ןתמב היהשהה תעינמ םיפסונ תונורתי תוחיתנל
,( ) אל חותינ תעינמ וביגהש םילוחב קר לופיט ךישמהל ןתינ ךכו לופיטל הבוגתה תקידב
- . ואנה אשונה עגרכ לופיטה ךלהמב תוריהמב תטשפתמ הלחמה רשאכ אפרמ
. , ' אפרמ חותינ רחאל תודירשב ןורתי הארמ םייתניבו רקחמב יוצמ יטנבו גדא
25
Y.B
4 . ) בולישב חותינ רחאל הנירק 5 - )2 – ( םע םילוחב תימוקמ תונשיה הניטקמ
' - , ירקחמ רתונ יטנבו גדא ואנ ביכרמכו חותינ רחאל שומישה םלוא תמדקתמ הלחמ
.םייתניב
5 . !%#erther&ic Intraperitoneal Chemoperfusion Bith &ito&%cin C – אשונ
, םע םילוחב חווט תכורא תודירשבו תילאנוטירפ תונשיהב רופיש הארהש ןיידע ירקחמ
. תימוקמ תמדקתמ הלחמ
*ri&ar% Gastric ,%&#ho&a '*G, (
- מ תוחפ הווהמ 5% , לש םיינושאר המופמיל ילודיגמ םישילש ינש ךא הביקה ילודיגמ
" . גוסמ איה המופמילה כ דב לוכיעה תכרעמ B cell non hog3in . ןיב רשק חכוה !* - ל
*G, , ילודיג ךרד רקיעב MA,/ , לש היצקידרא יכ חכוהו !* םילודיג לש הגיסנל המרג
.הלא
- ה תונשב םה םיינייפואה םילוחה 50 – , םע המוניצרקונדאל םימוד םימוטפמיסהו םהייחל
) באכ 68% ) ,( לקשמ ןדבא 28% ) ( םומידו 28% - . ( ה ילודיג בור םיחיכשה םינימסתכ *G,
. תילאטסידה הביקב םימקוממ
- ו הנחבא Staging :
, . וא תינטב הסמ היתפונדא םיגדהל הלוכיו תילוגס הניא תינפוג הקידב השק איה הנחבאה
!SM .
; היספויבל הביקה ןפודל תבחרנ הננסה םע םייחטש םיביכ המיגדמ היפוקסורטסג
לש תושיגר שי תיפוקסודנא 80% . רותיאל םינחבמ עצבל שי המקר גישהל השק יכ דבלב
!* . לידבהל םילוכי םניא דוגינ רמוח ינחבמ *G, . םע היספויב םיתעל המוניצרקונדאמ
תחת הנידע טחמ C/ . תיגולותפ הנחבא תגשהב ןולשכ הנחבאה תא תתל הלוכי
. חותינל היצקידניא אוה תיביטיניפד
-ה Staging , " תינפוג הקידב י ע עצבתמ CBC( ,D! , תריקס C/ – םצע חמ תייספויבו
, . ןאכ םג המוניצרקונדאב ומכ תיתרורג הלחמ תלילשל EUS רוזעל םילוכי היפוקסורפלו
- ה קויד רופישב Staging .
:לופיט
- ב ילמיטפואה לופיטה *G, , םירקחמב ופתתשיש םילוח קיפסמ ןיאש ינפמ עבקנ אל ןיידע
, . עצובמ םירחאבו ןושאר וקכ הביק חותינ םיעיצמ םיזכרמהמ קלח םילודג םייביטקפסורפ
: היפרתומיכה הלשכנ םהב םירקמב קר חותינה
1 . – םיבלשב יופירל בוט יוכיס רשפאמ חותינ +E - ו ++E ליעיה לופיטה תא הווהמ ןכו
– .( , , , ) היצקסר ףסונב הלוטסיפ תריצי המיסח היצרופרפ םומיד םיכוביסל רתויב
, תקיודמ תומקר תנחבא תרשפאמ Staging - ו Graing . אל תיפוקסורקימ םיעוגנ םיילוש
. ' יטנבו גדא לופיטב םיטקונ םא הזונגורפה לע םיעיפשמ
2 . – םיבלשל רקיעב תשמשמו היצניבמוקב תנתינ היפרתומיכ +++ - ו +V לופיטכ ןכו
. ' תונשיהל הובג ןוכיס םע םילוחב יטנבו גדא
3 . ' – לש הרקמב תודירש רפשל לוכי ךא יטנבו גדא לופיטכ תקולחמב יונש היפרתוידר
. תיפוקסורקמ וא תיפוקסורקימ םיעוגנ םיילוש
*ost gastrecto&% s%nro&es
26
Y.B
. " ןורתפה בורל הביק יחותינמ האצותכ הביקה תונקורתהב יוניש י ע םירצונ הלא םימורדניס
- . ב תושחרתמ הלא תועפות ןמזה םע םיאפרנ הלא םירקמו יחותינ וניא הלא תועפותל 20%
, , , בצמ סוגאוה יבצעב העיגפ התירכה לדוגב תויולתו הביק יחותינ םירבועש םילוחהמ
. , , תילאנויצקנופ וא תינאכמ המיסח תוחכונו רוזחשה גוס סורוליפה
: םה םימורדניסה
1 . Du&#ing s%nro&e , ) – תתירכ ימוטוגאו בקע הביקה לש הריהמ תונקורתהמ עבונ
. ( חיכש יכה הז קדה יעמל יטומסוארפיה תומימחפ ןכות רבעמו יטסלפורוליפ וא הביק
גוסמ רוזחש רחאל Billroth ++ : . םיינשל קלחתמ הז םורדניס
$ Earl% u&#ing – ךותב 30 , , תוחונ רסוח תוליחב שי הליכאהמ תוקד
.( , , ) - , הקמסה תויצטיפלפ תרוחרחס םיירוטומ וזו םימוטפמיסו לושלש ירטסגיפא
. יטומסוארפיה יעמ ןכותל הבוגתכ יעמל ףוגהמ םילזונ לש ריהמ רבעמ אוה םרוגה
$ ,ate u&#ing - – םישחרתמו םיירוטומ וזו רקיעב םה םימוטפמיסה 1-4
. תוטושפ תומימחפ לש ריהמ רבעמל תילנומרוהה הבוגתה החוראה רחאל תועש
. תיביטקאר הימקילגופיהל תאז תובקעבו הימנילוסניארפיהל תמרוג
, – תופיכתב תונטק תוחוראל ךוניח יתוגהנתה רקיעב אוהו יגרוריכ אל אוה לופיטה
, םילזונ תייתש ההובג 30 . , תוטושפ תומימחפמ תוענמיהו םיקצומ תליכא ירחא תוקד
. , ןתינ אל םא ןיטטסוטמוס לש םיגולנאב שמתשהל ןתינ לשכנ יתוגהנתהה לופיטהשכ
- - ל הרמה תושעל לבוקמ חותינמ ענמיהל Rou<$en$Y - ל וא Billroth + .
2 . Al3aline re:lu< gastritis " – ירחא עיפומ כ דב Billroth ++ יגרוריכ לופיט שרודו
. ירטסגיפא באכב תנייפואמ וז העפות םירחאה םיכוביסל סחיב רתוי ההובג תוחיכשב
. . , תוחוראל הרושק הניאו באכה לע הלקמ הניא האקהה תיתרמ האקהו תוליחב ףרוש
. ןתמ ללוכ ינרמשה לופיטה הביקה תזוקומל קזנה תא תמרוגש וז איה הרמה Urso אוהו
, . הרמה תא טיסהל איה ותרטמו ידיחיה חכומה לופיטה אוה חותינ םיתעל קר ליעי
" – י ע הביקה תזוקוממ Rou<$en$Y . הכורא עורז םע
3 . Rou< Stasis S%nro&e – דעב שחרתהל הלוכיש העפות 30% יחתונממ Rou<$en$
Y . " , , . הז םורדניס הליכא י ע תורמחומש תואקהו תוליחב ינורכ ןטב באכ םה םינימסתה
. סיזאטס םע םילוחב הביקה רייש לש תויליטומ יונישו תילאנויצקנופ המיסחמ עבונ
. , רוזעל לוכי הביקה לש ינוטאה קלחה תתירכ םיתעל ינשקע
4 . ,oo# s%nro&es - – ה עורזה לש תינאכמ המיסחמ םיעבונ A::erent וא E::erent
חותינ לש Billroth ++ . . חותינ שורדל לוכי המיסחב לופיטה
5 . רחאל לושלש Vagoto&% – איה תוחיכשה 20% ירחא /runcal vagoto&% םירבוסו
. יתרמה ץעהו קדה יעמה לש ילאגוה בובצעבו הביקה תונקורתהב יונישמ עבונ הז יכ
( ) . תנטקהו םוידומיא ןוגכ לושלש דגנ תופורת ללוכ לופיטה ימימו ידוזיפא אוה לושלשה
, " . ךרוצו ןמזה םע םירפתשמ כ דב םינימסתה זוטקל םיליכמש םילזונ וא ןוזמ תכירצ
. רידנ אוה חותינב
6 . – דעב תושחרתמ תויתנוזת תוערפה 30% . ןתינ הביק יחותינ רחאל םילוחהמ
, , תילופ הצמוח לזרבב םירסח לבקל B?5 , ןימטיוו ןדיס D , הימנאל ליבוהל לוכי הזו
" . , ןוזמ יפסות ןתמ י ע הלא תועפות עונמל ןתינ היצלמואטסואו היצנמד היתפוריונ
.שורדכ
27
Y.B
הרמה יכרדב םינבא לש תויגולותפ
) הרמה סיכב םינבא תועראה Cholelithiasis – ( ליגב תוחיכשה ליגה םע הלוע 60 איה
25% - ו םישנהמ 12% - , . ל העיגמ תוחיכשה םינוש םיינתא םיעקרו תונידמב םירבגהמ
50% .
- ל םיקולחמ הרמ ינבא םע םישנא 3 , , : םע םילוחו םייטמוטפמיס םייטמוטפמיסא תוצובק
– . קר םימוטפמיס ווחי אל םלועלו םייטמוטפמיסא םה םילוחה בור םיכוביס 1-2% הנשב
ווחי םייטמוטפמיסאה ךותמ Biliar% colic . הלחמ חתפי יטמוטפמיסא הלוחש רידנ יד
- . ב םירוק םיכוביסה םימוטפמיס םדוק הווחיש ילב תכבוסמ 3% םילוחה ךותמ הנשב
, , , – סיטיגנלוכ סיזאיתילוכודלוכ סיטיטסיצלוכ םיללוכ הלא םיכוביס םייטמוטפמיסה
- ו סיטיטארקנפ +leus .
- ל תוקלחתמ הרמ ינבא 3 : תוצובק
1 . – לורטסלוכ ינבא 85% , . יבקנ ןימ רגובמ ליגל הרושק תועראיהה םינבאה ללכמ
) סחי 2:1 . ,( הקלחב הרושק םישנב תרבגומה תוחיכשה תיברעמ הנוזתו הנמשה
- ב שומישלו ןויריהל .C .
2 . ) טנמגיפ ינבא 15% :( םינבאה ללכמ
1 . - - , - – םויצלקו טפסופ םויצלק טניבוריליב םויצלקמ תובכרומ תורוחש םינבא
- , . ו סיזוריצ תויטילומה תוערפה םה ןוכיס ימרוג טנוברק +leal resection .
2 . ) – ינז םע רקיעב םוהיזו הרמ לש סיזאטסל תורושק תומוח םינבא
- .( טניבוריליב םויצלק םג תוליכמו םיקדייח יאתמ תובכרומ םינבאה הלאיסבלק
. - טטימלפ םויצלקו
תויטמוטפמיסא םינבא
, תונולתל רשקב םירקחנש םישנאב וא םיאירב םישנאב יארקא ןפואב תולגתמ הלא םינבא
( ) " . וא תויקפואוידר םינבא ןגטנר י ע אוה יוליגה הרמה סיכל תורושק אלש תורחא US
. . הימוטורפל ךלהמב יארקא ןפואב םינבא תולגל םג ןתינ לשמל יתודליימ
: , ללכהמ םיאצוי רפסמ דבלמ יטקליפורפ ימוטקטסיצלוכל םוקמ ןיא םייטמוטפמיסא םישנאב
1 . ןטרסל הובג ןוכיס – םע םילוחל *orcelain gall"laer ) סיכ ןפוד לש רידנ הארמ
( הרמ סיכ תתירכ עצבנ םהב ןכלו תוריאממל רתוי הובג ןוכיס שי תדיוסמ הרמ
. יכרד רוביחב תוילמונא םע םישנא תוללוכ ןטרסל ןוכיסב תופסונ תוצובק תיטקליפורפ
, - לעמ רטוקב םינבא םע םישנא הרמ בלבל 3 " הרמ סיכב םיפילופ םע םישנאו מ ס
- מ םילודג 1 . " מ ס
2 . , – תויטמוטפמיס תוזחל יושקה לשב תיסחי היוותה םיווהמ הרמ ינבא םע םידלי
. וז הצובקב
3 . . – חותינ עצבל שי םייטמוטפמיס תרכוס ילוחב הרקמ לכב תקולחמב יונש םייתרכוס
.ידיימ
4 . . – חותינ עוציבל ךומנ ףס םייק ןאכ םג הרדשה טוחב העיגפ םע םילבגומ םילוח
5 . . – םימוטפמיס םיעיפומשכ קר חתנל שי תישמרח הימנא
6 . . – תקולחמב יונש ימוטקטסיצלוכ הימוטורפל ךלהמב םינבא לש יארקא יוליג
Biliar% colic
28
Y.B
, הפירח סיטיטסיצלוכ תללוכ תלדבמה הנחבאה *UD( Renal colic( GER( +BS , תולחמו
. - הנותחת תינמי הנואב הינומונפ וא בלה רירש לש ןותחת םטוא ללוכ הזחב ןרוקמש
:הקינילק
Biliar% colic ; באכה הרמה סיכ אצומב ןבא תעיקת בקע רצונ אוהו ירקיעה םוטפמיסה אוה
: םינייפאמ רפסמ לעב אוה ינייפואה
1 . - םיכשמנש םיפקתהב אב באכה יפקתה באכ 30 , םהיניבו תועש רפסמ דע תוקד
. בוטב שח הלוחה
2 . - - ב וא םוירטסגיפאב םקוממ באכה םוקימ RU) .
3 . . – םיתעל המישנ תלבגהל וא יכבל הלוחל םורגל לוכיו עובקו זע באכה הרמוח
, הקיטוקרנב ךרוצ שיו ידיימ ןפואב תיאופר הרזע שפחמ הלוחהש דע זע הכ באכה
. באכב הטילשל
4 . . – תא ריעמ אוה תובורק םיתעל החורא תליכאמ תועש ךות שחרתמ באכה ןומזת
. הנישמ הלוחה
- , ב באכ בג באכ םיללוכ םירחא םינימסת ,U) – , יכ שיגדהל בושח םלוא תואקהו תוליחב
. ינייפואה באכה םוקמב אלו ליבקמב םיעיפומ הלא
- ב הלק תושיגר רקיעב ויהי םיאצממה תינפוג הקידבב RU) . . ינייפוא אצממ הניא תבהצ
:הימדה
US " . םע הרמ סיכל תודע ןיא כ דב יטסוקא לצ םע םיינגוקא םיאצממ תמגדה לע ססבתמ
. וא הבחרהל הרמה יכרד תא ךירעהל שי סיטיטסיצלוכ לש םירחא םינמיסל וא הבועמ ןפוד
- ) ב םינבא סיזאיתילוכודלוכל CBD .(
- . עוגפל אל רהזיהל ךירצ חותינב תונכסה יבגל יפוקסורפל ימוטקטסיצלוכ אוה לופיטה
, - . - העיגפ דבכב העיגפ םיפסונ םיכוביס ירקיעה ךוביסה והז ףתושמה הרמה רוניצב
, ) קרועה יכ ןכוסמ דואמ הז סיזוריצ ילוחב ךא םולשב רבוע הז בורל ינמיה יטפהה קרועב
. ,( תיתרמ הפילד םלצא דבכל םדה תקפסאמ לודג זוחאל יארחא
- מ תוחפב םייביטקלא םילוחבו תיפוקסורפל הרוצב עצבתמ חותינה 5% הימוטורפלל םירבוע
. , - דועו תיתייעב הימוטנא םומיד לשב
Acute Calculus Cholec%stitis
. ןאכ םג תונתשמ תוגרדב הרמה סיכ תא ברעמש הרמה סיכב םינבא לש יתקלד ךוביס והז
, ; וניאש ןונגנמב תקלדל תמרוג המיסחה הרמה סיכ אצומ תא תמסוחש ןבא אוה םרוגה
. לש הזל המוד באכהש תורמל רורב ירמגל Biliar% colic , ךשמהל לוכיו קסופ וניא באכה
.םימי
– , םיללוכ םיכוביסה ךבתסהל הלוכי הרמה סיכ לש הפירח תקלד םירקמ לש לבגומ רפסמב
E&#%e&a( Gangrene . , סצבא תריצי םע הרמה סיכ לש היצרופרפו
:הקינילק
לש הלאל םימוד םה םינימסתה Biliar% colic - . ה באכ הז הרקמב רתוי םירומח ךא RU)
, . תושיגר םיחתפמ םילוחה ילטאירפה קפצל םדקתמ יתקלדה ךילהתהשכ יטנטסיסרפ אוה
-ב RU) . – לש תוימטסיס תונולת עונל םיברסמ םהו רתוי תיזופיד תושיגר וליפא וא
. . , םג םייק יפרמ ןמיס אוה םג עיפוהל לוכי םוח תוחיכש םג ןה תואקהו תוליחב היסקרונא
. , תימוקמ תושיגר רתוי ןיאשכו החכש הפירחה תקלדהשכ רתויב יביטמרופניא אוהו אוה
- , ב םינבא לע תזמרמו הרידנ איה הרומח תבהצ ךא עיפוהל הלוכי הלק תבהצ
CBD / / תמיסח סיטיגנלוכ Co&&on he#atic ucts . ץחל בקע עיפוהל הלוכי תיתרמ המיסח
- ב הלודג ןבא לש !art&an's #ouch - ה לע הרמה סיכ ביבסש יתקלדה ךילהתהו CBD ;
םשב העודי וז העפות MiriEEi s%nro&e .
29
Y.B
" ) כ דב סיזוטיצוקיול תוארל ינייפוא הדבעמב ?53$?83 ( הנבלה הריפסה םיתעלש תורמל
– . ומכ סיטיטסיצלוכ לש םיכוביס הניקת Gangrene , םינייפאתמ סיטיגנלוכ וא היצרופרפ
) לעמ יתועמשמ סיזוטיצוקיולב 5G3 .(
, , ןיבוריליב ללוכ דבכה ידוקפת Al3 #hos . , , םה םג םיערפומ תויהל םילוכי זלימעו
:הנחבא
: , הימדה תוקידבב םיינייפוא םיאצממ תמגדהו םיינילקה םיאצממה לע תססובמ הנחבאה
1 . US ) – תושיגר הפירח סיטיטסיצלוכ ןחבאל רתויב הבוטה ךרדה 88% תוילוגסו
80% , , .( יפרמו הרמה סיכ ביבס לזונ הרמה סיכ לש ןפוד יוביע םיללוכ םייבויח םיאצממ
.יפרגונוס
2 . Raionuclie cholescintigra#h% – ירחא הרורב הניא הנחבאהשכ רזוע US .
רחאל הקידבב אלמתמ אל הרמה סיכשכ 4 ,( – ) תודע וז העש יצח ירחא ילמרונ תועש
. ולש תקלדל הבוט
3 . C/ , . – ךא הרמ ינבא תוארל ןתינ ףירח ןטב באכ םע הלוחה תכרעהב ץופנ ילכ
- מ שיגר תוחפ ןפואב US . ןפוד יוביע םיללוכ הרמה סיכ לש תקלדל םירחא םינמיס
) , , ןפודב וא הרמה סיכב ריווא יטוטמזיפמא סיטיטסיצלוכו סיכה ביבס תקצבו לזונ סיכה
.( הרמה סיכ
:לופיט
" , םיילילש םרג םיגתמ הסכמש ב א ןתמו םילזונ תאייחה זופשא ללוכ ינושארה לופיטה
– ( ) רודמ ןירופסולפצ םינתונ יתרוסמ ןפואב יעמה תרולפל םיינייפוא םיקדייח םייבוריאנאו 3
, וא םייבוריאנאל בוט יוסיכ םע ' רוד ולפצ 3 ' + לי זלפ ( ) , םע דיזוקילגונימא ץופנ תוחפ וא
. ' לי זלפ
– ךירעהל שי םלוא ינרמש לופיט םע תפלוח תובורק םיתעל הרמה סיכ לש הפירח תקלד
, , יכרעו תקלד לש םיינפוג םינמיס םינימסת םוח תומוקע לע שגדב תופיכתב הלוחה תא
– , . לש יוניש ללוכ הזו לוהינה תא תונשל שי רפתשמ אל וא רדרדימ הלוחה םא הדבעמ
.( ) ( ) , " ימוטסוטסיצלוכ וא ימוטקטסיצלוכ חותינ וא םוטסוטסיצלוכ ירועלימ הרמ זוקינ ב א
. , דעומל רשקב תוקולח תועד שי יביטיניפדה לופיטה איה ימוטקוטסיצלוכ רבד לש ופוסב
, " . ןפואב חתנל ןתינ ןכלו ינרמש ב א לופיט םע םיפלוח סיטיטסיצלוכ ירקמ בור חותינה
. ההשומ וא םדקומ
– ךות עצובמ םדקומ ימוטקטסיצלוכ 48 ) תקלד תוחפ שיש ךכ םינימסתה תליחתמ תועש
.( אוה ןטב תחיתפל היפוקסורפלמ רבעמה זוחא הרמה סיכ סיסבל תחתמ 5% חותינהשכ
- ) . מ תוחפ בוט ןפואב הפירחה הלחמה תא רובעל חילצמ הלוחה םא ףירחה בלשב אוה 3
) ,( ינפל ףולחל תימוקמה תקלדל רשפאל ידכ ההשומ חותינ עצבל ןתינ םימוטפמיס לש םימי
.(חותינה
%ube cholecystostomy – םידמעומ םניא ךא ימטסיס לופיטב םילשכנש םילוחב עצובמ
, . חותינב ימוטסוטסיצלוכ עצבל ןתינ תוולנ תויאופר תויעב וא הלחמה תרמוח לשב חותינל
. רשפאמ הרמה סיכ זוקינ תינשלופ תוחפה תירועלימה השיגהמ םיחיוורמ םילוחה בורל ךא
, . בוש םיכרעומ הלא םילוח הלחמה לש היצולוזר רחאל דימ טעמכ ףולחל הפירחה הלחמל
) וא דואמ םישישק םילוחב בוט חותינ אלל תירועלימ םינבא תאצוה וא ימוטקטסיצלוכ חותינל
.( תיללכ המדרה רובעל םילוכי אלש םילוח
Choleocholithiasis
- " ה ךרד תורבועו הרמה סיכב תורצונש םינבאב כ דב רבודמ C%stic uct - ל Co&&on uct .
, לש תומרב ינייפוא ןיבוריליב םע תבהצ אוה רתויב חיכשה םוטפמיסה 3-10 .% " ג מ
Biliar% colic . , . דבלב תבהצל םילבגומ תויהל םייושע םינמיסה תינפוג הקידבב אוה םג ץופנ
30
Y.B
US . " הרמה יכרד לש הבחרהו הרמה סיכב תוולנ םינבא םיגדמ כ דבש ישומיש ילכ אוה
- ב קר םיפצנ הרמה יכרדב םינבאה 50% . םירקמהמ
" י ע תרשואמ הנחבאה תובורק םיתעל ERC* וא */C .
:לופיט
אוה ינושארה לופיטה ERC* םע S#hincteroto&% . איה הז לופיטב התומתה ןבאה תאצוהו
- מ תוחפ 1% , איה האולחתהו 5-10% .( ) הפירח סיטיטארקנפ רקיעב
. היפרגויגנלוכ םע ימוטקטסיצלוכ אוה יביטיניפדה לופיטה
Gallstone +leus
. " דע קדה יעמב תדדונ ןבאה הלודג הרמ ןבא י ע יעמ תמיסחמ םרגנש ץופנ אל ךוביס והז
- , ל תילמיסקורפ רתויב רצה רוזאב תעקתנ איהש +leocecal valve . םע עיפומ הלוחה
.( ) הרמה סיכל םונדאודה ןיב הלוטסיפה לשב הרמה יכרדב ריוואו קד יעמ תמיסח
- " ל הרוחא הבילח י ע תמסוחה ןבאה תאצוהו תרקוח הימוטורפל אוה לופיטה Enteroto&% .
, . ןכו תופסונ םינבאל יעמה תא רוקחל שי קד יעמ לש טנמגס תתירכ השורד תורידנ םיתעל
. , םינבא תאצוה םע ימוטסוטסיצלוכ תוחפל וא רשפאתמ הז םא ימוטקטסיצלוכ עצבל
Biliar% #ancreatitis
- " בלבלה יכרד תא תמסוחה הרמ ןבא י ע בלבלה תושרפה לש המיסח בקע םרגנ הז ךוביס
. ללוכ הרומח תיתרמ סיטיטארקנפב לופיטה תופתושמה הרמ ERC* ; הימוטורטקניפס םע
- ל היוותה ןיא םירחא םירקמב ERC* . , רחאל רבכ הרבע תמסוחה ןבאהש הארנכ יכ
, ךות וא זפשואמ ןיידע הלוחהשכ הרמה סיכ תא ריסהל שי הפלח הפירחה בלבלה תקלדש
. – ורבעש םילוחב רתוי בר ןמז תוהתשהל ןתינ תרזוח בלבל תקלד עונמל ידכ םייעובש
םע וא הרומח סיטיטארקנפ C0+ .( ) ךלהמב תימטסיס הלחמ וא תימוקמ תקלד בקע חותינל
. םינבאמ תויקנ הרמ יכרד םיגדהל ידכ הרמה יכרד תא תופמל הבוח הרמה סיכ תתירכ
Acute Cholangitis
" . וא האלמ המיסחל כ דב רושק הז בצמ יתרמה ץעה לש םייח ןכסמ יקדייח םוהיז והז
. הרושק הפירח סיטיגנלוכש תורמל ליבקמב םייקתמש םוהיזו יתרמה ץעה לש תיקלח
– , ללוכ ךכל םירחא םימרוג םנשי הרמה יכרדבו הרמה סיכב םינבאל תובורק םיתעל
, - , םיליפט תוירטנא תויראיליב תוזומטסנא הרמה יכרד לש תוריאממ וא תוריפש תויורצה
. םג םיטנטסו ERC* ( ) סיטיגנלוכ תוחתפתהל רושק טנטס תסנכה אלל תורציה תוחכונב
.( " ) תיתעינמ ב א תתל שי ןכלו
:הקינילק
הלחמל תינילק תת הלחממ ענה הלחמ תרמוח לש הנתשמ םורטקפס םע עיפומ הלוחה
. לעמ הפירח תיסקוט 90% , . וקרש לש הדאירטה םוח םע םיעיפומ סיטיגנלוכ םע םילוחהמ
, , באכו תבהצ םוח לש בוליש תללוכש RU) - ב העיפומו הלחמה לש רכיהה ןמיס איה 50-
70% .
31
Y.B
לש הדטנפה Re%nol's , ) תימנידומה תוביצי רסוח םע וקרש לש הדאירטה תא תללוכש
( דעב תיפצנ הרכהה בצמב םייונישו 10% , , ךלהמ לע תזמרמו םישישקב רקיעב םילוחהמ
. רתוי רומח
, , ןיבוריליב תיילע סיזוטיצוקיול הארנ הדבעמב A,-* . , תוזנימאסנרטו
. המיסחל היגולויתאה תא םיגדהל ידכ הרמה יכרד לש הריקח עצבל הבוח US - ו C/ םילוכי
" , י ע תישענ תיביטיניפד הנחבא ךא הרמה יכרד לש הבחרהו הרמ ינבא םיגדהל 0RC$ וא
$%C ; ; המיסחה הבוג תא םימיגדמ םה םיילופיט םגו םייתנחבא םג םה הלא םיעצמא
. , , ךרוצה הרקמב זקנ תבצהו םירז םיפוג וא םינבא קוליס הרמ תיברת עצבל םירשפאמו
:לופיט
" ב א ללוכ סיטיגנלוכ לש ינושאר לופיט +V : םיחיכשה םינגותפה יוסיכל E.coli , , הלאיסבלק
- ו קוקורטנא Bacteroies.F . לופיטב ולשכנש הלאכ וא תיסקוט הפירח הלחמ םע םילוחב
– , תירועלימ וא תיפוקסודנא ךרדב תאזו יתרמה ץעה לש ףוחד זוקינ עצבל שי יטויביטנאה
) בורל ERC* , .( שי הלא םיעצמאב הרמה יכרד תא זקנל ןתינ אל םא שומישב ץופנ רתוי
) תסנכהו םינבא קוליס תללוכש זוקינ ךרוצל תיחותינ תוברעתה עצבל / tu"e - ל CBD .(
. םלצא םילזונ ןזאמל גואדלו תונדפקב רטנל שי תימנידומה םיביצי םניאש םילוח
. , ותוא ףילחהלו טנטסה תא איצוהל שי סיטיגנלוכ םיחתפמש טנטס םע םילוחב
דעומל תוחדיהל ךירצ הרמה יכרד לש הריאממ וא הריפש תורציהל יביטיניפדה חותינה
. רתוי רחואמ
הפירח בלבל תקלד
הפירח סיטיטארקנפ
32
Y.B
, הענ בלבלב העיגפה וב הנתשמ תינילק הרמוחב יתקלד ךילהת איה הפירח בלבל תקלד
. בלבל רוניצ ךותל השרפה תללוכ הזנגותפה ותביבסו בלבלה לש קמנ דעו הלק תקצבמ
, , תלעפהו בלבלה רוניצ ךותל ילנדאוד סקולפר בלבלה רוניצ ךותל יתרמ סקולפר םוסח
. תיאת ךות הזאטורפ
:היגולויתא
1 . - הרמ ינבא 40% . םירקמהמ
2 . - לוהוכלא 40% . םירקמהמ
3 . ) תופורת 5% , , : . , : – ( דיסופ םידיזאית ריבס רשק ןגורטסא דיזאינוזיא חכומ רשק
. , , םידיאורטסוקיטרוק םינילקיצרטט םידימנופלוס
4 . ) תוינגורטאי תוביס 5% – ( ERC* .
5 . , , , : הימלורטסלוכרפיה הימדירצילגירטרפיה ברקע תציקע תוחיכש תוחפ תוביס
, , ) , יקסקוק סיטיכרוא תרזח תוימוהיז תולחמ הימצלקרפיה B( EBV( CMV , , תמדא
!AV( !BV . , , ,( , , םייטפוידיא םימרוג המוארט םילודיג הינומונפ המזלפוקימ סירקסא
:הקינילק
" באכ לע םיננולתמ כ דב םילוחה בגל ןירקמ תובורק םיתעלש הנוילע ןטב . איה תושיגרה
. " טשופמ סיטינוטירפל הרושק תויהל הלוכי ךא הנוילעה ןטבב כ דב יוריג שי םיתעל
ללוכ ילאנוטירפ . " הפירח ןטבל ליבומ הזו בלבל ימיזנא י ע , , הובג םוחו תואקה תוליחב
טעמב , םגו םיחיכש םה " ד ל תתו הידרקיכט . הימלוופיהל ינשמ
, , " , הימצלקופיה הילכ ס א תיטמוטפמיסא הימסקופיה לולכל תולוכי תוימטסיס תועפשה
) . וא ירוע תת ינמוש קמנ ומכ תוירפירפ תויצטספינמ הימצילגרפיה *ancreatic arthritis ( ןה
.תורידנ
: הפירח סיטיטארקנפ לש םיכוביס
1 . 1ecrotizing pancreatitis - – ןדבאל תמרוגש בלבלב היצלוקריצ ורקימב העיגפ
- . ב חתפתמ הז ךוביס בלבלה לש םיקלח לש יתועמשמ 10-20% . הרושק הזונגורפה
. קמנה תדימל קודה רשקב
2 . Infected pancreatic necrosis - – ב הרוק 5-10% . בלבל ימוהיז םירקמהמ
- מ רתויל םייארחא 80% . םייבויח םרגמ רתוי םיצופנ םה םיילילש םרג התומתה ירקממ
, – ) סנומודיוספ ינייפוא E.coli .(' , , , שומישה םע פטסו רטקבורטנא סואטורפ הלאיסבלק
. , " תוירטפ ימוהיז רתוי תוארל םג ןתינ םויכ תיטקליפורפ ב אב רבוגה
3 . Acute pseudocyst .
:הדבעמ
. ךותב הלוע ותמר רתויב הליעיה הקידבה אוה םורסב זלימע 2-12 תליחתמ תועש
ךות תלמרנתמו םינימסתה 2-5 - . מ רתוי ךשמב תוהובג תומר םימי 10 תונייצמ םימי
. - , סיטיטארקנפ לש היצולוזר תונייצמ תוילמרונ תומר הטסיצ ודואספ תריצי ןוגכ םיכוביס
. . היגולויתאל זלימעה תומר ןיב רשק ןיא הפירח
, , , " סיזוריצ קור תוטולב לש הלחמ הילכ ס א תוללוכ זלימע תיילעל תויבלבל אל תוביס
, ינבא סיטיטפה CBD , , , , םורדניס יעמ תמיסח רדוח יטפפ ביכ הרמה סיכ לש הפירח תקלד
A::erent loo#( D-A , , , , , ערקנש יפוטקא ןויריה דיטורפ ןטרס בלבל ןטרס האיר ןטרס
- . / , ןיב לידבהל םירזוע הקינילקו םימיזנא וזיא יתלחש ןטרס תוטסיצ סיטירטמודנא
. תורחאה תוביסל הפירח סיטיטארקנפ
תוללוכ תופסונ הדבעמ תוקידב Seru& li#ase , ) הובג רתונו בלבל תלחמל רתוי יפיצפס
לש רתוי בר ןמז ךשמל 3-5 . , ,( דועו םויצלק ןתשב זלימע םימי
33
Y.B
:הימדה
: הפירח סיטיטארקנפ םלשומ ןפואב תנחבאמש הימדה תקידב ןיא
1 . C% - – מ רתוי בוט US - . " ל יעמב םיזג י ע לבגומ וניאו בלבלה תמגדהב C/ רמוח םע
לש תושיגר שי דוגינ 90% טעמכ לש תוילוגסו 100% . םג אוה הפירח בלבל תקלדל
. " יאצממ סיזורקנ תכרעה י ע יטסונגורפ עדימ קפסל לוכי C/ הלדגה םיללוכ םיינייפוא
, , , , יעמ תבחרה בלבלה ביבס לזונ לש היצקלוק ינמוש לופרע קמנ תקצבו תיטמיכנרפ
. תירטנזמ תקצבו
דוגינ רמוח תקרזהמ ענמיהל שי +V . תוילכל תויסקוט עונמל ידכ הימלוופיה יבצמב
2 . ) – לש בוביסב בוט יכה הארנ בלבלב תויודייתסה תוארהל לוכי קיר ןטב םוליצ 15
, , ,( בחרומ קד יעמ לש םיילאקופ םירוזא הרמ ינבא תולעמ Sentinel loo# sign , תמיימ
.דועו
3 . US – לש תושיגר 62-95% - מ הלודג תוילוגסו 95% . דעב םגדומ וניא בלבלה
40% . " , יעמב םיזג י ע ךוסימ לשב םילוחהמ
4 . ERC* : . – ןמקלדכ ןה תויצקידניאה יניטור ןפואב היצקידניא הווהמ אל
1 . – קזנ לולשל תיטמוארט סיטיטארקנפ םע םילוח לש תיחותינ םורט הכרעה
. בלבלה רוניצל
2 . ךות םירפתשמ אלש הרומח הלחמו יתרמ סיטיטארקנפל דשח םע םילוח
24 . הלבקהמ תועש
3 . ליג לעמ םילוח 40 – יכרדב תויובח םינבא לולשל ידכ ןיעל תיארנ הביס אלל
. , תופסונ תויתמיסח תוביס וא בלבלה לש המוניצרק הרמה
4 . ליגל תחתמ םילוח 40 תחא הפקתהמ רתוי ווח וא ימוטקטסיצלוכ ורבעש
. רבסומ אל סיטיטארקנפ לש
5 . */C – תמיסח שי םהב םיבצמב שמשמ CBD עצבל ןתינ אלו ERC* תוביס לשב
. , תוימוטנא וא תוינכט תוינילק
:הזונגורפ
" " ש ע םינוירטירק י ע הזונגורפ ךירעהל ןתינ Ranson . םיללוכ הלא םינוירטירק 5 םינוירטירק
- , ו הלוחה תלבקב 6 רחאל םינוירטירק 48 : תועש
1 . :הלבקב
1 . לעמ ליג 55 .
2 . 1BCH?@3 .
3 . <זוקולג 200 .
4 . ,D!H68G .
5 . AS/H58G .
2 . רחאל 48 : תועש
1 . לעמ טירקוטמה תדירי 10% .
2 . תיילע Urea$nitrogen לעמ םדב 5 .% " ג מ
3 . > םורסב םויצלק 8 .
4 . *.5 > יקרוע 60 . " כ ממ
5 . Base e:icit H 7&EI0, .
6 . < ךרעומ םילזונ ןדבא 6 . רטיל
דוקינ Ranson Mortalit%
0-2 0%
3-4 15%
5-6 50%
< 6 70-90%
34
Y.B
:לופיט
1 . ךמות לופיט :
1 . תיתנוזת הכימת םע הביקל החונמ ןתמ – הביק םע םילוחה לע רומשל שי
. שורד תובורק םיתעל בלבלה תשרפהל ילנומרוה יוריג עונמל ידכ הקיר /*N , ןתינו
. ' ' םונו ג גל הדנוז םג סינכהל
2 . םילזונ תאייחה . . – רטטק םע ןתש תקופת רטנל שי םיינוטוזיא םילזונ םע
םיסינכמ םיתעל CV* . . םנוזיאל גואדלו םיטילורטקלא הדיפקב רטנל שי
3 . היזגלנא . " – םיבאכ ךוכישל הקיטוקרנ השורד כ דב
4 . םייקרוע םיזגו יתמישנ רוטינ – לכ עצבל שי 12 - ב תועש 3 םימיה
, . - םג רתויב החיכש איה הימסקופיה יסיסב יצמוחה בצמה תכרעהל םינושארה
. דעב םילק סיטיטארקנפ ירקמב 50% . םייתאיר םיכוביס שי םילוחהמ
5 . . – ילוהוכלא סיטיטארקנפב בושח לוהוכלאמ הלימג תנומסתל סיסקליפורפ
6 . . " – הצמוח תודגונ תופורת י ע יטפפ ביכל סיסקליפורפ
7 . " – םישק םילוחב םייטפס םיכוביס תענומ תיטקליפורפ ב א הקיטויביטנא
- , ב שי הלוחל םא רקיעב דבלב C/ . קמנל תודע
8 . , – דגנ רוזעל הלוכי ךא הלחמה ךלהמ לע העיפשמ אל הביקל הדנוז תסנכה
.תואקה
2 . יחותינ לופיט : – ןה תויוותהה
1 . – תנחבא םא תרקוח הימוטורפל השענ הז הרקמב תיאדוו אל הנחבא
, – וא תינילק רדרדימש הלוחב רפתשמ וניאש הלוחב תיאדוו הניא סיטיטארקנפ
. יקמנ םוהיזב דשחנש הלוחב
2 . , – חותפ זוקינ תפסותב יקמנ בלבל לש היירטה ולש היירטהו בלבלה זוקינ
. , הליעומ איה רוגס וא
3 . – בחרנ קמנל תובורק םיתעל הליבומ הרומח הלחמש ללגב בלבל תתירכ
. , הז ולוכ תא וא בלבלהמ קלח םיתרוכש םיחתנמ שי וביבס ןמושהו בלבלה לש
. ץלמומ אל ןכלו התומת לש םיהובג םיזוחאב הוולמ
4 . – דימת טעמכ תיתרמה הלחמה קוליס הרמ ינבא בקע םרגנש סיטיטארקנפ
" – הרמה יכרד יופימו ימוטקטסיצלוכ י ע תאז הפירח סיטיטארקנפ לש תונשיה ענומ
.( ) הפירחה הלחמה ףולח רחאל
35
Y.B
בלבלה ןטרס
. םילוח קר םירבגב תיעיברהו םישנב תישימחה ינטרסה תוומה תביס אוה בלבלה ןטרס
- , ל תיללכה תודירשהו םיחיתנ םה םיטעמ 5 - מ תוחפ איה םינש 5% .
, , , , הצרפתהש תרכוס הטאיד לוהוכלא םימיוסמ םירמוחל הפישח ןושיעל רושק בלבלה ןטרס
. , תיתחפשמ הירוטסיהו בלבלה לש תינורכ תקלד הנורחאל
-כ 80% ןה בלבלה לש תומוניצרקהמ Ductal cell adenocarcinoma .
70% , בלבלה שארב םיעיפומ בלבלה ילודיגמ 20% - ו ףוגב 10% . בנזב
:הקינילק
םע םיעיפומ םילוחה ןטב באכ - ; ןירקמש ירטסגיפא דימ םומע באכ והז םדקתמ ינייפוא
. ברקב יוצמ הז באכ בגל םיתעל 80% , בנז וא ףוג תא ברעמש לודיגב רקיעב םילוחהמ
.בלבלה
לקשמ ןדבא - ב יוצמ 70% . ליגל תחתמ םילוחב םילוחהמ 50 – לקשמ ןדבאו ןטב באכ םע
. בלבלה לש ןטרס לולשל הבוח דרגו תיתמיסח תבהצ . בלבלה שארב לודיגל םיינייפוא
, , םיילאנויצוטיטסנוק םינימסתו היסקרונא תופייע השלוח - ב םיעיפומ 30-40%
.םילוחהמ
- ב ךרעב תחתפתמ סיטיגנלוכ 10% . ןמיס תוארל ןתינ םילוחהמ קלחב םילוחהמ
Courvoisier .
תטולבו ףוכריו תטולב לש בוריע Sister Mar% ;ose#h . יתרורג רוזיפ לע דיעמ
, : ןיבוריליב תיילע הדבעמב A,-* ) , , לודיג ינמס תוזנימאסנרט לש הלק היילע הובג CA?>$
> .(
:הימדה
-ב C% לש לדוג לעמ םילודיג רתאל ןתינ 2 , - ; " םינמיס תוארל ןתינ ירלופמא ירפ ןטרסב מ ס
. / בלבלה רוניצ תבחרה ןכו תוידבכ ץוח ךות הרמ יכרד תבחרה ןוגכ םיפיקע
םג ERC* . תקידב בלבל ןטרס רתאל לוכי US ומכ השיגר הניא C/ - . ל MR+ " פ ע ןורתי ןיא
C/ .
EUS . , היספויב גישהל ןכו תירטנזמו תילטרופ תוברועמ ןכו לודיג לדוג ךירעהל לוכי
:לופיט
6 . חותינ , : לש בוריע אלל תורורגל תודע רסחש הזכ אוה חיתנ לודיג SMA( SMV - ו
*ortal vein con:luence ( ) . ידכ הימוטורפלב וא תיפוקסורפל הריקחב ליחתמ חותינ לכ
, ; לש בוריע תימוקמ הרידח םיכירעמו לודיגהמ תויספויב םיחקול חיתנ לודיגהש אדוול
. / דבכ תוטולבל תורורגו קפצה
36
Y.B
אוה חותינה $ancreaticoduadenectomy '3hipple – ( תתירכ ללוכ אוה En "loc לש
, בלבלה שאר CBD . ' ' , , איה חותינהמ התומתה הביקה םורטנאו םונו ג ג םונדאוד ילטסיד
- מ תוחפ 5% רחאל 30 . , חותינה עוציבב וחמתהש םיזכרמב תאזו םוי
, תיבלבל הלוטסיפ הביקה לש תיהשומ תונקורתה םה חותינה רחאל םיצופנה םיכוביסה
. עצפ םוהיזו
7 . יביטאילפ לופיט ,( ) : חותינ רובעל םילוכי םניאש וא חיתנ וניאש לודיג םע םילוחל
" ; י ע עצבל ןתינ יתרמ ףקעמ תיחותינ אל היצאילפ עיצהל ןתינ */D " תסנכה י ע וא
' ' " . וא ימוטסונו ג גורטסג י ע ףוקעל ןתינ הביקה אצומ לש המיסח תיפוקסודנא טנטס
*EG .
8 . . ' : לוקוטורפה יטנבו גדא לופיטל רשקב תורורב תונקסמ ןיא היפרתומיכו היפרתוידר
םע תונרקה ןתמ ללוכ םייקה 5 - FU .
:הזונגורפ
- . ל תיללכה תודירשה תודירשה תא לידגהל לוכי חותינ 5 איה םינש 5% דע 20% ) םילוחב
, .( תורורגל תודע רסוחו םיילילש םייחותינ םיילוש ןטק לודיג םע םילוחב חותינ ירחא
, לש םיכרעל העיגמ תודירשה תוטולבב 40% .
איה החיתנ אל תימוקמ תמדקתמ הלחמל תעצוממ תודירש 3-10 , דבכב תורורגלו םישדוח
– 6 . םישדוח
בלבלה לש תויטסיצ תולחמ
*ancreatic *seuoc%st
. הטסיצודואספל בלבלה רוניצ םע תרושקת הל ןיאו ילאילתיפא םוחית שי תיתימא הטסיצל
. , בושח בלבל ימיזנא לש ןכות הליכמ ןכלו בלבלה רוניצל הרושק איהו ילאילתיפא םוחית ןיא
. לודיגמ הטסיצודואספ לידבהל
; , איה תילמיסקורפ המיסח ילב וא םע בלבלה רוניצל הערפה ירחא תרצונ הטסיצודואספ
) " הפירח בלבל תקלד לש הדוזיפא ירחא תרצונ כ דב Acute #seuoc%st , .( בור םידליב
. - ןטבב ההק המוארט בקע תורצונ תוטסיצ ודואספה
:הקינילק
. םיללוכ םירחא םינימסת רזוח וא עובק הנוילע ןטב באכ איה רתויב החיכשה הנולתה
. , , , , תפשוח תילקיסיפ הקידב תבהצו לקשמ ןדבא היסקרונא םדקומ עבוש תואקה תוליחב
. תינטב הסמ םיששממ םג םיתעלו הנוילע ןטבב תושיגר
- , : ב הובג ןתשב זלימעו םירקמה תיצחמב הובג םורסב זלימע הדבעמב 80% .
:םיכוביס
1 . - – ב הרוק םוהיז 5-20% . ינוציח זוקינ בייחמו
2 . – לש תוחיכשב הרוקו םיכומס םד ילכל הרידחמ עבונ םומיד 7% . םיקרועה
םה עגפיהל םיחיכשה S#lenic '78J9( Gastrouaenal '?KJ - ( ו *ancreaticouaenal
'?KJ . .( ויגנא אוה הריחבה לופיט
3 . . , , – הרמה יכרד וא ןתשה יכרד לוכיעה יכרד לש המיסח
4 . - – מ תוחפב הרוק ערק 3% . . יגרוריכ םוריח בצמ והז םירקמהמ
37
Y.B
:הימדה
C/ , יפ השיגר איהו תינושאר הכרעהל הריחבה תקידב איה 2 - מ US . ימרוג C/ םיעבוקש
: םה הזונגורפ
1 . - מ הנטק הטסיצודואספ 4 . " – " דבל תרבוע כ דב מ ס
2 . . " – תרבוע הניא כ דב ןפודב תויודייתסה םע הטסיצודואספ
3 . . – תינאטנופס היצולוזרל הדימע הבע ןפוד םע הטסיצודואספ
:לופיט
. , , הטסיצודואספל םיכוביס תוחכונבו הטסיצודואספה לדוגב ליגב םינימסתב יולת לופיטה
- מ הנטקש 6 - " מ תוחפ תמייקו מ ס 6 . היצולוזרל יוכיסה ךומנ םיכוביס זוחא שי תועובש
ירחא תינאטנופס 6 . , תיתועמשמ הלוע םיכוביסל ןוכיסהו ךומנ אוה תועובש
1 . – , – םיכוביס ילבו תיטמוטפמיסא השדח איה הטסיצודואספה םא יגרוריכ אל לופיט
םע בוקעל ןתינ C/ וא US . תוטסיצודואספה בור הטסיצודואספה תלשבהו לדוג ירחא
לש לדוג לעמ 6 . " חותינ תושרוד מ ס
2 . – רוניצל תרבוחמ הניא הטסיצודואספה םהב םילוחב לוקשל שי ירועלימ זוקינ
. הטסיצודואספה רשאכ יביטקידניא אוה ינוציח זוקינ חותינ ולבסי אלש םילוחבו בלבלה
. אוה עצוממה זוקינה ןמז הלשב ןפוד אללו תמהוזמ איה 3-4 . תועובש
3 . – הלשב הטסיצודואספ םע םילוחב וא םיכוביס םע םייטמוטפמיס םילוחב התירכ
. תרודצורפב איה התירכה תילטסיד 1hi##le ( ) וא בלבלה שארב הטסיצודואספ Distal
#ancreatecto&% . בלבלה בנז וא ףוגב הטסיצודואספל
4 . - – םיכבוסמ אל םירקמב הריחבה ךילהת אוה ירטנא וטסיצ זוקינ ימינפ זוקינ
. . אוה תונשיהה זוחא תאז עצבל תונוש תויגרוריכ תוטיש שי יגרוריכ לופיט םישרודש
10% .
/rue #ancreatic c%sts
, םייטוניצומ םילודיגל דוגינב ךומנ תוריאממ לאיצנטופ ילעב םה םייטורס םייטסיצ םילודיג
: םיריאממ םילודיג םהש
1 . 'erous cystadenoma . " – בלבלה שארב תמקוממ כ דב
2 . 4ucinous cystadenoma . " – בלבלה בנז וא ףוגב תמקוממ כ דב
3 . – ללוכ םירחא םייטסיצ םילודיג +ntrauctal #a#illar% &ucinous tu&or =) םורט עגנ
,(ריאממ C%staenocarcino&a( Acinar cell c%staenocarcino&a( C%stic
choriocarcino&a( C%stic terato&a - , ו Angio&atous neo#las&s .
: הדבעמ תוקידב
1 . Carcinoe&"r%onic antigen – תויטורס תוטסיצב ךומנו תויטוניצומ תוטסיצב הובג
.תוטסיצודואספבו
2 . Ca ?58 . ; – תומונדאטסיצב הנתשמו תוטסיצודואספב ךומנ תוריאממ תוטסיצב הובג
3 . Ca ?>$> . – בלבלב תוטסיצ לש תוריאממ תכרעהב רזוע אל
4 . Ca =5$7 . – המונדאטסיצב תורבגומ תומר תויטורס תוטסיצבו תוטסיצודואספב ךומנ
. ; דואמ תוהובג ויהי תומרה תוריאממב תיטוניצומ
5 . . – םייטסיצ םילודיגב ךומנו תוטסיצודואספב הובג זלימע
38
Y.B
6 . . - םייטסיצ םילודיגב ךומנו תוטסיצודואספב הובג זפיל
7 . ; – הטסיצו תוטסיצודואספב הכומנ םייטוניצומ םילודיגב ההובג לזונה תוגימצ
.תיטורס
8 . , – הנחבאב לבגומ דיקפת תלעב ךא תוריאממ תעיבקב הליעי תירועלימ היגולוטיצ
. םייטורס םייטסיצ םילודיגו תוטסיצודואספ ןיב
9 . *ercutaneous Ball "io#s% – תוטסיצל תוטסיצודואספ ןיב לידבהל רשפאמ
( ) , תיטוניצומ וא יתייבוק לתיפא תיטורס איה הטסיצה םאה עובקל רשפאמ ןכו תויתימא
.( ) טלבוג יאת םע ידומע לתיפא
: םייטסיצ םילודיג לש םייגולוידר םינייפאמ
1 . . הלוספקו דח לובג
2 . . םייטסיצ םיללחו תובורמ תויצטפס
3 . – ינייפוא תובורמ תונטק תוטסיצו בכוכ תיומד תינבת םע תויזכרמ תויודייתסה
. הריפש תיטורס המונדאטסיצל
4 . . – תיטוניצומ המונדאטסיצל ינייפוא רתוי תולודג תוטסיצו תוירפירפ תויודייתסה
: הזונגורפו לופיט
. . לופיט לודיגה לדוגבו םוקימב היולת סרהה תדימ לודיגה לש ללוכ סרה לע ססבתמ לופיטה
. ' . יטנבו גדא לופיט לש ךרעה עודי אל ןיידע תורורג לש תוחכונב וליפא ינויח אוה יביסרגא
לעמ איה תיטוניצומ המונדאטסיצ םע םילוחב תיביטרוק התירכ םע הזונגורפה 60% לש
- ל תודירש 5 . םינש
קד יעמ תמיסח
: . היגולויתא תיללכ היגרוריכב רתויב תוצופנה תוינילקה תויעבה תחא איה קד יעמ תמיסח
1 . תויוקבדה , – הווהמ םירגובמב קד יעמ תמיסחל רתויב חיכשה םרוגה 50-70%
- . וא םימדוק םיינטב ךות םיחותינמ האצותכ שחרתהל תולולע תויוקבדה םירקמהמ
. . יכ ןייצל שי תודלומ תויהל תולוכי םג ןה םייתקלד 5% םיינטב םיחותינ םע םילפוטממ
. תויוקבדיה בקע םהייח ךלהמב המיסח חתפל םילולע םימדוק
2 . אולכ עקב , , , , ) ירובט ילארומפ יתעשפמ עקב אמגודל incisional – ( , הביסה ימינפ
, אלל םילוחבו םידליב רתויב החיכשה הביסהו םירגובמב קד יעמ תמיסחל היינשה
. ינטב חותינ לש הירוטסיה
3 . םילודיג - , – ארטניא המיסחל םורגל םילולע קדה יעמה לש םיינושאר םילודיג
. , תינוציח היסרפמוקל םורגל תולולע תורורג דועב תילאנימול
39
Y.B
4 . תולשפתה , , , – וליפא וא תולדגומ תוירטנזמ הפמיל תוירשק םיפילופ םילודיג
&ec3els קלחל סנכיהל יעמה לש דחא קלחל תומרוגה תוליבומ תודוקנכ שמשל םילוכי
. ולש רחא
5 . סולובלוו , - – היצטורלמ ומכ םידלומ םימומ וא תויוקבדה ידי לע תובורק םיתעל םרגנ
. . סג יעמ תמיסחל רתוי החיכש הביס יהוז יעמ לש
6 . תויורציה ,( ) , – חותינ וא תונרקהב לופיט ןורכ תלחמ תקלד הימכסיאל תוינשמ
.םדוק
7 . : תוחיכש תוחפ תוביס
1 . Gallstone ileus – יכרד ןיב הלוטסיפב תמייתסמ הרמה סיכ לש תקלד
/ ; םתסמה דיל ב תונכתשמו קדה יעמה ךרואל תודדונ הרמ ינבא קדה יעמל הרמה
. , - המיסח רצויש ןפואב ילאקצ ויליאה
2 . . , , , םילזונ לש תורחא תויצקלוק וא תומוטמה םיסצבא םילודיגמ ינוציח ץחל
3 . . ראוזב ןוגכ םירז םיפוג
4 . Meconiu& ileus - – ב CF , ןכות ןכלו תערפומ םימו רולכ לש יעמ תשרפה
. המיסחל םרוג יגימצ
:גוויס
1 . תינאכמ המיסח . " – המיסחה ינוציח וא ימינפ עגנ י ע יעמה ןמול לש המיסח
– , , םע האלמ וא לזונ וא זג לש והשלכ רבעמ רשפאלו תיקלח תויהל הלוכי תמרגנה
: ןמולה לש האלמ הריגס
1 . הטושפ המיסח , – המיסחהו ברועמה יעמה לש ירלוקסוו לבס ןיא וב בצמ
. דבלב דחא רתאב השחרתה
2 . הקונח המיסח ) 'trangulated obstruction – ( לבוס ברועמה יעמה
" " . , הרוגס האלול תמיסח יעמה ןפוד לש הנרגנגל ליבוהל לוכי הז לבסו תירלוקסוו
. תילאטסיד םגו תילמיסקורפ םג םוסח יעמ טנמגס הב המיסח איה
2 . $aralytic Ileus . - םרגיהל לוכי הז תינגוריונ הערפהל ינשמ הקיטלטסירפ לש לשכ
, , , , ימטסיס םוהיז סיטינוטירפ תוירטילורטקלא תוערפה הנורחאל עצובש חותינ בקע
. , תופורתו המוארט יעמ לש הימכסיא
:הקינילק
1 . תואקה . – תמדקומ תיתרמ האקהב תאטבתמ קד יעמ לש תילמיסקורפ המיסח
. , , , יתאוצ רתוי ןכות לשו רתוי רחואמ בלשב האקה תוחפ שי רתוי תילאטסיד המיסחב
2 . תינטב תוחיפנ . – רתוי תילאטסיד איה המיסחהש לככ הלדג
3 . ןטב באכ . , – םקמל השקש יתיוועו יטנטימרטניא ץווכתמ באכ
4 . השק תוריצע . – האוצו זגמ ןקורתמ המיסחל ילאטסידש יעמהש רחאל תשחרתמ
. , רתוי רחואמ עיפות תוריצעה רתוי תילמיסקורפ המיסחהש לככ ןכל
5 . תושבייתה , , – השרפה היוקל הגיפס בקע הימלוופיה תחתפתמ האלמ המיסחב
) תרבגומ /hir s#acing , , , . ( תופייע השלוח תויצטיפלפ לע ןנולתהל לוכי הלוחה תואקהו
. זכורמ ןתשו
6 . תוימד תואיצי - – ל דשח תולעמ Strangulate "oBel .
: תינפוג הקידב
1 . " , – לש םינמיס םה תתחפומ ןתש תקופתו ךומנ ד ל ץאומ קפוד םיינויח םינמיס
. השק תושבייתה
40
Y.B
2 . . , – םיעקבו תומדוק תויחותינ תוקלצ תינטב תוחיפנ לע שגד םישל שי ןטבה תקידב
, .( ) םוקימה תא ךירעהל שמשמ שושימ העימשו הייאר הקיטלטסירפ ילגל בל םישל ןתינ
, . םקוממ באכ םיילאנוטירפ םינמיס םויקו תושיגרה תרמוח Guaring םה סיטינוטירפ וא
- ו ימכסיא יעמ לש םינמיס Strangulation . תקידב *R וא תילאטקר הסמ ףושחל הלוכי
. האולכ האוצ
: הדבעמ תוקידב
, . , ךשמהב םיניקת תויהל םילוכי הדבעמ יכרע קד יעמ תמיסח לש םימדקומ םיבלשב
, – רולכ םוידוס לש תוכומנ תומר םיגדהל תולוכי הדבעמה תוקידב שבייתהל םיטונ םילוחה
, . , , , זלימע טירקוטמהו ןיניטארק האירוא טנוברקיב לש תוהובג תומר בולישב ןגלשאו
, . , עיפוהל לוכי לק סיזוטיצוקיול רבגומ תויהל לוכי קדה יעמה תזוקוממ ררחתשמש
לע דיעמ יתועמשמ סיזוטיצוקיולו Strangulation .
: הימדה תוקידב
1 . ) – ( ) " לעמ לש רטוק תובחרומ קד יעמ תואלול םיגדי הביכשו הדימע ס בצ 3 ,( " מ ס
3 . , - רדעיהל םילוכי הלא םיאצממ םוטקרבו ןולוקב זג טועימו לזונ ריווא יסלפ רתוי וא
, וא תומדקומ תומיסח תוילמיסקורפ תומיסחב Close$loo# o"structions .
- ל םינמיס Strangulate o"struction םה /hu&"#rinting , זגו תילזוקומ תינבת דוביא
. - הטרופה לש םייטפה הרטניאה םיפיעסב וא יעמה ןפודב
םוליצב וא הדימעב הזח םוליצב ןטבב ישפוח ריווא ,ateral ecu"itus לע דיעמ
. לולח רביא לש היצרופרפ
- ב תיקפואוידר הרמ ןבאו יתרמה ץעב ריווא R,) - ל םיינומונגותפ םה Gallstone ileus .
*aral%tic +leus . , ןולוקו קד יעמ הביקה ךרד דיחא ןפואב תצפומש תיזג תוחיפנכ עיפומ
2 . ) – לשמל היגולויתא עיצהלו המיסחה רתא תא םקמל הלוכי דוגינ רמוח םע הימדה
. .( שי הינרה וא םימדוק םיחותינ אלל םילוחב רקיעב תוליעי הלא תוקידב לודיג
. םימ סיסמ דוגינ רמוחב שמתשהל
3 . C/ . – / םקמל תורשפא ול שי קד יעמ תמיסח לש הנחבאל ןיוצמ יעצמא ןגא ןטב
, ) / יתקלד ךילהת לודיג םרוגה לע עדימ תתל ןכו תיקלח האלמכ המיסחה תא ןייפאלו
.('וכו C/ תנחבא לש תושיגרה תא לידגמ םג Strangulate "oBel .
: קד יעמ תמיסח לש תלדבמ הנחבא
1 . Mesenteric vascular ische&ia . , – תוחורא ירחא רקיעב יקילוק ןטב באכל תמרוג
רומח ןטב באכו יתועמשמ סיזוטיצוקיולב אטבתהל הלוכי םד ילכ לש הפירח המיסח
. . הנחבאה תא רשאמ ויגנא תינפוגה הקידבה יאצממל ינויצרופורפ וניאש
2 . Colonic o"struction – םותסשה םא תילאטסיד קד יעמ תמיסח םע לבלבל לוכי
. . - הנחבאב רוזעל לוכי דוגינ רמוח םע ןקוח רישכ וניא ילקצ ויליאה
3 . *aral%tic ileus - ) , – ה לכ ךרואל זג הימדהו תינפוג הקידב הזנמנא G+ םע םוליצב
- ל םינמיס םה קדה יעמה לש הבחרה *aral%tic ileus . ( הנחבאה תא ושעי
4 . *ri&ar% h%#o&otilit% isorers . – לוכי הז קדה יעמה ירירשב וא בובצעב יוקיל
.( ) הנומת הארנ הימדהב תוימטסיס תולחמ ומכ םישכרנ וא םידלומ םיבצממ עובנל
תיומד *aral%tic ileus . ( ) . יחותינ אלו הטאיד יונישו יטניקורפ יתפורת אוה לופיטה
41
Y.B
:לופיט
1 . קד יעמ לש תיקלח המיסחב – ביצי הלוחה דוע לכ ינרמש תויהל לוכי לופיטה
. אוה יעמ תמיסח לכב לופיט לש סיסבה תינילק םילזונ תאייחה תגשהל תקפסמ
תוחפל לש ןתש תקופת G.8&l0-g0h . הלוחה לע םירזוג םוצ , תוערפה םינקתמ
הדנוז םיסינכמו םיטילורטקלא . הלוחב עצבל שי לכ תויתרדס ןטב תוקידב 4-6
. " , םוי ידמ ס בצו תועש , וא קוש וא סיטינוטירפ םיעיפומ תרמחומ ןטבה תקידב םא
ירחא רפתשמ אל הלוחה 48 . , הימוטורפלל היצקידניא שי הדנוז םע תועש
, הלק היצדס םע הינרהה תא ריזחהל תוסנל ןתינ אולכ עקבל תינשמ המיסח םע הלוחב
. / , . יעמה לש היצרופרפ םטוא לש תודעל הלוחה תא רטנל שי הרזחהה רחאל ןידע חוכו
. ףוחד חותינל ליבוי הינרהה תא ריזחהל תלוכי רסוח
, - יעוריא תמדקומ תיחותינ טסופ המיסח םיללוכ ינרמש לופיטב םישרומש םירחא םיבצמ
, , הנירק תויוקבדיה םע םימדוק םיבר ןטב יחותינ לש הירוטסיה רבעב םיבר המיסח
. , סיזוטמוניצרקו ןורכ תלחמ תילנימודבא
2 . קד יעמ לש האלמ המיסחב - – ב תוולמ תובורק םיתעל הלא תומיסח
Strangulation עצבל שי ןכלו הריהמ תיחותינ תוברעתה - . ל רבעמ בכועמ חותינה םא
24-36 - , ל הרושקש תוילטרומה תועש Gangrenous "oBel דע איה 30% , . ןאכ םג
: , חותינ ינפל הלוחה תנכהב םיינויח םה הדנוזו םיטילורטקלא ןוקית םילזונ תאייחה
1 . םילזונ תאייחה – תסימת םע ליחתהל שי NS קר ןגלשא ףיסוהלו תינוטוזיא
) היוצר ןתש תקופת ונגשהש ירחא G.8&l0-g0h , .( םיטילורטקלא ךירעהל ןתינ
- ו ןתש תקופת CV* " . םייקרוע םיזגו יקרוע ד ל רטנל שי האייחהה תוליעיל םידדמכ
, . תתל שי היצלוגנרטסב םידשוח םא ךרוצה תעב +V ABC .
2 . חותינ , " – הימוטורפל םיעצבמ ב א ןתמו םילזונ תאייחה רחאל
. . עקב לש םירקמב עצמאה וקב ךתח ךרד עצובמ הז םירקמה בורב תיביטרולפסקא
. , העשפמב ליגר ךתחב םיקפתסמ ילרומפ וא יתעשפמ אולכ
( ) , , םיהזמו יקמנ יטונרגנג יעמ םיתרוכ תויוקבדיה םידירפמ היצרולפסקאה ךלהמב
– . תוטיש ךכל שי לבוס יעמ לש תויחה תא ךירעהל דואמ בושח המיסחה רוקמ תא
, . , " - יעמה תויחל רשקב קפס שי םא רלפוד תוקידבו הקיטלטסירפ עבצ י ע תונוש
רחאל ינש חותינ עצבל שי 24-48 . עגנה תא ריסהל ןתינ אל םהב םיבצמב תועש
. , ףקעמ רוציל שי םסוחה
- ל םיפצמ חותינה רחאל םא +leus . , םוטסורטסג רבחל ןתינ ךשוממ
:הזונגורפ
המיסחמ חותינ רחאל התומתה Non strangulating איה 2% . תורושקש תומיסח
לש התומת ירועישב תוולמ היצלוגנרטסל 8% ךות עצובמ חותינה םא 36 תליחתמ תועש
- ; ל עיגהל הלוכי התומתה םינימסתה 30% - ל רבעמ חותינב בוכיע שי םא 36 . תועש
42
Y.B
תלחמ Crohn5s
- ה לש קלח לכב עוגפל הלוכיש תיתקלד תיטפוידיא תינורכ הלחמ יהוז G+ . סונאה דעו הפהמ
, אל םויכו תויסימרו תויוחקלתה לש תודוזיפאב תנייפואמש תיביסרגורפ תיטיא הלחמ יהוז
. אפרמ לופיט לע עודי
– םיקיפ ינשב העיפומ הלחמה 15 דע 30 - ו 55 דע 70 , . ךא העודי הניא היגולויתאה
. , םייעמה לש הניקת אל תינוסיח הבוגתו םוגפ ילזוקומ םוסחמ יקדייח םוהיז תברעמ הארנכ
. , ןושיע ומכ םייתביבס םימרוגל רשקו רורב יטנג רשק םג שי
לש הלדבהל חתפמה םה יפוקסורקימו יפוקסורקמ הארמ CD תלחממ UC - ; ב לופיטה 2
: ירמגל הנוש אוה תולחמה
1 . ) – חיכשה ברועמה רתאה אוה ילטסידה םויליאה הלחמה תצופת 75%
.(םילוחהמ
-ב 15-30% . , דע קדה יעמל קר תלבגומ הלחמה םילוחהמ 30% םילבוס םילוחהמ
. ןולוקל תלבגומ הלחממ 40-60% קד יעמ םג תברעמש הלחממ םילבוס םילוחהמ
. ןולוק םגו
- ב ברועמ םונדאודה 1-7% - , לו םירקמהמ 3% . - דבלב תילאטקר ונא הלחמ שי
S3i# lesions - ב םיעיפומ 15% . םילוחהמ
2 . , , – םד ילכ םע הבועמ הארנ הלוח יעמ תינוציח הניחבמ יפוקסורקמ הארמ
. " " תולדגומ הפמיל תוטולב ליכמש יטורביפו רצק םוירטנזמו םיקקפ ץלוח תרוצב
- , ," " ו תורוסיפ םיביכ הכיס שאר ימומיד םיללוכ םיילזוקומ םיעגנ Co""lestoning ;
. תילטנמגס הרוצב םיעיפומ הלא םייכשמה םניא הלא םיעגנש ץופנ
3 . – תלחמ יפוקסורקימ הארמ CD ; יעמה ןפוד לכ לש תקלדב תנייפאתמ
. , , , בוריעה תורוסיפו םיביכ םיסצבא רצוי הזו תוטפירקל ךומסב הליחתמ תקלדה
- - ל ליבוהל לוכי ילרומ סנרטה Sinus tracts - ה ןיב תולוטסיפו Cr%#t a"scesses
. יעמ לש םיכומס םיטנמגסו
- כב יעמה ןפודב תויוצמ תומולונרג 50% , הפמיל תוירשקב תויוצמ ןהו םילוחהמ
- ב תוירטנזמ 25% . םילוחהמ
:הקינילק
1 . לושלש - – מ רתויב עיפומ 90% . " ברועמ קדה יעמה קרשכ ימד וניא כ דבו םילוחהמ
, . , – םויליאה לש הלחמב ימד לושלש שי םילוחהמ שילשל דע ברועמ ןולוקה םא םלוא
. תקלדמ םרגנ לושלשה הארוטאטסל ליבויש הרמ יחלמ לש רסוח רצוויהל לוכי םילוחל
. השרפה ףדועו המוגפ הגיפס םע הזוקומה לש
2 . ןטב באכ , " , " , , " – אלו תואיצי י ע לקומ תוחורא י ע רמחומ יתיווע יטנטימרטניא כ דב
. . תוסמ ששמל ןתינ םיתעל סיטינוטירפ לע זמרמ םקוממו עובק באכ םוקימל ןתינ
. , " סצבא וא ןומגלפ הבועמ יעמ י ע תורצונש תוינטב
3 . לקשמ ןדבא . , , – הארוטאטסו יעמב ןובלח דוביא הגיפס תת הליכא תדירימ עבונ
תלחמ םע םידלי CD . הלידגב רוגיפו םילרנימו םינימטיו לש םירסח םיחתפמ
4 . םיילאנויצוטיטסנוק םינמיס . , – הימנאו םוח תופייע ןוגכ
43
Y.B
5 . ונא הלחמ - תילאטקר . – םינש רפסמב יעמה תלחמ תא םידקהל לוכיש ץופנ אצממ
, , , םיסצבא תובכרומ תולוטסיפ םילודג םיביכ תורזוח תורוסיפ םיללוכ הלא םיאצממ
- . דשחיהל םיכירצ תיפיטא וא תרזוח תילאטקר ונא היגולותפ םע םילוח ןכל םיילאנאירפ
-ב CD .
6 . הרטסקא תויצטספינמ - תוילניטסטניא , ) – תוימחל תקלד םייניע תוללוכ +ritis
,( - , , ) ,( םיקרפ סיטיטמוטס וטפא םוזודונ המתירא םוזונרגנג המרדויפ רוע סיטיאבואו
) ,( ) דבכ סיטירתרא *SC .( סיזוריצל הליבומש
: ןורכ תלחמ לש םיכוביס
, , , , , ינטב ךות סצבא היצרופרפ הלוטסיפ תורוטקירטס םייעמ תמיסח םיללוכ םיכוביסה
, / - תילאטקר ירפ הלוטסיפ ילאטקר ירפ סצבא /o<ic colitis ,( ) ןוכיס יגרוריכ םוריח בצמ
. תקלדה ירוזאב ןטרסל רבגומ
:הדבעמ
. . סיזוטיצוקיול הליעפ הלחמ ןייצל לוכי לק סיזוטיצוקויל הנתשמו תיפיצפס אל איה הדבעמה
/ , . לזרב לש רסוח בקע הימנא רחא יתלגומ ךוביס וא סצבא ןייצמ יתועמשמ B?5 / איה טלופ
, . ןכו סיזוטיצובמורת םיתעל תוארל ןתינ הליעפ הלחמב הצופנ ESR . הימנימובלאופיהו
: הימדה תוקידב
, שרודש ךוביס עיפומשכ וא הלחמה לש תינושארה הנחבאב אוה הימדה תוקידבב ךרוצה
: תיגרוריכ תוברעתה
1 . – תנחבאב ליעי דוגינ רמוח םע ןגטנר CD - . כ עצובמ Single וא Dou"le contrast
.( , ) םילודיגו תורוטקירטס תולוטסיפ תמגדהב בוט תוחפ ךא הזוקומה תמגדהב רתוי בוט
. תינולוק תוברועמ רתאל לוכי דוגינ רמוח םע ןקוח
2 . – לש הלחמ םע םילוחב ליעי היפוקסודנא /er&inal ileu& . היפוקסונולוק ןולוקו
- , ו תורוסיפ םיביכ רתאל הלוכי Co""lestoning . תומולונרג תוחכונ תויספויב תחקל ןכו
- ל תיטסונגאיד איה CD ) . סיטילוק ילוח ןטרס רחא בקעמל םג הבושח איה היפוקסונולוק
לעמ 10 ; רבגומ ןוכיס םג הלא םילוחל ןולוקב המוניצרקונדא חתפל ןוכיסב םה םינש
.( קדה יעמה לש ןטרס חתפל
3 . C/ . , , – ןפוד יוביעו תימוקמ תקלד םיסצבא יוהיזב ליעי C/ זקנל םג רשפאמ
. היחנה תחת רועה ךרד םיסצבא
4 . . – לבגומ שומישב תיניערג הימדה
לש תלדבמ הנחבא CD :
1 . UC - – ב םילוח CD " , " אלל אוה לושלשה כ דבו רומח לושלשמ תוחפ םילבוס כ דב
. לידבהל תורזועש תועפות םד CD - מ UC , , - בוריע תגלדמ הלחמ םיילאנא ירפ םיעגנ ןה
, , , קד יעמ בוריע םילודג תורוסיפו םיביכ ןפודה לכ לש Rectal s#aring תוחכונו
. ןיב לידבהל ןתינ אלש םילוחב תומולונרג 2 , איה הנחבאה תולחמה +neter&inate
colitis .
2 . - – ב יטוקא באכ סיטיצידנפא R,) לש סיטיאליא בקע CD . סיטיצידנפא תוקחל לוכי
3 . – , ' , , – תוקחל לוכי היניסרי הידראי ג הבמא הלגיש בקע ימוהיז סיטיאליא CD ;
. " האוצ תיברת י ע איה הנחבאה
4 . . , – יעמה ןפודב תוסמ םע תיזופיד תוברועמ העיפומ בורל תילניטסטניא המופמיל
5 . /B . " – םויליאו םוקצ כ דב ברעמ ילניטסטניא
6 . , , – סיטילוקיטרביד ימכסיא סיטירטנא תורחא תולחמ *MC( +BS .
- ב לופיט CD :
44
Y.B
1 . תיתנוזת הכימת – תלחמל CD , , היצאילפ אוה לופיטה תרטמ ןכל אפרמ ןיא
, . התרמוח הלחמה םוקימב יולת לופיטה םייתנוזת םירסח ןוקיתו תקלדה תתחפה
.םיכוביסהו
. גואדל שי הקזחאה בלשב ןכו הלחמה תויוחקלתהב לופיטב תינויח איה תקפסמ הנוזת
, , , , , , ץבא טאלופ םויזנגמ ןדיס לזרב ףיסוהלו ןובלח הברה םע בלח אלל הנוזתל
םינימטיוו B?5( D - ו - . וא הלחמה םוקימל הנוזתה יפסות תא םיאתהל שי םיתעל
) – יחלמב רסוח יפוסה םויליאה לש הלחמ םע םילוחב לשמל רבע הלוחהש םיחותינל
,( ןמוש תוצמוח ןתינ הרמ MCFA - . ב ולפוטי הביגמ אלו השק הלחמ םע םילוח /*N .
2 . יתפורת לופיט . – הלוכי תינוניב הלק הלחמ הקזחא לופיטו יטוקא לופיטל קלחתמ
- ב תלפוטמ תויהל 8ASA / / . ןולוק םויליא לש הלחמל *erianal . לוזדינורטמ ףיסוהל ןתינ
, וא ליעפ םוהיז תלילש ירחא םידיאורטסב לופיט ליחתהל שי השק הלחמ םע םילוחב
- . ב םג שמתשהל ןתינ תויוחקלתהב סצבא +n:li<i&a" . םילחה הלוחש רחאל
– , שי יתפורת לופיט לש םיכוביס עונמל ידכ יתפורת לופיט תונשל שי תוחקלתהמ
) ךות הגרדהב םידיאורטס דירוהל 3-6 - ( ב שמתשהל ןתינ ךכ ךרוצלו םישדוח 6 - M* - כ
Steroi s#aring agent .
3 . יחותינ לופיט , , – םייעמ תמיסח ללוכ םירומחה הלחמה יכוביס ןה תויצקידניאה
,( ) ,( ) , תיביטקלא חתנל זאו זקנל ןתינ ינטב ךות סצבא םוריח חותינ היצרופרפ הלוטסיפ
- . ( ) , ,( ) כ םידליב הלידג רוגיפו רידנ םומיד המוניצרק םוריח חותינ תיסקוט סיטילוק 80%
. םהייחב יהשלכ הדוקנב חותינל וקקדזי םילוחהמ
יעמה ךרוא תא רתויש המכ רמשל ךא םיכוביסב לפטל אוה םיחותינב בושחה ןורקיעה
; לש םיאירב םיילוש ןכל רצקה יעמה תנומסתמ ענמיהל ידכ 2 . " בורל םיקפסמ םה מ ס
" , י ע לפטל ןתינ לשמל תורציהב Stricturo#last% .
, הלוטסיפ הקשהמ הפילד םיללוכ חותינ יכוביס Enterocutaneous ) , סצבאל רושק סיספס
- . ( מ תוחפ איה תללוכה תיחותינה התומתה עצפ םוהיזו ינטב ךות 5% .
- , ב ףסונ חותינל וקקדזי וחתונש םילוח 50% רחאל 5 - , בו םינש 75% רחאל 15 . םינש
הפירח סיטיצידנפא
- . ב תחתפתמ הפירח סיטיצידנפא רתויב ץופנה םוריחה חותינ אוה ימוטקדנפא 10%
; וא הרשעה תונשב םיריעצב איה תילמיסקמה תועראיהה תויברעמ תונידמב הייסולכואהמ
-ה 20 . יפ אוה םישנל םירבג ןיב סחיה םהייחל 2 ליג דע םירבגב 25 " , סחיה כ חאו
.הוותשמ
; , סיטיצידנפאל הליבומש רתויב החיכשה הביסה איה ןתפסותה לש המיסח היגולויזיפותפב
- - כל תיארחא תיזוקומ באסה תיטפמילה המקרה לש היזלפרפיה 60% , יכה הזו תומיסחהמ
- , . ה םידליבו םירגובמב םיריעצב ץופנ Fecalith ) החיכשה היגולויתאה אוה 35% .( ץחלה
; תוריק םיקדייח לש יובירו הזוקומ תושרפה בקע הלוע םוסחה סקידנפאה ללח ךותב
. , העיגפ שישכ ץחלה בקע םידירוו הפמיל ילכ לש המיסח תלבקתמו םינטק םייהנ סקידנפאה
. , היצרופרפו קמנ לבקתמ סקידנפאל תיקרועה הקפסאב םג
:הקינילק
כ יסופיט ןפואב הליחתמ סיטיצידנפא ןטבה זכרמ רוזאב העובקו תיביסרגורפ תוחונ יא
;( ) הוולמ הז ילרסיוה באכהו סקידנפאה תמיסח בקע ) היסקרונאב 90% ( ךומנ הובג םוחו
- ) ל תחתמ 38.5 , .( יעמ לש הקיטלטסירפ הרגמ ידירוו שדוג בחרתהל ךישממ סקידנפאהשכ
" - י ע הרהמב הוולמש ץוויכ תשוחתל םרוג הזו ) תואקהו תוליחב 70% ( - . ל 10%
, . יוריג שי ילטאירפה םואנוטירפל ןפודה ךרד תטשפתמ תקלדהש עגרב לושלש שי םילוחהמ
- ב דקמתמ באכהו יטמוס באכ לש R.6 , ; לק םוחב הוולמו העונתב רימחמ הז באכ
, . םינמיס םדוק ועיפוהש ילבמ םקוממ באכ םע רבכ םיעיפומ םילוחהמ עברכ הדירקיכטו
. " . םיבאכה תליחתמ תועש רפסמ ירחא אפורל עיגמ הלוחה כ דב םיילרסיו
45
Y.B
– אוה סקידנפאהשכ לשמל סיטיצידנפא לש םיינייפוא אל םיגצמ םג םנשי Retrocecal , לוכי
;( ) םינבמ לש ירויג תימדקה ןטבה ןפודמ קחרמ ללגב םקוממה ןטבה באכ עיפוהל אל
. , , תיפוקסורקימ הירוטמהו הירואיפ ןתש ןתמב תופיכת לושלשב אטבתהל לוכי םיכומס
, תוקחל לוכי אוה ןגאב םקוממ סקידנפאהשכ Acute GE , , תואקה תוליחב יזופיד באכ םע
. תקידבב תושיגר תמייק םא סיטיצידנפאב דושחל שי לושלשו *R .
. ןויריהב רתויב חיכשה יגולוקינג אלה םוריחה בצמ אוה סיטיצידנפא
:הנחבא
– ; םתובישח רוזעל םילוכי הימדהו הדבעמ תוקידבש תורמל תינילק הכרעה לע תססבתמ
.תינשמ
1 . : תינפוג הקידב
1 . . , םיבאוכ אלה םירוזאהמ םיליחתמ ןטבה תקידבב Rovsing לע דיעמ יבויח
. . ןמיס תקלדה תרמוח לע הדיעמ שושימב םירירשה תוחישק תדימ ילאנוטירפ יוריג
*soas . - באכ תתל לוכי ינגא סקידנפא ילקצ ורטר סקידנפא לע לשמל דיעמ יבויח
ןמיס םע ירטסגופיה ."turator . יבויח
2 . *R . – הז ןמיס םוטקרה ביבס רוזאב תיתקלד הסמ וא תושיגר ךירעהל דעונ
) ינייפוא אל סיטיצידנפא לש םירקמב ונל רוזעי Retrocecal וא *elvic .(
3 . . , ןגאה לש הקידב עצבל שי השיאב
4 . - ב שושימב הסמ R,) לע תזמרמ *eria##enicular a"scess וא *hleg&on .
2 . :הדבעמ
1 . . – םיריעצ םירגובמבו םידליב םיצופנ הלאמש הייטס םע סיזוטיצוקיול הריפס
. הניקת הריפס תלבקתמ םיתעל םירגובמב
2 . – דעב תילמרונבא ןתש תקידב 40% , - . הירואיפ חיכש םילוחהמ
. הירוטמהו הירונימובלא
3 . – , תושבייתה בקע ורצונש תוערפה ןוחבאל ןיניטארקו האירוא םיטילורטקלא
. / הייתש הליכא רסוח וא תואקהל תינשמ
3 . : הימדה תוקידב
1 . US , – תונולתל תורחא תוביס םג םיגדמ יכ םידליבו ןוירפה ליגב םישנב ליעי
. לעמ רטוקב סקידנפא םה סיטיצידנפאל םירושקש םיאצממ תוינטב 6 , " רסוח מ מ
. השק רתוי איה סקידנפא לש היצרופרפ טילוקידנפאו ןמולה לש היסרפמוק
.הנחבאל
2 . C/ – – יפיטא גצמ םע םילוחב וא םיבכרומ םירקמב תויללכב עצובמ ןטב
- מ רתוי ליעי אוה הלא םירקמב US . יאצממ C/ בחרומ סקידנפא םה םיכמות
, , - , וא טילוקידנפא ילקצ ירפ סצבא וא ןומגלפ וביבס תינמוש הננסה םע ןפוד הבועמו
- ב ישפוח ריווא R,) .
C/ ןיב הנחבאב רקיעב ליעי *eria##enicular a"scess - ו *hleg&on .
: סיטיצידנפא לש תלדבמ הנחבא
1 . תכרעמ G+/ :
1 . GE , – תופייע םע דחיב ןטבה באכ תליחת ינפל תואקהו תוליחבב ןייפואמ
. . / , , , סיזוטיצוקיול םג ןכתיי ןטבב םייזופיד תושיגר באכו לושלש הובג םוח תיללכ
2 . ) " – ליגל תחתמ םיריעצב עיפומ כ דב תירטנזמ סיטינדאפמיל 20 ( אטבתמו
- ל רבועש תיעצמא ןטב באכב R,) . תויגולויתאה סנפד וא דנואבר ינמיס אלל ךא
. , תירטנזמ סיטינדאפמיל סיזולוקרבוט םוירטקבוקימו הלגיש היניסרי ןה תוחיכשה
ימוהיזל הרושק UR/+ .
3 . Mec3el iverticulu& – לידבהל ןתינ אלש םינמיסו םימוטפמיסב אטבתמ
. , תוקוניתב עיפומ ךא סיטיצידנפאמ
4 . *er:orate *UD . , , סיטיטסיצלוכ סיטילוקיטרביד
5 . /%#hlitis .
2 . . , – רטרויב ןבא סיטירפנולאיפ תיגולורוא תכרעמ
46
Y.B
3 . – תיגולוקינג תכרעמ *+D , , , תויתלחש תוטסיצ יפוטקא ןויריה /orsion .
: סיטיצידנפאב לופיט
1 . תיחותינ םורט הנכה ; ) , , – לומקא םוחב לופיט הדנוז תסנכה םיינוטוזיא םילזונ ןתמ
לעמ םוח םע הלוח םידרהל ןתינ אל 39 .(
2 . יטויביטנא לופיט " – ימטסיס וא ימוקמ םוהיז עונמל ידכ חווט תבחר ב א ןתמ
. ' " , . ינש רוד ולפצ םינתונ כ דב הפירח סיטיצידנפאל עצפ םוהיזל הנכסה תא ןיטקהלו
- , ל רבעמ לופיט םיכישממ אל היצרופרפ אלל הפירח סיטיצידנפא םע םילוחל 24 . תועש
" – ךשמל ב א םינתונ הנרגנג וא היצרופרפ לש םירקמב 3-5 . םימי
3 . ימוטקדנפא . , – םע םילוח ללכהמ םיאצוי דואמ טעמ םע הריחבה לופיט והז
. " בורב עצמאה וקב ךתח י ע רוקחל שי תקולחמב היונש הנחבא וא תטשופמ סיטינוטירפ
. , ןטק יבחור ךתח עצובמ םילוחה
-ב 5-20% – ( ) , ותוא םיריסמ הלא םירקמב ןבל הארמב ןיקת אוה ןתפסותה םירקמהמ
– , תרחא הנחבא תאיצמל םויליאו אמגיס םוקצה לש הריקס םישועו הרקמ לכב
, , , ) הימכסיא םוהיז םילוקיטרביד +BD ;( , םג רוקסל שי םישנב תירטנזמ היתפונדאפמיל
. תורצוצחו תולחש
4 . זוקינ Appendiceal abscess . – תקולחמב יונש אוה ירלוקידנפא סצבאב לופיטה
םימוטפמיסהשכ הנושארל םיקדבנש בטיה םקוממ ירלוקידנפאירפ סצבא םע םילוחב
" , החנומ ירועלימ זקנו תימטסיס ב א םע לפטל ןתינ םיכעוד C/0US , הימוטקדנפא םע
תיביטקלא 6-12 - . מ רתויב הליעי וזה היגטרטסאה ךכ רחא תועובש 80% . םילוחהמ
, לש יוכיס שי הלוחל יכ סקידנפאה תא ריסהל הבוח 60% בוש סיטיצידנפא חתפל
. תובורקה םייתנשב
, ; תתלו חותפ עצפה תא ריאשהל שי ידיימ ןפואב הימוטקדנפא עוציב איה הביטנרטלאה
- " ל תימטסיס ב א 5 . םוחהו הנבלה הריפסה תולמרנתה דע וא םימי
: הפירח סיטיצידנפא לש םיכוביס
1 . היצרופרפ - " . – ב הרוק אל הז כ דב םוחו רומח באכב הוולמ 12 , תונושארה תועשה
- ב הרוק הז ךא 50% ליגל תחתמ םילוחב סיטיצידנפא ירקממ 10 לעמ וא 50 .
. , , סצבא תריציו תיללכ סיטינוטירפ הידרקיכט םוח איה היצרופרפה לש הרישי האצות
, , ןתמו קפצה תפיטש ימוטקדנפא אוה לופיטה +V . " םימי רפסמל הבחר ב א לש
2 . עצפ םוהיז חותינ ירחא - – כ איה תוחיכשה 5% - ו היצרופרפ םע 3% אלל
- , . ו זוקינ עצפה תחיתפ ללוכ לופיטה היצרופרפ *ac3ing . וא סיטילולצ לש םירקמב
, ןתינ סיספס +V ABC .
3 . - ינגא וא ילנימודבא הרטניא סצבא . – לופיטה סקידנפא לש היצרופרפ יבצמב חיכש
לש היחנה תחת ירועלימ זוקינ אוה ץלמומה C/ וא US .( – ) יחותינ זוקינ לשכנ הז םאו
4 . רתוי םירידנ םיכוביס – *%elo#hle"itis ) םוהיז בקע הטרופה לש יטפס סיזובמורת
E.coli9( Enterocutaneous :istulas( S&all "oBel o"struction .
#olvulus
- ; כ הווהמ ולש םוירטנזמה ביבס ריווא אלמ יעמ טנמגס לש בוביס אוה סולוולוו 10%
. " ב הראב םייעמה תומיסחמ
'igmoid volvulus
47
Y.B
- ל יארחא 80-90% , ןווגמ םע םילוחבו תודסומ יריידב םישישקב ץופנ יכהו סולוולווה ירקממ
. לועבגה לש תורציה םע לדלדימ דיאומגיס בקע םרגנש שכרנ בצמ והז תויגולוריונ תוערפה
.ירטנזמה
:הנחבא
" . , , תובורק םיתעל הארמ ס בצ תוריצעו תותיווע תוחיפנ ןטב באכ שישכ הז בצמב דושחנ
לש תינייפוא הנומת U , ןוויכל עיבצמש ריוואב אלמ דיאומגיס לש קינקנ תיומד הרוצ ךופה
RU) , . םימ סיסמ דוגינ רמוח םע ןקוח קמנל דשח ןיאו הלאש ןמיסב ןיידע הנחבאה םא
.( ) - " " יטיופרת תויהל לוכי הז רצומה דיאומגיס וטקרה תמוצב רופיצ רוקמ לש הנומת הארמ
:לופיט
, לש הבצה םע היפוקסודיאומגיס ללוכ לופיטה םיילאנוטירפ םינמיס רדעיהב Rectal tu"e
, . היסרפמוק המיסחה םוקימל העיגמ הניא היפוקסודיאומגיס םא המיסחה םוקימל רבעמ
. לוכיש הלוחב תיביטקלא ימוטקדיאומגיס עצבל שי ךשמהב רוזעל הלוכי תיפוקסונולוק
. חותינ רובעל
, ) , ימוטקדיאומגיס ןמטרה תרודצורפ םע הימוטורפלל תכלל שי סיטינוטירפ םייק םא
.( ' ילאטקר ץואפ תראשהו ימוטסולוק
, לע ןולוקה לש הפיטש ימוטקדיאומגיס איה סיטינוטירפ אלל ביצי הלוחב תפסונ היצפוא
- , תראשה ילב וא םע תילאטקר ולוק הזומטסנאו חותינה ןחלוש ,oo# ileosto&% .
- כ אוה תיפוקסודיאומגיס היסרפמוקד רחאל תונשיהה רועיש 40% - ה תאצוה רחאל Rectal
tu"e .
, , הזומטסנא םע תיביטקלא ימוטקדיאומגיס עצבל שי תאז רשפאמ הלוחה בצמ םא ןכל
. יעמה לש תינאכמ הנכה רחאל תינושאר
Cecal volvulus
- ל תיסחי רתוי הריעצ הייסולכואב שחרתמ Sig&oi volvulus רסוח לש דלומ םגפל סחוימו
, - ךותל לפונש ינגא לדלדימ םוקצ וא םוקצה לש היצזילאנוטירפ ורטר ,U) ןולוקה תא לקעמו
.ינמיה
:הנחבא
. , , – תוחיפנו ןטב באכ תואקה תוליחב םע תילאטסיד קד יעמ תמיסחל המוד היצטנזרפה
יפלכ רומקה קלחה םע הילכ תרוצב ריווא אלמ םוקצ הארמ ןטב םוליצ ,U) . עצבל ןתינ
. דוגינ רמוח םע ןקוח
:לופיט
- ו הפוחד הימוטורפל ללוכ לופיטה Right he&icolecto&% . תושעל יוצר +leocolosto&% .
םג םיעצבמש םיחתנמ שי Ceco#e<% - ) ל םוקצה תקבדה Retro#eritoneal :la# .(
%ransverse volvulus
- ל תינילק המודש רידנ בצמ Sig&oi volvulus ) " . הארמש ןטב םוליצ ס ע איה הנחבאה
תרוצב בחרומו יכנא יבחור ןולוקו בחרומ ינמי ןולוק U . ( היסרפמוקד עצבל ןתינ דוגינ ןקוחו
. " , חותינב ךרוצ םג שי כ דב םלוא תיפוקסודנא
תירלוקיטרביד הלחמ
48
Y.B
- ךרד םירדוח הזוקומ תתו הזוקומ םהב םיפיוזמ םילוקיטרביד םה םיינולוק םילוקיטרביד
- . הדוקנב תירטנזמ יטנאה הינטה לש ירטנזמה דצב הרוק הז הירפורפ סירלוקסומה תבכש
, . בקע ילוא רתויב ההובגה תוחיכשב ברועמ דיאומגיסה סירלוקסומל תורדוח תולוירטרא הב
. רבגומ ילאנימול ץחלו תחפומ ילאנימול רטוק
, - ליג ינפל םירידנ םהו םיביס תלד הטאידל םירושק םילוקיטרביד 30 - ) מ תוחפ 2% ,( םלוא
) דע ליגה םע הלדג תועראיהה 75% ליגב 80 .(
:םיכוביס
1 . – ( ) סיטילוקיטרביד םוהיז ךרואל םילוקיטרבידב חתפתהל תולוכי תויצרופרפורקימ
. , ךומס םוהיזו תיתאוצ הפילדל ליבומש המ ןמז
באכ אוה גצמה ,,) ,( , , - ) בג וא תילאמש העשפמ יבופ הרפוסה רוזאל ןירקהל לוכיש
. , , תרמוח םע הנתשמ תילקיזיפ הקידב ןתש ןתמב תופיכתו תואיצי ילגרהב יוניש םוח
, תושיגר אוה רתויב ץופנה אצממה םלוא הלחמה ,,) . זמרמ שוג לש אצממה תמקוממ
. ןומגלפ וא סצבא לע
" : י ע תעצבתמ הנחבא C% - ו CBC. C/ , ןתינש סצבא תריצי ןכו הבועמ יעמ ןפוד םיגדמ
תייחנה תחת רועה ךרד זקנל C/ . ; םיכוביס ןחבאל רשפאמו הנחבאה תא רשאמ אוה
ןוכיסה לשב יתלחתהה ןוחבאה בלשב םיצלמומ םניא דוגינ ןקוח וא היפוקסודיאומגיס
. האוצ וא םוירב בקע סיטינוטירפ תריציו היצרופרפ לש
: : םינימסתה תרמוחל םאתומ לופיטה לופיט
לק סיטילוקיטרביד – םילולצ םילזונ לש הטאיד םע ירוטלובמא לופיטל ןתינ
. ( ' + + ) םימי הרשע דע העבשל לי זלפ אראג יפמא חווט תבחר תימופ הקיטויביטנאו
רומח סיטילוקיטרביד , " – םילזונ תטלחומ יעמ תחונמ י ע זופשאב לפוטמ +V ,
חווט תבחר הקיטויביטנאו םיבאכ ךוכישל הקיטוקרנ +V ; ךות םירפתשמ םינימסתה םא
48 רשאכ תימופ הקיטויביטנאל רובעלו םילולצ םילזונ לש הטאיד ליחתהל ןתינ תועש
. דחא עובש ירחא םיביסב הרישע הטאיד ליחתהל שי םירדתסמ סיזוטיצוקיולהו םוחה
. ידכ ןתניהל םיכירצ האוצ יככרמו םיביס תופסות םיבאכמ תישפוח םילזונ תטאיד לש
. תוריצע עונמל
היפוקסונולוק עצבל שי רחאל םימ סיסמ דוגינ רמוח םע הימדה וא 4-6 , ידכב תועובש
, יעמ ןטרס לולשל +BD . , תיתקלדה הסמל םרוגכ הימכסיא וא
) סצבא סיטילוקיטרביד לש תכבוסמו דחוימב השק הפקתה רחא התירכ תננכותמ םא
/ – ( , וא ו םילולצ םילזונ תתל שי רזוח סיטילוקיטרביד וא הלוטסיפ תריצי זוקינ שרודש
ךשמל תילרטנארפ הנוזת 2-3 , הרודצורפ רשפאל ידכב חותינה דע תועובש one$stage .
איה םייחה ךלהמב תונשיהל תוריבסה 30% - מ רתויו הנושארה הדוזיפאה רחאל 50%
, . התירכ לוקשל שי ןכל סיטילוקיטרביד לש היינש הדוזיפא ירחא 4-6 ירחא תועובש
– הנושארה תונשיהה לש לופיטה ירחא וא סיטילוקיטרביד לש ךבוסמ ףקתהב לופיטה
. תאז רשפאמ הלוחה בצמ םא
. " התירכה לובג ימוטקדיאומגיס תללוכ כ דב סיטילוקיטרבידב תיביטקלא התירכ
לכ תא תורכל ךרוצ ןיא לבא הבועמ אלו קלדומ אל יעמ ךרד אוה ילמיסקורפה
, . םא וליפא שימגה םוטקרל רבעמ אוה ילאטסידה לובגה ןולוקב םילוקיטרבידה
– ל רבעמ התירכ איה תועמשמה anterior #eritoneal re:lection . רזוח סיטילוקיטרביד
. " התירכב םיקפסמ אל םיילאטסיד םיילושל כ דב רושק חותינ ירחא
2 . טשופמ סיטינוטירפ – תפילדל תמרוגש תירלוקיטרביד היצרופרפמ עבונו רידנ
. םע רומחו יזופיד ןטב באכ םע עיפומ הלוחה תטשופמ האוצ guaring ; שרוד אוה
) . תירשפא איה הלוחה קלחה תתירכ םירקמה בורב הפוחד הימוטורפל tBo$stage
#roceure " , , . ( דרפנ חותינ י ע הז ןפואב רוביחל ןתינ ימוטסולוקה ןמטרה עצבל שיו
49
Y.B
) רחאל דיתעב 2-4 .( יזוחא הל שיו ילאיווירט ךילהת אל איה ימוטסולוק תריגס םישדוח
לש תוידיברומ 20-30% ( , , ) לש התומתו סצבא הקשהמ הפילד םומיד 2-3% .
הערזה ילב ףירח סיטילוקיטרביד בקע ףוחד חותינ רבועש ביצי הלוחב הביטנרטלא
( ) איה ינורכ סיטילוקיטרביד בקע דיאומגיסב תורציה וא תיתועמשמ תיתאוצ
, ילב וא םע תילטקרולוק הזומטסנאו ןחלושה לע ןולוקה תפיטש ימוטקדיאומגיס loo#
ileosto&% .
3 . ירלוקיטרביד סצבא - " – ב ההוזמ כ דב C/ ; . הימדה תחת תירועלימ זקנל שי
, הקיטויביטנא םע תקלדב לופיט רשפאמ ידיימ חותינ עונמל רשפאמ +V , ךפוהו
לש הרודצורפ 2 וא 3 - ל םיבלש one stage . סנרט השיגב זקנל ןתינ ךומנ ינגא סצבא
.תילאנא
4 . הלוטסיפ , , , – יעמ הניגו תיחופלש ללוכ םירחא םירביאל ןולוקה ןיב עיפוהל הלוכי
. תולוטסיפל רתויב החיכשה הביסה אוה סיטילוקיטרביד רועו קד enterovesical רשא
" - - . תושחרתמ כ דב תוילקיסו ולוקו תוילניגו ולוק תולוטסיפ םירבג ברקב תוצופנ רתוי
. " . יוהיזל רתוי תולק כ דב ןהו תוצופנ אל ןה רועל תולוטסיפ ימוטקרטסיה ורבעש םישנב
, - אטבתהל וא תויטמוטפמיסא תויהל תולוכיו תוצופנ ןניא ןה םג תוירטנא ולוק תולוטסיפ
.לושלשב
- ללוכ תילקיסו ורטנא הלוטסיפ לש גצמה U/+ " רחאל קר םרוגב םידשוח כ דבו םירזוח
:ecaluria וא #neu&aturia " . י ע איה רתויב הבוטה הנחבאה C/ ריווא ףשוחש
.תיחופלשב

50
Y.B
2lcerative colitis
UC – , ץופנ יכה יעמה דוקפת יונישב ןייפאתמה ןולוקה תזוקומל לבגומש יתקלד ךילהת וניה
. יכשמה ןפואב תמדקתמו םוטקרה תא תברעמ דימת הלחמה סומזנת םע ימד לושלש
. ילמיסקורפה ןולוקל
– , , תקלדה תדימל םירושקש לקשמ ןדבואו םוח ןטב יבאכמ תובורק םיתעל םילבוס םילוחה
. . םירבגב רתוי החיכש הלחמה יעמב
, ; , םיביכ תוארל ןתינ הליחת םימדקתמ םייגולותפה םייונישה םדקתמ תקלדה ךשמש לככ
– ו הזוקומב Cr%#t a"scesses - . םיפילופ ודואספו הזוקומב תקצב םיחתפתמ רתוי רחואמ
,( ) םייונישה םייפוסה םיבלשב ףוסבלו םיקומע םיביכב םיפקומ הניקת הזוקומ לש םייא
- ) . ל דוגינב רטוקב ןיקת אוה ןמולה תיטסלפסידו תחטשומ הזוקומ םימיגדמ םייגולותפה
CD .(
- ב ומכ ןה תוילניטסטניא הרטסקאה תויצטספינמה CD . תלחמב CD - , ל דוגינב UC ,
. הזוקומה תא םיברעמ תוחפ םייגולותפה םייונישה
- ב חותינל תויצקידניא UC :
1 . - ןונימב םידיאורטסמ למגיהל ןולשכ יתפורת לופיטל הביגמ אלש הליעפ הלחמ
.הובג
2 . – אל םלוא הלחמה ךשמו תובחרנל רושק תוריאממל ןוכיסה תוריאממל ןוכיס
- . ב לדג ןוכיסה התמצועל 1% , רחאל הנשל 10 . היפוקסונולוק עצבל שי הלחמ תונש
7-10 " , לכ כ חאו הנחבאה ירחא םינש 1-2 לכ תויארקא תויספויב םע םינש 10 , " מ ס
. . התירכ לע ץלמומ היזלפסיד םיאצומ םא םיעגנמ תורישי תויספויב בולישב
3 . . – יתפורת לופיטל ביגמ וניאש רומח םומיד
4 . Acute sever :ul&inate colitis – לעמ סיזוטיצוקיולב אטבתמ 3?@ , , ןטב באכ םוח
, , " . ןקוחמ תוענמיהו םידיאורטס הקיטויביטנא יעמ תחונמ י ע םילפטמ הליחתב תוחיפנו
, . , עצבל שי סיטינוטירפ וא סיספס חתפמ הלוחה םא ןיפרומו לושלש ידגונ דוגינ
.ימוטקלוק
" לככ ןולוקה דוקפת לע הרימש כ ות ןולוקה תזוקומ תא ריסהל איה יחותינה לופיטה תרטמ
. , . הרודצורפ תירשפא איה תאפרמ התירכ ןולוקהו םוטקרל תמקוממ הלחמהש ינפמ ןתינה
, ; םלוא תואיציב טולשל תלוכיה תא תרמשמ איהש םושמ תפדעומ איה רטקניפס תרמשמ
. ילאנאה רטקניפסה דוקפת חותינ רחא רתוי םיבר םיכוביס זוחאל תורושק ולא תורודצורפ
, " תא רובעל לגוסמש הלוחב חותינה ינפל ןיקת דוקפת אדוול ידכב הירטמונמ י ע ךרעומ
: . םה םיחותינה תיאופר הניחבמ חותינה
51
Y.B
1 . Restorative proctocolectomy 7ileal pauch – anal anastomosis ( – חותינ והז
– . ה דע ילאטוט ימוטקלוקוטקורפ םיעצבמ םילוחה בורב הריחבה Anal transition Eone .
םינוב +leal #auch ךרואב ילאטסיד 15 " תרוצב מ ס ; . לק רתוי םוטקרל ותוא םירבחמו
" לש ךורא חווטל החגשה רתוי תשרוד איה םלוא תוכיס קדהמ י ע הזומטסנא עצבל
- . םינוב ןכ ומכ תרתונה הזוקומה *rotective ileosto&% רזחומש 3 , ךכ רחא םישדוח
. תילאטסידה הקשהה יופיר רחאל
) : האוצ ןתמב תופיכת םיללוכ חותינה יכוביס 5-7 ) ,( תיליל המתכה םויב םימעפ 20% ,(
ה לש הלוטסיפ ) 'ץואפ 10% ) ' ( סיטי צואפו 28% – ( יטנטימרטניא יתקלד ךילהת
' . " רבד לש ופוסבו ןמזה ךשמב הלדג ץואפה לש יולימה תלוכי לוזדינורטמל ביגמ כ דבש
ידכ דע תחפומ ןקורתהל ךרוצה 4-5 . וז הרודצורפ עצבל ןתינ םויב םימעפ
.היפוקסורפלב
2 . %otal proctocolectomy and end ileostomy – דוקפת רסוח םע םילוחב עצובמ
- , לובסל ולכוי אלש הובג ןוכיסב םילוחבו רגוסב הטילש יא וא חותינה ינפל רטקניפסה לש
. גוסמ ימוטסואליא םע םירדתסמ םילוחה בור חותינה רחאל םיכוביסה תא Broo3
.( ) טלשנ יתלב ןפואב תיקש ךותל ןקורתמו קקפ תרוצב -oc3 #auch ןפואב ןקורתמ וניא
היצלונק שרודו ינטנופס 6-8 . , ; המיסחל דעומו היינבל השק רתוי אוה םויב םימעפ
םיצור רשא םילוחל וז הביטנרטלא םיעיצמ םיתעל continence תויגרלא םהל שיש וא
. תורומח רוע
םוטקרהו ןולוקה ילודיג
. םימורדניס םייתביבסו םייטנג םיביכרמ תלעב איה םוטקרבו ןולוקב םילודיג לש היגולויתאה
םיווהמ םייתחפשמ םינטרס לש 10-15% - מ CRC - . ל םייארחא םיידרופס םינטרס 85%
-מ CRC , ; הנושאר הברקמ החפשמ יבורק תיפיצפס תיטנג היצטומ תוהזל ןתינ אלש תורמל
ילוח לש CRC יפ לש יוכיס ילעב םה 3-9 - . ש ךכל המישרמ תודע תמייק תולחל CRC
) םינגל תורושקש תויטנג תויצטומ רפסמל םירושקו תומונדאמ םיחתפתמ -$ras( DCC( *$
86 .(
- ל םירושק םייתביבס םימרוג םג CRC ; יתלב ןמוש םיללוכ ןוכיס םילידגמש םייתנוזת םימרוג
. . , םירקחמ תולחל ןוכיס הניטקמ םיביסב הרישע הטאיד חמוצהמ םייוור םינמשו יחהמ יוור
– רתוי ךומנ ןוכיס ילעב םה תושעותמ תוחפ תונידממ םישנא יכ םיארמ םייגולוימדיפא
. םייעבט םיביס רתויו דבועמ ןוזמ תוחפב תנייפואמש הטאידל רושק הזש הארנכ
: - םיריאממ םורט םיבצמ
- ב ןטרס לש תועראיהה UC איה סיטילוקנפ םע 1% - ו רושע ירחא הנשל 10% רחאל 20
; אוה ןטרסל ןוכיסה הנש 30% . םיטונ םינטרסה היזלפסיד תומיגדמ תויספויבה רשאכ
) םימדקתמ רתוי תויהל 35% בלשב םה +++ וא +V . ( תלחמב םג םתעפוהב CD ןוכיס שי
- כ אוהש ןטרסל רבגומ 7% ירחא 20 . תורוטקירטס ירתאב ןטרס לש רבגומ רועיש שי הנש
. חתפתהל םילולע היספויב תחקל שי יטסלפורוטקירטס עוציב ןמזבו SCC תומוניצרקונדאו
. תוינורכ תולוטסיפ ילולסמב
: הובג ןוכיסב היסולכואו רקס תוקידב
52
Y.B
- . ה תוצלמה תילכלכ הניחבמ יביטקפא ונניא תיללכ היסולכוא לש רקס ACS תקידב ןה *R
ליג רחאל האוצב יומס םד תקידבו תיתנש 40 . ליג לעמ םילפוטמל היפוקסונולוק עיצהל שי
50 ידמ 10 .( ) הובג ןוכיסב םניאש םילפוטמל םינש
; תא םילידגמ פילופ תתירכ וא םדוק ןטרס דימתמ בקעמ עצבל שי הובג ןוכיסב םילוחב
יפ דע ינורכאטמ ןטרסל ןוכיסה 7 . םע םילוח םה הובג ןוכיסב םילוח UC - מ רתוי 10 ; םינש
ילוח CD ; / ; םע םילוח וא ןטרס פילופ לש תיתחפשמ הירוטסיה םע םילוח הרוטקירטס םע
לש תיתחפשמ הירוטסיה FA* וא !N*CC . תויפוקסונולוק תללוכ ולא םילוחב החגשהה
.תויתנש
ןולוקה ןטרס
, לש םישנב רתוי הלודג טעמ תוחיכש םע םישנבו םירבגב ותוינלטקב ישילשה ןטרסה והז
. , אוה םייחה ךלהמב תולחל ןוכיסה םוטקר ןטרס לש םירבגב הלודג טעמו ןולוק ןטרס 5% .
ליג רחאל תיתועמשמ הלוע ןוכיסה 50 .
:הקינילק
. - םייטמוטפמיסא םה םיבר םילודיג עגנה םוקימב יולת ןולוק ןטרס לש יטוקא באס גצמ
. " היזכוטמה םימרוג םיתעל ינמיה ןולוקב םילודיג היפוקסונולוק י ע יארקא ןפואב םילגתמו
. " רתוי םימרוג ילאמשה ןולוקב םילודיג תופייעו הימנאל ליבומו יומס אוה םומידה כ דב םלוא
. , ךרעב היזכוטמה וא תואיצי ילגרהב יוניש םייתיווע ןטב יבאכ 50% םינימסת םע םילוחהמ
, היצטספינמה הנניא דימת טעמכ לקשמ תדירי םלוא לקשמ תדירי לע םיננולתמ םירחא
לש הדיחיה CRC .
וא האוצ ריבעהל תלוכי רסוח םע סג יעמ תמיסח אוה ילאמשה ןולוקב ןטרס לש ףירח גצמ
, . , וא ימוקמ סיטינוטירפ םע היצרופרפכ עיפומ ןולוק ןטרס רידנ ןפואב תוחיפנו ןטב באכ םיזג
. , םילוכי ולא םימוטפמיס תיתאוצ תיקיתרנ השרפה וא הירוטומאנפ םע הלוטסיפכ וא יזופיד
. סיטילוקיטרבידמ הלדבהל םישק תויהל
, " םע וא תמיימו דרג תבהצ םע עיפוהל הלוכי ךא תיטמוטפמיסא כ דב איה תיתרורג הלחמ
. סיזיטפומהו לועיש
: " לודיגה םוקימ פ ע םיינילקה םייוטיבה תא קלחל םג ןתינ
1 . , - - האיצי ילגרהב יוניש גיצי הלוחה םסוח אוה ילאמשה ןולוקב ןטרס ילאמש ןולוק
. הרימחמש תוריצע בורל
2 . , , - םוח באככ אטבתהלו סיטילוקיטרביד תוקחל לוכי דיאומגיסה ןטרס דיאומגיס
. וא תיחופלשל ןולוקה ןיב תולוטסיפ רוציל םג לוכי דיאומגיסה ןטרס המיסח ינימסתו
.הניגול
3 . ; , - לודיגה םא הימנאו תופייע הנלמכ בורל אטבתמ ינמיה ןולוקב ןטרס ינמי ןולוק
. - ןטב באכ םג לבקנ םדקתמ
:הנחבא
, , ידכ ןויסינ לכ תושעל שי רקס תוקידב וא תינפוג הקידב הזנמנא ךמס לע דשח שיש עגרב
) אוה ןוכיסה ינורכניס ןטרס לולשלו ינושארה עגנה לש היספויב גישהל 5% - , ו 30%
. .( םינימסת םע םילוחב תובוט תוקידב םה םוירב ןקוחו םוקצה דע היפוקסונולוק פילופל
תדימ תכרעהל םימב סיסמ דוגינ רמוחו קיר ןטב םוליצ סיסב לע איה הנחבאה םייתמיסח
.המיסחה
Staging ללוכ תוקחורמ תורורג תעיבקל ינילק CCR - ו C/ . ןטב C/ תורורג תוהזל לוכי
. , , , הפמיל תוטולבו ןגא הלחש לנרדאב ןכו דבכב CEA בושח יטסונגורפ רוטקפ אוה
רחא בקעמ רשפאמו CRC - . המ קלחכ חותינה ינפל ותמר תא דודמל שי staging ) תומר
ןה תוניקת 0-5 .(
:לופיט
53
Y.B
1 . יעמ תנכה – םיקדייחה תומכ תא הדירומ E.coli – ו Bacteroies , תא םיווהמה
. םילודג םיחפנ םע םיאתמ חפנב םילשלשמ תללוכ תינאכמ הנכה םוהיזל ירקיעה רוקמה
. . הקיטויביטנא תתל שי תינוטוזיא הפיטש תסימת ןתמ איה הביטנרטלא לולצ לזונ לש
חווט תבחר +V - מ עצפה ימוהיז זוחא תא דירוהל ידכב 30% - מ תוחפל 10% . ףסונב
, ןיצימואנ םע תגפסנ אלש תימופ הקיטויביטנא םיעיצמ םימיוסמ םיזכרמ תינאכמ הנכהל
. חותינה ינפל םויב ןיצימורתירא וא
2 . יחותינ לופיט . – ירחא דבכה שושימ תא תללוכש היצרולפסקא םע ליחתמ חותינה
, תורכלו ולש םדה ילכ תא רושקל שי ברועמה טנמגסה תפישח En "loc לכו ןולוקה תא
. , , , חותינה רדחב קדבנ טרפרפה לובג הילכ וא םחר תולחש קד יעמ ללוכ ךומס הנבמ
תוחפל לש םייקנ םיילוש אדוול ידכב 2 ) " מ ס 5 " םהש םילודיגב מ ס #oorl%
i::erentiate .(
. " עצבל שי תירשפא הניא תיביטרוק התירכ םא היפוקסורפל י ע םג ימוטקלוק עצבל ןתינ
: . – םימייקה םיחותינה ףקעמ עצבל שי עוציבל ןתינ אל הז םאו תיביטאילפ התירכ
1 . Right hemicolectomy , - הלוע ןולוק םוקצה תא םיברעמה םילודיגל
- . מ לחה יעמה עטק תא םיתרוכ תיטפה הרוסקלפו 4-6 " םותסשל תילמיסקורפ מ ס
- לש ינמיה ףנעהמ םד תקפסא לבקמה יבחורה ןולוקה רוזאל דעו ילקצ ויליאה
Mile colic arter% . . יבחורה ןולוקל ילנימרטה םויליאה ןיב תישענ הקשהה
2 . 0&tended right hemicolectomy . - תא םיריסמ יבחורה ןולוקב םילודיגל
- ה תקפסא ירוזא Rt L &ile colic arter% ילנימרטה םויליאה ןיב תישענ הקשההו
. ילמיסקורפה ינמיה ןולוקל
3 . .eft hemicolectomy . - ןולוקה תא םיתרוכ דרויה ןולוקב םילודיגל
. תידיאומגיסוטקרה תמוצה דע תינלפסה הרוסקלפהמ
4 . 'igmoidectomy . - המגיסה םע תוקשהמ םיענמנ בורל המגיסב םילודיגל
- המ תיתייעבה םדה תקפסאו תירלוקיטרביד הלחמב התוברועמ לשב תילמיסקורפה
+MA .
5 . %otalsubtotal colectomy - םוטקרל דע םויליאהמ יעמה לכ תתירכ
. הגיפסה תלוכי ןדבא לשב תואיציה רפסמב היילעל םרוג חותינה םהיניב הקשהו
, . םיבורמ םייראמירפ םילודיג םע םילוחב עצובמ הז חותינ סגה יעמה לש הריגאהו
!N*CC . דיאומגיסב םימסוח םילודיג םימעפלו
םוריח יחותינ – ( ) תוחיכש ילעבו יעמ תנכה אלל םיעצובמ םסוח לודיג בקע לשמל
. , . ןולוקל ןולוק לש הקשה םיעצבמ אל ןורקעכ םוריח חותינב עצפ םוהיז לש רתוי ההובג
( ) הקשה םע תינמי ימוטקלוק עצבל ןתינ סיטינוטירפ אלל הייקנ ןטב המיסח ירקמב
– ) הבחרה ןיא יכ םוריח חותינב סג יעמל רבחל רתומ קד יעמ התסה אלל תינושאר
.( קדה יעמב הובג יקדייח סמוע ןיאו תילאמיסקורפ
: , תוללוכ תויצפואה תילאמש ימוטקלוקב רבודמשכ ןמטרהו ימוטסולוק םע התירכ ,
- , ו תינושאר הקשה םע התירכ תינושאר הקשהו ןחלושה לע הפיטש םע התירכ
*rotective +leosto&% - , םע תילטוט באס ימוטקלוק +leosig&oiosto&% – ו Colosto&%
. םירקמה לכב דואמ בחרומ ןולוק םע ביצי אל הלוחב לודיגה לש תגרודמ התירכ םע
, - ןטרסל חותינה רחאל רקסיהל בייח ילמיסקורפה ןולוקה תילטוט באס ימוטקלוקל טרפ
.ינורכניס
3 . ' תיטנבו גדא היפרתומיכ – םע םילוחב הלחמ אלל הפוקתו תודירש הלידגמ Stage
+++ . םע םילוחב ןורתי התארה אל היפרתומיכ Stage ++ ' וז היסולכואב יטנבו גדא לופיטו
. תקולחמב יונש אוה
4 . בקעמ , – תושחרתמ ןהב חותינה רחאל תונושארה םייתנשב ינויח אוה בקעמה
90% . לכ זאו התירכה רחאל הנושארה הנשב תצלמומ היפוקסונולוק תורזחהמ 3 םינש
54
Y.B
. רחא בוקעל שי תילילש איהש דע CEA עצבל שי הלוע ותמר םאו הנושארה הנשב C/(
CCR םיתעלו *E/ . תונשיה תולגל ידכב
Staging : הזונגורפו
- ה תטיש Staging יפל איה /NM .
Stage + - ל תודירשהו סירלוקסומ ברעמ אלש לודיגל סחייתמ 5 איה םינש 90% .
Stage ++ איה תודירשהו סירלוקסומ רדוחש לודיג אוה 60-80% .
Stage +++ לש תודירש לעבו תוירוזא הפמיל תוטולב ברעמ 50% - ל 5 . םינש
Stage V+ - ל תודירשהו תוקחורמ תורורג םע לודיג אוה 5 - מ תוחפ איה םינש 5% .
: םיללוכ םיער םייטסונגורפ םינייפאמ *oor i::erentiation , יאת לש וא תיטוניצומ היגולותפ
, , , ידיאולפואנא ןיערג יעמ לש היצרופרפ תילרואנירפ הרידח וא םידירוול הרידח םתוח תעבט
-ו CEA . רבגומ
םוטקרה ןטרס
: ןגאל ךומס אוה םיימוטנא םילדבה לשב סגה יעמה ןטרסמ הנוש םוטקרה ןטרס
;( ) םיילטינגורוא םיבצעו םינבמל ךומס אוה תירשפא הניא תבחרנ התירכ ןכל םירטקניפסלו
– זוקינו םד תקפסא ול שי ןכ ומכו םירבגב היצנטופמיא לש םיהובג םיזוחאל תמרוגש הדבוע
. , . רתוי השק איה רוזאל תיחותינה השיגה ףסונב םילופכ יטפמיל
:הנחבא
, , , תימוקמ הרידח תובייכתה עוביק לדוג לע עדימ תתל הלוכי םוטקרה לש תינדי הקידב
. ןנושמה וקהמ קחרמה תכרעהל םיינויח םה היספויבו היפוקסונולוק הפמילה ירשק בצמו
. לודיגהמ המקר תלבקלו /RUS קלח אוהו לודיגה לש הרידחה קמוע תעיבקב רוזעל לוכי
- המ ילרגטניא Staging . יעגנ /? ; - יעגנ הזוקומ תתלו הזוקומל םילבגומש םיעגנ םה 5/
; יעגנ הירפורפ סירלוקסומל םילבגומ 6/ יעגנו םוטקרה ןפוד תא םירדוח 7/ םינבמל םירדוח
.םיכומס /RUS - ה םלוא תימוקמ תיטפמיל תוברועמ יוליגב קיודמ תוחפ אוה N*V לעמ אוה
90% .
תוללוכ הימדה תוקידב C/ , ןגא MR+ - ו /RUS . תרידח לע עדימ תתל תולוכי ולא תוקידב
. םיירנירואוטינג םינבמל לודיגה עוביק תכרעהל תינויח איה ןגא תקידב ןגאה תומצעל לודיגה
. הטטסורפל השילפ ךירעהל ידכב םימיוסמ םירבגב היפוקסוטיצ השורד םיתעל םיכומס
.תיחופלשלו
( ) םע ןולוק ןטרסב ומכ רתאל ןתינ תוקחורמ תורורג CCR( C/ - ו ןטב CEA . ןתינ םיתעל
- ב םג רזעיהל *E/ .
:לופיט
– שי םא קר הקשה רוצילו םיקפסמ םיילוש םע ןטרסה תא ריסהל יחותינה לופיטה תרטמ
. , , אל ולא םיאנתמ דחא םא םיניקת םיילאנא םירטקניפסו חתמ רדעיה הבוט םד תקפסא
. , העובק ימוטסולוק םע רתווי הלוחהו םוטקרה לכ תא ריסהל שי שמוממ
1 . חותינ . – ןטבה ריק יבג לע ןמסל שי ןולוקה ןטרסבש וזל ההז חותינל יעמה תנכה
- ה ירתא תא וא המוטסה ירתא תא ,oo# ileosto&% . לש הפיטש םג עצבל שי
. ותנכהו םוטקרה
. תתירכ עצמאה וקב ךתח תועצמאב היצרולפסקא תרבוע הלוחה ןטב חותינה ךלהמב
תוחפל ריאשהל שיו ילאטסיד ןוויכל תעצבתמ םוטקרה 2 . " ילאטסיד לובג לש מ ס
: , , תויצפוא רפסמ שי הלוחה בצמו םירטקניפסה בצמ לודיגה הבוגב תולתכ וז הדוקנב
1 . Resection 74iles8 Abdominoperineal – םילוכי םניאש םילודיגל תעצובמ
לש ילאטסיד לובג םע תרכיהל 2 ( ) " דוקפת םהב םירקמב וא ידמ םיכומנ מ ס
. קפסב לטומ וא עוגפ רטקניפסה
55
Y.B
2 . .ow anterior resection – תינכט הניחבמ רשפאתמשכ הריחבה חותינ והז
.( ) תטישב עצובמ חותינה םיקפסמ םיילוש םירשפאמש םילודיג /otal Mesorectal
E<cision . - םוטקרה לש וזמה תא קר דירוהל םיסנמו םד ילכו םיבצע םיהזמ
, תוביצי רסוח וא סיספס תיחותינ םורט המיסח שי םא תעצובמ ןמטרה תרודצורפ
" . םג םיעצבמ כ דב חותינה ךלהמב *rotective ileosto&% ןוכיסב איה הזומטסנאה יכ
) ; םע םיגדהל שי הריגס ינפל טושפו ןטק חותינ איה ימוטסואליא לש הריגס הובג
עצבלו דוגינ רמוח *R .( ןיקת סונוט אודיוול
: חותינה יכוביס
1 . היצנטופמיא – – ב העיפומ 50% . םירבגהמ
2 . הקשהמ הפילד - – ב תשחרתמ 20% " , םימיב כ דב םילוחהמ 4-7 רחאל
, , , : . באכו ההובג םיזקנ תקופת סיזוטיצוקיול םוח םה םידישחמה םינמיסה חותינה
- – ו הקימעמ תילקיזיפ הקידב םישרוד ולא םינמיס ןטב C/ " . הקיטויביטנא ןתמ כ דב
+V , תופילדב םישורד האוצ תטסהו הימוטורפל םלוא םיקפסמ םה יעמ תחונמו
.תולודג
3 . Massive #resacral venous "leeing . – ןתינ חותינה ןמזב עיפוהל לוכי
" י ע לפטל *ac3ing .
2 . ' יטנבו גדא לופיט - – ל תללוכה תודירשה יכ הז לופיט לוקשל שי 5 קר איה םינש
50% איה תימוקמה תונשיההו 20-30% :
1 . חותינ ינפל הנירק – לכב תימוקמ תונשיה הניטקמו תודירש הלידגמ Stage
, " . תומלש םא םידחא י ע תצלמומ חותינ רחאל הנירק ילופיט טרדנטס םויכ הווהמו
. חותינ רחאל הנירק תיחותינ םורט הנירק לביק אל הלוחהו קפסב איה התירכה
הקשהב העיגפו קדה יעמב העיגפ ללוכ םיכוביס לש רתוי הובג ןוכיסל הרושק
.תילטקרולוקה
2 . ' - יטנבו גדא ואנ לופיט – עונצ רופיש רשפאמו הנירקו היפרתומיכ ללוכ
- , ב םילוחב דבלב חותינ ינפל תונרקהל סחיב תימוקמ תונשיה תדרוהו תודירשב +++
Stage ++ ./
56
Y.B
- תוילאטקר ונא תויגולותפ
( ) קדס הרוסיפ
. " אוה חיכש יכה םרוגה ךא תועודי דימת אל תוביסה ןטק עצפכ הליחתמ כ דב הרוסיפ
. יסחי לש תויצלופינמו םיינגורטאי םימרוג םג שי השק תימעפ דח האיצי וא השק לושלש
.ןימ
. העגה ידכ דע באכ אוה יסאלקה ינילקה יוטיבה ינורכל ךופהל וא תגסל לוכי ףירחה ךילהתה
- . ; הירחא רצק ןמז וא האיצי םע עיפומ ינייפואה באכה ינורכ רתוי אוה באכה םיתעל ןוימל
.' , - . וכו הבירצ הפירש תשגרה ןכתית ףסונב םירירש תוצווכתהמ עבונו תועש ךשמנ אוה
.( ) " - תודדוב תופיט ןטק כ דב אוה זאו םומיד םג שי םיתעל
- , שי הנגה חתפמ ףוגהו םיפשחנ רירשה יביס תינורכ הלחמב S3in tag םיילושו רועב
.םימרומ
;( ) שי יסאלק םוקמב אל הזשכ רוחאמ רתוי חיכש עצמאה וקב היוצמ תיסאלקה הרוסיפה
. תורחא תוביס שפחל
) םה הרוסיפ ילוחב החונמב םיצחלה רירשה תוצווכתה אוה היצזינורכלו באכל סיסבה
יפ דע םירבגומ 2 . ;( לכ תואיצימ םידחפמ םה יכ לוכאל םיקיספמ םימיוסמ םילוח המרונהמ
. - אוה לופיטה רטקניפסב דקוממ ןכל לופיטה תואיציה ךוכירו רודיס ) גוסמ םיביס תבסוה
.( - םינתונו ןיפרפ ןמש םע האיציה תא םיככסמ ףסונב ליסנוק רישכתה לשמל םויליספ
באכ דגנ ימוקמ לופיט .
- - ב רירשה לע הלקה הז אבה ךבדנה 3 : תוגרד
1 . קלח רירש יביחרמ " – ל תל םרג אוה ךא ויתורוצ לע ןירצילגורטינב ושמתשה רבעב
) ; אוה חיכשה ןדיס ימסוחב םישמתשמ םויכ שאר יבאכ לש Ni:ei#ine " - החשמ י ע
.( אפרתת הרוסיפהו םיבאכה ופלחי זא תקפסמ איה היצסקלרה םא םויב םימעפ רפסמ
. . - יופיר תחלצהל םייוכיסה יופירל דע תועובש הששכ חקול הז םימסקה לגעמ רבשיי
- " כ אוה דבלב תואיצי ךוכיר י ע 50 . - . םישילש ינשל הלוע יוכיסה ןיפידפינ םע זוחא
2 . תקרזה סקוטוב - דע ליעי רירשה קותישל 6 ; ידכל דע החלצה יוכיס הלעמ םישדוח
80-85% . . לסב רכומ אלו רקי אוה סקוטוב
3 . - יביטמיטלואה לופיטה חותינ לגעמ תא רובשל ךכו רירשה תא קתבל ןווכמש
- . ב אלו דצב השענ חותינה םימסקה Miline " " לוענמ רוח םשב היצמרופד תלבקתמ יכ
, , . ליגב רטקניפס לש הקיפס יא חתפל רקיעב םישנב הנכס תמייק האוצ תחירב שי זאו
. " - עצפה תבירצ י ע לופיטל םירזוחו םיינרמש רתוי םה םיאפוריאה ןכל רגובמ
.( ) הלחמל לופיט אוה חותינה תימוקמ יוצר תיללכ וא תימוקמ המדרהב עצבתמ חותינה
- . חותינ ילב יופירל יוכיס תתל ידכ תינרמש םילפטמ לכ םדוק תיטוקא הלחמב תינורכ
- ; ב חותינ יכוביסמ ענמיהלו 50% . חותינמ ענמיהל ןתינ םירקמהמ
. הטילש דוביא לש ךוביס שי חותינל חותפ וא רוגס ךותיח לש הקינכטב חותינ עצבל ןתינ
. " - - םישדוח ךות רדתסמ הז כ דב םיזג תחירבו הלק םינותחת תמתכה רקיעב
57
Y.B
םירוחט
, . םד ילכ תשרב רבודמ תעבטה יפ רוזאב תילנויצקנופו תיעבט המקר איה תירוחט המקר
- , , חפנתהל םילוכי םה ןכלו הלילד רוביח תמקר ךותב תגשגשמו הפנע תיקרועו תידירוו
.( ) רתי ץחל האוצ תחירבמ תעבטה יפ םוטיאב םירזוע םה זאו ינטב ךות ץחל הלועשכ
) יוריגה קוליס םע תגסל םילוכי םג םירוחט וז המקר לש רתי גושגשל םרוג דימתמ
, - ( תמרוגש תואיציה ןמזב תדמתמ תוצמאתה אוה ירקיעה יוריגהו םתוחתפתהל
– םילדגומ םירוחט תוחתפתהל 2 הצוחה החינצ ןה םהלש תוירקיעה תויגולותפה תועפותה
. – ( ) אוהש הלוחב באכל םימרוג םניא םיימינפ םירוחט םיימינפ םירוחט לע רבודמ םומידו
. - םיעגונ אל יטמוטפמיס אל
- תוגרד רפסמל םיקלוחמ םירוחטה 1 דע 4 ; הגרדב 1 . – הגרדב דבלב םומיד שי 2
. הגרדב האיצי רחאל תינאטנופס הרזח םירזוח םירוחטה 3 - תא ריזחהל ךירצ הלוחה
. הגרדב האיציה רחאל רוחטה 4 . , - ינוציח שרוש םג רוחטל שי יכ ריזחהל ןתינ אל
. באכו תוחונ רסוח תשוחת רצוי הז ץוחב רוחטהשכ
. - םודא עבצב ץירפשמ םומיד הז םירוחט לש יסאלקה םומידה לפטנ יטמוטפמיס הלוחב
- . - לש םיטנמלא ךשומ ץוחב בשויש קלחה תוחיפנמ םרגנ באכה הלסאה תא אלממש ריהב
. תוגרדב רוע 2-3 . . באוכ וניא המינפ רזחומש רוחט ותוא םיריזחמ אל םא באוכ רבכ רוחטה
. - תעבטה יפ רוזאב השקונ שוג עיפומ זאו הזובמורת רבועש ינוציח רוחט הז באוכ ןכש המ
. בואכל הלוכי םירוחט תכרעמ לש החינצ םג
, ) לש יתוגהנתה רופישו ןיפרפ ןמש האוצ ךוכירל תופורת דבלמ םיילקידר םיינרמש םילופיט
( םיללוכ תואיצי ילגרה יטנזורלקס רמוח תקרזה ( ) ילגנא לופיט רוחטה סיסבל הרישקו
- - ) םע רוחטה תא םיקנוח םירפ רוקיעל רישכמ לע ססובמש דחוימ רישכמ יאקירמא לופיט
. .( המדרה אלל םיעצבתמ םילופיטה םלענו קמנ רוחטה ןמזה םעו הימוג
אוה ילקידרה לופיטה חותינ - - ב םירוחטה תכרעמ לש התירכ 3 - תחא תויסאלק תונחת
- . ו הימרתאיד לש תויצפוא שי התירכה חותינל ןימימ םייתשו לאמשמ ,+GASURE . ירחא
. ןורחא אצומ אוה חותינ ןכלו םיזע םיבאכ שי חותינה
ומכ תושדח תויגרוריכ תורודצורפ שי םויכ $$( - רוחטה לעמ לופיט לע תססובמש הטיש
- ( ) רוביחה תמקר תא תרוכש רלפטס םיסינכמ הז חותינב באכ לש םיבצע תוצק ןיא םש
- ( ) תקלצ אוהש ירלוקריס תוכיס וק רצונ רוחטה לש ןוילעה קלחה םע רוחטה תא תפטועה
. - , המינפ תכשמנ תירוחטה תכרעמה המקרה רוציק ללגב זאו חותינה
( " ) רלפוד ןשייח י ע רוחטה תא םיניזמה םיקיקרועה תא םיספות הב תפסונ הרודצורפ תמייק
- " ארקנ הז םירפת י ע םתוא םירשוקו (A. . ; התירכ לש באכל תיסחי ילאמינימ אוה באכה
- ב םג !A, - ב םגו **! . ; ךשמהב ףלוח הז סומזנתו ץחל לש השוחת תרצונ
. דבלב הימנא םה םירוחט לש םיירשפאה םיכוביסה
תילדינוליפ הלחמו הלוטסיפ
, . - םאו ךכסמ רמוח השירפמ ינגרומ לש הטפירקה ילאנא אראפ סצבאל םרוגה איה הלוטסיפ
. - הלוטסיפ לכ סצבאלו הלוטסיפל ךופהל לוכיש ןטק עצפ םילבקמ םתסנ הטולבה רוניצ
- . רמוח ןכל רבגומ ץחל לש רוזא אוה הטולבה רוזא הצוחה זקנתהש ןטק סצבאב הרוקמ
: . תולוטסיפ לש םינוש םיגוס שי החותפ התוא ריאשמש המ הזו ץוח יפלכ הלוטסיפב רובעי
1 . . – - ילאנאירפה רוזאב רתויב החיכשה תירטקניפס רטניא הלוטסיפ
2 . - - - ב תירטקניפס סנרט הלוטסיפ 10% ; רטקניפסל תרדוח הלוטסיפה םירקמהמ
. – רתוי קוחר היהי ילאנאירפה סצבאהש ךכ ינוציחה
58
Y.B
3 . - – ( ) - ה לע בשוי הז סצבא ינגורטאי קזנמ םרגנ תירטקניפס הרפוס הלוטסיפ
,evator ani – , הלחמ תלבקתמ ןגאה תפצר לש תויספל לחלחלו טשפתהל לוכי אוהו
– והז הינרופ םשב השק +sche&ic necrotiEing :asciitis ) ןגאה תפצר לש 50%
.(התומת
4 . E<tra glanular :istula – ( ) תימוטנא אל הלוטסיפ 2-5% ; היגולותפה תולוטסיפהמ
, לש קומע ילאטקר ביכמ אלא הטולבהמ הליחתמ אל +BD ; םוטקרה לש המוניצרקמ וא
. תיסיסבה הלחמה לש ןורתפה אוה יגרוריכה ןורתפה הז הרקמב
; , - ןמזה לכ שירפמש חותפ ינוציח חתפ שיו תרגסנ אלש הלעת תראשנ זאו םיזקנמ סצבא
;( ) רידגהל שי ןורכ תלחמ וז םא אלא יתפורת לופיט ןיאו דבלב יחותינ אוה טלחומה לופיטה
, " - הצוחה ימינפה חתפהמ הדנוז תסנכה זאו ימינפה חתפה רותיא י ע יוצר הלוטסיפה תא
. . ( ) ימוטקלוטסיפ וא ימוטולוטסיפ אוה לופיטה הימוטולוטסיפו המינפ ץוחהמ אלו
) הלוטסיפב האוצ תחירבו רטקניפסב העיגפ לש םויא שי םא /SF ,( ינרמש לופיטל םיכלוה
. - - הלוטסיפה ךכ זקנמ וא ךתוח תויהל לוכיש ןוטס ריבעהל איה םיכרדה תחא רתוי
. , ןוליינ טוח אוה ךתוח ןוטס םיסצבא םירצונ אלו תילאמינימ איה השרפהה החותפ תראשנ
.( ) ( ) וירוחאמ תקלצ רצוי טוחה תיטורלקס הבוגתו דימתמ ךוכיח רצויש ישמ ףידע ישמ וא
תלחמב CD - םא םירחא תומוקמב רוזחת הלחמה יכ ךורא חווטל ןוטסה תא םיריאשמ
. ותוא איצונ
.( ) - לוזדוג קוח הרשיו תימדק איה הלוטסיפה הוושמה וק ינפל אוה ןוציחה חתפה םא
- . תוירואיתה תחא בוט יגולויתא רבסה ןיא וז הלחמל תילדינוליפ הלחמ איה תפסונ הלחמ
. דע םהדזהל לוכי קיקזה בנזה םצע לש עצמאה וק רוזאב הרעש קיקזב היעבל תסחייתמ
) תלוגנרתה המו הציבה המ רורב אל תורעש ליכמש סיכל ליבומש סוניס רצונ ףוסבש ךכ ידכ
.( - תריציו םירוחה תכרעמ תתירכ אוה יסאלקה לופיטה ךפהל וא סיכל המרג הרעשה םאה
- . הלעתה תא קר תילמינימ הרוצב םיתרוכ תיביסרגא תוחפ הרוצב תאז םישוע םויכ פאלפ
. תביל איצומש רישכמ ומכ אוה רישכמהו תימוקמ המדרהב עצובמ הז םיכתח םישוע אלו
. . - דבל רגסנ רוחהו רוחה תא םיקנמ לילג םיאיצומו היספה דע קמועל םיחדוק חופת
. חתנל הבוח אל םימוטפמיס ןיא םא
דשה ןטרס
. םייטנג םימרוגל םירושק ןוכיסה ימרוג םלועה יבחרב םישנב חיכשה ןטרסה אוה דשה ןטרס
( ) ,( ) םירוטקפו ןורטסגורפו ןגורטסאל תילנומרוה הפישח דש ןטרס לש תיתחפשמ הירוטסיה
.( ) היספויבה תמקר לש םייגולותפ
– אוה חיכש יכה גוסה דש ןטרס לש םינוש םיגוס שי Ductal carcino&a , לעמ הווהמש
80% : . דשה לש םיריאממ אל םיעגנ םג םנשי םירקמהמ
1 . Fi"roc%stic "reast change ')"C , – ( םייגולותפ םיבצמ רפסמ ללוכש חיכש בצמ
. , , שי הניקת אל היפרגוממ וא תיתמטפ השרפה דשב שוג דש באכב אטבתהל לוכיו
םויב שוגה תא בוש קודבל 10 ) , םיתעלו לפשב םיאצמנ םינומרוהה זא רוזחמה לש
.( ) .( היספויב ףסונ רוריב רובעל הכירצ תיטנטסיסרפ הסמ ולדוגב ןטק שוגה
2 . "reast cysts . , – שושימב בטיה תרדגומ הקלח הסמכ וא השיגר הסמכ םיעיפומ
. תולגתמש תוטסיצ תויטמוטפמיס תוטסיצ לש םירקמב היצריפסא עצבל ןתינ
- ב תוטושפ תוטסיצכ רשאל ןתינ היפרגוממב US – ףסונ רוריב אלל ןהילע חיגשהל ןתינו
, . וא היצריפסא רחאל תורזוחש תידילוס הסמל תורושקש תוטסיצ תויטמוטפמיסא ןה םא
. – תורכל שי םד ןהב שיש
59
Y.B
3 . )ibroadenoma – ליגל תחתמ םישנב רתויב החיכשה הסמה 30 . הלא תוסמ
- . , . בו היפרגוממב תיליבומו השקונ הקלח הסמ יהוז ןויריה ךלהמב תובחרתמ US הל שי
- . מ רתוי הלודג הסמ םילוגעו םירורב תולובג 2 . " תורכל שי מ ס
:הקינילק
, , " באכ דשב השדח הסמ הניקת אל היפרגוממ בקע תיאופר הרזעל תונופ תולוחה כ דב
. , רועב םייוניש וא המטפ תשרפה תושיגרו
:הנחבא
1 . , , / – רושק באכ לדוגב יוניש שוגה םינימסתה ךשמל רשקב תולאש לואשל שי הזנמנא
– . , , תחקל שי ףסונב תמדוק המוארטו ישדוחה רוזחמל וא ןויריהל רשק רוע ייוניש וא
, , תומדוק תויספויב וא דשב םימדוק םישוג לש הזנמנא תיטנוולר תיגולוקינג הזנמנא
- ב שומיש לש הירוטסיה .C* - ו !R/ , םילודיגו דש ילודיג לש תיתחפשמ הירוטסיה
.םייגולוקינג
2 . " , – םע כ חאו תויופר םיידי םע הפוקז איהשכ הלוחה תא קודבל שי תילקיסיפ הקידב
,( ) , , . לשמל םדוא וא תקצב רוע ייוניש תויצמרופד הירטמיסל בל םישל שי תומרומ םיידי
. הלוחה ידישכ רתוי תוטלוב ןה רועב תויצקרטר םימדוק היספויב ירתא לש תוקלצו
, . . ףוסבלו הביכשב םג הלוחה תא קודבל שי ךכ רחא המטפה תא םג ןוחבל שי תומרומ
. - תוירלוקיבלק הרפוסו תוירליסקא תוטולב םיקדוב
3 . : הימדה יעצמא
1 . . – עצבל איה הצלמהה רקסכ יטמוטפמיסאה הלוחב תעצובמ היפרגוממ
ליג לעמ הנשל תחא 40 ) ליג לעמ 25 לש הירוטסיהב BRCA .( דושח עגנ לכ
. , םיללוכ היפרגוממב םיריפש םיאצממ תפסונ הכרעה רובעל ךירצ הלגתמש Raial
scar( Fat necrosis . דועו תוטסיצ
םע תושדח תוסמ םה תוריאממב םידושח םיאצממ S#i3es , םירבצ חטשה ינפ לע
. , ינוטקטיכרא תוויעו םירשי םיווקב תויצקיפיצלקורקימ לש
2 . US . / – היפרגוממ תילקיסיפ הקידבב אצממ לש הכרעה ךשמהל שמשמ US
. םקרמו לדוג רתוי בוט רידגהל ןכו יטסיצ וא ידילוס אוה אצממה םאה ןחבאל לוכי
US לעמל ריפש אצממ יוליגל תושיגרה תא לידגהל לוכי 90% , תולוחב רקיעב
. , רתוי הנטק תושיגר רתוי שי היפרגוממל ןהב תוריעצ
3 . – םיללוכ םירחא הימדה יעצמא MR+ .( ) ינויסינ
4 . : היספויב יעצמא
1 . FNA – לעמ תושיגר םע דרשמ תרודצורפ 90% . לע עדימ ןתונ אל Grae
, . תכלל שי תיביטמרופניא הניא הקידבהשכ ולש תוילביסבניאה תדימ וא לודיגה
. תיגרוריכ היספויבל
2 . Core "io#s% – רישכמ םע /ru$cut . תקפסמ וז הקידב תורחא תוטיש וא
, עובקל ןתינו המקר רתוי Grae . , , הקידבהשכ לודיגה לש םינטלוק ליפורפו הרידח
. – תיגרוריכ היספויבל ךלנ תיביטמרופניא הניא
3 . E<cisional "io#s% . ; – תימוקמ המדרה תחת חותינ רדחב תעצובמ התירכ
4 . +ncisional "io#s% . – שושימל תנתינש דש תסממ המקר בבש תרסה
. , ולשכנ תומדוק תוטיששכ תוריאממ תכרעה תשרודש הסמב וז הטישב שמתשנ
Staging : תטיש יפל עצבתמ /NM :
1 . גוריד % :
1 . /is '+n situ ; - ( הנרבממב םיפוטע םיאתה סוטקודה ךותב םה םיאתה לכ
.תילזב
2 . /? - דע 2 - . " ל הקולח תת שי מ ס a ) דע 0.5 ,( " מ ס " ) דע 1 - ( " ו מ ס c
) דע 2 .( " מ ס
3 . /5 - - מ 2 דעו 5 . " מ ס
4 . /6 - לעמ 5 . " מ ס
60
Y.B
5 . /7 – , , - - וא םילטסוקרטניא רוע ךומס רביאל הצירפ +n:la&&ator%
carcino&a - שיו ןטרס יאת אלמ יטפמילה זוקינה לכ וב םילא דואמ ןטרס הז
- . כ םה תועראיהה יזוחא טלוב יתקצבו יתקלד הארמ 30% . - השק הלחמ וז
2 . גוריד 1 :
1 . N? . - יחשה תיבב תורורג
2 . N5 . - יחשה תיבב תויביסמ תורורג
3 . N6 - הטולבב תורורג +nternal &a&&ar% .
3 . גוריד 4 - קר שי M? . - תוטולבל תורורג חלוש דש ןטרס תקחורמ הרורגל החכוה
. , , , , םוקמ לכ השעמלו חומ תואיר דבכ תומצע הליסקאב
-ה Staging . היגולותפה יפל םינקתמ חותינה ירחאו ינילק אוה Staging לע ססבתמ ינילק
/ היפרגוממב לודיגה לדוג תדידמ US . ןטק שוגה םא ימטסיס רוריבב ךרוצ ןיא תינפוג הקידבו
. - תיספא איה הימדהב ןחבאל ןתינש תורורגל תורבתסהה זא יכ
- , ה תא םיכישממ חותינה ירחא Staging . ףיקזה תטולב יפלו לודיגה יפל
דש ןטרסב לופיטה תונורקע
: יחותינ לופיט
1 . Radical mastectomy " ) – האמה ףוסב דטסלה י ע אצמוה םויכ עצובמ ישוקב
, .( הפמיל תוטולבו סילרוטקפה ירירש דשה תא םיריסמ הז חותינב הרשע עשתה
.( " ) חותינ דטסלה ש ע תירלוקיבלקוטסוקה העוצרל דע ירליסקאה דירוה ךרואל תוירוזא
- . ב םישמתשמ ןכ םא אלא ירשפא וניא רוזחש רוע לתש שורדל לולע הז Muscle :la#s .
. , " תוילילש תוטולבהשכ רקיעב הז חותינ י ע יופיר גישהל ןתינ
. , - דועו יטמסוק תוויע דיה לש המדאפמיל הבר תוידיברומ םע חותינ הז
2 . 4odified radical mastectomy - – ה תונש עצמאב 70 , הז חותינל רובעל ולחה
, רוע לש הנתשמ תומכ תרסהו הלואראהו המטפה ללוכ דשה תמקר לכ תרסה ללוכש
- . מ תוירליסקא תוטולב םיריסמ ןכ ומכ לודיגב תולתכ ,evel + , וא ,evel + an level ++ .
' תוטולב תוחפ לש היצקסידו ר וגיימ סילרוטקפה רומיש אוה ילקידרה חותינהמ לדבהה
.הפמיל
– , םצעב אוה חותינה דש לש ימוטקטסמ םיעצבמשכ םויכ MRM .
בלשב /6 . , חותינה רחאל תונרקה םג ןתינ הלעמו
3 . 3ide local e&cision ) םג ארקנ *artial &astecto&%( Seg&entecto&%(
.umpectomy . – ( םיאירב םייטמיכנרפ םיילוש םע לודיגה תרסה )uarantecto&% אוה
4etastases 1odes %umor 'tage
MG NG /is 0
MG NG /? I
MG NG דע /6 II
MG N? דע /5
MG דע N5 דע /6 III
MG an% /7
MG N6 an%
M? an% an% I#
61
Y.B
, לש םיאירב םיילוש תרסה םע רתוי יביסרגא ימוקמ חותינ 1-2 " תא הסכמש רועו מ ס
.לודיגה
דשה לכל תיביטרפואטסופ הנירק לולכי דימתו תימטסיס השיגמ קלח אוה הז חותינ
.( ) תורורגורקימ סורהל הרומא הנירקה לודיגה תטימל הנירק לש ףסונ טסוב םיתעלו
ןיב ההז תודירש וארהש תולודג תודובע ועצוב ךשמהב MRM . ימוטקפמלל
– תוירקיע תוביס יתשמ תוילרטליספיא תוטולב ריסהל שי תימוקמה הרסהל ףסונב
תעיבקב קויד תריציו תוטולב ןתואב תונשיה תעינמ Staging .( ) הקינכטה םויכ הזונגורפו
) ףיקזה תטולב תרסה לש '.1" – ( איה תיבויח ףיקז תטולב הגרדהב תסנכנו תכלוה
, . דשה רומיש יחותינ תיברמב הליסקאל הנירקל וא ףסונ תוטולב חותינל היצקידניא
; חותינבש וזל ההז היצקסידה תדימ דרפנ יחותינ ךתח ךרד תישענ תירליסקא היצקסיד
MRM .
, יקנ לובג גישהלו ףסונ חותינ עצבל שי לודיגל יבויח יגולוטסיה לובג הלגתמ חותינב םא
– . אל וז יכ דש יחותינב עצבתמ אל לודיג לש אופק ךתח דשה תא רמשל תנמ לע
. - ; ימוטקטסמ לש ןוויכל ךלנ םינוויכה לכמ םיעוגנ םיילושה םא דשב הנמיהמ הקידב
C0+ : דש רמשמ חותינל
1 . ) אוה לובגה החטבב איצוהל ןתינ אלש לודג לודיג 4 ,( " וא ךרעב מ ס
. םירזוח םיחותינב םיילילש םיילושל עיגהל םילשוכ תונויסינ
2 . 2 ) הלחמ דשה לש םינוש םיעברב דשה לש םיינושאר םילודיג רתוי וא
. – ( דשה תתירכ אוה הריחבה לופיט תירטנציטלומ
3 . . תירוטמלפניא המוניצרק
4 . , - תמקר תולחמ תאז תענומש תיגולוריונ הלחמ הנירקל היצקידניא הרטנוק
, , ,( ) המיאתמ אלש השיא הנירק הצור אלש השיא ןויריה המרדורלקס רוביח
.( ) לופיטל עיגהל תלוכיו תונעיה תניחבמ הנירק לבקל תילאיצוס
4 . . - תושעל םאה הלאש שי דחא חותינמ רתוי םיתעלו לודג חותינ דימת דש רוזחש
. רתוי רחואמ וא ידיימ רוזחש
: ' יטנבו גדא לופיט
- - ב לופיט רשפאמ הז ןגורטסאל םייבויח םירוטפצר שי השיאלשכ SERM יבכעמ וא
, . . דדמ והז לופיט לע העפשה דבלמ תימיכוטסיהונומיא איה המצע הקידבה זטמורא
. - ןה תולוחה תוריעצה םישנה בור רתוי בוט ךלהמ ןייצמ ןגורטסאל יבויח ןטלוק יטסונגורפ
. - תולוחה בור הנוש ןונגנמב חתפתמ ןטרסה ןלצאש הארנכ רוטפצר ןגורטסאל תוילילש
. ןגורטסאל רוטפצרל תויבויח ןה תוילזואפונמ טסופה
!ER5 - ב עיפומש עודי אל דנגיל םע ןטלוק הז 30% ; דשה לש המוניצרקונדא ירקממ
. ( ) ער יטסונגורפ דדמ םג והזו ינמוה ןדגונ ןיטפצרהב לפטל ןתינ יבויח רוטפצרב
/ , ' םהינש וא ינומיא ילנומרוה לופיט בלשמב היפרתומיכ ללוכ חותינה רחאל יטנבו גדא לופיט
.דחי תויבויח תוטולב םע תולוחה לכ , ' תובורק םיתעלו תיטנבו גדא היפרתומיכ לבקל תוכירצ
) .( ) ליג לעמ תושישק תולוחב םייבויח ןגורטסאל םירוטפצרה םא ןפיסקומט הזל םיפיסומ
70 ' . ( יטנבו גדא לופיטמ וחיוורי תוילילש תוטולב םע תולוח םג היפרתומיכ םינתונ תוחפ
.( ) דבלב חותינ תמועל
- , ' מ םיילביסבניא םילודיגב רקיעב שמשמש יטנבו גדאואנ לופיט םג םייק Stage . םימדקתמ
: היפרתוידר לופיט
: ( ) ןה ימוטקטסמ רחאל תוימוקמ תוטולבו הזחה ןפודל הנרקה ןתמל תויצקידניאה
1 . בלשב םילודיג /6 - ו /7 .
2 . . תילרוטקפה היספל רבוחמה לודיג
3 . . םייבויח םייחותינ םיילוש
4 . תוטולב לש בוריע +nternal &a&&ar% .
5 . . / תקפסמ אל היצקסיד תירליסקא היצקסיד רדעיה
6 . - מ רתוי 8 . תויבויח תוטולב
62
Y.B
7 . . ירליסקאה דירווה לע ירייש לודיג
63

‫‪Y.B‬‬

‫2‬

‫בטן חריפה‬ ‫מבוא:‬ ‫בטן חריפה מתבטאת כהופעה פתאומית של כאב בטן. האבחנה המבדלת כוללת מגוון‬ ‫תהליכים תוך וחוץ פריטונאליים. בטן חריפה לא תמיד מרמזת על צורך בניתוח.‬ ‫בטן חריפה היא הבעיה הכירורגית הנפוצה ביותר במיון.‬ ‫פתופיזיולוגיה:‬ ‫כאב הבטן נגרם ע"י גירוי הפריטונאום. לפריטונאום יש 2 שכבות )ויסרלית ופריאטלית(‬ ‫אשר מעוצבבות באופן שונה, ועירוב של כל אחת מהן יתבטא בכאב שונה:‬ ‫פריטונאום ויסרלי – מעוצבב דו צדדית ע"י ה-‪ ;ANS‬עצבוב זה גורם לכאב‬ ‫1.‬ ‫ויסרלי שהוא כאב בקו האמצע, עמום, עמוק ולא ניתן למיקום. הטריגרים לכאב‬ ‫ויסרלי הם דלקת, איסכמיה ושינויים גאומטריים )כגון הרחבה או לחץ(.‬ ‫כאב ויסרלי מציין מחלה תוך בטנית אך לאו דווקא מציין צורך בניתוח.‬ ‫המקור האמבריונלי של האיבר המעורב הוא שיקבע את מיקום הכאב הויסרלי‬ ‫בגובה קו האמצע:‬ ‫• מבנים שנוצרו מה- ‪) Foregut‬קיבה עד חלק 2 של דואדנום, כבד ודרכי‬ ‫מרה, לבלב טחול( יתבטאו בכאב אפיגסטרי.‬ ‫• מבנים שנוצרו מה- ‪) Midgut‬חלק 2 של דואדנום עד שני שליש מקולון‬ ‫רוחבי( יתבטאו בכאב פריאומביליקלי )למשל באפנדציטיס מוקדם(.‬ ‫• מבנים שנוצרו מ- ‪) Hindgut‬קולון רוחבי דיסטלי עד האנוס( יתבטאו בכאב‬ ‫סופרה-פובי.‬ ‫פריטונאום פריאטלי – מעוצבב באופן חד צידי ע"י עצבים ספינאליים‬ ‫2.‬ ‫סומאטיים שמעצבבים גם את קיר הבטן. כאב פריאטלי הוא ממוקם לאחד מרבעי‬ ‫הבטן; זהו כאב חד, חמור, שניתן למיקום בקלות. כאב זה נגרם ע"י גירוי‬ ‫הפריטונאום הפריאטלי ע"י תהליך דלקתי )כגון פרפורציה של כיב פפטי או‬ ‫אפנדציטיס חריפה(; הוא יכול להיגרם גם ע"י גירוי מכאני, כגון חתך כירורגי.‬ ‫כאב פריאטלי קשור לממצאים בבדיקה פיסיקלית של פריטוניטיס ולעתים קרובות‬ ‫כאב זה מציין צורך בפתרון כירורגי.‬ ‫תיתכן גם הקרנה של הכאב הבטני – הקרנה זו נובעת ממסלולים נוירונליים בחוט השדרה‬ ‫שמשותפים לעצבים סומטיים ולאיברים הויסרליים. לדוגמא – כאב של דרכי המרה או של‬ ‫גירוי סרעפתי )למשל מאבצס ‪ (Subphrenic‬יקרין מתחת לשכמה ימנית. כאב של דלקת‬ ‫לבלב חריפה )או ‪ (Renal colic‬יקרין למותן ימין בצורת חגורה. כאב ממקור רחם ורקטום‬ ‫יקרין לאזור הסקרום.‬ ‫הערכת בטן חריפה:‬ ‫1. באנמנזה:‬ ‫מחלה נוכחית –נתייחס למאפייני הכאב:‬ ‫1.‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->