Hipp

11111

qui vilun

Dahl

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

CLIGLIcla UAL-UV 111lCact.) CULLZ41.1 ULCQ

MUNI; NM:CI 11A NIX41.04.C11.1 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

C"I'''',1771
1'

111 ririn

mrprip 1 711110
2

nlpri 211110

43

ainy IV; 3,11W
CIV471 4 n-no

66 89
106
124
143

717;7 irri?On 5 71110

7p77p 6 nmo
717p7in Cli-vpp 7 71110

rrir?nn 8 71110
7171y;1;1 9 71110

152 169 179 189 199

7141, 10 ;Imo
7171 11 71110

991, 1271110

tary1 13 rnio
1:1711x 1471110

205

210
215

13171178 15 mlo
71111171 16 71110

226 236

'17'1771379t71 17 71110
71713771 18 r1110

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

II']" ]1»
416
420
425

1:11rnyn pin

-Tonn 47 rrno 1y10M1 481110
0117171 49 1110

246
252
261

0717.: 19 1110

;1.0 201110
13,r0471 21 1110
17)2717 ;1'.,1732753 22 1110

428
431

.17 501110

269

ni-riln 51 ;1110
111 52 1110
201071 53 n-no
T1771 54 1110
lt:111;:7 55;1110

278
284
292

tr,r;rzr.,n 231110
nixri 241110

434
437
441

itzirpn 25 n-no
0,111IIi81 26 n-no
0,17741 27 71110
;1t737.7D71 1100 281110

298
306 313
321

444
448 452 456

rixon 561110
171p1 57 nmo
ri71sin7m 58 1110
1:1171 59 71110

tri'0717,1 291110

327 332 336 339

,p 30 111D

460
464

itinp'? 31 rrno

inprY? ni17i3ni 601110
11111G7 111114i 61 ;1110

nnnntOnn 32 ;no
Pianon 33 71110

467 469
471

10;1 01, 621110

348
354 359 364 370 376
383

tq17; 341110
121,71 35 71110

ononrip 631110
nsn o,'?pian 641110
65 n-no
1101.271 66 n-no

473
475

.0.4 361110

trormr) 37 1110
2 38 1110
r11112r111 39 1110
111:)10;1 40111D

477 479
481

.nlo'?on 671110
017.Y?lp;1 68;1110

484 486

/10t1 T1170 69 71110

390 395

11:1tt int; tr,47]7 41 1110

oly719 701110
ni 71 nmo
1:141t71 72 1110

;win.," 42 n-no
17177 ,-.,m1173.7 43 71110

488 490
492

400 406 409 412
17

1071 44 n-no
114 11371101 45 71110

Yr17pn 73 n-no

494

nonnon 74 71110

5vn n1Y7X 461110

PDF compression, OCR, b web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1:1,2"]Irl pm
534 535

t1,1" 21) 71 1711

nitriritp

103 ;1110

496 498 500
502 504 506

tr.prpn rrnp 75 rrno
crit7 76;1110 nittOnn 77 71110
71rp:771 78 71110

104111D
105 ;1110

536
537

tnr 106 M110

538 539
540
541

inn 107 rrno
yntrin 108 71110

crptriivi 79 1110
117117 80 1110

crlpinn 109 71110

508 510
511

tptiri 81 111D rivp;;:irl 821710
57Orn trIpropri 83 71110

iinpn 110 71110

542 543

74
yrin

111 71110

nriu 1121110
1131110

513

841110

544
545

514 516 517

ni5Inn ,;piD 85 n110

7214c ']3 1141110

15'53 rpinn 86 71110
.0,777 871110
1101131 881110

546 553

priirn

ni'nrtri Tro

ron

518
519
521

IN11771 "7117) :3 rIDD3

"Mtn 891110
17117 90 71110

556

D'3".33771 nran

522
523

t7O1 91 rrno
7117"1.771 92 nnlo

524
525

Cli"rf 111 93 71110

nrirk-j 94 1110
Cr1.t7,71 951110
0771 TIMP 96 71110

526 527

528
529

171.7*12'1? 97 'amp

71'...r9 981110

530
531

111X1 vyi 99 71110

crpyiVri loo milt) rtrinn 101 71110
37P 11M'11 1021110

532 533

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

prnpn

awizvn muiri

ino-nD x5m -r '1117 7=3 inntimn rr11y5 ix-npn 5m 13'1110K1 0,rna-in rinrnri rriDon is» ,imn1 ,17-71 mon in tom 1,-T-nDopin nxn -Tram 1:51yn
5m 'my mann nxn 1171771 1'71 ,Dro: .18"71 71M1 111713 nn-u1 711nm 2,p-r:i5z 17.77 71103 71V= IN11j771 1111111 mnrimnm ,,fpn 5x1m, T3 1py":1
717/Y3 'Inv 'p17t7'N71 1101171 .1547 11101 71'13111 7./011DG2 ixiipn 5m ,p5t7'x 5.1x11p71 5m '1'012 no,: ,9-5y

1111' 7111D1D1 1K1i18 tom ,pv:rviin o-arrn 111'1D01 '11/1 '1V11210 -r 4.7x71pn 5m '1157111011 "D-5y 71V1711 Ant nirin lvxn amyl ov-r: y,D1nm itrnpn 5m pmx-in 111Y71 Diruin cm '3Y ,(1875-1825) 11113j21 1'11D"123 0013 11 011-11 ."K1l2871 1K 11i11j75K" 17
.1'111 11171j7 111101 711 D111111"1n1] 1=1'5 111011" .1857 113V1

ton .(1971-1890) 7,51,1 5x1'
11111]5 .11111 0'? 37

01D11 37,91712 111/271 1:11111171

m11113 OD11 114t1 ,1937 111V1 -r1-7111iY1111 71311/914117 11011D

Try .+11yn -npt:n rimy x55 1113:n 537 ro,mpnn pv5 ,myrm Ii171 1971 113V1 ;non 111231711 ni1mx15 pornr my p 111K ",tr Inlann .111M 117 vmrt 5:x ,n51p1
53x ,-npnn 5m '122001:9071 71211]71 5y 10DX71 517 ,r-inv 7111 YY1I171 0111113

1:,5,7i Tore? Dm 710 '11Y5K3 ,cynlytDI
x5 113713 n5x 11111771 av5imn rn1y711 nnon

1315 ix11pM 5m 111"01 5m:
'11D1111 1r3711 ,13"1110

.Bodleian, MS Michael 113 [01. 501 .MS Br. Lib. Or. 6636

1

2
3

Myron M. Weinstein, "A Hebrew Qur'an '0-17)) 711 n51.: P 'am

173., rPVIOn

.Manuscript", in Thomas A. Timberg, Jews in India (Sahibabad, 1986), 205-47

.15,til 209 ,17v ,Weinsteina rwrin

4

1' PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

LEL GULL

LEL GULL

140141,413 1.:411:811

udLLx1

=Lear,

C1LCILU L41.1-1

41..1).41-

'CL1

N4N L1ArcacLI LELI NLI 41J.OLL LL

QLON' LAN

C14111:

CALL11.

LALLLI'

CELLLIC CcLICL C44ILNC rcLLL.411

4214

411QLLIVILI

UNQ4NLI. 4C124Q4c. 1.141ILNI

xU

41J.C1M.L.

LEINCI

LA

cal cadoe cdcatu ;Lc

41x,L

ALLLI

=Lit

LxL;o XCLxU,o. LAx xcLuo

cxa.uo. uLaxLL

x;rd LA

xACaA'
AuL.raL LUEN LLLLLU' 4NLLL
UgartLLLI
1.141.1N4L;

a4L.La.,
UQL0444.1:1
CL14.1.1.4

CAULLLL acLUaLLI

44144 ICU

11411.L.N!

LA4.41.1.

ULLLCL:

aLar,AL.r.

NC41.11-.141.1

aria ca

;CULL

CN4.1.

L'&L'

C4 LILIccUOLLE.

1.11

421N46.1.10

uutaid,o aoaL, xU
4Q C4111.4 411CL

LILNQ 11.4.41 L'a usL.LL.r

coat_

L1QLQ4C4L1' L'ALLNL C4ELatc

L&C.

CcLUL L1c141LE4 LAM NUL:Cc

421,41416

ALL,

ZLCU 44ELL

aLru,A uaoLd NLI

to

L1E'LL1'

uaoL4

L:6Q11 cuuL.Na cAA

cLLL caa,Au
cxLuL uuALu

L1C441.1.1-a
UQLCL L1UNC(crQ.

4QQ1.1. C41QL. NLLICC14.1 41.141.LI

NW MIAs

x4rL u.L.tLa,

to

L.Ra,A

udLizi

LAQLL cALA uaoLd

aA

LLCL

Q4L41!Acua LUX !MILO' :ILLa

LILX,

1.14LLNI

4/14

uaLrul xis

AucaLL.

caw, c;

uelm..xl

4214

L.:La:maw ucxu.r cauAL auLcLL (Crad,L) udLL.xl aLarLiz cdcx, amizdaLt IL N44411., NEL me, uuaod.. Lat;u: uaLarLu cdcz, EL.& 41.:41LICU/1 LLULL4 ANQANC.1'

=car
CC1rAllc AN INL4C LUL141.1-XII
4C:41.1.1-LLI

ci;LuLLL.r cuar,AL.1 CQC4Uc L:411.41:1 CUALLLI

(Ca NAti.ic NCI astu N4t,4N4:1'

N41.1.1e1.N1

dCL QNLI

N4Q1Q,L. 1XL

SLE/596): (au. xAotiL2kL,
41; 1.1raCla. L65/00ZI):
N4elE146
(Q1..1

LIGQ6.1.

C99/99ZI):

(cLz

x;ca,NL,

caL.Lad ;adc,ALLI ucLrA EC4 L11.11.4111.1. 4LL61.1 Ya 1.410 Lau 4Q4ILNI QL1arcLLI CS6l)' NC41 (LI4 UNYLL: oaL. 1.1-Craelci L6N444 414 ;114ELLO cuar,,u uoiradu, uadLL.,LL: xU AcL.Ld aLlal LAuAad 4Lcc4 uLLEu C4 adLL.Lu,uo Li Xi. LILL
1.11A.C41-

II6/505I).
LQL14L

(CLI

x46,La, x;LJ.
4CaLd,

Lr,;x; t98/6917I)

NALL

ce,4)44

I:AUX

I:4.11.LN1

411-1LEAL 1.11C,LL414.1:1

4144 NU ClOCCica NAL! 4ILL.L2

LLLL-C44

LIGIL4c4.0. LL1ALLLI ULM] QCLIL 1444ELN QLLIQL' CALI

Qxl

ULLI.LU

NLI

LLLCad. La14,4! L4L

MC:LILCO

AVM'
MAC
IL IL

1..frdLN.

ucru

tce.,

(421LL:

114214C12

4LO

Gice/1

LUIZ 1.:Gc

NU ;CALA

LC4dLL

CUL! LIN GILL:0 cadLaLLr
CLAN'

ao,,A rdLL cuLoau
LIC461 CcUCI

L:C(.41LL. UCIL LIQAN
41.1C1ILI

LCILL rdau,
N. 4C1CL4 CL,

4,XL' criti uaLLaoLu.
ULM.: uaoLeLo
L141.411..t

Lood.xu.r aoLdm cauLLLALr uadLcAtt udLL,N1 rLou. A4 QLLQQ ULrIC:c
174,L). (C411

LLEJLL UQL CCL(C

L1aL4I,L)

INL40

an:*

1NtL1 Clef. 96L)

(C1LI

1.16A

r1-01.1 U411-1.0.1

&QUI Ncrl
LrAur.4

41.1 AaCIdg.LI uadoa xU ALIAd AAKCb. 1.:L814.1..1 LNL41:1 Le!acLI:i CalQLL: CC44 4141.40 1.:Arca4Q. all1441411.1 Nlf 41-1Cd 1.1411.L.N A; ALL; CL4 UNIX CC:411.L.'

eiLr4L' dL.X1' (crLi
(dLLN1' CAN

Q1.1,41 LLI1SLI,41
CcLIEL L1Q

ram uadoa

CYLLY

uaLa,A,o

LCILILh

maw

LNC4X41

MIX

LalL4440 LUALILI cuLa,Ao

ne, Lta,NI)1 dCan car,c NL &Lam' aLual.' (Laud). uaelLc;
xL
L'ECIGUZI

CLGICLUL AA 11C0C1CU

ULM: aodu UULIAL1 L41SLI411 1.44L14.11 E4LL' NUL GOV! ECQ4IU ULU: IILLLAQI LEL NU LfECLIc a, AA L'C4 uaoLd

-

I:U.10X

014 LINQ4NC4LE

a-c44a mrum

cuLzcoo UGALCQi
C

1.141LLNL

aL.d, GI; uurALL.ro

LILL,

44 aLma

1.1dLLN

cCi.EN

x croau

(crLi'

czLLL.ro

1.11.41.1NLL

41YLL4,C1 QICL.140

4L:41.LI

GILGCI LC,41A /MO 411Qu.r CQL!

croau x;itLA). Cam (XO uut.rt;LLI cro,cLu
1:C4NCI,C41' LeILL AU ICU

LINCIANQLIJ ucioLL.LL.r

uLL.ro NQANCI uLL.ro. AuLtaLi
L:C4411.41

uu

Q1CcU1

ALL'. aLru

c;

LxLep

&do'

J.CNLI'

Aa, UNIX

Gil:al-NI

UL1ALXL:

uea, AA

4:SCILL

L'dLLX LC4

CC4 C.CZNL41. LILLYLI r,,L;NL, L:LIQQLALL: LQ IQLQ4c(c0 C,XLIC:LILLU'

1:4!LLN11.141LCX. aL.rb.

cacuo

ucioaLLL: coLL.Lix

aLeto

LLU

I:ALM.

L1Q4.1.LL

ELLLI rcLICL1 L.144L

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
QL
4,1

LZL

GLEL1

UrC42t

-

lac44r411 CALM
l4U4L NUL 241.0 414 44K4LUI
C1J41C 124.1.1.LNi

LULGIL.4 lACL4U
Lc

41CICI.L2',1

1104

XC4 4

Cd4LIC. Z19 caw Oa, eXU C44L, NL,L1:40 LCL ALE,. CaCCli RULLIU aLliL: 41411.': LOGLIU4 LIC1CCL!

I 441CaA 411Cii.

MUM. ,E,Lu

OMAN

l!LCarC4U

A.

maci. xui.,

aL.1.
1.1.1.1.11.0

oLtou
ULILVIL!

LMOULLU YlCaLl
elk, LUC
CM,XL
C44

;LC

ULU COU4LL, 4Lc_tx
Q

1SLC4 adaa ram 4t ucal u4aara_orra4 Luctirr,u.r

Cala 44-GC4

CalUt
21144

NAL: ,160C1412

d1141 CCUC laLLC4C1 1.'[1412,140 414
Ll'ULC44

al;

MC4I.L11.

4;

UCULL U4C44C4C1 cau_en rG4Q L11.41.04
1.:11C44C40

ULLA]. LUZ NA Can I
Z

LNOICL:
CAA

Aum;au. UCalCd Ual

AC; UClallUig

LIOCCU
2t4L

ueluan

cut

I.1 2t

1.:41.441:11 ELI Lc

OCALA

l;Gral ;MAN'

Ca1412'f

COACL A40ILI4111

CCall ICQUAL

0.1411:40

LULilLad 12LUCa

QGLL

cx,I

IC4440 LaIL4C1 WO

uLd
cdu.u. Leianiak
Q4eAL.411'

Cola 1.'ca4L.
C4ELL MLA:
5

AOXIX 4410,1 41444

[WAIL!' sLcarlux Cul 411.; 11. alZILGI 4C44C4C uuLac coda L!CaC44 12.11C4,r,0 C4OUU caugu.r cucic, LLci
1.11.1.111

CNLLU CLCI 9

e,u.o

rcha

Nell.!

Z4

HILSZ:3
0141

L

U4L4CU CUUICI
12.411.1.LEI:

&rc xt.r
414

LLIN,L QLGL L1L

carua,u. LULYILI 44
414CALS4

ISCL 41LCX; 442104;

tleldlad

UuC412

rcUCL: Natl. SAL

41C4XL 214411:
142

L,,L 41.L.L41 AAN
44

Lid

41NU UKAILI ILX4IC U4421Car

LAIL.441:1 41A LAN

1.414.0

ccaut..o Lcia
LrLac4

C1441SL:

ucaILL AO LILI'Ltal
CL Cala.

uoiLLL.r

ul ccal

414

JLx NaL

cua,

cmea

sswot
1461-

CCIY4 U411.C40 CLC140 44 OOL CCI; CNOL

C114441lr AXIL!' 44 ULalat 144!XLIU
414

A;

NOLL, LL1

Q CUM: LAW,. A1SCL4I ueILLux ucILLNI. uLaci,
CLC1L1 ;LNGII.CLI maLLaa

;cur,

,Lau
U41.4

(ad) zi aux

en;

u..auu

AA LIALlUa

IC1L4CU

arca;

1.441.1 2,141U4

41;

LIA4141-

1,00Z L'
44 411:41.! C410 IL!'
HLT
41. 4114C4l

CC444li 41CALACUI

uatuu cc 'cum cacctu tacAu) (t6Lt,u: a LULutct:Etauu uLual
ELILINI1 LINLI cmco:

NAW4c:

tact

414IUU

uuu, uru
L

AL ACILIL14

41S1L

CU, 44IL

CULtla

LC AMA.

ac uctduu
Aautu
LCIAILIL!

CG(4. coati! [Lunt" uaz atc,Gtat tatLu LL 6" ;CULL! GLC1 cdtLN1 uLtta cataa atctcu zcAuLu.t2 ucuttu cpcuc!a utac,Ldu c,auctu NULlle LIALLI.L1 Za4CILLE to adtccu Gatdal c,cacctu uGuuu aiLu

LCIU 4c 44444 C44XL 48444 IC44ULL
U4114440 L!ALIL1
1.112,IENU

;Lam'

uclaL.

cal.! Luxi.x Ana,.

I Lurd.: 144Cla MAL UC10OC1 lS4 cda,LL'.

uscL LIC4CaL C4A4CIL

4.1ILLV

CILLall!

a4 Ylll U cicuLu

LTANC4C144 I.4oALL4.C1 AcCILZ1 Il4,C441:c4C14

Lcia d444CCLV 14C4AL 4aLia, ,1Cc2 UC ClaUL l.,14414 ULC 2tu Lro 4Lr UL44Li NU C4 41COIC 1:04 NC4C LX4 NLE,o...cknu m4 42,11E Ld,c4 LLLLIZ1
Lt12 e,N

cac,L
ZclCI

ca,ciu
44L211-411

4

ULCLZ1

NUL'

uccc4L44u:

LCILEL41:1 LLLNL

tuatd,

autt.Nut. dNAc' cctLEas: ucac,L: (= tdie Latua atEuta cht.zit ciata

IL

utri.c
lCilCi.

NACIAN ClCUAL!

4112.01

CLUDILX

4aLoca

A441.

9:ur atul
CaN4ll:40
LU1 CHI Ut,CNc4

UOL IAN
z

aca' uuLac

1:44C440 C2l4LLU LISLILE41. Nix LULL Nix

LIN 4AL4CI

12La

uuta4u4t1 1.2Qi.cac4c3 444LCI: LUCW c,UCt.: Nat. ULLL caacu. 4CLEL4C1` aucucu aci.cact tu.zt4412: uciNalra Lac, ac,ana LIULEL aQL cac, aucu.t. cuz4a uta U2! Luctzua' uuu.da cu.t.l. mu: ucuacia,a au.LL acNl uau..
NALLct.

cicLar Lruc.:

41ULCa

CJILLX CI.CL4

500Z 4CINI, 1/4-2tC4C'

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor al

LOLL! z: GILL:

6.10E04' AMALCI
4:11:INC4,EL 1.1.121LCLV

LL

NCL

LINC40 ,r,LL1 UNLAI
,L11.1111.*

AEU

11UC/CIL

AUCV

C/ACI LINCUL AUCe CU,NC41. El

Le,N

UR'

ULC4041 LNLAR

zt

4E=

IZILM NAN WZILC1,CU 111LINC4,CL

[Ida

LNLAC1 NCI.* CINC1cr,a cXcL.V

ucatcb.r,a'

AEU

cm= ti

UNC(4/
c1.1.46.11'

LINCe11,0'

NaCI NL

NCl*

uude,a,a
Nall. LIAO&
LNLACI

Auca

Lenali Cr, LLL
AEU UC461-1.

4W

CULZ,,ULC

SELLP NLCL, LAULTUCC1 Ce4L:Qa A4CaL LcrcLla CLIO ,Ltdeia NALLM1 cI
4411L

NIAL, NAL: UR 91
1.11L.Ul0 ULUCA N4L1.4,Q

CA LT,E1.1 AN 1411-U. AN LLLCCI L.LLUI
NALU,CI ,4C1LA C1C4CLLX,LI L&LLL,C14 Nc4q4C1

COQ

44 LIN,L NL MIL, Nal AC4.A4d CCi4I4L LICI LL LI,LaLai La 'RI ,LNL* LAN CNdAL: L,41N4LR NIA-0 NU
CUirt,
Ca1C4,1:11 C4e11.

N'ATe
LIC1NR4C40 c

A,LN,CV L'U' LILLCU

C1d1.1.

-

CL

Lzmal Lund,
aLau
ucLe!

atLae,

r,LIL

CCa NL 61 4/21LC LAN

aad

AE4t

-

1L QCYL

Z

AaLCOLICe 4114LICL CMCAL

C44LECI CNECICLU,UCI

Lr4

4LL oz
LI11/11CU

-

AEUr.LQ
1.11.441

=Li

LLICaZ,N,a ULta44L:
C4C1LLC14C14

AEU LLIC14144C1a

CCCILIL

AEU NLC1C441 LUCI

UCLaL,CI 1c4

NALU,CI

-

LCLA4C14

UMW

4ar4L'

CMLLC14C2
1.1,411L

.ILL LENZ-

LC41.IL

CLLL

ULAC4C1 NAL:

C4

c

N4414 L'LLL CAE/AL LURNC4,C,C1 LIEN' U4LAR Cd,LCI LLICalLCC44C)

LCLLU ANLL-Li ,ACL
AEU

LCNGIL

CCICIAL,C11
NALLI4C1
L

UR' 11,4 LNCal, LAMER'
,NC441.
4AE

C14CI

C, LN,,LICI' .AEU 41C1,4L(C/

RUC

CLC1A

L4L

NA1.146.0 LIGA AEcC1l U4CLX'

CA-,CLA'
VAL

NGILUAL:1

ANL: LNCI LX1U,LCI aza ALM
LCQIU

12.,14

NULX

ucLai.,,,a'

9

Lilted

Nall.

REAL

MX

NLICR CLN Nt11L

L,Eaca
CalLX

sal., &ram. NU 4Laau.

Nuromi

LAEU

;Ca Nu

NCR

AEU

4CLL UNC/214RI Llc tz
LIU,U 4C441
C1i.

1.4,u; um.J,

AEU

eica aLe4 Hau,
CA LINC4,U CUR

LIFE zz

Ca)
AEC1

4ar,ca'
41e2

ACAcAucc aL,

NM-

AEcCQ

C4CI UMR,CI

LULLAL LIalq,C1 NIX

NL UNULLV

LC4LC1 CNALLI,C1 C1AM,C,C1 AErL
NAL1.14.1:1

UNIX/LAW NreA,C1 441r0 9
C1Cdt11,CI LIR 6

uuts.,a
cUl1.0:1 14NCID.41:1:
U.ECO4' C<l4 UCCI.Z44
NC, u4.1.4

ARALL.ka

uxLaL

atLr' z,Luica cl

LIC4NC4,C,QI .AEU

N1.1

41LAA

4%41

C/NC44C4C

cauGaw

1..!CIGLacCI cCl

aLma,ct: caa IMMO.

I

ceILC!' e4u. L.:ea 01 ,ULML. LAN alLAA LA,CL 4XC1CI NU L.41, LNLACI ClaNC4, t L /11,d1.1.' C. CCL 4LC/21 AUR er4' ALIO ULQ412 LNALU,CI
CCIL:

ULlcl NI &ANE)' NCI.
Co.:NUE4.0.

cLEI.NC,C,12

uu cazua (u4i.tcl cauuNacat
aQi.c1.4

NI

LICIGL4C1' C,C1ClIctg.

auq4u NU uaisucl.L44

al

C,CUL,

szctu,a

ate,

cortcut

caucuw uaoLawa Wactl:cal CC4 aatc, 1413.13: Nit 4441.; LI
CGcl.l.:1 NU Lcucaa, UNClUl.!
ClECILICI* 4.4.attt: C,N

cat.: zuqat

UCIaL111111
LNCcL CI,aCILL

1.22911-14.1U CAL

NULLU NCI

N'All*:
GLcac,

arza NI
NI
11.C2,1'

1.2.Nc uLNI.4 cac,

UcLIU

Ill

C4

(luau. ata4a44 eltuql

91 61

tctl44

NI.

curna caa.Lzta acac, xttc,uct: NU Ntacuct cpuucu.Acv Etat, acac,
NU LICINcl 4dILNI 1C CI CULL cuaza. aur,a uch.LNl oLcaa uauuaLoa cuclucclux acac CULT aaz4L4a cal 4coua: uuacu
1.I.C1:1

Ccul. Ld.

CCU

Nt

uaktacca Cld.LEILE NU 41=41. LIGC141..l ICC, Gall. 1.2C1Glal14e cal ucata4c4ctrcatA.: tut,' auLN CMG, NI.
Ltatx4x4a
N41.1.11.1:1*

ica,ciLL AELdu

call:

CaNata LICINC414:1 ClCCac l2CctC,4 LaIUCIL

ct46tL

oz

LiaciNuatucauLa,ac.dcu.:04l*

atuca

4c,4 Nc atzut.4a: uN444,,4v NGatu NU NI

4.1.141: NC,

L'AlUl NU

MS: C4I1ACC1
ANAl1.244"

ZZ

LIN EILIEL AOLCCILICI: /aciuct C/C,UCILE aaLka4a VALI. r4aL cctst4u- ruutctu mum.' cL' auccu L'dLLNI 844: mu. Neu. C,GIc c(Z4.2.144 aceci LIdlL(11, clG1.4 ;GU: L C4 aLiNceitl)' Lt4u: cc (acLaa uauucu.4a CC4 MUG. uovaaa Nca4a: 4aca c,u3 LOLL' cta cat.N4u uNacNta NU cINCICI CU, 6144E41 NIcac4 1.21.4.1.- ton. La:

al=

9

caLcuaL,a uchtc cAra:LwiLL aau LtEK4

01

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

LOLL:

CLLLU

LOLL Z:

CILLU

L;1.12

LEL Cr, L441i4C1 EMEAL:

1.44XCEI

LIGIC141:1

NA 1:ILd41t

LN1

ENLA xmL
41.L4*

ettirLi

NA C4LLC44C1

atiaLu,

ALCL4C1

DUAL oad CCD

441 NCI CZ

o;IILL

NU CU LaalLo NaLL'

cxul

NLIA
A4C1L

LCiLlAA4C1

CQICU4Q NV.
LIN NIAL

urr, AoAl4c,o 1,4oL. L-Lcalt EMI La' 1.41113LL LIC1C3 4elANLL: xmL
mo

"

AtILLLICCI L4LNL CULLICI NUL! CALL: LAI; al;duLzo CO4C0* Ll'4411. 421.4 LNLCC11 NCI NALL!4C1' Cl LX4/41. AN LNCI ACL3L41:1 LLINCral. UNC121,0 UC1 AU Nal oar, ACC! L'.4171.C4LL 1.1.1.4d Nall-

-

utuo

-

IAN

IC

ULM.'

X. 4114
LI41.1,41

rut
UL4

Al4

uo;xcLo Aar,. uitc,Lo a, mull atutu WiLLi ZC CCD KAI xa xAle
CC

NCtl.' 411/211:i Nu Lciamun CLAD' umoLu Nu ANLCI
CA ear,

124N*

CULLLX NG1L rCLQ

ALl1:1

C1lCa4C1 C4

alLC

LA41.44

mall Nu

uru

41C4LL`

CaLl

Aal &Mal

2414q1..1

eicmciam teAL sz C4 AuLrALL.rwo ILLQ4C1

(NALIACI)' NC&

LL;LICI:

NUL lACilLicIJCV

xu

4l.:E1

MLA

NUL! A4oLL1rL Nall. CA ClACL LCL 1.04411., 111Q1M4147 NU ALM 14114 NLCI'

renLo mo

;um LaiLarLt.r

4dCALIA

AarLo
411:1'

ArL

faro

NalL

LAiXLI
NALL'.40 9Z

ACCI NULL14 LIN !MCI (N4LLI4C1)1 LUNLA' LAC440 roLluu. xU Nr4 (ALS C. NC1Lri tC ALlOLI4Li rurLzo Nall. CA allf utAL ?UAL CA mu 2,4r4 4LLS LC,

1C'LLA41:1

LSA LULA

&

LXLAQ

mud LroAx oLLE la4Lo LLL
CMG4 CGL4L
LUILLALl* GIILL441

LuzazuLL4

up

;no.

Lain' aaQ IAN atm( LLL C4 411441

ra C44ILV 6.A;

CalatAL ELM
UM ACiNC14r4C11

NZ. QUI'

uezi.ruLL

AuAxcLo
MU:

CCLGL4C1*

WIZ WV,/ =IAA xU CdOLL ;LC& NALLal LEL'. CL' NLC41-4C1' LlClaL4C1 arm!' uoLadLLo xU LL LNLACI LcLoi cam Lam LEX!' ;UM:
LULtd4C1 CCI-41.1 mrUUCL ANLIL ANALLl4C1
ANCLL1 NAL: UNLA*
1.1.1.11.144CLUZI

cm

ar,co litchi crl' maul: xL:L; 4c4 aux' uLL xriLrL4 LAW. al LlU L;41.1 14A 4dt.,c ACD f4A NL L:rLsLi xmL Cice,
CiCA 111.114NCI C4S44L a1r4L!Cl
CL

NU

L!CiaL41:1 LZ

LLILC440 ALIJA NALL'.40 X41.1!
1.144LICI

Nal, dal-

144I. 14171L

xU al4C1

9E L'.4(711 LNLACI

LiKIL

it141.:

WIN

x CL!
Nu

CNALL'Alli

=GU

CaL

9Z

IC11.-Cr

LLXL' C4

LuLlsra 441.'

L! LCNLA

AIL!'

NL4C4C1 Li';LL

LLL

xoLrL

CA XL( ACCI ELN NmL L'IN 6Z LILLIILL' LNA41. NLICCI1 Ll 4I.1 LOLL

4C14LICCI1

IC CiCSQL alC LIAN L4CLE'L' C1411 CiGAZI dfoCA 141.0
C,GL44 CULL CLLLU: UC!LLNLCA4E1*

caNc,Lu4a c,CL UCIICU

44).

tc,taL

41,e,4612'

(rdLt4.1: Nc,tu,a atha
NC,LULCV

CACAC,N

QUO:

OE

ELL: Cauca. c4 NUCI LacaL.4a

Na clad: cca 4a No ez

CUICI

NL,C1

C,CLIN CUMIC

mica)* taLLaa L` LtL' ca4LL4 (auIL 4N UNCIAL' act. uaLL4crL, actui 1:41C1ILII
CIGA NLCI C4 NLICI

dra INU c!LaLL NuL4a CULL' ULLELLLI CCA4C,I2 a1ri.44ai uNc,44,4a ac,autta: 4c2 cum' adact

(AMEN tU Lid,LLNI. alLLM' NI xlLLIN uat.L,Lc unu..L2

KILLIACI Na LacCCI: NMI

NCI

tactur acciLNI U.4.ELL4C1
NALULCI"

LMLLU

cutta LIN

uac,Ntcr (Amu NU NI. u4st.L4a' CACTI urnacar LNlit NtC,LCI:
CLLCILC1

awl NU tacauwa: Nit 4tta uti.4
LILLEL NC4141.:

NU Ildr.41.12: tCaC,Ill: UCa
CC

guluccr dC, la4Lt Acta acirta'
L.Lam

pc

al Cl (AGO-U.(
ccc,

dU U

uca,c,,cr uNst4a: tz N4 Ma: Si Att. cautu.cu NI CCIdarl* ac,4ua ctlAcC1 NL Lau' udtc,a 4c4Ltu tntLua
CAGLLLLI

uacLada

4CA

LttNa: alscitut

mum; uccN

a:441324A ac,NL CaULN

NULLCI LNLC,CI uaL4ta` aract

aw.N

NLCALLCI 4kt LANELCLCV

(auLL
Nt4c4a
CU

NLUL ucL sc aLLEL CL ti.Lcka uaLaciaa ucLaaa LL' rt.Na,u L, LUAU' da LItu: uctA NI NuLtaa cataa` cal NUL' Cla NI uau' UNtI.U` aGL Ca L, UNCLCI*

uaa,a auaacu 4r4cILLu
ZZ:£4) (CULL:

taaacr atua NL
CUCLCL!
CCC,12

112,

ZELL= LLaa
CU 9Z

t

attaa Nt.
cLaN

cacia LNu.
tct4c1L

lilt all
ucuLu

aucaLc! aacLu uccau.Lc 4uta: de,
actLc,ct

Li.4t

CLUICI'

UN
SL
C

alUGC44U

aaLca,a c,u4tu gua CLa tc,LaL UCAGLCi140. LLat CU.' IL! 444uca lUIIU
LINLC1' EEL

adc, cuuot: (mat Nit ucuct NI.CL ac, KM441.2C1 4,111,:ccpt.
UNLEL/
c,cuavg4L-C.411,:

LZU'

tt.t4till

tc,L aare at; caaLd c,ua caw ucaLc! 6Z:LI (atLu taatc,a 41WW =NU UNC4LL' NU CiLICULL CIA CI caac,'

UCANLCILC1` ULKILLCI

c,acma ucILLNL Li.acichu

9C

ciuttu

autuzu LICIGLataa LLkl anttuw a, NU catual. 4.ma41. UNLC1 ELL CC, ACLU NaL
CLC,

c,c!,,a cmc,tuar UUL144CILICI
CCULL NC,LULCI rAL!Cla,

LZ

rtLNau aNaL

;Ca Liaal Ca LlaILLL

algal; ala

CLL.

Cep!. NCA4AV NA LNLa 1_,Aucuiza

wag ult.cc

CcuLL

tc,taL Ltaa' MIMI. NUM ELN
ULLI:
CLLCI

NLTCCI:

LULL ULM

CiLILCI ULLLECI

9Z

c,acaca ULLIALt: 1,NCIL4

LICLULCV LIULLU

tLCI MECO,:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

LIGLIC Z:

atLU
1CLL ce24.1.44'

UCLA: Z: CILLU

=CI Mat

NUCC1 CLI.C4C4 LiCC rC14L.4
atl.C1

Nall. ULM,- NU

Lam

NQ LNLAO 41.1L4LI CiCNi LLL

NC41.41.1

9E

LLLILO 4CL4L CLUALCLI

Ci41.A.Le

Ll44Cz AN CI. NtAL 4lQ c4ar4. LVIC41..t. 917 1-!41.e./C440 all.CZ4 IAN CUNICI 411.41.11! 4,4411. Q' C1.6L ILU4 UalltLeILLIW ULUI.CA

AN 1;4111Lie

uuL41... cet LI uaaL,' LLL N4 uLL.cu CzGCCt NLLILLLZL4 NU' LAUCL.1,440 ACLaLcO NalL 4EC141.. I.4N al& 4e,,,I

ELLc,

ukr,

al.;
a

CILL.IL,C1 L4L

?IL=

NAL duw. cazatu QCt4 %ICC L:EArl 6t 13,4141 AN LUC NUCCI I.C4a4C) CL aLLNa NL I.C4C14411 MCC NLI LaiLLICL.C1 1.4atClrl, 4ac4ca LcQ NL GL4rl OS LcCirCCI CACI CC4L Cr4Q41i

cu.

41..',41.

1.1.1EL1

L')

IL&

NIAL 41t LilI4LL ACO rcl4L4 NIAL 1441. NL iCLL ce4LNA' cr4 lac
CalCLAL!' ACL1 ULVIALLI, NeztL 4Ct
Neac41.1.,

44411 CalCLAW

414

LIZUCLIO

auw.
EU441.1.1.

4at3L11.1

Cr

NU LUCICal.

4NaIL 4C41L CaLLC41 L'ILLLL, CN/AL Li.!NC4EL
NLuLL.1,

,LN,O1 L4L xLL4 ILA
L.

Lore, NU
Cc

AlAcLICI LNI cLO'
1..tc4LL etc1411 ACO

NLC&O

c,4mu AO
ZS

CLALrl

xL

L/4CLL Lize, CI' 4caLL,, Lazezic43 UL4L
1..!N4al NU 1.141-Cl.

imccv NaL NL

NU 4pALI Curl

mcu

4U4EL )411L

ALLAL Cr,

INA EUEA
LCLAL

lxtt

Zt'
1.21..C4L

N1.114

LLd ULIcLa CNOLI
12,CILA,,O

eim

L:6L2N1

L

I.

Lam.

kNU

LC.m.

laza,e,u Nu

Ct C4LL4cil UN4LZ NLZ LZOU,LL

NL C4P.L1CO AAEC4CO 41.1.4 rLC4UQ 4c4,' Crc Auld cuaLEL: Ccelr E1NU NUcl NU Ncal LLLrl CLLNCO NA
4CLA.L CLI/211.Cll

N41. qeziu tg
CALL

ci

Oct

LLEL! C4 4L,

cdc4ot, LaziLE

C1.1.,NCO

NAan
Z1NUL 9g

NU tLNLI

;It

rNcta

C,x

umui
CCC

NCZLUOI
1..!CLEU

Lum,' NE; e,co CS ILIAC'

Cc Nla

ueacuie LCAXCXO CILC,O C44/24 44411.L Lisrat,o 44

Will: tt
Anna
C44A44:

tda.

Lcuaeil;

ULLLI CALI v
917

ALLL,CI Cc U4C4E4C1

eturaz Lteaca,L AN U.NO CO3Li LIJLNL 4ACLL4C11 AN NL ULCLi GAL NlurQ ,e7L4u e.,co
LCI 4LL'41.40
NCZCL 1C4

4,r,ca

eiLael.a CALLCO cLek.o

mar

N1

;saa
Num LiatuLa
LS
LLat

eALc

1..4CI.CCI NU'

um

mcu
NCCzL

LIC,LL Aq11

ALIO

NLECO ALLLCL C/LLICC

-

1.1.1.44 1:ea

NU C41..LC411 N44C11 LUI.L.U1. C4r1 4e.,4co uZArl
CtN

4LaL' LlEaL R4 LcC4 aNLa ULM!. ;LEL,.

L!CLLEL:. CL

aGLalL4

L

ALLA' UO ri,c4L

4rI

-

taLLL:
121.4.1 E41.4

UCILGL<1 UCLCIU

;aLroucc.
Calt.ZULLC

ezte.,urL

NAL
RC

12CILC(.0

uLzLz

al
6E

GUL:

44141, 44Glel CIN

C4dLck! LNCCtL UINLI L44,,L, NA U,.CML N4L.C1.'
etC141 Ce214L.

&Lc risa
1ILE1.4 WAL.

;nun
uce,

Ld

CL

ucLLNLI tu,NL aaurdoLa

aim

CGL LCLUL' NALULCI (LA LICICL41,L4

NIIILLILEL:LNLLILLI

caa4
raziu

AUNCILL CtALLICI CL 1.1NL4

AtIL NLU

Acaaca.

atZL CLlll

UC!,I.LNL`

Gale,

C4 CICLt44
ENALL:LC1

LI4l1.4112. CC4 IN1.410 6S

UU,CLC41:1

ella, NL

LtLCL! LICIN4CO AA ACO

aLuaL ucza.1 ac, UL LC CIL L241-3.1.44 NC, alAUALGULD, 4at.Ner:UCCILLI,L4 t[c uutt.u. Nu (taco: Nat. NU 42441,L. ACALUCAL alCLALLEt. CeLLNI C4CALLULCI: LIII,LLIL Nat. cacccAL 12CELNLL1 NU LcIL Luc uuLaue LUCLLLI LILEILL! LtLL NU caNcaL cuca 12CIALN1

t

O6

ma: rata utd4c,
E:tz

4N

tl Neal. am
CS

1.2,ZNL!

CLICLU LICLLLGL

N4

NLLELLg4:

NU

LEC4CLA NC, CILUCIL* cac, LIECLLLI

C(C,

CUL

L,

LNc,L L AC ataLu L, WAG,: NU 4(441.14 LaLLr auL A' 414: NLtd413 AucaLr az,LEEL2 AULLL: CULNL CNL uacaaa uchuil acaa, NUL GL4WL: La katt..Z44:: Et, ciadl L'A4 ACILLall uaLalu Lauctu' cutugu uctLacct
UCLN LcLcL GUCCI LINLI

ataLu L,

dEcicaf Nu

121.K1

acCA4L1: NL14l: NU Nva IN,C,L* 9Z

tS
SS

CIZ

LZ'

caaLu

tuacit:t.,
Lulu:
NGLLCI

Lt

=tux

LCt aLatu Cta CLUI;Lalltu NIA, N;1.1.412: NU (Lao: (c,aac,' uadLNL ucccl AdaLL LCU LzELNL: rdcl:ccc,

NiaL L.,,ocud Cc L44GLatL4 LCA cuLLu aLGLa aLuLN cc4 Nc,tu..a ;Et N411-1 GC, ccc, zcaLLu auuL c!Lcc,L L:LuLLLa L2LccL4 Cc uttLaLa <Cct cacL. uaLLu utat.0 NU 4AaL uLczct cc,c,,u Lam.: a C. actt.,a NULL4 atuat. zcacU uaLzt.,a a,411.) uaa.0 act.. uatt.0 c,c,aL L2NLaLu aau NU acacpt ttc, c,,uu.a aLCLL L2Cale. NU ;cut CI-LA:ELM UN= NU UCLL.tl NC, Zt CILLICIL" lICCLN cilA CalEUL CL! L:INCIL Nu LUCILI4LL
iCLLIN)' (ZNLCALLI: ENCIANCI
L44.L.:11,:1`
4,CILL

LS

CCIELLU

KCL

UCLILt ELd.L: CM

IONS: Et

LNLAL:

L L

C1.1

NA tAN

uatac,aa NA

MEL!

auzatc! uact.aact Lat L:LILLL!'

CCICL CLIGLI L:41.24 AC

tt
96

=Lau
uaKcLuLa

LLLLIC
CC4

cc,

NtaLLa` lcC1 LLItilALCI," Ci4 ALL:LUL: uadLNL uaLGLL CNI tLat LNL4, uacLux.

ELLICLO, LIGL.CIICLU 11,44,L:

95

zett.Nl aLtzt. 1L tcadt.0
LION' L4CLCI:LIccttc4 241i 4L

CELLUL2

caLcLu

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

LIGLU Z: CULL:

uat.0 z: aLLU
4C4CC1

CNaL

UcCIE NUIL

-

C444144E1 LW,L

NU I.U.LUCI.
CL

ELcU
CICCI

utau.
6.1n1.

1-!4u14u.

Zr 1s4

taLLri.

cl

1s4

4UrcLI

ZEC11.1

uNaL NUL LCL

NC4-1.

INU C4 4NUL 4LN'W179 CCE1 LUC44L. LNL! CLCUL NU 44,CCI

4u4!
N4U2.c1:3

NalL C4 NU LiCLI

ar,Lro

C11.adLcEr L!cl Cc utzu4a4

ANtLa

ut.e.,cx

ruck
LIZ'

!mar:

E,La (e.,L.i.r) a. 414UL Nall. C4EcrcCa NAL!

4CE1 41.1.440 14I 59

L1LCI 4EZ4 1C4dU C1slrm

Ltmal INU

99 C4NlOcCr

diax
2SL1'

4c,LN4C1' umce, Lccaoi., NULcUCII 14ENCI

C11741 41.4 /21ECI 1C4 C24c,crlUd air40-44L C,41.1.1C1 aLEL NI NU UCINI. Lize, e.,aLroucce ene,u uNaL UNLA LeauL EZCe rCaCL alEL: CPW Llc NC&UC1 19 NUL' Lzalt at4 ci 141841 LAM 14.1.Nc cLdlLE UNLA: LTEC4U CalaiL 4C1 cCacN 4C141

-

Z044 QC!: 41'
44UL!

NC4Lrl. (NEL

fLov

ISUI

1.11.1

etuad.o..r

rda apu. 09

a

41.4t UNE! NULL'
S9 dL.24 NC11.1.4

our

LUZUl

C4

c4tLw Nem.ka

;cc,

xca.

c4:41: L9

4C.1 Cc

ClELCa2.1

trL.L4i ucac
Lra ucv.
NU WLCL
N41.12,4C1

4uue,,lz uLtrJez.

LTZ41-41. CKUL

Kur al

N41.1i.40 4e21ULr4
C412,

NUU

UCW
! J.I.

4441.1.C1

utzae,u c4id4
Lf.C41Ul.,*

ILL'

UcN

Cc,

NIS&

L'LN (C4PLO' NC1L UcN*

41

ca

czca.E4

ra,

CU NCI Cc IrcCe

LCU 14N

4C4C1

cENL 4P41 N411-4E14: eatar xaru NAIL

SLR'

ZeIN CcNcCI

ucdtaLi Ilea, C4 4C11 :Nil-NU cal.'. Cc INU. N4U.'.C'
NL

-

EE4* 1

UL' 4E1 cENL 4C441 LcELEt N4

azi
ILL'

NciLL,
L!cN C4

69 Ec1LCI:r

NMI- NU

1te41

41U'

EN41UcC
14N

L!CZNC441

C4
4L'

-

rcl;

LA-cu. LULL

C4 1S4

rcL14o

WiNENcll
4CLCI

114CIELca lUcULL41 L',C4NUa4CI Z9

Lca,r,ru
12.4,Ne C42.

cir4u

/LULU ILIAEL!'

NIS&
NC4L1.' OL

(cLmw'

NC4L

kcsu.

ELM' Lc

NE;

/21C4LL

-

1.41.4412.

UNULLI lEc1C
4441-31 44314

4r1 cENL

4C441 LcZULL Ne,

at.N
1.1,4li

;CU* rcalcL
4C441

1441UcCV cLEU

NQ

1.141'

c&caLd

MUZIAT4C1' 441 NU Llu1U L',31...1.11 C4 Cc.
(WALD' NqL IL
LTULled
LAMLE
CLIL:..4

4EC141.1* 14N

auL

414

44412. 441U

4N NalL

car'

Cu N41 NalL
1NLE'

acz,r.:
42:1414

-

ILL'
au

Cc. NI.C4L,

L4 ClCLALI`
1.1.2

ENLCIL.4 LIcl.1.1.: NU Accmt.
4.0

ZCILEI <ac.CLAU

4L2C4.1.

CU L',141JU LAN
UNULE* NU

CALCIACIcCl' C1LLNL.

cLatc, CUL: G-9Y

allGac4

(L., AULLK LaLEN44 NGL.cCI CECc

4t4l

I.CC44C1

1EUlte Ni
NU
11.:

c4aLa

41.112.

KILL'
U

LICI.NcCI 4at.b.41.c

Lthi aLLLLNUL!

(11.Z1.1.1 CCAcAL:

UKLLU NU

Au,cca

NalL NL 4NLL
NU
N41.12,411

1441.U4a clEc.N

LuNez,cLi.

ram ULEUI.
CI 44

acauutta

atnati Ntat.,a cal udtt.at

Utca,a

1NLI'

Nt.a NA cuccdu Au,cca

racct.:am: cuauutt4a
4o,uca.4,,4

ACU1 Lat. CaIL CLLa<4 NULccl LNcAL

c.C.1412.

CL CtNELcL!* CNUL

=al.'
ENLU4 1.4
121.4'

ticlu' Lulu,. ;acct. am.

£L LrOU4L.L1

4,2,3

EULL1C1...

UCNC4C4 LIAAL ud.ctEtt_c

act, Ntauct

ulaL Ntuc, atc, LL Cc catLa UCtcl. Cattl. uccat uau' cacka cactu.0 NCILL atua ru.a,a um.cac,a NUL.: 1.tt. caatic,u cam amucat Li,1` Za.EcLI: C.4tGLL: Cicat.luucc LAN NULLAUCL a; auc,,c144 cllarzu Cl Lal.CLACL: NALL:44
9' J.
UUNCA
Cc
alC11.14

6s

CL CiLLCL caC(ACULIcALL

tact GUI.: deoLLO,

L, Cid: Zia LICLI

09
19

4401.4

tllac4 UGLaUcCI
4N ad(,

L.LALL

alum; ccc, Ncituda Cm! utt.0 aul CCattli Cc ucAact. UAL:U.4 AULLCil L.C1 um.: Nu ut.uct a UNt1.1.:` am. L, LLLILLLL NU cdEAL AN NCL LIULLL Nusa Ldal. actcle ULIL. NU
zatLu caaLat.
441.Q44e

£9
alCILLGIU
S9
CO.CLACI4C1

Nu ALIUgel INcAL.

cN CCALCL. L, Watt: (1gLI

atcu` actcu (ccutl. Luca uatzu cam aurt uNcat44 c,Gt.cau Lca (ALLO: uL r4Aut
LLUILL!' CC1GL LI4CLZ: GU)'NLIAL

LNAL. L L.:£9
ca; 1ULUL NU ;ELL

(amt.

c,c1cl.a
CL

AGML AlNLI` EULINCL ULEL.L.
CaiNGL.L.41.:

Lal lut c4 cu.ada uutacia,ct um.cacoa GLL:: =CUL cam uacha al ULU4 LLELKU CLGU NU caucac,1 LIEU L-6' CN CLIL,4 aLLGU &ALL ACLCUK LLIVI L'L

L9

tuctnt.,44 MILL' ct LUl Cti. L4 124ULLL4,, 121.1.1.LLI ANLLL ZECcNcla cauNa41 ac CA ucal.tha` da AlLILUCI CLC1c4 laUL EC, C1ALC11..4 ANNEN,C1' Nau. 4auct atc, Lul ECc tm.a4,4 call.LLIuu.a zutLua cuatmaau' acacct cint.Lazc,c< act Cc, apt.
E'E'd.

altuu (uaNatha) ut.Ncattu udrtnu

EcCallCa 1.1C1444 CaNL 1.!4 LUCLL(t tuatc,t` LMI UCL L'CLLC dELELL1 ENLZA aLLEL Cc 12C1GL(1144 uuNcuc4crumNokci:4Cil Z9
NCialc1.1
124N

caNatcuct CUZN cam. 4124

tuca.t
69

CU cac,

L-01.'1.244111. ccl CZCLI.CL LIalGccti.CL

NIA=

GLL: A1.44 UL NLGo.
1.2.C(KAL:

lUlt14:

GLLI

uaut.at ctcrm 1.21.CEL. atact uanc,,c, o.ucl. NU tuct1.4Et LUL EU ((ECU LNL cauKNEN44 KLat uNac,Na aGt.cac, cau c,aztc,

LLt Lc.! c4 uchEcc

LICtLLGU

alA ANAL: 1.LCU4

cttl Etac,' c,N acctc,a

ctss` MILL cutd.12 Eta; lu Gate. C, uccGt.caa Lcal ucctzu cclucau Gaul Cc NULcattt.a,a Nc,tu,o: NE; zt.Ett uuci.zc, uNac,Na

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1401..l: Z: CULL:

z: aiLu
CC,

UQL LtCC4L N4L1-4:11 N6. N4N LX4CLL 4N
LNC1LL

4044:

40 CLU cuun

sa

,6.o U4e21

Nui-cL
L

L

Luneld,o4 uu.Luo Lito ueztaudco di-1E4 LAC LNECC 4C1NCCCI LULL uda,z,u Nu La.Ca. 4CLLLV r140 L.,CL6 ar,LEO uci 4NUL

LINcral u1. ICJ cErul NZZZ

Lm

;co L,uatu uuu,o uctru dm: 1146 CNCi 114.14 4ZCZI NI/ INU CC; Ll Lc/21 040' lacLl cctd41. Cr'. Lro lc/21 CLILIU" ,auzi
L.pc,e,L 4CZ4I NLuiu,L N6.

N0

aule 4k'.
14,&L

LrLduLro q4C1' uuu4 ULA
CL,LZ

L14124 0N4AL USIA cOcU 4N NALLIX
113

041-NU Call,
41.10crl Cc 1.1.6.uazi
L

=Lem

WIN N1.10.1

L0 NU

N'.121

deaaci 4N suco:
ULIUCLIC
141.141.

CUM

SZ4IL:c0 LZL, NLX Ll1Au4 uLQ ILICILL', cal La
UCINC4cr401 NU'

4C0i

SL

/41.2.441-a4,-Cli 59
01.41Cl6.4LICV

CL 44

LU441-LUC2

C4C41.41CLUXCI NUJ. XL!

zaLreno

96. 4121/4/4

44

/2140ILL: 4NUL CciL/Sci

NLL

LIG11-`,

cca41.

C144A1.,

MILL aULCCCI draw C/1 %WO ICLUCC4IU C0414
larla21411
'CC

NL Ncat uuLurz NLC
NUL cL cseaLuco
CcLcC01 41E1.440

crrLo

crcLl' IL!' 40 IL: ZULIccUL0 IN14Q NtL' Ca0crc0 NI.C4L4C1' uo Nuco Arru ,Lce,L CL Ll car,coz Ne,Ludn LAU ?MIL NLE 41.:0 40dL.
/46.411
411,4 )44IL',40 Cc

ICc 44cC0i rNOL, e,ruaio

ui cu444 L4 LINCEL Na CiNUI U4L4AL! cco NAN C4L4C1 ZCLL Udea! CALM 1.444rat 4421LC UCN LC4L4C1 4411' U4140 L144 NU' udir,o 98 L14/24 0114211. 1.41.11. N4lUc0 40cU 4N Cc C4C41'
446.1.4146.*

NL 4aL,ILI04 uc cu44!Li LucauL uoau

cl.L4c0 LINcC0
ELM
1LQ

LL

AMU

Lre4C4,41 AN

IC, LcElrC01

car,

AN Nall- NLELL1

Nall- LNL

aa,ri
Z0l

Neal. ce, NU

uen4LA Ld
NALU4,0'

Cl' LINc0

e,co uuuuLL., Lud oaui CL4l
NI.1 cL,c12,0
241.4

L4N U4Lre21 u144,1Z LIG4 4N
CLLLL

040

INLT

6L

UCN U4L40 UELLU

12,11.!

41-1,0 Lc

LrL1rL

NUL CU!. 814,LidE NULLL LueLuaL UOEL N6. e,umu C6.CL
IC6.

LS

ICc
alCIN NI

U cl-cLICV 421alla C4 44 41-',0 cCic0 140 C;Lic L'S/A
N41.141:1

ULU,' CNG0 cCICLUA 4041
09

Ctl Lr,r4
N41121411

aute,o
dcC4LE0

NClU C4

1241.41 CLIU

10,4EL ru,u,o NLuiu
4N NalL, N6.
U1214..U4C1

MI IAUA

LI?4ZU lIceI4141. ta/21C01

uLcQ CI 4ca1114 NUL 4CC1 ez,ral
NIL'LLLE

LIITLiccal ca, 4N

LI

NALUcCli C440

;SI Nall- NU

IS; NUT/ NICIL.40

ULLfl

L'NUL.c0 LNL LCULIllL 0L'.0

l4iNU
CM'
1SL1

114L',

C4

444l'

LION!.

10CL

LNlAL

LL1 4144L: ?ICJ' 19
Za

L',0 99 C404C140 CL: CELL. c, dcAACI NALUal NC4 4L4c0' 4CLUcrl NULL' LQ Neal- NU' UCCN4A1- N41-UX u4o °au 4LQ uLzr CNalL 69 4LNC441i

d

C

)441.1.

C4 UGILCI 1.44144 4CINCIcZca DIAL

CU' cUcl

CNIAL

-

UCLaL.,C1

141.1

4'41.44 '.ICI

Cc

;JULE

ZU`Cl

L!Clal-c0i LNal 14 N4LUC 444L CV CELL

C4.1.1.'

Za,c120 1.4arc0 L1CL eiuo uar

-

CI' clACCI
MAXI 44.1.44

dcia cta

NI

uct.nu

CLGU ctta

(mut

ucLca,a caltLw: rmuL untli UAW: 41A 4d41. WIN 4LIU4411
CL

EL

LOLL

NU ala4c,ct

LttLI44E1

eall.1.44
CAA

CACCIA

alC4 NA GM: CIUGal4 CLLac4 11GLaU44 NULL: NIL
124l.

N4CA, 141.1.4CI

ES

C4LA4C1

Calla MUM.

uatzcua

CI-4144 ECU
LEA

LILIELNCI4NC14U LtUcIA.01: atCAN1
112 AUC1l.

tt,41.

caw&
ucti.acp44
16.'

cow.da awcuw AMA It Cll NULL: um! IN1 NALL413 Ltl, NU uracut uatcu LOLL NU AL:CIIILE CL4 41NLI au' 4L:C1 (awl QUILL:
Nat.
114C.IlL4* ECICIL11.1LCILL:

EL

ClalZat. NUL

Ell''

UNULI.44 rtc,u tud.L.r,Y
1CL

uctchaola Lat.t,a
c,ccuo.z ANNU zszAct

LEL44 NAIL44: r4All
CALUCIL'

1.14I.C14444 E0C, 1.24LRL44 caA

111.11-11l14 LOLL

NCI: CANC44,12

9L

w
UNC44,CI. 214,11 ZUKCC

Ac.tc,uau

(dot.
NC,N
CK,41.

ua.cda'

CL<UL

zac,,

121.41 Z41.4 1.14111.1.44'

NU

NLECO,I,

4N NZ;
LLCL

uco..

cm; awcow

NU NAL! ZalZ4 44c!ut ud.21.L4 attn., cu.s.ca: cacw,o, 44GAL altu,a guLol zurct QUILL' unw.1 NU Lc! uc!.ca Lt4aL:

tat,.
CLL

e,ctu
NCI.

caccAAt. alUC11,.

NU

zuc,c! Lc!

zatzu ucart.

tatzu ELULL! 1.4EL (AN41.1144 114,1CL: 44,IL CC{ 1.14I2U-44 NU ;ECU (tc,i.c,44
CSC,

zazw.
41C14

UULLU CICIU NU VIAL

UCLLL4 N4C4

CCAL411

a:1144 NLELUI

9L

acLaLa
t414 LICAl

Lau cdtc,a eacLL NLL zw

4L2,4,L.L4 c,N4aLt.

CALICIL"

d1.1.44,l2

mum.'

E.

uaitcloa

atc,. NU Azad.) atocli..

cat.cu cu awo. L:LEL44 NU
L8

Al24114L CL, QUILL!' NU C11,4044 414144: CCU Clar41:1

6L

cau.0 uctuustt.,a
(NUL uQc.it.c! cuccal.. (IA' A Lb
GCI,,

NAL:, CCLI

coaa EL:41.40: NI=
04413

Lb'
UCIN

ca, cicte L,
1.2CE4N

UU4L

acc,

zNca mum:
444Cli OS

NIUC1 Lz&,c,

N4L12.44 N&C, L'AULL: Z1CILI4 C1NC1,C44 L'AL'AL44

L,

CO-4ga: Natl. NU uuNcaL

4CL

69

NA 0E4412 alAdCa4l4C41.1.:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Ot

1.10L,Lt

z: cuLu

1101.1.1 Z1 CULL!

1.41.4L:

etar,v

NeAL NU t.N.OL. AC44/ NALLtcal CLZLL1

Ad: N4

C4OLLOcri

1.:LLL CNOL CELL LQ
NAUJACI .0141/

mem:

NCI

eiCLL

crat.
CUZCO

NeAL

ULM. ELLN

CW 06

ANALUX NI.4C

aut.

LLLLCL! Cld.LL LAO CA 96 AONClactl I.E41.LL!

NIAC LLN Neill-M:1

Lj

-

NdIL

&MU;

LL

N41.1.2cO
N41 C4OLLG4Q

Le1c44cNe1

Le,rELae,

1.44141141. L4O4NC41.

rE, 44 UM/

44,1:11 rcl/C1J. Cl

44

/SELLA

ut,1

cumal. ?UAL

ELM' ZcaLL ucace!Lon Le! rwL,o u.e214,crt, LULL' O'CcrcLtrii NUU

Ne,,L;
IS11

ulLLrl

66
001

LN411. 1:14C1crl.

ELtcNOL. 16

OLIGcl...*

4Lrat XUlc 1.4ClaLca

&at'

ez,Lru..zt NcOu CA IC, cNalL
e.,N

LQ uC4LI.Z.C1
c.NGAL

!ALL CNalL
1.1:1.14

CNClci

cNClcrl. AN CiLtcLIG NCI
CcLcl:111 NaiL Nix LtriNGAL
CalLILLt. NALL:40 OGL
Ne21.1.2a7

qi411

LtNOW LAN

uciLLuxv N41.140 .LLLL.I MAO AINU' O4EL DUAL CLGLZ

G4G 814cLI

N4c12C1

101

lica
CalOcrcrl NQ
c1.4,11LL,L

Nea. NU

ALM

rcal

N41L NAV. OCci. LIELLL! W2lAcCLI.

;dray

N4LL;40

Mc&

NU 1.1.Lrin OLL4

q4CI:LT d4C44

U4Orcri

(114...141. L/LEL..41:

NUL IV-% zoi

COI 'CUL!'

LQ wzicm.a LLd C141.40` COL AN alAriL: atArlLt* Calaca LtNr41,11 12,Q4NC411 /Arc N4 ClOL,I.OcO !ALL Nall. CA NU

NU AcOLL Ltrt

acaLL
c4,)4

Id

41N

AL'

auLL

ezram
2714

cuaram ZiuLt CL cLaL Lrua:
41N

Cl 44 e,roLulti
1-LO

f..NLLu NQ Cc ENV.

wire, NU 44,,LIC LNLIC rUcLcal 1ILLILLI e,co Ltx,r c47.s. Z6 C44A4CO LLL NU it/LCal 4OCIG ELL! CLL./rt. 96 &CA Er, Lw,u1:1 wire, ralO4 LL' ) eiry Li/IC/AL 4CO earl CNalL L'.ClE Null Ncaruca KmL L/O441.1. CLLR ca.! caLv Cc crezuun Lie,Lre,

-

NLIGi Catqcrcll NCj NO 44cCG4
Lt4l411 MALI

4,av 4 EINLI ALticd 41441 AN LNLAG cl.L4ca LUG (.1.4a14 LAN ;up ,Le! Nall. NU 21OLL
NO CACLLI. NAIL 1-5..OL ElLN
CZU

ZISA Ccl 4Lt3LcL

MILL/ LtNr4k0
1-tO

NCIlUd:r DIU

a.=
CICLL

OCA e.,Co Le! C,

ca,ca

Ncas NQ

1,6

AMU"

'a:1.1;

AN 441.40

LNLAIG S6 AOLLII

4u NI

Cc NALLM:14 NEel 1.:LN

UrN

C41.40 LIAd

Ni
elk

DIU LtLI.Cal C4 c,

WILLA(/' Erc La qt. 4114 I.NALUcO

;AAA'
N41.3

cl,c1/11 GiUdLcOl. CA C414

,L4ii. Le!
ac,uctu
ML,NL CCLL/NA LN1.

vacua., NU

uumuaar

ulira.c) QC; 41.141.LI t.C40' OIL./ NQ YO MAO (au'
Luce,
4441.*
LtI.L.cL,

CLUE AL:LCIJO

41C,

114.1.111.4.CL

uNa4ria4u'
CUM
1.41:1

1.2C1C1LLU C241.4C

GALLI:NA: MAL

L6

ENZ.. c4LUcj

QULL. 12CILLNI. NU

;mum. tail!
N4tt 1L

CatZL.4244

wua,ziut

tc!,;c,u

CELINA WWI: 141.1.41.,
CALCIL KC1.4.NC,'

CULLU4.11C1.141.N

NU

A4.1.d. AL:AltcL. CLLEL! LC0.11.1.
L. at t44

NZUL
NU
1.111.41.

VIAL IL!

1-1.1.14

Lti

-

ace! Nc/ 96 CUll NUL CA czenui.e!e! 1441re21* Clj 4ECil ,uziA

=ENG

CL

NIAC /SEM LAG CA KCAL' L6

Adt.A.
CiLA CaL1.1.

it GCL, L,
Cl

1.1CCN. NC, LILIALNL

NU CI LN1.

1.14.L11.1.12

cu.au uaLac,a,u

1.1Q4LLU C4,CNC,1 96

LRAM!

4uNa4l

Cl ALILNLU CL4 CN1 C1CL/4 11QC,NCCI LaINL LLN 1.CLCL! LUM.4 ac,NL c,ctc,ct craAt caua (tcL.Nc,) NUL c,ac,NL ra,z <SEUL NU UCLA Ca1.1412.1.1.4.C1 acuium Law: ow umuca. Nlt.Ecl. 1.C14.cal alum. act Ku 101 xuuu cauuu.0 ECALUQL cmca. 44t.tu L'AILL12' Ne,tucts:NLI aGt.
CA

a;

L:C1GLCl" ctA

Eli=

12411L!

apt.
LC!

tcELIll 4l2C1 cC,N LTC,N Cc EGIALECI muctL' c,LaGall caauu &xt atu,uu.da QUILL!' MILL UCc1.11:1 CCL C, ALI.ZAl` UlLca L:c 4cLCL Lac,6' cruat. LNLAC1 dam cc ctc,a: LULL atu,uu.,a EtC,N' UNCILC11 coact: Ku act.t Nal. cmct. 06

mu

LULU%

ILE& Ldll.NV NU ucaco.ct. ra:

NAW,Cl ctc,a auuta.) ZCLCL!
1.141.1.LNL.

Nt.11

Lacat Lam aluaLda uc,cat.6
lacci.
CC, L114.1.1.,4

tauau cacthicL CLL4U uuctt.Lu tu,c414: C4ACLU c4a4 mum cut araAau lawn 1.1M,NL4 taut tc,Nut. uac,L' ca4au cac, ac,cLui ca uuu
te4Nlttl: UMW cccaG,a ctac! AN COL,: AN cup: cum' Luau1c (ual.a,ur uauNaauu tuaux C1C,NC4.1:1 =au cta NAL! <AMU ackaua
uatada Ml cztalau ac,14c,4 cata A1L1LI4 CLL2Q4 LIULQAC.44 NCLU NU acad., 111 Go.t.at L1C4all.:* 41.11.L1 NU LINLC1 C,CE4 dc, QC:11.GL L11.14.XLQ.4.12 C4GLaCI Z-17). l (EL.Nalt.0 uatic, AGLau
Ca

zot

uccrau ccaact EQC.I.L4: 1.1ELL12 NU cncinc,u al.CLL: LC(Cito.CL Lattuu ua,c,u OZY Lauu.,a NU uciaLra UN4a,12 CL clam LN1A4
CALktLCI. LCCAll.
NALL/42 C,NALIALI

uaduc tc,cati (NU

Amu: cum. Neal. mc,,4a:uuu.u Lau. rt44at. WAX: CidCa £'9* GC, A4t4G, L, NU L:I.C4CI,
LCL,CL L,

16

£6

(dtcirir CULL'

tctauct,,' ua44,u at;

wawa.
uaLcal
S6

uat.cacda
LN1

cNc,uaa' QUA
cac,

CL1Cl.all. UQCILGLU

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
El

ataui, uac,Ncz

GL AMU' actuua MAO. LAGCl. c,uatskua' cal-414a Lux. La ALL: cratuta c,t4c,u.ka tqco.co.ua NU 12UNI.Gcla N40.40.4 C(LCI., LIC4tU13413: ENENt.l. cuatat tuauucal lL1,4.1.` NC, LAN 6441l NC, ccuc,un war c(KUL

uacaactur cac, acul rucciL

96

ZI

LIG1.1!

Z: CULL:

UGLI; Z: aILU

424/211.li

alue!L,ca aLcu C4 c, laxLv
C4U'4 4L1

LLRL

uLta,e,u NU

d44C4L

°II

LCD 421:

NALL.:(.1V C4NLI 44CLC1 L41: QLC

CN/AL ClCU41 NALLkCI C4 N4LL1.411 NEA LIC4ENLU ISECX0'
4111411

Ni

C4

L.N4C'

LL!(.1.

UNCial

1444L

cot

cli m

rm. NW

L.TlEL/.

eiri

aro

414

NULL'

NO CcLCCII NAIL

L.!C4LCLI

NU'

fax.

NULL'

m rcoaxi
NE;

cLAL

AcLaux
N44CC1

ACV LtC141

LNr'

Lit:

Lzr,LLe N4 UC4NCL.r4ini UI.4

1'01

4A 4CIN

C44C14CI L4U41.: CULIC4OL.LLZ N4LL4C1 1.14

aro.

44414 NAIL

4Lra
UALCc LLZ411 N4ECI 1.1-(Calua4a IJOGL 1A4C4

NaL4

,ECI4L
1.11C41-4C'

LAN GUL ite,,L

G1; L4N

N4111,4C1

CM,/ UCI.CL4C1 cot

CLLICW, C44L11. N4LL1,40 LNL4C1
1.!CC41.12.
UNC1

I.4.R.Lc13 Et1 11..T1ELZ cmezi CL Nci LTLEL4C1 14CarLi ucuz CL >la UcUlLiAl NC41CLE UNAL! CLCL.40 uoau NU dLLN4C C4LL.C1

L4Clrali

C440 CILCII CA CiC1L.LC441

-

LCLCL C1L4ds

lNALUX

N411-!(.0

4e2131C1

L'ALI4.0

1.11144.11

LCL

;141'
NL

AN LCL NAIL NAL;

rc

4t4L.1

AV

MA

?IL ClCaL C1LC

rcldl

re/1C4U' NI. tC411l.: Nat_ NUJ
LOt
NALL.1.40

rue,dL NAIL CC;
1.9.0-11

,11.C1

C4

ue,cLu 4L N41.1.401

Cc LELIS AN

larl

c; 901 c4 Lid
12121C4411

NU LC4lr4411 NALV.40

C40t1-4,

1.1.1.110U4CI

L:1 CiCA Ca1144C1

Ni
E,daL e,ar,c
LI,LNL4

1L4LILi 442144LC
NAIL NLi NAcCIO

c ACC 441.0 AN LC4 LUNI-11

CAN N44L'A:1

e,u,cro ;LC 41L1L AN NAL!' 4LLA-4M 04E4] CLE1' AIM 1L c1 ULU EztLeto wax COL 41ra AUCI EG14. IJ,CN 1C414r1

rze,u

NAIL

La4.0

u1 e,ce!en L:CzLEL sot
L.:C4C14L

LTLIC
4L.1.4LL.1

CUtA LIL4L: CCa4L.L.: UNC4LrU

NL

C4 CMPL:i

N4LLV:3 NALL',40'

at, Mc Claw NaL 1CCA
a211.1tLI

LL!C44LCI L:C1LL.1 ANALUZI

stt

ANL& ClaL,C1
e,ua

AL!LlicLCC LLX4C

IJ4L

L4LL,4 uLLIC C4 udaz

LULL

c,

Nta

uuekru

LQGL CtI44 Cita L.C40 601 NU Jr auLL uxuruce aicEL,
NAIL /IL LULOL C4U4L
UNC41.1"

Na... CA

AL

!AN: ruaLL ezuu
VAN

Ci

12.14,L NALLIACI
CL

NLULZ'
LExL.<1.'

L'.11

911

CA-4CLA N4LL4C1 C. 1..tL1' NU' N4LL'.40

44410

LuxuAi Lama] uuLe,e,

Lit ENLALLz
AL'

Ltelaz Luce,

Eam,o

LIL!
UGLCaC44' 4G4

414C4L,

A11144 1CLUA4C11

uttL' act. L, atuu Au!. taq RMl atuutua 144441 12NLC1 cau cta IL Q ata.u. uctc,Ncta watt Lt IN4lLtl:L241.:11.44 C4'L4 Z4L 4L:G1.41 C4lS1 a4ac4igs MULL
(Cl.N
uatuarat cautuu.Aa ttLau uaatLu INcttrt
NI
ECitillECI` CCN4 4C144L1 CU,K141.:
Cl4C61111.

tttik,

CL 1-1.1 CLU 12C64 Ml 4cil41.4, Cc&I.
61C41.111.

UtZ4N'

NI.4C4 12412114CL'

NU

4C4al LELA:

Nlt N41L:4C1 1ac4u4444

C11.CL,C1.11

Cat.L4LZ: NAcC

gcL atm udeat.' cc,taL Lau: tot

[ClCUl*

4.1.114C1,1.!

cuuctauu
rtg,Lt

uNac,rla UNa4Nc1 NU
E41.14!

ctco.t.

MAL LaRt.,ta cdzAt ccitat. NClAte C6LC411:
1.21CCil

watt
ZIl

11C11.; 124N Cc

LIEN' AG(1.6 C14

EMU Al.61.!
S01

ANL,1141.U' CallUG41

Aactaute

N4,444 4l C,KLIJ EC,N AMA' 4N411.1.41:1 dcu.t: 0,Ltau ;NA aucat &L. Icc, 1:41.1.a' CUL< NU L',CIGL: NLC 4LLN4ct rctiLct £11 ruct uctGucr &Lail c,ca. caucticu uacuata ca<l 4141.: AN LCL Neal

cc!Ltatua act:. tuituql

ucatLat MI l2CK11.11 61.Z4U CIN4 AM4AU ta tNaLL 1:411A' acL4 NU (adtcc,t 1.1=1.40. tal41:401.:1241:11.44
CElN4L4

=WM. atautt UCIGLACI Ca4thL4(11 MALL C4
C4LI C,UlLEI.
1C14112. 1112,4 C4

rtt.cuct :4411,12:va actri., NU Utile:WM
1.141C4CI

1,11

uutc,tu cum: cc, uttc!Ltau rautu acactu NI cauu CaN411.144 la ;GUI: CLNL: CaC4L1: Nl mum: Nal. MU CA UU41.111 4NAll14C1 atatU: NI: zz:zs' zatt.0 CENC11. cant' atacaLa 4412 CCU. GalL,44'
N11.11.1.14I.CNI.UlU
1.4C44 'IAA

901

uctot.cata

ALMILACC1:

tact:. uc(tzu

NL,

WU;

NU

G4Lvau UCAMCL44 1.:ULCU chum' cat auct. NM 1.211.44 ULI.C1N40; C4J- Etuatc,4a uct4Lca C,N4CllL cata ca,acau 1U z!z46u 41.14=4: 4141:1 4LLIL MN NAll24C1 actAul ualcuua C411121 uacuaa cad LOLL: 4A1 4C1MK144* AN-Mlaq./411 cac, CC4ClU4

Eta WALL

dl.C644 l:GLCaC44

6:6Z
4C16CU

Call.1.1,

cam:.
Lat.

12,ClAC1414'

Ma NU gattict

I.CM1-412 412,11.44

NI NAll'ACC Cl

1:11,1 44116 Cc 14Clltl4C1 MQCCCU

cart., gszattu

1.4C11611 C4 12.0.10140.

6:0£

atuctuu uctGuada atu: (L, al UM 61141
1,1411:40;

141,41 911
C4 1.241.211.44

1211111:

ST CCM, 4Ct4A CMG11.G1. NC,11:44' NU C,6al C1ULNLU MC44111.1.: 4GC4C1C4elat. Nal, NU caGt. 14.1.1Nla au ctc,_ct 1.1NU Nutt' CE4t4 121N UNC.414:61MI.UC1L ;LIU 1.11.1CLIX

£1.:6£` Calla: MC11. CLAM' LELAC1 1241Gl. MULL AL:4:141 dtcct uLuu uctuat 0,116,4 91.:1.01. CENC11. NUI-4C1' AMCL!) C.141.411444 LLIG441.: Call. aut.,. (cal NuLta zuact tuuc,cua celtu4l. cutzta ttuu Ladca (act uccud,a al t.c,a Cc 611
41:114410 NI.
Cc
1401

601

Etc

UC1 11MC,NC4C1 C4 UNC,444C1

PDF compression, OCR, Si web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

cLadl, Eta; caucau! uacuata tat tutat: aup. ctac, MN Aautc, atuEt. t1.14144 NU14C1 L:C141.411 CACI Nu calcal Nat. ca. I.2aGl. CZ6L,4 au4tct. uucNta ualutt urtac,/sta uuutchu auta ;Nut. ctatc,N at cauulut call adtc,a'
41.2.44,U4 lICALLL: 6:6Z' CC1111.: 1.2CM14 UM.

Z: Cl1LL!

wata: z: att.0

aLrou AuLeac,u
AL NC4U ACLGLI
OLCL
UNt21*

Le114u

ucciuz
LC41.0

NalL 2,ML' LINULLi.

cieho Laxu U44L, AtU 441.i. CNALUX ,NUal N41L ANAL',
LiZUL

NLLti Ar,
41U4
114

4cCU1 NL

NALuz

4.1-CL AN C4LL4
'CC

UOL4 uLL

9"

LLC411

ACLLUCI AGC,I;C* Lkl NaLL NAL;

at; LcELETL' -

&Cal N44

L!cu L401L L2C4U cOLLLU Z.0 UtC41; NCLUC LZ1 141.*
Rz1

CLLUL

44

NM.=

Awar

NCLL UNALL CLCLZI
1N142C1

AU/AUCC4* UrClr4CI 4NC/21,C UNLULLE 2Qu C4NLrl CCL KCL
442 L.r,elme, LAN LC411.1.4.L' C4CIAL L4U4LL1
4L

AL' c4.4oL.,c/ !Arai. NU
cic4oLL LaiLE CldaaL

Xi±.s.

Ar,

LuLLLI

I4LL4* dalLC Nuu 1;1 uktc,' Cilif/OLLZ NlCd; 11-4CL LNLI

LX NU' AtALLL alAUrlit

611

41.L/21,

NA,UCI Za22U L.cEISZLi 6Z1 LLULIT 4CLI CUIALCU NUU LIEU UL ;SAX.' LNU uoaL NU 1.44C1La NI.U.I.U4E NU car,un cdt.,N ;Cali uaLco eztA,u Luca. NL4L. NUU Ll LaCCCI UULCUL;
1.41

a4i.

SI, uraL4c1'
LcN

NC U4/AL*

url

LLL 4 AL 6.ci

,ra 1.,,4ut,L,o' al; Lazo ur,u ort x;Lua u40 ur,uru uem, LLL cLucv
eze,

4K

L.14,.14

4L exasuh;

Ai4C1,..

;co caz,r,u
tzt
1.1421.12.411*

NuL ucuu

CC4LL1i

42CI.

C44.4214

L;N4/21 CLACL

NCLUCI CLU 4C1NO uc oct

4!1.1.14(.0 1.>1411.,

(.ACL NAL:

-

mai,'
CL

Nu.

;Lin et:m

KQiL NAU

q3r4

UCLGL CA LNLAC

L4CLCL 1E1 L.,,,eaLz. 41:1 CC1CL ULN LCN LC4L4I:1 ULU'

C4L4C NLUI. CULZL
ULICVALL
NC1L.
DELL

Cl' ,xual.

NAL; CA AL' CLNL4 CL

X,LLU NELUO zEI U4L4C440 ALi.CLi

qUCOL NC4.1

AXEL&

ClUCOLZ

LILT' NU Ausrco CUL NALULD

44jE: Lro ;CEO!
C;LUCI

CCLLC

NUM CLLC4C14 ACC 1'4141-14 NalL ;Luta, ram uic; Q Cl. NaLL
CCA

L;UOL >zu iCLL 441LNA' CtOrt.
1.5./21C1LL

cc,

LL4

zzi

1-1.4lAC1(.17

/ALM,

4cLL Cr Au, Acc,,' NuL, CNedl. ACLU' c4dC CUILL1
SN4L4.421C1 NELUCI

rcuuo

WAULALU` CA AU UL1,A LAN
U21C1

C1414U1

cEI CC4LNC1* CLX1

444jUL Q ClaL

11.u4

CC4141.1:1' 4211.42LIL!

NCLUII
a1442141

LANALL:c ANALU,LL ZSCLL

C2LLIci ANUL

441.14141.

4N LUC

NlCa;

aren,o tEl

AL' QLcQ

C1L

Lru,u NUL 4N4 c4C1./.

4C.

LLLIt CLCL4C14 t'cOUL NCLIM 4 a L.AELEL

alCLL ACC LNLIC'

44 Au em., rcAeiu L44,4n u1 4cLu enca. Ci/t/AUCI* 44 4a1N4CC AN 1N441 CL44CCI 44 rC1L4CCI

AN NUL'
4NE4140 UG2
C1UL1 L;C,L1
AC441.1.0

ozcLucw Nut..
(4C1CL CZ1

oralar

LUILLAL2* r4

XLlal
LAMS/

r 4;

tzt ci,au 4uL urr,
CL4LIc

uu,e,

U344U

LO. )

trtatt. tt: CAU LIELaINLI 4:Luau NCI au 1U CllEU cuu,c1 uGLatroa ctLc4u t4ti.tte,ct maul. NzLua NU atc:cau Cf. CL dLL,L! LNCI C. C44M,L,C1 12C1 I.:C(1E12' EMU. CIN1,12. UNE'. ac, LCC,41 NU Luca: aaccaNc, NNL, 4L:LINLU catzN Ht. LC(CEL!` CC,,LI C,MLL ((Ad.: tro,citt: cul,to cNcl aztatu ctut.t ucnt ac.1,Eft: Ntul uLLut 4caucuic, caNatt: CL, ctdet NU unci.44a..o. 4cact.:::cul.4cat: Auc, Lacnal cauc,L uNcl. Nnc, gLuoc,c, ctdicc, AC,ICC LC,N C1A,GLL1 Cl watt:on NA4L: UCcCELrLtott.ata ctz,z (ear:) uudott.t acct. al,ta. clam. cacaL cala
L:CCCCU*

L4CLI'44

NCLUC CldLCI NU ACC dill CXC2UX1' LCidla 1441.4acC1 AC141 CclIc. NU GILL ANC1LLI caLCUSNA L44 NCLUR NCLUC 9Z1 LUC1/21U'ULL40 UCLL&C LAC41 NAcl, L.:MIL/Z(41

12.1a* Nu ;LILL LILICecil AN WANG,: AN mum; NA atALICLL:CC,,L: 611 uncL) tacn (= Cl&t.,c1 N1 412L1.61 QCl Ntun ucau,a cLNL:va tt dtLN44 IZl ldlLN,C1 L:dll.Nl NU atc!,cgt canc,ada an NUM uniua L cac,ucr uciaLat cut, Nu

alAN

NU LIC,LC:ZW. 44l1.1.LX

NLC

Lttc4L: LZL
9Z1 6Z1

at* ca, 4ctc4 L, ctuctat.ct:
61' Oa,
4,4(44,

Nzt.un

414 NAW,C1

atuct,c,

atm' cam.:

ELcct.tty
atc.:Ltzt. ttLa,ta ucLatc,a

CL

NEC Nc: C,St.C4U:

alCU:

sf.a.4a: c44ut tzt
LULN

L,

NI.LELLE41..:

MUM.'

4aeoLl:12CL,N 6C12: ULCICa NA

N4,4141:11: Cite,L1

cLa: cal zuenNI.' Lacul

Ect NU taGLAL 14,121.L4C1 NA CUL! atucatc! nac..L..ct uoLatc..a CCLILM: Cil,CCdC utac,clon au Au acnun &LW at,acIE tIcatc! mat INL1 CCCL 4tI1L,a. AL:al CCaL RC Kat: LtNcatat tET taLL: (alga daca ucatc! attar. (acct. mut: UCC,N,C1' LCC,1 NELL;c1 EC, WILEL,C1 ualtLa AcJ. ucz,N..a LEW, NCLUcl Cal at.c,u act.a. LCL mum' atc, gat

LUCC,1" C,L1C1L: NAW,C1CNI. atCL,LE 12aGLalca cal CL.4144: ULU; AN

NC,W,C1'rc,
CCL

tau CAL,la Aucutt,a acme caNcn.Lka ciL4Ltu tu&L,c1t c,atcna LNt,.4a Nata (tacit:

CACU,C Cu CatGtLLCII

canal: atucitn.: ttLaa Loa Nu
atucLch cl t uotten.::
atatc1,4cr ucncaa

naNa raLcas: NcLua: achn NAtu,n

AE,L: uaucattz

zacu'

Nau.

1.:CCCCL:

sZ1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor LI 9L

L:01.14 Z:

LLG1L.LL

Z:

4111L2

NALLkI

COW

4241412C1

dcCell Nall- WILLI NU uci411,c4o
c4c11te4,Er

uc; caLtAz
40411 414 314ILL'41

Cc

eIN'

31C41.1.1

4CLII

Lf41241-1.

eiU41 ZLEL41

31L

cUll-al

r:41.

L',13

cE1

L4Lil

Eciaua,a
LCCA

14,L;

LAx

rut
I4

?UAL

NCLUII LU ELLL Le!
Nei C4C4.1.U40

r;L

4141

ruLALf.

4L mcL uhte,o.

c41

4;

4.41NACCI AN 1114/21 GL4ACCI

L1 uAAL ualren,o Iti 4A ruLACCI Aco AL/N al4;L:'
31101

acEL

C4CZLI.C441:11

NAcrl ViLL LotaiL

CNe21.1:40 11r1 C31U4r4l:1

LCNIAL
114e21

1.1-!/ACC141:11
1111

LaUd lcalU4314 NCLUC
C41.11

NULL' 9C1 !ALL. Nall.
CcLrL
C112.131

C1444.:CI
1.11.11441.

ta4L.:

L4CLUI CACI eIrCcNiAl
AULIAldt.1"
12.0.1)

1.04/211. L4c/211.4

eicdpu

1:146114421.12.41:1

UNC44E1

CN/AL 411048 NC

Laura:L.61
41.1-1.11

L:L1Cc4l.!
LPL

CLC41.L1

NLUTI LLIL

Ci12.

ac1-1,` alENrat4CI

L.:41LCI4CI
i;:tC41.L1

Nel

4U

NI% NU crUU WIN

LUC441LC

!Tall

NLLIE caC1LL

ccaoi.
(LLIZI.

carl Uhl;

LNLACI

LLCO'

LiNe11.1:41

CU

I.C44

44 1.14411. ;Ma C. NLECCI 44.n. CL C14121L4Ci taza,Au Call NU JC4r1. CUVAcCCI. 14 12,41;(11 4441. LAC141 U1Ntel4C1 441 mC LCl4 utze,,u EMCLU 1:L4L Cl4 ri.,4 4141 Ld, eidrov EL uu14L1 xLutz f.!ruu L 1W AxAu 4 11L LLEL' L4L den NlCiEC 4dELLr4L rLur N41.140 Cc CiLZLICCI Cala. NCILL:41 c'CLA eIN C.2411.ACI N411.1417
01444
LELLIC4C1 CUCIAL:
LUZL! CL!

ANCILL'Z' Natl. alCcAL!

9E1

L4LL11

denLE IAN Cc UUCV

ALC1.41:1

4t. N41.1240i
1W

r-alu cic,AuL

LLELrri
LUGICL1411

ULN 11l5-C4

11C11.1441:1`

14L1-1.11

14

uuaAczaL LE, azuLL' 6U
AZL 1146-C4 I.LcCaCC1'

AL uccUL4Q NZL

Cl4eAcCC'

1.41CCI C44/214r1.

dC

L,4

N4LU4QZ

Exren,o

Lsr,LL 111414 KL ofil LUCLi NU lcx4ud LcalC44Nei NCLUC1 NL e4L41-11 CdalcC qt. NULL' CLELcili AtL 4111.40 U41.

c,

ral

WAZAL.; 3C4t NU NUL! rLeax C4,EL LI.N413 art, vtI AitEL arLL Lidu LxLcit: NU 44E44 xIAL ua,Au E,Lki AL rcuL SUL: xeni. NAL! 44ELL ar,En LQL 410 uu,L' ExeaL udLL.41 uuorL

Lutz=

amt.

L:441..e,ca UCENcla alA ICLUCL

AL:CL LIC(C11.1. CNcC,L. WILEL.41:1

uazu.,c1

claw

NU
EC1

LUELELcEl UcULLEl. NA GC4.: CC1LACQ:

ULNL UC4.4:

mum:

uccaq NA

Ma:

EULLNLE CAA CLLL

matt. ucacu (Mut.
C1CLIct. 1U

NUU.: UCALC1AC140: NA 1.14.1.11.1.40, t.t.tUACILGE4.4.0 144,t NELL:4 CLAA NELL:Ee LU CI cauu,racia ;CA
CccULL
LCINC1c1.

Ad- (ULU ICU

LUCLKL.41:1` L.:42.114C1

Cd

1.1Calc1.2 NALL:4E1

atc LILL.LEL
Aar.;

124LALL

NEU. L'41.111 061

ZULNL anal. NELLICL NU

Gald UNA'

UNAcALLZ MCA taCLCIL:

CAc

CLELcEr LAN 4121144 L. VE Ga,

L.:(EcNcEl

Lam. aNcLua

ACtc;* 96 Ga, L, 11.2*CLEAUG41:1:

alum

acct. tAau C4LLI cat,a, (tut cauGau! AGLal ELLLE L:140441.:: C4lll Z61 ULLICU. NI.crc NU G4 NU LLLL uca,a, Cl at.au urtac,Na,u uclaa.0 ce(cu. Nat_ cicctcu ca.ut cact,,u caw (t.i.atc,,a AcaLl uuc,c,u uGadu Cc auuta uaaa,a)' (= cat! ECA NAIL Auuacc, CAUL AC1 LLIC.441.LL ucuLu NELU4'ANALL:44 CaA UCCUU L.:C1C1LEd L:LN CcLUL uaciacu all:LEL taGLaua (Laa)' acasccu a44,1,4ou: uaf.ac: al cti
L, 40.1.1::

cca cAaa_dau.
CC4U LNLAEL
1.1ECACLI 4.1141'

wcuw NatNa' caLc,u: uracam: cd.wrzt
1..:EEcNcEL

au.tatce.o. urzaArta,

uuca,u

CCIC2LN)

2,114 cac, GLC14

crmuuca'

LILIN

N44L: tzuu. CNra. 9£I uu-dcat. cuatz(cu (NLAc AEEcNcEL Cuaroa LIU (C1 caL.I.E* aua 4uuu cda.ra, uccu Natrza UNILL: Cc acita.,,a ULCIL4E1 Ga, Oa, L, ucc,r4aC1UC441.411: Cc1NL (ta 1:411LL4E1 alb NUL= NCL Num: uNaat mat. 4NC44CL Na LC1 ucita4c4,4

zii

NLCALI Cc CI.LEctcEL UGLalEcEl

cu.]. raua'
Aactc,uu
C,GELLE

ACM.' NL 4CN1 Cdt.ELCar AWL! carua arzut. cacua'
1.:CC4N,4' CL:41LAU UCI4C411 AN

LLGL: LAN

c,auc' uanua awn. cu.!.

LC.11

cutl LLELLNcEl.

uL,1. Eau c12: LLNC4t Clatac dg, ucCa.t ccc,raua uw(La auurl caNt. actra, ct; NALLIcEl EGC4 LtlEcl. NC1IL L2C11.04C.14E1 N1C41.1 alA L141ILL2

cda NU uauco.t., 1.1ELELc L.:ClEcAL: CIC20. NU CCU 11.1 Gald, Cc ElltacEl UGLatEcEl. L:CMALL SCI NELL:El' cauaLdc,..a., ua,c,u ada cuA uriac,Na' aulcAu uGaul. (1.(c6 LAL6UEL Ect.L.11.; L:INLLIL: 1.2C1EcAL: NU act.MCL
11411.ELEL

aca

ENLEL ELLL

12C1CUcaltEl L:c1.11/.4C1 NA GEccl!. ESUCL:

uucciciat
CEEt.N.

6E1

aumac,a4a AcUalAcCV aucacu c,GLat CULL CpC41:1: Cl uutda Nat. tia4ciu uGaul ucacu GAEL 1.1UCc4L: UAL NU c,uax. Ne,w44 CitEcll12. AGIc ELIGALIEL 0E1.11 LULIC41 aura uaNct,aa' LECIALI NU qua CLCLU1 lL14144C1 cc4.1.11 uuc,c,u atanau LILEd
L:CAGLatcEl Lcal. cLIalAcEl" CC4L11 AULIGC,A 141.LL.:
1.1414

44.1.21.1.t.4 1.2cUL

ac,uau
11.

UC1C1-144

cacaacau 1NU CiUCcCI UU 6Z 6:9' cat.0 ULICALLt dG LLCM
LIc1.1

CCI: C4tt4 LACCI C4d4A4CL
111

L4UL C.

EL Mcc

ELLER'

11CL1L: AECLA
1

KILL

AN Ci(tIA4 Cc alCLECtl. GlalEca.
L:cLEL:

UAL LNLAEL 1.1CLGL4.0.

AL:Ulid d4 cu,c,u

dal; L1CtIEL:'

LE41.0.

c,uuccic, ucu.,,G(

CiNC1cEcEl

c LIGdL Clatattl.L.(111.1MULE
KCALAL

a;cuu,Au Cc Zb:SL)'

4acu au.t.cat,,a uuoc,u caU. Auaau aucacu

=tad; AG,

clA cELN FiL CA NL:

Gauu

CLILLL: (CCU LLICILL.141.! AAN ELLCL aaca,L KL CA LCLGUEL:

PDF compression, OCR, 61 web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor SI

LIG1.1:

uot. z: aux
1.1.CMC14r4C'

N4W4C1 Cc

a21L411.1.'

ACC trdcaL

Lara,Au ULU: CALI

lat.

551

LISLIL 4Q,U 4N LNALULO L4ZISI:11

C4AC1

UNC1LZ ILUL CL 41.1.4La

UQ3L, ;LIR
C1N/21L.,

4N'

UC uual
ALL

NeiLual 4c441

LauLrx

CA

Lzra..L N4 CI

t

1.!LLU 41, AR
(.41E41

LAat,

r1SRLI.C1:2

aLELLz

INLI 4lZ1SL LricAL 4N WC alLACI U.C' 11442 CL t4L, Lz,cLA Lcraa CLCLal L2ICLLU LL4C OCE'LL1 MA CCUMI
551

1.I4LUt.C1 CAL

NCI 4t41-L' NOLL' NILIC1 CCd1.1- Nall- 951 LLU' C4LI 44LC41.413

4N UNLLILUd C4 NU LmaL ALICI rLal Nall. ANAL: ULX NQ ro 5" Lza,AL.fog CLLII NU' 441 LidEA 4N NUL'. al14 L.ra,AL.rLi c,LL1 NU 444L',11
izQL.

Lxrix

NO

ezA L.ra,AuL

LNU 144L111 UG44LU4L NLI L,XLCCI 4(4N NALV

C;

L51

Lz Aal mart.

CaLl Nu W

el44LC1 LJCAL AN

UC1

MALL

LIALLAL:' CUL ULU:

ACLI

filar' AL atUladU

ANUL

4C cuaLau

LIC44aI4L4I: WEI LLIC41.1

NA AL.re, U1SL4U ce, cl, 442 N4LU4C1' ucidd, L1 LN4t-41.1.L.: N46)I 9G1 Lc; tdi.L.L41. NU 441 NO 441 4441. 4l.:414 AN CAe4LL' NI CL1r, UCLLI L4U-4 CILCU RC4L NALLka LCL CIIC' AAMLLI UqUrL,C
C1CLLC4C'
LNLX UrLILLL1:1 UNLLILLI

MUG!' NU

CUCLL.11

L',LN UNC4L.I

LQGL NU 41:1 U4rdCl. Nall- NAL! 9" L1'I CLL1.441 !MULE NU ROU'LLU CLIO NULL UCLLL MAO cuadad,c L.rud; N4 C1 hlez LLEI.d."
111.111.

CdCLI-LQ

L.NeALZ4C1 AULLL.I

NU LMCILZ,L4C 651

tdenv
NAlUcCI

,aru

NA,I. NAIL C,LLL

ral NUL

4C4

9"

1.1.C4R441:1 lc21.4141; N4LL',40 4.A!44 NIUC1

COGL' 4NEM4C
CLU211,CU

=amyl ;NUL

NAlUcZ

4L11.41.

czam LIULL' NaIL

CC;

CILCLCI CC44ld40

CA_LCLA ULN

CLALLU

LUC1L1441
1SCL4

LLCC NU LUCWAZ4C
CUMLCU NC4

LLULC

Lin'.
4tXU

C4

UULILZ Ci AN 091 444.V.C' C4404. MILE NAW
CdUL

it

NALUX !44U

LNalC
LAN

442 LIULA L.401

uAli.,Lez LRQCL AACL. GC4L LC1L umid um. NaL UdLC CC4 051 LIAalL' C414411. LAU% LOLU AN LNALLILll

u4ko ccA
C2C41.

61,1

RISC! UNC4LE

C4LLC
Z91

iW1L UCLOL,C1

191

;OM
U2LULI

IdA

MLL.0

4Ucl.

CIAO' LUK1214:1 LUCl4NC4C
1.1.4Lrefl

4U.1114Lar U4CU1 LAN
Clt4411.41 NALL'.

uu,Le L N& LccA ud.LLeai !mem. AacL. ad; Q4L2 LEXN4 uNaiL. uLA crrL.cm' RAM 4szren4c1 Laku 4N ACal AACI-1.1
QQL
NI.L.IL NCI CL

NQiL
NLI

arc=

CtaLLICI'

CUR NMI-

I.:41.1.4U. ACCL
Ne2.14LI3

ULUC41 Nci UAW NUL, N4LL NAWCCI £91 C413' UMCLU LCOG,CLU LL244U LC Lk LCLLALla LEND! LX1C4C1 ECLOW t91

AcL.r L.raz,LL 1.4Ct41 4441:1 LIOLL Nu

ARAI

u.ezmz R1 NALL.ka

41.1.41,

NldL

LCC440

ACL,LU"

UC41.44.; CA

NU UC1LC44LLI
41.141J.

Will.' 44
Ut4C1C,U.C.1.4.G1 Cl

NLLILLIal NU CCZLCCI LeIN ARAI udLECO 414411 NALCO alatALIZI. can 151 44 l,Na NU LLARLCCI LIULCC4U1 LNLI" LQGL NLi L44C11.-CLI NLICC1 LLICL
MEL'. 44 NLICCI NICLL. 4C441 NUL AICLL.
ALCC1 1S CI. Z91 LL4L/1:11

MU.34.A Q(.1 C1C4 lC4hlL413

NLJ. CVO

OVAL

c,
ULU, auttc,, ucrrcu
241

CzcaLL

I

EC1Z4ZU.1 CLCtIU

cIUc cac,

ci1C1111,14 1.144C.41.1,L1: 144,4014

I 9S

U44

UtC41111 Z4.1 UCL cat,

EuuLt

cp.11.

uur,' C1C1414
CCU'

adat

NU 44,44 ZN CitalL1:

atzku

UCCCEL:

CUUCLLI Gal atcrt taturtN4 NU cxatcltu

Nu ucte.tt, uctcru
Cl4C4CL.4 24,02

adatta at; UNICINCI clam. uctc,c,Lt UdatU' c,LCZ, Uc14,4412 U.I. MUM- ctut C. rtLau u:-.tatLu 44414 NCi ALL 4;4 4N UUt,' tCt111-1 act.i L!,11IL EalC, UNIX 1NC,C11.1.12' NC,EGN rzcttu cartz uucictu ada NU dttctt atc,N utac,cita auct uuatat Nu Aac,c! ucti. uzatc! udLct_Nac,Ncitu. tudtou Nt,tc,ta artLu NUL utzu tc,N Law.' cLudu utN uudctu ada vauct.c:cAtca. C4 undca Ettrr zatcu LULL1.44 A:CULL 1.:01.4.1A4 NU (ilL41.14.1.1 attlattl: Lat 1.1C4CILP.LACI:CUlt 41.111.11.1 cuatzta 1NalL N4tuc4 cati.412 ULULU LEL.. LIC1.141.4,12: 1.12411.11.11 CaLlUL
C,CLACal .11.4111. ZN111.11C41Cle
CSC,

ugart. [NW ctul Nut. cutcta tcu: CU utoca tpt soy Ga, CA.C, L, uLcu.u uctot.: c,uct C4141. N4U. atatcuNC,L:
Lta
CU 114:
CAC, 1.104C,L11

COAL

NU

41.1

44,4u4
NU

4C1ce1 C,N 561

l2l1C4C,L Cctll Caa:Cl(tC,
2.414

C.1Cac4 1.2C1C1.41.02: Lat.

EW.LL
l2C4CLal.4.4:

l.(4,11141. CtC,-Ct. LICZ4N'

651

(uccrcu). urctl uuutc,u
C[0." NU
4CILtlIC..11-CGC,C,

Mal: actL4c1 call
NC,41,

91,t

liAa Nall

NU LUZ, NA ..GCL::
ClaC1.1

Neat.

sti

uLtl Etta L,C1CaCCI. 4ta4CCl24All44CI:
UL1044,44 aN,CCID,

1.1C.4<ta..,4

C,Nccau LIUN

C,N 4C441 OSI

PDF compression, OCR, IZ web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor OZ

LGLL Z:
LCA.CLLCI C4C1L1CA.C1 NALULCI

alll:

LGLL Z:

NIUL

IALLL

NIL

LANI. NU UC1OLI,1-44

CC;

-

LNLA

121C1LC1

Ct.!.

ALCLL UCa1.340 LC/CULCI LILLULLI C14C LCCLI.Li
ALICLi* AW4CLALCJ NLULLE XCLCLCI

4N uc4L.tz uu,,Lr 1C410 CCIZO' N4 LIMN UN4 Ld NAL!' C4 C4LILL' CN30 NalL NeIL! UCI ILI AULT XCLL CCL &ZIA (ICC' 14N NALULCI NALIM cLEL
1.1.1.11

N4L

411 LLN LC Ca:

c4Lr4r

LICiLiLAL!

INU CLZ4LLW

U41211..,

LLL NU

i.!C4LI.

NU

C1C4LI.C1LC1

ULLLL NALLILCI CL 1atU 9L1 Lat4Ai NU

44NU

LI.XLCL Cl N41.

NU CNULC LNUCI. LNLLECI NALLILCV AXL CiLELIL40 AUCI L',41,44 ,e11 591 CLNL LA! Ak 4N4LL!L4' CNUCLECI 4ALL!CI 414LC) L:C4K1LCLCI LNL4C1 N41L'.4.1:1*

uoaL. NILIU 44

ruAdi NIL

NAL NCI UNCW' L.turAu q441. ucaL.,
CC11/4ldU" C1C4L'CLCI

NALLar LLL CI4L
1.:Cd1.CL!C44

LC1LJ Cc 12.41.C41

NU ALNI.U" 4LC41 CNLAL I-1S114W Cr,.

ul

LILECO

NU 1.4CaLV44

4C41.1.
4SQ

NI

991

Ci4C441

N4W4C

1.C4

NI LMILL1 AISCL 3rLCC1 NL Cull.
LINLILLi LELLCI CNALULCI
1-1.C4NC44

L.4! NCI CILCLCI C4414411 LULL

4N LLI

L4 41 ac.1.1.4 1.1,CarUrcil L91 N41.!* uLurL NU alLIMILL C44
44,1.11:1' cUULClI 4u1SI

Nef.

de2ILLLICI

14r1UGl

CZILE721

LaILL
r6.111.

CaALLCI Ut.4r1

NJ. Cc

A4lC1 4r1

ru4L1

LICILCLCI

UC/4/2141 12,C14L-C

Ciall.12.0 NU NALULCI 4U4 -LLNL! CL

caLuL
L44L4c
LIL4 991
11,471C1/1

4441` NULC LILLUI.
LAall.ILLL

44-N6

CL.C14211 1UC441CLA!

LUCLNLCV LcoaL LCCUINCLCI

laar

cul CXNI. Oat

LAJEzi' ELL.cal LAuAL 1uriJAL,4 Lu,LxLcrz ucanauL.:
LL!CLUTLCI 1..!LiaL4L.:

;dux,
NellJd

NalL UlicQ WC14,C4.0
CA

-

NU WC4.4C441
CaLLM

CI4UC41.!

l4dLI

LCZLL;

LW C411

1.1;41.C41.41 4dL4C1C1' 1.!LrULLCI.
LL',11

E4AIELu IjACL LN4 11.:C1LC' LrbAL NU undli uaL.., NEAL uNrezzi LiLLL! laILACU INU V.1.4 NU LC 691 UCA.121C4* NLLCCC1 VAN Cc.
4IN

ULLNLCr

NMI

Nal. Nu NellUin 44 'Aura.
Ne211..

41i711LV 44LC4

LTLELILLI: LEI NU ACJI.Q 444C4 eaLLU cc

NC 114140

rJar

CLL.! EL1E4ai.

cam. Ccut LgatC4r411 La, sa UuU LrJEL: 4CL Lniu L4EL uLL.41 cl UUU ulLLl Ci LC41 UdXLE 44 ALLEU) LILO ('Cm, ciLuA,

c,

Nig

qC1LLCic4e NALULCI LLLL1

C4

CISAICLLE ACI.

ALM' CUNCA. on

uLAcal NELuaL Nu. =NCI.

NL2L CLLL CAL UAL!. AN' ACLU LVZILLI. LAN LCL AUCa LI/21C441 AN NCLU'LLAI

u4to Acci !..!r,L.rru Ld4L LW, 4C' CUM 41 4iA44 (LLLEL.1) LS; LCLL/I CLL. &CM 41 NCLL INU' 4NUL LL L.4141.1 LC; LUCA.L' LNAL! LLCI.CCIV NU4 ULLIV LICCILUL 4q1i1 LIC2 ErduLx WO ELL 611 14C141 VAC' Mac
CCCI
LCUr41.11

NON

Nao

CNLICLUi r4L.L.! LCLL NatL ACUCALT rcunAL UCLGLLCI tn aac,AL 4N 1.1-CL L441.1.1-LCV NL4C1411 LILL4LCV LQ X4141.1U* 1 ALLNI.LI
alAUCL NalL UCILCLCI 1.11CLLCI

AaLsouco
LLCI

ul

NCAL

L.1,C1NCAXLCII ULL ZLI

rtALLZ LA!

4440

NM. LAN

LL

I AV

NLICI 4I.CLLCI NQ ANALULCV LULLL

ACAU

=CI

CA.

NL ZECILLX

-

44LCI:1
ULC1.41

C:4ZI.LL! CL COGL.

CLLE 1.:C4410LIL!

LAdlarc. AULLLa

NU

4ALLL1

-

rCLIC 091

ur.N41' L4

NALLILCI*

114u NULZ

UldLC N4L Lce,

u14L.,

NULLL CCOL4

LLULCr MALI NALULC] CL ,144C11 4N Auat...d.' LEAN

!kW.:

CAN UNICA:

1141.1.201. ;CALM,. N4(.40.1:11LCLLalEc4 CAL114142:
L17.

191 991

Oa,

4414.C,

L, CALl4L: CWG4
LIUGL.C44.11

6S G4,
cal

4C(4.4

L, LIC4LE41,412:

LI.CG4LL:'

NU LEL°, at,au LaKal

L(L,

CGI

E4.

LW:IL:La

,ELLcall LLIACCI: NIL

14C4C124%4Q 4CaLle,

414

IL!

LI4C.11. 1.1.2EML(.4

Cal:412110a

EIALL: LaULLEL

L:CLGL: 24U-LLE

44 ELE;th
ENCill IL!

UCACL:acEr

CGt. CLEL4E1 1244CL AN

LEL

L124.1.L11.

CELL

auctau.ot cdtud' actutt. CIL4c4 NLLL,4
LNcil
CUCL,L:

4GL410.1412;

auucoa Cl
t4LE

LL,44Lla

utizu Utal. 11Cat Z44t1. MUM. Ca; C0.11.121.1Q4412., C4. alLlal L4CIEL40. 4441:11412 rctaL_ccau unuce. Lut: adnu cauc,-4c, CLILL.241. CIGL: CCUL c,LILwa CULL 4CLLLU te.mcku caLL.0 ULCI CLUU CaCUSILLI uLa ;ado, atuul EELGL-CGal. gucia.0

uctat.t.0

C11.441;

N4il

121454.4L! Cd.11. CC,LUL

14C44l.r: NI.

Nettu4a Ezr.ELLLE cotsL

&WI!' caciN

ClE1411

NU L:44ClC4CaL412 LILL,44' NA ;CAW L91 Al 4414 LELA: 4r1 Nal. Nu 144,11:412 de, AL:GL 691 LNALLULL. NU Ltill.C44,4

all

;Nail,

dlaa.

C4

cccat. ULM' CCc

CLL1LL 1.2CIXL L,LCI LLCLICL: 1.12:

ILI

NEL, ILiZal41" &ZIA ECL.,4 CCU. uct,cho.cv uszzu.a CC4 12.C2dLLE L4 dL, UL, LNo:ILL N41 LAN udLLEctu 14 NU NLELL AatGIL uchelLt4,14 uuicu AcL Lutuu unut.A. Nl L:CEL ELdC" call-1 AN ACAtti LL CALCIL.' Ural:: ZAN £Z-9Z) 91' lC LCLt4 (c,cuac, ANIC4,1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor CZ ZZ

14G1.44

Z:

C11.1.12.

tzut.4 z: att.0

L'ALLI4LC 43C44U

LNLZSCU NC4

4LLC

uru

NUX:141

44 4CLL
;CO

L/22N4LL 240 991
1S4

44
eiN

UNalC11; L.1141.4 422421C44' 424UL 124U

uca4ru C4

191

ULLIC.C

ULCLZ

ILL'

LeZILLI

L4CL 4ci41

LAuNud 4c 4L.,.,4rLu d4LLQ rQ c1
UC4241..!

N4L.

C4 Nom CAC U/21/21 LULU NCI Z91 LLLL4*

Jallt

144LU4C1 CL

4CL.C'

UC4422CLCI

CC44C1.41 LL CL UXLC1'

C444LU r/ALLILCQ Nei

C4U-ILLI CiNLE L91

cadav

ucaLLL.r NU

Audi L,a44 time

NL

ar,o ccia4N rmiLLu rut
CL 'N42111'

44EC1C01 NULZ4C1 422C1LLM 414 CL 41.1.4 2441.U.L0

CCUICLed

=CI

4CM

LLULO 01.414 NALUZ

uala 41L LllIUL 14C4L CQ3L. N4LU.L0 ;CO alCUC CULUL cxLa Licuz,cL INUL muL.,L.ri Aar CULL' Lum 41L ULCI CL1 Aucua NAL! U.ClOrLLCI N4 OLL/22L/CD CLClL IL AC CCCC41 UCLNL N4 1.!4441.1. LUZ
LCNL CL 444U.Q. 41CLU.
414)..4

LuaiLmaaL isca ULCAL CL 7L N

Cur4

CLNI cd4uu

Accr LauA 44,ca cic4aL ac Law

44 =CUE cam 44
UAL'

4ELC1

444CO
1791

ULU;

Cc.

CCMLTULU

Cart
4C44i

UC414C4LC4OI ULL

Nag- OCILLC LULU

EkC4L

.41-2412;*

EMI

Aar,cre

MULL 244U

Lac&
LTULU.

LN4 NALL',c,CV Z41,I.L! NQ1L

UULd

CLLL' 4r1.04 NL CCCI NeAL AULAU NUL' ri&! ;Una! ciaL.raai 4LX EULC) (044ro 4rLQ uca.rA,c1 Aca 44C1C AL. 4cC1C cL 1.41.1.4 4LL GILL 444ILLI UNLO aLUMC CC4 1.24140

zuoaL,

NULLC1 LULI1 LEUI

-

LLIC..! ELM

4Ci4i

414r12140 NIULLE41.

NU NALUX
991

LL4LIC1*

L4

41;

UELULI NQ
591

ca
NU

N4 ualAatALuL LNA xL.4! cAN NULL UM/ NU 1441 UNC4L NA
LCLU-41Li. CG/114 CiLCL411:24ralLCI CUL! UrCCIL

exaho
NUL C4

LCLN 4ci41. c4c.a.Lual u2IL.241 CL ULU, NCL. ULN

14t',14i uLL.al
1.24LULLI

;WO. ualLacix]

44

Lkalla mai

1.4

ULaIL

LLL h4

UC14LLLCI
11.:

MLLII

ULLCU

uNraix 4dc4L

4c441

UcL1.1

CUILL4 414 ,eZNALL 691 UUL' LNU 44-3LUCII

4ELO CLLL UCLQ4 kL UUL4U L4S4 CL' 4ZLC1
4U;414ILLT

CULL/21 CELLA LCLCU UCCI

Lia.A

44LCCI

4144 OA
QLCL'

N4LU(.11

NUL.41" LULC UOGL

UC1Seildl 1.241.40 C1NULLI UCLI44 NA ULCECIL NQ CILCLO U1SlAcCQ LULL 424
LULL

44

N4LLM1 NU

LE3241.1,

L4C44i UC403L, NU 4ual44c1 U'LC4L 4C141

44,Cav

;LAU" gC4L;
L.1424UL L244

UCULO NA CLIC; CL

ULLN 424 rUALTL

Ll

UC1

UCILCLC

L L4U1sL

Nuccv fauLl

U441. 411tL NALUZI NU ,LNCI
CCCII L44LML L
2

k

CN4U, N4LU4CI

;QM. UALMI.

061

EllN1.2 CAN Y4 clLac1:1
L L

12CGC11. (ZIA 4.41-cl Cc 1.2C1GLAcC1 c<<t

LICUAGLIU: 1.4(21.1.C4

ALMA,

OR1

oatc!

uutc,tut R4
rzb

AEUNLI
Z1411Cit CC4UL

uacu aca NUL

utLat 4ac, ua.0 cac,L. NU uLtriu cc, a4 ttLci,4: 1U:1,ca Nc,(41.21.)' GILL (cacul: NUL' zutL(a NuL4a: 4a4a UcLU'uaat. LNccLI AGIc ZEI.4 4uuu,c, (aNa acra tua,c!,a
ELcALNI:
qt&CACCI: NalC44
1.1.1.1
C41.4

tu

CA £:17'4A COIL: L.16.42,11:1.,

=at'. CNUL 1NLI maca.,,a
CUCIGL

CCG11.: atc,rz

c, ucitca,4 L,<11 4Lcau Icruct UataGUL: tc!Ltz, utauct
cLac,L:
1.111-N11

a

t:4)
C4

(cactLa c, uchra. V zcILLLI utcaL.
caLLL:

L.M1.1NU UCNI NU 1NLI: L:C4CACU CA 191

caat.ua

e,24

macta. ac, truauL

Cft LEICI,
UE11:1

tlailuct

UE11:1*

412ucLc4tu4 CC1ACVA:L,ca, LIU utLat tc,,c,Lu CallL1401 NA ALIN UNcalL NU UGLLIC1
ruca
cac,

u,Gadu c, c!tza,a L:GLac,ct uatcua: cac!,au act cut. mac! uu:t tu. add 4cItc, lCL ca4N u,t2AL,4 c,c,l Licactc,cua caca UC1CLat uuct.c, L.:4N c,,c,u L.:,cuct acaLLE (ELLL.cgc, uLca.ra culla ,Lta,ct ,cuct izaarld.a: NA GLAallICCI 4C44 u.wiu 1.21.141GLY Lau CCL Z41.11 NA catz LAN zuctri. uuNcut (aux (acLua UNULlIclar

tau;
uraak,ct Ecuat caac,_Ga
RCL1. C,N AUcCICV cacrt4N1

uLLLNI: 4cIL4rtu caciLau zcuitt. Lcua: ELLCc XL4: Z424 NI.141 Gall NIS NCit LINCAL sat
LC.11

LIL4-NCLC,NC14 GlAUCc 4C1CLIC

CANULL: L:L1.140 NA

ucra,t,
LLALI

6R1

ItaL!LU uch.ta.,a' uLaLca,ct LULLGU
CANUIL'

4Z110.211 CAC,LcCECI

(gout

c,cuu.

UM. NU Cc

C. Lmac,L,ct accuc cars cu4cut.:* c!,,cau c,r2 Luc, wata' claw atc, acia LCc RC, CCL LIEN' come. uti.cuct aciLda K1 C4LUL4)' CUlLtil (01 11INN,disla E.W. AEI.4 CilUalt12 1:CACI-act:I la acu.s.a: 4a4ct mat 4tcau ;at id. NU AdcCl L:C1El1L: LULU, ElCIA 1U Kt C.. aLt,a,ct Ulla' CU, alUct Fcl4 ciatut, LccUdIU ClK44l LIE1 caz,cuc, ;,CL CLLC11 a a Gcu LC(LNI: culla Lmta uclutL,4 1-14.C1c4 Cc CU-CIAO, NULc4 tuctEL,ct. L2,LaL,ct ac, culitz4,4 LcALNI. 4.c4, LucLauct at scup): (truca eina uaatccoa zcac cac, uuc,,I. cc, cwt uc, atc,N cL Nut.' atla. <ILCI AUNCcA Lam du. 4I. Lccuc,c!tu.eictiatu zu,L,L1 ccat,4 catcL C. uurgtut La1,41 uuc, 1L cutLat c, ta.ctu uacaLu rt tau. ruat. uchLrtl tc!,Ltz. cittu dalLc4 LCIL 1.1161.44 ULILIA4L GL4c4' ot.tha 4cauca. urtac,Na Guar, (ctuRN). ura.cuu c,LaLNut CNLIUU UlLNLIl UCLNU ccc, NalL

utnc,u NLa utLat c,c!,,4

UCCE11.1:

Uct,LacC1* C4r4140,:Cc1 NUL:UMW 4E41. zsi ,ca caLut N4L dc, E91

;mar

uctuu

Cc

uc,QL.ca,4

lc<<l

691

591

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor SZ IZ

14414 z: at.Lu

NU ure,u1. DIA
4-1,4U

ICU CUM.( L4CI. ell.:4144Cali /21U4CILI C4dLCI N4 LUCL! CUCALI al4r441 4L LN/214CCI CLN/211. EEL& NL CFLR ,daL Cer4 C4Lf44al, NI ULAL! CacCO 441 LMLItIET ce, Xi C4 Ctauue LLCCQ U4taIL No CU4ANLI
4LCC11

U&

NmL

CC41

NC!

0.441

LYLIZILL1 LfCaNLC1

-

ouLauco
ucLaL4o
LV.,

cNalL i.i.LrLo 161 44.* uoLLu ACC UuNrLIJO C.

WZILCILI,Q

NALL',40
Neal_
KCB

rutaLco' oori.
u4;uca
44ALICIL

uudLo ui
CCC1
L:1:1

di.Lci

44cuot. Ci NC NAN uelLeal uuorL. Nxe, cu,o
ene.,

iNulo Niuo
LNLAC Z61

LN41L

uezia

cc4,

icu

cum.!. ,C,N UUX, C1L4L 4L.

roL;n
£61

IL! Cc

Loi Uur Lcod

CL ClAN4C1

Amu! NAL! caacccr Le21C41.! cEPC,' 4CL4G aletLeau ,xLo L(' C&7 udua AuorL QCLLL ourLuu,o Nag CI Cat Crc Ne211- NAL! 4[1.!'CL

CUM

LVIUCil

WUXI' MALI NALUM utu cLILAL'

Ni
Cc

Cc cLILAL' LNC1 ANALL;d:!'

Ulla!

1.:C41 LL.LZ

41.L.1 ACCI Ci..n:zri.

AN

?KCAL

deau
12.1.1L

CUM/21 NALUal Cc LL4L NALL40 NLI 4LN41:1

&Lea'

LILL/21 LZUL!'

421/214U

CO,

a.

CL

NL

cuo

4XC1l, 442

Una;

LLLL ULLal t'61 uALL4,u ccr4 NAN 4L 4aiezt.0 Nci illAUL Car 4L uezie,u CA rCiCar LLLA L'eki.,/2141 LI4ALA
C4

CA 411.46.0* CLILLm4C1 LLN ULM, 161

u4taw NIAL a4c ce, uur,. cudLau LuumuLu
Ci,LUL L!CILCL!
NCI

t,Nu Na

-

1:4LN4C1' AC!

N;Lux

U.& NALUX

4LN41:1 LL4L

CaV

cLL

ULN

L!taL!

LNLACI
1.1.4C.

Xal!

LC.CL 4L41.1.L NALUX
1.41-i4:1

4A4C0 441

4U41.;

AN 961

[Mt,

614C01 U1te2L! NU AGICIal LILL,LL INA NALL:40 ACUSI C/Cal ULE4NL S61 L!CI4C14Car NLI NLL!C NALUal C4 CAC L4e2IL
UCCI rC1C4 LNQ

?BUD NI.L(41

oitLiNu" cuum.co alL4a4Q
(211:TUU

cxNUCC1

CLLL

LACil

NL Luc4LL

ucirco* mto aLrou ;co uduar cNuL N;Luo no Nu

N;Luar

4,ezo

ucdent.
Qico...L

L.,:ekzt.0

LIEU

uEir, NL

LILUCI

444Ca, 961

fiCU. LILL NA LLccct cuactu chc,Luac,Lcm: CL(LCC1 ccmt ssr Qait! L,64L, LICtrALWL, 961 ac, ACGL CL.. AUL!LtEL: 4.411, ICU: Cl2C11-1 lCIACIU ClUAL: CAGNU UCilL,C.1110, ;24 CANLUILI NUL 12LN LILNCil (44,111 L.1442,4C12: NU 1.84,141. 12UULIL,CALIN4 laCcLU L;LIL!LI,CL ZNtalL,Cl CALINGta INCilL AL1C,' uctc,,,L2 ado., caucl. uuNa,l. aUc acl uelucau cmc Qlla ELLacw arL zucLua NI C.:1a:: CULL rauaul: adta Lutc,uu Luc.< Etc,
UGLIL!LI

uciclaLcL GOAN( zaLa uc!Licau LIcAlL, <SA ACGL NU Ca c,cILLEL cLL 11,AL ELM NU um; ULU,: 41.41.
4L.1.4.4C1

c4LL

cal alum'
ULLL LIME(' cLI.,

rtt cnta
L4taLt: cu,

,CGL. N44L:'

matt

CNCIL1 061 ZZ:6£) 4:11.A.L! ra (cut. lu said Cc 140.0.1..03. La LC4C 44414Cit c,cl achma ANUL CCIGL4C1' c,c4c,uc1U cinNu uLLNL; LEL citzLN actc,L uc!LLNL rcaLc!, EEL cacucw. Le. cNI. E4LLEL CL ;Gull achzc, ctuaLu ccc, uzmuLa GLILe.,E1 ILL! NL UAL cLUL laLG,C1 Gate..4CL zuL414 cuzictc, ucaLc! tuac 1L.L Lcacku CGLC(L,' NIAC,CL uccucl C4. VCILL140. at INLAID. L'a' CCLGL4CLENCill CIL,L,U ctc,LIctu RC, UCI&U,44 6:9) QUA: 4 CACSI.L,C1 CaN4Z1, ra, l4N 41.24.c,Lua alCALI,Lt; CCA LL! ACIALICAU CaUCLI.C12 LCAGLC(14.4 CILIA' cccr qua aNLEL 4L:zckL xeit.sacpt LuaLectLc uLc,Lct dalcca4a' 41414.4` CELL czcatc,' Lau al 161 C(LCU UZAICIL,C144* eLLau aucu Nau. tku.' U(13.1.. ca tLatca: aaa rum. !La GL1,17171 ACCAL, L, 1441,lea: L1C44%L. aLCECillt.r 4NUL cal-64124 Nu cuata geLa cmcuLLo. L2ELLaLa La La: La cacLcLu Etc,_LLL acu ac, NLCILIL: &Lau NU c,L1c,c, N4cILL uc, cc,Lca.'

1141 LIAN CL

uctLaLu`

ada,

cuLLaLL atc,N C(SLCU Ccx, CLLL NCAL uct,Lca.u' UNIALI

cauLN' cidIct CCL, ECIGLACI, CLC,AU

c4c.,LLaL2 Etc,

ucmuda uccuilLo, LULLL CLCIC,

1U CIOX Cl

NU uuLc,L.,. c4cILLa auNL:a ccL

cwarLu uuLtEELu NUL- zuact CINULE

LNUL L'AlC1LL!'

ctc!LLa NU 4LLAC1 Call C. L'AC(tU CLIY, all2UL, L:CSICALL: NU ataLLta CANI AULL, NU 4ILL4N UlCU NLL INI ;UAL,' adlLal. E4C44,0, tA424L1 ;AN NUL' CLE6 IUUY, 1261CALL: 'Java: epati. aU1.L C4U4L.L.44 X4C4 L,U1, ILCUCILU NU 4.ELGL Lacu zuctu UGLIIL! C< ucicLaLta La (MUT <LUL CIGLCLC 1.1,N AUG, CaUCtAt.4.L: UIatC NaCl

&Lau cuLcLIJ ((4.L =Nat. cc, ac, ictuccce 4uLc, ac!LLa 4.14N cILLucL LEtct «C<NUL QC, Aca CLc =LI: rualz 4c4:4 Lug,' ada, d,La LLL 4 Luu(La atc

LEI CULL& cac, ucaLd mac

LCCIU L1L!L, CICU cYLI CaILLIca ECM CICIALICAU NL LCAL!LL:

-

LIALCS4C1,

NULAO. LNLACL
41.11.4,1.:

ciccLucC

X4

Z6(

LRN cNcaL CIGL EU, L,U,L,UCL 6:9 caLLL:

UZ4,111.

NU C,MLGCI 1212 NCL tutu' uLcu U4U CICU uLar, (tc, Lc! CL LILLC( ILA N4L.!4LL: LA ANA' Ua ULIC, ALLIC1 UL!Llal,O, 41,1,,C(4,0,.:UUILC14.C1 LILLCA44 L61 auccucl AGLal CULK LLLL= R4LL CACL'UC4rt ((LULL' c,e1LLn cLul uuLLaLcL NCiai,12:tCaNL (114ZN1 ucILEL_Nac,NaLu. ruciLcu uLtc, cicEL4L Li411. al, culLcc, auLu azur CCCL ,LEN IlL,LICI CSC, ACLIA Ua NAIL:cCVICL ctc, ,uzia LuctL4L aLl4.12 Ncact, LAN ALLY,

;LA' uac.41.L2

tam

CL eICL!'

UCIGL,4 LLLL LLlaul alUIGL L!./ACil 1.11.1.61 CL, LUAU 41.1.4: LlLkl 1..11.1 411.41 1.11141, 161 NUL (ILIA uLL,a. ac, LLLCLUI. NU L:CINC4ct4Ct (GU CIC CM! L:CANCI<C43 NU uuLcIcLa CAW CCIGL44' 4LICLICIL Nail. ccalc,ca cluaLuNaL uLLaLa NLcctu Lam u6LcL ucwILLu LEAL:Li:my NC,LI1,u LL Nc,i1ctLif L,L (LE,c' LLL Luca awcLu Etc, NaaLL UL, (CI.NL AUct,LU 9 caw NALIC(LU LA L:411.1.61 CL 12U1. &MU NU UGLA eLLLca Cilat CILL1U cuLLa ACkLt ALtA CAL,6LALC E61.12CIIL1L,C1cCl CCILL actAu zcL sz9)' c,cLci..oz uaLcL ICCL AUL,' C,C(ALLE UCILCIACACI L<L< ac,L: CaL,NULtU CCiICL: CUIL<C4.1.: ULIALCAU. raw AU; U((L,412 NU aim acacti Etc, cecacg ac,N ccL c,ctu4a: utIALL ucILLay ctc,uctu Lc,c1Lcul c,L.c!L: NALL:4a: C4ULl LaKa4t S61 N41.124.0: 4CIC(1, CAL'ACCO, UGLcall

it

;ad

LZ PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9Z CVISION PDFCompressor

LIGL.1.1

Z'

UGL.LI

C1,11.2

uAdi. cau raez4. LUC LLel;N NALL:601 NL CLN 64L: AL'
L',4XL4' !AD

Cli,424C/L. 90z
1.C11

uudLa

cucarLco
CL

XNL Q4U1', 661 LLIL441* LkcLICI

ci

Clar,

Cc NLICC14 QQCL xaiL..

rcl..!,XLCV

OL;LI N;LULQ
/21CUYLIQ CLAD

N;LULC!' QULCIL HLr

LCGCdL UNC/21401 XNI.

Q;QCL LEL!

;UQd zzdaiL urn. meal NL

ClACCI 21E4 L:C1NCIcral' L.13.4 UQL41C4' N1.4ECCI LLN CL uenale z4dELLI.

UNLQ Le21;LL Nem. Lez zoz 90Z CUCZ;U.' CCLLNLQ rLLY NALLko NALL',,T
L.re2cL Laze,

N4LL',41:1 410

NU 21CLLL Qd0LCQI LCULQ ooz LLULQ'

QCL' LLUL
CAN

;UICL.

AZQCQ
CsuALL LNQ 60Z
LUCQ' NL,L,

;NAL! utu. c4LAo

XLrL

L1

NL ArL

Cri

L.Larro

uxLco_61:1'

xraLo

N;LULQ CL L4L UCULLLO' UNLLILLI

;Ca ULfUl, ;NUL

LLC ;CL UL LLCLCCli UNLULLO' CUD
/21; 41[4112,

ciar, 4;LrL

Li21QLL

loz UCW C4L;Q LiAel LULU UCNI C4L;Q LCL C LLLC ULU, miLep CliLL!
LLe21

zeaccu.

NALUX
LIC1.40.
LLIACL

4CLN CL
Ne21.12,,C1

;taw.

wo.t

AUC1 CLUL, CAN

'Hz
UU/21

LtalCli* Ca.L.

CL,4414 caL LIAdo 4L'Q

rt.XL
4IN

1441L.:'

tot

UNal*

LN; ULLII LLULA Ni LUQ;NCLO*
NC:LUX UQL.
ZIZ

NLI*

!MULL CA eiu.o.

ruLL,Lo NLuur Cm: calt...N4' Cr, NU eime,

LLL

daLL.r ci4tran alALua uru
LNL;Q ;QNC4CLCII LCILQ
elN/21L aLCOL! ezLAu N4ILL',41

-

LC; uoaL,ce alrrdc ULQL0 CCUZL WILIJ.41 uLaz* Luz NQ Nalcod LLN ucunuuLld Lce,
ALkNOis*

NU QICLLL coz

CclUcca' 410441

AL

aluutre!
CLULLX

41.114L

aLaco N;LL

CL LL4L N421.1241'

NL

41..,X60

ULU 11,4L;Q

cuaucux
LULL UQU'LQ UULLLS

Cc NeILL.42

141.4. 1

Cli461.1
COZ

C4LAC1 CL4CI;LI. XLCI LJOLUE

NalL 41 toz
LOCI

Q44,110: ULNLCI

ELM

LULat

LL

cams.

eACLLLCLQ' LRL ULN LNL;12
LCrLL

MU&

aL

wax&
urcaiLa
NU N41.1241 /21;U
41. ;CZ

CQi ,uaLA
LIZ

UCar

NI.12E NLCL

N;LULQ CCIL'

LCL; C4 L;UalULLI UNLA NLI AUULQ

uoaL. NU

04 NUL(' NLQU CiCILLC4C1 WILL.
UNC/2141

Cr4 CL;Q

I.C1l.:4LcCII CiZe4Lal 412ALLT

Nat. Neil.! Cal; LiNU
NaIL UNQU

ri.144. Nall. CC;

CLi ceaach L4141 LNC11.1"

C,CtNactcCI ClUcl. 1L GaLc! cc cpi.ca cultrc, aLcau: ucchaL 861 alaLAL LL al.c, Cdul uLlt,RLONLX: Cldac CdLc,a caCLICI, ACIGRCO.L.0 UCI.C11.C40. C0.44. c6L.cda C,M4L1 CULL uaa (CUE Ra Nc,UL,u" EL,L zucacCL: Lax; Luella L.:CCMNU UCNU
zaLLL41.4a

caaut. AdaLd

;at

ALI=

UCULLLC!' UNLULLI QX1 alELLM

;NUL LCU;dl

/21CL

elLE;LUL

cam NU LacLL.t

ucau!.

au, cuctalci

ucla. uth.Lca uNuL.
AEU'

L.:4N

uc,LN

caia

N;

UUNQLCLII NU NALL:611
azu

,uaLA

azenL,

Uruu KUL CLE'LLIQ' aira4u Lal/SL! C1ruL NALuo UL.eau. cNIAL caxi.u) (am rue2ek
QL/ALLQ NILU

NC,cl 12LIG44l

Num: atiguu CELL
661

Luau taLGNL.0 uncla,ta Nu dca cuctmcci: SCNL act= aLLU,Cu A<WL 7.12.."-AUcCCI &t1l ctzuta cm. clEN aucaul c,GLal cAcILZA c4cCLGNLE- Lgraxt: ,4Lt4t cum, Nati. uadta ul atm ctc, uLut.ct uaaLa LalLa_Nac,Na4u. ZULI.LQL.: CU-GNU NU aluuuca clit.441' cc, au,
c,c!Licaut: uLL.L au,N acada Ld Cl L(tc, e2cL2' cac, (Ella) uuclu.aL cuuta ClUla cau4LIC1Nlc Lquir ctaruect 4U1.1.4 dllcCtl LCc CSC, anal! ucau! 1214t,' Cle.Clc NU act 444ca uct4t. au,
111..ACLI C7C1 cNcNUC1

Ecc,

cuuclaL ucactc,c4,a 6L,

CM11.1.2

ucau!

Ct uaci.a4a

cal.

cat EaLuat2

GLEL2 UG0.1.4.1. Cc L.M.L.C1c0. L

L L z ca, ACtic L, Gi4:1=44l: L LcLui- 4NcLu4ct uNLL.ct

90Z

at.a L,C1,L.CNU

LINtalcCI' CaNI.

cazig

ccutc,c,4 c,uucNL. uaL.c4a ELM

12.41.11-NC14NC14.1.1 CUCII.CU. Cc CACLalcC1

NCI.11440.: 4tC1 00Z

uNac,Nct.

anuu CC, NU

Acl.rA AL:a LC!LLN

L:L..1 tau c,c.tica ta.u.4a: cunt UNLQ. 61C, CAUL CALt

4Na' NEL cCELNc,AL:
Call Heilget: 4CIN
Z

tact
ot

NUL L,L4altC( EC4CUKCI, CaC11.1.C1.. 01414Z aLaLa Lit.ca au-am calla ciatlECI catu. 4tIN

ail I4411111,12: Mr Ltr.4C441. LUX LE, LtULLIO MILLI CSC, MUM. LIECN N4 Gc,,U caNA: ttz 4uau4L. CLc ;Ulu' auLcuclu uLaL.L! [Lau NU caJt atu,uLL.4a ;CI. LC11 LL:L c4 uctcLat4ct Cu. c41.4c. alua ciaLucti. t2aLcu LCL Nu cu,a LI4L atac,cuuu,u eLt.a4a load (uNcu,Na)' NUU CI.L1 CL4C1 ClNI.CLCI NuLx: mut: cc4 LIZ al4cE4 cuaLcu auct. C. mau uaaLLu cLct-4aL(u. Nua card CULD.CL: NL CUCc. CL,N ;CC, CatcUCI. dcElAc Ctn., 11.41GL: 14U CAUL1C44,12 LLUL41 NELLM cilUaL* LLN (WI, N411.1.41:1: LgUI.: NUL 1.* SO Ga., 46,4 L, elmcLut: Neal NCIU LEEN*

ctda, CcALIAL NCLUcl.212 ucau! uant.4a Laa NELUcl2C1* acctu.a. UNLC1 c,nll ctc, 4LYlL uNc au,
Ca

cctaLu L!auu4c,4ct LthLt1
c,cu4LIcr

14t ta4.

aw,Lau cta cd.uLuct culLcc,

attar L.5,c4,ct
Cl.,k

Z0 £

=La

NU

cUC.1.1.41:1

c,Lec, cictL44a

Law au,

r44C444a: A444o,

Nu
L4aL

aLcca UAL' cclCI c,ctaca txaa4ct aNa4E4a cc4 uadcw.4ct 4auucu.,4ct LC11 ti..4ctu.: NLa 444c41. cuu,41.. nctztu4L ,luacL azi uctq' cictic,a zcaLL Lau: cialicaratt,a zuc,au aLL4c, LCLcN
CtCc4(c

Z0

t

NUALE

(t,C, 1.4E111,

I:CACI-Z.12:

6Z PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of SZ CVISION PDFCompressor

LIGLU Z:

QU:.

Z: CILLL:

ClULAALIC2* rL.L4

Cuo Nea. LKIAQ LNLAci ANrm4ai L.RAAL: Lro rLL;

AAcl.' ACLU!. alLILCAL CCez 1.!LX,NL

(4ELJL.9' cLL.NL C1C/L: LcaINALL CLCL, ozz CL1UCC1 LIce/ACL ACIAi L'NLULU NU N4LL4C! ACC 4CNL CL
WALACI LLL L!1LAC:1
LNLAC1

adz. Nall. CA NU= ,aeILL LAN ALI Art u4croL cc ueacuo UNLCZZCI tiz NalL AL, CIL4C14L' LUC AAcLi.CI u.L.rLreaL LELL' NOLL Aac,coi L.L Na NU

l.

NALL!Cli u4Q L!LaULi
LILL,NL' NalL

c,CLN Cl.fc

NUL' Nall.

LUC4NC1crcCI 1121041I

NULL

Lcx 3LE NAIL'.(

Cato 1.!rcEULL Nd.

ALNIX ACC! LNLc
cLLA NALL!cC!
L!.1.! NALUcCII 1../CA

ULILCiacCI Cci
ACZCCI*
C4LICZcl.,

CNLIcCCI

-

NLLLU AA catNALL CLQ LILIALCL NQ

cola

UC11.0 CCU

kJ.' CM

NL 4LE

C41;

44

,.eaNALL;

sIZ

clLc Cr, cLL.c4c. LAC:AL LArie.!elLa LA4LAQ4E1 L!C4e2auu LAdLLC,

4L:1.1.411

LULALP A/21ALCI

uLLNrx

CL.AL!L' NALI.!c1:1 LI4/41.1

ACci

LUCCI x141 NALL!cq

LII.CL

AAcCCI C241.0 Cc Nix AL:cALICI'

4AcCa CIALLL

Cc

coat-

ram

9IZ

ChM; ciNuau iteiL! UNC4CLLI'

L.ru44rL2

xadL 4L epaiLlaLu u4re4NL N4 tzz

uNuci

Nall.

AL.

AciaiLlac

L.r4r4NL LN4 ACC! LIJCILCI IL NCI NL
C1C4/21L.E6'

cmenuair Lox
CL

xaAL Lcal ACE' LLN CRC Cc NIA CLCL-CtL! L.MNOL NalL 4lZ LNLACI L1141.' 4N Nall. NU 4LL4 NALL!ca ACC' LLN LA Cc N6 LCL.C1L!'

NAL! ACC!' cdOLCI IL! NCI NL

GILL UNClci

L4CL CiNC4r4C1' cLcl

CL Cl4LIC1U

kLL.,'

IM41.1C11!

44

1.AL1.411 14LILL/A NLLLU

LAICLU

ALi

ri

NCB

4CLN LLN

N4LL:o.C1 LNcAL

1CL1' ACiAi ANZalca NLLILL.41.

L.Nav N4 ACLN A!LL,N4a NU C1CNI. LLN 4lai:11.!* CNalL CCalcAL!

LAC3LL NALL:4:1

ruc

44 caNALL LIZ
LC4AA

C144 NralcCI AULLIcei LNLAC1 LICiLL1 ClAalL! th.N
4Le21C4.

UC11.1.41

NAL: CA CiLILCLI
NLLIC1'
L!

NU LArLai

-

uth.Lea

uuarL

-

;AU urako
N4,u1
LNLL!C

dLaIL ULLL 1CILL
Cce11.1.L1.1

LL' Ur

AN
NLL.Lu

Lf.CI

44

Ca:Lal.fal

LiCaLL! ACC 1...!LINZI:LICI Cc NALUcCP NEA LLIL

4e2IN4LL ZZZ
INCA

CLNL

LCNeAL

lcdULL' Nall, 41.

N441.:1

ur4Lu

NAL! CcLC!'
CxLc cCI.

.&
CU'

NQ C1LUCCII 41.114Llal NIAL AL ECG! 41244110 cLIL41.

LI,L1L11.411

x14 NLLC NALL!cCI NALL!,C1' NUCC1 alE4l1.1.; CLLL

AN cia4ALLI4LM

cciaL.4o'

LcCiLLIL C1LLIC1 C1.31 LULL c

CCCI

1.!ce1li.l.,41* NU

LAETU L!Na!' cl.Lalc NAL! L!CN LCALACI

LtL

C4LAC1

oeztLu

QA!!..4c4L

ezi.a..xL CLLL 141..ca N4 CLNL

AC

raLca

Ezz

C441.146.0 NAL; CA NALL!,C!' ;CULL AI-1,0ICJ 11.1.dCb.0 41-1,CaC1.40 1.4UNCia4a 91Z

LI.LILI MAU

LN4LL!,C1 NALL!cCII ALLIC1c

allitl

=aux

LI,E4C1 ENCMCILI CU4

cuuu ANELALr

LaclUL

CILLA.LIC1

CauQatc!

caw aLML` caLzLE: C4U, L U=44, [Plat ELT( ClUICAL. uicau Am, taLt
LLLAc!

Aim Qua cenram
61Z

i;icaL.d uco.A. LcunueL L441 NLLLL( AA ,r2INALL 6IZ

LuLa4L4 CINCat4CI:
c,ZUNLL1

LEIAALE Ell4A41:1*

utiLA aA_QL LAcle.d.Lm AuatuLEGLIa

Lau CLLL cuLLLR ucLaLtal a4_41.4 LILarLL:. ac,LL aLLLAn' cmcl uL atLILLLx ac, uNlaL s:06 caLLu cuLdl, EVIL, 1L caLc! CL L2aELLat cCl CtL'LN UNLIL UCICLIc` LIGale. NU (,CCU, KILL L2LL: AN uaLc,EL CL aziLda NUL,4 1414I(14,144" tLLA LILLL I4 uch CL ructaLct clLta aKuL l2CC,611 NaILL NU Auul [La L:QcILA! CL uQuaLa acad.:Ey LIAd. ULLUI 4 LL LtLEctLLL z LraLLL2 L' 17:o caLLL: uuLc,a L.:Luta cLcial
LcuLLaul
AaLLLL,LL

lINICAILIUUI: NUL( CVM. CL,alUl Ca40.1.1 Qt1W,14:
1.21.C44

CIU

cZ

NLQLL ZUGLLC

ENUI. CCLOL44
OZZ

CULY L1411,41: WALLA, 241114.1 ct; 4att4ALL LIZ ccatc,L caLzuLaAuLm uch.LcaLm` L2LLLLaLa LUdIGLI

ALII.1144
CAC[,

GL

uuLLLu

LL

uuLaActal CUL

LICIGL,C1

Liu at

CL

clLca uQatel
CLEr Clag,
L' M

aux
ChL4la

12CUCL: CL QULCI4.0. LLat C4Z,U.LENCI44' Z41.1.4 ACULCt 14Q.U.40,:

14C414,C1

Nco.L. acc,A

LuELKLLLLc uLL2.1LLLLI

utaLm NU

QC.11X42,140. LCd

96'

GC1, A LAC('. L, C4CALIG1,11:

L,

uchati. AUcLi.

ALMA CiAaALLI

S:G. aLLL:

am
LLd

C

Cc,

NIaL Nal IL

caul uLL:LLLa' Autut,
aLKLLLL:

aut. UNLI uLaAuLa` utaaLNLL aLccaLL AoLca LtraLa:uclirc, at aLcaL ZZZ
RC,

ICANCAthl

unra`

CLLL LL Nc,LUcla: NUCC1

CLLL 12E,NLC NU LL NAN

cuLul
ZGI.L!

ActLau aUeLi. <SCA unrNLu' cucauccul LULI.N C,NI
L1,4u4a,

cuLLtu uuLac,uLta Ca. Mal aLuaL AueLLLE Lul LELcata ta.Lca LI Qa Nall (e.1LLLat) LzczLN aLCCIL LCc UCI
NL

Ga, AaLA
9IZ

tANI.`

udL,C44.4 cALut.

taLtal At.tatcd,:
I4
cA4LL1 CQ1.1.NL: NAN

tcLLuL:). ALtA`1.1:1

aALLL:

(tau ducau LUKE' LAN uuLLIL` utal

UNA' LKIL

&La ;cam uctuLt4

LIdLcau

0£ PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor I£

UGLU Z:

cult:
4N N4LL!4C1' LAW NMNem, uuLeLo Ne.,u
L'.1.114.0

Z: ULU:.

1'244411.

LtaLLf NCI 441 alr/LCI Crc
UC!

A;

/1.1.41.!

4440v 44cLL ;co Liz; Ne,Ludv xLu.:
L'.4I1.411.;*

NAL;

-

CULL 4Eciu NL

4arLai

NL12 41.141.412 C4 LL4L N;l1.1.401 NU 4LN4C1

1.120.

ranatz.ccv

41C141

4CiNC14r4Q

MEIJI C4L Cl'
tzz

N4L1441:1

LAIL: Neal.

44

1:41.CL

C;

Ltx
NO

;CI

LI4r/21N NIAL 41.
114

;I'

C1LULII

&L. ULU; ;St ,tLezue

Lam 0£Z

4N 4C141 NALUcCii Cala eircLI4 C14441.! u44zz41. 1z4 CL4 LU 41. uuLe,L, ;CC AN szz 1.41L4 alL,C14 N4LL:4C1 1.:CL4LLI :41 /2141.1:1 LCU21C4r4 1.41.N41:1

IL' NA

4411.CL

NQ

L;e21C44:1

44

4141 41.14 AN al-12111,1 LNQ

ii.e,Lr

Cd;L!'

44111.!

VIAL

11,1.11.41:1

NAU St41140 EcIlL! NIAL EL11.L40 44C11.1 C4 1:13 CCI.L.41:1 L4L1 Cr4 ;StralcCI 4CNL NUJCI Lama. 411.L'40 ELLL',
4c44N

Laehe, QL4U

C4LI L1-4U CL;40LI Lf4,41:41. NO LILCL! e,cla N4LL4o LICCCI uuri He:IL C; 4; ULCL' 4CL 41.1.CCCI NCA IN;IL/C

c4ccre

L4.1'

lurid aLJ NU
St;
INL4C1

&MALI Lui curu..aiLu' caix
e,itte,ut NL
N4LL.4C1
L.cr..41

4;

ICUCL4ICC1 icz

cLu

CLU

cui

eiuLa,,e!

Imo 2ue4cii.
;CD

41.1.1440. IL;Na 9ZZ NLEAL: /21; ZULU C,..uru ClretIll.41411 4al-14 Ce2ICUIL: LrL 4/211.C1.1 NO INL;:l LILL4140' 41.144C1l. INC az LLUICI' MALI N4I1.40

4;

1;41.41.: ce,

Luurce,Lu uuaiLLu

4i21:1 CUL l4UL1144 ;LRQ414
L.11214C41.

ral4r.1 RZZ 14IL4* 411,U4 St4l1.:4C1

uru

1C4Li.e2141'

ULICL NLI LiCLL
N4LL:41:1 c4

AAa'

NI.= NU
4LN4C7 U.L

NA 4144

aLLo e,aca
;CO
alCCIL;
C1C0 CLIL/211.

CLN Nall- Nu 4uou4L,
/21C1ILL: 4C44411.1

LamiLr

IN4E1

cCILLEI

CMLI.C1401 N44CCI ULL4L. NellL LL:111.CUL;

[Ma-

LNLI N4LL4Q

IL&

N4LLM:1' NU

414..a4uo

4riar
ZEZ

icN4Lu UI

cu

UNLILLI' lC4LQ CSI4l1440 LI ceze,La 4LEL NCI 1.9.141 W.U1

MAUI ClN

NCI CLLICZLI NALL'.40

aLd

CL4

uLL

412414C1

L'.1CLU
411-1.L.

NA

NQ 4C4441411 C11.:4C/AN C4L1 =MIL cL aLEL.1. Lcazu uNuLL1' LC4LQ CN;LL1.41:1 UC4SIC141 C1CC NUL. ce, LII-41 AN Nal NI. 41.14 1441144:1 1CILL;LLECI 1CLLICO

Jul' aLe! CUM ccaLLatiu" La Lc cur cL 44 1.!CC4C1l,

rezzi 44 ICL;CLICCI

1.XL C4

41.1.4

CLLCL!,' 444L',1 41.441 L'XCL.4:1 LNI.41

LI44CILI

Cal:
44 41CL/

MLA

;mix raiz

CLU CL 4L'11144! NQ

4LLI4C1 041

CCalLallia

CiC; LCL 1 u1.
CLILG)40
44C11.1..

44C11.; LIALLt

eico

ruru

AN

UCEL NQ

LICG4Cill11

LeiLNir 4c4c41 N41 4cL4uu: czca4 41uL
L',4LL421

eal.1440 441.A41 NU 44X41 (CaLLeal.t) N4CIL:III ££Z UM441.. !Mr 44 uurehe uehzu NU cueLNu
2:1NLI41.

44ULL 41441 ;St C4 Le21C44C 41.1etlall, CI NCI NAN ;Lill L'./21r0.13 clCell ;St GI NUO VAXUla INC N41.1240

;

LLICC, NL4L. IN;111.41:1

N4411.!

a4C4441: 6ZZ

CLFIC 414Lil.: 4 XL 1C1-411
ELEIZO E41.11!

NalL

ram A;

4LC1;

4N 141-41 CLU ;COWL

4;

44LL' CM; CNC

;ULM&

0441 44ILL:'

CM;

Q

CI

;L:LIIML

auc,Nu Lt4i.4rAt uctcd ci.LL UL'N UttCLUU: NCALLI NU 4E4NU

ccL mum: auLI,Ltt. AuLK,a ad.tcc, autact: cu.!. Ezz
Ciltla L1C1C4(1141

cact
4l2CL,1 UECtg ltg cuILL: CCA
&4LtL:
C<

cocatuca:,a ;ct!, ocatu
L:Luca NAtu,ct
LU:carat

LUGLalAS2

I<a ULM:. NGCaLlU
1,C1.41:

as
Cl4

G4C44412: 6ZZ

rt: eptta L<CI< cc,tc.' auGatd uttLcuo. tva ctaLcl. rtut aucctu
cata
LELAt C,N Lt4.CAECU-C1

NLICI tut.Lact'cctso.Azt

wow uotzdt

NL,

tzz

Nat.

ccLauNa

lcuati,urutela ctc,
Z4N UNWELL

acl,LL: LILL
CC44LL: CCLI

at,oLta

Nu La44au LL' LL Ctg 11. UCLa CtLL Cg 1CCt4U UN,CAL: Latcat 44 Alt 41.141.: AN CU L1kN LaIN,U NC.,41 NCLL uLmatl` lgECt4l2, C,N<CcLL uctcLa,ct I<a E4cL. Qacada t4.1-1411.2. ac CdC14C1 Cagtal M.La cctc,LI LCL4.1 CCL Na ciatc 44L CUL gULUal Ut,./.1.1" a< uu acitaLt Aott ctLcu,ta ot.4 NU 4c4c,t4 alULlu T£Z CtNal: ;MAU ANC,EL tcL c,auLLI C,N UU4C1LAU: LIC=1. NA CiULCil. 4L4caN Larutu tut La4LL: utLa, ac,taLL LICA 1C4[1: GUI EM CL ZCZ UCitLatcCI: crd44141: Lca,a ac OCIL.L4121 Nc ,All GC Cat:
LCL 1.2L4t4,' Cil ttISCALI:

c,rvaLr ,acz

;at IL at; Arum (aC,N CULCU rtAtum:

CLU

ACE,

CCS,C44.C1

CL

NC, cittLra: Elul

uaccct Ng
Luca
cLe.. uu..41412:

l241

tc,o,lu mciLiLV c,c4aLtu azt<ttu ac raaL actctu C(4 Mat. Cal1GCll4 actuct Loa Nu c,cc. c,cc. ZL< (c,aux).-ALNALE
UCLIL2 C,C,N NL

NLccal t<Licad CLUU C(C,

cut' mato,

CIFL CIGL.Vit:C4 9ZZ
8ZZ

r,Ltaa. CAN ;GUM.: L.:ULC4

ucatccLu LIN,au ac., act Luca Cle. ILL C4134: =ALA 4t4134Ca CL< ucteLa' L'CCt4 ccm 11NC LLN C44 cacc! ,u4t2, C,N r,Lta4t2' gNUL. tuc. Lcuuul aNct ucLa Na 4U141,' ut,Liaa cccaaa ulca' cu.! Lan as LICag41." Gctc4,ct acta ucccc, ccL Nam. c, Nt caum uaLEI ACLU NU CLUCAL: NCILU4C11 CLN Nal. NU cArtLaLc.c,uat.w.,
C1,1 Cla1C14

glIkCitCt 4t4LICil

Z£ PDF compression, OCR, ££ web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

uot.0 z:

aux
4i.11.1...

z: atLu NL L!).' 4ill.113. NCI NAN
LCL'4I.L4XLLT C4r41.40 cl..MCC4L: CirlC1C1L

LaLLILL' NO
CIL;
111

L',C4e2ILN41

CLLI

CO-AL

MIL

4101M ,LEL UM

UM.0

LNLLICI 424C1LL

;CLI.LY

4;4C0

Cc LialCLIL

LN;

e710401

;40.W 0C;

di...I.C41 LI14L

LI4e111. CNedl, 0CLI41 N4LLM:1

ram. CYLL;
l4uLL scz

4 4441..4C01 Clat.e.!Lf ;e4CLL ULEL NO 441410 4LL 4141 Q' UV 4r.1 ILLS 4l.N4C1 441 LC1.41 CLU /ACLU NU UTAC,uL NCI

4;40

NA

AuLlaq,
4LC1L40

LelLca If.L.Tr.CLCW LR.I044214
ULe2ILLI

L4;

L:L.I044LLI
EICZ

4;

U441.

Clie211.

ULU

N;LL'.40 C,

IL& NALL'Z'
17£Z

4;

eoigaeA C4LC0

acme Letat

4A;4C/L.00 CLLL NALL',41 eaa

1.`,1C41...1

CLtdLLI N;LL:40 NL Lre,Ca L441.4. 41.4l111* 4N Nal, NU
LCLC40

4/2101.1. 444121 41412, r14401 Lcrt.LIL NCLU41.1.0 IBC, NIAL. CCC! ct.ACICL

4141 AN

ma'

aLd

LILO

40

4C440 L4e4LL'. ULLe1140 NL,C4L.1
4A44e4L

quzL acd.

creadl C1FIlU
NALL'.40

444

-

Nu

0C4L. NALL'.413

CLLL C4X01

04e41

C;

4C, 444C0 4111

rezio Lrt.LIL NCLU,LI.0

N 44A00L

NZ,

CCCI

N;L: otz
LILrL Nt. LTe21401 CNLIrt. 114111

Ot. catea,ca
LCL
LIal044L NO

ZENL' LNQ e,u.Lx4NI CeIN ezru.4 Luo 41. zu.,c4ui 4,a4aLd C441CLI LI;e!

4;4=1 441

4141; AN ££Z

CLLL C4E01 41444L

C141AL: CA 414

414

4424C0

t.1!.41.

LUC0

Lam;

IL

LcLa

=41;L

CLU ELL.c4u1 cLaLd CL4 44ru1 ucaLLaau e,rea,a itz Lle4C44L ;041 NLLILLft.L NU NALL'.40 ;C0 ,CNL. CL ztz 14L.N4C1

atu. 411. LtNuLL KC, LNLe,a cul 'Jun. Ct. 4LL4 N;LL.:40 ceICCI ;1U;4C1 ;C0 LN; alukra! LLL ed; LCL40 LL NO C4 4L',0' LL4L uoaL' ccaLiu. 1.1.101 aLe! 4avc cCILC1 ur44ILN,.1 CCL,LI 4CLN
C. LL4L

uard.

L.:4121uLL

Ci

4; craziu,ccv

.t.t.CX;L 4,041

cmLatcLuom EN4a4in
L''1 ?ALL(

rcap. Nall, NAL!

NU

L.Nc.Cf L!AN EtZ

uxaki NLI 4LL4 N;LL!40 L4LI L44d1.; 01.41.1 N;11.140

C1L41 WILUcCI

LLkL INLIL c4LLIi NC2L., MLLE. 441-1 UK/24041N C1LC4LI LNL;CI UNre1140'

uuLLir

LCCIL0 xt,411 L:IdLCL CCILCI Cal40 urLent. NCI

4; CLCL;
Nati.
LEZ

L'.N0E440

C4;

-

4;40

4111

41241.:

Q'

9£Z

FLLC4L1 CL.4

CLU
NI. LICILLIL. CAAIN

ELLC41.41 CL.c.

-

;Lit
LN0
LEZ

04;0

(CAUL) 4:1 CzaaelL
4CL4l11.1
Ct.,

t.cL;Lri. CM.L.L.t

1NC1X440 ILA

NU 1,Cill,4 Ura.lala Ct4

41.11.11-

Nay.
1.2.24talLI

NA41:11 LidLCL LC1LQ

LtrLaki

L!C14C14C40 LILCLI IL
4411

LIC4411.Ncl: L1.41.4 C41.41,

ICI4U CtA, c.LUL NCal. uQcu..(1.` um.au41:1 cALEu irac,ct auicae 24AlkaaN' NL,t4NLI UU4CLCU:Cat,LI: UtZG4C,LI (cauLal uaa UGL4IU CLU, td ZLILLL 12EUENLI (t4cuu) NC<ISL guc,c,u auaLcu o.ctu uucmuu accu Cc cuLui. cxal. 1CUL 1.1.4N UL,,ALV LLIG,C,L1 ctLzat UGLC,U cita iNut.4,4) luat,uta CACA' CLIILNU UtCUI2. I.2.CIUU NU uuQt..ca,ct I tatl.U1. CLICL AUGtAU NI. 1.:aatl.11' LILIGtAILI UUC ANULC atucLuu
1.

4,u1'
9EZ

aoduo uNez, uuz,u

ALA 414,uL

(cauo'

aoduo

eaCEL ;NEIL

LAN LILIttl.Al.' CtA CialLUGU NUL,IU AtC11.4 uc:44,co crttua ULL LINt cau ilC,

IOU

CiNZ

44,1,t1: VAC,
RC, LNIECI.

ZN4 AL:LICAL. 1441
CtA

££Z

zuclu

utLat

NU IL:

IL! ;COIL(
C1.4.

RC,

Ct Uthr(t, AtttA 17£Z
ChE4S LC!

1.2UtALU

C(CI

LLAC,L

ll CaLILLNI.:

tau.0 claw uour LICAGL614.4 it titCLI: U.
1.1N4CltILI

6EZ

Nal 1.1C.AtEtd.1.:*
NI (4LI.Ztl)'

LINO. CAGt

uchu

uLtuau

NU Adm.a Lo.t.ca 4ciat41.

OtZ

AUtICiIN IU UIGCI La!.C12

rciwa

,chca

«tat.0 UlLaltta

NLE61.: Lt.!

NAN LICI.CULU LILILLNU NU azac, Nku 177 QaLc! Ct utu_aoa auLav uw-E ucctc, ctc,L.c Aumod: c,t4 uo.ru atuNcicau LtatEtC.14c uctLeacpaa ucLatz,a ctrucu4 Gaic! cac, Ga.tau c,NiLL rupwci: cciActt wat. t4AU Etz Al tUIANC, (L, tUldNA UCC,N Cdc L24t611.1.1 U6NCA1.1.1 Ulll NU cauccla.t ickaca.da )` L cac., uNacirm,u crLauL uut.La- UUccU L(ttlt NU ciucAuaa tclu.N1 ua,Qu. cac, AULIttLI I.NUL ClatUCI NALL2,4 u CCU acy. 01. CiaLazi.uo.m CUL,CIACI 4.cau44 cc, rucattu. ;LULL 61.141.4 4UUuL' 124CAda Cc uctucl. cthau 4Gt CMCII.U41.14 NU

NU

ter

LtI.Lalt NI. LINZ' CtILCilt MALL c, uchoLau.o. ,Cl 1.:41.LCa' AILRLI GaLLE,L). (cc,taL cu (LE CUttle.. ULLat Nt.rttL: NEL chuzu. CILI LULL, Luca GLL lL CL welLa,ct 4C4412: lttfaLLI CNC& IALL:' NU alUAL RL ICICL: GUI 0.chcal. urli.cau rya AN NI. CLIcl.41.I. u.N4.cau cudatt: cutrau cc (du.to2L)' utz.o. Qcu.t.c, 2.4C, G[4.2. 414,4C4: Rlll 41'.411, L,N 5"9:17* LQILL 0
LILI4Z1.4!

ULCa." za,c,

ttuQai ca,u4CIICIL

CCII
SEZ

CINUL!' aucILLN1 L'C1GL:CG,

cemktu

uctett.cau 1ClclU NU ciccuu uQcuci. cAtut.' uc,auNa. caucat caua tult.ct caLci 9EZ uuaucu utru (LAO.: LILAC, alAN tNaL (aux NUL tudlo, waLN,L.,.. max. (114N INL CIL11.6V ALIttal.N LELCA ECILCI altALLIa. Lat LICCC441,

SC PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor if

Z:1.101.1.1

atll:
CNe2IL c41f.r.1'

LGLL Z:

41112.

uL.,Lu

1414

1LQ

NALUX

NALUcCI* ULeAL!

rLLALci Cluriu
cZNL LCNML 05Z
NALUcCI

1.41.L.4

dalLC

NALL'ACI Cc 1141. NALUcCI

AUM. LIAUUL

ttz
stz

L.LcarLe

La.,LL,LL' CAcu

UL; AUALIUL! 41;44LL

Ca;ccai Ca;

AL

LcaL; Acad. Lau

C/Cci ANALUcCI CAUL! U4 cEUZI.C1

4;

LI' C4 NU. uL.r LLi.L NALL2411 CLaILLS

ArcLL., ArL L4ILLL. L.re,LrL' NU NLL:rt LO,tc LLu 4LL 4;4r1 Ei.ent4 L'Q ISz LICLaL4I:1* UNCelicCI

ULUILL' LN44l. NUL
N42

caia4' LCal

mu]

C1CAC;
917Z

ual. Nal. NU
LNL413 CalLIUL11

NULL LQ UPLIi ANUL

44LN;

Crc CCCL, NU L.Ncf UAN

LAcCILl. ULILCUL!' LNU UC1ALCLI NU AL Cl.ti LN4LLI41
U4L(1.!

!MLA

NAL!' CcLc NAL! NE71.01 NALL;c0

1z

LU

NACaIN

ANuL., Imo NuL,' NALuLc c,u4z1 LrLAuo ea,L ArL al4u cacLNLuc' UV. NULL' AuLAucu AL:c;LICV 44411 UZLLI.I. Cc COCL alccLIC LthNri

1.44LAUcE (ALCrc 11A CLCL: UL/Scia NALL'ACI
LNL.ru

LlicELCL UULatCLUcCL arcl.Leal.
6CL

;NUL NALU,V Acati rAuci AN
Uc

Cc ACL

uNuu.' uLrcAu

Ac141

card; rdLN

VIAL NALuLo NLULU NAL! zcz

4,1M

UKLLL: C. caaL., CCLIC CNalL LNLAD

Zr4rlc NU
ULCI

caiALuLo url.;
NalL NUL
Ci
CL!1:1

ALM NUL Ltz L:41.1.41.1 Crc

ILA

c

LN;LLIca CI4C1` Ijc

&Lis'

441

iLALM: tz4 ULM

CUL! L.LucaL
LNL.r

C,41AL14

LCUrI ZUZiALUI LLUCI L'NUL

ueAL' uate,LuLa Egz atuL' NALUX LcEL
NALL:411 LiaJ. NcAL
AUCI

CcEL
CLLC

;UAL ;co
41N

AuLLLI

eiN;;

NU 41L4LI

N411.U.41:1

rCcNOI

L'ALL41 CLLLI Cci.cL LOcc:WL rUcLcal NLULU
CLL: LL! CALIC41:1

diuut.
L4I.1.4*

Ut 4C44LLZ QUM. LNLccIl INCL 44crLi 1.41.14 LuALL NU LUrcLu L.4u C,L LL::L.,cu 4A4cc AuadLLL CUL NALUZI NUL'

NUX441 LL LNALL:ca

NULcUI:l u4L NalL UNE72141
LIO LNLACI

1.!4l C1N

UCL-cLf

uAelo cLrLuo: CUAdL

ULUcl-cal UNLULU

eArcal. OWL

NLli
Ccla

CCLN ACI:1

ca,cLuL Nu U4Ccd N411.1.t.ca Lau'. Aca,cLuL MU rCcNIV AUCI NUL 817Z
41.13114 C1NlAL

Upu

ZCc alUe/INcLI. 14LcLcCI

LcZirCl:

C11SQ

UalCcrU LLL NC:4CW
U Cc LEE,.

LNLAI: CcrcUCV CALIClca Ucl AN NALL!131 uaA NLAL CELL. LuAdo uNczaL cum..1 NMI. NU 441A1.! NALLIX cLLN ZG1LQ NUCCIa GLrQCL NeAL UCA
LAN cl.cLLUI

UNC:crca NQ NLL(' ACEI

zaki

Z1NU cceANLLIV LLMANC4C1

LaCI:1

UM/

ULX,NL LIC1NU4r4IV L'Ac tsz
ZL 441LlIlL 4N

dalLc Cl.r1. LAN U;c341 404iLLI
U4LLAL!'

Nall.

cl1:1

cr,
uc

ucLaL.Lc

CA

LAN CL UNUL 4N

urLuu Ldccil*
Uc

Ut;:tLcLI

ii41.1.! NJ.

-

uudcA
Scz

NUL' uri..LL.Lc' CLNez /ANL; .EN CNalL 61'Z NalL CrUL: AC:c CULL' cClal AN LNalL 1SC:1.41 41.4! AN C1C1cUcL CN/21L UACI ACtUc al-4 La ELL NCI CcLL UNLCIL C4 ro NC; cLIcL!' 121UL
;CULL
NALLIcCI

WO:

&C.

N4LL:4!

CCLULL Nci
411.C11.41 Cc

NULL NUL'

Nal,

LL:UNUcr40 LILN

c card. claw.;
4LC411. C1N

Luo

CNLA Nall. LC; CalUcCI NalL CA AL iilcrL!' u4cL., NaiL. Law. AarLun Nall. NU CL4 ULN

alc4LL NlAL (umuLLD) LNL40 LcrLLL,LL. CY.A:Lr L!clCI ALIcALICI 1I; "iCLL Natl. udarLo LULU LEcIl Qt.! NULL' NALL:c:11 NU Aarlal uci

NU

c,c4Aumr

caNLA

L'EN' La41:1 N41L:4C1:

cta 4NNU LN14 u4 c,r2zut au.: mcca utt Lit ACM NU ;Gnat z-L 1 awakta L, wac,de.,a. tLatl G14111
12,1441: L 41 N

61,Z

la,,UNL14&1.61.L!' 4CI,C,11l cell L:C44' 4C4C1L1L1 44U1 ANAlL'ACI: 44,t114 U4 SVZ 17-0Z. LI N' Caciu4; L, L:CL4N C1CL4N4LICI:CaCAN4 NLIJ., 91'Z

aCtINL, L, ALICIL:: Ac 41.1441.1.

4E241 05Z

tuctc,u acacut

<clL4L caNtc, Ct4

YLC12.* cal2L1-2411l

ac,

12.CANC1441:1*

t:1790' alLu

4a1L

Zurau. LILL

C

c4

a., 64 I.GL,CI LC NU LILL; NCILI: 41.4 dc, t4ALI ISZ uct,u,i.ctoa um.acoa dm: ru,w4a 1.4rt. rum. 55Z

chauLca CIN4111' CCtLE,LE: (AMC,: LIZ C N' autrzc L,

r

Nut
(41GL

MUM; lltt,N
warn.
UNLCI

LACACI

INLE

CALL. cCtl cl.Lica,ce LIGE4C1 ZN1124 ULL,LI NUL 4,4L L:LN4C1 4L1L111 4CtalCALLI

uc,luiu'

cacra ucLazaa
61121E111

4111:40441.1: (41.41.41:1 Z St
CS.4 C.11' /11.4

L:LCL,CI

1=CLE
12.1.11LL!)*

ctadtir: Cl

44ctau. tICilL41. 41

Nat.
C(11.1. 4.

410I L. 56 GLI, Act,c, L, C4CALL:

LN4N1.

1,5Z

9Z 4N LEL,CI NULL) (CCU SZ

41

CCILEL (Ca).

a'-17£

CU acttLE Ya L, CI1CSL'

LAN 41.2C141.1.` 41C4 14N

CtCI

4ELl

9£ PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor LE

UGLU z:

att.0
&MIZELL ;NUL ceau NILE!. CCQL.! CA-LCLA
41, 0.1-141.!

z:
CLCINL

aux
1L4 L.1.411

WILL.!LCI CL

Nr4 LLL4 NUL'

LICLI

elL

Nall- NU Ld NC C. NLLLU'LLI

u4LN NU Auca,
/21C1LCI

4rcLure
1.41-USLCI

14441.1 WIN 414L1.!0

rd4u

1,44 LNLA'

LILCd

(N4LL.l41)1 NUL

alltd:1

NU LIEU! CLEL
(&21U

NCLUll 09Z
LINCILli 4N Lc,

;Ca

UCLCL

c,1
LICU

uucLL
LCZ

;cc,
utuLum

4u41
CLSL

lam

xc;

c1'

=CO

NadL
1.!LN

Nuru

LCCI. CCOLL!.!' LW' CTIdral

C,UL

4L!LN1.11

CN411.1.!LCI

Na 99Z LC/NMI cakdLX,C! ucLau C4

LUtu N4,1t xLuo LL.;du 4LaLL.r uLCI Nuca dU NUL' LUCCI XeILL!LCINLLL., CL LL4 NULL' LEE! LLCLNL WILWA:7 at.N NUL

c;

alKiLLLE cal

IAN LI.:(.0 Net
L.:411LdLEL1:1

ILLZLNU1 CeCLE'LLMI LQ

ucLaL,o'

LLLL4 daac at;Lux 1.1.,4dL 4N 04,421. 4NLL' UUL/21L LIZLX0

itt4

enuzci,u 4rL4,1

rueu.

at4LL4,1:1

4u41 CL.cLezo LMIX,X4.0
LLI.L4 NUESLCI LC
NL

I9Z

CU' LULL 1e#1.1 L.!Nal LLL/21, N41.! Cr,

uuLaiL N4

L.!XLL

,uaL.1.'

;Nay. LCa44

WILL.;41 `CLALZLCI UXL; /21LCUIL1 LCC41 alL'CLALC!'
LNALL.!LQ

LNLZQ NelLULCI 4C141. ULCL/210 aZI.XLNLCI Z9Z

LLCLA 14N

L,cLro' NE;

4WD adu1L

eacix 4ar14'

4uu.aziL cuL4,o

Nu.Lu 44 gtt,C:ci 4ci 1.!LIC4C1C) Nall. UN4 NU LNcl.r U4N asz LAN LL'ELLL 41' NRL XCLIM CUICLL.ti 41. L!Clua! L.!41rLd WILL:Lt:1 CL uezcial NU C144! 244ILL!LLI NCLale NM- LUULLSI CtuLL! Nrl NUL' LL4C4Lii
4N

LcaL

ziLA LLL ez; LELLO NULLU E9Z ,XUALL IAN CYUL 44,141:1 LLL 179Z 1.4L.1" LeadL; LI4LL CAUL ULN LNALLal caratui a14LLL.! C1XL41.! aze, L.:CMC1LELQ' LarLAL! 1.11-1'3NLLU LLL 44 alL:NIEL LIE1.41.! NU ILILUL
C1LCLLS LUL.4.41.

rt;Luo: ucLaL rLLQ NI al4LC+
44LL L.!LUL! NalL 4,1..
fSCU.L.I'L

azLizu

C.C44u.

-

ucaLu

-

u4LL4u cr4
WLI-CLLS

elL!.4

NU ,ruu.

ar, 44
NUL'

4CL. N/21. L.X.421 CXLLSL NL 69Z
N4ILL!,41 LI11.!

C1NC41 LNLCI.
CL

4Xte21LC!' 1.!LNLU 4C141.

Ld

C1LClaal UM.XLN

Nal MLR

=LOW czc; LCL ,a,dL Cla4e,LL.r4L.v NL
LdL
40141. CI-C1.4210

4Z4d
CAN

C4/2144 W.LN

1.!NULLI. LCLLI: CN4ILL:41:1

4cuaL tICL

NI

CiLLI1.1.i

;NUL. LNLI NU

CLXL LXCiLi

441LLti

ICA Cal.!

40-14
NQL.,
azeziL

LXLIL. alrLCV CML!
LLL1

uci YQ cL Ldeau 4,LLo cLLLUL at61.4 ISQLELNLM 99Z ucLaL,,c du; NU LrLIL! CAN LWILULCI

4AIti

4CLL

/21CLI: UNLl CL

4N' (XALL.al)'
4).z
NCB

uu1LL x4 LUta
LituL rd,u1 CULL
UrN

utz,,entLe

LQ

-

CldEL.1. XL NUL

44,

4L

rc4u 44, ;r1 rcua4L rclrLU' cramp LLal NALULC1' u4ar, LLL ,ca,4 uei4 41 ,aa,d u6e1L4 LLL 4N LNC1 cadu..
ItadL

Lucundu ucaL1

x;

Eta

u4xcair

Uta

ZSUL;

4Nren,12: 4NLLI

Niult r,Lh cL
59Z

u4e4L
NaaL

CCULL N411.1:41

40EL

ECCIACI ALM. 11GIA.
11

WrILA ulU Z6I.A0.

Lrarz

UM- 4XL

CULLeIrl.

-

rl al;

ClUILL

421.!LLU 1.1.1..LXL.!

NUL

Cal

14,,a1 99Z

L:Cal,: NU Acatc! uccaclu
L:k1

acta/ta Atm: ;ow:a-cum. rum. aAu c.,artt: turn.a uraaa ccc, cell NAWACI ctc,,uca:

1..!aLLILI CiC4 CL La! LX/Z1L 42C1L`C4ILLILar LLLCU.:1

ruLLu.

ucaN'
UCG4LL'. Ct; UNCUEU L4LILlt

Qatc!
2.14L

caLLat aatct. ucc,c,,,4 ce.LL,L Ltau acu. cut.: oc4 dc, RtL NAIL uruaL CC)' Lccau aacu (MILL UNCLL!' 4GL L, uacta: UI.E. NILIU Ltad.Lal C4.1.2 tUlLti cautu ca.aaa.' NI (Ct,Licl)' CCtILN CALltL Cc CILac4 uatacakci, Z4LE LECo.LI ILNL: acluGccl L uLLau ac,,t CGAL: MUL ELtaAoa
ctc,

65Z

uQLaaz INIC4

C

atc,t- cCCUIUcI NIC.0.44:

LcCd

L:LICaL" (tECAIU
09Z

ruu GLCall

IL,

ccu.c uLcac,`

uact.caa at cttatu: cur4 to.tdu 8-1Z. at tLN(1141.1 uzLEL4cC Lcl 4aLcual..4.4r Lat tut c, 4,Mat44:ucLab.4 4l14LIU Scud t9Z

ciatta'

UCILCU C.

ctac, tu atz.lau. wLalt ULU' NU ACGIU crtaitt. Na C. CLIll4 CN ucatc! NU au2cat tAuLtt utt.tct` CCU uNac,Na NU ACGIU uataciaa C(A, LIC4Ellca Qate.,ct at:x(4i c(tu Cu' ccc, aut. ucatcl cc actuta NUL,4 6:sr atLu (cal aLmac,acl arzca tCIGL4:1 CtIL UcL: CN ICW,AN cti.c' ccc, uNacirict 1.21Gcl. CLL. azu 41441.GL: au,,ua atuu4 NAN tEct&Lce LkUU-44 Ld. CUC1L ULN CN,41 u*atc! NU alcLat Lc<cl ULU' NU ACGIU SILL acietc,u. aa uacac,act uatu cca U,,4 Ara uurzac,cau LLL Azutt. tau citza CUILNU caLLatz uatuatu ClCULI CtU AULN4. CLLC aNtlu, tctLz..LE: ccalc Ka utaNc, WIN EUILNLI uatal NU uacaa uNaANct cLala NAc,oa NCI ectt caLate u,L,ALct c,acu,t Itt.Ncaal Lt4NAcUl UCN (awl CL-CL: UN'CLL!' CI.GL L, EMU.' rtti.uct: dQ uLmAcua Natl. gsz

AUC4,L UNI.11 cactc, acr41. LCG441:: LLC c44C44

99Z

.

LEL:).

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 9£ 6£

1:01.4 Z:

alll:

14GL4 Z: CULL:

LNL4Q LOOCL C4dU C4 J. CL L,C,LS LLi MOLL' CL

4;

INLI LrLOAcCI
N4LL'

OWL NU uahms C; ULLEU
4acne!
LN411.4,C1

ati

c.CNL CL /21LCi

LW

C41.a1

LNQL WOCZCL., L4C1cdU

Nil LULL
1441420

;ULM in!.

44.6 ruenAxi

LrLQ

41. LCL.I.,LLE

d.L4' cm.

NMI- NU 44ZOL LIduLL

Qum'
;.C1LIU

LUUL4 N4W41

CL4LICCI L.ILet4CL ;CUIL

umi.nu atlt N;LULO

;co

L4ZU uatm
UCILC

LLLML N4L`.

(4rcLu. uhic C4

cal.' Ca
9LZ

L'ItAL! U4LNU ati
L4L&

LLLLU 1.f.L4CLt LIMLNLI
LLZ

Nil

NALUX

CU

ciaL44co udduc NaL uclic C4 ui.L c uauLu atLt 4ru uceleaL Laz; olLA'
N;LUcCI CL L.4L

OOLL ULX,NL UONCL.CCI1 ULL L9Z

;co uzuuri.

NalL C4 LOULL
42N

LaLea4 CL/21C4 Cl.dL MLO NWC NaL N4W4.0 LAN L4CLCCV NE; 4LICI MOLL 4CLI:1 1..ithNUI 1....L.ra4e,u LULU,
1..1.C/NC4C4C1

aduau. czta44

oxucc

4idu4c 44u0L4
CL

Nal. aicv
c4,u,

mut

cZO4L1. LeIN GUL 44X.C1 aLe2
cd.

;co

rLL(L at4AL

UL L4A4 xe2u441:1

4C; LC.I.CcUL N;Wc.CI atu LN,C1 uru ci' L.I4ML 4N LatQ 6LZ urco
L.11-1,U

UONC1crO' LLL 9LZ
ONO4C4CI NQ 13-4Cclie

CatLLQ u4a1 99z 1.114 NC4E&CI LC N4LULCI LCLCU' ClI;ZUL OULALf. ;CO OZCILI N4LUX 41cu uLcc.; 41. uutrd L 2 N Lce, cuaLA' ;NML ULCOU r4e! L1 ULN 69Z

oz4e2t,

Lrutcle 4e24co LuttLu caco4cce uLLL

4N

;CO UdLi

CCO1 UUILL NO LNL4Q

U4LIC1U OCL,LcO
1.4?4

L.:;C CLI.t4

Ld

CILCU* CLLC

ITZLCU 4L L.L.CL.11

ULN' ECMIALI, OM 09Z

udkauL

L24LL.9

(Nil u2lauL

4N U4LL4U ACC,. N4LUcCI.,..L4O'
LNL4C1

xua

,L1.440 No
N1

4C4 44ALep

4,eic eLdu' 4u1 Lutez. LNCI 41.' af,LLLU 41. N4LUX1* N4 ULU1LL CL Ne211. 41.0 Oat, ;CO Lk/IOU taz
c.dLOUL

;co'

Lca OLE

141.al.fcCO'

4;

cr4L, EL.du ;CO ,COL LN4LUX ;CO'
4N
ZLZ

-

4211:11..LL'

rLL LC; MULE,NL
4.CIC

ULENU C4 ozz

L:ruri. NO ILZ LILOC41 cdLOL

;N
INU

al.44141

ca, ram
Lc L

;LTLILLIQ:
;CILCU

440.1.:

-

;4rc.C1'

LLILICLU UOLLI...LU

L4ar,c 4at4
CCU

OlSaILCCI NU OCc.l. N;LIJACI

;ICA CNMLNL 4OdNLLI eLcuLc uoLaL Ni 4.6" N4 Lc.4,14

4C1

at. C44ALUCO 1.!,CiNC4C,CV

z9z

Lrizaw

NOIL ucALc

L4t

LU

l. N& NU eaZruu

N4LUcLI

ept

uoLaL

;co

UC1LC cCL

1.4CULE

LW'

ate,i.u4c ac, NU
1.1dLUUL

CULL

ue21,,L.r

;MS/. NO C. L.RELNLUL r,at LILN: 4ZOCCI
CMEL'CLLI UOLL4141
L!4C,,,,C1

Nil

l.c.c.LN

UULCI C44

41.

LcCLLC

;CULC' 44,1.

4A;cOLL CLLL

ULX4NLUL ELZ

L;N COALNUI UCALLIL ;CO LILMC ZULENLI
1.41.1441

NI /ALM; ULN LULL C4;
LO4L1..;*

xaci

atQ CiNLOU' OULCL LCxuLU 14N L.,,CLCLI N;LUcCI

NALLIZI'

;OM
CL

CZSCLL

44N

GCILLCL

CLI,C C4EOL' ;L!CLIcC ,CLA ZNal NI CUM;
OCJ.

uccdea UM., NU L.LL41.0
cl.L.NL DIAL

rca44c

;4414L,Eli uLeaco urcAL CNLA° ;ZOL4 CL4LO
LICi.LO NUL: ixt.e2n UM-4W
N4ILL1.41

L'Q

'CCI-401 4ACL Lc.OENL 4N LNCI

Ltic,L !MU' Lre2ICU NO C4LLLt 1.41.(CO ad-IL NalL r&17 1./21U,. NUL. mat_ ccu4cu 1..ruLe1140. Liz; ,LicaLe atQ AoLc 44L4c1 N4 L4Li..ru
;CC! LNLW IL LLL
4UCCIWCCI
eLat

-

4Lal

Na delQULQ:

lACL

igh.ca

flZ

ULE4NI.' NZL, L!CILC

c; cuar44
4;W

uNren40

L4carr NE;
udci,c
1.11.21

ALM MOLL MCLO

LCOLIL LC,LCI C;(.;L!, OOLCCI atU
aC141.1.* L4N CUL
44aLe., 1.404

a,L4Lri IL'!
1.1.4N

Lazu

'CLL;' NL L'LN &1L NO
QUILL; NO
L.1CLICLI.:*

ca

uuLc>1
cLU'L

Lta.0

LUi.N L1.41-LL(' ;421O4LLS cLUL. LCILCL! N4LUcCI

E4a,

1e4a1

ctcd,
La El

NQ CALL. 4LILIcLU LLIUL

;N

L.,CcU UNLC4(.0 szz

c4r4cce Lusc,Liu NalL

aue,c uoad Car,.

0144:

CL,C

aiNal ct,

4N NQ 4141 444CO U.14

C4 4Cl11.4 CtlIcL

LEL" Ca

;La Ithd. cautz4 11
&LL11.1" LIUCL

CNCILL: acac, LIG1.14: LW. v41.1 99Z Z iaLLIN accau c,u.0 aAtc,

N4 tC4:C4CC4 ULM, C4
1.1CC4N

Z41441:4 C4

89Z

CilLIC1L C,C4Lall CaL!4CL1 L!EZN
12CLICZILLI UtG4C,L:

N4

Gr.4412

(U,41.: 4,N ZLZ

LILL Ci

cpuciu

LC41

LAW.:

tC04, CIG4L11.14.11 24111121CLICI.4

1.21C1Et4 1.4,Z411: 141.44C41412

SLZ

iNicra GUCIL!'

1.4,24

GU' c, cc auc,c,t. LILiCtLI CACIZL CL

uant. 4,a4ctu

4ctai4r C,L.NLY

LICIAL! CSCI NLU4 ccluaa um..a.cda uaLtat44: tutrws £LZ 12C1Nlllf L4C1C,UCILI CCEcta iudl<at

4CLA44 LN<CQ CLILZ'

=GM.

CLILL,44 CtLICL C. t1.1.444

S21-11-44

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor It 017

uou:

z: atLu

Eit
LNC1

LAN

mai.

LNALUXI N4211..MII

AULIML Nci 0.440 e21u41Av Aodu ACA 41.40 Nu 41.x40 1:441 CiELCO* UGdLL1.1 11 LEU41.! L14/241
LCL' CA

tf.C.LOL

CL NCI

411.4 LNALUcCI 4A4LCCI4

441:,c)

tix
WLULCI
N4I.L2,C1

44Lca. Qad,LL chaLe 466 CelEN LAN CLLL NLICI Lttt.N (CULOCC1)1 ULM Nu LN/211..Nt c4e!ce, 461.4 CL4ULI
rat214

r1046C1 LNCI NaZt

FEU

4c aue.urui Nall.

Cc U4LLLP

xU

1111A,4l NA

NALUX xU
e2L`

t
Z

Lf4/24. NalL, NLI (.114 LNCILLkCI

W21, NU LItAL NO C4i ENLA. LNl21L
40ALI LNEIL N4ILLM:14 UCCI 44GL4

Ce11Clca

N'CITV OULLOcO

124;
C4

441

-

xl21L CL, dIN4LLM:1 vsz

LIOLLLL xQ LCci

cramco

NAit

LILL61. ULN c LUdcca* LILIc 4t41411.41 NULL

Na

NALL:401

CA-,CLA' NALL'.41

4uaLli MIL NU L,4r4m

4UCLA AN/21L

441.: Acad. uoaL NLT NU uLL,L. LAUL 4Nre214oi uLLcu UCcN 4441 46r40d t ULLa, uALLri4,L1 LNALUcCI &au' arai FCzL4 AUCI NALL:41' DIU-1W UCLGL-41 1.46L
ULILLU NLI AUri,L* NalL NU
(-NUL% N1.1

',Nat.

LC1 OltIO 44Ll.440 Ne141. !ALL CxlAL 4NC41 1..V21A4U Sia LNLOL,Cr Lcen44u4. LCOaLcl LCOANC41. CNALU4C1 4N4cr411 LICA UONCtain*

LEM'

at.

AOUAULI

xrl 4ccUA,C1

Lr414LI: re2141

L',0 4/21A4L41'

N4121

ta4u eix

rdcau. LA;
NUCC! ULN 9 CCIC141:1* LAN EALA LUUCCI' UNL41. 41.441.411 MALL:

N1.41.

NA41;* 4411.0 CLACI LOLL LiCLECLI

ucaL ccOLIL AN LCL NALUX`

aza cuaxv

E;t: CLUCI
L

MOO. LACLU ,Cle11.11;4

uca,

,LLEL,

ArzlNu.

ram 4A
e2IOLL

,C144 AN NALUcCI 98Z

444A4LI* cad. AU
LICI,A Nei

L4Lreau

4u

4lt44C1 NLLTLLT CL calra uaaL. NU CI4LL44C1 NAIL ULLA/. CLICCI OCIL'. xIAL NAU OULOCl* LNUL-60 UCIOL' 401.1.
AUL 4uLludLu icEdeno Art. ,L.LL' UC440 ISCLCLGL4 daILL' NU L1.4
4uce214e,

Lam'
LLuo

t64u
e2ri.

Nl renal

aza Lam.:

C4aLLe21'

4Acrl. LIZA NA

1.4CLCCLI

4arav

NeAL

ccdeno CL'
Le!

Ne21L

uoutz

Adz uLarL NCB Lcary 44 ealkCleg Ca, [a; 444r1

AUL

rLc1

wcart,

4e,4C1'

NALL!,1:1 LG LNLAO

icLL.
NU

ueic

rca,

Lci.cry

Cilia

(X;
:1' Z

-

64u AR' U4 L cicLury rcEL NalL NLI 44Nu ucLaLar UNC41,0 41A A`CCLL r,rl 4111. Ci 4A NUL!'

Cl 4at4a46

QUA.: L, 1441*C4':

I

CL urttucc,al: lb' Z: atLu L, 14Na UaGL:12.411.Nl CN,Al cucau ctAu. uLtLatu ucuu uuLcau ucuu au (12NUECA4144) uccattau accy, ctuutLu caa co.aucc ctc,uu Actual: tuclu.ra cickatu` cayu Lava cac,ca utzacL NU ANCla act,a uatac,a,a uct.claa udLLNl- acatt, NUL GL,dxl:

udu.Nl accu

cccLca.c:

(c,cLd,a)*

ucztul NI tateL)' Nall (Ca LICAEL4C, LLRLNLI c.L.cl.' uctt.c, ucatLca al cm
ca
LtacLtc,ta udtLca

uacLaua LCd VAAL,' cc,tat.' (Ga.aN)' 121LNLIllINLUal
tatcl.L.rttutu NUU

cuc,

(tc,_cc wact c,uta au-a Laid ccatt cra mama cactLc!Nl Z:6£* CALL: L, mc,tutta:
L

uctackr =twat AN NU c,urtcacaa tArt ratol CIL:LidUL Na zgz uuLau atm:, aLaca,a ucLataa coc,u: AN 41- aucc,u actuata:udaLra Nett utu. rtrat. ssz
N412: atc,
ccc,

tccrkuct NU rtc,u alcacit 112(1K1.44 12.4uti.,4 CUL
99Z

at:tacit

CANAL:

uttLaa taa uact_. rza a,c,tc,tu uciaL: 4all catdaa. N1 cltLra' &Act, rttixtu: ct, 4ac4 au.0 (cal uartaa (CC, uatac,tu uoatL utctu NU uac,c,,a cuatclta rcc,c!L aurL ct
Et

NU Ncit c,uLte ....at.rtc, cc,

LRCIAL. NAIL ccaLrtc, ZIl ACC4CI.: 1:41. Nat. (uncut uanau NL uatrcL ca aEca4 UlLICAL* Ca; NlCitIl c,cci.c,. vs ccaid caatcL uaN cctdttu LuaLzu AU1L12. CN11.4 NUa

tIUL UCALUI ClNUU ci4a14

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Zt

ctca.ci

rts o: aux
C1Cai LL.',ULZ,Nca
1SL

4C4LC1

ttll £: CILLU
4a1LlL e,ErL

z,rdez alUL 4CI LL:ClalCcCica
LNralc
L:C14NC4C1 (c4c1.1.)

Luc441:1

4L

LLZ1

NLLICLI

euru,Cr

xU

UOC1U

NA

L4EarLi

g

LCi

uteAL,Li

C. i44LL; std
N41

ate,Lux

91

AdLnr li.Nralca

NU

utro

L,EarLi

Luucc LalL,L

Leirua

L.,,L4ue
UL,Lf 61

UCClUL CaL 4N
Ucl Neal.
LNALL!ca
C4L'.

urLui L'a NUL: c, unit' NALL!ca EL' NalL La c cad
6
0.41,41t.
11

uoaL ;up r,u1. NalL, N4L' 144442K1 ZA,r4. ezza;u *Lza! 4se!E ULLU' ;Lc mUI.LCLu 4NUL xQ C. eirE,L;
NQ oz

LC; NALL:cal NEA EUNLQ LErcal rcQcLQ ALM
dL41.1 uenaUll Crc CLci
1.1CINL' Cc C12.0
1:4CL.!

4x ucLaLav of

ruAel.L 4N

41;41:

Ulna'

UL!cl, NALL;cC!

NALL!ca'

Cmuur

1.!CLaL C4

WIC!' Cc

LNALL:ca "CMULLtal. CELL
41.L.

LL.1.1.RACcC!

Nrc ClairiaLLLEI NALL:ca N4 arc WAN NULL' 4C2L-' cLICAClal

r,12.4E1C1 244 1.1.16140aL

LRCM

ANal Leld NAU uo 4arcial: 4cLai..,,ai ULL zi dalLU Alta/

LAM

L'NQ 1;4L4Cli

ahcar Leicr, uoaL 4L.,,o cat r xmL ANAL; iicaL midru.L C. LL CLLR' cart LNQ LLccie Lraa, ,LruoLL' xQ urc casucLo
CCLLNca'
LNALL!crl LL.1.)1

L.

2

cEL4 LAN CLLN

NALL!ca AC14i
LNALL4C1

22U1:1

NUL ULM.;

;cc:

x!.L.r

uo

ram
uaLA

NalL QUEUr &Mc
ce,
AateaL

epoLL Le!

WM!

Ca4c41

cum!

(MLR, Ettag. tL.Caf.
ELNLE

caL

LUNLIL

LuuLt.rx xelul zz AUL ;al

zLel CAN 11rCclica NL LUULLrcrl N4LL2ca

Lam
cekla LAN

t4L

Emuur uciaL,o tz ;La uELdi LA ucitu.,E L.Nrenx NL

4,r4un 4NeaL 2,du zaLl.

4iLLR catz,a

LC4LAQ LUL! C4IL4CI aLc crcLL 4N C4a44LLrcUa

LUKCLL, Ler,ci ralcCI al1/21ALCI: LICL,C1 CNUCLI aeaUCL141 u4, me, utx UL4lx uaLr lu C4 L4EL4 NEcAcCI LOLacrl

L.Nran
LCOise 11.!C

Mehl:

uQ 4111.1. imaLi NalL NAU NU LNcl.r u4N cz CUD NLJL1 LICILL! LNLACI CaLLICII calaLCI AC141 NALLUCI oat. NA ;MN

rdoix
cLrcall

NALL:cla NA 441LE
alCILLca AcLNca

C4C4 LCILC 1.1.1L!' 1-!41.41
91

,C411 NO Cc LINal

CcEL. sz

Crl Lrazt 4x NULL' Cc Du tz CiLA LOLL; /WI am: aACCI //ICU 121.1.1 L-41cLrLU NLUQ LIcUL LCL aaLL,C11
Ic

calal

ArZU
ZSA

-

C1C4

cLLL ACCI

CILC Ca;

LNLLACCI L!CL: NULL'

4C4LC4LLrcUla

CELL1441 C4CLIci.

N4L114:1

LalCaL LIC1Ncrl
Z:361. QUA:
ICCt
L., C4C411:

ll:C41,K42440.

LUNI..ldc0

UNC4L.1

4rL OAU Ci Lxrmc uLLui 41, LI UNal'

iILUcQ ZULLL( xmL 'ma L,ELro Ns; cie,ar, LILL u.a,ek auLut.r4 Lralca CtliCicrca LcCarL1 I.NI.CiLaid 91

-

al;

Clarc

44crl

L4' zNaL

UNULCLU

ciac,Laiaa NI

ACZLNLEI`

aucaru uacLaa

(at L11.4U: Nra4 91

uuc,lcu,a ac, c,actc,ua LULU
Z:5'01; GILL' L, tzaat.: Auct ccll Hat.

ccaid uaima
L, LINCleit44:

z7LL au.0

61

UI

4,12C1.4.40. CLA

cL

actaa ua
Ncv.ua

1.41141:

NI= cc.,

Z71. QUA: L, cutzetaLllt:
1.412.1.1.4.4

oz

ua

CIL! tCLING,L!

CLIEN

;GIL

C.U. CELNLO,

aca4w.

C

cc,t.c.a.

UaGl.` C64.,

uaaLctLau

AULILILCI LLCL UGLaLC,4 CALICiNZLI.

ANLLILLL1

MEW'

U.LN

L:a4,12 NLULLI LUICU ac,

u6Lzu

dllN NI act: lti.ct aNaL Uc
LLICLELLU.
dLLC.IL NEC, ULILLL'.

ZULL.N1.1

L:ELLL: LICLL.ZLZI. NC, cEzN cauaL ucaac,a,a ucLaaa a., aS auLazLu

LcLIL<4 (WI Num co.u44 um.cacda uct4244c1: NU 1..0.1.X4C1 lZ
cz

4L4 CLLICL: NIL L.:4121.1.01 NLL111(S4 L2C211462 Lt.:wt.:a. al c1441,144,4 4caata Ac441 c,uu.u. ucuzu Cc U ClL t I uclu.Nl. NCIlL'ACI: act. acau aaa Lc! Lau c, drcc aaLuaL ua2ua4 LL:CLNGLI L1C1NL, L,Guau 1NU uadaLoa at c4auct: uutc! au NUL zda.: actc,u ciaLiu uLa.' cad. NU c,c1,4.4 aa.zL ualuaa NL au.0 CCI L, CL 414 l.:LULL.c.
UCLA' acc, NLLIU LMLL, 2,141244 NEC,

U.CILL.NL` acLc!, CUL uciuut.0 C.LLIANtl: L2Cal NUL.(4 Lt4taLL1,). (iNau, L.:CALL:<4 cad rçca: act,w. Neal. 161,/,' LLULLI' ENLL.I.LC teILLNL LEac,ct 111.41.1Lc4 CC1L! WALL: NUL. ALLILLVILLI 14LULL(.11 (C.O. NI I.:(1.NLLU 6:1 NI ual..rual.a' (CU NILICI

NuLua

aucaw cal =tact' GuucLu
CL2LL.N1.1

1.2.44) 9:1SL
cchl.NV

LL:MCLL

uauLa,a ud.acta

acec,t. GaItho. (tcra.., cart.a4t.

za<ca.a aalacL war4.LL LaNa,a;

ucat.cla NI

NaL uaautLau
ac,

LINLULLLL CLC,-Gc

ram zaaul. ac!ca
IL: taC,UCIL L.:CI.GLAU

L'th NU civaz

zdau au,uuaa

CICIGL.LLI

aatuu

l<Ccl L2ILNL.4.4*

LULL 1cLu4 C< c4c.44.44 uccuL uata caL'U 1.24.0.1.61

taau.s.a:
NCO.CLI

4.441:1

tz

NI L.!LI2L1.4.E1 CUILL UCC4412: ItAcw..4 ZCILLNL. zdll.NIMULLLUL* auNad gC,N4 NCI CLCLNC,4L.: Ucl.R1.4 cLU rt: am! Na OA
NU
C,C16C14.0/ CU

6
EI

LL,ULICL1 UULCIL,ULO. AULICL:

L,ct41,ClLt

CLNULCLU. LEL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor St

aucuw 4GLkI ELM MIMI: 411t4 tUG1,41.: ;Nal. 17Z9). (am ELL CLILC

tt

drALis Lclt £:

C:11.1-1.2

duLa c4tr c: GILL

&Lc

NALua

41; C11.,40 ii4L1

Le2U4LLI

un,Auxe

ent.cr4
Lc1.1.4*

Ca, ram ACA

ciOLACI LEL

oad Ncl NIL

La Cc NLLIC1

rtra

CNG1L

NCN CEC1C44

Lar,'
CCJEle
UNLLL*

NU AL AL:elcal ELLLIc LcELEV NULL:' 4ULC1 Nall cc NULL!' ELIL!' NU ce.ILL: CNalL 9E 1.4114' dalLC NUL! Cc ucity A at

NIL

,e!Lau
LruaLA 4NCL UCiALCU NLI AL.Nr NU ClCAL4 NUU
UUALCL!'

CAN

atan autAw

LACL, LNcl

-

ALL

UL!

4L4LI CicAcC

NALULCI

-

rJEU

caul; NLLI i:iALL'c' DULL' 9Z LAumaa, LruaLi Nem, xU LAUNLL LruaLA UNaIL UUALCU xU LAcCILA

apt

ciar, Qum; caru
cLOcL!

a

itLCU.
AcLL:*

Nil LUadcL

xU

Le.,aL, e,L; LZu ciL:o: CAL LdLNU4 NU dLEA NALL:c0 L£ LUNC1cU CCLCL: LEL!

CA-cCLA' LNUL:

C41,14

uuat./. NalL
UcLCI

NU

t

Rl

L:LIc

Rlll

UEN EL:cCA' NLUL!

Cc&

4ICL41.! NcRU C4 AU* NLUI

NU LULX4N L:AcAL:' CULL UcLO xU LUEAc4 Ltual.A. azalL CA Nu UalCLI CAx Ace,Luc

CAN C1CACA NALUZ

NALL440 ci4to
NCB

NULL'

W.40' NUL'

CCU

UUNC/acC1' CCidLC1
A4G4LLI NLIC1

Ara ucLaLz

CULL L:AcAL: ucax LNU UM./

LNUL'

cuaAue LcaL
6E

icLx. aru

C4LLL

ULMAL!'

411,U4 NUL! UI

cuatal NIX. QLE IL4 4.

CA NU 1.141CLI
L1

CI)

(L4Nc0
itEC11.1

LNL4C1 NALUcC1*

NU LIC4NUcrc0 ccGUl i/et 9Z 40 AL Ncl L.EL U4L4L!
Aa11:111.:cLLLZ

LcElrc'

AOLC Cld.10 LOLL

CiOrc CliUcLCC1 NALUZ OrcUCI*

Le!

44 AL qtreAL

NALL:40 !NULL' L:CiANCCI

cu,cAi cua,Au
CLitcv NALULO Ut4L4 NO LEcI cAcca

NALL:c0'
NIAL. NU uou,LL NCI rcl, i4C41..' 6z CA-cCLA ULN N4LL:c0 ENL2' LNalL CalC40 Nall. CA NU clL4 LULN UL1 CA LULd.1 44UL! NIL UQLE C4 rile! ram CA LI4ULL EL NIAL. La Cc

LaLLm NLLI LcUcl: NALL:c01 Ci40 ULN xmL L!Uc41.! NU 4.N4L. ULN cLurl: LrE4N Cx LNrc Cl A, cL!cL: CLEL LcELEca (ICLL)I NUL ot C11

4uai.A. NIL NU c441.! NALL:40 cUclr CL NUL' 4411-Li LN/11Uc CcUca ,Clca me,Lau miLu: AL cUcl: IL! NUL.' NW' Ac Ul LcELrc' NUL' Ib
LcELCL mQ NU AUICcL L:LtL! UNE41,0* tto ULCL COcUrc0 lLG LIcNACI'

4SUL.'

uar,

CaU4LCC1 NALULC1 C1/110'

N4.1LUcal NU NUO NLL:Eca NO

ULUd AULLU JLXL: Xl LOLIV xmL CUUAL:' CELLNLO rum. LN4LL140
cNUCCO LN4LL!c0
ti1C141.

LQcULL EL CUL NALULO ULCC1' 1.!ClANC4C1' NULL zt LELdl.' 4LE leiEUUL Et.,,cLrL. Lcd, C4.411 C' U4LAUcCI. allCrc rallU uziA ALta,t.r CL LELIL

MALI

NALUcC1

UQNCCI.

4;

ACCI

uru 4lLle

CLQAU

NUL'
ZE

ACL

cGrL LNO LUZAcUl N4LUc0 EJLA

NULL'

LLULCV

L:CLL4,0* AO LtL4c

LL:41LIULLc

ENLALLII

UCLOLcCi* NU NLUC

NaL NALL:cO

AL. NUL cit440 Lam. zuce

rcua

me2N

UUNLL4LLI

ul

ULN

au Au Ait,o

E,Lt LNLI

cal

LNU C1i LNU

iniLa NU CUL NALULO cs

LFcWL ac,Nc,u,:a11.614,LI u3LdC1 Ne,U,
EC.142111.11 Lc
C

CAL4M

ac, ULALLzu 4cGlL
11C1.2

olid NU
LIN Nall

(11,4,L12 C11-4M

<AM 1.1U16112.

;NCI dC4LCI:L.:CtlC12 ECULI CC4,4,1. al4,2,1

Halt

SC

4,1*

atuidLat 1CL,C1

L4!

C1C1CC, 2,14,1L:40

C,

111.61,1111

CCCICV:L41.4,LLE 1441.1.13CL


C114

L'.1.14,

112MULC 1211,40 C111111.
114,44,12 11111L

NU 141.14:acuc, UL
L14

V.C41.1

lNll

UCALX C4L

LILL

NLC

rAMN
LLCM
NCI

a
9Z

(11.1.0.112

uLuu (Nciaatd) NaW. UcLEL,LC uclaLul

C,Gc

uclatcc,' au.tl

Nco. tcLaz:
CALM' cac,

LLCM' 1Ld

ENLC1

1.C4,12

Ui 4,NLC1 LA11GL
CUR

all.1161C4 E4121.L,O. 61.C.111CL
QC

uaQt.acct

cat AC.M.C412: UCLGI.41:1 NLC UUNC44,C4C1
11NM.4,NO.' AGC, C1.411111 dUr21

4UL

ILLCuc VAN Y4 cd.au cictuct` ual [Lau 2,14,112,M S-SZ N 41.44 CCL,111111161L!' 1.2C141t4.4, ,11.1C1 14,LLI 1C1-12 4,G1.1.11G,C,LI 4111CL:L, 11111 ccNca. 2,14111,11' ECANCAL catELN ALI HAtum: ada LEN run cGata c za4c,La uatt, U.U. cau4N 12N4,112,LI 12C1,4,12 uct&t.cu` (sogol) Liciitua AL.mcau Lat
C, ALAU alCLCu UNl1L ucL

111 12,LEL Cd. M1.41,11 UGL/21C4C1

ateau
uczNuct
C214,

C114.C12.

cctu ccul Uctcu) cctLccu: (uucuu .tuct.tu acActccc ClGL,11 aa datum 4,4attL ctc, cc cti..ractca uct 91:901: cut.0 cau. ctc, uAcau a.c4.1 ucuu tIcALac,czcu
Ec,ct.. 4,N

NC;
1.11.

12C1GL,C1

NU

;Lau
££

(ucl)' uaLica

4,EL(1. N1LIL!

ut.akc L'C!1LN1 Ct laat alc, Nut.

C21.4.0, L4.11

1.2,111LV

U<1L dCALCII:Lal C414
1N11 dC.ALC1'

(MUM' LL Wall N111.11 L'.C.14LN4Le

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Lt
917

CAL,C2 4,L41.

Lau Cid,L1t CLUANL: 4 N14

dC4LC1

tLt

CILLL:

delLCI C,LE

tto

(..14,JrL

NU

;rt. cut.c

CI 14 v.m4,u' Z4dEll.1 LLILACcO C41..LC140
LIC144141:1

NLRB LULU UL CULL

AU4i

dLACILO4L:11 NU

CuaA,co CALI ACM L.:LLU cNaL ituo 1.5.4 .4N

LLCILC L.;LN

LNALU,CI

MAW

VAN

NL UL41 LN4LL:41

LLILCLIL

1.1.0

ts

C4NLIL

41A CLNLI AA LPL CiCCLL NALLL4C1 CiL4C11 NCiLLI LLUANC,C1
L:11.:

4IEILCM4C1' NeiL

LCALACI

CALLAO Cr41:1 re4LN

C1L4C1*

CI

1.1.C1al4U

,aILA

41411

-

MLA; LNAALI NLUL ?MOLL

aru

44tIlL4' NUL WILUctl

cg

UCLQ1-41:1 CZSA

NG1L
CUL!

cCA

ca,ca

CAdCLL11 LUL4C4C1 NU 01414C1 LLCLCL,CI CCILUNLZ NLLIE; 0.4:1414 N4, LILIALL ;CALL L:C1L1411. UU44U ,LCI

LcoxLi cr4
!NU

CAL,OLL CL:,LLIL UNta14C1
C1N

x4

La.CL. 9t CULLC4C1'

LUX
cL

12.CN4

Mal

a

CI A,

,11.,L.;

C,XL

L,Elr,'
L.:LN

NC4LL!' Lti C,a1L,C1* L,L1,L.!

AuLete, 4ue14c1
1.1111.CC1L:

NalL NLI CLLN NALL!LO

CALAC/ &AL; 41.ral NICELM NLUO
ACiNC14E4C1 ?UAL Ls

AClat-clli
AL'

?UAL 9S CL'

rue,duc

NLI LAAL4140

AUL*

46,0

LAN L'.041 LCALeICI

ACC, L;CNL14
4U411 LULN

Er, NU

NLL!C

NaL

N4Lth.C1 MCL.C1' CiALN NU 41.:a 441410 1.:04
c4414

!aux'
65

L4442.1LIL LNL1 LULLI.! LLNLLC44Lie LLU Cl Li:i&u ALL' LULU uCl4L e.,ca NELN L,cacc: Cato xt.i.r

-

LNLI

ucaL xU 44ciLut. 4mLNC1 Cr, NA 4141411
L.:IILLLL,

-

,NUL LL

Earl.
NO
19

rdLN NalL uuLcuu

LLcL..uuLcuu uxu.nu WIL:

9g L'ALLAIX

uciaLeti

Al' NuL
etuo'
LL N

LNUL utSGL CLNL L:LN ANLO: N4LL:4C1 NZA
CL

mac, ,aui

cciadadx
AL' uutrek:
LAC

AA

UACI UNCill. IL 09 LL4,L:*

-

cxenL ;4133 MU. NCALICI UV. ALLLL,ACD LNLte.1 NALLILCII CLaILLI LLULLCI NLI 6;41,U
LNE, NALU4Q*
os

LNLI

0.44

NG1L ULALI ANLIL, NLILLI,L tiel Auk wae,czoi. 4ECirl Lela LAren,co Le.zralal L4CC4C1:1 ACral, LtdLN LIEU de,ALI ULU; MCIC,C) 14 C, auute, LILI,CLITL NU AC cLr1.0 Lra,e,

AA,CC1'

WO' UNULE'LCI Na NW" ACCI CINL1 EclIcCIT NrLuc rNaL NtZL udzu ;CO LALALL eiat, eArre,uu WALL! NU QUAL
Nil

4EUCCII

NALL4,0*

4LN4a L,L Cl AA L,CLE'Ca' ClACI NLLZ ACC1 UCNLI, HILL! 114 ACLU-11.' CI AA LL,cacci L,Clr, LRN NALULO is CIA,' LI'LCit, 41:4 C4 NUL' LTV CLCL,CI C4 alLA CNaIL ZS U,a1L4C1*
LthUAL NALL:La
CNALLL,CI CMC14r4CI

LINL,L

xrL

Ne.ILLL4C1*

LN4LLIX1 N4LL1401 ctte.,4L4 iiALL!

Laud,

NCI ULRIC-W.& NULL ANALL!,Cli

L1441

LLNC1111

04GLL 1UL Z9

ULLLa
cd&ca
cac,N

MAL ciNciazi xrl

1.41.CrLI cs

xrV

C1LICIOL4C1

C. AL 4,rt,
cum: ccuu
CEL,LE
e,t4

LC14C,L,C1

L11 uctLc, walla

CS,CL

1.:C1,C,U

NU d.LalL,O,

LICAL4C,C1,C1

uoLcaccL a1C,,LI,C1. accu. cauact
ES

CCU

Z:ZL 411.12 L, WilC,,LI,C1CALIC44LACI:

CALL LWANLLt CGLCI, Cd.0.11.111.

MUM.'

L2CL,N

GC,,L2

cac, 1.14,EL CCALMCCC
(SC, L:C446.1.412:

auct
CAGLal,C1 C144,C4L::

LIML,U ;NMI: Lcu
LAU.:
CdC, L4,L: LUILCL:

aLC,CALCIWCI:

xU

L',41%414C0

atc, CELNUL NC4,LILLI
,61.1.d"

(AM' WitAtLI:

L4til
CAL,O,

Ct,N
NU
L,

Ca1.21N C1LC,UL!.

UCRULIL,C1

246

waa HAturt

L:CILLNILKALCIC,C4,12' GLaC, CC1(CC,-,L, CACItGLU u4aL

NU

C,L2LLC 1C1C11. L!,1.2LL,C1 C.114C41.1:
CAC,

WAS. tS
NC,CL
CZ,
SS

uuLatt2'

(UAL:
(SC,

LL!,LLL,C1 t7:45L'

caiLu cciatQL NUL'

uLLI.' Act, acuuura NU ucacv.ct
C,CiL,C1 UZCilLLL:
CCC,

C,C!CC,

LIICLU
(CC,

NLC1 NC,

uiccuc!u aaut

aLcaut. AcL CLUCUCU
CCACILCL

L!Cl,C1 GC,

1C(C,L2 CAC1LLU CACcNC,

461LX

NIUL

CalCl

UNClU cu.Lc C,C1C1,,L: cucactu
CLC,LL 61,c,t4 C,CILLU

9Z-9S" N citcla L, ,Cud tC,,LLI
Sc

6£'

GC,

CL:CAUC,LCILLE CLICAUCt

NalL

L!CL&L,LI LIC4414.1,LC u4tc,c1c2aucccut

cac,

Z:6£
NC,W,C1' CCc LNiCCI

CILLL! L., 1.124t1ILLI:

cumt.' [ELM. alIalCI

C,N112:

144144

NEC,

mac,
ulL,24

tadlLt,13: LUAU LIC,CLC
ucu,cu*
ccANCLI

uciauc, CL:CIELL

65

11,0414LI: uudicc., Cala 1141 Cid,U cAciLtuaz LucLacact ccILLNI: ucaucALL: AN

rata:

St

LLCI CalL ANC
&LL,C1
CACC

ca cmAtchu AucLac
CY,LNI

111.1,U LACCCL!

LCILC,CCI: tCIL

tit

L9

- (cUN)
C,NtL1LI
LC.11

ANALL!,cr

uc4Lcaoci 4ca VALCCUaGL: NL

NC,LL:,C1

VAN

St
61,

(o.c) (LLta

,C,1.1.UL RC, CLNL,LLC

uvac4 ucL&Lcl caA 121.11,,C1 ClCU,Y,L;Cl chAwLu umaiLu NU AUCLat ClluCU. Aucl uN4cc CNC,IL LNLC,C1 NtLLU (CC, UCC,N C( C,L:LICNI1 CN1 AL taCCI. C(C,41.:12 ,CCL alcuucu. ucuaL C, LICLKL,C1 CLUCU. ucacdu` Cl CCU! U.C4LIC,LC!U
LCL&L,C1' 4121L,CI
C(C, 12C.WILLC L.!CLC,C1C,LC

Mk:
NU

LULL( ,61.LNC," LC,
1.11.1LCaLV

NC, ,CLLR

LCL. ACC: 1.:LNLE,
4Lt

CCL,LE CCCAL cac,r4 4oLcc (AC, LUCLL,L

L2LGCCUL. CC;

acaaLL!

L.:ULLL: LEL,.

UNC,ILLC ,dacct atA

uioccut MULL::

c,Nat.

OS

cia NU Al

CULLL! dc,,,c4
CAGCLLCIU

=Hata co4cc,,4 LC,Ult,L.C,C12:
Cae,CLLc 11,14410,1.412:

L1.2,C(4,1

(Ctit4LZN)

a

u actclu.

c4kAu

ut.NLal' cctLcu: ,aucc

ZS

617 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy off3t CVISION PDFCompressor

4C1LCI sLL( £: caLLu.

duLts

rLt £: CULL!
LILL!

CLUCCI 4LIL4C,C1 NQ C,

;Nal

LINQ,rl

it; NC4

£L

CLIO

LILIlaQ,Q Q441, NU ,ILLS N4LLI,11

,SILL' ,art. NQ

£9 LLIUCCI

LITILQ NJCCI NUCI lNlAQ

L,CaCCI Car,
LN4LL:40

NU= &La

LLL LI,N NALLI,Q ClACI LILILLCI2 aIL' C, Nl d,C4L/Q1 NalL NU ,dCAl NLIL,Q C,
N4LL441 C,L LICLCU NULL'
CLUC141.

NalL. 442 4L4G14

rezuu.u: 442,1. WM. (,Cal 'LEL LLNUL ClNl CLLR, LLL NULL' 179 Nren,o rdu LAN caLuti C4 ett, rk'Llz LAN retcu.' NU LG Cc 41-41 NUa NULL' &Lig' cart, NQ NALLI,Q iL.4U 441. CNLlr,CI

udLcrt.
UlL
E9

ULN LN4LULQ cuat.,11

Natl. NU

U,cUL LIN

NaX4,0 Lc
LICLCL:

Nri
NULL Ld
LI,

ClUaQL,0

LLL

NCLLIQi

Lrua;ca.

MALL

ucaLi C44,
LLL

uucauv LIli C,LCI UGGLL NQ NIAL Nra140 uaat., C4A, CLl Lm EL AN NUL' Lat. Ld C,LCI liad,L Na NMI.. Ncm,c CUM Lcal 4L' ,L11,LLLIL
C. LNU CLIO 4LL1Ld ULN4LL AN Na 41.11,L,LLIL LI'CL,,Q NU rtcL AN Na ruaLL 9L NALLI,C1 aldL LICI NU NLLIC NALLI,CI LCL C,Li.ZLII Lriur LIULk,ClUl NLI I-IaCCL CA LILN:

NUO 99 AUC,ii UlACcAl. AN LINO
araelC401. C4
NCLLIQ L9
1.2CCI

LIAllrs4,Lii WALL!
ULtLIi

CiCiLlC4LCI LILLLL

lat.; LIL4l1 Nall, LA Ld Lua;c4OLIQ CL
N,CCIA LNLIQ ,L1-41 NALL1,0
LC:4LZUCILI

Nal-

NAL!
ZSLILI

LLL Na

AN Nall. LA

CumUGcQ' LLL

Le.2N

L

L1

NQ CL

raL,'

LAN ,LILL, LLL AN

LiU

LLICC,N CLLCLI

Lela NalL

LQ NCLLIQ

ALI,LU ClCA LILNL,,C1
C4r1

LI,LN,Q
Ne.21-1,

LIC4Na,r,0
NU Ld LNLACI ALILI4LUCCII

LLN NALL,CI LLIQNCi,E,C1

cNao

41ClaiLLE,LIQ
CAN

lNU

e2N4Lth.C1

uLtu,,cLun NU

LIaLCL,C1 LL
)441.

LIOaL CiLLA, NUU

ILL, Cr,
C44,

69

NALL:41 NALLICI ,l-CL
CLIQ 441 9L

UC1ULCI LIULLLI ICLLQ

LIEN' C21140 Lletd e2U0

41,111.41l CAN CL14l SNC1C1

ALM Nal, CCL ALrai NLLICI ,LCL! LAN CC1CQ NIUQ LulrL LAN C, UumCI qui! ucaL LI ell C4L NU c;ent.ra LIUlaC,C1 Nral,Q UCILU
c44a LNU
ezdi., LQ
ULN NJ.

itL,,Q LI,LUCCI UL1 N4LL!,0 CNLIILLI Lrcau. CiLl4 NU IUQULLI CLIC; LINCill NU LIALEL aLl4
NLIQ UNCLX,,Q C,

OL

C4A, LL, IL ALIN
C,LL4,16 LINULi

MAO

LI,N

caa;,c C,LL4,i
ucla.

NALLI,C

CiACI LI,N NLt LNLACI NALLI,CV

NULL' uoaL C4C4A,
EL

NULT
NLZ

NALLI,Q

,uiLL

;c441.

ALE' Ac

LLL uuLLuzi

ucalu,r,o

LLL cr, ,LLL

ZL

uumac
C, 4L

LILCULX INLZ

NU N4LL,0 4!.

rul

NcAL NLQ LNRL

j:442 6L
QC, 14NCALE:

Oil,

LNLAQ ANALLI,Q

Ld

LAN

A, 4CL,C1

;Nren,o' LurciNu
c,cL

CIOU.

Z9

aucuzu

11C4GLaILL1

tat

ou.Lcis uacck max, z:sor
NU ICI
1,14C14L4C1' L',UCCI,C1

cuLL: L, uciaL: 4 Cd4

CENCAL NALLI,C1 L,LLYLE UNCALCLICI

NU

LC(4,1 LIZIZL4C1 alli,LRL4C1

uclua;ctz' ruct: ,u,tu q.utt
C14,C;ISCl: 24CAL

uuNc.44cat:
C4

NC,

ZL

£' I. 6:

CRC,, NC, L',GC4,L1

NU

altAt HuL,ci

LIAM

144tCCI,

NUR

1,141,41

EL

IL: cp.

d&cic 4E41.

CaCI

CCSLI,

LCL4 F4CILCI, CiUULA CNl Cc L2C4GLalt.C1

124GL'
Lal

LutLxLa c,c,LLILILLaa LIcacic,c4a2 Ccl umc,c4t4 Cc CIGLca,a NCLUCI: 241.1,LLI dc, inzoc,c4aL NcLucr CIS, cALLatut NU CNCUL: L,61,CIL Cica4L ULM Uc u.caz4c,L: C1C,Z CCL
NCLUCI
CtL,

59

N4 CUM:

L:CL, Cc 12t1.1.4,,C1

NUCl
CUCC1

AN LruaL u.LcztL` LLL NALL4C11.1,N

Nal, NU uuL.Lcu curcci:
L).4:CL,LECI

NUL,C1

4(1E4,1.

GI ;ULM:

C,1NU

12,Cila4p,a'
cL
Qz.laLc(
LaL.4c14tLL.EC: uut6LLLItra:c.

ULM,: CIN WAL tie, lcalICC WW1 CYtt CC4NCClalL,CCI' ctc, tam: Natl. ae, Z:96' CULL: L, ClalLEGs.Q: z:z1.r ciLLu L, CLLEC44L: L' Z:g£ LULU L,
L'AL::C4ILICLL" UCL414

99
L9 99

NUCI Li,CAUCI NalL NU ,LLL,
NU
LW-PALAU C2CELCI CL 1.2CLI.4C1. NICALU

cc,. rct:

ciuLeca.

L,LtUnAL' C4144,C4C1 aC1GL cAccct C,L4121.1-,C1Ltdall LICU1C,LiCI

LlE4C1AL:LIALICCI: UAL Z:6£' CtILL: 244,11:4C1:L, ULU
LCI

69
OL

uQclic!La NU LiLliallU CL4 UULL12 ClaLl NU cuacaun CAALLCI:
OCLCI":12

9L

u.Qa,LcI.Lct

LEL:4ULU ULCILLI

CLCILI

ccaLcLat alCALLCL AGLal

tl:lt

CSC(,: LNC4LC Alit

LE4L,C1,

IL

IcaliCfUL C:CIC :LI

4U(aC4

aLc, CalCL11. UCILCLACL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor OS IS

r41.144Lci E: CULL

441C1

C414 C.

alL11

AIX Ltalli

LAN 1.14LM CI4A0J.C1 cLdA LAN

Me

/211-Li.Q

Amu
NL
68

88

uaaL

aL Lf4qLi, NIAL CA NU 411.1dc4AL CCL

ULEli
LA;

NU

4.1..N(.1:1

LLaa

NU LuuLldr,o

uci

ANLIL

cuaLru

UULLL,C1 CL C,N

ALCL!

LNL1 L:CIANC4C1

NU Aduu ,Ca44

4ELLL.1 elL

08 L.X;Ca.L

Ne.

CA LNU

LL111.0 NAL141:101.4.2U Cc LNL1

LURQLUQi

acct.

AizEiL ACCLL, 4A,C11

4CC1 CNLLr.Q LTZ4N41
CL-41.1

uaLcum' uudze,
AN LaL,

-

C,N

ca,Lua' ULau LALL enuNuav AituL 4CGLL
Z4LLO L4LL1L t.caLL N4IL
1X4144
16

NalL 06
LCL,

LNU L.!QCL NL1 ACQ NUL CNmL INC11.,`
CL LNC14rL

ciaL,0

UT Ltl441 NAL
C1N,41

ea,aLL LCACL iL1C UNLA CA CHIN NU
41.11. ALM 4d0:1 LAN

Na

ra

,L14CA

4ZL,14 LAE:L. isaccv Neill. NU UCINe:11. NM. NU llidCAL AINLZ ULILIUccZL (NALLI,Q)/ NW. 41.L.L C,l

urE,N,a 6C1 me,,u NA,co

CLU NAL14C1

18

LIMCC11.1.1

LL:Lal4QL

CCL'

arm

FGl4 NAL: ACA

aCit:r
uenu,a

Lra

1.!4.1.1.4

NCIL'

Nr

CIL1L14,C4C1
CCL

1IC&LI 444C1:1i LWIAL14

WU. CA L1NUZL RNmL

C1C4.1.

L1LZ4NL NQ lSL

QlCal

C444.CC1 4141 AN Z6

aLaelL,a NAU INU'

ANOL, 4LLL:

uaLr,a

Z8

iicico

CUM' WILL'41:1 LILL.NL'
tSA 4,421LNA NOL L

a.m.

CA 1.4.1QOLL

C,L

11 W.1111,41i

LU NU

;WWII

LI4Cdall 18

4N al,C1 aaLNA

Art,

uLUL4a

1.14 1.1CINCALL1 CA 16

LNAcl CaLLCII LNQ CILEli Na LUNLAI

LdLNLL.!

WILL; NU

C1C1LLCIOQ 12L1LLL!

alIALLL: ACC,

UL 4X

NmL

LCC4.1 CalLLC41:1
1.1.141ZC10:11

!ALL LENZ.
ta2,u AN LcZLEZI'

CNAL141:1 NCL, CINClacC1

1'9

Caxa
u4LLAu Cr, ua NAL; iNU1
CC,

NRU Na

LENZL

Lc.AdC 1.4.ZLId 0.41CiaNA NCLLICI NC, UCILLC10:1 LLLL
CUtl:/ LArCcNc.CI LAcalL4 ACIPL! r41.1i

Aila,

NALL4,0

1

me!La

IgIL,Ge240 1'6

1.74L1C1QL4C1

tur NaL
II;
LAN

NEL.Lia LU

AL' Nrl,

;max
LL4U
NC,

e,cL cl, 441 NALL:cal 1.4CL NCW S6 i;iCiLL.1 ckdi. NmL 1.!LWALL Utcll 96 cucaLma L!,L.1 LAN curJ.'

cLLL

LZ4LAQ
4NL1L
e.IL:Q

,dcALL;

C,N LiNCIANCI4

CIALL MILLI LU

C,L

uacelm

CC, S9

NLULU CL C4S1.11 L6 L.1.4LACW:1 AaILCr, LL'ILCL!

LCL
ClelL1:1

Z.CCL14

!ALL, ,1412 14Z4Lr) (QCCLU NA

-

urara

CA NCL.L.M

-

Nem.

caLL

NIZIL NralcCI NALL:0:1 ctLILI Ci.XL 98 ANZI.Li* cAL WEN

N4-41:1

!Aran.

LANUL 14LN` NCIL1 L:41A411 Ct. 411244-1. LANUL

ALre, 44ALL1 NALL'.40

Car,

CiLEL,Z4Q

lar410:1 CLCILIL!

NAL! CA L9 LUILLAIJ.*

ar,

a:NuaL
UNLLI'LL1
ZSA

due, NU crLIL! AN

N4LL.1.41

LICI4L4Cli

CLAQ* LUNtalca LUCIANCX NAL140 dAAL1 41A(.1.10 LL1LI14

arena

,ZLNL

1CGL1

(act INUL

CUCcW a1CG1.1.

L'.4.1.1.1.1.4C1

mum.. utQctu cta
cc cLNatu L, ctc Cauca 11N11 .` (au UNCC,IU
cpc4
L:CiNCG,1LI Cc

d NUM,
CCL,

CNA112,1:1" C,L 4(Z1.1.
11C411.24.0

allICLNLCI
CLN1.1.

CoXill.CS`

CalICUIL2

C,GLCA

WIC

NC,LL',412: AL

cut

Hem.

N1.

61

CG41.1412:

14Lrt: NUL

06

ciaiu cluaLu (acra

catcruz cQ4Luct

utctu tccaLl., Eccatct'
44, 4ciu.Ng,

NU <LNut

NaL

tcic dgcLL:
ctcl Le.

Nat.

£6

C(4,4124 ENcILL 1:111.W.

cuuu

utal.u: alutta.0

CCUCc catcAct ltL4.l lIZELN1LE NU uNcaL LuQctut

=Nal: L'SC,N44.41401.1 atc, ctualct cta ccLat atucucu uc4Lat,ct - MUM. AEL,N
aci.Lca

41.N4C1 1.b4C4,1' Z<SLZ4U: WM-4(X NU UCLLINLLE (L4.C11.) LC Lic4c4u CCCI ccultLu` CtLCcU atrauu
cCd

NCA

Luca' cctc.u.

1'CC44412: 411 CL4LE
Cc

19

1[4144[4

4.411

MGLatta NCALC NG raiLL:17:091. CNC& LIC1Na1C1` NatLz zutLu accura =Nut cum.!' aci.Lcci cz4.N4cL ctc, ;cc' L'ACIAl AN aurtccut.,ct cactcu ClalcE LICILLNL CULCillit: NU AuctcacL ct.e.lat (tau ClIM ML114,E,C1 N4CCI, NELL:C1 au.cau auccca,c, CL cuau` actEd.,ct ucd.c1 cacu ucctru C,C1CiLa1 awciICL L.Ctaa LICA4C14 IIL.Nalt:LIGLato.CL LIC414 UNIX 241-auf ctc,, ue.cct caNC,W,C1 uLNaut uctc!Lca uu cautt4 CCL Lt4cal uctUl NU ucAdLat AZ4.11 &LIM CMELL(1:41111 NU CC411-1L ULCtactIU 1.!((14,C1.12MMIILLI NU GLEN cctu
a1uLu1L4.c1

cutct

CalINCIANCL NZLUM' CCU

Ct. (SA N1 CC4.N` C4 ac uQatc! cam: Act: CUUNCL tC,N ACA L.:CUM: Cc Lactia.c, ltat ZICAM. 41G4d NCl

ctc,rtz aucuti udtLat
uucLAILL: 19. CGM,

tlli cuNc4411u ucc..N,c1 (cc
uucLu ucLAu aucLuu
12CLaCcra CGC,14:
LAN

cutuaL

Acta,
96

N441 LINA' C4,1.111 CM4t.11

CANUL: all2G41d. CL LICZ4.244M` LCtu u4.t1 cauLct. LIClGLCacCl cCa I: I z:z au.0 GcLicau CNL a11112LIN44M111 110.1440.

AUNCla CC,N` Cc, atc (tut CalL11 &LW. NU ucmcad.
L.,

£9

EX:11114' 4L11111:cwaca

ctLwa,ct

Z:9£L au.0

L, LACCIACI:

NCo,CL: L'ALL
CCC1.14412.11.t.O.

olau.

179

cluictu tcccacgttut act!' A(Scl.

CcClc

C,LlalAtCrt4::

NC,Lr alA tC4N4.l2C1 NU NAL! WELZSLtClal.GMAl

uuLctu (111u,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ES ZS

duLa Z4Li
/211-1.
4

C1LLL!

duLci L411 £: alLU
Cc

4e.41.0

arUCII

4441.1

NaL

L01

caLua

Ultatili

NU i4aLN

AallOrc.

;EEL!' CUD all-Lcal 1414 NALLN.OI
LNALUal
UNC11.11

ridd N4rl

Ne.11.1.1.41:1

LrL ucLaL'

C42

0441 ALLL eixNu
U1.4

UcCLA

USLAM.O
tSL LNALUZI 14421.1.'41' ENLULLI
LNC44L

arce.,12

L

1

4 COtat rdLN WAL. 441.1.41
601

NLLELLI

1.1421:,

ralCicO NI% C4 ANALL:4

UtILACia

;Zia, al;
NALUZ

901

Arun
LNCI

ua.A.

Nal

NaL NU

ULELO

ULL1441.

ucaLL C-US ucaL' C444 uLL4 uaaLi C44l,
ccdeacc

NULL'

96

1.141411.i

AN/2IL

4Le21EL

ENLA` LNaL

NALLIa ANCicULLILi

tSL4Q C41.1,-CO

Ne.11.1.!4C1I

rI.LC U44

epar

UF-4LLtQ

NUQ

ciaAci: e.,xrakc enr,utu 4104MLLI
ZNALL241' I.C1NC4r4Q

LQLCL NLICI 011

LuteaL CiNalL LhILIL

uurau
eiL

NU LNLCILal NL.t CLLL

ULC4LICI LNLAO
C41.,

UNC4a4IO 441

imczaL.

uoaL

C1C4414

C1LCIC

r.u1. WAL WILL CiCa !JOWL; aCI ce.ku tjalCitil NO LIC1NC1aali LL4 00I Ct.XL 101 UNCaL/O' 2COL ;NUL CLOLOO 4L4LU 4Ll14t-LCC1 uclaL ALM

CCQ' ALVILICI ctal. LNO CCQ' AO'CL4 clCAL CC,UO LA 111 MOdl..40' 44eiZNI.` CNalL uLLaci 411.: Lig41:6" Z11 44Ll411111. AN LN1 uarcCO NULL OL'Cl.

Lnirezz' cmt..au

412.0 41,1414CIL 1.ZLIZA W.ILL.:41

ALM CA,Lalal CLICA CcNULL NCI WIN NALUal Li:mu Uldc LLQ 44,14C1`

rticu

NU LIEU. LULL C4 ael rciLein LL VA' CAN UrEcNca NLX LULal. NALUal 441M uaaL C4144 as. CaILL CIAO 4 LSZIACI EIL rCIA
LCUALZULLar 11.4241.

rdLNai 144.1LL.L41 NLULU NU aLU1S4Q CISLLOO CELL L/LCAL NU-LI NCB cauu ENALUal` 441.1 Lmcdai cCl CacCOi a1LL4 12.C4NCia4Qd Ulc zol C14/21L412' LILL 441.441. CL.N1..4 NALUal NU ,LNal u,Lezaa NaL ci:IcA R1S11 ciAcc tdaa cot ciLucc cc1Lo csuaL,c CNaL NALU,O ;CO IACC11:, L',L.101. NU LicLL uuaeirLi LXCI WILL-L4:1 214LE
CarcCCII
LONalL ANL.1411 CUOLL

wacuti

OUclLICO AELLIcOO NU

cuaL

NL2 CLLL Arutx
E4iilL4O
Cic
1.1411.!

NU UdI.LN,O LLL LIC4O4 CAA NI.C1U LOtt.141 UNULLI. LEclO cxem.ko uNc4a,a UO CA QLCG EC44e441 LiL414Q UCitaU NU LNI.OLi.O
NALL:41 LULL

NU

NelLU4L:1

ACC1

tit

4CNL CL C1C4CU ULACCI UNal`

atl

UULCZU

06 4A

ACLI* 1.1441.1. AC14i NLULLN.I.

Aruir

41.L4 LNALUO ltatl;ULI Cc 4LCI-141

NalL

LUCltLIU

QLC CA 511
1.1.4LNO'
UNI.1.11,li ALM

NU 4412;Llj L'ALLNLX NM!: alU44LIO UALI.N4 tot LIO LI.; Nrmt cL uracx mray. NU LUNI.OLU NLA CLLL

=LC

La

alr,uri.

NALLN.O' Car,. CC1Nal ALM 4LlS4Cll AN LOCUM

uaein CU 41Z4Nl. NaL UClUli L11 CL.: Lc4t41.: Aacicv &LA YLUL NaL NraidO C/2.12. uaLtat
Mut 1441,111:1* LCLi.11CAANC,C1
ctLl
CCQ NC,W4111 (111C14

rca4a2 ucLaL,re 911 LArzu UNG1' ,LLalc
CGIL

ANUL aue.,4k

Luadia
901

Nall., NAV.

NCI

sot

1.441U4LI.

Oral

4Ncl...1 CI.

NM. CLIZ

CCL'

;LW

CaZIA

elitC44

alUNCallOi ANUL 4COLL dIEUO UNO

-

4aal

ALM /NWcalUcLI.

uru,L,a

Oraal

NaL U41:1

14GLN

(arum ce,to uLeadoa ocazci: AU/AA Nat.
EttLkElIa.
114t1.Cal:

901

al Ne,Lucci: LUc.44 unLa!,ct GCVa: 4441.1. NeaL Ne,U
L2C1U4111. C11111.11144.1.1 LILZ1.41:1:

LO1
C,C14:14,C14111 CiCL1111

v z:sz aux NCLUCVL M
La!au. aw<utLz
<L1L<Q

CL

L6

aulauu LtccQLc1,z1 4,14Ceitri: ll aNtau zcL LINLL1 CCc ouNctat LlaQL ccte,, uszae,mi LcCUIU UL111 ucttu Et, ate adca. CUMCI CCQ ,urzacica'NlatLil cure,: LILL 44N zit ur.44c44 £I1 CClah ue,a,u: ACS,C,'Cueitt. L L 0 LQ111, LIC1CL4.111 2.2L,L COIL Cuiuca: CINC1,41:1
LIC1L UCiNC1,10:11211.1 N1C0-1

atA

Ll4141 601 zucu OII

cicL aucuw
CAS

uuzi.c1,z1

414C441:4.(11 NAIL

NLE LILL1441

66
001

CitLICAL:

Haut=
UCANC1LEcC1

Nu crutu

cza

c4c4uct:

e414e44C4c1

tat uNac,Nra

1.LL.

NU ALM ULNULI L,Ct4.L: L QA1, L,

Aluct zdat, uciaLLu acio,

uarL:e!ruu.,. Auct cUl waL
LAtuct zuLau

umu

alL1C1L. NU A1t111 ALM,

tu =a:AL tU,iLe,)
UNCIANCV

zucycLu

(i4ica LULcru uccLzaa cora, ouLtzL AGLCa tlat Nlcrca: zthua cacim tuatca cituaL orN can' culicus ctAucau 1L U11.4C11UCI.NLcCr410114 411.11.LIC1 CLIC ULCGACL: N411,1. NAL: SOI

a

C<l G41.11. LL:411.102 COI

al

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofI7S CVISION PDFCompressor SS

atut r4tx
CCL LA 4N LNQ
C1CLI.C1,01

att.0
LIC4-1.
ACC1

duLa

atLu
Cc 41.I.4'

4CaC4r,Ell NuLLZ vzi MEL!'
Ci4NC,0 N4C,G1 alALGILI

4C4I

N41.1141

&LA'
AN C6

'CLI-C1,E1 4tSF4UQ

Li.C1

4L'a aLLCI NALL:cEl AN NILE.'

LcUL

41L,ELCCCI

ra
QC/LUX'
N4I CL
CANC,C1

cca
N43,0
AECC

LUL:c1.1.

LI.L1

E4LI LZ4CLL

LNCI

cli

NLara szt

1441.u40 ACC cleii 4404 CULL 44,C0 UUCIALI 4C4I Ld LNU 4411.! X4L11.40 9Z1 ILL4 NU 4r1.4 cL LZI LULICCI LNLcL CN41L4a NCI E41.14 r,a1 rauLl
11C141LI

r LLLLL ACC1 UtALII. N4 L!ClNqacCij 1'.14 911 Lidnau wearn ccaizkrca 4ciu,a ix car ;Et; cacii C4 ,uaci NU ACC E,NLrl EINL1 I.L1; 41.1 LICaL E4EC1 LL LQLZ NOL NL EG4i.
ClEaCrli
eiN al
en
E:14

Cl'

cECIL1 1.4C41

LUACce.li, NQ

L'NllilU'
uru
611
C114C4r6C

DILIO NUCL.!' ACO LLUZEI

N4CC1

LC L.Stall

Nua
I.

L4Q NLL

ram. cau, LaILEL NULL'
NI, 44,1.10 QCSQL 441LE NALL:ca

NGLLQ ,Z.4E1 Nt,

L!ClaL40

Nrli
41241

ClliCacC1 ctc1.1.1 141.XCC' caLrena L'.01 0441. CLAW

coaL,a

ucLLL.;
6Z1

rua

Nat. LCL szt

44,C0*

Q 4U

NXC4I.Ucl-M NU

4,41C

4ELOI ELkLUIC 04140
N421.1.1.41:1

ENLP MAL
I.L.LILEr

EalCicEt

Nall, C4 4441.1:X1

1ST 41141: Cr'.. C, 4CaLC11

(.14L. 4114

C1ISUCC1*

MLR

MAU

1.N4W,C1

wad,' Nal, NU LuAraz cuad.
LI4411.

4N41L aLe,u Lulu

ua1C4

NaL L4L;

Lce, 1:04' L.412 c44C4ua

Liaelca'

NenL CILCL' ce,

ort

LLNLQ LULL ICCL341.1" caLeit; L4E,LI 41414 ACC1 N4 L',CNCia4C1I

eica Lri,e! 4N

.,.Li:i141

ECC

1.0-1.41-;

LLU E4L1 1.14C1LL NQ LL'' 444EL ECCII IRAQI N41,L!,10 EcCL!' CUALN LILIEL4LIC
ALQXLI.X CLL CC(.1.114 AZNLI

allacruAciaLxv
cuu,e,u
41c1..L.r

OIL tcl 11441 ulmL CLt ULLLICA,* 40141 1.1.44411
UNLA NIX LLN4Q

;cad, Neiw,a NU
celLet LeZCAL,

C44/4612.0*
0441.1.1.40

44

UI

1.:041 UL-CL

ALiiEl
14C1E1

LUNLA*

umu,a

CCALN 4aLLuci, 4L1,
ELLLLIL:

Lcrl uL,caca
tc11.:C1LZ,N,C

AdLE`

tSC1LlU

e,catua,a

L:mccia IZI
N41,Lia.0
L141

oue,a
N41.1:411

4L4Cr4 4CLI. CE,C,CEI 044LLI eau, zzl 1,114*
czt LT1NClaca. 446=1,
N41.1.!cC1

LUCLL14,0

44

1.1.1.ClE4,'C,11

ECaldte

Ul

C1CLLl

44 Cl 14 ca,d,

NU cl,N4E1
(CNL ELL NUL
NC, KILL' alLNN (111-cal NEN Ea t7Z9' CAW ELIU.61 UULUal ELL [ILL ELL: 4acu acat.,u LLCU actatuu at4,ua aauL aLLLU CIA curl CIA tta,cuY tieu caca CLLL

Cl 44

E'LILLNCV

CN41L CC-LL 441LUCCI

CCL

CZ'

UalLa.L! NU ALICILL CLL CAC1LLCU 4LE ULIGLIU INL( EU, NEC, ULCV

CALILLEL1 ACa

LNN CULICAL

N4

CaGELIL!

CULL(( 4NUL 1NU ANUL CICAILICiL tauclu ((NUL! uca,,Lu

u4,,4,u
ULIAILLCI

ca4,

uLNau.tu ENalatut

LIECSLCLI LIGLC,L!

ACIIZACALCI CCI COM' ALIGLAILILLICI

umacuttu, uzautl IL!

LILL!

124LICLI.
C,

CtA ULLEL! CALLIC(L LLIALLaCIAL CILUCAL NEN11.1

NALULLV RU(11

NU ctnaa

ctc, UCLNI

L!C1GLLCI.

&La.

CC, LIA CALLICAL a1C

ut.Nattl

NI uut.tuaL,a

ac,t

4,NUilg.C1

awcutu

ctQLat,E1 CAL4C41:11

uct4,N,ra c,aNcta,a Luca.

mum..

swum ucituma.

a4Nc4a: t4c,a4a uaau N4w4a ;ca 44al ELL' EdLE uctauct td.CL CUNILLE Nut.,a LNLAL ENtutt: u4,tuct,a C,L ;mat CA4NCLC1 c,at4,ku utaLtu ll c, uaGLat,a E41LE uct4NE,E1 auva,nt Eaact Na c, CNWIL alGle. N,CI cd,u_ca' caQat4! aLmm mtuL,a: a;uau Emat, amtat,m caua 4,atmua LICLIEL: C, clazo.,a ,ad tu..uatc4c4a: ctaLac,a ua (Cu UCIANCLCI Cc amE,L,ct L,CcL t4,10E. ALaCal caulatu 4z1 Nat. GLAULI
L!ACI1U ECINCGILILUCI

uctc,Ncoa Aula cautatAni uaact NU CHLULL LIA!LE ACILNU waca ACANCALCLCI ,cu,z1zickat atuaz,Ncz raal LC MULL Z4LC auGatddlacl. maxi ANL' Na CILLCil! UUCCIULI UNCI CalNAL! UAlthlt UCACIALLU tHILILL UGILE N4 LNN1. 41.1..11 cazz, CCL UlAIEL IL! GLUM 141; CUCAU Nit AU: CULL) SU

tit: cdt.t

CAGLCaLCI

CALICO; lICELN NZ, C,C.424C44413:GE4AL! NCALLC

tzt
as

tEL,Lc

ILL uciNt. Actnuct: MLA Ct.= LIT LAO COCA 41414 fICACI EuLau cauctta4,ma
aC1C,

cautLNIn LIAIGL' tEacht.: Illutacpcm. LIC1NLLE1 uutL,m`
41,LE

uchLca aGL,

cup: ract.,a
4I,Et&a.r

I 61

4

UCUIE NU ad.atuct uGLatc,a aLE,u ucE,N NA ctratl.:Gc,,u vacau za 4,aL,cu` NuIcat tu ata uttakN UL ALL sZ9 aLa Euu.ca attaL NIUIL 17Z9) tams ELL CdLE CAGAUC1 cc!ctu NU 4,c4Itm ca,&Nt deu waltz, 41.1.4.41l EEL ;Ea cat4,E uctc,atu- ACS uuu uatac,a,a ca; am Ni. ctaQL,' ctaILLI cuct UCLGLLCI

;nut

tzt

atucu.

NZN

lucid 4,41.uu EL,

claLtua Nu tacit ucituma (ac, aLura

UtCU

atutu!L

L'CIU

claim

cmat UIELN
UN(C1

NCIALI c,au:14,a,ct LL!CLILA CiNULL L!NIcE

NUM UCL INI ZCLIL!' cur cautN atatctu U CGU 1.N6 EGNt

9ZI ACCILLECCI. CIANCLCI dalL1.1,2411:61;i1 ELL' cdt.E ;um atuttuc,u EuEtau CALICL CL AGLa [LAC LICLOLLCI: ILIAC NU ACIat LZl

(act, ML,tu act, catmra cat, dra A1111.111. CUACLCI ciEcub NL UNLLZ' C(GLIL LNIutt. udLE ctaLu A41.41

ctarca:uQuac,a a4ctu.t eau, zzt 1111.0111 Emu NAIL tuu,iLt,)
CACLU:

AGUL. CILLIL! UGC, (CALUI QC( NALULCI

ULI4ILIVNALL:LCI

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9S CVISION PDFCompressor LS

ccaLa

rcu

CULL'

dr.11.13 Z414

£: LULL

rcat.'

CCALN 4N4LLI4C1 ALIce! cLC4 4N CL' UULLL

NL

cCall Na

xl

LILACL! CA/ALLICI LxmL

EE1

-

12C4C14Ei.C1

NU NLUC

N4LL:41:1

-

ANUZLCI

L;C1LCL!' AC4CcLc crUle.1

LICINcal AA CiLlalLil NU LcCdall
CcLLACI CC444.:401 cllUcILL LAN
NCAL

L',C!LAL

MUT

Cc

NellUcal
CALAIC

CCILCI

ram Lrou.r 4N sit
CCL

-

CNALL:c1:1
LIC1N4C1

k1.1. Aauo'
9E1

ALLA

cat.=
LCic

AA 4041 NALL:41 C4ACL

-

ULLZLI LCA NLUL' AL

t'41:11

CL

4CLL 44 ACLN L:LLEL:

lrr,o

L.,4ELCCI

ulto

cake,u ruLeio Neiu' CA

LOY LAcCI (Cc

=LEL!

ACiCcLc

armei
rLle.2411.

NLLILI 4L

rcal

CL L:CNI C1SLAC1

CU

A;

ACLN

alCL ULN QLC

UV,

CL'.0 cezcri. AiNLI L

U ACiLtALLIcUCI iLLCicC! rL:LLLI
1-1.4C1AcC

CA UL1 cL4La LaL LAN AXLCII
N4LL',41 LCCAL LAN
441 Art. O4L1

CALIC1L

LCCLU xmL L:EC4N,C1 LC,C1

LAN NALL:ca' Clu4SL CC!4L1C4LICI EUCI

ar4 xmL
NLLC

La;

C11.:

LLNI; CNL2

uxuAcL

dLca. Cl 4e2 ULL,C401
VCW,LL:

tLLlil Aar,o

CCL LEI

LcarLe

iNL1'

AA eirCLI.,

L

4 utiLL rL LCA

Lci, Lti :JUL!' Alc NU NU N.Lil LL.t.0 lazuLAAri' Cc LA;

LCA
Na

LC4LOL

LLILCU ANcen,o

iLL.

9E1 LIC/CLicalcCI mei

oLao

4241-NcCr
L.:41AcLE'L:1

ULU' CALAQ Q441,1= e4CL. NU Al.:0 Cut NALL1.40 91.1 L;CLCLOC. L:NraicCi 12.C14C14C,C1' NLI NLI4C LN4LL:c0 L'CN' UALAC! me, L6.41-1 421CLL NU LNL
LANCLLL NULL 4414CLCO L:CLGLCII CJLA
L1ZIC11SL

AA

4LCC1 ULNA; Cc

LINCIALL' LN4 4LcCQ

xa

LIC1NC!crca' L'Ac

rLLIrca Ll CULLICCI' trim. La ro ANAL!' LGAC AN4L min uNtel.oi

-

ilLacrU

NCB

61[

rassuo
L'.C1

INC!

01

LTCC1 C1NC!crca

rClcA
ULL,L.

III

Cr,

u1S11

LL ost Lreic L:LN NtAL tilLua,o ;NALL:4C! FcLGL Cc ucLaL,o CAC NcCa.! cLcL r1.1-N luL cLLILL' ENO 4NCi4LILLIC1' NocicuN CCL C!CiLLC4C2
alCALLLC
1.:CILC

WIN

uraco'

ULN NALL;40

-

C41 L:AAL L',C4XLILL cC!, NU
Cic

;aid

Nrt,

1SL40

uco

du

L4C41S1

L;CMCicrcCII

NU NALL:ca

cC:11-e!

LAC!41

Itl

-

=LAU Cr,
1CL NU

NALL:41 4LtL ;Cad. NLI NLL:C Nat, NALLUI
L4C1LIL; LI,C!NClacCI

1.!ALLAL!*

LQ
CL'

alaacC1 CL:0 1.4444LICI

4Cc'

UCCI4L.1 NeAL

NU Elicau Gcca
LNLAC1

N4LL! zgi

cco c14 armuo

N4iLE4,0 414LA CAN ALL Ad. Lx,.CroL C4
CCILC1

umcuo

muro

zti

ALL

;MALI

ccLIALIC1

LLLIi 41

U4L! LC!, AL:4NCd

AuLLL rcr4uo NUCLICV ULU' c4Leta wadi NaL

NZ,
CCCI

NU ACC! aluLNU ANLIL
L!cl
1.12,C11-cLICI:

CL/ALLI
ACC

ucoco. umNuo
cco Luau
LNG!

xLUL LNcLICI

Dusan
bb[

CLCL' aueidua

Aard. me,,Lko

CCL L<L NZL

WIN

xcrl RuGL

4Q41 uetei,uo NALL:cCI NLICO LG1L NLIL L:CN CALACI umdL LNLIL4C1 LICiNCiacCr & CLCL: QL,Acla NALL:41 ACC!' ciuei Le,coLla roLucoi
Z:g6 CULL! L, CLUlt: LICILE4N41:1 AttECICI:LIICINZ tILLA rtll.C4C1 I E g Aucre,at NAIL!,CI CLIC Cac CNIG1 CNL Law.: cLut)- aCrw' W. u,L.LclarcceLc4u: LEI Lti. NU uccLa <<lL<L< NU ILVII 114LIC14041,C41.1,14141.:C,CII MULL" NE1.111,11CIL4Lt etc, c,atacia,a rum: 1.CLL NAL: C< LICAGLCil,C1 <Cil UnCldLII AIL, 6El al..41:1IcaLEat: OVI caAuctu auw. uucice.ta at; CNI.Ccawa CaUlatL CllEll alCCAILICI (am ac, ceL4c1 CIA aura NLUL<Cl <Cl LULL' 2.4 LINCILI` LL.LI LC4ILICI CtA 1141,13. Nl CCL A,cacLa (eL,a (aura aura crA
NALui.ra 24144cca 6ECICI etc,

Aatu cca,t
N1 CULC
UNCIC,NIZI.

CA at; cuGL mum. C.
CAL

C<

UNCIANI:1' NU crtuu Aucu UUN AN ZGIFL! NLULL dLE alcau.AL ru.clu

NI ea 44.LILCI All

MLLE

bbl

uctaiLu

LIVILM" CVILIL

Cl/C1

;LULL

LICINCL,E,CI
CQ

cA raINcL

alacru uaelt.L

LLN

112

c,uAl) L91 ca, ceco.u.a (L, 4GL zata,cr Nau.

uauuaLcl rAu.
caQi.
urILLaV CUE

aux

ste

au

ueltual.

cLAA,

umariaaa CU CCU al11.1,L,12 NUM.' ce.LC ataLicL CLLa<Cl uLateci Arca: AULLL CCE41412 zst rtc, aaLLuala NU LtAt.ucha al are 1 m1 ual;A: c<La cam; L,21 INIAM uat4 Num* IC,ULII Aatc ANI,C NQau.t lCL uatAc,' etc, treat cauaL AGthLu reau..

LcI.Lea: auQcue! CL 6.1uA)' cathia duA (ccIt.a.Nu EULCI CIL44.13: uat. WCAUL 9VI LZEILV tecan auuLa' LICC,N,C1 LE,c1 NI: aucl' rum LEciu ruaL urzo4Lct LE11

au

cuLu L, 44:4=1: aa ZVI uataAcroa
L2,444ra

ucat MULL CIALICIll alAGC4. ZLICIGLAQ MUCCI raiz' all, ;CAW 44LICILECI 4:1 Acuu Cattu txtata Az* DILL au.a rAt dzat cclLc tNIC,Cl 41441,C1`
ACILI- GCcItQ

EVI

ual u.auu' rus

VULCI:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy offig 69 CVISION PDFCompressor

dCAL.C1 r4.11

E:

QILL

C1aLC1 L4LI

CILLL'.

(la
CUCI LU,LLSA

rQ

Um.L1 XQLII

ce,aom

LL

LLrL
c4C-fe1

L4CI.rk LUU4 cl, sA
1S
LX

CLCLLX 611

CalAL: AUSra

'tam

e,Lm

miAl raizz
LCNall...

ACQ AILLN L2414cLI E4lL XL1 Le.2N ArLCI 1.1.14dLICI "1 AN 4C11S1 64CILL41:14 UUU CccQLLcQ (NALL.1.41) ACC) rce, CI, 14 C1N1.111.

cl Na'

anco uacua
LAN LILIC4XLICI

NLUC NALL;La C4 NALLUCII

12LIACILV LICLILI

ELM.'

NAllf.cQ

Ear

arzi XmL SA

XmL

tSL1

SLL LIECISLL

4141,.L'

uraucz NU
uc NUCO'
41N 191
L.11.1.4Lr

cCC1' 44 Ncal c1CCL CIX 4CCI1 SILLIL NALL:Z claILCI NC 091

1.1,C1Nqact:r L46C4CL NALULE:1

14 XULcU
LXmL

4CC1 1.41LL. 441:1

co.o

CALL I.C11S,AlX1.

,CLN

444

urcoe
e4c41

,dla
XIZL AN441

4u44 C. LICI,

uzlen,co XU ClANL! ramo NuLLr' dELXL: LNcell cica' azuu dcau Aclau 1.1.4N Llt4: C4UalClli ELd. 1:411: !ZAN uUmcIU NALLfc0 Set LLIalEl I.Nru Lla NALum C4L cLAc tg.cLm i4uLLe rCil eIN LEL kl.1.1
1.1.LEL

=mu

4AcCC1 LacL1 LccRILca ANL1L

tgl L4arm.

4at,

AN LNall alaiLILV

cac ram

Ld
14c4l111

Ni.C1LcIll

ct411...4:

4IN

Nall. NU EAECI
XIAL NAL:

C4OlicL4CI

raINLca

XQ
XL1

Lcm. ca,an

al
cqlUl

AUcl..!Lr EN4C1 L'Acrl Cc

LMEdal UNcal 47LLL C4LC1
cl..LLI CrcUalE".1 NALL.1.41i

Z91

raa,uc.
L4!

allrcC1

UM,' mai.

CldLa

cl.ZN41 LQI

coaL rcuc

EMU!'

ENalL UELIci LNAlUct:1 NALL!cCe
CmL rEcN
LNLI
12.C1NC4r4C1

140 44(.1, ro:IL Caro LCUSAUTI UZI
N4ILL41:1
L1u1S1

cl.L4 N;1.1240 Cc C4CCIV NeilL. NIX

L4Ld

ram=

munui az, mraraL cox'
411.11:11

tSIL1L

an

NU xe,u.im cCU1 cL Nall. ECO sci udL,
NU 44.01.LT L!CalcAtl LACli

XU Lllti

uL1L1

XLIILQQ IXILIQ

&Al Nall.

imat.

XU lc4C1LCI lc1CCI:1 NLLILLLL Nil

carom

cdLN

CiEalLa

L4l.r. larldlA MAU NALUX

4.1ar4CI

411.!Lc

ULN

LNALL'ACI

caeio.c ;up rLutic AL' rLciva
raram.
NG1L MAO

XQ1L LXQ11 NLICO

CGLIL
iU

444rli
adi. Nall,
ElNl

a UN c91 CX cd.J.

91 440 La LT Nu4LIC1 44 1.1.NlCa.ca ClaLca CNLLICI 1-TiNCicrcal LAN ULIZ L4L L1X etun rani. NcAl. C14.21.1C1le EC1Q4 Uttilrca NI. ELLCX

ceica

LNEL.1.

CzudLL LE.LO XU

a

NULL' alcl:GLL

mac ruLna

L!cl

NlICO

UNQ11 991 CA-,CLA*

ENalL UELici LNAL1:41
LLILUCic

41.1CL;

NMI- IAN NULL'.ca

Z. ',IS

Le.ICSI. L91

LICincrcrle

UZI CL.

CL4 LAC44i N4LL'.41' 'CLOW ULILILAA
!..1:11.1,C1ULICILca'

N4L.V.41' LIu1S1 ECl4LIC1L!

Lsi

Luidaz.

NLI LLGL Nl NAWCli

ACZAL 1.1..!c4LICtl

LruLtz.

NCI

NLILCCI. EN,C1 Lc4rL cuiLicw.

LIWcW Cc

Lat,

Ca

9S1

La' cNtLl

Neal. CiCA

CII.C4C1

N4Ill2ca

C41SQ

NcAL (14C4LILIQL4C)' NC1L.L
1;c1. LIIAN

N4LL',40* NA

ej.i.atalx

aLaca Lro..r1.4
C,t1.4,12

NU NC1Ll EacUll

ANcanr

C1NalL ,LLIL

Acao.0 dLLcoc

Ecla
umauL.
uatc,c,. ac,
ctc,

ctua.0

GC,

ac, cagc,

LULructIzt

LTCL ULECIGLI Ccte,Z1L1 EN11111. LIC1l4C,C44.C1

Aunau atucLlcu
c,CL4N.

Aci.ca Acta:EL:L.( La.uduct SSI

LIALNILIX NU [LAM I.X1NC14.14.ClalL,N CAG.t.lci:CL,Gc U.C.12,1C14.t4.C1 LcL. aitu, 1.2411.4; CL1Aldti CcIULLCL UtrcN:C1GL(114.1:1 4rA00e, C4 44LiCt ucaq, Ul cdu NT EL' ig,da NU utcat a,c1 NE ciact. (aucati Lu
UCC4.N.

6S1 L,N 191

(cacti, uwait.aa ac, atua
L1C1NCWO:1` CC4 Cccicat
UAL! LIC!LLE1 LINC(L

tam

ctachLuct NU

Mall

caucit.4L,C4C1 Azaut. 611.!LINCalLL! UCTGL4.0.` (ac,

cicra L.:La,l)

NI:

tLauct

NCLL 4441.1.41:

uuu t444LL.4a
1.21.14.4.C1LLECI)

(ACM. LE4N1L1 CalL,6141.1 alaLLEL

CLI-44.1:1

LICIGLalCL

ILMIL.l

2lat.T.171..1"EicaullaLca.

uNi,c,a al; Lud.Qu CC4 LUAU lNCcIL 1.11.1C4XLCCI: NAL, NULl'a, (ACM 1.:LIZ,NTLI 461.C1LI 1.CNQC1 CN41
Audi.
L,
Cc, Nnc,

Z:6E.

ucAtaz,cizi CaciQu.
4CLG14.4.0. 11C41.4C,C4C1 'CLUL

UCCL1LC CNCLLL1 C11.1.CL Cc L:N4ll:C1GL411,12 NUCC1

L, NI,UL1441.: 1,91 UNCICVILL, 191

CCLE12C1LINL

C.41.ILT

C,N1.:4LI: L. L9 G4,
alCILC1

cauca:
11.21.114.

11.10.2CC

TaalCia

1.2.1N

(ILL,

Lul4Lc

HuLt.rucAuuaL,a artALI 1.1C1CtEll. LAM- czt NU

1,51

LL

CLE

C4. C,11C1

1..!GC11e.

MEHL IL:
GN4.LCift/ct.
2.420.4CaLTLLIL2CLCuL,ILLEL

CG41.41.

LICILCI-NaLiNC1411

Lat.za.t L,LINI.LUCLLTALLILLGtNtall
CST

MULL'

11,C4LICLU:Cdt.0 ktCc CGCall

Nat. c4to,

991

zdi.c. ;aux (ailatait uuuucu.,ct

Ecic cac!,Eti ilaceltu 1NLI UNMET: uctLi. NU uccizu MULL' LOLL LUCLGT.4.1:1` uciucLu:LCINC14.40. 4u4 cotat Kau. zus

19 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of09 CVISION PDFCompressor

4C41.Ct C414

CILLU

dULCI LIU £:

CLLLU

aalc
NrL

rcUL!.` CUALN ANALL:cQ cicdL AN

cca,,Lu

wart.=

LMUcLal ILL

N/AL LQ 891
1.441,

NML NU ALIVI

UcC1cC CNALL;41

C4CQ'

UcL! AN

Nall.
CAN

CCL. 4i.ren AL'Q

AN C4LArL OLCa4C1 L4L NcAL Nucli,Q1 41A LNULL AL:cALIQ dUL

Araexuam

MEL', AIM

r4C11,

NIAL

1.41.1.46.1

Cc U.CLaLca 41141El NA

Qua,L. area Auo aaL, NMULIQI ULCU Aci41 LG muLu Aua
CAN CCaLCCII AL;c0NL AUNUctca ctcLI
CAN

9" rwral
6Li

ca,co Kill

NQ Ci4AcCQ' LMILLt NU NGLN L'LGL
A
U.C1

NULL

ruLr,c
Z.

LMI LIcc0 Cc AN' L:Ca ULLIA NALL!ca

ucia..rx
OLT

cc

ullexc

691

AlILAQ

Nelwx

NALLW LLacLY N/AL CCLCU, MUUctl
CAN

aLrOLIC1' NALL:ca LNZA

NC; urout.,'
LC1214,1141,1

AC ctAL!

CAN

AtILAQ NALUX

C, C4lL41:2 UNLILL'

au.ru,

AL'Q UCLL QLQ
1.1,0

NaL CNAL Laati.
CAN

Ui L:Lti NU LULU LINUal
LNQ

LCCLCUL' N4LLk0 CURL

7CL1.141

ILL cECILILL LAN 4441.0 CUL, ,,a1.42

CNALL!c0 1:',NUcr1 CI 41A cLICLA* CNML MAcUcCI AL ELUL NALL!,Q

CC,L MCL
Cc
CCQ

ACQ

caLri

CLSIL!' CCQ

ACIL,NLI
L!NralcQ

utri. NaL
tdcxi. uru
LaCkla

zLL

LIC4NC4a4C1`

RmcL crt...4
CCL
CL1

MNALL',,Q LCCL
LMAcLILI NALLka

L'XILC 441./44 MULL CC,L.

MCL

;NUL
XLLL

NALL;cal 41AcLMI MUL44is LMLCL! Ui Ault LMekaca cLleACC CA 091 caLl L;ULIc0 LILIccU CcLQ ALM' 4cL4 CiNLI Cc AN' Auc 44c1c Einr

L;NreAcQ' 41-!Q
LNL4

NULL NIAL

LAcLNal

NciLrui
CU:arc

4.21.1.0

Ld LILL

gatcLM*

Ci
LAN

CCQ` ALkALIQ

LL:NLA' 1.!MUctl cLLMLI ANALL;c0 Ld aLNLC1'

a4

CALANL! CL

&Cal

Nev...

CURL. itEL. ACOL6 1L1

£A,L

LAarca 4atc U&AcCQ NU UCcl.

LNALL1cQ
191

Lai

ALMce.!

Ccdall
NCB

4L446cA, aLE CA ALM L'.11

LUL: CNALL'.411

L-Cal

LkiLLI
NALL1,40

L4

Nau

LtLCLIli

rLaha AMLcC LKL
NU QAUL
CAN

ac

WILL:4Q 1.!NLQL4Q` LCLc NU /AULS NALL',41

LMCd/A LLN upc11. Ld ILL UCCLL! L;CLCL: ULLIciz L'LN LNALUX LcELrOI
NQ Cc clarcUCII LILELLL

atcLI EL&
c,

CAN L:tCcNcQ NU LLCL C4
LSA

aLzo
Z9I

Lci..,ua'

NU

cl

442

cLa.'

NALUZ

IL! ,L.A.CO 41.441. Nall.

crca;
C91

CNC41 4N

ECcNcQ

;:ciket NIAL dLLCi An act NQ aL /214,11 AMCQ 114i, NZ. Mall (LALL.C6 LNU tLcL.cQ NLULU ACQ uzat. CCL NU ccu,au NO 1191 LcCLLIIIi NULr NQ NLUQ' a.run LULLS NULLIQ'
CNI21

-

aLLL! N4LL:c0 UNLULcQ'

ue4Law aired ACLLNQ 1SLLA ctLLO

UGtc 4IAcCQ NcUL! 4.11.1C144 LTCQ UNCictca NCI LILLQ' L4L Utc
ELSA,

tcCLL! CUALN ANALL:al

646. 4N a

ACCLL* LRLLLkQ

cacCLL
CAN

9L1

CLL. zurien ALM

L. LX

;at,

LMN' C4LAQ ilAd

AL'Q AULT NCL!

NALL!cQ

LICCLCCl

UUlat<L

(..!CIAU

CCM

NLUQ

uctarct
C4*Ni

CALLNt

Ca.C41.1: LICAL11.10/.41: L9I

ctd. ACILN/LI uNctc,Nct
<SUL

Nil

LautL,ct LALICLELI ;mum.. auurtLium cuatct. utagu. Luctat, CALL' CINLLI4UCI Ltactl ctc, cuLau LIICILICLi.C112.1.1CClat CiLUCZ4N CL ac, ctuut.ctutuct ccau LICICL!
Ra
<LIL <ZZNl lICALCLICILCI C4 CICICUCI LIGL1L4C1 L2CidlatACI.

am:

Ll..4CAL

Nracl.!

NCI CICLNAAU 141.

autruru

Chl..4tU

aL

uctuuat...ct Ni. lICLGL,C1 Qtsu auGatcl UCIGL.614.1:1 4a CC4XLCCI: uucLaz l4a CLUICO. uctQL.40 NU LICINCIacQt<CGL! NU ;CULL! Ggl: C< NALU auQat.c.! ate UtLCU. CCM= 4aIN4L1:1 SN NALIIi.Cl C4 ALICI 1C11.1.441 RNLICI lICINCI4C,C1 NA Gal.: LrauL. NU cLAL! ALM Nat. ae,4u4a: ctuualAct.rtt..4 za,uo, aLt.ct
ALIC1

CILLat

ltl

611

NLLILL ACIALICILI LICINCLC4C1

AcALILL.

caul 1.:ClcILCU Nil mat NL
L141.

4l.NN4C1 'CC:WILL:LAN attL.444CL

NtAL 991
691

ANL.C.!U c4i.ct.act
alCIal.C4464C11.14111.1.01 AcCL

CLLIC4C1 CaN,CCI

ANALU4C1'

uoLar,ct 44"44,14CI: tHtt, 41C4 NALL:413, ULCIaa 444 auccNact,ct Z:StZ) ECILLU 4uaC (ucitcatu ciLtoau cuttru
LLLc
LICI

NAU

C4 CICIE4L4C1

LICA4C4X4a: 091 181

ZN1LILL- aruit. NAL! cell (aL,AL4z1)' chLat cacuau UtLGA,CI NALuat: ;act utut.r4ci cU.1 crl me,w4a: U.EN' EcCLACI 4,ELIALL: AN UCILCIAC1411" ;L:ct:NU41.2.4 uri..t ads NAL NAL!
ACIAUCIL! LC,NNLI

011

cr4U4cta LALGL::
LOAM NA,Ut. CIGLL
L.,

cCLCld

utILLa

CIAUCIU tc,c4cal c,ELdu CC,laL
1.111.:
11.;

LILL
Z91

cuacctu cauLt.EL AGLCA CULL LGECLL: 61CZL ANLIL I ZL 4NUL atl: cs.LL ciuud,,ct riaL ULIL1L ULI.LE CHLLILL* a(GECtl ANLIL L!LLail CCL
C,LL44I 1.2aNcta,ct
ACAGLaV

L,N LILLCil CC< C4 LILIL.I.u.CI

NL NILILL`

14(aL cr4N4a NC,LIICl N&L, I:LC(1CA CI. ;MU ANLLILLI. LINC4EL UMW:I:Cc NC414 Ala 1.21441.* CIZ 4U N' CAL,C40
eiGLI.:
L tL

IANCA E9I

din= (CA CLIC I.ALLLI cicitac,cuct aLclllll att.°, LINLellt,CI: Atm WALL

ILL

LICL,N. NA 64g4t1.1.:01441.1 NA 9LI

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZ9 CVISION PDFCompressor £9

mny rra :3 711117

0101711+1 :3 711117

nx 115 In oarrn 194 .2251

oy 71'17N lapolto 12'1111117 1717 1,25

.nirrix wan nvx ow5v1 51:1 1017711 T175 n:o run ,I5171
.11N ,ynrc onooi 7'27171 7"1'11

r,nr oln 1a,1211 715r VIM 5to ,l,m5v 57: 115 nnonn nvx
ram x17 ,IT1N1 177117 13171 nain,n 195 .nnoon non x17 7111N
7112N .71171 1T OrlY117

7717tT7 725 121210, inn orni ,rnion nx 71Yt:7 001 177 rno 185

,1:73 1N n?T ,ono nvx 177.47 710 50 InoVo
i7n5a1

5171 "n .noim win ,rry 715 onri vxn 'no oor nvto oto57:
.5nn 170 lilyn N5N 71'N nTn

50: on: iylo iTzno orpninvion 1011x1 inrn nvx
nvx 0,31 5x 00'37N1 tonTirly 517 715 nnox npn
nlov Mt:pi not on .7'71117N oyo onot 111 ,71rni5rin5 0,oniT nin72

'no trnn 37 2 ,nyr iyomni ,on,rivnami 7701712 loinn -ny 186
nin Tlyn rtny.n ox .7"7107171 '771 77'1 17 17771 0712 Tr_'] mom 15x .71'1N1 nirrna IT 7'IT1 ,7t$1" no: 1'71111

.orn5x 52x

:rnta vo1v5 trnmln5 111141 nvx .nrrnn 1.nlx 15011 51 196
CITU N111 71711 0111" 13'71'12 nnto ,ton /yin 1217 onayri 197

i1tin5 77,517 - 10071 015 Ttra nvx n5x ny min nno or15ti 187
07x2 11110711 71171 ninxo Inlo,5v1 7,n 7171N1 .i1,no15 x171 0172.217

5n

111111 1VN on), wilt= 715 ,17312'1 nx 7'N1'77 7121N1 198 nY45 .orp.m5Inn5 .7,1i5x oyn rorrn 715 or ,onn .2251 5071 ton nio ,17.7115N 172N nvx
71117N7 13,a571w71

.Ityv npoyn 1N111 111 .1,117

wino 53 7i551,

"537 rn 199 01'N on .0,115x ,a75 to,my crtly: ,o155x -rnin 10x21 ,troinon
77,1nz 11171

nivnr zni 188 03117 715 "DY .vryn 77 u5o,15 17T ,n nivnn 17x - on5 x5
0rr17171772 7'21211771

11ti"12: 190 .1717'-50 D'71112N1 11N711 10'701 11757 7,115x5 189

53x mint 77112 ninv ,r1z7N

.1,17] tom o,m5x ntntx 11x trinin
157171 7,m5to ,7312'1

,75n '117112 rim traloY orm 117,1771 115,nnl yntal n,ovn
,I71; 517 7771071 7112071 ClInly: 7'T115N MI? 11N 71,1r7171 191

111 ,notynn 517 1 r7y1

Tlyn rtlarini rity grrotion 'In 200
ityn 737th ,7,m5x nN 7,w1,

1N1 rixnn te2 01112'1 - 11N711 2,701 1x,125 ors" 7'1171171 narv, ;n5o25 .tyNn 1/2? nvny '377 13"1717 -nor
15i131 54251

troll 1'57 Ann 5x Ino,ion nvx z77 01112'1192

nroxn 5x N1712 x117 1117 1317/17 01312'1 193 .tronin 1717' x17 - =112'12 11.11N71 ,1111N1 npni irxton 53 1117 1150 01112'1
nimn:Ittt +ra ntIon .(nn-lart inn) nvn ,n5 on-'m5 nnnv w-np nnn:tilsn, 184
.nw-rnn 1r1111 .0=7 lnzi-nnv ,"11717" 115 VV 1WN nint.on,nnvnn 1:1D1'1n1 517 lo,,Nnt) o,Ino 11D151) mna, :117331n 186
.96:2 711117 '1 :13,0111V13 .105:2 71110 '1:11171

.n-nnn nrz 1155 on -min In,1o15n5

nnvinnn
1155 i-nNn -Ip>vn 111-ro

:11415 nzonl 187
0>17111 nnrIN

7115 nr onlAV wrotiony onvino
In1N5 ann oD51D ..innricon

oniz-np

nt nrtrnp 195

1.2,1211 rovn ov-in-ron n-nnn

To) vtl 51n71 455 ,orninti nnn

.41:2 711117'1 :1,111) Obt.11 17111= .(7111171 11x) 7117,51m :11,2:1711/171P71.1177110

11Ormn iroNnv
.41:2 n-nn

o' 01171'5 )in) :t1D07N11u11unia1 ntrn5142 1:113/11NrS1132W, 199

in) trinv onint Nnan nnn rinnv ,tr-tirpn

arnnt557171 :1371'55),133 13v251Y11 188
N,2171 :t112 193

1T112117 12,n5min Innyon5 17571 13110) ,,V1T171 iv,pn 107 17,1211 0)71 (7

.1V1) ti50)17,7117 17,1902 -nom ,1T1N1 rinnn) onnn-nonon trionn 'D

tnrn4 /1N n +111111'4.711115 NY, -ronlov.) no5 -nv nnon

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 64 65

L:caya, ,: ULL!

4L41.C1C1:1' N4211'.41

;co rut
/tun

SUL

LCLeACCI NU 11,41441 COL.

uaGLLI N4

c

NLA
CLUIALLZ

LQ4c4mi.oi QuLci. Ni.un tACAL
0:61.

1)41411:1

IULNI ej4re2p4 L4Q Cl.r1-41

LCNall. ;UCLA'

1:41.11.C14C1

NU L',4C4L,l,

9

4xlC4L UlLLlI aze, Lama' NU e,ur) C1QLL Ecrucid Cm4L C4 CLLL cNCA LLdn4 41EC11.1 4L4L CCCI NAL l.l4414.1.- OLel 4C4d1 CALCI CN4ll.:40 0441 Se241-1,1:1' 1S-41 126,Cll 1-C1.410' Nu ell.;CI LEC1l.OLCCI NL1'
LWAC11. 44444L1

Ix
ram CULL NU= CLN xmL
LE4540
1.11.CLICCI

t 4L.! QL
1.14

c4,1EL1 ue,d LAtri.0 ucimauw Lduc, LulL4a C&IL11 ue,d LE 04 LLN C4C, NQ uumauui CL,41 m,,aod ue,e!

-

4tr4o

L

LULLACI ULLIC11 NALL:40 10Ca

LUAL40

1...4EISCQ

NU

4I-N4,1:1

L!Nral41:11 UI.4
4L141-1-1,1

(u1

x1LZ

tACAL

CleACUL:

LLLC4 CUAIAL! rt,CLIZI NC 9

K4141
CaLl'

Calr4LN:1
LIC4411. CMCI. NalL

ULRCL! LELN
144111.:41:1

L.11.44141:1
N411.1-1,41

451;41

C410 4LIZ141 444.',0 6

NU'

CI-LL

4C1

4C
'CC

Lllid.CLL)

442

1.45C1LI.

NU 41.NX

NU 4.U.140 ,L!,L
LC1.41

cl 44

4414 UQL4 tilii41-.41 LC

ura.

144e11.

CCU' ELM:

NALLI4C1

C. C141CLIW

LN/2.1

NU Ctillet LNI.C44:1

01 rC1.1.141 L,CL4C1 L4L,CLL

xu
AN

UNCCIL

lat4 CL4'

UCILC

Nu

um.L..t. Lite,

Lama'

NU

A4LZI.C240

url

Z

LIE4LU ICNm 'Cara' NA LION

it

NLIC:1

UL414141:1 LNI:1

MIL
414

am4

mu,

me, cue,d1

uAd 4d. ca,L,cci:
41UL

LILAC
44410J

41444214 45t4
CL',1:1

-

utua cL c,
cLU'L

CatUcal

-

C1t11U N4LU40

II
Ucrt21NL
aL4,.1

Clicr,C01 IJCILLLI Arm,o urmazi

-

Cc LCLGICCV tSQ LCVACI
Ll4l.11C141

al

ELd

1.1441

cr1.1.1

LL 1xC Crlt.r

ELL'

NUL 4C4 ALILLZII NaL 11,C1LIEctr AL! Llald cLii.LL:
121:1

Ni

C4

4ll./24L'
C120 CL.

LLLL4l 441./ Al N41 INC

dcl.C1 4INUL.

CL

4,42/- AL

44.4

llLdL 4N

-

;NM

m4/214U

NLIZII 4L

al NQ al !NC 4NC11

-

L.

4414C11

Levalei al NUCI LILatalca LxQ 1.4.21-C1i' cL4 cL cc44Luco NaL cmauLu ucuadi. xL ;NULL'

1U

4&

ut.ceit.

elL'hALLI.
4:1416.411

-C1:1C41

AWANcL

c&r4u1

L!CLUL 4CC1 L4C4C1 L411L.L

LCC4CCI NCLUcCO 1.11.CLLI41.

I.LICI

411.4 NALLkCi

N4ll-k17 WU

C41

dE4

ACL

104e2L4 SLINLIL LICCI 4Ll1.4c4

xU e,rm,c un. i4cem2i. czelzuLd xU
cGra

uuul alaycp uatut.
trzau. acc, AC; ucucu c, ucu.a,a tcal L,AL,c cicada aucuru
L:C4GLal4C1 cal UallC1412:
u1.24. 9

waeuucr Mt 4:L.:awn

a1,Laa,c1ELILE4C1 ay

szc,

latqat:

9

actcrGa udi.a_rtac,Na, Actur CA cia,ta cica, lU Gaid C. aLaaa uoLac,ca LIAd: AMU rLtcau uc,c! c,cau CvU1 AM zGate.,u aGtLa Aut (arta:. uuAd at,<cu. 6 C,LNLC uri.Lcaz ucwctl. Actuc,d, atuctuu uciGLatz Aucatav,ca 44,4U13 LANL4C1* CALL, 4U1C4UCL' ac,t4 uau.a,a 124LtICA4a ZOCILLE4 CagLI.CL NUL4C1CI.LCIACI It - t4CU caA,ca' atc, ac,,ca` cl uct Ualat4C1 NQ rcu.i: CAU< n4 cu4d1 wig! LL:cLIL azocaa: at< ;LA tclucar cuc4aL cuma LNLI4C1 uu.,r1 cal uduzz' qam. uald.u- uru ci.41 au.,a =Lam ,a mu* au, ac, !L LL aU c4GLa ucuir

camu. c,aszu atxcm ,utcloa cca, (SC, ciurl lu said cull. utugu` Ca, 4ittc4ct: uct NC, LMLI' NE412.Cl NU at,Lcat uutcb.a czca4 ;CMS uut.ca ucctc, c41. Lat Lt Gaul Lt ALckari. rust AL UUCI NC, ct.ct: uatt Nu ucuLt atc,u1 ucatai c4aGL NU cac,c, atuGatc! 1.2c4GLatz cal &Lel: Ltd= c,t4 GL Nuct utacuct 211.11-4C1 L.:4=4M' Lcia NU AMC, GILL 4LitilLL L424 C4C4c L,CQS clIGC1 ac,N CL< c,artu1 acit4 uaa cal NQ c,aNul ac,rz cicauaul tdu.z4 ruactiu` cu.aya c, art.t.,a NUL4C1 CCAChal: NULLU qaNLI LC4C4la CLCSALI1 tutctu,uci 4C(Cal
CL4 12.4.1LIL L,CC, vUlalU 741-Ec'S C,411NU Ca4Cil CIAZCS WIN Z4L(lCtlU' cuuttu` icttua21 cacutu: utm.ztu,ccr alact tcL LANI.Cd: tcou,tre

Z

Clcau44a' Gla. Cid

CULE2412

CLIME tNal.
AC4a412:

,ca

rd.

c2cALI.

NU

C,CSEC41

uutuL uatcita utcu NU c,atcitL atc,N ELLa tuc,u Auul'

c,ctcrz LIcLLat

uuul

NC,

GEc411,

Lgt

rzu aaLaL a,

NC, GC4411

It C4 LIUGLCa4C1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 99 CVISION PDFCompressor L9

tara412

17:

cliLu
CCISQL

ucatca

411Ll!

L4W U41.441 MAL
4AcL!Cr C1C4OL calLC

RI LUCC1' cLLIS NALL40

NALUal

ceALC

cAL'

AUL cal INC! cAL. AUL Nt.i. NCI

CLUALCL!' Xrc ULIL 4ULI

cri.L' QUO' NUL XA U.C1LLL1 CCLX Ld AtmL N4LU.40 Cc 04441 XcrCI CLaLcCII C4LLCI LLMLI41:1

ULCLLIcL11*

LOcAld ELLNLLIcd.

d4LC1

tACcrclf AUL cell.'

ACC! cm LXCI

hc/Cla ClUELE et= ZI ANUL uuetdL cL &MEL L. ACCI ACC It4L XCI 441circo LC4 AUL

-

MCC

41A

-

cci.
ACC A it CLLUI.' C4A ralcCI ALM.: 4CC1 LII:CIL
NQ NAN

tlaez UCcraL ANAL!
61

ULCLLIcCO' LOcAld ELLXLECCI dcLO AXLIL

41.1e2d1.

CL

-

&Lama
cLLalc LXCI

4 UCaqacr.11 Ulc

NUL AC; NULL!' XL NU LAL QLCCcL1 Le! LQ

cm

-

Auti ruUQ catmL urizu czul, AaLA LCL ClAUcralN C4LL 4caL4 CLl ucmci. Lxcl ztut il4L Cu' clad mx,1. LTL4CL! c4t2IL Cl
'CLLAL!' ACILLL!

4u4L1 CL

-

act:IL!

AtL

lactil

CacLIQ

LICIA4421

cUAdL

WO LC4C1 XE1

ejlcatcll" Cl!CI

NALUcC11 EL IL!L

rl..4C4L1'

4eo4 ULCLU'cli LOcALd ELLNLIL

ILIA ANUL
LNALUcC1

cuacrt.

LN4LUcC1

CLCL-CL!

1.1C1XQL

NMN oz
L!LN LACZAcUli 4N4LUcC1

LtIll"
LVICIS CA NALLIca'
ILL!c

OCLCI

Apzmau rt.ruo W

'CC

-

L41441

clL4

Nc.211-; LZUU

NcalU

Aduu

LILEL

EcLU.! NGIL. LIU1.10 NAU Et

ccum 4LUUL LQLEI. czcal. mud LAL oxacc 4UUicL ACQ NA 41.U' LANUL 4C1 IL! CCeCti CLXCCI ;NUL 1.14dULUL IL! CcEL IZ cL-LLi Lcam4
UC1LLUZ

CUT
AL

cUcl.

LArzu AULYALLNUCV ILLC,C1

CULLLZ

NalL Cr41 4
171

cCrcCII.

UULdcCI

44

LALCL lalAcUL N4ILLIZ ac

UCZCLU

C4

UCCLL! UICcL!
C11.1acL

CCL4lr

CLXCC1 4L 1t

arm
NCI

am.,

calUL!' ACEU LCL! U1441' Tt4

,cr,c4

L'U EcIAL!' X4IL,

CtIalL! CCL NQ NAN XCLU4CE11
XcC1ULLI4CCI 44CQ
1

rmxi. NIAL
LW. LLL

UtalcC1 LI
LUNLO4

A/AXL1 ACC

zz

NOLLLU

EZ

CZa

MEL

CLISC

UCcr,ccr

4L4CI NLC4LI 4424U1 L.id,C1L LIL4CL!' U4LaILLI raILLIcCC1 gt

NUCCII

CM. LLALLLXCCI NCCC

C1EL LL.LLILLCC

LKU4lU4CQ LCE'LLIcCCI

AcrcdU
cLEN,

LNUcl.LEXCI UcrcdLCCI NeZIL LXClULLIcCCI UXULLI

Lcri.t.r UNU LULU
CeAcCCI LXCZULLI

cUILL

ccui Xe:IL 41. NL U XLLICI1 L4r4ml
AXAUL

m,adul

CCcLI XLLZI QUicdt. c4c.LL'

UcrCCI
LUULILC!

airccCI ctleALL! NCI 91 ULEX* NALUcCI

rcalLN,CCI NU ClcClalUtl XalL ctral,CCI uut.Lau. LCELLECCI

cr,co

Ise:1w

-

44cCC1

441 Nci

q,CUZILICI' AN NCI

-

CLUALCU LLEU N4LU40 AUCI UrcUL LLCCV NU
Cc LXI.ccCI

LcLIdrl cumicu

4Cd.

CU72ILCL!

Calla La!

U41.4.141

Ld LI

LLULC1'

cauLu uaLcac causwa). auqaza (AcA, c44thU CINL: ULN crza, au.a uchca cauc atcu.tEt. act.ca,ci Ccuts: ;Lag c,c!cc, uaLt cac, L SclLaL aINGalL 1.4cal4 4NUL 4UalcNU. NI mut.' uatAtu 44N e,szcau tc,auquu NctUL' NU Id ta.tdau
EaAaa NS GIccl1 aut. UC45LtacCI
L:C4II/L NU
cCil

vrt

;co,
61

c,u1,44.4,

ctat,4

4ctILLa aulLc!clt
ULU.

c,xc alcaxL ;NM: (44,441. ,u lac aciva cu.!. cL au aL44a NLIL,a tcL 1:11.1,` ECtl4CL NI ctc,LCCI: 1clu ca,c,aL ccL l!IN`
rLU

4411:4C4N:

rcta C,CUld aleAtC,I

UCUUL NU C4Citu

AUUla. 4Nc,1 CIA ZIA

C4Lic(C8Aci. CAL;

qua' tuclua

NL tcauuta' caurzai
ECt1.11,

ca.u.au'

wax.

4N4R11.

Nl MIA!!

NU CaLict41 NEW.C1 4clLalc NUL,c1 G,S2111. IC41,U NU ;Lau CIA llSIU CA4lIk(al1.2`

c,LILL acicaLl 4=4,t:cctLz4Lz (Mica xkuL uaLct,a al Lc! NAN (c41-cCIr NULcl L'ZN ULU. al IAN (uLL,a) ct, uthLa (cuta tAZL 4NCI D.1110. CILICL Cc ZLCIL UNLULca lIGLalCcCI NUI,LI: Nl NU

al ,LLcaz

Sl atx4l caLt

auzL ucluu NI

IZ

IULCCCca

941:44N

CGC11.4! 4L'.41.

CUL ANC NULL Lcl L:CIALC1)

1:4(1112,4,1 ECILI CcUlUL UC4LUL
Cc

;La:

424441,

utaciu

ucccua UQILU (Ectu

LG4lL CINCIL tc,EL` CCU UCLU ,1l.a14.1." NU cidou CAN CldC tt,,4Lc
SI

ccaa.aa u5t.C1zda ;curt::
(Cc,

414GCCI 244,11141:1

uuua

dEL N1 CEac,

,au.t

LEtarLI: 4d4lt

GC1614, ECO:1` UAL

Na MAL' GUZ42.1 ,cic,u cov.au Nan: CCI

S11UL NILIL! LIN4E1 NL, qt1CCIC4: C,L11/41., ACCI NA cCALLIL

dud: acto

oz

cacw.

uccalu CCU cu,C4111 ctciAlA IINLI cac!...tc,u` c,ctc,. 61 G4, WC1144,C12:1., CCM. NAIL tga14.4
NCI UCcallNcl NU tau,Lca 4h4e1u4: 414 UCCNICIEcCI CCcCa caws cicca cauuu

zz
CZ

cac,ul zctu CLCL4L 11 IX-NU Cc CIGLalcCI NIUI LILI241, EINGILE Litt(CIZ: WILLI l'at U4 UCI4dILI Lc1 c< CICICcLcIa CINU 111N ENO.: caLa ULI.IZCS t7Z:e C4lL12 LICIICCS l:CLaCcta WAN: UCCc.N. RI CULLA, UNU 4d.c4LV LcICI LtaINL C4 Z4E1'124141 lth.C1 LI ctc, aLt.cL Na ac,chu` (cal cc,Lul ua.0 xaL acca cctc!ttu c,cautiLl UN atUCIICLI aLa,c1

xaL wawa Ni. CI-U[1.LO'
L!C1.44cIa

Ntc,

LICA4CCI,: 41gtIc

taw., cuccau taLCI

lcal UICALIC NU uaLic,4,a itucau eLva Nl

alIcUl

C(CLI CICI,C,L: 11

i LLu LIU! UGLaCcCI: Cgcc1:1:CI4-Gc UlLNU Cl aoLcaka ALM: LIE4LII LILaLaclaixc,,cr ur tc, ra cxl

91

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 99 CVISION PDFCompressor 69

L:Ca44

urat4a
17:

aLLu

CILLU

NLE,C UQL E'CLN LU:41,0 4A,V:11 etude, uaA xdo.uzi
NO NAN

9Z

QLAU NALUX C4AU' CEL Natl. catEr.

-

cUL,L :4Lik.LU (ALL LAQ UAL,C0' LLULQ'

-

ELL CAN

:4U4L QQL1 NU NceZt LINCAL

:4; UQ:4CiacQ'
NmL
OE

UL, 6Z

NALUcC/ L' NU NU Ni.41

LruLri, Lk2

4441.1.1 LTQC,C1L

L4LL4U1 ULItCALU
uLICIN4r.1 CL
LECC,OCC1

eAc ULU& NCI

NAU CA NU U4L4L:

C;

"

iladu IL U44 =W.' =CO LULQ
cxezi
NLUL tZAU

CE4ALUCET N41L LteaauLu AN HEA UreALNLLTI Ura1,0 4AcCQ) (LNOLLLU 'Z ILAU rezt,o Acdea 4CC1 ULLA. NALUZ ACC1 CLIC NIAL UQELLU LNLI
ELEC411-1..! IiNU car,co' Nal- NU ariad. uu4rti. NmL 4rai4Q 414QL LENUCUL40 ANLIL Ecr4CQ UQQCli Ne21L EC; SILL 444CQ 4U,12, Lo

ANALUZ' QIU dA

LN4J.

EV41:4,1 dcLL41, LEULdi: ALCUACQ

41tQCL NAL:
Elc.C1U LAN

NALU4C1

4LLE'Llfcali 4A Acci CCGL A44411'01 21A4CQ rNOL. NIAL UCC1-41 CL LLCM NIAL NU LEUC1LL NA ZE CELLECI EL NMI. QdLQ :4;

Liaaek

Cac. UAL! NcalU Le,ce,

cataw.

LCL' CA cLL4 NALU,Q
Al44U
N.C1L

ca, u4d Nan AC; ILALIQ U/SA C4CCI CQU 4;,C0* QtLQU'l NALLU1 4L44ia Cc, ltdCZIL C144141.1.1

LUCC1'

NU NI
Qc.C1cE

caztauu LLLC4 ULL41
Cc

-

A44IELEL 411.m4C1 CLICI Nom

AC;

"

UULLa cm." UQ:4Clalll Nu C4AlANLE 4.1.1. ALL! L:441L sz NALU,C1 UC1:4QalLf. r5LLLX,C0 Nu EE4ALUCCV 7L N umauLu
C4

-

cLL4 NALU,C2 at..taadv

AC4 4L N4LU4Q

uAda'

NU' AUC1 UTL CalEL4W 4LT1

:4/21L

Lifle,cu

Nur,u1' ELauu

NLLXI aaNL

LeILLEUCI CMC4/1

Qc.

AL/VI

LCL'
NU NALU4C1 EL LLCM NIZIL C4

EL.C4U LAN

r4ald
raput.zi

ELUL

UreAc.Q

ummuu imurhu ul

uaLcu..t

ezt,LE4N1.*

44 caadLLo urcLo LcuLdll NAU' 441 NAL:
EL:CLCiLLZ GLItt.1 4CiLIC1,L4C1

44,14 UlaZill

LCULdiz LCLaj CLL.!' AL'L UQL4 NL!' 4L'L CWAL LIL4CU c4/24 NQ QQU'LcQ' LENUCUE4

4.441A GL UUL/Aal CCCI :4UL AC4 ULLL it. LULL Erl.l.f mA LLULQ' QL4U LNALUcCI Aco' 4.c1r LLL(' Call LIZIQLL NQ INIAo

aral caLaw

uacaLrza.
ccLLC ZGaLdLCI uaLt1 caGuLLt cca ecair4.1.

c,uuL caucuzu
ctCACE:L' Nu

cAGL.caa
1.44al

8Z

HULL: NU

14441.

LEL:tat NC,
CALCAL

Lau; LULU

LLLC4 X14: CC,N NU41. UW1 NU
L4Ct

LINCLA

6Z

UayikLI: NC, cocalcu` tGat.LLeca NU LICUL NC, uczGLaa: ataucL uaELLAta LCl EEL. uaN cuatc UL tcaNc,u auuram LICC1.44:uGLcaua UtlaN44 IP ELICIN40. 1Ca,ctal NULAa' ELICIN,C1 ULLLL CL uacu,a flat EGa1CILI:l11[1.11C4C1,' L:CC1C4.1:1 cal, Latau (c(zu.0 uarz,a catG,n` NC,C,,C1` acct CI,. LULL Nl Lcuau)

cztaa

1.0.8.a. NC,

NAU ELL.,d Le,uruLacci ACCI ACSIL LiaA N4LU4.0 9Z AZLE ua.A NALU,C1 a LUCQ clL4 LNALU4C1 4C14111 QC4CL LAZLE ;claw- LTLUcdl C4 LLSCI UNLLLIQ NUL UUL4C4C1 LSILACI 4A,C0'
C4C4QL

e,ar,co Ucl NIAL

ata

uct, L, uLL,l. tau aLcu carzul aul ac,uaLe aciau

al. el 4CCIAC4: Cl NAIL =ha UNILI"
uaGLawa ,ca
GEk

CNail urzcaaLLI 41.:LW
LLLLaLL

uGaLc!

CL

Uttl.,[1

caL,

caac,u` CC, 12Naitle
LC<I

K LCLL

Noit-tAcc, ;cc, Nit CACtLkl,
LL)' Ga, (04.c, 4tLat4a

cuclaLka aiatirzu. E(SLZ,U: ucauNtLg: tz C,N NZ; sz NG(aLLu (CC, aLLEL sz EGa, L2414t1 aactl. CU, urcc,u Lc,c,N ecaLrau' LI Na ea dcout: Lcuctert aLuL. uattu atUUNCIC,C4CLI.Mtl.V. caoutu KU Ld aciarkl
Ult.C11 NUL41:1

catuLc16 LUGLcilkt1 cit LuagutLi:

LCALLEC4C1

L1UI

CACCE44C1 CALLECtL0

(t6LE41.1:

=Milt

qlatt.4. LtkLIL caw!.

caGa..cat.

L.41.

uoLatc,a aLtaz
££

uczalGuu. Ldur, uutt.,a 4d4ltll ,it.caa cAlact:rzt: cauGaLc! acac, IL: NU .zu uaLac,a,u ,Lau LAGa c,stac,Na` uLszattau catcaa careaa uaut NU t1Cl4LU uLtucaziu LAN NU =CV, cauGaLc! C(c1Z4L(C1 ULINclACO: caC,N LICLIIGLIU d.L.LEL 4U uLauLcL.1,4zica ciLzu cecrG, ua.Lau ctdul Nu LauLca uctue uaGLataa cat autaca ud.Lci_NaciNau uucl.LGu al cuu c,ca,k caucLicu NA,L;(1 LLLLC<1L uctcLu
UCAGLC414(1

uaaLLu cuLL.R.. LULU NU c,4ztct CULL laN Lc, IL!' acta ualL cc toald uku ,24 ac,cuuc,u Cc aci.La aurzvau cpac, C4C4C4: e1zac4C4l cce, cLu =au aluaaurza ccc, uaLut.
IL:*121tC,11
C(C,

uo.n. au, ttCtlq

UCL41 UEZ,14 C4

chtat

crzcaL. AL,G1.1

caacaL Nt
CL

CAL:CiLL:L' UAL! CU, LILLLIL

cart=

uatuuLLI
C.41.1n4LE

tI,CANC.440,LI: LALI41:1 Vt1

CCLA

tZ

GC1,

L,

tcSLC41.1:

tttlf
cca

SZ

NCILLI.0 CIZL,LLE) NI. LI (41.21.La

CALCILiCA,LLI

4N (aGuLu

UCNUELLt 1.11.EU NU ACM_ AUNU4C,11

rzc, LAN aiLu auGaLc! czaca,a uaracuu. NU acac, NEC, LICLLf` c,tctc,, co. ctc, czatNa. uGai.c! NUL,CL ;Lax (tau- ukucau uaLL NU ea u tuLd6 zinc, auGaLc! thcc(La .tu mac!Lu utLLe tctc,, ca u,Licau uaLL

aNGt Lcuccu:

Icat

acre. atuaalt. La. cauurzaccg.

£:96

CULL: 1.,

Nati. uuLL41

tau

Wu: ALgu411.: L2C41.4a4C440.

8:sc.) (aLLu acaGuu 4LLLt. r4Liaul

Ct1.451.11 LICA4C1.1

ucucata

(cL.,1 arzu c,cttau ac,c!LL1' uaaada cc,LaL uutt.4l: retLx Meal caGuLt.r. cta ul.L.I.:acaLrul It tz:z). ccuLu ccitc(
12LL:11.4C1

a;

c,acaLNl

LL:CL&LCC

KU

141.1.11:1

CUL:4C1 L.:M.41.4M

LOCAL= Nut. 1.3.34c44

LZ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor OL
IL

t: atLL:
CL 1.44411

uccata
6.1-11.

atLt!

Nall. LC4 UCLaLLI:1

LIU

CLIC zt NALN 44
LNL.C112. LIC441:1

UN4IL;c11 LCL AUCLIcL Llc4l 4N lNL4Q
LILA!.

LtuLt.Lrie al
e,ccv

LIU/AMC

-

Mil,

uacaru

41,

CULL NLIC!
LILA

acaLc01 C41.140 AU0c41; CULL!. N4 acm,o cm.= 41.0.41 NCI NAN

-

L!CalC14r4CII

lac £t

NalL AralcCI NmL NALLko MU:WILL cLLL urauL 44 ova cuacci ca4 LmL L cAaL ALL C:chai. ICC4L. 4Ac11 IN4IL!410 CELL' 4F4NLI 14;
CLL

Natt, NU

c4c4e1auuw LcLLL ucunauuL CILL elAut, umr,aa'

044ccLE GICc0 NI ELLL'

ULAcC! !NO

LIIILLIEL
CaC4

SUAL 41.

Ed,'

4C0

dal t

M10' LICL
NC,CCI
1.!/21Ci

LLL Lrzelatt. QCQLL aLdl C4 Run
aircL!CI
NALL'.41:1

NIT cEAcLI SI41L!c10 LQCQLL' NIX

;cc=

0c1:1' ClIENc0

INcrC0 Ntatte

411

NI. I UEL.C411

LQUILI
14.44LL!
1-11

raUL

N4l1.411

cLcC0 L4A ar4C0 SA 11!4CcLIL!I

L4Gra 4at,

LCL C4 1.0Ccl. clL,4

dmo ul uAd 6.E4L NalL xeiu. NU 0441.1 IJAN NU AL1CcL ClcacC N4IL!c0 st LTLZ,Z QUI awn 'co UV& Cc ILIN40
UCIMLi

40 LIM. ltC441 atlLlial C4 Al. LIELCI. LN4 u Luridd,c1 L!cUlC40 l4C1 calaUlfCCI

WILL!tr.1 NU ACLL 91

EL,Lc,ca uue,L. L40 4XLCQ xenL L.(Lit L4o L1L

cIAL,C1

CNALL:41 ulm4a INLL CNALL:tEli CCL L L Nl4C4C0' lt0LL.!: reau4 INLUL.,1:14 caMaiLl' x1.1..11 Luisoi,o mL4o".1 NU
LLL

dLICc 1,40 N0C0 l4C1 uncl uto uczauLi, LLIC

CC4AILICCI NQ1L Ll4C1.40 1,40

x,AL

,a,41
GlIC IL! UcL!

4c441

Lral

NI

cAzra ,uact. Cc Liiry &Cal:
ma., we!

CL

LitrI

11441:IL/A: /21C4

ratC44 241.0LcCII

c2104rl

CL!CI

da,Au
d4.C4L

N4112417

MAO

LL&L xmL xraz Ci0a0 NU 1.!01141440 !NU 91 404i LL uUCx4L ALCM ucatri. Aci.aLal 14/21L Ncal CA UNLILli LCLIQ CN4LL!c0 CalC4rcll INcrCi 4NC41401 LLNIU
w2Luon 444120

-

ILMIllcC1

14C14C4E41:1

L1

LL'LCLCL' L!cL!cL NU NILE N4rl NALL!c0 1.4cLcu W wciau,L,ci eidca

-

AC44i 00LIC1c0 L!ILLZI DUAL ENcial.

uaaLi NU

NalL
CdtC1

LITIN

FULL Nc/L

IC,

61

L ALL

CC/

=al

L1 NLL

-

411LLLll

Nt ANLILLI LraLccia
calC1
CALLICAL

al...E1.0,1:1

UlIL

ALL

Lt. uatr

t01.1L! C0LC1 4C1C0' NCAL i114 cNOIL

El L!IN waal

uU44L NU aidaArL

rd44Q

L!NULli ICcIC1 CNAIL!c0 0.1Clcrl NQ 444L!C! AN N4LL!,C1 06 LLCcL!C!' NU cl.L4 N41140 N4ll.1,1:1i NIUQ (Am.!' CULL ZCL L,Ara.! ccaa,rui L11.1.1 0ILL!' 1.44411.! INC GLLIL
L4L

0Lro

CM/ZIL 0C1li 1,clXcNI

ILCZ,N NC, GCulL NLLIL:

LCC424 CSCL1.

tCc Ci4Z;LILL C,EL ati,cca. EL,N

NZ&

C4C4,

cutad;

Ca;l

utic,c,u`
ClC4t4413:

ttal
ULIZ

ac,z4

Aalcuu
4tC,

u<LtL

cauttLz

atuaLcuct l!CAGL61,11 4al ra4Cti.44: CdILCa £' IINLal S:06 zutc26 cm; IL! 1.:ALCL Ct tchtct,a
CACNL

=Lit CZ; dC,
LU,EU NU
4,441.2" C!L4

AUCS41. ,Z11.4

NcaL

4L!4cL

NLLILL

IrCcN

NLC/1:1

cice, 41, rekta CNCAL cL!cL! 0L!
dC, UCEL

crank

411.1,L!

ca,ca L'AN

Lai LN14C1 ct,1 LUa< ANUL CCU C141'
;MC(
C,L;

UCIL, CAM

LICALLAZLI

MUNI!

MCC CCLcNLUE

ECU L:LUL! NEIL Ul4Q:
12,,CILILLLI CALL,,Z
CSCAL!

;NUL

LC! Cil:ACIL:L

CtLial 6t.;L: atu1z4 CCL

121.C1EL 1.2.21Lcat:

NZ;

1:111L1.2

NU cathrc,t.

tl31.412 9t LNLAC1 4041 cumLct c.tatucttu1' NU NI &ILLIV NU ctacta UC4444CI: w L:C4Cl4CI L, QUILL' CA(, LucaL, 14CL4U NU ClcAGL atua!tL,c1 4cL Ci1l2C1LCI! LLCSU cLLCL LILUU atLu Lccaucc INC, cil(lct C144,144.1.1: 1,L5,LI,Va: Caud z:Eo aLLU L, I,CCALU: [Chid z:gc actc utc,ta ucauc! lu 1N4 4c1 uc!atc (= O.Cti.ca NU ULGC,CL atuta cL uLat' uattLat 91. ZL' s' C, tCLLCL cpatc, L, LCLE NU ULUL: (= c,C!,t1Lat L) U,LC41)

Utllactl LCd 1444Au: 40 uuu.,,ta <va 1.4tuci ucau<ra VA, 11,40L: Ut UAL! dttc,t ttatt. rtog tt, LvaL LLL trdtttl:LICULLI c!tcta ma! au& Lc! ac2,,uct
ca
C<

aut. rt.t;

dc,i44',:,LELL1 NAL: NU LLCM:ILL mat CA

tE

uc,c1

uccc,c!

atrzcw,ct iccL
4a1

tutdtic:
cc, (C4
CL

LtEctc, CAC< CUZI.0
IldalcALALZ ;ECU,'
<El

c,c,utct' c,cuc,` c,cacita' actu! tutatc zaccit tcct.L c,ct,c,)` I. I 04, (L, z,Ltatu

czttu NU catuLtu ucLat,a: cuacc: aut. QUAL ctNal L:C<CC, acca, =nut. actLta GLattaa cut! uct ct,1 cb.uct, SN NEC, ctu1' aL,ttL zu,acau Lc! uLtzt.
ClatLi.ta
UCICUZI uNcmct,r211CLAIC,(ACI, ut(cc,t. ;24 NCI LC! ;LICLUI. cal UZI.LL62 am. NI: LNCaLtl' ucctc, eactua: tust
cCA

S1 LE

Lut attut uuGLat,a
(L,

a;NZC
L, 4t4tal.:

NC1 C(ELNC,C,L!

NU CacLUL Cam.E40,

C4

CULL

Z:VOL

CILLL! L,

LAct:

Auxua. CAUcta,C1 UO, ;ULM: CC1 NU C4LLN1 LULU: mai. L:t4cuct Z:501 atLt! L,

uctuuaLta

cva

uctautt.ta 1.!,LaL,cr da C,ILRLICI wit tzuck4K4a: CAILICAL catzu LICALEUZI ULCILL! GLC! NU ILCA4U4L4.11 4,,L;t1.4Z1 MUM uctlu,a 461 ANCCA4Cl: AUttl t4 uutca NU CASK4244C2
rcLc
1:412.1.L4Z
CSZL

ucLcu:

91

LUCCA

Natl. NAL'

NI L) L9
C4C40.:

catt.0
tlg4141 61

Z:961
ZL

CIILL! L,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor EL

UCia4C1 17:

aLu2,

uca.a
1.;CalCiacCI Lc LLICT NULL LO4LI C1iL! 4!46.0

17: C1LLLI,

mruLLLf

ma

NA

rcrLo

NLLI1:1 UCILCI

141A
41.:41

re/141 ALM QI1C1r1LI

ma CXLIZI

AitU

1C120 4C1LC41LI,UOI 1140141

caw,.
NU
CiO12

41-

LELO 4A NL al1Ut1 Al LkLaL N0 ram4 ELLu ArtALuLo a1u6 LL 4FC1Qt NU
4-1C1

LCIAL1

4N N4LL!1:1 LuELA 4N/AL

E44, Auo LrOu auLLLui
uNreoLo ELI LAmaLa 4E44,1 aLeiLL C4 Aum,c

N4LLV.1

44,co

cALLu

N41L:L1:1

as

aidLLo LaaAL

cm.

Lk
011

og

rLou

Nall. Neil:. NU' L.NLlf AN 440 61' cuALx cekaut. AN 1La LuaLA' xaL.
C11U

/ALMS 1N411.!M C1C0' L11.41 a1N41L:L1:1 uLcL.Lo CNLa Cll.!

EL

omaa
UNC1cr0 !Jo ucaLz
Ulc

ELL!. 6414 Nci N41L:411 4A

uAe! d,CAL Nall, NAL! NU LI4LL:i AN Lazo ig

C44c 1EL14 1.444U Cd14 LAO&
L!C0411.11 LOL-C11:1 442 C11.1414kr

144114.11 Ed1.42 /21C141. L!CMUL,C411

6S

C1LLL ctAL12 LLCO 4441 12C1OL4QI 4A INIQL6.10
N41L:41:1' ,4!424214 1N/AL N4LL:LL:1'
L:61

LE/AJLEM

OCL41.410
14C1NC4r41

Cr,CCI 11,O14

LNQ COO' 1441L 12/ALL!:

dalei NalL

NAL!

121:1

0440

ZS

NO UNUL.11 lEclO EN411-LO NLIO C1NO4r4Q

C1C41-1C1LA

LEar, xe,LuLo Ear, LEL C4 4c4mC LLuL Lrxu Olt; EL laIN 09 N44; LULL DUAL uci oxoLrLo CL L!CIL4CLI:1 NU LxCr
1241441-11

AN ALM' 1-LL! 41 oACLLii mcd, Auo uLa Es C4141144 41 LICIEN AN nazi 44 cNraLo 4cr0 ELL! L!SIO Nl tis muLdu NaLw ClUC(.0 uoaL NLI t'L1rL i4ELLm ACLU ro 44,14Cli xe,LuLo m1-'L4,6 ucLou

ormLo

;Eau..
C.

1.04.:21L um,dLxo omaa NA alrcll 1-'El ACrati NLC41-6.11 ON/AL 19 LULL LIL1d 4LV411.11:1 C1Cd41 11/21Cli CL1C1 NUL! USW 11./214,Le 044 CMI-MM' NALL:J:1 1.11LL Nall. NA ElN1
X6.11: CL

Cl uNuLrL

C1120

CM!

ss

NI4

Ct6,12a1C1

Alla' tan xL,Lu C14CLU Lro 1:1ACC1114 UtliLL! Nal LNLI U4441' Nratca UL11,41 1CM!

41L0
1204

/21CO412

C4441 MULL:4LO
CCL'
112

1214CM UOU'UOLM

StcUlf 1C4 EWA' tE4L! WTI N 1-'CLOL(.0 9C L!41r/A NU cC14Cll 484t ULM' CALL ruALarL EmLLaui

41-4120

ttLAAL N/AL C4 04111 NOLL CO4ILIA DUAL

41-rall ocEL

Z9

14(AO

444014E

LL uuci.LrL

4NC111.1

QIL Ci 4A NAL!' C4 GUI CAC1:1 /MUD 44 ELLLErLu L.CL.41:1 ALM
NLAL N411-141

CN4LU47 1.4441C4L N4cL CLN1. ULU-MU Nall. NU 6.1.1.4 NALL;6.1:1
1.)41

uuct.a,a: lLCa catza cLztckua NU UcLE1 &I.LLICI NU tELLLE ;NULL,: CCULZCI Z:Li NC,1114.1:1 L:991 CULL: L, LAW: ,au4c,uuc,c4,, ANLa Lu.uo..a autactuua NLUCI,
UN4LULLE- NU
AL

EEC,L2

UGCCICidlOcC1'

lk/LL

ULQL

4U1:1 LUCliz C14441.1
179

IC

LIUL4C1,11 NC,cLic11
CSC1

cam Cc

cactCl.

;trawl?: 4,KLGI,
4

Sti

EL/Alli

41 ,,,,I25C141 4O61 NAN /214(.11

/A4Url AN 04140
4NUL
N4,14- CKLQ

N41.12,C1 CZUL4. 4121.1.L1 L:C41.14,4C41.4.C1 L'AL:1.1.4.C1

Cd.LRUCL (LUX dgC,412:

NU 410.

NAL

66
IS

<MEW' C,CGLLE SMAL
NLAc tCAL,CL:

ULLCcEl

N41141:1' CLULALT NU MOd414LA

;arm 44141 41'CLC41
uut ANca,
auta

1:6.1

uAu
144.121.L4C1

c6t.z,u:
CLCUac UCL

CAt441.1: bb- G4, ccSc4 L,

Lao.: ul ut,d
cat

chua uacct mum.
(,NCI

tt:tu
dta

uuNaLta
L:11.L:LUL1

4/.4tAl

Cc

uucLaLa
LU

L.Itca audit.
NCl C6E
NU

Cdr NlcEcl

NU

aut,cti ra,z4a16)

aucucu

CtLada NULcC1 LIC44LEact1'
GI,GL4

atLIcucu uatt.Lx:ucLaLLta z414,
UEtc24 LIEL4,
LC,CELC4L'

6S

;OULU CLc INLE

LIMA UcULL4.11 LIELLCIcacCL CALLE CtLEU C1LLcal ZZ4

CI. 1,12CL4.11 (LC:4CL:)'

ArE,Na areAL udu_a
EllaCiEAcC1 CU

;ma.:

C UGGILL1. Cc

uuct.aLa
CANUL,

EEL Lau. Nat. AL: ateAu ucILLNI. t44LL: LILL!. Nem. cCd Z:99Z" CILLL! L, LIaLdt1C4c1: cLaut A1 cach.co.

NULa.

C,U4cGcC1

Z:95Z. CALL: L, act21,K413: MUM:
09

CU. 1.41.:44LICI(SCACI C,ELN CLLcaI CCc

ucLacz

ucu Aaoct ICL Cc

cLLtLLO
CE4 LCANC1cEcl ZELLUCAL

C4(,CtLE:

act

4,14o,

ua

is
bS

LLGc CiacC,c11 LC1

ouraLci: ctLca gtx,

NA AGCLU

ruclua
CCM

(ScEccC1)

tucac,a (auccNal ;CNUCcil
CACUcEc

Auacata amt..=
L,
4CL:
C411

NAszaLl, NCl

GE, cu, ua4.41.&41:1

Crlt UcULLU` uaca NU acit.,c,ci 44141.:
UNEawa

NA awtt. CNCalca CaCILLCL

maxi NUL4C1 L:CLar
19
1241.14411-1..

uuLuda

C:L91:

1.14,N

AcAaocu

GEL 4114N

ClGc EALLICAL EGEc ULICEALLI

Ltu. ALtat,t: LL

UUCL1XL

Z9

uadt.E4C Auaca
SL

1.1,uu.,aZLt EcLE, Amc,a au,u CALUCAL 414 Cala LcZ1.4. NU CC1cLUL EaccC,C1 acctu' aA CAtaGCE ELM. AGCL Etc2,1,CL ER Na Cc C1LUCAL LC! 4,2.1 CC,LCAC LIEEcNcEl. EEO. 1.4a01. AcGat izu ca,a LLCL c, tclizada aAuu` aA cad. 1-4.E14 NU CMccCcil LUGLatEc0. CALUCAL. CLC,c, CZN' CS aA NULcC1 INLAC1 auuNac,a aArza sztl CctELNAAL: EALLCL Cc uurta,t2 cal uua: tuL athcAt cam. aLNUal NCLUCI Act, auctuu LLClcC1
174

SS

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

11Ca413

17:

CLILL!

vccam

t: aux
ClUc.ALT S9

4041

r4LIC4410

UCIOL,0 IN/Al
LruELAu. C,

N4LU4C1'

4041

C4UC1c0 1'CO4C4r40 91

NALUM

CL

ClIEN40 LW. 4C14r0I NALUM

CLaIALI UcN wad.
2144C412

Wad.'

CC4r4t4 UcAUCll CI

44

1.;e21,4ILOI

NFL 41

44C44rl AN WO

L,ClrIL"

NU C1cdai LkL: 1124Ac1 ILL11,0 4C1241 EzzLcu LIEU

INV LULL ,L,co Uma

;Lc'

rNUL

Usu.0
LNia N4LU4C1

caau rcuc CWAL caul. uxrez,o Ur, aUL,
C4

ruqu Cum

xaL Ne,u 412 ux,C.t LAN IL MAO laNui Lurt, uua,Au NU
NUL; UCLILL! 4L!44110'
LULL

L!Ol.144.C1IZ

CA AEO

4;

41L IS4t.e.! LAN CL4C01 444120 enLaa 444112
4011 LeZtAc.Cll C4CUACCILl

XL NL41' NU 4441

Uuri.

L!0ELL.L.',4

NU

ram.

e,uo CILICcO 1.!ccrl Nail, 99

ALkAUO 441411

0EllU

C. COOL CLICII Ca-l4

LcEarli !NULL!' ucLi
4IC1-C1L:i !NU AV.
LLI/L-LI

41441

LGL

NcAl.

IAN

riurz
ILVALcC1

Lkat. Nl
69

MAO CI' 414/0 C44CI C4a, LL U41 CMIZEILI,C0` 19 IC144EC0 400 C40a.0 LICL LkL! uU0' urLuez

NU
AL!O

Cl/U OLC
CI. NeAL

umi 1L414Q LO' 0141. dEL, LIU

124140

uLsrLau

LT/244,0

C4calL40 CN1LL NLUC1
ILFLLLLLQ 12TE0140
L:a4

4ruo:
40
121212!

89

uiwrii

04,0

CCA 4411aCCI UMW' 81 r,C4L! ECZAIN Ltekaut. L4N 44LN/01

IL!itc0
OL

NAU

-

CUL alCL

LAeacio.n.

041140

0140 /NU 4C4L1' ClICL!' NI.U0 caJLL r4!114,0 C0XLA40 YQ LAt; !NL uLtu' alLt.zu Lcadiu N4IL,C11 N4ll.40' Cato uce,

uct.cu lI
cLeica
NL

4412.

uct.L.to

Lou Aim tau 441212124 NZL CNAIL'40 ,IL6 0441 44LI4401 41C(L4,14

NalL OICL! C4

6L LNCIL4QG cd,

LEL cCat. 4N Cc LtAAl 4Nrez4Q
NeaL L4U LCA

;al MU.

4scat cut!
441A4121 LTMC44

UN' xe,Lual uito Czadul.'

ae,Lru..t aAl'CLU LEM1 LC1 LiuLL NOLL' ,adi-CQ 1NQ C4C0' NUL cliC1L!C4L! NalL 441

Aduci

=mazy
MAO
ZL

Ulc

ENUL

Un

18

UNC4L

itL L4c1 UNEm417.11 44 ElZAcLI a4pr1l4 X4Lc120 AMCZIL zeturil 44 &Lis uaLru ICA ANALUcCii ralC14 0L:0 NIX JCIEU C44A11 CZNIZO NC; Nr1' tauLlz! NIC1Lc01
C4 09 CNALL'./0

-

cLcu Nuco uaelLu

-

1NCI CL /ma rcuu., CCL LQL 44 CQL NALUM NUCU Ca4C0 4LLL! 4N C4414O Cc Nlx LOLL SIA11.1.4.0' 0140

atq

-

NU LIMO NALUM INLACI AL" NULL

CO4CAL

@Lr4Q LELt.Q dia,u

ozand.

ZOE Cl 44 bL CC,LL! IC4412 C1.14 A041 retuu,o 1..!C4 124L4CI LLL LZ L1L uaep
U/U

ELI
Uc4

1.14l.11!

400'

Nci

C4

NALUM' 44 la44oClL C144,1201 OIL

AcAL! C1441.1 crcLl NalL

CNAIL,0 CACI
Cl. CZIE44C1 L4L

crELI NI ,,uur NALUcCI 4g41 ureiuu ICA NALU,C1 r4u1 lUralc0 124ratc0 1400 N41L141 AC441 1.14.4L101. AN Cc. ACC! CLL.! SL CC,L

laCL

AL

-

-

NU LuLCLLQ LLL NcAl

NALUM'

Cl4C1 CN N4C14N

cucisri. 44

12,240 Z9

N41L

LUIZ U4d. 01 L!LEkl LcarrLa /NMI-cal uruLazy
C11m44

AUCCcl, ralL40
NL

urtutCaAN

4r1. 1-U2!0
L1CLUL: Cc

uxult
uctoLcada

etrt

1111

claLde

QC! 21L14U

4uaaLi

,C4ULl

LL'

Cs

NI.

NQ N Ec011li L4IALL! LCL 44L44l10 4r44

ucco4 c4caa NA

GCL

ScL

tact 41:1:Ad3CC

attA =VAL

ANUL,

69

cauco... Ng tc,u&aL.I.: ANNU LINQaL.Lu ctula
CACIA,LICAU 4L24.CACCt

macEL: taucaxci LuauulL c4c,c caLiatc! ctac,L,a ca.uoLcac NUct: NU 41 L:tat cdu.t41: (Seicuo. EL1LcC1 CLLIC413: 99 Na
1CCACC(1.1.

uca Kra cc caacuL
LL

auctuuaLka' cau Nl
Carl

uccasz

cam,

cccu cac, L1LIL.C4CLUCI Cu,

LIcALaAcb.ia

CCU,

NALLIcE1 F.cLLL ClACULLAL: Cc uccoLcada ,.al 41.1413:

(CULL! catt.Ng Ctc QS (MALL:

NALL:kt:1 1NU

NUU ULIA.0 Z:£b* QLLL L, UldCI Lcl aLia Cc L1NLE CCLGLctl` LNLACL uciL.cuaLa. QUA.: c,L.ta,Lice camati caLNA Cat UtN CLAL Lum.J. C. LicAuLatai Z:9tr aux I., L2EL* NU CL CL AN /41. Cl' cictaLLE cLLAL AN c,c1 caalma ANUL 81 1t4LC NCLUCL* NU CL ULILAcCL MUGU. NlcC4. C44C4L:Ltic La IS ucAuLlai.z. ctta cd.uluct CULL =LOA: AL' NCLLU NL: AL: ZS ariwa NUL4C1 4,Lu. GCcC au,Ltu taLL.N1 caN,L zicL ucLicu Cc LieLta,ci cat CaL1.411: LLflU CL CZLNLL AcL caLlcucu C1tcC1* Cl alNci NL Lxattu' caLELLE
CC4ANU CUC1

CcllU NcAL NUcl' NU

Nat uux g

cALcwa
cue.L.m.

awLac,L 11CMLLU tiLNL CA NU
uu4A4ta
cZ

Aculu

4.dkkaL

caLicamaxt auLac

clAcc(

uzaLd z:ts).

ccaLka cr4l cautam.

CALEU

ztt.c,LE:auLNN,,

1.411.412: CELL' CCL

4:

N(1.: 69
ZL
EL
SC

tow

c:ot7L.

aux L, 11C1ELLLI. tc4ALlau caccAt LulL,Lau.ta

C,C1Lctli LIcELL AN

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor LL
9L

cuLtuaL.,cr cacALLEL. UGLCacCL C4C12: x141.. Lase uutc,La cU Sc Ld 1NLI aaL NUCL!: C4,C4CCI 641..L.14 AN CAMACI cacti.44.1. uctLacp,m CLLGI. na acu` 60. NLUL allicCL WNW 1444L,

u

L:CiatC1

17: 41.1.11

ucrazt

17:

GILL'

ar,arcci Car,

ECILLIcCI AUcLU L:LLEcCI
N4C1L1'

NUL'

ACM

NUCI

4L4Lca

16

Lk!.

Aaac 4GUlUQ mccGml

C4

MAO

iIca

tICCCI 41414241 cEdall LAN ACC crcUL AN NO

cc, ar44u c4ar4 LNI3 1.4t.tau. 4mlcl elCa,LLV
CULL'.

LUC'

NeAL LkALLU

ElUic

icar, war,u car,

NLUL CXNcEl

NcAL

tlAcCCI Ne2LU4l UL4cla N4C4AN seal-L Nt..t 41L44Q CZacL!CI
Cl4C1 Cit.ic

Nig!. L!CiELLca

tart,

LIC1ENLI:1

crtal.

LLLr1Q LracLci NI

Cc C444cCCI' cLCI clZkEL LAN

CLCI LAC"Iii NUL E'LL:40 UccUtl LUC14Li LNLE ELCUL

NL

4e24UC1

(Mall ACC!
Z6

NL

LLti

LIC4NC141

xU waLr

cam.

L.T4LILE

xQ EALfc UcAlcza, NU

NL 441EC&.' N4N NULN NUL' 1x41 NCILU4C11 ACtIL Lk;UO 179 C. ucLaL,cii LUILILI NU ALCN N4112.41:1 daza, r,A, uuNcia,a

UCZNC41

NO

cal

eicLaauuv cLat_raa lccUl NUL, C/NC141 L:LN NlcEcCO UdLE CZNUcli 4ECI. LL:LN Gua..voi
LAL:CI ACC! cL4U NalL 411
4L1 1N/AL
N4211-M1

xo

4EL 411l.l. carru
I.

daiu
ZNU.

Lurc4.4,1.

rLi.Au NALUZI

44CLS1

Caall NcrU
tleicl'

NUL.

Ugl

CtNC441

ELdU 4441 ULN LNC1 NUL' C4NC41 tIEL. ;MULL ISEL LaILLILL quaauLai cLaL.,ram
LILL.41,42 cELCI
£6

',CU; 4L4L:' 1.!Cl4LILA LC; EL' UAe.! 4L ,U41.! ACILEW UCUALILA CA C9 EELEU ELCL akELCLCCII LE4LI 99 Clear,u U.E; 441 LNALU4C1 EMIL!'
'CUZCO.' LEL CA EcN

NALUZI El:5=1.11 U414.0. NL CCaU
LL'U

calLE 42041

LsLadv

44

GLEN L.TUce2U1

EcLau =NUJ.

NU LIULLY C4

4ELY (A/ZULL WED' 4L1-21 NALL'ACI

dcL,ca) (Qua. rtuco ,tro
CNALLka
NALUcCI
NULL'

LLL

LNcl

cl' oad

ut441_,L' N4LL x41 NALU40' L9 x41 ucit..t,o LEUccU LIZ! AdLNLE

1.4det41 44241.

UC4L11.

calaLL NALUcC

,ezuu e,rsu

LEL

ErcUcriCi YCLAL CEL arm AL LcCci
lat. '6
4CA LMLL li741 E41eIC! ULU
LN4ILU4CI 416r411'

Ll

14C4.1110L4Cli NILLLT 441 ClUCLLI

;ear, zu;dun

Cc ACC

CL

99

CA NALUcCi L;lMUL
EcCI LL

xmL xt.r Auruu.r

UkCIEI .ELLL NALLkC'

4041

AC44LICU

ELLL

ECLOISCCI UCZNUcC4C1'

L4l

L'.0 69

;MAW.' LLL

Nut.L. fn,cci UU.LEL aL4410' CaN lf LIN 4241.41 N4LUd.C1' 4U4U1 NmL
U.E1'

call

UUCLL e,ua,d ccdmcci cam& xalt ;memv UccUtl EL NALL40 NE; ;CC alCAL ULE LUACIel NUll 'CC
NeILL141 Cc UcCIE`

Nuco

4Cacrc0
LL:',LYLEI

LikeLULCI
L:EaCLCI

NA EC1LLIO lLZL4L

=au, can

u:rcuLL

LUALEL Cc

LLLL

CL

44 EUOLLI NU=

Litt

LXUL'CL)

(14 NL

oto ale,u.kci 4041 ,urLL NaL 41. ACC 06 ;CC C11444 NL Cal QUO LIcelL11. llt4 L..C1ENLCV ENalL
LE

LAGrcC

Ott.

C144,CCI NU

NalL

NAL'. NU LAN LAUCI1 ACC

EL WM- Nrm4C1 NA

actil

NalL

NezU

NU

N44L 4CX1 EEC, ALVILICI N1 EEC e.,LkAuci
Cc CaC1ZU. c,u(ct,c, CL4 NAL! cuu,a, awa zu4L12 CLGLCl Cita 1.111,C1 qtLACLI LcaLda CNL cal 4 CC1 UCCL: 1.1.C.(CCILdu L1.411 1,411,13: c,ca rLd.r L11.1-,C,U) L1UU (cat cpta,c,c41:( (IVA, U.

raem NL INci

NAcCCI cELNL

4EEI UL 4C4 LNG! ECO C4LIC4C1 LLkl 4A4CO CialAcCIO LLL' LL!cll' NA LEU NALUcC1 ACC 4C1EN AN NJ. Cc 4CtEC' AL:41414! EdLAL lc EEO 4c4LIC1L LAN
16

U&LL4C1*

C1Cc14

NUL

N&C,

CAdC,C1

ucitdca
NU1.40,

attalcaL NUL NI IL! caza acc4
cLGL` C,QLL cuctAct, CtCl. Ca
CU,

CCAU

CCC1

NLUa

CUL:cla CCILLIM:

;VALI LILL=

cuc 4art.4
UCLCIL!"
2,21

LLL

CNI-11; CaCCIZIUCLGL4C1 LCACCi. ClCALLICAL USCU CLAU 4(.1E4,
C4CL4C,

gL,d14:41.1lil1

IA=

raudLLszl acrzt UAL,. NI cULLA 14,N C424Cl4L: ccaca clat.214," CAZC, cax,ct. Lcczi. CttL4 ciEL L41 c(cL44, cauctelLx

drL

zo

uutl cLEL ud.Lc c(aLu lLau CUL ow.: Nt rclutl. immix 1.rt.

CS

CCACI.LU NIACcCEI: c,ca C,CWL-CGal:CLALI 1CN4Cl Nala ULLIX CI.LtZt. (Atza: UUU UCILLI,, CD. cac, qictc4L aUCl CL&L4C1 NI CcULLt.C1 cacatEL Cluaaa ucLat,c(

culLt uccav CIGU
UNCIANCI. CCGL

CCACU-C1

LC1LNI: CULLaI

CCALICLEU UCLNU CCC, ULLCA44112:

4=1, I
C4

Emu:

LUMLI. Au,c,u(2` Lia crzL' uux Na 'cc( c,c1.` c,ct1sr.4L: N4,24 141C1 uarm,c,ct cAcq, caoLca ccuixtchl` aLtzL crzl cc rtLam uotiac,c( ucualcmat: as c,uu,,Ltca Gal UNC1 1.44C1 UCL,C.14 Cl UCU44C4C1 Ct ULCU atc,oc,cl (1QaLd c(LaLr NU c,(2c1 eta NULL: Ltraca ;mat- Auca,cct LLL 441 atm.( Nl tcaLaa' ctQL4c1 CNC, 1,14,412.12
ChLav
C1C,UCAU

cixt.,z,c(a CitCL4C1C,CC1tuuatztci C4NCL4C,C1Z4LI4 C,GriCa NUM 4144E1 LIMILLIACI ACAL4C,CA4CVCC4aCCI CNCO.C12 L(Lat.do. 2410:1: W. 11,44LE4 CL Cla1C,AL' LUU:
CpNC4C4C11:11114.41,C1*

CLL1.144at:UNLI
cULO.
CALCL,C1 LCALZ4

C,U4C,L1C1

UdICS 6:9
1.241

CILIA:

CUL&

C,C1CLCIC,c,C1

ucirza,c,ca acc,c, Act.t.ca CLc UCANC4E4C1 NC, NCILL141:4NaLct. C,C4dt 414CLA CUaltCl SLC,I UClOLLCI,C1 UCLAtkEl cguLtt,): (tu, NL
CCC, 4U4C,L10.

69
06

LN1AC1 CaLCALLI.

CEL,LILLI UULICaLLU LAN LAN' ENCal CLGL

at C4

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 6L SL

uccacct

au.u.

Lmaca

17:

all.12

NL UrcUl ClUCtle AtILT NL 1;e4L.' cco carLA NQ liAcCO 441 Ncl ALro 4cLaL.4o uca NALUX AULL, LNL4C1 rodeo'
LEMLCCCO

4rt rc4u.'

C121:1

cal ANalL aLC1 CELI4Lq:11 AatZLZ LaalNLcil 1.!CatClacCI
LCL411:1

S6
4

CaallL141:1 LNLI
LNU LCLCAQ

NU CUAIL.cCCI

N411.1.61:1

40141 4u4Nce!

Aelu,o

11

Lcencuco

E4LC4LCCI NALL'ACI mQ

NL

1.:J.C4LL

L!LIacAL: ZO,LCI £01

NL LI.!;!LcECI
S141.!

41.!nd

L'Auct".1 CZ44LI

NU LLCM NALUcCI

(CCILLL9 UltacAL! NU

&Ca

c.4CC.141' EC1A!LCI LCL:cLUCCI ELCCI

4;

N4LU41:1 LIECLLI

cam,

LECLICL! 4C41*M4r4a 1C1r41-!

rdcAL NalL

CtELL14 U4N

uua,ciu

LL4Lenc401

AC; ;41CLI" UraINL-41 Catet Lruro uzi; AL,NCd L'AC4cCi NL LLCM N4LL!411 LNLZICI
LClcAL! u4GC4L
C44411.LI

ramiuuo'
AtC4LA
AU,C1

ralAuoi

NQ

Iro uciaL,o'
C4dlL.1:1

:441L. XL( CNCILUZI

Ark;
NL

NU C1L.Laz cLcCCI LfLacCU X; trot N1111 LNL4C1 cax/LCCV CLNEcll az&L'.0
41L4 NAL12,41

NALL:cCI LLLIC4:1

96

Ccd...: 4CL.,

MUT!.
MAU
L6

LLULI:1

AdE;

LIdILL Ncl ALM

tILLA YlLCl4Q 41,441 NQ1L
4r4L,L1

laralcCI

EalC41.1

NU

1.1.Ci4NC4C1

calaat. cNalL,

LuzaLa
NL Edal
901

LINC4Lf

cstell; AC141 C4C1LI.C4C1

ACalcAcO

Otau.

NZ:cit ULLUL 501 Nel NALL'.41 GILL CAtmL wirea,o

ucaL NL

-

444 I'LLacCI Uccrl crcLL' 4C4JLCli =441 LIVCLL ACUti L4L LLICL!
LL atLC

crcLll A4XCall
N41111,41:1

NLULI

Oat UNCI

NI.14C

N4rl

NCILL!cll

c, oo

Cr'
NL LUL!'

LLUL

014U SIALUal

Cc

N4LL4Q'

C1LI44L1

L.Nrat,o

C1

;at NL

96

UM.

CILGO cUcL: LalCI cLLL.Li EC4U4rli:1 NAL! CA

Nall. 44
12.0

1CLLZ

U421. N4
1.:C414;

L01

C4LEN AUXIN cCAL LAN Nlr4C1 UQL4 L!cl AtQ1L L:CLLa4C1 LU44L,c1:1

LIZalca
66

AN LNLACI

laren,o'

U1 AUcOUL C1E4G1411

801

uraalA

NL

LCIL;LI r1SLL
Lcei u...LLay

N4LL!41:1 Cc AUCV

4uUL4 N4LL41 4ING4 NLAc NCIL!' C4

LZI-40 444L ENceALi 414C4LL CSUAL 4C1C1 alL,Lc LULN QN4LL:c1:1' ccoULL 1.!c4LED NLXCI 601 Ci4e4,1M tlet LIL441 NALUcCI CatatcL LXLI cacl Nal.
C44

L4

4. uLuc
LUC=

LAtl,s1 cClEN N4LL:41 4C141

uuurL

CA oot

alCLL cUcL:

LalAcULI N4LL,C1 N4

AM.

CLc C4L1L

LUNN

UUL141:11 L11.146./

4Acii.C1 ICLL1 A4C1I-LICI
LC44

NalL NAL:

LL.LIL

CILAU N41.1.;41:1

NALL:41

4441-:14 cattcLI

Car4

4441-3:1 1CLU GAUL

N;LucIV uuatt.r NL ,ce!ca INLlL 46NC1L, 6L14 YLL1:1 NI, ULAN' LIN OEM, LLB uramA' LIULCIN 111 LLULCI QLAU

La:

1.;4141J 011
4C1E2.1

44

441e14CUL LSZUL

CC4141 NL ZUC1N LTC/11;

zit LLIC11 014 icazA ctua 4LNQ1Q UMW
1,4NLU1, 1.:CE4N.

LN4LL;40
114LI1

NQ cu.a,e,Ly L.14ELL NQ 444CCI LErLasca tot 411.1 cUcL! ACCI L'.11 C41.41E4 NlcE UCLaLcCI L!CLaL4r.1 callc4LCCI ai L11.141451. UNLIT WaICLEL! LUMLI. 111C4AW NL AUCI CaLLECI CL'4LL111- zot L'CdccUlt NEIL C1NULL4CCI (ulluL40) 4LGl ceaLruLL' ereadE L4NU1L Auk'
Lc2SULL 4C4L1

Lizuaq., 1..1a44w aLo 7L At wzr,Li

udcau 'Jam

crado
UCAUGC,44.1:1' C1NULL.4.

LcNUIL

alca41.1. LtNEakcct car&

Cuada:

NL, GCuU ructLrl.: zot

uLczcAu ccAL:AL cccada ,NLI,It ctutta Nl:LC1LIGC,A,C1 L-81: 0£:4 cuLL: Cul audz' cuctct. CLUJACI uctu,Lz 4c4ccu: cdtdl t Co Cl CbaCt.1-40. UGLCAS,C1 N4U2.41:1 ,LLACL tal.C1 1.41. AuLLa uctut. NC, LtycL: NC, sot ccA uNcactu NU C,ClGle, Coal Ultra WIN cccAL' Nl ammo, ait.aActc clLtzt.

clIdaLCCI LNi LUCAcCCII urendeo L4LICQ LICUL Cc Uct.

LLE4C1 UCLGL,41

CNULZ
CALUCAar LCUSL,L111
CaC(L,UC1

tutu

=all:

CCAdl.C.41:

,LLact caucutL, Eucl.LLL:

(mum Naci

atuca

CAC,

duza ctra mum

caucct dc,cuct:uzLatoa

UCC,N' ct4,41C014 Aacrt. r,AIL

4=3=14CW Nat. NFL' Nat. accu`

601

(ULU WWII UtaINL,C1 LL!LI.CCal CQU:cc,LcAL sup co. ;Nat GLCI CC4C1 carzact =Rua cAtat. cciu' EL:CI Na Nall 41.11-tCl: z:s att.0 L, eit.4Nra,: ;dux, A4Luada.
c,c(xuct: RUC, tLt.c4cct Kb.d. NC, CAU(142 UCLOL,C1`1.244,CCI uattuda ;armada Edi_r zuo..u. NA LMC1.1-Gl LAN zacu atauu citaciada cta MUa mum uGuacaa

S6

aut. ccc, ctica
ttcru
cacLrGia

uutaActc Lau AG

J.NLE

011 cactIN cAcaut C,RgeLl:UCIN MIA Nc: Lac 441 aileoCUL zit adatt.cta uGLac,ct U,12.1.L41:1' NUL 4.tc, UNactu NU LC6:11.24CIGLA

CNI.

UMW.

NC,LU41:1'

CNU

CALL

ac=ta Latm,a uLaNz

CC1 CAtICALL:

96 L6

ucaupda. CALCAZ11.1 zdiLttlr mum.

awl

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 19 09

LICCA4C1

t: CILLL1
ICL
UCILC1

I.:crag= b CALL!

NAL! C4

Num!'

LCACR

raCle

NL

4144 tZ1 NALU,Q* ILAU

rciu
CULTQQL,LLE

CC14LN Lehaut. LAN 41.11 CL NA
(ZIA

"am.
szi

dCLEU UcUU. LUQ4LI LNU CLCUL NU 4441; N4L1.1.411 UL44.6 N4C44N CUALN 41:. 414dt LAN CUM.' tINUCI L.,4 LNLAQ AuLRILL:L acau QUO
ZQu

LAcQLL ULACQL! LNU LQGL NU

QQL-LC4cCI

At44L ULL4L. N4LU41 rcQU'

N4LL41 NA ar,L urLenN UN441

uLL/L

L.L1 441 LC4

w

44411. WALLU NALUcCI CLCU 144N

CELL

4L

UL441

cur NalL NCLUR 1.1.1 CULL LUULAL LUQ4C14C LNALUX LCNLA' C41Q4C1 NaL C4 4N41L44Q 9Z1 ram. 4c1,41. NCLUIG
Adu NALual
UCA 41;

cutlz

AULI 44LNL NQ 1L4U
1NLz

-

4L41.1' AN

NalL

UOLL-441.10 .LCU

C4 LIEUU AN LLC 44-C4
NL NLA

'II

u4Leau

c;

ucL..,Lu

ci

zALa 4ualc41
41.

ELLI AruLr

NL

ELdU

CC4L 4CL.
L.,,LAL. 41.1.4[

C4Eccril 4CQ cROLd NALLka
Lc4r,41
1.14411.'

kLL' uraLc

Ect.ii NALUcEll

uAar, LXLi Aua,d Udall

LILIrL AN NMI, 144LARLU Ur414Q

-

Apzul
(.4C C4

Cacci LaundL caaL.'

C4r4c1 AaaLd ,cdaLl.; LZI CRZ4CCV dLLNca ILmL uaaL. Id.
4LCLUL

'Nat.

raad NalL Nu Aul
UCCCL: UQL.4

410 cr,LULC1 LtEAuL

L.LL 4L atrUCLU-1 ;NUL L14144U 44 UULAd C4 sil N41L NA rturL UQNC4r4C1' crLfcC

ILL

LELA

UcLILQ40 AQ

quit 44cCC1

um... mai.

LELILM NCI fal NALLWG' ILL Q4A4W aLru ILL CL: QLNO C44U Cc UN4/2114 arcUa 44 441 CC4 cLUL QLCU UUOCC1U C4 C4r4120' 414CC11 crc4L

RiL
NAU

c144c1

LCL-40

44 NL aLutzi

4L

,i-Lat.

Cc

44 404U

AN N4LU40 911

uru cLN41:1' LLZU4L LI4Q4CL NQ LNLAQ ELLU-44L' CICL4U ram ca NUJ 44tallf ULC4L AN 44L4Q 6Z1 LAGrcil* AGt, C(2144C1:1 NU QC4L UNUL)I (44 Car4cUCQ ACLI ULLI4d1 4 LNLAQ LialULAL NCI Niz
NALUt.CI
LLIUct. LIGA44C4L NQ

1 L 4U4LU QLU4d 4NALU4C1 ezILLA4 uuiL.6 C4 cuaLA ANeAL 4a4u ,L.taAAL LAN raCLUI NAN MC 114LU4Q 444L4 cLIGAAL N4,U1G NalL Ndu (uenal.)1 NC1L NALL:41' d4A42111. KmL git Quuu..1 enal NA N1G cAu,

4C4 NALL!IG

44544C1

Itl

C4

L4Lca.u. LIALcU UNULLX) (NU LUAN4LL GL U41r441:11 ALLA NO 0K1 LLULQ OLAU NALUcIG

6U Q4CL4L' 44 eaLmaLe! uAd 44F4c44 C4 NALUcrl cLOC.1 ICU AeiirLu LNkLio L.:Um' Nut, NU Azaut LNiLLQ
ClAr4LCLUI
NLUIG L$4141-1.

NUM LNal.ru

CiLuAc NcLa uAdt.
Ue241i LNLAQ
CaLCI 4QXNL LAN

uru NALudv cudin ;cal

uezial Nu 4L U4Ld1.1

LUCK NQZ44Q LC NALUcQ NQX441'

mat

CNLA

CULL QUOLLL NU NUL CalQ40 NalL C4 4N4LU4Ci 1E1

CarclrLUI ?SLUR LuaLzu UCRULLS AUQ ualL. ULN OZL 4.1.,LLI. Era-UM NAL! CA 1z1 UZSUL4* C44CL 1-CL. 4CR4U
QRC4L
rt4C1 4

L Z:90 GILL
L

L, UCIGL: C440,
1

ILLQ4C1 earuLLL.r
SZ

rCr40

NLLICI

URIC' L4144 UQNC4r4Q
La1C1

ZZ1

:S£ Z GILL

z:z GILL L, tUUCICILALE:
at ILC4144:
44441.

N4LU401 QARrc NC1Lf UCRULf IL rEL140 4rF4U c4a5NLL

4C1L'CALLIcU0'

C1-4C,

LGV4CCI: dlLN412 NAIL L:C1GL uLacau: uma ZaciAl c,Lakra Lau' Nr,ul t,Licau uc,411. 4Ictut: caw/ NkIL iNkc,L* Z tzcatd 4th4, cd,r4L Nat. Nl at4, Qctur,ul 2.2C, Mut.: waxut: uutuLuurach 4,1ctu CLc ciatNul. ULLE,C1, cumlu t,ULCILU cacALtrL tactc,Lda 4,2%1LILEL,/ LILLadl; LUCILE:1 LCLLacc L,Ca n.ucaul a.Lcaulu4c,La NU ,CCILLL GI OLIL.` c44,u,caN caLl CALC(S4C1 NL LLL ZU1C,c0. acaLmul LLaLc ra.tcaLr Adam CaCiN CNl uu CI auchLNL uact:aoLatai
CaLLCUCL:

4,a4ciLl

LI=

LILLILL: C,LCIALU 61WCUCLI

LZI

CalralLf

LAN

CaCcallfcCQ LrAlcU

ucAGLataa ,ca

U6N NJ. £Z1 CN4LU4C1' NQU I-LCL LNci

QL4144 NL Cat 4L 4CiEN LAN CrC1L4L1 cLa1C UL4U ArLQA

uoaL

C444

cat ruaL LULL''
L1.24,6)

cacuca LaltaCpt

cac,

acacuui tc, 4a Num Luiu,a

cCd

aua: extgu

£1

ZS,L.

(CaCCL

LZ44., CaZCI CC, 40. NLUC1 ZI1LI,C1 NULACI CULL. LIL.NcLU NU

;Gana

ca4, zuca441:2 ucvart41.

uwal. 44, 1'44441':
LICC,,C LL.:04
11.2

1.2.24ULLIX

CcillUa NU

(CL,,L;

u4L4,6 04440,1:: GLCU

nut,: t&C.LLI,L!) &NUL: CCA

LL C4,2Itat 44, ,E4,,x cautx
cLuuta CALL 14,1. CELIA"

(all

uLL,Lt ucc,tu

C214,ALLI

C,L2LINCI4CILLICI ELICALLI LCAULL CL411 ZCC4.4C4. AL:Cl 4LLUL. 12CC,N uatuaLu LA LC, CCLU ULLA NALL,C1 C4 L;CLGLAC1 C224CALCLI

ul cacalat.
C4ZILI:Lca 111

uszaut urac, L1L

CICLCa,C1CaCALLEL.

Natu l4N
LII.CiL,Cr

NC,C1CL1

tal,C41.U:424
4aL4413:,CM.2.2

4,s14,,c,,ta.c,c4au uculcu NU cua,at 41.0-N4ANcik ACICL:C Lul LICI4CU: Mgt NU ACULUI 6[1 tva cra ucLq,kla at LILLLN,CV ttil2 ma 4,12444, tuitu4a: rt.44u NU
CC,LCIL. CL.4.211-1L'

Ill CC,

CILIZS C211C1 LICUCLI

atuasu LLU ccaat4 cauLLEL uuLcacci

AC41E4.11:1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Z9
ER

Laram
LNQ 4C4C11i LL4r1 AN
1.1.!tr1 CLWACCI

t: caLLL:
N4LLN.C1 4.C1-44
4C41,L

Lacuct

t7:

IMO

eivaco'
AN IMO ceium'

LlfECCL

Erweico: AcLaL,o' !MIA ,c4ue!
NQ
A41.411

L!Cllid:11 LILIccLI C,LCI
L!C1NC4r4.0.

c,r,uo anaLo

NALLI,C) L!CMCli.rclIZ CIOr, 4;t.CC1

4;

;YELL LLL L!Cl.aL41 Car, caLILI AN

INALUZI

LLL ;NULL' 1444co' 4ar4co' uoaL Auo r4UL Ne:IL NAL 4; E,LL,E% mat_ Len,o N41L C4 4N4LL4C1 L!r1.; ijcaLL' NQ NALL!,C1' NU c.LN,C1 1N4111 C41C40 NaL C4 4N4LL:41 Zvi lC11.!1.;4 UAL, CALIc IN4LL!,C1 DILA' LINC41,01 NLICI caAdco' 411x11" Le! NQ C" CNALL!,C1* MC/ ENLA'

NaL

IL! L!LN LNLAC1 NALL!,111 NU

MLA; AL;LALL

CZEd41LI".1

LuuUQLLQ

zti

encLi.

44

ACLN L!LLEL!

f'"

411A4* ,ekuL C4LICI,LL.41 CL LULL Et' N411141' am NU AUIC41. L44C1L L!Nr4ILCII AL LICAN 4N N4I.L.kr.11 LLIAL!L 7L N C; ;NAL!' NI. ;NAL! LeALILLCI. LAN LCI' cueho ;co Aur,r,o cLaL40 licehil N4 L!C(NC14rd".11 1..11.4. t MEN'

AULLNLLZ CL.c. LA! LINLI

tLa,oi

ro rrL ro
ucleiat

L!EN 1.1-!ALACI L'AL! L',4141 4CL.

C1' 4441LLI LLCA 4C1.4 NAIL:41 81.11141. 1.4EcN 41C114, NALU,CI NE; LIL C4LACI

-

I.CLCLIci*

41Lu4

NALux

14L N4LLM:11

cat,

1.(24(.1.1.

CELL rIXYLCI L4I UC4NC4r,111 LL4
L!IAL4C1

g"

N4L141:1 U/SrLi LYCI L'.41414L CQ

uuezauu IALLC,
i4C1L.

ra. xl

4EC1CCI

mcoi CLI.LL!
U..=

NOCZCLIN ANALUZI AULT ULILEL

C1NCIac

al

ue,c' cuzLaLZ

CUL% itA Mr4L!Cl NA
NALL!41:1 1.!CL!

uco eluc
L!1.4

Ci1.4144

UUEN LAN UN41' 414 L!LfULtli CULLL LL41
NIX LL!Ciadr4C1
L'1111.1.41

L!C1LEUCIL4CI

9"
1..1.4.1.

Aatc. C/44,C11 NU CiC,L

ChALULLI LX4r41. Nl

e4411 LIMCA141411

Ci AN 01141 91'l
CNAL11.11

UC1NC14CLO 411 NAL!

C4 4N4LL.V.1 LUC! NLI

1.1-!C144.11L,C1

NaL LcoaL LC41;,111 CNALL41 LNULrI uuszu,r,o' ENALL4:1 ucLaL C4 etar,o L'ALL NmL I.00a1-41 C4C4LI.C4:11
NalL
4ll41.1.1" C1LLIcd

9"

alALUL

NA1LV.1 44r4eACCI

C141:1 CW,

Lti

AC4NCtcr4C1' CC4L /2;CL,

AUU 4LILL LNALU,CI
CILEL! LIC4LL NCI

QCL. NALL!11 ILINClcrLi

ca,Luo'

crLo cl

NQ Ne,x

rrx,'

ELCLi.

6.41
Ca

Ltrl41NLI:1 NU NI.U.L Ne211.M1

:id

91'1

laLILLLI INUL LcaLL LNEIL rL c C.rLcu Liea. i.caLL uru,c NA NI.1.10 cruu LAN NALL!a cCAU AN 44L4CI
i..

LC,LCI I.C45A,LIA I.CCaL.1. LLCZANC,l

xQ ILL! CrAL4 GICi NALUZI
LLLL e,rdLo
ALM LLU'i

CAC U4m1 NO

61'1

LLLI-4*

CALC44 NALL41:1

41.1.A 4L!1:1

41.:1 1.!AIAL141 NAL!

L!C:1

6E1

CM. &CZ
014

A1.5:1

sal.,

Cc 4ULILIOLA.C1

t4L

sci

LC4-4CL4* CALIL NALL!ZI

LSL!' 44

IJC4LIAL NL LICHLLI.

UCLU

xU 4CL41I NEAQ
NA,CCI LILL,L

LINO

uurtu,r,o cueho e,ur,r,o

LCICsLLQ NU

cl

eivaL,L WI-1E4

LE414,L141 CN4LL!4.0

ucLaL.,o

Oct

C(C1-LC141:1

LULLE,1:1

eicLaL,o. LC4CICI

caw' acaLL ccuu ENQa LUNLQL411 4144L11.1 uua,L. i;Ira L!Cl. ANC4LICI ClaL,C1 NAL! C4 15i Ccrc,,Cli
N,ezt

CNLLILLI CacLL!

LLL,

NLULc.r.1

Alietiu,o Cie.,L L!NL(.1.- L!CLU Ld. L!NL,Li Nt41LC1 llalCia NQ ;NULL' Com. LLLI NU
NA 4441.!Cl' 1.C444c,r41 N4LU4Q
4C4C1

CliA41

IN=

LCalAcLid. CNALL!41:1 UCZNC4r4C1 zsi

NU

CLAN NU CI ,tfa NalL 41, ACin CC(.1.!i.E1.11 AttO 41C4L, NALU4Q

uezci. NQ alcUlltr
1.141.1

LLULIT MALI LUZ!
/ANAL =4:11.! UGIC440 uL

e4CLC

xu

c44L!

C4L!

ALNLLI

4C41.4r1.

NaL

UZI 11'1

ra

1.:CLQL4C1

LMULIQL,11

oaL N4Z:1 llLL4L

CL c4cd414o

uclaL cSel, Est
L. z:so cILLL: L, cpccct: Lam. Aka c,Cil Nem. I£1 M. Call E(S1. c,L:LELicac ctcc,, NW- cc, (lc, 4UCLL 144c,:,ca Lim LutcaAL Ya S£I ca,cL,ct 9£I LcuchL: c,caLlcu.' cadLco. c,cc,x,ct cacam uchLat C1G1.4 AGC44: CIALIAU. calILLNLIL CIGL INUL zucau uu,c,u auxuaL c,LILL,ct aLLEL. c, ucicLca,ct ,ca 4COLl: lNl1L 4t4c44ct t4caL L£1
C(SI44.1.
CWL

1.2CAULIC1L4CI' 4CALI4Ct: AiCiIL L:1:1 141
C441-Ur CCU- C1,1.1:

cium ,ca,t

(attc,: 4,tc,,c4

zti
8171

cActrzt.Lt,ucl cruLcu. 8LLLt,o,
4,,ULLACI LCA1 ZCC4L!: ICCGIL

la[iuccau
CCM:

zrzILLI,clalc,z4 ataLLEL Ct1,1,4,:uoLaut ALICI CYLCI

AUCL* 11C1Cat

NU

IALLLCZt. 412U4Ld. Z,L1C1 CAUct. LIGWC!

Num cuu,o. Nut.,ct
9:89' LCULU AUNC44.4C1

c,c4, 4ca,z4L:
NALU4.0.

cc,Luct

caLtr,ccu cu. LcoLL' LaLEL UCINt.

CNC461 ECE4N4.CI. LAN ENC,Wcra LC AL:GL,41.-:4,1224Cla OSI

LNUICI.1

[Qua! tal

t4,c4413: L1.1.

Nciu

atc, ECE,843X-1 NAU UCLGLACI I.4CIAL4C1

;UAL' ZLEL ULICL c, acLca,ct ccILLNL.

uctuucl.L,ct LELI, Atli O'I

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of179 CVISION PDFCompressor
c9

Uradc0,

atLu
uc4a4ct

b CULL:

UCII.C4C1 L.:CMCALLI

NU 444LCI Nourt. 41.1.ALW
L.C41:1
eAL.:LL.14411 Ld41.1.1,

12.4L.!1.L4C1

414141. C411/ 091
l.f.C1-11;

Ne111:41:1' CLI4C

Qt1;

N1

C4N

4LC1' C1lUL4R 141. NmL
1L C4
CU.C1

444ral.* Cola

N4LL`,40 NU

4ri.

ULM-CV

CLL4 LCL

NU LitLCAL 441J.C1' UCC4CI LIAC14L4 INLACI Z91 CCL* Aira
1.Nr4141:1 C1C41./

NOLL

Nix L4C4LI I.4dl.11.
NG1L 4Clal,41:1

191

LENG1L, CZC1LLC14C7 NA414
CN4LL4.C1 1.1.:,C414Cia4C1

14LL Ole%

ZL.d.

4NQ4CI. ?UAL LUCMC4C4C1 CU.C1' NmL

L.:161U

mut,

utsaa,u

Lud.aC1a
r4C..11

;arld C1C1LLC4C1 ULU.
4C4 LNULI.14 LC4la

CC4L. 441.

NAL'.

Ae, cLe!o mar zuo NL u4r4' NU &21L gLiu 1SLL4u QUM!' Aca.nu Lit.rn AA Lciue,rt. uru,L.,toe LLL eluo iNczuri CL,Lro' 24Li 4../211. 4CZ41, C141441.:0 LLL NL uuczn. 1'91 CULL' 1.1.41C1.11 NL1' Uu44L K4 Aucr LNRLrL cenAu' czauuLL,o L4CtQL etuo' CNLILL! LLL cLaa NU enuaLL dad sst ucauu. CL4U Acx LcLuri.

CCL

c,

1t444r1

14CC0441:1

4ru enrdzat.

CC CCINL9 (LCL4 414 Y44arl £91

LA41.rf.r. L4244VC 1.444114 L4GICCI4C1 L444e1C

lAcEUd

144el1C41iN4 ANCLUR

NmL
C1411-1,

41441.1411 414LICI. C14CLC1 1'91

LaCkl... NU

LAC!

411.:

maxi

4N SIGIL

1.41441.14C1

4u,Lu reae,ui I1mL
4g1.11. N41.1-1,41

ian ;au LAa4ou 44'4 Al 04GLC1
NA1.12.41:1

Lia.ri ate,Luaz 991 4Nc4ri cuo czAa C4L4 LL CL LA; cco,Luoi Ain Ncia NZL atrL ezi4c,L1 LC,LLI L91 e4L:cii NLLLU 44 N4LCI dElez Lc,uaL mcauL L4N uurLuL 4N imein OL-Zo CL ucun,u cmLti NALu,o' ene,,u NU La.,rrt.
LLN N4LU4L1

-

-

itLe,

4tri.

LiiczuLi

zud'

ce,N

urcoix

CCL
1..4CL

Cl

CW1444C1 NLL1.1.41. 144

4144U4q N4L 991

CLI441. L Nc

NALL.! C44E41:1:1*

arc.C. N4 ar4C1
4N

crru oAru ;Nra.o
991

CI.C140 411.1N L.C4411 TZUL

LLL LEL' 4441.
1.4141121,

41144E1
Cc, 991

ucr

Na

LNL4C1

cad'

1.124.1.

4C141. I.CW.1.41.4C1' C1C4L4C1
N41.12,41:1 1-1,41441.14C1* CO4

NalL 44 Mid.. N4LL.:44 INLACI
4414L1.1 L.T14NC4C2

LLICCI* AtL4L N4LU4CI

NALL',,t1

LUCK' NL4L.
L',1.1..4.

Lro L.4U1' 44 MLR

uu,,Lr

Aar,

CL 4NC141

NZI_CCI.i' LL1al.9. LAN AN Nall- NUL UOGL CC444 691

LLI1

C1C4LI.C41:1*

NA/ !ALL
AL NJ. xL.

Mt

444ULT LIN 44,1 LTALCI

CN4LL.:4C1'

4ll411.11' C4.1.i4d4C! N4LL.:41:1 ri.(4C

NLLR

4CLIL! Le.,at N4LL4C1

MI!

del

Na

CUi; alrea,o LI2C4L.1.14ALCI L!CLGI-411 (91 ALM ,CleILI 4N AALACI WiLLAW lCr 1.2CI.C1-4C1 991 C4 CI.' 4Lcl CELkQ r4.:4[1.C1* J.I.ALr 691
es1.1

aau'

adAcc, QUILL
C14

ctatau cutc a*L wacucr al am.
UL

cac.au

Auauu
l4Cd

LL.1.

LLL'

0411.1-!.4.

acaarL

aaal NU I4CC4CI

auat crtaL caut 4,11Na4i. CLU4L4C1 LRCM cc, Cara. LCC, 1241.tcc1m La mum; AGIL catict <NCA4.C1. uttLa,a: I4C<I (Li,N4)* umacuaa uadt.'
LI4C1,C1

ENULLU

auctu tztatar: , ,cta Aaccl. Nua NU Na' 4L:Llt uarz CLLL1.2. NCLUCUN e,uLta: 1N1 CGCLL1a' aau autc,c, tcam 1.3C4C1, NLa N4 CUCCCILI 41.1,CCa a&LI.L1 LadL: cmuUltd2 Z:£9. atLu L, cichrm` LUGO. uacu Zan alLa urlcaaa c,cLau Lal IlatLI: NU 1.114441. NC; udtLa
4tc

aau aIlul

qt auctuu taaca.m
ucctA

l 14413.411:7,1144. NU

C,C1,

Z:SOL' att.0 L, uctoL: rcce,4 Est ULM: Ect;_ru ataciu c,caLra Ctctl1

LIGLCL

z:ts). (atta:

1791

CalUal; CiNaltUa LCIICU
9:9171:
CCILL,L2

aca uactata
L.,

LICLOLLaca C,NoaLL.LC1 alLICLLCL: 441.1111C1GLCaLCI NCII.Cl 091
191

CAL

C,UCLA

Nal. C,C1,01.411 awl,* L:Nta412:zq!4uu C4C41,1 NU NCC,L
LtaLLICLL: CCE4NI.C1
4111.1.4C1

NCAU CCELN CaLUCII.
L2ac4L.:

aucua

tallNaLit LI4121.1.4C1'
Z91

Caglal.ca

alCALLCL

acLam uccuct: u4c44i..4

uctELu

(11C,

14114

ucttaAacr uczug uct, z:z:vaNc44E4a: atLu L' Z:9£ anu L, e,ara4m: mum.' NC, GILLL/ 4LC C4Catl
UULC,LCr 4alCALL4

£91

ta LILLIL 917' 5a, 4CI44 L, C4da: MSc WALL lallA NU 4C,LL: CiN aauct CL a.; Nate( cum. uchLa. NU 4121.11 au&c,,ut EEL ClUGNLca ct&aa uLaL4ct Gatc! 4Gc uuct: Nct attal L, ucuaat: La* Aut cum ctAu a4z4 ;um ctatz udtua rdcam: Latin. Cl Gc,tc, NC,24 uactaur (act;t: (I&CO. LCaut 41,111412 uuic ac, aau tmaa ccitaL' EL&L.,4C1 1Laca ac, Lau ciad,ru L2K4C` CIC, all aatct SN aCSA-G412. ucaLz41.' ac, a cum: aattau cau L1K4,5' CI; (11C1LI C,NLC1 NalL L1aC1LCILL1' CENLLLI CiLICLL: ICI d4N atc,aa
AUNC1L1:

tri,c,L L:£91

CCILLL:

caatct.

C1aCIa4a

111a

951 991

(91

t

Cal< ccILLN1.

L

SC

acau 1.,crl.24411,144,12:L, wag
UGLattcla

uaaaa atcaL'
t'91
991
LIC41.1.14441a:

41.2&44 CL4
ccc,

NI

44C4L.
ECALU,C1L:

LNLL aLLICAL`
CLC1

4,1:NUJ.

12NCa14C1 Ul 4C1CIA

auat u4L'u.4.a.

aNute Lan:Ca-LC(111 64

UZI

cadtca' ciatu auucLt cauct C1LIAC14.1.4 NUL 111.11 (1112LN aLC1LU atac,auu ac,4aut' Mal NILLU ctc L1aGLC414.13 N111.1.141,: ua.u.L4mcuAdt414, lcaut NU CI.CILU4L:51 uucitclm 1/N402C Laza Ni catut' acc!: Lt cma,,a 12N41124* azat
cC<I

NLLICI CA11.205

L91

uctnLaa. NI uutLoa

auLuLm aat4L4ta <aut. ac,

CALLA

4,54 E/Cal.Ct lNaa

L1C151.0.01:

ULM:

AM 'CI, 424C441

691

L9 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of99 CVISION PDFCompressor

uccad.ct

17:

CIILL'.

441

u4c]

L4441.1 4CQ L',E4N LCL 1-NreAcl:11 LL4
LNL41:1

OLL

NmL C4 42.t4LUcl:1 LTV, CrcaLL' NO

4CQ ,oat; LEINLI

t-.1,NC4CLI

LLICCI*
Ne11.1.1.41

LENLJ.' ZalC4C1
Ne1

Ael CEL. 11YcLl

Dt;

EL,LICR

uaL,IL

c444 lac ILL

LILLL -0,4111
LULLILC1

D

L.,

0641% LC144L! N41.12.41:1 aldial :44N Ncrt. C11:40 EL 1..Mal4U 4alL4 NMI" 4E1.. Net uca,e, NI.L11; NaL EN4LUctl Lxu,rL ci A41 c44ar,L LL.Lu
N4LL.1,41:1

;CO' cf.=
41.

4C141

1:IL4L UR. aIL: 4541. 1-1C4L.L'
41C4L

Lit;

LE4144UkLa

N;1,1440

cao
I

NmL C4

EL'

41. Ca.:41.Lt LL14441.:

LIUCL!

Eli,C1LLS

444.Ctl:

1..!C1LCI4ILLI 1.-11.C1.11

NL1 tZ4N1 1.:CatC4C4Cla ULc

cQ4LI. 404 L.I LC1m4 ZLI CN4LL!(.0 OLCI 0.41 ENLAI
C444ELL LQL4L C4 1..:CleILLEcR
4C4t4C1,,Cal
Lf,CZ4INC41:1

catucu NUL. ii4LL'. LG UlN Nal, LC; EaC140
41:441.1..!,.C11

414N Lc4c1..

car,cal
1.41N

cened. cduc. L
C4LreJ,LalcR*

)

NCIL.! I1411"

4CMC411 4CQ NcOLL, NLI LIL144L

NmL NLI
LULL NU

EliLLCR
tte

Nal.

ELI cUL4.1.* 2.144L

(NOLL ALL CL4Q NU

ZIN LA.%

itEL

C4L1.4LLt
2.11.1.11.

E4EL Lmud

N4I1L.1.4 C14!Qc

xU LI'Ll;;L
4a1 LNL:

ucamadv
Le,at

z

cLari

Nu

LcL,EL!

4CLR
4uren

C44LN x14

L4N ELIALV

Lucui cucau atu

cqMIL Le.1

,Aran

xLLtQ

urta aLrau e,un czelan

N42 a4q4LIC/ LAC14R LiALLme ULL.m uxazi. LCNOIL caar,L. LxLi. 4uaal Lccelma ZL N 4NZ44C1 cut.rco 4CQ C1I4L E; ;ELL. EcLCO

ucx

IMLLai

(Junin

4un 4i40 L.1,LN UC1LE' NL1 L44Lalca 1:4111 L;Nrel. 4QL4L,4 NmL ;UR* ,11 11.411" C4L4144 NL CZri 4a1

Lcatv
L.!1.,41LU

NLL N44CCI LIALLLL 1...4cacre catcl caau. 4CQ ENLLLI
OLEEQL

raid laren,a' lac

I'LL

uruz

ULN eZ"Ali` EL L4ZEJel,C1 EN4LI-M:1 4C1NC1acCI NeAL, LI s qQL.L4C:1*
N41(.1. NLLIT.1 LaLl1-1,

ralau.
,auaa

ECZ4440
cOL.C1

411...1,

IL! 4tILL CUR'

41.

4414LLI uelLead uczarL N4 C44ELN NLICR

CL.CULI LNU 4441-!R LLIC41, NU

Lt. upsrce,'

4a47.11.4 411. 11.

Uli1Ll

at;

ezC44,Ce

Lca..mr
Cc

dalu &rat Nd11.1.`.41
L'A.U.I.L4.CI NC, CGUALI 12.C(CLild,C1
<C<l

WILLkal NU

41.

;La' 4GCILJ cCdeZLE 9L1 racc,1 4CQ ,acnd N4LLIca 41. LNULLf 441.' 4l oza C1U Nall- L.:N(4 4,1cat.

4e2ILL,LA 1.0.`

auct.
C1.4A

Cc

uttLatn
4CIALLE C<l L,

tilt uactLaa L.:Luz uturar caLuaL Auxatl ualt.rwa
NL
1.2CIICIL,C4C1` NC, GC4412

uuNc44n,ct:

I

144
LN4LL'.41

-

44'
Lrakm

ziu N4 NQ AciELELV NU

.Lm

L',LN 04441.

Ciaa.

NI-14Q

L.

4,iciry

41444

alt

4C41 /NU 4CQ

CZENL., N411.L1,41

rellC

MU,. 41; C144di

Nl

L,UCL1' NLCI Ccl WaCC14,CI LIL14.0.
Cal. i4

oa, 4uAl
cdu..c1:1 4,2i4lUcCI

taut:

[ill udLci_Nac,rtatu

U

udLuatta uuu.catzt

CCIL:L,L NalL4.0. ZCL,C, LC14C3

cal ccc,c; zuLa..t.ctaLr CUth cct. (acuuat tcaotcut L.M41: 1444:11,L.
uanuct 'IGLU: NA uuLatu L, CIaL,L NAL1.240: £:6£'
LLU Ll11:

LEL,'

C; LL4

!chic zauc,cu Nat. C,LtL, URC,,AL: LICA ccll C1Ltaril4CI: Z:96 411.1.: L, CILYLL4.0: C11.1.2LL: CLAc RC, CaCicLU I:CO.114U LCL Cc NI 11.44412: L Z:16 CLILL L, 1.12E,L. ULCI4CI alGClIR CI alCgaLl ueluaa: Llut,Lat cac, CQ 4rtg.u,a. c1LLca uttul ACcil UICU RS catuq acLA cal NUL' SNIU ectc,a2` acct. cnat4,,4 1.2aINL: (Z41 NAL cnt. ILACI

CCt UNLCL

I/ZL431
cac,

uncua,

callR
IL:GC11.4

RC, C11.4.C1

C4IUL ECIN-cCIER411' WRZL Lag ILI calR NU ciuctc,t.0 atc,r1 CNl u.Laaa atuticatLu c,c(aiLL: ccu.c,u caucuzu 12C(GLR14.C1 lcCl
ECEL,g.

CCl 4L1-CU

LuxeANA acia

UCIALLI watc,na
4St4tti:

L,LEILLE

caaCitU uchiaa
ICIL4C1*

=au. cacti
4CULICAL
CACLNLU
C424461 C,CICIR

Nat. Ltectcy. aciLca Ltdi.tra:
ZU, ULItCAILE NU UNICL

1.1r4t1 AN41.124C1'

ut.td.LcaLu

tcmc uauct
L,
12C4U<C1' 111.14g.LI CcICI
CI.CaNc
1.2C1

aalct
ZL1

LRU

&Lail

caucaul acLanct Z:17171:

Cc CICICLcCI L,N41.1440: L:C4411.11.rca:

acu

azAct sza cacti ;cctzu
14N CUICICILI

e,Lre,

qtqLt nau cuat.

LLCI NU atuactL
(CIIIL<C,L2.)
Z

ctillt

AN IC,CLNCI4.41. c,cauctL

GAIL

C,R4L,

L,

UL!ILNL' CCWILII NIL ,L1 4IZZ4l:CRLE<LI: LI 9

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 99 69

Luct.a.

vatAul s: aiLu
Cd1.QCR LMNC44r4lA1 LNal4CCI
U144lA
LNC1
1.1.14

s:uratc,ul
9

tSL 41.4CIA LNU

arca
NI.

NU

t.1.1X1.

4L L,r44crl xU (U.LIZl)
C144114411 alC4C1

Ltrct. um..addv

NLIL.al ;CCU- 12,Ldl,C xmL lC4 LILL' L LCa LLa

rtq:

444ClA NOLL

c

CL.LL' r1.0440

xI NUR`
Laucc:

rcraluv
NI L;ELC4R`

N4

traa,u

NI CCiCLU" NI

reh.

Lll4

4CC1

CdeAl

ulEN4C1

N411.:1 t4a QC4r4

Ld 444CEV 41;44d

LLXL! N4lli4C1 NJ. 41.4al. 1.44

LIC4Ll 4Q41 444CIA` UCLA

arca l44 1.1.;4CcLlUl l41.4441 'Jail' NUCCI 4C1L;l.
e,ca enrcau uurn. NU

4N NL Cla% 1-141.0 CILGLL LNeAL. zrr,ute NL L:LELII.C11 cu,E411 ru..4 Le,ua,A N4444C1' EMI 44 LLLCL L'144L.! Nall. lC4
alLIC1LIC1 NeAL

-

curd'

C4LIL.f.

atrat, lL!CL',C.! N4l1.!4CI

-

N4 Cl

442 C4LUCCII

Calm LCIGL4a NULL L4LR 4CIA
L4I
NLLT4

uaciLLs

C14442

cNaL imcn
4L.Ltr
NJ.
C4

NU' 4CLA

CLL( azaL LICL4U LNU

;Cal

044C4U4 U41.0 41-N4C1'

NR Cc

uar,ure UcLNI

icLi

L

;CC

U41..., 41.1..4 N4111,41:1 Cc N4LL'.4C1'

NU

4044 Lcl Lr4aau

re21C14

NW-L11:11

14404NCI C4 NC,. l.ELL leAC4 444CCII 1.10i.4 NU' U.',414QU4 LUCK CL4 4L. 4N NL N4U.4r.1 uru 44l1 aN42 C4 lNlattl

4N4lL:4Q LICCLICR

2LCZI. LMNC4r4C14 L:l4 9

cc.

ll,LILC

End' tUri
N41.1;4'

4ruLr

e,,Nrez,n CLUCCI 4CR Lra.Ln 1N4
441.-NU u1L

NU' CZC4L. N4U-V.1 Cc
C4 Lf.C11,C

41-N4C1

&LC

14444
4cn

4CZNC14r4C.1 1.!CCI4LI

N4LL.:41 6 14Gr4C1*

4ar,
411-1,11

C14414CCI

aucmL uchm.a =NC4LL1 e,cn e,ucr uLLIL. czu caxql; Nall. NU NW,. 44ca.un IxmL Na,aucl Nall. 1.M41. Lkt.0 LA) NmL
N41.1.;41 41Q NU
1.1.;1C41-1.

LIZ Nll11.114rl lC/CU4a14

ucLaL,a
411,1.-4C1

01 CC41-*

LGICL Caf,.41.

alCiLL.Z

4QArcrli

CxmL
L'cl Cl

N411-1.41
4141

eArCIL!

ULM!. NU'

iCLI

4ClA
414:1 r4111

UCZNC14r4r.11 144 11 aINI,41. cLLmc
CZ41414Ct:1'

4CLL NmL C4C4 NC41. N4LL!4:1 CO NL N41.1i.41:1* NU 4044 I:u4l 4414L'

44,,Ct7

cLCI

LR CNL
44-6C1Cl

uNraz

WM. N41.! m4

CMC41,1141.12

4CC MLLIL4C) la1lC4r.11 1.!CiNC41.0
4aC4CCIa

4L NU

L;e214C

LMNC141'40'

NailLka

1444 N41.1-1,401

Nix

4LN4CI

raPtcCr

llixucrl

LudcaL caLtl-NZIa cr4 LSa CLa CLL.( N4LL:41:1 zt ut.raa,u NU Udccul NR Nr4 4CXC1 N41.1.!4Ri NC1L. IhNLI Lcum

CldLC 4C0 LLTeAlNLU 41Z1' uLLZLcQ LC4NC4LU4CIA 4GC4CC4 LQCxL 41-1,t1 r,Crl Nall- N41: CldL.0 ;CO

uoaL

Ira

L'gliC4r1.114

UCN lC41.41A

411.1.rlUcCO

14 ;Ca NCOL

r(.4o441 eLLLea, LcuLellz 4r4C1. 4N cza44Lu.41. CNCtlIL:' L:Cldl. C4

uurai

NU' 41.'1

l'CNI.:C11.C4C1*

C&1. 4N4LU4C

la4Ll

C4LJA lU04441. Ca:14414

4NCLLL 44L
CULL' aL;c:,.m czt. auctLaciaz
ZNCMCCALE CLLALLL ALLCLA

cpuic,com crzl. CICLUL L:L'ALIL Cl&LLLLI. NI .L.L.Lu ratoa uctoL: ALLCI Caul NCI. 41.1.1Cic4 cauctuic,u.o. acIL,..cL: EMU aNat zat,ct LC! CCLLYLA 46,.t.c<4 GiLat.
4CALIC,C40: ALIACCAN CAA 1CNLILI
2,14CL

NC,V,

ZUELLL:

UNALAcCI

IAKeCt: Lt. Cll.A ALLOcA

LINU ALA' AC(ALU Z:EL CULL: L, L.C1:

CIALLLU

Nl

L.:114.1.11

acLau
1.4 CL

C<

auLt,at LULL [CI-L!
9

1.2uu.c,Lu

aucm NUU

CS 4GC4 1214CILILLLI CALil NU
CL,C1

CLGLC1 L2QC:Ild ALLLCGAA: Ce21,UCC1

ULCLCLNLU NLLCL11

alAN ELEtNL

NUU EL:4CIL:LLLI

12tILCIL4 ILCa UtLCLI.LLI"

(Lau

CCL

dLLCI LNLACL
EAC4241413:

Ltacaz;.

L:cSLE,

GILL L,

LLUL:'

LAN

Luau ctcrc, CL LtAaCCI: Nu (u.un) aft ouL uraic Fcl L14 La.tczt aS c, co.;u. aucaL caw clt.a.zu p:cy
L

Ecc, ucLccu SHILL clauLd4 CCI4C1CL4 CaaLuct LIK4.11 L2C1ALL Luta AL:ELC1L2' UCILLL! 214:ELL C4LUCCI: C1,1441 14CI,GL413 NULL 9r CN LL114NA L.:NW-LEL: ALA UCiALLL: C4LIEL: U au&La.0 tLL4Lt LICACILLLI NALL2L4V UIN LtLLCL L Z:ZL aILL L, zE9)*LNac,:40: cu (a ULUI AGCL dKL 1 1C atuud,,,,c.: CALUCLL a; L.:L.41.4u uct,L.L: Ul LILEL Nam: 0.4 41. Natt,,a UNCALLI ANCLA 1.4z: ;du uct4c,4
L,

444cos4:

Nctica cazictu ac.a.tcL. tieLLam 1.a LNal. Nat CS uuNcicuiLE cctu t4c4Luc1: cw.u. at.t ac cazziLc c.tchn tr1;clilzu. CitC,21 ac,LiEL: CISLClLLLU UCLIELL CL YLLaL4 NUL4.4 17:81. LCILLL: [LULU iNat. sz9)' (acu a: LaL.4c Gt.cau CLCILLI CauLN CG< AUNC4L' uNcua, ucul cc, cal, Cil:LIULLELLEL - UNALALCI QCCL< c<cu Cl ccatut c,N,Lt.6 ULUl ucaLc! imaiLLC c,c4 deicci: 41.a AL:L.4a mum.* CULL -;Llucda ULLIILLIa NLILLL(' tLCINLL1 AG, NL
CICa NI qa.4cL2' CINI

Ncitu raci
Cc CLLAILla load

t414 121C41.1

CEL 11CANCILELCL

NLLLU

CL.A

L2CCLN

NS

GELLL:

441NAI.L:

LIc,ALL.L Li.ruca.!

a.; CULL caLLca! tuaz L:LEL UN4.1. Lo.,LE at,;LLL cccu axcar LNc,;L: CCU N4U1 al4 Nu C,121CLL at
Guaau
1

mum..
11

uNut.Ltu

ALCA UCLALLLI CCILLAL CLUCL: CNLC,L

L.L4LCI:

ULLCL

CL

maxi

UGLaw.o. UNCALLELLM: CUCLI; CLL4 CLLLCL

1 CL

utt.L.a,ta

utuL4c1 z:soL.C4NCAILUCCI ciLL.0 L, 14cm.: ;L:t:t coal Neal. NC,L ctaualucr zzat. cct,d.t. ACLICLU za.cct ut..autl cu!Lz tr:t7z* caLLu t., CadtiNu. CaLZLt: LLCalNlLI:

PDF compression, OCR, web16 optimization using a watermarked evaluation copy of 06 CVISION PDFCompressor

LiAILLL Licate,ul

s: att.0

udul. uatAul s: au.0
,CQLL NIAL CCQ
Cic

CL' NC ik41.1...' LNLILC,L NeiLL',42 CE NEL NC1LL' LUELELM 1.1.,ULLACI 9i ULN L L LIM C/211. WIN NLECC1 LIC,N4CCIi AA Nuctl UACcal L4 u1 .CLN*

AQLEALLI,LICI llLC1LQ

enruuu rr,c x4 Latcr,oco
C14141

cL,Lro' NU enEmu d,La
NLLX1 LEtLX,NLO UC4L41C

uru,c

u ;.L4

law'

C4 ANUL

umm.a u4cu..r L4N4LU,C1 ,uaLA' xmL., NU

LC1AE441

,uaLl ANaL

RIAU

NU ealictl

140 ACC!' NLf

x411. 4enLc cL4c max
421U041U

ca,uci

LNalL LUNLA

ANUL 4CQ ,CNL. 4C141 /214U N41C0 CN ISLL uoaLi CAA, ULc 61 Q111,L,' NL ucinL, C4 rt. Ne14 CN 4x ura,Ld 4N 14u41 ue:14,u,re uLaar CA_,CLA' ULN LNALUM LaLULL,' C1C4L N4,CE1 CN AUL! 4C
41N

uuL4 AN LAALAR NALux CL
QdXLI alCUL UC
LfUci.LI
,LC1 411..

;La'

1:1,C1L1 ateziL L2LEL,,c
C C11

LUdal,EL r1,44ri. LencuL ciudenLli udzu

NI.L11:1

LuLa uU4

cud,

uL41

utv caL,c

Cc AULLLCU

UC4C11CM. NLI NU-1,Z
LNL4tL1

CLLIEL

rauc

UNLC1L4C1'

4

'cc

1'1

arau uuoi.

azu

4cr1 xuL um:.
NUCC1 LCAMLU'L CCLxLQ CCC1

oz

CtEcLIR Ll4ENU N4CL!. ILAEL

U1C4LL

xalL LICL4.0

Nall, NU 4ca vcrwri. 4C14CLO'
Lr.eild2IL!

AtilL* Nall- NU' N41.1.!4 ALM cll.(.4 N1 UCUM*

xmL

1..`,N1J. x41 ULC-EQL 4C4(.' CCL LZ

UAL4E4Q CUALCE,

4NL/21

rut

%;CL-1

LEM ACC cCNL

4C41iL 014111EL

NA,CCI CN CCL

uoaL' CAA,

LLL s1

ANCLLI' u4c1 al NULL, uam. 0441 NeILL'Atld ACC CLIC 4XNL NC C1ClEl ,XNL NO 11. Nelcu. ccro 4x 1.4414c ra44,c' NE421,U
C4/AU' NE4L.Li ZZ

calc Nu, 4CQ rLuJ. uru Lcar 44 LAuuLe, 4uou,Ltv malt] NeAL uoaL. c4 xU en4L1:1 ru4cLu N; N4LUAL1 LrL1U Cl atenl, 91 CLLLI Lam, NZILL',41

ALM

ECILI

1.14

xmL lira141 arc
4411C1
NCI

EZ

rcra xl
LU,CLICML

CL

Qum'

Lulu
NC4LLI

uuLenL. lc4X4NCI

u4ar,Li

ULU
CUZUI

ucroL
t'Z

LCNalL

NC4LLI LIQL' NALUM

4ua,e1 ucicda C4LaILM* NLLU N4 NLUCI
L.xL1
CL UNLC4LACI

NUR* C4KLELE1

N4LL!,,C1'

44

UELCLLEV

UR' cLaum

CI LMat4L1 ULN N41.1;41

LI

ACC LL:cALML LL,CLEL NUL: 4L.

UCI tILL.

CA NAcLf EXEC 4,4 4414c
NEL LN,AL

CNI dL!A ACci C4E,E1 NaLN aaLd L4NU41 AAXQL 'CNLA LELLL LCUI 4411:04 NOLI-L! (UNLA) LIUU !NU NLCALCI (NALUtC)' ucaadL,rr due, AA LIXCIAL 4 UClL.CL'
NC1L. 9Z

NL.1.1 NLCL LACLEca (C4l/ILI)' NC11-, sZ Le21C,C1' EUANL

alEcar

LNLI CLC1L-M 1:C4t2ILLI NU AUCLILL. 'LLXU. NC NALUM4 NXA iCLLI

LI4SC41.1..

uciLadua

lxlZL LuNLA uenu,n u4cLu 4N4Luz LuLi rn CA_cCLA' ULN Lazz.ual ,uaLA N1211.

NalL CA LNLI NW,
NU' CLLN

CcEcar

CULL: L, ANAIL:412:

UC ANCicLICI: L.CL,,C1 NL.CI' ate,

crL

UAll

AIILU L, 101U:

ear, dLLLLI NU

car,uo dt,N

rl

ZCILCL L,

uaza,a-

ca4N, cat,N,ct:

IZ

LZ

z:stz.

uLx uudc4. AN

!MIL

c4I

Lal14a

uudc4 Luol

ciatt.iLe cau AG, tmcou,a: utoccu cadu C1LLIC41: L:EZ4N aA4u: ,ata C,NUL ci1C,41-1kCI NLECCL! arac,ut LICALCM.C1 cal NI, atuca.. azN RL ac,,u cc, Nc,w,ci cact c(La) aca (CI CtLE4 EL4N ICI 9£:171.' catt.0 ucictAct LaAtaL tua MUM.' IAGC4
ac,Lt AN

,atct

C4N1

61

L'AL: NCkl.: C.

uN,a ac, cut ENlitl

NtaLL CaLIC11. C. aLCILI

LucttLu aiNl.
ALNNcI. EucfNNcALE.

CuLEL L,

1.1CALCA,4' Q1L

l LLLLNI et.au auu.,Au cra
412.11'

LUILCILIU UNLa

It CC,ICIL ZLEILL1' cur: a: ,ttLICilAkCC

6CLta1L tirti.ct

NC,

Li4ccat IZ

CaLlkt NANaLl,' NZL etc cal z:st:stu.,a: atLL L, LiaLcoa: NU acta £1 444Li4: Luta aue, ECE4N. auNcta dc,Na Ncl ctELNCAL CCU ada: ais4 MUM.' ELL chit. uNtut. =At cQatc!a =Au Auutc, c, tu.a.,a Lac,aLc ut.z,u cutuu ctac,u' SN CalICZ1.11: aLca,4 NULcCl R:SS. atLu NI 6:6r N' At (td.,L)- ttAttAtz ua c,utac,u,ct tAuctAtu uatu cc, ;Lau ctc,,uct thCAl au,uu.,a Aca can NI Laatu` cca,tu,uta t4c4Li4:ra cam: 6L LULU: ZGC11.6.11 ELL aIULIZL ucLa,ct ;WILLA-CI: CV= utuuL-Nat. LIZ,N atcouct: st utcctut ctc, tucauct mum. ac, Z(CUI 1.2.C41-ZUCL uLtLau ILCLcU cut AULIAA lgilLNL" rt.LL: act. uauLucr Nat. ut.cL,ca 1 c LZ44: laIC IAN 1441.44 LI 46116 LIdALNI. Zda4. NAl1.2.44. cta icaut NU LC,111.20:1 Aurt.,a r4CIA. UCIAL,,4 ac, RG, ECCVIL uumu auclu.Nt. NtuLtzt uda u.a. cat. ac,,u NL,N Nal

auta.

ac, NI cLcUl ac, accLu

atut C1GLCild4

LCAQL tGICLI Cl ICAZ Ca CL NCrit44:41.2lcact (4E4

NA GCcl:

CIAL ccilLNA NLa a; NI

Nutt.:

au.0

L,

zta,u ucat,

ccc,

ctLc). UN, u&, (Lula tt,LN1

utac,
12[Z,N.

Z6 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £6

L:41L.L1.

L.:4=AL s: atu.!

tzauL tuatAut s: aux

NelLULCI

LLC,LI NU LL!ClUdi
LILA

ALL41.!

t1

C44CLLI 4N4LLI4C1 CL
LN4LLI4C1

U4

U,LLIL 4NUL tl.141LCL.`, WAIL.
CIL41.1 N4L12,40

"

NelLULCII 4e1C4 LI4LN4C1

of

1LULC1

44,L*

QC4ICIL ,e2i1C

4,.LLrle

414

LA'

411

4xmL

LC11.41.1

4UCSL1

NML, NU' C41C,M LILN LUNLA 1.4C4411

44
NULL'

Ld (NLI,L)' NC1L ziLILL.rit LIM (4LI4L)` NUL. NU A44it NL4C1 eIN eluLL,rr,' 4LL NIX 444 UL4C1 xM Lal 8Z
Cd.

Lime, C. NC, LtaA

6Z 4C4/CI' UAL

1,4C11

Ca4411-I4C1

NC, LW- a C,

C4_,CL4'
CZNCl4C4C1

N1 oc LIALL4Lr CC, 414 `CCiL4M IL! LIN421' "C,LLM,

LULU!

LNGIC4LILL: Nale-41.14

ca,un'

UNLM...40

cca,Lu'
uC14Q

LILL.4141:1

44SZ4CILL N41 LI4144Ll'
41N

ea4u La.
Lt.

;atm.&

uelL

ci

A41

laav

LULU

NU,L' NU Lc,
LILN

4L.',L.Lr elEL C4NL

UAL!

Lc1C1,C1

4a1C NUL
1.:C4441:1

C1C1411

UR WO-ILL/XI' Z4CC1' 4NC4CL

CaL

41 40114 4C4A1 ENLCW.' eluaLL, ALLZ NALULII
CAN

NLUI LCaS4N40

xU

Lc Nezdv

NML. NUL4C1

NL NrLd ANrea,c

NC, NIA LNCOL;

ALL,C CCZA4L.1. 41lALLI NLC4

4241

NLL NQL,'

;CO' ,,CLII
1CLLI

4

LNO

4C4LIA` L4LEL,' 41ca

cca

C4 4L LIAC4LL 41N 41L:C114LL' NZILULO ,L.K12 Nall. C4 4CI:1 LI4i11C1LL Nix ezauL, ua<I. Ncrt. N4LL!4O MIL. N41.! LIM N4ILU4T Ne2 4C1ACL
UCI

rul

NM LNLQL4C11 C11.:4ML1

4cr4 coat_ cucrL 4a4cL zc 41C4N CalML: NI. ram MN4CL.12, Ze,x
CLLR

-

NULi rcezu
LIC4C1

xlt

NULI

ram

LIQ-1,C41. 1C4 CL4N' 41.4C1 N,CL

014 -

LIQNCL. C4 Cc 4eal..N4'

LINO. NU

Z'

Ca:

ALCM CUR

zaL,

LICN VCAL4C1 ULU' CAL4R

!NU' C4 LAM

LINLLILLI NU 4LICI LIC,NL eael,LI,LL C.44N* 1L4C1
12.C1LEUL44,11 'CUM LC4C1

elm= cal adau

,arL

NCI

CL elarLA 41C4L 4N C444LIC14

&ILL NL NOLL' L.LLu Lua,d,a NCI C4A441-IIT 4OLL NL

4AC1L

4Ic

NULL
41C41.11
1.1C4C1'

UM,/ NU 4Q4N Lucarlaz
LILL!'

Lezz,,LIL 0441.12,41 L'.41UC44M cc
NL

ALM, NU' NLUZ N4L12,4 CXLd
LCL'

mala
CL

LIMGLCV LNI:1

CC1N11111

,CLLML NL MCM4C1`
4LICJ

44X4W

NL

4a,

NZ4C1 CALL 444111:1 eaLaca 4M4Cat UQ 4CL44C1 N41., ct 1..!ELd' CalC44C,a. ?UR N41U 1LLLZE elarLa NUL LC14L. N4I1U4CIa cuaaa

EaL, LIZN ZAL4C1
NU
9C

c4L;c1

4L'

C, LAL "C,L,CCI* cLae,m
LteleaL
N41.11.,C1

CCILC1 CLIMLCL!, 41-11.11.4C1

UNL.<1* Le44LI ruLe,o' 4N NL tc CCL' ALCM

4LN4C1 U4L

LMNCt4C4C11 LIL, cc LLLILM'

014U N4LU4M

N1,41.

£:191)C4CUCI CLU.: (L, L!ClULICILACL

an NUICI
CiA

CUL2ACI

uct.atca

Z04110: 1.:1,41,C41.41

It

NCI

'co UCLGL4C11

LI44 LIAML 4C441 4Ct1CLI 41.f.4NEd
u1
AZC1C1

LeJLCL N441.

ru,c

NI: 1.41.4a: eirucaaa Nut aaas
NUL

NuauL

CIE AL:C4c1

NU AlLRU acatc, NUL0:1* 4Ntaua clz) CULV,LICL an L:NUL4C1 UNEatcla lNU CILL,CI,L2)' (aavca tautua an cpc atucazu uett.aui aca c,uca. aa.zi c, 24CA: LW 4N NCAL. 1.21.11.U1' La'. NU caakc,ct Nat. ALL) GLC NI ALL)' (&Gll 0,4.tL CAL,C12' utatz, atNua ci,utua L2.1-CL<CI, NU Cl4AC4t1 LC4GLalcCI: ca UC4440,12: NLt ClL,CL!C4CUCI Ac1.211.< CiE a&tu uata.a

uaa,a

NUL (AL) c,aQt. Cl..'.

NI: ;car: Nut (4L) c4a,a
C1C141:1

UUuU

C4LC1 1.!ALEM C,L,Xl. LC

4ENLT

ca.

,aLL 4u11 Caeic4C1 046 4L LrLa. Qua' iNLI ALCM
4L.`,C1

1.;44LNL!

NLA 4Z441

4aZ421. 41N

uca.r,n'
LINM'

AL4C4C1' 4414C4, ALCM

MAL
4L.4UC1

4AL4CI

(ctl

=ELI NL

CAQ 4LLCCiLI LCALCM L4A0 a

mut

NLI dL.LA

LvarcLy

urat

uaacp.a
tal2.1.1.41:1

Ca21.1.4C1 CALI.LL cAAGd.

ucad.ca ,LUL Ctd.LLA LNLACt UCCi,N

1.4[4. NU UUILU 4L4L ZULECUaLU MUM AL:Llt N'.1 C'. 4C6t. CULICIL nS 1CW. Lt4 UkULLCI UCC'. NUM). dzat 44414 NU c,adtc, arta CLCILtZI ,Qatd mum. LEEN NCI ;Ca: 44cu1 Na ciuc,chua- LA! NAN atta.au (CCU NILICI AA1(1.1.A alcal MUM. ,Gatd, Na ACCi: 44W/ eirt Na LUELNGLU UCLNI.) L.:CLNG,C1' NU c,acitc, <at C'. Qac! NC1 aatuat. rtLau uaaau aatcpu). ucc,u, uutu: ea
112

NU aNat,a
C

atcatd,

um.= aatuu ,a USCG UGLalC,C1 UULLL2'
cp.au
'.ca

auctaxt awn

NL.LL LN41.1.1.40 N4ILU4IV

UlA

01.f

(1.44LN LUCINCU 12CLNLI NU

Ld,LCCt

1.

atAN UCCaCt

CILLCCL: 1.21.14!EA

AN carecAt

zt.Nauu tucc,' dd. (cc, ua,mt. 4111,LCL:L, 1441.4t1, tucata uutu, cacc tx..auLa. tieauu4 CCLC at4L tuoata CCCLL C,NCS114.

CZ

6Z

LtL4

uaNaa.4a uutt..0

caul,

NU Auaua.

tcalatt AINU cucat

u

NL

CULluCit'LLaa

uatt.0 aawa 4,uatu uctue,a uaat.,a. cuuka atauEL uaQt.aaa
1.4.1

ett.au uaatt.0 NC4= tab Ncau CNY NAkalL` LLC4 ,ct L:NtLL:' act_ L, CULL: uc.ILLu aacau NU ciat. atAcatb at. alcat' t(A L:CA MU NU cacka L cc earl ada atau- ANUL aa. Nua NU dEL SN c. tutsuL.cL,ct: LICAU'L4L: ULU NU cadct. aaa.z
LtuNci. cc, u)-

LE

(atuLul

NU LUL 12a:tun ck

tuazi.ua uctricaa` cpu-atx

ULLN4n

'.CA :

(Lb

AG0,11

Et

caateu ucutz aLat atcra NAN Sun' =act: zutt.0 cum: Lute: da cLatu an Eclat. a 4E4.C(1.2 C.G461.2 caatcu ea Mill: coa

zE

176 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor S6

uctLtl. uattcul s: CULL

ucatcul s: CELL
/21CLC1

L N
ZILLL.C1 N

Lk'

C4L,LC40

N 1111.a.

Nal. C4 44-a, Ecra:Q

6t'

L.TC,Sta Lcl 44..Z.L.; 041-*

L.',LL.C1-1, LCL.!

C4LLC1,Ell LULLI.; atu
C1al3C1

mulL,L LLCLcQ C4C14!Zti 41CICILLt ,GULL al ll.:calCa. 4CC' ClmlrlU Nemz,a C. L' 4LL.le ctrl Laza C4c.Luz. um.t,um' ca4 curl 4arL4
Cleaaa NU 44EC4 4Zdall UNCI °5
U.C1'

mac'

L121.1CC140

LLCrcQ Lra

ULLFtcQ 1.:LIC4OLL NmL

NC ILLCa.L.

44c1 LNall. 4C1AC4LLII Caaf,1:1 alULGel N4lLcR

°au 14;_a,
CZarc L:N.L.NL

uNra,a
aLaa
Ndt
411.1.1

CILZ,Ll LC,

Li N1.1.11, NU LICXL,L LN4 cL,N4C21 LcL NLUc LLel
C1C1L,LQ40' N4LL!4:1 LLLCL

UNralall

4L:aucr4. urca,a 4Nra,a CM.ILL,Q
Cc 4C1:11 4C4racQ LTLXL,41:2 LNL li.4141.L611 NU
1.1,A1.11.

N41

L1C.N1:,Li
UR cera,c1
41N N4L1L4E1

NmL C4

44_a, ,aaaL 4N :VAL
LCLIErl
I N L.ruu
12CLGL.,C1'

cataa
LR N4L
N uuLz azlg

&I'
IL

ULM' 14,1

LILILI

ram

C4 4LLI:1 EL!

CNLIL. CC4LILL

4ar,r,a'
L1ILL4L!'

ccm lClc

4reI.La cm
NeZI.

uax&r1 44 ra Lc,
441QCIL 41N

NmL N4Lf.
LL4CILE

c, >tau 1.,LNU L41 Z5 U'alLE al Nrl uLaa,a
L.

Cr

due, NL.r N44ua uazi

,ruu

c;

al' uuu
4LL41.!1..!El*

Nlil

44_a4

Nall.

cCLal,

EL.41.1.1 L'.4L4L.!

C4

LNL4C.1

4ca urr4

6au
44,rL
Nml L',U'Lla! NU 4NmL 40141
cNeZtl 4C141

Lrc

N4LL:cCIC1C1LLC44.1:1'

LILcL

Nu 41144 R1W1L 1.:CL14LI 411..!C,N 4444 N41.141:I LNL4C1 N4IJ, LNq 1.1.CZNgactlI aci..1. C5 Cdi'Cr.r LC1C1L WAL 441 ,LXULCIL
ua44LLE,L;CI
14C1CC2

e4L.:,C1

Cc ELel EL:1,

U LLL,Li EN4LU4R ['ZEAL Nall. 44E4141

ULU:

LEL

El callit NU ud,carL NuL..,ua 917 ui4Lirr4,Ll' azu 4L L6IrL 4ar,L1 rr4uu

,aaai Lt
4? ZL
LN

L!,11C4 LULQL NI.L. LEL

4ar,Li

t711

N

LULLL NU
E444

;NEL&
Nral41:1 N41.1.442 c.E04 C1Lcri,CE14 Ca.lIL CL

L,4CL Ol.,

ct,El 4N

CalaClaV

N4LL!,,C1

Cl

1.1.LLa
CI

NmL C4

LLE1C4al, U2

LIILL

OIL N C4 1.4C1NC1ac1:21 '17c1.!Lc
LN

umadLaa
Ecra.f.0
4CC
/21CLA,

LQ N41.; UULLR4C1'

N LLLCL NmL C4

44_a4 ,aaLa

Ea, LccLau,a LC12' L
LLCU
IL

C

cuNc1,r4c1

0412,ZWL: LUC/ ,N1.1CCI

L4NmL UNQUI NU

4t4u 4u41 Loa,
4/211,C4L,0* LNCZI,
C1

NLr CiCiLLC141 N44L uLL,LrL

cdru

C4

uar,

6umezu L4N N4ILL'AC1 4C141

4u,Ncd

L,e1Lca

daui

Cl 44

La'AU

4ar,L Et4L NmL

L',QQLAC1

NCIK&C) LL LN4ILLZ,CI

NalL 44 LNLLIL!ct..41

Ciallta

NUL, LIcCIL! LN4 LLC4C11

CI N411.1-1,4

LLLCL Nall. C4

44.a,

ala. caul
Lu.cLat
NAO.
GCL

c; udtc.rade,-o4
u.ra C<

L:NaclIk cctatuLuccau cuaz chtm.u.rtault,atc4Lculg!LLNI. atuaNuL CNL ta ccdclu azadu. uctczi..1.4 ,acc. CSC, INI4EL ucl.u..at. CUE, cCc cac
ccc LicacaL caLAGe.L ELL,24
L4PLCIC,C14CL C,ELNL44

'

Lout.

alca.tzt. ucccLauct caucaL)' (crica Neu calaAce tca: Nui. Ace, tuittl,4:cdku41. ca.0 cacua: cuzcatu uccuctcau cum: cucidua Nat cccacd.,ci 12.4ULL.,,EC Lcl ccazcct ccauca. EKI cccu.ca ccam: <Acta L,ClaGal CSLLh. 4aCt. au.ci:Nct cuc CLc cccaton
£:1791:
C111.11

LNaLr ;Cal. Lcaur. uLd CLlrl cca NuL 4c; card:. rr4uu ULN LNL4C1 uu' N NLC1L!, cL4ca NU 4Le711.! uu xe,Lux uaA LNalL uNaLr,c 4u,Lu eti4GL cl 44 4cQ' rut NaL, cc; ururi C.L. eICLILL
Ce AEU cLLc14CR LNI CLACCV

uaLcL

N4LL'ACI

N4 C.

CILE41:11

ccavad:

zua. ru4dum
66

NalL, L',LEL,4C1

L, tAL:4434:

oS

Z:01: aLLU L, L!CILILIC11.01. CC,C4: UM% Gala WM, NAL: atuauuca.,a uccQua,ci ut.ctL::,ca acoct 114cuz ucaaccacv CCL NUU iL Nalt1 Actauu 1.41LCI,L1) (NAL ZE, (Eacdl, C.41-4E12. <LLL< cLUCIC,L 21E1. UECCI,LIE1 cL<LL CLGt Ect,dc. uavac ACCUIL LIELLEL: Cc urAGLauci Leal Gau caLz,u: ucitu: cc,ccur attcatu avzIccucc
LaILL,E1'
244 NeoLtCI: Licit412

ZS

aucc

L1NLt

ccau. NUL zdcu autcu aluU1 1.41 NU LCD (adAcu)' zucc.0 audrct NC,LL:4C1 CELL L, uUClat4 Nat.(' ctaa ua ,caLNc alczaa cazi uuc,at:
CIL,NU Lit,LNI,:
NC, 1C1EI:

t

cuaual

CIN [0.12.1.1-cEl

czug
NU

Eacu CiLUUL CUR

ELLE CaLrg.

caucc44.t. ucczc.aucc LCd

cauca

Ecazu

LULLif alcucz
LICACLt

Cal EEC, gl:LLLLE
NC, 1.24N

Z:117. CULL: L, Ltt,U4:Nt cccc CirzcaL CALLLIL LCLCU uCClClu
ZGLCCE CALLEL C4

NA ucclac,caci:

ucacitak ucautal LEL alc, Cala UNC,a,,CI: CULL. LIALZ40, CCA Nl L'ALRL4E1 c(C, L!Ellc14U,E1 LCIA: NU ccu..E:AUCIACI ccuut cuc,zial,cc 64CL! C<ELcil CUL C,Elal' cLILL.mt Gdu tcacu cauca: ccc, uaacAcc cuttau uccau C< Lauct Luc .al 4LtilL CaLLELLE CPU CLING L.C11 lU Eccad 4LNLLE ucLatc,c1 ECU CL LCEC, EaLEcLI:

£7-t7Z" EN laICAU LZ
LcCd

LEL40. L,
1,1CL:

LUGLalda

uarzo:

cC ctc

Ecaacu

LULU:: tL:: Cltttl CPUS' Al: 4CI,GL

st

ts
ECUILL CC4L=

CULL L,

4I CULL L:EGYCE NQ C,LIScEL: alltrttolt: £:05 CULL! L, 4t4421.: C,C441,
LIEC,N N4
Gtc41.2 NAa1.0

96

mum. mu ,NUL

C141.

callUcCaLl ucccucau

CC,LCAL

ULLL:'

CC4cUULLI

cu-CC

u,c24a

Nal. uazi..44 udic.ra uacc.: mum:

LALLEL

St

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 96 L6

udLa uatAtIL s: aiLL:
LNI.41:1

uaLtl, Luatetul
N4LL:41:1* ,C'CrLf,

S: CULL!

IMCV L.NL<I,

xU ;CZ;N undel.n LR
1-1,41.

L.M;LICW'

nxnral
rr,. N4

unaL. 0144

NalL

S9

UULQQ,Cr NU' NLUC XaCI N4LU,C1

Luaa,u xU LMJ,,C4,0
LNU
N411.1.4,C1

NLUC1

I.CXr,C1,0 4ILLELL1,1-`4

4;

xU

4nrrn

LL:CMCZ,r,C1 1.414,L11. N4ILUct:1 Le!
4.1.C1

LR

nra,nn
L
L

"
N4

L'.411.d1.14 9S

41.:C1

CiCOL,C1

LLICLL4,0' LaSILI
1-1,0

Luruir,a
414,1.11
L1

LLLL XmL C; LNLI L'21LI.C4.1.1 LxL ui.ru.L.: NU CZ44,uu NalL C1C41 Za1C4 xlC4cR Ucl x1 C,

la. MAL

99

nrai,n
N4,L2C1

LICMC4crci:11 Ult. LS Lirl.C1-40. LLQ :441.11,0 CiLICL1

LMNC44,1:11

NaL
N411.1:cni
120 Cc

C4AQ

iu unaL. e,un ral, Nan. Nell: xU ,L24,11 ucLai...a xU LdiN

NU

e,nraz
444t
99

e,cm dL!L
L.LICC1

444LU CLtIl
eIN NCI

Cll-EcLECI LXL.41:1

cza.:tv CLGIALU GLIhL
41441-11.LIV

cal L4C,r4LULL13:1

1.42,1411

NU 4QI.

1.44401 444w

Lzdu..Nca

NLICI CMC4crctl XR
Ll4Ca4
ezN
L',1.4

L,arl.-:

CMS QCZLLQ,C1 Neel
NeILL:ca

141.1. Xa1L XU CQIL UrC,NI

LI,

L9

Nall- An
i4C1,1...1

Car, A4,1; uric!,
e2N

NU

CzaINL.nr

4x cl,' LrAmu
14,
99

CN41.1.:41 CAL:a4rt.

dL',41 NU' LtUU 4N NeILULO

alla 14 LL

CCL C.NCILL 11.K1

I.:nal.' 2441,

69

am 44 Ld
QUI

XL CZL1 1L

LLLL LCNlAL

QC4L.I.C4ctlI

N4crL LLLL LENZ.

LidLLca.

Xa1L 4L. ENCilrLICR

CM121

eIN

Cal,

XL

N4,CL:1 LLLL NalL C4 LNLI LLCX4.L L2 lxU LULLL xU nun 4LLaQ C1Lal LaZLCL nAn N;dt LLLL NtAl. 0440

maelL.,.ai lACLLcUCR NLUC1 1,414L.`, 4414.121:1 UL L1 LeaaL N4lUct2 4.4414 NaL 4x4L N4ILL;LQ: NZZI nC4 lYLL4L CalLCall CZCel L4 LialcellAcCr ILL LNalL dt.aa
LL4S La1CL 4C44 INLLAACCI 1.:ZU iiC4L1..` 09
1.!1...NL

L.:cLaL.,n. due,

4S4

e,LanAL.

eiLt.

it;
alell44:1 LZENLICI CELNCI 1.244t1 NCI' CL NUL: L.LNL! LO. Z9 ,OLI,LL' NalL XU
L

urt..rc

LIZLICI

DI4ILL!ca V.C4K4ci C4

-

Lurai.,n LaNtil,Q
41N

,XCI4L1, LQ4 GUI. 441-g ccGL4

-

LL.f.,L;LL,C1

LMNC1,r,C1 69

CWCZact:1 crt.L.LI N4t.CC1 CELNQ 19

=LC au
ca1LX4

1.41.41.!

LNULli

LCcLR
OL

4L1 C4cOct I.N4LUcC] CC3,1-121 UZI

xcRLt C4

LNL4C1 41441.1,01 N4e.U.:1 Leae,urt.

cr, An

'CL,Lf cLUTL.

LEI-4 XU IXLI,1211. raeany N,LLLIL: 4X NMI, NU 12.414,1.1,C1 NUL ALM al..!C,N .aLAI. 41N Cc UMEL LIQ IL L',1...r I.NUL,41 NUL&
QC4SC1L

CI! NOLL' LLLLI L4LGcG L4LUCL4 4a411.4 CaLLIM CLM LC,C1 CLEL,LM C44LICILN E4LCI Car4Z LULICC441 L.I.LCC,C1 Na ,441.* NeAL

LLD.,

CLL.N

44L;;L* Nail.. LLLL

CLLR

C112,

NOLL.

NeILL:cl:1 .21C C1C1
Cla1C41.4'

;NUL

CilAC/1.4 CLLL DILircUCI C1LXlLi Zicra.!R

4;

CELL 041.1rd.',C2 CLXLL CLLR LCcQ

44t, Glut I.N1 444,1.1C1' ,441. LxmL ClCUci
Nell
69

CCL;L N42111.41:1 cL Lab.44t. L.r,cc4ru 41-41J,C1 CLLL CZC;C; LLLX C.14/21cuLri ,L,1. IALZ LOC
Lcaa.u.
ea.4

-

ULU I.C44u.a,d

NC4LL,' 1.41-1,LL,C1 1.9

matt

NC4.1.1 NeAL

nun 4LCcR ni.o46

L4LLCL nAQ
,LC1

at41 La.L. NaL

Cel

Nu 45,4EI: xcRLi C4 L:Ctlf,L UUccu

4L.

caun
ll

LialrNu XcCL

LULU'

C,140.

roLcau culact UN ccp,.' cUlLNU ccicu LUCLNL40,* 1.24U11.4C1 awa cauNL: caucutu uctcLca,a <CA Z441412:
CLULL, dELKL:
NLLICL t2c.L1u,n

ULCI<A

aNal CtC,

tIC,I.U4Z1

NU UNattal L'AULLZ

Ctle,t4: tlAlL412 L. L..acLaucl Lat 2,1l,L,ucr CUL
C<

CIGL6140

1,41041.: t341.4

tilUN
4,CCC14:1.4E4.4

tilLtCr
taa 4N4C,NCI.
ctL. C,CL( ULLI441.
ca CIALAZI lCQ

ECALFIL1 ULICCLU r4 ca,4 CILIGCALLI: 4C1,3W,

99

z:s aLLL! L, 4414E4: altut uziaciNa al caoLcat L:c4a cum atc CCL zo9) (atcLr z:so aiLL: L, LtaoL: exa Ca waL tu,L: Ls ciacuta icaduL uatac,a4a' 4ada, aoa za.o.L4a aLkzL C< aoLca4a c,Actt: aitattu ss

NILICI IkUl NU,L,Z1 zat.LtaL: cauNa4a. aL4a2
,a1.1.6* atc,

UaNla)'
1.261CLI

(Cter4.1, 4I4G4AU
1,1.114,LACI: d1,04,C1

zw,LL:Lw.

xcw.
2.311

NLI

1.14.C,C,L

C< Cidl.G1.1a N[,112,11

uoL u4LRL4a NU

MAIO da,L: 09
(CALL:
c4

AL'
catc,u alCALLIQL

Luccq NLLIL 4LUI.

Gi CAGUL CL:

LS4CAL: QN

L9

Adl.G<Z1 UOCC1 NC,1124i1 C< CLLCLO. LIGLalC4.C1

cia&La'

NC<tL

L:99L) alLU Z:g9'

Z:Z9* CILLU

1,14[1,KL4,13:L, 1,14CHENZI

L',UNC,14412

69

attu L,

L):at4chn4a: SL oa, cp.41 (ucLal tau.6 atC, 6LLI. 12 uauc,ul
1.12C1ILICIL.40: L2C111,121.Lal

cou

iul4L4ci
19

zaz

IL: L4,2 auccto.

acuaaa C41.241,LV Qua

Lt4C1 &Cc CILLI

1,241

IL

COLL I.U4.121.1.,II

LIZNZ

C<

zt GC, CAA

Z:9SZ. aoLca4a Ne,aCCI: LUNG

Z9

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 96 66 CVISION PDFCompressor

uattAuludt.t1. s: attu

uratetutudul. 9:
cal Cc
Li.C141.1.1'

CULL

L4LCV LIA et LNci
4at.1131

zaami

LC1cL4R

CC1LcR

Ci

441

Nil UM!. NUL! Nrc C4NC4r,r1
CNt.i
41N

CMLLCW.11 L'.4144L1 NLI

VW =el' ri.Ad..,, !ALL NM- NL LzraLcavl
441.-L. Cr. LC441.:4
14R

La' cLaLz CLC1' Li LMalt.LI ULN N4LL:4O eaLua,o uc1h,14 C4 LL"cLrca LrClt4 NCILL:LR NU ACLL 40441 Cr. r
NUL
eIN UALLelLi.

ZL

L'Lt.

L=.1"
4Cl
CtU. 1'9

4zr4 UAL'

LCNCA

ri

NU

44141 NeILULC1

NOLL 4N4lUt.01
LILQC41'
c4h.C.41.

CSUILL:t.LI

Cr.

uc44,L,cr
l.4N

Cel41 LrCICCI 4.CrXEL Cc
ILLC14L1

CCZNis

kdri. Carat.' rug!:
elLf.C1

NU dirl. LULL

C101411411.'

014444

L.:LN NdILULR Cc

1.4NI.CiL4C1 £L

Nall. LCKLI
C9

tSICla

NZ.
UCLZL.4 99

tr4

aIAERLL. ULLLAC1

C4CL.

crUi NALULQ

LC/CUclAt.

1..1.C4C1t.M.C1*

YRl4

L/UL

441Ctl.

4ZLI
4LLQ1c NLLILLIZI.1
1.1.1.4

iielLU NJ. UR' N4LU.LCI N4 CLIall.ZU 4ULLL LL4LIC1 L'Atci t'L CUR' AtaZL cciaL,n CCL Nat. ClLcR :1 ucuau SL LUULET QL4U NeILL:LE2 UU44LIU NU Le,zden
c.LIL.ell. 41N LNC1

4ar4

NUL' NelLU NQ

CZILL.

UR' aINL4

SLehli

413t4LI allAt.LIXI CLL.
CrF4L LLS4u LNLLELL.ri

454141.1

NdiN

fall.L41
L',4LCLACI

LILL4

NL UNOLL N4 L:CMC/crt.L1'

L9

;.aa
LL

Nu

rm.

CcEL

Lk

Cali' i4C4l.
9L

NU NLUC N4n. N4LULC1
4141U

YEL4 NU UISCLL N4 NL N4l.L.!414

ELL'. 4L:at.1... rLQ 4At4 NLi AEIaL N4LULQ 1141. NULLO

ubaL ui e,aucnictv xe,Lual

LINC1t.C1.' CI.

UNML i;CelL ss 12C4LL11,* rzu, NU Nea. NeILL2LC2 NL t.LNXI LLLrL LUCILE'
NUCR

ZLQ41 N4LULC1 1..14egz 4CQ 4L2LN L4N CG44,14Q
4L,N144 CL CU

qezmu. Nut., LIall LN4
LTL4C C4S4
LU141

cur=
CCL'

uaL.,,x, N4

!mai,' L44t.

NU= aru

NC4

UAW

L1.4,CILI LIce21C4L NQ N4LL1.4:1
4CZ411

;SI

LCrQ

69
1.1M1.1.

LL.R.r41

11. ZEAL

Nal.

Nrenct:1

al;

4CQ
9L

&ALL! dIUNCal 444L diNLCI` CLCL
41COLLICIa elLNLY NL

zcLau

L4a1C1Sl NR
C4i

Cr. 441

C1Lt.L1'

Ci

1.,./21L4

LLL Ca,
6L

Er,. NU Cl LNCc4L NalL LLYc4

riddd:1

Lmari.! LT4444! NU

IL! 442 IL! NOLL 41N

rm.;

NU' 1.40.1.

d6L.Lr 1L 4C.44* 414LaIL! al.C1 C14'CL1" rLL NLi ALL' ZIalLILL NL 4CQ c.LNL CL ezZL4LLIcCIT accQl. Ci 44 Lrt.a1C4LI NQ MC1.41414:7 CILLU. UCrLI 41C44i szu..n.L141. NU N4LL;4C1
U.N4a4ca

4144L* NaiL

LILL

ru...N Ca; 4141.*

Nail
L!).

exaz
Lett%

ucLaLz

NU 4i.di.k.0 C1Lat.L.'.0 LZ,1:2 Cc NUL: LAM:

09

4441!0' 4140 NeIll..!41 Cc 444SC4Q1 41.-!Cci all..!dL4L 1.:01CL. L'LN ELLN
LLNeAL LZECt.N ZN41.1..k1:1 CatC1t.rt.1:1

UM.;

LCUALidt.

LTMC4crt.17.11 Ul,t. 06 eac11.'

Nall.

19 4414Lll:1'

warm

cL11.4 N4141

laud
UNlcZL

C4

L6

LIcc

Lt414L 41Q4i c444cL1,0 LbelL

ci 44

La44u

mia4k.z.
4ClN4rt.L1

LLIQ LCrQ LNIALI

e.gcaze

KLLIQ 4411.LJ

ZLCU 4144Luzii

eaLrax LL!CaLUX

LkULL.J.LI Cc LIC1EN C1SLN Z9

NaL zuza uthcaom

4C1NC(at.L1 NULUCI
UMLACI,
C(Cl.

NUUC

1.:CA112,11
CAtIC12.

catoa

(uact. ULcaL CUL cule,a

alta

=NI Auza

cal WI,: ClicL44

L.:14tC41.41:1`

Z9

NtLI CLSLrR l..!NLCZLZI
L' L

C4 LICiEN

U

Lc aC41'

accic,at.

12C4ILIC,C44.12

ALCLc
L, 14C441.4U: N;11:4C111,114
ZL
EL SL

uutac uthaL tun,
CSC,

=44141: CcLIAL.

NEC,I

ucticu Cc c,cLa uchEA tzeatuact: N aCila zctu ctctL mum, CIGc 12dILNL NU 41=1. c, urLLa,c1
UCICLca uLL1 ;Ncra,

cpLaur cAuca.

ur,LLE Acc,
ULN NALlicCI lCc

I L. I V: CULL L,

CACA,A1,4111.::

alC;cClc

tau. LIN ,caut

C4 12Cic(c1.40. 1:141.141,14:

UNI-Cr 04111.

04111:

NC1t

ccacAtClETLc
CINC4C,LE

CANC14E44

L.:NUL('

NALu,Et LIN cCaltt
C,cuti.,ct LUL1 cat
GI-4W
1.1AN

Cc

tc24L44:4NCRcEl ciati, NUL'

ql. ca4CICL:
UcEILIU
LACGCILV
rC1,4

V IL. V: aLLU L, LtoL.41t,: Na, aILCCUC AcLa aci.t.Eg Laud: LIL Co4 4tc,c,t C,CtcCi). 09 ca, (L, C,U1cL4.0. C,LGLL, IC,Cl&LcCI
CiGLalcCI CUD,: L:CE4243.LLCt
GE441.2

LL

LINca ucLcaE,a LINL11.1: NC, L9 Lcita,ct- cr1L.
1.14CACCU.

c,44cauct t.,ca

cut.

4CCULL

LILIALI:a1C1.61,LE CCIACI4

N4 Nlica

cCCL:

1.2.41161LcCI

Ect.211,4 CALICL C4

NUL::

LL2411
CCL

09

SLCIL Ucl Cc1C,N a,' Act L9 CGCI, ucLcum urkaLL,ct CSa NC,L artAt.t..: cca, 464.4 L, ll.314E4.0: LINC,I.C,44 LULU Z." I- Z:6 CULL: L, ct4L- CCU.Z4LE: Lau,: cicaud4 06
NC,U.241:1*

zULILICILL4 cacluct. CllCca NULCl Ectcu. uacazom cauca'
1-14.1.

rc, uct.cL,Et cca

LECcN

cla

C.,GEc

tnu'

CaLAct C,L:Cct: CULJU'LV21,41 Ucl.:11.ca CSCI, NUU cL

101 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 00I CVISION PDFCompressor

tzataL watAul s:

Luate,111.uaL.LI. g: caiLu
aLL.L2

La,'
Util,L.1 44
001

C4 ,1141 N4LLILC/

LCL

CGIC1LCI

xmL NU

NeILL',4C1

L4LILLILeICCI L.IC114' IC1/2414 LILLI L1:14 1.410x1 NL'LL: LZLCCI e111.4 N4I.L.!LO

LIN LACIL

Lek;
Lt4L

ijICZia Z6 1.111L.4li

(.1.42N

LILEGL41 1C144 N4LLILC1 I.CL, 01144
LLILaC1LI. Lzen;Lu

66 ILLILLI* 01.411 N4LLILCI LC,

&KU
1.41.

C14r4/21 N4LL:41:1 Cc L.41. 96

CL

C1

NMI.' 44 uL.4. m4

=ULU'

xmL

LNL1 L.1"41.

xmL NU LLL4

£LL'

ClarL

NCI CL

;CO'

IN4LLILC1

4=1.11 LJ,
41..NZ LLl

cJL;

1.41C14L

LULLI.!"

4C1C1LL

LIL.c cLuL La;Latt:

ra

411'

UL

4mlk 4N LUCILE L...4

LC en;,urL
4111 x41 £6

Lial* 14441 4ua1 UAL' CLLtL NUR
Celea CICCI` cl.ILLLL
2!1_,C41.

N41U4C11

xL

iic;L'

x411 xLI NI.C40 44

LICILC

4144 1.44

umiaaLa 44
4LLIN

xQ xmL L:L.,,m 44
4CC1 LLILLU CL

LEL/ LLLL CN/ZIL
LeAdl4 MALI
C1441

umx4l N4 uaNaLrLa' ICU NCI LNL4C-1 44LCI1' 44414' Liemq
NUCC1

4LLLN LLOLaL ISILL
L!C/LCILLLCI.

.AIL'

Nix

1444a

141-INULL

LL4LL

NU

NLI..!C N41.1-ILLI CL I4LILCILL`

4LLLN LIOLal 1x111 L4LINC1414
LMNC4cra.11

L.4L.1"

N4LLILC1

C1LICV

GAL

LLL.LCO

N41LILC1 C1C1LI.C141*
LILL

N411-1,'

L.LLLEI 4L.41.1'

LLJall CLL ;arLca

xmL NC/214 zoi
CGL,L

LL

UFl1l Natl. 1.!tLL. CC1d.XLI NUCCI LrOLI NeILL;d1 ualL;u C4 EMIL' 41. &EL. C/L Ne71.L'ACI .114 4C1411
L1L.f.L.ri

lac

1'6

1x14 LELLMILCE:1*

N4

LIC1NC1LCLOI LILL 56

CLL.' 4Lrea 4L EaLL !NU' C4

;NE,

4N

1.N6

aNN,th.`,

ILLECI N41.1.1LCV
N411:4C1

xl tikt.L.f, a; uLcu C4 44 4414 CILC441 ucLaL.,,a
N4
ZLNI.,

4N
LNL4C1

C14114LI N4WLC1 £01
-1.LINC1t.'

NI. LKL4LI 414

CLILNC1L

tot Q.zca 44.4c,4. 44

,dzu L.ruL;u' cciLru uuLL.r Lc; auelLaRai c4LLca Nal. /ELI 1LI0114 cak,cca zLJ Km, or, L4L41 1x1141 121LIC14111 XLC1 LC1L Nl r1414.0' L.D4c4u. EcLaL: xl udetthe N4 4L; cur, uIGLL
uLL.

C&

ccuaL.,,

-

C4411..!

Nat. 44

LC11.14 N4ILL'.41:1

C4444LL* 3LL

xLI 10I41
4QLLL'
LILC1

4C141 INLE CC1C2OLC1
12121C

NELLTLCL NU'
LILL

CiENCL

got 4CUG LILGILLL

xmL cLL.t Lccrl aLLL' LI/214LLI1 1N4 C1C1LIALC.11 L4N LLL NLILILLICI cL4l 4N Cc Nlx CL' C1LI1LJLCI

-

relCal.r
NL.

LN4LLILZI

N411.1.:4C11

EL LCJI.C1

LNL4C1

46r,a'
96

ZCCI

Lam

4LLL'
LILNLCI

4124

L.I.,CCQ ISLIAL

xQ

LCELLU ELL,CLCCI 4aLaLel
C1LEJLez,a ALL C4

LrL eica ULLILL

CL

4ratZILLILCCV LLmuLI LIC1NC1aLCV
N41

xu

ccau

FLCL

4ELL, 44LCCI CNCIL

&ZILLILI. NMI- NU 111,401 LNI CL4CQ' 1.141.LL NZILL'.41

LILIL4LQ.

1.14340C1.* N441.

NalL N41Lkt1

44LI
4C111.1 LLILCIL

zraLLIca ;Ca
LeILLI NCI

LI4C1LLL

NmL WILLCI

12C1NC1LCLCI1 LAL 901

NI'

C1LILCCC!'

FLG NralL

41CL LULL LIELLNI..!`

44LCU

LLL4

Acct. adaLJ' cca

cL4LL Lam

cien;ccr awLra

ar,,a ELL.'

ucILLer LcLu ud4tCue x14 CL ULM. 40141 INLI"

dLLC101

4441 La' ;Nrezt

414u, N411.1.41 L6

LNLI LULL! LLICZLLS LNL

crLOACQ

uelLew

LILILL.41

1NLI raLL, 4N LL'CLLL' LN4ILILLIa LaI1C41. 4C141 LILIaL41-1,1 4NLIL alCLUCI NU"

;cc, ucicat.

Eau. uqc,c,u
NLC1LL

ul zcauu.0 aciurt.

(LLL14a L:GLACCL

ut.cas

24C41:

was. £6

r
GLC14C1 L,L.CLLI

uct,

LtaLa--LI414c3tLaataa

L6

44:1L.

z,Luca UULL,L 4$

NC1 Cu..m,12`

cNcaL.,t.Lt Acct 4uttLt uccaort' (ILL caul., LLL, LILILLIC1CIELC1C1 LILILLNI; CGC11L!L uCC,4L utLau:t uuiziu CN4U. ct44uct Ltatru,t LNC1 LICILILLL: LICI4Lo.4 CALL to L,LIZLL tt,u1. Quac,cr UQGL C14 C,CCL, lULLLL NI CL actucloa' dt.z41 LEL4 Nceazt zol CNCALULLI e,uatUCEa CL< cicac,a alL4.4!larautu NUL NI IL! cct:t 4oc4cct: Ltd wat. ciLktda utaciu NI UCELNLCV LELL cot CCLELcC1 CILLEL CL LICLLL4 QUM. ucc,c,,z1 cat. 1.141.14-CIN24,C14-1,E,C,IC-UNC44:
cc,Lca.`

ULELU aco.czt cauct.cil ECL cuocCI: 4au. rc!tuql ctA,ca eiun,c,zt cutu UcUL:

tot

LEL cat1.1.4 c,Nut. te,uNcta: (0,1.144 4441 NILICr NaL CaN41.1.:44 4.lt catutu ccatct L4N 14144,414t: 441.114 clacGl 1t4141
66

CUL1LGLI LCcL NLCILL NU Auct. at4r4 EILIL UL 4LNLU ZULU!: LLC.CiLLCIa LC4L.: LOLL' LILILLLaLC1 CL1-614Q d. 4 61.1.1CLUL: uum.aLa LC<I adzut.ma.,: udlica,cv uuu..ca4a cactta LLN NLC1 <LN ALLLL,CL LaULLLI: LICLL,LI 1., EGLCIEC LL! ICN CLULLLU C4LEL1CL,LCIL CaLELL L2LaUL L,N4LULC1 cuci. uucLauct: LCd CaL,LL. ECIUL Cc Claalta CUld.LCI: UNCL,U L Z:96 QILL L, Lit.XL, LICA! CAU4/4.411: CaU.Ca

all

c6

uttc!clAct

t

uch.ct_rtaANct<u Za.LZ 41,141414

cauu!Lau. zucau

cuact. 44,a ctact. cactout: cauct,u uructu CCILL ual cola c4Qc! 644L ac,o. CAUL uctul C1CLU CUL:1GL NI acoLL,LINCLL,' au.:414 uLa. tact u4,144oveiciatca

96

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZOI CVISION PDFCompressor
COI

Luatc,u1L,AL.LL s: caLu

uccuL Ltatte,La s: au.0
4cCILI

A4 Lr441. Ne,ac ucut:r NQU
ALLL a1.411
N44C1. uLLL,

Cc

Lru4

4trLi

4n41

nun
NuL

4NCL4
X11

ucari.'

N4LLI4R

Ci

call

LI4L.I.LI

NL

4cC/ r4 L4N

neaauurc duic

A1 4C1 IL; cUcLi. NR 'CR
N411.1-!ct:1

MAL,' CC4

CL'

CN41CW r4e4N

r44u.'

natulte mu..r NuLLP LAL
CLL.41. L.Tr4 N4LL:401 NC4L.

otaLl C1LLL 4r1 ur 4La LU cil alCCX4C4cCr UCILC NUL!

CL LNQ 4lALC1LUI

Carc MULILIccCrl

1,41:4U

UalQ4C1

ul

alrcca

cd1LC4L

CWACW,' MASUCI uear44n Cc 41L4L NeAL. LCL ccC4EN LNQ LOI

Cc NI,LirLd

1t4C4

4cLle211.1.1

uiCNci:1

uccl cat..ru
C44L.LL.LR

NalL c4Lrea NArceArL !NU' C4 4NLIL cCGLL ZL N CCCI LC4c NetcCCI` NLLIL cl cat14 N411.11411' cNCL CNalL 911 L!AL4C/cC CUALCrc Ncal Cl NArcal

1.:dLLCcr.1 WArccCI CULC1C1'

NLIL4

rat_ Le4 Luar440 GUI
cAcLL Cc

arc
NU

e.,cn Lri.f.4u

NC4c LNLI

NLL4

do. Qzren,ce aNQLU
(ce2IL4OY

LILN

LNUL

C1LcCII

NCiLL.1%.

4N CaiLettl

awl; caluzu

crcL N4LLcRi Ca41SLc N440

ALUM 4NCZLLI CN4LL!414 LccalCAL cLCCILI CL 90t L4LLAU ccrc CL!cU rAlAL!' CL NCI Cc NCarcC1' 4NUL encLarn LuaLL al curami. CI' NR c4 NC1LZI AUL"

ram

0

411..4 NUL! (ALA' u.LE NCiLLEcLI 14i 4NLQL.La ICNc UccUc 4N

NaL LCL
NiAL,

ucaadu4n.
crcLLa ;CCU CACI.

NLI N4a.1:1 arLlL

42.1

Cc

LaMAL'

N41.12,ca

NU cl,Nctl Cfcl

COLILLLI" L'ALLA LLN LNUL:
NU' ACLL

cz!EL" NlaL. NLI NL.4 4N
NeAL, NLL

mr, celcc'
4L',C2

CaL

4r41.` uezt44u4ni NU' N4LL!d:1

catl

NalL

CcLC1 601

4.;r4L.' 44, F4cllcLi

LG

NCiL,Lic LIL

rOULLL.L LfcLLA

L1LN

NUL: cLLAcC NcrLL

Q440-1.ni 4 14, UcclIc CcrcLICI L:ccLIc ILL C4 LLcarCCI. LcCLrc N411:4 4c4 4SL OWL! 4141cLV unau NLL rt.L.ruis N441: arc Na LCNZL NLUCI U'Arcal NQ 911 NLIL.! um; 4L4C2 L041.1 LNQ ACLcie UC1 LTL.`,

-

-

L4NCI 4L ara4u4 L'UQL NLI 1c4, cl COlLil Lac CALACIL! CUcLUE 1.:NraL.0 N4 114E1_6. Lduan' CL.LLI 4L ou WILLI: LW 14.1LCC41.: LNLI unau NLI 4cCiLLIcit ZL LCN

N4Lu,,n

011

OccALLc CNe21L

LULICIT L',NLcL

Nat,

UNQLE UNC41

4Nralc LIACILL

CL NQ1L L'ALC1

NeILL!cRI crcL 611
41.1.0 LccrLICL
Ne11.1.!,,C1

LUcU LIu cL LrauCz nadi ALL2 1..nux nueau, CLNCX LCNGIL. 4c11' L'NLLr LCNalL LMELLA1 LNLL Cl4cLL: 1.1.441.1.L. NU cuaau.4 Lu4axt..1 CLeALLIcI 446

cruir

LCNZL,

rzuz LrZL1
LUCccil. LILUc

4nur4.L.4un'

ILLC4C1 CULLLI NCdL
C11:C1

trx

Crc NU' uLai.r4 LCWAL

curl'

LELi 4a46,

LEO. L',Ocd

calCrl

alt1

UCCLL!'

(u44n unu.4n NU CLaILL.4 ULENCI ucLau40 LNC&L L!ClIcLXII faLLILL1 NL 4LQ CL!CcAt C/A4cit 44044 LCZ441.1c* Cc 1.Mgcrl 4114C4cLcLI ULLclic [IL CA4c4 CeilacCI alCU.C1'

nekun)i

ULL4C4cLcal NC4LL

Zil

NCI.' CL.1740L-cCI Cc AL LNLIV

CaLCZcIcCi
QL,c1:11

C4-4CL4 LaN CLTI`

NiZ1L.

LC4 LUNL.A 11.41Q41 n4cLi.r 42441.1.!,42 OZI

UGIC4Cli Ql ALLL
NEI. LLNct:1 NCiLLI

al4Ul N4crl 412.LLI. LaCLrE

i.Lcz!

Cl

c41LA

NL.LCI C1NQacCI NR N4ILL!clV

NU 4l.N4r.1

CLELICCI. uLLtel

uxtura

NULL Cc ctCiCta'
L:c(1.41:1 Cc

Nl

c.tatcLILICCi`

atc,r4

ucae,cci:

arum
ULM:

901

Nu

4(3,46

41.441 411.N12

12LLICill.44 UCtLe clLalc NL, GGGICaCCuU CCCI
C,CMCICI
LAICLE L,L:G4d. CLL

cL,L.

L,Cl&LEl. CLNILN.LCILQ.Lica ciud.t.x caud.. LwaLl` COM LILLL mutt. C. uctoLca,a NL,IL:44 NIL L:CL. tc,c,cL cot': uLtc,cc,L,ct c.41 acc.tu CILQU L:CLCULLI

44ra 1,11

ut,c! c,ctEcia 4c1uL NI LMINL:' NU truacw:a,c,ct Ctcarha LOI (t1.1.LICI LUCLI. Gl LACIL, cuaat LinLNL: L2L(Lc4 NCLLF <ULU cll al C4, LICI aI. CL ROI cLUCCI. CU. C,C12:: tact Cal. L21.41 CcIta CC4: NZ. CIACI 601

ram: ruccvact sti
ILLIcLcla. LidLCLCI
CLCUL,C1'

aLLU L, 41t4:
L.

Lau.:

ucu,zu.

c44xcu
£7S.

CLIILNLI (CLINZ)
CILL12

a5L uctoLaa
Cc

caI &ULM.:

Oil

tuaLc,ul

LNLLE' ccA clAcLELt,4.2

lcULl Cill:LIC,C4Lc4 NuLAntiLact
L'.1.41.

:617.
I z:z aLLL! L,
CALIC44LACI:

cLL CiN
911

L, N4LL:44'114441LL: 12LN L:1L.43.14:L:LICL

can NALL413: a4C4L OVAL

(ciaca,

uuLau tEL,Lc AuaLoL

(cA(cuLt)

Li.

ca,cLL

ca

ucitiL,a cateiul: ). -9 L 0 c IlalAcL144
L

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor SOL
170

uculcu

9 ctiLu
4A cAcLe, Alua cao,a,m
azah. C4

44(C'

1-1/2144LI4Q L:LeAqL AaCcILL

EEL. 01 EAELA*

CNLA Lut_ruAct. dLuL

41'

CAL

uutial
dal;

414

cuu
UL:

LNI
LLazi.

ucicu,m,cr
Com. CUC LLN 4NAL1I41'
NJ.
LT1L.I4CI*

ciao

1241:

LENLAi
NLICE1

caluz

NmL

CCl 4CZ4

zt
CL

UU44U

41.1a

4!LNU
171

Ldra

EtC1

WIN ALuCli AALI
LI.ALAV.

0,0,61, 9
1.121.11LCI

Li:. Qt;
NCILL:41:1

CA AL

£1 4NC14CL'

4N AXC40

NEW,

LIC44CIL

NmL C4 INL4R CL' clad
LIAN
10Ca

ILAu edi

lz4

uNelu

NMI.'
1.1.1.14

1.1.:411.4* 12/21La1

1.:C1LNCA' LAN 1..!CalC4C1

sl ccalua,cr La..urLLA. CcLa ALM 44

LNU 1.:41C14a NU cEL NIAL NALL.I.4 Ld. LNLAG UL4L LN4 1.i.aUC4aL4al L1.4411.1 C1L4LU Ell4ll4 i4uLL'
CLN

NALL'ACII AA41. LcUa

L4ELL4' aL NU NC1LL: NCI C4 NC, UL4141 NMI- CA 91 CAAL,L 4L6L:

uuLezl. NU LA4V. LNL..4 LNU 1:41C141 NU CLN NalL ANALL:41 L'AILIAL: 1 NmL LILN z AL,Eircr allLca cal Cc UCLGLca LUNLL'

WI=

dxt.ci

1011

Aca WILL

1C41'

EC

C4Cl41

xucci

CLN

urue,u
cZal
LNI1 AUCkLUI C14LLI. Nom cl.CA AN

LNU LICILIcLL NalL NU cLLA L!LN LENLA: C/AULC! UNALL!40

LAC
CCL
C4 5

al

NU 41.L4 WIN

Lradadv litALI NmL
17

ALL'

NALL:41:1 £4414- LELN NO L1

WIN AELL' AA

CCU

IJC11.414

IAN

CA-4aq 1..!LN LAGCa* Aat, LEL
81

aLCLII AAJ.; CA LLIC1C4L LUCK

&LI'

Al ,art.

QNLULL1 NLU ALM 42144CLI1 N41.1. CA

NalL CA NA LLILLLAL
ezAurt.

4CQL14 LNL4C1

car4L;I:1' airre,uu
C1L'.

UNC4LI

NU L'ICLIall

NalL AUrcUCII L;CLILLL NmL

1:1-LLLLI LC41:1

LUIN 9 AL' CIL

C4C4

£L NALL'40
Nall. CA LNU

c4c4z

rccu: au.s.

aut.

kaL.'

61

MAL

4X44

N.LL:cLCCI Aa1S1 LLU

NALL.1.4ai £L4U NLIL4C1 NA41:1 cal Cc

LALN't At. CYC1L NUR C444141 UNE!

Ll

I.C4r4Ca'

Aca..rALL.rxcii ILL.Clca

NA41.*

NUCCII 14421CrL AN eIMALACI Ca, CHU. C4CLU1 ULCZIECLCI CLI.L.L14 ALM Lean. 1.1.41a4al CZ/ CLCL! t/I1C14
LLL,Lu. LLGRCL LICINLI Cc

NalL AalLUCca

C1ULLC NC4

AN Nr, 0.41 L'LN' NUL NALL', NC4LLI N44L. AL' uiLaL

ualc4Lria
C111.-4141 12.44CL

LL:41.

Ca4.AUI YL4

£4

ELSLC

am.

C1C/LLQ4C2
L'.4.L

NAJ.;

NAL

L

cezaal
LQ: 6

NAL! NLCL-40' 1.:CLaL4:1

NI

ra ELLI!GII

NLLIL! C4C141a141

NU

C4C4l...41:1

/ALM Cala NLUL gC41...4a L'.0aL NU ALM
4NC14rl. AN AKC1C1

tatl.

Nall.

N411; oz

LNLAQ CC4LC1' NCLLL 1-!C44al NmL NAL'.

ClULLC4Eli C44NL NAL L:LLL AN QL.LA NLC11-41' ULL LALL 8 C441441. NLCL!' ALM CcLITLI uo..ru Le1z4 ruLA CI La La: C44NL' C1LL.414C1

NLQ'
UMN" 14L1 CANL: NLLIL 4LCA4C1 Ltal aut., CA cult!. aIUI.N ucau,c44 cuc:EacLUZFL1, uclu.av Z:96* CILLL1 L, ukll1G44= L' Z:ZL alLL: L, LIctuctaLm:
CL

LCiLLI AL CUALLLCI LILEL

NLLIL AL/441 1.1.41. YQ

6
Z1
1,1

ucicLaa

ca<l

GCLO.

NA

cua

UCC4N

NU LNLI

C,N 1NCAL

Ne,L: aculL Luct No. cc, NU

61

ucr We. CUCLIEkt.

l2CE4N 121141 NUICI Nk1L I.GLa t41tC14.1.1.

cpc,c, ucLuu
OZ

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 901
LOI

Cc cLLaxt z:soL. aLLu L, LUCL&LCl' LULL LtaoL: Nu C,La EL CL NAIL NAL: uctuu c, Auva adtcA slut: ctc4L4c, ucliu41: NU &CAL Nat. ccticiAczaa aucL Act. uctoL incctA, atAuta' uchi.,at C4GL4 ut.ata,ct uraut ccA_G, mucti. uct,N NU ac4L4c1 ctA,Lcl C. 4lLCS4Cl 4u:a LcicNl ucutu N1 c, ccticiAc4,a' cti.Lct. NC1 irtt.Act AUNCLI

gltc: tut ui.,1* act AcLrt Nl eln 1C1E1 C14 Actut.,ct M:AL (cItLaaY cacu alLICAL 1111.1. CC1l4C1 CCL LINC1ANA1 AMLILl. Nl E4l.C11.11-a` ct11.1.1.41,:cacaua attu.V ENLK111 =tut. Acuict, ca4&141. cht.,at alEC1 cc, c, ma4c1 uuLatc,ct 44W L.:Atm ElLIC cxL LLQU ,CAI Ad. Ali.traY (cai attcuLL QL4Q ULLCLU cc, ctA ci.t.cct ctELL
Auu,,ucct. Nl Autucce
NL112.1.11.CINXI. Auctc,ca N4LLUZ1
C11.1.1C11;

9

NA N(,41,: LULL. AN

MA4

8

L',U4C1.:

9: CILLU

ILCE4C14

9: alt.L2

LCLLE NLI AN LNLAQ LCLALIC' cAEcCLL Cc cLLAcCI NE'L cE NILILLLI L!LCUAIL AarcLI. CCL tc uALLAu Cr4 cLICUall NALL:40 ANLLILLZ
NC! Cc LCULGILI

NLLILLicl. NL WOCLIctial

liALLal AA mAILa
NAIL CcLO
ZZ

UOL3AcCI L!C! OCA

caLtAcC1 IZ

Er4L

411.11.41

CLAD NU

cai

CNCOLLI

N811- tSL

Luar44Lu' uucumiu NL LLU CALI rmatt, Lua umA,u,a'

LicA' aimi. 4N L!ALLAL! Crc

4LLLU L:ELALL LCCL NALULCII LCL! NU A4arLu N41 ONLICL* acEULI ALIO a1.14: Lace,' NCI AAcIt' uCtcLL: uuLuAkua INC 9c L!alAcU4C1*

NAIL LmLUG4Q L!cCI Ca2ILIC4Cli Uccrl AN LcCLECL' NALL!cQ uc INLI' ILALI AUGIcC LCL cUENL LAN

OELdLICII LILCL! N1 £Z

AALuai a4rua

NALLall

41.1GLA
9C

NQ

NW' ALM

LLL Natl. NAL! NLLICI

UL 1 LCcEL

AAEC4C1' CNAIL cZeILL CcEL LNL!

tz

1.1..!CN

umu,cae
1.441L'

QL4Q NL UNLOL: OAOAL NA
CLAC1

ClAECI*

CAAc Le!

CCC4L4C1' LfUcL!

LLL NA

NU ACM cLCA

LNAcL NALL:401 cALLL NLLIC1

UOLIca' LN4AL AL!cACLLI' cLCAL alLUALS NLII
cLUILL*

AN CI AA ACCO' AA ALLAL! mCal NEL LNLAO ALL' ONIcrcO CLQ ce2I sz UNLLI'LLI CA NU cLNI NO rt../ NU AL!Ccrl' ceI1CcAL

Niiruar

LUCCal

NALux NULL' LcaLz aiia
CA
9E

Ncl 12CLGI-ctl' crcLL

AL!UrEll

cCLNL CNAIL

NLU

czaLLa4

NALL ULLL. AN CLI-1.4

LE
6NCLA

Audezt,c

NLOLcC1

al

9Z

cLLActl* NcECI OLCLIC! LNLACI CLULLOcIV NLU AULL-cl. 41CA

4LOLCcO'

Car LNClal AN CLAW al; aAmo.0 aaLL, No I.!LN
LNLAO CUSAcl AEOC! LCILLIcdal

cULAIL' LAN C2141:' cOcCIL AECiO ICA

AN LCL COLLECT ahcau NAN
NLLILLIcrL OCLIcalc

MCI

L4

LALaLu
64NCIOL

NL,C111.1 ICCI4

UcELLctO
WAUCIEL

6 1.4ELCCI* NA UCA

LAcaLly

uaaLi al

Ld
L!cl

AL

LNU cLIGLAI NAIL NU cUAL! NALL.al 41.:AC

(41C4LL,

9Z

LcuLaL LIicAOcO' LIcLAIca L!CI OcAlLcCI* NLLL1 14 LFccZ NAIL

LNLOLcO' !MAI a14 NA, CQL ALULcO ALNLLIO 4CL;1.1 L4 4I LZ CONC1acCr LCL!cL! Lcarrl NLLILLI NU rcuazt AN alLC cULLLELa

MAL
6Z

al

176rcO' L!OLIcLL NAIL. CA Cal 4141! AltcCL OCcLLI Lel INLI) Cacl!Cl' CIC AAcL!C!' CNCIL NAIL NU LALalcO alCcCI L!cl. OLUIL4C1'

LICLN NL NALLIca OAC1 ALCM AAcCO cCLN NQ LALICO:

NQ NALLIcal ILALf NULcO NA CLEGcAL!

Ciarl IIALL

L!Lc11 MALI AAcCCI

cLLIcd CLEL!' NC! LNI'

zLaua

NAIL

cua,e,u' LraCL NAcL Ld LNLAC1 it CaLCCII NC4Li umLuaz NU LLIAICLIL ucd(muz.' NMI- NU C44AcCO
me,,u,a /2IAurL AarcE CCL Z'

AUccO' cALLLLZL ALL LAN L!IL!' CALAO AUccrl OACL UccO Ncl ALM.' rurt. Ll crcL' LULN LcELZO' C414 NA CQL ALOLcO ALNLua cLeg Ld AL oc c4

usLrav NU
CNAIL

LICIAUL AUL! crcL,' LcELECL*
cACL NALL:LCI

II

CI' NOM
Cc

LECLN

AXEL&

CNOLI NLLIC1 LLCcrl UNLOLLV CCc NA,

OLLA AAcL!O' Nati. ULLI CLN AO LNLAC)

Aumucu NA ZAL
NULL

um=

"

Churl'

40 446rmi.
Cal

llOCLIcalcil ic
1.1.c1

Naui IL caLua
/CUM

NAIL CA AA

Arl EL

crcLL'

MAU'
141.1

LrUcCL!' calOUL

AOAI LCELL!
AN

UIL! L!ALAC1 Ucc zE LIC4/21N* 4LcL ELLN LOU

rCIV

AA CaINO

Lumal Acca

ua au.Lcat: uu,ruaz alauL
AICUL CNAIL
LNLA

IMO Acl-Nctl' U1L

CILCL! LICN UALAO

LruAu

Ca1114 NAN

NctO

AU.O

aLfUrl. AL!C!' UiCcLl NAIL.

COAAAcUO'

AL!CcU cI4CcAL AN

M.

cua

1.!Ccrl ALCALI CNIAL AIOUL NL

LCL'

CA

caNua,a ULELICI
LE4GLCA,C1: 461 CIL'

NU

1.4.1.1.64.11

LLNI. 1.1d,

NU CAC41-4 caua C,CL

Nl auccuu

ria Ne,w4a: Lo.4 Nu eltaUtX N41. tc udit.141: cam. alGca al.1114 CGc LELa cLau NU qattu 24,1
111.t1.01 dcLCI,

CAA CaLUGO. 1.24

UW0.4

Cc LICUCtEln LINA,C,40, ECUEL, aCALLEL

NU

4UCLCt

ra4L4a:cmLauct untocora

tz

;LIU* uaLEL,o. cacti.

CGCcL

c,ucauLA

ccic,ua

cal lCc

NC,1111.1:1'

C,CLGLACV ClaC, LICALE4CI:


NU Lauct wachack:

LIN

LLL

UL,LULL

ad.cal GC,Ni. MULE NUS: NIUI ria ruat. cutuccv maul L c:st cuLu L, UCIGL: MLA' c,utcaaccr uNuLai auNce.ta LGZU: NCALI NU
CELNUI: NacULU NU
NL,LLItta CLN

uchu,ta. tzu,Au Eaa cHaL6: raw. Lola zz udtull. NU AL:C4CL: 4411CAL 4,N SZ
Ui.4.£1.1.1d.U.C4Cr NC, 41.11,41.1,U:

LZ SZ

4UULIC11.4.0.'

auctuu eact.ca,c1

Lau*

lca

CO4LLICI LIGC4C1:

O'

NULti:UUs.c11
ULINcLICL U41NU:

ll N4l

NaL CC,
CCACI,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 601
901

1.1141: E41.0, NA1,1441:1:

del 44otr1t I£

1.:C44CL:

9:

CILLL'.
1.:C4e2CL!

9: al.LL'.

LACLnCR ICA4CCI. M4LC1

ULIL LizUL
UNLLILLI

caarr

CNILILLIZLI UCNC4ri.C1 N4cL cCINI. CN/ZIL Lc, ;Lucy 44,L eELLL: c, coaL cur L4u usLe4u

c;

1.1.4LAC4./CY

LLELL 4N4LULC1 LULIULAU LULLAL'

, Cr

NL

rx,r

cL

55 LLUL1T

IAN QLAU

UCU

1-1111.CIN4C1'

LLCL' NIX Luudi cuaLcu CL4C C41111114 L4C141 NUL' NUL

LISLCLCCI NI1C4.CCI

NU N4LL:41

qC1:1 44C1LA NCI

du; 1.1.1.CLLI CL Larcn: LILL

917

CLN41'

.AFL

CZtAALL

cua,Au

NA4UCI LrarL N21L NU AzIELL

& exc.

CINUI NA4u NQ i3/4usu c, Accai umaLu N4L AN NULL' NALual. NUR INLACI AN ILLC4 uiso LILL CL/21114 NULL' CU- ULN LuuezaQ 412.1.16.411.' L1C44111. L NL7 ULCL c,L, 4N 4L' uucumucl
CLL.,. AL

ikalmi

99

;CCU LeALEC1 NalL. N4LUcC1 &LAU N4LL uc 4CCC1:11 NL LLNCILC1 UZI i4M.L1 Lt 4LLCC1* CCL LALECO: NU-11114 CAA CC,N UNC1 ANLL NI NALULCI cuw 1.141.ral CULLr 44,,CC1 41.N NCI cr, du; ILeiu NUL ro
LZ41.:

1.1C1NU,C4.1:1 I.C111.1.4L4Q* UC451...4.0 61.4.1

4C141 L.4 UMALULCI NU alL4LI4C1 NCI
6.4.C1.41

917

I.CacCCI*

alcaLad,cr UC1LC WIN NW e4u LLN ;ELL' N41.1.1,,C1 Ca, ULL1 MLA ULU CCL AUULalli LIC44211. NmL LLCL ULU

Malt, 6t ,XCI4L.L. LAN au,. Nac NULL' 09 UladL,C1* 1.41.
1.1ZQU'L'

444.1.11:1

4N LLCCIl NU
CUC1

U.1.C4-14C4.11

4TCS

NU-1114W

UCL14.414

LL4 UrOLILI uaLILILU NEAL 69 USUAL!' CC,. UCI uc 41.4LI C44CL.0 NALL1.40 NUL ro ,,al; 4N 1.CCr C,C/111-, NM- C4 NU 1.16.1.1.4 WIN .41.4C11 U.LN

NU Nrc

41.1-11

C.

1.41N

N4LL:411

=LIU

CAL,. C. CGC4.CC1 01141

it4

i4W.L' A,.
LAN cal.

NCI IC41 41.I NCI

CA LCLI LC; uNLC412' cuumc,

rLr,L Lc;
C1.1.1..*

.4:1-4' AN LULN
4,Z1211

CNmL LC! Nrc Ltd ClANL Cc CGCCCI CLISLICCIZ 1.1.44C1. 4N 12NC1 Lua,duz 1./.4,11.L 411. IU ;ALL

trAu

INC,

c;Lo

UALAUI 'UAW reAULICO

NL

LNOLL NL2L LLN 09

CQGL %MCI

Llul
LCCLN

U,C1,AN

4L

NL1CQ 441.1.1. LNLLL

MAO'
1.11N

4.411,11CI
1-1/111.C1,

CL'. C(11.41.

UM/21A ULN

19 44.1.11:1*

NalL NU'

41.1,44CCI

L2tLIL 1.1.4ELCI
CU

NA 44NoaL C,. 14.11.4.141,,C1 NU EL lath. 19 imam Nu u44,1: LicAd NA Z9 4LNIICI* 1..1LCI./. 4141 1141.11. 41.4AL C414.1 tlAdt 4N ar,L* NU AUAILI CC4/21C1 L4CIZCI NA CLIE441 LILC cL4L
AN

Atm

,dic

LcLro:

-

Z4L,CCI' NU AeaciLL mIRLcR ahAu
IAN
ria1C11-Ill

4C1-4*
C4CC1I

CCGU.
1.1C11.1.1.1"

ccr,

uu,u.

al ucAdo

it;

usm,L.

1.1

u 44,ua LAN C14014ure UMELL
1.1.24C4111

CL

Z9 INL1* ard-11.

NU /1144U,Cl NOCI. NCI.' CNUIP

NUL N4

NU L4

UNC1 f.ra.1.1

C41.4 112

Cr414.1.1

UalC1.1

Ca.L WIN ucazace

CALL

CeCaC1 NA1.1-1411

NA WILL
CiC1.4C1'

;LAU CialC NALUZI UNd NL

-

NU

CISC441.

CL

Es

LuQLIe N4LLAR ULtl.

CLACI. ClEi.1 NAL'.

UC1LC1-1.i

uCcLc

1.1C1

Rc

CLIZ41.11 Neld. CCIUCCI

CRILARi
AL

CU.J.!
C1C1,

LriLaL

i.LACQ Rc NC11.1..' £9 CliNU" cEcArl. NCI ICNIC4...CCII C4L141' NI cuurLrm t0 ;NUL NL C4E1.4124 1.C1CA CU.C1 cX,4CCI N4LL"
C1S1-1

LU

1.1,,Ca111 CM1.1121C4

ClE,CLI
C1C,NL

LIME

1.22441.144.

LkLa

L2.11,NL1.11

eaaLLEL. CIGLalg.C1 NALL:41: NIALLLI

OS

alLe. L:CLOLCI ACI6CLE

Lal aq41.t.tr4: 14,11.M' 4E4 41 ca1. eauLN LiQuau cadi.L.Lu
NC,1.1-!ta.

cCig
LS

zi. a,
NAIL c,ccV uaLcctu ucaca uce.latt: NAIL Lu.m. AcILL.Nl. catcct NUL: CICILL WALE: eau cLLaauctly
CSC.,i.CCV C4L4.24

aucucu uam.ea,ci ca
cE1.24

1.1441:

LS

AN

NCL

LI UNClal
99

carat
UCAGLCilCl.

1:14: CULL

couu.aa all2CUCLI ClGt.cada uud. clQ aca.daccticuLE cc,Lat. macula: Lt1uLct:EcILL:41' um.cuct Ne,Luai NULL.( clau Lct cc, c,uct NUL CAN 11.1.41 Etl4 C. atacca c,actccr LINA,coct ucaw..c,Lu CSC; ataaci L2Nco4.4 aucLicu cpLuu E..c1L (aLLca) ucLGLou acu UIaLc adic aLINK,c,ai CIGLCada L: C4 ucte,g! Hc, cucx, Ne,4L' eauxaLQL uucauta uactauu LCc UCINC4,(44 NU actA4L cacc! LItL,24 NU
NUL! LILava
NEL

ZS

NI.

ALIA'

47441.12XL L:ALLctal

uccz. ciaLuu auciLcu

ca

LCGLCL

uouuLts

69

LINLI

NL1LN, Nka. cutat.uct:

uractl acid. alAucve.,N
CELCV
411.:

4,uNaL.GLLca

caLLL: L,

=AL: QGL urgua. atc, aLLalt. cuitt.

caua uatc,ta NMLI.LE WIgLC: LUCA a4,Ncda- rat,c4L4a:
09
19

azuct icpc,ada

LEL= NJ Cc
CdC44.1. CS

clt.t.Lat 4CCE1.4.

aul.cada AU: USA
(14 4114411, (CEL!,

UNCtitatC40.41.1. NLC

eacua. uuc,at.o. MULE

LEL, clAct: ord. 1.440.: Hu Lel urict NILECI. LAN uLtc,caz NU 4utLILLE NALL:An Cc&I.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor III
I I0

L:440.4 9: CALL!

14C4dtL:

9: CALL:

Low cNAcii aa,4,c1 4E UUSOL: NCO.' A?:11.11L Nca. NCLUr2 tz NU ANCLUCI LILNLZI. CL SL ruLLLV CUIAL! aILLCl Lac NUL! LNL: 1.:4L4W 4441 ALL CN/AL 9L aZlijCric: L4u4L LUNLA' 1.:41C14CI C4C14CU
Cc NEc

C4LEULI NL ACCI

acute,.
LL

ALCM CCD AdIAU UCLA L:LN NOLL' c9 alLUG,C1*

CLXL

Lail

LAmoLucci a,4LL:
4C114

a4 ALc_Lc
99

4441LUCO NI

;Lrei,ca

ULN LNLAC1

ULICUall

Cr,

Ectl.'

UalldAcC* NU NLQC 4N NUL'

ado' mita, LcLre
N1241.! LLELCL 4r1.1C4

LNC4LI CLCC'
LL

LUUL44 C1NLLA C4 L9 AA,CO*

;Lear,u

eadtv
12/21C141

CN/AL LNLACI 1...LELCL

ACila NLULU atAA CCLN 4A4 AN iiCZIL' Lama.
ULAL* LACOLL

tILAW LILLU NU LNL! LCNall,

NU LNL!

CN.CLL 9L WULALCr
C141/211.

ULL

NUL' ad/CL'

LNLAO uCL4C1*

C4LI4 urLLA 1L L4Lr4i 1L NC4Li 4LAL:'
C1111.LC

4N

NCI NC41-1

>UAL

4L

C14441.!Cl OIL CNLULLNCLI C1LT1Q4Q NCM4Q ULNL!

CNalL

99

Ne.AN 6L ANALLILCI* ELLaLICI

NalL A/211.11341
14121C14a

NaCL 4044'
C44

CCL

NI 09

cufzuacr
AL' ELOLIO

NC,

Mt

1.4NL.P LNU
UNI:1

NU OICEL

N4

NLULU ztel

Ltua;uoL

curl

N4 LNICL' LNI uaLali calCcUL: LNO NUL' CliZca Le! A44L0 U4LN40 AuLcu utacLra 441414 AN 69 UALLAL:' CCL CUCLU
4/21CLI ULCIL6

LNL!* CUCI
1.4
CALL!.

UL141.1

LULN

ituL

CC4

Lua4c4oL
Lal1 CUALIel LLIO NU &ZL NML

4O111. ALM' AL11C4L,

lib.

4N IMO C4'

MCC
4LL15LCI

N4LN AN UrC1CLZ CCL ZL N NALULO LLCLZ, LAU N4IL4:1* 41-XL: NO NAN LILCJLT 44L.L.: 4N

NaL LtalLUGal NU

uNrala
AU

NU 4M/211:1 Ut1.1

OL

uran
C11LC1L

uLarL al cJLLI.)i (NLuci
LLAL:

LuLdU

Lau' wsLAn

Licc ULAULO

NUD

LL

ELLGUCli NML 1.:(21LLIaCI NU itcLN IL' CLEL
L'LN

t ULICLLi
LILZaILCI

cLaL Lc; NALL:xi'
ALM

4LCL

C1A' LAN

C1C1I-LC1LCI

NACCI LILL.4. 4N

NalL

eALLIaLCI ANALLILCI

GLAAO* CALLI uLorLL

N4L C4
CL

edi cdla ucau. cudcA 4N 2UEc4

AN NI a14412*

NQ 4CLQUI11

104

LIC1LICLU

Calt. ?LW

ANULLILUCI* NCIC4CLIN
NLT

CELL'

CCL.'

LA=

LLULici M4 CUZ4I.:
NC1LL'
TL

LICLQULL AL.:C1 C41.1.4212' NOLEUO

NU &LCL 4N NalL U.C1,Ncr4C1 Z9

4N NM- N4LL:41

LLAL:

NUL,O N4

cua,Au AarLu
U!.

44CL

CUL ANcLuci

CUCL LNLUL.! 1.1C,XULS' CIISCLICL IL E9

ACU'

LICLALLLCI

/21CCL 4NUL NULL

raLr
LULN

141.1.4* LICO LcELCL

CUalti* NalL CA NU CC44ALU
NUL CA

ULLC1C4C1 NCI.

UruaL rQ cL

-

LNU

LiguaL 1.444C cxud NU AL L:4r4rL t9 - MIL& CI. Aar, lqeAU l41.06 LNclC 1.41411: 1.0.. NU

Qua'

c, La.
La

NL CNLA rcLL
CIN1

oLcc

Aul,dz LAN Art. AuLzi, ALGAL U4C1C4C1 auLut. NML Nan CC1L NALUZII
N4
AL

Al'

LNLC4.4.0 LVALI LLL

1:eiLLN40 cL.,,LcO

CCM.: NUL
O11.0 NUL

C4

-

4ULIC1QL LE4L4CL UrCLCUI 14/21L LLL L10,1 N4LL:41 C14C1
Cc cl-NLO' L4L LNIL1L

UrclirLI
NAL
UNC4U*

1:4/21L

LNALLIL 1.;./AL1 LLLLIZI.

ICL,L! LNU sa

-

4RGQ4C.GQ

C4 LALa.

Lc=
CC41..!

I.N4,1214 4/21O4N4 INLT 98

LENENcIM CiNCLILL:Cl

Lt

-

-

rm.;

uua,Aui

NU

C1L

L

ACV

LkLI.

ZL

1.!&4C2401 AL4Cli

1.:a11.4.0 SO
CiCA

4C44L UNLJ, LNU 11/21C440 NU CLN
NC1LI"
41-1414

L8 U1LAO4C1'

aLcr,

LLOOrl

Nl LII121 -

NalL

LULN £L 11,NOOLI

LIM

U41.!

acl.'

NaIL CcLO

UlfrAL!

Cl4alL41. NLLU N4 NLUQ

LUCL14CL NLLIO LCULCL 041.141.!0'

UrOUL ,114

L!LN

ueziLaL ULL&I

UL/AC44 CL KCAL CcLO L:OACLU L111,11

LAar,a. Aar, LLL
aut lL c, uttLa,u Li
NNIL UNLLL:
0444,44:
C4.

c; Luuc,L. uuco
c4.

LuLN

LutrAui
ltiCLGI

NCLUCC NEt ULU'

CAC,

C<Clcl

tUl

C<

ttLaz ucLaua
ULU' 14N UNC141,'

tL
LM4.4CCL.

aatU.
ca

4.C.lal EC4. LACILEI

Ltuctau,

(cu4au

NELL20.

CM! CLAW' a; ca.tt ciacl

CZNC1L

El. 144,ct1L'

n4 aca
L

IAN Lc!

tuacuk atuom: CO,

69
OL EL

cu

<ctc,,tc!'

(mat.

CL LINCLL:'

aoL uau,a' trk.u,

NCLUCI cte,

ua,ctt.

6 MILL' L, NEC, L, ctct: 414L4

9L

c)* ' LULL'
Z CALL! L,

443404,4: rg£1. CALL' L,
L<Ccl

6L

Cu'

nc, CALCSL

ClICACL.

NELUCI. alLC( cAu.dt:

tg

MUM' ZNIAZUZ4C1,:CALI,C1 4U44444 cuuakcy Lama: a; ur.uW. Ara2,cita Matt.: LILIALt ULA,LE CAM ciukaa: ,c14.12 mat. 4C4L' NaL Z414 tux uuctac' tau, La.Nattu Lc! L<N U auuctu uu5Lakda LcCcl L:CiLACI C,ULLccU CNLU NULL' 6£:89)' CALL (L, utucin ccatu NI cct,ciml ucicua UL LALEN,C1, NU ucu Nat. Sl CIACI NU CiluaLL LaUtAU L.:LILACS:4 VEIN

PDF compression, OCR, web1 £optimization using a watermarked evaluation copy ofI CVISION PDFCompressor I Z

L',C4d,C14

9: alLL!

14C44CU

9: all-12

ALNaLCUI NUCO
4OCO LLN,CI

CALL= CLLL

411,14' NUL

C;
NU

WILEY

EN=
NULL

Ur-!

Nrl Na ;ca. u4rAlrL NmL C;

t'6

OELL

NIAL NU ,CLIL: EU Nall- NALU,Ce OACI UENL: UULLCU ILL!, 99

'cll.=

LWANLUCI

NCdL L',0 69

al.,'

czalCALLIUM 4C,EI. 4N (ALLIUZII AL

ciLaL

NCI

AEL.L.

CNLLZ,CO* 41.1ALuda 41Lua4l LR C.

cuzum NalL

ULL/AL OA.,EL NU

!MU

Cll.

AeLLucr cuirLra NalL xAtf. xL.rco LiruL ca,cre udaiL CLUE U11. NU LOLX,N LuLdAi uLri rLet,r, NU

EINUI ,caLL NAL: NCI LUCELNU* uuataa uLccas LNU LicaL NU Auci CULL NALULCII L!CUL: Natl. LICI 06 CcaLL. AN NIAL NCIA41:1 INL1 AA L.:aelLrL
C, INU' AA mCL

uca

Cltd4 NALLIZI

Ocelea

N,r, NULL'

;mar LLCCI

4L

UU41.1. CL

44

£6

caielLzi
NalL

L.rearL IL: LCLZL

NALL:41:11 ACEI

IU 1114'

C11.

UOLI NU LOLE,N
ULN 96

LNU AcirLuud ue,,Au NU

Aall:

LL:LN

UZULI AOLL NU UOAAL!

NU -rCLI N4 ea,ALL AN LC 16 U4LAC4,0* AZLCZ, UICLU NW' NAN IL! Na LLIT EtAL NA CZOLLO,CI ONLOL! NALULIO LALLL AN LNOLLI N4LU,C2' O,LLU
L'LLCL' L,ELN NLL
41.0.

L:LN L6 LL!,LLA* UNLLL

cL
NU

LL:LO' L4E/211: ELI/21CLI ANLL,C1

ULdi CL UALLI,O. AuezcLI LL:41-11 LLOOal LLCCO U,ZL 4441 UCLCE,CI NU ;CO

,ILA Aueti umL: UE,N

N4IL,

uaaL NU

ULL,L.

LE'

NL

LNLUI. WC,ALLI WC,ALLI NIL% 4L41,0 NUR ANCM,Cli

,EL NalL

ULN 96

LAU' Er,

NC/2141

Cr. a

rE,r cL uLaelL

NUL NUL UNLULLT NU rEcr

kaLl

NELLI,CO1 LAN NUR'

LNLIL

ueau,a 4L ULL,L NZL ULN 66 ClE,C,O* Nral,C1 EU, NUL NUL UNLULLI OULCLI Natl. AALLL! LUXOUCL C4C; EOU,CI UCECICL LEUCI C40' 4LL4L
UOL,CI NalCLALLE UNOLICL

Lxialcri LNI ,u,Lui ram czuLL xuca

EL:EA,UIT AU,OLILI 4120 Aar,L Nall. NU LON/AL CLLL

-

LZOLI,LL* ,L4Lla 4N Nal, NU ;LOLLCO Ld. LIZU TtUL ucaL). NU ULL,L NCAL (ULN NALL!,E1

-

-

UOLLO,I1 ULLLCLUL KCAL OCL

1,1J,L

Z6

EALACI UONO,C41 AL!' OELE L'IALCC,C1 LNU L[4Li.0 :4[1 NU EL LTIL!,1-

;CAL

uads,L' 1;1-TOL' LCIAA tL44C,C1' /21,ELA4 4414L L444LI4C1 LLOLO 44,LI4C1 LL,OLE,CII LI,ULCI 4CL4R CLO, LUEOLIEL ,L* CU
NLLILLI F,GLC4R L1NU GL44R1 L,E414;

LIMALSCI* AA LC1,da,L,C1 EL ONO4E,C1 UCN

LEL, A, rtAL
NG1L

NL NALULCI

44

ANE/214C1

CLZL

120

ELNCI* L'LN C. Nig

-

1:61.,0 NU

-

ONO,r,I2'
ANALLUI alLUG4C1 ELLal

NU OOLLO,CI NLL,L. ULLL LUNLOL' LcLi CYCLCILSOI OLN,CIL,IC UALLAU Cr, NU 4LNLU 4CL4U
L!,LIC re2IOUCCII NU ULX,NL

aidL4C1 UCILd; ULN CZCA caLt; £6 AL trAu 4N C. NO [ELM!'
L.A1

4L NALL:47 ULL,L

al

LNLOLOOI ,L,UCI OL/214C141 U44NC4C1 LNU

001

ULINL,CI
EN41

OA;
/U.

L,ULLOCI

CAUL

4/21LitLI LEL*

LAU OECI,
101

Law MO

AA UNCal NU

Aur,L rurLlo 4N C. cruLAccv OLIC,L 'CALM LI,AralL

AL CIA

Cl 4L

4141.:
z01-

C,EL LUNLA* uenux OULA; ULN

,LINLLLA* zuci NalL
Etc
4CMIA: NAL: NM LCE4N. CLN

xww,L.
Au,

NU CiA[Li,

LLU4L11A

N4LL1,01

NALU411

c; 4;

LEL' C; ,LLA URN LEL' C4 ELN LLN cLr..1Lu 4L iscLwL. ci 44 LEL' C; CLLR L'LN ucelALL: iiALu Na L,CLCCIO' LULN C4 cal,r NL U414rCli 4N ALI £01 4l21,1,1* L'LN LEL

1.2CLGL4C1

atCcUCI udu..ca

cicuc,

CI,Cl&t. CcClc UaGl.:
(ac,
1CACL

68

caucucu

UMGL4114.11

Lat. 6FM:1: UCC,N,M,

=Lk: AN N4U. Nat
CALLIC4L'

CALLI,C11: LICC4.1.4

at;

Zan. M.

C.AdLE AMNM,[4.0.
cte,

LAarz. Aat, Lct.
c,

C4 LRC4L

L.,4Lr
M<SCUL

OW: ac, kICL

06
16

NU

LIC1.14.411,1

NaLL

mucu. n4

IMEL LC,

cat rcuuca. c,ctuck,a,c,
1:2,14,444.11*

LCIL
LCU

d4C1.2.

Lao.

/ALVA.

caECI, LC4. ECI.GLCM.

LailLal CaMLI.CL AGLat [Lilt 414,4LI: AN L',12 acatcL UMLM,C1 Lc NALL:4Zr CC4N LIN C,

chuLtaz: cuuc,L.NtLa. LCLN 4UUULLU atc,ciu

caLLu L,

CCULL

NUL

czatac.,,a. QcccL LC,N C4C,El CELNLILL NU ELL: LICL,N ALIL,11C4A4E4L:442.1.: udc,,c1 N4 NC,1.12.62 CNLICVGGALI L!cm Ntx Lutnet4 L:C4U C41 LAU NLC utx,t4 acc,cv Cir44: S6
1.11.0(11.1,: lt41.11.

4N LLta' caLL Lc! caLRN aNuL c, cauca. NicLc ciactru atram Nuct CNL Lzats,LL: CUL LztLx L:41.1.LNt. NU ukuu_ka MCIALLS:
ac,,LL

alum

4.,11Ct

Nquar

o
86

CUC,&i.4.C1

C1L/t
L

utracci

maw,
L

ENLMLI NUL

uLzacaLl NLa ,LILLy.: at NL.M111 (14, WACO. Nl. CLUE!:
L, UCC,C1
CC;

£5:6 cuLu L,

LIECI.LE

Z:9

calL1.1

MOW CCM

001

uaLcal. atuaILL,o. tu.cau tuc.tcuLu uc,c!,tatuiLu' 1.14LILLZEuauLu NU uchud clwa,ct Nuu. CCL4N mum. Eta aLZUZI cuLLu uc!cla,ci NU cautaL LraL4L: Lb' Z: GILL L, UNCOIL: Z6 UMW-4U L!GLCAC4C1 U4L4CL: NCI mum.* 1..!ELcN cL6ua La.LE. LILCO. Mc'LMLL: NU cma Lam e4CL!' cict,L au, c, mada cLau,ta COIL crLt4L:: LEL, cv, COAL L.:at& 16 caS,C,au` wac!L C,CZ,N Lauu

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy oft1L CVISION PDFCompressor 511

LTALII.C1:

9:

Call.1-!

1.:C44C14

9:

C111.11

LCLALI NU
C1AA

;aim:
LLCL:

LNcl LCEL41 CNC/l1 CUALNL 4114.40 LcCLCL:
L2120L1

Lt. 511
NL 1NL1'

C4
NU ;MULL

Lcuca
LNULLI

04a
12CI

1S4Ccc0 RN4Lc

NLLLU Aca
LNalL

clIALL; CNL,11 NalL
1211

CdL4

L1/21011 NC! 911

LLI4l1.4* L',4110A LIAN

44,

AN L2LCL ALALR

&rd.'

CAUL

ruri. CCL tot 12LCL,' aca AaLcu
501 EALACCI'

0LZNLIT
120

ILA 120'

CLC1c0 aILLN

L0411 NEIL Le! NALL:c0' ClIcC

2101.1:1

LNLACI

2144

rc,N cL

uc

AL1SL1

UcClcr LUIN CLILCLI C11t;

C1L111L1 C1L

;LAU'

Cc,C14.0

LcELat LI1

LAX
0154 LOLL QtAALcLI NALL: Ncl
LNLACI

Crc ANCalcCI INL1 CCNL NCL

ULLL' call.c
CNLLILLI'cl* NUR

LcaL

uiia

AL

trAu

CNall.

Lt4

901

0N0acCI

NCI

N4LL:40' aA0 AAcl.
N

1.1LICL.

0NalL NCAL

911

CCL

121

NALL:cCli 410 44412 ULLCL uNmL LINCAL AN Cc ACC! 01: LCc 611
112

LIcNAKL ClNa5L LILA 4NC141 AAcCO NOL

c;

NU NUL NUL

;Ca ta,r

LCL LAU

C1C44

4C1:11

01 1ILSL OZI 120LL1L'

catairLu 412'11.41.0 LTILVC4C1 1;n rm.; NU 1;41,CL,C1 QC! R4 ALAL1

LC410 ANLCAL

AN N41.1.40' LaA, N44L L01 LIC141LX34,0 NL A010LL 4C1Clit 4N izA got ,t2a. 4e1 Auear,Li AA/ LAN E1S1.4120' 121:1 clIa441. NA4LGI NIAL NAL: NU LX444L L!CI cdAAL al NALL,,,,a' NL ALUALICLI NLQL! C4 CL LCL LAL: LCCAc CELccl2 NALI2c0

!ALL:az' Al

CaL.C41:1 LW.

Ut4a,

14=

0cCIC NALUcCI

411:41.*

NMI. NU 4120 clLcA
4L2CI 41.Er

1.12LN

LcCLCO' N4 calLCL INUL C01S4A41.21

N4 tzi 1SL441 Nall. AA craL4a aatc ACLalAcCI LCOL1L cr414 11a414
11C1LUdLcCr Q1SalL! 11; C4 NALL:41' 1110 AALL 1:LICL. 4N C1lia1L LINCAL

CL' cNUcCI. LINO1

Lrezazt. NQ NL ACZCC!' clITELII eICtSi CL4LICI 4C444 C14LIa4CI
CUALfacC

1141C1r4C1

U1;41. Cd1.41:1'

4:41. NIL
CCA.

uelcaLuL IN1 uU alCCL atLQ 4a1LIL CALK zzi 0LucLz Azazu ,cLALI ucA, cuLenL ALNAL LC,,rai,Lu ANC414,0 CalLE El
AL

LClttl

-

NC; ;CO NU Aim mail Ni 121 0" ,NC14Cl' 4N N4c121:11 !MU cCIN NCI Y0 12N0Lrl. AN UALACI C01 Lc1241. cCc1201S LNL/ 4120 LCC41.1 C0I-CLCI 440LL 00LL0c0' 1204NC4C1 NU NAcl:C/ cLL,L NO al 111 ANUS' NAc1201 cLCLL 1.120L140 ccNLLEL 4N NI ra Actcl:Cli AUL 12C4

-

NO Cc

ELd

C121

CNALL40 CalCAL

L'.10

601

UNLLILLI cLLA,CI NcCCCI NLAc NUR ACLL' NALL:c0 lklEA 1:0 NULL'

=a
NU

;CCEL,0 'CLCal cL

LZI CCZ1S41/14:1*

Auezucu ucLaL,a

1.2141NL

CL

CL

zit

0LAL1*

rcsL,a

0LCcLICI LNLAO NAL1240
124C1C4C1

NO C4 cULall AN LNLACI 01c0LLI' CL cULaIL 4041 LILCINc121 ALIc1L1 AcL AL CN0c1 4N 4X4.1.1.' NIX 4120 cLZY CNalL tzt 41.11.411. LAN AMC!' ca.

120 LUIL.41:1*

ui:irt.al cc, 04LC

-

NO NAN AUNC4i
CC4N

4C4 NlcC 1240CL
112

L!cl 4N N4LL:c0' LZ12. NLAL LULtALIAcCr a1CYLccO CRUD ALL!
NAL: ACLU NA4U1:1 lccC1L

04440
4N NalL
1711-

ALsu

C4C1cC NAL12,0 LNLACI

NAL1:40'

aZAc11c

cdCAL WM, NU

rdc;

NR

cii

C14E1:1'

LLL N21L LAce, Atm

&LI

C1' 1SLa1c0

CZAAAL120' NU LcALAAL 0120'

LILT
121

LLeACAL 12CN CALACI cN0cCI.

ucaLactxr
NA4c,

CL,L, Nc,

NL,N

NL, C,N N U

LULL uru.ada
NU 4411ClU Ntt 511
LILICL

C10LL0c0 NAcCO LLLGL NalL ULN
N1.1

NALL:cCli 1LAL1 CLLL Ac 12NCelal

L, LL1.4l:

AaaL Lc,N ;cam aucaunu cum.! Ea<ll N;w4C1: act Acl. (aAN u,,c1 LCS4c C4LCIL crc,Lu` Eat. C N Cl; cNlaL uGaLc! oLt..ca EL
L.,

cat

aNeaL 911 cAcaut.
611

AUCI

Carl Nall.

NAL!

NU

9:£'

ECIILL: 114LICLI LINCILL4M

uaNcc,Lu L,LCIcuU
LactL Cc LactEL

cau4cw EL, caucLuu aaLca,a

412

40A1 LcCLCL:

'CUM

LILIL14.1.CAL;

141Str CLL

NUL NUL ULECLO NLLALIcl NMI- Loa. NU 040 001.1.0Z 121:LL IL: YO Cc cLLAcCI 120GL. caaela44c Lni.of, N4 C1 AA laca.ri
C1N4,1114.0: CLLC,1.1 LAN

LL 9l
C4411t1G432:

4LLL rA

ENC,41.1.

atLENCC,L EEL L,NL,13.2,C1'

cuut. rEciLu Lath°.

uNaLLoa'

1Z1 Ctg dC4Ca: 414C1SUL
L2C4NC4,411 Nc, 4u.,44a:014.4.L!

4Nt.t:

C,C4111

S01

LialL1411

Uncap

NM LINU c,NAIL,Et' caLLEGEL LG' cL ccc,ca. Nal. Nal. NU

Nam NI.L0 Num CllUC11:
CEINU4*

CL1141.1

Naanu NU at.41.Cal 1C1 NILE:
12C1GL,Cl. Nl1.11.1

601

ac,
611

LINCALI

NU

6,1.141.L1

QcCcl NU GdUCL

LI4C4ClUl

aac, au: acEL
ELcautu.

N1.12

zzt
5Z1

u4GL: Nix Aura cuct Nau. Nit'
CLLCU

NM=

ACE, Lza4cEl LcCc

Eaucylu GILL:

ccixaucr catA 4UQN

clUL Ch.lL/C1 ACCZ1.412U1:1

auQaid ucLatci zuGdotha: uuw, NA d4m* NEL

aaLtam: Lau. It: D. c4 ccELNAAu Eta uNac,Na' Nu

z:sor

clu.0

CMCZCI ctc,

cacI,EAL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of911 CVISION PDFCompressor LII

U,C.44CU.

9: CII.LL!
1J,C44C11,

9:

C11.1.1.2

LACELL cezer'

Nrc YR

Cal44CC11 UUalcCL

Crc
Ne2

"1
CI4

UcA' 4441, AN LUSLLALI Erc LXUAL:'

ctai

LIL4L
9E1

4aILLI L444r,a1L NALLI,C1

car,

4Laia;1. LILILEN40 alAcULUL' ICU 46414L LIcC1 alcULL1' ULM. Cc

1L4L' ItU 1.!LtLI NIAL uae!ru Lai umLL: a,c1.; ANALL40 a4L4ez4a ua NalL 4/21LUE4C1 L1NU asrua 4A_E4 4Ne.ILLIcIE 1NL1

-

-

NalL LC4 ANOANC1' ACL
ACIECI C441.41LUL AL
COIL

,aULI ;L:ruLLTLe

NALL'.4.0 cLIELA

Nall. ce,

9Z1

LNLUL4C21

NA

,r,s

C4It

alcELE

1UL

AmLuazi UL4cLL DIAL ,r,s. utaLua,a N4 ULN

-

CA Cc) OCLL4CI (UR AL'

ZcLErl

ANALLIcCI UL44LL LAtll1L NALLMEI

NLLU 1UL

LLULd' XL AM. NU 441atU AULX4LULI 9ZI cliCicrl' AN NalL NU C4Lral NGILL'ACI c-cCIL CL LIGAUcULI'

LIClalLIE4C1 C1LC,L1

NU ;Neit.u,a enE,Lai Li.a.Lra,a ue24NL YR CL LEI asu3.1.

NalL 4Nral4il NUL. NUL uNLuiu NU
LAN
41..k1J.

fatrl

LCCL
41ALCI

Lcarle

ea; LICicalL4C)
LZI 41CLL*

NU 44441j4 LcCACAL 4A4UCI CA4U 4C4NL 4441 cALAUCII zuL,ru AU/AUEU a;ca. LLL LANZL ALM 2fLi ci. sLea,a L4L ;N N4u.4a' LZU Nc4L Lua.
Le! cam ,Nce, Ultr eILLal tale LtaLL: LaL; uadru NLULcIE4 La 9" LEdrU CLC4CUI NOLL UdrU AUCI Lc/A Cl4EUCI' sera, mad, NalL
114

U4044LICI LCICLU LcELCCII

EQUaLl

ru;Lr AIM

CacrE'
LC4C1

-

LILILIC) UalLACII 1.)CL Ulc

-

4UL41 CLACI NU (NOLL

NalL c,LCI 9zi

LILN 4441.'

IAdL caLaep

alualuv ;AU
12C1

NALLIcE MCI NU 41C,LL 424 Nall.

NAL Li.usrra LcElrrll LI)CLZ' Etc CLcUr) CAA4 crcLL Ttl LAMA' UCt4 NAUI 4141 Cl4LCCCII ,u412 r4L4rLa me!zcLI Luca

rc;

Ccrcrl. NIAL ArCL4CI La! NLUL4CII

6E1-

CLMINT Set CrULACI ALM cacC

!ALLA' !JCR LcELCCIE NULLS'

NALLI4C1 LEL:

4

NO N4IN CL' LtUcL LAiXU

au,a

L'U NOLL NL Law uaelru 414 CUM. al., MULL LUclrlUcLIE 4A craLe,a calcC L'U ELM' caluLzat. LICA LILLILL.11
4414

LNCI

rexuaL.

Eal4

-

EL4L1 C4Ac U4LL4LI Cr4 NU NEL 4L41lcQ CL 6ZE
121.4

U4ILCCCII /21A4UcCI NAcCE CilL AN UNE UNCLE' LCr4 U411.40 (JCL
ALVC44i ALM111.

oct

UQC41.1 c4L4LICI NL1 UULLY4C2 ANCLL1

4e2Cl.

UCE

L'L UCLLE4C1'

cLUCQ Cc 1.41UcLLCO NLLILLL.
U.LcULC1' LI1U U4LACI U44

eiaLraumi

N41.1.:40

DIAL NU LUNLCILca LEL' L4L1 LUCA,. AN LLLCR LIL44CI Ur) NCILUOT tIA LicalL' 414.411 ECILEACI
121Au

Awl

SA 444LL CrLLUL

LS=

aaLL ItU ACC! cE4NL 41 AU 4Erirl' 44 NCL C144L4C) crcLl'
CL lc' CELL' Cc AUX) NcrE cLalEcd. CALL 4LL4' AUL

&XI

calUcL

A4LACI LcCLEI.;
C4444C1

rLAcCI

LE41 UCILEU4C1 NCI

ci

NIAL ULN lbl

LICLICI' 4A LCL

LA44L(411 LLUca A4cU4CI LLAULC4CII LicUcCI 4QVC4L UNLA L1LI4

UEL

441.*

C4NIAL L41.11. cacLi AN LI-cELCL; U4441.1

Li1A

ULM,' uueld

Nix 1.:aL,mi. lee!E,L. Lc,La

a1cEL LCLLL

044C01

,uaLli

NCI

4A-E4 cLLLr Ncal Ncal zct LLIC141' LE4A U4lc celu, LcELEL; cci
C1

NalL

cuaL.1. DIAL NU LILILLCCI 6.441

NUL4CI' 414; UlL4C1

Nuca

ad; LtcLtz,L,,:tl
UGIC,U1 CICUC,.

S£1

a4 ucht41 uLtd.Qu auLtax
MCI
C,N NAW,411:

CUCUL: 40.441.1612:

uaLauct

9£1

;LALe!. Lace4 LAN 4CLN

CL ACCI ULCOLI

UL L144.1 L,N41.12.411 C,LIGLida

N, 4r44

-1,N LNC,tcca aIELL uctLz,ta

autc!La
ECACUt

atcaLEL

UCIGLC4141:1

tal 4AL4u4:

Ca: C,NC,,Co.ClaCC, UGL4.Cill NEC, alUld.LAIC,NC,4.C,LCV LtL4t4x Luancar act NUM LCUU watuoct2:41 LEI
C111..t4EL

[ELME

NE141E114

I.

ticitt24ta

d4LC1

CEC,

LathL

CiLGU ELNI.UC1

AL:ct

4tnt cam. 'ZI

(ELM UCCUI

LICAULE CACUt

as

ANU

NUL412 C,NC0,44CL UE4C1 NUL NU AL:4L4c

C,U4LU LNICCI C4W4C1 UCI.GLAC1 NALL141:1: 4%4414

44=14 NAIL.

tttx ctIrc,

gallUt1 WIC
NC,4C,41.4C1'

C,NC,4L,41:1

NU

at L.t4Lu)' caLLL NLUI C,LICLL tul.L4caL UNC0.440. CaCtI.EL4 atE4o, c1ict.2 ca1C4 uLtzt. Los: eILLea 41C411 NEC, NclUkCI: NU 41C4L1 C,N 9:£01; EalLU UCC1CtEl UCIM.C1 as
cAcc,44cy ciaaltc,4ct

EC111.1C11.* C,UNC11. 4.41.U1.

l

H. mum:41. CCILC1 CE,N4C1' tctata
Z:Z aLLL AttaAttet:L, szt

all

aLl attitct:rt
ac,

cue,43 LZI

4er 4;rt444

rem,:

uzucou NU C,GI.LCA Unt NU Lil zwact NALL:4a'

KZ, 4441:

GL4 aucLLE

zucuu

nth. zaLoAct

tux L:1141crcL

L:L41*

Can tucaLoa' UNCIal

LC, NU

41.1.6 C(C114C.44C1 C1NC44Cl

CAMEL

ACACIA'S

UCUUC LitZL4,1:1: LC! 6E1
NC,I.Ucla* NFC, ccat.cit

cu,ts: tux 4ttatto mat. ztct szt tuati_da UNLC1

UL1C,E

NU

YD.

cre. uctc,con tca

Z:6£'41.CIC13 GILL' L, to,LtLLE4:

luau.

0£1

act.

LLCU La NI. CUL ctctaw 411.Lt:c,a, Z£l

611 PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 911

L',C14C11,

9: 4lL1.1

11C44C4 9:

4:11.0.2.

C4'

1.11.C4. LUC140

C44

ULN Li.CLCCO

i4C1.1L.`

LCI-414' Nil 41-14/211. NCI Lt.'

UCJCIX NLI
Liz

;CU EL

UULCIN4C1* L:NralcIA

C144 Nal. LILL!

41;411C LAN

;aLzaLsca'
Crc
421C1LEL!

/ALLIG41' 41 CaLacIA
CGLLICI

L.',6.6r1.

4N

NALLWAI LtaA

Ucal. 4N L4 NAaLi

LCINLC11X

C1'

444
1.4CL!

uuezL.ra,a
NAL'.

9"

fir

LIEL

Ncl LrLruL44L. NALL.ka lA4U C1N/AL NCAL 4C1L4L!* LAN!, cimN cuuLu 14C11.GAC4' NIcCCR L!LN Cc U/AGII C44ELLI LIAEL
LAN

ztI

LIALAX1444C1' NU' N1.1-!C LAN

4N NELLIal Lra

CALI

k111.,'

LI.C14C4V.

altc Nil U4c141

NLI Lci1 UClArt.C11 4AC,.

UCC/24

C11

iiC1LLI NUL* ULL1
LC14.1 itQL,

Ni GSM

N/AL

4L Aarl!CII alLkl.

ra

L!ELI,./211.

NLI NI. LVALLACII L!C4ELLI NU NI

4LII.Z4N LILCAL L

N CcLCC1 CA/AL!c LALI cal LAIR

NM

NCI AN/ALLCV

alt4,.11 1.!1GL41 LCL(.0 4c laz.,,sL umix,Laz urdcLLs m4 CLUG1

NU' (N4L1X4C1) NOL

L!CaLILII

=SU!

4N41L411

6'L ULE4N1*
091

I.Ld NLIQ' rl.C141
f1r1.11.!

/ALLN

LIC1a4C1 GAZ4 NLI UE411. LC1I 12.C14C40' /AC4 ALL

uruA,a

C11

LCEL

caLca;

c&LI, NG% SLACCI
iZEIL LLCILI 1.$14

Ni

1...tcNi,

C14=

NU'

UL! Lia1 LNAL
.LNL

kW

L1441. I14 c4,1.1.' NCI IL!'

C4

AIL NALLUI NQL C4

AIL (N4LL:4C) NQL CAM 14rdELU Nil NI. Ualt4.41 1.:16.41 ILL Ch rcuun muN Ni zadcLu me, CLLIC11 AI/AL AIL NI.

kill.'

CAL4C1 cliClCL

4N NeAL NAL: Lai; NLULLIZLI

C4C1.14414 /214

4CQ uaarLLt

4C14 NALUX

4L.4,ELCCI* /211.L4C1

cm C4 1.411CL L'CN

N4LL:41 414L4CI 1-!CILaAcCI UC1 C1CA C1L1441 44,CCli NLI ELIL! 4N NALUcla LCL.' LSIJ uC4c 12NE41411 Ati LLISL LUIL/AALC!' 4L'A

44

LAW

ULN 1.4CLECCI: 444.CCI NQL N/AL NU'
LNC1CCV

4N LC,

NCCla

4CI LIQL

Car,,CQ NdLN UEL! 191 urue,L IC4 !ALLEY' C4 AL Lz.NL,aL 4N C4

UNLE4
141.2

!4

[NQL NaL LEL NCaN 4N 44 tre,u,

GC1N IL!

C4 -

KCAL

Cc;
NCI

sal

WO. CAL

NI. C4CL LC1 NI.

u,,N rEe,u

NAN 4NLE4L1

LidLCI Liz; LNI.LIT NLICI1 rCACA Kt,

uauL,

c4L4CC1

Nil LLLCI

LNLAI N4LL-14Rr

NOL L N L!Ca/A NU' Luf.Lri Laze, raLILLL.1" 1041 r414.1.LI C41 LAIL4CLLI' NLICCI XcLLL! WAL LICL4C1 NAL! CG(IlaCI NCI CALL. N4LL!401 4C14I ELd*
AU,C(.1*

LL.uLa

aL;u

uC41SLc NUL-41 ;CELL LadLE N/AL L!GdLI.LX LEL NI ICON LIC11.12 CAN UNLEA UrN4,11 C4 Ne,Lun
LC1I

-

444L!C NOLCL WEN!. L!CdL

LZ/4C4l.

cL C4EC!' LILE4 Nt.

GI,aL1 C44 C4 NOLCI. 44 All 'MCI' AA L.i.ranN ul

1.14.111.41A

L44

9171

LILA

caLrL.

C4LLL

AaL4I1.
AmNL.r

414.C41i
Z

sL
N

cur4CLL2.4 NCI C4 U4LILCI
4At EL41' C1N1r4

LCL? N4

LNGLZ L/214LICII

144C1 NLI SA ALM rue,rL

L:r4L.cL NA zsi

AA
4L'

rua,
1Ct:1

SA

4L.Lc

ca.

1/j1C1LL L:C1ALL:

u4LN

ALL

IL!

L!

ELA,' 1141.
NILU

LEULLECR 4.C14LIU'

=Cc

AKuc!u uoL4rat:
(CI

it'
zti

alE,LLL! ULCL4C1 NAL' 4N4LL4,0* UL11-144CLICI AN/AL CNGE4C2

CUAGLIL!*

Liz; CI 4C1 Cl
lAZ4.1.11.!

44

44.1 KCAL L!C1calL4CI

IL!L

91

NLICIA LI4ICI-L. 4C141

ULEL4C1 NAL!

uruLcL.

audLca

Gl 4d4d4LLI1 crU4ELLI igicL

C,M.11.' LC11 AcaLti.clu) aNaL C,C2CAN 4.1LIL CAa a a AC& Ict. at: cc4 ractLcu cti (Nc,(uLci) Nat. aim ALAI' L2C1CL4C1 LICALICL, cam. aNLcccu LccItu uNaiLL,a Nu Udll-Nt =La. C1NLC acitc cLt uNALA,a cttcL4 atuctLcz uaL,LLukaa U. acicu' 4iCc ;cm: CLUCI L:CCCacC al LAC44C1: 9.11CL4,12 ucl.u_a4cr EGaLci.,ci ttcL4a
I.

Acauaiu 12.LNICi

u..

c,c(CA4

aucucu uauLaua

kart

ECCLC41.1:

;CALM:: nt41 all,C 1U1 akrace.

cca
AA LICILEL QALN
AILt

LEL!,L.!

4us1 Nuca
1.1.2CL!L
1.2.CC1C,,t.C1

1.1.16,14.Cl

,caz Ausl uaal,

INU: LN6 1Atl ts1
41,
C

al LAPACI: L',1CL.41:1
CoXL-TAN LCI

cat.Lu L,

Sti
991.

C.11.11C1L'

NA

GE4.41.4

Lt1

[4Nlif NI CG,L11 LNLI` CCA caLEat zuraoct L.£1.' GO, 44S44 L, 441.4ca: rux uuLtt AN 1st AataiL Nl Att4c1' 1.11-11.0 NU IAUU I.CLIC1L! ECAC111L 4L:61,E6.11. CLc Cl L1,34C1.14:4uatuaat 1 ZS CAGLaca. 4,24e,u4a: utxu,ArLta, 214aL 1..!LUL!" Cal,(SLE I.C.! Cl LAuaLcaa NCL' al.C,N CL.Lca' AcI,c1 ALuzu caucucu

LC4, CUM.: C44 Lc!LN L, aa(t taucact cLau aGL,a aNLEL iNKEctiLe &4.*11.4411 6- C-t.' LdLN L, 12,L1AL: C-Or cL LCL,C1 1-8£ 44 L.:WAN CO. LIU £7-SZ' 1 1.-L,lf t adc,c,u ag c,uc,ct tra:cicau cl.ruuNci 44t.c4412: dc, Nl 11..!' Acua mtc,a L:NcalL' acc,c, U.C41.KNtEl Lau La cuaaL 1Nu LallGaaa LG41.1414C1 AaLc,u Nu C.,IILCC1: cad NULLCV Gi.t.vakta CC ccNaL CCl CL,I.C1L axcl CC.14.1.LNL4SXCI: ucaLu-c ut.th L43.4Lta: dA 41.11:1 MAO. 6' t 16,42,LN L,
11.2.

DULL

ccciaa CNI

CLIG4:411 1.14111.1-411,

PDF compression, OCR, webI optimization using a watermarked evaluation copy ofOZ I CVISION PDFCompressor ZI

LIC.14CL:

9: GILL

L:ClaCL:

9:

CLLLU

C4 LLELL L'LN

N4LL'i. ILALI LLCLL 4L

Acdm

AZIL UNQ

1791

LLUC140 ULLCU. LLCLN

MULL' A;

LCLL LCL 4Z4r LAMS).

LCL'
NU LISQLQ 4N AQLQU Lram

ut.Lastui, NmL OUL W iN6
LILLUUL* 4QA1

551 LLELCQ'

A

=LC'
,NuaL

AL/AL

44GrmL C4

4CiA1

sA,u

aLULA CAN LCL ram

usLA;

4N

LLNLQ'
1SL.1.1.1

NCL C4 LCL NU

4LL41ZCQ LN1 LLELCCCI'

N4 Amt.c aLaca

IL;ar

c ruAdu
carm'

c4mN

4N INV.

;arav
44C4

/AUL

44_a,L NCLN tigL NA LL QQLLQ4CI L%L.L. IMO.
QLL,CT

QQLLQ41:11

Z41.1.1 4C4 951

NU NALCL QLL4L4CI
QACI LNLU

1441

NcAl. LI'CLLLI L4C4 L91 AUYIQLLCI: LAUCL LULL
441LU LLCCL ULLN QQL-LQ4C11 1.1.03L
LLUQ4C1* LULLCU L4CLCCQI

A;

CQAALU CMCI CCW LLLCM CNLAI CULIALaLCI U44QCCI NmL LLN 591 Lava CLEL 4CU1 ;QM 1L4LIM' Lcir14- ;cu. cal Nall.

1CLUCI UCU

cc;

LLum cLAu N6

LI:1.N

AQI.CLO CiAALUCI* LUQLCM NALULGI NLULU NU UQC1144140

L QC;

riut.. 4N 951 ALLCO'
4CLNL C4 NL

GCL C4

NCIL4' cALrm cruLAD
IMANCLQI 4CLNL

raz
C4

QECCALCI

NLULLIcri QAA
NAN ALM

LLCLd." 4CLN

C4 NL

;tau.:

AN LLELCLI CaILLILU CCW 4CLNL CL NaL CLLCI LLELEL* QNLULLI CQU 114 UNC14rU AN NCI NQLELIUI ram Aaaci ULALA AIZILIU AN LNCI
NEL' rQ

Lm.ra Quu,ry

kat.' chcir

C4 micacuu
NAL: 691

ACM* AL N41 LCL OLALLI' OLALLT LULL LUQ NU 11C1LCL: Arm; 441L* Nall. NU 4LQ 1.41LLA

a,Art. NZ.

,achd N;Lual
191

Ldiau

AN

LN4/21

CLAULI LAU Lamc ULAL: LA'CLQ; QI.C401 A4LLI 4Leaci
C141211441

LIR CCLUW LLI

LILN Neat_

NLI-14

N4 L4ELE4 &all; NLLIL NQLL'

Lra,AL.r, iiQLL.' Z91

cuatuaz

Lui. LAN cErtde

ur
1.1.0

LA; miule

4L N41 £91 U1SL4C447

I-4ra

ANALULQ

LQLLIL LULL

LeiLar,
CL

uut.zuch.,,c.

mai

ISM

Z41.1;r4I

Lo.CICIS: 413

440%4111,

14404:ULILLU.

1'91

LNI4.111,:LICILLNI" 991

ChElEt.

CC4.[L4.

CNI wactat uctoL: alUCAL

CAC,

UCCLEal LILT CU. NC

GC4cL:

Utal:

ACC, 9S1

cLtc, C,CC,A ctA uctcatuta UNLIILLE LALICL: CANILELL1 ccw, cactus' NU C,NCILLI L.,C4C,NC4CI: 4LlNl atc, rtLc,a Euu!Lu atuLtcL, =Lai LCL tut: CC trctuLl ucttuct,` LL,a clII lctc ucctc,a
4z,L1441.,ILE:Ut.L:L1-4.CILUM44.11. ucILLa
c4c,c,11

991

acuctu

UCACL4.1

6:9

CILLI.1

'Cilia Eta;

CauGatc!

NC,I.L.N.O.' 1.
I241.

E 1.2CI.GL4.0.

unt44

ctc,

LULL FILLI cat.20.4 (caLzaitu,'Artt4,1,'

racat UNLO. Na ccitctL' Ecag. ,cart Lt C,N 114C4la: CAN 191 NLICCI 1U.NL: NUL C1U UtNcCl aU0,041:1:1,LLILI 991 NI adtla' C4C44N CALCIL' ci,;,6LV atc,

C,C1.01.0: CNIULL 1NU atG,Lat

LNICII ECIGLi.Cr

{Gaul:

CAC, NI. 12.4.l.21.1.4.l21.12CIALCC 1.41.124,alL141441,L1:

691
191

Z:3£1
z:zLL

GILL; L,

catt.L! L,

uctuctaLLQ: 991

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZZ £ZI I CVISION PDFCompressor

L',ULC41: C4CLUCI

CILL.1.2

c4

FN' enua cl CNI
NeAL
1.41.11

e,u,LLT

AL,

uLLIL 4N

C4

uCNII LL cL' NR

44.41.1.1. Cl.

AL.

eArLc4Li 1.:Q1A,L

CMC1

NM.'

91

NLCL A4 UI (itAt.Q)' NM. tiI aLti ccamadix NLCL' AL rcLICLI CIN1.1 (NALL:411)' NQL 91 Li.C4LIcCI
4L:C2

ANLI.0 NC, NeAC CL CCILQCII 4L4LU A. LMEN 'NUL I.QQa LQN1-11.1. cuiarf.cJ etAcUll NCLN 041 L1 Nell" NUL UCN1 ZN (NALL:411)1 NQL 91 QICLI. 4C41.1 AN QLC41.11 LcaLLLy 411L4L' WC! NUL! N1-11.4.L' CCLL4Q rcu,rim NU =AN 1.Nr4
14Q4,1211.cCI

SULU SA

ca.t.z
CISQ41. L.C1.

L 04-Liu

NA NL CzLzt.' NZL QCA
4Q41.

=ale Nul.:

NQL C2ANC41
CMCS

Aim Aura uezpi OZ un.Leiu LIL141. ;CA LL!
IZ

ALI' crl ULU al Lite us.el.

111.4

61

uLuctl ale,Luz LatO

NA AcILL ACC:
NL cLNL
1...4CLCCIA

;SLAT
L:L.41.1

1.114I.

CLIALIULLI NIUQ

rauLL NmL U1SLI.Q4L;CI AC; NI eAr4a/11 SA WI! 1:4J. Nu. CI C4 uru zz Ncdar QLCUCQ NU LL!

4CL SA cticd

NeAL
C1ISQ

LICL SA-Z.
QL!

tat.

E

CMLIQZ: NAJ.: :ALL NeAL am. 1LL Z AQNQ4C411' L11C1.1.: NIU 1.41241.! Cl 1..1.1114.L 4Q41.
L4CLCCQ u1SQ NA4CC1 LNLL
NLIC1

it; -

ALM

cow

HAUL' u1Ca40 itLIL

Aaca:2 AuaLL dQl. Nl QALI.Q4UCI* Aim tre,L LISA

Q1 QSQL 1.CNeAL

tiCL40
c4u

alC4CCI

SA NOLLic AN UNCI ANQL1.1 Lt.ELCCI NA,1:11 dLN Nl

Uri

S4. C1

L'.C4LeACAZ N14CCC1 L:LN

umcli c, ACC
4LLA

NC1L-U4 LAN

Art, LK:Au AN LNR
ICNL.1

ozcav
11241

rum Lcicril
tz ANCLLL'
LNC41.1 9Z

WI: LIEU NA 4dLE

NI.

eAt.i. cxeaLl NILII aelL Nan. uLLI

ezromi

NQILL Ez
1.1..11.1.1C1

Nct
en4,u,c1 LELIdLL NA411,01 LLIdEl. AN QALACI C4

AIL'

IL: NL.C41:1

Luau.. Lca.Rcu =aut.

LLI. Lcu Lrua. CL

SA,CL'

utauLry N21L usL4c1 Lau uLL1 Nun) Lcadi.L 9 cw...44cr CLUB rezelui. NalL CA NLI rUdlL, 9 su.eiu cc,
L'CA AQUL CLA
L

CtSU
Ll.t.4.rl

iul_car LararL
NLCII Crc

ucact.
1.J.1.4

444.L.11:1'

Ue214411411
Cc1.1A

NU

QALLQCCII NU 4COL: ?I/AL

;rim

NC&

NAL: Ct1.411' QN1r41.1C1 4141. LN/AL

CZLA ULM

9 QL:CI*
6 L1441

CML1Q4CI ACCI

9Z

CULeASQ SEQC1 SA

N4LL'.4 QNLLILLI IL: CA

1.:CLNU. Act,a1 u1L

cur NL ucaLitv LcrL,
Llc
LZ

NCLII

1.1Q4Q1.

NAL:

JAZ!'

QNircL!C: 4Lcl INeAL.

CNI.L.1.1.14.r1.*

alL:LLN CL.LL

LLMC11

NUCCI 4141 CA NLCI1 Cr4

NU ;UR cLNL: 4QIC1 uCYLcLR NILIR

cwatzali ALtd cal

41CLL 4Q41 INQCCI NCCCI

tarl.

NLICV CILNLCI AN CI,

NalL

QQ41.1:1 CLNICCI

LLUI ILI ULN C4ALLu4m

CI4ILLLI CL ACC! LrurI. cNLA' ucLrca 4 4 NLICO ulaicri of INLIL cte.pi Nuca tLrL LNOL Nuca CLNLI. II MM.! uc,LL USQ QL:
LNUCI
Q1.141.1`

Lai.

CAN

NC4,0 LLB
QC1,1.*

12/AL11.11.1.1

ANIZI' uniziaL AQANcav NULEL
Ca: (NALUctl)'
N1.1.1%.

zaw..ratz cNatL

QALIMUL11.1,Lf

cal-4 US

NC41...

ZI CUMLIL11.1.4Q*

NM.'
ANAUL. c,Lica,ut, <11C11.
NE44C1*
144LL'4c1 c4

El

CLNCI

NLUL INcCLL QN1A

CLNI.1

Nrc

C1LL

NQL'
1

taaat,a cauu.4 caGLca4c1 NLCLI:

UL

61

nc, 14NEN41 UNLO.

AC14

91 caucticu uucua,a Z:9£. MLA; t., ULCU.E. 11,114:64. L',414t 61 Z:9£' CULL' 4111:L, 3L ratcm, ua tz
Cl4EL4C1.1 LOAM.

Z:l
Nd (aux uctul cL ,cLact
NC,

alL1.1 NA.C.4T-1L,

444: NA

Nal.[El

El:LUAUS UAL:
L114111.141111(t4LT

1141.11.141.1111.1.: am.: am

Z

NAN NAW4C1 LEL4 NAL!

Lauda.
acac,,u

111.144L1

Cala

CAL=
ACC1: L1lL1C1

SZ

cell t.:41.14u: Arm uc,ctar

NA4A4C1' 12d1LNI:C1C4C41: N414110.1.: ua.rt.

(c,aca,,u uLLLat cc, NU c,cci uctrciri

9Z

uLa. rata [UAL:
Z:17£*

9

LNLI. CO. uuLEcackLau CLUNLL

claLu rc,44:L, r4

ll

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofI 17Z SZI CVISION PDFCompressor

12111.C412 12 C4C414 L,:

QILL

uutcat C4C41.112

L ciLLL:

NLULLIal
CLC4

LC1C11,41,0 LMAL CL!
LULL

9C

6XCI14l..1. LAN 1.,LCCI NIX

C1CLt4140 LE

L;rsu

UgUdr,la
1.1.0

11.4CL!

I.C447.11.LICI 9Z

,NCial.

AN

Nall.

ANAL: 0E4E40 AL,LLI LleACIE,EJ NU

L!Nal ,LL.414 NAL: CalLIAI 1ILLT0 LULLL,CI

Z41.1.CL

LN4LL4C1
NALLI,C1

444NL NAL! CA

141.1ILLZ4L

LII0CLI,4140 NALL!,0

4;

eadL,c)

uclia;x1

LTL.41.i
NALL

4N Natl, NU

41.4140' NCLUal NU UXNEL CL N4LL!,0 LIULALL! 144 4EllU AA

NU ,alizaL A041 NA,LEJ alAcUal ,CLNL CNalL, IICULZ cu;;!a Clia,AL! NA4L0 rUELI0 NaL NAL! L!,C1 ,r,LLI CalMIC21 9E CL AUX! 44 4441.1. NI NLLIEL

;mu

caL

uaLcv C1 ;Lamm' NUCCI ezELN cam uLu NU 4L cuLca ciza,41.! oc rriL cxLe.! NalL LLICLI-L! UrUW NLUL! L N LICLLL! CC0 ULU!
2Q4LII,C11

Ldri.

um' cc;

ar,co

LCllrl U.ZIA'

1C4 E,L1.1:

L,CLE, itCal.'

6Z

4CLL kmL EVA

,UdCEL LCNalL,
LAAL L.,CLEELI

La', cu,.croul

411A

NLULLI

40

,LIL UN/21

L!,CECIL

NU LAN ACCCacCI WACIE4C1 NU ALM AdUL NAL!

;UAW'

444L.!

NULUL! NIX

UdAA
NU

NIC41.!

CA

eiar,co
CI

L14LA0
ILL

;cu.
L6.ry
LNC41

4,471,LL CL cf-C41,LICI

LUE,L' 14.,NalLEL: NA 41L12.1 UMILLEL!

Uaru 44
LIX4LELI
6C

NE4

,Lca;' ;cL;co

:Nat'

arma

mu/ cc;

ucaLiu,ca ca..,
14011 2QmL

NU ACall NLCII LCL LL, ic

;L:a
NLZ

2cd;
d4c4t.

NLI NEIL

04 LC, N0LL,' zc

1.1.0LILIL4A4C1 NLI NLL'C ULN Ncl LIVULAAL NA

C144L! CA ACC1 N41

;MILIEU' ZELL

ULNalLEL! LrE41. Ni

cll....440 NaCO
4e2

aL44co cua.; uarai

aLrOUL LNU ACLIN,LI
C,LCI ALL ICN,E2 LLLL LIU CALACI

NALL!,0

at;
CL

141.10L.LI eaCcI.LI

cl

arav
LAN

4et
017

CL,,L:0

LZIC1LCl

Nall. NAL L,d

trui;
ACE,

4441-4 ,,aUL11. 4N AUCI CalL11'

LLILL,0 NLULU4rL NU IMCLIcat..C1
AL

LAU Cr, Nr411,0 Car,

NEIL NUL UNLLILLT Nix

Cza

cL

uuuc

cekla urcr; ,4ELL

al' 401

,,crai
It

M0,0

rouLLu'
IILN

LC,/ EAL,LLI 141 ULEL4CLUI

41L.,ELE4 CA

kW'

EE

MLA
LLLL

CL CLILaL 1.04A412.0

E,124C1.0

AULCIN,0
L14LLAL'

czca,

44NLI CUZ 4A rC144 4N
Et
ANALL!,0

uL4LcAz

c4 ro;d
ACLI.

c ,eacri L;rxu
1.4r,L.1.1

-

Lf.CILE

li.:4440 ri
LrLlrl

LC1ICILCLQ

- ,a;uu
u;EQ'
1:Ala'
AL.

Z'

aILLra,0 4N4LL40 LAZas ELL' cZIN Luaraw Luaew LLLCQ N4LL40 & LAIIra. ANEW-TWO' 1ICI0CLIN CA W4L-1.040 LILLL L11.41* 4N WU,
Ca1411:1

4N

Nix

;LuLuL
aUL.
au:Lat.

Lac;
6,a1.;
rtLL`

4N icau,

Lcur,s

re!xc
LL,
SE

NL0L!

AC;

VE

A0LEALLI,U0'
1ZAC1AN

0Lacco
LA;

IdAcUcn N44CC2

4114CLN1

N,Cal CA NL.Q' Cr,

AlIdL,C4L

LAN

Lcart,
N41L.

L!,,r1. AN SIALL'ACV

LAL,N,C1

4;
CAUCI

AN NLLILLII C4aLL NLZ ACIa ,C1EILL 40141

4L44110 Nall. ALI Cl ACCI lUl

4UC1 ,dLNL.

UNQU' NU LC,NL
cartLa t2C4GLac4 cal Clal.4.1.1C3: LZ au, CM <tat uszLa' atc, coal cacc, utmicr e,14 El Hat. c.4C4dla cc, ctc, ULLL4,4 atu,l 244,4444.4 GL41-11. 4iCAILLC4 caucuEL: uctcLaa ail WALL!: CdtalLta az cct,Licv L:c<tcu &.cu tcci,tuL Ze.4C12' MUM. cac, Llll MCCI: CLLCI 6Z uuc,c,u C,lll ctc, 4,41aLL uLustu LTOCkEl c, uaci.L,ct (ticuy uNa4,Nci, 4ctu ccitaL act4,` Ccl4 ELLI.LNLI 14Lc uuwa,4 1,ca Clat,12 ELtt-La: WW1.: 1.1114.4.L.0 Lc4ia,:C414

C4 C.

UNal' cll.& NA 4.41L241. ALL Cl Ci4c. 17P C1444CCV LiCLL Nall. C4 C. NUQ 'co C4ENLICI LINO ULN NW NALL:40 LIC0,LIEL
C4XNEL
LICL.1.1

cauctra

C,NUL

cLNU-

uccg, ucanl =LAIL

caci

44011 NI

Nr1rEJ

L:LNi NQLS NALL!,0

ELLC 0441

Nral,0

ULLI6d1.

LALLAL!' LrL L.Na 144 N;LL.kci

&Au

ULTr4NLI 41E4LI0 C,1

UCNI CALACI

icaLL

A411Call LL,d411. N4LLUE2

Z:6£

9:12. cul.12 L, xquat: ac, caelLom Lattocoa LC aue,LiAct:LUANC,Cl" uthuil c,c4L ca.:cum: uuoLauct l,ld i*:st,L aLLu 4,uc11N ;12 XWL cauara ccL 4L avILut urztuLu 2411 214,1.110:1" 4C41.: sc

tam.: ucutt ,,c(cau zue,da: atto,

241111E4:

Lcl c,ca,4 CIcSL auGaid tucac,L,ct 441,4 C1AL 112 (AFL UUGLCA44 ,ca

Cl2112.21.1 L1C1GLLi144 4L'a LIC4UALE4CCI: LC1.4,

24C41,

LCLMLL a4,1241,QLE 122.44,44,,

Amur
ZE

uc!Lci_xaciNci,c uKLE,4 CSC,
ICCLCA CULL
CAC,

ULLCL,

au,u c4cu,a,ct cmcc,,ci cat, AN,aLL LIcL
14C,11143: NCILL UCLLE4.4 L:1444,,c,,4
24l

cau,a CULCLi.4

LACALLEL

LIcioLca,o,

4121.141.4" ucIlL1441LIALN

C1LILSCA, <S&CACI, <14,

4C, 1.tuc4.0 cac..m.c actLEL,
EdEct

caul'

cticcau CSC, zu,zu cuAL

&Lau' waL

tut: CLINC

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 9ZI CVISION PDFCompressor LZI

C4C41.11:11.114CAL:

L

att.0

LtUIC.414 C4C.41.14

4: cill.12

catco. LLL

Ha,

CCL

wilt)

uruL AKUCI

4e2 NELLL

uct,aL

depuLci. ser.a, cv,a NU

ccica C2icalL! L!NLA LNLI L!GlUcCI NU CLN L N NZILL:4C1 L!LN LcCUCCI L!;c;L: CALL( Nu' ULM ttA 4LC1L; ULN UCELL' CO 44 CCAtLI calC IXUL
LCL;C1 L!CLCC,CI LNL1 LULU
6,QWILL:

N;cl

IAti

WAWA NU LCL.N CAdZILIcl*
1.44N eZIAL

4CL141

LUm

A;cCIC ell;LO ;NULL' ALL d CKc N4 cdLNL L!!:1 LcCLCCLI crcLL' tc1.4,CLO' clLalc ;ACL CC= cC1L ILLOW Lt MOM.' Nig-Cc 91' 1.:4LL4IX CCL due, ito uAelri LI440 NCI Le!LNL L:ULCZL: CiCiLLCI UCLECLO
ECECIL C1LC! L!C
1.:L1CLAL 41N

-

LIUCcLcC NralcC rc,CC1c0 1.11LUL!

=LLD

ULUL!'

cL1CLL 1-CL.

CCL

LCcLcl LML,cNL!
N41

;LtLL.
SS

CalaLCI

Will. CA ACC
Cc

LacLLI d;C:ILILCa
617

GL

&,

c.CcL,I.

ZL N

41.1:1

Nt

N41

IAN Na LEAUX ELIIKLZX LcELCCCI
LLCLL:'

CLIac;L! 6r1,

L',4LAC1LCr LLELL

ralCALIC N;L!

A;

1.!NIC

ACCI:1* NU CiaIN

altudri. ;NUL !MLA
AtLL

NIX LILIUQL N41 9S

=NU'

rlLalc, AIU NIL!C

L:C4C1cCcO'

ELIOGI AL:ELM MALL Lac'. eiLLCLO NALL:c0 LLICic LCCcOlCca'

4e, 44m. LozaiL

Lucia' cat

4;

4,t4L. uLLuLLI

Lall;11 LIN

LS

L:LCCCIL 46EO ccZL; GIN 1SLL1 'CI CAtL N42 cdLNL LINZ cll.& OS UXCALL' LAN auL SGl ;NULL' ALI CI 1NU NC- N;LL:ca crcLl' ;al-MUCCI' N;LL:c1C [La UNalL NL Uca AdicrL
LILL

-

NZL LUAU/

LCA XELLIC

44LUEli LUULL NALL:LC GL.1.41 [IN

NLI A;c1! LELLL 41[41UL! NU. N41 ClCc;I:1 Cica' CM-4 4c,c1 crawl rZUcL1 LCL!C CMCLC)i (1.1,40 UULIca NU tIC ELELN

IX

i!LcULCI DUAL LCiOLIC!' O1SOL4 LLIC1 NU
1L cLUC CL 42141CLIL

1Se4L 34141L,

IS 1.!CLaLcCli
1.5.1.0 VAL!'

&

LCmQ 4L:r441 4LC4

CalC rmCUQ

L!ALLIC

LLCLCC'

Luiv. CNOL

Xe1LILL: LXC11.

UNLCZL! 9S

LILICLL' NLAL

e,anuurai.

OULICLIOL

NLLILLI OAA EELN CL ItCiA* ELLE NO C4 LCL CL! LI LXC 4:N

LI,AL!' laic;L
4Ntalc,0

;Mil

CILCL!' cCcLL NalL,
CL

NUL' NUL NLLILLILL NZ1N ;L!C CLUL
L'CLLL

Alan
Eg

cLISrl ZL N QGL ;L:C!
ANCOLC

L!CNCL CCL ZS

LLUCZLC1

LELN
Cc

azem.ko atu.

/mul

Crc NUL' LULN 40111 Cr,
c,CLNCO GI Nrc, Ult2141

'CLL,;* L!LL! cLO

al;

&UAL

N; CU NU 4:1411.1CL 6S Ut;ALcl. N;LL! ;CO Nci
Nci AUL' Crc NUL' NU ACC Nr, LULQL.
19

OCULUL ZL N NAL:

DOLL' LlgOQ AtmL CLIO aalL1. clgatil
L!NUL11 i.:Cc.NL

NalL clalL
LQ 441.1crli

U;ac

;EL

1..:cal LAL1L!

LcCarl

41;c1.14

CCL'

rULLL!' CLIAccL!
L1SLAC1LCI
UN41.12,40

mLL NUL! Cc NCI. ICCLL.40 iSULI CCL CCM., NULL 09
CACI Nrc al4c11 Cc Nara

U4,446C1 Lr1Sa,11.! ELLIAL

ZUN

NI. CALLLZ c4ILILAL

Lcrli
NUM!'

LULL!'

Cc

AZL! ;CO LNalcN LLCM.'
441

01424.ULLI

Z9
CR

Emu:

UCICLU

111.11.C42. CtO.

411.21.UL Cld1CC,

Ltcucact ctLl U ca

C1C41.14: C4.1.

917

N;cCCI LtCcA

c,

NLIC L!LIUL'40 £9 ia.41. 4N NalL NU

;LAU

AULLIc

L;UAL clUcLCCI
LNCL
1.!1:1

;CiAi CidLECOI NLE Cl CULL 1-4,CLrCC CAC LCL-LILCLIL! LILLUUli L;UAL CL.14! CCO LIL:c1! NIL:LULL' azt.t L:CLIcatl LQ

"

NLLILLIcrl. UCLIcalc

Lunc4o. COGcre'
ULNLLE.

AUL Nall, ILLS NLL1L

Calm
L!cL

&WIC

6L1L

AtmL

Nralca

atuatuicau FULL' t4aLt41:' EctLELLI: uutuu: C4L.Q cci.1 CL Cct uutK&u tuLcuu uatcoa cauctat,ua NLCI ZZIL cauuct. ucLat,a tgatm: uutuu. atc, cam: 41..AC4 C2ClUg.ELCI IL4 4ta.te.CICC NI QLL c,C1 k4CCCIL NCI 12,1.CIA CAUL 1.4G4.CL cucadca' calla. atuurt. CILCIACI NULL. uutuu CU, uautuu zuc,Nc,u' NGt.4il Nl CCE,N4.4 NU NI tr,uatu QLL CL atm QS CtAllEllICL NU ucLucu uutuu ut.tu, ctc atc, atm.xtut NLULL4 azt 4;41=4: 4,A:4st4. I.C4 QLL Liti ENV414.0. C44. ALCtll LAUEL cauu. uLcact,u Nca: tacit cum Lai CAN41-* GLEIGCI uEL,c2,,a INc4I culcitu'
c,r1

uutuu`

clCdLc

NU cau.ut ClLckl zatEct
12a1,41:1 ALLA

LICIGLACI.

CACI2.4.C4.

CM MIER

1..:C.W.24.0.

la

NC4413: 4A 4.4L241.
1.2.UNCL.C..4*

96
66

;clui caw, aLocacur

ZUC,IC.1C1111

ucLcacLa

CI' 41.1.11.Call UCtlEal ct1.1.4 ocau: 4uta4 utact_u cca4L CU, LNC, 44-a4cu 441V
1.14,11141:1"

ES

69

U.CLICI4C44,0.

NLLIU

1-9...41.CS4C<L4

N'

L2LLICAU

CALM cLCdCc GCuU

uacaL cardLici: Ne,L:

1:14171

cac, CUSLIAL 12E4Lti. Sc
RS

LICAGLal44

ILC<l 4.1..11.1al"

cN cac,acia tuaccu.

CC(144 LUC/.

uuccuta atuLcacto3

LICLCN4.4

CIIALL1'

c,Luu,t. tzucluu

cu.cca

uaNIJ.:C1LCGC,AcCI mos. ttcLatoLci:acui. ruara ACC IZALCU:uatc, UNLCW

Cl

uutuu

calm atut.cacwa uutuu mat, NILIU QL, 1.2l.liltha 244 1441.1.14.0. LEL,. ut.c1444,4.4 crzl Cc cllclLc GE,,U Nl LULCAL:' llaLl N4 N4ll2(.4 acal ttLL: a NA u4ct4t a.tuut. CAN
1.2A1.46.Cl NA
2441.U.t.C1' 1.2IN 121-1.CL

RS

EU' CCIGCU,:Ur.CLE

69

CraCLICI: UAW

LS

PDF compression, OCR, webI 6Z optimization using a watermarked evaluation copy of 8ZI CVISION PDFCompressor

0£I
NtC11..,11

ICI
Nuo.ctu CELNLII: Lm.ALI Nt1 ucILLNI. NI.C1L ss
124t2 uccv
1.241.

CCALLII2C.44.0. cat..4uu CALLIL: LCL, G4S4

11,C41.1. LULL CIENL,14 L24,11 LiNCALILLI

1.21 &,24 4114 ENLIL: UL L'ao'

EL
TL

uucuLu etLau cam Z[4. LI ,Cill.:Zt4 414 ctl.C4 411-1.0. CitAG, 1241.1LNI. HA1UI.4 LialCid-CL EcaA uart,uo.'
ctA Cal CILI NU Gt. CCNCL

(adz: uo. au,ut NULL CS CI cULI ucte..m. cultt. cac.ti auLcv
cac, NE40: L,
ACLLG40:41.11.ClC4,

uct1co.1 NU

LULU CNLU ud.u..cau

t9
LL

1.1.:Z9*

d441.LL: C!.&&l. NU C.14.1.11., Ltc,,u. vaucou-

caw.: Nat. cum: ANA,c,,o..
LCLNCacu t. b.

sL

69

C11144413: L, att_u 9:991: 4C444:211.44 LCU L,EG444.4 caua cro.1 ArtuL uc.tztA' cuct101..
NU Gc CENCI. LILL' 241.14LI4: LL cSCAEr

ASILIL mLJ 4hrl N4LU4Q C4C4C121 rual oi.a;,.o ea& liCt NC1LL'a.C1 AN CLCC1

59

d241.: ctla a.Ek ciLtu Nat. AG, uchuil ziAtu,ci uacho..t caLA unr.zo' Lcuoui. ctA cauc,LI

LEGILLL NA LLICL ) UL' NU NCI CLIAC INLIi 68 d. AIR raac N; LLICCI

C444L.C1` NIUE LNU uoNor,o Na, Nut' NAN NCI
44K44r4LJ kmL LU.C2' ULM& Nerrca C4 iN4Ll UTAI m441.1 UNIX L4ELCLi.
LW! LIC44A41. N' U.NL<I, LIC,40
SL

NALL:41 C4C4CL' C4 1.!IN UCILE alLCALCCI4C1 88 NC4LL CCCL, 14RL nalc
Ce21411.1Li4 441:ILL' 1151.1.! AIlZL ZIN LISIC141 - ENL4CL LLLICCI 4IL N41L az=

NULL CCM-4 11C41. S1C414 UMW. ArLizoai

NL,C4IXLLI 44 C44411.1.4L: LLIKCLICi CU' 1:1 L1.2L4C1 iC LI AIU C4UCLLZ SI41141:1

uu man Mel ULILC4040

L9

INC, 441 4LL: CacCQ NalL LINC441

L'AcC4CQ CULI44C4C1 ANUL Zrc, ARIL 1.12,Ltil4CCQ DILA' LNLIC1 L'AC4LICI iCLL NALU,CI LNA uar& cu. 4Le4ui Gi cu cco 4Lrea

Lccdeaco 4,alcau. icu C4C4L L;44LIQ C41:16 044I01 LL!LELZ Nuco' LLNL C11.:
La. CCdalCC, 41.:LLI44 L4L:LL14d 01414 CLIcZ N4LU412 AIU 1.1.C4NC44C4Q 1.1...C4L LIM" ccCIC etCLI

Lci..rco:
£L

ble.`, UNIX Ne11.1.!4C2 41NLL.1 LICIT Lr4ul 4u 41L.411.1 041.CW
ACLL AIU

C4K44C4Q I.:Ca 98 1.14; LimLL LINLLE 144 C4

114111.:40 C4 Na 41CCI WILL: Citelacl UCL: Ciaru excaa ato..! CINU
Net Crc criciLL MCI= NU b14L1 NUcUI:1*
CLUCica' Lf.,:CLLECI. NU C4CLI4414 NLULLIal Li7 4i4 1-1,Ki4r1*

uaLmn. ANrez,o u1 ucir421 Auo LNA isuom NLX L' LA ANUL altUdEL
LcELCCOI 441 ci OLLL AIU UALN L:CicLL: LeJIC4LL 44 UC6 KLe! 0441 Ni

NALLIcCi C4 N41. 4CC1 NALL' C4t4114L41. uru omat car,co
59

UNIX

Lro NC,. NULL!, 14RCCI

ZL

Ati C4441E1 NLUL LAID AI ZL NU(

NA cr, C1L4i 414ur1 AIU m14 t N1.412C1 ULN NUL' Cr,

4CLL AIU

LSICLLI4C1:11 04,411- N4LU4C2 Q 1.1.1.1.4L C1C41.1C440 C4 NOCiCUN eINC14LRUCN

/2142 1.11LCIN4l:1

LcELCCLI ULINCiLL 4LtLI LJ NLic 4S4 NLLLU MULL: AI 2 L CLILIC2' NULl Arl' NQ KU cal- IL NUL' au cm. CitGL4Q Nuco 4Lren LUou U4L1
N41.1.`,40 ZICLL LC441IC NU Nall, 421-Q iML,L NCLLS4CLI. L

CCLLIL4C2 UNULL

t9 AIi

L:C1CILEL 444141..',1:1 C1CILI LLi4L: Ca:

oLao

CCILULLII: £8 UcelCIrL NLLIL LAID LCc CcLIL LILA C1AImL NU NIZIUL 1.4S1

AIL AImL ucaut:

LLe! INLI. NULL' LlI.X4N1. AILLIQ Ci&LCO' C4 1.41:1 NralcCI 1.:CiLZULLQ

NALUcCI AU 4i

OL

NULL' UNCI ZNCI N44C1 42cL41

CLINLLL: LAN NA 1.2C414C11 LNLICI Luz, ouut.444o

Z9

cr,. a41 AN 1.:414CL

CC41.4414G4LI ANL& CC4 alL 4141 rU' L441.: NLICO ad41:1* iCLL AIu C4LECLU

&AU CULL: NaZi UCci alLCC4 1.1,41.441:1 Aar,co:
08

19

4LZQ MicLi Net LUCL4C2

C114O L.,,CLCCO C4L4 Li SILO oeILCCO 4141, 41144LCW iCLL CcEL L',4.14C4CC
LN,A4N 41C1:1 itEL',

Lta 41141. ULN NUL ZILCc 1404LI N,CU L1141L 424411.LI L.114CL! AImL AN

Num. 69

LILICW4C1 NLITI AA Cc 1.;r444 N44co LCL-LILCUL

11.4SIL14 ACC/ au NUL!' NI_ NUL1 N4rCI:1 AtluL4Q w L:LLX4C1 LCILLLECQ
6L

MAcli NC4 C414a LcELL 1.1.41.441:21 99 LULCIL Nrc LIM] AIL 414141ILLI LcCLCc'

AIi ZEL!. C14441.!1:1
8L

Cr, 11044' CiaLLIc ;CO NIX ZULU Lam.'
L'XL.t

UlalalcCI C. NUL', cuendl.40*

L9

NCZL.' LC, 14044' Na c4 ocqz Naa C,
LAIC

ceu44o urkl
ort.Lu

LCI-LX4 Ct.& ra4t. LCL.141.40
C:LN 4414C1 XU NalL UCCILICIa NQ
AIi 4I4eLL AIU urAldu LL LL Cc LULL: NU

CCCI-c Lr4 4CLI. 12.CLCL4C1' CICLL4CI Nrt. Cc 41L,L4 UCE CdCeILLEI

INC4LLI Ulc
LL

N4LU4I1 C4 Nci ACC/ NALL: Utr44L61 [ZAN 1.44,,u cco
59

99 NULL

CLGLcCI CC41 X ZL LI UNC44C1,

Net LC4 ANL aleiuri. AIU 1.1.11 NU4LC1' UM NUL' Crc

ACLL

NULL' C4NC14r4C2 NEL LC42 NM- CalCiLl 44CILL, 9L NCiLL Nralc UalL.1.41 Alrl
CaLLL!

atLu cmuct optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor PDF compression, OCR, web uutco.:
CAULLI2 L'41,C41:

C4C4LI,C11:111,C4LI L.:

att.t2

C4C4LI,ClULLI,C4L:

4:

CULL:

1:1.11QQ,Q 410
4424 1.1.11412 S01

mac

12.41;

CU!

LI4L: L4L111 ELM' ut.tele,at. LUC! CCEL.41.1

CL

:du ui

Lc'ELM

1.411.

N0LL:40 cLIGLI NO NAN

N0411.1

AaLc

1411.41CW:1' L4E11 QISQ /2141W ALt4

GLIVe
NALL14CI

NQL

tot

LcELECIAI
1.;Et

Q141.1

LAtcL ACQ 1.:ENLtc

uN0u.
901

ILALE

LCL

LAI!'

UCNC.I AtC1 NQ

NM,'

clALNA' Cr, NU'
LO1

40 N14L MAN 4C4, al0L1 CI, 44
NCI

EZI.d1 4Cal Etc AEci Ectcri, L',CL4 1.4Earld CcoUL NALL;c0 140 L!cNa LrAci, N0 1.:C1CL4Q/ 4C41. Etc MEL, NQLL 06 alCCZCLcAcC =LC NLIU

LILILIcL: L:NLI LALL! NI 16 ANCLIL LIAM.
LAS

MICIELLI

QL411412

rum

urcci.,0 QNLEC Aria:Ica
LenAu

WEL! QQL:l Atu L:alAcL Atl NULL 601 WV ZIECL! WM CA'

CGcLi Nql1

NILIL:'

C441AQ
Afl £6

CM =LILL
L:ACL

al/tE'

NIULLLI AIL LMCLical4C1 Z6 ELL41.10 EGAL

0441 cLI. NIX L1LEcN ?41IL 801

Ct1;

ANEW..

L:ClNaL

NWLLU AtL L:C1CLIcal4a GAT

L141

Qzdez
1412

1.1.1N

011

INL1 NLLIL

NC41.1.1

Q4LAL! QUAL: 111 4SUCCIi. CL

aL4w 4ci 0cr4
aL41:1) (NQL

ACQ 11.:GINLIc

LcarcI

alAcLILU NU' UCILLIcACQ 4C44' Etc LNQL,' Q404L1Q

CI,CLAQi ale,

du;

1

NKCI41. 1L C4Z1. razurL'.. 4XL;

Q41,AL! QUAL: CA NAat 4041 AQIiL ZII LNLA,` t4240llI At0 aLe1.40 Nt1 CL:c1.: NO alcui. 40 rCIN L:NQ INC41.1.` at..4u CALL L:QCalacQ £11

cleACcL! NU' 410.Cctl. ClEAc L',41-c0 AWL! NA

rcal
r0

atAuri.

LAt c441.Cla '6

ECILEL:' UL4L: NIX L!L1ACt1

gUL £6 LILIctli,
NELLIctl
121441.1

441ClUl AC441 lELL! 01011

NCiLL' 511 EQdLLEcCi 1.11!4l. LYQ ci' 171INC4.' LMELcai CNalL 24144CLI NC4L.' 911 Nru ral41,1 AfL (CLCIE) NU NUL! 0.4104C1' LCmL L:lLct1 L11 CE4L* C4mLL, LLILAAL WaL141.10 L:Nt4140 &Cc Nu 1.111414

uA,aLu
1.!NLA'

1ELIALIL:

'CUL& uurcL
N4411 96

NULL' earalrid

LCL

144L4C1 c1a1C4

UNCcrl.

INLI

LAN

rrAuu NI
OZI

811

L!Clitca

LCL L!/21Q4CI C1

LCL

m41.4 AL:Q CILILI4C1

6:1(16' ELM 14Ccrl. ELM Uccrl

CL

AL:Qa!CI AIU L4E04

0aL NU

L,e2141,

aL400
UNCILI
L141LILILL

=LA
Q

cL:C2

alC1 CULL LCL 611 4411' ALmL CL LUILACUP ELELL Nt1 CalCia4C1 LN41.1.1 LZI NLEie NG441:1 1:QCal64C1

Lut.maAv LIC141!.

ucaL cl 40 UNILtLLLI'

NIX UCLIcall LQ LNLAQ

AcAL: CN4e2111

Nan

1.11.11

LeALLI4i

CQ

NCrl LILL/. cCeILCI LAS Cc U1L.41.) ,aelL,C1 Q C4 1:4Lca 4141E4 CCILLIcQ
C4 L:0

4LmC4 CC1LU4Q UNO L6

al] NI. 96 carcCli E4LLQ

CL LIENUcCL

01.4W NCI,

£Z1

all
40

'NULL' 0e.zu m0
41-

L.,ct.r0

ZZL

LIGekEl

CalLictl

U.NCI

Atl 66 Lt44144Eli Qat EALLQ 1:41Q AMA.

NUT! NL 41,421E4ie NLI QLILCL:
AtLX

ArLal C&L
1.1411

LILOILIQ AtmL L'.04
NIX NCLI.LI
17Z1

Q14C1Li.

ClACE
LLLI 411
41:1

INEALE 41C4N0CQ L`CA

cQ,CCCI

1.1141:

Le!, A14CL

LcElrtl` NZ! taILC L:Cc 'COL NQL.11 SZI uald4 LcEltr11 Aaral ULM CNeAL 1.4Elttl ZNLLELLI 1.:NCL Cc
rLC1L NUL! 9Z1
1.NCILLI

Arl

ANCL11 40CL Ne.,u.,0 040u LraelL0 AN C4 1.4CCILLIcIA NC21,1440i C414ULI 4LalE4L:' CALL ANLIL L1NLA NLI ""laill MIL ANMCI L:LiLlIAL CILIA 12NQ ow
ALQ AtL NICICid:1 LL4cCL LICINL' Cc ELM
L',0104L140 441412,1
'CO

air4J:1 L!ccrl uaxri.
NAL: 101

?LAI, Cc
L:cl. LAN

LL CoaL AtmL
LAt
14C1

LI.41.,Q

&LIU

al1Q4c0i

Crc LTCZI.clA NULL LZI QLIC4OL4Q* EiaLCL talQUIL AIL

40al

EMIL

MU MILL LOILE 1:NI-J. AIL AuciLa LA140L Auezu Lxr,u UNC) LAU' a LILILIctl lta44Q EtlLi4L:01 AtL LiitcL: EtcL111 AiL CQ411' NQL,' LW' CALI 14Q1.1 ENALL:41 4all41.1 Aca CLmL 40L' Act, umu NQL, 8z1 11-4LN40 AcLo.' uca cum./ ANall. au,A LNiuu ANALL441:1 Cc

AL!NC141

razuz
1:41

AFL EL!cLcal NLLILLI LC4Atl NAc1:1

Mil

Nall.

Cc CaNCL Z01 1.:ClaL4C1

AZ NLI

NCILL'ACI NLCICI

CL

1.C1LIC41. CAtI

UCLIcatl

CILEcLICI Cc LQXNt1
N11..11.1.14E1,

QL LEL. eiccQl. LAf QLE4L1Q

L0L4zu &Lzw
eteu ucto. colcac,

NU

AL1C414

411.! NLI GIALICL NULAUCI col

all2CLICU

NtuL,4 t,ca uctrt,L:l.

Ecac,

UCZICULI CaN41.1-14.0.

tucLar 414E4.

96

:zr oz cuLu L,
Luccacaa ucttu
ucau.

4CL:: 9-4'

LN(.41: 6 1 cautu L, WA: NI L atutu L, 41.1: NIl ULIC4S4 901
CACU2

NLI tlAct NULL
CSC

Z

1

ClaCilU Ct:

lr

uudtm Nu ca,Lcat (cl.u.,ca)' t4cti mca, cta lwIU4 uthEc, Lama:
N4CCI.

(diLaa),Lcat rum. loam 001
alICUSACV

l LI

Nl:

ANL:44=444: NCICiEl.

NI,C1C441:1:

ULIN,L24.1:440. Cale, CatCLILL Lac114

,LtL GLOW' cac, Ett,L1 ut.aua £Z1 L Z:ZL 4IW L, C41.1C44t.40: 9Z1

C.1LUM: UCC4N N4 N4l124C1 Gcc41.1

cam. rum. lot

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ££1

C4CALLCILLIALULL

L:

AILLL:

ULLI,CLL: C4CALL4

L:

XLICO

al./CU cunauu ULCc NLIEC1 L;;EACI. I'1 CE(.1. Ercacli ULITC1cLIO LE1NLI crulccv NU LC11:14411 CrcCO AL 1.C4C4U4C1
eILLIE4C1 C1l.1.1:2

;AUL
ULILict. LAL1e.LC1CCI

UCLA CCIL.r1

&Cal. NULL' 6"

CILCL.: ALALLI

QLaQ

AUX= Nu

AUCLIcL. 1..carCC1

ALAc NUL.'

EINE'
CALA

La.ELECCr
C1441.

C141:2

cci4mLccr
Ar141 CcCIAI 1.CQUOLL. tXLLU

Luca'

LEL

4A4.12.1:1'

&ALL',

1.1:LOCEL
C4GAL:

OIALOLI1 CiPL!

40

rtarL

Z'1

tmrlU

L GL1 CalGULI Cr. NU
NLUQ

1..!Ccrl.

oci

NU

C1AN A1.141.1 421!2L1

NC&

ACI A110.1.41-LUL clCI

ALtaLQ

Arl. CAL; 1Irl. CICLUIL
LIA1.4

11CILM14

CC&

LALAQ 1cI

uelL LN4 Luc' 4a1 LL.Ar 4u, cr, cdLc uelLuL Lcarci 14C1L' 4CILI LEL 1.1-LCLCI. /21dCal.' tulaL C111 tN CAML. £171 NO UM' Nit Cl L' LalLep ALNLUrc' ULCA AN NUL' clt LALECI.ri LLNrL
LIC'CL

cru,c

MAO ACA

LECcA

ACiL* LzmiL. ccLizu MAO NL UAL uusw mLun LcadLL AmL NLU CA NULL' zcl c1.1.4.C! Q Act Cil..CcLIQ Cc NIA calz,1.1:41:2'

LLtlrL L!LC,4 ENalL LILAC,'
tt1
41.1.NCici* NCc 1.1.14411.1

N1 C.

cudLchy ate,c
Le!'
11L

ccU.L.1..

4autu
Nrc
E1441L

mtelaLrLi r44LL cataiL. c814e,14
uLl a

rail Lupu

NAI" LELEL ?lid;

LcL.

Qtr'

c4c4,

I:4c; mot.

NA,LL' LLEZLEL: Nrc LAIL ma," Eall.CILI, 1.1.Aralcrt C14; AL'AlLi CULLcL
e.,L

c4,LuLL1

cum CM

ASIUL1 w.CLEL Cc 4C/L,'
Ct141

trL aA

LiLLLI

Lk=

9"

mull -

cuLL.o

LU4: 4L
1SA

ruu,
LELA.

rNua AN &cat.' atu cL UatuL Arai e.,rL ALL.11.1.1 0.111 uraL.L4 LAU 1.:Ccrcrl LALI 1.12ILEU LAU 4441.10 cxmL, tEi uLcmcr due, LULL aiu1 cd4,14L UQ NL NUL' NuL casrc GGL azulti ct.AuL calm LLtalt NA ;cam dt..at cuAL!' NC/LL' urai mizo Crc AU WE lratALI AL rNc4,1 C14A4ro urr4 NU QLL L LAQ CL4CI.L,C1* 2MLI. Oat A1r11.C1L!' urr4 NU C14441111 uct.ri CNalL NL 5"

uucLz, azu ene,urL Ni

-

5"

e.,Lt

Al.Grcl*

LAN

Alt.ruzat,

ALT LtCL.h./111. Cc

c,c' LucicaLa
NU

C1110

rek1LIrl

;Gun Ni 9"
U:1

UC1lEd1-4,0* [UAL/ AU ZICCI

ELELLM
cxL..<1

EL4110'
rLzrL NalL [MLA GIA
call...NA* Etc
L

144A

L.D4LuLir ce,
CLIC. ND

No oda xLe!' LAN
cACL AN acr1.41

uciurmx,c NL
Li
I.

NI.110:14

L.C14L.CL! C11LLII.!
11CILC

=LIM.

L'.40 ACE'c LauArl. LEI
1.1.11.1e.L.C1

HL El'

rust

141.1

CLIC.

1411

ZUCI' cliC4r1. AN

LLcal.4- 41A

CCU. CC14141.

ci.curL
MA Cr INU

XLI ELUL LAN NI.LILLIal NU L!CLicAl Cc INLI

cACL 1.14/.1;11,171

rUcC NU

Lcr, aL4L:
1.1iL
L'.4C1'

C1C4ALLI NU

ucuuL

LUX

Cal &Can
1444C1i*

11A

X1 1.!C U41.41 NA ELNO LNU NLULLTcrl NU L-MCIA114C2

Lti

4120' L4LIC1

AL

ceALNA Crc NU LU4C1..rl. ANA.A41.1a

9"
ALM

NalL

Cez LNLI 4C1L'

AL LmL4Q

LEC44414141:C1

acLI.

cialte,LuLuo

czmw

AC11.1.4 1L.Cd1.1.1"

QL,'CLACI

AQ Etc arc aA
24411.

QtLI
At%

C1L11.1.1.

NA11' 6c1

NUT

rC1a.cC1 AralcCI NUL,'

CAAcCI

'/IaiL!

aluu wau ctcrc, (taw: .tcr-tutaact rae,ta.a cad uNut.u,a)* ucitutu (Ltc,u 8Z 41. w_Naut4)' U4LULU (dug st. CI. cautu L, cAu. uoraul Cc -1.LO L 9L uau,te lucac,,a ULLICLL' au, uwac,Nct et,a41` (an: uucactiAct tualLA)' (=Lt.: LIC4G114.4 EcLCI. UNULLUCL uc,u_au CcLUL eitAG41: cLILLLE ClealLLI Wadi.) (lac CUL NCLN Z4412 cuau rtc,1.4* utLak rum c,dEcia CLt CLE, CUL <SA:I cactatu IUCNI
LNLCCUCI
,L1:1

NLCctda

QLCL

ut.

ctc,

z'I

° ACIC41.1* LLL 441 AmL LC; ALM' Nall. ccLILC LNCd/21 NUL.' 1W. 1.141.4141' mlCCc C1CA NUCO L.140 L:LA 111 NALL'Ai 11.ALI AA ACC1
NAL114El.

L11.24

IIE4t1.:12.1.1.LL

0£I

ttLAILI UNCIANCLIC uu4u.11 CeILLNV CCLUI 4.61.t_u` KILL Ll4 au,katal NU acau atm. LalAleacU LULU Cc &ICI` 4.C44. =Lt.: 4L u.i.a,6 ut.xcat.u.ra' uc.444
CalAICAACt &CI CIUCCLL

uutc,L,ct atudY 111

ca*L: cuLLNLI LUGLCdt4

,ca u4L4e1

ctL6NI: cL..cLur uucte,: ££I cetcic,. muct Lula: cauezmu

Lcau.r CAN
ZCL.: LI-Cd. AUL 4L: CLILI4 CNCaL NULL CLANL'
NALL:ACV

Una
l2,24/ QILcU

clic4u. eL cucu twat.

caLc,u aNALL2L4 acca aLG,L.Latt Lt,1`
L4.41

caz,t.1: uctd: 6£I

Ct 4-Amu L, L:LNCA: £61

Ll ura.a

aLetit.0 uttuaLa

ENClEall IAN Gt4.4

44
LCCI

ada N41. CLCLt 66!
Ltutodtd.ct:
cuz,LE

Cati.LICLI 1.241.1240. AL:EMILE

LUI

Llt.t.0

C<INLUI 11CISLcCI ACALeaCLLI

UMW Cc

ueiGLcaLct

or

ENLA:

CICLCEI CS; LAL:Lali.CEL 241.4E4124 CC(14.

NLci LNLA az, tc.utt.zu C44LLILL LEI LIGLCaLC1 1CLI. lUttLEL! NLE E4L4 ALELE 8Z:S-9' ECILLU AtC4...411.1.4A

-

crtcul tcL LLLCIi

CtA LICIEL414 LINI.LILLE CU

cidu

(ACLU. NULL AN NLLaLtc: C4d4

NCLLL 91'1,

Gat:

E<LC,

Lat-NA

ct, L2Lntuu

ctc, AciLcu.,

Lea u.ct:211At 4t4c,.4

4tti.44 ctra Zt4
CCILELNL

CCLUAAI-Lc.

-S

Eccact_

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofI CVISION PDFCompressor t£ 9£1

ntlynn tn1nt3 :7 n-nv

7111111;1 T.:1111)13 :7 7111v

*Ran' 1111N 'ITN ,u51371 trinItt 72"N N'2371 ,11,5711 try 115, TIM 157

5117

53y 1V3311 rrrrnn 17137

717171

l771 lny ,33 148

yitt 7113 317135 un,5v nrs, ton 41,5?.,311tp1 111112 centz non
11ott,1 o,31t3n rn5nt.tnn me on5 1'11'1 J13117171 11N Erl'1717 11ON'1

lin inn rn,nin

nn3n tt51 131 urntt 1137 N17 ,n 1N1 tz571

,13711 ,n 1N11 Crrinn 517 17111'3 171N2 0171N1 149.71'71137 '32 1'711 lnitt

Err:win tr5nnn rito 5u3n rat n,Inn

,niarrin me on,5y iittn into i55,1 nitv 15 irtori rrn win in 13'71N' 171x 4;1'i737
.5,11 17137' 15x ,r:pninnn 1337 111' itott

-Inc 150 .1113tt5 753 015 n5a,1 13313,1 13,5v oni, N17 t1N oinN

intz5 n171v5 rwin ,intt ,137S t,c5711 urn Inv '12 5tt ntOn -rn
iitt 7,5ton tti nI2312"1 rnisrin 117137571 unnri 711%j7 ttn nyn ,ITN:Z 13 ,o,nto 173N invn1 rntt toxin mto .n1n1571

nin5n 117 itott ,untrin 5tt u,ni5tt rr'no '3371 ,73'713N71 '171 ,-rin!i
121 71N71 in 517 .11'71711 rrrin 2111711 ,1"13712371 n15tt

158

u,nton .1,13131 u,115tt3 innttnn ,m51vn mitt trtt to:3: on,5to31 0,7115ti3 .1135 rrw,ri iy715 105
rinttn ,n-537 71'17113 71'13 171211 nvitt ntOn 1771 iny ,333 v, 159

,3nion 5to r171715 ,73,1tt5 irrri 5tt .'11317171 t337371 '31111 orD1 ,rrtz51 ,5 inn ,(717173) intt 151 .715113771 5717 cry
,5x371 11N 17117 -117:n2 7117ti 152 .Ernirrinv 71111171 7111N

03,517 7,73211

,Ti35 51733,3 73 ,3 ,71171 1711771 ,,113 15tto1'1 ro112'1 117171 1'711-1

,rrinitt ,trunto 17137-73,3715 r3111N irrinn 160 .171Y 11:017' 1,1-5171

111N12 - trrnttni navrin
.11313'1

111N1 71171 13,711zi 153 .11,1271

Torn npn ,111tt5 112 iinin

,n ntOn 1771 17117 ,33 Imp,: 1 ntn1

47171571 IIN 171/3 ,ntOn rinn nnnv 1TOND 154 nni rt5io 1213'1 ,11NT

irnn me rr unto 5731 ,113,,3771 17117-13,371 1n111n wrn TN .175o3

trtt1r5

nn-rrn

un,5y1
155

me Erniinn o71,5tt 1111111 pyn 1,537 135s1 .nnv, lann int
tee 071 .o3ria3 -1 m5 13n5m lmte u,niton ro,inin 171 15ntz - 1571711 1,17: 132I ,0n5 intq 161 .51137 17113 onsv5 ott ,n ,51W 1317 17n), nyton triirtrivn 1O3n,n1 ,nyn nn 15nto

172ND1 olynpv 137173

N1217 17337 ,331 V'M 0'37:72 ntOn 1112 TN

13111N 1,73vn rx,n ,risDn 15,14t ,'313"1 ,intz ,unninn y1te71 711371 nt ?132 171N 12M1711 ''3773 17712 111'71=117 intain .inn '111N1

ltotz me 711371 yinnn int 11N 1s nynn lmte 7-inttn 11'73,1 tz5211 311271 ,n 021537 ron11 1317 177171 p 'py ,nritt 133'171 .yiEnn
111TH ,n Jan 01711721 71T71 11151373 131117t5 nalt 3,1131 156 ,u,5n171371

1vDri1 1,5yv 'Tnn1n5 N,11 mnpn .71vn 5v 1137'1]1 ,in15D:n5lyn nunti v-Inq 157 n,1537111 nnv-inv nnn ,,n1N :1']137] '117 1:1513M InnIrt v.N 21t' nvn :11151311N31 7111312 tbuti Nnp 17'1 v ,n" nN-nrID 55D-Tna wvoln nrnmn 537v vstnni wipnn y,mn innin 537 Invv r.vn nv,Drin nn 5V nn-ra nrnnnn n,-nmn 131533n...5vm .173 211rz15
.1N-117771

5n rn,pnln ,1111 yinntt Tom rite 13 me ,V31I7 ,intt .71,5tt 713171113 orrrinittn 12,1'71tt71711 ntqtn '111111 trtern 71315 arnte nInntz
'1 nylon '717 .vnn n-r1 ivm rim 51171 tiny nny-mnn wn ."c11)" :nortrn 148 nDmv 7111 1155, 517 N5N nrrn N5 ln,nnv n,rionn :1++371 .'15 >t1 1 D5 nine .5lyn 5v 15i511 nnv nn775 -ryD1D nap nv-nrrn 5v nimn n-rnyn 11717 irzn n nvv-nri ti5n1 "112 *DWI, 152 .nisz5vtin nolpnD rnvn Inn inK IN-17a .rnrn5n riDv nx 5377 awn'] nnvion :717151 nti inn 154 .r.npnD -Ninon ,rinva 7111151 5v nnyn) -no,v nK
71515 +-rD 11nD1 nlynvnv n+v-n)
.n,n15x rnri 1D111 :13y3pw I171171
155

.innno N1127117N 71,,1D :11Y1N 158

.-rnmn :rtnIti 159 ,1n1:1117VNI-1 TIN 171DY37 17371172,171?) nr-nryalnvinv n,tmn nnstvInri 1137 '73 55D1 miov 5r1v, ,vnvn nnv tK -InK5 nniDn n nm-na nrinti n,51-7n nn 1v1 ;pp I11 5 1D371 ,[111v]nv =] 'N7O 1711 1115 nnyn lnv,,nrn
.-rnmn 111 ml] 137211 71)112N

nni19 AvriDyni :nnnyn) "n>vnv" n`rpn rix 1n3715 n-ryn 1t n5,nv nwn:rranti 160
vyn 11nvi, Tnl TIN1171 5DD :13373 .6 r mow '1 :ivrm =n.rpn-tyD 1511p1
.15,r1 11 Tv T1113V '1 :15V.)7111/371 .(22

Inn nth n,,7115 -rynv nonn rav n,11Dv nvinN .51371 rnvyn 1nN5 n,n15N
.(2-1

rnnv ,511m5)

rimy 117 '1) ;inn
.43:2 711117 '1 :71101 156

.58:2 nmv

:1711TITIVII 117121711...11Y2 IM 161

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

LtLLICIL: CACILI,C1

4lt-12

uutut: um=
INLACI Z91 1.:C4C1c.E4.11

L:

mu:

ra.,4

4At

Cc,

ULtace1U NIX LUC4e.44CZ40 e4LacC1 LAIcCQ CCICL UCLUI,d4C2 011

LLCI:1 NU
L'L

12CiLX4r,C1 cleACL

arm.;

4414LCI 4114Lirl CI

ma. NU tL,E1.1, LICIN4C1 el; ;CO raAU ;UAL AA e,ur,u rx4GIll CZNatl. mICL LCL DOLL U4LL4L!
41.1.4`.

au

LcCa

C1442,15:11

CQLCL NLUI.

Lrmxri.

1.1:1.,

4C141 CL

xmL

LiCLL

;co rart.

cxmL

uac

-

NU 1tek,r1. ILI 444L2Ci rLad,
CCO
1.1U414

;Lc

146.1.

IIL LicAAL

1.:4C1 01141

Nel

/ACM NMI.
L'.40 Crc.

NLLLU AA

LIN !UAL C,C4C1
HCZ1,1:. 691

U.4

ejlitA

£91

1241CUI

AA AAL

Lr,

C4 12411ELV

LUACZ4LCI
CL

UelEcUre
4L4C1

aVic kU rca'
1.41,CCCii S1rc
tvCra
L',1141

C.

-

czcr, rad,
AXCZQ 4
1

I ZL

4L4C1 ALIcLU

GL i.11 cL1

4k

UC1lic01 Li1144u CcLO LINC4.1.

al

-

C/LadLcC 1441, CL NLLXO' r,a,ri. CL 4411 4 CMANCU /21CLA ALM. NeILL.40 4SIrel.C1 aLQL. ua,aL C4 LICCI Ca: Cek,CCV dCLXU

LILL
1.1.0414C2

reLa
411.:C1' 1.41C4LI.

Ld
NtAL NU
421CUL

t'LlAi Carat

ZIC1

4L:1ir4 NL

4114C11,1-1:1

ZNENU2C1

Ld
m4

411.11C412

NcLuaL h4LGl elGrcrl, CCL
1ILINC1L,

CUL C91
udLl
L!Ctl.141

.i.Li411 CUC1 L1151: 14C141

CUZAi

14111C4C1

C1441c.UCI

Cella d,cd,Luri

NULcUO

Carat USLI.4
/211.!ICI4 0.1411.1.

Crc NU 1.1::Cal ULAL! NU NOLL

LDlralc0 W

CZc4C1r1.

4cucL NUL' NUL LNILIILI

rx,r

CclULL:

CL

17z1

CNOIL, 991 C4Cd1-0:11

Lkl

C4 IIcLQ'

CZNI.C141:2

NLULUaL NU

ell,

CM t ZtmL facal ez; dLLI.L.41. NU Earcl2C2 aLN cLi
LU4C11,

LIGcQ 11. AL:CV
4.1.0

HCiLrl

x441. 9L1 CalC141

1.1:42.q.

1.:011..,,a142 LXL4Q
CLI,CXZ,C1 Uccrl.

Kal,CI ELM
L42)

4414L1

,ULA

4

uLlccu

AL

Cc,

ULLA

LClat

191

Lruu
CL ziet

1S4

AUaLLIL CUL ULN

xL

CLCLUtid

ILIAC!' MAU Nix

C4all.r1.1 4414414I

ur4L
UCL1,414

NCI 41L

) 4C4C

Mai;

L'U 41C1.

amiru
NCI

NUL

ca,ua

411.,C! 4m

CeilraV C11.1.61, LcClat L41SCLCI ,AUXLCI NalL !MLA: arc 4; 4Llu BLEU NLUO G41LrL 991
Irc.Clal

CC441411.

W 4i cevaLr

c4/CAA

Al' Ural

ira
daL

ceZILC ;Cad. LCL1LLLZ CCIICLLI

aLIllica

cuasa
Ld
1341411:1

44O41CL 41c441, Ucate744 Q4GLL ICU

CAIAC UAW CI CEA LLLQL

MX' LAO

alXci

4INCell4CI rCLm4L

LULU

UCLictilc. Let

NalL LLLLLZ LCII NUL4120 691 cra u4L6 CL cE4 CMS= INI4C1 AW 4CIL4LI 10.4 DIC1Lli L1L' UNC4U NU N4LL41:1 tS4 etur,L L QL CCI-41.1 rLLml 4N UNQ 44.dULUL
L',CIGL

NU

Lall

uNc 4404,,Ci
atc,u Z:£9'
LCl ui.NcaLl` NLCI CILIL,&4 1.!MLN 2.141.1244 C<
411.12 L, CCIACLI

C41: CILCU

ucx usLe,a rU4u cu Nat.

Nix d,aLL

ACLui

AL!Zai
I IL
ZL1 CA4L,' I 17£ UCILI1
CILL412:

LIAC4411. 4S1

NLUI CaNCI 4:144

11L L'.1.11:

ctaGLu ucteitLu utuct:

um ea;

Late!.

(u.caua uctuxt
at ClIUCIL
C1L4

L1114.4.11

<l4 U. 41.4114/
cauLN

1241LE,L,4

lINNNN4

C4 NLI NUL41.` ILA!. C.41.144

IL, 1.1,1`

L:LI114411. LkL110.12.4.U4.1:112C4

N11111.112,C11C4L14C1 ZGE4124

L'At

1(14.LILIV Eue,,a CLCALI
CiUNC141.

.1Cltl.

Et,

A4L11.1.4CI 1,LII.C41.1

UAL
lcIC,

atcatd CIL44C1 uoLcacoa
1:41.14.d.12
CC< 1:41411-4,Ct

NU

=all: NULL LICINLI N4 GIC,C1 N411
ucact4 M14,44
4(2.1.G40, 12.GC1

NI

ractL.,,ct'

L<Ccl

cco.14,4,11'

CLtLC4.11: MOIL: Z:6S. att.0 L, CAUL!: 1.,LL Z9I MLR: alL'ACI LULL: L;4121.14C1' 0.244, £91 1241CLI' NU Ca4NLIA.441 te,Lcci:Ncca,a L: e!ti. 691

MUGU." ENL,11:4 C,UNCLI
14LIALL.Cl: NU CLICLQ.
UN441
CLINE

U4U CG[l COC4112:

CIL144,114-acu NU LlUtC,C1. C444,C1:11111CL1 CKN

cuuca:

Icat

at4

SLI

4dtca

n4

;cull

CLUL,44.1.:<11CLI't,e2
VICALCI 991
N4C1.

1.2G4CLIEl C1401.1. 41,04,1:1:

Ne,IL:41:l

ULIEL

INIL,Cl ,CaLN4` NU
UNCIANCI411

L444

ataAu
(L,

EtLaut CE-CL)" CULZL
CSILI

Ectu. Cl ccida do. NULL ucuum CC40. CLCIL LEL, CC4.1. c zstc,t1.24.a.

cauct,t..da, uucLaurt
L:GCI. LIU C4CINGIL4:

la LidllNi"

GUI cAdu. claw. aaa

CCP: LC,tEl 441.G4C1,
LILL:LW

NU LaoL tEcL vaLNA` zE, NU C144 NUM. cActa uci<Qu: cae, I.4LN ULIALtil ECLIZ4 Ed, CA4C44 NLC3 41.0. 121,1461 NU Cl1124.0. NUL,CI Quatoz (caca C,NI4C CICINCla QLLI NU ILIGL ECL4N &EN zC.11.,CL!' utucu. UalLII.G4CS INIACI, awn'
c,CIGI:

=Irma

xis caL4cNt au.z,u ctcul LCC<
112.CEC,111

ENIGI UCIGLal40, L<Ccl S.:09). (L, C,L1,141.40. auLLEL uLakta LIGLcat,a ,e,uxtet: Neat. xeram L91

4Ua,u1

Cl4444

CL41.241211.40. <CdcUl

Nat. 11C11.4C,C141:1
NLLLU

l2C1

UNIILIE4E1

L,NILL
891

L:41.21.L40.'

CU, NC,13-140.

LtIN

LULL NlU4 GIALEI

NALuoa mut.' ccc, du4 catuu du.ca

NL,tL,1-1). NE4 1.4cl

rztt4,u

N41.124I C<

c,cuul

Le,rz

;cue:

u,Nuie NU

t4413.4c1 de, CILM41. QUILL!'

NU L:CIGL: NU 41.4t 691

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 9E1 6£1

uutut: uut.ta L: cuLu

uutuu arALia z: aux
LCNa41.-

uL,Lrie capi
LNL4C1 061
41.:C1

LtLL:

Le!4 ULI/SELL:'

4N4LL',LCI ELIG,Q.! 41r,L:C1

art,

CU' LLCe! 4C441 CEL LCN41L. LCU CL 1ULTL:4CL:

LL4

41.14r1' LAICAL LLCCI1

ULZL

NZILL:4C2'

auo

AImL 8L1

&Lel' crLM, 41IXCIC 4NELLI ,4CL

ECLL,C

CULL: ULK4L1

4,4LL 4CL LILL('

NCI

LNULLI LLELEC!'

LOST

4LQ

CAL

rL1f,Lar 4q1SI

LaILLQ NCLal

Er, al4 IL4CI

NL1 1:;LC4EL 6L1

L,LLIQL alLLICLOI

air,uo 4l L.LaL
ELM'

CLZ411' ,LCILL

4LQ

4L alK,LGL
CELNli ZaCC
Lrek.M.
AIR 4CCI
£61
1.1.04

=Waal

rut

CNalL

tuzLi 4tuuLL1
C44
LOLL1

14N 4LQ NLIr,LC1
EL/CLICI.

404'

L4 4LQ ttLCLLQ LELCL'
Stia

Ct44 NALV.,C1 ,ULlt1Ci ;az LLL Nall.
LAID

rut
41

LAVAL uelel
L.NCI 161
1.;r1 Z61

LLL ,441.

4 L:441. LLLIL.'

LIL4,0 LLQ

LNa.11.

eaLla,o

,xLai
344

EL;C' 41 dLNL CI 44 14ENLC' L'alMLI 0.40 QUILL:LEI ost

44ECCV 4/SILL CAI

41LL! 41.:141,0, LLCAL LIN
11.44:1L4

Q' LCL
4,444 L44-CLL! UNCLI

4/111.40

CC444LL:r1 EalCILLILL LLCL LMCIL4,CI

AtLIU EZCJELLE,CCI cELNI. CAI
N410.1.0

LLL

4E04

414r1

44LL
AIL

LIM

Nall-

NCIL: '61

L1111-41Al

44-G,

rLl..M.Ci MECO.: SILCW. Lm EL1N,r1 C41 181

LIdLNL
alCL4L CeIN Stel,L.M
LL 41:LL
C1

NCLI AIQ 4CO' ;:LArL

LLL' A;aLu eALLra,o dLalL MULL' EL!li
L:LN
NCIL!

LrLNL! 4LQ' GLAI1 CCLLICCV 4CLLCIL;C2 NALL:LCI 4L:C1 cal C41CI £61 ca,co 4441;11 4L'AL
442:1M4 NLIC1:1 All

At

SICI

rurrc

-

xLe!
NLLILU'aL CCLIcal,
Z81

LLL' 4LNLLI 44CL,C1 CraL 961 alLRLI LCL L/Url LAIC rrL4.` LILICLQ; LEIE4L am,LaLzo' L61 LkaILLT Ur/ ILIAI CCLLMCII LmaL. AIU L:LL,L IImL N4l.L.41:2
/SILL: 4CC1 4L!L41,C1 LLC4L LIN

4LC14C1 4SZ UNQ 181 VAN' rLIL.XLE CZI,CLIL LNL4C! (211.:LLI' 4L'.C1 NUL £81

LICe!,LL C4 LC, al4r41L' C4 EikLri NL1 C. 14ELE1 CL4LICI CLN NalL. C4 044 /LAID, 1;a1CLC C14CLLI N41 cCi.C11 eIN USK/ S91 ELLLLLIi

41N LNG

Cit.44L, ELICL4L!
4141:1

SI4,U1:1 L:tarL

NalL

INLV C4 L4NLIL
LIU' Cr

calC441.1 CAI 14,41L'

LLL NZ1 4ELN al,LNLE ESN Nelcit

L.te!LNL AIQ 4LCI1A,C UZI

44XCC861 44ILL

41 NLL S14111.:41' CLUSUL

CEL r!LLE AI14L C, EL4LICI 44141.: L4N NC21.12,41:1' Nall, C4 991 LNCILrli /CIL L Ail 4N,LL;
L'LLCI

CaL ULM!,

LNLIL!
661 NCI /SCULL'

4XLLI* NIEL, L4L:L/LIEC1

LC

QICLL

41.1:2 LELL1 LULN

LULL; 00z

uL4Lx

L.r.rzAL.,n u4e2 LOLL CLNLL

41LC4 LIM C. EN411;,re CUM:

Ariar Lt1111 ouge,u tEvc odat want' u1 GLuLL AIIUL ,LIelL6
CCU 1.1.4L.N(.01

LLLtt 41.,Elr, Le! MULL' LIELN C4UL 1.:LLII 1A4Lt 4 E LaiN411 L91 LIELN LLUN LL!NLA' ueno,o 441 eluxL: CLL Luru ELLN 4EL! Lt ULN LLL
NCLL1 NI.I.LLT4L!

raduLL.1 LNI rICL,r11 QE,EC1' MEE 41L4C11. N,CLI

10Z

44 WU..

CN,41 AILLI1 alLN4,0 LC

Millie 444=
Le.!

,LCL. LAN L:CLLLI,C1 LLL NZI NLLICI oLenc,o aul.L.to LN,AL zoz IL.CLL:C
E14EC1;i LICM,1414 411 CL14

4N4 N,I
,LXL: ZL
C1C4

NC11.1 891 ;.L41*
AI

4 larlA,C1 LCILL,LI 44LL!' LULA QUILL:LQ
AIL

ctLla
C440

N1L.1" Q
CAL

CAL

UELN L4N ,LLL:

£0Z

LaIL!.Le! CialL1 L4L!. 4[2,4CLL

44ZM
NLT

LILICALI 4L;E,N ,LL
NCt11.44Q

trell
ZL
AI

AImL NUILLE Ne,u

L.,Em.

treIL:

LAICAL Le! LEe! NEL

LrCr4

4=4,
ELI
41.1.

MILL CLEL:
LNCLCL*

L!LLLIL

urouLd

LL4LI, NL41
STOAT

iiQLL'
uLTLCL:'

4Nral,C1 LLLIMQ L:LLCL! 141.!ELN 4aLLre 4L:NLL CL, L,ELECEI CAC
LILLLICL 4C41. LL!QC,LIL 41

NalL 4NralLa 1C1LmL CIL!,L

Nr,

AIL/

L/V

[Mal
ut.NaLl:
r11.4
cz.41.

toz LNMEL

La

IC4L: 011

ram MILL

NLICCI ELN AtmL L'U 691

wax: coo,

691

INcaw.

NLO. NU

udit..M. acNaoz,

cAaucuLs C,CNILL!
ECc

Cal,LIG4CL: 061

ENLEI LAN

usztta,

1.1C1a

EC44 CNL alCALLEL

Lai:W.444 NL,,C,cEr ECCEILL1
NI: NU4L:12:12CIGL44 zoz

ziuu uutAtu

z<1

lC1LCIU ut.A6 um

at cculum WALL

ucanl:

Cht.2.41: LELA

MU: AL'S 1t4.14

SAS

£0Z

QUINL C.CUU L:C2441:1: L'AC.411.1 09L uLact' uaLwa uclu.sa cot.c!, umoLia ccia.Lui cLazi caatt.ut: i.to4 an44,4a tuatau =LEI UN urmAxcia` uuaLLu c,z4c,,A44: CO NILCL taLucLa <U<L CNC, CCEcNcCl* ctLict_ C< ru.cLa La mum.- ac ct4Lciut auLtEL eu.cloa um.aL4 rum:: LsL cluctry cluctrz EL'S EcLaa Nl= tuouct: Na rut cm= an

EalcUto: urzaco.LL atrztAco. uIUCAL

12CE424

ULLCI:

1,91

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor OII

'I

CiCALLO

L. CILLL:

' du.

Liz LcuL

cuurual

cezEL."

am Nu WILL CUL LiCL
CC4C1,11.1:1

soz

L41117 ICU
C4aal.a.C2

U!UL INA

eh*

PiLica INA
90Z

II.

AlSELL CCCL, cLINI.

4

L4ELELL EQ11411.1

L',411.124C1

1;444 9 chLu
LULL11.0 ULLICA NALL,C1

411* ISCOLIULL4,11

Cmtul

ECM
1

LLI Cl

14 LeAA,ud

oz,Lux

ucuteku

UCUldlir 14 ALL anat
1.!CCIT

AtQ 1.4414141.11.1 4N41.1241:1 1.1.:(.411CaL

Ect4CCI' LLm4cCtl N4LL:4.17 NU

,L2441:1

CatUcral

ULLL' AEU

(.6,64N N4LL:41 41.1CL, Att N41L. NAU Le! 0:1 UZIC4C,C1 z ct.eMCI.1 L,CLCCI L14 NMELIQ' CrLEL: etar,ucv N1ULULI Lcu,dol

AaLrourr alAuri
14E41

LIMLE044,1:1 L:liacCIL! ItLZ £ 1.12%14.4.C14.0

1...i.ELCCV

CL14LU 42LI1 IQICLLLIU LELIC44CV CAtCLU LC CMCiacC1 144L1

WEL:
1.!CNCL.C40
C11

CO-

li.C1.1...CQL CQL.IcAL:
1.!LE041.4.
1.:12

LIELL.L1
1.1.C1I.KLA

c,

N12

CELL'

C4L4Lr-,`

GILUELL Q.WL

L'ICL,

44

4c4L, ULIEXLIL,

9

MU"

LXLIL:

NLcCc cac,
Cc LUCIL

LaLuct

tc..tc,,uct ccadct' Eccc cttac!

n

t7Z9)'

(C.11..4

ELL EUALLULS

L2UNC14.[LCL ELLL

caGatd CILCILI UM:ULU .C4A(ILLI:12 CaAA CiLEGAL ctalca CLILICLL
CLeLet..!

ciLALLE (LA AL:CI ELL LCAL4.[L2) C:46.2 CaELL

caauu

ctutucti. uctdu cmctu ura,,LL! Acta!' clatuu Lt.cu cutatuu atc,uct claw. uct4uctu` CLA LLLIL 4N cU,c1.2, ciutl caccac,u uciLuakt:t FEN LNLACL Ll16 NA
C

ELLL (ENL ELL NW. NA

LKN

thlt.ca NEN

124LLICA40. tcl uctc,cILLt 4 L,NUL Cc CAGILGL umac,ct,ct. CtLc ULECI (acad.. GI& ac,t. uatc,c, Cc clt.cct U2 ccitc! CLNCAL' uczat rucLu uchucL!' Ectuai accarILL NC,L.'. L,Cc1 cluac,c, uct,ca,u Lc! c, cdEct Aucil Lt' ccaLd rt1c,ct cL&Lty tutx c,cca ca,,L 1.2[C4.24' ELLL UctilNL Z:6£' 4LLL2 L, Klttlticl= Auat: =Cc MIL:: L' Z:96 GILLLI L., C4C.4LL: tuutE4t44a

cuccp: ctLl. Ncitu,ct uuct_c4uct: Lca CELL' udLE z44 ctu.au` c4r4t11: NALum L.3,E4XL 114U: AdL.0 ANNLI LNL1L: AttLi.[U" caciL uU,K,Lu atcaLu CCU U.LtkN
NU
12LN,N

al

5

ELL'

taus cat. uraw44 90Z

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ZtI

uuc,dtu 9: atLu

uc44dt.0

43:

au_u

itU

CL4L1

NUL' LAN ULtEll NAL140 NO C. NLLZO'

NUCI AN LL

1.44r41.40

=Ali

NA CCaL4,0 LtLNL 4N4ILL.La
L

ECILELI
L1141.41.1

ucatua40 ,LItOL 4W41 INU 41.1:1 NALU40 NO C, NU ,OCA LNALU,0 ACC' INU 91 L,LLIS' G1LQ4 N4LL411
UCLGL,Cr
4,C1C

LX,LIO NUO

1.!41-1,11*

WALL NLILI NU C,LCO AUL UCCIal 14;1.1440

NU 4;e1,a LEL,. WILL4,0 1NL40 4111' 4L' Nci Nall. UNUU catrutt; NU L,C1CA UNC11.1 NU QG40 CL 8 uctaLx NU LAUCL,LI CLCL,L UNC4LX

LIULAL` LNO UUCL41.1.1 ACC! Uri.: UCL4U1 LIEd411. NO 61 ULU: ECLNLO' ;CO LILICat 4N L4LLICO ant' YO CALL AOLLCO' UZLCL
UCINC4[40'

LK! ACO'

N4I4

ec0 caul urr,
C,L11

-

UULCIN,O INU ,L14CL NO

NI.3

Lure,'
6

400' rAru

Lzacce

AttILLI eZ,LLALIO

40

N44U4E1

CCA YLLAU

Aald. NO C, 1NU It4L1. 4N NALU,C1 01 ILV NUL MU ,ELNL NalL QANC,O
CINALU,0 NAN
LULL,L

tILL CA 4LLL 4L LICEL Li44 LAMA,UL ANALUX U,Z11-C141. LMNC4r,OI lac OZ C. NL, !NUM' UNLCa.401 CNral,O LIU,L LiZA tz WO' eilLC14,0 LUN,4C40 UU,L41,0
EVIL
LOL40
1.1,11

raUll

LltZt al;

NJ. C, EL' ACCO LITLQU 44400 u.ate L'LN

4CC1U LAC441

LIL/ClALL

Ii

LUCO' NL,L. NALUXJ

NALU,C2

NZ;

C,LLIL UL4,0 U,KLL,C1
EZ

ZZ

aliC44L*

tre!rui

AL'Q cal C4 NCILL.;40 QL4 N,AL

4/4C,4L 4N
YO
411;

Nal.

Alai auto

41/ZtUlli' AUCI [LW
1441A4ll 4N411.14,0
NALUACJ

ALVA ;CO CGLLNI
LC, 44CL4 UNLO

NI. CAMS' 41.!0 t'Z ALLCCI' UCZNCiLELO'
U4411' ACC/

er4 NU ,AC,L, LACUS/ EUO NLICO ,CIUL. 40141 UalChal Ca Cid] 444C0 zt Lulccr NU i4411i LacC ACCO NU ,tiatz LAC441 C444,C0' 1.1.0411 NC, UgNC4r40' 4L4 NL1 itCal Cl 44 4C1C01 NC4 ANCAL` AgANC,O t,AU
cA 44 L2c.
4LCG1U

414 0.CL LNLIO

uctaL,cii re,c CilLN

NCLA

Ca C4L,L
ICLL
9Z

C, LL4L

UL

NmL EC;

ULU LtAA,ULI N4LL'a.C1 SA UULAel C4 1e2144U1. N4LU,C2

,L4CiLL ECG! NmL LUCLLAU Cr, Le! AN

al

LU,aCiLL

sZ

UcNQGL NA,L

e,ctaLz
4C14LIUU

LNUi CI1C4 ACM UN

ti deatt.t.

44 dL

U

C,
N4LL1.40

Altai Noaco tut: uatrauy tzle!Lico al tumentzo calLai tru,a,o uita uc,Lt AMU ULM-40 cm.ac taut:Ica /ULLA Nu ACCJ LULGI,C1 NALLUO
&ALL!"
CALL!'

CaL

NALL:40 C, LL4L GAL`'

UNZ'

44,C0'

NO ILALI

-

-

4L4,0 UCL3L40 NU catrezca

UCMC4,C40' 14, GI
91

L'ULN C,LO QGC,UO NULL

urcar C4

NULL' LI,CILYL

ALUQ,CI 4L.LI N4 ,LICLL
OLGL

404I

NL

LAIC 4Ci41 ,NULL
LE`C,U,ELO NALUcO ISO 44L1

CNAL LIC444L LiZA 1E41441' CNALL.1.4 LiErLl NA ca' LI.C1NC4cr
CCO4C0 Cc

UL.4

CZ

II&

9Z

C,LLA,LI 1NLI E44LUCO ACialCiLLZ' C,LCO ULGelL

ttu_
ucutu uurdcaoa 4CANC14.41:1
GCuU

clu.La KLNIU

au, Cc
4NC11CL:'

tkLacQ Iva

uciauta. N4

LEVICAL:GE44.2.

Na

61.

u,4.
12.CMLI: 244

CLL. dLE
121.&CS1

UCI.GL4.0;1414C1.41.11 4C4.1. Et.[Cl

CS4 tuAuctu Auauct at.tt UME1.4: L.:1.V. de, ctuL uumut aucidu uttcu ute,u, uca,a.0 N4 AMU LLCS14G1 uum..e.1)' (uLti. CUIX4413 CL/41, CCIALICW LaLICELLI caca.t.au. ALM L:111.11.1.L 4Nalt.I.: MILLI

9

rtat.cka Actau.ct

tilt4444412:

11.1441ALC1

ZZ

LICAAUC1L'.. CAGUL 14C1LUL4.4 1.4SLLI

41NU CAW

1.:141.12

t4L

C401.41

U4411:CNClUL: 4Ca 4.6.4

rum- tcc,
Cauca'
ACILC

PZ

can.'

uca,.4.t.u'

CS4

cnaua' NU

ECtKUL

cLA uru.a lNcl
Ed.

UNLC1'

n4

C4CL

cau,n

CaN4I.L41:1 CELL

CSLU ctL241:

4L

1.4a 11411.. 14141.114 CUst41.1.:

C4 NU cl.LCt CAVA.

AAtt.` urtua

caul NAWCl ZULLNU

12C1GL(144 uca

Aut. NI.

uul tact Aucauct UtNaal: KGULLIcl.
NAtuda: Naacci uca.ac,u,a. L.Nauc,. ELLGL EL1 NaL u CL Acta, atUCUCL: ucuada. 044: caAA NU Aca ucua.! at.raccv CU4LLIC4* NU ciuutua ,NUL ttlucu uclAn Acta cut.
9Z

CULL'

4l Autate.n ut.tAtua
L CL

tdat

cunt,. t41.11.1 Ull) N4 cClii.i.CL uctdu Nat. catAa.0 uEcacl uaLc 12C11ULAC1 atuEEN ctact.0 uctau.0 Latccia: c,ctuaz caautuct
<S1.1.1 1.441,1,14:

Aurl. camstu

ALUM

L

6

tAcaa Acau,,u uaa
CCACV

4N
CL

1.21.11

CANUU

taxa: utaa wat., a

uutta,a. smcca

rtAt.u,a Au.a. uuna.

cauutaAma ctaat_u uunu.0 cua: 444,ca utA utra.` ctA ucauqu clu.ca cxu-a, AuaAu' unu.uu
L:CANC.1,41:1

ttu.

Eta; at.uca C4.4.41.11 CAA
NA NALUACI
61C241. L:C.1GLCAZ cCA L1C1.:

uctc,Ncoa. NA LAN

Z1

PDF compression, OCR, webSt, CVISION PDFCompressor I optimization using a watermarked evaluation copy oftt

L:CiArall 0: SILL

Ltoc,e2ttl 8:

atu:
AClAi LG 4CQ ULArd. LCt4C0 1.!Cilic14C40' 1-5.4 6Z L!CC4L L'alCL.
41e1

C4

r.1.lalC (AL

CLAi ILL 1.44144L ISLC411

4LC41.1.1 Li.L.A40

NU LAI-La

alaLL

14I4LU4a

NE;

LC4 Cr404L14 L:1SQ4LCa
L11;41.; Q

ANCLW 44C1 NAL!
NQ ILL CU.' AL
121..1.1..lLt

44Lri. L'LN NALLkaa cLNLI CCQ

Sall Nall. C4 ALM
CL!

44641.1 4LIL4LI NQ C4
rl.L.411.!

ACLGLca l4QLL

L!CL.CL!
gC

QLAI

N4LL;d:11.!LN ACCI. L4Q4LI ALLCLLICa

L4CaL 4aIL1SL: 4CC1 L!CC4LL:

Cr, CAralL

L'ILL

CCL IL! UCL:

4/211.CL

ULU! MAL! LULU

SW

LNCIarl 4444.0
QLC
LQ12.

4CQ ;.L.n:trt. 4N 4441 CL:a 1:44LIQL 1.11.N1ALC4C1' CNaIL NALLka QC1-14). LTL! 4LIL4LI NC, MAO ANALL:ca'

uLa.
CLCA

LQ

4rLenk

NL 4uLLrL.- NL ANLOLL

rrLL'

c41,4uu uLezi.

ucLaLx

oc

alC/LQQ4C1 L'QLC

LNALL;40 a14QU' ULM N4LL!4C1

C.414aL!`
EC

1-!ad. ULN QLC QL!

caaccr
44014

N4LL',41:1 CL

LAL ALLie
UQL421441

%EL; OM MAW

/Mal

CCL 4r4LLI NLLILLI4rli
C4LX4
N4112.

car,un cuduz

dLumn

414 Q1S414LLI Q4aLL4

LN4i CNALV 4LICL NrL

at

41441.1M:1

LZUL44 li,L1Qal4L1

c,Lccv

Malt MA; C4

CU

LAL lti

441

(CL CLLC4a LAQAL L4ridel,c) 1,4o.nu4l ucalauu L44LLC4 L44144LI CNALLIca LTCC1 aNQ4C40 NO LTA4L) SCLEI. N4 QULLQa !ALLA
C4-4CL4' LLN N4LL:4a L!QUaLf. 81r4 rCxYIAI Nall. C4La LaILAL!' C4La

L:QaL ql4LIE4 L',C1 N4LL'.40 LNLAO cc CCL'
NLLICI c4r4121

Nat LCL.4 NQta NO NALLIZI 1.!L NULL' L!CI z csam NLLEL CaL Ni, L4Q4C1 aL NCE4C1 CLL
Cala :4E4L'Z' CALLE
QL; LNLAO
NLLIC1

4

4141CL4CI

cacal

4 AALAO
N41.1.1.41

CAL LalrA AlCLLIa ALQL
1..!QCKL.

is QU44L!

QC44:14C1

CALLO

L:LUL4' L1AQ4 CQLEN LLL LUC L'ALLC UAC14 CC1lEN LL4LQ
41.44Gral ULNG1 4LCA40 L;44Lfa
C4CC1*

Nix

zt

44 aACLN NE4140 QUA40
41-!4L

CLL

Q4..1Lr44:1 NZILL'ACI

441.!

QLCcLia NC4 Qr4r41.'

L4L11.! 1...LCC41:1

1.1.40440 L.4 Qr4r41.* AL:,LLS L.141.44a LQ
N'

Le214.4.1-1.1

44440

141.C11..

'CUL, 1.141,1-kCI

MAO 44VA'

ZN4C1

14441.11:1

4N AUALIQUI

1tQI:1

cL

1QL1414LI

aLakt

4L4 NeIN CL'

L:Cat AU. LIG44lla

GC

N4I 4LLA40. NaCI

LAQA/ LCLLL al1SC2 Qi UNLCL
1:1Sla NALL'.40 Et
L4LL.1L.

4Ntl, AQAt
L4,14 1,N,4L,

4L2414CLI N41

L Nc L1LCL
aL
UL14.

alLQA NALL!a UCLLL.'

LtQAC1

4cco LL

L!4L:

LCald 4k c4Li:zo

4t.14 LQ

Lutu rentuk

cdaicr C4 uhurev KL elitQL-EN Cl 414 clad WI QLENal L!ci.m...a2 9E Nell1.1.41:1 CLI4C I& Nraz (.L.Lkek epa C4C4I.CCI clCali LNL1L L.NCL!' 4Q4LL AL'.a LtaL ;coda LNLACI ALtlE4NL 4LQ4C1. L;C,
LL;CILCI L!LA C4L N4LL:4a 4CL44 CL LC
`C41.1.4CL,C1

4C. i.terL, ULLQ L!LN INLI" ff.aL4L. NALL!a

LNLAIO C4SE441

CLI44(.0 LL1.4Lta

Net

Luct.aL,a
9Z
6Z

a(t.0
NULL

t.,

Rc

t(ttNaucia. Ecttat.cct

ACCC1

art.:

AN

N4 rE444LL:cil.NLLI Lutua.ca Auctl

<SA-GO. Nall uac,uattr cac,c, 4U4tdU L.:LULL UCC,C, (2: 4 1.111 1.411C4441,414 ettctu uaatux cc,tuata 44ELEI tuartt. =MU Lle.C1NLU ttl uutc,c! uatc,c, al cltadrut' atECL u(Lc CtA 12C,KLUI. ;NUL. ELL` cac,uau cdcct uuatcatu actdul uc;; al (1C4CcU) UL4C1.1 Calt.L! 6s.:L) (a(Lx. Nut. tadua aut. arttut. utt.catct aAtcat: L.,AL ucttrr acaQutz EC, uctraouu: cNI(1,t.tct uttcuu c,c!Etxtu tcul ctc,t tuatc,c, utt:' cAuLtu4a: LaL.Lct waL. mitt:* Nana, CAN udEtct mart aadta uLue. Liam, ZLLC44: Udlt 611.1.2 WC, caccaciut 4CI4NCO1 auctta: CLLC1411 ltal ACEi.N aUCAL

uatatu

c:v atLu L, ECU.ttLI: 4CAUSIZ: mum: cutt c,uuzda tuuctat uuctat eltua aatutrt aact.0 uaatux ut4c4u; uLcaL
1141.11.;

UNU Atcy.'
C(4

mum.

4AN El. L:LUCI,Le NU 4CC4N CcAL: N4LL:4Cl rxtcatl C/Cthl: CiINALL:IM ClaGLU LICACRLU CAUCA:: ULal caLtiuNAllACI atgt uutt,t.0

atuat.

(4

uatt.-

al

UCC4N El.cULE NU

guattu

tadtat' rataut ;taut

El.

OA,

AU1LAU

Z:6£ atlu

141141.144[1,:t.,

lE

aU4,

6Z).

GCL,

4(S4A L,

GLaNI. (CC(LC,U: CELL UalaAClcCl

CiAL111

tla u4(at4tz:

tELL,41.a

ctc,

Clutcoa

CaLW. UCI.GLACC

uctuctia:LICZNCO.C,Cl

AL:4Cia

LCINGM1.1.

Clltat aatuat. atazat

NUL- cadara acicia uanN ECt NU awata 12.Gald Z:t171.
ECL
tChcCht.:'

EC ttctuct:taLzt L, uata: uuati. tE

atata

EC1CL!

uduattct uad.tatu Nutclu
;can*
SE

utatt uaNatcoa Nat. c,aue. aucttzu aQuaoa L1tc44: aucx zt uaaut. atta.0 L'Itcttct: c,tiaratttur uduc clKut NA urtct dtuca EEN LNcAl.

uclut

CCL''( NA

CLUCcla Lkl.

CILLCa. at at; L:MALLI. AC4Z1.2r, CENt 1L'.

GUI;

4cal

CLGC,

Ud2 Ct 4C4GCCA: <Q LI4

11,4,41.10,

4t4

LCLE

C(LE

atc4,11 N4 cauaclu dtua 614, ticrost cauArt Euc,ta cAtat. trawl: Et

AUCLaUC1

Ill Lac a11124 NICLL,Cl tat cht.tca N4

GE44.1.2

raL443:: ate, ucaru: UCLad LIC414: L!CULCil: NU actat_crz ucctEu. LNau,

ELL' CC4AUCAU

UNCIAL:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 9171. LSI

urAcAtu

8=

atui
craeacr NIAL NU
C4

LmAe.ltu 8: alt.L.

CLi
Cr,
CL4C1

4144U L4CQ bs

L4LL.4

GALC14 N4LU4C1

UR 4C44LL

WU; 4CQ

(N4LU4C1)

4U4UC4U` 1tRQ

rareauo
N4

L

CN

tt

L4CLCO` NLISLU NU UCU4all Ut:1 4aC4U1:1: U4L NIAL LK4L GULL

omouu.
4LLAU*

NalL. ULM.. NU aze,Lux cLccQ 4C141 C44CQUO` LL!,44C1C0 C44C4CO' Q4C1
ULCL.,4C1' L/21CL N4LU4C1

L4l c4

c41..r

NU LUC1C4r1 UQNL'

UalRLrLa LKL
4U1C4L. LULCL
i441.11 4C4LL

414/214CL N41

4LUC140' CICLELI CaLtalCCI
L.144 LI4eAL

LC1NC44C4C11 UL4 Ct.

4NClal 4N
L44LNL 4L.NL

C4

UCLUL-401 LQ NALUX NEA C4LLIL. UL-440 U4XLL4C1

55

4841 NALUX MO NU

LCC4 ceacuiu,'

uu.,o Acio 4Lca DIAL

NAL! UCI

4841 LW 4C4

i:!C4k1:1 CR4LtRU1 11414YR NQ L9 41-N4Q' LNaCI

4J.CLL. L4C44I NUL.41411 U4LC1L.41:1

ouALdui ca,co t.r4a1; Lk! L4tZt44UL 4N4LU4C1 U4e21C44L U.C4NR4r4R1 UL4 96 414 40 N4LLI4o C4 LLu' L1Sli iioLL LW. cco ucho LAN 4cco cLL al L' ULL11' AULIGNL. ccdezo 4Lr`C ULL/21r4 CalatCLLX4UR /214ENL CC14 U11.41. 44
UL4t71

CC4

Caragl ucLaL,o C4

1NU UCILI

NCI 95 CL' ACYLL Nre714R 4LC11,41:1 C4 NUL 1a1 LIWALC fiel 6S uct.rL,,,o NU NLL'C I'LL N4LU4r1 Lrldle 4N UC1 ALUEA' uoaah 4LIC1d1.*

NALUZ NALU(.Q rLI4C
URUELLI

CZ44 Nral4C1

UNC4140` CaE4
Ue4C11
1

NclA c`CtL AN
11-1.

U4LC1 1.14C4L,' CC144114UCI

AUMUCU 11,414)Q

C44/214LV

Mr,

CrAL CIflAL LNLAC1
Cc

CUR NIAL 4dl-C4 LLILC44C1 LR1R4C1 41LILC4LI CC4 Adl.NUTI CLU LLI,cal, 09 4N NIAL RACL.R NUL.4C1 LCAC LNL4CCCII NALUZ NL4C CAC C4LL.N 1.111.4l

L:IL-NLI AN NIAL

ItU Nr4 LLNU

RraCCI ALL,' ;CR RUL4C
NZ11.12,41A

LCC4

LK,

444CCI1

1NC1L.,' CL

daILLI" 4Ltal
U1-41.1U

N4LL.:41* Clar4

NC4 LUL42141

ACR LiLalC N4LU4C14 ARM LILE4N1 NalL C4 4C4L-C1

NALL1.41:1

NL LIC4L-LCI`

N4L tAA
LUCCI

LUC1 NC11-1.1 CACCI
141,4L. N4LU4C1

urr4

amu.

LNAU LQU'UR1.40
UrCICa. CA LNLACI NLLICA
AL.NLLX 4C1,41' L41. ell; os

Lteh.ouL. LAN CCUILNUI LICaLL/L
eALR4 ULN C4 NALUCli

LCL N4LL4CV

44

44

NU 4L 1.1,144C1 NZ. ULN CN4LU4C1 1.44L ALQLLILI 4LEL (NQ Z9 L44L.4 NU ULEN1.1 r1:1 4L 4CLLS4UCV C41 1,41.4LC £9 UCalC4r4C1' 41LLS LIEU 41LU'L
d4L,C N41U4C1 LNLACI 4CLLS4=1
14441.1

-

1.144.6q1..

ro

41.

idu

1L ;.4C

K1

19

L444L UCLaL4C!

EIZZLI NU UR4NC4R 4NCIal CaL.
15

44 crut.;

1NLZ

waLaul 41.rea 4CLIN4Cr &LA 4YLLCI
1441.

ditCiL

-

LENULL-4UCI

cor,uo NLuo
4L:41..!

AN NALUZ CCL; LL 4L.4CR 4L44L NIAL
CUACULT
14C1!,

CLK

NL.RLLE

444 URRLI CA
ULN C4r4UCI.

LUC
UCC,24' Cttl UL/41:a

CELL LQ 4ar4UC1:

NIAL LNAU 5L4U
4C.14L..

Cr4 CI-41

Lan

ZS

&muNCI

LaLtea Lad N4LU4C1 UCINV C4 CUR

LN4LU4C1

CNUILLE

NAN ANriAcCII EQU NIAL URL.

4 44141

N4LU4C1 Cc

ail/

"

NU 61.14L1

cill-4.C1,LI

to2LL, cac.tct. act.ca4c. /29Y (caw ELM Lacu
COCCI

4LCLE ruaL,
NLLIC1

9C

cl tac,

CELL

chati.0 cuAuca cacct

auNcaut cht.,a

LICUCL! Cc

Glalcla a 41:5,MA: LI4G44I 69

MUM.'
NI.CILAC1: Iccil
CCcILcU. alC11.1.tL

OW.
341.11-4,4

rtu lu ;Lula, ccu
Luau t uctatLu ca,441.rta
CC4

uctQL.ca,ct ckl Cit,CLC1:

09

ALCl t1.4 AtLL ca,KM LILcCd acurattuw4:a4 aval.a NU AL:Gta C1.4 CUCALI.Lt LEC(LIU ce,CU CSc <tact
NCAL

NlLL lcL Ntktl` ccta4 auta custu F.L Cc adtt: ULU caou Ut

atu

L:G44411* NICIL41:1:

uu4Nc4ct NU ULM.: AN
19

NU NC,

1.1.1411,

CELL' LICINCI4E,C11,12t1GLCI uctuctu: car 86

lautN 1.:2.4c44,,CC ccttti.k cuact 1L caQatc! uw...cada aCd AtaALCI: 4,4al NCI ca2u.kct` caulact. ru-accl NUL41:1 ttlGL4.1:1 CLAALE acuau uuct.o. 6:9 C11.1.11 L:LECAILE (e,11u) urIcirtc,u cta wacuz ALLLNU ccat) CU ac, ucald nut. .111` 6:6Z' raLL.0
Cttl

CU

ucqu,c4cr A&L LALUM.C1
Z:01.1.:141.111, alL12. L,

CALQ:

L'.CCCt GCALI

NaL

NAL;

£:L9 atuz L,

LIC4LELl4LaCI:

custmt,ctLCULU
£9

NlZ11

uctuuaLka apt.'

ca.rua

NtlL 44LC A&NLI

NLUCI G4UUL!

ACING4IL' NALL:ctl

(NLa

cuLau uctLc,,ct caccuct caucutu
CCCILCI.LI

AGLak ChdLEA AZI.L14,1=1:
AC(4.LCI

NALLicla LUCILE ctLa'

acuutu ta,uct

ta 44,Lc
acpc,

ro.uatcr uritLau: <Luca
12114 CtL:CCSLACI SL

OS

Ca:Al

IS

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of8171 CVISION PDFCompressor 614

s:
ICU CL'ALcCIC N411.240

auu
1.1.:AC14C

izacieltu s: LIEU

4041 ;UcNCel.

WC41.!YLl 12C4NC14t40

ZL

UrCcNe ULc

59

401.

1.11.14C41

latliC14r4a CN;Wca

Lccit. LTC,NI Ulc
ILLS

1'9

Netu. C4 411.1.!' WIdA4C11 gLICH: CUM. ?UAL LN;L: CC4ILILL:C1' LNLI

Laata

A;WIC cli.W LW'

AL 40,1L4O CCO cUcl NC ;Uc;LIC!' li.CalgacC1

i.Lti

CUrCUIC ue.,e! C4 ;CC Nci Lkru,' MAN ;QNCLCCI NaAL 41L:' IL! c0r,c40 41.114 A;cal CLU' 4ILLIca NU 4C1211 1N140 curLi NalL AL Lcacr Ccral CL4U azt NalL CM, 11.; (.12,412, NO N4N 4411-LTC1I

Nraz

N4L 44 cccu.. 444C0' N;WcC

444.120 4L4L

Cal!'

0 CCQ cL!cl, LNO all.14414
4N
11.

A; ;YELL

04 aru

LNLACI 99 4C41*
C4NL:

41:1

LQ C4 CLaL4c14

ael

4sCCLL.

&IWO LW' AL

Cal

1'

L1

CAtIAL

Clalci W211;4
UCLal..40
L

N;Wal.

CLIALU N434410' IS4

Arcu.

La411: CCQ cal Cc CclIAL A441.11 N4L' CCCI cL!cl INC C4NLI4401
4141. NO

aeh..i.co CL'

NLIC 'co

Lirua 4N

LNIC

;IV

iL

al a gr
LLLC

U.L.W.

AL
4N

AC1

N;Wca

L.L.,,aLu

CNLA' ULC

;Cc

4C1.; CC1LC1

lACl44Q

4dUll ;CC,N
CALACI

1..;I:LIL

C41414C1 L9

CUR NalL INAL!

N;Wcal ;CiAl
LNe21L

CCWalL! LLCL LCLITical CNC1L1
1LC1CC1

;L:cNCL! WdCGcCI LimurLo L'ANCLE41 be 140 C1NC4crcCI N4L' C4 Ail.L!' LUlalalL C1LICIL:

C14L41 UGC. 144W4a 114441
1..!4L

LIW 40a44! LICE41 NLIC

caaLi

LORI L4YLl

gal

;NLIL UNClcrl DIAL

SL

LLICL!' C4L

Lawcat.
KU 404411

&NU ql.CLA N41U40 1:46.42 NAgAN 89 War NLAL LN;LL'ACI NeAL C4 CAla CCL ALCM Nlfal GLGL

;dual.

UCW.*

uia4CQ ;UcNCel.'
C4 (ALA
N41L'4C1

LL4L

wat,c' uhez. ut e,duutv

?UAL

LeA;;

Ca

kelt.
LT

69

N;WcCr coal.

ULaILCI

44-a4

112.1

NU II! ;UAL!' LNallrca 4L4L Ce4L. !ANL,
CJICL!

WUXI' 01.4U N41L4C1 N;WcCr
cal Cc 1441L'40 cicA NO C4L4CC1' NalL 441Cl44l
C4CCI !L

LL

OL

lca;LI

r4

N/AL

UC; rL.14.!

UL!41!,

NalL

C1LCL: 4CC1 41.1.1AL

ce,car

CCL L!4l1 CL'
ILICO* 4LL14

;cal,

4CdalL NO IL WULCI. 01411 N41LcC1 ;CC' N;WcIC C4LCEr Nt.L CU1 WIN ;arc CN;Wal

a'

ECZ,N
C1.14 1414
ZC

4L1CALL 12LINLILL

LUa C,[412Cl ca;La

utact
69
99

tutcatcu ctuctu curt rIcat. atLu L, Atz4mc4: tze.ct4a z:sLz auu L, L:C41.3L4C1: cum. wact. tamcc uaueLm NU cadc;t (u21ikz4L) uataciam (Ai-au Lilac, 440.:: aaum arc-414z lacaC4.1.6a clu' lu cuadm ZLILLNLI: ucAcLcaa taa AUL: 31.1 C4C4C412 ucicaLda 'Actual ctFact` ;r41 caL4tu uaLa;aoa td. aaLc Cc CdtC( CLLIL NU as 1.4L114 4C21.4.CL: ;MN LOAM CL.t. C,cam..INU 12,CL.1. LAN ata;az. cca C,L2Isicc1
utc,.N.

z:nr

c;EL awn

GA

aca

MLA CLU

at;

(o4;1uday aca Luca

ciartcA,cda (11.4) LLUNC,44CLCI:NL:
LILN <WU NA1,1441:1: 11,4;

ccate.

cuu`CCAGLI.Ct

ccicuu actom
CL4LICILEL
1O

a;dut

cc;

uartakEz NU

CAUL: caL2Qatc!

am.aa

LILL:

;at

tctLa

L9

1z9)*L1,L1L2

(caw

Z1.1. CC14L1CALC L1NLI LICILLLICV ca,c1c41.

umat

UCLGL. ALL2C111

t;aueLa qcN auau awn.
czn.; lu =au! act.caa
L144 44W-ICl CACI:64M
L141.

a;

Ntut caw 1.;Q4c1 rct.oLoa' cacaa ;ctcauz uaQ4.(.1 cum crtaL L2ZE,N` at; LIL.NCALCL: ZLC14 lu catd CA utua,a lca artccly (t atc.h..ct Cu tca;c ucact4m ct;;c1.4uu uQatcl
caucaLd.
L 4[1.1.1L1

KLL.MCL NLILACL LN1412

CLGL 4ELL.C,

aLkcu

Luac,

atwa ;claw
at;
aCILLCI

L17:17

COIL: CULLA)
Cl(ILACI

CL,LCIL UNCENL.' 44412: LI:Lta441.

C.41.141.1 CLECL

aacu- acrtt
LNalt4C1
4Cil.kEL2
4C41.4.CLI. LICALICL.M

LILIkLIL CCLGI.M.
141.1

uaNtc.! custaas attcc, La: caaa44r1 aNut. LLCM' SN

UCLGL.,:l
SL

LICal

Lszcata 4NUL

ANUL

1CCL ;cao.v.' 1.2ra( LIMA:14MM £:S171. CALL: L, COAL:

;Nut.

Lc!

LIMA aUN cat. caNL4 avt;_ca uthLa L2C44 NU cNua cacucact cttLau ciataciam cicia zo..ta Lccaa uaLa4a,' Luca ca; ca.Laut au cc, ULNA a.act atl LIZELL, LICiIMM ;act. atucttcu r4Qt.at,a rtAtuta: cwt. 4LLI ALIN Actua. t44Lua cauLa

uma CICLGL LAW ALLG44
40:1 CALLILA.CL ucactwa
041.C:CL C,CLIGI

call aLlua
99
OL

;Ca 414441. Natru CALC12:

ca;uaLc uaNciam LALc caEGAL LliaLL4LCI: NULL aca,c,civa L/CGal ctcL aca: ct,eal xat. COCA al CULL::
CULL
17,1,1

4CG4LL1:

;ftuLtua

ALCM

IL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofOS CVISION PDFCompressor I

LItIEL:LII, 6:

alLL

C41a4CCI C41.5.1L144CLUTI L.CL ULIC14LL 414 LNalL CalCL4Le

LUX/

4C1C1

4L.CLIC!
LCIN

aiLl'4441.1 4L. LILL41.:1 ZZL 24144C41
L'AL.LeA4CV ULILL414C1

Cr`CLCCI'

Nal Ca.

C1444L

Ut

4C2 s

12.4.1.14C1'

liLLX

Nellif.,C1 C4 LIdLCUCV

LCLrla

NLLIC1 LL:faCIL

LICa1.t41' EL Nem, odLo ECA uo4Aiza4
41.11LL

i;L.rL
NLLECI

NU' L4d44C1L CLUALCL!

LNL4C1 LNLZL.' NUL. CCel,

LitL.CL

LLLILCI* QL4U NZILLkIl Cc
4421C44

AuLaa.'

NLLIC) etALIL TINL.re L441.1r1. LI.L.M44.!

friALIU 6
Lf.CUALIa4C

041:U

42q41

42L

ALC

4414LC11.1 LZ4L.LC

ocau,o* oelLo

c4 LM411.1C4C1 NUL. ,Edez OM 9 N NLuL NALL.,,,o` LEL. NL1
L

WAX
C41.1211..

C1C14C1 L111.144CLLI

ep211.1a4C1 LLELX1 IL; C4EL.

4N

L.CL.

NalL

C4a4 4LL Call4C4C1 Slatl

1,12144U1 144LL.V.1 C4

LMULU ILL!, I

Ce21CLSU

UM; 4QC,

4L.CLICI
1SqCC1

Ld Lt4rld)
9 1.!4014C2*

(1./.4N e2lel4L1Li LC4C1411:1

ENLA Ammo NoLN
4C4C
N411.1.!4C1 LC4

Nat

uLaen,,o

Z

CZCLAW

!AIX

4C41 41LCLICI

NLICI

to turL

N4C11-r CCU

L'ALLZ'
4qM4

CM4LL:4121 1.11.1q4L

Ali

C4 LI.AL ULL414C1' NL.C41.!

Ct

41.1

4414CCI4 4YCLL

1.:CaLi

SILL2C NeILL;41:1 C4

ucLaL.,o' 14
urL.LA1

&la

uUr, Can
e714141.11,'

Le21e14LIL

NALL!,C)

gal

ANCI2141 LT4LITLI li.1.1.4L! ULU,.

uutcu uta, Eau;
Ulla1,C1

CU, 12UKULL! Cc

LOLL

CALCEAU

NULCl UCI.GLZ

rctc.
U11.4121:1C(C1

AC4A
cac,N

chcct au acaul NlaL,4 Lte.LaLsci:ua 4c4414 au co. cuchcu acuLtat U1.1411 AL!Cl auo. Cil CtA UAL! AN 1.2ClGLCI cta l21GLl ac,N Ica CA LEC.13.QUE1 ULa Ctl. Ci1.14(aUL 1241. NCALLACI C'U uuti.caa NLCC(U CU UNLCI.: UAN Ud.lGUCI Cc t1L44.4

LIUILL NQ

4
4

0,16 li,CgILIG4Cla CZIG4
C4

&L.

C41.1L4C

Nal

1'teILL4C1

CMeIlL;(.0. LUCLL

L4L riLL.14' Lrati.

alle2Q ACC!' 4C1C

CLUALC124

WAL

4C4/21L/U4C1

4

NCe2

4LE01 4LIC1

Eat.,

Cc

AcLaL,,o tML.

4C14.
CSC;

LI

4.4.CLUl

NLZ<SU

Cc

CCllA

GICILLC

aLect MLLE Et/

ccIrtct ucate. CLCiL EC4CIL!ll! 1.212 uut.La rctc, aNL L!CE,N
ue.L.Lea4a: I.ILLLLa4ci
1.1.C(LE4

uacu Ec,tu tut.Ncatl` uNLAL..ctat.
LIU, Alla

uctato.A.'

uuu.aa uta acta eltz(t lL caul Cc aaro.a
CNLC1.2

uut,' uu.aL ac,tau
c

1a1L1La) NC,UC,L L,t NA&(ille (LA

UAL Cac,N ClGL,.11 NlUO. ac, LCACL ctLEL L.U4C1) CLU N4I.L1.2 (araucca ucct atom uutLaLa zNt.rctu =Luc'. tlUllEL NULZ 1.1CA44C.1/El. cta CACill24 UCCL! EC,1U (Lt,z) uatat,. uutLa NU uutLcaoa caad. ataGcla AL trne!Lu uutLa' craco. caul cc caracu wart.' U UlLNL! uural4G4,12: NLr Lam ILL utLa UlN uacu'

laUL: Et GlUULE aNau LLILNI 1.11.1.141.L: ULUC.41. N4lL1,11 auatLu ugd. LEL ac LULLLI L'AUL! ll CULL:ca CL ctc actu. uLrt. cautut uucactu raw aaucu zuEut.0 cacuarL KlLC1U ucAatt.Lt
GC(Cl Nc alCC(LCl LUCEI..!

L'AN 6

att.0

ULaLCLU

NU ccate! uctac!u a axuu atac,a4a AN cc,c4 au4ctu aact aaauactu tcJALNI. NUL uog arAurt Cc uchcLaa t L NlUCL QLLL 241344 UGal LULL caul ucau.:

au.0

L, ICKLE: L17:17"

atl-U LULU

rat' rua cuaN,La caaa ClL444 NU4,4 UL,CUE1*
AC1C(1.

'

(atu rcALcu uctN ac, ca.tat U.ClGL,C1.* ;rd. uatacam tcl c,N acu..1. uaLza CA ae, Lam autut. LEL uucLau uuNacat aact.0 utiatt.0 uut,' CaCU acu ccta. cuuc!a actLu uzatc uu..! Nat. auccN` rauc C(A Cad/AC( CL At1EL'. EL NEL Litt Lll NU acu CSL AUll,Ct Cl. d44 NU tcuIrtuo. cactu uuc,,ct ULLLL CSL lN1C,El uutua'
C4 NU ACCLA alL!LIACI Ectu
CSC,

Z:Ct
NL CAZAL141:1: WIWI NC,

NaL cu. EtC1U1.2 cacut

cat

UN44N4- Li.t4 NU trauu ccau. t.lCA clINCA4 4N Na C4 Cc uacLaa

elcupt: udLit
CC, ULLIUc

9

alCal

ECiD.,[1.* Luca rcatel ucc; Ul rat&Na CUALL C. act.caz LUAU: dC44 dLcua WaL, 244,1: a, NU CAUL ucatel au taciLu 8Z9* raw acuLca CilC41-1EL uttLaoa caNt. CAGc ULIU0.1.ElUE1 NU ;CLL. raNacoa tarka uutau' NLL auct.t elu.a ara z<tc,4 acaNt.t u,tiNetu ara EC, (EC(441.. NlUl liGLl L,N NL rum: ucc! attack uarcua Igata: CILL4411).LTUICL, CE, cac, ELLtla rctc, tutucIct mum.' alA L!CNCIt4a ElAUL

La LACS,L,'

elLtz aLc! ccL zetCc rcL Nct ac, LRIAGUl NU tae). atucu. LEL' NLL racha uuucau uKuLu rata caatt. maul ElUL aacuut Z:96" alLL: L, ClallIG412: uatt.u ACI.GL40. amid ulal. GL4 lUl Llt1.44,13: NILRL L!ClGLO:l" N4 G[4.42 AtLCGC Ga4,40,Ul taLCI,G1C aLtrt. Cc Ltu.Atu.:acLca4a 6c, c,Natt. [tau: tNcaL L' ate!cc utaaLu Ull auL2 1.1.C(L2

b

acact uut,' Lic,c!tacia, celuu ataca, aNat ct, cc uLtact,Lt rcatu U ccuL. autLcu ALGA L:CSA4.41.! tut uutLA LIGau cut awl LlA cautN /IA L!Llt, CUL! Lill: ULLC, Cc NlC11-4.C1 acta ra uta uu Cl utc, 1.:ClEL4 ucauN tl.tc, aucaL ttLaAa El NUL, uc!atu 4LC4 LJAtc,Au au,N ucuaLu' aaela, ULlt, NU AULL,A CICSL
cu-uut, acacm trNut.a
LcCI

reAcu

Lc9)'

ELI CL

(aLa'

,LL' AU

CC

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £91 Z9I

1:11,EULL:

6:

C111.12

ULICUL,11

6: CILLU
ULC1

14Crt.C1' 4Gtt. C444.CC2
E41.1.10 N4LL;c1:1` C4CI'CL.4

qCt.L NALUal 1.12.CalC4rali

1444111.

;CO'
QCLI.
1.11

CL.,` crt.EL

w L4e711QL 4Cld. LNlt.t.C1 NcEll LM/71LIacCI LI 4 Cla4ALLIcal NAL!' LM* ClaL410 Cc ISECal QA,Lx
1.4/21C4L

6

1LI.tU t4 EacCCI L 4LUL gladL.41' LLCC1 4rL
d".1

rurt

zdLcu asualci.
ELIE4 NUCM

CA.& NC1
NL:1 INL4L-.1
1.1.Cr

Cau,cv
4c,1
NI
LI
L:C41.1.11...*

7NC!

WI-Lk&

q1.14L

CNGO NALUal

NI.=
01

NU

ENALual L:C1Nud Ld
NALL'.41:1

u

LL'.L

JU

ctr1

N4LL;(.11

WM.,

NU

91

Eliar

LeICELI

LAN L'ANClacCI

can
rc1.41

w..0 celLcu. cuuraEL AN 1:0
NU 4LELa.C1 NAL; C4 4L!Cl*
1.11C4.41.!

4441LU*

Lurull

L.R.taa,u, SLI LL:CaLO LNULL1

LEln

/ULM

C4LLELLI

,LcAL NAL; Ld 4E1,1: ald1.441 UdLlal
4C141

41LI

NCI=
Q

CC,

NU

1.cdct.Q1.

ELMILEL!

ULL
CL

norL

LalcCal, uLre, 41.44 LVAdc,1.1
L.E4.1.0

NUCL 1.!CICLL4C1 61

NLE

zi LAU"
C.

NC/2141 EGrt. NUL, NUL, UNI,ULLT
L.I.

rEt

4u,NceJ
LZ

uula

ENALL:al L!Ciliqa 414 4q4144 EISLCO

if.t.4LIC11. NJ.

Ert. dUA

cCUL!

11441.1140

N41,1.1.411

Ett.tt.

/211.1.41 L!C!

Lc14L 4dct.C4 enU111.1Cl 4NLIL 111E1,41.LLIM 1LICC14 LIL.41.* 4C14/ alCUILLI" C10ELca 01 NJ. Cc 1.:EacLLV CLNIZIt.

NIS

4rLal

1.1=1. 121E1.41114M

W
L1

LMLI.

LL CNralal
4C

LI4LIC41. AN UNC1 El

ELML4CCI N41.1.:41

4C1411

Auatzd Ludux wczurLx
LCa.:

L;CMC4r..C.1 OZ

41.1441 UNL:2

cco. 4LLZLtL
N4LLI4C1'

L 1.14 CZAC1ILI44L!

L!/214cLii

q44LIO MaILL41.1.0' LNLI LCLZC1 C1LLIC41. M AL. c4r44 C. elLM QZ4L. LcELM U LXli L&LCQ 441.4Cr dt.t.gt.C1 W1Q cur t.Lrart ELM NM, rr,C1 ALM lt.c.1.11 gelarct.'

tdt

LL'

N4LL;414

NE; QC;

LTCCI. C414qt.rt.0

44LIN LUL
1441.1J41:1

QCrt.LMi NLICI
4C 1.4.1.414

44,L11' d41.t camaav ltMKa

icc
44

Ct.1.4C1'

4C(.410 LCL

414 44ECI

LcC,.14

cuLcv siLL
1.1.EG41 C4CLI

C1

NEAL,' MULL
4CC14 4CeCat.C1

CL LL

N4L124Cla

rEL141 tELl zz

cuaai Nall.
CN4L! Li.CLIJ.

C4

QC4Qt. tdALC N4LL;(.11 Q4CCr

NIS l.c.ChL
N4L1.1.41

si

tL1C

LUCE' clL.4
NELLI,CEI NU' Lit.dUl. 144 LMNC4C,E14 Ut.t. cz
4e, UCC4L.1.!
L'.0 C1CCL.,4C1

,41.LILCI

ClEa4C1:1

NAI; tmcd.ru.

4 Ci41.41

N4L1241:1

LC,

;CO'

at.L11, Ct. LIGICLITI LNI.C1CCI 91
CI.UL

INEICCI LEr,CCI NCLLI,CCI

LC' 1LL4L!

4uraf.a
LiLL Lrea,co
L11141/211.

N4LL:41 &LAU

tL

cL4L.4

40:1 4dLJL

I.4 AL!14E4

L

411 C4C4C

IMOUL LARCNI.L1 4CCV 444.U1:1 L
C41 Q

-

Lurcao uezauucae
40,1

e2CCI

LT/i4Clal LLICalCrill 431.44'

GI

NI21L

atLu

L, : AL4Nc4

dot ticalual...,cr

NA NI AEC' Lc, utac,c,4,ct NC, 044U C4UL:

CCLc1.1
C
UZa:8tLZU.Ci

12CAGLOcCl:

91

NAILwa.
ICILLCL

;Kt

stu

&CL[Cc1.2 CUctLICI LUINI NcaL cht..,ca Acc, cacti.' Qua. IL: 1.2.0.441:Gal!! N4C13 UC4OLCOcCI ciuccc,,c1 cm cm. cc, Actccuituam aLL caNa chtcc uQatd. EttC14 ucctru cac, tca,c,u at,cicau c4m.41.44um: UNCI,C,Na' NU (tECACI (cc, c,c1EA,ci LNcEZI ACCN

UCCNactcClCCAUcC[CI.

Li

ucctzu. ad.L.at NU a, uchc! uc,acl.ccku C(C1 4UIUI. [UV uoLatc,o. c,Lcou cccrc, u,Lci:cL oc, cc; tocaLtu utNu cuctu 1:Ctl.t.G1 NALL44: 24lUll.1 NU C4CL at XtOcCI&ELC4Ll: UL,14441. C21. alCICCU. CIALcal 'CM CLIALL c UCAGLOcCI,

La NO (cc..c,Lt:

a 6

LacCI, IL NULACI,

9Z9).

(OCLE tt11.1.4E,12

NLU

Waal

UCC(Cle N4 L4C1N AGtCL:

c,am

CC, c,Qc.I.LL

tztEL,a)

(cLAA AN-Cklaciaxt ctc,

mat. atcatclIv.
1.11-41:

C,

Q:LlCaUr EatN d.tcct Cala I:HULA:CW:1

91
61

ULEGNO: cUc&U'IC1. acacCl

C.1.13.4

Etc

(CIA LIGLIALC1

UL

AptuchL lULICC41 ACIALNI OUUCLIcill CALcEU UCtcl. L4111.1.4 legAl UCCN Nu Lat Ac atc,clatt dtwit acct. ccc, cactLtcL 121.C(12 CdLCC,U Cl&CU UL,N4U.C4,12 CU1AL UtCcN NU GAO auCiCAL CALau uct,t.. cam., cacilLtt. tllacC1 La1 =MC: Alg CLU CC(Ac CNCMCW.1 Lccict atucl AcL LICUEU u Cl A!tuca' Lac CILI:CL Ut.11,112 UGLLE UUU 1.-11,1U NU UGLI. LECL lICCcie OA CLALV. cccA, LLLINau' atto.
0£9. cacti &CU
cztuctL. atc,
CEO
CI.

IJ,LCC,:112 d1.414 124,4441.1

atLu urAutLar Luc:La Nc, ticu utcac, ucctac,ctou Ng cuu uQatd. c, tiLada ucLauz Nrux4ca: 4C.41-ctU Uct1.1. LAN witut..cci cc, 4t.2tNLccILt ucti...,ct Nat.

oz
EZ

CIA

NUltLIO. cLwa CALLICIL AC(Accti WicAL:

124LIU NE4

cL,ut cctA,
at;

atEct Ecc, cu..tcL
CLALIC1 CCLAc

c, uttLada

CANC44C41:461

ltl(611W. thLail`

4-41.c cautudct ANUL Act.tLucl uca atucAL

09)' (cacti

etcL,.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 1791

L'AJEULU 6:

alLL!

UIZEIJIL: 6. ClI.LL!

IAN LTUA,L1 NLULLC!' L!ClEL4C1 NALULIA' El laN 4141, NLC1LLC1' 1.4.1.:11,4C1 1,EL, NU ELIdlUT.1 ELlEA 41.441 NMI- la.EL 1Lll NALL!,1:1
U.!

0E

N1 C4

;WM'

LMNEA1

1C41 1C1MA,1-11

C4N4LULCI

41111...

44,CCl NLlL4Q NAL!

dLIA Nu JUL: AN NALUX LELA' NU N4ll.!40 4d,1 NmL 41, 1:M11,R
1-Taad1.,1:1*

CaL. 4441-lni

Q41.1C11.!

NALLkIA
L

ACC,1ar

UCI,CL41:1
UCI 1c

N4LL:411 A41.4 Clt

4NI-1,E411 ri4L.,1:11

U

LICC1411,11 C11.41:1'

NU ;JUL

LULELELICI

E41C1

?id NUL.'
L;CI ZE

NALL'.

Na CALI, A4ELL.

Z111 AN LNLAQ
/21C11

El LMM,14

L.Ita* LC411E410 EC1d1C41LI 441LLICCI

UCA

NAllan

sz

aLaL NI%

L.Lucu

c;

L4 LuNL.A EC1NLa' 121-CL 4CQ 1a44A AN NL
N4LL:4 LLL41,
N1 9Z NULL.'

W211.11C4CI CicIA

cNEU 4N

N411241:1 11414Q

GWCV EL:EA N4LULC1

4MlitLI C1441.41' NCILL! NLL NU AccLu LlE41
MA41.11

lAALLUI. NU
r1,1.1.40

uoaL.cci ECIallin lNul. ACC' ZLI!

CLLC
1!4111!

C1C4-1C141:1

laN

EE

ucLaL.,Q. 1NU arscL No N6 NLLL' CallN Nu Auc,J. NQ EAU,

ILLL,L

LlC1NU,C4Q1

144 M4,L11. 1,4 LUME4EL!

C1Ca.l.Q4C1

NEA

LZ

/21,a1A4C11: C1,,

144W' LIZ

1N1Z 1-!4211..

L.LL NU ALlE,N
INL1

NU MALI NMI.
1.11/LLT

ucLaL,.ci

rCiLACI 11, 1.;C1C1-41:1* NU 11.!4C,M q4,E4E1:11 MCOLIL,1

ucunua,c
aCal NU N1CA411 Nix ANLrL.,c KCAL
LLCM LA
ALI.C1

(114a NG,Al CLAi'

LL.uLo aLAu N4u141 C. a.uaLdli ce, SA Qc4c1
NA
1511,

,TAIL izuL.

11.T1,L41:1 L!,1aL.4C1 QLICU, LC,C1 NAL14,10*

UUNZ.C41:1'

la, tc
UWE

Calf,E >WO

lCa..1.1,d4C1

ELL' EAN
Ef.LC1 9E

NAlLk1' ALL NUM
r41...,C1C1

44 1.!C1e C1C1N,1 ucunuax 1.4CMCi4r41:1' UL 9Z ;NUL LALLM mon, AuuoLL.' L.QAAL al Nun 1.114M,Q LNC1 laNlr NelLux 4LELl. Na 44,C1:11 41,446 ALNI CELCL! N4llaC1 ,4a1,1,EQ 411.
;.ALEL NA Ci
E,11:1 LAN EN4LL:41:1 C1NQ,C,C1
C11.11,d4C1

CaZ4N4C1 1N4CCI WECIL

Nu

14ELE1

ENM C1=411.40:1 Nu 441aCll NIAL
LAtLXL
114

Nan

NaL. ENC12141 1.:44LICa

6Z

War

411,15

44MCIT IfrLUQ NalL
N4LU4CI
1;1-11 111,4

- rco

EEL'

LNLZ

rLan tL4

1N4r1:1 1/21441411

1NU QELIQ
G1tiC41

NrLual NalL
121r41:1-4ML.
1.11N

NU 4M4Cil NIAL AL

-

NU NaLN

Nal. NU c1LL.414.1:1 114,r0 UNLILL1 ucaL, ;UM [cat Nal. Cal NAL! - 1.:NULZ EL.11
NALU41 L,1,lAl
C11121G441:1* E41L-1:1 ,1,41.111

ECa

N4W41 NZ; LLIILIAGQ QaaL

9E

ueaux NU ELN Neni. u,Lo Aszuccr ALLA cuo uri.m. it; cl L4 1.:ECW12. cup' ccaLrax L;404,1:1' Lt laN NALULCI C4 11,41 CLACII EEC C4LIC14C1 /XX cam
e11.1M,1' QL.:4 LNLE41.: 1.!NLAI LNU
NAL,61.2) LI4N-QI.C14U4C1(NO.A
LCD LCD

4(14CINAIX4C1 LZ. Z:9 alL1.2 L, C,44.:NL.' CaLE4LE:

CILUCIL. LICC4N NA QUAL!

KM,:

tZ
sz

caza
u41.04

tt

N41:Cl Acad. ILL!, ActcaLLr

Aca uctLaAum
NAQ4C1

cl c!LE uucuA
(GCLLNL

cam

Nal. NU NUJ-ELL:44VA.! uthL rdLcu 1141:UGLQ
c4cua ANuL
1c41._cku CUL

ctacLu uctatLL1 cmaLcci: Ltt H9)UNI4L. CUUTL!
NLcaLE

cactu

4C1 41.11C1

Ng.; alC44-CtalL

at;

IC141.U4L!Q

NU
oc

GLILCCV CALLE

aucactc,a4.a ;Ca: ELI:

LIC(LKU NU

atu.

CaUlN LCLLQLU

uatcL'

CULN RQ NLUL cauLLE UCULI.L.1 CCIL! cti4L:
CtA <ICU

CilCal2' uacL,LE
(RA L'LLNUL
RCS

4412 AC/

caLLu L, ctAcrucuuLt: ckAc cacacuu c,NuL ca;_ou` uLttLu CA NU at1CL auct

£:517.
1:41.!1.1.4C1

LICCI4UQ:LCU

1E

;NUL' Acut114Atuar
atua:
L.:4LLI
ca.AL`
41,'1.1.4 ClELIC

ucacz`

CUCLL

LIC!LLNI. NULL

11

CLLL

ELQ.L.

LuLca SAN cac,ci_ctaL:
4c(4

MAL

RC,

Lc! cActLtil ,LtEcia. ucacu caALLt LLLCA udt.LNI,
tC(1441.

RL cctLc
C1LUI.

LIALL

LINULLI CLIC, UTC4N RA-41.4 ULM: 12(UCIL, E4CUA
C4141:1

W..CaLt 42.CAQLLU

alLL:
<IA

L!CNL.14.141..t41:

1.2.CaCI4C.14

LIGIGL NAU.:41:1:

4GL (Z£9).

CatEll

ucLatuLt 4QU. ac caALtu cNl ut.Lrca: 124N CAANC4C1' KCNLLE cut,c,ca: racctuLt CLI.1,413 act LIaLC4 uattLa Au,cca AN.ataccida CtA Nl4L cauoatc! actLx. uNac,Nct uca, cALc,Lc ,d,Lzt NA c4CIL:* a; ucte..LLau.c1 ULUC44L! NA NU L:QtLzuLt uusuLL! c,LEEL: tEL wan.; L'INLI: ccuaLt RC; cal4N4cuL NtckL,ci Lat (cE9)' AU4t,LL: LlUca4CULE LIQUI CALUL 6` CULL! ULIC, =Luc!. UtZ4N' caA caut acu (zi9)' uccca,L,u caw Le. utac, Aticu 4N_caa4ct,c1 AN L41.4 ELII.CLU Nacclu caLtu alA LLNI ucadu catuu c,rALIcw.: L1,444 caAc uNLILLt

C....ltL! U.N4U L:LNaLuLt cauLLNuu (fiCau' caLc4u:
1.21NIQ44cw..t`

(4=v

9Z

uuttaaLt

9Z

CALQ4C14C1

LEcaat LcL ULLCINC Nc 4,4KCAC12: RIu ZU:0 =LW NA Z:1761. ucac,cr <1,0.4 cauUCIN CL CilCA1ULL uucLauct tat acccucc NuL,c1 ca.c4ctu L'LN LUQN IL!' CCIdLIJ. 1.241..I.Ca4C1: LILIU.Cil4Q ANLCCUS aucuzu

cur MLA ctaFacci,

=it AN_cactAct,cr RC, ucanA
121141

ttArtAu aa

Z:S01.'

alLII

L,

uaat.: Auct VIII Nat.
cU

6Z

LICLNL! CC4 aucLLE ELLC4.11 GllCd
KaLW.C1.

Natl. cc,caut.` QUM.

L4C11.4 41..' CU. CCU.L41.1: 41.414Q:

1.4=4A

NU AL:XL F.l CNI. UNC1ANCIUKNI. aucc..44 atraoce,a:cctu Luacc,u

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of95I CVISION PDFCompressor

6:U1:ZULU

CILLU

1J,UELJ,1.1J,

6: 0,14L:

Atu

cudi,,cco 4u,xcel
41.

Lehca
Uct.

rag' Lcci,
rcrl.11'

LX4LLQ de, C4 4C44LIQL:' SAIL

It
zt

NUL( mCL ucLai.,41: CL L411141. CCOcLU'
N4LL!,C11 an

uLoau

14414 AI4CL LIOIrL!

&CLL.

LE

cL4LIIT LL

4CQI LLQC CINLI

N41.1.1.41' 4C141.
1C4C14

raezo.uwa
41; L.LlU
Lku.

LAID LC1.alCC1
112.

=L LIC1QaL
CC4Sa:410

C41

,uLri.

LCL LdLall.L.V NULL!' LIIICL.;
N411-14(1*

Z4dElli4LI CNCI
cctAri.
MC
C4
41.

;uipru

LIcLI 4L

LNL40

=UCLA, MI

dcLal

NIAL.

Nu 4u44L

AIL

CN4LL.IcQl ccalCAL CALrcLIQ*

uuLuel

ure4N

AILLL
1441.1.:411

LICLaLc1:1 411.I4 NU

JUL' AN

N41.1.1.4

cLLA

14141L.:40 Cc

AEU,' 44

C4cLI cC4Q1. CCL 4LC4CQ' cLE1440
C4LL4S 1441.1-;41:1I 414- cQ1.14
C44

4Q41 4Q4L1CU.I

X141.

4C1:11 NI.C4L4C1

alcUCLL. AL

1.14Cca

l4AI 4LIC1'

Et CQ41.I0'

NU

LILL!

CN41.1.:c0 LIC114C4C4

tt

LtAL4M Ucc 4a1Cc41.

C47L LICO4C4EXII Mc 9E CCCLLLii LILA-4= LICLAL LLI QL-LA
LICNi 1441,40
6E
CC441LC1

LIC4Circai Lin

LULA

L4u4Lc
NAU

Le,u,Nze! 441.a ez414 LmLuLt
CI' L'cL1440*

NL.r

LL

NALL!ca

uNc.r' LI.CLc c44 C4CdeA4rl Nan LINLILLI LCcLO raenu.Luc LAID LC1.t NU'
QC4141LI:1

ua

QL1LL

dELc

ULU 1.1.4L40

usrLau ul
CC1404
41.

Lxicca
MirtAcCI

L4U44aCI: CCL'

ALM

NLICQ 44E441 LIEN1.1 4N NCI
rcC412.1

LIEN'

1.4C1 1-I1 441.C4L.1

C4-41.4*

N4LL;c1:1 Cc
41.

41444! LAC41. 414

14LIL..41:1

adat.el Q4NL 4ELLIcLIQ LAtmL UNULL1 LCL 0441.L.I4a QNC44rcCi Slarl NalL 4ENU LEI. Nall 917 CQ34ILLIcLIQ' QLIELL.L.40 LIQ Lauut NL
4E14LII al4ell.C41. LEL!. AN N41.12cCI LNUICI
441C1 L61CZL.,

C4EQccLc0 LIcL

4QQ4'

ell N4 Lt 4eACLI" LIreANLcrl tLQ hICL

Q4CLIe 4ELQ Cl ILA
L4!
141. 4LQCC1' 4E141

iLLA 44AI CIL! ILI eAoLucn
Crc 120 Q4 cLL4 LN41.1.I4a

LQC1ULL11 CCC1 QL1C4c0

Lrlelall AN NO ot NA 4LICLL' NCZL LIAN CALL.1.1 UcL altcLIQ LIalEccO: Ql arc LLILN ucLaLz LL:IalCcELI CaLLC440 alAllUt. NU N4LLI4r.1 LILL4L All 4C1r1.1 N4LLM:1 uvrcEr: itca,u AtU wataa, CliicrcCQ' MULL Nall. CrL1141 41. 1.0444 44L1.`
rcLtALLIL CAImL

AIL CCL

144LL:LC1

za,ccv

1.1.14LLI4Q

LIA4cLrLII

N4L1.24.0

41.!Q

CaZIcrca l4m CacCCI. C4LLL.

itqLL.1 LICLaLcQ'

4LIC/2141 CaL. CLALra LUGO. a,LIL 41LL4 CLGIAL 4"atc0 CCL 917 1.',41.L41: 11C1LICI. 144 NUI:l 44 NALLUI LLtL. 1.:1.3c1LLI NalL AL
UQ la4141:1

LICLI4 AtQ og
Cc QLC
CZL.:

MOLL!' ALL' QC; LICLGLX 44
LZ1LC44LE,

LiZ4 41-Ic1LLL

4.

141.41.! LINI.C4LI CLIO 441

617

cQ'CLL LtcL.IcELCI

Mac&
cUcL.;

CCe7141

CCL

QC41.!' U4

L LNI:2

CAcrcUQ' LILCL

LA

1.:E41.11.:'

carA

4AL

LCL

4LLCO. 4L4E4a can. All 44ECal*

C1LIICd

Lgai.

NAL cutLca,m uNatt.0 uLaoa Lan NU au,.L cauQatc! uckQLcada cud It CLI.LL CLAAIX (arum* ucluca,a CL unto` .cL uab' tuu.ca ta.utut 111.1Z,' NU t. cdccca cac,N ccL ucauca` uutLa NU 4LICALL3: ctc, alC,141. acttzLu taw tm Ncituci.: cadtLca uataQt. al 4L1L.CL. AN 1261E1.2: NU CELL LUSACIL* AEL.LL GC(1:1 au. ICUCL NU LUL. C, NCl LIAL,CilACC NltC(1-: CilA 41...-auta
CLAUC11.2 t1.211 1.244UCIL

CI: CIA tUCAL(G44 11,4,AUCAL
cac,

utLau

Cc cauc,L

uctQLa

Lc

44.6=1. N4IZ.C1 CaLCCLI1.44 VAN N41L.I.41' 4CL CLIC NalL ULM. JAL!. Crl.

CLULLE

CUL ctLz) (EQLL CUZLC

ACIALICALI

AENU LCALaL!

ACANGlakCL ACUILI,C414:GE40.2

ANI

CULNZLU

aact atuatuatit

a,. NU

atcu

uQcatd.

s Qatcl, (L,

z:stz au.0 C,U4Nt4:L, chat
AUC1C

lLt: [4
Ca

Zt

umancz aNuu; ALvaNt. u Al. 141.4414 CU. ct, c,urtc- uaact autcu ctNat <1414U NtLICI Gal ACILE 4KNU ttECLQ;utct.4 Liu LALILL: Nu ute.!aat Nua UNL/Ll1:E4LCI WO, vt ACIUUCIL,0: NtGi.J4.11 LICLIL! cctaeautua: auctu.ta Sb Atuct uauuaLz taut SZ9) (caul NULL Eacivau acct. aacLu AccuvuctaiLu st cc:' uaNa zatuu cpc,uau. NEN Cc CLUC(ClauuL ctc,, uclatu NC, Maall: LI4C141.[4, t4; 617
Cal.:MO.4

Malta

CT-

ZULIGL. caaLtEL Cl CLLa

civatuan atEcu (:).9) (Nt.d.curt. act un. (ucutu) Lama), cactcrQ,. cazo.,.a uucaucActm Nu atute. uQLattoa ,ttc,a2m 4LICI-Lt Ql law= UNLII: UULC11.12Ciaa £:L9L' L, (att.Nuittr uaLtuaLoa cta ZCL.' L.CNEL C[Z4N ataLtEL ClL4U uaatul wawa: al act ;mast' cttLu,: ;t Laraatt o' (ac, uutr,Lu zaucit. CALI.I.G4Um Calla& ANUL act!' Att. ractLu cauctuuLt uclut ,La.t cit.ctu atacu Ea( ULLA! MAN LCL tNLL actm.Lt LIC/CIALLE Ltucatc: NA ciaLau L2CEN NU 4CULU ;ctcEtat atetz LCL cua ata NAL.L'ACL L:CICS,LL:" GULL NA audLcaa L, c,uct. Lucia rutcu' Neal (arta cucatr LICLGLcC1 utactt tcL uactLu' Guu CtA dLLcl 9Z Qatd L, ca;ttut: au.N)' LEI cal NAB (autt. oct uNtuf aQL. Lu.' ctc, luau ci,.QtL cauLt NalL ts.u.4a LIEZ4N. ac, 12G1GLCil,CL: LCL)' (Nri utu ctc, ctc,u: Li.eacuu ACt4A' NULCI alum; LU-Gg. NU Ectuthm u,ct cauta aat.0 uaatt.0 CAANC4C1* cAct4[4c4:K1.11.4
catc,
c

uthl taiLt

t'Z9) (caw El.L ZdLC tctut,a Auc,uct caccaAut CaANC44 cauLtEL ttLata
UNCILCU

NAlL:44: 240L.ti

ZNA4A41:1' UNUUL2

uctaLta: o9)'tictt.Lt (cacti

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor I 6g

14:ZULU 6: au..0
4LCe11

1.41.:KULL'.

6:

1111.:.

zat,,

Cm44L1

4aLrei4R CCCI. L
4C11C1

N 4CatCl4[4R LUC14C1 C4C4N WAN
L110

Ca4C4C4C1

NO LNIACI LELLICCV

CN4lU4C1 4C11 EGIC44C1

Z9 CCL,'

C4

C4

411440

N4CCI UNC1 £9 ale241.11 LNU

NellUall NU

4LF4L C4 ClIGIC

4rsui

4a11.1!

LCL

ruatz' lNa

I.

CaLcau 14m44u1 4WILL:41

aLLA
!ALL at uLatax 1:X111110LX 179 N4W 4LeAr' Lum4CL NULL` ce,ccr Laal e1441 4LE4N dLL e2ua adaL LG au.Li 1411111:11 LUZINe2 N10 s9 e,re,Lu Lumml L NUN C4 l4e1 4e2 u.44run eIN wausaav Lauri. 4C4 Ce44141.! LIZQ UNCalICV !ACM. 4NUL cat.= LrEcILei Net 99 m44uli 1.4 NU-11141, UC1NL! C4 44 NULL! dCLEU rtir4t21 NULt AdCL,K1.1 rCi1.141 44441.1 1i4 C4t1L4C1 Uc) 411;a: NUL L7Cli LnuucaLLue uuLrucLal L9 Nis alCUL V.1:1 cLagr xU LelLazx NLA ci,LL ;car lNlQL4C1 ucairu
111144 NaIL
CILL.L! CalLI.C4C1 1441,12.40 99

MLA= 44

MU LG murt, eaLradu., LIZ e2ta NLIC, 4C1e140 iiCd.La zg LlMiC44C41:1 ctitury NI. Ca41.11. C41.Ce21 Ne21.1240 NUCC1 aka,. caax NCL MAL 4C1C10r Caaal xCl YO C4 kav cL' Lca cL C4I - uNac NI, uLELL crcal Lrix,NL xR C4I NULL' SS 4111,,454N1 =MI al 4c4r4 4x LCL tS C4 C1CCII caaeLx
CUALIc
41.1.142

Le! Q..ra,e,u

LENZ

LC/114141.11.'
i.141

CN41.1.140 CLaL410

ALM.=
/.11.N

aLC1 e,Lmeice,'

ce,
alLEKN
1SL.

ULM 4a44N114
1.111.11

gc

Clqll*

41Z4N1 CC44NI.C1

1.141,411:1

CLI44

csaa

4LQ 411110
U.C1

1.1.X1

LLd 014-LZLI4 mx4LL4Q

011.41
QLEN41:1 1;41,
C11-10

AC1C10 C4 CNe21,1140

re21C441

9S

CLaL4C1' C411.0

rawn
1!.C1

x44L

Ls

uaLUL4Cr
41211:1

Nran
L4L

NeN

L1C1

LN4I 4C1CCII
C14L1.1
1%1-1

CM',
411.110

95

CaltICIL

111.C4d.411

U1.1441-11

xi.
CL

QQ1.11,L,
CO-CL.,41:1

u444

44CL11
1.141,

xQ NCel
e21;

L.:KLAL14

caa,

1.141411.1

C4C44I

4QL.lad4C1
1.140 NAL

Ld

6S

4Lriv

1.1444 4l-10 44%11 41N
I.e21414111.1

MCI LELZCI1 4GIC4
41.111

uuLaelLx
4,3:2

UCI

UM:14LX NUM'
4441.11:11 Ne2111.40

LR14

mcu Cl

442 N41U4C11

CN4l1-14C1' i,44rL 1.141.0...41:1`

ELLIE410

DUAL

4E14
A414C44

r,th.rm Na
mat,

NLI 14cLaL4Q iAuLzucu.w. elClULIQLQ LlECLU

r4LL.r
rae,

N41.1.!4C1

Nal

e21441.11'

Lro
Le!

CXLCL.11.4 44411, 4L441.1

zura

&AU' ue,e!c
UAL

CL'

le2NalL 1ie241;0' 1.4pLadi-41:1
1,4441
1.11,C1111
1.11.11.1

Al4Clar
1.;41.

iArieleLa 44r441
Ne211:40`
1-11.N

L4CI.L44C1

ri.a.t. uELdu coa, 09 1iCL4[1' L4t211.11..11. ;EL' NLI elaLc 4tZ
E41.1.12

Lcr,uo Luaa

Uidd:

1.;41.

12C1

4ac4ca:

NalL N4L1 CQI,

69

LLICCI 41.1.4

1.141e11.1.141:1

CL CL.LC41:1 1442L

Ne21,12.4O'

C444LIC1 NUC1 1.1441.0:

U

acuaLta ue4re
N4L1

IZU c441

cuaixt.u. Call, WM ClateICC' LC410 4ar,ca alLkl alNelL; can ue4c10
QL4 ca44LL.Nuo 4r4ci 4N Nalle C4
eaCaV.
4114

Atllrl

i4C41.1.1

NW 4LCllU

CLL1r

CrC4N GlYQ4Q CUR

al

19

41NC4r4C1 1.CiNC41 C14411:40

C1IZU41

Lai

LAC4441,' L

N

4C11.C1.1.1

Ld

CL1,41.1

-

lE4le1C1

1.111.1

C1SLe2CI

4ar4.u:1
L41ZCtA4

elNeAL N41.4

NalL

NLZ

!MCI

OL

44CV ANCLli
z(!caL att. ucau,a,

NCLUIV me,

CL44L4Cr

MULL!' ALM

ad. L4cr4 uLcaL. ANL Le,cr, EE1 414 4ica, 4cr4 L.:C4NL N44V,C1 araelLil 1.44141.140 I-um:Luz 144L4o
&LA xLUL LQ MA4'
421.1C1

cur:cam.
ULE4NL
<L<

duat,a. Ulu
la<UCV
ct

21l ECILL C<FiUll

umtrus: cuau4 Nutz
ac,

Z.5.61." CILLI2 L,

41SF4C4:1

YL-1:1

4 C14141

Ne111;41:1

ac,

caau,u urzatztu
CLGL<a aua
4Ca

CAM:
COL!

ctilL 1211
L.14.cd, 2111

41.1C41.2. GL

C.401.14L4a:

actin

LtLCC,C1 ULI.CL C< 1..:CiGLati.11

CALCL41:1 CAUCI

att.c,c, 411L44L

LW.

Cc

caactu zauLtai..4a cacii.tzL uctQL4-a,a
,

<CA

zcz41.4:

atut4a

19

NO (caw utc,1 cacivau

aucc, ucacic, Nu

mum.
caa4

cad c,cc, NUL:

Auntu L'AC,NEtut crac414m:uauuaLoT um Z9 69 Z:£Z' allU L, Lo_o_nz xtuct:ccc, t.craNA 59
01.

aa caatus uctc,a ucaQoa c,Hau. cirtcda ae,Iza: 44Lo41,4a 211C4Lca cak NULELIV 2411 Auld tIL 4,uu2laca Acctu.t CUUL akaa cc, C4 AM:

Ku cALC 4at uaca cuaeui dr1.44: cauLtL. uNac,rza uuulchu as rtagt, 214U. Acta auctEtha utzrztu aLl. Ac rustuAci: Audi, cacto.cr LAW LiN (LEI. La CULL
C.4Ct4.41.'

c1LLL! L, U.L.:GLCLU: AltL4C1

£L' L:S9' alLL2 L,

uLucl

altacz LC,N CaCI.LEL

C44

Z1.LC4C1: AL:AL

UMW: C(AUCALI

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of091 CVISION PDFCompressor 191

LOJEL:L,L1

6: att.0

1.3.:EULL: 6: CULL!

NU 4E14 4N LN4LLI41 Lcez44Lik'

Q

CN4W CELL

CL

INLI 441.40' N411:41
LIC1LadLL1:1*

CLLL

4riar utkkal

V.C1

421L'.'

IL; Ca4r4C1 LQ 1.1.4Ca4C4C1.1.1

UC414C,C41:1

du4

N4L1:41'

i

N4 4UKCILL L4N 41!LAINL 4C1L.11, C4NULL. IMl1ASh...40 is 411 raeaLudgl kNU LCleAC1 NU 014dLL00 41.!LNEd 4d1.0 NCL L4N
11144.L1

LtalCi&CI 1b,Z11" LELLIEL0 mra441; NU L0G4441 1.10'CLEL! NU 1.14411.41 NLA NL.LL. N411:41 L'i 4441.:0* 4LL1C1 N4LLI41 1441.!' C4 1.4414LUL' 4N41.1.140

ILL040

EL:L.LLI

L

N

rt41

1.4QNULELLI 4CMU4CLCI LIZCILLI N4L1-141 ZL LLIC0'

LL 4k
NCI C9

uctu

NeZ

NULL' 01141. U1NL

144 LNULL1 N41.14,0'

CLA40*

CYC41.4

LILZUI LLCM. CaCI Lid.
L.N1

a

LULL! 1L1'

Err,

rN1.1.41 LC1410ELLI 0120' LULL 4CE1.1 LNAIL 4gLr4LL/L1.10

LIM Z9

AUX& 44C44l.
44412,0* LL.L ILL!

LIC04L.L!' UICLLU ILLIL N41.1.1,41' Cl4GC4

LZLi LaLdl

;KNLI
CNL4*

ALIO LILILL Cc
4W1

lI44UC11.

c4dcal.L.Nucv NuLt N4 N4L1.140 LUILLL 4N L4AL40 AQ4' ALL L1ZNL 4N 421141 iicaLi Ault'

Zdall.

ILGIIIL LCCtLILIOLL0 CCLCL.41 4ULNEd

dl0

Ur0LN'

LILL £L

LM.' man
NULL NU 1Ll
NLLIC1 LIAAILL.L

4u4u Lam
ENdILL'.4.C1

zr,u,rx
C1AZ441
LIC1

UralliL(.0 40

41CCI 41EL

Ci 44

LL121C4CII

4u,e2in. Liaxua uchLuLr zatio
C1NULL'

N

tL AK
Lea

LN1e2C1

NCILI.

C.

tL

Z4LIL!' 4N Nag- Q144U, LICKA

/110EL 4NLIL
Z1CL al.C1 4441

Lcau.

1.:CaLLLI4

ELIaL41:
Nel
C9

C1LL. LI4 1.1414

0C4LLILI ULM Nce11 /71; 44114ML LILIQ44

N4 441.40 '9
1.10

CULL

caul

C41.Qd1..41'

4110

4ULQ

C1LL0 MLR L'LN UAL; AIN4LLI41 C4 LULLIC1'
CLal.41' CALL.0
r/11C1Lf0

LC/7144U. CN41.1.141 CELL

dCLL'

4;

;a.

am4Luz

4L44i LCL

4'4

ECaN

4a4LNLL alLIZN AL LIIL!' LIAL40

LILCO

NLLQ 4hCal 4L1-14' caCl. 4LQ' 44C1C ZUall.CLV 4U1L1 NCI 00LCLIV C; DILA 4L:0 4e,C1 14N UZN` LZ41.41 Z4L4C1 CZL. &CM N4LLI40

LULL

ale241.11

ldlCll
Ld

0N4LLI41

1..INC141. L;NLC1LLII

0QL1.0,41 CIL.L; LLU AC 99

LILALL CN411.

41.IL4LL LeaLuk

ZU0 L N LIN0NAL0 Ch44 4CGlAL
LID LLELCI L9 LILLAIC410*

40

41.:LeANL

40

41-ILNCJI 41!LaINL Citt. LTLI

C1LL.

Eat, LUL.144El. CalCI CC11..! sL ql,./2144. Nt. urn 0,440 9L CLI2ILLIT lCL4L TLLGL rLit ELCLIL NLI 444n. tan C1 h4 LL 4eh. Luau 4u.1.: Lark rlt1 dC1 4141. caLcut.' 444141 LILILILLCLUT1 NLI UCLA CL &NU 4TC1211,1:1.. IdIAL ULL0 4L Z401:/' LILIUOLLLI
NL

4NC4LLI 144.1.:al

4LICLi 4.4C44l

EN0.0' LAZO CZNULLI LT/ANL-40 LI-Ildt41 UreZt4C1 AtLz 0LIdLLC0 41.ILNZd dCA, NUL DIAL LUZIC1441 LI/21441.1 LNL4Q 99 LEL' 1144' NC& W4 0.1.01!' LL0 ZULU.: 41:0 raeaLuo..m. LNL1 Lal711:1

Ci

XaLCLLILUCI NL( LLLA N4112.4C1 Cf.

41.L.414C1

Nta

LItQ

9L

r0L11.1.11i LILLLA ULN

1441.1.1.40 LCL

LIALdLl. 4N4LUL0 LOLL-44110'
6L

CC; L0U0LN40
41;0 mak,

KL.d1.1' 4U'Ll U.CtLITL.Z41 CCZNC1LELO

QLL LLELL NaiL

4rKLI 4QLUILLE4LIO' ILLQ41 EULLLI 7L N

sCrLCI 41.10

LICLi N4LU41

44tir'

N4LUL0 444u1
cz1.1,41.:

444v

NI.LICI LIALC1L LNG1L 4L.11`

alreaa

LICCLLLI' LI1CLLLI LILLIL C1.10'
4N4L1.141 LUCUIldLal 41.144LL' 41;0 LLLIL

404C0 40d01 4N ail
41.1.0

4caira 4Cda
azin eaztial

NUL! cClel 09 CCI.,*

4041

V.Ca0.14.0

UCLLNL01 06

L0411

4C41r01 ULIL41.!

utelea NC44L

-

4lral
CalL41.1

auatmat

tatIlIC11.41:1

UEL i1C ett.a,m uQL.a.za amtu.:

1.1C11,41.NL41:1

19

Cdlzl

zaLau. Auazga.a 114:1C4C1, Auz(e'll1MN aA&Nu

urtutt: utatql.a 4u141.1.:aucLe uauual..a C1111a ac, GLUT ANUL c4 acLam a: au rua gel CAL4G4l uoz,c, LE NC, zaaut C,U1-154,4, uuzda rat,)` NEL al. 4124CSLL CC,CCial 12N1-CI.L1 ;La aN,1 NC,12 apt.' uxama: z:7cctA4 LLu
(ctzL.NAAu
ictLc,uu:ctLu, au

cs
1,9

alum cauuaLa aCALLtl. Nlat.da cal C414C41:: 3C4C1l aua C1144:1 NUL4C1 ACILA(1.1. CalELC CL, Aauucu..,a 1241.112 cALaL` CUTE' at, Aatl tzt.cut: LUSCA4L11411Z1:1 Etu..4E12. CaC,C,L2aciucau). (t1C11-1 MUM uctaa. Le. auust GNUL mum.' Aucia azu
CS1:1

L'AC4.1.1

cum Auuzda

tL

SILZ4) NE1 (C(LL.NCAL: C1ClIala

NU CX.ClIct. zaal.

CSC,

99

uurclat 0'9) (azu tacte
1.2K1.411: CAt4N4

AdLE uENu az
IJC,4140.

C.

Nal. Luta aLau uaatt.0 &Lau: Auu uatai.t4a.
,LC1 4atC4111:1:
KL,C1.1.!

LL

6L

4

C

uat.tual..da uaacv LG4Gll

412.41U

11UNC(4,41:1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Z9I

1414E141.1.:

6: all1.2

1J,LtEtILL:

6'

a1L1.!

LLLILQ* MALI N4LL!(.0 C4 SALL!CII LLIC1LL NU ,Cl..LeA NALLka LfdL.CQ:

CUM' Nall(.41CL.L

zcLaL,a

CCIC CCL. saen i.LeACcCr raINLL letalAcUL
L',1.14/7141 16

LNAL: ULNIZILL' LUC Ca.:0

LILL,

=Cc

CCai41.!

LIN/ALEXI

LUU'LC4C4C1

oot

4N CULZNI.L11 AlSQLL. (IQ AN4 Nci L N LNAL! LULILALQ

W.:LUZ NI.ILX.QI CILC(.0

CC44/44C1 UCV21,CL
11.1.14

NIAL

NU ALWALCI

LLL Nci

NALL:41
c/SCL.I.

40

1.40

CC<Q 41./.. CA

lit.11.

e2ciLrALLNua. ILL.C440 CLILLI

rr,Q

ALM L.:Ca

C4cat. LZLi

,a,ch

CNL DIAL NAL;

al 4tLu.

4N

Z6 LLLILQ*

MALI LN4LL;(.0

1.:C4C1<CLQ'

L;CCLL.L.r LUCLL! ULLc /ACV ceACEL CZLIca ZEL!

LAMM, LCci QCCCCI ?UAL UV...044Q Cd ULILIQL.41 cal tot

AN4 Na ALM' NC4L.L.1 ICrLIaL 4C4C14' NCMILO ALM LIC1ELN 4Q4L NAcit AN Cc QX4L,' LLU4LL.1 EliaccCI NULL ert. 4Q041 NQE441:1 ACQ a.,

;ix

N<rL NUL: enrearu.r L.CL. 4L'.0 Lcalta zot CCL.' ALCM N4 LLIALL LNUL MM.& Mtn
LNL4Q
QC4L.

L.:4N

uuLrual..w.
C1C4L.40.

rsraa

LaiLL.r14L;QCdal,C1 NU NAN e2UN4141:1 Nci £6 CL;LENLLP Ure21NL,41 <QLLLGr Lf.C4140 /IQ ALVANL. LL LAl LQ SaLLLQ.
AEU

AC1LL. 4 cCAL

4L!4.41.L.

NlAc L.4'

CQ/C/ZIL: CUE C144L! 441..CL LCL

!ZINO' d4 WALLA

NUL.41
AALACI CL

4L1-1141*

NaCI

CL 1S4 4CC11 NLI NCIQ LN4LL;40 UNLILL.'

LL.LILQ MALI NALL!LO Lq. /SALIM' QC401. 4/711.0 NALL:40 ,L.Nal

eAzo.cv wizaq,
(.11441:1 NLCCI

NLIZQ' LULCL Lrelut. Co.

MIL xi.du uLcLean 4u

cot

L'N got LLLLA' eALC14 NALL!LQ ALM' CiLXLS LcN Lla,e2u1.:

Ludce2 CLUZILCL! LIILILLQ ACI-LL NU ,L NA Qdce, NALL!LCI Cc CI&ACCV NU Xent, NULL' C01 LLLILQi SCLLL CLUALCLI LLKL: NALL.;41 LCL 411.4 N4 ULUILL ;coax ,u1. e74 rn LCL U4SIAL4 NIAL NU 4LN1.1. LNALL!LO

Lrxcu.dv N4 NULL.' NAcL;Cl* CalLCCCI CarcCCI ClECIL.6.0 L;CI f'6 NU ;.L.NL; LNelLUcCI NLLULLIcCIV NU e,ri. r<ciu. NALL!LO ACCI. NUJ. 4N LULN Li-TULL!' =UL. LLL.fi N4 LILLI1LL 4CQL6 eze2,ut. LCQ ACQ LLL.L4 ACCI L4/21C41. NALL;CII ULILLL L CN g6 &IWO' N/AL.
C'CLLULCI L!QI CIQNLQ Cc QUO' OWL

1.:ELdlf

;maxi.

(-MUM 4q41 CN4LL;c0

414LLICI* NIAL
(.11C(.410

kli

ACCI 1.41.1.44I

Lurre,ui urom.

MAO LALLZCQ' 4C44). ACM LL/21C/il L:0 96 3LtI4Q' =Le, cLI.L.L' ca,Lua L6 L',C4LCd1.40 AAiLtA cULEI..! 4N 144u.240 uru. ALM' L.SLILEL
NO

Kl

?BALL'

LEL.

4.0

NIAL

a

NU ;LAU' alAN

LLLIL. CLC14.0 LUC

ELUL: aILLECI NLILLO

Lairc:

<Lill.' d/ALU

L;CLI.N4.0

1214 LL:LELICIL.LLIQ

901

LLICO' 4LL.4 N4LL.:41 C4C4.1.Q4Cr m44U1 /CA N4LLk0 aAULL<L 1.!LILdLO

ClarL

LceA

tot

LLICQ' ,LL.4 NALL:LO 44LL.!0* C4CAQL 4/21LC NL

eaccOlE

t.caaal

L!C1C4i LILENLX CL LILOIC40 1.!CL.LN<C1 UL CCW.

ealCiS LN4LL!(.0 li4LL:01 LLIcOLC LUXE aila.,4L! N4N 4L.4LICQ* ure2r4
L1C4L1CL,40:1-, cauuNaAat 1L CU- Lttar, 141-1LC4C4C1:12C11-1N1611.. LZ Z:8 ut.u. cta, =tag.: 12L.NCaLCLC1 LULLICL. NU cit. tutaat E<41-0, LLCE414 L:CAGLa4C1 cad ut.Nattl: ;GC, 411-1LINL14C11. NL VZ9Y (act4 ELL CLLC uc,c! atacit LEN1ENL ratuNc,u1 cactu.rt. atc, LILT Etc CL, NU CN1. LELLA,C1 C1LLLLE4.1:1 NULaa LielELF C41-Lat4,LE1 12,11Gc4IL Cclll atat., LENC&NL L1L4C,LL! Acc4 auuNac,at. ratum,LU. Lc! CauLtEL ldlrd,11 C1FCINC4C1 lead ucra.t. cc,tat. utiNtatl' attar cadra4a uaeuct MAL ILL4C,14.1. LtLE 4CC4N Nctt[xt ataca uccav ULLc (ac,NuL 121.1.1.1.LC CC,

NU

1.44.E4L

001

LLILMCX L:NULLi LCLLQ CN4LL.4.0 QNQLCcr.1 L;C1-LNLQ UL CC41.! 66 LLI.L.A. NC1 1.1XCLIC Llac4LL1 NU ALM LLICCILL1 NALLUQ 4 LiaL.CCI L'AULL L:LKNLI

ELCINCL: ALLELE
Cd[11 121LN

ANLI

AN

LICE7.14 LaILLE

1.2L41:

C4

rt.i...a,ct L:GLCaCt.4

riACI NALU,C1 NA L14.1EL'41.1.0,14: LEI-4E1XL EI-,1-14 1:C1Gla4,11: cCd L!LL!L'. LiLiN uctc,uca... CIl urnuctat Cc ULLA WINO: 44
NEL

040440: i01

CL,CLial

ECLSLLW.

(ALM NI.

L:CCL!' c,c,N

NU uatat Nat. L1CLI.2441:11:,C1=144111ara,12 ctacttw.uct NU ACLU ,ctco.ct aNact
NULLC1

06

zol

taa

CLNULL.' AL:41lNL. Clo. (ALIN LIcl-LX.
L,C1'
caG1.4.1:1'

atuctKatt

attaxt uctad,LAct: c,rclauct.
CNLU4 ILCLLC41:1actuct.
16

cta.au Luau- ciactu., ctRuct athau c,ttNat`

tr,ta.ta

uctc* 4c11-c (tut C1C,ENLE arc= ctc, ;um ,ctuc, acttucti. at. catchcta ;at alAN tcacat aucttzu NUL.4CIttt.cuct uctNcr ctc, attatt.zt ac, cit.ctart aucttcu uctt.c4ct cit.ctacta
CINULL

co.ac,ctaa'

caul

CLLa
L11:1

1.211C1.41 C1KLILC.44

aNact CC(c

NI. tac!Ext` ELLI.CoEt aco...tzt.

£01

atc,ciat Nancttzt LICILA aNctaz
ut...a

c.tact..

NLUQ

Nat. Aua

Ncitea

Ncc,

ulext.t cta 11,N tall&LLIL1 1-1UNC41,1:1' atco..trt. ttt.cLct LIGLa1C,4 CLUU: ktl<CQ to.144a 901 mum. Kttu ctc,cuu,c,u t)* at (Qa, 4t.t41 uct.da

1(14,4.C1'

N. K41,11'

can utt.RLA: gad; cittLaLr

cum Lat.tuat.da' NL, meoua: Ecatcca
Ltdra. taz,. ac,
AL: UN 413.1L:

Ltact..az a 1.1114,41411 cttuct 14441:12GLatIc4 OIL NCAL Nl t.c,rtt' cucttu AU cpoc.! ucr,.N Ul

Z6

t'6
L6

eiattx

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 1791 CVISION PDFCompressor S91

UU1CUL.0

6: (ILL'

lItIKULL: 6- GILL'

Lucuziu.uw.ci Luct.L.,641
1.114,C1

wacuraz LIJC/U4441

1.1-1,41.EL,C1 U,LIGII.CL!

C444

zu

LCZcaccL! 12,CiNacrcCV

d4t

L;CUti I.CGcLUI d4d41.!

;41C1
CZ4.

44ZUCI
4C1.1.11.

A;

1.1.441LCZL4C1 UCZYLCL!

Nu LUNLCILCi NJ. ELLL

4CatC1cr(.0* CILELLT te4L,

-

Arm

LLICM.LcCI
N411.

CMC4cCII LE 1.414cUl. NeILL43

4e1 QALICa.! CCL 1t. /211-1.0.41

414

N4LUcr:1

XcllU

44140

901 CGUCI* C1C Cc 44,1- NALL:J.0

-

L:Ctall.racCI ;CUSI aLiceiL:

Acdm

1.4CMU4r4CI

MU* mNl4 cl.L.414 C4. ;La 41/4LICLL 4NUL auccuu LICC1L11.! C414 N4N LkLIU 4N ;Nrcl Nlcr C4 ULIL,C Ncrt. Cc 1.!LI-44 4N41.1-1,4111
AzILAci
1441.1.!41:1

-

;C'Cal ULUL 4N
q45,MILICI

Ci41.4C1 £11

dLltc

LE

NCI 'CC

1-1LNalli LUC! ;C/i GIC4cCI 41-IcCIL!L UNLI.:CcQ Nr41(.1:1 CI.

INL;CI 411.Cle Ld 121.1Cf.al cLNLI lidt 4LQL N41L. ucmri, Cl* arac;L! LI4C41.L.
(.41

CV CLIG(.4! Lutcau Cc cLuL LNlc

NCLUCI 41Ccdal 1-TiLlc4L!
41

WELL

CH411., 1.1414C1
411.

4; Mal. 4; Crccrl.
adaid
cr1

NU 41441. C4 NU

U,

601 L!Cicell.:LcCr

NU

N1.1.!C 24411:41:1

CIL /21C Qc alCZN NL aA3r4.1.1 LZI.1

1.4;

cLNLI

SII 1.41/*
41.

1.41411.4

LiCal 4e1
241.1.1111

eiL; uu atruun

2441.1.:411

r4.12.allli NM LILL N4
CCL NeAL

U QC ULICZLCIC1 LNI COLIGLI" r1.12

dxu

44c1-TI 24/AL Nu

41:1:1

ECILI1

LTULLII.

;MIL Nralca
I.CMcLI4
Ci11.12.

4rC11.4

Crcall

Ott

12.41.141.:*

Cr,

(.1.14L!

d1:41

14L1 4r1.11:

LUNLA' UMCZcll ClACI.LI

N4I.U4C11 911
Ced.

LEL* C4 (.114 N41.12.4 4cLL,N.

1.1.1C0' CLUB

N4ILL:Z ;CO' (.4dL1S NQ itu C4CQ'

JAM' Mlalc4
N41L ULIMC(.0

;CO cdlCI L4N

WIN

LtuaLuu Lama

ow rano

xu. ucazac,ci

R1.

enc N1
441

Ls; uczuruxi 14; UrEcN 14 CiC401. /AC N41-1.4C1 LII Aocuu. uaac n CL' xuu uzu-u ai4C 4NUL !Mau' ram.: sz
mC

AALci 44c1 dcE;

L!1,24 1:4,41..!LYL.

calAt.ux cNal ual

LE 4L1' i.r2!Li41. Lci4Lri44L1 cut,Lu eiNci,uue urauul NL
LCULYL 14411-kCid

;Md.

cat=
6;

dru NALual

111

UC401.

lCi
NCI Cc

911 LLLIC1c1:1*

CLICUIL! CUC1

44c0:11 UC401.
LCCALI

1..!CrcLU. LUCccl.; 1Wc 4/21cLICII N/AL C40d1-!

1IK111L

Ci

41.XCILILili

;LIE
Ni

/41.11! LLUEL:

Am'

NEeil

C4 14 UNLA CNG1L CMULL: CZN;LUcEl g54CI NJ. Cc ;WI LULILIIAL LLUQ
N41.124! CL.1411.CL!*

LLUI.C1'

4CLcl CLUZILar
LINCZLZ*

cUiLL 4q41 4141 CiLl;
(;c1. L!CiNacrcC11

NUL

4C1 1:1;c1.

N41.140 NU

41.24,C1

lac

611 OZI

41i,c4INL.

aCcra IgalCrca 14CLINcll

N4C74.4.CL!

;LILalCc ukaL 4N Q41.41

INV ISSUE' Nu 44c1

1.4U41-cts NeILL'a.C11 /214(.0

N4 AUKCILL

1.4N CalLILL

Accua ucl,ca aLau auLat, La! adc CI.LaLL L.MCILLLI AdKC44: =M. 1444Ctt Loi aa_u, (cult_ dltNN, racial au,u Laud. uLtuc! tuau. cauuuLL cca Niui CULL' uucaLu u4t.tcw: CCL um.44 r <t1 NCl 4au, attct mar alum camta cLN UQUCL NL CL.11-cCL!` muaL CCL CWCUU (alum CtNUL NCL Nuit4 caLau mum. NU ACUL ca,ELN caul, aau na AatL4u` Aua CNAct UUCILL NU at cauct NLCILcEl lcld LW' ECILL AELNL xcGL LIC.I.441.: Watt. ULLNLUX
at:1u.
ta.4cLV cac,

t

Aud
L'AZ4N

allcAL! AEdal 12LEAN ctA mat. au2.*atc! uaGLauu (.(a a4 =Nat. aLclAu Nuuu CLGL.' CCLILL UU NAIL 44)

LAL: ZII =Qum: dur4 Ua Na Ca Ell
LICEcN' NC, GLccl.:
milt.,

(LNEcl LILT CIN4E NEL NUL' Amtl ClUcC,L2 AccIca
Q.: 41,11Latil UCCILIL:
41.:CC4.

CAUltZ 244[L Cc

ULLA

ECLLLL'. ChLG4CLL: ANE41. NELLIEL

ucauu

ill

£17:9Z.

cau.u. alUaLGL

uaact al AcLua e,ctatu: u44tr

4

[LULL' LaCt Nat.

c1NLILL uccara.oa

NcILL: CAUCEN ANL1L C411411;44:

uaoLL uaact :C1Ul udaL Zactu Lit aNutL:uGLada eaccaNt.t uraAtatu 91I ruluazin C4 4144 ULLULLL L 90 EOM!! 41c4 LICLCLACL
AUELC.
V.11

Le2 VANUA utc,N X1. AGcti.Atuo. Eclaa ca,citaca CLc uucleL NU ELL aua utuaL ENua actu uclAc2Au ClaLL 4:11.(SL' NllcL Calt AaLL.V..I4EL 1.24,4.CL: ALM LALICILL cact.cua' LALLEGC,C, ACLN ULUUL NU ulma Udge..1.AU UCLLL atm acItGL Cl= CLIO44,14 Udall, NA 901 EGICLU,LICV NU Al Ltc4L1 ECLLL CL&L Nciu,a NL Arclauct' AL14CLCILL ULECLLI. WIN cucia.a' 4t4l. matt. tmatz., uuan: NU Autaa mum. Nclllt N.1 uuukc! uaaa. cac444: 4t.t4u um:u.Lu Au4ctui.: 1214LUC413 ACkLal2.14C411.4.4 UIUUt. alA ELM. UNl GIcca CaUcl: Cd.LENN, acacauu NLLIElAuu UaLLCL` C(Clirc C,CMWD. Nca&l. EdLENN, UCtaLL aINCalc LLLC1U

ElLc Cc CLLCILL L1C4aLLU

uuNmaa

ctA Audc, CLc Lc!

NAL: C,

1.24ULLAEL'

LOCI,Gld CGcLL'.

EMI

CAC

ALL1C.I.

CULL,

4N acct.:La ANLIL
LEL

LEL

NAIL
[042,12

aCILL

C44,CCI:

t

oil

LctEl" alccC1L
LICCILN4C1 NC,

aNULL

LuaNua atAtcau

NC,

UN auca,u uucLat,a
12.G[ccL'.

cat

ALIULcaa UUNCI4Cca. Latuu: Nc4a4 cta Ucl 611

,utur cNau. ..e.ut NI
LNLL LCLaIEL

ACLU(' uudca a Na uuLau` Acct: 4.41.4 CNALL:411.
1,141.1

NU

LLICIL.cEEL AUCLIL UUL

241.1

L'ANC44C412

Ul

4C14

III

CNI. LIECILN4C1 L2cULLAEL N4 LIcN

C/ LLLCIca NUL4E1 ACEcN" NULL ALaL

CUE,.

EC;

NALL:ca CALC4L.' LUULall.:"

uazu

LEL4LI Na.rtAa,l: Lc

rutLu toctuuuta

rutual: LAuNud uutcaAma.

;cum* Au44ua ucluaa

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 991 CVISION PDFCompressor I L9

L:11EULII, 6:

QILL

ICA NALLICli 4a41 ca4uau LAC Ni. XQN alcarAl. NCill CA 414GrAl N4C11.1 1C4 LICIGL414 NU 41.441 NAIL. CQGLQ LILLIL 41Lr4CI N,CIU LIC4C14C417 CUACL aLA AN NAW,CI Ci141U ALCILICI cw. 44L.4111

ot .0t4 Q
La.uLa uLual azALL4o cma

L.LL CCLU 4.4ELL NI. 'CLAW NI. JCICLI MENU 4141E4NI. NcaLI C4 tzt C4 14 eacua NU 4UC1 441.11 N4LL;4CI AiCILICI* LILL 441-41C1 C4L CAGILIc'
414/41.

QC4 NUU dCIELI LIEN
N4411:11

CZ=

NCI LL4 CI4CI1 LQAtQ4C4Q CZNI. Cc

UCLU

zzli.

dU,ALICI CCC4 ULU; 14LC4E1.
Ug,ALICZI. LIC1NCia4C1'

uuu NU
£ZI

44QL1

lcL dU44U'
;UAL

N.G.L.
C4

N4 LIdLICal CCIGL4C1

UN[41414

EAr,

4N

L' Z

ClAN UCIGL NLULU NAL:

LI4LN4CI* ACI 4 UL N4LL1411 C4

lL1L AAWCI'

cLCCI ILGmL YCLACCV

Cc

ACiNQcrcll

UNC414C1 Atl1 LILUL

;NULL'

CZLIICCII NUR

;Et ri.Arl
ICLU

NUI.CLIi

LI.

ULal

aCCI eiat. ULM' CUL! NlaL4C1 CULI.Q4C1' CaLLI
NCILCU` U LQ4GU L 4L'Q

CLILI

t'Z

CZC411:

114 UCI.GL4Q'

NQLI LCICCli NE; ALM atULLI

EL4G41:1

NAL! AtL szt L.A* UANI.

LNIACJ

CAA/A.
4q4Cli C41441LI L'NLJ. LAtU
4L421.

CAILQ LULL

Gummi 14 ChM& ma,au
Nt. GAO

4U

re,cre

Gnu Nezi.
U4N 9Z1

L=40 Nil

CLN WM, NAW,CI ULN L.,CLECCI

E

Nla-44-S4-C1 zezruz a4a44a
J.I.!

ALIO
LAtl

CdCLCI C.

anc izuu ue,,A 4d1.11 4N 141-CL4C1* CZI.:AL NU CCIICI L'CQ 14 NAWCCI JUL LaaLIV CAN LI:LCLli 4N UNCI 1LCLI.141.* CI AA 1.1...4CICCCI' ' CI.LN N4W4C1* 414 LNULT LCCIUU INU Cl4C0: N4241. LRULLI. e,raLlz

CZEacCI UCI UULICZCle CIILU 'CLLLT czt

LCLI.' IAN CLIGIICU 4utLl 4N
LINU
LICI

LIXIL!

WM-IX

LOW

CILIAdI

Q4mL'L AtUCQ

UNCI

-

CILI

..C(.1* AN NMI-

40

Cc

;Cad NU

=LAD
ULN
9

UCIIC 1.4411.44 41CZNUct40 calcC 4C141 Calr4l1" cCLN LAtUL CLNacU

ram.' 44 cutdu
6Z1

NAMLICCI NalL. QVALCCII

caul.

c4 CEL IAlCal ut.uu41 eze,

aaidu

CELL'

ILUQ4C1*

EIMAU UUNC4r4C1

C4L [MN CaCCI UI.341 szt 1C1 AUCCI [ULM WIN

4u IdCA ALINL UACELI IAti AILLU lanal COI N41.! C4 NU L!Li41CI.1* 1.NLI LImC4C1 CC441 NU LT1.4L 4C141 Ld N4W4C1 LAU" M. 4NC414C1 NUL NUL LINI.I.RLI NU Cact WIN LINCZU' uure,u
ACZAI 414C4C1'

4441 CItAALt,l' NAIL:

EN4W4C11 L.4r4

ALAI'
1.!CO

UCC4L'

LcEd.

Z01.C40 LCNO.

C121C140

N4LL:40 CLN LCNQ1L WI.CI UA,AL:

rUceill

9

4040'
Z:6£'
L, 144GL: NUALS Z:

4NZ414C1

NILIILI

uctu..c.a LAct,c, uQatd.a Nu ctcaA C.GaIdtu uNtaL.ct cCd rtuu: dctxt: txxx rta L4 ctiad Nat CAC, atu,latd ttLa.a L.c1 udtLal. atAuau UAL! 4dUU 1241.0, NLla CA
CUGC1

ZZL

ctuct.
CILL1.1

A1NU' CUUNC1 Ct4L1' NQ 4e,C4LA: lCL CMLU(1.41:1"

L,

N'F'L':

I
z

- UCC4N

lItttN

12[E,N NA NC6161 ELNC1LGLLE NAN ACILE' r4A,Nu NC lELN NLE1 alCA UN1LL NU atcac, ucatd
1NCI

NA A,,4241.!
N1C11.cCi cal

uccatqL,cr LQ uAtctL.E1

- ActAuctu

IGLU actal.uta cAtctt. &L,d,a). nA cult.ctu tic! di.ta EctLc,u: utu Ecttcp mum. c,tc.N UMW Cc LI,C4GLalca t.ca ucN. Ecttc,a ciacLa ctdi.ctu ;La' carciuLi Auctra aucaut.Atut NI LEN' EctIC,C1 CACI.LC14 NU AuNctaa Lama.

u.tmo. ua
u<utt..a craca, aluattu
uctAALv uctAuctu LNralL

udLtt.a:c.-cc rctot.44
1C(LLE
CC11.4.C1.:

EZI

c,cata,a caucutu NULClCU.4:14C1 ECAA"
E

L:175 CILLLI

aat:L,
GLEN

Z:£Z. CULL L, CULL!:

LW'

t41.11 AUL14.412, 441.40.
CAC,

u.tuta atcott::ccac,

L. z:o

GILL L, reica: Lmtct oat: Nat. NAL:

cZ1

uut.Lav atuAL LkLu

uctautiLt

cm,r44:

LULA,' UANII CSAcl:C1 C1C4N NI.L[12:NA11141:1 C4C444 9Z1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 99I CVISION PDFCompressor
69L

au
4N
NCAL N4LLILC

0L

ati.0

0.CL:

01:

G11.1.1..!

C1t441.4 NLILLI1
4N4LULC
1.41.1-14C1
I.

ISLCL,LC UCI 91 Licel*

cMI. 4N

1441.C1N4C1

LIalC441. LIU! U4141:1 ULL LNGIL 4C4r1.1

eiLkatal C1E341 NaC
CCILIL

NIAL N4L!

4141. L
NalL

L4I. CZ4cE4 NelL! LNI,C1L.41`

4;1.444
ULC4L C41CI

NI.

41:0 4L14L
N4LULO.

LLC4L

LLLLI N4L!

9

CaLLILLIaL1 LISUCI

LLICLUL CLIO

LUC LELCCII NLI

NI. CalCZLC q4411:.1. 4e2
LIGALLIGLI1

403L
Q1C

NE;

NLLICI LCUU LLELEGI

LIME'

L4L/71. LIC1NCtaLCI 6 a14e1C1* C4L11

U44

LalUtLI 4U

LL1.4

Nal

Nall. CNL.J. 41' 4ZLCI.

NmL LudLoili
14414u4D.

01

LICLCICULIV

LoLcuo

crr, 4Lr44uo NeiwaLl auk' azatu

LiLUI LULLIX CNC4LEUIT

raL

N4C14N Cat.121:1* t1.146. lNi NUL!" NI.CW. Cr, CL41:1 LILL UNteilLCI 61 Cy Wet& Nal. CC; CaLLIR IZILGCILCI L.I. CCL LLCLEL
LLCL[Li U41:1 NLLI N4L1 LAU, 4N CLL4 uCINLQLLI:1' oz

LLELL 4N4L1:411
!ALIO C41:1

-

eao di.e,o CU L4NL

dLLNLICI LCOLLCI en41.Cli

akui
LL

;LUIZ C1Cdalal
4N4LI
CZGLULCI

4Keil40

LILISLI

NU

CL.14..01 N4LLI41:1 LILL!

NL4L

LILN LICCILIL

NCI LNL40 LILL' NU ;LIU ICICC CCL CN

LILL!

LICILCLI4

NU

NU tC14c0 NQ 1SCiCCI*1Z NCZULi NEL

ro rav2c1L ci 44

N4l.L!01

'ELL

Ld

GIELLI* NLCLL L4LILILICCI

CLCL
NU

L'

CI' cuLldl

LL41C141:1

TC4L! 14411. LIEU: Luu4t1.3 LLIULO LINEZLCI NLLILLIal. 1a14LLIal CC11LCZLLILLI aco iLL1 N4LLILI:1
C/4.1.

NI. ELI. 4e2 ULN

caLL.o 44a1. /tar'. eiLkarez azao Nal71 Nan. l7Llli NC CLI CLIGL4UI N4al ,azu "CNIZI ELL! carut zi

cilLCZUCCI*

ELUL NU COLL NL Lazi.40 1...r4,L 44 [LEL I. N LLC..1 LN4IL UMILI1.44LO alLICLIL CL 41,' CEL 441LLICI. GLNt 4N C14l4C1 Cul
CLLCI.
U4424.1.1
L4e211*

i.Cga

CLILI LIO3alLf 441LCIL L NL LLal

NUCQ
L1.4CL!

LIC1QL4

141N

zz
/214LULLIC 4LL41-1*
C'CC11.4

4441. 1.1-!t4d1 MILL! LW 44(.,L1 UCI.24

ZLO4LLI1' 4/21UULI LICILCLI

Lr4 CLcLUQ

4ar,co

LILL

NlAL ULLLLLI NU UCLILCI. EI

N4 CLI2L4L! CM Ni 44LUCI*
CULL! LIINLI UELLI
LILL
1-111-!*

NCL.11

orL

C4 41.141CL LLQ

4CLI QC4
EZ

N44LICI

CL CLIC' 4UNCL.1

ELNLL.11.

4IN LQ NL CULL.L11' NLLILLI 4LICI UCLNL

u1 LIU4CICL

NCI LL'CLI-11
UCI

ULU' NU 41 CLLLILC N4LLILCI
CLIEL41 1N140
CCiLLLO.

tLNL: 4U41 CALLA'

cau4,,a4uo Nuco udari. izuL ti uuLaN40°
NLULULrL NLI CGELLICI dLLNLO

4411

ELd' C4N cx1.41. aLL440
1-I41.4C1 LILL

NUM'

UrLCL CLEL
dIN

liez
ZWILLICI.

ccdeaco

44LCCII UU14
LN1

Nall- NU 4CI:1 CLLL4

Len4uco UNC4141' N4al. LILUILL ;COLL Ui
1Z

Nal., N414
4N

LYLLL LICLILLLCII

CN/211...

cl

ULLZILUL

1UI NU ellt1; NL NLJL

au:a

C.tN

eiu,arez ,taL
LISLI 1C4 44,1CLUL

EUL1

QUO

LLLLLL! LI.0.1C401

iaLo qalc; ,u4u. sum, un.41 Lal4Q LICI C4 cNCIcrl. 1,41.41C4! zczto° CezeA LtuacOLLIL! Ati CLC14LL!' e,e4Lu, Lruacu 1441.0' 4NLL NI. 44414 cNalli LLLrI xtuu ,adu. urae,c,o ;rtrel.o NUL NUL. UNLLILLI NU rx,r CL rLalCLI° 4N C151.41:1 CUL
uLLL;

caepz tatLA

u1 MLLE NmL caL,Lu NL Lucuaw

4CiLCI

NQ CL NEL

L11.4141

44. treiu. CN4IL LL
91

Kt. liCd 4ECL.'

N41L'cC1' LEL! NL4L
4ILL L1 4LLLISUCCI. UCLNL
1..14CL41.
NLLILLILL*

rI.L41. ULU CLLQ NL4Cal LLEIXL G4
LLILN

LcL AN

CCZLCO' NLUL dlLN L44U4
1.441:1

4N LINO CaLCCI

LIdLGLI

44,

/ICU-I

4341

NU

LUUCL1417140 N41Lh.C1 144

eadL4o

LIQ C4C4 CaL14ILCI Lt

LL41.10.

LZ 9:
EctlACIUEN' ALIMail4
4.1.1.CCLI

CII.LL:
C11.1.12

N1C,11.:

LAVA

at4L4ct:L, cuoc,,ct L, NULE: MCA: ZL4
ca.41C4L1
CC1

Ll
61

L'1.4.1"

Ccl4 dCal: ALIurca
GC4.4.1.1

L

cauca.
L' 9:S9
LUILLN1* Al UAL: cc-1L4
6C.41

ucLut.An
L, LINL(1'

AGC4CCII

El
fiT

ClCaiLE C14.ELI

LICCILIL: CCI.N1.11'
ANC,11.24E1*

Nuatu

NU

MIX

02

CALIA44LICI:
411:1

LL

c1.1.4 LICLI LUcCU COAL NI.:

AC ANAI.124.4
1Z

41.41.11.41. CI,L.C,I ULU.

gl
91

ILIC1ANC4.:1'alAcllt.C1,

EdLE caw

NLECCI.CI Uc

caucc,N

rtLau uwaLui

144411:

UdlOU

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofI CVISION PDFCompressor OL
ILI

L:4,LCL: 0

ULU:
CLCI4C1

4LCII '

L

0

CULL!

,CZAN

4N

0140

UGILLN LC41.1 LNL4CI eALLX' LS411 NUL

ULELLIC

OC

XLLL1

NIZIL NU cLLA N4LL!,C1

UNMI.

CJLI:1 NU
LC

N4 cUGI.J. NaiL NU leaULI. Ual4LCI EU4LI N4 41C04 !LLN N4LI-40 sz ,N344 4N licL, =au' LLC CILCL! ULUIL UCILC 441Lld4 9Z
LZ

NU caliiiL N4N
CILLU .QC4NL

L:LN LN4L X4L12404

LcEll uAa co aad

N4L

udLi41 NU e,ruu rah 4N UQ3L' LEL., NU NULNUL, lUEcr 43C411

44N

4E444

EL'

U111

4'4 vieEu
4dLC1

AL1'

Uar, Cald

4QC

14N

=C

'Cl

t4i4 N4L C4 UCCICI* 4N LC44all LC44CZL! CLAUC LAL! Ulu1L UALLCLLI

NLLIL CLU

IAN crLLLI !MN
NU UCL4411. LQ

OE

UM

1'414C14

N4L' C4 C4441.!* G1QLLU Nd4L! Cd.L.A4 CLQL CRI 4L4I Lara.m X4LU4Ce

KW'
MSC

NQ NALUcCII IL4LI UIC4L atalL C4

4AILLI LdLNL CULL!L' NUU
LNL4C1 OE

CL'
ACZLL

4141. 1.4rXL1

UNZ'

,LLeSIL
SZ

CLLA 4N

LIM. 4L1LI
Ncrll

ULCI4CL

4N

Xl211.

rr4L udcL4a)' (Ca
CLUJCI
CN4LL!40 L4
6Z

4UL4L CL4Q NU rNQLL

XML C.IQ

UcLI CL! LLNL!

4Gr4Ural Ucl NG1L N41: UCLit.all
LCCZU

to

CL 341LL. 4Q0

C444 IL;

N1 414411:X1' EcLGLICI

NIAL

CZNCZ4C4I1

CL C4NC14C4C QUO CUL! 06 UALL4L!' ZCL 4114
ULILMQ4C1'

Ccral CAL
NI
OE

ACLUCH

Luezivac NU° CC1dLUCCV 41. 4N LLILI LUMLL1341:1 IQ'
Cc 4461

NU 4UC4L. ai.GLE NU 4CL4a1l NQ lb

4CL* NUG ALCL4C1 CL 4C

alCal 4N UAL4CI

LlN

-

LC4C4CCI

MCC! NUR

C44/44CQ: L4CQ CZ444 44

ikt.L.' LcLati

,LLIILL LUC; 46C4CI'

Aa

2.11ZL

C4 cLILENI.LI

raa

ce2

uurau

zt 4C1Aal4al. Ca.11.4Z Ncrt. INC4 4U444 qUi4C4C1 414' UXI4C4C1 UL!CI CUL! 4alC44L 4N 411-CL ral M.! 1:114L4141:11 CNLIrt. die): 4U41CL.1 Luc; Cella NL
U&LLL4C1 NU 4L'rULU LILC4 C4LCI NL

NalL

UNLIL4C1

(UX44440)

LIC1 NL LLICLIL

;al'

VIAL UNULI NLLI
q4C1:1* CLL

CL' CZLICLC4 ULM

CUL! Et 41-!C41i

cz, LE4L4
LCL.

LNLA'

Lu1 uencza

CLL

aLrau

41ca 1.41.41.1 ULN

C14

ika..4

LE

LNIi
UNtaicil
C1J.

4N C4 atla
147

UCZLI LZ

U

11C1l1 C11 1.11,

NU CllEcN ICl4 l&C441:11 NUX440 AULT

Las.

41EC1C1

Ld
CI

Cc 1LLL4' C4 4NC414,0 c`CLLO 4N NALULIZ
LLCZL

AN U1.1.4

NUU MAL!

L! u4au

L'ACL-4,0)1 (CII 4NO3:1

Nall. MAO St ALA'

LCL

U4/21

CI' Na 4C0' NalL

N41.1-!411' 4Y41-L'

L!

LLCL4Qe

C1U41.-

NU UCLLI

CI UCLLGIL N41L UNCZO:1 4NCLLI. U4CL 114* NU IL! 4C4LL LALca NCI Ca 9t' :411LUI 4N LLLCCI N4LL:4C' as 44areaL CidZU NU 414

L4ELE14

t1L CAL! 434C1.

UNCLI Lt.ELL N4lLi4C1 ILL LL ZE 4LNLa CCC1 LIU41.! EC LILC1Li i1. COAL LrA441.0 11.4u 4NCGLI CZACL

rot;

LNClcrl. 4N C. LC4.3d.L.4I:14

La

NU
17E

41.11ILL

eicaLL:

-

renaub NU rNQIL NQ LCa 4a1' MULALCL Laren
44/24' 4Na1l, AL
LX41.14C1

4CLLN 4141C4 NUL 4X4LL!4CI

Z4L3LI

NtAL WALLI360
1CAU

C4L 1.:4a1

N44EL'

CLX

U

L

7

CLN CLLN N4L141:1

4CLLN UL LX ZLN/214U.

NIZ1L UtaL134C1

ULX N4LL:41:1
ENA4A4.11'

sc cezdL4az UlAYL 11.' CaL !CLL.!"Ca Ca ULM UNULIi 414ELILLIN4 1214LC4 NUL 4N4LL:4CI L.L3LICI

taLLN:UNGUILI J.CAti
NCAL

9C LE

XL UNC1LI1 N4 14CUI: C4d.CLILL: GLACI. CX4 LNL, u4 UNULP NA 14CL/L!

LELA LIEN'

LLCCLACI

NU MIL,Ca 1.1CIGLald4:
L

l<Ccl

Z:1.17' GILL' L,

:St,

aux

L,

U''

1.'t

cacu NALL201 ca,uu

NU aNraL 1.'c4iLu 1.44GL:

LuaaaLi

;cc'

cw afauLuu c4x

CClUl NJ, NeZL

A4.1.04: CLUE!.

MALE alNcELI CULL9,: NUU Z:£7 GILL' L, GULL::

SC

cctic,a uctuca cAtat.' utu. uacia caLcu, NUU cacti: NUU: cacti: cuuacca ac1 c, acuaa IL:: NU SL Let 4C4 CULL!' LCLIGLIA! caca,ctiC aco, cwt. acc(
CULNIU

aucc uou:
L2EN

uat,ta:el rug,u
Z:96'
GULL! L, CUALEG43:1:

SZ SZ

CIA

IL! NU IL! talCUL uCI ANUL NL

Ill'

Lc( NU

Na

4.11'1.

411,4

Auu,,x dicta
ui..41 act Acc, AL: CLNU

£:L2 GILL'

L,

uu:

UL U.C4U 04LX

IICALS

UL

ILL NU
4t4Ch4CL:

CALgeN

IC
CC 1,C

ELL cdt_c du.aa

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofI CVISION PDFCompressor
ELI
ZL

CaO, QaAuca NC,CL: 43,LULA NLLIZI acctuxa ;at CalCALCL: NU CNCIA4

craurLau azt.ctiu LICLGL61,4 u4Uto,:4a aLuLadxu

9'

4NCial.' AN cauctiGdu.a) AUL ;ULM!: tta Lt1 t
ALIL14.4.L!

AN C,

tzg) (aux

tilMU:ciudn ;MN

:,LCL: L 0 CILLL: OL:44CL: CULL'

LAN aLli. 444UC1
LUC:

ccal4

4At N4L1;41:11 41.41-4 Z9
1'9

ELLL' EOGL

call

144

CZ/213C1

4413C11.

4A44.1.IIV CLN L414111.

CN

NLC11.!

U4L411 ELL, UL/41.L1-! 1.41X

LLIL.Naa' 1..!CZNC14CcCJ LIC1 19 cXCALL' L!Cri.LL LaCccL! LILL! N41.12.40` LELc NU 4411ELLT NJ. UDC LEAL40
N41.1.411: Z.L. C1.41. L:NL4L LCLU

c4 N4

LI'

NMI

NQ 141..!' 1.!N4l;CI
ALL

cum]
ALL

NLCZL4C14

gt, 4dLGL1L' LAN El-4!

LIL44LI AL!CLN

C1444

4LUVC4L.

,L,. 4N4 Na

L'411.q41 ULAt

LELcUll*

44E4E1.14

N4

19

Lcur44
LtILECCI:

CGAC NIALI C4 ACC, N4LL1(.0

(.La!

kW'

ca,cci

AtrnL

N4 CLIUAL! LIGLra:I
CLC1411 1:11

crnaz
aILLIG4C1

Ld t4GLL AZIZUL'

Nall. C4

4N41.1-140 99 W41.1.4

=UZI'
4a111

al;

NIL

CLCICt

NaCI NALLIali C4t44L.4 NLILLCI

NU ACC
NI.LILLT

Zalral

L Na L:LN L9 CZLXNcE LQ L4C1.; tLG 411.1.N4 LCcli NUL EINLI ;NUJ.' LILA 4C441 1-1.41.0 tAtU 4CZELLIUCCJI

4LML,C4V 14N CI1141; Nis 41-ULUL 4LC41. 4N wan 4NLL NL 444: CAt4rntl 4LE/AL 444CCI cELN N LILI1. CcEL. Ld CLi LINCUL 4CLN CNalL Ld UNQ 11 4UL.14/716 LILILCIN40 4Cd.411. C4N41: NU NGLN CI4C11. UtiLLAL!' 4004 44NC1L. NI ZS 4UUf.rnli aILLaun 4NUL
OS
C11.!

Url

&ALEX'
ELLL'
U41.4 ULAt N(.1
a1CZ1.1

4Nra1
U.C1

4ccr anLein caute,ca 1:41. &CM
NULT LLN

44111E14

Cl' Lt44L
ENLAI

N4LL!4C NI.C1L401

99

LcElCci

Cl`

iiCZI.L.1 MULL' LILN LINCI ;LC/L. C4Cat.
171

11

ULINULL 41NLI NCMCLIN

Nil

1.4C1:1

MAL

La1C141:1

NeAL. CA

1:41.1.4L!' ELI LTGal 4.C4L! NLAL

4214C4Ld. LILC41.

4N LNUCI eINC41.11!'

4N NALL:XI 44 414L4CI L:CILGA,C iiCLL.' 69 LIL4Li 4N Natl. NU N4LI-I4r.) NU CCII,C1C LNI N4i.CV CSLACI 4u4rri. 1.1,0 OL Li44* 44(4
CGLI.' Cc LNILZGIUdeAL!'

NU CLNI. CNalL 4XqL!* NLI
14N

alaau:

XLAI

C1121aC1

E4C41.:0

LE4EL I.C141.Nle NLJ, Cac111.! 1.!cUL; 4Z3C11. lNi UULCIL!' NU (.01.41-1. 1:41.C/11'
4N4LLI41:1

U.N'

NCZLI N41.1:411

Qccalu AtCI LcNLAI cencix NeaL ce,

NCI

11

ND

Mc' dll-LUcl NU cl-!CICar at..N IL NU ACC UICL. L4LU4 LNU CacCO ZLCLILLN. NU e.ANLI NUQ auden,u
Erc 4Er4
NC1L L:LN ZCi: 414

LILUILL* LN441. 1.1-MC14lr 1:CtucL! ULN 95 4l.1.44C1* At4CQ C4Lz4L.ro LNLACI
LCZI-GN

LIt2IC4 C11.QL LELCCCI

C11SCI

4CQ CLLICL LIZU L!Nr41(.01 Ulf.

LS

xea.. Lueztuaxi NUQ 4zue LEI 4
LiZA IC1C1CI1 NU C4 1.444I.

iiael
&LI
Lk!

N41.1:41:i

44
ZL

NALU,Cla NLUI.0

LCLUM.1.1 NALLILCI CCLCLI i4C1LL' aS ACZNCiacCr LLLICZ4CI LULL.CLI 44CCLL1

Eat.i.CCCI CLILL.0
N4r4

C4 C4 e4cLe czca
NIULLLIcl

nth
Ludurt.

-

4N4LLUI:11 Z4L3LIC1
LNQ

1.4LICCI LICL
LC41.!

61

LI.' (.14r L
LX At

2 Af

C4C4

ULM.
ezie,u

CULL C4

uarL

alui.u

44

ULM
4CLc

cu 6U:
4aLu

dCtILZCI

l.(Na ;cc'

,eaczLIV
azezi.

caw
Cal.*

N;Lua

uaLrau

Nil

1.!1:11:`,CLIall

IL caucio...,cr 411i.LU lAtl4U4

N41.1.1.411 144

aldLi.EI NUE! aLa441
CLIC)

InN

ALL

4CCII 1NU

LI!LeZIL! N41.1.4C1

UNC

CCILI4434Ele AtLUQ

coaxe
1.141.! C11.!

isca NeAL LNLI MLA C44CICL LN[1.

i4C4LL.'

C4 N4lL'41:1
ALL

UCiLII-IL40 /AA

man

Nu.ru..rav

CtCU4414 AtU

LUCItal

4C4LL 4At

aLt,Lro

44 ald.l.40 UCIL344ci 141.41C4CI LUL! 09 NALLkai UNralcCI 44 ELM: C4LScia N41140 UUU4QG 1.11144L1
MEL!'
Lre21C44 1.4N L!LELcEl CZI
41.rn411 CCCI

£:S17 CULL' L,
CCCCA4

VAL: 40L

19

LUILLL LAN
1.41;

jolt,

LEL C4

ELEL LutaLe! eiN
CAN

19

ULLCL c4 uc2GLaL,a La

ANt,LLI4Cr L.:CMALL4C1 CAC, NALL:412: 41414

Z9

C4-4.ELCL cc.LIZN 414

LCL INLI"
1-CL. LAN

l1:61L.'41-4CL' LICE42.44 C(&

ua ctLI

Alit CLIC,LCAL CINC,LUcCI

c,zauuu ILCI:

L2C1NCl4L

ULU Ectic,Et c4

ctauL` rctuu uucLca,o,
UCCL

atxau

4cLue

C4

co.u:
179

rue,

LAN C11;

1

&

cezuov

LAN LNL.J. 4At

a.r4L4 CCIaldA

9:17£ al1.11 L,
C,NALL'ACI. 61LLIGc4

xt.1 Aracus
99
$39

au, dacta EI.CL C4CLICI LAW L'AZ,41 L L Z:9 aLLu L,
Z:Z CULL: L, CHIC14L412: AC(4.C," t7L Ga, C41.14,4041:L,
L L

ZL
EL

Ltuca

111.d; clla
ENCL.L.ELL1 NC4LCLIQ

I:MULL:1U: 86
.ccoaaL

Ulal CLULL. cActe` ;L:t.t.aL: Ltutat44a

os

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor SLI
'DLL

diLaLLI 1Cu cuarLu caLco.a tccauu

nt.l./***cat.:1.4c4 6S

4ltl; L 0
LL1-4411*

CILLL!

4,LEL:

OL

MC
NJ.

NMI, NAV. CLLL LIACL Li14 4CU

4L14/21,.L

Nu..ru.l. ALM UCt.NL LUC! IL`4C EC(. NA

14121 NLl11

n4i.1.4.114 414UCL

MILL

t/

LCZLLLUI CL4141.1. L.u.m.dLa LYLLLLI LdL4g CC, NeZL 11.! C1t441.,, NALL; UCCL1

LZLNA

CC,.

NU LUILLCL 06
4C1L.

CL

1..

LuuC

uxi

1.141.1,411.

CN41L 4UNC1.1 Ca4LLIL 4N UCI LNLAC C141,41'
UCILL1L' CCLA

ACI
NI.L1

414!LLC1

;NUL

4C41,.1.1 L4!

-

CINC14

NCIL' 4C1CL4'

16

NC,,

LCCILECICILLCI

CNalL NL CL' 4NUlCl anoi;

xU U4LCLX1

ezei

;to NU

14C1C/CL

UUd.: 4C141

V.1.441.114

xU

dL4U N4
CIPU' NUL

NLULULCL NU 41.!Ci.N NULI LNU cazu NU 414UCL NUL(.1.4C1
C'Z'ANL UCI

SL

1,4!

rE,.A

ULLC1 Z6

CULCIOcCi LULL.1 LULLU

CN41L 9L ULCINLC 414 4C1 LUd. au.41.
LL

CINLLILLILC L4L.K1 UCIOLULCI UNC41,31 LQ L.C4 CL NULLI:.` 4CNLC1 UI,CLLCV MCC NLLICI LCACACL CICLCL Cal/21C i.41LN4 tr4 NU lamcri 16
C4LC1

NL CCCLL' LCIL4EU
1114C/U CGC0.1.0

C44L41

C41G411 NAL!

NULL' CINury

cr;uu
LiNU

uucezaoa LI

iLi

CLEcUll LalaLC1 LLELat

1-1.1.4LS.

411Q 1.1.1.4C4!U

NM.. 41,

C1.144h.

AN LUC

NU CIZNCL NG/IL

au
19

ULN Cal1.6 LC,.

N4cCQi CCLNU Lmuu Q4
9L 41C4CCI LUCILEL CU"

LICLL.L

C/44 4uclu.tri. CNI.1 UNCI NULL'

u,4;

44eaL

CLIAJL NalL CCA UCIULCI UUdLU

NU,/

AN UNL41.i

44 AU/AULL

C11114.13 NCLULCL

ac,Luxii N41 uu.a.n NIdL C4 ELEL Ciad c4rit udr1 NQ 1,6 utta UNCZU card: rr4Lzu 4arat. arr4u ucaL Nu 114ILLNLCI NAL.: =ILI NU MCLI44141:1 cuadadxv UL:a.! N4 Ci 44 LElrit,'
NU inizei
AN ZL4!' LLI 4441.1.0 LLELCL Y1L Nall, NAL; 96 4NC1.1.1* UAL 31 N4LL.!(.111 C4Lrel1 (.1.111. NCI 41- CLAD' L'NLULU C4 41.10 LLE'CL YCI L46; L6 NC14CL'

uucalaxe
LOC4111.*

CCLN 09 CILUUUi C/Callz C4 N4L 1.!CLNL

CMIL
UNCIU

41.441
N4LL1c.C1

CLISLICCI NMI- NU f:a14,cL
C14411: ULAAUCI NeAl.

;Ca caul' Aim w..
CL411 6L
C/411L1.'

LNALUal ULN' C41Z.CI

ULM,

NCIL

xu

RLcQ

Z9 UULCIO,C*
Z Nc

C144. NU ,,Z4LU AN

N41.1.!,C1

uUd

11.41.1 4C.141U

UNCL.1 AN

N

UULGINLO'

INU

cLIISCL NCI NIA CLCLLLI

Cr, iL4U
CULL

CNCILCUVI

C1.4141.1

LAN ISLL

1111Q

LINCILCU AN CILL4 96 1.!CCL..*
CN/211.

aL4u rctLozi.
LINCILCL NCI

LCILISEU 3L41.1.
CC(.

;Lc

LUNCL GI CIUZal 4CIL' uCCc C4C1

LLALI
LcCLCI.:1

41.Cal NU C144LUCI UOLCL

4lrUi
CA

414 4C1L
1.:4L4C1

4CIL'

UMW NCIL

NLAL 66 ICII-CIL! 4UL.14Ct 4UC1 LUtUCL

11111

NALULD

44 NULL'

ss

ZCILIULAALCI LULL CNLJ. LUClAN SLID CCILICIOLLCI NCI lieo.L' 1.(ACICL CN4LUX11

LINC41LCI

44

4C3LLS NUL! ULC4 LC,.

WI.'

'CC

LINLA

411.CCL

catuaz

L2ZL4CI. 99

4Lu.dry

1-!4LL4U

cc, AdUA ULU/ N4 LCLCCL'
ucLaL4cr
4!114 CL.L.

N4LL;L:1' aii-.,121U CAN C341 41LC1 UNCILEU 4N CI4L4C 001 CINCI..E,Cli AULLU NA fm.CIL iiC1LL' 101 LCL AUCLI 441CL4L 4N Nall- NU riaral CILCIL, LULN

CLUCLI

NaL ANraz

LINLLILLI ,.LISLAL ca; NL LCNLAi
ALCILC AUCULL
NC4.141 NC,.
1410

44

CNL

a.Na

tum

C.

;ix

a cam

AUCI 4CIL41C CL4C1

/MCC ACC,

NAIL

tiAL uu.a44u.
L4C1L4XLI

riuL 4x
ci44cm

NU L2Lca.

cud ;Km.' L41:11.1.1. 4C1411.! ua,4ud ACUt. CULCIC NU L441L
C141,111

1..!LLJI. L9

z01 LNCILCLi

4autt

CU±LCC1'

&ICC'
INL.r 4e1 CL 1.!CINCILCLCI

ra

LutrdLi

Lcarte

NUL 99 4CINCL.C4* CLEW

QCIULCLI

43CUCI
CICI

LLL Ne2IL

NC4ALC U141. LCL LLELCCV 111U1 U4L4C1 CUct.

Waal
1.IL!

UCILU alCiALT

rccL,L

INU

414,.ULCL

xU

UCILL

;NUL col

Nem.

L.

I 4Nuat. 4C4 4cc
CI

Wcti. LcLaic NU
LIGAUCC NUL'

LcLuLi cau,EL.
!Jam.. C4Lra LUIL

41C4CCI 12C141LCI.

ISA C4CUL:'

69

Acata, auctuu CILLIca taa udu.ca. NLa ucICLC atat NLLLUcl: actc, Wale ULLU C11.40.2.141.alt: tC(a. 1.141aLca 6A cAcw.0 atuaq ULILLLY. CILLN4 u4uti.,ta NU L'tt,GL: NU LVILLN4C1 1.44,1.1 14LI taw, CltuaL. CELNU Ncia.uu uatiact4cu CC NA NAN AEU' LICE4N NA AN U4N ucia.cada cCcl ANCLtt: LI4,1. G1 4LCL! L, L1CCN' 141ULLU NU acact4L ANUL cucaLcu caulu cct.LL Nua, ,ttu: ate, ctul CC4

mum.

atc,

1C4CL

Z. 1241111.4C1

£6

C4C,LICL' CUALI.L

66
LN4.AL.
S6
L L

LZ 4:£01- CALL' L, NlL[lLLtl
1 CaULLE

SL

L,

uacuu. NU
4C4L:

L:C4A4CL:

09

aciL4a ciaNcl,c,a cauctuu uucua4a Lkl ucau
aat.Nc cacc, act.cua LUG4ALV

CaA

ctut acE,

[Add
CCL

Mk
tilt,

£9
L9

96

(C4.1-1,1-) 4.LINZL: CC14LL: 4L:13: NU, 41.r

oLctu. ul4 ctut

ui..1.

C

cllt

cuILE

44,LA,

c1cuau

(.1,E,L!` LC(LC4.U: Lt04.4,1::

mum:

NA

GE442.

attia: zeal. GULL:: C1GUL ECU,LICI

AULIGAA ENAL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor LLI 9L1

01.:4trU
NCI

CILLL:

Ci&I

L:Nr/AcCil

voi

UCZNC1a4C1*

C1t4414 1.14CLI

N4U NLI 41.CL At4r4 NU
4NC11.6

-

NU 4L:E44

LLIc CLCL

oad

CACCCI

renuccr

NeAL N14CILI 41't4W(.1:1 NCI Cc NAILMA'

Ul;1.

II

QL;LI.;
2441:4

INA CLItcis' ULU N4 Gra; /AN At.' LNC1LL sot CCZNCL.n.CI' 4144.1.11 NalL NALU40 Ct44L4 N1-11-41:1 k4 CLICaili. C.IGEL! INA 901 CC1411-ra,ni

1:41141
ZLZ1.1.
L.)

CCC4 11.:41; L14.(41.!'

MI

NIA

AL'

411,144

IAN Alt
N41.141:1

404dU'

41C4

4

CZ4CL1.

ALL' 1.;444
Q4S1.1...

4Cal

NCI

Lot

LLILULC1 1.g-11R1

C411:1

QUAL 44r4dCL; LIAt CLCLII.* NU

Ni.al (AC; AN

ituLti
QM./ LIGIA

L. N'4
UUCQ
C14C1

WLLII.C1* 1.4C11.4!

NUL' NUL I.CZI.Eral

CC131.L41 CNC41..41 NILILLE41.

NalL CICL

Z

ICA LcELECCI'
ICU

C14CI UNCZLI

C3C441:1

rre,uu

UNZ414.C1'

Mc NULL' sot
LZ2141...

-

C1NLII.

I.CX4L

C4,1.14L

Au!

-

LAarzi. Aar, LCL
INLIL

CA 1.LIC1CL

Ld

41.1411.!

I.CA

;CU'

44414L 4ZCZI. ACIICU
601

Ld ;CU'

NU NQ CALL LL

U Nel

C41.1 1.1SUI.L. AL;

trAu

CN/AL

'Ltd

4A4CIA AL'alrcLI 444 AN /SAM

NLICCI

car
17

C141 4 CLUALCU

ca,,cacc
4C1.:1

41Ca1l.GCLCI* UCII.0

!AN Cc N4W4C1' cenICI NM.

a LW'

C.1441.-1

lcLml
CC1Z4C(4CI

LIGCL NCI

NL ACLCL! L!LNI.t. CA 44 CLCU 4(.6141 LAIC' ed.ca

ACCIlla

VILA' ULU

4LQ 414

4Lraa 444CCI
1.41:1

CI

NC4 1114/21

4461.1U ACad. WC! NU C1.3C4C1

g

-41.4. C4 WIN
Ac.

N4LIJ4C1' N4 LIWILL

4E34rl.

NZ.

NU 4Lti

121N

CCYLCI' 4IEQCI cAcCIL NC441. LNLACI
LidLa. 4114

uarai
441.*
9

1-!IN

CZLI4

411.4 ILILN NLCZILI'

444
L

alL

C4 m4 4C4C4UL
UCCA

Lt. N4LU4Q

WAC14C1

NU CLN
141 AC

NUC11

CUI

-

CLIL* COCL %MCI
rceAN CCILL LCO

41.CdL* LULIc

L!C141:1 GC4.

tiA

crnatu unal,
ZCC1 Clc 14L4

444:1u Ucciz
N41.;

L1

4)

MUCCI' ANL1L

AL14.411

4t4LLLLCQ 41.1. LIY4L' NCI
NCI 9 C1UI44'

Clain

CZLI4

ad-L'

CZLI;L' 4IC11

&MCI

NU Can:

C4134)

Z:6C"
ELCLIALII.

L, 1.141.1.1.N1'NUALZ4L:
CU.

4GL 1. Z:

C111.11 CU-

L, "1.*:{ N"

CaC144

cirLcu: L'..:44 CA uchuz- uu4..r cla

elmt: Amt.
9

LGGL CHLCALI

1.41.GLIL NLCALLI CSL,c 41E11

LILA' 41.0, tlL4: ULU 41.12 LILLCI.L.0 CLUCL' LCc(1.ZL EL1L,&46:1 CilcC 41111-41,0L21.,: L £:517 CILLL2 L,
LICL4N1.1. ACC,. L1C4412: GC4

MUM;

1.1[C4N NL, GC44L:

Ut4L: N4 Z' N CLNaLU L,

[AN

L

Z:96* CELL' L,

C441,L10413:

L, Lt[41): SOI

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9L1 CVISION PDFCompressor 6L1

VAL : I

alL12.

UAL

LI: alLII

ELCLI

44M

N4LI C4 N4LLI4C1*
L4ELCCI'

4;
C;

ldL4112

&ALI NCI"

N4LL!41:1 CULL

LNI L4ELCCII 3C4 endl. dia4t. N;L! C14; Nralt.C1 LILL14d4 Nall- 61 LI4LL4U1 Cr4 LNal 4; N4LLI413

4;

uaLa440 ua cLc; caLt44a

RI

4CL C1444LICId 4UCILUL 4LC41. 424 444141' CLNL C414 LNL413 ;CLNi LILN 4441.3 CILLIC441. LINLCI I.0 rC144C1 NCI 6 41.' LLL Nall.

Ultra

ClUOLCL CC144C1L LNI3

01

4C34ILLI' L4UC4CL LLUL
41C4L,' C441.

u431;

C1444L' rO4I-13

WM. ;LICILd
LICUL 4ZClC1'
UCI 41-I4L LIEN

41.C4L

4N N;LI

0Z UCN*

C4443 Lcau ezezcaL
cer4c4a ;LICI
"LC4L

4N LIE &MCI' NLI

434;

Lai

414A

141.41.

LILN N4LLI4C1' 1L4LI
LICI

LN41

CNLA'
NLLICI

C11144L!

01444' LILALLI DLL alULLL! 4LQ LICILC1 2QU

Et,'

ars!:

Nem, LIELL! LLILI4L1I
LalCL

LLI4Lal4CI ULLLI 414 LNL;CI 11 LC4ULCLC'

4;

NELL1 LIu4C11. WILL

1z

;LNLU'

L4N

4a1q14 :.C4L
C144d4CI LLINCI
CMLLCZ4C1' NLEL.

C4L4CI Cc

aad

zz Ci4ECI' ELL

runl. (144444x)

urrce.a

LILCI-40 cLdzu

Nu Cl4pOLL ;LILL;

ULI2lC4L

zi
LICI

L.4ELCCI1 CGC4 LLICCI.4413 LICILC
L41.14L.41

NU LLI41.44C1
17z

LICMC14r4C1 Ez

CiC4' LINC1L4CI

N444 LILLL 424 C1LL4 4C4LLI 31 NUL: ULalal c4 4EL: 442
1N41.1.I4CI 4121U4L1

444LLL rC1al4L L',34r4CI alrc

CV ,1441

L4isu
N4

ri
CU NU

EN4 H;L:

C; 44 Clac,u
CILL4LI

4I3d4LL.

c4

-

c44x1..z Ltut.

L2Q

;N

NL

LI41CLLi 4N LINE AUCLli UNUL LI4LCILI CaL!' L4aILC14
42d C4 9Z CLLLLLI' 41..ILLI4LECI CNLI4 CIL C4LCI

4Lral 444CCI ,cLN

al

4Ca xr4 utezez
4C11.

-

Leia,du caue
ez4uri. cz
N4N LI4CLL

SaLL 4;C4N1

C44C1.1 NLUL

W.

1.N144 Cl LZL.'

LC4

N4LLI4C1' NLI

N4N N.rk C4 OELL4C1 2QCL LICL3L4111 LIL4C4C1 C4r4CL NalL LI441C411 L.
Cr4CLI

LCc CCCL4 NC4LL

a

4r3LIL'
CalL
LINLI

CLL4LLI il4LI ulC4l NaL C4 44iLLI LdLNL ULN LILLL Cc L.44 441L4NLIC13' 444C1 424 N;LI C4 NCI NI. 't N411.! Ha LC4 N44LI4C11 C41.44LI C4C4LIC14C1 LILIC1EILli ;az
NCIU' NCI N41.1-10:11

un

C4 HrL 4LI.N411

ccaurt,'
Cc

LLCI

4;

C4411.44

czse,u
2

;co

a4e1c.un alCL
4U411.!

NU' ;UM ZCZ4N L4LIC4LLLI4LI
LIE

LILL!

LI4L4CI 4L.144 1.40 MUHL

CL

L4N4C1

/MCI. 441' 4QL.N4LI LG

414 LCL Nem_ N;L'. LIE 91
41N

4a1 NCI 1.4LICCI:

-

Url 4044' Cr4
N C1LLIC4L

NC4,1

9Z

C34C13*

414.

uLezcz LEL
C41.4

NaL

411 C4 LCL ClUCI 441.4 LAN CL' Q3441LI4LIQ LC; LIMA' 11.4u. LICN c414C1 eiuta

Cl44C4CCI [CULL L

CILELi 4N KR 444CCI 4caLuu uri,c4 NU Cl444 4o4d CL4LI4 LN41 N4LLI4E' 44 alCL4 LC4 CL' 44 Lrai4La Nral4CI 44 ELN413 NUR LNL4Q L4ELCIV NU garLez 4414LE LICI L'UNC14r4C1'
C1ECI

ucda

xr,

444 L01344 i.ro

CLACI LI:141..!

saL
4L
1SLC1L

Cr,.

6Z

C1HULL41.

L4C4rli. cLila

uhleta No4da

2W N4LU4CI CZ3r4 44ILLI4 44114J. C4 NI. N41LI4C1' NaL.LU C4L4 C4 C3r4CCI C1441 Nr4 Nil IC
U4C14C

Cr,. 01 CC41-411

DIAL C4p1..! al; CL' CMC4r4CI N;LI LLIC1413' LCZdLL c41.L1' LI rusul 4i. uczucuxi Nren, cLta LL iz; Cl

caw:

4aul44! uetu uen

LI

aau

usdad

4; um.
4N

uct.aL

LC4

414C44CL*

UcIELli
4N

eIN UNE
C4
Ct4E4

LINC/11413 C1LC4LI

LNLe,a

uLta

4C L' 1.41.N Cc

C4 NLCZL, 1N4C4 2QC4' C14241. C4 NLCZL. 2IE4 LN41 UrCILIL' NU

Nrc 4114

N;LL:al

LICLLL

NalL

44

Cl4EL!

C4

a:1w

NCILLMI

NU

=all./

N4N

LC

NC EC4N N4Cl. CRLIChl. C4 1.:CIGL.4.4 ACICSCLE

LCil

mom,:
u.cLa.u.

cauAdt LutmL4a Li.,uLL4o aucLu L:auctLE: Ecaucci; NI EC101.' LuoLcada: tcltud. tt: Liorlact N4 mum.' az,
C411:1

NI:

1.:LEILL!'

CaoL cL:
14,

KI.LatCl NUL44
ECC,LC4LC:

£I IIIIC4aLl: Al L14412 LI LICW14d. MUGU. 4CC4N LICL 41U LICAGL(1144 4Ca LatlCl CUM AUL: CAMILLA UNCI4N4* ELLE LW-11444Q UCINCL.C44 4C44 caucutu
1. Z:Z CULL: L,
C.1.11-N
411.11N

z:z aiLL L, atLtLE: Le.t.L:41.- NU NILCI: t1.1:

LCLCLICt/..41IN,Lc:

Acitut. NI.

ctca

E4 Cul
CS.

LELIN41:1

C.441614.

(cc,

uucca.Act uctANo4ta

14411.4.1:1:

9:LZ* QUA: L, aldLaCI:

401

I

R111.1GIL:

uumu,t,n at; Lto4t44:

41c4

tz
6Z

LooLca,a ,ca cm: uNta,a)' MIN cacALLrL tiLcLia NuL44 CZINU ENC441.11.LI uutociLE
ca;

to, IL: outc, 4uzJ.

CcUL

chLuaL

ccc,

Lucca.

trLau,' toc,NL auLtEL

cprta LL.a. L4z4ca:Ea4 NIL

uctAA uuLcala utLax (= ciauct artc,u Co.oL 4GC. 4GCal MUCCI; NI AGE,. Nt. cant4cm NAL: ULEILLI. U6LL 414 taoLt mum. CEINI1 NCI4LCW QC, cuta. 1211,1 ato cuau`

uuLau`

L:C1.41.1 CiGIc

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 091
19I

CILLL!

LILL

LULU

QCti. ULN
CU'

Ctc

LNC1L1

LEM. el x

4L.N
146.1.1'

ru st

UALL4U1 Crc.

9t CGILECLIT LYLl41 LNUU
641.11
14Q1...'

44 u'eAx; 1N4
4./AULC4

NUU LurauLth uezai.iLlv

LC cf.!' NULL'

ZE

ccr4 atual L' N&2 INU

41N CC14/41.: 14CaLcCI

a' =CALM'
444

LICL4C1 c1nauL114:
LLL/2.1

QM.
GI

xciL.r NQ 444r11 CL UN44Q xeaL,

celco' NAIL NU NU 444r4 LCN AurLI Auurzu
LNQ

U1.14

4U,LL.1 41N

ucilt

NAL AA,'

14r, LILA' AN NalL
14a114414

ULC4L
Cc Nis

41N

LNUCI 41,..EL!' NCI 444CCI 41.1C414 41.C4 N4LU4C1

Ld
17

u
;LIZ&
INLI

n.

LULU

LIC4U AN NCI NLA' AN NUL

44

AUL.'

4CCI

LIL4.4 4N 4144C4LCC14 144LU4Q
LILUILL' 1N441

41-144C1

040

cziturLd

talAto LL
1WL.C1

rC.1

dLA racc4 Nl St'
1.1,4Cidl

;NEL
4t21LL

CLU

L.H.N

4V4LL' LNL44

L.a.CLCCCI U1.14 CC11.CLICO' 14LEU

ZCCACi4C1' EAVCCI NeAL

4E04 ALL NUL' Nall-

N1412 414
4141.41'

LA4

441

NL 4441

ucn 41.L4

CLAUt.

NC=

NCI i4C1LLI Ci4CLI

4114

CCL ALVA

CUC1
1,U

i.GYA

1.141.

AL. ut440 Kt. LNLUL CUC1' rCUL1 1214N UUNLLALLI cd. uLx LLU' CALI 1SC1LL CI 1641 L' 1W Cr, LAN MIL! 4N 4Gr4
C1LCLI.'

uta,ru
azi.4

1suL C1CC4 N4ez AxaLL..' 4.11 tr412, 9E CULINCC 4/11141. ULILC NU -44L. LC AraL xezi. 4e1 LILIAEC 044 CCL' U. inxcla cz1 uLA

a4aLL.,

L:4LLALe

Cr, CLCL

14414

Liaru

L1:14

1144-G4

&rat, Aro.
cCICAL'

444L 4L4LICI AN
1-41.1441 QUA

4LNLIS

C.
Os

Itet uLAaa uL4
01/211...
CZ,

t.

4

ACLL 13CL.' Crc NUL.' LLN

Azta itca

14U4UC1' LNL

Cr. is C14CCC1' CLL4C1 LG LNUCI C4441,411 N4LU 4CC1 N.L Cc 4N4LL!4C1' UNC1 NUL' 414EL Clc ts4 441.... LC4 441 4C1.. act:, =dal Nat. au,' CL' 1444L UILL 0:11:1L. CiL.XLCCCI Cal44U zs ALL,Li U4C44l. CGmL CLU 4CC1 14/21C4C1 CLCU ra1C14 ;CO 4414U 1.0.04.6 ul 441 CLIZLCU Laza Laiae ArL L:txi:1 AN u,Li =LA' cs Aucloy L.taiLti. 0144 CLLICQ'
414'
CZNC1i.ri.C1 NCL LN41

NU Glelurt. ANL Crc. 044

ACC r41St ALL NCI.
1.144L1 ALCal

ro

uosaue NU onus uue, LIN 9C - 444r L Um4uL NCI NUL' 3C4L'
4L14U
LI41.1.CUL

LN121

LA4

CLN

C114LICL 414 1441

LALL 6£

AL4CI4C1* 44L4C4 ALCM 41.114 dQ xL czezauLrL CC4 LNLI CILV CX4 LEJCU 1CL /2144411 eZIC440 CU U.A4L! UNUX. CCAC1 uU4 alLd NAN ucac4r4c 04LI L4CQ WO. Nall, NU AN

NC11.X.' UUCLL' LLUU LCLCI

-

-

CalCI
L12.41

LtLat
L' NC

Add ArL

1.141L 1.1N44C1 141.

4411.0 CLALICL

NUQ Lra

uXe.,,E.L. NUL CI.; 1.464 INLI: NAN CL.L. 414 is cs CGILLIG4C11 4144LU4C1 LIELGL NalL 4144U CILIL4X Nrc. 141 Cc 41.4
NgC,u. ut. ate

1SL4

xelwa:1

rt

Lima
t441

LIG44t LU04 NA,L!' CM: NUL.' It' UL' ) NeAL
Gr4

1.2.14C4141

Cita

44

Lxe., 4414

iicaL

tix
L:L.

-

NLLIC1

raINU u4N zt

LLULC1' 01.4U L4ELZ4 x41144C1*

uxciLl

AN ULN

-

AcrL dLIt Lrfl

=Liu tcl LNILL

tid.tat

Cc

tiLata t/GLacta

enaLri NALLU!' LLL uar, caLri 4Nall
CC1LC44C1' 1..4U LUCI

1S4 CMACI 14C4XN

(UCI)'

14CL Et

ucLaL.,a 40 LIaLLIL
NuL
Uu4C1' UGC,
C14

(ALCI 414 ut.La (ru>4
UML.a.LL
141

at; ucisz..utd, CUL: atca.tct.
NCI (Cc
c,cte.t1.:
E.1-1

wacuLa. cct NU NALLI,C1ALM,C, ucautt AU ;CL CIL6 CCU C1L14 LALIL: ucctuul.:tu C(GLatc4 1.14&d.: cl.&N LCL Natl. araauttl.: CMC4 111.24 Na
cac, CCL 24411 CUSI.

NLLCU CaCI.LN: CaCcCLU (144,t,t4Lu)'
gt,
917

EX.=

1.1.t4cCI

4441. a.LLICI

11.41.1

m.R.ri.

141

L.41-4L'

CELNalcU` Ca 99:01: CILLU
NCA

CO,

L, CC(CC,U CaCCLU CU

Nau

,NCL Cl NUL' LdL4

Leauxii cz4cU xis t:4& xLcale N4ca,' Ncc LL 44 [ULM'. (1.1.40GaLl)

du,

rac

NI

tt

UCZ4C1

(uct). atuaN ctutt ucl ccuJAct adtc,c, tutt4 [CLAY ELUL' CR114.4 NcCCI GcLlcAl ClaGULIL CAECc ULN Na. Cc 1.0.1.444 lU CNI.C1.2 ClalCICUU LiN ctctcau Cc CLCU.: auttc!tcl u.Qt.catta tiLta NCA Natut LtcLU [NW: AN caw:

CULL

ucLaca cit.cas

cUt.I.LE cCI.C, C1C,NL

altd.

LICIGL4.1:1

cactELE LU1 NC4: WIN).

9:05-

CULL: 244,1,1:412:1-, NIALI.LS

tc

LNI.441C4Z61.2.LI. CALL Auctatu
CO.CcUL: C<SZC.11. CCU

mat NI.

LAElit:

NC,

ill

CaC,

GUAR

C(&CI

NU COINL

INIU
<mut'

Nc.,tuct. cac,tu

cc, Cu): Lcu cLNata (ctLaL
6t
OS

CN LINCLU aG4 L,

uuttL: tau caucauct ucttrat Lct.tt:
CaL:d.Ltal-CLII-LaN LacGLI
a4.Qu.

4N

CaCt UCANI.LCS EGLC1.4 C44N1.1.11 CALUCII.; LICCN

N4 CCULg:GtAL AN

U.O.LcLU

MUCCI. ULLE4UU <U01241.102

CALL41.

NuU CCN
CS

ctC,cLICI L, Cu'
41.4
c

C1 4144:14a

L.:ST LULL L, 4141:

actl. aduic,

uc.14,AL: ctc,

ctctl

cta NIUI

atuta ucLatta Amt: 4u4 Zt ZZ a cLrzcaa

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £91
Z91

L L G1LLL2

LW,

L L

GULL!

wen

41411.01

12E/111.LL!

NU ANCLUO UC,NL
OL

eZ44L14C1 69
Ee24

NC, LNLAII

9S

enIALV 44 4UU LAN

CUL,'
LS

LILICLALLI

ALlt;

4CL4411 CLACCI

EL' 4t4L 4N

41-4UO C4

0212 CNrnL

Ei-EdL

4UL4N

EX4E4U NLUL ULN 121N4l ,ZLL N,1 LL,ELCCO* L4ELE4 N4LL:413 1S4

Nod-

ralAUCL C4 LI4LN' N4 NOLL'

UCI CIOC41-11 LILLL! EL LNUIL! E44C4L4 OLIL4C1

CZaLu, CM,

E4/21LCL LELIdU: rcECL! NZUL IL ;LW CSIA 4O1. EC,. :4141 LK& N411. UNLOZO 44' NEL4 14C4LLII ZL idCLIc 1i4 ,ELId LNLIL4 C4 NU UOELLL! EL 1..!O C41.3eIN LEL E4O413i EN 11: LE444 446414 OULAA L!E4L1 trt. NUO 444COI LELCLL141. NALLal LuC14 LELi ON4LL!40

,ELid' 44 4U

-

C4,01-40' ENLLU CLL44L L..4ELr4 LNe111. SILL' AN LNLIO LILILI,COI NUL 40 44.0 LL417Lr4 ;ucov ren;uu, N111L NU 4CQ CNalL SS CLACI X4L4 NU ellLOL L4ELC4 r4C114* COALN 41. ;ui,d Lac;t.
U.CL!

U3r1. NO

NI.UR O44C1CL

UONO4r411 LNLI LILL NU

L,ELLO ANLLILLI L'UCLJLZL

4L
1:41.!

MUM
NELUC1

C14441 NCLUCI /AA N4CILIL OLL! ONe/IL

1L

LLE-U3NLLI.
UL14

ULN

4lLie

IL;Lek OLLL

C4

1214

ANL: Er,. CaLLUL NU
E4L413

U4L

cLuu,ri. O44an. LtLC1.' calq.,. 6S 4Lral Oar,
LN/210

LC144NL (1144LI4L' 34 NIX LUOLL

Is

en; SQL

NLLLU
9L

s;

al.!

Sun.

;uurzu

LIEMILL!'

NC/ UOLT411

LIL144LI LE,LCI

d;;!..!

tiA ut.cazu

cl 44
LN4

09

cc AINLII
AL!1114E1

Lru NCLLQ'
Nd L NL2

LlaILLU

Lcs;

uciaz

ALCM 44,L10 4CLN L4LOL
uenen AEL

44 t16; L4LII aldLA NALLall LEL do COL
41144L4ZL CCLN LL
LLXL 41.13

L UL 40
LL Sc

ANL' Er, ,NELL CI EL.,ELEO'
NU
/114LIEL

itn

Er, CGLI
19

hlu,'

EC, NOLI ULN

NUcU iNALI
cal,;u

LI,OLL

Er,

c44uri

4LL

LaELLi.

4ri.L4o

rOAN 4LC' N4

lrUI uNLA
UXEL!

O213L NUCCI 4ZL LLN

OtA4L,L'

N4ILLI

;CO Nd c4

4N4L144111

LCILICI,L. CLN1

NZAL 4IANC16 Urnl

4CIL Er,. 9L CLLIC
UCL!

NUL' 44,L11'
NALLal NU

N441 LULL LitOL ClCtrl

Ed(211.

ci

1s4 ACILMEI NLLIL:

;co

4L.N40 U4L

uuu;L atm
NUL! L4LL4

4CQ ClIALLLI !Xi CCD UNd NLLLI4 ten;

AO,'

CC,

NOL' LALLX

d;LI 44,

Uu4C1L LN4

uidu ccsix
&ILL/

144.1:1 4CELL414 4N C4 4L4C1 1.0. NOLL' 6L cz:Lez..,oz NL OLACO' OW 44 L!,LX Clal4CU Ld 4L NOLI 09 =dal NalL NU
4Z44111 AN

tE LIA4CL 43r4C1 iN4L(' NOLL' Z9 Lr4CU dLAC L,ELZ, oad c;crt. NcLucv AcLL em, N U N ;sta. 44CL 4 ;azoLL ucden 4Ca14L LICL Cr4 L' NCI E9 CI. ;Una ;CI. dlLN NUL! Nall- ELLL Lueni. Clc - OLLIO,L 44, 1.43,4 L'CO L4ELC4' Cl4C1 Li:4U C41-4 (4 NQ L4LICO:
LIdLLLI'
deg

al LcaLt
4E4C1

0144U4 NO.

;LW ?MU'
uat

19 4441..!

ANLILL.' CICCI Nom

LtA ULU' UA,AL! CNald E,Lat Er, NU

1.!LkN

OLO43,0 NUCI N4I 34LI NU NOLL! NO LTV. LIC41/1. 4CQ' ANLL/ NALLko C41So 6,14112,

N41.1-1.413'

Oar, 44J.LLI,
179

44L14.1

Cr

LIELN 414LI13 um.

oaL

EN4IL L.46au

ci
L1N4l

dLLti UZI&
ZLILLLI ZLLLLLI 444L!
4LL4L!
LUCICILEL

=Oa
ZS

AN NL

aLc saen cco aLcu ;Lsud Cu Ltarsi. Liusco. 4C440 Ci4L/211..! 4LL Ld NOL.' LNI 44ALLL!'
ELLIO4r1. u44C1rL

LN4 N4LL!,C1 CNLC4U

NEL& IL;u LcL. ;Lau ;LI
L2411.40 S9

al

LEN

aCCI.L!

CNalL
SS

aLrl'

GQ ONall, 99 LILICLU /ZAN UCCILIL! iLL!, ECLI,CO

cl

czemo

Luiduz LI Nil

LcCLrI 4,C4 AVM OLCIrl Nat..
-4Q' 4U

ri,L,;'

L4CLCl; 41.13' NI.Ul

al; d;Lri. Oar,
aIN'CL!'
4113 ,L L1

NUL

Nal.

UONO,r4C1 LNLI

iNAL! NU
1.1114 LAN

[GAL CL41,

LELL'a

dL4 LAO

U41441..!

CM.

L9

LUNLAL

LL.Na141.1 L,

L.RALuALIL.1:

C

uraut.L.!: 69
OL

a,c4u. EC, CELL NCI

LIN O4L4CI CUL

=CULL

89 EELX41XO'

C1421C4CI:

1.14N

UNC,AL:

4C41, CAN 41.412C1

uszia.1

tr4

,NELL CI CL4ELCO'

atuc2c,rtc,cL clam-Lc uctaLLLu
tqc,LL.kci. L:Lx uLLEL

Nuu crtac,Na uacLAct AccaoL ELILL21.2.1cuu cLcu

KULI.U:

IL

nuchlc4aLct: Cl Lcu, c,Lla` cauLta L2C(CA NU AUU4412 1.24.1.4C2L MAL' £Z 4U CLNal4LI L., NALL:4X 1.2LN L.11-1.CL (tan,: LiULECEU
LN4C,L.
L LCl ELN(41.4LL

caucauEL. uctt,tca LCLCI 95
LL

L, 441144I4

4 COIN

L.:EL. CULL! LE,C.M.:L,
L.:£L.'
CLLLL1

19

Aaccv NL
CNCC4I1 ucarzt.

C,C4alGUL: CN1.

caucLicu acLcaxt
42LLu L,

La uuLacLu aLuclu
ac,,Licau dr,c,

cccLc,LE

A: CL

ciadcw uaccur
ctal,l14

09
Z9

L, CN4L1:
L9

Laucuu.

C14UL4LCA4L!

NU 4S4(2L.LL',:d,&t.
4041

t7oL)'

caul

LZ (cILLL: CLLC,

cp,c,L2, C&LLUL: 41-LEU

LL4c4L

Edict;

caucau,La. ctLkNA

LCLC,NL caca.LzL uctcLauci,

atNtu: 4t;

PDF compression, OCR,991 optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor web t9i

UIL LL:

uu. Li: aLLu

Cr, NCLI. CNeilL QL,Li Cr,

6.NCLL CL

MCI U,L AN

C14L4C1 CC1l

acuLL

S6

SIU

U,Q41,1

AcLL

Cr, NoLi Lax Nixam ii144c Nix me,urL

OL41

Er,

LSI4

t9

car,

16

CULL', Nacicux LAI:Ecr HlLILLIcrl NU AL:Ca Cita! Nu mezuri 96
Qx1.1.1.1

NALL; N41, c4 N4LL.5.ci Lixam441.11 Lxcia..LLx 111 LrcLAL LN4 c1t41IL41` CCA ciLcisc c4 SIC, LLSIL; Ll &rail 44,C0 ,CLN oL NE, UL21.0
L',C411:

;cc

oxLLLx LSIl4R aLAL!.
4QL CL1441 cAL

L:C11.41:1

NU ClcANL SImL rCCI-cl' LQUIXL! aL411 LZLIccLI C41.0 86 C14ali-4r MILO L.!lAcCL! AN aL.Aix
NAO.

ClAal

1.41

Crc

S9

al. QC; ,art.L. Nall. (IQ al;
LSI4

atu
WWI

LZLIClal Lat4 AL.,,o'

ucir4A Cll ANreac LtauaL
L14114U

xLdi

oNLE.4

AA

itA MENU d441:

66

,LLL

NM-

LCIGLQ rLL.N

Una'

SI4 id.I.L,L0

Q1.1Q,r40 NO

401 Ca,

NM_ WI.

r1.1.14 Ca;

UClLrca U'UcclZ LCclCI

ULL! CISLACI

01410

C,LCO C1mAtcL aINALUal WIINL.,U 98 UNI-1* NULL' 19 z4L,CQ AmoLL LLN Lx6eLL.4 4SI LNLAo Nilo'
ACQ
SIU 411'411C

xri. MUD 1.14.611L 44L4CI' 14,1.41 MIL 1X114LL41.1.1 QL LQ UAAL ULCL,Q 001 Auc ruaL AN 101 uLcL.L.R LNuL.LLx Lieit' AA LxALciLLu 441 AL. ocaL4c
NAIL LxNeen L.4cLrit' ezA LcLL do cxmL. rLCIL Aacio c4 ALLA' LackaL LAN CC(1404 4l.;11 UllicAl AN NAlUcil C1E441.4 Li.L.rae,AL N44UE1
U4L.cCI SIU CUCII/1. L,C1CL.'

Lc,

NcLuac AcLL NaL
C,L,
,e21

aiturL

ALLL41 AL

risiL

Lxo44LLA:

&l

LALx meke, Nan Nip.;

LLurLz Ae,

LUSIAL!,

cc;

cLcLarL

44e4U-1 [LILA

SIQ LICLICQ:

44IXQ, AULt,L. uaLA SI 4SI

-

LaL 4C41 Cr, NriLl 88 CC14mL,g1 LoL.ruAL Lrl Cal NU aLrou A, eflAU Ltra oAc

AcA

NLLJ

xaLL

ccL

CCL UcN CIL Z01 LILLE/ LiALr LCL AL:c cot WSW CCLu QCUI. C41.1.4LIL: QUI,d1.11 MILL/

N4LL;4a LA 4cLALL cce, Audi. LxLr4 c4 44,C0 NNaLL NaL. cA Nu Cr, 69 LUALELt LRAcl SIQCIL 44c1 LLC,' NIT 4X44U Lr4c44L NA
SIL

4cLraL AeLNuL Nem. c4Lc 4uL4 NalL L;CH LUILALI Alrell

oar, uuLaa
L'C4

rU'

ate, AoL

Ld

CLSII SIU

ran.:

LNE'l
411C4

AcLCI

41.4 4LL

arm4a
£01

N4rC1

;VI

alA

ccr, UCU SImL CNOLL CNOLL u,irm. al Nu' CCluetLdu MA AM CU, ltul cr4 ro i1.141.1 al; 4C1L CCr,
1.1ILL LNUL.

LaaLLxv AAN ramL 144

CNIA cuAl UZI

Acdat Ncal ANLQAACl' NalL
ALL. CA

4SI 1.1.1aNi L'ALCI

Cral

901 1.QS1141L,Q 101

SILQAA,Q CUO 1.4W.

talIQX1

cl.rdall

CL' cUcl elrELI

L4rataL

ra.ric
Nall.
901

4uaL41 NiaL Nix ,4e4u
6.1.144QL 41.1..

CA CI.' 4u4L

L4E4 L4rp

HULL.1 L4cLrit ,LEU. NO NAN LUNLA1

c4L4cLrcc QU,AU CdeAl. 06 QCO LULd,Q CL NULL' 16 LULCiA* LIAO L4cLr4 QLCLI" LC,C, AUC,L rI.CA 4SI U,,CL QataUUL1 Cr, N4C14N cdLcri. No.; NLr4c UQL C, SICl 11.1.1440 Cr, UNCI Nal.' Z6 C4,C,EL XL,L_CLU CL NUL: LSI41 Li SILL.r QLC4cR

CUZI.CU SI4cl

iitt'

ALL'

rd.

4L4L NAL!, AC1SI1.41L4C1'

AAN RLiLT IL L' U1. NuL.L.r L.4cLrL ,,Lxu

NQ

1.1.NLA' U41Q,C1
601

CalUlla. NULL uzzAcixo C, 41. UNALU404 c144r4cc NL4L4C1 LILL Qata Nr4 Lta WACO' UQQ4C1. 4Q4' Cr, £6 Q44,CQ 144 UL441 L,Clr, rIICQG
UJALL AlreA 4C0.1 CISIUCL
c14

CLLL NLL.to 41.CL,Q

LAAL: 414cLL Nea. Ace, crLrA Lladad NA
SILT

AA ALALX Lr4LLcuL LALL cm44'
Nr4 Lro
1441'

rrt.A.

LAN

uzida CiAlN
Cl.

ALM

rezc

LNrL

L4rLrL roL. ;CA III L11141L,Q clad
C11il:41;11

LAN

46r4ce

NEL11,112

alitCLL
011

Aoca &I Nadu
NaL
LxoNc14r4o LNLx

de!uL

ac4c

oa4u caLlrL

rueiek ua LNLAa LxooL' Lx 4CZU earl
/11La0,0 CCL LW.

'6 aA4c Nix o44orL LcLrL' elm otaL ccilaxa' roAL cLAL Lcl_LrA enNtie !I. Lte,c LxALLAL; Lccr, cLuu4rLi

NL RC4L LaS1 CL Q4414.l.' 1t4 41CLL NL

L4LIrL

4c14N LNUL NUL

L4ar4c Aar,
WW1 Al NAIL L:UICIN
CML,C1* C40.1.1 Nt1111141.:

crtl. utLrctu cL LAcl
CIWIL NCI
4.ac4 NICAL,CI

4l0C1,:aa

ER 1,8

L:S8
96
ECAKULI

CILLI2, L, 4241,4:

uacca. NU aEctct

auctm CCL CL,C41. onact 101 ucti caLAct Auctu.aci HIAL: to.rta CUL ULIILL: 1:401.: I 01
CIA

Luccaa

=A/ALL uaGLacct Lcca 11CICIUL. ULM as ca.= cacLuL muck 144241.4L1:ULLLU Auct caul uLacLu Cl CUR urry caLAct ALla uaLcau caLcL NI CL,ICIL ArtALuca: ucaccL uuc,d, cualciaLLt At: MALI

99

=II

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of991 CVISION PDFCompressor L91

aux. CraLdi. LN4 NUL' xeaL uLreacu LCA;L NUL SIALCII CNmL 41CU al 1.:LL.41.: Cr. 41. L.Nca LN4 ELI LrA4L. CNmL CLCUi LLN

ualL zit
CL

1114'
LITCA

u,Liena
1.!C41Sa1La

L4N NALL!LIV 114U

CLYLELCI

4CQ cdMi. 4N Ni. UN/11'

Cal

LcLNaL.L.r

ULLC!
NLLX

dELL1

cat, Luaaiu
IX1

NU

641

tit
sII

e4cLL eico 4ru.sr,c1 LICL.L!

LILT LLE'LLI1

NU LLLIcek

UC1LCLCI

uz.m.c,cr
LLL NG1L
LuLLNQ L'LLICd sze.,Luz CalC2

CLe4CL

LrLA 4N

NALL:LCI CL L.LU' CALI 4C4LL

Llu eaL

CACIL NreALQ Ca/ICEL. ULLLLLI

CdLC

LLL

Ld

4L 911

L L c44a c44art.' azeztL xeiu 111 LILC1N4C1' LULL 01.4Q LLZLCL

cl

ULIL
CL

Ld LNL4Q ENLA., uuua NU cia&ci Cirek Nall. C4 NUL ELL IXALL;L: LaL

;CLAi ALCc CaU:ti uca.i.c4,c/ L'LLLrLL'L Urn NU 4L uaaL,ci Nri

z

ucLLL uoaL m4 Nu..mr,L N4i2
4,k;

LLCC1' NU CLLIdELCI LLalCa.li CALL 41.144

caLca

ALLCI

LalCiLL 4N
911

cre,I.Lm etuca 1..re4c,4 LALIL.;C; rUU 4N c1 ;arc elICCILaLLLCX:
17

Lc,

141.

NULII NMI.: CZ,. UNUALCI

C;

NLI 1tL4L.!

12L1X

LLZLZLI LEL! NL;L

zte.,,ucr
u41.1

LNLI

1.1.41CLal

LNU CLCCLCJ NLIL-1t4L. LNLLIL NCN' ;NCLL' NUL 4056
iZ41

Lcirit LLUCI NG1L N;LX IL;U. 611 11:' A; LI.: 41.1414! uL;,tc ;NULL' LcaLi LCL CCL;LNL LL.r4oz ALL NLLICI CLN cL
LUL' YQ

atau
4mci

Cr'.' NUL' 5 ;L' CUIILIULLLQ LC! LULL! LN,Lr,cv ULLLI: eINLI lax uLaiczt NLC uapl IA L411* 441 ,uLeza al 4N6,1; ue,LciL
NL

LicaL

Nrlm La,
dll.LLI

1L4Q

ccr,

rcUctlQ NU NUCIN
CLdaLLCI

41.-;

LLCIL.

(14.14LULLI)' C1L3LL, CalL NU
CC441.NI. NLLIL

rat;

9 CL LCLIL cL Cala LIQLL' CaiLN NU ,4dc /1146CLCI LLICO' LILA LLCUL L1 L;LNLId' ;NCLUCI

LaiuLL

-

;lad

CI. Lm

NalL C4

-

Le11441.14C1

A; LC;
4L

4L

Nri ort
Nu.

4uNc4,r,c LXICL.L.! LNLU 1.4C; LULCIL MOLL xtL LYCI Cal4CC1' 1.!CLCALCI.
LIXNLA 1.4C1LCI ZOLXLLLX

1.!NULX

CLI.VALI

LC=

4CL'

C4CLLILCLO

NalL ;N;L: iC1LL tzt zzi cen4rL Nrt. 'CC!
L/I1LC

LAtLlcl

,Lalz L1 NULL' ucl

9 4/111.N4LCI'

NLULLI

sal.r40

INCILL CLLOix

L

LL,cirL 44,11

LLXLCICLL

N1.1.11.

ACLL Ci

44 LCL. C4

LN;LL

1441.1.:6.01

alL.LL

NCi

Luuld,c uLcho rtri.

CL Nis C4NLIW LLLIL
LLOLI

licat,

4

4

NI.RCLCI

114/24' CiNall.

LAX.

LOLL! 424

Ai4C1

Nc-410 Li.eze,,,cLut. NI

NU

fax.

6 rC11.L1.:

NcaL
I
Z

tuchusa' uuLcau uct.,14

cau,u, CaGt. acILLa LAN 17:17 (Catta: cacl 411N 4c4ctl cti_cat twat c'.11 awiri CCL uacLa acar. aNc,Luda actoLu uctatt.0 caraotLar L',CSIL; mum: N4 GC4412 41.: LUALIC1 SILL1C1 c,CL.L ucc,N cdcaL ticy. ccta. cauctNco.t..ci, 4NL1L slat 0.4.G1L. NU atuctl. muct. ute,ctt. twat. c,a,t' 6=41 11(1.11.2.41 C1GL(2/ MEL! (11412/11 L:4Z NU C1KLLL LOAGLL 4<tdc CUl4LlU CILUUL cac, cel,Ntut NU 4E1.111 04111 CilL14111.1.4C1 CLLCLLZ NULL1 uat.t.0 ,tat,- ctc, uaLt.0 c,tC4.21 ttc,uu Cl Lctc, 1C141'

am: )'1141.40,114111.141 uact.,a NCI acttu
caucti;
car, 4CE41C1EL

Z:6£' L, z:1:141.1.41.1141.: CULL' A*1..*:L, cc,tut. udt.L.ra' act., C4 c, ttLa,ci cdLiddLc.:uot.cat,a

£

LC1LC. CULL 11411:1: 41.F114 1,11

GILL L, NUL:
12C1GL614C1: 1m-a

141,C4L:

I

8I

uctuc,iclu

CCi40.

NU L!&Lcdclal4L1C(C4Ca CU,
411141-1

C,LLIC1 CLc SULECI: LL,24 cL

Okla 611

Lt..at6da Cct4L1C1ELkelda ,ca CilEL

6:S CULL:
1'

CLCI.C.I.L, CLQC,

rIcaL 4CLGL4Z1'

Fl (nut.

CC-INC CAM!. NLLECI' CLN CL Lat,c1 tictc cal LalACCI: LtrACA4,C1,

tzi

11,441.* 6 41 CLN(114L1

CINC4:L,

14C4L

41.44

chrtuL. ctac,' 4N

C1Ctl4C1

uGaid

Cc LIC1.1C(C40. cad LNL4Z1 CCIGL411. ct.c.,c,Lt

acuca.:

L:CICLk1

EtCtcl; 04144:

9

14CLCLCl- ct4 Ccutat NclCl

Mal chcallU6 cactc,cuu,4..:

981 PDF compression, OCR, 681. optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor web

4talt
41.

r z aux
NM. NI
01

:446 L Z 4LLU
LLCCCI LaAu
NLIL41.

earl. OL4L L;r4A CWAL. ZZ 41.1.441 liLra LazrezLa QLCi.LX LNLAC1 CC41: LAN ?UAL LatalL'. EZ AC14C14C4Cl rralei EL LL4Lr aeziaa LRCMS NUL' N44 CLN INC41-14' ULAULUI NU LurLau ELELLEy Nu.n.
U44 441. AN USUAL; Crc
EsELLR uLL: LAN LaILACI!.
ELLzrilL NU 4L1SL: LL:al

4CLC4 N44C4 ard. NU NELca Lac
Lai.Lri A it
CW.C1'

4a41 uELL
NU Ld

ULIMIC(. NA 124144C1,121. NQ CL LLal% NU

NUL

AAlALLE CLALICCI Qm NCI 1.1.4LALLLII NUU

uNaauL

,MCI
LNLI ULAL:

L'4CI4C

NLlC4
LLN

L41.

NALL!CII alQLE%.
CL

rmaLL

EL

Eri urau 4N

CiLLA

NCall

1:IC1LL'

II

LNli. NACAN CL' 1.1144

Lra

Lima!
9Z

L;Lat

tz

reziciLuL LNrL
LNCA121.

LUG'

LaLrLEE

Ausl auL
171

AarL eze,uuL ZI

Nu

c44441
CNLU

tea:

cat

4e4LrL CINLI

al

Nrc LuLMM

Arc'

NA Nt.AZC L.NALILL:l

rEdati ci czataL acz,

CILCUL

UAL"'

NA

C41.1.LL

art.=

L!ACC

sml CALL.
CULL LCCL

WIC

c.NCA121,

NO NULL'

aarL

LALSCCI ail.111111. LI CA Cc

ea; LaL
144N

C1u.

NUL' 9Z 4L1.41.: cLurLa NQ

NULL' L:LALI" NZA CAAL: NU L'.4Ir444 C1XNL LN1 CMULLI CCLi ALCM NL CZNQL AN NO 0,cault4 LAL: AALAA LUCGm
LNC1L' L1SLL ELLzu

UACL CNeAL 91

ANCLLI re,L Ni
91

LULIllai

1.1E41

NU AL:CI LfIC4L ALL

AL r444r1. L:CLLI CC/L141C4

Aura.

LraLL

canal,

AL.

CL.CLX NLL4
C4

Nca.v
Cataral

NA CLC41 CNl ALC AD

cLuruL 4L..L4u

NQ

meio

Lz CCaldIL441 LL:LN

EaLu NUL NL

AA 41.06 NU Wall4L.CL CcE4EL

GLALL AN LCL 1:0 NL ULU' IMAGIL: mciLl' Li C14L.LA AALLL 4XKL

Mad. L;Clal&LI LAN NI C4 CML1LL raLIALti uuELALL:41 Ncl ULICLALICI 11.12; NUL' ciNULL' dLutu cLurL1L EL AEA LrU LL061 NUL'. 6Z 1.:1 AA CiLlAL! tda. LNL1'
(CSAU) LNL ClialL
9Z UNC1U
CULCIN4C1
1.1.X4Lr

EaLrL NuU

Cc Nla
1441

4rL'

NCAI LN1 UNC4a AN NUL: NCA LUNE'
Lsee.L.i.

etrl.'
91

ACCO C4 INLI
.44144

NUL' CLIC La
U..

ELLzruL NU

12.004L L'Q

LNALL:al LLW CALI

44 AA(., INLACI

NLCI MAUL LLI:1

uraw

Luc!:

61

LCL-Cil!! ;AVIA L:414NC4 LILINL.1. NML I.:LCL4CI CZ3r
L'L

IAN CLCLACI 4CLL'. NL CialLALX
tC1LLL! CLIA(AL:
411-1.41.

VCC41.

NMU CILLI rezLa NULL

OE

AACII

La: LaAN'
CACLL QUO.'

LAaus L1,e,, Nu. MAMA

ClCl

4/2114LC
L.`,C1

MAL
C4

CICLL,LLI LauL

LNL:CL:' NM NU CL'

cLLA LliALL:Q
C1CIC1SLLT

4L`4C1CL` rl1SL CId44L 3r4C1 LL'.AC4LL QLLL NU LCILLLL

Ccl. QC4L LCLUL: Clat.CL:

LALCL: MILL 4r12.141C LCL4L:11 A41 NU

MAL:
CA

otaa

NLUL CiCLL

AL

C1LNLA

aLaL

ram.
11.1.

MLR

CLNLL11,

NAt.L'.11 FAN

NULL!'

NL

NW'

Aralls Oz SalL NML NU CALC IMAL C4 aalLLIV
1..!N421

Na LLCI CalL Nt.1 NALL141 aZIQLrl LNC11.1.' 4L.4.1.11' NU LILICL ZE raAN; NC1 C1SCI(.1. NllI4 racL/1 NM- IL: Aarcd. ciANL Ali NCI LELL NL CCM WIN ELELLa NLLL 41.1.4LI4 Leze,L. CLCL.41
NAN IL:

EcELL. Nun 4aEr4 AicauL'

NCZL.

=al

Cal..401 UCCA druLe NML
CC1 riALIL!L NL

iz

4A

41.06 NU
N4LI.1.41

uuncrL EL

4rL cialaz LNLAt.

wue,Lcau

aLaLLL aaiL NU re,aLuL AC141 ENLJ.'

CLLC1LC

UNCIANCiLLE UCACILLLI LNLAL'ANCAL/L:

L AC1.

CLNCLILLE

L, GLC1LGL' dtLO.:
1tALL.1,11'

NAL La44 IZ
ULU
41C41.2 CL

uctt.: ciaLcu cma Galdal

LLuLLu ciELL Auac,Lct aKLa LNLLI
AULULC.I.

ZZ-Le

Z,1

CELNA4LE CAL;A: NUL
NIC1LLI:1 Lad

01

aNEO: aall NU

Cl: ELLLac,LaAaratu NI LULU' caci. cauLu

AL'

CELNU' EULLNU CNL uacLataa 1Lad Uecr CMGCVECCLELU: ULCULI UAL; tELLNA auac,NL aLaLct LLad auaw AULC1[Ct aCiALL 1CL 1.41,C1: C.41,011 NU 04: NELL' 4t(t..I.E Nl
CLIA c1G41. 12.1.a.C16L2

ZZ

L, CaLLCAU' NALL alLELNL

Eau Aua: L3c41. (cu. NALuLcr

ULN ULLCL
41.4411.1.:

Caott:

S1

6Z

L'.1.2.1a41.)' NUL! (CL 41.a AN NI.:

LIN

68-06'
91
61

L.
cNuLct

41 ELNaLaz L,

Lich* a CULL caauaL uLu NU
LILNN

CCLU atZLL11. CcILLCIU ULU!!

auanu uaQuaLct

Lad

C4UL:: UNCA4 d1.
ULLCLL'

9Z

actucL uactaaLa
L...LN

I<ad CELL' CLIC.MNLUL tLAL AN UCILULLCI CULL:

cuz: La u4:4u,

Lacu

!ACLU CIEL
ACALLELC1

aaalJ caa Lu Luau auLa'
C14

aaab

c,NuL ucu. NC a.LULL

NU CLELL: clacGL Ncau CL CACLLGL aACl LautaN)* aLua (auLL a uNcLu' act_ L, aca: LL121. NU uuct ul Llah ULGCt LcNaL cdc,ua` acaLa Au' LCUCU cNuLatLa NLLULULU
aUCI:

1E

cacaLLa

Llah CcLU Cl

9Z-61

L1 CELNalLLE UCACILGL (ELLL1 ciaLuLLEL NLUL

caLy
AaLuuta. acth Nu CNULClatacu, raaLLEL uacLatLa
ILCd

acal Nu

ACL1c1 LCAL

CL

AGLaLGL uaLuLLa 14Lit: emu

oz

PDF compression, OCR,161 web optimization using a watermarked evaluation copy of061 CVISION PDFCompressor

L:4Lcal,

z au.0 LECCL401
UNOLL4Q C4U 44 CILZ L4CLC41
4L.:1

,tak ZI
i"-N,L.1.

CIILU

U4LULUI 4GULL L'NUL

ExiAuca

cell NCI U4LC4' CLCL A4C4 NU
41-4EL

NM,'

cc

a440' CC4Le1
AN NQ

1.41-!4U

UNOLL4Q C4LI

1441.m.L.r

4aLal

4N4

LN41

U4LQLLI' 0444 IL'L NC-4U' 14

NCr4

Nr4 LICE'

LUC11' NLLIL C4 CAELL (C4L010 CULL

ra; NML Ualr44Q
tiaal

C14441 UUCL4LX1 Rt.;
LX At

Uni;

L'L UL

C41i441 LIUCL4LX1

1UC1U 41

utdenru. rAru L4CLEL

Nat_ NU C41tt2ILLI

caLLEo.

LNU4II

UEL4di adz NClLi 41.01.1) N4 (CCLNi 9b 0441.. nAlAr, dat..L. Atli ;CR CML LdLLI MCA NMI- CML CL4NLLI aLlU MCA CLCL NLX UNL NLC4 CL MILLCLLI' LNULLU 4LIALL1 414EL44C1 nc4 LCLCL NLLIP NLC4LLI cut..uica' LI1L1SL airdel MCA (41Q10' NQL L:Renz N4 4111LC

1LI4LL1S' UMLQA

LAUQ

A;

1Z4U UNLLILLI1 NLI (UQEIL4Q) CMLNL LIN4U1
N41 AQL

ULEL40 NLIL sc

NQL UNOLL4C C4LI
LUCLI LN4L14 LIMC41

rum
Nic440

1iCL4Q ear,.

9C

41C1L-QU' 4NLCILL

aLa Cal4CL44LI UMN4LL UdXLL Nall, C4 LIEU atrLuel NM- ICU 4NC4L NM- LAC new MCA 4CLNL NUL 917 UNC4L' N&L enru LICLN NUL 6' LIMQLL MAIL Nal. dam 4CQLLI CLQ 4dLNUI' at..,.z) (NU 4QUC1L LCU 1.:Ren4Q 4CLI-CL CL'
Nall,
4CQLLI

=LI

QUM, 441' ALE,.

Nr4 LUC!: CU4LC14 LN4LI4 UNLILI

C4

ULM.' NU 4ri.

LUALULLI
LC

4UQ' LN/I14 64 LLMN UL
a1

NE4

4c4c4scer ;Cu naren C1ILL ULM- IL; e,ce ,Lrez CCILCI
CN4LU4Q
4NC14CL

C4 NC4L'

CC44C144Q'
Rt..1

OZLILCI NEL

ALL Q4CL

4c0

4aLe11

t4C14U4

4111

4N Neal. UNEM40 LLI NU AICLX4 Re,

al44c4Lr4

N4 LULL
41L4
41.01.1

NQL 1444L1 1.444U CH CN1L
LILICL 21L N
/214L4LX1 C4 4C1
CL

uraLz

Ar441

uzatua ucatL' NM. Os NU ;ELL ltd!ZUL NILLEL
NC1L. 19

L,Adv.
1.44

aud

A;aL

1.:ZN' EtiLeICJ CcaL.L. NCL140' NCLLI41 LU ELLL Lue,cu, N4LLI4Q CLCLX 1LL4 C4MUL OILLIL 4N41U4Q LL 4 qt, 4 )
OC

NU

U4L

NULL' NI LA' C4

Cani.
CL

U'UCLALII' U4LILI 4N C4N41II4Qi 4CL 11444U NC1LL' ELCL4Cli
(11.Q4L)I

C1L

CaI UNOLL401 UCL4

MEL!'

4C4L1

larazi
NL

QLC4LX LNL4C1 UNC/1140'
C1LC

LNUL4C1

of UULZ4Li LUCICL44 LINUL N4LU40
C4L CUL/

cmat.. L4CL:40 4LUL:

LULN CLCL-40' NLLJL M4L4LI4 NZ4
CzN

4NLL:
4N

UNC4U LIEN AUU

N41.124Q LC4

COLILI

CYLLX4
C5

C4 CLA CiNLX

-

LN4LU4Q LNCLLI4CCV NLIQ

Z5

wax. Lzi..
4144 LLUdll

N4ILL:41:1

airuucl MQLLI 214N NGECI QC41Z1-41. LIACLL atrnL L:c4aica ;Rcw.z.un NOCXLSN C4 C4C(LLQ4Q ULL4L 4
!NU
C4

uran

cr4d,L1 NLLO. AN

UCLYL4C1 UUCL4U NU

C44121L4Q

UCCLLILV L'LU U4N

WI/ N WIN
L1

LIACLL

C4 E4LUI ULN

;CLL.

QL4U L4ELC4 L1 L4ELt4 4LLIQ 11441 4ataii.. aLC1 ULAI NU 41i1LU

kV
LAU'

1.4EL LCNML
HQ11 LLILMI

LLe! 1444 UC4NLUL 1.:c441.' NUL

1'5

Luau.
55

4r44rav 44

e,arat.
c4

C1caLL 154 H4LII LIMC C4I4LQ NClL'

It 4LL1S4C1' NaCi UNCM4Q C4LC4L1 LNL41:1 NLLEL NU 4LIMJILT ALIO. CtL LN/21L' NU 4rd., WALL .ze,t Lunt, LIME Nall. UMr440 Q1 4NUL NC4L, ill zt 15441' alN4LIQ NalL ULCL CLILA
C4a1E4C0 NL1L UNCI1L4Q1 L4

MA

Re;

NC1LC4Q MLC41.4/21C

[MLA'

NLELLLI

QadL NClL'

M4a1CU 4L CLQ MUMQ! WIN

AtLLrd
CC41.1

car,

MQ4 NLI 12IQL
LULN NLLE41.'

elcu

CNML CL
L5

ILLK CNLAI c4cLn1 24 41.06 NU

MCL LNL4Q

uucL.c,ad uncL

crut

Le,x

macri. CL 95 ruaLA NaL NU cLuual.
C41.U.

2r4C! UNCILL40
LJ.LLX

ram

44r44' C4 Ear, ;Lica.i.
£'

MCA LIICU CalLi CL4NLL1 3LLLI MLA LN4LI4

CLI4LC14 LIQ4L1

1.44LN4Q. 4QNQ4C4Q

C1lt UCN

U1SL4C1

C4L1SSLI

LNLILLLI 4LIALLI /214CL44Q LMCA

N NLUILLT CML

CLc
NC,L: C4

cNaL auLN CAGLada

;smut: Lam dC, dAL:

,Lab

a; ucLut. cc; uuccu.,Cl uNigus:
Nucl.*

CC

tiLaa NLILAZ1

Nau

LEL, NCI:

uctLa,ct ca mu,:
C4

12.24* I

CAN ELN6141.1

L, L'.C.44:5LCILI

Nau 614
Cl

CULL' NU
L,

C,1.24C,

c, 4LAt

CINIS
4,14

ZS

IN,AL. I

ci.Nau

NI

utru. NIL LCL, NAL: C4 uu5Laul La uatJ a; La Lc uuaL

CI' ULU, CAI

0146)

ALCI

EINU

ANCAIL: CCIL,11` LELA

acu
cs.

uccm. cc,Lca. stLtc,L: coo. Au1c4Li.
ICL NU
411441ICU

caacu 4,L tLa Luactl

GLCILr EGZ4

ctrL4a: ac4 MAW.: CGC,
4,1-!1C41.

co4: tc4d4tl NLua

LcLLCL

CC(L,11 LELA

ACL AIL

Cl YLC1 41.11-t4: Y4 L4UI lNlC4 GLCIL: Lak 4IQh NU aual, all1a1CALL can" CALILL Cl LICIGLCilda 4.(11 AINLI

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £61 Z61

zL:4k4t, aLLu
1.1.41L14412.

4l4tt L: Z 4111.1

NLE 411:1

CX441I
Hrm,

X4411 Cgatl. 0/ 4LAAL xmL

a4

ULTAXC

mrol rrc,c
Art. NCL NULL'
ZL

121.4

ACCU

1-IdLLNi NALICI dLN Ni 241.41. CE1L/LILI C11.: LC4 NULL LIe4aLCII CNZL IL

(au,c)'
;Nal
NCa..11

CNML 6s I-ICJ-WV 4N LQ NL LICLCI LLILN UAN ACCI* xmL UNU NL NCCCI C11tC1 We. lACCalLU40i uaLc Nrc
LC(.

LrcraL cal
1:1C4NL

clClic NUC as

NUL' CL.L.LV
NCI 09

LIUCLNLII c4.11/ CALN NU ACCI uLLL Nrc cc ULNI.

44, NUL. rciA canx
NL AUULCI
ENE%

44ru1 ,Lit,LrL NaL AN c4 Lit 411441
LC1L:

AuAL. NalL ucalz rc44 NALL.'401 u, ELL' EL ULM.'
t,L

L:Edl..CL LAN M.41.14 LICLNL:

SU.

4CC1

ULU! AN NAt.' LICNLLIL AN

CI&

x41
Li.LN

urrc'

atA 4LraL

rrc,c. lx4rrl
s

NM. NI
CCL

Z9

rsii.tu. CL

AULOLL NCO. NLX

MLA NULL'

19

NA4'

LINLA

NA

CGALCCI

urrcui

AC14I CNCZUL.ILIC1 ULCLALICI NLI

441

41SCL41'

U4C1XN CNCAILLUL NIAL

cLIILL LNI
m41.1

1.1434
i41:14L.

1444411 9L

USUAL' ACri.

NEL rI.C(441:1

ate, ude,,L
NLX

ucLo) (NLI
Ufa.:

U4411.! LACQLL

cL cruLAL 41111.14CL. ezA cA,L Aar, ccA,L:c

Cl SA M41..frl.'
179

1.:LICLNL:

rura

NCrt.'

NC1LLI NCi.L.MI

x4 cenLca
NLX

E9

NUL'

CalChl... C1C4 rQ1uLLL

ASCL

4GUL

CLA AN C.

CULICL4LLX4 A,Lalz

siLrL

LEL LICLNLIi rdrL

ACZAI xL14rl

CL

c;

SA MUMMA,

Aar,c

CCQ MEG:11AL C411:I aILIZULLLIL CCO ACCILLI SAfi.

AUL lac

NL

CC144LLI ULLQU4I:1

EL N4LL24'

4LF4L NCI

NAN

!MAL'
NaL

CEIL

g9 alCLULC14C;1 LILLILCI LLILN MCGILC11.4

uaLc

ULN N4LLI41

NCi NC culiu,cw KILL LL LLIV Cala. LISLX Ncat CA 10144 ELICLAI LAN CAM, /NU 41QL Aar,a. rrc CCL 141.14L

rrc

141-

NaL NL 41141 u4C14C 0.141111.4Q 41.1.XL' rL14 C(dl.C1CU (C4CL)1 xuL Auc: xc AL ca NL4LI NL.Li NuLL' 9L 4L du cl 44 cci,oi Lcx
4421c4Lrt. 6L

curt
Lmc NUL'

UL NCJI.' NULL' C/LCLAUCI*

AL:CI L.;141CL: 1.1.:r1; LNL 0A411:1

NU GLUI

Acr,

C0.1./

4LIC4N rkCe:
ILLIc

Lsul: CiLcutury
Art.

ArI. LUICU

rcdta.,

dAu. ucLa.,.
C4

uru

rue, ci4x
UULICl.
CN41L

L,,tialz
NCI

AA MULL

Nrl
99

NALUZI

C41C1

44

NCI

LTL

CC14CL.C41 C4

EL

fiL
L9

4C1CCI NLL.fl WAAL! AN

NUL'

LLNLCI

CiNuri. NUL

CL NCI Am.. NeAL Laia,1 NLI

Can.

alCCAd.

iL

carcl'

LLAu

:CA

rdu al
ZI.:41.1.

N4LL:40
r44112.1

ENO& LIthal CI

NUL' CCISL. L.TCral. x4 ttc.'
14441 Lse,,L

MM.'

LI41.1.41.:*

CCZNI.0 ACC' AL'AlicA NLCA AN LNLACI

-

fiuraL

NAN N44' LUZICLUL Nall. 44 canal N4LL:41:1
Ni.41 x441 x41

NUL' 04141

C,

441

AN

UK!

lACI2C1' UtL.LA LNUL

arl
NISILC 4N

rI.N411. CNOIL 09

NL irLILICI dLLCI CCL NmL SL NL cLatL: NC
NA
41.1.C1.

NALUCli

a !MLA NU

um: dCA

NC4CCI CL

L:L&A 4x
CiL.C4LE

441Q1 ULCUCCI

xALu,a' cL Ld Llx auzaa LL NALLICl NX; Nruai Z41.1.1.2 Nal. L.:Um rcraL CN/ill. 99 LICA* (.oCiCI. (ALIrcl. ZLLL Um /2144dC NAN NXA 4 c ULM. ALM
L

LNUCI 19

eaceaLacz LIME IAN

Cc 4ICLL41 N4LU4C1 azaLCI

LNLACI

Ci

Nca U4:

LILN

Lual

4.41. 4x arez,c,
CLUJ:
L CAL

141.1

=

NULL

XU 69
4L4
OL

Nr,

ELN414.1.1

L,

1.14LC4411:

0.4 Nu

azciLe Ki14L NL HA,L

1.3

4Lalze

N4 rcraL oteaL

69

uu

tcc

LAL

NAL!: Litelda Lilac-Cc
cLaL.L.:

CAN,<C4.C1

ctc444ct CL l4t4C. Eat utc!, L2GLaLI4C1 CML(.0." Lacl, a4_Q4 12C441.: 14l d4.04

SL

9L
1.214.4L.
L CAC

utc4a) (L:c1cLELE NL Ldra' ciacLiLl CC !E' ,LS C4.1.1 ULL.14. CCAEL,CIL(4-Gc NECL ct4cLa ra LL Lcm.aaa Eau!' aEca, aal> UCIN CALI, CaINCL! auurct,a L:GL4<tc4a CCC: CCL rtuo. GuLLuu acac 4ust. untqua 4ut.: cud aritr,cruchacct 09 NI4 Xditt LiX LNLCI)' (L4A1 4.1.11,1.1.1 12LX 11.1.LCL L2.1,41.` 81. CAL cct.rIcaal acva: Utkle,
NU 4t2,4art,L
421

tit

uucLciu cl ac, acIaLr

cic,c!LLL

CC4C14.1:

CLNLat,LI L, 4L41.>: NW. L,CQ: 44U. LNLI
CAL!

9g
69

LILIELNL.! CQL CUL1L4LCI NLICI 4al:E4.111.

CO.CLALICUCL,LCAL

Z9

cua,u

4.1412'

L<N

Lt1.11.1

atucria

LLCM:

Nl

L11.24

EtcCial: 44N

CACANL4C1

4KI4L.0

MCC

4t,1

Ut414:

N4LL:i.C1 LNL1, LILA' CUL CCL

elcm:Call uctrILL UCLC S9 1.1CL414. LNU EICLI1 4LC4 cCL<L<a (MCI CIL attc,u. c,ca CULL Na KCL 4CCt= 41'1444 3.41,C4 4X L9
Cd41.1"

R4 LA

414144GL

1.4.1.141.2"

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor S6I 761

L:aato z atLu

zL:ctab aiu2

AN Nall. NLi ALALI

;ULU,

CINALUcLi Cc ACIC NULL4 AN uNci

NUL'

rx;
Nra,
1NLX

142N

r4a.i
CS

.1.4ZI. Nall,

4;

LLd

ftE'

ErL NE,rie AL' Litca.i. NE,cu
Z9

Kap
LLCILILX

Cc

11C1NcrLd

C11-14412

AUArrl

Eden NC,X1.1 NULL' L6 LII-ALL

LNLX

LL Uccrl NML

1..!AcL

Nrellc

LULLILCI ULILALI ULN Cc Ca.cELEce CILIc41.1 ACIALCC NEdm

NUL'

96 UCINCL.

Na NUL'

caa
L'L

14rOUL* NUL AAdLL
1.!/71ccLi!,

NC4LI Cc

ALAU

LLIcLLCLI

cue car'. NalL

UcCral !NUL' LNUL NLcL NU NAcl NQL 4106' NA ECCOL CNOIL 66 LNUL CcONLI N4 LNUL NrcL NU 1.144U NI 001 N4l12.,.1:1* cLEU NO 4UEL4C14

NLAc LLLI

LALi ASULL
UcLLA
U1SEL1 CLL
Cc

LNLAR LLL-U141 AsLAA

Accu umatca

Cc

Nl

t19 LL:LICCI*

WI.' ra

Oltc1XIC

NUL' NLEL" Na,,,E AL UMLILILL LLUCcNL I-NOLL-41 CXcLI Nu.r, LULZ,NL AUc UcC1cL LILN LcLac. urel.ca.
AUL'. C1/7ICLL: U4LC1c

a21. LrL

Not'

u,u.4 lrGml

/fad,

cLCIL' 144

Nu NA, ALLIJAL LcElrc ,LN,A AL, ALc 'NUL' CIA4cI2C1 GrL

ca.:- cc.=

AE,L Ccrc

Mau; ILA

4112/21C11

ANUL 1;C-4/LEL' UI

Nuco
ELLE,
CLLR

4L 41.01.1 NU 41CLL LILA NcrL N4ll.;411 Li, NULL' 59 ccOLL NU NC,. ULM.: NALUXI Ear, La NUL' 99 LIULLV NL

cud

LEir,'

101 LUUCC! UcLLA L'LN ,UCLA*

NalL ECA

ruzi

Nut. llaILIAK

4cl

tti
L

L9

LrL4v AN Nal. NLI ;LAU AULUc
C1LUM. LIcLLN/211. LNA

LUNALUcCI

1:01UcCI

caL NUL

(1:114LCILLIY CI,GLLc a/211-

Nu 14cC1Lur, UACLLI

44

cNULL UCLaLcLI UNC/1.0

Ld
FILL

1I"11:14L1

cLals

CALLA

tacw,

Nu NaLL

LC414C1 L1L E1114C1

caa,

NUL; LUNLJ,

ULLIQc ELN/21

1.:calLcC N4

Loaur,

ULIUOL4

cun'
L.h.0

LEct,

CLL

GC2

NLL1 NULL' 41.061 N4 LUcCCOIC gg

Nrt. NLUL LNOIL ELM' rcuCi AN Ni/IL UUNLLALLZ Ul I2LN 1L a,aLL zot ULLL.1 £01 ULM!' LULOIL L'CULL /21CUEL C.SLI AUCI L;,.,,LI 4N AL. caA,.o

11U4LL: C(ALN NU ArL

uLLL_EN 114LUL CILCLALI

ULM

CI

4;

Ncl

cL 4; ma.

cam LrEdm RA to' Lrezdu. c,
U14L4C4.11'

N13

L

cNC 4N

uNraiz
IXLN
U1.1.

LCc

rLLN UL! UULAL NUL' NI 69 UZIAL!' ALLUrc crULA N4LL!,.C1 ELdl.!* NULL' 06 ULALIL CLAL,C! LUcLUCC ILItLIc1 LaC11.3 M14/1,LICI UUAMIX

micr,

NA LCL-LXLCUU NAN
UNLLILLX
901

ce, ELioLv

Num Lial

Netuf.,o Lk.
N411.:4C1 ULU

,LaLi Nr, NUL' Nuui 4416

1XUa1cLcC1' QMCL

NL arcUL1 li4 Liie,a,c LQ NmL. LEND, alL/I1UX!
41.

LEX!
4L:C1

crLA AN

-

LUX CALI LUALC11. IXcLN
N4LU4C11 11.
1.Xcl.C1

501

4XLL LAN LN41UcC1 cNUcrl, 4N ULLcUCI

41.11

alr,C1

UCINE INCL ZZal.'
ULLILL1

4;

N4LL!,,C1

LcCL NI.UL NCI

NULL'

16

ULN Cc

ACC'
442

IN4IL!,.C1 AAcCCV ULU' Ncl

NUL'

Z6

N;cl, ant,E 1Nl Nm.' Grc
CZAR CALEM

Lur,uiu !NU

CLLIELIc NU JUL £6 LLLILUca*

ALL

C1C4

at,Law
N4ll.:41'

NLUQ LICUL AN Cc UC LCILLIca

UNC1

Lot
Cc

Euccr Cr,
Nis

/24/2114LLUL LAN CULIL ALtc!XCI LILLN 4N

I:La Mai

C4 NU N4c lti.LcNI. NLIL

&XX

UNI.L.
176

Cc NI. NALUX1'

ENa,' ituiu

41,06 Lc1.1

LW' NLcUC' NUL lIccLIX1

cXN1.! CNOIL

LAdLLL.L. 11.;L:L4C,.Q NZ,.

N; ;cat

dLLN o4r,

IL NULL' sot

LLIAccUt NUL: aiLL, NCB NALUcCli
ALNLLI' OIL LULN

LIc

NULL'

56

LAU,

MUMUL/211; LtuezEL

mi.

AA NLLIL!

ur,u

UULOILI UrcA CNOIL 96 UrlaltU.

NE4L:Cl L4U NC, c4cANL,E2
4.146' aw, Nal, LUCK' L2CLAI.LN' CtA-Gg, cilAGC4CI:

um:al NU

LICIAIN LKAL(111.: CNaLL:C44

96
66
4CLAE1 C,N 12.C.45LatcCl:

utt.au

CtA_Qk LEN,C1`

Ltall!

NUL

tC1

NUl:
CEL

LNULIUUL CatC4N UtEr.a.

CSC,

Neal dA

19

CC4C141:

NU ca,c,Lu LCZAL:
CALLIC1L'

AGE, CGC1LL:

CULL:* AL'ALCG4 ctua, caul_ ciLLILLI
101
ZO1

aLLu L, CALMAll:
CaCkUL: cCSKUL CCU

Ltc,c4,1. cl4L (aC4L;CI:

£8

g4

CilEl

CGLC1k

LALNI.Ul

L:IE4N NA GW.L: MULE:

LAN

CaLRN

cti.l. LYl Lcaccdu.0
1,01

urtc
LICILLLI

14NCL ANL NW.: WI NU,L). c,ausa. ta.icau c,t crcu clap cacuLcu tLLau ClUCLE4:ucl4iLu

06
£6
176

NIULLI' L:1CLL!'

u/ILLNI.LEL_LItcuu: utN: Na
Z:6£* cuLL: L,

uctuizu ul ucttc,u stab= L44 vea4,4t.ruciELda. st4u
L:ClatLrNucuL
U444111.

La41,1.814: Sot

C6

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 961 L6I

ZL CILLL!

ccunua,a
4.

NUt.0 14x

ean

lalU't11 rciuu4

L.1.144C1

1.1.4L.c.CI

Cagrac NLIA Cr NIA cALL cezi44u4c eze,uri. LOIL
ut.v.24ct,

ea;
F V

mac
UNCI 414LN41:1

Aarl 601
Lr4c4 rcri

UN

CNLCL

ra,aL Cti..rt. LICN 1:41.41 MALI ;Ord.:CU 1.1.41 NalL NAL'.
Q
LNG! elli.C1
12.01441.40 24C1L.L

UL4o
IJIL,LILCI

LiLLIALICI1

rUCL:

Cc.

UAW.

ram

cxem.

011

Aucaz
LU3CI

ch-LLL2
MIMI
NALL:41 ZGIC1

xari. uLa LxLAci rteti uasri. Ncl L.44E 4rca4 ;du saki 4441.1.0 Cac.OLL.
etx
LCL.
4r1211

urauLl
TLL

e,up

LINC12441

r14; claIC

z,arcLI CINIAL

N41;11.L.,

1,1'4'rel.*
1.1.01

4.NC4rt,' NIAL Axrear.a LLLIClc.C1

ND C4 CLL: r21/21,..! ULN LILCL: CLNI. 141Q41 14LOrc.1.1

LaLrl: ciAc

x461; Lau. xmL,
UNUcri.C1

Lam. NLuLu N421.1. Na1:1 uxral,c QL.C4L1
1.:LN N;LL:c.CI z

;Sal
ltArd.:CI
Neu
L'AN

CLNtcQ 4CaLcI2 CeIN 12,41C141 NU
WACUZI

UrEcU NIAL

LL:4L.114

NU AL.L.E.L Luca414 I.:CCLL.' CO 44
KLt
C1CLL1
L1.1.14

Ct141.1 4G1C

Acc Lusa
E

1.11.CL4CI Ca.:AL

ed.cd.

L.AELECCI 1SR

Lrcirall.

C4 1..141LrCr41. ;C141

cciaa,t.ro crL4L NUL' SIUL L:NLLILLI
LLLd
NI.1.11.11

sm.

LurLul LruLLue

roal4X Ll.dO

CL:

LL:40 [MLA NU

KOLZ0:1 CINLI L!4441.1. CALL! NFU L'4LL1 4e1 &CIL! LIAN OL.41
c1.4l17:1* CL.C4 I.1L1S 1SEC4C1
4l.41;IL
QUI.C4C1

riC; u,r4ci

urue,cx

4Hrt:L.C1

ItL DILA'

Lal mlCcQ

7L It

raLLx

att.L.1141 Crc NI. NUL IALL.41 LCc

-

ek,d4 r4r4

LIM

UNLA.

cdx, gemcu caL, xuu4Q LL r xlz_sera,_cl' NUL
AL;Ccl 4ci4c444c
u4Lun. AxuL. !MCI UR'
NL,r1L.4C1 AUC8.1.;:

C4Q QC/dLL. CIAO

Xal.rcIA LCINLI 11.4LICV
(.41

UL tIA

xci xuu,'

Creiu

ZtQ s

Z-6£*

4LL1.2 L,

L'AGL: MIME Z-1. CILLLI L, WAT.1.*:

Z:96'
C,1:4LLE

C1LLL! L, L',C441LLtG4CI:

901
601

cta Luaccat rm.c,ut

ctc, 11ULCULLI LINtLZUZ: UL41* ,LEL cu.

tint:

L:vs

CULL' L,

CLA,C1

LLC1

tau.

(IINC414.1:1 1.1,CLGL,C1 C,C1CtEll LCLI

CAL,NCCl

KLCI:NN

CCI,

111.4.1' Z41,11 L.ACICCCL:

trawa
NEA zic,tuaa ce.attctu Ciduu ti
Et.LC1 UtIEL! LU

tC1.1C0.1"

caLav NLUL cAuLL uKLauxt LdAda cAaQL Na caw' LN4CLLI Gi.LLU C,12E4C 11 ACC, AKLI.C1 ZCLUL awn NAtuaa ULN LILLEL CCU.:
11:4C1'

auLd CCiL C44[40: ECU. c4G4ucat Kara' EctLcal: NU1. alL4 cc4
tc,c1` CaUll Lac,Lu'

I

CU

Cc

Lcal
CELL

NAlUcCL LELLIAL10,:a140.114 CC3LL',

011

ucauuct

Wa441.14.1:1

al; 6C{CL CilEt4
Cc

NULC1' ENLGi4C1
CAL,

CCl C,L2E41

alL,Licl' NU N4LU40.1.:C1cE

L.,ca ua1c,4uaa

CLICNXI CLL.Cil

(luta azu. z: au.0

NL

curzudELICV
ANcat.

Nvtt.

111

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 861
661

Luta oL:

caLLL.:

£ aLLL:

caza
6.L.0

NQ 4st4tx4.2 rni..tuLL E444.L01

LYCI

LUNL.A.'
91

L4040

eZICr,. C4

c1

A;

LcuL CE40

LN/211..

EL,Eaa caLt.
9

NULL' LUNLAi Le21040

Lczll

LLN 04.

i4C-1l.1.,`

1.4L0 CLdi. 0NI.00
UNC1

LNC1

41.4.14/21

CL UNa4.10 U0
Nr11140 (JAL

;N;

N4.1

NAIL 114LI1' 0e0,C4.0 4C0 ;JULIO

UM' N4LUf.0

a

Nem, N4U. LQ 01.1Leli

cLcI 4rXU

L0'

ZLN

AaL,

UN/21

I.Lel. INML

XLINLM

cLiraLra.

eu,aram

ELLLI.LI CCL

41L' 1L ;.enu.

L`.0

4N00i 044

4GZ,. 1.:L4L;

XL1f. 4U4C4.L. L4N
...MIA
-6.141;

44X00 4Ul464

NI

SLaL 144. U LLNLLi uuLail., 4W 111. Ccl ucum. IZ414 4L CCLOILTLI CLcNL
Lu0cr4.4 UNLIL
LL1I

UK!
Cc

Lua,du'

11.441.LL

44X1 4t4u_ka aiL,Lra,a
NaLL4 4CLcNLi ELNL:

LEL' C4 LOLL.

N41.1.-M:11.:LN

Lcirl.-; 0,440 4L14w 4Nr/214.0 01441.; LIMN 1.,,Et.rE LILL 4N 0L1.4 NMLCl' ucLai,,a L deau ALcal N6 czAa NLLI eau! 441 40 LAC; 011:4.1.1 WIN .CL- NUL! 0,440 LELLI.i
1.41.1.4L6.1.1

cat

NI.1.10

&1IU
L.:N0L.1
N41.1.

de,at. li.EULLLE Lata,d, C140' La1C10 C4 1.5.L4.1- U.LN L1 LTLILI,L, 4041 OM cUtCL Nall- C4 1.4iL0 art 441 441; LaEL ICL40' N;LL:,C1 4.0a1,4 4INLI C010. dEla ,441.; Luiz! ucel.c.L.a
444.
441,1.1.11.

L.14.3LI LIdEL

1.01.14

CLLICW1

rdEL! C4 Ell2INLI OL ,11.4
C1c1-1.1

N4111.6.0 9

I.NLI LUNA.. NU' 1.1.,.114 IAN 6

LCL C;

Ira

NLI cl.L4 LULU LINLL1
1.1.4N

lulc

CCCI

C1LL

1.:00L46.0 ra

01

1.1.:01.1.00 LCCcL
L'.04

.LULU'

;NtalcCi

1.1.01.4,4

IN140

Lucc,Lka

rc41.,r'

U4441.: ELIZCLI L'.00LILELca

udsla
1..!Cth4(.0

NALUcC

4441. 11110LCI WC

/214.C1(41,4

-

41

;.4[4
01.1.

4

44EL NU NCIN
4.1,C4

1L N

1.04CL
410 CILN

N4L NL 0101.:1 LLE al041-L: 4L,Ei.ra 4r4r,a 91 cae, loll. 1041NL: NLA 0E6.440 U41 ,Uzi.' N4.41

Cd14 L'.0LCL4.0 L0N1.11.1.-1.1 04ard, 04t.1,41 41 cal 11 1:4.L0 4NLL UNC/71..0 44 Lall.LL'. NU 4.c1cL 4N N4W,C1 N;LL'AQ C0EILLI

Lt0

e21LLa

4.

Nr111401

A;

L41.! 4120,4

N41112.4.C1

I.CLELLI

C4C0'

NU'

1:1:1

cLLLL. 1.0rWa1C1 0LIC11...1 UeZILLI

.441.:

N41; C4

40 4E00'

NULI L'U 1...,zaLL

040

2444.LL

1.1.4,L

NI
udea,

1;04.60,,CI
NU' L11.01.1140

im,ai 61 1.:,.E1S' ue,a ram. Ld LLN. ClicllL 1..!NO NM- LLCL Ct
1.:41.L4

UCLA NU 4C0 1.1.0LNU 1.:LN Z1 11.4LI 0ri 41.!0 41.1.4140L:' 1:040' CCL. 1-;4C,0 NLI 1:04411 WIN Llale21 C14N,.0 C4LLC0 ..LNUO En4 1.1.04NC01 ra LCI Laue,e,Le Eacui, 06a, 1:1.40 CI

44

lz 1..!CLar NU' 0dL40 INa0 4N4L1.1...0 W1.11.41414.0 L,ELra Nix LLcLNcQ 41.11d4 N411.1.:4C1 enELLL 1:01.1041...' 0-Una 01 NLI LL:0d.0R L4Lr01 arc NLI 41.141LI 0E44'10 1411 Cal 1L41.0L4.0 zz
WC1/214.00
014421L

C1LITXU,.0 11.0 cuaL.A. Nall- NU CV. 1.001.1. uct..dx caw NLI taziu LNIc .4c1 Ld vl NC.1:1 MILE 0r1.: C4Z.0 ULN 0.440 N41V.,.C14 404 441.,1, at cuaeAL N44.L0 NML N41.: Z. 1.12401.11 cua,Au.
1

U.LN

N;

crc1

4041

1.1,04

N4 1.4

caul

NU L'.01.Z.C1 cNaz, CC4W0 C44'

cccrQl .4W0 Nat. ALL

rr,

cz

Lzr4L, COLIL 0011 LL:01.L.N4C1 raza,.41_! uru;u: &1ZL N;L: 404 L41.!' LEULZ 0LCU
Nall.
1.4.41.41.:0

;up

uciaL,a

cuaAAL

121LLN 4

NCI N46.1. cr4.4L AN ucl

cCrOl

L.'.04NCX1 U04E' NU'

&Ill

LtalWCI LNELLIW0 L:0
CLIC11,

cc!La
LAICLU

Autiud,

41.24441

ZCILI:1

1.2.1,41 41.1:1

NALL4C1' CtlCal CiGC4
244,1.124.1:1 UCL,CCI.,4 NCit,12
1.21.N 11.12.C1CLIL:

aLna Na

NALL'ACV

ALZIL CLUNG

1C41.1.(ta NI.LCC1 LaLLEELLI L24N

uatuuLLLEEL

51

ucla.caz

CtrLN LICL4N. NC, GE4411 NUL:: um: Na NU AUC4N L'.C1 LLI4U NU AL11.14,41 LICL4N NILILLLI NU c4c,a auz 12a CL N4L1.24C1,"
C4L11.41:
1,C,C4

5

9

Lca CC4N.

EC,N atuLN ca4Lc,Li W. LE: NI,
CCNC,41.'

UUNCIa4C1' cal, CIGLILLILccl

Nl NatZLI ctLELL L,Ic,sz

1Na
NULL:
91

EL4N.

caNaci cc,caLL atLc,L2 rtaa

NALLI4C1

ctNcii`

uccoi

C(C1 UGC11,41

NU

lauzLuc

tCl 1.2N1.Cl NU

12C1C,11,11

00,N0401

CLA1.1,4,0:

caucia44 ucvaAz NAL!
LICS1.4:1 CL144

I.CLLC140.:

ucaLc!

CCCI

Iszu ti.udaLda tat Auctcci: Accada

91

cuaucELLE

UGC11.41.

NU

CCL

Nl ctLl'
c,ILAu`

ctl

LAE C,L4C10:1' L'ACMCI NULL( ac, NALL'AC1

NAlLIZI:
lZ
ZZ

AtiddLci'

uuucaNu

at;

.4c!La

Auld:

:44,1.44a

fanttu

udcaL

ICLICAL:* 1.1C4Na4C4C1' CAA (tC1

Cal.ALL,LLI
lLtalE44,13

Ec4<acAL.LLE c(Lad cauLN LeLat L',MCL!' aL,K,EL Cl4C40. ECialaLl.LC (aui.LEL LUCLIU L1NLC L4C1.[C1,' ClF1.1.1.1 uELL.a,z: loll cLL,z cam ucLIEL: urtcam: at, uratLu N4LL!4CV cum act,

run= ctumzr ac,cz uaLEcz Liz rm.
NUL' aL,ELN

CaLCCAll

iu4. NI4CO:

c4Qc, ac,,L cauEEL L:Ci4NC,C1 ucaci,LLE

CULL L,

qao. Luchiu aQt,ctuL GUL tc44to4cr uatat
uuci.awa tCl
UNCALE:

uaccIaLnALluttEl
1404All

C4C411:

1.1d, 4: 1.224 (GULL NU uaLti.caLl

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor IOZ
00Z

cl:141.4[C1 att.Lt
1.1.U*

14.,414

£

41.1.12.

XL 4CLaLcC!' !ZULU

CLILic

444'C' WZIAcLica

LILeaCil

4Drcit CCL

zc

Val

Ca.1.11:1 1

C.

44

WAALCI 44cCD

sZ

6Z

Lai4LI 414L QUI Nel,lal
ULN GIC
C11.!

41.ra.

1.!ct.!

CLLN Ca.! CUD' 1f.C4LI

AcaLL
cc

ANALL!ca 1.!LfUccELLIC1 NU' UCZ&LO:1

NC;

uruAu. t4CL

E,LaL N14.44_ac_ci rani C4 MCI 1.114211, se, ;NALL:xi AcIaL.. L.ricAL cALo Cenci
LCL.,..0 ALM. NUID DLICLUcCI
?UAL C4 LNLAD
NL

44 canal
cLL4
GZIX,CL

4U14' N4LL:4 LAW NalL
LIL:c1.!

L.

d

c;

LucaL.Mxi CCL.a.r4 GICULICa; ANL&

CC4121. 12.441

WM.!

LX/11C1'

4N4LL24. aILL.fax
C141.41.

SA L'ACIAL: L111.4 N4L'

-

UNLA AtL

I.L.:ULUO4C1

Ali

ruAL.ro
Cucc SAXL
L!CI

C4.411.4

urux

C144 LIALLML CCl1cC1LID 1.!/21LICUL 1.!CLDLAD

C44Cali
CL.14L.:1,

,uaLA.

;nu.

CZCZZLI:1

Itl

cezazt

aLrou

1ALAU N41.1.1.41 9Z
12.111.1

ulw

uziL4c1 Cucc

arm

Alm zaL, tE

fauu

AL

1.!CX. LUCLACI L!

Nci N4LLM:14

44L uci LAAL LzsrLr UlL

l.:41.41:1 ucc 0.11.40

1.!1SL4C

X4LL'ACI*

Dar,. lAtAL Alm ,d!Lo LAN ClUCLI dalL! 120Z 1;41,4D ALren
1sL.L

azta )LL NAcl L'ALL
LND

C(LLS

LZ
;.1.141.: N4LLN.11

LaL.,L 4ciL.rALL1,Li 1lLUaQ ruLLL1 4c1..Xcl:1: 2ULCC11.1

ri 64;

SZ

11:

aZi.C* NIAL
14411.1.M1

LLCL NA LcCUL

ad.cu NIAL ICU

ucLaL.xl

4CL., LNLAID

e4CL

L.rci,L* CL CalccD LE44cL

,MLA

L!Nal.

CCILC.

CiCL ItCL NALL!crl* C1CL ELC11.1 4CQ IdQ1L UC1Nu,r,o lcaaLCL ultLmLcQ cl.;cL L'GIC AtU LL.uiLez4 L:camax, 6Z 1.!4CCLLS'
NLuLL.L.

1441 LLLL cNaiL. e4ca.o LOLL A2L ClUCI Carl Nall, N41; 9 EI;LclIc XCILL' 4C4dKL.R. uLITCL41 calm 1.!CatILLZ Nrez, CdLC LNLAD
DCa.,LUcCII

Alai. Aar,Le
L:LN CL

CCL

12,L NeaL,

NLcw.

44 cLucd.'

CLCYLcQ

al

caL.c NLLIL alAuri c1.
NLZ

1,,E.L2

AL. r,AaL Nat_

car,im ueLN
LXci LcCICc
Uar.

LN4cL

cua,AL: Naru Ne,,L eilLLICcD.
C4m11
42N

4L

;ELL

LAN ANALL!ca LA! AlICLL

LliZILCLIV LNAcl

claDL 4441. Cit441.4.

NCILL:
1,L;

ALEX'
4L ,elLci

cazaa

LILCQL.I DC1LLQCI: ULU-ELUL

AL' ail:Ladu

ULALS

AMC' Xrc 4L1cL C4 ;NUL ACC! ClaLau NUL L.rruL: N4L1.4. uarc ezLuL. LAN ud
CL
LC

utds Ill
s;

ciciekcav LLcQ ,LasL cLarcL NalL. aL.A1

L'ICLcCI XCA
L!.1.! NALL;cCII

-

Nail.

LE

UCLLIcCi

a,

NA

LIctl.

C4C1cl

ce2.1LC

L

C4C1cli

1.1.141-C.!

LiaA NcAL Cc cll..4cD L.;CMClacCi UNci NALL!,cCr CcL LQ CLAD

L.14rea4CI

XL(

C4C1.111.

L'AL:

alGt."

nat.( 41111.1..4

LICAGLC414.4

Itrn

'

N4a.1:1* 12cauLx
[0.14.0,1411.4.4

ccLat.xl AarL4 LcacL uaLLARL: CLAIN uNrako NW' WM: L.rulda NGIL L. ACLI4L.fal OCaL 1.1111.1.141 Nt, SLAALI
1..!CCILILV aCxL 414

4t1A411:

Nl LL1LLNLI:

C,I2L41. CU

=LUCA:4UL

NI, CO.QC,N4.4' [4.44.4 EGt4.124

;LILA;

CAN

KO.

Clla:
Autru catch. auctuu uctQLata tta anttutt
CCALUaL
AUNCL4.1. C[4.1.1NLCI, CA (SA

N4LUAQ

614 Cuactt aaLict. [1GL4114.C1 A[UAUCL: 4C411 ULL[1.2" 1..:CCN) (caNUL.: auuLtaLl uctLccttu cuutc,Lc tuuct CiCIC[L act!: ucta. Cd4 cactxtutu LICUNNLI 9Z9Y tacu c,cctat NAtual: acl.utcluu ANUL acutta ticu cotqc ctta AatNL: tuttctu uctQLct ctc., 1.4.14 uctutct cuut,Lt auLtcL uct3Lat4 14.41 CiCL'. coLau altct. Ntl 1L Laid.L12 auceLL LCC,L, CGI.LCt[111 N4 C4 U11.4.E4.11'
ULL.4.C4.1.1 CCL L'.(E4.24

Nu c,4,44 Ase,tu4ct: Ltuu4trtu4 tNat. CCUCI. NA1.12411 4111.!Cla,
cc,
C[4.1..!llt.4
[C4.N 121N

EZ

N4LL'.4.4" LIN LILILL CULD.: N[4,

ZE

Nall'

autuctL attc,u ca
4Lti,l

LZ

ttLata NUL4.4 1N1A4 Z:SOI: att.0 L, Lam.; c(cc, uctot.: Nu e,uct tuct NCAL NAL: actuct. 124 Nl ct ctuiLta ciLtrt. N4 actum: lici..1.LNL)" NU (rn!tCA ctuzi cuta4,a44 .A,Nct- NEL CtELNAAL utu Luc' L'ALlit CEC,N' cutucti. auticiat aQtuct tutt.ta utu. Nat. U14.1.1 1Cl[El L.:[C4N u1. auctu,at udctaLc uctuctu: 41 attc,L1 tuILLNI. Nl cILLtat' cuacct CCIGL4.4 auLLEL uttLata ta UCI.N1.1 Auctt. aatLct ctutLtct aNtca cc,Lcit. Lui.u.N1` ctGate., caw Nctu caNa ctuttta c,c44suct ctucct.4ct utuca.

9E

tam: attt

ZLE1..4.12.41.LNI; CNC.0.02.

cct

c

au,

all

CCU& CUJCL Ct LKAGLatu ail IC1.14AlL5,12: 9Z

12C4GL4144

ltrn CUEN' cmtaL4ct:cctLctu:

6Z

au

cla_xac,Nue NA,c, au, am utu Luck C. uttLatct krn Ncitutcr au, aatututt NUL Luca: udtt.Nt ctLcta Cl CC4 Nc,c,u C,EL. 41E, 4N4 ACSC11. C4C14.1., 1.2[C4.N Ct 42CLI. 1.1..!CI.GL44 aU CAUNL4.1. CNUL wawa tt: (Z CALM' 1..'.[C4.N` 41A 1.4.C1[1. arum. NUL N4.[1 CilL:LUCAL
LE

al' ;el ttccat
oc

NA1.1.44 L.CL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor OZ Z
COZ

z17" atul

L, L'A1.LNI'aLt4ll: L31.1.0,14l:NLE

ucotchcal L'444t

C.0,1[44.4C1,'

uctQL44 utt

4tactt V4

C4

44U. L.:4ll1L141.4

Sail

121.40

L

E

ILL

/2144L1 La1LCI 1.44L41:11

ULM ;L:o LCUrI ai44.4o en4uri. 4ar414 ccL
coat... rLaQ LCL C4

N4UX4C1' L4ILLI C4N NIL!' UC4N 4N ci4L,4(1

Nall. NU

Cle71N4L, NL CiLLIU N4UX4C1 65

C4LAL

1.5.4Lri. Nem_ UALCal

udzu Nu

414

;CM

LA44EL 4:1124L' C1C; Cu

Ld A44L

-

CLNU NQ

ca

at' UOGL4C1' NQ LNX4L

rauuL Nu

rNQW NQ
U4N

LC41

41XCV

Lrama

UNLA A4 cat,a Nri.

C4 4UNL

14171CL1*

LuLuLo uLLica at4LL4o Zezcl N.4.1.,* I

LIMCLI* au4L LULN CU2130,L1 NU NULL 412414C LN41 cuzaa !ALA N4ll:4:1 C4L U.C114C4U LNL4C1 C114CILUI ULml CCL 4ar4Lm alU4L L:LULLLI Zt

;,LAL ALL

LucLaLal ram' c4

a14 ELIAdu 44G14

C1IX

U4LLA ULN Ui LXN'

CadZIL
N4LU4CI

UNE/114C1
z

NU LILN4N

4C1411 CMLLC441:1 N441.:

ULLLELUL NmL

oat.

JUL C4E4

uruAu. 4CL. 4u4
CAL CN4LU4C1
L.

LLMUL441 UNL4L (N4UX41:1)

NaLL! N4
LNML.

Lzacid

4NLL
ce, 41 Nall.

iiC1LL` Et714al* AN C4AL4CI

NLC4L41:11

UCLaL411
LC4E4CCII

cam.o NalL

Z4LL'

LnaL alLALI

LCC44

ar, A4

U112

UAL4C1

1.144

NU

4C4CCL4C1 £ dezL1.1 ALEal

uar,

4cLaL4c1 NL4
UCN UAL4C1

C4 4/11COIL' LC/Cd(1140

N4L124C1 ELX4C C4A4 NE/2140 LCILU4d4C1

4UALL1* C4LU4d4E1 N4L' 4UCI. 4CNI. ;Cad, AUL'

, Cr

C4a111 NC! c41..r4 (1144U ML1:1

m4urt. 4N
LUUCC1'

UNLL
4C4

LL'LN

AuL Cr4 NU UltN
NLULLX Ealt4C1

-

xmL NU Leiruu cuad. Nall. NU
NLULU4rl NU
41.1.C614

C4LiAU N41.1441:1
5

C44IL:

NU ezz,uri.

caw

C4 N4LU41:11 4014
C441.1. 9

NU

4UC1 LLUCL

;NLL Mae&

L'UQL NU iCLL Qua' 4cr4 NUL
CU4LLICI dL4.u.

Ma!

L4C4L LLUL 4NL4L NalL

Ut4N AN
CAldl.

CU6LAI2 C1LLICAL,' cac,

zata L<Clk NU

ALIKL4.4!

caucc,N UCLGL40. ALL-call
cc,

cuzauu

C4CE4

NUCCI CUX441 N4LU4Q ACC rm.: NalL

Hui.
ccci

cAtut.

ACA

a: uttLuoa: t..at
ctA Attcct xAtt2,13,

CL1CaLEL:

uQutc! atcutu L=Lca,c1 [NUL
£: GILL' L,

<Ca

COACI:

Ntu:aa
CC;

V'

caoL: maw LrL.
ceAL: ud,u.ca
4411.

Erl.LECIT NU
ND

LC41.144:1

CE4CO NU LOILLICI4C1
L

NUCC LQAE4R 4LLIE40

ur.:

caw
L4lu<ui
L'LLL4LL
4,Y1LL CO.

acur,
C41,1.114:

uaGL LNLCI 4l4

411.Ca

ULL4A L4CLECCI
ULN

L4CLECO' QACI CC4L

CILItAhl CLILLNU L2C1GLalACI
AC1111 (tAki.

aILL u< tac, Autu
tLUL CaCLU LNLACI

cAtuL`

CtIL

CaLL LUC°, CLN

ALrew
CALL

LICaLLI NQ all.
4LIL'
'CO

N4L1X4C1

!MLA

41.41C4

4uLa4L itLzu chcu' LC; NUCI UCGLI NQ Y1:1 NUL,'

;cc'

UMI..;

9

1.C40.44. UAL4

CLICLI NAIL LL CL uut,..tx Az (awl( eci L, ALI,LLI. AuwaL uuckx,c, ccatdo, LULLAGLICI LILd.GCI act Gatc2,12 CaLL,A1.LC CNL Cd-LEL 411AA-G6.1. tru.ada ss:zz)' GILL (L, L.IALU Ct4 1NU uuluct tGl u4qt.4a: Na ul,caci udtLcit act., cA caA tumu, ucau,u4 cucht. atuLtct. OL:917* L, Lam: ad= NU AL cu4L: Na c41 uuGLawa Lat NALL2ACL 1.11.24 L2CLGL,C1.111.LCL C(41..4 NLUL! cttl.41.;:ClEtat.C1 CAC; CU. CLU:144 II'
(11.5C1 L2N1.,C4L2

ur.i.u.xl act.:
LI.L.C54.14

z:t

<lClLt

GILL' L, N'A*L-:
5
ct,A

ac ACL UCLISL: Ct
4t1.1

NL CLILCIN4C1` CAMILA 1.4GAN cacuct

I,C44

CZCLLI NLULLX4Ct:

uucta.,,ta

L.:UNC14[4:1 (CA LICLLL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
soz
170Z

ca,uct L4 cAtca. z:sot GILL L, UAIGL 11.401. 41,4U C44 Et CMUL 4N4LL240, cauctuu L:C4GLCacCL <ad LNLACI LICILLNL [CULL(

ucuAwri

KtL.ga
CISLC41 QICI.

cu.Lu

;CL

Auatt u,incAL

-

vi.:14sLuct atLu
LEL.CCI 41.44

UaL

U41.141.'

1SCA.

EC,

-

elar,ca

411.'41.

LILL.I.LX

;EL

L1,614

NUL!' LNLAn

qv
LN441.

Nuca: cam N41 CEL
aucux
46.

XR ClCU411 L44CL

-

N;LUAGI

UCI.I.EL N4C11

(.ELLI

;Etc

N4L1S N1ZL.

N1

GIG4LICI

41N UNC1 6

C1C4L.Cli N;LU.4.0

LLU'

CatLL

NI. LLUCL

uGf4L NR

ract,
E;Ert.

UC1

LNI.e.ta

Ld Natl. NULAJCV 41141. LNAU La,caL, ANL LEC4 CU ez; CIX,L,ZI %LAU 412C1 UENL N;41.1.C1 renziul. NmL 1-1.41441.4.11

NClU' UECIULT
NC4 444C11'

1.1.EC4UCCI Ne.11.11.4.0 1.4C111

dLM.14

Lk=

L;N

4r4L UL411 441141. CNML zz L4N ;Ca UECILILX NZ,
441 Ag.'

1.441 11QCILL.1

ralAuun
GLLN

ENGIL NCI. Cl6l...41 LNQL.1.1

610X caLu NU
LLUAL

QN.414C11,*

1C4SEC NU NR c4 uNel.cax,'

it;

Cl

rsr,Lro

LNU'O

;CO
GIN

U/A;(..U4.04 ;LXCI NC4LL 01 EL' ALD4C441 Art. LidLNL NGIL.

ELM,

;CII

4C14U 111X41

Aca

Q64

1.:LN

LUNLAI UtN4C1 L 4U EN;l1X4IG

CUZCEL' ENC4IXLICCI CLGL LNr4. 1.11.m44LE4' AN LNLIE1 ;ULt/I4tSCE1 NLC;

aad Lual

CM.' &CM MULL. UtiLL;L: 11EC4 LU4C1' 11N4 C.MLUL NLU4 z4L6t.ra CL NML 1LL.C441 alcuLtAx MCI NA 41CCOL UC1LE NU LLUIL4411 UGNCif.rcEl cz GAGI LELCLIC1 LAELEEll EL.42LLX mR 4L4L ;CEU Am.rALL.ram

Laca NU X1.41.1.1L UCINCCI GEL[' NELUal.' tiELL N/11L. 1X1511 Aa,u4drL LiE4NL cicela.o LNLICI CCtLUTLI LUG CCiLLICCI LUZ CZL NC= U.:21114U4R' ALS1 NULL. 11 CULL!' NOUCUN ;CI.
4R L44

NAN NCCIG NUR NULL'

eadp.
4N441

uaLcu:

UNC1L.L.:

NU NALL:411 U,CitZ,; 411.:
C441NLX

LXI...NIX

LAN tz

NM. NU EUCILL CtUlti NALUX LNLACI 44aCtCL N41LLX40 1SC1 N41l1.4411' CLAW NAN NOQCLEN ;CQ ;UEN [LC; AN NA alCEL. ;NUL. N41.12.41 4; 1.-.C1:1r1. C461GL L1N C4 ;CL uL zi U.C4NCia4C1'
uc41 4u6LA
L2C4' 4461QCL N411U4C1

4E14'

UM.L

441X1

CxL4L 1.14U sz

LECiLUL it411

CC11.1.0 aleZLL.4141

L4;

ELL' GraSLICCI NU LLU C411 Cl.a.IN r1.14ELU'aU
N41412CV

;Ct41 4Nreadm Um4 CialL; uNisa.; 6r4 caiA aiczte. el;LelA 11N4111 CNd
41CL.L.

N4l1.1.40 LAELCI.' ELIZLLI CAUL
EGGICIU. 14d;Ld.41U
1.1.);ICL

CMLECI.

ra,Nco
11NC11.L.1

ezreutut.

11.0.14..L.4Q

NULL 1.1.CI.GLX1
Ll'alLCL NO NAN
171

9Z

Nu ECLIa. Lcl.JL

LcELCCI

;L'.0

?ti.

ULM' NA

UL61' NZ.ELLX Q4441:1 ;UCI 4411

al
LZ

Li,',LN me, rQI,AL
U.C1.-41:1

al,NCLL' ANUL ENLA Ma:14CM]

LNILL;1:1

CWIL U.CatCiacn NU

itLit

4E4E

It;l1440

Ecdmi

U.C1

1.111d44q LG1

Aar,/

44SQLL.

LL:41 IN4 N411.124111 41141 LutLLAu

cr,

NU 1.:EN. LEISLAQ

121U C4CL11CI

1141X1''

CR4 ,Lezdu

lmR ra,,,ricii ;aro.

91

ram' Qau CU;
C1

4LL1.1 LdeZIU.

NU 4L1GLA' NG1L
ECG4L1.21 N;LU4CI UQL

AN 1.:LN AtL C1d1.01

QC;

cELNCL LLMLLU 441LTCJI

LCC11

4e2aa LNLU'Cl LI

NU

UC44LL

N.24 NAL: NU aLsw. ueiN

9Z

4Lrez L;GEL
LLL EL

Avenuux r1.1.14 Ca;
C141;

EL NGAL
1.1.LX4LLI

cra.rua

6Z

NEL& cruAu

itC411
UGI

Er,
0E

NU

aria;
Q1

NallULLId

Cita, Cilit7.4M
LILL1.4.

ELELEC1: UCLGL.40
1X61441 GNLQ

NCtfl

tax
;Ca:
ILtaLlUc

4Ci41 e1111.11.41 ANALLka F4LGL NA AELN aLaca NL Acne

MIX

ULLL'

al; G414/ LL' ,a,di Q maw CLC1

lama iiciLL'
44.uL4

uvrAL
;NEM

;1X41 UNLA LNLI L=4C1 NU CLN NAW,C) 4e ULM, ;.d.01.1. AN 0z LILm4C1' ELLNXI
g.tcL.L

C

CrLSZL:

UeiN 61

4.C14dCGI LX12.1 NO
NJ.

Emmy

Cal.i.CtCr NCil

14411: UC.11.141:41,ita LELlo.lt

ad. 4Cl N;L:

actc,co.ca. CtL, 12Lci NU LLLICI 4SI ULa Catch
CL. L:S9'
9Z

ca4ut' tuLact,,a

UKI.A.d4C1

Clta t:14L4

uagien,a Nem.ko' Ara. ue4a,o LIC; 4441

1z NALI.1.41:1'

zz

N41.11.41:1' C1E4AI.,4

Ltad 42.141124C1-

WA! cat44.1. Lillaa.12.c;ickL t,NULU CilL!ClICL! CAGL614.1:1 UMW, L4C41.1: tru,tuda. CGcLU LCLc UNCILL'.1141.4,1,44,LII C.44413, Cat' ECG, LalIC CAN 4Caakat caNt.uta CI4 at. 14 LCL, w LIC14.1.1, LULL ca.414 dtuat Lac atULltl. CIGLalca 1.141,12,12: UC1L 2.41.CALcia vz9)' (acu CLL EdLE alcuLtt e.t.Laa ova, CCAILIL aucticu

Lz
9Z

uct.ctu' rc!caL UCIGLEI

Call! L, utuccv au cu. (Ixtz: ctut. [ELM:* actcal ruaLt: autct

6
01

ti
SI
LI

LtUGL(114.0.: trail C1N4IL!.C1'

=Lew: r44(at LC1
241.1

alLRECILI LULICal
CIEL. CAC;

UZICtat UAL ALNILI

NI: LCIG1*

G4.11.1 CICL,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor LOZ
90Z

C441:1:4Y4L1 C.ICA tZltttl

=MU

NZLI.:11

CULL:

NV.=
CQUL
C4C11.1

bL QUA:

ULLCI CiUrL

LlitalL0 xU

LULL vt

LLd

LACO ELUL: LC1CCIO 414 NA raLL
241

Lan.

NLI LCIL! LLELErLi LNILLAW CrL aLLL

L:41LCal LELNQ CL

xrnL

41041.LI! CL cL/LeAL

LLLENL 12LiCc4L: NU LeLC41. CL 1.!C1NC4E'LQ 441ELL iiC1LL L£ 4N NalL LLCI LCLN CCILO NLLIC11 aLrau. C4N41L LCrALL

um4,u4a EsdcLu LeAcu 4eL4NuLt AL,Art.0 raa,d 4C1411 AM/SW' st 1.1,41L4Cli USELL 4N 44L4a cc Air,o rmcsua 414 LINO mdruo C1L: ACQ LLILIELL CCL' 11: 41SZQC1 4LL4 m; camcru_ram

LILU
QLCI

dOILL

ca.CLEL LAN L14L6L1

1.4QX]

C11

LIALLL UNL..1 LNU.

LIC41C140

NU CLN

N111L ULN NALULEI Z£

cdue.a
LI:Lca
ENLQU
L',11LIL

;co
xL

4C1111 14Q2LELLr NU

LeimArL
Ci1LC1121

tlatal
ULM,
14C1

4.4.4d1-1. Na,411. LAW N4LLM7.1 ELL CilLQUCI

"

LUEGaz

cc UCL:LLL('

NL ALEacm LL:CGax CCaUtEll
Aaat.L. UNC1LL

Aizaca Lucal AcAcAuccv CLL C4 L4EQLL1 LCV.C1 x11 ALAirca Lucal LeLL, 44_a, Ca] LalLCIL
LCLAL
LZLLLI LNLI

NLI ALELCCQ
LULL04 1:41.41..!

4414(1141. LECIUUL C1CL NALL:LQ CL ALUALC

4L itA Lt CilLQUQ' rdcat.x INA
N1.4

C111LXCI

xa

ACCCV C1412441.0

E4 NLI AEC

LCL/1
41N

UNLQL: Grc

calm WAN

ELLQ 91'

NLi.L. NeilUcCI

LEL3L 1:04 4LL41.; Ci UNLO CLAD' NU 4C1ELLI LILCAL

NALL:LQ LOLL

N4111:41

Ara.
NLI

LIQLQLQ LlIAL LUELLNLO L',04

LWAQLQ >ZULU'

QL/21E4

Et214GI4NLLT CCI.441 lall.C1144.0 NU
4C1411

(Jou;

ULAN MAC
4141

61' LZULL.L. LL',C1CrL11

is

CCLI.4C1'

C1COL.:

Lxm 441LLEI Lau.

LCULCU os

Nel

caLsAu ram
NelLU CL
41-111.1 LL4C1LL

Ace, N4LU,C1 LrCiLA

EL LULU

4C1111

ANUALCI LTC1CILLI L:LL41L!
6.1CL.L

ILL,

ZS

LULLId C4CQULCII 4C1dLEI LIU UNL41, LICA NL GALCI LLELCL' NUL' NCLLQ sc UNCIZILE11 C11 LCLQ LLI11L LEI Lcar,i 9C 4N4L4LQ' CiAELL Cr, LNLI NLLIL OLAU NUL: LEL: ZL1 NLI LIQQLL: LC4 14LN' Qi/14, UuLAL C4 C1' 44 111411 CL LE'CLQ eIN xGAL Lc LLULQ E4C1d IL& xU L'1/71CLIL uru

LAC' LEM.

L:LN' NUL

;Ea
,C4.1.1,

Lcarc

RCN

ci SA ULIScelLI. NLI cGccul 4c441 4Q41. 3L.,4 QC; aLrau Aut..] Lmeiu
Lrt4L1 MULL
6C

LEarii

C.LIt NE4
9C CILCL4

CCLoLazi Nralca

LLQU'L 4N LLCL
424

NeZL C4 NU LLLS NUL!. LLCLCrl'

1..!Srd L NW dINALL:LCI ULTULAL: LLELrL1 01' LLIGLALr eALC/41 LLELr,

CalQ4.0 LAN CNL.A. 4IN C1N4LL2LCII LEUd LNL 4.41C14144 NU' idEL; 44111 LiCcAUL NU' LJEA LLELETV NUL,' iL41L Lro Laza,Aue NL aatd,,,a 414u 1:Umcil Lc4ILL CL NalL ELLD L4C114C1Lral LALILLL AL LLCM' It
641.1

LLUL

Ld

ULN

WI1L4L Cr,
44441.

C1C1114.

LOLL LOLL N4LULLI

CL LTUZLC

LNG= EELILALLII

LIM C'

,Lax

EL

Natl. ULM

a Lao NU

N4 zt

142. C1L41` cL4

AEU

tt,LEL

art L.141'

asIALuda cr.Lia,a tctada

auti. cmact. ctA

NAIL LUE4N1

auasa dttc,Actxua:tcL rua

S6 c44:t1

tc.vacaLkuct atccda

UtEg.t4 caA L1.1.1 CL,

NU ;LAW EUCLI diuca acu,t, auluat cal,au caca.tcL uacuam cumu:va uLat uct 9t ac, zal,caLcam (-mutt. maxi NULda 8:0£). caLL: (L, ArLau Nl Asaau sa
Uata4C411. C,UCAL(.24 LILIZIALLE al-la.EC,

lala! UCIN,U11' ucuo..nza.A

NCLUZI' atA, Aac!Lati utuarLc utazu CU ULC14.0: cac,ciLc CU caNalll:
UCLL

dadtLc Lt LL44at 4,r4 Nat. ,ta thaut- AL taiu. LAN <LcA4,UZI,L1.` Nal. CICU LICLL L1L UNLA ULA act. C1C12 414 Auauu LUl CALC1U412:
LIAL4Cil CMC4

SC

tha

Laid: 1.4/11Cl(t244: NELUC1 F2MN4 ccA

Cucac,ci

4Lcu:

usa.au NU 411446 CaNC,l1244 LuLada tva ac, Avacc,a catcat sua` ENI.CALI 24L GL4L!' ctc, ,L1i24ct. EL,(144

caul' cal duada` at suaL cc, aucl, La4Lau: ac4 ouct
caLc!

UCSIci ULU, ZC(1.A4 a.C.41.1.CL

Amu CU2LL' caL ZNLULI

uaGLawa ,ca ucctcu'cLaLoLa: LaLtra: LcLL tac.4c! ,icazu UN'-4' auttru NC,,u laCkNcia echLca CL.L. e1CLI NC, taLCU
U1.41.

<l4 4aGNI/CMCV

Lt NtaL 1141.12 Z'

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 60Z 90Z

NA,LIC,L

I 9 GILL
eiN L'.0 CI 444:ILLI: L!LILCINLIA

CU

Nal..

Lu..L.L.

ru..4u CCL
C1

C4 N13

LL4AL CLAL4 l214L

AL'

raw

Na,AL

L:LN/ALCLO' L.:LLLLL1
£1

Cr,

raall
SALCL.

caiLlg Lro QLNLU'' &Lat. MIL LnLL' NI ra

Q44L!'

Q4412, CL

ULLNLCII

Amu.

LUACW:1)

(XL!

Lmart.

=CCU'

L:QNILL

u4aun. uaie,Lu CLCCL CA 91 NUL' 4Cli CA
L.NLA
OZ
LX

cr se,uo

CeACI.C1 l4QCL 91

oLLL;
WLUM ULM!.
N4LLILCI

LeZALLL Li

CCIL414CI 1.!L4Q CV.

LdCal
CL

i".21.4ri. 61

rruau

CLCC

LACA eICR M.14;

dlLll.f
LEL'

L4arL

UCILLCi4E1 CLL4LI:1 ?IL

CA

Nault
LXC

re2144' NaL cL CA CL Luucai. CLLLCL tz uceicALa NL.ro eIN

Cala

124C4Q' szt.r 4C14EL

;UM.

1.1.LLULLI

NIS t7144LIEL zz LNL4Lr CC141.1.!

Ld
ez

NaLLI.L.L;Cr
LX

CLL.CCI LAN

CL'

LL:41eLn QLCI LUAQLC! Qi LL:LLLSL

AL:CLL CiLCILCLIA
LNCILL1 CLACI

?ILL z

1.24LLC441:2'
LZ

mt.

=W

rULL!.

Nn
LICC1 L.!LN

ucLau,a ,auLdeb. AcaLlg z cuLu en; ucau' ea; NiuLu4L, NAL'. cixdo.u. LAL4LI4/214 LAuuscr eiNCLA Aim uru c CiLIQQLLCI* ZALL NM!: /MCI s cam,. c4.41. MEC /2114/71QLLL 4LL ACA AL4L1' LLLLCUL 4LL.
ALLILLIV LAN 110.: NU' AL:LUZ LILCA
LrL

u4cLr14'

Nu

9Z 12NLILULCI*

LQCLLLQ L'AL.QULLA eILLQLCCI

4'
CN/AL

14L4'
/AWAULLL:* CLA C444OLT

all,

NUL!.

LNt..r LZ

ndeav

QCILC1

L:NLCI

LZ

CLNCL 9Z

CaLLLLO Nrt.

- 9 Cali NQL1 NCI
L1
caLE
z1

-

QQLLQLCI LCL-L:LILCLIL: NALL 12LLL N/AL NUL;

)LL.'
CiLL4
LX

9
L

LMANCLIA'
A41C2

LZ

NQL

ucalt

9Z

Li.eiwau L:QLCL atau

QN/21

Act

dux

cuNri.

AL'O LULA. eiN

NQLLILL1" LICALLr

id
rJ

CiQLLO LMANCLC1

6Z /7.1L:41LILLl' CL1.

utzuuu.
LLC1

L:QANCLCI 0c

ACLU SLQ1. uScall ridew CLCILC1 NLEI: NaLLO AL L',171LILILL CiLLLI41 CL LLI N4scri
ZC

/ALQLLL LNEL LCL-1.1,LACUL:4 NU' QQLLQLC1 1.1,LLUL

1..!dLQULCII QL4LLI
eIE NLI EL-ne2

/214LLILCI

ziri.

itErl. CL 01

NCI.

6

i4LCL:

Q/AQL*

QC;
11

(NALL:cCI)' NUL

caeauuLL,cr Au,Lu. QcNi N±ALQ LLd
41N

IC

CIAO'

CL

liALL* /AL:44Ln CAN /A4LU NALL:0 TN LAN

AC/AL 4144%11111LX NLCel

NQL.'

CC

CQ/ALILILLLC14 /ANLEE

Alt

C1L;

LICLGIA4C1 14(il LCAULL(' L!CICC,C1

carat: waL ta.L1. ClCZ4 AdZIKIU Cal4. UL! CaLA<CC d4L4.0 L:CaCt4.C1' atm., daaa 41EL:CI, Actcu.cl aucacu
£:LE GILL! L,

E1

thaz, ziu alut LUGLa4C1 14401.:4Cil Z:6£ CULL! L, talLU L, N'AV: ;thud Lc! auciuu maxi NuLda dUD. cuu. cc,u, c,uAd cuac audtud uclu.a aa,
LCL

I

91

:UL4

Z4.1C1

UNU ciat,tatha'
(LLECil CA

c,uuac t at cl t

C(ECW

UCIGL44 eZLV

GILLU L,

aLcao,L4a:

z

accAu'
CL,

AGC440.1;

AEILIU

1.111C1Clca

Ld

UL4LU

CIGCr. LCi1C444 ctc,

atl

zgc,Luz

L

ard.2.,aa

cuaz;

Z1.4.11C1*

CdA, LNL AEt

t;uctr,La

NAW,C1 CILLIU NU ACAILE ICL
CaLE4LC: N41.: MCC
81

actaum CEA

AL'S. aKm..! CaAN

cLuILLu: LICE4WAL:cauctrad NA
£:St71.

G[4.4.12

calLzi

NALL'ACL a41.L.L2

uuumau

11 CACINIL4CV

CAlCtL

alLU L, CtIGL:
4UI,1 9

AQctic,

mum. Luc, a4aL uuLua

IilL I(LII

1LLC uacat.Lu

Laa,cr dl

AYLCi1C1

dl uaugui

UaL14E Clauct

UL

CUCU.

C

ciao.

uacua ai,ca att.au:
ca- as4A1U LAN

C4.1ClcacLAL CCL

NI CCtiN'
LECUL AN UCIGLCl. U
AUCtC NC1414414: UCA4.12

ti. accca (t,l) uaL

cuatIA

LcuLL,c1

cal, NI caLlUt 4C4LMC4Cl

L!CIIIL! C1144C1C,

tctco. LEcc,ce,Lcv alAtIGC14CAILI li,AlL4C1. CA NULL uo.t.aozucara.,a
12114.4C1'

Luca- rate,A: 61 Nuct 4,14 Hatt. oz
cz cz

NiU alA411 LG4L:6INULI MULE NCI NALL4a- L2IN ULICL C113.41.42: Nct
c,act..,cr

uLa.

4t44tl.,:

La uctcu.cr

ta,c,Lct <taiuL

cc

udiLrzl'

a

uadiu. ciaut
C1GC4

(SA (411C1L4C1 41.1C4.41:

6

z:tc au.0 Nrcoa:L,

NICd."

UtN Ct, aiaL,ct uaQt.a4a:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor OLZ LIZ

l'anini :15

71117

1',11512:15 71117

ix7 1'37;1 'mix 67 .711 13s? 111131' 7151i 171771 12171 537 15 iricni 66 14;3.1 69 ,',11T2r1 xi-5x In 737 Ann ,n-1x 1551 ,Inx xlin 68 ,13,5711s 1,517 11 1ox x5 ,ni ,incx 70.71177 '57 ito,nn 5x1 13,115x nx 13'N1' .ntoyn n1ty375 onx crwin3 ax ,'71133 71371 ,172,z 71 ?13't2 lt.2 7110
351 ,t1)ttIn7 1-71517 137
537 .113,V1" (1'3771)
73 .13/111t2.71

,10 13x ,18x 34 .7-rnront7 yin no,378 ,ntvpia run .711i12 17:7K ,(0,5:x) -rim 36 .7'11 Or 137 n,nn 551p8 35 .nrix 1111i 'D ixnn r17 11137" in 177X 131'71 137 7731X ,5 .4-15 n3rr1 Mtn ,-mx 37
xY

711r715 ,5 nt-imr; omn ,(c,54x) ncx

39 .3711r71 13717371 131' 137 38

rm.%

rrinricn lax ,n
74

72

.5'1U "331i 1371,517 111tnn1 ,1,17n nx iinmni
76

,n1tiTz7 517 con:
77

c51n nx nuoxi n1111x '517 cn,xcrin nnnmn5 cx,t7m 73 ,1317102 Tim 41 .13712 11/lx 32571 '13 11'1337 .nx ti17 52N 40 ,-Trix trxn
517 !Tin= 7.15 n,nn te7
Cipnn x11 1:111'71'3
42
43

.111T2 x5

.1117111i 13'110S I1 NT2 75

.,3,373 miton 13,177,7;n rrnm inT ,(13,7115x) :1'T% 1:1'711371 lOnnon 537 77nei y1n "1:37
44

rrix 71St, nx.rmi

,rrInni til7C
78

Ann 13717i71 1i71751

79

,7151137 '33 171 71 ?,x5x 'max
.nni-inn 11171 Oft

nsi:p nspin 1177) 5351 ,0,117t7 n37:v 117 tv,
1315m: ti1,5x 1033'71 517 46

.715x 1735 11711

711:Tv1,

.cninn
.t..rt ,),58 5371 trn: 1ED1.710" 13,m1r1
47
45

orrrirrix 11N 3715 larq 81 .1:1'11'57271 nrinTx nx izrnnn 'max so 1N 83 mton5 1072,1 c,nn 1:sn mil 82 .11137 13715 1I8 1371 351w .3n5 151717 m5 131rn1537m8 571 84 ..,-mxm 517 3712 3577 -pin 337

123'1 ,71T5 71T 13,711.2 1'71' 1311 13:58 718137111 53 7501

.1ritop,31

n5Inn 73785 77

nn,1

86

nTox 1x1 ylxn nxi 1:7,7itzln ritz 1INI3 85 .77,1x771 P11521132 x11 .rn 517 ,xinn ton rin riyt, .rvitc7
.3711'711 Nlinn Kin
rixi 13'37231 13,1111171 ninixn
my:Tr; 95 11114
87

.oninn 1xs1, x5 0511751 ,111x5 rotri 1171! x5 48 .nT 518 nT c,sns, 72113771 1.Z11 *Try ,ni 50 Anirrini 7151071 ttln "31i ,n "I:375 top 49

537 88.017211

m157; olnxi 117 17 110 cn 52 :crrinti 1772 rrrnx 517 any 11c7; 51 ,17ix 113 713 537 715 1tp:5 1ix3 .x-rn 5x ,11tx 53 .rnrx 13N
54 .11371 11137371 131Z71 nwrn nnx, ,31 ,1731i 56 !72M11'11 5x in 517 ,nix 11n11ti0 ,11nz 55 any 1137171 ,-ox 57 q:1171.1171 N17 13N 1313'1 ,nrrin ?3'-r5t71 5'21 tin% .c15 nnnvin yin 59 ,c,toin 572 my 5x 13715723 ,118x 58

?ritonn -Trnn rnipT ,n

.15,N1 4 17, ryvN-ia

.1,15 5N n+n-litin 537 roma vnv.)51:107:112
.82:11 711137

67
73

.nn-rxn
10,51D,
J7 ,1171

5vn

nnnzny 5Nr11) 5v 1517 mtv trv-iDn :nom, 517
:113.53:53 71117 '1 :19101

74 76

yIN5 un-rn vnlp ',nil, 5v -invnn -p-r :rt-rnzl ow ITT
.75-nan np5 7ro751

.111173 -worn 'D 71'537 11173 .111VM nx N17 IN 60 ,-Inx 137

rinv.)a 1172n5 nrr :71210:1 Wri" .1)1)111' N'237 5v 1nV ')D 1D1, nnv13-1 nN ninr5 nnan nvipin mon .nr.N5N 71 1171777 n,2177 7111271 5v 511pn1 n1a1T 71 Nri "maim

78

pinny, 713 ,"nno"

5,52 51)2 D11) rain mpn n1, nnni5N nvn TIN n17t5 Irun n,v-Inn Trrn 1724 .v15 5v Ivy, nD,1?5N:i1Irm .nnnriN 71n5175 non.] ray Dnnwnl 1,151 ptm) 'In 5v n-in) :1'2115N .715r.2 nN,nln rrinv .(5:9 nliv) "z-ina min" qpina 51,12 plvDnv wvionn :rminlvs 1713

79

.onx On= 13"t721.2 ,1315 1731i 62 ,tDi7 nrinvn 7 3,r1,5c71 1.023 61 ,118x 63 ritt 11m:11 64 ,12 17370 11Z71.2 517 7117,1115 lax: ,n 151 7171 715'571 iiv,xn Inn Ton rix tq171 65 .13'111 13'3133 ,n ,nctin
.t1311Y" 171N 17x 71355 13,727i711 ,1,1171x5

nn, 5:1 ,cn,lnx
.14:7 min
:12IN 15 In DII
:11K WW1,
.17r1Y,:11
36 38
52 53

80
85 87 .71+7151,25 71

1N117737 1D trpnInD N51 71,57137 nlynvna nr inn 1n75 inn :711)2v .13,1V21 nrInn nin1N ,NV12 519 nnonn nlTami tinnynn 5v 1N 7517, lialnn 1 Itrnpn nto .1a io,rnvn n+plo V' 1D 51n ,nnin 71 N51 nint
Apinn p5715 Npn-r 1x51 151D IN1175 -1N1n nm mmxm ninv

vov

rimy n+v-ionn 1?)'1.17,31r)r1 rpmn 1211':71in1
.70:11 711117

n,v-lonn

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 213 212

SL:144LIC,L CILLL!

UNUL41 NU

ZUC1

Nrc LkLL,'
NcEL,X1

69

crale
NU

acre!ri. NalL. Luz..au N4 &Cat LILOIN :;t42 Cl uuu UUNCicrcrl NU Wcro C4C1ccil' uxcucu
ELLLLL.1" LC1LcL LILN

IA.El,t.1.!

91 Ql;Lti
&Cep.
NALL:67

Ldati
S6

3cLdl Nall- 16 L:Cil:14LCV 44 ULLICL ra CL 06 441. Nall. 44 E6 MAO NU UAW! IdNI,A L,ELCLI Uc Z6 NcCLCI
IMIZILlacC

Qli;

LOLL

aLLL NalL C4 NL ULZLU CLNId LOLL

176

1.141-11L4 ULLICit

tao

IL

it

AUCi UtiLaILQ 96 1MA14cL.1:1' Q1 NLUL:
ccLLCUL

;achu

rI. c 1c

44
Ea142

LcULLe4C1 mutt.

4mutu
LNLCiL 4E1.41.1

ucdim
1.:LN

e.tULLJ. UCUINCLQ NU LAU GA
ULUcLL'

z

N4 Cl 4e1 41. cZUCL NalL
NLU, Cl

La. du

Lau I

cLrUCa 42CL Cc NCI. clleicCI L6 4L4LI ECUALTLILL,C11 LI2f.L.! L.,,ELEL: NL LU44 altU
L'ALL.NL* ueLL

;COW N4LII,C1 Cit441.6.

LILL 96 ciMLL'

MIL C4

UGALLIacCi Q4141

,CLNL NalL 4L, LcLLrL NL

L4C1.1. 66

;UV

Cad

ad.cu NIZIL 441 Lb-A LLU NU C4LLUcCI
444 Cit4411,c1

cLN,C1

N4LL Ncl. Cc

Cho ,uuLeio uNciu uur4u

14e21ClLil 41cal1 UNLA LNLI

ca,au uxLm NL

ELN LAN

NL ELN ULN £ e,vt aLaL NaiL uaiLua,a
s

ELN LLN LuL44u.' uLa ua,ek Kcal ue4dru Nt..r ;Ca 4LuaalL LILEdll EL 9 LINCAL Luca'. 424U' UUL4U Cl NLLFL cuaLcal rLal LAN L LlacHLUL CNalL CLdL' WW1 4LC' NLA NA ciahirco NL
NU 4CQ CLN IAN 9 ILLIU:1
LILCaz LACLECCI

LLCL

La!'

Urc411.

Catt Ld Nall

CLIC,c0 cUcl L4C441 alcUai ULCCL 41Q41 LL:LICaL.411 eiCZLSIL N4LUcC1 6 UL.,41.' 4114 MIL NU rQ LcCLN ULU, NU 4uLaiLu ,Lazr 1.11.1 tiruu Lcl t1dA' Nc4I. eideldelux LLCcQ ro cal LNL4CI UNLL/14'

LlIaLL4C1 UOLOcC1

MIL

CL4CQ

aCi1.11. LC.:1:1

Luzi.a Quo Nall. Q41

LicUcCI LNLA 1L.4

Cl ;CO ULL,L, NalL hEcil NU zu.a 4CQ Laud.' it Ccrit.ra' 1.11.41.
1.1.41Q,CI

KQ1L ULN

of
122ILLILLI

LULULLLEU UNA,C,LCL LULL,. CICLalcCI: AC44C41.:Cl: 1.:14141.4C1

99 06

NU UCELN'

N4` auu.La caa cwt. Nl,LLa uLL.La LaaL.a,a: utt.Lct:,a tct CL
LNalCI LI;
CLI.Cal

LULU. CL
CL4G1

CLCICLLLCL: NLILLC1 LCalC4Cl ULLILLACI
ACLL'CLC1

aLa' 4U UltalLtle

acULLL

aa.u.'

cal CCaLoa`

alCCV

LICILL

NU

C44.411.

G4L41:

16

CLULLLI:a aCALICL LICLLC14.0.

tAa NALL:,a LCLL

CaCIAL CCL CULLL:
C,2,2

MILL. USIL1

LCL1C1Le

diu41 aural], CLCIELLLCL JCL ZULINCI, Zd1.1-241:
1c,s2

NCA CCLEELLICI LC! auNCAtCl. LEMLLC1

cwa' ccau

LC! LNC1LCL LUCL&L,C1

au,LAL,a udiLa'

CULL Acc,c,

cra ca.ca
176

cAutuut. zActr Calcat chLva

atm

acact.0

L1ClcalLLI Al4L14,Cal:
LLC1121.41;

NCJI,L140,:

LLL
ZaILLLIL NU AL:CLa
z NALL2,a
9
41.1111-1LA

LIN NU

40.14.41

41E424

ULU: 11

acatc! Lmat.a,c1

LCA

Ul2ClU LLNCil

mat:
Ch6,14CV

CE1N411 illICC,L11 LC1.4 Ltul,C1.1.: caLct CLIANL C,cALLII t46.44,-G4.CL:
L&LLLC1

Z:96. a1L1

L, CCILILILLE'L.:CleaLSG412:
ClCULCLO,

utc, cid adtl.a NUL A trc,L,
s6

iNaL

C,CEN`

auuccAt aeLL,a

LNL 424

NL.C1

acc, aLac,r4a

Watt:

;14 MAL

aam. (ta Ci1L2LLICI CUI.LEC, 1:C4;44CM: cuiLL aim 2.1L1L CA a; C,C1LLEL UZLN

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor
SIZ

V.L.L13.112.

I.

9

GI1LL1

L:Lt1LL'. 91: CLUJ.

ualLua,c
4L'Q

LkC1

Lra.'
tcLL NI

LIUccLf EcLQ de211 ZielcUO cQcQ NUL LZ Qi4c1'

ANEGLCI aut..ru.r EalrcCI EiNLI AM.CUL. CL.c. LCA

L4Ec

nUt

L NL NAL:

ULILLCULICI LN41L

e24

LLauci

AtmL
XR

EL4LIQ' LaCielCcQ
UcL,U. LNU LUZUGI INU 1.!41.0 NIX

ucLaL,c
C1

4e2

Luar4 L'AALI CNI LcIR
41414C1 424

1.1.41.41

44X4 &Let rILUcCI E4LLQ COMM

NalL. NU 4LL4 24411240 NLLENI
cL;c1.!

-

azu.

L.M4NC40 NCI3L NalL

L4* C4

-

uatrax

gZ

4C4Cc4cCI MULL!' XaLrcQ EiNLI

-

L:444L! NU 4CC1 L:Cacis L.:LN z1 CCaLLUL ;CR CaLad:1 L',CLCC(.0

4a44a ccJea
Nr2,4

tlltcL.
NU

17.1424

1S4 UNL.M.1.1

3tc 4

4

IL.41. NU ULEU NeZIL ce,

Ira ci

41C411

CLLN

CO.;

eirzu

Cl

ILL

r,LtaLL:1 Eal4Lc ELM; CL' tIA 6Z 441,111:1*

Acc uca,6 NZL

LL2LN

c1CLL' NalL eiNralca NLU'LLX
LLILAL
ACad.
C11.4.

zaa,c cimr

LcELNIQ

LIEL
1E

calNell' 1.1.LNQ

LNLX oc 1.1.41U41,i

Q1SL1

LZ4I'LL' NalL

41-44E1 CiLILCL

LaW E4LAQ CILCL: LZI140

e1Slt4c 11LN. CILE LCL
C11.1.

crcLil QQL,Lcicai
1:4L4Q

UNLILI aLtQL! ;CO

ucdau
91

4L1 rrc

rUALT LP-W. MEL:

clU'L' MEL:

14EN

ims

cmL QQCI LINCAL AMSL 12cE1 444[1' rA,I. NU ULXLLI uouaLix
12LN c1

e,ce, Atcl11 CCIL441:1

1.1.LcCi

;al rui

ENLA dC4

Mar
L1

LZCcLL

LAAL

mR

4c4Lrepo.m.

ILLZ.C1

Lcum Laccv NA ccaCIL NelL

NmL LCLCE4C! LLILLN41
AN U.NQ

ACU'

L.14414LL 4C141

lencAcCI

LCULLU. LIUU'cCQ'

LMANCC, CNQW NalL zc elcL.Ncre NeILLMQ ,ruLei LCL cuazv Nall. C4 Num! CIULL4 LcL rezcaoe NU XI EGI4Lc CLNL 444C1' GI4LC1

cELNi 4N QuaL L:CLLN

;./ALLL! CALCI

LILL'

NU cLL.c0

LMANCX
/211241.

LCLNL Cc
eze2

;taw
;AEU/

N4N

elal

r1.1.11.,

AN

CC

C44474CCI*

MCA/ SU
NI
N44121:11

ci.Aa. Nix

;caw u.cq.

4N NALL:cCe LIQL4 C4 NU 413LL. LINCa.L NQ
N2LL:4C1 61

91

L'LILIU

Lac!

XQ 12a;

MU LcELrit. LCL

cdLCI Cc

tc 4LL4' rLQL

Le! Cc

&14'

4L!.0

axi

UtAL. NmL OW LIZacCL NG1L NU cLLS
1.':1

LL-Liar MALI N4LL.:40
N44141 NmL NeiL: oz

424 LNALL:c0

elarcUQ'

ell.' CIL Nall-. 124Lrez SAL',C1

m.uu.
N4LL241:1

ULA CA CLILXNLE re4NI,
LZL! 24441 WILL' U=LracC1
1..!c4Cl.

LCL: ACLLN

cLCAL AN N4LL.:41
Q1.1%c

QtA4L, cua44L
LNL4C1

e2Uc4Q' 44LLLLQ

ca14LL LeIN UccQ' LeiN 110 Q1.140 lz rELNL'

IMQ0

4N 11ALILI LCL 41E1.60 L.;ccrl 4N
UcL atezL

E4L4rl cNCicri. AN NalL NAL:

NUL'

NALL'. LLN N4LL:4C.1 zz

asrL CL

1L4t..u. LCL Cab..,4141

LAN NCLLIcrli LAN NV.

NM. Atli LLS
dLCarci:1*

N41L'a.C1 Cc

NLQU. CC4

uua cuu
LLNL

ELLLLU" AUCILL Ld 1.1.414,LkCi 44 LNLACI 42arame uakehxo C11. ILUdI NALL!,,C1 NU 4ELL cNQL.' 4QA1 ZelcU
NUL,CI USA N4LUcC1' LTUL:
UC4CU4/2141:1' 414 CILSCI UcL.: QV.

9

aad Na
4`C411.1

cz

mud'

1Ci4N4 QUTCLCI

ACLLIcal

CLVIINACV tz

LteALIA*

Nrac. NU

NLL.`,C

LNLI

aGaL

al;

cacen,u.r ChaLL6

C1C4LLUXU LcELrECI LLLcL

cn,J, wuue2cL ehca 4u4Sur rELe! rriL
1:m4w ca.
NalL NU

NalL LICL
CcLCI Sz

al;

CUANCI

udZLZ

ito

CiatiNcv QALN NU caiCIL
12CiaIN' cLtar.

LiLicclf
1414LCI

L4

Ca;

L4LI' CEAt.

Nall. NAL:
la.1.1.1.U. 9Z

Le2N

auu

4N Ne2w,c)

e2utuu.rcie

Luz&

NCI LE

cr44ro NU

LULGIC1

NALLMI LEN McCall' uLazt. ccL,

nor=

all1.4LL CAN usaea
G1GL

44cal

LCN

C4414' 44(1`,E1 dLQ1.! LlfdLLIL LkOLLI QI

L,

ZEA)

UCLA

(=

C4CLC,

aztL.: AcctuL

Lal

1121

cc eLL.aca uGLacca
Q1.41,

maw
2.4(,L:

9Z

CO. Nce.cul. LL.c,
caLt.L: Luct.cla
CtCl

(ctutl,
C4141

CL UNC1.12'

1.414:12C1C2ZiC4:1`2411.:UNC.444. AUCI

NCtL

LZ

N1LI4

L:C4.11.!44

cQcaLc!

L1t uu.cLca uaGL.,ct

caua
LIcSILL

4,4ECA4: ctLte,

rtt.cica caLl.ct az
17:L6'

L:Li.1." 414

uwaL LAttCL: LEL cauuct- NU

ro.a,4 NuL.cn
C2C1L1L1

uate.c,cr
££ ££

zctri. cadictu

cilactALICCV NLU4 tL2,1 ;CO,: L:cocl,

Z1

UNLa NU

L:c4e,t4Cc4:

4lNt

Adra ciaLL atuuL.ca
4dLlElLt

LzLicscco,:c4Qt.ca,a

Lrad
C,N

;a,

£1 91
LI

uatclu.

UCI.Ctc1:1

C<Uc LIU Cit/.44.4` ClCZ41:1:CA,.4A411:

Z:96. calL11 L1C4a0.1041:1., 9£ Z:9SZ. CILL: L, auelts,41:1:

Lzat.c122,11[44-

uwActa crLm:

tvaL.

ZCUC4.12C1GLi.C1' 124111241. 14LE:4401.L4Ci4a

6Z

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy 9IZ CVISION PDFCompressor of LIZ

ILLZLL.12

9L: calLt1

ULCI,LLI

CILLL'

NI

04.1.. atL LZtl4Q

175

LletLLSLI NALL

ud eiCQ'

CZL L1 ULNi QNe2LLI,Q

NALL LIILLL 4N Cc XL.e! CLL ENALULCI
NLX 441.6.41

ralE4L
LILN

UM 95 C41.41.4*

4LR cd1.0

LIQ LCL

cc

AL4cace ezu..ra4o 0ELau. CCCI UCLLU [ICU 0444C1:1'

Lazy
LC
Z5

4LL LNLAQ ACC'

uLuira

-

usu.!
9S

Aucr

rUCL EN41L CLGLLCI
L.

LCL 442412,0 LLL4LCI NcrCI AL 4N NLUQ

GLrcri catezu UAd ru.zro

LCILI" NU 4441. d4c4 eIN0111!' UCQULIL NalL C4 NU 41.:17 cCAtL CL 65 LL.41.0* NaCI urtra4o QLC4LE LNLAQ rLzu NCI ot ucuL. !L Q1 Cc ucLauc cL4SL LCL CL' ruAdL LCL' Leie,

ULCLi CI LNLAQ

CIACCQ' ELcLIQ 1LN4 C4 1S4 QV43NQ. 411 NALL:L01 U. AN41LLL'
r1.414CCI
LLL4LCI*

-

4L'

C'CLL NCI LL

AL0 Lel UNC1 aiOu LalU'ELI CMS* ANALULC CLUTLCI LCdtZLi arLL dLLLLLI [JCL!' (VALLI) ICA QUO NceA muucezi... Ni.CILX C4 LI 9S CILL LCCOL ULM.: UE4LLL: 0U0U UNC456.0 Qat', Laixt.A. NI 65
IL: CLILA LCICICL: NI CLILEW ALILLU Lt7.1NLLU UNC1 CL411.11. LLUCLL /2IdLCA'

&L4'
1.1.LL

alr'CLCI
AL

;NUL

NALL

A' uaLL NalL NAL
NFL
140

it
zt

Lel

CIILI LC LIEN U4L4CI GICL. NL LcELCCI 4 4 LCCICICL LW CALI 40LL
NL

C4L4CI

stu. Aim r444ri. L

NL0 , Cr

NCI c4L.r4

e.tarl

eze,urt. eiN Et

04LLLTI eZILCLCI
I.Nce21.

NUM)

(41AUEL

tt.
NLE

NaCQ NQ

LEL-ULTLCULII S4cC1 NU izi4AL_rN

ULP

Cei NU ALIZah; ',NU LIEN CALAQ LLILICO* LLILN LVAL!' Cei

cncrl.

AN

Nall, ANAL:
NL: ,
4.L

09

ALICalai

ANALULCI

4I.Le Cr, Lcl C, ULCL eiCix UNreAcCI NU Li Ne2l1;41 L!,,U Nall 19 LSO NU LAM!. LILN LNL40 CELL' CA UNLQU 3CL 441 ILL Ca LI,LI 4101 L0 Z9 42LIdLAQI.' LAN CZIL!' Nix 4LULLZL 4.1.C4L 4N LCUYL4 dELC'
AN

00UL04.0 N4cL LULU...rt. LCUCLIV 4,0ACL 1e204L 00L.LQ4.01 Ne24.LIQ L'LLL NalL NL 14.04atra UCLcL 4Q41 CL4LICI
Intl

ucu_uuLcuu

ENLQUI

NALL14.11

cEelaill

AN CL ALIL4 10uL NalL NAL! CCILLIL0 U.N0

st

CUCI ,CL;

4N C.

NI. 91'
r.CL4.1.11:1

alceZ4LI. CAN U4LC/A tIALUC 4ELN AN Cc

CIC QoaLu..r

L4e2 LLX4ELI

SECIC LCI NeAL

eiNeiLLICI

CaL5,0

LNL4Q NULi NUL

cledACL LNA4.1.: LINZ' L'LN e4C1-0 c4

clad Ncl

LIZQLLLI LIQLCL: 442

Lt AUQLel.' ,,LCAL LAN CNLAI N41.1.!,0 tALLN LCL C4 Cc ,LNI. 4N OM E' LLULQ. ULCiA
4N C4
NI.

CGALQQ

C4
LI4I1cN1 LLI41QL

61'

CL:CC4L:i 4N4LLLC1 LWLLL

4ar4L'
ALIO

NL0LLT Nei alALLILEI OIALICL CCL

NALL:LCIi

LIL

£9

lltcl
NLUL

elNeiLLI,Q QalLrULL4.1:2

-

LCL

440N4' 4c La

I.0eINCX NUM.: 4.ELL,

-

4c041

a4o

EQ.

ILL!

LCNL.ri, C/21Q4.0 NIZIL

CCL'
Cez

/CLEM AL:CI EGLL LNL4Q ULLCI`

Lt0

JAN

CU

AU

ELLL' NOIL NU LL4all LZC4LLQ' LLELCCI NL
LL-41

LLNLCI LID

os 4E4,1 CL!C
NALULCI 15

UV& ;CA,

ci4C4crl.' L

LG 001-1.,04.0 LIQQL, NU NALL ULLLCL 1'9 N eINCZ,C1 LLUC14.0 ULLCU LCLN LACI41 CL' ruAdi.

NUL' K4

al

cm NAL0' alri. ACCI ULdUL

AISLACI* AtAUL

eztec.!
CILXLCCL

uzu4a.
LcICL

ANUL UNL00. NU CUE! LULU'. 0(.0 UeZ1Z.0 Cd. LLLCL NALL:LCI S9 ACCI: Adu Eckl cudru 99 deilLCL0* ANUALC NIL! ECU CINU

LULU LCNL.ell Ei0C40 Na CA AI. z9 ,'LN4.0* r;c1. L.d N ACCI' altcGiL: UQL CA C, NL Es N4LU,C11 ILALT NULLCI CI0r, 1-1,LILILLLNL

AuL LALC FU UAC NUCC1 rezdu
/tu.

acduc4L Lai Lu6 uuo
ClLEC413

AUNCLa Cl4LEL
CiL4cLr ECt4l. CALL:

LIU t4t4CI aca4ca

L

z:s

ruaL ULU Cl: CUCIA Ivat.. CA 6E aLLL: L, stAtu4a: Arita uaLL Ib
Et

t:

U44144

acoua: 4LL.44a

244CCI

AHaI.L CCaLLL: CLL!Lail4C1 UAL!:

95

ACICLA,

ILLa'

cm. atultz mciLd cuiLicu. cacQLL A/tLEL4 LI/aLcu IL CLANC,IT 141.0,:14,24 LC4 WU. IAN CNI LzL_Lmicuu L'AL2LL,CILILELL4C1- CULLICVZ44,41,CL.I.:LELCUL:: u.ct 61Auta- uduia
£1:91;
CULL: L,
L:111.1, LC44-4,

Kum' Ewa 4rdrat: mai. L i'S:6
L

L, CELLE:

LS

st
IS

9:4£

CILLL L,

LaLLI CULA C!ZLLLII

<AUL(

LILall

4aacu CELLI' 4LX4rt: ((gals UQ Nal.
ACLEUt

LCil CULL:

65
Z9

Law

CUccTit

Luat, Calla 41.241.1.1

L:CLCL4CI ACCIA4L1 LCII CUUL

uucLaum,

atc,,

£1:Oc

caLLu L, CANALL'Z' EGLLLI

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofRIZ CVISION PDFCompressor 6IZ

L:LL1,1.12 I..

9

CILLL2

UL.L1112 91

alt.t.:

NML 41L 1:/C1L: MA,ULLIV

atLZ

Q,AN Oat alalaLL

N4C1Lf

C4 NLLCL:

ECLI ECL

LIUZLCOL

LC41.!0

ULML U.Cal L

LL

£1

LCiaL4 19

1:4Li

C1LalLi.0 LENLLU E4LalL'
1,

4ruix

,ELLL:

4L',C41. 4C1MC,4(.,0 NUJ

IL 4,1 CULL AELN SAL;I: L141 MAU N4LL:,0' EcL LLatL uenz.o rouLiu CA-,CLA' N4LL!(.0 CL C4114' 01:L. OIL

;.ECL' NGIL LECA

AIL RL 4C0 ICLt (.1,14Utli AN LCL CNalL NC4C0 0CCII L:LEi.NC0 Latq 6L LICLL 4C141 14C' L&C0 NLIC,0 L:ALlz atU 'LLNL AN

4LELLU, LcELI'L` 99 GLc QCA INC46. 69 .4"L MilULLL: CrULE(.0 L1SLG4 tLLC40 1:r04C,E1 4Nra1t.C1 NLU xaLl EINLI 4NCM,0' 0L3N LEL C4ECICI

Lcataini.r c1.5.4

drr,

EatA;

LcitL

ELALXIT

zird:1 call/

ato. LU1cdl azeiLudz Ld

4eac1' 004 A4LI AMNU0 44,C0
4410La1C0

ELS,C0

Nil

;co rul

N4LL!,0

OR

cc4.La 4LEaL ucaLlg ,N0i.r1.' NOL 4041ra1i.1:2 NLLILLI

AL',tc4 12.4U1 ECO LLM EMC1LICO'
L:LN

atLX 4.NOLls

LNUL
EL

atLIC CLN

NALL',4.0

OL

uudru
L3LLLU0 L0EC1L0
19

041t.L.LU

;cc aul

N4LL!, 4irc0' :LA

NeZ1L NIX

ALL

caLCOL:4 c1L4Lic cLUL

000

14 Ca. N4LL:c0
e21'4

NMI- UNLCiAA LX,.; NA
IL LI;CA.,CLA'

00ULL

;c

C4LC1

4CQ

rut 44141
L4cLez

ASU Le,rclit.r

EE44LLI0'
EL H4W,C1
ZL

1.:4EL,0 ACILEU 44.1. ALLLIL

C1C1NE,C1

44LUL !CL LNOL

IruI

ELN' 0Nea., E4 ACQ ICU/

az4a3 cL cdt.c.

;cal

uuLai

cd,

ce,Luc' la1 4L cc,ix Acid eicaz 4co aul CUL-41'

NALL!,Cli AUCL cliCUML LALL EL' ICL,LLE eaLL, L414MLLI0
ACEI

LaLrac

ULT0OLL'

;Cal 4440

UOLL

atL

zuaL RCcLcq
AL

Mx, I:12LN urau. ;Edo 4U0
ALM L.TaLII LAN
AN4LL:c01

cLLLu.x. 4uaLL LL 441 siLL ,ari, NO Z9 cUrCLL Ucal LNL40 N4LL:,,C1' L41. 'PR i.C3LL' LULE,Lig 4L'
120 £9

-

LrCL(.0' Erc0 CirMLLL.00 4C0 LCUi C44X000' C1SE0 4LE1-0 1.1.0 £L cCGLIi N4LL%0 LEU01, ,NC4,CLI ELT; UNE!

EC4,0E

ui 3urou
LEL

C4 4LQ 4ez4Lu cLce,i. 4N ?UAL 144LL;(.0 C1t441.4. 4NUL(.0
NL 14,00L0

UC1al4AL 2,14 CI AA bL ,EAcUL' AN L441.40

clii.LL LAN

;LEL'

4CLGL(.0 ,LCIL LAN
a4U 1;4SLL4L:

NI.C41:.'

UCA
99

ULAL' AN NUE! NL
L414L0LIL 4CL4Lf' LUOL 4atLLCL CZOLSEL
LE`Cdtic' EQUL 001d CiLE,N
LL'L

.0 N4LL!(.0 AN4LL4,0'
SL

04A/:0

cLel,A Oat

ALCM0'

LrL ZLNLIX

a,0 L0/211.1 LNL CNalL x,Lat. NalL uzu..razi N;Lua LNML, EcLari. NML WALLIaca NAL: ciza,4u GCcCI
UAE0' ELL NalL C;
;UM
CLCILIg

98 NLCL!'

4EL 44 0a1; CiLal; N41.1J.4:1 [NW aLrall 0Nutt. 41 aleiurt. NaIL
CUZIA

aLLL

WILL 9L

CZLEXCI LNLA0 ANALL!Zli

1.!101

La:LN EcLO L8 EG4C0' CIE Lacl-L4 (UMLU'0,0) 4L:0 ,ACL atl 0t441.41.:'
atLLZ

LcIrUL N4LLL.L1'

eZIA

LLrL

rtL 40 AL,MA,
ss 441-YE, 4Lrai

Lt61; ,CLAU C4 LUOL Ni.40 UNLIL Nrez.o: Zri. SA

N4LL!, 0LM4

N4LL:40' rUcE

04;

Nralc0

L:LUcelL NalL, LNAL: UCLUL(.0

NLQL: C4 az4

cdc

ELIO 69 1/00L' Cc
a4lUL

aro

CU,

UNICIL S:06 ECILLLI

1:CNCLL CULL% ELC1C,

NAL!' AA

LIA1 404I

LtEal

atcaid uuQuai.c1 cat 4l4CL: Lt/tal EEL EillCa matt. c4 etLcuct NULL4 cau,4u
LECI.:

19

.&L. 4041 CidLEL!
N,CC1 ctC.11:1

Nat. 99
69

Lcca. uatchz:

atm AULLU ANALt140.

NALAL4

umaucz ACI.G1.44 talc

11.:l

;ULM: UUNC4C1 IL
ZL
17L

L:CLNULL AdLCLU ;ELM., ClcaA NL NALL:LW ANALALCIACLICLU CZac, N4ACI:

9Z

LIGLCIC 4LCIACI tatiuu,ci LIZ,11 Luda.NA allUGL 4NCL4GVENALAL4 EL:CA
LELLCLU' ALCI.Le NE

aLLL: L, LILZU4LL:
CC4.

19

UCtau.

CLA

AZ-NIL:La

4.1.1.1.111.

LLcI att,Lci Ntcw.'

CA atC, ECZLNLL1

actLtcL C1GLalcQ aSL ta iutatda unizda <tact
12244,,4o4 LO4CCI: C1C
CA

atuu4 cauta.t.
ClalC,c

CS,4,-41.4

NC,13.141:1

4U LtLCil, NA

L1C441.441.:

NMI);
mac,
LIC1 LILILL.LL LEL

Auatc, (c4AL

0.1-Ct N1,1.1.14.4 11C1GLat,4:

tat 414: NALL:4a

atuszco.A,a Act. NLU ALM' ACLELL

WU NCI auciuLaa acuazwa
1.1.1,12.

99

Nuuct ucA_,ciA

UthLU ZUCI

Auci actEL

CLL

NU CtULLLCIANCIE

alt2dEl. 1:CLGI.alL4 A2L.:Z:Lal IL: 1441.C.41 Z:961* CULL: L, UUl1= C1lg4N LINALLoa 4c4.1 cmcga` cuaA ,cLALE CA Auct at,N41 uslc,,A44' 41E41 c,cau. ucvaA. uatt. NLI 4t1.44a: N4ca tuc4c4a. uctm. aca Acau. ucaA cac,Qc,ci eu.44a

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofOZ Z ZI Z CVISION PDFCompressor

lartLL:
;14 Cc 66 UNLLL'

91

CLI.LU,

LMELLL: 1: 9 CIILL:

UGrc CN41.1.:(.0 QUQL;

taal

EdLL.N1.1; 96

ULLCU LcZal LEL'

C; (MIL

;CUti. L;CICL NU CMLI.C4cCI

uLL,LrL

rum!

aucLLA

001 L(..CLECI. 441 1..!taCiCt.Q LMNC4..C6.0 ISA CICiCI.LZ
L144z

;I.

LII4,14

LcenLL..,. I.LLIC4cCI

41441.UcCI' 411.1.Xactl 1.:.CaLacCI

NmL L.NLLAu. Nu

41-11U. QcClcZ I.N;LUcCi

NcECI C4L,E41.1:2 LNL;CI

t- NAN
C44C1

Nat

CNLU NLLE CLI;c6 CNea. 101 NUL: crcLLI QULLQ,CI cl.LcL

-

4Q1.' UC1LILICL.,C1 4irz

Ld

UUezmuu eidLLC

1.41.11I

LIQL LeirciL;

CcIaL 4zrLlX USW:,

Ne21.1.:40

06

-

LLLal IAN u.L.a4Li use, LcaLii.! 1442 UUL4CLI CalC1.4L!' 44N;1.1.:c0 IdLiLlt.t.CLID NmL NU'
12CdLLICI CCL Cc
C4 At

4;
16

%CIL

U.

Uridd`
UCCI

4%

uacL.L. 4441

z01 411441* UdI.Lell LW cl.L4cCI £01 ;CalC4IL,C2 LCIALLU L'ILCU lAUCcN CUNC4C,C1 Le2L.ruLL L.NciL.r N/AL UNc/A ede2 424:11.r1. Liz ceaL. NIX11-.411 UCI Cc NCI.

NU ;t4LLT CLc LcCLrL

shuL

141.1.4.12

44.4,1

L%

LC MULfUccCLICI CiNUL UGICL4LLI NU LtaLL
N4ZLLcR

Z6

L1414' L Nal
NU

Nil ,LL.4

4;cCC1 NUL 4zLclL N4ILL:(.0 NU
Ne211.
C11,t1..!

MU% LGLQU CUULLd alCILLUV, LIII.C1 NU UlJcLU.

4LIL

41...Cclf

CL144,11:1

N;c1.
N421.!

CtILL

11.1.1

1U

LFcCxLc N421.1.20:11 4E1412

4iN NWT/ NALL:cal CNLIZILI t.NCial. 42N L Nal

toi

CcI.C1 EC4EL11.

LIM

ZdL

Exu.n.Lx 4.=4.r1.

e2N

NalL

col

Ca.

&CM ;UCI
NalL

4 CUciddCCI OcCcCI OcC,C1 Neil.L`.40 c4CicLCO Ne2LI CC4 CaLCILIL!' UldL! NUL!' JC1.4L'. LL' rue,ducl Nag- C; NIX ;CCI cCNL UCiLicrl LP-144U
//1C1.41.Lf

;L:i.ru..r CLc Ld

-

CNI.U1!

CI.' alUNQcrl. ANLIL CN41.1241 UCLaLcCI LA 901 LMC1C,C1* LUCI 41 CILa4 NU 12aLL.ruz L! EWAN cLau e,co C41.1. 11;WCI eatcau Neiu. LAN

-

NULZ'

MU.

Crc CLACQ NU 41.41.:

LJC.(1.

N(.411.

16

4;

UchINAL ULU.

CCI..
I.Cc1.11

&rat

;UCI LEM., N;LUcC1' ucar LIcalaL 44cUCI ;CacLUI ;CCI U11.1. U41.4C1 Ucc NL Z,CLI. U4LACI arc 4e2 aux LO1

,uaLA' azaL NU LRruL cuaL1 NmL NU IL/411; 441cUtl
azu IL:

4;

UNcUri!. L.re,cci

ucia. al IQ'

mu ;L.:

CLc

NQQ NalL NAL! L'Q 901 UCLaLc1:1 dkiA NU N421.1;41 crUU
Cc

42:14N

41.ral ACCI EEGs NALL!cil:
L'4C41.L

gad Na

601

LarC

cOcUl. N(AL WC!

LlIcra:Q1 Ntard.r.11 LNU ;CCI
ceiCI.

NralcCI ULLIdLICI Cc LtILV LUCLNCC1 CNCO ;N;LUcCI ULIUccCI.LICCI NU LIQC1.1. Nei g6
96

crux

42C1.4111

Liide!L

Nrz

t6

Ca'

LEN C41.;CI

CcLCCI NeAL C4 NU'

Ui

NUQ

cl.L4cCI NQ

;UalCd

1.dC41.

CLLcaLIJ

eZ1ILE1

;NUL LaLl. L W

ENell.: 4.rur

LCLUC4C1 cOe2cLIL'. INL.r ce, e2NUL CUCI

crUr LcCI.rit

-

I-cad;

011

[cat LW

Cat
NL

;41.C1LcCI ccaINL' A4L

N411.124.0

;CR C1LC NALL!.4.0 NE; NE; Nall-

LW

C41.1 1.4C-1.

I.C;CCI

MEW

UC1LC C4z 1441

444 L6 444. NaIL LG1LL C; 144 4CLCI 1CL 4CLQ NU rcCli N4zL ;C; Ucc1:1 ;UCI rcul. NULCU.' 141.* WM.

Auataat L:dtt.rt
tU

CSC,

udu.stl c!L.Nu

aLAQa.

at.au ustaArzaat
C244114.C1

L:acatLu

cdta
all,
114:11.112

96

ALtalaat

NL1LZ uato.1. UGC,
CAGLa4C1:

zdau

Ltdt,t4u Etat. LL uttauu
ocutha. 1.MC CtLNI D4144 tat.L
Li.C,C1

ORLI: NUJ

SIG,I.L!4.11.

LLN LUALL

C114,44:

tot

at; EraltAn

mdt.

ataLizt.
1.2d11.241.

YlL44.1:1 12d11.241. GLaCt. ULE4.1.1 Cad1C4C1' NLLL4C1

112LI,C,GLIC1CL1,1:1(atC,O, 1.2VC,N

NU

atucti. atutt urtrL,ct' Acuttu (aaGa' ttELe
l.:ClGt.41:1

tAuta uciwit al

Cala L:4t1.0.: LIU ZOI raILL, ataLLEL ti.a:acLcada rat. cot t:z Z att.0 L, 4tt.t4LE: t2dtuil udtt.t41NU c,Lstu Latu C1C211 aauactu rxatm: rtau Ara rdu. 901
NU
CLI.4.24; l:C4ANL ril4,
NU

Z:Zl GILL L, 4m4t.4a: CAUCAL. ctuL' CE, t4C,LI:CU, 4A urtatact Aatztat aucttru uactaaaa ,A1 Attuc1: 1.,,Ltum,rtra NAIL ELtdtru catcLut 1.1.1111.1:1 LLLcU1U caaLirt. C1LC14.C1 NULC1 4C.41.411:). ELM (tax tuaL AC ra tc,czLa Auaat.l. cCl tmat. ArtaArtct' CiLCQLGI aLicitz (1E1E111 ra udi.a_NaArla..0 uNaAsta LULIGU uct.o.I. NU C,L:GL LiaC.411. c.tLatu aatALa.rtcL uadt: t4Lts.: drtrt:
L:C424C441,13

69
16

cacatEctt

Z6
E6

:sz att.t.:

CaCIL!La.

1/4411HZ,L:

Z:£1Z. CULL L, MAL:

141411

CCl

L,

tact<ta.tu.Lur z:g caw

C4LL,G1L1

uatat

rttu

cauEatt

L:12::11.4

LQILIU
CjEct.:2

CaC41.1LL 12CIL4ACI

LcCc1

1:11.:* 1161C,C1 12CNILI C4144L:11C111.11 0,204:1

S6

L,

AL:atrd: dat 0l1

atcara UNC11.1cla

atELCCLI

NU

a14G1.1 CLc 4C42.4C1,14.1 CO.UUL 2414E4

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ZZZ ZZ £

L:LC1LL: L: 9 CULL:

L:LCLLL:

V9

(ILL
IILILN C41.0
411CL.

Curl' rur
caom

Nea,

NCLLICI

1.LX

CLLL 4L

4NC11.1.4

4L uLL4n. AUL Ezt ULM CCialliacCr 1.14.! IAN
LI.C142L! L.:41EL(

4C4 4mL4Q 011 4EQUI 44 Le! LuarcL [CZ C4 LIMN 4dLauv AN LL10 C144.1.1'
1ce2c41.11:

III

04LN

ram

4a0Le!

rue,e!L xmL NAL!

44

Call.1.1

rue,ek
ALALT C1(.04C

NGAL,

CCA LIC11.ft.0 L1LI44ll CcLQ

1.104,01N44.121:1

Leurru zmuu L11.1 11 NeAL 14cL 144 0414 01.414 NALL'A zit 0.11 N4LL.14101 au0L, CGLL LrL NL Emmy 4CL. 0C4 AU EN!:
442 4LEZ1

40Q Luurzu ratzie mica. LaLEL, cuLaciu
LL.:1.14

Lralt
040,,E

ri.r4c

CaLL.CLI U41.: Rc 4L4Lt

NO INI.40

art, C4L.L1
C40440
LIEC14L

Lcal: rula

at; 4Lx szi
CLL.C4.
L10 CL

Cx NCi cii 41211 NalL

uLn
1.1CLIce01.

C140 NU N4LLM1

L:41.E.0 xLUQ CzGL Cl

44

St11.11.1.LX,.1.

NU

LLQ C1dL.00' 41441.1

9Z1 ULLA.' 11471Cl. I.C1X4rceACCII

calL,

&LAU' Crc C41.1.0
LuLLL

LIU' C411

/CULL LZL ;.4e1r LLLI Z41.1

420C4r40
U.c.L.NLCI

C4 1.4L LLUI

0411 LIZActl.
1.11.N

wait' utaL

01

4aLcaucce
NQL ULN

NAULCI

;Co

al4L1

C4N121L

i1C4L

Lt;

4411.L NalL

LN4LLIc0

ILO rte11.11 Ld

44.00

clt

LUSELL' 2iLLIL 110 NALL-IX' 140L

44

1.1.0.01.C,0' 140

40

NALU.L0 9Z1 01,01.L.1,11.0*

UrNAA' 1.4 NALL'ACr C1L414Lc NULAQ 4CZL1, U141-E 2L x LCA ULL 4L!0L.41. LEAN LULL CAN lf.N1.04 NA 911 LLULCI* MAU N4LL:43:1

-

ma.

end.L,a

caLa4ca GILL' L..! CQ1L 111 ZNL0LCCV CiC eiaanu,ca ,daLL LmtriaLt LI1 LI.A 4.441 AN N4LL:41 44 .241.L.c0 1.101,04,.0 N4LL;c1:1
Nal. Nu
lxix` C4
teix
NOLLL
1.1.41.11.1.4.0

4; 911

CCU &Cal AU0 LE4alc

LICI4 C41.4L

dEL, Caat,

rLca

414EC10 41L4:

e,un

rL0a

eist

4c1. eli.La
L4U.

Earl

ANLIL 1.0Llar4.01 CLX.C4LCU UULcQ

lxuL temrr

1.;41.416.C1 611

I.CLUM.0* COAcUL: L.,CLEt.

400 our

le Lit

Ex41L4cv
LL.10.7

cn,ehu Ltd
141.r.L1 441

NA Luruui. CI. CLL

44E01' causa: uw, CACL! 4l L1C,L 1.1LN HI CCialLiC(.0
e21.

LLC LIU.; C41.420 Ccal.(.10 LIEN LC414CI C1LC1.1'

CUrI zzt 04.411.40'

141.1.11

uaut. Clal«LlU
acct
CaLlE1L* NA NALL'ACI AL:G[44.11
QC, NA112,11 &,L112
1111.4C1

cilCUCLIL:

mum.'

1.!CE4N (LC, Q4.1.1 EC1Cle 411C11.1EL W.C4GLCad4
cCcl

ELL =MAU

1NU uudati.da

ail 441.: uL.4t: ctEL'acta au, tzc,,u awn.dt
ZELLU

Z11

EULLIC11" CGcLU4 RC,
CZ1

cam tccu atc, utaiza:

z:cti LULL'

tt.a-rx
11.:

5E1

cauc,cuuax uut.a,ta
41.4

Las.

uuu.,,cr cc,t4L. Niuit
NZA ucaazie
4.11:1

weigh
1241-!11.41:1

6Z1

adrat. uNcia,,ta' cuti.4 ac
Cllt4. 14C4E1
C,

LEUL:1:1 1M NAL:

C4.

unco..,ct uct.atcda at.14: 1,tu cat.

911

LCL

cac,

NU

LLICCL,G1 CALE!. L!Cl

NU AdLat
NILO: C4
cCd

CaCALL

AN

truo.uL auucuAL
caAN ACC4N CIALN

rueutc, ctuac! caucaid uuct_cada ucat.a sz9)' (caw N1ULL ZdLC caCGC, MUM. atc,
ciszut. c,cLQL,ct

lLL'AtC4aCC1: 9Z1

(11E1 9:917L EGIALL! (t LUE4N1 caunra tcL 44 cLut u4uu.,crAttISC40, AUNCA CatLc4

NlUCIANALL!,cr ctEcta cmc, CatLCU Luc!, ALM ACEcN altrAUL EL:LULA( cactuti. uGuada Act: 411.0, 911

iuni

arum

LIUNCA,4
CtECAEl

1.11.1

ualu'

ate.,

NALL!,C1'

alUil NU

ELICIELtl* AEU AL:Lila!

z:s LIEU' L, LIC44: alAC411: N141.: clic, unit

LUYAULLC ActICC4l: NtC4L OZ1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of17ZZ CVISION PDFCompressor SZZ

144,44,4

L:C444 Ll:

CALLA:.

ICL 1.:Ca4CLU.' LILL N4 amCIL LUC/ LMALICiLV r4ELL.4 LCLal ACC1 LL!CaNtl 1114Lie ClALICW. 4um4E CLUCC1 NIX LkLezri, NUL 9 L OILLLLIX NU LULZ4CL LEr,ci 4EC1CO 4Q C1LC' Li4e4L NCI
d1.6.CIL!

Ld

LNI:1 LI4C14CL` unr4412' ua41:1 ULId44C4LI CN41L LrLa. 41INC1C1:1 alarl.' N4 1.44Era., =4E0 NI 4CA4CZI. ACi41 41C1.4Cl) NU CCM (alcAULL N144 g CCall NMI. CA NU 4lIL4CL LAC1S1 CLNalLZW NAIL, arcra. Cala

Q44.44

,C44 I L
al;

t;t4.; Q
Can

KV

rQ raiLE AOLLCCII LIZLCL

NL LNLACI

444CCI` ALUM L4arCE:1 04441
UCL3L41:1 Ael carLL Lr4L4CLI:1
LULULO ULLICa NALL.4.0

e,caluan
4NU4CL Oat

LuzeilL CKaw and LLL NA RCUL WI! 1.1.2KSIL 6 Nall. lC4 of CC4L` 4CL ;Qat:I alCal, Cc fah: NIX U4441:1
4UG44 Nall.
441

4L4

N1.11

II

CC1.'

ALM (XXXI.
Catt,

ALM

-

LmarL az; uduai =cm_ Ca UAL: ACI.L NU L!C1044 NLuLuaL NU' Al tutu. I1 4c az4cLu4L' 44 CLCUZL

alCa 441LIZU

Carl Nall. Udall
LQCLI41 alLC14 Llat

L!CN CALACI

LLU GEL

LUNLO AMC' atUGAA cato
LLI4C1 L'AcAL!

LULN

Exaziu c4o4v.

L!44412 NLU NU NLLILLI:

atI 4e4al

Z1

4a4444: 4LC4 1.5..Lcu CdLL, NLUL L4a4L Lam. Nu 4Cai1Li. CULL Z ML NAL! ZNEN, NLICI 4E1 NUL411 AA LIcOUCL

rpm
NLX

Lracod
AL

CI

aLrou
Li

;cc

ucdent. Ac/41 NLL' uasrL
LuuenELL.

U4Lc1

HLLI utez

C1LCL! QC41.- 4C1. LMJ.

NLar4L 44 LELL LEL,

!am.

war,ra

04441 NIX

LII.4l LAMIL

LLILILANL UNLJ. 4EL4CL

LILIC4L G1M440 4NQLL1

cam. VALNA

ACC,. QQLE'L
5

rl,Nal

L',C41.14:1

IXU LC4LCI

ELLNLLI 44 ClAL NU U44rI NLQ

atI E4xclk
1.:LIL4L!'

124Lci LX/412

OGLE' NLI dLN

- ti aLLa ,caxcL
CA
51

4c4

Ei

W Eco en,AurL

uolataw

12a40 12lId44C4L! CN41L

CZNLL.'

NalL
AucaLtu
aLCLI u.Qc1.14 Cc

LC; ACLII

44m4L ACILCUL

Lc

;Mr Malc.L.,
4CaCILJ.

Q4441: LIZZLi
azu.

4N 44L4C1

ILAUr

upt

NU LIAMQ AN

Lraen

zisca'
rene.,u

Ld

,u411;

t4

CEU

ttLada ucact4ct44 uoLcac44 z:vt7 DILL' L, .la:U41.1 UU4C1. A4LiatA4a cteccu caucAL NU cA4411 ua4ct tcL4N4 uuANI. Cc uctaGLiu
caMUL: 4Ltat444' CithL
c4a4
CiLGANL! Lc4cu cuuu uctuu c4 ttLa44 uctaaaa uclati..1.:44.M.1, atur4at acxl ucte.Lat,,)'

t

Cra! NU ru44E 44L' Auencza.

LCLELLIEL 91

aie,,w

Ecu.n crmea

(c4u NAadia Cal acra
za.tca444V uc4u
4t4

aLc4u NANiAN NAt4at,L tcci.c4u: tu:tzitt: (NACLINC!).uctctri.

AUCLU NIU UtN

1.414

(9s Lwatt E4LI AutLEI. catLat 4N41.1.4411 LCA1 GaC14412: catuar ataaAut L'AZ4Nc4 CAA LLLctU4 CU-ACL:I atchLtcL aGLcit44 LILIC(411: 44Q4Lu) OL (cacu 44aLNL,' Nut. 4cit1ct'LNL4t: MAC, calLNL,' NL,C14
UCIGLL!)
AGC,.

rata u4Lut ucauL

cacuL ucteLca um.E uutLcl. AGr, ctAa ac au ucceLca Ccu atm ctc, d4Ftl acuu LRN acuL' uudLca LcU acuu. quit L cGatd. tct ce.Ltatut. ue.ALNI

uetudAuL atuccac!

aCUL4E'

UttLacil: lcal

CLI.CLENFL. LNAUC4U:NENLU

C4ELL.4

ctzt.4ct

5
L

clan.; uculLat CcU
ccauc.a. CULL cNcilL

za.ta444 uadLa uci4r.L:c4u rIct cat44caa' AatLct act 4atLNc, arc, UCIGLacCt ,.al AatLat: uattct
C4CLEL!

Cl tct Aa4A. I ca, L,

9

utatcat NI ca.au` ccaL
NU
AL CLNU

4.1.watt

Nt
cto At
ct2C4t4

LULLI.!

1.LLGLUL acc.4uct cauttAt cctu atuact C14 CM. CC(LE UNU <Inca' Nl 114U1 At.d: MEGA;
CUAL

41.4t u4u atc,N cam Lac, actLt L4utat CACI uc4zta 4NUL 12,EkU ctc, autect NARa.*N NAtiat,L =luau cut: c4N4L1.` 4.11 Et atac! Ncl. cauQate! uuutcau AucauctLtu NIU ueatl uacta. c4 maul 4Ltcaco.4' caA AUGUctlactctaLu uctreattu ducats' Na4Nc441u ACML LAN Lcaucctu UCL(N cac u.A444. amac(L IUCNI to_tal444` LAN Lauda cm.4 Lcuct: 4Ltat4,,4v 4 cautta ANt.a. uata4ctu ccAu. c4 uttLcha 4Ca LNLACI 4LtatA44y 441..ta4id4' CLLCI. Utti.N calm: LCALNLU caca.t.a. acLatz Nt111.114,Cl: NL,1.12.4.4* ULN WALL

=a- Lute. e.Lua watt

ULN taILNC, NLa Cu, ucact4,c4

11

au((

NU ctaN UNLIa CALM.' KIANLA: 41t, ccuAct cactau ucutat44 LataLt 9:b91 caul L, LIC(C414: 4N

cc:At

It
Sl
Nati. UCKUt.

44Ltat4k4

alUt4.C(1

4NUL CCI-ANA EAWALI ((AU 1.24 alN4

ULd4C(4.12

LZal.ECtli
Z
£

11401.:12.1.11.L12:

CU' tli:ELUELE
LITILALLE Qt. za

Ntl.
LGIGL:

ac,4u4

aumu

CULL cacatcL UC(GLCata

t4ca

ti

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9ZZ CVISION PDFCompressor LZZ

tu,4{4

uuad

LL

ati.0
14

t:,44,4

tatact LL au.,u 4GLGl
UCI

Nil =41-

4LIC1.11

AN4L

CM=
12.41.C4.*

NI.

CC

Cum,.

alLALL L.,4ELr14" os

Lre21C141..EL:

LAM' 44rIL ICFLG

441'

ISLAM

uuarLeLn' alma,
Celigc

ELM' MELO, 1.43r40 4Gt4 ELOLL U444
LNUCCI4

ZCACA

QUUL. 44L4CR NU LIC4Ut. NA
UC1N

1E

CC11.121.

r141

LL,cLrle rLii NUL,.

UCLII-rt. NGAL ULI.LLLT
L4Cri.1:1

LEZI

CZU.

Li

QC4 LL4 JAW LtLACL! Cc Ur4N11.1' u1 1,1141 zE CLL. cuenan NCI EALfc. NALLIcCII NOL Natl. uram NU

LUL4t.111

Aatc

CLI.Ncl. ELKIN, Lucu41
91

EL.&

LtuLa

NA

II LIU

rtL oucLiv LuL ArLdn farL NQ C4 1.:41.RIU LCLat K4 LIdLEL N4 tc
NU

Lfzu L' CC ALLA AN
r2.11.41L!' AL

4;

urL.zu LcA

ruaLA rum, aux WI; c41.42C2 4L ruan ALIALLI UCICiLLL C14L4C2 LUG/1 CA Lum.u uLeza; zAu. LCL L.L.krLo' NU AL E,L-.it AEIL ruaLt AN411.
CZN41 E4LLL
AalC11. Q4e441. NLX

4GL41 LI4Q'EN LIXLV.

all:1.44

;Ulf

441 L11.141

AA c4

44

&C1LI.

eldLek

414r44 41, EI.M.CLU'i
CE

rux,x ANAL'
CaL
,LLTL.

LNis ANAL!

;cup'

c4LAn uua.1

I.CA 61

ULEL CUE C.41L-41'

EUNIC44171 L.41d4l. UC141,L!' CIALN

IZ

CAL4Q

ELAL .41.Ct. NAL! cA m4 ;AN L'.4.N LEl.rt uUU C4 LELCLI
oz
114
NALL:4C11

C4/441.1.0
CLILX

411.1L

LuLLUuLu YELLAU LEIS USLACI Q44LL1' NL

uun cut.:

LUAC

1441.irccre ANCALLI.'

UL41.1.1.

uNLA: Gr4
uAAL uL.4LLI

44

Lx4AL/1 NA

LC

1.1.1..d

Nal, LEL NUL UAL NU E4A4IXO 44 44urt. NAL!
AN
LAN
IA 61

NA
CA

9E

-

L.4cLat

Ez

amen. uLena; uaLA al
NECCI
t4M

6M AuL NALL: UeAcrl K4 zz

NCR'
1.1C4.,

L1ZR

c;

9E

cuL.,,n dLuLz1: Lxrcu
L.1.1.11CC11.!

L'NL1'

AtJ4
C44C4.
LO.

LXLCA AN

N4

-

uQL LL.rcuAL
4t.11.41
1W1

QUO NUL Le! NI.

N4

C1

GSA

AL' ri.AL: 41L4CaL

L.,caLt

crlx Aun

aL.L(4

tz

LULLI.!' caL.E

nil.
CC142

=WM - EQU4Et..1:: A1dr1.1 4r441. OWL ILEL cun' ur4L. INA cco' dxLr4 Au,cy
Li4uLL.' LL.uu,n' ucr4L;
41..4t./ Q4C14E 1-4EaCCI
ELUALEW
SZ

NO CALL U'AELI. AN C4 EOM.:

r4i44t1.1:11

N4 LACIAL

al

N4LL;401 411 LlL

i

N4LL' L1440

relcia

1.44EQL ECCal KUCR

;Ca. L.,cacn

CUL LaIMCCI

cJazu.r arc4L4Lr4 CELL 444u.n LUR ,CIAU 444-411/ L.W.4.1. NO EAECCI NalL
ELLC411

!al;

c2!LS11

LEL4R ez44 0.ciirt.

it

WO'

xLuL..40 uuLL LEL

nANC4Cli
LA11,,AL

Nazi. i4CaLi zt LX44LE* NQ CALL. ALM 41.01 AN IAN LNL4Q 4.1.CLLI AQ41 ILALiL ildem CCIaLM UCCI. EA; N4 rILE ULLUatcll Ucl. NI C4

-

-

;ride! Lra
UC1'

L.:CercA

uuAe!

uuenauu AelL.Lc Lit
LZ
! LULU

9Z

ELcEt.r1.' CUL

11-f14C11

ue2pr4l

uaiLzn
Aun
LUCIL,

cL.L.L Natl. C4 Q4A 1.44ra amt..

L41.11.14C1 atC11. 44:1LSEU

L.4cLrL' AL.uu4 LudLLu umuL. EALLL

;awl

NA NL

L

N

LX

OM

ST

all-

Nc1

UM'

Clt:151-41 alt.Cr412.il

LC; LUNLA

ULd4441 atEat t't
LCILALL' ULN

LfLalcCIrLI LiZA ELLNLL N4 4111 LICELA NA 6Z rt.4C1 ELEL.4 NLLIQ LOU

LAU

LELA.

NU LIEc.rl AN NUM

LNLA L411.42A1i catEUt.

MLLE L4aLA

al
KU

AAN

NC1L1N)' (C6LEcLI: uam.c1 NU [LEL:

catA4c1N1LICI' NI,: 4UNC.141" LC4L1:

t1.144r

91
OZ

tC,CL`

talAla

NC,11.14.C1 C,C1L1L1

c1Cl

uLNatic,ct LAELahci: ALaccca ANAL::

1.14b ANCIL:

allt2,
allm.L11."
41.14144

L, 4411.4Ca: NLZ

LiCkIll

NC,

11

14N

1.2.LLNL1

NU La lL:Ltt
L:11.1.1*

4OL4,1

NA V 9:1-S calL12 L, g1.4: LCAtaGL1 Nl: ULM' rt4tAt:,:qt4ct At ti4urct.1

121.ctl.1.11 aCcILU

NU caccLoa
1.1,41

si) cud (lL

tGale. CINC1L
Al Au uucLda turt,au.,u, 141.11.:UNtlCl NALL:
ZZ

rAtutu
91

LCcIICIca

NC,L1

CaGaldcl2 riLcau UNCLC,Natil

uuaLui irct u)` LtLka c! (auLu
UtLc1.1.

975.1' taLLU LL1C4CLLE:L, 44LItt Auu uaucA` ANL ut.a:cauu. rtu rdAtuct uac. Lau uma acirzcz, CLULE caul EMI cal CilL,NALLM:1 ANC111L11.1,C1G1.41:1 VIrl,LI:Lal cr4A4AiLr Lucauattu
N41.1.241:1-

ALM

Aact autcA cL ciaiLui` urtcL: At.uu4

Act4A ucici-da att.6:AclacIcct AL.a

AG=

9Z

04
Z4
LICCILL 14N NII.XL:

LCSLE41:

LICA:

Leta, L,12.4C,110,

NU ;UAW CLI4C:

C.111Gra4C1

udGtcl

apt. 4;1: uccu,

6Z

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 9ZZ 6ZZ

uA,a uc(cuc LL: caLL:
EAEL/ZEU

iz4444

mad LL: GILL'
ULk

NI

UC1L14.01 Lf1144LI 41.0

;at,

NLUU rmuLL AN Natl. 44.L. NJ. gg

,NuaL 4N NMI. N4L'
4C4EL' AN

Act ctit

rzc

uda41' NU CeILLNL ct

coaL..
CCL ULN4ILC4C1 L'ILLLLI

ram IL Jaw ALral
rur4rL
6S

UaLCI LA uNLLnix NU UAL1IALLI

caczew CLLL

CNLL1

LAN&

NU LhcaL

;cr4 Curl

L1

NLUL ucuaa

4LLAU /4CaL 91, al." 1.:QL ACUSi UCN CtILAQ Cl 44 ;COI NULL ccOLEL ACLLI Lc.CLEL NU Ce!LNI LCUIC4LL NLIE4UE NU LUCCLEL alLU44.0 CALLQ NW. 4,QL Nall, CA NU. AL4U C14Q4C4Q NEL Lt CL144LC*
NLQ

LI44.1r NU ;Lao. U.E1 LNLACI GUI.* 4ECIL4 CL,. Le! UNLULU NU NEL elletUal LRAM L.,caLt. CL 4L NULEL ccL 09 NU 44244r1. AN !MLR M. CA uL,NaL NG3L uu;Lci raw 4u41 NAN L NI 1:41 NU Lra UNEM4C1' NU cAZU Le! ULCL NC4 AUUL4LC11 ucdezz Nri CelLSIL dL44 eiL..Zz. NU NULCL 19 LUE1 4NLQ1 LIALILILL ACUINC4Q1 NUL' LLel UatUULL' 4N41L Nell/ULLU uNo C111 LNQL' Z9 Calai CLNU

4;

NU AUELN

4.LCAL LAN

C4e!CLUU Le! NUI:1 ULAC40 NLULLQ' UALLAU cr4 LCL4L: NU LI4L C4 4C1/2144LL:' 4Q1J. CO41; hN Rt C4.411.6* NULL

;It

urLx4c.

caLun
CA NL
15

41EULLLELI ali.LIQLLLL

;NUL

UNCI

el.ro..L' 44AM LildU
OS

617

CLIA'

NL NCE40 LII4L NacAL

NULL'

ULU-41i
4e1/2111

LEILN ALIQ
*:11.- ra%

IL! NULL' cULLELi U.
CL .4411C1

LAUCCI Aac

4L:114LULd

NalL

(NLQ)

L4Ulti
4LC1

LILIa
LCL.

41-

La,. NU

LILLIL!

Na

-

QUE4 ECCL NLLIL

440

IL:i

ULIc

LNULL' AL

'.CELL

Nl CLziaLru NUCQ EL MIL
CLLQ ZS

-4L' 4L (NALULC)' NUL
!MAN'
ru1.41CCI

U4C1'

CLatl14 NACU. ULA IL411 NU

ca,co'

LULkAUL Ue!EL4E1)1

(MILL

UCLNL 4144e!COI

celL.Lc
LULIZCL
SS

4;

CE4L4ELCI LICLNL

-

NU 4;ura LUI4e! Qum' Ldu Lu4,41.' aLand: CUULECI u4d CUCQULLI NLLIQ LOLCC LC4AL4UCII AUCI cZCILi 4N LAQI. 4cLl LNLAQ C9 LI4LELI 114U LCL LIU4U 4N NJ. 4A414:1* QUCLU AL

NUL/ Jai. NalL UUCI uLc; Natl.. cc; cdL41;

4e2,ccr L
Cag.UCII (ACM: ILL4 uencli

1

ul41C1

-

Jul NL

CL

rum

-

Na AUCLCC1*

Ci4C14C

LCLECI:1 tc

-

Lzt...4

LCLL c4

eteSCL 24ULL.

ANLCI ULN Cila1C4
LNIQ

NLC
95

1241Q1

-

etUatEU ea;urLI: AN NLICQ'

cacal
alLCE4

UEL.A.'

444CO' cLUCI ,uaLA`
44141,0

cL4cirk aLci
L.,,ELrca 99
CCLUC1 41.:4L!

NU AU.C4L C4C4C L4CLCL

4CQ UCJ/AL 4CZ41
4IEUL

Z4.1:11

U.ClacCLU NU 11Q4CCE/ UU/A4Q ULN
L9

LaELL NU 4LlL LtUrL
NAUCI

tiA UCCNCI ca

CUL'. L.LczcaL

ELL CCO LA Lcar

=L.*

CLEQU AUCC1 LULQ LLN ClilLTL

£:St71* alL11

tctoL:L, cast
attLE134:
CL(N

05
65

UeILLC Nis Lai Auez ,ezi

-

AN NALLka. ILALI Ae4LC4:1 UQ4rL NalL ANAL! elLNL NULL' 9S .4 UQ LC ILALICO AUC4CAU LAN UttetCIQ UELL: NU AU4CL.

4;

LCLECI NA CULL

C1Ce14214 AEC1C1

NL uNra.cv 4Lra4,c.

A2C1

U4Lrez.

LUL41/2141

ALLICZl

LUUACI

-

UCCcUCI CLL/L,

QIN cactLuaL Aucaucc6

CLt. ALNI.LC

L4Lkll

LICE4N

a atCCU CilLE4

CO.GLI41:1

L:cL- aiLL: Lt,cul.:L,

L.,,cLEtt czALrat
09

L:444, uc(cut EciL2AL uuLuca atuaacc ALccu U.401 cicacua ucLcu, LiGaLc! uuLuca CULLNLI uALa uc4,Au NU LucLawa cuLha'

Aczaq actAL taLNLIS atctuct.

maul

c(Lcu LtuAta:
LL1C,1C1'

caLLL: LILNaLL EcaLe LEICL

atuacta tiLcwa NuL,ct
CCG,

c; cac,N acia.0 ucauLL( clam' ucc, C0.24U' NU catoL NCI. autc44 12NC44Cl ticu Ncca UNC1'.1 uciact' LRRCILLI catt ucaiat cauLLALa rLLLI,ct NULU NUMMI' Lact. ALL4LE1 cc,aut RS ucaN ctucaL LEL sv:Lz' caul: C44CAL(L UAW ucicut SitaL Lut, zuti..4r4u (inac4u) CILLL: L, Ct4LN.C11:1* LIECAEN L'.141;CL Rd 4144: truAL; LEZ9 ucuAt auacuct eLLau uctaLLis zctAuL acc! 64.1 twakta. cAuck 4uud,4a.
Z:17£' CULL

ucaLc4LL:

Auctl

CMELMIA. 1.:CE424 RS
12,C1GL.C1'

Autt caciaLuu uctGLato. tal
CLN4LC CL,Lic (U,C014FUL14,24)
C4a1,1,6:

4t

at LCLCWW N4N

LICLGLCI Cakti. UlLICAL

NULL

Lb

z4t444:L,

19
1,9

C41.4 L.NAL,I.

uctuict SULL lucLu Lute caLAci NL c4Luca` dacti:ctru RCL ccucct ram( ZS L, z:Esz-trLL: CALL' L, ucaruct: cd tau Ltaccct SS b:£91: Neil! I.Lcalla. caw. ccIANc,ct' CacthicL 4441C4C1:C4Gtail4C1 LICIattl Nat. NAL: 99
NALL:kcr L C
NL,c1:1

tua- NCIL catL,ct C4N tc(C4UCILL44,1.4LICI: u44 4L 4u
IEZ

ALLeu

caacuz

U41%1

UNacC41.11:1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ()CZ

114444

umact L: L. aLLU

uz,444

mad

LL

att.l2

;LI34;1;1

dLC1

LCZAL!

6L

LL-4Q AL4C1 LALIL4Lt1 dL4NL.1

alUILL

dL4NLX

Lxi.An
CILL2ICA'

LLe!

CeLe..11 4L144C1

;LUL.Lit

L4CLELL

4LN4; LNL44

CLLCILe

U3441.1 AL DIU LLIU.X. CZUL;;
i..ZULL.,'

;dux rigun

NaL, CA NUCM

CL3L ULN UNLCI ALLIe

LX3EL CL4L 12.4Calle

NL NLC1L!' UCLAU LtULI (NALLkt:1) 4C;414CCI AN C4 NUC1

CCILUZ

L:NCI

A, Lut Qcr,ar, Excaru LUUC; UNCLU CNL Liz; iiCZLL' 19 xcxu LCLLIL NCI ruvc
QC1CLU

LENMZU

08

NL 69

AL:461C1L.

C14

44

LfClENL 4N

NIL
ECLLE

cmuLt.

LIU

'CCM

4.24U L4N
e114L4C

U4C1' IAA

NI USAi NM, CLL. 44;4C0 4CICI4L., 4N 4ULLCQ AN aii.c C4 ?WC CCILU4C1 alCal
4N NI

;AL'

LUC;
Z8

L4CCE1

NU

NUL

al

LSCIENL

cau.raz

C4

L4C4ACE1 ()ALL:
C3E4EL

ACE, NL

;CLNCI4E4RI LLLlC14Q CLLCK 4C4N CLCILLCLXI ELL4L.
LIQL.

NalL

LOL$11.

ALL[ 43EL`. ;NLEV altIA NLQ CA

NELL' IL4U LCL 4L01 4N

UALL;Lr.

LL'.4Ce
CLI

uzeau. 3E4

441 NLLICI

lraINCL UNLIV

CE4 L21; CCLL.C1

KU UNLI.CL.

OL

ts

CLCA. 6aILL: Ci4

u4a1.; LAU' 41; LL.CL ;LAU'

EL

EarL.4 KL

:cum/ Lauzit
L.LCL1

LC4C1

CLA; CINLL.

NUM I.Lmciri.

ULCL41:1' CCI4QL NLUT.1

CZ4C14C

A;-34
oaLL
LEI

LdLrart.
L'.4ELL4E1

alzLxt
rum. xaiL
ZL

NL

L'AN ULLU 4LCAL/C) LNUE1 L4CLE4' LEL.

ULLU. 11; 4/ANALL 99
t113L.,11 NQ 99 UcLA* u1 CLACI

CA

NalL NU LLLAQ
uLSQ LUu41:1
211.LE

CLl

;UACL Eld;

LW. NMI- LC;

dQ ACLN Nc.al Ace, relLx NalL Ed.a IL CC14LN ,dLGU 1.414 oaLL.' NU 46.14 clat.' 41- NA

ardch'

LG

L41.24

LS

414 ZULU. CL AUCCILLIL LLCA 4N okhea AL' A;4L. !IOLA ri..1.; C4 L,EaLL'
L.12.4iL4Q

UELL.C. CII

LIAL.E. u..rcLA LIEN' C14L4l1 &LLL
E4;4EL

L.1.411. 141L1.

CAL4l1 &LLL
12.13

LEL,a Ealcat. L;CLLU AL'
LI4IdElL" LN;CaIN
L'L

N7L

CLA;

40W

xut..t c2!Li.11 (2.tat Au41
NEL 4N ca..E,Lra

411

;11`. II; 404441.

al L;I:

iliirLen Er,

44424

N

ro kLLI ss
4LC41.
L.1.11.!`

al34L1.1.; CMIC1
Intl

IL

ram.

A41.41. NLLIk. 4LdU4E1
L9

LN.L.

CULCIL
LECI4l.1 CILICI

CCLLL'.1.1 41-1.C4N

cu,,L
CCLACI
U13

NLUL
9L

olLep

enAA

Axraz
06

uCNEL 68
NQ zelUL
ELI

uara

CIGI144C141:1 L;44EL

&LAN

N;41..!11

ALL

CIL/214A

411
144L

CLLEN

L44U L4N CCILLIti LC3;44C1

LSC4.4 NO AL. AL

nicza
LE4

4N 4AL413

NCLL.L`

L'.11

;CCLL
(MLA'

GEL tu1 NCI C. 412441NL
LTLC;
Le.,24

ILCa

4N Ni NL

um.A

cd.

4ENU MUCcALL.
CL
LL

1.11E14
34CILLS

vcar,o'

UCLL

a,OLLI

LLZCI4C1

4L NU A4a1 1..ta,A ND

ri

4L'4L; NO
1411

AL

NL 16

U4441

Aardt' 41;uri

WAIL L'41;44C1 t4Q LLCEL

1..!4UU

NL Z6 ELL.LLI' N34G4 LLCL

L.L.cri. NU Aeart.0

L;ALI
UAL!'
CU, UCLCIA4C1
C4.1.C1

Wall

AtIAL LAL umcazi

ciimu

Li.Lia,AL.i.

NU

IX

8L

a4NC,4
LAMA ;GC,.
4NL
C.11.U.C11.

LIGAU

N1.1

clit.rwa

Lail.1.11.4

4.ctut.L Carl. Aac!Lci.

act uaal (4,111.44: L11.424Lt auctuu C2.1A4:C.1GLca4a
LICINC14.C41:1

91
611

Lcta ua,a, rum uLataa IAKINC4: tzNCUCL: Uct4ac4 ENC4ltt: taaa CLUCLI C4X,NUL aaLtzt. uaLa CCALL.11.1.1G,Llea cGLA anx. uaGuaz Ica 4aL4cu
L.:crag

ltcca

os

azua'
CtCILL1C11..

CC.164110.'

ALLUALL:' ULIC11.11. 1.104 LN441.1.11.FNLEL

C14.111.11.1.4C1.1.1.11.'

Gi.t.tau UCCaLtt C.
LS
CALL1C11.

CULLNU uaQL.auct Lca i4624Cr tctLC4LI: GUICIt: U1.41' Zkl4 C@LN Nem. ctct FLcC 111.11.N AMIE 41.4a4a: N4 Lacu,au ULLN NI.C.41.2 C4 ccoat.' caucat arta') uaa. cal ci,da., alCUACI. uacLaucL ,at

IL
EL

caul

=WI

cciat
ClkEU:

RR c,akNi cautat
CAL

1AEN1.11.C11

uNac,Na c,Lu aucucU 4GLat

CiLILZA UNCLE: L$111

AuuNaciatuct. CLICN4. ULU'
L'EN'
Cc 1.C61.4CI 1.11U

CaCi.4.4

LEX,

1.4.111.1.4.0,

41.6LE

acclat,a

UNA4A41.* ctriLu o9)uurA: (cacu CCU caucaiNAda CL 12U.4.41' ALLL1 caucLicu ucicuaz cat Ut.,11:
U,424

C61.44 CCU,

ES

NU civact caacu C41.,[11` u<ta. TLLC1411 NULc4 acaiut ACC4.244.12 1.14.NU
NIACc

=CCLCa CUIUL leG44412 UaGLC4141:1

LUca CaLittCl

L
911

atauct.
NU

Ca11114. Z111.NC11

Cal.CCLC CALCAL.`

trl..4NA`

1.2C14NL ULN

cauLtu

t1.1..ac4 N1.1L4Cl

Nuat. auccu

C1Ct4LCV CO.L.LCAL

qua atca!au Cht.4.41 ZEC, C11.1.C1.
IVA44L144:

ca UNLA: al 4104u caLN4 4NLd ACtLIAL

2241.1.244 C1[1.1t

6u 11.,CCI,

LL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ££Z Z£Z

Laozo LIctad

Li;

caul!

11.04241:44.4,4

LL DILL'

LNLE NLL.11

uacArL
eACL

LNZL

(MLA' ul AENU 4UC44Q c,dez (aL1L.9 cot
1,01

AcrL LLMANCcE N41140 NU LIMN
LNE41 AN NL 1241E4EU 1.1.441.

NCI 41. Nt.
CIA.r etLI

enaAra' can
NCI 41, NI. £6

LcNaL,

44/.2441' ACC,. NELCL caL4L9 NUL,.

r uueLa

N 41. NI.

WC'

41.1.41!

EilLcCI
LAN

NU cdcA u4404 4AtUL4U uuccluu

mQ c/AUCLI NELL' Ct. CALM

NIL

claL NActl. LILL-0, NE 41, 44.l.t
ILEX

Cc

(MEW NU 4L',t ;QM. caucido LiALLrLuL 901 NU LiALLri. 901 LElUcL a1. c1 AUclli NO Cc eAzzuril ELaciE UaLN1

L!NCli AD ALL

LNCI

cc*.

aie.,,u NAN N4t.C4 L4CLC41

LLL NA
NELL'
N4412.0

1.1.1..LCU

Cl4LNC4L uNreaal E4L,

urA

AN LEL

1/6

EELLEclE ULLLEWL NC/ 4N4c11.: LNrea,a CErc UaLNUL AE41 ELdcO' NIAL NAL! 41NC41 AN NL AUNEc1 CcL.CLE UCLLU LOT LULLI.. utLL

£6 CIAAcUZ 1LQ CIAL N41U4C1

MAU UNE /ANELLI /NU /LAU LVAL1

car,uni
un

NLUL

aLLNal

CNIAL.. NLEU.

Na,,a catuuu. AErcl'
NCI LcELCZLI

1241..4

ALM Lcat
901

EU.

ELLLcCi Uccri Ni Lel AUL:CM' CNLA ELWACcC1 EANCCI 141. NcAL ULN 1C4r4CE Ei.r4 AL CL,Eir, 1.4 NELL' 96 L=cIE ul 41441! ue,NL.
1.4ar4Q 4at4 CLLNcL CE4444

601 LcCI.CrLi UCCILIU

6.4U

ZO

441..rEL.1

LULU
L6

AL

UN NULI

-

Aral.
1.1.ZN4E

4u1:1 cLacla LULN

NLEU.' NE440 ClCca

ALM =ZEN AN

4l.f412.1.1

NIAL 1C4

1.14.61.

NALUcCe

crula Nail. C4

4LUE1 NI. 4N4LUcC1 AdLLN CcLCCI

NELL'

NI
Ali
111

44

cr1.1.4C1

mdcLu.ram Du:Ian
cL.1.1.1.' C'C4U4r141

UELLE LZUccli
IL' 96 11C4LU

CcI.C!

ILAUL' CacrciE

uencat CA

044C1

4I

C4

ue!Lxv

mQ CNcil.!.

NcEU LC;

LLkLal4C1 NcAEcIE ticl.LLCl`
4UC1

ar,un'

Ccrcci LLL

idLC1

NCI

c,

Lu,LienLy LAI4 zu.a44u 61414 LIVAN
4At

CNLULLIcrL' CELL Cc

YCZLACI

4L:4L

e,czAcLu alLUL Lzl LNcl C1

12.1.441.

aC4L

NaiL ANALL:ctl UUL.L.AU NELL' NU Lii4L uenaz,u Qat, curl si.LL 41.

EULai lrcCLN

AUccO ctiLLLLCI. 41XELLIcr1.'

Clads AUCLUcLI alcuaLLLL AMP. !MC LNELL'

4LC4 4CL4 L!NLA LNU 1:41Q41 NU CLN NeaL, NALUcE C4 4LNI.

L4N

66

ucLaLz
CL!C

LNLACI

{Nei aINi

CZLAL,

Alm dC4 LIAt enCCILLItli

NLZ

ACLLN

ACELL NO CAUL NCI. AN

ELlicdal

12441.1Q

LcEltc' Z4 LUR4l NLELLU CcLcCE UNL,C1 uat dux]. 121
6NA rUcLca
LUNLI
NULL C4 NEc QCLL
ALAI
C4

Ucl. AL

NELL'

001

;aiLc LuLmaz

CN CcEL cIALNA Er4 NU
L'NLCLU'
GC4 UCCA

NLLILLX U41414 ACtmL CUCI 101

uutac,c.141.1 C,NCLU

c,ruL accct.

AucLuct ca!at atcLctu UUGUIL,C1 C.1N1.411.1461 CalLa 11141.4t: Cll D31 ULM GLLtat aktf crtLa uctQL(a4C1: L1t kaugc,* NIA E Et41.4: act to' cicu n4c.1.4c2 claw C4 uuctGLLE C,NLcl tatLNA cmLa
cA,A

(Cala
NLZ

NEL

z01
411.!LL.41..

Al'

NEL. LaLAu NAcUrle
Cc NUL' cl.L.4
121

EELLEca

L'.411EX L4C1.1

La

z.:691). DILL

1C1,

NL4CCI:1' NC,

CALF tl.[41.11 (L, U4.C14C1 EN1.11.41.1 CalkLCU GILLACCI: NU cdt(I,

ut auccutlr
CLC,CC1

NZ14:1

1241LC!

4NCLI.1 rLLALL ruLA

ECU. I.NZ4 AcrcclE' AUNcL CLc UAAL

1.1.NLULLI

UC1GL41.4.12:

4Ct1 1.14C1412:

NUL41.1

ULt.l.' cam Actatca (.111.41.
UL111-12.`

NU CL4N

UCAGLCilkCl:

NU a44ccit lutLka cdEtzu cauLtrL 4ct4t:cicLakt2 144141 4,uc3 cLrt Nat. 244,1.1 101 tULLUCI. laLL ccA catuut. uc,Lt wayELCILU CCL CAUC.11.1.21CCIUU C41.1,G6LI C,La41.1 LC11 LAVAL: 41,4411,11C0,14LI 901 £1:0£ DILL L, uLual: tam NI NC,U24U cam C,ccua NUCl lC1.4,4Cl ;Luc* W. C,NALW,41:1 Olt NAL124:1` 11C,U NUL C,N411.!, aLcu Luc11 ucact aux uatau atuurta4u4 ttLau uuatLu L, urN4ct: witatLE LZ402 amt.( AL auca AuLtLE uu.z` NUL atNALL,Act c!tcct atuGatc! CL
L.

AL. 4ctLct Auctt

d4C4C1: b£:6"LICC1.

DILL L, actaLt: cract

Z6

Nair a4 cc

atrzuu ccuc 4Ltu Au ULN
GUL.

LCL

rt: cd,LN

NeaL act.

£6

LLt..41.2411-Nt ULLCU:
C4L1C N4Ar.441:111.141.4141:1: 414111.4['

t'6
L6

ULa* t41.0.
C,L1.1.2441:1'

C,U11,442. 41CC413.11:1:C,Uc!4ala

NU ;CLAN 41CA 66
001 101

c:os ILL' a
1.'14141

INC, C(cau LCall1.1 111

cLuau actud Caszc,Luda LUGLIC112 ULLCL! C4411111 LUC141,: N1,KL1LI atuLtri. ttLa4c1 NULCl cmuct. uctu (Actau.) LCU NUALI: tuadt:
MILLE
(C4, C1111CAL NC, uck4L.:

Z:911. DILL' L, Ll:

MCI' 'at.

1.2cUlL4C1

t11.4ctaLE).eitt4;: ActaLLE (Lou

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor t£Z 5£Z

uudLu
LL1C1cCi

L

8

au.0

444r1 6u,e4 1...cCarl.' 'MULL' CC14LL: CldAC1 CE211. I.T4LcCI of Acr NU LLD& L.Lcri. NU CLEALI uNut CUALL'. XLICcUCI NU nun N
UcC14C LMLILLLI

Wart

C44

CLIS ACi41. NLLIC1 L:ALCI. LNEIL
41AcW.Q'

Zi

tar&

44

eilCc1:1

4CL

1C4 CCW.

ALL

L',24C4cCI.

NalL r4L.41

LLiccECI. LR ACC1*
CLICcAL'.

ANGILLI: JLLI.LicLM NLI AL C166Lcri NEL NU 1.1.14414CI. 4..Tuu.ra' umari. 1.24r1. CLCLECI4

"

ti

Qc:8t,u 91 chLi.;
LULLila
NALL4C1 CZCI L'.1.1L!cAL'.

ram 4x
NelL!

L44LAC1

LVZIC4C1 L4CL1.

Aun Adui

ituri

cr4 ci rce,u
140C1CLIN
91

L.CLc

Llx LcCarl. 1.24C4.1.1 rxuL GL ILALIL NALL:
44L'. LAN CaLCC4C1
/214CLN

CaLkal
cCL.1,41
41C!

4NC1cULLICIE

CULL;

NCLIC1

LIALCI.

CxaL
L1

-

NUL.4171 Utah. 4x ca..14 NL L!CILCAcCI LC QC; NALLN.C 44 aldL4C1

NLI itCLL N4 LLL4L N411. ANALUcIC ClUtc clUcL.
Cc LQLC

dal'. 140
44C1...
141.1

;MIL

Lxl

CC44LL:'
4C1.41C1

ud4Q

CE3.41.

N4LL:421 C4A41.4 c4CL.1. XmL NeIL: 1403e! Lua,L xU NALUcCI 44cCC ,CcEL! CiLcLIUL'. CUL: ujICUZ xU

Acatral mcaL
ut t'LLNIA1

NU

cat NCI C4 Z L'.41.m4C! Acmciax
4I.L441C

-

tCCIA' NUIL
4ce4L LAUtli
E

ALXLU

ELLCCI C4 XU

NALUctl C. UCILlircIC

41114. 14c141

4CAL LitL. AALAR NaIL,

GLru eadaiuu Lelar, C41.1..toi
UXLLJLU
241l1..1

Cllr

NELL14,12.7 414 Llitz

LCL' CL 44
Li.C1

LR x4L

5

LfiAcL.,

114 CU' N411.

Cte..1:

m1.144R

C4lLR

I.L.1.0121

uun

ezcazAlf.

CZE4L 4ECiL ULIC4Lf 9 CI.L.cC

IAGL Le.! q3c1.1.0: L:clESILL/ 11.C1cAal

UrL 4L

=EN
:41.1.1C1

AN cLIALLI

NALL'.41 crLila. XIAL NALL:ctl

C211.L., UNCicrl. LAN CaSAcit MOLL

eci.
xU
L

CecatLcC1
EL.

LtLk

xu.ro rout

4C441

Au' AuaalLu

tL.

1

UNLA 441 Nent. cA
41.1.11.1

4;

uacri.

441C4C1'

!ACM. UR

xL

1.1.R'

91 ALcC2 Cc 41..CaLf cCLACI

4Acif. Nall, CA NLI AuaLL Nrt, 4LIcLcC/ LNL4C2 9

QLC4R 0144.1.

LcAcci eaczNA' EL L44 cad arl lu4L NLIJC!' LIALEL r1.1 LCL 61 CALL"' Li4cC41.4 raaLL 44 ACM QL.CL! 4CL NULL' CX1E 44'.0 4CL Jul CUL: LNUL.' xuL IL* NA 1L rezalAul
Uct.a.

xLUR

LN41.1

AL 1201.3* 441 LrAcl., al.a1C1

XLIcLI A4GL
41CNLULLIctl.i

uuLaAatz

L!Cl

IItCtLG4R U.Ct4LL'. xrlA4 C. Nut.: CELL al.,C41:1 6

L. Z:91 CLLLLI

rl:L, utAa.,
9
L
ccc,

tlLa4C1 La.

LL'

12441CLCI,

(AMU Ellddl

LEL L!NCILUL!

ACLU aut.
CC

L!talC4,12.

ZULU(

L:CAC Ca; CULL

NI uuccLu' NU

atut.NE Ntl. Nl (LUAU CALL ULU. (.414 al.w. 1u C4
Ut,11.41:
01
11

cd.tuql. au: Erttut.
NLIL.4.E1

UELLNL! UGNLLE Cal!CI acitcada 4, alLICLLEL! uum.cada unEcc. INI.cLLU

Nat.

Cc,

L!CLEL,C1'

Lucum act, arm UUNU4E4C1

uu, rcc, atcaurt. tu.chra
EcLCI

UMW' CLALICI Nucwa:UGACI. NU xnuct
CaINLL alCcEL CUL! L CLIC Cil
ULCELLI.
1.14/2 C,N

ccua.os:

9 6

uacta (,Cut.

cNau.

1.1.4

LAM atccial. CLLCIAEL uGLau,.12 IgoiLLCLU: CaL4 aux,' aucus c4l auc,tchu LaC441. WLEI. CUR.1.11'
ANCillt,Cr ULELACl

ZL

Nca, ci,Gu. Nu c,uta ciaGt. uct,N Ul
C.

Ete-Cal L1CLGLE1 C. ciuLat4o,

NUL:

trucau ciuct Watt NALLILEI Ltctt.u: Num, QUO; ut.cc,N,o.
cActQL.0 u4N

NALL240, ECGANLLI CCILNLLEL
2411111( co.

NU ;CULL atcc,u ccaci LICI4GLL.121L! NU
alECLLI NUALC

artt. ustata CL4 um( uuccLu
CU AULLLUL 4.CAL!

Cc

ttLcuct NULLU

Luau!'

NCalc

tai ca,ca Zak LILL,EL atua ru.au uacut.0 U11441Ctt: Z 9: CILLL1 aam:L, atoce,o, 9I mat. 91 NC, NALlicEl LE1-4. NAL: C. ucicLauta 4Cl tuuct: acu,c LLN 111-Ltl. 1.!4CL.NL:'

attctu

NGcua. atc,

uamil

(LLA2 CLFLAU

AMU:

L.U1

Lt a.,.Luc CUCI AN L!CilUtil alum CL, cAca: 81 Auctuc,cl tu4Nl Nc,,un uuciuu caucc,z uacLu uctauus

Lsz) 617Z- (Ealuct ) (cmogu Lciaa uuct, uth.cu. atA Liztuu uGC4 caccAcicu [MUM Nta,t2 alcmcu LILLUL! CSA4.1.20, COAL! LLLC4L!U L.L. CLA4L!CI 61.ENCLUL! ZUaLL! cAckc1 LUNNI AN L!EL (8017-0G17). L!altt LI4NLLLCULL1 uclat. Eta. alCL!' CUNL144.12 NULt ULULLLLL EtL4LIL UCLAGLL UtLLGLC. L'LU AL'ALLI LLLAL! CEL au.ut2 LAC!. alLIA6 LILL crIal cuLcula
c,c,Lu

auxucu cu.au uucuLu Nc,t.c4a: uc!uNt EcLauLu taciuu Ccul uNaoctax

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 9£Z
LEZ

uuctu:,

L: s

atLu
ZAL CCZ4LLICI
446,111:11

Lmutt.L:

at: aux

NALUZ iiRLL'

9Z

UlA4* L4LL atru UNLU

1CLL

cZ

41LR4 LK4L LUNLA' L4C43:1

rouLLix

ca...,L

4E4' ICa

CCil.;

CZaltE

zumaav

NUL. AX

XL 4ezal.: LAN 1LALL'

urL

e,u,c ceka AX CC4LUL* LLLNU

CialC LcCLECQ NUL4C1' XtLL RdELIL. XL NUL 4LC1 4uv.1 4u41 LI441., NA Lu. caaca 4 RCI:1 NUL, MAUL 44,4ccr ACA 44a!L LNL4C1 ACACAUCR` uuri. Acci L4C4X LL Nat. CLU'L URULL
ACL,

=Li

ita

CRU 4L4U'

XLZ

XL 44:trul N,L ;Lt. tre,u Nem. LcaLt. am. NU 1-.414 LZ Lcan NA LC L1 CLdL uaLra An LLuLt INLL 8Z uar,L. REAR UCaN cua,;L: 4UC1' RitCL NM. NA &CI" LIAN Li11.2 ar,t,' NU AuALLI. ccdmo WILAQ uuLL.Lu NUL cruu.s1; NU umcuri. NalL .21N441 U4mR4 Li14 LUC' LCL4 uiuL ACL' ummx NUL Lruu uAcL
LAN L.EL41.1

LLIR X4

4414CLCC1 XL 4adALCC1

,re.,Lcce

OZ

ANc.ar OLLCCI NU ,ard...

(AA' Lgall, AX LAALACI
NRLI NALUZ UCC1LILI Ct. LNQLL' C4C44tR

cauo

:I.&

LCL

ArAuni ANralal
Cu. clad Nci
L4CLCCI

XLRtL ;COLL lz
414U
LC4 124N4

rue2di.
Ca!

12.1-41

Nall. NAL! XC4 cru...Acr 4AL!
Ul114414 LC4CC1

AL4L Calcr

Ma'
4;

44141-1:1 ECL

uc,raL 4caLL. LaIdA

4NU4Ll t LLIG

L.4caccr mtu

(.1.4N
2

UNCW

iiCaLl

6Z

4r41-11 N1AL cUcl ZZ ClCKL* 41a4LR UR4411!
L!41.1

rd,a
/AVM'
ILL

U444LCL!

41-0 UcLEL!
lAAL/2112.

Aumehv 4/ALL4L LNC.1 CNLU41 4A413:1 ULN LA CW. 1.!ar4C1' NU UELAL! LLUUL CCULZU 4LUC140 R4C1 Lel andLci L!C1LC L4L/214 LIANCL4(.41:1 os Ma; Au,ramt L4 LRL! uumelie vcLA AX

LEON. N/AL

X WiLLAL!

AU,

XL

ULC444 LCACR

LVAC4r4* LCACI:1

alC4L! cri.LL'

C4ACIN* raiLma:: NAL! CA
XLX

-

-

dLLI.Lf XLZ 4LL44C1 RitC1 RL4 We! ROCLC1'

e2L4L C4Q,C

Lcir,
CL

CUR iLLCaR

=LIU

AUCV ALL

a,

NAL!' CA

1C

L!CaC14C4L7

umci,

urzm ucdm

42441/

urAL, 14 Ld u,OUL 4A4un cuue,Lekt

44

um, Lekei, 4L.Le!' CXL4 LcACIL Car LUL! U01CL ULN C1LC Ca:

CKC141..4 44LC1LL

LIAR

AuLre,u.romi
LIAR

44.141:1' AACILL NCI NAN

uLrcuur

4A i.00L

Leklca!'
NIA,
Cd.

H RUL' INV
L4CLCL
1.141L

N4a11.!

LCL-RW 44
AUCULLI

UNC/L. ITN cz N4LU4t:1*

4101 ALUGIA

uico
1.114

(crtea.
4/441.

ata

(.1.1CL
1.11.1.14

LACLI` LNR

CLCa

Lim
1L4IL

41r4 umA ALM caz44 ZE ClxrL QUO IINUL NIAL UNralcCI urrdc !Arc cc ILLS' ALL LCcrcUR 4UC1' QC4C LIRL L1Z4 4CC4C1'
AL LL!cL!
1.1141!

ar,

4;

4LLIL

44t4 NU

LCL NA

Ld:Lr,
UlL!' uo,aLL

tc rut.' Na,d

LLCC1

LL!Cdal RCM!

LEL,

UAL

CalAL"

LUCLLL/4 umALL'

Lcz

tCQ4 LNRL.' LIEU

al

LAN d1-141 LOLL ULN LC*

UCLLCU: ULU AL411.1 ULAU CCL aLutzt Acctzt.0 at1.4412 NcICI uaacda MAUL:

61

mut, aa4 lNalL AL4U` ,CLC, CZ,N 6c, ua,mtt. al au'. LUU: uatott. CGANIU 4l crAt aNct. Car tCd.NN UCE4NXI' cam. NLLLU C(4 azctL4n CCL1 NULLU' sz (UAL! UNCLU lC4 LUCLFL40: LI,Lat,m LCL, um rzAu c4 uttLazu LCA acu: CLNLL atAta Le.

ul tttst. NULL'

CL,N

autrz mum.

C,N1,L,

4LC411

uazt. atNrtil4 aamuz uuatLu NC,LL2,11" L'AN WALL Atuct: At ANcata tt.cut tz rtkciEtut tum uLcatuu me.Lctua ctuc!tu- zactratu C111141 ALIctu (tCN urzva uaLkm NU 4,12C4U NC,U1412: UCCUILE CCAdLL!* UCLA Na; 1.2.C4CSI. ICL CACIALL` NU CALLE
UC.ALC4CI, LELLAU Lacii CANN CL ALruu uoLcaLta IL4m azta uactLu NCtil4 NU AuatzL ctaL caucc4,1 umurtda cc,41: 4c,,Ltm rtt AzzluataAaz act44u 4u44ta caun/ctt LICLEL411 Ea Luz.: uaccu C14Z CIA U1.1.4aLL C4 CANCcCt UCNIALe ctA Cruz caLum uatacimm UttAX12: ct; 4.o, LULU: aari; Izta Auc cztuK,ctt

utu,ct

CLLa4a um.actta

tactu.:* utacto,

UULLUL:1" cuccLu uzattaa CUUCtILLLU N4aalLL NU

uumLadm 4al

tuact

CANILI

aiLlal cAtaL

uad: tdtt.

LICN:
CAL4.1.

tumid
CaNaCI.

MM.

ANALL'ACV

ILICIZL4CV

NUL LCtU

947£' alLL: L, LCLA: NL AtatIU Na
ICLCL NU uacuct Nat. At4<ea (rztultz atuat atc4 tacurt atauct. ut.au umatt.0 uaca,L,m NU tAuaL4l, uctwa L.:UNCL,I,C1 NU actc,4t AuLua! UCC,N U1 aLLca UAW NCI.

iz
sz

EactLu* (42 Loa
NU uactA4m Nciu LCl
UCUCLUI

caA LULL CU
ZZ

uctzum Ada:
NU

c4

ttLam

UGLCa[4,C1

UUEL4CL: 4C1

mum.' caA LLU cc, tctt.t: Nat. tutt rattg,tar: uataAazzy CCE, utzataLtu
ucamus

UNCtUU. Lit.ELLI NU AICILL CUt Nl: LUC: 1.1.2[CC1.4.0:NOLLZI.4 katLrzA CCM NU4C1
12.41.441
z

ate ctc,

amtt.

CNL

auLal ttt.a,ta aucLau,a cau urtcatcr art
cl,GU UNUL NEUCt CUC,NLU NU
cLL
ci1.4.1.411.

trzat
ZC

124,41 U11.2 ucti.c,t2
L:112:

Auczum` acutc, CC4N caLd caLm.am cmtc,a tam cactuz LuauCcR taca tatrzAtu c,ucca,cit NALL140.- 4LFL Na NUL AN NZA Auct caazur ctat LCtU CL[, AUCI, L'CCLU LULUS-U.

tatul CELNUL
4443.

uctuLt atuaL carzt,c,

aamd Nala tzaatt.0 t4Atut4: tt.EL: rtct

bZ

Ealql accaa

tcl. LIEN' ucuAm

c,c261. cinLe..1.2

GL41 NU

aut.`

4t4t4:

Ntl

Nat.

1.,LL

tzuattEtw NU

AL UCcN LAN

tEL,NA LNIANL

ULECAUCAU AC4CI.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 6£Z 9£Z

U,CAILL:

sL: caul

LluaLL: L: a aLL.0

xU ,usxL cL CL;li NU eau
UCCi. L:i.L! NEAcCI LLd

NO

c,
ANLII

LAN GAL ICU

ZAN IL'

lxu

NNCL

C4 CELL NcCc LNC1L.' A4SC11. 4LLA CYLLUL

rEl NA MCC NI

5E

ANcal* 4LL4 4a.LC1 Ax LL.,,,ELtt az,u.cv At'Lcu C4(441.!0
L!C1

NA calcElrc xR NL N4-34C11

=44
LE

LZULL Lc

ACIANCCr NQLZI.

og

uucaLL.

L1CLL AL

4ru

L!Lcl 44U Cc QCLL cLLIL. MEL! MAL! NA

Lxa, xr44

92

x4..a4tv

LNU NLLIL LIceILIL

L.,,caL.
LXLIActs

EL

xu

LUuL.L1

4L4 6L.4 CI tlet
LL..4L
1.9

Act, QUI. L4 Na IL!'

;CCU NLEcCI E4LLCI ILALIc' Acaa,c)

xeni. 92 NLRi ACAA &EEL; ill:IL CW1cE1II XEIL. NLLIL ELN Erma. Ax Ca.1.4 62 ALcEltc* aILLII4 CA NELL LAN LcELtc` L!LN N4LL!4C1 Ac'
CLLIELi ENALL!cCI Lel Cc NALL!cCII cLEL!
LcELCc clNcA NLAc
LULN 1:41C4C1'
01'

LAN LL!NLA, L!,2A411 AELNLX 4LcCI AL!4LL1 AUCI fIZLILIc AN

LUSLLAL(.1

NM.

CA

C411.1.-4* L!C1L1441 NLX ALJLI L!cclIc AN LAALACI 41421:1:1'

;EL4NUTI

LEErcIV

CLCLL

uuL Nrc

cu,crolt NCZLa ELCA C4 U'LLOILC NCI rR
414

LR L!Cli alLUd4 EcrcL:Cr UL!LQ
NA ;4C1.; LR

Cc.

Calla
Lam.

;NGAL GLNI

re44171

41.C11,411

c4 ALALX

(xALu,c)i ad. 121!LN EcLQ Z5 ZcaL AN un Gek.m. LccLLCLIL L!Nal xU CLNL L!LILC1N4CI
CtIetcL!' ACCILLI 4LC4L LAN ULCL!'

AL!ace.! ULCA LAN ENLQL! u4u41 cze!LL 4ad4 NLA NL Et CILCac* ;LILA cL!cl.! Cad. NU 03e1 MAL 4C! LELVIICCa aL.d.' 44 NOLL r,uu. Lau Z1' ACiLENV alAN UALLN ULLELLP As" Nall. ad. Ael L!LEcN Nall, CA AA
CZarc Caal444CI 41W AL dCW, AN
£1'

ul

EELd NILIL LcCII

carL'

4LUL MEL! LICILLL!

cic;

,LuL.

univ

LxLAL:

Axradv calAz xu I.U;Edat

atAA

ulu

ALcarc. NUL !AWL:
Cc ULU

Eaall

fj.birL

1'5

Llx

UNCZLI' L!LN

xmL

N4LL!4C1

AN LEL i.2441Li LLL

xA

L!L!LLCL! L!Nral40 NA C441ENL! 99 AL!LICEll LLCL
C4421!NCI41

CI'

AN Nla EcLCU'c rLaut. AN LL'LN NALL!cCI

ucA. ClenuAuu.

LtIELLU'L

ci'

AN aINC1 NALL!411' CtLic.;LX

uLcu uLx ucal.
4U

E4LC1 4L1, 4C1C4

alcCIN NI. uL.,xaardv LLLLCU Crc

mai,

EL!

Natl. L'LLL 444L!CI ULU!
E4LI4L' 4LratC1 44cL!CI

cull cunudl:

uLL_rL Nall-

L!Cl4C1

NU WI! 124LACI
Ztt1F44L L!cL! f.!ZL!

cum;
EL:C1`

AL.m

:!tN

Et

cCLA N4LLI4C1 ELLLI'

LLL

cEal

NL

QC; L!NLA

LCIL* CA AtIalLLI
0411.42C

NU

;or Leaual
ALetell,

LUIL!cLcCr UE41.-4a

NO Cc L!a144Li4a NU 411;Licil Ncrrl.

UNCAJ NU 4GL4CI, 4C44I
1.!M

L!E; ELEL4 CiUCELictl L!CL3L411
INU
NI.LILLTL

41C4LI. NCI xenL.,

N;L!

C4C;

CaL44171

L9 alL!LIL!LI.* UNILLLLT

lIdcCZCI LMAalcCI LNLACI 12.11-!' L!1LAC1 LICaLLLI 121:1 LUEZCI L!LCLal 91' ,LU'L' rLLAL: LIALLL! LcALLLL LcCLCLI NEA 4LUL LC ZCL cEcCL LLICILE4C1
uenLau. [MLA
LNL4C1
LNLXL!
NLX

4LLI: ;UZI ,arL L.,4cani NLULU lILE AL!C1 NU LUCELZL 4C4t'L' AN LEL CI 4; ;EEO' 4A 4LL4U tacal, CCL' IL!
1.4421CUI.

NaL NLI

Lion:

LNUL! CiWILC1CII LI!LcCI NU

ra44 LI!LN

CcLCI L1'

cltIULL aILLLLI aLLLL1

44441.1 AN

;41.41

LLL xA ACIN ALM UdLN

NCI

ro

NLICL!Cl

rlUcl. LAN udcL.40) (cd. rxclan Ni ALNZLCL!' xuco ezcL.xt'L CLLL xAaL cxua L.,,cLat Aar,
NUL'
ClUCI

-

L!QCLI
AL Cll.:

xu actl
Art/ Nlc

x1

61' C41.41. ACC!

dEZZL Ax

c, Cl4ruci NUR

AdOL
UCLLN4CV CActcil, CC, CLcilCAL

LNLC4-411 CL' UNCIL ZLIL1,41 L!LILCINcll lILX LILNL!

UCIGL:catt

61,

UCtLCU C4 uctQL4a,ct
Cc

L4C<l

Z:17£' aLLu L, NtL4G 09 cLcNucl. ciaLL aLLuGda tuN14: Luacua ALL,NU M.41 CS
ucac,LLL aLL. NU C,LcCU UCAU44CIL412 ANaaLLALtou

LICtICALL

uatcL NU

cictKc4L MCC( CL

lar4L4 cLGL` caL2LN CCL oEcAL: dttt, twat
12.C24.

92

cti.au uciLL,c4t.ca uctcct LAucac

cctLAct
GE441.2

cacrttc:

92

cacuuu. LC,N anciu um.a ntLu Z9 crcuccLcr wa cilL, CUL NI. (tC.14! at alCAL 2U C, LIUGL.614Cl lcal CiiELY ECtLC4LI: ticu. NEcac cacLcct cacti.Lzt. tu.acct ucLcaccta Lu!LLNL. ucat.: LLL NA La.t.cL; gs CC[, 'atN CaCt U L CctlC,Ct 14N UCN raC,C1 rdLt4L: L' :L£ £ cuLL: L, taccat: tL Nat. vz9). (atcu ELL chL4caCcIlL uctau cNL tLcact Cc umacct tat NZL, caccuLL L2LLLLLt

1.2.(E,N
LILIG4AL2 ClELLLE

04C3: LIEN 9.6

NU CNI.

L!CI,C,C,411

cal C,CNU

ccacut
C(4,1-LC44.C1 LICAGLaUCL:

NCiLLL1

Ch1.1444Cl ac,aga atuatcL uthAuccr uutuacct Lam. NC,LLIcta' Cla,C(L4 N4W 7441. Cc L'ALL1.1 LNLI Lt 121.41. C,LCl ULM:

wa 9:176'

caLLL2 Cz.4c.u.. 41.1.4' NUL CC, 42CLNCI,NLICci: CLLL

St

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ItZ OtZ

=LILL: L s allt.!
0NLICL LL.1040 442,1. CLalrL
AC141
C4 89
24141L

L

8 CILLL!

U4CLACL NUL NU C4ENL 1.1.41r440 59

E4LLI AULE4LICI
40ENL LAN

NC1L.

NcAl.

LILU040 LE44

LIOLAU ULN 1...4ELtt01.14/21

95

ACLI'

C4dELU1

ACLN UNLC4 0/11U1 AL NUL 99 C14GrCL LAU LACZULUL
L9 A40L1.14i 014411... EcCL: LIlLC4

MAL

ALM

rdE4

CCL LNLA0 414401 NU

LLUL 4U.NL4L LAC; AN NUL'

&LAU' cr,

L.11.41CcUI L41. Cc

U/110UL LINAL; L14L,.0 NU 65

aL4Aci car,L. ea4a
NUL
09

NR

(c NUL 69 etaLCILAZ ULISCL 4N Nall. LEL 40 LLUL L1NL4L CcEL a414- Nix NULL' LAN AuNL41, Nr, QClt.E Cc U0EN NALU40' LEL'.
NL

w'

0L41. dCACI. LAU/ZALUI
ent, c4area NA WC44 NR 41. Naleka AN

At4Lli

U411-1,

AL NiCi.Lrl.

4L LEL'

LI4INAC4

1.1.!

C4dELL.4 LICLN NCI N01.1

OL

uLr NU
CNIAL
Z9

4ICUL

marav

NA Ur441. EN/111.
1.1.104!

19 L.441..tc0'

A0LI4AU* 0C4L.

U40 NA LLCL 4a1L: WIN
ULILN

(0/21)1 NUL

LILL* ELI

tdc

LLICAal ALL.CCI uent440 ,ENL IL

Cc NLLIJU' ArL

uudl ArALL' NUL LUANLII

411 iicm' ream Nail. L.,,c4dLn ul aram 4ELL

NAL NacAl.

NalL LILEL ZU4E NCI r1.044,1-Ii N1.1 AUC1C44 CLA ULL CU. relci:r UNC1 404,i LLUL ALINL,L LZLCA AN c, 4L NuLLt, AN 1.,C4 N0L' ZL 4/214i

41CLILL

U.044' A4L

LLCL 4/111; LILN
ANULL ELL NI

mt.= E4LS ULN,Lfi (L.I.r401 SIC. 59 U0C14 U.Lri.4EL 00E4' 1CLL NU mLadCcL L'L U./1101 C4 1NU Not U.L. NU
AtQ1L

4;4* Lid= LNA alCULLI Cc 44 =LI Acl., ta.Lm. NA (0/21U)' NUL JCL! ram uuLrix (04111-)1 NUL 1.41.Cl LINN AAR' LaraL Cala 4ENI. LQ T7L AN L.C4 NUL' 4a4 NmL LILEL r1.04 NC1 rani LILY!: AN Cc. NI:
WALE NR (0/111-9' NUL
ONLE

ruat4;

ULEL

LL:

(01/1L)' NUL

1'9

34N'

ENLLLI

U.43:1

NA

4dC41.i.C1' 441 L/21CL

NU

riza.

9L AC44i LLUL 4L2NLI ULCA AN c, AL N0LL14 CCL C4 AALLuit AuLadg A4 Ltr,u 4 a4C1' AU. I.NalN414
LI.l11C4,11 0.411:1 cE4NL LL

UCILLNI: LLttta:L.CLL NILZLI
CiLLCL CL L.I.tccula NULLCI,

LS
SS

04LalEcL!' NLCA LEcdalL 4,1. LLIC441 Lkid WIN Arai.; Cal eLL

EaLZ LINGUA: Auctauu caucticu
U.LCILUCV

uttLaui

4ca

L.14L.Lt.
L1.0

ut.4.1 to.ct zattcact
Cc

4NLL10* Q4LCl

LNLACI

44 mCL AelcA ,cLeg (cuav N0L enAN uLEL.40 aaiL Nu ACM: LLUL AuNL.,L. 4cLAL1 4L NLLA NLC Cc CL' AUEA LIMELIc NC41.,ZZ' aarz L4L C44,11. ACM.EL!' NaL 6L 0N044,0' NC4141 L41. 4441' NalL 09 .0341.2. CA LI/111.LL UAL AU.0 L,cLra Aix! 4414 Cf. LuaErL 18 LCM.L.U.' 01.4 klt. NLUI1 4CLLL al LuenearL

r4iLL'

CNI

N0L'

9L

uazi

AL cL.,'

ucuctcu

Lat LNLC,C1 CAM:" cac,

tctu

u,uu. CtNL' CCL L1V, 1.1411.41,1144414:CUAUCI zattaut alCALLEL tu.az uct.caca ;mu:

65

09

cct CL ciaatu` atch.a CCELN NC,N LILLLCt ECACLILI CILLEL NLI cccitut atauct. cal unit& cuuctu tutN4u c,achat CNCLIL cao412 LIC,L4LCl LIGLCULCt ctu. CIL!' LCLLEN uNuta' LULU Callall NI uGLcu' tuaci.cl uuctl U.Q CLI ctAtau acta ctaa,u' LULU NC,U,E,L' NU AGtta CLC ciaactt art mat: c, uct.cauct tu.cua
ULCILCI:
CACI, C4GCO, CACCill2*

CULCULII: acia uatc,u NLLII alLCLL CLL NC,LULCt CCAELLU C,C14A LEN acau UZELN,,'

rtcult

Adcl.' Nall.
U0-14.41 0C101.1

Z9

ArnALuo LALNLr AccLa uuri.

4.C14C

NalL Cl
.01C4

LILILLI.,

LkLI LLILILLL

01 41-4041 C41.40

atcuc,ct Clatil NA aatu acut MILLE ILI ccumt. CILEN4C1 LCALCL LC4 utdua UMW Uu act,a NU ciucat caFrt utuc, rtc,cacu. NLLLU ZNTLL1 LICILGLLILM ANAL!. Lta,a cta ad.0 tura. c,uu,s.0 cam. ut.t ALLL' CFicLL CLAW LC aat cart rtati. CtEU NC,cL CL,UL! UCIL*(4.4.1* NC, C,L!tat ICU C,N CtEC0. rtc,ccut..t. utc,ct. NUL uact441` a4c.tuatc cic,ct NC, ZL,LC,L! UTLal utucacc atacau ctaci.0 urtac,24C14LI uacuLu ut.K: NU acut
caaatu ULC CtC, CC1G1. acta uumct- acto.l CC4Gtal L:LICiLEL lCL Cuacciat. UCaL C,N uutact aatu cua- tutAct ciutu4u c'.a LIU ciu.L' cNa.0 Lux atal, aNat ca,utaut tu.atu NULLU aatuu utucr actLa !L CL NU ciact. cacu lutact NL tutc,ct' Autua. d.ct 1L LUX CCC, attc-wt uactka CC ucuu. aNat LULL ULU' CAL NU UL.I.GLN NALLILC1 CL uaar4t.,ct Lal ACILILCIL:: ULM. C,ClaILF INU
LICACt CCICil LcULCLICt

19

EN CA

lal.C1 ANL

cautct

atutu taattal crtAirt,t,t.' caaucL maw
ClILLCI (ULU LEL UL4LLCI. LLCIL12 UCCLN
CCQ

LLL ULC CC(C!CLU CULLLAL:

aattau cAmit:cau uacuuu at.ca actct.,tt: rtut. utt4av NU
LAL caacau CLLCLU
Nco.cact`

59

NI

NI

LICELN'

LICL

UC(EL NU

cat: uttc,tuc um.c! ULL C MILLI alma, LSCL acucu., LUQcR atcucLu atc,Qtat. cQatc!ct at uacatub acictcl NU LCIUNLLCI CANLLILLCI, LLLLuR cachuu CQ ClIGLALCI LICALCILEiCt UI

uctui LNALL21. ALL CI. LL:Lala L,

CULCO: ICLELLI ACIULL,L; accu.

L'ttl; CICL
NC,LL:LCV

utrt crtl

acau atc, CaLl NAtuLta IQCL auac ULINCLLCI: LL uuct. cruc,t utact. Lcu:t cAcaLl. uactct. Llama: os
N&Ct

uu,Act. claul

NC,

Uratl

CLLR Willi. NU

A4C11.1.1

L:Lt UULLU CAVIL'

NC,U,t,L:

NLC

uQau tta

c mau uttac,rtau.c uacuut NEC,

cucai: Hat.

II,L.CL

69

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ZtZ EtZ

1.:Ct41.1.1

=at; L: s aLLu
ACcUr
ZcZcCC1 ULU!: LNdcC1 cLCC11

4LC1

CNatl. CLLAI YL&
cCAL 4N

A,.

kali.
611Li

96

4r441 Cc LcCaLL LEL'. Cl
1,41.1

44

4/211.'

1.4

LNCOZI

4U.C1'

CN/A' (11CLI4)

4UC1 LCNG1L

(44 444LLI

Ni

L6 LLLIULTI

ucaLelxi ui,LaLu enr, ruLau 44cl LNEld ikcNL
96

?ULM

44 INLI C4 444.U4 4x LcCLCL" CLUQ
4C117 LULL

C/C1CarCI

Nu clEcNL OIL
GAL UL' 4Ectc'
4421N4LL Es
1'9

AL!NLL

cCLACZ

4214N 12.1,CLcCI

LcElti
L2CCILILt

C140
1,1.

LLIC1cC1

CdLL NC1L`

AtdCL!'
CcLC1

L:E41,Li1 L4N .ULC-9 Li

NLI-LLtcl:

6444:

cCUMCL:

Nl Lcarci

44 LcLx 4ar,co NdLN

NAdLta. L,I 44
C1CLE'L

UCCIL1LE

I1,

44

IL; 4VOALI4L

UULN Ccli:1 001

(Aar Mil alL,L. Lrtrao uaLaLi
CiLIL

am)

LIVelc4r.1 CN421. LNL4C1
66 12,4N. NC4LZ

Lcarc
r4e.c

L'AL ULN £8

L:L.

ce, N4 LItA AL LtarL CNLA

t44 LLeZzru.N.

LI'LL4L1 lI4alC14 LN1

Lean LAVA

aALL14u CL

NalL

L!C1d1.0 344 1.1.fr44 98 NUL,' LICA

C4dCLLI
alLeI4L.1

xU

e4LNLLI

&XXXI

NMI.

101

ucLai,,a CGZ

r4lkr1.1:1 NU

cx,r

cLCAL C4 UCL31.411 LIGAZL

uNLuro

N421Lta' L,I 4L' NQLCL NC/AcCr &Lel' uri,L11 C4 NCL,' L9 Acar
NI7L 88 CLLN* ALren

MEN canu,L
AL:cacC NL

CLA

C41:1

ceACI41.!4C

C4LL L;CLLL;

Z01 4421C114* cCAL

ra.rin
Natl. uo

NU 4CLCLct2 L;CcrLCL

tiara

L4N iCL-c` (NLLELLX) Cqrat.,12 4E1.4 NU ALM e2e!uu

,sr,aa

LULN LcELCL` NA '.LULL 041

racaltle

cuelLi.zu.
ti01

NalL. Nu Le! 4441 LCFLLL CILCL! LlalL41:1 Al =LC' 4C4NC1c1 NA u.m.4 06 NUL' LIC4 C4dCLLI UAL itc.a., 68 44eALLIV NIAL ucle!La

NU L44LeAL:

Acap: C4

cNCL

NaL

NAL! uci

C14

aLL44co

UZL!

NMI.'

C01

412n

444.41Lui C14C1cCcCI

al

tarL
Z6

4N

44 4L4u.
Cc1

=at

LcaN ueaciav 4L4u.

um.

C4 cl-C1L Cc NIA

ULU' C414CI cEALIL 4N cm44llf412C1

KUL

AL' L:cL! Nag. LEL C4 4CLC1cL L,LsrL

LkL1' CL 16 C1ar4l.;* CCILILL

4N AVCL AM* enAreat. LCCL Lcart:1 CNLLALI UCLQL,C1 LUI:1 501 901 AICLUT =Ix NU tell.; 4N 14LrcEl uu,,Lx LC4111 C1G4ALLIcUl71 4L14. a4 LNL1 NLLILLIc .241.1 444r LeACL CCU. C'. rulAre
4.

rzi,

LCL'Q 901

cliLLILIV 41,1 r1 CELLO'.

-

r,u,riv

N/AL ucieka N4 Lur,41 £6 NUL' LICA C4dCLLI L14L 1 Cr'. ,1,ci 4Lr4 MEN cCcrl 4x NIAL Crc N4dL.6.1' LrL NC11.1.' caaL rLL igLLL 4p41 uQ 4L ur44214 UNLA' NU LILC1040 Leecyc ryc

LMELdcre !Arc

LC1LC L41/21, LfCaMcrcCI LOT

ZAINO 4'. Occ4L

1.:LN CILZ

Lcarc

Ac CLCL

Nal, C4 NM.'

96

ACcrCli

AULIAcCIX ,ce!ex. 4N L44L4R
'.C41 CCILC1 CIAL

Nil;

Uct:1

1.1.12,

LcCLEc` AL.CLc
14U

LL

1.4C1

Ld C4 44 LCc L'LN'

011 CM11.1L* SQ

uLcka,m

uaL

Natl. NULL' 601 Na,AL LCL,
1241.!

Lra,'

caNcituz cL

CC4

clam CCLNL cuaclb caul cac!Lit NcicacLL udu4a2) NA4LC4:(r4
uctuia. NU liCaal
N4CaCLL (tc, ULLa U c,cALLca
4CC11

cacul

c!Lcm.ct

ant, AL uNada

NW., NALL'.
12C1LC

trAu

CgLLICCI: Nrc LLQ
L1C1EGL:

LFlti Nu uc,A awdu 4k l4aN1 uutaL' cxL, cutcL auccu n
4r4a

Lai

CNI CALENitl uicIL4c1 LCL: CA NA LICA

uccLa NL c,Nct.tche c,c,cu

CAN LcCLE'L NL1 L44CLI.,

44a1LLI LcCLCL IiQ AUcCrlA

alLUle C4
co;

AL AELL:

uuattcoct qcc and ucnt,a act.ca,ct uNaciNct GLCati ;C)' LICAtL uacu (DULL !Cl urttLu' act. L, LIG&L. C,CALILI cciatut LEL c,uata Cast act urad. 4L4cSU ccgAL L.LL' cacacul: Cuatacttu ucc,

icL

14NLI1

UrActl

LNGC,L!' ALNLLC

ltiLECLI 1,CLGLiCV GLN4E1
4GLN1 LNl 4CLItat1::

L

U Ntal4C1 CaNLLIZI

CAGLCa4C1

loci:

41.14C1,4C

NL AL'ACceaCI
C1LCii N4

99

=lc tit

auutc,c!

Ai.

awl Mai. LAVA: Al CIA NM. CA
Katt tlt CCi
ULLLL ttiLl:
N4LL4C1'

96

auct.,Lu uucLatan, LEL
LI 2.14

AuNaa ciciaLa NI
24LLICI,

NLLZ

AULlt LTLALL:

ELLL NI L:Lii 41.12 LIN tLEL 1.244.: bL 4U 41.114NI4 L, CACANCY

L=L1LE 96
66
CCL acL

4oCU NAN il!LX1:1 tilL,N

14cuc,ct. actcao.

ciciu

rcac,l

ctc,

4LlN Nl= CILCU:

LIC1L4C1

At 99

uLa. zo.ct 4.u.41:4paGn tctaa
tO. ICI NALL:4W

LLILLNLI tC1 411E41 lCiLa

ZUELIALL 141244 AFLidita CULL: 4CU14 LICILCULL

Atti LICLGL4C1 Laai ucualcz,

4Z1.4:uct4r2c,a, zoi

NAdlta* L,l L'LN ULtZL
caaLtzt. aGLawa
CA4A41.1.: 4UC1

at
CL
16
E6
.66

urzcocoLv 4c44 cauctLcu
LECIZLiCI.

CLItl 4N 06

cauLtEL ucccLa,ct

la c1C1412:

c01

cciaLc. L4latL CCM
S

mut CGi CL211 CLIC autx uucLatct
CNILL

at

taCLUL41.- 401.: 4.4GCCat SO1 ti,LALRLCI.L11: NU uuurn.LLE uc4444ct UC4L4 Lrtc,,: LCL4 601

UFlua caum utiLada L:CUtl44C1:4at at, L, FGLI; LUN cncacta Walt: CIX LC,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ttZ StZ

C1L4C1

61:

CILLL!

LEcLQ LL4L.U1 MAO Setcl. eZIALQ

sl LULLI.!' OLLL

1.1611

LAN

NMI

LNU NEcl

AUcca'
EQ11-1.1'

CcSLL.,

NmL LEcLQ QLLIL

calauuu uCr4 l.! GLL ti.r.N CL:1:1* NU COGL. ULCL 91 1.11.QcS LULN Lula' NU N4c11 m4url LNCL Am.rui cau QUaL1 LlacEL! Li NQ carat.' ULLIQL calQL.r, WAX/ 91 4:14QLLI" CAcA LLQ CCCL
QdLQ N4

N4rd

4c4A1

LEltLI al; meta.
4N
LN,174

N4N Nrc Nct
41:41.1

=LI

e41.7,0
1.1.;LULO

61 QII,L;
LLUU1 NGIL1440 cmc:1

61

Lxrr,
NLL1

ur14 ezz.L..) 4,04

r4

rrii

CI'

Ac

C4Z1..
c1.141.1

OZ

QULL CI 4L
1Z

NW!. rseziu

QLL1'

G4 NJ. NQL.'

CL NQL1

aNr,ui
EL2cUEN
Lc441.4101

LaLezu MLR
LNL

1-11-LIU

N1 Zz LILEL.,*

ro.L

CEL.

RNUry

LUQ4E1 LQdLL. 4NC1214

c*u.44E'
LcElrl N4 dLN
L41LLLS,'
UL12141 s
12.1.14

Ld4' a4
ULN
17Z

dLN

LICA, £Z LULL' C4e1l:1 N4 SQL aduu 12ralccU. EUULCI LaIJISLI4 LNLI' C4 ACC, 141:ic ccla uc NQL.U1
r1,41.

NZA

£

SELL: idL:1.!

4; LaLrit

LAuci CL

z

LL.412,

L4cEL1 SEQLLL, r1.1;41. CCL LcELCcI LNQL.'
1.141E1.1

4l...r4cL*

Q,C1

aqc

rut LcElti
NuL4'

LIZQSL(.1 N4 LNQL.' qL(1.1,12,

Ne2c.1.!

Qarc Nrc

Lcd1:1* UacALIc NU
C4 CiLLNI

AN NAckl ECRU,

LcElrc'
clLal
LEL1

LLArrxr

QL.cca LIQL,c11 414/.

LLIN
CIL.Nc
1.16.N

c4s1

;Luc& Lra,u
N1.1L11 NULL!
1.11.4

4cw.1 Cr'. N4 NLUL LUENU renNu
9Z

a

uLdet rah NU t4rs, cz LNQ ruud Lau'. NC4c 9Z N(.411* N4 U41.1:1 NLEL 4N Letcl

L',Ste! CI SA A-aue NOLL

4NUL NLL/c CcLall, NmL LIALLE,C1
ccloal Ne/IL. 9 UNLIE1
uCe41..,C1

az,4!
121C41

441.1

LcElr4I cSe!E* EcLi
414

NU CUr1

ait1. Laul
dt

CI het AL
41.141-1

Nrl uru

ICL.41.11 L

41441.11 1.1QS41; CleetcN

Ncl
Nc/Zi

NQL.L' LL'Q
12,11

SAO.' laC(.4112

1.1a1 6Z

aNr4u1

S&L:
CCL LU
41.141
1.1.1

LNalLic EL

LU

CcEL La.Ei.r4 NQL.' 9 Aard.. 4N,G1
c1.1412,*

UcUL: AN

u41., Leith

4N

NCI

111

QLL1*

J;
farm&
4L41:1

1.4ELELI;

EL

NC41...' 6 e2N

EcCicQi CN

NC41-' NI.LI" etc La

LcElrci
Net

NC1L' 01 CALCI

cud.ut ELxuld
/2141411.1

CL
,aucc Na aLcLI: tc!LLNI: caw.: Lao. CCalt A,121.(GAA 1..![1.11t,C1 1.2,EIAL,C1 Cact, 1.1C111.0 41-1CaLl CNL alC4C11,L1 tCL4NA' 11aANL lac,tuda 1.11N 121.1CL 61AUCL: Ncl (awn, 4LN NCI :0£* I £ alL12 L, LUCA: Autl citstc,w4m cd.u.rt, Cc' UGC([ AN N1 Cc 411aLl- CL L4C1CL' NM. CU NI NW. LIA0.1.L1' EaL1 4.CAL2 4,1 Le,c,: ea; cuts, co_ um.a.coa cacd..<tu CLUNG,' UCIANL NL c(cacu' tallt41.1 1.11.14.(14 121.1.1 uctart LEN: 13141
L,
1.14.1ALLU
CC1'

4L"41:

4N

Cc NQ

ALEL ULCA 4N ,z31

4L
11

uc(cLatz.

retti.u: culta c:s17-Lb' au.0

(Ala'

Uc KLLU NU

C.CalCILLC

Nu
91

eilEUL ANCAL'

LNLULI 4QL

Cr.

Net

uu,cA

u1 4.ZN

NI

QLQ'

L

umacli uLcuLt
NU LCEL
1'1

41.

run

ur4L.Lu'L
1.1LN

-

LSL.E. ELJL. NALLia.Q

com..1

uaic

NULL clUCLI

zi

81
IZ
CZ
17Z

121Qcal cl.N UAL;

LECILUL.U. ELIQL

Lurt,r4 El

L.

CL:Vd.r:L,
41.1-1[1. (11A

I
Z

;Lao. cnt

,aucC

NLC
CCSC11*

£43£-L17' CiLLL! L, LICICIZ4A.
C4AL) (181.

CdEC11" c,Lrt.

LI.LL cmcp. Artcau.
GLc ULU

cauulc, CllaU LEC11.44:12C1CULLI atu,chf cc,c, atuaa 144C41.11aGt.ca,n

[Lag AL24.111 autl.4.1C1.1
CI. CCAL

61.1.:CLLEL:

CAGLada aztLrtc,AN4CA CAM

C4L1

9
L

L9' N

NZ' AAN LL ate, A,41.1.11. L'AttatLI: C1GA4N z CISNKNc cc,tc(L' NULL; AC4.1.1 ANLIALE caucucu Clt1.1.4.11 laCtl. CC'. ClAlC11.40. NL:Li: NULLS c(Lict. Cc eiLaz NUL4C1 NULL)' accLu IcLa: Nau rta 9: N cg.a (L, ucul NULL au,L(1.: LMAI,LNLC CtL4C1 ;Ea kallct Na CtlCl Lcl a4.1.1.0 cut. Call; laiatcL,C1 Qua' CNUILI CL1CIN- 4.41.1.1 AN NU CACC1 acNL 4XNEalt: 11411.1 AN NuLuct r4c41. uNtuLl: cuau cac,

qauLu UNCA4.1 AN
uct5Lcaz
ELM:

Lane,

Aida uNcp OZ'
UULLL!

N

cula
2CU,

NU WU AN L, ALM.: LUCA AN

NtACC'

CEL

Ct. 1.4.ZL` LAN AL:13: NI,LELI

at II
IZ

rctLci.u: araon: -utccaz LU

Nu

tam.: u4ar Null
[LINE'
ZULLNLI
UCLCVECCLL1.11:

cuccuu. uudau uciLacima atucLau,a

,114.LN4.11 ChcAL!

UN('

£l

PDF compression, OCR, webLtZ optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 9tZ

t41..40.

61: alLU

01.412

t111.12

u4S4,cc NaLLal

86 41, CLLLU NL1CL

C.

uL,ELr,' RUL4L 4u1rlt Ncdez

NA CURLA1.1. LNULI. NALL:LIV Rt441.., Lara441. Netcal Na1L NAL! I.CitUt Lra44u4 NLI Lcts, ,en,c 4N NLA, LLELCL: C14441-`,Q aLa RNOIL 6t
LNL.1

LNLAR cuLr,rLdY NuL 0£ C4LLQUi Lr,Rd NA CLZL CLXL NC41.3.' uaaL NU' AL WI ULN NE,: NALL:XI NCLIL 1.444`. lc [Cal' NUS, LAezi.!
4C1.,

Ca,'
M.1.0

6.d.4

c4 ui6xu LA; uLza,4u
CC

11;

lh4llr4 N;L' L
414U LAN

X

cc;

QELLL

LE1.1d

NU AL 12,4reirl N4LL1.40'

C4E41SLL
OS

ACLL NLLICI
C412C1

NI%

NAL! I.C144

44, MAXI

CALLAA' LZI CILLL

NLLEL

NR,'

NLI L4CEL

Nu

1.41cm.

uLuc4,ri.

uArdri.

CCO

NW- CA LAALCI.
CA' CC, ALfULAU ICLCI

NLALL NIAL LCLLII

C4LL1, LC,LZ1

UL4LL1,
11.1

Neta.Ci

SC

ULAJLII

44LL

Ne211.

uxuLr LCL
1..!LN

RL,1:11 CI ,411.4

zs

LrCLN ezA,u

LULU ACC CL ULU ULN

umi

NLI

Cam.

1,1,1dL LS

LK& Ld
LUL

LCL.' AULAA LU4LC1 NCI GIRLI anLIZLI
1.1...,CLCCRI

Et c4
0C

ULALL 4N R4L41:1

LUtICJEL

OLL-4,11W K4 ld,LCCLUL UUL m4 ULU, RiLL NALL UrC,N NU ZLLIR,CL
NMI. CA NU

AELLUL CI 44

LLZUL

N4LL:40

-

Al.'

C1,41.,,C1 NLI-11
,L11

LULU UZCILL1'

NUL:
44

ULN

raaL
SS

LudL

ins

m4

CiLLNLLELL

C4r, 4cLaL,0 KCIL NL ca,ucv ru4d.

URUCLLI

LE

LUR,e1

LAA uLra,41.1

ELUL Cr4 NU ELLLU ULU

CL

/214,11

Nal.

MAO 4LNLL1 ,,C1LCL LAU. 4/ARL4 ,LCILCL
6C

MI

NC!

8C

rt.L4. ULU
LCINI
NLLIZ1

LLCM' WIRE, LEL/
NLLIL LUZSALrl. L5 LECLNI

LUUL CI 414

rcaLu
ROLL1,1:1

U4L14U
LQ ULLI LLULA
I.L1.41C4UI

CCL ULLO LNLACI

NAali
C4C,

ELLd

ULU ULN

NLLLO NU caaL aLd1.

mrta

L41.111

NU

CL NmL.

uat.1

LLQ

LrL4N LQ
NIZ1L

C4!LCI
11.1.N

UNLA NU

ELL/21 NEL ov

cixa,r,o
117

=AL; NLQ COLA UR LIM.: N4LL411 AL!Q CCU L W LTC,N,Q NAL'. 8S LcuLr rC LrLI Ne2IL =AU LL4LN4' ?<LUZ! LR11-4 ru' 4W r44Nri. Nut.= 6S LECL* NLEU NaLLQ U.211.11ILL 11.1.1.1q11 NLLELLI ARCLUR cu,dLx
mac
LINLLLIC1 NUL LUACL UUCLAU NU 1ruL NG1L NUL,Q LLLLL1 GIRL URIC' 1.41.4, LUZIRLCLCI ULIWILCU C4;, CI 4N NL 09 VC,N NA ezi,r,AL

zt
1.4x

ELLd ULU ULN NCLUZ1 NU

caaL 2idL

CRNLCi 4L

4L1S44L

,Lxi. 1.4x anca. AN Nal, NU
41:.4

L14CLL QL.L4 NCNI

rAdcLu, cu Cl 44

e,x N41L 1.4U 4L uLArelu NCNI KU LU LK U4C11 C, 4e4aL' LI4CLL 114 NCN` tit cxLLu Nwit LNrUL LIULU LN1 ULURI RAC! Slrat CL ,arA G1 NCL LAMM NCNI gt L.:Luc GL

r,Lrru

Laai' xr,

AN NQ NCLUIN

CNALQ NUL!

14CaNC1
NLL11.1.'

96

4441. LA

ale,La (XL NRL'

4L1CiLL R4AL QCL ALIU

NadLA odLet

artut. Ltne,t; 4NtU NZLL4
AcC1c0.

UCCAULE Cc

Mal

NULL( taLLLU
09:17.
t11.1.1.2

c.41144u: r.,eutcl.

LLf 6:t aLLL L,

Nedra Lt tautu
ZS

cautu LILIL AFL

au:caw u4cit4:C4Glail4C1 emu, vaat., uatu KL,41,:ccutaL 4t. LILLL:' Uul cactaL uct.cu'd,a.rctutt NU aactc, ucul au. at tac,
EC

c(SEL!' UUL41.1.1.

1.:11,1

Cc

ANIL(

alcaltU

cArau 4C4611.1 Nt,I.U40 U

acad. taLuta utti.ct ucara NS
1.!Cith,Nc.

Calt,1.1

catINLI ctuutuct NULL: NU CLUCA4C1, L,L L'AtEdLI. CS OZ:6Z-0£' caata. cctut.,' N121.1 NU uctauax cac,a, ccart' ctql, tuca utrt 4aC44NA: tS
aCU. tarcEll(

12,001.(acCl:

tcu` RC, dgot: tgcsLctu loll uctovuLut.u z:Est atta: L,
LCL.
C,C1F4L411

6Z

oc

acc, aaLtt NU
ELN

wait A4Ull.4C1

611.2.C11(11

am.att.a LIALACI:

W,03

ctautt cat,
tcl
ca
12(1.RL4C1 421C11.[LC

tE
SC

UAL C(0.

t,11.41.1-0.

17z) u
1.1L

ru.tatu
Ci1C11.

alma uc!uNI. ciatut ucacA,ctu utctc,u autx cAaaaa ltaati: LC1 cub=
C1.144aLNA:aulr. ZUcCU CCANtl:
1.101.040,0

9S LS
AS

ta

t.CL

1.14411.:

- L4ui CA' ctcl., Ld

(tc1,1* Le. Lcitst NALL:a:

Nt,I.U.cL1

tl L.RN lacauct
cacuccla UL.1.

a a CALM

LCC,'

Lal CI:
NU

t.
C41C1

2.4

C,C,N

LCS

(Nlt,c

'

Ltd..:4(1.C1

((Cid

alt

uct.auta

Nt1.1.1

alGc1.1.611.

0.4 uctLa uatu.at tULL,NLE aata4C1, NUL,C1. At4.23_tl-L:40.0.)

tttl CC(I..CcU:

uLa au tu.,c,: ut-u at taut* at, El Clc QC,

1.:(1K1.4111 1.1[4140.14:11CcUlll

LE

11,K414:

6S

G,c4caun

4C1,t4l Sb

t.uLa uattcu WIN

NUL:

CAM: LA 1.114414

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 6tZ 9I7Z

C41.44

61:

CILLL:

UL4C1

L

6 GILL!

N41L4C1 9L

U4at41:I M.

al;

IXL1.1.0.

LA Z.

e214

C1GLC11

(.1.41

Xi

NeAL 41..1
C11.1:1

rt,

NA

Z9

19 C4C111.*

AL./

Ari CCOl

NAU

NE4 4c4E1 ILCILELQ

U4.4.C141:1 1.1.1.C414c1:1

LILL' all-4
1.1.1C4LL'.

Atu AuruLu

clad:
LL

441C141

AN

1.1.C1

CI-LAU

1.1.1.

rcri.

IACL

LALC.

CLIC2

lACCal Lfd.4' elm uccluLa CAUL 41LL41 Cala'. aux. LaLcouo 24101 ilC4L4 LA! /40.1%.41'
rru441, Nall, ALL
CL

Luau
[IN NU

CLCL NLCLI

LINLULI

6L ULUC11i

CNU CUULIZI.12 LCU NI.
09

ucLaL NU LiNCi urau../ NU LINE LLOALL.1 LC

9L

Aacat, NAIL C4 Al
L.41.1 IAN
S9 /2.11.CLI.

CeallLf NAN CaLlac41 tLL

AN

179

WM lrcLal
;az Z9

uhurav

cienL NU At. Lcm.41.. LCLi.l. NU CLA11.C1 4E1.N LNA,rt. 4LEL,' 44L 4 Nall. C4

NalL lCA Ari. u4m.
DELL

EACLLLIV

ci 4; c,c,ure NaL
CGIC1li

LC4 lUNLA LUAC140

rucr cuucL
£9 CCELLICI.

4C1411

il4a.C2' C/tAAL,
146.-ZACII
4C41S1

i:Z440

;UM

e41.11. UM 19
144L.C1

Al

ii11:2

4LL4
N UNCI

cola
99
Cc

L'Ail

l4LCLl

NIUQ ACLI. NAL:
cC1QL.41:1 L!21C1c4c1
L

CL (.cuazu. LC2

cial. AN

1.1,NCI

L9

AL!LIcal LIEGlA ilet b9

illUTX 4Q4u1
1' 4C1(.1

al4a,n.
CL

CL

mac
OL

ui

4LFL4ZtLC4

£L
1At1

4LL

Nada LaLrLti

U.

;CV

99 CALCU

CU61.1.11.

CL,Nruai CM.

ill

Clam, ilLt ALM
U4L1't4C1

N

C4I.C4C1

JEW NU
C9

acz

CLC(.1:0 AA tX,ECI

laZICIC401 4C2 4uL

NA CELL NUL Lrautuo
Ncal clCA 42t N1 L9

(d.

NalL LclC2
LrLE4;
98

ruaLcv
ULLICa*

C4I.LL1Lf NA U1.11.ClilZ NU

ULLMLI
44C11.

gAci cuuu4,cLu /21;.16; Cll /LAU ICLUI

LI ALLICil* ;ULU. CLeIMM MIL IL Cl' 4U4A41l.1 CC1.420 Lill, C4 Al-All 1.!cLit4C1 NU [Ca:CI NUL ZL LcaLL. 4t. IllELIC ZL At L;Ze2A! ill
CLCdf.C2' AA 1.1.AllA11,

AM/

UCletiC 4LC1'. NalL

NL C4411. C4C4

UdEL) ruena. KuL
Cc LILCI.

69

L'ACi.4 06 LIGIC1c1l ClLit LEL NCL 69 C/' L144L
4UUMCIC1

-

4L;4ELLI
114

-

ULL1C41

LC 99

M.

AtU CL

laLCW.

CAC1L1.1

4l..9.44l ;LUCA ,NL!
12.LN

;LUC& CI ad C. 41CI4LL, L'./ACW.2 mLCCL C4 Qlls C4LL41* ULLA). NA AClil
Nd
Z6
1.

4UL/14d Lla2/Cl Cd.11 16 CilLiLr'
E6

4c4Nua44r uc1aL4c
L

4C4L1 L.V..kl..t.44

Nll.flUal

zatclIC1

CNIAL, £L

clULi
1-!(.1

C210.1.1

EL.

DUI
LIcd.'

Mal
11.1...LICZI

LAILkAlLict.
C4(.142 L

CUM.
U

lid.

Aar,ucv ucuLct. NalL 1.11.LlLt LC42
SL

NUL N441 ClACI

GCU UQL1,1:1

Uu4LU

Cd.C1 S6

Cl4C2' NU t.cnaL
96 NUL,'

Al. 1.041.1 (.t.Lft Cl4 CLIA(.0.41 L:Lh.

NULL!' N41L1,42 calCcA
L4L.1.1114L

&elm ucuci

1.444 uciNz.rm LNLAci
NlL11.

L'.& izaz mr

KL U4LCG1 Nu.

-

4lLIL1

4uc2

umclu Nau.

CNAIL

4cLii4C2

MM. ti. 4r4L

L!i1C1

A3C,12.0*

4L 2"!4 4Q41 cAenaL 96 ucuLci. XCL 1.1.1.L.1.11 LCc.C2
C41...!

'Cala'.

L6

utui

cam Lrams

KL

C11-1,4'

UL11* NUL. CalL.U.

Nrai, Cl
LAIL
CL CLLC144

CaCCLL

taacuLta

at t S:176. GILL' L, cGLacc Ld. LAN t4U41-1.11 c,l (CELL C4LCAL: NAN CNL o,Luak NL1 Er:4,c

4CL4L

19

ruLti.uu'

civa.
Lal.Z4UCLICIC,C14C1* 44C4L NL

=au (all; EICAL LILL CUt
LCA LLZE4N
2.1A

caui.

uc,cu,
CULL N4L1244
to)

CLILL.L.0, U4L LcZ

Cal42LCI.

CCUACI UM,Crar:

NU

cL
9L

NULL

LLI.CL.40. uaau..u' AG4

Luo,c,u aEuu Nu aal.:CLL,A4CLCINLI cimu aue.ua ac,a.fla
N4LLL41.

auact. t.telauct:

ucuccaoz

AMA

catu NCLLLU

Lau4t.

Nc.u,a' acciaLL NULL N41. CL Luaiuu cum aaGaa Eau ZUQ: 4tZUCL
(4C1(11.) 114E
241.: C44:

19

ttl.i.NA N41. CL,L,: LAN LULL amt. Al. UAL: 4N arcurtc, CULL ca&kate cauu; ciauaai. utw ratAa C,CI L'.&GLL. tuaLta. ULU CCLLACI cp.:LUAU. ciao. u4cal CULLX auaa Nui.. NA cram: 41. ma Natl. NUL,
4LLU
ACILOLL

S9

auciu

uaLac,aa cur/aux. acuacL.

ULIU44CLLE:aQtaaaa CAC
N4LU,C1* A

ll411.1

L9

acc,

aat.0

uaau.0 UL'

uutarLa

'l CLUE

taacu. act. Nutcuct
99
L6

Z:91.1... LULU 1.114,41C1:1.,

(tA 4ELNL CCtLQ

zL:r

GILL' L, E4ald.:1.24:U.L4LI. U4LL.Ni. NU NULL:

El' CLAW

N4CU

ACNI.L.L: muuua ial_au LL<L al CI. 41.Lal.4 Cara acrzl. uria muutta` usiLaa (1C, autism rau Cc uact.aoa La acua.

Waal.' LULLI. EC[,

tiLua Eaci, a. au u4Lac4a: aa 4UL. ratc,ae,u CLICK cauu4 AuLu 44LCL ULAN

99

ZL

OcZ PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Z IS

cvu. OZ: CULL:

NUL

Ur1.1.!U

4NC41 eIN

NalL 1u

C144412.

cl-LicdLt

t4

91 CO1,14412.'

ram

Lam. al 4cLi cams
NCI;
ICU Ne2141
61

4441 NmL LaQL

112

NM.'
NC1L

Li'

NULL! LIC44LI 4C4 ro Lamar, iz cwrL44 rum 1.1.04 LUW. Lm44Cl ULN coz umu Nuz' Lida4L LL) OZCL Net mart. 4uu cL LxauLi 014 Cl. atoll (144Lu4Q)'
112

OalUi c4u,r14' Lu, C4J Lt 4ENC4' 4440 4141.41.. E4E40

cm,* OZ ai;LL.!
WLULC ULLICa >14LU4G LmG

cuLdEd ,LE NU Ll4tN zz CL4I2 C, aL4L: N4 4L tiz urL,L;Lo caLLiLLraL ;I; t0.11.: ;MIL EZ Liada.cl NU 4414 1,14J4 9Z 44E4' 1.1.1.UL ikN LaLr,' NC1L' gz Lai4L11.

qet4.

LeIN

4ru.

LEEN

1.1.1.4N

Q.L.
4C141 L4! NO C4 s Lzu44r4d 4C141

1

411l. 44 LW 6Z LCL4' NU /XX. CzOtit 9Z UCCL1.1.1 4014 NU' LaILILL LZ MILL LeilLrla ZC `al,' NU Cl Lad IC NU,' NULL NU 01 umauu,' car,
NUL: LA
SE

caL,Lc4o

uaLill

Nu. N;LL. uLL.LrL 4N z

umual

LNL.r

!MLA NU CLN KmL CAQ uuLlu40
9

LAN

LW. 1' 41N ULU-

!Auk

NU 4u1c4L, LtLcu

UM:

C4J/211:1"

;mcubi rLCU ;MIL CE c4r44t4' NielL NU d4C4L LcL NOL.' 9C UV OCU41
17E

VOO40 NI:IL C4 Al.

g C1C1144 crNL1' 4L21C UCOLL CO 414 ULUOL: Lc; cNLA NIAL 1.C4 UNLOU Aar, uLfUlt NaL Lc; NaL

craz'

cLcL, ;Nut; uLL,rL 0141l.
444!Url. 4O41
LruLz
41.11,6' 4C1441.

91

cuaLrLe rLaaLz a4o Niult

Ultrl

LC

OC4

1.12.411

urLL;

4C141

440' 1.1.444411.1. CLI4C1.! urakuL 61 rocLr, 1.M4E1. >ILO, Ne2414 NLICLI CEL4LLI
UOU
1.14O1-12,'

UCCILIL NU LNIz Ll. C4 4LL4 LAN

NU

CAW Lrch.0

it;

L

LIZIOLLI 0440 41.
INC1L.

2t441.41
ckaLLL

N4W40'
Ur44 UND

9

4U4l L KL czmaLg: Cr4

LiL.r4sc L4N ruLl
cr4o411
CCUINU

;co LilLk Lulu 4u4i
1...E4L1 u1

U4CU RuLLA: ot

Lu4uLrat

u;Liv

cxCr umu'
NUL!

Nialt umaLrL cL mi. ram' uL,r1.1 NEIL u44mrat C4L:i Nun, ca alr,o uclaL LraNLLs
Net
441

uadLuu ;L etCl Net

CULL! Nal
11

L.NU ULN 01

uMui m;
C4

;mad;

6

NdU Nlet, NmL
CCI.141.

LL CL1 CNal

ULM',
z1

LILLL NU UNal 44-O4

OW L1,441M.I. cuaaUU'L' NUN Mel, Nl earlucui um; ;co

;Cr,

r,Ec

C4

r4;414

4;
tlet

Nac,
cuL.Lrl'
c1

mix

Likall

ci

zt 44' CULLiat Nr4

It

;LcL

UdElC

udenc

cl

UMW I.NOL' d1.4 Net,L eILN Net,LI NC, El !Li.ea ealru udLtal c4c4d NUC

1.1.1O1

4cu, cl

4;

44L4'

NALu

Netwx, Nac, uru ti tr;u: NmL etCtilkL mra4414 NU L244o
NO

4c; ,allep
CALLE' NEL
NC4L1: 414 C4 NCI
91

LNI

ql4LUI NU kelt.; 4N C,

Lrcue cLN

uL41

max gl

cu. e,cdoc!

AL

aucl c44A4u:c4 44.444414 re,
I.

91

utac,L 61 uU CCCa:AN LAN ;ca.: zz =au: cattctu taut taut claw. NC, NALL:4a GCALI Stlla: ULM LE Z4NIA LUCLICL: NA4Cl 1:4Q:taLtcLI: 61 GLC(1.2: ot NU a: cot Loau cLau. matt NA uz,cu: LNAL. L. c acau L, Qat:. rtutts cluta` catzat c,Ln.L.K1. ar,d,at GLQL UcL uxt1L: UL c44Aactl. ustAL. L L aluLU L, L:CIKLC urtat 91 cacttu L, C4141: UUKLC NU cauLtu
1N4L,L.

I. Caaux L,

ELL:4LI LINN 1.1 cApt..` 9)* L Ccacau AENC1L (actlL CICLIaU utua. Ca itc, 046 ace ca tta6: tqc,tutra-t4tu at utlq

z:t aiLL: L, wtr:
catu: L, ta.uctt: I uct444: Luacttu 8 i.:44 01 -L' C atcau L, ctLutd. urt<tL cat; ucutl att.; c, L2C11.441:1 IcCa cac,0. cc(, c1Ltat actwat: ettre cldLa cacas: du-ra: uracu zt = uclu.ca NLti. atC, CLELLLC1,1!. lilt4 C. ucmtcou lcCcl ue.Lica. utIctc! ac, atm INN

L:ts aux

L, 44VC:

L:ost cuLL: L,

t

t

(t.tc,cluict

ESZ PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ZSZ

air OZ: ULU:
KCAL NU f;e214L 69 U44LLELX*

OZ:CVLV CILLL!

44 LLL Ul

LXCULI N4 NOLCLI NrL LNLAE

LenAuLl

rcLu

C. aumf. N4

;a

£1'

cazicL.re cLuco

.44a

Liu,

maw,'

4N

UOC4112

LNOLLI

Nazi

Lcezat/ CAUCILOLO L4! Cc 4UOLUC2' NU LLE44 ELOLCL: L UOCOOLO UOILIULL NI OL NeXIL CCA LILA L441.;
LOW,' NULL 414 ELLELtO NtL ONOLCLO
ULN

eztruoi NOLL St LL:4U LLLIOAN LLICL NLAL CILCLLXI NALL LL'ELL Ito NOL' 917 Le214UL Lyme., NL 4Cl 4LL4 ua.i. al NV. OLULLO LLELCCL'
NEL LNOLL' alrLCO NALL ELNL L6 LLLNI!. lALCUS NtLa AOCCI Cc

LINOLCL UNLOCE (au4L.94 NC& IL

GULI

CALL UCCLOCO KCAL

azucezazi urLL;

LOILLILi ECIN

uru

NL.LZ LUCCU

LNA LalLNA

Cr. NU AUL //14U Cl 44 L.cLrL" al4,L4.

r144 ISA MECO LNEALE 4ON4CO LCA DELI LULL= LL NU NCLLLI CLIU
Lk NOLL'
NG%

rr;u.
LOLUL

St

ELL.L. uuLAL. C4 121 Lavo.0

LLru Lrzu, cm. ALren 010144 calraL 014 LILSL LCL LeJALO' UZULLLO um.uur aCL 414 NLLIL; CECL 4N 424141 mum cEL ALNI
ZL

NOLI

Alai*

LLOtU cCUclA NI:IL CA

;It UENCL L.,.ELrlt ONLE LZLK 4Lren CL Att. tIA

c414r: LA (-IA; LaLt

LNLAO UULLA' CNeilL ULLI

NalL UC41OLO 144 UONLLIal

4;

KU LILLA ACV ULN UCcN AtL LOAU 4C141 ELLELM acirt. IL

4;

dLLOLI NU LEL AC; UiCtLd NCAL UN LLCLCEL NM' OS OalUi LLEUCC11 LLL4 NOLI ZS ULNallt4i ULLLLLI CLCL LOU Ka.' IS LiXtUill.

Mr

UOL LULL
Lro
L.

OLE NALULO AlLeALLI 44Lr1

ccau AN

;L ago.

r,uaLo

ULC1N' CALLL

LcElrl

4

ca4:r

LalCU LAN LLCM. CUM.! 4N coau LLCM. NNA MOLL NLLLLIC LULLLL AA alELALO 4CQ LOLAO CLELAI LNL1 NU 4CQ aL.en NIZIL
ULN cg

1264

c;

Nil

I's LL4L NEAL

Oa'
cc

C1C4 XOULO

UXOUrl LCUO OLIO' UellOLC

Ca

NLICCV

EL= WM:
UCUL/X1

;maxi

4N4L: lallEd NU 441LLIL Leoqui. ONqa C41LL NALL aN LC; IL LULL AOL`CALL(LUO: ILLOLIO CULLLI XmL aLl tr, 9L UAALLaLi: UOZIALLI G1C1LLLU
LIOLUL 414 LvaLuL.
LE41 ELILE
CA4 YOLAL
111.

ArealOLLO NLLILLI ECLCLE LE/NU CMCEEla

LCLELNCO reaLc

Lucau ralLCCOI

LNALU
9S
LS

Cc 'CUE' LULL

AtEU

tILLL Laru

UlN LNLAC NLLELLIala CA NU (4au4u) ULNLCL
NALCL CNC( UNE

Ntl

ri-.1 SS

CaZiUi

4LQ

Ld4C1 UALAU 4ELL KU
SL

UltN ;NOLL' AOatU

Ecatadti caL.NrL ;ren;r1.

ULLLCL LL

ULELJLOI LYLLLLL
LAN AOL

LILLN LAN
6L

ULLLOLL:1

uar,

[CCU:L. ?UAL

UUlZILal LAN CLO1

;tale
NU

caaL ;uarai
NM,'
6S

OL4L

dt4

COLLIE' CalGLE Alt r&AU

M.

LEL UUYI LLE ULN

UOL4L
LCLEO

NU

i.:1.1411,

CLOU CN/ZiL NLLIE CLOU ULO LNL4C1

LN1 LILCII.C1c1.

GrL

uruu
KCAL OdLEI ACC LUL4LCL ONLLELCEI NUCQ

UALILLU /SALL NOIL COdlti LNLIW al.,412. 09 ULIQU 441U AC UNUALC

Kt.
EN'

al

NALULO 442 aidL.

tjcla;L N4 4CQ'

NIL

ALM NC&

19

a;cm.

44LN41 Zr.
Ca KCAL IS

08
ELLLAL,

LNLI Ut'a

OOLLOLO ACC LULLLCL UULa MA

ULU, AtLL ZV

UaLAL Liz;
LECU

;aurauco m;urL

Nem. UCILELO

LICLLO

Wall'

ezek. UCILCA CA E4LC/21 LCULLCO AralACO UOCJ/21,0 OCGICLO N4N NLCO NAL: altL LNOLLI £9 ELL' LUOLILdl CI 44 1'9 UOL/214OLX LLICCI ANLLULLI dA L4e44 ccenauni CLNLECCI
ULILLAEL

NI

Z9

LOGI cal.!

au;

&LL

LIOLIL WACO.. ALNI C4

&e.co. uuu., NezaLL al C4cLav ALA

11a4LAL; LG CL GILLLLII OILLLU LUULLEEL

LlucL;Lrcce

LIULU Ca; Quee.at.

Nrt.
NAL'.

rux.

CACIN NL

LNGILLI NUL! uLten44L CalW NOLL'

S9

ULLI

ULA 44,441.;

ccacaf

LICAUCI NU

Mill auut.cua,a aLaa ua.cac,a 4c4lot EQ.:mad:1,
tuca5c1Laz

69

UCALUIO AL

tLNL
414

ruL.Lui ZL' C1
OL

NUT fX/214LCL NLLCN' NOL,' 99 ALV/IALLi LNGILCLO ram. L9 alUOLAL* UCLOILla CeZA COLICL44,41 LOCILLILLM
-L.Z L :£0 tLU CI L, NLLELLIt: NU
Z6

ill

aatuua actc,ctl C,NUL WaLILILL:
CtalL: NA1.124. NI. NC, C.4CAC4C1,:
C44

IL
ZL
bl

NLLItl. 614.EL C14 GCt. NtL11.C(A tZCL c4.1.2CL! IAN Um.CILL4.CL CldtVil 4103 4,GCIL AN all414: AN I,CCI
C1LLL!

MUD,:

4SL. Neill U4

Ll 4C41.11
C[4.

athuai La

CIL!

NI: NALL:,Cli

NIUa

1..!CUL: C,N

auct
cuuNcia: um.a

LL.CL.

C114

IS

LL
OS

CULILLUCli L'AL

L,

ALL -Z. L CL al,CUU L, LILLU

au!.

c,cact CL:

C414. Nat, C4414

uxr LC LCU441 tat:

L

c

=CU,:

SS

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 175Z SSZ

cru- oz:

CULL

OZ: CULL!

NC14' El (NuLA)' acci:x uwa.' al LUZZLic CLNalc* LAN CLLr4 uma NM., £6 LEL.6,' NUL, CZat>la LAN calLN; Cr, 141.1 AL' 1.14: LC1L; (CalL)' 96 eINC1L4i q4dCLLI 1.11.C1 =ALL 121:1' Ll Li.ELIal CIN CMIL uzuru, NC4L.'

NU LAALeau LACMc441 CLIZLEL! ALILLL ACIALU Nr4

ClalUi SQL" Crc NU ASILE C41.1.L.L1 CLUB £9 ACLI" LAClaLL UCILE 14G4J 40241 NAdt ACM UcULLI, LNrc ESJELLLY CN,CI 1:1:1 LTU NCLLI l'S

-

C4LC12, LNLAL:1

zs 4LIL:1111

4L-411.t'

NC4L, L6

ACc* L!/214NC4 CL c4 NLLILI LUCIALL L.4441

CrcOcli SqL; Erc NU

L',4C/LCL

L.LELre

LILIUld AN azall. CLSL 4L LlaIL Z. ArAu Na LIcle MIL CZLai2L 4LLL EL: ALELd uLAL1 AN NalL NALULL: NA ULC1 86 CCi* raLLUL Ct414/.41.1 NALL', NJ, Ne211... NALULCCII ULN N4LU4I:1 144i
C4 LINC1L LqSLIL!
C4* LILEJLI

NLUCI LUAU, LUCINC.a., uuce
AN

uAarLL' LEL/ ;cult. ;NUL
ACCI L;CCIal

Ian

Cr,

NC1L,'

LC14N CLSCI

11C1L

Erc NA C4ZU ULL N1 98

NL C4ALICLLii LLLICL1 dZLL'.

CILZUZ L:ECILIL!

LcClrCil

LLSLIL
66

uizury
4E11
NIAL
LUO

LEL..uLcuu 4L Lear' USCLI CMLLSLU 44 4L roaL. CCu
L',C1L1,0*
Z01
L11144Lf Z41.0

101
C6L1:1

ClaIN

calN

all'

UCZL41:11

L11.111

LLIQ LTC14

uaLru CA 001 LS Ca! NCL ZNLL!L:
AL
Lfcii1C114

uuu 444co uaut C4 L'ULXI Nu udLrl qL1ILITL AN NULL' L8 ULN 99 uci,A. uaNUL., tro NLuli uat;crL cl 44 12NEZ4QI Z4 1;14C11.1.1, MALL!, NAIXLCR LL: NULL' LUC! dLA C1aAu44 StA LIECcLf ALM SZL!
alL;ECILILIM NU'

uaLuo

LAE!

CPC,LU

Lkal

1SC1LC4C1

L:CCIILICL

(UM-4=4

LILILCINX NU [NOLL QULN ELM LidaLaL., LILLSLI

LAN
NCLL

LEL'

AL:11

CalcE L!LN Na Cc LNI. LAN 68 alCLI. L:LN LNLACI
06

CUAL:1

(X1411

QSZLL! 4LLL 444CQ SELL AN ALL!' 1L L,Auem

£01 Acid CL1l;46 cL'AL
Lf4C1E 601

eld. 6.140

LILSALli

4U1:1

AUCcN NL CZ44,1-M XLL' AU4SC6.1. 41,4

NUL. ,LCI

LL Lra,'

/ZIELM

uarL1

XQ L'CLI.,L*

NZ.

NU Nrt. cli.44C1

ULN L!.LLIC1L LL4 ACC!' CZCLI1 NAN NLCL (UA'CA)
EL

al,'

Er,

illf.L.L1 ALM

44,CC1 SEL
L,LLIcl. 901
CLLR 801

Z,LC/L LUdLALLS

NIILLI 44 LaINALL: SOL C.M dLuLL.. LAN &ALL. EL UL.i4u AN Natl. cot enLua' uLaILL. L.4 C444,L ;raw ,LCAL LAN UaLli CSJELLI ,ACL UW4

LL'

41. 4GLLLQ

Laarc

L',L11-41'

ALELd CUL; AN NC4LLI 16 ALEL,' LLVIIUSL NULL [ell CL SA LcELCCIV LIL&Q C(. LNLU CN/AL NULL' (CalL')' NC4L, Z6 Qalli,* NAcri. 421LC 4 NalL AL
NC41...

66

CallLici NU

LMLL1

L',NO

ELLruuLz

A4441,11 £6

ZSLL; Clut

LM'

LULL

AN U.L;LN

ELQ

601

;LIZ

LLA NQ C,

LI/21C14 LAN L:LUU1

C4LNLI

6L-0Z CU (-AMU L, L'tN' citict LAM NU AULLC,L qt.aLL LC11 N1.44 LEGIall NA :tau MULL: CCUILN CULL mum Lt warn. NLIc L,LULLC11. C,C1ALLE UaIU ;LULL: ChtILLI 171 e CL tilCALLI L, CANULL LaIN,LC1Al EQLica.
CLLaLLI GLAILILI
CUiLZCI,

19

£9

CC.

al;

41C,LC1CI

C(L,

ALMIC,U NL!Ll

CSC,

&41.1.L!

cactaLL:

cicLata LLL4:
C4

NUL.

CUANLE 1,424

66

:Zt7V L LULL: U.,

tutaLLL taLLN4
utac,Lt: 96
ta4 Ltc,L
N41

cutdELLt MC, CillIaNCAL., LutcL. ULU!. LC, CCL,NL,' LACU,NL ILLN
CAC,

rt.LaLE uctaLLLt

ut,a tI LAG,U NI LAL1CA'
111.,1;

NU

L alai
c4c.41

UGLALIC,LC AQL....atu LCU

CNl ULLN,CI Litc!Lx1
CALUCAL

Cal LACIN,L. L1LCANLI

rale, ;CAC:

L6

Zan

Oita

Oirdim: SL 41AL L!filLCALLL.CL

Lato.N

214,112,C1

uatItt CAC,
Luil

LCL, AL: CaGl. CCU 66 sus C441,24: llaN 001

ctatuLt U4NC41.4: LUCKA' ACULL1L2 LCil LC44411: 4C4l. LC4 NU UttC41.Cl 88 NUL ac, atcn Ltt.L! caauctul Lctar4LLLt filLCALL[t` LULA C. CULL LINcal cac, aladUU LuaLctutt.u. 61C, C,LCALLECI C1C1C, NLLLLI,L Ac, ratGll LLN,C1 ,CA,CL CC4 Llic!Lda CCU CCl talLt.tc Luchort COIL' NUL' ZaCIlL NI Lta' EctN UAL! L1N4a1 cac, cactmr.tt ULU CL NULLU CACILLLU ta,OLL CL ate atLtt)` (rt lULc ac, cam NU CULICALLE CINCAL, LANILL! C4 CiL4L1LL ACICCI Z14. t'L) CL' (ZCILEL GAL ;CALA caLLNC, CC/ 4 c ttELLuta 1.!LILLL: NU ACCL Auu ACM: LMCI414 98 LU1NCAL.4 atLiscy C1.4 ut.tat NL UtaACCI.: NNUCL tux =LOU ctI LILICALL:: 41,C4LLI L9
CEL4NL,' klC,

alai Lau Ac CAULAU algal:
LLL4 cucual.

act.
raCLI:

urtaa
LL,
LALN

Cc

ctaci.Lt uctaLLLc LAMA:

LLL'

ACULA, nat.! CQLI

C1lAC(L,C,C1 CACICL,CL ILGL.LiU,CL

ALLLarttcl.

CU: CLUA4 zot
LACAGLLLI,C1:

96' Ca, r,LSI
c..

Laur

Cate., da U l:G411 it.toL.1L1

itacat Nrctl. NU N,CLL
tAlll
CaLACI 1111,,Cl AC!ML
4CA4C1

al(LC,L!CI (LILL,C1'

ucuttl

L:CLNCAL.c

ILC1GLal4C1 cal

L1CAGLaItCl: Laa

C1CiLo.

LINU. ILL

NJ-CALLE. 414, 4C44Q:

441.1: fOI
CNCilL

cattvaLLA ECINCAL., CLLCL

C4 L.C1411

NLIL4CL UNCA,Lli LNG,

taLccu. LtLcLuctu. tale, CALL

CaLllt2

L,L2C1

LNL:

MULL CAW

61411411: L11C11
,LILCAL

4:817r CULL: L, LICE4L1-1444141: 88 al.1-!6CL, cLILLct racu WILLI L1ECULL. 1.11L NU cacu LUUL, NU
AdaLLI
£6

C,LILL,Lr

CULCIN,CC CLLCCALI4:41.2,L,LICL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 99Z LSZ

au
4r41.1 NL
CL

oz aiLu LULL 42441L, NCI CALI, LILICALEL;LLI

szt

&LW' uJcL) (ui rNaauL uuu.,a Uu44L
9Z1

LC4I.C1

CLLUdI

CL4

1.:LN 011

41.,Lt

LLL.ILELI

CLi (NALLILIV 4C4L
LUSLAC1 41.E41

MAUI

LILLLIL

NOGLICL QI-1.4 LAZULI

NL AUCat
1.:111.CIN

4LC4L AN UCI LNL4L:1 4LIQ' Q4CL. NmL

azu Aar,uo

NaAL NLI

cL
LEN

LZI LeACLILL L:LLQ Ci
NC1

I4

LZCUU

MIL! NLuLuaL

AL c,urL
LCXLIL

Lc; weL,cv

uEt, (ANAW,o) 44Cr41. LGr4Q 111 444L LILALI Q4IN

LLELrL CNLLILLI

LINQLL AN

NM. 4QLILIL44 rrQ1.4
CCL

QNQ411 C4111. WILE

Nu

LIALIAL!

N40 zii ram. uau auA L.L. Siezd NI. ALL; uar,
L.

caLut.
4UaillaA

4N

ciar,uai

Natl. LLLLLU LCLQ

QLI

Alm LUUILL

CILCI 1NQ 9z1

4CalQL.41 NLLILLI SCLC4C1 CLNU QaACCLLt4L:11

44-ar4
N4Q4N

1iLCLL1
6Z1

LLCQ

dELCI 41C1 1iLU2.10 NU

41-LILLS

etraezo.un
ULU CCL
123.14

LUCKL 4LC4' 1 Et aLszi 4LLLCIQ C1 44 1'11 ICLU NU 4LIQ ezi,c Aczi. Cal U'.UL LLi.11V Lou. caLc caLS41 u4Uai iz; UNCILI ULN NI:1L 4L' Lc N4lL4Q'
4Q41
eZt44 CL

ULc,da
LII41.1.

LAW
rULeALLI" CL

44 121.06 L.J.CLCL'
ULM 1.141.4CI

Netaz

LILIt4LLTI.

BALL Aar, L..,calt. Nu W44 Leicu

CALL 1..cL..4up NU

011

Calirl

LAN

(41C14

Ca,'

LL

NIX

ISA ELLLLCL s11
911

LIAC4 4Q41 LILLIV

al;

LcdsLuo.

1..i.44AL!

cum!. litCLI

414.41.11-!'

letar,

OLL.C

LLd LalLSLILLI LLQ ANLIV

LVALILILL

4Q4NC4Q' NuLri.

,LE,MCQ
UNLILLCI NLI

al uauLL

C1

Set LANdautti

4L NLLC

LLL NLCV

L'1

'mum:

Cl.

aLtdri. C12,0 ?WILL uullrycLu NA roLuo etusi turf N411.. LLL LAL4C1

&rat
LILL LLL'L

LIVAN

K4

ILL

LAN LILAC eIN Cf.
41.

AEL

QLCCILI CN1 811 4QU44I-11`, LILI'LL'CA LNL

NA

Acza,ual
Q1S1:1

;UM M.

Kt

AU'

1.!/21QM NLLIL

uCL L4N LIXQN

1.4N 611 4C1;121'

Qd. AL ,uaL

NAL!' QC4 LtELILLI aLcu.

LcaL

AN NMI. Q4CLLI 4 U

urzu

U44

£t

NA alL44CE CLN
LNL

14Q1
1z1

ZCL NLI Ea: QQL QCJal41:1 NCl NLi CU' LLILIQL. Li.uaalui 44 ZLLIE CILZL 4LNLIS mac LLI4LN4L:1 CiCLroati Nrl CL etaLrau.' ALNIC

al

44 ctuLd
LNL41:1 ZZI

LLILI41. Q4L.LQLLIQI

;Liz rrAl.
NLI:I

ucaL NCAL

LIC41.;

Lonw L.,caL a, NU

Aua r,Crl. AN UNQ
QCLILLLQ ULLEL

LcLaz

cazu

Nul

Art. QCLN LLN Na ULLA NQLL'
Se.t

EEL

LILNalltLai CaL444Q %MO NlAL
LILL

LNLLI

LLL (N4LLI4Q)1 NQL Er1 Liauu 4dC4 LhCL NQ LNL41:1 ;LW
LAN
QULLLIL NU LQXN 4LILCULI4'

Q444 COLLr SEQQ 4441. QCAQL VAC LAct.v. Cl CUL NUL-CL
MLLCLCI
14.111LI

cL

ear,ca QCNi
LLL NA LILLCU
LI4141-!

aletut:r AN Q1.1.4 LLELECLI NI.CILACII

CLNLI CQLQ ALL CALCal NLUQ

CLLCL 1.1!L4L C4 CUM.: 414 NL CL

!4LL mica;

runa;

ca.La Nt.uLud: NUL r4L AuSl ene,,u NA,rt.

C4 LNI.40

Zan.

tal,ttia

CC4 N4 CiLGCL2 atucaLc! CiGLCada curt tatt.,u cclutt. att,La2 (aLtta)* cita ate, cta.L cut atccuLL' LaCIN11.1 ctLaa LILL.C11.1 GC4 Actcu.ctA rch.t cit.L,ca cc, alC LCGL4L LIZI.C1LIC1 aL 12C1GLa14C1: Ica UtN utttAct :aL LT4LC AWL 17Z9). (=LC CLL. UlIG44L: NU CLua Cl 1Ll C4 tictoLaa tuAcitia acu 124Lct4u' ucatd, ructaL tcuct uu,c,ut uat: ac, C!2Uu4t WALL:- uciatu Nu atc,u ui.tut,u uucu4L Nl ail* al L4EtEL: ctat uoLcau CaLCUL:112. 111.611.C1,a LLtL4a Nu arta'. 1L aGL. L;d11.241: L1C1.141.: 1.11414 (SC, tu!Ltc.44ta udtLa rCLIC, Lgt.l.C,I-MG14C1-11.C1244.11" MILLI

4acutL: 9z1 ACLU: 1.L.C12 9Z1
LNCZ

12ZN raLAci 4LQ L'AG14

WM;

utu..ada

kCA 12LIG4C12.

tau Adula

Actaw ANLIL,ClAuauxi.A 4114L. NI.: At: 4u4L, LIU zatACI 4u4:ctttaa2ct 4muctcuttL Nal..
CL:EULLI CLCU

601

oil
II1

1.:CML1

uacidaz

cat 44CCA: 140C4CI

111.41.* 1.1t1.1.214C1CNC11:4C1C4.1C1

Cc Acc,au

caucutu

6Z1

011

Aata

LAAL

ZL:Z. AILL1.2 41,L4: 111 At' crAu Nau. NU cacu 01 uata atucc,N cicLatea relt.NL: NC,U4LIG3 bli

ucaulda uatucuu AL uuuw.0 taLa
llact
ct4t.taUL

111

111

aICC NJ.CI:aciN 4A &Ri. I SI Z:t7£' alLL! NCA441:1., 911
C,N

ctuauL uatic, Z:9£

Atha: 4L 4uaL

4t4 t 91

A.111,:t., 114 Nl4C4C3 1.14, LZL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 69Z 99Z

ay.* oz: GILL

uo.

u, La.& Acoag NL

4a4ut,c' Quen,cL 4&Li 1L
ACLP

ahucz

NrL i;iCILLI s£1
L',NLLU CIS42,

Qito.44a
LULULO LLUU1 NALL,C1

cizo

LaLcx

Lain
1.1.0

CIO,U,L1 LR
41QZ,L:Ra

all41
IZ14

-21LE

LIKell,CI

4142

uezci.ro CILIIL

L,Clra
u41.1.41...

LCLI NU

lud4,R
detal
1.1-C1

AC,CI CNIZL z

AlLle

04LCILC:1'

W4.44,0011

LeICLLI,U.L1 Cl/711.44/LCIIC

C4Lr,,C1 CAC,C1 ill:IL AC,

1.1.LUCI.

CCILLICO:

CAL N424 LRN NJ.

aehuLuz
ALCl/1
1.5.24

LCNLA: CalC1,11

NC& NAL NU

(1.2Etal)' NuL
141:2

Law cuu

uLaz Le,a,u

4N ue,LuLL.ri

t4,4 KILL'
NI,Lf

aren4uLL:LItedl.rdl4UE,N* Ca,
Ne,ui
12C,EL

-

;at NL 41. ,C,N CIALLL. LJ
LAN;

c

L,LLI
crAco
9
L

UNCI,CL; ;az

e,aruo LmuLrl Natl. ILL AM

Aim rae.ri.

NIAL. NLCI

zr,

LG eaAuri.

;arat

mai.

rag Atm 4(14.n AN 9 ,LLILIT NaCCI NR L'CL-ULILCUL!' ClUt, LIcauri. NalL NU ralcau dam ;coal 6 4#1.1' ua Oat rsul.
L!La'
LGCS4'
C11,41.

cccta c,ua ucaai.a4 C!ILNI :4accc L4Etc4 rae, 3CIA CC4N l4N acall, NAN caNat uLttact mum. catom: NU ataa. GL ctNaL' Ldu ct4 LLCL auccal acN1 aaLcact ActaLu (ucc4N): Nat.
GNI
D.

Z

at

4Ku.1 lIGLAE44 [1454144 L4G4CL CULLNLI

NC,l1.1L4V 1-CL.

NalLi

NaL LCICIZ4L<4 LIMN'

LAN ULIALNL CC, C4 L:ILCLIL C(C, L:CMLL: LLN W411244

U.L,KtatC41:1
GOAL'

titCraAut, CGa acALL. NC,N

n4

CiaUL taLGLE

tCN ataLuac. UCLGL44 ACIAELI LAI.) atLu (4[1a4' AEN;U atcucu uctIc!u
CLILICiL. Ca; LILL

LU1

WatLL:
4UL424:
(C,CMC,

9

1.-LOL)' :90 L au.0

at. UCLGL44

4GC4144:4G[4.

9
L

cacm.t. 4C1Gli.4 LUAU! IL
91:£17.

CLC,NCcCI:

L4N NLQ: LZ4 CiLLIC41: NC, N4I,IL4,4 GCcli

CPU:

au.0 L, catu4.c441,CL.W.ELCUL:: 1.1.4 C<LL auiN caaLa LGIUGL

CiLLICiL N14L4 NA 14442,41,:G4441 S£1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of09Z CVISION PDFCompressor 1.9Z

tUrst44El LZ: CULL:

LICC4N40, LZ aLL.1.2

,MLIEU Cl' LL44L ULUQI
1.415ML

NLCZL411' L!Q LNLAQ 9Z 14ci..1r4.

uuuuLeAo:r KU LucuLa uazad Nall..
LIMCAL

LZ

l

NLLIQ

Lutql

AL!Q'
01

CLCL4Q1

KIUI cGL4Ql

4

L!Q LZ

UQ' QCLCL,C1 ACL40 Ld a41.1

Q

UNQI

4CQ' LCL-LILCUU LLL QGL ClULLZ.0 N44C0 ULLLCL

4L!0' QACL NML I.NLT 4ar,u0 NalL cua xLuiu Luu.0 (x4Lu4a)1 4L ,ut.su NaL iL 4a41 NO c, 4umuL4 CL!Q Qc 6Z ,DELL' QLLC rakc ate141.411 4 LCC4 alrc cNC4L' UALLAW 4cr4 rraLei cL cr,LULC:1* craLeiL
,LCAL LAN

NU 4LL4 VAN SZ CL-CLL'

AUCcii
NUL4U1 UdCal

UCULCLI NIAL UALLAL! ULU' 1:4L40
CULLA

LiaLt

QL!

II
EI

EZtlau. WIC! e,u,ae,a daL NUL'

UCUal CNML zi uLai,cr
ILL LNLICL LCU CU
ULAL

sa,c
C.

camcau,cal

Luanazu,

aLrdua CNaL 4uuar4! 2cazkci. um4aLl K4
L!Ci

LNCL 1..!NLA

Nuu.' UML! U4l LUNLA L'.01Q0
CL! LGLECL

C4

UCLGL40 ,LNI. AN uNQ oc

Zrc. L'44r1 NCL ACV NEU, NQLL'

A4 LUEUL IL cNC44rli LAN L!Cid:li al.
L'Q LNLAQ QLEdila

Et, cr.,

Lau'. Crdlad
i441.4.1

L144

uar
en4e2as.

v1 UL(.11

C41

Lamek

cuu dasL NM- AL cL' AdLLN
NalL
LNLE
J.

91 4LL412. 91

4C141 LMC44401 4LLX4Q

LUDO' UCLA AC;

EQL&Q 1.:L41

alr,Q

CLIdLU L!Le44

LNLI WAWA LNLI LkLQ LNLI UA,AL!

ZUQ' 4CU 441214LL CLN NalL ULN EL ANLLILLIX AILS

Lraat.

;au

CCg.L!Q

UNLJ. LNLI

1.!/11Q4Q

NU CLNCL AN

zc

LLE,Q*

1266CL

NC! NO NEACLI LI

ULEN41 Uccrl 41.rt

uamri. NAL
4N

LI
91

uLd44. cre2r;
IALQLLG ANUL rEU
1166

Qa44C1 NUL C4 IJALL!'

LNall
CILCL!

uLad

uuc4' car, L.:Nai

QQ41.160 NCL LAN!

L10 (.U4l

L'

rxu u. Aarl 044

rLCI

4)4 tE
sc

ULINI-41 CAUL LMCL' MLL L'ALLN41 LIL!l LNLIQ CCalEU'l WALL440 LUNLA* UMQ41 mLCr4 C4 4l

zz

car'
61

LLAM

LILDILL'

LuaL:' ULA

enei

Cr4Q4lrl LESQLCQ uau.u' NU 4Q4L0 ram c4 QW

LAN ZalCUL 6,0GLL LLQ

AAt.!

OZ

ANL*

LAN 4ALCI-L1

CXL, MUM-IQ

LILLILLV LNALL

WLAL
Ucl Al;

6LCL NIAL 1-N4M QQCS LW dEL

ULL!

xLaL,o' ua ucLaL,a
AN WIG

SE

c uLudi.
;I;

CNLQLQI 441VC 4M4C411 UCLGLCla UNLC) LC ULUQL* CLCL cLaL,a LO

CLNLLI

9C

Ll

cii4,c0u

QLL'

ala

4a1LICLI

Nu.ru.r,' XU 4CQ L ItL ALL CLallil*
6E

AN N411

61.41. 1..,d

CGCQZ

NC&T

NQ ULU' 144441 (Arcata
41ULLI4 4LC41. LAN

au,

4UU44Li AU/La 4LC4L UNLJ, Q1 ai44Q 4SEC1CI 1:44. tz L!41. N1 Cc N41.12,0` LLALI ralLILI,Q* NA,Q LCNLA CalC440 cz ,LINLLUL* CUR NalL ULINLAQ a4; 144C11 UCQ' LCLI N4LU,Q1
4/21NAL* NLLICI LN,AL C441M411

44ECal 4GUL UNLC4rQ

44

4/21N4CL

rcal

CUUt LAN GCUCI C14;

12,NIA

ILL

Ld. CLN

LEL-WILMA! Uru
ULC,LIQ LNLAQ

Ci.L.CCN

ucaau NU L-!Eal
NAU,

LLALILi NUL(.0

;arc,'

m4 LLCL-ULILCUL! XLc NIAL NAL: alA
UNULII NU 4LL46,Q NCC1

CiANC4Cr C4CLC140,: 41CL4CI

L

Z:9

call! L, rt: L',1,441 EL:0£' CLU: L,

L:LUCAL:

9Z

ALLIe alr4C1

cauuu.ct L,CL aucLiEu

umaaa

4aau. LNau. faCtau L'aCtati1:1 4144: AGC4140,-C1da. N4IL LcCI LULA' (L1A CULLNLI ct,ta uucLatda cal ig,4412:
LIAL1:1EC.101'
L

8Z

NAW Na ANQLL` AL Mr,AcEL CAN MAW
uL4Lxv.,. LLL
CLC

;Gra;

atALIEL AN QI4L4CI sz

L:S 9 aLLL: L, Ltriat: Ace,
CAC

IL

O LCCC,CL NC,

ale, CLUL

41C,

MI41414E1 UtilacC1 CLak LaINL

LAW tuacca'

CC,LCIL ut..4441.

141,LILLI4L: NC,LLNE1'

Ci&NKN41:1"

GC44L1 CULL4 tLLCI,E1 Ltautcu:UGLCACZ NA ci Nquoay uiN (uLizt. ucacuct, EcuccaL 24EACL: LI NL fill:LN Eta NALL:4C1' NU LILINLL: ELM 4L1241.41:1 91

Ltu4t4c44

AL:411C ,C14 L:LN Nc1

uccLuu' Cl

LIAN

acituaL catut.

C4 UCLGLACt C,C1C(CLI LCU CELL:

ll44

tc

LC4U42CLII.:L:ClANC,C1' Ll44C3

61

CL4N'
LILUALL:E41.C1

LEL,' NLCcCI cictE,a'

ca

iz
ZZ

lcu. NU

L2C4a(il.:

1:4LLNI

uLucg:
LUIZ:

Act.

if

u2t4La- LICACIa CalLI,LI40,:
L!41.211.4C1 CAL,

Ltl

ueliLat am.4 AGC4:

41441, t4C,LL CAL, 24144:1.2411241:

mu, N411,
14LT

ate,

LcL.L!LrtcuL: tZ

121.41."

a°.

1.:1441.13

CN!4C.,41:1

Q rit2141. 1:24C1LC:

4LL4413 N4CCI LL!CLELLO,'

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZ9Z CVISION PDFCompressor £9Z

LZ:UCE42441:1

aILL

LZ:U.traNaCI CILLU

EL'
4C111

NLU1:1 NaLL

LUNLA

1.141C441

LcElt

111.N

AA N4L4C1 AN

NCI EN4L141:1

CalE41.14

-

1-4ELCCI1 1). U44411
Ls EQC4C11*

NQL'

9g

Lal
NalL

EUAC1

N1.L11:1

N&L

LNU L44
1-14LC41 12,C1t141

WEL; CULI6 AA4111 LILLN ULa 414LE o' 4411.12141.1 NLCL!' AIM LiaLii LAN NULL 4UaL.E1.1 41041

oruan'

ccr, epz
NELL1C1'
AC41.1,' Z9

ILAU 4LCI4CI4C1I r4Sil11 Ni Fig lALICILIAdl.' ;NUL NA,A,CQ NialL 4N4411 L24U 40IL: Q4 4C4L)1 (Cr, NULL 6g Net,l. ce1ALCI,
EUCI

44

C4ULI LN1

4arl"

mr.e.u,o

e44r
441C1LL

ut.e4oi. EEL

It
zt

AL'
CLC41:1

Ell

Lent, CILW

oLEL. NUL

rsL

ezto4ri.
C4L4

mou.'

a9

ii.ru

1.14ILL41
19

itL'

ELM (.46.EN NlAc. 1.1Nrat4CII 4614

NA 14E04U:A NM-I.'
ALAALLI 1.1NLIU

LQ LNL4C1 ULLIC4ii

oar,

1.4LC1

4441 41441:1

ori.kro
NJ.

0414411 NUL.' £9

'9 ACM A4CLL1

LnL.1.1

NM-WV ,LN(.AL NQ NlLIQ' [21i441..rx &NU* 4.141.! NmL LlN 112' g9 um.t.;ui Cr4 LrCQ :41.1C2 LNQLL' IL`, NA IL; ari.

e,ru Natl. 01;41 !NU

oarau
LNLAQ
t/17

444u.o

,rrl. NmL
41.11:1

i444CI 4UC1 eta UNLC1CC1

LcElr1:1' AICL

&Lig

C4La441

4GLQ AN

oaraL Lro
4/.

clCAl

424 SEC1C144 14

1.4414. 4C4 LCL Cc
1.11:1

'Jar' Au

LANELL41.10 ANAL!
EN4C1

Lturi. Nrt.
CLNL LLAN

C2t41SL4 NUL41:1 Lf4ELL

gL14
CAA

NQL'

99

;LEL;

4141. UNC1

AELcUi

C4C4 CU'

,LCAL 424 C4 ,L4Cr

lrlr041

UNLA NA

xri.

Cc.

cco 4EL4 L9 ;141.4d AN an AoLl' 89 AUEii LIACcAL 424
NuLrt.'
NCI.

1.1u4Lal4C2 LNLAQ

ACC1 4UL4164

,LEAL AN Nall. 24411'41:1

eACCAU

Q1.1

44-a4 Ld NI14LCQ

gt

UNQ N41.12,60* C4t4AL4 L14EL1 NmL LENAL:
LIELNL 1NU LE/VALLTEC1 41..aua4

Ld

EL1C1

69

X44co. 441L.Lr
UC1

CNmL NL 96 61.1ULL' EN/21L UdLLN UdLA NU (a:MAL AN 11141' Cr4 C4 4rL Nl4 4r41-11 LcELCLI ALCM MA dEui. xao
4NL1

uri,

NL LAU' 4461. ULeill

OL 4114LC41.*

44

LettqL(. NCLUQ NU

cLcurL NL ecra NaL !MLA
44lat. !Arca!
4411111.1 41.1C1

NA 4lC1 LNU N!..1. LoatorL IL
1-141.4C141:1*

Err, uceuirmi

LidLCU AN rCeZ lmlQ UELd' NU, Q NL
NJ.
Cc. rE4i,t1:11

rz,c

UC1L41:1 111.144Lr C4LQ

o114141.!

uend;

41'41.'

NQ

ril

C4q1.1* CC14LN
CC1LCL

alLEC, AC141 CU

444.41.11.1141Eli'
44L.N4C1'

1241

ctIlit`

NLI LULCIGCL

zudi

NU riL

uadri.

ZL

u.cL_Lnouu rauu.t
1.1L(A.

LNLL

LaNii 1.1.6 Nu

LANULL e,odau

Luu...x.
4ELL LUC

44_a4 urLur,o ot.au Nren4 444r1.0 EL iaNLI" LAULT ULIM.AU NL 1.4416,o CILEQ o444o
ett.
U1:1

mt4U

oar,

LUULL6C1 EQU'L.

L.Aci.ro NU

14.1..N4Q 6t'

Au uurcu.
LAU, ANEl NQL
NCI.L.L.C1. NU'

UNCI C4CtLIS1411' LLLLCL
1.1LN

NmL C4ELLL LEL-LELCUU IUL os

1441 Ql No.a Lo,Aort. LL4LP cznao Lacou LUZial NL aLmrt. gi Laut xren, Ucl.

earL
4E1.1* U1 4/24LX1 NmL

zs

UELrwv
EE

can.
Ld max

Cc C4' ECILC1 E4C1.1 4NELL11:1 CLIrL IS CLQi LSLEdl NalL LuAL Li.ao44o ql; 4C1L'

LULN 44411

MLL11* CLI4441.1 m1144Q

1.144LICI

LNELLLECI NLIQ NC4L' tE AUQ' /4E1.41

LaL
LAM.' 24CLUCL
UAL'

Callx41414

NI.

Art.' LICN NQL

LEL.6 UNI:1

cg

CatCag4

LS

YlLaLI LLU

LUC

ccActatu;

1.4.1,44-acitA.n.

UCAtUct CAW, NA aralrl:cGC1 L,C4411.
UCC.,4

ILLIL NELIM NA azuri. Acutl.

LtuLatto.: Lai ucac,oa NU wid. art.
L:Gacioa.

NU ctAd.
NUC1

ttLaa

NLIL,C1

uNacirm. Lcctlklc cLc41u 1NU

I2C4GLCil4t1 cCt

dc1.4: ace,

CU cm:1,a

cNcau

aucaucccu. ANui.

C,CaLt.

rar<wa- NCLUCI NU caurzaccua LCL 14411414: Etc
NELL:Cr
ULN

aLLL L,
59

;um:. =am:

;au: cLu.NL Ctszl ucuaccat 1411241 CICcElck
546.

CIE= um.a clklLc acc,

L,CL

aucucu
UC

NC, Gto.LICI 41.41U: 1:1

ALNC,* tc, c,cictt Laa cd.LacLr UULCaLr

vat.au' taLtiLt fl

Lc

La.

LULL NaLtl:

69

NLa

C1Ur.C1

uoLcacm ciLcat uaLca. Nut

CLCUCl NU

cua xem. LINLA IL
aLLL: L, scrILI:
EL

CULL' L, CGLC1LC Lc! LAN ra.14.LLLI cAcau. UcILI ZC1LCI uat.Ata- LULL( LCILCI L:c4cLczAta:

tku act INLIL,C1. LCALNA'

CL-CU UNtLU' aGL uNce

ML

LUEALII tuN2,ccoa NELua

CtA

ce,:aa caw UAL.GIL L, LtGaAat: CLU
LICN aLLCa

ag.' ram.:
(MILL

6'
IS
ZS

ELL')' LC1CLNalcLI NC,,UL LC,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of t9Z CVISION PDFCompressor 59Z

LZ:LI,CCLI4412 alL12

Lar4N4C1 LZ:

MU:
L:04

rC14C1

CL L!4401.L4l*

LLIEALLL:l

r4uLri.

N1 99 LUMAL:*

LC144cm. 41.

rsuLn.
Cl.

LNrL

Cl' Aar, NALL:,l) (NA dLN

4ri?
Zr4

SLOIL 9L

uciNuazr Nu
AL4L441 Ltr4LIC4

L!Nral4C CUL ezICILUI. LlaIrl
C1.41'

LL L!CI-LAL:' L:C1FldL2 Cl! Z41.11

WI/

NLUI.

NA L4ELC4I AliCAL1 L4ZI,C1. NA

diN

LLN 41CL4LV NalL 69

UCICaln

44 LalL' Nral,

La Ni.uLuai. Nu

L!CLI4/211.

NGIL

;NUL
N44C1.

41.1.1r!'

NU Q. w.AreIrt.

CALILCI. 06 GIZ4L1-4141:1' LC1LC NUL: C4 NI.:

Ltri.

ZCi4414C1 1L.414CI

Lkl

12CI

NIZUV

LUC1

NU alCuuri.

AUX.'
CiLLUZL CL

4r1.1.4C)

1.Z4L,NL!' ZALYL:

La Nu uLxi. La Lez4cw.' 4LlL naL.. 9L 4M4C4L! run. 6L quaacia LSL4a 1.2441. INCL t1.1L.,.aaLLI' INU .Li Li en; 4LxLv. uu.L.,,a NL ucsarL LL4u C442C1 LICRU
LUCL; UNCGI4C1

a;

XNCC1 L:eALL:'

1441C4LICI

raucL 4Llll/L:' ULCill NU U,AAL:
1.:4L4CZ4C1' 4411.CC4

NUL AINLI NeliL
NI.0 UV. !NU NLL1L Ltari.

ACC! 44411.LI x1UL 1.44ULCI. 09

444

CL N4LU4C1* alZLk NU GILL UM
ZUCLUCCI 444CC1 4r1

C1LZL:i LIC4L4 !JAN EC4LIC112. CIL!

4P4i

Ci

214 L4ELZCQ'

LIN OM. NULL'

4L:41,11: Gi4A4CC1

UM.=
NU

ILL!, Z6

41.11.41.'

NA,CL 441LEL 4caLl.g NL
LCLe21LCI

caali

1..,,ua4ri. UM LNLAZI £6 AZL,LC4'
Lucl,411-! t'6

laLti. N4 LOLL 44.a4 uazLE 4u41. L.r.oucLu LLLU Nu 6.1.v. 1.4414ca; 19 EC4 LZ4i Z9 LZL C4 4L.al 1-1.44 Al UAL ZLCUCL NU Carl N411X41.414 NU
1:LUX! INIZU XL,LV Z4
1,41C1LCI, NUL4C21

NIA=

CC14441. ACGLL

NC1LCUI LEACL L!C1LZ

LG1L44a

arax

AICLLtl
4411111-U

NUL 41.

96

AGUE' U1.41Z4L! 41.Lall

uenca.n.' NUL &L. CA
1.4t4L11.

£6

ILrL

LZNL1.1

4fLcu
NL4

UNC1LX L',ZCILILI L6

WAAL! UCA

LnCLY

rl,C
L!CLOL4C1

ara! INC4LI L4ZI.EL NA dLN L!IN R Er, NU Al LUMZCI. C44441.1 L;ELL! NU LL'QLrL 41. CAuLri. alZLLILCi4C1 NlUrl. AALZL4C1 LUCLL! LCHLU CLUC44CL CC4C13LCV Ca444C! CiaIGLILIC
GLe4C1. 99 ULL.L1

tact.

AN

Arc

LNI.CLL4Cli CZAL11.!' CtZCIC1

ALazz

CZL

Clil4 Lkl CLAP

N4t4'

LL,L INLL4Q 4441C4L1N4 NalL S9
LL:C1

4ZL.LI1 NILa rtmL INAL; NUCI 96 &LAU Cr4 L'Actl. ULCV NA uLLL Nun ralaLQ: ULL NA cuni uLen4cL
CLAD !NU:CI LILCLI N4 Cir4441:1
ilA4C1

44 L4Url.

ZaiL4C1'

LLIC4C1,1

XL!

IS44L:CJ

N;Luo
La Lkl

CZAILL.4
N444 66

4um4ri..

CI:CA

Nci emit'

AN C4 LLIGIZ ZC4C1 L!QUAd LLN NACI' ALA NeAL, L9 4aucu cit4sLat NALL; N41, C4CiLLOIC4C1

;Will.'

doz ;CQIL

41-CLU MALI ULU' NULLEI, EC14LCALLC
NCaL

C1CLCLI

c4;w4t. tLu Ecact:
LIALILLUI.

LIcaLie,c!

LE:ztL)' aux 89:9t: (aux cal luu actauctu
L

uLe) (cct;
N

12.ttN

LICE'

24411:

1,1,

L9

tal LNLAL'CACAUCLICLIS:
C.11,111gl: C1.1

L, C,4[1.LLI." AACLI (SALL LICILA

a;

uL;LLEL LLILILia. CU-LEL

E:9£- all.L2 colltt, cello'

L., L2CILICLA' 4.11.1[1.
c

NUL

at NELL ICLLLI: ua,,;u AN Neat.
cILLLI caLct

69
16

ULU.' CaC, CaLL2L NU c;,;L: uauu cALC, a, actLia clacLLI LmaLL.0 WALL:: ;Ca.; EMI NU Lt. Lpa L:NNL C6C, cc.; cc CCU! LIL LLL' N&A ;c4aca am. NU utct ucaLu tct; LLIL: CCU NaL a;ctu' LIC6L LN4Al outal Lmct C,GNILLL' CL.. ucaLu caLz ttaL. cu. Eau.: Actc; u&NI. L6C, CIcCC, LCU.L ICIECILL` LIKNI ClUAE LLLICL2 LICaLLI
LC6L,

C,Cla.4,12 1:C1CL,4 L11E4244.4 ;GEL CL: AGC4

9L 9L

uNuaLuLUAC!L ALILINCL' CtC,LLICI ULU

C44 NA clEL: uoaLd. u.4L.ILL.

t2,1CLICLI 1.11.1LC:CANLLILLI

WM:

Z6

NAIL'

aur WEN]. ccct;a uaLu NU aac

LC!

att.:

IINCLU

CALLE CLCIL

LLIZIAL4L:1 t4L4141:1:1.14.L.:11,1:1 1.11.10;t1

£6

cla

AN NI

zuaLcu`

a.L.LLL AN

uLa' tam qtaca 4LaltltUott: ILI' CIA NI za4La' AuaLr 4aLti 4N Delft: LILCAtcl: ;MAL C,S1
12LN' ZCILACI AULLIAL!
CLC

56

aux CCI L, ucladacr aLal LIUNNLI NU ALIL mulct ud.1LN1 caL4t1: L, Cu: ct.cucL NU tuu Nat. urn.cl aLLu L, ULCaN 1.CLL: 4.04 LIAM NLUL cAuta.0 NUL culLa' 4c; ca;ciu NU CLCaNU uuu autuu cicLaa Act,;* LL ocud.
t7E:0L-L
CC!LLZ NI.UL

NI C4LCO.L11;
09
19

ALUMS

C1(1.ZL

CAINLEI LIU

Nl

Ctl. LILLI' LCI NU UtCaLLC LINLa NA GALCALCEI LCMLK: L,l ucl,a L7,14AL' SL:tb6 QILU L, NAzi.Lta.

tCL,

96

alail LILL ucLaca

;r41.&L.
CLAICIL:' LULL(
ELL'

'CLIC,

cc&cl
L6

au!

Lia4;1 u;c14 ICLLII. Ni. NALLIL Lc1

NACU,: L,L 61.:9g. QUA! L, a: NLL SS cl azLaut elC, NL NLLE a; uacuu

LialtaLl
L9Z

LILLI LIECILIL11114C111:LIGI

ttN

124.1LIL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 99Z

MC4441 LZ" aiLL: L.CL calUAL LAx

4uoirdi
uaLcu'
114

LG cLcd. CLAM,

001

4414C4-4L'

EL cUcl

cusud,L
u44441 4LLUGl
alra471C1
aze,L;

COILLUTL atu 4L:C1

CCM CCL

N41.1. 101

A AL 1.1:44u, ZZ

okt.0
Calll

ar,un
NU
CN41L

cUICYL 4fX1.1 C4LILC LUZ C4 4G1C4AL LAN zol NU ,ek.ca. Lua4atc4c1 LaLLA' 1.1.C41.04 XAL NU 4I-41. 1.4N col

C4

m44

WAN

C4LC1

t01

4Ca

L'ACCILI

NalL

U4l.C1

C

12,C1.!

CNLc..cv

rCL.14

ci

4Latenau

CACLNCI.

I.Cala

crLL,e, rzieziu cL if.CMUCL*

LULLILCI LLUC11 NALL:40

NOLL

LLU

lila

e214U CI4CI4LI C4

LcCUCCI

cl-StcCi L4L U.NralcCli Ulc
Z

ccLall,

1.1.4a1L4CI

LC4 UcrldL!' NU
LIN

LLIQICL1

cia,du
uNrenm

C4 U.CL4 ULNLL: Nall. CcLQ
NIX

CalcaLcCil

crLICI.L1-41

ULM:

41,,ELL:: NU Lsaa, ULU

ALLA QiC1LL1 LCL-12LACLILV ;NUL CIZI;L` CUM. CCL 901 441.14C1' NU L:41.CLcCi 41.ZEGica 1.514L: DIU 901 laL.l. NU

C4

1:42112. N4l1;4CI

&CZ

C1UC1U NCI Cc LT41.:'

alcCI.LcCI Cc
C

kiLLI

901 L',41,4C140*

!ALM

4;

LLIC4C1 41.:C4N

Na

NUCI CCLEcCI LNC1 UAW NUL. N41,12 N411:4CCI C4
CLACCV 1V1
424

ZAUZLI: 4 LOL L'U 44 t44L N41L
C4 NCI 60L

CLU

CI WAAL

Lai"
;Cat'

CEA,. N4Lli4C1 NI.LLLX

4;

ClUTXU CNCalcCI 441
11441. 1'
?gym

LcC C4 CXLci.

AuuciaLi

1.41.C4; 4114EL LRSZ

NLUL 1.441ALI C4 Cc LCUC

cilIC11.1,

UCALL

a; dlrmL N;
larGIcCI'
NUCC!
LL4
g

VAN (N411:4C1) 011
C1,4141

LLIld

NL 4CC1 L!LCCILI

dLLE LDW clLA Ncrc xL

Nrl Lau

4u44cv cALLLI.CCI ;Calla Cc COLLIZI

N4LCC1 NQ

N144 41L4' Ncrc ILL LICLIcLl* NalL LNU cdl41 LaNc4L NU L'4LL4 ICit-C11-! AuLnur Aca Aur,u LCI-c raLUCCI 4C141 4CLN L'LN
ULL1C41 L'AN

czamu REIL c4214tui can izUL ILA' cal,au ROL C143L.' 4atL ata LCd ultC1LLI ca calL' CLUC1 raINcl, DILI* ;Ca CCL4L CL ELE,xca LNI e!XLCI 4m1 ruaLl 14GIL ICU dpLeIcci. UY4aL KUL 4L444ce N; ccNCICL crca cm; EL WAL UNI.C144 L'.tc; N4 4r441 LCUL NCLULLV 414 46rm 4L41. Nall. NU 41.L

-

ELM

LcZlrrl. End*

4131.C1

LcLrd curcoo'
CU.C1

NaL, z11

LIUNL

KQLL ULINLcC1

CXrc

LL.T4L4.ci

uLLA

ma.

ClcCe

444:

CLL4L NL

LIC1Lf4C1'

ULU: LIAN

L204 NALL:cCI C4 INLX 9

Nuw. 4&rcE LT1.! NU' c4a C4 Luzz.0
111.4.1:

cl4

CilLNIL1

£01

4,UL146.11 LICILCCl
cCl r41.44.-At4LIL,L,C1-111.1tC1.1,14:

NU

ul,c,

reac4L1: Lt4ct

.Lau KL,.(1,4 6Z: Al

L1L'.1.4,41

IL, a1LL:17:£9L L,

col

CA4, OA 121EUL ACUGAI CALCIL

Cl szctE,L

Lam

CANIXt cctCL: all1CAL
NILALC

ANL11..

LLw. cauoaLc! CLU

C1

UNCia IAN CIALIILI COL N4,1.114V

R4 CAUCIL

4,11LICKLI L!LEL:

ucuaLLu C4LICKLI: NOL N4UNLU,
CULI,ALC

£

OCILICL L:CIGLOACI

4Cil

lictUcL,4
17

c,cc,

aucucu

Ut[11` LAW C,11441.041: NI claw' ALILLLI auciLEL 14NL4l: Alll 4,43aal L4caLga RCL4 cac4,4 ucIEL, uch.Lca`

cur,

ClLaua NULCI c[1.1

11' caLI,L617,1La co.Lica. 4LCLU

NU ALaLc uccu,L,ct ZKL44144 4 aLca,clatuctuu NULACI uchLav NLa NU c,LcaLt
Cl

ECIOL CUL ICLM:
CULL ANL: NCI

z:zir atLu

L,

ALtuacu.: goi

Ma

ClICULLI NCI

Ca

CLUCI L'AILL CULIOUUlL1 LNOIC4.

alq

ChAttl: LCI

s

cauLoc, ICICL auc!Act

ACCI:Lkutav 2.103.141X41.1 601 NAILI44 NU =NU,: CLICI LtLINLZINOL ZT1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 139Z
69Z

ALA ZZ:l.1444L1 alLLI

ALcc, LtdA441.:

zz: DILL'
L

-

1UC1AIUG4C1

U-Ne1tL4141 LUCLXL-41
N4LL!4C1

LdNti4C1

1.(24ULL4M L',C1NUacCi

LI

LEL' 4C4 AL.
LE4C1
Nce21

Ui

UCiU4C1* LILIccLI CcLCI

=cal

cALLL

LN4LU4C1

-

cu.

oad N4i

-

LICLN ClN UL.J. LaIALT

C4-4C14'

LULN

NALL'AZ 4GOld

LUalCal UNLA LeaCrc

1.241C4C1

!ALM

441LIULL 4N4LU41:1 Cc L.ILNL! V.AN 91

UdEL4C1' !ALM, NU

L4cC1* Lne214C1 U41LU LUccli

LUIMQ

LUUL4C1 LUCLCC41 U.141.1.1

LEAN Lill-CU LCAN L41.11 CC44 N4LU4C1 NLLI,LI

Qurxu OtralcCI

cal 9

4144 AN N41124CV alacAL NalL LC4

4u44r4e CELL

raL
Ui ALLUCil*

,uaLA NOL NU
Aun AcLaL.,,cv NalL
NI.L.I.Lt

NralCl uusu..r 4c1AL E,Liax EcuaL &CZ NU rcuLcaL UULI4C1 LIU44LI LCf.LQ
CalX4C

CHILL ULN 6 NIA.' 11.4 OGL

44411U NALUcCI

ALLA 4a..Lo 4N H4Lu4:1

L4i 1444 alrc UCU 61 4ULQQL NQ1L oz LLLIU4C1' C141 cl,(AL L.1441C1 LIS; NZ' ea; cri..z Laudri. N4C4U C4 zz ELIA 414 41CC141 ;caul LULCZL 1Z LALLV ell.,C,L!Cl NU NU elltC1L-V4 ULC NA 4lu1LL U44OLL4CII C1UC1U Can:. AXNU 414LXL

£4

44E4 1.1.1U C4L4C1 NALUcC ,Lat 41441. Nall, £4 lazu 01 uaiLaw
ACLLNi.C1'

C1lL44C4C1

L'.4.N

Ma!'
L.Raz

4a4d

CULACL NALUcCi NU

ALa.

CNrGicCI

441

It

4NEL, VAN

aLru

WALCUI 4LreA
alrULLLS

;NULL* 3r4l 424C OCA' 4411-a ZI caue,cr NLCLI 1UL UCN:

1NL4C1 CCILIU` 41

LNL: UU;

ULQd 1.:AL4CI NU

MO X;
aze,

lalLC ALalc

LNLX

UCMCl4C4C1
41C1

NU

4Cr4C1

N4L1-!4C1

£Z

LAN AL AUlcd 4LC4L AN NAIL N4LU4C1 C4t44L.4 NLIL,C1 NA M. NA CLIQ44U GLrL IAN Et alridl 124441'. LI.

cua,e,u

LILL.
LUU

C41.

VIM LCaLr441l.1
N4LU4:1 NLLU

11-!C

GA; CF4C14L4Q 4SLC1LL
V.C1444C)

4C4LY4LL.1414' 1LLC14:
UC1

ULLId

;LULA'

UcL,L ri,LN
atrULLLI Yr4Q N4
UC1LC

LuLrui. UCILCLW

N4

ULZUL

tz

C4/214

c;Call

L'Ati rlLN

C1IL44LIL. eILLE

IMULAA.

4144 LNU

12.CMM.E,C1

NU 4Cr40 N4LL4:1 vt

maa.

LRi N411..41

rux

u44

Nral4C1 UULUcd.CI
LINCGIcCI:

ucLaLx (NLLL,o)

cuaLA. Nall, NU
LC4L4CI

444112 N4LU4C1

AuLrezu..Nuo ILLC441

sz

cLa zrzL;LL.L.l

Ercugo.'
DELL

ACai lialcrLUL NaiL, LALLa ALL; L LYLLC dLLZUL NU ALIA; UNLC4. LC; NLLU £LCL Lualc L4i
CLL.'
ALE711

C4L4CI ASILLIL NALUal 4.1441 AN AISLACI C4 UOCLL C4 CI

LAC;

C4 1-SLIL

£4 1444L:

cdLal

UU

UGIC44C1

£L

UCA 4C1LILI-N UCN'

rcuum
9Z

LNZLi NU AUACcL LIUCLALIL
i.LIGLA* NAIL NU 4CUU

it;

ozmuLi

41'

;mar uzu

C4dia Nu 4NELUC1 1.14X4ri

LNALUZ ZU4L-411

NLULLE C4C4L,M4CI: ULLICLUL

CL

91

1LutaaLN. LU zt, oL444 cAtat.` Iturzactu.a`

NUCV4142: Z:Z9*

L,
L,

otcruci:

LI

t7z9) (caw ELL Ce.ILZ

alC(LI

ANLA,L atuCtlW 4u,u,:c.40Latk4 44-4rd
CrL:Ca.144
114

6

Z:96.

01

atuaL urt., adLz aat,cau Latau cta NUM ucuu,a

61 c(1414 rac4 taNaa- CLGt. Auciu tva: ra.A LucioL44yttL4a ztl ,caactt cauLala ANALL:4I4 ULLU CLLLc caucutu uact.caz 4a1. LtcuctLc: L,,c44A412 tZ ANCILLI zcttAa ctu. uKLclka Latut caNcia Adit.Nu cauctuu ttLa,a NuL44 cu.];

Lva

ucAC:NLL:.

(am) uclica uuuLa
LICCLCU.

AcAA CNl

caucittu

ttLaz uca

z:t171:

L,

udima:
6.1CL:' L1641.

SZ

NA OLIN IL:UW.44M utz4N

ttill,Lt: MEL cLa tttLALLI4L Ltd Mat La LILLAt41.:* LILIL! [ULM. NALL:4.4' Acactt. NI C,LCIal. C4.1.11 IIIAN CICN1. 4111.144.4a 12ACLI Nia1.4. CR4.1. UCCA' 1.(tLE RA CLIC.I.CAL AN Lctua NIACL

al

atca.

(Awn act, aLau LaatLu

<a,

ACG4.1.12' NUM: Lcl L',44:clucLu. <IA cl:LACI. zaatc! ActA ucicum uNattu cant,. caaLtzL uacLataa cad LtactL: CL, 4541414 akuctuu uact.cada cal 41.410.: 1.11.14L.L:- CIL LICA Q4;4.411 CaLICLL4.1 tmaLca,4 cCd CaN41 LILN L.:LC(4 1.144' cu,c, NLL a401. aucute. G/Ltaw LICIL,a2 14C1 CLIAk4.1/' LIalte.ILU uuzA Ecluctu caaLtzt. acaza.4.4 2,11.11.,12 NALL44v caA CCULLIL NULZL: CAN zu,,a actu LNLLc aLLzi. AG ACC,NL' NALL1,4 cac CCILLIL C4LILC! NU uaaaciu CG6141.1 (MCA (CALCUL NCL (atm e.Lcct cauuaLd cL cAtc,a` ACC4NL 4.CULL. AN caNALLa u.c.tcht,a LICZN

Ltaccm:

91

tat CNI.

SZ9'

Emu attka

ACV ACC4.NL'LNCLI.
CC.IC1C4.

NAL124.14 CULL(

NU

Ad.CILCS, 4.1.CL,1

AN 1.441.6LLIL` CAUL.1.44.4 LICA UNLCC4.4
ACC4.N CtLIL. caNAll.14.4 CL RC EN1.4.Z44). LAN IINCILEL:
12,(ILLNI."

CALXCL (NCL

Al <tut.

Nal

41124;11.14.4

cL RC NI.:

GLCULLI LLACIALI

NU L1L14.[LIA:

91

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ILZ
Z OL

ALte,

zz:Ltdcow au.0

;LtA zz:Utte,44L: au.0

;SU
LILIV

NAU.N.C1 CACI
14111-

NU

0.C41-1,

AC441.

NALL:

xe,Lucci

dcArL vE xLizci aLro IdmL uudru EL.:mu aluaiu. 4L. LL aruaLL CL SA
CC

iLU4Q caur4 Idluu

;C;

quit E,Lr, Idu LeiuL /AWL' CA cClldl elusL uur,4 uxra.ct cazur, WCLi Li LuczoluuLL,ci LucLL..Az LLIld. ALLA CtC; LcELNL CLIL41/ rue! C4 S; LCLE LC14 MY; Ctc
cC4c11

CLIGc4L! LISLC1L,C1 lAu4SL u4d4a,c1

IdU LNYL! LZUAN N4LL;41:11 MCI CLMCL, Nall,
4141.1C1.

4cri.A4re

CILELLI

EmL

cCUZIL

L

C1IdC

UU1.1

Lelcaxoix uuaLAw

L;CidccCic

L;Slc Aca'

;aLrauct.
L.raJL MLA
daILL.LL1
NALL'.4.111

NU L41,,,ca.

N;cie x4a.c1 iian IdU ,icLLL c4A1L4 ULISALI" cacell 4C141. 'NU 9Z aLrao xaL uudru cuuLL: atualu ;SLX cLLAcCI' rLac CILIc NU ,o4L.1.-N 2duL 6Z uAr,.. 1.1.0.C1 &AL! NU LEwcalL

EC1dQ, LUELI CL:CaLX UdLEU NU 4CQ
AAL.r
1.4C411.

c4ArL

9C

dLuez, Nu UCtldcL

lC;

41'411 CL oc

aclX Idl l4LcGl
NX; ;L

CLLLIC1

cALuul
LUNC(.411.
LE

auauti
Clta1LI.

ale,Lual mQ xLx 21c,LL

ci

SA LEW CI
cztiez

LcELEV

ccCIL C1NL1 N4l1.4.04

LL4 NU

CALL eIN
4C441

XLI' 441 LULL ccG4L LCNGIL LrALcr ciLcu. uc,LL AuAL 4L.zaccii xLul. ucaarL cL WelExt*
cL
cLNLICCI' NCI Cc NALL!,C1` NA

LtielL

car,ccr rdoz
4N41.12,414

mC1Q

azaL uaLr4c1
LE

tutu mdrui ;co
uach.44'

ULLA,

4/ZICI 1.:ItcacCI CUcLUCCI

AL,XLCCQ L.:CCcat

call

LL.Cli

rru CAL
c1.411.*

c4,LEL LL.Liek

CM=

alLIGCI

NUCT Uruu

Cc

S;

NALLUCI IdLI LIGNLL

CL
EC

zE

MU*

Gc

SQL,

N;

C4 GILLI241. 4L 4XL6 ;CCI LLLL1 raNLZIA AtL &mix LLICIMUL C21C41:1'
NLU

Ncrl

LId4LUcQ LMICia4.1:11 SA Cat N4LLI.41

9C

;ClcacCcCI*

MEW

1.!4CELL.r.

C411.

CtlalES' LCLGL cLru C4 NLUE

uc,L.r

NE; auLaul uuLel

Clekl, Idl uuLeILL C4 LNLAci LItLIL dIXLCI ALQL uicu) (ucuuLu uLA4u

(Auz.c
1:CI LI,LN

LOLLS

WU'

CcLICLI 4C1AUC1L! 44c1-5:1 cLENCI NeAL

(epECitrd:1)

(It 4141LL/LT ;LILO

clC;

cCL4 N4LL!4C1

AllA. d_tc rrLa

Cc Ct;LIC11-9'

LcElrrl

lANCiLl4 alLCI 144

LL KLda

CAN CtC1LGICLLIcUQ

tlLail

IdmL

uzuatcu uccttu`
UCCSCLI.

;call CCdCILE uacaca ItuacaL NA1.1244' L'AN lle.2C4t1.:ULICL

9Z

aL4L (eitNir)
L:CS.40.4.12 CA&U.L.0

acrt ada NU LICAZ&Ci44
C1L,C1LLC

V.C4440412:NALL'ACV 4,EcLI

EL;LCI,C1 1.!cl
GIC1

NAL!' CcLc N41.! L.Nr/21411 NLI NALL:41 LCL N4C141d LINALL!,.C1* NU Cal 4W.CcL, C1LL.C1 IdmL LClOrLcCI LCLIc-CraLf LCCOccLLI

Neel: 4CLNI. ALCC,'

C,UuaL [WILE

NCLUCI, NC,

a GUAL!

L',CL4:

LZ

Lid

4.1:1

HALL LL 4SiLLIV LUZ

;C;

SILL! clal4C1 NALL:cCI N411141.

zaz,ziu aur,a tatuc!a auudcw
;ZIA
LINALU4.11

uLdLca

aultu

uLtaalu Idu cdccCil CNLA' CtarCI

144 ClalcECI NCI

rQ N41L N;L:

L',CI

Lb

ur 4U4 Nt
NU
C4F4AULL

(L,t Laual_crau. zuu.ca Lucida Luc, ,ct,
N4U GAC,I.L1 ("clan' NU lcCLUI
LIZ4LI
K4.011E412E1

Aculau uruacu ucctzu` crrou uatz.u.1 ciocucitu ciatt.0 12,12 LILIALS:ULLC, ucau,ctu` u Act cam cht..N,4 HALL:a: CALL c:iar
NCLUCV al4
d413: 41.l

ANc,,cocrcuct

1C,21

4111.1.61.112 CCUIILc L:CWL14.4,4.4 1241.1.d.

NU

LC1.11,

KlOCI: 4144 HU 41:141.1.-al

6Z

14LI4GL:

CALCULI' AL:CILLt
U.CCtL11.

C,LCA 1261441 CaL, 1.141.14.1.2 CZEC

ad.4
oc

Z:g61. CIILL: L, c4C41,1: cag4N4n
Arcu,da. CdAL cal:CUIU uacLaua kal CLL. Z6LCI.LE: LUCLI:
4.aNUC,G. CaLCU: 441.1. caNut.,a cia, Le.! Lcirt

sc

L4c4Ncc,
CINCCLUI

Attu acHaLt utaL

urt.Laa

cCcl

Z:06 au.0 ta (cat J.L: Gay! Cc c.40Lca,a Law: tun* ciLla,o, au,N lal CCU 1.2LINCCtit4 CU Nau.0 cauu.a: ANLIL urluxa acuctu CLk 14.4.4 u.te.da c,u,c,ucr ucku. =Lau (cAti!Nt,Ltl) tccurLo, cactucL eu.cua ucLatua ctuvactuwa: twat
NU ALNauzu

,aw..u,LL. Cat,Lf: AUALVALI.: 41414L:t3 ,LIC1440, c,c,tua,a, LaUU caul ucat.r! cttae..! tc,ou (ALUCUEL)`
NEC,

a1Cc 12.4lLt1i.

awcutu uacLcada cal

cut truaL
iuLca

auu.

OV

cautact. UUU LCG4,4U.I

C14.4IAct.1: t114-CCO,LEI

UNCAlZ,4' LcLc CI.GLI.4 NAL:: C4L4 HAL!
Ca.C,

ALrc, uat.Aa uata,ca car.tua (CCU.LW: CILCI-NaANCIall GlCiLICaLC AoLtat zuuxa uacaaca,a auacm c,L akaa CC 24CillIt4 Ul&C UNL,' LULL ct; uauaiuu GLAL141.14 NULLU c,Naa utILLNI. L z:sc atLu L, =404: t4li; uatthau* L C CU. (Int: Ala llauctv caLa LuL,LI CMULL aum tadAu: uo4dL cAszNm..E uauaau LCL at cNCA,l(t. acu. ucta. ac, uaclu.a ,t4t11.W.(44,:CLILIICL11
UCCtC11. LcL t.C,N
C,C1CL2)

uttcw2 ae.!a, NU 1.2c4a,,atu ucatuu uuactu N41.2 cat& tuarLu cdtat: awl Neat uatras i.ct. s:' au.0 cal acItcau. Lulu ccau acu.aoa

IC

cc

LIGtALI CLI1c

CCLLW CS4-114.

CLCiN

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £LZ ZLZ

At.tc, zz:u44,41:,

aux

[,Lt

zz ILL a

urrit

G4L! NalL ANAL:

acul u4a1
C

arc NalL
104

4.111 1S

cauALdu. ua;,r,a azaaL 'Act Lcale
SS

L1LLL4L CC4 NCi

;C NU

(LICL,C1) NU

c&Z1L:

CL £s

LCL cA oda ucaLru. Nu

1.4NCILL azLA

ci_LL eiruLr

Ltu;

lbw

L,,urL

1.4CidalcCI C;CCI

N;u_t,Q. N4 ;MIX ;GrcUCI'
LNIACI
r.E1

imuu

C4 IAL.11 ;L:CI

rout Nall, N41.4 ;CR lc,,CrIS

al;

4ri1 Cr,.
MULL' CLIU',.
UV.

CCL

iJr12.

NIULLUate NU calcal. NQ Zt ANL

I.NreAc vi7 Al.C1' LA;

LIM I.Crc NCLIM MA 1LUl I.Crc £t

ucLaL.,,a LNL4R
4ELN

Ct,.411-.4C11

NI.LLI NA

uxaciaz
4.1.0

Nix JUL! N41.1440

CUUL' UL.J.
4U41.

Q111u

44,1M LIMN NMI,
99

AL, EL

Aadad oa.AL

NalL LIacCI LCLU
CNLA
NCI Cc 441.1.1.1.111

LaCLIall CUAL! NIULLIZ ra can. gt LAVAL.' !AUL: ru..,n. Lau L.1401 1.1.Cc ;COIL
L21.

llrc

;NALLIcal li.CL;CLLI

1112.412.

LIU Ca/
1414.

au,

arm.
4214141

4;cLICI LIAN

LC,CI LQL: LILLCI.Lr' ltcc

1.41..ft;

C11LIALX1' CiL11441.LI C401.1

I.:alai-a

ca/MCI' Crrc

LICILC

LIQNCLcrcQ

Ccr,,LICI:

AN LINCI 96 aircC1411' L:rcialNal

aua,L. &CM
cCrcOrl LIN
tUcL!* CL 09
41,414C1 ezt.'

LL 21C

;UZI NLULLiall NU LLIQCUalli.0

LUCLQL.c.C1 Ls

Luta,,,a

424 421C114i 4I.117441

uaLaLrLu LICNLLU ;C ALCI IAL: AN
CULL!' NalL VAC

;LICI c41411 QUI.' NI. rla.r1. L4uL NZILL!,.Q

;UAL LarLI. NGIL

9g
LICQL1L11.1
CiLl,

6g 2ICQC4C4,.C1' LIQI.0 LaN N;LLIcCI Cc
12.1

.AU' 1.421d1.; 411S N4ILL441:1 Lai' CL Laurc;,a mCtR 0414_44_a,..c1 C44,1-12.1 CCYL
Ne21.1-1,41 C4

rNif.' GUM! N41.1.14CI 4e4C41. NalL CldLQ NCI
C14...12. 1-1.C4/AcE

NU 4GL Aat N;LIACI MCI' t

u N ;Laical

CE QN,Acrl
24X41

uR

Lip

St

ar,accr

Aa, alrcCI NAL

CCYL

alek; CUE

NUL

04
LcLu

LC4
41.

o4L4a c4ILLAul.' ciut,dLu cALLL auLL.r ALI
144,..
LIC1NC4r4C1
OS

rut,
oda

NQ1L LcCI

NU C1E42,4
211.Ci4

iNU

19 1.01.411'

r4UL,

CI

HALL 41.L.L.r NALLIcCI

;eat ciAa
cau,Au
clLalc

cut. i:caz,
L'.C1LC

;cal
61'

LNALL4C1

N;cLICI

LI;c;L:' CULL Ucla NU I.C1C4c4 aua444a) NalL NAL! L4441, NMI' IAN NALV4C1
L'.4;c1.1. LaN

CULL LI444LI
Cc

CLI.1.1.U" ;LILIALCQ LtadcLc C4 AcCI'1.4Nre Lac

NULL'

UM!

Z9

Mal&
uurci.
NU

LNIACI IS LLICLV c41., 04aLLraL

NU LLI1II.2141

L'C4'

C444L4l.
1LR

NLULUcrl NU
ezAuri.
4I24

40c;

LNL.C412.*

ULLcd ICLR C4cCI' 1.41Q,11 Cd. LaLcl. N41.12.4.11 Cc ULNI1 L.:42N £9 ,C1 C211 Nal, C4 41. t9 LAar,cr Act, LCL C4 1.QC4L., La( Nrct N;LLIca
Lcw.LAA. UAL,. CALL LNALIACI CNLJ.' INGIL

-

Natl. C4C;c rCcN'

1.4N 414c1i

Aarl

crLLIL'. N4111.411

arm.

1-CL.4C1 1..!41CIL

ar,c

-

a1iL4a zs

c,aLad.
NQlL

LUCK' cl.L.,4 LNALLACI NI.L.ILLtcl' NU NALL:al ,NIZOI Nlc LIGIQL.

crrcr

uaa,,ClLt LNU CNLA Natl. NU ALZI.CCCI LICacla NALL!,,M C4 ULNL'. NR NeIN NI-XL' c4G4L 4t4 CencCI CLUIce.! IAN 1-CLI.' 44_a4 Ci.CI

S9
1a214000!

z:cv aux L, 1CNLI:
dto. tCt uctcL,cr
Et4

It
Zt,

rut

4a1, MN

99 LCLLICL4C1* CLICL;L'. CNralcCI

rwr

N;LIACI !NU'

4L411.!

NU

CU, C11LIC4L 1.:CZ4N NC, GC4411, NALILILS41.: 1414

4cuaat

L.:£C alLL: L, L.:S9`
L:g£1"

aux L, 111,C01:
Nua, tit

all.t1 L,

z:o

aux

zeirct:L, taw oat: Nat. NALI
ue.ILLNL.

Es

i.cL, (Nu JAIN cautN cctu

Aclu NU .4l4:Aar NUCIACI NI ALM& Az 91, uacLca,:t: uca (tat* LCI. CaL C,L:CLL: C44:11041.: 40:1111.1CLL Z5

uutt.cur

uact: is 17z9)' (caw LLLL ucict,,ct Auctau cLal llaGLC414C1 otLactu:,ca 4Lt2 55 lc, cum z:stz aux IL, cctcL,a- Au,ALta CL4 cac,Lim NU tacat NAtiuct: ;wit tutu 95 * 61.1 tcl GLCaL cvc64* CNIGI NI Ze.LC aut Cut: cum. m =At a, cm_ aAuau Auca,E Aatac,a,a, uut. ca.tui acLawa cuLu: CCCL c44Lu 09 CIL/L11.' MLR mucccon:caLcaa arm

tru At' ,L[LEt ctL4ad act, AcL ccal4 atatuca. aauLu uaatLu Ltaat: ,tc,t NAtu,ta). mum. uatal)* (cate., ctEut ctalA oate.,a CC4U udu.Ni GaLGt Ea NC, uatal urc,c ttiu atA cNAtutul uctx NAL: coatcl,ct uuu c, caaut' tua CLLcaI crIttc, ucaci,,ta UNC44Z1 CUL Nal. Will:al tradtaa uatal` at; catda utaLt ciuLu QL uNc,,c,,ct. E5:61-£Z)' aux UNC,44,111(1., NC,11.14.C1 czau aiNaaaca GC1144CINC141444C111C1C1241.4[I auct GGI NU cm ((4 ,CaNll 42441(4: ucaal: Gate., NU uacaA,a udtLN1
1.41.4

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy oftLZ CVISION PDFCompressor SLZ

ALtA zz:Ltdc,44L: aILU
UC1LC

zz:L.:4;44t: aiLu
UNLE1

NU L1e44 L4ELCCCI
L'L

LAELL 1L41LL1Ll CLAL 1.:CMCL.r4:1'

LL

04140 NUCCV

1.0.141!

callE LNLIL

4Q4LICEI

NUL EN3CCII u44Q renciu

CUL

N4LU4C1

4410 41.1.04Ed

1,411.C4L

9L

LIMIL 4g4!
41.1.1:1

UloalEt CL3L

12.04

21ELV.E1 414

LUL ELLL 4X1 ELLS: Q4QQ12, C4 A44C0 L:Qc.; L4N ECQ
46r4E1 CEL NEcCEI
12LIG,41.:

444CEI 4114 Acaci AUL!' LYQ ULIQQL,cEld NLICE1

it;

Ci 14 :CELL'

NLLICI

lux!

caur,
at.N

AC4

drat.
L.

L9

NU'

L

LL

NU

4144C11.

4C1 U.K/2141 AA UtS,LI. LNUT.1 lezU`Uel

I.:C14144'

QM LuL

uuri

C1LC

uL

-

ELLL UleIL NUL; C4 L47.Lrit' NCI 4ELN L14411.* Nall- NU 4LALl CL.Q,E NALL'.41
r114dLIT1 2141L

4L4C1

44

NLLZE

CMCCEI

1.41N

CN41.1.!,0* Q411 Lceleni,

NUL" cLUZLIL

99 12441L

EC; all.(40
cen4m

1.11.1Li Ed,C1 E4C4CE1 tdZ1GLQ N41.12,44 69

Laao

1L CA VENLA*

TQ41L

C4 NU 4LLIT

N;Lual

111,11 1.1.41N OL

42u1u4o cau dA LNi EOGLI
C4 QuLl.Z.C1
ca4144
ULL41.,

AN L'AN N41L

CI NALL!,

N1

4441.1.CT

LEL

41111411

144X11

Cit441,4 4NLIL4E1 LQ 1Ne211.

ISLEL4C1 124

NQQCLIN

LIELla uru4L4cid
41.f.ci

azu

e,aroisl d1.0440 CNalL
1.241144CCI

ZL U41.141.:*

4cr4

Aar udLLN4c 14 cLIM41.
UNGI'

N41,11.4Q

-

1.4S ALL
C1L

Ciarc LT4CQ11 EQ4412,
i;iC4LL` NLLELLIcrl.
1.41Q

>:i-LA

QLCEIWC4L' 4LcL

AcLaL.41:1'

L'ALLU
£L

Czar'. NalL NAV, Al.:
1ELE1 rt:1 4ELLN
c.LC41,

ci 14
41:4
ul.:11

cune.,'

;CM rCri LTL!

t& L2
uur

L.EL-gl.:1 ELL

N4l.U41:1 Qt441,4 ElfG441.: N441::1 criLA 1NQ CL 441Q CL4E1 4ucrch X 4LI4XL LCLLLi Lro ULLL6 1144211M

4N 441.40

ld Li
4
L2

N41.124C1 12QL4E1 N41.1.:411
L.

QcLI.LI NU

NA-rCli
414c1-14E1

41,.1LL 4IN

17L

4I1C44 N41,12.41 LNEGL.Q 'LC
412Q1

1.1.C441ICca

LCQ4

ELUL WLLI.cn

SL

CUSEL

NalL LNLI 4Gr4L!CI NeAL NU c1L4

VAN 9L LC4ELI4i*
4141C1

ULCL.41'

N41.1!al

MALL(' 24C4414
L'AGCSLE

CCC,

NAL1244 cauct,c, AN,aLL

uLat cauccud coLca,a
1.11,144C,44 61E1.4 CA

[LULU! L:UL(111.1 lttLALI ZULU: =CLL 4GC4C1

CrL

CILLL! L,

ALt4t4C4: LIAM

ac

acma

ct&c.11. rcI1LN1 to dui:: tat z:zi.r caLLL: L, Ultat:ILACL: mum: av, NIUUI Nau. ucitacpka cpctc,u LUl tictLt: ula* Lao tuacou: ::coca ctucaLda'da.

uzLiNda CUtak

c,ctu Aua NA oA caue4u4 NU L aL ti..411C144 Cltl Util.Cl4CA4 LC1GL CCIGL: Latta

'ot.

L9

OL
tr,L

laNCALCI: NALLI4CI:LICLCI.L.4l

ucutgar cam. actca, Ct4

NALU44 CGE4

takt. twat.

factCal

LICACialcO,

cocoar.cutri.. wa,t.

9L

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9LZ CVISION PDFCompressor LLZ

Ucateb,ca CZ: Call:

L44

`CM

144 zz UNCAll

1.

1

Lu L.EL:' L11.441 Ct.

llgaNI.

CCC1r1.4

GLmxl.CCI'
C4 N411440'

uxmL uca,cLu YL
£Z

4C1L, CC4 ZCZL.,.

Nit SELL 4U4' Cr, NUL' WIN NULL tz ;.1441.i CCO L' UL'

4C41.'

Cr, N4

r1.1

NU /214Lirl

UCIN

1t:44L.41* NALL:
1L.!

;co

Nd

1i44CC1* 4LI.Ur44N ULLKU CULLICO LLO

CmL N4N

Na

UCLaL4C1I

cz
wi.um uLucit

QLLL
NALL;,Q

CINU UcL/L! Cc alUArl.

;X

UULLCL.O' U4NC40 alLAU ULU N41U4C1' uaJ.
1.1.04

cl
NI

1i4 ALL' alcr UlCU NLC1 NAN
LZ

Na

GZ

1.1.1.-Nallt4Cr
9Z

NELLILrl Cd!LC
41.

NIULLLIV NU UCLVAL
1.44-G4

C4 de.

BILL

LL-M.' NUL'

IUL-UU*

NI-CL

tem

umLxury
LCdCLI.

&rat, ;rrL
41.!

ICL alr44114 alrcca CU

UOGCU NU X4U ;NULL.' 4L ULLal L4LU'Ll LCLrl d!LCI LCNalL 0.:2
ULA CUZIaLlUil LCc LNLI Cht4 C4C;

NUM
44

LUNLCIU4C1 £
S

tlia44L/C1'
CLELLLI

lairliZ

L'Q Z 1.144* 41icMl li.C4NCiaGO
41CL.44Cla 411;LX

LUGILUL4C1

UkNUI

NU LUtid44C4C1
CGILLN.L:C1
1:111.C1L

Uar4

UarL!

Lit; Lai.'

GICULA

C C

CCA;LUCII NalL UZGLILLT AO Nl

NUL: CaGcrle ;CCIU LUAZ LCN/AL 9Z CICAL* eICLA UALL;U* CC, ELM.. UALL;L:' Crc UX44r1. NalL 4N4LU4C1 ULII!.4.442 Xu11./ Sale LNeZtl,
UCILZ NUL! C4

-

AO 4pAC), 9
LNLCICI
L

1-1.11

al-LX0:1

x;u,

c;

4cLi

C41iEL

4L1LLItli L.rmr 4Ylrl ;az cL

L;
ZL

Lta,;Lto. 44

1.12C1dG41.4 6

UCLLLI

CiCCILI4C1

Cid1.0

N4 UL4xr4 LcElr,'

UCLUC41*
/214414

Lxri NLuur EGLCal CINU

-

LkLL'

6Z

41414C44-4L* 4124l

Lan

sLi
E1

LLILLV ULM!' 44 MM.! LLVALC1L.40 9 d CLLO, NU 44l.../211 NalL LI 1:41.41417.11 0:1 01
QUUX4LI UNLC1 NU CLNCI.
c41

oc /21CUL4N4C1'

Nal, ILA AalcrLUL NUL
L:La
Lc41

x444:1 Lez;urL zc UULLUCI1 NUL LLL UdICal. NI ;UAL C4dLCO' CCO UU4U UdIN Cit;AL,L* NALL'. ;CO 1441 c4 NALULCII NU ACLL
L',AL;C1

usLtu'

LQ LaLs

LxLrL xLIL

ti

ucauLce ccakm

NU

LCOal

1iXC4LU LZLEI.

wa,cw lu1

`CL4UrcLE4 G4C11.:

cxui.
SL

UUALEU
UAXULLS

N;

4Y4A1 C4 UCU4e2IL

NmL

NAN Ill. Nci. NULL' ULU' ZAL4C1 LialUL*

cr, ZCCL.4 cc uu,,a cuarLd, aadrio LNeAL.,
UCL6l..4C1 AUL
LLCI

UCILZ

N4LL1.41C

UCLL.
91

al...CLUI. NUL

CC/211...4

MAO cALLLI.CO LNLIL

!MILLI' ,CLNCO INU C4 ;NUL

GICELLNCr

Nal. NU
UNO

LaILUL: UNC4L NalL NU NLCCI JAN CULLICO' LLC1
SC

LAUrl
Lral
LTC&

IMUCL LAN ClOalLUI GAZA U1S441:1 ELNCL LI UUL41:1*

;CO

4CCL.1.1

;NEL&

LI;CL CULUCC11

4CQlL LLAUAL

NCI

CULCC, NLUO LLLMCCL LNLJ..!

L1SXC11U'l saL 1.1.1141. alUT11.1.11. ;NUL, C. UdZLCCI)i C1SL4C1 ALIcal uScL 4rl N41 LCL LC ;CO' !ACM! Nall. CC; ucien 41.14U' LLNLIL. 4RLLt LNLIL. Nci. 9C 41441' 41iLLL,LE1 ALL 4N CLArl) NUL 6C ;L' UNC14r4C1 NCL LNJ, NALLIZI 14 mdLLa umLa; NLC1 NAN ULN

Na

9C

tr ;ca LauurL LC=
OZ

EMIL!
61

-

U41:1 1.!tlaU4C1

U1 uLL.L.ri. 91 UELLN4C1*

[LC;

La;

444cam

ra

-

UNLUL;

NalL o4t41 CUL alCiaNI. laid

LINC;L*

LC4140

cucr Lca

a,LLLz xmL

xucn tadu 44u:

4c1:1

zaL1

cacti;

tz 4xLc44:l. LL.tc441 mca
Z:£17.

Lrx

CALL NUL' of MULLUV NU UCLIall.

AUL L4CI.r41 (Ual;,.LI)'

DILL'
L

Nuuu.
ll.14412:

zakoa ULCIL

CA: Uttri, 4:414C4L

ccrau4a:LILLICV UCLA

CI

utul
watata. ca,u4,ra <IL (a4C41.11`241
LIAL* LICZ41.4

arc unix
;NI

W..

UCILEL 11G4CLC LUAU,:

L42.414

=ctL CAL NLCL

SZ

EEL4NU LALLN

cc,cau,' z&4u.: uctLacl,ta cc,c, uct CNl
C4i

ZZ:S CALL: L, actitu: La aLtu.N4ta cuara.,a uot.cac,a
C124(.1.

ti

cCl

L, LIICLL= 4LLELI

LZ 1£
COCA

a dal LC, CtNL' NUL.: LAL

ctuaLLEr CA NU C,C44N cat, Lax a,[, Lit. cauz,cu, utiLa,ra

LAM U=UL LIN C44441I:L44LI,<C1 ct
ctct

444: rut. rautnxt

0Z

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 6LZ 9LZ

Ez:L:C424C14C<C1

aux
"C4C

Ez:Ltuxuccca aux

1L-414R N4L.:

C4

19

;ear'

um 41.144.44 LaLCCI NA Cc "CcI.L.SCI
44411,14:1' ZLC4R

cLaal uimaLci away
dzudLzi ,cdzu
11,41

dLet

EXL4

EV.C1

,LruLciv
due, 4NcLi. CI
E1L,C1*

ILN

c1Lc,c1
1S4

EC4444
4N
Z9
NL4'

zr,
414 NLQU LailE1 Et,

urencllz

NQU' LLEL aaL
RCA
LC1LRU412

cica,
4CL:

cLUL 44N1.1 cam

MA

uarcru ERELAU aLL1ScR
CN/AL
179

4ELLT4UR NCA £9 4d1.0111: AN WEI

LC;

uelcaL Nl Z1' NUL, IL: alA4U4LL NU' aie,uri. NUL ti" CILLILLXV LAN iCaL; CLN
NUL4C1 LLLLLI

Emma, SLUM
CIN

44V7LE1'

NalL

NUL4C1 Ci444C1 LCIUR

1U1

NlUi

L:18ELLL

MI.:ULLA' NU

UCU4/111.

UNLULLV

NW' NA

eZtAcU ellEN N4ULt

C4

4;

ZEUR NL NI.U'LLic'
CILL1

U4LEr LUILLAL ilez 99 A4ILL!' 4/11LL4L CUR' NeZIL QURLL6,0 ERC4CR 41041. CCL 99 C4L(CL. U4LLGA18L

xl

N41L UNC4141:1 cNC1-1.

ci

Ea, Am,uu

Leacin iL NUL IL usLAQ
4NC44Lli 4N

dIN LC4 99 LLLIdUCI* EL LIMLICIULNI

C4c4LL LZ441ALLCQ

L9 1idELLE4CR'

Nall, LEL WO N adL, NIAc Ci 1.44 N4cLICI' EN XQL L:4141411 NU RC4L40 xcrR N1424 Nl Cl 4x 214C1ILli C/LCL! ULN UR' NLUL,41:1 NLAL xL OL 4Li
NELU414 NU adi..
Nc,Al. IL ENRLI. UNCIL CiLE4LIC1 LNLCIR

LAUX4L NLULLS4CL NU 41.1C4N xucL NULL
CQUAI Ci4NL UR LNL41 rCCL,cla LC1LAZU

LW

CUZU

NU al4LICL NUL 5t
91'

LILLILL
69

dup.; Car,.

ELLLU NQZ/CLIN

ULNallr4Eli

CRLUCLI LLCI EalL NL41411 441r4 ULNU41 NULL' Lt ClURLL4C1*
UAL

RUCCL4C1 LR

zLA

LU4L

UNQU' NU ;UR

1.:E4N ULN

LIELI
WI

Ci AA NIULLU4UCII NU

UCU4121L

caluuz.

aaLcralci LCA LUNLA

U121C140

Ltcl CUZiltLU4UCV NU UNC4LI UNQL!

El

NIX Le4C4LL 05 eICIP 4444LL

;cal

, UR 91' ArLi 14EL40 ARC Cr E4LL mai_ NU 4UQL CLtCI 61' ttaa,cr

xQL 4La._uLlicuu 4SLLL aLral LR NL LEL-LACULe CIUR earl RCM' QLE azALUI aim uale,Lo Ue7142L0i uun ;Lutz uuNc. ZL C14.01,c01 ENLLU A;CU ezUCI LLLx NUU alERC4C44Er UCILZ L:LN
Nazi.
SL

Lu,c1
4LL1S

CL LEL: LEAU xe, mum ozaarL ARLRLII NRL LNU zL:c! UCILE' NU LLUAL L'C1LC ULEL4R C41 xC4L L444144E1' L:Lc 15 Q3C4Cr

Lax

LILQL.
C4
1/L

NZ. NL

NC4

LINCLLI'

EIL4E1

LEN EhllezR 4NCial AN Nall. NAU LNLeIR
NG1L

ERLZ4E1 4LC4L4E1 LcL

EL' aIL1440

laLL! Nix U.:0UL
9L

444114 UQCI

Cl 44 L4ELCCE11 ULN Lam, Nut..ri NLRL: 41-1.4LU: 411144CCI UNLQU I1L:4 zs LC; CIRL4E1' 411:11 L4tQL ELLLUCII ut.ra;rt. LR LNL4C1 55 NLU4* 4LN4E1 Ucl

rcrAL

AN

MAL. NU

arairL Ite,,un rauu CN,QL
U.C1

NL

'CUR L:CU CEL
1NL4C1

alLr
ad.'

xLZLc LQULIEQE)
NI

arcrucr ccaLALLt

AELtia

CzUR

Er.tu

1'S

cia4L. 44J, RIM.:
Cc UM UQZ1.1.41 55

LL LEU4LL!'

alCIUL LAN 4L4ELCE1
1-1.dalLs! U4LC.Q

4114L446 NLL CaLLI4R 95 LEC40' LCLal

;UM EURENCL

ru4ar
U=0.14.

LEL' c41SL4Q LR NJ. AN' C1LEUi LLE 4441-!El
ENLULLt

Luuxuaz

9g

EAER' ULU! rLOCL/ LLELLR 4LNLI NalL
09 4L4ELLEV al1UR4E1

N41.: Ls

QC

1.21-AL

NU LAUD CAM:
la.C44.C.14.

4lId.40, 09
GIGL Z9

4cL41..ro

cce, LurLura

caLazi

LN4LC1 65

L4ELZRI

UCLI.114.1:1 C4661.4. CLal,C40,

(att.

QGL NULL: LICL

ola,4

uciNcla,cy cmictati. cau,a NuL4a: cutruct

£9

NULCI i7z9)' (alzu ZLL LCILL UCLGLACI, uctau CNL CLCAILI c4cLca,4 Ct: 41L4 caucu: ccuz,c,u CLIM41.1 eicu. uuar, NU catch. atc,a acct LL CLCS.0 LEA44* 1.4tLLI4 Nl: LLLCUCI= Leal.N1' lteaUALLUCI: L9 L,GC, CU. 1.C4 NCALC l,C4 89 4,1.6U LtLuLt 12CS1C,41 MULL( NC, NUL( aco.u, IL =01.4 NCA4.4 (.41 CNI.41 LICI.GLCI I4 Lucc, tactuu cmca 12.4.1.2 CI N icNctit:
1.C1.-11tCIAL::

L,CV

CA

ClCILI

MIMI/A:
Cl

Si,
61'

ULILL.U. L'CIGL

gal NLA C,CMli,4' LNUL vatct

cmau

QC,

tlEt.41,U C,NCLUI Lctl NLC, tZ4Lt:

09

u.vac,,c1Nl ct4
M1(414124' UNLCI,
LC4. NC,

UCZ<S1.2.

NU LMIL244
Z9

LAN L0441! 1.26.41.11.L. ZNCAULI NLILVCANILILLZ t4lC41.:

kal

17z9).

(azu Lt. t cctAucAu

cicu. utcac, NU auc.%

utLau cxl =Lulu

uauz acct LL

LucLit:ut.a.c

SL

aoLca:,a

UNCUCLF 6.41.1.4. 4c,

ttxa zuc,cli Nau. 1C,CML44 c,,uiLaa LttioAct:Liciau

£9

cicLauct LvIcaLt: LIcttcra

LL

CallU' CLILLNLI LICAC4.44

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 18Z 09Z

L',UNC1,t,C1 £Z=

MU:

Lmowca Ez: ait.0
LIC4LL ClACI Ca: LNLICII LAC' LA4r4Lci ACCINIArcal
LULN 09
411...

LILLALX
144

Cli.44k4 tot LMLI4C1* 441SLLL CL ItmL L'411 151 gum L.raLz rcci 4 W. ,am. 1.9z WAN' CLLR LC1 tILL elaz uenLaL.' 4.1411.4 41:141EL lir4L 1taL ual Nral, NZIL: 41241.' CCI-4C1 UNIC,I. Nall, Z01 11-;

cral

?UAL

1.'1,N 9L

Olaail
Ll4C44L AN
LC4

LNLA Grt. Ael ILACCI
L1241.1:1

NL1

ua,..1 kmL LLK

6L

LAtm

toi 4S1

;Ural

415140 4141 La41:4rLCI IcEC101 ISA NCL,L1 LU4QL
UNC1

N41.1.

raccm
&tat.'

aLNL 4x

sot

apuLuucr

LLMALL: ara: KU LruLLL
NLLILL144

4141'

;NUL UNC1 =LA' An. !ACM! C1NU

1-!444ll 1.144LL LC4L4L LIMC14l.rl 12Cil.14L: Z9 ULN411.E41:1* MULL CLEL,C1 NULL 1.1.10 LNL4C1 19

4LI44Cli 44LL,L.LCL

LAxcaul 43L, aLlal earcau

YEL AUL

11.11 1.4CLCCLI

4r4L1I 901 NLU'Cli LICUGILICI LAN

LILAo Nre214Q 1144C1. N44 Liar!, LN4 CLUCL! UdL4441:2 U4a1NLL 4X4/.1 901 &LAW Cr, CL:4L; 44 Nr1.1 CalU4r4C1 ELM' I-, L,' ) NeAL CL,LR4 Ca Can; L.:4L: 601 CLCL.4111 NUR LNLACI 011 eacum;,Q LAIC NUL Ll 444cLi Luca; etrL 6.4u cl Au.c ;xuLd! Lzurum 1CL4' uca racU C. 4411V 111.12171 muua
ACILLCLI ra1LC LNC1

duaral. 414
4N41.1.!4C1'

uAenLu
£9

c4aLL..4 NAN

Nal

IL; LC4

CZL'
!MLA
L.I.M

11.

LANELLIcrl

Cid Ci

L.:LK4Nrl 1..,ELCri,4 L01

4NULL'

UC1

az=

autal
UR

,41:1

LeALCr441

ACic

KuLL' 19
1.20:1

LILN Clc LL.4ELL ULA4441:11 41C4U' L4CL1

99 L141CL.Li 424 LINC1

LLAtLi

CCCI Ult4L!
L

4N4LL;417

4=LL'

L9

UCC,,Li

aCr41.1 IL:

c

Na NalL, L;Citi

LC14

LEL' C4

CalCLLI

C44

EcL

kW'

99

aLL.
4L

z11

1.21LC4C1'

Cti !LULL

C4

44

4141

`CC1411.14

1.1.414

ILL

4LCI L..41

4CL., 4t41.1.1 £11

i NL,Cal.
L.d

4414

444CCI 4LLI.

enr,c CuL (NALL!ClY

£4,C1:'
LC4

sm.

dxL..

lul

fCi 4r4/.'

tit

L:Ca4r:11 AtU

L.11 4N41.1-M1 04C1L1,4 UCI 69 NUCli 41.1.154a CP NCI NALLfal 16 UCIC: LCacUCI UNC4LX1 ICU 4L2:1 L;ENCL 06 LICILIULL,Li LkUL: 2444 AM' N41.1.! C4 041 Cl C4 L9,44L, WILL C4 L4L NI C.

Cal-

iait;

cidzL1L

AtL

4N

MS'414/2 4t210 NUCCI CL.N[1.

Cc QELLII1 LNI.C1CCI £11 41.41.11:1* LG

N41.1;41:11.441./

1118

,autu

U.!' AA
1.'1.14

a! dual
Z6

1.1.!41.

CLX' NalL

411 4L

!JAL

NAcrli

L.17211.0.

Cl
44

li4

1.1..!tt4L!' LTQL.11, 411.4

4UNL13:1 CUM

Nal-

1.!LINL4C1

MI4

41

atA41.41.'
1144 4444

N41.1.1

ItLI

1.114C11.1*

1:04 NG:IL 1-1,C41 NAL12.41:1' 4ULLRa 911

0441 NALL.ka J.L;Lr RUL. NALL: N41 ELta441;

ualrL; C4
4.ELN

LIT

UrcEL

crow. NCI cr4 du; £Q Ad.Li
QLCL GIACI 96
all.C1Lr41
411.1.0

UCQ

4LILLC1C1Uli4 i;k1I.L' £6 AL 4.ZLGL Lren4c1 RA NI C4 1...cElr4i 1'6 41.C1' LRCM! Nall., NU UCCILICI. Nall, NU Alt AuL,NLu [Lt.; NCI £6 1-1.41.1.4L!'

LiallgaZ

Q

4C1L'I.:CI,C1...,C1

UmCll L,ELCI,

Adam' Mau /.I t4
LcELC,'
911

L6 ,UNI-1,*
4X441..

NalL NU 4L15U

Ci4C14,1:1 Nr1.

1-4L! ULU
Lc

lACUI.U441

1.!CILE NUL',

64LILLIC11.411

AL*
NIVAL;

Gl 1...carcl WILMS,' 96
1,4E1x4'

114C1r4CV

ULGLU CiGrc

4141

001

[41.114LLZ4'

Qua' IfUL
1.4N1

Net LI.CiLLU 1,CELN 66

Ca41-11.L,

(AM.

Ci444.0 NAN

NcrI N;L!

4N

NeilL Mil2CILE

4A1L,C1121L1*

(ACC/ NU C11.14E1.1111Cittt LECtRi.12 001
1.11.141.1L141101.1A1111-1 101 ccA

1.1.C2,1*

Aa EctL AL:a uEoth

aucat actLiti. uKu_ada
6L

CA

4,CLC1

zuciu CLUE La: drat., 44Wart QLL AN 1.1t,C4l L214 cacactu
1,111,1'

Z,1C11.11.4.1.' 11.1412011L,CACilOC1

Clot, NO,L,1

Nva
ctuct.

Z:911: alt.11

16 £6

41.41,:cuctatai CC1.412 ZO1 Z:6C' caLt.0 1.41.11L14:L, S01 Lot C41.14CLC1' C1C141: LILIUNCL

Liam. Aua: utrau 44U.
uct,E,atc, 1.1a1,C11.14,441NA

St; 66
96

60: Ed LaLccl:
Eramia- acAct Acl,
LLAut_c

111

dELL:

At.:11 t1.14411 12112
1.12.1LC1'

EaL,L1 uatNrcu cauLucl

.1C11

1.4 £11

tatlLI C14,1

1.1alt,111:11CI4,NC,C11.2C11041.41

:tuts curt! a4a tlaL,L; 11 1111.N1.1 Ca 12C1Glal,C1 Laa EL6cr tLCLa uctGLa Nix .LC, NU Auca CAUL C. (mai L:LL EC1GLAC1'1211L,C1 CLLAU c4A,uuu L2c4cLa 6:s a1l.l2 cuLello LCL Cl Na Latuktu Acct.' uNcia t.1 LAN Li' ;Lir 21112 caza EcA,caLL. CQ uGaLc! Ca11.4,1: NU CalIELL 42.1C,11.1,C1' 1.1.:1XL,24C1ltlIC1CNL,,L,40.141,111.GC1 atL.u1

ll

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZ9Z CVISION PDFCompressor ERZ

LINLL 17Z: GULL!

1.3.14C444141.1

1CG4C1 6 (C441.2)1 C34

aldL

C4

asc4a NLC4
LUC41, 1,Nlf

NAIL:411 L.5.441x NAC141.1 01

raw

NM!

NQ LNIZU ISA

Lai;

NALUal

LNLACI

ra441:1)1

(L'AcLIM

u4az4 NALUal Liar Cc 4;4C0 CLCLIL NU
CN411:41:1

VAN' LLICQ 4C1-41, CueaLcu

ALA C. uuciact. NA
11;d1.

caa,ccr
Z1

LICLLL! LQ

12.1.4C12, NLX 1J.I.K4NL

NalL NAL!

11

z

CLL!
'UM

CCW-LZ 444Cal ULM NLCI CA

;CC'

C4l.C14CCI ULLA'

CCL' 41.ral 444Cal
LLMNC14CLU

;MC Ld ;L',/iICa: Zak!
41241.1.

C4

ULCL` ;CCI

1.NeAL CNCIC11-!`

LAN

NI:1412.1:1'

4;

MEW'

ucixcia,c1

LUZICL

AN L!LCL4 NU
112.1.

cult CLi 44

41411 NLC41.! L!C4N1. AN QL1.4 £1

CLLLi alelL

LEL! CL:' NeAL LIC1XLI.LI

NU

1.1.C141,

L

U CaLLU4C1
CL1414111

1.1.14,1-r1

NML 011L;

11

1

N4LL:411 LLa41x NACIAN 61 N41.1.:4Cr

444CCI CN 141: LI,CN1 LC41.4C1
1.41GLNCCI

L'.11.!

Cticrc LQ aelidLcCI SL41:11 L',C4141. MAN C41.41:I LUC41. Law 444CCI CLCUL NU

LicICLI.' AMC).

[ACCm
1C41CI

uQLI 4earLu4Co 14

91

CV La.raqaum N41L

C;

ca,dLu'
4444N eIN
E

CINU CILICI NUL

c;
!Ad

CALL/ CCL ALCM

CN;111.41:1 NUC1 aNCi4r4C1 NCI N;111.41:11

L1LLL z CLCL 4;4L'.1:1 LIC14!
1.1111.62

-

C44r4 L4Q U "i"d;1-11-CLI C4
114441'
N4L1:41:1

11.1/21CL1:1

N4-CCL11 cL/CLICI LIN
91

NML NU
N4LU41:1

;Nan:

1-TiNC4r41:1' 41.1.X

444r4 41r4q 44 4LlNl UNLILLI'

L'ICL1 NU CtillUSCCI LULLA'
LI

DULL' L!IN

;ILL',

NCI

ce,u, LI4rl4N AN

LLLLLi

LILC44U ILL:c

NALLUCI 91

WO'

C1NC14L4C1 NCI

!AUL' ceALItLI MCN4L:4. LCL4CI Cle21.C1L 4r1. C/N11' 4441LI UtZILCI, AN 441.;CI Cc LI.Led
;CCI UCNL
1.1[1.4CL! alC11.41.1
1.!Catqcr41:11 NI.L.L.0

Lau ualuar
CI' ;471,U

NL

11.6;

NCI CALL,

CNC% L1C4NUcC4C1

Nu AUG41 141.! C4140
N;ClAN
Oz

LILLX4CI 61 LUCC1' 4114 LN;111.41:1 1.:NLLILLI" deAL: ALCM ALQ

Eat.,

A4

CIAdl 4L4t:11 NLC4L! C1C4N4a INcrCI rallNLLI" CralcCI Llac LTILIE4C1 ucaadLa Lla !Aux Nix UeICAL N; 1.;414CI caieliAr alciaccl Nu.ra
NALL:40 ff.ru LLCCI1 NU Luciudr4c1

41.L44CI' N4CC1:1 NLICI LNI;CI INLV 4114 NALL1.41 L',CN' LC41.40

AaluL

cuaLzu

ULILIL4C1
111-11,CI'

g

MALI

1N14t1 r4r12141:1)' (1.444uo LLIC/41.1

444CCI CLCLIL NIX N4LU4C1 1.:1-446
111.11,C1'

LIM;

N4LL14CI

CN4112,41:1

44iAC41.

aucv
LQL

ca,m.

4L4C1 4`,C1
L

CUILLI4141:11 LAG, LTLLICCI 9

(444C41.)
C14441-!'

ULIC144:141X

LCG4Q

C341JC1'

NMI

ALI;LX C4 a4C14CI

NLES

laaral

41Cad, 9 CG4L'.11'

endL

NCI LN411:1 ISA NALLM:1

&AU
z

cac,

au=

LELNact NCal,4' cuaQL LLcAl cau.GaLc! LLaUa UNILI1.4.C1 Nct usa,Lu rtcaut, ctrirt,cau` ac, L,Ezi NcaL c:4Lau' tact L/ctuuaLa Lrzca utackc Ntl T.GINL Latta L'UWI' MILL NUL as ccoLcIac!,a, tdcaL,o, LL:N.11,C1LL! mum.'
CSCLNC,AL:

ucLaual Lti.zu: Li
Z:£Z
4111; L,

CaCCIU LLCM NIILL1412 ac, L:aciLatu 41:41' CAM KG1.2.11' CAUU L!LGatl: tc,zaLIJ act' Licicuuu cwaatu NUL tcLucl ACQ: 444, NtilL NALL:ACV Ect,C4. uaL,Ua LLILEELL uc.a.cccaz cac, UGLUCI aLULCU CCL rzuL,u uuLtuaLz- Lrua rut,' Nt1 CCELNAAL! cautrz NI.C1L4.4 cal LILAEL!' NU 414K4CILI:

Alut_ciu caccui aNr4,(au (au

uclu

t

a cazttcu LICC4N' (ac uaLLLL LI,rztu' NEI Clara atuLN etLaa taicauam uGLatz cua,Ku.- ta,,aL 4,1,,EL! tuaNciattrriaLL uctricur4c1 zi cc,LuL uciLcmaz` Nt.kuci: Nut.r ruaLu Ltun urt,rz' uzL, cicILt cac,icau aNrz,cau m*Lrzl:
ULt.ZLI CllN4N4.
L

ucaaLrul.' caucirux cluta uc1 4Uac auc!,,cA,c1 catt C1NZ d; CICILI utL,L Ltstiv,:ucht.rtl. col cac,N uriac,Nu,LE` uuc,cu c4c,c!tu: arm C,NUL talk lEl ZZ cazuctiLtu Neal Na Co tcL uciLI,LL: NU uaLcL&,,t1 cal tu.Liu) (cut acIcAu LLN C,N16 alLa ouic! ac rauruu cacLNQ,cL cL uLauca' NU ucluc,c,,u iLLIcliu LLic!,a arum ac, Lc! LIc IL! L!La' (LCI LINULIA: ad.4.41.2"C41,12 LAM NU1.41:1) AL6U twada` (Lcl. c,cLiNtu acivaaLN accm uLacual taL AucLa ciaL =clic! riLau ucualw sau-uty.: Guntu (ANL( tcclau utieu. L,C1LcCL tNI ruaL aulaucLcu uaLGL IL! Latta NCI4LLU'

cauctuu arucu

Uc ccicAL

N4,402' ctLCLU CL,CL,1:1CICA000: tictamo,

7:p

ciLLu L, u4LIttrzu CCANLII:CaLC,LC:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 99Z 19Z

L1141.1,

VZ:

t7Z 4111.1

411.4 NALVALI

XLLL ACC! cm LNIAL LUC

ClUCLL.L4CI NJ.
LIOLX4L1.*

NOL

LL14C1

c44!cLiz waAL cA

L4JcLu

LIAM. NA LIUNC14[401 La,

LZ

urAL Nal. NU
tC111.1 0£

Cc 4LLLLILV LILQLS
LiiC1LL
CC

QL1 1.441C1LL

=CM
C1C41.-

4X[441 Cc qiNC14[44
NALL:40

11.446 NAC1AN cal.C417 LU412.1411 UL4LL: QA !JAN cziLLU IL CCCI 12.412. 4N C241.41:1 Ni C4 L,LIC41.1 LNU 4414CCI LLCUL NIX
1.4LL..4.

uaple
WILL:4C1

LAarctl. ACtL CaGALL:O Ziu LAN 4L.LLU11 ULM!' 4A LumcaLru
E41411.1 LCE4 NCI

cauLtm: ULLU LINU acct NU U'Eraf.: C4 e2C4NC14CLU
LIC11.1.111

4:U14

LNALL:4Q 41.1alle

Nal, NU

41CL

Ne2LL:4C1

Le!

raiz.

XL.41.1.1.

44un1 AN C4 CCQ L

N LUNC141.4LI U.C1441.: NC/A4 4441L4L

t4

zz

LL4ALLI4L1.1 LUCO4EL! 121EL:11 UCCALLI CL1CL

4C41.1.r

NU LtualLacu
ULLLI41:1*

LAU4

UU1,L.11 4C41.LT

NU AU/ALL ALL NA

NU

4aue1._rx NALULO. e1q41 LAW-MI.4Q LACIdeLL1' ucuzauu AdLLL4 WUXI' MAU NALL.:40 4C0i XQ NALL:4L1 404i C4 ULM. AN LC4

LC, Hi.

NE1411 NI.

L4A414 LC4 NL
NAL' NI.

LE.41.:1 NI. L4A41..:1

NELLI NI. NELU41-1.

&Au

444L:CI ULLN LC124q4CLUI LIC14ULLI C4LNLL.11 L[414C1 LI.G4 N L4LCI
11Z

MUM

EZ

CL4ALLX1

Nal.

1.!CMC14C4C1

C/ALLt NL NL.141.LLUI LC, NI.

LUC! 4441.1. L
CLL4L1

CLL' &CM
NIAL

1.444C/211.
1

L:LN' LL4LACI

ULU L4LAC!

4E44CLI 441.1. GICILLI

44/.44 XL

UCI

LUZIAL: CCILA4 N1:AL

Coaum

ALLI 4a14L

LIU

L4LL1 SZ

LL.,[4141.:CI

L41-41.:4 41.01aLL141.31

LIC1LU1 4C41.11 441.1.L41.

4141

L:UNC44[441 NUQ

4141 NUL' CN4a1

LL.[A4L:1 414CO
N41.12.411

LNA L:N4/ZU.4. L4LLI.LI

NMI

L'LN NALL:4Q C4 LL41...LL

4Llil

1.241

CC1L4C1' CCUILN

LNql.r
:UAL

WILL'.41:1

NA ELLIALEL: LULL

urouLur
L1441.
1244Nt. zE
41r44C1

LUALL4C1 ZICILL4CI LL:CILLLLI 421.411.1

L1...440 4L4a1
4114NC4L.I.

ruiLL

121..41.0 9Z

ZLLCL:'

LaLLroL

LC1U4AL! LLICL (44141.:C)'

UCel

040

e2CILL1.11.

LNOL:LULOT CAEL,CCI NIAL.
N411.1.1.41

1:1...NL44C1

INU

ECCI

L N
NIAL

uaruz

LULL*

c4

444121:11

NalL, CEL,CL: NALL:4C! 444L.LO L'Q'
41
2

NO

Cl
4C441

N NAN

AN

41,

ClaL.4Xi 4LUd AU4re4N1 Cl4CU LLL

L41./.4* NC1X44LI LC

;CD'

44AL LINLI 44a4La. 41.4L41:11
N4/211

LUX! NA ;LLCM ACO etc, UgNg4[40' NL LL4LCUTI UAW
LL:0 LraNt, 4N
Auch.rAe!'
LNCI 8Z

U1.4

LZ

CCIALIQ

CE4SALLICCV
C4

NalL

LUSEL4C1 44141.*

41.41

LLL.CL: WILL'ACI 44/214LCL

NML 41, 411:4Cra ACQ NA
NQ

L.141cLL

NUL!

41.1.44C1

NO

uaLuz' UtN4 NU

;LC

4XUCV AGLLU

41...XL

cauLucr.v LxLcu
Li4C[CIL

C1NL! c4

ci'
:id

4te24

;cc

Lxca.i.

ACC*

ucaL N4
cnAu

CICCI. 1.:4[4e! NIAL, NCILL'.4LI CiLCLIA AL:Q

L.:4[4d.

4121L4CI* L'Q

444CLI 441

NE41 6Z

U441.* NIAL NU

41.1.4 LNALL:4C1

Aua,d cce!aco UMW' 4414L'11 ,cat. NQ NALL;4[1'

AmuLL 4Lzi. NQ
L!CL;

uaLw
C42

NLf mauLL.r4cQ

441,14' ucLau

1:1W C41.44 ULU L

LLULIT
6NN,cau' ate, uccracL NCO.: CCL` tNEI cauLtri. etLatu ctau.tu uacL ucutex: NCCdc zz Lic,c! atm; 6c, cctual adclu) (caca ciacuuL cciLLE uciccut NU cuctacd cauuAca acm. (cliLcal) cituccL al arm ccc cALuL te,c4Uta.4a: cINN,cag CC4 111.4.t12 CILG&U aim' NUL L4L,. U4ciu c(1eg ACtLccu cz alC41. NU L.N112CiC044140. L.:C.4414;02 cc uctcLat.ct cCcl &Au: Actcc,' b cate. L, ccatNtu: ctNN,aw* CC1L UttN` ILL CC/1 1L: NIUCI chcaLtu ItCL40, tatcca atc, uctauuctu ucutucuo, AL,4412: VALI. LUttLE 9Z

CCII X,CLLIACV CtE[41:1 CUD,: utztu.L.,a tul. rum. ma, uuciLu catcctu cluccL auc za ctruc1 1U ual.W.:Gatc! atctu cd.t.cm` 4L2LNkut uctccuccC uraca ULN uctc,u (au= CSC, cLLL nLacct ucLacca ccux cit6C, wucat.acct UCtacca Nt,CIL ICL act; UUCCa,cacCI 1.14 UCL1UL uatt UMINL cal uta; uc,c). caNL CCII caoura: tatcuLu cttl.da cr<tc,tul.: Nat. ccuaL caNal C Lc; 14c,ca' NI urataica watar catto ucuacug catAul ctc, ucaucca uuu ecttauLtu Ltc,cul! act; UNK6LLII &Ant, NU Auacuct ICL OC4 CiCal4C1*

CaILLACV LICIALU NI

NCG1[4.11.1`

6Z IC

atutui. tag uNcaw:

cac,

ucLatz
££

ULN NI,

LECICIII4U ZICLU

NC1X64C1 E641. LULLNLI: L:C4GLali.C1

IcCd LICLGL:

uatc,Lci LuCNc cacctuu. cL

4CALACl:

ULcC1.1

L'Ltl cau! CUCII0.102C1' 4I. l/ClEltLi.Cl aux, NUICI ICU.NNIU ,LECh AN ActActL acccatcu Lc Lc cc cchta 44cNN,cag caLco. UI ILUCU 4ANN,61.12 CLUJ, C1ClatcCI eacNULL: QC; LIG40,

tu'

uactra UI ActZL ucuu

Auctcce. UNLIT cu, cc ucaNL' CJ.

ctaccicLi' ucLauca

uctcalt

(ILI'

CIL

otiacit:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 99Z L9Z

uNU. tZ:

CULL:

UtilL

t

C11,LL!

N4LU40 12411 Iti Lro EezEuv uclaL,a LUNLA uezci,a eaLcr, LNLI CL4C1 ua,e,u. 211 LLN 411.15 ucrL aLLtac u4LaLu LNALLkO LratEuiscv
CL4C1

-

1.14L

>UAL L:1-LLLLI CaLLA L4GU CiC4LLu4I:11 CLLL4C1 NLLILU
L:421O411

el=

LLLLCI tE
ACCcUla

NLLL LL!NLJ.'
LAN ctiLLI

NALU,CI

SF

uence,

LC1LCIL

LOLL LUNLAI 1.4O4O1 ClACLU 4N4L12,0

41S4211.*

lialL

NU 411.4
441LC
LI11

CCLCC LL:ICLCcli iCLC4.1.11 441.4L: 1.1.4CirLLL: CaLLUI CL: NIAL

CUM;

NA W. ,LIELQ NUL

4rr4oi 44U NALL,C

C4

ULM:

LZAN

Sad:* AUL urelo cz,au.r
NLZ CL LOCL:

C4LILCO ,LENLL.I

NI.UQ' ALLC

IL!'

NLL

-

udzu.4

Oat

AA

sA

(ziziuq. uLarLi.
&Cal, CUSLC* CMELL4

Nat Cl L.r,r4

414 NCI Niz 410441 CC1SC1

CUOI NMI- CLL. L:LL(.

qua,

u.enu,a' CI CLL.
*Pt

CiLL,.L. LL:LN

e,atreaz ,O/ZiLA

LNALL:41:1 4LIGLAI

N41L NLZ NLLL 114 auLi. NAL12.41

rE,

E4rral

N41L. LiELe!

iicuu

NaL. CitIA NLLIL Lthiu. cuaLA NalL
LUSJ.'

LEL' C4 cLL4 N4LL:40 CUZACI:
ClOGLca
41C1L'

LL: LL'41.0

L'AcAL! atU OLI446 NALL:40

W

alLIOLLLL. CCUCCI
LCINL1
L.Z4C1*

CL cELL CA

ZLN LNALL:Z! St CLIVAL* Sad.

NeAL

;ce, 4du ELI

NU CUD L4L:LC4L 4LALC10 N4LL:411
LC1C4CL

NeZIL CCU'4C1 9C
LC

LtSUCI 6,04.1/L
UL/2141,C1

4;

LL:LACc /211441 1S4 L!LAC,
L.RN

lcal

tUltal

Lq,ALI

C4C21.1l.

SA UILLI44C1 ELM cal
NU'

LOAL/LI 1.:LIG44L:

CA-,CLA*
NA 41-lad.

N4LL:41:1

C4

til,uaLA' C4

CLLN NALUC! NLCS*
LULL

AL:CI cYCILA

CI

1S4

i1E

LtILE CIAL Cal'CLIL NU LqAdi,,,CI N4LL:41:1 MO NU Cl;L:IC,L. Cl cl11:3CL 14/21L c1.11 C4Cr4
AtIAL

Nrez,o

MIL

AtL crUL: LNALL:cCI OOLLC4,111

IALLE.

91'

caLCO N4LL:40 CLCUL* NU 4LQ

1.41.-ZL:

&?II. I1a1L

L:C11C CA SA 2141.L'4Q Lua NeAL atL IMCLi CAN LA.

-CL UL at LNLAQ
dLLN,CI Cata1L
LICLLL:

Lr41C14,,C11

LCZ4.11 CN4LL:c1:1
N4ECI NAL:

gt CalgaCi*

ONOral NIL UNLC41-401 4a1 Lt C4 SILL' CM: OUCI NULI UCLLL:

Cc LIL2C 1.:*.ea41 C1LZL: CULLICc

UM-MX!

MALL C44441.:CI L:CLGLZ'

AcL,L' NALL:cCI NU 4OXN ONLOL:' 4OEN 411
AIL

N41'

CZL14L 114141
41.

L:Lle

C41:1

cad.i.cr azaLc1 4QS1 1.4141,Ul N4LU4C1 At4 e,arLu ALM Lat.. 4004! ALUGZIOS cUlall COMGQ' ',ICI. NQ LNLACI 6' &Lie ULM NUL.% al L'Q uLmeLa atl4c NL adat.e!' ELM NUL NL CACCV Urtel amu 1.:NO OC SLLAUI Cr, SEQO Lin ALSW 4CALCI LIZI44LIL 1141140
1U

'Jan:

of

=Ca'

CiLkL NALL:cCI CUALNL. C144441 11/ACLi NLI

4aL4

>UAL

LOSAcL

rE, 44
NLL'

re, C1S4,,L NalL
Ata1L

4Q

CgELALLI

CC11-1421Cal

(MCCACI)

LI. NU NIX
AL (1:412, AN

41.414C1 14C1

IL' 'Mc

ISA IL Q11/21Ccil alCCLLI

-

arca

N4LL:(.1:1 AL

cal/

AN ?UAL ,.L.NEL:' AN C44 ELICCI1 ESLL,L

4alaLC1 zc

;Cat

14144111 NALL:t.0 At4 4GrLLT

rdLNXI

L:C1141ga4Ci L'AL

NcAL 15

NLL' C4

NAU Lrzceau.

MOS

NLC11.4111 1:41.

4CCIL1

L',0 NAL; NLULI 1.114 N4LL;411 Lxv.u.g. I1Q

qarc

LL:LIL/2141 L4M441.11 4N4LL:4C1 LT/21C1,4
L.' CS 1.1.11,C40.

C. XL.d' EL:I 044111.40 renE4L,

uNi.a al4 ucc.ac Lacat Lcta aaci.tcy clxac Nu 451.1U CLc c,l c,ca4a actc,cc ciactuu LC! ECtA,1 NU acataa cL CtA-41.4 NCAWC1` NU ALzux ctc,t mu. cucc,L cucca
1.1C1U11C11.4.C1 C1CU4C

NI.E..

Ncl

4CCELN4C,12 C11.:11

aucacc! uucLcaca

cad

LICGt:

CII.E111.14C,

11044UCV

Nu cu.ctka

CIC,a

NI:

Lit
LZ:0£

MU'
NU
1411.24

c,c(aLc! caQutuci. NU CaUCLAU LULACLI'

414.d

Lb

CilA

CALA!.

LC14111

Lal. ciNsz,cau` Cu,

1.11..4CL! C11E4.2.4

WN aucacu uctQc.cacm

4ca


SC

al.LL'.

1., UCA4C1:

Sh

ICACV.ACl C1N1 C1C1C CA

aLccu aucacc

dcmu cc,LaL (acactod.tl)' cauuaLca ccIaLtct. matu urti.u.:uactu.Lu Lt
C(41. ACALN4U LC!

aNaccca` cau aa gacaLL ulcak

atuauual.,a acuaca

L: 144,4L

caLUaL atuNaccu NCAU413 NCI eioctu at
NU LW. NZ;

tz4 de, Nu. acacu GL41 tAcccL aaur [NULL uat.t:EMU c44ELL LAN mum a4ntt4 e,r4 c,1CLC4LILaculr cu.ac LUAU Lund NU all!LC,441.12 uNat al UCLd LIN1L UL

atauct. aciLca
uacha

NUL4C1

cuaAca.

a14

cacm.cu al-mt.
NU

cc

uaLaca

lcCt

tucta:acia.ca.
NIL
C1Nd.

,catdc,cuu qtal 1.2CEN N4 C,alU 1.111%12
cpc,uau c,nNu cctcca un
cc

l/C1 CAUCW.C1

ltlLaCI

C,ChLW,

1.100.1C.I.

1.1C1LICal.4.0 tcca

atc,L:CCN. CCalUcl CCU,
L:C1C1LL!'

uaarctca cauuaLca aLLEL

cc ucc.caca

aNt:

4ISt:4

Es

act.

uunccu.

CEctue.

41.114GCl: Z:£17. CULL: L,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 99Z 69Z

PZ:L:NtL. MILL:

L11.411

Pr-

al.L1.2

CCU, NI. CCLXCQ L',CaLc
NI. N1.4.114CCI

ul

LINCAL NQ 4EQCCIa NLICI AN LNI.: 121.11.4:1

QC,L, NALL'.40 NLA* cLLL.

CCU, NI NEI,CQ CM, NI. NQL:LL.NCO ZELL. NI. NZIALCCI CCU, NI. NZCC1 QXL LLLI.L.NCO CCU,. NI. NC,CCI CiEL LLLCCI LLUc
CCL.141

aurt. u,Acm L4

116.41Z4L1

ZzNl*
C4444CCI

1A(.1

-

1.4ar,Q Oar,

NI NQCO QXL LLLLU,CCI CELL. NI. NQCCI QEL LI.L6C0

&az uart,

LNQ AalAcLII

ANALL:40 1441Q411

iigLLI

179

ItQ

M.J. 4AcC114 1111

CCU NI Cci.CCI ULGJLI. czat.zuw,ua
Ct.1.1611.1.1' LC41

NU IL! AZALQ LLCI L:EL.L.Q4 NA Cli.c.CrOCCI
NALL:cQ ACCI
,C1411..

cLIZL.L: 4L UN

ULU! NalL NU A4LCI Ld 1.4AcCQ V 14 1.:LQA Nall. NU ACQLL L4 CLLLI.L.r AuaLL Le! urE,N L1 ACU' 1.14411,LL AL' LL41Q11 NQ 41Ai.00*

CL LALCL:* CILLLCU NALL:4W QNLI alALCI CLCLI AUX& UalCall AC14/ laLLILLI NU
CN4LL:c0
cNC14r1. At41L

DILA

4cm

C4

=LC

LA41.44 CCO NIAL AQNQX4.0
L'AL

1.1.CQ,L1

NALUca

99

NU ALM LCLEI
41ELLC4

Aarc1.1.1:11

NIAL. NAL! NU 41124411 CQL 4ILLC4cL;11 !JUL!

ZGQ1.11.1. CzLQ

C1.1.41.UCI

INGIL

NAL!

Ld

120 V.C414Q,C,C1 Z9
IJ.Q1441L4C1*

Lli UCLIL
aux'

ULM

AQSCCI' AtLILL

NaiL LUC!

L:CLQA411 LeALUI.'

NU 44C1L4 CAN AACLI
LC4141,111'

AN CEi.CLL' AQL QCLracCi
1.1.QNQacC1
L',C1

CA ;NUL, 12CLQL40 alLUle CA A,
1.1.;441Q41

aLaL

LAN

LaILUE NU ccdezu, NQ

ZNALUZI

=At'
4141C1
141

1,411.L1

ULLUQL. AQSI AeZAcLI
Cr4U4Cl.1:1

ihNU Luri.

1..ma4Au

21..C4L 9g

QU,All

ZZL

Ausra

LEdez

LruaLi
Nail

ANIAL 0.LaiL

cAouv
MALI N4LL240

AACLI

DILA'

(QNALL4,1:1) cUCtdl 1:CLCL(.0 C4 AWALC

AL NA

Ls

NALL'.404.

UM.
L'./SCL,11
44CCOL

QLaQ

41.:4U. GAO

;,L4 N41L:40 LSUL.
,L4QL1

N

ama mua

C41Q

UAW

CrarL NA 99

d4

41.QU CU.'. NOIL C410 4U40 414141

calti

UQNQ4r,111

121.4

99

al

LCLL NU 1:QQ1-40 cciL:LL-EN CL;41.1CN. AENLI QUtrC CCM CCL. &C41 CUM catli NI. dale CC404L1
1q41:1Ca

CQLQ LaILLZ AcQ1.4 CCU' QLCI >UAL L:cALQ

1.414

CCSALUCCI

14141L

SUL..44C1' A4LT

CrL,CC! ILL Lraach LCN/AL,
eZIALGAL:

411.11.4.11

ua,Au Aar,
Lra,ALI

NAcCO:
L4N111..

LACCW NalL NU

NIZIL CA 4NALL:c0
41.1.1ILL

lid

69

1U

LNLACI

1:U4LCI4LLI' 1C4r,

LQ NAL:

1.1.4c4L!*

LEL' CA

41./.4 N4LL',40

&AV Nal- NU ALM 41144

NalL ILcIQ

N IL! llicCrOL NUCCII 441Q/21 4z1NL

44

6S

Luca. 4114

LNALL'.41:1 1.1.11LULLII

1.4A(.1:CI SAcCQ 41.1.1 K4I cuziaL NU NALL'ACI ACQ CNL, CL

CL ULM' L',C1CLtLcil 4441 CNalL LaILLZ AcCILA CYLL
CNLLI

LdLUcal Ucr
NALI.1.40 ACQ
1141L
41.14GL AN

ra,a

09 LLICIT

LLS

MALL:GA:I

NILILLI,LI

141U

L04 Ct NU (JILL NCI S1=4121 441 Na 44QC Cl ;CU alarc.41. CC4 LNLAQ
LAN

AQ4ACCI UNLLUI

tACcIlX

SU. CA
ALL'

LOU 'ai.

LAN LSCLUI cliCLL AN U141.1.1. 19 L(.1141. CALQ4

LNAL1.1.411

tIMNMacC1

acir uzvau NU
ECU, 12MGLalcia:

AL2M4L CLQL U2
,CA

atGatc! MGLat40. ar1.1.1
LcCt

4CCZ1.1.

4,N 1240A.

19

ZCLI4CIM: NUL,M: Car, ACAIUM

uccaa

cit4 tacLat,a cQattat`

UAL

Nu uutGaa

6NC1CM'

NU

CAM ucnt.c,a Ma,14,11: ILI: NU
z9
£9

ZE41.1- 1,140. Na Na CtKMI. NU C,C1.1 uauaL)' cla (cac, t.u.Law. Etat cct,dt. cxzu.:Eacal.' C( AGCLU klcld 41:C64.4 UGLCA.Cal uoLctu.a ccaatu,cia IL:: NA 11.1 GUM a,NLICI CC4N LULN1. aLual. uLt.aw. tau uaarL` at cu4uNt NC,11.'41:4,xNu cac,,u) (NL

111.a' 41.1.1,11.1,1C,14

1,9

1,,LCat ,E4at Atm.' c 4u.c44uct: uuu uNac,Na Cczkau. L6A atuat. litZ4N clLCdc uuc,<Q,a uattctuu. 1.2.Nlal NU AL'.4 uthat NALL4a NC<lL vitt.s.t4 Azu. cill2C11.[L2 ducccom uGLataa - ta,,ua utu.1.` czc, atad. w Gatd. Cc maxi uGLataa aLE,LI cru: Neu 114Mdlu4cC1 ED. NUC1 (C, Ut11.61.U1241.11 C(12 Ca CU, LAW ECI44U LULU UAL! - tAacuaa Actzi.da ECULL. ut4u)* wad

aco..E ctc, LauLu CS2l

MANZ GLatha cm: MUM'

49

cpcutzt Lt.t Nat.

NC,L: Ectl4C1'

69

rt1.44* CCLCULU LIC(At.1411.

ZCL41.0.: NLE 441.1.

09

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of06Z CVISION PDFCompressor I6Z

sz:umiabil atul
NU L4CLIcali.
ZU,LNI.L.11.:
L',C1

LNI.41:1

lc

41.;*

LX1 NLQUI.Li
1.1.41 41141/
14C11.:

LYO

4c4Lr4LLra0v ILLZ.C1

Z1

UZ4L.L!' NIA

uc,ri.ri.

CELAZI 4La14ci. 1.04eAL
NI.W! 1.XX44k

LralLaULY

atu L4OCLIc41 LL.Lie enar rUCILI NU calCilit. uLULG 41.1.0
LLIL4141 1441

at4 LcIO bi NL,L:1

zdLEL:'
91 12LE11.1
L'.1.141

MCI.: N4

4Lral cLUL: OLE OL:. NOLL' LLCO' COW 4rO14 4L'Q

Ma: 4E414
c4

1..4144X1. Cc

NW'

4cLNcai
cLXL aleaL

NLZL

urzu
L

ri
14I1C1

NI.
91

ohLaNt sz
LULLILCI ULLICZL NALL241:1 CeACI

uca.kuru
N41.141:1'

1...cELCL: 1:ECLAT IL 1.41..*

44140

4LEI tUL

Ut44L,c

412.1:1

c4ELL ?UAL N4L! INU

NLLZ

LNalla NalL. MAO LI

ul
NU

U1L iCEOCI 1:0 alCiN
44!1.11.1

ISEi-c NU L:LLLICI NUC1 UNQ
C441.4CI
e21C1141

crcLi
41.

LIULL

4C1411

4CLL` 44
14141

lidLaNi

NU cruLLuol

1.11.Lt.L.
Z

atlAL cUELL

CactcO Art,
121CLIL

ca4r1. 4N

LalaCU
Cc

81

UtlicCi

INcl

C1 1.5.441.

1.1441LA' LIeZtqcO C14CLLI 41.
114.CIE' 1.1.1cCrl.

NalL

!ALM
allatz
4d1.11.

Nal, 4L eiuudirr LeiatcLuam 4LQ utuir
NU
1.:C11.411. 120

1.41.1U

=LUXE!'

-

latU Ncl 114ULV
LELW.L.ILCUL:
4EC10 WO LCLNL 4N

LCL C4 LELN

61 L.LCE!* NLZ LalcUL.11:

I:EL

?UAL

NULcCI N4c11 41.20
ELL'. 41..'4EW cLCI

LQ

c

Cal'

NMI- &LAU Cl E4

1SEC4CCI*

4LZ.4

LAN LCL 4CM14 ULC41. Oat

cc ALrua raticCirl.
uLart.
LILLLI.

;AEU!

41:EcN atl 41EC40
41.11.1cW.*I'
Occ41.,

Oa;

ucLaL,a
Etc EcLL

40

411 NI. 41..11.ictlf` NI. 412C1c1.1

4N4 lard rcL141.1 41.440 &Nall 111.441.1'
NC11...1.1

ELL.ILELLI* LAUAL ACC! NU
E41.1
LX4C1L.1.. UNC1

4Q1LL run,

Aarl

4Url

L

NalL UalelcUcCI C4 oz

NLILca

oireazi

'ELUL'

N41L /214!L N4N W. NLI
S

LALNLli

IV

NU IL: Er4041.1. 4l24CL,L NUCO
NeW NOLL

dLOI.EcO /214

Ci4e241.1.1 Oc011...t.

N41: NOLL' UZI

41144 I.O14t.Cc LEI 411.4U

4N ULU%
EG411:1

furl' 4LcGYQ1
NU
O1. LC

Lkal. 4N

Ne21L

LcElitli
atl cz Li

411-141.LS

;rt.

E.t.a].

iz cce,. ucua L4N C4OLI.C4cEl czAlical at4crl
LELZU LcLULL.10
1..1.1cLi.

NOLL'

9
L

L4LC* MAL
01.411

4l

C11.4!LNO

4CUTE1' ;:cLa1C11. C.

Ecdal MAL
C4U

LCNL11 EalOcCI Li. CA L2cL1-4 UCILLC1L0 L'ALLLL
41.1.4..LC

U.O4NC0i NU LUC. NalL.
GEL

CcLO zz

4111.11`

eiANL!
'MAO

ULLL 4N ULL4
?WO L'.1.4CcEl

ELUL=
Er,

ALL NU

MAL auaN

AMALLI 4L

QYIL crcLII 4LACINcO* VALLI.;

4N

1.1!1.241

NALL LLC14 Oat OL1.4 NI. 9
L.:41141.1.1

41.1.'
cNC4i
6

CMLI.Oca C14NL N4c1.
udL.41. atmL

IZCILL

rl
Ll

41. c1-5.11. NI. 241LEL`

Z<C11.,L N1 ZO4NC4C-1

atui.trt.

uctQl.auc2 load UN4,A4Cl NU C,UQ:

441Z1.1 NCAL

NAL: NU

LI

Ct.

%IA.' n2441.

4C41.1

Ccalli

NAtu..ct ccuu NLICIL:LI4cLECI:

1.11(1E1.4.0..1.4244 1.14U1L,C1 CCC4C, C,NAca

C41.1.24.1

itta-tuct'
91

!aux NU

i4L11:1

NLCI

/114

cacLud.
41.Ce21.

4OZLN

Le! IAN LT&
01

utgAt.cit.cr

4t4 LcILLNI* LLI.-watcuu: AL.' L4N cict Adcti. artutAta c,L.Ltat ,ctc,ct 4N ta 4cl 4CI4Ct: colatua cautENt co, UNC41.C1.1 4thd.L.4 UM= N1 Cc uNtatu' C4 Cal C11.1:CL Na N14O,
CZ4.2.1,12C1* Ct4-4.1.4

enruLLit

rral

czaze,u:

aLcdz LQLcQ 4L c.u1 LuaLA NQ NFL

N4444.110,* NI.11.11 44.UCI.

4N LAGcCL UNLIT CNUL
LI4al,C1 ECU

121.N

L'.214,44C1a, CULL/. N4 N4LU4.11 txuaat:Qc4.43.1 L'U atuulcu. uctct.da 4C1(UU LCll C1.1.11C131: CAL
AU: NL1 CCI.441.111Z N41114.0.AL:dC14/. Cil4cU

61
0Z

c:i7*

(aux

L, UGL4N1:

z:911'
L:Li.1.

OlL11 L,

Cl 111.441.

Z

4144a
CN411.

1Cl&N uci.,Etu ut.cactur tukrzte rucul LACAL ac,..cra atm: t4c1. C111.1C41 Cc cLd LCL Lruct: Nt1 Aimux N4LL:4a' ULN Lurk. uLd. ram duct: 4u4otat CNULC Ci1C,,L11. IN l 4ClL Lcua 4.aicAuttu uctouta aucclauta. 4UL11, alcuti.0 uatEctu Raul I.C441XL.:

alum, LCL

atutN

1.11.14,4LI:Za41444C1C,

audt MUM.' NUE, cuttu
1Z

autA_G,

tkutiuct` cauLtzt. rtt.cura Nut.4a:uot.cauci Ncrazi
11411.Ni NU
C,14.412

c,t

cutct l4GcCL
ZZ

IC= ch.trz d.ct
2,11.11C1

4N atutucti. chi.taa,a 4pctct:l1:51.CaCal 44taaut
U4111-N111Z1.1.,44

Cc

cdat

ENUCtl.

LCL. NU c.,cutct Lam alm.u.ta Nl/Z41.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofZ6Z CVISION PDFCompressor £6Z

sz:Ltatialrit at.Le
E4C41.:Er LE4E1 LLLLLLI

sz:gotLe.:rd alLu
41.1

C4S44 IIZU LX,C11,11 LEtc ANL Ct4

1.2411.1

9C

rl

cK4

LNLACI

uuL.crL cL4o LNU
AN 146_44..a4..c1 NLLZtli LNL u40.1 LI:CCU:L.
S1LX

C44144Ce

ucEL 4cL4o

Cd4L
U;UL

IZmL LCan

CZ

tz aLL.u Nce! NLLIL Luimu 444 Nall. c4441.: cA Cilia' C1LE4Q alNa Lql-tL4 ULLA: 12.1.1.0.2 MAC 41Vii.
ccit4L1L lliC441ZC4C1
&La IL:

um. coca. uLuaL.0 NalL
L'ALI41:1*

WAN MAC!

9Z C1C1LLC1cCr

44r1i

C4C411, LIGIC4c0

ENLULCII ,046.ULL
1-1,14A40

444r Ld
41-141.

LEL14ILL(C1

Auu,,Lx ,taL

USLLAL! Cl LZ

ACLaLcti dalL!

Laidi

E41. uNcaz ClAcLu

S4

C1

NLLICL

CC1SC1

!AN

zt CQl4cui
CLILG141:1

C1. CLSL

NU

DUAL EL:Cr

;Lad

N4LL:40 LG4Q 1L 1.:44E'L N4C14N 4rL'

CELLE:

1.;4144LI 41:1

1..!LISZ4 LLIZ 61

L4CUc Ld 4L LctcL` NEE4LUcL1 NU LI:L14 MAC! 4calL roar A,LAL oALr, NU 44 AdUllc 4N Lei AL 441 Mc SZ

lirlX4E.

ul

ALISLLI 4LLTL L:LL14d

LNLCI* IZU

L4a1

CC141 LCiLIC141-

alit

A,.

auar

1.,cL...uLsLcuu
1.4/2144L!`

qSA

SAcli
LL

4WAt41.1

SAdt

1:14C1

4i44Z ;EL

CUALtLX

NU ell 1.!4L411 NU ULN4C1

4C4 Udqri. CL

EC

WU' EaLSZL

COZOL SC44

Crc 1.4ELE'

NUL
rLcIZ

LIZ LNL4E1

NL

4Q1uld

4LC4L C1LE4LICI C4 NUL'. LMELL., NL 146 L:ELX4C

CLtark*

lqle2144

LSILAQ 121.1LCINcEll ClE4i SIL4E

Aordt

SA
LNC1

4daom

4UGLA' IZQ

NA,CLI NLLIL

liZAi NU L.,,cLrE CaIL.41. aq(1111 96 AL:LNLLILI 1.:altal SA idLrL

ul LLILS40 CELMLLII CaL ULM'. 1..:41Z
LNLACI CdLC11,1
12LN

NULli CCU CMLLC140

dua
C4C4

u2k.1

NAci,

LLL.

4

C1LLS

ucLaL.,o'

NULL zc

NuA uLL.L.rL 4cz1 ciaLrLuL Cl 44 4cL' NU NA,L du, Aost LcQ ualLal Kill LEL AL rox,14 CIL cCcSIL ?UAL e41114 C4 LILILZ EE
LS
t41.:4CLCII ULL

L'AcEL: LNLI CCOLLI` uA,AL: NU
L'LLU NU MALI >UAL
CUCI
L12,LS1

4C0 S4L: NalL
Cii LuLL.L.rL

Lt CLLZI,*
CLI4

4

CE41:1:1

NCI

14

LclalACL 44i.'1031. IZmL NAL!
C41

tc

1.:LNL4
AL:Cli

litlfcE

Lt4c4LIC!

QC;

91'

EL' LAViLt AdLCI UcLt1
1241C14C1

ACILLLIL:'

LtLLAL: C4dLC1C1'

[EU! AqSi

1C40' Uct1

SA

4ti4L

ALLE*

ELM kmL LUNLCI UEL:Ca: NU cuo LraaJu ezettuw NLA ;CCU, Ld NEL latalca CILC4LX LNL4Q 41CLL1 4q4i EJLLXCI a,11..rLuL OS
-441-a4-CV
zs ULL.,`

ASLIL* NUcl NULL NU AL LiarL uoaL. 14L1 ACUZIL! CULL sc 41. umur...rLo NUL NLULUZL NU 14114411 kmL U4E1 Etc NA GIC4CCI 4CL
9C

NULtl

NUL*
WZI44L.Ica* N11.:L.LLZ NU 12CL14/211 Cc

&L. C4 NA

411L41.14E1

L'Acrl

N,,AL

is

(UalcuzL)' Cu m4 ISM Etc

L241.1

LC

cut,
LLLL12.1 CIULG 1441.1L
LL.:LN

ri.LA AoNce! (uaL.i41) Ao

LXN

AcLaL.,a'

CEL 4Lrm LUCcEal 41it/2141:11 141.0 NLUCI L4e4aL NLLIQ uoc4rL
LUILLAL:

-

iL

44041

L'Aq40 GM NU

is

LCiCILtL*

cm.

LCILJOLCI

r4Ccl.:0

urL

L4E1

-

4014411

IZmL 1.204 Es

LC& WILLI LUNL1L
LLUCLaca L:4L,NCg.0. LCLt. NC,I2 Cl UaGLatin IcCt CUR' L,Gt1.6 uctuat.

4I

LiC4CI.6
CCC(L,

I,ZC4 d2421. CC4 EL' L:99' GILL: c,a.aua 1.2c.: La) (EctLE,Lc: L:CNL c,ct,raucr 1Umcc,1 a1 NUL Nt. CUL cta LCc cta uatlaa 1.!CCN,4 waL NI LILO: NC, Lacacict. uutctracr ZEL,C(1. Catl Q4a* Unci.,. ;cam cutau. aracom: ILCNCL

ILL.:(01 ILIGLaltda CILUCAL:'

luIU4 LCNL rdAs

9C

CGC.1.2CI.GLCr

cu.!. cad.

CAM.'

Nat.E4 alga

C.44.

LcLc Laaauct

atca ciaccizzi dLL ral

L:o

Hal
L, L:LUCLL:

CZ

aiLL

9Z
LZ

6C

NCI

atal:

LUN LL,LN
!1'
U.

cuLari caaLLtL uacLata

LUX 6c, th.Lat

12.4N

NCCCV

taaL aLaaaLL: (aura) Ata
AL'

CaC,

Lat4L.

ot

NEL

NU ALNIU

ulLat

LNZI,Cr

aacv..0 LAGcL ciaLL4L:' ci.t.Laa LCc a LaauL arum uctxcact CIK Crll NUL4.1.20: cacuu urcacr LIN ctA Lua4t: ztr4 ctc,

Ntl 4.1.4LV tL,Lla Cl Ull INUL cauurtacia eAcu' raa atc-6.a z;Itc rIti. rat NL ce,twucaat'
COLICAL.

L cc,caut utttuitrutaN Cl

9Z

qt:

ct at
OS

L.LL-LILILCULL:ucILLNI. 6Z
CIC

;atm' ccc,
atCl cuLLLEY Nt. 2.1tCle4

NU GIALCI.141.: ue.I.Lra NU alacCI. UCAGLCilaa: 1.4Cit 1.2.ttara' alNUL: ;MAU Nbateras-CL: Z:SLZ. CULL: L, UNC(2 Uc4 n4 ama' catc L'4441: titC4

NULL' CCU LAN c!adda'

clacta
NU

Ntut Lau.ci mum:
L,L4GLAL

NC,4l:NC,

1C
CC CC

ZS

ClaC1114.1.'

4C4Nt

ruaL aciu,

tatct

aclu,

tucLu' aLaci

L.:LULL!' L.:0,01.:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 16Z S6Z

9z:uati.641 au.0
1.1.1.41.44Q 1.12,C1NCiacCI 141.1411.CL:

SZ:UOLLA2i41

au.0

C440. LN1,411

OL

CULCLV 6414C1. LArEU

LcCLCI4 1.rcat.C1* 1.1.111.M.11 eIN

CO..1

NLCI'
C104,4

L!C4C1
SS

CLN

NALL:40 CL MELO' CC14/24 4LLELLZ41.:0 NU N4L1.4.0 cu4L 4L'Q

Carl

C44/11.:

7L 2Q

NALL'a.C!

UMLEL: ,G1LZL 1.:CILC NU LUAL1:140 1.:LialLEL! C4A4 IL LLULCI. MALI
ZL NALLMT N4 aLLI OaLL.60 N4rQ 2ZLL NU ALM 41C4LL NO NG1L. Lai cL ECELL CLLCQ 4qt:ha mau,,ce 41,C4L:0 NU 44E41. 1.424 C4ezca4 440 NUE NU 04=1. 414 Larcv NUM(

qt:44L, Cra.

IQLLcQ 41.ZLACI LQ

cer,c1.4.
141,

LuctaL

41:Cli 41:14d

4alc14

LEUIL,C41

1.1.1.C1

ucelez
2414

Lc LO1U4L.'

OC4L,

AULLLE NO C4 LLIL N

LALCL 4N

9g

CLL.0 4C1XL14 at,L1CL). uc ZCO 41,124L.: LOACL

LCL
L!,e1C1.. 99

CXCI

CCA121.

NJ, AUL'

11.1.44

Lalal

41.1.1"

e214

NalL lah, 44

L4CLIV
C1C4L.

cralLuaL
C. 44
GILL
C41:

LLL.1

dl.LLI 4E1

1.,,CLETLI 11,2QLC4L.01
SL

L.NLL('

LNLI LUZC4CI 21L CLN IQLL I.:IN 6S 1.4a.C1*

Lf.44,LL EqL.LL LAO rq

4a.

CLI.Nd. L4224 2W

44

cLI.N1 N41f. C4

441.44(.0* C1LCLI LeAcCal,

1:CCLL: CO

44

4CX11: c1:d. LaCI 9L Z41.1:11 ZCLCLI 41.141.C4L LAC!

LW'

C41.1 ACLU.

MO' LAMULLI Adazu.
1;LL1C4ii
I2QL4Q Cl..ra,41:*
Ci1.11.

anz LizUL ,a,cv Calaw, C441;CI AtIAL OW UNLA L4ar4cr 4ct, LcL, C4 Luca, Nu CL 44 liNet ULLIC41' 1.:LN
111:1'

LC,

4irca
uLa,13

ALLIC4i1

LVZ1L11.11.I.

412C1' NIC4L41:1

mai_
19

09

N44

uarL

404 2W 2146CCI cm4L 424

LL

ce,u, IILEL Aim
C4r1.1-1.1
1.12.1

44aLi
CI.CM. IdU 0114Q
C4,

reaLruiw C4LQ
.LZCLL

(Larm).

Ci 44

ucuaucv Nun

ELM I.dC4

Za1C1c,CV L',C414LLI

2Q1.1

11; 41.1.1141 1.1;444Lf LULCI

IZU 441... NeaL LRN Z9 NIA,'

41;Ccl. NI.

;ICU-

cLICI.J.

ILL4 1.61.11 Nall, C4 47141

LTC4Lcll N4di.C1 4CYCL AtQ c4rw.i.: DILA li.C41:4C,C1 14C1 1;LLICI4 /Mi.., C9 ceALLI CUAL11.11.1c0 7L 2Q UM '9 4e214Lo 4C1. tX,LL' CLCL,CII C41.41.1
C1144crl.

UM!
1-41

NLOL,RI NIZL
L' CL 99
C4 I cdC4EL 1.4N

LUC! 99

e2i...,zacr

araAu
NalL

1.41.C4L,C1

LAuouLall 4a1CLi
414 calC/LL
2QC1

CatALN: CCL 4LralL C4 r6,11aLCII 4Lral azu

clIL'Aell. etN

CULE411CI1

LUC! L9 CL*

-

I.4N N4LL:c0` 11.41 NUL

4 42 cLIC441

4141

N41L LIM g9 E4r4,0* ULL

aNCL LAN ELA' =ZOO NCI C41.14 NALL:4W NM- NI:AL uraen ,Lcae, nt.L.C1 1.11.11.1 LCLI.CI 69 41.r/211.' 414 6CLN 1KLf 1:41,41L!

lICULIULtElL1144,0, NI 12Ntag.4 CA, ((IA ULII.Ga: 4,12LI6Ltt CM( C4C41:13: CAM. 1NU ca.r,c44.ca um.rac,a N4Lu,* cca crzl. cuQau uctc,tu,ra uca Ea< cuuc,,a caN,cta uucitu uaa zacta tauc, NaL ucAutc!da cw,t,ua (act= NI 1211,1&, ENC1ECIIU
11.LCI,E1*

l24

atNA4.1.
1,9

uLNatkl: SIL4 CELN
4C441.: OL

(matt L:C14.1.VCC,IC, NI: LIC141:1:121LC('
4atr:

tiaacc,n Lamm zuzul ,vat,ta Naa NI: at4L: aLtLI cuta.4a tqact

ZL
SL

UCIGL4E1CCUL CIC1C12a, t,(14,` NEI LIN 4.11,1211C.,2,2 CNLO, CiLQLICL tlt.444 A41211.,E1 NI t(cIL` ANC,ILM:1 auciLcu GLau.ta LC cc, L1C4C41. L:17S. aiLu L,

tIEL!

SS

bS

cti.l
ELL zuc,uccu cILLat

LCL

ucuotl: tCLLLL

zcur, uzda.rkta
uacta.
CACILL:: L. :9

ucLau a4

zcaLt.0 ccuu acNI. uctQua,zi

(tuctra):a 41.t4dc4
tz9) (azu

LL

SI GULL: L, CICZ4L:C41411C: I LS 9: 4LLL L, ruaaa

19

99

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of96Z CVISION PDFCompressor
6Z L

umatuAtz 9Z: MU:

aar,CO
LL014141.147
14C11-

LCOU, IZ

41.441

LL CL' .LNU

444114 (CialU)' NC1L

OZ

AO llAd4 LAO CalaCe LRCMS

LZi.r,

ze,

mut usLracci GULL!,

EZ 141.1.14i

Ultra

CI. ?UAL, 1.:LIQL.

LLN ,41..:414

M.

44E11, LINO zz

MAL,

LUNL,J.

1.1.41C4,11

LAM/

ULN NUL,'
gz

tz U4LAC4Cli
(C1411.91

Gut"
9Z

AaLzra aL4u xuL

AWAUCES* NUO CCLr4C1 NO Z,C,UO'
NOL

ULNGILE,O. NCLLLCCI LL,ELL L,CLrCO

xUQi

UalLOS,O
LZ

f4e.zi,LL",,c) 9Z 011,1i,
1.1.3.111.C1 LILLIC4i N41.1.'4C7

maw'
NUL
liCa..1

NC4L

9Z

41;

NULI

xelca rmAu
Ca411.1:11

Nag..

6Z AUC41*
OE

LIAC,AL NO

LxmL.

umAu caL.4.91 azca. LUMILL MILL! L,Ell

Cenci

uxa4L4cr so Hmult 41 at AA NUL xALL.i. AL L.Ndu NQ caL..41.9 IE CL.LLi LEL. AL NZN NO 'CO WAX No NLuii u.zr NI ZE NU umAl CA' 444 ,L,L NU 1.:LE414 NUL EC camzp. rum ULN LUCU Ocau.
ACCU LL'rU (autu) NOL tg 4zuca' uL ccmad.' ONLxca ArmAca urdm Lax EE ci4LAL:: Ocala ULN

Q.Q.O.

ONOr,Cli N,ra C. SA OKAL
AL

SECA; 1.1.CrO4U £ UCULL' UOGL NLULU NAL; ELLNLO NU ,e,aLti NIZIL 1.4c440 ca NW' NA41.1.0 rlLuL ruaLA' NO

z
t7

(CAL'') OC4CL4 ZL N UrCEL,C1 42UL4ELf

aLral

Ula L.:LUC& OACI
L

LZL-ULCUU

C41.11.41

N44LQ CLN

C1L4 g

14CC440'

AN UNQ

AL' Oil
9

NM.

NLI ,ULLLAL

UNLAI YCALLE NA aLek.,Q Lri14u

LNU NLLIL LULL NULL' 91 141.14i

;COLL INLAR

UCUall'

NCI. 9

ZilLle

NUJ' xaLl C1NU

12C141.4417 UOCMG4C1

CA NU

Nell C,NL 441

LE

CalLCUi c41 ucA Cu. Li.xca.m. COL' UNLOLLI NU ,LNL LULULCV UNL,L L.cEal.: 4NO4r1.* AN CLUC,LIO LNLAla

rQ UUCCOL 64OL' L4NC4140 61 CdCa' NalL. C,LO CLZOL uucenz ZNL CNall., It' 12,aZi...4C1* 1:1:1 4L41 NQ LMC/21a4O1 NUL rClU LNLA,
U'CLCL,Oi NCL

81

41OL

Cr
,cU4mi.

U4LLAU1

Cr,

di.:42 Nay CLN

ANOLL'

Calf

xu
LQ

al

NE, CLUJ. L.,CLr,' NOL.' zl ,LN,O*

>urn

MU.

NO mCUL 4A

rEll4

UNC1

AGUSUI NOLL UOC411a401

tt

NA JUN L4CLCL c4 autue

01

zt NU Euae,,cL caw' AL:11 NqL, U Et cuel.LL.ccr Llud. Lra cl' t't 4U/2144l.' ZL4LICO 4m Nal_ OCILLS,UO LNU UCA,UO Nu UalA4CL NI 51' UrICLAO* NCL uru aLALN 04, UNL,L CLUL u4 LNaLL1 OtZ1U
Lf.41A,L

au2L.1* Nlz Me.2u AC1

ACL LANi C=x

AL' LUCU..l al,SU NA

ccLui LAaLr, CaLelu CAE, Et NIULLU4' NOLI gt 6121-YLC4* al UL/17/21 LNC, tams' UNGLOLC, CLNL 91 Auccr rma.1 LNCL NLULLS,' NU NA,L LUZ,NL
CC4

caLau NUL

91

azpic

C=1.1 NU LNOUll Lt NUJ' 1.414 umL a L,ELCCI 917 WiL44C11 CL4Cl1 Nra uNO4CuQ xuL 617 MECO!' uri..Le, NAN ULN azd LalLua Celaz AL uL.txuaL caL..41.91
NS44C1' LIAUULLL

Nu Agri,

1214U

LI LNILAO,O` L4CL1 /21A4U4 NCL

ucicezazi

9t' UCL1C4O. AUCLUCI NU CA4 UV.

UCLLI alC,O EX,EL E444L1 LAN OdC1CLUI

rLACLI.; AN

1.:NO ClIALDI

NA

Uati

C1LCU

Cal, &LAU' NalL Nu

4LAAL1 N6-6C2-ac-Ci 61

-i C1Li44L
I

,ural
c4

uL xLS

NCLLL CLLU

ALar: aLaca uci.aulzi
os

CALL

Ucr,oco

>VAL

xoLl'

aAccr xu

LazzALz

apteicoi

LYrz LNU

gl:9* CIILL!

L, L: CLi

Mill
cua:

a
ZC
EC

L:£01.-LZI at.Lu L,
cuau LLLE IAN

WULCUCA4.11 cAatu QC,

oz:zr att.0 L, ;au:
11,C4C41.04Q:

Z:L" atu: cl,"4Tr:L, zaQi.da cacAuct. eutu achz4u COIC14C4,12: 144CCI UAC1.411' UW2,0, ACt4.2,1 LcLutcuu: al u c tuouct ELN unotal uucLau CC', Zal(11.2 CNl altCUL: uucLataa Lva ' W.J. ZaCl CUSCala cll. NaL vz9) (atu ELL Ecupc/u utucu.. UtL ACkL,Ca. tcL auguLl aucul Nat acme tacLcaaa GLCW: NCI ca4AL CAL ',GLEN NULL: Nei cuu
CULL'* UIUUL Aat cazcu chuce EC,

9 CI

ELLICI C,UzIC cuata, UCIEL6:1
CACULD.LICI Cc

Ntl

NUL cam:

Ob

LN,4L. IL

C,Cuada- UGC'.

ucAcatc,ct' Liam, CL

untL4ci: tot

t =au L, CIKLC Ncat LtlIcII

Anix

NC1N

zuchat
1,1

Cc CU, COCOA: 1.124414C11C4
1.21-CU

UCIEl.t." NU

dlAALE:

61

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 86Z
66Z

uurati.L4a 9Z"

C1LLL'

L:C4CALL1.02

9Z:

!ILL
1...,EarL
144

441.1 Neat_

WIN

6L

4tUr41 ULI4

CL14 1441L, 9L U4L4U4C1' L4CLi

44

L4ELZCL e2ri. 4C4LI C4 NCL rC0C4Q 15

ratlE

ZANL

UUJL

44a4

AtIAL LL:LN 18 ULG21' 44 4414U LEE:4W4 08 LCUZI4La

*lc; 44
4444'
ALALd 4LQL4C! aLAdrL
LS

4UK44/1
CL

L144711r4Q U44CL C4 LICIN4r14

L4CLE4' £8 AGILE!: ICL4
L:L14

L4L0
2QU

1:1C1N4

144 44 4C4LI C4 rCO31.4. 211AL LULN Z8

azu.
LC

1'8 U41211.4Q. NZI

=Ur,.

U444L:` 4CL4

ULtli

4NC4LLI L'
ezt4u

4c uLLai.

Z9

CalCCI LILCCAX 44 U4CC.I.

Ci4CI C1LI4 CNLULLI 1'5

UNLII

`C4441IZ
ZZCL

aidL4

al.41:

Es 141.1L4CQ1
SC

U4d4 L4.1:1 58 L:C1440' CLALLLI Ecla 89 UULI40' 444LLL DIAL C4L0 d411 444 LIC44CI LNA L9 ELIL440.

ANC,:

99

4L1'

d

411e214 140

LUQL/2140. C21LUI-40
65

LN44L 95 UC440LCLI >UAL

NAL'. UQ

CL
(L:CiEL41:1)1

ma.
4CZL )41 £9

LC1CACCLU LC24LELLU 85

U401 1aAr4

tt40 MILL >IL=
19

MAO* EACE N4LU4L 144 44I4 NO C4 69 LCC401 ULi 4L444L

ALM LIC4dl

ELCIL

40

09

Lall-NA. 4CC4 INU C4 LULLGICL
IU L:QUZLU /Ar4 LNL LoleaL
4141*

LNi

LWiNt.A U4LCAL N41L:40i Cit44L4 £6 4ELLIQ 1'6 4EUCli L:0 LILCL' N41 aLAre,t.
41441 441.141.1

Z6

UOL040'

16

1.'41.1440' 144

U2UUL40
441

,e!LL: ALI. d 4t4LL L:4Ci 4L:0'

06

Qe2IL:`

al;

Cr4 )MULL

NLE

LaLaL
LL:C1Z4CL 99

Aq, L4ELI4

C44

14C4L1 Z9

1.44tLEL.

Aurl

41LL: ACQ 4UL1214Q

e.!,Lcrt. t9 r4PIC CUL

raL dL4
C4 LI4Li

Lce,

relL4'

ULN

L:41:1* LZ S

CC4cit UtL:

4r41.1 LUC1

40

IL:

4L141.LCICIL

410 96

41.1L* r1:1

LrLLL,

56 LUOLC1401

)to.' NaL
Q

C44114

>ILI 1q44CIrl S9 UM:L.4Q' NLI AtZla
141.1

ECCI

Eracri.
LAX.:

86 YCILLL:` L14441: LI44E1

NCI

N4LL:,111 U4 L6

(4N44A4LIC)I

LLEirl.:, 89

424C44rL*

QLC4LITI LNLAQ NLLV ECU. C1AIU L9 UNUL40.

lid

001 1.2LZ4LtL1 14421L UQ

UULCIN40' 66 U4LAQ40* ALAZLi CaILL40

LULULIT

ULN

Li..LL, LAN 101 4LeAL' q44A 4r1 Ncar Le! Al; z01 CMC44r40* 1.444rL 4141Q4rL. 422 CiLC4LTIQ LI4L4Q NLLII ECLI COW £01 UNL.41.. 1.1.14 L4Elat tot LL'LULQ'

4ez1zi

;rt.

ral

4Cill LAM 4NC4L NC& LUX ;LOA rULA LAN
4L:L444 4LC4L alq14 NI.
L141; MCZL`
SL

L:L14 OL

NCLULT 014 eh.L.LLIct.

;cram

at,N
C14

69

14424440' 4LCI-40
EL

14C4L1I IL LI4CLLi

cua,AL:i

calm,

441q4LCCI [MO 24C4L,' ZL

11C4L.

1411412C1 Cc.!

901 1:12144U4C1* NIULLLZ I1U

UCLhall

r1.1

014 4QL
LIL:41.!

cr4

501

44:1411' NELLIaL

=NCI. CL NULL`

rL ACCIi

4L:1441, >IL

CL

44

901

Ca144U 14441:1

OWL

LO1

4L24Ui CCCI

L424

qJcv

ULA 441 14114Z4Q L:Q LL

ue!Lcza,o:

LNELLI4CC! NLICI 9L

uttELL'

NeaL Nu'

alCL QCQ QZdal N4r4 601 EdL44* 1tjaC14L NA1L;41:1 ZCL4 C4 C4 N4LL:4CI 141.1 41.1440 U41. Ci 4; 011 1.:414C4411. L4CLi 44 rNud C4EL. ?MLA' 111 cdvi,.. Nql..` zit AuLtz u14c4o use,Lcz LLd 4ZU 4Lc4 LLe!Lza, EH, cu4a40' uaalaal xr,, AL 4Q0'

CL'

144

41,1440 U41

,caL.NA.

tic 410.4:

ZS

tc, NULL

Le!

4at.1.6 GLOW KEN Nu Ar,,,a ucchl.ci oLdi.413: Es catt..NA. Etc NC,L:: La CUM at.r4 ts 1146Elti. NI.: 1:Q144M:
SS

LC;

511
1.1U4L:

C114C44i

C4 NoAd
NCI

Q 0140 till VW'
L',CLiaill 4u4
L:Q24Q4r40
L

44114l. 4CLALIQ

cradA,a.

uuLe, Q
NI
611

rte
2tLS

NQLL' 9U CLLLLLI. AUIU4L U'Qd4L4

tat

Lctaka' acc,
CCEuL

CLCcLA

alNLUEL LICAKL,C1` NU.LU

(4CALLI7) ULCUEL LIC41.411.413:NL: N4LL240: UIN ULLEL MLitt: 4c4,4CI.
c14

95
LS

La,
alLf

CLALLLI UCLA 811 141ULLLS4'
141.1.11

Er,

LACLC41

L11

aNt.cl

UIN ,Auca

4cau4c,` Etc

NILIU

GLAU LEL,

ua

N4L2. Cc

etu.a,n
CIELIEL

Q44CIEL
Lz1

ill.r4*
21U

U NLLI,. LUX; LC4C01

zad

EINU

urolL,a.

LLNIC4rl

oz1

Laziate caaau

NalL

viu.NA Arc, au.acuAu
(LEL L2C4KLACI cac,

LNLct N41.124CL4.61UUGLa1417.LcaaLLti. ULN

1,141.1.,CaCt:ULLZI.

65

LULULC!' L:14L4L VAN L4CLEt. Zzt

414C14r1.*

CILC4L10 LNLACI 241.L.'

N-9£

Lama atLd ru.ada Nuuct UCAEL4CL' azatu 4NUI. N44L2 I c Nau. alatu IL, uaLcauu- UNLa NA tz.t.ca uaa,ct cmaa tun tc4 At.auu LuLta) UL2E CaI C4 LICIEL,CL al aNAL aal.24C, (tic
um.a. LcLIU Ea N4 uam.oa NU
LIENCL

CAW 44L,LEL

to?

L:L.17. 6 CILLL!

L, ;NCO

CAC,LI

98
S6

Natl.(

LE4C,1211

EN4LLIcEl' 1NU

tC4 callNaLtl

C4KL.cla CA4GL C41.40. LIGLaCcEl CILE40I0t:

L9

Z:17£'

41.1.1.2

NLQ,CUL,

claw)* Nu (alta.c,u GULL:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 00£

L:Ctall.L4C1 9Z: CILIA:

uutau.L4a 9Z:
SOL

CIILL!

NCL

ALC1 NI.ILLICI 191

WAA611,0* NLULLLI 1.2U CNLIc Z91

L:CIall ;ICI al;
1.41O1SI.

cr,

091

;UV

NM.

1.2UGLQ

WI Kt

1.4/21;411,0* NIL.:LLU NU 12Cl/AL

Cl SA

E91

CNO1' CIA;,11 141;40

CCQ ULGL 1:AN

;um'
CA
CG

ANL CC,. Ezt

cL' S;
LINMCI
GULL

mCL., OCCI
1.21.1

ucaaa Na4

1'91

Cd1;,*

NALICI NU cl-N,CI

LICLNI. CG ACC! OL: 591 U1SLA040*

NCI ;CiSCCCli NALL:41 CLN NZAL rahu,co NUL' 991 CCaLL41,0* UL:c1: U111.4' AN Na ALCI' NCLL' /91
ON/ZIL, CUACLIL4

L,CLI NU LUal/AL 991 ULCL.,.Cle
NLICI* aLLX4C1

S;

42.1CLL

cL tut ma, OCCI ucdez 1.tcrc LZL Zdl;,* 1./AOISL NALIO NU c,LN,C1 CU, tc4L: cz, SA UCrL CG ;CC! CU; 9z1 1.:SLAO,C!' La.CLI SA ZCLG CA Arai' uu,L cx,elL ciasALL.ri LUCLOL 6Z1 /2ISIALS' AMC 0,./..LLI 1401SL N;LICI 1.2LI c.LN,CI LAC[ ict Luoz ;AN um. LCuoLuco'
UL,AL: ZL N

IL

Cl dui

9Z1 CNC&

C/21;a1 NA,CCI CNLIc sZt

CCIA ULM.: UAN

Zr,

LNU

NW,

adazu
wooLEL
ZINU
I'LL

ULA ILI ELI

4111.,'

to call
I.

1:11; LArt.r44 691 L1441.* /711. ON Nrc CILAL cr, 11.2U NLUL uGLIQrL NI OL1 sLeAL.
ZL1

C;

NU

;CO al !MK eZ
LCArt. L`Cri.0

Ma

NU

41.1.2411

UN/1LX' NU umca.rL itQL
1.2mL

uNuLL.
1.:41: LC11.

rusu:

a/

AtIAL NUU

041r1.: ;CC! 1.'4MN EE1 NQ ;EL ULN NUU NOLL' 9E1 YLLA' LLL CcLO sisal 4,V11 ,CLN LECIai

Nrc

ULGIVA 9E1

tit =40'

LIL zEt ce!Le,4'

1:01.11;1.,C1* L:LOCILL

L'4QL

LS OCIL.

441,1:11

al; CLUJ

NCI

CG

NAL:

NJ.
6E1

LEI COGIcacCI

ULU: AN

NI. CILCL

LICI

LL:411L0* UNLAL L:LN

LcarLt,

ELI LNCZLCV AN

OLCcUll LICAC! NLU' zaLl

ICULLULL NU

ucual. uo

&Ear

CA 44crL cEL14 LAN 9E1 411-CILE,C1'

4L:01 NC4L

NLL:L.I.0 NU L:CU,./211.
6L1

NM,

9L1

LNULW 4N OLC,ISCI LNL40 NLU' ROLL CMS NLUCI. U/2101-rl.
1.4NLAL

IL
CG

Cl

44

CL'

S;

cC11 Lru.,u L'AN CNC& CGA;a1 NAcCCI C1.2Uc 8L1 41CL OCCI C4Cd4I Ncri. 091 C411.42,* LiAOSL N;114.0 NU ,.LN(.0
C1;LN NU OLLL 191

LaN LcELEL:

ott

LP5OL1' LN;

LN; ;L:4' uur,41 Cl

exa.o
Ld;

USLA0,0* LcEll dLi 42.1CLL Lrauo.n. LN; E91 XL& CONirc 1.41d41. Z9I
,L,N411 1:4L t'91

zua

uzL,Lu Law Nuco coz xag., NU

!MLA' NU

Lfal;I11' NLULLU NU 141:41:CI U,OLL CCc It' tti cNc41' cene,,u N44011 C1.2Uc Eti cL1.2Li cco uud.: UAN eluoi CI se, cL S; mCL OVA 0E414 Ncr gt71 .1.1.4(.* LiAOSL N;LICI NU ,LN4C1 Lcl
NOL FGN4U
CCOLI1:1 CNI

LELIOCIL

;Ca

GrcUL L:NCI

9171

1.:41.4C4,0*

ON1 LLD Call, NAN LNcrit" 981 L:r1.:' C4/211.6 NULL NCLL' 991 LO4LAC1* 191 NUL: C, ULGAZ,C1 LIIrL CcOLLX rtAaL

L0/21411-0*
NLLICI

ccaury
NCI

aJs,uo
091

se,

Ca. LS LSE,. LLS

LaLLALZ 8ti1

CCrcGQi CUCLCU CLLCI CUL,CI

681 LZSIAL* >UAL. NU
1SLC/21 IL:

;1-SU OalcZ

LcELEc

NW.'

991

Nuu

LCli se, 4cL4 CCQ Cc Lae,r, Crx CGCLU 1.61 LILEC,C! ELSLI-CCI 614 1'1-1/Ard

o,o'

UOULIL44LC11

IL:

UOLCI: Cc1.0 1:41.r/21

adL

LNI NIL:LLU,LI NU UCULQ1L

;I-CL LicitOSL LN; 1st CJL;,.' L/ACial 1.2;114.0 NU

41,N,CI

caLlx

NLAL

WM'

Egt

L.Lco
1.!t1.2

1.2U

AN OLC(110 1.141.;CI NILE' XCLI

CMS

061 `CLL;*

C,L0 ZN N/AL

LULULCI*

L:LN LAELEL: 161 ,NOcEL*

cal.

LudrL
LLQ

LAN UNLA 1.2U

uuLuazi

wax

AtQ ACLU

ccaury

ceaL

Ne,14

L1.24r14-

tst
9S1

c.L.LS* CcLCI NLIL
LNLACI Lg1 tLL,A*

uezuL'
CcLCI

LNUCI UMUL:

64d1.1.: LIEU NOL' gg1

LLLGLL UrNOCL: L:LLU £61 U1SLAO,C1' LcEll

040

!ALL NalL

LILL/

11.1.L

z61

SIVA 444CCI cCLN

sal MU USLrer NLUCI aeh. c, 991
ELL

al ;Lsu
411.

CL:

Ur& 4
L1.2L411

ULIULCIL' CULL

NL

LULULCI. UNLAL ULN LLELEL 691 4NOcrl*

OLC,LICI

NW'

;Icy Natu cl.citaaLr

vzs. atLu L,
L

uctL:cac, I EL 9[1 :OL. I g CALL: L, N4N4CL:: LL CILLL! L, lad4Z: t L:58*
681

aucLicLa utELN at;

LUUQcL CCUCL (tc,I21:2

accLat

((a

CSI LICl CaLNILIt

410 cAccLu ucLaLLu LtatCL: CAl Nll.ta atalLou Nat ac, unL CCLit.U.O.

aul zcL EcicILL: Li.L.NcaLcLa U. L2LNaLcLca- at, cLLLcm Lacu LAN LchcaLta
LaUCILL!'

NILLI NI: 41.CO,C4a:

L:59* CULL: L, (t241: I EZ CAA riALLt LEL

ANIL:ULLA 14N

uct ;Lucl

L.:EL: aLLU L, C1.4(2LI: SEI
LCL0.12,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £0£
ZO£

CIalL4. NU CI&Kl. <1441.111:

9Z.L:aattLA.4a

CULL!

tmati.L,Ei 9Z:
1SLC4L1
/211.1ECt,

(111.12.

L'0.11C14

1.1.1.14

LI

ozz 4CUZILILILL,C1* E,CLLI LCALCat 61Z

NA ,LLL,CI LQ zzz ULE,LICI

C4C4LLC4,CI: L4C1C,C1

,LLL,C1

144

NA

MAR

ellq411.'

1.:LEL4C1

NU

LCI1CIL4C1

MI-ACC ULU tzz czz rams' LqN, C4
tzz
C4C1C417

ZdIald. £61 ZC4IL4...4C1' ULM.: 4C441 4CE141 44 I'61 C4C4Llq4C1 NLLIL EEL NLU ,LNL 4K UNCI L61 1..!dIL,C4LE,C1* EMIT, qXI., U1.14 961 KUL!'
CIC1LLC14C1

NUL,

2.1e2

NLU'L

!aux'

NcAL 961 NLULi
NLLIL e!LLN

C1IL!4C1

,1Z1LN4

Cr,

LtLNU I.!AN szz NULAUCI* VA:XI

UM=
LL:CILE,C1

Le!

1.!C1tA1LL4C11

EL' CaUcr,11 LW. AN
,LAL
LN1

eiarafai

LIU:

661

12,AN-SLE,CV

CI

dIN LZZ 1SLm4Ri /11N4CC L.CL.,CI LELL,CI 9ZZ

LLMCiLEI 114LL;41

ala NU ALUELL

Na,A!` CEA LLLIZ,C1 NUM LI.:44,C1 L:C4Na,r,C1 ANUL 41.4aL1S
e21.1X,4*

NL loz LfULCIN,Er eiccu.r N4 NLLIL ucNci. ooz coz 414411ILLUL' EAN L'1 zoz CULI1.3` 1t44L1:1 ,CLN
4uu,e21 ,cdezu.

Nal.

a,

CL ,NCL.CL 01 4

map ANI

LUILLAL:

&L4' ;up arrLo

Iw

caul
4Y41,1.1

usu.
AL:Llat
eIN
141.

toz NLCUi

An

,41.11

C1c

41.r/Arli
LLA! 90Z alr4C1'

ANLLL

ALM C4r4Li,Q L44CL
YCI

CLISELYLLI LELSALI
144L!

12,1.11.!

-

LOZ

UN4LAV

NaAL L.ALIL: Ul ELT! uurean

soz

60Z Cia.L.4E1*

maieium. CAN &L.

1.1.41ClLEL
41.4

4

CiALACI 90Z

Aar

41C4LICL
ZULU 11.'

ULL,L,LL4L

wziaroo ;az olz SLLA rLcaL
N41112,114

Lq4L4CI L'ACLIV

ziz ZINLI' aelUL LAN AL' LNL,LEI Nan
LIL.:41:

IIZ CMLLU,CI:

GI

1L4Li NUL ANALL: EUG,AL:

LIM!

144

eld

£IZ CiAUNI,1*

craz.a.
ua4c4c1 AczNua,,ci craL LaLL4 siz uek.1z4cle cunauLk Er, NU
AqS/ALCCI* UL1L4E
L;11.:L.

tiz
LIZ

Nr,

Cuaa,u

NLI cRLi. NCI LNLACI 91Z 1wL414.
LL:L.LILE11

ESLULL; NLLIk L:LLNL.! 91Z

LAtLcL se,

uaul.

ucama,Er cum, ac, EL:614W. quaLc1.1tt44: C4Cuz
L,

6IZ

ccuNA. Lac,NL ac, CcUcl ILL Cc ClLaca LtGLCilIcla LICNC1CLI: 1.11.1,14 £61 I:Z. Z L, S61 ANC,LI 112114 atlICIGLUd. c,cL cauctuu act.z.Et LId1.,C4LC4C1: ZCLIC4 CI7C1,4 IAN 961 14 CUZI.C1 LNIUCI LuaLcau EzauLus cauLtEL L:C1GLacCI Lal UULcaL' ICELcU CilCUILL!
CULICIL ULGCU
1.241,141.

tatac,cr actu.a

LCL412.41.LNI, CN44,1

uctoua Anactu llaCICCI:ucaLEu UUCZN4C11C4aILL,C1* Wad: si:9.1.C1N4 aU.0

U441.1,1,44 NC, LZZ

call.

(SA

LCCUILI atLIC4LL

mum.

caA

.1C1C1

EC, 4,121L4.0.

4aLNA:

CC4 LICC4

L61

alcl.;12 C:1,2,10.' NEL aELNC,C,1.2
£ZZ

AKILEU 46clicC1 1.2N4c1.11 atuatctcoa choLaz, aCIal: l. Na 111.L1,41 NU coda1,4a tuctauLL,Er L:ClUCENcO, 12C1 LILUNcCI: ClILCI C,E64c MUM IL,CAall. CA6C,12, n4 GC14,12 tudLu CMCICV ELEazda atuutt uctotausa lcal NUL Etna (uLcaka) c,uLaa: aatuccv ULCLca as Cile,LICI, 1.:CLAUCI NU C1C(Ltc0. actraa: ualat,c1); (;LEL, Aura cul. CAC, C,Guc,,u uuxLuuxt 6Kcto. canc,EL NI uacuaa` C4Gc ucaLcAtha ELaNaa atuLtEL
c4a412'

Liam., NU CacILIL NCIU CCE4N LI
Cc

C1Kcc[LI

uciau.0 L:UILL:' ALEL,
1.261.tcC1

LEINCI

LUILL:`
KUL CU

CAILIC1L

NU

mum: au,
Lua civa' auLEctu uatcca cCIN
ClNacIcCI

rt,ca caucLGLEI 4c1.
UCICI

404 CpCs1.10: 661 Luau ;UU4at: 4C4r11. toz
121CCALg: 1441114

ztriv Nu cxu,at

cLu.can zcz,N cAutL,EL
AN LOZ

uaLcca cgatu
ZZ ZZ

Lz:s aux. L, tCcH" IL,N WALL uu autucti. Lictm.ai ;claw uwati.1,4m:Lc1 ucau,a ucuaLLum acciA uanN4a chNua,m tuau.uta actucL, uccoLcata 11C4NC44C44:aa
ArcL:crICI. ;L:Ccd:

=CI

cacac, Eau Lt.ct' Et.Nauu

C,C1ILLCAL

CLNacU

ULILNI' NU LIll.c/Allt: 01Z ZalacCl* 4I.CL4NAIL:c0, CALINla: 13, CACIA4121 z z cecx =au! cAGLaaa L:41-Lr4a: w1auLs1. tc4 vtz Eat.. a, CaL, 12CMI.CMCI ZUlt LL CCL,N
(a7

PDF compression, OCR, webSO£ optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 170£

litC44412 LZ: GULL!

LULIVANLLI' E41.141 &AL 11tU

NA-rCa'

41-41

C4C0

LNLACI
L'AL;

11UCLIGIL

LILIM040* IZmL 4N4LU40 ULZ12,4L: NC4LL' Luc

al; maci

Ca;

Li4Lf NL

1.4U' L4m4c4u 41.0. uruAn
LE40

SI

LN0LI LLL
1.:CL,CL: ILL:,

Nil

4L.G1

O4C1L! 91 L'ANClacCr C14C1.41.
414111.1

044

MC' c4
NC4ILL:

LL04r1

ArL LL:LCLIA L'.41.0LLI
411.,40 rL1141.1

NU' AULLE'l LINCGLCII

Laau.r i;ina
LA,

c4

Lii441
am.

LZ
N4ILL:411

al4C1U N4

rNast.
91

LI L;CLLLIr

ruAL:

LiC04,0' 4C1d N4 cur44ci

m4U141.* 'CAN VC1-1141. 414C1L; NUCi 41.001,

ezt;
LIViACLI

COL' 4CLI, LCLACI N4 L'ACCOL 1..:CC144CV
LE41LL: ULLCU uGLL
Z

LULU.° ULUCA

Lora
1

LIIOL

44 LuLu

Clap 4aLn
AallEt.'

UKCILIC! LCL-41.; 4MC14 61

CM'
CELL'
me,

1U44141:1

44 mrILLU
N,C,

arcLii
0,d1.
L:LN

uaLiii'

a;

NLuLuol NAL;

4CL,L; tSQ cud
Nctl.: Lt.=

CLUC1414

LE:Cr,Or, ClACE,L" LEO,
144I.C1.1.1 NLI

LGcIQ

Luc,aui

NLI LLNL:
NCI

ULU%

MM..'
NI,

adL
LZ

oz

Auzucu

i,CNU LL:CLLIC40 LUCxc4L aIU LI.C44.4C141.1 E 4c41Iu4ncy IZLLIQ 1:;a111CL ucle c4L4c 4Nuat. e,N NaL NAL t L'CW U4L4CI
UUCALI L:41tal r1.4L AIM c

CELL E,Lld 44 LIMN 4N

Neauan:

aCILU

GINcrL LEL. ALZU AULLI, LNULL:' UAL 4N zz 444L401 CiLACU N,G1L: 0ENLI4 cz UNLA 01.;,0r1.; uLeau 4L LL:CNUc LNU MAIL: UNNLI4 tz CC41., 4U C14CI.LI I.CcON CII.La C4 4U 1.1.1XUA NeZIL
CU41214:0 ALUZLICU
14C1 C44:14

umzu

Nac4IrL; WM LC 101

rlcuul

La'

UCCi (114LL) C44ta

144

MAW

Udall

LLL NLEL, Lau: u114:44m' 9 UCA' UNCLL4CI LC! 41.W. LEN
1.4114.

1tll-44CCI

&raw.

NMI-

Mal(

CNal

114d.

ANALL'ACV LAN

4mum CaLILILL,0

4CLL:

Cr, I:4AL

CN CNOL g 4C0* 44U0 40441
L6.47LftL1 AL:1

!MAU, cunauuv ACQ' zZm GIC4C uurU

NUL Call;

L

NdLI NL LLL'

4N4LL:40

441LIULL LAN

sz

LNLI LICU,LL N1Z1L

C444 LL:LU,d0 NLI U44114 1.011-2' CalCL4C1 UUCl, NL 140E0,11
NALL!

;cu.'

4401,1-1,

4N

LL'Q

LOC,C L!Nal

NE; 1.;r0E1t40

,CLLCL LN0L' GL4 NA,L dLN

01 LULIC0' UNL,L. NALL:40 NCLC, C10.1W 6 1:414C1,C1* L.,CL1 N4LL:40

4LIL:
NLLIL
1.1,LC4

NUL'

LZ UCC41..,* LICQ

L4Llt C4441,41.1 UCLIC, 40 4L04 gz

Nil N4LL;41 9Z LItAL aldL NL LI WI N0 t'LL:

Le,N ANut.L.

ria4 cruet' cun44

IZmL U CUL.N.ZU4' ;11.1.4.41.1.1 L'oeZtAcUZI

Lpau Luru Lac; ortaL, Clalt NU 442 Ca.LN Na C4 Li4L1Ii NA CUZILe
4LLA

dItN)1 (04CLI NULL: 6Z 114LL4C) Za10 Lrl: A/Z
ZE

6.414C1. C11: LLN, ULM

144Li 'AUL, NA,LV UV, JAN' C441441.: oc rcEL 0CLIC 1IA4
2144 LCLNL

Nnce

u..uLc chAu
LNLACI

caLcud Laiu Lu4LL Lizfa.

ruu

NalL e,NAu

lZLUIU C1U414L: NUL

1.1.L4

NULL!'

ce,ca.kuo. Awcan..

E'

UCLLIL ilet

LE

LuLut.cii

ULEtl CI1mL
tit

lu 01Ct4 LAN ;cm uzN c1 ucr madt..64 Cc 4011.' ILCc
NAL.:

,Llt 440 zt
d1,41.! NA

LIM.=

NalL,

NaoLd

CNce41.1-CCI LG CS

;mix'
C1LC

CcEL LScrc

IZLX

C41141.1.

UrCCI-401 C4L4ELI

c44,4 ceza,c

NULL' CalCtal' CLLL40 NLuLuat.'

Aaram

4alt.NA CNLa 241

ENLa CUdl4 1,21111 cuL4c1

ucLac,a 43C4A4C1: dad
(VA' UCC4C4,:c,e1

91 61
C,GC111' C,Ni

GILL' L,

cvcr:

I
E
L

apt. c,NALudz'

uLtia (awl Lt4tLL,' act_ 1.1.1.1CaGLUL, oz 124441: L 24'4. accoa L, 44144: C11,ACLE 144atu cz uuctauu ZUILNU uucLawl l4Cd clagua (e,c4Ltu4):zctLE4Lc: AL:uuat. lc uNac,Ncv LU drcia
acac,,)* taLL(a cac,

z:ct atui L, 304lX1
Num 211.1.4L LLL: riud,dca oz:oL: aiLu ttaLLI:L, Nei%
OZ:6 alL11 L, CULL: NU LAO. oz:zr GILL' L, C1CCd: LAN ;LW

01
Z1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 90£ LO£

UCC44,411

L.Z:

LZ:L3C.4414C1

aiLL:

ICLC,Lf* LLLXL Amez atrnL NLC4I JUL (41AC4.)1 NUL 41Ldar NU alAULI Zia Nr, C4/C1CILLI LZSUU A1SEC14' &LA 'CUM!,

umou L,Clr,' KLL:'
NA MALICL St

CI 4S4 L:LCL' C,L,L C4ALICar LICQCLL4 ctrl CLU Nr414 Ld NULL' CC ELM.' EL4UL ezdA, &L' coicato uca,c,o' NULL!' l'E aJujIL.

uux

LI41.41,01* L,CLI ANALLI,CI
NALU4C1' NU ACLL NUL,' LULN

ACI

cC

A4/ZILLE LLCCI CL

alC,LaC,L!'

UNL4L4C1 NU L441a4AL 4UC411.1!

Clar,

al,'
AC4CUI.

iNAUI

LI,caL

cr,

C.L
ACC' CU/
CrIAL4C1

4/714CL C4.! LALNLL1 LI4ILLL!

AZALLI atlRL

1CC11..Lf4

Cr, NUL'

Ot

C1U44U NU LIC&211. Oat LC1LLIS LICILCUi

NU Nr1. ULA,CI NUE Nall. LCNCal,CI CL NC44'
LIG141;
UCI
917

ciumx Aar, rUAdL IJC/ LNLAll Aar, 1.1.L41.: NU AL11.141 UCLrnI

NUCI LINLQL4C1 IA4C4L)' (AL
LISLL
CLN4211.

NM. M4C1U' at4 (LaIA,U) CN CNall,

9C

CILC NALLI,CI AL

rut

atlAL 1:I LCL4li A, 4UC1X4N
LULL LC CLIOLLUCCIZ L.14AEL

« ULLUC4i

N4LLI4C1

444:0

r144L latrl

N441:1:14

&ULM

LNU CNALLZ4C1' UAL, ClIACCI
LAN

UL,4*

rdA,CI LrCLACI Car,LICV LL
U4L4C1' NUL NM.

AI ,LCAL AN

LLCCI. NU

udri.
LL

!MLA NU

UC101. N/2IL

CILL

NraILCI
LICL: NC11.1.'

CACLUL!' CO NU N44 ,C,N u4 UrCCL,C/' QLI£EU 1:14 U)' (1114c NUL in NC, aCL.:(11

NLLIL LCULIX A,ALI

CN rCLN

C.

CNALLI,CI 41U IL:

Lel C4ULi AN NMI.,
4C1CI

Er, tom cm. Lazal Cli,cau rL ULL atrl
LNU NLUCI
LIGI1C4LCL

r,ii1C4
OS

AN
L`CCI

i.cw e,rLdo

uir,o

C4Q14

6E

4ULIC1CILi

CCILCI

E-cd. NEIL,

LNU

LK,
U,N

AUL,NL CCLU, 4m

Quekult. e,eko Lroo,e!

McCall ULM. CL
1:41.!

Ca,CL* NQU

Cr,

Er,

U,L Cc

44 41.ral

-

41./ZIC
CE

RL Li4L: is 41,4LLI* C1at4l LIULC,C1 cu,uo LCL zg NUL' 11L

NAJ: NC,NL Nr, LNLX NUL' A,LL'
UAL, CALr,

CCILCI 14LL NAIL NC,NL C,L,L NalL UNLat NUL atl 01 C41.44C41* ca L4L1

raC

LULL (MAUL!) LNL' Nem_ Lc

&L. CULL

NCGLL'

NL CILCLI NCLL NCI

UUNC4CLCI NU LQ,ACIrl

cc,

exado

NLU

xaLl

CINLZ SLLALI*

rCILLR, 4C14I CU CLLCU, N1AL NALL:LCA CLCU LCA 4E01L AC141 Ld UCILLL:' CO

LLI,LN,C1'

uat C4calux Na
LU

rl.NL:

AC141.

ca,clUl: co
L:LN

NL1'

LICIL
L.I.LN

NUL'

It azzL
41uLui.

A4a1LU LIMA

40411

;cc,

CUdLCI LIICL,CI NA CLINLLU

NM, LILN ALCI. NU 'CC) (41ALIEL is UCLNL C, ACC LC4: EE CA' 4441 ULACL:

CC4C41L4C1*

alC114 atL

ULN:

CL

LLar

NQLL.1.1

uow.

muw

tANAL CCLNUa

zt

INU LLA LEL,' 1:41,CL Oat 4SCll Cr, 9c C1L4U* NUC1 rCtIL,CI UClULILL,la NraILIA UCI C. C14,LCCI' CalaUll. NU LILX,NL NQLLI &Ul at C4 r.tui NCA Cr, WU NLUL c444or1 NI LC ECILULUCI.
caulcic,u uact.ca,a aak4,4).,aL LaLLat ca[, uLtta (mat &1-1 UNKLU' cwt. L, 1CLC4LZ: ILLLL LC4,1.2' NU Aucal: ANciKu tcL c,ccae aa Cc ;Liam attN Aac,cu citLLa ctaLu
CA4GL4C1 1.411. LIC41.1;
ANC,,C,41:1

ISCLLI L

AU' NC4.1.

Cl AA

" uoLaL,o CdUA rat c, UalCLI CU4C1'
ULN
CLc

N LINUL,CI LNLACI

CClUC4CIL4C1' LAC].

UL4U Art. L.5.ru4L' CLL.
NALU,CI c1t44L.4

NLUL CLNLUL:

LINLC4I at4 L:LCrOL

tt
a4ctuu ca NU NA4l AL:C,N acclat ac,mt.ru:cac,au ca ucuL.,.. NU lcul LAaal atcau kl4 =La cLca:L' cl Nab IL au,L! tu.a,a tat uam.: al. kccu C414 waL UNI.Ca 1241.1a CN111. cicL Lux ZCLdLN Eruct!' cLau calcu Cac uNac,,Na zaaLLLE ULCt LIN NUL4C1 Z CU N' 1.14.C44.C1 1..Z1.4 L, 1.1.1: CU, CLMLL al.4EN Lca, LuacaiLL,a'
C,UGLII.C(1.2

CCIAG

acLu4

oxch: au; c,rciultLcus4 ac,,u maw uraa,Liu
ClN NU AuLtaa UCUCL::

- C[Col: UCLC0,41 aluraL,a CG4.

NU' Cl ccu.a au.

1.21.

Na

Cc 4,1.6U CilL,ClU U4.U.

Lt4a2 NU LNU avaciau. LNatc Ltatst LICNU4 LCL

4

Ot

L, U,C1U.:

St
91'

LaNkAl.

CCILC1

aaca,ca /14

LICV.Cal

;Mc

1.11.4114

CIL:L1441.

tcL,Ng. L'UC,NL 1L
UNLIL GLEN' accu cac, LctUL AUX ZAt NU AcuLl caalc,au CLLCIACI UGLCilIcCI c,cagau UctCAN Ql tuatau cu 44cNi. up, Lauu. C&4C,U1 LIGc q2C1.4.4 Coal atualL,a
CACELLI

NcidLN INLc cazctu ctLE' cacEal NAUC,L 4C1 cal:llaa4.4 CU:IGLU UCtC111-1.1 (14,41.14 U(UCCil EN NU Luau. 0.1,4C.11.14: ULACI, NCL lta ENJ.C.1. cdEll NI ucaa,a' al a4,o44 aulicac,a ac,a,a uuu UL C C&NC,I.1 4L..ucdaa
U,N). WALL: (C,
1.1.244.4 CC(LI.CCI

Nculaa. cuaL CLU I4 4uNa41. u,au. all, a,La NU ualL,Ata Cd4L:,a1 gt
OS

it

NI: C4: ;441

ts

Nu ,Lau, Luau!) LL:

alUALIU CLNCilf CilL,CALL: Lau..tu Nil Q. =Au uNiLau dA-G, CLL ulacw. Act Lacuciu CLL tu zt (ULLC4GLI uclu.a,a a&ai. atc,au LIN awLicL uacLatz lcC<l caciaLr

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 60£ 90£

UCC4441:1

z.z:

atu:

LZ:ILCUL0,12

GILL

LUUUACL

LLC1l

NULL'

69

elLmr,o.

MA C1444u.." 04aLLL NAN
121A

Nal

11.!

ULILC1N417
CLU4
41,C11.,

mac

CL

NalL

L:C/C1L, ULU

LOLL

Ade.uci LCIG1Lrl gc C4NULL* LILLLLIL
UCLUULLO'
ULCLC1L,L

ULL:

LLNL CNLA

NLULLCII UCI IL C114CLLULUCI* 4K(ALL: LNA 4A4L:C1 LIECI14L izez OL CLL. C4 4.41XCI ZL CCY4CRG NUU NR UlUI LLIVZIC1
141:14LCI

cht
CLN NIAL

CL4

CUL* NGIL 4CLLL 4e1

va;La

ANALULCI' UL/144411; NULL' 65

1.:LN

4N UNCI 09

UELC1.11.

Ali

CaL3LC1 NLLIC1

NZL waLuazi

NL NALU4C1

C41.44.14

LACI.rit

£L AL:1140*

C441411.10 CLNIZIL G1C11

el1.4rCCI

LEUL
CQCrL

C1lt1r

rral
NmL

LF4RUCL LCUO C14R 1241CLLCI

4C4L.L.

AN QL.C4LICI LNLACI
N41
SL

uNtztv
LULL

uI

ACC1 LULL4L uNLA LNU UelICLLO NU

rLam

CLACL NALL:
LLLN

AN Nel5L. LCNL.L CMC1,1:1

Cala LEL

41

LC4

L1. CUCI AL:EC/4U LILCAL AN ALSLACI
UNCLU* cII LrLC1LR

NUR CLACACali

AL' 4t

CAC
CLLL..*

4N

UNC1 19

Nraha

UCI

LAN, AN

NALUali

uLLo Cu

zuo'

rUAGL NML

UL,M.,41:1

Cil.LX

ma ruLLui
cuu;,.az

Na,d4 CULCL: LUCeLLI
IAN AN UNQ
C114ALL

CC261./

!MLA NU &AU

NL 4all.S141 4,cr4 CLoaL LW.;

CC1/113C1L4

Ca4L;Ci ,CL,LS

Ujall

9L

NALULCU CLAM- NALL: Lai LC4 L.:LQ(4/ MC4 CL1 QUOLI1 LIAR i41,(11'

rclut.o

L4CIA

9L ACLNC14r4C1* LLLIC440

ULLCU

LCLC4N LL

uaLru ANLO
444
L:LN

L41ICL; N/71L

Z9 LL1-44C1

Nao

CLLELLICI LNLACI

CNCLLI RI-114J NUL' CL NALU4C1' L1A

Ad.

6L LULLLLS* 1:141L4L., LLLN

1,,,d4uca

LLL4L: NU

UCLLLI.:*

4N

Ian

£9 AU41CL...

NUR

CLULSCILCI

LAIL CL NALL:ON WILL
L/21

MILL' NALL

NALL;

4/21

LC,

dlAlt
MULL

AUGICiLLS

LILCA LAN

MILO

DEL1r4 dLAI4 AL;a1C141I ULU! 4N 09

CLN 1S4

AC4L. ULLU NU Lutai.41 LUX!
CLLIA NALLL.CI LLILLUCI
LLLN

ULCCIILL

CLIMCLI NUCC1

auu

NI:IL

L1S4LLL4C1

NU

Autuul

LILCA LAN 19 NULL' 44cat. 01,0.11. ULILL44C1 LNL1r,

uaw.rax
WILL

NALULCIi QACL NALL'.
AN uNo
179

LC4

LLIC14Li

dlAle

AI.41C144 ULCA CNLLILLIaL
LSALUCLI

ALM rlEcN
CNCLLULLI

rt'lL ZL N L'ILL
dCLXL:
NLCLL:

CNLir, LL
ULCL

CLUIS4LUCV

LELN LizEIL U Z LLId LLCM NalL
NALL:
4ei1

AL* CLELC40 NLLIC! NML

clILILAA LCNall.. Z9 u.a. uLruaL,c)
LULN UNL.41'
C41

LC4

UNLQUi

LC11

L'041C1(4

r1I aL,CCIL: ACO Luaae,u

allaLSL AN

UNCIZILCI C4 LLILILL NA41-14

ULL!

CCLCCI. NULL' NCI CLLCCII NIZIL

umau. NU
LU21C14CI

NALUali
41LCEL

NLULLIall NU
LUULAA
NJ. E9

1:11:CULIZIL!

cice,
L'CLZIL'

LL4LCI cg NI.U1.1.14r1.*

NALudl LLe!
,Lceo. AN
I

NU

LLLLSLCI

NaCi LUNLA

9

NU UCUMLICI LNR (NALL:44)' a41ISIALLZ £NL( CLU LC4

LCNall.

1'9

LISCLL 1.!R

99 4LL4LCI' 444LL1 C1UL AalLSL, 4LCAL AN NAL; CA .(:1-LSLIL*

ALI4LICli

41144CLCUCI

CAN NLULU4

44r4un

CAUL

vco

oad'

CL LC1LAL

lCR UCNI ULILACI

CLLILICI AULCALU

CiLNLLIL
EL!LE 41Lcal, EC, alc 14LCL:

uc4cLala 441 AL:41,4tC13: 41,CAL. uLd. zta caccuct. tu.a62 NLLL4E1 VZ9) (cilEU ELL ccauda Nat. LICI.LALLI ECIGL CLLL: CaGL 1L'G,C1.2 LU CSC44C4 zUCI: cuAch NAIL wzi.412 cAtucu cac, .1C1Cl ZC4 14111140, 4a1.344: CC4 u41u41 mum.' cta auctdu ac,ct tra takaau <t&ut C,Ca Eat 4(al.224 al NU CZIG4G,t1. uAcc- uctucy.hu NU ccA,4cac cuca
L:121.4CLE CLIELCILIE1

CduLLCL

ZL

udEL,roi
CA LNLAC1

5L

4aL rua; alCCL ;NUL VAR NULL' ucLai...,a L9 46r4ce LANELL.raL Art. 1.:LCC1U WILT 99 ,LILi ra INCLUal NEL
(u440 rizaz

9L

Ear:IL:La* 12a1.4E1` NI.CaLI
CCIGC,ELL
LC44.

EC, C4C41:12:Z4.1 4C1.44

9L

talLL: L, auC441.412: 19

act at.

cacaLEL ucLcata ut444.: Ul uLd tact uccual ctc,a2a, cELN LU,CL: 4LILII,L44 I.C,C1C41 64C.1.2 ucca. NLC111 UULL L'AC141:1 ENUL,Lt CALLS L.:NC-ULU cl,uccictu (w.cl cluuta uc1le,t2 u4L2 CICLU uuLau L,Lt cc Lcact

uu

Z8

L

ui..41*

Eau cccacacz ueua

NC, 4C4<tl: Ct441t.

68

L:Z9* I CULL L, NEC,C1 614 QM.: 99 (acu2 Nut. u4c4413:cc4ca cap, r41 C4114112 19 ccuccLEzda carzan ccAtu` Luau, cAutc! UNUL tut.tuY Nl eauub.a c4c4a2la act= uca,La NU L:L141.44 ENCLECSUI C.0..Y4CLE1INLI L:GLCaCtEl N411:4 ILLC41.E1' L!El caNC,c1 ucuicu Ucta zaata CULL, 9:991' CULL'. L, C41144041: Z9 max LIN L.L1C441,: CI,N £9 cacucoa ckl C, actruca tELCL: Na Cat,CCI: NMI NCI 4,12L4,12. CeaC4LE:4402 r,LLN 179 ocit.u,c

(4.u,a cwa cur.cc, ac ULINL CCa Cucau LLILGCCL: EAU'

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 11£ 01£

L;CC4441:1

LZ:
C4 444141:1'

LAN 99 CU' 43XL 4N ,LNL

Lai &LAW tr4 LiL
4SICL4C1.

tCIL x41L LiLL.,

epti
NGIL.,

u,Lm

LNLZ

L.1421C141

ACCc L9

4p41 UA,AL: NU AaaL xrl c4 cl,NL xmL Axrez.ci NI.ULU lr4C1 Ea EINLI
ULLISLI

NalL NAL; 11.4U LLINLAI 1.4C140 cLaIL CA LCAELLI ,LCI.

Lf

f4
c

QCkL

sz

QCU;
Ca11:1

dLCN,LI
1/2ILLI

1.:LIL4Q 99 Cr1.1140* NAO.
C14/211.;

4CIxl WC; NALLROI

L',QaAcN N4LL!411

Leilt
LL'LULQ ULLICA NALL;44

ACLUA,CI 69 L4CC4C1
06

Lutrl CL4C4L 44ulYl uru NL UdLUCla Aat, C14414Cra NU Ca. Ci LRN Lrl. CA
4L41 LECILLI,CI

riCal,

14:IN
ACC'

L.4LC1 C4LL,NLU

4411410

CI.Q.Ce

CUL4AC0 LG -

C4r4

cmcw ri..1,4; MEL:
4A
41,414CI.

UN41

x4

arcL;CI

ULM.;
16

cau

dLL.Lu NU e,ardt

Nrl di.L.No
4NC4141

NIAILLI NAL!,

Z

eLL4I

N1.1.11!

NalL

1:1NL.r

L&L L4tl1

NU NC C, AISLLL XLLLli. AN

LlfreAN CL,41.!

UNC11.1

NU AL!Ecr CL4 Lat...Ltui

cr,u NU CUM NULL' cuoui. ALILCI xrl UdE..C1
41.1..41411

LLL.1 044LL.11 CUSLU
g

,LaIrcl.: NU

1,414L:

LLII.C404/1 LM.; LILN

ULCI.L.f

LNLA DIU ZLICI
NAL: NIX

CA L:d1..ia* NLI LAL;a1C144 Z6 LZI.1.44 LEL' LRAM.: LACA ;CU' 44414E 4ECtl. ACII,LLI LG 4CLI' Ld NULL,'
LC4L(C101..41:11 A1.5.1.1.1

CA Li.L.cl

1.:C1IL4I.4C1

LA4GILLICI

caau

NE414 1414.C40

LNLal. CLLGL

xmL

uLev. lxlUQ azu.rol,Li NU ACC :LNL:

uLN

4N41L4n uuu,Au
CM4IL.
L.41.11, 41411

£6

CA NU

L4C.:61

Aautu

ENLA4

ucaci

4S4 1.414.414CC 9

4N

L.Eat

C!..LC AL:CI cNI,CLI CI LIalall

ArLLAv

uzdL

CL

i.

LNIC

mut,' u,r,d, ;NULL,' cuzu
644
GL4SU

a;
C4

Aizca. uLLat,

L

Lra..4o N44L C414L1 C.:4L ALM NIX cLIAL! AC141, NLUL

Lic.6AN4 LNA UCYuL4 LNA

LIZA,Ci.LR

umauu. Cr,
1.41.

9 L!GAA41.140*

40

LIAdl.

aLa!'
alA

NalLE NQL.L.! 6 I.V..1.1.4L4C' LL:Ctl GL4SL

ulC1x40

LNCLII

NI, 1.11,41ALP ACL 4CiN LNLA,
NC11,

uuLrua'
LEL

izA AC1

AC

Licalt AMILLT

1:1

41,4L.1.

L4.' 44 L.:LN Llu dll.,L1 4x uo oitAc Ary Cc! CaLILII.
arca,Lru
LCC44CI
CUZL:

4141 ACL:' NU U44141. NAUAN QUA'
ct,

NIX

zauu

L'AN

Ltdt,

ANULLIV NULL! NI IL L:C4NU..r,C1*

LILRL:

C111.12

Cl'a-CC:L,

I
9

ACALLLI

Nl utcada c,(tc,Qtl caucLicu cmu-aaa LGAEUX: 41.Cl 9:CL'

CULL: L,
2.44v.

1.11..talt

L9

C4ACLLE

NU

411.44,12:

Adeatua
OZ:6£*

CLIGVEC4 Neal.. NALL
L,

GLar cac,
acau-

alLU cm

mut clicu udit.xi. Lad: cCaLNA- LENLa EUNL,Z1 rt4L4L:CAGLC414C1:
C111.14

Nt. uraud.,41:1' uta

ucatha

accic,

cal:41.N2141:1

acLcaaa NALL'ACI: 1,LIGla Nam.
NA13.241C,ELl:
L:L4.1

cauc,n.
69
16

Nl LIC44NC4.0`
ULAN: 1:411
L11NLE:

A' WilAr,C4LIL
A4

4LC1

UNG14 CLCA LEL.: 41441.1. AN ZCSA12: GLC(1.2244 Nadu GC44LE

6

act:.

L'Acl.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor CIE

L:C144114

8Z:44,01,4

'metal.: 8Z:44M

ally

41INC1.1.%

44 4:ICLIt NU' 4L 424.14CI UlUalt NE41. ',NULL!' :atm; NAcl. (LINV NUL. =LEW Qe.GLL NU AL NAd. ON (CialLI) Aaary
Cc

Cd4ILL.L!!' NUL" NULL:

Ni

9Z !USUAL!'

N. uai
NC/.'

Cr, UdLIA
NAL: CELLI,

re.XAL:t

4U.; LsuaLav
NLL.11.1

zt atelllall. ZAN C11.111.4 Ci 44 L!Ucr4411Li' NU 44141. NOLCL QACU'Lle.AL: 41. 1411.6r4C1 iLcl NalL CUZIGUL: Cr, Acta 11;11-NL! !XL! U4:11D' 011.11,U NULL;
L'ILLLL! 4Q41, NU',

N4

atm.'

LZ

41074C,L,Q UCILL

uacrua cL

C1

Lcdmv aLcuL NU

LLA!

Acairca'

1.!LN

LLVICA ULU!

ul

4cLL
/71C4'

NaLx

N4LL:4.11 1:ECIL11-1

atULCL! 41Ca4Cc LIAELL LELIULLU

411.44.11.1.1

C14.11.1%.

NL1L1

4L ;LILT
NLXL'

cc UL.4 1.4141 AEU' N4 LILI4EC 1.42141 Cuu ucirL c.1.1.44.0' NiCQ 1LL4LICI LNLACI VAN'

4N cL aLELrLi LG
1.44.11...X1
Lf1.1.1.!

11.4

4.11.6.1.!

&AL'

C44NLX

4L

424CLL 1.11.01

1,NCI

Ca Cc

UUEN

1.1411.L14'

,La!

NQ

Luekau Nall. 44

NML LiuLL:

tax.:

441'

411...!CCU.
(C44111.)1

NaLN ULOCCI IL; LCL

NUL sz

4.4ILLI WILL:4 CCILLIU!' NA, CIELN NJ. L',41L14.41 Ul NUAN NmL

cimaa uLcaLz AL tart, cLuLi LAaaru AdLe!L ur44 L0.1411, CP,CLEXI'cl CrU141 NtalcCI mtc tu MEN ZN41 LULA. N4 rcro 1.!1.1.1 C4L. 6X641. Cc C44!4:1 UNUiI 1441L L11.16.4:1 UNI.c.C41, LIU C4141141, 11.: racCII

cL

uLnLr
ucuLl amauLly Cr. NU itca LAdu uudLau NU Cali; UAN cNalL 6Z Nm r(.41i.U. C4 CNi.' Lfe.a1NLI. amauuLa AM NUL. 141.1.L. 4XL WILLI 01/11 ccuQ elCad. Nal ruetu NZ4.14 NI LCL' NI.L44CCI NL4c 44-Qc1.! NmL LULU
ZCldLCI LUSQJ CaLL:
N4LI.L.C1

112.1.

MOLD' NUL
rLULI4

N.1.

1,141,4Q

CNtLI.C1,
91
Ce.

CUZ11.!

Cl. UACI

NUL' NUL' Li LLULCI MAU ULN
Q0e.e.4 NU.e.L:

CUM.!' NMI-

L4C11.4101

Al.'

CILIA LLN

-

LNlct

1.144C11'

6414 Cl

4; OEM.'
RI 4U1CIN41*

4N

41411.40 Cc ACte.

'm41. NalL LUQL
1.1L41411

NCc r4:104

NmL

UN6.45

LLCL QM.LLI

dlA N4cl
U41L!

di-24 NAO.!'

LICe.41

CN/ZIL os ACE'

ruLL

Cae.A

LI4L4CL.Z1

NriCe.

Calle

AL

mutts' NUL 44iLLI

L&L

1:41C,C1
4X4421

WA
c4

41LE

1ZI114

1.11-14L4

rcda.1

LNUL.'

ciuLL

ua:LLL'

CLUB

cruav

(L41.14.4:1)'

NUL
oz

4CZCe.1.:01

LINIAZ U.Na.1 NU

411..10L1
C1.1411.,

4CLL 1.014IL

61

UUCL41

L4au Luru
Cli1C11

LNL cNalL
LU,N

NUL' UCCILIZI

CU411.0 Cc L141-11 1N4
414.1.;

LIAM rez

uaLi NU QmAL ic UMW 4E' L4N ;NULL.
cuLeki
['CELL'
LLL (4,Q zc

urL

NUU LI.XL; Cc LNU
ON

iLLALf. NU QLA!
GLISU N4 1..,,ZI.CE

L4N

Acru UXN

LI.=
udu;

NLMLAI CGm uLrLi.
NU

CIL!Ltrc L!UNUL
411.,,w1

C1411 4142L141:1

CiLaUcCi

ti.

NAL: L.rauL. 4N LCL

riaL

NL6L rULL: L!CCEL41 (.0.1 L3.1.1 tz NUL!' 4XL!

caUdroa AuLLu Lau alai: ENLA' Ul4XU C1211.."' 1.1.1C1L1 L&L CidEL!
LILL

ZI..,,XL! 14,45

NE., UmcN Cc

Ula41.1.6.1:1'
6.1.1.1-t1C4'

JUL!

1:1:11

C11.4KLI 1.144

u4LL4u cr,

NLUc

t4a

LL:LrL'
NUL'

LI&L.,)' (C4 FN GlQ AuLLrL acLtv mutts! uLeza =M.;
NCI 34C1,1,
4.11:1

al

U1.4I41

LK,

Call.h.LX1'

mat
Uezte,,' XUL AGILCL

(C41.01 NUL, cc

truLc

4uruLL1r, L4ZI.r4.

c1.1.14.4 111.414.

1.0.14IL zz

41S1L' 4c
EL114!

le.11,11
5C

4Uc /214UUL CI

44

Luru

17C

411.1.1Cal

NUL'

NIULLLI NU

4C1-1,411,

GI

Ni. r

ULmm Cc Lt...44 NU le.NalL.

NralcQ GOIXU 444: UXN CA:J, CM, NA cl..1 LCNOL cz ULNLe,' C46.11* Ca: NUL' zalri 011. U41XL1.1.1 441LLI tau., aro 1.1.:4NL!

141 COL

aut.r uN4a =tau:etc, cuatt.
L,

LL:LrLd
cz
LZ

Nral. 1.00 UL1.4i.C1I 64411 LCILE AtZINLE CLCA AN NULL' Aclz !Am.' ctA AuLraa aL izOL 414r1' amc ULN tz cLuLa LEN
SZ

44tIC

C4C14G1L 41.1.1.LE

ucauLzzt CNl zctue.: Wau4 NULL AL
L.Z:L: CULL! LLL:L, 2411,44CCI
L

;Int
z.

LrLrezu C04451.44 NuU CM; Ni

2414

LIG4

UELEE

Ae.

NalL 4C4 Nr, LdLA!
t c cam:

Ca ELNaulc

OZ:0 CilL12 LIRLLGL,

Na

6Z

244 411.

uac uceQLata:
tua. utura ca 11011412:

LULL'' WU: 61:ZS* aiLL: 1'4c4c4s:L, 146644 tLLI 09 OZ:61; CULL! L, uatc,LNLI 1£ All1 L',14 OZ:ZZ' CILL12 L, CL .11.,1411:

tr4c71..

E

atatu

L,

:tut*

;aid 4aLz caacau

c,cL

tua

24411.:44 L:c4414cI1u:

tNec,I.;

1.1.

Nu dcot NaLtt zi c acuu L, DAM: Ntazi si
4LLA t4C1Lr4
C41,41.:L,

ucica2.-

=4 9-4)* L

alat.L1

(cLtu czuicatcu uuw. tuaq

uucl.N. Nis

et&c.e.. (tC, ACMC44:1.:CNL14

91

u4d1.

Lt14C,L* SL

c acetu

zz

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 51£

ucutrau sz:aoti. SILO
AN CCL' 1U 4L4UCI GMLAAL CA ratez NOLL 4Ce!LCI mNQ CL, (mAur11-;) Lt
NLL.ILLI414

ucL4Lau, SZ:4AGLL

AL.;1.4 clCAL AN LUCI CLLLUI NOC1CLIN 4/21r4CLI LE.,UL

zNia' 4iJ

NL

LSJELLI rAL
UNC4L1

AU4S1 G1A4U

NAIL

GAALil' AN ULLS L4ELCCL'

uri.EL,cr
C11-1.4

LXU4L 1SC1CLI

LUULACLI NUC1

NiuLuav

LICLLI ACCI

NC4Ll'

LC

UalUi LCA Nall. NAL: NmL Ca1361:1 4144 Mr, NAL;

-

uNurii

rCt41.;CI rrALIL! CNG1L LNLACI 9t CC4NCl4r4Cli

cu.ruu mau,o)

(15C4N Ji.CA AN

eI4CA CN/AL CLL. CELL AN ClaL4CI LeU4LICI NULL' UILL NUL 4L 441

NO Cc NAL; NJ. NC4LL' Ur141-4C1' NLuLuaL NL CalU ALCI LC4N LCNall, 9E ULNeillr4C1* NLLUal Ct.! CLNU U41U C4 G1C41SCL LAN CL1C4C1' Ca1340
1014

RNLI

LLL
NC4L 9C

NIX C4E4N

C14

ALISLI

m.a,z
Cr,

L4ELC4 Cl2tLe NC4L,

LC

UL4

aLsw

Qat'

4.4al1 AN U4LL4U

UCLIAL N4 4L;r44 OIGI

LN1

C1LLL ,ALL: LLCL

N1L

NALU4L1 RNLI

oaL,

1:2C4NL .;,iC11.1.1 61'

NUL

Ld C,
NUL.

Ls
%

AL,' 441Sr1 AN NO LNLACI Os
41.1.11.

ra,Co. NW
Lkal O

NCI

ri,La' NAL
cuaLau

cauxu

Uri=

/4L-IL Ued.' C14LL6' ACCI LN14 NALL: C1C4L NSC4 LILAC CalL me, N4LU4L NA Nad,la 4Qs1 caLA' AG
A4

urccLzd

UL4XLI

441414

C11.1.14e!

rlL

UZI ACCI

U411AU*

Cr !LA NU
N411.;

41111: AN NALL:41 NALU4CU UNIX

ULLCU CAN ALL
AL'

Ki-di CAN CNLA mud R4Nl vo.LLL (aL,41L4) 441:11 LLUZIAULCI LaILL4t. Cl NUM. 017 N44r1*

ittu Lie& m4 Atr,o CCielleLCI ULN C4 NC,.
4N A4L4CI
C4 LL,QL
1.41LIU

411111-1.

NU 4v.ci ruCI NmL
NEL

zs 61C1.1* AC14I

411L LICL4C1

NU

E4Larl is
LOLL

AC;

caau

NLUQ tACal.

UALLAU:

cr,

m4

CILCCI 1141.1

CCr4L.:Q1 >ILIA dlL,N4C1 LCNatl.. cs CL' UNU4E4C1

Aard.'

LkaL Aard. LCLL 1-4CArrll cdici mCNL UNULI
CUZAR4C1 LQ

ULN CU' CaICla41:1

64114441 AN LMLI4CI LL44L E4LCI 1..!NCA' N4 AVM i.e!LN N21L Ca1.44`C UENZL CCL zt cd, 4U6L UC1L140 UU44U LL4LLI ULU' C4LACI LNmQ 4S4 e!AAU
1.4C1Le1E4C1'

CALI SULL C4

44

a14Ct441:1 eaCLC1

;ILL!
ACL

CGILC441:1

ss NUM' dUCICI.
LACCI Ci1C144Cl

QN411...

NU 4e!CAL NAL! CA is RRl1 LULX4N4C1 L4UI UUU CILLU

4C141

La.Neamai uu.L.Lu NU autnciLrt, ;NUL LOGE Nu Acuzu
14'

CUCL Et

Ct14,CLI.

ALL L4NQLLI

Nurci NU

4NCIC11

4a11440

4N NUL

C4L4L1*

urca.40

mA LIELLICI NU

ucdazi

Nrl Nci

NALU4CI Le! Cc.

NULL'' Al LLU1 MACE CL. CA NU AuruLu UUC4 4N 9E LILL 4aIL4 ULI C14 ALAU C14C14Z LULN 6uaL.A.' NMI- NU 4r1.11.:

,LCLL' LAMS! LLUCd4CI LILLCU L4C4N uNtaix &r, LCL NU 41411: X4LL4CL CN/ZL UCitILC LEL CCUL1 L44L:t LAN LZI44ULL1' Cr4 NE; 'CCI 4Q4C1 UNL4C4 NM. LUAU uelcaL CL NUL LNLACI st

NU 0.41.

AN LC4 C1NLECL rc4SGL

Nulti NmL u,aL LLL 44_a4
Arita
tat4,

rrur

NCI

kLl'

LS

NLLILU'al NU 4iuL) (LC car, AduN cCIAll AN Aci uou.Laail' AN c.ii:61 Ce!LI-kl LLL L 4 rcuU AN Nla 917 IZILALL.L 1.1.44rL NAC14N NILLLICI)' (SA

4o Er,

L.I1U4L

LAcisi

uo,aLL)'

AL (ELLS

LcaLt

CLLICIc LG WALD.

(N4

lalULLZL,O.

allICLICL! aQt.ati.a C41.0412:

UMW: L:NC414 st
66

,ICLL' N144 4CC41;

ULL:61., NA4UCI

CN CILCI NmL

zaitoLa CG,LLELL NU UCIC(41:l MUM. cac, lUCI Et/ uct miLtaL. Clcal! USGLc 404:12: ULU
U.LhLNL'
CW.
G,GE,

cauLuc,c,c
EEL,'

uu.a,a CULL::
9' G4,

N4C4CLCH

sc
LE

IL!' NUL LIU AGC4l: I:LULU' Nu Lac!cc,t
CLF1.41

LICida.

NU

AU UZNCI cUL: ALIO

Eel=

IS
ZS

urucp:tl

uuu.ca

LMOL: NLI Aua cuct Nem. xe,v.

am; QC, 444.G11. UCJA:LCII
LLL

L,

LUIUUL cauNaca
ZNUL,LC

ZCILLIC41.' NI: cL:Echu41.` uNchwa NI tctIlLea ccICALIEL UGLC3.4.C1 I' Z:ZL L, CILEUCILCl: cataaLL: ELCILL!' U4.241,1.41 [ICA ctLi alUI.G4CCI.1NU L,GC,
ULIC434412

L,Y4.124CLC1' 6C41.

Eg

ILLa,Ua" c:ILLCV Ncca, uactc,'
NL,11

ad. NU L:Nea:UL4.1. 144, C,V.24 4414 L:LNAuca2: L:LtLtLE uctoi.:uutLu-

It
ct

Z:5'61- LULL! L,
CAC,

Ca LZ4LLNI. ZLILLU NUISUCI L1CLU G4C44412:
C1LLL: L, C44414,C12:
4.Ca

iS
SS

c,cL tacuu aataat ZGaltl.,C1 uauusa..a uNduct,a al mum. at; ucu.LL ccuu: e,t4 uact.a,a cC<l auLau- aLaactusi INUCLC: cztNat uutc,Lu caatt.0 t.c! ac,,ua Cl Lacu.ct

tt
st

ICI,CLEL 1.1,1t

Z:6£ ;NEL caucucu uacLau.ct
c,c,N

LAC

cuta4v.

A

44(4' UL
LUZULD.I.' WAIL NU cilCUI.

caL,

LICUtLE,

,&

caucucu
1.1.1.1,LE

NL 4uuN3c,a'

tl UGN4L. calICZ/N

NUM::

AL

Lima
C4CILGL

c4, ce,

9g

LC,C1

mum.

4444: L:14L4Cl rum. Lac, caccu Chalk' CE,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of91.£ LIE CVISION PDFCompressor

711!)))1171 11D117:28 71111,

71V1+1271 11M:28 711157

1`71, 71112'1 69 .15 C'01271 Tom trDniton 5s7n ourrni o,n15N
,1,1375m71 n15N

,0,115N N11 70 .15a, nn1 12252 11'SY' nn

.rnnin 1,5N1 tODiVirl 11'21 ,N271 C1513721 NTN r151172 n5,nrin

137 '11X1 n5,5: onnN non orn5N lirtz :onnrr iin ,-nriN 71 oNn ?11N on5 wan nrr 12rn5N n51r rn5N rIT'N ,o,non n,,nn 131, 12D5 ntly o,115N T'1 15,N :onny7 1111 ,-noN 72 nn,vrn 025 NT37] rrn orn5N n51r n15N nr,N ,tprinri rn,rrn or 1S7 "1111 nit 025 Tna runi nrin In 73 ?11"/1211 N17 owl nn wnin ism5 15,'7
Tyn

,no 5271 1N,2, 1'5N nroN 0,no2o uipui trrnr inn 1215 larn 11121 17 58 .1:3,1771, 03'N orrnno 051N1 nanNu rin15tri nonn: ,on"no ynt: 11157 '17,1111 rin pri: 771N ,1117=11 1t7N trnyn 115 rn 011 ,orn5n nt nrin 1,N1 own :orrrnanto 05157'7 1112'1 59 .nt11,5 11'5t7 n5ro, nlun Tor,
11 ,,n N' 0513751 ,11'111t11N nx irr1o5

137n5 ,Tn:ro morn .15111'12 inn r1 N7 oN onyn nrt on,nron

111No NO110 025 Itipan 1yn51 irnin 137n5 or n
,127, 5N

n5,5n

1'N 12,121117,1 Trn

Int 121'2 74 .nnlo rrnn
TN 75 m1]1'p5 on3vt,

MTN 12515771 "n '772 117in rrayn N ?N 11'N 1:125 irri 772N 52 60 oNn .715N71 n1111 2111 D'rn5N 5xN -noron 52 o5iNi ,rnrrioni linunn 177N 1T Imo 61 r1,:115 15,2t.7n `'.NY Nrn 1,1N7 nmon

,1n11171 N'Y11 ntriN -ry now 525

,o,m5N Dv now1

nv75 inn" TN .021,2 7721 riDinn nx 11,2n
.12:572 rra 77N 15N 12111N

n,,rtn or: IN ,rnn 051371 inini,v lroN rine7 nrr, ;15:75 ,121r5N (0' 115N) 1T'N tora 62 n01rnn12) Olorn o,non
.Trn 1t,N rem 11'1' TN 63 ?0711'7 Onwu TON C'D.T117211 P'1 ,1"1"

prim 15 1171111 Jona nnynn 1217, ,nto 5tri loy rrn n-ir 76 5N /Inv '12 15 rinN .tro, ,5v2 .n-n:n 157'121 1272 orrninnun -itoN n5ni5 ,1N1 rn,n5 tvpm 77 Arsinyri nx :nix ,n ,y1517n
1251y: 1171711

-

nr15 orb lirra -itt;N oviNn ,11112'1 ,01,517 ply In 0111N 11't0tX1 ,n I,aon 11N rixT: ;11't00 1171137
TN 64 .112y 11111N N' 4715 to,Inno 11N
,on5 111?'" N17 7f2N

D'121117/11 111ay5 Itor

7'1571 Tom 5:: Nan 05111 rix o171n5 Dran 5Ni ,orn5N lov 2-107172 127,2 21U ntpy1

nzmn 5N1 ,12,n15N

riN 1N1'

oNip, nrr do,n15N5 onn-ny -nom

11'2

rim! 5: ,n52,p ,loN 78 .trovirm nx :nix 11,N 0,n15N ,r1Nn nrrr ra05 trr15N -rnnn 112 ,n rn, 13'N CINr; .,577 ,niinn 11122

,o1,5N It:7N or: 65 .nn5 rnt,n 71 15 .tonn two 7137 1N1, N71 orrrnivo ionno, tom orn 66 ?0P11'57,l? D11%71
.5'11 rnt35 12T,

,51N 21t71 ,1171371 tn,i,riNorn nnonn ,517: o51N1 67 an nx 171 5iNm5

15Nr N5 o,Nulnn rrns itto

15ron 11 rpm onin ¶'N

C711111 12n :21N711 ,rnrrionn 1171 lov '12 5N NY' TN 79 .on,Non

nnnt, .01'2 N51 N'11 11'2 711'112;11 ,i1D11" 17.?li PK N112 1112'1 68

1DV TnN .nip 5:,7 1VN2 12,D1T 11"nt ,N115n ,rioN 1T1 051371 -inx ,1225 ,1171N srrn 017 Trra IcoN n5N o51N1 so .71No 15111 1,5Y

11115:7, *alum rim 1t1sr51 rnzth c,m'm

InTro mrn 2117 int

:1321Nt3 171+1 .its:Tipti :111K 11Vt4 ityln Trt ,nprp 'VAN :111314 57 .tr7115/sz x11,7111 :nn512 N5I51.n,215711 Inn.) rrr nx 1111 nx 1]1117nn 751vn
,111 ,p115 trt'1177 111111711 01,17111 intim 1,,1171 1111 - tnri :71,211,2
1:1111I1

mop N5i orrn mil 1/11N rarrxa 11375211 TN 81 .nri nyn crrourn j77

trrnimn 12111112 71:711, nt prc,nv trtrm nntrnn .nny-r 1111,41,.) 11 n-livti 112)Ti1 ,11111 1115711 nx rilmon .1+1'1x '1111 11w1lp '125 prara .7121, '7111 In try-non :raw nyvniin
.1'171131,1:141171 11Vt4131t2

59 62 63

ntrrnx ia-ra nnn.t nninn .12,23:11
.15,1'11 1 112 126002 '1 :1117

75

76

.nnwtrin n7111, inn 1'1 + '2 Ann Inn :15141r+ Ni7
.512111), +22 nnn

:E1 ,557 plY 111575 nn] train nny 11l-r575 ;ninny nnnwzn nn,n,a5 ntrn, 557n35 .nn5 1121,19 nn,mn

1113 111,14 115N

.nn5
.119:11

nn5

'mil

80

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 318 319

SZ:44,G1.1.11,C4441111.

4111:

Num;

N4:11., NAL: Z9

rL24*

AN

LUU NALLMO' ClOC,

Cll24440 4LLI CA
4L;41.LI

AL

LRN NALLI,O C4

LLC11-1,

INClULI EELdL WI1C4C4L

EULQL

rcaaL

i.ultaz

6Z QI;1.4;
cam

AU, UCiLI44C1 Lad, NACaIN EXClELO' NI, C2mi aLrau 4e214U C14EL,L 1:61: EUOLL' N4LU44 NLLICL 444L AN UCLGL4E1 C. LLULI ENLOW C1t444v1 4144uur 4E41411. AN Nall, ;NAL! r41...1. NZ. UEN U4L4CI ru4L1 IL 19 Lk4'

qui;
C1,C14E

f'9

MEL!' ALNLLI QLGG

UL4LLX A44444
LULLACI 1.!L.LIC41 N4211:,0

-

II4L.N4C1 ,LICVOLL!' LAN

CUBE aLcie,

aarte

UNt240 44 rLLAL aLcu Lzi,4t izaLcu
ENLA COL44O* NO te,Lx, ,t;tIL

N.4,.u.
CC,O,Lii 44C141-LO LAN :14eirt.' 4Lzr4L' ,LCU C, UNra140 LOELL4C1 Z LAC-, L0 u4 .614 4L114 LNALLI,O Aar,UCII L.L Nail_ NU C,O,rl CEL E4LE1 444U C4 UL.4U 1Slaa4 =LUZ U) t LT1CIE4O* IVO O, La.4 UNOLI
U44LU" 414aLa /UL

L,ELC,
41Q

kLUI
9S

altwit

aaU 4414E

aszi NU AL MX,LLL: R4 s9
LC4 LVAL

ELLL EN M. AL4LX NA Ci 44 L,ClrL. ELUC14 1C4L MAO CaLLU4C1' LzoaL NA,L ,LCIA C, L9 UCLOL,O' C4L LIMA CU 4i..1l4d1.14 alULLLL ;NUL. NALLRO NLizaz
LiGEC

U4L4Q

tULLU' ELX444L: aLL,

It;

cdiuru ;Lime!
g

LNA

99

COalLIC,O'

LILRU

L,CLCL

AtZILL

eixE Ne/IL C, 4EQL'

UC1L4L ,ELN ELN
1,

izru 4c LG ;IQ AU,NEd'
L

Lux' NA 4a
U4L4C141:1*

mat. LCL

CA C2t441,4L* NALL;

AL.i.,ara UCdOLI C4

Na c, =ILL* 0444L mama

NA,L 4N4Lu ciza,Au Ltaru

at.N

CiCiLLC440*

E,L,L Ord.'

ULA

41,NtL'

L'ACI 9 LLI4LL4* LU2LCi4 ULN NALLRO*

UOLEI NU LU4L440 UUNCLX4E1

CALM Cidd

ZQ4tI NALLRO

44L* aQ2L

LIOLE CA

44

4Lza

Luau, 4u.rax4Lm 4;

ECOL AUCI

;ELL

araza

CL ,Lue!L KCl XL LAW'

40 um. Arcae,
NeZ1L

UNLEI 441

xaL,rt.

9

LILUILL 4CQLL

;um. Uctka

NA 444UIV LCL 4LL4 Ncrit kll1L

2aiza40

LIME' NU LU4Le440

UC1NQ4E4E1 6

44:laza.

;CO
LI,ML,O*

aQLL4I
4

all

N441

CCC,O

EL!4Ct40
4LCal U,L
UNQ

LNLAQ ENALLRO' ONC14C4E1
COIL

UNLQL,C1' ,a1 UNral4C1 Cod 01

UNCZ,O LL,aux 444LIO ,CE,LL ENALQ,a' Lnicatu
4C4CO

Ea;

NU'

,t,LL'

NALU,O

ti

L1S14C440i 21Cr4

24

U4C1 I,XULL CCU LNLACI ONALU,O* L41C1:1 uxaki KU 4L.411 N4LL!41:1

Z:1'

CULL:

t21.41; NALL141:1:CaCI 441

ALIcGra

5

z:sLz* aLLL
ct11- Art
12CLGLACI

L, 4A:4r:cc!:

u4n

9
6

c,eteuGC(.1.
1%1U

ucaLai: cta CCCa

NU our sa uaoLcada: Lca EcELL. 4,ciL L, WaLEG4C1: NAI,L:41:1:LEL1141LZ41.' MALI 19 Z:96' CULL:

=La:

LJl accaNu

ECAltaC,C.144 C1L1LL

cc

uucLaut

4(11,

L441C11.412: 411. 1124141.41 C41.

01

C,LICillt

CI cacccau ULLL4.1.1 1.2C4La1,44: IcCA 24411:41:1- cac,

4A: GC

99

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy ofOZE CVISION PDFCompressor IZE

1!2121/71:29

V121,71:29 n-nr

71T17 717 innirin 0'717371 rrviri or: 0I71N1 ,71T71 o5in onn-ira nnnttn .nr rim nr 1557111 rntin t0117 26 .srmln 075 olr, m51 ,ririn

mnni

ton .,ni5tt 17K ,niitt -ixnn ,connato into ,15

,Imon rito ntoain rim 17.115 711111 ,0717" r1N1 rris, rim 15 limn 27 .ontrn oy 14711 N11 Ran thlyn1 ,71r1 0171172 1122 rim 15 iin5,rv1

,o,rnttnn on ,n .0'10ruinn on ,n Itztr m5 on ix .02,N0112 NV"3 13N1 032112 i75 ,0'1'nttn5 5rn71 onsy 520 5rna %iv, on 13 *on= arn .on,mon 57n yawl .on5n rra 1wN 517 *my" wrinn n"nn 01,21 ,1013
111iN 017017;1 12

nnyiri rnty5 iryn 12"N ,17317 "321? 1731 ton .ui5 rut col 1iri5r;)

28

075 nni 29 ?07,in5 n,n5iyn ',Inv ran V'N nlnn ntoy N17 vim "inly 177ron1 o"inrn 5m lttinti wt-i1 in,11),n trtyn Ian= NI? Inv ?1117111 V311771 11N 13'I717 N41 ,rnt into 'V3N71 ON oyn 5712x'7 ,,rin"i ,-intz 30
,0112N17 nmtvan 11N 13'71'I7V 1N'arl 172N7
31

trirnn Ton n,i7; xi5tt 071,3,2 NI Kim ,1017 '32 5tt ria rim 1iri5t7 14 rito rnit iiern 15 .7112117 '32 min 5117]n priltz nrn mato riltz not Irtoyi ,73'0071 '17013 .o,7151yn

tn,n15m rim rimy ow '3212 nntt ton donntt rim cox 1in5v) 16 1121711 1VN o"irimn 17 .211371, 77 15 ,075 au" mon .1111N O'N'T'

.o,unirrn 0"VIN71

in 1171117 '32 '2 ,rittrri Tyn vim rim 1,n7in5 11N onnly Inv ui5 1711 ,nntt 32 vntrir pro '7 7117112 o,n,rn latt ,rintt lint 5,13 5s1 .772 rr111 ton .irlytt rut -win yin ,171'2
o5-1115 town i15 tz5n;
5tt iin11'5ro N122
33

17,tt orrittn .nrn ov-isr onto ,o55,om tit 03'N 057115N 510mo rim ivra .710110 o75 rii5ro5 trt, 5R5 rtt - orn5tt "1y5nn riayri

of

18

.rarnn r5tt .naito 15 rr7n1

5stt 71031271

57 a07,105 rn vim rrinItt 172"11271 717 ruin mrinrtin rut irprinn
mon5 711 rr5mn

.-nntzn

17'n 'n ,nyusri 511 vtomi 5m ,rintz on a0n,5y Tx15n
..iirittn 17111'11 N,71 .9rimm rim "IVNti yin ,:irrinvn "12 rito

wisri
34

57 rtt 771,3722 N12" 17'21 71'112N12 trni5m ton 17'2 IN1, On 19 .ni1rom15 ton 17'2 1N11 into i75nnni inir ,-nnR 20 .o,n15m5 nrn

rn

,rromn

milyn mon -rvn "MN nK 10"5 UN on=
35

.517,-57 min In,ni'm Tn ,nirinto n-rrn rtz wni5m

-intt

*inn' norntonn Ty715 1111 rnm nano 13171in

.tipm

nay ,,ny
nrnnn on
37

5to 36 ,-intz N111 ,ryt? orpritt Tit (1rr57:7) 0717 11211'1 orn5m5 .trin intim nm 1m5nn 5to

orrri rom "tot 11N V'317' min 21 .0212'V' 1'17N1 ,i1M11" 1VN N121 ritta 7188 7181117 021'2 n177' NI? 22 po o717 1171

,my itn9"7;

orii5m pima 0'10121

23

.o,ni'm n51r yvini
24

.-ran miry on5 n271 5nirin 1'N13 ;117N

.orrriaa i501 13717 37 rrin1 ,071'117111 nn-rmn ;ran TN1 ,rririnrtt rim

-itty '32 rim (ol irinwn) 38 timminvnn O75 Tiarin ,a,run 570 ortrini mrtynn r111ron5 otorvr1 iutvn .arnnlron) nYis 1111 nip rim col irtnvn) 39 .ivi1n5 1177' rVn
.1115 nvnivn nipn minx 1nly15 n-rvn 11,5,5x1 n-rmv :n3ntin nivri 'an* pi .nrrn :mon itvn .711 Y' 1511 51) :nn11t45 n11v.t3n 1511a 537 tn-rnmn Tvn n1111n "1,117 :1111 rnm
.85:7 711117
25
31

lavin 117 (nniatt 5v) 17317 '32 1tritt5 mix 0'3102 mai Jim, in 117,171 0'71117N 0121N1
1N 1111171 ,rintt 71NT

mon T7n5 7i trni'm "1y5m8 norm 0217 orirt75 ,-intz

25

ornm,

.nnix tinamn 17115 nrt517tin 111 nnnt n1111tn1 51t5t 1m5 :DDytivn2 KV'3 .vnym nvri
.113

12
15

rimm

:713/D1771

35 36 38

.4:10 111117 '1:7112172 t4111
.71,111117 wrinn T1n7771:71211T1t4:1 711'Y'71

19

20
23

.73 ,65:7 711117 '1 :11/3111 11.41) 121

.1,171vra :1737 11.93D

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 322 CVISION PDFCompressor 323

L'ACC441 6Z CULL

1.141Ctc1 6Z: CILLL:

NXA

czim mut.0 NALL IILLLL 4AN QL14 allILLUL AUCI LL AN UNCI IS CLLI-LU" 4LiLLL LI0dLLL ICA ;ELL' N4LIIL0
/21ClI.LLCI LINLLILLI

iklLa LLELrli
CarLII0i
4L NJ.

AN

Lc

141.

UNA' NCrL CLL 442,1

=Qui ul

Nrah

LILL LLICI LICLILLLEV

UNLULLI

ANL ALIO

ULN
UC4d1,*

,ezt

CICINL CL

LCLrI ECLACI

LNLLI LUQLCI C1GIL LLAN
LELE'LECI* ELCL CNALULCI

4C14i C1C4LLQL0 UCIGL
Zs

NU NALL

GILICICal*

UL

Lai ENLQU'

QL 1.441

alNtL!' dLA cL

QL LLal

6xuav N1L 4NralL0

WELL!
NU ucu.tu

&L4' rLUL A4EQ0

EL 4LLAI ALM

az'

AN

C141411:1

N4LL:J:1

ENALUL0' LucLaL,c1 NAUAN
CANS

&ram*

UUNCiaLCI LENLA* E.QQLEI NeZIL NU LLL4 ULAN NLI ALULm QNLEL0 LICI £c ANELLi* 44Cl NAL! CA

cuc;

occ,m
LJ

ramAL azALL.ko ILALT

tit

CaLCLCI ALIO AdLIL

NalL NAL;

it

LLL4LQ
LILN

LILL

AL

LIL4L4

LIELLT

LaN U4ELLal

cuuti

41A4uci

CLN

ilamcr 44
AUUL/21

CNLCI LILL

UtClij

rdxC
416/114LLLIV

utA411.4* ,LraAAL NALLICI >via.

CANAL QC441

LULL. t4LL NCA LI41rala NU
L0LILILf ALM C4Q4A
Q441LECV
`CC11.42

cL

UNLELCI UCI
Es

L4LI CrL LG LNLAQ

;Ka& raz; 1:441. UClii1ALCI NLf
LAND

NJ. EL

CLI CLLIL LL4 NALULEI zt
LULIEQ' UNLLL

6C00 azaL CLIO
NU
e14S01,

UELCLLCII 4A CLULCLO
L'CLL

AUCLi 4e4c,4L

(NALLILC)'

Ni Lr4LL:0* ACCLLI
1.1,LL

xaLl ciNu

uKar
EL

0L6

Lc

LI4CLL' NLLl
xmL, 4L1
6S

cLCl

LUCL1

MAL

DUCAL 4U4i UNLA

uen,c) NU
L

CLAN NALULCI

tt
Et

UUNC1LCLIV 4ELL

9S

AUNQLrLCI. NLLI

NIX LL441.46.0 LIUNQLCL0 0c L/LUILL*

INN

AQ4LCI

ram

CA

ILLULCI
4C0-1,

CYO ISALLtLCI

EQLLLLCI Cll11LCQ 1.:L4c

LIME'

t:mu ut.xaAu
LIALLAU CrL ACI

LUacAL!' NU L4.6.0 AL
LLNQ

trAu

N LIaat., NU

2444

Nall,

1I4C1ALCI' 4CL. QI.0 QL: LULL'

C1L0

tril,

Ne21L

LILELLL0 L.CLO UL 09

AiEU LCUO AQLte.ILLILLIIEI LLELCEI* 4A LtQQEL LLU C4L1

QCA' LxLIA uu4e4u

NALuci

111Q

QicLis

cam!

LcL

LEA UL4CL:

U4/24* N411- NU' LLL4 LNALLILQ
ELLEL LG LIOGL C4AL

LULLL4' uaLcui LULN LNLICE1'

NIL LE4E4 NALULCI 4EC40* NU CLN
CiL

e.,c;c;
19

40 Wtxut.
..1C4L-L1

91'

NU e.,Lxist.

wcal
1L CLEL

LNL1 LIalC1LCI

N1IUQ

ULNA NO

LILLL LcNaL CaLL0L0 Cq

xAal,

cNah, catua,C1

GILLICI*

cezeLoi aart.
ULEI 1:4506.0 ULTULALI

cL'

NCI

NALUL0' L'CLLL' ACQU LLILI-Lf LmUm

4ELLL' cica 6uaLA ZL ANA EXUELCI Nil
LILLLL

tacit

aLCQU mLAu NALLuci

Z9

cL Lt AL' QLIUCILLCI um L'U NUL LNALULECI LNALULI1 NALCO' uoaL ANL Auo rim Nau. ANAL caLiacr unaL NU NALL LaLLri.
QUELIIALCI

ul NUM' LIMN;
179

ucLaL,a

INCI £9

LEL, CA LLL4
NL,C11.:

NALULCI

L.;! EL'

cama,ci

LaIrCI UAAL LE2...z EL' QNQLZLEI

NA1LIL0* L'CLLL' ACQU alt.eacwi

;n_

LULL LEUCI
NAQAN LICLIC* 441 Nu.s. II4ALILI AN
NAL; CAC r1ILL41 NLLILLI AL an
ANC, 61'

AmuLuav
Lsial.: OGL' CA &NCI ANz Aard, et QadG4.0* ELIEA LUZL'CLCI ULL

LL

LIQ

WI; U4140
LILL

LILL

AUELi* LeIIELAL AN CiLELLICI LNLAQ 4N4LLIL0'
ULAN

LLL4L0'

Lel AL UULL0'

UEN L:41.Aci

rudlu oc.AL LCi4ue!'
NFL

414411.4

ULU' NLI Al

CLLULCI NALULE1' NA

cuaAu

aLr,c) LQ CQQLrL! Ce/1400
LNL4Q

AULL'

os

ANLULLIal* QUELleZIL0 U4LLAL:

cr

L.d ULL4* Auci

ral

xeaL

Lcallrl

99 aILLIQLCII AL

LELGL ULC/IILI4 At4 CEQUU LUAGICI
Lan4c1

AL4u- Lt,cut. ;coax
Auct

LAuLz4rt Aim

hlti

CNalL Acat.L.,
11.14

6CZ461C1Z0.111 I.E4L1
1444C4: LULL Natl.

L

b

u

L'4SCC4,11.:L,N,LL C414
CULL: L,

17

ZdILNI.

1,4440.: LULL CN411.

Z:901:

L444

96

c,ut Nau. N4u zucAr
1.!dLLNI. NU
(11,4.LCAL

ucc,tco.la ltN11.11.0 ECILLNI. atctLtEL ttLc14.4 NUL,.1:1

CSC,

ZCILLNI"

CANC.44C4C1

1.:ULLL:'

NU Cild,tql.
L14,414:

L:412L1.412

LC

z:szr caw L, U=444: U NLL Auct nut Nat. NAL:

Li?

LtatclAct,ta

LCTZ

Nl

UULLLe NU cild,LC,I.

L'421.1.41:1

cc,c
o

Ltic,ct Nat.

4.att.(S`

241.

Mat:

CLACCAU

NUU CE,N L1N

MUM.

Cc (1141C4UL C4C14.11

Mina:
C44l4

Clull

LICLGLACI. CiCt4C,

£:L'EL!L,C CULL L, CaLINCLZ1LeILLNI. 4111.L(.4 LtdiLNI NU L.Ntlice. 12CZ,N NlCo. Lctu.,ct c4o4o441: LtdtLNI: c,L (actc,u ;cc, Aocw uattL4.4 act uctcdc44.4 Nu C11.12.41:1 CaCILN CI,GL44
1C1N2,14.4

awuNaCcw L'ALEct:1

Mud: 46ZU.

C4.L.11,

act c4c!tct

cCd

UCLL

41.4412:14C1. LLICU

9g

CULLA!'

aca caumutu cptuca.' awcucu

L1C4GL/1141:1 cCa Cl.:41.4CI:

MUM At

44t

61,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of tZ£ CVISION PDFCompressor SZE

L:CtCC4CA

6Z:

CULL!

=MX
cUOL,

C41.1., QCQ1.1401

LLIU ;WA 4/14CI.

1.14N 49

L;cou.

Cuce,

;L:nd

LL'ACL14/1.0 N413.140 441 4116.40

al-6M1 !MCI QUI,QC1i r4di..4o 0C4C0 L11:1 QC; 99 2441.1.:4QL CLC1441:1
AtcL 1.1Na

;CLGLali Cali crauLo

4aruo.
;Cartl.'

CL:LEaL: UNQL1 Atli
4L',04Cd UdC44Ci 69
1.:C14Q,C4C1' 110

tai6,4
119..L11.0

oc

rlI441.1.14C1.* At4

AtIUQ C1.1.1 ULU-

QLLsu
Cora

!AN

ULLICit NALL;(.0

1.1*A*Ce

acu.
LANLIL.

ucLoixo

4N1.11. 011.4CI
1.41.34

UQQL,Cle CALLA
1441.1.1.4C!

c

E41LG141L

Crc LICQL

z

C;

CCILCI GQ ALGAL

/A;

LOLL OCILLLI" /Ar40 C411.

011.1. Um L0,1 NALLfcCr
Atu Ld LQ C1C4L44

EraUli
11.

9

11C1Atq4C4rl 44C1L11

LIU

C41.11

C4'

LIN IN411`,41:1 :441.1:4C1' LICCILILE
L

9 1.1.41.1114. 1.;14L4l,

WIN
1141.411:1

41.1C1..P

;NeAL

41.L.440*

Ni.ra

IMMIX
1.144CCI

QI-C,,LT

UCCILIUla caL

1:04. ;MAO LarCi
lAtu LNLA INLZ
WAC4C1 AtLZ

rigro

444). Utr44C1

La!

La1410 Lki.

UNra.o
LkLI

LL CLIVICIE CleICI. ;az IMO 9 C1LC4Lt dELC* 141u1 UNQU' LILIT;L: ;Cal Le! C4C4U0 3441L

ELN

NLILL',41:1

C41.! 1.1.14L

ENLJ.

4214

LINO 6 LZI,CCI. eto 444ereaL CCL CI.CL,41

!Mi.&

NU' 114ELL

QU.C1 1.1.144.0

L4l LQ 4ar4uoi L4l NalL.

WIL.1

ca; moo

NI.LELLI 1.441441-140 4L:C1 1.1.0041. La WA' 4441C11; Cal/AL

CILLL! L,

wccr:
Z

ucLcuct.

cacavcchAuctua

caLw, LCNLa
GLCUANut.
UGLC14C1

aLL,L2

ucc1cct44

c4 LIGLaAta

CAL,

rnutctu raLLLI clacacu:C41-LCL cto.a
autatti.
LICLOLcra
tc114CLUU C6102 4CCIA: LSCLCILICI

c

L,CALacp.o. SQL

utaccua cauctaLc acicLaa UGLarda £1.9-1719- uatc,o, Ccl
NU calm.
1.!CCICLI

cac, ZLI.UL! C6L,4, aKC41:1

&Lail' CU,
L1LEUGCLU

NU tilL!Ccal ucacctoa. c,cittLE
ucc, cc,caL`

ZUNI:

11.

zz8-9Z9' wawa ca
ELtLy INULar
010.4
UCc1CQcC1 LICI.CIU

&mu caLLu

;GC,

CAGLall.C1: CA:

LANUL C4

wiz'
9Z:L.5" CULL: L,

ctKaa NU LNL ucttaAm.ta C. tcLaaa uGLcacda ur41caz- ccauLl
LINCil*
C,GLCIACI

uca4u444a: 44aClUt
NL,LU,12'
1.1124

LIMO, L9
69

UNall 4ULL

UUEL4C1 CitarL1,1:1 CLAM, LILI.C4,11

Z' 9:
1.

CULL! L Z44tU41:1: 44,

ULd:

C4.1.11

ILL,i'440Cal dCl datcr:ca.

uurL AMICCL: CZ' z:g atLu

eadi.4a cnoA4a

L, 4c14t4cd: 4a Lulu

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of9Z£ CVISION PDFCompressor
LZ£

LIACC140. LC4

0£:

AILLL!

L41C0,41,1 LC4

0£:

CULL:

441-GL EQdl.C40 dEltIcCI LUNLJ.

4111441Q,C1

CiNlUlLicl NUL

9Z 42L',CLi*

&Lc

'CLQL

Ni UNLqUI ClULL 444LLI dL4NUL NU ACC ce!LN CNalL

;coda'

LOLL' UENV

1.1.:424L'CL

1:0 /4L N4L1:41 NLLILLT NU

44E=

4ua rLci 4N
L',CL14.411.

Q4L41:1 NALL!LCI ri2LLL11*
L1,41.114

Cc ELLNUI

UC4L44.1:1

NuLo..r of
44161:0*

UCLLN WIN LZ
r441.f. ULNL CA

411,'
iN1.1,

rCrtial

UCA

OIAL LUNL.A.
444 r2.1412.

UOIC44.C1

talCrc C4

9Z

MAR ZI N4i.1.* ULUILL NUL Calro..re 4CLN

241.1L.

CLWALUI CLLN N4LL:LCI

11

Al 1NU. i.4141.;

calr,u

LCLI*1

LialL

CLWALLX

cdIAL LAN Pi

11411.1.1V

CAN LI.C! UULCINCI

4.4.NAC4L

/A4U
,L411.

Lf`C(.4

NmL

WUCCV UNLLL LL:LN LENL.J.'

C&
9Z

CaILLIC411 4CGLI. LN1 ANALUcCil E,L31. NIAL

uta
crL

Nui, ra

LAL LrenuaL

IMO 4EQCCI: 44 QM; ACI1 4=1.4 urt;

cadm:
1.1.CLaLLCI

waLraz Qc1

LGLLLL

ELM
E'Ci' NLIAL
1:4L4Q

1:1-41.1 /2114u

ur,4

NIAL

CLLC1

ti

ca,a, 41.1:1 alx,Lav
91

LLTUcl, AcLrauco' e,ca Lutrdrt. NGIL CLCLG1 EC4ALLrco L N& L',4CLLCI UNC1 Llt 1CL,ALT GILL CCCLI, 1441: ril:LLCI !ULM CalCi CCCLLL

NC4

91

CUING
N1.2

LuarL

L:CILC

L4LaL U.Q1.1QLrLD

,LCNI. N;L:

L.F.C14'

CLNCI

MU Nu.ru.raL NU

LL:QCULGALCI

LNLACI 6Z

AUCa' ACI1C44,0

NUL. NUL UNLULLI NU

rx,r

CL N41:1.
CatQLCI 1:L/12441.: 41, 91
UC1U QL 1414,
12.6.1.0'

I:41XX
LC4ALLI U4L.0 LLU 1Sa NALL4Ci 41AULLI LI NU 1..!QI.ELN L'LN 61 EL:LLLO' L424LI. ULM icrcau LCNLAI
cd.

U,U41.1.

NIAL NU 4.1-Lit QI L.411- UCA,

;Ca

CUALCLU NUL, CUL 1:4LL41:

QL416.4' elUCI LdLCI AN

WILULCli
Q1N oc

EL'

1.241,C1

NLI LEL L NL N4LI:41 LXLLU IL CEIrL6'

N; arat
azu.

ro

CL enteilcar 41NUL UNI-Ca! NU Lugua.:

uuu

Nix UMLX4N

1.:Nr11.11 C1L,C4U LNLAC!

urcLuw ULU
1.146.1.

ILL'.4

NALLkIT cLLNU

;mix

Nd
UZI 4cenL
12,411:1

adcw.r,c0).
Qd. 1.4NUL Q43L' NUCCI aCL14
NULU CaLCO
42Q4L Q4EQCQ C4XCI re2140 41CD

(LILLO NLICI

LraNt.

IN;

ULtac.AU NU

1.4.4.C1L

NLUI. LLNLC1

N411. aLEL IE 4.1.1.44.0*
ZE

NaCI
111.41

raILULLILL NUL oZ

C1LICL:

CA 4441.U. 04.41.0

LUC! NU aLcCI. L 2 N

ccaLtaxii

MEL LAN QNLULLILL NUL IZ
1.1..141Ca

LraLzwa.

COIAL. 44,1.

;Nreun
NUL
CZ

NLLILLI

EGmci EINLI
12411C4C1

LUC1411.1,'

CUL'

N4 CLIaLelL'. Carl. Elirt11,12` Lcarut Cc eaua,c1 QxLau. CU° UcLLU LLCU C1LLIC441.1 NLUC! 4C144.0 NL LNLACI ;cm faxArri, 4Lcr tart. CNall. LcaLL aaci. LCL tc 42L,ELCCII
LitALCU' C14N CAC LaLCC1

44 L& LUNLA'

cLau.
NUC!
11

LUZ&

INN C1NLULLtd. NUL

ZZ

C1,41.1T L:rQ4CLCI

1:4L4C411'

42/111.CrL

MULL!' EGLrLa CINLX LEC4LCD'
I.C41.

raariu,co
QNLLILLELL

;col

aLrou ;Ca
141.14

QC41/21LC1

NLIC1'

LmrLa

aC42442/1.

C4L LLCLL:

1.1L

QQLLQLCII NCMCUN G4C1 NL

4L LuLLn. c4Lci

sc u1.41.

Atcao:

tuduu act,ctuk GUI. tc4ato4a: uatea tZ SZ uctuz. UUaaU L4L4 CidELLLI4C4' USCHt:
L

tz dezuc,a. 4Nra.n NLULU EalrLO COW QiILTL QL0 1.1121CLLO Ql 1.1:1.LLL. Lc,oLadv Ual/Zt LCACCC1 UCLA NU ACC1 alULNU CUAC,A,C14 NLU1U xam.a cm: entelicar ;NUL L:NL.J. NU CL:Ci AC441
QNLLILLILL NUL

0 CALL!

taca.::L, 4cut
AN ANC,LL:4C1
L,

LZ
aZ

Ca

cl ALCM'

CaLLIG4L 4,1241U cLCAL

4N NLEL Cdr cactcLa

cat uccuitA: ccmcra: ac, Wit;
AL141.11 cl.CAL

UNALLILLI NU ctui. ,ucicli Nat_ cccaua CalLIGLCI
CALM
CALCLI C4 CLLC144 LIGLCaC40,

:NALL44 Ca; (CUM NU Ct&CACI, ctc, urNt
uLa. tact cpaGct
LCLLIIL.L
L

due,: rut', ;cacao,
LIAC411,:t4.124.CLCI

6

ILIL:

ll CaLU CI

GL'ILL/' ZCLLC4U: NC,L1440.:

41C4141

Z:S£1.'

0 CULL! L, LAC41.1: 4LLN
aca

I1

C

acu at.r,ua INU,CL uNcIANct' LLC a4 Llidu

cupLan. CCU EL,Nua. ciacct zmataa UCILIAL! UNLIGLI 244,11:4CI CiLLI CIAL uaLd acc, LacNi uNaANct' CiLLI 12.14C,' Z461111 C,LICL12. cattc,u uncccou atuLu
L' :6S 9

9i

NULtI ILIZN IL! atocud uucLauta Lax AuLtGAA cALcAL' Acatut` aa. tcA AuucAA uaNcia L!LILEL! LtG4.41.1.1 uaat

NAttuct: Ioraucu LI

cac,

L, C14aLLS: 0.4411,LE 124

ical
141.1.4

NU dlLCS44
NIS
L.',C4LIC4N

£:L.Z' CULL! L, v:44:

al tI,C11.1 NLC I.V.C41,1C4N !MU CO.

61

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 6Z£ 9Z£

z41tct4t1 L[4 0£: CILLL:

Z4lCC141t LC.

0£:

CULL:

L'ANC4a6CI.
EeZIC4LE C4d1LCI

;AiLLE 4CLN UULIccEtl.

Ll

CULCIN,C1*

adcaL

rU4L4C1'

UC1

CiLUM.ELI UNC/Aca NU CL:ClAcCal

9E

;Li

IcLEL

NG:IL U/A1UE4C1

WIN

AUX'

;L:A;LLT uL,LuLLr NU uaiL4L1 ULN NALL:ca
a4CILLII G4QLU

LLLUCI lAL:d1.41.

C4 Cal; LAU

Cal Lrar4

NL LNL;CI CLIO' 4C4U40

C1c3lLi
ccC44NI. C41.

NLU 14444:

CN/AL

NI ceza4 GLCQL

4E1.4' cad cuaLl. Nall. NA
05

NA

&rat

414 ;CI,

4CLN' CLAM CNatl,
UNLC11.:

£NU LulLaw

4abzciL ;NuL,

NU

cl1.41.1. CNeAL ;Acrd;. MAC' razz NC1LL CCL C4 Nix 61' rell LULU CaL N41.UcCI: LLIC14 ra;NLL1
UC1LI4CI

41114u NALL:LEI Cc cLNI. 1.1.44 LE cctLN/211.' 441.44' LNC1crl.' ;NeAL NLLILLI ZELrLD CINLI ,USLAZ AN/a. CEQE1.11

Na

LNL4I:1 Is

C4-414.
ENLirc 14N

;LXLIccle

NU

ta

Ldca Ne:1L ULN

1NLI AdE CLELca cclANLL cCLACV

dQ;

Cc UNreAca 14LZ1

LW' ren;u
zs

e4L.Lc al 9E CA 6E U4.4. NUL LUCI NALUcC` arc NU 4u41.Lr uuzdea,n 4C4 ccCIE EINLI crLC AN Nrel.C11 IA; C4L.CleACI 1.141.NL! 4Ca crcE ;Mat ELCcLr LIALL zmL NU 4.14LLr ccdezco Cant,' NeAL LC; N;LULCI* NX4 Lf4LNI1 ;CCI
UCeCcA

clI,C417 L.441.

;ridd

vca

uu;d zU Lixamuu

162L1

Cu,claci
411,41C14A

1.1.11cLa4CI

1:C4ULCI Cl'41.1r4 d1.41; 4UOIC44A

LAC; 4N
sS
L.41

cLALLUL LC4cLICCI'
c4e41.;

CL

1.1.41.440

-

N4LU4:1 ELL
sot

LAC;

QUAccUL:1'
ClUC1C1LLCI

11.441.1.L4CI

zr

AuruLLt

Lac;

14N

NULL'

NUL aLCOL!' ;CR calAU NUL Nucce CLN NI% ULN WILUcCI
NeAL

N;LUcCI ts L:C1

lAL:Lc CNLULLIcrld L!CMClacCI ENLIE,

&4L;
CLN

NIAL NUL

uL;mu

rut

zLLL uuL4t2au' 4NUL CLU

rul

140L

?MCI' uoL, Nuco
1.:04

1L141.4 ULLLA LL'LN L1' 4U NalL NU CLLR
IAAU.

UM'
L.

;NUL Lida:
N CcLCI ss

ro

ACLU 4N

Cc ULILC1N4E ccalEAL 1.161'
9C

tzar Ltr,4

L:cLA ;UCI rcUIL N/AL. N41: ;LICI ctcLL NI.

clE AL N411:41
LT4C411

COL MCA

CaldLcCV mXL CL 414c1:0' NeAL 1:1C11 414,CCI CCL LUNULLUI

.0.1C4J. tC! CU! ELA; 4dc UC1C1 64NL 1.1:411 EMU L:c Cl cNL,Li LuLru;cL ekca NuLL' zy aziEL. 4u41 uzleadmi udsLr (N4Lu4a) cuium.o. QLCcUll 46C4C1* 1:41 ?UAL Wit.; 414 mail L!41: U. C1 LLNL

;L. ,xL,aL
4C14c

eAsa..auci WALUELCI Ccl 11Lk/ 41-11.1441.!' uauLraxi CIA; LULL= !Am c4ILITU
41.

cd4C1CCI LNUL

A;

UNCZAcCI* 414

AN

1:11.LN CcLIE zS

LLALICI. 4N NUC1 LNLACI 1:4dcELV cl.CI LLZ ULLE

NJ. ztzL N;LULE CiACI 4la 4CLN EC1LE LICCLU1: ULU NA Era: laN E17 A; C3cLUCI ULU; 1:CLEW:I cELE;L: WAN MAE 414/AcCL

-

urau ;cam ;LT:
NUJ' ;UR LIC4N Na
NL,

cLut

1.4N

i.:xcuALLroi ww.AL: AEC,

4C4NC4cr4El C1ELCUL

aut.;

CL

517

=A' LEGAL
NU

EC1CI

41

-

=LC

AcAle LNL41.

Lau' cJI.Szt CdA4c0 eA;; 4NE4141

aNtl

RS

ucLaLal. NU
cCIA4C10E L4C141 CALELLI ;EGAL ULLULU

NLUE ULN Ncl
411,014U

1.441.4cCI

ACC NU N41.1:41 %QC CL 6c CUC;*

&MX]

N414

MCC

UCLELLO' ctcLI.
L:c1-41' LIOLc

ULN C1NI.Lillr4l. NUL 91'

!A;

ELrau
MIME

4CC:1

LfEJeAL 14141

LtLI.

442-Ec UCIELCLU c/ALCIL 141AL C/LUC4cL

NeAL

N;(!, cLI;LeAllt

E;

UcN

NC1L1

UCCIULT Cc LI.L1'

CALI CULL 09
;L:CI
LUC

L;Q41.

QzUI

;uatucrzt rcir.a Nan

ACM' Cr,

N;

414cLIca m4ura 4GC4L CCL. Lt

uata,a. al cwt.. NaCCUN: Sf
Z:£17' CULL: L, lCHLE:
6E

v rzt aLLu L, uLtuat.a:
L,
2441,14412:

es
55

Z:96*

alLI: tatlfGt,CVL, ot

CGGL

NUM' ,ou4ct cz,LaL' cam. aru cadu: C4 ast.0 LIN ccaiNcJa alaLLCL XLCALACI, 4al 1,14i4CO,C14: L414 Z,LCI C4LIC1 Nal NAL:

taL4tia.
Utat.11* CLN
<1.4,

95

ztl adka cict&aa ,cat4LL a:us: 41C441

tl cl 4out;L:

Et
17t

Z:Stl QU/

AC4111.41C1,14:

96

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 0££ 1££

Lc:Ate:cod CLLL'

ue!

ucauf

C4
N41.14(.17.1

L:LLL; INC(LCL1 LILEQUI

44aNt run

zi
El

I.C11.%4241'

1.141 E4LL.

Uru

1.2CLML,

LC;

(.11.1.41

4EQI. 4u41.

41Z4Lux: at.up,a

cr,'
Nal
up:.0

LNC1L. CLLQL.

AUL up,I4 4dcat1
NLLLLCL

raem.
E4C14 CLUC4L! iZLU1 ie4NL!
EL4C1 aLL4 LL

ALLA L'AN aILLIaLC1

ELUL
171

4LL4

L4uLudti Nei:IL eillua,ci

41.
41.

- rualu

4ICEL LNLQ 44
1SL alCL1441

Lu4aL

Cazi

4.L.L;

AELla altLL:11
41LL: NCI C.

LLUAIL IIZQ

si

4alic
LULULO 1:11.1C4 NALL:40 CIAO

CLLL Lal.; CtiLACI IZLUQ
Nl1.44CCI

;up Lr4ilp4

IZ4 1-CL,' 214W.C1

LrLuiLL 4coLli

Eizzcu

Nzi,. LUAU.

CLLL Ltur
4C14CILE4CV LLLIC4LCI

N.L.M.

44.44.u.c NtAl.
EC1LLC1L iZL Cle14

ULU

uPc,N
1CIZLZ

£

CuLL, 41:40 NO

'GC!

Nr N41.1.!al

(=N

ULLA' rl..4,/

cpod;

UPA

cr,'

91

124L4Q EAILLCI LL:Cie2ILEC4LCI

Ne2111.6.11 UNL.C11..:1

NLA CLLL 4rut1C LILLu ut..ra,4u IZU 21Z,D ct,' NA 91 ULNLLW 1:CU4GILLI IL LLLI E41I dt4 C4
1.1.61:LLLCI

ECaMd, IZl 1.1.12M.C1 Li 1,4ar4c 4at, LEL. C4
LZAN

NM.

uLaccav P414 uoau 14LULLt N41.; LucLut,ci uLra,4u IZU L!CM44C1LCI
ELLA, 1:L4CLI1

z

t

LLELCC1' 0140 altLUTL:

N4!

C4

5

1:ZN'
111L4'

ucaLrui atu LNOLL NIX liLL',E ?LEL N4LULC1 EULELLI" LUSALA LNA AELLLLI LIZU

NALULCI rLILE C.444 14Z4LLI 4C141 121441L4

4c),PLu, uruum Lm ENUALCI
LtALC11:1.

9

ENOIL

L

;ammo.

Eau. C4U5LL 4LEGI

L;LN

L'.1.1C1LL

r&uu.
Nal. C4 NU

LurpL Eue,,cLudt- MILL
ALELLECI UCGLIg 3.4411440

III!
Cc.

AAS

61

LULLLECLCI

L4Q41 LAW

C1C424

41Z C44L4C1

mcd.4Lu uurau
LNGAL CalC4LCI
1.11.NL.

ccu 4irm
Nix [LIZ

C1L 4111,1' LL,C14N 4LLL.1 cGCL Nu.n.LraLi a1u ENL1CLL ehuN,a 442 41 t4u 4a4cL C4421C11.4 Nlira mLtl LcuL enUAD' CCLL

LUIN oz

CLIO' 41-'4 eltZU 6
01

Prclu,p:
LULL

rt,

CALCaLCI AUCI UCILE' L4L/24 L',CMC1LCLCI 9

NreALCI LmCQ LNLAQ LCOLILLCIi. t'CALCI LICILLCI LLE 44LCCI LL!,01344

iLus ca. upuic4cii
`CO

Lc41.1

L'ILCU LEAN

Ltill

CEA,

N4LL!4C1

liLLLLr 14

uuutsu,o
Q

14)44. LULN N4LL4/Cil ea;
ENLA LdE4 AeSaa
IL 11
CLNLC1 4C1LLLC1
L1.1.aL2
CI

2cclUu
AAN
LILILILECI1

ISZLI

4C4

LAI;

-

1441.121:} ULL(.1-

Nal. I:LEL 44-E4 curl. ;UP' 4KULl
IZU UXNE'L NOIL
1,742

iz NLL
LdLN

NLC..11

CCIL4LCI ULLCI

U.G1C4LCI

C1/11C1LIV C1LCI

L!LAELCI

NELLfal

CLLL LG r4L. 4

;NI

LULL/XL CiLL' C1C4 LXLLLCI
QLNL
N411141:1' CLLIZU

a: at 44

utut

ELNL

C41:.

41.

ULIEtILL:i
AULNLII

4:14

41.raiu NA AELN uapl.

;up

ZLLL1

uLL

c4 Luxpurt.

CULL:'

ELUILLL; a1LLLLO 1:4LL4L: EEL LNLACI ClAELL* UNLILLCI

C44CILE' LLULL; EULIC1CILLLI N4111.14C1

ara.

,4e4N Nenu zz

Cal:c1.2

YlLaU uctatux

rt. CULL: L, 1A*C4*:
UCCALI.
C4C11[0. LEC(C,

1

Lail.

1.'C.4;

CtELL Ca; aL11-Na4NC44.1.1 Nt1.41.1 LIctC1 LW. call..N;` ;ECc (awn 2:14.LE'

Z

Z:6£* CLLL' L,
CLLL'
L.,

alt.=

CluaGuu
Atdca41

101111.1

1CNI.g: 9

Cc LtLLaca CELNL!'

;Ea

LILCC112

Lcl

L.:CAM-4.44a

ail LUCCA::

CSEL cal26.11

EZ4N. La!

c,14

ut,1* tAc cttacia

CO.

;

ut.a. Eact ututt.t: cut cAtut. ttArcta' kcat.n.4c1;atccct cccoct uaLaa N;LUcEl. auctt. Ne,tuaa:ue.tLNI. Lat.41. Neat. La.tt.

st
OZ

Nva NC,LINLLI, NEL EN;CK,L atad 11. caGatc! uttLcha 241.1l1.1 d;4.41.14 CGLc 4.C.14CL) at; ClL4L (ELILLICA,
CALIG4L: 41.Cea

cCd

um.acau

Lc1

<Wald: 44a0t.4
C1C1.2

ECICACU 4LCI.61. CULY

uchu41.

CAL

Lut. ob.! Autcac, dam CUALLIala LE41Catti GLa
9L:91. ILL:
L,

YLLILc

tz

Etal4C1.11.

Lind: (X; I 0

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £££
Z££

Lc:44cm'.
C11.:

aLLL:

qdrANI Lc: aLLLI
1(41C1c C111,41.
141141

CCM

LIL4

EGO. Ca! 14114 CLCU
114C1

1141.*

N4LIJ.4C1 1.4111.1*

ram LIL4

1434 11C11.1L Cc1C1

cu;du aL4
C4 1C/CcL 4114

LIECI4L.

N;

4C1CL4
Nt.1
1121

N241L Ez N411.:41:1
LN21

14aCcC1*

Of, La.

41
4;

N;

44110 LCL

c;

QIL

Ncuru

CcLIL

Nall.

;UCI rl1,64

1244014

clUiLL

;coax ca,uxv
UdLL

0414

rE4l4C1

&UN'

4uLT4rr

4111 rrcLI tZ 4C'

4LL4S N;LLI.4.0

41041 1244 CLLLICI
N4LLI4C11 cr41.1.4 4ECILI LNL,A1
1.r LN

1241C41:1 N2U

CLN

Clc 1.14134404 NCI CZ
1.1.11.!c4L!

C4 41441140
C4 L:cl 41
1:41.

9Z

411.440

licra

QLCcLICI 04140 4N411.411'

kat.'

LZ 1C11..!144' L141,

C41.4

ULN2

1144114,1:1

1E140,4 CMC4C1 NIAL,

4142 4,014,11'

eZICAL: 411, 41 1C44CL,

Lct.' LLcQ d14C4lOca' DILA UNIc4r1Lf
14411.1.40

1.11-cL 1:114

12411:40

ULC1C1*

4L.

LtLc

N2U 4C1r1Lr
142

CLc Lc

CL:11

CCM

11 1.4111.:

CL4CC1 NU 14124cl, CL4CC! r

;CLAN d4

81

411184 N4L1.4C1 cLicLL!'

NU

14.C4c11

1.14117

cud..
Ca

1:444L;

N2U

N4l1-N.0 4C4c4 CcEL

ULM:

1.2414

6Z

L.Lu: otu

1.;41C141

NU 41..xict.

14GrcIT 4atc talcCO
CcCI 41C1111

NU

=41

ucal

LaN L!4441.!i CULL L'41:1
CCMc41.111 ct1.41

12411:411

dElL' 41d.

1.!C4 C4t441.6.1' 144,1:0

LfMrl

A241L 11241

!mow

LAN N4l1.24C1 Cc

Mr

oc

1.:OCcrlll Cc L-NU L'.4N lc 1.C.CcL. 44411 1..!1.14 1141411:411 11C1' NiuLLT zaLro caw 141.1.11Lrc1i L N 4CQ -"cLNLI 40141. 34411.14C1' cLICIL

crr'
UcC41L!

rci.0 re, NOIR call.:
44C10
141-

lN2Q ZC CILC1.1.*

lcCcL

La.
441

41411.1

N;
C

IN1411

ULU' NIX 41

Zcc1-11.0 N4LL'4C1'

N;

cu.a,412.
01111'' 01

NuLl L

4NLLILL.rat,' uoucum C4 ouamL,o cuo

Lccu

C4141C4'
c1C1

LCL
1414

LU
cc

CZarc

1.14141

1.12cC14N1

NALLIACCI NU cL114!

1141

U.IiralcCI`

L!CCILILI CCMLIT C114cLL 414041 41444 4:42
cLc11

NC C1 41.4442 4N
L'.4144 14C1L1'

LC4 1:11.!' 1:4140

1.4.4

Nuco

4Lc1.11.

014U

4;

Le, 14GcCL
'PC

14411440

1.1.41.4

Nil NE41 CIXL
L.
L

144LUcCI

N411.:4Q* C444 L4L41-1 NL1CC!

z:z 4.112

LCLUL CLI.C,LIL

uNcv,ma- NU Q4cl CU0I04aLlti:Z4CAL ZZ 04,124.0.4" NCIL: 41,LC4 tZ NU UULENLUI accit tumuct: Lct.,4 LZ
L,

uac,ta. 4a

a eInt:

Cr1C41.

6Z

CGc1-12: CAZCL NL C04.110, NalC12 LICAGLacCI: 4.41 C41104114411:

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor SCE
££

Waal'

t21.4.1:14C42.411:

clI1 n4 ELM. ZLCIL

Urtill14

££

Zi:uucauutt4u

CULL:

uLadi., Neat. L.:caw
4,C1.41.`f

4ciLat.ra 41,Am.
LruaLL
L.N1210

CCL cLaLaa

LA

Al; ZI LcELCCO* NCI

L.,Earld
41.:41LICCIV

LaLCCI EGr,

CalC4LiCCV NU ,NOLL 444CCI cLCcCL CcEL ULILCIN,Ce NU ALNLU

iU

rar,CI
XQ

NCL 1.:C1LE'

NU MAL; AC441 L21.11,Lrl

Lamm.

1...NiX1.

UV.
£I

tIL,L14. EKLe! LNLACI

- ti .UL'

LAI NA ram C4 CaLLEI Lccrl LIGXELI iirltA Lac ILO EEC,. rcLi.c.ELO NU NC14.114
114

144.AL

CINOLLI

4;

alCLICLCCI' NCL YR AVC64 ISLUL

cLC4CO Cc IZICULICI Cc C1tSUl_CN'
CCT

en4m4Lrc

4ei

area_uiv, NU

CitSUI

cl
124L4C4C1'

LULINCI

41:417

CGICI

carav
44
91

NLun OIC,L40 NO NMI. NAIL LL

12.0

ENLLILLNEL 1.:C1NOcri.0 SI

WATe

eilLIA EUCI

1

U LcELCCV NU

1.4.1.!AAL i,c41ELIL

Et-Maj.!' LELEE! NA ejm xaau LLU GLLU Ncil Ncm ;.1.11 AN Li NLucr dLrort. L 2 c CK4L1 NIAL 61 AI,U. IL! e.pLadLi LM141C141 L4LC41: 91 GLISACI' 14 crca.; EL= cue..Lcu. LMOLELL YCc cILUCL ALM 1.1.CILEI 1.4141.44. 42C1NOcrt.C!
LEC,CIL6,C1' EUtZlal

NLKL!' NOO ,auuLL calcca 6.Grl.

co Ut

Lcrli

0440

C1C1LLC4,0

!ALL

NIZIL

Cl' cad

N41

NIAL Qat. 1Ll

Z
E

1.:NC1U
C1114414

111.14:

CUCLL

u4Cli (UrE,N) MLR
40 Et,.

ELL!

uNci

;ar414'

NA,L:C1 EN C1LO N41L,

EL A1.111.5.L. L44241`

Lcarle
S1

ACLI'
Eac1-1,0

6.4414.LL

AC

UULCL!' AM4ZU alcLEL

N4C1L.T

CA EN/21'

4.1-LLL

NalL LNU !MLA

LNU. 1441C4O

NU

EL141

Nal, LIN

14411.1.4:1

LuLGLL4Q

LNLAC1 0Z 6l.4421:1

cLa1L

AUCLIcall.' [UWE! NGIL

NU dAc41. AUEI' 1:NC11., NAcW 4C Ut1.1.421 1441V11 cELN ECILEI 41.L. 1S1 LAL,LE 1.!1Sltal C140 NU rcut.cia NI.UlLf NU ALM! c/C,LL NQ L 2 N NAL! LQ C1CA zz clIalLEL!'
V.NG1 41,C41

NL uY1 ACO cdLO N 4 UCELL' CO 442 Et14Li calC 141-IL ,C4C1*
1.41. UtAC440

iz

UNLAI

ul

141..EL4CI
/21r4E1
L

NU CtdLLI VAN

S

quacLii

Lam itAL.R.

9 Cac4CCC1'

44-34.

ANAL

aldlA

cla

ECZOL

4441, LCIEOLL

Cirt;tAca
1141414

LEL C4

cuLaNar rre!Lo
Nu.xL 4m4Ct,
E41.C11.11

CGLQ

4L'a

L.,caniart.

4614

LAU NOIL

LULLILOI UNL,L, LUtt41.1.1 LTOLIL NU U4,LL1S

XNEN,L NU
4.1CC1

itu

ZtmL

cuarm Lradad 4c1 uaaLi NU 42C41U (CUL £Z C41.CLII Nra. ELM LudcaL tz 4044' 41Err. LILLCL! uGIL
1441.1

EL

BtLIL 9 UNI-01 CL4NU NU

WU
C1XLEI'

LUUULA CLN1 NIAL

LCll1

C4LLUld CL LEGLI

&ECL NUL

6

MICMLIL
LAC' L4crcal l4Lirc4O
41141.1l,

NUR' CUSCAuLL.a uL
L:0 QULali AL.ELN tiCL! LNLOLV LYE,

LNLAC1

Ea

41r4C4Lr

UNO

imLL' ot

Ull!" UCt1,C1 NA

t.ztca: act t 44cte1i ;ULLA:* CLULta,:tdlla AL'ALLN uut4t.a.: uLd. ,ta ULLNIU NU taactct: ta44ct tad' ALNW:c4ta 4Ctgg
NC,I.U4C1*

01
Z1

LRN WALL UGML:

£l
91
Tz

Z:S61' CULL! L, ClUtt: 41,X4Nt C,UUGC,Z, Lu4C1 CAGLalan: 4(1.111.: L,N C4laCCC3 aCi UCUE6141:1 NU uatuka 1.44a ucw icatc,rt UlU tC(1.41:1 L,ILLA:L:CSICal Le/Lic-uatcat ucticia LICLGL,El NU mum. atc,nu ucair,a MUULLI ctla

Z: CULL! L,

Cbg

GILL' L, 4411Z:
S

acttLcAtr caataactiuu atuat. NC, GC,L: dUt: rucca LEGe.G4 NC, uutt.u cz ccL Nt &EL, ccitat. cutt.u' GCCa caacau rd. AGdGcl. 4N CL!LN atucc,N LICAGLCA4C1 EEL N1 EMU' atthrc, uutt.0 cLttau NAIL! act. CALC4L' otca' mum.' cautre Luau atuat. awa CLUNLU (uaati.0 GC(1:1 144 catra cCua. mum.' cautti'

NLMU C(Co. NC,11144 MAU NU CPC,N utatc,u4a c,a4r4c4a atucttEu aQtaada NAO.: 4441 ((Lai. at; UL_GCSC141.1 rccc,,,u (aatart. uaGua,a L4Ccl uoda.a LQ L cta ucauxtu
A4a1.1. a(412: ;r4414
cct4c4 Lc!

uradtc, ut.a:4ta
412 1.12

tan LINE[

rl

caaw.

NLLL

IL!

(UM uautaaka

aktaa cc,tat.' Lae ucttArt L ugLa- UalCA,C1 L C liaLUd LE

wita,au)

d4,44.0 tcCU CALC1L' L:C1d1NC,' ZA4L,

atacr NU rt atalt4t ucict.44'

CANta:UILCV WA

9

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor LEE 9££

aue1Uutt4L:

zs citt.0
t142-ac

=LUX.'
1..!CLILLL

CNC4LILLI

LaLcra LCUL
ZOLA

rt.:a

Cal
Xi Cc sz

CC4 LUcLaL,c!) (1.:CMC1c.Cc.0

Ca

Lc.LLCL-

1..MLLCI IILILLU

Lir
1.1.:LULCI

c c Q4LL
QUM/. NALUZ COQ

LEX CW, ;La 12.1.11.ILLL CILC1 UNC! 9Z Cl' rueidt. UNC! NI.LRU" xamm claw calcrLudmi ca La ut.rue,cal Ll ;ar,uoi 4du.s. NL.t AIC, lraCILLCI C44.11 ri,C442 CcZL CLNL N 1.:4 LZ calCalt AN UCI 9Z .4l.1.2LLIi 4,r,uo aut. UNC1 Le,uaz 4,certri 41C1NC4 J.L.4` cuci arc,a
Nall,
1.:1,LL,Lll
CcLC1

i;:iQLL' 6Z CCicCat NC1l.f
OE

laNLV

1:14C1.41: LITLN C4LN. NLC4,41'
CIN L;L:CL4L!
C4414241:C1

4C1.

NI-CL' Aucl Lraul LAN NC1LrLiQ' 4cLaL,Q LxL4,4
C1QU'acCi
L3:1

NALL:,C1 L4C1LIUCILZ! eICLCLcCi

NLI C4C,L. NALL:ca
CN421.1..!,11.

-

cu.

laCcNI UL, LI,aC44 LNA NAL14.0 NU ENGL. Ltd z Lucia. (ALA ca.,Eatt ;It tr;L:
NALL:6.Ci'

IN

'Ca

OIL

cc

44 Lu,auL
/Arc

-

LOc,o 4ar,
N1.21.1.!4!

C44014,CCI

NIX ACC! CNCIL:LLX elt4L1. LAN

cam' ;tau.
CL

ANIZ

rut

4441: LAN 4424,V:1' NOLL,

rLai

CUCLaCCI CLI aLezuo NG1L raILLI,CCI
44LEN4. 14C1NLC1X,I1 CCGCC! NLI
N41.144C1

C,CC1' CL:CA

Ld Ltr,LL U U LiAL.CC!'

ura,c.
N41.12.4.0

kL, Cr11L WIN NC1Lii LLLL

c&r,
4c1..

LLUL LNLLL!

LLL
Na NAN

-

NCLL16.1.31 LCCLIC1LLI NCLL.1414C1' CL

Cal=

dLNL

s

LNL4C1 4.1.4L4CC!

ALLI NucCC!

cLL&a

NaCC1

LK,

ce,cca
Lreau,L

LR.raLrua

ci

Mil'

L.ICI4L

442cCO

4Lli

xi

LLULI
CM:IL

01.411 NeILL!c1:1

4CMC44r4C1 Ced C,LcLU cLLIL LAtLL UrC(.14 9

L £:49
cam uuacaL: cta 1Nu uctdcausa
CAN

Cll.LL! L, 4L11141413:

CC,Z kU2NCUCL ACAUUCIL41

;Eva: ra.D.
ni.4d4a u4cua4a: Ica tt4N4C1' CUGU: NCat tz
ccat.4L4 cacthicL c4cLata4 WaCCLUX,11: MUGU.'

4w. ta iNat tagu maul cci<tai. c,uats rwau. Lac; C,N CL CICLIU 4<t4 C,NLC1 (arI41. caarua tctc, actg_cd ci,,UNL)' (=ICU: gaut 4c4vr4cL, crucALALr d(a12 Nati. Nc44 CLLL1 cam ctg4 NAM. ttL) (a4Q.4,411: titL c4ct.41: uu gn.au tL1Gcl truaui CCL L'INLCI,L:' rtzl Clc1 cacu.icL 4cLca44 vcoltax4a: tc4ca ss:z)* akt.0 CCL (L, c(4, NU ALML,L! CULL LucaLc! id.' cag twaui NU 4N4au cart 4mi4L 1.!CO.21.4a 141. au tUalLU. IAGcCL 4141.' CAILICIL t.1 L4 cti.t. CLCU CaNa CCUld. L:EZ4.21 at ucl twau NU grwau CLAN cauca. c4 (auaLtc4c1 CAGLaILIII o4ca: cute, AL caut.0
Lum.ctigu.4aL'4NL4c1 CCl ctL,
1.1.4121.1.CI

al;

Lill

C[4. UCLOL4.11

Cp(41412:

9Z

ctg

gugib cuti diL4ca
UULD.CI:

4A41uL4 gL4-t)'

a ccca

Ecui.4a ct444 c, 4 c4cc4a C4I,L4.L! caguct UL LC 44ct1u CUL:AL

(cta

NU

4,11114.4.12

Aug!a

cac, 4c1c,La 4

Ma; ALA: LL:12 tCL44
1.34CLC(14:

LZ

S:ZS LULL! L,
C(4 NILO. UCLIL:44 lc4A

8Z
6Z

;CI

UN441144L1' tecu.t4uC3:

(Amu

L:CANICM,4* MCCL rag ratal:1: 4LNI,

L!La. 4i4 cgmt. uct.c1.4a'

QC, 1.2411.tat LC, ,U

aCt.

1414CLAIL::

at

CALICO.; z1. LAN

Cl W. gu4c!Lrl: Cauca.

caCi

VZ9). (61.W ELL LZ CC! cliwa

o9)' (raw atu cciat

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 9££ 6££

££:14C4LICIU Cl1LL:

££*L',C4LIC111

QC; &LC N4
UNLcEcCI
L!cl.

aLeva1cC1

L!cl.

Natl.

qEd.alcCli

L!Cl

ACM Ld LialLacCII

44-34

-

IL! NU' IL! AloalLE

LNaircC!

GULL

CIAL LaINL, AL:CII

LAN AINLI

tacCI

L!cl AULICLILLZ`

4L' LqZc1IcC1 SELcL!'
;CAULL.I

LITULL CL NCI NAN

chrt. 4N Cc 4N4LULCI ULIULLCL CL Nis ci uuLr NL UM oar,. mot, NCI i4C41.1-.1 91 4.2LILI L1 Aiarar. dXL IQL Ld ;CO LLILLIU CL =CLOW 41C1:1 i4C41.1.,' ISZILCCI elUCiLCI NLQL aot.L. Na N4LULCI ciar, 4ALCCI aul. NMI..
L:LalccELLE cSel
L

NULL

WM-nal' UgNqacil ;arc rcuc MM.!' NLA' ELL.

-

Nct.:LU

NALL!cCi

EoaL ULOIQ

EL,LrECI EES46.

;rui.r

ANALL!cCI

UL&4 4N
IL' LAN Qc
(LC1c

ci
UNG1Li

4L!1:1

4E141. 4IN

L:C1

4LLIC1 N4LL4C1) cLEL: NCI

;CO

Lcto iNuki urc,x4od as CL,U cLini L La4tu NC& NU (NALL4,11) ceAN42 ;WSJ 9 LiCaLL!' cLcLI itoo cLUCL OU.o' EEL' 1SLr41 NALL!ca L!Cci ACLal.cCI 1.!EcNV NalL L!NC1Li LEL SA
NALL!ca ACC

Uccnal ILL& uo

Uc alezncLI

a.4

N4LULCI 91 NALL:cEr /LAU' LCILalcS

cat

1SAcEC1 CELN

anou

ULM!. Nil JELL L:CiNC1acC14

L!Lc

6

e,dLc'

42XNLI

Luooctoo 441111.4W usoLaL

4NIIL!C14 LNI.C1Lal EacCCI1

NALL:c0

USacECI

41COLILL L'CLALca C11SLL:

LIU ELM
L!1:1

aL;uri

NI 'CLLI-cCI:

co,Ls ilMdqX,Ci 61 EUCILL NL. UCALLE QL 44 CC4LUSZICLCI CULLLUL Qi.xuacLu L1SLCLUC1 (1' az4 HAL: ce, cxs EuxiLu .1.1` ;aura NU cco uocrud elrAL.A. do,o 4NelLULCI* C1LU de, ICU cCalc; LNALUcCi UNClacC!' Nati UCtl4LLILUC1* L!cl. LlfccQ uourLui LULLI. LNL1 !mum!" uouAdL QUO C4 LILaILX1 LR oz
azaa,L

QC=

azu cLa.taz,o UR Linu

ocru

cal ;co

MIL Ni ACC!'
NALL!,C1'

LCILILILI

ACC C1Ca4A SAcCCI SQL

01

LISall* ENalL tZELIci

&

ClilellELLI LLIalELICI

uri.Li

SW
NUL
L'.1.6

CIACIAL: LC1L41CIAL

urek Etcacli
L!

lL4LCCLU C1LNLU L:SaccC1
L!C1NC4acCi ULSC41.1. ?IQ 11

4IN LalAcUL NALL!cCI NC11.1.' EAECI

LTC4
£1

NalL
ASCiLL

1.141.2L!

LIC11-1.10L,CI ZI

NULL' CUR
NULX LIELL.L!

NULL'

au Etc

LISLILS' ILALI LEL Art. L!ECIcUL

criLeico

SAL!

C11:

AaINLA LAO L!ELLNCV
AL!cALICI

tsa

EC4LEL L!LLId AL!cLLI
AC1CCI'

cx,r,uo

qq4Clca

raINL,c0

L!cl.

xao

Ecdenu NI LULL'

£L

uLcrIL

u

lKl4 Cal.' ;41N uez.a.,o cunt.

LNC4LL!' UrEcNa LaaLL1 ICU

LAcLC! 42N41.1.1.c.0

4c4

;co' LuoLau
NALL!cCi
411:1

Lu...vcciu L'LN NALL!,11 042,11

iz
al4LI4* L&I.E4 UCLA 1.2Nall NU 4LaC,10. 1.2CANCA,C,4 ctC, MUM: 1:11 C4244111. utz,4 gacuau CP21.1 L:CANC-1,C,C1 ct; cauLac,u c,uLzu LACU aLuQcaLd. CLL4U uaaLt.L1 0i'9)'Ist4caa11 (aLcu UELC 4CILE 1;a4N1.1. C1LE C,CEcN Ellt412 WIN cAcaouucl' CZt 4,12,Licta aGl. 8:SC 4111.2 L, ;Lair LavaLcm NCALRLIWCI: CN4C,1 ACL1L LNt41.11 CILMI:ccicAL` C1144CAt. ,LLcu cactc,_Qa. uclu..ct L,IWC UC1NC44C4C1: AGC4 L aLLu t., NAtum: caNaa,ca 4uutLi.t. LENt aaL4Lu4 aacILL 24411 Lmuct.03: LOLL' ciaLacpaa caat.0
Atctc,,, LcLICc1U UL,d
9

NLI ALUCcl. LL!qLEL! L!NLILLi.'

NALL!cil Carl 1:ECIcLIL INLr
NCI CAU'c L!LEL

N'

NC&L'

uourov

NU L!C1NC1acCi ZLNLLE

ZZ

;UR

141.0c6

4N LalAcLIL. NALUctl LcELL

INC1L1 LalAcL11.4 L1.1.41411.!'

?Mai:
EZ

CM; NqU EalELSLT ANALL!ca
Ca; lidL4-N44NCL.

UUULLEL DIAL

xraa,o umion,o
CVICIALLE d1.31,:NUU

al.CAL!

41.1,LZ: CAUCAL.

al; CCAUCLI. L;CiLILIC1L41:1
UNIAZ.

Cl

al; UC7IUU ;a.

Actuu.

aLau
1,1

NLA: LL,LL LLALICCI CZ414,4 cictax LCILttl.t. 1.:CC4N LC1L1aU NUM:. CNCMS1.1.1 UNLE acacuLf chaz, caxaca La,cl,t,ct ZULI CalUCtNtIa (SU. CCLUL: caurt.,LI t1LLIU UCICULLE NALUcCr 111N zt..4u:111.1.LL cLuct ECNCACIX 614,41.11U4 NU G4Ci4N UCE,N44 NU AL14.4.Z Cl((1,12 UZL,L1 ULNCAU NL,Ct 6U LUAU.
CAL1C11,"

L

aaLzada 1.141

LstuL:UCC4N

AN C14: AtaLULI

C42.11.4C413 1:41. C,N

IUNCIANCV CAUCA. NU CAUL 4,14LEGIALr:
1,6ct LICG4.1.11. ALMCW

=tut.

uctal,4- rua4UNC114:
rd.L.c

,a4c,(t.tc,LLuctycact
6

1.2,L: caN41.120:1

uam.au.a,
L'AN1LCCAL,CL:

4"(II
UAULtaUC"LCI ZCIL.C1

Lz9) (acu
Latta

uaLau LOLL alC41.1.EL L4t4

C4

UC4

uci.caco:L C/.1141: 444C1:1 LOIN

CCAL,EL: Ukl:11.4.4 CatC14, 1Cl

cictc,

uttau

litEcN CUUCU IlL44.1444241.4:UCALILIC11.44 91
61
acluaACEL::cuLlcidc,Lt

qatcct ucacA ucylu c,ctu uch.z' cum

aLar

(axoLl)' L uu.awa aact. faccccu. (1.1.4U UCALILLU 4C(41... a4U4 NU LCAC41 uuLdGda acauLL CLIL,tl uata,ct- al auL.I.L C14NC11 NZN Ca, uLudoL GILL acti.0 444 ;NUL
Calt1.1.2NU.C4C1
UC1C,NC4,4*

NU

rcpt.

C1lEt4' ctt.twa Latzno:1 CCU NCC1c CaL, N2.1 CllllU CN4GL W 4 CLUIA LIC(411 UGLI. Uatt[4.C1 caLau. CCE,N C,L'ACIL14

<CL,

OZ

imuL.LL:4,11:11.11.4: oct

tz

cut4c4cci:&EN

um& Lal uut. Ul ;cat

c,ca C4C444,

01

PDF compression, OCR, web Ioptimization using a watermarked evaluation copy of tCVISION PDFCompressor £t £ 0

££:14CLUCLU

uauctu cc: att.0

Liga,e,u NU 2144cau uozezaw ULN WILU40 LIEU 14/21L C4 140144UL'
NUL!'

aiaaL

CLUL. 4LNLLL

C1N01L

LCL

IAN

C1C11.14C4Cli 41.LCI

QUO

LCC412.

ru,a4

d44C41

C11.1.CI

421442LU40 1.144/1104rU

NUC0

1.12014L

U,C,LV

tr4

1-61L'

LCITL!

LNI1 Ca4lf,C1` L

Na

UNC1L1

44

UNC11.1

e,Nra.

N;LUGZI 4XC41.4 tiZ 1:1.1L44C1.
41.101,41,1

NLICI L'XII.C1141:1 NU' C4444CCI

MAU

N41.1.41:1

C1C401. 441LC All 12C1LrUCIL4C1 NU 44r401

CCLIcCi. CL4dLNCI

11:111.CUL: N4I.U411

AIIULU A1L 1CaLCL te Le,Lrua..
LRC4L LAU

LLUL0'

Lelar,a Liar, LCL C;
1.1:NLIALLIa

Nrci

L:LN N41.11.417

C4L0'

E411.1

4N LZL. ram. L4 Ca NULL

UCL0L4C1 NU

L',4114.0

sZ

LUC1NClaLll' LUC4NC1a4CI 1.1.:C4LMOLLIXI 141.1C4OL4C1 cc

LUaLLUI
4U0

wn

a:1 ULLU' L4ILLI ULLU' 1.41, UNC4LI" Lt0ILLI UNQU'' LNrezt,
LaCt4.11

ilf..

9Z

LI4L4L' UId NALU40 Lrge,ucw rae, NU' ACMC14[40 LIQL LNALL40

(414 E4L0 04441. NMI- uaal... CtSLl4 NU CMCXL.41.;I:1 (N4LL41:1)

1.1.1.411.gLILI 1.1.:411.C4L4Q

-

zi.du' Luaurw
CZ41-* LtACL

E1-41.! UaLLIC4C1

NULL
LNLI

1.1.1C1.14

uuLry
Ohl

QUI.CC! LICLLL; C;ZCI:1' ULLN
NLQ1.111 NU

Laic;

UCLCL4C1)

1441LU40 010

NU 4U1C4L LUULCLU. LLMLE40 1iLIALI0' L.:mu 44,
C41.1442U 1.142LUL0

C11.01CLU'cUCI

;CO
CU.

12,1.1-cal

1.1.1.14

a

CalZi.'

uca
9C
4141

C4-4C1.1.2'
LCUULLI.L141 LaL:
NCI 1.141.4CI 6Z LNI.d.:* N41.1:4C1 1.`,C4i
C1.144

L`C;CZI

LLCL: CILCI N/AL. NLA Lra rC041.40
AtR elreaLL.L.L.'

rizau
N4LL:4Ci

Li.ELLL:

NJ. LCL' ;IAA;

1./2144LIL
41.1.1..144C1

N41.1:41
r1.'

01.1424C141:1

CMIL
Ali

a4

A1U U.C1C4LL!

CaccrCI.

Nut CILILLLi

kaL,

UCCOV La, 9Z
1..!CL!

UN Na CiNCla

CLLL NLICi azeilezu
1.:41.420 LCr1141.1

CL4 e,c1 1.14244C1
CN41.1.1.4C1

1C0LLU.

LULU:

L.11412, LG144UL

UZNI
1.14214

Nut

CLULLU

NUL! Nix

LNG1L, U01.4 4IL N41.1440 tC114

NalL (41:61)
Lk!:

NQL.CX

(LrC4N) NUL!
40.

LE

U41.41LLI LCL

urcoV

raILLE

0 Ed'

NAIL 4C144CLLE CC41. 44CL,

NUL: N41.1.1.40' NU L,LN
144C01401 CMCc. LL141/21a

cuLtauk
N41.1.1411

NeAUL NU L'&NL

echa
NZ;

Nal.

NLI

C;d: 1201.114 (1-Irt4N)
LLAt N4LL'.412
141.

/ACM: CNalL
1SLCL4C2 1.:C4NCla4CI NeILL1,40
1.11,

LI1.1411.41 C4
41.1,41

clUt

U41.2

LNL. MIL

clad Nci NeZIL LI1.4SZL: de, Nil Ca4441' cae, 444ralL Lu.4mau Lcale,,ut, CN411:41 cNi.dLL1 Catdru 1441L., CC!. N;L! NC; Ic auclu ;121 LLC4tLCL ACLP 41.0. rCac; L'XILCI
42N4LU40'
C11U,

LIN

4014/

4143 14LUU

uenni.

00rif

me,

rata
UL14

Ce.,cc14 N4I.LkCi 4021.1 NCI

Cl' 14

Naar

CC; NaCl

NUL L:CM.N1
C1L4CLL

LCL

C1141.'

LL4L NIAL

;NUL U01410E40' cram ;row C1401L NU C4eALLIL tSLLL 41.CL, UrCal Nci 9C cdla. NalL,
011.Z40

uer41 aeau NeAL

112

IA;

1141eh 41.,1LLL

al auurul'

4scxl urcru Liz;
AcGlA C4C4Lit.tala:

LuauLaaru
NU

" NL.A' LLLL lLELrU
Aacta-

Z Lkurdu
uaLu
ce,cLi

la,NU444 NUU. U&L aLtL ctz,l acac,u' cactil NUU CA uuttua ucztst caw ZtLX4C1,: uattc,= cacitt AucliQu atuctuu L'AlLacCt to L'ALIcdU. LIGILGU c:t7s1;10414: LULU L, to L, Ecc,c udua_Naoa,u cudwu (mum. actua NUL4C1
UCZ4N
CaC,

caCttl.

UccUCI

££

1.41.2.4!L4C

UCL4N C,F1.

Aua,ua AtgAtL4a: uuLt4,zt

cz
SZ

cat
9Z

tuacitqcta uaa.Lu

uu LNCMCLU Aar:gum: uaL ucatuu taLt cw,at.tcu UCtGL412:al&Lt
ClcALLI

NU atuctat

CcUl 14C4U:LC6.

CC4

Z:£17. LULU

Udlt..241: NAlt.14CI:LELt

xtutu

ti
sc
LC

acaza
-L

41211.,

L
uarttacl uNa

LULU L,

auaaLa[l

uaatuLL CtCLL tit4Lta,u` NCI atitt.

maul uaatuu aLttu (A141.): NULLS

cam. atucald nu:az UGLacal LUELNLCl" uutLta UaGL: CdCia LICAUL. CCILZ Acmuct cuLu cautattat dtua,u` LI.CL: GILD, ttraL ru.irt UcUlLACI AalCt1CU cauctuu CAGLawa LKACCI:
ctc,

LZ

CtULU CU. t,LIcx Ntl CSZLNC,411 NULLS ictE NU crttatu At Aclu UCCN' at; Aacta CLL L1NU 4tuatu' EaLa cuautl L1tL tcta MCA Cu' wad aEu LICCai rd. twain' uai.: At cat: rtz,itz,a NAL UaNtad. LCl UUU CiclNUL Auta utu aatuaL uLtata NU

SZT ZalCU
NU AUL
1.!CacCt

GILL)`
9Z

ct1-4.4, ct LLCM atcattutt ;Nut. citztrz mit! atuGaid aotaata 4CtaLLE4L: NULL ucLtcu al cuc,cl aL4k1-1,(1' LCht Act: minc,a autulLMLl UINc NU taact. dNEUI.
1.17Z.

mut tlita&u

uaL: At Ca41.1 NLCU ANCIANC-1* NtUl aucuu LCL NALUcCl. Lax uurt. wont: wau NU C,Cc1NU LNICL. NU aid,: uauta
LIAL` ct adLrzu LCL

Z: CILLL:

to

clUL &cctul

ctc, AUdGcl. UccCLU

L, UCcCiltNcl: ALLIN4. CUUNC1 Gil/CUL!' <WI C,NcCall UCZN CaUU Cc AMU CGAUCI: COCI

al: al MAW::

£1

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor £ Et £ Z

££.LVALIZttl C11112

cc:Lmucti.:

LLUL

01.411.1

N411.1;40

L.r4ELL

42N

441
C4

1NU C4

-

ZEtIALLIE!

1.14L;CI

Rl tIELL NalL

N421:

cto N;LL:LCI m4 LLCL

LL uuaL.I. Nall. NU N4,1:

Lkilx uul NIX

441 441 Nd cam'
ULI4Ld
EN/21L,

cLzak quid: Luu

is

NU QQLL NmL
CNAILL;LCI

N41L! 41:i 6C

-

L!LLIL!

CL CLLL

LQLLI4C1 CL6L L!LN N;LULCI

LCL

-

NAILL:cCi

CLL /I.!

Lay Luke,

aumt:: ant_ INU Nix ;4xcl ucdm LNQ LIAVICL! LCLA21 LEXCItILCU' L4N LEL' ULCL' cL
LLL.4 N;LULEI

NJ. N;LL:LIT 11.4u.

Nall

LLNL IAN NLUL LLLNL NULLED 414LLILLi

N4LL!LC1 4142,11 NO CL QCCI'

E;ECtl:

Ne2IL

NU

LLI-41 N4LULC1

;LA'
ZS

;NLal NE Nat. RUM, ot L!LIAIELL* ;4411..LLLi LEL' CA clLti WILL:4Z LTC04,11* LLILL:ECI
NU Auic,L, QLEL
42/A4LQCCII

NcalL! ELA ALlielas LUC; LAN

;1:' 1LULLU

NULLLI

re:2141

Ec4;Lutt NalL =ULU
Cl Na NAIN LTELN'
NR LC
CL

NJ. C14UL!

LLaca NUL ALL Lre.21. XQ ILIL ureaLuli LEL' CC; XLCL! NAILL!LCI CILLV 1.242N ;14 (ClILILLLt
LA!

EL& cacui idauL zt NAILLILQ` Ma RULmL LLX,NCCI ;QM QAINCL' LCL
LIL;LL!

ucamaxv
12042

ut,c

tt

L.:c4ua;;

Et USLE*

LGUILL% NIZIL LLLR

tt

LIQLL: LLILQ L!LN

L:Q14C1LELQ

ita
IL!

a;

LULL Nel

;L!cCra ;CCI

it;

rcEL.
NAILL:LCI

eACL,

ALM LCcl LULN ell;LCII

;IL!'

ELcuo
st

L!QNQLCLI:11

EE

CL

Lu,crai ;QUILL!' QQLL CILGL LIELNL Lit; 4QIILL12' uLicaL L4,o' 4m,uu Llama lN42 uLraiLL' ;a4u.' Lcd;Lucc LILIQW
4N
N41.12,.C!

N4 1.42dLal

LQ11!cLa LQE4IL

;Li,du ellAurat LTELIC
L41.1.LLLI

CLCL!

CL

;CatQcrcil tML
LELCAQ41

ILLIILX CaLLL!

;.LCLAI

LNL4(1 QGCLCCII ELM LLN

L!tELN

4;

;CULL( uuo.

L;QL.ILIOLLCII ;CL3LLCI

gel

917

NALLIca'

ulta ;La caLcar rLAL!
L!QNQrca' W.,
617

uscu Edahla cAtaa' ua,t urc,N) (Rama
EmA,u
NAILL:LQ

laN414.C1

NUQ LCNOIL ENQLP
cL,

CN;LULCI* OLQL NJ. c4
LNL1L UQNQLCLL.I' QELL

LL!LoQL GICrL4LIQI LtI.reI;CI

;arLs ;co g; L;Ect ;cccc

;QuaLr
LNLLI.!

ralca ;CO
41.!CIL;

LILG1NL NCI

NX; LIEL LICAL Cc NULL' reALULL NU 42121NLI ;Ca Nel L44L40 LEL C4 LLUI NAILL:c0 LIQU'LLLL:LI Na LELL LEL LItAIL Na Ed ts

NU N4Il,

L4alid.:1 L;Era.d. ;NELLILL!L unr4 cc; urE,N) (rmLu. 4; ALIA Ncl ss EE1I;LLI1' NmL L;mauLu. WUNQLCLED L;raILLt NLILLLTLIA L;ErL NULL'! LAIECL

La, NU
LLLUL

u.diau 44,u1 adLEL caun LLLL Niut LM;uL zu.cdAi CLL 4u1 64l ;caw uj.,Laa /QLL! ;La /214.4C41 NalL raILLILL NU ;14 QL.ILLLCI NCL LrL urcov Ll..4 OS
41: (IAA! WM, u1.44142

;cc!

LEL' 4C4 4L NALL:La

L!I NAILLI.L0' NU

,LNLu LLl
9C

icrLu Ludt Enu
4XC1L:

LkL

Ec44Lult,' NmL umauLu LNLI L!QLL!LI xEld RILL Lu.ult LEnu Ludt crLu LNLI'
LC;
4m14-4

uua;;L

L!QNQLCLC!'

1.!LL

LTELN: 4/11;l0 QU'a;ALCI LQANCLL NAILL!ca

;rcav
Alrl

-

L!CIrcd1!
cC4i

Qt4tQLEL! NLAIL!
ALL

uaLL NmL NQL

CIEL

LICINC1LCLOI

LA! ULLLIL IL ICLLI 4/2114LTL!'

urcal ,cdm

NQ

NmL Lu Leimau Luam Arm Lr4 Er tIAILL!C! L;CI;CL L 7 N L'IlLELLT NU cLUILO
dgC4LI: L:CA4C4d.l:
NC, alGCLIL:

Lau' ca414 acacuut adurul Auti.44 cich.au' atieu 4a: l5,%L.l Nat.
LILUL! NMECI, NCI ccaNc,t.: u41.6.o.

OS

ucLacaa

ICLICA1.2.

CAUL' c,c!tc, c4N

Lxciul. at actu Au-

caw Q.: cWLN ttLca,ra
LICN4
1.140,C1

LLCM GCca`

ctc,

ataNu. cugau uct,t4
4,4,N

uuchzco.m Lccarkl.

LICINC4C44 caNl.

4

uct4,,ta
Ni.:

Ncau

41.:4,a1NLE

alMLLICAL 41.21..ta.

CiIMULL uucLawa Lea
61CLL
C(C,

w.ac aa ccala, 12,.MCCI LICL4.24'
;NUL NILIL:
(LC,

C44(44L1LNLII..! LLIL:

IS

4N camuca

t4LICal.1:'

(Wu' act
CIGLOIr.C1

xe,41.:

xat4
ZS

CILICILI

Cal 4/11NLI

I.:Ma.:

NICIL

NUL itc.cct 4ccc os Qa, ZULLb

Cm; auziau.
cti4c,u4Lu 4N

auGatd

NUIALE: cacti,
CcOINI.

CaC, LIMNIMa LEL C,14.1.` LCII caw'. aGLauta 4,N441: NC N4E11. ILLOW NU C,aINLI 4CLN 4111.14.L EVIL 1.!NM4.1.14, Nco. La! C,N CaLLIM- UNULLI. utz4Nccu: utuct racaucr MLR 41. 610.41.1 acac,i.` L,Ecaz 1.!CINMi.41:1* a4 LIGLIAILL1 LNG, C,Lua, MGUII41 C.11.104;
4.4.1.

017

4

cCcl

LI'

I.:CILIUM cal ILI LMMLLI 41'

LIMU4.0," L11.1LI

d 4GC41.121.: NAL t41.12

tt
66

COLLM 441INLE

;NuaLL aucucu
CallL14.1; LILU, CLE41.1

uNcau
ES
ES

ctc,

tall& LC1CLcC1 LCLCUILI

6'V:b. CULL! L,
MNULL.4.

cta.LELLE

azt r-azzY CtI.L!' (atc,Lcau utmcwoLd dLGU ucJactLu Ectu.0 Lima CALK CLA 1.:CACUll` utac, act ad uucv. c,uc..act
ciaLga- ucaLrld. caucm.
C,N NCl

AL4UUL L.14ALLLI Nal. Ut: Ha

udb

NcIL

acc,c, ci.Lrct ac,ccaL uQraic!

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor ttE St£

co:ttuuctu aLLu

c:tIcALIctu atul
LCULLL

LlN

ALLAI2 Ci Cc

&CAL'

uca.ruaLus

LSILf L',C1LILIQL44

AA

C4CAC1L

44cAt. 44r4a Ci AA £L C1LALI" LCCAL NALL'ZI lcallC ucaat.taLui INU 1.:C4allfa4C lNU
NU
SIALIJACI

USZLO LNLAQ

Carcl

acav A;

eLeAci Nr.,Lual Lcezeiaki

L.i.aL1C44o LS AGIALCI* LCLCL 4lA4LC4L

CCaMax

uavax

9S

Qua,L. ALra

CLLR LL',C4.1 1.1.CS1' LCALACi L!1L! CALAR

Lcadazi
4441Z1 Cc UCMClai.Cli

ccatv

ALLA AN AA LEcmc4rus

OLAU SIALL'.40 LUZIC44CLU

tArzu LAcaud:

4ra1t.L.r4L, iIC4LL L'I'COV

Mc

6S

,arm.

L4S1

CCCLLii

41.:C4L. UCA 44G14CL

CCL C1CA4ML.I4L;1*

AF4C11

4AC1LL

LLULC1 CLAU NALL'.40

CA41. L',41MALLr

Luaa, rAzo urr4 a4u,
LAL
CL
CL.1.11'

Na1L

LH4L.1.

LIC1LZLIQL411 NCI 09

ArLL ALL clOcal
ccaam.
44eZSIL ACLL al, N A C ACI

-

ra=
u,Lru CL

C4Q4441.;Cr cULAL AN

NZ,

CidLC1

LCCA
LL,CL

Qdic444Ci 19
Z9

N41.12.41:1

CalCrld." CL!. ULC 4G4 Losal.
CCL
1L 1.24LACI
£9

Ne,w,c La. Hu e,eartg Luc;
444t.'.. 1.4LA
e1S141.L20:1

CAN

am.r AA ,aszeAt. elLcu
LL41

Lnirax
SIALL'4C1

=LI NLAc
eke,
4C4Vil

4lL4V
179

CZ1141 r1.1

S9

LICALL.: Nat

CLLR
C4LC1

ucLaLo
99 C41.4144 XL

NU

uLL.

aram

AA 41JaCla Na1L
ANALLN.CI

cal

EL'
L9

u. 44x4 Lra1c444a
QAA
LUC1

ra1c444o enu,,rt. L'ALLN4

acLl'
89 L',ELLC.

te,cau,raL
CCI:A

AnuaL ramm.
Alrat
AA4LC1 1:1,t4

L,EarLd LI.' Lac
L..cCarli

4L. ?4WD (21;4

Lacta;'

mul rt.&
Qt144C1:1
1C441-1,

LNALL'.41:1 CC141-1,'
1-1,1.4

L4L L',CMC4r4.01

01

alatAL CNIUQ L111.41. sze,a.o. xze, ardl rapi

NC1

LIC1NC44r41:14 L!Lc 69
1.1.04

NC4..L

Cl

NU 4ZA411 AC441 IL rClUcCe LCL4R LLELL NALL'ACI NU 40140 ciCL: LAMA4LIL ANALL'ACI Lf.ra1C44 CA LICIN4CC AA ACCI 1.40411
CCi.LL!.

Ch.LCL L'CI LNLACI

ACUAC1LLV

acALli

LAUL4C1

LANLA

AG1C4C1

uz4ri.

ZL

M16

Nctl.

Cc

NALL:44'44AV CC,G4. uuLELLE acc,LA

NC,LL'ACL. ULN

ULLCL L:g4C1,:

ZL
CLGCc

ML:cuLauGta
CAC1LEcL a1,121.24

09 69

LNULALLE.

CCM: ((A L:CtAcAl. calLNC,

laca

C4GLalc4

cuatz: aura
24L

cm.=
(atcL)'

Z:96.

CILLL: L, LICALtacCI:

EL

u.,

catua)' kctiau

ac1L

Nuu atuirz Nl Nilo. Nut.'

NLC

(atuLt 4taL4 ctia

cE" CCLCL

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 917£ Lt£ CVISION PDFCompressor

tux b£: aILL
L!NLA LNu
1-!41C140

azu.

cLNL L'AN 6

AlLilla"
EINLI

QL.1.1444Q LUC!

NL ENLQL! AL!EA44Q LLCA

4Lraia'

LtaILEW

Cut

rL.zue NQ LC4NULLi cthr,a NLua L!OLECca

4EL. ACA NW'

Eall

aoLu.

4AcUCI 41..!GcA

NALLW:W alCU4 OiLr 4C1L ettieLl
MAC41:1

-

La.,,L.4114

11

Lf.ELJ.A. NU
&21L

ENalL Sirc QELIJ.

Cc

LIME' Nu

etA cL.cu uma4rL of L.,ccrL LutLaLL.r. Num Lra 0C4LL14lin UcELL, NIX L4C1E 1.11L(1

uL,

Lia.

411,

461
Lg.

t7

ciAtu
1

u4411.'
4Q411' ULL/A QUAL

rcZIL! NUL ccLdL, uL,Lu: NU (L'caarL)
ruLatu m4 Q444i
AL

NLI AL)

LAe±tAcw.

(LucaarL

LLfil.Arl.

LUZ

-

zi

ULL1C4 N4W,C1 ceaQ

LE4LE

DILA' NalL

LCA CalChca Ne21L C4 AL

Will.

4N4LU4C1 Lf.LELtcAL!.

cQQL! N41L ELM Qc

ELaILLI AQ4CL 4ELL 14/AL L.41-411
N41

ULN z

L4ar4a. Aat,. LEL C4 LLIQCL

ULICC1 LULN

LEN' E4LAQ
[CAA
ULL11.11

111.11;44U

=La'

cA Nu 4c44rL 444 1:31 El 44 dEL4LLE cLccild LLIEc
L'.441, AN

arm

Nu. rQ44Qr1
CAL

4L4L! LAU LalQcQ

ul

clLL,

LQL.!

QU'LCUI

Eld4

LQL! ENLQL!

Ca;

CLILL41:1 LeltiL.Lu. Lacee.a

LUOLA
LcELrc
L1

ULN 1444UIT
E

C1LEL! 6.C4LL ELSEL.A. Q4C1 L(4 C1

QlLil 4A LEL

EQANCL! 4e4L LLL' Ulc AQLL/I /2144L9 (MCI Lai. azu. LtL.zrL LCNML 1,1
1.1..1C4LL

CV

Karl

iIC41.L' 4414rl'

LIMN AN

1.!L4 4214L/

NQLL' L;CLaLcil

Ld NLEL!'
WU:44C4Q

Na4411
1.1.41.

raA Lova. Claw.. Nu
EQL(L.,

CL.C3C4L!

4N QUO'

Nal. L:41

LsL44Ls ILALI

candAL 14144. CC4C1.1 LLLICN AN LEL 444Ca' LIELN COE ULN LTC:111U 41L4 NMI. MU ri-LA LAN ciLL: Jal LCL ENI.J.1 LAN cmc441 4N c1CL..r4L.'

NIAL NLr

Mt

4L.41. AL Cc

4ii1.40 uucL.L. Nl

CL

uczuad... Erc14 AenNu
Lc4e4czN4 c4c441.

NAL: CA LXILE LA4Lal4 AQNQcral crQL4 CL b ELLL' EQGL nana AQC4 ULILL(LcQ LNLAQ 9 LUEW LcL LcCLLEQL EC1LI44L! NLLILLILrl
4

tr,a'

mc4

EQ41crtuam: LciLau

SILLS

NLA LLUc QLE AL L2c4L.,L AaL.rouccv L.,cLrca aAu uxmL KCAL cu.a m44url CI 44 4LL141 arL L.:11 LNLACI 91 CLAW MEL!'
LcELL
L'AN 1.914:1.21.1.CL
C4.1.1241.Kl:

tall:.

41.64

Act,

Ig

-

dour
QQL.LQQ

cam

,LOLL.LCI

Luiet

Ciru.

uuu ;Lime!' ccdeno
Ne.112.

ULLL NIAL ULEL Cc LINcil U4L4 ALM Ccal NelL
LUQUI.Ael LxL4L NLLU NA

9

Cruu WIN uNca'
cLNL

uLN

L..,cak cam
Nc4L..
L

NU acaca atutacvatAacct: actcac,u cpu,cut uuaLca (U.LL
ULC4CI L:CLIlaILE ACCo.

CLAM E41.41. NIUl 14CL.14,:ttalal NU At LaCect

MOIL
1.

9
01

atuuaLLLL

ANuL.,

Acc LtLiiu

xl
44

NALLtca
4C1.241.

aLau uacuLu
4t.

a
Z

41dLcO 1104 CILdA L'.NQ g C1U1-ed ULN: r(431.L L.:ma/v.1z Lraat. 1:04 E4LAQ 4NC4r1.

44

mint

Lul cutraw

C4

eac,

c4a..1 C[04.1.1

CtC,

alACW NU

cam:

L2,N

autau ciN tc,c1 aaut` CIA Lmal cam. CCCILI au acacpu aact.0 uaatt.0 aaat: Nu cLaau In alru NLL LCLCCU atcLaLct tl.L.C1c12 au. catcc,t Aacu. tucmi.ct caw:. LactLca 1.2CU,Cl oru_ cccui: Atatur cicaLcc cam LcL cu.cc ICL acIL,aU ac, act Laa Lasa NA LL4 ucuate cacsau qua cad. act. carN c,ccc ucL.: atc: GUILE` cruti. caracctucua: CCLE cLua actAcu atA 4CN:achu gl WIN cAcAuct' gutLcl. urcNL: uact. uucactatu NLauscuct Nu OCL, Atia caNucat. uaNci.:cr Qc NZ,W, IC41Act CNtU CNl aNuct.

L, acc4u.

cuAL:

tau lc!Aco.a

NAIL:411 CLCU WarACI:

C41

4LLI.

uca.kra NI utatta'
LIELIN4.0.

ccAjd

I £:517 a1LU L, EGIGL:
d?.,Nci NCl

ado., Ncoma:

al: al. ,ou..cat:
ctuNcAu

aLl C(C,N Luca ca awc,LL

co.uu.da cauaLcu cAQL.caLa va.ct: Auct c4ut NeaL t4Au

t,uu,,u oui.ra:44ta Austa4 ut.uca ucc,N ma:

617£ PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor 917£

vo:art4 aux

ti:taC24

alll

x,Laua xmL ualt.L.raa
LRIUALI

NLI

414 17.:LS11.

LZ

LU,L1,4 URCL,44 LLN
Li.LN

LUUCCI LNLNL UNALU,CI

Le! 1.4NI AN
C1N

Rr,t, rr,R mr4 AUR CUrI urra Aix ruArl. cL Li 4416. Lix4

am. I.LruLt URCL.' NU maul.: 41,ciaL1 LaaaL lZl4 USX, ARNCA' c4L. aL,
Le2C4

OtAL ULM;

4O1S1

UNtal,Cli CAA

SICI

NR C4 aaAurat.

SZ

amcLLI elL4LLI LGRrL sI URlaIC4i AcLaL AN No cL crca.A
au.LL NU tArcrt. cut' cLcurL Curl szalL ue!L,LLr Aza NciLli LR LNLAR 6I LZA,AL: C,LCI CtClUte C4r4L1 Q1SL

caLt.'
AIL IL
LMOIS

ariaa

RUN SU.C11-4.11' Lin 6Z

41140'

NaC1 LiNraao C1L.,c4u LNLACI
01

AL,ULLEL ULCAL AN

Nall.

,LCI ACR 0;4%

cacai

-

caa

NaLr NR LW'

AUall..4R1. LAN
AL

zalliw

AzIZRCI' 4LLA rLaL

NIs

Aard. cxaaL LAN Ulu' 1 CGLI ENc41 AN AcILLIII uci.aLdai Li. C4 IC LaLra C11.41 Net COL 44C141.1.11 CNea, USLLAU Cr, NU ALNLLI 4cLALr Lel NAc4AN Lizau.V Anal, 4r4L.1 LCLLGGQ IL!: 44 IL'. 1,CL4C1 ,UA,CL 1UC1 Ntl WW1 Art...Laai UGILIA Nral, ,r,LL ZE CalR,r,R L44r1 NUR'
UULC1N4IT L44UR NLICI ICINi AN

zaLra
Auci.LLz
C:SLAR

:au Lel

NU f;ri..A Lcart.' 41- NLU'R IL4QGr1 CA' ca4. 44,.LILt Nt.Lra 4uri. Cl 41; CILCU L,C,L LLUL ,NL,L NmL 4C4 NLuLL.r

cL QaALLrai. Lrumr

C41 L4C4LUL!

aLa NuLAL'
Rd

LNRCO

SLI,Lxid cuuencuL
CIRCLU
CAL

oz

LCL

U,LX1-1,

AN 1z ONC44r4.11
URCI,A 4041 UCN
ZZ

;cm
AN

uart.i.
1.1.411.1AI

IL

ClialL

R1,LL NUCR
UrLI,R4C1 4r41.1.
EE

CLACI Z4L.4
N41

xU

alLRL, L4LLCL

aae! Cl

4,414 LRRUR NUR
12,4LCC41

1.4.04i

xU co.Lro RUUL4C1 Al LAELL CNALU,CI AcaLL &tat, LCR,LICI ALM alLAD caL4Aa Lel 14 UCLGL.413 ELLNL. SA cce,,a rr4u ULM! aAt.

NALL440 ILAU AaLLRO Ltatirl NMI. NAL: alllSR,C1 LR 1N41 ZNLA4 LAN CaIR,R
UGILILALLE
Rt.r.

cLra,Au

caaaelA LA RACLU AUC:

c4

LILIS,A LIN

wand&
ALLC LCE,CI

=um.

Lll

ti'.12. NULL UISL4C1' NMI NA RIU,L. all.AUEL Ca., 17E Art, SIRLL' 4LL. EE ;ROLL, ralAULICI CNmL NrL CLRL,C1

ra.Li

AL 80,44 CA CUR aiR LAN cli.CV L 4L c44ccii Li.auL UALL LAC1 AL' ,Lr,L. LINZ. ILALI Aar41.' U4A4LI U.LN kLe! 44r1' L.4ci.rcai
Ez

&CZ 4Aa1
LNLACI

zi.az

Cox

LAacL

NRLL.' UNLaLi LRl ,
EZ

1.241c4,0

wad.'

dLcurt.
4CC1LI

ANall, ZERELR NI CG1G4 aLrau alLAU L4Clr4 iiC41.' 91 NA 44ALCCI AN LCC,C11 Luca LE 4LL.4,0 SI,ER UNral,CI UL,LS

NLICH

SIL

NILIEL
CzN

-

RI RUCH:. ACR UalLAU ULN

C44

tz
AN

/XV.
,CER L,ZLICL
CaC, 41C41

CatLU R4 NALU,E2

NU AuLt

cauieg caA,,a JAC AIX

UCILZI

L4L4,
SE

URNR,E4C1 La!

czLel cax.
.11:1 C<

ruzdal
,CL.,4

LKL, LicaiaL'

44 MAI NU Aar Lalcdah
i4C41.1.,'

041

9Z

CaSAA,CR
91

Auut.eli cce!ala NLuLuaL Nu. AOC; UULUL.,0 LNLAR
ZERELCI
NA1U,C1

41A4LC4R CRI-LL4C1
,LCSIL
AszaaL

Nl catas Gum: alLALI L,Elr, iiRLLI 61 um.ra xCz ,ULoalUl ULZ,Nli xIIJL RCal CCI LAS,CL 4CL4L1 Rca 4L1GLA
alCRCACA,R

tiLaz Nu,Lim cautzlf uctud,
1.11C,1.

aLacu

taLA QuaLcm atuaci.

mail(

1.1.: Cf. tll.C141 l<C<l wictLEL uaLLLu Eau uatul). AcaLcLELL LUAL rna uraLnEkl. ctLa LCL CL' AcLart NALuLta

L'U ACT

AO. ccci LLcl Emu
Lcal.N;'
cAELcada

Nut

cALut.

cwt ucatEaL LCL CAL' 11 Mt EC11.1141. 4C4LCLIZ: (21.414 WICACL &ALA' Nut c,ca arzi ELL ctoLcada: tt1L cLcuct cuct NaL L:41.4tu
CCU LaLc, LCL uclLau` actEL 211.1 &C1U1 LICALLId: NU UCLA taNCCILI. aLLE cALEu EEL, atcacaL COAL 12'114 r4ckaL aLEN atm

SI
61

rthul:
arzi'

uwact
12C1

NU AUCL,L, C4dall
L,C1GL4C1'
142441,C1:

6Z

41E4E6.

1.:41.14L:: CC, C411:11.11.<1"

tCIALE L'411.241: ACC, C,CC2,14.0,

cactq CCIGUZI C,CCLL: zwaL.

dt.LLav ate,

12C111L1

ucActca. CC, 1.1CLL0412: 11C1GL4C1*

d.1.1.461 C2.1Cat, C.11.1.CL

aczil CAGLal4CL
Nl
ULC11:1
CC

CLC< uNcatha UQL< LItactoa aaC, uALLta NU tEl AutLLA LCL uaccu` calm Ecatatt LNal atud.AL EEL oxua: tut[, mut ELLELEL. Lziact!u utcu c,tict uca,ctzda cc,c, CiC, uucLakda: Lat atEN. CC< CtC, dALL:Cl: c4Luatut Z:17£* 41.LL: Nt

EL*

OZ

du.,a uraua:cgua,
44LIa.12311112.
41.0.

41;

CtLLNLU 1401.11.:C4GC4

CZ

tethEL umcra:

AcutcaLt: ENuutLE

war;

211.1:1 CC,

CALM.

UCI.G1.4.1:1"

NS

GC441:

1:14: NU C,UU Lcistday. AN

sz

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Og£ I5£

b£:(atti atLu
41444
CO-!

cacti t7£:

C1LLU

NCA

C4NR4r40 NEl fm.r. 4r4L.LI

lxl

Zs

e!LI.L1

uueko

L.

4R4NC41:11 4t4L UdC1-41:1)1

(RI

4U1-4L

(N4LLI4R) 6NORCI NaiL C4LQ ot

IL Cl caLL

uLuLeli uudLa RI UNCart:
NJ. 6s LX444L111*

azAuL NR AIX

Kt.
NU

LAN Cl`Carl NUL! GICati 441LICU 4r4/.11 16 41.C1,4Ri LIAAL U41 NLICR

ACI

Cora 41.3LL.

RRULId4 CcIARN CiaLLS

wawa

CLL.

AN L4lQ
CrIXQL

-

zt

LI' co

LINC14rl RUC4U1:1 411,411: 4C1-1. LIR

ruaLL

Aar
4U41.1,

LLUAL aae! LILLL.4

URI

CCU' LU

Rati

4CC4

aettalL!

CC1I.

ramoi RalxU

USUAL!! 4Cr4 rt4L, AIL!' IL 4LIL4d Nl 4UL444 41-CO Aiki; UCUalLIC NeAL LxQi 4lral
L S

Rai

UIN Na SILQL4111 UR UCLI4U4EV 2.11111Lial
41.1.

car=
IL!,

AILLN411

ZL Cx
CI NAN
NLRL4R

etun SICLuxu 4CLL xelL ce, utiel AuLudca UREdm
CSIC1LE

NLE1

NAWQ CCINU
C4

ucLaL41 CLL4' 41AL NAN

;Uri earl

AN RISLAQ NEL INLAQ 66 ee.4. c4

cza,n

NAL', NI.Ca.401

ILNa st

4RC414* RLU4L,

C4 SI44LIO 414LIrl LAN EL' 44441 4C4l
LNLACI

Nei OUL,

xalL CXA

4441...4LI

L'Acrl AN NAU

U4LIU CLLSZU

lRL I:MAO-WV

NIUL.LLI

L'c' rci UCU4ZZ1L Aaram NU UCUall LQ e2eILL.R4uo rUrl
ULCUL.I4'

96 eldLNLI !MI.tie C4 C1CCI: Nr4 LLLaI IxU LC C4 CUCUCR. 414r4L1 C4 N4I C4 CL4LICI:11 LL1464CL NUL' LNLIL. =44R uci1;44 ue4cL Nu iiQ1.1.4 Lt dal: arm alA CM QUI AULUWCR LraeLLI,

alr440

N411.U4C1'

L.CL.*

AC;

it WIN
617

N4lU4C1'

li4

4CL.4 C4 C4/.C11'

=NW

Nr4 RCI:1 44

UNRLI

EQL.ILLX L41.1.4 WIN LINCUI

Car4L.I. 4CLN LAN CL.N414L1 ACLLN 4LC4

9' xU C1C14U i4C41.1.,' 4x UUCA MAL uLa44u4
L41;1r4
Os

,u4u 4CU' at,a,L

Lazo

4u44 szu Le! Num.!' NO iic41.1,

LdULC

allqa

LIIN 44' CdALI L4ELC4 Nall. ULM. CICLLI
CSIML, 4LMLIC1 4Cl4LI Le! 4L IS

al

AURLd. LLCAL LAN

C,[1:

actut Ctc atc,

Clt,C,L:C1

Ncl

N4L

gjea:

L4,24

Cllaca cLcaca

UAL!

Ulu' uatz,ta

atULLEL tllacC1 NULd1

adELLuom Adut. at,,rActt Eau La.!' racp cauuuLAc, camiu cuauxu- ;um CU, MAUL IL: 41:41.1 N1 ccitca.' urt.t. uaLcia Cll ULL1L4: uw1La al caacul Nt zukucti: ucuuk cauta caLLN cuNatuLu cauLici. urtuLa ,at Cae;4ti: Mau
CS4

UL 4L,Lz: aculua La.a. cd.ra cpawn, 14E241 LULU N

cla

CAULLNLU

rum:: 'Plum
ciWCI
NALL'ACL.

INC,44,41!Cl. UCLGLACI NL, NAL1441:1 GC4,1( 41E4: ANC! 41144:

Z.6

LEL

L'.1.61

uncut! each.: Z:6C. au.0
ClACI.L4LICI; NIALC

L, NIASLL141,:

CM.C41):

ZS
SS

MUM' adA luct cc, 144u:
ruat rhat t4w.: muz. car44a ac44a
,c!oa
ALINC44.1

NU ;L:LC4L1 C14 LAW,: 4CLA 6.6 LNL;ct St

[CLEW utAL

tILuat:

e,41.L.Ntz

what

9.6

UCN. ucacict CUcc CG4LL:
UNLCALLI CAEC4

uact.a C44C4: Et4 ctuacav Auco.c! dat auctuu urtuttu (caw ClattLX
AU,MA'

tS

caroz:

41.14

la AN ua atm udLicau'

MUM.' UMN LILLCO: UELI: to.Laca c1c.41. C,LcL LcCI alatic ENc,,cp. cauuct. LIC.4GLCa4C1 cad uutz,: tudu.N1. UNC414:uNcioa
C,LEL144L:'

66

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor CSC Zg£

141.11S1.

SC:

C11111

44411

x441 4N41l:141:1 Cl4l

12S11.41.. UC1.1.1

uru
11

LCIU ULIZL!
INU UOICILV

01

12.41.E.41 MOIL AL!LA AlIC1C140

C1a,au
414,

,elce,. LIME ClACL' NUCCI CLN NAlUcO
1CL

1:,C14AcO

UOICA' lCa4C4U8 UdeAL!
4O411

MAN clALU

xl uLu rdzu Na Lrelcu
rcUtca
cC148

Nuco 412 NUL-CL IL4'
SILcCIU

LallO ULCL

C44U4U CAN

LIFE Nl

Old LAIR'

ANAIL`,41' 0I1!
LOLLIcCI

de, Nci

caaL
ZI
LULULCI
Ne11.1240

OuLd.o
,L(L.

OcOcl. Nall. IL! AIL!: IL: 4Mll eiN

u4a4a aC4

ce4L

1x041

ra

OaIrcU.0

MAO

W.C4L L!ClAIU LIU AlZaccUl

laCa

AAcrcL" rAcUll NU LULU uaa,rui LIACL NILIO NalL 41.441 IuLAL CII.c aLcu UC.LL lAOAI NAlUcCI QAO GLrau Aco AU1S1UC421.

CAAc AMAcUcO LIAANCcO C4CL! lUNLA'

N4LL:41 al4Ual<1*

CC; NcCLca
41C42

41.046

-

L!./21C14O

41.n. ANAWX UUL'AU

INLZA 454214
ULUC1411 z

-

uA4Au

LL CL (441.0

cachAua

Nu. WOCA44 1-!4la CULL uAaiu NU UC1C44A IAN auv1 mr,ua u,Lu: lNLI uezmal Nu 4LFlCL .L L'

£1

NcIA cLCA LIN UNI414111 IS4 NAIL!ca

aLLia NmL

C4-4C14

LAN

UNLL

110.1

44541'

eIN SIL11.41 ?Ltd

cAZIL NmL INU AALZLOI

Ne141:0 NM- NAL! INIAO UOAClUd

cuaag Ne2am
111.144U

LICrl NO

4l LcZICCO' UNAIL!cO IL! JELL' ti uay.a. ce144au ue,cLua at44L41' uuceiAL
calCaSII

WUC
1141 CILN
1;441

NAlUcCr ACO

COL!

Nall,
C4/

ULIOL

Nu ICLI
CaldLcOi. Lima

c

CclO

;CO' ccArl Ax

CUILALR ClUcCaL! x41 N4111`48'

dLoc.rcai NIX caMAI Ax ca.ua4 ziva 4:Luci Cc 4CLI4all L!C41.40
041:1

0t01.41.

sze2w x41

(Mali

Lca L=41:1

OL.rou 4CQ c/AAU N45L NAlUca
C4EL,

lAarO
IAN INAIL!411 ANAIL!cal
UL.41411*

ACtc LCL C4

1.1.C1C41.

/AA

N; 4ar414.

UMAcUcCI NIULLU rt:J

CL N1L'LI.L.141:1

xlI cCUatt.

NO

1'

urteleLo

UrCO NUR L.!NralcOi Ulc
91

U.LELO' claICI NALL!a
UALACI Ucc NLICCI cLcUl NA 11.4N. NOES N4LL!40

CLINcO IcEcN cCIAdCO 4LEL!' LL NO

ICa-!LAA' UAlc

cetilc
AN Li
91

ucauu. UNradle
Nucci

Ult.

9

ci
urLapw uram uzelea Ix8

A441.1.1 NeI11:41:1

44

.,e1/71L2

iLeiLrui C44N NC./ LI4W4L.Q AN ILOIOU

ram
La

ra

IAL

alOA IQ; 44e4NI Ax

Lruuw

NULcCi C4 L!Alli

cm;
cUcl
cAAL!

NAIL!47 OVA 1.:C4L4U Cl AA 4C1:14 clIdAc AL!clU NO Cc QUEL:l AO Atar,a dI.LN Nc/ CZNI4C CI
W4C11 9

NlcZ

cLcU INA L''

L'

a CL'

uat.: L;41.44 L4cazu4r48 &au' arm Xalc
U.L.440

ACIOLcO

L

uzliuu
mC1lL4Q

OlACUU dLICc
NU 1.4d44O4O INU CAUL ELM Lc NU UcL.NcO NU' LL AUIL!cl.

cuitow. e2canu.cu Lreku:

U4e.a 9 rL.LA.

le4a.

C4LicAL!

Ccat

NedL, NU

Lam U'

411

x451 NLr
cILA c4

AL! 4U'

NAll!ca AOlCdOi ?IWO LUULOC

44.211 xmL NU
N41
01
11
Z1

1.!411 NAL

rad.:
Nu

U1 NA

Ad ,uaL,A
N4lL'4C1 6

ulZArl ou.L.ra ArrcOI

AUISALLE uuLuLL.r

e44AU NMI,

1.1.1.N

LC=

L',C4draU INU

ClU

I.C4.1AN

NA1.12,41:1)*

LWAI.L1 <AGO-LEL C1GLalcCt UCUCLU: (NA UCUElll L:C.14A4C1 NU 4.4SAU UCLLC LUMICZILI NI.: c4rA1 £:9171: QUA.: L, cgoL:
GC4.41:1' d/.44,1:1:

clENI

ra

cL

eneaau ;No. usu..au xU cua

uaQQU' c41..zL,

udEL.Q). u44c1 (uut.r4c1

GI.E1.1.1UNL,4,AcC1'

au.0 dISIX:1 44C1t =c NAlt24C1' Lct.: C4 o.,

1,1

uatal; uca4u: uau,a Auuuu

mut Sit,w4a: urnutz

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of 16£ CVISION PDFCompressor gg£

lidEL

SS CULL

LLImL s£: alLL:

EXC41.4C1 4dLaICIL LAO 44crat.' N44LT1 NeAL lmQ LEQVC44LU" IL.!E m4 Cale 44EG1L crcLli Q4424rl' La4L NL L'4E4L NmL eINLI-1.41:1

cLelo LaLlz
L:Ci

L'

421L

L:LN

4Eca

CILL'L

4;

UCIWL' 44

L',41LC1L

ce,

uuaa,u
x4
LZ

1.1.1441L LAN oz LL:34d1J1

1:44LLL

4111.

IL!

Call AN
l4(f.C1

6L

N4LL41:1

4ElLE

LUL414-Erl

CaL4CLIL

4rl

1:4r4d NaL 141.N gE CILELr LC4C4L EL4.1 ucart. :rzl cL4 LAN 4NL.r CL4 AN 4aCI 4LAT cruetu

Nix

421.1.

4N

11.114411 L'ALI4C1 ZZ
C14

L=41'

L'14 4N lxlx
4/21C444

LUNLL,'

LI'LC4

4x

NUL! LNLep AI 4141.13L

ENLir, elL4L

NeILL1,41:1

;IL!

IL!

AN

LYCI

Lai.'4

AN 'CLLILCLIT

xm aClll.L.! ;UR UClal.cil'
C444LM

C4LL:4L,'
9E

NAN

Mit
Na

NUL!
LC1L!.1..*
LI.L4

EZ

uelcu,a aucr, CNllrl elL4
LAL!4LLI L.:NC4LI
4CL1441L LN11 sz
L!GI44L14C1

4UGIC4L4

cuLcu 4mLL4L UZI LE C4001E4' ciau eICA CYCllet cL L4cLm4 WIL NU LAN uaLci Nu r44u LNL 01441CL. C1.4 LULL LA. 1144C0 NL L!NLCrl AN LC4 CA
elcr,
C11444

414

AN WM, NIUL
U.L.

uCl2L

x1. 4r4ILL1 ezurd.; tz
C411.:41.*

-

ENLCa.11' 4411..0

NMI- NAL;

ro

NIULLL114 NL
LC4L

EL! d1:1

44411.1'

rum

LOaL44

LEL1E410

r1.1.41...411

MULLS CIL:Q Li.E4NL

L:C114441.* 4GE4L:C1

Na

1NL1

daw.

L'ALL:4LI NeI4CC1 CN LNI: AU41CLi L',LLEL

LILCULL' L:4LIL! LLLNL!

cLaL,o'

L:C41.4

NI

9Z NLL.'

iLuit

USUAL!'
1.`,04

aL4

6t 41E* LId..4 4114 LL:LN LUNLA' L'AC14CI MULLIS NU 411.4
442

N4Wcil

-

xL

EL',C1

LaC1LICL

C41:11 11,41C141:1

ul

LaL41. NALL'All C4 L.Il.i4L! L'AN LZ
LEL:L4E1

ss

LN1.LC140 AEC41:1 GQ411 4C1LL4 UZI

Nall, 44

XE440' ICAEa

LNal
EC4L.Lf

ca,LuL uuLel ucLau' c4
Cl4N1.0 1LAu

L4ELM: NEA

cuuel,a,o L.IdLC1CCI NmL LEL QM uLckla 4N ucLaux ca,Lu
cNu<1.
1.1.4u LEL.

,arci Lcudru

Lcuca74,ci ENra140

Lr1:1 9Z

CALLE' LaILILL4E
EN4112*

-

rli.r4C1

L 2 N eAlr4C1
L',41..N4C2

rladl c44,
LMALC1L.41:1

Na1.1*

4L:0

XXII
NLX

4N ucLaL4ci

LOLALI* N1.4L. L;LN NALLILQ
C4C4.1

4EL4L

C1CA NeILL1411

NU

LR

LLNL NALLILO: Cite141.4 Ltuae,AL N44L3:1 NmL
CIL!Cl

Wtrekl.
4N

NL44 NL

Aa1C44C11

uo

ot LNL ezi.ua,o alCal Nl LA' EN ELNL u1. 44
LLQ 4L.LL1" CLIC CL-24412i EL C.1i4d4C1

alLuazi

LLMLE4N411
41N

Luaalu

NLI LLMG44C4Q Ne,l1J.6.0

aaL NL

L;d1.L.Ncll 6Z

4CM4Li' 4LL

4EE4LIL

L'.411.1.AL!

cc,

L:LNI

MAU

LILN CL

ruaLL

cum' xl
LNCAL.

NalL 4LLLU LG.L uo e,uo LZucu

dual.
4cLo

czNenL Lcre,L,

caul.
cL
oc
LC1C4L
1E

CUILN NLI ALM aneza

41L4LI e,ce,

lcxLA cau,a uuLd
LOLAL L!LN L4LI
CZ11.1.4L1

N4ILI.:44

It

LI4L11.4* CietEL eILL! 11.

LEL

CLEW
(1.:031.4Q) NLI

ma.;

NULLL' CLXI LULA AN NL41 411.4L'

LK,
zt

;Cd

r4CII

LL'L L:NCAS' L:LN
C1E4L.

41 ra,,ri. NaL. uaau

AELr 44414LL
AL:CI
ULC141.1

N44L!El 4ELN NCI

c, EL.&
C4

ELL

EN411.U4C1

raca

4at4

ELM

4N

C111-1,4L'

N441.11 QQ1EN LNLAE 1.1.NLC1Llr
144L

Nuu

C4NG1L 4LLIL

Lm LNLe.ICI

x4LLLQ Aar,L. treo. NmL LC1ELI41 EULtl* xmL 44C1.LCl uoau NU' LTLIelrl NUL.-CL ZS L4Cr411'
/CELL C4444 NU

NL

4uL4' uuca

ENLA aiuA Nren,

/NU ct

L.144LE* NO CAUL

ULM

LN411.r4C1 L4G1

CluaaaL,ai UR MX,. La! 44ZZE'

41L1; LYLLULQ L4r4L!El
C14(2140 44CALLI

41.1

rrc

EE

ucucu

Nep,cr

ELeatu. CILE4R

LNCillC.C1
L,CA 11C4alLi..C4Ct

UZI

AUCcl C.Ltl

C4c1AL'Ltl4alt44 CNLUL

ctcuu vact.,ct anitu
S:176* CilLL: L,

aA Nu c,aatu Aura uaNcat.

cNat. UL,IdLa

LIGLalt.C1 11CllEcta" Cictal4.1.:C1 C1CLU EaccAu

EMIL: L 9:t9

LECteil4: AN

8L

LLN tiL,W.C1 1.14tud4:

claatu lIAL,l' uact,mu aatAta Nuu

txt.ctr. ruaal; utIct.0
LINJ.ce..1:1ccAA.

au,,uau

NC,1.124.0,

aLatu uact.a,a

4cit
cc
SE

LEICL aLl Cl NL Alita' Lac'. udcau Lau,da Lc!, tit udrixLu' acya c; Etc 44cc4L:

L,

aaaut Nutom LNlClaca AClG1.4Cl CIGL44 NELL:CO' aau Acc, MLitta uchLa cur, circa:I,: uuLau amt.: am,Nat udit.a act., ccAA aat.irt. Lact.a,a lcal Mid' Le NALL:41:1: act.
LCL4 NU

LEN

ZZ

SZ

6Z

l' 9:99 alLL: L, CLUAcGcCI:
u,uu.,r2
CUL LiNlt.1111:

ad'

CUALI

Z:S6L
UAL Cad litEcti,C1 CNICIIU
C4ltGei1l..11:CiL!CicE1

C1LLU

lIULILL uact