P. 1
מלחמת היהודים

מלחמת היהודים

|Views: 323|Likes:
Published by Pavel Arshavsky

More info:

Published by: Pavel Arshavsky on May 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/16/2014

pdf

text

original

וה ית ת מ   ןב ף ס וי יב ת כ

[ם ויד ל פ ם ופ י ס וי ]
י נוי ה רוקמה ןמ םי מגרתמ
י י י ־י »
י נ ו ח מ ש . נ . י ר ״ ד
  י ר ד ס ו ן י פ ח ו י   ת ו ח ו ל ,ת ו ח ת פ מ ,ת ו ר ע ה ,ת ו א ו ב מ ם ע
ת ו פ מ ו ם י ר ו י צ ,ת ו ר ו ד
לבי טש ףסו י םהרבא תאצו ה
י ב ת כ
ו ה י ת ת מ   ן ב ף ס ו י
ם יד וה יה ת מ ח ל מ ת וד ל ות
ם יא מ ור ה ם ע
ת וד ל ות
ם יד וה יה ת מ ח ל מ
ם יא מ ור ה ם ע
ם י ר פ ס ה ע ב ש ב
ט צ ר ט מ א ל ס .* ד ה ו t *יע וה
www.hebret book ^rg
ח י י ס שת &»*חי׳׳,.
ג״ פר ת השרו
j dZEF FLAWJUSZ — DZIEJE WOJNY
ZYDOWSKIEJ PRZECIWKO RZyMIA-
NOM 0 0 WyDAWNICTWO - SZTYBEL
===== WARSZAWA 1923 =
SKtADANO 1 TtOCZONO W DRUK.
.HACEFIRA", WARSZAWA, LESZNO 54.
.54 ה נ ש ל ,ה ש ר ו ,״ ה ר י פ צ ה , ס ו פ ד ב ס פ ד נ ו ר ד ס נ
א ו ב מ
־ץראב תי ני דמה תודהי ה לש הסי סגה י לבח וי ה םי ארונו םי שק
לכאנ רבכ וז תודהי לש הכות י כ ,המדנ .י נשה תי בה י מי ףוסב לארשי
,םי אנומשחה תפוקת י אצומב םי חאה תומחלמ לש םי קזחה םי עוזעזה תעשב
חור ןי בש הקמעה םוהתה :הבש תי דוסי ה הרי תסה ףקת־לכב התלגנשכ
לש סחי ךותמ תוי כלמ־דובעש תנועב הקהבמ הרוצ הלבקש וז ,המאה
תוכלמ לש תואי צמה י אנת ןי בו - הזה םלועה י לבה לכל הרומג הלי לש
הב םי טלושה עצבהו ןודזהו האנקהו האנשהו הואתהו דובכה םע ץראה
רפסו .םי רקבל תושדחתמה תואליתהו תודי מתמה תומחלמה םע ,חרכהב
תורחה לע םעה רתו ונוצרל י כ ,המדנ - .תאז לע חי כוי ״המלש תולהת״
,םי ממעב םולש־י אנוש ושענש ןרהא־י נב םי נהכה תוכלמ לעו תי ני דמה
לע וי לא ןנחתהל י אמורה סוי פמופ לא םי לשורי י בוט םי תאמ ואבשכ
תא שדחי ו ,םי בי ואל ול ובשחנש ,םי אנומשחה ןוטלשמ והדפי י כ ,םמע
תכלממ״- סוכוי טנא תרזג םדק ,םי נפל טלשש תוי כלמ־דובעש בצמ
י כ ,המדנ .םי י אמור תוטוי דרם לש םענ־לקמ תחת ״שודק י וגו םי נהכ
,םעה־י רומ ״ושרפ״שכ ,המלועל הכלה תי ני דמה תודהי ה לש השדקה
לא וסנכתהו ,םי הלאה רבד תא שרד םהי פמ רשא םי רפוסהו םי מכחה
ושענ םי ני דה י קודקד לכו הרותל םי גי סהו ,םתנשמ לש תומא עברא
שמשי י מ ,םהל התי ה תחאו ,הני דמהו הרבחה תולאשמ םהל םי בי בח
י אנומשח םא ,םי וגה י כרדכ רחבנה ומעב תודרל םי הלא י די ב םעז־טבש
- .י אמור ״רעי מ רי זח״ וא ,סורטפי טנא תחפשממ י מודא וא ,ןרהא ערזמ
תאנה לע ,לארשי ־תי בל דחי מה ,ףריעה־ישקב םעה בר רמש תאז־לכבו
א ו ב מ
ח
י בכמה הדוהי תומחלמ לש הרובגה ןמזב הדלונש ,םי י ני דמה םי ני נקה
ףונה לע ולש תרפיעה־יפנכ תא י אמורה רשנה שרפ רשאכו ;וי חאו
,הרהמ ופרט תא עולבל חכ רצע אל ,'םי דוהי ה םע״, לש ןטקה י מאלה
דע תודחה רשנה י נרפצב הזה ףוגה סכרפ רתוי ו הנש םי שלשו האמו
לש ברה ךרעה לכ תא ורי כה םי אמורה .ןי ע־הארמל ותמשנ האצי ש
לע תורודל ןורפז ץראל תערוכה ןוי צ־תב תנומת תא ורסמו ,םנוחצנ
תא ומי קה םג ,תרחא המא םושל ושע אלש ומכ ,ףסכו בהז תועבטמ
םוי ה דע םהי די ושעש תולודגה לע די עהל םוטי ט לש ן 1ח צ נ ה   רעש
.הזה
תי רוטסי ה הלי לע אי ה םי אמורה ןי בו םי דוהי ה ןי ב הלודגה תוקבאתהה
תשרפ י נפל םי דחפנו םי שערנ םי דמוע ונאו .ךורע־ןי אל הבגשגו הרי בכ
ןדי ב ןתג אלש ,תוי שר י תש תושגנתה - תאזה תעזעזמה םי מי ה־י רבד
הדוהי י רהב .וני ני ע דגנל הלגנ תומלוע י גש תמחלמ .תחאל ףרטצהל
קבאג רסונג לש םולשה־תואנב ,חלמה םי ו ןדרי ה תוברעב ,לי לגהו
־רי דא םע לש השדקה שגר ;םדו־רשב תודבע םע םי מש־תוכלמ ןוי ער
תפוקתב תואי צמבש לודגה לחה םע ,תבש ולכש םוי ל אמצה ,הגומא
,תובבל תי רבב המותחה ,םי הלא־תרות תלשממ ;אי הה תוצי רפהו ןודזה
קר .םלועה י רטוש לש ע^רזה חיכ לע ןעשגה ,םדא י קח ןוטלש םע
םלועה תאנה םשל םהי אנוש לא ולפנו המחלמה הנחמ תא ובזע םי טעמ
וי לע דמעש ,דזהו רזה חכה י נפב ותי וה לע ןגה ולבכ םעה בר ;הזה
״חכהו ליחה״, לע חורה־קשנ תא ורכב הלא .דחי ותמשנו ופוג תולכל
ובשח הלאו ,תי אשחו תי מי נפ תודגנתהב סגה רמיחה חיכ תא חצנל ורמאו
לא ברחה תרזעב עי גהלו העשה ךרצל םהי בי וא תונמא דמלל םהל רתמ י כ
.הלא לארשי ־י רמוש תורוש י תש ןי ב ררש קי תע דוגג .השודקה תי לכתה
י עצמא י כ ,רבעה ןוי סנמ םרי כהב ,ברחה־י לעב י נפמ ודחפ חורה־י שנא
ןוי ער .הלקנ־לע תי לכתל ךפההל םני דו תכפהתמה ברחה טהל םה חיכה
תוחכב הנומא ןורסח ךותמו ,םהל רזומ השענ הרבעב האבה הוצמ
םדי ב םטפשמ תא תחקל וברס םתבסמ לש םי י נחורה תוהכבו םי י רמחה
תשךקב וחטב הכהו לי חה י שנא םלוא .םי הלאה תרזע ןי מי תא תוסנלו
תוחיכב םתנומא־רםחב וארו ,בבל־י פרלו םי פרנל חורה־י שנא תא ובשחו םתנוכ
ט
א ו ב מ
תי נא הפרטנ הלאה םי רבשמה י נש ןי ב .םי הלאב ןוחטב־רדעה םמצע
ףוסבל .העשל העשמ ולדג תורכנתההו האנשה .רעוסה םי ב תודהי ה
ןורא״ םשל המחלמה שא לא וצפקו לבסה־י שנא לע השעמה־י שנא ורבג
ףקתו םתוזע דעב םמדב םלשל י דכ ,״תי רבה ןורא״ םעו ״תי רבה
,םי י שממה המאה־י ני נק תא ופחס םתלפמבו ולפנו ולשכ םה .םתנומא
.רתוי ב םי שודקה
י פלכו םי נפבמ טלשש דורפה ןורכזל י דוהי ה בל ץמחתי םוי ה דוע
תונחמה דחא לע תוכז דמלי םי שמ־י לבמו ,אי הה הלודגה העשב ץוח
ךלה י פכו תי טרפה ותי טנ י פכ לכה - י נשה הנחמה לע ןי דה תא קי דצי ו
וי ני ע דגנל רבועה הזחמה י נפל םמוד דומעי וחורב־לשומה םלוא .ושפנ
אוה ,הלפת ןתי אלו ותורמרמתה לע גי לבי ו ,טעמכ הנש םי פלא חורב
םהש ,הי רוטסי הה לש םי לודגה תוערואמה י נפל דובכ־שגרב דומעי
•*ןח
ת י ל ו
ן י י
ת י ל
״
ת נ י ח ב
ב
לש הטלפה תי ראשו ,המלועל טעמ־טעמ הכלה תי ני דמה תודהי ה
־י לעב לע ללוגה תא ומתס הלא .״חורה־י שגא״ י די ב הלפנ המאה תמשנ
תא ועלבש ,שדקה־י מחול לע ,תודהי ה י דמחמ תא ותחש רשא ,חפה
םולכ .ןוי לכהו ןברחחו תונערפה הארמל דאמ לודג הי ה באכה .שדקה
לע ,הזה ןוי לכה י די ל םהי שעמב ואי בה רשא ,םהי דגנתמ תא חבשל ולכ;
- םהי די לומגו םהי שעמ תא ורכז םה ?שדקמה רפאב םרפא ברעתה רשא
תולי לעה לכ ובשחנ המב .םחור תובי דנו םתנומא תא רוכזל ולכ; אלו
הללקה דגנכ הלאה םי עותה לש השודקה םי הלאה־תודבעו תורי בכה
- םי די חי ה תודהי ה־י גי הנמ ?םצרא לעו םמע לע ואי בה רשא ,הארונה
םהי דגנתמ תא ונדו ,םי נוא־ןי א תללק ,הרמה הללקה תא ושבכ - ושכעמ
־ןב רזעלא תומש .החכשה ףי עצב םהי לע וסכ הנוכבו ,תי מלוע הזי נגל
רכזו ,רי אי ־ןב רזעלאו ארוי ג־ןב ןועמש ,בלח שוגמ ןנחוי ,הי ננח
־י רבד רפסמ וחמנ ,דחי י םג םתאנקו םתאנשו םתבהא ,םהי תורובגו םהי שעמ
.תי נחורה תודהי ה לש םי מי ה
םי מכחה וקי פסה םי תני ב - ןברחה רחא ורבע תורוד השלש־םי נש
הזי נג י די ל טעמכ ואי בה םעפהו ,וי שעמו אבכוכ־רב רכז תא זונגל
ותרובג תשרפ תא רוסמל הזה רובגל רחא לאוג אצמנ אל י כ ,המלש
א ו ב מ ו
ראשנ אל תי בה־ןברחל ומדק רשא םי לודגה םי שעמה לפמו - ןורכזל
־רבו אצמק רבד־לע שרדמה־תי ב י שבוח לש ןי לח־תוחי ש ןומה אלא
,סלוקבא־ןב הי רכז לעו ,הדעסה לא םהי נש וארקנ אלש ,אצמק
אבלכ רבו ןוי רוג־ןב ןומי דקנ לעו ,רסי קה־ןברק תא לטב ״ותונתונעב״ש
־תוחי ש - םי אמורב המחלמה י כרצ תא וקפסש ,תסכה־תי צי צ־ןבו עובש
לש םי עבצה־תבר הנומתהו .דומלתה םיב הרקמב ועקשש ,תועטקמ ןי לח
.ןי עה ןמ המלעתנ תססוגה הדוהי ־תב
תואי צמה לא ףרע לארשי ־תסגכ התנפ הוהב לודגה שואי ה ךותמ
תובסומ וי ה םי ני עה .הי תורומתו הי תופי לח לע התוא הלטבו ,הלפשה
,הי תומולח תמקרב תי שפחה המשנה לש י חצנה םלועה לא - םי נפ י פלכ
תוי שממה תודבועה תשגרה - ץוח י פלכ הדמה־הנק ודבא הז י נפמו
םי רבדל .םוקמה י אנתב ןותנו ןמזב עובקה השעמה־םלועב תושדחתמה
,ןשעכ ולעו וזוגנ רשא ,בורקה רבעה י מי י רבד ובשחנ ךכב־המ לש
המדנ םדא י די ב השענש המ לכו ,תובזכנה תווקתהו זגירה י עבש םי מי ה
לא ולכתסהש הלא תי נחורה תודהי ל ושענ םי רזו .הלעמ י פלכ דרמל
ועגפנו םי רבועה הזה םלועה תוערואמ תא וארש ,רשב־י ני עב תואי צמה
רזוחה לגלגה לש הלודגה העונתה תא ןורכזל רוסמל ךרצ ואצמש ,םהמ
י רחא םג ,תולודגה תולי לעה תא ולפק אלו ,ורבע רבכש םי מי בו םנמזב
ןהב ורי כהש י רחא םג ,ןכרעב ולזלז אל ףא ,חצנה־םוהתב הלא וללצש
.ןדספהב ןרכש אצי י כ
תוזחמ תוארל םהי לע רזגנש ,הלאה םי לודגה םי רקוסה דחא
,םנוזחל תמי ק הרוצ תתל םתוא ףחד םתרי צי ןורשכו םי ארוגו םי רדאנ
והי תתמ־ןב ףסוי י נשה ןברחה לש הי ארה־דע הי ה ,םהבש דחאמהו דחאה
וקחר םי אבה תורודב ומע לש םי י נחורה םי גי הגמה .םי לשורי ־שי א ןהכה
אל שרודו םשר םהי לע ושע אל וי רבד ,םהל י רכנ הי ה ונוזחו ונממ
י רחא-והי תתמ־ןב ףסוי י רפס ואצמש דע ורבע תו3ר םי נש־תואמ .םהל אצמנ
רפס״ .םתדלומ לאו םמע לא .רבושת־ךרד - הרוצ־י ונשבו םי לוגלג המכ
התשענ ותרות לבא ,וי חא בלמ חכשנש ,לודגה רפוסה תא הי חה ״ןופי סוי
טעמ קרו ,הי תוי שרפ תא ברעו הי נפ תא הוע רחאמה שרדמה :רתסלפ
.הרוקמ םצעמ הב ראשנ
א י
א ו ב מ
הי סנכה ברקב - םי רחא םי לאוג םהל ואצמ והי תתמי ןב ףסוי י רפס
םי רצונה ורמש ותרי צי תצרעהמ אלו רפוסה ךרע תרכהמ אל .תי רצונה
תא םי קהל ושקב םה :רבחמל הרז הנוכמ םא־י כ ,הלאה םי רפסה לע
ראתמה ,ןברחה־דע ףסוי ו - קי תעה לארשי ־שדקמ תוברח לע םה םשדקמ
ולי טה וי לע .םתקדצ לע םי נומא־דעל םהי ני עב בשחנ ,םי לשורי תי רחא תא
בי רחהו רחבנה םעב םי הלא סאמ י כ ,ועדי ןעמל ,הני ב םי עותה תא דמלל
תודהי ל האנשהו האנקה .השדחה תדה י נבל ותכרב תא ןתנו ושדקמ תא
םא ךא .י דוהי ה רפוסה תרי צי ב ושעש המ תושעל םי רצונה תא וררוע
הז י די ־לע קר י כ .םי וצר וי ה םי שעמה הנה - הי וצר !דתיה אל הנוכה
.ןוי לכה ןמ והי תתמךב ףסוי י רפס ולצנ
- והי תתמ־ןב ףסוי גי צה ״םי אמורה םע םי דוהי ה תמחלמ״ ורפסב
םי לשורי תואושמ לע האלפנ הבצמ - סוי ולפ סופי סוי ל השענ רבכשכ
,ונשושמ־תי רק לש תי רחאה תשרפ תא ןורחא רודל רפסל ,שדיקה־ריע
.ודובכ־ןכשמו םי הלא אסכ לארשי ־י נב הב ואר תורוד לע תורודש
־תסנכ הקי פסה םרט דוע ,ןברחל תובורקה לודגה באכה תונשב
ףי קהל חכ םעה רצע םרט דוע ,הארונה הכמה י רחא חור בי שהל לארשי
אוה אוה ,והי תתמ־ןב ףסוי בשי ,הי תוהלב לכ םע הלודגה תונערפה תא
סוטי טו סוני ספסא ןחלשל ךומס ,אמורב םי כלמ־לכי הב ,סוי ולפ םופי סוי
םי שעמה תא םשרל ודי ב םי רפוסה־תסקו ,שדקמהו םי לשורי י בי רחמ
לכב םי רקוחה ןמ םי בר .וי נזא ועמש רשאו וי ני ע ואר רשא ,םי ארונה
דגובל והוא ובשח ,הזה השעמה לע הבוח־ףכל רפוסה תא ונד תורודה
ראתל ול הי ה לקנו ןברחה־רוד י בואכמ תא לבס אלש ,וצראבו ומעב
,ר!צ לש תוני תמבו קוי דב םהי טרפל םי ארונה תוערואמהו םי רבדה תא
תי שארב די עהש וי רבדל וני מאה אל םה .ותי אר ןכתמ עגפנ וני אש
ושפנו הכראה ןברחה־תלגמ תא ותבי תכ תעב ודער וי די י כ ,י רפס
עי קשה המלו י מל ךא .תוהלבה לכ תונומת תא ושדחב וי לע הפטעתה
ןהי לע לצנתהל חרכה רשא ,ומע ןברח לע תועמדה תא ורפסב רפוסה
?ןני בהל ולכ; אלש ,םי רזה םי ארוקה י נפל
בתכ ״וי תובא״ ןושלב ?רבח י מ םשלו הזה רפסה תי לכת התי ה המ
םי דוהי ה לא רפסה תא חלשו ״םי דוהי ה תמחלמ״ תא והי תתמ־ןב ףסוי
א ו ב מ
בי
תוצראב םי נכושה (םי רברבה) ״םי זעול,ל םגו תרפ רהנל רבעמ םי בשוי ה
,םהי תונוחצנו םתרובג תא רפסל ,םי אמורה ןעמל רבדה תא השעה .ןהה
,םצברמ םתוא ודי רחי אלו םהי נפמ וארי י ו םי קוחרה םי וגה ועדי ןעמל
וי חא ןעמל וא ?תונורחאה םי נשב םופי סוי י רפס י רקוחמ דחא רזגש ומכ
י דכ ,הי טרפ לכב תונערפה תשרפ תא תעדל ושקב רשא ,םי קוחרה
,ורושאל רבדה תרכה ךותמ םי מוחנת לש תי ני משבש תי ני מש ואצמי ש
?הער העומש י מולה לכ ךרדכ
ונל ועדונ אל הנה ?הכלהכ הלא תולאש לע תונעל לכוי י מ
ןי דעו - ״ו מע, וא ״וי תובא, ןושלב) ןושארה ורוקמב הזה רפסה י רבד
השדחה ותרוצב קר ,(תי מרא וא תי רבע בתכנ םא ,םי קלחנ ״'םי רקוחה
תנש י רחא אלו 75 תנש םרק אל .תי נוי ומגרתשכ רבחמה ול ןתנש
םופי סוי הלכ - ןברחה י רחא םי נש עשתל שמח ןי ב - לי גרה ןי נמל 79
רבע הזה ןמזה ךשמב .תי נוי ה ןושלב ״םי דוהי ה תמחלמ, רפס תא סוי ולפ
י נפמ .״הקוחר העו מש, לע לבאתה רפוסהו - ןברחה לש ןושארה םשרה
ההותכ י הנ־י רבד בתכ קר ,השעמל םי כומסה וי תושגר תא רסמ אל הז
תואלפנהו תוארונה תונומתה תא םוקרל החונמ י ד אצמ ףא .תונושארה לע
:רבדל הדי חי ה הבסה אי ה וז אלו .ךרצה תעשב וי בואכמ לע גי לבהלו
חרכה רפוסהו ,ורקעב םי דוהי םי ארוקל דעונ אל תי נוי בותכה רפסה
וי תושגר לע תוסכל וי לע לטנ ךכי פלו .י רכנה רובצה םעטל םי נפ תאשל
ברקלו ,ודי ב הזה רבדה ןתנש המכ־דע ,י דוהי ה בלה תושגר ,םי י טרפה
דמעמב י כ ,וי לאמ ןבומ .וי ארוק לכש לא תונומתה תאו םי רבדה תא
ןי דל אובנ םא ךא ;רזה םלועה י פלכ תולטבתהלו ףנחל םוקמ הי ה הזכ
לש םלצב השקה ובצמ .ומוקמל עי גהל וני לע ,הזה רבדב רפוסה תא
התי ה קפס םוש י לב .ורפסב םי אצומ ונאש תוערגמל םרג ומע־י בי רחמ
הדוהי תי רחא ןוזח תא םלוע־ןורכזל רוסמל ותשגב - הי וצר ותנוכ
טפשמל דמע וי לאמ ןה תי נוי ה ןושלב בותכה רפסה םלוא .םי לשורי ו
־י תלב ,וי נפל תרחא ךרד אצמ אל רפוסהו ,סוטי טו סוני ספסא םי רסי קה
הוצמכ - הלאה הלבחה־י כאלמ י נש י לעפמ תא קי דצהלו לי דגהל םא
ןבומו י ולג רבדה - הז ורפס תא בותכל לוכי אל רחא ןפאב .השועו
,רפוסה לע םערתנה .םעכו המח שגר י לב ,הי נפ י לב רפסב ןי עמה לכל
ג י
א ו ב מ
רשאכ ,הזכש י נחור אלכב ןברחה־תלגמ תא בותכל ובל 1א ל מ י כ
תונערפב םי נפ־אשמ תדמ גוהנלו םי נמאנה וי תושגר תא קנחל וי לע לטוה
לע הי רוגנס דמלל בדנתה י כ ,וי לע לובקנה ?וצראו ומע לש הארונה
- י דוהי שי א לכ בלב םדה תא וחי תרה םהי תומשש ,םי שנאה םתוא
םי דדוש םשב םהל ארקלו תורחה־תמחלמ י רובג לע השק הנטש בותכלו
- וזב וז תוכורכ וי ה הנטשהו הי רוגנסה י כ ,רמאנ י לואו ?םיהלא י חכש
אל םלוא ?םהב םי מחלנה תעשר לע התנבנ סוטי טו סוני ספסא תקדצו
,ולש ןברחה־תשרפב והי תתמ־ןב ףסוי י רבד תא אמצב םי תושה ,וני לע
י כ ,ונטפשמ רוזגנ םאו .הבתכל ובל תא ברע רשא לע ותוא חי כוהל
שדגו ,תי דוהי ה המשנה םלועל דצה ןמ ורפס תא ובתכ תעל רפוסה דמע
עדי ו וי חא תא רי כה י כ תודוהל ונא םי חרכמ הנה ,האסה תא תאזב
וב ןתנ םג י לואו ,וי תובא ןושלב בתכש רפסה לרוג הי ה המ :םתוא
האנשה י כ ,טי לחנ םאו ?םילעופה תוחכהו םי שעמה תרבסהל םי רחא םי נפ
תזי נג י די ל האי בה ״ומעב דגוב״ה ״רקעל רכמנ״ה והי תתמ־ןב ףסוי ל
לע ,ודגנתמו םופי סוי אגוש ,הי רבט־שי א סוטסוי רפס הי א - רפסה
ןי אש ,התעד תא התלג לארשי ־תסנכ-,זנגנ הזה רפסה םג ?םי דוהי ה תמחלמ
,םופי סוי הי ה ״אי בנ״ םא ,םי עדוי ונא ןי א .הי רוטסי ה י רבדל ןי נע הל
י אדוב לבא - הי ושע וא תי עבט תומי מתב הז ורפסב ונל רפסש ומכ
ולכ; ןדבל םלועה־תומא .ורפס תודי תע תא ורודב רבכ הארו הפצ
.הזה רפסה תא בותכל חרכה ןנונגסבו ןכרדבו ,וי לע רומשל
תמחלמ״ ורפסב רפע־דע םופי סוי לי פשה םי אגקה תא הנהו
- ?תאז תא השע םי אמורה תא רי דאה ןעמל קר םנמאה - ״םי דוהי ה
ומעל םגו ושדקמלו וי תובא רי על רוסמ הי ה והי תתמ־ןב ףסוי
תא הארה ״ןוי פא דגנ״ו ״םי דוהי ה תוי נומדק״ וי רפסבו ,ותרותלו
דגנ״ ותרות י קחב דפסו הי ני נקבו תודהי ב הקזחה ותוקבד תותוא
תא עדי אוה םלוא .הנומאבו הואגב קר - השוב י לב ״םי רשו םי כלמ
.תואלפנו םי סנ אל םגו טפשמהו קדצה תא וב אצמל לוכי אלו םלועה
םע תאז רבחל לוכי אלו הזע־םורמב םי אמורה תלשממ תא האר אוה
והי מרי השעמכ ,ומע לע ןי דה תא קי דצה אל אוה .רסומה־ןוטלש ןוי ער
םי לשורי התרמה י כ םהל הי ה חטבמ רשא ,םתעשב לאקזחי ו אי בנה
א ו ב מ
די
םוני ספסא תא םג בשח אל ןכ־לעו ,הי תובי בס רשא םי מעה לכמ העשרל
זי רכהש ומכ ,וי נפ לעמ חדנה םעב וטפשמ תא אלממה ,םי הלא־דבעל
םג ,י לוא ,הדמע אי בנה קוקבח תלאש .םי נפל רצאנדכובנ לע והי מרי
הל שקב אל - הנבומ הבסמ - םג םא ,הפקת םצעב והי תתמ־ןב ףסוי י נפל
י כ ,וי ני עב רורב הי ה דחא רבד קר .תי נוי םי בותכה וי רפסב םי נורתפ
המאה הדלונ הנוי לע הרזג י פ־לע :תי שממה תואי צמה ןמ דמל ותוא
תטלושה תוי חרכהב םלוא - טפשמב אלו קדצב אל .בוט לזמב תי אמורה
דרומה לכ .םלועה־י מע לכ תא הי תחת םי הלאה רי בדה תואי צמב
־ןורכש ברקב .םי הלאה תא הסגמ תני חבב והי רה ,םי אמורה תלשממב
י די ב םנמאה .תי שממה תואי צמה ןמ םתעד תא םי אנקה וחי סה תורחה
־םלוע תי צחמ לע ותדוצמ שרפש ,קנעה לע רבגתהל וני מאה םדא
י דכ דע םצמצמ הי ה םת;אר קפא רשא ,םי מי מתה וי ה םי בר אל ?בושי ה
ווק תורחה־י מחול בר .םלועה־תלשממ לש לזרבה־חכ תא רי כהל אלש
י ננע םע ץראה לע דרתש ,חי שמה־תוכלמב הנומאה .תואלפנלו םי סנל
־רי דא םע ברקב .ץראה־תוכלמ םע חגנתהל םבל תא הקזח ,םי משה
.לודג י שעמ ךרע הלאה םי עי גמל הי ה םהה תורודב םי דוהי כ הנומא
י לוא ,הזה י חי שמה םולחב עגר הגש ומצעב והי תתמ־ןב ףסוי םג י לואו
םי הלאה שדחי י כ ,לי לגה־ץראב םי דרומה שארב ודמעב ,הוק אוה םג
ואב םי שעמה ךא .י בכמה הדוהי ו והי עשי י מי ב השעש וי תואלפנ תא
תונוי גלה תולע תעל םהל הדמע אל םי לי לגה תנומא .וי נפ לע וחפטו
.רצבמה־י רע לא וטלמנו רבע לכל וצופנ םה - ץראה לע םי י אמורה
תאצל הצר אלו ןוי סנב דמע אל אוה - םי הלאה תא םי אנקה וסנ אושל
הוקתו הנומא י לבו - הרהמ ףלח והי תתמ־ןב ףסוי םולח .םהי תואבצב
־תרובגבו םי קי צמה םי אמורל הזע־האנשב .םי אנושה י נפב תפדוי לע ןגה
לבקל אלש ,םתעובש לע הנוכנ חורב ורמשו םי י לי לגה ומחלנ שואי
אובתש םי הלא תעושי ל ןורחאה עגרה דע ווק י לואו ,םדו־רשב תודבע
י די ב לפנ לי לגה לש םי עלסה־ןק - ,הדקפה םוי אב הנהו .ןי ע־ףרהכ
אי בצמה רפוסה .םי רצה וי תובוחרב םי מ־םרזכ וטשפ םי חצנמהו ,םי אמורה
י י חב עי רכמ עגר הי ה הז .תחא הרעמב ורתתסה וי רבחמ רפםמ־י תמ םע
תורחה םולחו ,ולש שפנהךובשח תא השע אוה - ,והי תתמ־ןב ףסוי
ו ט
א ו ב מ
,אושל וי ה םי ברה תונברקה לכ י כ ,תוארל חכונ אוה .לי לכ ףדנ הלאגהו
דחי ו - םהי רצ תוכרעמ תא קזחו םי דוהי ה הנחמ תא בזע םי הלאה י כ
דוע ול ןי א י כ - ףנעה ןמ רשנש הלע תני חבב אוה י כ ,שי גרה תאז־םע
ותוא רבח דוע םי אמורה תמקנ י נפמ דחפה .תורחה־י מחול תורושב םוקמ
ול וחי טבהו םי אמורה י רי צ ואב הנהו ,הרעמב ומע םי בשוי ה וי רבח םע
ושרדו תאז ועמש וי רבח .םדי ב ומצע־תא רוסמי םא ,ללשל ושפנ תא
רשא י רחא - תומ ורחב םמצעל םגו ,לארשי ־תואבצ־שארכ תומל ונממ
הפו .אנושה י די ב לפנ םבגשמ־זועמו םשפנ־י דמחמ לכ םתאמ וחקל
ףסוי ןי בו הלאה םי מי מתהו םי טושפה םי שנאה ןי ב הקמעה םוהתה התלגתנ
ואלמ הבי דנ חו רבו -םי י ח דוע םני א םהי י ח י כ ,ושי גרה םה .והי תתמךב
שי גרה או הו .םי אנושה לע תחת םפרע תא ועי נכה אלו םתעובש תא
רחבו - ,התע־דע ול הלגג אלש םי י ח־רוקמ ,״האובנ תוחכ״ וברקב
םי י לי לגה וי רבח תעדל םי טונ וננמז דע םופי סוי י רפס י רקוח ביר .םי י חב
ץרחנ טפשמ םי אי צומו ,ומעב דגובלו בבל־ךרל ותוא םי מש םה םהומכו
םדאה לע םי רזוג י מאלה וא י תרבחה רסומה י קח הזכ דחי מ עגרב י כ
הסכ הנה ,הזה רבדכ ףסוי השע אלש ןוי כמו - ןוצרב תומה תא לבקל
אלו ,ומצעב םופי סוי עדי רבכ הלאה תונעטה לכ תא .ומש לע ןולקב
תמחלמ״ רפסבש תואלפנ רתוי ה תוי שרפה תחאבו - טפשמה י נפמ אר;
החי שב ,וקמע לכב וי רבח ןי בו וני בש לודגה דוגנה תא ר!צ ״םי דוהי ה
לכב וננמז י רקוח לש תונעטה תא םי י לי לגה י פב םש וי רבח ןי בו וני בש
י כ ,ונל הלג אוה .ללכ וב רדגתהל םוקמ םהל חי נה אלו ןתקזחו ןפקת
וברקב שי גרה י כ ,י מאלהו י תרבחה רסומה י לבכמ ררחתשה עגרה ותואב
אוה - םי י חב רוחבל ותוא חי רכה ״םי הלא־רבד״ .הממור תי שי א הדועת
.םי ברב רבדה תא הלגי ו שודקה ובוח תא אלמי םרטב תומל לוכי אל
וי רבח י גזאב עי משהש ,םי י חה רבד־לע ולש *הי פוסולי פ״ה עצמ אוה הז
רתוי םנמאו .ללכ התוא ןי בהל הלא ולכי אלש םי אנתבו דמעמב הרעמב
הני או - ומצע־לע הי רוגנסה תא וז ״הי פוסולי פ״ב ללכ י כ ,רבדה בורק
תאז השרפב רפוסה טשק אל י כ ,רוכזל וני לעו .המשנה־י ודו ןי עמ אלא
לע רוי צה השעי ש םשרה י כ ,רי כהל הי ה ךי רצ קהבמ רפוסכ .ומצע־תא
- הזה םשרה י נפמ דחפ אל אוה םלוא .ותבוטל הי הי אל טושפה ארוקה
א ו ב מ
הנהו .העש התואבו דמעמ ותואב ולי פא ותקדצב ןי מאה י כ ,הי אר ןאכמו
םש רשא רבדה המו ,םי אי בנב ףסוי םגה״ :הלאשה תררועתמ המצעמ
םי הלא־חי לש די קפת תא שחש ,םי נפ הלגמ אוה ולאכ ״?וי פב םי הלא
םי שי גרמ ונא .די תעב ותוכלמ תא לארשי ל רצמה סוני ספסאל רשבמה
ןי נעה תראפתל אלא ובתכנ אל הלא םופי סוי י רבד י כ ,הרומג החטבב
תחלשמה י כ ,ונמזב אוה םג רי פה התע ונומכ קפס י לב .םי ארוקה ןעמלו
בורק י כ ,עדי י אדוב .םי י חב ותרי חב תא קי דצהל י דכ הב ןי א תאזה
תא הלג םי תש אלו םעפ אלו ,לארשי ב האובנה המתחנ י נש תי ב ןי נבל
םורחה־תעשב םעה תא ועתהש ,םי ברה ״םי אי בנה״ רבד־לע הנוכנה ותעד
־תסנכ י שנא וי ה תודהי ה תפקשה י פ־לע םי אי בנה י שרוי םלוא .אי הה
תרותל םיגוסה םוחתב תלבגמ ןי דע התי ה אל תורפסהו ,םי רפוסהו הלודגה
- והי תתמ־ןב ףסוי לש האובנה־ןורשכ אוה הז םי רפוסה־ןורשכ .םיקודה
ואב םי שעמה ןכאו .רבעל םא־י כ ,די תעל •דתיה אל וז האובנ םג םאו
תורודל תווצל המ ול הי ה י כ ,ףסוי לש ותרכה תקדצ לע וחי כוהו
הכרב םופי סוי רי אשה ונל םג םא - םי רקוחה םי רמוא - םנמא .םי אבה
הובג הי ה וי י ח דעב םלשש רי חמה הנה ,םי י חב ראשנש הז י די ־לע הברמ
ןמזב י ולתה רבד אי ה דובכה־תשגרה םלוא . ו דו בכב םלש אוה - ,דאמ
עבטמהמ ץראךרדו דובכ תוכלהב רי בה אל והי תתמ־ןב ףסוי ו ,םוקמבו
םשה־י שנא רתי לא ותוא ךורענ םאו .הלא וני תורודב הפורי א י מע לש
ןנחוי .םהמ הערל ותוא אי לפה רשא רבד וב אצמנ אל ,אוהה ןמזבש
דובכ לע םי לוהב וי ה י אדוב ארוי ג־ןב ןועמשו בלח־שוגמ י ול־ןב
תואבצ י שארכ תומל םשפנב םי נוא י ד ואצמ אל םוקמ־לכמו - המאה
ולפנשכ ,םכרד לע רי אה אל בכוכ םוש י כ ףא ,הדקפה תע עי גהב לארשי
־י י חב ורחב םה .םתי רחא הי הת הרמ י כ ועדי עדי ו ,םי אנושה י די ב םי י ח
י כ ,םלוע־רסאמל וא םודרגל םני ד תא םי אמורה ואי צוהש דע העש
- ״המשנהו ףוגה - םי קבדה י נש ןי ב די רפהל״ םה םג וצר אל סופי סוי כ
י נשמ רתוי ףסוי אטח המבו .י אמורה טוי דרסל הזה רבדה תא ורי אשהו
ןמ ותוא אי צוהש ולזמב וא ,וי י ח תא הלי צהש ותמרעב םאה ,הלא
?ולש םי רפוסה־ןורשכב וא ,וי רפס לע החונמב תבשל ול ןתנו הכפהמה
םי מחולה לא ףרע הנפ ןמז דועב י כ ,המחנ י צח ול ראשנ תוחפה־לכל

א ו ב מ
.שדקמה־תי ב לאו םי לשורי לא םי אמורה שא תא ךשמ אלו םי שאונה
ץק תא רוצעל לכוי י כ ,םי אמורה לא לפנש תעב םולח םלח דוע י לואו
ונא םי עדוי .וי תוחכ תדמב זי רפה הז ןי עמ רבדב םג םאו ,תונערפה
רשא םי מחולה לא םולש רבדל וי לע לבק םי מעפ המכ י כ ,ורפסמ
םי אמורה וי חלוש ןוצר תא אלמל קר םאה - ,רי עה רוצמ תעשב םי לשורי ב
רי עו וי תובא רי ע תא לי צהל ושפנ תואב םג וא ,רבדה תא השע דבל
החטבב ותוא הפצ רשא ,די תעה ןברחה ןמ המאה שדקמ תאו ותדלומ
־לע הי הת םי אמורה די י כ עגר ףא קפקפל לוכי אלש ןוי כמ ,הרומג
?הגוי לעה
וני ני עב אלפי אל הנה ,הפ םי רומאה םי רבדל בל םי שנ םאו
הי ה אוה םג ןה .תורחה־י מחול לע םופי סוי אי צוה רשא השקה טפשמה
,תפדוי ב רשא הרעמב וי לע רבעש ,לודגה רבשמה י רחא םלוא ,םתרובחב
האי בה המחלמה י כו תורחה י פאוש י רחא ותכלב םלח םולח י כ רי כה
וי ני עב ובשחנ םדרמב ודמע רשא םי אנקהו .הכרב אלו הללק םעה לע
ןוצרב םהי רחא רובצה תא םג ועתה םהש ןוי כמו ,ולקלקש םי טושל
דדמ אל םוקמ־לכמו .ערהל םי לי כשמה םי נכסמ םי שנא םהב האר ,סנאבו
תואצות י פ־לע קרו - *׳םידדוש״הו םי אנקה לכל תחא הפי אב ורפסב
םי אנקה םג י כ ,ותשגרה לע הסכ אל אוה .םהי לע וטפשמ ץרח םהי שעמ
םחלהל םי דוהי ל רוסא י כ ,בשחו ,לארשי ־תי ב וי חא םה תורחה־י מחולו
דגנכ ותורמרמתה תא םי ארוקל הלג תי נוי בותכה רפסב ולי פאו ,םתא
דגנכ םבשומ־רי ע לע ןגהל םי נוי ה םע ורבחתה רשא ,ןאש־תי ב י דוהי
ןועמש לע ןי דה תא שורפב קי דצהו ,הי לע םי רצה םי דוהי ה ״םי דדוש״ה
ועי גהבו .ךפשש םי חאה םד לע םי נוי ה י די מ ושנע תא לבקש ,לואש־ןב
םי וקב ר!צו ,םחבשב םי סו ״םי דדוש״ה תונגב לי חתה הךצמ תשרפל
.וי רבחו רי אי ־ןב רזעלא לש האלפנה הרובגה תא קזח שגרבו םי רי אמ
־דאמ וי לע םי אונש וי ה םי לשורי ב רשא המחלמה־י שנאו םי אנקה קר
תי טרפה האנשה אל םנמאו - םהי גי הנמ ףוס לע רבד די אל־געולכו ,דאמ
הלודגה תוזגרתהה םא־י כ ,ותבי תכ תרוש תא הלקלק בלח־שוגמ ןנחוי ל
־ףכל ןי דל וני די ב תושר םאהו .םהי שעמ לש תוי שממה תואצותה לע
ואר וי ני עו ,םי לשורי י רי קי מו הנהכ י סוחי מ הי הש ,רפוסה תא הבוח
א ו ב מ
תאו הבוהאה וי תובא־רי ע תא ואצמ רשא תוערה לפמ הארונה הערב
רצעמ י כ ,השךקה י דמחמ לכ ןדבאבו ץקה תונערפב ,שודקה לכי הה
םהלשב י כ ול הי ה חטבמש ,וי ני עב םיבגחה לע ותמח לכ תא ךפש ובאכ
ולי פאו םהי שעמבש רועכה תא רקעב הארו ,תאזה המןאה תונערפה האב
רשא לע הי נורטב ומע אובל הקדצה ונל םאו ?ןי דה תא םהי לע קי דצה
י שאר לש הערה הנופה לע ,ותלחת לע חי כוה השעמה ףוס י כ ,ןי מאה
די לי ארוי ג־ןב ןועמשבו לי לגה־ץרא ןב י ו לךב ןנחוי ב דשחו ,םי מחולה
הנממ רשא הי נב תבהאכ םי לשורי ל םתבהא האלפנ אל י כ ,ןדרי ה־רבע
,שדקמה־תי בו שדקה־רי ע י ני נעמ םהל הבורק ,דתיה םנוטלש־תואתו ,ואצי
רי צש ,םי ארונה םי וקה לכב ?וז תונדשח ךותמ םהי שעמ לכ לע ןד םגו
לי טהל לכונש ,דחא ףא ןי א ,םתעי סו הלא י נש תומד תא םופי סוי םהב
.רפוסה לש תי גולוכי ספה תמאה דצ לע בתכנ םא קפס וב
הנגמ אוה םי דוהי ה־תמחלמ רפסל ותמדקהב ׳םופי סוי לש תמאה
רפס ונל תתל חי טבמו ,תמאה לע ודי פקה אלש ,םי צי למה םי רפוסה תא
ותנוכ לכ י כ ,חור־תרקב בתוכ אוה רפסה ףוסבו ,ותמאל תמא ולכש
.הלק העש ולי פא הנממ ותעד חי סה אלו תמאה םשל אלא !דתיה אל
המ בתכ תמאל אל י כ ,םטפשמ תא םי רקוחה בר ורזג ןכי י ם־לע־ףאו
תא רבח י גשה דצה ןמו ,ותבי תכב ןקי ד הי ה אל דחא דצמ י כ ,בתכש
תא לי דגהלו וי חאב דגב רשא דגבה תא קי דצהל ,הרז הנוכ ךותמ ורפס
תמאה״ תא ףיז ךכי פלו ,םהי ני עב ןח אצמל שקבש ,םי טי לשה םי אמורה
סחי: וא ,וי ה אלש םי רבד אדבו םי שעמה תא סרס :רמאל ,״תי רוטסי הה
.םתוא השע אלש י מל םי שענ םי רבד
־תמאב הי לא שגנ םא הנה ,םופי סוי תבי תכבש תונקי רל רשא
םי רבד הברה הב אצמנ י אדוב ,הזה ןמזבש קי ךמה רקחמה לש הדמה
.וארבנ אלו וי ה אלש תואלפנ־י רבד םשו הפ רסמ י כ ,י ולג .ןכ־אל רשא
י נב בירו אוהש ,קפס םוש ןי א י כ ,ףיז אלו רקש אל י רה הז י בגל לבא
םתעד לע הלע אלו המלש הנומא הלאה תואלפנב וני מאה אוהה דודה
םשב סוטודודהל שי א ארקי ה .תרקב תדמ ןהב גוהנלו ןהי רחא רהרהל
םג םא ?םימתבו הנומאב וי רפסב סי נכהש םי רזה םי רבדה לכ לע ״י אדב״
תי תמשנ תמא תני חבב םה םוקמ־לפמ - תי שממ תמא םני א הלאה םי רבדה
א ו ב מ
ותלכשה לכ םע סופי סוי ב האצמנ תודלי י כ ,בשחל ונל רתמ .רפוסה לש
םי נוי ה י רפוסמ םי מוצעו םי בר םא לבא .םלועה תא וי תועי די ו תי נוי ה
,םי לבה י ני מ לכבו םי מסקבו תומולחב וני מאה םהה תורודב םי אמורהו
ונל תושר וזי א הנה - הנאי ט־שי א םוי נולופא לש ותעש העי גהש דע
תפוקתב י ח רשא שי אה הז ,םהי נפ־לע והי תתמ־ןב ףסוי תא חי כוהל
אובי ש סנל הכח לארשי שי א לכשכ ,םי ארונ םי י נחורו םי י ני דמ םי עוזעז
ףא ,ונמז־ןב םוי ני לפ י רפסב םג ואצמנ םי רזומ םי רבד המכ ?םימשה ןמ
ושי אבה םי מזגמ םי דחא םי רפסמ םג ?ודובכב דאמ םי רהזנ וננמז י רקוח י כ
םי רפסמה ,י אדב םלצא קזחהש דע ,םי רקוחה י ני עב םופי סוי חי ר תא
אי בה םא .הברקב רשא בערה־י ללח לשו םי לשורי י סולכוא לש םי זרפנה
םי לועהו םי לשורי י נב רפסמ י כ ,םי אלטה ןי נמ דוסי לע הי אר םופי סוי
וני א םוקמה תמאב רשא דועב ,םי רצמ י אצוי רפסמ לע השמח־י פ הלע לגרל
םג הנה - דומלתה אטבמב שמתשנ םא - הזה רפסמכ םי נק ולי פא קי זחמ
־תרותב םי זרפנה םי רפסמה .ותבםמבו ונמזב עובק ףסוי הי ה הזה רבדב
י סולכואל רובדה עי גהש, םעפ לכ - דומלתבו םי מי ה־י רבד רפסב ,םי נהכ
אי ה תאז .רפסמה־שוח םי רדענ םי דוהי ה וי ה י כ ,ונתוא םי דמלמ - לארשי
אלו םי רמואה י פמ רבדה תא לבק ףסוי .חרזמה־י נב לכל הפתשמ הנוכת
י כ ,ונא םי עדוי י נש דצמ .״המשלו ומשל״ רקש אל לבא - וי רחא רקב
הברה "םי דוהי ה תמחלמ״ רפסב ואצמנ הלאה םי זרפנה םי רפסמה דבלמ
תולכתסה י פ־לע וא םירפס ךותמ רבחמה םאי צוהש ,םי קי ךמ םי רפסמ רתוי
עדוי י מ לבא ,םשו הפ ףסוי קדקד אל םי נומדקה תומשב םג .תי רוקמ
?םי קי תעמה י די ־לע וי רבד־שובש וא ,ולש סומלוקה־תטלפ תאז !דתיה םא
תא ףסוי לקלק י כ ,הרעשהל חרכמ דוסי םוש ןי א הלאה םי רבדה לכב
.הנוכבי תעדמ תמאה־תרוש
.הרז הנוכ ךותמ "תי רוטסי הה תמאה״ ףוי ז אוה המ ,הארנ ושכעו
״חרכה״ הז דוסי לע ,םי טי לשה םי אמורה י ני עב ןח אצמל הצר ףסוי
םי רקוח תעד בורקב אי ה תאז .המלש העי די ב תוערואמה תא סרסל
וא י אמור רפוס י די ־לע "םי דוהי ה תמחלמ״ רפס בתכנ ,לשמל ,ולא .םי בר
בתכש ןוי כמ .קפס תקזחב רפסה לש ותורשכ התי ה אל זא־י כ ,י נוי
אוה י כ ,הי אר ןאכמ ,םי אמורה תא ףדג אלו ףרח אלו י דוהי ותוא
א ו ב ל נ
כ
י כ ,הזמ אצוי .וי רבד לש םי בר םי טרפל םג ןי מאהל ןי או - לכונו םורע
השגרההמ ותעד תא חי סהש י נפמ ,םי רקוחה י די ־לע ףדרנ םופי סוי
רבדב עגונ וני אש י מכ םי רבדה תא ראתל לדתשה ,רמולכ ,ולש תי דוהי ה
ורפס תא ףסוי בתכ ולא :י נוי גה לגעמ תמאב אוה הז .רשי ןפאב
הלקלק ומעל ותבהאש ,י דוהי רותב דושח הי ה זא־י כ ,םי אמורל האנשב
,םי אמורל דובכבו הצרעהב ורפס תא בתכש ןוי כמ ;תמאה תרוש תא
ומצעב ףסוי הנהו !י אדב קזחה דגוב רוחבו ,ומעב דגב י כ ,חי כוה הנה
רשא הערה לכ םע י כ ,תודחא םי מעפ ונל רי בסהו ,ותעד לע הסכ אל
רשא ,םי דדושה ןמ וי ני עב םי בוט םה םתוי רזכא לכ םעו םי אמורה ושע
ךא ,ףנח לש בוטרוקמ רתוי הפ שי .ומע י בי רחמל םש םתוא קר
םי אמורל םי דוהי ה י בוט וארק םי מעפ המכ ?רומג רקש אוה הז םולכ
תא די רוהל ושקב םדי מ אל םאה ,םהי אנוש םהי חא י נפב םהי לע ןגהל
ווק םהל י לוא ,עדוי י מו ?סודרוה תחפשמ י נבו םי אנומשחה םהי לשומ
׳ךראל םי דוהי ה תאמ וחקי אל י כ ,םי דוהי ה ןמ םי בר דועו םופי סוי
ונתי - ץראה טוקשת רשא י רחאו ,״םי דדוש״ה דעב םתמקנ תא םי מי
׳הרכמ״ םי אמורה םשל ?שדחמ שדקמה תאו םי לשורי תא תונבל תושר
םי דע ןי אב םי בר םי רקוח םי בתוכ הככ - תוערואמה תא סרסל ףסוי הי ה
בי רחמ סוטי ט תא ךפה הנוכב י כ ,וב םי דשוח .ותודע תא םי זהל םי רחא
י רופסו תובזוכ תוי אר אי בהו שדקמהו רי עה םולש שרודל םי לשורי
סורהל אלש ,וי תוחכ לכ תא סוטי ט רגח י כ ,תואי צמב וי ה אלש ,םי שעמ
י כ ,םורוס סוי צי פלוס ,רחאמ רפוסמ הי אר םי אי במ ,שדקמהי תי ב תא
׳ן ב ףסוי אלו ,הזה רפוסה ולאכ ,שדקמה־תי ב תא בי רחהל הוצ סוטי ט
סורוס םע י כ ,עקתי וני די ל י מ .דמעמ ותואב סוטי ט הנחמב הי ה ,והי תתמ
סוטי ט לש הצעומה ,תי בה־רהב תומחלמה י רופס ?םופיסוי םע אלו קדצה
י שעמ חרכהב ״םי דוהי ה תמחלמ״ רפסב ובתכנ שדקמה־תי ב ןברחו
ןומהה חצנ ובש ,דח;מ עגר הי ה הז .ונממ הלעמל ןי אש י גולוכי ספו
סעכהו רצי ה םהי תורגסממ וגרח ובש ,ושארב םי דמועה םי די חי ה תא
י די מ הטמשנ הגהנהה .לובגו קח ורי כה אלו סרההו םדה ןואמצו םקנהו
ו פ; ןכ־לעו ,ךכ־רחא הזה רבדל ושוב י לואו - שארב םי דמועה םי גי הנמה
־תי ב טפשמ אצי םהמ ולאכ ,רבדל םי נפ םי רי בסמה חכ תא י אשחב
א ו ב מ
,שדקמה־תי ב תא בי רחהל השעמ־תעשב סוטי ט רזג תמאב ולא .שדקמה
זי רכהש רפסב שממ רבדה ךפה תא עי דוהל םופי סוי לוכי אל זא־י כ
ףנחה תרטקב םא ,לודג קפסו ,סוטי טל ובי רקהו הרתי ה ותותמא לע וב
הי ה םא ,קפסב רבדה לטמ ןי דעו .תואדבה לע תוסכל י דכ הי ה הזה
תחת רפסב ארקש העשב ,סוטי ט ןוצר תא סי פהל י דכ הזה ףנחב
,גלפמ רקש - המק ותוצמו ,שדקמה־תי ב תא בי רחהל הוצ אוהש ,תמאה
אלמ אלו ולוקל עמש אל אבצהו ,שדקמה תא לי צהל רמג אוה י כ
טולשל םוטי ט לש וחכ־רסיח תא םסרפל וי נפ זעמ ףסוי הי ה םאה .ותדקפ תא
השרפב םי נפ־אשמ תוארל ןי אש ומכו ?תמא רבדה הי ה אלול ,ואבצב
אוה .םי אמורה חבשב םש גי לפהש ,ורפס לש תוי שרפה רתי ב םג ךכ ,וז
.רבךל םעט ןתנ קר - ״תי רוטסי הה תמאה״ תא - תודבועה תא סרס אל
,םמצע וי רבדב םי רקוחה םי לגמ םופי סוי לש תונרקש י נמס דוע
לע ״םי דוהי ה תמחלמ״ רפסמ םי שקמ .הז תא הז םי רתוס םה םתעדלש
תוי שוקה ביר .ךופהו רשי ״םי דוהי ה תוי נומדק״ רפס לעו ״ףסוי י י ח״ רפס
םי לקושו הרעשה־טוחכ םופי סוי י רבדב םי קדקדמ םי רקוחה ,תוקוחד ןה
אל ףסוי תבי תכ לע םי גרטקמה דחא ףא .בתכש הלמו הלמ לכ סלפב
דחא השעמ רבד־לע הי אר־דע םוש רפס אל םלועמ י כ ,ובל לא בי שה
הלמ י פרגונטס קוי דב קי תעהל אובנ ולאו ,תחא ןושלב םי מעפ י תש
םי י ונש אצמנ קפם־ילב ,דחא ערואמ לע דחא םדא י רופס י נש הלמב
־י קודקדבו םי צורתבו תוכרפבו תוי שוקב אובל י דכ דע ,תורי תס ולי פאו
לכב אוהה שי אה לש תמאה־תבהאב ןי מאנ םא ולי פא - ,םי נוש תוי נע
.ונשפנו י נבל
-הי פ לע םי קרפל ףסוי התוא ךפהש ,״תי רוטסי הה תמאה״ אי ה המ
אי צומש תי צמתה וא ,םהי טרפ־י טרפל ץק ןי אש ,םהש־ומכ םי רקמה םולכ
תוערואמה י וצמ י כ ,םי דומ לכה ?רפוסה וא רפסמה ,רקוסה םדאה םהמ
הז לש ותוי שי או ,םי רבדה תא רפסמהו רקוסה לש ותוי שי אב י ולת
לא תשגל ןי א ,רומאכ .םי דחי מה וי י ח י אנתבו םוקמבו ןמזב העובק
תא י כ ,וב ונא םי עדוי .וננמז רקחמל הפי ה ,הדמה־הנקב םופי סוי
םע התוא גוז םהומכו ,םי נוי ה םי רפוסה ןמ לבק תי רוטסי הה הסי פתה
י פל ״תי רוטסי ה תמא״ םני א י אדוב ורפסב םי בר םי רבד .ומלוע־תפקשה
א ו ב מ
ככ
,תואי צמב רשא םי רקמה לש הנמאנ האובב םני א ,רמולכ ,וננמז גשמ
םשש ,םי מואנה תא לשמל הקנ .וז ותבי תכ ךרדב י די חי אוה ןי א םלוא
ואצי ש םי רבדה הלא ןי א :״םי דוהי ה תמחלמ״, רפסב תולעופה תושפנה י פב
ראתש י פכ - ״תוי הל םי כי רצ םי רבדה וי הש ומכ״ אלא ,שממ ןהי פמ
סוי בי לופמו סךי ךי קותמ םופי סוי הנש אל הזבו .ונוי מדב םופי סוי םתוא
הלא ,םדקה־י מי לש םי חבשמה הי רוטסי הה־י רפוס רתי מו סוףי למו
י רבד רשי ב םי קפקפמה םי רקוחה י ני עב קפס־לכ לעמ הלענ םתותמאש
י בשוי םי דמלמ וי ה • אל םדקה־י מי ב םי מי ה־י רבד י רפוס ביר הנהו .םופי סוי
׳י לעבו םי י ני דמ םי שנא םא־י כ - ,תוערואמל קוחרמ ודמעש ,שרדמה־תי ב
לע םתאנקו םתבהא םתוח ועבטו םמצע תוערואמב קלח וחקלש ,השעמ
- םי טרפבו םי ללכב תי שי אה םתפקשה תא םהב ועי קשה םגו םהי רפס
תא םי קרפל לקלקל ןכרד האנשהו הבהאה םנמא .םופיסוי םג השע הככו
גשמ ,ררבתהש י פכ ,אי ה ״תי רוטסי הה תמאה״ש ןוי כמ לבא ;תמאה־תרוש
תא רכב י כ ,םופי סוי תא םי נגמה הלא הנה - ןמזבו םוקמב י ולתה י סחי
,תי בי טקפאה תמאה ,םי שעמבש תמאה לע ,תי גולוכי ספה תמאה ,ולש תמאה
םני א ,םי י שי אה וי תושגר תא שבכ אלו ותבי תכ תעשב ורדגמ אצי אלו
־י מי ב הי רוטסי הה־י רפוס לש לודגה ברה לע םא־י כ ,דבלב וי לע םי לבוק
אלו השעמב םשרדמ תא םי רשקמ וי ה םי י ני דמ םי שנא רותבש ,םדקה
הי רוטסי הה ןי נב תא םי מי קמו תי וזךרקל םי שרופה םי רוספורפל ומד
ולי פאו ,וננמזב הי רוטסי הה־י בתוכ םג, ןהו .םחומ־תעי גי בו םפא־תעזב
םהי תושגרמ י רמגל םי שפח םני א ,םי י חה ןמ םי קוחרה ,אדי רג םי דמלמה
רתוי ,םי בתוכ םהש ,הי רוטסי הה לא םהלשמ סי נכהל םי גהונו םי י שי אה
ןמא אוה הי רוטסי הה רפוסש ,ונדמל סלטוטסי רא דו ע .דבלב םעט־ןתונמ
ונל רסומ אוהו ,תוערואמה לא י מי נפ סחי םוש ול ןי אש י מו ,רצוי ו
תועפוהה י נפב ומצע־תא לטבמה ,עבטה־רקוח לש חור־תורי רקב םי רבדה תא
ןונגס הנהו .תושבי תומצע אלא ודי ב הלעמ וני א ,וי ני ע דגנל רשא
תונומאהו תופקשהה םג ןכ־ופכו ,םי נוש םי אנתבו םי נמזב הנוש הרי צי ה
י ת^לוחלו ומוקמלו ונמזל עי גנשכ קר ףסוי תא ןי דל ונל תושרהו ,תועדהו
דצל םי נפ הלג תוערואמ המכ רואתב י כ ,רמאנ םא ולי פא .תי נחורה
לפטה גשמ םג הנה - םי י שי אה וי תושגר ךותמ רקעה תא חי נזהו לפטה

א ו ב מ
י רה אלו ,תרחא הפוקתכ תחא הפוקת י רה אלו ,י סחי אלא וני א רקעהו
,האסה תא ףסוי שדג י כ ,אצמנ םא .י נולפ רפוס י רהכ הז רפוס
י כ ,טי לחהל בוש וני לע ,לפטה דצל רבדה תי צמת תא ותוטהב
י לוא .האנש תמחמ וא הבהא תמחמ ןורועב הקל וא ,וב .דתיה ״תו דלי ,
דאמ קוחר הז לכ םלוא ,סופי סוי ב הזה טפשמה קדצי םי דחא תומוקמב
םי קרפל ףי ז י כ ,וי לע ללוגתהל דוסי םוש ןי א םי נפ־לכ־לע - .תונרקשמ
הב דורמל ןוכתמה ,תמאה עדוי תני חבב הי הש ,רמולכ ,תוערואמה תא
.אי הש תי לכת וזי א םשל
תמחלמ, לע םי רחא םי רבחמ י רפס דוע ורמשנ ולא י כ ,בשחל שי
,הי רבם־שי א סוטםוי וא םי נוי ה םי רפוסה י רפס ,״םי אמורה םע םי דוהי ה
ןהש י פכ אלו ןי עב וי הש י פכ ״דגנכש דצה״ תונעט תא ונעמש ולאו
הי ה זא־י כ ,דמעמבו ןמזב םי קוחרה ,םי שדחה םי רקוחה חומב ושכע תונבנ
,קחרל המו ברקל המ תעדל ונבשח וא ונעדי ו הררבה טפשמ וני די ב
הרוכבה תא םי נתונ וי ה הלא ,תותכל םי קלחתמ םי רקוחה וי ה י אדובו
הלאו ,םי רפוסה רתי י רבד לע םי כמוסו ותוא םי חוד וי ה הלאו ,סופי סוי ל
,תורעשה י בג־לע תורעשה םי חי טמו תורבסבו תוי ארב םי אב וי ה הלאו
לודג קפס ןכ י פ־לע־ףאו - ,הלש תא השוע התי ה חוצנהו שודווה תואתו
וז - ןי נעה־םצע לא רתוי םי ברקתמ וני י ה הלאכ םי אנתב םג םא ,אוה
,תואושנ וני ני ע דבל םופי סוי לאשכ ,ושכע .״תי רוטסי הה תמאה,
םי נד םי רקוחה ולשמ קרו ,אי ה ולש הלכ ״תי רוטסי הה תמאה״ י רה
ןי נבה תא רערעל םאובבו .ותבי תכ לע הי רוגטק םי דמלמ םהש העשב
דבלמ ,ותרומת רחא ןי נב ונל תתל חכ םהל ןי א ,םופי סוי םי קהש
י כ ,אלפ ןי א .וננמז לש חומהו ןוי מדה י רוק ,רי ואב םי חרופ םי לדגמ
ולחהו ,״םופי סוי לא הבי ש״ תעונת םי רקוחה ברקב הלי חתה שדחה ןמזב
.וי רבדל רתוי ןי מאהלו תוכז־ףכל ותוא ןי דל
לכ םע ״םי אמורה םע םי דוהי ה תמחלמ״ רפס ללכב אוה המ
תומחלמ״ י רפסכ ,םתס י רוטסי ה רפס הז ןי א ?וכותב רשא תמאהו םי רבדה
לש ךו דקו מ סורדנסכלא י עסמ״ וא ןופונםקו סדי די קות לש ״םי נוי ה
תי ללכה הי רוטסי הה י רפסכ רמאל ךי רצ ןי או - סופור סוי טרוקו םוערא
תודלותל שדקמ רפס אוה הז .סורודוי דו םוי וי ל סוטי טו סוי בי לופ לש
א ו ב מ
דכ
ןי א י כ ,עדי רבחמה .הל המוד ןי אש המחלמ םלוא ,תחא המחלמ
אי הש ,ןי נעה דצמ םי מי ה־י רבד י רפוס רתי תבי תכל המוד ולש הבי תכה
י מי י רבד תלשלש לא םתס הי לוח סי נכהל ןאכ אב אל אוה .וב תלבטמ
םי י ח לע הבצמ גי צהל ,י רוטסי ה םו י ס ונל רוסמל םא־י כ ,םלועה
תי רוטסי ה השרפ םויס הז ןי או .הי רוטסי הה־לגלג תרזג י פ־לע וקספנש
הרדאנה השרפה תמי תח םא־י כ ,הדי רומ הני או הלעמ הני אש ,הלי גר
י תרשו םי וגב י תבר רי עה ,םי לשורי תי רחא אשמ - רתוי ב השודקהו
םי רוזפה םי דוהי םי פלא י פלאל םי שדקה־שדק ,״ץראה רובט״ ,תוני דמב
.םי וגב ארונו לודג הי ה י משש ,שדקמה־תי ב ןברחו ,םלועה תוצק לכב
םי שעמ ורק וי מי בש ,ובל קמעב שי גרה י כ ,ףסוי י רבדל םי ני מאמ ונא
םי מע לע רבע רשא לכ תא םי נזאמ־ףכב םי עי רכמה ,םי מוצעו םי לודג
תא הדמל אי הש־ומכ תואי צמב תולכתסהה .םדק־י מי מ תוני דמו םי רעו
י סוקרי ס ןברחל י רוטסי הה וכרעב םי לשורי ־ןברח המוד ןי אש ,רי כהל ףסוי
רי עה ןה .ותמשנמו ומצעמ תאז תא שי גרהש ןכש־לכו - השדחתרק וא
ותנומא לע ,וי הלא־שדקמ הי ה םמשה שדקמה־תי ב ,ורי ע התי ה הברחה
וי ני עב ןברחה הי ה תי מלוע תונערפ ןוזח !תרוכה הלע וי שדק־י שדקו
אצמלו וחורב גי לבהל לוכי אל ןכ־לע .ורפס תא בתכ וז השגרה ךותמו
.ותמשנ לוק תא םהי לא סי נכה םא־י כ ,םי טרפה לש שבי רואתב וקופס
תומוקמב תוערואמה תאצרהל ךמסש ,םי גונה םי רוהרהבו תוני קב קר אלו
רפסה לכב םג םא־י כ ,התמוק־אלמב ותוי שי א םתוח טלוב ,ורפסב םי נוש
רפסל ןתונ וני א הזה י שי אה םתוחהו .רבחמה די תא םי שי גרמ ונא ולכ
י שונא דוה וי לע לי צאמ אוה - ךפהל ,םגפ לש םעט ״םי דוהי ה תמחלמ״
.תורודה לכבש םי ארוקה תמשנ לא רפסה תא ברקש אוהו ,הברמ
תי רוטסי הה השרפה תא בותכל הי ה י ואר והי תתמ־ןב ףסוי
־בר י תונמא ןורשכ לעב רפוס הי ה י כ ,םי דומ לכה .תאזה הרדאנה
.םדקה-י מי ב םי מי ה־י רבד י רפוס ןי ב ותומכ ואצמנ םי בר אלו ,םי נוגה
ןי א - רתוי ב תחבשמ הני א ,ותבי תכב הב שמתשהש ,תי נוי ה ןושלה םנמא
הי רדנסכלא י צי למ לש אל ףאו ,בהזה־תפוקת לש תי טאה ןושלה וז
,םי טפשמה ןי נבבו םי אטבמב קוי ד־רסחו תונלשר םי אצומ םי רקוחה .םי לעמה
רבחמ הי ה אל י כ ,חכושו ,הזה רבךל םופי סוי לע םערתמש י מ שי ו
הכ
א ו ב מ
י נשה דצה ןמו ,י טסי נלה י דוהי אל ףאו ,הדלמ י נוי ״םי דוהי ה תמחלמ״
.תי נוי ה תורפסה תודלותב םוקמ שיפתלו י נוי רפוס תוי הל ללכ הצר אל
לי גרה להקה לא רבדל י רקמ י עצמא קר ול השמש תי נוי ה ןושלה
י כרדו י נוי ה קודקדה תועי די תא ול לגס הז ךרצל י כ ףאו - וז ןושלב
,החצה םנושל לע ונמז־י רפוםב אנקל ותעד לע הלע אל ,תי נוי ה הבי תכה
ומצעב םופי סוי - ץצונ וני א ולש ןונגסה םג .חרכהה תדמב קר קפתסהו
תאז י נפמו ,ןכתה םא־י כ ,רקע אי ה י וטבה תרוצ אל י כ ,ונל הלג
־י פ־לע־ףאו ,בר גהלב ןכיתה תוי נע תא תטשקמה הצי למה־ןושלמ קחרתה
םלוא .ךכל י ואר ןי נעה הי השכ ,ותבי תכ לא תוצי למ םי קרפל םי נכה ןכ
,הבשחמהו שגרה תוממורתה תעשב םג םי טושפ םי אטבמב שמתשה ברה־לע
־י פולחו םי י רוי צ םי אטבמ ןי עמ ,האנה רובדה י רי שכמ םה םי בר אלו
תמחלמ״ רפסב - םי לשמ דבלמ - הרוצה־י טושק רתי ו םהי ני מל תונומת
םע ,י תונמאה ן ו ז חב םא־י כ ,לודג םופי סוי חיכ הי ה הזב אל .םי דוהי ה
ודוסי :הזה ןוזחה הי ה רי שעו בר המו .תי מי נפה ותעונתו ותגרדה
ומלענש ,םי רבדה י טרפ לכ לא ןי במה ,רקוס ןורשכ ,הבחר תולכתסה .דתיה
האנ אוה ״םי דוהי ה תמחלמ״ רפסב טרפ לכ .דחי םללוכו ,םי בר י ני עמ
לש הרי הבה וני ע םלוא .ללכה לע דמלל אב אוה הז־םעו ומצעל
אי ה ,דבל ןהי נוג רשע לכב תוי נוצי חה תועפוהה תא התאר אל םופי סוי
.״רוחאל המו םי נפל .דמ״ הרי כהו תועפוהה לש ןכות־ךות לא הרדח
הי חה חורל אבנו םתולשלתשהב תוערואמה תא שפת ולש אלפנה ןוזחה
אוה .םבלו םהי תוי לכ תא ןחבו םדאה־י נב י שעמ תא טלק אוה ,םהבש
הרבחה י י חב םי ררושה ,םי ברה םי עי נמה לש האלפנה המקרה לא ץי צה
םי רשקה תא ףשח אוה .הבש הרדשה־טוח תא רי אהו ,די חי ה י י חבו
־ר!צ רותב .תחרכמה םתרתה ךרד תא םג אצמו הי רוטסי הבש םי כבסמה
די חי י רוטסי ה רפוס אוה םופי סוי תחא־תבב תועפוהה־תמשנו תועפוהה
תואלפנ תונומת ונל שחנ םיוק השלש־םי נשב ,הבגשנ תוטשפב .וני מב
.תונומתה לש ןכות־ךותל לכתסהל ונל ר?ש דועו ןתטי לבבו ןפקהב
די חי ה תושגר ,םי י שונא תושגר לש םוהת ןמסל לי כשה םי דחא םי טוטרשב
־י אלמו םי קזח םי רוי צ אצמל השק תי רוטסי הה תורפסה לכב .ללכה תושגרו
הדכלנ ובש ,לפרעה־רקב רוי צכ ,בלה י מי נ לכ תא םי עזעזמו םי עבצ
א ו ב מ
ו כ
םעו רצבמכ םי צרופה םי אמורה םי רצצחמהו םי נשי ה םי רמושה םע תפדוי
תא םופי סוי ןוזח םלג םהבש ,םי מגאה תולוקהו םי ארונה תוארמה רתי
־תיב־ ןברח רוי צ אוה הזל המוד .םי חצנמה שואי ו םי חצנמה תחמש לכ
,העש התואב ושענש תוהלבה לכו םדה־י לחנו שאה־תונושל םע שדקמה
הנהו ,תפדוי תמוחב שא םי אמורה וחלש ובש ,ארונה עגרה רוי צ וא
וזי או .רצבמה לא הבשו הכפה ךכי רחאו - םהי נפ רבע לא שאה התנפ
לש ארונה השעמה לע רצקה רופסב האצמנ תי גולוכי ספ־תי רוי צ הגרדה
!בוזא־תי במ הי רמ
לא והי תתמ־ןב ףסוי אב תולודגה תולי לעהו השעמה םלועמ
,השעמה־י שנא י שארמ דחא הי ה םי אמורב המחלמה תי שארב .תורפסה
־שוח י כ ,הבסה .דתיה תאזה .השעמה־י שנא רתי ןי בו וני ב ומק תובי רמו
רפסה ןי נע םג ןה ?דאמ קזח הי ה - תי טמרדה השגרהה - ולש הלי לעה
לכ םע ,םי אמורה ןי בו םי דוהי ה ןי ב תוקבאתהה - ״םי דוהי ה־תמחלמ״
ךא .י גרט םוי ס םע לודג הלי לע־ןוי זח אוה - הבש תודרומהו תולעמה
י י חבו די חי ה י י חב ,הי רוטסי הה ךלהמ לכב םג םא־י כ ,דבלב הב אל
תוקבאתה ,תודגנתההו הלעפה ,הלי לעה־י עי נמ תא ףסוי שי גרה ,ללכה
תי תרי צי ה תונמאה תדמ תא םי דקהל ודי ב ןתנ ולא - עדוי י מ .תוחיפה
הארונה הי דגרטה תא רצ; י לוא זא־י כ ,תי שממה תואי צמה רואת תדמל
רוסמל וי לע לטנ י רה ורפסב לבא .םלוע־תומי מ ובתכנש תוי דגרטה לפמ
־לכמו - !םהלש דחאמהו םדקמה רדסב, וי הש י פכו וי הש םי שעמה תא
ןי בה ערואמ לכבו העפוה לכב .ונובשח לע י תלי לעה ןורשכה אב םוקמ
־הלעפהו הלעפה תא ,הלי לעה תא ,י טמרדה עי נמה תא תולגל םופי סוי
תוי שרפ אלמ אוה ,הלי לע־ןוי זח תני חבב ולכ אוהש ,רפסה .דגנכש
םי חאה־תומחלמ רוי צ אוה הלי לע ךותב הלי לע .תודח;מ תוי טמרד
הלי לעה ךותבו ,תחרכמה ןתגרדהו ןהבש דחי מה ןוי גהה לכ םע ,םי לשורי ב
המכו - ןמצע י נפב הלי לע־תונוי זח ןהש תוי שרפ ואצמנ תאזה הדח;מה
וני נפל הנה !תי מי נפהו תי נוצי חה ותולכתסה חכמ רבחמה ןהב עי קשה
הרעס םוי ב ,םי רוגסה םי לשורי י רעש י נפל םי דמועה םי מודאה לש ןוי זחה
דחא הנהו .סעכמו רקמ םי דעור םה .ףחוס רטמ תחת ,םי קרבו תולוקו
ןי אמו םה י מ םתוא לאושו המוחה לעמ םהי לא ארוק םי לודגה םי נהכה

א ו ב מ
םנזא תא רחשמ אוה .רהמנה השעמה לע םתוא חי כומו ואב המי םשלז
י אנושמ רזנהל םהמ שרודו ,םי לשורי י ני נעב וברעתה רשא לע ,רסומל
,םי חא־תי רב רפהל י לבמ - םולשל םהי תב לא בושלו הי םרהממו םי לשורי
ןי ב טופשלו קשנ י לב רי עה לא םנכהל ,וצרי שכל ,םהי נפל עי צמ םגו
רבדה תא םי מודאה ובי שי ה .םהל םי קי צמה םי אנקה ןי בו םי לשורי םע
,םהי שעמ לע םי הלא ןורח תא םי קרבכו תולוקבו הרעסב וארי ה ,םבל לא
הנהו ?השעמ י לב םהי תב לא בושל ושובי םהו ,וחצני זגרהו סעכה וא
י מו - המחבו סעכב רבד לודגה ןהכה תא בי שמ םי מודאה י שארמ דחא
ררו גו -העש התואב ולש שפנה־בצממ תאזה הבושתב שי המכ ,עדוי
לודג־המ ךא ,הלק העש קר הכשמנ תאזה הלי לעה .ןומהה תא וי רחא
םי דעורהו רטממ םי בטרה םי מודאה - דחא דצמ !םילעופה תוחיכה ןי ב דוגנה
ושרדו ללכה י ני נע לכ תא עגר ותואב וחכש י אדוב םהמ םי ברש ,הרק;ג
המ לככ םי רבדמו םי בשוחו םי גוה םהו - רקמו רטממ הסחמו תוסכ קר
דרחה לודגה־ןהכה - י נשה דצה ןמ .העש התואב סנאה םהי לע רזגש
לש י עראה השקה דמעמה תא חכש הנבומ הבסמש ,םי לשורי ־לרוגל
לע שאר־דבכב ,לודג ןהככ ,םהי לא רבדמ אוהו ,העש התואב םי מודאה
םוקמ הז דמעמב שי םולכ .המאה י י חב םי עי רכמו םי בושח םי רבד
לש רוזחמה תא תונשל הלולע התי ה י לואש ,הרשפה התואל - הרשפל
תי גולוכי ספה השי גפבש הרקמה תואצות י כ ,שי גרה רבחמה ?הי רוטסי ההי לגלג
תאזה השרפה תא עלוב ארוקהו ,רקח־ןי אל תומוצעו תולודג וי ה תאזה
תי רחא ןוי זחב םי לעופה תוחכה לא י כ ,העש התואב שחו חור־רצקב
תני חבב .עי נמ רותב ללכ ןובשחב הלע אלש ,דצה ןמ חכ ףחדנ םי לשורי
- ?אוהה עגרב םי מודאה תרצל ןי נע המ םלוע־םע י מי י רבד לש חצנה
תואצותל הפצמ ארוקה .ךתוח הזה הרקמה ולאכ ,ונל המדנ ןכ־י פ־לע־ףאו
י אלמ םי רוי צ .םי לשורי לש הני ד־רזג םתחנ וי ני עלו ,תאזה השי גפה
וררועתנש ,תולאש ןומה םברקב םי אשונ הלאכ י מי נפ חרכהו הלי לע
י רחא הרשע־עשתה האמב ,םי נורחאה תורודב קר הי רוטסי הה עוצקמב
תוברה תודי חה י נפל םי כובנו םי דמוע ןי דע םי רקוחהו ,םהה תוערואמה
ןי בש השי גפה :הלעמל רכזה רבכש ,הלי לעה־ןוי זח ,לשמל ,הנה - .הלאה
השעמבו שרדמב תומצעתהה ,תפדוי ב רשא הרעמב וי רבח ןי בו רבחמה
א ו ב מ
חכ
הצנל םי כי רצ םי דדצה י גש י כ ,םי שי גרמ ונא .תומהו םי י חה תולאש לש
- ותושרב דחא לכ םי חצנמ םה ףוס־ףוסו ,דחאכ חצנל םי לוכי םני או
הז םאה - םי הלאה לש תי טרפ החגשה רבחמה וב הארש ,הרקמה תרזעב
י בוט וארק ובש ,עגרה תא רוכזנ ?תי נוי ה הי דגרטה לש D
e u
»   * machm*
ןנחוי מ םהי לע ןגהל ארוי ג־ןב ןועמשל תונערפה ןמ םי לצנה םי לשורי
י טמרדה םוי סהו - ,לואש די מ םתודפל ןטש תא תי רב ותרכ םה - י ול־ןב
דמעמה תא ;םהי לע הדרי ש ,ארוי ג־ןב ןועמש ברח ,הזה השעמה לש
המש ופדה רשא ,השרוחב ןאש־תי במ לואש־ןב ןועמש לש י טמרדה
י לואו .הז ומכ הקזח הלי לע י אלמ םי רוי צ דועו ,םי דוהי ה תא םי נוי ה
לש הבגשנה תי טמרדה הנומתה אי ה םופי סוי תבי תכ לש תרתכה־תלג
-הלש ץרענה םוי סהו ,םזעמ־תמוחב שאה תא םתוארב הדצמ י נגמ דמעמ
י וארהו י וצרה תומה לע רי אי ־ןב רזעלא לש שדקה־חור אלמה אשמה
םתרמשמ לע ודמעו םתעובש תא וללח אל רשא ,רורדה־תמחלמ י רובגל
.שרדמל השעמה לש הרדאנה הכי מסהו - םת־דע
,תולעופה תושפנה י פב םופי סוי םשש ,תונעטהו םי רבדהו םי מואנה םג
דרפנ־י תלב קלח םה - םדמעמב םמצעל םהשכ י גולוכי ספה םכרע לכ םע
תורפסב םי צרפנה םי מואנה לע רבך הלעמל דוע .הלי לעה ןוי זח לש
תואי צמה דה םהב תוארל ןי א י כ ,םדקה־י מי לש החבשמה תי רוטסי הה
,ראשנ ולש. םשרה ,חכשנ םדאה י פמ אצוי ה רמאמה .ועמשמכ וטושפ
הבחר העקב התי ה הפ .הי רוטסי הה תושר לא סנכנ ,ובש ןי נעה ,ןוי ערה
,ןוי ערה תא ומלג הי רוטסי הה י רפוס .הב רדגתהל םי רפוסה־ןורשכל
,ועדי הז־םע דחי ו - םהי לע בוטה הרי צי ה־חככ י חו שדח רובדב ,ןי נעה
תמא והי רה ,הי רוטסי הב תולעופה תושפנה י פב ומשש ,רמאמה ,םואנה י כ
.הרוצב םי רמסמ ועבק אל ןכ־לעו ,ותרוצב אלו י לאי די אה ונכתב קר
השרפה לפכל ״םי דוהי ה תמחלמ״ רפסב דחא םואנ תשרפ תוושהל י ד הנהו
סודרוה לש םי נוש םי מואנ לשמל - ״םי דוהי ה תוי נומדק״ רפסב תאזה
תומ י רחא סוטסוגוא רסי קה אסכ י נפל םי לשורי י חולש תונעט תאצרהו
,םואנה תאצרהב השךק םופי סוי גהנ אל י כ ,חכונו הארנ די מו - סודרוה
אי ה המו .םעפב םעפכ שדח י וטבה תאו ,ותי צמתב ונל רסמ ןכיתה תא
תא ףוסאל לדתשה אוה ?רבךמה ןי נעל בי בסמ רפוסה תרי צי לש הנופה
טכ
א ו ב מ
דמעמב רבדה םשר קוזחל םי וארה םי י תמשנהו םי י לכשה םי מעסה לכ
תבי תכב םלוא .ותחכוה דביכ לכ תא שבגל י דכ ,רבדמה י פמ אצי ובש
לא קר האושנ •דתיה אל וני ע :תחא דועו וז םי אור ונא םופי סוי
י רקוס י פלכ וא ,רפסה י ארוק י פלכ םג םא־י כ ,רבדה קרזנ הבש ,הבסמה
לש תונעטה תא ונל רסומ אוה רשא שי .רפסה םע ונל ןתנש ,ןוי זחה
תוכי רצ וי הש ומכ תונעטה תי צמת לע דצו דצ לכ די מעמו םי דדצה י נש
תא שי גרמה רפסה־רבחמ י פמ ,וי פמ ,דמעמ ותואב ואצי ולא - תוי הל
ורפסב םי נוש תומוקמב י כ ףא .ןוזחה ףקת לכב דוגנהו הלודגה הלי לעה
אקוד הנה ,ותשגדה אי ה המו ותעד אי ה המ ונתאמ הסכמ אוה ןי א
ךותמ םלגש ,ותרי צי ןי ב ךותב דמוע וני א תונעטהו םי מואנה תאצרהב
םעטו דחא דצל םגפל םעט ןתונ וני או ,הב רקוסה ןי בו ,תואי צמה
תוצרהל ןי דהי י לעב תא דמלמ אוה ולאכ ,ךפהל - ,י נשה דצל חבשל
תוחי שה די קפת תא אופא םי אלממ הלאה םי מואנה .םהי תונעט תא
תא ונל םי רי אמ םה ,הלי לעה ןוזחבש די חי ה לש תוחי שהו תוי חוכוה
תוארהל םי אב םה ;םי שעמבו תוערואמבש הי חה חורה תא ,הלי לעה תמשנ
לכב םי לעופה תוחכה לש קזחה תא ,םפקהו םקמע לכב םי דוגנה תא ונל
חותנה תא םופי סוי םש י מ םשל .םתוא גי שמה ןוזחה ףקת לככ ,ותוכי א
לא רבדמה ךלמה ספי רגא י פב הי קלחל םי אמורה תלשממ לש לודגה
םהי לא תונפל ךרצ הי ה אלש ,וי רבד תא םי עמושה להק םשל :םעה
־להק םשל וא - םי ני ע םי רי אמה םי רפסמ תרומת תי פרגואי ג האצרהב
,םי שגנתמה תוחיכה י נש ןי בש ארונה לדבהה לע עגר דומעי ש ,םי ארוקה
םשש ,םי י מאלה םי י רוטסי הה םי תפומה - ?י אמורה קנעהו סננה הדוהי םע
םולכ ,האסה תא תצקמב םהב שדגשו ,םי רחא י מואנבו וי מואנב רבחמה
הלאל הי ה ׳לקנ־המו) םי נוכמ וי ה דבל דמעמ ותואב םי עמושה םשל
לארשי י מי י רבד שרדמב םי נפ הלג י כ ,ותוארהלו וי תונעט תא רותסל
דוגנה תא םהי ני על טי לבהל י דכ ,רפסה י ארוקל םג וא - (!הכלהכ אלש
לש י תמשנה ךרעה לע הדסןמה ,םעה לש תואלפה־תנומא ןי בש לודגה
- םי סנב האבה הלאגהו םי משה־תוכלמ תומולח םע ״םדק י גמ תוחי ש״
?הי תוארונ לכ םע השקה תואי צמה ,הוהה לש תוי שממה ןי בו
דחי ורבח והי תתמ־ןב ףסוי לש י תלי לעה שוחהו רוי צה־ןורשכ
א ו ב מ
5
םי י ח אלמ וי טרפבו וללכב ״םי דוהי ה תמחלמ״ רפס ךכי פלו - ותבי תכב
- ו רפס י ארוקל ןוזחה תרי סמ לש הרי צי ה־דוס תא ןי בה םופי סוי .העונתו
קלח םי חקולו רפסה לש רי שעהו ברה ןכתה לע שגרב םי רבוע םי ארוקהו
שי ערמ הלי לע־הזחמ י רקוסכ ,תועי תפמה תורומתהו םי ארונה םי שעמה לכב
!ותבי תכב םי מי ה־י רבד םוחת תא הברה רבעש ,ןמאה חיכ והז .ןוי זח־תי בב
ארונה שואי ה ךותמ .הגי קל י התו ״םי דוהי ה תמחלמ״, אי ה הני ק
דחא רוא־קי ז ףא .םי מוחנת לבקל הצור רבחמה ןי א ןדבאהו ןברחה לש
ןמ הלטבו הרבע תראפתה לכ .רפסה לש רוחשה קפאב הארנ וני א
.הדוהי םע לש םי י ני דמה םי י חה ץקו שדקמהו םי לשורי תי רחא םע םלועה
וי תפשמ רבחמה אי צוהש ומכ ,הדוהי תי ב תא םי הלאה בזע םנמאה
רוקמ ול אצמנה וא ?תפדוי ב הרעמב ותוי הב שחלב ארק רשא ותלפתב
טפשמ ןי א םדאה לש השךקהו רדההו דוהה לכל י כ ,הרכהב המחנ לש
בתכש ו מכ-החגשהה :רמוא הוה וא - םלועב תטלושה הרזגה חיכמ םוי קה
החסונ אלא וז ןי א וא ,שדקמה־תי ב ןברח לע ורפס י רחא םופי סוי
תמאב םאה ?״וני לע אבה לכ לע קי דצ התאו״ :לארשי תנומא לש תרחא
,וי י ח ךרד תא ול הרי אה הוקת וזי א ?ומע לע ללוגה תא רבחמה םתס
,העי רכמה תונערפה י רחא ,וצראמו ומעמ וקחרתהב םג י דוהי ראשנשכ
־לאוג תאי בב ןי מאהה ?לארשי ־ןב רותב ושפנ ךי ראה י כ וצק הי ה המו
תולאשה לע ?םיתמה תי חתב ןי מאהש ומכ - י שי לשה תי בה ןי נבב ,קדצ
ףי עצב הסכו ,ולש תונערפה־תלגמב הבושת םופי סוי ןתג אל הלאה
לא סי נכהל לוכי אל חי שמה־תאי בב הנומאה תא .ותמשנ־י רתסמ לע רוחש
־י מחולו םי אנקה לש בורקה תואלפה־ץק תנומא תא וב לטבש ,הז ורפס
אלש םי ארוקל תוארהל הצר אלש ,ותמשנב עונצ רודמ הי ה הז .תורחה
הנושארה הרודהמב תאז לע בתכ המ ,םי עדוי ונא ןי א .לארשי מ ואצי
רפסב םג םלוא .ומע ןושלב התוא רבחש ,״םי דוהי ה תמחלמ״ רפס לש
ותנומא תא רבחמה םהב הלגש-״ן ו י פא דגנ״ רפסבו ״םי דוהי ה תוי נומדק,
הרי חבה־ןוי ערב םהב קי זחהו ותנומאו ותרות חצנבו לארשי חצנב הקזחה
לש די תעה־תנומא רבד־לע רבד אל - תואי צמה לש תונערפה ףא לע
קפס לי טי י מ ןכ־י פ־לע־ףאו .םי תמה־תי חת ןוי ער דבלמ ,םי דוהי ה
?המלש הלאגב י אשחב ןי מאה ובבלו הפקה־לכב ותודהי ב ףסוי דמע י כ ,רבדב
א י ג מ
* •
*
ןב אוה םי דוהי ה תמחלמ לע סוי ולפ םופי סוי לש ורפס ןבתה דצמ
ןי עכ אוה ןושארה קלחה .רפסב םי לוקש הלא םי קלח ןי או ,םי קלח י נש
אוהש ,י נשה קלחל י רוטסי ה אובמ ןי עמ שמשמו רפסה לכ לש שי לש
.רבחמה י ני עב רתוי הברה בושח ךכ־ךותמו ,רפסה ןי נע םצעו רקעה
םוכוי טנא תרזג ןמל םי דוהי ה י מי י רבד לע הרי קס אוה ןושארה קלחה ןכת
םורולפ סוי סג י אמורה בי צנה השעש דשהו חצרה י שעמ דע סי נפי פא
ונממש ,דרמה תבס רבחמה י ני עב וי הש םי שעמה - םי לשורי י דוהי ל
רי בעמ הזה קלחה .םי אמורה םע הנורחאה םי דוהי ה־תמחלמ הלשלתשה
ןובשחל א׳׳צקת םי פלא ג תנשמ ,הכרא תי רוטסי ה הפוקת וני נפל אופא
רבח תמאב - (168) ג״צקת וא (םלועה־תומא ןי נמ םדק 170) לארשי
ג תנש דע - דחי םכרכו הלא םי נש י תשב וי הש םי שעמה תא םופי סוי
י רוטסי הה אובמה ,הזה ןושארה קלחה ףוס .(ה״א ןי נמל 66 אי ה; ו״כתת
ךותמ ררבתמ-ו מצעב רבחמה ותוא ןי בהש י פכ - םי דוהי ה־תמחלמ תשרפל
י רבד לע שדחמ ןד ובש ,״םי דוהי ה תוי נומדק״ אוה ,ולש םי רפסה־רפס
תני חבב וז הי רוטסי ה ול התי ה אל םעפהו ,תרכזנה הפוקתב םי דוהי ה י מי
הב בי חרה הז ךותמו ,המצעל אי השכ ןי נע םא־י כ ,תרחא השרפל לפט
םע םופי סוי םתח הזה לודגה רפסה תא י כ ;הרתי תוטרפב רובדה תא
םי בותכ םה םי דוהי ה י מי י רבד רתי י כ ,ףי סוהו ,סורולפ סוי סג תובי צנ
י כ ,םי דמל ונא ןאכמ .םי דוהי ה־תמחלמ ןי נעב בתכש ןושארה ורפס לע
רפסב ומוקמ תמחמש - ״םי דוהי ה תמחלמ״ לש ןושארה קלחה אוה ,אובמה
ותבוח י די אצי אלש שי גרה ןמז רחאלו ,הרצקב רבחמה וב אב הז
עצמא דע עי גמ - ״תוי נומדק״ב תועמה תא ןקתו האולמב הי רוטסי הה י פלכ
.ב השרפ ףוסב רשע־העברא קרפב םתוחו י נשה רפסה
בחר אובמ םי דקהל רבחמה האר המ :הלאשה תררועתמ הנהו
ןי נע רותבו הדמה ןמ לודג אוה וי רחא אובי ש המל החי תפ רותבש ,הזכ
המחלמה תשרפ ,רפסה י רבד רקעל ,וכרצ־לכ טרפמ וני א ומצעל י רוטסי ה
הי לא ךמס רשא תוערואמה לכ םעש וז ,םי אמורב םי דוהי ה לש הנורחאה
?םינש עבש לש ןמז קרפ אלא הפי קה אל הי רחאמו הי נפלמ םופי סוי
תדרל םופי סוי שקבש ,אי ה תאזה הלאשה לע הלי גרהו תי רקעה הבושתה
א ו ב מ
ב 1
לכב םה םי צוענ י כ אצמו הי שרש י רחא רקחו המחלמה תבס קמעל
תוממוקתה םע הלי חתהש ,םי דוהי ה לש הדחןמה תי רוטסי הה תוחתפתהה
םדרנש י רחא םי דוהי ה ברקב תי ני דמה תורחה שוח רוענשכ ,םי אנומשחה
םי דוהי ה י מי י רבד לכ .תוי כלמ דובעש לש רתוי ו הנש תואמ עברא ךשמב
סוםי סוי י ני עב ובשחנ ,ללכב דעו ,הנורחאה המחלמה דע םי אבה תורודב
לי כשה י כ ,הזמ אצוי .הכךא תי רוטסי ה תולשלתשהב הזה שוחה י ולגל
תי בה י מי ףוסב םי דוהי ה־י מי ־י רבד ברקב י מי נפ עי נמ ול אצמל רבחמה
רבעה י מי י רבד לש תי נכי מה האצרהל תחתמ רכנ הזה עי נמהו ,י נשה
הלחתהל רבחמה תא ורי עה תובס דועו .דחאמהו םדקמה רדס י פ־לע
לחהל הצור אוהש - ותחי תפב התוא רי כזהש ,תחאה :וזכ רשא הקוחר
רשי ךשמה תתל ,רמאל - םי זוחה י רבד ומתחנ רשא םוקמב וי רבדב
ןי בו הי מחנ ןי ב םנמא .שדקה־י בתכב רשא תי רוטסי הה האצרהה לש רצקו
.ךרעב הנש טי שמהו םי תאמ לש י רוטסי ה חור ץצוח סי נפי פא סוכוי טנא
,ןומי שי טעמכ ,קי ר י רוטסי ה ללח אלא הי ה אל הזה חורה הנה ךא
אל י לואו ,דאמ םי טעמ םי נוי צ קר תוי נומדקה רפסב רבחמה וב סי נכהש
םתסו הלאה םי נוי צה תא ״םי דוהי ה־תמחלמ״ רפס תא ובתכב דוע עדי
,וז תי רוטסי ה הלחתהל רבחמה אצמ םעט דוע .לאי נד תוזחמב ללחה תא
ןי בש ןושארה י רוטסי הה עגמה ןמז םג בורקב הי ה סוכוי טגא ןמז י כ
אמור י נקז םע י בכמה הדוהי תרכש תי רבה - םי אמורה ןי בו םי דוהי ה
תי רבה לולח רבחמה הב הארש ,תי רוטסי ה השרפל האנ החי תפ !דתיה
תשרפל האנ תאזה הלחתהה י רוטסי הה הכרע תני חבב םג םלואו .תאזה
־לוטבו םי לשורי ןברח .דיה סוכוי טנא השעמ םג י רה .ןברחה י מי י רבד
ןאכ אב רבחמה .םתוממושמ הרהמב שדקמהו רי עה ורענתהש אלא ,די מתה
.תונברה י נש ןי בש ,תמי סמ תי רוטסי ה הפוקת ךשמב ומע י מי י רבד ונל רפסל
רסח דחא דצמ ;קוי ד אלבו ןוזפחב בתכנ הזה ןושארה קלחה
י רפס םגו שדקה־י רפס .ותבי תכל ול םי וארה ,םירפס הברה רבחמה
לע ,הארנכ ,בתכ םהמ אי בהש םי רבדה תא ,ודי תחת ואצמנ אל םי בכמה
.הלאה םי בותכה י רבדל וי רבדב תורי תס ואצמנ הז י נפמו - ונורכז דוסי
דוסי שמשו םופי סוי י די ב אצמנש ,רורב םי עדוי ונא דחא רפסב קר
םי רפסמה ,םי נורחאה וי כרכב קשמד־שי א סואלוקי נ רפס אוה - הזה קלחל
^ א ו ב מ
אצמש םוקמב ךי ראה הז י נפמ .סודרוה תוכלמו םי אנומשחה תי רחא לע
םי רופסב קפתסהל לי חתה - הזה ן;עמה ללךשכו ,וי נפל סואלוקי נ י רבד
,הרצקב בתכ האלהו סואלי כרא ןמזמ ומע־י מי ־י רבד תא .םי שולקו םי דדוב
םפי רגא תומב ;תוערואמה תא ורי כהש םי נקז י רופס דוסי לע ,הארנכ
םי אבהו סכי לפ םי בי צנה י שעמ תאו ,שש־ןב רענ רבחמה הי ה ןושארה
םג ךי ראה אל ןכ־י פ־לע־ףאו .הני בל עי גה רבכשכ וי ני עב האר וי רחא
תנועל עי גהש דע םהל הי אר־דע תגי חבב הי הש ,תוערואמה י דופסב
,המחלמל ומדקש םי רבדב ךי ראהל הצר אל םא־י כ ,תאז ןי א .סורולפ
ונאו .רפסה לש י נשה קלחה ןובשח לע אובמה תא דוע בי חרהל אלש
לעו סודרוה לע םי רבדה תא ךכ־לכ טרפל האר המ :םי לאושו םי דמוע
ןי א םי דוהי ה־תמחלמ ןי נעל י רה ,ורצחבש םי נגמה םי שעמהו םי לבנה לכ
תובי רמה לכלו י נומדקלה סלקי רי או הי קדופק ךלמ סואלי כרא י שעמל
םי רבד לע רפסל בהא םופי סוי לבא ?ללכ ךרע סודרוה־תי ב י שנ ןי בש
ולצא ועלבנ הפוקתה י מי י רבדו ,בר הלילע־ןכית אצמנ םהבש ,הלא־ומכ
לש תי דוסי תועט .דתיה תאז .הכולמה רצחב ורקש ,םי נםקה תוערואמב
.םי לשומה י מי י רבדב םי מי ה י רבד תא ףי לחהל רשפא י כ ,בשחש ,רבחמה
תפוקת ,אי הה הפוקתה לש שפנה־ךלה ךותמ הנבומ תאזה תועטה םלוא
י לשומ םהי דבעו םי אמורה י לשומ לש ןודזהו י טולוסבאהו ץי רעה ןוטלשה
םי פנח ואצמנו ,םי הלאכ ומצע־תא םש לשומ לכשכ ,תונטקה תוני דמה
הבצי תה הז־י די ־לעו ,ותוהלאב קי זחהל םהי לע ולבקש ,ןוגה רפסמב
.הי רוטסי הה זכרמב םי שמ־י לבמ ותוי שי א
ךכי פלו ,הזה קלחב ואצמנש תוערגמה תא רי כה ומצעב רבחמה
ולפנש תואי גשה תא ןקת םשו ,״םי דוהי ה תוי נומדק״ רפסב ותוא לפכ
הזה קלחה ןכי לע .די ־רחאלכ הרקעב הבתכנש ,תאזה תי רוטסי הה השרפב
,תוי נומדקהמ ,י רוטסי ה רוקמ רותב ,הברה לפונ ״םי דוהי ה תמחלמ״ לש
אלש םי בר םי רפסב שמתשהו ,םמשל םי רבדה תא רבחמה בתכ םש י כ
ןמזב םי רקוח ואצמנ ןכ־י פ־לע־ףאו .הנושארה ותבי תכ תעל ודי תחת וי ה
םי אבו ״םי דוהי ה תמחלמ״ ורפסל הרוכבה־טפשמ תא םי נתונה ,שדחה
.המלש הטי ש ןהי לע םי מי קמו תוקוחר תורעשהב
,המצע המחלמה י מי י רבד תשרפ אוה רפסה לש י רקעהו י נשה קלחה
א ו ב מ •ן)
ףי סוה ףוסבלו ,םי נורחאה םי דוהי ה־י רצבמ שובכ דע דרמה תחי מצ תי שארמ
המחלמה תואצות רותב תי נופצה הקי רפאב וללוחתהש םי שעמ דוע רבחמה
רבד־לע תוי שרפ רבחמה בברע המחלמה תוערואמ תאצרה ךותב .ןמז־רחאל
־תומחלמ לע תודחא תוי שרפ ומכ ,ללכב םלועב זא ורקש ,םי בושח תוערואמ
םי י לגה תודי רמ רבד־לע תורחא תוי שרפו ,םוני ספסא ןוחצנ לע ,י מורב םי חאה
י פסכה םי הו רוחשה םי ה ןי בש הברעהמ םי נלאה תי לע לע ןכ־ומכו ,םי נמרגהו
וי הש םי שעמה לע םגו ,תוכומסה תוצראהו הי ני מרא י מע םע םתמחלמו
הלאה םי קרפה לכ ;י חמוק ךלמ סוכוי טנא ןי בו הי רוסב י אמורה בי צנה ןי ב
רעצ תא תצק גי פהל הבשחמב ואב י לואו ,תי רקעה השרפל תוארפרפ םה
םג ואצמנ המחלמה לע האצרהה ךותב .תונערפה תלגמ תא םי ארוקה
תעי די ל דאמ תובושח תוכלה - םי אמורה אבצ תוכי לה רבד־לע םי קרפ
;םי י פרגופוטו םי י פרגואי ג םי רואתל תודחןמ תוי שרפםגו -תי סלקה הי גולואי כראה
הברהב םופי סוי לש וי רבד תקדצ תא וחי כוה םי נורחאה תורודב תורי פחהו
.קפס םהב ולי טה םי מדוקה םי רקוחהש ,םי טרפ
:אוה ,רתוי ב ןקתמה די ה־בתכב םושרה ,רפסה לש טרפמה םשה
םע ( תי דו הי ה המחלמה :קוי דב) םי דו הי ה ף מ ח ל מ תדלו ת
ומצעב רבחמה / 1 x 0 5 1:0X^00 npb? Tu>fj.a10us׳i a To pi a a1008 :תי נוי ב ,םי אמורה
:(א״י קרפ ףוס ,כ רפס ,״םי דוהי ה תוי נומדק״ ורפסב) הזה רובחה תא ץצ
( תי דו הי ה המחלמה לע) םי דו הי ה תמחלמ לע י תבתכש םי רפסה
,םי רחא םי רצקמ םי י ונכב םג שמתשה ם ל ו א 0 5 05 !n
sp
1 , x 1 a u 8 1 0 !״^ו!״״״
:תי נוי ב , ״םי דו הי ה (י ני נע :וא) י רבד״ :הז ורפסל ארק רשא שי ו
( ,ישעמרו פס ו א ו ,י קרפ ;ג ,ג קרפ ,ג״י רפס תוי נומדקו ׳ au i 3 j
o u
יפב רוגשה םשה .1ט ,ה ,ג״י ,תוי נומדק) ׳a8 1
0
1>״״) a pa ffi a tsi a םי דוהי ה
תי מורב , םי דו הי ה תמחלמ אוה תורודה לכב רפסה י ארוקו םי רקוחה
C U m
.וריכזהבו ,םירפס העבשל הזה רובחה תא קלח םו פי סו י 1Bei i um j
U
da
תא םג םי קרפל ןי צ םי רחאמה וי רובחב ״םי דוהי ה תמחלמ״ י רבד חא
,תוי שרפל םי קרפהו ,םי קרפל םי נושה םי רפסה תקלח םלוא .רפסה רפסמ
וקסעש ,םי רחאמ תופסא־י לעב י די מ םא־י כ ,האצי רבחמה י די מ אל ,הארנכ
ותעי די תאו רפסה תאי רק תא לקהל י דכ התשענו ,םי רחאמה תורודב רפסב
ןמ רפס לכ שארב אצמנ תוספדנ תואצוהבו די ־י בתכ תצקב .םי ברה לע
א ו ב מ
םי רבדה לש רצק ןכית (״םי דוהי ה תוי נומדק״מ םג ןכ־ומכו) הזה רובחה
אוהו (Epi to me וא peno che י נוי ה םשב תי מורב ארקנש המ) וב םי רפסמה
םי פי עסה רפסמ .ףי עס לכ שארב י רודס רפסמ ןמס םע םי פי עסל קלחנ
י כ ,הזמ אי צוהל שי י לואו ,רפסה י קרפ רפסממ לודג אוה ןכתה לש
תוי שרפלו םי קרפל רפסה לש הגוהנה הקלחה תא וי נפל אצמ אל ןכתה רבחמ
.ותקלח הלבקתנ אלש אלא ,רתוי םי רצק םי קרפל תרחא הקלח ול השעו
הרודהמב - י נוי ה ורוקמב ״םי דוהי ה־תמחלמ״ רפס לש הנשי ה האצוהב
םגו ,(רי הטרבא תאצוה םג הי פ־לעו) פמקךוה תרודהמ ,הלש הנקתמה
8י קרפל הלבקמה הקלחה האצמנ (1865 ,זי רפ) ףרודני ד לש האצוהב
תאז תמעל .רפסו רפס לכ שארב רכזנה ןכיתה המע דחי ו ,תוי שרפלו
תא םי דו הי ה־ תמחלמ רפס לש תי עדמה ותאצוהב הז י נ טי משה
,״תוי נומדק,ה תאצוהב השע אלש המ ,רפס לכ שארב אצמנה ,רצקה ןכתה
רפס לכ שארב ללוכה רצקה ןכתה דבלמ .הזה ןכתה תא רי אשה םשש
רבד־לע קרפו קרפ לכ שארב תורצק תומי שר פמק_רוה תאצוהב ואצמנ
לכ לעש תומי שרה םג ,רפס לכ לש רצקה ןכתה םג .וב רפסמה ןי נעה
התמאתהב רתוי ב וקדקד אלש ,םי רחאמ תופסא־י לעב י די ־לע ושענ קרפ
.קרפב וא רפסב רפסמה ןי נעל המי שרה לש תקי דמה
,הזה םוי ה דע הגוהנה ,תוי שרפלו םי קרפל םי רפסה תקלח דבלמ
םי קוספה רדס .םי קוספל רפס לכ לש השדח הקלח הזי נ תאצוה הסי נכה
וא קרפה םע םי קספנ םני א םי י רודסה םי רפסמהו ,רפסה ךרא לכל ךשמנ
תומוקמ־הארמב שמתשהל םי שדחה םי רקוחה בר וגהנ הז י נפמ .השרפה
לופכה ןוי צה ןמ רטפהלו ,דבלב קוספהו רפסה ןוי צב קר םופי סוי י רטס
ארוקה לכוי הלקנ־לע אלו ,הי בוברע החמצ הז־י די ־לעו ,השרפהו קרפה לש
.רבנו הזי נ תאצוה דבלמ םופי סוי י רפס לש תרחא הרודהמב רבדה תא אצמל
.םי נושארה תורודב דוע םי ארוקה לע בבחתה ״םי דוהי ה־תמחלמ״ רפס
התרכנ רשאכו ;וי רבדב שמתשהל וברה הי סנכה תובא םי רצונה םי רפוסה
רפסל לאוג םק ,הפורי א־ברעמ תוצרא י לי כשמ י פמ תי נוי ה ןושלה תעי די
טשפתה הזה םוגרתב .תי מור ותוא םגרתו הי לי וקא־שי א סוני פור ומשו הזה
־י מי ב ברעמה תוצראב םי דוהי ה י מכח י פב םגו ,הפורי א תוצרא לכב רפסה
י נומלא י מור רפוס השע םדקמ דוע .״םי י מורל ןופי סוי ״ םשב ארקנ םי ני פה
א ו ב מ
אוה) ״סופסגה״ל תועטב וסחי הזה רוצקה תאו - הזה רפסה ןמ רוצק דחא
האמה תי שארב םג י לואו - תי נשה האמב םי דוהי ה־י מי ־י רבד לע בתכש רפוס
הי סנכה תובא י רפסב ואבוה וי רבד תצקמו ,םלועה־תומא ןי נמל - תי שי לשה
םגרת ונממו י ממע רפסל השענ סופסגה רפס .(״ויבא םתי ראשו ,תי רצונה
.וי רבד תא (תי ברע הרודהמב םג אצמנש) י רבעה ״ןופי סמ״ רבחמ םג
י ששה קלחהו ,םודק י רוס םוגרת דוע אצמג י מורה םוגרתה דבלמ
רי עה ןברחו שדקמה־תי ב ןברח השעמ םצע לע רפסמה ,רפסה לש
םוגרתה תא ללוכה ,קי תע די ־בתכ ףוסב הז ומוגרתב ר?תשנ דוע ,הנוי לעה
ןמ אל י כ ,םי רעשמה םי רקוח שי ו .(אתטי שפה) שדיקה־יבתכל י רוסה
,רפסה לש הנושארה החסונה ןמ םא־י כ ,הזה םוגרתה השענ י נוי ה רוקמה
.(תי מרא וא תי רבע) ומע־ןושלב םופי סוי בתכש
.םי רוצקבו ותרוצכ ,תונוש הפורי א תונושלל םי מעפ הברה םגרת רפסה
םי נשה־תאמב ושענ ןמזה־חורל םי תואנ תאז םע דחי ו םי קי רמ םי מוגרת
העברא הנש םי עבש ךשמב רואל ואצי תי זנכשאה ןושלב .הנורחאה
,ץטנמלק לש י שי לשה ,ררךפג לש י נשה ,טרפ לש דחאה ,םי מוגרת
י רצונה ושי ל ורפם תא שי דקהש ,טוהוק י לותקה רמיכה לש י עי ברה
- תי נלופב ,לקנה לש שדח םוגרת אצמנ תי סורה ןושלב .הלותבה םי רמלו
.יוכו קני ר לש-תי תפרצב ,י קםבי ומ;נ לש
ותוארל קקותשה ותעשב הנלי ומ והי לא י בר ןואגה רשא ,הזה רפסה
תי רבעה ןושלב םג רואל אצי ,םופי סוי י רפס רתי םע דחי תי רבע םגרתמ
םג ,ב״כרת ,הנלי ו :תואצוה י תשב) ןמלוש ןמלק עודי ה ץי למה י די י לע
רי בא י די ב תפי ןושלב בותכה״ הזה רפסה תא םגרת אוה .(ד״מרת
,טרפ לש ודוסי מ י זנכשאה םוגרתה ןמ - ״והי תתמ ןב ףסוי םי צי למה
,י רוקמה וחי ר וב רמנ רבכש ,י נש י לפמ רפסה תא חקלש הז דבלמו
אלו ״ןי נעה י פכ״ םתוא םגרתו ,י זנכשאה םגרתמה י רבדב םג קדקד אל
הסכ רפסה לש תפטושהו הטושפה ןושלה לעו ,םי רבדה ףוסל דרי די מת
החופנו הלק אי הש ,ול הדח^מה הבי תכה ךרדכ ,םי קוםפ־י רבשו תוצי למ ןומהב
תוי צי למה תוזרפההו תואמזוגה םע ,הי לע חותמ ןח לש טוח םי קרפלו ,תחאכ
רפס לש תי צי למ הרודהמ אלא וני א ןמלוש לש ״םי דוהי ה תומחלמ״ רפס .ולש
.רפסב רבדמה ןי נעה לע הלי פאמ הצי למה םי תש אלו םעפ אלו ,םופי סוי
א ו ב מ
תולאש י נפל ודמע ,י נוי ה ורוקממ הזה רפסה תא םגרתל י תשגב
קי ךמ םוגרת תתל הי ה י נוצרב .הברמ חומ־תעי גי םרג ןגורתפש ,תורומח
ומגרתש ,םי ני בה־י מי י מגרתמ ךרדכ אל ,ןבומכ ,ךא ,תורשפאה תדמ י פכ
י כרדל םבל ומש אלו תי רבעה ןושלב הלמב הלמ טעמכ םי רפסה תא
־י ני נב דייקזיחב הי לא וסי נכה קר ,הל םידחאמה שומשה־י נפאלו ןושלה
ןי עמ םוגרת ךרד .הרוצ־רובע י די ־לע הי נפ תא ותחשו םי רכנ םי טפשמ
הרז אי ה תי נוי ה ןושלה הנהו .ותלבוס וננמזבש הפי ה שפנה ןי א הז
תדי לי אי ה י כ ,ןללכב תי רבעה ןושללו ,תוי משה תונושלל התדלומ םצעמ
ךרדבו ;ותמשנ ןכתבו וי י ח י כרדב ונממ הנושו י משה עזגהמ קוחר עזג
תונושלמ רתוי דוע הקחרתה םי נוי ה םי מעה לש םי י חה־י אנתב התוחתפתה
םי נוי ה לש המשנה םלוע ללוכ הנה - ןושלה רמחל עגונש המ .חרזמה
י וטב םהל ואצמו םי דחי מה הי י ח ןכתמ ועבנש םי גשמו םי ר;צמ ןומה
תוחונהו תושדחה הפורי א תונושלב קי ךמ םוגרת ןהל ןי אש םי למב ןושלב
,תלבקמה תורפסב המותחהו הקי תעה תי רבעה ןושלב ןכש־לכו ,םי שודחל
י תי י ה ,תורכזנה תוי נוי ה םי למה תרומת תוי רבע םי למ שדחל י תאב ולאו
י סלק דוהש ,םופי סוי רפסב ,ונלש תי תורפסה ןושלה תא סרסל חרכמ
םי אטבמ ןומה תללוכ תי תורפסה תי נוי ה ןושלה תאז דבלמ - .וי לע ףפוח
ןי עמ םי אטבמו ,רפוסה לש ורודבו רבעב םי נוי ה י י ח קמעמ םי עבונה
,םרוקמב םי נוי ה םי י חה תא רי כהו י נוי ךונח לבקש י מל קר םי נבומ הלא
אל ארוק םוש י כ ,םתרוצכ תרחא ןושל לא םתוא קי רהל תואי אלו
תדבעשמ תי תורפסה תי נוי ה ןושלה הנה - ןושלה ןי נבל עגונבו .םני בי
לסלסל ובהאש ,םי מדוקה םי י טאה םי רפוסה לש הצי למהו הבי תכה י ללכל
שמתשהל ,הנותא י קושב םעה לא םי נופה רובצה־י מאונ ךרדכ םרובדב
ןי או ,תי רבעה ןושלב םתמגוד האצמנ אלש ,םי כבסמו םי כךא םי טפשמב
ורחב ןכ־ומכו .תוי משה תונושלה לש דחןמה ןוי גהל ללכ םי לגסמ םה
ארקנה אוה /רתסנ ןושל״ב רובדה י כרד תא םעפב םעפכ םהל םי רפוסה
הטמ רובד לכ אלו ,ra t!o o bh
qua
(0) ״הטמה רובדה״ םשב םי קדקדמה י פב
הלאה ןונגסהו ןושלה תונוכת לכ .ונממ החונ תי רבעה ןושלה חור
תי נוי ה תורפסה תעי די תא ול לגסש ,םופי סוי לש הבי תכה ןפאב ואצמנ
- ,תודחי מה הי וטב־י כרדו תי נוי ה המשנה תא תורפסה ןמו םי י חה ןמ רי כהו
א ו ב מ
הלאה םי רוצעמה לע .תי רבעל רפסה םגרתמ ךרדב םי שק םי רוצעמ ןהו
,םי ני נעה ןכת דצמ םי לושכמ דוע ופסונ השומש־י נפאו ןושלה דצמ
,םי קי רמה המחלמה־י רואת ומכ ,תי רבעה תורפסה רצואל םי רז םתצקמש
.םי נוש תומוקמב םי י פרגופוטהו םי י פרגואי גה םי רואתה ולי פאו
י תי צר דחא דצמ .םי רבד י נש תבוח י די תאצל י תלדתשה הנהו
ןכתה תא רוסמל ,רמאל ,יתוחיכ תדמ י פכ קי ךמ םוגרת ןאכ רוסמל
י נשב קי דל הי ה רשםא־י אש םוקמבו ,דחאכ םופי סוי י רבד לש הרוצהו
אל י נשה דצה ןמ .ןי נעה תרי סמב תוחפה־לכל ק!דל י תשקב ,הלא
ןכ־לעו ,תי רבעה ןושלל קקזנה ,הזה רפסה ארוקמ י תעד תא י תחסה
.הלקנ־לע םני בהל לכוי אלש ,ןושלה־שומש י כרדמו םי אטבממ י תקחרתה
הב בתכש הפוקתה תא בורקב י ני ע דגנל י תמש ןושלה רמחל עגונב
םי בי נו םי למ קר רפסה לא י תסנכהו ,הנשמה תי שאר תפוקת - םופי סוי
וא םי ני בה־י מי ןושל רצואמ אלו ,הנשמה ןושל רצואמו שדקה־י בתכמ
םי לעפה־תי טנ י כרדב .(םיטעומ ללכה־ןמ־םי אצוי דבלמ) תושדחמ םי למ
תבי תכ תעשב ןנמז רבע רבכש ,שדקה־י בתכ תי טנ תורוצמ י תקחרתה
םי בר תומוקמב י כ ףא ,ללכ ״ךפהמה וו״ב י תשמתשה אל ןכ־לעו ,רפסה
ךרד י ל י תרחב ןושלה־שומשב .הזה רבדה י לגרל י שק י מצעל י תמרג
םי תפומ הקחמה רפוס דחא דצמ אוה םופי סוי ש ,י בל לא י מי שב :הדחןמ
(tvV
&
.7 י ללכה רובדה י כרדמ עפשמ י נשה דצה ןמו ,םי י סלק םי י תורפס
תצקמבו ,שדקה־י בתכ לש ןושלה־שומשב תצקמב י תשמתשה ,ונמז לש
,י סלק סופד ךותל הז תא שבכל י תלדתשהש אלא ,הנשמה לש ןושלה־שומשב
ךי נבמ םג - תורשפאה תדמב - תעדה תא י תחסה אל תאז םע דחי ז
םעפכ י תחרכה ןכ־לעו .״הטמה רובדה״ תוברל - םופי סוי לש םי טפשמה
שומשכ אלש ,םי רחא םי טפשמ םהב בלשל םגו םי טפשמב ךי ראהל םעפב
תא ברקל י תנוכ םוקמ לכב םלוא ;דחי ־םג הנשמהו ארקמה ןושל
םי טפשמ־י פורצ י ני ממ י תקחרתה ןכ־לעו ,ארוקה תנבה לא םי רבדה
תושי רדל םי נפ־תאשל י תחרכה םי קרפל .וז הנבה לע לי פאהל םי לולעה
,תי רבעה לא ןתרוצכ קתעהל ונתנש ,תוי נוי ה תוצי למה תא -,תי רבעה הצי למה
ןמ םגו תי רבעה ןושלה חורמ תוקוחרה תוצי למה תא םלוא ,י תי נש אל
י ני עב וארנש ,תוי רבע תוצי למב םשו הפ י תפלחה תי רבעה המשנה
ט ")
א ו ב מ
רבדה םוער תא קזחל רבחמה שקבש תומוקמב ;דצ לכמ ןהי לא תומי אתמ
תעבונה קו זחהךרד י ל י תאצמ ,ודבל ול םי דחי מה ,י נוי ה י וטבה י עצמאב
הבי אב, /ן ו ששבו החמשב״ :הלמה לפכ ,לשמל) תי רבעה ןושלה תמשנמ
תא רומשל ךרצ י תי אר רשא שי ו .(המודכו /ן ו דז תוי רזכאב״ /המקנו
םי לשהל י דכ ,תודחא םי למ עובר־י אצחב וי לע י תפםוהו י נוי ה י וטבה תרוצ
־י אצחב תרחא הלמב ותוא י תרבסהש וא ,תי רבעה ןושלב ןבומה תא
תא אי בהל י תלדתשה םי נפ י נשל עמשנ ןבומה רשא תומוקמב .לוגע
ףולחב םי ולתה ןבומה־י י ונשל בל י תמש םגו ,שורפה לש תוחסונה י תש
י תאבה ברה־לעו ,תי עדמה הזי נ תאצוה תא י ל י תחקל דוסי ל .תואסרגה
וא לוגע־י אצחב תרחאה החסונה לע י תי ארהו םי נפב ולש החסונה תא
החסונה תא םי נפב י תראשה די מת אל םלוא .ןוי לגה י לושבש הרעהב
די ־בתכמ ולש החסונה תא הזה רקוחה קי תעה אל י כ ,י תעדב ,הזי נ לש
תרבס י פכ םוקמ לכב התוא די מעהו די ־י בתכ המכמ התוא טקל קר ,דחא
החסונה תא םי נפב םי קרפל י תר;ש ןכ־לעו .הי לע םי קלוחה וברש ,ומצע
םוגרתב עוי ס הל י תאצמשכ דוחי ב ,ףרודני ד לשו פמקרוה לש ,הקי תעה
תי ששה האמב דוע) סוני פורל סחןמה אוה ,לי על רבכ רכזנש ,קי תעה י מורה
םיםח:מ שי י כ רי עהו ,םוני פור השעמ אוה םא ,רורבב םורודוי סק עדי אל
לש הסרגהש ,י ני עב ררבהשכ וא ,(סומי נורי הל וא סוי סורבמאל ותוא
.תועט אלא הני א - רתוי ב םי חבשמה די ה־י בתכב האצמנ םג םאו - הזי נ
ףרודני ד ,(1785 ,הי ספי ל) רי הטרבא־פמקךוה תאצוהב י נוי ה רוקמה דבלמ
םוגרתה תדובע לכ ךשמב י ני על הי ה (1895 ,ןי לרב) הזי נו (1865 ,זי רפ)
תונושלב םי נוש םי מוגרתב י תשמתשה תאז־דבלמו ,רכזנה י מורה םוגרתה םג
ןי נעל רתוי םי בורק םי אטבמ יל שקבל י תלדתשהש אלא ,תושדחה הפורי א
להקל ןוכמ הזה םוגרתה ורקעב .םי נושה םי מוגרתב י תאצמשמ רפסה
,םי רבעה םי רקוחה םג י כ ,י נא הוקמ םלוא ,םי רבעה םי ארוקה לש בחרה
ןושלה תא םי עדוי ה םגו ,ץפח וב ואצמי ,תי נוי ה ןושלל םי קקזנ םני אש
.רוקמה י רבדב םתאי רק י דמ קחדה תעשב ותרזעב שמתשהל ולכוי תי נוי ה
םי קרפל תלבקמה ,״םי דוהי ה תמחלמ״ י רפס תקלחב י תרהזנ
לכ שארבש (הלעמל רכזנה) רצקה ןכיתה תא י תטמשה םלוא ,תוי שרפלו
־לעש תומי שרב השדק י תגהנ תאז־תמעל .די רומ אלו הלעמ וני א י כ ,רפס
א ו ב מ
,י מורה םוגרתב םגו י נוי ה חסונב םג תופסאה־י לעב וסי נכהש ,םי קרפה י בג
י תפלחה אלו - ,םהי תואצוהב רבנו הזי נו ףרודני ד ןתוא וטי משה י כ ףא
ןמ םי בר השעמכ ,ןכיתה לא רתוי תומי אתמו תושדח תומי שרב ןתוא
.םי קרפה.י שארב תונטק תוי תואב ןתוא י תתנ קר ,םי שדחה םי מגרתמה
אי ה תאזה הקלחה י כ ,תחאה :תובס י תשמ ,י תסנכה אל םי קוספה י נמס תא
אי הש שי ו ,י רבעה םוגרתב המכו המכ תחא לעו - י נוי ה רוקמב תי תוכאלמ
.םי נמסה י וברב ארוקה תא לבלבל אלש י דכ ,תי נשהו ;םי טפשמה תא תקתנמ
.הלאה םי נמסל בל ומש אל (טוהוק דבלמ) םי שדחה םי מגרתמה ביר םנמאו
־תמחלמ״ רפסכ םי נוגה־י בר םי ני נעו בושח ןכת אלמ קי תע רפס
דאמ תוצוחנ וארנש ,תורעהה תא .תומוקמ המכב םי רואבל קוקז ״םי דוהי ה
לקלקל אלש י דכ ,דאמ ןהב י תצמק םלוא .ןוי לגה י לושב י תתנ ,י ני עב
תא םג .הדמה ןמ רתוי ותוא ךי ראהל אלש םגו רפסה־תומלש םשר תא
קר .דתיה י תנוכ .י תלכי י פכ י תמצמצו י תצמק רפסה ףוסבש תורעהה
לע תוארהלו ,ןהב ארוקה ץורי אל רשא ,תומותסה תוי שרפה תא ראבל
ראשב בתכש וי רבד תא םי רתוס וי רבדש םוקמב םופי סוי י רבדבש קפסה
,ארוקה תא רי הזהל י דכ ,םי רחא םי רפוס י רבדל םי דגנתמ וא ,וי רפס
י רואב תא .הפוטחה רבחמה תנשממ הקוספ הכלה דומלל אובי אלש
,י ני עב םי בושח וארנש ,םי נוש םי ני נע דועו תומוקמהו םי שנאה לש תומשה
ךכי פלו ,ארוקה תלעותל ב״א י פ־לע הכורעה ,רפסה ףוסבש המי שרב י תמש
י תלדתשה ללכב .םתס ״םוקמ־הארמ״ לש םוחתה תא וז המי שרב י תרבע
.שפנ לכל הושה רבדל י הי ש י דכ ,רפסה לש לפטב טי עמהל
* *
הדבא לבאו רעצ שגרב רי כזהל י לע ,הלא י רבד תא הלכא םרטב
,ונתורפסבו ונרודב םי טעומה הי לע־י נבמ דחא לש ותמשנ תא ,תרזוח הני אש
, י קסבצטי דרב ףסו י הכי מ ר״ד ,סוי ולפ םופי סוי לש לודגה ץי רעמה אוה
- (ןוי רג ןב) ״ןוי רוג־ןב״ ומצעל ארק הזה רפסה רבחמל ותבח ברמש
םרט ,וי י ח י מי ל הנורחאה הנשב י כ - ,םי דוהי ה תרוסמב םופי סוי םש לע
אוה ;רפסה םוגרת תדובעב י די תא קזח ,התנועב אלש ושמש העקש
רמגמה לע דחי י תא ךרבו די ־בתכב הז י מוגרת תא ארקש ,ןושארה הי ה
ול הבוט קי זחהל י לע רזגנ אל םלוא .ומלוע־תי בל ותכל םדק הלק העש
!םלוע־ייחל ורכז י הי - וי י חב
. םגרתמה
.ג   ׳פ ר ת ט ב ש
ן וש א ר ר פ ס
ה ח י ת פ
לכמ ,םי אמורה ןי בו םי דוהי ה ןי ב המקש ,המחלמה הלדג י כ ןעי .א
וללוחתהש ,תומחלמה לכמ טעמכ םג םא־י כ ,דבלב ןהמ אלו ,ונרוד תומחלמ
,םי רפוסה הלאו — ונל ועדונ ןזא עמשלשו םעו םע ןי בו הני דמו הני דמ ןי ב
,העומשה ןמ םהי תועי די תא ופסא קרו םהי ני עב םי שעמה תא ואר אלש
םי צי למה השעמכ ,הז תא הז םי רתוס םי רופסו תונוי מד י רבד הי לע ובתכ
ךותמ םי שעמה תא ופי ז ,דמעמ ותואב וי הש ,םהי רבח םלואו —,( א םי מכחתמה
הנטש םי ללוכ םהייבותכו (םי דוהי ל) האנש ךותמ וא (םי אמורל) םי נפ־אושמ
י בל תא י תמש ןכי לע — ,םתמאל םי מי ה י רבד םהב ןי או הזמ תוחבשתו הזמ
י תרבח רשא ,םי רבדה תא םי אמורה תלשממ תוצרא י בשוי ןעמל תי נוי םגרתל
תוצראב םי בשוי ה ( ב םי זעולה לא םתוא י תחלשו ,וני תובא תפשב הז י נפל
הנושארל י תמחלנ רשא ,םי לשורי י נהכמ והי תתמ ןב ףסוי י נא — תונוי לעה
.י חרכ־לעב םי שעמל הי אר־דע י תי י ה ןכ־י רחאו םי אמו רג
םי אמורה תלשממב םי עגנ ושפתאזה הרי בכה העונתה הצרפשכ .ב
אי הה הרורעשה תעב שאר ומי רה םי דוהי ה ברקבש תורומתה י בהואו תי במ
ווק רשא דע ,הלדגו הכלה המוהמהו ,בר לי ח ושעו םרפסמב ומצע םגו
ןפ ,םי אמורה ודחפ תאז־תמעלו ,םדקה תוצרא לכ לע ררתשהל םי דוהי ה
רבעמ םי בשוי ה םהי חאב םחטבמ ומש םי דוהי ה .הלאה תוני דמה םהל הנדבאת
םהי נכש דרממ םי אמורה ולח רשא דועב ,םהי תומחלמב ואצי י כ (גתרפ רהנל•
האלמ ןורי נ תומ י רחא י כ — .םתחת וטקש אל >ה םי טלקה םגו ,(י םי לגה
י שנאו ,הכולמה תא םהל תחקל רשכה־תעש זא ואר םי ברו המוהמ ץראה לכ
. a v a f pa c fooatv? )aocpt.aTixa — ר ו ק מ ב :, ם י ט ס י פ ו ס ה ך ר ד כ 0
ה נ ו כ ה ו ( ת י ד ו מ ל ת ה ת ו ר פ ס ב ם ג ה א צ מ נ ה ל מ ה ) [Bappffpoic; —׳ ם י ר ב ר ב ״ :ת י נ ו י ב ( -
. ם ב ר ק ב ם י נ כ ו ש ה ם י ד ו ה י ה ו ת ר פ ר ה נ ל ר ב ע מ ח ר ז מ ה י מ ע ל •
.( ב ה ר ע ה ן י ע ) ב י ד ח ו ל ב ב , ם י ר ה נ ם ר א י ד ו ה י 0
.א ,ה ק ר פ ,ד ר פ ס ה ט מ ל ן י ע ד ר מ ה ר ב ד   ל ע .ם י ט ל ג :ח י נ ו י ב (
י
.( ב ,ד ,ז ק ר פ ,ד ר פ ס ן י ע ) ם י נ ט ב ה ד ר מ ל . ה א ר נ כ ,ה נ ו ב ה (י
ם י ד ו ה י ה ת ם ח 9 מ ת ו ד ל ו ת
ד
אל י כ ,בשוח י נאו .בר ללש אצמל םתווקב תורומתה תארקל וחמש אבצה
םי תרפה ןה .הלא םי בושח םי רבדב הרדענה תמאה הארמל ןי ע םי לעהל ןכתי
— בי דח י נבו תרפ רהנל רבעמ םי בשוי ה וני חאו םי קוחרה םי ברעהו םי לבבהו
םי ברה הי עגפ לכ תאו המחלמה שרש תא י די למע ךותמ שרפמ םי עדוי םלכ
אל רשא ,םי אמורהו םי נוי ה י ני עמ קרו — ,התי רחא תשרפ תאו םי ארונהו
הפונח י רבד םהי נפל םי אצומ םה י כ ,תמא רבד םלענ ,המחלמב קלח וחקל
.דבלב רתסלפ י רבד וא
(םי מי ה תורוק) ״תוי רוטםה״ םשב ארקל םשפנב םי זעמ םה ןי דעו .ג
םג םה י ני ע תואר י פלו ,םעט לש םי רבד םוש םהב ןי אש ,םהי רפסל
םי דוהי ה תאו םי אמורה תלדג תא תוארהל םי נוכתמ םה .םתרטמ תא םי אי טחמ
הלא םי לודגל ובשחל המב ןי במ י נא ןי או .די מת םי לי פשמו םי נגמ םה
המחלמה ךרא י נפמ הלאה םי רפוסה ושובי אל םגו — ,םי נטקה תא וחצנש
י נפמ אלו ,הלבם תא ואשנ רשא ,םי אמורה לש םוצעה רפסמה י נפמ אלו
י כ ,בשוח י נאו — .םי לשורי לע םפא תעזב ורצ רשא ,אבצה י רש תלדג
!םנוחצנ ךרע די רוהל םי אבשכ ,הלאל אוה דובכל אל
רי דאהלו םי אמורה י שעמב םי זי רפמה םי רפוסב אנקתהל י תעדב ןי או .ד
י רופס שארבו םי דדצה י נש י שעמ תא קוי דב רי בעא קר ;י חא י שעמ תא
תונוסא לע תוכבל באוכה י בלל ןתאו ,י שפנ־ךלהל םי רבד שי דקא םי שעמה
תא המש וכשמ םי דוהי ה י צי רעו ,ץוחמ המחלמ התוא הבי רחה י כ .י תדלומ
רשאכ ,לכי הה תא הלכאש ,שאה תא םתא דחי ו ,םחרכ־לעב םי אמורה תואבצ
המחלמה י מי לכ רשא ,םוטי ט רסי קה ומצעב םי לשורי בי רחמ הז לע די על
הנובב החד תובר םי מעפו ,םי דרומה י די ב רוגסה םעה לע לומחמ לדח אל
םאו .הבושתב בושל םי בץול ןמז תתל רוצמה תא ךי ראהו רי עה שובכ תא
רשא חצרה י שעמו םי צי רעה תונגב י תזרפה י כ ,י לע הבוח דמלל שי א אובי
םי נפ אנ־אשי ,י תדלומ תונוסא לע י תוני קב האסה תא י תשדג וא ,ושע
לכמ םי נפל ונרי ע האלפנ י כ .הי רוטםהה תרוש תא ולקלק רשא ,י בואכמל
התעש העי גה התעו ,החלצהה םורמל תולעל התכזו םי אמורה תלשממ י רע
דגנכ םלוע תומי מ וי הש תונוסאה לכ ולקשי םאו .ןוגי ה םוהת לא לופנל
י רכנ םע י די אל םגו .םלכ תא עי רכת ,םי דוהי ה לע הרבע רשא תונערפה
.י תוחנא לע גי לבהל י חכ רצק ןכ־לעו - הלאה תורצה לכ תא וני לע ואי בה
תא בושחל וי לע הנה ,הלמחמ ובל חי שקי רשא ,י רזכא טפוש אצמי םאו
.בתוכה י רבדל תוני קה תאו םי מי ה י רבדל םי שעמה י רופס
םנמזב ורקש ,םי נוי ה י רפוס תא קדצב רסי ל לכוא י נא םג ןהו .ה
— םי מודק י מי תומחלמ לכ תא םי נזאמ ףכב םי עי רכמה ,הלאכ םי לודג םי שעמ
םג ולו ,םי נושארה םי רפוסה ךרע תא םי לי פשמו טפשמ אסכל םי בשוי םה י כ
ה
ח —ו , ה ח י ת פ ,א ר פ ס
רשי ב םהמ הברה םה םי לפונ הנה ,םנושל תצי למב םהה םי רפוסה לע ולעי
םי רפוסה וחי לצה אל ולאכ ,י דמו רושא י מי י רבד םהי די ב םי בתוכ םה .םבל
םתבי תכ ןורשכב הלאמ םי קוחד םהו — .טפשמכ םתוא רוסמל םי קי תעה
תוערואמ תא בותכל לדתשה םי נושארה םי רפוסהמ דחא לכ ןה .םהי תועי די בו
דובכל אל י כ ,םתבי תכ תרשי י די ל האי בה םי שעמה לא םתברקו ,דבלב ונמז
תא ןורכזל רי אשמה רפוסה .תוערואמה י דע דמעמב רקשל םהי ני עב בשחנ
י מי י רבד תשרפ תא םלוע תורודל רסומה ,וי נפל ובתכנ אל רשא םי רבדה
תאו תי נכתה תא הנשמה לכ אלו ,תפומל דמועו חבשל י ואר אוה — ונמז
לע ףי סומו םי שדח םי רבד רפסמה םא־י כ ,זי רז ארקנ םי רחא י רבדב רדסה
י תואצוה לע י תסח אל ,י ננה י רכנ י כ ףא ,י נאו .ולשמ ןי נב הי רוטסהה ףוג
י כ .ןהה תורובגה רכז תא םי אמורלו םי נוי ל שי דקהל י תוצרב י תועי גי לעו
י דכ םנושל חלשלו םהי פ רועפל םי רהממ םהי חא ברקמ םהי רפוס םנמא
לטה רשאכ ,םי מי ה י רבד תשרפב לבא ,תקלחמב ברעתהל וא סרפ לבקל
הנה ,בר למעב םי שעמה י טרפ תא טקללו דבלב תמאה תא רפסל םהי לע
י לעפמ לע בותכל םהבש תעדה־י רסחלו םי שלחל םי נתונו די מ םי מלאנ םה
אל רשא ,םי מי ה י רבדבש תמאה דובכל אנקל וני לע ןכ־לע .אבצה י רש
.םי נוי ה ברקב שרוד הל אצמנ
םאצומו םי דוהי ה תומדק לע בותכל םוקמה הפ אל י כ ,בשוח י נאו .י
ושבכ רשא ץראה לע םגו םהי דודנ תוצרא לעו םי רצממ םתאי צי לע אלו
י מי י רבד תא בותכל י נפל םי דוהי רבכ וברה י כ .הנממ ולג ןכי י רחאו
םהי תובא תפשב רבדה תא ומגרת םי נוי ה ןמ םי דחאו ,בטי ה ראב וני תובא
וקספ וב רשא ,ןמזה ןמ הז י רובח תא לחא ןכ־לע .תמאהמ הברה וטנ אלו
תא רחבא הלאה םי שעמה לכמו ,וני אי בנ י רבד ומתחנו הלאה םי רפוסה י רבד
לעו ,י די ־לאל שי רשא לככ קוי דבו טורטורפב םהי לע רבדל י נמז תוערואמ
:רפסאו הרצקב רובעא י נפל ורק רשא םי רבדה לכ
הב לשמו םי לשורי תא די־קזיחב שבכ סנפי פא ארקנה סוכוי טנא י כ .ז
— ,י אנומשח י י ב י די ־לע ץראה ןמ שרג רשא דע םי שדח הששו םי נש שלש
הלשממה רבדב םהי ני ב (םי אנומשחה)הלא לש םהי צלח י אצוי ובר ןמז י רחאו
סורטפי טנא ןב סודרוה י כו ;סוי פמופ תאו םי אמורה תא ןי נעה לא וכשמו
י רחא םעה דרמ לע רפסאו .סויסוס תרזעב תאזה החפשמה ןוטלשל ץק םש
;הי רוסב םורו סוי לי טני וק תובי צנו אמורב סוטםוגוא תוכלמ י מי ב סודרוה תומ
לכ לעו ןורי ג תוכלמל הרשע־םי תש תנשב המחלמה תי שאר לע ןכ־י רחאו
תעשב םברחב םי דוהי ה ושבכ רשא תומוקמה לעו ,םוי טסצ ןמזב תורוקה
.םי נושארה תוברקה
,בי בסמ םי רעה תא םי דוהי ה ןהב ופי קהש ,תודוצמה לע רבדא דועו .ח
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ו
דרח י כ ,סוי טסצ תלפמ עמשל ןורי נ לע לפנ רשא דחפה דבד־לע ןכ־י רחאו
טע ץרפ אוהו ,המחלמה לע סוני ספסא תא די קפה ןכ־לעו ,ותוכלמ םולשל
י די ב הי ה רשא ,י אמורה אבצה תנוכת לעו — ;הדו הי ץרא לא רוכבה ונב
םי רעה לעו ,לי לגה ץרא תא ובי רחה תעב ותי רב י לעב רפסמ לעו ,סוני ספסא
— ,• םולש תי רבב חקל רשא םי רעה לעו ,המחלמ שערבו דייקזיחב שבכ רשא
ברקהךו נח לעו המחלמב םי אמורה לש םי בוטה םי סי סכטה רבד־לע ןכ־י רחאו
הדוהי ץרא י לובג לע ,ץראה עבטו לי לגה תוצרא י תש תודמ לעו ;תונוי גלב
תורצה לע טורטורפב רפסא ןכ־י רחאו ,הבש תוני עמהו תורואי ה לעו הי תולגסו
.הרצב י נא םג י תאצמנ וא ,הי אר־דע י תי י ה י כ .רי עו רי ע לכ ואצמ רשא
.השעמה־י עדוי לא םג רבדל הצור י נא י כ ,י נא י עגפ לע הסכא אל םגו
,ןורי נ תמ ,םי עגי םי דוהי ה י ני נע רבכ וי הש ןמזב י כ — ןכי י רחאו .ט
דומעל דובכ רחא םשמ חקל ,םי לשורי לע תולעל רהמ רשא ,סוני ספםאו
־לעו ,רבדל ומדק רשא ,םי תפומהו תותואה לע רבדא םגו .הלשממה שארב
־י שנא י די ־לע וחרכ־לעב רסי קל םוני ספםא ארקנ י כו ,אמורב תוכפהמה רבד
ץרא לא ותאצ י רחא םי דוהי ה ןי ב ומקש ,םי חאה־תובי רמ רבד־לעו ;אבצה
לעו םהי לע וררתשה רשא םי צי רעה לעו ,ודי ב ןוטלשה תא ןי כהל םי רצמ
+ .הלאה םי צי רעה ןי ב תקלחמה
לא ץרפו םי רצמ ץראמ הלע רשא ,םוטי ט לע רבדל ףי סואו .י
המו אבצה רפסמ הי ה המו ואבצ תא קי עזה הפי או הככי או ,תי נש ץראה
המכו ;הי לא סוטי ט ברק רשאכ ,הבי רמה ללגב רי עה תא אצמ רשא רבדה
תולובג לע םגו ;הי לע ךפש תוללוס המכו רי עה תומוח תא שי ערה םי מעפ
תי בה־רה תנוכתו רי עה קזיחו ;ןהי תודמו רי עה תא תופי קמה תומוחה שלש
רבדא דועו .בטי ה ראבא הלא לכ — חבזמה תדמו םהי תודמ םגו לכי ההו
םי תרשמה םי נהכה תדובע לעו תורהטה עבש לעו םי דעומה י גהנמ תצקמ לע
,לכי הה י שדק תי נבת לעו לודגה ןהכה תשבלתו הנהכה י דגב לע םגו ,שדקב
.קחכ י תעדי רשא םי רבדה לע ףי סוא אל םגו רבד הסכא אלו
י מחר לעו םהי חאל םי צי רעה י שעמ תוי רזכא לע רפסא ןכ־י רחאו .א י
רי עה תא לי צהל ונוצר תא םוטי ט הלג םי מעפ המכו ,םי רז םי מעל םי אמורה
תאו וי רוסי ו םעה תורצ תא םג ראתאו .םולשל םי דרומה לא ארקו לכי ההו
תופעלזמו תקלחמה שאמו המחלמה ברחמ וי לע ורבע רשא תוארונה לכ
י י ונע לעו םי טי לפה תואלת לע רבדלמ ענמא אלו .ותלפמ ץק דע בערה
,שדקה י לכ לעו רסי קה ןוצרב אלש לכי הה תפרש לע רפסא דועו .םי י ובשה
תותואה לעו הלכ םי לשורי ןברח לעו ,זבל וי הו שאה ןמ ולצנ רשא
םי רכמנה ןומהו םי צי רעה י בש לעו ;שארמ תונערפה תא ורשב רשא םי תפומהו
טי אמורה ושבכ ךי או .דחאו דחא לכ תא האצמ רשא הדקפה לעו םי דבעל
ז
ב—א ,א ק ר פ , * ר פ ס
ךי או 5 ץראה י רצבמ תא וסרהו המחלמה ןמ הלצנ רשא הטלפה תי ראש תא
שדקו הי לטי א לא ןכ־י רחא בשו םי רדס הב םי קהו ץראה לכב םוטי ט רבע
.ןוחצנה גח תא
םוקמ י תראשה אלו םי רפס העבשב י תללכ הלאה םי רבדה לכ תא. ב י
דמלל וא י לע םערתהל המחלמב קלח וחקל רשאמו הזה רבדה י עדוי מ שי אל
.םי עושעש ארקמל אלו תמאה י בהוא ןעמל םי רבדה תא י תבתכ י כ .הבוח י לע
.םי קרפה רדס שארב י תעבק רשא ,םוקמה ןמ י רופם תא לחא התעו
ן ו ש א ר ק ר פ
.ה ד ו ה י ת ו מ ל ע ו ה ד ו ה י ו ו ה י ת ת מ ם י נ כ מ ה י ש ע מ ל ע ו ל כ י ה ה ק ש ע ו ם י ל ש ו ר י ש ו ב נ ל ע
רבד־לע י ששה י מלת םע םנפי פא ארקנה סוכוי טנא תומחלמ תעב .א
הטלש י כ ,םי דוהי ה י פי קת ןי ב הבי רמ הלפנ (א הי רוס ץרא לכב ןוטלשה
ענפהל הצר אל הרשמה־י שנאמ דחא לכו םעה־ןוטלש רבדב םהי ני ב האנק
י נב תא רי עה ןמ שרגו קזחתה ,םי לודגה םי נהכה דחא ,וי נוח .וי רבח י נפל
הדוהי ץרא לע לפנתהל וי נפ תא ולחו סוכוי טנא לא וחרב הלאו ,הי בוט
תושעל םמז רבכמ הז י כ ,םהי לא רתענ ךלמה .םי ני על ול תוי הל והוחי טבהו
התוא שבכו לודג לי ח שארב רי עה לע תולעל ומצעב רהמו ,הזה רבדכ
אבצה־י שנאל תושר ןתנו י מלת לש ומולש־י שנאמ לודג ןומה תי מהו די ־קזחב
תדובע תא תי בשהו ׳ה לכי ה תא זזב ומצעב אוהו ,רוצעמ ןי אב רי עה תא זבל
לבקו י מלת לא חרב וי נוח לודגה ןהכהו .םי שדח הששו םי נש שלש די מתה
הב הנבו םי לשורי תומדכ הנטק רי ע דסי םשו סילופוילה זוחמב הלחנ ונממ
.י וארה םוקמב רבדל בושנ דוע הז־לעו .שדקמה־תי ב תי נבתכ ׳הל לכי ה
הוקש י לבמ רי עה תא ושבכ י רחא סוכוי טנא ףא בש אל דועו .ב
ורצי ןודזב י כ ,לודגה חצרבו דשה י שעמב וקופם אצמ אל םגו ,שארמ רבדל
םי דוהי ה תא ץלא ,רוצמה תעשב והואצמ דשא תואלתה תא ורכזבו ערה
רי זח־רשב בי רקהלו םי לרע םהי דלי תא רי אשהל ,םהי תובא י קח תא בוזעל
םי בושחה ורסמנ ,ותוצמ תא אלמל םי דוהי ה לכ וברס רשאכו .חבזמה לע
ףי סוה ,םוכוי טנא י די ב חלשנש ,בצמה שאר סדי חכבו .חבטל םהב רשא
ונממ הרצבנ אלו דזה ךלמה תודקפ לע העשר י שעמ ערה ורצי תוי רזכאב
שדחו דחאי דחא םי נפה־י אושנ םי דוהי ה רשב תא שודל הוצ אוה .הבעות לכ
. ׳ ה י ר ו ס - ת ל י ח ״ ם י נ ק ת מ ש י ו , ד י ה   י ב ת כ ל כ ב א צ מ נ ן כ (א
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת ז ז
תמצעב ררוע רשא דע ,רי עה שובכ הזחמ תא שמשה י ני על םוי לבג
.םשפנ לע דומעלו זע רזאתהל םי לבוסה תא ו תעשד
קשנ רגח ןי עי דומ רפכב רשא םי נהכה ןמ י אנומשח ןב והי תתמו .ג
םדי חכב תא תי מהו — ול וי ה םי נב השמח י כ — ותי ב י נב םע דחי
י טקלתה המש .םי רהה לא חורבל רהמ בצמה לי ח ןומהמ ודחפבו , ( א תלכאמב
י רש לע ברקל אצי ו רהה ןמ דרי ו קזחתה םתא דחי ו םעה י נבמ םי בר וי לא
עי גה הז ונוחצנ השעמב .הדוהי ץראמ םשרגו םתוא הכהו סוכוי טנא אבצ
.ןוצרב ותלשממ תא םי דוהי ה וי חא ולבק םי רכנה תא ושרג י רחא י כ ,ןוטלשל
.וי נב רוכב הדוהי ל ןוטלשה תא בזע ותומבו
תא ףסא ןכלו ,םי די ־קובחב סוכוי טנא בשי אל י כ ,ןי בה הדוהי ו .ד
םוכוי טנא ףי סוה רשאכו ,םי אמורה םע תי רב ( ב ןושאר תרכ םגו וי חא תואבצ
ןוחצנה י רחא .ףרע הנפו הבר הכמ הכה ,הדוהי ץרא לע לודג לי חב לפנתהל
םחלנו ,דוע דמשנ אל י כ ,רי עב ןכושה בצמה לי ח לע תולעל הדוהי רהמ
ארקנ הזה רי עה קלחו ,הנותחתה לא הנוי לעה רי עה ןמ ותוא ףחדו י תא
תא רהטו תי בה־רה תא הדוהי שבכ ןכ־י רחאו .(הדוצמ — הרקא) ארקח םשב
לא םאי בהו תרשה תדובעל םי שדח םי לכ ןי כהו המוח וי לע הנבו ולכ םוקמה
תדובע תא בי שהו שדח חבזמ הנב םג .םי גשי ה שדקה י לכ ואמטנ י כ ,לכי הה
תמ ,השדקה דמעמ תא שדחמ רי עה הלבק רשאכו .הנוכמ לע תונבדקה
סוכוי טנא שרי דחי םי דוהי ל ותאנש תאו ותוכלמ אסכ תאו סוכוי טנא
.ונב (ישימחה)
םי נומשו םי בכור םי פלא תשמחו ףלא םי שמה םי לגר אבצ ףסא אוהו .ה
די ־לעו רוצ־תי ב רי עה תא שבכו םי רהה ץרא לא הדוהי לובגב ץרפו םי לי פ
םרט דוע .רצ רבעמב ולי ח םע הדוהי ותוא שגפ הי רכז־תי ב ארקנה םוקמה
םי לי פה לכמ לודגה תא הדוהי י חא רזעלא האר ,ברקל תוכרעמה י תש ואצי
אוה לי פה לע בכורה י כ בשחו ,בהז תופצמ תונצבו הובג לדגמב טשקמה
ןי ב ךרד ול עקבו וי חא הנחמ ךותמ ץורל רהמ ןכ־לעו ,םוכוי טנא ךלמה
הביג י נפמ ,ונממ רצבנ י כ רזעלא תוארכ .לי פה דע עי גהו םי בי ואה תורוש
,הנטבב הי חה תא רקד ,וי ני עב סוכוי טנאכ הי ה רשא ,שי אה תא גי שהל ,לי פה
,והשעמל הי ה אל רכשו ,תמו האשמ תחת קנחנ אוהו ,וי לע הכפהנ רשא דע
י כ .םי י חמ הלהת־םשב רחבו תולודגל ובל תא אשנ י כ ,בוטה ורכז דבלמ
,ומצעב סוכוי טנא הז הי ה ולאו ,(ךלמה אלו) טוי דה הי ה לי פה תא עי גפמה
תומ ךרד ול רחב י כ ,תוארהל קר ושפג־זעב רזעלא חי לצה אל זא םג.
.x&rctaiv ,ץ י פ ו ק ב :ר ו ק מ ב (יי
.ה נ ו ש א ר ה ם ע פ ב :ר מ א ל 0=
ט
ב —א ,ב ק ר פ ,א ר פ ס
לע וי חאל הער רשבמ תוא הי ה הזה רבדהו .לודג ןוחצנל הלק הוקתמי
לי ח י שנא לבא ,בר ןמז הרובגב ומחלנ םי דוהי ה י כ .ולפ ברקה תואצות
ולפנ רשא י רחאו .םהל תקחשמ התי ה העשה םגו רפסמב םהי לע ולע ךלמה
.אנפוג תפנ לא ואבצ י די רש שארב הדוהי טלמנ המחלמב םי דוהי ה ןמ םי בר
,םשמ הלע ןכ־י רחאו ,רפסמ םי מי םש ראשנו םי לשורי לא סנכנ סוכוי טנאו
,ותעדל ךרצה י ד וב הי ה רשא ,בצמ־לי ח רי עב רי אשהו ,םחלה רוסחמ י נפמ
.ףרחה י מי ל הי רוס ץרא לא ךי לוה אבצה רתי תאו
וחפסנ י כ ,םי די ־קי בחב הדוהי בשי אל ץראה ןמ ךלמה תאצ י רחא .י
די ־לע לפנתה םשארבו וי לא ופסאנ המחלמה י טי לפ טגו םעה ןמ םי בר וי לע
תא תוארהל אי לפה רשא י רחאו ,םוכוי טנא תואבצ י רש לע ( א השדח רפכה
טי מי רובעכו ;ללח לפנ ,םי אנושה ןמ םי בר תי מה םגו המחלמב ותרובג
.םוכוי טנא י בהוא ול ונמט רשא חפב דכלנ י כ ,וי חא ןנחוי םג תמ םי דחא.
י נ ש ק ר פ
. ס ו נ ק ר ו ה ן נ ח ו י ו ן ו ע מ ש , ן ת נ ו י :ה ד ו ה י י ש ר ו י ר ב ד - ל ע
תא תורי הזב להנו םתרשמ תא שרי הלאה (םירובגה1 י חא ןתנוי .א
םגו ,םי אמורה םע תרכ רשא תי רבב ונוטלש תא קזחו םי דוהי ה וי חא י קסע
תבשל ול ולי עוה אל הלאה םי רבדה לכ לבא .סוכוי טנא ןב םע םולש השע
תחקל םמז ,סוכוי טנא ןבל סופורטי פא הי הש ,ץי רעה ןופי רט י כ .חוטבו ןנאש
,ןתנוי תא המרמב שפתו וי בהוא לכ תא תי מהל הסנ הלחתבו דלי ה שפנ תא
הלעו םי תשחנב ותוא םשו ,םוכוי טנא לא רפסמ י תמ םי שנא תי ולב אבש
ברבו ןתנוי י חא ןועמש י די ב םשמ שריג לבא .הדוהי ץרא לע המחלמל
.ןתנוי תא גרה ותלפמ לע וסעכ
הנבי תאו ופי תאו רזג תא שבכו הרובגב ותרשמ תא גהנ ןועמשו .ב
;הב רשא בצמה תא ותוכה י רחא (ארקח) הדוצמה תא סרה םגו ,וי נכש י רע
ותאצ י נפל ,ראד רי עב ןופי רט לע ורוצב ( ב סוכוי טנא םע תי רב תדכ תאז־י רחאו
אל ,ןופי רט תא תי מהל ךלמל ןועמש רזע י כ ףא לבא .םי י דמה םע המחלמל
סוכוי טנא חלש רצק ןמז רובעכ י כ .ועצב־תואת י ד והעי בשהל ודי האצמ
תא דבעשלו הדוהי ץרא תא תחשל ואבצ־רש סוי בדנק תדקפ תחת לי ח
ל כ ו .ה ס ד ק א י י ה כ ב ר ב ר ו ק מ ב ;( ה ס ד א ) ם י ב כ מ ה ר פ ס ב ו י א מ ו ר ה ם ו ג ר ת ב א ו ה ן כ (
א
  ת ש ר פ ל כ ל ל כ ב ו . ר ו נ ק נ ת א ח צ נ ק ר , י ב כ מ ה ה ד ו ה י ג ר ה נ א ל ה ש ד ח ד י   ל ע י כ , ת ו ע ט ר ב ד ה
.ם י ב כ מ ה ר פ ס י ר ב ד ל ר ת ו י ה מ י א ת מ א י ה ״ ת ו י נ ו מ ד ק ״ ב ת א ז ת מ ע ל .ן א כ ת ש ב ע מ א י ה ה ש ע מ ז ז
.( ס ט ד י ס ) י ע י ב ש ה ס ו כ ו י ט נ א א ו ה (=
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
י
.םי מולע תכב המחלמה תא להנ ךא ,םי מי ב אבו ןקז זא הי ה ןועמשו .ןועמש
אבצה תי ראש תא חקל ומצעבו אבצה י רובג שארב וי נב תא וי נפל חלש אוה
םי ברוא ןמט םי רהב םגו םי בר תומוקמבו .י נשה רבעה ןמ םחלהל הלעו
רי בעהו לודג ןהכל םשוה ראפמ ןוחצנ י רחאו .תורבעמה לכ תא שבכו םי קזח
.( א הנש םי עבשו האמ ץקל ,הדוהי ץראמ םי נודקמה ןוטלש תא
ול ןמט רשא ,םי שקוי חפב לפנ י כ ,ער ןי נעב תמ אוה םג לבא .ג
וי נב י נש תאו ןועמש תשא תא םג שפת י מלתו .התשמה תעב ונתח י מלת
.ותי מהל שרח י חצרמ חלש ,םונקרוה םג ארקנה ןנחוי אוה ,י שי לשה לאו
חטבו םי לשורי לא רהמו םי חצורה אוב רבד־לע עומשל םי דקה םלעה לבא
.י מלת תובעותל ותאנשבו וי בא י דסח תא ורכזב ,וני מי ל דומעי י כ ,םעב
י די ב םשמ שרג לבא ,י נש רעש ךרד רי עה לא סנכהל הסנ י מלת םג םנמא
תודוצמה תחא לא חורבל רהמ י מלתו .לשומל סונקרוה תא לבק רשא ,םעה
רשא ,הלודגה הנהכה תא שרי סונקרוה .(בןוגד םשב הארקנה וחי רי ל לעממ
י מלת י רחא ףודרל רהמ ןכ־י רחאו ,םי הלאל םי חבז בי רקהו ,וי באל התי ה
.וי חאו ומא תא לי צה ןעמל
ובל תורצ לבא ,המחלמב םונקרוה רבג הדוצמה לע ותוצהבו .ד
י מלת לע המחלמה התשקשכ םעפב םעפ י דמ י כ .לושכמל ול וי ה תונמאנה
תא שודלו םי אור םוקמל המוחה לע וי חאו םונקרוה םא תא אי בהל .דוצ
,המוחה שארמ םתוא ךי לשי י כ ,םי מי א םהי לע ךי לוה םגו ,שמשה י גי על םרשב
י מחר ושבכ הלאה םי רבדה עמשל .רהמ שי ח ושפנל ןנחוי והבזעי אל םא
תומה תמי אלו םי רוסי ל בל המש אל ומאו .ותרבעו וסעכ תא ודחפו סונקרוה
אלו הל השענה ןודזהמ תחי לבל ותוא העי בשהו הנב לא הי די תא השרפו
ןתי קר םא ,םי חצנ י י חמ י מלת י די ב התומ הל םעני י כ ,עשרה לע לומחי
ובל לא ןנחוי בי שה י דמ .התחפשמל ללוע רשא הערה לכ לע ןי דה תא דזה
לבא ,הדוצמה לע לפנתהל רהמ ,הי נונחת תא ועמש י דמו ומא חור ץמא תא
רוצמה ךרא ןכ־לע .וי בואכמ םצעמ ושפנ החש הטורמו הי וקל התוא ותוארב
עבשל תחא םי דוהי ה םי תבוש הב רשא ,הטמשה תנש העי גה רשא דע ,בר ןמז
י חא תא תי מהו רוצמה ןמ י מלת הדפג הז רובעבו ,עובשה תבש ךרדכ ,םי נש
.ןומע־תברב לשומה ,ץי רעה אלי טוק הנכמה ןוני ז לא ול חרבו םמא לע ןנחוי
םחלהל אצי ו ןועמש י נפמ ףגנ רשא הפגמה לע ףנאתה סוכוי טנאו .ה
םונקרוהו .רוצמב סונקרוה תא אי בהו םי לשורי ל בי בסמ הנחו הדוהי ץראב
-לע רתי םשמ אי צוהו ,םי כלמה לכמ רי שע הי ה רשא ,דוד רבק תא חתפ
.ה ״ ו א ן י נ מ י נ פ ל 141—142 , ך י ר ת —ט י י ר ת א ״ ג ת נ ש ל י ד , ם י נ ו י ה ן ו ב ש ח ל (יי
. ך ו ד ו א ק ו ד א י נ ( נ
אי
!ו—ו ,ב ק ר פ , א ר פ ס
ול ומלשב רוצמה תא בוזעל סוכוי טנא בל תא הטהו ףסכ רככ םי פלא תשלש
דודג ול רכש רשא ,םי דוהי ה י לשומכ ןושארה הי ה אוהו .רככ תואמ שלש
.ול ראשנה ףסכה ןמ ול םלשו םי רכנ
רשכה תעש אי צמה םי י דמה לע המחלמל סוכוי טנא אצי רשאכו .י
ובשחב ,הי רוס י רע לע המחלמל תולעל רהמ אוה .המקנ ונממ תחקל ןנחוי ל
תא שבכ אוה .הי ה ןכ הוק רשאכו .לי חה י רובגמ תובוזע ןתוא אצמי י כ
חקל (אםי זי רג־רה תאו םכש תאו םי בורקה תומוקמה םע אגמס תאו אבדי מ
תי נבתכ שדקמ־תי בל בי בס בשי רשא ,םי תוכה םע תא עי נכה םגו וברחב
תא ןללכבו םודא ץראב תובר םי רע דכל תאז־דבלמו ,םי לשורי ב שדקמה
.השרמ תאו ( ב םי רורא
םש האצמנ רשא םוקמה לא אבו ןורמש ץרא דע םג עי גה אוה .ז
די קפהו םי דוצמ הי לע הנבו ,סודרוה ךלמה י די ב הי ונבה רי עה ,י טסבס התע
תדובעמ ופרה אל םה .די עה רוצמ לע סונגי טנאו םולובוטםי רא וי נב י נש תא
אל רשא םי רבד הי בשוי ולכא רשא דע ,רי עב בערה קזח הז י נפמו ,רוצמה
הנכמה םוכוי טנא ךלמל הרזעל וארק םי רוצנה .םהי מי מ םהי פ לא ואב
,סולובוטסי רא לי ח י נפל המחלמב ערכ לבא ,ןוצרב םהי לא רתענ אוהו ,סוי דנפםא
םחלהל ובש םשמו ,ןאש־תי ב דע וי רחא ופדר רשא ,םי חאה י נפמ חרבו
תא ודכל ןכי י רחאו םרי ע תמוחב םעפה דוע םנומה תא ורגסו ןורמש י בשוי ב
לי חמ וכלה הכו ,םי דבעל ורכמ הי בשוי תאו דוסי ה דע התוא וסרהו רי עה
־תי ב רי עה דע םאבצ שארב ושגנ רשא דע ,המחלממ ותבש אלו לי ח לא
.למרכה רהל ( ג תי במ רשא ץראה לכ תא ובי רחהו םאתפ הי לע ורעתשהו ןאש
םי דוהי ה ברקב תקלחמ הררוע וי נבו ןנחוי תחלצהב האנקה ךא .ח
.ולפנו ולשכ לבא ,הי ולג המחלמל םתאצ דע וטקש אלו דחי וטקלתה םי ברו
הנובתב הלשממה י קסע תא להנ רשא י רחאו םולשב ורבע ןנחוי י י ח רתי ו
רשאמ הי ה אוה .םי נב השמח וי רחא רי אשהו תמ הנש שלשו םי שלש הרתי
השלשל הכז ודבל אוה י כ .ולזמ לע ןנואתהל לכי אל רבד םושבו םדאב
הלודג הנהכל ,(תוכלמ רתכ) םעב ןוטלשה תלעמל :לב לע םי לועה םי רבד
אלו וי לא הבורק התי ה (הני כשה) םי הלא חור י כ .(שדקה חורל) האובנלו
וי נב י נש י כ ,אבנו שארמ הפצ אוה .אובל די תעה רבד לכ ונממ םלענ
דעו ,םתלפמ רבד תא הפ רפסל האנו םנוטלשב םי מי וכי ראי אל םי לודגה
!רשאמה םהי בא לזממ םלרוג הנש המכ
. v ,'ינור מ ש ה י ב ת ו כ ש ו מ כ 1ApY<xpi Ce ן י ז י ר ג ר א — ר ב ח מ : ר ו ק מ ב ( ״
ו א ) ה ע ר מ ם ג ה ר כ ז ה ם ש ו ,ט ,א ״ י ,ב ם י מ י ה י ר ב ד ב ן י ע ו ( ד י ח י ב ) ה ר ו ד א :ר ו ק מ ב ( נ
.ן ו ש א ר ה ת י ב ה ן ב ר ח י ר ח א ם י מ ו ד א ה י ד י   ל ע ו ש ב כ נ ה ל א ה ם י ר ע ה י ת ש .( ה ש ר 1מ
. ם ו ר ד מ ה ד ו ה י ץ ר א ד צ מ , ר מ ו ל כ (•
ם ל ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ב י
י ש י ל ש ק ר פ
ת ח א ה נ ש ך ל מ ו ה כ ו ל מ ר ז נ ו ש א ר ל ע ם ( ? ש ן ו ש א ר ה , ס ו ל ו ב ו ט ט י ר א ר ב ד   ל ע
.ו י ח א ת א ו ו מ א ת א ו ח צ ר י ר ח א ת מ ו
הכולמל תואי שנה תא וי נב רוכב םולובוטםי רא ךפה ןנחוי תומ י רחא .א
םי עבשו תואמ עברא תאלמכ ,רזנה תא ושאר לע םש רשא ,ןושארה הי הו
. ( א לבב תודבעמ הצרא לא םעה תלוג תבי של םי חרי השלשו הנש תחאו
וי לע בוהאהו םי נשב וי לא בורקה ,סונגי טנא תא הבוטל לי דבה וי חאמו
.אלכ־תי ב לא ךי לשהו רםא וי חא רתי תאו ודובכמ ול קלחו ,ןי ע הארמל
,הרמאב ,ןוטלשה י קסעב וי לע הקלח רשא לע םי תשחנב רסא ומא תא םג
הל ןתנש דע ןבה תוי רזכא הלדג הכו ,הלשממה תא הדי ב ןנחוי בזע י כ
.הרםאמב בערב תומל
,סונגי טנא וי חא תא גי שה וי חאלו ומאל םי ערה וי ללעמ לומג ךא .ב
םג סולובוטסי רא תי מה י כ — ותוכלמב קלח ול ןתנו דאמ בהא ותוא רשא
ןאמ הלחתב .ךלמה י דבעמ לעי לב י שנא ול ומשש םי רבד תולי לע לע ותוא
ברה גהלה תא בשחו וי חא תא בהא י כ ,זעלה י רבדל ןי מאהל סולובוטסי רא
םי דוהי ה ובש ,גחה דעומל ןוחצג־רדהב בש סונגי טנא לבא .האנקה י רפל
בכשמל סולובוטסי רא לפנ הרקמבו ,תובאה י קח י פ־לע םי הלאל תוכס םי מי קמ
י דעב ומע רשא אבצה י שנא תי ולב סונגי טנא הלע גחה ץקלו .אי הה תעב
ואב דמעמ ותואבו .הלוחה וי חא םולשל ןמאג בלב םי הלאה לא ללפתהל הראפת
,סונגי טנא ןואג לעו אבצה י שנא ראפ לע ול ורפסו ךלמה לא לעי לבה י שנא
י ד אל י כ ,ותי מה ןעמל לודג לי חב אב י כ וי לע ודי עהו .םעה־דחא ךרדכ וני אש
.ומצעל הכולמה תא תחקל ודי לאל שי רשא דועב דבלב הכולמ־דובכב ול
רהזנו הלאה םי רבדל ןי מאהל םולובוטסי רא התפנ וחרכ־לעב טעמכ .ג
י רמוש תא די מעה הרצ לכמ חוטב תוי הל י דכו ,י ולגב ודשח תא האר? לבל
, ( ב הרי בב וי לח תטמ לע בכש אוה י כ — המדאל תחתמ לפא רודמב ושאר
תא בוזעל הדקפ םהל ןתנו — הי נוטנא םשל המש ןכ־י רחא בסוה רשא
י לכב םהי לע רובעי דשאכ ,ותוא תי מהלו ,ןי זמ הי הי אל םא ,ושפנל סונגי טנא
םע הרבחתה הכלמה םלוא .קשנ י לב או בי י כ ,ועי דוהל חלש וי לאו ,וקשנ
לבל ךלמה י חולש תא התי סה י כ ,התמרעב רבדה תא התנשו הערה י צעוי
. ה ל ו ג ה ה י ל ע ל ד ׳׳כ ת ,( ה ״ ׳וא מ י נ פ ל 104)ז ״ ׳נ ר ת א ״ נ ת נ ש ב ה י ה ה ש ע מ ה . ן ו כ נ ו נ י א ר פ ס מ ה (
K
•BapLC
: י נ ו י ה
י י ק
0 ב
•ה נ ש מ ב ה י נ ו ם נ א ת ד ו צ מ ה א ר ק נ ה כ כ 0
גי
ו—ד , ג ק ר פ ,א ר פ ס
םי פי ה קשנה י לכ לע וי חא עמש י כ ,םונגי טנאל ורמאי קר ,וי רבד תא ורסמי
אובל ותלחמ י די ־לע רצענ לבא ,לי לגה ץראב ול ןי כה רשא המחלמה י דעו
םי שי םרטב וקשג ראפב ותוארל דאמ חמשי ןכ־לעו ,הלא לכ תא תוארלו
.ךרדל וי מעפ תא (סונגי טגא)
תבהאב חוטב הי ה אוהו — הלאה םי רבדה תא סונגי טנא עומשכ .ד
רמא ולאכ ,וקשנ י לכב אצי — הער הבשחמב ודשחל ובל לע הלע אלו וי חא
,ןוטרטם לדגמ םשב ארקנש ,לפאה רודזורפה לא אב רשאכו ,םהב רדהתהל
ערה־ןושל י כ ,ןמאנ תפומ הי ה סונגי טנא תומו .ךלמה שאר י רמוש י די ב גרהנ
תודמ ןי ב האצמנ אל י כו ,עבטה־י רשק תא םגו הבהאה תורסומ תא תקתגמ
.םי מי ךראל האנקה י נפב דומעל החכב הי הי ש תחא ףא תובוטה שפנה
הי ה רשא ,הדוהי ומשו דחא שי א לע הזה רבדל םמותשי אל י מו .ה
י כ .תוי תואה תא ודי גהב רקש אלו לשכנ אל םלועמו םי י סאה תחפשממ
וי בהוא לא לודג לוקב ארק תי בה רה ךרד רבוע סונגי טנא תא ותוארב
תמאה התרכנ י כ ,םעפה התומא ,י וה״ :(וי לגרל ובשי םי בר םי די מלת י כ)
רזגנ י כ ףא ,סונגי טנא שי אה הז י ח דוע ןה .םקי ר הבש י תואובנמ תחאו י פמ
שש הפמ קוחר אוהו (אןוטרטס לדגמ דעו נ ותומ םוקמלו םוי ה גרהל וי לע
.״י תאובנ רבד תא שי בוה ןמזה .םוי ה תועש עברא ורבע רבכו סי ר תואמ
העי גה רצק ןמז י רחאו .ףעזו רס וי תובשחמב ןקזה עקש וי רבד תא ותולככ
םשב אוה םג ארקגש המדאל תחתמ רודמב סונגי טנא גרהנ י כ ,העומשה
.ןקזה האורה תא העתה הזה רבדהו .ןוטרטם לדגמ
רכז .םולובוטסי רא תלחמ תא קזח תאזה הבעותה לע תוי לכה רסומ .ו
וי עמ ודרפתה הנורחאלו לצכ ךלהתה אוהו ושפנל החונמ ןתנ אל חצרה
םדה תא אי צוה םי תרשמה םי רענה דחאו .בר םד אי קהו ונוגי תמצעמ
חצורה םד תא ךפשו םונגי טנא וב טחשנ רשא םוקמב לשכנ םי הלא תרזגבו
י אור י פמ ץרפתה הקעצ לוק .ןי על דו ע וארנ רשא ,סונגי טנא םד י מתכ לע
הקעצה תא עמש ךלמהו .םדה תא רענה ךפש הי דצב י כ ,םרמאב ,רבדה
וי פ תא חותפל וי לע םי דמועהמ שי א זעונ אל רשאכו רבדה תבסל רקחו
םהי לא רבד רשאכו .השעמה תא תעדל ושפנ הפסכנ י כ ,דאמ םהב רי צפה
הרבש החנאו תועמד וי ני ע וגלז זאו ,רבדה תא ול ולג ,םהי לע םי או תושק
ןי עמ םי לעהל י תבשחמ המק אל ןה״ :ארק וי תוחכ תי ראשבו ופוג תא
םד תמקנ י תוא הגי שה רהמו ,ןודזב י תי שע רשא לכ תא הלודגה םי הלאה
י חאל תפרחנה י תמשנ תא י רצעת ,הזבנ ה;וג ,י תמ דעו .ךופשה י בורק
ם ו י ר ו ה י ד י ג ך כ - ר ח א ה נ ב נ ש ,ם י ה -ף י ו ח ? 9 ן ו ט ר ט ס - ? ד ג מ ו ה ז י כ ,ב ש ח י ס א ה (»
.( י ר ס י ק ) ״ ה י ר ס י ק , ם ש ב א ר ק נ ו
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
די
תחא־תבב לכה תא והקי ?הפט ה3ט י מד תא מהל ךי סא י תמ דע ?י מאלו
,די מ עוג הלאה םי רבדל ״!י עמ י נב י כסנל גועלל םעוז לא ףי סוי לאו
.הנשמ רתוי הכרא אל ותוכלמו
י ע י ב ר ק ר פ
.ה נ ש ע ב ש ו ם י ר ש ע ך ל מ ר ש א , י א נ י ס ו ר ד נ ס כ ל א י ש ע מ ל ע
המי קהו םרסאממ י שפחל וי חא תא החלש סולובוטסי רא תשאו .א
.ושפנ תודמו וי נש י פ־לע וז הרשמל י ואר הי ה רשא ,סורדנסכלא תא ךלמל
תושעל ובלב בשח רשא ,דחאה וי חא תא תי מה ןוטלשל סורדנסכלא תולעבו
קחרתהו החונמ י י חב דחבש ,י נשה וי חא שאר תא אשנו ,אוה םג הכולמ
.הררשה ןמ
תא שבכ רשאכ .םירותל הנכמה י מלת ןי בו וני ב התי ה המחלמו . ב
ןוחצנה ךא ,םי אנושה ןמ םי בר תי מה סורדנסכלאו (סי כוסא)ןי חי ש רפכ רי עה
בשו הרטפואלק ומא י די ־לע י מלת ףדרנ רשא י רחא לבא .י מלת דצל הטנ
אתמח תאו (הרדג) רדג תא רוצמב סורדנסכלא שבכ ,םי רצמ ץרא לא
סורודואת תורצוא י דמחמ ואצמנ ובש ,ןדרי ה רבע י רצבמב לודגה ,(סותמא)
שפת םגו וי תורצוא תא ודי מ חקלו םאתפ וי לע אב סורודואת לבא .ןונזו
סורדנסכלא בושב .שי א םי פלא תרשעכ םי דוהי ה ןמ תי מהו ךלמה תדובכ תא
הי פר תאו הזע תא דכלו ףוחה ץרא לא הנפ תאזה הכמה י רחא ונתי אל
.סנפי־וגא םשב ךלמה סודרוה י די ־לע ןכ־י רחא הארקנ רשא ,ןודתנא תאו
ןהי בשוי תא רכמו הלאה םי רעה תא ךלמה שבכ רשא י רחאו .ג
תוצרופ תובי רמה בר י כ —גחה י מי ב הדוהי םע וי לע םמוקתה םי דבעל
הצעה תא רפהל וחכב הי ה אל י כ ,בושחל שי ו —םתחמש י דעומל םברקב
הי קי לי קו הי דסי פ תוצראמ םי רכנה ואבצ י רי כש ול ורזע אלול ,תאזה הערה
הלודגה םתאנש תא ותעדב ,וי רי כש אבצ לא ףסא אל הי רוס י נב תא י כ)
םי פלא תששמ רתוי םי ממוקתמב סורדנסכלא הכה רשא י רחא .(הדוהי םעל
םשו באומ תאו דעלגה תא םהמ חקלו םי ברעה תולובגב םחלהל אצי שי א
סורודואת .אתמח לע תוצהל בש ןכ־י רחאו תוצראה י תש י בשוי לע סמ
קי רו בוזע רצבמה תא אצמ ךלמהו וי נפמ חרבו וי תונוחצנ עמשל להבנ
.ובי רחהו די ־ספאב ותוא שפתו
ול ןי כה הזה ךלמה ;םי ברעה ךלמ (א תדבע םע םחלנ ןכ־י רחאו .ד
ם י י ט ב נ ה ם י ב ר ע ה ך ל מ א ו ה ,ס ך ב ו א :ת י נ ו י ב . ת ו ב ת כ ה ו ת ו ע ב ט מ ה ל ע ו מ ש א ו ה ה כ 0•
וט
ה ,ד ק ר פ ,א ר פ ס
קחדנ י כ ,דמשנ ולי ח לכו ותדכלמב לפנ סורדנסכלאו ןלוגה ץראב חפ,
חרב ומצעב ךלמה ,םי ברה םי למגה תוסרפב סמרנו הקמעו הרצ העקב ךותל
םי ברה תאנש תא רי עה םעה לע טי מה רשא ןוסאה ל־וגבו םי לשורי לא-
הנוי לעה לע ודי התי ה םעפה םג .י ולג דרמ םק רשא דע וי לא הנשי ה
ןמ שי א ףלא םי שמחמ תוחפ אל תי מה םעה םע תופוצרה וי תומחלמבו,
תא םהב הלפ רשא ,וי תונוחצנב חומשל לכי אל לבא ,םי נש ששב םי דוהי ה
וי ני תנ לא םולש רבדלו המחלמה תא קי ספהל הסנ אוה .ותוכלמ תוחכ
לעו ובל תורי רש לע ותוא אנשל דוע ופי סוה הלא לבא ,םי דרומה
לכוי השעמ הזי אבו רבדה תבס אי ה המ ,םתוא לאש רשאכו ,וי תוכופהת,
י כ ףא ,םולש ותרכי ותלבנ םע קד י כ ,םי שנאה והונע ,םתמח תא ךכשל
לא וחלש הז םע דחי ו .ותומ י רחא םג הלאכ תובעות השועל חולסל השק
ותווקב ,םהי לא רתענ אוהו ,הרזעל ( א סורי קא א״נ)סורי קי א הנכמה סוי רטי מי ד
וי לא ורבחתה םכש רי עה די ־לעו ץראה לא ולי ח םע אבו ,הלאמ תולודגל
.םי דוהי ה ןמ ותי רב י נב
םי לגר םי פלא תנומשו םי בכור ףלאב םהי נפ תא לבק םורדנסכלאו .ה
.ותי רבב םי נמאנ םי דוהי םי פלא תרשע ומע ואצמנ תאז דבלמ .המחלמ י רי כש
דועו .םי לגר ףלא רשע־העבראו םי בכור םי פלא תשלש הי ה וי אנוש רפסמו
הנחמב שי א לוק רי בעהל םי כלמה י נש וסנ ברקל םי בי ואה י נש ואצי םרטב
י רי כש בל תא וי לא תוטהל הוק סוי רטי מי ד י כ .דרמ םש ללוחלו ובי וא
.סוי רטי מי ד הנחמב רשא םי דוהי ה תא וי רחא ךושמל-םורדנסכלאו ,סורדנסכלא
ןכי לעו ,םתעובש ורפה אל (בםי נלההו םתמחמ ובש אל םי דוהי ה לבא
לע םוי רטי מי ד די התי ה המחלמב .םהי ני ב טופשל ברחל םי כלמה י נש וארק
ז$בו םבל ץמאב תואלפנ תושעל סורדנסכלא י רי כש וברה י כ ףא ,הנוי לעה
י כ .םבלב םי כלמה י נש ומד רשאכ וי ה אל המחלמה תואצות לבא .םני מי
י כ ,ותי רבב קי זחהל ול םי ארוקה םי דוהי ה ופי סוה אל םוי רטי מי ד ןוחצנ י רחא
וחרבב וי לא ורבע םי דוהי ה ןמ םי פלא תששו ,ותלפמב םורדנםכלא לע ולמח
ףי לחי י כ ןי בהו תאזה הרומתה תא תאשל חכ רצע אל םוי רטי מי ד .הדוהי י רה לא
ם ו ד א ץ ר א ב ו ן ד ר י ה ר ב ע ב ם י ל ש ו מ ה ,( ת ו י ב ב ם ע ר ש ק ב ה ז ה ם ש ה ת א ם י א י ב מ ש י ו , ו ט ב נ י נ ב )
,( ה ר ט פ :ת י נ ו י ב , ם ו ד א   ע ל ס ם י נ פ ל , ב ר ע   ע ל ס ) - ע ל ס ה ״ ה י ה ם ה י ר צ ב מ ש א ר . ה ק י ת ע ה
.ק ש מ ד ד ע ה ע י ג ה ם ת ל ש מ מ ו
ך ל מ ה א ר ק נ ה א ר נ כ . ל ז מ   ע ר — ס 1ר י ק א !ו ל ת ק ת &מ ה ע ש ה ש י מ , ל ז מ   ר ב ם ור יק _יא ( ״
, ו י א נ ו ש י פ ב י נ ש ב ו ,ו י ב ה ו א י פ ב ן ו ש א ר ה י ו נ נ ב ( י א נ י ס ו ר ד נ ס ב ל א י מ י ב ה י ר ו ס ל ש ו מ ) ה ז ה •
.ה נ ו כ ב ו ל ש ד ו ב כ ה ט ש ת א ו ס ר ס ר ש א >
.ת י ט ס י נ ל ה ה ת י נ ו י ה ת ו ב ר ת ה ן מ ט ע מ ו מ ע ט ר ש א ,ם י ק י ל י ק ה ו ם י ד י ס י פ ה ן א כ ו א ר ק נ ה כ כ (
ב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
זט
.ץראה ןמ הלעו הנפ ןכ־לעו ,וי לא רובעי םעה לכו המחלמל חכ םורדנםכלא
םי רזועה תאצ י רחא םג בי רמ תבש אל ראשנה םי דרומה ןומה לבא .י
תי מהל ודי ב הלע רשא דע השק המחלמ וב םחלנ םורדנסכלאו ,ץראה ןמ
תא ךפה ןכ־י רחאו ( א םי לסמב רי ע לא םי ראשנה תא שרגלו םי אנושה בר תא
םהי לע ונורחבו ופא לדגכו .םי לשורי לא י בשב םי טי לפה תא ךי לוהו די עה
שי א תואמ הנומש עי קוהל .דוצ אוה .עשר י שעמל ערה ובל רצי ותי סה
״.םפטו םהי שנ תא םהי ני על י טחש י רחא ,רי עה שארב םי בלצ לע םי י ובשהמ
םעה לכ לע לפנ לודג דחפ .וי שגלי פ םע ללוחתהו ןי י התש רבדה הארמלו
תולובגל רבעמ ךלמה לע םי מקהמ םי דוהי םי פלא תנומש וחרב אוהה הלי לבו
תא סורדנסכלא םי קה הככ .םתולגל ץק םש סורדנסכלא תומ קרו הדוהי
ברחה תמי או ,(ןמז רוחאב) בר ןמז ץקל השק הדובע י רחא ,ותוכלמב םולשה
.ץראה ןמ הרס
•הנכמה םוכוי טנא י די ־לע (הדוהי ץראב) תומוהמ ומק םעפה דועו .ז
אצי רשאכ .םוקי לי ס תי ב י כלמל ןורחאה אוהו ,םוי רטי מי ד י חא ,םוסי נוי ד
ץי רח רפחו !ולובגב רבעי ןפ! סורדנסכלא ונממ דחפ םי ברעה םע םחלהל הז
,ופי ףוח ןי בו םרטפי טנא תברקב םי רהה ןי ב רשא ץראה לכ ךראל קמע
י רעש תא רוגסל הי לע הנב ץע־י לדגמו ההובג המוח םי קה ץי רחה די ־לעו
םי לדגמה תא חלש אוה י כ ,סוכוי טנא תא רי צעל חי לצה אל הזב לבא .ץראה
העש י פל החד אוה .המר די ב ולי ח םע רבעו רפע ץי רחה תא םתסו שאב
רהמ י כ ,וצראב רובעל ול ןתנ אל רשא לע סורדנסכלאב םקנהל ונוצר תא
רשא םוקמ לא רוחא גוסנ םי ברעה ךלמ .םי ברעה תולובגב המחלמ אי בהל
תרשע םרפסמ הי ה רשא ,וי בכוד י גפ תא םאתפךפה ןכ־י רחאו המחלמל חונ
.הכרעמב ואבצ תא גי צהל קי פסהש םדק םוכוי טנא לי ח לע לפנתהו ,םי פלא
וקי זחה םי י חב סוכוי טנא ראשנש תעה לכו ,דאמ השק התי ה המחלמה
ףרח י כ ,תוארונ תומש םי ברעה ברח םהב התשע י כ ףא ,דמעמ וי תואבצ
דודש לפנ רשא דע ,וי שנא ופגנש םוקמב הרזע רהמל ושפנ תא ךלמה
תעב וגרהג וא הכרעמב םי ללח ולפג םברו ףרע םי רוסה ונפה ותומבו
קרו ,םחל רוסחממ םלכ ופס םשו הנק רפכ לא ודרש םי טי לפהו םתסונמ
.םשפנ תא ולי צה רפסמ י תמ
י אני מ ןב י מלתל םתאנשמ קשמד י שנא ואי בה הלאה םי רבדה י רחאו .ח
לע הלע אוה .הי רוס תלי ח לע והוכי למהו םצרא לא ( כ !יברעהו תתרח תא
, י מ ו א   ת י ב ו א י מ ו א ת   י ג ה א ר ק נ . ( ב ,ד ״ י ,ג ׳׳י ר פ ש ) ת ו י נ ו מ ד ק ב (
א
ת ו ע ב ט מ ה ך ו ת מ ה ר א ב מ ת י ב ר ע ה ם ש ה ת ר ו ג ם ל ו א ,
,
Apetac ׳ס ט ר א :ת י נ ו י ב ( י
.ו ל ש ת   כ נ ו כ ה ו
ו י ב —א ,ה ק ר פ ,א ר פ ס
תא בזעו םולש תי רב ומע תרכ לבא ,המחלמב סורדגםכלא תא הכהו הדוהי
הקשח י כ ,(הסרג) שרג לע הלעו (הלפ) לחפ תא שבכ םורדנסכלאו .ץראה
שבכו שלשמ קי ך רי עה לע הנבו ,תי נש סורודואת רצוא תא זבל ושפנ
{אהי קי לי ס תאו ןלוגה ץרא תא בי רחה ןכ־י רחאו .המחלמ תרעסב התוא
רצבמה ,אלמג תא שבכ הלא לעו סוכוי טנא םש לע הארקנה העקבה תאו
םי בר תונולת עמש י כ ,ותאשמ וב לשומה סוי רטי מי ד תא די רוהו ,קזחה
,תאזה המחלמל םי נש שלש תאלמב הדוהי ץרא לא בש ןכ־י רחאו ,וי לע
ץק אובב לבא .וי תונוחצנ לע חמש י כ ,ןוצרב וי נפ תא םעה לבק םעפהו
.דאמ ול הקי צה תי עי בר תחדקו ךלמה תא תונעל הלחמ הלחה המחלמה
רכמתה ןכ־לעו המחלמה תדובע לא ובושב ותלחמ לע רבגתהל בשח אוה
,וי תוחכמ הלעמל דובעלו חורטל ופוג תא חי רכהו ותנועב אלש ברקל תאצל
וי ה ךלמ רשא םי מי הו המחלמה שער םצעב תמ אוה .ואשמ דביכ תחת ערכו
.הנש עבשו םי רשע
י ש י מ ח ק ר פ
. ס י ש ו ר פ ה י ד י ב ן ו ט 5ש ה א צ מ נ ה ר ד נ ס נ ל א ת ו פ ל ם ת ו נ ש ע ש ת ב
י כ הב וחטבב ,ותשא (בהרדנסכלא די ב ותוכלמ תא רי אשה אוה .א
םגו ותוי רזכא י כרדמ הי כרד וקחר רשא ןעי ,הלקנ־לע םי דוהי ה הל ועמשי
תוקתו .התוא הבהאל םעה בל תא התנק הזבו ,וי תובעות י שעמל הדגנתה
התכזו ןוטלשה תא הי די ב קי זחהל הלי כשה הפרה השאה י כ .הבזכנ אל ךלמה
הקי חרהו תובאה תרסמ י קחב דאמ הרהזנ אי ה .םי הלא תארי ב תלשומ תלהתל
הדלי רשא הי נב י נשמו .תושודקה תווצמב םי טעובה תא הררשה ןמ
טפשמ הי ה ול י כ ,לודג ןהכל ,רובבה אוה ,םונקרוה תא המי קה סורדנסכלאל
.הלשממה תא הנממ עובתל זעונ אלו ,םידי־־הפר הי ה תאז דבלמו ,הרוכבה
.טוי דה הרי אשה ,תטהול שפנ ול התי ה רשא ,סולובוטסי רא ,רי עצה תאו
,םי דוהי ה ברקב הרובח ,םי שורפה הנוטלשב וברעתה תאז־תמעל .ב
ןהמ קדקדל הברמו םי הלא תארי ב הי תורבח לע הלוע אי ה י כ ,םש הל אצי ש
התארי מ ,הדמה ןמ רתוי הלאה םי שנאה תא הדבכ הרדנסכלא .םיקודה רואבב
וי ה רשא דע ,םתה תשאה בל תא טעמ טעמ בונגל הלע םדי בו ,םי הלאה תא
.( א ,א ,ד ר פ ס ן ל .ר ל ן י ע ) ן ל ו ג ה ץ ר א ב ה י ק י ל י ס ( י
ו א ן ו נ י מ ל ש ת י ד ו מ ל ת ה ת ו ר פ ס ב ו ( ת י מ ו ל ש ,י מ ו ל ש ) י מ ו ל ס ם ג ה א ר ק נ ת ו י נ ו מ ד ק ב (=
.ת ו א ס   י ג ד ו ע ש י ו ( ן ו י צ   ם ו ל ש ) ן ו י צ מ ל ש
ם י ד ו ה י ה מ מ ח ל פ ת ו ד ל ו ת
ח י
תא ברקלו קתרל םהל הנתנ תושרו םעה לכ תא םי אי במהו םי אי צומה םה
לכמ המה ונהנ ללכבו .םנוצרכ רוסאלו רי תהל ,םשפנ תוא לככ תוי רבה
הרדנסכלאל ורי אשה םי עגפהו תואצוהה תאו ,הי תוכרבו הכולמה תוסנכה
לכ אבצה תא הלי דגה י כ ,הכולמ תושעל דאמ הלי כשה אי ה םגמא .הכלמה
,םוצעו בר םי רי כש לי ח הי לא הפסא םגו ורפסמ תא הלי פכה דע םי מי ה
םי לשומה לע התמי א תא הלי טה םגו המעב הלשממה תא הדי ב הני כה הככו
.הב ולשמ םי שורפהו לכב הלשמ הדי .תוי רכנ תוצראב
,םורדנסכלאל בורק בהואו םי נפ־אושנ שי א ,סנגוי ד תא ותי מה םה .ג
הנומש תא עי קוהל ךלמה םע תחא הצעב הי ה י כ ,ונוע תא וי לע םדקפב
רשא ,םי שנאה רתי תא ףודרל הרדנסכלא תא ותי סה םגו .םי שנאה תואמ
תא התארי ב ,םצפח תא האלמ הכלמה .םהי לע םורדנסכלא תמח תא וחי פה
ואצמנ רשא הלעמה י שנאו .םנוצרכ םהי אנושב תומ טפשמ ושע םהו ,סי הלאה
דמעמל םי נפ תאשל ומא בל תא רי עה אוהו ,םולובוטסי רא לא וטלמנ הרצב
תדשוח אי ה םא ,רי עה ןמ םתוא קי חרהלו הני נח םהל תתלו הלאה םי שנאה
,ללשל םשפנ תא םי שנאה הלאל הכלמה הנתנשכ .ןועמ םי י קנ םני א י כ ,םהב
תא לי צהל הנעטב קשמד לא אבצ החלש הרדנסכלאו .ץראה לכב וצופנ
אבצה תא הבי שה ךא .םי מי ה לכ הל קי צמה , ( א (יאנימ ןבנ י מלת י די מ רי עה
וכע רי ע לע הי נמרא ךלמ סנךגי ט הנח רשאכו .בר השעמ השע םרטב
.תי רב ומע תורכל ,החנמ הרדנםכלא וי לא החלש ,הךטפואי לק לע רוצמ םשו
תי במ ותלשממב תומוהמ ומק י כ ועמשב ,ץראה תא בוזעל םי דקה אוה לבא
.הי נמרא ץרא לא סולוקול ץרפשכ
ול אצמ רי עצה הנב סולובוטסי דאו הרדנסכלא התלח םהה םי מי ב .ד
ול וי ה םי בר םי די די י כ — ומולש י שנא תרזעבו .וממז קי פהל רשכה תעש
אצמ רשא ףסכבו ץראה י רצבמ לכ תא שבכ — וחור ץמא לע והובהא םלבו
סונקרוה ןנואתה רשאכו .ךלמל ומצע תא זי רכהו המחלמ י רי כש ול ףסא םש
תאו סולובוטסי רא תשא תא המשו וי לע הלמח ,ומא י נזאב הזה רבדה לע
,ןופצ דצמ תי בה־רהל הכומסה הדוצמה אי ה — הי נוטנאב רסאמב וי נב
הלבק ןכ־י רחאו (הרי בה) סי רב םשב, ( ב הלעמל י תרבד רשאכ ,םי נפל הארקנו
סוטסוגוא דובכל וארקנ רשא רבדכ ,סוי נוטנא לשומה דובכל שדחה המש תא
.ספי רגאו י טסבס םי שדח תומשב םי רע י תש (גספי רגא פש לעו (סוטסבס)
.( ס י ק ל כ ץ ר א כ ר ק ע ב , ן ו נ ב ל ב ם י ל ש ו מ ה ם י ב ר ע ה ) ם י ר ו ט י ה ך ל מ (
א
.ג ״ י ,ג ק ר פ (  
ה פ י ר נ צ ס ו י נ ס פ ו ו נ ת ח ו ו ד י ד י ו , א מ ו ר י כ ל מ ב ן ו ש א ר ה , ם ו ט ס ו ג ו א ר ס י ק ה ( נ
.(Agrippa).
טי ב —א ,ו ק ר פ ,א ר פ ס
תא קי חרהל הסנ רשא לע ,הנב תא טפשמל ארקל הרדנסכלא הקי פסה םרטב
.םי נש עשת הלשממה תא הלהנ רשא י רחא ,המע לא הפסאנ ,ןוטלשה ןמ וי חא
י ש ש ק ר פ
ך ל מ ל ה ש ע נ ן כ   י ר ח א ו , ס ו ל ו ב ו ט ס י ר א ת ב ו ט ל ה כ ו ל מ ה ל ע ל ח מ ה ר ד נ ס כ ל א ש ר ו י ס ו נ ק ר ו ח
.ם י ח א ה ת ב י ר מ ב ט ו פ ש ל ס ו י פ מ ו פ ם ק ף ו ס ב ל ו ס ו ר ט פ י ט נ א ת ר ז ע ב ת ת ר ה י ד י   ל ע ש ד ח מ
הרדנםכלא הרסמ ודי ב י כ ,םונקרוהל התי ה ןוטלשה תשרי םנמא .א
רשאכו .הנובתבו הרובגב וי לע הלע סולובוטסי רא לבא ,הי י חב הכולמה תא
תא םי בר ובזע ,וחי רי תברקב ןוטלשה רבד־לע המחלמ םהי ני ב הצרפ
תי ראש םע חורבל רהמ סונקרוה .סולובוטסי רא הנחמ לא ורבעו סונקרוה
הלא .העושי ל ול וי הי ןעמל ,תובורעתה י נב תא שפתו הי נוטנא לא ולי ח
תי חשמ־תבי א י די ל רבדה עי גה םרטב לבא .הי דלי ו םולובוטסי רא תשא וי ה
לע לחמ סוגקרוהו הכולמה תא לבק סולובוטםי רא ,םהי ני ב םי חאה ומי לשה
י אנת וי ה הלא .ךלמה י חאל טפשמכ דובכהו תוחנהה לכ תא לבקו הלשממה
תא שי א וקבחו םעה לכ י ני על שדקמה־תי בב םהי ני ב ותרכ רשא תי רבה
לא ךלה סולובוטסי רא .םהי תורי ד תא ופי לחה ןכ־י רחאו םולש תכרבב והער
.םולובוטסי רא תי בב רוגל אצי םונקרוהו ךלמה ןומרא
ועי גהב םתוקת הלהונ י כ ,סולובוטסי רא י אנוש לע לפנ דחפ .ב
שי אה .םי מי מ סולובוטסי רא אנוש ,סורטפי טנא זגרתה םלכמ רתוי ו ,הכולמל
שארל השעג ותי ב דובכו ורשעו וי תובא סחי ללגבו הדלמ י מודא הי ה הזה
,ברע ךלמ תתרח לא חורבל התפ סונקרוה תא :םי רבד י נש השע אוהו ,ומע
סונקרוה תא ברקל רבד תתרח בל לעו ,תי נש הכולמה תא ותרזעב תשרל
סולובוטםי רא לע תתרה י נזאב הרס רבדל הברה י כ .ונוטלש אסכל ו בי ש.^
ותוא לבקל םי רבדב רי תעהו םונקרוה חבשב גי לפהו ,תוערה וי תודמ לעו
י קושע םי בולעה י די ב ךומתל הכולמב רי דא לשומל תואי הככ י כ ,ןוצרב
ול י וארה ןוטלשה ונממ חקלהב סונקרוהל השענ לודג לוע ןהו ,טפשמה
םהי נש בל תא תוטהל סורטפי טנא די ב חי לצה רשא י רחאו .הרוכבה טפשמב
ןוזפח תסונמבו רי עה ךותמ ומע חרבו הלי לב סונקרוה תא חקל וצפחל
תלשממב הכולמה רי ע אי ה ,עלסה םשב הארקנה רי עה לא םהי נש וטלמנ.
הנק םגו םי רבדב וב רי צפהו תתרח י די ב סונקרוה תא רסמ םש .םי ברעה
.ותלךגל ובי שהל אבצ סונקרוה י די ב חולשל תורקי ו תובר תונתמב ובל תא
לכי אל םולובוטסי ראו .םי בכורו םי לגר ףלא םישמח וי ה אבצה רפסמו
,ןושארה ברקב ושפנל וי שנא ותוא ובזע י כ ,םי ברה םי אנושה י נפב דומעל״
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
כ
אלול ,הקזח די ב וב םי מחלנה ,וי בי וא י בשב לפנ טעמכו ,םי לשורי לא ףחדנו
.םי לשורי רוצמ תא תי בשהו העשה תא םי אמורה אבצ רש סורוקס םהי לע ףרט
םע םחלנה ,םונגמ סוי פמופ תוצמב הי נמרא ץראמ הי רוס לא חלשנ אוה י כ
,סוי לולו סולטמ י די ב השבכנ בורקמ הז רשא ,קשמד לא ואובבו ,(אסנרגי ט
רהמו הדוהי ץראב םי שענה םי רבדה לע עמש ,םהי נש תורשמ תא תשרל
.ורכש לע אבה םדאכ המש תולעל
לכ ,םי חאה י נש י רי צ וי לא אובל ורהמ ץראה לא סורוקס אבשכ .ג
סולובוטםי רא חלש רשא רככה תואמ שלש לבא .ורזעב תוי הל ונממ שקב דחא
םונקרוה לע לי פהו הזה םוכסה תא לבק סורוקס י כ .קדצה תרוש תא ועי רכה
תתרח .רי עהי רוצממ ופרי ןעמל ,סוי פמופו םי אמורה תמי א תא םי ברעה לעו
־וטסי ראו .קשמד לא רזח סורוקסו ןומעי תבר לא הדוהי ץראמ הלעו להבנ
י רחא ףדרו ולי ח לכ תא ףסא י כ ,חפה ןמ וטלמהב י ד רמא אל סולוב
רתוי םהמ תי מהו ןורי פפ ארקנה םוקמה די ־לע םהי לע רעתשהו םי בי ואה
.סורטפי טנא י חא ןוי לפ תא םג םללכבו שי א םי פלא תששמ
,םהל רוזעל םי ברעה ולכוי אל י כ ,סורטפי טנאו סונקרוה תוארבו .ד
ץרא לא סוי פמופ אבשכו .(םי אמורה) םהי אנוש לא םהי ני ע תא התע ואשנ
וי נפתא ורפכ אל םה ;הסחמ שקבל וי לא םהי נש ונפ קשמד לא רסו הי רוס
,תתדח בל תא וטה ןהב רשא ,תוקדוצה תונעטה קזחב וי נפל ואב קר ,החנמב
,הכולמל וי חא תא בי שהלו סולובוטסי רא ןודז י שעמב סאמל וי נפ תא ולחו
םולובוטסי רא םג לבא .הרוכבה טפשמו תובוטה וי תודמ י פי לע התאי ול י כ
אוה םג אבו ,סורוקסל ןתנ רשא החנמב ובל חטב י כ ,המהמתהל הצר אל
וי ני עב בשחנ המלכל רשא ןעי לבא .םיכלמ תראפת רדה לכב סוי פמופ לא
ן מ רתוי ותאנהל ומצע תא לי פשהל ןי כסה אל י כ ,םי דבע ךרדכ ספרתהל
.ןוי ד רי עה לא בש ,הדמה
וי שנאו סונקרוה תונחתל וי נזא הטהו םוי פמופ ףנאתה הזה רבדל .ה
-י נבמ םי ברו םי אמורה אבצ לכ תא ומע חקלו סולובוטסי ראב םחלהל אצי ו
רשא , ( ג י ורק רי ע לא אבו (בןאש־תי בו לחפ ךרד עסנ אוה .הי רוסב םתי רב
י כ ,עמש םשו ,השבי ה ךרדב הי לא םי אבשכ הדוהי ץרא לובג תי שאר םש
,הובג רה שארב רדהנו קזח רצבמ אוה ,ןוי רדנםכלא לא סולובוטסי רא טלמנ
-וטסי רא רחב טעמכ .רצבמה ןמ תדרל ץי רע לשומ ןושלב הדקפ וי לא חלשו
.ג ,ם ד ו ק ה ק ר פ ב ן י ע ,ה י נ מ ר א ך ל מ (*
• t . > ׳ס יל ופ ו  ת ק ס >;Sxa!>6-0( =
,ר נ י א ש , ת י ב ר ע ה ד ו י ה ם ו ק מ ב ף ל א ה ) א ור ק _ ה ת ע י ב ר ע ה ה מ ש י ,י א ר ו ק ת י נ ו י ב (
ג
.( ת ע מ ש נ
אכ
א ,ז ק ר פ ,א ר פ ס
אל י כ ,ותוארב לבא ;תאזה הדקפה רבד י רחא אלמלמ ושפנ תא ןפסל םולוב
ובל לע ורבד רשא ,וי בהוא תצעל ונזא תא הטה ,וי שנאב חור דוע המק
דרי ו ,םי רי דאה םי אמורה חכ י נפב דומעל לכוי אל שי א י כ ,רוכזלו ןנובתהל
ול האנ קדצב י כ ,ומצע לע תוכז דמללו וי נפל רבדל הברהו םוי פמופ לא
י נפל דומעל וי חא ותוא עבת רשאכו .הדוצמה לא בש ןכ־י רחאו ,הרשמה
בושו ,וטפשמ רשי לע ומע רבדו םעפה דוע רצבמה ןמ דרי ,םוי פמופ אסכ
םעפה דוע דרי ,דחפל הוקת ןי ב ,המעפנ חורבו .ורצע אל סוי פמופו אצי
בושו — ןוטלשה לכ תא ודי ב רוסמי י כ ,וי נפל ותנחת לי פהל סוי פמופ לא
סוי פמופלבא .ונמז י נפל ומצע תא רי קפה י כ ,הארתי לבל ,הדוצמה לא הלע
אלמל הדקפ ולבק ךלמה י רש י כ ותעדבו ,םי רצבמה תא בוזעל וי לע הוצ
לכל בותכל סולובוטםי רא תא ץלא ,ודי ב םי בותכה ךלמה י רבד י רחא קר
,תאזה הדקפה תא אלמ סולובוטסי רא .רצבמה ןמ תאצל וי לע תווצלו דחא
.םוי פמופב םחלהל ןנוכתהו םי לשורי לא בשו דאמ זגרתה לבא
,די מ וי רחא ףדרו המחלמל ןנוכתהל ןמז ול ןתנ אל סוי פמופ םלוא .ו
העי גה רשא ,(אתךרתמ תומ רבד־לע הרושבה עמשל חכ דוע ףי לחה י כ
המדאה םשו ,הדוהי ץרא י נמשמ םוקמ אוה ,וחי רי די ־לע ודמעב וי לא
םי נבא י רוצב םי מצופשכ ,םי אי צומ י רצה תא .י רצ םגו םי רמת הברה תלדגמ
םוי פמופןל הזה םוקמב .( ב ףרשה תא תומי צפה ךרד םי כשומו עזגה תי תחת תא
להבנ סולובוטסי רא .םי לשורי לא רהמו רקבב םי כשהו דחא הלי ל והנחמ םע
ותעד תא סי פהו םי נונחת וי לא רבדל ותארקל אצי ו סוי פמופ אוב רבדל
י רבד לכמ לבא .רי עה תא ודי ב רוסמל םגו בר ףסכ ול תתל וחי טבהב
ונאמ ףסכה תא אי בהל םוי ני בג חלשנשכ י כ .דחא ףא םק אל הלאה תי רבה
.רי עה לא וסי נכהל סולובוטסי רא י בהוא
י ע י ב ש ק ר פ
ר ת י ו ,פ י ש ד ק ה   י ש ד ק ל א ס נ כ נ ו ש ד ק מ ה   ת י ב ת א ש ב כ א ו ה ו ס ו י פ מ ו פ י ד י ב ה ר ס מ נ ם י ל ש ו ר י
.ה ד ו ה י ץ ר א ב ו י ש ע מ
רמשמ סולובוטסי רא לע םשו הזה רבךל דאמ ףצקתה סוי פמופ .א
.הי רעשב המחלמ אי בי ונממ רשא ,םוקמ ול רותל םי לשורי לא שגנ ןכ־י רחאו
תאו ,הלקנ־לע שבכהל ונתנ אל י כ ,תורוצבה רי עה תומוח תא האר אוה
. ם י א מ ו ר ל ב י ר   ש י א , ם י ט נ ו פ ך ל מ ,ס ת ד י ר ת מ (׳-
.״ ף ט ק ה י צ ע מ ף ט ו נ ה ף ר ש א ל א ו נ י א י ר צ ה ״ :ל א י ל מ ג ן ב ן ו ע מ ש ן ב ר י ר ב ד כ (
ב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
בכ
רבעמ ,תוקזח תודוצמ ףקמה תי בה־רה תאו המוחה י נפל הארונה םוהתה י פ
.ודי ב רי עה לופת רשאכ ,וי בי ואל שדח בגשמל הי הי י כ ,ןי בהו ,רצה קמעל
הבי רמ הצרפ הנהו ,ושפנב תוצע תי של סוי פמופ עדי אל בר ןמז .ב
תא עי שוהלו המחלמב תאצל ורמא סולובוטסי רא י בהוא י כ ,רי עה י בשוי ןי ב
,סוי פמופ י נפל רי עה י רעש תא חותפל וצר סונקרוה םולש י שנאו ,ךלמה
י סי סכט הארמל םעה תא זחא רשא דחפה י נפמ ,לודגו ךולה ךלה םרפסמו
תי בה־רה לא רוחא הגוסנ ,סולובוטסי רא תכ הפגנ רשאכ .םי רדאנה םי אמורה
דע בי ואה י נפב דומעל הננוכתהו רי עה םע ותוא רבחמה רשגה תא הפרשו
הרי גסהו רי עה לא םי אמורה תא הסי נכה הי נשה תכה םלוא .הי תוחכ תולכ
י רשמ דחא ,ןי סי פ תא רי עה לע די קפה םוי פמופו ךלמה ןומרא תא םדי ב
תונפ לכב בצמ־לי ח די מעה ןוסי פ .ואבצ שארב המש ותוא חלשו ,םילבחה
־תי בב רשא םי טי לפה תא םי רבדב וי לא ךושמל ונממ רצבנ רשאכו םי לשורי
,המחלמה י כרצ לכ תא תי בה־רה בי בס ןי כה ,תי רב םתא תורכלו שדקמה
םגו םהי תוצעב ותוא ולהנ סונקרוה י שנאו די ־קזחב םוקמה לא עי קבה ןעמל
.םי שעמב ול ורזע
י שנאו ,ולכ קמעה תאו ןופצ דצל ץי רחה תא םותסל הוצ סוי פמופ .ג
,ללחה תא אלמל הי ה השק לבא .וצפחל שורדה רמחה לכ תא ואי בה ולי ח
לכב הכאלמה י שוע תא ורצע המוחה לעמ םי דוהי הו ,דאמ קמע הי ה י כ
אלול ,םלמע תא םי לשהל םי אמורה י די ב הלע אל טעמכו .םהי תוחכ י צמאמ
הכאלמ לכמ םי רהזנ םי דוהי ה םהב רשא ,תותבשה י דעומ תא סוי פמופ רמש
ענמו הללוסה תא הלאה םי מי ב הי בגהל הוצו ,םהי הלא תדובע י קח י פ־לע
םהי תושפנ לע רומשל קר י כ ,םי דוהי ה לע הפונת־תמחלמל תאצל וי שנא תא
םי לדגמ תולעהל .דוצ סוי פמופו קמעה י פ םתסנ הנהו .תבשה םוי ב םי מחלנ םה
שי ערהל הסנו רוצמ תואבומה המחלמה תונוכמ תא בי רקהו הללוסה לע םי הובג
םי דמועה םי דוהי ה תא תוארטסי לבה ושרג רשא י רחא תי בה־רה תומוח תא
םלדגב םי אלפנה ,הזה םוקמב תי בה־רה י לדגמ לבא .המוחה לע ןטשל ול
.בר ןמז דמעמ וקי זחה ,םרדהבו
םי רצה םי אמורה תא ואצמ רשא ׳תוברה תוערהו תואלתה תעשב .ד
םלבס־חכו םחור־ץמאל םמותשהו םי דוהי ה י כרדל סוי פמופ ןנובתה ,רי עה לע
םי צח ןי ב םכלהתהב םהי הלא תדובעמ ופרה אל י כ ,וי ני עב אלפנ לכ לעו
תונברק ולעה םי רבעמ המלש החונמ רי עב הטלש ולאכ .עלק־י נבאו םי פפועמ
לכל םי הלאה תדובע י גהנמ רתי ו תולי בטה לכ ושענו ומוי ב םוי רבד די מתה
םי נהכה וקי ספה אל תי בה־רה שבכנ ובש םוי ה םצעב םגו .םהי קודקדו םהי טרפ
שדחב י כ .חבזמה י נפל וגרהנ י כ ףא ,םי הלאה תדובעל קחכ םוי ה תונברק תא
עוקבלו םי לדגמה דחא סורהל י שקב םי אמורה י די ב הלע רוצמל י שי לשה
גכ
ז—ה ,ז ק ר פ ,א ר פ ס
סוי לןךי ק סוטסופ הי ה המוחה לע תולעל י בל ואלמ רשא ןושארה .תי בה־רהב
םהמ דחא לכ י רחאו ,םי י בפו םוי ףופ תואמ י רש י נש ולע וי רחאו (א .דלוס ןב
[םי דוהי ה ןמ1 הלא תא ותי מהו חור לכמ תי בה־רה תא ופי קהו ודודג י שנא ולע
.המ־ןמז םשפנ לע םדמע י רחא — הלא תאו לכי הה לא םתסונמ תעב
תופולש תוברחב םהי לע םי לוע םי בי ואה תא ואר םי נהכה ןמ םי ברו .מ
םי קרוז סה דועבו .םהי הלא תא דובעל םדמע לע וראשנו םהי נפמ ותח אלו
תדובע י כ ,םהי חבז לע וטחשנ תרטקה השעמ תא םי נקתמו ןברקה םד תא
םי מקה םהי חא ברחב וגרהנ םי בר .םשפנ תלצהל םהי ני עב המדק םי הלאה
ואצי םתצקמו .םי לדגמה י שארמ םמצע תא ולי פה רפטמ־ןי אל םי ברו םהי לע
םי דוהי ה ןמ .םי י ח ופרשנו המוחל בי בסמ שא וחלשו תונערפה הארמל םתעדמ
לודג ךא ,םי ללח םי טעמ קר ולפנ םי אמורהמו ,שי א ףלא רשע־םי נש וגרהנ
.םי עצפנה רפסמ הי ה םהמ
שפנ דע ןוסא םוש עגג אל הלאה תוארונה תורצה םצעב םלוא .ו
י י נב םע דחי סנכנ םוי פמופ י כ .םירז י די ב שדקה ןוי בח לולח השעמכ םעה
הארו ,דבלב לודגה ןהכל אובל רתמ הי ה המשש ,םוקמל לכי הה לא ותי ול
תאו םי כסנה י לכ תאו ןחלשה תאו הרונמה תא ,םי נפלו י נפל שדקמה תא
ףסכ רצוא תא םגו םי רובצה תרטקה י מס תאו ,רוהט בהז םלכ ,תרטקה י לכ
רתי ב אל םגו רצואב ודי תא חלש אל אוה .רככ םי פלאל עי גה רשא ,שדקה
תא רהטל לכי הה י תרשמ לע הוצ תי בה־רה שובכ םוי תרחמלו ,שדקה י לכ
,לודג ןהכל םונקרוה תא םי קה אוה .קחכ תונברקה תא תולעהלו שדקמה
רוצמה תעשב וי תווצמ תא ןוצרב אלמל רכמתה רשא לע הבוט ול ורי כהב
אובל י שקב רשאכ ,םולובוטסי רא י רחאמ ץראה םעמ םי בר בל די סה םגו
ךושמל ,םכחמ אבצ־רש השעמ םוי פמופ השע הזה רבדה רובעב .ותרזעל
םולובוטסי רא ןתוח שפתנ םי י ובשה ןי ב .הארי מ אלו הבהאמ םעה בל תא וי לא
ןזרגב המחלמה י בי ח י שאר תא תורכל הוצ סוי פמופ .( ב ודוד םג הי ה רשא
םגו ,תורקי תונתמ ןתנ ,המחלמב םתרובג תא וארה רשא ,וי רבחלו סוטסופלו
.םי לשורי לעו ץראה לע סמ םש
ושבכ רשא ,הי רוס־תלי ח י רע תא םג םי דוהי ה לובגמ ערק אוה .ז
םי דוהי ה תא רגסו םי אמורה בי צנ תדקפ תחת ןתוא םשו ,המחלמב םי נפל
,םי דוהי ה י די ב הסרהנש ,רדג תא שדחמ הנב אוה .דבל םתלחנ תולובגב
ליעמ םג ררחש אוה .םי ררחשמה וי דבע דחא ,י רדגה םוי רטי מי דל ותבהאמ
.א מ ו ר ב ע ו ד י ה ר ו ט ט ק י ד ה א ו ה ה ל ו פ ( י
.( ד ,ה , ד -י ת ו י נ ו מ ד ק ) ם ו ל ש ב א ה י ה ו מ ש ( ב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דכ
־תי בו ( א אתי סוס תא :ןסרהל וקי פסה אלש ,ץראה ךותב םי רעה תא םי דוהי ה
תאו ( ה דודשא תאו השרמ תאו ( ד הנבל תאו ןורמש תאו (גלחפ תאו ( ב ןאש
הארקנ רשא רי על םגו ראדלו הזעל :םי ה תפש י רעל השע הככו .הםותרא
ךלמה י די ־לע רדהו ראפברב שדחמ התנבנ ק־י רחאו ןוטרטס לדגמ הנושארב
סוי פמומ בי שה הלאה םי רעה לכ תא (י י רסי ק :שדח םשב הארקנו םודרוה
תאזה תובי צנה תא .תי רוסה תובי צנה לע ןתוא חפסו ןהב םי נכושה םי בשותל
סורוקםל ןתנ תרפ רהנ ןי בו םי רצמ ןי ב דשא ץראה לכו הדוהי ץרא םע
אמור לא עוסנל רהמ ןכ־י רחאו .תונוי גל י נש ודי ב די קפהו ןהי לע תווצל
י תש י כ ,ותחפשמ םע םולובוטסי רא תא י בשב ותא ךי לוהו הןקי לי ק ץרא ךרד
ךרדב טתוי הב טלמנ ,סורדנסכלא ,םי נבה דחאו .ול וי ה םי נב י נשו תונב
.דחי וי תוי חא םע אמור לא לבוה י נשה ןבה םונגי טגאו
י נ י מ ש ק ר פ
י י י   *ע .ד ה ה ל ב א , ס ו נ ק ר ו ה ם ע ם ח ל נ ס ו י פ מ ו פ י ב ש מ ט ל מ נ ה ס ו ל ו ב ו ט ם י ר א ן ב ם ו ר ד נ ס נ ל א
, א ב * ו י ל א ף ס א ו א מ ו ר מ ס ו ל ו ב ו ט ס י ר א ח ר ב ן נ   י ר ח א , ם י ר צ ב מ ה ת א ו ד י ב ר ס מ ו ס וי ^י ל *
. ו ת י ס מ ס ו ס ר ק ו ס ו י נ י ב ג י מ ע מ ר ת י ו . א מ ו ר י א ב ש ו ה ו ם י א מ ו ר ה י י יב ח צ נ ך א
דע עי גהל ונממ רצבנ ךא ,ברע ץראב סורוקם ץרפ םהה םי מי ב .א
האלח י כ ףא ,בי בסמ ץראה לכ תא םי רחה אוה .םי כרדה י שק י נפמ עלסמ
חלשו הרצב ול רזע םונקרוהו בערב הנעתה ואבצ לי ח :ותוא האצמ השק
טולש־שי א אוה סורטפי טנא י כ ,עדי םורוקםו .סורטפי טנא י די ב הדי צ וי לא
ץק םי שי אוהו ,ףסכ ול םלשי י כ ,ומע רבדל וי לא ותוא חלשו תתרחל
סודוקם בזע תאז י רחאו ,רככ תואמ שלש םלשל הצרתה י ברעה .המחלמל
.ברע ץרא תא ולי ח םע
ףסא ,םוי פמופ י בשמ טלמנ רשא ,סולובוטסי דא ןב םורדנםכלאו .ב
םש טעמכו הדוהי ץרא לכב רבע י כ ,םונקרוהל קי צהו לודג לי ח םימל ץקמ
ווא שדחמ תונבלו םי לשורי לא תשגל ובל תא ברע רבכ י כ ,ונוטלשל ץק
.**Ixno(: ׳ ס י פ ה :ת י נ ו י ב (י•
. 1 toX:&&E xo( ס י ל י פ ו ת ק ס ,:>•
.UeXka ׳  י !? (•
. ' a /Id[j.ve1׳יינמ ! :ת י נ ו י ב (*
. "ACfoto? ,ס ו ט 1ז » :ת י נ ו י ב ( י
. ץ ר ס י ק י מ ל ש ו   .- ד ו מ ל ת ב ו י ר ס י ק י ל ב ב ד ו מ ל ת ב ה מ ש .ה י ר ס י ק 0
ה כ ה —ג ,ח ק ר מ ,8 ר פ a
הי רוס ץרא לא חלשנ דשא ,םוי ני בג ךא .סוי פמופ י די ב הסרהנ רשא ,התמוח
תארקל אצי ,תובר תומחלמב וחכ תא הארה רבכו סורוקס תרשמ תא תשרל
וי ה רשא דע ואבצ רפסמ תא הברהו וי נפמ ארי סורדנםכלאו .םורדנסכלא
הנבו ץראה י זעמ תא רצב פגו ,םי בכור תואמ שמחו םי לגר םי פלא תרשע ול
.ברע י דה לומ דשא ,(א רוכמו הי נקרוהו ןוי רדגסכלא תמוח תא
עסנו סוי גוטנא סוקרמ י די ב ואבצ קלח חא וי נפל חלש םוי ני בג .ג
םי דוהי ה אבצ רתי ו םורטפי טנאל רשא לי חה י רוחב םגו ,ולי ח לכ םע וי רחא
םוי נוטנא םוקרמל דשא םיללחה י רש םע ורבחתה סואלותי פו ן י למ םשארבו
סוי ני בג םג אב רצק ןמז רובעכו ,המחלמל סורדנסכלא תארקל דתי ואצי ו
הנחמל וי אנוש תואבצ ורבחתי דשא דע המהמתה אל םורדנסכלאו .ואבצ םע
והוקי בדה רשאכ םי לשורי תברקב אצמנ רבכו םהי נפמ רוחא גוסנו ,דחא
םי פלא תשש ול ודבא הזה ברקב .המחלמ םתא תורגתהל והוצלאו םי בי ואה
הי בשב וחקלנ םי פלא תשלשו ברחב ולפנ םי פלא תשלש י כ ,ואבצ י שנאמ
.ןוי רדנסכלא רצבמ לא םודנסכלא טלמנ םי ראשנה םעו
י נפל םי נוח םי דוהי המ םי בר אצמו ןוי דדנםכלא לע הלע סוי ני בג .ד
תא רי בעהל םחי טבהו ברקה י נפל םולש םתא רבדל הסנ אוה .רצב&ד
רגס םי ראשנה תאו ,םהמ םי בר תי מה ,רסומ תחקל וצר אל רשאכו ,םתמשא
אבצה רש וי רבח לכמ לי ח תושעל אי לפה תאזה המחלמב .הדוצמה ךותב
מלועמ לבא ,תומחלמה לכב ותרובג תא הארה םנמא רשא ,םוי נוטנא סוקדמ
תא שובכל אבצ רי אשה סוי ני בג .םעפה והשעמכ תולודג תושעל הברה אל
י די ב! דוע וברחנ אל רשא םי רעב םי רדס םי קהל אצי ומצעב אוהו ,רצבמה
־תי ב׳ םי דעה ובשונ ותוצמב .תוברחנה םי רעה תא שדחמ תונבלו זםי דוהי ה
אלבגו םי רוראו השרמו הי פרו הנבי ו (בהלגולופאו ןודי תנאו ןורמשו ןאש
ןהי לא ורהנ םי נושארה ןהי בשוי ו תובר םי רע דועו דודשאו (אלמג א״נ)
.םי רבעמ ןוצרב
קזחו ןוי רדנסכלא לא םוי ני בג בש הלאה םי רבדה תא ומי קה י רחאו .ה
שקבל םי רי צ וי לא חלשו ותוקתמ םורדנסכלא שאונ י כ דע ,רוצמה תא
,רוכמ תאו הי נקדוה תא ,םי ראשנה םי רצבמה תא וי לא רי גסהו הני נח ונממ
םוי ני בג סרה הלאה םי רצבמה לכ תא .ןוי רדנסכלא תא םג ודי ב רסמ ןכ־י רחאז
לא האב אי ה י כ .השדח המחלמ םשמ ץורפת לבל ,סורדנםכלא םא תצעב
.אמורב םי י ובשה הי נב רתי ו הלעב םולשל הדחפב ,םי רבדב וסי פל םוי ני בג
תרמשמ תא וי לע ןתנו ־םי לשורי לא סונקרוה תא םוי ני בג בי שה ןכ־י רחאו
.Ma>)(7.׳05p>; ׳ם י ר י כ מ :ת י נ ו י ב ( ״
. ף ו ג ר ו ו —ח ת ע ה י נ ו ל ו פ א . ן ו ס ר ס ס ל ד ג מ ן י כ ו ו פ י ן י ב ם י ר ע ה י ת ש ( נ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
וב
טעה לב תא קלח אוה .םעה י בוטל רסמ ןוטלשה י קסע רתי תאו שדקמה־תי ב
יבב תאו רדגב י נשה תאו םי לשורי ב םי קה דחאה תא .םי ני ד־י תב השמחל
בשחנ י עי ברה ךלפה לעו ,אתמחב רשא ןי דה־תי ב תחת םש י שי לשה דלפה
םי דוהי הו .לי לגב רשא רי עה ( א י דופצ המקוה י שי מחה ךלפה שארבו וחי די לבח!
.(ב םהי חא י בוט םתוא ולהני האלהו םוי המו ,די חי ה ןוטלשמ ודפנ י כ ,וחמש
,סולובוטםי רא י די ־לע ץראב תושדח תומוהמ ומק רצק ןמז רובעכ .ו
־תואתמ - הלא ,וי לא וולנ מי בר םי דוהי ו דרמל ארקו אמורמ חרב רשא
הסנו ץי רדנסכלא תא שבכ הנושארב .וי לא הנשי ה םתבהאמ - הלאו הכפהמ
המחלמל םוי ני בג וי לע חלש י כ ,ול עדו נ רשאכ לבא ,הי תומוח תא תונבל
לא הנפו םשמ תולעל רהמ ,סי עוךסלו סוי נוטנאלו הני סי סל רשא אבצה תא
קר ומע להנו ,המחלמל חלצ אל רשא ,ןומהה תא וי לעמ חלש אוה .רוכמ
םג הי ה סללכבו .שיא םי פלא תנומש רפסמב םי עזמה אבצה י שנא תא
םי אמורה .שיא ףלא םע וי לא רבע רשא ,םי לשורי ב אבצה־ןגס םואלותי פ
הרובגב ומחלנ סולובוטסי רא י שנא ,םתא וחגנתהו םי דוהי ה י רחא ופדר
הי פלא תשמחו םי אמורה םתוא וצחל ןכ־י רחא לבא ,בר ןמז דמעמ וקי זחהו
םולובוטסי ראו םי ראשנה ףלאו תחא העבג לא ודרש םי פלאו ברחב ולפג םהמ
ךלמה ןל םשו .רוכמ לא ורהמו םי אמורה תוכרעמ ןי ב ךרד םהל ועקב םשארב
טא ,שדח לי ח ףוסאל ודי ב חי לצי דוע י כ ,הרקו תוברחה ןי ב דחא הלי ל
רשאכ .םודהה רצבמה תא טעמ קזח טגו ,המחלמהמ שפנהל םי אמורה ול ונתי
דמעו וי תוחכמ הלעמל האלפנ הרובגב םתא םחלג םי אמורה וי לע ולפנתה
חרב רשא ,ונב םונגי טנא םע דחי י בשב לפנ ןכ־י רחאו םי מי י נש םהי נפב
דוע ותוא חלש סוי ני בגו םי תשחנב רוסא סוי ני בג לא אבוהו ,אמורמ ומע דחי
לא החלש וי נב תאו אמורב ותוא הרצע םי נקזה תצעומו .אמור לא םעפה
הזה רבדה תא חי טבה י כ ,בתכמב םוי ני בג עי דוה רשא י רחא ,הדוהי ץרא
.ודי ב ורסמנש תודוצמה רכשב םולובוטםי רא תשאל
ול דמע הנהו ,םי תרפה לע המחלמל תאצל ובלב רמא סוי ני בגו .ז
םונקרוהו םי רצמ ץרא לא דרי ו תרפ רהנמ בש ונעמלו , ( ג ןטשל י מלת
אי בה םורטפי טנא י כ ,הזה המחלמה־עסמב ול בי טי הל וברה םורטפי טנאו
מי רצמ י דוהי תא התפ תאז־דבלמו דזע־לי ח םגו םחלו קשנ־י לכו ףסכ ול
ש י ו . ן י ר ו פ צ :י פ ל ש ו ר י ב , י ל ב ב ה ד ו מ ל ת ה י פ   ל ע :ה ט ו ה ר ה ה ר ו צ נ ש מ ת ש פ י נ א (•י
. 1 > ;,Ee1r<sa>pיר ופ פ ם :ת י ג ו י נ .ם י ר ו ם צ ח ס ר ג ם נ
.( ם ע ה י ב ו ט ן ו ם ^ש ) ״ ה י ט ר ק ו ט ס י ר א , :ר ו ק מ ב ( נ
פ י :ז פ ו ר ה ו ם ע ה י ד י   ל ע ש ד נ ר ש א ,ם י ר צ מ ך ל פ ( ם ן נ ל וא ) ר ש ע   ד ח א ה י פ ל ת ל ה נ י כ ה (
נ
. ו א ס כ ל ו ב י ש ה ל ם ו י נ י ב ג י ד י ת א ו א ל מ
זכ
מ —ח ,ח ק ר פ ,א ר פ כ
הרבע הנה לבא ,סוי ני בגל רוזעל ( א ןי ס רי עה תברקב רבעמה לע םי רמושמ
ןב םורדנסכלא םגו ,הנממ םוי ני בג תאצב הי רוס ץרא לכב דרמ חור
תא רעבל ובלב רמאו דאמ לודג לי ח ול ףסאו שדחמ םמוקתה םולובוטסי רא
ץרא לא בושל סוי גי בג רה!? תוכובמה רבד עמשל .ץראה ןמ םי אמורה לכ
תא וי נפל חלשו וי נפמ ארי ,סורדנסכלא השעמ ול עדונ רשאכו ,הי רום
.ודי ב הלע רבדהו ,סורדנםכלא י רחאמ םי דרומה קלח בל תוטהל םורטפי טבא
תורגתהל רמג סוי ני בגו שי א ףלא םי שלש סורדנסכלאל וראשנ תאז לכ י רחאו
םי בי ואה י נש ושגפנשכו .ותארקל ואצי םי דוהי הו ברקל אצי ו ,המחלמ וב
וצופנ םתי ראשו ברחב םי דוהי ה ןמ םי פלא תרשע ולפנ ( ב רובת רה די ־לע
סורטפי טנא ןוצרכ הני דמה תא רדםו םי לשורי לא אב סוי ני בגו .חור לכל
תךךתמ תא רתסב י שפחל חלשו המחלמב םתוא הכהו םי טבנה לע הלע םשמו
י כ ,העומש ץי פה אבצה הנחמבו ,םי תרפה ץראמ וטלמנ רשא ,ןםרוא תאז
.ותעדמ אלש מי שנאה וחרב
לא אבו הי רוסב ותרשמ תא םוסי ק שרי הלאה םי רבדה י רחאו .ח
,םי לשורי ב שדקמה־תי ב תא זזב סי תרפה לע המחלמל סוסרק תאצב .ץראה
רתי לכ תאו ,םוי פמופ םהב עגנ אל רשא ,רככה םי פלא תא ונממ ואי צוהב
ץאו .דחי ומע ואבצו אוה ,המחלמב הפסנ תרפ רהנ תא רבע רשאכו .בהזה
.הזב רבדל םוקמה ה&
לבא ,הי רוס ץרא לע טושפל םי תרפה ורהמ םוםרק תלפמ י רחא .ס
.םשמ םתוא שרג ,(הירוס) תובי צנה לובג לא םי תרפה ברחמ טלמנש ,סויסן?
(גי כי דט תא שבכו הדוהי ץרא לע תולעל רהמ ץראה תא וטי קשה י רחאו
רשא ,סואלותי פ תא תי מה םגו םי דבעל םי דוהי ה הי בשוי מ ףלא םישלש רכמו
הי ה הזה חצרה השעמבו .םולובוטסי רא י בהוא םע דחי םי אמורב די םי רה
המשו ברעב הבושח החפשממ השא אשנ םורטפי טנא .םוי סקל ץעוי םורספי טנא
הי ה רשא ,סודרוה תאו לאצפ תא ,םי נב העברא ול הדלי אי הו ,סור9ק
אי ה ,תחא תב דועו (י ארורפ תאו ףסוי תא םהי רחאו ,ךלמל ןכ־י רחא
ר ב ח מ ה ד ג מ ה ל ע »ב כ ום ה ר יע ה ,( Pelusium) ן וי ם ול פ ל ש י ר ב ע ה ם ש ה א וה ן יס (»
.( זא וס ר צ מ וש ה ע ) ה י ר וס ל א ם יר צ מ ח א
.
,
ltapupi ov ,ןויר וב ט יא : ת י נ וי ב ( נ
ב ר .a6( j? י א י ל •!Xaf11 :ת י מ י ב ה מ ש .ח זה ר פ ס יב ם ימ ע פ ה מ כ ה ר כ זנש ,ל י ל ג ב ר יע ( י
ם ת ס וא ( א י נ י נ וא ) ה י נ ו נ   ל ד ג מ ת י ד ומ ל ת ה ת ור פ ס ב ת א ר ק נה ר יע ה א יה ש ,ם יב ש וח ס יר ק זמ ה •
  ת י ב ו א ח ר י   ת י ב א יה י כ ,ם י ר מ וא ש יו .( ן יל ק ם ג ו — ,ץ א ר ב ל א ר ש י יר ק וח מ ) א ל ד ג מ ,ל ד ג »
.( ר א י וב י נ ) ח י ר *
.>J>sp<bpa? .ס ר 1ר פ ת י נ וי ב ( י
ם י ד ו ה י ה ה ם ח ל ם ת ו ד ל ו ח
ח כ
תומוקמה לכב הי פי קתה בל תא וי לא סודטפי טנא הטה רשא י רחאו . ( א תי מל»
ותאצבו .ותחפשמ םע ןתחתה י כ ,ברע ךלמ תא וי לא ךשמ ,תונתמבו הבהאב
ןכ־י רחא .ונב תא ודי ־לע די קפהל וי לא חלש סולובוטםי רא לע המחלמל
רהנ לא בשו ,החונמב תבשלו תי רב תורכל םורדנסכלא תא טג סוי םק חי רכה
.רחא םוקמב רבדנ הז לעו ,ודבעל םי תרפה תא תת י לבל תרפ
י ע י ש ת ק ר פ
. ן ו י פ י צ ס י מ י נ ס ו ר ד נ ס כ ל א ו נ ב ו ס ו י פ מ ו פ י ב ה ו א י ר י נ ג ר ה נ ס ו ל ו ב ו ם ס י ר א
, ה ם ח ל מ נ ת ד ר ח מ ל ו ר ז ע נ ו ת ר ו ב ג ת א ה א ר ה ו ר ז י צ ם ע ד ס ה ל מ ג ס ו ר ט פ י ס ג *
(גרזי צו ןוי םי ל רבעמ ( ב הצעומה י שנאו סוי פמופ וחרב רשאכו .*
ןתנו ורסאממ סולובוטסי ראל רורד ארק ,ןוטלשה תא שפתו אמור תא שבנ
שי אה י די ־לע י כ ותווקב ,הי רוס לא ןוזפחב ותוא חלשו תונוי גל י נש ודי ב
,בי בסמ רשא תוצראה לכו הדוהי ץרא ,הני דמה י בשוי בל תא ךושמי הזה
תוקת תא השי בוהו הבוטה סולובוטסי רא תבשחמ תא הרפה םדא תאנק לבא
םי מי ו ,םוי פמופ י בהוא ול ושי גה רשא ,לערב סולובוטםי רא תמוה י ב .רזי צ
דע מדמשמל שבדב הנפצנ ותפוג י כ .וי תובא ץראב רבקהל הכז אל םי בר
.םי כלמה תומצע ןי ב רבקהל םי דוהי ה לא םוי נוטנא י די ב החלשנ רשא
רי עב ןזרגב ושאר תא זי תה ( ד ןוי פי צם י כ ,תמ םורדגסכלא ונב םג .כ
רשא קזנה רבדב ןי ד־תי בל ותוא עבת רשא י רחא ,סוי פמופ תוצמב הי כוי טנא
לשמ רשא ,י אני מ ןב י מלת וי לא ףסא סורדנםכלא י חא תאו .טי אמורל ללוע
םאי בהל ןולקשא לא ןוי פי לי פ ונב תא חלש י כ ,ןונבלה י דהב סי קלכ ץראב
אי בהו םמא י די מ הקזחב וי תוי חא י תש תאו םונגי טנא תא אי צוה אוהו וי לא
רבדה ללגבו השאל התוא חקלו תונבה תחאב קשח ןוי פי לי פ .וי בא לא םתוא
י רחא השאל הרדנסכלא תא אשנ י מלתו .וי בא י די ב ןכ־י רחא גרהנ הזה
.הי חאלו התוחאל בר דסח ךשמ הלאה םי אושנה י לגרלו ,ונב תא ותי מה
רשאכ .ותוא תרשו רזי צ לא םורטפי טנא רבע סוי פמופ תומ י רחאו .ג
.SaXwjj.7] ׳י מ י י ס ת י נ ו י ב .י א ר ק מ ה ם ש ב ש מ ת ש מ י נ א ( »
. א מ ו ר י כ י י ד נ ד מ ע ו ד י .ר ש ע מ ה .ט נ ס ה ( ב
״ ר ס י ק , ץ נ ו ו נ י ב ל י ד ב ה ל י ד נ ,ת י א מ ו ר ה ה ר ו צ נ ש מ ת ש מ י נ א ו . ר ס י ק :ת י נ ו י נ 0
•ל ש ו מ ]נו0נ
, ה י ר ו ס נ נ י צ נ ז א ה י ה , ס ו י פ מ ו פ ן ת ו ח ,ן ו י פ י צ ס ס ו ל ז מ ( י
טכ
ה —ד , ם ק ר פ ,א ר פ ס
רבעמ די ־לע רצענו ( א םי רצמ ץרא לא ואבצ תא סומגרפ שי א תדרתמ ךי לוה
ותי רבב םי נמאנה םי ברעה בל תא םורטפי טנא הטה ,ןולקשאב המהמתהו ןי ם
אבצ י שנא םי פלא תשלש םע ועי שוהל וי לא אב אוה םגו ותרזעל תאצל
י די תא קזחל הטה הי רום י פי קת בל תא ףאו ,םי דוהי ה לי חמ םי ני זמ
םהי רחאו ,(בוכי למל תאו ןונבלב בשוי ה י מלת תא וי לא ךשמ י כ ,םי אמורה
אי בהש ,ברה םי רזועה לי ח הארמלו .המחלמל ןדי תא ןוצרב םי רעה לכ ונתנ
ול ונתנ אל רשאכו ,ןי ס רבעמ לא רהמו זע תדרתמ רזאתה ,םורטפי טנא ול
ול השע תאזה רי עה לע המחלמב .רוצמ הי לע םש ,רובעל רי עה י נב
וי לע לטנ רשא המוחה קלח תא עי קבהל רהמ י כ ,םי רובגב םש םורטפי טנא
.ואבצ י שנא םע רי עה ךות לא ןושאר ץפקו ושבכל
תא וי נפב ורגס םוקמה תא תדרתמ רבע רשאכו .ןי ס הלפנ הככ .ד
לבא .םי רצמ י דוהי וי ה םהו ,(גוי נוח םשב הנכמה ץראה י בשוי ךרדה
י כ ,דבלב וז אלו — ואבצ י נפב ובצי תי לבל םתותפל חי לצה םורטפי טנא
י בשוי םג ורגתה אל ןכ־לעו ,וי כרצ לכ לי חל קי פסהל םבל תא םג הטה
קי פסה אוהו .תדרתמ אבצ לע ןוצרב וולנ םא־י כ ,םי אמורב המחלמ ( ד *ןב
םשב ארקנה םוקמב םי רצמה תי ראש םע םחלהל אצי ו התלדה תא רובעל
,הלודג הרצב י נמי ה אבצה ףגא לכ אצמנ הכרעמה תעב .״םי דוהי ה הנחמ״
דמע אוה י כ .רהנה תפש דצמ בי ואה תא ופי קהב הערמ ולי צה םורטפי טנאו
ודגנל םי דמועה םי רצה לע רבגתהל קי פסה רבכו י לאמשה ףגאה שארב
םי בר םהב תי מהו תדרתמ י רחא םי פדורה לע רוחאמ לפנתה ןכ־י רחאו
ואבצ לכמו .םנחמ תא םג שובכל ודי ב הלע רשא דע ,דאמ קי צה םי ראשנלו
תעב שי א תואמ הנומש תדרתמל ודבא תאז תמעלו שי א םי נומש קר ולפנ
רבכ י כ ףא ,רצמה ןמ תדדתמ ץלחנ הככ .בי ואה י נפל ףרע הנפ רשא
י די ושע רשא תורובגה לע רזי צ י נפל די עה האנק י לבו ,הוקתמ טעמכ שאונ
.מורטפי טנא
קזח הזבו ,הבוט הוקת ול ןתנו סורטפי טנאל תודוהל הברה רזי צו .ה
סורטפי טנא הארה תומחלמה לכבו וי לע ושפנ תא ףרחל והרי עהו ותי רבב ותוא
ותרובג תותוא וסכ רשא דע ,םי בר םי עצפ עצפנ םגו לודגה ובל ץמא תא
םי רצמ ץראב םי רדסה תאו החונמה תא רזי צ םי קה רשאכו .ורשב לכ תא
. ה י ר ד נ ס כ ל א ב ר ו צ מ ב א צ מ נ ה ר ז י צ ת א ל י צ ה ל (יי
. ה י ר ו ס ל ו ב ג ב ו ב ש י ת ה ר ש א ,ם י ב ר ע ה י ל ש ו מ מ ד ח א .'[6.\^\1ץ 0^ ׳ס ו כ י ל ב מ נ :ת י נ ו י ב (=
, ל י ע ל ץ ע ) ו י נ ו ח ם ש ב ש י ת ת ש ,( ה ק י ת ע ה ןש צ ץ ר א ב ) ם י ר צ מ ר ו א י ה צ ק ב ם ו ק מ (
נ
. ם י ד ו ה י ו י ה ו י ב ש ו י ב ר ו ,ו מ ש ל ע א ר ק נ ו ( א ק ר פ
.( ס י פ מ מ ) י פ נ מ ,ף ימ ו א ( י
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ל
ותוא השעו י אמור חרזא טפשמ סורטסי טנאל ןתנ הי רוס ץרא לא הלעו
דע ,ליכ י ני על הבהאב ושאר תא אשנו בר דובכ ותוא דבכו ץראב י שפח
הנודכה טפשמ תא םג רזי צ םי קה סורטפי טנא י די ־לעו .וב םי בר ואנק רשא
.םונקרוה י די ב הלודגה
י ר י ש ע ק ר פ
  ר ש ל ל א צ פ ת א ם י ק ה ם ו ר ט פ י ס נ א .ה ד ו ה י ב ג י ה נ מ ל ם ו ר ט פ י ט נ א ת א ם י ק ה •ו ז י *
  ת י ב ל ס ו ד ד ו ה ע ב ת נ ר צ ק ן מ ז ץ ק ל . ל י ל ג ב ב י צ נ ל ס ו ד ר ו ה ת א ו ם י ל ש ו ר י ב א ב צ
. ס ו ק ר ו ם ש ר י ו ת ר &פ ת א ו ס ו ס ב ת ו ת י ח ש ב ל פ נ ד ז י צ ס ו ט ס ק ס .ט פ ש מ ה מ י צ נ ו ן י ד
אלש רזעו דזי צ לא סולובוטסי רא ןב סונגי טנא םנ אב םהה םי מי ב .א
תקעצ םי רהל וי לע הי ה רשא תחת י כ ,סורספי טנא דובכ תא לדגל ונוצרב
,םוי פמופ ןי בו וני ב םי כוסכסה י לגרל לערב תמוה רשא ,וי בא תומ לע רבש
תא ללחל י לבמ וי חאל ןוי פי צס השע רשא העשרה לע ןנואתהל סג ןכו
סונקרוה לע הבוח דמלל אב — האנשו האנק י רבדב םי מחרה תושקב
,םהי תובא תלחנמ וי תוי חא םע ותוא םשרגב קח לכ ורפה רשא ,סורטפי טגאו
הרזע םחלשב םגו ,םנודז תואגב םעה תא ץוערל םי ברמ םה י כ ,םהי לע ןעטו
הזב וצרו ותוא םתארי מ םא־י כ ,הבהאמ תאז ושע אל םי רצמ לא רזי צל
.סוי פמופל םתבהא תא וחי בשהלו ומע תונשי ה םהי תובי רמ רכז תא תוחמל
וי עצפ תא הארהו וי לעמ וי דגב תא סורטפי טנא ערק הלאה םי רבדל .ב
שי רחי םא םג י כ ,רזי צל ותנומאו ותבהא לע רבדל ול רתומל י כ ,ארקו
וי ני עב האלפנ י כ ,רמא הז םע דחי ו .ורשב י מד לוק קעצי ןה ,וי פ ומל
םי אמורה דבעו םי אמורה ררוצ שי א ןב אוה רשא ,הז סונגי טנא י נפ תוזע
דועו ,הבי רמ תבהאו םי צרפ חור ,וי בא תודמ וקבד וב םגו ,םהי גפמ חרובה
אצמל .רוקמו םי אמורה לשומ י נזאב םי רחא לע הבך אי צוהל הסנמ אוה
שרוד וני א םעפה םגו ,םי י חב ראשנ י כ חומשל וי לע רשא תחת האנה־תבוט
ןי ב תובי רמ םי קהל םא־י כ ,קוצממו רוסחממ טלמהל הלשממב וקלח תא
.הללקל םהל םי אמורה י דסח תא ךופהלו םי דוהי ה
י ואר סונקרוה י כ ,וטפשמ אי צוה הלאה םי רבדה תא רזי צ עומשכ .ג
םורטפי טנא .וי ני עב בוטכ הרשמב ריחבל סורטפי טנאל ןתנו הלודג הגהכל רתוי
ץרא לכב (סופורטי פא) להנמל םקוהו ןתונה י די ב הנתמה תדמ תא רסמ
תשרפ תאו .הסורהה םי לשורי תמוח תא תונבל תושר לבק םגו הדוהי
דעל תוי הל ןוי לוטי פקה שדקמב חול לע תורחל רזי צ !דוצ תאזה הלדגה
.תובוטה וי תולעמ ןודכזלו סודטפי טנא תקדצ
אל ו—ד ,י ק ר פ ,א ר פ ס
,הדוהי ץרא לא בשו הי רוסמ ותאצב רזי צ תא חלש םורטפי טנאו .י
,סוי פמופ י די ב הסרהנ רשא ,םי לשורי תמוח תא תונבל התי ה והשעמ תי שארו
םדא לכ לע ותמי א תא לי טה י כ ,המוהמה תא טי קשהו ץראב רבע ןכ־י רחאו
החונמבו רשעב וי חי סונקרוה תבוט י שרוד י כ ,תעדל הבוט הצע ול ןתנ םגו
י רבדל עמשי רשא שי אה לבא .םולשה תכרבב וחמשי ו םהי סכנמ ונהי ו
אצמי ,תובזוכ תווקתל ושפנ תא אשי ו ,םעצב י רחא םי כלוהה ,בי רה י רחרחמ
תחת ץי רע טי לש םונקרוהבו דסח־גי הנמ תחת י רזכא הדור (םורטפי טנאב) וב
םי רשאמ אלו אוהה שי אל מי אנוש וי הי רזי צ םע םי אמורהו םוחר ךלמ
םתוא ומש רשא ,םי שנאה י די מ ןוטלשה תא תחקל ונתי אל י כ ,םי בהואו
י כ ותוארב ,ץראב רדס ודבלב סורטפי טנא םי קה הלאה םי רבדה םעו .שארל
־רשל םש וי נב רוכב לאצפ תא .ךולמל חכ וב ןי או הפרנ שי א אוה סונקרוה
תאזה הרשמה תא ןתנ וי רחא דלונה סודרוהלו הי תובי בסו םי לשורי ב אבצ
.םי מי ל רי עצ דוע הי ה י כ ףא ,המש ותוא וחלשב ,לי לגה ץראב
תוארהל ,הלעפל רמח ףכת אצמו ותנוכתמ םי שעמ לעב הי ה סודרוהו .ה
בר דודגב טשפ רשא ,םי דדושה שאר הי קזח תא שפת אוה .וחור ץמא תא
הזה רבדבו ,םי בר םי דדוש דועו ותוא תי מהו ,הי רוסב םי כומסה תומוקמה לע
ומש הי ה םהי רפכו םהי רע לכבו דאמ ותוא הבהאל םי רוסה תובל תא ךשמ
הככו .םשוכר תא לי צהו םולשה תא םהל בי שה י כ ,ןושל לכ לע םמורמ
בי צנהו לודגה רזי צל בורקה ,רזי צ םוטםקם י נזאל םג בוטה ומש עי גה
תא וי לא ךושמל ףי סוהו ( א הבוט האנקמ וי חאב הרחתה לאצפו .הי רוס ץראב
וי ני ע ומר אל ,ומצע תעד לע רי עב טלש י כ ףאו ,םי לשורי י בשוי תבהא
םי כלמ תראפתל סורטפי טנא הכז הככ .ודובכ לע הפרח הטע אלו ותרשמב
אל תאז־לכבו ,ץראב ןוי לע לשומכ וי תוכי לה לכב לודג דובכלו םעה י ני עב
.סונקרוהמ ותמא תאו ודסח תא רי סה
דו ע !ותבוט תעב תוי רבה תאנקמ טלמהל םדאה י די ב ןתנ אל לבא .י
,םי רי עצה ללהמ עמשל םי רתסמב סונקרוה בל תא האנק הלכא הז י נפל
ואב רשא ,םי פוכתה םי צרהו ,סודרוה תרובג י שעמ לע בצעתה ליכמ רתוי ו
וקזח ךלמה רצחבו .סונקרוה י ני עב ץוקל וי ה ,םעפב םעפכ ומש תא םסרפל
םהל הדמע וי נבו םורטפי טנא תמכח רשא ,םי בר לי כר־י כלוה ותאנק תא
םורטפי טנא י די ב ןוטלשה תא ובזעב י כ ,סונקרוה י נזאב ורבד םהו ,ןטשל
ולאש םגו ,הלשממב קלח ול ןי א לבא ,דבל ךלמ םש קר ול רי אשה וי נבו
םג ןה ? וי דצב םי ני נצל םי כלמ לדגלו ללוש ומצע ךי לוהל ןתי י תמ דע ,ותוא
ןוויה ? ? ד ת ש מ י ו ר ב ח ? ש ו י ת ו ל ע מ ר יכ מ ה ם ד א ה ת נ ו כ ת — ב וט ב י ר ב :ת י נ ו י ב ( י
.ומ י כ ת ה ל וא ו ה ו מ ג
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
בל
ולאכ ,המרב הלשממ םי גהונ םאי י כ ,םתובי צנ תרשמב םי קפתסמ םני א התע
םי דוהי ה י קח לע רבעו םי בר םי שנא סודרוה תי מה ןכ לעו .ותלדגמ והודי רוה
,ךלמ וני א סודרוה םאו וי פ תא לואשל י לבמו ותדקפל תוכחל י לבמ ןודזב
,תובאה י קח י פ־לע סונקרוה י נפל ןי דה תא תתל וי לע ,דבלב טוי דה קר
.טפשמ י לב םי שנא תי מהל םי רסואה
תא גי פה ןעמלו ,טעמ טעמ סונקרוה תמח החקלתה הלאה םי רבדל .ז
וי שעמב חטבו וי בא תצעל עמש םודרוהו .טפשמל סודרוה תא עבת וסעכ
אוה .לי לגה ץרא לכב רמשמ לי ח די מעה רשא י רחא ,םי לשורי לא עסנו
האךי לבל ,םוצע ל־חב המש םנכהל הצר אל י כ - קזח דודגב רי עה לא אב
,לכל הלג הזבו ,ותרשממ סונקרוה תא די רוהל רמוא אוה י כ ,תוי רבה י ני עב
לרוגל דרח רזי צ סוטסקסו .וי אנקמ י די ב ושפנ תא רי גסי די ־ספאב אל י כ
סונקרוה לא חלש ןכ־לעו ,וי אנוש י די ב ודכלהב ןוסא והאצמי ןפ ,םלעה
םונקרוהו תו שפנ י ני דמ סודרוה תא רוטפל וי לע י כ ,ראבמ רבד והעי דוהל
.י שפחל ותוא חלשו סודרוה תא ותבהאמ הזה רבדל ומצעב ןופתה
לא אצי ו ךלמה חור־תרמל טפשמהמ טלמנ י כ ,ובלב רמא סודרוהו .ח
סונקרוה לוקב עומשל ףי סוי לבל רמא רמגו סוטסקס י נפל דומעל קשמד
תא חי פהל ולדח אל לעי לבה י שנאו .םעפה דוע ןי דל ותוא עבתי רשאכ
תולעלו ואבצ תא ףוסאל ףא־י רחב סודדוה אצי י כ םדמאב ,סונקרוה סעכ
־שי א י כ ותוארב ,תוצע דבוא הי ה ךא ,רבדל ןי מאה ךלמהו .המחלמל וי לע
אבצי רשל רזי צ םוטסקס י פ־לע סודרוה םקוה רשאכו .וחיכב ונממ לודג ובי ר
ארונ םג הי ה םעה י ני עב ונח לע ףסונו ,ןורמשו הי רוס־תלי ח ץרא לכב
הלעי טעמ דוע י כ ,הבח אוהו ,דאמ־דאמ סונקרוה דחפ לדג ,ונוטלש חכב
.ולי ח ברב המחלמל סודרוה וי לע
,טפשמה לע ונורחב י כ .אושל .דתיה אל סונקרוה תרוגמ םנמאו .ט
תא די רוהל םי לשואי לע הלעו אבצ סודרוה ףסא ,ול תושעל וממז רשא
וי חאו וי בא ותארקל ואצי אלול ,ותבשחמ תא אלמ טעמכו .ותלדגמ סונקדוה
לי פה רשא המי אב ותמקנ תבוח י די תאצל ותוא םעי בשהב ,וסעכ תא ושבכו
אב ודי מ רשא ,ךלמה לע לומחלו ,וי תואבצ תא וי נפל ורי בעהב ,סונקרוה לע
וי לע ׳!י דל עבתנ רשאכ וזגר וי לע ףקת םא םג ןה י כ ,הזה לי חה לכ ול
ו ל השענה לועה דעב םלשל אלו ,הערמ ולי צה רשא ,שי אל הבוט רי כהל
לרוג י כ ,ובל לא בי שי סאו — .ושפנ תודפ לע ותבוט תא תופכלו דבל
וי לע ןי א ןכלו .חכ ברב לועה חי לצי אל י כ ,ןי בי ,םי הלא י די ב אוה המחלמה
למגש ,ובהואו וכלמב די םי רהל ןוכתמ אוהשכ ,ונוחצנב םלש בבלב חוטבל
םעפ הטה רשא דבלמ ,וי לע ודי השקה אל םלועמו םעפב םעפכ דסח ול
םי רבדל רתענ סודרוהו .לוע־לצ ול השעו הער י צעוי י רבדל וי נזא תא תחא
.גל ג —א ,א י ק ר פ ,א ר פ ס
םעל וחכ תא הארהש ,הזב די תעל וי תווקת רובעב י ד י כ ובשחב ,הלאה
.םי לשורי
הלמפא לובגב םי נכושה םי אמורה ברקב המוהמ הצרפ םהה םי מי ב .י
,סוי פמופ י בהואמ הי ה רשא ,סוסב סוי לי צי צ י כ ,םהי ני ב המק םי חא־תמחלמו
תו לי חה י רש רתי ו .ונוטלש תא ול חקלו רזי צ םוטסקס תא המרמב תי מה
ותבהאבו .חצרה תמקנ תא תחקל םהי תואבצ םע המש ורהמ רזי צל רשא
.וי נב י די ב רזע־לי ח סורטפי טנא םהל חלש דחי סג י חה רזי צלו חצרנל
.סוטסקס תרשמ תא שרי ו הי לטי א ץראמ סוקרומ אבש דע הכשמנ המחלמה
ר ש ע ״ ד ח א ק ר פ
. ס ו ר ם פ י ט נ א ת א ת י מ ה ו ו י נ פ מ א ר י •ץ ל מ ו ה י ר ו ס ץ ר א ? כ ב ב י צ נ ל ם ק ו ה ס ו ד ר ו ה
.״ ן יל מ ת « ת י מ ה ל ם י מ י כ ס מ ף ל א ה י ר ש
•סויסק. י כ ,םי אמורה ןי ב הלודג המחלמ המק םהה םי מי ב . א
םי נש שלשכ הלשממה שארב דמעש י רחא ,המרמב רזי צ תא ותי מה םוטורבו
ובר םי טי לשהו הלודג המוהמ הללוחתה הזה חצרה י לגרל .םי שדח העבשו
הב אצמל רמא רשא הגלפמה י רחא ךשמנו וי תווקתב העש שי א לכו ,םהי ני ב
אוה .הי מפא די ל הנוחה אבצה תא וי לא תוטהל הי רוס לא אב סוי סקו .ץפח
ומצעב בצי תהו רוצממ הי מפא תא הדפו סוקרומ ןי בו סוסב ןי ב םולש םי קה
םי סמה תואובת תא ןהמ שגנו .םי רעה לע םמ לי טהל אצי ו אבצה שארב
.די ־קזחב
סורטפי טנא ארי ,רככ תואמ עבש םלשל םי דוהי ה לע םג רזגנשכ .ב
תא תובגל וי לא םי בורקהמ םי רחא םי שנאו וי נב י די תא אלמו סוי סק תמי אמ
,ובי ר־י שנאמ דחא ,ךי למ תא םג םי סמ־הבוגל םי קה םללכבו .הרהמ ףסכה
,סוי סק תעד תא סי פה רשא ,ןושארה הי ה סודרוה .תקחוד ,דתיה העשה י כ
רבדבו ,רככ האמ ,לי לגה ץראמ וקלחב הלועה ףסכה תסכמ תא ול ואי בהב
ופרתה י כ ,תושק סוי סק רבד םי ראשנה םעו .דאמ וי ני עב ןח אצמ הזה
סואמאו אנפוג י בשוי תא :ותמח לכ תא רי עה םי רעה לע םגו ,םתכאלמב
רהמ אל רשא לע ךי למ תא תי מהל ךלהו ,םי דבעל רכמ תונטק םי רע י תשו
,ןוי לכמ םי דעה רתי תאו תוממ ותוא הדפ םורטפי טנא לבא .סמה תא שוגנל
.רככ האמב סוי סק י נפ תא רפכל רהמ י כ
•סורטפי טגא י דסח תא ךי למ רכז אל ץראה ןמ סוי סק תולעב לבא . נ
,םי תש אלו םעפ אל הרצמ והעי שוה רשא ,הזה שי אה י לגרל חפ ןמטו
־דחפ סורטפי טנאו .ותעשר י שעמל ןטשל דמע רשא לע ותי מהל וי לע לכנתהו
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דל•
רומשלו לי ח ףוסאל ןדרי ה רבע לא ךלהו ותמרע תומזממו הזה שי אה חפמ
י נב תא השחנ חצמב בבס ,ודוס הלגנ י כ /ןי למ תוארבו .וי לכנמ ושפנ לע
הברהו ,קשנה־תי ב די קפ סודרוה תאו םי לשורי בי צנ לאצפ תא ,סורטפי טנא
ןי בו וני ב םולש םי קהל םבל תא הטהו םהי נזאב עבשהל םגו םהי נפל קדטצהל
,סוקרומ תעד תא סי פה י כ ,סודטפי טנא י די ב תוממ ךי למ לצנ בושו .םהי בא
.דרמ־תובשחמ לע (ךי למ תא) ותי מהל שקב דשא ,םהה םי מי ב הי רוס בי צנ
( א רי עצה רזי צ ןי בו סוטורבו סוי סק ןי ב המחלמה המק רשאכו .ד
קפס י כ ,תוארל םחכוה י רחאו הי רוסב אבצ סוקרומו סוי סק ופסא ,סוי נוטנאו
ודי ב ונתנו הי רוס ץראב בי צנל ותוא ומי קה ,םהי כרצ ביר תא סודרוה םהל
תולכ י רחא הדוהי ב ךלמל ומי קהל םג והחי טבה סוי סקו םי שרפו םי לגר לי ח
ארי ךי למ י כ ,סורטפי טנא שפנב וי ה וי תודי תעו סודרוה תלדג ךא .המחלמה
סוכב לער תתל ךלמל רשא םי קשמה דחא תא דחישב התפו הזה רבדה תא
שי אה ךי למ תבעות ןברקל לפנ הככ .התשמה תעשב עוג אוהו ,םורטפי טנא
ןוטלשה תא בי שה רשא ,וי תוכי לה רתי בו הני דמה י קסעב םי לעפה־בר
.םי מי ה לכ ותוא ךמסו סונקרוהל
,וי לע ףצקתהו ,לערה הקשמ אב ודי מ י כ ,ךי למב דשח םעה לכו .ה
ול ופסאב ודמעמ תא קזח דועו ,םעה תעד תא סי פהו רבדב שחכ אוה לבא
םנמאו — םי די קובחב סודרוה בשל אל רשא ןי בה י כ ,םי ני זמ אבצ־י שנא
לבא .וי בא םד תא םוקנל בר אבצ םע םי לשורי לע תולעל םודרוה רהמ
.םעב הבי רמ םוקת ןפ ,י ולגב שי אה י רחא ףודרי לבל ול ץעי וי חא לאצפ
טגו .ומצע לע תוכז דמללו וי לא אובל ךי למל סודרוה ןתנ הלאה םי רבדל
ברב וי בא תא רבק ןכ־י רחאו דשחה תא וי לעמ רי בעהל םי רבדב ומע םי כסה
.( ב תראפת
,המוהמ הב המק רשא ,ןורמוש לא סודרוה הנפ הזה רבדה י רחאו .ו
גחה י מי ל םי לשורי לא בש והשעמ תא ומתהכו רי עב רדסה תא בישהו־
וי לא חלש ,ואוב רבד תא ארי רשא ,ךי למ תצעב .אבצה תא ותא להנו
הי בשוי ושדקתה רשא ,רי עה י רעשב רכנה י נב תא אי בי לבל ,הדקפ סונקרוה
סנכנו הוצמה י נפ תא אשנ אל םגו תאזה הדקפל בל םש אל סודרוהו .גחל
לבאתהו וי נפ תא םדקל ךי למ וי לא אב םעפה דועו .רי עה ךות לא הלי לב
הז םע דחי ו ,וי נפל שפחתהו וסעכ תא סודרוה שבכ י שקב .סורטפי טנא לע
ה י ה ש י מ ,ן ב ל ו ל ח ק ל נ ר ש א ר ז י צ ל ש ו ב ו ר ק ,ס ו נ י ו ט ה ו א ר ז י צ ס ו י ל ו י ם ו ק ר מ (יי
ר א ת ב א ר ק נ ו א מ ו ר ב ( ר ו ט ר פ מ י א ת י מ ו ר ב , ר ו ט ר ק ו ס ו א ) ד י ח י   ט י ל ש ו (   !ט יק ) -ר ז י צ ״ ל ן כ —ו ח א
.( ס ו ט ס ב ם : ת י נ ו י ב — , ד ב כ נ ה ,ר ו א נ ה ) ם ו ט ס ו נ ו א
. ״ ו י ב א ת ר ו ב ק ל י ב מ פ ,ר ש ע , :ר ו ק מ ב (
:
.דל א , ב י ק ר פ ,א ר פ ס
.וי בא חצר לע םהב ןנואתהו רבכמ ךי למ אנוש םויסק לא םי בתכמ חלש
לא רתסב הדקפ חלשו וי בא חצור תא ודי ב רי גסמ אוה י כ ,והבי שה סוי סק
.וטפשמ ותושעב סודרוה י די ב ךומתל ול רשא םי פלאה י רש
םי טי לשה וי לא ופסאנ רבע לכמו ( א אי קדול תא סוי םק שבכ ןכ־י רחא .ז
תחקל רשכה־תעש סודרוה אצמ הז דמעמבו ,ןוחצנ־י רזו תונתמ ול ואי בהו
אי צוהל ותעדב רמג אוה .הער ול אבנ ובלו רוצב זא הי ה ךי למו .ותמקנ תא
-י רחא חורבל ןנוכתהו ,רי עה י בשוי י די ב ןוברעל הי ה רשא ,ונב תא רתסב
ברמ אשנ ,ונממ העושי הקוחר י כ ,האור אוה דועבו .הדוהי ץרא לא ןכ
תא קרפלו םעב דרמ םי קהל הוק אוה .תואלפנו תולודג לא ושפנ תא שואי
הכולמ דסלל סגו — .סוי נוטנא םע ותמחלמב דורט סוי סק דועב םי אמורה לע
.ותרשממ סונקרוה תא די רוהל הלקנ־לע ודי ב חי לצי רשא י רחא הדוהי ב
ארקו וי תומזמ תא הפצ סודרוה י כ .וי תומולח לכל געל לרוגה לבא .ח
םי דמועה םי דבעה ( ב דחא תא חלש ןכ־י רחאו ,התשמה לא סונקרוה םע ותוא
תא אלמל תמאבו ,ןי ע־הארמל הדצםה י כרצ תא ןי כהל ,רי עה לא וי לע
י רשו .בראמב ובשי ו רי עה ןמ ואצל י כ ,םי פלאה י רשל די גהלו ותדקפ
תפש לע רי על הצוח תוברח י רוגח ואצי ו סוי סק תדקפ תא ורכז םי פלאה
די מ להבנ סונקרוה .תובר תורקדמב ותוא ותי מהו ךי למ תא ופי קה םשו ,םי ה
חור וי לא הבש רשאכו .ףלעתהו הצרא לפנ דחפ ברמו הזה רבדה הארמל
לעו .ךי למ תא תי מהל דקפ רשא שי אה י מ ,סודרוה תא רוקחל רהמ ותני ב
:ארק ,תאז סוי קרוה עומשכו .״סויסק תוצמ״ :םי פלאה י רש דחא בי שה הז
הער שרח רשא ,שי אה תא ותי מהב י צרא תאו י תוא סוי סק עי שוה ןכ הנה״
,בלה ןמ םי אצוי ה םי רבד הזב סונקרוה אטב םא ,עדוי ןי או .״דחי וני נש לע
הככ .השענה רבדל םי כסה ולאכ ,הלא םי רבד וי פמ טי למה ודחפ בירמ וא
.ךי למב תומקנ סודרוה השע
ר ש ע ד ם י נ ש ק ר פ
ם י ד ו ה י ה .ה מ ח ל מ ב ס ו נ ג י ם נ א ל ע ר ב ג ת מ ס ו ד ר ו ה ו ס כ י ל ה ת א ח צ נ מ ל א צ פ
.ם י כ ר ר ס ט ל פ מ י ק ה ו ם ה ל ח ל ס ס ו י נ ו ט נ א ל ב א , ל א צ פ ו ם ו ד ר ו ה י ש ע מ ל ע ו נ נ ו א ח ה
,םי לשורי ב השדח הבי רמ המק הי רוס ץראמ סוי סק תאצ י רחא .א
י די מ ךי למ םד תא לאגל רמא י כ ,לאצפב די םי רה ואבצ םע דחי ( ג סכי לה
.ר ז י צ י ב ה ו א ה מ ש ו ט ל מ נ ש , ה י כ ו י ט נ א ם ו ר ד ב ם י ה ף ו ח ל ע .ה יק ״ יך וא ל (א
.ם י ד ח א :ה ד י נ ת א צ ו ה ב ר ו ק מ ב (=
.ס כ י ל פ :ה נ ש י ה א צ ו ה ב 0
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת ול
קשמדב בי צנה סוי בפ םע דחי זא בשי סודרוהו .וי חא תא ותי מהב סודדוה
לאצפ הצנ הכו הכ ןי ב .ותלחמ י נפמ רצענ לבא ,וי חא תרזעל רהמל הצרו
קזח י כ ,ותבוט תי פכ לע תושק סונקרוה םע רבדו סכי לה תא ומצע חיכב
הברה י כ .םי רצבמה תא ושפת תעב ךי למ י חאב ההכ אל םגו סכי לה י די תא
.הדצמ הי ה םהי ני בש קזחהו שבכ םי רצבמ
רשא ,סודרוה תרובג י נפב ול ודמע אל הלאה םי רבדה לכ לבא .ב
חולשל וי נונחתל רתענ ךא ,ונתי אל ובוש י רחא םי רצבמה לכ תא בי שה
טי לשה ץי רעה ןי י דמ תא לי לגה ץראמ םג שרג אוה .הדצממ םולשב ותוא
ובשנ רשא םי רוצה לכלו ,תודוצמ שלש םש דוכלל קי פסה רשא ,רוצב
לעמ םחלשו תונתמ ןתנ םהמ םי דחאלו ללשל םשפנ תא סודרוה ןתנ המחלמב
לבק ןוי דמ .ץי רעה תא אנשלו ובהאל רי עה י בשוי בל תא ךפה הזבו ,וי נפ
.םי טי לש םי צי רעל הי רוס ץרא לכ תא וקלח תעב סוי סק י די מ תוצי רעה תא
הזה רבדבו סולובוטסי רא ןב סונגי טנא תא אי בהל רזע סודרוה תא ותאנשמ
ובל תא הטהו החנמב וי נפ סונגי טנא רפכ רשא ,סוי בפל חור־תחנ םג השע
לעב י מלת אי צמה רבדל שורדה ףסכה לכ תאו .ץראה לע ותולעב ורזעל
.םונגי טנא תוחא
ץרא י רעש תברקב םלומל הכרעמ ךרעו וי אנוש לע אצי סודרוה .ג
לכו םי לשורי לא בש ןכ־י רחאו ,סונגי טנא תא שרגו המחלמב רבגתהו הדוהי
ושקב ,םי נפל םבלב ותוא וזב רשא ,םי שנאה םגו ,ונוחצנ לע והוצר וי חא
תשא ול אשנ הנושארב י כ .סונקרוה תחפשמב ונתחתה י רחא ,ותברק התע
תב םי רמ תא השאל ול חקל התעו סי רוד המשו ץראה תונבמ הבושח
השענו ,ותב תב ,סונקרוה תדכנ םג אי הו סולובוטסי רא ןב םורדנסכלא
.ךלמל בורק
ןוחצנה י רחאו י פי לי פ די ־לע סוי סק תא ותי מה םוי נוטנאו רזי צו .ד
י רע לכ י רי צ ןי בו .הי סא ץרא לא הנפ סוי נוטנאו הי לטי א לא רזי צ בש
,םי דוהי ה י בוט םג ואצמנ ,הי נותי בב סוי נוטנא י נפ תא םדקל ואב רשא ,ץראה
הני דמה ןוטלש תא םהל וחקל י כ ,םודרוהו לאצפ לע וי נזאב וננואתה רשא
אצמנ סודרוה םג לבא .דבל דובכה םש תא קר סונקרוהל ורי אשהו די־קזיחב
דע ,וי לא ובל תא ךשמ הזבו תורקי תונתמב סוי נוטנאל ףי נחהו דמעמ ותואב
תא תאזה םעפב םי שנאה ואצי הככ .וי אנוש י רבד תא עומשל ןאמ רשא
.!שפנ חפמב) וי נפ
הבורקה י נפד רי על סוי נוטנא לא םי דוהי ה י שארמ האמ ואב בושו .ה
י די תא ואלמ םי דוהי הו .הרטפואי לק תבהא תשרב דכלנ רבכשכ ,הי כוי טנאל
.םי חאה לע םהי תונולת תא ראבל םנושל חכבו םתלעמב םהי ני ב םי לודגה
זל א ,ג י ק ר פ ,א ר פ ס
,החפשמ תברקמ ול רזע סונקרוהו .םהי לע תוכז דמלל ( א הלסמ דמע םתמצלו
חלצי םהמ י מ ,סונקרוה תא לאשו םי דדצה י נש תונעט תא עמש םוי נוטנאו
סודרוגב רחוב אוה י כ ,סונקרוה הנע רשאכו .םעה שארב דומעל רתוי
י י ח י מי מ םי חאל די די ו םולש־שי א הי ה י כ ,סוי נוטנא חמש ,וי בא תי בו
ץרא לא םוי ני בג םע ואובב ,םי נפל ( ב הבהאב ותוא לבק רשא ,םהי בא
םדי תא אלמו (םיכדרטט) םי כי סנל םי חאה י נש תא םש ןכ־לעו — ,הדוהי
.הדוהי ץרא לכב לושמל
שופתל סוי נוטנא הוצ ,הזה רבדל םי דוהי ה י רי צ ונגרנ רשאכו .ו
.הפרחב וי נפ לעמ שרג םי ראשנה תאו רסאמב םבי שוהלו םהמ רשע־השמח
םעפה דוע וחלש רי עה י בשוי ו םי לשורי ב הלודג המוהמ המק הזה רבדל
םי רי צה .םי לשורי לא וכרדב סוי נוטנא םש הנחשכ ,רוצ לא םי רי צ ףלא
רוצ רי עה רש תא םהי לע חלש סוי נוטנאו ןואשו הקעצ לוק ומי רה הלאה
י די ב הלשממה תא ןי כהל דקפ םגו ,ודי ל אבה לכב םי טפש תושעל והוצו
.הלךגל הלעה רשא םי כי סנה
םי ה תפש לא סונקרוה תי ולב סודרוה אצי ,רבדה השענ םרטב .ז
אלו הנובתו תעד י לבל תקלחמב וקזחתי לבל ,םי שנאה בל לע רבדל הברהו
הלאה םי רבדל לבא .םרי ע לע השק המחלמ ואי בי אלו םהי תושפנב ובי חתי
םהמ םי בר תי מהו ואבצ־י שנא תא םהי לע חלש סוי נוטנאו ,םזגר דוע לדג
,םונקרוה י די ־לע הרובקל אובל וכז םי תמה תומצעו .םי עצפב וסכ םי ברו
רי עה לא וטלמנ רשא םי טי לפה םג לבא .םי עצפגה תא אפרל םג גאד רשא
דע םוי נוטנא תא וזי גרהו המוהמ ומי קה י כ ,החונמב ובשי אל (םי לשורי )
.םי רוסאה תא םג תי מהל ופא לדגב !דוצ רשא דע ,דאמ
ר ש ע י ה ש ל ש ק ר פ
. ל א צ פ !ו א ו ם ו נ ק ר ו ה ת א ו ר ס א ו ה ד ו ה י ץ ר א ל א ס ו נ ג י ט נ א ת א ו א י ב ה ם י ת ר פ ה
. ל א צ פ ו ס ו נ ק ר ו ה י ר ו ס י . ם י ל ש ו ר י ת ז ב .ס ו ד ר ו ה ת ס ו נ מ
ןב ארוקפו י תרפה ןפרדשחאה אנךפזב ושבכ םי מי םי תנש רובעכ . א
•אוה — תמה וי בא אסכ תא שרי רשא ,םלנסיל .הי רוס ץרא תא םי תרפה ךלמ
תא הכולמה אסכ לע בי שוהל ןפרדשחאה בל לע רבד — י אני מ ןב י מלת
ףלא רבדה רובעב ול םלשל והחי טבהו סונקרוה תא די רוהלו סולובוטסי רא
. ס ו י נ ו ט נ א ץ ע ו י ו ע ו ד י י א מ ו ר ץ י ל מ ו ד מ ל מ ( «
. ר ו ק מ ב -ה י נ ס כ א ו ל ה ש ע ״
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת חל
ךרדב ולי ח תא עי סהו הזה רבדל התפנ ארוקפו ,םי שנ תואמ־שמחו רככ
י בשוי מ . ( א השבי ה ךרדב הדוהי לע לפנתהל הוצ אנךפזב תאו םי ה תפש
י בשוי םלוא ,ארוקפ י נפל םרי ע י רעש תא חותפל םי רוצה וצר אל ףוחה
י קשממ דחא י די ב וי בכורמ קלח ןתנ אוה .ודי ב םהי רע תא ורסמ ןודי צו וכע
לגרלו הדוהי ץראב ץורפל וי לע הוצו ,אוה םג ארוקפ ארקנ רשא ,ךלמה
.וי תולאשמ לכב סונגי טנאל הרזע קי פהלו םי בי ואה בצמ תא
םי בר םי דוהי ורהנ למרכה לובג תא םי תרפה ותי חשה רשאכ .ב
םוקמה לא םתוא חלש אוה .וי תומחלמב תאצל ובדנתהו םונגי טנא תארקל
י בהוא ופדה םש הצרפ רשא המחלמבו ,ושבכל ( כ םי נולאה רעי ארקנה
לדג רשאכו ,םי לשורי י רעש דע םהי רחא ופדרו םהי אנוש תא םונגי טנא
ומדק לאצפו סונקרוה .הכולמה ןומרא דע ועי גהו ךרד םהל ועקב ,םרפסמ
םתרו ה י שנאו ,םי לשורי תוצוחב השטנ המחלמהו םוצע לי חב םהי נפ תא
םי כומסה םי תבב ודי מעהו תי בה־רהב םתוא ורגסו םהי רצ תא ברקב וסי נה
י נב) םי חאה לע םמוקתה םי לשורי םע לבא .םהי לע רומשל שי א םי שש
םדל אנק סודרוהו .שאב םי תבה תא םי רמושה לע ףרשו (סורטפי טנא
םי נומה ורהנ ומוי ב םוי י דמו ;בר ונממ תי מהו םעה לע לפנתהו םי חצרנה
.םי לשורי ב חצרל ץק הי ה אלו הלאב הלא םחלהל םי נומה
־רה תובי בס ואלמ (תועבש) םי שמחה םוי םשב ארקנה גחה עי גהבו . ג
רמשמ םי קה לאצפו .םברב םי ני זמ וי ה רשא ,םי לגר י לוע הלכ רי עהו תי בה
אוה .ךלמה ןומרא לע רמש ןטקדודג םע וי חא םודרוהו רי עה תומוח לע
דומעל וקי פסה אל רשא ,רי עה (ג שרגמב םי אצמנה םי בי ואה לע לפנתה
לא וטלמנ הלא ,םי ראשנה לכ תא חי רבהו םהמ לודג ןומה תי מהו ,הכרעמב
רגס סודרוהו רי על ץוחמ רשא לחה לא הלאו ,תי בה־רה לא הלאו ,רי עה
סנכהל ארוקפל תתל רי עה־י נב בל לע םונגי טגא רבד אי הה תעב .םהי לע
י תרפה תא סי נכהו וי לא רתענ לאצפו .םי מחלנה ןי ב םולש םי קהלו הי לא
י כ ,ןעט ארוקפ .םתחךא תא םהל ןתנו רי עה ךותל םי בכור תואמ שמח םע
חפןמט אוה .םונגי טנא תא רוזעל ןוכ תמאב לבא ,המחלמה תא תי בשהל אב
םנמא .םולשה תוכאלמב הנרפזב לא ומע תאצל ותוא התפו לאצפ י לגרל
ותוא ץעי םגו הזה רבדכ השעי לבל ,לאצפ תא רי הזהל הברה סודרוה
ה ש ב י ה ך ר ד — . ם י נ ו ד י צ ה ם י נ ע נ כ ה י ר ע ו ״ ם י ת ש ל פ ץ ר א ך ר ד ״ א י ה ם י ה ת פ ש ך ר ד ( ״
.( ם י ל ש ו ר י — ל א   ת י ב — ם כ ש ן ו   מ ו ש — ל א ע ר ז י ק מ ע — ,ל י ל ג ה ) ם י ר ה ה ך ר ד א י ה
. ( ף ו צ ר א ) ה י נ ו ל ו פ א ת ב י ק ב ן ו ר ש ה ק מ ע ב א ו ה י כ ,ם י ר ע ש מ (
ב
.ן ו פ צ ה .ר צ ק ,^poaapxti ov א י נ .itpoacmov ( י
ס ל
ו—ד , ג י ק ר פ ,א ר פ ס
( א םי זעולה י כ ,ושקומ חפב ושפנ תא לוסמל אלו — המזמה־שי א תא תי מהל
עמש אל לאצפ לבא .םהי רבדב חוטבל ןי או םתנוכתמ רקש־י שנא םה
ונממ קי חרהל רמא ארוקפו .ומע חקל סונקרוה תאו רי עה ןמ אצי ו וי רבדל
םי שפח םי ארקנה םי בכורהמ רפסמ י תמ םודרוה י די ב רי אשהו דשח לכ
.לאצפ תא חלשל אצי וי שנא תי ראשבו
י בשוי לכ ודרמ י כ ,ואר לי לגה ץרא לא סונקרוהו לאצפ אובבו .ד
הי ה רשא ,ןפרדשחאה י נפל ובצי תה ןכ־י רחאו .םקשנ י לכ תא ורגחו ץראח
ןתנ אוה .הערה ותמזמ לע ותוסכב ,וי נפ תא םהל רי אהו הרתי המרע לעב
לא ולבוה רשאכ .םי ברוא םהי לע די קפה וי נפ תא םתאצב ךא ,תונתמ םהל
.םהי נפ דגנ הער י כ וננובתה , ( ב בי זכ םשב ארקנה ,םי ה תפש לע דחא םוקמ
דעב םלשל סונגי טנא רמא רשא ,ףסכה רככ ףלא רבד־לע ועמש םש י כ
,םי שגלי פה תואמ שמח ןי ב ואצמנ םתי ב י שנ בר י כ ,םהל עדונ םגו ,הכולמה
םי רמוש םהי לע םי די קפמ םי זעולה י כ ואר םה .םי תרפל ןתוא שי דקה רשא
וחד אלול ,רבכמ הז רסאמב םמי של םי תרפה וענמנ אל י כ וני בהו הלי ל לכב
וי לא בנע ןפ םדחפב ,םי לשורי ב סודרוה תא ושפתי רשא דע השעמה תא
ואר םהי ני עב י כ ,דבלב העומש וי ה אל הלאה םי רבדהו .םהי נפמ רהזי ו רבד
.םהי לע םי דקפמה םי רמושה תא קוחרמ
תא עמש י כ ,ושפנ לע חורבל לאצפ לע םי רבד רי תעה סוי לפואו .ה
לאצפ לבא .םהה םי מי ב םי רוסה לכב רי שעה ,אלמרש י פמ !רמזמה י טרפ לכ
ותמזמ לע וי נפב ותוא חי כוהו ןפרדשחאה לא ךלהו סונקרוה תא בוזעל ןאמ
ןעמל הזכ לודג הבעות־רבד תושעל ובל ואלמ רשא לע הזמ רתוי ו ,הערה
םלשי רשא ףסכה תסכמ לע ושפנ ןוי דפ רפכב תוברהל חי טבה םגו ,עצבה
קדטצהל הברהו םי מורע ןושל ול רחב י תרפה .הכולמה דעב סונגי טנא ול
םי דחאו .ארוקפ לא אצי ו םי נומא תועובשב דשחה תא וי לעמ רי בעהו וי נפל
רשא ,םונקרוה תאו לאצפ תא ושפתו ,ווצ רשאכ ושע םי רתונה םי תרפה ןמ
.םתמרמ י שעמ לעו העובשה לולח לע תוצרמנ תוללק םתוא וללק
לכנתהו ומרחב סודרוה תא םג דוצל םי קשמה־רש חלשנ אי הה תעבו .י
ןי מאה אל סודרוה לבא .ףכב ושפתלו רי עה תמוחל הצוח ותוא ךושמל וי לע
תרגא וי בי וא י די ב הלפג י כ ,הרושב וי נזאל העי גה התע הזו ,שארמ םי זעולל
י רעשמ תאצל ןאמ ןכ־לע .וי נפ דגנ רשא הערה לכ תא ול הלגמה ,תחא
תארקל אצי י כ ,ובל לע רבךלו םמתהל ארוקפ הברה י כ ףא ,הצוחה רי עה
רבד ץמש ףא הב אצמנ אל םגו םי בי ואה י די ב הלפנ אל י כ ,תרגאה י אשונ
. ״ ם י א ר פ ה ״ ם ג ם ג ר ת ל ש י . ם י ר ב ר ב ה (
א
, ב י ז ג ם ג ת י ד ו מ ל ת ה ת ו ר פ ס ב ,
,
ExSwraa ,ה פ ד ק א ת י נ ו י ב — ב י ז כ א ם ג (
ב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
מ•
םודרוה עמש רבכ י כ ,לאצפ השע רשא םי שעמה י רבד קר ,הער המזמ
האב ,םי שנה תמכח ,(א וםירמ! סונקרוה תב םגו וי חא רסאמ לע םי רחא י פמ
י כ ,םי זעולה י די ב ושפנ תא רי גסי אלו רי עה ןמ אצי לבל ,וב הרצפו וי לא
.די וב חולשל םי רמוא םהש ,ראבמו רבדה י ולג רבכ
רצבנ י כ ,םי רתסמב םתמזמ אלמל הצע םי שקבמ ארוקפ י שנא דועבו .ז
תא סודרוה םי דקה ,והומכ הרובגב רדאנ שי א לע המר די ב רבגתהל םהמ
לא תכלל ,רי עה י נפ תא וי לא םי בורקה ותי בי י נב םע הלי לב אצי ו הנכסה
ורהמ ,רבדה םהל הלגנ רשאכו ,ותאצב ועדי אל םי אנושהו ,םודא ץרא
רשא הרענה תאו וי תוי חא תאו ומא תא חלש סודרוה לבא .וי רחא ףודרל
רצע וי דבע םע אוהו ,וי נפל רובעל רי עצה הי חאו המא םע השאל ול שרא
רשא דע ,םהמ םי בר תי מהו םתא חגנתה םעפב םעפכו ,םי זעולה תא החונמג
.הדצמ רצבמ לא עי גה
וי לע ופי קה י כ ,סי תרפה ןמ ול םי שק םי דוהי ה וי ה ותסונמ תעבו .ח
ומחלנו ולומל הכרעמב ובצי תה םי לשורי מ סי ר םי שש קחרמבו ףרה י לב
הנב ןמז י רחאו .ברח י פל םהמ םי בר תי מהו רבג סודרוה ךא .בר ןמז ותא
הרי ב םגו םי רדהנ תונמראב התוא ראפו ונוחצנ רכזל אוהה םוקמב רי ע
סודרוה תסונמ תעב — .ומש לע ( ב ןוי דרוה הל ארקו הב םי קה דאמ הרוצב
לא עי גה רשאכו .םוי ל םוי מ לדג םרפסמו ולי ח י שנאמ םי בר וי לא וטקלתה
חולשל ותוא ץעי ו וי חא ףסוי ותארקל אצי ,םודא לובגב רשא , ( ג הסי ר רי עה
לודגה ןומהה תא תאשל הדצמ לכות אל רשא ןעי ,ותי ול־י נבמ םי בר וי לעמ
וי חא תצעל עמש סודרוה .םי פלא תעשת לע הלע וי שנא רפסמ י כ - הזה
ץרא לא תכלל ,םרכשמ לודג םחרט הי ה רשא ,םי שנאה תא וי לעמ חלשו
הלאה םי שנאה םעו ול רי אשה לי חה י רובג תאו .ךרדל הדצ םהל ןתנו םודא
ומע רשא םי שנה תא רי אשה םש .הדצמ רצבמ לא טלמנ וצפחל םי שורדה
,רוצמ ןמזל הדצ י ד םהל ןתנו הרתסל לי ח־י שנא תואמ הנומש ןהי לע די קפהו
.(הרטפ) ברע־עלס לא עוסנל רהמ ןכ־י רחאו
ןומראבו םי חרובה י תבב וצרפו םי לשורי ב ללשה לא וטע םי תרפהו .ט
שלשמ רתוי וב אצמנ אל רשא ,סונקרוה רצואמ קר םהי די תא וכשמו ךלמה
י כ ,ול ווק רשא ללשה רפסמ תא ואצמ אל םי תבה רתי ב םגו .רככ תואמ
ת ו י נ ו מ ד ק ב . ס ו נ ק ר ו ה ת ב ה ת י ה א ל ם י ר מ י ב , ע ו ב ר י א צ ח ב ה ל מ ה ת א ג י צ ה ה ז י נ (
א
. ס ו נ ק ר ו ה ת ב א י ה ו ,ם י ר מ ם א ה ד ד נ ס כ ל א ה ת י ה ת צ ע ו י ה י כ , ר א ב מ ׳ו , ג י י ,ד ״ י •
ר נ כ ך א ,ס ד 1ר י.ד א ו ה ה נ ו ג ה aw 09 ו מ כ ,'HpuSstov , ן ו י י י ד י ה ת י נ ו י ב ( -
. ׳ ס ו ד ר ו ה , ם ש ה ל ב ק ת *
.Qpfpa. ׳ז י ס י ר ת ה נ ש י ה א צ ו ה ב .ה ז י נ ת א צ ו ה ב ן כ ( י
אמ
א ,ד י ק ר פ ,א ר פ ס
,םודא ץרא לא ורצוא תדמח תא רי בעהו םי זעולה תמרמ תא ןמזמ הפצ סודרוה
םי תרפה ואי צוה רשא י רחאו .וי לא םי בורקהמ דחא לכ םג השע והומכו
המחלמ י מד ומש רשא דע ,הלעמל םנודז תבושמ התלע םי לשורי ללש תא
.הממש לת השרמ רי עה תא וכה הככ - ,םמח ץראה לכ תא ואלמו םולשב
תא םג ודי ב ורי גסה י כ ,ךלמל םונגי טנא תא םי קהל םהי ני עב הי ה לקנו
( א םונקרוה לע לפנתה ומצעב אוה .םהב ללעתהל םי רוסאה סונקרוה תאו לאצפ
תעל הלודגה הנהכה תא לבקל לכוי אל רשא ןעמל ,וי נזא תא וי נשב ךשנו
.הלודג הנהכב תרשל רתמ םפוגב םי מלשל קר י כ .ץראב הרומת
לאצפ י כ .רבד תושעל סונגי טגא די הרצק לאצפתרובג תמעל לבא .י
ופכב ושפנ תא ףורטל ול ונתנ אל רשאכ ,עלסה לא ושאר תא ץפנל םי דקה
הטעו סודרוהל רשכ חא אוה י כ ,הארה הזה רבדב .וברח לע לופנל וא
י שעמ תא דובכל םי לשה הזבו םי רובג־תומ תמ אוה .הפרח סונקרוה לע
םק לאצפ :(רחא ןושל) תרחא העומש דוע שי םנמא .וי י חב השעש הרובגה
ותלחמב ותוא לכלכל םונגי טנא תאמ וי לא חולשה אפורה לבא ,הכמה ןמ
העומשה קדצת םא ,אי ה תחאו .וי י חל ץק םשו תומ־םס עצפה תא אלמ
,םי רמוא .חבשל הי ואר ותומ תבס דחי ןהי תשב י כ — הי נשה וא הנושארה
:ארקו סודרוה תסונמ רבד־לע תחא השא י פמ עמש ושפנ תאצ י נפל י כ
.״י אנושמ י תמקנ תא חקי רשא שי אה י ח י כ ,י תומ י לע ברעי התע ,י ל בר״
ןהל רשא ,םי שנה תא םי תרפה ואצמ אל י כ ףא .שי אה תמ הככ .א י
םונקרוה תאו ,םונגי טנא י די ב םי לשורי ןוטלש תא ונתנ ,תאש רתי ב וקקותשה
.םצרא לא י בשב וכי לוה
ר ש ע י   ה ע ב ר א ק ר פ
י ד י ב ם י ד ו ה י ה ך ל מ ל ם ק ו ה ם ש ו י מ ו ר ? א ר ה מ ו ב ר ע ץ ר א מ ש ר ג ס ו ד ר ו ה
.ד ח י ר ז י צ ו ס ו י נ ו ט נ א
תחקל שקב וי חא י י חב דוע י כ ,ברע ץרא לא ןוזפחב עסנ םודרוה .א
י בהוא םי זעולה י נפ תא רפכל לכוי ףסכב קר י כ ותעדב ,ץראה ךלממ ףסכ
תא י ברעה ול רוכזי אל םאש ,ובלב רמא אוה .לאצפ תא תודפלו עצבה
תא ונממ חקי זא ,הנתמב ףסכה תא ול תתמ ודי תא ץופקי ו וי בא י דסח
י כ ,הדפנה וי חא ןב תא ןוי דפה ףסכ ףלח ןוברעל ול רי אשי ו הולמב םוכסה
שלש םלשל הצר אוה .םי נש עבש ןב רענ אוהו וי חא־ןב תא ותא ךי לוה
. ׳ ו ב ו ך ש נ , ו י ל ג ר ל ס ו נ ק ר ו ה ? פ נ ת ה ר ש א כ : א י נ 1

ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
במ
־תרזגב לבא .הזה רבדב תתלו תאשל םי רוצה י די תא אלמו רככ תואמ
םודרוה תבהאל הי ה אל רכשו תמ לאצפ י כ ,קי רל ולמע לכ הי ה םי הלאה
םכלמ ( א וכלמ י כ ,ותי רבב םי נמאנ אצמ אל םי ברעה תא סג םנמא .וי חא תא
,מי תרפה תא ארי אוה י כ הנעטב ,הרהמ וצרא תא בוזעל והוצו וי לא חלש
ושפנב דמג תמאבו .ברע ץראמ סודרוה תא שרגל םי כאלמ וי לא וחלש רשא
םלשל הצר אל וחצמ תוזעבו סורטפי טנא ול ןתנ רשא שוכרה לכב קי זחהל
־י תמ וי ה הלבנה רבדב וי צעוי ו ,וי תונתמ ףלח הרצב םי אצמנה וי נבל רבד
םי שנאה הלאו .סורטפי טנא תונודקפב לועמל םה םג ושקב והומכ רשא ,ןוא
.וי ני עב םי דבכנהו וי לא םי בורקה םי רשה וי ה
רשא רבדב םי אנושל םי ברעה ול וכפהנ י כ ,סודרוה תוארכ .ב
םהי חולש די ב תושק םתא רבד ,ותבהאב םי נמאנ וי הי י כ ,הוק ונממ
ןל ןושארה הלי לבו .םי רצמ ץרא לא תכלל הנפו ושפנ תרמ לע הסכ אלו
.הז י נפל םבזע רשא ,וי שנא תא אצמ םשו ץראה י בשוי ל דחא שדקמ םוקמב
רבד־לע הערה הרושבה ותוא הגי שה םשו ( ב הךורוקוני ר לא עי גה תרחממו
טעמ ול חור ,ובבל תורצ לע םי בואכמ הרושבה הפי סוה י כ ףא .וי חא תומ
םי צר חלשו והשעמ לע י ברעה םחנ ןמז רחא .וכרדל אצי אוהו וי תוגאדמ
י כ ,םודרוה תא דוע ואצמ אל םה ךא .בלעגה תא וי לא ארקל םי רהממ
למנב תודמועה תוי נאה וצר אל המש אב רשאכ .ןיס לא אובל םי דקה רבכ
ותלעמו שי אה םש םהל עדוהבו .הרזעל םי די קפה לא הנפ סודרוהו ,ורי בעהל
הלבק רי עה לא סודרוה אב רשאכ .הי רדנסכלא דע דובכב ותוא וחלש
רשא המחלמב אבצה־שארל הי הי י כ ,התוקו הראפתב וי נפ תא ( ג הרטפואי לק
דחפ אלו הכלמה תשקב תא החד םודרוה לבא .הי בי וא לע ארקל הרמא
הי נאב דרי ו הי לטי אב תוטלושה תומוהמהמ אלו ףרחה םצעב קזחה רקהמ
.אמור לא
לצנו (םיה תרעס י נפמ) הלודג הרצב אצמג ה^לי פמפ ץרא תברקב .ג
לא םולשב עי גהו ,ול רשא הדובכה תי ברמ תא המי ה ולי טה י רחא הנכסה ןמ
וי די די ותוא ולבק םשו ,םויסק םע המחלמב דאמ ברחנ רשא ,סודור י אה
תורוש שלש םע הלודג הי נא ול הנב ,ףסכ ול רסח י כ ףאו .הי ני פצו י מלת
הנושארלו י מור לא רהמ םשמו ןוי זי דנורב לא וי די די םע דרי הבו ( ד םי טושמ
לכ תא ול רפסו ,וי בא םע ותבהא תי דב תא ורכזב ,םוי נוטנא לא הנפ
.jMaXyoc ,ם י כ ל מ :ת י נ ו י ב , ( ו ט ב נ ך ל מ ו ב ל מ ) ת ו ע ב ט מ ה ל ע ו מ ש א ו ה ן כ ( «
. ם י ר צ מ ל ח נ ד צ מ ה י ר ו ס - ת ל י ח ל ו ב ג ה צ ק א י ה ( -
. ס ו י נ ו ט נ א ת ב ו ה א , י מ ל ת ת י ב מ ה נ ו ר ח א ה ם י ר צ מ ת כ ל מ (
נ
.TpiYJpTj , ת י מ י ב ה ר י ר ט ( י
גמ
א , ו ס ק ר פ , א ד פ ס
תא בוזעל וי לע לטנ רשא דע ,ותחפשמ תאו ותוא האצמ רשא האלתה
.הרזע ונממ שקבל ףרחה םצעב הי נאב דרי ו רוצמב וי לא םי בורקה םי שנאה
למח אוהו סוי נוטנא בל דע העגנ םודרוה תא האצמ רשא האלתה .ד
תולעמל ובל תא םש ללכבו ,םורטפי טנא םע ומולש תי רב תא רכזו וי לע
םי נפל ותוא םש רשא תחת ,םי דוהי ה ךלמל ותוא םי קהל רמא רמגו שי אה
,רבדה תא תושעל סוי נוטנא תא הררוע דבלב סודרוהל הבהאה אלו .אי שנל
.םי אמורה אנושלו ןודמ־שי אל ותוא בשח י כ ,סונגי טנאל ותבי א םג םא־י כ
סורטפי טנא עסמ תא ול רכז י כ ,סודרוה םע דאמ ןוכנ הי ה רזי צ בל םגו
םגו ,הנשי ה הבהאה תאו תי רבה תאו ( א וי בא תעושי ל םי רצמב ותמחלמ תאו
,(טנסה ,םי נקזה) הצעומה תא לי הקה אוה .הלי לע־לדג אוה סודרוה י כ ,האר
לע םהל ורפסו םי נקזה י נפל סודרוה תא וגי צה סוני טרטא ומע דחי ו הלסמו
אוה סונגי טנא י כ ,וראב םהי רבד ללכבו ,םי אמורל ותבהא לעו וי בא י דסח
הכולמה תא חקל י כ ,םסי עכהל ףי סוה התע הזו רבכמ םי אמורה אנוש
,םי נקזה לע םשר ושע הלאה םי רבדה .ובל תא תש אל םהי לאו םי תרפהמ
םי אמורל הכרב אי בת סודרוה תוכלמ י כ ,רמאו םהי לא סוי נוטנא שגנ ןכ־י רחאו
.ךלמל ותוא םי קהל דחא־הפ ומי כסה הזה רבדל .םי תרפה םע םתמחלמב
םע דחי ו ,םהי נש ןי ב ,ךותב סודרוהו רזי צו סוי נוטנא ואצי הפסאה תולככו
תדקפ ןגשתפ תא חי נהלו חבז בי רקהל ( ב םעה י שאר םג ולע םי די קפה רתי
סוי נוטנא ול השע סודרוה תוכלמל ןושארה םוי בו .ןוי לוטי פקב םי גקזה
.התשמ
ר ש ע י   ה ש מ ח ק ר פ
ר ה מ ם ש מ ו ר צ ב מ ה ת א ל י צ ה ו י מ ו ר מ ב ש ם ו ד ר ו ה ו .ד ד צ מ ל ע ר צ ס ו נ ג י ט נ א
. ד ח ע ן ו ל י ס ח ק ל י כ , ה ל נ ו ם י ל ש ו ר י ל א
אצמנ םחל י ד םנמא .הדצמ לע רוצמ םונגי טנא םש םהה םי מי ב . א
םודרוה י חא ףסוי ץעי ןכ־לעו ,םהי לכמ ולזא םי מה לבא ,םי רוצנה י די ב
השע רשא לועה לע וכלמ םחנ י כ ועמשב ,ותי ב־י נב םע חורבל ובלב
םשג דרי אלול ,רצבמה תא בוזעל ותבשחמ תא ףסוי אלמ טעמכו .סודרוהל
אלו םהי תודג לע ואלמ םי מה י וקמ לכו ,ךרדל תאצל רמא רשא הלי לב קזח
םי בר ותי מהו םעפב םעפכ רצבמה ןמ וחי גה םי רוצנה .חורבל ךרצ דוע הי ה
.ן ב ל ו ת ו א ח ק ל ר ש א ,ר ז י צ ס ו י ל ו י (*
. 'י ל ו ס נ ו ק ) ם י ט פ ו ש ה 0
ם   ד ג ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ח
דמ
ותי חשה הלא תאו ,הדש י מורמ לע המחלמב וכה הלא תא ,סונגי טנא י שנאמ
י נפל ופגנ רשא שי ו ,הנוי לעה לע םדי התי ה םעפ לכב אל לבא .בראמה ןמ
.רצבמה לא םי נפ תשבב ובשו םהי בי וא
םי תרפה תא שרגל םי אמורה אבצ רש סוי די טנו חלשנ םהה םי מי בו .ב
הצור אוה י כ ורמאב ,הדוהי ץראב ץרפ םהי רחא ופדר י דמו הי רוס ץראמ
סוי די טנו .סונגי טנאמ ףסכ דחש חקל תמאב םלוא ,וי שנא תאו ףסוי תא רוזעל
ואבצ בר םע רי עה לעמ רס אלמ ףסכ ולבק י רחאו םי לשורי תברקב הנח
,םשמ אבצה לכ תא עי סהל הצר אל י כ ,לי חה קלח םע ןולי ס תא רי אשהו
ואובי םעפה דוע י כ ,הוק סונגי טגאו .לכ י ני על ועצב השעמ הלגי ןפ
תא רפי ןפ ,ונממ ודחפב ןולי סל ףי נחה םאוב תע דעו ,ולי צהל םי תרפה
.(ותוקת תא שי בוי ו) ותצע
ןמ בר אבצ ותא ךי לוהו וכע לא הי לטי אמ הי נאב בש סודרוהו . נ
םוי די טנו .סונגי טנאב םחלהל לי לגה ךדד ולי ח תא עי סהו םי דוהי הו רכנה־י נב
לע רבד םוי נוטנאמ םהי לא חולשה סוי לד י כ ,סודרוה י די תא וקזח ןולי סו
םהה םי מי ב םיקה סוי די טנו .הכולמה אסכ לע ובי שוהלו ומע תאצל םבבל
ןולי סו ,םי תרפה י די ־לע םש ומקש תומוהמה י רחא ,הי רוס י רעב םי רדס
זעו לי ח רצבנ אל תאז־לכבו - םונגי טנאמ דחש׳ חקלו הדוהי ץראב דמע
לכו םוי ל םוי מ ואבצ רפסמ תא הברה ץראה תולובגב ואובב י כ ,סודרוהמ
התי ה וצפח תי שארו ,תוטעמ םי רע י בשוי דבלמ ,וי לא הרבע לי לגה ץרא
ול הדמע ופי רי עה לבא ,רוצממ וי בורק תא תודפלו הדצמ לע תולעל
ול וכפהנ רשא ,הי בשוי חור תא רצבל וי לע הי ה הנושארלו ,וכרדב ןטשל
ןולי ס םג .םי לשורי לע ותולעב רוחאמ המחלמ ול םוקת לבל ,םי בי ואל
םי דוהי הו ,םי לשורי לעמ רוסל םעפה הבס ול אצמ י כ ,ןוצרב וי לא רבחתה
תא סי נהו ןטק דודגב ותרזעל שח סודרוה לבא .ול וקי צהו וי רחא ופדר
.ושפנ לע דומעל עדי אל רשא ,ןולי ס תא הרצמ לי צהו םי דוהי ה
תא לי צהלו הדצמ לא תכלל רהמו ופי תא םודרוה דכל ןכ־י רחאו .ד
הנשי ה םתבהאמ — הלא ,וי לא וולנ ץראה םעמ םי ברו .ותי ב־י נב תושפנ
וי דסח ףלח הבוט ול םלשל ורמא הלאו ,ותרובג עמשל — הלאו ,וי באל
אסכ ןוכי ןוכה י כ ,הוקתב וי רחא ךשמנ םעה ביר לבא ,דחי וי בא י דסחו
י ושע אבצ םודרוה ול ףסא הככ .!וי בהואל רכש םלשי זאו! ודי ב ותוכלמ
ול ןפצ רשפה תומוקמ לכבו ךרדב םי לושכמ ול םש סונגי טנאו ,תח י לבל
־לע וי לא ףסא םודרוה .העד ול השע אל טעמכ הזה רבדב לבא ,םי בראמ
.םי לשורי לע הלעו הסי ר רצבמה תא שבכו הדצמב םי בשוי ה וי בורק תא הלקנ
י נפמ ודרח רשא ,רי עה י נבמ םי בר םגו ןולי ס לי ח וי לא ורבחתה םשו
.ולי ח תמצע
המ
ו—ה ,ו ט ק ר פ ,א ר פ ס
ורי טמה רי עה י רמושו ,םי לשורי ל הברעמ והנחמ תאעקת םודרוה .ה
םע תורגתהל וסנו רי עה ןמדודגב וחי גה םי ברו ,עלק י נבאו םי צח וי לע
אב י כ ,המוחל בי בסמ לוק רי בעהל הנושארל הוצ םודרוה .ולי ח י צולח
,וי בי ואמ םג המקנ חקי אל ןכ־לעו ,רי עה תאעי שוהלו ומעל בוט שורדל
םונגי טנא י שנא לבא .ובי ר־י שנאל הני נח ןתי קר ,י ולגב וי רחא ופדר רשא
םי רבדה תאעומשל םי דמועה תאונתנ אלו םקי תשהל וי שנא תמעל וקעצ
םי שנאה תא שרגל ולי ח י שנא לע םודרוה .דוצ ןכ־לע .םודרוה לא לופנל אלו
.םי לדגמה י שארמ םוחי רבהו המוחה לע םי דמועב ודי םהו ,המוחה לעמ
י שנאמ םי בר התפ אוה .דחש חקל י כ ,ןולי ס הלג דמעמ ותואב .ו
םגו םתלכלכל ףסכ הקזחב שורדלו םחלה רוסחמ לע לוקב קועצל ולי ח
רשא ןעי ו .ףרחה י מי לכ םש ,חונל םי בוט תומוקמ לא םתוא וכי לוי י כ ,שקבל
,םלכ תאובי רחה סונגי טנא י שנא י כ ,הממשל רי על בי בסמ תומוקמה לכ וי ה
עגפ סודרוה .ולי ח תאעי סהל הסנו םשמ והנחמ תא ןולי ס הטנ ןכ־לע
ובזעי לבל ,םהב רי צפהו אבצה י שנא ןומהבו ,ןולי ס י שי לש ,תולי חה י שארב
םגו ,םי נקזה־תצעומ תדקפבו םוי נוטנאו רזי צ םעטמ חלשנ י כ ,ותוא
רהמ םהי נפ תאותולה י רחאו .םרוסחממ םהל חורי אוהה םוי ב י כ ,םחי טבה
תונעט לכ תאםתס הזבו ,רי בכמל הדצ אי בהו םי בורקה תומוקמב טושל
חלשו םי אבה םי מי ב אבצה תלכלכ תבשת לבל םג גאד סודרוהו .ןולי ס
םחל ףוסאל ,ותי רבב הנמאנ תאזה רי עה התי ה י כ ,ןורמש י בשוי לא םי בתכמ
לכב חלש ,סונגי טנאל רבדה עדונ רשאכ .וחי רי לא די רוהלו רקבו ןמשו ןי י ו
ץראה םע .הדצה י כי לומ ךרדב םי ברוא גי צהלו תאזה הצעה תא אי נהל ץראה
םה .וחי רי ל לעממ םי ני זמ םי שנא ופסאנ בר ןומהבו סונגי טנא לוקל עמש
י כ ,הלטבב בשי אל סודרוה לבא.הדצה י לי בומל וכחו םי רהה ןי ב וצבר
,םי דוהי י דודג השמחו םי אמור י דודג השמח - ( א םי דודג הרשע ותא חקל
אצמ אוה .וחי רי לא רהמו םי דחא םי בכורו ,םי רי כש םג םברקב ואצמנ רשא
םע ( כ הדוצמב ובשי ו הב וראשנ שי א תואמ שמח קר ,הבוזע רי עה תא
םי אמורהו י שפחל ןכ־י רחא םתוא חלשו םתוא שפת םודרוה .שפטו םהי שנ
םי בוזעה םי תבה תא ואצמ י כ ,הלא תא ואי צוהו רי עה תי ראש לע וטשפ
תא חלשו רי עה לעמ רסו וחי רי ב בצמ־לי ח רי אשה ךלמה .בוט־לכ םי אלמ
,ןורמשו לי לגהו םודא ,ול תונמאנה תוצראב ףרחה י מי ב תבשל י אמורה אבצה
רי עב אבצה קלח תאלכלכל ןולי סמ תושר דחשב לבק סונגי טנא םג םלוא
.םוי גוטנאל ףי נחהל רמא הזב י כ ,דול
.(cohortes) ת ו ט ר ו ה 1ק :ת י מ ו ר ב (
א
. ר י ע ה   ח י ר צ ב O
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ומ
ר ש ע ״ ״ ה ש ש ק ר פ
ח ק ל ן כ   י ר ח א ו ת ו ר ע מ ה י ב ש ו י ם י ד ד ו ש ה ת א ע י נ כ ה ו י ר ו פ צ ת א ש ב כ ם ו ד ר ו ה
,ה ט ס ו מ ס ל ע ר צ ה ס ו י נ ו ט נ א ל א א צ י ו , ב י ו א כ ו ל ה י ה ר ש א ,ם ר י ח מ מ ה פ ק נ
אל םודרוהו ,הולשבו החונמב ובשי ו םקשנ תא וקרפתה םי אמורהו .א
עבראו םי לגר אבצ־י שנא םי פלאכ םודא ץראב בי צה םא-י כ ,טקשה עדי
וב עשפת ןפ ,ץראה לע רומשל המש חלש ףסוי וי חא תאו םי בכור תואמ
אי צוה רשא ,ותי בי י נב לכ תאו ומא תא חקל אוהו .סונגי טנא לא רובעתו
הנפ ןכ־י רחאו ,חטבל םש םבי שוהו ןורמש רי עה לא םכי לוהו ,הדצממ םתוא
.םונגי טנא רמשמ לי ח תא םשמ שרגלו לי לגה ץרא תי ראש תא עי נכהל
התוא שבכו י רופצ די עה דע עי גה דאמ הזע גלש־תפום תעב .ב
בי שח תאזה רי עב .ואוב י נפל דוע ושפנ לע טלמנ בצמה־לי ח י כ ,די ספאב
ברל האצמנ הדצ י כ ,רקה םהל קי צה רשא ,ותא םי כלוהה םי שנאה שפנ תא
וטשפ םה י כ ,תורעמה י בשוי םי דדושב םחלהל אצי ןכ־י רחא .רי עה ברקב
סודרוה .תלכואה המחלמה ברחמ הי בשוי ל ערהל וברהו בי בסמ ץראה לכב
רובעכו לברא רפכ לא תחא םי בכור תקהלו םי לגר י דודג השלש וי נפל חלש
ואוב י נפמ ודחפ אל םי שנאה לבא .ולי ח תי ראש םע המש אב םוי םי עברא
.םי דדושכ שפנ־י רמו המחלמ י דמלמ וי ה י כ ,םקשנ י לכב ותארקל ואצי ו
.י לאמשה סודרוה לי ח ףגא תא י נמי ה םי דדושה ףגא חי רבה הכרעמב ושגפנשכ
,ושארב דמע רשא י נמי ה ףגאה ןמ וי שנא תרזעל אובל רהמ סודרוה לבא
עורז תא רבשו וי רחא םי פדורה לע לפנתה ואבצ תסונמ דעב ורצע י רחאו
.ףרע ונפו המחלמה דביכ תא תאשל ולכי אל רשא דע ,םתרובג
קלח םהמ תי מהו תלכוא ברחב ןדרי ה דע םהי רחא ףדר םודרוהו .ג
לי לגה ץרא הטקש רשא דע ,רהנל רבעמ וצופנ םי ראשנהו לודג
ךי ראה סודרוהו ,תורעמב ורתתסה רשא םי שנאה קר וראשנ י כ ,קי צמה תמחמ
ולמע־י רפ ,ורכש תא ואבצל הנושארל םלש ןכ־לע ,אצמ תעל דע ופא םהל
הרתי הנמ אבצה־י רשלו ףסכ םי נומכרדא םי שמחו האמ שי א לכל קלחו ,השקה
אךורי פ תאו .חונל ףרחה תואנ לא ולי ח תא חלש ןכ־י דחאו .םי מעפ הברה
רצבמה תומוח תא תונבל םגו וי שנא תלכלכ לע חצנל חלש וי חא רי עצ
.דחי םי רבדה י נש תא אלמ אדורי פו .ןוי רדנסכלא
ןולי ס תא חלש סוי די טנו .אנותאב סוי נוטנא ררוגתה םהה םי מי ב .י
.הדוהי ץראב םי רדס ןי כהל םהי לע הוצ הנושארבו םי תרפב םחלהל םודרוהו
תורעמה .תורעמה י נכושב םחלהל אצי ו וי לעמ ןולי ס תא ןוצרב חלש סודרוה
זמ
ו—ה ,י ט p ר פ ,א ר פ ס
,ןהי לא תשגל אבצה לוכי אל רבע לכמו םי לולת םי רה תועלצב ואצמנ הלאה
רבעמ רשא עלסהו ,תורעמה י פ לא וכי לוה םי לתפנו םי רצ םי לועשמ קר י כ
ןמז .םוהתה י פ לע ףוקז הי הו הקמע &והת לא דרי הלעמלמ תורעמה י נפ
םוקמה דע עי גהל ונממ רצבנ י כ ,ושפנב תוצע תי של ךלמה עדי אל בר
תא לשלשל הוצ אוה .ודחי הנכסמו המכחמ הלובחת אצמ ןכ־י רחאו .אוהה
םהו .תורעמה י פ לע םגי צהלו (םילבחב םי י ולתה) תונוראב ואבצ י רוחב
ורמא רשא םי שנאה לע שא וכי לשהו םפט םע תורעמה י בשוי תא וטחש
די ב םהי לע הוצו תוממ םי דחא םי שנא לי צהל הצר םודרוהו .םשפנ לע דו מעל
רי גסה אלו וי רבדל רתענ אל תורעמה י בשוי מ שי א לבא .וי לא תאצל וי חולש
.י בש י י חמ תומב ורחב םחרכ־לעב ושפתנ רשא הלאו ,סודרוה י די ב ושפנ תא
םתולחב ,וי נב תעבשו ותשא תוקעצמ וי נזא םטא רשא ,דחא ןקז םש אצמנ םג
תא השע ןכו ,םלכ תא תי מהו ,םולש תי רבב ואצי י כ םהל תתל וי נפ תא
םעפכ תי מהו הרעמה י פ לע דמעו דחא דחא תאצל םהי לע הוצ אוה :רבדה
ורמכנ וי מחרו קוחרמ רבדה תא האר סודרוה .םשמ אצוי ה ןבה תא םעפב
לע לומחל ותוא עי בשהו ןקזה לומ וני מי די תא שרפ אוה ,דאמ םהי לא
י כ ,םודרוה תא ףדגו ףרח קר ,וי רבד לא העש אל ןקזה לבא .וי נב תושפנ
םי ללחה תא ךי )שה ןכ־י רחאו ,םי נבה לע ותשא תא תי מהו ,םי כשח ןב אוה
.המש ומצעב ץפקו םוהתה לא
רי אשה אוה .ןהב םי בשוי ה תאו תורעמה תא סודרוה שבכ הככ .ה
די קפהו ,שארמ דרמ חור לכ רוצבל י דכ וב הי ה רשא ,ואבצ קלח תא לי לגב
תשלש ומע ךי לוהו ןורמוש לא ולי ח םע הנפןכ־י רחאו ( א י מלת תא בצמה לע
רס ותאצ י רחא לבא .םונגי טנאב םחלהל םי שרפ תואמ ששו םי לגר םי פלא
לע םאתפולפנתה סהו ,לי לגב בי ר רחרחל וני כסה רשא ,םי שנאה לעמ ודחפ
רתי ו תוצבהו ;ץראה תא ובי רחה ןכ־י רחאו ,והותי מהו אבצה־רש י מלת
רבד םודרוהל עדונ רשאכו .רותסמל םהל וי ה לגר י נמ םי חכשנה תומוקמה
תא שבכו םי דרומהמ לודג ןומה תי מהו וי שנא תרזעל רהמ שי ח הלע ,דרמה
רובעב םי שנע ףסכ רככ האמ םלשל םי רעה לע לי טהו רוצמב טי רצבמה לכ
.דרמה
חלש ,ברחב לפנ ארוקפו הי רוס ץראמ טי תרפה ושריג רשאכו ,ו
׳תונוי גל י נשו םי בכור ףלא סודרוהל הרזעל םוי נוטנא תוצמב םוי די טנו
ותרזעל אובל וי נפ תא הלחו םי אמורה דקפמ סךי חמ לא םי בתכמ חלש םונגי טנאו
לבא .ףסכ ול םלשל והחי טבה םגו סודרוה תעשר לע ןנואתהל הברהו ,אוה
תונתמ םודרוה ול ןתנ י כ םג המו ,וחלוש תוצמ לע רובעל זעונ אל םרי חמ
•ITtoXefi alos > ם 1 » מ ל 1 1 G U O ,ם פ :ה נ ש י ה ה א צ וה ב ו[XS&0>; ,ס 1י מ 5וה :ת ז י נ ? צ א ( א
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת חמ
אצי ו סונגי טנא בהואכ שפחתה םלוא ,וב דוגבל וי גזא הטה אל ןכי לעו ,תורתי
תושעמ והענמ רשא ,סודרוה לוקל עמש אלו ,םי לשורי ב והנחמ תא לגרל
רגס ןכי לעו ,םרי חמ בלב ןוא תבשחמ י כ ,ןי בה סונגי טנא לבא .רבדה תא
םרי חמ בש רשא דע ,המוחה שארמ בי ואכ ותא םחלנו רי עה י רעש תא וי נפב
ברח י פל הכה ותגושמ לע וסעכ ברמו ,סואמא רי על סודרוה לא םי גפ תשבב
אל י כ ,סודרוה םולשי י שנא לע למח אלו וכרדב שגפ רשא םי דוהי ה לכ תא
.סונגי טנא י בהוא ןי בו םהי ני ב תודפ םי של הצר
,בי ואכ םרי חמב םחלהל ושפנ תא אשנו סודרוה ףנאתה הזה רבדל .ז
לעו םרי חמ לע ןנואתהל סוי נוטנא לא עוסנל רהמו וסעכ תא שבכ לבא
,םי עותעת השעמ השע י כ ,ובל לא בי שה םרי חמו .וי די ושע רשא לועה
אל םודרוה םלוא .ומע ומי לשה דע וב רי צפהל הברהו ךלמה י רחא ףדרו
לודג לי חב סוי נוטנא הנח י כ ,עמש אוה .סוי נוטנא לא עוסנל ותבשחממ בש
— תרפ רהנ תברקב קזח רצבמ אי ה תאזה רי עה — הי לע םחלנו הטסומס י נפל
ותרובג תא תוארהל רשכהי תעש התע אצמ י כ ,המש ועסמ תא שי חהו
הרהמב ץק םש המש םודרוה אובכו .סוי נוטנא י ני עב ונח תא לי דגהלו
,סוי נוטנאו .לודג ללש םהמ חקלו ( צ םי אנושהמ םי בר תי מה י כ ,רי עה רוצמל
ותוא קזהו ודובכ לע רקי ףי סוה ,סודרוה תרובג לע םמותשה רבכמ הז רשא
הטסומס רי עה תא רי גסהל חרכה ךלמה םוכוי טגאו ,הכולמה אסכל ותוקתב
.(םי אמורה י די ב)
ר ש ע ד ר ע ב ש ק ר פ
א ו ה .ה י מ ע פ ה ר צ מ ס נ ב ל צ נ פ ו ר ר ו ה .ה ל י ל ה ם ו ל ח ב ס ו ד ר ו ה ל ה ל ג נ ף ס ו י ת ו מ
-/ ו צ מ ם ש ן ב   י ר ח א ו , א ר ו ר י פ ל א ו ש א ר ת א ת ל ש ו ו י ת א ח צ ו ר ס ו פ פ ת א ת י ט ה
.ה ש א ל ם י ר מ ת א ח ק ל ו ם י ל ש ו ר י ל ע
תא םש בזע אוה .הדוהי ץראב סודרוה דמעמ ערוה הכו הכ ןי ב .א
דע סונגי טנאב המחלמ הרגתי לבל וי לע הוצו וי חא ףסוי י די ב ןוטלשה
רבכ חי כוה רשאכ ,קזח ןעשמל םרי חמ ול הי הי אל י כ ותעדב ,ובוש
תא ובל לא םש אל דאמ תכלל וי חא קי חרה י כ ףסוי עומשב לבא .וי שעמב
דרי אוה .םריחמ ומע חלש רשא םי דודג השמח םע וחי רי לא אצי ו וי תווצמ
םי רצמה ןי בו םי רהב לבא .ץי קה םצעב הדשה תאובת תא לוזגל המש
לכו ,המחלמב תורובג ותושע י רחא ,ברחב לפנ ףסוי ו ,םי בי ואה וי לע ולפנתה
. ם י ר ב ר ב ה ׳ :ר ו ק מ ב (א
-טמ
ד —ב , ז י ק ר פ ,א ר פ ס
הי רוס ץראמ (מי נורי ט) םי רי עצ וי ה הלאה םי דודגה י כ .תרכנ םי אמורה אבצ
.,(המחלמ י דמלמ ,םי נרטו) ״םי נשי ״ םי ארקנה אבצה־י שנא םהי ני ב ואצמנ אלו
.םחלהל ועדי אל רשא םי רי עצה לע המחלמב ןגהל הכ םהב הי ה רשא
ותמח לכ תא רי עה אוה .הזה ןוחצנב הררקתה אל םונגי טנא תעדו .ב
.הוצ םי ללחה תופוג תא שפת רשאכ .ףסוי תלבנב ללעתה םגו וי בי וא לע
רפיכ םלשל ףסוי י חא ארורי פ הצר י כ ףא ,וי לעמ ףסוי שאר תא תורכל
י בהואו ,לי לגב שדח דרמ םק סונגי טנא ןוחצנ י רחא — .רככ םי שמה ותי וג
םי ב) רואי ב םתוא ועי בטהו סודרוה לש ומולש י שנא י בוט תא ובחס סונגי טנא
,אתג תארקנה תודוצמה תחא םרי חמ הנב םש רשא ,םודא ץראב םג .(תרנכ
י רחא .השענה לכמ רבד העמש אל סודרוה ןזאו .סונגי טנא לא םי בר ורבע
ץרא לע סוי סוס תא סוי נוטנא םי קה םי אמורה י די ב הטםומס הלפנ רשא
ומצעב םוי נוטנאו ,םונגי טנא םע ותמחלמב סודרוהל רוזעל וי לע הוצו הי רוס
ד»על ,הדוהי ץרא לא תונוי גל י נש וי נפל חלש סוי סוסו ,םי רצמ לא עסנ
.םהי רחא עסנ ואבצ ראש םע אוהו ,סודרוה ןי מי ל
־םולחב ול הלגנ ,הי כוי טנא די ־לע רשא ,י נפדב סודרוה הנח רשאכו .ג
וי לא ואב ,הדרחב ועוצי לעמ ץפקשכו ,וי חא תמ י כ ,רי הב הלי ל
ולבא תי ראש תאו תאזה הרצה לע םודרוה לבאתה רצק ןמז .ןוסאה י רשבמ
וצי אהב ,םי בי ואה לע תולעל רהמו ,!ויחא י חצורב המקנ ותושע דע) החד
ןונבלה לבח לא ועי גהבו .םחכמ הלעמל תולודג תורבעמ רובעל וי שנאב
םי אמורה אבצמ דחא ןוי גל םגו רהה י בשוי מ שי א תואמ הנומש ותרזעל חקל
י כ ,םוי ה רואל םודרוה הכח אל הזה אבצה םע .אוהה םוקמב וי לא הולנ
•םוקמה לא ותארקל םי אצוי ה וי בי וא תא ףדהו לי לגה ץרא לע לפנתהל רהמ
$<יפסה םרט דוע לבא .אוהה רצבמה לא טשפ ףכתו ונממ וחי גה רשא
ותוא וצלאו ףעזב םי משג ודרי הנהו ,הרעסב רצבמה תא שובכל סודרוה
ןוי גלה וי לא רבחתה םי דחא םי מי רובעכ .םי כומסה םי רפכב חונל ולי ח תאו
.הלי לב ובזעו לודגה וחכ תא וארי וי אנושו ,םוי נוטנא י די ־לע חולשה ,י נשה
.הדוצמה תא
.תא רהמלו והשעמ תא שי חהל וחי רי ךרד סודרוה הנפ םשמו .ד
הרצמ ץלחנ י כ ,םי הלא עבצא ,תפומ ותוא הרק םשו .וי חא י חצורב ותמקנ
וי רשמ םי בר :רבדה הזו .םי הלא־בוהא םש ול אצי ןכ־לעו ,תעדה חסהב
תי במ םי בסמה לכ תאצ י רחאו הדעסה תולככו אוהה הלי לב ומע ותשו ולכא
רשבמה תוא סודרוה האר הזה רבדבו ,רהמ שי ח וי תחת תי בה לפנ התשמה
תא עי סהו רקבב םי כשה אוה .הדי תעה המחלמה תארקל דחי העושי ו האלת
תורגתהל וסנו ,שי א םי פלא תששכ ,םי רהה ןמ ודרי וי בי וא םגו .וי תואבצ
ן כי לעו ,הי טג עורזב םי אמורה םע חגנתהל וארי לבא ,םודרוה לי ח י צולחב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת נ
םגו .אבצה ןמ םי בר ועצפו תותי נחו םי נבא םהי לע וכי לשהו קוחרמ ודמע
.אוהה םוקמב ובכר י דמ ועלצב תי נחב עצפנ סודרוה
םג י כ ,דבלב וי שנא חור־ץמאב אל י כ ,תוארהל הצר סונגי טנאו .ה
םע ,וי בהואמ דחא ,םופפ תא חלש ןכ־לע .םי בי ואה לע הלוע אוה םרפסמב
בי רחהו וי אנוש ץראב רבע סודרוהו .םרי חמ םע םש םחלהל ןורמש לא אבצ
םהי תב תא ףרש י כ ,םהי בשוי מ שי א םי פלא תי מהו בושי ־תומוקמ השמח
ארקנה רפכה די ־לע ולי ח םע הנח י כ ,ותונחת םוקמ לא בש ןכ־י רחאו .שאב
.( א הנק
וחי רי ב םי בשוי ה םי דוהי המ םי בר םי נומה וי לא ורהנ ומוי ב םוי י דמו .ו
עמשל הלאו םונגי טנא תא םתאנשמ וי לא ורבע הלא .ץראה תומוקמ ראשבו
.ןובשחו תעד י לבמ תורומתל םתבהאמ וי לא ואב םי ברו וי תונוחצנ תלהת
י שנא םגו המחלמה הדש לע וי בי וא םע חגנתהל הפסכנ סודרוה שפנ הנהו
ולהבנ אלו סודרוה לי ח תרובגמ ותח אל י כ ,בל־ץפחב ברקל ואצי סופפ
םונגי טנא אבצ י פגא וקי זחה ,ברקל תוכרעמה י תש ואצי רשאכו .וחור זעמ
ותוא ררוע גרהנה וי חא רכז י כ ,ושפנ תא ףרח סודרוה לבא ,המ־ןמז דמעמ
םהל םלשל וי חא י חצור חכנל דמע ולאכ ,הרובג תמחב םחלנו ,לי ח תושעל
סג הנפ ןכ־י רחאו ,ולוממ דמועה ףגאה לע הלקנ־לע רבגתהו ,םהי די לומגכ
י לב וי רחא ףדרו ותוא ףדהו ,הכרעמב דדועתה רשא ,אנושה אבצ י קלח לא
רשא ,רפכה לא םלכ ופחדנ סונגי טנא לי ח י שנא י כ ,ארונ הי ה חבטמה .ףרה
תי מהו םהי דעצ תא רצהו םהל רשא ףסאמל קי צה סודרוהו ,ברקל ואצי ונממ
תי ב לכו ,ודחי םי בי ואה סע רפכה לא םרה ןכ־י רחאו ,רפסמ־ןי אל םי שנא
תונומה םי סכמ וי ה תוגגה םגו םוקמ ספא דע םי ני זמ אבצ י שנא אלמ םש הי ה
סורהל הוצ תוצוחב םי דמועה לע סודרוה רבגתה דשא י רחאו .המחלמ י שנא
,םי פופצ תונומה תי מהו ,םהי אובחממ םי טי לפה תא אי צוהלו םי תבה תא
ומדק םי תבה תוברחמ םי טלמנה תאו ,םי תבה תורוק תא םהי לע ולי פהב
,םי לת םי לת ומרענ םי גורהה י רגפו תופולש תוברחב המחלמה י שנא
רענתהל חכ ורצע אל םי אנושה .םי חצנמה דעב ךרדה תא ומסח י כ דע
םי לודגה םי ללחה י לת תא ואר ,םעפה דוע ןומהב וטקלתהשכ .תאזה הכמהמ
סודרוה ברע טעמכ .רבע לכל וצופנ םהו ,חור דוע שהב המק אלו רפכב
אלול ,וי לא הנעי קבהלו םי לשורי לע תולעלו רהמל ונוחצנ תואגב ובל תא
י רפ לכ תא תודאל םודרוהל ןתנ אל הזה רבדה .םיקזח םי משג והורצע
.רי עה תא בוזעל ובלב רמא רבכ רשא ,םונגי טנא תסובת תא םי לשהלו ונוחצנ
,( י נ ם י א ) ה נ ע י ר י   ל ע א צ מ נ ס ו פ פ ה נ ח מ י כ ,  י א ב מ ( ב ״ י ,ו״ ׳ט , ד -י ) ת ו י נ ו מ ד ק ב (•י
.ך ה ו נ י ס י ל ו א ו
אנ ס —ז ,ז י ק ר פ ,א ר פ ס
,םהי תומצע תא ץלחל םי פי עה וי בהוא תא סודרוה חלש ברע תונפל .ז
־י שנא ךרדכ ורשב תא ץוחרל ךלה המחלמה למעמ העז הסכמ ולכ אוה דועבו
ץחרמה־תי ב לא אובל קי פסה םרט דועו .ומע אצמנ דחא רענ קרו אבצה
וי רחאו ,י נשה וי רחאו ,ברח רוגח וי בי ואמ דחא ותארקל םשמ ץפק הנהו
ץחרמה־תי ב לא הכרעמה־הדשמ וטלמנ הלאה םי שנאה .םי בר דועו י שי לשה
ופחר ךלמה תא םתוארבו םי להבנו םי מהדנ םש ובשי ו םקשנ י לכב םי ני זמ
רשא ,ךלמה י נפ לע דחפמ םי דעור ורבעו ץורל ולחה םה .רוגממ םהי תומצע
ןמ דחא ףא אצמנ אל הרקמב .תי בה חתפ לא ונפו ,וקשנ תא קרפתה רבכ
.םהמ ער ול הנא אל י כ ,חמש סודרוהו ,הלאה םי שנאה תא שפחל אבצה
.וטלמנו םלכ וחרב הככו
,סונגי טנא אבצ־רש סופפשאר תא תורכל סודרוה .דוצ תרחמה םוי ב .ח
שפנ רפכל וי חא ארורי פ לא תלגלגה תא חלשו ,הכרעמב ללח לפנ רשא
י מי ץקלו .ףסוי תא תי מהל .דוצ רשא ,שי אה הי ה סופפ י כ ,תמומה םהי חא
תאלמבו רי עה תמוח דע ולי ח םע עי גהו םי לשורי לע סודרוה הלע םי משגה
י כ .תי בה־רה י נפל ואבצ םע הנח ךלמל םקוה וב רשא םוי ל םי נש שלש
.אוהה רב^ה ןמ רי עה תא םי נפל שבכ סוי פמופםגו ,רי עב םחלהל לק הי ה םשמ
רי עה י שרגמ תא בי רחהו רוצמה תודובע תא אבצה־י שנא לע םש סודרוה
רוצמ י לדגמ ןהי לע םי קהלו תוללוס שלש םש תולעהל וי שנא לע .דוצו
ןורמש לא אצי ו וי רבח ברקמ םי זי רזה תא הדובעה לע די קפה ןכ־י רחאו
,רבכמ ול הסוראה סולובוטסי רא ןב סורדנסכלא תב תא השאל ול תחקל
י כ ,הארה ,וי אושנ י נפמ רוצמה תדובע תא ותוחדבו ,הלעמל ונרבד רשאכ
.וי אנוש תוכרעמל זב אוה
לודג לי ח םע םי לשורי תמוח לא סודרוה בש ותנתח י רחאו .ט
חלש רשא ,םי לגרו םי בכור ,םוצע אבצב סוי סוס וי לא רבחתה י כ ,הנושארבמ
לכ ףסאנ רשאכו ,( א םי נודי צה ךרדב עסנ ומצעב אוהו ,השבי ה ךרדב וי נפל
,םי בכור םי פלא תששו םי לגר אבצ־י שנא תונוי גל רשע־דחא רפסמב אבצה
םלכ וגח ,ורפסמב םוצע הי ה אוה םגו ,הי רוס ץראמ אבש רזעה־לי ח דבלמ
,םי נקזה־תצעומ תדקפ לע ךמס סודרוה .תי נופצה םי לשורי תמוח תברקב
חלש רשא ,סוי נוטנא י רבד י רחא אלמ סוי סוסו .הי פ־לע ךלמל םקוה רשא
.סודרוה ןי מי ל דומעל ואבצ םע ותוא
,( א ,ג *י ק ר פ ,ה ל ע מ ? ן י ע ) ם י ה ף ו ח ך ר א ל — ( ם י ק י נ י פ ה ) ם י נ ע נ כ ה ך ר ד ( ״
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
בנ
ר ש ע - ה נ ו מ ש ק ר פ
ל ע . ס ו נ ג י ט נ א ץ ק .ד י   ק ז י ח ב ם י ? ש ו ר י ת א ס ו י ס ו ס ת ר ז ע ב ש ב כ ם י ד ר ו ה
.ה ע צ ב ת ו א ת ו ה ר ט פ ו א י ל ק
לכי ה י נפל ולהקנ תונומה .המוהמה התבר רי עב בשוי ה םעה ברקב .א
םהי ני ב ומק חורה י שנאו םי הלא־רבד תא ושקב םהב רשא םי שלחהו ׳ה
זבל וברהו סמחו דש וברהו דודגב וטשפ שפנה י רמו .(»אוהה ןמזל אבנהל
י שנאו .םי שנאל הדצו םי סוסל אופסמ ורי אשה אלו רי עה תובסמב םחלה תא
אבצה־י שנא תא ושרגו רוצמה י נפמ רי עה לע ןגהל הכרעמב ובצי תה המחלמה
םי רוצעמ אי צמהל ומכחתה םוי ל םוי מו .המוחה תברקמ תוללוסה י כפוש
׳תורתחמה תדובעב םהי אנוש לע ולע ליפמ רתוי ו .רוצמה תונוכמ דעב םי שדח
.םהי תחת ורתח רשא
תא ענמ םתרזעבו דשה י שעמ תא אי נהל םי ברוא םי קה ךלמה .ב
.קוחרמ לכא אי בהל הוצ םחלה רוסחמ דגנכו .רי עה ןמ וחי גי לבל םי דדושה
םהמ וקזח םי אמורה לבא ,ךורע ןי אל חור־זעב ומחלנ םי דוהי ה י רובג םנמא
םי נפ םי אמורה םע םחלהמ םי רוצנה ורמשנ ןכי לע ,המחלמה י סי סכט תעדב
— תורהנמה ןמ מאתפםהי לע וחי גה קר ,רבדה םשפנב י כ םתעדב ,םי נפ לא
המוח תונבל םדי האצמ רבכ ,המוחה קלח שי ערהל םי אמורה וקי פסה םרטו
ולבק םה ;םתצע העלבתה אלו המחלמב םעורז התפר אל ללכב .השדח
ףי קה רשא ,םוצעהו לודגה לי חה ףא לעו .ץקה דע דמעמ קי זחהל םהי לע
ולע רשא דע — רוצמב םי שדח השמח משפג לע םי דוהי ה ודמע ,םהי לע
עי קבהל ץמא ופי סוהו המוחה לע םודרוה לי ח י רוחבמ רפסמ י תמ םי שנא
הנושארל .סויסוס אבצמ םי דחא תואמ י רש ודמע םשארבו ,רי עה ךות לא
ףטשכ םי רבע לכ לא אבצה ץרפ םשמו ,תי בה־רהל בי בסמ םוקמה שבכנ
םי דוהי הו רוצמה ךרא לע דאמ ורמרמתה םי אמורה י כ ,ארונ חצרב םרז
רפסמ ןי אל םי שנא .םהי מקל די רש רי אשה י לבל ודקש סודרוה לי חב רשא
שי או ,םש וטחשנו ׳ה לכי ה לא םגו םי תבה לאו םי רצה תואובמה לא ופחדנ
רי בעה י כ ףאו .חכ־תולדח םי שנ לע אלו םי נקז לעו םי ללוע לע למח אל
אבצה־י שנא ועמש אל ,םי בי ואל הני נח תתל שרדו אבצה ברקב לוק ךלמה
.םתעד הפרטנ ולאכ ,רענו ןקז וחצר םא־י כ ,רוחא םני מי ובי שה אלו ולוקל
ו ח ב ש ו ו כ ר ב ו ׳ה ל כ י ה י נ פ ל ו ל ה ק נ ם י ש ל ח ה , :ה נ ש י ה ה א צ ו ה ה י פ   ל ע ר ח א ח ס ו נ (»
.״ ם י ה ל א ה ד ס ח ל ו כ ז י כ ,ם ה ה ם י מ י ב ם מ ע ל א ם י פ ס א נ ה ת א
ג נ ד —ג ,ח י ק ר פ ,א ר פ ס
לא בל םש אלו םי נפל ותלךג תא חכשו הרי בה ןמ סונגי טנא דרי הנהו
למח אל סוי םוס לבא .ושפנ לע ןנחתהל סוי סוס י לגרל לפנ קר ,םעפה ובצמ
גהנ אל םלוא . ( נ ״י נוגי טנא״ םשב ול ארקו ןודזב וי לע קחצו ותרצב וי לע
םי תשחנב ומי של .דוצ קר ,ורסאממ י שפחל ותוא חלש אלו .דשא גהנמ וב
.רמשמ וי לע תי שלו
חור תא רצבל וי לע לטנ וי בי וא לע םודרוה רבגתה דשא י רחאו .נ
טי בהלו וי ני עב לכי הה תא תוארל רהמ םי רזה ןומה י כ .םי רכנה ותי רב י נב
םגו םבל לע רבדל ותוברהב ,רבדה תושעמ םתוא רצע ךלמה .וי שדק לא
ונוחצנ ול הי הי רשא בשח י כ — וקשנ י לכב םהב עגפ םגו .םהי לע םי זגהל
םג רצע אוה .שדקמה י גופצ תא םי רז י ני ע הני זחת םא ,הער הפגממ השק
םרטה ,ותוא לאש י כ ,וי רבדב סוי סוסל וקי צהב ,רי עב דשה י שעמ דעב
םי לשורי תא םכפהב ,הי צ ץראב ותוכלמ אסכ תא ןי כהל םי אמורה ובשחי
אוה י כ ,רמא דועו ?השוכר לכ תא הנממ םאי צוהבו בשוי מ הקי ר רי על
םד רפיכ אצמל ול הוש וני א םלועה לכ ןוטלש םג רשא ,טפשמל בשוח
תא רי תה קדצל י כ ,רבד והבי שה סוי סוסו .םי מכ ךפשנה ,םי לשורי י חרזא
רמא זאו .רוצמה תעב השקה םתדובע ףלח רי עה תא זבל אבצה י שנא י די
סודרוה הדפ הככ .אוה ופסכמ ורכש תא שי א לכל וי די ב םלשי י כ ,םודרוה
שי א לכל בל תבדנב םלש י כ ,ורבד תא םי קה םגו םי לשורי תי ראש תא
סוי סוס תאו ,םכרעכ תונמ ןתנ םי לי חה י רשלו ,ורכש תא אבצה ןמ שי או
םי הלאל שי דקה סוי סוסו .תוקי ר םי די ב אצי אל שי או ,םי כלמ תונתמב דקפ
תא הי בשב ותא ךי לוהו םי לשורי לעמ ולי ח םע הלע ןכ־י רחאו בהז רז
תובזוכ תווקתב הגשו ושפנ לכב םי י חב קבד הזה שי אהו .רוסאה סונגי טנא
.ו בל־ ך^ לומגכ ול םלשו םידרקה וי נפ תא םדק רשאכ ,וצק אוב דע
־י שנאל .םי לשורי י בשוי ןי ב הלפה הכולמה אסכ לע סודרוה תבשב ,י
סונגי טנא י בהוא תאו ,ותוא הבהאל םבל תא קזחו דובכ ןתנ םי נמאנה ומולש
אצמנה ףסכה לכ תא ךי תהל .דוצ ,ורצואמ ףסכה לזא רשאכו .חבטל עי רכה
אל הזה רבדב לבא .וי לא םי בורקלו סוי נוטנאל החנמל ותוא חלשו ודי ב
תשרב סוי נוטנא דכלנ רבכ י כ ,הרצ לכמ ושפנ תא תודפל סודרוה חי לצה
הדי משה רשא י רחאו .ותואת דבעל הי ה וי שעמ לכבו הךטפואי לק תבהא
םדל האמצ ,התחפשמל די רש רי אשה י לבמ ,התי ב־י נב לכ תא הרטפואי לק
ותוא התי סהו סוי נוטנא י נזאב םי רוסה י די גנ תא ןושלב התכה אי ה .םי רחא
תא השרפ ןכ־י רחאו .םשוכר תא תשרל הל לק! ןעמל ,שפנ םתוכהל
. ו נ ל ך ר מ ל ע י א נ ג ל ,ה ש א ם ש (נ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דנ
י נש תא תומל רגמל תומזמ הלבחו םי ברעהו םי דוהי ה לע העצב תואת תשר
.וכלמ תאו סודרוה תא ,םהי כלמ
וי ני עב בשחנ הבעותל י כ ,התלאש קלח קר הל ןתנ סוי נוטנאו .ה
לבא ;םי רדאנה םי כלמה י נש תא ,הלאה םי בוטה םי שנאה י נש תא תי מהל
םי לבח ערק י כ ,הלאה םי בורקה וי בהוא םע ותי רב תא רפהמ ענמנ אל
םש רשא ,וחי רי לבחב םי רמתה ץרא תא םהי ני בו ,םהי תולובג לעמ םי בר
םורדב םי רעה לכ תא הדי ב רסמ םגו הרטפואי לקל םתוא ןתנו ,י רצה םוקמ
תאזה ץראה לכב תטלשל התי ה רשאכו .ןודי צו רוצ דבלמ ,סורי תלא רהנ
האב ןכ־י רחאו ,תרפ רהנ דע םי תרפב םחלהל ותאצב סוי נוטנא תא החלש
הסעכ תא ךכשל סודרוה י די ב הלע םשו .קשמדו הלמפא ךרד הדוהי ץרא לא
ולובג לעמ וערקנ רשא תוני דמה תא הכלמה י די מ רכח אוה .תובר תונתמב
ןמז רובעכו .רקי ו דובכ בירב ןי ס דע התוא חלשו ,הנשל רככ שיתאמ דעב
זבתרא תא הרטפואי לקל י ש ותא לי בוהו םי תרפה ץראמ םויבומנא בש רצק
רהמ ללשה לכ םעו ףסכה םע הזה י תרפה תא .הי בשב לפנ רשא ,ןרגט ןב
.הל שי דקהל סוי נוטנא
ר ש ע   ה ע ש ת ק ר פ
י ר ת א . ם י ב ר ע ב ם ח ל ה ל ס ו ד ר ו ה ת א ח ל ש ו ה ר ט פ ו א י ל ק ל ו ק ל ע מ ש ס ו י נ ו ט נ א
. ל ו ד ג ה ש ע ר ה ר ב ד   ל ע . ה נ ו י ל ע ה ל ע ס ו ד ר ו ה ד י ה ת י ה ת ו ש ק ת ו מ ה ״ נ
תרזעל תאצל םודרוה ןנוכתה ,(אםוי טקא תמחלמ הצרפ רשאכו .א
תא ושבכ י רחא ,הדוהי ץראב תומוהמה ןמ ול חנוה רבכ י כ ,סוי נוטנא
הרטפואי לק תמרעב לבא .םונגי טנא תוחא ותוא השפת רשא םוקמה ,הי נקרוה
רבכ .הרצב דחי ומע תוי המו סוי נוטנא תומחלמב תאצלמ סודרוה רצענ
סוי נוטנא תא התי סהו םי כלמה י נש לע לעי לב־רבד הכלמה הצעי י כ ,ונרמא
:הלא י תשמ תחא אצמל הבשחב ,םי ברעב המחלמה לע סודרוה תא די קפהל
ףגני םאו ,ברע ץראב אי ה לושמת זא — הנוי לעה לע סודדוה די הי הת םא
.י נשה י די ב םי טי לשה דחא תא לי פהל התוק הככ .הדוהי ב טולשת י זא — המחלמב
ןוברע חקל הלחתב .העושי ל סודרוהל .דתיה הערה התבשחמ לבא .ב
לפנתהו לודג םי בכור לי ח ול ףסא ןכ־י רחאו םי בי ואהמ (תובורעת י נב)
םשפנ לע ודמע י כ ףא ,המחלמב םתוא הכהו (בםי לופםוי ד די ־לע םהי לע
ופסאנ םהו ,םי ברעה ןי ב הלודג העונת המק תאזה הלפמה עמשל .הרובי ג
. ס ו נ י ב ט ק ו א   ר ז י צ ן י ב ו ם ו י נ ו ט נ א ן י ב ה ע י ר כ מ ה ה מ ח ל מ ה (*
.ן ו י ד ר י ע ו ז י כ ,ם י ב ש ו ח ש י ( ב
הב
ד —ג ,ט י ק ר פ ,א ר פ ט
םודרוהו .םי דוהי ה י נפ תא םש םדקל ,הי רוס־תלי חב רשא ,תנק לא רפםמ־ןי א ןומהב
תא המוחב רצבל .דוצו תולובחתב המחלמ תושעל שקבו ואבצ םע המש עי גה
ונוחצנב ותעד החז רבכ י כ ,ולוקב עמש אל ואבצ ןומה לבא .ותונחת םוקמ
לחהו ברקה תי שארב םתוא סי נהו םי ברעה לע לפנתהל רהמ אוהו ,ןושארה
וב דגב י כ ,חפב סודרוה לפנ וי בי וא י רחא ופדרב לבא .םהי רחא ףודרל
חלשו ,םי מי ה לכ ובי ר־שי א הי ה רשא ,הרטפואי לק אבצ י רשמ דהא ,ןוי ני תא
ופי לחה ,םודרוה לע הלא םג ומק רשאכו .וב םחלהל ,תנק י בשוי תא וי לע
םי נומה םי נומה הכרעמב ורבחתהו םהי נפ תא וכפהו חכ םי ברעה
.ארונ חבטמ ול וני כהו סודרוה אבצ תא וסי נהו ךרד־אלו םי עלס םוקמב
וי לע ופי קה םי ברעה לבא ,הנחמה םוקמל הזי מרא לא וחרב המחלמה י טי לפ
.םש םי אצמנה םי שנאה לכ םע ותוא ושפתו
ךא ,רזע־לי ח שארב סודרוה אב תאזה תונערפה י רחא רצק ןמז . נ
תא םי לי חהי י רש ורמה י כ ,התי ה תאזה הפגמה תבס םנמאו .דעומה תא רבע
־תעש ןוי ני תא ול אצמ אל זא י כ ,םאתפ המחלמה הללוחתה אלול ןה :ו י פ
טשפו םי ברעב המקנ תושעל רהמ סודרוה .הערה ותמזמ תא אלמל רשפה
.הברה םי מעפ דחאה םנוחצנ לע םתוא רסי הכו םעפב םעפכ םצרא לע
האבש ,השדח תונערפ ול הפסונ הנהו ,וי בי ואמ המקנ חקול אוה דועב םלוא
הזגר םוי טקא תמחלמ י מי םצעב ותוכלמל תי עי בשה הנשב י כ .םי מש י די ב
םי שלש םגו ,רפסמ־ןי אל המהב התי מהו בי באה תי שארב הי תחת הדוהי ץרא
׳העומשה ךא ,הדשב הנח י כ ,ער לכ הנא אל אבצל םנמא .וגרהנ שי א ףלא
הפי סוהו םי ברעה תוכרעמ לא העי גה ,תוארונה י רבדב גי לפהל הכרד רשא
תא תשרל םבלב ורמאו ,הדוהי ץרא לכ הכפהנ י כ ,ובשח םה .ץמא םהל
םהי הלאל וחבז םתאצ י נפלו הי לע טושפל ורהמו ,בשוי ןי אמ הקי רה ץראה
המחלמה י נפמ להבנ םי דוהי ה ןומה .םכותב ואצמנ רשא םי דוהי ה י רי צ תא
רחא הז וי לע ולגלגתה רשא ,םי עגפה םצעמ חור דוע וב המק אל י כ ,הדי תעה
םהי לא ורבדב ,םחור תא קזחל הסנו ולי ח־י שנא תא ףסא סודרוהו ,הז
:רמאל
הארמל ולא .הזה םוי כ תוצלפ םכתא הזחא י כ ,י ני עב רבדה רזומ״.ד
לי ח־י שנאל תואי אל ךא — י תשרחה ,םכברקב םכחור הלפנ םי הלאה י עגנ
אבחהל י חור תא ןי א הזה רבדל םג ןה .םדא םהי לע םוקב דחפמ גומהל
י גפל םי הלאה והחלש שקומל רשא ,י נא ןי מאמ י כ ,שערה י רחא בי ואה י נפמ
םני מי חכב אלו םתמחלמ י לכב אל י כ .ןי דה תא וני נפל ונתי ןעמל ,םי ברעה
אי ה אושל ךא .םאתפ ונתוא הרק רשא ןוסאב םא־י כ ,םעפה םי חטוב םה
.סהי עגפבו םי רחא תורצב קר ,ותרובגבו,ולי חב הדוסי ןי א רשא ,שונא תוקת
לכו ,העושי ו ןסח םלועל אל םגו הרצו עגפ םדאה אצמי םלועל אל י כ
ם י ד ו ה י ה ת פ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ו נ
ןמ רבדה תא וני ב .ודחי ערלו בוטל םדאה לרוגב תופי לחו אבצ האור ןי ע
,הנוי לעה לע וגדי התי ה הנושארה המחלמב ןה .םכתא ורק רשא םי תפומב
םהי תומזמב ושפתי םעפה י כ רבדה בורקו וני אנוש וני לע ורבג ןכ־י רחאו
דחפהו רהזהל עדת אל הרתי ה החטבה ןה .ובעי רכהל םי בשוח םה רשא
רשאכ י כ :הוקתו ץמא י ל הפי סומ םכתתחמ םג ןכי לעו ,הלובחתו הצע דמלמ
הנה ,י לוקל עומש י לבמ בי ואה לע תולעל םתלפעהו קח־י לבל םכי נפ םתזעה
םכתא האור י ננה התע ךא .דגב דוגבל ןוצר תע ןוי גי תא ול אצמ
.ןוחצנה תברע י ני עב אוה הזה רבדהו ,ןי ע־הארמל בלי י רובשו םי המהמתמ
המחלמה תע עי גהב םלוא ,אצמ תע דע הזה דמעמב ראשהל םכי לע הנהו
םדאה תער י כ ,ןי בהל לעי לבה י שנא תא ודמלתו םכתרובג׳ חור תא וררועת
םשפנ דוע לכ םי דוהי ה זוזע תא שי לחהל חכ ורצעי אל םי הלאה עגפ ףא
רשא י רחא ,ושוכרבו ותי בב לשומל תוי הל י ברעל ןתי אל םכמ שי או !םב
תועונת םכתא הנדרחת לאו ,םי תש אלו םעפ אל טעמכ ופכב ותוא שפת
תפומו תוא אוה שערה י כ ובשחת לאו ,םי י ח־חור םהב ןי א רשא תודוסי ה
ופי סוי אלו תודוסי ה י עגפב םי לשומ עבטה י קח י כ .אובי י כ שדח ןוסאל
הזי א אובי רשא שי םנמא .םהב ןופצה קזנה דבלמ ,םדאה לע דש אי בהל
לובג שי תונוסאה לכל םלוא ,די תעל רבד וא בער רשבמ תואכ לק עגפ
ונל קי זהל המחלמב וני אנוש ןוחצנ לכוי ה ,תאז םג ףאו .והורבעי אל רשא
,המחלמב וני בי וא ולפי י כ ,קזח תוא י ל שי הנהו ?שערה השע רשאמ רתוי
.םי רז י די מ םהל אב רשא השעמ אל םגו אוה הרקמו עגפ אל הזה תואהו
תאו ,םדאה י קח לכ לע רובעל ,עשר תוי רזכאב וני רי צ תא ותי מה םה יכ•
.םתמחלמ תא חי לצהל ,םי הלאל ןברקל םתוא דוקע ןעמל ושע הזה רבדה•
ונתי הרהמבו ,הרי דאה ועורזמו הלודגה םי הלאה ןי עמ וטלמי אל םה לבא.
זעב םוקגו וני תובא תרובג חור ונבלב םעפת דוע םא ,ןי דה תא וני נפל•
םחלהל םכמ שי א אצי לאו .העובשו תי רב ורפה רשא לע םהמ םקנ תחקל•
ךלי קר ,הערב האצמנה וי תובא ץרא דעב אל םגו וי נב דעב אלו ותשא דעב.
המחלמב םכי נפל ורבעי םי גורההו .ךופשה וני די צ םד תמקנ תא תחקל
תא םדקל םכשארב אצא י נא סגו .םי י חה םכי תואבצ י רשמ םכרזעל ואי לפי ו•
דומעי אל י כ ,םתא םי עדוי ןה .ועמשת י לוקל י כ י תעדב ,הנכסה י נפ תא
.״הער םכמצעל ומרגת אלו םכי שעמב וזפחת אל םא ,םכתרובג םצע י נפב שי א
הבש י כ ותוארבו ,ואבצ־י שנא בל תא סודרוה קזח הלא םי רבדב .ה
ןדרי ה תא רבע ןברקה י רחאו ,םי הלאל םי חבז בי רקה ,םתרובג חור םהי לא.
־לע םתא הצנו םי בי ואה תברקב ( א ןומע־י נב־תבר די י לע הנחו ולי ח שארב.
.( ס ו פ ל ד א ל י פ י נ ש ה י פ ל ת ם ש ל ע ) ה י פ ל י ל י פ י נ ו י ה ה מ ש (א
זנ
« , נ ק ר ס ,א ר פ ס
,הבורק המחלמל ןנוכתהו ,ךותב תונחמה י נש ןי ב האצמנ רשא הדוצמה די
לבא .הדוצמה תא שובכל דפסמ־י תמ םי שנא םהי נפל וחלש םי אנושה םג י כ
,העבגה שאר תא ושפתו רהמ םתוא ופדה ,ךלמה חלש רשא ,אבצה־י צולח
םי ברעה תא ארקו הכרעמב ותוא רדסו ולי ח םע םודרוה הלע םוי ה תרחמלו
הלודג הדרח י כ ,ותארקל אצי אל םהמ שי א לבא .המחלמל וי לא תאצל
ךלמה שגנ ןכלו ,דחפמ גומנ (אםתלא אבצה־שאר סגו םי שנאה לע הלפנ
םי ברעה ואב הזה רבדלו . ( נ !םיביואה הנחמ לע ךכוסה! לחה תא תי חשהו
ולע םנמאו .םי בכורב וללובתה םי לגרו ,םי רדס י לב המחלמל ואצי ו קוצמב
תא וכי לשה י כ ףא ,םתרובג חורב םהמ ולפנ ךא ,םי דוהי ה לע םרפסמב
.העושי םהמ הקוחר י כ םתוארב ,דגגמ םהי תושפנ
ךא ,בי םהמ לפג אל ,םשפנ לע םי ברעה ודמע רשא תעה לכו .ו
סמרמל וי ה םי ברו ,םי דוהי ה ברחב םהמ םי בר ופם םפרע תא ונפה רשאכ
םי ראשנהו ,םתסונמ ךרדב םי ללח םהמ ולפנ םי פלא תשמח .םהי חא י לגרל
םי די תע וי ה רבכו רוצמ םהי לע םשו םפי קה סודרוהו .לחל תי במ וקחדנ
תא שי חה אמצהו םהי לכמ םי מה ולזא הנהו ,סודרוה ברח י נפל עבכהל
,םהל קי צהל הברה דועו ,זובו הואגב םהי חולש י נפ תא לבקךלמה .םתלפמ
אמצה ףי סוה רשאכו .םשפנ ןוי דפ רפכ רככ תואמ שמח ול תתל ורמא רשאב
י די ב םנוצרל םהי תושפנ תא ורי גסהו םי גומה םי נומה ואצי ,םברקב טהלל
םוי בו .םיתשחנב שי א םי פלא תעברא םהמ ורסאנ םי מי השמחבו םי דוהי ה
הכהו ומע םחלנ סודרוהו ,ברקל אצי ו הרזעמ ראשנה ןומהה שאונ י ששה
בךעב ותמקנ תא םקנ תאזה המוצעה הכמבו .ברחב שי א םי פלא תעבשכ
^1 םעה י די ־לע שארל םג רחבנ רשא דע ,הי שנא ןואג חור תא רצבו
ם י ר ש ע ק ר פ
,ו ו ו ב ר ת ו נ ח ט ו י א י ב ה י כ ,ר ס י ק ה ס ו נ י ו ט ק ו א ם ע ט מ ך ל מ ל ה נ מ נ ס ו ד ר ו ה
, •ר ס פ ו א י ^ י ד י ב ה י ל ע מ ע ר ק נ ר ש א , ו ג ר א ק ל ח ת א ו ל ו ב י ש ה ב , ו ל ט ל ש xm
.ן 1נ י ז ת ל ח נ ל ב ת ת א ם ג ו
ודי מ חקלת ןפ,הגאדה סודרוה תא המדק הזה ןוחצנה י רחא ףכת ,א
הנוי לעה לע רזי צ־סוני וטקוא די התי הש י רחא ,םוי נוטנאל ותבהא לע הלשממה
. ( ם ח ר • י ל ו א ו ) ע ד ו נ א ל ו ת כ ל ה כ י נ ר ע ה ם ש ה ו יי&\#£\1.0$ ,ס ו מ ה ל א ת י נ ו י ב 0י
. ( ם ו ק ר כ ,ם ו כ ר כ ) ה נ ש מ כ ם ג ה א צ מ נ ו ,^apaxcoji a ׳ה מ ו ק ר ח ת י נ ו י ב (»
ת ת ל מ ו ר ס י ק ס ו ס ס ו ג ו א י כ ,ר א ב מ ט ,י , ז י ם ת ו י נ ו מ ד ק ב .ן ו כ נ ו נ י א ה ז ה ר נ ד ה ( י
.ו י נ ב ן י 1ו ם ו ד ר ו • ן י ב ש ת ו ב י ר י ה י ר ב ד ו ל ע ד ו ה ב ,ו ת כ ש ח מ ל ע ם ח נ ך א , ב ר ע ת ו כ ל מ ת א ס ו י ר ו ו ו י •
ס י ו ו   י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ח
חנ
בשח אל סוני וטקוא י כ ,הפק אל הלודגה ותרוגמ לבא .םוי טקא תובי בסב
.ומע ןמאנ סודרוה ראשי רשא םי מי ה לכ המלש אי ה םוי נוטנא תסובת רשא
,סי די ר לא זוי נאב עסנו הנכסה י נפ תא םדקל ובלב ךלמה ץעי תאז־לכבו
שי אל המדו ,הכולמ רזנ י לב וי לא אבו ,םהה םי מי ב םוני וטקוא םש בשי רשא
רבד ונממ דחכ אל י כ ,וחור לדגב ךלמל םלוא ,ושובלבו והארמב טוי דה
י ננהו ךלמל י תמקוה סוי נוטנא י די ב ,רזי צ :םי נפ לא םי נפ וי לא רבדו תמא
אל הזה רבדב ףאו ,םוי נוטנאל לי עוהל י תשקב י כרד לכב י כ ,ךי נפל הדומ
תרכה תא תואור ךי ני ע וי ה המחלמב םג י כ ,י נושל תחת תמאה תא הסכא
רזע־אבצ וי לא י תחלש תאז־לכבו .םי ברעה י נורצע אלול ,םוי נוםנאל י תבוט
ףאו .רוכ תובבר הברה הדי צו םחל ול י תאצמה םגו י די ־לאל הי ה רשאכ
ץעוי ל ול י תי י הו ,י דסח־שי א תא י תבזע אל םוי טקא די ״לע הפגמה י רחא
לכוי תחאב י כ ,ול י תרמאו ,המחלמב והרזעל דוע י תלכי אל רשאכ ,ןמאנ
ו ל י תחטבה ףסכ םג .תומל הרטפואי לק תא רוסמי םא—,תומ רשא תא ןוקתל
ותי מה י רחא ,וי תומחלמב דחי ומע אצא י כ ,י תרמאו םהב בגשהל םי רצבמ םגו
רצע םי הלאה םגו וי נזא תא ודי בכה הרטפואי לקי י דוד לבא .תאזה .דשאה תא
םוי נוטנא םע םי לפונב י תלפנ םנמא .ןוטלשה תא ךדי ב ןתנו ךב רהב י כ ,ודעב
ךי לאו .רזנה תא ךי נפל חי נמ י נא הנה ולזמ וב דגב רשא י רחאו ,ודחי
י חורי ןומאל רוקחת י כ י תוקתבו העושי ל י ל הי הת י תקדצ י כ י חטבב ,י תאב
ותבהאב י תקבד רשא שי אה י מ ,רוכזת אלו י תי רבב
אסכ לע קזחתהו ,ךל םולש״ :סוני וטקוא והבי שה הלאה םי רבדלו . נ
.ךכובהא קזח לכ תא תי ארה י כ ,םי ברב הלשממ להנל התאי ךל ןה .ךתוכלמ
,ךדסח־שי אמ םהי כרדב וחי לצה רשא הלאל ךתי רב תא רומשל אנ־הסנ התעו
י ל למג םנמא ףאו .ךחור תבדנ לע תולודגל ךממ .דוקמ י נא םג הנה י:י
ותלוא רכשב י כ ,ךתצעב סאמו הרטפואי לק לוקב עמש רשאכ הבוט םוי נוטנא
בתכ הנה י כ ,י ל בי טי הל תולחה רבכו ,י נפל ןמאנ ךבבל תא י תאצמ תאזה
אי צוא התעו .( ב םי ששוגתמה דגנ ול תקפסה רשא הרזעה רבדב ( א סוי ךי ד י לא
התתת לבל ,דסח ךל לומגל י נא םג הסנאו ךדי ב הכלממה תא ןי כהל הדקפ
.״סוי נוטנא י דסח לע
רזנה תא ושאר לע םשו ךלמה םע תובוט סוני וטקוא רבד הככ .ג
םי ברב רש? בתכמה םעו ,תאזה הנתמה לע דעל תוי הל הדקפ־בתכ אי צוהו
שקב ןכ־י דחאו החנמב וי נפ תא אשנ סודדוה .ןח־י רבדב שי אה ללהמ תא
. ס ו נ י ו ס ק ו א י ד י   ל ע ה י ר ו ס ב ם ק ו ה ר ש א ב י צ נ ה (-י
ה י ר ו ס ץ ר א ך ר ד ו ר ה מ ו ס ו ק י ז י ק ר י ע ב ו א צ מ נ ר ש א , ם ו י נ ו ט נ א ל ש ט י ר ו ס י ד ל ג ה ( נ
. ו ת ר ז ע ל
ס נ ד , נ ק ר פ ,» ר פ ו ג
.וי נפל ןנחתהל אב רשא ,סוי נוטנא י בהואמ דחא אוה ,אקללא לע לומחל ותוא
םודרוה םע תושק רבדל הברהו וסעכ תא שובכל לוכי אל רסי קה םלוא
לא םוני וטקוא עוסנב ,הלאה םי רבדה י רחאו .וי נפ תא בי שה םגו וי לע ץי למה
לכב הנושארה םעפב וי נפ תא לבקל סודרוה אצי ,הי רוס ץרא ךרד םי רצמ
השע םגו ופע תובי בסב וי תואבצ תא ודקפב ודי ־לע בכרו ותוכלמ רשע
לככ םבל תא בי טי הל אבצה־י שנא לכל ןתנ ןכ־י רחאו ,וי בהוא לכלו ול התשמ
ךרד טרבע י דמ אבצה־י שנאל בירל טי מ אי צמהל דקש תאז־דבלמו ;םשפנ תוא
אבצה רסח אל רשא דע ,הזה ךרדב םבוש תעב םגו ןי ס דע בגנה ץרא
תוכלמ הנטק י כ ,תעדל וארה אבצה־י שנא לכו םוני וטקואו .וי תונוזממ רבד
ואובב סודרוה י נפ תא םוני וטקוא אשנ ןכ־לע .ובל תבדנ י דמ הברה סודרוה
חפו?ו הלךגו רקי ול השעו הרטפואי לקו סוי נוטנא תומ י רחא םי רצמ ץרא לא
הי לע ףי סוהו הרטפי אי לק ודי מ הערק רשא ץראה לבח תא ותוכלמ לע-
םי ה תפש לע רשא םי רעה תא םגו ,ןורמש תאו אתי סוס תאו רדג תא ץוה»
םי לג תואמ עברא החנמל ול ןתנ דועו .ןוטרטם לדגמו ופי ו ןודתנאו הזע
םנמא .הרטפואי לק י לכ י אשונ םי נפל וי ה רשא סהו ,ושארל םי רמוש תוי הל
.לבקמה בל תבדנ .דתיה ,םודרוהל סוני וטקוא קי נעה רשא ,הלאה תונתמה תבס
תא םודרוה תוכלמ לע רסי קה ףי סוה הנושארה (אהד!טקאה י רחאו .י
וי לא הבורקה ןשבה ץרא תא םגו (ביגרא לבח) ,( ב ןוכךט ארקנה ץראה לבח
אל סי נסי ל תלחנ תא רכוחה ס1רוד13ז :רבדה תבס תאזו ,ןרוח ץרא תאו
וחרב רי עה י נבו ,קשמד י בשוי לע בגרא לבחמ םי דדושה תא חולשל לדח
רבד־לע רסי קה תא עי דוהל וי נפ תא ולחו הי רוסב רשא בי צנה ןורו לא
םי דדושה תא רעבל הדקפ חלש רבדה תא רסי קה עמש רשאכו .םהי תוקוצמ
הלאה םי שנאהמ ץראה תא רהטו וי תואבצ םע םהי לע הלע ןי רו .ץראה ן מ
םעפה דוע ץראה ךפהת ןפ ,רסי קה דחפ ןמז י רחאו ,םורודונזמ התוא חקלו
רקב רשאכו .םודרוה י די ב התוא רסמו ,קשמד לע םי טשופה םי דדושה ןקל
!ותוכלמל] רשע תנשב (הי רוס תובי צנ) הי כרפאה תא הי נשה םעפב רסי קה
דע ,הי רוס ץרא לכב (חקפמ ,םופודטי פא) שאר־־דיגנל םודרוה תא םי קה
תומ י רחאו .ותצעב לאש י לבמ ץראב טולשל םי אמורה י בי צנ ולכי אל י ב
ץרא ןי בו ןוכרט ןי ב רשא ץראה לכ תא םג םודרוהל רסי קה ןתנ םודודונז
י כ ,רבדה סודרוה י ני עב הי ה הזה דובכה לכמ לודג דועו .(ןלוגה) לי לגה
ר כ ז ל ,ן ו י ט ק א ב ם י ק ח ש מ ם ע ג ח ס ו ט ס ו נ ו א ע ב ק ו פ ו ס ב ש ,ם י נ ש ע ב ר א ל ש ר ו ז ח מ ( ״
. ג ו ה נ ה ן י נ מ ה י נ פ ל 28 , ג י ל ש ת —א י ג ת נ ש ב ה י ה ן ו ש א ר ה ג ח ה . ס ו י נ ו ט נ א ל ע ו נ ו ח צ נ .
Tps^stv ס ו נ מ א י ה ת י ד ו מ ל ת ה ת ו ר פ ס ב ם ג ה א צ מ נ ה ת א ז ה ה ל מ ה ת א ר ו ה ה א ר נ כ 0
.ם י ד ד ו ש ל ט ל פ מ ה י ה ם ש י כ — .א י ג ל   ל א ו נ נ מ ז ב ש י ב ר ע ה ם ש ה ו מ כ ( ץ ו ר — ת י נ ו י ב •
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת 0
לכמ רקי ספי רגא י ני עבו ,ספי רגא י רחא םי שנאה לכמ רםי קה בהא ותוא
וחור המצעו הלדג ,ותחלצה םורמל ךלמה עי גה רשאכו .רסי קה תלוז םי שנאה
.הקדצה י שעמ לא הלודגה ושפנ תא אשנ אוהו הבי דנה
ד ח א ו ם י ר ש ע ק ר פ
, ו י ת ו ד ס ו מ ר ת י ל ע ו ה נ ב ר ש א ם י ר ע ה ו ס 1י ר ו ה ן ת ו א ר א פ ר ש א ם י ר ע ה ל »
. ו י כ ר ד ל כ ב ח י ל צ ה ו ד כ נ ה י נ ב ל ם ג ו ב ל ת ב ד נ ת א ה א ר ה י כ
בי חרהו ׳ה לכי ה ןי נב תא סודרוה שדח וכלמל הרשע-שמח תנשב .א
ףסכ הזה רבדה לע אי צוהו המוח הי לע הנבו םי נש י פ ול בי בסמ רצחה תא
לעו .הי לא ךורע ןי א דשא ,תראפתב הכאלמה תא השעו רפםמ־ןי אל בר
הדוצמהו שדקמל בי בסמ םי לודגה (תויגותסאה) םי מלואה ודי עי הזה רבדה
תאו שדחמ סודרוה י די ונבו ודסי םי מלואה תא י כ ,ןופצמ וי לע רשא
הי פי ב הלפנ אל רשא דע ,םוצע ןוה הזה רבדל רזפו בי חרה הדוצמה
תוכלמה־תי ב תא םג .םוי נוטנא דובכל הי נוטנא םשב הל ארקו ,םיכלמ ןומראמ
םג רשא ,י פי ־י לי לכו םי לודג םי ני נב י נש — הנוי לעה רי עב םי קה ול רשא
דחאל ,וי די די י נש תומש לע םהל ארקו ,ורדהב םהי לא המד אל ׳ה לכי ה
.ןוי פדגא י נשלו ןוי רסי ק
תאו וי בהוא רכז תא סודרוה קקח הנב רשא םי תבב קר אל םלוא.ב
ץראב י כ .תומלש םי רע הנבמב םתוא דבכל הזמ לי דגה דוע י כ ,םהי תומש
אי בהו סי ר םי רשע ךראב הרדהג המוח בי בסמ הי לע ףי קהו רי ע הנב ןורמש
רי עה ךותבו ,הי רופ המדא הלחנל םהל קלחו םי בשות םי פלא תשש רי עה לא
י אצח השלש רסי קל רככ שי דקה ול בי בסמו לודג לכי ה םי קה דסי רשא
.םי רחבנ םי טפשמ ןתנ הי בשוי לו ,יטםבס םשב רי על ארקו ,סי ר
לכי ה םש הנב ,ולובג לע ץרא סודרוהל תתל רסי קה ףי סוה רשאבו .ג
םאי נפ אוהה םוקמה םשו .ןבל שי ש ולכ ,ןדרי ה תורוקמ די ־לע ודובכל
הטמלמ רהה עלצבו .רקח־ןי א הבגל םי רהה י שארמ דחא םמורתמ םש .(סלמפ)
תעקושה ,הלולת רוצ־תדקנ הארמכ הרעמה ברקבו ,הסכמ הרעמ י פ חתפנ
ולבי אל םי מהי קמע י רקוחו ,תוחונמ־י מ האלמ אי הו ,דאמ הקמע םוהת לא
םי נופה הרעמה י תכרי מ .דאמ ךרא לבחב םג הלוצמה תי תחת דע עי גהל
מז תא ראבנ דועו .םי דחא תעדל ןדרי ה אצומ םשו ,תוני עמ םי צרופ הצוחה
.םי אבה םי רבדב ורושאל
םי קה ןשי ה ךלמה ןומרא ןי בו סורפק תדוצמ ןי ב וחי רי רי עבו .י
םש לע ול ארקו בשומל ונממ חונו ןושארה ןמ בוטו שדח ןומרא ךלמה
אס
ז—ה , *נ ק ר פ ,א ר פ ס
דחא םוקמ ףא תוכלממ לכב ראשנ י כ ,רמ1:ל לכונ אל ללכבו .וי בהוא י נש
תולכי ה וצרא תא אלמ רשא י רחאו .רסיקל דובכ וב השע אל רשא ,י ואר
(רסיקה דובכל הראפת י ני נב) םי גוי רסי ק םי קהו הי כרפאב ותוא דבכל ףי סוה
.תובר םי רעב
,ןוטרטס לדגמ המשו ,תדבוא תחא רי ע םי ה תפש לע ול רחב אוה .ה
טשקו תוי בל םי נבא הלכ תא שדחמ הנבו ,דבכתהל הי וארו ףונ־תפי התי ה י כ
לכב י כ ,הלודגה וחור תנוכת תא לכל הארה ובו ,רדהנ םי כלמ ןומראב התוא
,תוי נאל למנ הי ה אל ,ךותב רי עה האצמנ םשש ,ופי ןי בו ראד ןי ב םי ה ףוח
םי רצמ לא (תי קי ני פ) םי נודי צה ץראמ םי ב תודרוי ה תוי נאה לכ וי ה ןכ־לעו
התכי שנ תעב םג רשא ,תי ברעמ־תי מורד חורמ ודחפ י כ ,םי ה בלב תוגי לפמ
םי חי תרמ וי ה םי לגה י רבשמו ףוחה י עלס לא םי רי דא םי לג הכמ התי ה תחנב
ברה למעה לעו ףסכה לע םח אל ךלמה ךא .םי קחרמל םי ה תלוצמ תא
למנ אוהה םוקמב םי קהו עבטה י נתי א תא שבכו וי בהוא תא דבכל ותוצרב
.תוי נאל םי קומע תואובמ םש למנה י תכרי בו (אסוי ךי פ למנמ לודג
םי רוצעמה םע םחלג ,והשעמב ןטשל ול הי ה םוקמה עבט י כ ףאו .ו
ללכו ,וסרהל חכ םי ה רצע אל רשא ,קצמ ןי נב םי קהו ,םהל לוכי םגו םי שקה
רבכ הנה .הבר העי גי ו למע י לב השעי רשא רבדה השעמכ וי פי ב ותוא
םי רשע קמעב םי נבא לשלשו !דדמב למנה לדג תא סודרוה עבק י כ ,ונרבד
םי לגר עשת ןתמוקו לגר םישמה ךרא הי ה םי נבאה ברלו ,םי ה ךותל ( ב לבח
םתסנ רשאכו .הלאמ ןתדמב דוע ולדג תודחא םי נבאו ,םי לגר רשע ןבחרו
דע םי מה ךותמ הלועה רכסה קלח תא בי חרהל םודרוה הוצ ,הלוצמה י פ
י לג ףטש תא רוצעל תותש םי קה תונוצי חה לגרה תאמ לעו .לגר׳ םי תאמ
הי ה ראשנה קלחהו ,(םי לגה רצוע) ״•רי מקתפ״ םשב ארקנ הזה קלחהו ,םי ה
םי הובג םי לדגמ וססונתה המוחבו .למנה תא הפי קמה ,םי נבא־תמוח דוסי ל
.(סוםורד) רסי קל גרוחה ןבה םשכ ,ןוי סורד ארקנ וי פי ב םהי ני ב לודגהו
הפי קמה תפצרמהו ,תוי נאב םי אבל הסחמל םש ומקוה תובר תופכ .ן
חור י כ ,ןופצ דצמ למנה אובמו .םי לי טל םי די ־בחר םוקמ אי ה לוגעב ןתוא
קנע־תובצמ שלש אובמה י דצ י נשמו .תוחורה רתי מ הזה םוקמב ח ל ק ןי פצה
לע תונעשנ ףוחה לא םי ה ןמ םי אבל לאמשמ תובצמה .םי דומע לע תועוטנ
םי רבחמו םי פוקז םי עלס י נש לע ודמע ןי מי רבעמ תובצמהו קצמ לדגמ
ונבנ למנה לא םי בורקה םי תבה .םלוממ רשא לדגמה לע םג םנסהב םי לועה
.( ד ו מ ל ת ה ן ו ש ל ב א נ ו ת א ) י נ י ת א ל ש ע ו ד י ה ל מ נ ה א ו ה (י י
ש י ו ,י צ ח ו ל ג ר ת ח א ל כ — ת ו מ א ע ב ר א א ו ה ל ב ח ה p(   01a>11 , ת ו י ג ר ו א ת י נ ו י ב (נ
. ם י ל ג ר ר ש ע י ד ף א ו ,ה נ ו מ ש י ד , ר ת ו י ך ר א ל ב ח ר ו ע
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל י מ ב ס
.ףוחה דע םי ערתשמה רי עה תובוחר ןי ב הי ה דחא קחרמו תונבל םי נבאמ םה םג
לי לכו ולדגב אלפנ אוהו ,העבג שארב רסי קה לכי ה אשנתמ למנה י פ לומלו
( א .דיפמילואב רשא סוז לספ תומדכ השענש ,רסי קה תי נבת קנע לספ וברקבו .י פי
הרי ה לספל המודה , ( ב אמור הלי לאה לספ ודי ־לעו .ותדמב ונממ לפונ וני או
תובי צנל) הי כרפאל הבדנ סודרוה ןתנ תאזה רי עה תאו .(גסוגראב רשא
ןתנ דסומה דובכ לכ תאו וי לא םי רסה םי ה י דרוי ל למנה תאו (הי רוס
.ומש לע (ןי רסי ק ,י רסי ק) ״הי רסי ק״ רי על ארק י כ ,רסי קל
םי קושה תאו ןורטאי תה תאו ןורטאי תי פמאה תא ,םי ני נבה רתי תאו .ח
םש ןקת אוה .ומש לע רי עה הארקנ רשא שי אל טפשמכ סודרוה דסי
םעפבו .רסי קה םש לע ארק םתוא םגו םינש שמחל תחא ( ד םיקתשמ
םי עשתו האמה הדלפמי לואב םי חצנמל דאמ םי לודג םי סרפ עבק הנושארה
םהל םי שי לשהו םי י נשה םג םאי י כ ,דבלב םי קחשמב םי חצנמה אלו , ( ה םי תשו
הברח רשא ,ןודתנא רי עה תא םג שדחמ הנב אוה .ךלמה די כ תואשמ ואשנ
ומש תא תרח הז ודי די ל ותבהא לדגמו .ןוי פרגא םשב הל ארקו ,המחלמב
.( י לכי הל הנב רשא רעשל לעמ םג
םש וי באל .םי שנאה רתי מ סודרוה אלפנ ומאלו וי באל ותבהאב םג . ט
י צעו םי מ י לחג אלמה ,ותוכלמב הפי ה קמעב הנב רשא רי עב ןורכז־תבצמ
ונסחב בגשנ רצבמ םי קה וחי רי ל לעממו ,םי רטפי מנא םשב הל ארקו ,דמח
וי חא לאצפ רכזלו .סורפק ומש תא וארקב ומאל ותוא שי דקהו ורדהב לולכו
דוע ולדג רדה תאו הזה לדגמה תי נכת תאו ומש לע לדגמ םי לשורי ב הנב
ארקו וחי רי הכאוב ןופצמ רצה קמעב רי ע דסי םגו .םי אבה וני רבדב רפסנ
.סי לאצפ ול
םג לזלז אל ,וי בהואלו וי בורקל םלוע רכז סודרוה השע רשאכו .י
ןוי דרוה ול ארקו ברע ץרא לא הנופה רהב רצבמ הנב ןכ־לע ;ו מצע רכזב
סי ר םישש קחרמב ,םדא י די ב הי ושעה המרה ףאו .ומש לע (ןי י דורי ה)
ללכו הזה םשב סודרוה ארק הל םג ,דש הארמכ הל תומד רשא ,םי לשורי מ
םי לגע םי לדגמ ףי קה המרה שאר תא י כ ,הבי דנ חורבו דובכב הי פי תא
םי נפב םי תבה הארמ קר אלו ,םי רדהנ תונמרא אלמ ףקמה רככה לכ תאו
. *נ ו ת א שיא ? ס פ ד י מ8ידיפ לש ה ע ו ד י ה ה ר י צ י ה ( ״
.ר י ע ה ל פ ס ( נ
.ס ט ל ק י ל ו פ ע ו ד י ה ל ס פ ה י ד י י ש ע מ ( י
. ד ו ע ו פ י ש ש ו ג ח מ ,ם י ס ו ס ה ן ו ד מ ב ,ץ ו ר מ ב ם י ר ח ת מ י ק ח ש מ ( י
.ג ו ה נ ה ן י נ ם ה י נ פ ל ח ד ע ב י י ,ג ״ נ ש ת —ט י מ ש ת א י ג (
ה
. ש ד ק פ ה   ת י ב ב ה א ר נ כ f
גס
ב י —א י ,א כ ק ר פ ,א ר פ ס
תונרקהו תורי קה לע ךופש בר רשע הי ה ץוחמ םג םאי י כ ,םי ני על הואת הי ה
,המרה שאר דע םי בר םי מ קחרממ ךושמל בר ףסכ רזפ ךלמה .תוגגהו
ההובג העבגה התי ה י כ ,חצ ןבל שי ש תולעמ םי תאמ בצח העבגה עופשבו
םודרוה םיקה העבגה תי תחתב םגו .םדא י די ב התשענ הלכ י כ ףא ,י דמל
דע ,וי דבעל ןכשמ י תבו ךלמה תי ב י לכל תונכסמ י תב ,םי רחא םי כלמ י ני נב
.םי כלמ־ןומרא םוחתב המלש רי על הי קח לכל תאזה הדוצמה התמד י כ
םג וחור תבדנ תא הארה הלא לכ תא סודרוה דסי רשא י רחאו .אי
ןקתו וכעבו קשמדב ,סי לופי רטב (אתואי סנמג םיקה אוה .ץוחמ רשא םי רעל
םי קושו תולכי הו (י !תוינותסא] םי מלואו ( ג תורדסכא הנבו (ב לבג תמוח תא
י בשוי לו תוארטאי ת סודרוה םי קה רוצבו ןודי צב .רוצבו (תוריב) תוראבב
־י תב דםי םי נולקשאלו הרי עה םי מ אי בהל תולעת הרכ םי ה תפש לע הי קדול
םי אלפנ ( ה םי דומע־י מלוא םש םי קה הלא דבלמו ,תודמחנ תוראב רפחו ץחרמ
םי רעו ,רי צח־י דשו םי צע־י דש ןתנ תורחא םי רעלו .םלדגבו םתכאלמ ראפב
.ותוכלמ לע תובשחנה םי רעה טפשמכ ,הלחנל המדא םג ונממ ולבק תובר
םתחרא תא םהל ןתנו תואי סנמג י שארל תועובק תורשמ ןקת תורחא םי רעבו
ולדחי אלש — םוק י אה י בשוי ל השע רשאכ — םהמ שרדו הנש הנש
י בשוי לו ,ורוסחמ י ד לאוש לכל סודרוה קי פה םחל םגו .םי מי ה לכ םי סרפה
•םהל רשא םי ה י צ תא ונקתי ןעמל ,םעפב םעפכ ברל ףסכ רזפ סודור
י מו .הנושארבמ ורדה תא הברהו ופסכמ הנב ףורשה (וןוי תפ לכי ה תאו
תונתלו סומםו הי קל י בשוי ל סודרוה קי נעה רשא תונתמה לכ תא תונמל לכוי
טי נותאה םאהו ,ורוסחמ י פכ שי או שי אל ,הלכ הןנוי י נבל וי תובדנ תא
תא ועבש אל הלסומב רשא ןי מגרפו סי לופוקי נ י בשוי ו םי נומי די קלהו
י כ ,הי רוסב רשא הי כוי טנא רי עב לודגה בוחרה חא ןקת םג ןה ( ז ?וי תוכרב
תפצרמ הסרפ םי רשע ךראב ותוא ףצרו ,ותמהז י נפמ וב רובעל שי א לוכי אל
.םשגמ הסחמל תפצרמה י נפ לכ לע ךירא (ויטס) םלוא הנבו ןבל שי ש
םי רעל דסח סודרוה למג הלאה םי רבדב י כ ,רמאי ו שי א אובי םאו .בי
.ה מ ו ד כ ו ת ו ת י נ ח ת ל ט ה , ת ו ק ב א ת ה ה ,ץ ו ר מ ה י ל י ג ר ת ל ת ו מ ו ק מ ( ״
.B׳3jj<0.? ׳ ס ו ל ב ב ת י נ ו י ב (=
. ת ו פ ס א ל ם י ח ו ר מ ת ו ר ו ד מ :ן א כ 0
  ת ו א ו ב מ ,א ב ט צ א ם ג ו ת י נ ו ת ס א , ת י נ ו ט צ א ,ו י ט ס ת י ר ב ע ב .atodc , ת י נ ו י ב ה א ו ט ס ( י
. ת ו פ ס א ל ו ל ו י ט ל ם י כ ר א ב י ד ו מ ע
. ת ו פ ס א ל ח ו ר מ ט י ד ו מ ע   ם ל ו א .ן ו ל י ט ס י ר פ 1 
. י פ ל ד ב ן ו ל ו פ א ל כ י ה (•
. ה נ ט ק ה ה י פ א ב ( ה י ם י מ ) .ר י ס ו מ ו ( ה י ק י ל ) ה י ק ו ל ( י
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דס
לכל אל הגד הכרב לצא ( א םי לי א י בשוי ל השע דשא הבוטב הנה ,תודי חי
י קחשמ עמש טהי לא עי גה רשא ,טלועה י אב לכל טג טא־י כ ,דבלב ןוי י מע
םי קחשמה ולדחי טעמ דוע רשא ,םודדוה תואדב י כ . ( ב הי פמי לואב מי חצנתמה
םי סרפ ןקת ,המודקה ןוי ל ןורחאה די רשה דבאי הזבו ףסכ רסחמ הלאה
לי דגהו ,אמור לא ועסנ ךרדב הי פמי לוא לא רס וב רשא ,םי נשה שמח רוזחמל
ןכ־לעו ,םי מי ךראל הלאה םי קחשמל ףסכ תמורת וני כהב ,הזמ תושעל דו ע
לכ תא טורפל לכוי י מו .עבק רשא טי סרפה ללגב םלועל ורכז ףוסי אל
,הלנלבו םלאצפ י בשוי ל והשעמכ ,םי סמלו םי פסכ־תובוחל הטמש וארקב ,וי דסח
תבדגו .הנש הנש םי סמה לע תא לקה הי קי לי קב תוזרפה י רע י בשוי לעמ םגו
י כ ,ורמאי ןפו םי בר וב ואגקי ןפ ,דחפ אלול ,הזמ המצעו הלדג דו ע ודי
י שעמב ודבכהב ,ונממ תואלפנבו תולודגב תכלל הרז הבשחמ ובלב התלע
.ןהי לשומ י נפ־לע תוי רכנ םי רעב וי דסח
לכ חי לצמ ( נ ד;? הי ה אוה .ושפנ לדגל התמד ופוג תנוכת םג . ג י
םוי ב .סוסה לע בוכרל לי כשמ הי ה י כ ,די צה תדובעב תושעל אי לפהו םי מי ה
םי אבצו םי רי זח תלדגמ תאזה ץראה י כ ,הי ח םי עברא ודי צב עי רכה דחא
אל רשא דע ,המחלמב לי ח־רובג םג הי ה סודרוהו .בירל הב ואצמנ םי רי עו
,ונממ םי בר ודחפ םי קבאתמה י קחשמ תעב םג .וי נפב דומעל שי א לוכי
.הרעשה לא ותשקב עלוקו ,הרטמה לא רשי תי נחה תא לי טמ ותוא םתוארב
וא םעפ קדו .וי כרד לכב חי לצמ שי א הי ה ופוג הכו ושפנ תולעמ לע ףסונו
םי רז דגבמ םא־י כ ,האצי ודי מ אל תאזה הלשכמה םגו ,המחלמב ףגנ םי תש
.ולי ח י שנא תוזחפמ וא
ם י נ ש ו ם י ר ש ע ק ר פ
.ה כ ל מ ה ם י ר מ ו ם י ל ו ד ג ה ם י נ ה כ ה ס ו נ ק ר ו ה ו ס ו ל ו ב ו ט ס י ר א ת ו מ ל ע
וי לע רזגג רשא ןוגי ה לדג הככ ,ץוחמ סודרוה רשא לדגכ םלוא .א
י כ .לכ י נפ לע הבהאל הברה רשא ,ותשא ,דתיה ערה ולזמ תי שארו .תי במ
חקל רשא ,הנושארה ותשא תא וי נפ לעמ חלש הלשממל םודרוה עי נהב
תב םי רמ תא אשנו ,סי וי ד המשו םי לשורי תונבמ תחא אי הו ,טוי דה ותוי הב
. ס ו ס ג ו פ ו ל ם ה ב ר ע מ ב (י•
ל כ ב ) ם י נ ש ע ב ר א ל ת ח א ם י י פ מ י ל ו א ה ם י ק ח ש מ ה ם ו ק מ ,ם י ל א ב ה ל ו ד ג ה ר י ע ה א י ה (=
.( ת י ש י מ ח ה נ ש
. י ג   נ ק :ת י ד ו מ ל ת ה ה ל מ ה א י ה fiwrfliztfi ׳ס ט ג י נ ו ק ת י נ ו י ב (»
ג —ב ,ב כ ק ר פ ,א ר פ ס
.בורק ןמזב ותי ב ברקב תובי רמ ומק הללגבו ,םולובוטסי רא ןב םורדנסכלא
םודרוה שרג הנושארל .אמור רי עמ סודרוה בוש י רחא ומצעו ולדג דועו
י נב י נפ לעמ ותוא חלשו ,םי רודמ ול דלונה ,סורטפי טנא ונב תא רי עה ןמ
ץראמ וי לא אב רשא ,םי רמ םא י בא סונקרוה תא תי מה ןכ־י רחאו ,םי רמ
•הקל אנךפזב י כ .ושפנ תא תחקל םמז י כ ,וי לע וללוגתהב ,םי חרפה
םי בשוי ה םי דוהי ה וי חאו ,הי רוס ץרא לע וטשפב הי בשב סונקרוה תא
לוקל סונקרוה עמש ולו .ורסאממ ותוא ודפו וי לע ולמח תרפ רהנ רבעב
.תוממ לצנ זא י כ ,סודרוה לא בושי לבל ,ותוא וצעי רשאכ ,הלאה םי דוהי ה
ץרא לא ךלהו הזה רבדב חטב י כ ,שקומל ול וי ה ותב תב י אושנ ךא
אלו סודרוהל ןטשל הי ה אל םנמאו .התוארל ושפנ הפסכנ רשא ,ותדלומ
.טפשמב הכולמה התאי ול רשא ,רבדב םא־י כ ,וחור תא סי עכה הזב
.םי נב השלשו תונב י תש ,םי דלי השמח סודרוהל הדלי םי רמ .ב
זנודרוה דעי םי לודגה הי נב י נש תאו .תמ םשו אמורב לדג הי גב־רי עצ
לע ותבש י רחא ול ודלונ רשא לעו םמא תחפשמ דובכ רובעב ,הכולמל
הרעב רשא ,ותשא םי רמל ותבהא רבךב ותוא הקזח הזמ רתוי ו .ותוכלמ אסכ
האי בה רשא םי בואכמה תא שח אל י כ דע ,םוי ל םוי מ המצעו שאכ וברקב
־רשא ותבהאכ הזע האנש סודרוה תא האנש םי רמ י כ .ושפנ תבוהא וי לע
י כ החטבבו .םי ערה וי שעמ לע הלעב תא םוטשל טפשמה הי ה הלו .הבהא
וי תובעות לע םי נפ לא םי נפ םי רבדב ותוא תרסי מ התי ה ,הלעב בל הב קבד
רענה לע םג י כ .הי חא ( א םולובוטסי ראלו המא י בא סונקרוהל השע רשא
הלודגה הנהכה תא ול ותת י רחאו ,םודרוה למח אל וי מולע י?ע לעו הזה
רענה שבל רשאכ י כ .די מ ותוא תי מהל ,דוצ ,הנש הרשע־עבש ןב ותוי הב
.תועמד םעה י ני ע וגלז ,גחה דעומב חבזמה לע תרשל הלעו שדקה י דגב תא
םי לגה ולבט םשו ,הלי לב וחי רי לא ותוא חלשו הזה ר^נב אנק סודרוהו
.ךלמה םהי לע הוצ רשאכ ,ותמשנ האצי רשא דע הכרבב ורשב תא
תופרח הכפשו סודרוה םע תושק םי רמ הרבד הלאה םי שעמה לע .ג
,הי לא ותבהא לדגמ שי רחמכ הי ה ךלמה םנמא .ומאו ותוחא שאר לע תוארונ
סודרוה תמח תא תולעהל ורכמתה ןה .הזע האנק הלכא םי שנה בל תא לבא
םי רבד ודבו ,וי לע התנז י כ ,וי נפל ןושלב התוא וכהו תי חשהל דע הי לע
תא םי רמ החלש י כ ,ורפס ןהי רבד ללכבו ,ןתנטשל םודרוה ןי מאי ןעמל םי בר
קוחרמ הי פי תא התלג הי פופאג תמצעבו םי רצמ ץרא לא סוי נוטנאל התנומת
קרב טהלכ .די קזחב התוא תחקל וחכב רשא ,ולי ח םי שנל ןתונה ,הזה שי אל
ו מ ש ה א ר נ כ ה י ה ה ז ו — ׳׳ה ד ו ה י ״ ם ו ק מ ב ת ו ע ט ת א ז י ל ו א ו . ן ת נ ו י :ה ז י נ ת א צ ו ה ב (»
.ם י א נ ו מ ש ח ה ת י ב ? ן ו ר ח א ה ל ו ד ג ה ן ה כ ה ל ש י ר ב ע ה
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת ו 0
אוהו הזע רבג תאנק וברקב החי פה הבהאה י כ ,סודרוה תא תאזה הברה הדי רחה
תאו סלנסל תא תומל ועי רכה רשא ,תוארונה הרטפואי לק תולי לע תא ובל לא םש־•
.וי לע הלפנ תומ תמי א םגו ,ונממ ותשא חקלת ןפ ,דאמ דרחו ,י ברעה וכלמ
ותשא תא די קפה ,הקוחר ךרדל וי מעפ תא סודרוה םש רשאכו .ד
ותברקמ ול בוהאו וי ני עב ןמאנ הי ה רשא ,ותוחא תי מלש לעב ףסוי י די ב
טפשמ םוי נוטנא וי לע אי צוי רשאכ ,םי רמ תא תי מהל וי לע הוצ רתסבו ,וי לא
התוארהל ותוצרב םא־י כ ,לעי לב תבשחמב אל ,םי רמל דוסה תא הלג ףסוי ו .תומ
וני ב די רפהל לכוי אל תומה םג י כ דע ,הי לא הלודגה הלעב תבהא תא
הל הארה וחי ש ברבו דחי ותשא םע בשי ו וכרדמ סודרוה בש רשאכו .הניבו*
ותוא התנע ,התלוז השא םלוע דע בהאי אל י כ ,הל עבשנו הזעה ותקושת תא
.״י נתי מהל ףסוי י די ב תתנ רשא ךתדקפב תי ארה ךתבהא זוזע לכ תא״:םי רמ,
:ארקו ותעדמ טעמכ אצי ,ודוס רבד הלגנ י כ ,סודרוה עמששכו .ה
באכמ .״י רחאמ ךתוא התפ אלול ,י תדקפ רבד תא ךל תולגל זעונ אל ףסוי ״
תוכלמה תי בב ותמחב ץרו ובכשמ לעמ ץפק אוה ;ותני ב חור הדבא ובלי
תא קזחלו םי בזכ חי פהל ןוצר תע םעפה האצמ ותוחא תי מלשו .הנאו הנא.
תי מהל ,דוצ די מו ותעד הפרטנ סודדוה תאנק תמצעמו .ףסויב סודדוה תאנק•
וי תוי לכ והודסי ותני ב וי לא בושכ םלוא .(םירמ תאו ףסוי תא) םהי נש תא.
החקלתה ותואת שאו םעפה דוע ותבהא הרבגתה ותמח ךשכו השעמה לע
הי ה םי עוע חור וי לע חונבו ,סי רמ התמ י כ ןי מאהל ןאמ רשא דע ,וברקב
לכ תא רי כה אוהו םי מי ה וכרא רשא דע ,םי י חה לא רבדכ הי לא רבדמ
.םי י חב התוא ותבהא לדגכ הי לע ולבא לדג זאו ,והרק רשא ןוסאה.•
ה ש ל ש ו ם י ר ש ע ק ר פ
.ם ה י ל ע ה ר ו כ ב ה ט פ ש מ ת א ל ב ק ם ו ר ט פ י ט נ א . ם י ר מ י נ ב ל ע ם י ר ב ד ת ו ל י ל ע
.ם ו ד ר ו ה ן י ב ו ם ה י נ י ב ם ו ל ש ם י ק מ א ו ה ו ר ס י ק ה א ס כ י נ פ ל ט פ ש מ ל ם י ד מ ו ע ם ה
השעמ תא םבל לע םתולעה י דמו םמא תמטשמ תא ושרי םי נבהו .א
םהי מי מ ושע הככ .שפנב םאנושל ותוא ובשח םהי בא השע רשא הלבנה׳
ץרא לא םבוש י רחא ואנשל ופי סוה דועו ,אמורב ולדג רשאכ םינושארה־.
עי גהבו .םתאנש םג הלדג ןכ ,םי נשב לודגו ךולה םי רענה וכלה רשאכו ,הדוהי
םי נפל הדמע רשא ,תי מלש ותדוד תב תא השאל חקל דחאהו םהי אושנ תע
וברע ,(אאי קדופק. ךלמ םוא?י כרא תב תא אשנ י נשהו ,הנטשל םמא די ־לע׳
. ת י נ ו י ב Ka? :7raS0xi a ׳ה »ק 1יפ ק _ ( «
זם
ד —ב , ג כ ק ר פ ,א ר פ ס
ואצמ םי רי עצה שפנ זעבו .םי ני על םתאנש תא תוארהל סבל תא םי חאה
הער י כ ,םוי םוי ךלמה לא ורבד םי דחא לעי לב י שנאו םצפח לי כר י כלוה
אצמל ונתוח לא חורבל רמוא סואלי כרא ןתח י כ ,הלא וי נב י נשמ וי נפ דגב
עבש רשאכו .רסי קה י נזאב וי בא לע ןנואתהל תאז י רחא לכוי ןעמל ,הסחמ
הדלי רשא ,ונב סורטפי טנא תא וי לא ברק הלאה םי ני שלמה י רבד תא סודרוה
.וי תוכי לה לכב ודובכ תא לדנו ,וי חא י נפב ןעשמל ול תוי הל ,םי דוד ו ל
השאה ןב תא םתוארבו ,תאזה הרומתה תא תאשל ואלנ םי חאה י נשו .ב
הרקמ לכלו םשעכ לע גי לבהל םתדלומ ןואגב ולכי אל ,לודגו ךלוה תי טוי דהה
,םתמטשמ הלדג םוי ל םוי מ .םי ני על םתמחו םפא תא וארה סבצע רשא
תוקלח רבדל הברה אוה .הלעמל תולעל הזה רבדב וצפח אצמ סורטפי טנאו
הי ה םעפו ,תונוש תולי לעמ תולי לע וי חא לע תודבל םכחתהו וי בא י נזאב
וי לא םי בורקה םי שנאה תא חלש רשא שי ו ,וי נפל הבך םהי לע אי צומ ומצעב
תשךי ל וי חא תווקת לכ תא שי בוהל לי כשה רשא דע ,תוער םהי לע רבדל
הי ה ןכו אסכה שרוי ל סורטפי טנא השענ םודרוה תאוצ י פ־לע .הכלממה
קדו הבר הדבעבו םי י דע י דעב ,רסי קה לא חלשנ םי כלמ דובכב .לכ י ני עב
י עוצי לע ומא תא תולעהל ושפנב ןי א אצמ םי מי ל .ושאר לע הי ה אל רזנה
תא התפ ותמרעבו ,לי כר י רבדבו הפנחב ,וי חאב המחלמ השע םי תשב .םי דמ
.וי נב לע תומ אי שהל וי בא
י נזאב וי לע ןמאתהו אמור לא םודדנםכלא תא וי רחא בחס םודרוה .ג
תא ךופשל חיכ םורדנסכלא אצמ י שקב .לערב ותי מהל לכנתה י כ ,רסי קה
םודטפי טנא בל תא ןוחבל בי טי מה ,ןובנ טפוש אוה רסי קה י כ ורי כהב ,ונוגי
/וי בא תונוע לע הלג אלו תכל עי נצה ןכ־לע .סודרוהמ וטפשמב טכח םגו
הקנ םגו .וי לע אי צוה רשא הערה .רבדה לכ תא די ה־תקזחב רפה םלוא
תמזמ לע ןנואתה ןכ־י דחאו ,הרצב דחי ותא אצמנ רשא ,וי חא תא םשאמ
,ובבל ריבב חטב אוה .וי חאלו ול התשענ רשא הפרחה לעו הערה םורטפי טנא
ארק רשאכו .דאמ רבדל אי לפמ הי ה י כ ,הרזעל ול הי ה ותצי למ חפ םגו
י רחא ,םהי בא י די ב תומל וי חאלו ול בוט י כ ,וי רבד תי רחאב טודדנסכלא
דע ,טש םי דמועה לכ תלמח תא רי עה ,וזכ רשא המשא םהי לע לי טהש
די בעה אוהו ,דאמ רסי קה י ני עב ןח אצמ םגו ,תועמד םהי ני ע וגלז רשא
,םתא הנתהו סודרוה ןי בו םהי ני ב םולש םי קהו המשאה י רבד לכ תא םהי לעמ
הלחנל ותוכלמ תא תתל טפשמה ולו ,םוצי רשא לכל םהי בא לוקל ועמשי י כ
.וי ני עב בוטה ונבל
תא רי בעה ןי ע הארמלו ,אמורמ ךלמה בש הלאה םי רבדה י רחאו .ד
ךלה םי נדמהי חי פמ םורטפי טנא י כ ,םהב דושחל לדח אל םלוא ,וי נב תמשא
םולש םיקה רשא ,שי אה תא ותארי מ ותאנש לע הלג אל ךא .ודחי ותא
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
חס
לא דרי ו הי קי לי ק ץרא לא הי נאב סודרוה רבע רשאכו .(רסיקה) םהי ני ב
תודפ לע ול תודוהל םי די די ־התשמ םואלי כרא ול השע ,הסוי לאב השבי ה
־י שנא לא בותכל לי אוה רבכו ,דאמ םולשל חמש סואלי כרא .ונתח שפנ
ןוי רי פז דע סודרוה תא חלש אוה .ובי רב סורדנסכלאל רוזעל אמורב ומולש
.רככ םי שלש דע תונתמ ול ןתנו
תשלש תא וי נפל גי צהו םעה תא לי הקה םי לשורי לא םודרוה אובבו .ה
,רסי קה תא חבשל םגו םי הלאל תודוהל הברהו ועסמ רבד־לע קדטצהו וי גב
לודג רבד אוה רשא ,םולשה תא וי נבל ןתנו לפונה ותי ב תא םי קה רשא
י תוא םי קה הנה י כ .זע־רתי ב ןי כא הזה םולשה תא״ :רבדל ףי סוהו ,הכולמהמ
י נא הזבו .יאםכ שרוי ב רוחבל טפשמה תא י ל ןתנו הלשממה י נודאל רסי קה
םי כלמל םי קמ י נא הלאה םי נבה תשלש תא .י נוצר םג אוהו ונוצר תא אלממ
רבדב חומשל םכתא שקבמ י נא וי רחאו — (םכרבי יכ) סי הלא לא ללפתמו
שחי ללגב וי חא י נשלו ,הרוכבה טפשמ י פ־לע הכולמה תואת דחאל ןה .הזה
םכי לעו .םי בר םי כלמ תלשממל חלצתו הלודג אי ה הכלממה הנה י כ ,םתחפשמ
םהי באו דחי רסי קה םתוא רבח רשא ,הלאה םי נבה תשלש תא דבכל רהזהל
,טפשמבו קדצב םהל תואי אל רשא דובכ םהל ונתת לאו ,םי לשומל םתוא םי קה
דובכב ותוברהב רשא ,שי א בושחי םאו .וי נש רפסמ י פכ דחא לכל םא־י כ
סעכב תאזה החמשה הושת אל ןה ,ובלב החמש ןתי וי נש תדממ םי חאה דחא
אובל םי י ואר י מו י מ ,טפשמ רוזגא י נא םגו .ודובכמ ערגי רשא ,י נשה חאה
תא י נוברעי םהו ,םי בהואלו םי בורקל םהל תוי הלו הלא י נב תשלש תרבחב
,האנקו הבי רמ אצת םי ער םי רבח בל רצי מ י כ ,בטי ה י נא עדוי .םולשה
י נא םנמאו .(םולשו) הבהא י כרד ורמשי — ,לי עוהל םי רבח םהל וי הי םאו
םהי ני ע הני י הת י לא קר י כ ,י לי ח תואבצ י רש לכמ םגו הלא י נבמ שרוד
י די ב י תתנ דבל הכולמה דובכ תא קר ,הכולמה תא אל י כ .הזה םוי כ תואושנ
ולו ,י די ב ראשי ןוטלשה (קזח) דבכ לכ םלוא ,הי תוכרבמ ועבשי ןעמל ,י נב
תדמ תא רוכזי ו ובל לא אנ־ןתי שי או שי א לכו .י חרכ־לעב רבדה הי הי םג «
שאוא י כ ,י תנקז םרט דוע ןה ,םי הלאה י נפל י תקדצ תאו י י ח תוחרא תא ,י מי
תונש רצקל ןהל חיכ רשא ,םי רשב־תודמח י רחא י תכלה אלו ,הרהמב י י חמ
ךי ראא י כ ,חטבא ןכ־לעו ,י תבוח י די י תאצי םי הלא־תדובעב םגו .םי מולע
י נפל ןתי אוה י תפי לח םוי ל ותווקב י נב תא דובעי רשא שי אהו .הברה םי מי
הצור י נא י צלח י אצוי ב האנקמ אל י כ .םהל השע רשא לע םג ןי דה תא
־י נב תא דמלמ דובכה רשא ,י נא עדוי םא־י כ ,הפנח תדובע לכ םהמ קי חרהל
,י נב י נפל ךלהתמה שי א לכ ובל לא בי שי רשאכו .ןודזו הבושמ םי רוענה
— םי נדמ חי פי םאו ,וי שעמ ףלוד י די מ הכרב אשי לי עוהל רבד ותושעב י כ
חטבא זא — ורקי ב ץפח דשא שי אה י די מ םג תוערה וי תודמ רכש הארי אל
טס
א , ד כ ק ר פ , א , . ר פ ס
,בטי י םהל םג י כ ,י נב תבוט םג אי ה אלהו ,י תבוט ושרדת םכלכ י כ ,רבדב
,םי רקי ה י נב ,םתאו .םהי ני בו י ני ב הי הי םולשו י די ב הלשממה ראשת םא
ברקב םג הבהאה ןופת םהב רשא ,םי שודקה עבטה י לבח תא הנושארל ורכז
— תי שי לשהו ,םכי ני ב םולש םי קה רשא ,רסי קה תא ורכז - תי נשהו .תוער תוי ח
קרו תאז השוע י ני או — םכי לע תווצל טפשמה י ל רשא ,י לא םכבל ומי ש
תוכלמ י דגב םכל ןתונ י נא הנהו !םי חא תי רב ורמש :םכבל לע רבדמ י ננה
וי חת םא ,הבוטה י תצע תא םי לשי י כ ,י תלפת םי הלאה לאו .םי כלמ תדבעו
תא חלשו וי נב תשלשמ דחא לכ תא הבהאב קבח הלאה םי רבדל .״םולשב
.ךלמה־תצע חי לצת י כ ,סה םג וללפתה ףסאנה להקה ןמ םי ברו .םעה
.רבד ועמש אל ולאכ ושע ,תורומתל םבל תא ואשנ רשא ,םי שנאהו
ה ע ב ר א ו ם י ר ש ע ק ר פ
א ר ו ר י פ . ם ו ר ד נ ס כ ל א ל ע ה ב ר ה א צ י ה ר   פ ל ג ל ל ג ב . ס י ר ו ד ו ם ו ר ט פ י ט נ א ת ו ב ע ו ת
ס ו ד ר ו ה ם ה י ע ש פ ל ח ל ס ך ל מ ה ו , ה ת ל ג נ ת י מ ל ש ת פ ש א ם ג ו ר ז ה ש ע מ ב ד ש ח נ
.ם י ת ש ח נ ב ר ס א נ ס ו ר ד נ ס כ ל א ו ם י ס י ר ס ה ת א ה נ ע
תוער תובשחמב ודרפנ םהו םי חאה תובלב הראשנ השובכה האנשה .א
טפשמ סורטפי טנאל ןתנ רשא לע ונגרנ סולובוטסי ראו סורדנםכלא .הנושארבמ
הי ה אוה םנמא .םי נשמל ול וי ה רשא לע וי חאב אנק סורטפי טנאו ,הרוכבה
תא תוסכל ןי בה הבךה ותמרעבו םי למב רוצעל עדי ו ותנוכתמ תומזמ שי א
לכ תא םנושלב םי לגמ וי ה םתחפשמ שחי ב םי אגה וי חא םלוא .וי חאל ותאנש•
םהי בהואמ רתוי ו ,םזגר תא לי דגהל םהי לע ודמע םי בר םי שנאו .םבל תובשחמ
לכו .םהי נופצ תא לגרל םהי לא ובנגתה דשא ,םי פנחה תאז ושע םי נמאנה
ןכ־י רחאו סורטפי טנא לא די מ וכרד אצמ סורדנסכלא י פמ קרזנ רשא רובד
ומתל םי רבד םורדנסכלא רבדב םגו .סודרוה לא ולשמ תפסות םע רסמג
,הרז הבשחמ וב אצמל הנש וי תפש אצומ לכ י כ ,ןושל־טושמ חוטב הי ה אל
םי בר םי בזכ וי רבד לע ופסונ י כ — ובל םע רשא לככ ר3דשכ סג המו
םי שנא םעפב םעפכ וי לא חלש סורטפי טגאו .דאמ לודגל השענ ןטקה רבדהו
,רבד שרש הזי א לע וי רקש תא ךומסל ןכ־י רחא לכוי ןעמל ,בי ר י רחרחמ
תאז־תמעל .גהל י רבד לכב הנומאה תא קזחמ תמא־ץמש י כ ותעדב
םבל תא תוטהל ףי סוה דועו םתנוכתמ דוס־י רמוש סורטפי טנא י בהוא לכ וי ה
םורטפי טנא י י ח לכ י כ ,רמואה י פב תמא — .וי נופצמ רבד ולגי לבל ,ףסכב
וא דחש ןתמב התפ סורדנםכלא לע םי דמועה תא םג !עשר־תמולעת וי ה
ודגבי ןעמל ,וצפח לכ תא אצמל די מת םהב םכחתה רשא ,תוקלח י רבדב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ע
תאו .וי תפש בי נ לכ תאו השע רשא םי שעמה לכ תא ול ורסמי ו םהי נודאב
הלי לע־ןוי זחב קחשמה השעמכ ןובשחבו תעדב סורטפי טנא השע וי רבד לכ
אוה .סודרוה בל לא וי רקש י רבדל תונוש תולסמ אצמ הבר הלובחתכו
ער רבד אצי רשאכו ,וי בא לא םי רחא םי ני שלמ חלשו ןמאנ חאכ שפחתה
אב ולאכ ,םי נפ רתס ול םש סורטפי טנא הי ה ,וי בא דמעמב סורדנסכלא לע
ןכ־י רחאו העומשה תא שי חכהל הסנ הלחתב ,םי רבדה ךותל סנכנו הרקמב
ושרדנ םי רבדה לכו .ךלמה תמח תא רי עהו הבךה לכ תא די ־רחאלכ קזח
תי מהל ובלב רמוא אוה י כ ,הארי ןעמל ,הערה סורדנסכלא תמזמל םי כומס
,הלאה רקשה תולי לעב ךלמה־תנומא תא קזחל לי כשה אל שי או .וי בא תא
.רשי ־ץי למל וי חא לע ודמעב סורטפי טנא השע רשאכ
ותבהא התפר םוי ל םוי מו הלאה תועומשל דאמ זגרנ סודרוהו .כ
וקחר ומע דחי ו .םורטפי טנא תא בוהאל ףי סוה תאזה ,דדמבו ,םי רי עצה י נשל
תעד לע םהי לעמ וטנ הלא .ךלמה רצחב םי דבעהו םי רשה םג םי חאה ןמ
י בהוא לכ ןי ב דבכנה י מלת השעמכ ,ךלמה תוצמב תאז ושע הלאו םמצע
.םורטפי טנאל ,דתיה הלדגה לכו .ותיב י נב לכו ךלמה י חא םגו ,סודרוה
הלדגל התלע סורטפי טנא םא םג י כ ,סורדנסכלאל הי ה הזמ רמו ער דועו
לכמ םהל ,דתיה השקו וי חא לעו וי לע הער הצעי רשא השאה אי ה ,הרתי
לכו .הכלמה התרצ י נב וי ה י כ ,תאש רתי ב םתוא האנשב ,תגרוח םא
,םהי גי ע תא ואשנ וי לא י כ ,סורטפי טנא תא ותרש ךלמה רצחב םי דמועה
י שנא לכ וכרדי לבל ,ותוצמו ךלמה י רבד םהי לע וקזח י כ ,תאזמ רתוי ו
סודרוה תמי או .םי רבדב ומע ואובי אלו םורדנסכלא תי ב ףס לע הרשמה
םג םא־י כ ,דבלב הדוהי ץראב אל סורדנסכלא י בהוא לע תלטומ התי ה
הי ה רשא דע ,םי כלמה לכמ זעו ףקת רסי קה ןתנ ול י כ .תוי רכנ תוצראב
.ותעמשמל ורס אל רשא םי רעה ןמ םג םי חרובה תא אי צוהל ודי ־לאל
ורהזנ אל ןכ־לעו ,םהי נטוש תולי לע לכמ ועדי אל (םירמ י נב) םי רי עצהו
;םי נפב םי נפ םהי בא םתוא חי כוה אל י כ .הלקנ־לע סהי תותי חשב ולפנו
אוהו םהי לעמ ובל רס י כ ,םוי םוי םתוארב ,רבדה םהל הלגנ טעמ טעמ קרו
םג םהי לע תולעהל לי כשה סורטפי טנא .בצע תעומש לכל סועכל רי המ
התי ה ולאכ ,תי מלש ותדוד תברק תא שקבל הברהו ארורי פ ודוד תאנש תא
תשא הרי פלג םגו .םי מי ה לכ וי חאב התוא ךסכסל םגו ,וי רוענ תשא
לע רבדל הברמ ,דתיה י כ ,תי מלש תמח תא חי פהל ול הרזע םורדנםכלא
תי ב י שנ לכל תרבגה תוי הל טפשמה הל רשא ,הראפתהו התחפשמ שחי
שוי רד תחפשממ המא תי בלו (אסי נמט עזגמ האצי הי בא תי בל י כ ,ךלמה
ם ו ל י ה ן ב ס ו י ך ו א י ל ק ן ב ס ו כ מ ו ס ס י ר א ן ב ת י נ ו י ה ה ד ג א ה י פ ל , ם ו ג ר א ך ל מ ם ו נ מ ט (יי
אע
ה —ג ,ד ב ק ר פ ,א ד פ ס
לע וי שנ תאו סודרוה תוחא תא ףרחל התברה תאז־תמעלו ;(באפסתשו ןב
שחי לע ןהמ תחא לכב ךלמה רחב אל י כ ,ןהי לע הרמא םגו ןתחפשמ זוב
םי דוהי ל רתה י כ ,סודרוהל וי ה תובר םי שנו .דבל הראת־י פי לע קרו ,הי תובא
לכו .ךלמה י ני עב ןח ואצמ תובר םגו .םי שנ תוברהל םהי תובא י קח י פ־לע
ראוצב הרי פלג ןהי לע הרבד רשא לע םורדנסכלא תא ומטש הלאה םי שנה
.תופרחו זוב ןהי לע הכפשו קתע
התי ה י כ ףא ,ותוא אנשל תי מלש• בל תא ךפה סולובוטסי רא . נ
י כ — ,הרי פלג י פודג ללגב דוע לדג הנורחו וי לע הפצק רבכמ הז .ותנתוח
,םי כשח תחפשממ האצי רשא לע םי מי ה לכ ותשאל זב הי ה סולובוטסי רא
םי כלמ תב סורדנסכלא ול חקל רשא דועב תי טוי דה השא אשנ אוה י כ ורמאב
הפי סוה םגו רבדה תא הל התלגו המא תי מלש י נפל התכב ותשאו .השאל
הכלממה תא םני כה י רחא י כ ,םי ראפתמ וי לא םי בורקהו םורדנסכלא״ :רפסל
ןהי די תא ךלפב חולשל תוחפשה םע םהי חא רתי תומא תא ונתי םדי ב
י כ ,געלב םי רמוא םהו ,םי רפכב םי רפוסל ומי קי םהי חא םי נבה תאו
.תי מלש הלכי אל תאז עמשל .״םי בוט םי נמוא (םהיחאל) םהל וי ה הזה רבדל
וי לע הנמאנ התי ה אי הו ,הלאה םי רבדה לכ תא םודרוהל הרפסו קפאתהל
תמח תא שאכ התי צהו זא הפסונ תחא הבך דועו .הנתחב י פד התתב ,דאמ
םהי תפש לע די מת םי לעמ וי נב י נש רשא ,וי נזאל העומשה העי גה י כ ,ךלמה
י דגבמ ותת י דמ םעפב םעפכו ,השפנ י חצור תא םי ללקמו םמא םש תא
תוכלמ י דגב תחת י כ ,םי מי אמ םה ,ןתחפשמ שחי ב הנממ תולפונה ,וי שנל םי רמ
.בורק ןמזב קש ןשובל ונתי
,םבל םור לע םי רי עצה י נפמ ךלמה דדח הלאה םי רבדה עמשל .ד
םהל ארק ןכ־לע .םהי כרדמ ובושי י כ ׳םהל תווקמ דוע שאונ אל תאז־לכבו
רתוי ו ךלמכ טעמ םהב רעגו ,אמור לא עוסנל דתעתה רשאכ ,וי נפל אובל
םגו ,םהי חא תא בוהאל םי רבדב םתוא חי כוהו באכ םבל לע רבד הזמ
ושחכ םהו .די תעל םהי כרד תא ובי טי י םא ,םהי עשפ תא תוחמל םחי טבה
ואר? י כ ,ורמא םגו ,ןדוסי רקש י כ םנעטב ,םהי לע ואצי רשא תולי לעה לכב
אלו רקש־י תפש לכ ונממ קי חרהל לטמ וי לע םג לבא ,םי שעמב םתקדצ תא
• םא ,םי בזכ םהי לע לפטל לעי לב י שנא ולדחי אל י כ ,הלקנ־לע ןהל ןי מאהל
.תבשק ןזא םהי רבדל הטי
וקי חרהו הלקנ־לע םהי בא תעד תא םי נבה וחי נה הלאה םי רבדב .ה
ה י נ ו ד ק מ י ל ש ו מ ל ן ו ש א ר ה ס ק י ד ר פ ה י ה ( ז ״ ל ק ,ח ר פ ס )ס 1ס 1ד 1ר ה ת ר ייס מ י פ ל .ם ל ק ר ה ע ו ד י ה ר ו ב ג ה ן ב
. . ו י ל א ש ח י ת ה , ם י נ ו ר ק מ ם י ל י צ א ת ח פ ש מ מ ה א ר נ כ ה י ה ש , ס ו א ל י כ ר א ;ה ז ם ו נ מ ט ל ש ו י צ ל ח י א צ ו י מ
. ם י ל ש ו ר י ב י נ ש ה ת י ב ה ה נ ב נ ו ת ו ש ר ב ו ו י מ י ב ר ש א ,ע ו ד י ה ס ר פ ך ל מ ש ו י ר ד א ו ה (»
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
בע-
םי רורממ ועבשי דוע י כ ,וני בה םה לבא ,דמעמי ותואב הנכסה תא םהמ
,םשפנ תא ףדור ארורי פ םדוד םגו םתוא תני וע תי מלש י כ םתעדב ,די תעב
לכב די ול התי ה רשא ,ארורי פ םג המו ,םהמ םי שקו םי קזח וי ה הלא י נשו.
הנש) ושוכר תאובתו .וי חא ןי בו וני ב לי דבה רזנה קרו הכולמה י קסע
הנתמב לבק רשא ,ולכ ןדרי ה רבע י רפ הי ה ול י כ ,רככ האמ התי ה (הנשב
גי שה תאזה הרשמה תאו (םוכרךטט) ךי סנל ותוא םי קה סודרוהו .וי חא תאמ
תא ול ותתב ,ךלמה תי ב םע ןתחתהל ותוא דבכ םגו ,רסי קה י די מ וגעמל
ותב תא סודרוה ול דעי תאזה השאה תומ י רחאו .השאל ותשא תוחא.
תאשלמ טמתשה ארורי פ םלוא .רככ תואמ שלש םי חולש הל ןתנו הרי כבה
וי לע ףצק הזה רבדל .תוחפשה תחאב ושפנ הקשח י כ ,ךלמה תב תא.
םע המחלמב ןכ־י רחא לפנ רשא ,וי חא ןבל השאל ותב תא ןתנו םודרוה
ותלחמל חלסו ארורי פמ ותמח תא בי שה סודדוהו םי מי ה וכרא אלו .מי תרפה
.(ותבהא תלחמל)•
אוה י כ ,ןושלב ארורי פ הכה ,(םירמ) הכלמה י י חב ,םי נפל דוע .י
,םהה םי מי ב ותמשא תא ולג םי בר םי דעו ,לערב ךלמה תא תי מהל לכנתמ
.הזע הבהא וי חא תא בהא י כ ףא ,םי רבדל ןי מאהל סודרוה התפנ רשא דע
י בהוא דע םג הנורחאל עי גהו ,רבדב םי דושחהמ םי בר תונעל .דוצ אוה
,רבדה הלגנ קרו ,הערה ארורי פ תמזמב הדוה אל םהמ שי א לבא .ארורי פ
לעב רבטסקו ,םי תרפה לא התא חורבלו ותבוהא תא תחקל ןנוכתה י כ
,המז ןועב ןושארה הלעב תא ותי מה י רחא ךלמה ול הנתנ רשא ,תימלש•
.רבד תלי לעמ התקנ אל תי מלש םג .חורבל די ול ןתנו ותצעב ארורי פל רזע
הנשמה ,(א י לוס םע תי רבה תרסמב האב רשא ,הב די עה הי חא ארורי פ י כ
הדכלנ י כ ףאו .ול אשנהל הרמאו ,שפנב סודרוה אנוש ,םי ברעה ךלמ תדבעל
־לכב ,ארורי פ הב הנע רשא םי רבדה רתי וקדצ םגו ,תאזה המשאב תי מלש
.ארורי פ תאטח תא די בעה םגו ,הני נח ךלמה הל ןתנ תאז
םורדנסכלא תא התע הדקפ ךלמה תי בב הללוחתה רשא הרעסהו .ז
אשנ רשא ,ךלמה רצחב וי ה םי דבכנ םי סי רס השלש .ושאר לע הלכ הלחו
תאו ודי לע סוכה תא תתל די קפה דחאה תא :תומר תורשמב םהי נפ תא
ומע ןשי ו וי עוצי תא ןי כמ הי ה י שי לשהו וי נפל םחלה תא שי גהל י נשה
.ותואת אלמל תובר תונתמב סורדנסכלא התפ הלאה םי סי רסה תא .רדחב
םתברק לע ודוה סהי י ונע לבס תחתו םתונעל הוצ ,ךלמל רבדה עדונ רשאכו
תעב סורדנסכלא םחי טבה רשא םי רבדה תא וי נפל ולג םגו סורדנסכלאל
עדי אל רשא ,ןקזה םודרוהב חוטבל םכל המל״ :םהל רמא י כ ,םתוא ותותפ
.EoXXato? ,ט ו י ל י ס :ר ו ק מ ב ( י
גע
א ,ה כ ק ר פ ,א ר פ ס
ונפ ?והובשחת רי עצל הזה רבדה ללגבה — ? וי תורעש תא עבוצה ,םלכהל
זאו ,וחרכ־לעב וא י בא ןוצרב ,בורק ןמזב הלשממה תא שרי א י נא י כ ,י לא
הבוטל דוקפא םכתאו םי נדעו רשא עי בשא י בהוא תאו י בי ואב תומקנ השעא
םי רתסמב ץראה י לי א םי דבוע רבכ י כ ,ךלמה תא םג ועי דוה םהו .״לכ י נפ לע
.טאלב וי לא םי פסאתמ םי דודגה י שארו םי לי חה י רשו ,סורדנםכלא תא
ושפנב זע אצמי אל י כ דע ,דאמ סודרוה לחלחתה הלאה םי רבדל .ח
תא רוקחל הלי לו םמוי םי לגרמ חלש קר ,הלאה םי דעה י רבד תא םסרפל
.םי גרוהל ףכת רי גסה םי דושחה םי שנאה תאו םי רבדמהו םי שענה םי רבדה לכ
לי כר שי א לכ ךלה האנשמ וא סעכמ י כ ,הארונ הרורעש אלמ ךלמה רצחו•
.םתרבע י שנאמ םקנהל תלכשמה ךלמה תמחב םצפח ואצמ םי ברו ,והערב
רשא שי ו .רהמ שי ח הבדל ךומס אב שנעהו ,די מ ןמאנ רקש רבד לכו
תא הלג רשא ,שי אה םע דחי ו ,ורבחב הער ותונע י רחא די מ שי א םשאנ
רוקחל ןתנ אלו דאמ ושפנל ךלמה דחפ י כ .חבטל אוה םג לבוה ,ותמשא
י נפ לא החונמב טי בהל חכ רצע אל רשא דע ,וי לע ףקת וזגרו ,שורדלו
םי בר לע .הי וטנ ודי התי ה םי בורקה וי בהוא לע םגו ,םשאמ םי י קנה םי שנאה
אל רשא ,םי שנאה תא םי שק םי רבדב חי כוהו ךלמה רעשב אובל רסא םהמ
ודסונ םורדנסכלא לע המק רשא הערה ברקב .המר די ב םרסי ל ובל ואלמ
אלו !ויבא י ני עב וחי ר תא שי אבהלו תחא הדגאל וי בורקו סורטפי טנא וי לע
סורטפי טנא י עותעתמ דאמ להבנ ךלמהו .םהמ רצבנ רשא הבד רבד הי ה
הפולש ברחב וי לע דמוע סורדנסכלא י כ ,וי ני עב המדנ דשא דע ,וי בזכמו
הנע וי בהוא תאו ,םי תשחנב ורסאלו םאתפ ותוא שופתל הוצ ןכ־לע .והגרהל
י לבמ ותמו החונמב םהי רוסי תא ואשנ םהמ םי בר .רבד םהי פמ אי צוהל
בירמ םשפנ הפי ע רשא ,םי שנא םברקב ואצמנ לבא ,רקש־רבד די עהל
שפנל םי ממוז םה י כ ,סולובוטסי ראבו םורדנסכלאב רקש ונעו םהי בואכמ
לא ןכ־י רחא חורבלו די צה תעב ותוא תי מהל רשפה תעשל םי כחמו ךלמה
,םי דעה י פמ וקרזנ סנאב קר י כ /םהי נפב הנע םי רבדה שחכ םנמא .אמור
תא קי דצהל םי ני ע תוסכ ול אצמ י כ ,הצפח שפנב םהל ןי מאה ךלמה ךא
.קדצה י קח לע דבע אל י כ תוארהלו ונב רסאמ
ה ש מ ח ו ם י ר ש ע ק ר פ
. ס ו י ר ו ה ן י ב ו א ר ו ר י פ ן י ב ו ס ו ר ד נ ס כ ל א ן י ב ם ו ל ש ם י ק ה ס ו א ל י כ ד א
ןכ־לע ,וי בא תבשחמ תא ךופהל ודי ב חלצי אל י כ ,האר סורדנסכלא .»
םי רפס העברא בתכ אוה .הדמ דגנכ ,דדמ ותער י שרודל םלשל ובלב רמא
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דע
םי בר םג י כ ,הארה םלוא ,הערה ותמזמ לע הדוה םהבו וי בי וא דגנ
ארורי פ תושעל וערה םלכמ רתוי ו ,תחא הצעב ותא ואצמנ הלאה ,םי שנאהמ
המז התא תושעל ותוא הצלא תחא םעפ י כ ,רפס תאזה השאה לעו תי מלשו
םי ארונו םי בר םי רבד ונעו םודרוה י די ל ועי גה הלאה םי רפסה .הלי לב
דרח י כ ,הדוהי ץרא לא אובל םואלי כרא רהמ הגהו ,ותוכלמ י לודגב
תבשחמ תא וי תולובחתב ורפהב םכחמ רזועל םהל הי הו ,ותבו ונתח תושפנל
הי א״ :לודג לוקב ארק םודרוה לא םואלי כרא תשגב י כ .םהי לע הערה ,ךלמה
?י די ב ותוא ץצופא ןעמל ,באה־חצור שאר תא אצמא הפי א ?לבנה י נתח
דחי ותא .דתיה אל םא םג ןה .האנה הלעב י רחא חלשא י תב תא םנו
ךפא ךרא י ני עב אלפי המ .השאל ול ,דתיה י כ האמטנ רבכ ,הערה ותמזמב
,אי קדופקמ ךי לא אובל י תרהמ ןה .םורדנסכלא אוה י ח דוע י כ ,ךתער שקבמל
רשא ,י תב תא דחי ךתא רקחא ןעמל ,ונוע תא אשנ רבכש ,י תבשח י כ
ץעוהל וני לע י כ ,האור י נא הנה התעו .ךדובכל םי נפ י אשנב השאל ול י תתנ
,ךשפנ תא הדוצה ךנב תא שונעמ ,באה בל ,ךבל ךרי םאו םהי נש רבד-לע
.״י נשה תאנק תא ונממ דחא לכ אנקו וי חא י די ב וטפשמ תא שי א רוסמנ
ןאמ רשא ,םודרוה תעד תא טעמ סואלי כרא חי נה הלאה םי רבדב .ב
טורדנםכלא רבח רשא םי רפסה תא ודי ב ןתנ אוה .הנושארל ונזא וי לא תוטהל
התעו .רבדב ומע ןנובתהו דמע קרפו קרפ לכ שארבו םתוא ןוחבל
תא רי בעה טעמ־טעמו המכחמה ותצע תא טי לשהל טוקמ םואלי כדא אצמ
.ארורי פ שאר לע — םלכמ רתוי ו רפסב םי בוקנה םי שנאה י שאר לע המשאה
תא רוקחל וני לע״ :וי לא ארק ,הנומאב וי רבד תא עמוש ךלמה תא ותוארב
.ךי לע לכנתה אל אוהו רי עצה י לגרל החוש לעי לבה י שנא ודכ ןפ ,רבדה
ן ה .הזכ הבעות השעמ תושעל ואי שהל לכוי רשא ,רבד האור י נא ןי א י כ
םי רחא והותפ י לואו ,ךאסכ תא תשרל ,דוק םגו הכולמה דובכמ עבש רבכ
דבלב םי רי עצ אל ןהו .םתבוטל םי ער םי שעמל הלקה וי מולע תעד תא וטהו
תוללהמ תוחפשמו ,םי נובנו םי נקז םג םא־י כ ,הלאכ המרע י שנא חפב ולפנ
.״םרח םהי די ב וכה תומלש תוכלממו
םורדנסכלא לע הזעה ותמחו םודרוה י ני עב ןח ואצמ הלאה םי רבדה . ג
תא םי רפסה תעברא ואשנ וי לע י כ ,ארורי פ לע ץפק וזגרו ,טעמ הככש
רשא ,סואלי כראל הלודגה ותבהא תאו ךלמה ףעז תא ארורי פתוארכו .םהי רבד
לי צהל שקבו דובכ ךרדב העושי אצמי אל י כ ןי בה ,רבד הנממ אלפי אל
י נפל ספרתהו םורדנסכלאמ הפרה אוה .ודובכ תא ולי פשהב ושפנ תא
,םי מחר וי לע שקבל ךרד האור וני א י כ ,והנע הזה שי אה ךא ,םואלי כרא
ודי מו ךלמה לע הער ץעי י כ ,רבדה רורבו ותמשא תותוא ובר רשא י רחא
תא בוזעי ו ולוקל עמשי םא קר-,רי עצה חא האצמ רשא הערה לכ המק
הע
ז—ה ,ה כ ק ר פ ,א ר פ ס
י רבד לכ לע הדוי םא־י כ ,םי רבדב שחכל דוע ףי סוי אלו ותמרע י כרד
,הזה רבדכ השעי םאו ,ותאטחל חולסל ובהואו וי חא תא שקבי ו המשאה
.וחכ לכב (סואלי כרא) אוה םג ול רזעי רוזע
םי מחר ררועל ומצע תא ןי קתהו סואלי כרא תצעל עמש ארורי פו .ה
— תובר םי מעפ הז והשעמכ — וי חא י לגרל י כבב לפנו םי רוחש שבלו ושפנ לע
תא השעו לבנ שי א אוה י כ ,וי פב הדוהו ותאטח תא רי בעהל ונממ שקבו
,רמאו ונועגש לעו ותעד ףורט לע הכבו .המשאה רפסב םי בוקנה םי רבדה
ומצע לע הבוח ארורי פ דמל רשאכו .ותשאל ותבהא אי ה רבדה תבס י כ
תאמ םי מחר וי לע שקבו והרזעל םואלי כרא םק ,ותמשא לע וי פב די עהו
הברה דוע י כ .ותי בב ורק רשא םי תפומ ול ותתב ,ותמח תא ךכשל סודדוה
י כ ,ותמקנו וסעכ תא שבכ לבא ,וי חאמ םי בואכמו תורצ עבש ונממ רתוי
די מתו ,םי לודג םי פוגל תומוד תוכלממה י כ .םיחא תי רב לע רובעל ןאמ
־י כ ,הזה קלחה תא תורכל ןי א לבא ,אשמה דבכ י נפמ תקלדב י ורש ןקלח
.ותואפרלו תחנב הכורא ול תולעהל םא
וי מחר תא רי עהלו סודרוה בל לע רבדל דוע הברה סואלי כרא .י
תא רי תה י כ עי דוהו ,סורדנסכלא לע הכופשה ותמחמ בש אל םלוא ,וי חא לע
ךפה הלאה םי רבדב ,ותי ב לא הנבי שהל רמוא אוהו ותב םע וי אושנ תי רב
,ונממ שקבלו רי עצה לע תובוט וי נפל רבדל דמע רשא דע ,סודרוה בל תא
סואלי כרא והנע וי רבד ונמאי ןעמל .םעפה דוע ונבל השאל ותב תא ןתי י כ
תלוז ,ץופחי רשא לכל השאל התתל ודי ב ותב תא די קפמ אוה י כ ,המרעב
תברק קח תא רומשל ליפמ וי ני עב רקי י כ ,והעי דוה םגו ,םורדנסכלא
אל םא ,וי ני עב ונב בשחי ודי מ החנמל י כ ,והבי שה סודרוה םלוא .םתחפשמ
הבוט השאהו הזה דמצל םי נב ודלונ רבכ י כ ,םי אושנה י רשק תא רי תי
,ונממ חקלת םאו ,םי אטחמ ותוא רומשת ,ול ראשת םאו ,רי עצה י ני עב דאמ
.םדאה בל ןודז תא םי שי לחמ החפשמה־י גונעת ןה .וצפח לכמ שאי י י זא
־תי רב םי קה םגו םלעה םע םי לשהו סודרוה י רבדל סואלי כרא הצרנ י שקב
י כ ,רסי קה לא ותוא חולשל ץוחנ רבדה י כ ,רמאו וי בא ןי בו וני ב םולש
.הלאה םי רבדה לכ תא והעי דוהו וי לא בתכ רבכ
ושע ןכ־י רחאו .ונתח תא לי צהל םואלי כרא תלובחת החי לצה הככ . ז
החנמל סודרוה ול ןתנ וכרדל סואלי כרא תאצבו ,םולשה דובכל החמשו התשמ
הארקנ דשא שגלי פ םגו םי סי רסו ןח־י נבא ףוצר בהז־אסכו רככ םי עבש
,ותלעמ י פכ שי א לכל תונתמ םודרוה ןתנ םואלי כרא י ערלו .םי כונפ םשב
י לודגו םודרוהו ,םואלי כראל תורקי תורושת וי בורק םג ונתנ ךלמה תוצמבו
.הי כוי טנא דע ותוא וחלש הכולמה
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
וע
ה ש ש ו ם י ר ש ע ק ר פ
. ם י נ ו ס ה ס ו ט ר י א י ר ב ד ם ה ל ו ל י ע ו ה א ל ו ם י ר מ י נ ב ח י ר ת א ש י א ב מ ס ל ק י ר י א
לודג הי ה רשא ,דחא שי א הדוהי ץרא לא רס רצק ןמז רובעכ .א
תבוטל הזה שי אה םי קה רשא םולשה תא רפהו ,סואלי כראמ וי תומזמב
הי ה הזה שי אה .תומל סורדנסכלא תא טי מה םגו ותמכחב ונתח
,הדוהי תוכלמ לא ערהל ץר ועצב תואתבו סלקי רי א ומשו ותחפשמב י נוקל
לא אי בה אוה .םי ברה וי כרצ םע ותוא לכלכל ןוי ץרא דו ע הלכי אל י כ
,תולפכמו תולופכ תונתמ ןתפי לח לבקו ובבל תא דוצל תורקי תונתמ סודרוה
.תוכלמב ורכש אצמל רמא םדב קר י כ ,הרוהט החנמב הסאמ ושפנ םלוא
שי חו רקש י תפשב ומש תא םמורו ןושל־תקלחבו הפנחב ךלמה תא בבס אוה
וי שעמו וי תוכי לה לכב ובבל תא חמשל ןי בהו סודרוה חור תא ןכת רהמ
הזה י טי טרפםה אשנ ותדלומ לע םג י כ ,םי נושארה וי בהואמ דחאל בשחנו
.וי לע םי דמועה לכו ךלמה י ני עב דובכו ןח
תובי רמה תא עדי ו הכולמה־תי ב י עגנ תא םלקי רי א רי כה רשאכו .ב
בורק בהואל השענ ,וי נבמ דחא לכ לע ךלמה תבשחמ תאו םי חאה ןי ב
אוה י כ ,שחכב ותוא ובבסב ,םורדנסכלא בהואכ שפחתה םגו סורטפי טנאל
ןמאנ בהוא י נפכ הרהמב וי נפ תא סורדנםכלא האר ןכ־לע .םואלי כראל עדומ
וי י ח י מי ב הברה הסנ סלקי רי או .וי חא םולובוטסי רא י נפל ותוא גי צה םגו
םורטפי טגאל שארמ רכשנ רבכ לבא ,םי בר םי כרדב וי נפ תא תונשלו שפחתהל
ובל םי שי אל רשא לע (סורטפי טנא תא) ותוא חי כוהו ,סורדנסכלא תא רגמל
טפשמ י פ־לע ול תוי וארה (הכולמה אסכל) וי תווקתל ןטשל םי דמועה וי חאל
תי טוי דהה ,דשאה ןב וי חאל ןתי רשא לע רם!מ הי ה םורדנםכלא תאו ,הרוכבה
אי ה ותשא םגו הכלמ ןב אוה י כ ,ול קר תואת אי הו ,הכולמה תא תשרל
תא המר סלקי רי או .ןעשמל ול הי הי םואלי כרא י כ םג המו ,םי כלמ תב
ץעוי ל וי ני עב בשחנ רשא דע ,סואלי כראל בהוא אוה י כ ורמאב ,רי עצה
הערה לכ לע וי נזאב ןנואתהו רבד םורדנסכלא ונממ הסכ אל ןכי לעו .בוט
םודרוה חקי םא רבדה אלפי אל י כ ,ול רמא םגו םורטפי טנא ול השע רשא
הרצל חאכ שפחתה סלקי רי א .וי חא די מו ודי מ התוכלמ תא םמא שפנ חצור
הלאכ תונעט סולובוטםי רא י פמ םג אי צוה רשא י רחאו .ומחנל ובל לע רבדו
הלגו םהי נפלמ אצי ,םהי בא לע הנולת י רבדב ודחי םי חאה י נש תא דכלו
תחקל וי לע וי חא ודסונ י כ ,רקש רבדל ףי סוה םגו סורטפי טנאל םדוס תא
םלקי רי א לבק הזה רבדה ףלח .ברחב וי לע םוקל םהל ראשנ קרו ושפנ תא
זע
ג , ו נ ק ר פ ,א ר פ ס
רכמתה הנורחאלו .וי בא י נזאב ותוא ללהל אצי ו םורטפי טנא י די מ בר ףסכ
י נפל םהי לע ןטשל ודמעב ,םולובוטסי ראו םורדנםכלא תא עי רכהל בר דחשב
תחת הבוט ךל םלשמ י נא הנה :ו ל רמאו סו דרו ה,לא אב אוה .םהי בא
.ךי תובדנ רי חמב ךי ני ע רוא תאו םי ברה ךי דסח ףלח ךי י ח תא לי צמו הבוט
הי וטנ סורדנסכלא ןי מי ו ךשפנ תא תחקל ברחה הדחוה רבכמ הז ןה
ותוא י בבםב ,והשעמ תא שי חהל ותוא י תענמ י נא םלוא ,ךתי מהל
,םודרוה י ני עב טעמה״ :סורדנםכלא רפד הככ .ומע ןוכת י די םג י כ ,שחכב
י כ - ,התוכלמ תא ול ותחקבו ונמא תא ותי מהב ,ול אל תוצראב ךלמ רשא
תלחנ תא תי חשמה סורטפי טנא י די ב רסמו הכולמה שרוי ל רזממ םי קה דוע
־השעמ י לב י כ ,םי רמו םונקרוה םד לע ונממ םקנ חקא ןכ־לע ?וני תובא
אוה םוי םוי ןה .הזכ י רזכא בא י די מ הכולמה תא לבקל לכוא אל חצר
,הער הבשחמו י פד אצומ אוה י פמ אצוי ה רבד לכבו זגר י תוא עי בשמ
לוק תא י עמשב ,רבד אל לע די מת ןולק לחונ י נא ,הרז המר החפשמ רכזל
תא בעתמ אוה ןכ־לעו ,שחי ה םר אוה ודבל םורדנסכלא ןה״ :רבדמ י בא
,י פ חתופ י ני אשכ י בא תא זי גרמ י נא די צה תעבו .״ותחפשמ זוב לע וי בא
תא חי שקמ אוה די מתו ,י רבד ךותמ געל עמוש אוה ,י בא תא י ללה י דמו
הלאה םי רבדה לכ לע .בהוא אוה דבל סורטפי טנא תא קר י כ ,י נממ וי מחר
תא תי מהל י די אצמת טא םלוא ;י די ב המזמה חלצת אל םא ,תומה י ל םעני
טלמהל י ל הי הי לקנ י כ ,סואלי כרא י בורק לצא הסחמ הנושארל שקבא ,י בא
י כרד תא הזה םוי ה דע עדי אל רשא ,רסי קה לא ךלא ןכ־י רחאו ,וי לא
םגו ,י לוממ בצנה י בא דחפמ דעור ,הנושארבכ וי נפל דומעא אלו .סודרוה
הנתא הלחתב י כ ,דבלב י ל השע רשא תוערה תא די עהל י פ תא חתפא אל
,שפנה תולכ דע וי לע םי קי עמה םי סמה לע רבדאו םעה לכ תורצ תא
/ןסכה תא סודרוה םהב הלכ רשא ןודזהו תורתומה־י שעמ םה המ רפסאו
למעמ רשע ושע רשא םי שנאה םה י מו ,ומד תא וצצמב םעה תאמ שגנש
־ןקז םד תא םש שורדא סג .תוי רכנ םי רעל בי טי הל אי צוה ףסכ המכו ,וני די
השעל. אלו ,י בא השע רשא תובעותה לכ תא עי דואו י מא םד תאו י מא
.״בא־חצור טפשמכ י ל
ללחמב הברהו םורדנסכלאב םלקי רי א הנע הלאה םי רבדכ .ג
ןטשל וי חאל דמוע אוה ןכ־לעו ,וי בא תא בהוא ודבל אוה י כ ,םורטפי טנא
הלאה םי רבדה עמשלו ,ןושארה וזגרמ דוע טקש אל ךלמהו .הערה סתמזמב
לא חולשל רשפה־תעש םעפה אצמ סורטפי טנאו .תי חשהל דע ותמח התלע
םודנוקוי םע םי רבדב רתסב ואב י כ ,וי חא לע די עהל םי רחא םי שנא ךלמה
־י שעמ לע םהי תורמשממ וחדנ רשא ,םי נפל ךלמל םי בכורה י רש סוגרי טו
.םי שנאה תא תונעל די מ הוצו דאמ סודרוה ףנאתה הלאה םי רבדלו .הגגש
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
חע
לא אבוה הנהו ,םהי לע ואצי רשא תולי לעה תחאב ףא ודוה אל םה לבא
ןוי רדנםכלא רצבמה רש לא סורדנסכלא חלש רשא ,דחא בתכמ םודרוה
םדי ב רי גסי םגו םהי בא תא םתי מה י רחא וי חא תאו ותוא לבקי י כ ,והשקבל
בתכמה י כ ,רמא םורדנםכלא .ץפח םהב אצמל המחלמה י לכ דתי ו קשנה תא
ןי בהו שפנ־זע שי או ךלמל רפוס הי ה סוטנפוי ד .םי טנפוי ד השעמ אוה הזה
.הז ונועב תמוה הנורחאלו מי בר טי בתכ ףי ז אוה .שי או שי א בתככ בותכל
לכמ רבד וי פמ אי צוה אל הנעמה ךא ,רצבמה רש תא תונעל הוצ סודרוה
.רקשה י דע וב ונע רשא
הוצ ,םי קי פסמ הלאה םי דעה י רבד דוע ןי א י כ ,ךלמה אצמ י כ ףא .ד
דשא ,םלקי רי א תאו ,םי תשחנב םתוא רסא אל ךא ,וי נב לע רמשמ םושל
,הבעותה השעמ לכ תא וי תומזמב לבח רשאו ותי ב לע הללקה לכ תא אי בה
רהמ םלקי רי או .החנמל רככ םישמח ול ןתנו ודסח־שי או ובי טי מ טשב ארק
אי קדופק ץרא לא עסנו תמא־רבד עדוי טרטב הדוהי ץרא תא בוזעל
ןי ב טולש טי קה י כ ,חצמ תוזעב ול ורפסב - סואלי כרא י די מ טג ףסכ אי צוהו
רשא ,ףסכה תא רזפו ןוי ץרא לא בש ןכ־י רחאו .םורדנסכלא ןי בו םודדוה
וי לע וננולתה סי מעפ י תש .טי שדח הלבנ־י שעמל ,ותעשר י שעמב ול השע
הלגה הנורחאלו ,הי רע תא לצנו ה;כא ץראב בי ר חי פה י כ ,רסי קה י נפל
םורדנםכלא טד לע ותוא אצמ רשא שנעה רבד הי ה הזו ,רסי קה ותוא
.םולובוטסי ראו
,סי ק שי א סוטסךוא תא הזה שי במה י טי טרפסה לומ הפ גי צהל האנו .ה
,הדוהי ץראב סלקי רי א ררוגתה י מי ב םורדנםכלאל בורק בהוא הי ה דשא
ול עבשנ ,הזה שי אה אי צוה רשא הלי לעה רבדב ךלמה ותוא רקח רשאבו
הלאה םי רבדה לבא .ער רבד םי רי עצה י פמ עמש אל י כ ,םי נומא תעובש
י י רבדל קר תבשק ןזא תוטהל ןוכנ הי ה סודרוה י כ ,םי ללמאל לי עוהל וי ה אל
.(דקשה תולי לעל) דחי ומע זגרתהו ןי מאה רשא ,שי אה ול הי ה בוהאו ,הער
ה ע ב ש ו ם י ר ש ע ק ר פ
ו א ב ו ח א ל ם ה ו , ת ו ר א ב ב ן י ד   ת י ב י נ פ ל ו י נ ב ת א פ ו ד ר ו ה ם י ש א ה ר ס י ק ה ת מ כ ס ה ב
. ו ת מ ו ה ו ן ו ר מ ש ל א ו ח ל ש נ ר צ ק ן מ ז ר ו ב ע כ ו , ת ו מ ם פ ש מ ו ט פ ש נ ו ן י ד ה   ת י ב ל א
.וי נב לע וסעכ תאו סודרוה תוי רזכא תאס תא דוע הלי דגה תי מלש .א
התי ה רשא ,תאזה ,דשאה תא הגכסה לא ךושמל הצר סולובוטסי רא י כ
ךלמה י נפמ השפנ תא לי צת י כ ,הרי הזהל הי לא חלשו ,ותנתוחו ותדוד
,םי נושארה הי תונוע לע ןושלב התוא וכה םעפה דוע י כ ,התי מהל ןנוכתמה
טע
ג —כ ,ז ב ק ר פ ,א ר פ ס
י נופצמ תא הזה בי ואל תולגלו רתסב י ברעה י לומל אשנהל תרמוא אי ה רשא
ךותל מי עבוטה טי רי עצה תא ףחד רשא ,ןורחאה לגה הי ה הזה רבדה .ךלמה
תאמ הל הצועי ה הצעה תא העי דוהו ךלמה לא הצר תי מלש י כ ,הלוצמה
וי נב י נש תא רוסאל הוצו וחורב לושמל דו ע לוכי אל ךלמהו .םולובוטסי רא
שאר סוי נמולוו תא רסי קה לא רהמ חלש טגו ,טהי ני ב די רפהלו םי תשחנב
י רבדו המשאהי בתכ ןגשתפ תא וי גפל אי בהל ,ודי די סי פמלוא תאו הנחמה
,סוני וטקוא י די י לע ךלמה בתכמ תא ונתנו י מור לא הי נאב ועסנ םהו .םי דעה
תא באהמ תחקל ול תואי אל י כ ,בשחו דאמ םי רי עצה לע ףצק רסי קה
י כ ,בתכמה םע סודרוה תא בי שה ן כי לעו ,ונוצרכ וי נבב תושעל טפשמה
,ותעד תא הוח םגו ,וי ני עב בוטכ רבדב טי לש תוי הל ודי תא אלממ או ה
ותחפשמו וי בורק תפסא י נפל הלי לעהי רבד תא רוקחי טא ,תושעל בי טי י י כ
— וי לע הערה טתבשחמב מי נבה ודכלי רשאכו ,דחי הלכרפאב םי אמורה י רשו
דבל םשפנ לא סונל קר י כ ,רבדה הלגי םא םלוא ;גרוהל םתוא רוסמי
.םשנע תדממ לקהל וי לע ,םבלב ורמא
וי לע הוצ רשאכ ,תוראב לא עסנו הלאה םי רבדל עמש םודרוהו .ב
ןב י כ — טפשמל ובשי םי מורה י רשמו .ןי דה״תי ב תא םש לי הקהו ,רסי קה
(סי טגלה ,םי רי צה) םי נשמה םע סוי נדפו סוני נרוטס : — רסי קה םהי לא בתב
וי בהואו ךלמה י בורק םהי רחאו — בי צנה סוי נמולו דחי םתאו וי לע םי דמועה
םואלי כרא ךלמה קד ,הי רוס ץרא י דבכנ לכ םדבלמו .ארודי פו תי מלש םגו
.סורדנסכלאל ותברק י נפמ םודרוה י ני עב דושח הי ה י כ ,םהי ני ב אצמנ אל
דבל םארמב רשא ,ןי בה י כ ,טפשמה לא אובל סודרוה ןתנ אל וי נב תאו
דמלל טהי פ תא וחתפי טג םאו ,םי טפושה לכ י מחר תא םהי לע וררועי
,המשאה דוסי לכ והתב י ב ,הלקני לע סורדנםכלא האר? ,םמצע לע תו כ
ז
.םי נודי צל רשא י נטלפ רפכב רמשמב םי חאה וראשנ ןכי לע ״
םנמא .וי נפל ודמע ולאכ ,וי נב תא עי שרהל וי לגר לע םק ךלמהו . ג
םי תפומו תותוא אצמל לוכי אל י כ ,הפר הפשב רבד חצרה תמןמ רבדי לע
לעו םנודז תואג לע ,םגעל לעו םי נבה י פודג לע רבדל הברה םלוא ,הי לע
הלא דוע םי שק י כ םי טפושל הארהו ול ושע רשא םי ברה םתוללוה י שעמ
ללקל לחה ,וי רבד לע ותואי בי שמ םי טפושה ןמ שי א ןי א י כ ,ותוארבו .תוממ
.ושפנל רבדה בשחנ הלפמכו וי נב תא םעפה חצנל ול רמו ער י כ ,ומוי תא
תא אי צוה םוני נרוטם .םי טפושהמ דחא לכ תעדל לאש רבדל ותולכבו
י כ ,תומ שניעב אל םלוא ,םי רי עצה תא רסי ל ול תואי י כ ,הנושאר וטפשמ
תשלש דועב י דכנ שי א י נב לע תומ טפשמ אי צוהל רבדה וי ני עב רשי אל
םי דחא םי טפוש דועו ,םי נשמ י נש םתעד תא ווח והומכו .וי לע םי דמוע וי נב
וי רחאו ,י רזכא טפשמ שרד רשא ,ןושארח הי ה םוי נמולוו .םהי רחא וקי זחה
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת D
ר ב ד ב ף י נ ח ה ל ו ר מ א ה ל א .ת ו מ ל ם י ר י ע צ ה ת א ט ל כ ם י ט פ ו ש ה ר ת י ם ג ו נ ד
ו ט פ ש מ ת א א י צ ו ה א ל ש י א ף א ו .ו ת ו א ם ת א נ ש מ ת א ז ו ש ע ה ל א ו ס ו ד ר ו ה ל ה ז ה
ת ו א ו ש נ ו י ה ה ד ו ה י ץ ר א ו ה י ר ו ס ץ ר א י ב ש ו י ל כ י נ י ע ו .ם י מ ש א נ ה ל ע ו ס ע כ מ
ת ו י ר ז כ א ל ד ג ת י כ ,ן י מ א ה ל ה צ ר א ל ש י א ם ל ו א .ת א ז ה ה ל י ל ע ה ת ו א צ ו ת ל
ר ו צ ל א ו י נ ב ת א ב ח ס ך ל מ ה .ם י ג ר ו ה ל ו י נ ב ת א א י צ ו י ר ש א ד ע ם ו ד ד ו ה
ו ב ר ש א ך ר ד ה ת א א צ מ ל ו ש פ נ ב ת ו צ ע ת ש ו י ר ס י ק ל א ה י נ א ב ע ס נ ם ש מ ו
.ם י ר י ע צ ה ת א ת י מ י
ב ה ו א א ו ה ו pה י ה ו ל ו ן ו ר ט ו מ ש ו ך ל מ ל ה י ה ן ק ז א ב צ   ש י א ו .ד
ו ס ע כ ב ר מ ו ם י ר י ע צ ה ת א ב ה א ב א ה ס ג ו .ס ו ר ד נ ם כ ל א ל ד א מ ב ו ר ק ו ן מ א נ
י כ ,ק ו ע צ ל ו ת ו צ ו ח ב ב ב ו ס ל ה י ה ו ר ב ד ש א ר ו , ו ת ע ד מ א צ י ( ם ט פ ש מ ע מ ש ל )
ם י י ח ה ו ת י ש א ר ב   י ר ד ס ו כ פ ה נ ו ת מ א ה ה ד ב א ו ן ו ד ז ל ג ר ב ק ד צ ה ם מ ר ג
.ם י י ח ב ס א ו מ ה ב ב ל   ר מ ש י א י פ ב ר ע צ ה ם ש ר ש א ם י ר ב ד ד ו ע ו ס מ ח ו א ל מ
י כ ,ת ו א ו ר י ג י ע ה נ ה ״ :ו י נ ז א ב א ר ק ל ו ך ל מ ה ל א א ו ב ל ו י נ פ ז ע ה ה נ ו ר ח א ל ו
ל ע י ל ב י ש נ א י ר ב ד ל ן י מ א ת ן כ   ל ע י כ ,ם ד א ה   י נ ב ל כ ן י ב ל ל מ א ה ה ת א
ם י מ ע פ ר ש א ,א ר ו ר י פ ו ת י מ ל ש ך י ל ע ם י נ מ א נ ו ,ך י ל ע ת ו ר ק י ה ת ו ש פ נ ה ל ע
ם צ פ ח ל כ ן ה ו .ה ל א ה ם י ד ל י ב ה ר ס ם ר ב ד ב ,ת ו מ ט פ ש מ מ ה י ל ע ת א צ ו ה ת ו ב ר
ה כ ו ל מ ה ת א ר י א ש ה ל ו ,ט פ ש מ ה ט ה ל ר ש א ,ך א ם כ י ש ר ו י ת א ת י ר כ ה ל א ו ה
ר ש א ל כ ל א ו ת ו ט ה ל ט ב ש ח ב ,ך ל מ ל ו ר ח ב ו ב י כ , ד ב ל ם ו ר ט פ י ט נ א י ד י ב
ת א א נ ש ל א ב צ ה   י ש נ א ב ל ת א ך ו פ ה י ם י ח א ה ת ו מ י כ , ה א ר ת ם ר ט ה .ו צ פ ח י
ם י ל י ח ה י ר ש מ ם י ב ר ו ה ל א ה ם י ר י ע צ ל ד ו נ י א ל ר ש א ש י א ן י א י כ ? ם ו ר ט פ י ט נ א
ם י נ ג ר נ ה ת ו מ ש ת א ו י נ פ ל ב ק נ ת א ז ת א ו ר ב ד ב .״ ם י נ י ע ל ם ס ע כ ת א ם י ל ג מ
.ו נ ב ת א ו ו ת ו א ם ג ו ם ת ו א ש ו פ ת ל ך ל מ ה ה ו צ ד י מ ו
ח ו ר ר ש א ,ן ו פ י ר ט ו מ ש ו ך ל מ ה ר צ ח ב ם י ב ל ג ה ד ח א ץ פ ק ה נ ה ו .ה
ת י ס ה י ת ו א ם ג ן ה ״ :א ר ק ו ,ו ש פ נ ב ה ע ר ת ו ד ע ד י ע ה ל ו י ל ע ה ר ב ע ם י ע ו ע
ת ו ר ו ש ת ם ג ו ,ך ר ש ב ת א י ח ל ג ת ע ב ם י ב ל ג ה ר ע ת ב ך ת י מ ה ל ן ו ר ט ש י א ה ה ז
ה ל א ה ם י ר ב ד ה ת א ם ו ד ר ו ה ע ו מ ש כ ו .ס ו ר ד נ ס כ ל א י ד י מ י ל ת ת ל ר מ א ת ו ר ק י
ן ו ר ט ם ל ו א . ר ב ד ם ה י פ מ ר ו ק ח ל ו ב ל ג ה ת א ו ן ב ה ת א ו ב א ה ת א ת ו נ ע ל ה ו צ
ש ו ד ל ך ל מ ה ה ו צ ן כ   ל ע .ם י נ ו ש א ר ה ו י ר ב ד ל ע ף י ס ו ה א ל ב ל ג ה ו ו ש ח כ ו נ ב ו
ו ל ת ו ל ג ל ך ל מ ה ת א ח י ט ב ה ו ו י ב א ל ע ל מ ח ן ב ה .ז ע ר ת י ב ן ו ר ט ר ש ב ת א
ו ת ש ק ב ת א ס ו ד ר ו ה א ל מ ר ש א כ ו .ו ש פ נ ל ה נ י נ ח ן ת י ם א , ם י ר ב ד ה ל כ ת א
.ש פ נ ( ס ו ד ר ו ה ת א ) ו ח צ ר ל ה צ ר ו ס ו ר ד נ ס כ ל א ל ו ק ל ו י ב א ע מ ש י כ ,ו ל ר פ ס
.ו י ב ו א כ מ מ ו י ב א ל ח י נ ה ל ה ל א ה ם י ר ב ד ה ת א ( ן ו ר ט ן ב ) ה ד ב י כ ,ם י ר מ ו א ש י
.ו י פ ב ה י ה ת מ א   ר ב ד י כ ,ם י ר מ ו א ש י ו
ם ע ה   ת פ ס א ט פ ש מ ל ן ו ר ט ת א ו א ב צ ה   י ר ש ת א ד י מ ע ה ס ו ד ר ו ה ו .ו
ם ת ו א ן ו מ ה ה ם ג ר ד י מ ו ,ם ע ה ל כ ת מ ח ת א ם ה י ל ע ר י ע ה ו ם ת ו א ם י ש א ה ו
ב —א ,ת כ ק ר ם , א ר פ ס
תא סודרוה חלש הזה רבדה י רחאו .םי נבאבו םי צעב בלגה תאו
־רשאכו .קנחב םתי מהל הוצו י רסי קל הבורקה (ןורמש) י טסבס לא וי נב
רצבמ לא םי ללחה תופוג תא רהמ שי ח רי בעהל הוצ ותדקפ התשענ
־רבד הי ה הז .סמא־י בא סורדנסכלא רבקב םהי תומצע תא רבקלו ןוי רדנסכלא
.םולובוטסי ראו סורדנסכלא תומ
ה נ ו מ ש ו ם י ר ש ע ק ר פ
פ ע ם י ג ו ר ה ה י נ ב ת א ך ד ש ל ר מ א ך ל מ ה . ל ג ל א ו נ ש ה ש ע נ ס ו ר ט פ י ט נ א
. ו י נ ב ו פ ו ד ר ו ה י ש נ ל ע . ם י ג ו ו ז ה ת א ה נ ש ס ו ר ט פ י ט נ א ך א , ו י ב ו ר ק
הנהו .רבד םי לכמ ןי אב םורטפי טנאל הכלממה תשרי ,דתיה התעו .א
לבח ודבל אוה רשא ,ועדי םי שנאה לכ י כ ,םעה תאנש וי לע הררועתה
י נב תא ותוארב ,וי לע הלפנ הלודג התחמו .וי חא לע עשרה תולי לע לכ תא
,םי נב י נש סורדנסכלאל הדלי הרי פלג .םי לדגו םי כלוה םי חצרנה וי חא
.תי מלש תב י קי נרבמ ודלונ סולובוטסי ראלו ,סורדנםכלא תאו ןרגט תא
זנודרוה בי שה הרי פלג תא .סולובוטסי ראו ספי רגא ,סודרוה :םי נב השלש
תאו ,סורדנסכלא תא ותי מה י רחא ,אי קדופקב הי בא תי ב לא הי חולש םע
י כ .ומא י חא ,םורטפי טנא דודל השאל ןתנ סולובוטסי רא תשא י קי נרב
.תא ןקתו ,וב הרבעתה רשא ,תי מלש בל תא וי לא בי שהל רמא סורטפי טנא
וי נפ תא אשנו תונתמב סורטפי טנא בבס ארורי פ תא םגו .הלאה םי אושנה
בי צנה לע םי דמועה לכ םג .בר ףסכ רזפ י מורב רסי קה י בהואלו תע לכב
הלדג ,םהל תתל הברה רשא ,דדמב ךא .וי תונתממ ועבש הי רוסב סוני נרוטס
.סנאב םא־י כ ,הבהאבו הבי דנ חורב ופסכ תא רזפ אל י כ ,וי לא םתאנש
וי לא ,וי תונתמ תא ולבק רשא ,םי שנאה ורשקנ אל י כ ,הי ה רבדה ףוסו
,םוי מ .המצעו הלדג ,וי תוחנמב םתוא דקפ אל רשא ,םי שנאה תאנשו ,והבהאל
ךלמה י כ — ול הכח אל רשא רבד ותוארב ,תתמ סורטפי טנא ףי סוה םוי ל
הערה לע םחנ י כ ,הארמ אוה םהי לע הלודגה ותלמחבו םי מותי ה לע וני ע םש
.םי חצרנה וי נבל השע רשא
םהי נפל גי צהו וי בהוא תאו וי בורק תא סודרוה לי הקה תחא םעפ.ב
תא י נממ חקל י רזכא ןטש״ .םי ני ע לע תועמדב םהי לא רבדו םי דלי ה תא
תבוח י די דוע תאצל י לע םהי לא י תברק לע ףסונו הלאה םי דלי ה תובא
אלמ ןקז־בא תוי הל י די ב חלצי י לוא ,הסנא ןכ־לע .םי מותי ה לע הלמחה
םי רקי ה םי שנאה י די ב הלא תא די קפאו ,דאמ ללמא בא י תוי ה י רחא ,םי מחר
הי הת ןעמל ,סורדנסכלא י נב רוכבל שראמ י נא ךתב תא ,ארורי פ .ליכמ י ל
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
,םולובוטםי רא תב תא ןתונ י נא ,סורטפי טנא ,ךנבלו .ןגמלו לאוגל התא־ ול
תבל דלונה ,םודרוה י נב השאל הקי התוחא תאו ,המותי ה י באל הי הת ןעמל׳
תא טחמ שי א רפי לאו טבל לא הלא י רבד תא^ומי שי י ני עב טי רקי ה לכו .לודג־ןהכ
י תוכלמ תבוטל הלאה טי רשקה תא קזחי י כ ,י תנחת לי פא םי הלאה י נפלו .י תצע
׳םהי תובאמ טהל בי טי י ו ודסח י ני עב םי משמ םי דלי ה לע ףי קשי ו י צלח י אצוי תבוטלו
י די תא רבח אוה .תועמד וי ני ע וגלז רבדל סודרוה תולככו .ג
סורטפי טנאו .וי לעמ םי פסאנה תא חלשו הבהאב דחאו דחא לכ קבחו םי דלי ה
,בשח אוה .ףעזו רס אוה י כ ,וב התנע וי נפ תרכהו די מ הזה רבדל בצעתה
,ונוטלשל הדי תע הנכסו ותלדגמ ותוא די רוי וי בא י ני עב םי מותי ה דובכ י כ
אוה .םורדנסכלא י נבל רזעל ךי סנה ארורי פ םג הי הי סואלי כרא דבלמ םא,
דובכ תא רכזו םי מותי ה לע למחו שפנב ותוא אנוש םעה י כ ,ובל לא בי שה
ראשנ רשא בוטה םמש תאו םי דוהי ה לכ י נפ-לע םהי י חב םי חצרנה וי חא
.הלאה םי רשקה תא רי תהל ךרד ול שקב ןכ־לעו .םתומ י דחא
שי א אוה י כ ותוארב ,המרע י לכנב וי בא תא בבוסל דחפ סורטפי טנא.ד
ןנחתהלו וי בא לא אובל זע שבל ןכי לעו ,דשח רבד לכל תי חשהל דע זגרנו השק
רי אשי אלו ודי ב ןתנ רשא הרשמה תא ונממ רי בעי לבל ,םי נפב םי נפ וי לא
לכוי אל י כ .םי רחא י די ב ןוטלשה ףקת תא ותתב ,דבלב ךלמה םש תא ול•
ומא י בא םואלי כרא לע סורדנםכלא־ןב לבקי םא ,הלשממה־טבשב קי זחהל
,הלאה טי גווזה תא תונשל ךלמה י נפ תא הלח תאזלו .ןגמל ארורי פ תא טג
עבשו סודדוהל וי ה םישג עשת י כ .המוצעו הלודג אי ה הכולמה תחפשמ י כ
םודרוהו סי רי דל דלונ םורטפי טנא :טה הלאו תונבו םי נב ול ודלי ןהמ
ןורמשמ י קתלמ ול הדלי סואלי כראו ספטנא תא .לודגה ןהכה תב םי רמל
.ךלמה י חא ןב ףסוי ל השאל התי ה אי הו ,ם!פמי לוא המשו הל הדלונ תב םגו
סלפמו םופי לי פ תאו םודרוה תא ול הדלי םי לשורי תונבמ הרטפואי לקו
תחאה ,תי מלשו ינםקיר ןהי תומשו ול וי ה תונב י תש דועו .לאצפ ול דלונ.
,םודרוהל וי ה תורקע םי שנ י תש םג .םי פלאמ הי נשהו הךדי אפמ ול הדלונ
י תש וי ה הלא לכ דבלמו .(ותוחא וא) וי חא תב הי נשהו ודוד תב תחאה
החפשמה התי ה רשא ןעי ו .םי רממ סולובוטםי ראלו סורדנסכלאל תוי חא
.סי גווזה תא תונשל םורטפי טנא שקב ,המוצעו הלודג
לע בוט ובל ןי א י כ ותוארב ,דאמ םורטפי טנא לע ףצק ךלמהו .ה
תער י ללח וי ה י לוא ,מי חצרנה רבד־לע הבשחמ ושפנב התלע רבכו .טי מותי ה
םי בר םי רבד סורטפי טנא תא בי שה אי הה םעפב .וי רקש תולי לעו סורטפי טנא
תקלחב סורטפי טנא ותוא הטה ןכ־י רחא םלוא .וי נפ לעמ והשרגו ףאי י רחב
השאל ול םולובוטסי רא תב תא ןתנ סודרוהו וני צרכ רבדה תא תונשל ונושל
.ארורי פ תב תא ןתנ ונבלו
גפ
ב —א , ט כ ק ר פ ,א ר פ ס
,ונושל תקלחב וצפח אצמל סורטפי טנא חכ הי ה לודג המ ,דמלו אצ . ו
המי ה י כ ףא .1לשמ גי שהל תי מלשמ רצבג רשא ,רבד ךלמה תאמ גי שה יכ•
,רסי קה תשא הןוי ל י די ־לע םג וי לא ןנחתהל התברהו ךלמה תוחא תי מלש
בשחת העד תבי ואל י כ ,סודרוה הל עבשנ ,י ברעה י לוסל אשנהל הל ןתי י כ
־לעב התוא ןתנ הנורחאלו ,הי רבדב ותוא עי גוהל לדחת אל םא ,וי ני עב
ןבל ןתנ הי תונבמ תחאה תאו ,אסכלא ומשו וי בהואמ דחאל השאל החדכ
תחאה האשן םי רמ תונבמו .ומא י חא ,םורטפי טנא דודל תי נשה תאו אסכלא
.לאצפ וי חא ןבל הי נשהו ותוחא ןב סורטפי טנאל׳
ה ע ש ת ו ם י ר ש ע ק ר פ
א ר ו ר י פ . ס ו ד ר ו ה ת א ו צ ס ע י מ ו ר ? א ח ל ש נ א ו ה . ל כ י נ י ע ב ס א מ נ ס ו ר ט פ י ט נ א
. ו ת י ב ב ת מ ו ו י ח א ת א ב ז ע ו ו ת ש א ת א ש ר ג ל ן א מ
םי גווזה תא הנשו םי מותי ה תווקת תא סורטפי טנא די באה רשא י רחא .א
לע הולש ףי סוהו םי חטבמ ףוח לא הכולמל ותוקתב עי גה י כ ,בשח ותבוטל
ודי י לאל ןי א י כ ,ותוארב .!תוירבה לכ לע! חרטל הי ה רשא דע ,ותעשר
לכ לע! ותמי א תא ולי פהב החונמ אצמל שקב ,תוי רבה תאנש תא רפהל
.ודי ב הכולמה הנוכנ רבכ י כ ,ובשחב ,ודי ב קי זחה ארורי פו ,!וי תובי בס
תשא י כ .תושדח תוכובמ םי קהל דחי ךלמה רצחב םי שנה ודסונ תאז דבלמ
ברקב תוזע י שעמ וברהו סורטפי טנא טאל ורבחתה התוחאו המא טע ארורי פ
םודרוהו ,ךלמה תונב תא טג ףרחל הבל תא הברע ארורי פ תשאו .ןומראה
תא ושרפ ,םי שנה תא ךלמה אנש י כ ףאו ,הזה רבדה לע דאמ התוא סטש
תוער הרבדו ןטשל ןהל הדמע הדבל תי מלש קר .טי שנאה רתי לע ןתרוצמ
העדונ רשאכו .ותוכלמל הבוט הנממ אצת אל י כ ,ןתדגא לע ךלמה י נזאב
עעורתהלו ףסאתהל ולדחו םודרוה סעכמ ודחפ ,הערה תי מלש תבד מי שנל
ובר סגו ,התוער השא תוררוצ ןה ולאכ ךלמה דמעמב ושפחתהו י ולגב
.ארורי פב רבעתה ןי ע־הארמלו ומעט תא ןתא דחי הנש סורטפי טנאו .ןהי ני ב
ףי סוה רשאכו ,טבל תא טי בי טמו תולי לב דחי טי פסאתמ וי ה מי רתםמב לבא
רבדה םלענ אל תי מלש י ני עמו .םתרגא הקזח ןכ ,םהי דעצ תא רומשל ךלמה
.םודרוהל לכה תא התלג אי הו
י כ ,ארורי פ תשאב ופא הרח לכמ רתוי ו התצנ םודרוה תמחו .ב
הצעומל וי בהואו וי בורק תא ףסא אוה .הרס הי לע רבדל תי מלש התברה
וי תונב דגנ הבל ןודז לע רבדל הברהו ,תונוש תואטח תאזה השאה לע םשו
תופורתב הכפהו וי לע םמוקתהל ףסכב םי שורפה תא הרכש י כ ,רפס םגו
ם י ד ו ה י ה ה מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דפ
רוחבל וי לא רבדו ארורי פ לא הנפ הנורחאלו .ואנשל הלעב בל תא תונוש
.,והבישה ארורי פ .ותשא תבהאב וא ומע מי חא תי רבב :הלא י תשמ תחאב
אלו ךובנ םודרוהו .ותשא תא בוזעלמ מי י חה ןמ שורפל ול הי הי לקנ י כ
םע םי רבדב אובי לבל ,וי לע הוצו סורטפי טנא לא וי נפ תא םשו הנעמ אצמ
-הארמל .הי לא םי בורקה םי שנאה דחא םעו הלעב םע אל םגו ,ארורי פ תשא
תולי ל םתא בשוי הי ה רתסב לבא ,וי בא תדקפ לע סורטפי טנא רבע אל ןי ע
תרזעב גי שהל םכחתה ותימלש! תלגרמה תא םורטפי טנא תארי בו .םי פוצר
לא ובתכ הלאה םי שנאה .י מוד לא עוסנל תושר הי לטי אב רשא ומולש־י שנא
טודרוהו .בורק ןמזב רסי קה לא סורטפי טנא תא חולשל וי לע י כ ,םודרוה
םגו בר ףסכ ודי ב ןתנו הרדהנ הדבע םע ותוא חלשו רבדה תא החד אל
ואסכ שרוי לו ,ךלמל םורטפי טנא םקוה הי פ־לע רשא ,ותאוצ תא ומע חלש
.לודגה ןהכה תב םי רמל דלונה ,םודרוה דעו נ
הי נאב עוסנל רהמ ,רסי קה תוצמ תא אלמ אלש ,י ברעה י לוס םג .ג
ןעט רשא םי רבדהמ ושפנ תא קי דצהלו םורטפי טנא םע םצעתהל י מור לא
וי נודא ןי בו י לוס ןי ב המק השק הבי רמ .קשמד שי א סואלוקי נ שדחמ וי לע
ףי קתה (םומיאוס) םהש תא םגו וי בהוא לכ תא תי מה רשא לע תתרח ךלמה
,דוקו רסי קה די קפ סוטבפ י נפ תא בר ףסכב רפכ י לוס .עלסה י שנא לכב
םוטבפל דחש תתל הברה סודרוה םלוא .סודרוה דגנ םג ודי ב קי זחי י כ ,ול
תוצמכ ףסכה תא שוגנל ותוא הטהו וי לעמ ובל תא רי סהו ובי ר־שי א י לוסמ
גהנ אל י כ ,רסי קה י נזאב סוטבפ לע ןנואתה דועו םלשל ןאמ י לום .רסי קה
םי רבדל .דבל סודרוה תבוטל קר ,(רסי קה תבוטל) אוה ותבוטל ותרשמ תא
וי נפ תא תאשל םודרוה ףי סוה רשאכו ,דאמ י לוס לע םוטבפ ףצק הלאה
דחא ,םותני רוקל דחש ןתנ י כ ,וי תודוס תא ךלמל הלגו י לוםב דגב ,ודבכלו
םי רבדל ןי מאה ךלמה .ונממ רהזהל ךלמל בוט הי הי ןכ־לעו ,ושאר י רמושמ
י ברע הי ה לבא ,הכולמה רצחב הזה שי אה סותני רוק לדג םנמא י כ ,הלאה
ואצמנ רשא םי רחא םי ברע י נש םע דחי רהמ ושפתל הוצ סודרוה .הדלמ
לע ודוהו ונע םי שנאה .טבש־ןקז — י נשהו י לוס בהוא — דחא ,ותי בב
םוני נרוטס םג .םודרוה תא תי מהל בר ףסכב סותני רוק תא ותי סה י כ ,םתמשא
.י מור לא וחלשנ ןכ־י רחאו םי שנאה תא רקח הי רוסב רשא בי צנה
אל םלוא ,ותשא תא שרגי י כ ,ארורי פל קי צהמ לדח אל סודרוהו .ג
,האנשל ול וי ה תובר תובס י כ ףא ,תאזה השאב םקנהל הלובחת אצמ
תא שרגו הללגב וי חא תא םג ץאנו תי חשהל דע ותמח התלע הנורחאלו
ותוכי סנ לובג לא עסנו תאזה הפרחה תא הבהאב לבק ארורי פו .ודחי םהי נש
אל םי י חב וי חא דוע לכו — ותולגל ץק םי שי םודרוה תומ קר י כ ,עבשנו
וב רי צפה דשאכ ,ותולחב וי חא לא עוסנל םג הצר אל אוה .וי לא בושי
הפ
ג —א ,ל ק ר פ ,א ר פ ם
.םי דחא םי רבד ארורי פל תווצל שקבו תומל סודרוה הכח י כ .והרקבל•
,ארורי פ הלח רצק ןמז רובעכו ,וי י חמ ושאוה י רחא תוממ לצנ סודרוה םלוא
לע הלמחב והדעסו ורקבל וי לא אב םא־י כ ,ולעפכ ול םלש אל סודרוהו
.םי טעמ םי מי י רחא תמו ותלחמ לע רבגתהל לוכי אל ארורי פ ךא .וי לח תטמ
לע האצי רשא העומשל ובל םש אלו ,ותומ םוי דע ותוא בהא סודרוהו
לא ארורי פ תפוג תא אי בהל הוצ אוה .תומ־םסב ותי מהל רמא י כ ,וי חא
הרדהנ הרובק ול ןקת םגו לודג לבא ול תושעל םעה לכ לע דקפו םי לשורי
.סולובוטסי ראו סורדנסכלא י חצור דחא לע ץקה אב הככ .דאמ
ם י ש ל ש ק ר פ
ו ל ן י כ ה ר ש א ת ו מ ה   ם ס ת א א צ מ ו א ר ו ר י פ ת ו מ ר ב ד ת א ר ק ח ס ו ד ר ו ה
. ו ת ל ח נ מ ם ו ר ד ו ה ה נ ב ת א ר י ב ע ה ו ם י ר מ ו ם י ד ו ד ת א ש ר ג ן כ   י ר ח א ו , ס ו ר ט פ י ט נ א
י ללוחמ שאר ,סורטפי טנא תא םג המקנה הגי שה הזה רבדה י רחאו .א
לא ואב םי ררחשמה וי דבעמ םי דחא י כ .ארורי פ תומב הלחה המקנה .חצרה
ותשא וי נפל הבי רקה י כ ,לערב וי חא תמוה י כ ,ורמאו םי פעוזו םי רס ךלמה
ואי בה הנה י כ .די מ הלח הזה לכאמה ןמ ומעטבו ,קחכ ןכוה אל רשא ,לכאמ
ןי כהל ברע ץראמ תואופרב תעדוי תחא השא טי מי י נש י נפל התוחאו המא
י לוס י כ ,תומי םס השאה ול הנתנ הזה י וקשה תחתו ,ארורי פל הבהא י וקש
.רבדה תא תושעל התוא תי סה (י ברעה)
תא םי י ונעב רסי ל ,דוצ אוהו ,ךלמה תא ותעב תובר תוער תובשחמ .ב
תמצעמ לודג לוקב הארק םי שנה תחאו .םי דחא ןי רוח־י נב םגו תוחפשה
תא וני לע האי בה רשא ,השאב םקני םי משהו ץראה לשומ לאה״ :הי בואכמ
רבד שרשל ךלמל הי ה תאזה השאה חי ש .״סורטפי טנא םאב ,תאזה הללקה לכ
םא תבהא רבד ול התלג השאהו .תמאה תא אצמל שרדו רקח ונממו
ארורי פ םגו םי רתסמב דחי ופסאנ י כ ,ותי ב י שנלו ארורי פל סורטפי טנא
דחאל ונתנ אלו ךלמה רצחמ םבוש י רחא הלי לה לכ ןתא ותש םורטפי טנאו
ןי רוחי תב ,דשא .רדחב םתא אצמהל תוחפשה תחאל אל םגו תי בה י תרשממ
.הזה רבדה תא התלג
תחא תחא םי י ונעב ןתוא רוקחל הוצו סודרוה לי דבה תוחפשה תאו .ג
ושעש הזוח י פ־לע י כ ,רפסל ופי סוה םגו ,דשאה י רבדכ דחא הפ ודי עה ןלכו
םעפב םעפכ הנה .ןדרי ה רבעל ארורי פו אמורל סורטפי טנא עסנ םהי ני ב
תאו םורדנםכלא תא םודרוה תי מה רשא י רחא י כ ,והער לא שי א ורבדנ
תא חצר רשא ,שי אה י כ ,םהי שנבו םהב םג ותמח תא הלכי סולובוטסי רא
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ופ
י נפמ םי קחרמל חורבל בוט ןכ־לעו .םדא י נפ אשי אל ,הי נב תאו םי דמ
ןנואתמ הי ה סורטםי טנא י כ ,רפהל ופי סוה טי שנה .תאזה תפרוטה הי חה
םוי מ םי מולע ףי סומ וי בא דועב הבי ש וב הקרז רבכש ,ומא י נזאב םי מעפל
םא םג ןה .תמאב הכולמ השעי םרט ,תומה ותוא םדקי טעמ דועו ,מוי ל
תומשל רצק ןמז קר ול דאשי - ?הזה רבדה הי הי י תמו — וי בא תומי
הלא , ( א (הרדי הה; ןי נתה י שאר מי לדגו םי כלוה הנה י כ ,הכולמה תשרי ב
וי רחא וי נבל הכולמה תא לי חנהל ותוקת םגו .םולובוטסי ראו םורדנסכלא י נב
י רחא)ו תו מ י רחא הכולמה תא ותאוצב בתכ אל רשא ,וי בא י די ב ונממ הלזגנ
הדבא הזה רבדב םלוא .םי רמ ןב סודרוהל םא־י כ ,וי נבל (סורטפי טנא תומ
( ב אוה ןהו ,הפקתב ראשת ותאוצ רשא ,ובלב רמוא אוה י כ ,ןקזה תמכח
,סודרוה י ני עב טעמהו .טי י חב ותחפשמ לכמ דחא ראשי אל י כ ,ובל תא טי שי
— םלוע תומי מ וי ה רשא םי רזכאה תובאה לכמ וי נב תא אנשל הברמ אוה י כ
הז (סודטפי טנאל) ול ןתנ ןכ־לע .וי חא תא אנוש אוה טהמ רתוי דוע י כ
המו״ :ארורי פ לאש רשאכו .רבד ארורי פ םע רבדי לבל ,רככ האמ בורקמ
י רחא םא ,הי הי בוט המ״ :םורטפי טנא והבי שה ״? ול וני שע רשא הערה אי ה
טלמהל השק טלוא !וני נש רועב טלמהל ונל ןתי טי מךע ונתוא וטי שפה
־לעו .ונל ןתי אל י ולגב והעד תא שי א בוהאל םג ןה — ,והומכ ףרט־תי חמ
לי ח־י שנאל הי הנ םא ,י ולגב השעי רבדה לבא .םי רתסמב ףסאתהל וני לע ןכ
״.וני די חיכבו ונחור זעב
,רפסל ופי סוהו ,ןהי י ונע לבס תחת םי שנה ולג הלאה םי רבדה תא .ד
לכל ןי מאה סודרוהו .(הרטפ) עלסה לא ןתא חורבל ושפגב ארורי פ ץעי י כ
רבד דבלב סורטפי טנא םע קר י כ ,רככה האמ רבד ללגב הלאה םי רבדה
התוא טי שפהו סורטפי טנא םא םי דוד לע ותמח תא רי עה הנושארל .םהי לע
לעמ התוא שרג ןכ־י רחאו ,רככ הברה רי חמב הל ןתנ רשא ,הי דע לכ תא
אכד דחפה .םהי י ונע י עצפ תא אפרל הוצו חלש ארורי פ תי ב י שנלו .וי נפ
םי פח םי בר םי שנא םג תונעל הוצו זגרתה לק דשח לכלו דאמ ושפנ תא
.םיבלחה דחא לע חספי ןפ וארי ב ,עשפמ
ןכוס הי ה רשא ,י נורמשה סורטפי טנא לא םודרוה הנפ הכו הכ ןי ב .ה
םורטפי טנא חלש י כ ,רבד וי פמ אי צוה ותוא ותונעבו ,סורטפי טנא תי ב לע
,ךלמה תא תי מהל• ,וי רבחמ דחא ,םולי פי טנא י די ב תומ־םם םי רצמ ץראמ
ודי תא י כ ,ארורי פל ותוא ןתנו ,םורטפי טנא דוד ,ןוי דות לבק הזה םסה תאו
אמורב אצמנ (סורטפי טנא) אוה דועב םודרוה תא תי מהל סורטפי טנא אלמ
.ת י נ ו י ה ה י ג ו ל ו מ מ ה מ ה ע ו ד י ה נ ו מ ת ( «
. ס ו ר ט פ י ט נ א ו א ס ו ד ר ו ה : י א ו ה , ה ז י מ ש ר פ ת נ א ל ( נ
ז פ ז—ו , ל ק ר פ ,א ר פ ס
י רחא חלש ךלמה .ותשא י די ב םסה תא ןתנ ארורי פו .דשח לכמ קוחרו
וי נפ לעמ האצי אי ה .די מ ןודקפה תא וי נפל אי בהל הי לע הוצו תאזה .דשאה
םי רוסי ח תא םדקל גגה לעמ המצע תא הלי פה םלוא ,לערה תא אי בהל
םלשל הצר רשא ,םי הלא די הזב ,דתיה י כ המדנ .ךלמה תאמ הל םי די תעה
לע םא־י כ ,השאר לע הצרא הלפנ אל השאה :ו י די לומגכ םורטפי טנאל
.,החור תא בי שהל ,דוצ ךלמה לא האבוהשכ .תוממ הלצנו הפוגמ רחא קלח
עבשנו ,המצע תא הלי פה רשא ,רבדה תבסל לאשו ,הלפנ תעב הפלעתה י כ
ונממ הסכת םא םלוא ,תמאה תא הלגת םא ,המקנ הב השעי אל י כ הל
די רש ראשי אל רשא דע ,עלבה־י לכב הי תומצע תא קוחשל הוצי — רבד
.רבק לא אובל הפוגמ
•:הרמאו הי פ תא החתפ ןכי י רחאו ,טעמ ,דשאה השי רחה הזה רבדל .י
,סורטפי טגא תא לי צהלו ארורי פ תומ י רחא תודוסה תא רומשל י לע המלו״
םי הלאה עמשי ךמע דחי ו י רבדל ,י בלמ ,הבי שקה ? ונלכ לע תומ אי שה רשא
תכפשו תבשי רשאכ ?העות ותוא ךי לוהל לכוי י מ י כ .י תקדצ דעל י ל הי הי ו
,י תי ער ,י ל י וא״ :רמאו תחא םעפ י לא ארק ,ארורי פ תטמ די ־לע תועמד
ותבהא ףלח ותוא י תאנש י כ ,י לע הבוטה י חא תבשחמ רבדב י תי גש המ
דוע י לע רמהל הברמ אוה רשא ,שי אה שפנ תא חוצרל י תדמא םגו הזעה
שקבמ י נאו ,י בל תבעות לע י רכש תא י תלבק הנה םלוא .י תומ אב םרט
ךדי ב אצמנ אוהו סורטפי טנא ותוא אי בה רשא ,לערה תא אי בהל ךממ
תמקנ תא לואשה לא י מע אשא לבל ,עגרכ י ני על ותוא תולכלו ,תרמשמל
וי ני על י תכפש ובר תאו לערה תא י תאבהו ותוצמב י תי שע י נאו .״םי הלאה
ךתוא י תארי י כ ,אובת אלש הרצ לכ לע י תרמש ונממ טעמ לבא ,שאה לע
.״דאמ
ןמ טעמ דוע הב אצמנ רשא ,(אהספקה תא האי בה תאז הרבדב .ז
,ומאו סולי פי טנא י חא תא תונעלו עלבה־י לכ תא בי רקהל הוצ ךלמה .לערה
חקל רשא ,טסה טע הספקה תא טי רצממ סולי פי טנא אי בה י כ ,ודוה סהו
סורדנסכלא תוחור ופחר ומכו .הי רדנסכלאב טי לוח אפור שי א ,וי חא י די מ
םג י כ ,המולעת לכ תולגלו שורדלו רוקחל ךלמה רצחב םולובוטםי ראו
םי רמ העדי י כ ,רבדה הלגנ הככ .המשאה לא וכשמג דשחמ םי קוחד םי שנא
רבדה לע ודוהו ךלמה י די ב ונע הי חאו ,הערה המזמה תא לודגה ןהכה תב
.,םודרוה םש תא ותאוצמ החמ י כ ,הנב לע םאה תוזע תא דקפ ךלמהו .הזה
.סורטפי טנא שרוי ל הז י נפל הנמנ רשא
. ( ל צ ב ו ד ) ל צ ב ר ם ג ם י ם ש ב ה   ח פ פ ק
י
ה א ר ק נ ה נ ש פ ב .( ה נ ט ק ה ס י פ ח ) ה נ ט ק ץ ע   ח נ ת ( ״
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת ns-
ד ח א ו ם י ש ל ש ק ר פ
א פ ו ר מ ב ש ו   י ב ד ע ד י א ל פ ו ר ס פ י ט נ א . ס ו ר ט פ י ט נ א ת מ ש א ת א ח י כ ו ה ם ו ל י ת ב
.ט פ ש מ ל ו ה ד י מ ע ה ס ו ד ר ו ה ו
חי כוהו םי דעה י רבד לע ףי סוהל םולי תב םג אב אי הה תעב .א
םורטפי טבא י דבעמ דחא הי ה סולי תב .סורטפי טנא תומזמ תא םי נמאנ תותואב
רפע־י לחוז תמחמו םי נתפ שארמ י ושע ,תומ־םס דוע ודי ב אי בהו םי ררחשמה
םסהמ רצבי םא ,ךלמה שפנב שקנתהל ,ותשאלו ארורי פל ןכומ ,םי רחא
סורטפי טנא לבח רשא תומזמה י דע ,הלאה תותואה לע ףסונו .ועי רכהל ןושארה
ותמרעב סורטפי טנא ןי כה רשא םי בתכמה תא סולי תב אי בה ,וי בא דגנ
ולדג רשא ךלמה י נב י נש ,סופי לי פו םואלי כרא י כ ,וי חאל החוש תורכל
ןפ ,םהמ דחפ םורטפי טנאו ,םי מולע חור י אלמ םי רוחב רבכ וי ה ,אמורב
הלא — תורגא חלש אוה .םדבאל שקבו ,די תעל וי תווקתב לושכמל ול ו י הי
רשא ,ומולש־י שנא י די ב ובתכנ הלאו ,אמורב וי בהוא םשב רקשב ובתכנ
הרס רבדל םי ברמ םה י כ ,םי רי עצה וי חא לע הנטשל - ףסכב ול ותפנ
םי סעוכו שמשה י ני על סולובוטסי ראו סורדנסכלא תא םי כבמ םהו ,םהי באב
םהי רחא חלש סודרוה י כ .ורצח לא בושל םהי בא םהל ארק רשא לע דאמ
.דאמ סורטפי טנא תא זי גרה הזה רבדבו ,וי לא םבי שהל
וי מעפ תא םושי םרט ,הדוהי ץראב םורטפי טנא תבשב דועו .כ
ןעמלו ,וי חא לע הבד אי צוהל אמורמ הלאכ םי בתכמ ףסכב גי שה ,ךרדל
י כ ורמאב ,םי חאה לע תוכז דמלל וי נפל דמע וי בא וב דושחי אל רשא
.םי רוענ־תואטח םה םתי ראשו רקש אוה תורגאב םי בותכה םי רבדה קלח
תובקע תא תוחמל הסגו וי חא לע הנטשה י בתוכל ףסכ רזפל הברה התעו
םי צפח דועו בהזו ףסכ תוסוכ ,םי נועבצ־תועצמו םי רקי םי דגב ותונקב ,רבדה
הלאה םי רבדה רי חמ ןובשח לע בותכל לכוי רשא ןעמל ,רי בכמל םי רקי
םע בי רה ול הי ה םי ני ע־תוסכלו רככ םי תאמ רזפ י כ .וי תואצוה רתי תא םנ
,( א הלודגה ותמשא י נפמ וחמנ הלאה םי ברה םי נטקה תונועה םלוא ,י לום
,וי בא לע ץעי רשא הערה ותמזמ רבדב דחא הפ ונע םי רקחנה םי דעה לכ י כ
שי או .תינש וי חא תא חוצרל רכמתה י כ ,לוקב וקעצ ולאכ םי בתכמהו
רשא םי שעמה רבד־לע םורטפי טנא ןזא תא הלג אל אמור לא םי עסונהמ
אצמ וב רשא םוי ה ןמל םי שדח העבש ורבע י כ ףא ,הדוהי ץראב ורק
.*ה י נ י מ ה כ ר ד ב ה י ל ם י ק ״ ד ו מ ל ת ה א ט ב מ ב ט ע מ כ ש מ ת ש מ ם ו פ י ס ו י ( א
טפ
ד—ג , א ל ק ר פ ,א ר פ ס
!סורטפי טגא תא םי שנאה לכ ואנש הככ .ץראה לא ובוש דע ודוס תא סודרוה
.רבד והעי דוהל ושקב רשא םי שנאה י פ תא םי חצרנה תוחור ומתס י לואו
לע רפס םגו ,הרהמב וצרא לא בושי י כ ,וי באל רשבו תרגא חלש אוה
.םולשל ותוא וחלשב רסי קה ול השע רשא דובכה
עי גת ןפ ,דאמ דחפו ושפנ שקבמ תא ופכב שופתל דקש ךלמהו .ג
רבדו המרמב אוה םג השע ןכ-לע .ושפנל טלמי ו סורטפי טנא לא העומשה
בושל ורהמב י כ ,ואוב תא שי חהל ותוא רי עהו בתכמה םע תודי די וי לא
רשא רבדה םורטפי טנא י ני עמ מלענ אל ןענ ,ומא טע הבי רמל ץק טי שי
לא וכרדב םורטפי טנא עי גה רשאכ .וי נפ לעמ ומא תא וחלשב ךלמה השע
םורטפי טנא .ארורי פ תומ הנושארל ול עדונ ונממו בתכמ לבק ,(טנרט) סךט
טרמאב ,הזה רבדה לע וללהל וברה טי ברו ,תאזה העומשל דאמ לבאתה
םורטפי טנא בצעתה י כ ,הארי האורה טלוא ,ודודל ותבהא לדג תא הארה י ב
ךפש ודוד ארורי פ תומ לע אלו ,הערה ותמזמ המק אל רשא לע ובל לא
לע ובלב דחפ דחפ רבכו .הערל ורזוע ונממ חקלנ רשא לע קר ,תועמד
לא ואובב .(ויבאל ןי כה רשא] לערה הלגי ןפ ,תושעל רמא רשא םי רבדה
.ךרדל תאצל רהמו ,הלעמל וי לע ונרבד רשא ,וי בא בתכמ תא לבק הי קי לי ק
דשא השעמה רבד־לע הבשחמ ובלב התלע (אסי רדנלק לא הי נאב ועסנבו
לבל ,והוצעי וי רבח ברקב רשא םי נובנה .הער ול אבנ ובלו ומאל השענ
שרגל ותאמ התי ה הבס וזי א ,בטי ה רוקחי םרטב וי בא י די ב ושפנ תא רי גסי
םלוא .ומא לע האצי רשא הלי לעה וב םג קבדת ןפ ,ודחפ םה י כ ,ומא תא
,םתדלומ ץרא תא תוארל םשפנ הקשח רשא ,סורטפי טנא י רבחב םי רהמנה
אי בי ןפ ,ועסמ תא שי חהל ותוא וצעי ו ותבוטלו ומולשל םבל תא ומש אל
אי צוהל] וי נטושל הפ־ןוחתפ ןתי הזבו ,הרז הבשחמב וב דושחל וי בא תא
אל ,ודגנ רבד הזי א ללוחתה תמאב םא ,התע םג ןה .(הער הבד וי לע
םוקל זעי אל שי א י כ ,הקוחר ץראב סורטפי טנא אצמנ רשאב קר השענ
י נפמ הי ולגה הבוטה תא די ספהל רבדה ןכתי אל ןכ־לע .וי נפב וי לע
,וי בא י די ב ושפנ תא די קפהלו רהמל וי לעו ורחש עדי אל רשא דשח
ודבל אצמנ (ויבא) אוהשכ ושארל לעמ תדעורה הרטעה תא קזח ןעמל
םי הלא די י כ — הלאה םי שנאה תצעל עמש סורטפי טנאו .ורזוע י לב]
רשא למנה ,סוטסבם לא ואוב דע םי ה תא הי נאב רבעו — תאז התשע
.י רסי קב
םי שנאה לכ י כ .בר ןוממש םורטפי טנא י נפ תא םדק ובבל ןוהמתל .ד
סודטפי טנא הי ה םי מי מ הז י כ .ותארקל תאצל זעונ אל דחא ףאו ונממ ו קחד
.ק ז ח ר צ ב מ ו ה י ק י ל י ק ת נ י ד מ ב ף ו ח ר י ע ( א
ם י ד ו ה י ה ה מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
צ
,וי לעמ וסש םי ברו .םי ברב האנשה תא תוארהל תושד הנתנ התעו ,לבל אונש
םורטפי טנא קרו רי עה לכ תא אלמ סורטפי טנא לע זעלה י כ ,וי בא תא םדחפב
ותאצב סורטפי טנא דובכ לדג המ .וי לע רזגנ רשא לכמ רבד עדי אל ודבל
,ובל לא בי שה אוה !!וצרא לא ובושב! וי נפ־תלבק התי ה הלקנ המו ,אמורמ
ובל דועבו םי אור י ני על רכנתה ותמרעב מלוא ,תי במ ול מי נוכנ תונוסא י ב
ונממ סונמ דבא רבכ י כ ,ו י נ• זע תא הנשי לבל קזחתה רוגממ וברקב תמ
רשא לכמ רורב רבד ול דגה אל םנו וי תורגסממ ושפנ תא לי צהל לוכי אלו
י כ ,בושחל הוקת ץמש ול ראשנ דועו .ךלמה רזג הככ י כ ,וי בא תי בב רבע
קי דצהל ודי ב הלעי י לוא - רבדה שרש רקחנ סנ םאו ,ער רבד הרק אל
ןמ ץלחהל וחטבמ טש דבל הלאב קר י כ ,וי לכנבו וחצמ תוזעב ומצע תא
.רצמה
,וי בהוא י לב ךלמה ןומרא לא ךלהו הלאה ןגמה י לכב הסכתה אוה .ה
בי צגה םורו תי בב אצמג זאו .ןושארה רעשה י נפל הפרחב ושרג מה י כ
וי לא תשגל ובל תא ברעו הרדחה וי בא לא אב סורטפי טנא .הי רוסב רשא
תי נרוחא ושאר תא הטהו ורצעל וי די י תש תא חלש וי בא םלוא .וקבחלו
,הלאכ תולודג תומשא וב וקבד רשא ,בא שפנ חצורל האנ ןכ״ :לוקב ארקו
קדטצת םרט י ב עגת לאו ,עשר־לבנ שאר ,תומ !י ראוצ לע לפנל רמאי י כ
רשא ,םורו תא ןי דל ךל ןתונו טפשמל ךתוא בי צמ י נא .ךי תומשא לכ לע
י נא י כ ,תרחמה םוי ל ךי לע הי רוגנס ןכהו ךל ךל .ןוצר־תעשב הנה אב
חכ סורטפי טנא רצע אל הלהבה בירמ .״המרע תומזמ לבחל ןמז ךל ןתונ
תא ול ורפסו ותארקל וכלה ותשאו ומא .וי בא י נפ תא אצי ו רבד בי שהל
.ומצע לע תוכז י רבד בושחל לחהו ותכובממ רענתה אוהו .מי דעה י רבד לכ
ם י נ ש ו ם י ש ל ש ק ר פ
. ח צ ר ה ת ב ש ח מ ת א ו ח י כ ו ה ת ו ק ה ב מ ת ו י א ר ו ם ו ר ו י נ פ ל ם ש א נ ם ו ר ט פ י ם נ א
. ו ת א ו צ ת א ה נ ע ו ו נ ת י א ל ו ב ו ש ד ע ו ש נ ע ת א ה ח ד ס ו ד ר ו ה
מג ארקו טפשמל וי בהואו וי בורק תא ךלמה ףסא תרחמה םוי ל .א
לכ תא אי בהל ,דוצו םורו םע דחי שארב בשי אוהו .םורטפי טנא י בהואל
דשא ,סורטפי טנא טא י דבעמ מי שדח םי דע סג ואבוה םתא דחי ו םי דעה
לב ועי גה הנה״ :רמאל ,הנב לא הנממ חולש בתכמ םדי בו בורקמ הז ושפתנ
גי שת אל םא ,וי לא אובמ רהזה .ךי בא י נזאל (!םי עודי ה) םהה םי רבדה
אב ,ודחי םי דעה רתי םע םי שנאה הלא ואבוה רשאכו .״רסי קה תאמ הרזע
לי פמ י נא״ :ו י לא רבדו וי בא י לגרל וי נפ לע לפנו הרדחה םורטפי טנא
אצ
ב ,בל קרפ ,א רפס
תובושק ךי נזא אנ הני י התו ,י ני ד אי צוהל רהמת לבל ,י בא ,ךי נפל י תנחת
.״ןוצרל רבדה ךל הי הי םא ,עשפמ י נא ףח י כ ,חי כוא י נאו ,י תקדצ י רבדל
ינא״, :רמאו םורו לא הנפו הרעגב ותוא קי תשה סודרוה םלוא .ב
םורטפי טנא רשא ,םי רשי מ הני זחת קדצ טפוש לכ י ני עו ךי ני ע י כ ,םורו ,ןי מאמ
י לרוג לע י ל טג זובת ןפ,ךתוא י נא ארי ךא .וי כרד לכב תי חשמ ןב אוה הז
י תדלוה רשא י רחא ,הלאה תוערה לכ י לע ואב קדצב י כ ךבבלב רמאתו רמה
בא י תי י ה י כ ,י לע לומחלו י ל דונל תואי תמאב םלוא .םי אטחו טי שי במ םי נב
הכולמל י תי לעה םי נושארה י נב תא י כ .הלאכ םי לבנ םי נבל םוחרו בהוא
,םתוא י תלדגו ,רסי קה י בהואל וי הי ןעמל ,אמורב םתוא י תנמאו םהי רוענב
ןוא שרוח םבל תא י תאצמ הנורחאבו ,םי רחא םי כלמ םהב ואנק רשא דע
,י אםכ שרוי ,הזה רי עצה תבוטל י כ ,םורטפי טנא ללגב םנועב ותמ םהו .י לע
העדה הי חה םלוא .הולשב ודי ב הכולמה ןוכת ןעמל ,רבדה תא י תי שע
י תוא האר אוה .הבוט ברמ הטעב ,י פא ךרא תא העבש רשא ,תאזה הזבנהו
,הכולמ תושעל ושפנב רצע אלו .עוגרמ ול הנתנ אל י תנקזו — םי מי ךי ראמ
תא י תובי שה המל י כ ,י לע ותצעב קדצ ענמאו .וי בא חצרב התוא דס! י לבמ
,םי כלמ תב י ל הדלי רשא םי נבב י תסאמ המלו ץראמ שרגמה הזה ןבה
,רמאת רומא םא ,סודו ,ךי רבדל הדומ י נא ?י אםכ־שרוי ל ותוא םי קה ןעמל
תא י שי בוהב ,י תוא אנשל םהה םי נבה בל תא י תכפה .י תעד הפרטנ י כ
רשאכ ,הבוט םהל םג י תלמג םנמאהו .הז סורטפי טנא ןעמל תוקדוצה םהי תווקת
ול י תבתכ ליב י ני עלו ךלממ טעמ ותוא י תרסח י ח י נדועב ?הזה ןבל י תי שע
,ותי ב תא לכלכל ,רככ םי שמח ול י תקלחו י רחא הכולמה אסכ תא י תאוצב
ודי ־לע י תתנ אמור לא ועםנב ןה .י דצואמ רפסמ־ןי אל ףסכ ול י תרזפ דועו
י רמאב ,רסי קה י נפל ודבל וי נפ תא י תאשנ י תי ב־י נב לכמו דככ תואמ שלש
ןוע לומ םהה םי נבה תאטח הבשחנ המבו .וי בא שפנ לאוג אוה י כ ,וי לע
חצרמב ונע רשא םי דעה י רבד לומ םתמשא תותוא ובשחנ המבו ?םורטפי טנא
תמאה תא תוסכל םעפה דוע הוקמו לוק אי צוהל זעונ באה חצור הנה ?הזה
,שארמ הפוצו הערה הי חה תא י נא רי כמ הנה !ךשפנל רמשה !םורו .וי לכנב
ץעי שי אה הז אלה .הי מר־תועמד ךופשתו םי מת קי דצ הוסמ הי לע םי שת י כ
י די ב י שפנ תא די קפה י תלבלו םי י חב ודועב םורדנםכלא י נפמ רהזהל י תוא
אל םא ,הנאו הנא טי בהל י עוצי לא שגנ הי ה רשא שי אה הז !םדא םוש
קי חרהל דקשו .י תנש תעב י לע רמש רשא שי אה הז .י שפנל ברוא אצמנ
י תוא םחנל שקב וי תורמא קתמב רשא שי אה הז .הגאדו דחפ לכ י נממ
םי י חה וי חא תבהא רבדב וטפשמ ץרח םג אוהו ,םי חצרנה י נב לע י לבאמ
י תולעה י דמ !סודו ,סודו .י שארל רמושה אוה ,י לע ךכוסה ןגמה אוה ,י לא
,י שפנב ןי מאהל לדחא ,םי ני עה תא זחאל וחכ תאו לכב ותמרע תא י בבל לע
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל י ה
בצ
תומזמה שי אמ טלמהל י די ב הלע י כ ,י ני עב בשחנ אלפלו ,י ננה י ח דוע י כ
םי אנושל י ל המי קמו הממשל י תי ב תא המש הער חוד םא הנהו ,הזה תוקמעה
לע לבאתהל קר י ל ראשנ אל ,לכמ י ל םי בוהאה םי שנאה תא םעפב םעפכ
לכמ שי א םלוא .י תי ב תואושמ לע םי רתסמב תוכבלו י טפשמ תוע רשא לרוגה
״!דחי י נב לכ תא המשאה ףי קת םג ולו ,ושפנ תא טלמי אל י מדל םי אמצה
דחא ,סואלוקי נל זמרו ושפנ תרצמ םי למב רצע תאז םודרוה רבדבו .ג
י כ — ושאר תא סורטפי טנא טי רה הנהו .המשאה י טרפ תא ראבל ,וי די די מ
תדמל ,י בא ,התא הנה״:לוקב ארקו — וי בא י לגרל ץראה לע בכש תעה לב
י תי י ה י כ ,ךי פב תי דוה רשא י רחא ,בא-חצורל בשחא ךי א .ךי רבדב תוכז י לע
ןהו !מי ני ע תזי חא םשב תארק ךי לא י תבהא תא ? םי מי ה לכ ךשארל רמוש
י ל הי הי לקנ אל י כ ,ןי בהמ י בל חט הכי א ,י תוכי לה לכב םורע י תי י ה םא
הנמי לעהל לכוא אל םלועלו םדא י ני עמ הנרי תסהלו תאזכ הבעות לבחל
? םוקמ לכב אצמנ אוהו רבד לכ האורה ,םי משב בשוי ה לודגה טפושה י נפמ
םהי תומזמ לע םי הלא םהל םלש רשא ,י חא תי רחא י ני עמ הרתסנ םאה
אסכל הוקתה םנמאה ?ךי לע י תמח תא רי עהל לוכי רבד הזי או ?תוערה
י תי י ה אל םאה ?ךתאנש י נפמ דחפה וא !י תבשחנ ךלמכ אלה ?הכולמה
י תי י ה ךי לע י רמשב ןה ?רחא שי א ךב לשמי ןפ ,הארי ה וא ?ךי לע בוהא
רתוי ףסכ רזפל תקפסה י מ י די בו ?ףסכה רוסחמ וא .י בי בס לכ לע ארונ
תפרוט הי ח תמשנו םדאה י נב לכמ י כרד תא תי חשמ י תי י ה ולאו ?י נממ
םי שבוכ םי לודגה ךי דסח וי ה אל םנמאה — ,י בא י וה — י ברקב האצמנ
לכמ י ב תרחבו — ךי פב תודי עה רשאכ — י שאר תא תאשנ רשא י רחא ,י תוא
י וא — ?םי ברה תאנקל י נתמש ךי דסח ןומהבו ךלמל י נת ומי קהו םי ברה ךי נב
הכרא ץפחי תעו י אנקמל רשכ־תעש י תתנ י כ ,תאזה הרוראה י תעי סנ לע י ל
ןפ ,ךבי ר תא בי רל י תדלומ ץרא י תבזע ,י בא ,ךנעמל ןהו .י תער י שקבמל
אוה י דע ,י תקדצ די עת אמור רי עה .ךתבי ש תרטע לע הפרח י לוס הטעי
.״בא־בהוא״ םשב י ל ארק םי תש אלו םעפ אל רשא ,םלועה לשומ ,רסי קה
לכמ הי רבד םי נמאנ י כ ,ךי לא חלש רשא תאזה תרגאה תא ,י בא ,אנ־לבק .
הי דע ןתתו י רשי ץי למל הדבל אי ה הי הת .ךמע רשא לי כר י כלוה י רבד
ןה ,םי קחרמל הי נאב י תאצי הדמח י לב י כ ,רוכז .ךי לא הברה י תבהא לע
י לע תאבה ,י בא ,התא קר .הכלממה לכב י לא השובכה האנשה תא י תעדי
תולי לעל ץפח־תע י אנקמל תתל י לע ךדי הקזח י כ ,תעדה י לבמ האוש
רשא י רחא ,באהי חצור י נא ,י תמשא י דע י נפל דומעל י תאב הנהו .םתעשר
י תודע י כ ,י נא האור םלוא .השבי בו םי ב םי כרדה תנכסמ ער י ל הנא אל
!י בא ,ךתאמו םי הלאה תאמ הבוחל י טפשמ אצי רבכ ןה .י נלי עות אל תאז
םכחטבמ ומי שת אל י כ ,םכתא שקבמ י נא הנה ,י ני ד םתחנ רבכ םא םלוא
גצ
ו—ד , ב ל ק ר פ ,א ר פ ס
םכי לעו — ,דבלב םהי י ונע לבם תחת םי רז םי דע ואי צוח רשא ,םי רבדב
לומחי לאו י ברק לכ תא םעזה־י לכ ושטרי .הרודמה תא י לא םג בי רקהל
בא־חצור תמאב םא י כ ,י תקאנ לוק ועמשב הזבנה י פוג י בואכמ לע שי א
ארק הלאה םי רבדה תא .״םי י ונע י דוסי י לב תומל הצור י ני א ,י ננה
י מחר תא םגו םי שנאה לכ תלמח תא ררועו י כבב העגו החנאב םורטפי טנא
ונמאנ רשא עדי י כ ,העמד די רוה אלו וברקב קזח סודרוה בל קר .םור!
.המשאה י דע י רבד
ךלמה תוצמב וי פ תא קשמד שי א סואלוקי נ חתפ הלאה מי רבדל .ד
רשא ,םי שנאה י מחר תא גי פה הזבו םורטפי טנא תמרע לע רפסל הברהו
*י רבד לכ תא ושארב טשו השק הנטש וי לע ארק ןכ־י רחאו ,וי לא ורמכנ
,וי חא י נש מד תא וי לע דקפ לכמ רתוי ו ,ךלמה רצחב ושענ רשא הי רורעשה
םואלוקי נ ףי סוה תאז־י רחאו .מי ערה וי לכנ י ללח טה י כ ,טי תפומב ותוארהב
ול וי הי י כ ובשחב ,םי י חה וי חאל םורטפי טנא ןמט רשא טי חפה לע רבדל
— וי באל תומי םס ןי כה רשא ,שי אה אוה אלה י ב .הכולמה תשךי ב לושכמל
לערה רבדב המשאה תא רכז ןכ־י רחא ?וי חא דגנ וחורב רוצעי עודמו
,ארורי פ תא זגירב רי כזה ורבד י דמו ,הז רחא הז םי דעה י רבד תא רי בעהו
תושפנה לכ תא תי חשה הככו ,וי חא־חצורל סורטפי טנא ךפה ותוא םג רשא
ףי סוה םי בר םי רבד דועו .הבעות ותי ב לכ תא אלמו ךלמה י ני עב תורקי ה
.רבדל הלכ דשא דע ,המשאה תא חי כוהל ,הלא לע םואלוקי נ
אל אוה םלוא .ומצע לע תוכז דמלל סורטפי טנא לע הוצ םורו .ה
רבד י ב אצמנ אל י כ ,י דע אוה םי הלא״ :הזה רבדה תא קר וי פמ אי צוה
תותשל ןתנו לערה תא אי בהל הוצ םורו .ומוקמ לע בשי ו שי רחהו ,״לוע
תמו רי סאה םעט רשאכו ,תומ טפשמ וי לע ץרחנ רשא ,םי רי סאה דחאל ונממ
רבד־לע רסי קה לא בתכו רתסב ומע רבדו םודרוה םע דחי סודו בשי די מ
םי תשחנב םורטפי טנא תא רסא ךלמהו .וכרדל ךלה מוי ה תרחמלו .טפשמה
.הזה ןוסאה תא והעי דוהל מי רי צ רסי קה לא חלשו
לע ץעי רשא המזמב סורטפי טנא שפתנ הלאה טי רבדה י רחאו .ו
תחאמ בתכמ ודי בו אמורמ אב סורטפי טנא תי ב י נבמ דחא י כ .תיןנלש
תא ךלמה לא החלש הזה בתכמה םע .י מקא המשו ( א הי וי ל תא תותרשמה
האי צממ אי ה י כ ,ותוא העי דוהו ,הי וי ל י בתכ ןי ב ואצמנ רשא ,תי מלש תורגא
לע םי לודג םי צוקש י רבד ואצמנ תורגאב .וי לא התבהאמ רתסב ודי ל ןתוא
י מקא תא דחשב התפו םורטפי טנא ףד תורגאה תא .תושק תונטש םגו ךלמה
(ימקא) החלש רשא תרגאה ךותמ הלגנ הזה רבדהו .סודרוה לא ןתוא חולשל
.ה י נ ש ה ס ו ט ס ו נ ו א ר ס י ק ה ת ש א ה ן ו י ל ל ה נ ו ב ה — *ה י ל ו י , ה נ ש י ה ה א נ ו ה ב ( י
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דצ
תא י תי שע, :אי הה תרגאב .דשאה וי לא הבתכ הככו .(סורטפי טנא לא) וי לא
(תועודי ה) ןהה תורגאה תא וי לא י תחלשו ךי בא לא י תבתכ .ךי ני עב בוטה
התאו .הזה רבדה ול עדוהב ותוחא לע ךלמה לומחי אל י כ ,הני מאמ י נאו
ךצפח לכ אלמי רשא י רחא ,י נתחטבה רשא רבדה תא ךרכזב תושעל בי טי ת
.״הבוטל
י די ב תובותכה תודגאה י רבד טע דחי הזה בתכמה רבד תולגהבו .ז
דגנ תורגאה תא טג סורטפי טנא רבח י לוא ,בושחל ךלמה לחה ,תי מלש
ותוחא תא טג די רוה טעמכ י כ ,ותעדב דאמ ובל לא בצעתהו ,םורדנםכלא
לב לע וב ותמקנ תא תוחדל דוע הצר אל אוה .הזה ןבה תולי לעב תחשל
.דפקת הנהו םורטפי טנאב טי טפש תושעל ןנוכתמ אוה דועב ךא .וי תובעות
הי ללעמו י מקא רבד־לע בתכמב רסי קה תא עי דוה אוה .השק הלחמ וי לע
הוצו התוא הנשו ותאוצ תא וי לא אי בהל דקפ ןכ־י רחאו תי מלש דגנ מי ערה
םואלי כרא ונממ טי לודגה וי חאב סאמ י כ ,ונב ספי טנאל וי רחא ותוכלמ תא
סודרוה בתכ רםי קלו .ןושלב מתוא טג סורטפי טנא הכה דשא ,סופי לי פו
וי בהואלו וי נבלו רסי קה תשאל םגו .תורחא תונתמ דבלמ ,רככ ףלא ותאוצב
סודרוה קלח וי בהוא רתי לו .רככ תואמ שמחל בורק — םי ררחשמה וי דבעלו
הככ .ותוחא תימילש תא םג דקפ תורקי תוחנמבו .בר ףסכו תולודג תוזווא
.ותאוצ תא םודרוה רדס
ה ש ל ש ו ם י ש ל ש ק ר פ
ו ש פ נ ף ו ר ט ל ה ס נ א ו ה . ו ת ו מ י נ פ ל ס ו ד ר ו ה ת ו י ר ז כ א .ץ ר א ל ך ל ש ה ב ה ז ה ר ש נ
.ם י מ י ה ש מ ח י ר ח א ת מ ו ס ו ר ס פ י ס נ א ת א ת י מ ה ל ה ו ג ו , ו פ כ ב
וי לע ורבח ובבל תורצו הנקזה ןוי פר י כ ,וי לע הרבג ךלמה תלחמו .א
י די מ וי לע ואב רשא תונוסאהו הנש םי עבש ןבכ הי ה רבכ .והעי רכהל דחי
חומשל ליכי אל ופוגב אי רב ותוי הב םג י כ דע ,דאמ ותמשנ תא ואפך וי נב
בל תנגמל ול היה) םי י חב סורטפי טנא דוע אצמנ רשא רבדה טגו .וי י חב
החד ןכ־לעו ,די ־רחאלכ ותי מהל הצר אל סודרוה טלוא .ותלחמ תא קזח1ו
.וי לחמ ול הורי רשא דע רבדה תא
י גש .טעה ברקב דרמ טהה םי מי ב םק וי בואכמ תאס ייע ףי סוהלו .ב
תרות תא בטי ה ראב םי עדוי םה י כ ,םש םהל אצי רשא רי עב ואצמנ (א םי מכח
הדוהי הי ה דחאה םש .םעה לכ י נפ־לע דאמ םדובכ לדג ןכי לעו ,וני תובא
. ם ג פ ל ם ע ט ן ת ו נ י ל ב ׳ פ י ט ס י פ ו ם ״ ה ל מ ב ש מ ת ש מ ם ו פ י ס ו י ( נ
«זצ י —ג , ג י ק ר פ , א ר פ ס
ובשי םי רוענה י נבמ םי ברו ,(באלגרמ ןב הי תתמ י נשה םשו (אארי פצ ןב
םהל בי בסמ ףסאנ םוי ו םוי לכבו הרותה תא םשרדב הלאה םי פכהה י נפל
קרזנ ,ותלחממו ונוגי מ עוג ךלמה י כ ,םהל עדונ רשאכו .לודג םי רוחב הנחמ
דובכל אנקל רשיכה־תעש העי גה הגה י כ ,םהי די מלת להקב םהי פמ רבד
י פ־לע רוסא י כ .תובאה י קח דגג ומקוה רשא ,םי לספה תא סורהלו םי הלא
םי נבתכ םי ושעה םי רבדה לכו םי לספ־י אצחו םי מלצ שדקמה־תי בב תתל קחה
הזה רשנה תאו ,לודגה רעשל לעממ בהז רשג ךלמה םיקה הנהו ,םי י ח־י לעב
בו ט הי הי ,הזה רבדהמ הנכס אצת םא םג י כ ,ורמאו ץתנל םי מכחה ושרד
,הזכ םי רשי תומ ותמ רשא ,םי שנאה תומשנ י כ ,תובאה תרות לע תומל הפי ו
:םישנאה קרו .םי מי ענב ןקלח הי הי םי חצנ רשאו (ג םלוע י י חל הני כזת
-ילעו ,םשפנל ובי טי י המב םי ני במ םני א ,םשפנל המכח ונק אל רשא ,םי לפשה
.םי רובגה תומב םי סאומו םללח תטמ לע תומל םי רחוב םה ןכ
םי רי עצהו ,ךלמה תמ י כ ,העומשה הטשפ הנהו םי רבדמ סה דוע . נ
,לודגה ןומהה הארמל ,םוי ה םצעבו םהי שעמ תא עצבל ושגנו םי נוא ורגח
וצתנו גגה לעמ םי כךא םי לבחב םמצע תא ודי רוה ,תי בה רהב אצמנה
רהמ אוהו די מ ךלמה אבצ־רשל דגה הזה רבדה .בהזה־רשנ תא תומךרקב
לאש הלחתב .ךלמה לא םתוא ךי לוהו םי רי עצ םי עברא שפתו לודג לי חב
ודוה םהו ,בהזה רשנ תא ץפנל וזעונ רשא ,םי שנאה םה םא ,סודרוה םתוא
םהו ,רבדה תא תושעל םתוא .דוצ רשא אוה י מ ,םתוא לאש ןכ־י רחא .רבדב
םי להוצ םהי נפ עודמ ,םלאשל ףי סוה תאז י רחאו .״הרותה י קח״ :והובי שה
ועבשי םתומ י רחא י כ ,והונע הז לעו ,תומה תארקל םי כלוה םה רשא תעב
.הבוט בר
דבכ לע רבנתה אוה .תי חשהל דע ךלמה״תמח התלע הלאה מי רבדל .ד
,הלאה םי שנאה לע הבוח דמלל הברהו ףסאנה םעה לא אצי ו םקו ותלחמ
םהל הזה קיחה י כ ,םי רבד תולי לע םהי לע םש סגו ,שדקה תא וללח רשא
טפשמ םתוא ןודל שרדו ,הלאמ תולודג םהל ושקב תמאבו םי ני עי תוסכל
תאמ שקב ןכ־לעו ,תאזה המשאב םי בר ודכלי ןפ ,דחפ ןומהה .םיהלא י פדגמ
,םהי די ב השעמה תא ושע רשא םי שנאה תא קר הנושארל שונעל ךלמה
י שקב .םי ראשנה ןמ ותמח תא בי שהלו ,השעמה תעב םי שפתנה תא םהי רחאו
.*א פ י ר צ :ת י י נ ו מ ד ק ב י ,( א ר ו פ ס ,א ר י פ ש י א ,א ר י פ ס ,א ר י פ ש ם ג ן כ ת י ) א ר ו פ צ א י ג (»
•Eapupai oc
•MspYdXw* ׳ ת י ל ג ר מ :ת ו י נ ו מ ד ק ב ( נ
ן א כ ו ש מ ת ש ה ם י ל י כ ש מ ה ם י ר פ ו ס ה ו ( ם י ש ר ד מ ב ה א צ מ נ י ז ה ל מ ) ה ;ן ן ת א ת י נ י י ב 0
. י ת ו מ ל 8 , ה ל מ ב
ם י ד ו ה י ה ! ו מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
וג -
תא ודי רוה רשא םי שנאה תא שאב ףורשל הוצו םעה י רבדל ךלמה רתענ
וי דבע י די ב ןתנ םי רוצעה רתי תאו ,םי מכחה םע דחי ,םי לבחב םמצע
.םתי מהל
ךפהתהו ורשב לכ תא סודרוה תלחמ הלכא הזה השעמה י רחאו ..י
תא הכה (דוקי) ברגה םלוא ,השק ,דתיה אל תחדקה םנמא .םי בר םי בואכמב
תוכמ ושפ וי לגרבו די מת וי עמב וי ה םי לבחו לכלכ האלנ רשא דע ,ורוע לב•
םרהו בקר הלע וי שובמבו ,ונטבב המק תקלדו ,ןקורדהב הלח ולאכ ,תלרט
ול השק ,דתיה המי שנהו הפי קזב קד םושנל לוכי אל הז לע ףסונו .םי עלות
םי שקה וי רוסי י כ ,ורמא חורה י שנאו .וי רבא לכ תא הזחא תוצלפו ,דאמ
וי רוםי םע םחלנ אוה דועב םלוא .ךופשה םי מכחה םד לע םי הלאה שניע וי ה
.הלעת אצמל שקבו וי לחמ ול חורי י כ הוקו םי י חה תא בוהאל ףי סוה םי שקה
-םי לא םי לפונ הלאה םי מה .(אי הרלק י מחב אפרתהל ןדרי ה תא רבע אוה
לכ תא לובטל םי אפורה וי לע ווצ םש .הי תשל םי בוטו םי קותמ םהו חלמה
ךפהו ףלעתה ,ןמש האלמ (יטבמא) הברעב בשוחשכ לבא ,םח ןמשב ורשב
וי לא הבש םתקעצ לוקלו םי תרשמה ברקב המק המוהמ .תמכ וי ני ע תא
תואמ שמח אבצהי י שנאל קלחל ,דוצו העושי לכמ םודרוה שאונ התע .וחור
.וי בהואלו אבצה י דשל בר ףסכו שי או שי אל םי נומכרד
דשא דע ,הרוחש הרמ וי לע הרבג דבכו וחי רי לא בש סודרוהו .ו
תושעל ותוא אלמ ובלו ומצעב תומה לע ודחפ תא לי פהל הצר טעמב
הדוהי ץרא לכמ םי נפה־י אושנ םי שנאה תא ףוסאל הוצ אוה :הארונ הבעות
,רגסמ לע םש םתתלו ( ב םי סוסה ץורמ םוקמ) סומורךופה ארקנה םוקמה לא
ושעי י כ ,י תעדי ״ :םהי לא רמאו אסכלא הלעבלו תי מלש ותוחאל ארקו
י די ־לע — דפסמ י ל ןקתל י די ־לאל שי םלוא .יתומ םוי ב גח םי דוהי ה
.י תוצמ י רחא אלמל וצרת םא ,הראפמ הרובק י ל ךורעל םגו — םי רחא
םתוא ףי קהלו םי רוצעה םי שנאה תא תחקל ורהמת — י תמשנ אצת דשאכ
תי בו תי ב לכו הדוהי ץרא לכ י לע לבאתת ןעמל ,םתי מהלו אבצי י שנאב
'.״וחרכילעב הכבי -
רשא ,םי רי צה תאמ תורגא ואב הנהו ,הזה רבדה תא הוצ סודרוה .ז
טפשנ סורטפי טנאו רסי קה תוצמב התמוה י מקא י כ ,והעי דוהל ,אמור לא חלש
שונעל באה י די תא אלממ רסי קה י כ ,בותכל ופי סוה םהו !רסיקה י פ־לע! תומל
ךלמה בלב החמש הנתנ תאזמ הרושבה .רבדב הצרי םא ,תולג שניע ונב תא
.K׳XX7׳<? [67] .י ה ר י ל ק ו א ( ״
ה א ו ס כ ,ן ו י י ט פ ) ןיד   -  צ א ת א ז ת מ ע ל , ן י מ ו ר ד ו פ א ש ר ד מ ה ו ד ו מ ל ת ה ן ו ש ל ב ( נ
.י ו כ ו .ת ו י ת ד ם ע ק ב א מ ה ו , ט י ג ר ה ת ו ר ח ת ה ם ו ק מ א ו ה ( ן ו ר ט א ת י פ מ •
׳ד צ
ח ,ב ל ק ר פ ,א ר פ ס
ץזמה רוסחמ ול וקי צה ףכת לבא .טק־טעמ ותלחמ לע גי לבה רשא דע
תא שי חה ןעמל ,ושפנב די חולשל רמא וי בואכמ תמצעבו ,קזחה לועשהו
תא ךותחל וגהנמ ,דיה ןכ י כ ,ןי כש ול תתל שרדו חופת חקל אוה .ותומ
ןטשל שי א ול הי הי אל סא ,םי רבעל טי בה ןכ־י רחאו ,םלכאלו םי חופתה
ודוד־ןב באי חא םלוא .ובלב ןי כשה תא עוקתל וני מי תא םי רהו ,והשעמב
הלודג המוהמ ףכת המק ךלמה רצחבו .רוחא ועורז תא בי שהו וי לא ץפק
י זע שבלו חמש אוהו סורטפי טגא לא העי גה העומשהו ,ךלמה תמ רבכ ולאכ
.בר ףסכב י שפחל והחלשלו וי רוסא רי תהל וי לע םי רמושה י נפ תא הלחו
רפסלו ךלמה לא ץורל רהמ קר ,י שפחל ותוא חלש אל םי רמושה שאר םלוא
י רמוש תא חולשל לודג לוקב ארקו ותלחמ לע קזחתה ךלמהו .רבדה תא ול
י רחאו .הי נקרוהב רובקל ,דוצ ותפוג תאו י ,סורטפי טנא תא תי מהלו ושאר
וי נב רוכב תא !ניקהו םעפה דוע ותאוצ תא הנש הלאה םי רבדה
ךי סנל ספי טנא תאו הכולמה אסכ שרוי ל םפי טנא י חא סואלי כרא (םייחה)
.(סוכרךטט)
ץקלו .םי מי השמח םודרוה דוע י ח ונב (סורםפי טנא) חצר י רחאו .ח
•ןוטלשה תא ודי ב שפתו םונגי טנא תא תי מה רשא םוי ה ןמ ,•תמ הלאה םי מי ה
ואלמ םי אמורה י די ב ךלמל םקוה וב רשא םוי מו ,הנש עבראו םי שלש ורבע
לכב לי ח ושעו והומכ וחי לצה םי טעמ םי שנא קרו ,הנש עבשו םי שלש
בר ןמז הב קי זחהו הכולמל עי גה ,ותחפשמב טוי דה הי ה י כ ףא .םהי שעמ
סודרוה הי ה ותחפשמ י קסעב קרו .וי צלח י אצוי ל התוא הוצ ותומ י רחאו ,הזכ
.הלעב םע תי מלש האצי אבצה־י שנאל ותומ רבד עדונ םרטב .דאמ ללמא
םחנ י כ הרמאב ,םתי מהל ךלמה ,דוצ רשא ,םי רוסאה תא י שפחל החלשו
םי שנאה ואצי רשאכו .ותיב לא שי א תכלל םהל הנתנו — ורבד לע סודרוה
!סודרוה תומ רבד תא1 אבצה־י שנאל (הלעבו תי מלש) י עי דוה ,םולשב הלאה
המשו .וחי רי ב רשא ןורטאי תי פמאב הפסאל דחי םעה רתי םע םתוא ולי הקהו
ךרבו ,ומתוח םע ותעבט תא ךלמה די קפה ודי ב רשא ,י מלת םהי לא אצי
רי אשה דשא בתכמה תא ארק תאז י רחאו ,םעה תא םחנו ךלמה רכז תא
תולככו .ותוכלמ שרוי ל תי רבה תא רומשל םהמ שקב ובו אבצה־י שנאל ךלמה
(אהפסונה ךלמה תאוצ לעמ םתוחה תא רי סה הזה בתכמה תא ארקל י מלת
ץרא) בגרא לבח תא הלחנל סופי לי פ לבק הי פ־לע .םעה י נזאב התוא ארקו
,הלעמל ונרמא רשא רבדכ ,ךי סנל הנמנ ספי טנאו בי בסמ רשא ץראהו (ןוכךט
.תאו ותעבט תא אי בהל סודרוה אלמ וי די תאו ,ךלמל םקוה סואלי כראו
.תאוצ תא םי קל ףקתהו זעה ודי ב י ב ,רסי קה לא תומותחה הלשממה תודועת
.י ק י ת י ד י פ א ה א ו צ ה   ת פ ס ו ת ו ( ה נ ש מ כ •ג ן כ ו ) י ק י ת ץ ז ת י נ ו י ב ה א ר ק נ ה א ו ג ה ("
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
חצ
תא סודרוה רי אשה םי טרפה רתי בו ,התוא רשאל לטנ וי לעו ונוצרכ םודרוה
.הנושארה האוצה י רבד
וי לא ושגנ אבצה־י שנאו סואלי כרא תא םי שנאה וכרב העורת לוקב . ס
םנו ,ותי רבב םי נמאנ וי הי י כ והחי טבהל ,םעה לכ דחי םתאו םי דודג םי דודג
אי צוהו ףסכ לע למח אל םואלי כדא .ותוכלמ םולשל םי הלאה לא וללפתת
תצבשמ ,בתז תלכ ,דתיה ותטמ .תמה תרובק תא ראפל הכולמה רקי לכ תא
ךלמה תפוג התי ה ול לעממו ,י נש תעלות השענ הי לע עצמהו ץפח־י נבא
ןוראל בי בסמו .הכולמה טי ברש הני מי בו בהזה רזנ השאר לעו ,ןמגרא הסכמ
(ושאר י רמוש) וי לכ י אשונ םשארבו וי בורק ןומהו ךלמה י נב וכלה תמה
.המחלמל םי כורעכ קשנ י רוגח םלכ ,םי לגהו םי נמרגהו םי כרתה דו דג
י רש י רחא ,רשי רדסב םלכ ,םקשנ י לכ לכב אבצה־י שנא רתי ורבע םהי נפלו
וי דבעו סודרוה תי ב־י די לי תואמ שמח דחי םתאו ,םי דודגה י שארו אבצה
העי גה דע סי ר םי עבשכ הלבוה ךלמה תפוג .םדי ב תדטק םי אשונ םי ררחשמה
.םודרוה י מי י רבד ולכ הזבו .תמה תוצמכ הרבקנ םשו ,(אןוי דרוה לא
ס י ר ם י ע ב ש י ,א ״ כ ק ר פ י פ   ל ע ן ק ת ה ז י נ ם ל ו א .ס י ד ם י ת א ס נ :ה נ ש י ה ה א צ ו ה ה ( י
ם ה ס י ר ם י ת א מ י כ ם י ב ש ו ח ש י ו .( ס י ר ם י ע ב ש ם י ל ש ו ר י מ ה ק ו ח ר ן ו י ד ר ו ה י כ , ר א ב מ ם ש ג
.( ם י ל ש ו ר י ך ר ד ) ן ו י ד ר ו ה ן י ב י , ס ו ד ר ו ה ת מ ם ש ש , ו ח י ר י ן י ב ק ח ר מ ה
ינש ר פ ס
ן ו ש א ר ק ר פ
א ו ה ו ,ן ו מ ה ה ב ר ק ב ה מ ק ה ל ו ד ג ה ב י ר מ . ס ע ל ה א ר ב ה   ת ד ע ס ה ש ע ס ו א ל י כ ד א
.ש י א ם י פ ל א ת ש ל ש כ ו ת י מ ה ו ו א ב צ   י ש נ א ת א ם ה י ל ע ח ל ש
המוהמ האצי הזה רבדה ןמו ,אמור לא עוסנל לטוה סואלי כרא לע .א
רכזל ,םעל לודג התשמ השע םי מי העבש וי בא לע ולבאתה י רחא י כ .השדח•
רשא ,םי בר וששורתה ודי ־לעו םי דוהי ל קח אוה הזה רבדה י כ ,וי בא תרובק
רבועה י כ ,םחרכ־לעב רבדה תא ואלמו ברה ןומהל הרכ תושעל םדי הרצק
םי נבל םי דגב סואלי כרא שבל תאז י רחא .בשחי ,דוצמ רפמכ הזה קחה לע
בשי אוהו ,תובר תוכרבב וי נפ תא םעה םדק םשו שדקמהי תי ב לא הלעו
דובכה לע םעה תא ךרב ותבש םורממו בהז אסכ לע ההובג המי ב שארב
י נפכ וי נפ תא אשנ רשא לע ותוא הדוהו וי בא תי ולה תעב ול השע רשא
הררש גוהנמ רהזי י כ ,רבדל ףי סוהו ;ו די ב הכולמה אסכ רבכ ןוכנ רשא ךלמ
י כ ,אסכה תשרי תא ודי ב רסי קה םי קי רשא דע ,ךלמ םשב ארק
ז
י אל םגו
(סואלי כרא) לבק אל ןכי לעו ;וי בא תאוצ י פ־לע סג ןוי לעה טי לשה והנה אוה
,רמא תאזי תמעל .וחי רי רי עב ושאר לע םי של אבצה רמא רשא ,רזנה תא
םהי שעמ לומגכ םעלו אבצהי י שגאל םלשל ןוצרבו הבהאב ובל ןוכנ י כ
שקבי םגו ,ודי ב הכלממה תא םי נוי לעה םי טי לשה תת י רחא ,ומע םי בוטה
.וי באמ םהל בי טי הל וי כרד לכב
,סואלי כרא חור תא ןכתל ףכת שקבו םעה חמש הלאה םי רבדל . נ
ושקב הלאו , ( א םי סמהמ םהי לע לקהל וי לא וקעצ הלא .תולודג ונממ ושרדב
.י שפחל םי רי סאה תא אי צוהל ונממ ושרד םי ברו , ( ב םי סכמה תא לטבל
י רחאו .םעה י ני עב ןח אצמל ,הלאה תושקבה לכ תא ןוצרב לבק םואלי כרא
םוי ה תוטנ תעלו .וי בהוא תרבחב ובל תא בי טי ה םי חבזה תא ובי רקה
,(תודי רמל) תורומתל םשפנ תא ואשנ רשא ,םי שנאה ןמ םי בר ופסאתה
,ךלמה לע ללכה לבא י מי ולכ רבכ י כ ,טרפה ןוסא ,םנוסא לע לבאתהל
.( ם י ר ש י ה ם י ס מ ה ) ת ו ע ק ר ק ה י ס מ ( ״
. ( ם י ר ש י   י ת ל ב ם י ס מ ) ק ו ש ב ה ר ו ח ס ה י ס מ 1
נ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
בהזה רשנ תא םצפנ לע סודרוה י די ב םי תמומה םי שנאה לע רמהל ולחהו
ומי רה י כ ,םי רתסמב השענ אל הזה דפסמהו .שדקמה רעש לע רשא
לע ופפותו םי שועו םי וצמכ י כבב ועגו םי משה בל דע הללי לוק םי שנאה
דבכל ורמא הזה רבדבו .רי עה לכ תא הקעזה הפי קה רשא דע חכב םהי בבל
וקעצ םה .שדקמה תרהטו הרותה י קח לע תומל םשפנ ורעה רשא הלא תא
םי נפ י אושנ וי ה רשא םי שנאה י די מ הלאה םי גרהנה םד תא לואגל לוקב
סודרוה ותמי קה רשא לודגה ןהכה תא די רוהל — לכה־לעו ,סודרוה י ני עב
.ונממ רוהטו םי הלא־ארי שי אב רחבל םהל תתלו
,םי דרומה שניע תא החד םלוא ,םואלי כרא זגרתה הלאה םי רבדל .ג
ותא הרגתי י כ ,ועסמ תא םעה דרמ רוצעי ןפ ,דחפו ךרדל תאצל רהמ י כ
םטי קשהל הסנ קר ,המר־די ב םי דרומה דגנ ףכת אצי אל ןכ־לע .המחלמ
־רש .םהי שעממ ולדחי י כ ,םהמ שורדל ואבצ־רש תא םהי לא חלשו םי רבדב
ותוא ושרג הגהו וי פ תא חותפל דוע קי פסה אלו תי בה־רה לא אב אבצה
ואצי רשא ,םי שנאה רתי ל םג ושע הככו .םי גבא וב םכי לשהב ,םי דרומה
םהי לא םי בר םי שגא חלש סואלי כרא י כ ,םנזא תא רסומל תוטהל םהי לא
אל י כ ,וארה הזבו ,ףא־י רחב םי דרומה ובי שה םלכ י נפ תאו ,סבל לע רבדל
עי גהב .הי ה ןכו .םעה ןמ םי בר םהי לא וטקלתי רשאכ םהי די תא וקבחי
םי חבז בי רקהל םי ברמ םה וב רשא ,(אחספ םי דוהי ה י פב ארקנה ,תוצמה־גח
רשא םי שנאהו ,רפסמ־ןי אל לגר־י לוע ןומה ץראה לכמ ףסאג ,םי הלאל
.דרמה שא תא םהב חי פהל תי בה־רהב םהי לע ודמע םי מכחה תא ודי פסה
םעה לכב דרמה תלחמ הטשפ םרט דועו הזה רבדה י נפמ להבנ סואלי כרא
י ללוחמ חור תא די־קזיחב רצבל אבצ דודג םע ףלא־רש ןומהה לא חלש
םי נבאב אבצה־י שנאמ םי בר לקסו ,דאמ םעה רבעתה דודגה הארמל .דרמה
תא בי רקהל ןומהה בש ןכ־י רחאו .תוממ טלמג י שקבו עצפנ ףלאה־רשו
י לב י כ תוארל םעפה חכונ סואלי כרא םלוא .רבד השענ אל ולאכ םי חבזה
אבצ .המחלמה י שנא לכ תא וי לע חלשו ,םעב רוצעל לכוי אל םד־ךפש
-י שגאו הדשה לא וחלשנ םי בכורהו ,רי עה תובוחר ךרד ץצוח רבע םי לגרה
רתי ו ,שי א םי פלא תשלשכ ותי מהו םי חבזה י בי רקמ לע םאתפ ולפנתה אבצה
בושל שי א לכ לע ווצו סואלי כרא י רי צ ואב ןכ־י רחאו .הדשה לא ץופנ םעה
.רי עה ןמ ואצי ו םגח שושמ תא ובזע םי לגרה־י לוע לכו .ותי בל
.( ת י מ ר א ה ה ר ו צ ה ) א ח ס פ :כ ת ו כ ס ו פ י ס ו י ( »
גק
ג —א ,כ ק ר פ ,ב ר פ ס
י נ ש ק ר פ
ה נ ט ש ו י ל ע א ר ק ס ו ר ט פ י ט נ א . ו י ב ו ר ק ת ק ה ל ם ע א מ ו ר ל א א צ י ס ו א ל י ב ר א
.י א כ ז א צ י א ו ה ו ,ת ו ב ז ו י ל ע ר מ ל פ ו א ל ו ק י נ ו ר ס י ק ה י נ פ ל
י מלתו םלפופ וי בהואו ומא תי ולב םי ה ךרדב אצי סואלי כרא .א
.ותי בב די קפלו הכולמה י קסע לע חצנמל סופי לי פ תא רי אשהו סואלוקי נו
-הארמלו וי נתחו ךלמה י חא י נבו הי נב םע תי מלש םג ךרדל ואצי ומע דחי
תא ומש תמאב םלוא ,הכולמה תשךי ב סואלי כרא י די תא קזחל ובדנתה ןי ע
.תי בה־רהב השע רשא לודגה חבטמה לע הבוח וי לע דמלל םבל
ץרא לא הלע רשא ,הי רוס בי צנ סוני בס םתוא שגפ י רסי ק רי עבו .ב
םשמ עוסנל ול ןתנ אל םורו םלוא .סודרוה ןובזע ףסכ תא רומשל הדוהי
אשנ תאזה םעפב .י מלת י די ב וי נפ תא תולחל סואלי כרא הברה י כ ,האלהו
י נפב רגס אלו םי רצבמה לע תולעל רהמ אלו םורו י נפ תא םוני בס
רסי קה אי צוי רשא דע החונמב בשל י כ ׳רמאו וי בא תורצוא לע סואלי כרא
ותוא םי רצועה םי שנאה י נש ונפ רשאכ םלוא .י רסי קב ראשנו ,וטפשמ תא
לא הי נאב אצי םואלי כראו הי כוי טנא לא בש םורו י כ ,וכרדל שי א שי א
ארק םגו ךלמה ןומרא תא שפתו םי לשורי לע תולעל סוני בם רהמ ,אמור
םי פסכה תונובשח תא רוקחל הסנו ךלמה י רבזג תאו םי רצבמה י רש תא וי לא
תדקפ לע ורבע אל הכולמה י די קפ םלוא .םי רצבמה תא ודי ב תחקלו
םי דבוע םה הזב י כ סרמאב ,הנומאב םתרמשמ לע דומעל ופי סוהו סואלי כרא
.דבלב םואלי כרא תא אלו רסי קה תא
ורמאב ,!סואלי כרא םעו בי רל ,ךרדל ספי טנא םג אצי הכו הכ ןי ב .ג
האוצה חכמ ,ךלמל םקוה הי פ לע רשא ,הנושארה וי בא תאוצ חכ הפי י כ
אמור לא סואלי כרא םע םי עסונה וי בורקמ םי בר דועו תי מלשו .תפסונה
םגו ומא תא ותא לי בוה אוה .ומע ןוכת םדי י כ ,םתאצ י נפל דוע והוחי טבה
ףכה תא עי רכהל לודג והכ י כ ,וב חטב רשא ,םואלוקי נ י חא י מלת תא
דבכנה הי ה אוהו םי מי ה לכ ותנומא תא םודרוה ול רמש י ב ןעי ,ותבוטל
— ותצי למ חכ לע סוי נרי א םאונב םפי טנא ןי מאה רתוי דועו .וי בהוא לכב
הכולמה תא בוזעל ובל לע ורבד רשא ,םי שנאה תצעב סאמ ןכ־לעו
אמורבו .הי נשה האוצה ףקתו הרוכבה טפשמ י פ־לע התאי ול י כ ,םואלי כראל
.דאמ םואלי כרא תא םי ני וע וי ה רשא ,וי בא תי ב י נב לכ הרזעל ול ודמע
.בי צנ וי לע חצני רשא ,ו־הימונוטבא) י שפח ןוטלש שקבל הי ה םי רבד שארו
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
תא שקבל םבלב ורמא — םדי ב ,דז םצפח חי לצי אל םא םלואו — ,י אמור
.ךלמל ספי טנא.
םואלי כרא לע הנטש בתכ י כ ,הזה רבדב םני מי ל דמע סוני בס םג .ד
לכ תא ופםא הי נבו תי מלשו .םפי טנא תא ללהל בתכמה םע הברהו רסי קה לא
־י שאר סואלי כרא בתכ הלאה םי רבדל .רסי קה י די ב םתוא ונתנו המשאה י רבד
הלאה םי רבדה םע דחי וי בא תעבט תא חלשו ותקדצ תא חי כוהל םי קרפ
םי דדצה י נש תונעט תא ובל לא בי שה רסי קהו .ימלת י די ב רסי קה לא
,םודרוה תי ב י נב רפסמל םגו התאובת תסכמלו הכולמה לדגל ןנובתהו
תא לי הקהו ,סוני בסמו סודומ וי לא תוחולשה תורגאה תא ארק תאז י רחאו
דלונה ספי רגא ןב סוי ג תא בי שוה הפסאה שארבו ,הפסאל םי אמורה י בוט
שי גהל בי רה י לעב י די תא אלמו ,ןבל ול רסי קה והחקל רשא ,ותב הי לוי ל
.םהי תומוצע תא
לע הבוח דמלל תי מלש ןב סורטפי טנא וי לגר לע דמע הנושארל .ה
קר י כ ,רמא אוה .ובי ר־י שנא לכמ ונושל חכב לודג הי ה אוה י כ ,םואלי כרא
וי די ־השעמב י כ ,הכולמה תשרי לע בי רל סואלי כרא בצנ דבלב הפ־י רבדב
אל רשא ןעי ,רסי קה י נזאב טעפה וי רבדב אוה קחצמכו ,ךלמכ גהנתה רבכ
ןי כה םודרוה תומ י רחא ןה .סודרוה תלחנ רבדב וטפשמ ואי צוה דע הכח
טי כלמ־אסכ לע בשי דבכו ,רזנה תא ושאר לע םי של רתסב םי שנא ול
םג ,םי רשה תולעמ תא ומי רהבו אבצה י רדס תא ותונשב ,ךלמ י שעמ השעו
רורד ארקו ךלמ י נפכ וי נפ תא האורה םעה תולאשמ תא אלמל חי טבה
לא אב התעו .םישק תונוע לע םי תשחנב וי בא םתוא םש רשא ,םי רוסאל
םצע תא וי די ב ולזג י רחא ,הכולמה לצ תא ונממ שקבל ןוי לעה טי לשה
דבלב הכולמה םש רבדב טפושל רסי קה תא םי קמ אוה תמאבו ,הכולמה
י כ ,סואלי כרא לע הפרח סורטפי טנא אשנ תאז דבלמו .ןוטלשה רבדב אלו
הלי לבו לבא הטעמ וי לע םש הי ה רקבב ,קוחצל ךפה וי בא דפסמ תא םג
י כ ,רפסל סורטפי טנא ףי סוה דועו ;םי עותעת־י שעמ השעו הרכשל התש
רשא ,ךותה־דומעו .דרמה תבסל וי הו ןומהה סעכ תא ולעה הלאה םי שעמה
לכי הל בי בסמ םי ברה םי ללחה רפסמ הי ה ,וי רבדב סורטפי טנא וי לע ןעשנ
.םהי חבז לע וטחשנ חצר תוי רזכאבו בוט םוי לא ואב םי שנאה הלא״ :י ה
םג הלכא אל והומכ רשא ,לודג ןומהב םי גורה ומרענ שדקמה־תי ב רצחבו
ותוי רזכא תא הפצ סואלי כרא י בא םנמא .םאתפ־תמחלמב םי רכנ םי אנוש ברח
וי לע התשק רשא תעה דע הכולמ תושעל ובלב ,דוקת ןתנ אל ק־ לעו ,שארמ
ןובשחבו תעדב ורבד תא תושעל ונממ רצבנו ופוג י אולחתמ ותמשנ תלחמ
השעש םג המו ,תפסונה האוצב ואסכ שרוי ל םש אוה י מ תא ושפנ העדי אלו
הכולמה תא ול בתכ רשא שי אב רבד־תורע «צמ י לבמ הזה רבדה תא.
הק
א ,ג ק ר פ ,ב ר פ ס
הנוכנ דו ע התי ה ותעד רשא תעבו ופוגב אי רב ותוי הב ,הנושארה ותאוצב
ךלמה אי צוה דשא טפשמה הכ הפי י כ ,שי א בושחי םג םא םלואו .וברקב
וי תוצאנב םי די ב הכולמה תא םואלי כרא דבא י כ ,תודוהל וי לע הנה ,וי לחב
תא ולבק י רחא הזה לשומה טפשמ הי הי המו .ותוכלמ תא לבנל השע רשא
״? ודי ב הכולמה הנוכנ םרטב הזכ חבטמ ךרע רבכ םא ,רסי קה י די מ הכולמה
תא םי נמאנ םי דע ול די עהו רבדל סורטפי טנא ףי סוה הלאכו הלאכ .ו
,המשאה י רבדמ טרפו טרפ לכ קזחל דחי ומע מי דמועה ,טי ברה וי בורק
תא קי דצהל וי לגר לע סואלוקי נ דמע וי רחאו .וי רבד תא הלכ תאז־י רחאו
ןעי ,סנאב השענ תי בה־רהב חצרה י כ ,םי רבדב חי כוהו ובי רב םואלי כרא
,רסי קב םג םא־י כ ,דבלב תוכלמב אל הבי אב די םי חצרנה ומי רה רשא
י רבד רתי תא י כ ,תעדל םואלוקי נ הארה תאז דבלמו .הטפשמ לכ ודי מ דשא
;הבו ח וי לע דמלל התע ואב דשא ,מי שנאה תצעב סואלי כרא השע המשאה
האוצה חכמ תפסונה האוצה חכ הפי הזה רבדב י כ ,וטפשמ ץרח סגו
י די ב הכולמה תא ןי כהל רסי קה י די ב תמה הב רסמ רשא לע — הנושארה
אל םלועה לשומ י די ב ונוטלש תא די קפהל ןי במה םדאה ןהו ,ושרוי
םא־י כ ,תאז ןי א ,י ותשרי תואת ול רשא שי אה י מ וטפשמב תוגשל לכוי
תא ותעדב ,םעה שארב ודי מעהל הזה שי אב סודרוה רחב הלולצ הבשחמב
.ותלחנ לע והמי קי דשא שי אה
רסי קה י לגרל לפנו סואלי כרא שגנ ,וי רבד תא סואלוקי נ ראב רשאכו .ז
תא הלגו וי לגר לע םוקל ןח־י רבדב וי לע הוצ רסי קהו .רבד רבד י לבמ
.ראבמ טפשמ אי צוה אל םלוא ,וי בא אסכ לע תבשל י ואר אוה י כ ,ותעד
רשא םי רבדה תא אוהה םוי ב ובל לא בי שה םי פסאנה תא וחלש י רחאו
םי בוקנה סודרוה י נבמ דחא ךלמל םי קהל םא ותעדב ךלמנו וי נזא ועמש
וי לע י כ ,טפשמל ובשחב ,ותחפשמ י נב לכל ותוכלמ תא קלחל וא ,ותאוצב
.הלאה תוברה תושפנה תא ןוצר עי בשהל
י ש י ל ש ק ר פ
.ם י ל ש ו ר י ב ה ש ע נ ל ו ד ג ח ב ט מ ו , ס ו נ י ב ס א ב צ ן י ב ו ם י ד ו ה י ה ן י ב ה מ ק ה ז ע ה מ ח ל מ
םא י קתלמ התלח הזה רבדב וטפשמ תא רסי קה אי צוה םרט דוע .א
.םי דוהי ה דרמ רבד־לע הי רוסב בי צנה סודומ ואב תורגאו התמו סואלי כרא
סואלי כרא תאצ י רחא םי לשורי לא ואובב הזה דרמה תא שארמ הפצ סודו י ג
בשל אל י כ ,התאר ןי ע לכ .בי רה י רחרחמ חור תא רוצבל שקבו הי נאב
תונוי גלה תשלשמ דחא רי עה ברקב סודו רי אשה ןכ־לעו ,החונמב ןומהה
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
יק
סי לשורי לא סוני בם אב וי רחא .הי כוי טנא לא בשו הי רוסמ ותא אי בה רשא
י רש תא די ־קזחב ץיקא י כ ,םשפנ לע םוקל הנאות םי דוהי ל וי שעמב ןתנו
תורצוא תא אצמל ובל תורי רשב רקחו תודוצמה תא וי לא רי גסהל םי רצבמה
,םי לשורי ב םורו רי אשה רשא ,אבצה־י שנאב אל חטב הזה רבדבו .ךלמה
שקב םדי ־לעו קשנ־י לכ ןתנ םלכל רשא ,וי דבע ןומהב םג םא־י כ ,דבלב
דחאל םי דוהי ה םי ארוק ןכ י כ — ,(תועובשה) םי שמחה גח אובבו .עצב אצמל
רפסמ י פ־לע !תוצמה גחל! תועובש העבש ץקמ םהל רשא הנשה י דעוממ
־י ב ,דבלב קיחכ וי הלא תא דובעל םי לשורי לא ןומהה הלע אל — ,םי מי ה
ףסאנ רפסמךי אל ןומה .!םיערה םי שעמה לע1 וסעכ תא ךופשל םג םא
םי בורקה לגרה־י לועו ,ןדרי ה רבעמ םגו וחי רי מו םודאמו לי לגה ץראמ
השלשל ודרפנ םה .הלאמ םחור תבדנבו םרפסמב ומצע דוע הדוהי ץראמ
םוקמ די ל — י נשה ,תי בה־רהל ןופצמ דחאה :תומוקמ השלשב ושטנו תונחמ
ךלמה ןומרא תברקב י שי לשהו םורד דצל רשא (ןי מורדופאה) םי סוסה ץורמ
.רוצמ םהי לע ומשו רבע לכמ םי אמורה תא ופי קה םה .ברעמב
י רחא ץר חלשו ושפנ זע תאו הזה לודגה ןומהה תא ארי סוני בסו .ב
לכ דבאי ןפ ,המהמתה י לבמ רהמ שי ח הרזע ונממ שקבל ,סורו לא ץר
רשא ,םי לשורי תמוח לכמ הובגה לדגמה לע הלע אוהו .י אמורה ןוי גלה
תוא ןתנ םשמו ,םי תרפה י די ב גרהנה ,לאצפוי חא םש לע םודרוה ול ארק
אלו דחפמ גומנ ומצעב אוהו ,םי בי ואה לע רעתשהל ןוי גלה י נב אבצה־י שנאל
־רה לא ךרד םהל ועקבו ולוקל ועמש אבצה־י שנא .וי שנא לא תדרל זעונ
אל רשא תעה לכו .םי דוהי ה ןי בו םהי ני ב השק המחלמ הצרפ םשו תי בה
,םי דוהי ה ןומה לע המחלמה־י דומל םי אמורה ורבג הלעממ שי א םהב םחלנ
(תוי נותסאה) םי מלואה לא םי בר םי דוהי ולע רשאכ םלוא .בךקב וסנ אל רשא
םי ללח םהמ ולפנ ,םי אמורה י שאר לע עלק־י נבא וכי לשה םשמו הלעמל רשא
תלעממ םי נבא םהי לע םי קרוזה םי בי ואה י נפב דומעל םהל הי ה השקו ,םי בר
.המחלמ םתא הרגתהו םהי לע תש רשא לודגה ןומהה י נפב דדועתהל םגו
־שא וחלש ,תוחור י תשמ המחלמה םהל המק י כ ,םי אמורה תוארבו .ג
םי דוהי ה תא שא י דומע ופי קה די מו םרדהבו םלדגב םי אלפנה סי מלואב
ותמו םהי אנוש לא הטמל וצפק הלאו ,הבהלב ותמ הלאו ,םש םי אצמנה
ואצמנ םגו .םוהתה לא תי נרוחא המוחה לעמ םמצע ולי פה הלאו ,םברחב
הלאו .שא תלכאמל וי הי םרט םברח לע ולפנו העושי מ ושאונ רשא םי שנא
־לע םועי רכה םהי אנושו דחפמ וגומנ םי אמורה לא המוחב ודרי רשא
וצופנו ולהבנ םרתי ו םי דוהי ה ברקמ םי בר םי ללח ולפנ רשא י רחאו .הלקנ
עבראכ ולזגו בוזעה שדקמה־תי ב רצוא לע אבצה־י שגא ולפנתה חור לכל
.וי לא סוני בס ףסא ,אבצה י די ב הבנגנ אל דשא ,רצואה תטלפ תאו .דככ תואמ
זק
ב —א ,ד ק ר ט , נ ר פ ס
םי דוהי ה תא וזי גרה םי ברה םי שנאה חצרו םי רדהנה םי ני נבה תסי רה .ד
םי בשוי ה םי אמורה לע וממוקתה המחלמ־י דמלמו םי מוצעו םי בר םי שנאו דאמ
םא ,ברחב םתוא ותי מי י כ םתוא ורי הזה םה .בי בס םופי קהו ךלמה ןומראב
,הערל וב ועגי אל י כ ,סוני בס תא וחי טבה םגו ,רי עה תא בוזעל ורהמי אל
לא הולנ ךלמה אבצ בר טג' .רי עה י נפ תא ןוי גלה םע תאצל רחבי רשאכ
(ןורמש) י טסבס י נב םי פלא תשלש ,ךלמה י רובג י שאר םלוא ,םי רשוקה
הי ה סופורו ךלמל םי לגרה־אבצ רש הי ה סוטרג — סוטרגו סופור םשארבו
קזח ןעשמל ואבצ י דעלבמ םג בשחנ םהמ דחא לכ רשא — ,םי בכורה־רש
ןומרא לע ורצ םי דוהי ה .םי אמורה י די תא וקזח ,ותמכחבו ותרובגב המחלמב
םוני בס י שנא לא םלוק תא ואשנו וי תומוח תא שי ערהל וסנו די ־קזחב ךלמה
לא םבל תא םה םי אשונ י כ ,םכרדב ןטשל םהל וי הי אלו םשמ ואצי י כ
הי ה םוני בס םנמא .בר ןמז םהמ רדענ רשאו םהי תובאל הי ה רשא שפחה
ודשחב ,ותוא םי חי טבמה םי דוהי ל ןי מאה אל םלוא ,רי עה תא בוזעל ןוכנ
תרזעל הוק תאז־דבלמו ,םי כרה םהי רבדב חפ ול ןומטל םי רמוא םה י כ ,םהב
.רוצמה תא אשנ ןכי לעו ,םורו
י ע י ב ר ק ר פ
. ן ר א ב ד ע ה ב ר ה י ל י ל ג ה ה ד ו ה י . ם י ד ר ו מ ה ל א ו ו ל נ ס ו ד ר ו ה ל י ח י נ ק ז
.ה כ ו ל מ ה ת א ם ה ל ו ח ק ל ם ו י ג נ ו ר ת א ו ן ו ע מ ש
הברהו (לארשי ־ץרא) ץראה ברקב תובר תומוהמ ומק םהה םי מי בו .א
שי א םי פלא ורשקתה םודא ץראב .הכולמ תושעל רשכה־תעש ואצמ םי שנא
ושארב דמע רשא ,ךלמה לי ח םע םחלהל ברחב ואצי ו םודרוה אבצ י נקזמ
ענמנו דבלב תודוצמה ךותמ םתא םחלנ באי חאו .הכולמה תחפשממ באי חא
שאר ןב הדוהי םמוקתה לי לגב רשא י רופצב םג .הדשב ברקל םהי לע תאצמ
ףכב שפתנש דע ,סמח ץראה לכ תא םי נפל אלמ רשא ,הי קזח םי דדושה
ךלמה קשני תי בב ץרפ ומע דחי ו וי לא ףסאנ לודג ןומהו .םודרוה ךלמה
ואשנ רשא םי שנאה לכב םחלהל וי רבח תא הדוהי רגח םש אצמנה קשנבו
.הלשממה לא םהי ני ע תא
י פי ב חטבו ,ןועמש ומשו ךלמה י דבעמ דחא םק ןדרי ה רבעבו .ב
ןומה וי לא ףסא אוה .הכולמה רזנ תא ושאר לע םשו ופוג ןםחבו ותמוק
חלש םגו וחי רי ב דשא ךלמה תי ב תא ףרשו בי בסמ ץראב טשפו םי דדוש
םש טעמכו .הלקג־לע ןללש תא אצוה ןעמל ,תובר םירישע־תוזודא שאב
<ךלמל רשא םי לגרה רש ,סוטרג ותארקל אצי אלול ,הפי ףונ לכ שא־תליכאמל
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ח ק
ברקבו .י טסבס י נבמ םי בוטה המחלמה י שנאו ןוכרט ץראמ םי בודה שארב
הרקנ ךרד טלמהל רמא ןועמשו ,םי ללח ןדרי ה רבע י נבמ םי בר ולפנ הזה
תאו צב ותסונמ תעב ותוא הכהו ךרדה תא וי לע רגס סוטרג טלוא ,הרצ
תא שאב וחלשו ןדרי ה רבעב וממוקתה מי שנא דועו .והתי מהו דצה ןמ
.ןדרי ה תברקב (התמר־תי ב) םרה־תי בב רשא ךלמה ןומרא
,הכולמה רבד־לע בי רל םהה םי מי ב ובל תא ברע דחא העור םג .ג
אל רשא ,וחור־ץמאו ופוג־חכ ורי עה הכולמל ותוקת תאו .סוי גנורתא ומשו
לכל .וי די תא וקזח םהי תונוכתב ול םי מודה וי חא תעברא םגו ,תומ ארי
םחלשו םי נפרדשחאלו אבצ־י רשל םתוא הנמו םי שמח דודג ןתנ וי חאמ דחא
םש אוה .וי לא ואב םי לודגה םי רבדה קרו ךלמל בשח ומצע תאו ,זב זבל
.דחי וי חא םע ץראה לע טשפ טי בר טי מי ו םהה םי מי ב רזנה תא ושאר לע
תי ב תעי ס) ךלמה םולש־י שנא תאו םי אמורה תא תי מהל הדקפ ולבק םה
י רבד םע םדי ב ולפנ תעב םהמ טלמנ אל י דוהי שי א לכ םג םלוא ,(סודרוה
אבצמ קשנו םחל אשונ םלש דודג לע םג לפנתהל וזעונ תחא םעפ .ץפח
םי עברא םע םוי רא האמה־רש תא ותי מהו סואמא רי עה תברקב םי אמורה
סוטרג םתרזעל ושח אלול ,תומ־תנכסב ואצמנ אבצה־י שנא רתי םגו ,וי שנאמ
הלאה םי חאה וללוע תובר תוער דועו .םי דדושה תא וסי נהו י טסבם י נבו
ושפתנ םי מי ה ץקל ךא .המחלמ םתושע י מי לכ םי רכנלו ץראה י בשוי ל
י מלתו סוטרג י די ב םי נשהו םואלי כרא י די ב לפנ רוכבה ,ףכב םהמ השלש
הז םצק םלוא .סואלי כרא י די ב ושפנ תא י עי ברה חאה םג רי גסה הנורחאלו
הדוהי ץרא לכ תא ואלמ (סודרוה תומ י רחא) םהה םי מי בו .ןמז־י רחא אב
.דשו המחלמ
י ש י מ ח ק ר פ
. ם י ב ל צ ל ע ם י ד ר ו מ ם י פ ל א כ ע י ק ו ה ו ם י ד ר ו מ ה ם י ד ו ה י ה ת א ע י נ כ ה ם ו ר ו
הנאת ןפ ,דחפ םי לןחה־י רשו סוני בס י בתכמ תא סודו לבק רשאכו .א
תונוי גלה י נש תא ומע חקל אוה .ותרזעל תאצל רהמו ,ולכ ןוי גלל הער
,דוצו וכע לא עסנו םהי לע תונמנה םי בכורה־תוקהל עברא תאו םי רתונה
תוראב רי ע ךרד ורבעב .רזע־לי ח המש וי לא חולשל םי טי לשהו םי כלמה לע
ואב ,וכע לא עי גה רשאכו .אבצ־י שנא תואמ שמחו ףלא םשמ וי לא ףסא
ומע אי בה ,םתרו ה תא אנושה ,י ברעה תתרחו ,תי רבה תואבצ רתי םג וי לא
הכומסה לי לגה ץרא לא אבצה קלח תא חלש םורו .םי לגרו םי בכור לודג לי ח
תא סי נה סוי ג .סוי ג ומשו וי די די מ דחא די קפה הזה לי חה שארבו וכעל
טק
ג —ב ,ה ק ר פ ,ב ר פ ס
שאב התוא חלשו י רופצ רי עה תא דכלו ותארקל ואצי רשא םי דוהי ה לכ
ןורמש ךרד ומצעב םורו עסנ אבצה רתי םעו .םי דבעל רכמ הי בשוי תאו
הפי קה רשא ,המוהמה תעב וב הדרמ אל י כ ותוארב ,הערל רי עב עגנ אלו
הי ה רשא ,סורא ומשו םי רפכה דחא די ־לע הנח אוה .תומוקמה רתי תא
י בהוא לע םג םתמח תא םדקפב ,םי ברעה ותוא וזזב ןכ־לעו ,י מלתל הזחאל
ותוא םגו (א הפצ ומשו המוח ףקמ דחא רפכ לא םורו עסנ םשמו .סודרוה
הדצה־תוחרא לכ םע :.א.נ) ןהי לע םרבעב וי תובי בס לכ םע םי ברעה וזזב
הי בשוי וחרב רשא י רחא ,הפרשנ סואמא רי עה םגו .(םכרדב ואצמ רשא
.וי שנאו םוי רא חצר לע הב םקנהל םורו ,דוצ הככ י כ ,הנממ
הנחמ ץופנ םוצעה ואבצ הארמלו םי לשורי לע םורו הלע םשמו . ב
וחתפ רי עה י בשוי ו ,הדשה לא םשפנ לע וטלמנ םה .חור לכל םי דוהי ה
שי א י כ םרמאב ,דרמה םשא תא םהי לעמ וקרפו סודו י נפל הי רעש תא
רשא ,םי לגרה־י לוע ןומה תא ולבק םחרכ־לעבו ,םי אמורב די םי רה אל םהמ
,ףסוי םג .םתמחלמב םי דרומל ורזע אל סהו ,דחי םי אמורה לעו םהי לע רצ
םדקל ואצי י טסבס י שנאו ךלמה אבצ םע סוטרגו סופורו ,סואלי כרא לש ובורק
.םקשג י דע לכב סגהנמכ וי נפל ורבע י אמורה ןוי גלה י שנאו םורו י נפ תא
רי עה תא בוזעל רהמו סודו י נפ תא תוארהל ובל תא ברע אל סוני בסו
תא שופתלו ץראב טושל אבצה קלח תא חלש םורו .םי ה ףוח לא תונפלו
וי ני ע־הארמל רשא ,םי שנאה תא .וי לא ואבוה םי בר םי ובשו ,דרמה י ללוחמ
םי בלצ לע עי קוה םיבלחה י שארמו רמשמב םש ,י רמ תושעל וברה אל
.שיא םי פלאכ
לי ח י שנא םי פלא תרשעכ דוע וראשנ םודא ץראב י כ ,דגה מורול .ג
ךרדכ ומחלנ אלש ,םהב האר י כ ,םי ברעה תא וי נפ לעמ חלש אוה .םינלזמ
הברה םתאנשמו ,םתמקנ תא תולכל קר הי ה םצפח לכו ותי רב י שנא
רהמ ןכ־י רחאו .וחור לע הלע רשאמ ץראה תא תי חשהל וברה סודרוהל
ואצי אל םי דוהי ה םלוא .םי דרומב םחלהל וי נפ תא םשו וי תונוי גל םע דחי
.םי אמורה י די ב םמצע תא ורסמו באי חא תצעל ועמש י כ ,המחלמל ותמעל
רסי קה לא חלש םשארב םי דמועה תא קרו םי דרומה ןומה ןועל חלס םורו
י נב תא קרו ,םי שנאה תאטח תא רי בעה רסי קה .טפשמל וי נפל דומעל
— סודרוה תי ב לא םי בורקהמ םי דחא םי דרומה ןי ב וי ה י כ — ךלמה תחפשמ
הככ .םהי לא בורקה םלאוג הי ה רשא ,ךלמב די ומי רה י כ ,תומ טפשמ טפש
רשא ,ןוי גלה תא רי עה לע רומשל די קפהו םי לשורי ב החונמה תא םורו בי שה
.הי כוי טנא לא בש תאז־י רחאו ,םי נפל םש הנח
. ו ס ו ק מ ע ד ו נ א ל ו ,puEa u.<< ,י פ מ ס : א י נ } Xa7rftb,י פ פ ס ת י נ ו י ב (א
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ח
י ק
י ש ש ק ר פ
. י א מ ו ר ב י צ נ ם ה ל ן ת ן י כ ו ש ק ב ו ס ו א ל י כ ר א ל ע ן נ ו ל ת ה ל ו ב ר ה ם י ד ו ה י ה
. ו נ ו צ ר כ ם ה י ב א ת ל ח נ ת א ס ו ד ר ו ה י נ ב ל ק ל ח ו ם ה י ר ב ד ת א ע מ ש ר ס י ק ה
ןי בו וני ב שדח בי ר םק הנהו ,י מורב בשוי סואלי כרא דועבו .א
רסי קה לא םי רי צ חולשל סודומ תושר ולבק דרמה י נפל דוע רשא ,םי דוהי ה
םהי לאו שי א םי שמה הי ה םי אבה םי רי צה רפסמ .םמע שפח תא ונממ שקבלו
תא לי הקה רסי קה .הלעמו שי א םי פלא תנומשכ אמור י בשוי מ םי דוהי וולנ
העבגה) ןוי סלפב רשא ןולופא שדקמ לא הפסאל וי בהוא תאו םי אמורה י די קפ
דע ורשעו ורדה תא ללכו רסי קה ותוא דסי רשא תי בה אוה ,(תי ני טלפה
ובצנ םתמעלו ברה םי דוהי ה ןומה תי ולב םי רי צה ואב המשו — אי לפהל
י כ ,קוחרמ ודמע םמולש י שנאו םואלי כרא י בורקו .דחי וי בהואו םואלי כרא
ושוב םגו ,וי לא םתאנקו םתאנשמ ובי רב םואלי כראל רוזעל םבל םאלמ אל
הלאה םי בורקה לא .שמשה י ני על וי נטוש םע םדי תא םי של רסי קה י נפמ
אמור לא ותוא ותבהאב סורנ ותוא חלש רשא ,םופי לי פ םג התע ףסונ
תא וי בא תלחנמ לבקל םגו סואלי כרא י די תא קזחל :םי רבד י גש םש תושעל
.וי צלח י אצוי לכל סודרוה תלחנ תא קלחל רסי קה חור לע הלעי םא ,וקלח
טרפל ולחה ,רבדל סואלי כרא י נטוש לע רסי קה הוצ רשא י רחאו .ב
,ונמכש לע ונאשנ ךלמ לע אל״ :םודרוה השע רשא תוברה תובעותה תא
אוה .טלוע־תומי מ ומק רשא טי צי רעה לכמ י רזכאו עשר ץי רע לע מא־י כ
רשא דע ,ןוגי ו הער רצעב וקמנ טי י חב םי ראשנהו םעה ביר תא דבאו גרה
םג י כ ,וי ני תנ רשב תא שודל וי ני עב הי ה לקנו .ודי מ ורזגנש םי תמב ואנק
ראק ןעמל .ותוכלמ י רע דשל תא ץצמ אוה .ותער הרבע תומלש םי רע לע
־ןסח תחתו .םירז םי מע י ני עב ןח אצמל רמא םי דוהי ה םדבו תוי רכנ םי רע
דע תוצי רפו י נע וי לע טי מה םהב י ח רשא תובאה י קחו םי נפל םעה רשא
תוטעמ םי נשב סודדוה י די מ םי דוהי ה לע ורבע רשא תורצהו ,לובג ןי א
תעה לכ וני תובא לע וללוחתה רשא תונוסאה לכ תא םי נזאמ ףכב ועי רכה
החש הכו .(אשורושחא ךלמה י מי ב לבבמ הלוגה י לוע ובש רשא םוי ה ןמל
־דבע תוי הל ונוצרל רחב רשא דע ,םי ברה וי עגפל ןי כסה הכו ,םעה חור
ןב סואלי כראל ךלמ םשב ארקל ובל ןוכנ ןכ־לע .השךי ה טפשמ י פ־לע םי דבע
פ ס ק ר ם ק מ ר א ת ו י ה ל ך י ר צ י ל ו א ו ר ב ח מ ה ת ג ג ש א י ה ו ז . ר ו ק מ ב ס ס ק ר ס ק 0
. א ר ז ע י מ י ב ה ל ע מ ה ד ו ס י ל ה נ ו ב ה ו , ש ו ר ו ש ח א
אי ק
ג , ו ק ר פ ,ב ר פ ס
סודרוה תומ לע לבאתה ומע דחי ו וי בא תומ י רחא הזה לודגה עשרה
םי גונז דלי ונני א י כ ,תוארהל דקש סואלי כרא םלוא .ותוכלמ םולשל ללפתהו
,םי ללחה הלאו ,םי לשורי י נב םי פלא תשלש םדב ותוכלמ תא ךנחו סודרוהל
בי רקה רשא םי חבזה וי ה םה ,גח םוי ב שדקמה־תי ב תא םהב אלמ רשא
םשפנ תא ולי צה רשא ,םי שנאה וקדצ ןכלו .ודי ב ותוכלמ תא ןי כהל ,םי הלאל
טפשמכ םהי פמ תארקל דומעל םהי נפ תא םעפה םכפהב ,תאזה הערה ןמ
הדוהי תי ראש לע ולמחי י כ ,םי אמורה י נפ תא םי לחמ ונא הנהו .המחלמה
ץרא לא התוא ורבחי קר ,תוי רזכא ףרט־תוי ח י נפל התטלפ תא וכי לשי לאז
םי דוהי ה י כ ,ןי עב ןי ע לכה וארי זאו .טברקמ םי בי צנ השארב ודי מעי ו הי רוס
,המחלמ י בהואו בי ר י שנא םה י כ ,לוק םהי נטוש םהי לע ואי צוה רשא ,הלאה
תא םי דוהי ה ולכ וז םתלאשב .״םי פא־י כרא םי בי צנ לוקב עומשל םי עדו י
לע ונעט דשא תונעטה לכ תא לטבו סואלוקי נ טק טהי רחאו ,טתנולת י רבד
הררש וי לע לבקמ וני א1ו ףריע־השק אוה) י כ ,טעה לע הנטש ארקו ,טי כלמה
רשא ,סואלי כרא י בורקב י פד ןתנ םגו ,וי כלמ י פ תא הרממ אוה ותנוכתמו
.וי נטוש םע םדי התי ה
תא חלש בי רה י לעב לכ י רבד תא רסי קה עמש רשא י רחאו .ג
ארקו םואלי כראל תוכלמה י צח תא ןתנ רפסמ םי מי רובעכו .וי לעמ םי פסאנה
הארי סא ,ךלמל והמי שי י כ ,והחי טבה טגו (סוכרנתא) טע־אי שנ םשב ול׳
י נשל קלח תראשנה תוכלמה תי צחמ תאו .הזה דובכה ול תואי י כ ,וי שעמב
תאו סופי לי פל דחאה תא ,סודרוה י נב י נשל ןתנו (תויכררטט) םי כי סנ י לבח
ולפנ סורטפי טנאל .הכולמה רבד־לע סואלי כרא םע בר רשא ,ספי טנאל י נשה
ןשבה םלוא .הנשה תואובת רככ םי תאמ םע לי לגהו ןדרי ה רבע הלחנל
(א(וננא) וני א תובי בסב ןוני ז לובג קלחו ןרוח ץראו (ןוכרט) בגרא לבחו
סואלי כרא תלשממ לעו .רככ האמל ולע ותלחנ תואובתו סופי לי פ קלחב ולפג
תי עי ברמ הל חנה רשא ,ןורמש ץראו הדוהי ץרא לכו םודא ץרא ובשחג
תעמשמל ורס רשא םי רעהו .תוני דמה רתי םע דחי הדרמ אל י כ ,סמה
י רע תאו .םי לשורי ו ופי ,י טסבסו (ירסיק) ןוטרטס־לדגמ :וי ה םואלי כרא
ןתוא חפסו הכלממה לעמ רסי קה ערק (ןופה) אתי סוסו רדג ,הזע םי נוי ה
תואמ עברא וי ה סואלי כרא תלחנ ץראב הנשה תואובתו ,הי רוס תובי צנ לא
המקוה םגו ותאוצב ךלמה הל בתכ רשא לכ תא הלבק תי מלשו .רככ
רסי קה הל ןתנ תאז־דבלמו .םי לאצפו (סוטוזא) דודשאו הנבי םי רעב הטי לשל
,הנשה תואובת רככ םי שש הפסא התזחא לכמו ,ןולקשאב ךלמה תי ב תא
— , ת ו ע ט י א ד ו ב א י ה ו ( ה נ ב י ) ה ;נ מ י ה ס ר ג ד ו ע ת א צ מ נ .ש ב ש מ ה א ר נ כ ה ז ה ם ש ה 0
.ד ,כ ,א ר פ ס ב ר כ ז נ ה ס ו ר ו ד ו נ י ז א ו ה ן ו נ י ז , ו נ י ה ו א ו נ י ע ה ז ה י ה י ת י ר ב ע ב י כ , ב ו ש ח ל ם ג ר ש פ »
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
בי ק
םגו .סואלי כראל רשא ךלפה־ןוטלש תחת התלחנ תא די מעה רסי קה םלוא
י פ־לע םהל תתל תוי וארה תונמה תא רסי קה קלח סודרוה תי ב י נב דתי ל
רסי קה ףי סוה שי אל דוע וי ה אל רשא סודרוה תונב י תשלו .ךלמה תאוצ
י נב י נשל םי שנל ןתוא ןתנו (רני ד ,לקש) ףסב ףלא תואמ שמח ןתלחנ לע
תא םהי ני ב קלח ,ךלמה י נב תולובג תא רסי קה בי צה רשא י רחאו .ארורי פ
-אל םי דחא ץפח־י לכ קר ול רחבו החנמל סודרוה ול בזע רשא רכבה ףלא
.תמה דובכ תרכזמל ,םי רקי
י ע י ב ש ק ר פ
  ת ו פ ו ל ח ו , ה ת ם ה ר י פ ל ג . ה ל ו ג ב א צ י ס ו א ל י כ ד א .י א מ ר ה ס ו ר ד נ ס כ ל א ה ש ע מ
.ש א ר מ ם י ר ב ד ה ת א ם ה ל ו ל ג ה א ו ב נ
ץדי צ רי עב לדג רשא ,הדלמ י דוהי ,דחא שי א םק םהה םי מי בו .א
גרהנה סורדנסכלא םש תא רקשל וי לע םשו ,ררחשמ י אמור דבע תי בב
אל י כ וחטבב ,אמור לא עסנו ,והארמב ול המוד הי ה רשא ,םודרוה י די ב
םי רבדה לכ תא עדוי ה םי דוהי ה דחא הי ה וני מי שי או .וי נפב ושחכ הנעי
וחלשנ רשא ,ךלמה י דבע י כ ,רפסל שי אה דמל וי פמו תוכלמב םי שענה
םתרומתו טלמהל םהל ונתנו םהי לע ולמח ,סולובוטסי רא תאו ותוא תי מהל
םי דוהי ה תא העתה הלאה םי רבדב .םהי ארמב םהל םי מוד םי שנא י רגפ ואי בה
.{ א סאמ לא םשמ עסנו תורקי תונתמ םהמ לבקו (י טי רק י א) םי תרכ י בשוי
םי דוהי ה לע דאמ וי רבד ונמאנ י כ ,ףסכ ףוסאל דוע הברה הזה םוקמבו
ותוולל ( ב םתיב לא והופסא רשא םי דוהי ה בל תא ךשמ םגו ,םי בשותה
םי דוהי ה ול ונתנ (גהי כראקי דב הי נאת ןמ דרי רשאכו .אמור לא ועסמב
לא ותוא וחלש (סודרוה) וי בא תי ב י בהואו תובר תורושת םוקמה י בשוי
תא הטה הזה רבדבו סורדנסכלא י נפל ומד וי נפ םנמא .םי כלמ דובכב אמור
םורדנסכלא תא רי כהל ובי טי ה רשא םי שנאה םג י כ ,וב ןי מאהל תוי רבה
ורהנ אמורב רשא םי דוהי ה לכו ,שי אה אוה הז י כ ,ועבשנ םי נפ לא םי נפ
לע שי אה אשנ םש רשא ,רי עה תובוחרב ףסאנ רפסמ־ןי אל ןומהו ותוארל
ואשנ רשא דע ,דאמ וללוהתה סולממ ומע ואב רשא םי דוהי ה י כ .םי פכ
.םי כלמ תדבע ול תתל םפסכ תא ורזפ םגו ןוי רפאב ותוא
.( י י ג י א ה פ י כ ) ן ו י   ם י ב ם י ד ל ב י ק ה י י א מ ד ח א ( ״
.ו ל ש ם י א נ ס כ א ה (
נ
!ו ו צ ר א פ ם י ע ס ו נ ה ו ב ו ד ר י ר ש א ף ו ח ה ,ה י ל ט י א ב י ל ו פ נ ת ב ר ק ב י ל ו א ט ו פ ו ש נ ע 0
. א מ ו ר ל א ח ר ז מ ה
ג י ק ד —ב ,ז ק ר פ ,ב ר פ ס
רתוא די מעה י כ — סורדנםכלא י נמס תא רי כהל בי טי ה רסי קהו .ב
אוה י כ ,ןי בה שי אה תא ותואר י נפל דועו — וטפשמל !םינפל] םודרוה
הבוטה הוקתל טעמ ןי מאהל התפנ אוה םג םלוא ,ותומדב תוי רבה תא המרמ
.רי עצה תא וי לא אי בהל והוצו ,םורדנסכלא י עדןממ דחא ,םודלק תא חלשו
,סורדנםכלא י נפמ םי נוש םה י כ ,די מ רי כה שי אה י נפב סודלק טי בה רשאכו
תי מרת תא תוארל חכונו דבעה רשבכ (םג) השק ולכ י כ ,ורשב לא ןנובתהו
םודלק ותוא לאשב י כ ,שי אה י נפ תוזע ותוא הזי גרה רתוי דועו ,רבדה
ךא ,תוממ טלמנ אוה םג י כ ,רבד והבי שה סולובוטםי רא וי חא םולשל
שופתל רבדה השקי םנמאו .וי אנוש י לכנמ ושפנל רמשנ י כ ,םורפקב ראשנ
:ול רמאו הדצה שי אה תא ךשמ סודלק .וי חא לעמ שי א םדרפהב ,םתוא
ךתי סה רשא ,שי אה םש-תא הלגת םא ,רסי קה י די מ ללשל ךל הי הת ךשפנ״
ךלהו ,תי סמה םש תא והעי דוי י כ ,רמא שי אה ״!הזכ תי מרת־רבד תושעל
־ראתב ץפח אצמ רשא ,י דוהי ה שי אה רבד תא ול הלגו רסי קה לא וי רחא
ךומה רי עו רי ע לכב לבק י כ ,וי פב הדוה םגו ,ורכש לע אוב ןעמל וי נפ
וי נזא עמשמל קחצ רסי קה .וי י ח י מי לכ םורדנסכלא לבק אל רשאכ ,תונתמ
תדובע דובעל ,סורדנםכלא םש וי לע ארק רשא ,בזכמה תא בי שוהל הוצו
.תי מהל הוצ תי סמה תאו ,ופוג חכל תאזה הדובעה .רתאי י כ ,תוני פסב ךרפ
י שעמ לע םפסכ בטי מב ומלש רבכ י כ ,רבד השע אל סולמ־י שנאלו
.םהי עותעת
תא רכז ,ותלחנ ץראב םואלי כרא י די ב הלשממה הנוכנ רשאכו .ג
תא םג םא־י כ ,דבלב םי דוהי ה תא אל תוי רזכאב ץערו תונושארה תובי רמה
הנשב רסי קה לא םי רי צ םי נורמשהו םי דוהי ה וחלש ןכ־לע .םי נורמשה
רסי קה י פ־לע טפשנ אוהו !וישעמ לע ןנואתהל! סואלי כרא תלשממל תי עי שתה
לעו .רסי קה רצואל םרחה ושוכר לכו ,הי לגב רשא רי עה ,הגיג לא תולגל
תומדכ ומולחב האר רסי קה טפשמל דומעל ארקנ םרט י כ ,רמאי םואלי כרא
ארקל חלש אוה .םי רושה ןתוא ולכא רשא ,תואלמו תולודג םי לבש עשת
םהמ לאשו ,(םיאךלכ) םי דחא >א םי רשכל םגו (תומולח י רתופל) םי שחנמל
ןועמש די גה הכב רמוא הזו הכב רמוא הז דועב .רבדה ןורתפ תא
,םי י חה תופי לחל תוא םה םי דושחו םי נש ןה םי לבשה י כ ,םי י סאה תחפשממ
ךולמי י כ ,אוה םולחה רבדו ,הי נפ תא םי נשמ םה המדאה תא םשרחב י כ
תובר תופי לח אוב י רחא תומי ו םי לבשה רפסמכ םי נש !עשת! סואלי כרא
..רסי קה טפשמל ארקנ םי מי השמח רובעכו רבדה תא רמש סואלי כראו .וי י חב
תב הרי פלג ותשא םולח תא םג הפ רי כזהל טפשמל בשוח י נאו .ד
.י ב ,ב ,ל א י נ ד ןיע ) ם ה י פ   ל ע ת וד י ת ע ה ת א ם י ל ג מ ו ם י ב כ וכ ב ם י ז וח ה 0 
V I I I ם יד וה יה ת מ ח ל מ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל ס ת ו ד ל ו ת ר י ק י
י חא אוה ,םורדנסכלא תשא הנושארל .דתיה רשא ,אי קדופק ךלמ סואלי כרא־
רשאכ ,וי די ב תמוהו ךלמה םודרוהל ןבו ,םי רבדמ ונא וי לע רשא ,סואלי כרא
ךלמ הבוי ל השאל הרי פלג .דתיה סורדנסכלא חצר י רחאו .הלעמל וני ארה,
הבשי ו הי בא תי ב לא הבש ,הז הלעב םג תמ רשאכו ,(אקי רפאב ,הי בי ל) בול•
ןכ־לעו ,דאמ הב קשחו הי נפ תא האר סואלי כרא אי שנהו ,התונמלאב םש
לא האב אי ה .הרי פלג תא אשנו וקי ח תשא םי רמ תא וי לעמ חלשל רהמ
הנהו הי ני עב התאר המש האוב י רחא םי טעמ םי מי םלוא ,הדוהי ץרא
י כ ,בול ץרא לא אשנהל ךל הי ה טעמה״ :רבדמו הי לע דמוע םורדנסכלא
לעב ךל תרחבו י ונ רי ע לא בושל תפסוה רשא דע ,ךי ני עב תאז דוע הנטק
ףוסאו וז ךתפרחל חלסא אל י נא !חצמה־תזע ,י וה !י חא אוהו ,י שי לש
ףא ,הזה םולחה רבד תא התלג הרי פלג ״!ךחרכ־לעב י לא ךתוא ףוסאא
.וי רחא םי מי י נש קר הכי ראה י ב
י נ י מ ש ק ר פ
ת ו ג ל פ מ ש ל ש .י ל י ל ג ה ה ד ו ה י ד ר מ . ת ו ב י צ נ ל ה כ פ ה נ ם ו א ל י כ ר א ת ל ש פ מ ץ ר א
.ם י ד ו ה י ה
חלשנ הי לאו (תי אמור תובי צנ) הי כרפאל הכפהנ סואלי כרא ץראו .א
,ןוטלשה לכ תא רסי קה די קפה ודי בו ,םוינופוק ומשו םי בכורה דמעממ בי צ!.
הדוהי ומשו לי לגהמ דחא שי א תי סה וי מי בו .תושפנ י ני ד ןודל ול ןתנ םגו
תא וטי םא ,םהל הי הת הפרח י כ ורמאב ,!םיאמורב! דרמל וצרא י נב תא
םג םהי לע ואשי םי משה תוכלמ דבלמו ,םי אמורל סמ ומלשי ו לובסל םמכש
לש1 תותכה רתי ל התמד אלש ,הדחלמ תכ ול דסי הזה םכחהו .םדו־רשב ליע
.!םי דוהי ה
.םי דוהי ה ברקב ואצמנ ( א (םי פוסולי פ) תדה י מכח י ני מ השלש י כ .ב
הלא — י שי לשה לעו ,םי קודצה — י נשה לעו ,םי שורפה םי נמנ דחאה לע
,הדלמ םי דוהי םה םי י סאה .תודי סח םי גהונ םהו ,םי י סא םשב םי בוקנה
םי רזנ םה .והער תא שי א םתבהאב םי דוהי ה רתי לע םי לוע םה םלוא
לושמל םהי ני עב בשחנ הבוט הלעמלו ,הער םהב םתוארב ,רשבה י גונעתמ
םה םלוא ,םהי ני עב םי סאמנ םי אושנה י י ח םג .םרצי תא שובכלו םחורב
עומשל םי חונו םי נשב םי כר םדועב םי רז םי שנא י נב םהי לא םי פסוא
.םהי קח תא םבל־חול לע םי תרוחו תובא־תבהאב םתוא םי ברקמו ,םי דומלב
. י נ ו י ה א ר ו ק ה ן ז א ת א ר י ב ס ה ל י ד כ ר ב ח מ ה ש מ ת ש ה ם י פ ו ס ו ל י פ ם ש ב (
א
וט ק
ה —1 , ת ק ר פ , נ ר פ ס
םי הלאה־תלחנ תאו השאה י אושנ תא רי בעהל הזב םי צור סה ןי א םענא
ףא י כ םני מאהב ,םי שנה תוצי רפמ םהי לע םי רדוג םה םלוא ,םהב הרושקה
.דחאה הלעבל התגומא תא תרמוש ,דגיא םי שנה ןמ תחא
י כ דע ,םלצא שוכרה ףותש אוה אלפנו ,רשע י י חב םי סאומ סה .1
לע הולנה לכ רשא ,םהל אוה קח י כ .םי סכנב גלפמ שי א םברקב אצמנ אל
האצמנ אלו , ( ב (רדסמה) הרובחה לכל ושוכר תא רי קפי (א (םתטיש) םתרובח
דחי וברעתה םי די חי ה לכ י סכנ י כ ,רשעה תואג אלו ,י נעה תפרח םהב
תא אמטמ ןמשה י כ ,םי בשוח םה .ןטבמ םי חא וי ה ולאכ ,םלכל דחא שוכרו
תא קרמל וי לע לטמ ,ונוצר י לב ןמשב םהמ דחא חשמנ רשאכו ,ףוגה
.םי נבלה םי דגבהו ( נ ךכר אל רשא רועה ליכמ םהי ני עב םי פי י כ .ורשב
רבד לכ לע םי נממה םג ןכו םהי רבח לכ י די ב םי רחבג םשוכר לע םי די קפהו
.(י םלכ תעד לע םי רחבנ
םי בר םי בשוי רי עו רי ע לכב י כ ,םי י סאה תלחג אי ה תחא רי ע אל .י
םשוכר לכ תא םי אי צומ םה דחא םוקממ םי אבה םתרובח י שנאלו .םהט
י תבב םי עדןמו םי ערכ םי כלהתמ םי חרואה הלאו ,םהלש הי ה ולאכ וב טלשל
םי חקול םני א ןכ־לעו .אוהה םוי ה דע םהי נפ תא ואר אל רשא ,םהי רבח
רי ע לכבו .םי דדושה דגנכ קשנה־י לכ דבלמ ,םהי עםמל םתאצב רבד םתא
םי דגבב םי חרואה תא להנל רחבנ רשא ,הרובחה י נבמ דחא חי גשמ אצמג
םבר ארומ רשא םי דלי ל םי מוד םה םפוג ( ו הארמבו ( ה םכולה תונעב .םחלבו
םי נשי ה וערקנ םרטב טי שדח טי לדנם אלו םי דגב םי שבול םני א ,שהילע י ורש
דחא רבד םי רכומ םני או ותי מעמ שי א רבד םי נוק םני א ,ןמז ברמ ולב ו א
ונממ חקולו וצפחל שורדה רבדה תא ולשמ ורבחל ןתונ דחא לכו ,י נשל
ורבח תא ענומ דחאה ןי א רכש י לב םגו .וב ךרצ ול שי רשא רבדה תא
.וב הצר רשא רבדה תא ונממ תחקל
םני א שמשה תולע י נפל :םי הלא תא םי דבוע םה הדחןמ ךרדב .ה
ולבק רשא תולפתב (שמשה לא) וי לא םי נופ םהו ליח רבד םהי פמ םי אי צומ
ל ש ה ב י ש י ם י י פ א ה ו י ה ו ל א כ ,( ה פ ק ש ה ,ה ט י ש ) -0י פ ך י ה » ה ל מ ב ש מ ת ש מ ר ב ח מ ה ( ״
. ם י פ ו ס ו ל י פ
. ( ן ו ר ו א ) ר ד ס מ — raffi a ׳ה מ ג ס ת י נ ו י ב (»
. ל *ג » , ץ ח ך   א י — ׳ ך כ ר א ל . ט ו ק מ ב ן י ב ה ל ר ש פ א ו , ס י פ נ ר ת מ ה ב יר ו ש ר ד ן כ ( י
.וירבח י כ ר צ ל ג ו א ד ל ב י ח מ ל ד ב ה י ל ב ד ח א ל כ ו :א י י .ש ב ש מ ו ק 6ס מ ם י נ פ ב ח ס ונ ה ( י
. - ם ש ו ב ל מ ב , א -י ו - ש ו ב ל מ , ם ג א י ה ה ל מ ה ת א ר ו ה . xaTaotoX^ ׳יל יט ס ט ק . (
י
» ר ו ( ,»נ ,« ד ימ ע ) מ ע מ , ת ו י נ ו צ י ח ,ה א ר מ . ( J [ J U X 7 ) ( 0 ) habi tus :ה פ ר ו ק מ ב ( י
.ק ד י ד ב ו ז ה ל מ ס ג ר ח ל ;יא ד
פ י ד ו ה י ה . ת מ ח י מ ת ו ד י ו ת
זסק
(שמשה תולע) רבדה י רחאו .תולעל וי נפ תא םי לחמ םה ולאכ ,םהי תובאמ
לי גר) התוא עדוי אוה רשא ,הכאלמה לא שי א שי א םתוא םי חלוש םי די קפה
תאז־י רחאו ,םוי ב תועש שמח דע ףרה י לב םתכאלמ תא םי שוע םהו ,(הב
םי מב םרשב תא םי צחורו דב־רוזא םי רגוחו דחא םוקמ לא םי פסאתמ םה
אובל םי נתונ םני א המשש ,דח?מ דודמל םלכ םי נופ סה םתרהס י רחאו םי רק
םי אבו שודק םוקמל ךלוהכ הרהטב םי כלוה םהו ,םתרבחמ אל רשא ,רז שי אל
רבוע הפואהו החונמב םי בשוי םה ,המש םאובבו .הזה הדעםה םוקמ לא
הרעק דחא לכל שי גמ לשבמהו רדסב ומחל תא שי א לכ י נפל חי נמו םהי לע
םהי לע רוסא הלפתה םדיקו ,םלכא י נפל ללפתמ ןהכהו .דחא לי שבת םע
סה הככ .תינש הלפת ןהכה ארוק החראה תא םתולכ י רחאו .רבד םועטל
תאז י רחאו .םי י ח לכלכמה סי הלאל הלפתב םתדעס תא םי רמוגו םי חתופ
םגו .ברע דע םתכאלמ תא תושעל םי בשו שדקה י דגב תא םי טשופ םה
םה (םתרובח י גבמ) םי חרוא םהי לא אובבו .ןכ םי שוע םה ברעה תדעסב
.(םלכא תעב) תי בב הממדה תא ללחמ החוצו לוק ןי או .דחי םתא םי דעוס
הממדה הבשחנ ץוחמ םי דמועה י ני עבו ,רדסב רבדל ורבחל ןתונ שי א לכו
םי תוש םי בסמה ןי א י כ ,אי ה הקי תשה תבס םלואו .סומכ דוסל תי בב רשא
.םעבש י ד קר םתשמו םלכאמ תא םי דדומ םהו םלועל קי
דבלמ ,םהי די קפ םהי לע ווצי רשא י לבמ רבד םי שוע םני א םי י סאה .ו
הרזעה י שעמ םהו ,םמצע תעד לע םתושעל תושרה םהל רשא ,םי רבד י נש
םגו ורוסחמ י ד לאוש לכל הרזע קי פהל םהל הנותנ תושרה .הקדצה י שעמו
םהי בורקל קי נעהל םהל רוסא םלוא .םשפנ תוא לככ םי בערל םחל שירפל
האנ רשאכ קר ,םי סעוכ םני א םהו .םשארב םי דמועה י פ תא לאש י לבמ
ןיב1 םולש םי קהלו םי נומא רצנל םי דקושו םחור תא םי שבוכו ,קדצב םהל
םהו ,העובש־רבדמ םהי ני עב רומה םהי פמ אצי רשא רבד לכו .(ורבחל שי א
רתוי השק (תמא תעובש) הזה רבדה י כ םבשחב ,עבשה י לבל םהי לע ודדג
ונמאי אל רשא ,םדאה ןי ד םתחנ רבכ י כ ,םי רמוא םהו .רקש תעובשמ
תא דמלל םחפ לכב םי דקוש םהו .םיהלא םש תא ואשנב םא י תלב וי רבד
םתמשנל תלעות םהב האצמנ רשא םי רפסה תא םלכמ רתוי ו םי נושארה י רפס
םי לעמה םי חמצה י שרש תונוכת תא םי שרודו םי רקוח םה םהמו .מפוגלו
.הלחמ לכ רי סהל םי נבאה תוהכ תאו הכורא
סה י כ ,די מ סנכהל לכוי אל ,םתרובח לע חפסהל שי א הצרי י כו .ז
םה הזה רבדלו ,םהי כרדב תכללו תחא הנש ץוחמ ראשהל וי לע םי לטונ
.ןבל דגבו ,הלעמל ורכז אב דשא ,רוזאה תאו ןטק (רדעמ) ןזרג ול םי נתונ
,וחורב לשומ אוה י כ ,תעדל הארהו תעה לכ ןוי סנב שי אה דמע רשא י רחאו
,הרהט־י מב טהי תולי בטב קלח חקולו טהי י ח י גהנמ לא בורקל ףי סומ אוה
זי ק ט —n ,ח ק ר פ ,נ ר פ ס
י כ ,םהמ דחאכ תוי הלו םהי ני ב אובלו תאצל תושר ול הנתנ םרט םלוא
י תש דוע וי תודמ תא םי נחוב םה ורצי תא שבכל וחכ תא ותוארה י דחא
אובל תושר לבקמ אוה ,הזה רבדל י ואר אוה י כ ,חי כוה רשאכ קרו ,םינשי
,הארונ העובש םהי נפל רםומ אוה הרובחה םחלב עגי םרטו ,טדוםב
םי רשי מו טפשמ רומשי י כ ,תי נשהו ,הקדצב םי הלאה תא דובעי י כ ,הנושאר.
,מי רחא תוצמב אל םגו ומצע תעד לע ורבחל הער השעי אלו ,םדאה־י גבל
םדא לכל םי נומא רוצני ו ,םי קי דצה בי ר תא בי רי ו םי עשרה תא די מת אנשי ו.
,םדא י די ב הלשממה ןוכת אל םי הלאה ןוצר י לבמ י כ ,םי טי לשל טג המו
םי דגבב וי גי הנמ לדבי אלו ותרשמב ובבל םורי אל הררשל ועי גהב י כו.
י רבוד תא ףרחי ו תע לכב תמאה תא בהאי ו ,הראפת י דעב אלו םי רקי
,סאמנ ףסכמ ותמשנ תרהט תאו לזגמ וי די תא רומשי ו ,םהי נפ לע רקשה.
ףאו ,םי רזל םהי תודוס תא הלגי אלו ותרובח י נב וי חאמ רבד רי תסי אלו
םתרות י רבד תא ורסמב י כ ,שי אה עבשנ תאז דבלמו .תומ דע הנעי םא
לע דאמ רומשי ו , ( א דשה ןמ ענמי ו ,ומצעב לבק רשא ןושלה ןמ הנשי אל
םי רי הזמ םי י סאה הלאה העובשה י רבדב .םי כאלמה תומש לעו םתרובח י רפס
.םתרובח לא םי ולנה לכ תא
ברקמ םי שרגמ םה ,םי רומח תונוע לע ושפתנש ,םי שנאה תאו .ח
י לבכב רוסא אוה י כ ,ןוגי בו הערב הזה שרגמה תומי רשא שי ו .םתרובח
דע ,הדשה חמצ תא לוכאל וי לעו ,םי רז םחלב עגנל לכוי אלו וי קחו ו י רדנ
הלאמ םי בר לע (םי י סאה) ומחר ןכי לע .ןוגי ו בערב ורשב הלכי רשא
לע ורפכ תומהי י לבח י כ םרמאב ,םב םשפנ דוע לכ םהי לא םופסאו
.םהי תונוע
רשאכ טפשמל ובשי אלו ,קדצב םי טפושו בטי ה םי רקוח םה םהי ני דב .ט
םה םי הלאה י רחאו .בי שהל ןי א םני די רזג תאו ,שיא האממ םרפסמ טעמי
.תומ טפשמ םי שוע םה ותוא ףרחמה שי אלו ,קקוחמה םש תא דאמ םי דבכמ
.םי נשב םי לודגהו םי נקזה תוצמ תא אלמל םהי ני עב בשחנ הבוט הדמלו
םהו .העשתה ןוצר י לב וי פ תא חתופ דחאה ןי א םהמ םי שנא הרשע ףםאהבו
םי רי מחמ םה תותבשה י מי בו ,ןי מי דצל אלו םדא דמעמב וקרי י לבל םי רהזנ
םי לכאמה תא םי ני כמ םהש םהל י ד אלו .םי דוהי ה לכמ הכאלמ רוסאב
םי זעונ םני א י כ ,אוהה 1שודקה1 םוי ב שא ורי עבי לבל ,תבש ברעמ םמצעל
םה םי מי ה רתי בו .(םהי כרצל תונפהל) ץוח־תאצלו ומוקממ י לכ קי תעהל
םהי רבחל םי נתונ םה רשא ןטקה ןזרגה אוה הזו — (דתי ב) רדעמב םי רפוח
׳ ה ת ח ש ה ״ :ם ג ר ת ש י מ ש י ו , ו מ ו ק מ ב ן א כ ו נ י א ו ה ו מ ת ר ב ד ה ,׳ה י נ ס י ל ״ , (*
.( ם יש וד ק ה ם י ב ת כ ה ס י ר ס <
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
חי ק
תא ומי לכי לבל ,םלי עמב ותוא הי םכמו המדאב לגר קמע רוח — םי שדחה
חוחתה רפעה תא םי כשומ םה ןכ־י רחאו ,םהי כרצ תא םי שועו ,םי הלאה רוא
י כ ףאו .םי ממוש תומוקמ םהל םי רחוב םה הזה השעמלו ,רוחה תא תוסכל
ףוגה תא האמטמ אי ה י כ םי בשוח םה ,םדאל עבטה־ךרצ אי ה האצה תלטה
.םימב םרשב תא הי רחא ץוחרל םי גהונו
םי רי עצה םי רבחהו .תולעמ עבראל םי קלחתמ םה םרזנ י מי י פלו .י
ולאכ ,םרשב תא ולבטי םהב הלא תעגב י כ דע ,םי נקזהמ םתלעמב םי לפונ
הנש האמ םי י ח םהמ םי ברו ,םי מי םי כי ראמ םהו .י רכנ שי א עגמב ואמטנ
.םי אנה םהי רדסבו םי טושפה םהי י ח־י כרדב רבדה שרש תא י נא האורו .רתוי ו
תומ םהי ני עב רקי ו ,בואכמ לכ לע מחור־זיעב םי רבגתמו הרצ לכל םי זב םהו
,םתמשנ חכ תא הפשח םי אמורה םע המחלמה .םלוע ( א י י חמ הלהתו דובכ
,םהי רבא לכ וחתמנו לגלגב םרשב שודנ רשאכ י כ .לכ י נפמ בש אל רשא
,םהי לע ורבע חצר־י לכ לכו םהי תומצע וקחשנ וא םי י ח ופרשנ רשאכ
רבדב םרשב תא אמטל וא םקקוחמ םש תא ללקל םהי לע ולטנ םהי נעמו
לא וננחתה אל םג ,הלאמ תחא ףא ושע אלו ןוי סנב ודמע ,לכאי אל רשא
וגעלו םי ני ע־רואב םהי רוסי תא ואשנ קר ,םהי נפל תועמד וכפש אלו םהי נעמ
תא ומי לשה החמשבו תי חשמה־י לכ תא םהי לא ובי רקה רשא םי שנאל
.(ןימיה ץקל) םהל ןבי שי אוה י כ ,םי הלאל םהי תומשנ
ןי א רשא ןעי ,םי לכ תופוגה י כ ,המלש הנומאב םי ני מאמ םה הנה .א י
י כ ןעי ,ןהב טלשי אל תומו חצנל הנראשת תומשנה םלוא ,םלקתמ םרמח
לא ומכ תופוגה לא וכשמג עבטה י טהלבו ( ב (רתיא) ןוי לעה רואהמ וחמצ
תודבעמ י שפחל תוטלמנ ןה ולאכ רשבה תורסומ תא ןבזע י רחאו ,אלכ־י תב
,םי נלהה י נב םע תחא העדל םי נוכמ םהו .םורמל החמשב תואשנתמו הכרא
ן י א רשא םוקמב ,םוני קוא םי ל רבעמ תוי ח תובוטה תושפנה י כ ,םתוארהב
םוני קוא םי מ די מת םש תבשנמ ( ג םי חורו העדל ןהב םי טלוש םיחו גלשו םשג
הפוסו רעס םוקמ ,הכשח ןרק אי ה תוערה תומשנה תלחנו .שפנ הבי שמו
הלחנל ונתנ רשאכ ,הזה רבדכ ובשח םי נוי ה םג י כ ,בשוח י נאו .חצנ י דוסי ו
—םיהלא־ייצח) םי אותמהו (םי רי דא) םי אורה םשב םהל וארק רשא ,םהי רובגל
,(םדה) לואשב ובי שוה תולפשה תומשנה תאו ,םי רשאמה י י א תא ,(םי הלא־י נב
י כ ,(הי גולותמ) םדק י נמ תוחי שב םי דחא ורמאי הכ ןה ,םי עשרה תלחנב
.( ת י ש ר ד מ ה ת ו ר פ ס ב ם ג ה א 1פ נ ה ל מ ה ) ה ן ס נ ת א ת י נ ו י ב ( ״
:( ב כ ,ד ת ו ב א ) ל ״ ז ח ו ר מ א ה ז ן י ע מ ו . ש פ נ ת ב י ש מ ה ר ק ח ו ר .^ecpupo? ,ס ו ר י פ ז ( י
״ .א ב ה ם ל ו ע ב ח ו ר ת ר ק ל ש ת ח א ה ע ש ה פ י ״
טי ק
ד י —ב י ,ח ק י פ ,ב ר פ ס
םי צור טה הזבו , ( א סואי טי טו ןלסכאו סולטנטו סופי סי ס םנוע תא םי אשונ טש
רחבל םדאה תא תורוהל ןכ־י רחאו ,תולכ תומשנה ןי א י כ הנושארל ,תוארהל
1An״ י מי לכ םתבוט י שעמב וקזחתי דוע םי בוטה י כ ,ערב סאמלו בוטב
,םרצי י רחא תכלמ ורצעי םי ערהו ,םתומ י רחא ואצמי רשא רכשל םתווקב
י רחא םי חצנ י רוסי םהל ונפצנ הנה ,םהי י ח י מי לכ שנעמ וטלמי םא םג י כ
םרבדב םי דמלמ םי י סאה רשא ,(הי גולואי ת) םי הלא תעד םג אי ה תאזו ,םתומ
ונממ טלמי אלו ,םדאה שפנ תא וב םי דדוצמ םה דשא ,םסק אי הו ,המשנה לע
.םתמכח י רפמ םעט רשא שי א
.שארמ תודי תעה תא תעדל םי רמאתמה םי שנא םי אצמנ םברקבו .ב י
.םי נוש השדק־י כרד םהל ונקו שדקה י רפס תא דומלל ודקש םתודלי מ י כ
.די תעל םהי תואובנב םלועמ וגש אל טעמכו ,םי אי בנה י רבדב וננובתה םגו
םהי גהנמב םי נוש םני א הי שנאו ,םי י ס אל הי נש תכ דוע שי ו . ג י
םבשחב ,םהמ ולדבנ םי אושנה לע םטפשמב קרו ,םהי חא רתי מ םהי תוקחבו
—םייחה ןמ לודג קלח םהי לעמ םי קרופ ,םי שנ םי אשונ םני א רשא ,םי שנאה י כ
,תאז ובשחי םי שנאה לכ םא ןה :הזמ לודג רבד דועו .םי הלא־תלחנ תא
,תושוראה תא םי נש שלש םי קדוב םה םלוא .םלועה ןמ םדאה ערז רובעי
םי אשונ םה ,םי נב תדלל תולוכי ןה י כ ,תורהט שלש י פ־לע םרי כה י רחאו
אלמל אל י כ ,תוארהל ,ןנוי רה תעב םהי שנ לא םי שגנ םני א םהו .םי שנל ןתוא
םי שנהו .המדאה לע ערז תוי חה ןעמל קר ,םי שנ םהל וחקל םתואת תא
.רוזא םהי לע םי מש םי רבגה רשא דועב ,(קולחב) ןי דסב ןרשב תא תוצחור
.תאזה תכה תוכי לה הלא
םהל אצי רשא ,םי שנאה םה םי שורפה תוראשנה תותכה י תשמו .ד י
(בתכה תא ורצי םהו ,בטי ה ראב םי קחה תא ראבל םי עדוי םי מכח םש
— י נמרמי ה) הרזגב י ולת לכה י כ ,םי רמוא םה .[םי דוהי ה ןיב1 הנושארה
וברב אצמנ (ערה) וכפהו (בוטה) קדצה השעמ קרו ,םי הלאבו ( ג (החגשהה
לכ י כ ,םי רמוא םהו .רבד לכב ול תעי סמ הרזגה םג י כ םפא ,םדאה י די ב
י
( ד (שדח) י גש ףוג לא תורבוע םי בוטה תומשנ קר םלוא ,תולכ ןני א תומשנה
,הי נשה תכה י נב םה ,םי קודצהו .םלוע י דוסי ל תונודנ םי עשרה תומשנו
.( ר פ ס ה ף ו ס ב ש ת ו ר ע ה ב ן י ע ) ת י נ ו י ה ה י ג ו ל ו ת מ ה מ ם י ר ו ב ג ה ע ב ר א 0י
.( ה פ ק ש ה ,ה ט י ש ) ם י ס ר י ה ב ו ש ן א כ ב ת ו כ ר ב ח מ ה ( נ
. ל ר ו ג ה ,ט י י ח ה ל כ ל ע ה ש ו ר פ ה ה ד ו צ מ ה — ם י נ ו י ה ת נ ו מ א מ ג ש מ א ו ה י נ מ ר מ י ה (
ג
— ן י מ י ה ץ ק ל א ו ב י ר ש א ר ב ד ל א י ה ה נ ו כ ה .( ה , ח , נ ר פ ס ) ן ל ה ל ר א ב מ ש ו מ ב ( י
. ם י ר צ מ ה ו ם י ד ו ה ה ל ש ( ס י ס ו כ י ס פ מ ט מ ) ש פ נ ה ל ו ג ל ג ב ה נ ו מ א ה פ ן י א ו — ם י ת מ ה ת י ח ת ל : ר פ א ל
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
וני או (»ערה השעממ קוחר אוה םי הלאה י כ ,םי רמואו ללכב הרזגב םי רפוכ•
שי א לכו ערב וא בוטב רחבל םדאל ןתנ י כ ,םי רמוא םהו .וי לא חי גשמ
(תראשה) חצנב םג םי רפוכ םהו ,ומצע תעד לע הלא י נשמ דחא לא הנופ׳
.(אבה םלועב :ןאכ - םדה) לואשב םי די תעה רכשבו שנעב םגו המשנה
םי שק םי קודצהו .םעה לכל םולש םי שרודו והער תא שי א םי בהוא םי שורפהו
וי ה ולאכ ,סעכב םהי רבח י נפ תא םי לבקמו (םתרובח י נב) םהי חאל םג
(םי פוסולי פה) םי מכחה רבד־לע רפסל י ל וי ה םי רבדה הלא .םהל םי רכנ
.םי דוהי ה ברקב.
י ע י ש ת ק ר פ
. ת ו ד י ר מ י ד י ל א י ב ה ס ו ט ל י פ . ס «י ל י פ ו ס ו ד ר י ה ו נ ב ר ש א ם י ר ע ה .ת ים יל ש ת ו מ
ת ו ל ג . ך ל מ ל ו מ י ק ה ו ו ר ס א מ מ י א י צ ו ה ס ויק _ו ס פ י ר נ א ת א ר ס א ם ו י ר ב ס
. פ פ י ס נ א - ס ו ד ר ו ה
םי חאה י נש ופי סוה תובי צנל סואלי כרא תלשממ הכפהנ רשאכו .א
.םהי תולחנב לושמל ,ספי טנא הנכמה ,סודרוהו סופי לי פ םי כי סנה ,םי רתונה•
רשא םי רמתה י עטמו הנבי םע התלשממ זוחמ תא התומב הרי אשה תי מלשו
ודמע י רחא ,סוטסוגוא תמ רשאכו .םוטסוגוא תשא ,(בהי וי לל סי לאצפב
ןוטלש רבע ,םי מי י נשו םי שדח הששו הנש עבשו םי שמח הלשממה שארב
םי כי סנ וראשנ סופי לי פו סודרוהו ,הי וי ל ןב סוי רבט י די לא םי אמורה
ןדרי ה תורוקמ די ־לע סאי נפב הי רסי ק רי ע תא הנב סופי לי פו .םהי תולחנב
לי לגה ץראב הי רבט תא הנב םודרוהו .ןלוגה ץראב סי לוי רי עה תאו
.(סללוי) הי לוי םש לע התוא ארקו רי ע דסי ןדרי ה רבעבו
אי בהל .דוצ סוי רבט י פ־לע (הדוהי ב) בי צגל סוטלי פ חלשנ רשאכו כ
רקבה תעלו .( נ םי נמס םי ארקנה רסי קה י מלצ תא םי לשורי לא רתסב הלי לב
בורקמ ואצמנ רשא םי שנאה .הזה רבדל םי דוהי ה ברקב הלודג הכובמ המק
לספ לכ םי של םהי לע רסאנ רשא ןעי ,םתרות הללח י כ ,הזה הארמל ולהבנ
. ו ב ב ר ע ת מ ו נ י א ו , ל ל כ נ ם ד א ה ה ש ע מ מ ק ו ח ר :ר מ א ל . ע ו ב ר י א צ ח ב - ע ר ה , ג י צ ה ה ז י נ ( ״
ה י ל ו י ם ש ב — ה י ו י ל ם ו ק מ ב ה י ל ו י ן ל ה ל ו ן א כ א צ מ נ ( ה ז י נ ל צ א ם ג ) ת ו א צ ו ה ה ל כ ב ( י
. ( ד ו ע ו ,ד , כ ,א ר פ ס ב ל י ע ל ר כ ז נ ה ) ם פ י ר ג א ל ש ו ת ש א ו , ס ו ט ס ו ג ו א ר ס י ק ה ת ב ה א ר ק ג
. ת ר נ כ ש יל ך ו מ ס ן ו ת ח ת ה ן ל ו ג ב א ד י צ   ת י ב — ס י ל ו י א י ה ת א ז ה ר י ע ה
ל ש ה ג ט ק ה נ ו מ ת ם י צ ב ק מ ו י ה ש , ( ת ו פ ר ו ה ו ק ה ) א ב צ ה י ד ו ד ג ל ש ם י ל ו ד ג ה ם י ל ג ד ה (
נ
.(signa) ר ס י ק ה
א נ ק
ה —ג , ם ק ר פ ,ב ר פ ס
םג רהנ ,רי עה י בשוי תא ףקת רשא ,זגירה עמשלו .[שדקה! רי עב הנומת לבז
י נפל בצי תהל ,הי רסי ק רי ע לא ורהמ םה .םי רבעמ םי לשורי לא ץראה־םע
י קהל דובכ ןתי ו םי לשורי מ םי נמסה תא אי צוי י כ ,וי לא ןנחתהלו סוטלי&
ץראל ולפנו ותי בל בי בסמ ופסאנ ,םהי נפתא םוטלי פ בי שה רשאכו .םתרות
.םמוקממ ושמ אלו תולי ל השמחו םי מי השמח ובכש הכוי
ארקו לודגה (ןוי דטס) ןי דטצאב המי ב לע סוטלי פבשי י ששה םוי בו .צ
־י שנאל תוא ןתנו ,רבד ובי שהל רמוא אוה י כ ,שחכב בבסו ןומהה תא ו י לא
־י לכב םי דוהי ה לכ תא ףי קהלו שארמ םהי לע הוצ רשאכ תושעל אבצה
,תורוש שלשב םהל בי בסמ םי דמוע אבצה־י שנא י כ ,םי דוהי ה תוארבו .םקשב
הוצי י כ ,םהי לא ארק סוטלי פו .הזה הארמל וכח אל י כ ,םאתפי דחפמ ומלאג
תוא ןתנ אבצה־י שנא לאו ,רסי קה י מלצ תא לבקל ונאמי םא ,םתוא תי מהל
תושעל דחי ודסונ ולאכ — הצרא םלכ ולפנ םי דוהי הו .םהי תוברח תא ףולשל
םשפנ רוסמל םהל בוט י כ ,לוקב וקעצו םהי ראוצ תא ו טהו - רבדה תא
הרי דאה םי הלאה־תארי ל דאמ המת םוטלי פו .םתד י קח לע רובעמ םי תי ממל
.םי לשורי מ םי נמסה תא אי צוהל הוצ די מו תאזה
ףסכ תא ורזפב ,הי נש המוהמ סוטלי פ ררוע הלאה םי רבדה י רחאו .י
םי עברא קחרממ םי מ תלעת רופחל ,(אנברק) ( א ןברק םשב ארקנה ,םי שדקה
רי עה י נב ופי קה םי לשורי לא םוטלי פאובבו ,דאמ םעה סעכ הזה רבדל .הסרפ
המוהמה תא הפצ אוה םלוא .הקעצ לוק ומי רהו [הילע דמע רשא] המי בה תא
ברעתהלו םעה י נב י שובלמב שפחתהל םי ני זמה ואבצ־י שנא לע הוצו שארמ
םהי תולקמב וכי קר ,םהי תוברח תא ואי צוי לבל םתוא רי הזה םגו ןומהה ןי ב
.ותדקפ תא לחהל המי בה לעמ תוא םהל ןתנו — םי קעוצה םי דוהי ה תא
וסמרנ םי ברו תוכמה ןמ םהמ םי בר ותמ תולקמב םי דוהי ה ופה רשאכו
ארי םי גורהה תא אצמ רשא ןוסאה הארמלו .םתסונמ ךרדב םהי חא י לגרב
.טקשו םעה
ותי מה רשא ,םולובוטסי רא ןב אוהו — ספי רגא ךלה םהה םי מי בו .ה
ךי סנה לע הער וי נפל רבדל ,רסי קה סוי רבט לא — םי נפל וי בא סודרוה
ראשנ ספי רגא םלוא ,ותנטש תא לבק אל םוי רבטו .(ספיטנא) סודרוה
רשא ,סוקי נמדג ןב סוי גל םלכמ רתוי ו םי גפה י אושג םי שנאל ףי נחהו אמורב
התשמ ול השע תחא םעפו .םהה םי מי ב (טוי דה) טעה דחאכ דוע הי ה
הלפתב וי די תא אשנ ןכ־י רחאו ,הבהאו םולש י רבד וי לא רבדל הברהו
י רחא ונוטלשבו ותלךגב (סוי ג תא) ותוא הרהמב תוארל והנתי י כ ,םי הלאל
פ ג ו א ר ק נ י ל ו א ו — .״ ם י צ ע ה ן ב ר ק , ר כ ז נ ( א ״ ל , ג י י ;ה ״ ל ,י ) ה י מ ח נ ר פ ס ב ( ״
. ״ ן ב ר ק . ם ש ב ד י מ ת ה י ח ב ז ק ו פ ס ל ם י ד ח י מ ה ם י מ ו כ ס ב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ח
םעכ אוהו סוי רבטל רבדה תא עי דו ה תי בה י תרשממ דחאו .סוי רבט תומ
־תי בב הפרחב ותוא הנע םי שדח הששבו רסאמב ותוא םשו ספי רגא לע
הששו הנש שלשו םי רשע לשמ אוהו ,(סוי רבט לש) ותומ םוי דע ,אלכ
.םי מי השלשו םי שדח
וי תורסוממ םפי רגא תא חתפל הוצ רסי קל סוי ג סקוה רשאכו . ו
םשב ול ארקו — וי מע לא ףסאנ רשא — םופי לי פ ץרא תא הלחנל ול ןתנו
ךי סנה (םפיטנא) םודרוה וב אנק ,תאזה הרשמל ספי רגא הלע רשאכו .ךלמ
רבדל ותוקת תא הקזח סלךורה ותשא י כ .הכולמל אוה םג הואתהו
,רסי קה לא עוסנל הצר ולאו .םי די ־הפר אוה י כ ,הי פב ותוא החי כוהב ,הזה
,םפי רגא תא ךלמל רסי קה סי קהב ןה :הנוי לע הרשמל אוה םג הכז זא י כ
.ךי סנ אוה רשאב ,ותלעמב ותוא םי רהל ול הי הי לקנ ,טוי דה שי א הי ה רשא
טפש רסי קה םלוא ,סוי ג לא עסנו הלאה םי רבדל התפנ (ספי טנא) םודרוה
ותאצ תעב) י כ ,(הי לג לא :א״נ) הי מפסא לא תולגל ורצי תואת לע ותוא
רסמ (ספי רגא י די ב)ו י די בו ,ןטשל ול דומעל ספי רגא וי רחא עסנ !אמור לא
*)ודרוה תשא םג .(ותוא ותולגה י רחא) ספי טנא תואי שנ תא טג סוי ג
.אי הה ץראב תמ אוהו ,(הילג) הי מפםא לא הלוגב ומע הכלה (םפיטנא)
י ר י ש ע ק ר פ
ה ש ע ר ש א ר ב ד ה ו ש ד ק מ ה   ת י ב ב ו ת י נ ב ת ת ב צ מ ת א ם י ק ה ל ה ו צ ס ו י ג
.ה ז ב ס ו י נ ו ר ט פ
טגו טי הלאכ ושפג תא ןתנ רשא דע ,ורשאב טר סוי ג רסי קה בלו . א
ותי מהב ,ותדלומ ץרא תרטע תא ורי סה י רחאו .טי הלא טשב ארקהל שקב
חלש אוה .הדוהי ץרא לע םג ותעשר תדוצמ תא שרפ ,הלעמה י שנא תא
ותנומת י לספ תובצמ תא םי קהל ,םי לשורי לא ואבצ םע סוי נורטפ תא
טי חומה טי שנאה תא תי מהל וי לע הוצו ,לכי הה ברקב (ולש תואטרדנאה)
.טי לספה תא לבקל וצרי אל טא ,טי דבעל טי דוהי ה רתי לכ תא רוכמלו ודי ב
תשלש תא עי סה סוי נורטפ .תאזה הדקפה לע םי הלאה בשח ןכ אל םלוא
הי רוסב דשא ותי רב י שנאמ םי בר ומע חקלו הי כוי טנאמ ול רשא תונוי גלה
םי אמורה י כ ,העומשל וגי מאה אל םי דוהי ה ןמ םי בר .הדוהי ץרא לע הלעו
.םשפג לע דומעל הצע ואצמ אל רבדב םי גי מאמהו ,המחלמל םהי לע םי אצוי
.וכע לא םי אמורה־אבצ עי גה י כ ,םעה לכ לע המי א הלפנ הרהמב ךא
םי רהו ,לודגה קמעב ,לי לגה ץרא ףוחב התגבג וכעו .ב
םי קוחרה ,לי לגה י רה הי לע םי ככוס חרזמ חורמ .תוחור שלשמ הל בי בס
גכק
זז—ג ,י ק ר פ ,ב ר פ ס
הובגו ,סי ר םי רשעו האמ קחרמכ ,למרכה רה םורד דצמו ,סי ר םישש הנממ
םלס״ םשב םוקמה י בשוי י פב ארקנה ,ןופצמ הי לע רגוסה רהה אוה הלאמ
םי סי ר י נש קחרמב .סי ר האמ רי עהמ קוחר אוהו ,(רוצד אמלוס) ״םי י רוצה
,ופטשב ךי ראמ וני או (לב וא) םואי לב םש לע ארקנה רהנה רבוע רי עהמ
,דאמ האלפנו המא האמ הלודג רככ ותברקבו ןונממ תבצמ האצמנ ודי ־לעו
תוברקה תוני פסה ופי סוה י דמו ,תי כוכזה לוח םוקמ םשו הלולחו הלגע אי ה י כ
,תופי לח לוח אלמתהל םוקמה ףי סוי הככ ,לוחה לכ תא ונממ אי צוהל המש
ץצונה לוחה תא הזה םוקמה לא םי פרוג תוחורה םי שועו םי וצמכ י כ
הזמ אלפנ דועו .רהמ שי ח תי כוכזל לוחה תא הנשמ רובה תנוכתו ,םי רבעמ
אי ה הצוחה הכפשהבו הזה ללחה תודג לע תי כוכזה ףוטשב י כ ,רבדה אוה
.הזה טוקמה תונוכת הלא .הנושארבכ לוחל הכפהנו שדחמ הארמ תא הנשמ
וננחתהו וכע לוממ רשא קמעב ופסאנ מפטו םהי שנ םע םי דוהי הו . ג
םש אוה .םהי תושפנ לע לומחי ו םהי תובא י קח לע סוחי י כ ,סוי נורטפ לא
תאו אבצה תא רי אשהו וי נונחתל ונזא תא הטהו טוצעה ןומהל ובל תא
־י אושנ לכ תאו םעה תא לי הקהו לי לגה ץרא לא ךלה אוהו ,וכעב םי לספה
רשא םי רבדה תאו םי אמורה תרובג תשרפ תא םהל רפסו הי רבט לא םי נפה
המכחמ אל י כ ,תעדל םתוא הארה אוה .םי דוהי ה תא רי הזהל רסי קה הוצ
םי אמורה תלשממ י נפל וענכנ רשא םי מעה לכ י כ ,םי מחר ונממ םי שקבמ םה
םדבל סה קרו ,סהי הלא י לספ די ־לע רסי קה י מלצ תא רי עו רי ע לכב ומי קה
.זובו הואגב וי לע םי ממוקתמ טעמכו ולוקב עומשל םי נאממ
רוסא י כ ,םהי תובא י קחו םתרות םשב םי דוהי ה והונע רשאכו .ד
ברקב אלו ,םדו־רשב תומד לספ םג המו ,םי הלא למס תנומת גי צהל םהי לע
םג ןה״ :םוי נורטפ םבי שה ,םצראב תומוקמה רתי ב םג םא־י כ ,דבלב לכי הה
- ק אלה ,םכי לע י תלמחב הי לע רובעא םאו ,י נודא תדקפ תא רומשל י לע
רשא שי אה קר ,םכב םחלא י נא אל םנמאו ,טפשמבו קדצב הי הא תומ
לוק םעה ארק הלאה םי רבדל .״םכומכ וי תוצמל ענכנ י נא םג ןהו ,י נחלש
תא קי תשה סוי נורטפ ךא .תובאה י קח לע לבס לכל ןוכנ אוה י כ ,לודג
םה י כ ,והובי שה םי דוהי ה ״.
,
רסי קב םכל המחלמ ,ןכ םא״ :רמאו ותקעצ
הצרי םא םלוא ,םי אמורה םעו רסי קה םולשל םי חבז םוי ב םי מעפ םי בי רקמ
םי דוהי ה םע לכ תא טוחשל וי לע לטמ הנה ,םי מלצה תא לכי הב גי צהל
עמשל .םהי שנו ספט םע חבםל םהי תושפנ תא ורסמי ןוצרב י כ ,הנושארל
לעו הלאה םי שנאה בל־ץמא לע דאמ םוי נורטפ האתשה הלאה םי רבדה
םי נוכנ םה י כ ותוארב םהי לע למחו ,ליכ י נפמ בושת אל רשא ,םי הלא תא םתארי
.רבד השענ רשא י לבמ ודרפנ אי הה םעפבו .תומה תארקל
םתא ץעוהל ,םי דוהי ה י בוט תא סוי נורטפ וי לא ארק םי אבה םי מי בו .ה
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דכק
׳
םבל לע רבדו םהב רי צפהו הפסאל םעה י נב לכ תא לי הקה םגו ,דבלב
םי אמורה די־קזיח תא םהי ני ע דגנל הושו םהי לע ותמי א לישה הזמ רתוי דועו
.הזה רבדה ללגב אוה וב אצמנ רשא ,קחדה תא םגו סוי ג רסי קה םעז תאו
טעמ דוע י כ ,ובל לא ומי שבו ,וי רבדל ןזא הטמ טעה ןי א י כ ,ותוארב טלוא
םי שמח ורבע רבכו ערזה י מי מי מי ה וי ה י כ — העורז־אל ץראה ראשתו
י נא״ :רמאו הנורחאה םעפב םעה תא ףסא — תעה לכ לטב ךלה םעהו םוי
תבשחמ תא בי שהל סי הלא י תוא רוזעי י לוא ,י מצע תא ןכסל י לע לטונ
תא רסי קה י לע די קפי םאו — ,ונתעושי ב דחי ונלכ חמשנ ןעמל ,רסי קה
ןכ־י רחאו .״הזה ברה םעה לכ רפכ י שפנ תא בי רקהל ןוכנ י נא הנה ,ותמח
חקלו ,הז והשעמ לע וכרבל הברה רשא ,םעה חא וי לעמ סוי נורטפ חלש
רבד־לע רסי קה תא עי דוהל רהמ םשמו ,הי כוי טנא לא בשו אבצה תא ומע
,תרחא הצע ול ןי א י כ בתכו ,םעה י נונחת רבד־לעו הדוהי ץרא לא ועסמ
תתל םאי י תלב ,דחי הי בשוי םע םרח ץראה תא תוכהל הצרי אל םא
תא הנע אל סוי גו .הדקפה י רבד תא לי פהלו םתד י קח תא רומשל םי דוהי ל
תומ טפשמ ול תושעל וי לע םי א י כ ,תאזה תרגאה י רבד לע תחנב םוי נורטפ
תורגא י אשונ ורצענ הרקמב טלוא ,ותדקפ תא אלמל הפרתה רשא לע
לא טתא וכי לוה רשא ,טי רחא םי רי צו ,םי ה־רעסב םי שדח השלש רסי קה
חא סוי נורטם לבק ןכ־לעו .םולשב ועסנ ,סוי ג תומ תרושב תא סוי נורטפ
.וי לא רסי קה תורגא ועי גה םרט םוי העבשו םי רשע תאזה הרושבה
ר ש ע   ד ח א ק ר פ
ר ש א ם י נ ב ה .( ו י ח א ) פ ו ד ר ו ה ו ס פ י ר ג א ת ו מ . פ פ י ר נ א ת ו כ ל מ ו ם ו י ד ו ל ק ן ו ט ל ש
.ם ה י ר ח א ו ר א ש נ
תומזמב גרהנ םי חרי הששו םי נש שלש סוי ג ךלמ רשא י רחא .א
םלוא .אמורב דמועה אבצה י די ב וחרכ־לעב לשומל םקוה סוי דולקו םי מורע
םוי טגס (םי לוסנוקה) םי נוי לעה םי צעוי ה י נש לוקל העמש םי נקזה־תצעומ
(תוטרוהוק) םי דודגה תשלש י די תא האלמו סודנוקס סוי נופמופו םוני נרוםם
לכי הב םי נקזה ולהקנ תאז י רחאו .רי עה לע רומשל התי רבב םי נמאנה
סוי ג י שעמ ללגב סוי דולק לע המחלמ שי דקהל טפשמ ואי צוהו ןוי לוטי פקה
רשא ,(הי טרקוטסי רא) םעה י בוט תא ןוטלשה שארב די מעהלו ותוי רזכאו
תואת ול רשא ,לשומ םתעדמ רוחבל וא ,םי נפל הלשממה התי ה םדי ב
.הרשמה
הארק םי נקזהי תצעומו םהה םי מי ב אמורב ספי רגא םג אצמנ הרקמב .ב
הבק
ה —ג , א י ק ר פ ,ב ר פ ס
הלאו הלא י כ ,ול ארקל והנחממ חלש םוי ךולק םגו ,רבדב ומע ץעוהל וי לא
ברב רסי קל םוי דולק הי הי הי ה י כ ,ספי רגא תוארבו .םצפחל שורד והואצמ
,םי נקזה־תצעומ לא ךאלמל ותוא חלש סוי דולקו .וי לא תכלל רהמ ,ולי ח
־י שנא י רחא וחרכ־לעב ךשמנ רשא י רחא י כ ,ובל תובשחמ תא התוא עי דוהל
ןי מאמ וני א םגו ,םחור תובי דנ תא שי בל רבדה וי ני עב קדצי אל ,אבצה
,שי אה י נפ דגנ הער ןעי ,!ןוטלשה ןמ ודי ךושמי םא1 ול הי הי םולש י כ
י כ ,הצעומה י רבח תא עי דוה תאז־דבלמו .״לשומ״ םשב !םינפל! ארקנ רשא
ןתנ רשא םשה דובכ ול הי הי י דו ,ץי רעכ אלו דסח־לשומכ ותרשמ תא גהני
ךר שי א הי ה אלול םג ןה .םעה תצעב לאשי הלשממה תוכי לה לכבו ול
ו ל הגק הזה תפומבו ,ערה סוי ג תומ תא וי ני עב האר רבכ ,ורצי ב ןותמו
.המכח רסומ
םה י כ ,ונע םהו הצעומה־י נקזל םפי רגא רסמ הלאה םי רבדה תא . ג
עומשכ .תודבעה םע ןוצרב ומי לשי אלו הבוטה טתבשחמבו אבצב טי חטוב
,ורבד תא טעי דוהל ,םפי רגא תא םעפה דוע חלש םי נקזה י רבד תא םוי דולק
ופא לע םהב םחלי ןכ־לע ,ותבוט י שקבמב דוגבל ושפגב חכ אצמי אל י כ
אי בת ןפ ,רי על ץוחמ רחא מוקמ המחלמל רוחבל הי הי בוטו ,ותמח לעו
.םי חא חצר םד הני ורת הי תועבגו רי עה לכ לע םשא הרעבנה םתצע
.םי נקזל םתוא די גהו םוי דולק י רבד תא עמש םפי רגאו
,י חא״ :לו קב ארקו וברח תא אבצה־י שנאמ דחא ףלש הכו הכ ןי ב .י
תורגתהלו וני חא םד תא ךופשל םי רמוא ונא המלו המ לע ,אבצה־י שנא
ונאצמ אל רשא ,דםחי לשומ אוה אלה ,םוי דולק הנחמב רשא וני בורקב המחלמ
תאצל םי רמוא ונחנא רשא ,וני חא דגנכ הז ונשעמ קדצי ה .לועו י פד וב
תא וי רחא ךשמו םי נקזה־תפסא ךות לא ץפק הלאה םי רבדל  ר ברחב םהי לע
י כ ,םהי ני עב ואר רשאכ ,םעה י בוט לע די מ הלפנ הכשח המי או .וי רבח לכ
תכלל ורהמ ,םהל רזוע ןי א י כ ,וחכונו בי בסמ וטי בה רשאכו .םי בוזע וראשנ
םי שנא םתארקל ואצי המוחה י נפלו .אבצה־י שנא תובקעב סוי דולק לא
.העשה ול הקחש רשא שי אל הזב ףי נחהל ורמא י כ ,תופולש תוברחב
רבד־לע םוי דולק עמש םרט י כ ,הלודג הערב וי ה שארב םי רבועה םי נקזהו
הי הי רמו ער י כ ,ול רמאו רסי קה לא ספי רגא ץר אלול ,וי שנא תאנק
ןפ ,םעה י בוט לע וטשפ רשא ,םי שנאה חור תא רוצבי אל םא ,השעמה
.הי צ ץראב ךלמל המדי אוהו ,ותוכלמ אסכל דובכ םי נתונה םי שנאה ול ודבאי
,ואבצ־י שנא חור תא רצע הלאה םי רבדה תא םוי דולק עומשכו .ה
,הרהמב םתא אצי םגו ,תובוט םתא רבדו והנחמ לא הצעומה י רבח תא לבקו
לכ תא די מ ןתנ םפי רגאלו .ותלשממ םולש לע םי הלאל הדות־י חבז בי רקהל
םוטסוגוא ןתנ רשא ,ןרוח ץראו ןוכרט תא הי לע ףי סוהו וי תובא תוכלמ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
וכק
,(אס!נסי ל םש לע תארקנה ,תי נש תוכלמ דוע הלא דבלמו .סודדוהל םי נפל
רי עה י די קפ לעו ,תאזה הנתמה תא םי קל םעה לכל י ולג הדקפ־רבד אי צוהו
.ןוי לוטי פקב תרמשמל םחי נהלו תשיחנה־תוחול לע ותני תנ רבד תא קיחל הוצ
רסי קה ןתנ — י קי נךב ותב לעב ,ונתח םג אוהו — םםי רגא י חא סודרוהל םג
.םי קלכ תוכלמ תא הנתמל
ותלשממ תואובתמ בר רשיע םפי רגא רצוא לא רהנ בורק ןמזב . ו
תא ףי קהל לחה קר ,םי נטק םי רבדל ףסכה תא רזפ אל אוה םלוא .הלודגה
הי ה אל זא י כ ,הדובעה תא םי לשה ולאו ,דאמ הרוצב המוחב םי לשורי
םפי רגא קי פסה םרטב םלוא .רי עה לע םרוצב !ךכ-רחא! םי אמורל רכש
ךלמ רשא םי מי הו ,י רסי ק רי עב תומה ותוא םדק הלעמל המוחה תא םי רהל
םי נש שלש ךלמ הז י נפל דועו ,םי נש שלש וי ה !הדוהי ץרא לכ לע!
ול ודלונ רשא ,תונב שלש וי רחא רי אשה אוה .םי כי סנה י נש תוצראב
ומשו הנממ דחא ןבו ,הלי סורד תאו םי רמ תאו י קי נדב תא ,סורפק ותשאמ
תוני דמ תא סוי דולק השע ןכ־לע .דאמ רי עצ דוע הי ה רשא ,ספי רגא
,סודפ סויפסוק תא בי צנל המש חלשו (הי כרפא) תובי צנל םעפה דוע ךלמה
ונהנו ץראה י בשוי י גהנמב ועגנ אל םהי נשו םורדנסכלא סוי רבט תא וי רחאו
רי אשהו סי קלכ ךלמ סודרוה םג תמ תאז־י רחאו .החונמבו םולשב םעה תא
סונ_יקינרב םהו ,י קי נרב !תינשת! ותשאל ודלונ רשא ,םי נב י נש וי רחא
י נשה חאהו .הנושארה ותשא םי רמל דלונה סולובוטסי רא תא םגו ,סונקרוהו
תב וי רחא רי אשהו ,ותומ םוי דע טוי דה ראשנ ,ומש סולובוטסי רא ,ספי רגאל
רשאכ ,סודרוה ןב סולובוטסי רא י נב וי ה השלשה הלא .(י פדוי ) י פטל המשו
םהי באו ,םי רממ סודדוהל ודלונ סורדנסכלאו סולובוטסי ראו ,הלעמל י תרבד
.הלודגה הי נמראב וכלמ סורדנםכלא תחפשמ י נבו .םתוא תי מה
ר ש ע - ם י נ ש ק ר פ
ס י ק ל כ ת א ב ז ע ס פ י ר ג א .ן ה ל ץ ק ab ס ו ט ר ד ו ק .ס ו נ מ ו ק י מ י ב ת ו ב ר ת ו כ ו ב מ
.ה נ מ מ ה ל ו ד ג ה כ ל מ מ ל ב ק ו
ןב ספי רגא תא סוי דולק םי קה ,סי קלכב לשומה ,סודרוה תומ י רחאו .א
תא סונמוק שרי (,דיכרפאב) ץראה י קלח רתי בו ,ודוד תלחנב ךלמל ספי רגא
השענ םעפה דועו תומוהמ ולחה וי מי בו ,סורדנסכלא י רחא בי צנה תרשמ
ן ו נ ב ל ה ל ו מ ( י נ י ל י ב א
1
ל ב א ץ ר א ,ן ו ש א ר ה ר פ ס ב ר כ ז נ ה , י א נ י מ ן ב י מ ל ת ן ב ( «
. ( ס ו נ ב י ל י ט נ א )
ד כ ק
ג —ב , ב י ק ר פ ,ב ר פ ס
םלואמ הלעמלו ,םי לגר־י לוע ןומה ףסאנ תוצמה־גח דעומל י כ .םי דוהי ל חבטמ
רמשמה לע דומעל םכרד הי ה ןכ י כ ,םי אמורה דודג דמע שדקמה (וי טסמ)
ונממ אצי לבל ,םי פסאנה ןומה לע רומשלו םי גחה י מי ב םעפב םעפכ םי גי זמ
ןולקב ופוג תא הטהו ודגב תא אבצה־י שנאמ דחא םי רה הנהו .דרמ־רבד
קקזנה םדאה ךרדכ לוק אי צוהו וי רוחא תא םי דוהי ל הנפהו (ץוח אצויכ<
שונעל הקעצ לוקב םונמוקמ שרדו תאז ותוארב דאמ זגרתה םעה לכ .רבדל
םי נגרגהו ,םרצי תא שובכל ולכי אל רשא ,םי רוענה־י נב םלוא .אבצה־שי א תא.
־י שנא לא ןתוא וכי לשהו םי נבא ומי רהו ברקל ואצי ןומהה ברקמ םעבטב
רוזעל םי בר לי חי י שנא חלשו ,םעה לכ וי לע רעתשי ןפ דחפ סונמוקו .אבצה
םי דוהי ה לע הארונ המי א הלפנ ,םי מלואב אבצה־י שנא וטשפ רשאכו .םהי חאל
,תי בה־רה י אצומב המק הלודג הכובמ .רי עה לא חורבל לכי הה תא ובזע םהו
םהי חא י לגרב וסמרג שי א םי פלא תרשעבו ,םי חרובה י נומה וקחדנ םש רשא
הי ה תי ב לכבו םעה לכל דבכ לבאל הזה גחה ךפהג הככ .ותמו וקנחנ וא
.החנאו י הנ
י כ .דש השעמ ללגב השדח הכובמ המק תאזה תונערפה י רחאו .ב
דחא ,םונפטס תדובכ לע םי דדוש ולפנתה ןורוח תי ב די ־לע ךלמה ךרדב
םי רפכה לא ואבצ־י שנא תא חלש םונמוק .הלכ תא וזזבו ,רסי קה י דבעמ
םהב אצמ י כ ,וי לא םאי בהלו םהי בשוי תא רוסאל הוצו דשה םוקמל םי כומסה
אצמ אבצה־י שנאמ דחאו .םשפתל םי דדושה י רחא ופדר אל רשא לע ןוע
.שאה לא והכי לשהו ותוא ערקו םי רפכה דחאב השודקה הרותה רפס תא
.שא תלכאמל םדגנל םצרא לכ התי ה ולאכ ,םי דוהי ה ודרח םי רבע לכמ
םי פע םי צחבו םהי שדקל הברה םתאנק חורב םלכ וקעזנ הנושארה הרושבל
־השעמ תא ענמי לבל ,סונמוק י נפ תא תולחל ,הי רסי ק לא וצר עלק־י לכמ
י כ ,ןי בה בי צנה .םתרות תאו םהי הלא תא ףרחל הברה רשא ,שי אב ותמקנ
תא אי בהל רזג ןכ־לעו ,וחור תא סי פי רשא דע םעה תרעס טוקשת אל
םי דוהי הו .וי לע םי גנולתמה תוכרעמ ןי ב םדרגל ותוא תולעהלו אבצה־שי א
.םהי רע לא ובש
י כ ,סי גורמשה ןי בו לי לגה י נב ןי ב הבי רמ הצרפ רצק ןמז רובעכו .ג
,םי בר םי דוהי ורבע ,ןורמש ץראב רשא לודגה קמעב ,( א הנג רפכה תברקב
עמשלו .םי לי לגה דחא גרהנ הנהו ,םגח תא גחל םי לשורי לא םתולעב
.םי נורמשה לע המחלמל תולעל לי לגה ץראמ םי בר םי שנא ורהמ רבדה
םדקל וי לא וננחתהו סונמוק לא וכלה םי נורמשה ברקב רשא םי נפה־י אושנו
,חצרה י ללוחמב המקנ תושעל ,לי לגה ץרא לא עוסנלו הלודגה תונעדפה תא
.ן י ב ׳ג ו ש כ ע , ם י נ פ ל ר כ ש ש י ת ל ח נ ב , ם י נ ג   ן י ע , ם י נ נ :ה א ר נ כ (
א
ם י ד ו ה י ה ת מ וו ל מ ת ו ד ל ו ת
חכק
י נונחת תא החד סונמוק םלוא .םחלהל ןומהה לדחי הזה רבדב קר י ב
.שפנ־חפמב וי נפ לעמ םי לאושה תא חלשו העשה י כרצ י נפמ םי שנאה
-י לועו ,דאמ םעה בל רעס םי לשורי לא חצרה תעומש עי גהבו .ד
לוקל ועמש אלו ,המחלמ־דקפמ ןי אב ,ןורמש לא ורהמו םגח תא ובזע לגרה
םי דדוש סג וברעתה ןומהה ברקבו .רבדה תושעמ םוענמ רשא ,םעה י בוט
םי נורמשה לע וטשפ םה ,םורדנסכלאו י אני ד ןב רזעלא םשארבו םי דדומו
ןקז לע ולמח אלו םתוא ותי מהו (אתברקע) םי ברקע זוחמ תברקב םי בשוי ה
.שאב וחלש םהי רפכ תאו דלי ו
םשב םי ארקנה ,םי בכור תקהל ותא חקלו הי רסי קמ אצי םונמוקו .ה
י בשב חקלו ,הממש םצרא הכפהנ רשא ,םי נורמשה תא עי שוהו ,םי ני טםבם
רתי טג רמא רשאכו .ברחב תי מה הלאמ רתוי ו ,רזעלא לי ח י שנאמ םי בר
ומשו םי קש םי לשורי י שאר ושבל ,סי נורמשב המחלמל תולעל לודגה ןומהה
םהי תבל בושל םבל לע ורבדו םי שנאה תארקל ואצי ו םשאר לע רפא
םי שעמה לע םי לשורי ב םי טפש תושעל ,םי אמורה תמח תא ורי עי לבל ,םולשב
,םהי שנ לעו ספט לעו לכי הה לעו רי עה לע ולמחי קר ,ןורמשב וי ה רשא
םי דוהי ה .לי לגה י נבמ די חי שי א םד תלאג ללגב םהי נפ דגנ הער רשא
םדי חולשל ונפ םעה ןמ םי בר לבא ,ץופנ ןומההו הלאה םי רבדל ועמש
םמוקתהל וסנ שפנהי־ירמו ,דשו סמח האלמ ץראה לכו ,רבד םי לכמ ןי אב ,לזגב
,סוטךדוק םוי די מואמ שקבל רוצ לא וכלה םי נורמשה י בוט .םעפב םעפכ
.םצרא י בי רחמב םקנלו םבי ר תא בי רי י כ ,םהה םי מי ב הי רוס בי צנ אוהו
המש ואב לודגה ןהכה ןנח ןב ןתנוי םשארבו םי דוהי ה י דבכנ םג לבא
עשפבו ,חצרה אב םדי מו תאזה המוהמה האצי םי נורמשה תאמ י כ ,ורמאו
.חצרנה םדב םי בי חה תא שונעל ןאמ י כ ,םי ערה םי שעמה ורק םונמוק
לא אובי רשא דע תוכחל םי דדצה י נש לע לי טה סוטרדוק .ו
די מ הוצו הי רסי ק לא אב ןכ־י רחאו ,רבדה לכ תא בטי ה רוקחי ו םהי תומוקמ
לא עסנ טשמו .סונמוק י בשב ולפנ רשא מי שנאה תא םי בלצ לע עי קוהל
הנומש וי לא אי בהל הוצו םי נורמשה תונולתל םעפה דו ע ונזא הטה םשו דול
תא זי תהו ,המחלמב קלח וחקל י כ ,םהי לע עמש רשא ,םי דוהי ה ןמ רשע
ןתנוי םי לודגה םי נהכה םע םי דוהי ה י שארמ םי נש לעו .ןזרגב םהי שאר
לא עוסנל ,דוצ םי דוהי ה ברקב םי נפה־י אושנמ םי דחא דועו ןנח ונבו הי ננחו
תאז־דבלמ .םי נורמשה ןי במ םשה י שנא תא םג וי לא חלש ןכ ומכו ,רסי קה
,אמור לא הי נאב עוסנל ףלאה־רש רלצ לעו סונמוק לע םג דקפ
םי לשורי לא דולמ עסנ רבדה תא ותולכבו .םוי דולק י נפל םהי שעמ קי דצהל
לא בשו ,החונמב דעומה תא גגוח םעה תא הארו תוצמה גח םצעב
.הי כוי טנא
טכק
ב —א , ג י ק ר פ ,ב ד פ ס
םפי רגא םגו םי גורמשהו סונמוק י רבד תא רסי קה עמש אמורבו .ז
י לודגמ םי בר י כ ותוארב ,םבי רב םי דוהי ל רוזעל בדנתהו םש אצמנ (רי עצה)
טפשמב מי נורמשה תא עי שרה רסי קהו .סונמוק י די ב םי כמות םי אמורה
חלש רלצ תאו ונועב הלגה סונמוק תאו םהי שארמ םי נש תי מהל הוצו
בוחסלו וב ללעתהל ,םי דוהי ה י די ב ורי גסהל הוצו םי לשורי לא םי תשחנב
.ושאר תא תורכלו רי עה לכ ךרד ותוא
בי צנל ( א סלפ י חא םכלפ תא רסי קה חלש הלאה םי רבדה י רחאו .ח
רשא ותוכלממ רי בעה ספי רגא תאו .ןדרי ה רבעבו לי לגבו ןורמשבו הדוהי ב
,(הי כרפא) ץראה לכ תא ודי ב רסמ י כ ,הנממ הלודג הכלממ ול ןתנו סי קלכב
,ןלוגה תאו ןשבה תאו (ןוכרט) בגרא לבח תא ,םי גפל סופי לי פל התי ה רשא
רשא (הי כררטט) תוכי סנה לבח תאו סי נסי ל תוכלמ תא הלא לע ףי סוה דועו
הנש הרשע־שלש הלשממה שארב ודמע י רחא תמ סוי דולק .סורול הי ה
י לכנב י כ ,ןורי נ ושרוי י די ב הלשממה תא בזעו ,םוי םי רשעו םי שדח הנומשו
,וכרי אצוי ןב ול הי ה י כ ףא ,ןוטלשה תלחנ לע ותוא םי קה הני פי רגא ותשא
המשו ול התי ה תבו ,הנושארה ותשא הני לסממ ול דלונ רשא ,םוקי נטי רב אוה
.הי נוטנא תא ול הדלי ותשא הני טלפ םג .ןודי נל השאל ןתנ התואו הלוטקוא
ר ש ע   ה ש ל ש ק ר פ
ה ר ס ה ד ו ה י ץ ר א ת י ר א ש ו ס פ י ר נ א ת ל ח נ ל ע ס י ר ע ע ב ר א ף י ס ו ה ן ו ר י נ ר ס י ק ה
ן י ב ב י ר .ת ו מ ו ה מ ו מ י ק ה ר ק ש ה   א י ב נ ו ם י מ ס ו ק ה ו ם י י ר ק י ס ה . פ כ ל פ ת ע מ ש מ ל
.ה י ר ס י ק ר י ע ה ר ב ד   ל ע ם י נ ו י ה ו ם י ד ו ה י ה
ובל םורב ,ןודז תואגב השע רשא ,ןורי נ רסי קה י ללעמ הנה .א
תאו וי חא תא תי מה רשאו ,[םי ערה! וי כרדו ,ולזמ תא לבנל ,ורשעו ורשאב
,ץראה י בוט לע ותמח תוי רזכא תא רי בעה םהמו ;ותדלוי ומא תאו ותשא
רשאכ ןוי זח־תי בבו םי קחשמ־(הנצס,י ני קס)י להאב ללוע רשא/וי עותעת י שעמו
ןכ־לעו ,תוי רבה לכ י פב החי של וי ה הלאה םי רבדה לכ — ותעד הפרטנ
.וי מי ב םי דוהי ה לע ורבע רשא םי רבדה לא י נפ תא םי שאו םהי לע חספא
םודרוה ןב םולובוטסי רא תא ןורי נ ךי למה הנטקה הי נמרא לע .ב
־רבעב סללויו לבא ןהו ,ןהי זוחמ םע םי רע עברא ףי סוה ספי רגא תוכלמ לעו
םכלפ תא םי קה הדוהי ץרא תי ראש לעו .לי לגב הי רבט םע י כי רטו ןדרי ה
׳ץראה תא אלמ רשא ,םי דדושה שאר רזעלא תא י בשב חקל אוהו .בי צגל
. ס ו י ד ו ל ק י מ י ב א מ ו ר ב ם י ט י ל ש ה י ש א ר מ ד ח א ו ר ר ח ש מ ד ב ע ה י ה ס ל פ ( ״
9 ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ח ו ד ל ו ת
לק
ץק הי ה אלו .אמור לא םתוא חלשו וי שנאמ םי בר םע ,הנש םי רשע סמח.
םי דדושה י רבחלו ,םי בלצ לע סכלפ עי קוה רשא ,ברה םי דדושה רפסמל
.השק םתוא רסלו םנוע תא הלג רשא ,םי רעה י בשוי ברקמ הלאה
ןי מ םי לשורי ב לדגו חמצ הלאה םי דדושהמ ץראה הרהט רשאכו . נ
םצעב טי שנאה תא טי חצור וי ה טה .טי י רקי ס טי בוקנה הלא ,םי רחא םי דדוש
ןומהה ברקב דעומ םוי ב ברעתהל םהל ורחבו רי עה תוצוח שארבו םוי ה
,םמרח־י שנא תא ותי מה ןהבו ,תורצק תוברח םהי דגב תחת םרי תסהב ,גגוחה
,ןומהה לכ םע דחי םמח םי קעוצ םי חצורה וי ה ,םי ללח םי שנאה ולפנ רשאכו.
לודגה ןהכה ןתנוי .םתולגל לוכי אל שי או םי נומא י שנאל ובשחנ ןכ־לעו
םוי י דמ םי בר םי שנא וחצרנ וי רחאו םהי די ב טחשנ רשא ןושארה הי ה
ומכ י כ ,ליכ י נפ־לע לפנ רשא דחפה הי ה תונומאהמ רמו ער דועו .ומוי ב
י שנא י נפמ רהזנ קוחרמו ,םאתפ ותומ אובי ןפ ,שי א לכ ארי המחלמ תעב
םי רהזנ םי שנאה דועב לבא ,םי בורקה וי בהואב חוטבל לדח םגו ,ובי ר,
םי רי המ הכ .םהי חצרמ ברח םאתפ םתוא האצמ - םהי תושפנ תא םי רמושו
!ןי עה ןמ םלעהל ולי כשה הכו םתכאלמב הלאה םי ברואה וי ה
רשא ,לעי לב י שנא ,תחא תכ דוע הפסונ הלאה םי מדה י שנא לעו .ד
הלאמ הבעותו םשא דוע וברה םבל תובשחמב םלוא ,םדמ תוי קנ וי ה םהי די ־
םי שנא וי ה הלא .רי עה תולש תא םה םג ובי רחה םי חצרמבו (םי מדה י שנאמ)•
םבל רצי לכו םי הלא דוסב םי דמוע םה י כ ,ורמאתה רשא ,םי עתמו םי עות•
ןועגש חור וי לע וכסמ םהי רבדבו ,םעה ברקב תוכפהמו דרמ םי קהל הי ה.
תותוא תא םי הלאה םהל הארל םש י כ םרמאב ,רבדמה לא םי בר וכשמו
םהי לע חלש ןכי לעו ,דרמ חמצי םהי שעממ י כ ,םהב דשח סכלפו .הלאגה
.בר ןומה םהמ תי מהו םי לגרו םי בכור אבצי י שנא
םי רצמ ץראמ רקשהי אי בנ הברה תאזה הכמהמ רתוי דוע םלוא .ה
,וב ןי מאהל םי בר הטהו דחא םסוק ץראה לא אב י כ .הער םי דוהי ל תושעל
תכלל םתוא ,רעתהו שי א ףלא םי שלשכ וי לא ףסא רשא דע ,אוה אי בנ י כ׳
לע תולעל רמא םשמו ,םי תי זה רה ארקנה רהה לא רבדמה ןמ וי רחא
,ץי רעל) ךלמל תוי הלו םי אמורה רמשמ לי ח לע רבגתהלו די ־קזחב םי לשורי
.וי לכ י אשונל וי רחא םי כלוהה םי שנאה תא םושלו םעה לכ לע (סונרי ט
לכ םגו םי אמורה אבצ םע ותארקל אצי י כ ,ותצע תא רפה סכלפ םלוא.
י רצמה טלמנ ברקה לחה רשאכו .המחלמב ודי תא קזח (םי דוהי ה) םעה
ולפנ ומע רשא םי שנאה ןמ םי מוצעו םי ברו ,רפסמ־י תמ םי שנא םע ושפנל
.רתסהל ותי בל שי א שי א ץופנ ונומה רתי ו ,םי י ח ושפתנ וא ברחב
,םוקמל םוקממ וב תרבוע תקלדה רשא ,הלוחה ףוגה ךרדכ םלוא .ו
םי דדושהו םי פשכמה י כ ,תאזה שאה עוקש י רחא השדח הבהל המק הכבי
אלק
א ,ד י ק ר פ ,ב ר פ ס
דעב םחלהל םחור תא וקזחו המר די ב תאצל םי בר ותי סהו דחי ורבחתה
םרמאב ,םי אמורה ןוטלש י נפל םי ענכנה לכ לע תומ תמי א ולי פהו םתורח
תא ןוצרב םהי לע ולבק רשא ,םי שנאה תא י שפחל הי וטנ עורזב אי צוהל
םי רי שעה י תב תא וזבו ץראה ברקב וטשפו םי דודגל ודרפנ םה .תודבעה
לכ תא ואלמ םנודז עשרבו שאב וחלש םי רפכה תאו ותי מה םהי לעב תאו
.םוי ל םוי מ המצעו הלדג תאזה המחלמהו .סמח הדוהי ־ץרא
םש ובר םי דוהי ה י כ ,הי רסי ק רי על בי בסמ המק תחא המוהמ דועו .ז
רשא ןעי ,תאזה רי עה אי ה םהל י כ ,ונעטו ,םכותב ובשי רשא ,םי רוסה םע
רי עה הנוב י כ ,ודוה םי רוסהו .סודרוה ךלמה אוה ,י דוהי שי א התוא דסל
הצר ולא י כ ,םי נוי ה ןעמל הדסונ רי עה י כ ,ורמא םלוא ,י דוהי שי א הי ה
(תואטרדנא) םי לספ הכותב םי קה אל ,םי דוהי ל התוא שי דקהל סודרוה
םוי מ הלדג םתאנקו םהי ני ב הלא ובר הזה רבדה ללגב .(םילילאל) םי שדקמו
ואצי םי נוי הו םי דוהי ה ןי במ שפנה י זעו ,םדי ב ברח וחקל רשא דע ,םוי ל
חור תא רוצבל םי דוהי ה י נקז י די ־לאל הי ה אל י כ .ומוי ב םוי י דמ ברקל
י נפמ רוחא גוסהל םי נוי ה י ני עב בשחנ הפרחלו ,םתא רשא בי רה י בהוא
ובגשנ םי נוי ה םלוא ,םרשב חכבו םרשעב םי נוי ה לע ולע םי דוהי ה .םי דוהי ה
ץראמ ופסאנ םהה תומוקמב םי אמורה אבצה־י שנא בר י כ ,אבצה זועמב
.תע לכב םני מי ל דומעל םי נוכנו הי רסי ק י בשוי םי נוי ל םי בורק וי הו הי רוס
י בהוא תא ושפת םעפב םעפו המוהמה תא טי קשהל ודקש אבצה־י רשו
י רוסי לבא .םי רוסא־י תבב םובי שוה םגו םי טושב םרשב תא ושדו ברקה
.המי א םהי לע ולי פה אלו בי רמ תבשל םי ראשנה תא ודמל אל םי שופתה
םי דוהי ה ורבג רשאכ ,תחא םעפו .הבי רמה חור תא דוע וקזח י כ ,אוה ךופהנו
וארומ תא םהי לע לי פהל קושה לא ומצעב סכלפ אצי ,ברקב םהי אנוש לע
תא םהי לע חלש ,ולוקל םי דוהי ה ועמש אל רשאכו .םוקמה תא בוזעל םוצו
י רחא םג לבא .םשוכר תא זבל ןתנ םגו םהמ םי בר תי מהו ואבצ־י שנא
םי דוהי ה י בוט תא סכלפ רחב ןכי לעו ,הבי רמה הלדח אל הלאה םי רבדה
.םהי תומוצע וי נפל שי גהל ןורי נ לא םי רי צל םתוא חלשו םי נוי הו
ר ש ע   ה ע ב ר א ק ר פ
ו י ר ח א ו , ו מ ו ק מ ב ס ו נ י ב ל א א ב ן כ   י ר ח א ו ,ס כ ל פ ת ר ש מ ת א ש ר י ס ו מ ס פ
. ה מ ח ל מ ל ם י ד ו ה י ה ת א ו ת ו י ר מ א ב ח י ר כ ה ר ש א , ס ו ר ו ל פ
תא שרשל דקשו סכלפמ בי צנה תרשמ תא שרי םוטםפ .«
תי מהו םי דדושה ןמ םי בר שפת אוה .ץראב תושפל התברה רשא ,תחפסה
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
בלק
ךלה אל ,סוטספ י רחא בי צנל םק רשא ,םוני בלא םלוא .טעמ אל םהמ
ותרשמ תא גהנל וי ני עב הי ה לקנו ,הלבנ־רבד לכ ונממ רצבנ אלו וי כרדב
די בכהל םגו ושוכר תא שי א לכמ לוזגל ,םי סמח־ףסכ וי תורצוא אלמלו ןודזב
רשא ,םי רוסאל רורד ארקל ובל ואלמ דוע י כ ,םי סמה לע תא םעה לכ לע
ודי תא ץפק רשא שי אה קרו .םהי בורקמ רפיכ ותחקב ,דש י שעמב ושפתנ
הכפהמה־י שרוד ופי סוה הזה רבדל .םי לבנה דחאכ ורסאמב ראשנ ףסכ תתמ
דע דחשב סוני בלא בל תא וטה טהי רי דא י כ ,םי נפ וזעהו ץמא םי לשורי ב
אל רשא ,םעה קלחו .רבד םי לכמ ןי אב דרמה שא תא חי פהל םהל ןתנ רשא
תי רב י שנא הלאה םי נגרנה י רחא הטנ ,טולשו החונמ־י י חב וצפח אצמ
וא מי דדוש־שארכ ושארב בצי תהו דודג ול ףסא לבנ שי א לכו ,סוני בלא
לעו .טי טקשה םי חרזאה תא קושעל ול ורזע וי לכ י אשונו ץי רע לשומכ
אל רשא ,םי שנאה י כ ,סמח קועצל תחת ,םהי פ רפעב תתל לטוה םי קושעה
-י שנא םי עשרל ופי נחהו ,הרמ םתי רחא םג הי הת ןפ ,ודחפ ,הערה םהב העגפ
םי צי רעו ,ובבל םע רשאכ רבדי לבל ,שי א לכ י פל םשוה םוסחמו .תומ
.המדאה לא ךלשנ די תעה ןברחה ערזו ,ןודזב ודר םי בר
סוי סג וי רחא אב ,הזכ רשא סמח־שי א סוני בלא הי ה י כ ףא .ב
סוני בלא י כ .בשחי לודג קי דצל סוני בלא םג ולומל י כ ,תעדל הארהו םו ראפ
ראפתה סוי סגו ,ותעשר י כרדב תכלל עי נצהו ןואשמב וי שעמ תא השע
טפשמ אי צוהל חולש ןי לתכ והשעמ תא השעו םעה לכ י ני על וי תובעותב
הי ה םי מחרה םוקמב .הפרחו לוע לכמו חצרו דש לכמ להבנ אלו םיבלחה
תא תוסכל והומכ ןי בה אל שי או .תשב עדי אל הלבנה י שעמבו י רזכא עשר
הי ה לקנו .וי לכנ י שעמל !רמזמו המרע י כרד אצמלו וי רקשב תמאה י נפ
תובר תולהק תי חשהו תומלש םי רע לצנ י כ ,שי או שי אמ עצב תחקל וי ני עב
תואכ לזג לוזגל שי א לכל הנותנ תושרה י כ ,ץראה לכב לוק רי בעה טעמכו
םי מלש תוזוחמ םשה ועצב תואתב .סמחה ןמ קלח (סורולפ) לבקי םא ,ושפנ
.תורז תוני דמ לא וחרבו םהי תובא תלחנ תא ובזע םי ברו
זעונ אל הי רוסב םולג סוי טסצ י שארה בי צנה בשי רשא םי מי ה לכו .ג
םולג אובב ךא .סורולפ י שעמ לע סמח קועצל םי רי צ וי לא חולשל שי א
אל רשא ,לודגה ןומהה י נב לכ ותוא ופי קה תוצמה גח דעומל םי לשורי לא
םעה תוקוצמ לע םחרל וי נפ תא הלחו ,(א אובר תואמ שלשמ ורפסמ טעמ
,דמעמ ותואב הי ה סורולפ .טעה בי רחמ אוה י כ ,סורולפ לע וי נפל קעצ טגו
םוי טסצו .ןנאש געל קוחצב םעה תוקעצל בי שקהו סוי טסצ די ־לע דמע י כ
םהי לע הבוטל סורולפ בל תא ךופהי י כ ,והחי טבהו םעה תרעס תא טי קשה
.ג ,ט ,ו ר פ ס ,ן ל ה ל ד ו ע ץ ע ה ז ה ל ו ד ג ה ר פ ס מ ה ר ב ד   ל ע (*
גלק ה —ד ,ד י ק ד פ , ב ר פ ס
ןעמל ,הי רסי ק דע ותוא חלש סורולפו .הי כוי טנא לא בש תאז י רחאו ,די תעב
וני בהב ,המחלמ־י שעמל םעה תא תי סהל ובלב בשח רבכו וי ני ע תא זחא
םולש תעב י כ ,עדי אוה .ותעשר תולי לע לע תוסכל לכוי הזה רבדב קר י כ
םלוא ,וי ללעמ לע ןנולתהל רסי קה לא םי דוהי ה וכלי ןפ ,רהזהל וי לע הי הי
וי תומשא תא הלודגה הערה חי כשת ,םברקב דרמ חי פהל ודי ב הלעי םא
וי תוקוצמ תאס תא סורולפ הלעה םי אמורב םעה תא ךסכס ןעמלו .תונטקה
.םוי ל םוי מ
ןורי נ רסי קה טפשמב הי רסי קב רשא םי נוי ה וחצנ םהה םי מי בו .ד
,רי עב הלשממה תואת םהל י כ ,רסי קה ןי ד־רזג בתכ ןגשתפ תא םהי די ב ואי בהו
אי ה ,ןורי נ ןוטלשל הרשעי םי תש תנשב ,המחלמה תי שאר הי ה הזה רבדהו
תבס םג סא ,(רלא) סוי סי מטרא שדחב ,(א ספי רגא תוכלמל הרשע־עבש תנש
םי דוהי ל :רבדה הזו ,הנממ ואצי רשא תולודגה תורצל התאי אל המחלמה
י נוי הי ה וי נודא רשא ,דחא םוקמב תסנכ־תי ב הי ה הי רסי קב םי בשוי ה
םגו הזחאל םהל םוקמה תא תונקל םי מי ה לכ ושקב םי דוהי הו .הי רסי קמ
זובב םי דוהי ה י נפ תא בי שה י נוי ה םלוא ,וי וש י דמ רתי ףסכ םלשל ורמא
תשרח־י תב םש דסי ו םי שדח םי ני נב ורצחב םי קהל לחה סמי ערה ןעמלו
ולפנתה הנושארל .וב רובעל הי ה השק רשא ,רצ לועשמ םי דוהי ל רי אשהו
.הדובעה תא תי בשהל ,הכאלמה י שוע לע םי דוהי ה ברקב רשא חורה־י רצק
לא ונפ תאזה הכובמב .הזה השעמהמ די ־קזחב םתוא ענמ םורולפ םלוא
י כ ,והוחי טבהו (םי סמה רכוח) סכומה ןנחוי םתאו םי דוהי ה י שאר סורולפ
,םתוא חי טבה סורולפ .הכאלמה תא רוצעי םא ,ףסכ י רככ הנומש ול ומלשי
וי די ל ףסכה עי גה רשאכ ךא ,ףסכה תא לבקי םא ,םצפח לכ תא אלמי י כ
בוטכ תושעל בי רה י לעב תא רי אשהו י טסבס לא אצי ו הי רסי ק תא בזע
לככ םהי אנושב םחלהל תושרה תא ףסכב םי דוהי ל רכמ ולאכ ,םהי ני עב
.םשפנ תוא
,תסנכה־תי בב םי דוהי ה לכ ופסאנ רשאכ ,תבשה םוי ב ,םוי ה תרחמלו .ה
םע חופנ רי ס ךפהו הי רסי ק י בשוי םי נוי ה ברקמ בי ר רחרחמ שי א אצי
.ןברקל םי רפצ וי לע חבזו תסנכה־תי ב אובמ י נפל ותוא גי צהו הטמל וי פ
תא אמטו םתרות י קח תא ללח י כ ,דאמ םי דוהי ה תא ףרח הזה רבדב
רבדב תונפל םהי לע י כ ,ורמא תעדב םי בשי מהו םי דוהי ה י דבכנ .םוקמה
.דתיה םי רוענה־י נבו תקלחמה־י בהוא חור םלוא .בי צנה לא תאזה הבי רמה
,הכרעמב םי נוי ה ובצי תה םתמעלו .םהי בי ואב םחלהל ורהמ סהו תרעוב שאב
ברק ללוחתה טעמכו ,םהי נפל םי מורע תבשחמב וחלש חבזה בי רקמ תא י כ
.( ג ו ה נ ה ן י נ מ 5 66) ו ׳׳כ ת ת א ״ ג ת נ ש (=
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
י ל ק
שגנ ,ץרפב דומעל .דוצ רשא ,םי בכורה רש םודנוקוי ו .תונחמה י נש ןי ב
הבוטה ותצע םלוא .בי רה תא חי בשהל הסנו רי סה תא חקלו םוקמה לא
תא תחקל ורהמ םי דוהי הו ,הי רסי ק י בשוי םי נוי ה ןודז י נפמ םקי ר הבש
סי ר םישש קחרמב םהי תוזחא תחא אי ה —אתברנ לא תאצלו הרותה י רפס
םורולפ לא ואב (סכומה)ןנחוי םג םתאו םי דוהי ה י בוטמ רשעי םי נש .הי רסי קמ
והורי כזה םגו ונממ הרזע ושקבו ושענ רשא םי שעמה לע וננואתהו י טסבסל
תא םש סורולפ תאז עומשכו .ףסכה י רככ תנומש רבד תא דובכ ןושלב
.הי רסי קמ הרותה י רפס תא ואי צוה י כ םהי לע וללוגתהב ,רסאמב םי שנאה
םלוא ,דאמ םי לשורי ב רשא םעה לכ שפנ הרמ הזה רבדה עמשלו .ו
.המחלמה שא תא חי פהל רכמתה םורולפ ךא .םעפה םסעכ תא ושבכ דוע
םה י כ ונעטב ,רככ רשע־העבש םשמ אי צוהו שדקמה־תי ב לא חלש אוה
םי נומה ורהמ םי רבע לכמו םעה ברקב הכובמ המק די מ .רסי קל םי שורד
וי לא וננחתהו רסי קה םשב וארק םי משה בל דע תוקעצבו שדקמה־תי ב לא
לע םי פודגו תופרח וכפש דרמה־י צפחמ םי דחאו ,סורולפ תעשרמ םלי צהל
.ןוי באו י נע אוה י כ ,ונעמל תוטורפ'ושקבו (הקדצ לש; לס ואי בהו םורולפ
רבעתהל ףי סוה דועו ועצב ךרדמ םורולפ הטנ אל הלאה םי רבדה עמשל לבא
רשא המחלמה שא תא תובכלו הי רסי ק לא תכלל תחתו .םי סמח־ףסכ שקבלו
רבדה לע ורכש תא לבק אלה י כ — המוהמה תובס לכ תא רעבלו םשמ האצי
בר ללש אצמל ,םי לגרו םי בכור אבצב םי לשורי לע תולעל רהמ— הזה
.רי עה י בשוי לכ י נפ־לע ותמי או ודחפ תא תתלו םי אמורה קשנב ומצעל
־י שנא תארקל אצי ו דעומ דועב םורולפ םעכ תא רפהל רמא םעהו .ז
חלש אוה םלוא .בר דובכב סורולפ י נפ תא לבקל הצר םגו הכרבב אבצה
,םי לשורי י בשוי תא הוצו םי בכור םי שמה םע האמה־רש ןוטי פק תא וי נפל
,םי שנאה תא םתבהא שחכב בבוסל םהי נפ תא וזעי אלו םהי תב לא ובושי י כ
אלה — םה שפנ י לעב םא ןה .זובו ןולקב םתוא ופרח רבכ אל הז רשא
םג םא־י כ ,דבלב םהי פ י רמאב אל חי כוהלו וי נפב םג ול זובל םהל תואי
םגו ,הלאה םי רבדל להבנ ןומהה .שפחה תא םי בהוא םה י כ ,םהי פכ לעפב
תא ךרבל וקי פסה םרט וצופנ םי דוהי הו ,וכות לא וצפק ןוטי פק י בכור
םהי תבל ובש םה .םחור ןמא תא אבצה־י שנאל תוארהלו םולשל םורולפ
.בל־ ן ו ר ב ש ב ו דחפב םהי לע רבע הלי להו
י נפל המי ב םי קה רקבבו ,ךלמה ןומראב אוהה הלי לב ןל סורולפו .ח
י אושנו םעה י שארו םי לודנה םי נהכה .טפשמ אסכל הי לע בשי ו ןומראה
םהי לע .דוצ סורולפו המי בה י נפל ובצבו וי לא ואב רי עב רשא םי נפה
ואי בי אל םא ,םהמ ותמקנ תא חקי י כ ,םהל רמאו וי פרוח תא ודי ב רי גסהל
ושקבו ,םולש ׳ףדור אוה םעה י כ ,והועי דוה םעה י בוט .םיבלחה תא וי לא
ה ל ק א , ו ט ק ר פ ,ב ר פ ס
םא ,רבדה אלפי אל י כ ,םנושל ורמש אל רשא םי שנאה ןועל חולסל ונממ
,הנובתמ םי רעבנ םי רי עצו םי דחא שפנ־י זע םי שנא הזכ בר ןומהב אצמנ
אוהו ותמשא לע שי א לכ םחנ רבכ י כ ,םי אטחה תא לי דבהל םדי ־לאל ןי או
m קזחל םי מתבו תמאב שרוד (סורולפ) אוה םאו ,השע רשא רבדב שחכמ
םי ברל בל םי של וי לע ,םי אמורה ןעמל רי עה תא לי צהלו םעה ברקב םולשה
יםעה לכ תא זי גרהל אלו םי טעמה ןוע תא םללגב רי בעהלו םשאמ םי י קנה
.םי דחא םי זבנ תמשאב םולש ףדורה לודגה
־אבצה־ישנא לא לוקב ארקו דאמ םורולפ ףא הרח הלאה םי רבדל . ס
וחמש םעצב תבהאב .םש םי אצמנה לכ תא תי מהלו ןוי לעה קושה תא זבל
וצרפ םגו וי לא וחלשנ רשא םוקמה תא וזזבו בי צנה תדקפל אבצה־י שנא
חורבל םי שנאה וזפחנ רי עה תובוחרב .םהי בשוי תא וטחשו םי תבה לכב
םי אמורה ושע אל רשא חצרו דש הי ה אלו ,המח תוי רזכאב וחצרנ םי שפתנהו
לא םתוא ואי בהו םולשי י בהוא םי חרזא ושפת אבצה־י שנא .אוהה םוי ב
רפסמו .םי בלצ לע םעי קוהלו םי טושב םרשב תא שודל .דוצ אוהו סורולפ
ששו םי פלא תשלש הי ה ,ףטהו םי שנהו םי שנאה ,אוהה םוי ב םי גרהנה לכ
•אל רשא ,םי אמורה תוי רזכא דוע הלי דגה תונערפה תאס תאו .( א תואמ
שי א דוע ללוע אל רשא ,רבד תושעל םורולפ זעונ י כ ,הומכ דוע התארנ
םעי קוהלו םי בכורה דמעממ םי שנא המי בה י נפל תוקלהל .דוצ אוה :וי נפל
-.םיאמורה ברקב דובכ תרשמ ואשנ הלאה םי דוהי ה םי שנאה י כ ףא ,םי בלצ לע
ר ש ע   ה ש מ ח ק ר פ
ם ל ו א ,ה ע ק ש ד ר מ ה ש א . ם נ ח ל ם י ד ו ה י ה ל ע ס ו ר ו ל פ ל א ה נ נ ח ת ה י ק י ב ר ב
.ש ד ח מ ה ת ו א ח י פ ה ם ו ר ו ל פ
ךרבל המש עסנ י כ ,הי רדנסכלאב ספי רגא ךלמה אצמנ אי הה תעבו .א
תוי הל ודי תא אלמו םי רצמ לא ןורי נ ותוא חלש רשא ,(בסודדנסכלא תא
ללח הבלו םי לשורי ב זא התי ה ספי רגא תוחא י קי נרב םלוא .בי צנל םש
רשא םי בכורה י רש תא החלש םעפב םעפ .אבצה תעשר הארמל הברקב
םלוא .םי חצרמה י די תא ףסאי י כ ,סורולפ תא שקבל השאר י רמוש תאו הל
רשא ,השאה תלעמל אלו לודגה םי חצרנה רפסמל ובל םש אל סורולפ
-אלו ,וי ני ע תא שטל ועצב לא קר י כ ,םהי לע םי מחר שקבל וי לא החלש
.ם י ש ל ש ו ת ו א מ ש ש :ה ז י נ ת ו א צ ו ה ב ו ,ת ו נ ש י ה ת ו א צ ו ה ה ל כ ב ה ב כ ( ״
..( א , ב י י ק ר פ ;ו ,א ״ י ק ר פ ,ל י ע ל ) ה ד ו ה י ב ב י צ נ ם ז1ק מ ה י ה ש , ס ו ר ד נ ס כ ל א ס ו י ר ב ט ( נ
ם   ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת ולק
םהי ני עב הי ה לקנו הכלמה לע םג הכתנ אבצה־י שנא ןודז תמחו .הלוקל עמש
שפנ וכה התוא םג י כ ,הי ני על םתוא טוחשלו םי שפתנה םי דוהי ב ללעתהל
םע דחי הלי לה לכ הבשי םשו ךלמה רצח לא חורבל המדק אלול ,טעמכ
םי לשורי לא האב אי ה .תי בב אבצה־י שנא וצרפי ןפ הדחפב ,השאר י רמוש
הלחממ םולשב ואצי רשא ,םי שנאל אוה קזו י כ ,םי הלאל הרדנ תא םלשל
תא ואי בי םרטב םוי םי שלש י כ ,רדנב םהי לע לבקל ,תרחא הרצמ וא הער
הרדנ תא י קי נרב םלשבו .(א םרעש תא וחלגי !אלה ןי י ה ןמ ורזני םנברק
אל םורולפ ךא ,1המע לעו סורולפ לא הננחתהו המי בה י נפל הפחי הדמע
.דגנמ הל םי אולת וי ה הי י ח םגו ,הי נפמ שוב
תרחממו (דלא) סוי סי מטרא שדחל רשע־הששב ושענ הלאה םי רבדה .ב
הלודג הקעזב םי גורהה לע לבאתהו ןוי לעה קושה לא םעה לכ רהמ םוי ה
תא וארי םעה י שארו .םורולפ דגנכ ןומהה י פמ וקרזנ תובר תוללקו הרמו
ולפנתהו םהי דגב תא וערקו םי לודגה םי נהכה םע דחי ואצי ו דאמ הזה רבדה
דע סורולפ תמח תא הלעי לבל ,וסעכ תא שובכל וב ורי צפהו םעה י לגרל
התפנ ןומהה .והתאצמ רשא הערה לכ לע תושדח תורצ ףי סוי אלו תי חשהל
םי לי פמה םי שנאה י נפ תא אשנ י כ ,הלאה םי רבדה י רחא אלמל הרהמב
.עשר תושעל סורולפ ףי סוי אל י כ ,חטב םגו םהי נונחת וי נפל
ול שקבו ,דרמה שא התבכ י כ ותוארב ,ובל לא בצעתה םורולפו .ג
םעה י בושחלו םי לודגה םי גהכל ארקל חלש אוה .שדחמ התוא חי פהל הצע
ואצי םא ,דרמ י שעמ םעה ףי סוי אל י כ ,תפומ ונתי הזב קר י כ ,םהל רמאו
םי דודג י נש דוע י כ ,הי רסי קמ םי אבה אבצה־י שנא י נפ תא דובכב לבקל
י רחא אלמלן םעה תא םי קי עזמ םי לשורי י בוט דועב .םשמ ולע (תוטרוהוק)
לבל ,םי דודגה י נשב רשא תואמה־י רש לא הדקפ סורולפ חלש [ביצנה י רבד
םא ,ברחב םהי לע ולפנתי ו םכרבל םתארקל םי אצוי ה םי דוהי ל םולש ורבדי
ושקבו תי בה־רהב םעה תא ופסא םי לודגה םי נהכהו .םהי פב ותוא ופרחי
םרט הכרבב םי דודגה י נפ תא םדקלו םולשל םי אמורה תארקל תאצל ותוא
י רחאו םלוקב עומשל ונאמ דרמה י רחוש םלוא .הארונ הער םהי לע אובת
.הלאה בלה־י רמ לע םעה ביר חפסנ םי לשורי ב חצרה
י לכ תא םהי נפל ואשנו ׳ה תי ב י תרשמו םי נהכה לכ ואצי זא .ד
םי נגנמהו ,שדקב םי תרשמ וי ה םהב רשא ,הנהכה י דגב תאו שדקמ״ד
י לגרל ולפגתה םלכו רי שה י לכ תא םתא וחקל שדקמב רשא םי ררושמהו
־ןוחתפ תת י לבלו םהי די ב רשא שדקה י לכ לע רומשל וי נפ תא ולחו םעה
םי נהכה הארמ הי ה ארונ המ .םי הלאה־תי ב תורצוא תא זבל םי אמורל הפ׳
.י נ ו י ה ר ו ק מ ה ל ש ם י ר כ נ ה ם י ק י ת ע מ ה י ד י   ל ע ה א ר נ כ ש ב ת ש נ ר ב ד ה (
א
ו ל ק ו—ה ,ו ט ק ר פ ,ב ר פ ס
רוגס תא םפשחבו םהי דגב תא םערקבו םשאר לע רפע םמי שב םי לודגה
וננחתה םגו ,םהמ דחא לכ םש םבקנב םי עודי ה םי שנאה לא וארק םה ;םבל
רי ע תא ורי גסי אלו םהי ני עב לק הזה ןטקה רבדה הי הי לבל ,םעה לכ לא
,םי אמורה אבצה־י שנאל הי הי עצב המ״ :הנבי רחהל םי צורה י די ב םשדק
םא ,סכתאצמ רשא הערהמ םכל חנוי המבו ? דובכ םי דוהי ה םהל ונתי רשאכ
י נפ תא דובכב ומדקת םא םלוא ?הזה םוי כ םהי נפ תא לבקל ואצת אל
שי דקהל הנאת ול שקבמה ,סורולפ י פ תא תאזב ומתסת אלה ,טפשמכ םי אבה
.תובואכמ עובשל ופי סות אלו ללשל םכרי ע םכל הי הת הככו ,המחלמ םכי לע
בי ר י רחרחמ לוקב הזכ לודג םע עמשי רשאכ ,הי הי ארונ לסכ השעמ ןה
.״םי ברה י רבדל תודוהל םתוא ץלאל תחת ,רפסמ־י תמ
וטי קשה םגו םעה בל לע םי לודגה םי נהכמ ורבד הלאה םי רבדכ .ה
החונמב םעה שארב ואצי ןכ־י רחאו ,םי שובכו המי א י רבדב םי נגרנה חור תא
.םולשל םתוא וכרב םהי לא וברק רשאכו ,אבצה־י שנא תא םדקל רדסבו
רבדהו .הקעצ לוק ומי רה םורולפ־י בי רמו םתכרבל ונע אל םי אמורה םלוא
וכהו ןומהה תא אבצהי י שנא ופי קה די מ :םי אמורל ןותנה תואה הי ה הזה
ולפנ םי בר .םהי סוס תוסרפב םוסמרו םי חרובה י רחא ופדר םגו תולקמב ותוא
י לגרל סמרמל וי ה הלאמ םי מוצעו םי ברו םי אמורה תוכממ אוהה םוי ב
תא רובעל דחא לכ הצר רשאכ ,רי עה י רעשב קחדה הי ה ארונ י כ .םהי חא
תומ םג הי ה ארונו .םי חרובה לכ תא רצע הזה רבדהו ,טלמהלו ורבח
אל דשא דע ,םהי רחא םי צאה י לגרב וסמרנו וקנחנ י כ ,םתסונמב םי לשוכה
הז י כ וי בורק וב ועדי רשא דחא ללח ףא ראשנ אלו םהי נפ דוע ודכנ
רי עמ י רעשב דחי םי טי לפה םע וצרפ אבצה־י שנאו .וי תובא םע ורבקל ,אוה
שרגמה ךרד ןומהה תא וצחלו םדי ב ולפנ רשא םי שנאה תא ףרה י לבמ וכהו
תי בה־רה תא שובכלו ךרד םהל עוקבל ושקבו רי עה לא (אאתי זי ב ארקנה
אי צוה ןכי לעו ,םדכלל הואתה סורולפ י כ .דחי (הי נוטנא תדוצמ) הרי בה םע
הערה ותמזמ םלוא .הרי בה לא עי קבהל הסנו ךלמה רצחמ ואבצי י שנא תא
.רוחא םני מי תא בי שהו ואבצ־י שנא תמעל ברקל םעה בצי תה י כ ,המק אל
,םי אמורה י שאר לע םי נבא םשמ ורי טמהו םי תבה תוגג לע ודמע םי בר
סלפל םדי הרצק םגו הלעממ עלקה י נבא רטממ .דלא שפנ הפי ע רשאכו
רומא וגוסנ ,םי לשורי תובוהר תא ורגס רשא ,םי שנאמ תונוממ ןי ב ךרד
.ךלממ רצחב רשא םנחמ םוקמ לא ובשו
שובכי ו חרי במ ךרד םעפמ דוע סודולפ מלעי ןפ ,וארי םי ממוקתממו .ו
-רמ תא םי רבחממ םי מלואמ תא םורמלו תולעל ורתמ ןכי לעו ,תי בהי דמ תא
. א ת 9צ ב ,א ת י צ י ב ת י ד ו מ ל ת ה ת ו ר פ ס ב (״ י
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת חלק
י כ .ועצב תבהאו סורולפ תואת הררקתה הזה רבדבו .הרי בה לא תי בה
עי קבהל ושפנ הקקותשה ןכ־לעו ,שדקמה־תי ב רצוא תא זבל .דתיה ותמזמ לכ
םי לודגה םי נהכל ארקל חלש םי מלואה וסרהנ רשא י רחאו .הדוצמה לא
הב רי אשי ו רי עה י נפ תא אצי י כ ,םהל רמאו (.דירדהנםה) םעה־תצעומלו
םדי ־לאל רשא לככ ושעי י כ ,וחי טבה םה .םהי ני עב בוטכ אבצ־י שנא רפסמ
>הטרוהוק) דודג םהל רי אשי םא ,דרמה תצע תא רפהלו החונמה תא םי קהל
םעה לכ שפנ וי לע הרמ י כ ,םי דוהי ב םחלנ רשא דודגה תא אל קר ,דחא
1וא אלמל דחא דודג םהל לי דבה םורולפו .ול ללו ע רשא תורצה לע
.הי רסי ק לא ולי ח תי ראש םע בשו םהי תולאשמ
ר ש ע   ה ש ש ק ר פ
.ה ד ו ה י ב ו ר ק ש ם י ש ע מ ה ת א ר ו ק ח ל ף ל א ה   ר ש ס ו נ ט י ל ו פ א נ ת א ח ל ש ס ו י ט פ ג
.ד ר מ ה ת ב ש ח מ ת א ר פ ה ל ם י ד ו ה י ה י נ פ ל ם ו א נ א ש נ ס פ י ר ג א
חלשו םי לשורי י רעשב המחלמ אי בהל תרחא ךרד ול שקב םורולפ .א
י כ ,םהי לע ללוגתהו םי דוהי ה דרמ רבד־לע םי בזכ אלמ בתכמ סוי טסצ לא
.םהל אוה השע רשא ,הערה האצי םהמ י כ ,רפס םגו ,המחלמ ותא ורגתה
— םוי טסצ לא בותכל ורהמ י כ ,םהי די תא וקבח אל םי לשורי י שאר םג םלוא
.םי לשורי ב סורולפ השע רשא תובעותה לכ לע — םתא דחי י קי נרבו
י רש תא ץעונ םי דוהי ה י רבד תאו סורולפ י רבד תא סוי טסצ ארק רשאכו
השעי ןעמל ,םי לשורי לע ואבצ םע םוי טסצ הלעי י כ ,וטי לחה םהו ,וי תואבצ
תא קזחי וא ,דרמ םש ץרפ י כ ,רבדה ןמאי רשאכ ,םי ממוקתמב םי טפש
חולשל רחב םוי טםצ ךא .ותי רבב םי נמאנ וראשנ םא ,םי דוהי ה םע םולשה
חור תא ןכתי ו םי לשורי ב וי ה רשא םי שעמה תא רוקחי ןעמל ,וי רבחמ דחא
הדוהי ץרא לא חלש ןכ־לע ,תמא־רבד ותוא עי דוי ו םש םי בשוי ה םי דוהי ה
םפי רגא תא הזה רי צה שגפ הנבי תברקב .ףלאהי י רשמ דחא ,םונטי לופאנ תא
.רבדה תבס לעו ותחלשמ דבד־לע ול רפסו הי רדנסכלאמ ובושב ךלמה
ךלמה תארקל ואצי הצעומהו םי דוהי ה י שארו םי לודגה םי נהכהו .ב
םתוא ואצמ רשא תונוסאה לע וי נזאב וננואתה דובכ ול םתת י רחאו ,וכרבל
,הלאה םי רבדל זגרנ ספי רגא םנמא .סורולפלש תוי רזכאה השעמ תא ול ורפסו
ושקבב ,ובבלב םהי לע למח רשא ,םי דוהי ה לע ופא תא דקפ תולובחתב םלוא
י כ ,םבלב ורמאי ןפ ,המקנ תבשחמ לכ םהמ קי חרהלו םחור תא לי פשהל
י פדור וי ה םלכו ,םעה י רי חב וי ה הלאה םי שנאה .םדי ב ןוע אל לע ולבס
הבוטה ךלמה תבשחמ תא וני בה ןכ־לעו ,םשוכר לע םני ע הסח י כ ,םולש
טלק ד —ג , ז ט ק ר פ ,ב ר פ ס
םפי רגא י נפ תא לבקל רי עה ןמ סי ר םי ששכ אצי םי לשורי םע םג .םהי לע
,םי רורמת י כב לוקב םי גורהה י שנ ורבע םי כלוהה י נפלו ,םוגטי לופאנו
רזעל ול תוי הל ספי רגא לא ןנחתהו דפסמ םעה לכ רשק ןתללי עמשלו
,סורולפ םהל השע רשא הערה לכ לע סונטי לופאנ לא קעצ םגו ,ותרצב
.םי סורהה םי תבה תאו ברחה קושה תא םעה םהל הארה הרי עה םעי גהבו
דחא םע רובעל סונטי לופאנ תא ספי רגא תרזעב סי דוהי ה ותפ תאז י רחאו
י גפל טי ענכנ םי דוהי ה י כ ,וי ני עב הארי ןעמל ,הלשה דע רי עה לכב וי דבעמ
רשא תולודגה וי תובעות לע םי אנוש םה ודבלב סורולפ תא קרו ,םי אמורה
תמאב י כ ,תעדל חכונו רי עה לכב בבס סונטי לופאנ .ןודז תרבעב םהל השע
לי הקה םשו תי בה־דה לא הלע ןכ־י רחאו ,םולשה תא םי בהוא םי דוהי ה
וי לע רי תעה םגו ,םי אמורל וחור ןומא לע ותוא ללהל הברהו םעה תא
תרזעב םי הלאל ללפתה תאז י רחאו ,םולשה תא רומשל והדי עהו םי רבד
.סוי טסצ לא בשו ( א םי רכנה
םתוא שקבו םי לודגה םי נהכה לאו ךלמה לא הנפ םי דוהי ה ןומהו . ג
םא אלה י כ ,םורולפ י ללעמ לע ןנואתהל ,ןורי נ רסי קה לא םי רי צ חולשל
הי ה תמאב י כ ,םהב דושחל ונתי ,הזכ ארונ חצר השעמל םי דוהי ה ושי רחי
רבדה הארי ,םהב תורגתהל לחה י מ חי כוהל ורהמי אל םאו ,םברקב דרמ
לא םעה בושי אל י כ ,הי ה י ולג .הרעתמ ברחה תא םה ואי צוה ולאכ
,ובל לא םש םפי רגא .םי רי צה תא חולשמ שי א םתוא ענמי םא ,החונמה
לע הנטש בותכל םי שנאה י די תא אלמי םא ,בשחי בי ואו רצ שי אל י כ
,המחלמה־תואתמ וי ני ע תא םי לעי םא ,הי הי בוט אל י כ ,ןי בה םגו ,סודולפ
( ב תי זגה־תכשל לא ףסאהל םעל ארק ןכ־לע .םי דוהי ה ברקב התשפ רשא
לעממ י ונבה ,םי אנומשחה ןומרא י נפל ותוחא די ־לע םי אור םוקמב דמעו
תכשל לא שדקמה תא רבח רשגו — ,הנוי לעה רי עה רבעל תי זגה־תכשלל
:!םעה י נפל] ספי רגא רבד רשא םי רבדה הלאו — .תי זגה
אלו םי אמורב םחלהל םכשפנ תא םי אשונ םכלכ י כ ,י תי אר ולא .ד
י תאב אל ,םולשב םי רחובה ,םי מכחמו םי רשי םי שנא םכב שי י כ ,י תרכה
אוה רתומל י כ .תאזה הצעה תא םכל תתל י בל תא י תברע אלו םכי לא
,הרעבנ הצעב דחי סלכ ודסונ רשא ,םי שנא י נזאב הרשי ה ךרדה לע רבדל
ורי כה אל רשא ,םי רוענ־י נב םה י כ ,םכי ני ב םי נגרנה תא האור י נא הנהו
הרעבנ הוקת םבל החקל רשא םי שנא וא ,המחלמה תואלת לכ תא דוע
םי שלחה קשעב רכש אצמל םי רמואה ,םי דחא עצב י בהוא םגו ,תורחל
.ו 5 ר ת מ ה ש ד ק מ ה ם ו ק מ ב :ת י נ ו י ב ( «
• 6 £ ? ,U3Tס וט ס וס ק ת י נ ו י ב ( נ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
מק
םכרדמ ובושי ו הני ב הלאה םי שנאה ונקי ןעמלו .ץראה י רדס טטומתהב
טפשמל י תבשח הנה ,הרעבנה הלאה טי טעמה תצעב םי בוטה ופסי אלו הערה
םי די לאו .י בבל םע רשאכ םכל בוטל םכי נזאב רבדלו םכלכ תא ףוסאל
ונממ רצבי דשא ,שי אה ןה .וי נואל י רבד וברעי אל םא ,ןואש לוק םכמ שי א
.י תצע י רחא םג ותעדב קי זחהל לכוי ,ובבלב רשא דרמה תקושת תא שובכל
וטקשי אל םא ,סבי שקהל םי צורה ברקב סג י רבדל רכש הי הי אל תאז־תמעל
תא (ארתי ־תפשב םי נתמ םכמ םי בר י כ ,עדוי י נא הנה .בי בסמ םי דמועה לכ
אובא םרט דועו .שפחל הלהת־י רי ש םי עי משמו םי טי לשה םי בי צנה תעשר
גרא תא קתנל הצור י נא ,םחלהל םי רמוא םתא י מבו םתא י מ ,רוקחל
םכל המל ,םי צור םתא העשרה י נפמ םכשפנ לע ןגהל קר םא .םכי תונעט
תאשל םכחכ רצק י כ ,םי בשוח םתא םאו ?םכי תפש לע שפיחה תא םמורל
םא םג י כ ,םי בי צנה לע םכי תונולת לכ ןה רתומל אלה ,םי דבעה י י ח תא
י נשב אנ־וננובתה .די מת הפרחל תודבעה םכל ראשת ,קדצ־י שנא הלא וי הי
לע רבדא הנושארל .המחלמה שרש הפר המ וארו ודחי הלאה םי רבדה
תא ררועל אלו תושרה תא דבכל םכי לע לטמ ןה .טי בי צנה דגנ טכי תונעט
קר הנה ,טי שק םי פודגב םהי לע םי אב םתא םי לק תונוע לע םא !הזגר
םכל םתושע תחתו ,םתפרח רשא םי שנאה תעשר תא םי לגמ םתא םכתערל
!שמשה י ני על האוש םכי לע םי אי במ םה התעמ ,השמבו םי רתסמב םי נפל הער
החונמב םנובלע תא םי אשונה םי בולעהו ,הכמה חכ תא הפרמ לבסה קר י כ
םה םי אמורה י די קפ תמאב םא םלוא !דוחא םהי בלוע עורז תא םי בי שמ
םי אמורה לכ םכל ואטח המב הנה ,םכלבם הכ רצק רשא דע םי שק םי שגוג
אב םתוצמב אל ןה ?המחלמ תורגתהל םי רמוא םתא םהב רשא ,רסי קהו
םי שעמה תא ברעמה י בשוי וארי אל קוחרמ י כ ,םכל קי צהל לבנ םכי לא
ןהו .הפ םי רומאה םי רבדה תא םשמ עומשל םהל לקנ אל ףאו ,חרזמב רשא
ואצת ןטק רבד לעו םי ברה לע דחאה ןוע תא ודקפת םא ,תושע ולי כסת
.וי לע םתמש רשא תאטחה רבד תא םג עדי אל רשא ,הזכ בר םעב םחלהל
ונברקב ראשי אל הזה בי צנה ןה .וני תונולתל רכש בורק ןמזב הי הי י לואו
םאו .ונממ םי בוט טי שנא ואובי ומוקמב י כ ,בושחל ונל תואלו םי מי ה לכ
ךי ראהל אל םגו הנממ תובשל םכל לקי אל ,המחלמה תא םעפה וררועת
— .תורחה תבהאב תוגשל ןמזה רבע םג םנמאו .םי עגפו תונוסא י לב התוא
אוה רמו ער י כ ,וני די מ חקלת לבל הי לע םחלהל וני לע לטמ הי ה םי נפל
,שי אה םלוא .אובי םרט וב םחלהל רבדה רשי ו האנ ןכ־לעו ,םי דבעה לרוג
ם י ב י צ נ ה ת ו ע ש ר ל ם י ר ו מ ז מ ( ם י א ר ו ק ) ,ם י ר מ ז מ .. א ט ב מ ב ה פ ש מ ת ש מ ר ב ת מ ה (*
. - ת ו ר ח ל ו
אמק
ד , ז ס ק ר פ ,ב ר פ ס
אלה ,:וי ראוצ לעמ ולע תא רי סה ןעמל] םמוקתה ןכ־י רחאו םעפ ענכנ רשא
,ץראה לע סוי פמופ הלע רשא םי מי ב ,זא .שפח בהוא אלו והנה ץרפתמ דבע
.הי רעשב אובל םי אמורל תת י לבל םהי תוחכ לכ תא רוגחל םי דוהי ה לע לטה
הברה םי בוטו םי לודג וי ה רשא ,םהב םי לשומה םי כלמהו וני תובא תובא םלוא
-קלח י נפב דומעל חכ ורצע אל ,םשפנ ץמאבו םרשב חכבו םרשעב ונממ
ןטק רשאו לבסה תא םכי תובאמ םתשרי רשא ,םתאו .םי אמורה לי חמ רעצמ
ובשחתה — ,הנושארל לובסל םמכש תא וטהש ,םכי תובא ןסחמ םכחכ לדו
,םי נותאה םג ןה ?םי אמורה תלשממ ףקת לכ י נפב דומעל םי מתבו תמאב
םהי לע תאצבו ,םי נוי ה תורח ןעמל שאב םהי רע תא םי נפל וחלש רשא
לגרב רבעו השבי ה ךרדב תוי נאב עסנ רשא ,רי הי ה (ססקרסק) שורושחא
לי כהמ ורצ ( א ברעה י בחרמו ותאשל חכ ורצע אל םי ה י מו ,םי מי תוחרא
סי מלס די ־לע הלודגה הי סא ןרק תא (םי נותאה) ורבש ,םוצעה ולי ח תא
—וירחא ופדר םהו תחא .דינא םע םהי נפמ ךלמה חרב רשא דע ,ןטקה י אה
ןץ־תוצרא לכב םי נפל הלשמ רשא רי עהו ,םי אמורל התע םי דבוע םה םג
רשא ,םי נומי דקלה םנו .הי לטי א ץראמ תואבה תודקפה תא תרמוש (םלה)
םואלי סגא םכלמ םע וצרפו הלטלפ די ־לעו יליינמרת די ־לע תורובג ושע
םי אורה ,םי נודקמהו .הלאה םי נודאה לע תחת הבהאב וענכנ ,הי סא ץרא בלב
םי מי ה תונורכז םהי ני עמ ושמ אל דועו ,סופי לי פ תנומת תא הזחמב םוי ה דע
םג — םלוע תלשממ םהל דםי ל דחי סורדנסכלא םע וטשפרשאכ ,םי נושארה
םהי לא רשא ,םי נודאה תא םי דבועו לרוגה תופי לח תא םמוד םי אשונ םה
לכ לע רורדה תבהא אלמ םבל רשא ,רפסמ־ןי אל םי מע דועו .םלזמ רבע
םכל הפרחל י כ ,ובשחת דבל םתא קרו ,םי אמורה י נפל וספרתה — וי תודג
,קשנהו אבצה המו ?םהי תחת םלועה לכ ענכנ רשא ,םי נודאה תא דובעל
םי ה תא וב ושבכת רשא ,רי דאה י צה י או ?המחלמב םהי לע וחטבת רשא
לע י כ ,ובשחתה ?םכי כרצ תא וקפסי רשא ,תורצואה הי או ?םי אמורה י די מ
לדג תא וארת םרטה ?המחלמל םי אצוי םתא םי ברעה לע וא םי רצמה
לשכ אל םאהו ? םכחכ רציק תדמ תא ועדת אל םנמאהו ? םי אמורה תלשממ
םי אמורה תלשממ םלואו — ,םי נכשה םי מעה םע ונתמחלמב םעפב םעפ ונחכ
תולודג םהל שקבל םי פי סומ םה דועו ?םלועה י בחרמ לכב הטומנ אל
( ב סורטםי א רהנו חרזמב תרפ רהנ ,םתלשממ תולובג םהי ני עב ונטק י כ .הלאמ
רשא ( ג הדי לגו ,רבדמה הצק דע התוא ורת רשא ,םורדב בול ץראו ,ןופצב
. ה פ ו ר י א 0
. ( י ו נ ו ד ) ס ו י ב ו נ ד (=
.( ס ד ג ם י א מ ו ר ה י פ ב ,ס ק י ד ק _ ו ש ב ע ) ד ר פ ס ב ר ש א ע ך ק
י
א י ה (
נ
ם ל ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
כ מ ק
ואי בהו םוני קוא םי ל רבעמ שדח םלוע םהל ושקב רשא דע — ברעמב
םוי ה דע םמש תא שי א עדי אל רשא ,םי נטי רבה תולובג לא המחלמ ברח
םי נמרגהמ חיכ־ירובגו םי לגהמ םתא םי רי שע םנמאה ? והושע ולכות) המו .הזה
וחטבת המ לעו ?ץראה י י וג לכמ םי מוצעו םי ברו םי נוי המ םי מכחו
!אושנמ תודבעה לע השק :םכמ שי א רמאי ןה ? םי אמורה םע םכתמחלמב
ואצמנ רשא םי מעה לכב םי בי דנה ,םי נוי ל רבדה השק םכמ רתוי ןה םלוא
ששל םי ערוכ םה תאז־לכבו — םי די תבחר ץראב םי בשוי הו שמשה תחת
שקבל םכחכמ םחכ הפי רשא ,םי נודקמה םי שוע הככו .( א םי טבש תודגא
י דעלבמ םג אלה ( ב ? הי סעב רשא םי רעה תואמ שמח רבד המו .רורד־י י ח
רבדא המו , ( ג םי טפושה י טבשלו דחא ןודאל םי וחתשמ םה םברקב רמשמ־לי ח
םי מעהו םי נךופקובה לע ,םי רוטה תוחפשמ לעו םי בלוקהו סי כוי נהה לע
עומשל וני כסה אל םי נפל ןה ? ( ד םי טלמ םי לו סוטנופ םיל בי בסמ םי בשוי ה
,אבצ־י שנא םי פלא תשלשל םי דבוע םה התעו ,םהי חאמ לשומ לוקב ףא
םי נפל רשא ,ףעוזה םי ב םולשה תא ןי כהל תוקי פסמ המחלמ־תוי נא םי עבראו
י בשוי תורחה רבד־לע ונל רפסל ולכוי המו .וב רובעל םדא לוכי אל
םמ םי מלשמ םלכ ךא ; ( ה םי קי לי קהו םי קולהו ה;לי פמפ םע ,אי קדופקו הי נותב
הבחר רשא ץראב םי בשוי ה ,םי כךתה הנה ? המ דועו .המחלמ־ברח י דעלבמ
םכצראמ הקזחו השק ץראהו ,םי מי העבש ךרד הכראו םי מי השמח ךרד
םי ענכנ םה םגו ,ץראה לע םי אבה םי בי ואה דעב רצוע לודגה חדקהו ,הברה
ןי ב םדי ־לע םי בשוי ה ,םי ךי לי אהו .םי אמורה רמשמ אבצמ שי א םי פלא י נפל
םי אמור תונוי גל י נש תחת םי ענכנ םני א םאה — ( י הי טמלד לובגו םורטסי א רהנ
ורענתה תובר םי מעפ רשא ,םי טמלדהו ? םי קדה חור תא רוצבל םדי ב םי רזועו
,םמוקתהל הרובגו חכ שדחמ ורגח הפגמו הפגמ לכ י רחאו םתורה לע םחלהל
םא לבא ?םצראב אצמנ דחא ןוי גל קר י כ ףא ,םהי תחת התע וטקשי םרטה
- םצרא י בגשמב םסחמ תא םמי שב ,םהי נודאב דודמל םי נוש םי מע וררועתי
ת ל ע מ מ ,ה י נ ש ה ג ר ד מ מ ם י ב י צ נ ) ה ן כ א ב ו ן ו ד ק מ ב ם י ב י צ נ ה ל ש ה ל ש מ מ ה ן מ ס ( ״
. ם י ט ב ש ח ו ד נ א ש ש ה י ה ( ם י ר ו ט ר פ ה
. ס ו מ ג ר פ ,ה נ ט ק ה ה י ס א ב ר ע מ (.-
ת ל ע מ מ , ה נ ו ש א ר ה נ ר ד מ מ ה י ה ה נ ט ק ה ה י ס א ב י צ נ .( ם י ר ל ו ס נ ו ק ה ) ם י ל ו ס נ ו ק ה (
נ
. ( ם י ל ו ס נ ו ק ה ) ם י ש א ר ה ם י ט פ ו ש ה
. ם י ר כ ז נ ה ם י מ ע ה ו ב ש י ם ש . י ב ו ז א ה ם י ה — ס י ס ו י מ .ר ו ח ש ה ם י ה — ס ו ט נ ו פ ( י
.( ה נ ט ק ה ה י ס א ) ה י ס ע ח ר ז מ ב ו ב ש י ם ל כ (  
.י נ ק ל ב ה י א ה   י צ ח ן ו פ צ ב ו ב ש י ה ל א ה ם י מ ע ה ל כ ( י
נמק
ד ,ז ט ק ר פ ,ב ר פ ס
עבטה םהי לע םי קה רשא , ( א םי לגה ןמ רתוי הזה רבדה תואי י מל הנזז
,םוגי ד רהנה ןופצמו םי פלאה י רה םהי לע םי רגוס חרזממ י כ .ןסח־י רצבמ
תודוצמ םי לגל ואצמנ י כ ףאו ,ברעממ סוני קוא־םי ו םי י נרי פה םי רהה םורדמ
ףאו ,םי טבש השמחו תואמ שלש ול רשא ,םוצעו לודג םע םהו הלאכ זועמ
תאובתכו תי במ םצראב ואצמנ — רמואה רמאי רשאכ — הכרבה תורוקמ יכי
לובסל םמכש םי טונ םה תאז־לכב ,םלועה לכ תא לכלכל ולכוי הברה םתמדא
םתבהאב אלו .םצרא דגמ לכב טולשל םהל םי נתונו סמ םי אמורל םי מלשמו
הנש םי נומש ןה — רבדה תא םי לגה םי שוע בל־ךרממ וא םולשה תא
,םלזמ תא םגו םי אמורה תמצע תא םתארי מ קר-םתו רח דעב די־קזיחב ומחלנ
םי תאמו ףלאל םי דבוע םה ןכ־לעו .םזע ברחמ םהל רוזעל אי לפה רשא
.טעמכ םהי רע רפסממ ןטק אוה הזה רפסמה י כ ףא ,םי אמור אבצי י שנא
םהל הי ה אל :םיאמורב] םתורה לע םחלהל ( ב םי רבאה תאצב םג ןה
ןי בו םצרא ןי בש לודגה קחרמה אלו םצרא תמדאמ ורפח רשא ,בהזה לי עוהל
( ג םי רבטנקהו םי נטי טולה י טבש תרובג אלו השבי ה ךרדבו טי ה ךרדב טי אמורה
מוקמה י בשוי טג רשא ,טצרא תא ףי צמה סוני קואה־םי אל ףאו ,ברקה תעב
י דומע תא המחלמ ברחב ורבע םי אמורה י כ .דאמ וי רבשמ תא םי ארי
םי י נרי פה םי רהה תא םי סכמה םי בעה ןי ב תובי תנ םהל וסלפו (י סלקךה
לי חה־י רובג לע רומשל דחא ןוי גלל ול י דו .הלאה םי מעה לכ תא ודי בעהו
? םי נמרגה תונומה לע ונזא העמש אל רשא ,שי א םכב אצמנה .הלאה םי קוחרה
י כ ,הלאה םי נסחהו םי לודגה םי שנאה תא םעפב םעפ םתי אר םכי ני עב ןה
,הלאה םי ברה םי מעה הנהו .םהי רי סא תא םי אמורה םי חלוש םוקמ לכ לא
,םתמוק תדמ לע דוע הלוע םתרובג זע רשאו םצרא לובגל ץק ןי א דשא
— ףרט־ותי חמ םי רזכאו םי ארוג םה םתמחבו תומל םי זב םה םחור חיכב י כ
י די ב ולפג רשא ,םהי טבשו םוגי ד רהנה לע םי אמורה ורצב םחור תא םג
תמוחב םאו .!םיחצנמה י נפמ! טלמנו חרב םעה רתי ו ,םי דבעל םהל וי ה ,םי אמורה
־םי ןה :םי נטי רבה זועמ י רצבמ לא וננובתה — םכסחמ ומי שת םי לשורי
לפונ וני א ,םי בשוי םה וי לע רשא ,י אהו רבע לכמ םהי לע ףי קמ סוני קוא
םתוא ומשו תוי נאב םי אמורה ואב םהי לע םגו ,בושי ה־םלוע לכמ ולדגב
תוברהל י לע דועהו .הזה לודגה י אה לע םי רמוש תונוי גל העבראו ,םי דבעל
םי מעב הדודה ,המחלמ־רובג י וג ,םי תךפה י כ ,םכבל לע תולעהלו םי רבד
. ה פ ר צ ץ ר א ב ו ב ש י ש ,ם י ט ל ק ה — ם י ל ג ה («
. ד ר פ ס ב ו ב ש י ש ( ב
. ה נ ו פ צ ב ו ד ר פ ס ב ר ע מ ב (י
. ( ק ר א ם ל א »נ י ג ) ר ת ל ד ב ג ם י ר צ מ ו ש נ ע ,( ם י נ ו ד י צ ה י פ ב ) ת ך ק ל מ ( י ר ע ש ו א ) י ד ו פ ע (. •
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דמק
לא תובורעת־י גב םי חלוש םה םג - ,ולי ח תואבצל ץק ןי או רפסמ־ןי א
דבו ע םדקה תוצרא י כלמ ערז תא שי א לכ האור הי לטי א ץראבו םי אמורה
םי וחתשמ שמשה תחת םי מעה לכ טעמכ הנהו !םולשה ןעמל םי אמורל
לא ומי שת םרטה ? םהב םחלהל חכ ורצעת םכדבל םתא םאהו - ,םי אמורל
לודגה םרובג לעבגודב ואגתה רשא ,(אתשדחתרק י שגא תי רחא תא םכבל
תרובג תחת וערכו - (םי קי ני פה) םי נודי צה עזגמ םאצומ דובכב ורמי תהו
,םי נוקלה ערזמ ואצי רשא ,י ני רי ק י בשוי םגו .(וי פי צם) ןוי פקס ןי מי
םדחפ תא ונתנ רשא ,םי טךי סהו ,רבדמה הצק דע בשוי ה טבשה ,םי די ־ומרמהו
— ( ב רפסמ־ןי אל םי דדונה י מעו םי רומהו םי נומםנהו ,םמש י עמוש לכ לע
•ץראה לכ תא םג ןה .םי אמורה תרובג דעב רוצעל חכ ורצע אל םלכ
םי מעה תא תונמל אוה לק אלו ,בושי ה םלוע תי שי לש אי ה רשא ,הלודגה
ןי בו סלקרה י דומעו י טנלטאה םי ה לובג ןי ב רשא ץראה אי ה ,הב םי בשוי ה
םי שוכה י טבש םה ,הי בשוי לע םי אמורה ושבכ ,(ףוס םי) םדאה םי ה
לכלכ י ד םתמדא תאובת קלח דבלמו .רפסמ םהל ןי א רשא ,(םי פלתאה)
םי סמ דוע םי מלשמ םה הנשב םי שדח הנומש אמור רי עה י בשוי לכ תא
תא םי בשוח םני או ,הלשממה י כרצל םתמורת תא הצפח שפנב םי נתונו םי נוש
.םברקב הנוח דחא ןוי גל קר י כ ףא ,הפרח־רבדל — םתא םכשעמכ — הי תודקפ
הנה ,םי אמורה תמצע תא םכי נפל תונתלו םי רבד תוברהל דוע י לע םאו
דע תערתשמ אי ה רשא ,וני לא הבורקה םי רצמ ץרא רבד־לע םכתא רי כזא
בשוי ה םעה רפסמו ,ודה ץרא הכאוב (ןמית) הרשאמה ברע ץראו שוכ ץרא
הדי עמ הזה רפסמה לע — הי רדנסכלא י בשוי דבלמ אובר השמחו םי עבש הב
םי אמורה תלשממ תא תבשוח הני א אי ה םגו - תלגלגה סמ תסכמ ונל
ןומה ללגב הי רדנסכלא רי עב לודג דרמ ( ג זכרמ הל אצמנ י כ ףא ,המלכל
לפונ וני א הבחרו סי ר םי שלש הכרא ןה — הרשע ןסחו ברה הי בשוי
םתא רשא םמה תסכממ דחא שדחב םי אמורל םלשל הברמ אי הו — הרשעמ
םחלב אמור םע לכ תא הלהנמ אי ה ףסכה דבלמו ,האלמ הנשב םי מלשמ
,תאזה ץראה תא םי רצבמ םי פי קמ רבע לכמ ןהו .הנשב םי שדח העברא
תורהנ וא םי למנ י לב םי מי וא ,םדא לגר וב ךורדת אל רשא ,הממש רבדמ
י נשבו םי אמורה לזמ י נפב ודמע אל הלאה םי בגשמה לכ םלוא .תוצבו
םי רצמ ץרא לכב םי דור םה (הי רדנסכלא) רי עב םי נכושה בצמה תונוי גל
די הקזח רשא י רחאו .םי נוי אגה םי גודקמה חור תא םי רצובו הבחרה
. ( ס י נ ו ט ת ב ר ק ב ) י ק י ר פ א ן ו פ צ ב ( Carthago) ן י ג ת ר ק , ן ו ד י כ ר ק 0״
. ם י ר צ מ ל ב ר ע מ מ ת י נ ו פ צ ה י ק י ר פ א ב ו ב ש י ה ל א ל כ ( -
. ( E V T po v / . • ) ( ;? ת ינויב ן ו ר ט נ ,centrum»
המק
ד ,ז ס ק ר פ ,ב ר פ ס
־םאה ,םכתמחלמב םי רזוע םכל ושקבת הפי א ,ץראה־י מע לכ לע םי אמורה
רהנל רבעמ העושי אצמל םכמ דחא הוקי י לוא וא ?תובשונ־אל תוצראב
?ברקב ומע ואצי (י ני בי דא) ב!ךח ץראב םי בשוי ה וי חא י כ ,ןי מאי וא תרפ
םג םאו ,הארונו השק המחלמב םמצע תא ונכסי אל הזכ ןטק רבד לע אלה
י כ ,םנוצר קי פהל םי תרפה םתוא ונתי אל ,הזה ערה רבדכ תושעל וצעי י
דחא אצי י כו ,םי אמורה םע החונמה תי רב תא ןי כהל דאמ םי דקוש םה
•אל .תאזה תי רבה רפות אלה ,םי אמורב םחלהל םהי תחת םי ענכנה םי מעה
קזחמ אוה םג ןה םלוא ,םי הלא תעושי ב םכסחמ םי של קר םכל ראשנ
םי קהל םדי ־לאל הי ה אל םי הלא תרזע י דעלב י כ ,םי אמורה י די תא
תוצמ לכ י רחא אלמל םכמ השקי י כ ,םכבל לא ובי שה .תאזכ הרי דא הלשממ
ןכלו —,םי שלח םי בי וא םע המחלמל ואצת םא םג ,ןי דכו תדכ םי הלאה
תעושי ל םי פצמ םתא םללגב רשא ,תווצמהו םיקווה לע רובעל םכי לע הי הי
תא ורמשת םא ןה .םכמ וי נפ ורי תסה דע והוזי גרת הזה רבדבו ,םי הלא
,הלקנ־לע םכי בי וא י די ב ולפת לפנ ,הכאלמ לכ הב ושעת אלו תבשה י קח
רשא םי מי ב רוצמה תדובע תא וקזחב סוי פמופ י די ב םכי תובא ולפנ רשאכ
ראשי אל ןה ,המחלמב הרותה י קח תא ללחל ורמאת םאו .המחלממ ותבש
אוה םכעי גי ו םכלמע לכ הנה .תאזה המחלמל ואצת ונעמל רשא ,רבד םכל
םחלהל םי הלאל וארקת ךי או ,םכי תובא תרותמ תלק .דוצמ לע ורבעת לבל
חטוב המחלמל אצוי ה שי א לכ םלואו .ותדובע י קח לע ורבעת ןודזב םא ,םכל
ותוקת הדבא םאו .םי הלא תעושי ב וא םדאה תרזעב :הלא י תשמ תחאב
.וי בי וא י די ב ושפנ תא רי גסהל וצפחב קר ,ברקל אצוי וני א ,דחי ןהי תשל
תא דקומה לע תולעהלו םכי שנו םכפט תא םכי די ב תי מהל םכדי ב החומ י מו
— םכתלעפל רכש הי הי .דזכ םי עותעת־השעמ םכתושעב אלה ? םכתראפת רי ע
הי נאה ןנוכתהב ,רבדה הפי ו בוט ןה .םכי בי וא י נפל הלפמה תפרחמ ולצנת י כ
אלו םי לגל ףרטל םאתפהי הת לבל ,ףוחה ןמ אצת םרט דוע הדי תעה הרעסל
רשא שי אה שפג לע םחרל וגל האנ םג םנמאו .(םיה ףעזב! תוי תחת דרת
רשא םי שנאה תסמל געלנ געל ןה םלוא ,תעדה חסהב םאתפ הרצב לפנ
ןי מאי רשא ,םי מת שי א םכב אצמנה .הלולצ העדב םשפנ לע האוש ואי בה
םדי תוי הבו ,וםתא ושעתש! הזוח י פ־לע םכב ומחלי םי אמורה י כ ,ושפנב
רתי י רעב םהי שעמכ שדקה רי ע תא ופרשי אלו דסח םכל וטי הנוי לעה לע
ואצמי אל םכב םי רתונה םג ןהו ?םכערז לכ תא ותי רכי אל ףאו ,םי מעה
דבל םכי לע אלו .לכ י נפ־לע םדחפו לכב תלשומ םי אמורה די י כ ,טלפמ
ןי א אלה .הני דמו רי ע לכב םי בשוי ה םי דוהי ה לע םג י כ ,הבר הער ואי בת
;
טהש ,המחלמל וארקת םאו ,םכי חא י רוזפ וי לא וחדנ אל רשא ,םלועב םע
1(1 ם י ד ו ה י ה !וי נ ח ל מ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ומק
רי עו רי ע לכב ךפשי רפסמ־י תמ םי שנא זומזמ ןועבו םלכ תא וני בי וא וטחשי
הזה רבדה השעי אל םא םלואו .ומשאי אל וי כפוש לכו ,םי מכ םי דוהי ה םד
םכתאצב ,םתי שע לוע רבד י כ ,םכבל לא ומי שת םוש (םי דוהי ה םד ךפשי אל)
םכי נואב הלעת אל םג םאו .הלאכ רשא םי פא־י כרא םי שנא לע המחלמל
םי מלואה לעו תאז םכי תובא רי ע לע ולמח אנא ,םכי נבו םכי שנ תקעצ
הי הי אל י כ .וי שדק םע לכי הה לע ורמשו ונשדקמ לע וסוח ,םי שודקה
,וני שדק לע לומחל ופי סוי אלו םכי לע םדי רבגת תעל םי אמורה חורל רוצעמ
י כאלמ תאו םכי שדק לכ תא י ב די עמ י נא הנהו .םתבוט םכתופכ י רחא
םכמ י תענמ אל י כ ,ובלכ תושפנל הרקי ה וני תובא רי ע תאו םי שודקה םי הלא
ןעמל ,םולשב קי זחהל םא ,רבדב וצעוה םתאו ,הנכסה ןמ םכלי צהל רבד
י שפנו — םכמצעב ןכסלו םכתאנק שא י רחא תכלל וא — םכמע י די הי הת
.״םבדוםב אובת אל
ותוחא םגו תועמד וי ני ע וגלז הלאה םי רבדה תא ספי רגא תולככו .ה
,לוק םי רה ןומהה .םעה תמח תא ךפשל םדי ב הלע םהי תועמדבו ,ומע התכב
.הער ול השע דשא ,דבל םורולפב קרו םי אמורב םחלהל וצפח ןי א י כ
לע המחלמ םתשדקה רבכ ןה םכי שעמב םלוא״ :ספי רגא הנע הלאה םי רבדלו
י מלוא תא םתסרה םגו רסי קל םמה תא םלשל םתפסוה אל י כ ׳םי אמורה
םי מלואה תא ושדחת דשאכ ,דרמה תמשא תא םכמ ורי סת הזב קרו .הרי בה
םי מלשמ םתא ול אלו הרי בה לעב אוה סורולפ אל י כ .סמה תא ומלשתו
.״סמה תא
ר ש ע ״ ה ע ב ש ק ר פ
. ם ח נ מ ר ב ד   ל ע .ם י א מ ו ר ב ם ח ל ה ל ו ל ח ה ם י ד ו ה י ה
לא י קי נדב םעו ךלמה םע דחי הלעו הלאה םי רבדל עמש םעה .א
י שנאו םעה י שארו .םי סורהה םי מלואה תא תונבל לחהו תי בה־רה
רצק ןמזבו ,םי סמה תא תובגל םי רפכב וצופנ (הי רדהנסה) הצעומה
תא ספי רגא החד הככ .םלשל דוע ראשנ רשא רפסמכ ,רככ םי עברא ופסא
תחת ענבהל םעה בל לע רבדל םעפה דוע הםנו ,רצק ןמזל המחלמה תנכם
הלאה םי רבדל םלוא .ומוקמב רחא בי צנ רסי קה חלשי רשא דע ,סורולפ
םי דחאו ,רי עה תא בוזעי י כ ,וי לא חלש םגו ךלמה תא ףרחו םעה זגרתה
אל י כ ,תוארל ךלמה חכונ רשאכו .םי נבא וב ךי לשהל םג וזעונ םי דרומה דוסמ
תופרחה לכ תא תאשל האלנו ,דרמה י צפח חור תא רוצבל ודי ב דוע הלעי•
רחבי י כ ,סורולפ לא הי רסי קל וי לודגו םעה י שאר תא חלש ,וי לע וכפשנ רשא
זמק
ד —ב ,ז י ק ר פ ,ב ר פ ס
.ותוכלמ ץרא לא בש אוהו ,ץראה ברקב םי סמה תא תובגל םי שנא םהמ
ררועל םחכ לכ תא ורגח רשא ,םי שגא דחי ודסונ אי הה תעבו .ב
םאתפ ותוא ודכלו (הדסמ) הךצמ ארקנה רצבמה לא ורהמו ,המחלמה תא
י שנא תא רצבמב םתרומת ובי שוהו בצמה־י שנא םי אמורה לכ תא וטחשו
,רזעלא ומשו םי נפ־זע רוחב אצי הזה רבדה תא םי שוע םה דועב .םמולש
תא תי סהו ,אי הה תעב שדקמה־תי בב די קפ אוהו ,לודגה ןהכה הי ננח ן ב
הי ה הזה רבדהו .רכנה י נב י די מ םי חבז ולבקי לבל ,םי תרשמה םי נהכה
ןברק תא הלאה םי שעמב םי דוהי ה ולטב י כ .םי אמורב המחלמה תי שאר
לבל ,םבל לע רבדל םעה י בושחו םי לודגה םי נהכה וברה י כ ףאו .רסי קה
,םלוקל םי שנאה ועמש אל ,םי לשומה םולשל םי חבז בי רקהל קחה תא ורפי
,םהי די תא וקזח דרמה י צפח להקמ חיכה י רובג י כ ,םנומה לדגב םחטבב
.םשארב דמועה רזעלא לא תואושג וי ה םהי ני עו
,םי שורפה י בושח םג םתאו ,םי לודגה םי נהכהו םעה י לודג ופסאנ זא .ג
וטי לחה םהו .הצק םורמ דע הערה העי גה י כ ,הנכסה רבדב דחי ץעוהל
רעש י נפל םעה תא ולי הקהו םי דרומה בל לע רבדל םעפה דוע תוסנל
תא רסי ל וברה הנושארלו .המי דק תי מי נפה 'ה תי ב רצחמ הנופה תשחנה
הארונ המחלמ אי בהלו דרמל םבל םאלמ י כ ,םחור תוזע לע םי פסאנה
םהי תונעט לע םי רבדב םתוא וחי כוה ןכ־י רחאו .םהי תובא רי ע י רעשב
דכנה י נב תונתמב לכי הה תא ראפל וברה וני תובא ןה״ :ורמאו ,תורעבנה
טעבל םבל לע הלע אלו םי רז םי מע תובדנ ןוצרב םי לבקמ וי ה םי מי ה לכו
דבכל ופי סוה דועו — הלודג האטח אוה הזה רבדה י כ — שי או שי א י חבזב
שדקמה־תי בב ,םי הלאל ושי דקה רשא ,םהי תונתמ תא םדי מעהב ,םי רכנה תא
ברח תא אי צוהל םי צור םתאו .הזה םוי ה דע לכ י ני על וראשנ םשו ,בי בס
םי שדח םי קח םי רזוגו המחלמ םהב תורגתהל הנאות םי שקבמו הרעתמ םי אמורה
לע תאטח םי אי במ םתא המחלמה תנכס םע דחי ו .רכנה י נב תונברק רבדב
רכנה־ןבל רוסא דבלב םי דוהי ה ברקב קר רשא ,רבדה עמשי י כ ,רי עה
םעה־דחא לע הזכ קח םכמ דחא רזג ולאו .וילא ללפתהלו םי הלאל בי רקהל
התעו .תוי רבה תאנש אוה רבדה י כ םכרמאב ,וי לע םתפצק ףוצק אלה ,(טוי דה)
ןפ ,םי ארי ונא םלוא .רסי קהו םי אמורה תי רב הרפוה רשאכ ,םי שחמ םתא
םג בי רקהל ,רסי קהו םי אמורה םולשל םי חבזה תא ולטב רשא ,םי שנאה וענמי
ומכחת אל םא ,ונרי ע תי רב תא םג הלשממה רפת ןפו ,םה םהי חבז תא
שאר לעמ הפרחה תא רי סהלו שדחמ םי חבזה תא בי רקהלו רסומ תחקל
.״םי בלענל רבדה עדוי םרטב םי אמורה
םי נושארה תורודה י מי י עדוי םי נהכה תא ואי בה הלאה םי רבדל .י
םלוא .םי רכנה תונברק תא די מת םי לבקמ וי ה וי תובא י כ ,םעל וראב םהו
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
חמק
ורי עה רשא X
s
םי תרשמה םי נהכהו .רבדל ונזא הטה אל דרמה י צפחמ שי א
אל י כ ,םעה י בוט תוארכו .( ב דמעמ ותואב וי ה אל ,המחלמה תרעס תא
,הנושארל םשאר לע לוחת םי אמורה תרעס י כו דרמה תא רוצעל דוע ולכוי
תא םשארבו סורולפ לא םי רי צ וחלשו םהי לעמ המשאה תא רי סהל ודקש
ספי טנאו לואש תא םשארבו ,ספי רגא לא םי רחא םי רי צו ,הי ננח ןב ןועמש
םע רהמל טפי רגאו סורולפ תא ושקב םה .ךלמה־תי ב י בורק ,רבוטסי קו
.דאמ רבדה השקי םרטב ,םי דרומה תא עי נכהלו םי לשורי לא םהי תואבצ
המחלמה שא תא חי פהל ורמאבו סורולפ י נזאב רבדה הי ה םי מוחנ תרושבב
,םי אמורה לע םגו םי דוהי ה לע למח םפי רגאו .רבד םי רי צה תא הגע אל
םי דוהי ה םע םולשה תא םי אמורל לי צהל הצרו ,המחלמ ושי דקה םהי לע רשא
הי הת אל ול םג י כ ,ותעדב ,םתראפת רי ע תאו םשדקמ תא םי דוהי לו
םי בכור ( ג םי פלא תשלש הרזעל םי לשורי םעל חלש ןכי לעו ,לי עוהל המחלמה
םופי לי פו םי בכורה־רש שוי רד תדקפ תחת בגרא לבחו ןשבהו ןרוח ץראמ
.אבצה־רש טי קי ןב
םמע דחי ו חיפרי עה־י בוט ופי לחה םי לשורי לא הזה אבצה אובבו .ה
.הנוי לעה רי עה תא ושבכו ,םעה ברקב רשא םולשה־י בהוא לכו םי לודגה םי נהכה
הלא ומחלנ ףרה י לבמ ,םי דרומה וקזחתה תי בה־רהבו הנותחתה רי עב םלוא
ואצי םי מעפלו .תוחור י תשמ םי צח ופע תעה לכו עלק־י ני מבו םי נבאב הלאו
ך״מאב תושעל ואי לפה םי דרומהו .םי נפ לא םי נפ םחלהל םי נטק םי דודג
שובכל חכ ורגחו ברקה תעדב םהי לע ולע ךלמה לי ח י שנא םלוא ,םחור
תחת םי דרומה וסנ םתמעלו ,לכי הה י ללחמ תא ונממ שרגלו תי בה־רה תא
רשא רי עה י קלח לע הנוי לעה רי עה תא םג די ־קזזוב שופתל רזעלא תדקפ
י קלחמ ושמ אל הלאו הלאו חצרב םהי ני ב ומחלנ םי מי העבשו .םדי ב ואצמנ
.ודכל רשא רי עה
אי בהל םעה לכ גהנ וב רשא , ( ד םי צעה ןברק גח הי ה י גי משה םוי הו .ו
.םי מי ה לכ הבכת אלו די מתה־שאל ףרט רסחי לבל ,חבזמה לא םי צע
י גב םע דחי .םי הלא־תדובעב קלח תחקל םבי ר י שנאל ונתנ אל םי דרומהו
וארקנ הזה םשב — םי י רקי סה ןמ םי בר תי בה־רה לא וכשמנ םי שלחה םעה
םי דרומה וחפס םתואו ,םהי דגב י פנכ תחת תורצק תוברח םי אשונה םי דדושה
.ת א צ ו ה ב ך א .ר מ ש מ ה י נ ה כ ,ר מ א ל ,ה נ ש י ה ה א צ ו ה ב ן כ •XetToopfot , י ג ר ו ט י ל ( ״
.ם י ד ד ו ש ה — ,Xyptpi xot ,י ו ק י ר ט ס י ל : ה ז י נ
.( ו ע ז א ל ו ו מ ק א ל ) ר ב ד ה ל א ו ע ש א ל :ה ז י נ ת א צ ו ה ב 1»
.ם י פ ל א י נ ש :ה ז י נ ( י
.ב א ב ר ש ע   ה ש מ ח ם ו י א ו ה ( י
טמק
ח —ז ,ז י ק ר פ ,ב ר פ ס
-,םהינפל ופגנ ךלמה אבצ י שנאו ,םהי אנוש לע רעתשהל הכ ופי לחהו םהי לא
.הנוי לעה רי עה תא בוזעל וצחלנו ,םחור זעבו םרפסמב םהמ ולפנ י כ
תאו לודגה ןהכה הי ננח תי ב תא שאב ופרשו התוא ועי קבה םי דרומהו
םי בתכה י זנג תי בב םג שא חלשל ואצי ןכי י רחאו ,י קי נרבו ספי רגא תונומרא
תא תי בשהלו םי ולה לכל תובוחה־י רטש תא תי חשהל ושקב י כ ,(תונוי כראה)
םי עוקשה םי ברה םי שנאה תובל תא םהי רחא ךושמל ורמאו ,םי פסכה תי בג
־רצוא י די קפ .םי רי שעה לע וממוקתי ןעמל ,םי י נעל שפח ארקלו תובוחב
םוקמה תא םפרש י רחאו ,שאב ותוא ותי צה םי דרומהו םשפנל וטלמנ םי בתכה
םי נהכהמו םעה י בוטמ םי בר .םהי בי ואב םחלהל ואצי ,רי עה קרוע אוה ,הזה
ךלמה אבצ םע דחי וחרב םי ברו םש ורתתסהו תורהנמה לא ודרי םי לודגה
,םי רעשה תא םדעב רוגסל ורהמו הנוי לעה רי על לעמ רשא ךלמה רצח לא
לא וחלשנ רשא םי רי צהו וי חא הי קזחו לודגה ןהכה הי ננח םג וי ה םהי ני בו
תפרשבו םנוחצנב וקפתסה י כ ,םהמ םי דרומה ופרה אוהה םוי בו .ספי רגא
.ופרש רשא
, ( א (בא) סואול שדחל רשע־השמח םוי אוה ,תרחמה םוי ב םלוא .ז
אבצה־י שנא לע רוצמ םושלו (הי נוטנא) הרי בה לע תולעל םי דרומה ורהמ
םי שנאה תא ושפת י שי לשה םוי בו הרי בה לע ורצ םי מי י נש .הי לע םי רמושה
רצחב םחלהל ולע תאז י רחאו .שאב וחלש הדוצמה תאי ברח י פל םותי מהו
וסנו םי שאר העבראל ודרפנו ,ספי רגא לי ח י שנא המש וחרב רשא ,ךלמה
תאצל ושפנ תא שי א ברע אל תי במ םי דמועה ברקמו .המוחה לא עי קבהל
תונצה לע ודמע ןכי לעו ,םהי לע םקה לודגה ןומהה םע רעשב םחלהלו
אל המחלמהו .םי ללח ולפנ םי בר םי דדושו םהי רצב םשמ ורי ו םי לדגמהו
רשאכ ,העושי מ םי רוצנת ושאוי רשא ,וחטב םי דרומת י כ ,םוי ו הלי ל התבש
.המחלמה דבכמ םהי לע םי רצה ופעי י י כ ,ווק םי רוצנהו ,םהי לכמ םחלה לזאי
הנכמה הדוהי ןב אוהו — םחנמ ומשו דחא שי א אצי אי הה תעבו .ח
םה י כ ,םי דוהי ה תא סוי ני רי וק י מי ב רסלו ( נ לודג םכח הי ה רשא ,י לי לגה
הלעו וי עדלמו וי ער תא ומע חקלו - םי הלאה י נפ־לע םי אמורה תא םי דבוע
אי צוהו סודרוה ךלמל רשא קשנה־תי ב תא די ־קזחב חתפ םשו הדצמ לע
םתוא םשו םי רחא םי דדושלו ץראה־םעל םתוא קלחו קשנה־י לכ תא םשמ
להנל םי דרומה שארב בצי תהו םי לשורי י רעשב אב םשארבו וי לכ יאשונל•
תא תורעל ולכי אל םגו רוצמי תוגוכמ וי ה אל םי דרומל ךא .רוצמה תא
.( ם י צ ע ה ן ב ר ק ג ח ת ר ח מ מ ) ר ש ע ה ש ש ה ם ו י ב :ן א כ ת ו י ה ל ך י ר צ ה א ר נ כ (
א
ם כ ח א ו ה ם ח נ מ ם ג .א , ח ק ר פ ה ל ע מ ל ן י ע ו . י ד א מ א ר ו ג ( ס ט ס י פ ו ס ) ם כ ח , (=
.ן ל ה ל ר א ב מ כ ,( ס ט ס י פ ו פ )
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
נק
תוי שא תחת קוחרמ ורתח ןכי לע ,םהב םי רוי ה םי רוצנה י ני על המוחה תודוסי
תורוקה תא ותי צה תאז י רחאו ץע תורוק לע םתוא וכמסו םי לדגמה דחא
לדגמה לפנ ,שא־תליכאמל תורוקה וי ה רשאכו .אוהה םוקמה תא ובזעו שאב
ופצ םי רוצנה י כ ,השדח הי ונב המוח התארנ ול תי במ םלוא ,םאתפ וי תחת
ורתח רשא תעב לדגמה טטומתה רבכ י לואו ,םי דרומה תמזמ תא שארמ
ורמא רבכ רשא ,םי רצהו .הי נש הדוצמ םהי לע תונבל ודהמ ןכי לעו ,וי תחת
חםהב אב רשא ,הזה הארמל ולהבנ ,םפכב םי בי ואה תא ושפת י כ ,םבלב
םתא תורכל דרמה י שאר רתי לאו םחנמ לא וחלש םי רוצנה לבא .תעדה
םי דוהי לו ךלמה אבצי י שנאל תי רב ותרכ םי דרומהו .םולשב תאצלו תי רב
םי אמורה קר וראשנ הדוצמבו .םכרדל תכללו םולשב תאצל םהל ונתנו דבלב
ןומהה ברקב דייקזיחב ךרד םהל עוקבל חיכ ורצע אל י כ ,םברקב הלפנ םחורו
תי רב םתא ותרכי י כ ,םי דוהי ה לא ןנחתהל םהי ני עב הי ה הפרחלו הזה לודגה
ובזע ןכי לע .התוא םתרכב תי רבה תא ומי קי י כ ,םהב וני מאה אל םגו ,םולש
לא וטלמנו ,הלקני לע ושבכל !םיאנושה לש םדי י לאל! הי ה רשא ,הנחמה תא
םחנמ י שנאו ,םי רמו לאצפ ,סוקי פה תומשב םי ארקנה ,ךלמה ןומרא י לדגמ
תא ותי מהו ,םי אמורה אבצהי י שנא ונממ וחרב רשא ,םוקמה לא ועי קבה
אבצה תדובכ תא וזזבו ,טלמהל ומדק אל י כ ,םדי ב ולפנ רשא ,םי לשחנה
,(לולא) סוי אי פרוג שדחל י ששב וי ה הלאה םי שעמהו .שאב הנחמה תא ופרשו
םי מה רונצב רתתסה רשא ,הי ננח לודגה ןהכה שפתג םוי ה תרחמלו .ט
םי דרומהו .וי חא הי קזח םע דחי םי דדושה י די ב תמוהו ,ךלמה רצחל בי בסמ
.אבצהי י שגאמ דחא םשמ חרבי לבל ,רמשמ םהי לע ומשו םי לדגמה תא ופי קה
ומר לודגה ןהכה הי ננח תא תי מהו תודוצמה תא םחנמ שבכ רשא י רחאו
דומעל לכוי אל שי א י כ ,ובלב רמא אוה .דאמ הלדג ותוי רזכאו וי ני ע
תא תאשל םי ברה חכ רצק רשא דע ,ץי רע טי לשל הי הו ,ותלשממב ול ןטשל
,עצב המ״ :ו הער לא שי א ורבדנו םחנמ לע וממוקתה רזעלא י שנאו ולע
ונתורח תא רי קפנ םא ,ונבלב דשא רורדה תבהאמ םי אמורב ונדרמ י כ
םי ערה וי שעמ י דעלבמ םג ןה ? ונשארל ןודא ותוא םי שנו וני חא ברקמ שי אל
,הלשממה שארב םדא די מעהל וני לע לטל םאו .ונממ ותרובגב לפוג אוה
תרזעב וי לע ולפנתהו דחי ודסונ םה .״ול אלו םדא לכל הרשמה תואת הנה
י דגב ראפב ורדהב לולכ ׳ה י נפל ללפתהל םש הלע רשאכ ,שדקמהי תי ב
,רזעלא י שנא וי לא וצר רשאכו .םי ני זמה םי אנקה תא וי רחא להנו םי כלמ
ןהב םגרו םי נבא אי צוהו ,םחנמ לע ופא ןורחב ,םעה רתי םג םהי לא הולג
ןמז .דרמה לכל ץק אובי הזה שי אה תומב רשא ,ןי מאה י כ ,(א םכחה תא
. ת מ ד ו ק ה ה ר ע ה ב ן י ע ( ״
יאנק
י ,ז י ק ר פ ,כ ר פ ס
רעתשמ ןומהה לכ י כ ,םתוארב םלוא ,םשפנ לע םחנמ י שנא ודמע רצק
שפנ וכה ושפתנ רשא םי שנאהו ,חורבל לוכי רשא לא שי א וחרב ,םהי לע
םסונב תוממ ודפנ רפסמ־י תמ קר .םי אבחתמה תובקע י רחא םג הקחתה םעהו
,םחנמ תחפשמל בורק שי א ,רי אי ןב רזעלא דחי םתאו הדצמ לא רתסב
םשו ,לפע ארקנה םוקמה לא חרב םחנמו .הדצמב לשומל הי ה ןכ־י רחאו
ונעו ואובחממ והואי צוהו וי בי וא ותוא ודכל רשא דע ,ובל ךרמב רתתסה
,םולשבאלו ואבצ־י רשל םג השעג הזה רבדכו .םישק םי רוסי ב תומ דע ותוא
.ץי רעה י דבע לכב בושחה
חנוי הזב י כ ,וני מאהב ,הזה רבדל םעה רזע י כ ,י תרמא רבכ הנהו .י
ץק םי של םדקשב םחנמ תא ותי מה אל רזעלא י שנא םלוא .ולכ דרמהמ ול
םעה לכ הברה י כ ףאו .תאש רתי ב םחלהל ולכוי ןעמל םא־י כ ,המחלמל
םהי לע ודי בכה ,םי אמורה אבצה־י שנא רוצממ ולדחי י כ ,םי דרומה תא שקבל
הי ה אוה י כ — סוי לי טמ י שנא חור הרצק רשא דע ,תאש רתי ב םדי תא
תתלו תי רב םהל תורכל ,רזעלא י שנא לא וחלשו — ,םי אמורל אבצה-רש
םקשנ תא םדי ב רי גסהל ורמא הזה רבדה ףלחו ,ללשל םשפג תא קר םהל
תא םהי לא וחלשו םהי נונחת לוקל עומשל ודהמ םי דוהי הו ,םשוכר רתי תאו
תורכל ,ןתנוי ןב הדוהי תאו ( ב קודצ ןב הי ננח תאו (אסדי מוקי נ ןב ןויר.1ג
-י שנא םע סוי לי טמ דרי תי רבה תרכה י רחאו .םהל עבשהלו תי רב םתא
ןמ שי א םהב עגנ אל םקשנ תא םי אמורה דוע ורגח רשא תעה לכ .ואבצ
םהי נגמ תא םלכ ורסמ רשאכ לבא ,הערה ותמזמ לע הלג אלו םי דרומה
,הער דחפמ םי חוטב םכרדל ונפו ,תי רבה י רבד י רחא אלמל ,םהי תוברחו
םי אמורהו ;םתוא ותי מהו רבע לכמ םתוא ופי קהו רזעלא י שנא םהי לע ולפנתה
םר לוקב םתוא ורי כזה קרו ,םי מחר םהמ ושקב אלו םשפנ לע ודמע אל
ונתנ דבל ול י כ ,םוי לי טמ דבלמ םלכ וטחשנ הככ .העובשה תאו תי רבה תא
לומלו דהי תהל םתוא וחי טבהבו םהי לא וננחתהב ,ללשל ושפנ תא םי דוהי ה
םנומהמ אלה — ?םי אמורל בשחנ המב הזה ןוסאה הנהו .ותלרע רשב תא
רבדה המדנ םי דוהי ה י ני עב םלוא .רפםמ־י תמ קר ודקפנ םוצעהו ברה
דו ע ולכוי אל הלאה םי רבדה י רחא י כ ,םעפה ורי כה םה .הלפמה תי שארל
,וזכ הבעותב האמטנ םשדק רי ע י כ ,םבל לא ומשו המחלממ םשפנ טלמל
,המקנ םהמ םי אמורה וחקי אל םא םג ,םי הלא טפשמב הקנת אל רשא
םולשה י בהואמ דחא לכו .הכובמ האלמ רי עהו םעה ברקב םק לודג לבאו
.ע ו ד י ה , ן ו י ר ו ג ן ב ן ו מ י ד ק נ ת א ר י ב ז מ ה ז ה ם ש ה ו ,פ ו מ ד 1ק י נ ן ב :י מ ו ר ה ם ו ג ר ת ב (י •
. ד ו מ ל ת ה ן ס ו ג ל
.י ק ו ד צ ן ב :ה ז י נ (=
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ב נק י
השענ י כ םג המו ,םי דרומה ןוע תא אשי אוה םג י כ ותעדב ,ףעזו רס ךלה
תא םי דבוע םה וב רשא ,םי דוהי ל החונמ םוי אוה ,תבשה םוי ב חצרה
.םי בוט םי שעמבו השדקב םהי הלא.
ר ש ע - ה נ ו מ ש ק ר פ
. ת ו מ ו ק מ ה ל כ ב ת צ ר ה י ש ע מ ו ם י ד ו ה י ה ת ו ר צ
— םי הלא תרזגב רבדה השעג ולאכ — אי הה העשבו אוהה םוי בו .א
העשב וטחשנ י כ דע ,םתא םי בשוי ה םי דוהי ב לודג חבט הי רסי ק י נב ושע
םג י כ .םי דוהי ה הי בשוי מ הממש הי רסי ק רי עהו ,רתוי ו שי א ףלא םי רשע תחא
.תוני פסב ךרפ תדובעל םי תשחנב םתוא ךי לוהו זמרולפ שפת םי טלפה תא
לע טשפו דאמ םעה לכ רבעתה ,הי רסי קב התי ה רשא ,הלודגה הפגמה עמשלו
י תבר לע ולפנתה םי דוהי ה .םבי רחהל תובורקה םהי רעו םי רוסה י רפכ לע
י תי ב לעו (.דלפ) לחפ לעו (הסרג) שרג לעו ןובשח לעו (הי פלדלי פ) ןומע
לעו (סופה) אתי סוס לעו (הרדג) רדג לע םג ןכ־י רחאו ,(סילופותקס•) ןאש
וגפ םשמו שאב ופרש ןתי ראש תאו ןהמ תודחא וסרהו ןלוגה ץרא י רע
הי רסי ק לאו עבג לאו (סי אמלוטפ) וכע לאו םי רוצל רשא (הקלק) שדק לא
י גפב דומעל ולכי אל ןולקשאו (ןורמש) י טסבס םי רעה םגו .שא ןהב חלשל
הזע תאו ןודי תנא תא וסרה ןכ־י רחאו ,שאב ןתוא ותי צה רשא ,םי דוהי ה
ולפנ רשא םי רבגה לכ תא ותי רכהו זבל םתוא ומשו בי בסמ םי בר םי רפכו
.רפסמ־ןי א דע םדי ב
רפסממ לפנ אל רשא ,םי דוהי ה ןמ בר ןומה ותי מה םי רוסה םג לבא .ב
האגשמ אלו ,םדי ב םי לפונה םי דוהי ה תא םהי רעב וטחש י כ ,םה םהי ללח
הנכסה תא םדקל םשקבב םג םא-י כ ,םי גפל םהי שעמכ ,רבדה תא ושע דבלב
י נשל הקלחנ רי ע לכו הי רוס ץרא לכב המק הארונ המוהמ י כ .הדי תעה
חור אצמי והנשמ תא עי רכהל ומדקב קר י כ ,בשח הנחמ לכו םי בי וא תונחמ
.הלי לב םתנש הדדנ םוי ב םד ךופשל [םירוסה] וברה רשא י רחאו .הלצהו
תמי אמ וטקש אל םברקב םי בשוי ה םי דוהי ה לכ תא םדי חכה י רחא םג י כ
תי מהל םבל תא וברע אל י כ ,רי עו רי ע לכב רשא םי דהי תמה םי שנאה
םגו .הדלמ םי דוהי וי ה ולאכ םהמ ודרחו םהי ני ב רשא הלאה םי דושחה תא
םעצב תבהאב םעפה ועתנ ,םי נפל םולש י פדורל ובשחנ דשא ,םי שנאה
ופסאו הפ הצופ ןי אב םי חצרנה שוכר תא וזזב י כ ,םהי בי רמב חבט תושעל
הברמה שי אה םשו .המחלמב םי לפונה ללש ףוסאכ םהי תב לא הזבה תא
תואלמ וי ה םי רעהו .םי בר חצנ דשא ,לי ח רובג םשכ ללהמ .דיה ללש ףוסאל׳
גנק
ד —ג ,ח י ק ר פ ,ב ר פ ס
תומךע מי שנ י רגפ םג ןהי ני בו םי ללועו םי נקז תולבנ ,רבוק ןי אב םדא י רגפ
הארונו ,הי נאו הי נאת האלמ (הירוס) תובי צנה לכו .ןטבמ ןתאצ םוי םצעבכ
לע תוערה תועומשה תמי א .דתיה םוקמו םוקמ לכב רשא חצרה י שעממ
.ושעי דוע רשא םי רבדה
םלוא ,רכנה י נב םע קר םי דוהי ל תוברק וי ה אי הה תעה דע .1
םהל וכפהנ םי דוהי ה םהי חא םג י כ ,םהי גי עב ואר ןאש־תי ב לע םתוצהב
י בשוי םע דחי הכרעמב ובצי תה ןאש תי בב רשא םי דוהי ה י כ .םי בי ואל
םחלהל ואצי ו םי חא תי רב ורכז אל םרי על םולש םשרדבו (םירכנה] רי עה
,םהמ ודחפו םחור תובי דנב וני מאה אל ןאש־תי ב י חרזא םלוא .םמע־י נבב
וצרתי ןעמל ,הארונ האוש םהי לע ואי בי ו תי במ הלי לב םהי לע ומוקי ןפ
לע (םירכנה םי חרזאה] ווצ ןכ־לעו ,םדגב ןוע תא רפכל ,םהי חא לא םמדב
הזב י כ ,רי עה תברקב רשא השדחה לא םתי ב י נב לכ םע תדרל םי דוהי ה
.םי רכנ םי שנא םע םבל ןמאנ י כ ,תפומ ונתי ו םתא םולשה תי רב תא וקזחי
החונמב ןאש־תי ב י נב ובשי םי מי י נשו בל־םתב רבדה י רחא ואלמ םי דוהי ה
ורת י שי לשה הלי לבו .םהי רבדל וני מאי ןעמל ,ללוש םי דוהי ה תא וכי לוהו
—םתנש ומנ םהמ םי ברו םי רמוש םהל ומש אל י כ ,וארו םי דוהי ה הנחמ תא
.םשוכר לכ תא וזזבו שי א ףלא רשע־השלש רפסמב םלכ תא וטחשו
דחא ,ןועמש ןב לואש תא האצמ רשא הערה תא הפ רוכזל האנ .ד
הלא י נשבו ,וחור־זעבו ורשב חכב תפומ־שי א הי ה אוה .רי עב םי נפה י אושנ
םי בר תי מהו הדשה לא ומוי ב םוי י דמ אצי י כ ,ומע י נב וי חאל תוער השע
עי רכה ודבל אוהו םלכ תא סי נה רשא שי ו ,ןאש־תי ב לע םי דצה םי דוהי המ
רשאכ .וי חא חצר לע ול התאי רשא ,ותדקפ תע האב התעו .ולכ ברקה תא
וברח תא שי אה אי צוה ,םהב ורי ו השריחב םי דוהי ה תא ןאש־תי ב י נב ורתכ
םוצעו בר םתמה תא האר י כ ,וי אנוש לע הב לפנתה אל ךא ,הרעתמ
תא םכדי מ לבקמ י נא !ןאש־תי ב י חרזא״ :ובל באכ רצעמ קעצ קר ,ונממ
םדב הנומאו הבהא תוא םכל י תתנ רשא י רחא ,י שעמ לע י ל האנה לומגה
אטחלו עושפל וני ברה י כ ,םי רכנה דגב תא הכרבב םדקל וני לע .םי ברה י חא
תואי ונל אל י כ ,וני פכב וני תושפנ תא ונפרטב ,תומנ םי רורא תומ .וני חאל
י תכפש רשא םדה לע רפכל הזה רבדה י ל הי הו .וני אנוש ברחב לופנל
י נעי רכה י כ ,ראפתהל י בי ואמ שי א לכוי אלו י תרובג ללהמ תא תונתלו
לא דחי םעזו הלמח י ני עב טי בה וי רבד ותולכבו — ״י תלפמל עי רהו וברחב
אוה .םי מי ב םי אב םי רוה םגו ול וי ה םי נבו השא י כ ,בי בסמ ותחפשמ י נב
תא טחש תאז י רחאו ,וברחב ותוא רקדו ותבי ש תורעשב וי בא תא ךשמ
טעמכו וי נבו ותשא תא תי מה הלא לעו ,הבהאב תומה תא הלבק רשא ,ומא
.םי אנושה םוטחשי םרט תומל ודקש םלכ י כ ,ןוצרב וברח לע דחא לכ לפ1
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דגק
םי אור םוקמב םי ללחה לע בצי תה ותי ב י נב לכ תא לואש תי מה רשאכו
ברחה תא ורשבב ועקתב ,ומצע תא טחשו ליכ י ני על הלעמל וני מי תא םי רהו
קדצב םלוא ?וחור ץמאו ופוג ןסח םע הזה םלעל דוני אל י מו .בצנה דע
.רכנ־י נבל ובל ןומא ףלח ונוע תא אשנ
רשא םי דוהי ה לע םי רעה רתי י בשוי ומק ןאשי תי בב חצרה י רחאו .ה
וחצר וכע י בשוי ו שי א תואמ שמחו םי פלאכ ותי מה םי נולקשאה .םברקב
םי ברו לודג רפסמב םי דוהי ותי מה םי רוצה ,רסאמב םי בר ומשו שי א םי פלא
ו שע רדגו אתי סוס י בשוי ו .רמשמ םהי לע ודי קפהו םי תשחנב ורסא םהמ
.םי שלחה לע רמשמ ומשו םי תשחנב שפנה־י זע םי דוהי ה תא ותי מהו םהומכ
תא ואנש רי עו רי ע לכ י חרזא י כ ,הי רוס י רע רתי י בשוי ושע הככו
לע ולמח הי מפאו ןודי צו הי כוי טנא י חרזא קר .םתוא וארי וא םי דוהי ה
,רסאמ םהי לע ומש אל םגו תומל םתוא ונתנ אלו םברקב םי בשוי ה םי דוהי ה
ומוקי ןפ ודחפ אלו סבומה לדגב וחטב רשא ןעי (םירכנה) תאז ושע י לואו
רשא ,םי שנאה לע ומחר י כ ,בשוח י נא הזמ רתוי םלוא .םי דוהי ה םהי לע
םי דוהי ל הער ושע אל (הסרג) שרג י נב םג .דרמ תובשחמ םהב ורי כה אל
תא בוזעל וצר רשא ,םי דוהי ה תא לובגה דע וחלש סגו םכותב םי בשוי ה
.םרי ע
ךלמה עוסנב .םי דוהי ה לע תוער תולי לע ומק ספי רגא תוכלמב םג .ו
,ראונ ומשו וי ערמ דחא י די ב ותלשממ תא בזע ,םולג םוי טסצ לא הי כוי טנאל
ןשבה ץראמ וי לא ואב הנהו .(אמי הוש ךלמה תחפשמל בורק הי ה רשא
םי דוהי ה י בוט לכב טי נובנהו טי עודי ה םהו ,רפסמב םי עבשכ ,םי שנא
רוצבל םדי ־לאל הי הי ןעמל ,אבצ־י שנא םהל תתל ונממ ושקבו ,םש םי בשוי ה
הלי לב םהי לא חלש ראונו .םלובגב דרמ ץורפי רשאכ םי רשוקה חור תא
הזה רבדה תא תושעל זעוג אוה .םלכ תא תי מהו ךלמה ןומראמ אבצ־י שנא
האי שהו לובג־ןי אל הלודג ,דתיה ועצב תואת י כ ,ספי רגא י פ תא לאש י לבמ
דו עו .הכולמה לע םשא אי בהלו וי חאל הארונ הבעות רבד ללועל ותוא
,רבדה תא ספי רגא עמש רשא דע ,ובל ןודזב םעל הער תושעל ףי סוה
חקל םלוא ,םי הושל דובכ ותתב ,שי אה תא תי מהל ושפנב זיע אצמ אל אוהו
רשא ,םורפק ארקנה רצבמה תא ושבכ םי דרומהו — ,הרשמה תא ודי מ
.דוסי ה דע ובי רחה תודוצמה תאו בצמה״לי ח תא וטחשו ,וחי רי ל לעממ
תאמ שרדו (סורי כמ) רוכמב מי בשוי ה םי דוהי ה ןומה םג םק םהה םי מי בו
ק ל ח ב ( ס ו כ ר ר ט ט ) ך י ס נ ה י ה ( Sohaemus ת י מ ו ר ב ,ס י ה ם ת י ב ר ע ב ה א ר נ כ ) ם י ה » ( ״
ר א ו נ י כ , ר א ב מ א י ק ר פ ׳ ף ס ו י י י ח ״ ב . ם ו י ד ו ל ק י מ י ב ד ו ע ת מ ו , ן ו נ ב ל ב ר ש א ם י ר ו ט י ה ץ ר א
. ו ד כ נ ת א ש נ ע א ל ו ת מ ה ר כ ז ל ד ו ב כ ס פ י ר נ א ן ת נ ה א ר נ כ ו , ם י ז * ד כ נ ה י ה ( ס ו ר ו א ר ק נ ם ש ) ה ז
הנק
ת —ז , ח י ק ר פ ,ב ר פ ס
ןפ,וארי םי אמורהו ,םדי ב ורסמלו רצבמה תא בוזעל םי אמורה בצמה י שנא
תאצל םהל ונתי י כ ,תי רב םי דוהי ה םע ותרכו ,די־קזיווב םהמ רצבמה הקלי
,םי דוהי ה י די ב רצבמה תא םי אמורה ורסמ ,הנמאה התדכנ רשאכו ,םולשל
.רמשמ לי ח הב ומשו הדוצמה לע וררתשה רוכמ י נבו
לכ םוקמה י בשוי ןי בו םי דוהי ה ןי ב בי ר הי ה הי רדנסכלא רי עבו .ז
םי בדנתמה םי דוהי ה י נפ תא 1לודגה1 סורדנםכלא אשנ רשא תעה ןמל ,םי מי ה
תוכזה תא םבל־ןומא ףלח םהל ןתנו םי רצמה םע ותמחלמב וי די תא קזחל
(םי כוד!דה) וי שרוי י מי בו .[םי חרזאה! םי נוי ה םע דחא טפשמו רי עב תבשל
ןעמל ,ןכשמל םוקמ םי כלמה םהל וקלח םגו ,תאזה תוכזה םי דוהי ל הראשנ
ונתנ הז לע ףסונו ,רכנה י נבב וברעתי אלו םתד י קח לע רומשל ולכוי
,תאזה ץראה תא םי אמורה ושבכ רשאכו .םי נורקמ םשב ארקהל תושר םהל
עורגל ,וי רחא ומק רשא םי טי לשה דחא אל ףאו ,ןושארה רזי צ ןתנ אל
םי דוהי ה ןי ב תוטטקה םלוא .םורדנסכלא םהל ןתנ רשא ,םי דוהי ה תוי כזמ
י נשמ םי בר םוי ־םוי שונעל םי בי צנה ופי סוה רשאכו ,ולדח אל םי נוי ה ןי בו
תוערפ עורפב ,םהה םי מי בו .תאש־רתי ב הבי רמה שא החקלתה ,דחי םי מעה
םעפו ,םורמל הי רדנסכלאב הבהלה התלע ,תוצראה רתי ב םי בשוי ה םי דוהי ב
דחי ו ןורי נ לא םי רי צ חולשמ רבדב ץעוהל םע־תפסאל םי חרזאה וארק תחא
י שנא םתוא תוארכו .םי בר םי דוהי םג ןורטאי תי פמאה לא ורהנ םי נוי ה םע
י רחאו ,טהי נופצ תא לגרל םהי לא ואב םי אנוש י כ ,לודג לוקב וקעצ םבי ר
השלש םלוא .וטלמנו וצופנ םי דוהי ה ביר .די םהב םי רהל םהי לע וצפק תאז
לכו ,םי י ח םפרשל םתוא ובחס רשא ,םי נוי ה י די ב ודכלנ םהמ םי שנא
י י רחאו םי נוי ב םי נבא וכי לשה הנושארל .םתמקנ תא םוקנל וררועתה םי דוהי ה
י כ ,םי נוי ה לע ומי זגהו ןורטאי תי פמאה לא ורהמו םהי די ב םי די פל ושפת ןכ
אלול ,םרבד י רחא ואלמ טעמכו .וב רשא םעה לכ לע תי בה תא ופרשי
םדמלל הצר אל הנושארל .םחור תא םורדנסכלא סוי רבט רי עה בי צנ רצב
,םשקבל םי נפה־י אושנ םי שנאה תא םהי לא חלש ןכ־לעו ,הפולש ברחב רסומ
םי נגרנה םלוא .םי אמורה אבצ תמח תא םהי לע ורי עי ןפ ,בי רמ ותבשי י כ
תא ופדגו ופרח םגו םולשה תצע תא שפנב טאשב וחד םהי ני ב רשא
.סוי רבט
חלש ,םי דרומה וטקשי אל השק שניע י דעלבמ י כ ,םוי רבט תוארבו . ח
( א םי פלא תשמח םתא דחי ו רי עב רשא םי אמורה תונוי גל י נש תא םהי לע
םהל ןתנו ,םנוסאלו םי דוהי ה רבשל בול ץראמ זא ואב רשא ,אבצ־י שנא
-י שנאו .םהי תב תא ףורשלו םשוכר תא זבל םגו םי דוהי ה תא תי מהל תושר
.ם י פ ל א י נ ש : ה ז י נ ן ״
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ונק
תנוכש התי ה םש י כ ,(א אתלד ארקנה םוקמה לא תכלל ורהמ אבצה
־ךפש י לב םדי ב הלע אל רבדה םלוא .בי צנה תדקפ תא אלמלו ,םי דוהי ה
םברקב רשא םי ני זמה תאו ,םשפנ לע דומעל דחי ורבחתה םי דוהי ה י כ .םד
ונפ רשאכ םלוא .םי אמורה דעב ורצע בר ןמזו הכרעמב םהי נפל וחלש
הלא :םי רבע לכמ ארונ הי ה חבטמהו .רפסמ־ןי אל םי ללח ולפנ ,ףרע
לע ולע םשו םהי תב לא ופחדנ הלאו ,םהי בי וא ברחב (ץוחב) הדשב ותמוה
,םללש לכ תא םאי צוה י רחא םי תבה תא םהי לע םי אמורה ופרש י כ ,דקומה
תלכשמ ברחב ורעבו ,הבי ש י נפמ ושוב אלו םי קנוי ו םי ללוע לע ולמח אלו
הבו םד־תלוצמל םוקמה לכ ךפהנ רשא דע ,לודג דעו ןטקמ םעה לכ תא
אלול ,דבוא י דע וי ה םי ראשנה םי דוהי ה םגו ,םי ללח תובבר שמח ומרענ
םהי לע למח (סוי רפט) סורדנםכלאו .םשפנ לע םי מחר שקבל םהי נפ תא ומש
עומשל םגהנמ הי ה רשא ,אבצה־י שנאו .םהמ תופרהל םי אמורה תא הוצו
הי רדנסכלא י נב ןומה םלוא ,ןושארה תואל םדי תא ופסא ,הוצמ לוקל
ודי רפה די ־קזחב קרו ,םי דוהי ל ותאנש הלדג י כ ,טקשהל לוכי אל (םירכנה)
.םי רגפה לעמ םי אמורה םתוא
תוארכו .הי רדנסכלאב םי דוהי ה תא אצמ רשא ןוסאה רבד הי ה הז . ס
.המהמתהל דוע הצר אל ,םוקמ לכב םי דוהי ה לע המחלמ המק י כ ,סוי טסצ
שי א םי פלא םי פלאו ולכ רשע־םי נשה ןוי גלה תא הי כוי טנאמ ומע חקל אוה
תוקהל עבראו םי לגר (תוטדוהוק) י דודג השש דועו תונוי גלה רתי ל רוחב
,םי לגר םי פלא תשלשו םי בכור םי פלא חקל (בסוכוי טנאמו ,םי בכור (תולא)
םי פלאכו הזה רפסמכ םי לגר לי ח לבק ספי רגאמ םגו ,תשק י בור םלכ
סתי שי לש ,שי א םי פלא תעברא םע ( נ םי הש וי לא הולג הלא דבלמו ,םי בכור
ופסאנ םשו סוי טסצ אב הזה אבצה שארבו .תשק י בור םתי ראשו םי בכור
,אבצה־י שנאכ המחלמ י דומל וי ה אל םהו ,םי רעה ןמ םי בר םי רזוע וי לא
םי דומלה ןורסח תא ואלמ םי דוהי ה תא םתאנש זעב םגו ברקה־תואתב םלוא
הצעב ותוא להנלו ךרדה תא ותוארהל ,סוי טםצ לא אב ספי רגא םגו .הלאה
לי לגה י רעמ תחא לע םחלהל אצי ו ואבצמ קלח ומע חקל סוי טםצ .הבוט
םי דוהי ה ץרא לובג אי הו ,(לובכ אי ה — ןולובח :א״נ) ןולבז המשו תורוצבה
—םירהה לא הי בשוי וטלמנ י כ - םדאמ הבוזע רי עה תא אצמ אוה .וכע לומ
רי עה ללש תא אי צוהל ואבצ־י שנא לע הוצ סוי טסצו .בוט לכ האלמו
תומדכ ונבנ הי תב רשא ,רי עה י פי ל םמותשה י כ ףא ׳שאב התוא ףורשלו
. ת י נ ו י ה א ת ל ד א י ה , ה ק י ת ע ת י ר ב ע ת ל ד כ ו ה א ר מ ש , ס ו ל י נ ר ו א י ה צ ק (
א
( ג ,א י ,ה ר פ ס ן י ע ) י נ נ מ ו ק ו א ,י ח מ ק ך ל מ (
ב
.( ה ס מ א ) ת מ ח ך ל מ ז י ז ע ן ב ס א   י כ ,ה ל ע מ ל ר כ ז נ ה ם י ה ע ה ז ן י א I -
זנק
tt ,ט י ק ר פ ,ב ר פ ס
תא זזבו ץראה לכב טשפ תאז י רחאו .תוראבבו ןודי צבו רוצב רשא םי תבה
רשאכו .וכע לא בשו שאב בי בסמ םי רפכה תא חלשו םי בורקה תומוקמה לכ
םי דוהי ה וברע ,זבל ץראה תא תתל — תוראב י נב םשארבו - םי רוסה וצופנ
ולפנתהו ,ץראה תא םוי טםצ בזע י כ םעמשב ,םאובחממ תאצל םבל תא
.שי א םי פלאכ וב ותי מהו םש ראשנה אבצה לע םאתפ
וי נפל חלש אבצה קלח תאו הי רסי ק לא ךלהו וכעמ אצי םוי טסצו .י
,םאתפ השבכל ודי ב הלעי סא ,רי עב רמשמ גי צהל וי לע הוצו ופי רי ע לא
י בשוי ל ואוב רבד הלגי םא ,ולי ח לכ םע אוה הלעי רשא דע תוכחל וא
ךרדמ אב דחאה קלחה ,תוחור י תשמ רי עה לע טשפ חולשה אבצה .רי עה
אל הי בשוי ו הלקנ־לע רי עה השככנ ןכ־לעו ,םי ה ךרדמ י נשהו השבי ה
םי אמורה ורהמ י כ ,הכרעמב םשפנ לע דומעל אל םגו טלמהל וקי פסה
םי גורהה רפסמו .ףטהו םי שנה םע ברח י פל םתוא ותי מהו םהי לע לפנתהל
הי רסי ק תברקב רשא אתברנ זוחמ לא םג .תואמ עבראו םי פלא תנומש הי ה
לודג קלח ותי רכהו ץראה תא ותי חשה רשא ,םי בר םי בכור סוי טםצ חלש
.שאב וחלש םי רפכה תאו םשוכר תא וזזבו הי בשוי מ
־םי נשה ןוי גלה דקפמ ,םולג סוי נסי צ תא םוי טםצ חלש לי לגה לאו . א י
.ץראב בשוי ה םעה חור תא רוצבל י דכ ,רפסמב בר לי ח ודי ב די קפהו ,רשע
םגו םולש תכרבב סוי נסי צ י נפ תא המדק לי לגה י רע לכב הרוצבה י רופצו
לי לגב רשא םי דדושהו םי דרומה לכו .וטקשו הבוטה התצעכ ושע םי רעה רתי
ארקנה אוה ,י רופצ י נפ־לע ףקשנהו ץראה רובטב אצמנה ,רהה לא ודרש
ואצמנ רשא תעה לכו .םהב םחלהל ולי ח תא ךי לוה םולגו .ןומצע רה
םי לועה םי אמורה י נפב םשפנ לע דומעל םהל לקנ הי ה םורמב םי דרומה
רהה תא םי אמורה ובבס רשאכ םלוא .שי א םי תאמכ םהמ ותי מה םגו םהי לע
אלו קשנ םהל הי ה אל י כ ,הרהמב םהי נפל םי דרומה וערכ ,דומעל והי בגהו
אל םתסונמ ךרדבו .םי ני זמה אבצה־י שנא תמחלמ דביכ תא תאשל חכ ורצע
םי חכשנ תומוקמ לא וטלמנ םי טעמ קר .םי בכורה י סוס י נפמ רתתסהל ולכי
.םי ללח ולפנ רתוי ו שי א םי פלאו לגר י נמ
ר ש ע י ה ע ש ת ק ר פ
. ר ו צ מ ה ת א ם א ת פ ב י ע ו ם י ל ש ו ר י ל ע ר צ א ו ה .ה ד ו ה י ץ ר א ב ם ו י ט ס צ י ש ע מ
. ו ת ס ו נ מ ב ו ה ו א צ מ ר ש א ת ו א ל ת ה
םע ךפה ,לי לגה ץראמ םי דרומה ומת י כ ,םולג וסוינסיצי תוארכו .א
םרטפי טנא לע תוצהל הלעו וי תואבצ לכ תא רבח סוי טסצו .הי רסי ק לא ואבצ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
חנק
,לודג לי חב םי דוהי ה וטקלתה ,קפא ארקנה ,דחא (.דדוצמ) לדגמב י כ ,ועמשבו
וצופנ טהו ,םי דוהי ה לע לפנ הזה אבצה דחפ .םחלהל המש אבצ חלש
םדאמ םמוש הנחמה תא ואצמ םי אמורה .םי נפ ותא וארתה םרט דוע
שפתו דול לע סוי טסצ הלע סרטפי טנאמ .םי בורקה םי רפכה תא שאב וחלשו
תוכסה גח תא גחל םי לשורי לא ולע םעה לכ י כ ,םדאמ הקי רה רי עה תא
עסנו ףרש רי עה תאו ברחב םתוא תי מהו םוי טסצ םש שגפ שי א םישמח קרו
דחא םוקמב הנחו ןורוח־תי ב ךרד רבע אוה .םי לשורי לע תולעל םשמ
.םי לשורי מ סי ד םי שמח קחרמב (העבג וא) עבג ארקנה
השארה רי עה לא הברקו תכלוה המחלמה י כ ,םי דוהי ה תוארכו .ב
לודגה םגומהב םחטבבו ,קשנ י לכ םהי די ב וחקלו םגח תא ובזע ,(ןי לופורטמה)
םבל תא ומש אל םגו רדסו הכרעמ י לב המחלמ תעורתב רי עה ןמ וחי גה
םלוא .ףקת לכב הזה םוי ה תא שדקל די מת וגהנ י כ ףא ,תבשה תחונמל
ץמא םהל הפי סוה ,םתד י שדקמ םי דוהי ה תעד תא החי סה רשא ,הזעה המחה
ועי קבה רשא דע ,המצע חורב םי אמורה לע ולפנתה םה :המחלמל הרובגו
םי בכורה ורהמ אלולו ,םהי ללח תא וברהו םכותב וצרפו םהי תוכרעמ תא
דבכמ דוע האלנ אל רשא ,אבצה קלח םג שח אלולו םי דוהי ה תא בבוסל
סוי טסצ אבצ לכ דבא זא י כ ,הדודשה םי אמורה תכרעמל הרזעל ,המחלמה
עבראכ םהמו םי ללח רשע־השמחו תואמ שמח ולפנ םי אמורה ברקמ .המחלמב
םי נשו םי רשע קר ברחב ולפנ םי דוהי המו .םי בכור םתי ראשו םי לגר תואמ
ךלמ זבנומ י בורק י נש לי ח תושעל ואי לפה םי דוהי ה לכמ רתוי ו .שי א
ןדרי ה רבע שי א רגי ג םג םמע דחי ו ,(סואי דנק) י אדנכו זבנומ ,(אבי דח
לא רבעו ספי רגא ךלמה הנחמב םי נפל תרש רשא ,י לבבה (סליס) אלי שו
,םי נפ לא םי נפ םי אמורה םע םי מחלנה ,םי דוהי ה ופדהנ רשא רחאו .םי דוהי ה
ךרדב םי לועה ,םי אמורה ף רעב ארוי ג ןב ןועמש לפנתה ,רי עה לא ובשו
לבס־תומהב הברה וגממ חקלו ףסאמה לי חמ לודג קלח ץי פהו ,ןורוח־תי ב
םי דוהי הו ,ןורוח־תי בב םוי טסצ המהמתה 'םי מי השלש .םי לשורי לא לי בוהו
י כ ,וארהו ץראה תורבעמ לע רמשמ ומשו םי רהה י שאר תא שופתל וקי פסה
.םנחמ תא עי סהל םי אמורה ולחי רשאכ ,םי די קובחב ובשי אל
,ברה םי אנושה ןומהמ םי אמורה י נפ דגנ הער י כ ,האר ספי רגאו .ג
י לוא ,םי דוהי ה םע םי רבדב אובל הסנ ןכ־לעו ,םי רהה ץרא תא שבכ רשא
י בהוא םי רעבנה תא ךסכסל וא ,םחלהמ ולדחי י כ ,םלכ תא תותפל ודי ב חי לצי
ב י ד ח ך ל מ ט ז י א ל ש ו ש ר ו י ו ו י ח א ו ( ה כ ל מ ה י נ ל י ה )   נ ל ה ל ש ה נ ב ,ד יה ז ב נ ו מ (
א
ם ה י ב ו ר ק מ ם י ב ר ס ג ו .ם י ל ש ו ר י ב ר ב ק ת ז ח א ו ת ו ל ח נ ם ה ל ו נ ק ו ל א ר ש י ת ד ת א ו ל ב ק ם ל ב ו
.ש פ ח ה ת מ ח ל מ ב ק ל ח ו ח ק ל ו ם י ל ש ו ר י ב ו ב ש י ת ה 1
ט נ ק
ה - ד ,ם י ק ר פ ,ב ר פ ס
םי שנא י נש םי לשורי י בשוי לא חלש ןכ־לע .!םולשה י פדור! סהי רצב בי רה
חי טבהו סובי פ תאו (םוי קרוב) י אקרב תא ,דאמ םהל םי עודי ו םי נפ־י אושנ
,םהי עשפ לכל וחלסי םי אמורהו םמע םולש תי רב םוי טסצ תורכי י כ ,םתוא
דובעי ןפ,וארי םי דרומהו .םהי לא ורבעי ו םהי לעמ םקשנ י לכ תא וקרפי םא
תא תי מהל ורהמ ןכי לעו ,ונוע רפכי י כ וני מאהב ,ספי רגא לא םעה לכ
הסכ י אקרבו וי פ תא חתפ םרט דוע שפנ סובי פ תא וחצר סה .וי חי לש
,!הזה הבעותה השעמ לע) םעה לכ סעכ רשאכו .טלמהל חי לצה ךא ,טי עצפב
.רי עה ךות לא ותוא ושרגו םי צעבו םי נבאב והוכהו םי דרומה וי לע ולפנתה
ול אצמ ,םי לשורי י בשוי ברקב המק רשא ,תאזה המוהמה םצעב .י
י רחא ףדרו ואבצ לכ תא המש עי סהו רי עה לע לפנתהל רשכה־תעש םוי טסצ
ארקנה טוקמב והנחמ תא טשו םי לשורי י רעש דע וי נפמ םי גוסנה םי דוהי ה
לע רעתשה אל םי מי השלש .רי עה ןמ םי סי ר ׳דעבש קחרמב (סופוקס) םי פוצ
אבצ־י שנא חלשו — ,ודי ב הי בשוי התוא ורי גסי י כ ,ןי מאה י לואו ,רי עה
םוי אוה ,י עי ברה םוי בו ,םי לשורי ל בי בסמ רשא םי רפכה תא זבל םי בר
תולעל המחלמ תוכרעמב אבצה תא גי צה ,(ירשת) סואי טברפה שדחל םי שלש
לא לופי לבל! רי עב בשוי ה םעה לע םהי ני ע ומש םי דרומה םלוא .רי עה לע
רי עה י קלח תא ובזעו םי אמורה־תוכרעמ רדס הארמל ולהבנ םה .!םי אמורה
עסנ סוי טםצו .תי בה־רה לאו רי עה ךות לא רוחא וגוסנו המוחל ץוחמ רשא
( א ״השדחה רי עה״ טגו (אתי זי ב) אתי צי ב ארקנה רי עה קלח תא ףרשו טהי רחא
.ךלמה ןומרא לומ הנחו (םי צעה קוש) ״תורוקה קוש״ ארקנה םוקמה תאו
זא י כ ,רי עה תומוח תא די ־תקזחב שי ערהל אוהה םוי ב סוי טסצ הצר ולו
םוי נרוט והנחמ שאר םלוא ,המחלמל ץק םש םגו די מ םי לשורי תא דכל
לבל ותוא ותפו םורולפ י די מ דחש וחקל ול רשא םי בכורה י רש ברו סוקסי רפ
םי דוהי ה לע רזגנו דאמ המחלמה הכרא הזה רבדה ללגבו .רי עה לע רעתשי
.ץקה אוב דע תוארונ תורצ דוע תאשל
וארקו ןתנוי ןב ןנח י רבדל םעה י בוטמ םי בר ותפנ אי הה תעבו .ה
אל ופא לדגב םלוא .הי רעש תא וי נפל חותפל ורמאו רי עה לא סוי טסצ תא
םי דרומה ועמש רשא דע ,הלאה םי שנאל ןי מאה אלו הלאה םי רבדל בל םש
םהי תב לא םתוא ופחדו המוחה לעמ וי שנאו ןנח תא ושרגו דגבה רבד־לע
םשמ ורי ו םי לדגמה י שארב ודמע תאז־י רחאו .םהי רחא םי נבאב ולקסו
המוחה תא שי ערהל םי אמורה וסנ םי מי השמח .תולעל םי לי פעמה םי אנושב
ם י א נ ו מ ש ח ה י מ י ב ו נ ב נ ש , ם י ל ש ו ר י ן ו פ צ ב ם י ש ר ג מ ה ם ה .ה ,וט ל י ע ל ה ד ב ז נ ש (א
א ר ק נ ת א ז ה ה ש ד ח ה ר י ע ה ק ל ח י כ , ר א ב י ,ד , ב י ,ה ר פ ס ב ו ,ר י ע ה ה ל ד ג ת ה ר ש א כ , ס ו ד ר ו ה ו
.*ה נ ו ת ח ת ה ה ש ד ח ה ר י ע ה ״ ם ש ב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
םק
•ירוחבמ םי בר סוי טסצ חקל י ששח םוי בו ,הי לע םחלהל ולכי אלו דצ לכמ
ומחלנ םי דוהי הו ןופצ חורמ תי בהי דה לע רעתשהו תשקה י בור תאו ואבצ
וברק רשא םי שנאה תא ושרג תובר םי מעפו (תוי נותסאה) םי מלואה ןמ םהב
רשא דע ,עלקה י נבאו םי צחה ןומה םהי לע ףקת הנורחאל ךא ,המוחה לא
הנושאר םי דמועה םי אמורה אבצ י שנא י כ .המוחה לעמ ודרי ו רוחא וגוםנ
הרושב םי דמועה וקי בדה םהי רחאו המוחה לא םהי נגמ תא וכמס הכרעמב
,אבצה תורוש רתי םג ושע םהומכו םי נושארה י נגמ לא םהי נגמ תא הי נשה
י צח לכ ועתרנ ונממו , ( א ״ בצ״ םהי פב ארקנה ,ךכוסה תא ומי קה דשא דע
תחת רותחל םעפה ולכי אבצה־י שנאו .םקי ר ובשו םעלק י נבאו םהי אנוש
.תי בה־רה רעשב שא חלשל וננוכתה םגו ,םהל הנא אל ער לכו ,המוחה
ךותמ חורבל ורהמ םהמ םי ברו םי דרומה תא הזחא הארונ תוצלפ.ו
שפנ בי שמל הי ה הזה רבדה .םהי בי וא י די ב הרהמב לופת י כ םבשחב ,רי עה
ופי סוה ןכ ,המוחה לעמ טלמהל םי דרומה ופי סוה רשאכו ,םי לשורי י בשוי ל
י נפכ סוי טסצ י נפ תא לבקלו םתוא חותפל ורמאו םי רעשה לא ברקתהל הלא
דכל זא י כ ,רעצמ ןמז דוע רוצמה תא סוי טסצ ךי ראה ולאו .לאוגו עי שומ
תא םי הלא רי תסה םי לבנה תונועב י כ ,י נא ןי מאמ ךא .רהמ שי ח רי עה תא
.אוהה םוי ב המחלמל ץק אובי י כ ןתנ אל ןכ־לעו ,ושדקממ םג וי נפ
תבשחמל אל םגו םי רוצנה שפנ־חפמל ובל תא םש אל סוי טסצ י כ .ז
שאונ הכמו עגפ י לבו ,ואבצ־י שנא תא םאתפ וי לא ףסאו וי לא הבוטה םעה
רבדל וכח אל רשא ,םי דדושהו .רי עה ןמ והנחמ תא עי סהל לאונו ותוקתמ
םי אמורל רשא ףסאמה י רחא ופדרו סוי טסצ תסונמ הארמל זע ושבל ,הזה
םוקמב סוי טסצ הנח אוהה םוי ב .םי לגרהו םי בכורה לי חמ םי בר ותי מהו
קזח הזבו םשמ הלע תרחמה םוי בו ,םי פוצ תעבגב רשא ,ןושארה ותונחת
י רבע י נשל ובצי תה םגו ףסאמה י דעצ תא דאמ ורצה םהו וי אנוש חור תא
תא תונפהל זעונ אל םי אמורל רשא ףסאמהו .אבצה י פגא לע ורי ו ךרדה
.וי פדור רפסמל ץק ןי א י כ ,ובשחב ,רוחאמ וב ורי רשא ,וי אנוש לומ וי נפ
,םהי רבע י נשמ םהי לע םי לפנתמה חור תא רוצבל חכ םי אמורה ואצמ אל םגו
םהי ני עבו ,הכרעמה תורוש תא וקתני ןפ וארי ו הפי על אשמ םי סומע וי ה י כ
ולטנ ןכל .םתצורמב םי לק םהו םהי מכש לע אשמו לבס ןי א י כ ,םי דוהי ה תא ואר
ךרא לכל .םהי אנושל לומג םלשל תלכי י לבמ ,תובר תורצ לובסל םהי לע
םי גורהה רפסמבו םהי תוכרעמ ךותמ םי דודש ולפנ םי ברו םי אמורה ופגג ךרדה
רשו ףלאה־רש סוני גני לו י ששה ןוי גלה דקפמ סוקסי רפ םג וי ה םי מוצעה
םוקמ לא םי אמורה ועי גה למע י דב .סודנוקוי ומשו תי לי מי אה םי בכורה תקהל
. testud o ת י מ ו ר ב O
א ס ק ו—ה ,ט י ק ר פ ,ב ר פ ס
ק ש נ ה ל כ ת א ם כ ר ד ב ו כ י ל ש ה א ב צ ה   י ש נ א מ ם י ב ר ו , ע ב ג ב ר ש א ם י נ פ ל ם נ ח מ
י ש י ל ש ה ם ו י ב ו ת ו צ ע ד ב ו א כ ה י ה ו ם י מ י י נ ש ס ו י ט ס צ ה מ ה מ ת ה ע ב ג ב , ם ה י ל ע מ
ו ת ע ר ל י כ ן י ב ה ו , ם י ד ו ה י ם י א ל מ ב י ב ס מ ת ו מ ו ק מ ה ל כ ו ו י א ג ו ש ו מ צ ע י כ , ה א ר
. ו י א נ ו ש ל ע ם י ב ר ו פ ס ו י ט ע מ ד ו ע ה כ ח י ם א ו ה ז ה ם ו ק מ ב ה מ ה מ ת ה
ם י ר ב ד ה ל כ ת א ך י ל ש ה ל ס ו י ט ס צ .ד ו צ א ב צ ה ת ס ו נ מ ת א ש י ח ה ן ע מ ל .ח
ם י ר ו מ ח ה ו ם י ד ר פ ה ל כ ת א ם י א מ ו ר ה ו ת י מ ה ן כ   ל ע . ו ע ס מ ך ר ד ב ח ר ט ל ם ה ר ש א
י כ , ה מ ח ל מ ה ת ו נ ו כ מ ו ע ל ק ה   י ל כ ת א ת א ש ו נ ה ה מ ה ב ה ד ב ל מ , א ש מ ה   ת ו מ ה ב ו
, ם י ד ו ה י ה י ד י ב ו ל פ י ן פ , ו ד ח פ י כ ם ג ה מ ו , ם כ ר ע ל ד ג ל ו ק י ז ח ה ה ל א ה ם י ל כ ב
  ת י ב ל א ס ו י ט ס צ ם ת ו א ך י ל ו ה ן כ   י ר ח א ו — , ם ה י נ פ ל ו מ ם ת ו א ו כ פ ה י ר ש א
ו ק ח ד נ ר ש א כ ך א , ר ו ש י מ ה ץ ר א ב ם ה ל ק י צ ה ל ו ב ר ה א ל ם י ד ו ה י ה ו . ן ו ר ו ח
ם ה י ל ע ו ר ג ס ה ל א :ם ת ו א ם י ד ו ה י ה ו מ ד ק , ר ה ה ד ר ו מ ב ה ר צ ה ע ק ב ל א ם י א מ ו ר ה
ל כ ו . ה ע ק ב ה ך ו ת ל א ם ת ו א ו צ ח ל ו ם ה י ר ח א ו פ ד ר ה ל א ו , ה ע ק ב ה א צ ו מ ת א
ת א ה ס כ ו ה ל ס מ ל ל ע מ מ ר ש א ל ו ל ת ה ר ה ה ם ו ר מ ב ב צ י ת ה ל ו ד ג ה ן ו מ ה ה
ו א צ מ א ל ו ו כ ו ב נ ם י ל ג ר ה ם ג . ע ל ק   י נ ב א ו ם י צ ח ד ר ב ב ם י א מ ו ר ה ת ו כ ר ע מ
י כ , ם ה מ ה א ר ו נ ה ר צ ב ד ו ע ו א צ מ נ ם י ב כ ו ר ה ו . ם ש פ נ ל ע ד ו מ ע ל ה ל ו ב ח ת
ת ו ל ע ל ו ל כ י א ל ם ג ו ע ל ק ה   י נ ב א ר ט מ ת ח ת ר ד ס ב ם כ ר ד ל ת כ ל ל ם ה מ ר צ ב נ
ו א צ מ נ י נ ש ה ר ב ע ה ן מ ו . ם ה י א נ ו ש ת א ף ו ד ה ל ו ם י ע ל ס ה י ק ו צ ל ע ם ה י ס ו ס ב
ד ב א ס ו נ מ ו , ם ה י ל ג ר ו ד ע מ ר ש א כ , ם י א מ ו ר ה ה מ ש ו ל פ נ ר ש א , ם י ת ח פ ו ת ו מ ו ה ת
ת ק ע ז ל ו ק ו מ י ר ה ם ת ר צ ל ד ג מ ו . ם ש פ נ ל ע ד ו מ ע ל ה ו ק ת ל כ ה ס פ א ו ם ה מ
ת ע ו ר ת ו ה ר ו ב ג ת ו נ ע ל ו ק ם י ד ו ה י ה ו נ ע ם ת ק א נ ל ו ק ל ו . ם י ש א ו נ ת ל ל י ו ר ב ש
, ם ו י ט ס צ ל י ח ל כ ת א ם י ד ו ה י ה ו ד י מ ש ה ט ע מ כ ו . ו י ח א ת א ש י א ם ק ז ח ב , ם נ ו ח צ נ
. ן ו ר ו ח   ת י ב ל א ט ל מ ה ל ם י א מ ו ר ה ו ק י פ ס ה ך ש ח ב ו , ה ל י ל ה ם ה י ל ע ה ס כ א ל ו ל
. ה ע ק ב ה י א צ ו מ ל ע ו ר מ ש ו ב י ב ס מ ם ה י ל ע ו נ ח ם י ד ו ה י ה ו
ה מ ר ד י ב ו כ ר ד ל ם ש מ ת א צ ל ל כ ו י א ל י כ , ת ו א ר ל ח כ ו נ ס ו י ט ס צ ו .י
ע ב ר א כ א ב צ ה ן מ ר ח ב א ו ה . !ם י ר ת ס מ ב ! ב י ו א ה י נ פ מ ח ו ר ב ל ה ל ו ב ח ת ש ק ב ו
.ד ו צ ו !ו ה נ ח מ י נ פ ל ר ש א ) ל ח ה ל ע ם ת ו א ג י צ ה ו ב ל   י צ י מ א ש י ש ג א ת ו א מ
, ן י מ א ה ל ם י ד ו ה י ה ו ע ת י ן ע מ ל , ה נ ח מ ה ת ר מ ש מ י ל ג ד ת א ס נ ל ע ם י ר ה ל ם ה י ל ע
ם י ד ק ה ו ם י ר ת ס מ ב א ב צ ה ת י ר א ש ת א ו מ ע ח ק ל א ו ה ו . א ב צ ה ל כ א צ מ נ ם ש י כ
ה נ ח מ ה ם ו ק מ י כ , ם י ד ו ה י ה ו ר י כ ה ר ק ב ה ר ו א ל . ס י ר ם י ש ל ש ך ר ד ת כ ל ל
ו ת י מ ה ו , ל ל ו ש ם ת ו א ו כ י ל ו ה ׳ ר ש א , ם י ש נ א ה ת ו א מ ע ב ר א ל ע ו ל פ נ ת ה ו , ק י ר
ה ל י ל ב ק י פ ס ה א ו ה ם ל ו א . ס ו י ט ס צ י ר ח א ו פ ד ר ו ה ר ה מ ב ם ה י צ ח ב ם ת ו א
ו כ י ל ש ה ד ח פ ו ה ל ה ב ב ר מ ו , ו ת ס ו נ מ ת א ש י ח ה ם ו י ב ו ב ר ך ל ה מ ם מ י ד ק ה ל
. ת א ו ת ו א ר ט ס י ל ב ה ת א ו ( ל ז ר ב ה י ל י א ) ש ע ר ה   ת ו נ ו כ מ ת א ך ר ד ב א ב צ ה   י ש נ א
11 ם י ד ו ה י ה ה מ ח ל מ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
םע ןהב ומחלנ ןכ־י רחאו ללשל ןתוא וחקל םי דוהי הו ,המחלמה תונוכמ רתי
וקי בדה אל רשאכו סרטפי טנא דע םי אמורה י רחא ופדר םי דוהי ה ,םי אמורה
תא וטשפו המחלמה־תונוכמ תא ופסאו םהי לעמ וטנ אוהה םוקמב םתוא
י כ .העורת לוקב םי לשורי לא בושל ורהמו ללשה רתי תא וצבקו םי ללחה
ותמ דחי םהי רזוע םע םי אמורהמו רפסמ י תמ םי ללח קר ולפנ םי דוהי המ
םי רבדה .םי בכור םי נומשו תואמ שלשו םי לגר תואמ שלשו םי פלא תשמחכ
.ןורי נ תלשממל הרשע־םי תש תנש ,(ןושחרמ) סוי ד שדחל י ני משב ושענ הלאה.
ם י ר ש ע ק ר פ
. ם כ ו ת ב ר ש א ם י ד ו ה י ה ת א ו ג ר ה ק ש מ ד י ב ש ו י . ן ו ר י נ ל א ם י ר י צ ח ל ש ס ו י ט ס צ
ה מ ח ל מ ל ו נ נ ו כ ח ה ו ם ר י ע ל ו ב ש ו ס ו י ט ס צ י ר ח א ף ו ד ר ל ו ל ד ח ם י ל ש ו ר י   י נ ב
. ל י ל ג ב ף ס ו י י ש ע מ ת צ ק מ .ר פ ס ה ב ת ו כ ת א ם ה י נ י ב ו ם י ב ר א ב צ   י ר ש ו מ י ק ה ו
םי דוהי ה י דבכנמ םי בר ובזע סוי טסצ תא הרק רשא ןוסאה י רחאו .א
דחי לואשו סורבוטסוק םי חאה םג .םיב תעבוט הי נאל התמד רשא ,רי עה תא
רי עה ךותמ וטלמנ ,ךלמה ספי רגאל הנחמ־שאר הי הש ,םי קי ןב סופי לי פ םע
ךלמה רצחב דחי םתא םי נפל הי ה רשא ,םפי טנא קר .םוי טסצ לא ואבו
,םי דרומה י די ב גרהנ ןכ־י רחאו ,םהה םי מי ב רי עה תא בוזעל ןאמ ,רוצמב
רשא םי שנאה תאו לואש תא חלש סוי טסצ .!הטמל] רפסנ ותומ רבד תאו
תמשא תא םי שלו םתקוצמ רבד־לע ול רפסל ,ןורי נ לא הלכא ץראל ומע
רי עי רשאכ ,ול הדי תעה ,הנכסהמ ול לקי י כ ,חטבו ,סורולפ שארב המחלמה
.הזה שי אה לע ותמח לכ תא רסי קה
וררועתהו םי אמורה תפגמ לע קשמד י בשוי ועמש אי הה תעבו .ב
י חרזא ודשח םהה םי מי ה י נפל דוע .םברקב םי בשוי ה םי דוהי ה תא תי מהל
הי ה ןכי לעו ,רמשמ םהי לע ומשו (אןוי סנמגה לא םתוא ופסאו םי דוהי ב רי עה
דבלמ—ןלכ רשא ,םהי שנ י נפמ ודחפ םה םלוא ,םתמזמ תא עצבל םהל לקנ
ןהמ רי תסהל זיע לכב ודקש ןכי לעו — ,םי דוהי ה תדב וקבד — תודחא םישב
אלו רצ םוקמב םי פופצ ובשי רשא ,םי דוהי ה לע ולפבתה םה .רבדה תא
תואמ שמחו םי פלא תרשע רפסמב תחא העשב םלכ תא וטחשו ,םי ני זמ וי ה
.םדי ב החמ אל שי או , ( ב שפנ.
םהי לא וכשמ ,םי לשורי לא סוי טסצ י רחא םי פדורה םי דוהי ה בושבו .ג
. ( ד ו ע ו ת ו ב ר ח ב , ם י פ ו ר ג א ב ת ו ק ב א ת ה ) ם י נ ו ש ם י ק ח ש מ ל ד ו מ ל ה -ת י ב ( «
.ש י א ם י פ ל א ת ר ש ע :ה נ ש י ה א צ ו ה ב 0׳
גסק
ו—ד , כ ק ר פ ,ב ר פ ס
תאו די־קזיחב הלא תא ,םי אמורה תי רבב םי נמאנ וי ה דוע רשא ,םהי חא תא
דקפל םי בר אבצ־י רש ומי קהו תי בה־ רהב םלכ ופסאתהו ,ןוצר י רבדב הלא
לכב םי טי לשה י שארל ורחבנ ןנח לודגה ןהכהו ןוי רוג ןב ףסוי .המחלמב
רשא ,ןועמש ןב רזעלא תאו .םי לשורי תמוח תא קזחל םהי לע ולטנו רי עה
בר ףסכ םגו םוי טסצמ םי דוהי ה וחקלש ףסכהו םי אמורה תזב לכ וי ה ודי ב
הי הי הי ה י כ םתוארב ,הלשממה שארב םי דוהי ה ומש אל ,םעה רצואמ
־ןמז רובעכ םלוא .וי לכ י אשונ ,וי לא םי ולנה םי אנקה תרזעב ץי רע לשומל
םעה תא דדוצל דזעלא י די ב חי לצה םעפהו רובצה רצואמ ףסכה לזא רעצמ
.ונוטלש תחת ענכנ רשא דע ,וי פשכב
ןב עשוהי דחאה ,אבצ־י רש י נש םי דוהי ה ונתנ םודא ץרא לעו .ד
.הי ננח לודגה ןהכה ןב רזעלא י נשהו ,םי לודגה םי נהכה ןמ ,(ספפס) אפצ
ןדרי ה־רבע ץרא י די לי מ הי ה דשא ,םהה םי מי ב םודא ץרא שאר ,רגי נ לעו
תחת ענכהל ווצ ,(הלרפ שי א) ךדרי ה־רבע שי א״ המש לע ארקנו (ה;רפ)
לא :םתעד תא וחי סה אל ץראה י קלח רתי מ םגו .הלאה אבצה־י רש י נש
זוחמ לאו ,השנמ — ןדרי ה־רבע לאו ,אבצ־רשל ןועמש ןב ףסוי חלשנ וחי רי
דקפמלו .וקלחב ולפנ סואמאו ופי ו דול םגו י סאה ןנחוי חלשנ (התנמת) הנמת
תוצרא י תש לעו ,הי ננח ןב ןנחוי םקוה (אתברקע) םי ברקעו אנפוג לבחב
לכב הרוצבה אלמג םג הבשחנ ונוטלש לובג לעו הי תתמ ןב ףסוי — לי לגה
.תאזה ץראה י רע
תבדנ י פכ ,הי לע דקפה רשא ,הני דמב לשמ אבצה־י רשמ דחא לכו .ה
ןח אצמל שקב ,לי לגה ץרא לא ואוב י רחא ,ףסוי ו .ותנובת חכ י פכו וחור
,הבר הבוט תושעל חי לצי הזה רבדב י כ ותעדב ,ץראה י בשוי לכ י ני עב
ץראה י בוט בל תא וי לא ךושמי י כ ,האר אוה .םי רבדה רתי ב הגשי םג םא
םי עודי םי שנא וי לע ומי שב — םעה לכ בל תאו ,ןוטלשב קלח םהל ותתב
םעה י נקזמ םי מכח םי שנא םי עבש ול רחב ןכ־לע ,ץראה י די לי מ םי נובנו
,םי טפוש העבש םש רי עו רי ע לכבו .לי לגה ץרא לכב םי לשומל םתוא םשו
תושפנה י ני ד תאו השקה רבדה תא םלוא ,ןטק בי ר רבד לכ םהי לא אי בהל
.ומע רשא םי נקזה םי עבש לאו וי לא חולשל ,דוצ
תא םש ,תי במ רי עו רי ע לכב קדצ י טפשמ ףסוי טש רשא י רחאו .ו
ךרד לארשי ץרא לע ולעי טי אמורה י כ ,ותעדבו .ץראה תא קזחל וי נפ
תאו עבש־ראב תאו (י טפטוי ) תפדוי תא ,ץראה י בגשמ לכ תא רצב ,לי לגה
רובת ארקנה רהה תאו ( ב ףגי ס תאו הפל תאו ( א וכי א־רפכ תאו (ןימלסנ ןי מלצ
.ש ב ש מ ה א ר נ כ •}Laifa.pey.y^ui (״
.ב ינש ש ר ש מ ה ז י ל ו א ו .ש ב ש מ — י ו ג י ס :ז ל ק ר פ ף ס ו י י י ח ב ( -
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דסק
תורעמה לע תומוח הנב הלא דבלמו ,הי רבט תאו (אי כי רט תאו (ןוי רי בטי א)
ןוי לעה לי לגבו ,ןותחתה לי לגה ארקנה ץראה קלחב תרנכ םי ל בי בסמ רשא
תאו (תי נבי וא) תי נמי תאו ( ב תפצ תאו הרבכע עלס ארקנה םוקמה תא הנב
י נבל קר .אלמג תאו (י נגוס) הנגס תאו הי קי לי ס תא ןלוגה ץראבו ,ןורמ
י כ ותוארב ,םמצע תעד לע רי עה תומוח תא תונבל ףסוי ןתנ דבלב י רופצ
םג הנב הככו .םהי לע .דוצמ ןי אב םג המחלמל םי נוכנו ףסכב םי רי שע םה
ףסוי חרט תאז־תמעל .ףסוי תוצמב בלח־שוג תמוח תא ומצעב י ול ןב ןנחוי
ףסא אוה .הדובעה לע חצנו םוקמ לכ לא אב י כ ,תודוצמה רתי ןי נבב
םי שנא (ףלא האמ) תובבר רשע לע ורפסמב הלע רשא ,בר לי ח לי לגה ץראב
.םתוא ןי זו ,ףוסאל ודי האצמ רשאכ ,םי נשי קשנ־י לכ קלח םלכלו .םי רי עצ
,וי נפב שי א דומעי אל רשא ,לודגה םי אמורה חכ י כ ,האר ףסוי ו .ז
העשה קחדמ םנמא .םהל רשא המחלמה (גי נונשבו הבוטה תעמשמב ודוסי
י כ ,ורי כהב םלוא ,(המחלמה תכאלמ תא1 וי שנא תא דמלל ףסוי לוכי אל
םי אמורה ךרדכ אבצה תא רדס ,ברה םי די קפה רפסמב הי ולת אבצה תעמשמ
,םי גוש םי צובקל ואבצ־י שנא תא קלח אוה .םי בר אבצ־י רש וי לע םשו
־י רש םהל הלעממו תואמ־י רש םהי לעו תורשעה־י רש תא די מעה םשארבו
דמל אוה .םי לודג תולי ח שארב דומעל ,םי דקפמ םי קה םלכ לעו ,םי פלא
תותוא תאו ,(המחלמ תעב) הדקפה י נמס תא רוסמל ךרדה תא םתוא
הכרעמה י פגא י שעמ תאו ,אבצה תא ףוסאל וא הנחמה תא עי סהל ,תורצוצחה
הטי ךרד וזי אב ,םתוא הרוה םגו ,ותוא םפי קהב וא בי ואה לע םתולעב
־י שנא וקזחי ךי או ,הכרעמב ףגנה ףגאה תרזעל אובל המחלמב חצנמה ףגאה
םה המ ,םתוא הארה די מתו .המחלמה דבכ תא תאשל וי חא תא שי א אבצה
תא םהל הנקה רתוי בו .ףוגה חכ תאו חורה־ץמא תא םי קזחמה םי רבדה
םהי טרפ לכב םי אמורה י סי סכט תא םהי נפל וראבב ,המחלמה תוכי לה
םפוג־קזחב רשא ,לי חה י רובגב םחלהל םהי לע ולטנ י כ ,םתוא ורי כזהבו
תא וסני י כ ,םהל רמא אוה .טעמכ בושי ה םלוע לכ תא ושבכ םחור־םצעו
לודחל חכ ורצעי םא וארי ו ברקל םתאצ י נפל דוע המחלמב םתעמשמ חכ
אלו ,קשעהו לזגהו הבנגה י כרדמ ,םהב וני כסה רשא ,םי ערה םהי כרדמ
םי בורקה םי שנאה קזנב םמצעל רכש ושקבי אלו םהי חא תא תונוהל ופי סוי
םי אצוי ה אבצה י שנא לכ םא ,תומחלמה לרוגל אוה בוט ןמס י כ .םהי לא
.ה ר ע ה ב ט ,ח ,א ר 8 ס ץ » (»
. ף 30 : ר ו ק מ ב ( ב
. ׳ ם י ל י ג ר ת , ם י א ר ו ק ו נ א ש •ר מ 1
נ
המק
א , א כ ק ר פ ,ב ד פ ס
הבלב םהי בי ואב אל המחלמ לעי לבה י נבלו , ( א רשי ו רוהט בלב םי מחלנ ןהב
.םי הלאב םג םא־י כ
,םעה רפסמו .םי מי ה לכ וי שנא בל לע רבדל ףסוי הברה הככ .ח
שלשו םי לגר ףלא םי שש דע הלע ,הכרעמל ןכומ הי הו וי לא ףסאנ רשא
תואמ שמחו םי פלא תעברא ול וי ה הלא דבלמו ,םי בכור םי שמחו תואמ
םי רמוש וי ה לי ח י רוחב תואמ ששו .םהב חוטבל הברה רשא ,המחלמ י רי כש
,םי רי כשה תלוז ,הלאה אבצה־י שנא לכ תא םי רעה ולכלכ הלקנ־לעו .ושארל
תי צחמה תאו אבצה תדובעל לי חה־י שנא י צח תא החלש רי עו רי ע לכ י כ
ורגח הלא :םעה קלחנ הככ .םהי כרצ לכו םמחל תא םהל אי צמהל — הי נשה
םהי חאל ומלש המחלמה י שנאו .הכאלמ לכב דובעל ואצי הלאו ,קשנ־י לב
.הרצ לכמ םהי לע םככוסב ,םהל ונתנ רשא ,םחלה לע
ד ח א ו ם י ר ש ע ק ר פ
ו י ל א ב י ש ה ף ם ו י . ו י ת ו מ ז מ ת א ר פ ה ל ף ס ו י י ש ע מ ו ו י ל כ ב ו ב ל ח   ש ו ג ש י א ן נ ח ו י
.ו ב ו ד ר מ ש , ת ו ד ח א ם י ר ע
רי עמ תומזמ־שי א ךא ,לי לגה י בשוי תא ףסוי אי בהו אי צוה הככ .א
י שנא לכמ לכונו םורע הי ה אוה .ןטשל ול םק י ול ןב ןנחוי ומשו בלח־שוג
שי א ןנחוי הי ה הנושארל .( ב הלאכ הלבנ י שעמב םש םהל ונק רשא ,לעי לבה
לי כשמ הי ה אוה .ועשר תומזמל ןטשל ףםכה־דסיח הי ה םי בר םי מי ו י נע
הבשחנ תי מרתהו ,וי בזכ לע תמאה םתוח תא םי של ןי בהו רקש רבד־לע
עדי אוה .םי רקי ה וי בהוא םע וי תוכי להב םג גהנ הבו ,הבוט הדמל וי ני עב
םד ךופשל ול הי ה לקנ ועצב ןעמל םלוא ,תוי רבה בהוא שי אכ שפחתהל
ללוע ושפנ־תאשמ תא גי שה ןעמלו ,ושפנל תולודג שקב די מתו ,םי מכ םדא
,םי תי חשמ־רבח ול אצמ ןכ־י רחאו ,י די חי דדוש הי ה םי נפל .םי זבנ עשר י שעמ
וני עו ,םוי ל םוי מ ומצעו ולדג ךא ,הלחתב םרפסמב םי בר וי ה אל רשא
קרו ,הלקנ־לע ףכב שפתי רשא ,שי א ודוסב אובי לבל ,החוקפ ,דתיה
רשא דע ,וי לא ףסא המחלמ־י עדוי ו חור־י צי מאו םפוג חכב םי קזח םי שנא
ו ש כ ע ו , ת ו י מ ש ה ת ו פ ש ב ר ס ח א ו ה ו ת ו י ר א ה ת ו פ ש ב א צ מ ב ה ב ש מ ב ש מ ת ש מ ף ס ו י ( א
.( ה ע ר ו א ה ב ו ט ) ׳ ה ע ד ו ת . :ת י ר ב ע ו ח ו א ם ג ר ת ל ו ג ה נ
ל כ מ ל כ ו נ ו ם ו ר ע ה י ה א ו ה . :ם ג ר ת ש י מ ש י ו . ם י נ פ י נ ש ל ם י ע מ ש נ ר ו ק מ ה י ר ב ד (
נ
ל י ל ג ה י ל ו ד ג ר ת י מ , ר מ ו ל כ , ׳ ה ל א ה ה ל ב נ ה י ש ע מ ב ( ם י נ פ ה י א ו ש נ ,ץ ר א ה י ל ו ד ג ) ם ש ה   י ש נ א
. ( ד ו ע ו א י פ צ ן ב ע ש ו ה י ,ס ו ם ס ו י ) ף ס ו י ל ש ו ב י ר   י ש נ א
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
וסק
רשא םי רפכהו םי רוצה ץרא י םי לפ םברו ,שי א תואמ עברא וי לא וטקלתה
לע ודחפ תא ןתנו סמח לי לגה לכ תא אלמ הלאה םי שנאה שארבו ,הב
.האבה המחלמל המי אב וכח רשא ,םי ברה
,הלאמ תולודגב ךלה דועו (לילגב) אבצ־רש תוי הל שקב ןנחוי .ב
בהוא ףסוי י כ ,ותוארבו .ותמזמ תא קי פהל ול ןתנ אל ףסכה רוסחמ םלוא
תמוח תא תונבל ודי תא אלמל ובל לע רבד ,והשעמ ןורשכ לע דאמ ותוא
לבח תאז י רחאו ,םי רי שעה תא שגג רשא ,בר ףסכ ףסא הזה רבדבו ,ורי ע
ןמשה ןמ םי רהזנ הי רוסב םי בשוי ה םי דוהי ה לכ י כ ,ותעדב :םי מורע תצע
לא ןמש םהי לא חולשל 1ףסוימ1 תושר לבק ,םהי חא י די ב השענ אל רשא
(א םי קי תא !םי נומכרד! העברא ורי חמ רשא ,םי רוצה עבטמב םלש אוה .לובגה
ץרא אי ה לי לגה ץרא הנהו ,ןי הה י צח הז רי חמב רכמו םי ני ה העברא לכל
לא בר ןמש חלש ודבל ןנחוי ו הכרב תנש התי ה אי הה הנשהו ,ןמש תבז
.רפםמ־ןי אל דע בר ףסכ ול ףסא ןכ־לעו ,רוסחמ םש הי ה רשא תומוקמה
אוה .הרוחסב וי די תא חולשל ול ןתנ רשא ,שי אה תערל ופסכמ רזפ די מו
,לי לגה ץרא לע ררתשהל ודי ב הלעי ותרמשממ ףסוי תא ודי רוהב י כ ,בשח
הברת ןעמל ,דשו סמח י שעמ תוברהל ומע רשא םי דדושה תא .דוצ ןכ־לעו
לי לגה שאר לע בראמה ןמ לפנתהל לכוי זאו ,ץראה ברקב הרורעשה
י בשוי י ני עב וחי ר תא שי אבהל וא ,שפנ ותוכהלו םי לבוסה תרזעל ותאצב
תא קחרממ ץי פה ןכ־י רחאו .םי דדושה י שעמל ובל תא םי שי אל םא ,ץראה
תולי לע דועו .םי אמורה י די ב ץראה תא רוסמל רמוא ףסוי י כ ,העומשה
.ותלדגמ שי אה תא די רוהל ,השע תובר
,(התךבך) התרתבד רפכ י נב םי דחא םי רי עצ ואצי םהה םי מי בו .ג
ברוא ומשו ,(לאערזי קמעב) לודגה קמעב ףסוי גי צה רשא םי פוצה ןמ
ךי לוה רשא ,הדובכה לכ תא ונממ ולזגו ,י קי נרבו ספי רגא תי ב ןמאנ ,י מלתל
.בהז תואמ ששו םי בר ףסכ י עי בגו רי בכמל םי רקי םי דגב וי ה הבו ,ומע
ףסוי ל ללשה לכ תא ואי בהו רתסב םהי ני ב הלזגה תא קלחל ולכי אל סה
חי נהו ךלמה י שנאל ושעש סמחה השעמ לע םתוא חי כוה אוה .י כי רט לא
תא בי שהל ובלב רמאו ,י כי רט י בשוי לכב דבכנה ,י ננח י די ב ללשה לכ תא
.הלודג הער ףסוי לע אי בה הזה רבדה םלוא .רשכה תעשב הי לעבל הלזגה
לע ופצק ,חוקלמה ןמ קלח ולבקי אל י כ ,תעדל םי סמוחה וחכונ רשאכ י ב
,םי כלמל םהי פכ עי גי תא בי שהל ,ותבשחמ תא וני בה םגו ,דאמ ףסוי
לכ תא ועי דוהו םי רפכה לא הלי לב םי סמוחה וחרב ןכ־לע .םהי לא תוצרתהל
תובורקה םי רעה תא םג הפי קה המוהמהו .םהב ףסוי דגב י כ ,םהי בשוי
.״ ק י ת א ל ש ף ס כ ב ( ״
זסק
ד ,א כ ק ר פ ,ב ר פ ס
םקנהל י כי רט לא םי ני זמ םי שנא תובבר רשעכ הצורמב ואב רקב תונפלו
רשא ,(ןי מורדופאה) םי סוסה ץורמ םוקמב ףסאנ הזה לודגה ןומההו .ףסוי ב
ותרשממ ףסוי תא די רוהל וקעצ הלא :ףא־י רחב הקעצ לוק םי רהו ,י כי רטב
ןב) ןגחוי דוע וקזח ןומהה תמח תאו .שאב דגובה תא ףורשל ושרד הלאו
םי מי ב הי רבט רי עה שאר ,(סלפםם)
א
י
פ צ
ןב עשוהי ומשו דחא שי או (י ול
לא םלכ וטלמגו ןומהה תמחמ ולהבג ושאר י רמושו ףסוי י בהואו .םהה
ושגנ רשאכ רוענו ותנש דוע ןשי ףסוי .םי שנא העברא דבלמ ,םשפנ
םלוא .חורבל ותוא וצעי םי נמאנה וי דבע תעבראו .תי בב שא חולשל םי שנאה
ארי אל סגו וי לע ןגמ ןי אב בוזע ראשנ רשא רבדל ובל תא םש אל ףסוי
הטהו ושאר לע רפא םשו וי דגב תא ערק אוה .םי ברה םי רשוקה ןומה תא
הזה רבדה הארמלו .ןומהה לא ץפקו ובגמ וברח תא רשקו רוחאל וי די תא
רשא םי שנאה םלואו .םלכמ רתוי י כי רט י שנאו וי בהואו וי בורק וי לע ולמח
,ףסוי תא תאשל ולכי אל רשא ,םי בורקה םי שנאה םגו רי על ץוחמ ואב
רובצה ףסכ תא עגרכ םהי לא אי צוהל ונממ ושרדו ותוא ללקל ופי סוה
הארמ לא םטי בהב י כ .דגבב [םהיאנוש םע] תרב רשא תי רבה לע תודוהלו
תא השע רשא י רחא ,םהב דשחנ רשא םי רבדב שחבי אלש ,וני מאה ףסוי
תא ףסוי לי פשה תמאב םלוא .ותאטחל וחלסי ןעמל ,םהי מחר ררועל רבדה
ןעמל וי חאב שי א וב םי רבעתמה תא ךסכסל םכחתה י כ ,הלובחתב ומצע
,וי שעמ לכ לע תודוהל םתוא חי טבה אוה .םפא ןורח תא הלעה רשא רבדה
י תי צר אל הזה ףסכה תא״ :םהי לא ארק ,רבדל םי שנאה ול ונתנ רשאכו
י תלכי אל י כ ,י שפנל ץפח וב אצמל י תדמא אל םגו ספי רגא לא חולשל
.י מצעל רכשל — ללכה קזג תאו י שפנ־בוהאל םכבי ר־שי א תא בושחל
,הסחמו בגשמ לכ םכרי על ןי א י כ י תוארב ,י כי רט י נב ,תאז י תי שע םכנעמל
תא י תארי םנמאו .םכי תומוח הנבמל הזה ףסכה תא אי צוהל י תרמא ןכ־לע
,ללשה לא םהי ני ע תא ושטלי ןפ ,םי רעה רתי י נב תאו הי רבט י בשוי
םאו .המוחה תא תונבל לכוא ןעמל ,רצואה תא י לצא רי תסהל י תרחבו
ןתאו אבומה ףסכה תא םכי לא אי צוא אצוה ,םכי ני עב ןח רבדה אצמי אל
רחושב םי טפש ושעו ואצ םתאו — םכי לע בוט י תצעי י נא הנהו .זבל םכל
״\ םכתבוט
םלוא ,הכרב לוקב ףסוי תארקל י כי רט י בשוי ועי רה הלאה םי רבדל .ד
תא ובזע הלאו הלא .םתעבלו םתוא ףרחל ולחה םי רעה רתי ו הי רבט י נב
רפסמ י כ ,ומולש י שנא תוברב התע קזחתה ףסוי ו .מהי ני ב וברו ושפנל ףסוי
םמע ר י חל םי פסאנה לב לא הנפ אוהו ,ףלא םי עבראכ הי ה י כי רט י נב
י כ ,םתוא חי טבהו םתוזחפ לע םי שק םי רבדב םתוא רסי ו ,ובבל םע רשאכ
רתי ל תוסח אי צמהל ובבל תא םי שי םגו י כי רט תמוח תא הנבי אצמנה ףסכב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
חמק
,ףסכה תאצוה רבדב םהי ני ב םולש תצע הי הת םא ,ףסכ רסחי אל י כ ,םי רעה
.ףסכל רוקמ םהל אצומה שי אב וזגרי אלו
ףא ,ותי בל בש ןומהה בירו ,שחכב םי שנאה תא ףסוי בבס הככו .ה
,ףסוי לע לפנתהל ורמא ברח י רוגח םי שנא םי פלא קר .ףעזו רס הי ה י כ
דגנ .םי מי א־י רבדב תי בה תא ובבס םהו ,ותי ב לא טלמהל רהמ אוה םלוא
טי קשהו ותי ב גג לע הלע אוה .השדח המרמ תצע ףסוי לבח הלאה םי שנאה
סה המ ןי במ וני א י כ ,םי שנאה לא ארקו וני מי די תפונתב ןואשה תא
אוה םלוא ,רבד עומשל לוכי וני א ןואשהו תולוקה ךותב י כ ,ונממ םי שרוד
תי בה לא םי רחבנ םי שנא ול וחלשי םא ,םהי תולאשמ לכ תא אלמל ןוכנ
םי שנאה י בוט תי בה לא ואב הזה רבדה עמשל .החונמב ומע רבדל ,המי נפ
תא רוגסל הוצ ןכ־י רחאו תי בה תנפ ןרק לא םתוא ךשמ אוהו .םהי שארו
ןומההו .םהי עמ ופשחנ רשא דע ,םי טושב םרשב תא שודלו רצחה רעש
.םהי תומוצע י רבדב תי בה לא םי אבה םי שנאה וכי ראה י כ ,בשחו בי בסמ דמע
םי שנאה תא םשמ אי צוהלו רצחה י רעש תא חותפל ףסוי ,דוצ םאתפו
םדחפ תא וי לע םי נתונה םי שנאה ולהבנ הזה רבדלו .םמדב םי לבוטה
.םשפנ לע וטלמנו םקשנ תא םהי לעמ וכי לשהו
םעפה דוע ןמט אוהו ןנחוי תאנק דוע הלדג הלאה םי רבדה י רחא .ו
ול תתל בתכמב ףסוי תא שקבו הלוח שי אכ שפחתה אוה .ףסוי י לגרל חפ
י די קפ לא בתכו הערה ותבשחמ תא ןי בה אל ףסוי ו .הי רבט י מי מב אפרתהל
ןנחוי .וי כרצ לכ תא ול קפסלו דובכב ןנחוי י נפ תא לבקל (הי רבט) רי עה
י רבדב רי עה י שנא תא התפ םי מי י נש רובעכו ףסוי רבדמ ונוצר תא קי פה
לע רומשל ףסוי והדי קפה רשא ,(סליס) אלי שו .ףסויב דורמל דחשבו שחכ
לבק רשאכו .המזמה השעמ לע וי לא בותכל רהמו רבדה תא עמש ,רי עה
אב רחשה תולע תעלו הלי לה לכ עסנו ומוקממ שי ח אצי ,בתכמה תא ףסוי
י כ ,ףסוי ב דשח ןנחוי ו ,ותארקל אצי רי עה י בשוי ןומה לכו ,הי רבט לא
ול שחכל ,וי רי כממ דחא י די ב וי לא חלש תאז־לכבו /רי עה לא אב ונעמל
תאצל לוכי וני א ןכי לעו ,הטמב בכוש אוה י כ ,רמאלו ותלחמ רבד־לע
רבדל הסנו ןי דטצאה לא הי רבט י נב תא ףסוי לי הקה רשאכו .והדבכלו וי לא
םי ני זמ אבצ־י שנא ,דמש ןנחוי חלש ,וי נזאל העי גה רשא העומשה לע םתא
האר ,םהי תוברח תא םי שנאה ופשח רשאכו ,ףסוי תא תי מהל םהי לע ,דוצו
ותוארבו וי רוחאל ףסוי הנפ הקעצה עמשלו .הקעצ לוק םי רהו םעה םתוא
לע דמע י כ — ףוחה לא הטמל ץפק וטחשל תופולשה תוברחה תובהל תא
תורי סה תחא לא רהמ דרי ו — םעה לא םשמ רבדל תומא שש הובג לת
.(תרנכ םי) רואי ה ךות לא ושאר י רמוש י נש םע טלמנו םש תודמועה
י שקבמב םחלהל ואצי ו רהמ םקשנ תא וחקל ףסוי אבצ י שנאו .ז
טסק
ז , א כ ק ר פ ,ב ר פ ס
בי רחת רשא ,םי חא־תמחלמ הזח רבדה י לגרל חקלתת ןפ ,דחפ ףסוי ו .ושפנ
י כ ,טעי דוהל אבצה־י שנא לא רי צ חלשו ,רפסמ־י תמ ןועב רי עה לכ תא
־י שנאו .םיבלחה ןמ דחא ופרחי אל טג ותי מי אלו םשפנ לע ןגהל קר וגאדי
ועמש בי בסמ רשא ץראה י בשוי םלוא ,םתחונמל ובשו ותוצמב ושע אבצה
רהמ אוהו ,ןנחוי תא תוכהל ופסאנו ערה ץעוי רבד־לעו המזמה רבד־לע
תובבר ףסוי לא ורהנ לי לגה י רע לכמו .וי תובא רי ע ׳בלח־שוג לא טלמהל
לכ לע ןוא שרוחה ,ןנחוי ב םחלהל ואב י כ ,לוקב ועי דוהו םי ני זמ םי שנא
ףסוי ו .הברקב הסחמו סונמ ול הנתנ רשא ,רי עה תא וי לע ףורשלו ,םעה
י כ ,םתמח תא ךכשו ,םתבהא תותוא תא ןוצרב לבקמ אוה י כ ,םתוא הנע
רשא י רחאו .שפנ םתוכהל הצר אלו המכחב וי בהוא תא שובכל ול רחב
-,רי עו רי ע לכב ןנחוי םע דחי וי לע ורשקתה רשא ,םי שנאה תומש ול ועדונ
י כ ,םרי הזהל םי רי צ םהי לא חלש — ,םהי תומש תא םעה הלג הצפח שפנב י כ
,םתחפשמ י נב לעו םהי לע שאב םהי תב תא ףורשלו םשוכר תא זבל אצ!
ןנחוי י רחאמ הטה הזה רבדבו ,םי מי השמח דועב ןנחוי תא ובזעי אל םא
םוחי נהו םקשנ־י לכ תא וקרפו וי לא ואב םהו שי א םי פלא תשלשכ רהמ שי ח
אוהו ,הי רוס ץראמ םי טלפםלכו — שי א םי פלאכ קר וראשנ ןנחוי לו .וי לגרל
אוה .שמשה י ני על ול לוכי אל רשא י רחא ,ףסוי לע םי רתסמב לכנתהל בש
לי ח ול ףסא י כ ,ןושלב ףסוי תא תוכהל םי לשורי לא םי כאלמ טאלב חלש
רי עה י רעשב אובי ףסוי ו םי מי ה דוע וכראי אל י כ ,לוק אי צוה םגו ,ברל
בשוי ה םעה .רמשמ וי לע ןתי אל םא ,ץי רע לשומל םש תוי הל (םי לשורי )
,םעה י בוט םלוא ,וי רבד לא בל םש אלו ןנחוי תולי לע תא ןי בה םי לשורי ב
ףסכ רתסב וחלש (םי לשורי ב) הלשממה י שארמ םי דחאו ,ףסוי ב ואנק רשא
די רוהל םהי ני ב ורמגו ונמנ םגו ףסוי ב םחלהלו םי רי כש ול ףוסאל ןנחוי לא
אל דבל םהי פ תרזגב י כ ,םתוארבו ,אבצה־שאר תרשממ (ףסוי תא) ותוא
תא םהי לעו םי ני זמ לי ח־י שנא תואמ שמחו םי פלא וחלש ,םצפח תא וגי שי
— ,ןתנוי י נב הדוהי ו ןועמש תאו ( א קו דצ ןב הי ננח תאו סוקי מונ ןב רזעוי
שורדלו ףסוי י רחאמ םעה בל תא תוטהל — ,רבדל םי בי טמ םי שנא םלכ
,וב םחלהל םג וא ,ןוצרב םהי לא אובי רשאכ ,וי שעמ לע ןובשחו ןי ד ונממ
ובתכ [םי לשורי ב רשא] ףסוי י בהוא .ותרשמב קי זחהל ובל תא השק! םא
ןעי ,והועי דוה אל רבדה שרש תא םלוא /לי לגה לא אבצ חלשנ י כ ׳וי לא
עברא .רהזהל ףסוי םי דקה אל ןכ־לעו .רתסב וי לע וי אנוש וצעונ רשא
ן ב ר ז ע ? א י ש נ א ,ם י נ ו ש א ר ה ם י א נ ק ה ן י ב ק ו ד צ ן ב ה י נ נ ח ב ש ח נ ,ז י ק ר פ ,? י ע ? (»
, ר א ב מ ( ט ? נ ף ס ו י י י ח ר פ ס ב ו ,( ס ו י ? י ט מ ם ע ת י ר ב ה ת א ו ת ר כ ר ש א ם י ר י צ ה ד ח א ) ה י נ נ ח
. ר כ ז נ א ? ו י ב א ם ש ו ם י ש ו ר פ ה ן מ ה י ה ף ס ו י ? א ח ו ? ש ה ה י נ נ ח י כ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ע ק
בלח־שוגו (הרבגו :א״נ) אלמגו י רופצ ןהו ,וי בי רמ לא ורבעו וב ועשפ םי רע
תולובחתבו המחלמ י לב םי רעה תא וי לא בי שהל חי לצה ודי ב םלוא .הי רבטו
י רובג םע !םילשורימ םי חולשה! םי לי חה י רש תעברא תא ףכב שפת המרע
םי שנאה לע הרעב םעה תמחו .םי לשורי לא בושל םתוא חלשו םאבצ
אלול ,םחלשל םהי לא םי ולנה לכ תאו םתוא תי מהל הצר אוהו ,תי חשהל דע
.חורבל ומדק
-שוג תמוחמ אצי אלו ףסוי תא ןנחוי ארי האלהו אוהה םוי ה ןמו .ח
הי בשוי ו ,םעפ דוע ףסוי ב הי רבט העשפ םי דחא םי מי רובעכו .הצוחה בלח
דעומל אובל קי פסה אל ךלמה םנמא .ךלמה םפי רגא תא םהי לא ארקל וחלש
רבדלו ,אוהה םוי ב רי עה לא ואב רפסמ־י תמ םי אמור םי בכור קרו ,עובקה
רבד־לע העומשהו .ףסוי םע םתי רב תא ורפה י כ ,הי רבט י בשוי ועי דוה הזה
ףוסאל ואבצ־י שנא תא חלש רשאכ ,י כי רטב ףסוי י נזאל העי גה הזה דרמה
,ודמע לע ראשהל הצר אל םגו םי דרומה לע ודבל תולעל לוכי אלו ,הדצ
םגו ,המהמתמ אוה דועב רי עה י רעשב אובל ךלמה י שנא ורהמי ןפ ודחפב
רמג ןכי לעו ,תבשה םוי הי ה י כ ,תרחמה םוי ל והשעמ תא תוחדל לוכי אל
ןפ ,י כי רט י רעש תא רוגסל הוצ אוה .המרעב םי רשוקה תא דוכלל ושפגב
תוטשה תורי סה לכ תא ףוסאלו ,וי לע םי מקה םי שנאל ותצע רבדמ ץמש הלגי
העברא וי ה תחא לכבו תורי ס םי שלשו םי תאמ םש זא ואצמנ י כ - תדנכ םי ב
לע הוצו ,הי רבט לא גי לפהל ףסוי רהמ הלאה תורי סבו .רתוי אלו םי חלמ
,תוארל םשמ לק הי ה אל רשא דע ,רי עה ןמ לודג קחרמב דצעהל תורי סה
י רוגח וי ה אל רשא ,ושאר י רמוש תעבש םע אוהו ,םדאמ תוקי ר ןה י כ
ותוא ואר רשאכו .הי בשוי י ני על הארנ רשא דע ,רי עה לא ברק ,קשנ
,דאמ ולהבנ ,תופרח וי לע ורי טמה התע הז רשא ,ובי ר־י שנא המוחה שארמ
םקשנ־י לכ תא וכי לשה מה .טי ני זמ אבצ־י שנא תואלמ תורי סה לכ י כ םבשחב
.רי עה לע לומחי י כ ,וי לא ןנחתהל ,תי ז־י פנע ופי נהו
תא םי לכמ םה רשא לע /םי רבדב םרסאו םדי חפהל הברה ףסוי ו .0
י שעמ םי שועו ,םי אמורב םחלהל םהי לע ולבקש י רחא ,םי חא תומחלמב םחכ
םי שקבמ םה י כ ,םתוא חי כוה תאז י רחאו ,םהי אנוש שפנ תחמשל םי עותעת
י רעש תא רוגסל םי שוב םני או םתולשו םמולש לע דקושה ,שי אה שפנ תא
תא ןוצרב לבקי י כ ,םהי לא רמא סגו .הי תומוח תא הנובה י נפב םרי ע
י שנא בל ןומא לע הברע ול ונתי ו וי נפל קדטצהל ואובי רשא ,םי שנאה
י נב י בוטמ םי שנא הרשע די מ ףסוי לא ודרי הזה רבדה עמשל .רי עה
.קוחרמ תודמועה תורי סה תחא לא םכי לוהל הוצו םתוא לבק אוהו הי רבט
ןעמל ,הצעומה י נקז י שארמ שי א טי שמח דוע וי לא ודרי י כ ,שרד ןכ־י רחאו
י לא ארקלו ףי סוהל תושדח תונעט ול אצמ דועו .טתבךע תא טג חקי
אעק
א , ב כ ק ר פ ,ב ר פ ס
שפתל דקפ(םי טי נרבקה) םי לבוחה תאו .תי רב םתא תורכי ןעמל ,םי שנא
.אלכה־תי בב םתוא רוסאלו י כי רט לא ןוזפחב םתא עוסנלו םי שנאה תא
םעה י בוטמ םי פלאכו שי א תואמ שש רי עה י צעוי לכ תא וי לא ףסא הככו
.י כי רט לא תורי סב םכי לוהל .דוצו
דחא שי א אוה דרמה י ללוחמ שאר י כ ,לוקב וקעצ םי שנאה לכו .י
הצר אל ףסוי םלוא .ותמח תא וב תולכל ףסוי תא ושקבו ,סוטי לק ומשו
ץצקלו ףוחה לא תדרל והוצו ,ושאר י רמושמ דחא ,י ולל ארקו שי א תי מהל
ןאמו םי ברה וי אנוש ןומה לא ודבל תדרל ארי י ול ךא ,םוטי לק י די תא
ולאכ ,הרי סב ותמחב םקףסוי תא סוטי לק תוארבו .רבדה תא תושעל
רי אשהל ףוחה ןמ וי לא ןנחתה ,םי טפש וב תושעלו וי לע לפנתהל רמוא אוה
ודי תא תורכי י כ ,ונממ שרד ךא ,וי לא רתענ ףסוי ו .וי די י תשמ תחא ול
דחפ לפנ הכ .ולאמש תא תרכו ברחה תא וני מי ב אי צוה םוטי לק .ומצעב
חקלו ושאר י רמוש תעבשו תוקי ר תורי ס םע ףסוי אב הככ !וי לע ףסוי
םי טעמ םי מי י רחאו .רי עה תא וי לא בי שהו י בשב הי רבט םע תא
תא רסמו ,י רופצ י בשוי םע דחי רי עה י נב וי לע וממוקתה י כ ,האד
בי שה םי חרזאה שוכר לכ תא וי לא ףסא רשאכו .הסשמל ואבצ־י שנאל רי עה
תא דמלל הי ה וצפח לכ י כ ,י רופצ רי עב םג השע הככו .וי לעבל ותוא
תא וי לא ךשמ םפסכ תא םהל ובי שהבו םתוא ועי נכה י רחא רסומ םי שנאה
.שדחמ םתבהא
ם י נ ש ו ם י ר ש ע ק ר פ
.ץ ר א ב ד ע ה ב ר ה א ר ו י ג ן ב ן ו ע מ ש ו . ה מ ח ל מ ל ו נ נ ו כ ת ה ם י ד ו ה י ה
בי רל הי בשוי ולדח רשאכו .לי לגה ץראב תומוהמה וטקש הככ .א
אי הה תעבו .םי אמורה םע המחלמה תארקל לכה תא ןי כהל ורכמתה םהי ני ב
תא ,םי אמורה י בהואמ וי ה אל רשא ,םעה י לודגו לודגה ןהכה ןנח ונב
ופרצ רי עה תוצק לכבו .המחלמל תובר תונוכמ וני כהו םי לשורי תמוח
־י נב ודמל םי נומה םי נומהו ,קשנ־י לכו עלק י ני מ לכו םי צח םי דוהי ה
.ןואשו הלמה האלמ רי עה לכו ,רדס י לב ברקל םהי די תא םי רוענה
תורצה תא שארמ תואדל ולי כשה םי ברו דאמ וכובנ םי טקשה םי חרזאהו
םימשב! זא וי ה םי תפומו תותוא םג .דפסמלו י כבל וארקו אובל תודי תעה
המחלמה י בהוא םלוא ,די תעל ער ןמס םהב ואר םולשה י פדורו !ץראבו
תולע י נפל רי עה הארמו .םשפנ תואכ הבוטל םתוא ורתפו םתוא וכפה
םעמ־טעמ תי בשהל ובלב בשח ןנחו .תומל הטונ רי ע הארמכ הי ה םי אמורה
ם י ד ו ה י ה ת מ ח 5 מ ת ו ד ל ו ת
בעק
רפי ו םי דרומה בל תא ךופהי י לוא ,המחלמל הנוכתה תא (רצק ןמזל :וא)
אוה ךא .םעל בטי י ןעמל ,םי אנק םשב םי נכמה וצעי ש ,הרעבנה הצעה תא
.ותי רחא התי ה המ ,רפסנ םי אבה םי רבדבו ׳המר עורזב דודש לפנ
בי ר־י שנא ארוי ג ןב ןועמש וי לא ףסא (אתברקע) םי ברקע זוחמבו .נ
י תב תא זבל םושל וי ני עב הי ה לקנו .סמחה לא וי נפ תא םשו םי בר
הי הי י כ ,תעדל הארה קוחרמו םי כמל ןתנ םרשב תא םג י כ ,םי רי שעה
חקל ,וב םחלהל אבצ םי לשורי י שארו ןנח וחלש רשאכו .ומעב ץי רע הדורל
וחצרנ רשא דע בשי םתאו ,הדצמב רשא םי דדושה לא חרבו וי שנא תא ותא
לדג רשאכו .םודא ץרא לע םי מי ה לכ טשפ םשמו ,ושפנ י אנוש רתי ו ןנח
אבצ םי מודאה י שאר ופסא ,סמחהו דשה לדח אלו ץראב םי גורהה רפסמ
.םודא ץראב םהה םי מי ב ושענ רשא םי רבדה הלא .םי רפכב םי רמוש ומי קהו
י ש י ל ע ר פ ס
ן ו ש א ר ק ר פ
. ם י ד ו ה י ב ם ח ל ה ל ס ו ג י ס פ ס א ת א ח ל ש ן ו ר י נ
וי לע ולפנ ,ןורי נ י נזאל הדוהי ץראב תולפמה תעומש העי גה רשאכו .א
י כ ,ורמאב ,מעזו הואג הטע םי אור ןי על םלוא ;םי רתסמב דחפו הדרח
אבצה־י רש תעד תולקמ קר ,רבדה אצי (םי דוהי ה) םי שנאה תרובגמ אל
לע זובב טי בהל וגוטלש תראפת דובכל האנ י כ ,בשח אוה .(םי אמורה)
םלוא ,תוארונה לכמ ותמשנ אי ה הלענ י כ ,תוארהלו הלאה תואלתה
.ובבל תכובמ תא ולג וזגרו ותגאד
חרזמה־תוצדא תא די קפי ודי ב רשא ,שי אה י מ ,רבדב ןנובתה אוה .ב
,בי בסמ םי מעה תא םדי מ לי צי ו םדרמ לע םי דוהי ב םקני ןעמל ,תורעוסה
שורדה שי אה אוה סוני ספסא קר י כ ,אצמו —,הזה עגנה השפ םהב םג רשא
י כ ,תאזה הלודגה המחלמה דבכ תא וי לע לבקל לכוי ודבל אוהו וצפחל
רבכמ הזו ,ברקה־הדש לע וב הקרז הבי שו ,וי רוענמ תומחלמ־שי א אוה
וני מי ברחבו ,ןתחונממ םי נמרגה ןודי רחה רשא ,ברעמה תוצראב םולש םי קה
רבדבו ,אוהה םוי ה דע המש עדונ אל רשא ,הי נטי רב ץרא תא עי נכה
.םי פא תעזו למע י לב ןוחצנ־גחב סוי דולק (רסי קה לש) וי בא תא הכז הזה
י כ ,ורי כהב ,די תעל בוט ןמס רסי קה האר הלא סוגי ספסא י שעמב . ג
הנמאנ הבךעל וי הי וי נב םגו ,וב ואצמנ דחי םג המחלמה ןוי םנו םי נקז םעט
תאז התשע י לואו .טהי בא תנובתל ןעשמל הי הי םהי מולע־חכו ,ובל רשי לע
הזה שי אה תא ןורי נ חלש י כ !שארמ םי רבדה תא רדס רשא ׳םי הלא די
וחור תא ררוע ןעמלו ,הי רוסב רשא םי אמורה תואבצ לכ תא ודי ב תחקל
ץראמ .תאזה קחדה תעשב לודג דובכ ול השעו תוקלח ותא רבדל הברה
לא ונב סוטי ט תא חלש ׳ןורי נ טע דחי םוני פסא טש אצמנ רשא ,הלכא
רבע אוהו ,י רי שעה ןוי גלהו י שי מחה ןוי גלה תא טשמ תולעהל ,הי רדנסכלא
תא וי לא ףסא המשו השבי ה ךרדב הי רוס ץרא לא עסנו סוטנופסלה טי תא
.תוכומסה תוצראה י כלמ וחלש רשא ,תי רבה לי חמ םי ברו םי אמורה תואבצ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ועק
י נ ש ק ר פ
.ו ב ע ל א ע ס נ ס ו נ י ס פ ס א . ן ו ל ק ש א ד י   ל ע ה ל ו ד ג ה פ ג מ ו פ ג נ ם י ד ו ה י ה
,םהי תונוחצנב םבל הבג סוי טסצ תא םי דוהי ה וכה רשא י רחאו .א
ומכו המחלמה תקושת תא שובכל הכ ורצע אלו ,שארמ םהל ווק אל רשא
ורהמ לי חה־י שנא לכ י כ .םי קחרמל המחלמה תא רי בעהל םלזמ םתוא טהל
תואמ שמח הקוחר ,םי מי ל הקי תע רי ע אי ה ,ןולקשא לע תולעלו ףסאהל
־לעו ,םי דוהי ה ןי בו הני ב ,דתיה םלוע תבי א רשא ,םי לשורי מ סי ר םי רשעו
השלש ודמע םי לפנתמה שארבו .הנושאר הי לע חי גהל םעפה ורמא ןכ
אלי שו ןדרי ה־רבע שי א רגי נ םהו ,םתמכחבו םתרובגב הלעמ־י שנאו לי ח־י רש
םלוא ,בגשמל הרוצב ,דתיה ןולקשא רי ע םנמאו .י סאה ןנחוי םתא דחי ו י לבבה
םי בכור תקהלו דחא םי לגר דודג קר י כ .המחלמ י שנאמ הקי ר ,דתיה טעמכ
.סוי נוטנא אבצהי רש םשארבו הי לע ורמש
,הרהמב רי עה י רעש י נפל ודמעו ףעזב םעסמ תא ושי חה םי דוהי הו .ב
אצי אוהו םעסמ רבד םלענ אל םוי נוטנא י ני עמ םלוא ,ואב בורקמ ולאכ
דמעמ קי זחהו םחור זיעמ אלו סנומה לדגמ תח אלו וי בכור םע םתארקל
תא שרגו ,הנושארה םעפב וי לע ורעתשה רשאכ ,הרובג םצעב םהי נפב
לע הפ ,דצה ברקב הסנ אל דשא ןומה י כ .המוחה לע תולעל םי לי פעמה
רדס י לב םי פופצ םי שנאו םי בכורב ומחלנ םי לגרו ,המחלמ י דמלמ לי ח י רובג
־י שנא לע םדי ל אבה קשנ לכב וערתשהו הכרעמב רבחמ אבצ םע וחגנתה
םפא תמחב םהי שעמ ושע רשא ,שפנ־י רמו ,שאר דעו לגר ףכמ םי ני זמ אבצ
,םהי דקפמ י פ תא םי רמושה אבצ־י שנא דגנ הכרעמ וכרע ,תעדו לכשהב אלו
םי דוהי ה ולשכ ןכ־לע — םהל ןותנה תואל םהי דעצ לכ תא וננוכ רשא
גוסהל וצחלנ י כ ,תונושארה הכרעמה תורוש וטטומתה רשאכו .די ־ספאב
ןה םג ותש רשא ,תונורחאה תורושה ךות לא ופחדנ ,םי בכורה י נפמ רוחא
תורהד י נפמ םי דוהי ה לכ וחרב הנורחאלו ,וי חאב ,דתיה שי א ברחו ,המוחה לא
,םי סוסה י בכורל בחר רכ אצמנ םשו .קמעה לכ י נפ־לע וצופנו םי בכורה
דובעל ורהמ םי בכורה .םי דוהי ה י ללח תא תוברהל םי אמורל רזע םוקמהו
םהי נפ תא ונפה ןכ־י רחאו ,ךרדה תא םהי לע רוגסלו םתצורמב םי חרובה תא
.דפםמ־ןי אל םהב וכהו םתסונמב וטקלתה רשא םי טי לפה תא וצי פהו םלומל
םתוא ופנצו המש ונפ רשא תומוקמה לכב םי דוהי ה י טי לפ תא ופי קה םי ברו
םתרצ תעב םהל לי עוה אל םי דוהי ה ןומה לדגו .הלקנ־לע םהי חמרב םותי מהו
,המחלמב לי ח םתושעב וברו ומצע ומכ ,רפסמ־י תמ וי ה רשא ,םי אמורהו
־דעק
ד —ג ,ב ק ר פ ,ג ר פ ס
׳םתסונממ ושוב י כ ,םשפנ לע ודמעו ערה םלזמב םחלהל וסנ םי דוהי הו
תושעמ ולדח אל םי אמורה םלוא ,המחלמה לרוג תא בסהל ווק םגו ,הרי המה
ברחב ולפג םי דוהי ה ןמ םי פלא תרשעו ףשנה דע המחלמה הכרא הכו .ליח
םע ודרשו םי עצפ םבך וסכ םי רתונהו אלי שו ןנחוי אבצה־י רש י נש םהי ני בו
םי אמורה ןמו .םי מודאל רעצמ רי ע אי הו , ( א תי לעש לא רגי נ ראשנה אבצה־רש
.תאזה המחלמב רפםמ־י תמ ועצפנ
,אוה ךופהנו ,םי דוהי ה ןואג רס אל תאזה הרצה י רחא םג םלוא .ג
םי ססונתמה םי ללחה ןומהל םנל ומש אלו םהי נפתוזע תא הערה דוע הקזח י כ
.תי נש הפגמ םהי לע אי בהל םאי שה םי נושארה םהי תונוחצנ רכזו ,םהי לגרל
תומח תי ראשבו םלי ח לכ תא ופסאו םהי עצפ ואפרי רשא דע וכח אל םה
אצמ םעפה םג םלוא .ןולקשא לא הצורמב ורהמ הנושארבמ לודג ןומהבו
י כ .המחלמל םהי תוערגמ רתי ו ברקה תעד רסח לומג ,ןושארה עגפכ םתוא
,תעד י לבמ חפה לא ולפנ םהו ץראה תורבעמב ברוא םהל ןמט סוי נוטנא
ולפנ טעפה דועו םי בכורה םהי לע ופי קה הכרעמב ורדתסה םרט דועו
םג םתא דחי ו םשפנ לע וטלמנ םי ראשנהו הלעמו שי א םי פלא תנומש םי ללח
םי דוהי ה וצחלנ י כ .ותסונמ תעב ותרובג תא תוארהל אי לפה רשא ,רגי נ
,(לדזב ,לדצב :א״נ) קדצלב ארקנה רפכב דחא רצבמ־לדגמ לא םהי פדור י די ב
סגו ושבכל הי ה השק י כ ,לדגמה י נפל המהמתהל ולכי אל סוי נוטנא י שנאו
־לעו ,סולשב תאצל ותרובגב םי דוהי ה לכמ לודגה אבצה־רשל תתל וצר אל
םי אמורה ובש לדגמה ןמ הבהלה התלע רשאכו ,המוחב שא וחלש ןכ
הרעמ ךות לא ץפק אוה םלוא .רגי נ תמ י כ ,םבלב ובשחו החמשב םכרדל
תא עמש םי מי השלש י רחאו .הבהלה ןמ לצנו הדוצמה י תכרי ב הקמע
רשאכו .םלוקל הנעו ,ורבקלו וי תומצע תא אצמל ורקח רשא ,םי שנאה י הנ
םי הלאה תאמ י כ ,הלודג החמש וחמשו םי דוהי ה חור המעפנ םולשב אצי
המחלמב םהי תואבצ תא אי בהלו אי צוהל דעונ רשא ,הזה שי אה תעושי האב
.הדי תעה
הלודגה די עה אי ה ,הי כוי טנא רי עב אבצה תא דקפסוני ספסאו .ד
קלח לכב התלעמב תי שי לש אי ה הרשא ןסחו הלדג י פ־לעו ,הי רוס ץראב
ךלמה ספי רגא תא םג וי לא ףסא םשו ,םי אמורה ןוטלשל רסה םלועה
ומדק תאזה רי עבו .וכע לא עוסנל רהמו ,ולי ח לכ םע ואוב תארקל הכחמה
ושרד לי לגה י בשוי לכמ םדבל םה רשא ,לי לגה רי ע י רופצ י שנא וי נפ תא
יקזח לכ תא ועדי ו םרזע אובי ןי אמ תוארל ובי טי ה י כ ,םי אמורל םולש
. XaaXXi s ׳ס י ל א ח :א ״ נ ,SdtXXi? ,ם י ל ס (»
12 ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
חעק
סוי נסצל םתברע תא תתל סוני ספסא תולע י נפל דוע ורהמ ןכ־לעו ׳םי אמורה
תארקל םולש תכרבב ואצי התעו ,רמשמ־לי ח ולבקו תי רב ומע ותרכו םולג
םג ותי רבב םי נמאנ וי הי םשפנ־תוא לכב י כ ,והוחי טבהו (שדחה) אי בצמה
,םי לגרו םי בכור לי ח םהל ןתנו םתלאש תא אלמ אבצה־שארו .םהי חא דגנ
הי לע תולעב דשמ הי לע ןגהלו רי עה םולש תא רומשל ודי אצמת רשא
חקלהב ותוא אצמי רשא קזנה וי ני עב הי ה לק אל י כ ,המחלמל םי דוהי ה
,לי לגה י רע לכב הלודגה אי ה ,י רופצ רי עה הדי תעה המחלמה י גפל ונממ
םעה תמעל רצבמל ול הי הת רשא ,המוח הפקמהו בגשמ םוקמב הי ונבה
.לי לגב בשוי ה
י ש י ל ש ק ר פ
.ה ד ו ה י ץ ר א ו ן ו ר מ ש ץ ר א ,ל י ל ג ה ץ ר א ר ו א ת
תי נשהו ןוי לעה לי לגה םשב הנכמ תחאה :לי לגה תוצרא ןה םי תש .א
ץראו (.דיקיניפ) םי נודי צה ץרא ואצמנ ןהל בי בסמו ,ןותחתה לי לגה םשב
רשא ׳למרכה רהו הי תונב םע וכע סה ץראה תולובג שמש ברעממו .הי רוס
ותברקבו .םי רוצה לובג לע בשחנ אוה התעו ,לי לגה י נבל םי נפל הי ה
םי בכור הב ובשי י כ ,הזה םשב הארקנ רשא ,םי בכורה רי ע ( א עבג האצמנ
ןורשמ ץרא ןה םורדה לובגו .םתדובעמ ורטפנ רשא ,סודרוה ךלמה אבצמ
אתי סוס תוצרא ןה לי לגה לובג םדק חורמו .ןדרי ה י מ דע ןאש־תי ב רי עו
חורמו .ספי רגא תוכלמ תולובג םג ואצמנ םשו ,ןלוגה ץראו רדגו (סופי ה)
הי רבט רי עמ ןותחתה לי לגה ךראו .התלחנ ץראו רוצ לע לובגה בבוס ןופצ
לודגה קמעב רשא רפכה ןמ הבחרו ,וכע ףוח תברקב ( ב (ןולובח) לובכ דע
רפכ דע ןוי לעה לי לגה בחר םשמו .עבש־ראב דע (רובת־תולסכ) תולסכ ומשו
לע רשא .דלת רפכמ הכראו .םי רוצה ץרא לובג הצק אוה ,(.רקב) עקב
.(תתי מ) ןורמ דע ןדרי ה
תופקמ ןה םי רבע לכמו הדמב תונטק לי לגה תוצרא י תש י כ ףאו . ב
לע תולעמ םי בי ואה תא תומחלמה לבב ןהי בשוי ורצע תאז־לכב ,רכנ־י רע
,םי מי ה לכ םרפסמב םי מוצעו םהי רוענמ המחלמ־י שנא םי לי לגה וי ה י כ .ץראה
. א ,ח ״ י , ב ר פ ס ן י ע .ה ב ג ( ״
ה ב ח ר ת א ו , י פ ר ג ו א י ג ה ב ח ר ה ן ב ו מ ב ם ו פ י ס ו י ה נ ו מ ל י ל ג ה ך ר א ת א .ן ו ל ו ב ז : א י נ ( -
ת א ן ו כ מ א ו ה ( ה ) ה ד ו ה י ב ו ( ג ,ן ל ה ל ) ן ד ר י - ד ב ע ב ת א ז ת מ ע ל . י פ ר ג ו א י ג ה ך י א ה ן ב ו מ ב
. ם י י פ ר ג ו א י ג ה ם י נ ב ו מ ל ה ב ח ר ו ץ י א ה ך ר &
טעק
ה —ג ,ג ק ר פ ,1 ר פ ס
םיאצוי) םי רבג ץראה הרסח אל םלועמו םי שנאב בל־ךרמ טלש אל םלועמו
םי חמוצ םי נוש םי צע סגו הערמ־תמדאו הנשד ץרא הלכ י כ ,[קשנ תארקל
־תדובע תבהאמ םי קוחרה םי שנאה בל תא םג ךשומ ץראה תבונת רשעו הב
םמוש לבח ףא הב אצמנ אלו הי בשוי י די ב הערזנ ץראה לכו .המדאה
םי אלמ םי רפכה ןומהו תוברה לי לגה־י רע הבוטה המדאה תכרב ללגבו .דחא
־השמח אוה םי רפכבש ןטקה י בשוי רפסמ םגו (םי סולכאב םיברמ) םדא
.ףלא רשע
הנה ,(הלרפ ץרא) ןדרי ה־רבעמ התדמב תלפונ לי לגה ץרא י כ ףאו .ג
,םוקמ לכב הי רופו העורז ץרא הלכ י כ ,הרשעבו הלי חב הי לע הלוע אי ה
השקו ,הממוש םי סכר תמדא אי ה ,הברה לי לגהמ הלודגה ,ןדרי ה־רבע ץראו
,הדש דגמ תואלמ תובוטה תוקלחה הפ םג םנמאו — םי בוט י רפ־י צע לודגל
םי נפגו םי תי ז םי לדגמ ץראה י בשוי ו ,י רפ־י צע י ני מ לכ םי חמוצ םי קמעבו
,הי ורל המדאה תא םי קשמ םי רהה י שארמ םי דרוי ה םי גלפה ;ברל םי רמתו
תעב ץי ק י נוברחב םג ,הנשה י מי לכ םי פטושה ,םי נמאנ תורוקמ דחי םתאו
ןומע־תברמ הבחרו ,לחפ דע רוכממ ןדרי ה־רבע ץרא ךראו .םי גלפה שבי
רבעמו .ברעמ לובג ןדרי הו ןופצ לובג אי ה הרומאה לחפ רי עו .ןדרי ה דע
ץראו ברע ץרא ןה חרזמה לובגבו ,באומ ץרא האצמנ םורדב ץראה לובגל
.(הסרג) שרגו (בןומע־תבר םי רעהו ( א ןובשח
התלחתו .ךותב הדוהי ץרא ןי בו לי לגה ןי ב האצמנ ןורמש ץראו .ד
ךלפ תברקב הפוסו ,לודגה קמעב רשא ,(הי ני ג) םי נג ארקנה רפכה ןמ
םי רה תוצרא ןהי תש י כ ,הדוהי ץראמ הנוש הני א התנובתבו ,םי ברקע
םי צע םגו ,בר לובי תונתונו המדאה תדובעל תובוט ןהו םי בר םי קמעו
ןה ןואמצ תוצרא םנמא .םי נגה־י רפו רבה־י רפ םי שועו רי בכמל ןהב םי אצמנ
ןתוא םי ורמ םי משגה י מ ךא ,(םימ י אצומב תורי שע ןני א) ןתמדא תנוכתמ
בוטה הערמה ןומהו םקתמב םי אלפנ םה הפ םי פטושה םי לחנה י מ .ברל
ןמאנ דצו .תוצראה רתי ב והומכ ןי א רשא ,המהבה בלחל הכרב עפש אי במ
.ברה ןהי בשוי ןומה אוה ןתמדא תכרבו תוצראה י תש תולעמ לע
רבעמו ,י אקרב ארקנה ,תונע רפכה אוה תוצראה י תש ןי ב לובגהו .ה
לובגו ,ןופצמ הלובג אוה הזה רפכהו — הדוהי ץרא אי ה הזה םוקמל םורדה
.ןדרל םשב ארקנה ברע תולובגל ךומסה רפכה אוה הכרא תדמ י פל םורדה
ךותב םי לובגה י גש ןי בו ופי דע ןדרי ה רהנמ תערתשמ הדוהי ץרא הבחרלו
םגו .ץראה רובט םשב קדצב םי בר הל וארק ןכ־לע .םי לשורי רי עה םוקמ
•'Eopovi Ti ? , ס י ט י נ ו ב ס א :א ״ ג , Si Xgovi Ti e ׳ס י ט י ג ו ב ל ס ( «
. ה י פ ל ד ל י פ (
נ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
פק
.וכע דע םי ה תפש ךראל תכשמנ אי ה י כ ,םי מי ־עפש הרסח הדוהי ץרא ןי א
.תירקכ םי לשורי רי עה תלשומ םלכ לעו ,לבח רשע־דחאל תקלחנ ץראהו
לעמ םמורתמה שארה ןוי מדכ הי תובי בס לכ לע תממורתמ אי ה י כ ,הכולמ
י נשה ךלפה אנפוג .ןמש לע םי ארקנה , ( א סי כלפל תוקלחנ םי רעה רתי ו .ףוגל
-ן י עו םודאו ( ב י לפו סואמא ,דולו הנמת וי רחאו (אתברקע) םי ברקע וי רחאו
לעו .( ג ןהי תובי בסו ופי ו הנבי םג הלאה םי רעה י רחאו .וחי רי ו ןוי דרוה ,י דג
{ןוכרט ץרא) בוגרא לבחו ןשבהו ןלוגהו אלמג זוחמ ופסונ הלאה תוצראה
־לעו ןונבלה י רהב אי ה ספי רגא תוכלמ תי שאר י כ .ספי רגא תוכלמ י קלח םה
,(רטונג ,תרנכ) הי רבט םי דע הבחרל תכשמנ אי ה םשמו ,ןדרי ה תורוקמ די
םי רוסהו םי דוהי הו . ( ד םנלוי דע (הפרא) הפרע ארקנה רפכה ןמ הכראו
ץרא תונוכת תא ץרמנ רוצקב י תעדוה הלאה םי רבדב .דחי הב םי בשוי
.בי בסמ רשא ץראהו הדוהי
י ע י ב ר ק ר פ
.ו כ ע ל א ל ו ד ג ל י ת ב א ב ס ו ט י ט . ר ו ח א ב ו ש ל ץ ח ל נ ו י ר ו פ צ ל ע ל פ נ ת ה ף ס ו י
ףלא םהו ,י רופצ י נב תרזעל סוני ספסא חלש רשא ,אבצה־י שנאו .א
הנושארל ונח ,סודי צלפ ףלאה־רש םשארבו ,םי לגר םי פלא תששו םי בכור
םי בכורהו הי לע רומשל רי עה לא ואב םי לגרה ,ודרפנ ןכ־י רחאו לודגה קמעב
םמוקממ םעפב םעפכ ואצי הלאו הלאו .ןושארה םתונחת םוקמב וראשנ
וזזב י כ ,החונמב םי בשוי ה ףסוי י שנאל הער תושעל וברהו ץראב וטשפו
רהמ ןכ־לע .הדשה לא תאצל םי זעונה םי שנאה תא וכהו םי רעה תובי בס תא
,הי תומוח תא וקזח וי די רשא ,רי עה תא שובכל הוקו י רופצ לע תולעל ףסוי
םי אמורל השקי ןעמל ,בגשמל התוא ומשו ,לי לגה ץראב העשפ םרטב
רי עה תא תחקל ותלחות הבזכנ י כ ,שקומל התע ול הי ה רבדהו ,ודכלל
.roTrapyEai ,ח ו י כ ר פ ו י ט :ת י נ ו י ב (»
ש ב ת ש נ ו ,( ם ש ן י ע .א ,ח ,ד ר פ ס ) ן ל ה ל ר כ ז נ ה , י נ פ ת פ ל   ת י ב ך ל פ ק פ ס י ל ב (.-
.ד א מ ן א כ ם ש ה
ת ו ב י צ נ ה ל א ו ר ב ח ה א ר נ כ ש , ו פ י ו ה נ ב י ד ב ל מ ,( ת ו ז ו ח מ ) ם י כ ל פ א ׳׳י ה נ ו מ ם ו פ י ס ו י (-
ת א ר י כ ז מ ו נ י א ו , ל ל כ ב ו פ י ך ל פ ו ,ם י כ ל פ ה ר ש ע ב ש ח מ י א ר ו   י ה ס ו י נ י ל פ ת א ז י ת מ ע ל .ת י ר ו ס ה
( .ו ט ,ב ,ע ב ט ה ת ו ד ל ו ת ) י ד ג   ן י ע ו ם ו ד א
  ם י ל ך ו מ ס ,ן ו ת ח ת ה ן ל ו ג ב ( א ,ט ,ב ר פ ס ) ס ו פ י ל י פ ה נ ב ש ,א ד י צ ת י ב —ס י ל ו י א י ה ( י
. ת ר נ כ
אפק
א ,ה ק ר פ , נ ר פ ס
ועסמבו .הבוטל וי לע י רופצ י בשוי בל תא ךופהל ונממ רצבנ םגו די ־קזחב
רשא לע וי לע ופצק םי אמורה י כ ,ץראה ברקב המחלמה תא ףסוי קזח הז
תא ותי חשה י כ ,םוי בו הלי לב חונמ ול ונתנ אלו רי עה לע םאתפ לפנתה
תא ותי מה םעפב םעפכו ,הדשב אצמנה הי בשוי שוכר לכ תא ודדשו ץראה
האלמ לי לגה ץרא לכו .םי שלחהו םי נקזה תא םי דבעל ורכמו המחלמה י רוחב
ראשנ דחא סונמ קרו ,הי לע רבע אל רשא ןוגי ו בואכמ אצמנ אלו ,םדו שא
.ןהי תומוח תא ףסוי קזח רשא םי רעב — י וסשהו זוזבה םעל
וי ה י כ ףא ,הי רדנסכלא לא הי כאמ םי ה ךרד רובעל זפחנ סוטי טו .ב
ועסמ תא שי חהו וי בא וי לע דקפ רשאכ אבצה תא לבקו ,םי משגה י מי זא
,םי ללהמה תונוי גלה יבש תא רבחו וי בא תא אצמ םשו .וכע לא הרהמב עי גהו
־השמחה ןוי גלה לא ,י רי שעה ןוי גלהו י שי מחה ןוי גלה םהו ,ומע אי בה רשא
דועו (תוטרוהוק) םי דודג רשע־הבומש ופסוב םהי לעו .וי בא י די ב רשא ,רשע
םי בכור תוקהל שמחו הי רסי ק רי עמ ואב תחא םי בכור תקהלו םי דודג השמח
־השלשמ דחא לכבו ,דחאה םי לגר ףלא י נב וי ה םי דודג הרשעו .הי רוס ץראמ
תב התי ה םי בכור תקהל לכו .םי לגר תואמ שש וי ה םי רתונה םי דודגה רשע
י כ ,(וכע לא) המש ףסאנ תי רבה י כלממ בר רזע־לי ח םגו .שי א םי רשעו האמ
םי פלא דחא לכ ואי בה (תמח ךלמ) םי השו ספי רגאו (י חמוק ךלמ) סוכוי טגא
בשוי ה ,וטבנ ךלמ) י ברעה וכלמו ,םי בכור ףלאו תשק־י בור םי לגר אבצ־י שנא
עי גה הככו .תשק־י בור םלכ ,םי לגר םי פלא תשמחו םי בכור ףלא חלש (עלסב
,םי לגרו םי בכור ,שי א ףלא םישש דע םי כלמה לי ח םע םי אמורה אבצ לכ
אל םה םגו ,םוצעו בר רפסמב וי רחא וכלה רשא אבצה י תרשמ דבלמ
תא ודמל םולש תעב י כ ,המחלמה י אצוי םהי רבחמ ברקה תעדב ולדבנ
שי או הרצב דחי םתא וי ה המחלמ תעבו םהי נודא םע דחי ברקה י סי סכט
.םהי נודא דבלמ ,הרובגבו המחלמה תוכי לה תעדב םהי לע הלע אל
י ש י מ ח ק ר פ
.ם ה י ת ול ע מ ו ם ה ית ב ש •ית יו ם ה י ת ונ ח מ ו ם י א מ ור ה ת וא ב צ
ודמל י כ ,םי אמורה תנובת לע םי רומאה םי רבדל םמותשי אל י מו .א
תעב םהל לי עוהל םג םא־י כ ,םהי י ח י כרצל םתוא תרשל קר אל םהי דבע תא
קר י כ ,עדי ו ןי בי ,םהי תואבצ י סי סכט רתי ל שי א ןנובתי םאו .המחלמ
ולבק אלו תאזה הלודגה הלשממה תא םי אמורה םהל ושע םהי פכ תנובתב
אלו ,ברחה תא זוחאל המחלמ תעל םי כחמ םני א י כ .םלזממ הנתמל התוא
־ןמזב ןתוא ףוסא ןעמל ,קשנ תארקל םהי די םי חלוש םה םקחד תעשב קר
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
בפק
םי מי ה לכו ,דחי םתמחלמ י לכ םע ודלונ רשא םי שנאכ םנוי מד םא־י כ ,םולש
םברח תא םי בשוח םני או ,המחלמה תדובע תרמשמ תא תאשלמ םי תבוש םני א
דחא לכו ,תמא־תמחלממ םי נוש םני א םהל רשא המחלמה־י נונש .רשכה תעשל
תעבכ ושפנ־תוא לכב ומוי ב םוי י דמ המחלמה תדובעב לגרתמ אבצה־י שנאמ
תםלוש הכובמ ןי או .המחלמב הרובג אי לפהל םהל לקנ ןכי לעו ,ברקל ותאצ
עי גי ןי או ,םהי ני ע דגנל דחפ ןי או ,םי רדסל וני כסה רשא ,םהי תוכרעמב
המוד ןי א י כ ,די מת םהי רחא ףדור ןוחצנה ןכי לע ;םחכ תא לכוא המחלמה
םשב םתמחלמי י נונשל וארקב םדא הגשי אל םנמאו .הלא םהי כרדב םהל
םע המחלמי י עושעש םשב ברקה תעב םהי שעמ תאו םדי ךפש י לב המחלמ
י כ .ויתחת םלי פהל ודי ב לקי אל םאתפ בי ואה םהי לע חי גהב םגו .םדי ךפש
תא ורצבי םרטב המחלמל םי שגג םגי א בי ואה לובגב םי צרופה םי אמורה
אל םגו ,םי רדס י לב וא םוקמ לכב םנחמ תא םי מש םני א םגו ,המוחב םנחמ
םה בקע םוקמ םאצמב י כ ,הי בוברעב תאזה הכאלמב םדי םי חלוש םלכ
הנחמה םוקמ תא םי דדומ םה ןכ־י רחאו ,רושי מל הנושארל ותוא םי כפוה
.םתדובע י לכ לכ םע הכאלמה י שוע םי אב הנורחאלו ,עובר תי נבתכ
.אבצה י להאל םי קלוח םה הנחמה תדוצמל תי במ רשא רככה תאו .נ
םי חורב םי לדגמ םי ססונתמ הי לעש ,המוח הארמכ אוה ץוחמ הדוצמהי לחו
-י קרוז תאו םי רי המה עלקה־י לכ תא םי מי קמ םה הלאה םי לדגמה ןי בו .םי וש
רתי תאו (תוטסי לבה ,םי נבאה־י מור) תוארטסי לבה תאו (תוטלופטקה) םי צחה
םה םי רעש העבראו .םהב תורי ל םי כורע הלאה םי לכה לכו ,עלקה תונוכמ
ןעמל ,דאמ םי חורמ םי רעשהו ,םי משה תוחור לכל הנחמה תמוחב םי מי קמ
חי גהל אבצהי י שנא תלכי י דכ םי בחרו ,לבסה־תומהב םע םהב דובעל ולכוי
םי שרגמל םי קלחמ םה תי במ הנחמה ללח תאו .(ביואה לע1 הרהמב םהמ
תא םימש םה הנחמה רובטבו םיללחה־ירש י להא תא םי עקות םה םהי ני בו
,טעמכ רי ע הארמכ הנחמה תומד י כ דע ,לכי ה תומדכ שארה אי בצמה להא
,םי דודגה־י שארו םי נשמה בשומל תואסכו תובאלמה־י לעבל עובק םוקמו קוש םע
םי מי לשמ םי ברה הכאלמה־י שוע .אבצהי י שנא ןי ב בי רה י רבד לכב_ םי טפושה
רשא שי ו .םדא תני ב חכמ בגשנ ןוזפחב הברקב רשא לכו הדוצמה ןי נב תא
.תומא עברא אי ה ובחרו וקמע תדמ רשא ,ץי רחב הנחמה תא םי פי קמ םה
החונמב םי נוח םה תאזה הכאלמה תא אבצהי י שנא תולכ י רחאו .ג
הככו ,החטבבו רדסב םי אלממ םה םי רבדה לכ תאו .ולגד לע שי א רטשמבו
י די י לע םי מה תא םגו םהל השורדה הדצה תאו םי צעה תא םי אי במ םה
-תפ וא (ברעה) םוי ה תדעס תא לוכאל דחא לכל רוסא י כ ,םי עובק תורמשמ
הרצוצחהו ,תחא־תבב םי לכוא םלכ קר ,רבדב וצפח אצמי רשא תעב תי רחש
,םבכשממ םי כשהל וא רמשמה לע דומעל וא םתנש תא ןשי ל תוא םהל תנתונ
גפק
ה —ד ,ה ק ר פ ,ג ר פ ס
לא אבצה־י שנא םי שגנ רחשה תולעכו .הדקפ י לבמ רבד םי שוע םה ןי או
-י רש י נפ תא רקבה־תכרבב םדקל םי כלוה תואמה־י רשו ,םכרבל תואמה־י רש
אוהו .י שארה דקפמה תא ךרבל םי פסאתמ םיללחה י רש לכ םהי רחאו ,םי פלאה
הלגי ןעמל ,תודקפה רתי תא םדי ב רסומו םוי ה קחכ ןמסה תא םהל ןתונ
תוכרעמב םג םי שוע םה ןכו .ותעמשמל םי דמועה אבצה־י שנאל שי א לכ ןתוא
המחלמל םי אצוי םה דחא שי אכו ,שורדה םוקמה לא תונפל םי רהממו ,ברקה
.הדקפה תואל םהי די תא םי פסואו
ןי או .ךרצה תעב םנחמ תא עי סהל תואה תא םהל תנתונ הרצוצחהו .י
םהי להא תא קרפל ןי ע־ףרהכ םה םי רהממ תואה לוקל י כ ,החונמב ראשנ שי א
םהו ןנוכתהל תוא הרצוצחה םהל תנתונ םעפה דועו ,עסמל לכה תא ןקתלו
םי דמועו ,אשמה תומהב רתי ו םי רלעה לע הדובכה לכ תא ןוזפחב םי נעוט
םה תאז י רחאו .(א לגעמה תצי חמ י נפל םי רחתמ םי צרכ םי פצמו םי נוכנ
טוקמב שדחמ המי קהל םהל הי הי לקנ י כ םתעדב ,םנחמ תדוצמב שא םי חלוש
תוא םהל תונתונ תורצוצחהו .ץפח הב םהי אנוש ואצמי ןפ םארי בו הזה
שי חהל ,המי תבסמ ורגפ רשא ,םי שנאה תא תורי עמו ,םעסמ תא לחהל ,י שי לש
אבצה־שאר ןי מי ל דמועה זרוכהו ,אבצה לכמ שי א דקפי לבל ,םהי שעמ תא
םי נוע םהו ,עסמל םי נכומ םה םא ,תי מורה ןושלב םי מעפ שלש םתוא לאוש
םי מי דקמ םה רשא שי ו ,םי נוכנ סה י כ ,םלש בבלבו םר לוקב םי מעפ שלש
די תא הלעמל םי אשונו םלוק תא המחלמ חורב םי מי רמו לאושה י פ תא
.םני מי
ומכו ,רדסבו החונמב םי דעוצ םלכו ,ךרדל םי אצוי םה תאז י רחאו .ה
תונוי רש םי שבול םי לגרהו ,הכרעמב ומוקמ תא שי א לכ רמוש המחלמ תעב
אי ה םלאמשמ רשא ברחה ,םהי כרי י תש לע תוי פי פ קשנ םי רוגהו םי עבוקו
אבצה י רוחבו .הכראב דמג לע הלוע הני א םני מי מ רשא תלכאמהו הכראה
אבצה־י שנא רתי ו ,ןגמו (יכנול) תי נח םי אשונ ,דקפמה שארל םי רמושה ,י לגרה
,לסו רושמ אשונ שי א לכו ,[םי עובר! םי כךא םי טלשבו םי חמרב םי ני זמ
־שי א לדבנ אל טעמכו ,םי מי השלשל הדצו .די ־לגמו תועוצר -ןזרגו רדעמ
םני מי ךרי לע הפרא ברח םי אשונ םי בכורהו .אשמ־תמהבמ י לגרה אבצה
םי בכורה תפשאבו ,סוסה עלצ לע י וטנ עובר ךרא טלשו ,הכרא תי נח םדי בו
ןמ םתדמב םי נטק םני או תובחר תובהל י לעב םי נודי כ העבראכ וא השלשכ
םי בכורה י רי חב םגו .םי לגרל םי בכורה םי מוד םהי נוי רשו םהי עבוקבו .תי נחה
*םהיתוקהלב םי רבועה םהי חאמ םקשנב םי נוש םניא אבצה־רש שארל םי רמושה
.לרוגה וי לע לפנ רשא ,ןוי גלה ךלוה עסמה שארבו
.ס ר פ ל ב ק ל ת נ מ   ל ע ץ ור מ ה ת ע ב ( ס וק ר ק ) ן ור ס א י ח   פ מ א ב ו א ן יד ט צ א ב ה נוב ה ו ״
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דפק•
םקשנ־י לכו ,םתונח תעבו םהי עםמ תעב םי אמורה י טפשמ הלא .ו
הרקמבו (תעדה־בושי ) הצע י לב המחלמל םי אצוי םני א םהו .םי נושה
םי אלממ םה רבד םרזג תעלו הבשחמב די מת השענ רבד לכ י כ ,(י ארקאב)
,םעפ ולשכי רשאכו ,םהי שעמב םי גוש םה ןי א טעמכ ןכ־לע .די מ ותוא
עגפ םתוא הרקי םא םהל בוט י כ ,םי בשוח םהו .הלקנ־לע תועמה תא ונקתי
חסהב) הרקמב הבוט םהי לע אובת רשאמ תעדו תוצעומב םרבד םתושעב
-תולקב וי רבד תושעל ותוא אי שמ םאתפ םדאל עי גה רשא בוטה י כ ,(תעדה
— ותלחותמ שובה — םדאה תא לכשה תני חב דמלת תאז־תמעלו .שאד
י לבמ םדאל אבה בוטה י כ ,םעפ דוע רבדה הנשי לבל הלובחתו הצע שקבל
השענה רבדב הרצ וי לע ללוגתהב םלוא ,לבקמה לש וי די לעיפ וני א ותעד
.שאר־דביכב ורבד תא אלמ י כ ורי כהב ׳םי מוחנת אצמי אצמ תעדבו לכשהב
םג םא־י כ ,םפוג תא קר אל םי קזחמ םי אמורה המחלמה־י נונשבו .ז
־שניע םי קקוז םהי קח י כ ףאו .הזה רבדב םהל הלי עומ המי אה םגו .םחור תא
— ,וזמ תולק תורבע לע םג םאי י כ ,דבל הנחמה ןמ הסונמה לע אל תומ
םתתב קרו .םהי נפ לע םיקודה ארוממ דוע הלודג אבצה־י רש תמי א הגה
ובשחי לבל םמצע לע םי רמוש םי דקפמה ,םי חבשמה אבצה־י שנאל בר דובכ
אבצהי י רש תעמשמ הקזח הכו .םיבלחב םי טפש םתושעב םי רזכא םי עשרכ
־י שנא לכ הכרעמבו ,דאמ רדהנ םארמ םולש תעב י כ דע ,םי אמורה י נפ־לע
,תולק המ םהי תועונת ,דחי ודמצנ המ םהי תורוש .דחא רשבכ םה אבצה
לא טי בהל תושוטל המ םי ני עהו ,הדקפה תא בי שקהל תוי וטנ המ םהי נזא
־י רצק םה הלי לע תעש י עי גהבו !השעמה תארקל תונוכנ המ םי די הו ,תותואה
י נפמ םלועל ולשכ: אל הכרעמב םדמעבו ,םי פא־י כרא םה לבס תעבו חור
י כ ,לרוגה תרזג י נפמ אל םגו םוקמה י רוצעמ י נפמ אלו םהי אנוש תולובחת
,םעה י כ ,רבדה אופא אלפי ה .לרוגה י עגפ לע םברקב רבגתמ ןוחצנה ןוצר
הזכ םי שעמ לעב אבצו וי תוכרעמ שארב תורבוע הגובתהו הצעה רשא
תרפ רהנ דע ותלשממ תולובג תא בי חרה — הצעה י רחא אלמל רהממ
סודטסי א תורהנהו םורדב בול ץרא י נמשמ דעו ברעמב סוני קוא םי ו חרזמב
.והנוקב ,דוש ןי נקה ןי א י כ ,רמואה רמאי טעמכ ןה ?ןופצב סוגי רו (הנוד)
םהב ללהל י תי צר ריעא רתוי ו ,הפ י תשרד הלאה םי רבדה לכ תא .ח
דרמה י בהוא תא בי שהלו םי חצנמה תא םהב םחנל י תרמא םי אמורה תא
רשא ,המכח י בהואל תעד םי אמורה תוכי לה רוי צ ףי סוי י לואו .םהי כרדמ
ןעמל הדצה םהמ י תי טנ רשא ,םי רבדה לא בושא התעו .רבדה םהמ םלענ
.תאז
הפק
ב —א ,ו ק י פ ,ג ר פ ס
י ש ש ק ר פ
.ל י ל ג ה ץ ר א ב ץ ר פ ס ו ג י ס פ ס א .ם י ד ו ה י ה י נ פ ל ף ג נ ו ה ש ב כ ל ת פ ד ו י ל ע ה ל ע ס ו ד י צ ל פ
.םהי תואבצ תא רדסל ,וכעב וראשנ ונב סוטי טו סוני ספסאו .«
,ודי ב רשא םי ובשה ןמ בר ןומה תי מה ,לי לגה לע טשפ רשא ,סודי צלפ*
י שנא י כ ותוארבו ,םי גרוהל םשפנ הפי ע רשא ,םי שלחהו םי נקזה םהו
רהמ ,ףסוי י די ב תוי ונבה רצבמה י רע לא םעפב םעפכ םי טלמנ המחלמה
,הלקנ־לע רי עה תא שופתל בשח י כ .ץראה י רצבמ שאר ,תפדוי לע תולעל
י ני עב לודג םש ול הנקי הזה רבדב י כ ,ןי מאה םגו ,םאתפ הי לע ולפנתהב
רצבמה שבכה י רחא י כ ,המחלמה תוכי להב הברה םהל לי עוי םגו אבצה־י רש
המ םלוא .םי אמורה תחת וענפלו םי רעה רתי י נב וארי י ץראה לכב קזחה
תא ומדק םהו ואוב רבד עדונ תפדוי י נבל !סודי צלפ תלחות הבזכנ דאמ
ןכומו בר ןומהב םאתפ םי אמורה לע ולפנתהו רי עה י רעשל ץוחמ וי נפ
האצמנה םרי ע דעב םי מחלנה לי ח־י רובגכ דגנמ םשפנ תא וכי לשהו ,המחלמל
םעצפ י רחא ,דהמ שי ח םהי אנוש תא וסי נהו ,םפטו םהי שנ דעבו הרצב
וגוסנ י כ ,םי שנא העבש קר הי ה םי גורהה רפסמו .םי אמורה אבצמ םי בר
הסכמה םרשב תא חלפל הלכי אל םהי פדור תבהלו רדסב רוחא םי אמורה
קוחרמ םי אמורב תורי ל לקה םקשנב םי דוהי ה וברה םגו ,ולכ ןגמו ןוי רש
ועצפנו םי שנא השלש ולפנ םי דוהי ה ןי במ םג .םי נפ לא םי נפ םתא חגנתהמ
לע טלמנו ,רי עה תא שובכל ונממ רצבי י כ ,סודי צלפ ןי בה הככ .םי דחא
.ושפנ
לע .דוצו וכעמ עסנו לי לגה ץרא לע ומצעב תולעל רמג םוני ספםא .ב
־י בור תאו רזעה־לי חמ קשנה־י לכ תא .םי אמורה ךרדכ עסמל תאצל ואבצ
םגו םאתפ םהי לע לפנתהמ בי ואה תא ורצעי ןעמל ,וי נפל חלשל .דוצ תשקה
י רחאו .םי ברוא םהב רתתסהל ולכוי רשא ,םי דושחה םי דעי ה תא ורותי
,םי בכורו םי לגר ,קשנה־י דבכ אבצה־י שנא קלח םג עסג הלאה םי צולחה
םג הדובכה דבלמ ואשג רשא ,(הי רוטנצ) האמל שי א הרשע וכלה םהי רחאו
רשא ,םי כרדה י ללוס םתא דחי ו ,הנחמה תדוצמ םוקמ תא דמל הדמ־י לבח
תא בוצחל םגו םי רודהה תא רשי לו אבצה ךרדמ לושכמ רי סהל ודעוג
י שקמ אבצה ףעי י אל רשא ןעמל ,ועסמב אבצה תא םי רצועה םי דעי ה
־י רשלו ול רשא הדובכה תא סוני םפסא חלש הלאה םי ללוסה י רחאו .םי כרדה
ומצעב אוה עסנ הדובכה י רחאו .הי לע ךכוסל םי בר םי בכור םע וי תואבצ
רשא םי בכורה וכלה םהי רחאו .תותי נחה י אשונו םי בכורהו םי לגרה י רוחב םע
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ופק
םי רשעו ,דאמ ןוי גל לכ לא םי ולנה םי בכורה רפסמ י כ ,ןוי גלו ןוי גל לכל
תונוכמ רתי ו (לזרבה י לי א)שערה־תונוכמ י אשונ םי דרפה ועסנ םהי רחאו .שי א
םי פלאה־י רשו (תוטרוהוקה) םי דודגה־י שארו םי לי חה־י רש םהי רחאו .המחלמה
םלצ םע ( א תונוי גלה (ילגד) י נמס םהי רחאו .אבצה י רוחבמ םשאר י רמוש םע
תופועה לכ ךלמ אוה ,רשנה רבוע י אמור ןוי גל לכ י נפל י כ ,ךותב רשנ
^תואלו הלשממה למסל (םי אמורה לש) םהי ני עב בשחנ רשא ,םלכב קזחהו
הלאה אבצה י שדק י רחאו .המחלמל םהי לע םתאצב םהי בי וא תא וחצני י כ
לכבו ,תורושב תורדסמ םי מחולה תוכרעמ לכ םהי רחאו ,םי רצצחמה ועסנ
הכרעמה לע חי גשהל האמ־רש ךלה םהי רחאו ,הבחרל םי שנא השש תחא
ףתכ לע םתא ואשנו םי לגרה אבצ י רחא וכלה ןוי גלו ןוי גל לכ י דבעו .קחכ
עסנ תונוי גלה לכ י רחאו .אבצה־י שגא תדובכ תא לבס־תומהב רתי ו םי דרפ
,םי בר םי בכורו םי ני זמ םי לגר ,ףסאמה־לי ח םהי רחאו ,המחלמה י רי כש ןומה
.רוחאמ אבצה לע ןגהל
תא םש םשו לי לגה תולובגב אבו ולי ח םע סוני םפםא עסנ הככ .ג
בשח הנושארל י כ ,ברקל תאצל םי קקותשמה ואבצ־י שנא חור תא רצעו והנחמ
ןמז םהל תתלו ,ולי ח םצע לכ תא ותוארהב ,םי אנושה לע ותמי א תא לי פהל
הז םע דחי ו .המחלמה י נפל דוע םכרדמ בושל וצרי םא ,םהי שעממ םחנהל
םי בר ומחנ י אמורה דקפמה הארמל .םי רצבמה רוצמ תארקל לכה תא ןי כה
ףסוי םע דחי ונח רשא םי שנאהו .וי נפמ ולהבנ לי לגה י בשוי לכו םדרמ לע
המחלמה י כ ,ועמש (סירג) סי סרג תארקנה רי עה לובגב י רופצמ קוחר אל
וכח אלו ,םי גפ םי אמורה םע וארתי ו טעמ דועו םהי לא הבורקו תכלוה
.חור לכל וצופנו וחרב ןי עב ןי ע בי ואה תא ואר םרט דועו ,ןושארה ברקל
םי אנושה י נפ תא םדקל ודי אצמת אל י כ ותוארבו ,רפסמ־י תמ וראשנ ףסוי לו
,םי אמורה י ני עב םהי רבד ונמאי םאו םי דוהי ה חור הלפנ י כו הזכ ןטק לי חב
דאמ ףסוי ארי ןכ־לע ,םולש תי רב םתא תורכל םי נומה םי נומה ואצי
טלמנו םי ראשנה תא ומע חקלו הנכסה ןמ קי חרהל רמגו המחלמה לכ לרוגל
.הי רבט לא
•ר פ ס ,ה ל ע מ ל ן י ע — ,ר ס י ק ה ת נ ו מ ת ה צ ב ש מ ם ח ב ש , ם י ל ו ד ג ה ם י ל ג ד ה ם ה ם י נ מ ס ה ( «
.ט ו מ ל ע ע ו ב ק ה ל ס פ א ו ה ר ש נ ה .ג — ב ,ס ,ב
זפק
ג —א ,ז ק ר פ ,ג ר פ ס
י ע י ב ש ק ר פ
ך ש מ מ ר ו צ מ י ר ח א ו ת פ ד ו י ל ע ה ל ע ו ( ה ר ב ג :א י נ ) ר ד נ ר י ע ת א ש ב כ ס ו נ י ס פ ס א
.ד ח א ד ג ו ב ת מ ש א ב ו ד י ב ר י ע ה ה ל פ נ
!ותוא אצמ י כ ,די מ התוא שבכו ( א הרבג רי ע לע הלע סוני ספסאו .א
םלוא ,הי רוחב לכ תא תי מהל הוצ הי רעשב ואובבו ,המחלמ־י שנאמ הבוזע
םרכזבו םי דוהי ל הלודגה םתאנשב ,רענו ןקז ןי ב תודפ ומש אל םי אמורה
סוני םפםא חלש דבל רי עה תא אלו .סוי טסצל התשענ רשא הבעותה תא
הלא תא ;בי בסמ רשא תונטקה םי רעהו םי רפכה לכ תא םג םא־י כ ,שאב
.םי דבעל םי בשוי ה תא רכמ הלאבו ,םדאמ תוקי ר אצמ
ודרח ,בי ואה י נפמ םש בגשהל שקב רשא ,רי עה לא ףסוי אובבו .ב
ףסוי טלמנ אל רשא ,םבל לא הי רבט י שנא ורמא י כ ,הלודג הדרח הי בשוי
םי שנאה וגש אל םנמאו .המחלמב ןוחצנה תוקתמ הלכ שאונ אלול ושפנ לע
קר י כ ,ןי בהו הערה םי דוהי ה תי רחא תא הפצ רבכ י כ ,ףסוי לע םתבשחמב
וחלסי רשא ,ףסוי ןי מאה י כ ףאו .םהי שעמ לע ומחנל םא ,ועשול תחאב
ץראב דגבמ ( ב םי תעבש תומל ול הי ה לקנ תאז־לכב ,ותאטחל םי אמורה
אצמל י דכ ,ודי ב םעה די קפה רשא ,אבצה־רש תרשמ תא לבנמו וי תובא
בותכל רמא רמג ןכ־לע .וב םחלהל חלשנ רשא ,םעה י די ב הלצהו חור
זי רפהל י לבמ ,םרושאל םי רבדה תא םעי דוהלו םי לשורי ב הלשממה י שאר לא
י לבמ םגו — בבל־ךר אוה י כ ,ער םש וי לע אצי ןפ — םי אנושה חכ תדמב
םלחה י רחא ,םדרמב קזחתהל םעה י שאר ואובי ןפ — הנכסה תא ןי טקהל
,הרהמב ותוא תונעל םהמ ףסוי שרד הזה בתכמה םעו .םהי שעמ לע םחנהל
רשא ,אבצ ול חולשל וא ,םי אמורה םע םולש תי רב תורכל םי רחוב םה י לוא
תאו .םי אמורב םחלהל םטפשמ ורזגי םא ,םי אנושה י נפב דומעל ודי ב חב
.םי לשורי לא ואי בהל םי רהממ םי צר י די ב ףסוי ןתנ הזה בתכמה
וטלמנ י כ ועמשב ,התי חשהל תפדוי לע תולעל רמג סוני ספסאו .ג
אוה .לי לגה י גבל קזח בגשמ אוה םוקמה י כ ותעדבו וי בי ואמ םי בר הכותל
התי ה י כ ,המש הלועה ךרדה תא רשלל םי בכורו םי לגר לי ח וי נפל חלש
ולכי אל םי סוסה י בכורו לגרב הב תכלל הי ה השקו םי נבא האלמ ךרד
.ה ב ר ע ם ג , ה ר ד ג :א - נ (י״
*ף ל א ״ פ ג ו *ה א מ ״ ם ג ר ת ש י מ ש י ו .xoXXaxi ? , ׳ ם י מ ע פ ה ב ר ה ״ ת י נ ו י ב ( ב
. ם י מ ע פ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
חפק
הלסמ ועקבו םתדובע תא םי שנאה ולכ םי מי העברא ץקל .ללכ הב רובעל
סוי סי מטרא שדחל דחאו םי רשעב ,י שי מחה םוי בו ,אבצה־י שנא רבעמל הבחר
רשא םי דוהי ה בל תא קזחלו תפדוי לא הי רבטמ אובל ףסוי רהמ ,(א (דלא)
תא סוני םפסאל אי בה םי אמורה לא םי לפונה םי טי לפה דחאו .םהי לע לפנ
סוני ספסא שי חה ןכ־לעו ,רצבמה לא הזה שי אה אב י כ ,הבוטה הרושבה
תא ושבכב הדוהי ץרא לכ תא עי נכהל ובלב רמא י כ ,רי עב םחלהל הלעו
הרושבל חמש אוה .ופכב ףסוי תא שופתל ודי ב הלעי םא ,הזה רצבמה
רשא —הזה שי אה לפנ םי הלאה תרזגב י כ ,וני מאהב ,בר רשא אצומכ תאזה
די מו — ,וי די ב ול הרכ רשא תחפב — וי אנוש לכמ ותמכחב לודגל בשחנ
־רובג שי א ,סוי טובי א הרשעה־רשו םודי צלפ תדקפ תחת םי בכור ףלא חלש
.הנממ ףסוי טלמי ןפ ,רי עה לע רוגסל םתוא !דוצו ,בל־םכחו לי ח
י רחא אוה םג עסנו ואבצ לכ תא םוני ספםא חקל םוי ה תרחמלו ,ד
ןופצמ ואבצ םע הנח אוה .תפדוי תמוח י נפל ברע תעל ואוב דע םי בכורה
ןי ע וי בי ואל תוארהל שקב י כ ,תואסרפ עבש הנממ הקוחר העבג לע רי על
הכשח המי א ,הי ה ןכו .ודחפ תא םהי לע לי פהלו םוצעה ולי ח לכ תא ןי עב
.המוחה י רעשמ תאצל ושפנב חכ שי א אצמ אל רשא דע ,םי דוהי ה לע הלפנ
םשפנ הרצק י כ ,אוהה הלי לב רי עה לע רעתשהל וצר אל םי אמורה םלוא
וגי צה הי לעו הלופכ הכרעמב רי עה תא ופי קה ןכ־לע ,םוי ה לכ ךרדה למעמ
הזה רבדה לבא .רי עה י אצומ לכ לע רוגסל םי בכורה תא תי שי לש הרושב
.סונמ םהמ דבא רשא ואר י כ ,המחלמל הרובגו זע םי דוהי ה בלב חי פה
!המחלמב םי לי ח רבגל אי לפמ סנאה םנמא י כ
הדשב םי נוחה םי דוהי הו .רי עה לע םי אמורה ולפנתה רקבה תולעכו .ה
חלש רשאכ ךא .םי אמורה י נפל הנושארב דמעמ וקי זחה (רי עה י רעש י נפל)
הוצו םהי ני מל םי רוי ה לכ תאו םי עלקה תאו תשקה־י בור תא סוגי ספסא
עלסה שאר לע םי לגרה לי ח םע תולעל לי פעה אוהו ,םי דוהי ב תורי ל םהי לע
רי עה לרוגל ףסוי דרח ,המוחה תא שופתל לק הי ה םשמ רשא ,לולתה
לע ןומהב ולפנתה םה .םי דוהי ה לי ח לכ שארב םי אמורב םחלהל אצי ו
םצעו םני מי תרובג תא תוארהל ולי דגהו המוחה ןמ םתוא ושרגו םי אמורה
.םהי אנוש י ללח רפסממ ןטק אל םי דוהי ה ברקמ םי לפונה רפסמ םלוא .םחור
י נפל ו פגמ ןפ) תשבה הקזח הככ ,םי דוהי ל הרובג שואי ה ףי סוהש .דדמב י כ
הלאו םני מי חכבו ברקה תעדב ומחלנ הלאו ,םי אמורה חור תא (םהי אנוש
םי דוהי הו .וטקש הלי לבו ,המחלמ וכרע םוי ה לכו ,הרבע תמחבו בל ץמאב
.ג ו ה נ ה ן י נ מ ל 67 — ז ״ כ ת ת א ״ ׳ג ת נ ש 0
טפק
ט —ו ,ז ק ר פ ,ג ר פ ס
־העבש ולפנ םהמו ,שי א רשע־השלש םהב ותי מהו םי אמורה ןמ םי בר ועצפ
.ועצפב שי א תואמ ששו םי ללח רשע
םי אמורה תארקל רי עה ןמ םעפה דוע םי דוהי ה ואצי תרחמה םוי בו .י
,לומתא םוי ב ושע רשא לי חה י כ ,זע רתי ב םתא וחגנתהו הי לע םימחלבה
ףא דומעל המצעו הכ םהל ףי סוה — דמעמ קי זחהל ווק אל רשא דועב
ןעי ,הרובג תי ראשב ומחלב םה םג רשא ,םי אמורה י גפב םשפב לע םעפה
רבדה בשחב הלפמלו רהמ שי ח םהי בי וא תא חצבל םדי ב הלע אל י כ ,ושוב רשא
המוחה לע םי אמורה ורעתשה י שי מחה םוי ה דעו .דאמ הרעב םתמחו ,םהי בי עב
םי דוהי הו .םי רעשה יבפל םתא ומחלבו םתארקל ואצי תפדוי י בבו ,ףרה־י לב
.השקה רי עה רוצממ ופי ע אל םי אמורה םגו םהי אגוש חכ םצעמ ותח אל
םי רבעמ ףקמה ,לולת עלס שארב הלכ טעמכ האצמב תפדוי רי עהו .ז
י פ קמעמ וי בי ע הבכשחת הטמל ףי קשהל שי א תוסבבו ,רקח־ןי א תומוהת
,רהה עלצב התבבב םש י כ ,רי עה לא ךרד האצמב ןופצ חורמ קרו ,םוהתה
םי בי ואה ולכוי לבל ,רי עה תמוח תא ומי קהב ףסוי רצב הזה םוקמה תאו
רי עה תא ופי קה םי רה דועו .הלעמל אשבתמה ,רהה שאר לא םשמ עי גהל
התי ה תאז .הי לא עי גה םרט םדא י גי עמ הי רבע לכמ הרתסב ןכ־לעו ,בי בסמ
.הרוצבה תפדוי תבוכת
םי דוהי ה בל־ץמא לע םגו םוקמה עבט לע רבגתהל רמא םוביםפםא .ח
וי תואבצ י רש תא ארק אוה .רוצמה תדובע תא קזחל רמגו וי לע םיבגמה
הללוס ךופשל הצע וצעי םהו ,רצבמב הפונתה תמחלמ רבדב םתא ץעוהל
אי בהל אבצה לכ תא חלש ןכ־לע .המוחה לא תשגל ולכוי םשמ רשא םוקמב
םי צעה םע דחי ו רי על בי בסמ רשא םי רהב ובצח םהו ,שורדה רמחה תא
קלח חתמ הלעממ םי פעה םי צחה ןמ הסחמלו .רפסמ־ןי אל םי נבא ואי בה
אבצה־י שנא וקזנ אל י ופצה תחתו ,םי צע תוכושמ לע םי פנע תעלקמ אבצה
תא וכפשו ,המוחה ןמ םהי לע ךתנ רשא ,תוארטסי לבה י נבא רטממ טעמכ
רפע םהל וקי פסהו םי בורקה םי ללתה תא ורדע םהי רבחו ,החונמב הללוסה
ךלה אל שי או ,תאזה הדובעב תורמשמ השלשל אבצה קלחנ הככ .הדובעל
לע םי עלק י ני מ לכו םי לודג םי נבא־י רוצ המוחה ןמ וכי לשה םי דוהי הו .לטב
תלמה לוקב ודי רחה ,ותוא חלפל וחי לצה אל י כ ףאו ,המחלמה י שנא י ופצ
.הכאלמה י שוע תא םצפמ
םי לכה רפסמו ,עלקה תונוכמ תא בי בסמ םוני ספסא גי צה ןכ־י רחא .ט
י קרוז .המוחה לע םי דמועה םי דוהי ה תא םהב חגנל הוצו ,םי ששו האמ הי ה
רככ לקשמ תונב תולודג םי נבאו (אלזרבי י בהל ואי קה (תוטלופטקה) םי צחה
.( ת ו א י ב נ ו ? ) ת ו כ נ ו ? (•>
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
םי דוהי ל ונתנ אלו ןומהב ורגנ םי צחו שא י די פלו תוארטסי לבה ןמ ופע
ןומה םג י כ .רי עה תוצוחב אובלו תאצל ףאו ,המוחה לע םהי לגרב ךורדל
.דחי תונוכמה םע רי עה לע ורי םי עלקהו םי בורה לכו םי ברעה תשקה־י כרוד
וקבח אל ,המוחה שארמ םהי בי ואל המחלמ בי שהל םי דוהי המ רצבנ רשאכו
תורובח תורובח רי עה ןמ וחי גהו םי דדוש השעמכ ושע קר ,םהי די תא
תא וסרה םתוא םסי נה י דמו ,םהב וכהו הכאלמה־י לעב י ופצ תא וערקו
,סוני ספסא ןי בה הנורחאל .שאב תורוקה לכ םע הכושמה תא וחלשו הללוסה
םי נתונ םי קלחה ןי ב רשא םי חודה י כ ,הללוסה י קלח דורפ אי ה קזנה תבס י כ
הזבו ,תחאל תוכושמה לכ תא רבחל הוצ ןכ־לעו ,וב ץורפל םוקמ םי דוהי ל
.םעי קבהל םי דוהי ה דוע ולכי אלו הכאלמב דבועה אבצה י קלח םג ודכלתה
.המוחה תונצ םורמ דע העי גה טעמכו לודגו ךולה הכלה הללוסהו .י
תצע תא לכסל הלובחת אצמי אל םא ,וי נפ דגנ הער י כ ,ןי בה ףסוי ו
,המוחה הביג לע ףי סוהל םתוא הוצו םי נובה תא ףסא ןכ־לעו .םי אמורה
־רטמ תחת הכאלמה תא תושעל םדי ־לאל ןי א י כ ,םי שנאה והונע רשאכו
תצי חמ םי קהל ,דוצ אוה .םהי לע ןגהל הלובחת אצמ ,עלקהי י נבאו םי צחה
וסנכתה רשא ,(םיחל) םי שדח רקב תורוע הי לע חוטשלו (המוחה לענ םי צע
ובשו םהי לעמ וחנצ תותי נחהו םי צחה רתי ו ןתוא ורצעו עלקה־י נבא י נפב
החונמב םי נובה ודבע הזה הסחמה תחתו .םחלב וכעד שאה י די פל םגו .רוחא
םי לדגמ הי לע ומי קה םגו .המא םי רשע רי עה תמוח תא ומי רהו הלי לו םמוי
הנדומעת טעמ דוע י כ ,וני מאה רשא ,םי אמורהו .הקזח הנצ הי לע ומשו םי בר
ולהבנ י כ ,הזה רבדה לע דאמ םבל לא ובצעתה ,רי עה ברקב םהי לגר
.רי עה י נב בל ץמאמו ףסוי תלובחתמ
י שנא חור זעלו המכחמה ףסוי תלובחתל זגרתה סוגי ספסא םגו .אי
לע רי עה י רעשמ וחי גהו הי ונבה המוחה הארמל חכ ופי לחה רשא ,תפדוי
תומזמ םהי לע ולבחו םי נטק םי דודגב םתא ושגנתה ומוי ב םוי י דמו ,םי אמורה
םי אמורה תכאלמ רתי תאו ,םדי ל אב רשא לכ ולזגו םי דדושה השעמכ המרע
בי בסמ תונחל רמגו םחלהמ ואבצ תא סוני ספסא רצע רשא דע ,שאב וחלש
קוצמו רוסחמ אובב י כ ,בשח אוה .םחל ןעשמ הל וחי רכהב השבכלו רי על
דועו .בערב ופוסי ,םפרע חא ושקי םאו ,הני נח שקבל רי עה י שנא וי לא ונפי
לפנתי ו םעפה םהמ הפרי םא ,םעי נכהל ול לקי המחלמב םג י כ ,ובלב רמא
רי עה י אצומ לכ לע רומשל הוצ ןכ־לע .םחכ לשבי רשאכ ,םי מי ץקל םהי לע
.הי אובמו
םלוא .חלמ דבלמ ,תונוזמ י ני מ רתי םגו בירל רי עב אצמנ םחלו . ב י
׳י מב םקופס ואצמ הי בשוי ו רי עה ברקב תוני עמ וי ה אל י כ ,םש ורסח םי מ
םצעב רוצמה לחה רשא ןעי ו ,ץי קה תומי ב הב םי וצמ םי משגה ןי או ,םי משג
אצק
ו ט - ג י ,ז ק ר פ ,ג ר פ ס
,אמצב וערגי ןפ םארי ב ,םי שנאה בל תא הארונ תבצע הפקת ,םהה םי מי ה
רי עה י כ ,האר ףסוי ךא .םהי לכמ םי מה לכ ולזא רבכ ולאכ ,דאמ לדג םרעצו
ןמז תא ךי ראהל הצרו לי ח י רובג הב רשא םי שנאהו לכא י ני מ לכב הרי שע
הרושמב םי מה תא קלח ןכ־לעו ,םי אמורה תוקת תא בי זכה ןעמל ,רוצמה
,רוסחממ רי עה י בשוי ל השק התי ה תאזה תורי הזה םלוא .רי עה י בשוי לכל
לודגו ךולה םנואמצ ךלה םשפני תוא לככ הי ורל תותשל ולכי אל רשא !דדמבו
הזה םי מה רוסחמ םנמאו .אמצב הפלעתה רבכ ולאכ הקקוש התי ה םשפנו
תא ואר רי עה תמוח דעב לעממ םפי קשהב י כ ,םי אמורה י ני עמ םלענ אל
םוקמה לא וננוכו ,!דדמב םי מה תא םי קלחמו דחא םוקמ לא םי פסאנ םי שנאה
.םי בר םי דוהי ותי מהו םי רי המה עלקה־י לכ תא אוהה
לכ ולזאי רשא דע ,םי מי ה דוע וכשמי אל י כ ,ןי מאה סוני ספסאו . ג י
רמא ףסוי םלוא .םחרכ־לעב םרי ע תא ודי ב ורי גסי םי רוצנהו תוראבה י מ
תולתלו םי מב םהי דגב לובטל רי עה י שנאמ םי בר !דוצו תאז ותוקת תא בי זכהל
הלפנ הזה רבדל .םימ המוחה לכ הפטנ רשא דע ,המוחה תונצל בי בסמ םתוא
י כ ,םבלב םהי לע ורמא רשא-םי דו הי ה תא םתוארב ולהבנ י כ ,םי אמורה חור
־שאר שאונ ןכי לע .םי עותעת י שעמל םי בר םימ םירזפמ—תותשל םי מ םהל ןי א
םחלהל םעפה דוע הנפו קוצמבו רוסחמב רי עה תא שובכל ותוקתמ אבצה
לכ הספא רשא י רחא ,םשפנ תא םי דוהי ה ואשנ הזה רבדלו ,דייקיזחב הב.
ברחב תומל ורחב י כ ,םהי תושפנ תא לי צהלו םרי ע תא עי שוהל םתוקת
.אמצבו בערב עוגלמ
ךרד .ומצעל הבוט הצע דוע ףסוי אצמ תאזה הלובחתה י רחאו .י י
קלחב ,םי אמורה י ני ע הב וטטוש אל רשא ,לגר ךרדמל השקו הרצ הרקנ
בוטכ םי קוחרה םי דוהי ה לא וי שנא י די ב םי בתכמ חלש ,ברעממ קמעה
רבכ רשא ,םי בר לכא י ני מ ול ואצמנ י כ דע ,תונתמ םהמ לבקו וי ני עב
לע םרבעב ,עברא לע לוחזל וי חולש תא ,דוצ אוה .רי עה י בשוי ל ורסח
.םהי ני עב םי בלכל ומדי ןעמל תורועב םרשב תא תוסכלו םי אמורה י פוצ
.הרקנה לע בי בס ונחו ףסוי תמרע תא םי פוצה ולג הנורחאל לבא
־ךראל דמעמ קי זחהל רי עה לכות אל י ב ,תוארל התע חכונ ףסוי .יט
םע ץעונ ןכי לעו .רי עב ראשי םא ,ושפנ תא לי צהל ול הי הי השק י כו םי מי
וי לא ולהבנ םהו רי עה י נב לכל עדונ רבדה םלוא .הנממ חורבל רי עה־י בוט
תואושנ ודבל וי לא י כ ,םתוא בוזעי לבל וי נפ תא ולחו ןומהב והופי קהו
אצי שי א לכ י כ ,העושי ל תווקמ ולדחי אל ,רי עב ראשי םא ןה .םהי ני ע
םי בי ואה י נפמ חורבל ול תואי אל סגו .הנוכנ חורב ותדקפ תחת המחלמל
הרעסה תעב ץפוקה לבוחה השעמכ השעי ,דזב י כ ,םשפנל וי בהוא תא בוזעלו
,םוהתה לא םרי ע תא לי פי ו ,םי ה תחונמ תעב הי לא דרי רשא ,הי נאה ךותמ.
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
בצק
^שי אה םתוא בוזע י רחא בי ואה תארקל תאצל חכ רוצעי אל םהמ שי א י כ
.לי ח ושע וב דשא
םלמ ןעמל ,וי מעפ ךרדל םי של רמוא אוה י כ ,םהמ הסכ ףסוי ו .ז ט
י כ ,רבדה תא תושעל שקבמ אוה םתבוטל קר י כ ,םתוא עי דוהו ,ושפנ תא
םאו ,רצמה ןמ ץלחהל םדי ב הלעי םא ,הברה םהל לי עוי אל רי עב וראשהב
.,רוצמה ןמ טלמהל ודי ב חי לצי םא םלוא .םנח דחי םתא דבאי ,םי לפונב ולפי
לי לגה ץרא י בשוי תא ףוסאי י כ ,הלודג העושי םהל תושעל לכוי הנה
.רי עה לעמ רוסל םתוא ךושמי ו םי אמורה לע השדח המחלמ אי בי ו הרהמב
^אוה ךופהנ אלה - םלצא ראשי םא ,םלי עוהל לכוי המב ,האור וני א םג ןהו
םהי ני עב בושח י כ ,רוצמה תא קזחל םי אמורה תמח תא ררועמ אוה הזב י כ
,רצבמה ןמ חרב י כ ,םי אמורה ועמשי דשאכ םלוא ,םפכב ותוא שופתל דאמ
!ועד תא ףסוי חי נה אל הלאה םי רבדב לבא .םפא־ןורחמ הברה רי על חנוי
םע םי שנהו םי נקזהו םי רענה .וב קי זחהל םחור תא בי הלה דועו םי שנאה
וי נפל ועגו וב וקי זחה םלכו וי לגר תא וקבחו הללי ב וי נפל וחטתשה ןהי ללוע
דואז ושע י כ ,בשוח י נא ןי או .הרצב דחי םתא דאשהל וי לא וננחתהו הי כבב
םה .םתעושי אובת ונממ רשא םני מאהב םא־י כ ,הרצמ טלמי ןפ וב םתאנקמ
!םברקב ףסוי ראשי םא ,העד םהל הנאת אל י כ ,וחטב
,םי שנאה י רבדל תובושק וי נזא הני י הת םא קר י כ ,ןי בה ףסוי ו .ז י
םגו ;רמשמ וי לע ונתי - ותעדב קזחתי םא םלואו ,םי נונחת וי לא ורבדי
ובלב רמג ןכי לע — םעה י כב עמשל דאמ התפר רי עה תא בוזעל ותקושת
לא ארקו רי עה לכ תא הפקת רשא שואי ה תרובגב רזאתהו ,רי עב ראשהל
בוטו ;טלמהל הוקת דוע ונל ןי א י כ ,ברקל תאצל העשה העי גה הנה״ :םעה
תושעל אי לפנ המחלמב ונתומ י נפלו וני י ח רי חמב בוט םש ונל הנקנ י כ ,הי הי
אצי אוה .ורבד י רחא אלמל הנפ תאז ורבדבו .״ןורחא דודל ןורכזל תורובג
קתנו םנחמ םוקמ לא עי קבהו םי אמורה י רמוש תא ץי פהו המחלמה י רובג םע
םגו .םדי השעמב שא חלשו הללוסה י כפוש שהב וסכתה רשא תורועה תא
םי בר םי מי דועו י שי לשה םוי ב םג השע הככו ,הזה רבדכ השע י נשה םוי ב
.בי ואב םחלהל האלנ אל םי פוצר תולי לו
ושוב י כ ,רי עה ןמ םי דוהי ה וחי גה י דמ הרצב ואצמנ םי אמורהו .ח י
,םהי רחא ףודרל ולכי אל םהמ םי דוהי ה וטנ רשאכו ,םהי נפמ רוחא גוםהל
םהי שעמ תא םי שי חמ וי ה םי דוהי הו .םקשני י לכ אשמ תחת תכלמ ורגפ י כ
םוגי ספסא ,דוצ ןכי לע .הער םתוא האצמ םרט רי עה לא םי טלמנו םעפב םעפכ
י כ ,תומל םי כלוהה םי שנאב םחלה י לבלו םסעכ תא שובכל ולי חי י שנא לע
תא םאי טחהב עקשת םתמח םלוא ,םברקב הרובג תי ראש חי פמ שואי ה
םני א י כ ,החטבבו טקשהב חצנל תואי םי אמורלו ,םי צוק שא ךועדכ הרטמה
כ —ט י ,ז ק ר פ ,ג ר פ ס
מי ברעה תשקה־י כשומ תאו .םלובג תא בי חרה ןעמל קר ,סנאב המחלמ םי שוע
־י לכ ןומה םג ,םי דוהי ה תא עי גרהל חלש םי נבאה־י בורו םי רוסה םי עלקהו
.,הלאה תי חשמה־י לכ לעמ וטנ םי דוהי הו .טקש אלו חנ אל טי לודגה עלקה
ורי בעה קוחרמל םי פעה םי צחהו בורקמ םהי אנוש לא תשגל וחי לצה תעל םלוא
3 םפכב םשפנ תא ומשו הזע חורב ומחלנ י כ ,םי אמורה לע םדי התשק ,םתוא
.םתרומת אובל םהי רבח ורהמ ,תוכרעמה י תשב םי מחולה ופי ע רשאכו
״רי עה י רעשמ חי גהל ופי סוה םי רוצנהו רוצמה ןמז ךרא הככ .ט י
רשאכו ;רוצמ תחת רוצמ וי לע ומש םי דוהי ה י כ ,טעמכ ןי מאה סוני םפסאו
לי אה .(לזרבה־לי א) לי אה תא אי בהל .דוצ ,המוחה טורמ לא תוללוסה וברק
תי נבתכ לזדב־לי טמ אצמנ הצקבו [,דינא לש1 ןדמ תומדכ הכרא הרוק אוה
«ו מ לעכ - םי לבחב הי ולת אי ה ךותבו .הזה םשב הארקנ ןכ־לעו ,לי א
םי שנאו .םי קזח םי דומע לע הי תוצק י תשמ העוטנה הי נש הרוק לע - הלגע
לא ודחי םלכ התוא םי פחוד םה ןכ-י רחאו רוחאל הרוקה תא םי כשומ םי בר
אצמנ אלו .הצקב רשא לזרבה לי טמב המוחה תא תחגנמ אי הו םהי נפ רבע
תומולהמה י נפב םי מי ךדאל דומעל ולכוי רשא ,הבע המוח וא בגשג לדגמ
תא תוסגל רמא םי אמורה אבצ שאר .הנושארב ןתוא ואשי סא םגו ,הלאה
ירשא ותוארב ,די ״קזחב רי עה תא תחקל םעפה הצר י כ ,הזה רבדב וח5
םי אמורה .םהי די תא םי פסוא םי דוהי ה ןי א י כ ,םי אמורל קזנ אי במ רי עה רוצמ
׳שרגל ,עלקה־י לכ רתי ו (תוטלופטקה) טי צחה־י קרוז תא רי עה לא ובי רקה
םי דוהי ב תורי ל ולחהו ,המוחה לעמ מתוא רוצעל וסנ רשא ,םי אנושה תא םהב
תא םי דוהי ה דו ע וברע אל רשאכו .םי עלקהו תשקה־י בור וברק םתא דחי ו
הפצמה ,לזרבהי לי א תא םי רחא אבצ־י שנא ובי רקה המוחה לע תולעל םבל
לעו הנוכמה לע ךכוסל רוע הסכמ דוע אצמנ י ופצל לעממו תורומז ולכ
רי עה י בשוי תקעצו ,המוחה העזעדזה ןושארה הגמל .הי לע רשא םי שנאה
.םהי בי וא י די ב ולפנ רבכ ולאכ ,המי משה התלע
דחא םוקמ לא םהי תוכמ לכ תא םי חלוש םי אמורה י כ ,ףסוי תוארבו .כ
הוצ אוה .הנוכמה חכ תא ןטק עגר רוצעל םכחתה ,המוחה עקבת טעמ דועו
המש אשנ לי אה תא ואדי רשא םוקמה לא ץמו שק םי אלמ םי קש די רוהל
לי אה חגמ תא םי כרה םי קשה ולבקי ןעמל םגו וכלהמב העתי ןעמל ,די מת
לכב י כ ,קי רל בר ןמז םי אמורה ולכ הזה רבדה ללגב .וחכ תא ושי לחי ו
םהי קש תא םי שנאה ולשלש המש ,שערה תנוכמ וי לא וננוכ רשא םוקמ
הנורחאלו .המוחה העגפנ אל י כ דע ,רוחא לי אה חגמ תא ובי שהו הלעממ
סי כרא תוטומ םהל ושע י כ ,םי דוהי ה תצע תא רפהל הלובחת םי אמורה ואצמ
.הנוכמה .דלחה זא י נמו .םי קשה תא ותרכ הזבו םי שמרח םהי תוצקב ורשקו
נ 3 ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת ד צ ק
ורהמ ןכ־לע .הי תחת הטטומתה ,התע הז התנבנ דשא ,המוחהו זע רתי ב חגנל
האצמ רשא ,הפרשה רמיח לכ תא וחקל םה .שאב םשפנ לע ןגהל ףםוי י שנא
תאו םי אמורה תונוכמ תא ופרשו םי שאר השלשב רי עה ןמ וחי גהו ,םדי
י כ ,םשפג לע ודמע אל םי אמורהו ,דחי ־םג םהי תוללוס תאו סהי תוכס תועלקמ
רזעהל םי שקבמ םה דועבו ,חור םהב המק אלו םהי אגוש ףא זיעמ ולהבנ.
תי רפגהו תפזהו רפכה תא שאה הכחל ןי ע־ףרהכ י כ ,הלעמל הבהלה התלע
ומי קה רשא ,םי אמורה י ני נב לכ רעבל וי ה דחא עגרבו ,בי בס הלכאו
.םפא תעזב
,י מש ןב רזעלא ומשו םי דוהי ה ןמ דחא שי א השע דמעמ ותואבו .א כ
םי רה י כ ,םלוע רכזלו םשל הרובג־רבד ,לי לגב (בס וא) אבס רפכ די לי
,שערה תנוכמ לע המוחה שארמ לודג חכב התוא ךי לשהו דאמ הלודג ן בא
חקלו םי אנושה הנחמ ךותל ץפק תאז י רחאו ,לי אה שאר תא זי תה רשא דע
םי בי ואה לכו ,המוחה לע ותוא אשנ הלודג החונמבו לי אה שאר תא םשמ
הסכמ הי ה אל י כ ,םי כמל ורשב תא ןתנ אוהו םהי צחל הרטמל ותוא ומש•
רשא דע ,הזה רבדל בל םש אל דזעלא ךא .וב ותחנ םי צח השמחו ,ןגמ
זאו .ותרובג השעמ תא ןי עב ןי ע ואר םי שנאה לכו .המוחה שאר לע הלע
ואי לפה וי רחאו .לי אה שאר םע הטמל לפנו וי עצפ י בואכמ תמצעמ סרק׳
י די לי םה םג ,אמור רפכ י שנא ,סופי לי פו ארי טנ םי חאה י נש הרובג תושעל
הי וטנ עורזבו די ־םצעב ולפנתהו י רי שעה ןוי גלה ךות לא וצפק י כ ,לילגה•
המש ונפ רשא םוקמ לכבו ,םהי תורוש תא וקתנ רשא דע ,םי אמורה לע
.םהי נפמ םי בי ואה לכ תא וצי פה.
י די פל םעפה דוע וי שנא רתי ו ףסוי וחקל הלאה םי רבדה י רחאו . ג כ
תונוכמה תא ופרשו ( א י רי שעה ןוי גלה תאו י שי מחה ןוי גלה תא וסי נהו שא.
ולעהו הנכסה י נפ תא ומדק םי אמורה רתי ו ,הללוסה םע דחי םי כבוסה תאו
ופי לחה ברע תעל .םהל רשא ץעה תכאלמ לכ לעו תונוכמה לע רפע הסכמ
םוקמב המוחה תא חגנל לזרבה־לי א תא םעפה דוע ובי רקהו חכ םי אמורה
תא עגפו המוחה לעמ [םי דוהי ה! םי מחולה דחא הרי זאו .העעורתה רשא
םלוא .םוקמה קחרממ הפר הכמה חכ י כ ,לק הי ה עצפה .ובקעב סוני ספסא
הכמה םד הארמל י כ ,הזה רבדל םי אמורה הנחמ ברקב המק הלודג המוהמ
תדובעמ ופרה םי ברו ,אבצה לכב הרבע העומשהו בורקמ םי דמועה ולהבנ
סוטי ט רהמ הנושארלו .דקפמה י נפ תא תוארל הלהבבו דחפב וצרו רוצמה
ותוארבו אבצהי שארל ותבהאמ גומנ אבצה ןומהו ,וי בא שפנל דרח י כ ,אובל
טי קשהלו דחפמה ונב שפנ תא בי שהל רהמ םוני ספסא לבא .ונב תדרח תא
. ר ש ע   ה ש מ ח ה ן ו י ג ל ה ת ו י ה ל ך י ר צ י ל ו א (יי
הצק
ד כ —ג כ ,ז ק ר פ ,ג ר פ ס
לכ י ני על וי נפ תא תוארהל דקשו וי בואכמ לע גי לבה י כ ,אבצה תרעס תא
םע םתמחלמב םיללח רבגל םרי עה הזה רבדבו .וי י חל ודחפ רשא ,םי שנאה
תחקלו הנכסה תארקל תאצל התע חמש אבצה־י שנאמ שי א לכ י כ .םי דוהי ה
.המוחה לא ורהמו וי חא תא שי א וקזח הקעצ לוקבו ,דקפמה דעב המקנ
םי בי ואה י צחמ םי ללח ולפנ ףסוי אבצ י שנאמ םי נומה םי נומה . ג כ
םי נבאו לזרבו שא ורי טמהו המוחה ןמ ושמ אל תאז־לכבו ,עלקה י נבאמו
הער ושע אל טעמכ םלוא .םי פנעה הפצמ תחת ודמע רשא ,לי אה י חלוש לע
םתוא האוד הי ה בי ואה י כ ,ףרה י לב םי ללח ולפנ םה רשא דועב ,םי אמורל
הרטמל ושענו םהי נפ תא ורי אה שאה י די פלב רשא ןעי ,והואר אל םהו
תא ואר אל םה םלואו ,םוי ה םצעב ומכ םתוא האר רשא ,אנושה י צחל
־י לכ חכו .ןהי עגפמ רמשהל םהל השק הי ה ןכי לעו ,קוחרמל עלקה תונוכמ
םי בר םי שנא וחלפ י כ דע ,דאמ קזח הי ה םי צחה י קרוזו םי רי המה םי בורה
תוצק תא ץצופו המוחה תונצ תא רקע תוארטסי לבה י נבא םלהו ,תחא־תבב
םי נבאה רטמ חכב הי ה אל רשא ,לודג םי שנא ןומה אצמנ אלו ,םי לדגמה
תונוכמה חכ תא .די רש ול רי אשה י לבמ ולכ תא ץפנל תודבכהו תולודגה
דחא שי א י כ ,אוהה הלי לב ורק רשא םי שעמהמ שי א לכ ןי בי הלאה
הרי סה אי הו ,!תונוכמה תחאמ! החולש ןבאב עגפנ ףסוי די ־לע םי דמועהמ
הרה ,דשא העגפנ רקבבו .םי סי ר השלש קחרמב ותלגלג תא הפנצו ושאר תא
הכ .סיר י צח ךלהמ ומא ןטבמ חי גה דלי הו התי ב חתפמ התאצב הנטבב
תונוכמה שער לוק הי ה הזמ ארונ דו ע םלוא !תוארטסי לבה חכ הי ה לודג
םי שנה תקעצו ,המוחה לעמ הלמהב ולגלגתה םי רגפ י לתו .עלקה י נבא ץפנו
םוקמבו .ץוחמ םי ללחה תקנא התנע ןלוקלו םי משה בל דע התלע רי עה ךותב
םי אנושה ולכי טעמכ םי לפונה תומרע לעו םד המוחה לכ הפטנ המחלמה
,בי בסמ םי רהה דה הי ה הלאה םי דחפה לכמ ארונו .המוחה םורמ דע תולעל
תעמוש ןזא לע אוהה הלי לה תוהלבל ץק הי ה אלו תולוקה לכל הנע רשא
םהמ םי בר דועו ,םי רובג תומ זא ותמ תפדוי י נגממ םי בר .האור ןי עו
,תוגוכמה ץפמ תחת רקבה תרמשא תעל המוחה העקבנ בר עי גי י רחא .ועצפג
־תונוכמ תא לי טהל םי אמורה וקי פסה םרט ךא ,עגר ףא לדח אל רשא
םרשב תא תוסכל םי דוהי ה ורהמ ,המוחה ץרפ לא ןהב תולעלו (אהי לעה
.ץרפה םוקמ תא רצבלו םקשנ־י לכב
תונפל ואבצ תא סוני ספםא ףסא הלי לה למעמ הרצק החונמ י רחא.ד כ
תא המוחה י צרפ ךותמ שרגל ותוצרבו ,הרעסב רי עה תא שובכל רקב
,ה מ ו ח ב ץ ר פ ה ם ו ק מ ל ו ת ו א ם י ל י ט מ ש , ק ר פ ת מ ר ש ג ם ע ם ל ס א י ה ה י ל ע ה   ת נ ו כ מ 0
. א ב צ ה   י ש נ א ו ל ע י ן ע מ ל
ם י ד ו ה י ה ת מ ה ל פ ת ו ד ל ו ת
וצ ק
לעמ תדרל ול רשא םי בכורה י רובגל הוצ ,ןטשל ול םי דמועה ,םי דוהי ה
המוחה ץרפ י נפל תורוש שלשב בצי תהלו סני ז־י לכ לכ תא רוגחלו םהי סוס
,רי עה לא הנושארל ועי קבי רשא ןעמל ,םהי נפל םהי תותי נח תא חולשלו
י רובג תא הכרעמב גי צה םהי רחאו ,הי לעהי תונוכמ תא ולי טי רשא י רחא
;םי רהה תועלצ לכ ךראל המוחה לוממ ךרע םי בכורה רתי תאו ,םי לגרה
תשקהי י בור תא גי צה םהי רוחאמו .רתסהל י בשה ןמ םי חרובה דחא לכוי לבל
םי חצנמה לאו םי עלקה לא םג רמא הכו ,רתי לע םהי צח ןגוכל םהי לע הוצו
י קלח לא םשי גהלו תומלס תחקל הוצ ואבצ־י שגא רתי תאו תונוכמה לע
הלאה םי אנושה תא רוצעל םי דוהי ה וסני ןעמל ,ועקבנ םרט רשא המוחה
דחפמ רוחא וגוסי מי ראשגה רשא דועב ,המוחה־ץרפ רמשמ תא ובזעי ו
.המוחה אובמ ךרד תא ונפי ו עלקה י נבאו םי צחה
•י פי עו םי נקזה תא חלש ןכ־לעו ,סוני ספםא תבשחמ תא ןי בה ףסוי .ה כ
םוקמ לאו ,עגפ םתוא הרקי אל י כ וני מאהב ,המוחה י קלח רתי לא המחלמה
(דודגל) םי שנא השש השש םלכ שארבו ,ואבצ י רובג תא חלש המוחה־ץרפ
םהי לע .דוצ אוה .הששה ןי ב הי ה אוה םגו ,םהי נפל רובעל ,לרוגה י פ־לע
םהי כרב לע עורכלו ,תונוי גלה תעורת לוקמ ולהבי לבל ,םהי נזא תא-םוטאל
רוחא גוסהל םהל רמא םגו ,עלקה י נבאו םי צחה דגנ םהי טלשב טהי לע תוסכלו
רשא ,עגרל טי די תע תוי הלו ,טהי תופשא תא םי צחה־י בור וקי רי רשא דע טעמ
םהי לע לפנתה ןעמל - ,המוחה ץרפ לע הי לעה־תונוכמ תא מי אמורה ולי טי וב
שי א לכ םחלי הזה םוי ה״ :טהל רשא םי רשגה לע םי אגושה תארקל תאצלו
םי שי ןכ־לע ,הנברח לע םקנ תחק ןעמל קר ,ורי ע תא לצה ןעמל אל םכמ
םי שנה י נפ תאו בי ואה י די ב םי טחשנה ףטהו םי נקזה הארמ תא וי ני ע דגגל
ותוא ךופשי ו תואבה תורצה לע ומעז לכ תא ףוסאי ו הרהמב גרהל תודי תעה
.״הערה י שוע י שאר לע
י בשוי תוארבו .וי רבע י גשמ םחלהל ואבצ תא ףסוי ךרע הככ .ינ
הכרעמב הפקמ רי עה י כ ,ףטהו םי שנה ,המחלמב קלח וחקל אל רשא רי עה
חלשנ אל רבכמ רי עה י אצומ לע םי רמושה םי אמורהמ שי א י כ — ,תשלשמ
תוברחו םי בי וא םי דמוע הצורפה המוחה די ־לעו — (.דמוחה ץרפבו םחלהל
םי בורהו ,קשנ בירמ םי צצונ רי על לעממ רשא םי רההו ,םהי די ב תופולש
ןוסאה אב רבכ ולאכ ,י הנ תללי לוק ומי רה ,םהי תותשק תא םי כרוד םי ברעה
הוצו ,ןי כבב ןהי בורק בל תא םי שנה הני פרת ןפ ארי ףסוי ו .ונממ וארי רשא
הנפ אוהו ,ןהי תחת הנטקשת ןעמל ,ןהי לע המי א לי פהלו ןהי תבב ןתוא רוגסל
תא םי בי רקמה םי אמורה לאו ,לרוגב ול הלע רשא ,המוחה ץרפב ומוקמ לא
טער לא הפצ ותי פצבו ,ובל תא םש אל המוחה י קלח רתי לומ םהי מלס
.עלקה־י לפ
ם כ —ז ג , ז ק ר פ , ג ר ם ם
תונע לוקב םתמצל עי דה אבצהו תונוי גלה לכ י רצצחמ ועקת םאתפ.ז כ
לכמ ופע דשא ,עלקה י נבאו םי צחה ןומה י נפב ךשח םוייה רואו ,הרובג,
ועמשי לבל ,םהי נזא תא ומטאו ותדקפ תא ורמש ףסוי י שנא םלוא .םי רבע
רשאכו ,םי צחה םהב ועגפי לבל ,םרשב תא וסכו ,ןואשהו הקעצה לוק תא
וכרד םרט םי רשגה לע םי דוהי ה וצפק ,רבעמה־תונוכמ תא םי אמורה ולי טה
תא ולגו םי רשגה לע םי לועה םע וחגנתהו ,םתוא םי כי לשמה י לגר םהי לע
םחפ לכב ודקש ,שפנ דע םי מ ועי גה י כ ףאו ,םדי תרובגו םשפנ ץמא לכ
אל םה .הער דחפמ םי חוטבה טהי רצמ טתרובגב טה םי לפונ אל י כ ,תוארהל
טעמ טעמ טלוא .טתוא ועי רכה וא םי ללח ולפנ רשא דע םי אמורה ןמ ופרה.
אבצב רשא דועב ,םתפי לח לי ח־י שנא ואצמנ אלו המחלמה דבכמ ופי ע
םוקמ תא רהמ שי ח אלמל םי שדח אבצ־י שנא םעפב םעפכ ואב םי אמורה
םהי נגמב וסכתהו דחי ודכלתהו וי חא תא שי א םי אמורה וקזח ןכ־לע .םי פלעה
טעמכו ,םי דוהי ה תא וצחל הלכ הכרעמה י בעבו דחא קצמ ףוגכ םתוי ה דע
.המוחה לע ולע
אוה ןכ י כ — הבוט הצע ףסוי תא סנאה דמל תאזה הרצה תעבו .ח כ
חתור ןמש ךופשל הוצ אוהו — שואי ה ףיקת תעל תומזמ אי לפהל סנאה ךרד
,ןומהב ןמשה תא הרהמב ואי בה וי שנאו .םהי נגמב םי דכלתמה םי בי ואה לע
,םי אמורה לע רבע לכמ ותוא וכפשו ,רבךל םלצא ןכומ הי ה רבכ ולאכ•
חדוקה ןמשה .םיחמ םי טהולה ןמשה י דכ תא םג םהי לע וכי לשה תאז־י רחאו
ולגלגתה םי ארונ םי בואכמבו ,םהי תוכרעמ תא ץי פהו םי אמורה תא טהל הזה
ךפתשהו םהי לע ךכוסה קשנה ךרד ןמשה רדח הלקנ־לע י כ ,המוחה לעמ
,הבהל שאכ םרשב תא לכאו םהי לגר י מעפ דעו םדקדקמ םפוג לכ י נפ־לע
י נפמ טעמ טעמ קר ררקתהלו הלקנ־לע םמחתהל ןמשה תנוכת רשא ןעי •
ורצע אלו םהי נוי רשבו םהי עבוקב םי רוסאו םי שובח וי ה םי אמורהו .ונשד
תמצעמ ופטעתה טגו הלעמל וצפק ןכ־לע ,הפרשה תא םהמ קי חרהל חכ
לומ םהי נפ תא וכפה רשא הלאו .םי רשגה לעמ ולפנ רשא דע םבואכמ
וכה רשא ,םי דוהי ה י די ב הלקנ־לע וערכ ,םהי רחא תולעל םי לי פעמה ,םהי חא
.רוחאמ םהב
רשאכ — םי אמורה חכ לשכ אל תאזה האלתה םצעב םג םלוא . ס כ
תרצ תא אבצה־י שנא ואר י כ ףאו — .םי דוהי ה ןמ הצע םג הדבא אל
דחא לכו ןמשה י כפוש םי דוהי ה לע םהי רחא תולעל ופי סוה ,םי וכגה םהי רבח.
ואצמ םי דוהי הו .ותרובג ךרדב ןטשל ול דמוע אוה י כ ,והער תא ףרה
לי שכהל ,םי רשגה תפצר י שרק לע לשבמ (א י נוי שק וכפשו ,השדח הלובחת.
.foenus graecum י פ ו ד ה פ ש ה י פ   5ע י ת מ ג ר ת ו י ס י 5י ס ״ ת י נ ו י ב ח מ ג ה ם ש ( ״
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
חצק
לע דומעל אבצה־י שנא דו ע ולכי אלו .הטמל וחנצו ודעמ םהו ,םי אמורה חא
תי נרוחא ולפנ הלא ;בי ו אה לע הולעל וא רוחאל חונפל םחוצרב םהי לגר
םחלפמבו הללוסה הסכמ לע ולפנ םי ברו םהי חא י לגרב וסמרנו רשגה לע
םי דוהי ל החודה ,דחיה םי אמורה ולשכ רשאכ י כ .םי דוהי ה י צחל הרטמל וי ה
הורי ל רשכה־חעש ואצמו םי נפ לא םי נפ םהב םחלהל םהי לע דו ע לטה אלו
,אוהה םוי ב אבצה־י שנא חא האצמ רשא ,הברה הערה י רחאו .קוחרמ םהב
ולפנ םהמ םי בר .ברעה אובב םהי די חא ךושמל אבצה־שאר םהי לא ארק
שלשכו םי ללח השש קר ולפנ םי דוהי המו .ועצפנ הלאמ םי בר דועו םי ללח
שדחל םי רשעב החי ה חאזה המחלמה .ברקה םוקממ ואשנ םי עוצפ תואמ
.(ןויס) םוי סי ך
םלוא ,הזה עגפה י רחא ואבצ־י שנא בל תא םחנל רמא סוני ספםאו .ל
םי שקבמ םא־י כ ,םי מוחנת םי שרוד םה ןי או דאמ החקלתה םתמח י כ ,האר
,םי לדגמ השלש םי קהלו תוללוסה תא םי רהל ,דוצ ןכ־לע ,השעמ תושעל
סי קצמ וי הי ןעמל ,םהי רבע לכמ לזרב םתוא תופצלו ,דחאה ,ד:בג לגר םי שמח
י שארב םי לדגמה תא די מעה תאז־י רחאו .שאה םהב טלשת אלו םלקשמ דבכב
םהב גי צה םגו תשקה־י בור תאו םי חמרה י אשונ תא םהי לע הלעהו תוללוסה
וארנ אל רשא ,םי אמורהו .םי קזחה םי עלקה תא םתא דחי ו םי לק עלק־י לכ
.םהי ני ע לומל וי ה דשא ,המוחה לע םי דמועב ורי ,תוגצהו םי לדגמה הבג י נפמ
רשא ,עלקה י נבאו םי צחה י נפמ הלקנ־לע הדצה תוטנל ולכי אל םי דוהי הו
ואר םבל תנגמלו ,םי מלענה םהי בי ואב םחלהל אל םגו ,םהי שארל לעמ ופע
ן י א םגו ,םי לדגמה םורמ דע עלקה תא חלשל הגי שמ םדי ןי א י כ ,םהי ני עב
םעפב םעפכ ואצי ו המוחה שארמ ודרי ןכ־לע ,לזרבה י ופצב תטלוש שאה
תפדוי י שנא דוע וקי זחה הככ .חולעל טי לי פעמה טי אנושה חא שרגל הרעשה
לומגל טהמ רצבנו םי ללח םהמ םי בר ולפנ םוי ו םוי לכב י כ ףא ,דמעמ
.דגנמ םשפנ תא םכי לשהב םתוא ורצע רשא דבלמ ,הער םהי אנושל
םע ,י רי שעה ןוי גלה שאר ,םונץוט תא סוני ספסא חלש םהה םי מי בו . א ל
רשא ,תפדוי לא תובורקה םי רעה תחא ,הפי לע םי לגר םי פלאו םי בכור ףלא
י גפב םשפנ לע םי דמוע תפדוי י נב י כ ,התוארב ,םי אמורב דורמל הררועתה
ודי ב השקי י כ ,בשח םונ;רט .שארמ שי א ןי מאה אל רשאכ ,בר ןמז בי ואה
.הלופכ המוח הפקמ ,דתיה המוקמ בגשמ לע ףםוג רשא ,רי עה תא שובכל
םסי גהו מהי לע לפנתה ,ברקל םי נכומ ותארקל רי עה י בשוי ואצי י כ ,ותוארב
םתוא וקי בדה הנושארה המוחה דע םי חרובה עי גהב .םהי רחא ףדר םגו הרהמ
ר ש א , י ל י מ ר ת ה פ צ א ו ה ו ( Bockshornkraut) ׳ ם י ב ו ר ח   ר י צ ח ״ ם ג ה ז א ר ק נ ת י נ מ ר ג ב
. ק ב ד ם י נ ת ו נ ם י ל ש ב מ ה ו י ר ג ר ג
ב ל ,ז ק ר פ , ג ר פ ס
תי במ םג אובל םי דוהי ה ושקב רשאכו .הי רעשב םתא דחי ואבו םי אמורה
ן פ ודחפ י כ ,הי רעש תא רי עה י בשוי םהי חא סהי גפל ורגס ,הי נשה המוחל
י בשוי תא רוסמל םי הלאה רזג תחא ןכא .רי עה לא םתא דחי םי בי ואה ולפי
וקפדו לודג ןומהב ודמע םי שנאה !ןדבאלו גרהל םי אמורה ףכב לי לגה
דו עו .םשפנ תא טלמל םהב ורי צפהו םהי חא תומש תא ובקנו די עה י רעשב
תאו םי בי ואה ושבכ הנושארה המוחה תא י כ ,םי ללח ולפנ הנהו ,םי ננחתמ םה
תומוחה י תש ןי ב ,םי רצמה ןי ב וצחלנ םה .םהי חא םהי נפל ורגס הי נשה
םי ברו ,םברח לע ולפנ וא וי חא תא שי א ותי מה םי ברו ,ודחי וקחדנו ךותב
דחפ דבלמו ,םהב םחלהל חור דוע םב המק אל י כ ,םי אמורה ברחב וערכ
תא אלו ,םהי תפש לע הראמב ותמ םה .םשפנ תא םהי חא דגב אכד םי בי ואה
הי ה םי לפונה לכ רפסמו .םרשבו םמצע ,םהי חא תא םא־י כ ,וללק םי אמורה
םא םגו ,לי ח־י שנאמ התע הקי ר רי עה י כ ,ןי בה סונלרט .שיא ףלא רשע-םי נש
שדק אוה םלוא ,םתארי לדיג י גפמ םבל דומעי אל ,םי שגא הברקב ואצמנ
אלמי י כ ,והשקבל סוני ספסא לא םי כאלמ חלשו אבצה־שארל רי עה שובכ תא
טוני ספסאו .!וי לע ומש ארקי ןעמל! ןוחצנה תא םי לשהל םוטי ט ונב י די תא
ונב י די ב ןתנ ןכי לעו ,די עה י שבוכל הנוכנ הבר הדובע דוע י כ ,ובלב דמא
רי עה לע תולעל רהמ סוטי ט .םי לגר אבצ־י שנא ףלאו םי בכור תואמ שמח
אוהו ,סונלרט תא י לאמשה ףגאה לע די קפהו הכרעמב וי תואבצ תא גי צהו
,תומלס םי רבע לכמ אבצה־י שנא ואי בה רשאכו .י נמי ה ףגאה שארב דמע
תא ובזע ןכ־י רחאו ,רצק ןמז םי לי לגה ומחלנ ,המוחה לע םהב תולעל
םלוא .הרהמב התוא ושבכו רי עה ךות לא וצפק םוטי ט י שנאו ,הדוצמה
לי חה י רוחב י כ ,השק המחלמ מהי לע המק ,רי עה ךותב מי אמורה ושטנ רשאכ
*ב רשא רבד לכ םי תבה ןמ םהי לע וכי לשה םי שנהו תובוחרב םהי לע ולפנתה
י שנא םי דוהי ה לכ ופם רשא דע ,תאזה המחלמה הכרא תועש ששכו .ןדי ל
אל רשא ,םי אמורה ברחב הי תבבו רי עה תובוחרב לפנ םעה רתי ו המחלמה
ורכמ םתוא י כ ,םי דלי ה דבלמ ,רכז שפנ לכ וי ח אלו רענו ןקז לע ולמח
המחלמב םי לפונה םע דחי םי גורהה לכ רפסמו .ודחי םי שנה םע םי דבעל
םי פלא םי ובשה רפסמו ,שי א ףלא רשע־השמח הי ה !תומוחה ןי ב! הנושארה
השמחו םי רשע םוי ב לי לגה י בשוי לע האב תאזה הרצה .םי שלשו האמו
.(ןויס) סוי סי ד שדחל
,םי זי רג רהב ופסאג םה י כ ,הרצמ זא וצלחנ אל םי נורמשה םגו . ב ל
ו ז םתפסא םלוא .אוהה םוקמב וראשנו ,םהי ני עב בשחנ אוה שודק םוקמל רשא
*הערהמ רסומ וחקל אלו ,םשפנ תא םי אשונ סה המחלמל יב ,הי דא הנתנ
,,םתאנק הלדג םי אמורה תוגוחצג עמשל .!םי דוהי ה! םהי נכש תא האצמ רשא
־ןעי םוני םפסאו .המוהמ תעל חור רצקב וכח קר ,םחב ןוי פרל בל ומש אלו
סי דו הי ה תמחלמ תו דלו ת
ר
י רםשפ ואצמב םא ףא י ב ,םהי תומזמ תא רפהלו הזה דרמה י גפ תא םדןי ל
ךורעהו ףסאבה לודגה ןומהה י גפמ ארי תאזי לבב ,ןורמש ץרא לבב םי אמורה
תואמ שש םע ,י שי מחה ןוי גלה שאר ,סי לארצ תא וי לע חלש ןכ־לע .המחלמל
םי דמועה םי ברה םיאבושה תא סי לאךצ תוארבו .םי לגר םי פלא תשלשו םי בכור
רהה שאר לע םולשב תולעלו לי פעהל לכוי אל י כ ,ובלב רמא ,רהה שארב
אלו .םוי ה לכ ןומהה לע רמשו הטמל דמע ןכ־לעו ,המחלמ םתא הרגתי ןעמל
ןומההו ץי קה םצע י מי וי ה םי מי ה י כ ,םרוסחמ י ד םי מ םיבורמשל זא ו אצמ!
םי דחא ועוג רשא דע ,אוהה םוי ב דאמ הטהל שמשהו ,דלטצהל קי פסה אל
םי דבע י י חב ורחב י כ ,םי אמורה לא וחרב םהמ םי ברו ,אמצב םיבורמשה ןמ•
םיראשבה תושפב םג י כ ,םהי פמ סי לארצ עמש רשאכו .הזכ רשא תוממ
ואבצ תא ךרעו רהה שאר לע הלע ,םיארובה םי רומי המ םהי לע ו פטעת*
תא קרפלו תי רב ותא תורכל םהי לע ארק הבושארלו םי בי ואל בי בסמ לגעמב
םי בורמשה ועמש אל רשאכו .ללשל םשפב תא םהל ןתי ןעמל ,םקשב־ילכ
תואמ ששו ףלא רשע־דחא ,דחי םלכ תא תי מהו םהי לע רעתשה ,וי רבדל
הלא .(ןויס) םוי סי ד שדחל העבשו םי רשע םוי ב השעב הזה רבדהו .שי א
.םיבורמשה תא ואצמ רשא תו ערה
אלו םי אמורה תוקת תא שי בהל םבל תא וקזח תפדוי י בשוי ו . ג ל
!רי עה רוצמל! העבשו םי עבראה םוי ב םלוא .תוארובה לכ יבפמ רוחא ובש
לא לפב רי עה יבבמ דחאו ,רי עה תמוחל לעממ םי אמורה תללוס הממורתה
,רי עה לע ןגהל וראשב רפםמ־י תמ קר י כ ,ול רשבו אוהה םוי ב סובי ספסא
תוברקה דבכמו םי פוכתה םי דורבה תולי למ םחכ לשכ י כ ,םי בוא־י פר םה םגו
שי אהו .הקזח די ב םתא םימחלבה יבפב םשפב לע דומעל ולכוי אלו םי פוצרה
שי א הסבי םא ,הלקב־לע רי עה י בשוי ודכלל המרעב םג י כ ,רבדל דוע ףי סוה
םה זא י כ ןעי ,(רקבה תרמשא) הגורחאה הרומשאה תעל םהי לע לפבתהל
סישבאה לע תלפוב תי רחש תמדרתו ,תוהלבהמ עוגרמ תעש אצמל םי רמוא
רעתשהל שי אה ץעי ןכ־לע .םתבש תא םימב םי פוצה סגו ,םי עגי הו םי פי עה:
,טי לפה י רבדב ןי מאהל הברה אל םוגי ספסא םבמאו .תאזה העשב רי עה לע
דוע י כ .םי רוסי לכמ םי דחופ םביאו םי חא תי רבב םיבמאב םי דוהי ה י כ ותעדב
ושד רשאכ ,םי שקה םי י ובעה לכב דמעו תפדוי י טי לפמ דחא שפתב תאז י נפל
ושעב רשא םי רבדה תא ונממ רוקחל ,שאב ותוא ומש םגו ורשב תא םי בי ואה
רשאכ ,תומה תא םי גפ־רואב לבקו וי פמ הגה ףא אי צוה אל אוהו ,רי עב
אצמנ תמא ץמש י כ ,(סוני ספסא י ני עב) וי ני עב המדנ םלוא .בלצה לע עקוה:
םי אמורה לופנב י כ ,ןי בה םגו ,םי גמאנ וי רבד לכ םג י לואו ,דגובה י רבדב
ןי כהו דגובה לע רמשמ םי של הוצ ןכ־לע ,הלודג העד םהל חמצת אל חפב
.השבכלו רי עה לע תולעל ואבצ תא
אר וי—ד ל ,ז ק ר פ , ג ר פ ס
הלע הנושארל .המוחה לע שרח טי אמורה ולע רומאה דעומלו .ד ל
ןוי גלה ןמ רפסמ־י תמ שארב ,ףלאה־י רשמ דחא ,םוני בס םוי טי מוד םע םוטי ט
רי עה לא ואבו 1םימנח1 םי פוצה תא וטחש טה .י רי שעה ןוי גלהו י שי מחה
טע םודי צלפו ףלאה־רש (םי לארצ א״ג) סוי רולק סוטסקס ולע םהי רחאו
,רי עה ךותב ו דמע םי אמורה י לגדו העבגה שאר שבכנ רבכו .םהי תואבצ
םי בר י כ ,םי אמורה י די ב ולפנ י כ ,םי חצנמה ושח אל דועו—רחשה הלע רבכו
ועדי אל םתנשמ םי רוענה סגו .השקה פלמע י רחא הזע המדרתב ועקש
קרו .תוארמ וכשח םהי ני עו רי עה לע לפרע־ןנע זא טשפ הרקמב י כ ,רבד
ואדי ןעמל ,טי שנאה וצי קה ,די עה ךותב םי אמורה תואבצ לכ וצרפ רשאב
.רצ די ב םרי ע הלפנ י כ ,םתומ עגרב וחכוי ו םאצמ רשא ןוסאה תא םהי גי עב
ונתנ אלו רוצמה תעב םהי לא ורבע רשא תואלתה לב תא ורכז םי אמורהו
דרומה לא רי עה שארמ םעה תא וצחל קר ,םי מחר ועדי אלו שי אל הני נח
דומעל ולכי אל ,םחלחל חכ םהב דו ע הי ה רשא ,םי שנאה סג .חצר תמחב
ולגלגתהו תובוחרב וקחדנ םה .(דרומב) אוהה השקה םוקמב םשפנ לע
הסכו רהה שארמ םרזכ ךפשנ י אמורה אבצה ןומהו ,םי עפשמה תומוקמב
,םפכב םשפנ תא ףורטל ףסוי לי ח י רוחבמ םי בר רי עה הזה רבדהו .םהי לע
ונאמ ,םי אמורה ןמ דחא שי א ףא תי מהל םדי ־לאל ןי א רשא םתוארב י כ
.םשפנב די וחלשו רי עה הצקב דחא םוקמ לא דחי ופסאנו םי אנושה י די ב תומל
דבדי לע הנושארה העומשל טלמהל וקי פסה די עה י רמושמ טי דחאו .ה ל
,רעזמ־תע טשפנ לע ודמעו רי עה ןופצב םי לדגמה דחא לע ולעו רי עה שובכ
תא םי דוהי ה םהי לא ושרפ ,בי בסמ םי בי ואה תוגומה םהי לע ותש רשאבו
.םטחשל םי לועה םי אמורל ונתנ ןוצרבו דעומה תא ורחא ךא ,םולשל םהי די
םהמ דחא ףא לפנ אל רוצמה ץקב י ב ,תואגתהל םי אמורה ולכי סעמכו
האמה־רש םוי נוטנא אוה ,רי עה שובכ תעב םי אמורה דחא גרהנ אלול ,ללח
,תורעמה לא וטלמנ רשא םי מוצעהו םי ברה םי שנאה דחא י כ .חפב לפנ רשא
ול רוזעי ו ושפנ תא לי צי י כ תואל ,ודי תא וי לא טי שוהל וי לא ןנחתה
רהמ י דוהי הו ,ודי תא וי לא חלשו רהזנ אל טוי נוטנאו ,הרעמה ןמ ותולעב
.עגרכ ותוא תי מהו וי לגד ןי ב תי נחה תא עוקתל
.מהי ני ע ואר רשא ןומהה תא קר מי אמורה ותי מה אוהה טוי ב . ו ל
ורתתסה רשא טי שנאה תא וטחשו םי אובחמה תא ורקח םי אבה םי מי בו
םשפנ תא ונתנ םי ללועלו םי שנל קרו ,רענו ןקז ותי מהו ,תורעמבו תורהנמב
שובכה תעב םי תמה רפסמ ךא ,םי תאמו ףלא הי ה םי ובשה רפסמו .ללשל
סורהל הוצ םוני םפסאו .ףלא םי עברא דע עי גה וי נפל וי ה רשא תומחלמבז
תפדוי הלפנ הככ .הי תודוצמ לכ תא שאב חולשלו דוסי ה דע די עה תא
.(זומת) ס1מנ9 שדיח״שארב ןורי נ תלשממל הרשע־שלש תנשב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
בד
י נ י מ ש ק ר פ
ו ש פ נ ת א ר י ג ס ה ל ר מ א א ו ה — .ף ס ו י א ו נ ח ם ת א ם י א מ ו ר ל ה ת ל ג ת ח א ה ש א
. ר ב ד ה ת א ת ו ש ע מ ו ת ו א ם י ר צ ו ע ה ם י ש נ א ה ם ע ח כ ו ח ה ו ם י א מ ו ר ה י ד י ב
. ן כ   י ר ח א ו ל ו ש ע נ ר ש א ם י ר ב ד ה ו , ו י ל א א ב ו ה ר ש א כ , ס ו נ י ס פ ס א ם ע ו י ת ו כ י ל ה
רכמתה םלכמ רתוי ו ,וי לע םתמח לדגב ףםוי תא ושפח םי אמורהו .א
i המחלמה לרוג תא עי רכי הזה רבדב י כ ובשחב ,ףכב ושפתל אבצה־שאר
העקבנ רשאכ .םי אובחמה לכב ותוא ושקבו םי ללחה ןי ב ותוא וקדב םה
קמע רוב לא דרי ו םי בי ואה תורוש ןי ב םי הלא תרזעב ףסוי בנגתה ,רי עה
םשו .לעממ םי דמועה י ני על התארנ אל רשא ,םי די ־תבחר הרעמ לא רבחמה
י ד הדצ םתאו ,םה םג ורתתסה רשא ,סי גפ־י אושנ םי שנא םי עברא אצמ
,רי עה לכב םי תחנ םי בי ואה י כ ותעדב ,ףסוי אבחתה םוי ב .םי בר םי מי תחךא
רמשמ תא לגרו רי עה ןמ שלמהל ךרד ול שקבל רובה ןמ הלע הלי לבו
טלמהל שקב רשא ,םי כרדה לכ לע ואצמנ םי רמוש י כ ,ותוארבו .םי אמורה
י שי לשה םוי בו ,םש רתתסה םי מי י נש .הרעמה לא םעפה דוע דרי ,ןהב
וב ואצמנ רשא ,םוקמה תא םהל התלגו םי אמורה י די ב תחא השא השפתנ
תאו םוני לופ תא ,ףלא־י רש י נש ןוזפחב חלש םוני םפסאו ,וי רבחו ףסוי
.םהי לא הלעי י כ ,ותותפלו ףסוי ל םתי רב תא תתל ,סונןצי לג
ותוא וחי שבהו ףסוי לא וארקו אוהה םוקמה לא ואצי םי שנאה .ב
תא עדי י כ .ותותפל חכ ורצע אל םלוא ,ללשל ושפנ ול הי הת י כ ,הנומאב
םי שנאל ןי מאה אל ןכ־לעו ,[םיאמורל] הלאכ תוער השע רשא ,שי אה טפשמ
ושעי ןעמל ,טשמ ותוא ךושמל וחלשנ ןפ ודחפב ,ומשב טי ארוקה בלה־י בוט
־רש רונןקנ תא ,י שי לש ךאלמ סוני ספסא וי לא חלש זאו .טי טפש וב טי אמורה
רפס רובה לא רונקנ עי גהבו .םי גפל ומולש־י שנאו ףסוי י עדי ממ דחא ,ףלאה
םהי בי וא תא םתוכה י רחא ,זגירל םי מחר םי דקהל םי אמורה תונוכת תא ףסוי ל
סה רשאמ וי תורובג י שעמל םמותשהל םי ברמ אבצה־י רש י כו ,המחלמב
וב תושעל וי לא ותוא חולשל דקש אל שארה אי בצמה םגו ,ותוא םי אנוש
רמג קרו ,הזה רבדה תא אלמל לוכי רובה לא ואוב י דעלבמ םג י כ ,תומקנ
שרח ולא י כ ,וי לא רבדל ףי סוה דו עו .לי חה־רובג שי אה תא לי צהל ושפנב
,הבהאה תדמ תא ללחל ,ובהוא תא וי לא חלוש הי ה אל ,הער וי לע םוני םפםא
םגו ,םלועבש םי שעמה לכמ הזבנה ,דגב השעמב ,סדאה תודמ לכב הבוטה
.ובהוא תא תונוהל ותוצמל עמוש הי ה אל (רונקנ) אוה
תמח וי לע הרעב חנהו ,ובל לא ףסוי בי שה הלאה םי רבדה תאו .ג
גר
ה —ד ,ה ק ר פ ,ג ר ט ס
לי חה־רש ךא .הרעמב שא חלשל ורמא םהו ,רובקנ םע םי לועה אבצה־י שנא
.י ח שי אה תא שופתל הצור אוה י כ ורמאב ,רוחא םהי די תא בי שה
אבצהי י שנא תקעצ תאו ,תוכר וי לא רבדמה ,רונקנ לוק תא עמש ףסוי ו
הלג רשא ,הלי לה תומולח רכז הלע ובל לעו ,םי מי א וי לע םי כלהמה ,םי ברה
.םי אמורה י כלמ תודי תע תאו םי דוהי ה לע תואבה תורצה תא םהב םי הלא ול
םי עמשנה) םי הלאה י רבד תודי ח תא ראבל םגו תומולח רותפל ףסוי ןי בה י כ
אצי ו ןהכ הי ה י כ ,םי שודקה םי רפסב רשא תואובנה תא ודמלב ,(םי נפ י נשל
תא וי ני ע דגבל םש אוהו ,םורממ חור וי לע החג אוהה עגרבו .הבהבה ערזמ
שדח םי הלא לא ללפתהו ,בורקמ הז ומולחב האד רשא ,םי ארובה תובוי זחה
תא חי לצהלו ךמע •ןרק תא רובשל ךי בי עב בוט הבה ,לארשי ארוב״ :רמאל
תא עקות יבא ןכ־לע ,תודי תעה תא תולגל תרחב י בו ,םלכ םי אמורה י שעמ
,םהי לא י תכלב יבא דגוב אל י כ ,י דע התאו ,הי חא ןעמל ןוצרב םי אמורל י פכ
.ךנו צר השוע ,ךדבע קר
,םישבאה תוארכו .רובקב י רבדל ףסוי רתעב תאזה הלפתה י רחאו .י
ופי קה ,וי לא םי ארוקה י רבדל עמוש אוה י כ ,ואובחמב ומע דחי וי ה רשא
, ( א םי הלא םתוא די רוה רשא ,וביתובא י קח וכבי רמ״:לוקב וקעצו םלכ ותוא
— םי י ח ץפח ,ףסוי ,התאו .תומ הבארי ת אל רשא תומשב םי דוהי ל וארבב
!ךשפבל שחכתהל תרהמ המ ?דבע י לבכב דוא תוארל חכ רוצעת םבמאה
ךל תי שע רקשל ?תורחה דעב תומ י לא תאצל תי תפ סישבא המכ רוכזתה
אצמל םעפה ךשפב תא אשת ןכ־לעה ,ךתמכח עמש אצי אושל ,םי רובגב םש
חסבת םא םגו — ,היוטב עורזב םהב תמחלב רשא ,סי שבאה י די מ העושי
דע ,םירובסב םי אמורה לזמ ךתוא הכה סא םלוא ?הב הצרתה — םתעושי ב
לע רומשב ובחבא ,ובחבא הבה ,!םי נושארה ךי שעמ תאו) ךמצע תא תחכש רשא
,תומב רחבת םאו ,ובברח תאו ובבימי תא ךל םי טי שומ ובא .וביתובא תלחב דובכ
תאז מרבדבו .״םי דגוב תומ תומת ,ןאמת טאו ,םי דוהי ה תואבצ שארכ תומת
.םי אמורה י די ב ומצע תא רי גסי םא ,שפג ותוכהל ורמאו םהי תוברח תא ומי רה
תדקפב לעמי י כ ,בשח םגו םי שגאה די וב הי הת ןפ ארי ףסוי .ה
לא הנפ ול רצבו .וי פב המושה הרושבה תא עי דוי םרטב תומי סא ,םי הלא
?ונשפנב די חולשל ,י רבח ,ונל הז המ לעו הז המ״:( ב המכח י רבדב םי שנאה
תא י נא עמוש ?המשנהו ףוגה ,םי רקי ה םי קבדה י נש ןי ב די רפנ המלו
םג עודי הזה רבדה אלה םלוא — רחא שי אל י תי י הו י תי נש י כ ,םכי רבד
טפשמכ םלוא — ,ןוכנו תמא ,םי רמוא םתא — המחלמב תומל בוט .םי אמורל
.״ פ י ה ל א ש ו ב י ה פ ו » :ת ו נ ש י ה ת ו א צ ו ה ב $ ה ז י נ י פ   ל ע ( ״
.cfiXoaocpetv : ן
א כ א ב
י י ק
מ ב
(
ב
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
דר
י ל התי ה ,י תחרב םי אמורה ברחמ ולאו .םי חצנמה י די ב :רמאל ,המחלמה
,בי ואה לע לומחל םני ע הסח םא םלוא ,י ני מי עורזבו י ברחב תומל הקדצה
ונתושעב לבסנו רעבנ אלה !תאש־רתי ב וני תושפנ לע לומחל טפשמה ונל ןה
דעב תומל הפי ״ .המחלמב ותושעמ מהי די תא ונענמ רשא ,רבדה תא וני די ב
םע המחלמב תומל קר םלוא — םכי רבד תא האור י נא םג — ׳תו רחה
המחלמל ונתארקל םי אצוי םי אמורה ןי א התעו .ונתורח תא םי לזוגה ,םי בי ואה
־ךרל בשחנ ךרצה תעב תומה י נפמ דחופה קד אלו .ונתי מהל םי רמוא םני או
לא ונתולעב ארי נ המ הנהו .סנוא־ןי אב תומב רחובה םג םא־י כ ,בבל
תי מהל וני לע הזה רבדה רובעבה םלוא — ? תומה־רמ תא םנמאה ? םי אמורה
ונא תודבעה תא ?םי אמורה ונותי מי ןפ ,קפסה י נפמ י אדוב ונמצע תא
הרובג־השעמ !הזה עגרב ונתורח הבוט המ ,וני רשא .דחאה ארק — מי ארי
,הרובג־השעמ הז ןי א !אלו אל .י נשה רמאי — ושפנב די חלושה השעי
אוה בל־ךר שי א י כ ,טפשמל בושחא הככו .והומכ ןי אמ בל־ךרמ קר
ונחלשב ןה .םי ב ותי נא תא עי בטהו הרעסה חור תא ארי רשא ,טי נרבקה
אטחנ םגו ,םי רוצי ה לכב םי טלושה ,עבטה י קח לע רובענ ונשפנב די
ומצע תא דבאמ דחא ףא םי רוצי ה ברקב ןי א אלה .ונתוא ארובה ,םי הלאל
םי בשחנ ןכ־לע .םי י חב רוחבל םלכ לע רזוג ןמאנה עבטה קח י כ ,תעדל
םגו ,שמשה י ני על וני י ח תא ונממ לוזגל וני לע םי מקה לכ םי בי ואל וני ני עב
ףוצקי י כ ,וני בת םרטהו .ונתמקנ תא םי חקול ונא רתסב וני לע םי ברואהמ
וני י ח חור תא ונלבק ודי מ ןה ?ותחנמב טעוב םדאה תא ותוארב םי הלא
,תומל םי די תע םלכ םי פוגה םנמא . ( א וי לא הפםןזל התוא םי די קפמ ונא ודי בו
דומעת קר ,תומת אל המשנה םלוא ,(דספנ ,רבוע) דבוא רמחמ ושענ י ב
(זבזבי ) הלכי םא הנהו .םי פוגב ןכושה םי הלאה קלח אי ה רשא ןעי ,חצנל
,(וגלקלקי) ותוא תי חשי וא ,(םדו־רשב) םדא ודי ב םש דשא ,ןודקפה תא שי א
תא ורשבמ םדאה הרזי םא התעו ,בשחי (י אמר) םי בזכ־שי או הזבגל ןה
קדצל ןה ? ( כ (קזנה) בולעה י ני עמ רתסי י כ ,ובשחת םנמאה ,םי הלאה ןודקפ
םי זבנ םי נודא י די מ וטלמנ םג םאו ,םי חרובה םי דבעב םי טפש תושעל בושחב
סי הלאה י נפמ ונחרבב תאטח וני לע אי בנ אל ונחנאו ,!ךרפב םהב םי דורה)
,עבטה י קח י פ־לע םי י חה ןמ םי שרופה י כ ועדת םרטה ? םי נודאה לכב בוטה
ןתונה רחב רשא דעומב ונממ ולבק רשא הולמה תא טי הלאל םי מלשמה
ונוכי םערזו םתי בו םלוע־םשל וכזי םי שנאה הלא ,םהמ עךפהל (בוחה־לעב)
לבחב הנכשת (םי הלאה תוארי ) תורשי הו תורוהטה םהי תומשנו םי מי ךדאל
ד י ע   ת ו י ה   י ת ל ב ה ת א ו ,( ה י ו ה ה ) ת ו י ח ה ת א ו נ ל ב ק ו נ מ מ ״ :ר ו ק מ ב .י ש פ ח ם ו ג ר ת ( ״
, ׳ ה ר ז ח ב ו ל ם י ב י ש מ ו נ א ( ן ו ל ד ח ה <
. ם י ח ל א ה :ר מ ו ל כ (=
הר
ז —ו ,ח ק ר פ ,ג ר פ ס
תפוקתל םי רוהט תופוג לא הנדרת םשמו םי משה י שדק־שדקב דשא ןלדוג
,םפכב םשפנ ופרט רשא ,םי שנאה תומשנ םלואו .(ןימיה־ץקל) םי חצנ תורוד
(םימשבש) םהי בא םי הלאהו ,תומלצ םוקמ (םונהי ג ,םדה) לואשה לא הנדרת
,םי הלאה אנש הזה רבדה תא י כ .םהי תובא עשר תא םהי נב לע דוקפי
לכ תא ךי לשהל ונל קח ןכ־לעו .שניע וי לע רזג םדא לכמ םכחה קקוחמהו
הקדצל םי בשוח ונא י כ ףא ,שמשה אוב דע הרובק י לב ושפנב די חלושה
,שי אה עורז תא תורכל םג ורזג םי רחא םי מע י קקוחמו .וני בי וא תא רובקל
המשנה ןי בו ףוגה ןי ב הדי רפמה די ה טפשמ י כ ,הזה רבדה השע רשא
לבל ,ונבל תובשחמ תא רי שי הל ונל בוט ,י רבח ,ןכ־לע .ףוגה ןמ דרפהל
.ונרצוי תא סי עכהל עשר השעמ דוע ,מדא ונל השע רשא ,תוערה לע ףי סונ
ונל הי הת הפרח אל ןה ; וני תושפנ תא הדפנ ,הלצהו חור וני נפל הארנ םאו
םי בר םי שעמב ונתרובג תא םתוא וני ארה רשא ,םי שנאה י די ב עשונ םא
,תאז וני ב .וני שבוכ י די תחת תומנ — תומ וני לע רזננ םאו ,הלאכ םי מוצעו
י כ ,(םהי די ב תומל) י שפנב דוגבא ןעמל םי בי ואה תכרעמ לא רובעא אל י כ
י כ ,בי ואה לא ולפנ רשא םי חרובהמ הברה תושע לי כםא אלה הזה רבדב
תארקל — ,תומה תארקל אצא י נאו ,םשפנ תא לי צהל רבדה תא ושע סה
י ל םתת י רחאו .חפ םי אמורה י ל ונמטי י כ ,ןתי י מ - תאז־לכבו !י נא י תומ
תא מללחב ,םנוע י כ ,םדי מ החמשב תומל ןוכנ י נא ,םולש םתי רב תא
.״בר ללשמ הלודג המחנל י ל הי הי ,העובשה
םתבשחממ םתוטהל ,וי רבח בל לע רבדל ףסוי ףי סוה הלאכו הלאכ .י
,עומשמ םהי נזא תא ודי בכה םשואי ברמ םלוא .םשפנב די חולשל הערה
וי לע וסעכ ןכ־לע .תומל םמצע תא ושי דקה ןמזמ הז רשא םי שנא ךרדכ
ו בלךרמ לע ותוא ופרחו תופולש תוברחב םי רבע לכמ וי לא ורהמו דאמ
ארק ףסוי םלוא .די מ וברחב ףסוי תא הכי י כ ,וי שעמב הארה דחא לכו
וני מי ב זחא י שי לשה תאו המחלמ־דקפמ ןי עב י נשה לע טי בהו ומשב דחאל
תא ררועל םי נוש םי כרד ול אצמ ול רצב י כ ,םי נונחת רבד י עי ברה לאו
הורתכ רשא ,הי חה ךרדכ י כ .םדמ םלכ תוברח תא ענמ הככו וי לע םהי מחר
-י רצמ ךותב םגו .וי לא ברקה שי אה לומ םעפב םעפכ וי גפ תא ךפה ,םי דלצה
,םהי די מ וטמשנ תוברחהו ,רוחא םני מי ובי שהו םאבצ־רש תא םי דוהי ה ודחפתומה
.םי שמ י לבמ התוא ודי רוה ,וי לא הבהלה תא ושי גה התע הז רשא ,םי ברו
י כ וני מאהב ;ףסוי מ המזמ הרצבנ אל תאזה הקוצמה תעב םגו .ז
סא :וי רבח לא ארקו דגנמ ושפנ תא ךי לשה ,הערמ וי לע רומשי םי הלאה
דכלנהו .ורבח תא תי מי ונממ י מ ,תולרוג לי פנו ובה ,תומל םתרזג תחא
ףורטי אלו ,וגלכל דחא טפשמ הי הי הככו ,וי רחא אבה ברחב לופי לרוגב
ותבשחממ שי א סחנהב רבדה הי הי קדצל אל ןהו ,ופכב ושפנ תא שי א לכ
ם י ד ו ה י ה ת ו מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
ור
י ני עב ונמאנ הלאה םי רבדה .״ללשל ול הי הת ושפנו ,וי חא חצר י רחא
טשפ ןוצרבו .דחי םתא אוה םגו ,תולרוג לי פהל וי רבדל ותפנ םהו םי שנאה
טעמ דוע י כ ,ותעדב ,וי רחא אבה ורבח ברח טהלל וראוצ תא לרוגב הכוזה
הנורחאל .דחי ףסוי םע תומל םהל הי ה םי י חמ רקי י כ .אבצה־רש םג תומי
— ,םי הלא עבצא י לואו הדקמ הז הי ה י לו א-,דבל ורבח םע ףסוי ךא ראשנ
םא ,םי חא םדב ודי תא אמטל אל טגו ,תומלו לרוגב דכלהל הצר אל אוהו
.תוי חלו מי אמורה טע תי רב תורכל ורבח תא התפ ןכ־לעו ,ןורחאה ראשי
י נב וי חא םע םגו םי אמורה םע ותמחלממ םולשב ףסוי אצי הככ .ח
תוארל םי רבעמ ורהמ םי אמורה לכו .סוני ספםא לא ותוא ךי לוה רונקנו ,ומע
אבצה־דשל בי בסמ קחדנה ברה ןומהה ברקב םק לודג ןואשו ,וי נפ תא
,םי דחפ לוקב ולומל וקעצ הלאו ותלפמ לע החמשב ועי רה הלא .!י דוהי ה!
קוחרמ םי דמועהו .בורקמ והוארי ןעמל ,די־קזיחב ךרד םהל ועקב הלאו
וי שעמ תא ורכז וי לא םי בורקהו ,בי ואב םי טפש תושעל םר לוקב ושרד
חכש אל רשא ,שי א ףא הי ה אל םי לי חה־י רשמו .ולרוג תרומת לע והמתו
סוטי ט םחר םלכמ רתוי ו .ותרצ הארמל ול דנ אלו ףסוי לע וסעכ תא התע
לע למח םגו ,והואצמ רשא תוערה לכב לודגה ולבס חכ ללגב ףסוי לע
ותרובג תא רכז ,וי בי וא י די ב התע אצמנה ,הזה שי אה הארמל .וי מולע תונש
רזוחה לגלגה תאו םדאה י י ח תנמ תא ובל לא םשו ,המחלמב הנושארה
בל תא הטה ןכ־לע .שיא י שעמ לכל המוקת ןי א י כ ,ןי בהו ,המחלמב הרהמ
די בכ ןעשמל ול הי ה םגו ףסוי שפנ לע לומחל וי לא םי בורקה םי שנאה בר
,ףסוי לע קזח רמשמ םי של הוצ סוני ספסא .ושפנ תא תודפל וי בא י נפל
.ןורי נ לא בורקב ותוא חלשל ורמאב
רבד ול שי י כ ,סוני ספסא לא חלש הזה רבדה תא ףסוי עומשכו . ט
סוטי ט דבלמ ,מי שנאה לכ תא וי לעמ אי צוה סוני ספסאו .דבל ול רפסל דוס
דכלנה ףסוי י כ ,םוני ספסא ,בשוח התא״ :ףסוי וי לא ארק זאו ,וי בהוא י נשו
ךי לא רבדל חולש רי צ י נא תמאב םלוא ,דבל המחלמ־י ובש אוה ךדי ב
תומ־ךרד י הוזי א י נממ םלענ אלו םי דוהי ה י קח תא י נא עדוי ןה .תולודג
.םי הלא י נחלש אלול !ךילא י תאב אל ןכ לע! ,אבצה־רש ול דבלש הרשי
םי מי וכי ראי דועה ? הזה רבדה המל-,ן ו רי נ לא י תוא חלשל רמוא התא הנה
די חי ־טי לש הנה ,רסי ק הי הת ,סוני ספסא ,התא ?ךתלוז ואסכ י שרוי ו ןורי נ
םג םא־י כ ,רסי קה התא הי הת י שפנל ןודא קר אלו .ךנב סוטי ט ךמעו ,התא
,רמשמה תא י לע קזחל ךי לע לטונ י נאו .םדאה ערז לכו םי הו השבי ה י נודא
.״םי הלא םשב ךי נזאב םי עותעת י תרבד י כ ,ךל תולגהב תומקנ י ב תושע ןעמל
,ובלב ורמאב ,הנושארל ול ןי מאהל סוני ספסא הצר אל תאז תא ףסוי רבדב
הררועתה טעמ טעמ םלוא ,ושפנ תא לי צהל ,המרע י כרד ףסוי ול רחב י כ
זר
נ —א ,ט ק ר פ ,ג ר פ ס
ול הארהו הלשממה תא ול שקבל ובל תא םי הלא הטה רבכ י כ ,הנומאה וב
המק י כ ,ונזא העמש טגו ,םי רחא םי תפומבו תותואב הכולמה טי ברש תא
רמא ,דוםה תא ועמש דשא ,סוגי ספסא י בהואמו .םי בר םי רבדב ףסוי תאובנ
הפצ אלו תפדוי תלפמ לע םג אבנ אל עודמ ,ףסוי ל האתשמ אוה י כ ,דחאה
תא רי סהל ,וי רבד תא הדב י כ ,תואה הז אלה ,םי אמורה י בשב לופי י כ
םי עברא ץקמ רשא ,תפדוי י בשוי ל אבנ תמאב י כ ,הנע ףסוי ו .וי לעמ המחה
רבדה תא רוקחל הוצ םוני ספסא .יח שפתל אוהו םי לפונב ולפי םוי העבשו
.וי תואובנב ןי מאה זא י נמו ,ףסוי י רבד םי נכ י כ ,אצמו םי ובשה י פמ שרח
־י דנב ול ןתנ ךא ,וי רוסא תא רי תה אלו רמשממ ףסוי תא הדפ אל םנמא
םוי ה ןמ וי נפ תא ול רי אהו הפי ןי עב םי נוש ץפח־י רבד ול קי נעהו דובכ
.!ףסויל! דובכ אוה םג הברה סוטי טו ,האלהו אוהה
י ע י ש ת ק ר פ
. ם י ב י ו א ה י ד י ב ה מ ג ע ת א ה ר י ג ס ה ה י ר ב ט ו ה ש ב כ נ ו פ י
םשמו וכע לא סוני ספםא בש (זומת) סומי נפ שדחל י עי ברה םוי בו .א
ברו הדוהי י רע לכב הלודגה רי עה אי ה ,םי ה תפש לע רשא ,הי רסי ק לא עסנ
שארה דקפמה תאו םי אמורה אבצ תא ומדק רי עה י נב .םי נוי םה הי בשוי
םתאנשמ רתוי דועו םי אמורה תא םתבהאמ ןושש תעורתבו ןוחצנ תוכרבב
טפשמ ול תושעל ושרדו ףסוי לע ודסונ םי נומה םי נומהו ,םי חצנמה םי דוהי ל
םש אלו ,רעבנ ןומה .יפמ ואצי הלאה תושקבה י כ ,עדי סוני ספסאו .תומ
הי רסי קב סוני ספסא בי שוה תונוי גל י נשו .שי רחמכ הי הו ובל תא ןהי לא
רשע־השמחה ןוי גלה תאו ,הזה רבדל החונ רי עה תא האד י כ ,םי משגה י מי ל
,תאזה רי עב י כ ,הי רסי ק לע חרטל אבצה לכ הי הי לבל ׳ןאש־תי ב לא חלש
[שפנ בי שמו! םי ענ אוה םי משנה תומי ב םחה ,םי ה תפש לע קמעב הי ונבה
.קנחמל דע השק אוה ץיקה תומי בו
י לגרל םי רעה ןמ ושרג רשא ,םי בר םי שנא וצבקתה םהה םי מי ב .ב
הסורהה ופי רי עה תא ונבו ,בי ואה תכפהממ וטלמנ רשאו תי במ תומחלמה
תומוקמ לע טשפל מהמ רצבנ רשא ןעי ו .םהל בגשמ רי על סוי טסצ י די ב
טה .םי ה דשל םהי נפ תא ומש ק־ לע ,םי בי ואה םהי לע ומחלנ רשא ,השבי ה
דשא םיה ךרדב סמחו דש תושעל וברהו תובר םי דדוש תוני פס םהל ונב
!דינא דוע הלכי אל רשא דע ,םי רצמ ץרא ןי בו (הי קי ני פ) ןענכו הי רוס ןי ב
י נזאל םהי תולי לע עמש עי גה רשאכו .םארוממו םדחפמ הזה םיב גי לפהל
,הלי לב רי עה לא ואב םהו ,םי לגרו םי בכור אבצ־י שנא ופי לע חלש ,סוני ספסא
ם י ד ו ה י ה ת פ ח י מ ת ו ד ל ו ת
ז ז ד
ךלוה םי אמורה אבצ י כ ,רי עה י נב ועמש רשא ןעי ,רמשמ הב אצמנ אל י כ
םהי תוי נא לא וחרב קר הקזח די ב םהי אנוש תא רוצעל וזעונ אלו ברקו
.תשק י וחטממ קחרה ,םש מלו
םעפכ םש אי ה םי ה תפש י כ ,םוקמה תנוכתמ למנ ןי א ופי רי עלו .ג
תונרקה י תש .טעמ תלקעתמ אי ה הי תוצק י נשמ קרו ,הרשי םיםכר־תד־וש
םשו ,םי ה ךות לא םי טלוב טי עלס י שארו םי הובג םי עלס י קוצ ןה הלאה
קי תע אוה הזה (סותמס) אלפה־רופס י כ ,םי די עמו .רךמ1רךנא י לבכ דוע וארנ
י נפל םי קזח םי רבשמ הלעמו ףוחה תארקל הכב רעוס ןופצה חורו ,םי מי ל
תוי נאה י דרוי ל הזה םי ה־ץרפמ השק ןכ־לעו !רוצעמל ול םי דמועה םי עלסה
םק םאתפו ,םהי תוני פסב ופי י שנא םעפה ודמע הזה םוקמב .םיה י בחרם
תור״ םשב הזה םי ה י דרוי י פב ארקנה אוה ,דקב תונפל הרעס חור םהי לע
תוני פסו
׳
התו עד 0ע השא ןחגנתהב תובר תוני פס עי בטהו ,׳רוחשה ןופצה
לא םרזה דגנ טלמהל םא־י תלב הצע ואצמ אל םי ברו .םי עלסה לא ץפנ תורחא
,םהי לע םי דמועה םי אמורהמו ףוחב רשא םי עלסה י קוצמ וארי י כ ,םי ה בל
םוקמ ואצמ אל םי טלמנה .הרעסב םורמל ולע דשא ,םי ה י לג םהי לע וסכ םשו
םתוא ףחד הרעסה חב י כ ,םשפנ ולי צה אל םדמע לע םי ראשנה םגו סונמ
תחוצ התי ה הארונו .רי עה ןמ םתוא ופדה םי אמורהו ,ףוחה לא םיה ךותמ
םי ברו ,תוניפסה ץפנ לוק הי ה ארונו ,ןהי ני ב תוני פסה חגנתהב םי שגאה
,תוני פסה תלפמב וצפנ םי ברו ,םי ה י לגב רבק םהל ואצמ לודגה ןומהה ןמ
,םי ה תלוצמ לא תדרמ הזה תומה םהל הי ה לק י כ ,םברח לע ולפנ םי ברו
םדא רשא דע ,םי עלסה י קוצ לא וצפנו םיה םרזב ופחסנ םי שנאה ביר םלוא
,ףוחה לא ועי גהו םי טי לפ ורתח רשאכו .םי ללח אלמ ףוחהו ,קוחרמל םמדמ םיה
תעברא הי ה ,םי ה אי קה רשא ,םי רגפה רפסמו .םותי מהו םי אמורה םהי לע ומק
וכפה המחלמ י לב רי עה תא םי אמורה ושבכ דשא י רחאו .םי תאמו םי פלא
.הממשל התוא
.רצק ןמז רובע י רחא ׳תי גש םי אמורה י די ב ופי רי עה הלפנ הככ .ד
הנחמ סוני ספסא םיקה ,תי נש הזה םוקמב םי ה־י דדוש וצבקתי אל רשא ןעמלו
הוצ םי לגרה ל ע .םילגר םע םי בכור לי ח םש גי צהו רי עה תדוצמ םוקמב
ל ע טשפל חלש םי בכורה תאו ,הנחמה תא רומשלו אוהה םוקמב ראשהל
ותוצמ י רחא ואלמ םה .םתי חשהל ופי ל בי בסמ תוזרפה י דעו םי כומסה םי רפכה
.הלכ תא ומשיהו הי בשוי תא ותי רכה רשא דע ץראה ל ע םוי םוי וטשפו
אל ,תפדוי תא אצמ רשא ןוסאה עמש םי לשורי ל א עי נה רשאכו .ה
אל סגו לי בהמ ןוסאה חי ה ארונ י כ ,הזה רבדב ןי מאהל הנושארל םי בר וצר
הרושבה תא אי בהל דחא טי לפ ףא ראשנ אל י כ .רבדל הי אר־י דע אצמנ
השעמ לכ ךרדכ ,רי עה תלפמ ל ע העומשה הצופנ הי לאמ קר ,תאזה הערה
ז נ ר ז—ו , ט ק ר פ ,ג ר פ ס
.דתי הו םי בורקה תומוקמה י נב י פמ תמאה התלגנ רצק ןמז רובעב ךא ,ארונ
ופסונ דוע וי הש םי שעמה לעו .ליכ י ני עב (קפס לכמ הלענ) קפסה ןמ הקזח
תעב ללח לפנ ףסוי םג י כ ,םי לשורי י בשוי ל דגהו ,ןכ אל רשא םי רבד
רתי לע י כ ,םי לשורי ב לודג לבא הי ה הזה רבדה עמשלו .תפדוי תלפמ
־רש לע דפסמה םלואו ,תוחפשמ תוחפשמ םהי לא םי בורקה קר וכב םי גורהה
,,םתירב י שנא לע י הנ הלא ואשנ דשא דועבו .םעה לכל לבאל הי ה אבצה
תו מ לע םי לשורי י בשוי לכ וכב ,םהי בהוא לע הלאו םהי בורק לע הלאו
תונעל םי ננוקמ םהל ורכש םי ברו .םוי םי שלש ולדח אל לבאהו י הנהו .ףסוי
.םהי תוני קל םי לי לחב
תפדוי ב םי שענה םי רבדה ועדונו תמאה לכ התלגנ םי מי ה תוברב םלוא . ו
ףסוי תומ לע העומשה התי ה אוש י כ ,תעדל וארה םי לשורי י בשוי ו םרושאל
התעו .םי ובשה רתי דובכמ םי אמורה י ני עב ודובכ לודג םגו י ח אוה י כו
תמל ובשחהב וי לא הנושארה םתבהא קזחכ ,י חה ףסוי לע םתרבע הקזח
רי עה לכו ,ולעמ־דגב לע — הלאו ובל־ךרמ לע ותוא ופרח הלא .םהי ני עב
די גרהל דוע ופי סוה תוכמה י כ .ושאר לע וכפשנ רשא ,תוללקו םי פודג האלמ
דמלמה ,ןוסאה י כ .תי חשהל דע םתמח תא ותי צה טהי תולפמו םי דוהי ה תא
,חפב תי נש ולפי לבל םהי לע רומשלו םשפנל דהזהל םי נובנה םי שנאה תא
טהל הי ה תחא הרצ ץקו תושדח תוער (א רוקמל םי לשורי י בשוי ל הי ה
םג םקנהל ושקב י כ ,םי אמורה לע םסעכ לדג דועו .הי נש הרצ תי שארל
.םהה םי מי ב םי לשורי ב וי ה תומוהמה הלא .המקנ םהב םתושעב ףסוי ב
רדי מ שקב ךלמה י כ ,ספי רגא תוכלמ תא רותל רמא סוני ספסאו .ז
רשע לכב ותי בב ולי ח לכ םע דחי דקפמה י נפ תא לבקל ותוצרב ,רבדה תא
הי רסי קמ סוני ספסא עסנ ןכ־לע .ותלשממ י עגנל ותרזעב אפרל םגו ותוכלמ
.החונמ ןתנ םשו ,סופי לי פ םש לע הארקנה ,הירסיק לא ,םיה תפש לע רשא
•יחבז םי הלאל בי רקה םגו םי מי ה לכ התשמ השע אוהו םוי םי רשע ולי חל
רי עב דרמ םק יכ ,הרושבה וי לא העי גה אי הה תעב .וי תונוחצנ לע הדות
- ספי רגא תוכלממ קלח וי ה םי רעה י תשו — ,הממוקתה י כי רט רי עה םגו הי רבט
עי נכהל ורמאב ,המחלמל ןהי לע תאצל רשכה־תעש אבצה־שאד אצמ התעו
םי רעה י תשב ספי דגאל םולש םי קהל םגו םהי תובשומ לכב םי דוהי ה תא לי לכ
תפש לע רשא] הי רסי ק לא סוטי ט תא חלש אוה .וחור תבדנ ףלח הלאה
רשע לכב הלודגה אי ה ,ןאש־תי ב לא םש הנוחה אבצה תא אי בהל ,(םיה
תא וי לא ףסאו אוה םג אב המשו ,הי רבט לא הבורקהו (סילופקד) םי רעה
•xsvtpov , ״ ז כ ר מ ל ״ :ר י ק מ ב ( י
14 ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ
ם י ד ו ה י ה ת מ ח ל מ ת ו ד ל ו ת
י ר
הסרפ םי שלש קחרמב הנחו תונוי גל השלש שארב אצי ו ואבצ םע ונב
חלש אוה .(סידבנס) י י דבנצ ומשו םי דרומה י ני על הארנ םוקמב הי רבטמ
רי עה י בשוי םע םולש רבדל םי בכור םי שמח םע הרשעה־רש סוערלו תא
םי פדור רי עה י נב י כ ועמשב ,תי רבב ומע אובל םבל תא תוטהלו (הי רבט)
םוני רלו .טחרכ־לעב טחלהל טתוא םי כשומ רפסמ־י תם םי דרומ קרו םולש
ומע םי אבה םי בכורה תא די רוה םגו וסוס לעמ דרי ו .דמוחה תברק לא עי גה
םלוא .המחלמ םהב תורגתהל אב י כ ,רי עה י נב ובשחי לבל ,םהי סוס לעמ
םי דרומה י רובג רי עה ןמ םהי לע וחי גה ,םהי פ תא םי אמורה וחתפ םרט דוע
שאר ,(א(אפוט :א״נ) טפש ןב עשוהי ומשו שי א דמע םשארבו ,םקשנ־י לכב
ברע אל ,הנוי לעה לע ודי הי הת י כ ,סוני רי לו חטב ולא םג .םי דדושה דו דג
התי ה רשאכ ,םעפה םג המו ,םחלהלו אבצה־שאר תוצמ לע רובעל ובל תא
םי ברה םי אנושב םחלהל וננוכתה אל רשא ,םי טעמה וי שנא י נפ דגנ העד
,ובל לע הלע אל רשא ,םי דוהי ה־י נפ זעמ להבנ תאז־דבלמו ,ברקל םי נכומה
עשוהי י שנאו .לגרב חרבו םיסוסה תא וי שנא תשמח םע דחי בזע ןכ־לעו
המחלמב םי אמורהמ םושבכ ולאכ ,ןוחצנ תעורתב הרי עה םיסוסה תא ואי בה
.המרמב אלו
וחרבו הזה רבדה תא וארי הי רבטב רשא םי נפה־י אושנו םעה י נקז .ח
לע ןנחתהל סוני ספסא י לגרל ולפנו ךלמה םע דחי וכלהו םי אמורה הנחמ לא
י עותעת ןוע תא דוקפי אלו םתאמ ודסח רי סי לבל ,וי נפ תא ולח םה .םשפנ
םולש תא שרודה םעה לע לומחי קר ,הלפ רי עה י בשוי לע םי טעמ םי שנא
לע םי דרומה ורמש אלול י כ .דבל דרמה־י בלחב םקני ו םי מי ה לכ םי אמורה
םע תי רב תורכל ןמזמ הלא ורהמ רבכ י זא ,הזה םויה דע רי עה י בשוי
הרח י כ ףא ,הלאה םי נונחתה י רבדל וי נזא תא הטה אבצה־שאד .םי אמורה
דאמ דרח ספי רגא תא םג האר י כ ,םיסוסה דש עמשל רי עה י בשוי לכב ופא
רי עה י בשוי ןי ב םולש תי רב הלאה םינקזה ותרכ רשא י רחאו .רי עה םולשל
החונמב תבשל דוע ולכוי אל י כ ,וי שנאו עשוהי וני בה ,םי אמורה ןי בו
וי נפל סוגי ספסא חלש דחא םוי רובעכו .י כי רט לא טשפנ לע וחרבו הי רבטב
י בשוי לא םשמ ןנובתהל [הירבט לוממ] העבגה שאר לא וי בכור םע סוערט תא
תי רבב םעה ןמאנ י כ ,סוני רט תוארכו .תמאב םולש םי פדור םלכ םא ,רי עה
י בשוי ו .רי עה לא הנפו ואבצ תא ומע חקל ,םי מחר וי לע ושקב רשא םי נקזה
םשב ול וארקו הכרב לוקב ותארקל ואצי ו וי נפל םרי ע י רעש תא וחתפ הי רבט
. ( ב י י , ף ס ו י י י ח ;ג , א י כ ,ב ר פ ס ,ה ל ע מ ל ) א י פ ג ן ב א ר ק נ ם י ד ח א ת ו מ ו ק מ ב ( ״
,ד ,כ ,ב ר פ ס ,ה ל ע מ ל ר כ ז מ ה ם י ל ו ד ג ה ס י נ ה כ ה ע ר ז מ ש י א ה ו מ *ע ב א ו ה ם א ,א ו ה ק פ ס ך א
.ם ו ד א ץ ר א ל א ח ל ש נ ה ז י כ
אי ר
ב —א ,י ק ר פ , נ ר פ ס
הי אובמ וי ה י כ ,רי עה לא םי אבה אבצה־י שנא וקחדנ רשאכו .םבי טי מו םעי שומ
־י שנאל אובמה תא בי חרהלו םורדה תמוחב ץורפל סוני ספסא .דוצ ,דאמ םי דצ
הזבב םהי די וחלשי לבל ואבצ־י שנא לע .דוצו ספי רגא י נפ תא אשנ אוה .ואבצ
אלו הי רבט תמוח לע למח ספי רגא ןעמלו ,רי עה י בשוי ל הער ושעי אלו
ורמשי י כ ,רי עה י בשוי תא וי נפל ךלמה ברע רשא י רחא ,לי לכ התוא סרה
רי עה תא וי לא סוני ספסא בי שה הככ .םי מי ה לכ םי אמורל םתנומא תי רב תא־
.תובר תורצ .רתוא ואצמ רשא ,תחדנה
י ר י ש ע ק ר פ
. ר ס ו נ ג ם י ו ן ד ר י ה ר ו י צ . י כ י ר ט ש ו ב כ
ןי בו הני ב הנחו רי עה י נפתא סוני ספסא אצי הלאה םי רבדה י רחאו .א
י כ ,שארמ ובשחב ,הקזח הדוצמב והנחמ תא ףי קהל הוצ אוה .ךותב י כי רט
,םי דרומה לכ ופסאתה י כי רט רי ע לא י כ .המחלמה י לגרל הזה םוקמב המהמתי
י פכ ארקנה ,התברקב אצמנה רואי בו תאזה הרוצבה רי עה בגשמב םחטבב
תאזה רי עה םג .דככ ,הי רבטכ .(תרנכ םי) רסונג םי םשב םוקמה י בשוי
,הי תומוח תא ףסוי רצב םי רבע לכמו ,רואי ה ךכוס הי לע םגו רה י לגרל הי וגב
הי רבט לע תרגוסה הדוצמה תא י כ ןעי ,הנממ הקזה .רתיה הי רבט קרו
םלוא ,רי בכמל