P. 1
וירולוגיה מבוא

וירולוגיה מבוא

|Views: 212|Likes:
Published by Oz Haim

More info:

Published by: Oz Haim on Jun 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2015

pdf

text

original

םיפיגנ הנבמו ןוימ

יאקדנופב תטלחומ הרוצב םייולת ךא תוברתהל םילגוסמ רשא ,רתויב םינטק םימזינגרוא םה םיפיגנה
-ה לש היצקילפר ,היגרנא תקפסא ךרוצל - DNA אוה ףיגנ םאה הלאשב ןויד םייק .ןובלח לש הזתניסו
הדבvמב םיסוריו רוציל ןתינש דוvב ,םייח רוציל םילגוסמ אל ונחנאש איה הירואתה ,םוי5 ?םייח תרוצ
תזתניס תוvצמאב DNA אלל תוברתהל םילו5י אל םה ,תימצv םזילובטמ תלו5י ןיא םיסוריול ,ףסונב .
אוה סוריוה ,ינש דצמ .סיזטסואימוה לv ומצv תוחו5ב רומשל לגוסמ אל אוה - םירחא םימרוגב תולת
,ך5 .(אתה לש תלו5יב היולת תוברתהל ולש תלו5יה) םייתביבס םיאנתב יולת אוהו השרוה תלו5י לvב
.הלפ5ה תלו5י לvב םזינגרוא5 אלא םייח תרוצ5 ףיגנה תא םירידגמ אל ונחנא
םמצv תא םימיאתמ םהו ,(םדא דvו קדייחמ) םייחה םירוציה ל5 לש םיליפט תויהל םילו5י םיפיגנה
םימייק ,השvמל - רתויב םייביסמ סוריוה לש יונישהו תוברתהה תלו5י .םיקיבדמ םה ותוא ןס5אמל
תייגטרטסא .ףיגנה םויק יד5 ךות םונגה תא תונשל םדיקפתש ףיגנה לש םונגב םיירלוקלומ םינונגנמ
) הלוחב םיפיגנ לש המוצv תומ5 רוציל איה הלוvפה 10
13
-10
17
ךירצ ןטק זוחא קר ם5ותמ ,(םויב
.רתויב הריהמ הרוצב תונתשהל םילו5י םה ן5לו ,הרופו קיבדמ תויהל
,ףיגנה .ןוסיחה ת5רvמו ולש תיvבטה הבוגתה תוvצמאב םיפיגנ םv דדומתהל הסנמ ונלש ףוגה
-א םוהיז לש בצמ רצוויהל לו5י ן5לו (יולת אוה וב) ןס5אמה תא גורהל ןיינוvמ אל ,םויק תייגטרטסא5
גוסמ םיפיגנב לשמל - םיקדייחב יטמוטפמיס herpes virus אל ךא ונלו5 תא טvמ5 םיקיבדמ רשא
יהשל5 המרל רבvמ תוברתה וא ףוגב תושדח תושינל סוריוה לש הסינ5 קר .םימוטפמיסל םימרוג
.הלחמלו סוריוה םv ןוסיחה ת5רvמ לש תודדומתהה לש5ל ואיבי
םיסוריו םימייק דחא דצמ - םיבצמ ינש הרצי םינוסיחו תופורת תוvצמאב םיסוריו לסחל ונלש תלו5יה
ך5מ תvפשומ ףיגנה לש היצולובאה ינש דצמו ,(תורוחש תוvובvבא לשמל) םהב םיקבדומ אל ונחנאש
הפוקתב איה תודימvה תיvב םv תודדומתהה .לופיטה ינפב םידימvש םיסוריו לש היצקלס תמייק -
דחי םתשולש דגנ תודימv חותיפל יו5יסה תא דירומש המ - ליבקמב ףיגנב םינוש םיבי5רמ רפסמ לש
.רצק ןמזב
םיסוריוה הנבמ
ידמל הנטק תומ5 םילי5מ םהו ןטק םהלש םונגה ,םירטמוננ תואמ דv תורשv - דאמ םינטק םיסוריוה
ומ5 דאמ םינטק םיסוריו םימייק .םינובלח לש coronaviruses ,ספרה ומ5 םילודג םיסוריו תמוvל
דוקפתה תא רvזמל םהלש תלו5יה איה םיפיגנה הנבמ לש תויז5רמה תונו5תה תחא הרקמ ל5בו
תורשv המ5 בורל) ידמל תורצק םונג תודיחיל םהלש KB .(
) םינובלח רפסמ י"v םינגומ רשא ,ןיvרג תצמוח םה םיפיגנה capsid תיספוק , תומ5 םילי5מו (
אוה הזה הנבמה .םימיזנא לש תיסיסב nucIeocapsid לש תורוצ יתש תומייק .("םוריv ףיגנ")
ינב רוד5 ייומד םינבמ - תיספוק 20 תצמוח תאצמנ םהלש ימינפה קלחבו ,םיילילס םינבמ וא תואפ
לש הנבמ תלvב הנרבממ תפטvמב הפוטv וזה תיסיסבה הדיחיה םימייוסמ םיסוריוב .ןיvרגה
- םייר5וס םיריישו ףיגנה לש םינובלח םיצבושמ הב (ןס5אמה יאתמ תחקלנ איה) תיטמסלפ הנרבממ
םה הלא תפטעמ ילעב םיפיגנ .
יוזיחו היפרגולטסירק ,תינורטקלא היפוקסורקימ תוvצמאב םיvצבתמ םיפיגנה הנבמ לv םירקחמה
ל5 אצמנ ן5יה תקייודמ הרוצב vובקל םילו5י ונחנא ,הלא תוטיש תוvצמאב .ןובלח לש ינושילש הנבמ
ונל רשפאמ הזה vדימה ,םיפיגנה הנבמ רקחבש תיvדמה תובישחל רבvמ .ףיגנה ינובלחמ דחא
.ףיגנה לש הקבדהה ינונגנמ לv דומלל
-ה capsid
-ה דיקפת capsid אוה ןיvרגה תצמוח לv ןגהל yוחמ ןה תנייוv הביבסב אצמנ רשא - ףיגנה לש
תוvפותה ןיב .תוברתהל סוריוהמ vנמת ןיvרגה תצמוחב והשל5 םרוג לש הvיגפ .ו5ותבו ןס5אמל
,(הקיחש) תוינא5מ ,(הריבש ומ5) תוילקיסיפ תוvפות תומייק ףיגנה לש םונגב vוגפל תולו5יש
.דוvו ףיגנה תא קרפל םדיקפתש ןס5אמש םינוש םי5ילהת ,(לשמל הנירקמ האצות5) תויצקיפידומ
-ה הנבמ לש תובושחה תונו5תה תחא capsid בושו בוש הדיחיה התוא לv הרזחה - הירטמיס איה
דבלב םינובלח השולשמ יונב רשא חישקו שימג הנבמ רוציל חילצמ סוריוהו ,םינגב ןו5סיח תרשפאמ
,ינורקv ןפואב .ףיגנה לדוג תא הוותמ רשא ,תיסיסב הנבמ תדיחי םירצויש יפיגנ RNA הנבמ םירצוי
יפיגנש דוvב ילילס DNA םיב5רומו םילודג םינבמ םירצוי .(םיירוד5 בורל) רתוי
ילvב םינבמה 20 יפיגנו) תיסחי םיב5רומ םיפיגנ םיאצמנ םהב תואפה DNA .םיריצ המ5ב םיירטמיס (
- םינובלח השולשמ םיב5רומ םה VP1,VP2,VP3 הדיחי תריציל הזב הז בלתשהל םילו5י רשא -
) תיסיסב capsomer - םימיזנא שרוד אל ןהלש הב5רהה ךילהתו דאמ ההובג תודיחיה ןיב תויניפאה .
רוvיש 8 - 22.5.08
1
רשקנ אבה בלשב רשא ,שלושמ יסיסב הנבמ םירצוי םינובלחה תשולש ,ןושארה בלשב .(םינגב ןו5סח
לש יפוסה הנבמה תלבקל וזל וז תורשקנ תודימריפה .הדימריפ לש הנבמ תריציל םיפסונ םישלושמל
ןב ףוג 20 .תואפ
-ה לש הבושח הנו5ת capsid איה הרטמהש רחאמ) אתל סנ5נ אוה רשא5 קרפתהל תלו5יה איה
-ה - (קותvש רובvל ל5ויש יד5 ולש ןיvרגה תצמוח תא ףושחל pH איבהל לו5י םוזודנאב יצמוחה
-ה תוחישק ןדבאל capsid לv םינוש םינובלח ,ך5ל ףסונב .ןיvרגה תצמוח לש האיצי רשפאלו
יפיגנב רקיvב) אתב תונוש תויוליvפ לv vיפשהל תלו5יה ילvב תיספוקה DNA םייק םימורv םיפיגנב .(
-ל ףסונ דיקפת capsid ךלהמב ןס5אמה אתל םירשקנ רשא םירוטפצר5 םישמשמ וב םינובלחה -
.(םייק םא ,רוטקוב םיאתו) הקבדהה
תינוציחה הביבסל רתוי םידימv םימורv םיפיגנ ,תויצמוח ,הרוטרפמט ייוניש לש םיטביהב -
תפטvמ אלל םיסוריו - הרישי תינגותפה תוvמשמה .תושבייתהו םיטנגרטדו תוזאטורפ םv תודדומתה
ילvב םיפיגנש דוvב ,רתוי הליvי םהלש הקבדההו תינוציחה הביבסב רתוי הבוט הרוצב םידרוש
הסינ5 תוvצמאב תודימvה רסוח םv םידדומתמ םה - םהילv רומשתש תוחלל םיקוקז הנרבממ
תילרומוה הבוגת .םירגוב םיסוריו ררחשל יד5ב ןס5אמה תא גורהל םי5ירצ םימורv םיפיגנ .םיאתל
תא םיגרוה אל ,לו5יvה 'vמב דורשל םילו5י אל תפטvמ ילvב םיפיגנ ,םתמוvל .םלסחל הקיפסמ
.םלסחל תיאת הבוגת ןהו תילרומוה הבוגת ןה תושרדנו טשפתהל יד5 ןס5אמה
םיאתל רושיק
םינובלח ההובג תויניפאב רי5יש הנבמ תוvצמאב ,םיאתל יפיצפס ןפואב רשקיהל םי5ירצ םיפיגנה
לשמל] יפיצפס אתל םיידוחי םינובלחל םירשקנש םיפיגנ םימייק) אתב םיידוחי HÌV -ו CD4 יאת לv
T .( [תvפש לשמל] םיאת יגוס רפסמל םירשקנש הלא5ו [ םימייוסמ םיאתל ףיגנה לש תויפיצפסה
הנו5מ trophism .
ןובלחל רשקיהל ךישמהל ל5וי אל אוה תרחא) רומש תויהל ךירצ הזה ילאריוה הנבמה ,רושיקה ךרוצל
,ןוסיחה ת5רvמ י"v ההוזיש ןגיטנא5 שמשל לו5י אוהש איה רבדה תוvמשמ - (אתה לv רומשה
-ב) רצוי ףיגנה ,היvבה םv דדומתהל תנמ לv .הפרות תדוקנ איה ףיגנב הז5 רוזא תואצמיהו capsid
אל ןדגונ תלוקלומ - פוטיפאה אצמנ וקמוvבש (ןוינק ןיvמ) רצ יבחרמ הנבמ (שי םא תפטvמב וא
תא תוהזלו vיגהל ול5ויש ךוראו רצ הנבמ ילvב אתב םינובלח רחוב סוריוה ךא ,וילא vיגהל חילצת
ךא םינדגונל שיגנ רשא - יליבאירו-רפיה רוזא םייק קומvה הנבמה ילושב .רושיקה ךרוצל פוטיפאה
רוזא ,ינורקv ןפואב .ןמזה ל5 הנתשמ רתוי לי5מ (קומvה) רומשה רוטפצרה AT םילי5מ םיילושהו ,
רתוי GC .(תויצטומ רובvל םיטונש םיפצר)
אתה תרחא ,אתה דוקפתל בושח תויהל - תוינבמה תושירדל רבvמ - ךירצ רשקנ ףיגנה וילא ןובלחה
וvגפי ףיגנל רושיקה רתאב תויצטומש םינובלח םירחבנ ,בורל .תוניסח גישי ך5בו ונממ רטפי
.םדוקפתב תיתוvמשמ
יפיגנה םונגה
תויהל םילו5י הלא .ןס5אמב םיאצמנ אלו ףיגנל םיידוחיש םינובלח ללו5 יפיגנה םונגה ,ינורקv ןפואב
לשמל ,אתב שחרתמש הממ הנוש אוהש5 רקיvב) ףיגנה קותvשל םיארחאש םימיזנא RNA
dependent RNA polymerase תוזאטורפ ;אתה לv םינגמש םינובלח םיב5vמש םימיזנא ;(
איה םיפיגנל תינייפוא תפסונ תוליvפ .דוvו רתוי תונטק תוליvפ תודיחיל יפיגנה ןובלחה תא תו5תוחש
לו5י אל ףיגנה - ףיגנה ךרוצל תידvלב םייאתה םי5ילהתה סויגו תולוקלומורקאמ לש הזתניס בו5יv
סרוה אוה ךא ,(םג הל קוקז אוה י5) הזתניסה תא ןיטולחל ב5vל mRNA סורהל ילבמ יאת mRNA
םיטקונ םירחא םיפיגנ .ומצvב הז5 ךילהתל דדוקמו יאתה קותvשה ךילהת תא סרוה וא ,יפיגנ
תלפ5הל איבהל םילו5י - ומצv אתה לש הקולחהו הזתניסה י5ילהת תרבגה לש היגטרטסאב DNA
- יפיגנה םונגה יבג לv םידדוקמ רשא ,וללה םינובלחה לש הנבה .תינטרס הרמתהלו תקייודמ אל
.ףיגנב םחליהל םי5רדה תא ןיבהל תנמ לv הבושח
םיילאריו םינובלח לש תלו5יה איה םהלש םונגה לדוג תא םירvזממ םיסוריוה םהב םינונגנמה דחא
לש דיקפת םג ינבמה דיקפתל רבvמ םיvצבמ ,לשמל תפטvמה ינובלח .דחא דיקפתמ רתוי vצבל
ך5 ,רתוי םינטק םיפיגנהש ל55 .אתב תויוליvפ לש היצקיפידומב דיקפת ילvב םה םיתיvלו ,רוטפצר
םינובלח לש תוחמתה תמייק רתוי םילודג םיפיגנבש דוvב ,רתוי תיתוvמשמ ןובלח ל5 לש תוליvפה
.םייפיצפס םידיקפתב
יפיגנ םונג לש תונו5ת תויהל לו5י יפיגנה םונגה : DNA וא RNA .ילידג וד וא דח םירקמהמ דחא ל5בו ,
-ב תויהל לו5י אוה ,ילידג דח םונג לש הרקמב sense (strand -ב וא (+ antisense (strand ,(-
.ילגvמ וא יראיניל יסוריו בורל) םירחאו ,ןיvרג תצמוח לש ה5ורא תחא הדיחי םילי5מש םיסוריו םימייק
רוvיש 8 - 22.5.08
2
RNA םיטנמגס רפסמ םילי5מ ( רוצילו רחא סוריו לש הלא םv בברvתהל םילו5י םיטנמגסה -
.םידירביה
:תוטיש רפסמב ןג ותואמ םינובלח המ5 רוציל םילגוסמ םיפיגנה
- Alternative splicing םנמא : םינורטניא ןיא ילאריוה םונגב שמתשהל לו5י ףיגנה ךא ,
vצבל אתה לש תלו5יב splicing המ5 רצייל תנמ לv םימרופוזיא תוvצמאב ןגה לש םינוש
םינובלחה ,אמגודל .וב םיקלח לv גוליד VP1 -ו VP2 לש ךילהתב ןג ותואמ םירצונ splicing .
- Frameshift האירקה תליחת תוvצמאב - ןגה לש האירקה תרגסמ תא זיזהל לו5י סוריוה :
- רתוי םייאליv םירוציל דוגינב .קותvשה ךלהמב דדוב דיטואלקונ לv גוליד וא רחא רתאב
frameshift (הנושו) דקפתמ ןובלח רוציל לו5י םיפיגנב םג האירקה תרגסמ לv vיפשהל ןתינ .
-ה ךילהת תוvצמאב splicing -ב קלחתמ אל ם5רואש םיvטקמ לv גוליד) 3 תובר םימvפ .(
םייק ORF וללה םינובלחה םי5ירvמ - ונל vודי םרט ולש דיקפתהש ןובלחל דדוקמש יפיגנ
.(אתה לv) ירוטלוגר דיקפת ילvב רקיvב םה
םיגוסמ םימונג שי םינוש םיסוריול .ולש ןיvרגה תצמוחמ םינובלח רצייל יד5 ןס5אמב שמתשמ ףיגנה
תריציל תונוש תויגטרטסא ן5לו םינוש mRNA םייקש vגרב ךא , mRNA שמתשמ סוריוה ,רגוב
המודו דבלב אתב יולתש ךילהת - םייפיגנ םינובלח לש הזתניסל אתה לש םימיזנאבו םימוזובירב
.םיינאמוה םינובלחב ךילהתל
םונגה יבי5רמ ) םינג לש ךומנ רפסמל דדוקמ ילאריוה םונגה : 5-300 ,םינג 5-250KB רשא - (
םירוסנהנא ,םירטומורפ - הרקב תודיחי םונגה לv תומייק ,ףסונב .םימיזנאו םינובלחל םידדוקמ
םירשפאמש םירוזא splicing תודיחי דיקפת .קותvשו םוגרת י5ילהת לv הרקב ירוזאו ,ןס5אמה י"v
םינג תוב5לו ליvפהל םילו5י םיפיגנה - אתה לש דוקפתל ףיגנה לש דוקפתה תא םיאתהל אוה הרקבה
םינומרוהל ,אתב היצרפילורפה בצמ לש היצקנופ5 לשמל - בלש ותואב םהלש ךרוצה לש היצקנופ5
םיסוריוב רקיvב תוצופנ הלא5 תולוvפ .דוvו (הקולחה לש הקולח םירשפאמש) םיידיאורטס
.תינור5 הרוצב םיקיבדמש
) םירטסלקב םירדוסמ םינגה םילודג םיסוריוב clusters םייוסמ ןמזב vיפומ םהמ דחא ל5ש ( בלשב -
םימדקומ - םינג לש םיגוס השולש םימייק ספרה גוסמ םיסוריו ,אמגודל .הקבדהה ךילהתב םייוסמ
) דאמ α ) םימדקומ ,( β ) םירחואמו ( γ אתה תוליvפ לש היצלוגר לv םיארחא רתוי םימדקומה םינגה .(
םירטסלקה .סוריוה לש םיינבמ םינובלח תזתניסל םירושק םירחואמהו ,ילאריוה םונגה לש הזתניסו
םינג י"v םילvפומש רטומורפב םירוזא שי םהמ דחא ל5לו םונגב תרגוסמ הרוצב םינגרואמ
הצובקמ םינג :םירחא םירטסלקמ  -מ םינג לש הזתניס םידדוvמ β ;הרזחב םתוא םיב5vמ רשא
הצובקמ םינג  -מ םינג לש הזתניס םידדוvמ γ -מ םינגו ; γ .םירחאה םירטסלקה ינש תא םיב5vמ
לv הרקבה - ןס5אמה תא קיבדהל סוריול רשפאיש בחרמבו ןמזב רדס רוציל איה היצלוגרה תרטמ
.ןגה לש ףצרב vבטומ ונממ ורצוויש םינובלחה םוקימו ןגה תvפוה ןמז
םהב םיבצמ םימייק רציימ אוה הלאה םיבלשב - םינובלח אטבמ אל ךא אתה תא קיבדמ סוריוה
לש הרדס mRNA םיידוחי .ליvפל ךופהל לו5י סוריוה - םוי5 ונל תורורב אלש תוביסמ - םייוסמ בלשב .
םיפצר םג םימייק ילאריוה םונגב ןובלחל םידדוקמ אלש םירזוח םישמשמ םהש ן5תי - היצניבמוקרל
םינוש םיסוריו ןיב .םישדח םיסוריו לש הריצי רשפאמו םיסוריוה לש תויליבאירוה תא לידגמש ךילהת -
,ףסונב 12% ן5תי - םונגב םינוש םירתא ןיב גלדל םילגוסמו וב ומקמתהש םיסוריו םה ונלש םונגהמ
.םירזוח םיפצר לש םתואצמיהל איה םג הרושק גולידה תלו5יש
ףיגנה תפטvמ
דיקפת .םיילאריו םינובלח וסנ5נ ה5ותלש ןס5אמה יאת לש הנרבממ איה ףיגנה לש תפטvמה
םיאת לש התמצה ומ5 תונוש תולוvפ vצבלו ,םיאתל םירשקנש םירוטפצר לי5הל אוה תפטvמה
.אתה ךותל סנ5יהל םיסוריוה לv הלקמש
םיפיגנ ןוימ
תוvצמאב תילקיסיפ תוהזל ןתינ :םיפיגנ תוהזל יד5 םישמתשמ ונחנא ןהב תונוש תוטיש תומייק
פוטיפאה תא שפחל ,ףיגנה דגנ םינדגונ ףוגב שפחל ,םיילאריו םינובלח תיטנסרולפ ןמסל ,פוקסורקימ
תונוש תויליבאירו תורוצל םיאתהל םילו5יש םינוש םיפיטורס תוvצמאב יוהיז) ףיגנה לש ףצרל ,(ולש
-ב הרבגה רחאל ףיגנה תא PCR וא RT-PCR יפיגנל) RNA הזיא שחנל ונל רשפאמ ףצרה - (
.םירחא םיר5ומ םיסוריול ולש הברק ןוחבלו ,רציימ סוריוה םינובלח
רוvיש 8 - 22.5.08
3
- םונג יפל גוויס :ילאריוה םונגה vיפוהל לו5י ןהב תורוצ רפסמ תומייק : 1 . DNA ;ילידג וד 2 .
DNA ;ילידג דח 3 . RNA ;ילידג וד 4 יסוריו . RNA -ב ילידג דח strand -ה ףצרל ההז) +
mRNA); 5 יסוריו . RNA -ב ילידג דח strand -ו ;- 6 -מ םהלש םונגה תא םי5פוהש םיסוריו .
RNA -ל DNA ) קותvש םירבוv ן5מ רחאלו retro-viruses .(
- הנבמ יפל ןוימ -ה גוס ,תפטvמ ןיא וא שי : capsid .'ו5ו
- יגולונומיא ןוימ והמ הניחב - (םייוסמ ףצר תלvב איהש) תינגיטנאה הטננימרטדה ךמס לv :
רבחל םיvדוי ונחנא םוי5 ,דבלב יגולונומיא היה יוהיזה רבvב .סוריוה תא ההזמש פיטורסה
.ףצרל הז תא
- ףוציר .(יגולונומיא ןוימב ומ5) ודגנ ףוגה לש הבוגת םויקב יולת וניאו ,רתויב ריהמ ףוצירה :
וז5 הרוצבו - ר5ומ סוריו ןיבל םיקדוב ונחנאש סוריוה ןיב היגולומוהה זוחא תא vובקל ןתינ
םילדבהה .תוצובקל ותוא ךיישלו - המוד םינחוב ונחנאש סוריוה םיר5ומ םיסוריו וליאל vובקל
.תוינגיטנאה תוטננימרטדב םייונישה תא םיגציימ הצובק התואל םי5יישש םיסוריו ןיב
הברק - ףוגה לש תוינגותפה לv םג vדי תמרות וז5 הרוצב תוחפשמל םיסוריו לש הקולחה
.ףיגנה לש תוינגותפב הברק התוvמשמ ףצרב
רוvיש 8 - 22.5.08
4
םיפיגנ לw תוב¬תה
.םירחא םיאת קיבדהל אצוי אוהש דvו אתה תא קיבדמ ףיגנה ובש vגרהמ םי5ילהתה םה הלא
ףיגנה תלידג בצק קדבנ ןהב המקר תויברתב ושvנ וללה םי5ילהתה תנבה לש םינושארה םיבלשה
ךילהתה תא קודבל תנמ לv .המקרו יביטקפניא סוריוב ךרוצ שי הז5 יוסינ תושvל יד5 .ןמזל סחיב
אלו (ןמזה ותואב םיאתה תא וקיבדי םיפיגנה) תינור5ניס תויהל ה5ירצ הקבדהה תרדוסמ הרוצב
-ה :ןמז יvובק ינש תוארל ןתינ הז5 יוסינ םישוvש5 .תרזוח הקבדה תויהל ה5ירצ ecIipse period
(יוקיל תפוקת) ו ,הקבדהה תליחת דvו םיסוריוה תפסוהמ ןמזה ךשמ אוה תיטנטלה הפוקתה איה
.(םיאתהמ ואציש) םיסוריו אתל yוחמ תוארל ןתינש דvו הקבדהמ ןמזה ךשמ Burst size רפסמ אוה
,תינ5ט .דחא אתב רצוויהל םילו5י םיסוריו המ5 תvדל ונל רשפאמש - ורצונש םישדחה םיסוריוה
.הנושארה הקבדהה רחאל סוריול רוטפצרה לש ךותיח וא לורטנ תוvצמאב הדיחי הקבדהל םימרוג
םימיזנאה תא רצוי אוה ,תישאר .אתה ךותב שדחמ ימצv תא רצוי ףיגנה ,תיטנטלה הפוקתה ךלהמב
רחאל .םיישונא םינובלח לש הזתניסב הדיריו ףיגנ לש הזתניס ריבגהל םירשפאמש ולש םיינושארה
לגוסמש רגוב ףיגנ םייק אל הזה ךילהתה ל5 ךשמב - םינובלחו ןיvרג תוצמוח זתנסמ אוה ן5מ
הצוחה תאצל לו5יש שדח ףיגנל םיב5רומ ףיגנה לש םינושה םיבי5רה ןורחאה בלשב .קיבדהל
.ףיגנל שיש ןיvרגה תצמוח גוסמ רתויב םיvפשומ וללה םי5ילהתה .רחא את קיבדהלו םיאתהמ
תופסונ תורדגה : תמ¬קומה הפוקתה ,יפיגנה םונגה לש הזתניסה דv םישחרתמש םי5ילהתה איה
ו ת¬nוxמה הפוקתה (הרקב תניחבמ) הקולחה .ן5מ רחאלו יפיגנה םונגה תזתניס תליחת vגרמ איה
.וללה תופוקתל םאתהב איה םירחואמו םימדקומל םינג לש
לו5י םדא ובש בלשה דvו הלחמב תוקבדיהה vגרמ ןמזה ךשמ השvמל איה תיטנטלה הפוקתה
,(םינש רפסמ וליפא) דאמ ה5ורא תויהל הלו5י תיטנטלה הפוקתה ,םיתיvל .םירחא םישנא קיבדהל
לש דאמ הנטק תומ5 לש הריצי תמייק ה5רואל םיתיvל) תטלחומ תיטנטלה הפוקתה דימת אל י5 םא
.(םישנא קיבדהל יד5 הקיפסמ אל בור יפ לvש םיפיגנ
ףקש) תיבלש בר הקבדהב 6 הילv אבה בלשבו וטלפ ן5מ רחאל ,ףיגנה תומ5ב הילv תוארל ןתינ ,(
י5 - רתאה ותואב ראשנ ףיגנהש5 רתוי הנותמ הינשה הילvה) וטלפ דוvו ףיגנה תומ5ב רתוי הנותמ
תא םיvצבמ םיבר םיסוריו .(וקבדוה רב5 םקלח - קיבדהל לו5י סוריוהש םיאתה רפסמב הדירי שי
םימוטפמיסל תמרוג וב הקבדהש הז אוה תובר םיתיvלש ,רחא רתאב םהלש תינוינשה הקבדהה
.הלחמה לש םייתוvמשמה
תיפיגנה הקבדהה יבלש
-ל תקלוחמ םיפיגנה הקבדהה 10 ףקשב םיראותמש םינוש םיבלש 9 .
אתה ןיבל ףיגנה ןיב היצקארטניא אוה ןושארה בלשה - םיבלש ינשב תשחרתמ : היצקארטניא
ה5ומנ תויניפאב תילמשח - ךיפה ךילהתהו ,םייבויח םינוי י"v התוא לרטנל ןתינ .אתל ףיגנה ןיב
תמייק ,אבה בלשב .אתל ףיגנה לש הסינ5ה ךילהת תא אלמ ןפואב הליvפמ אל וזה החיפסה
ןיב היצקארטניא דנאגיל ןיבל יאת רוטפצר ףיגנ הזיא vבוק אוהש םושמ בושח ךילהת והז - ףיגנה לv
תא םירשפאמו אתה לv םיידוחי םינבמ םיהזמש ףיגנה לv םיידוחי םינבמ םימייק .את גוס הזיאל סנ5י
) היצקארטניאה trophism םייגולויסיפ םיבלשב םימייוסמ םיגוסמ םיאתל םירשקנש םיפיגנ םימייק - (
גוסב יולת תוליvפה גוס .םיאת לש םיברו םינוש םיגוסל רשקיהל םילו5י םירחא םיפיגנו ,םימייוסמ
םיטלוב םינובלחל םיאתמש תיסחי קומv ןוינק לי5מ ףיגנה לש רוטפצרה .ףיגנה לש רוטפצרה
לו5י אל אתהש תויטירק תולוקלומ אתב לצנמ ףיגנה .(רוטפצרל םינדגונ לש רושיק vונמל ותרטמו)
-יטנא תובר תופורת .םידיפילופסופו םיניאטורפוקילג רקיvב - םירדגומ םינבמ תולvבו ןהילv רתוול
דגנ לשמל) תויפיגנ HÌV רבתסה - ףיגנל רוטפצרה ןיב רושיקה ךילהתב הvיגפל תונוו5מ ויה (
.דחוימב ההובג אל וללה תופורתה לש תוליvיהו רתוי תב5רומ היצקארטניאהש
הרידח יוחיא ,הזוטיצודנא :תוטיש המ5ב איה הנרבממל רושיקה רחאל אתה ךותל סוריוה תרידח :
.היצקולסנרטו תונרבממ
1 . הזוטיצודנא יוניש ונשי יאתה ןובלחל יפיגנה ןובלחה ןיב היצקארטניאהמ האצות5 :
תריציל אתב םינובלח ךרvמב coated pit .אתב הלוקיסול סנ5נ ףיגנה - םינובלחב הפוצמש
םv היצאיצוסאו היצרוטמ לש םינוש םיבלש רבוv אוה םייאת םירוטפצרל המודב ,ן5מ רחאל
םא) הנרבממהמו הלוספקהמ ררחתשהל יד5 ךילהתב שמתשמו ,םוזוזיל-םוזודנאה ת5רvמ
ןורחאה ינפל וא ןורחאה בלשה ,םיבר םירקמב .אתל ןיvרגה תצמוח תא סינ5הלו (שי
םינובלח י"v - םוזודנאה לש הנרבממה םv ףיגנה הנרבממ לש יוחיאב ךור5 ךילהתב
-ב תבטקואמ וזה ת5רvמה .םייפיגנ םינובלח וא אתב םייוצמש pH תושvל רשפאמש יצמוח
.ךילהתה לש המלשה רשפאתת אל םייצמוח אל םיאנתב - ת5רvמה לש היצביטקא קוריפ
תיספוקה -המ האצות5 תיספוקה הנבמ תוביציב הדירי תוvצמאב אוה pH םירקחמ םימייקו ,
רוvיש 8 - 22.5.08
5
-הש םינvוטש pH .המסלפוטיצה לא ןיvרגה תצמוח תאצוי ה5רד הלvת תריציל איבמ יצמוחה
םייקתהל לו5י ךילהתה תפטvמ ירסח וא ילvב םיפיגנב .
2 . תונרבממ יוחיא ןונגנמ אלל ףיגנה תנרבממ םv אתה תנרבממ לש יוחיא והז :
-ב vצבתמש ,םוזודנאה pH ילמרונ תנרבממ םv החאתמ תיפיגנה הנרבממה ךילהתה ףוסב .
- םיאת לש םויציסניס תריציל איבהל לו5י ףיגנה וז5 הרוצב .אתל ררחתשמ סוריוהו אתה
ןובלח F סנ5נ ףיגנהש vגרב .אתה תנרבממל ףיגנה תנרבממ ןיב יוחיאל איבהל לגוסמ ףיגנב
תריציל םי5ומס םיאת לש תונרבממ םv החאתמש ,ומצv אתה תנרבממל רבוv ןובלחה ,אתל
תיתוvמשמ הרוצב תוברתהל לו5י ףיגנה ,הז5 הנבמב .םויציסניס - םיניvרג הבורמ הנבמ
ךילהת .רתוי ה5ומנ תינומיאה ת5רvמל וז5 ת5רvמ תפישח רשא5 (םיניvרג רתוי שי) רתוי
שחרתמ הז5 דבלב תפטvמ ילvב םיפיגנב .
3 . היצקולסנרט םייק הנרבממל ףיגנה רושיק רחאל - ןיטולחל ןבומ אל ךילהת והז :
.המסלפוטיצה ךותב ,ימינפה הקלחב vיפומ ףיגנהו הנרבממה לש ךופיה
) תיספוקה תלשה uncoating ( ב בורל vצבתמ ךילהתה : - pH ךומנ - הזוטיצודנאב הרידח לש הרקמב)
-ה בלשב late endosome תוvצמאב דיספקה לש היצזיליבטס-הד אוה קוריפה ןונגנמ רשא5 ,(
רורחש M-proteins .(שי םא) הנרבממה ןיבל וניב ורשקש
ןיvרגל הרידח םימייק אלא - ך5 םתס ןיvרגה תנרבממל סנ5יהל לו5י אל רמוח : nuclear
localization signals (NLS ןיvרגל הסינ5 םינובלחב יפיצפס ףצר י"v םירשפאמש ( ךרד nuclear
pore לי5הל םילגוסמ םייפיגנה םינובלחהמ קלח . NLS םינובלח םv היצאיצוסאב אצמיהל וא הלא5
- םינובלחל היצאיצוסאב) ןיvרגה תצמוח לש האיציו הסינ5 רקבל וז5 הרוצבו ,הלא5 םילנגיס םילי5מש
םירמוח תסינ5 לש םיבצמ םג םימייק .ןיvרגה ךות לא םייפיגנה םינובלחהו (םיילאריו וא םייאת
אלל ןיvרגל םיילאריו NLS .תוחפ םיר5ומ הלאה םי5ילהתה ךא -
תולוקלומורקאמ לש הזתניס (תגצמב הvיפומש המישרה יפל םיבלש המ5 השvמל אוהש) הז בלש :
תולוקלומורקאמ לש הזתניס לv הvפשהו םהילv הרקבה י5ילהת ,םייפיגנה םינגה יוטיב תא ללו5
אוהש תוינגותפל ליבקמב ףיגנה רוציי בצק תא vבוק וללה םי5ילהתה תשולש לש בולישה .תויאת
לש תוומל םורגל לו5י אוה תויאת תולוקלומורקאמ לש הזתניסב vגופ ףיגנה םא - אתה לv הרשמ
הקבדהה בור יפ לv ,הרקמ ל5ב .תינטרס הרמתהל םורגל לו5י אוה הזתניסה תא ריבגמ םאו ,אתה
אל אתל תיסחיב ףיגנה לש תולוקלומ תזתניס הילvו תויאת תולוקלומ תזתניסב הדיריל האיבמ ףיגנב
תיפיגנ הזתניס vצבל ליחתמו תיאתה הזתניסה תא ןיטולחל םסוח ףיגנהש ובשח רבvב - קבדומ
קוקז אל ףיגנהש תו5רvמ לש קותיש תרשפאמש תילאודיווידניא הרקבב רבודמש vודי םוי5 ךא ,דבלב
.תוברתהל יד5 ךירצ אוהש תו5רvמ לש הקוזחתו ןהל
יוטיבל םיקלחתמ םייפיגנה םינגה יוטיב י5ילהת םימדקומ םינג ) early proteins םינג - ( םיירוטלוגר
ףיגנה לש הלפ5הה י5ילהתל םישורדש םימדקומה םינגה .םיינבמ םינג רקיvב םהש םירחואמ םינגו ;
םה תוזאטורפ םיאיבמ רשא ,תוזאטורפ םיבטקאמש םינובלח וא יאתה םוגרתה בו5יvל סרה , mRNA
יומד הנבמ רצונ םיבר םירקמב .אתה תקולח תרבגה לש םי5ופה םי5ילהת תורידנ םיתיvלו יאת
-ה תומרב הילv - יפיגנ ןיvרג תצמוח לש הלודג תומ5 שי י5 יפיגנ םוזומור5 DNA .יפיגנה יוטיב רחאל
לש הב5רהו םיינבמ םינג לש יוטיב ן5מ רחאלו ,יפיגנ םונג לש הזתניס תשחרתמ םירחואמה םינגה
ףיגנה .
) תיז5רמה המגודה יפל תvצבתמ איה ינורקv ןפואב רשא5 ,םונגה גוסב היולת יפיגנה םונגה תזתניס
DNA  RNA  לש תוליvפה דבלמ ,(ןובלח reverse transcriptase .(המגודה תא הרפמש)
:םינוש םונג יגוס יפל םינובלחה יוטיב
- dsDNA רצונ ןושארה בלשב :יאת ןגל המוד הרוצב גהנתמ : mRNA םירצונ ונממו ,
-ה לש הזתניסה ךילהת לv םיvיפשמש םיירוטלוגרה םינובלחה DNA ) יפיגנה early
proteins -ה לש לופ5ש םייקתמ ,ן5מ רחאל .( DNA תוvצמאב יפיגנה DNA dependent
DNA polymerase םינובלחה .ףיגנה לש םיינבמ םינובלח תריציל יפיגנה םונגה אטובמ זאו ,
.תפסונ הקבדהל אתהמ תאצלו הנרבממ תונבל לו5יש ףיגנ תריציל שדחמ םיב5רומ וללה
יפיגנ dsDNA םהלשמ זרמילופ איבהל םי5ירצ אלו ,יאתה זרמילופב שמתשהל םילו5י םא)
.(הרקמ ל5ב ותוא םיאיבמ םה בורל י5
- ssDNA -ה : ssDNA -ל ךפוה dsDNA תוvצמאב DNA dependent DNA
polymerase י5ילהת .המוד ןפואב ךישממ ךילהתה ן5מ רחאלו , early -ו late תוחפ טvמ
לש הריציה ךילהתש רחאמ ,הזה הרקמב םילדבנ dsDNA .םונגה לש יהשל5 הקתvהב ךור5
רוvיש 8 - 22.5.08
6
- dsRNA -ה : RNA -ה תומ5ל םירוטינומ לי5מ אתה - רז5 אתה י"v ר5ומ ילידג ודה
dsRNA לי5מ אוהש5 אתב שחרתמש דאמ יתוvמשמ לנגיס תרבvה ךילהתו dsRNA -
סינ5מו ,ולש םינ5שה תאו קבדומה אתה תא איפקמש ןורפרטניא תריצי אוה ולש רצותהש
לש בצמל םתוא anti-viral state ,ן5ל .תויפיגנ תולוקלומורקאמ לש הזתניסה תנטקה - בורל
םייק אל dsRNA ןיטקהל תנמ לv םינוש םינובלח םv היצאיצוסא רבוv אוה אלא אתב ישפוח
אתה ןיבל וניב vגמה תא נ ,ןושארה בלשב . רצו mRNA תוvצמאב RNA dependent RNA
polymerase תויהל ךירצ ן5לו ישונא אתב םייק אלש םיזנא - ףיגנה י"v אבומ תלבקל -
early proteins םקלחש (ינייפוא אל ןפואב) םה םיינבמ םינובלח וללה םיינבמה םינובלחה .
-הו תויאת תונרבממ םv דחי םיב5רומ dsRNA תריציל רגוב אל יאת-ךות ףיגנ לש הנבמ
קותvשה י5ילהתו םונגה לופ5ש םיvצבתמ ובו םונגה לv ןגמש רצונ קותvשה ךלהמב םג)
RNA ) ןגמה הנבמה .(ןגהל שי וילv ילידג וד viral replication complex רשפאמ (
הלודג תומ5 לש הריציו םייאת םינובלח םv היצקארטניא ,םיילאריו םינובלח לש היצאיצוסא
לש mRNA .
רוvיש 8 - 22.5.08
7
םיפיגנ לw תוב¬תה
יפיגנה םונגה תזתניס
- ssDNA המלשה , י"v) היצקילפרה רחאל : DNA dependent DNA polymerase ךרוצ שי (
-ה תא קרפל DNA -ל רצונש ילידג ודה DNA -וסקא תוvצמאב vצבתמ רבדה ,ילידג-דח
ןוקית ימיזנאמ קלח בורל) תוזאלקונ DNA -ה יסוריו בור - ssDNA םימיזנא םיאיבמ אל
קר םישמתשמ םיסוריוהמ קלח) םילידגה דחא תא קרפל תנמ לv (תאז םיvצבמש םהלשמ
.ףיגנה לש ילידג-דחה םונגה תא רוצילו (םהינש תא ריאשהל םילו5י םקלח ,+ לידגב
- dsRNA ךשמה , ותיא איבהל ךירצ סוריוה : RNA dependent RNA polymerase אל אוה -
ףיגנל םייחר5ה םינובלח םה הלא .ומצv תא לפ5של יד5 אתה לש םימיזנאב קר שמתשהל לו5י
.תפטvמה וא דיספקה ת5רvמ ךותב ותיא םתוא זוראל וילv - םילידגה ינש ןיב הדרפהה
י"v תישvנ הזה הרקמב תוזאלקונוסקא םילידגה דחא י5 הארנ5 ת5רvמה לש אלמ קוריפ ןיא -
-ה תא הווהמש הז אוהו) אוה םג קרופמ אל ן5לו ןגמה סקלפמוקה י"v רתוי ןגומ template .(
-ל ףסונבש ,ןבומ5 RNA dependent RNA polymerase אטבל וילv ,ותיא סוריוה איבמש
םונגה לופ5של םגו קותvשל םג השvמל שמשמש) םיזנא דוv םדקומה קותvשה תרגסמב
םינובלחמ ב5רומש ןגמ סקלפמוק ךותב םישחרתמ םלו5 םי5ילהתהש ,רו5זל בושח .(יפיגנה
י5ילהת .הנרבמממו םייאת םינובלחמ ,םדקומה בלשב רב5 םיאטובמש ףיגנה לש םיינבמ
לv קותvש ךילהתב םגש רחאמ ,טלחומ ןפואב הזה סקלפמוקב םיvצבתמ לופ5שהו קותvשה
לידג סיסב RNA רצונ RNA םילוש5מש תורמלש ,ןיבהל שי .אתה י"v ההוזמש ילידג וד
תונורתיה דחא .תונוש תולחמל םורגלו קיבדהל םיחילצמ םה הלאה םיסוריוה ינפב םידמוvש
אוה וללה םיסוריוה לש תויליבאירוה -ש רחאמ ,םהלש הברה RNA dependent RNA
polymerase ך5ל םידvומש סוריוב םירוזאב רקיvב - לופ5שה ךלהמב תויוvט רתוי רצוי
-ב םירישv) GC .('ו5ו
- ssRNA (+) יסוריול ןיטולחל םיהז וללה םיסוריוה : RNA -ה דוביv יאשונ טvמל RNA
(splicing -5 תורישי םישמשמ םקלח ,אתה תא םיקיבדמ םיבר םיסוריו םא .('ו5ו mRNA ,
רצונ אלא םייקתמ אל הז5 ךילהתש םינvוטש םירקוח םימייק םלוא replicated complex וב
רצונ template לש תולודג תויומ5 תורצונ וילv,(-) דנרטס אוהש mRNA םינובלחה תיינבל
לש םיבלשה .םיינבמה ן5מ רחאלו םירוטלוגרה dsRNA -ו ssRNA (-) הרוצב םיצופנ תוחפ
םהש רחאמ אתב תישפוח תוחפ םיביצי ) ןגומ הנבמ ךותב םישחתמ וללה םי5ילהתה ן5ל ,
viral replication complex םיvדויש םיילאריו םינובלחו םייאת םינובלח ,הנרבממ לי5מש (
לומ יז5רמה לדבהה .םוי5 תוהזלו דדובל dsRNA אוה -ה לv הנגההש dsRNA תויהל ה5ירצ
-ה - רתוי הריהמ ssRNA אל אוהש רחאמ רתוי ךורא ןמז ךשמב סקלפמוקה תא תונבל לו5י
.(לופ5שה י5ילהתב קר אלא) רז5 תורישי ההוזמ סרה שי ,ראשה ןיב ?סרהנ (-) דנרטסה דצי5
-ה תזתניס ךלהמב ולש mRNA .םיפסונ םינונגנמל ףסונב ,
- ssRNA ) ךירצ ןושארה בלשב :(- רוציל replicative form -ב strand תוvצמאב (+) RNA
dependent RNA polymerase . תורצונ ןושארה בלשב לש תונטק תויומ5 mRNA םירצונ ,
םיירוטלוגר םינובלח לש הלודג תומ5 לש תפסונ הריצי שי ן5מ רחאל , mRNA רבד לש ופוסבו ,
.םיינבמ םינובלח
- Retroviruses תרוצב םיסוריו םה הלא : ssRNA םיפסונ םיקתוv רוציל םוקמב רשא ,(+)
תוvצמאב RNA dependent RNA polymerase םירצוי םה dsDNA רבוv רשא ,
שי תוvודי אל תוביסמ .רחא ישונא ןג ל5 ומ5 גהנתהל ךישממ ונממו םונגה ךותל היצרגטניא
שדחמ רציימ אוהו ףיגנה לש תוצרפתה mRNA ןמ אצויו םינובלח רצוי ,ינושארה םונגל ההזש
אוה םיזנאה .אתה RNA dependent DNA polymerase לש תחא תוליvפ איהש , reverse
transcriptase לש תוליvפ vצבל לו5י אוה ,הזל רבvמ - DNA dependent DNA
polymerase רוצילו ינשה לידגה תא קיתvהל תנמ לv DNA תויוvט סינ5מ םיזנאה) ילידג וד
םונגב היצרגטניאה רחאל .(דחא הלוחב וליפא ,םיסוריוה ןיב הבר תויליבאירול םרוגו תובר
לש םיגוס ינש םירצונ mRNA -ו ,ףיגנה לש םיירוטלוגר םינובלח - RNA לש הזל ההזש ימונג
.ירוקמה ףיגנה
- DNA retrovirus אוה ךילהתה תליחתב םהלש םונגהש םיסוריו םה הלא : dsDNA ילגvמ
-ל רסחה תא םילשמ אוה ןושארה בלשב .םייוסמ רתאב ילידג דח רוזא לי5מש dsDNA ,
תריציל ומצv תא קיתvמ mRNA -ל ולדוגב ההזש DNA יתשב שמתשמ ן5מ רחאלו ,
לש תויוליvפה reverse transcriptase -ל הרזח ךופהל תנמ לv ssDNA -ל ן5מ רחאלו
dsDNA םלש א"נד < א"נר < םלש אל ג"ד א"נד .
רוvיש 8 - 22.5.08
8
רבד לש ופוסב רצונ ,םיסוריוה יגוס ל5ב mRNA -ה דוביv ךילהתל ההז ךילהתה ,הזה בלשהמ . RNA
,היצרוטמ - אתב םייקתמש יפ5 capping -ה לv יתנגה דיקפת) mRNA לא הרבvה םגש הארנ5ו
-ו ןיvרגל yוחמ initiation תפסוה) היצלינדאילופ ,(םוגרתה לש polyA tail ת5רvמ תב5רה ךרוצל -
תריציל דvו (םוגרתה mature spliced mRNA -המ ןטק קלח .םוזובירה י"v ר5ומש mRNA רצונש
-ה ייח ךרואב ,היצלוגרב תולתב ראשה ןיב - ןובלחל רבד לש ופוסב םימגרותמ mRNA הנתשמש)
.'ו5ו (ןגה לv היצלוגרב ךרוצה יפל ,םינוש םינובלחב
הזירא ךרוצ אלל םינובלחה ןיב תויניפאה תרזvב איה הינבה בור תפטvמ אלל םימורv םיפיגנב :
רמוטורפה תא םירצויו ההובג תויניפאב הזל הז םירשקנ רשא ,םינובלח םירצונ .תיטמיזנא תוליvפב
-ה רצונ ונממש capsid ךא ,הרורב אל וללה םינבמה ךותב תאל5נ ןיvרגה תצמוח הבש הרוצה .
-ה הנבמ ןיב םימייוסמ םינובלח רושיק י"v תvצבתמ איהש הארנ5 capsid ןיבל םלשומ אוהש ינפל
-ה תא םינובש םינושה םינובלחה ןיב רושיקה ךילהת - ןיvרגה תצמוח capsid תסינ5 דv םלש אל
הנבמב .םלשה סוריוה תריציל הנבמה לש היצרוטמ לש ףסונ בלש תרשפאמש המינפ ןיvרגה תצמוח
-ה ןיב רושיקה vצובמ דצי5 רתוי רורבו תרדוסמ היצקארטניא תמייק ינולילסה capsid תצמוח ןיבל
.ןיvרגה
םיסוריוב תפטvמ ילvב -ה תב5רהל רבvמ .רתוי םיב5רומ םי5ילהתה capsid המ5 vצבל ךירצ סוריוה ,
בלשב - אתה תנרבממ לv םי5ילהת םייאת םינובלחמ הנרבממה תא הקנמ סוריוה ןושארה םג)
לש תויצקנופ vוציב ךשמה וא םידנאגיל רושיקב סוריוה לש ןוצר רסוחו ,םוקמ לש תויvבמ האצות5
וללה םינובלחה םוקמב .(אתה ףיגנה תפטvמ ינובלח הנרבממל םיסנ5נ -סנרט רוזא ילvב םבור -
לא תויניפא שי הארנה ל55 - (י'גלוגב) םינובלחה ןוימ ת5רvמ י"v הנרבממל םינפומו ,ילנרבממ
םיילאריוה םינובלחה לא .םיישונא םינובלחמ היקנה אתה תנרבממ םיפרטצמ ) םיפסונ םינובלח
matrix proteins יטמסלפוטיצה דצהמ םיילאריוה םינובלחל םירשקנש ( . ,אבה בלשב ןיvרגה תוצמוח
תופרטצמ .הזה הנבמה לא תורבטצמו אמגודל םונג : RNA רוחבל vדוי ףיגנה דצי5 - ירטנמגס
-מ ב5רומש) םוזומור5 לש דחא טס קר רושקלו 7-8 אל ךילהתה ?ילנרבממה רוזאה לא (םיטנמגס
רשקיהל ל5וי אוה קרו םייוסמ סקלפמוק רצוויהל ךירצש הנvט התיה ךא ,םוי5 ףוסה דv ונל רורב
.ףטvהלו
םיסוריוה לש הקיטנגה
איהו ,ףיגנה לש תונתשהה בצק סיסב לv תיתוvמשמ הרוצב היונב םיסוריו לש הלוvפה תייגטרטסא
יטנגה יונישל vינמה חו5ה .תvפש וא סדייא ומ5 תולחמל םיחלצומ םינוסיח חתפל ונתיאמ תvנומש וז
םייוצמ םהש השינל םימיאתמש םיסוריו לש תודרשיה םירשפאמש היצקלסו תויצטומ לש ךילהת אוה
יvטקמ לש הירופ הרבvה - היצניבמוקר י5ילהת םה םיפסונ םי5ילהת .הב תוברתהל םילו5יו הב
םי5ילהת - םיסוריוה לש תוליvפל שרדנה vדימה תא לי5י רצותה - םימזינגרוא ינש ןיב ןיvרג תצמוח
.ההובג תורידתב םיפיגנב םימייקתמ הלא5 רבה ןז םוי5 ךא ,םינושה םיסוריוה לש vוצימ ןיvמ אוה
.דחוימב וב םישמתשמ אלו ,(דאמ תובר תורוצ תור5ומש רחאמ) ותוא רידגהל רתויו רתוי השק
תוילאריוה תוזרמילופהש םושמ תוינטנופס ןהמ לודג קלח - םיבר םימרוגמ תוvבונ םיסוריוב תויצטומה
םיינוציח םימרוגמ האצות5 תויצטומ םג תומייק .לשמל ,םדאב תוזרמילופ רשאמ תויוvט רתוי תוסינ5מ
תנירק ומ5 םיילקיסיפ - UV לש תויצטומה תורידת .םינוש םינגוניצרק ומ5 םיילקימי5 םימרוגו ,ןגטנרו
יסוריו RNA -ב ןה 5 יסוריו רשאמ רתוי לדוג ירדס DNA -ש םושמ - RNA dependent RNA
polymerase לש תונושה תויוליvפהו reverse transcriptase - תוקייודמ אל תויוליvפ ןה low
fidelity ל5 היצטומ) 10
3
-10
6
-ה יסוריו .(םיסיסב DNA ל5ב תוvט םיסינ5מ 10
8
-10
11
המודב) םיסיסב
הממ תוחפ ההובג םיסוריוה ןיב תויליבאירוה ,הרקמ ל5ב .ןוקית י5ילהת ןיא ךא ,(םדאב תוזרמילופל
.רבד לש ופוסב םידרוש םירצונש םיסוריוהמ קרש רחאמ םיפצמ ונייהש
,vיפשהל אל הלו5י איה :היצטומהמ האצות5 םירצונש םיפיטונפה תא ונחב ,yופנ היה ףוצירהש ינפל
,הרוטרפמט) םייתביבס םימרוגב תינתומ תויהל ,ףיגנה תא גורהל pH היהי ףיגנהש ך5ל םורגל ,(
היצקלס םיvצבמ - םינוסיח ךרוצל םישמשמ םישלחומ םיפיגנ - שלחומ ןז רוציל םג ךא רתוי םילא
.םישלחומ םה ךא תוברתהל םילו5יש םיפיגנ רוציל תנמ לv תרדוסמ םוי5 םייביטקפאה םינוסיחה בור
םישלחומ םיסוריו י"v םיvצבתמ סוריול ךפוה שלחומה סוריוה םהב םירקמה תומ5ו) WT ,ידמל ה5ומנ
.(תמייק ןיידv י5 םא
ומ5) תיסאלקה היצניבמוקרה ךילהת .תויליבאירו לש תפסונ המר רצוי םיפיגנ יקיקלח ןיב יטנג ףולחש
היצניבמוקר ךילהת םירבוvש ההובג היגולומוה תגרד ילvב םיסוריו ינש םיחקולש5 איה (הזוימב
- תורזח ירוזא םיvיפומ היצניבמוקרה רוזאב ,תובר םימvפ .םיסוריוה ינשמ םיקלח לvב סוריו תריציל
הארנ5 יהוז) םישדחה םילידגה תא רוצילו םינוש םיסוריו ןיב םירוזאה לש תודמציה רשפאל תנמ לv
םיקיבדמ םינוש םיסוריו ינשש5 םישגפנ וללה םיסוריוה .(וללה םירזוחה םירוזאה לש םמויקל הביסה
.םיאתב vצבתמ ךילהתה - אתה ותוא תא
רוvיש 8 - 22.5.08
9
אוה םימונג בוברv לש ףסונ ךילהת reassortment םינוש םיטנמגס ,ירטנמגס םונג ילvב םיסוריוב -
,אתה ותוא תא םיסוריוה ינש לש הקבדה םה םיאנתה .דחי רבחתהל םילו5י םיסוריו ינש לש
איה תפסונ הvפות .(תוליvפ דבאל אל תנמ לv) הז םv הז םיטנמגסה לש היגולומוהו Copy choice
,היצניבמוקרה י5ילהת תרגסמב אבה ןגה תא זתנסל ךישממו דחא ןג זתנסל ליחתמ זרמילופ הב -
.ידירביה ןג תריציל
רוvיש 8 - 22.5.08
10
InfIuenza
) םיפיגנ לש םיגוס השולש תללו5 הזנאולפניאה יפיגנ תחפשמ influenza A, B, C גוס רשא5 ,( A
- ףיגנה תפטvמ לv םיינגיטנא םיניאטורפוקילג יפל םיvבקנש םיפסונ םיגוס יתתל קלוחמ
hemaggIutinin (HA ( -ו neuroaminidase (NA ( - לשמל , H1N1 ,תידרפסה תvפשה איה H3N2
גוס לש גוס תת ל5 .גנוק-גנוה תvפש איה A לש לודג רפסמ לי5מ strains הזמ הז םילדבנש (םינז)
גוסש רחאמ .תויתדוקנ תויצטומב A וז החפשממ םיסוריוב ,םדא ינב ןהו םייח ילvב ןה קיבדהל לו5י
םיר5ומ םניאש םישדח םיגוס יתת תריציל םינוש םיגוס יתת לש םימונג ןיב הפלחה תרשפאתמ
גוס .תוימדנפ ך5מ האצות5ו - ןוסיחה ת5רvמל B תוימדנפ תומייק אל ן5לו דבלב םדא ינבב אצמנ
גוסו ,ולש C .םימוטפמיסל םרוג אלו טvמ5
הנבמ -ב םישדח םינז : EM ךרואב) תיטנמליפ הרוצ ילvב םה 400nm םיירפס רתוי הדבvמ ינזו ,(
לש רטוק) 80-120mn ,אתהמ חקול אוהש תיתב5ש וד תידיפיל תינוציח תפטvמ לי5מ ףיגנה .(
-ה םינגוvמ ה5ותבו spikes - NA -ו HA אצמנ ,תידיפילה הב5של ליבקמב ,רתוי תימינפ . M1 אוהש
-ה matrix protein תאו ותוא רדוחו ,(דיספק ןיvמ) ולש תוביציהו הרוצה תא ול הנקמש ףיגנה לש
םשב ףסונ ןובלח הנרבממה M2 םהלש רבvמ תרשפאמש (תירמרטט-ומוה) םינוטורפ תלvת אוהש
םינובלחה .תיצמוח הביבסב החותפו ףיגנה ךות לא M1 -ו M2 ףיגנה גוס תא םיvבוק ) A, B וא C (
תרוצב vיפומש ,ףיגנה לש םונגה תא תוארל ןתינ ףיגנה ךותב לש םיטנמגס הנומש ssRNA
(antisense - strand (-) ףסונבו ,הנוש ילאריו ןובלחל דדוקמ םהמ דחא ל5ש ( תוזרמילופ בלשבש
גוסב .וללה םיילאריוה םיטנמגסה תא םיקתvשמ תינושארה תוברתהה C שי 7 .םיטנמגס
Hemagglutinin spike ןיאטורפוקילג ל5 .םיילנרבממסנרט םיניאטורפוקילג השולש לש רמירט והז :
לי5מ receptor binding site תויצטומ יתש) םיינגיטנאה םייונישה םילח םהב םיפוטיפא הvבראו ,
תריציל תוקיפסמ stain .(שדח ןובלחה ףצר הנבמ -ה בצקב : N לי5מ אוה ילנימרט- signal peptide
- םיינוציח םירוזא ינש ן5מ רחאל ,הנרבממה לא דיטפפה תא ןוו5מש HA-1 -ו HA-2 רוזא םהירחא ,
.ףיגנה לש ימינפה קלחב אצמיש יליפורדיה רוזא רבד לש ופוסבו ,(ילנרבממסנרט) יבופורדיה לוvפש
יטילואטורפ ךותיח שרוד ףיגנה וללה םינובלחה לש ןיב HA-1 -ל HA-2 .
HA-1 רוזאה והז - יאתה רוטפצרה רבחתמ וילא םייונישל יארחא רשאו ,(תילאיס הצמוח לי5מש)
] תויתדוקנ תויצטומ) םיינגיטנאה antigenic drift ] םירחא םיסוריו םv ףולחש וא [ antigenic shift .([
,הקבדה רחאל .הרידחה ךלהמב תיאתה הנרבממה םv סוריוה תפטvמ לש יוחיא אוה ףסונ דיקפת
אטבתמ hemagglutinin ,םדא לש תומודא םד תוירוד5 חופסל לו5י רשא - םיקבדומה םיאתה לv
הל ןיא ,הימריו רצוי אל ףיגנהש רחאמו ,יתדבvמ יוהיזל תשמשמ וזה הנו5תה - תלוגנרתו םי ריזח
.היצניטולגמה םיארוק הvפותל .תינילק הvפשה
HA-2 vוקיב רחאל - HA רשק ולש םיקלחה ינש ןיב רצונ ,(ןס5אמה לש תויאת-yוח) תוזאטורפ י"v
םv קתינ רשא ,ידיפלוסיד -ה תדירי pH ףיגנב -ב היצמרופנוק יוניש רצונ ך5מ האצות5 . HA-2 הלגתמ -
ול רשפאמש יבופורדיה הצק תוילמוזודנא תונרבממ םv תוחאתהל .
Neuroaminidase spike תוליvפ תלvב הדיחי יהוז : תיטמיזנא תילאיסה הצמוחה תא ת5תוח -
,רוטפצרהמ ףיגנל רוטפצרה ןיב רשקה תא רבוש לתיפאה יאת תא םיס5מש םידיר5סילופוקומה תאו
,םיפוטיפא לי5מ אוה .םיאתל סנ5יהל ףיגנל רשפאמו - המישנה רוניצב םילרטנמ םינדגונ תריצי הרשמ
.תיאתה ןוסיחה ת5רvמ לש יוטיבו
- זרמילופ לש םיסקלפמוק השולש לי5מ ףיגנה ,הלא ל5ל ףסונב PB2 ש -ה תא איצומ Cap םיאת לש
-ל ותוא ףיסומו mRNA ,יפיגנה PB1 השוvש initiation קותvשל -ו , PA השוvש היצגנולא .
ילאריוה םונגה רומא5 אוה ssRNA (strand ב5רומ רשא (- םיילגvמ םיטנמגסמ םויקמ האצות5
לש םיירטנמלפמוק םירוזא 13 ,והשל5 ןובלחל דדוקמ טנמגס ל5 .טנמגס ל5 לש תווצקב םידיטואלקונ
תוvצמאבש םיטנמגס םימייקו splicing .םינובלח ינש םהמ םירצונ
הקבדה תלבקל הזוטיצודנא תוvצמאב סנ5נ אוה ,םיאתה לv רוטפצרל ףיגנה רושיק רחאל : coated
pit -ה .םוזודאה םv יוחיא רבוv רשא ,ו5ותב סוריו םv pH ) םוזודנאב יצמוחה pH=5 איבמ (
דדוvמ הז ךילהת .ףיגנה ךותל םינוטורפ תסינ5 ך5מ האצות5ו ,םינוטורפה תלvת לש היצביטקאל
לש היצמרופנוק יוניש HA-2 -ל איבמש ךילהת - םוזודנאה תנרבממ םv תוחאתהל ול םרוגש
uncoating קבדומה אתה לש המסלפוטיצה לא ולש ןיvרגה תצמוח לש רבvמו ,ףיגנה לש החיתפו
.(תורושק ןה םהילא םינובלחהמ ףיגנה לש ןיvרגה תצמוח לש קותינ תרשפאמ תיצמוחה הביבסה)
קותvש תורבוvו ,לי5מ ףיגנהש תוזרמילופה םv דחי אתה ןיvרגל תוסנ5נ ןיvרגה תוצמוח ,אבה בלשב
-ל strand -המ קלחל - (+) RNA דמצומ שדחה Cap ,םישדח םיילאריו םינובלח םוגרתל שמשמ אוהו
-ה רתימו RNA בוש םיקתvושמ ssRNA -מ strand .יפיגנה םונגה לש לופ5ש - (-)
רוvיש 8 - 22.5.08
11
הזנגותפ -ה יאת תא קיבדמו ,ףאהו הפה ךרד ףוגל סנ5נ ףיגנה : ciliated epithelium ת5רvמב ןה -
אוה ףיגנה לש תוברתהה רוזחמ .(תואיר תקלדל םג םורגל לו5י) תואירב ןהו ,הנוילvה המישנה 8
אוה היצבוקניאה ןמזו ,תוvש 1-2 תוולמש תוvפותה בור ךא ,םיאתה לש סרהל םרוג ףיגנה .םימי
לש תוvפשה אלא םיאתה סרהמ האצות5 אל ןה (תושטvתה ,הבוט אל השגרה ,תרומרמצ) תvפשב
.ףאהו הפה ךרד תופיטב איה ףיגנה תשרפה .תינוסיחה הבוגתה
הרוטלקנמונ : Type/[animal of origin]/geographic region/strain #/isolation year/subtype .
- אמגודל A/SWÌNE/ÌOWA/15/30(H1N1 .(
היגולוימדיפא
םה םוי5 םימייקה - םדא ינבב םימייקש תvפש לש םיבר םינז םימייק A(H1N1), A(H3N2 -ו ( B ןיא)
לש ינושארה ןס5אמה .(םיגוס יתת influenza A לו5יו ,(הלחמל ןהב םרוג אל) רב ירופיצב אצמנ
םויה דv והוז ,5"הסב .(םי יבל5ו םינתיוול ,םיסוס ,םיריזח ,תולוגנרת ,םיזוורב) םינוש ח"vב קיבדהל
15 יגוס HA -ו 9 יגוס NA תא קר הרי5מ ונלש ןוסיחה ת5רvמ רשא5 , HA םיגוסמ 1 , 2 -ו 3 תאו ; NA
םיגוסמ 1 -ו 2 ,םיטמוטפמיס אל םבור) םירחא םינזב הלחמ תויהל הלו5י תופוvב . HA גוסמ 5 , 7 , 9
,ליבקמב םיסוריוה ינשב קבדיהל םילו5יש (םיריזח ומ5) םייח ילvב םימייקו ,(תוומו הלחמל םימרוג
) יטנג ףולחש םהל רשפאמש בצמ רוצילו gene reassortment םיסוריו לש םישדח םיגוס תריציו (
- םיאת קיבדהל םילו5י ךא ונלש ןוסיחה ת5רvמ י"v םיר5ומ אלש antigenic shift םרוגש המ -
-מ האצות5 רצוויהל תולו5י תוימדנא .תוימדנפ תריציל genetic drift תואיבמש תויתדוקנ תויצטומ -
תריציל strain .שדח
תופוvה תvפש '-ב : 97 גוסמ תvפשב וקבדנ H5N1 17 ל5 ודמשוה .השיש ותמ םהמ ,םישנא
-ב .הלחמה תוטשפתה תא ורצv וז5 הרוצבו תולוגנרתה 2002 ן5מ רחאלו ,תפסונ תוצרפתה התיה
םיפסונ םינז ורבv רתוי תורחואמ םינשב .רוזאב תולוגנרתה ל5 בוש ודמשוה .ןיסב םיפסונ םירקמ
) הלחמל ומרגש םדא ינבל םירופיצמ H7, 9, 10 םv םימוהיזה .( H5N1 ,לוvיש ,םוח - םירומח ויה
הח5וה ןיא דוv ,םוי5 .ןיקת אל הזח םוליצו ריהמ המישנ בצק ,הינפופמיל ,המישנ רצוק ,םילושלש
.םדאל תלוגנרת ןיב הקבדה קר אלא םדאל םדאמ הרבvה לש םיבצמל
-ב הקבדהה ןונגנמ H5N1 ,הנוילvה המישנה ת5רvמ יאת לv םימייק הליגר תvפש יפיגנל םירוטפצר :
-ל םירוטפצרה ,תאז תמוvל .הקבדהל איבת םיסוריו לש תיסחי הנטק תומ5 לש הפיאש םג ן5לו
H5N1 םייקתתש יד5 תיתוvמשמ הפישחב ךרוצ היהי ן5לו - המישנה ת5רvמב רתוי קומv םיאצמנ
יגוס ינש ינב לדבהה .השק תואיר תקלדל םורגתו רתוי םיקומv םירוזאב םייקתת איה ךא ,הקבדה
.תילאיסה הצמוחב דיחי יר5וס רשקב אוה םירוטפצרה
רוvיש 8 - 22.5.08
12
Human Herpes Viruses
(יתיא לש םו5יס)
םירצויש םיסוריול לדומ םישמשמ ספרהה יסוריו תיטנטל הקב¬ה דרוש ףיגנה הירחאש הקבדה :
לשמל) תומייוסמ םיאנת תחתו ,תומייוסמ תומקרב םודר ףוגב immunocompetence ררוvתמ אוה (
.הלחמ ינמיס אלל וא םv ,בוש תוברתהל ליחתמו
ןזה םש לv םיארקנ ספרהה יסוריו herpes simplex םיפיגנ הנומש הלי5מ החפשמהו ,(תקבלש)
םייח ילvב לשמל םיקיבדמ החפשמהמ םירחא םיפיגנ .תונוש תולחמב םיברוvמו םדא ינב םיקיבדמש
.תיטנטל הקבדה לש םייח רוזחמ םייק זא םגו -
היצקילפרה ךילהתל המוד סיסב ,ןויריוה לש המוד היגולופרומ ילvב םה ספרהה תצובקב םיפיגנה ל5
סיסב לv תוחפשמ יתת שולשל םיפיגנה תא קלחל ןתינ .תיטנטל הקבדה לש בצמ רוציל תלו5יהו
,הקבדה) םינגה תונו5ת ;םינגה ןוגראו םונגה הנבמ - םיסוריוה לש תומייוסמ תונו5תב םילדבהה
םילדבהה יפלו ,תיטנטלה הקבדהה רתאו םיקיבדמ םה התואש המקרה ;(םייתפוטיצ םיטקפא
.תולחמה ינייפאמבו הזנגותפב
יפיגנ םהש ך5ב םינייפואמ ספרהה יפיגנ dsDNA תפטvמ םילי5מו דיספקב םיפוטv ,ידוחיי הנבמ לvב
ידמל םילודג ספרהה יפיגנ לש םימונגה .(הנרבממהמ ףיגנה לש הצנהה ךלהמב םיאתהמ תחקלנש)
תופורת חותיפ לv לקמש המ) היצקילפר ךרוצל םקלח ,םינובלח לש הלודג תומ5ל םידדוקמ םהו
לש תודרשיהה רשו5 לv םיvיפשמש םינובלחו ;םיינגותפ םינובלח ;םיינבמ םינובלח ;(תוילאריו-יטנא
רוציל םילגוסמ םהו ,הזוטיצוסקא וא סיזיל לש ךילהתב איה םיאתהמ םיסוריוה תאיצי .ןס5אמב סוריוה
אלו אתב ראשנ סוריוה) תיטנטל וא (םישדח םיפיגנ לש הריציו תוברתה תללו5ש) הירופ הקבדה ףוגב
.(ולש םונגה תא אטבמ
רקיvב) ןוסיחה ת5רvמ .ונייח ךלהמב םהב ונקבדנ ינבורו היסול5ואב דאמ םיחי5ש ספרהה יפיגנ
.הלחמו סוריוה לש היצביטקא-הרל איבהל תולו5י הב תויvבו ,םודר םוהיז לv תרמוש (תיאתה
:םיסוריו לש תוצובק שולש תומייק
- הצובק  הטושפה תקבלשה יפיגנ תא תללו5 : Herpes simpIex type 1 and 2
תאו ;רוvב םיvגנל םימרוגש VariceIIa-Zoster virus תקבלשו חור תוvובvבאל םרוגש
.תרגוח
- הצובק  תא תללו5 : CytomegaIovirus (CMV ( רבוvה תא קיבדהל לו5יש
;םישק םיקזנל םורגלו ,ןוירהב תימחר-ךות הקבדה לש הרקמב Herpes type 6 םרוגש
-ו תמדמדאל Herpes type 7 .םרוג אוה הלחמ וזיאל vודי אלש
- הצובק  תא תללו5 : Epstein Barr Virus (EBV ( הקישנה תלחמל םרוגש
) ןטרס לש םימייוסמ םיגוסו burkitt's lymphoma); Herpes type 8 -ל םרוגש kaposi's
sarcoma .הקבדהה רחאל תיפוסניא הרוצב תוברתהלו דורשל תלו5י אתל הנקמ -
םיפקשב 4-5 םיאתה ,םיקיבדמ םהש םיאתה ,םינושה םיסוריוה יגוס תא תטרפמש הלבט אוצמל ןתינ
.דוvו סוריוה תוטשפתה ,תיטנטל הרוצב םיקיבדמ םהש
ספרהה הנבמ
-ה ףיגנ herpes simplex תפטvמב ףוטvו דיספק אשונ לודג ףיגנ אוה ,החפשמב םיפסונל המודב ,
ןיבל תפטvמה ןיב .סוריוה י"v םידדוקמש םיניאטורפוקילג םיבלושמ הבו ןיvרגה תנרבממב הרוקמש
הב5ש אוצמל ןתינ דיספקה תינובלח םשב tegument םירזוvש םיניאטורפוקילג הלי5מש (טנמוגט)
לרטנל ת5רvמ תא ןוסיחה ךילהתלו הזוטיצודנאה ומ5 םיליvפ םינובלח המ5ו , קותvש ירוטקפ ,
.אתל הסינ5ה רחאל םינושארה קותvשה י5ילהת תא םיליvפמש
ספרה יסוריו לש םונגה ףקש] 9 לי5מ [ UL (unique large -ו ( US (unique short םיפצר םהש (
י5ילהתב םרוקמ .תוינוvבצ תויבוק5 םיvיפומ תגצמב) םיינרזוח םיפצר י"v םימוחת רשא ,םידדוקמ
לש תויצפרוגיפנוק יתש וז5 הרוצב רוצילו - ה5ופה וא הרשי היצטניירואב תויהל םילו5יש (היצניבמוקר
םהיניב לודגהו ,םילודג ספרה תחפשממ םיסוריוה לש םימונגה .ולש םינוש םירמוזיא תלבקל ,סוריוה
אוה CMV .
סוריוה לש הקולחה רוזחמ
-ל תינושאר תורשקיה י"v םיאתל סנ5נ סוריוה heparan sulfate רחאלו ,(םיבר םיאת יגוסב אצמנש)
- סוריוה לש םייאתה םירוטפצרה תר5ה לש ךילהת ן5מ HE (herpes entry proteins/sites ( .
רבודמש רבתסמו ,וללה םירוטפצרה םירשקנ ןאל יוהיזל םוי5 םירקחמ םימייקתמ ומ5 םינובלחב
,ןיטקנ TNF-R םייקתמ רושיקה רחאל .ולש םיניאטורפוקילגה תוvצמאב םהילא רשקנ סוריוהו - דוvו
םיניאטורפוקילג תוvצמאב ,בוש) אתה לש תיטמסלפה הנרבממה ןיבל סוריוה תנרבממ ןיב יוחיא
רוvיש 8 - 22.5.08
13
-ה ,(םיילאריו DNA ,ןיvרגב .טנמוגטה ינובלחמ קלח םv דחי ןיvרגה לא סנ5נו דיספקהמ אצוי ילאריוה
תולוקלומ תזתניס קותיש יד5 ךות) סוריוה לש היצקילפרה ךילהת תא ליvפהל םיליחתמ םינובלחה
:םילג השולשב vצבתמ רשא ,(אתה
1 . Ìmmediate early (α -proteins ( םתרטמש םינובלח : קותvש רשפאל קותvשה .סוריוה לש
י"v לvפומ וללה םינובלחה לש טנמוגטה ינובלח -ה .קותvש ירוטקפ5 םישמשמש mRNA
.ינשה לגה תארקל ןיvרגל םירזוחו םינובלחל םידדוקמ ,המסלפוטיצל םיאצוי םהלש
2 . Early proteins ( β -proteins ( םידvוימש םינובלח : ריש5הל תא םיאנתה י5ילהת ךרוצל
היצקילפרה -ה לש DNA םימיזנא אוצמל ןתינ הז בלשב םיזתנוסמש םינובלחה ןיב .ילאריוה
ומ5 היצקילפרה י5ילהתב םיפתתשמש DNA polymerase, thymidine kinase .דוvו
-ה לש היצקילפרה ךילהת םג ליחתמ הזה בלשב DNA .ןיvרגב
3 . Late proteins ( γ -proteins ( לש יוטיב : דיספקל םידדוקמש םינג ינובלחלו טנמוגטה .
-הו ,ןיvרגב (םיקירה) םידיספקה םיב5רומ הזתניסה רחאל DNA הזה בלשב .ם5ותל רדוח ילאריוה
-ה תא ,דיספקה ינובלח תא םילי5מש םימורv םידיספק םה הלא DNA ,אבה בלשב .טנמוגטה ינובלחו
תvצבתמ הלא םירוזאבו ,ןיvרגה לש תימינפה הנרבממב yוביש םירבוv םיילאריו םיניאטורפוקילג
-ה לא םידיספקה לש הצנה trans golgi אצוי דיספקה םיתיvל .הצנה לש ףסונ ךילהתב אתהמ האיציו
.י'גלוגהמ תפטvמב ףטvנו ןיvרגהמ םורv
ינובלח) הז תא הז םג םירקבמש ,דאמ םירקובמ םי5ילהת םה סוריוב םינובלחה יוטיב יבלש תשולש
 ינובלח רוציי תא םירקבמ  ינובלח רוציי תא םידדוvמו  .(
אוה - (יטילוטיצ טקפא) ומצv אתב vגופ סוריוה וללה םי5ילהתה תרגסמב לש הזתניס קיספמ
סיזוטפופא י5ילהת הרשמו תולוקלומורקאמ םימרוג םינובלחהמ קלח .םיאתה לש תוומל איבמש המ -
ןוסיחה ת5רvמב הvרפהל םישבשמ ,םינדגונהו םילשמה ת5רvמ תוליvפל םיvירפמש םיבי5רמ -
םינובלחל םידדוקמו ,םיליvפ םניאש םיניקוטיצל םירוטפצר רוציי תוvצמאב םיניקוטיצ לש תוליvפ
תולוקלומ י"v ןגיטנאה תגצה ךילהתב םיvגופש MHC יאת רובv TC לש קוליסו הר5ה vנומש המ)
ףקשב .(קבדומה אתה 13 ל תואמגוד תוארל ןתינ ) םיניקו¬יו virokines ( סוריוב םימרוגה םהש
,אמגודל .ןוסיחה ת5רvמב םימחלנש gE -ו gÌ -ה קלחל רשקיהל םילו5י FC םיvנומ ך5בו םינדגונ לש
ןיאטורפוקילגה ;ןינוספוא5 שמשל ןדגונהמ C-1 .דוvו ,םילשמה ת5רvמ לש םיבי5ר רשוק
Herpes Simplex Types 1 and 2 הטושפ תקבלש -
היגולוימדיפא לש הריציל םיאיבמו תימוקמ הרוצב םיקיבדמ םה .סוריוה לש םייגולורס םינז םה הלא :
םv ,תיטנטל הקבדה לש בצמ רצויו ןס5אמה ףוגב דרוש םקלח רשא5 םימלvנ ן5מ רחאלו ,ימוקמ vגנ
םייקתהל הלו5יו היצקילפר רוזחמ בוש רצונ זא - םימייוסמ םירקמב סוריוה תוררוvתה לש תורשפא
ילזונ ,קור) אצמנ אוה םהב ףוג ילזונ י"v םדאל םדאמ רבוv סוריוה .םיפסונ םיאת לש הקבדה
וא vצפב ךרוצ שי) רצוי אוהש תויחופלש וא םיvגנמ רוvה םv רישי vגמב ,(תילטינגה ת5רvמה
-מ סוריוה ,ינורקv ןפואב .םייניvה ךרדו ,(רוvה לv םהשל5 הטירש type 1 תילארוא הרוצב רבvומ
-מ סוריוהו ,הרוגחה וק לvמ בורל קיבדמו type 2 .הרוגחה וקל תחתמ בורל קיבדמו ינימ vגמב רבvומ
קיבדהל היטנב םימייוסמ םילדבה םימייקו ,םיינגיטנאו םייגולורס םה םיסוריוה יגוס ינש ןיב םילדבהה
.'ו5ו םהלש היתפוטיצב ,םדב םירבvומ תויהל תלו5יב ,םימייוסמ םיאת
סוריוה לש םייחה רוזחמ לש לתיפאל וסנ5נ םה הב הדוקנב יגולותפוטיצ טקפא םירצוי םיסוריוה :
תיחופלש - vגנ רצויו ,הירופ היפרהל םרוג סוריוה לתיפאה יאתל הרידח רחאל - רוvה וא תוירירה
ןוסיחה ת5רvמו םינדגונה .(ןוסיחה ת5רvמ לש הבוגתמ האצות5 תרצונש) םיפיגנו םילזונב האלמ
םיאתה תא םיסרוה - סוריוה תוברתה ךשמה תא םיליבגמ סוריוה תסינ5 םv םיררוvתמש תיאתה
הסינ5 תוvצמאב תאז ל5ב דרוש סוריוהמ קלח ךא - סוריוה יקיקלח תא םילרטנמו םיקבדומה
םשו םיירוסנסה םינוילגנגב ןוריונה ףוגל הvגה דv ןוסקאב רבvמ ,םיירוסנס םינוריונ לש םינוסקאל
-ל vיגהל לו5י אוה ןיvה וא הפה ךרד סנ5נ סוריוה םא ,לשמל .היובח הקבדה תvצבתמ trigeminal
ganglion תvצבתמ םידיספקה לש הדידנה . ןוסקאב טרופסנרט ינונגנמ vויסב vונמ ינובלח י"v
.ילובוטורקימ םv רשקהב ןוילגנגב הרוצב ןוריונב אצמנ םהלש םונגהו םימודר םירתונ םיסוריוה
) תילמוזיפא ןס5אמה לש םונגה םv החאתמ אל סוריוה לv הרימשב רתויב בושחה רוטקפה רשא5 ,(
תנירק ,רוק ,םוח) םימייוסמ סרטס יאנתב .תיאתה ןוסיחה ת5רvמ אוה יטנטל בצמב UV הדירי ,
םימרוגו תימוקמ היסרפוס-ונומיא םירצוי הקvה יאנת - היצביטקא-הר רובvל לו5י אוה (תינוסיח
לש ליvפ ךילהת ליחתמ ,ך5 .קותvשה ךרוצל םהל קוקז סוריוהש ןוריונב םינובלח לש היצביטקאל
ינובלח תוvצמאב) רוקמב ןיvרגל וvיגה ותיא ןוסקאה ךרד םירזוח םה ,םיפוטv םניאש םידיספק רוציי
,(ילובוטורקימה םv היצקארטניא םירצויש - טנמוגטה וא דיספקה - םיילאריו םינובלחו ןוסקאה
רוvיש 8 - 22.5.08
14
רצוויהל (דימת אל י5 םא) לו5יו היצקילפר י5ילהת םיליחתמ ,זא .םימלש ףיגנ יקיקלח5 רוvל םיvיגמו
.ףסונ vגנ
- סוריוה תבוטל איה ןוילגנגב יטנטלה בצמה תריצי תולוקלומ לש הלודג תומ5 םירציימ אל םינוילגנגה
MHC רוזחל םיסוריול רשפאמ םינוסקאה םויקו ,ןוסיחה ת5רvמ י"v סוריוה יוהיז לv השקמש המ
המ5 ןוריונה ןיvרגב םימייק תיטנטלה הפוקתה ךלהמב .הירופ היצקילפר םייקתת םהב לתיפא יאתל
לש םיילגvמ םיקתוv DNA םירצויו ,יאתה םונגל היצרגטניא םירבוv אל רשא ילאריו mRNA םיינייפוא
) תיטנטלה הפוקתל Latency associated transcripts ( םייפיצפס םינובלחל םידדוקמ אלש -
ךילהת .םוי5 רקחנ ןיידvש - תיטנטלה הרוצה לv הרימשב בושח דיקפת םהל שיש הארנ5 אלא
תונו5נב קפס םיליטמש םוי5 םישדח םירקחמ םימייקו ,רקחנ ךילהת אוה ספרהה סוריו לש תויטנטלה
וללה תודובvה - םיילאריו םינובלח לל5 אטבמ אלו םינוריונה ךותב יטנטל רתונ סוריוה היפל הירואתה
םיvיגמש ךא - םיילאריו םינובלח תריציו סוריו לש תילמינימ תוברתה םינוריונב תמייקש תוארמ
םירציימ ,רצוויהל םיליחתמש םיילאריוה םינגיטנאה תא םיהזמש םייסקוטוטיצ םיאת םינוריונל ÌFNγ
םי5ילהת םירשמ םיסקוטוטיצה םיאתה תרבגומ היצקילפרה םאו ,סוריוה תייצקילפר תא קיספמש
.וללה םינוריונב םייטוטפופא
לש םימורדניס HSV : herpes simplex virus םיסוריוה יגוס ינש םיברוvמ ןהב תולחמ רפסמל םרוג
דחא ל5ל םיינייפוא םיבצמ םימייק ךא ,ינשה סוריוה לש םימוטפמיסל םורגל לו5י םיסוריוהמ דחא ל5)
-מ םיסוריול תוינייפוא רוvב תויחופלש .(םהמ type 1 תא תונייפאמ תוילטינג תולחמש דוvב , type 2 .
הקבדהה .םידוליי לש הקבדהו חומב תקלד ,ןורג תקלד ,םייניv תוקלדל תורשפא תמייק ך5ל ףסונב
,תימטסיס הלחמ) תרזוח הקבדהב רשאמ רתוי םישק םימוטפמיסל םורגל הלו5י סוריוב תינושארה
.לל5 םימוטפמיסל תמרוג אל איה םיתיvל י5 םא ,(תוvובש השולש ךות המלחה ,םיבא5 שי םיתיvל
:סוריוה לש םיינילקה םייוטיבה ןיב
- gingivostomatitis .םייתפשה רוזאב תיחופלש -
- Herpes labialis .םייתפשב ספרה ÷
- Herpes keratitis תלתשה לש םיבצמ יד5 דv) תינרק תקלדו ןיvה ךרד הרידח -
(תינרק
- Herpes Genitalis תופסונ תוvפשהו תויחופלש תריצי ,ןימה ירבאב הקבדה -
ףקשב) 27 תינושארה הקבדהה - תילטינגה הקבדהה לש ינילקה ךלהמה תא תוארל ןתינ
.(םיימטסיס םינמיס םג םיvיפומ םיתיvלו רתוי בר ןמז ת5שמנ
- Herpes Simplex Encephalitis הvיגפ לש האצות5 אל ידרופס ןפואב הvיפומ -
-ה ךרדש ן5תי ,דצי5 קוידב םיvדוי אל) חומל vיגמ סוריוה ,ןוסיחה ת5רvמב olfactory
nerve תמרוג לופיט אלל רשא חומה לש סיזורקנו תוקצבב תנייפואמש השק הלחמ רצויו (
.תוומו םישק םיקזנל
- קוניתה - הדילה ךלהמב דולייה לש הקבדהל ןו5יס םייק ילטינג ספרה לש םיבצמב
תטשופמ םידליב הלחמה .תימטסיס הלחמ דvו רוv תולחממ - םינימסת ןווגמ חתפל לו5י
לש הקישנ) הדילה רחאל וא תימחר-ךות םג קבדיהל םילו5י םידוליי .םירגובמל תיסחי
.(םירוהה
- Herpetic Whitlow .דיב וא ןרופיצב םייחופלש םיvגנ -
ףקשב 31 הvיגפה םאה ,םתוחי5ש ,ספרה לש םינושה םינימסתה תא הגיצמש הלבט תוארל ןתינ
רצונ טשופמ ספרה ינורקv ןפואב .ףיגנה גוסו הרמוח ,תvגפנה היסול5ואה ,תרזוח וא תינושאר איה
- ולש היצביטקא שיו תvגפנ סוריוה לש יטנטלה בצמה לv הטילשה רשא5 ,תינוסיח םישתומ םילוחב
.('ו5ו תואיר ,חומ) םהילא vיגמ אל אוה בורלש םירוזאל vיגהל ול תרשפאמש
הנחבא םיבצמבו ,הטושפ הנחבאה ןימה ירבאב הvיגפו תויחופלש תvפוה ומ5 םיטושפ םירקמב :
תיברת לש הקבדה :םי5רד רפסמב הדבvמב ןחבאל ןתינ חומב וא ןיvב הקבדה ומ5 רתוי םיב5רומ
תוvצמאב יוהיז ;םיילאריו םינגיטנא ת5פוה רחאל תרבוv איהש םייונישה תניחבו PCR םירמיירפ י"v)
ןדגונב שומיש ;ריהמ לופיט םישרודש םירקמ לש הנחבאל רקיvב שמשמ - (סוריול םייפיצפס
רתוי לודג הקבדהל יו5יסה .(םיחרוז םיאתה יניvרג תא םיאור זא) םיילאריו םינגיטנא דגנ יטנסרואולפ
.המקרב סוריו רתוי םייק י5 - vגנ םיאורש5
לופיט .הרמחה vונמל תנמ לv ילאריו-יטנא לופיט תשרוד םישתומ םילוחב סוריוה לש הקבדה :
איה םוי5 שומישב תירקיvה הפוקתה AcycIovir סיסבה לש גולנא איהש , guanine א5דמש תא
לש תוליvפה DNA polymerase ןפואב) סוריוה לש היצקילפרה ךלהמב תרשרשה ת5ראה תאו
-ב איה הvיגפה ,יביטקלס DNA polymerase ,הפה ךרד ןתניהל הלו5י הפורתה .(דבלב ילאריוה
רוvיש 8 - 22.5.08
15
תולvבו דבלב תילארוא הרוצב תונתינ םוי5 תומייקש תושדחה תורזגנה רשא5 ,הקרזהב וא החשמב
.תונוש תוימי5וקמרפ תונו5ת
לש תוליvפה ןונגנמ acyclovir -מ הנוש הפורתה : guanosine איהש ך5ב -ה תא הלי5מ אל ribose
-ל ןושאר ןחרז תפסוה .אבה דיטואלקונה לש רושיק תרשפאמ אל ן5לו ,ילמרונה דיטואלקונב םייקש
acyclovir י"v תvצבתמ thymidine kinase תריציל םיפסונ םיטפסופ תפסוה ן5מ רחאלו ,ילאריוה
GTP תזתניסב ףתתשהל לו5יש DNA -ה .םייאת םימיזנא י"v תvצבתמ DNA polymerase ילאריוה
בוט הזה דיטואלקונה תא רי5מ רשאמ רתוי polymerase -ה תזתניס ךרוצל וב שמתשמ אוה ,יאתה
DNA ןיאש רחאמ) תקספנ היצקילפרה תרשרשל ותפסוה רחאלו ,סוריוה לש היצקילפרה תרגסמב
ribose -ל ףסונב .( acyclovir לשמל ,תופסונ תופורת תומייק Foscarnet דגנ) CMV תא הקחמש (
תרשרשה םv םיסיסב לש היצקארטניאה תא תב5vמ ך5ו ,דיטואלקונה תלוקלומב טפסופ-ירטה קלחה
ףקשב .ת5ראתמה 39 -ה י"v ורשואש תופסונ תופורת תוארל ןתינ FDA היה רבvב .סוריוב לופיטל
-ה תזתניס תא תושבשמש תופורתב שומיש DNA ןניא ן5לו הנטק רתוי תויפיצפס תולvב ךא ילאריוה
לופיטה ,הרקמ ל5ב .שומישב םיליvפה םיסוריוה דגנ אוה םה - םייטנטלה םיסוריוה לv vיפשמ אלו ,
.םייחה ל5ל ףוגב םיראשנ
- חותיפל תונוש תושיג תומייק .םיבי5רת חותיפל םירקחמ םימייק ךא ספרה דגנ ןוסיח םייק אל םוי5
ךרוצל םיאתל סנ5יהל םילו5יש םישלחומ םיפיגנ לv וא םיתמומ םיפיגנ לv םיססובמש םיבי5רת תריצי
.םיפסונ םיאת קיבדהל םילו5י אל ךא תינושאר הקבדה
רוvיש 8 - 22.5.08
16
Herpesviruses
Varicella-Zoster Virus ( VZV (
הצובק ,ספרה תחפשממ ףיגנ והז  -לו תינושארה הקבדהב חור תוvובvבאל םרוג רשא , herpes
zoster .תרזוח הקבדהב ןטק י5ה םונגה -ה סוריול המוד אוה .ותחפשממ herpes simplex ןיב ,
ת5רvמב יטנטל תויהל תלו5יבו הירופ הקבדה קיבדמ סוריוה םהב םינושארה הרטמה יאתב ראשה
לש הלאל תומוד תוינבמ תונו5ת לvב אוה .םיבצvה herpes simples , דדוקמו אל - םיבר םינובלחל
אלא הנבמ ינובלח קר תומקרל טשפתהל תלו5יב ול םיvייסמש םינובלח םג - ןס5אמה ףוגב ראשיהלו
ליגב רקיvב הקבדה .תינוסיחה ה5רvמה תוליvפל םיvירפמש םינובלח 4-10 .קבדמ דואמ ףיגנ .
-ה סוריול דוגינב herpes simplex, VZV ףוגל סנ5נ ת5רvמ ךרד vיגמו םיטיצופמיל קיבדמ ,המישנה
) םיילאילתודנא-ולוקיטר םירביאל םשמו םדה םרזל םתוvצמאב לוחט ,דב5 תא vצבמ אוה םש ( רוזחמ
היצקילפרה -ל דוגינב) ולש ןושארה simplex סנ5נ אוה ם5רד םירוזאב ותוא תדקממ הקבדההש ,
תוירירהו רוvה לא vיגמ םדה םvו (תינוינש) תיביסמ הימריו רצוי ,םדל אצוי ףיגנה ,ן5מ רחאל .(ףוגל
לש הvפוהל תמרוג תוירירהו לתיפאה יאת תקבדה .סוריוה לש הירופה הקבדהל הרטמה יאת םהש
שיו דלג תולvמ רבד לש ופוסבו הלשבה יבלש רפסמ תורבוv תויחופלשה רשא5 ,תיחופלש החירפ
טלקנ אלא ,ףוגהמ םלvנ אל סוריוה ,ספרהה יפיגנ ראשל המודב .חורה תוvובvבאמ תטלחומ המלחה
.תיטנטל הקבדה םייקמ םהבו םיאתה יפוגל vיגמ ,םיירוסנס םיבצv י"v
.סוריוה דגנ תילרומוהו תיאת תינוסיח ת5רvמ תררוvתמ תינושארה הקבדהה ךלהמב םינדגונה םה
םיחילצמש הלא ףיגנה תוטשפתה תא ליבגהל תפסונ הקבדה ינפב ןס5אמה לש הנגה ווהי םג םהו
ףיגנה לש יטנטלה בצמה לv הרימשלו םיקבדומה םיאתה סרהל גאוד יאתה ינוסיחה ןונגנמה .ףיגנב
םוי5 ונל vודיה יפל .ףוגב ףיגנה אל ראשנ אלא םמצv בצvה יאתב םייטילטס םיאתב םיאצמנש
אצמנ אוה םש ,(םמצv בצvה יאתב םג תוח5ונ תוארמ תונורחאה םינשהמ תודובv י5 םא) םינוילגנגב
ליג לvמ םידדוב םיטרפב .הקודה הרקב תחת 50 תופורתמ האצות5 ,היסרפוסונומיא לש םיבצמב וא)
לש טקפאה תריציו סוריוה לש שדחמ תוצרפתה לש תורשפא שי (vקר תלחמ וא herpes zoster .
-ה zoster ו5רד בצvה ךרד הרזח דדונ אוה בצvב סוריוה לש היצביטקא-הר רחאל הבש הvפות אוה
תוברתה םv תויחופלש - vיגמ אוה וילאש רוvה לש רוזאבו בצvב תקלד לש הvפותל םרוגו סנ5נ אוה
ילוח לש תויחופלשב סוריוה .ףיגנ לש zoster הלו5 המוטמרדה ,הלא5 םיבצמב .קיבדמ סוריו אוה
.בצvה לש הקבדהה תא םיאטבמש םיבא5ו תקלדמ תלבוס (בצvו רוv)
,הרקמ ל5ב תויחופלשה -בו תוvובvבאב) תורצונש zoster ןה ( לש תינוסיחה הבוגתהמ האצות5
ןס5אמה םהלש תיאתה ןוסיחה ת5רvמש םירגובמ םישנאב .סוריוה לש סרהה טקפאמ האצות5 אלו
השק הלחמ איה תיסחי םירחואמ םיאליגב חור תוvובvבא ן5ל - םינמיס לש ףדוvמ ולבסי ,הלשב
.תיתוvמשמ
Cytomegalovirus (CMV (
הצובקמ ףיגנ והז  לש איה תינושארה הקבדהה .לודג י5ה םונגה .ספרהה תחפשמ לש
םיטיצופמיל , ן5מ רחאלו קיבדמ סוריוה בצv יאת תוקבדה . CMV תולו5י ךא ,תויטמוטפמיס-א בורל ןה
ןהו תינושאר הקבדהב ןה (םיפסונ םידחוימ םיבצמבו) םישתומ םילוחב םימוטפמיסל םורגל
איהש5 השיא לש הנושאר הקבדה ,לשמל ך5 .תויוצרפתהב ןוירהב הלו5י (סוריול םינדגונ הל ןיאו)
תרגסמב רבוvל םיקזנל םורגל Cytomegalic Ìnclusion Disease .(םינוש םידלומ םימומל םרוג)
היגולוימדיפא -ה סוריו : CMV -ל דוגינב .לקשמ יווישב ותיא יח אוהו ןס5אמה תקבדהל לגתסה herpes
simplex -ל וא VZV םיתיvל היצביטקא-הר רבוvו יטנטל ףיגנה תינושארה הקבדהה רחאל םהב -
,תוקוחר CMV רבוv תיטמוטפמיס-א בורל ,תובורק םיתיvל היצביטקא-הר י"v קיבדהל לו5י אוה ךא
לו5י סוריוה .(תלבגומ תוחפ תויטנטלה) קיבדה אוה םתוא םיאתב תולתב ,םינוש ףוג ילזונ קיבדהל
םיאת לש תיסחי םיבר םיגוס יאת םהיניב , T .םיפסונו םצvה חמ לש המורטס יאת ,םיגאפורקאמ ,
-ב הקבדהה CMV - םינוש םינונגנמב איה םג רבvמו תומקר לש הלתשה ,(קור ,םד) ףוג ילזונ י"v
הילשה ךרד ת5רvמ . הבושח תיאתה ןוסיחה תוטשפתה תvינמו סוריוה םv לקשמ יוויש לv הרימשל
.םירומח םימוטפמיסל םורגל לו5י סוריוה היסרפוסונומיא לש םיבצמב - הקבדהה לש
םירצויש םיבר םינובלחל דדוקמ אוהש ך5ל תודוה ןוסיחה ת5רvמ םv לקשמ יוויש רוציל חילצמ סוריוה
ףקשב .ןוסיחה ת5רvמ םv תויצקארטניא 52 םיגולומוה - רציימ סוריוהש םינובלח לש המישר שי
ת5רvמ לש םי5וותמה תוליvפ תא תשבשמ םתריצי רשא - םהלש םירוטפצרלו םיניקומ5ו םיניקוטיצל
ת5רvמה יאת לv ותוליvפ תא vנומש המ ,ילאריו רוטפצרל ןיקומ5 לש רושיק י"v לשמל) ןוסיחה
.(תינוסיחה
הנגה ןיא רשא5 ןוירהב םישנ לש תינושאר הקבדה - םימייוסמ םיvקר לv תוvיגפל םורגל לו5י סוריוה
,לו5יvה ת5רvמ ,םייניv - ףוגה ל5ל טשפתמ סוריוה םהב ,היסרפוסונומיא לש םיבצמו ;רבוvה לש
ףקשב .'ו5ו תואיר ,דב5 ,חומ 54 קבדיהל ןתינ םהב םייחב םינושה םיבלשה לש טוריפ תוארל ןתינ
רוvיש 8 - 22.5.08
17
בורב תירבוvה הקבדהה בלשב םג - וזמ וז תונוש תוvפותל םורגי סוריוהש תוארל ןתינ .ףיגנב
הלחמה םג) תיטמוטפמיס-א איה הקבדהה םירקמה Cytomegalic Ìnclusion Disease םידוליב
םד ייוריv םילבקמש תוקונית י5 םא ,בורל תיטמוטפמיס הניא הדילה רחאל הקבדה .(הצופנ הניא
םורגל הלו5י תורגבתהה ליגב סוריוב הקבדה .תטשופמ הלחמ וא תואיר תקלדמ לובסל םילו5י
) םימוטפמיסל infectious mononucleosis ,רומא5 .ינימ vגמב סוריוה לש הרבvהב רקיvב ,(
האצות5 שחרתהל הלו5י תיטמוטפמיס הקבדהו ,הקבדהל ןו5יס םייק םייטנטפמוק-ונומיא םילוחב
.הלתשהל הוולמש יביסרפוסונומיאה לופיטהו תקבדומ המקר לש הלתשהמ
Epstein - Barr virus
תצובקמ סוריו והז  םיאתב היצזילטרומיאל םורגל ותלו5יב ןהו תויטנטלב ןה ןייפואמ רשא -
ומ5 ,סוריוה .תומל ילבמ קלחתהל ךישמהלו דורשל תלו5י ש5ור אוהש ך5 אתה לש יוניש - םיקבדומה
- הלחמ ייוטיב רוציל וא תויטמוטפמיס-א תוקבדהל םורגל לו5י ,ספרה תחפשמב םירחא םיפיגנ
איה ןהיניב תירקיvה infectious mononucleosis דבלמש) תוינטרס תולחמ הילא ףסונבו EBV
תצובקמ םיפסונ םיפיגנ םג ןתוחתפתהל םימרות  רקיvבו ,( burkitt's lymphoma -ו ,
nasopharyngeal carcinoma . לופיטה תרסה תובר םימvפו ,םישתומ םילוחב ן5וסמ סוריוה
.הקבדהה לv טלתשהל תרזוv יביסרפוסונומיאה
,תינבמ הניחבמ EBV .דבלב תחא תירמוזיא הרוצ לvב אוהו החפשמהמ םילודגה םיסוריוה דחא אוה
ןה תוקבדהה בור תוחתפתמ תונידמב - םייחב תונוש תופוקתב תוקבדהב הרושק ולש היגולוימדיפאה
.סיזואלקונונומל תורשפא שי י5 םא הלחמ םיווח אל םישנאה בור רשא5 ,םייחב םימדקומ םיבלשב
ליגב איה החי5שה הקבדהה ךא םדקומ ליגב הקבדה תויהל הלו5י תוחתופמ תונידמב ,תאז תמוvל
.סיזואלקונונומ תרצונ זאו תורגבתהה
- סוריוב םיקבדומה םיאתה דגנ ףוגב ןוסיחה ת5רvמ תוררוvתה לש האצות איה סיזואלקונונומ
תינוסיחה תוליvפהמ האצות5 אלא םיקבדומה םיאתה תוברתהמ האצות5 הניא תוטולבה תוחפנתה
.ףיגנה תא לסחל םתרטמש םייסקוטוטיצ םיאת רתויש המ5 רוציי ךרוצל תרבגומה
-ב לתיפא יאת קיבדמ אוה ףוגל סוריוה תסינ5 םv oropharynx ן5מ רחאלו הירופ הקבדה רצוי ,
גוסמ םיטיצופמיל קיבדמ B םינושארה הקבדהה יבלשב . תמגרותמ םשב םיילאריו םינובלח תרדס
EBNA (EBV nucIear antigens ( בצמ תריציב דיקפת םיקחשמש היצזילטרומיאה תוארל ןתינ)
ףקשב םהלש תויוליvפה תא 60 :לו5י טיצופמילה ,וללה םינובלחה תריצי רחאל .(
- ל אתה ת5יפהל םימרותש םיפסונ םיילאריו םיילנרבממ םינובלח רצייל xת
י¬יxוטסלבופמיל ) non producer ceII (הי¬ופ xל הקב¬ה , הקולח תלו5י תיינקה י"v ,
ףיגנה לש תינושארה הקבדהב םירצונ םהמ םיברו היצרפילורפ םירבוv םיאתה .תיפוסניא
ודגנ אתה והז .(םינדגונ תשרפה אלל ךא ,ןגיטנא י"v היצביטקא ךילהתל המוד תוברתהה)
.תיאתה תינוסיחה הבוגתה תררוvתמ
- ינובלח אטבל immediate early ינובלח לש הריצי םיררוvמש קותvש ירוטקפ םהש
,סוריוה לש יביטקודורפ תואטבתה רוזחמ םייקתמ וללה םיאתב .סוריוה לש היצקילפרה
.(הירופ הקבדה) םיפסונ םיאת םיקיבדמש םיפיגנ םירציימ םיאתה
- םיקבדומה םיאתה תא גורהל םיחילצמ םייסקוטוטיצה םיאתה םהב םיבצמ םימייק
תא ריאשמו ולש םינובלחה ל5 יוטיב תא א5דמ סוריוה דורשל תנמ לvו ,ףיגנב EBNA1 -ו
LMP2 .תטלחומ תיטנטל הרוצב םיאתב ראשיהל ףיגנל רשפאמש המ -- דבלב
-ה יאת יפל5 תינוסיחה הבוגתה ךלהמב B יאת לש רתויב הלודג תומ5 תרצונ םיקבדומה T ללו5 ,
-ה יאת ,ליבקמב .םתוחתפתה תא ומייס אלש םיריvצ םיאת B םינילובולג-אמג םירציימ םיקבדומה
סוריוה ,רבד לש ופוסב .סוריוה לש הנחבא ךרוצל וללה םינדגונה תא תוהזל ןתינו ,תרקובמ אל הרוצב
יאתב דרוש B .היסרפוסונומיא יבצמב היצביטקא-הר רובvל םילו5י רשא דבלב םיטvמ
רוvיש 8 - 22.5.08
18
: ןיבו¬יליב םtילובטמ .הה5ה הvבצ תא האוצל ןתונש אוה ןיבוריליב
:םימוטפמיס תואקה ,הליחב ,ןובאת רסוח ,תופייv ,םוח - םיילל5
,הריהב האוצ ,הה5 ןתש ,ןטבה לש ינמיה ןוילvה vברב םיבא5 - םייפיצפס jaundice רוv תוביהצ)
.(ןיvו
,ןטבב תקלד ,םדה יל5מ םינובלח תאיצי :םימדקתמ םיבלשב hypertension ,םירירש יבא5 ,דב5ב
רוצייב הדירי ללגב) םיילגר תוחפנתה ,'ו5ו yבש ,יחומ קזנ ,תויזהל םימרוגש חומב םילvר תורבטצה
.(ןימובלא
:דב5ב הvיגפ לש םילאריו םינונגנמ
1 .
יתפוטיצ טקפא
2 .םיילאריו םינגיטנא דגנ5 תינומיא הבוגת .
.(היזוריק) דב5ה תמחשל םורגת דב5ב הvיגפ
,(תיטוקא תבהצ לבקל וא הנממ אירבהל רשפאש) תיטמוטפמיס-א תקלדל םורגל הלו5י היצקפניא
שי םירידנ םירקמבו (תיטמוטפמיס-א וא תיטמוטפמיס) הלחמל םורגתש תיטוקא תבהצ fulminant
hepatitis וא ,תמחשל םורגתש ,תיביטקא) תינור5 תבהצל ךופהל הלו5י תיטוקאה תבהצה .
persistent .(
[תגצמב הנחבאל םירקרמ]
תבהx B (HBV - Serum Hepatitis (
.תיטוקא וא תינור5 היצקפניא רוציל לו5י 2 ם5ותמ ,םילוח םישנא דראילימ 350 .םיינור5 ןוילימ
600,000 םיאשנה םה םיינור5ה םילוחהו ףוג ילזונ וא םד לש vגמב רבvומ ףיגנה .הנשב םיתמ
,םינורפנב תויvב ומ5 תופסונ תולחמל רושק .הצופנ דולייל םאמ הרבvה .הייסול5ואל ותוא םירבvמש
.רוביח תומקרב תויvב
תינומיא 'vמ) לדג תינור5 היצקפניאל יו5יסה ,רתוי ריvצ ליגב םיקבדנש ל55 .ןיסבו הקירפאב yופנ
.(ליגב היילvה םv רתוי תחתופמ
תחפשמל ךייש Hepadnaviridae םה הבילה םינובלח .תפטvמ םv תילגvמ ילידג וד א"נד םונג .
HBcAg -ו HBeAg אוה ןיvרגה לדוג .תפטvמ ינובלח . 40nm רתיב םירצוימ תפטvמה ינובלח .
.םילודגו םי5רואמ םהו ÷ א"נדו ןיvרג ילוטנ תויהל םילו5יו
[תגצמב םיפיטונג תקולח]
[תגצמב םונג ב5רה]
םv דחי) המזלפוטיצל דיספקה תא םיסינ5מו אתה תפטvמ םv היצקארטניא םירבוv תפטvמה ינובלח
÷ סוריוה לש םלשומה א"נדה cccDNA .(
ה אוה םלו5 ןיבמ ךוראה) ןיvרגב א"נר תזתניס הליחתמ template רחאל .ןיvרגב אל דיספקה ÷ (
קתvושמ א"נדה םוגרתה רחאל .םוגרת םירבוv םש ,המזלפוטיצל םיסנ5נו ןיvרגהמ םיאצוי םה םרוציי
-ל DNA .דיספקב ףטvנו
[ןו5יסב תויסול5וא ףקש]
[הזנגותפ ףקש]
HBs .תיטוקא וא תינור5 היצקפניאל דדמ
ינדגונ HBs .תינור5ב םימייק אל .םייחה ךשמ רתיל םימייקו תינילק הארבה ירחא םיאצמנ
HBV .ןטרס 5"חאו תמחש 5"חא ,תינור5 תבהצ תויהל הלו5י הקבדה ירחא .דב5 ןטרסל םורגל לו5י
.ןטרס םורגל הלו5י תינור5 תקלד קר .סרטס בקv היצרנגר ללגב הזש איה הרvשהה
,(ןוסיחה 'vמ תא ריבגמ) ןורפרטניא תוvצמאב :ךמות לופיט אוה הלחמב לופיטה hepsera וא
lamivudine .ףיגנה תזתניס תא םיב5vמש
דגנ5 ןוסיח שי :הvינמ HBV .(תגצמב דוvו)
HDV
RNA .תינובלח תפטvמ .שדח ףיגנ תזתניס היהת ונממ ,ילילשל ךפוה יבויח
ב שומיש ribozyme vטוקש RNA .
רוvיש 8 - 22.5.08
19
תיפיגנ הקב¬ה לw תית¬בעמ הנnבx
תוח5ונ תא םיvבוק ונחנאש ך5 לv תססבתמ תחאה .יפיגנ vקר לv הלחמ ןחבאל תושיג יתש תומייק
וא ,ןוחבאו דודיב ,תויגולויב תומקרב ףיגנה לודיג תוvצמאב תאז תושvל ןתינ .תינילקה המיגדב ףיגנה
הינשה השיגה .םינגיטנא וא םונגה - ולש םיבי5רמה יפל תינילקה המיגדב ףיגנה תוח5ונ לש הvיבק
תוחתפתהל איבת ףיגנל הפישחש החנה ךותב אלא המיגדב ףיגנה לש רישי יוהיז תבייחמ הניא
.ףיגנ דגנ םייפיצפס םינדגונ םישפחמ ,םינדגונ
תינילק המיגדב םיפיגנ לש רישי יוהיז
תורפומ םיציב ,םייח םיאת תויברת - םיאת תו5רvמ המ5ב שמתשהל ןתינ ףיגנה תא תוהזל תנמ לv
.הדבvמ תויח וא פוקסורקימ תחת םיפיגנ תוהזל ןתינ אל תוארל ןתינ אל םיאתה תקבדה רחאל - ן5ל ,
יפל םיהזמ םיאתב ותוברתהו ףיגנה תוח5ונ תא .ףיגנה יקיקלח תא ףיגנה לש תויגולופרומ תוvפשה
- תיברתה לv cytopathic effect (CPE ( . תמייוסמ םיאת תיברתב ףיגנ ל5 רובv תvדל ךרוצ שי
- לשמל .םרוג אוה יגולופרומ יוניש הזיאל HSV יונישל איבמ הלרוvהמ םיטסלבורביפ לש תיברת לv
אמגוד .םתומו המקרהמ םתוקתנתה ינפל הלש - לגvתהלו yוו5תהל םיליחתמ םיאתה - יגולופרומ
תריצי איה תפסונ היציסניס -ב םיישונא היל5 יאת לש הקבדה י"v לשמל - parainfluenza virus -
םיניvרג רפסמו תיטמסלפוטיצ הסמ םv יניvרג בר את לבקתמו תוססומתמ םיאתה לש תונרבממה
תוחפ אוה ךא ,םיקבדומה םיאתה לש תינטרס הרמתה אוה ףסונ ירשפא יגולופרומ יוניש .ו5ותב
.הנחבא י5רצל שומישב
תוחפל ןיתמהל שי וזה הרוצב ףיגנה לש תויגולופרומה תוvפשהב ןיחבהל תנמ לv 48 םיתיvלו תוvש
- לשמל .רתוי תוריהמ תוטיש חתפל וסינ ן5ל ,רתוי הריהמ הנחבאב םיתיvל ךרוצ שי ,הקינילקב .רתוי
ףיגנל parainfluenza לש תוינוציח תוטילב שי hemagglutinin תולו5י רשא , םד תוירוד5 רושקל
םייוניש תוארל ןתינש ינפל םג םיאתהמ הצוחה תוטלובו ,ןהלש היצגרגאל םורגלו םי ריזח לש תומודא
רמוחה חנוה םהילvש היל5 יאת לש תיברת תחקל ןתינ .סוריוב הקבדההמ םיvבונש םייגולופרומ
רחאל םהל ףיסוהלו ,ינילקה 24 וחפסי תוירוד5ה ,םיקבדומ םיאתהו הדימב .םדה תוירוד5 תא תוvש
.םיאתה לא
ןnבמ hemaggIutination םיסוריוש היצניטולגאמהה י5ילהת לv ססבתמש יתומ5 ןחבמ והז :
ףיגנ םיקירזמ .vצבל םילגוסמ םימייוסמ influenza תב תירפומ הציב לש סיאוטנלאה קשל 11 ,םימי
,ן5מ רחאל .הלודג תומ5ב לזונל הרזחב ררחתשמ םיימוי רובv5ו לזונב םיאתה תא חפסנ ףיגנה
תומודא םד תוירוד5 לש תונחבמל םיפיסומו םינוש םילוהימב ףיגנה תא םילהומ ,לזונה תא םיבאוש
- הנחבמה תא םינחובו ,רדחה תרוטרפמטב הvשל םיריגדמ .תלוגנרת לש ןתינ םייוסמ זו5יר דv
היצניטולגאמה לש הבוגת תוארל רשא5 ,(תוירוד5ה תואול5 םהיניבו ףיגנ יקיקלח תשר) תומ5ל ליי5ה
.הבוגתל םרוגש ןורחאה לוהימה אוה ףיגנה
םיפיגנ יוהיזל תורישי תוטיש
תינורטקלא היפוקסורקימ .א םינוש םיפיגנל - ינורטקלא פוקסורקימב תול5תסה איה תוטיישה תחא :
תרש5הו ,רקי ריש5מהש רחאמ תיניטור הקידב הניא יהוז .ינורטקלא פוקסורקימ תחת הנוש הרוצ שי
.םיב5רומ םיריש5תה תנ5הו תווצה ישנא
ףיגנה לש םינגיטנא יוהיז .ב תוvצמאב ,םיילאריו םינגיטנא תוהזל ןתינ ןהב תונוש תוטיש תומייק :
.םינוש םיפיגנ דגנ םיירחסמ םינדגונ
- Immuno-fIorescence תא םיחקול : המיגדה םיז5רמ .(םיאת םv המיגד ףידv) תינילקה
,תי5ו5זה לv םיאתה תא םיvבקמ ,התוא יטנסרולפ ןומיס םv םינדגונ םיפיסומ ) FÌTC ,(
םינדגונ תולי5מש תוראב םv אשונ תוי5ו5ז תומייק םוי5 .יטנסרולפ ןומיס שי םא םיקדובו
םיחינמ .(םינדגונה ל5 תא הלי5מש תחא תיראבו) םינוש םתוא םיvבקמ ,תויראבב םיאת
.חרוז המ םיקדובו
- ELISA הלי5מש קיטסלפ תטלפמ םיליחתמ : םינדגונב תופוצמש תויראב דגנ םינוו5מש
.םינוש םיפיגנ םיפיסומ תא תומיגדה ,תויראשה תא םיפטוש ,תויראבה ל5ל תיטמוטוא הרוצב
ן5מ רחאלו םינדגונ םיפיסומ ופוסבו בוש םיפטוש .תיטמיזנא תוליvפו רחא פוטיפא םv ףיגנל
.תיטמוטוא ןיטולחל טvמ5 הרוצב תאז תושvל ןתינ םוי5 .טרטסבוס םיפיסומ רבד לש
- תוvצמאב הריהמ הקידב איה תפסונ ךרד פירטס רתאל םיצור םא ,אמגודל - rota virus
תא םיחקול .םינטק םידלי לש האוצב םינדגונ רפסמ םv ןוניס ריינו רפוב םיפיסומ ,המיגדה .
איה ןושארה בלשב .פירטסה לv תירליפק הלוv המיגדהו ,הנחבמל פירטסה תא םיסינ5מ
ןדגונל הvיגמ ן5מ רחאל ,אמגודהמ ותוא חופסל ודיקפתש סוריול ילאנולקונומ ןדגונב תלקתנ
תטישב) vבצ ספ תריציל םרוג וילא רושיקש סוריוה דגנ ילאנולקילופ ELÌSA ספ וילvמו ,(
.תרוקיב ןוילvה קר תרחא ,םיvבצנ םיספה ינש סוריוב הקבדה שיו הדימב .
רוvיש 8 - 22.5.08
20
יפיגנה םונגה יוהיז .ג - תוירלוקלומ תוטיש המ5 תומייק : southern blot, in situ hybridization -ו
PCR םיקיפמ . DNA - םיקבדומה םיאתהמ target DNA םיפיגנל םיידוחי םירמיירפב םישמתשמו ,
-ב םג שמתשהל ןתינ .םינוש multiplex PCR ך5 םינוש םיפיגנ דגנ םינוו5מש םירמיירפ לש לייטקוק -
.(הדיחי הקידבב תויורשפא רפסמ ךותמ ףיגנה תא תוהזל ןתינ ך5ו) הנוש לדוגב רצות ןתי ףיגנ ל5ש
תורשפא םוי5 תמייק תוvצמאב המיגדב יפיגנה םונגה תא תמ5ל real time PCR לשמל םישמתשמ)
סיטיטפה ילוחב B -ב ;אל וא סיטיטפה ףקתה היהי םאה תוזחל ןתינ - HÌV םאה תוהזל תנמ לv -
.(םורסב ףיגנה תומ5 יפל ,תוליvי תופורתה
הזונגאידונומיא
הקבדהל םירושקש םיבצמ רפסמ תוהזל ,םיפיגנ דגנ םייפיצפס םינדגונ לש יוהיז תוvצמאב ,ןתינ
םייק םאהו ,רבvב התיה הקבדהה םאה ,הליvפ הלחמב הלוח םייוסמ הלוח םאה תוהזל ןתינ .תיפיגנ
.ףיגנה דגנ ינוסיח בצמ
תיח5ונ הלחמ רותיא יוהיז תוvצמאב תאז תושvל ןתינ : ינדגונ ÌgM םייפיצפס בורל רשא ,ףיגנה דגנ
ינדגונ םירתאמ םא ,ך5 .םישדוח השולש רחאל םימלvנ ÌgM רמול ןתינ ,בושח ףיגנ יפל5 םייפיצפס
הלחמהש ןורחאה שדוחב השחרתה ינדגונ םירצונ וזה הפוקתה רחאל . ÌgG .
- ELÌSA : ÌgM capture test לv : תויראב ELÌSA ןדגונ אצמנ anti-ÌgM ןושארה בלשב .
םיפיסומ ן5מ רחאל ,הלוחה לש םורסה תא םימש ילאריו ןגיטנא םיפיסומ ,ירחסמ ינש ןדגונ
תוהזל ןתינ וז5 הרוצב .טרטסבוס םיפיסומו בוש םיריגדמ ,םיזנא רבוחמ וילא ןגיטנאה דגנ
לש תוח5ונ ÌgM .דושחה ןגיטנאה יפל5 יפיצפס
Serum conversion הדירי שי ן5מ רחאלו ,ףיגנה דגנ םינדגונב תיטמרד הילv שי ןושארה שדוחב :
-ב ÌgM ךא ÌgG םינחוב .םיהובג םירתונ םד תונמ יתש ,המלחהה בלשב הינשו ףירחה בלשב תחא ,
תוארל םיצורו םינדגונה תומרב יתוvמשמ לדבה שי םא שי םא .םדה תונמ יתש ןיב הילv תוחפל
לש רוvישב יפ 4 לחש םירמוא הלחמה דv ןושארה שדוחל ינייפואש יגולורס ךופיה תvדל ןתינו -
.ןורחאה שדוחה לש חווטב הלחה הלחמהש
- HemeaggIutination inhibition test -ל הטיש יהוז : Serum conversion יוהיז ךרוצל ,
דגנ םינדגונ rubella ול שיש (חיננ) hemagglutinin םיחקול . םימורס ינש לש שרפהב
םירצוי ,תוvובש השולש םילופ5 םילוהימ םינתונו ,םהמ דחא ל5מ םינדגונל תונמדזה רשקיהל
ןדגונל רושק וניאש ןגיטנאה תא םיפטוש .ןגיטנאל תומודא םד תוירוד5 םיפיסומו קיסהל ןתינ .
תומ5 ןיב לדבהה תא קודבלו ,הבוגת שי ובש ןורחאה לוהימה יפל םינדגונה תומ5ל vגונב
.יגולורס ךופיה היה םאה קיסהל תנמ לv תומיגדה יתשב םינדגונה
ת5רv - ינוסיח בצמ תקידב immunocomb - תודיחי יתש לי5מ : טבמא ) תולvת לי5מש A-F (
) תוציחמב תויוצחש 1-12 ,( קרסמ ןיvו רבvב םייוסמ סוריול הפישח קודבל םיצור ונחנא .ןהל םיאתמש
םימש הינשהו הנושארה תודמvב .םינדגונ םויקו תומיגד ן5מ רחאלו ,יבויחו ילילש תרוקיב ימורס . לv
סוריול ןגיטנא שי קרסמה ) ןגיטנאל רשקיהל תונמדזה םימורסהמ דחא ל5ל םינתונו , A ן5מ רחאל .(
הלvתל םירבוv ,קרסמה תא םיאיצומ B הלי5מש הפיטש רפוב הלvת ן5מ רחאלו , C םv anti-
human γ -globulin םיזנא לי5מו סקלפמוקב ןדגונל רשקנש הלvתב . D בוש םייק רפוב ,הפיטש -בו E
טרטסבוס .היצקאירה תא םילשמו רשקנ רשא
ןוחבאל םייגולורס םינחבמ HIV -ל םינדגונ לש תוח5ונל םדה תונמ ל5 תא םדה קנבב םירקסמ םוי5 :
HÌV תוvצמאב ELISA -ל הפישח תקידבל ןחבמה םג והז) םינדגונל HÌV .ידמל תוקייודמ תו5רvה .(
אצוי והשימ םא יבויn םיvצבמ ,הקידבב ףסונ ןחבמ - רשאמ western blot םיקדוב - תוח5ונ לש
םינדגונ םינוו5מש ףיגנה ינובלח דגנ5 לש םינושה HÌV היושvש ה5רvב םישמתשמ . םיפירטס לvו
םהיבג םידרפומ תירחסמ הרוצב לדוגה יפל ףיגנה ינובלח תא םימש .םהלש ירלוקלומה פירטסה
םורס תא םיפטפטמו הלvתה םירצויו םינוו5מ םה ויפל5 ןובלחל םיvיגמ םורסב םינוש םינדגונ .קדבנה
.םיסקלפמוק םיפיסומ ,רמוח ףדוvמ םיפטוש anti-human γ -globulin ןדגונל רשקנ רשא םיזנא םv
,סקלפמוקבש םיפיסומ רבד לש ופוסבו בוש םיפטושו םיריגדמ טרטסבוס ךרואל םידנב תלבקל -
.פירטסה
רוvיש 8 - 22.5.08
21
םיw¬n םיפיגנ תעפוה
:םיסוריו לש םרוקמל vגונב תוירואת שולש תומייק
- בור ךא תיאמצv םייח תרוצ התיהש ,תמדוק םייח תרוצ לש תונוונתה םה םיפיגנה
תיטיזרפה םייחה תרוצ ךרוצל תושורדה תויצקנופה םומינימ ורתונו ונוונתה הלש תויצקנופה
.םייקמ סוריוהש
- וש5ר רשא םייאת-תת תולוקלומורקאמ יפוריצ םה הלא - םיאתמ אוה סוריוה רוקמ
.םיאת ןיב vונל תלו5יה תא
- ימצv לופ5ש תלו5י ילvב םימזינגרואמ םייאת םירוציל ליבקמב וחתפתה םיסוריוה
-ה םלוvב םימייק ויהש םינימאמש RNA .יטויב-הרפה
?םיפיגנ לש היצולובאה תא םיפחודש םייביטקלסה תוחו5ה םהמ תחלצומה םייחה תרוצ םה םיפיגנה
היצקלסה תוחו5 .תובר תויוליvפ רוציל םילו5י םה םינג לש ילמינימ טס םvש תאז תניחבמ - רתויב
רוזחמבו ילאריוה םונגב תורושקש תולבגמ וא - 'ו5ו תינוסיח הבוגת ,ןס5אמה - הביבסה י"v םיבת5ומ
יפיגנב רשא5 ,םיקיקלח לש רידא רפסמ םירצוי םה ,םיפיגנ לש תוברתהה ךלהמב .סוריוה לש םייחה
RNA לש הלודג תומ5 סינ5הל הטונו - רוקמל ןמאנ תוחפ םישדחה םימונגה תריציו הקתvהה ךילהת
יפיגנ לש תוזרמילופה ,םתמוvל .לופ5שה ךלהמב תויצטומ DNA לש םי5ילהת ןהל שיו רתוי תוקייודמ
proof reading יפיגנב ,ך5 .רתוי ןטק תוסינ5מ ןהש תויצטומה רפסמ ן5ל - DNA טvמ קר תומייק
ומ5 בצק ותואב ןה תוסנ5נש תויצטומה ספרה ומ5 םייטנטל םיפיגנבו ,ןס5אמב רשאמ תויצטומ רתוי
.ןס5אמב
תוסנ5נש תויצטומל ףסונבו ,דאמ םיהובג ילאיצנטופ ןפואב יפיגנה םונגל סנ5יהל םילו5יש םייונישה
תויצניבמוקר ,תופסוה ,תורסחה - תונוש םירצויש םיפסונ םייטנג םי5ילהת םימייק הקתvהה ךלהמב
תולוקלומ ןיב ףולחש י5ילהתו RNA דאמ הובג רפסמ םייקש ך5ל םיפיסומ וללה םייונישה ל5 .תונוש
-ה יונישמ האצות5 םה םיסוריו ןיב היצניבמוקר ייוניש .םישדח ףיגנ יקיקלחל תויורשפא לש template
םהל שיש םיפיגנ ןיב ףולחש י5ילהת םויק וא קותvשה ךלהמב RNA םורגל לו5יש המ - יטנמגס
יvטקמ לש הלל5ה םה םיפסונ םינונגנמ .םיפיגנ ינש ןיב םיvטקמ לש הפלחהל DNA (םייאת לשמל)
.יפיגנה םונגה ךותב
תויצטומה ל5 תא םירבוv אלו םהלש םונגה לש יסיסב הנבמ לv םירמוש םיפיגנ ,תאז תורמל
הנבמב תויולת רשא ןהב דומvל ךירצ סוריוהש תומייוסמ תולבגמ תומייקש םושמ תאז - תוירשפאה
- לשמל .םייקתהל ל5וי אל סוריוהש ך5ל םימרוג םימייוסמ םייוניש - ולש םייחה רוזחמבו ולש םונגה
םימייוסמ םינובלחב היצטומ רבוצ סוריוה םא ;דיספקה לש חפנל לבגומ םייוסמ סוריו לש םונגה לדוג
הvיגפל איבת 'ו5ו ןס5אמה לש ןוסיחה תו5רvמ םv תודדומתה ,היצקילפרב הvיגפל תמרוג רשא
הנבמ לv םירמוש םיסוריוה ,הלא5 םי5ילהתמ האצות5 .היצקלס רובvי אל אוה - סוריוה תוברתהב
.תיסחי vובק יסיסב
יפיגנ ,רומא5 DNA םישחרתמ םהלש םייונישה ן5לו רתוי ןטק םהב םייונישה רפסמ בורלש םיפיגנ םה
וללה םיפיגנה םג םלvי אוהש vגרבו ,ןס5אמה םv םייוסמ לקשמ יוויש םימייקמ םה בורל .תויטיאב
יפיגנ ,םתמוvל .(יח ןס5אמה לv םירמוש םה ,ן5ל) ומלvי RNA םה ,םיבר םינסחאמ ילvב בורל םה
.םיאצמנ םה וב ןס5אמה לv רומשל םהל בושח תוחפ ן5לו ןס5אמל ןס5אממ רובvל םילו5י
םיצרפתמ םיפיגנ
םv םהלש םינסחאמה חווט תא תוריהמב םיביחרמו היסול5ואב הנורחאל וvיפוהש םיפיגנ םה הלא
תויורשפא שולש תומייק רשא5 - הרוא5ל "םישדח" םה וללה םיסוריוה .הלחמ ינמיסב הילv
:םתvפוהל
- לש הקבדה תרשפאמש םייק ףיגנב היצטומ השחרתה שדח ןס5אמ שדח ףיגנ והז -
.ןס5אמה ותוא רובv
- םימייקמ םהו םהילא הלגרתה היסול5ואה ךא היסול5ואב םימייקש םיפיגנ םה הלא
.םינש ת5ורא םיסחי ת5רvמ התיא הרי5מ אלש השדח היסול5ואל הvגה האיבמ םתוא
.תוצרפתהל
- .הזונואוז - רחא ןיממ ףיגנ לש רבvמ םייוסמ ןס5אמל ףיגנ ריבvמ םייוסמ םייח לvב
ן5 ינפל רי5ה אל אוהש .
לש רבvמ תורשפאמש תוילאיצוס וא תויגולוקא ,תויטנג תוביס םה וללה םיפיגנה תvפוהל תוביסה
.םיפיגנה
רוvיש 8 - 22.5.08
22
ףיגנל ןס5אמ ןיב תויצקארטניא םיבצמה ןיב רבvמ תויהל לו5י - תוימניד תויורשפא vבראל תוקלחתמ :
.םינושה
- ביצי בצמ ףיגנהו ןס5אמה ןיב ה5ורא תור5יה רחאל ןס5אמו ףיגנ ןיב לקשמ יוויש אוה
ףיגנה תוברתה ןותימל םינונגנמ חתיפ ןס5אמהו ,וב יולתו ןס5אמב םייקתהל ךישממ ףיגנה -
םינשה םv רשא תורוחש תוvובvבא ;םדא ינבב ספרה יפיגנ - לשמל .םרוג אוה םהל םיקזנהו
קליסש ןוסיח - ולש דיחיה ןס5אמה איהש רחאמו ,וינפב ןנוגתהל הדמל תישונאה היסול5ואה
.הקבדהל ןו5יסב הדיריל איבמ ותוא
- Evolving relationship אל םה ,ןס5אמל ףיגנ ןיב הvיגפ לש שדח בצמ והז :
םיחתפתמ ןמזה םv .תוומ וא הלחמ לש םישק םייוטיבל םורגל לו5י רבדהו הז תא הז םירי5מ
יסחי - ףיגנ ותוא ינפב הנגה ינונגנמ תחתפמ ןס5אמה תייסול5ואש וא םימילא תוחפ םינז
םינוש תויסול5ואו םיטרפ ןיב רבvמב םינייפואמ הלא5 םיבצמ .רתוי םיביצי םי5פוה ןילמוגה
.ןימה ותואב
- Dead end ,ןס5אמ קיבדמ ףיגנ ובש בצמ : םיפסונ םינסחאמל האלה רבvומ אל
ןס5אמה תא תיממו לשמל . הלובא חילצמש ינפל דוv םדאה תא גרוה ךא הברתמ ףיגנה -
רחא ןימל ךיישש סוריו - םינוש םינימ ןיב םיפיגנ לש רבvמ ינייפוא ,הז5 בצמב .האלה רובvל
.םדא קיבדי
- Resistant host םימיאתמ םירוטפצר ול ןיא י5 תויהל הלו5י ןס5אמה לש תודימvה :
שי ןס5אמלש וא ,םיאתב תוברתהל יד5 קוקז סוריוה םהל םירוטקפ םיאתב ןיא וא םיאתה לv
תרבvה לש בצמב vגפיהל הלו5י תודימvה .ףיגנה לש הסינ5ה תא םיvנומש הנגה ינונגנמ
.הלתשה וא םד יוריv י"v ףיגנ
תואמגוד : Eastern & western equine encephalitis - םקלח םv .םיבר םינסחאמ שי סוריול -
םישנא קיבדהל םילו5יש םישותיל סוריוה רובvי ןהמו ,םייליבטס ןילמוג יסחי ול שי - תופוv לשמל
םהינש - םיסוסו dead end .תיברvמה סולינה תחדק אוה המוד םייח רוזחמ לvב ףסונ סוריו .
י"v תמרגנש םדא ינבב הלחמ תמייק - םימסר5מ םה תולחמ םיריבvמש םיפסונ םיצופנ םינסחאמ
ףיגנה לש הרבvהו ,הדלוחה אוה (םייליבטס תיסחי) ולש יvבטה ןס5אמה רשא5 ,היצרק לש הציקv
.תוvוגנ תויח לש בלח תייתש וא הציקv תוvצמאב - השק הלחמל םורגל הלו5י םדאל
- םסר5מ י"v םיסוריוב הקבדה תמייק ןהב תופסונ תולחמ Lassa fever -ל םורגל לו5יש
pneumonia, encephalitis -ו rheumatic fever תודלוח לש תושרפה ךרד םירבוv וללה םיסוריוה -
הדלוחה הזה הרקמב םג .ףיגנב םהלש הקבדהל םיאיבמו vגמב םתיא םיאב םישנאש האוצ וא ןתש -
איה םימסר5ממ םירבvומש םיסוריול תפסונ אמגוד .ביצי ןס5אמ איה hantaviruses המ5 םימייק -
-ל םורגל םילו5יש םיפיגנ לש םיסופיט hemorrhagic fever םv דחי renal syndrome -ל םירחאו
pulmonary syndrome םה םיפסונ םיסוריו . Marburg -ו Ebola -ל םימרוגש hemorrhagic fever ,
אל םהלש יvבטה ןס5אמהו הקירפאב םימייק וללה םיסוריוה .רתויב תושק תולחמו םד יל5ב הvיגפ
.םיפוק לש אוביימ האצות5 תויברvמ תויסול5ואל vיגה ףיגנהו םיפוק לש הקבדה םג תמייק - ונל ר5ומ
תויסול5ואל םיסוריו תסינ5 ןתינ אל רשא5 ,וללה םי5ילהתה לv םיvיפשמש םירוטקפ המ5 םימייק :
ומ5 תונוש תונוו5מ אל תוקבדה וא vבטב תומייוסמ תויושחרתהמ .םייוסינ סיסב לv תובושת תתל
אל ףיגנ ולביקש םידליה ל5 אלש בל ומש - היצביטקאניא רבv ןיטולחל אלש וילופ בי5רת תקרזה
תופיפצ :הקבדהה תוליvי תא אבנל םירשפאמש םימייוסמ םימרוג םימייק .הלחמב ולח שלחומ
ל5ותש תנמ לv) היסול5ואה לש יטירק לדוג ;רישי vגמב םירבvומש םיפיגנב רקיvב - היסול5ואה
-ב ךרוצ שי תוצרפתה היהתש יד5 - תבצח לשמל .ה5ותב וילv רומשל 1,000 םינסוחמ אל םישנא
האצות5) יתנוv סיסב לv תונושו ;(הנוזת ,ליג) היסול5ואה לש ילל5ה יתואירבה בצמה ;(תוחפל
.('ו5ו ,yופנ קרחהש5 םיצופנ םישותי י"v םירבvומש םיסוריו ,םוחל תושיגר
1 . יתאורבת בצמב םייוניש ףיגנ לשמל : וילופה ינפל תויוצרפתהל םרג אל ףיגנה .
-ה האמה 20 תויסול5ואב םייק היה אוה . תוירפ5 םירוזאב ורגש םישנא לש תויסול5ואו
- ימדנא היהו ,םיקחורמ ףיגנה יפל5 תנסוחמ התיה היסול5ואה וחתיפ אל וקבדנש םידליהו
ןיב .הלחמה לש םינמיסה תא 1910-1950 קותישל םרגש וילופה ףיגנ לש תויוצרפתה ויה
-ה האמה תליחתב אלא ףיגנב יטנג יוניש אל אוה ףיגנה תvפוהל רבסהה - םידלי 20 םישנא
,ולv רקיvב ויחש תויסל5ואה ,םירvל םירפ5המ ודדנ ורפתשה םיאנתה - םלvנו ךלה סוריוהו
םינדגונ ןהל ויה אלש תויסול5וא ולדג היה םהבש םיבצמבו , םימ תורוקמ לש םוהיז סוריוב
המרגנ הפיגמ .ףיגנה םv היסול5ואה לש תור5ה רסוחמ האצות5 - אמגוד איה תפסונ
לש תוצרפתה סיטיטפה A -ב 1983 היסול5ואה בורו יאחנשב דאמ yופנ היה ףיגנה .יאחנשב
ן5 ינפלש םינשב הקבדהה תומרב הדירימ האצות5 התיה תוצרפתההו ,םינדגונ תלvב התיה
.הנסוח לש היסול5וא התווהתהו וקבדנ םישנא תוחפ - םייתאורבתה םיאנתב רופישמ לשב
רוvיש 8 - 22.5.08
23
-ב 83 דוv .םימהוזמ םי תוריפו םיגדמ וקבדנ םישנאו ,בויב ימב yרפמה ימ לש םוהיז היה
- ן5 ינפל וזב וז ושגפנ אלש תויסול5וא vגמב ואב תוצראה ייוליג תפוקתב - אמגוד םישבו5ה
היסול5ואה תא לסיח רשא ,תורוחשה תוvובvבאה תא םתיא ואיבה וקיסקמב םידרפסה
תימוקמה התיה רתוי רחואמ םינש המ5 .הקירמא םורדל םג הטשפתה הפיגמה רתוי רחואמ .
לש תוצרפתה תבצח לצאש הלחמ - םיאפוריאה רובv ךא לקשמ יווישב םה התוא ואיבהש
םג ,ןמזה םv .תולודג תוימדיפאל םרג - שדח סוריוב רבודמ תימוקמה היסול5ואה
.סוריול רתוי תוניסח ו5פה תושדחה תויסול5ואה
2 . סוריוב םייטנג םייוניש רשא םייוניש םירבוv םיסוריו םהבש םיבצמ םה הלא :
ףיגנ םיסוריו .םישדח םינז וא תויסול5וא קיבדהל םהל םירשפאמ הזנאולפניאה בצמב אוה
ןה vובנל םילו5י סוריוב םייטנג םייוניש .ולש ידוחייה םייחה רוזחממ האצות5 דימתמ יוניש לש
) םימייוסמ םידיטואלקונב יתדוקנ יונישמ האצות5 antigenic drift -מ האצות5 וא ,(
reassortment ) םינוש םיסוריו ןיב םינג יvטקמ לש הפלחה - antigenic shift איבמש המ - (
םילו5י רשא ,רתוי הבוט הקבדה תלו5יו רתוי ההובג תומילא ילvב םישדח םיסוריו לש תריציל
לש םייחה רוזחמ .םלוvב תוימדנפל םורגל הזנאולפניא הז5 אוה יליבטסה ןס5אמהש ולש
אוה תופוv םילדגמש םייח ילvב םג םהיניב - קיבדהל לו5י אוהש םיפסונ םינסחאמ םימייקו ,
.םימב אצמנ ףיגנהו הרוצב ותוא םישירפמ תופוv ומ5 םימב םייחש םייח ילvב .תיב קשמב
בוברv תויהל לו5י ו5ותבו ,ליבקמב םיפיגנ ינשב קבדיהל םילו5י םיריזח תלבקל םינז ינש לש
הרישי הקבדה לש בצמ םייק .ההובג תומילאו הקבדה רשפאל תויושvש תונו5ת לvב שדח ןז
הזנאולפניאה יפיגנב םישחרתמש םייונישה .רידנ םא םג ירשפא בצמה - םדא ינבל תופוv ןיב
.הינשהו הנושארה םלוvה תמחלמב םלוvב תונוש תופיגמל ומרג םישדח םינז תורצוויהו
לש גרה תוvצמאב סוריוה לש תוטשפתהה תא vונמל םיסנמ ,תופוvה תvפשל רשאב
.תופוvה
3 . םייתביבס םייונישו תויסול5ואב םייוניש האצות5 םדא ינבב תוילאריו תולחמ ןה הלא :
תולחמ .םייחה ילvב תויסול5ואבו םילקאב םייונישמ תויטונואוז תויסאלק תואמגוד ןה
תא םיפקשמ רשא םיצרפתמ םיסוריול הביבסב םייונישה ומ5 םיפיגנ ,אמגודל . yellow fever
םדא ינב לש וא רתוי םיחתופמ םיפוק לש הקבדה .תיסחי םימודק םיפוק 5"דב םיקיבדמ
לש בצמל םורגת dead end לו5י אוה ףיגנה תא םיאשונש םישותי תפקתמ לש בצמב .
ןפואבו ,םדא ינבל םישותי vגמב הילvל איבהל םילו5י םייגולוקא םייוניש .תוצרפתהל םורגל
תליחת םvו ,yיקב הלחה הלחמה .הקירמא םורדמ תוינואב 'ואבוי' םישותי םהב םיבצמ המוד
לש היינב .םייקתהל הקיספה איה שותיה תומייקתהל םיאנת םירשפאמ אלש ףרוחהו ויתסה
.תומוד תולחמ םיאשונש םישותיל רוקמ איה םג התיה םימ יווקמ תברקב םיר5סו תולvת
SARS סוריו י"v המרגנ איה .םינש המ5 ינפל הvיפוהש תילאריו תצרפתמ הלחמ יהוז :
תחפשממ coronaviruses תוקבדהל םימרוגש המישנה ת5רvמ וא לו5יvה תו5רvמב ,
םיקיבדמ םירחאו (םדא ינב םיקיבדמ םינז ינש) םיקנוי םיקיבדמש סוריוה לש םינז םימייקו
-ל םרגש ןזה .תופוv SARS ףצרל היגולומוה ול שיו םיינאמוהה םינזה לש הזל ףצרב המוד
םילותחמ םיפיגנ ודדוב ןיסב .ן5 ינפל ונר5ה אלש השדח הצובק תתל ךייש - תופוvה לש
לש היגולומוהב םימוד רשא - םירחא ח"vב וא םימייוסמ 98% -ה ףיגנל SARS םיבשוח -
ל5 םימייק וללה םינזהש איה החנההו ,תישונא היסול5וא קיבדהל ל5יש הז5 אוה ףיגנהש
םימילא אל םהש רחאמ ךא ,וללה םייחה ילvב םv vגמב םיאבש םישנא םהב םיקבדנו ןמזה
.תויוצרפתה ןיא
4 . םישדח םינסחאמ תקבדהל תואיבמש תויצטומ -ה תחפשממ ףיגנ לשמל :
paroviruses קיבדמ רשא םילותח -ב טשפתה רשא - השק הימקולל םהב םרוגו 78
םיבל5 לש היסול5ואל דיספקה ןגב ושחרתהש תויצטוממ האצות5 ול ורשפאש ףיגנה לש
.םיבל5ה לש םג הקבדה
HÌV גוסמ םיפיגנ לש םינז םימייק : simian immunodeficiency virus םיגוסב םימייקש
לש םיבר לש ףצרל םימודו םיפוק HÌV לש םינז ינש םימייק . HÌV - HÌV1 -ו HÌV2 -ב רשא5 ,
HÌV2 אוצמל ןתינ לש היגולומוה 85% לש םייוסמ גוס לומ SÌV .יפיצפס ןזמ םיפוק קיבדמש
סוריוה HÌV1 -ב קר המוד 40% -ל HÌV2 לש םירחא םינזל המודו , SÌV םינזב םיצופנש
-ה .םירחא reverse transcriptase לש HÌV ךלהמב תואיגש לש הלודג תומ5 סינ5מ
-5) קותvשה 5 תוארהל ןתינ תוברתההו תויצטומה בצקב בשחתהב - (דחא לופ5שב תואיגש
ךות ישונא סוריול ךופהל לו5י יפוק סוריוש 10-15 םינש םייוניש ולחש ך5ב בשחתהב .
תא ןיבהל ןתינ ,שדחה ףיגנה תוטשפתה תא ורשפא רשא םייחה חרואבו םישנא לש הvונתב
,םוי5 .ףיגנה תוברתהל הביסה לש בצמב ןיידv אצמנ ףיגנה evolving שי ןמזה םv ךא ,
יווישב תויחל לו5יש ליvי תוחפ ףיגנ בלתשיש וא תוחפ תוביצי תויסול5וא ווהתיש רvשל
רוvיש 8 - 22.5.08
24
םיפוקה ינזב הלחמל םימרוג אל) םיפוקה יפיגנב םייקש ומ5 ,םדאה ינב םv לקשמ
.(םהלש םייפיצפסה
ומ5 תושדח תויגולונ5ט לש חותיפל תודות ,םישדח םיסוריו יוליג לש םיבצמ םימייק ,םוי5 PCR, DNA
.'ו5ו יטנניבמוקר
תורוקמ תריצי - םישדח םיסוריו םv שגפמל תושדח םי5רד ןמזה ל5 רצויו רשפאמ םדאה ,השvמל
םתלתשה ךא ,םדל הסינ5ה םוסחמ תא םירבוv ויה אל רשא) םייח ילvב לש םירביא תולתשה ,םימ
.'ו5ו םלוvב הvונת ,(ףיגנה תא רידחהל הלו5י vוגנ רביא םv
לופיט - םיימלוvה תואירבה יתוריש לש תוvדומ תוvצמאב תושדח תוימדנפ תריצימ vנמיהל ןתינ
בקvמ ,הנוזתה רופיש ,ןוזמו םימ םוהיז vונמל תנמ לv םיתואנ םייתאורבת םיאנת תריצי ,םירוטקוב
.םישדח םייטסונגאיד םיvצמא לשו םינוסיח לש חותיפ ,םישדח םינז לש הvפוה חרא ימלוv לל5
רוvיש 8 - 22.5.08
25
םינוי¬פ
.םינויריול היגולומוה ול שי ךא ,םירחא םימזינגרואל המוד וניאש ,יביטקפניא ינובלח קיקלח אוה ןוירפה
.תוילאטל תוקבדמ תויתפולאפצנא תולחמל םרוג ןוירפה
םינוירפ תולחמ
- איה םינוירפ י"v תומרגנש תולחמ לש הנושארה אמגודה Scrapie הלחמ -
-ה האמה vצמאב הvיפוהש םישב5ב 18 - ןמצv תא תודרגמ ויה םישב5הש ך5ב תנייפואמו ,
-ב .תיגולוריונ הvיגפ לשב אלא תיגולוטמרד הvיגפמ האצות5 אל 1937 םורגל וחילצה
,וללה םישב5ה לש חומהמ תיצמת וקיפה רתוי רחואמו ,ינויסנ ןפואב הלחמה לש הקבדהל
םשב תולירביפ והיז תינורטקלא היפוקסורקימ ימוליצו Scrapie associated fibriIs
(SAF ( .הקבדהל האיבמ תרחא היחל יוצימה תרבvה .
- -ב 1956 םשב הלחממ ולבסש האניג-וינ האופפב םיטבש וראות ) ו¬וק kuru ( ,
תא הרי5זהש scrapie םיסקט םי5רוv וללה םיטבשהש ,רבתסה .םימוטפמיס תניחבמ
םישנאל תרבוv התיה הלחמה וז5 הרוצבו ,םיתמ לש תוחומ ול5א םה םהבש םיילבינק
-ב םיסקטה רוסיא זאמ .םיפסונ 1958 ולבס םילוחה .הלחמה לש םישדח םירקמ וראות אל
.רצק ןמז ךות םיתמו ה5ילהה תא םידבאמ ויה ,תיחומ הvיגפמ
- -ב 1920 הלחמה התהוז CreutzfeIdt-Jakob disease (CJD ( הרבvוה רשא ,
-ב ינויסנ ןפואב םיזנפמישל 1968 -ב הלש 'תינגורטאי' הקבדה הראותו , 1974 האצות5 ,
.תינרק תלתשהמ
- תופסונ תולחמ : New variant CJD; Gerstmann-Straussler-Scheimker
disease (GSS); Fatal familial insomnia (FFÌ םייח ילvבב תופסונ תולחמ תומייקו ;(
ףקש) 9 .(
תונו5מ וללה תולחמה transmissibIe spongiform encephaIipathies תוvפותב תונייפואמו
:בצvה יאת לש היצזילוקאו תמייק ,םירוח תריצימ האצות5 גופס לש היגולופרומ לבקמ חומה :תומוד
לש תולירביפ וא םיקאלפ תריציו ,סיזוטיצורטסא ,(גופסה תייגולופרומ ן5לו) םינוריונה לש ןדבא
לשמל) דיאולימא SAF -ב scrapie היצבוקניאה תפוקת .היצנמד - םיירקיvה םימוטפמיסה ןיב .(
.(םישדוח רפסמ) תיסחי הרצק הפוקת תמייק תוומה דvו תוצרפתהה vגרמ ךא ,דאמ ה5ורא הלחמב
.םיימצv םיאת לש תוברוvמ לv vיבצמש המ - יתקלד ךילהת וא תינומיא הבוגת תללו5 אל הלחמה
.(םייח ילvבב) תנוו5מ וא תיטנג ,תימוהיז תויהל הלו5י הרבvהה
יביטקפניא םרוג רחא שופיח
ןיב םילדבה יוהיז תוvצמאב היה וללה תולחמב יביטקפניאה םרוגה תא תוהזל םינושארה תונויסנה
היגולופרומ שי םיסוריול קר .םייביטקפניאו תיסחי םינטק םיקיקלח םהינש - םינוירפ ןיבל םיסוריו
ינייפאמל םימרוג םהו ,(םינוירפב ןיvרג תצמוח התהוז םרט) ודדובו ורתואש ןיvרג תוצמוח וא תרדגומ
יתפוטיצ טקפא דדוvל םילגוסמ םיסוריוה - םינוש הלחמ in vitro הרצק םהלש היצבוקניאה תפוקת ,
אלש םי5ילהת - תיתקלד הבוגתו ןורפרטניא רוציי ,תינוסיח הבוגת ררוvל םילגוסמ םהו ,תיתוvמשמ
- (ןיvרגה תצמוחב תvגופ רשא) הנירקל תושיגרב אוה ףסונ לדבה .םינוירפ י"v םוהיזב םימייק
,דאמ הנטק םהלש ןיvרגה תצמוחש םושמ - םיסוריו רשאמ תוחפ תיתוvמשמ םישיגר םינוירפה
.תמייק אל לל5 וא בטיה תנגומ
Prion protein ןב ןובלח והז : 231 ןגה י"v דדוקמ רשא ונימא תוצמוח PrP
C
י"v קוריפל שיגרו
לש הנבמה .(ידמל םינטק םיטנמגרפל קרפתמ) תוזאטורפ PrP
C
-ב רישv אוהו ךרואמ α-helices ;
ל5ב טvמ5 אצמנ אוהו ;םייטנדיסקוא-יטנא םימיזנאל ןתוא ריבvהלו תשוחנ ינוי רושקל ודיקפת
.לוטיזוניא לידיטפסופ י"v םיאתה תנרבממל רושק אוהש5 תומקרה
- ןובלחה לש תילמרונ אל הרוצ תמייק PrP
Sc
-ל ףצרב ההז רשא - PrP
C
ינושילשה הנבמב הנוש ךא
-ב רישvו ירלובולג) β-sheets -ו ,( 142 וניא אוה .תוזאטורפל תוביצי תוארמ ו5ותמ ונימא תוצמוח
תולוקיסוב ,םיאתה ךותב אצמנו ,(הפמילה תוירשקבו לוחטב םגו) חומב רקיvב םקוממ ,ליvפ
.רוח לש הנבמ תריציל האיבמ ןתוחאתהש - תויטמסלפוטיצ
םיvגופש םירמוחל רתוי םישיגרו ,ןיvרגה תוצמוח לv םיvיפשמש םירמוח ינפב םידימv םינוירפה
ףקש) םהלש ינובלחה הנבמה לv דיvמש המ - םינובלחב 16 יאנת ינפב םג רתוי םידימv םה .(
-ב תורשהל שי (חותינ יל5 לvמ לשמל) ןיטולחל םהמ רטפיהל תנמ לv - היצזילירטס 5% ,דירול5ופיה
וא 1M לש NaOH יפ) תחא הvש לש היצזיוולקוטוא וא , 2 וא םיקדייח לש םירקמ רשאמ רתוי
.(םיסוריו
רוvיש 8 - 22.5.08
26
םינוירפה רוקמ
:וללה םיקיקלחה רוקמל vגונב תוירואת רפסמ תומייק
- ילאריו רוקמ תונו5תל הנvיש ילאריו לדומ רוציל וסינ הירואתה תא ןוחבל תנמ לv :
גוסמ הנטק ןיvרג תצמוח ו5ותב ,ונל ר5ומ וניאש ןובלח לש אוה דיספקה :םינוירפב ולגתהש
ssDNA ,הזה לדומה םג .תומקרב ן5מ רחאל תוvיפומש תולירביפ אצמיהל תו5ירצ ו5ותבו ,
.ןוירפה לש תונו5תה ל5 לv תונvל חילצה אל
- Virino ןובלח הביבסו תמייוסמ ןיvרג תצמוח לי5מש דאמ ןטק קיקלח לש לדומ והז :
שיש רחאמ תיחר5ה ןיvרגה תצמוח ,לדומה יפל .(תינוסיח הבוגת ןיא ן5לו) ןס5אמה לש
strains םג .(תונושה תא רצויש והשמ תויהל ךירצ) דיחי ינובלח רוקמו - הלחמה לש םינוש
.םיבר םיללח םימייק וז הירואתב
- Protein-only theory רשא ,דבלב ינובלח קיקלח אוה ןוירפה ,וזה הירואתה יפל :
היצבוקניאש וארה ,יביטקאוידר ןומיס תוvצמאב וvצובש םייוסינב .הלחמל םורגל יד5 קיפסמ
לש PrP
C
םv יביטקאוידר PrP
Sc
תלבקל האיבה , PrP
Sc
תוvצמאב וקדב) יביטקאוידר
לש שגפמש איה תוvמשמה - (תוזאטורפ תלvפה PrP
C
םv PrP
Sc
-ל ות5יפהל איבמ PrP
Sc
-
" ןיvמ שמשמ ילמרונ אלה ןוירפה template יוניש הרשמ אוה - ולש םיפסונ םיקתוv תריציל "
גוסמ םידדוב םינוירפב הקבדה ,וז5 הרוצב .םיילמרונה םינובלחה לש היצמרופנוק PrP
Sc
ינובלח לש יונישמ האצות5 ,םהלש הלודג תומ5 תלבקל איבת PrP
C
אתב םירצונש םיילמרונ
,תילמרונ אל היצמרופנוקב ןוירפ םיאתב תרצויש תינטנופס היצטומ איה תפסונ ךרד .ןמזה ל5
רב5v תריצי תוvצמאב המגדוה הירואתה .ךילהתה תא ליחתמ רשא knockout -ל ןגל PrP
C
לש הקרזהו PrP
Sc
ןפואב רצייל וחילציש5 היהת תיפוס הח5וה .הלחמב ולח אל םירב5vה -
.םתוvצמאב םיילמרונ םירב5v לv הלחמ תורשהלו םיילמרונ אל םינוירפ יטנניבמוקר
ןוירפ םv ינושארה םוהיזה רחאל PrP
Sc
ותיא םיסנ5נו ,וילא םידמצנ חומב םיילמרונה םינוירפה ,
-ל םי5פוה םה ןהב תולוקאול PrP
Sc
-ה ,ן5מ רחאל .םמצvב PrP
Sc
םירחא םיאתל תאצל לו5י שדחה
.םיאתה לש סרהל םורגלו תולוקאוב ראשיהל וא םינוירפ דוv רוצילו
הרבvה ךרוצל הארנה ל55 ,תשוחנ רושיק אוה ילמרונה ןוירפה ןובלח לש יגולויסיפה דיקפתה
ומ5 ןוצמח-ידגונ םימיזנאל superoxide dismutase לש םיבצמ םv תודדומתה רשפאל תנמ לv
oxidative stress לש םויק . PrP
Sc
.ינוצמח חתמל רתוי םישיגר םיאתהו ,דוקפתה ןדבאל איבמ
הקבדה :םינוירפ לש הרבvה תורוצ שולש תומייק :
- םוהיז ;םיvוגנ םישנא תוחומ לש הלי5או קוסיv תוvצמאב ,ורוק תלחמב : CJD
) תינגורטאי 1% תופוגמ םיניפורטודנוגו הלידג ןומרוה ,תינרק תולתשה ,חומ יחותינ - (
.(רבvב) New variant CJD .םהוזמ רשב ת5ירצמ האצות5
- תיטנג הרבvה -5 : 10% ירקממ CJD תולחמו , GSS -ו FFÌ ןגב תויצטוממ האצות5 -
-ל PrP
C
.הלחמה לש תיתשרות הרוצל תויאר ןיא םייח ילvבב .(םינוש םירתאב תויהל תולו5י)
- תידרופס הרבvה -5 : 90% ירקממ CJD -ב תוינטנופס תויצטוממ האצות5 . PrP
C
,
לש תינטנופס הריצי PrP
Sc
.םהוזמ רשבמ הרבvה וא ,תויצטומ אלל
םימוטפמיס היצבוקניאה תופוקת .תוומל םיליבומ רשא םימוד םימוטפמיסב ונייפואמ תולחמה ל5 :
םירוזאב תופקות תונוש תולחמ .םימוטפמיסה תליחתמ (הנש דv) תיסחי רצק ןמז אוה תוומו ,תו5ורא
םיפקשב אוצמל ןתינ טוריפ .טvמ םינוש םימוטפמיסה ן5לו ,לודגה חומה לש םינוש 32-33 .
הנחבא התוא תוצמל ,היספויב תחקל ןתינ .תוומה רחאל תוvצבתמ הלחמה לש תונחבאה בור :
ליvפהלו proteinase K היה ,ביצי ןובלח שיו הדימב - PrP
Sc
רחאל) vוגפ חומ לש היגולוטסיהב .
םג ןתינ ,הימי5וטסיהונומיאב .סיזודואילימאו ,(הילג יאת יוביר) סיזוילג ,תולוקאו תוארל ןתינ (תוומה
vובצל PrP
Sc
.(םירחא םייח ילvבב םירצוימש) םינדגונ םv
תואצמיה תוהזל תיסחי השדח ךרד תמייק PrP
Sc
תוvצמאב - המיגדב Protein Misfolding Cyclic
Amplification (PMCA לי5הל היושvש המיגד םיחקול .( PrP
Sc
חוממ יוצימ םv היצבוקניא םישוvו
המיגדב שיש הדימב .הפמיל תטולב וא םידקש ,ילמרונ PrP
Sc
תומ5 היצבוקניא ירוזחמ קיפסמ רחאל ,
-ל םמצvב ו5פהי ילמרונה חומה יוצימב םינובלחה לש הלודג PrP
Sc
ולש יוהיז תרשפאמש הרוצב ,
ינפב תודימv תקידב תוvצמאב proteinase K .
רוvיש 8 - 22.5.08
27
לופיט לש ות5יפהל vירפהל ןתינ .לופיט ןיא הלחמל : PrP
C
-ל PrP
Sc
ךא ,הפורתל ורושיק תוvצמאב
לש היצזיליבטס-הד תושוvש תופורת תומייק ,ףסונב .ולש תילמרונה תוליvפב vונמל יושv רבדה PrP
Sc
.
- תvגושמה הרפה תלחמ New variant CJD
-ב רקבב והוז הלחמה לש םינושארה םירקמה 1986 -ו , 10 ינבב םג התהוז הלחמה ן5מ רחאל םינש
הליחת5למ רקבה תקבדהש ,רבתסמ .תדרל הלחה הלחמה תוvראה םייוסמ בלשב רשא5 ,םדא
לש היצבוקניאה תפוקת .תולוח םישב5 לש תומצvמ ןובלח יוצימב ותל5אהמ האצות5 התיה new
variant CJD לש וז רשאמ רתוי הרצק CJD .
-ל דוגינב CJD -ב , new variant תפוקתמ האצות5 רתוי םימדקומ םיאליגב תצרפתמ הלחמה
-ב םייוניש ןיא ,רתוי ךורא טvמ םימוטפמיסה תליחת vגרמ םייחה ךשמ ,רתוי הרצק היצבוקניא EEG
-ב) CJD רתוי שי רשבב) תונוש הימי5וטסיהונומיאב תוהוזמש יפ5 תויורבטצהה ,(םיבר םייוניש שי
רתוי הפמיל תוירשק לש הקבדה תמייקו ,(רתוי הריהמ קבדומה םדאב םתוברתה ן5לו ,םינוירפ
-ב רשאמ CJD .
?חומל םיvיגמ םינוירפה דצי5 תוvצמאב הפמילה ת5רvמל םינוירפה לש הרבvהו הגיפס םייק ,יvמהמ
payer's patches לv הvפשה תוvצמאב) םייטפמיל םירביאב ןושארה בלשב םיברתמ םינוירפה .
לש היצמרופנוקה PrP םה - םדה ךרד םג ן5תיו) םיירפירפ םיבצv י"v חומל םיvיגמ ן5מ רחאלו ,(
-ה תא םירדוח BBB .םתוברתה רקיv תvצבתמ םשו ,(
רוvיש 8 - 22.5.08
28
תילx¬יו הtנגותפ
.הז דגנ הז םילvופש ןס5אמה לש םירוטקפו םיילאריו םירוטקפ לש תוליvפ שי תילאריוה הלחמב
ךופהה בצמבו ,הלחמ תמייק ןס5אמה לש הלאמ רתוי קזח םילvופ םיילאריוה םירוטקפה רשא5
.המלחה
ףיגנה לש םירוטקפה : viral strain הריהמ הלחמל האיבמ ףיגנ לש הלודג תומ5ב תוקבדיה) תומ5 ;
וילא רביאה - ףיגנה לש םזיפורט ;(ףיגנה לש הרטמה רביאמ וקחרמ) הקבדהה םוקימ ;(רתוי השקו
.םיאתל וב םרוג אוהש קזנהו ;ולש הרטמה רביאל vיגמ ףיגנה הבש הרוצה ;vיגהל ףאוש אוה
ןס5אמה לש םירוטקפה וא םוח ומ5 הלחמל םייפיצפס אל םינונגנמ : ÌFN םיינוסיחה םינונגנמה ;
לש תילל5ה תואירבה ;(רתוי םישלח ןס5אמה לש םירוטקפה) ליגה ;יאתו ילרומוה - םייביטפדאה
.םייטנג םירוטקפו ;ךרוצ אוהש הנוזתה ;ןס5אמה
םרגיהל הלו5י דב5 תלחמ - לשמל .םיפיגנ רפסמ י"v םרגיהל הלו5י םימייוסמ םימוטפמיס םv הלחמ
י"v תוננטצה ;תונוש תוימונוסקט תוצובקל םי5יישש ,סיטיטפה לש םינוש םיגוס י"v rhinovirus -ו
coronavirus -ו ספרה י"v חומה םורק תקלדו ; poliovirus םורגל לו5י דחא ףיגנ ,םירחא םיבצמב .
,vולב תוקלד ,םיvצפל םורגל םילו5יש ספרהה יפיגנ לשמל ,תונוש תולחמל encephalitis ל5ב .דוvו
םימוהיזהמ ןטק זוחא קר .םימוטפמיס ילוטנ - םיינילק-תת םה םיילאריוה םימוהזה בור ,הרקמ
.'ו5ו תמדא ,וילופ ,תvפש :אמגודל .םיינילק םימוטפמיס םימיגדמ
ילאריוה םוהיזה תואצות :
- Abortive infection .הברתמ אל ףיגנה ךא הקבדה שי -
- Lytic infection .אתה לש תוומל תמרוג -
- Persistant infection םילל5נ וז הצובקב .אתה תא תיממ אל ףיגנה ,vובק םוהיז -
o ינור5 םוהיז לשמל) רצונו ךישממ ךא אתה סרהל םרוג אל ףיגנה ובש -
סיטיטפה B ךישממ ףיגנהו ,vגפנ םדוקפת ךא םיתמ אל םיאתה ,דב5ה יאתב
.(תוברתהל
o יטנטל םוהיז לשמל) םימלש םיפיגנ ןיא ךא תולוקלומורקאמ רציימ ףיגנה -
varicella רצוויהל ,היצביטקא רובvל לו5י ףיגנה תובר םינש ירחאו תודליב םילוח -
.(הלחמל םורגלו האלמ הרוצב
o ) רזוח םוהיז recurrent ( הב תרחא המקרל גוסנ ,הvיגפל םרוג ףיגנה -
רזוח אוהו ףיגנה לש היצביטקאל םימרוג םייתביבס םיאנת ,המ ןמז ךשמל רתונ אוה
לשמל) הvיגפל םרוג אוה הבש המקרל herpes simplex .(
o Transforming -יאו תינטרס הרמתהל םימרוג ,אתל םיסנ5נש םיפיגנ -
לשמל) םיאתה לש היצזילטרומ HPV .(
?םוהיזה תמר תא vבוק המ
- Non permitting cells היהי) םהילא סנ5יהל לו5י אל ףיגנהש םיאת - Abortive infection .(
- permissive cells -ל םימרוג - lytic infection
- semi-permissive cells ) םילוש5מ וינפב םידמוv ךא ףיגנה לש הסינ5 םירשפאמ -
Persistant infection .(
הזנגותפה יבלש ) אתל סנ5יהל ךירצ ףיגנה ןושארה בלשב : 1 ,ן5מ רחאל .( tropism חפסנ ףיגנה -
) (םירוטפצרה יפל vבקנ) םרובv יפיצפס אוהש םימייוסמ םיאתל 2 תוברתה תמייקתמ אבה בלשב .(
תוברתהה יד5 ךותו ,סנ5נ אוה וילאש רתאב הברתמ אוה - ףיגנה לש היצבוקניאה תפוקתו תינושאר
) םימוטפמיסל הקבדהה ןיב - היצבוקניאה תפוקת תמייקתמ 3 ראשיהל לו5י ףיגנה ,ן5מ רחאל .(
לשמל) תוברתהל לחה ובש םוקמב rhinoviruses תונוילvה המישנה י5רדב תוננטצהל םימרוגש
לשמל) תוקחורמ תומקרל vיגהל םי5ירצש םירחא שי ךא ,(וסנ5נ ןהילא poliovirus הביקהמ vיגמש ,
) (הרדשה טוח וא חומל יvמה וא 4 ) הרטמה יאתל והשל5 קזנל םרוג זאו ;( 5 םירוטקפה הזה בלשב .(
) אתהמ ותוא קלסל תנמ לv ףיגנה לv םילvופ םייאתה 6 ) יופיר תויהל לו5י ,( 7 שמתשי סוריוהש וא ,(
) הנגהה ינונגנממ קמחתמ אוה םתוvצמאב םינונגנמב 8 טשפתמו ףוגהמ אצוי ףיגנה ,רבד לש ופוסב .(
) (הקבדה) םיפסונ םישנאל האלה 9 .(
1 הקבדה .
רוvיש 8 - 22.5.08
29
תילטנוזירוה הרבvה רוvב תוvיגפ - הרטמ ירוזא ינש י"v תמייקתמ .םיטרפ ןיב הרישי הרבvה יהוז :
:ןה הרבvהה י5רד .הזוקומב לתיפאל סוריוה לש הסינ5ו (םיvצפ)
- vגמ י"v רוvה ;הפה ;ןיvה תימחל ךרד תויהל הלו5י הקבדהה .םיצפח ,קור ,vצפב vצפ :
.המישנה ת5רvמ וא ;םיטחמ וא תו5ישנ ,תוציקv ,םיvצפ
- תילאוסקס -ה ךרד : urogenital tract -ה ךרד וא anus .
- ) לו5יvה ת5רvמ fecal-oral ( .הvילבב לו5יvה ת5רvמל םיסנ5נ :
- םד תוילירטס אל םיטחמ וא ,הקרזה תוvצמאב :
- Zoonoses ) םיקרחו םדא ינב ,םייח ילvבל תופתושמש תולחמ : rabies, arboviruses .(
דוליל םאהמ : לשמל ,הילשה ךרד רבוvל םירבוvש םיפיגנ) םחרב rubella רחאלו ;הדילה ךלהמב ;(
.הדילה
תיטנג הרבvה יפיגנ םהש םיסוריו-ורטר י"v : RNA לש םונגב ידימת yוביש םירבוv הקבדהה רחאלש
.(ידמל רידנ) השרותב סוריוה תא ריבvהל ןתינ וז5 הרוצב - אתה
2 םזיפורט . תקפסמ המקר וזיא - תומקר וא םיאת לש םייוסמ גוסב תוברתהל ףיגנה לש תלו5יה יהוז :
םירוטקפ ,םירוטפצר - םיvיפשמה םירוטקפה ןיב .תוברתהל םיילאמיטפואה םיאנתה תא ףיגנל
,(םייוסמ קותvש רוטקפ לש יוטיבל םיקוקזש םיפיגנ לשמל) םינגה לש תואטבתה םירשפאמש
םינובלחל ילאריוה ןיאטורפ-ילופה תא םי5תוח ,םייוסמ אתב םיאצמנש םייטילואטורפ םימיזנאו
םיקוקז םה םיתיvלו םמצvב וללה םינובלחה תא םיאשונ םיפיגנה םיתיvל .ףיגנה לש םייניפואה
.(םיזנאה תא שי םיאתה ל5ל אל זאו) אתה לש םימיזנאל
3 תינושאר תוברתה . רב5 םילו5י הזה בלשב .הסינ5ה רתאב םהב הברתמו םיאתל סנ5נ ףיגנה :
-ב לשמל ,םימוטפמיס תויהל rhinoviruses ,םירחא תומוקמל םיטשפתמו םיברתמש םיסוריו םימייק .
לשמל SARS םימוטפמיסה .תואירל vיגהלו דודנל ךירצו ,הברתמ ,תונוילvה המישנה י5רדל vיגמש ,
,םירחא םירביאל םיטשפתמו םהל םרוג ףיגנהש םיימטסיס םיטקפא ,המקרל קזנה תדימ יפל םיvבקנ
.ףיגנה דגנ תינוסיחה הבוגתה י"v םימוטפמיסל המורתו
היצבוקניא תפוקת תויהל הלו5י םימייוסמ םיסוריוב רשא5 ,היצבוקניאה תפוקת הרצק ) 1-3 - (םימי
-הש םיפיגנ םה הלא target לשמל) תינושארה תוברתהה רוזא אוה םהלש influenza וא
rhinovirus ;( תינוניב ) 7-18 םירחא םירביאל טשפתהל ךירצ ףיגנה - ימטסיס םוהיזה רשא5 (םימי
;הסינ5ה רתאמ םיקחורמ הכורא לש הרקמבו ; (םירידנ םירקמב הנש דv תוvובש רפסמ) HÌV ה5ורא
יד5 דv דאמ 10 .םינש
4 ףיגנה תוטשפתה . םימייק .םיבצvה יביס ךרד וא ,הרטמה ירבא לא םדה ךרד טשפתהל לו5י ףיגנה :
:םיבר םילוש5מ ינפב דימv תויהל ךירצ אוהו ,הרטמה רתא לא ףיגנה לש ו5רדב םינוש םימוסחמ
לשמל) תוברתהל תילמיטפוא הרוטרפמט שי ףיגנ ל5ל - ףוגה תרוטרפמטב ביצי תויהל ךירצ ףיגנה
33
0
-ל rhinovirus לשמל) תויצמוח יאנתל ביצי תויהל ךירצ אוה ;(ףאה יללחב תמייקש הרוטרפמטה ,
ה5ירצ ;(יvמב תוזאטורפה ל5ל ביצי - וילופ לשמל ,יvמב) תוזאטורפ וא (יvמב) הרמ תוצמוח (הביקב
םדה םרזב דורשל לגוסמ תויהל ;םדל vיגהל יד5 הזוקומה לש לתיפא תא רובvל תלו5יה ול תויהל
) הימריו רוצילו viremia ,ך5 .תילאילתודנא-ולוקיטרה ת5רvמה ךרד טשפתהלו ;(םדב ףיגנ תוח5ונ ,
.םייטמוטפמיס םי5פוה םימוהיזהמ םיטvמ vודמ ןיבהל ןתינ
,לתיפאה יאתל סנ5נ אוה ,לו5יvה ת5רvמ וא המישנה ת5רvמ ,הזוקומ ,רוvה ךרד סנ5יהל לו5י ףיגנה
םרזל םשמו הפמילה י5רדל סנ5יהל לו5י ףיגנה .םיפסונ םישנא קיבדהל תאצל לו5יו ,םתוא קיבדמ
-ל םרוג אוה ך5 ,םדה primary viremia ףיגנ קיפסמ ןיא בורל ,םדל ףיגנה לש תינושארה הסינ5ה)
םירירש ,לוחט ,דב5) רתוי הבוט הרוצב הברתמ אוה םהב םירחא םירוזאל vיגהל לו5יו ,(קיבדהל יד5
- םדל הרזחב שרפומ ףיגנה ,וללה היצקילפרה ירתאמ .(לתודנא וא secondary viremia בלשב ,
הלחמל םרוג אוה םהב הרטמה ירבאל דודנל לו5י ףיגנה ףסונבו ,םדה ךרד הקבדה תויהל הלו5י הזה
.םירחא םישנאל רובvל םשמ םגו ,(חומו לו5יvה ת5רvמ ,תויל5 ,תואיר ,הזוקומ ,תואיר)
הימריו ) םיטיצורטיראל סנ5יהל וא ,(וילופ) המסלפב םיישפוח תויהל םילו5י םיפיגנה : orbivirus ,(
) תויסטל HSV ,המקרה לא ותוא םדקל םילו5י רשא) םיטיצופמילל ,( EBV, measles, rubella וא (
.םירוטקו5 םישמשמ םדה יאת - םיטיצונומל
תיז5רמה םיבצvה ת5רvמל הרבvה - םדה ךרד תיז5רמה םיבצvה ת5רvמל vיגהל לו5י ףיגנה :
;(ינשה דצהמ רצויו אתל סנ5נ ףיגנה) חומב םדה יל5 לש לתודנאה ךרד תיביספ הרבvה תוvצמאב
-ה ךרד choroid plexus ךרואל ףיגנה לש רבvמ ןה תופסונ םי5רד .םימהוזמ םיטיצוקיול םv וא ;
-ה ךרד ןוסקאה endoneural surface - לשמל , rabies -ה וא חומה ימורק ךרד םיvיגמ םירחא ;
CSF .הרטמל ףיגנה תא םיליבומש םיגאפורקאמ לש הvונת תוvצמאב וא ;
רוvיש 8 - 22.5.08
30
5 תוינגותפוטיצ . -ב ,םיאור אל ונחנאש אתל קזנ שי םהבש םיבצמ םימייק : abortive ,קזנ ןיא
גוסמ םימוהיזב persistent -ו latent ) םירחא םיבצמב .ןחבומ אל ךא קזנ םייקתהל לו5י lytic תומייק (
,םויציסניס תריצי ,סיזיל ,םיאתה תולגvתה - פוקסורקימב תוארל ןתינש תויתפוטיצ תוvיגפ inclusion
bodies האצות5 המקרב תולוקאו תריצי ;ףיגנל תוברתה ידקומו םיילאריו םינובלח לש תויורבטצה -
הנחבאל תושמשמ וללה תוvפותה .(תינטרס הרמתה) םיאת לש היצזילטרומ-יא וא ;םיאת לש סרהמ
.ףיגנה לש היגולותפוטיצה תורוצ לv vדימל םאתהב םיאתה לש
םה היגולופרומל םימרוגש לvופב םיטקפאה לש היצדרגד ;(וילופ) אתב םינובלח רוצי לש בו5יv: DNA
תזתניס לש בו5יv ;(ספרה) יאת mRNA תריציב לשמל) אתה תנרבממ הנבמב הvיגפ ;(ספרה)
םיבי5ר לש תויסקוטו ;(תפטvמ ירסח םיסוריו) םיאתה דלש תריבש ;(תפטvמ ילvב םיסוריו ,םויציסניס
) םיילאריו adenovirus .(
תוינגותפ-ונומיא יל5ה איה ןוסיחה ת5רvמ .הלחמה ינמיס לש הפרחהל םורגל הלו5י ןוסיחה ת5רvמ :
חותיפ תוvצמאב וא םימדקומ םיילאריו םיבי5רת תוvצמאב - םיסוריו דגנ תודדומתהב ונלש יז5רמה
הלחמה תא ףירחהל תולו5יש תוvפשה שי תינוסיחה הבוגתל ,תאז םv .הלחמה ךלהמב םינדגונ
תשרפהמ האצות5 םימרגנ (שאר יבא5 ,תלזנ ,םוח) תvפש-ייומד םימוטפמיס ,לשמל .תילאריוה
רחאלו תקלדו תושיגר רתי תובוגת ;תילאריוה הקבדההמ האצות5 םישרפומש םיניקופמילו ןורפרטניא
יאת לש תוליvפמ האצות5 םימרגנ המקרל קזנ ן5מ T י"v םיינומיא םיסקלפמוק תריצי ;םיגאפורקאמו
לש תולחמ ;המקרה לש סרהו תיתקלד הבוגתל םורגל םילו5י םילשמ יבי5רמו םינדגונ hemorrhage
(dengue virus יאת לש תוליvפמ האצות5 ןה ( T לש הרקמב היסרפוסונומיאו ;םילשמו םינדגונ , HÌV
-ה יאת תא סרוהש CD4 .רתוי השק הלחמה םיאתה סרהמ האצות5ו
6 ןס5אמה לש תונגה . : םייפיצפס אל םינונגנמ ,רוv - םייvבט םימוסחמ ומ5 תויפיצפס אל תונגה -
cilia ומ5 םיפיגנ םנשי) הזוקומ , influenza ,ףוגה תרוטרפמט ,(הזוקומה תא סורהל םילו5יש pH
-אלה םינומיאה םינונגנמה תלvפהו ;תוזאטורפו הרמה יחלמ ,(לו5יvה ת5רvמב לשמל) ךומנ
םיל5vמ) םיטיצוגאפ ,ףיגנה תוברתה תא םיvנומש םיפסונ םיניקוטיצו םינורפרטניא ,םוח :םייפיצפס
יאתו ,(ףיגנה תא NK . םינונגנמ םייפיצפס ,(םדב) םיאתל yוחמ םיפיגנל םיאתמש ילרומוה ןונגנמ -
יאת י"v יאת ןוסיחו T .ףיגנב םיקבדומש םיאת דגנ לvופש
ןורפרטניא רצוימ אתל םיסנ5נ םהש רחאל - םינוש םינגיטנאו םינגוטימ ,םיסוריומ האצות5 רצונ :
תא ב5vמ - תוvפות רפסמל םרוגו (םי5ומס םיאת לv םג ןגהל תנמ לv) שרפומ רשא ןורפרטניא
וא תילאריו-יטנא תוליvפ לvב ,אתה תוברתה immuno-modulatory תוvצמאב לvופ ןורפרטניא .
תוברתהו םיילאריו םינובלח תריצי בו5יvל איבמ ך5בו ,אתה תוברתהו אתב םינובלחה רוצי לש בו5יv
יבג לv םהלש יוטיבה תרבגה י"v םיילאריוה םינגיטנאה תגצה תא ריבגמ אוה ,ףסונב .ףיגנה לש
תולוקלומ MHC יאת לש היצביטקאל איבמו , NK רשא5 ןורפרטניא לש םיגוס השולש םימייק . ÌFNα
-ו ÌFNβ .תילאריו הקבדהמ האצות5 םישרפומ
קרפמש זאלקונודנא לש רוציי י"v - םינובלחה רוציי תא ב5vל םי5רד יתש תומייק mRNA תוvצמאבו ,
.םינובלחה תריצי תא תוב5vמש תוזאניק לש הלvפה
ילארומוה ןוסיח תריציל םימרוג ן5לו םינגיטנא םה םיפיגנה .ףיגנה י"v תרזוח הקבדה ינפב ןגמ :
לv םיניאטורפוקילג וא ,(תפטvמ אלל םיסוריוב) דיספקה ינובלח דגנ םירצונ םינדגונה .םינדגונ
אתל רושיק תוvצמאב - ףיגנה לש לורטנל םימרוג םינדגונה .(תפטvמ ילvב םיסוריוב) תפטvמה
רושיק תוvצמאב) םיקבדומ םיאתל ןינוספוא5 לvופו רוטפצרה ןיבל ףיגנה ןיב היצקארטניאה תvינמו
.(םיאתה לv םיאטובמש םיילאריו םינגיטנאל
יאת ןוסיח תוvצמאב : ADCC (antibody dependent cellular cytotoxicity םינדגונ לש רושיק - (
יאת י"v םיהוזמש םיקבדומ םיאת לש הנרבממל NK יאת י"v תויסקוטוטיצו ;םיסרהנו T םיסרוהש -
תולוקלומ תוvצמאב) ףיגנה לש םינגיטנא םיגיצמש םיאת MHC .(
8 ןוסיחה ת5רvממ ףיגנה לש תוקמחתה . םוקימל הvגה - יטנטל םוהיז י"v ,תורתתסה תוvצמאב :
) םויציסניסב יאת ןיב רישי רבvמ וא (ספרה לשמל) םינדגונל השיג ןיא ובש varicella םייוניש ;(
;םיאתה תוליvפב הvיגפ וא לוטיב ;ותוליvפ לש המיסח וא ןורפרטניא רוציי תריצv ;םיריהמ םיינגיטנא
.םייתקלד םי5ילהת בו5יv ;אתה ןפוד לv םיפיגנה םינגיטנאה יוטיבב הדירי
9 הקבדה . ,תוילטינג תושרפה ,האוצ ,vגמ ,ןתש ,בלח ,קור ,םילוסוריא ךרד הצוחה שרפומ ףיגנה :
.םדו vרז
רוvיש 8 - 22.5.08
31
םיינגוקנוx םיסו¬יוו-ו¬ט¬
יסוריו הניה וז םיסוריו תחפשמ RNA סרוור םיזנאה םש לv םיארקנ רשא םיסוריוו םה הלא .
-ל םיקלחנ הלא םיסוריו .זאטפירקסנרט 3 :תוחפשמ תת
1 . oncovirinae םהילv .םינגוקנואה םיסוריוה ל5 תא הלימה החפשמ ÷
.רבדנ
2 . Ientivirinae .סדייאה תא הלי5מה החפשמ ÷
3 . spumavirinae .םדאב תולחמל םימרוג םניא רשא םיסוריו ÷
Oncovirinae
םרוגה וז החפשמב דיחיה סוריוה .ח"vבב םינטרסל םימרוג וז החפשמ תתב םילל5נה םיסוריוה בור
-ה וניה םדא ינטרסל HTLV יאת לש המופמיל ÷ T -ל םיקלחנ ח"vבב םילודיגל םימרוגה םיסוריוה . 2 :
1 . acute transforming viruses .דואמ הריהמ תינטרס הרמתהל םימרוג ÷
2 . slow transforming viruses .תיטיא תינטרס הרמתהל םימרוג ÷
.םיפוק ללו5 ,ח"vב ל5ב םילודיג םימרוג הלא םיפיגנ
לש תולוקלומ יתש ללו5 םיסוריוורטרה יפיגנ לש םונגה RNA ) תיבויח תויראלופ תולvב ,ילידג דח
sense .סקייפסה םיאצוי הנממ ,תידיפיל תפטvמבו דיספקב ףוטvה (וליא5ב) ידיאולפיד םונג והז .(
ןג י"v םידדוקמ (סקייפס) םיניאטורפוקולגה N :םיצוחנ םינובלח םג םיזורא דיספקה ךותב .
• זאטפירקסנרט סרוור
• -ב ףיגנה םונגה yוביש לv יארחא ÷ זארגטניא DNA .ןס5אמה
• אלל .םתלשבהל םרוגו ףיגנה ינובלח תא קרפמה יטילואטורפ םיזנא וניה - זאטורפ
.ףיגנה לש תויביטקפניא ןיא ÷ זאטורפה תוליvפ
-ה םונג תווצקב RNA םיארקנה םיהז םינבמ ינש שי LTR - Iong terminaI repeat םיפצר הלא .
.םילודיגה תריצי לv םיארחא םה י5 ,םינגוקנואה םיפיגנב םיבושח דואמ
-ה תולוקלומ יתש RNA -ל ךפוה םונגה ,אתב .תוהז ןניה ףיגנה םונג לש dsDNA :וניה ולש הנבמהו
' הxק 3 --- LTR----env---poI---gag---LTR ' הxק--- 5 .
:txטפי¬קסנ¬ט ס¬וו¬
לש םונג רצוי הז םיזנא .םיסוריוורטרה לש תוליvפל רתויב בושח םיזנא והז dsDNA טלפמט יבג לv
לש RNA -ל . RT 5"הסב שי 3 :תובושח תויתמיזניא תויוליvפ
- -> wמwמ RDDP (RNA dependent DNA polymerase -ה לידג תא חקול ÷ (
RNA -ה לידג תא ויבג לv רצויו יבויחה DNA .ילילשה
- -> wמwמ RNase H -ה לש "לופ5ה לילסה" תא חקול הז םיזנא ÷ RNA םv יבויחה
-ה DNA -ה תא קרפמו ,םדוקה בלשב רצונש ילילשה RNA תנמ לv השvנ הז קוריפ .יבויחה
-ה לש קותvשה תא רשפאל DNA -ה לש קר איה וז קוריפ תוליvפ . RNA לבקתמו DNA
.דדוב ילילש
- -> wמwמ DDDP (DNA dependent DNA polymerase -ה לידג תא קיתvמ - (
DNA לש הלבקל ילילשה DNA םירצוי הלא םילידג ינש .יבויח DNA .לופ5
Slow reterovirus ÷ GAG ,(דיספקואלקונו דיספק ,סקירטמ - ןויריוה לש הנבמה ינובלח) POL
,(זארגטניאו זאטפירקסנרט סרוור ,זאטורפ ÷ םימיזנא) ENV םיינוציח םינובלח ÷ תפטvמ)
.(םיילנרבממסנרטו
Acute reterovirus - םילודיגל םרוגה ןגוקנוא םג םונגב שיו ףסונבו םירסח הלא םינגמ קלח בורל -
Vonc ÷ viral oncogen ,ורוקמב ןגוקנוא היה אל הז ןג .אתהמ ףיגנה בנג ותוא ,ורוקמב יאת ןג והז .
םירחא םינג םוקמב סנ5נ אוה .םלש ןג היהי אלש ך5ל םרג ףיגנה ,ףיגנה םונגל סנ5נ אוה רשא5 םלוא
וב קיבדהלו דבל הז5 ןויריו דדובל םיסנמ ונייה םא .(ןג יקלחל ףילחת) אתלד-ה ןמיס לש ושוריפ הזו
םv בורל vיגמ אוה ן5ל .ןויריוה תא םינובה םיצוחנה םינגה ל5 תא ול ןיא י5 ,םייקתמ היה אל אוה ,את
-ה ן5ל .םיצוחנה םינובלחה ל5 תא ול זטנסי אוהש תנמ לv ,ליגרה סוריווורטרה slow reterovirus
-5 שמשמ helper -ל acute .
:qיגנה תוב¬תה \להמ
רוvיש 8 - 22.5.08
32
רבוv ,אתה לא סנ5נ ,יאת רוטפצרל חפסנ ףיגנה uncoating קיתvמ זאטפירקסנרט סרוורה .יקלח
-ה לידג תא RNA לידגל יבויחה DNA -ל ךשמהבו ילילש DNA י"v וניה השvנ הז וב ןפואב .לופ5
-ה תוליvפ RNaseH -ה תא ל5vמ רשא , RNA סונימ ראשנו DNA -ה לידג לש הזטניס שי . DNA
-ל הריגסו םילשמה dsDNA -ה תווצק תא ל5vמ רשא ,זארגטניאה vיגמ תv5 . DNA רצויו ילאריוה
-ל םג רבדה ותוא תא השוv אוה .םיפושח תווצק DNA םונגה לש הסינ5ה תא רשפאמ הז .יאתה
םv םירמוג .היצגילו יאתה םונגה לא יפיגנה DNA זארגטניא י"v אתה םונג לא yבתשמ רשא לופ5
י"v ולש םיחילשה תא רוצילו אטבתהל לו5י אוה תv5 קר .ילאריו םיזנא וניהש DDRP .
-ה יפצר LTR -ה לש dsDNA -מ םייונב U3,R,U5 :
- -ב U3 .רסנהנאה אצמנ
- -ה ןיב U3 -ל R ) יאתה זרמילופל םירשפאמה םירחא םינגו רטומורפה אצמנ DDRP (
.ףיגנה םונג לש קותvשה ליחתמ הפמ ,ן5ל .םונגה תא קתvשל
- -ה ןיב R -ה ןיבל U5 -ה אצמנ poly A .היצפירקסנרטה תקספהל לנגיסה וניהש
-ה יפצרש םושמ ,םיימvפ םונגב םיאצמנ ל"נה םיבי5רמה ל5 י5 ןיבהל בושח LTR ÷ םיימvפ םיvיפומ
-ה לש הצק ל5ב דחא DNA הנומת)  (
-ה ,קותvשה ךלהמב DDRP -ה יבג לv רבוv DNA יוצמה ןושארה רטומורפהמ רומא5 ליחתמ אוה .
'-ה הצקב 5 -ה י5 םיפצמ ונייה . DDRP -ה ףצרב רצvי poly A ת5רvמה ,םלוא .לקתי אוה ובש ןושארה
-הו המ5ח הניה DDRP -ב רצוv Poly A הס5מש דחוימ ןונגנמ ול שי י5 ,ןושארב אלו ינשה הצקה לש
-ה ףצר תא poly A -ה ,ן5ל .ךראתהל ל5ויש תנמ לv ,ןושארה mRNA :היהי לבקתיש
R-U5-gag-poI-env-U3-R .
-ה רשא5 LPR אתב םייוסמ ןג םא .הביבסב םינגה קותvש לv vיפשמ אוה ,יאתה םונגה לא סנ5נ
-ה םואתפ ,םייוסמ ןמזב וא ה5ומנ הרוצב קתvושמ LPR םרוגו היצפירקסנרט ירוטקפ ןומה ךשומ
.ןטרסל םרוג הזו ההובג קותvש תמרל
-ה תוקלחתהל לנגיסה תא םיריבvמה םיליגר םינג םניה םינגוקנואוטורפה DNA םניה םילנגיסה .
-ב ולגתה םה .םינגוקנואל ךופהל םילו5י הלא םינג .םינוש םיגוסמ SRC -ה יפיגנ ויה הלא .תופוvב
acute .םהלש םונגה ךותב םינגוקנואל םתוא ו5פהו םייאתה םינגוקנואוטורפה תא וחקל הלא םיפיגנ .
-ה וניה יפיגנ םונג ךותב הלגתהש ןושארה ןגוקנואה c-sis םרוגה ףיגנב הלגתה רשא ןגוקנוא והז .
-ה .םיפוקב המופמילל c-sis -ב ההז 95% -ל דדוקמה ינמוה ןגל PDGF םיליגר םינג השvמל םה הלא .
.ןיקתה יאתה לנגיסה תרבvהב םידקפתמה םינובלחל םידדוקמה
) םייטיx םיינגוקנוx םיסו¬יו sIow :(
.אתה סרה אלל ,הצנהב םיאתהמ םיאצוי םה .הקבדהה םv םיברתמה םייביטקפניא םיסוריו םה הלא
םילי5מ םניא םה .תמ וניאו רהמ קלחתמ אתה v-onc תו5חל םי5ירצ ,ח"vב לא םיקרזומ םה רשא5 .
÷ ונייהד .םיילנולקונומ םניה הלא םיסוריו לש םירומוטה ל5 .םייטיא םה ן5לו לודיג לש תורצוויהל םינש
לחה ,תינטרס היצמרפסנרט רבv דחא את קר י5 רמוא הז .דדוב אתמ ורצונ ,את לש גוס ותואמ
לש תואצמהה םוקמ תא םישפחמו םינוש םירב5vמ םירומוט םיחקול םא .ילודיגל ךפהו קלחתהל
-ב ףיגנה DNA תא קודבל תנמ לv .רתוי וא תוחפ רוזיא ותואב בשוי דימת אוה י5 םיאור ,ינמוהה
-ה ךותב ףיגנה לש תובשייתהה םוקמ DNA -ה תטיש תא ליvפהל ןתינ ,ישונאה southern blot .
תוהזה תאו ולש היגולופרומה תא דבאמ אוה ,תוברתהל לחהו היצמרופסנרט רבv דחא אתש vגרב
היהית אל י5 תוארל ןתינ .יטיאה ןגוקנואה תא םהילא קירזהלו םיאת לש תיברת תחקל ןתינ .ולש
היצמרופסנרט in vitro תויהל ה5ירצ סוריוה לש הסינ5הש ןווי5 ?המל .יטיא ותויה תדבוv ללגב
.דואמ בר ןמז תחקל לו5י הזו ,ןטרס רוציל תנמ לv קייודמו םייוסמ דואמ םוקמל
גוסמ היצביטקא י"v תישvנ םילודיגה תריצי cis םייוסמ רוזיאב בשייתמ ףיגנה .םינגוקנואוטורפה לש
-ב דואמ DNA םג ארקנ הז .ותוא בטקאמו ינמוהה insertional mutagenation יגוס ינש םימייק .
:הרידח
promoter insertion ,ולש םינוסקאה ינש ןיב בשייתמו ןגוקנואוטורפה ךות לא סנ5נ ףיגנה ÷
down stream רטומורפהמ ןגוקנואוטורפה תא הקיחרמ ,הסינ5ה םצv .ןגה לש ירוקמה רטומורפל
ןגוקנואה קר ראשנ וב בצמ רצונו יפיגנה םונגהמ קלח לש vטקמ לש הקיחמ שי תv5 .ולש יvבטה
-ה לש הvפשהל ןותנה promoter -ה רוזיא וניה ןגוקנואוטורפה תא תv5 ליvפמש ימ .ילאריוה LTR
-ה ללגב רתיב אטובמ וטורפה .םיילאריוה רסנהניאהו רטומורפה םייוצמ םש ירהש ילאריוה LTR
.רבגומ ןפואב דבוvש
enhancer insertion סוריוה ,ן5ל .ולש סוקולל yוחמו ןגוקנואהמ קוחר בשייתמ ףיגנה ÷(yופנ רתוי)
ותוא תוליvפ לש היצאיצנטופ השוv אוה אלא ,ןגוקנואוטורפה לש רטומורפה תא ףילחמ וניא
סנ5הל לו5י סוריוה .רתוי קזח דובvל ול םרוגו רטומורפה up stream וא down stream
רוvיש 8 - 22.5.08
33
-ב יוצמה ילאריוה רסנהנאה וניה לvופש המ .ןגוקנואוטורפל LTR ינמוהה רטומורפה לv vיפשמה
.הקוחר דואמ תויהל הלו5י תובשייתהה .רתוי קזח דובvל
גוסמ היצביטקא לש הרקמב trans הסנ5הה המל יתנבה אל) ןגוקנואוטוקפה דיל בשייתמ וניא ףיגנה ,
אל איה רסנהניאה לש trans .(
) םי¬יהמ םיינגוקנוx םיסו¬יו acute :(
÷ םיילאריו םינגוקנוא םילי5מ v-onc ל5 תא םיאצומ אל בורל ,םירומוטב םיפיגנ םיאצומ רשא5 .
ןטרסל םימרוג אלש םיטנמלאה י5 ןטרסה תריציל םיבושחה םינוסקאה תא קר אלא ,ןגוקנואוטורפה
םניה םירצונה םירומוטה .הקבדהה תvב הרזחב םירדחומ םניא ן5לו ףיגנה י"v םיחקלנ םניא
םיאתה ל5 ן5לו היצרגטניא תומוקמ ןיא .ןטרס רצוי אוה סנ5נ אוהש את ל5ב י5 ?המל .םיילאנולקילופ
םמצvש5ל בורל םימייקתמ םניא הלא םיסוריו .ילנולקילופ לודיג לבקתי ך5ו תרבגומ היצרפילורפ ורבvי
-ה .םימייוסמ םינובלח םהל םירסחש ןווי5מ v-onc ליגר ילאריו ןג לש םוקמ ספות םיאשונ םה ותוא
) רזv יסוריול םיקוקז םה ן5לו םש אצמהל היה רומאש slow ל5 תא םרובv וזטנסי הלאש תנמ לv (
.םיצוחנה םינובלחה
הריציה ןפוא דיל בשוי אוה םא .םונגה לא היצרגטניא רבוvו אתה תא קיבדמ ,יטיאה ליגרה ףיגנה ÷
תויהל הלו5י קותvשה תvב .ןגוקנואוטורפה םv דחי ילאריוה םונגה לש קותvש שי זא ,ןגוקנואוטורפ
לו5י םלוא ,ןגוקנואוטורפה לש םינוסקא לש תפסות רשפאל תנמ לv יפיגנה ןגהמ vטק לש הקיחמ
הזירא רבוv הז םונג .ןגוקנואוטורפה תא ו5ותב ללו5ה יפיגנ םונג רצונ .הקיחמ היהית אלש םג תויהל
ילאיוה ןגוקנואוטורפה תא רב5 וש5ר רשא םירחא וליאו םייטיא םניהש םיליגר םינויריו ,תv5 .הצנהו
-ה םה ן5לו acute ןויריוב שי רשא5 .םינ5ש םיאת םיקיבדמ םה .תבורvת יהוז . messenger דחא
ןגוקנואה תא סינ5הלו םהינש ןיב yופקל לו5י זאטפירקסנרט סרוורה ,אלש רחאו ןגוקנואה תא לי5מה
-ה לא ילאריוה DNA רצוי אוה וז הרוצב .םהינש ןיב yפקמ אוה .יפיגנה DNA קלח לי5מה לופ5
תויהל ךפוה סוריוה הז בלשב .תמאב אל םלוא ,היצניבמוקר ומ5 הז .ןגוקנואוטורפהמ acute .
היצמרופסנרטה תא הארנ ן5לו דואמ תוריהמ תוריאממ תורמתהל םרוג ריהמה סורוה ,ומדוקל דוגינב
םג םיאתה לש in vitro .
HTLV1
גוסמ םיאת לש (המופמיל הזל תארוק איה) הימקיולל םרוג הז סוריו Th ,הלא5 םיסוריו ינש שי .
וניה םהב בושחהש5 HTLV1 ,םיימדנא םירוזיאב .תומוקמ הברהב ימדנא סוריו והז . 1%
-ו ודגנ5 םינדגונ םיאשונ היסול5ואהמ 1 -ל 1,700 יסחי י"v רבvומ אוה .ןטרסה תא םיחתפמ םישנא
ומ5 שממ ,ןימ HÌV .םד יוריv הניה הרבvהל הליvי ךרד .הקנהו תילטנ-ירפ הרוצב םג רבוv אוה .
-ה סוריו לש תיטנטלה הפוקתה HTLV .ה5ורא דואמ הניה
יxת לw המופמילל ¬ומx> ם¬וג xוה T :xבה ןונגנמב ,
-ה סוריו תקבדה לש םינורחאה םיבלשב יוצמ הלוח רשא5 HTL ונייהד ÷ ילאנולקונומ וניה רומוטה ,
קוידב אל אוה ן5לו ,לודיגל לודיג ןיב ףתושמ היצרגטניא רתא ןיא ,םלוא .הרוא5ל יטיא סוריו לv רבודמ
הימרופסנרטל םרוג אוה ,ן5 ומ5 .יטיא in vitro םיבלשב ,םלוא .יטיא תמאב וניא אוה י5 חי5ומש המ ,
ה5ורא איה סוריוה לש תיטנטלה הפוקתה י5 רמוא הזו ףיגנ לש תואטבתה ןיא הלחמה לש םינורחאה
.ריהמ וא יטיא5 ורידגהל ןתינ שממ אל ן5ל .דואמ
-ה סוריוב םייפיגנה םינובלחה תריציל יארחאה ןגה HTLV וניה PX םינובלח המ5ל דדוקמ אוה .
:םירוטלוגר
TAX םירחא םינג ינומה לv vיפשהל לו5י אוה .רוטביטקאסנרט - 5 דקפתמה ינויח ילאריו ןובלח ÷
-ה לא רשקנ אוה ן5לו LTR לו5י אוה .ףיגנה תוברתהל יחר5ה הז ןג .ףיגנה תוברתה תא בטקאמו
אוהש ללו5ה טקפאה .םתוא ב5vל וא םתוא בטקאלו םינוש םינג לש םינוש םירטומורפ לא רבחתהל
יאת לש היצמרופסנרט וניה רצוי T .
REX -ה לא רשקנ .אוה ףא ינויח ילאריו ןובלח ÷ RNA .המסלפוטיצה לא ותוא ריבvמו יפיגנה
דוv םנשי 4 .םיפסונ םינובלח
-ה TAX -ל רומא5 רבחתמ LTR אוה .יפיגנה םונגה לש תוברתהל בושח אוה ן5לו בטקאמו יפיגנה
לש ןונגנמב וזה היצביטקאה תא השוv trans -ב לvופ אוה . trans םיליvפמה םינג םג בטקאמו
יאת לש היצרפילורפ T -ה יאת לש היצרפילורפה תא םיב5vמה םינג ב5vמ וא T לא רשקנ אוה רשא5 .
-ה לא רישי רושיק ידי לv תאז השוv וניא אוה ,לבא .םתוא בטקאמ וא ב5vמ אוה ,םימייוסמ םינג
DNA לא רשקהל לו5י אוה .םתוא ב5vמ וא בטקאמו םונגה יבג לv םינוש םינובלחל רשקנ אוה אלא ,
-ה ןובלח CREB לאו דחא דצמ םונגה לא רושקה CPB -ה תא בטקאלו ,רחא דצמ CREB לוvפשל
םvפ בוש רשוק אוה ,םינגה לוvפש תא א5דל תנמ לv ,םלוא .םינוש םינג CPB אל טושפ אוה םלוא
רוvיש 8 - 22.5.08
34
-ה לא רשקנ p53 -ה וא E47 -ה ,ן5ל . p53 היצביטקא לv רבודמ .םינג קותvש לש בו5יv שיו ,לvופ
:םינג ינומה לש יו5ידו
• לש הריצי בטקאמ ÌL2 -ל רוטפצרה לשו ÌL2 תילנולקילופ היצרפילורפל ליבומ הז .
יאת לש T .םיvוגנ
• בטקאמ NF-kB יאת לש היצמרופסנרטל בושחה T היצפירקסנרט רוטקפ והז .
יאת לש היצרפילורפל בושחה T רוטיביהניא י"v ב5וvמ אוה . ÌkB -ה . TAX זאניקל רבחתמ
-ה ,ן5ל .רוטיביהניאה לש היצדרגדל םרוגה NF-kB .ןגאלבל םרוגו ןיvרגה לא ךלוה
יאת קיבדמ ףיגנה T רצוי , TAX -ה .םינובלחה ל5 תאו TAX -ה תא בטקאמ ÌL2 .ולש רוטפצרה תאו
-ה .את ל5 קיבדמ ףיגנה י5 .תילנולקלופ הניה הנושארה היצרפילורפה TAX רוטיביהניאה לא רשקנ
-ה תא ריבגמו NF-kB ףיגנה ינובלח תא םיאשונה םיאתב םחלנ ףוגה ,םינשה םv ,םינש ךשמנ הז .
אלא ףיגנה ינובלח תא םילי5מ אלש םיאת םv םיראשנ ונא טאל טאלו תינור5ה הלחמה יהוזו (סקייפס)
תא קר TAX שי םינש רחאל זאו . crisis תוברתה רב5 יהוזו תפסונ היצטומ ללגב ,תוצרפתהו
.תוומל תמרוג איהו תצרופש הלחמה יהוז .תילנולקונומ
-ל ךופהל ול תמרוגה ,דחא אתב היצטומ תויהל ה5ירצ ילנולקונומ רומוטל םורגל תנמ לv ן5 םא ATL
(adult T lymphoma .ילנולקונומל רומוטה תא ת5פוהש תיפוסה היצטומה תא םיvדוי ונניא .(
רוvיש 8 - 22.5.08
35
יסו¬יו DNA םינט¬סמ
האצות5 תויהל םילו5י ןטרס לש תוחתפתהל םורגל םילו5יו םיאתל םימרגנש םייטנגה םייונישה
-ב .ינטרס יונישל םימרוגש םהלשמ םינג םv םיvיגמש - םיסוריו םהיניב ,םינוש םיינוציח םימרוגמ 15-
20% וניא םלוvל סוריוה ,תאז םv .תילאריו תוברוvמ שי םדא ינבב םימרגנש םיינטרסה םילודיגהמ
דחא ל5ל םורתל םילו5י םיינגוקנואה םיסוריוה .ריאממ ךילהת לש תוחתפתהל םרות אלא דיחי םרוג
.ריאממה ךילהתה תוחתפתהב םיבלשהמ
םינגש תוהזל היה ןתינ - ןטרסל vגונב ונלש הנבהה תוחתפתהל םג הבר הדימב ושמיש םיסוריוה
םירקמב .יונישל ןגה ןיב רושקלו ,םיינטרס םיאתב םיאורש םייפיצפס םייונישל םימרוג םיאתב םיילאריו
.םייוסמ יפיטונפ יונישל םורגל יד5 םיילאריו םינג המ5 לש הvפשהב ךרוצ םייק םימייוסמ
,ליvפ ןגוקנוא אוה סוריוה לש םינגהמ דחא ובש בצמ לשמל איה ןטרסל םימרוג םיסוריו הבש הרוצה
קרפל םילו5יש םינג םילי5מש םיסוריו וא ,קבדומ אתב אטבתמ רשא tumor suppressors ומ5 p53 .
ומ5 םיאתב תמייוסמ היצקנופל םרות אלא שממ לש ינטרס יוניש השוv אל סוריוה םירחא םיבצמב
םרוגמ האצות5 אתב היצטומל יו5יסה הלוv ך5מ האצות5 אתהו - היצזילטרומ-יא וא גושגש תיירשה
.רחא
לv םיvיפשמש םיסוריו רשא5 ,ןטרס לש תואטבתהה ןיבל תילאריוה הקבדהה ןיב בר ןמז רבוv ,בורל
םימייק ,תאז םv .תובורק םיתיvל (םימייוסמ םירקמב) םיקיבדמו דאמ םיצופנ םה ןטרס תוחתפתה
דגנ ןוסיחה ת5רvמ לש תוליvפ ליבקמבו תופסונ תויצטומב ךרוצ ומ5 - םישחרתמש םיפסונ םי5ילהת
הקבדהה ןיב בר ןמז רובvיו ,ןטרס וחתפי םיקבדומה ל5 אלש ך5ל םימרוג רשא - םירמתומה םיאתה
.תואטבתהה ןיבל
רחאל .הקזח תיגולוימדיפא הח5וה תויהל ה5ירצ ,תישאר ?ינטרס אוה םייוסמ סוריוש םירידגמ דצי5
םיאתב אלו לודיגה יאת ךותב וילא םי5יישש םינג וא סוריוה לש םונגה תא תוהזל ךרוצ שי ,ן5מ
תוvצמאב - םיסוריו לש הרימתמה תוליvפה תח5והל ייוסינ לדומ רוציל שי ן5מ רחאל .הביבסב
- יוסינ תויחב וא ,(יvבט ןפואב קיבדמ סוריוהש וז איה רתויב הפידvה ת5רvמה רשא) םיאת תויברת
.םיינגסנרט וא םיליגר םירב5v
םיסוריו לש תמצמוצמ המישר הירחאו ,ןטרסל םימרוגש םיסוריו לש הבחר המישר תמייק תגצמב
-ה תצובקל םי5ייש וללה םיסוריוה בור .דבלב םדא ינבב ןטרסל םימרוגש DNA םיסוריו םהיניבו ,
ומ5) ספרהה תצובקמ EBV -ו HHV-8 ףיגנ ,( המוליפפה ו , סיטיטפה B . -ה תצובקמ RNA ינש שי
- םיסוריו-ורטרה תצובקמ דחאה - םיסוריו human T cell leukemia virus סוריוה םגש vודי םוי5ו ,
סיטיטפה C .ןטרסל םרוג
יסוריו ןיב םילדבה DNA ) םיסוריו-ורטרל RNA :(
- ריוב סו DNA ןטרסה תא חתפיש אתה אל אוה סוריוה לש יvבטה ןס5אמה , דוvב ,
יסוריובש RNA ינש םימייק ,תאז םv .לדג אוה םהבש םיאתב ןטרס רצוי סוריוה תמייק
אלא םיאטבתמש םינגה תניחבמ אל - הליגר הקבדהבו ןטרסב םינוש תוברתה ינונגנמ
תוvצמאב השvנ אתה לש תוברתה ךרוצל םינג יוטיב - הלפ5הה יפוא תניחבמ DNA
סוריוה לש םינג אטבל תנמ לvש דוvב (םימוזומור5ל yוחמ הנטק םונג תדיחי) ילאמוזיפא
ישונאה םונגל וללה םינגה לש היצרגטניא תוvצמאב vצבתמ רבדה ,ינטרס ךילהת תרגסמב
.(ןטרסל םימרותש םינגה דבלמ ילאריוה םונגה יvטקמ בור לש הקיחמ שי בורל)
- םיינגוקנואה םינגה םה היצמרופסנרטה ייונישל םימרוגש סוריוה לש םונגהמ קלח ,
דוגינב ,תאז .םהלש תיביטקודורפה היצקילפרה ךלהמב ולש םי5רצל םהב ףתתשמ אוהו
םתוא ו5פהש תויצטומ ושחרתה זאו) אתהמ םינגה תא וש5ר רשא ,םיסוריו-ורטרל
.הנו5נ ןיטולחל הניא וזה הנו5תה ,םוי5 .לל5 וללה םינגל קוקז אל סוריוה - (םינגוקנואל
המוליפפה סוריו
םונג םילי5מו ,םיפוטv םניא ,דיספק םיאשונ םה .םילודיגל םורגל םילו5יש םיסוריו לש הצובק יהוז
ל55 םימייק .םיסוריוה לש הרטמה יאת םה הלא - לתיפא יאת םיקיבדמ וללה םיסוריוה .ןטק ילגvמ
הארנה 100 םישדח םיסוריו .(םיפיטורס אל ,םינוש םיפיטונג) םדא ינב םיקיבדמש המוליפפ לש םינז
-ב םינושש הלא55 םירדגומ 50% המוליפפ יסוריו לש הצובק תמייק .רחא vודי סוריו לש םונגמ
.המישנהו ןימה י5רד תויריר תא םיקיבדמש הלאמ ןיטולחל םינוש - רוvה לש לתיפאה תא הקיבדמש
.תונוש תולחמל םימרוג םהו ,אל וא םיינגוקנוא םיסוריו םהיניב שי
םינוש םירוזאב תולביל םימרוג םה רוvב - םיריפש בורל םהש םילודיגל םורגל םילו5י וללה םיסוריוה
לשמל ,תוינטרסל חתפתהל תולו5יש תולחמל םג רושק םיפיגנהמ ןטק קלחו ,ףוגב
epidermodysplasia veruciformis ףסונ רוטקפוק לש הvפשהב רשא ינטרס-הרפ vגנ לש הריצי -
תנירק ומ5) UV רוvה ןטרס לש רשקהב םג םויה םירקחנ וללה םיסוריוה .ינטרס vגנל ךופהל לו5י (
.המונלמ וניאש
רוvיש 8 - 22.5.08
36
רשא ןימה י5רד תויריר רקיvבו ,תוירירה תא םיקיבדמש הלא םה םיפיגנ לש רתוי תר5ומ הצובק
איה הנושארה - תוצובק יתשל םיקלחתמ low risk type (HPV 6,11 ( םילודיגל םימרוג רשא
) הינש הצובקו ,םיריפש HPV 16,18 איה ( high risk type תוינגילמ-הרפ תויסלפסידל תמרוג רשא -
ן5 םג אוצמל ןתינ הנושארה הצובקל םי5יישש םיסוריוה תא .םיריאממ םילודיגל ן5מ רחאלו
לש םינושה םיvגנה תא ןייפאלו תוהזל ןתינ .ך5ל רבvמ םימדקתמ אל םה ךא תויסלפסידב HPV
לש תומדקתהל םורגל לו5י םנמא סוריוה ,הרקמ ל5ב .תויגולוטיצ תוקידב תוvצמאב םחרה ראווצב
.(םיפסונ םימרוג תויהל םי5ירצ) וב דיחי םרוג תווהל לו5י אל ךא ריאממה ךילהתה
לש םונגה HPV אוה םונגה : DNA םשב םינג לש הרדס וב תמייק רשא5 ,ילידג וד E םהש early
genes גוסמ םינג ינשו ,סוריוה לש לופ5שה תא םירשפאמש - L .סוריוה לש דיספקל םידדוקמש
לש סוריוה לש םינגוקנואה E5, E6 -ו E7 תזתניס לש ךילהתל אתה תרש5הב םיברוvמ - DNA ,
ןגה - םיפסונ םינג .יביטמרופסנרטה ךילהת םג םיארחאו E1 ,סוריוה לש היצקילפרה תליחתל יארחא
E2 ,סוריוה לש רוטומורפה יפצר יפל םיילאריוה םינגה לש הרקבה לv יארחא E4 סוריול vייסמ
.ףיגנה לש רורחש רשפאמש המ ולש טוטימו אתה דלש לש רושיק י"v אתהמ ררחתשהל
,(רוvב הרvשה תפטvמ ךרד הסינ5 וא לתיפאב הvיגפ תוvצמאב) םיאתה ךותל סוריוה תסינ5 רחאל
,בר ןמז ךשמב ראשיהל לו5י סוריוה ,וללה םיאתב .ישקשקה לתיפאה לש םיילאזבה םיאתל vיגמ אוה
דv) םיקתוv לש ןטק רפסמב ולש םונגה תא לפ5של ול תרשפאמש םיאתה םv היצקארטניא רצוי אוהו
50 אצמנ אוה םהב םיאתהש5 תבה יאתל ולש םונגה תא ריבvהל ול רשפאמש המ - (םונג יקתוv
לש ךילהת והז .םיקלחתמ maintenance DNA replication רוצייו שממ לש תוברתהמ הנושב -
קוקז סוריוה - ישקשקה לתיפאה יאת לש תוניימתהה םv הנוש סוריוה לש תוברתהה .ףיגנ יקיקלח
ליחתת ולש היצקילפרהו - לפ5תשהל ול תרשפאמש הביבס שי םהב י5 םיניימתמ םיאת לש הביבסל
-ה לש היצקילפר שי ןושארה בלשב .תילאזבה הב5שה לvמש םיאתב DNA ךירצש המ - ילאריוה
לש הזתניס םהב ןיאש היצאיצנרפידב םיאתב תושvהל DNA היצמרופניא טvמ שי סוריולש דוvב ,
ומ5 םיילאריו םינג ליvפמ סוריוה ,ן5ל .תיאמצv תוברתהל ל5ויש יד5מ תיטנג E6 וא E7 םדיקפתש
זתנסל אתה תא ריש5הל DNA -ה תזתניס רחאל .הז בלשב קספיהל הרומא איהש תורמל DNA
-ה לש רושיקה השvנ הלא תוב5שבו ,דיספקה ינובלח תונוילvה תוב5שב יוטיב ידיל םיאב ילאריוה
DNA .לתיפאה לש תיvבטה הלשהה ךילהת תרגסמב סוריוה לש רורחשו דיספקל
רוvיש 8 - 22.5.08
37
יסו¬יו DNA םינט¬סמ
Human papilloma virus ךשמה -
םיילאריוה םינגה .ולש ילגvמה םונגהמ הברתמ אוה סוריוה לש תיביטקודורפה תוברתהה ךלהמב
םשב ןובלח לש הרקב תחת םינותנ םימדקומה E2 היהת איהש גאודו ,קותvשה תמר לv יארחאש
לש יוטיב םייק - ה5ומנ המרב E6 -ו E7 תזתניסל אתה תא ריש5הל יד5 קר DNA לש םונגהש5 .
.יארקאב אלא יפיצפס רתאב תאז השוv אל אוה ,אתה לש םונגל היצרגטניא רבוv סוריוה
םינגה רוזאב בורל תשחרתמ רשא ילאריוה םונגה לש הריבשל תמרוג היצרגטניאה E1 -ו E2 תמרוגו ,
םונגה רורחשל E6 -ו E7 לש הרקבהמ E2 דוביא ,תוקוחר םיתיvל . E2 האצות5 אל אוה
,ך5 .סוריוה לש םינגה ל5 וvיפויו - םינגב יוטיבב הילvל תמרוגש היצטומ אלא היצרגטניאהמ
םינובלחה E6 -ו E7 תזתניסל אתה תא סינ5הל יד5 הירופ תוברתה ךרוצל רתוי םדקומ ושמיש רשא
DNA םג תמרוג םונגה לש היצרגטניאה .םיאתה לש הרמתהל םיאיבמו ,תרבגומ הרוצב םילvופ
לש ריאממה בצמה תא קיזחהל יד5 םג םיצוחנ וללה םינגה .םיילאריוה םינגהמ קלח לש תומלvהל
.ינטרסה פיטונפה לוטיבל איבת םיינטרס םיאתב וללה םינובלחה לש יוטיבה תקתשה - םיאתה
לו5י םהלש ףתושמה יוטיבה - םיטיצוניטרקבו ,הרמתהל איבהל םילו5י הלאה םינובלחה ,תויברתב
םג המגדוה םינובלחה תוליvפ .םהלש תוניימתהה ךא תונשלו םיאתה לש היצזילטרומ-יאל םורגל
.ןטרסל םיתיvלו היסלפרפיהל םימרוג םה םהב םיינגסנרט םירב5vב E5 תוליvפ ול שיש ףסונ ןג אוה
דוv דיקפת ול שיש םיבשוח - םיאתב ראשנ אלו היצרגטניאה תדוקנל תחתמ אצמנ אוה ךא ,הרמתה
.ילמוזיפאה בלשב
םינובלחה E6 -ו E7 תלו5י וש5רש ך5 היצולובא ורבv םה .תיטמיזנא תוליvפ אלל םינטק םינובלח םה
- םייאת םינובלח םv היצקארטניא רובvל tumor suppressor genes םהילא םירשקנ םה ,
תלידג בו5יv לש םי5ילהתה לש היצלוגר-הדל םיאיבמ וז5 הרוצבו ,םהלש תוליvפה תא םישבשמו
,לשמל .םיב5vמ םה םתואש םייאת םינובלח לש הצובק שי םיילאריוה םינובלחהמ דחא ל5ל .אתה
ןובלחה E7 -ל רשקנ tumor suppressor RB יב5vמ ,קותvש ירוטקפל םג ףסונבו , cyclin-CDK ,
ןובלחה .דוvו תומימחפ לש םזילובטמה לv vיפשמ E6 תא ב5vמ p53 תבלושמ תוליvפ תוvצמאב)
לש היצניטיווקיבויל םיאיבמ םה דחיו ,יאת ןובלח םv p53 לש קוריפו p53 שובישל איבמ ובו5יvו ,(
ומ5 סיזוטפופא ינובלח םה תופסונ תורטמ .סיזוטפופא י5ילהתו םונגה תוביצי לv הרקב י5ילהת bak ,
ומ5 םינובלח HDLG לv םיארחא) אתה דלשל םיאת לש תונרבממ ןיב םירשקמ רשא contact
inhibition ינובלחב קר תוארנ הרמתהל תובושחה תויוליvפה .דוvו ( E6 -ו E7 " גוסמ םיסוריוה לש
high risk "-ב) " low risk .(תיתוvמשמ ה5ומנ תויניפא שי " p53 -ו RB ימרוג םיסוריו לש הרטמ םה
לש תפסונ הבושח תוליvפ .םיפסונ ןטרס E6 לש קותvש תייצביטקא איה תינטרסה הרמתהב
telomerase .תופסונ תובר תויוליvפ ול שי ך5ל ףסונבו .
לש דיקפתה E5 ךרואל םירתונ םירוטפצרה ך5מ האצות5ו ,הלידג ירוטקפ לש םירוטפצרל רושיק אוה
,ףסונב .אתה ךותל לנגיס םיריבvמו הנרבממה לv ןמז E5 םיקרופמ וב ,םוזודנאה תוליvפ תא לטבמ
תא vנומ ך5מ האצות5ו םוזודנאה לש תויצמוחב הילvה תא vנומ ןובלחה - ילמרונ בצמב םירוטפצרה
.קוריפה
-ב הקבדהה HPV " גוסמ high risk ןוסיחה ת5רvמ רשא ,םיאתב םיינגילמ-הרפ םייונישל האיבמ "
םתוליvפ ,ינשלופ ןטרס תריציו ריאממ vגנל םדקתהל תנמ לv .םיבר םירקמב םתיא דדומתהל הלו5י
לש E6 -ו E7 י"v םימרגנש - םייטנגיפאו םייטנג - םיפסונ םייונישב ךרוצ שיו הקיפסמ אל םדבל
.('ו5ו םיפסונ םימוהיזב הקבדה ן5תי ,היסרפוסונומיא ,ןושיv) םירחא םירוטקפוק
-ה ינז ינש דגנ) המוליפפה יפיגנ דגנ ןוסיח םייק םוי5 high risk -ה ינז ינשו low risk - (םיירקיvה
) םימלש םידיספק ומ5 תוארנש תורוצ םינוב רשא סוריוה לש דיספקה ינובלחמ ב5רומ ןוסיחה viral
like particles .תינימה תוליvפה תליחת ינפל תוריvצ םישנ םינסחמ םתיאו ,(
Epstein-Barr Virus (EBV (
- תוינטרס תולחמ לש םיגוס המ5ב ברוvמ רשא ספרהה תחפשממ ףיגנ והז Burkitt Lymphoma,
nasopharyngeal carcinoma יאת לש תומופמיל , B לש םימייוסמ םירקמו תינוסיח םישתומב
Hodgkin Lymphoma .
Burkitt Lymphoma יאתב ןטרס והז : B חתפתמו ,םידליב yופנ אוה םש ,הקירפאב הלגתהש
תוחתפתהל הקבדהה ןיב בר ןמז רבוv םהב םירחא םינטרסל דוגינב) תיסחי םימדקומ םיאליגב
לש םיקתוv לש הלודג תומ5 םיינטרסה םיאתב תוהזל ןתינ רשא5 ,(ןטרסה EBV םיהוזמש םינגיטנאו ,
ןובלחה ומ5 סוריוה םv EBNA1 .
-ה סוריו EBV תילמרונ הרוצב םהב תוברתהל לו5י אוה - םי5רד המ5ב םיאתה תא קיבדהל לו5י
) םיילאריו םינג לש הנוש טס אטבל וא ;םישדח ףיגנ יקיקלח לש הריציל EBV nuclear antigens ,
רוvיש 8 - 22.5.08
38
ומ5 LMP1 רשא םידיאוטסלבופמיל םיאתל םתוא םי5פוהו םיאתה לש היצזילטרומיאל םימרוגש (
אטבמ אוהש רחאמ םייסקוטוטיצ םיאתל הרטמ אוה קבדומה אתהש רחאמ .תומל ילבמ םיקלחתמ
ןובלחה תא אטבמ אוהש5 ,תיטנטל הרוצב םיטvמ םיאתב רתונ סוריוה ,םיילאריו םינגיטנא EBNA1
םייקתהל הלו5י ינוסיח יו5יד לש בצמבו ,ילאריוה םונגה לש הטקש תילמוזיפא תוברתה רשפאמ רשא
.ףיגנה לש היצביטקא-הר
,םוי5 burkitt lymphoma קר רשא5 ,םלוvב םירחא םירוזאב םג אלא הקירפאב קר אל תמייק 15%
-ל דוגינב) סוריוה תא םילי5מ וללה םילודיגהמ 98% ל5ל ףתושמה .(הקירפאב וללה םילודיגהמ
םוזומור5 ויב היצקולסנרט אוה םילודיגה 8 ןגוקנואוטורפה תא לי5מ רשא - c-myc םימוזומור5 ןיבל -
) םינילובולגונומיאל םינגה תא םיאטבמש 14 , 22 , 2 לש רבvממ האצות5 תויהל הלו5י היצקולסנרטה .(
םוזומור5מ vטקמה 8 לש יוטיבל תמרוג איה הרקמ ל5ב - ךפיהל וא םירחאה םימוזומור5ל c-myc
יוטיב לש היצלוגר-הדל ך5מ האצות5ו ,ולש תיvבטה הביבסב אלש c-myc לש תינטרס הרמתהו
איה היצקולסנרטה ךא ,םיפסונ םייוניש םיאתב שחרתהל םילו5י היצקולסנרטה דבלמש ,ןבומ5 .אתה
.רבד לש ופוסב תינטרסה הרמתהה תא הרידגמש וז
ןיבל הירלמ לש טיזרפה ןיב רשק אצמנ EBV םהבש םירקמה רפסמ תא הלvמ טיזרפב הקבדה -
EBV בצמב .הלאה םימרוגה ינש לש תילאירוטקפ-יטלומ הvפשהמ האצות5 המופמילל חתפתמ
יאת תוברתה לש יו5יד םייק ,ילמרונ B -ב םיקבדומ EBV ,םירvשמ .ןוסיחה ת5רvמ תוvצמאב
יאת לש תיתוvמשמ תוברתהל תרשפאמש תינוסיח תושישתל תמרוג הירלמב הקבדההש B ופוסבו
.תיארקא היצקולסנרט רבד לש
תא םילvמש םיאנת רצוי אלא תינטרסה הרמתהל ומצvב םרוג אל סוריוהש םירובס ,השvמל ך5
הילvו היצרפילורפה תרבגה תוvצמאב וא - היצרפילורפה תרבגה תוvצמאב התושחרתהל יו5יסה
ורבvש םיאת לש היצזילטרומיא תוvצמאב וא ,היצקולסנרט לש תיארקא תושחרתהל יו5יסב
.רישי םרות וניאו ןטרסה תוחתפתה לש רוטקפוק אוה ,ך5 וא ך5 .םיתמ ויה סוריוה אללו ,היצקולסנרט
םינובלחב םרות אוה - תינטרסה הרמתהב רישי דיקפת םג שי סוריולש םינימאמש ,םירקוח םנשי
אטבמ סוריוהש םינובלחה לv vצבתמ רקחמה .ינטרסה אתה לש יפיטונפה יונישל רציימ אוהש
לשמל ,ינטרסל אתה תא ךפוה אוהש5 LMP1 םירב5vב ולש רתי תואטבתהש וארה םייוסינב רשא -
רוטפצרל םרוגש יביטוטיטסנוק רוטפצר תווהל אוה ןובלחה דיקפת) םילודיגל םורגל הלו5י םיינגסנרט
-ל TNF - אתה לש תודרשיהל םימרותש םינג תלvפהל םיאיבמש לנגיס תרבvה ילולסמ ליvפמ רשא ,
ומ5 םירוטקפ וא םייטוטפופא-יטנא םינובלח לשמל NFκB תודרשיה ילנגיסב תובישח םהל שיש
.(םיאתב
Nasopharyngeal carcinoma םילודיגה יאת ךותב vיפומ סוריוה לש םונגה .ימדנא לודיג והז :
תא אטבמ ,ןייוממ אל אוהש ך5ב ןייפואמ אוהו (םהילא רושק אוהש תvדל ןתינ ך5) הלאה EBNA1
תא םיתיvלו LMP1 םימייק .vודי וניא םיאתה לש הרמתהל םרגש יונישה - היצקולסנרט הvיפומ אלו ,
לש גוס) תונימאזורטינ לש ההובג תוח5ונ ,ןשוvמ ןוזמ לש הלי5א - לודיגה תvפוהל םירוטקפוק
תולוקלומ לש םימייוסמ םיפיטולפה ,(ןגוניצרק HLA לודיגה יאתב בורל vיפומ ילאריוה םונגה .דוvו
םדב .ותוחתפתה אלו לודיגה יאת לש הקבדהב רבודמ אלש חינהל ןתינש ך5 - תילאנולקונומ הרוצב
גוסמ ףיגנל םינדגונ םיvיפומ םילוחה ÌgA .
יאת ,תינוסיח םיא5ודמ םילוחב B םיאת תלבקל היצביטקא-הר רובvל םילו5י םיקבדומ
חתפתהל הלו5י ,לופיט אלל .תיביטרפילורפ-ופמיל הvרפהל םימרוגו םיברתמש םיידיאוטסלבופמיל
לv טלתשיו הריאממ הרמתה רובvי םייוסמ את רתוי רחואמ) ןושאר בלשב תילאנולקילופ המופמיל
.(תילאנולקונומ המופמיל תלבקל לודיגה יאת
סיטיטפה B
סיטיטפהב תינור5 הקבדה לש םיבצמב B תוחתפתהב והשל5 ןו5יס םייק ,דב5ב ראשנ ףיגנה םהבש ,
דב5ב םירוזאהש הדבוvה ,םייגולוימדיפא םירקחמ לv ססובמ ףיגנב הקבדהל ןטרס ןיב רשקה .ןטרס
-ב סוריוה תואצמיהו ,הקבדהה ירוזא םה ןטרס חתפתמ םהב 85% םימייוסמ םימסר5מב .םילודיגהמ
ןיבל הקבדהה ןיב .ףיגנב הקבדה תוvצמאב דב5ב יראמירפ ןטרס לש תוחתפתה תורשהל ןתינ
לשמל) םינגוניצרק-וקב ךרוצ שיו ,המ ןמז רבוv לודיגה תוחתפתה aflatoxin B1 .'ו5ו םזילוהו5לא ,(
ןושארה בלשבש הארנ ,סוריוב םיקבדומש םיינגסנרט םירב5vו םיאת תויברת לv םירקחממ
.ןטרסל רתוי רחואמ םימדקתמש םיינגילמ-הרפ םיvגנ םיחתפתמ
סיטיטפה B תפטvמ ינובלח ,דיספק ,היצקילפר ינובלח ,זרמילופל םינג לי5מש ,ידמל ןטק סוריו אוה
םשב ףסונ ןובלחו x-protein -ה . x-protein רקבל אוה ודיקפת - סוריוה לש תיגוניצרקה המורתה אוה
םורגלו םייאת םינג לv תומוד תולוvפ vצבל לו5י אוהו ,(םינג לש היצביטקא-סנרט) סוריוה קותvש תא
רוvיש 8 - 22.5.08
39
ירוטקפ םv היצקארטניא אלא יפיצפס רושיק י"v אל תvצבתמ וזה תוליvפה .םיאתה לש היצרפילורפל
םינובלח לש רתי ןוחרז ,תוזאניק לש תוליvפב הילv - םיפסונ םידיקפת המ5 vצבמ ןובלחה .קותvש
םי5ילהת דוvו (וללה םינובלחה תא תוסרוהש) תוזאטורפ לש תוליvפ תvינמ ,לנגיס תרבvה ילולסמב
םיאתב vיפומ דימת אל ןובלחה .היצרפילורפל םימרוגש םינג לש היצביטקאל םורגל םילו5יש
םינונגנמ םימייק .ילאריוה םונגה לש היצרגטניאה ךלהמב הקיחמ רבוv וקלח םיתיvלו ,םיינטרסה
הברקב קזח ילאריו רטומורפ תסינ5 - המצv היצרסניאהמ תוvבונש תויvב ומ5 ,םירקחנש םיפסונ
לש ףצרה ךותב הסינ5 וא ,(יוטיבה תא הריבגמש) ןגוקנואוטורפל tumor suppressor תא תvנומש
.ןגה קותvש
,דב5 יאת לש סרהל האיבמ הל םרוג סוריוהש תינור5ה תקלדה םצvש תרמוא תפסונ השיג
האצות5 .םירחא םיקיזמ םירמוחו ןוצמח ידגונ הלי5מש תיתקלד הביבסב תvצבתמ םהלש היצרנגרהו
םג אמגוד5 םיאיבמ וז הירואתב םי5מותה .םיברתמה םיאתה לש תינטרס הרמתהל יו5יסה הלוv ך5מ
סיטיטפה תא C םיב5vמש םינג ול שיש וחי5וה י5 םא) ןטרס תוחתפתהלו תינור5 תקלדל םרוג רשא
.(סיזוטפופא
Kaposi's sarcoma virus
ךותב vיפומ סוריוה התרגסמב רשא לתודנא תלחמ יהוז spindle cells איה ,תילאטל הניא הלחמה .
םימייק .תוומל איבהל הלו5יו תינטרס הלחמ5 תגהנתמ םימדקתמ םיבצמבו היצרפילורפ רתיל תמרוג
,(הקירפאב םימייוסמ םירוזאב) תימדנא ,(ןו5יתה םיה ןגאב בורל) תידרופס - הלחמה לש םיגוס המ5
.(סדייא ילוחב) תימדיפאו ,(תולתשה רחאל לשמל ינוסיח יו5יד לש םיבצמב) תינגורטאי
אוה הלחמל םרוגש סוריוה HHV8 הצובקמ ,  תוינטרס תולחמב vיפומ רשא ספרהה תחפשמ לש
ומ5 תופסונ body cavity lymphoma -ו Castleman's Disease -אל תיביטרפילורפ-ופמיל הלחמ)
לש תורוצה ל5ב vיפומ אוה :המוקרסל ולש רשקה תא חי5והל ןתינו ,חי5ש וניא סוריוה .(תינטרס
Kaposi sarcome לש ןו5יס תוצובקב רתוי םיצופנ סוריוה דגנ םינדגונ ;םירחא םינטרסב אל ךא
Kaposi Sarcoma ןיא םוי5 י5 םא) רימתמ לאיצנטופ ילvב5 וח5וה ולש םינג המ5ו ;הרמתהה ינפל
.(הלחמה תוחתפתהב סוריוה תוברוvמ תח5והל ח"vב לש לדומ ןיידv
-ב םילוח לש םונגה חותינב וקסvש םירקחמב ההוז סוריוה Kaposi's sarcoma ףצר ההוז - DNA
םשב סוריו לש vודיה ףצרל היגולומוה הליג וחותינו ,םיילמרונ םיאתב םייק אלש herpes virus
saimiri ישונאה ןובלחה ומ5 םינו5מ) םיישונא םינובלח םיקחמש םינובלח רפסמ שי סוריולש ,הלגתה .
תואה םv v לשמל ,הלחתהב vCyclin ;אתה לש היצרפילורפל םירושקש םינובלח ראשה ןיב - (
;התלוvפ תא םישבשמ וז5 הרוצבו (םיניקוטיצ לשמל) ןוסיחה ת5רvמ לש םינובלח םיקחמש םינובלח
אוה ןתוvצמאב תובר תויוליvפ שי סוריול ,ך5 .סיזוטפופא םיvנומ וא סיזנגויגנא םידדוvמש םינובלח
הלחמה ןיבל וניב רשקה תח5וה םv תויvבה תחא םלוא ,םיאתה לש תינטרסה הרמתהל םורתל לו5י
.םיינטרסה םיאתב וללה םינובלחה לש יוטיב ןיאש איה
רוvיש 8 - 22.5.08
40
HIV - Human Immunodeficiency Virus
,ולש יטנגותפה ךילהתהו םונגה הנבמ ,ףצרה ךמס לv HÌV -ה תחפשמל ךייש Lentiviruses איהש ,
יאתבו םיגאפורקאמב תוvגופש תויטיא תולחמל תמרוג רשא ,םיסוריו-ורטרה תצובק לש החפשמ תת
T אוה סוריוה לש תיפוקסורקימה היגולופרומה .םיאתב םייתפוטיצ םיטקפאו ינוסיח לש5ל תואיבמו D-
type תוצובקה יתת ןיב םילדבהה) ךייש אוה הילא החפשמל תינייפוא רשא (תירדניליצ הרוצ)
.(יונב אוה הב הרוצבו דיספקה לש הירטמיסב ןה תויגולופרומה
סוריוה רוקמ לש םיגוס ינש השvמל םימייק : HÌV - HÌV1 -ו HÌV2 -ב םייגולומוה רשא - 40% ףצרהמ
לש היגולומוה תמייקו ,םהלש HÌV2 ,םיחינמ .םיפוק ףקותש החפשמהמ ףיגנ לש םייוסמ גוס ןיבל
יפיגנש HÌV -ה - תויצטומ תוvצמאב םייפוקה םיפיגנהמ וחתפתה reverse transcriptase (RT לש (
-5) לופ5שה ךלהמב תויוvט הברה סינ5מ וללה םיסוריוה 5 -ב ךרוצ שיש ךרvוהו ,(הלפ5הב תויצטומ
12-15 ומ5 ישונא ףיגנל יפוק ףיגנ ךופהל תנמ לv םינש HÌV2 .
םשב םינז יתת םימייק םיישונאה םיפיגנה יגוסמ דחא ל5ב cIades םימייק םהלש םיפצרה ןיב רשא
-5 לש םילדבה 20-30% ל5 ךותבו ,םימייוסמ םינייפאמ םירוזא םיvיפומו clade םילדבה םימייק
-ב תומייק ,ףסונב .דחי םינז רפסמ vיפוהל םילו5י הלוחה ותואבש ך5 יד5 דv - םיפסונ HÌV1 יתת
םשב תוצובק N -ו O .תיסחי תורידנו תונטק תוצובק ןה ךא ,
הנבמ -ה סוריו לש הנבמה : HÌV תוצמוח לש תוהז תולוקלומ יתשמ יונב אוה .סוריו-ורטר לש אוה
גוסמ ןיvרג RNA לש םינייפאמ ןהל שיש , mRNA תויביטקפניא אל ןה ךא (היצלינדאילופ לשמל)
-ה לש הסנ5ה) RNA -ה םv דחי .(הקבדהל איבת אל םיאתל דבלב RNA רפסמ דיספקב םיאצמנ
םה םהיניב םיבושחה ,םיילאריו םימיזנא RT, integrase -ו protease י5 םיקיקלחב םיזראנ רשא)
) םיפסונ םינובלח המ5 דיספקב םיאצמנ ,ףסונב .(תינושארה היצקילפרה ךרוצל םהל קוקז סוריוה
accessory proteins ןובלחהמ תב5רומ תימינפה - םינובלח לש תוב5ש יתשב ףוטv דיספקה .( p24 ,
-מ תב5רומו ףיגנה תפטvמל רתוי הבורק תינוציחהו p17 (matrix protein ( םינובלחה תפטvמב .
- םיילאריו םיניאטורפוקילג לש םיגוס ינש םיצבושמ gp120 אוה surface protein -ו ,הנרבממה לש
gp41 םv סוריוה לש יוחיאה ךילהתבו אתב םירוטפצרל רושיקב דיקפת םהל - ילנרבממסנרט אוה
רשא תובר תויר5וס תוצובק םילי5מו ,תושלשב הנרבממה לv םירדוסמ םינובלחה .אתה תנרבממ
ינובלח לש הר5הל תוvירפמ gp ינובלח) םינדגונ י"v gp י"v םירvומש םינוש םיפוטיפא םילי5מ
תילאריוה הנרבממה .(וללה םיפוטיפאב ראשה ןיב םידקמתמ םיפיגנה ןיב םילדבההו ,ןוסיחה ת5רvמ
תולוקלומ ומ5 תוישונא תונרבממ לש םיבי5רמ הלי5מו ,אתה תנרבמממ החוקל MHC .םינגיטנאו
ילאריוה םונגה י"v הקתvה רבוv סוריוה ,אתה לש המסלפוטיצל הסינ5ה רחאל : RT סוריו-ורפ תלבקל
אוהש dsDNA -ה דבלמ . DNA לש תווצקה ינשב םיאצמנש םיפצר םיקתוv המ5ב לפ5שמ אוה ,הזה
-ה DNA םשב םיפצר תלבקל LTR (Iong terminaI repeats ( ילאריוה םונגה אצמנ םהיניבש
םיסוריוה ל5 לש) ומצv םונגה .יאתה םונגל הסינ5ה ינפל תילגvמ הרוצ רוציל ול םירשפאמ רשאו
תחפשממ lentivirus :םיירקיv םיקלח השולשמ ב5רומ (
- gag (group specific תא רושקל םדיקפתש םינובלח ינשלו דיספקל דדוקמ רשא (
-ה RNA .
- poI ,זרמילופ - םיילאריוה םימיזנאל דדוקמ רשא RT, integrase -ו protease .
- env תפטvמה ינובלחל דדוקמ רשא gp120 -ו gp41 .
) םינטק םינג םימייק ,תוירקיvה תודיחיה תשולשל ףסונב accessory genes םיvצבמ םקלח - (
ןס5אמב ול םרוג סוריוהש ינגותפה ךילהתל םיבושח םירחאו ףיגנה לש היצקילפרה לv היצלוגר
םדיקפתש םינובלח םימייק ,ףסונב .(סוריוה תואטבתה תא לvייל תנמ לv ןס5אמה אתה תא םינשמ)
לש םונגה .םיאתה לש ןוסיחה ינונגנמ םv ףיגנה תודדומתהב םיבושח םהו היצקילפרה תא לvייל
HÌV2 םשב רזv ןובלח לי5מ ךא ,ןיטולחל המוד vpx םוקמב vpu -ב HÌV1 תוליvפ םינובלחה ינשל .
.המוד
תולוקלומל קתvושמ אוה סוריוה לש היצקילפרה רחאל mRNA רשא םיניאטורפ-ילופל םגרותמש
-מ ,לשמל ך5 .םייפוסה םינובלחה תלבקל vוקיב רתוי רחואמ םירבוv gag לדוגב רוסרוקרפ רצונ
55kD םינובלחה תריציל ילאריוה זאטורפ י"v vוקיב רבוv רשא p17, p24 םשב םינטק םינובלח ינשו
p6 -ו p7 לדוגב רוסרוקרפמ םירצונ םיילאריוה םימיזנאה . 160kD זאטורפ י"v אוה םג ךתחנש
רוסרוקרפהמ םירצונ תפטvמה ינובלחו ,ילאריוה gp160 -ב vוקיב רבוv רשא ER םימיזנא י"v י'גלוגבו
םינובלחה דגנ םינדגונ .םירוסרוקרפ אלל יאמצv ןפואב םוגרתו קותvש םירבוv רזvה ינובלח .םייאת
תקידבב רתאל םיסנמ םירוסרוקרפה דגנו םיילאריוה western blot םדא םאה ןוחבל התרטמש
.סוריוב קבדנ םייוסמ
רוvיש 8 - 22.5.08
41
רזvה ינובלח
.הנוש תוציחנ תדימב רזv ינובלח רפסמ םימייק rev -ו tat ;היצקילפרה ךילהתל םייחר5ה nef וניא
-ו ;סוריוה תודרשיהל vייסמו קותvשה תא תיתוvמשמ לvיימ אוה ךא יחר5ה vif, vpr, vpu -ו vpx
- לשמל .היצקילפרה תא םילvיימ vif ;םייביטקפניאה םיקיקלחה רוציי תא ריבגמ vpr רידחהל רזוv
-ה תא DNA -ו ,ןיvרגל ילאריוה vpu .אתה תנרבמממ סוריוה רורחשל בושח
tat ךא ,םייאת םימיזנא תוvצמאב תvצבתמ יאתה םונגל סנ5נ אוהש5 סוריוה לש היצקילפרה :
-ה קותvש .םיילאריו םימיזנא לש םג תוברוvמ תמייק רתוי םירחואמ םיבלשב DNA ינובלח רוצייל
-ב לחה vצבתמ דיספקה LTR -ה לש 5 םירוטקפ רושיקל םיפצרו סוריוה לש רטומורפה תא לי5מש) '
רומאו (סוריוה קותvש לv םיvיפשמש םייאת םירוטקפ רושיק םירשפאמש םירסנהנא - םיירוטלוגר
רצוויהל RNA -ב רצונ קותvשה תליחת םv ,םלוא .ולו5 ילריוה םונגה תא לי5מש RNA יבחרמ הנבמ
לש stem&loop לש תוליvפל vירפמ רשא RNA polymerase ÌÌ תולבקתמו קספנ קותvשה ,יאתה
תולוקלומ RNA לש ודיקפת .תורצק tat םשב םיפצרל רשקיהל אוה tar םירוטקפ רושקל ,הנבמה לv
) םיפסונ םייאת cyclin T, CDK9 -ה הצקה תא םינחרזמ רשא (דוvו C זרמילופ לש ילנימרט- ÌÌ
יפ הלvמ ןובלחה .קתvשל ךישמהלו תיבחרמה המיסחה לv רבגתהל זרמילופל םירשפאמו 1,000
םיפסונ םידיקפת אלממ אוה ,ףסונב .םימלש םינובלח תלבקל יחר5הו ,סוריוה לש קותvשה תדימ תא
םיבושחש םינובלח לש יוטיבה תומר תא דירומ ,אתב לנגיס תרבvה ילולסמ לv vיפשמ - ןס5אמב
לש היצביטקאב ,יסקוטוריונ דיקפת תלvבו ,ולש ינומיאה דוקפתל Kaposi sarcoma י5ילהת םודיקבו
.םיvגנ תריצי
rev לש םדקומה בלשה ןיב רבvמב דיקפת קחשמש ףיגנה לש היצקילפרב ינויח ןובלח והז :
-ה לש גניסיילפס לש ךילהת שחרתמ ןיvרגב .הב רחואמה בלשה ןיבל היצקילפרה RNA
רצונ ןושארה בלשב :םלשה ילאריוה mRNA ) ךורא 9KB םימיזנאה םימגרותמ ונממש (
) םיילאריוה pol ינובלח ,( gag -5 םג שמשמ אוהו , RNA ודבלמו ,דיספקב זראנש ילאריוה
גניסיילפס ךילהתב רצונ mRNA לדוגב ףסונ 4KB רוזא תא לי5מ רשא env ,םהל רבvמ .
תולוקלומ גניסיילפס י5ילהתב תורצונ mRNA םינובלחה רובv) רתוי תונטק תופסונ rev, tat
-ו nef -ה בור ,ןיvרגב גניסיילפסה י5ילהתל הvרפה ןיאש רחאמו ,( mRNA רצויש רגובה
םה יאתה םונגב ילאריוה םונגה לש היצרגטניאה רחאל םינושארה םיבלשב ןיvרגהמ
,רצונ אוהש רחאל .םינטק םינובלח rev תריצי דדוvמו ןיvרגל סנ5נ mRNA רתוי םי5ורא
-ה לv ףצרל רשקנ אוה - םיפסונ םינובלח רובv RNA םשב rev reguIatory eIement
רוזאב) env -ה תאצוהל איבמו ( mRNA .גניסיילפסה ךילהת תמלשה ינפל המסלפוטיצל
.םינטק םינובלח קר אלו םיינבמ םינובלח תריציל לקשמה יוויש הטומ ,וז5 הרוצב
nef ולש תולו5יל םרותו סוריוה לש היצקילפרה תא תיתוvמשמ לvיימ אוה ךא ,יחר5ה וניא הז ןובלח :
:תולוvפ רפסמ vצבמו ןוחרז רבוv ,תיאתה הנרבממל רושק ןובלחה .ןוסיחה ת5רvמ םv דדומתהל
- תוליvפ תא דירומ אוה CD4 .םיאתל הסינ5ב סוריוה רשקנ וילא אתב ןובלחה והז .
רשקנ אוה םתיא םיניאטורפוקילגה תא לי5מ אוה םא ,אתהמ תאצל הסנמ סוריוהש5
דבלמ .אתהמ תאצל ל5וי אלו ןובלחל רשקי אוה ,הסינ5ב nef הזה דיקפתה תא vצבמ
-ב vגופ אוה ,ףסונב .ףסונ ןובלח co-receptor .סוריוה לש
- השוv אוה down regulation תולוקלומ לש יוטיבל MHC class 1 תנמ לv
.ןוסיחה ת5רvמ י"v ור5וי אל םיאתהש
- - קותvשה תמרב תוליvפ nef לש היצקילפרל םיvייסמש םייאת םינובלח ליvפמ
לש ה5ישמ דדוvמש יאת ןובלח לש הלvפהל איבמ אוה םיקבדומ םיגאפורקאמב .סוריוה
-ש םיסוריוב .םתוא םג קיבדהל ל5וי סוריוהש תנמ לv םיגאפורקאמה לא םיטיצופמיל nef
סוריוה לש ה5ומנ תינגותפ תלו5ימ האצות5 תיטיא התיה הלחמה תוחתפתה ,םהב vוגפ
.(וז5 הרוצב שלחומ סוריוב שמתשהל התיה תונושארה תוינוסיחה תושיגה תחא ,השvמל)
ףקשב 17 .סוריוה לש רזvה ינובלח לv ףסונ טוריפ תוארל ןתינ
סוריוה לש הקבדהה ךילהת
םירוטפצר אוה םיאתל ותסינ5ל ירקיvה רוטפצרהש ההוז סוריול vגונב רקחמב םדקומ בלשב רב5 :
CD4 תוח5ונל רבvמ םג םימייוסמ םיאת יגוסל תלבגומ הקבדההש םג וניחבה ךא , CD4 םויק -
-וקה הלגתה וז5 הרוצב .הקבדה רשפא אל (םיטסלבורביפ לשמל) םירחא םיגוסמ םיאת לv ןובלחה
ןהילא סוריוה רושיקב ךרוצ שיו םיניקומ5 לש רושיקל תושמשמש תולוקלומ - סוריוה רושיקל רוטפצר
-ל ורושיק דבלמ CD4 שמשל םילו5יש םיניקומ5ל םירוטפצר יגוס ינש םימייק .םיאתל הסינ5 ךרוצל
הצובקמ םיניקומ5ל רוטפצר םיגאפורקאמב - םירוטפצר-וק5  - CCR5 רשקיהל םילו5יש םיסוריוה)
םינו5מ הזה רוטפצרל R5 -ה יאתבו ,( T גוסמ םיניקומ5ל רוטפצר שי  - CXCR4 םה םיסוריוה)
X4 םהש םיסוריו םימייק ,ףסונב .( dual trophic - םיאתה יגוס ינשל רשקיהל םילו5י רשא ,
רוvיש 8 - 22.5.08
42
יאתו םיגאפורקאמ T יאת) תיברתב T תא םג הרקמ ל5ב םילי5מ תיברתב אל CCR5 םיסוריוש ך5 ,
גוסמ R5 .(םיאתה יגוס ינש תא קיבדהל םילו5י
םיניקומ5ב םיאת תויברתב לופיט :לשמל - תויפצת המ5ל תובושת תתל חילצה םירוטפצר-וקה יוליג
סוריוה ינפב תוניסח יבצמו ,(הפורת חותיפל תושיגה תחא יהוז) סוריוה י"v םתקבדה תא vנמ
.וללה םירוטפצרב תויצטוממ האצות5
,םיינושארה הקבדהה יבלשב רקיvב סוריוה לש בושח הרטמ את אוה גאפורקאמה ,ינורקv ןפואב
-ה את אוה ףיגנ יקיקלח רציימש ירקיvה אתהש דוvב T אוה םדב סוריוה לש םייחה תיצחמ ןמז . 5-6
-5ו ,תוvש 90% לו5י סוריוה .(הובג קוריפהו רוצייה בצקש רחאמ) הממי ידמ םיפלחומ םדב םיפיגנהמ
יאת קבדהל T ,(היצביטקא רובvל םוקמב) ןור5יז אתל ךפוה אתה םא המודר הרוצב םהב ראשיהלו
.תיסחי ךורא ולש םייחה ךשמ םיגאפורקאמב םגו
סוריוה לש הרידחה ךילהת ,אתל סוריוה תvגה רחאל : gp120 -ל רשקנ CD4 הפישחל איבמש המ ,
לש ילנרבממסנרטה vטקמה ,הזה רושיקה רחאל .רוטפצר-וקל רושיקה רוזא לש gp41 ברקתמ
דחי המסלפוטיצל סנ5נ דיספקה יוחיאה רחאל .תוחאתמ תונרבממה רושיקה םvו ,אתה לש הנרבממל
השvנ ,ו5ותבש םינובלחהו דיספקה םv רשקב ןיידv ,המסלפוטיצב .ו5ותב םיאצמנש םימיזנאה םv
-ה ךילהת reverse transcription תלבקל dsDNA יקלח םv LTR רזvה ןובלח .תווצקב םי5ורא vpr
-ה סלקפמוקל םיvייסמ ילאריוה סקירטמה ןובלחו (דיספקב יוצמ רשא) DNA סנ5יהל םינובלחהו
םש ,ןיvרגל integrase -ה תא סינ5הל vייסמ dsDNA .יאתה םונגה ךותל
י"v קותvש רבוv ילאריוה םונגה ,יאתה םונגל סנ5נש רחאל RNA זרמילופ ÌÌ יאתב . T ןיא םיחיינ
יאת לש היצביטקא םv ךא ,ך5ל םיצוחנש םירוטקפ אתב םימייק אלש רחאמ קותvש T הרוצב םירצונ
ומ5 םייחר5ה םירוטקפ תילמרונ NFκB תורצונ ןושארה בלשב .םונגה לש קותvש םירשפאמ רשא
תולוקלומ טvמ RNA לש הזתניס תורשפאמו גניסיילפס תורבוv רשא tat ןיvרגל ותרזח םv רשא ,
הברה םירצונ ,אבה בלשב .קותvשה ךילהת תא לvיימ mRNA ינובלח תלבקל גניסיילפס םירבוvש
תריצי םvו ,רזvה rev לש קותvש רשפאמו ןיvרגל רזוח אוה mRNA ינובלח תריציל רתוי ךורא
,הנבמ ינובלח םימייק המסלפוטיצב ובש בצמ רצונ ,ךילהתה ףוסב .הנבמה RNA סנ5יהל לו5יש ךורא
-בו ,דיספקל ER ינובלח םירצונ gp הנרבממה לש הזה רוזאב .אתה תנרבממב yוביש םירבוvש
רשא ,םילשב יתלב םיקיקלח5 אתהמ םיררחושמ ףיגנה יקיקלחו היצדיספקנאה ךילהת vצבתמ
תא vקבמ רשא ,זאטורפ לvופ ילאריוה קיקלחה ךותב .דיספקה ינובלח לש ןיאטורפילופ ןיידv םילי5מ
לש ןיאטורפילופה gag -ו pol .רגובה קיקלחה תא רצויו
הזנגותפ
HÌV ) סדייאה תלחמל םרוג Acquired immune deficiency syndrome לש הסירקב תנייפואמש ,(
רומא5 אוה סוריוה לש ירקיvה הרטמה את .תילרומוההו תיאתה - ןוסיחה ת5רvמ TH קחשמ רשא -
ירוטקפא דיקפת לvבו ,היתוvורז יתש לv ןוסיחה ת5רvמ לש הרקבבו הלvפהב יז5רמ דיקפת
םיארחא וללה םיאתה .םיניקוטיצ רוציי תוvצמאב םייאת-ךות םימזינגרואורקימ דגנ הבוגת תלvפהב
-ל םג delayed type hyper sensitivity סוריוה ,ך5 .תקלד יבצמב םיטיצוגאפו םיגאפורקאמ סויג :
.רתויב רומח ש5רנ ינוסיח לש5ל םרוג
םיאתה סרה יוטיב תליחת םv .יסקוטוטיצ טקפא לvב אוה םיאתב ילאריו םונג תואצמיה םצv ,תישאר :
ינובלח gp תולוקלומ םיאשונ רשא םיקבדומ אל םיאתל םירשקנ םה , CD4 תויציסניס תריציל םיאיבמו
יאת .םהלש סרהל םרוגש המ - םיאת לש T ףוגה לש תינומיאה הבוגתה תרגסמב םיסרהנ םירחא
רושיקמ האצות5 סיזוטפופא םירבוv םיפסונו ,הקבדהה לש םינושארה םיבלשב סוריוה דגנ gp120 -ל
CD4 תשרפה - םהלש תיגולויבה תוליvפב הvיגפמ האצות5 םיליvפ אל םי5פוה םירחא םיאת .
לש בצמל םיסנ5נ םיאתהו ,סוריוה תוח5ונמ האצות5 תvגפנ םיניקוטיצ anergy .
םה םג םיאשונ םיגאפורקאמב CD4 םיאתה .הנרבממה לv הלודג תומ5ב ותוא םיאטבמ אל םה ךא ,
יתוvמשמ סרהל םרוג אלו ,ןהב רמשנו תולוקיסו ךותב רצונ אוה - הנוש הרוצב הברתמ סוריוה וללה
םהש רחאמ) סוריוה םv vגמ םירצויש םינושארה םיאתה םה םיגאפורקאמה .םיגאפורקאמה לש
.ףוגב םינוש םירוזאל סוריוה לש הרבvה תרשפאמ םתודיינו ,(תוירירבו רוvב םיאצמנ
חומב הvיגפ הל ינוינש ןפואב אלא הקבדהה י"v תורישי םימרגנ אל הלחמה לש םימוטפמיסה תיברמ :
.םיטסינוטרופוא םימרוג םv דדומתהל תלו5יב תvגופש ןוסיחה ת5רvמ תוליvפב הדיריהמ האצות5
האצות5 ןויטש תוחתפתהו חומב הvיגפ - תורישי ול םרוג סוריוהש דחא טקפא םייק ,תאז םv
-ה לש לתודנאה יאת תא רדוח חומל vיגמש סוריוה .םינוריונב הvיגפו הילגורקימ יאת לש הקבדהמ
BBB סוריוה י"v םירצונש םייסקוטוריונ םינובלח לש רורחש הרשמ אוה םהב ,הילגורקימה יאת vיגמו
לשמל) ומצv tat םימרוגו םינוריונב םיvגופ וללה םירמוחה .םימצv הילגורקימה יאת לש םינובלח וא (
.םייחומה םימוטפמיסל
רוvיש 8 - 22.5.08
43
תינוסיח הבוגתו הלחמה יבלש סוריוה ובש ינושארה בלשה - םיבלש השולשל הלחמה תא קלחל ןתינ :
) ודגנ תינוסיח הבוגת הליחתמו סנ5נ 4-8 דv) הלחמה לש יטנטלה בלשה ,(תוvובש 12 ופוסבו ,(םינש
בלשב םג םדב ח5ונ סוריוה) היימריו-ו ןוסיחה ת5רvמ לש הסירקב הוולמש הליvפ הלחמ רבד לש
יאת תומ5ב תיתגרדה הדירי תמייק הלחמה ךלהמב .(הלחמה לש ינושארה הקבדהה T ליבקמבו ,
םינדגונ) תפטvמה ינובלח דגנ םינדגונ םירצונ - סוריוה דגנ תינוסיח הבוגת רומא5 תררוvתמ
י5 םא ,הלחמה ךרואל תוvובק תומרב תומייק רשא (םילרטנמ אל םינדגונ) דיספקה ינובלחו (םילרטנמ
יאת לש תיסקוטוטיצ הבוגת תרצונ ,ףסונב .הליvפה הלחמה בלשב םידרוי םה CTL םיאת דגנ
.הלחמה תומדקתה תא טאהל תלו5י הל שי םינדגונל דוגינב רשא - סוריוב םיקבדומ
- ,ינימ vגמ ,(הקרזה ,יוריv) םדה ךרד הרישי הרבvה תוvצמאב איה ףיגנב הקבדהה
הסינ5 רחאל ,הלחמה לש ןושארה בלשב .הקנהב וא הדילב ,םחרב דוליל םאהמ הרבvה
-ה יאת ,םדה םרזל סוריוה T תוvובש המ5 רחאל ךא ,ףיגנ יקיקלח רצייל םיליחתמ םדמ
הדירי תמייק .םדב םיבבותסמש םיקבדומה םיאתה בור תא סורהל החילצמ ןוסיחה ת5רvמ
תומרב הדח CD4 לו5י הזה בלשה .תיתגרדה הדירי םשמו ךרvה ןוקיתל הילv ן5מ רחאל ,
) םוח תלחמ לש םימוטפמיסל םורגל וא ,יטמוטפמיס-א תויהל flu-like .(
- -ה תמר יהוז) םדב סוריוה תומרב הדירי תמייק הלחמה לש יטנטלה בלשב
equilibrium יאת ,(הלחמה תומדקתה תא תאבנמ רשא , T רקיvב םינ5וש םיקבדומ
תוחפ םה םש - תירשקבש םייטירדנדה םיאתה לש תוvורזה ןיב ,הפמילה תוירשקב
לש םילק םינמיס דבלמ ,לל5 םימוטפמיס ןיא הזה בלשב .םדגנ תינוסיח הבוגתל םיפושח
,תוירשקה ךותב .סוריוה םרג םהל םיינושארה םיקזנהמ האצות5 תינומיאוטוא הלחמ
.הטולבב םיפסונ םיאת םיקיבדמ רשא ףיגנ יקיקלח רוציל םי5ישממ םיאתה
- דv ,ןמצv תוירשקה לש סרהל תמרוג תירשקב ףיגנה יקיקלח תריצי ,רבד לש ופוסב
םיררחתשמ רשא ,ףיגנה יקיקלחו םיקבדומה םיאתה לv רומשל תולו5י אל ןה ובש בצמ יד5
תומרש5 .םדל CD4 תחתמ) קיפסמ תודרוי 500 -ל µl לש םימוטפמיס םיvיפומ ,( full
blown disease ,םיילאירטקב ,םיילאריו) םינוש םייטסינוטרופוא םימרוג י"v הקבדה -
ףקש) הילv רבגתהל הלו5י אל ןוסיחה ת5רvמ רשא (םיירטיזרפו םייטורקימ 38 תומר .(
-ל תחתמ ןה הזה בלשב םיטיצופמילה 500 -ל µl תרדגומש הלחמבו , full blown תחתמ
200 -ל µl חתפתמ םיתיvל . aids reIated compIex לש סרה ,היזרהב ןייפואמ רשא -
תורשפא תמייק ,ףסונב .הלוחה תומל רבד לש ופוסב םיאיבמש םיפסונ םינמיסו תוטולב
האצות5 (תילאריו הקבדהל תורושקש הלא רקיvבו) תוינטרס תולחמ לש תוחתפתהל
ןיב תפתושמ תוליvפמו ינוסיחה יוקילהמ HÌV .ןטרסה-ירשמ םיסוריוה ןיבל

ןוסיחה ת5רvממ תוקמחתה ינונגנמ דגנ םילרטנמ םינדגונ לש הריצי תורמל : gp תינוסיחה הבוגתה ,
ףיגנב םיקספנ יתלב םיינגיטנא םייוניש םימייקש רחאמ - ןיטולחל הקבדהה תא לסחל החילצמ אל
לש הדובvב תויוvטמ האצות5 RT ןורתי םהל שיש ףיגנ יקיקלח רובv ףוגב היצקלס תמייק ,ך5 .
ינובלח ומ5 - והשל5 תודרשיה gp לvש ר5וסה תוצובק ,ףסונב .םינדגונ י"v םיר5ומ אלש gp תוvנומ
םיאת ןיב םויציסניס תריצי ןה תופסונ תוקמחתה י5רד .סוריוה לש לורטנ ן5לו םינדגונה לש רושיק
שיגנ אל אוה םש ,חומב לשמל) סוריוה לש תואבחתה ;םדה םרזל ףשחהל ילבמ םהיניב רבvמו
יאת לש סרה ;(הבוגתל T תיסקוטוטיצה הבוגתב הvיגפ ;(ודגנ םג) ןוסיחה ת5רvמ תא םיליvפמש
יוטיבב הvיגפ תוvצמאב MHC class 1 תריציו ; FAS ligand יאת לv סיזוטפופא תורשהל לגוסמש
CTL תא םילי5מש FAS .
הנחבא רחא בקvמ ,טרפ לש הקבדהב דשח - םירקמ רפסמב סדייאל תויתנחבא תוקידבב ךרוצ שי :
תvצבתמ הקידבה .הלתשה וא יוריvל םירביא וא םד לש הקירסו ,לופיטה תוליvיו הלחמה תומדקתה
ןחבמ תוvצמאב ELÌSA םיילאריו םינגיטנאו דיספקה ינובלח דגנ ןס5אמה ףוגב םירצונש םינדגונל
ן5לו הקבדה אלל םג םימייק םה םיתיvל ךא ,םינדגונ םימייק םאה הנחבאב דאמ ןימא ןחבמה .םיפסונ
לש םירקמ םימייק false positive - ףסונ רשאמ ןחבמ םיvצבמ הקבדה לv הvדוהה ינפל ,ן5ל .
western blot (םידיטפפורפ ,תפטvמ ,דיספק - תונוש תוחפשממ) ףיגנה ינובלח תא םירשוק :
ינובלח השולש לש רושיק - רושיק שי םא םיקדובו הלוח לש םד םv םיביגמ ,תונרבממל gag -ו env
תוvצמאב תויטנג תוקידב vצבל ןתינ ,ףסונב .הקבדה ןחבאל יד5 שורד תוחפל PCR לv RNA וא
DNA ל5ב םמדב םינדגונ שי רשא ,תויאשנ תוהמיאל םידוליי לש הנחבאב בורל םישמתשמ - ילאריו
קבדומ םדאה םאה קר אלו ,שי סוריו המ5 םג תוהזל םירשפאמ הלא5 םינחבמ .הדילה רחאל הרקמ
.(בקvמל בושח)
רוvיש 8 - 22.5.08
44
ילאריו-יטנא לופיט סוריוה םהב םיאת דגנ לvופ אוה ןגלו ,ףיגנה תוברתה תא רוצvל לופיטה תרטמ :
לש םינושארה םיבלשה תא רוצvל ןתרטמש (חותיפב תופסונו) שומישב תופורת המ5 תומייק .הברתמ
דגנ לשמל - היצקילפרה RT אל םיסוריו דגנ וא סוריוה תסינ5 םv םיאתב תולvופ רשא זאטורפ וא
תויניפאב םירשקנ רשא םידיזואלקונ ןה תופסונ תופורת .(המאתהב) םיאתהמ וררחתשהש םילשב
-ל רתויב ההובג RT תא ךיראהל תלו5יב הvיגפ תוvצמאב) תואיגש םידדוvמ וא הזתניסה תא םירצוvו
-ל םירשקנש םימיזנאו ,(תרשרשה RT בו5יv) םידיטואלקונ םv תורחת תוvצמאב אל ותוא םיב5vמו
ףקשב תופורתהמ קלח לש המישר תוארל ןתינ .(ירטסולא 47 .
לv ן5ותב סוריו לש ה5ומנ המר לvו תוטולבה לv רומשל איה םדקומה ילאריו-יטנאה לופיטה תרטמ
) דחי תופורת המ5 בלשל םיסנמ םוי5 .הלחמה תוצרפתה תא רתויש המ5 ב5vל תנמ HighIy active
antiretroviraI therapy, HAART ובש בצמ תvינמו תוליvפ ירתא רתויש המ5 תוס5ל תנמ לv (
ינונימ תא תולvהל היהי ןתינ ןמזה םvש םיווקמו ,לופיטה תחלצה תא ןיטולחל vנמת סוריוב היצטומ
.תופורתה
ןוסיח היvב תמייק .סדייא דגנ ןוסיח ןיא ןיידv םוי5 ,חותיפב םיvקשומש םירידא םיצמאמ תורמל :
הבוט הבוגת ונתיש תוילאריו תוטננימרטד םv תור5ה ,הז5 ןוסיחל םיצוחנה םירטמרפה לש הנבהב
תומ5ל םיאתיש בי5רת תריציב ישוקהו הזמ הז םיסוריוה לש הברה תונושה איה תויvבה תחא .דוvו
.רידת ןפואב םינתשמש םינז לש הלודג
רוvיש 8 - 22.5.08
45
םינוסיn
.תינוסיח הבוגת תרצויש הלוקלומ ÷ ןוסיח
.הקבדהה תא אל ,הלחמה תא םיvנומ םינוסיח
.דיחיה ןס5אמה אוה םדאהש5 קר תירשפא תולחמ לש הדח5ה
תנש) הז תא ףואשל םישנאל ונתנו ,הקבאל ו5פה ,םיvצפ ידלג וחקל ÷ ןיסב 1000 .(
.ולש םייח רוזחמה המו קיבדמ סוריוה ךיא תvדל בושח
Antigenic drift מ דחאל םיפשחנ םא : 3 ןובלחב היצטומ תויהל לו5י ,ןוסיח רחאל תvפשה ינז HA ,
.טשפתת הלחמהו ומיאתי אל םינדגונה ויש5vו
Antigenic shift לו5י ,ריזחל רופיצמ םגו ריזחל םדא ןבמ רבוv ÷ תופסונ תויח םג קיבדמש ףיגנ :
תויהל reassortment שדח ןז רצונו רופיצהמ םדאהו םדאהמ אבש ףיגנה ןיב הפלחה תויהל הלו5יו
.ודגנ םינסוחמ אלש ,ףיגנ לש
.שלחומ ןוסיח אוה ליvי ןוסיח .תולחמ רתויל םרג ÷ תבצחל ונתנש ןושארה ןוסיחה
Mis-sense .תינימא הצמוח תונשמש תויצטומ ÷
םינדגונ םירציימו ,פיטוידיא תארקנ יארה תנומת .והשל5 ילאריו פוטיפא לש יאר תנומת שי ןדגונב
-יטנא יטנא םינדגונ םירצוי 5"חא .סוריוה פוטיפא ומ5 םיארנש םינדגונ ,השvמל ,ולא .םיפיטוידיא-יטנא
.סוריוה תא לרטנל ל5וי אוהו ,ינושארה ןדגונב ומ5 רתא ותוא היהי השvמל ,ולאב .םיפיטוידיא
רוvיש 8 - 22.5.08
46
םיילx¬יו יטנx םי¬מוn
.ןוסיח חתפל רשאמ ילאריויטנא רמוח חתפל רתוי לק .םינוסיח ונל ןיא םדגנ םיסוריוב לפטל םתרטמ
לופיט איה תרחא הביס .תובר תויצטומ םהלו םיבר םיפיטרוטס ילvב םיסוריוב לופיט איה תפסונ הביס
.תיביטקפא אל םהלש ןוסיחה ת5רvמו םינוסיח םהל תתל רשפא יאו ,טסרפוסונומיא םהש םישנאב
.ומצv אתב vגפי אל רמוחהש םיצור ונא .אתה תו5רvמב שמתשמ אוהו יאת ךות טיזרפ אוה סוריוה
םיילאריויטנא םירמוחל ןורתפ שי .סוריול תויפיצפסה תויוליvפל גניטגראט אוה ורשפא ןורתפ
םי5רדו תושיג המ5 שי - תויסיפיספסה םג .הז ןווי5מ ףיגנה תא ףוקתלו ןוסיחה 'vמ תא םיררוvמה
םיפיגנ לש תמייוסמ החפשמל םילבגומו םייפיצפצס וללה םירמוחה - םיילאריו יטנא םירמוח חותיפל
תוקיודמ אל תורמילופ - תודימv לש היvב שי ן5 ומ5 .םייפיצפס םיפיגנל םינוו5מ - בחר חווט םהל ןיאו
אלו proof reading .תינויצולובא םידרוש םינורחאה .םירמוחל םידימv םיסוריו םירצונ תולקב ן5לו
.לייטקוק אוה דגנ לופיט
אוה ן5לו סוריול תיפיצפס תוליvפל vירפהל איה רמוחה לש הנושארה תופידvהש םיצור ונחנא ך5מ
תא vונמל ך5בו אתל ףיגנה ןיב היצקארטניאב vוגפל םג םילו5י םיליvי םירמוח .אתב vגפי אל
ן5ל .םתוא גורהלו םיקבדומ םיאתב אתה לש הייצקנופב vוגפל םילו5י םה ן5 ומ5 .סוריוה תייצקילפר
÷ תילאידיאה הפורתה .דבלב סוריול םיקבדומה םיאתל סחיב הלוvפל הפורתה תא ליבגהל הסננ
.םיאתל הרדחהל הלק ,םדב הביצי ,םימב הסיסמ
.יתיצימ .ףקש :סוריוה לש םייח רוזחמ
- ה בלש attachment .טרס האר -
תוססובמ תולוקלומ תושvל וסינ cd4 ÷ ל רשקהל vונמל וסינש תולקלומ ורציו , cd4 ורפיש קר םה .
- ה תא HÌV אל הז ן5לו רוטפצר-וקה הז ךירצ היה אתהש המ ל5 .יביטקפניא רתויל ותוא ו5פהו
תא תושvל וסינ .חילצה cd4 .תיביטקפא רסוח ללגב ןהו ריחמה ללגב ןה וחילצה אל לבא ןדגונל
לש ןיאטורפורקימה g120 גנידליש תושvל וסינו תיבויח ןוvט G טפלוס ןרטסרד ו5מ םיילילש םינוינא י"
÷ ה לש גנידליש םתיא תושvלו g120 .
:הרידחה gp41 -וקה .ן'זויפ השוvו הנרבממ רvרvמ ,אתל ףיגנה תא ברקל vייסמו הנרבממל סנ5נ
יאת שיו םיניקומי5 לש םה םירוטפצר T תורזגנ םה םיניקומי5ה - קיבדהל לו5י אוה ותוא םינוש
- ל םירוטפצרוק ינימ ל5 קיבדהל לו5י אוה תויניקוטיצ HÌV .אתל את ןיב םינתשמ וללה םירוטפצרוקהו
רושקל ל5וי אל אוה דנגילל רושק רוטפצרה םאש ונימאה י5 ולאה םיניקומי5ה לש תורזגנ תושvל וסינ
HÌV תורזגנו ,סיזוטיצודנא םירבוv םירוטפצרה םיניקומי5 הברה שיש איה תפסונ היגטרטסא .
ושvי םיניקומי5ה downregulation ןורתפ .רושיקה תא דירוהל וא תיחפהל רוזvי הזו רוטפצרה לש
רוציל וסינ .םיניקומי5ה לש רושיקה רתאל ןמצvב ורשקי תונטק תולוקלומ ןה וילv ובשחש רחא
רתאל תורשקנ ןהו שומישב ן5 ולא תולוקלומ .דנאגילה לש רושיקה רתאל ורשקי תונטק תולוקלומ
.ןיקומי5ה לש רוטפצרה לש ,דנגילה
רפסמב הדירי םה ויהש םילוח לש הלופ5 תומ5 הלבקתה ,םירוטפצרוקה לש םירקולב ופיסוהש5
לש םיקתוvה HÌV - לייטקוקה םv בולישב ,תוליvי ןה HAART .
gp120 -ב היצמרופנוק יונישל םרוג gp41 - ה תא ברקמ אוה . HÌV םישמתשמ .רודחל ול רזוvו אתל ,
םשב רמוחב ןוtופ ןב דיטפפ , 33 ÷ ל ביגמש ונימא תוצמוח gp41 ול שי .אתל תוברקתהה תא vנומו ,
.ן'זויפה תא םסוח הז ילאריויטנא רמוח .רחא רתאל רשקנה ךשמה רוד
- ה תא םיב5vמה םירמוח uncoating דיספק ילvב םה -וילופה תחפשממ םיסוריוואינרוקיפה יסוריו :
דיספקל שי .תפטvמ אלל ,דבלב 3 םינובלח Vp1 2 3 לבא הביסה תא םיvדוי אל . vp1 תוח5ונ לvב
,תינמוש הצמוח םv סי5 שי ובו תיסאלק meristic acid ל תינויחש uncoating .רורב וניאש ןונגנמב
םישוv ןודלירא תמגוד5 ,םיב5vמה displacement אלש ןפואב תיטסירמה הצמוחה תא םיאיצומו
לש המלש 'בק םיווהמה םיב5vמ שי.הרבדהה תא ב5vל ך5בו תינמוש הצמוח לש רושיק רשפאמ
םשב םיב5vמ vintropans .הז םשב הרבחב ורצויש ,
םשמו םוזודנאה םv תוחאתמש תולוקיזול םיסנ5נ םירוטפצר וב ךילהתב רבודמ :יטוטיצודנאה לולסמה
שי תvפשב .קוריפל םוזוזילל םי5לוה וא רוזחמ תורבוv RNA תפטvמ ינובלח .םיטנמגס תרוצב ימונג
HA, NA, M2 ילvב ןובלח ול שי . M2 ion channels .הזנאולפניאה תפטvמ לvש ילנרבממ ןובלח ,
לvב ,אתבש הזנאולפניאה לש דיספקה pH ןמימ ינוי סנ5הל םיליחתמ .הלvתה תא ליvפמש ךומנ
לש םונגה רורחשו יוחיאו םוזודנאה םv דיספקה יוחיאו היצמרופנוק יונישל םימרוג םהו דיספקל
.*תצק צפשל* .המזלפוטיצל הזנאולפניאה
M2 - ב חתפנו היצביטקא רבוv אוה .ילנרבממסנארט רמארטט אוה pH ןמימה ינוי תא סינ5מו יצמוח
- ב אוה יתוvמשמה ודיקפת .דיספקל uncoating ןנשי . 2 תא תומסוחה הזנאולפניאל תוvודי תופורת
תלvת m2 ורבvש הזאולפניא ינז םנשי .התוא תומסוחו הלvתל תוסנ5נ ןה .ןידיטנמירו ןידיטנמא -
ן5לו היצטומ CDC .תופורתב שמתשהל אל yילמה
רוvיש 8 - 22.5.08
47
םיקלחנ םיב5vמה .ל"הב לש ב5vמ אוהו ,ישונאה םונגל םונגה תא סינ5מ זרגטניא שי - היצרגטניאה
- ל 3 :םיקלח 1 ,סגולנא דייסואלקונ . 2 ,ומצv זרמילופה לש םיב5vמ . 3 .םירחא םימיזנא יב5vמ .
םיטפסופ תפסוה לש םיידיטואלקונ םיגולנא י"v לפטל םיסנמ ן5לו ,תויצקיפידומ םירבוv םידיטואלקונה
.םיקבדומ םיאתב תוילאריו תוזרמילופל םירשקנ רתוי .טרטסבוס5 שמשיש ליבשב ,םיפסונ
היציביהניאה .םיילאריו םימיזנא י"v םג שחרתהל הלו5יו םייאת םימיזנא י"v תשחרתמ היצלירופסופה
םירמוחה ל5 ן5ל תוינאמוההמ תויפיצפס תוחפ תוילאריוה תוזרמילופה 5"רדב י5 תיביטקלס איה
לש רתוי הלודג הזטניס שי םיקבדומה םיאתב .תוינאמוהל ורשקי DNA ו RNA רתוי שי םייפיגנ
ומ5 ,םיסוריוהמ קלחל .תיביטקלס איה היציביהניאה ן5ל - ולא םיליvפ םילולסמ בו5יvו םידיטואלקונ
אל אוה .דיטואלקונל ןושארה טפסופה תא רשוק זאניק ןידימיט ןובלחב ןייפואמה ,ספרהה ךשמל
.םידיטואלקונ לש ה5ומנ תומ5 םהב שיש םיאתב לדג אוה י5 ,יאתה םיזנאב שמתשמ
תאו (תויפיצפס אל אוה לבא) זאניק ןידימיט ותיא איבמ אוה 2 םיזנא השוv תופסונה תויצלירופסופה
םג היצלירופסופ השוv ן5לו ןידימיתה תא קדוב אלו יפיצפס שממ אל אוה זאניק ןידימיטה .יאת
.תחלצומ הפורת וז ן5לו ספרה לש זאניק ןידימיט םv םיאתב קר הרקי ך5 - םיגולנאל
- ידיטאלקונ גולנא acyclovir השוv הנושארה היצלירופסופה תא .ןינאוגל ומ5 ר5וסה תא ול ןיא .
ריבולקיצא דיטואלקונה .ילאריו זאניק ןידימיט 3 רתוי שיש ללגב .יאתה ןינאוגה םv תורחתב טפסופ
תצובק םv ר5וס ול ןיא י5 תרשרשה לש היצנימרט השוv תולודג תויומ5ב אתל סנ5ומה ריבולקיצא
OH תחפשממ תולחמ רפסמ דגנ5 וב םישמתשמו היצנימרט השוv אוה .היצזירמלופה תא השוvש
.ספרהה
"ןדוד" שי ריבולקיצאב ganciclovir ול שיש OH - ל ליvי אוה .ףסונ CMV אל ,תרחא הזניק ול שיש ,
יפ ,טסוההמ רתוי יניפא ילאריוה .היצלירופסופ השוv אוה הלו ,ןידימיט 30 ןיבולקיצנגל יניפא רתוי
ולא תויצטומ .תודימv םינקמה םיטנטומ שיו ,רוציל vדוי סוריוה שומישב רמוח ל5ל .טסוהה רשאמ
- ב תורוק DNA .זאניק ןידימיטב וא זארמילופ
:ר5וסה תא וניש םהב םידיטואלקונ םיגולנאב
,רתוי שיגר אוה .ילאריוה זרמילופה לש יתורחת ב5vמ אוהו זוניברא שי זוביר םוקמב רמוחב
גולנאה לש היצרופרוקניא השוv אוה ך5מ ,ןס5אמה לש זרמילופהמ רתוי שיגר ילאריוה זארמילופהו
וב םישמתשמ .סיסמ אל אוהו םירב5vב םידלומ םימומו ןטרס רצוי םנמא אוה .רתוי ההובג תויניפאב
.תויטנוולר תוחפ יאוולה תוvפותו ,םייניvה לש ספרהב ,דבלב תינוציח הרוצב אלא ,הvילבב אל
AZT דגנ) סדייא דגנ - RT םג תויהל תולו5י תויצטומה .רתוי ההובג תויניפאה הפ םג - ןידימיטוזידא ,(
םישמתשמ אל .הזטניסב םירחא םימיזנאב תויצטומה םימvפל .זרמילופב םגו זאניק ןידימיטב
ןידימיט םהב שיש םיסוריול תויצלירופסופ השוv םאה םיvדוי אלו זאניק ןידימיט םהל שיש םיסוריוב
.זאניק
הווהמ סיסבה לv דוי תלוקלומה - סיסבה לש םיגולנא לומ ר5וסה לש םיגולנא - םיידיטואלקונ םיגולנא
אוהו היצריפידומל םרוגה תא Ìdoxuridine - ה י"v םונגל היצרופרוק רבוv אוה . DNA ה י"vו ילאריוה
DNA םישוv ולאה םירמוחה .גולנאב שיש דויה תצובק תא ןיא ןידימריפל .ילאריוה זארמילופ chain
termination םישוv םהו ,תרשרשה ךותל היצרופרוקניא םירבוv םהו , unstable base pairing אל
תוחתפתה תא םירצוv םה ה55 .ליvי היהי אל םוגרתה םביצי אל םיסיסב יגוויזהש לל5ה .ביצי
.וללה םיפיגנה
Brivudin םישמשמ םידימיסקודויה - החפשמהמ תולחמו סקלפמיס ספרהב לופיטל שומישב -
.ספרהל החשמו םייניv תופיטל
לש הזטניסה לש היצנימרט םישוv - סיסבב םייונישו ר5וסב םייוניש םהב שיש םידיטואלקונ םיגולנא
סרבר יב5vמב .םוגרתל םיvירפמש ,םיניקת אל םיסיסב יגוויז םירצוי םה - ילאריוה םונגה
םידיטואלקונה לש תויצניבמוק תובר םימvפ םינתונ םידיטואלקונל םיגולומוה אל םהש ,זאפיטרקסנרט
לש AZT םיוסמ לובג שיש ללגב .םיזנאב םינוש םירתאב תודימv לש תויצטומ תריצי איה הלוvפה .
תוליvיי תא רפשי ל"נהו הפורתל שיגר היהיו תויצטומה תא רציי אל ףיגנה לובסל לו5י ןתוא תויצטומל
- ה ב5vמה לש רושיקה ללגב .הפורתה RNA זטפירקסנרט סרוורה תוליvפו רובvל לו5י אל ילאריוה
רתוי רושקל לו5י אלש ך5 ליvפה רתאה רוזאב רתאל םירשקנ ל"נה .תב5וvמ RNA .ילאריו
ןתמ ילvב םה ,דיטואלקונל םייגולנא אל םהש זאטפירקנסרט סרבר יב5vמל תואמגוד AZT ן5 אוהש
- ל תודימvה תא תוחדל ליבשב גולנא AZT יונישל םרוגש םוקמל םירשקנ - המוד םלו5 לש ןויvרה .
.היצמרופנוק
םיב5vמ םג טפסופוריפ לש םיגולנא םיטנופסופ DNA רתוי שיגר ילאריוה זארמילופה - זארמילופ
vנומו טפסופה רתאל רשקנ אוה .היצרמילופה יונשל םיvייסמו םירשקנ םה ,יאתה זארמילופה רשאמ
.םיליvר .תוליvפל טפסופ לש הזילורדיהב םישמתשמ .דיטואלקונ גולנא אל אוה לבא ולש רושיקה תא
רוvיש 8 - 22.5.08
48
ribavirin םיפיגנ לv דבוv .ןידימירפ וא ןירופ וניא הז תורvשה לv םיססבתמ ונא - vודי אל ןונגנמ -
ותוא ב5vמ אוהו ,םיבר in vitro - ב ב5vמ תוחפ לבא יתורחת אל ןפואב vivo - ה . mRNA פאק ללו5
לש 7 - ה לש הריצי ב5vמ5 שמשל לו5י תורבסה תחא .ןינאוג ליטמ 5 prime cap .ילאריוה דצה לv
ב5vמש תורבס שיו זארמילופ ב5vמ אוהש תורבס שי.פאק ןיא וילופלו ,וילופ ב5vמ אוהש ואצמ CAP
ולש תוליvפה תא תוארהל וסינש םירקחמה ל5 .םינוש םיסוריו ןיב הנוש ןונגנמהש תויהל לו5י
לאריוה לש תויצטומ תסנ5ה אוה ןיריובירה RNA .תפסונ היצקפניא תושvל ונממ תvנומו
:םיסיריוורטר יר5vמ
י"v תשחרתמ היצרגטניאה .ףיגנה לש היצקילפרל תינויח היצרגטניאהו םונגל היצרטניא םירבוv םה
ארקנ ב5vמה .זרמילופה ןג י"v דדוקמ אוהו זרגטניא Raltegravir לש זרגטניאה תא ב5vמ אוהו
HÌV .
- ה יב5vמ cleavage :
םימvפל .תוילאריוו תויאת תוזאיטורפ י"v ךותיח רבוv אוהו ,דחא ןובלח5 ןגראתמ םונגה םימvפל
תושvל םיvדויש זרמילופ זרגטניא גג ול שי סוריוורטר לש םונגהמ קלחש םיאור autocleavage ,
םירמוח .םינוש םיליvפ םינובלחל םתוא הדירפמו םינושה םינובלחה תא תררחשמו תררחתשמ
.ולא תוזאיטורפל םינוו5מ םיבר םייאלריויטנא HÌV לייטקוקב לפטמ HAART. HÌV aspartyl ,
- ל הקינvמו ר5ומ יטילואיטורפ םיזנא םושל המוד אל איה תוזאיטורפ HÌV יב5vמה ל5 .תויפיצפס
לש זאיטורפ HÌV םידימvה םיטנטומ לש תורצוויה איה הלודגה היvבהו ,טרטסבוסה לש םיגולנא םה
.ול בורקה רמוח אלא תינימא הצמוח וניא ב5vמה .ולא תופורתל
םנשי :םיילאריוה םינובלחה ג"v היצלירופסופו היצליזוקילג 3 - לש שומישבש תויצליזוקילג יב5vמ
HÌV -ב תויציסניסה תריצי לv לvופ ב5vמה .ודיקפת המ רורב אלו ןתינ ולא םיב5vממ דחא . HÌV .
.חומב דחוימב ,תויציסניסה תריצי תא vנמ אלא תויצקילפר ב5יv אל אוה
.ב5וvמ אל אוה ן5לו ףיגנה לש היצלירוסופ לש םיב5vמ ואצמ אל
הנרבממה לv םינויריוה .זאדימאיס אוה זאדינימארונה :הצנהה בלשב הזנאולפניאב זדינימארונ בו5יv
תא זאדינימארונהמ םיvנומ םה .ןינטולגמההו קילאיסה הצמוחה ןיב ךתוח זאסיניאמרונהש דv
.םירחא םיאת קיבדהל םילו5י אלו תפטvמל םיקובד םיראשנ םינויריוהו הזה ךותיחה
ומ5 tamiflu .ירוטיביניא זאדינימארונ -
.םיב5vמ ןיא ילבמסאל םג :הרvה
- ה לייטקוק HAART
םימvפל םינתונ .תונושה תופורתה ןיב םיבוליש םינתונ 2 ,םינוש םינונגנמ םv ,םייגולנא םידיזואלקונ
איה לייטקוקל אמגוד .םזינאב םינוש םירתאב היהת איה תודגנתה רצווי םאו AZT םv דחי ןתינ אוהו
לייטקוקה םv רשפא .רובvל םילו5י םיסוריוהש תויצטומ לש תמיוסמ תומ5 שי .רוטיביהניא זאיטורפ
ךות יפיצפסה 16 -ה תומ5 תוvובש RNA תא אפרמ אל ל"נה .רותיאה ףסל תחתמ תדרוי ילאריוה
.םייחה ל5ל הפורתה תא תחקל שי תיתטנטל אצמנ סוריוהש םושמ ,םדאה
םייתvש ךות ןתניהל תבייח תחא הפורת - דאמ תושק תויצניבמוקב םהו יאוול תוvפות שי תופורתל
ן5 ומ5 .הפורתה תא תחקל יתמ תvדל םילוחל השק ן5לו - לל5 ןמוש אלל תרחאו ןמוש תבר החוראמ
.דאמ םירקי תופורתה לש םיריחמה
הקבדה לv vירתמ אוה .םיקבדומ םיאתמ שרפומש ,ןוסיח 'vמ םיציvמה םירמוחה ל5 :םינורפרטניא
.םיסוריוה לש היצקילפר םיvנומו םינובח םישירפמש םי5ומס םיאתל תילאריו
רוvיש 8 - 22.5.08
49

‫שיעור 8 - 80.5.22‬ ‫2‬ ‫חסכון בגנים(. בשלב הראשון, שלושת החלבונים יוצרים מבנה בסיסי משולש, אשר בשלב הבא נקשר‬ ‫למשולשים נוספים ליצירת מבנה של פירמידה. הפירמידות נקשרות זו לזו לקבלת המבנה הסופי של‬ ‫גוף בן 02 פאות.‬ ‫תכונה חשובה של ה- ‪ capsid‬היא היכולת להתפרק כאשר הוא נכנס לתא )מאחר שהמטרה היא‬ ‫לחשוף את חומצת הגרעין שלו כדי שיוכל לעבור שעתוק( - ה- ‪ pH‬החומצי באנדוזום יכול להביא‬ ‫לאבדן קשיחות ה- ‪ capsid‬ולאפשר יציאה של חומצת הגרעין. בנוסף לכך, חלבונים שונים על‬ ‫הקופסית בעלי היכולת להשפיע על פעילויות שונות בתא )בעיקר בנגיפי ‪ .(DNA‬בנגיפים ערומים קיים‬ ‫תפקיד נוסף ל- ‪ - capsid‬החלבונים בו משמשים כרצפטורים אשר נקשרים לתא המאכסן במהלך‬ ‫ההדבקה )ותאים בוקטור, אם קיים(.‬ ‫נגיפים ערומים עמידים יותר לסביבה החיצונית - בהיבטים של שינויי טמפרטורה, חומציות,‬ ‫התמודדות עם פרוטאזות ודטרגנטים והתייבשות. המשמעות הפתוגנית ישירה - וירוסים ללא מעטפת‬ ‫שורדים בצורה טובה יותר בסביבה החיצונית וההדבקה שלהם יעילה יותר, בעוד שנגיפים בעלי‬ ‫ממברנה זקוקים ללחות שתשמור עליהם - הם מתמודדים עם חוסר העמידות באמצעות כניסה‬ ‫לתאים. נגיפים ערומים צריכים להרוג את המאכסן בכדי לשחרר וירוסים בוגרים. תגובה הומורלית‬ ‫מספיקה לחסלם. לעומתם, נגיפים בעלי מעטפת לא יכולים לשרוד במע' העיכול, לא הורגים את‬ ‫המאכסן כדי להתפשט ונדרשות הן תגובה הומורלית והן תגובה תאית לחסלם.‬ ‫קישור לתאים‬ ‫הנגיפים צריכים להיקשר באופן ספציפי לתאים, באמצעות מבנה שיכיר באפיניות גבוהה חלבונים‬ ‫יחודיים בתא )קיימים נגיפים שנקשרים לחלבונים יחודיים לתא ספציפי ]למשל ‪ HIV‬ו-4‪ CD‬על תאי‬ ‫‪ [T‬וכאלה שנקשרים למספר סוגי תאים ]למשל שפעת[ (. הספציפיות של הנגיף לתאים מסויימים‬ ‫מכונה ‪.trophism‬‬ ‫לצורך הקישור, המבנה הויראלי הזה צריך להיות שמור )אחרת הוא לא יוכל להמשיך להיקשר לחלבון‬ ‫השמור על התא( - משמעות הדבר היא שהוא יכול לשמש כאנטיגן שיזוהה ע"י מערכת החיסון,‬ ‫והימצאות אזור כזה בנגיף היא נקודת תורפה. על מנת להתמודד עם הבעיה, הנגיף יוצר )ב- ‪capsid‬‬ ‫או במעטפת אם יש( מבנה מרחבי צר )מעין קניון( שבעומקו נמצא האפיטופ - מולקולת נוגדן לא‬ ‫תצליח להגיע אליו, אך הוירוס בוחר חלבונים בתא בעלי מבנה צר וארוך שיוכלו להגיע ולזהות את‬ ‫האפיטופ לצורך הקישור. בשולי המבנה העמוק קיים אזור היפר-וריאבילי - אשר נגיש לנוגדנים אך‬ ‫משתנה כל הזמן. באופן עקרוני, אזור הרצפטור השמור )העמוק( מכיל יותר ‪ ,AT‬והשוליים מכילים‬ ‫יותר ‪) GC‬רצפים שנוטים לעבור מוטציות(.‬ ‫החלבון אליו הנגיף נקשר צריך - מעבר לדרישות המבניות - להיות חשוב לתפקוד התא, אחרת התא‬ ‫יפטר ממנו ובכך ישיג חסינות. לרוב, נבחרים חלבונים שמוטציות באתר הקישור לנגיף יפגעו‬ ‫משמעותית בתפקודם.‬ ‫הגנום הנגיפי‬ ‫באופן עקרוני, הגנום הנגיפי כולל חלבונים שיחודיים לנגיף ולא נמצאים במאכסן. אלה יכולים להיות‬ ‫אנזימים שאחראים לשעתוק הנגיף )בעיקר כשהוא שונה ממה שמתרחש בתא, למשל ‪RNA‬‬ ‫‪ ;(dependent RNA polymerase‬אנזימים שמעכבים חלבונים שמגנים על התא; פרוטאזות‬ ‫שחותכות את החלבון הנגיפי ליחידות פעילות קטנות יותר ועוד. פעילות נוספת אופיינית לנגיפים היא‬ ‫עיכוב סינתזה של מאקרומולקולות וגיוס התהליכים התאיים בלעדית לצורך הנגיף - הנגיף לא יכול‬ ‫לעכב לחלוטין את הסינתזה )כי הוא זקוק לה גם(, אך הוא הורס ‪ mRNA‬תאי מבלי להרוס ‪mRNA‬‬ ‫נגיפי, או הורס את תהליך השעתוק התאי ומקודד לתהליך כזה בעצמו. נגיפים אחרים נוקטים‬ ‫באסטרטגיה של הגברת תהליכי הסינתזה והחלוקה של התא עצמו - יכולים להביא להכפלת ‪DNA‬‬ ‫לא מדוייקת ולהתמרה סרטנית. הבנה של החלבונים הללו, אשר מקודדים על גבי הגנום הנגיפי -‬ ‫חשובה על מנת להבין את הדרכים להילחם בנגיף.‬ ‫אחד המנגנונים בהם הוירוסים ממזערים את גודל הגנום שלהם היא היכולת של חלבונים ויראליים‬ ‫לבצע יותר מתפקיד אחד. חלבוני המעטפת למשל, מבצעים מעבר לתפקיד המבני גם תפקיד של‬ ‫רצפטור, ולעיתים הם בעלי תפקיד במודיפיקציה של פעילויות בתא. ככל שהנגיפים קטנים יותר, כך‬ ‫הפעילות של כל חלבון משמעותית יותר, בעוד שבנגיפים גדולים יותר קיימת התמחות של חלבונים‬ ‫בתפקידים ספציפיים.‬ ‫תכונות של גנום נגיפי: הגנום הנגיפי יכול להיות ‪ DNA‬או ‪ ,RNA‬ובכל אחד מהמקרים חד או דו גדילי.‬ ‫במקרה של גנום חד גדילי, הוא יכול להיות ב- ‪ (+ sense (strand‬או ב- ‪,(- antisense (strand‬‬ ‫ליניארי או מעגלי. קיימים וירוסים שמכילים יחידה אחת ארוכה של חומצת גרעין, ואחרים )לרוב וירוסי‬

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->