P. 1
Book

Book

|Views: 161|Likes:
Published by hphmhphm

More info:

Published by: hphmhphm on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/27/2012

pdf

text

original

1

ןגוכ םהרבא לש וירקחמו וייח לע
לארשיב ימושייה רקחמה יצולחמ
םי שמש םימ חור
2 3
יצרא ןב הקבר הכירעו הביתכ
ןגוכ ריאמ תיעדמ הכירעו הביתכ
רחש ןב עבשילא תינושל הכירע
| ןמ'ציר עבשילא הכירכו בוציע
רשק תריציו תובוגתל
rivkaeba@gmail.com
םירצויל תורומש תוטטוצמה תואבומבו םימוליצב תויוכזה ©2010
הנושאר הרודהמ
ע"שת'ה לולא
ע"שת'ה ,לארשיב ספדנ
PRINTED IN ISRAEL 2010
היפנְּכ לע ואשינו ,םתרטמ לא ויה םיבתונמ ולאְּכ ולא .וירקחמ יאשונמו אבא לש וייח יכלהממ ונאבה רפסה יקרפב
.הלודג חור לש
ךרד תבצוחה תורשיה ,תיתריציה תוטשפה ,המכחה תא תובר םיכרדב בוש ונשגפ ,םיטוטרשבו םיבתכב ןויע ךות
.תכיוחמה הוונעה ,בלה בוט ,טבמה תכורא תונלבסה ,םיכובס תומוקמב םג
.ונרובע היהש המ לכלו אבאל הבהא .ולא םיפדב ,יכנאו ריאמ ,אמא ,ונעקיש הבר הבהא
תפוקת תא ראתמו ,ה"שת ןוושחב הצרא ותילע םוי ןויצב חתופ ,םיפוצה רהל רוצה תרקנמ :רפסב םיקרפ העבש
םיטנדוטסהו ,םיפוצה רה לע םייטרואתה םידומילה וקספנ תע התואב .)רבמבונב ט"כ( ח"שת ולסכ דע וידומיל
םעטמ זא םקוהש עדמ ליח .המיחל יעצמא רוצייל תוישעמ תוטיש שפחלו םירפסב ףדפדל ולחה עבטה יעדמל
ןוזח התיה הקיטואנוריואל הטלוקפה תמקה .רקחמ ןיצקכ ליחב תריש אבא .קשנ ילכ רוצייו חותיפב קסע ,הנגהה
.התוחתפתהינווכלו הטלוקפהתמקהל ואיבהשתונבותהלעוירבדמונאבה.תיזחתלכל רבעמו לעמחילצהש– זעונ
השימח לע טבמ חותיפו רקחמ קרפב .הטלוקפה ירגוב ,וידימלת יבתכמב תוגצוימ הארוה תונש שמחו םישולש
סוניקואב תוימרתה תובכשה רקח .בתכש רמאמב תראותמ ,הברעב חורה תיגרנא לוצינל הטיש :וירקחמ ימוחתמ
בתכ ריאמ .ודרולוקב SERI ןוכמב ותוהש תפוקתב ונילא בתכש ,םיבתכמב גצוימ ,היגרנא תקפהל ירשפא רוקמכ
קוריפו ,שמשה תיגרנא תועצמאב םימ קוריפמ ןמימ תקפה ,םי ימ תלפתה :םיירקיעה רקחמה ימוחת תשולש לע
,הצרא ותילע ינפלשהפוקתל טבמ ונרזחה רוצה תרקנל רצימה ןמ – יששה קרפב .שמשה תיגרנא תועצמאב ןאתמ
ורמאו ובתכשםירבד לולכממ ןוגינ הלוע ,םישגפמ ,יעיבשה קרפב .האושה ימיב ויתורוק רופיס תא ונושלב ונאבהו
.םירבחו החפשמ ינב
היננח עבשילאל .הנשה לש הכרואל הרזעהו תופתושה לע ,םלוכ םידלילו יקודל ,היחל ,ריאמל ,אמאל בלמ הדות
,יזנכשא והילאל .תוהדזהה לע ידעלו ,ינולל .הממיה תועשלכב רפסה בוציעל רצויה תיב תויהל ךפה םתיבש,יאתנו
,יבהל הנתל .םימוליצה רובע יול ןנחו רבוקר ןמור ,ןומיר ירי ,ימלת לאגיל .יבבלה עויסה לע ינויצ ןדו רוטקיו לאכימ
הנחו ,ןבואר קיציא ,שטיוד רמת ,ודלוט הקבר ,םדינ םולשל .תופתתשהה לע ןרטש הרשו ןיילק הנח ,רנלק לכימ
.אבא רובע םמע רומש היהש םוחב ונתוא ושגפש ,ןמציו ןוכמ לש םוליצה תקלחמ ישנא לכלו ןמלדונ
הקבר
ע"שת לולאב ט"י ,םילשורי
4 5
םישגפמ רוצה תרקנל רצימה ןמ חותיפו רקחמ הארוה הקיטואנוריואל הטלוקפה תמקה עדמ ליח םיפוצה רהל רוצה תרקנמ
221 183 חותיפהו רקחמה שיא םיטנדוטס יבתכמ חורה תובקנ 27 7
הברעב חור 73 45
םי ימ תקתמה
סוניקואב תוימרת תובכש
שמש תיגרנאב םיממ ןמימ תקפה
שמש תיגרנאב ןאתמ קוריפ
91
1 2 3 4 5 6 7
6 7
1
םיפוצה רהל רוצה תרקנמ
8 9
רוצה תרקנ
תחנאב .תחאב ךשח ןורקב םויה רוא .עלסב הבוצח הרהנמב העלבנו העסמ תא הטאה תבכרה
תרקתל לעממ .םהירחא וריתוה הכורא ךרד :הימוד תקדל רהה הבעמב תונורקה ורצענ עונמ
םיפחש קהל .םימ יסיסר רופסניאמ רוא וריזחה שמש ינרק ,ןבל ןבא קוצ אשנתה הרהנמה
ויניעל ולגנ ןולחל דעבמ .לזרבה תבכרמ לש תיליצאה התולגתה הארמל ויפנכ לע םמורתה
שישהרימא ידכל ופרטצה אל םא םג .תוירבע תויתואב הרהנמה ריק יבג לע ומשרנש,תובותכ
רובעכ עמשנ רפוש תעיקתכ .םייח חור וב וחיפהו ובל תא ומיעפה יאדו ,העשה לדוגמ הב
ץראה ורבעב תבכרה העקב ןיע ףרהכ .םיספה יבג לע הענ תונורקה תרושו רטקה ןואש עגר
.רהה לש ,בחרמל חותפה ,ילארשי
6 .11 .44 | ה"שת ןוושחב 'כ | הרקנה שאר
10 11
,רצה ,ינופצה רעשב סנכנשכ היה םינש שולשו םירשע ןב
תודלי הלא ויתונשב רצא אוה .תירוטדנמה לארשי ץרא לש
ריע בונישיקב תוימשיטנאה לצב םירוענ ,המח תיתחפשמ
תיבב םידומיל .'הגירהה ריע' זא רבכ הארקנש ,ותדלוה
שדוקהו לוחה תועוצקמ לכ ודמלנ וב ,'דוד ןגמ' רפסה
תיטילופ–א רעונ תעונת – 'הָאֶנומְשַח'ב תורבח .תירבעב
ךשמ הקיזיפו הקיטמתמ ידומיל .וירבח םע םיקהש
הב ,ץיבונר'צ ריעה יפונ .יסורה ףגמה תחת ,תדדוב הנש
ךומסה ,רעיה .וטגה יפונ תויהל וכפהש ,הנש התוא דמל
היפכ הנחמ .ןושאר היפכ הנחמ .רתתסה וב ,הטיסרבינואל
הרייעב גג תיילעב םימי עובש .ישילש היפכ הנחמ .ינש
.הנחמהמהחירבה.חלצ אלשןושאר החירב ןויסינ .שטוקיט
היהש ,ויחא קחצי םע שגרמה שגפמה .טשרקובב הרשכה
.לארשי ץראל הלפעהה עסמו םודאה אבצב לייח
12 13
ידכ ךות '.לארשי ץראב החפשמ יבורק לע יל עודי אלו ,בונישיקב יתדלונ ,ןגוכ םהרבא ימש'
ינא ,ודובכ יל חלסי' .דיקפה לש וסומלוק תחת ואציש תוירבעה תויתואב ןנובתה ,בישהש
םש היה אנהכ ,םינהכ לש החפשמ ונחנא .ף"וקב אלו – ןגוכ – ף"כב בותכל שי ימש תאש רובס
ל"מיג ואטב א"הה תא תוגהל וחילצה אלו ,היבראסב רוזא תא וחפיסש םיסורה .ונתחפשמ
ף"כ ימש תא אנ בותכ השקבב .'ןגוכ' םשב ונתוא וריכה םינורחאה תורודבש אצי ךכ .המוקמב
.ץראב הרוגשה וזמ תצלמנ התיהשתירבע רבוד ,ריעצ רוחב וינפל האר דיקפה '.ן"ונ ל"מיג ו"או
.'ןגוק' :בתכ רבכש המ יפ לע תופיקתב עירכהו ,בישקהל יונפ היה אל ילוא

.ף"וקב ימשר ןפואב םשרנ םשהו ,חכוותהל יתיצר אל
התיה .הנידמה םעטמ תחלשמ הנגראתה ,ןוינכטב יתייה רבכשכ ,רתוי רחואמ רושעמ הלעמל
םינפה דרשמל תשגל ילעש ורמאו ,תחלשמל יתוא ופריצ .תפרצ םע הלודגה 'הבהא'ה ןיידע
.יטמולפיד טרופספ לבקלו
דרשמ לש אלא ,הנידמה םוק ינפלש תונכוסה לש אל םעפה םנמא ,דיקפ ינפב יתדמע בוש
תובקעב ,הפוקת התואב '.ךמש תא תרבעל ךירצ התא' :יל רמוא אוה .לארשי תנידמ לש ץוחה
תאשנ םא אלא ,הנידמה תוחילשב ל"וחל תאצל תונקתה יפ לע היה רשפא יא ,ןוירוג–ןב תשירד
.ירבע םש
,ירבע םש אוה ןגוכ יל עודיש המכ דע' .יתבריס .אבא תיב םש תא תונשל יתעד לע הלע אל
ךירצ הז ךכו ,'תרבדמ'ש תרכזמ הנשי 'ןגוכ' םשב אקווד ...א"ה אטבל םיעדוי אל םיסורה .ןהכ
והשימ .היסור ךרד עיגהש ידוהי ינאש ועדיש ,ןהכ ינאש ועדי ילש םידכנהש הצור ינא .ראשִהל
.תרחא ךרדב עיגה רחא
ינא' יתרמא 'התא עס' '.תחלשמה םע תאצל לוכי ךניאו ןוכרדה תא לבקל לוכי ךניא ךכ םא'
יתרמא 'קדוצ תצק התא השעמל' .יתעדב ןויער הלעשכ ,םותס יובמל טעמכ ונעגה '.עסונ אל
לש ף"וקה םוקמב ,ף"כב ןהכ ומכ ןגוכ בותכנ :הנוכנה ותרוצל םשה תא תרבענ אוב' .דיקפל
.ונישע ךכו '.הילעה רעשמ דיקפה
הילעה רעש
המ לכמ הנוש ,עיתפמ היה ןורקל ץוחמ ושגפש רואה ,תיאבצה תבכרהמ ודרי הלק העש ינפל
עסמל וירבח רתי םע .תולוחכ דקש יניע ,ויניע לע ודיב ליהאה תוארל ביטיהל תנמ לע .וריכהש
'?תדלונ ןכיה' '?ךמש המ' .םהילע ןוכר היה ילארשי ץרא דיקפש ,תוריינ סומע ןחלוש דצל רבע
'?ץראב עדומו בורק ךל שי םאה'
ידיב ףסאנ עסמה ךרוצל לביקש ףיוזמה טקיפיטרסה .לאשומה םשב ךרוצ היה אל רבכ ןאכ
ירעשב ףסונ ידוהי האיבה ילוא ,השדח הנומת תאשל ריינ תסיפ התוא התכז ילוא .דיקפה
.ןויבא ךלמ ידיב ןתינ הלוענמש ,ץראה
14 15
שפנ תאשמ
ןיב ויה .הילד ץוביקל ונתוא וחלש ,םירפא ןב ונמו ןד הקייש ,טשרקובב ונשגפש םינחנצה
םאו ,יַחא ןכיה ןיידע יתעדי אל תע התואב .הניומ ויה ,הבודלוממ ועיגהש םישנא םירבחה
יל היה אל .הירטסינסנרטל וחלושש הלעבו יתוחא לרוגב הלע המ יתעדי אל .םייחב ורתונ
יתעטנ .הדובעה תא יתבהאו םישנאה םע יתרבחתה ,יתוא ולביק ןאכ .החפשמ יל שי םא גשומ
התיהו – רוטרנגה תקלדה לע רקוב לכב יארחא יתייה ,קשמה לע הרימשב יתוא וצביש ,םיצע
.ראשאש הבשחמ
סרוק םייסל קיפסהש,לואפ רבחה לשוירפס ,הקיטמתמב דומיל ירפס םיחנומויה תיננוכה לע
היהו הצרא הלע ,םלועה תמחלמ ברע םידומילה תא בזע העונתה וצב .הניו תטיסרבינואב 'ג
ץוביקב לואפ לש רדחב .דומלל ,וב אורקל הסנמ ,רפס ונממ לאוש יתייה .הילד ץוביק ימיקממ
.םיפירח דואמ םירבד .םהילא העיגה הקיטמתמהש יתעדי אל ללכש םיגשומ יתיליג
ןיינעתהל לחה םירופס םימי ךותבו ,הילעה רעשמ רשְיַה ,ץוביקל עיגה ןוושח יהלשב
ידרשמל יתשגינו ,הפיחל יתעסנ ץוביקהמ האציש תיאשמ יבג לע .רוזאב דומיל תויורשפאב
,הדועתב הנייע הריכזמה .ץיבונר'צב 'א סרוקמ םידומילה סקנפ תא יתִא יתאבה .ןוינכטה
יל '.הנשל תוריל םיעברא אוה דומילה רכש .ןאכ םידומילל לבקתהל לכות ,םיהובג םינויצה'
.ינפב רוגס הזה דסומהש יתנבהו ...רוח םהב היה םא רכוז ינניא רבכ ,תורוגא רשע קר ויה
רבח רג םש תרנכל עסנ ,שדח הלוע לכ לש ויתויוכזמ קלח התיהש עובש לש השפוח תרגסמב
ורתונ ,ץראה לע ישפוח טבמו עסמ לש הז ןושאר עובשמ .המחלמה ינפל הצרא הלעש םירוענ
.םש דומלל חילצמ ןמדיז וינוד ךיא תוארל ,םילשוריל שגאש יתבשח .םיימוי
16 17
הדימ הנקב וכרענש,םייוסינה ךרוצל הפיח ץרפמב חוכה תנחתל ותינוכמב םריבעמו ,רמוחהמ
.יתשורח יצח
לש התחפשמ תא שוגפל שקיב רשאכ ,תופסונ םינש םישולש רובעכ םייקתה ףסונה שגפמה
.היפכה הנחממ החירבה ןויסינ ךלהמב התיב תיילעב הסחמ ול הנתנש ,השיאה
תא רידסהל ןמציו ןוכמ ידרשמל יתשגינ יתרזחשכ .ל"וחל הדובע יניינעב יתעסנ ג"סשתב
איה .הנידעל תשגל יל ורמאו ודרשמב היה אל םעפה ,ילא םשבשי ללכ ךרדב .העיסנה תואצוה
,הל תודוהל יתשקיב יתכלהש ינפל .ןובשחה תא יעוצקמ ןפואב ונמייסו תוריינה תא הקדב
יוטיבב הבישה םגו הניבה איהש בל יתמש .שידיאב הלמ הבברתשה הדותה ךותב והשכיאו
'הינמורמ' – '?תא ןכיהמ !שידיא הניבמ תא' .ריכמ ינאש תומוקמהמ שידיאה ומכ יל לצלצש
ךיא ,תחא לגר לע הל יתרפיס ךכו ,ריכמ ינא הזה םוקמה תא .'שטוקיטמ' – '?הינמורב ןכיה' –
אובחמ יל הנתנש סוקריצ תרבגה לש המש תא רכוז וליפא ינאש ,יתרמא .שטוקיטב םש יתייה
יתשקיב ...'החפשמב ונלצא הזה םשה תא יתעמש ינא' – תרמוא איה – 'סוקריצ' .הלש םדיובב
רובעכ ...הינתנמ דודה לבא ,םיטרפ העדי אל ךא םשה תא םנמא הרכז המִא .ררבל הסנתש
ץוביקב התחפשמ םע תבהו הירהנב הרג ןבה תחפשמ ; תובותכה תא יל ונתנ רבכ עובש דוע
.הילד
,ול היה אלפנ לוק .היפכה תונחמב ונתִא היהש ,דואמ שלחו םונצ ,ןידע רוחב היה ןמדיז וינוד
םילשהל חילצמ היה אל אוה ,דחוימב ורובע השק התיה הדובעה .ותוא ונבהאו הפי רש היה
הנהו .ומוקמב הדובעהמ קלח ונישע ,ול רוזעל ונלדתשה .ותוא םיכמ ויה ךכ לעו הסכמה תא
ירה ,רדתסמ אוה ךיא יניעב היה אלפ .םילשוריב הטיסרבינואב דמולו הצרא עיגה הזה רוחבה
התא' :יל הנוע אוהו '?הפ דמול התא ךיא ,וינוד' :יתלאשו וילא יתעגה .ןאכ םיבורק ןיא ול םג
ורמאו ,ה'גנופסו ילד יל ונתנ '.ןויקנה לע תיארחאה ,רתסאל ךתוא חקא ,אוב ?דומלל הצור
.תועש עברא דומלל לכוא ןהירחאו ,תועש עברא רקוב לכ דובעל ךרטצאש
...םהל רמוא ךיא יתעדי אלו ,ץוביקל יתרזח
ומש ,הזל וכיח םצעב םהש ,יתיאר .םילשוריל הלוע ינאש יתרמאו זוע יתרזא ףוס ףוס לבא
.ץוביקב ראשא אלש וניבהו ,הקיטמתמ דומלל הצור ינאש ,הזה 'ףיגנ'ה יל שיש םדוק רבכ בל
םימ ינועש םירציימ םה ,םדקתמ לוכה ךיא תוארל םשל סנכנ ינא םעפ ידמ .םירבח ונראשנ
.הפי םוקמ .יוקינ ירמוחו
ואב בורקמ הזש םירבחו םיבורקל ךרעש םירויסב הילד ץוביק תא בלשמ היה ,םינשה ךרואל
ינש דועב ץוביקה ירעשב ומצע תא אוצמל ,הנש םישולש לש םישרפהב ,היה דיתעו ,הצרא
.םייתועמשמ םירשקה
םוח תרבעהב ביכרמכ .הלפתהה ןקתמב םוחה ףילחמ תא חתיפ הב הפוקתב ,םהמ ןושארה
םיקשהנוק היה .הילדב לעפמב םירצוימויהשקיטסלפ יתיתפ לשתולודג תויומכב רזענ םימה
18 19
הירוטסהה לש בוביסה ריצ לע
תואלקח ,תוטלוקפ יתש ךא ויה .המשל היואר הטיסרבינוא התיה אל ותדלוה ריע בונישיקב
ליגב ןכל .הקיטמתמו הקיזיפ ,הימיכ םג דומלל היה רשפא תאז תמועל ץיבונר'צב .היגולואיתו
קיפסהםש,ץיבונר'צל וירוהתיבמהנושארל עסנ ,)'39( ט"צרתתנשב הצחותוא ,הרשע הנומש
התע הזש יטסינומוק ןוטלש תחת המְיקתה וז תדדוב דומיל תנש .תחא הנש ךשמ דומלל
סויג היה .םשהתיה 'לודגה חאה' לשהחוקפה ןיעה .ינמורה ןוטלשה תא רצק ןמז קרפל ףילחה
ןושיאב ומלענש םיטנדוטס ויה .לוכב המיא ליטה יטסינומוקה ןוטלשה .לומוסמוקל םידימלת
רוסא .והשלכ יגולואידיא ןווג תולעב רעונ תועונתל םתוכייתשה לשב ,ריביסל ורבעוהו הליל
החפשממ תויהל רוסא ,תובא תרוסמ לע רומשל רוסא ,םיוסמ םואל םע ההוזמ תויהל היה
...תויהל רוסא ללכבו .הדימא
םיננעהו ,ןילופב הלהנתה רבכ המחלמה .בונישיקב ןורחא רוקיבל עיגה דוע ףרוחה תשפוחב
גוסנ ולוכ םלועה ,רוזאה תא ופטשו םינמרגה וצרפ הנשה לש המויסב .בורקה קפואב וארנ
ןמזה תרהנמל סנכנ הלוכ תושונאה םע דחיו ,בבותסה הירוטסהה ריצ .הגיסנ רחא הגיסנ
.םינמזה לכבש רתויב הלֵפאה
תותכב תינמז הינחל ותחנוהש,ץיבונר'צב 'א סרוקב דמל םהמםירומל הבוטקיזחהל היהדיתע
:םיירוטסהה םייונישה חרוכב דומילה
לע הנשהתואךשמל וטלתשהםיסורה.בייקמםיעיגמויהשםייטפמיסםירוספורפ המכ ונל ויה
הטיסרבינואה ירומו רחאמ .לועפל ךישמת ץיבונר'צב הטיסרבינואהש םיניינועמ ויהו ,רוזאה
ויה :ןיגוריסל ודמיל בייקמ םירוספורפ ויפל רודיס היה ,םינמורה םע ןכל םדוק רבכ וחרב
םיבוט יכה םירומה תא ונלביק ךכ .םש םידמלמ ויה םייעובשו ,םייעובש ךשמל ונילא םיעיגמ
.הקיטמתמב
לבקל יאכז היה ,גהונ וגהנמכ םלועה היה וליאו ,הנשה םויסב םינויצ תדועת לבקל קיפסה דוע
.היסור םינפב הבוט הטיסרבינואל רובעלו תונייטצה תגלִמ
ןויצ תביש לש הקיזיפה
הימלוח .תירבעה הטיסרבינואל הנשםירשע ואלמ ,) '45( ה"שת ביבאב ,םילשוריל עיגה רשאכ
םידוהי עדמ ישנאל תבאוש ןבא היהתש וויק .ידוהי המכח זכרמ היהתש ושקיב הידסיימו
תביש םולחמ תרזגנכ .תובר םירעבו תוצראב םבשומ תומוקמו ,םלועב עדונ םעמשש םילודג
תוישעמ םיכרד לע ובשחו הדימב .םייתואיצמ יתלב וארנש םולחב םיביכרמ ויה ,תיללכה ןויצ
.תואיצמב ומשגתי ןכאש ולא תא רעשל ולכי אל יאדו ,ןויערה שומימל
.הלעמ ישנא ,הנידמה תמקה ברע ,םינש ןתואב ודמיל הקיזיפלו הקיטמתמל תוקלחמב
תלוכיהיבר ,םייעדמהתוחוכהחכונ תואתשהל אלשרשפאיא,םיצרמהתמישר לעתוננובתהב
היה ימדקאה לגסהמ דחא לכ טעמכ .םילשוריב תונטקה דומילה תותכב וצבקתהש,הארשההו
.עדיו הטיש םינועט רבכ םהשכ הצרא ועיגה םבור .ורקחמ םוחתב םש לעב ליבומו ךרד ץרופ
םהרבא'פורפ,הנירקואבשבוליהוממהרימאןימינב 'פורפ,הירגנוהמעיגההטקפלאכימ'פורפ
עדיה בחרמ תא םג .הילטיאבש הצנריפמ חקר לאוי 'פורפו הינמרגמ הצרא הלע לקנרפ יולה
ץראל ועיגה םידממ רידא ירוטסה ךלהממ קלחכ .םלועה יבחרב תואטיסרבינואמ םמע ואיבה
.תויחל וכז הב הרידנה העשלו רודל םיכייש םמצע וארו ,לארשי
.הארוההםוחתבו יעדמהםוחתב,הטיסרבינואהתרגסמבםורתל ושקיב,םימחםינויצו םידוהיכ
םהידימלת םע דחי ושרדנ םהו ,תשחומ ירוטסהה בוביסה ריצ תזוזת התיה רבמבונב ט"כב
סיוגמ היה ,חקר לאוי 'פורפכ ההובג תיטרואת הקיטמתמב קסעש ימ םג .ינוחטבה םוחתל
.הטיסרבינואה תודבעמב ,המיחל יעצמא םיטנדוטסה םע חתיפו ,הנגהל
20 21
יבתכ' לש 'הקיזיפו הקיטמתמ' ךרכב ספדנש הטיוישט יול לש ורמאממ דומע לוממ
תונוש תויעב ןורתפל ויצמאמ תא הנפִהש יאקיטמתמ היה הטיוישט יול .'הטיסרבינואה
.תיטרואת הקיטואנוריואב םויה דע םישמשמ המירזה תקיטמתמב וירקחמ .הקינכמב
.ותודהי לשב אמור תטיסרבינואמ קחרוה '38 תנשב
.לאיחי ןועמש ויבאו יקסבוקילו לאונמע ונלש אבס ויה תיעדמה ןויצ תביש לש הימלוח ןיב
םיילטנמונומ םיצבק ינש רואל ואיצוה ,ועיקשהש הדובע תונשבו יטרפה םנוהב ,םתמזויב
.'הקיזיפו הקיטמתמ'ו 'תודהיו םדק' :'םילשוריב םירפסה תיבו הטיסרבינואה יבתכ' םשב
םירמאמ ופסאנ ,'םילשורי' םשה תחת ודחאלו רוזפה ידוהיה סוינגה תא סונכל ההימכ ךותמ
,ןייטשניא טרבלא ויה םיפתתשמה ןיב .הפוקתה לש םידוהיה עדמה ישנא ילודג ידימ םייעדמ
רוקמה תפשב אבוה רמאמ לכ .לקנרפ יולה םהרבאו אירול וניג ,רהוב דלרה ,ואדנל לאקזחי
אל םיקיודמה םיעדמל העובק תירבע היגולונימרט ןיאמ' .תירבעה הפשל םוגרתבו ,בתכנ הב
לש ןתביתכ ןפוא רבדב ןידה אוהו ,םימגרתמה לש םהישודיח ינפב תלד לוענל םיאשר ונייה
ביתכ םע דדומתהש – דחוימ סופד תיבב וספדנ םיכרכה .תכרעמה םשב רמאנ – 'תואחסונה
.םייפילגורה בתכ ינמיסו תויטמתמ תואוושמ ,ירבע
הקיטואנוריואב וקסע'הקיזיפו הקיטמתמ' ךרכב םילולכהםירמאמהרשעםיינשךותמהעברא
יבתכ'ל ןזור ביבאו ךורב םיסחיתמ 'יטואנוריואה רקחמה ישרוש' רמאמב .תיטרואת
םייטרואת םימוסרפ ץבוקב לארשיב יטואנוריואה רקחמה לש ותליחת' :'הטיסרבינואה
םינעדמה .'23 תנשב עיפוהש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תמקהל רושקה םייתוכיא
ךרוע .עדמה לע םתעפשהב ןהו הפוקת התואב םתוניוצמב ןה םימישרמ ץבוקל ומרתש
,יקסבוקילו לאונמע ידי לע רדוסו סנוכ ףסואה .ןייטשנייא טרבלא היה יטמתמה ץבוקה
תא ןמימ ,ויבא ,יקסבוקילו ןועמש .תידוחיי היגולומסוק חתיפשכ רתוי רחואמ םסרפתהש
'.ץבוקה תאצוה
22 23
םיפוצה רה תגספ לע
לכל רע היהש םע .םרדסכ םיפוצה רה לע םירועישה ולהנתה ,ץראב היהש ברה חתמה תורמל
העובט התיהשםיקיודמה םיעדמה תבהא .דומללו רוזחל תורשפאה לע דואמ חמש,שחרתמה
אשנש תוהזה תדועת לע :םיִכרחה ןמ ץיצהל קר התיה הלוכיו ,המחלמה תונשב הסנכתה וב
יוצמ היה אלש ןמזב ובתכנ םתסה ןמ ,ףופצ ןורפע בתכב תואוושמ תומושר ,בונישיקמ ומע
תפדועה םינבאה תומכ תא ,יסדנה ןפואב וירבח םע דחי בשיח הדובעה הנחמב .רחא ריינ ודיב
העייס ףאו ול הליעוה תילקיזיפה הבישחה .תימשרה הסכִמה לעמ םוי לכ קפסל וביוחש
,דומילב עוקש תויהל הכז תעכו .דבעוש הב הבצחמב ,ןבאב האכהה תיווז תרירבב וירבחל
.ושפנ תאשמ תא תיעדמ הבישחו עדי לש תורצואב אלמל
ודמל ,ןוירוא עונלוקב 'העבשה'ה ירחא .)הדש ליח( ש"יחה תרגסמב הנגהל סייגתה ו"שתב
תותכב םייקתה דומילה .תפ בקעי תכרדהב ויקלחל ןטס קוריפ םידומילה ירחאש תועשב
,רבדמל ונאצי .הברעה תיב ץוביקל ,חלמה םיל ודרוה 'שבי'ה לוגרתה ירחא .הטיסרבינואה
םש ,םיטירבה לש החוקפה םניעל ץוחמ ,רוגס ידאוול ,םיעלסה ןיב המינפ ונסנכנ .החשפ ןיעל
.תורטמל יריב ונַמאתה
הטלוקפב תויטנדוטס לש הנטק הצובק ונייה .)'54( ה"שת ףוסב םהרבא תא יתרכה
םירוספורפה לשתותיכל ונעגה ,ןוכיתה לשהממחה רחאל .םיפוצה רה לעשעבטה יעדמל
.םירבדמ םה המ לע ונבה אל טושפו ,םירחאו הרימא ,לקנרפ
רשפא .עייסל ןכומ היהש,החצ תירבע רבוד שדח הלוע ,ונתאמ רגובמ טנדוטס היה התכב
תפיטשב ותייחמל קסע םש ,הימיכה ןינבב ,תומדקומה רקובה תועשב ותוא שוגפל היה
ריבסמ הבר בל תמושתבו בגמהו טוטרמסה תא בזוע היה ,ולש םינפה רואמ םע .תופצר
.םירועישב ןיבהל ונחלצה אלש המ תא ונל
קריב תידוהי 'פורפ
ה"שת רייאב 'ה ךיראתה תאשונ תירבעה הטיסרבינואה לש טנדוטסה תדועת
24 25
חיישמ ליבומה ,שיבכה ידיצ ינשמ היונב םיפוצה רהב הטיסרבינואה התיה םימי םתואב
הימיכ ,הקיזיפ ,הקיטמתמ :םיקיודמ םיעדמ שיבכה לש ןופצ דצמ .הירוטקיו הטסוגואל חאר'ג
.תופשו היפוסוליפ ,תודהיה יעדמ שיבכה לש ימורדה רבעהמו ,היגולויבו
ונייה הקיטמתמל הקלחמב .תיתחפשמ ,תדחוימ הריוא הפוקת התואב התיה הטיסרבינואב
ויה .תרחא הנש לש םיסרוקל םימעפל םיפרטצמ ונייה .םיטנדוטס םירשעכ קר ,הנטק הצובק
הת סוכ לע םידימלתה תא םיברקמ ,םתיבב רנימסל ונתוא םינימזמ ויהש םידחא םירוספורפ
םיעיגמ ונייה .תונויצה תודלותב עודיה ןיקצומ לש ונב ,ןיקצומ רוספורפ היה םהמ דחא .הגועו
בושיח לגרסשכ ,הרשע תחא ןב דלי ,ונב יל חתפ תלדה תאש רכוז ינאו ,היבחרבש ותיבל
.ודיב
םיידוסי םירבד חתיפ אוה .תוצובקה תרות תובאמ ,לוגד יאקיטמתמ היה לקנרפ רוספורפ
יתוא .םילוע םיטנדוטס ןימזמ היהו ,הפיכ שבוח ,יתד ידוהי היה .הקיטמתמה סיסבב רתויב
.ולצא חראתמ יתייהו ,תבש יברעל ןימזה שדח הלועכ
הקיטמתמ ידומיל טעמ רבכ ויה ילו תויה .םיינשמ םיגוח ינשו ישאר גוח רחב דימלת לכ
.תיתפרצ תורפס ינשִמ עוצקמכ יתרחבו ןווגל יתיצר ,םימדוק הקיזיפו
תועוצקמ ונדמלש תורמלו ,ינומכ םישדח םילוע םג ויה .'םירבצ' םבור ויה התכב םירבחה
תיבב ,תונכוס תוטימב דיוצשםילוע ןועמב ונרג הנושארה הפוקתב .תחא הרובחכ ונייה ,םינוש
.םישבחה בוחרב יתמוק–וד
)לדנ( םתור היבוט ,ןגוכ םהרבא ,ררל לאיחי :לאמשל ןימימ
26 27
2
עדמ ליח
28 29
עדמ ליח
תרחמל .םיל רבעמ ועיגהש וידרה ילגל דומצ ולוכ בושיה היה ,ח"שת ולסכ ,רבמבונב ט"כב
.תואמצעה תמחלמ ךות לא וכשמנש ,תוערואמה וליחתה תודחואמה תומואב הערכהה
הטיסרבינואה ,םיכשמנ םידומילה וליאכ םינפ ונדמעה ץוח יפלכ .ונדמל אל רבכ תע התואב
םימעפל .םיפוצה רה לע הרימשל ונסיוג השעמל .םידומילה תקספה לע הזירכה אל םלועמ
חיישמ םיברעהש םיחיגשמ ונייה .הינבב ןיידע זא היהש ,םולבנזור ןינבב ןולח תודמעמ ונרמש
,רהה לע הלעמל םייעובש םירוגס ונייה .תוירי יפוליח תצק ויהו ועיגי אל זו'ג ידאוומו חאר'ג
םורתל לכונ המ תובשחמ ויה ליבקמב .םיפוצה רהל הלעמל םירזוחו תבשל רבעמ דע םידרוי
לולח ןעטמ םירצימ ךיא תורפסב ונשפיח ,םיקיודמה םיעדמב םיטנדוטסכ .יתמחלמה ץמאמל
.םיעצמא חתפל וניסינ .ולאב אצויכו עתר אלל חתות םינוב ךיא ,ןוירש רודחל לכויש
ןושארה קוחה תא ועדיש 'ד סרוק ,'ג סרוק ,'ב סרוקמ םיטנדוטס לוכה ךס ?םש ונייה ימ
יקסל'צק םיחאה זא וטלב דואמ .ונלש םיכירדמה ויהו ,דומלל וקיפסהש הקיזיפ תצק ...ינשהו
ויה תונכוסהמ .בושיה תודסומ ןיבל וניניב תרשקמ הילוח ןיעכ ויהש ,)ריצק םירפאו ןורהא(
.חתפל ינויח המ ,בושחל ךירצ המ לע :תרעובה היעבה תרדגה תא םהל םיריבעמ
ושע ךיא ,זא ונמחלנ ךיא .ח"שת תמחלמ לש טושפ ירוטסה סרטניא הז יכ הז תא רפסמ ינא
רבכ םהש וטילחה םיטירבה רשאכ םימיה תא םירכוז םכיניב םיקיתווה .וחמצ םה ךיא ,םירבד
םיטירבה רשאכ ,םיינרֵע ויה ביבסמ םלוכו ,קשנה ילעב ויה םה .הפ ובשי ןיידע םה לבא ,םיאצוי
...קשנה תא חקי ימ ,ןושאר הילא סנכי ימ ,הבושח הזיחא תדוקנ לכמ ואצֵי
ידי לע ושענש הלבח ישעמ המכ ויה '48 לש ףרוחה תליחתב .החותמ דואמ הפוקת התיה וז
וליק תואמ שמח סימעה ,יטירבה אבצהמ תיאשמ חקל יטירב ןיצק :ינזיטרפ ןפואב ,םיטירב
הריעה סנכנ חאר'ג חיישךרד ,םיפוצה רהבשהטיסרבינואה ךרד הירוטקיו הטסוגואמ דרי ,TNT
.הדוהי ןב בוחרב תיאשמה תא ץצופו
םינשה ידימלתמ ,םיטנדוטס םירשע לש הצובק יתנגרא המחלמה תלחתה ירחא םימי המכ
םהילא .םלש בלב ונתדובעל הסנכנו תיאבצ הימיכ לש סרוקב המלתשהש ,הימיכל תונורחאה
לכ .הקיזיפל םיטנדוטס תצובק הדסונו הימיכל םיפסונ םיטנדוטס ןמז המכ רובעכ ופרטצנ
לש הגולפ תווהל םייוארכ ןוילעה דוקיפה ידי לע ורכוהו ךרע בר תוריש ושע הלאה תוצובקה
תואנדסו תודבעמ תומיקמו אלמ סויגב תוסיוגמ ד"מחה תודיחי .)ד"מח( דחוימ יעדמ ליח
הנפמהו םיטנדוטסהלשםתדובע בקע הלחשתוררועתהה.הפיחו םילשורי ,ביבאלתתוביבסב
ונתדובע לע יתרפיס .םיטנטסיסאהו םיטנדוטסה תיברמ תא ונילא ופחד הטיסרבינואב לחש
ולבק םיחכונה לכ .םהיתועוצקמל םאתהב םינוש םימוחתב רקחמ יאשונ לבקל םהל יתעצהו
םג םא ,הטיסרבינואה תוקלחמ לכב הדובעה תלהנתמ התעו הנגהה תא תרשל םמצע לע
הרצק הפוקת ךשמב .תוליעיה אולמב דסומה תא לצנל םירשפאמ םניא םיימלשוריה םיישקה
תידוהיה תונכוסה לש תואלקחה רקחל הנחתה ,ןוכמה–תובוחר ידבוע םג הדובעל ופרטצנ
.ןוינכטה ידבועמ רכינ קלחו
ח"שת ףרוח | םירפא ויחאל בתכמ ךותמ | ריצק ןורהא
30 31
םעפ .ארונ ןוסא היה הז ,םישנא העבשו םיעברא וגרהנ .וקוזינש תומוק שש לש םינינב םש ויה
התיה וז ,םיגורה הברה ויה םש םג ,םיימואלה תודסומה רצחל המוד ןעטמ וסינכה תפסונ
,םיחרכומש העשב קר קשנ םיאיצומ ויה .םיקילסב קשנה תא הקיזחה הנגהה .המוצע הגאד
.םיטירבה ידי לע םרחוי אמש
דצמ תוקלחמה לש םירוספורפה םע דחי םיטנדוטסה םיפוצה רהב ונַגראתה םימי םתואב
.ד"מח לשהלחתהה התיה וז .תילקיזיפ הימיכ ,הימיכ ,הקיזיפ ,עבטה יעדמ :שיבכה לשלאמש
.דחי – םירוספורפהו םהלש םיכירדמה ,םיטנדוטסה
םימיה תששירחא .לודג םלוא יניעב היה הארנ זא .הקיזיפה םלואב ונתוא סניכ יקסל'צק ןורהא
ראית,םיטנדוטסה תא ףסא אוה .שיא םיעבראכ זא וב ונסנכנ ...היה ןטק המכ דע יתחכונו יתאב
שורפל לקש,שקומ רצייל ונלוכי םא :חותיפל ןויער קרזו םיטירבה לשםינורחאה םיעוגיפה תא
.הדושחתיאשמםע אצוי יטירבב וניחבהש)תועידי תוריש( י"שמהעידי העיגמשהרקמל ותוא
הלבח ןעטמל רבוחמ היהיש ,טלפסאב רופחל ילבמ שיבכה לע חינמ התאש שקומב ךרוצ היה
לק םג היהי שקומהש התיה השירדה .רובעי אל אוה ,רובעי אל בכרהש טילחנ םא .ךרדה דצב
שקומה תא דירוהל היהי ןתינ ,ויבקע לע בשו טרחתה יטירבהש י"שמ ןוכדע עיגי םא .הרסהל
.ןאכ םיקסעתמ המב ולגי םיטירבהש ינפל ,תורופס תוקד ךותב שיבכהמ
היה םהמ דחא .תונויער ולעהו םירשכומ םישנא המכ םש ובשיש רכוז ינא ?הז תא םישוע ךיא
תא עמש אוהשכ .חקר רוספורפ לצא הקיזיפב טרוטקוד הפוקת התואב השעש ,ררל לאיחי
םהמ דחא לע – גימצ יבוע קחרמב ,םיילמשח םיעגמ לש הרוש רצייל ונלוכי ול – רמא םירבדה
,םיישדוח חקל .הסנא הברדא ,יתרמאו ,יל הארנ ןויערה .לעפוי ןעטמהו ,הלעת רבכ תינוכמה
.תועסונ תוינוכמה ךיא יתרקח לכ םדוק .שקומה לשפיטוטורפ ונידיב היה '48 ראורבפ ףוס דעו
קחרמב םיעגמ השימח ךירצ ינאש יתנבה הקיטסיטטס יפל .עצמאב וא לאמש דצב ,ןימי דצב
.ינשה לגלגה םע וא דחאה לגלגה םע וא רובעי בכרה .הזמ הז מ"ס רשע םיינש
32 33
ומכ וארנש דע לוחבו תפזב םתוא ונלבט .תווסהל םיבייח ונייה ולאה םינטקה םיעגמה תא
'ְךלָבֵב' לוחה יפוטע םיעגמה תא הניכ והשימ .םיקד הקינורטקלא יטוח םהיניבו תונטק םינבא
יאו לוחבו תפזב ונלגלג ,רטמילימ עבר היה םייבועש,םיטוחה תא םג .םישקומה וארקנ ךכ זאמו
.תונויסינ המכ ויהו ,ונינפל םיחותפ ויה הקיזיפל הדבעמה ינסחמ .םהב ןיחבהל היה רשפא
ןוכמ לש הקינורטקלאל הקלחמה שארב דמע םימילו( יטירבה אבצהמ אבש ,יירפ רוספורפ
ימ ידיב הלילח ץצופתי אל ןונגנמהש ךכ ,םיינורטקלא תוריהז יעצמא חתפל יל רזע )ןמציו
הכאלמה תיבב דבעש יאנכטב הברה יתרזענ הספוקה תינבו ילכה בוציעב .שקומה תא חינמש
היה רשפאש,'ץיווס–יטלומ םע הספוק החמצ טאל טאל .םדק םהרבא – הקיזיפל הטלוקפה לש
תא ונמייסש דע .ומצע תא קדוב ןלבחה היה המודא הרונ תרזעב .תונוש תוגרד שמחל ונווכל
התא ,םימעפל הרוק ךכ .תמייק התיה אל רבכ היעבהו תאצל ודמע םיטירבה ,םישקומה רוצי
הקטומ ,הלבחב קסעש קינח"מלפ םילשוריל עיגה םייתניב .ךל תחרוב איהו היעב רותפל אב
.)ןונכִתו רקחמ ףגא – ת"מא לשו ד"מח לש היצרטסינימדאה שאר היה רתוי רחואמ( ינורש
ןונגנמה לע רבסה לביק ,עיגה .םיברעה לומ תוברקב ליעוהל לכויש שקומ ונל שיש עמש אוה
םישקומ םישימח ךירצ אוהשו הספוקה תא יתִא איבאש ,תובוחרל דראש רמאו ,ותלעפהו
רהמ זא ונדרי .חאר'ג חיישב ונלש הריישה לע הפקתהה ינפל םייעובש יתוא ודירוה .ולאכ
הקנ'ג לש וידוטסל יתוא ואיבהו ,תוירי ויה דוע םש ,הלמר ךרד ונעסנ .םיניירושמב םיפוצה
לכ ,דואמ ןיינעמ םוקמ היה הקנ'ג לש 'וידוטס'ה .ביבא לתב ד"מח ישנא שארב דמעש ,רנטר
.תונויער םע רחא איצממ עיגה םעפ
ןהב ונחדק .תוינבת םישימח ונמזהו הכאלמה יתבל ופיל ונכלה ?םישקומ םישימח םיניכמ ךיא
םיחלהל...ו הקינורטקלא יטוח דואמ הברה ויה םיצוחנ .'ץיווס–יטלומה תא שיבלהל ידכ םירוח
,ח"מלפהמ תונב עברא איבה אוהו םינמוימ םישנא ינורשהקטוממ יתשקיב .הזה קסעה לכ תא
.הרשע עבש תונב
34 35
רשפאה רדגב היה אל ולוכ רופיסה
תועוטנ םהילגרש םימלוחה אלמלא
תארקל םיכורד םהיתוחומו ,עקרקב
ןמיזש בוטה ילזמל הדומ ינא .דיתעה
.םלהקל יתוא
ריצק םירפא
.םישקומ םישימח ןיכהל לכונ וב םוקמ ונשפיח .םיפירצב ןוכמה ךותב ונדבע ,תובוחרב זא ונייה
ןחלושב טהורמ רדח .ןיקסיז ןינב ומש םויכ ,הנבנש ןושארה ןינבב ,ןמציו ןוכמב רדח יל ונתנ
יל ונתנ .עיגה אל ןיידעש ,סירקפ רוספורפ רובע ןכוהש ,םירפסה אלל ןיידע ,תובטצאו יביסמ
ןתוא יתכרדה ינאו םיטוח ומיחלה ,םש ובשי ח"מלפהמ תונבה עברא ,הצראש המכ םיטוח
.וזה הישעתה חותיפב
ןחדב היה אוה .ןילופמ שדח הלוע ,ןורי םימיל גיטסול םלסנא םשב רוחב ונתא דבע ןמז ותואב
םע ןחלוש ביבס תונטק תודלי עברא רייצו ריינ ףד חקל .תורוטקירק רייצל עדי םג ,ןטק אל
לע ףדה תא קיבדהו 'םהרבא ןג' בתכ ףדה שארב .ןתוא ךירדמ ןוכר רוחב ןהילעמ ,םיעוצעצ
.סירקפ לש ורדח תלד
אוה .ודובכל ןאכ ונב המ ול תוארהל ,ןוכמל ןמציו רוספורפ ןושארה אישנה תא ואיבה דחא םוי
,תומוק יתש :ןינבה תא ול הארהו וב ךמת ןמגרב רוספורפ .היאר דבכ תע התואב רבכ היה
,הקיזיפ הפו ,הקיטמיתמ ודמלי הפו )תויכוכזה ,םש ויה רבכ םירישכמה( םירמילופה ןאכ
,האור אל אוהש ומכו ,סירקפ לש תלדל עיגה זא .גגומתמ שממ אוהש יתיארו ,הירפסה ןאכ
ןאכש םהמ איצוה ףוסבלו םגמגל וליחתה – '?ןאכ המ' – ריוצמ והשמו טלש םש האור אוה
עדמ לש םוקמב :שדוקה לוליח ויניעב היה הז ,חתר אוה .יתמחלמה ץמאמה ןעמל םישוע
יתמחלמה ץמאמה ןעמל הילגנאב השע םנמא ומצע אוה .המיחל יעצמא רוציב וקסעיש ,רוהט
...ןאכ לבא ,הנושארה םלועה תמחלמב
ונעגה .וזה הרוחסה תא איבהל ,תיזחל ןיקטיא ןועדג תאו יתוא וחקלו פי'ג ואיבה דחא ברע
אוהו ,םישקומה תא יתאבה קר ,יתיהדזה אל ,בונישיקמ יל רכומ היה םיניצקה דחא ,ק"פחל
תא וחק ,הלמרב םה תעכ ,דול תא הרבע רבכ תיזחה ,םיימוי ינפל םתאב אלש לבח' ,ונל רמוא
עיגה םידחא םישדוח רובעכ .םש םג ויה אל רבכ ונעגהש דע ,הלמרל ונצר '.האלה ועסו פי'גה
העסנש תבכר םיספהמ ודירוהש רפיס אוה .באוי תדוצמל ונתוא חקלו ינורש הקטומ בוש
.וללה םישקומה לע וצפנתה ,הבגנ לע ברקב ,ןאדיוס קריעב םיקנט רפסמ ןכ ומכו םירצממ
36 37
:הימדקאב שגפמב ןייטשפא היומ רמאש םירבד ךותמ
תא וניביש ידכ ,הפוקתה לע הרצק הריקס ןתא ,םהרבא לש םידכנ הברה ןאכ םיאצמנש ןויכ
.עקרה
ונידיב ויהש המיחלה יעצמא .ןאכ ונתוא ופקת ברע תונידמו ץראה תא ובזע םיטירבה '48ב
םיחתות .'ץניא השולשו םיינש לש תומגרמ קר ושמיש דבכ קשנכו ,םילבגומ דואמ דואמ ויה
.ויה אל
הקנ'ג לש וידוטסה היה ביבא לתב .תומוקמ המכב השחרתה הפוקת התואב ד"מחה תוליעפ
םירבדב וקסע וידוטסב .ץראב ויה דוע םיטירבהשהפוקתב ,תיב לשגג לע םקוהשףירצ :רנטר
.םיקנט דגנ לוטמב םג ךכ רחא ,םימוערמ ,םישקומ :םינטק
יקסבוקילו( הלושו )גנירדלוג ןהכ( הנח ויה ןאכ .ןוכמב ד"מח לש תוליעפ המייקתה תובוחרב
התיה .לולח ןעטמ תרמוא תאז ,הבק הקירק לש תוביתה ישאר ,CC ןהיתשל ונארק .)ןגוכ
ךותב .סומירפ לע ריסב TNT לש תבורעת תלשבמ התיה הלוש .אשונב הדבעש המלש הצובק
לשובמה ץפנה רמוח תא .תבורעתה תא ולשיב ובו רתוי ןטקריסבשי םכותבו םימויה לודג ריס
היה הזה ןעטמהו ,םינושםירמוחמ ,תיכוכזמ ,זילפמ ,תשוחנמ םיסונוק – םירנייל לע םיקצוי ויה
.זא ודבע הז לע ןפוא לכב ,םזינכמה יטרפל סנכנ אל ינא .הדלפ רדוח
.םיקנט דגנ םיזגפ לש לוטמ :טאיפ לע ודבע םש .העבגה ארקנ ד"מחה לעפ וב ישילש םוקמ
...תומגרמ םש ויהו םימוערמ םש ויה .הקנ'ג לש רקיעב התיה וז תוליעפ
לכ לבא ,השוע ינשה המ תעדל היה לוכי אל דחאש םיידוס ךכ ידכ דע ויה אל םיחותיפה םנמא
.ונעדי אל ידמ רתויש ,תאזכ הרוצב ולש םיניינעב דורטו קוסע היה דחא
םהידיב .םירנייל לע סמומ TNT םיקצוי סוה םהרבאו גנירדלוג ןהכ הנח ,)ןימימ( ןגוכ יקסבוקילו תימלוש
,ימלת לאגי 'פורפמ ונלבק םולצתה תא .לודג סונוק בצומ עקרקה יבג לעו 'סופספ' הנוכש ריעז סונוק
.ד"מחב לולחה ןעטמה תצובק שארב זא דמעש
38 39
ונוכש םישקומ רוצייב םיקוסע ןיקטיא ןועדגו ןגוכ םהרבא תא יתאצמ תובוחרל יתאב רשאכ
ךירצ ,דיב הזכ ןעטמקורזל םיצורשכ .)םיקנטיטנאדי ןומיר( ט"אירהחותיפ היהךכ רחא.'ךלָּבֶּב'
ןועדגו םהרבא לש ןויערה .ןוכנה ןווכב רוחה תא השעיו ,המידק ףאה םע דעיל עיגיש גואדל
תלוקשמ התיה טרס לכ הצקב .םיטרס ינש ואצי הכותמ ,הלולח תידי ןומירל דימצהל היה
תנמ לע .ותוא בציימ ןופיפע לש בנזש ומכ ,ןומירה תא ובציי וללה םיטרסהו תרפוע לש הנטק
היהש הסכמ רוניצה הצקב היה ,ןכמ רחאל קר םא יכ ןומירה תקירז ןמזב ואצי אל םיטרסהש
.הפי דבע הזו ואצי דימת םיטרסה .םיאצוי ויה םיטרסה זא קרו לפונ
עצמאב םש וחתיפ המ רפיס אוה .היסורמ עיגהש לייחמ ונעמשש הממ ונחקל ןויערה תא
תינדי קורזל לייחל רשפאל ךיא ובשח .םיקנט רוצעל ץוחנ היהו דרגנילטסל ועיגהשכ המחלמה
תלוקשמה ללגב םיפלשנ ויהש םיטרס ינש וכותבו רוניצ .תידי םע ןעטמ היה .קנט לע ןעטמ
...ונישע זא ,ונעמש .הצקבש
היה .'לבויה רכיכ' םויה הנוכמש םוקמב ,ןמציו ןוכמב דואמ דבכנ םוקמב ונכרע םייוסינה תא
ונייה .הקידבה הדש היה הז ,תוניטנמלק המכ םש ףוטקל ונלוכי דוע ,בוזע סדרפ זא םש
םא ןוחבל תנמ לע ,ןומירה תא ונקרז םרבעל ,תוחול השולש ,תוחול ינש ,הדלפ חול םידימעמ
.רדוח אוה
עדי אל דחא ףא .דואמ ידוס היהו ינאדרוק זא ארקנ ,3 ןוכמב ונדבע '52 ב רתוי רחואמ בלשב
הצור התא' :ולאש םה ,םשל םיעסונ ונייהשכ .םייברעה יסקטה יגהנמ ץוח ,3 ןוכמ אצמנ םשש
'?ד"מחב תדרל
,בנזו ףנכ םע ירדניליצ ףוג – סוטמתרוצ :רוחבל הרוצ וזיאב ונטבלתה .םיליטחתפל ונלחתה םש
םע ונשגפנו ןוינכטל ונכלה .'זארימ סוטמ ומכ ,תשלושמ ףנכו ירדניליצ ףוג – אתלד תרוצ וא
המ .ותִא ץעיתהל וניצר ,הקיטואנוריואל הטלוקפה תא זא םיקהש ,ןיטסדלוג ינדיס רוספורפ
.הירואת הזל םיאתנ ונחנא דובעי הזשכו ,ופיעת ,ונבת ,הרוצ ורחבת ?רמא אוהשםיבשוח םתא
םיטואנוריואה םיסדנהמה ויה ןגוכ םהרבאו ןינח ריאמו ,תמיוסמ הרוצת ונרחב .ונישע ךכ
.הז חטשב תיצולח הלועפ התיה וז .הקימנידוריואה לש דצה לכב ולפיטש
דרשמב תובישי דואמ הברה ויה .םירגשמ הממ ןיידע רורב היה אל ,תונבל וניצרש ליטה תא
םירוי םעפ ,סוטממ ליטה תא םירוי םעפ : דועייה תא וניש םייעובשל תחא ךרעבו ,ןוחטבה
,ףועל ךירצשרבד םינובשכ .הריסמ ותוא םירוי – ןוירוג ןב לצא השיגפ דוע ירחא ,הניפסמ ותוא
ליטה תא תוריל םיצור םא לבא .ריואה תודגנתה לע רבגתהל ףחד ול ןתייש עונמ ול שורד
חטשב תיצולחה הדובעה לכ .ותוא רוצעיש חנצמ אלא ךירצ אוה ףחד אל ,הטמ יפלכ סוטממ
.הפוקת התואב םהרבא לש תוקסעתהה התיה וז ,וללה םיליטה לש הקימנידוריואה לש
:הימדקאב שגפמב רמייהטרו ףטס רמאש םירבד ךותמ
התואב .'לילגב ילש שיאה היהת התא' רמאו חתפי תביטח תא ומיקהשכ יל ארק ןולא לאגי
,רזומ דיקפת יל היה ,יחרזמה לילגל תולעל וליחתהשכ .םיחתפמש הממ הברה יתיאר הפוקת
ש"עתל עיגמיתייה ,תחקל רשפא המו שדח המלאוש,וידוטסל אב יתייה .רדגוה אל םעפ ףאש
ליבשב רשפאש המ םוקמ לכמ יתבחס .םיליבומוטוא המכו ביצקת טעמ םע ,תומוקמ דועלו
,יתרמא '.ונל דיגת ,תמאב ?ךירצ התא המ ,עמש' :יל ורמא הקנ'ג לש וידוטסב .חתפי תביטח
רציל ךירצ .הזכ רבד ףוגה לע בוחסל לוכי אל ח"מלפה ,ידמ הדבכ הלודגה הקדיודה ,וארת
וז . 'שוערפ' וניכ ךכ רחאש המ לש םיטוטרש יל וניכה םייעובש–עובש ךות .הנטק רתוי הקדיוד
תא .הנממ קלח קר בחוס היה לייח לכו םיקלח המכל תקרפתמ התיהש ,הנטק הקדיוד התיה
.'םישוערפ' ונכהו רוזאהמ םישנא תורשע המכ ונסייג ,ידעלג רפכב ונרציי הז
וזכב ומדקתי אל םירצמהש ידכ םישוע המ ררבל וניסינ ,בגנל תדרל וטילחה לילגב ומייסשכ
ןועדגל ,םהרבאל ץר יתייה הפוקת התואב .הזע דיל םתוא רוצעל ךיא היעב התיה ,תוריהמ
,'םיזורח' יתחקל .'םיזורח' יל םינתונ ויהו ,םש ויה ולאה ה'רבחה תשולש .טילש הד סומעלו
...'ולאמ רתוי םיצור' :הרזח יתאבו ונלוכיש הפיא םתוא ונמש
.הפוקת התואב טניילק םצעב יתייה
40 41
ביבא לתמ ותרבעהבו 1 ןוכמל 'וידוטס'ה לש ותכיפהב לחוה '48 תישארב
,לק קשנ ילכ לשחותיפב וקסע ןאכ .םייתעבגבשםייח לתתעבג איה ,'העבג'ל
,תומגרמ ,קמוע תוצצפ ,םיימי םישקומ ,עתר אלל חתות ,םיסוטמל תוצצפ
.ד"מח לש תיצראה הדקפמה הנכש םג ןאכ .םיעימדמ םיזגו םלפאנ ,רויבהל
התועצמאבו ,לארשי לוק לש הנושארה רודישה תנחת תא העבגה השמיש ןכ
.הנידמה תמקה לש הזרכהה סקט רתאה ילג לא רבעוה
,יקסבורטסוד לארשי דמע השארב .'ג ד"מחכ העדונ ליחה לש תרחא הדיחי
םימחולה תוחוכה תובקעב הכלה וז הדיחי .עבט תורצוא רתאל היה הדיקפתו
ימיב( יניסב וליפאו לודגה שתכמב ,ץלחב טפנל םינמיס השפיחו ל"הצ לש
,םיפוטוזיאל הקלחמה ליבשב ןמציו ןוכמל אבוהש דויצה .)'ברוח' עצבמ
רהב םוינרוא שופיח ךרוצל 'ג ד"מח תא שמיש ,םיקהל דמע יקסבורטסודש
.בגנה
ינוחטבה רקחמה לש ותישאר לע | ריצק םירפא
םיאשונב קוסעל וליחתהו רהמ יד ודמל םישנא .םירבד וחתפתה ,יטטס ןוגרא היה אל ד"מח
רתוי הברה םורתל ולכי םש םישנאה ,ןוינכטב הצובק םע הלועפ ףותיש היה .רתוי םידבכ
.תיסדנה הניחבמ
הנשי רבכ ?האלה המ ,ללככו םיטרפכ בושחל וליחתה ,הציקל הברקתה תואמצעה תמחלמשכ
?תואטיסרבינואה תואריהל תוכירצ ךיא ?הלש םייעדמה םיכרצה המ ,הנידמ
יעדמה ץעויה היה אוה .הנידמה לכב ד"מחה תולועפ תא זכרמ ןמגרב רוספורפ היה תע התואב
תוליעפה ירחא בורקמבקע ןמגרב רוספורפ .םירבד חתפל ךירצ ןאל ןווכה תא ןתנו ןוירוג ןב לש
.ד"מחב תונושה תוצובקה לש
הסדנה לש תוליעפל תיתשתכ ,ל"וחב תיניערג הקיזיפ דומלל םיטנדוטס וחלש ד"מח ךותמ
דואמ היהש ,יטרואת יאקיזיפ ,חקר לאוי רוספורפ .םתוא חולשל ןאל ועדי .םירוכב תיניערג
רודה ילודג תא ריכהו הקיזיפב םילוגדה םירוספורפהמ היה אוה .תובר םרת ,םלועב ךרעומ
.םיבוט יכה תומוקמב םיטנדוטס לתש אוה ןכל ,םוחתב
42 43
יוסח קרפ
רתיה ןיב .תורובגל עיגהש עודי ןעדמ םע ןויאר ןותעה יפד לעמ םסרפתה תודחא םינש ינפל
הנידמה היהת הלילח וב בצמל ותעשב הננכותש ,הנשי הרגמ תינכות וירבדב ןעדמ ותוא ףשח
אבא לבא ,ריינה לע ראשנ לוכהו הלעפוה אל םלועמ תינכותה ,םינשתורשע ורבע .שאונ בצמב
?רפסל ול רתומ רבכ הז ללגב ?םינומש ליגל עיגה םא המ זא :ןותעב םירבדה ארקמל רעס
תנידמ לש ןוחטבה ירשו הלשממה ישאר ידי לע םימותח יונימ יבתכ תורשע ונאצמ תויקיתב
היהו םייעדמ םיניינעב ןוחטבה רש ץעוי שמיש תובר םינש .ךליאו תונושארה היתונשמ לארשי
.המיחל יעצמא תוכרעמ חותיפב קלח ול
הנקב םייח לשתויגוסב תוירחא תחיקללו תוטלחהל ,תויוטבלתהל ףתושהיהו הברה עדי אוה
רישי ןפואב ,םיכרובמה ויתוחוכ ןיעממ עיקשהו הברה בשח ,הברה גאד אוה .ימואל הדימ
.וצראב לארשי םע לש תושדחתמה תויתשתה תמקהל ,עדומו
לכו הנידמה תודוס תרימשל תונמאנ ךותמ ,םיינוחטבה וילעופ לכ לע הפוח הקיתש לש תפומ
.םהמ רזגנהו םהילא הוולנה
,ידוסיהןויערהךא,ונושתורגסמה'
דבכנ ביכרמאוהיעדמהרקחמהש
רתונ ,ימואלה ןוחטבה תליבחב
'.וניעב
ריצק םירפא
44 45
3
הקיטואנוריואל הטלוקפה תמקה
46 47
תמחלמ ןמזב 'םיסוטמ קדב' שארב דמעש ,יתריצי יטואנוריוא סדנהמ ,ילטאיפ בקעי
םייניערגה םיאקיזיפל ךרדה יוותממ היהש ,ימלוע םש לעב יאקיזיפ ,חקר לאוי ,תואמצעה
הטלוקפה לש התמקה תא עבתש ,םלועב תיטואנוריואה הסדנהה יליבוממ ,ןיטסדלוג ינדיסו
ישארמ היהש ןמראק ןופ ,הלש רקחמהו הארוהה תווצ תא שביגו הידעי תא ביצה ,ןוינכטב
הטיסרבינואה שארב דמעש יקצדורב גילז ,ברעמב תיטואנוריואה הסדנהה לש םיחתפמה
.םירחאו ,יטואנוריואה םוחתב קלח היה ול ףאו תירבעה
,םינקיטרואתה ילודג דיל דמלתהל הכזו םינוש תומוקמ המכב החמתה םהמ דחא לכ
םייעדמ םיגשיה ותוריעצב םשר םהמ דחא לכ .יטואנוריואה םוחתב םיחתפמהו םיאיצממה
יתמחלמ ץמאמל םיפתוש ויה םבור .תונשדחו תויתריצי םע בר עדי םיבלשמה ,םייתועמשמ
הקיז לעב היה םהמ דחא לכ .יתפועת חותיפ ידקומו תוישעתב וקסעוהו ,והשלכ רז אבצב
,תוימשיטנאה םתוא האצמ וב םוקמב .רכנב וחתפתהו ודלונשתורמל ,ןויצבשותדלומלו ומעל
דחא לכ ,ויה םה .הצרא םהייח זכרמ תא וריבעה םבורו ,ורשב לע עוזעזה תא םהמ דחא לכ שח
תישיאה םתוירחאמ קלחכ ואר ןמזב ובו תיטרואת הקיטמתמב בטיה וטלשש םישנא ,וכרדב
.הפוקתה יכרוצ יפ לע תוירואתה םושייל םיכרד שופיח
רשפא יא .םייללכה םהייח יכלהמ בטיה םיפקתשמ ,םתודוא ובתכנש םייפרגויב םירמאמב
בותינהמו ,תונויצלו לארשי םעל רושיקה ןמ ,ולביקש הרשכהה לולכממ םשרתהל אלש
אובב ךכ .הכרד תישארב לארשי תנידמב תערכמ הכ העפשה לש םוקמב םדימעהש ,קיודמה
םייטואנוריוא םיחותיפ ורצונ החוכמש עדיו ןויסינ תריתע 'תבצ' זגראה ןמ הפלשנ ,תעה
.םלועב םימדקתמהמ
היושע תבצב תבצ
תא םסחלו בצעל ,ךיתהל ידכ .םימדוק השעמ ילכ תשרוד ,םיללכושמ השעמ ילכ לש םתריצי
ברע וארבנש םירבד הרשע םינומ םימכח .הל המדקש תבצ התיה השורד ,הנושארה תבצה
הארבנ ,ןושארהםדאכ .םהיניב התיה'היושע תבצב תבצ' ףאשםירמוא שיו ,תושמשהןיב תבש
תויעוציב תויעדמ תוכרעמ הב ורצונ האלפומ ןמז תוכימסבו ,יששה םויב לארשי תנידמ םג
תיניערג הקיזיפ ,תירלוקלומ הימיכ ומכ םימוחת וחתפתה תודדוב םינש ךות .ההובג המרב
.תילוק לע הקיטואנוריואו
תוכומסה םינשב .ירשפא יתלב םצעב ןויגהה תרוש יפ לעו ,וילאמ ןבומ היה אל ללכ הז לכ
םינש ןתואב .המחלמל סיוגמ ,הארוהה יתווצו םיטנדוטסה ללוכ ,רוביצה היה הנידמה תמקהל
ןוזמ יכרצמ .םלוכ רובע גישהל היה השק םילהוא וליפאש דע ,םיבר םילוע ץראב וטלקנ ןמצע
םימה םג ויה םילשוריבו ,תישיא הבצקה יפ לע הקבא תרוצב וקלוח בלחו םיציב ומכ םייסיסב
רותחל םעט המ ,םידגנתמה דחא ןעט ,םיינפוא רציל ןיידע תעדוי הנניאש הנידמב .הרושמב
?תיטואנוריואה 'תבצ'ה התשענ 'תבצ' וזיא תרזעב ,ןכל איה הלודג הלאש ?םיסוטמ רוצייל
התואמ םירחא םיבר םינעדמ לשןכו ,ץראב יטואנוריואה םוחתה תובא לשםהייח תורוקב ןויע
.ימואלה םילכה זגרא לא וסנכתהש ,םיפתושמ םיווק המכ הלעמ ,הפוקת
48 49
אשונ דמוע קרפה לע יכ רמאו ,גרבדלוג השס ילא הנפ תיעדמה הצעומה תמקה רחאל הנשכ
לעב רקוח ,רטס'צנממ ןיטסדלוג ינדיס 'פורפ ןיב השיגפ ןמזל שקיבו ,תימואל תובישח לעב
הקלחמ םיקהל ןוירוג ןבל עיצה ןיטסדלוג .ןוירוג ןב ןיבל ,הקיטואנוריואב ימלוע ןיטינומ
.ץראב הפועת יסדנהמ רישכהל ליחתהלו חור תרהנמ תונבל ,ןוינכטב הקיטואנוריואל
שקיב םתכל םע '.רבדב ןייעא' :רמאו ןיטסדלוג 'פורפל הדוה ,וגהנמכ בר בשק בישקה ןוירוג ןב
ופתתשה וז השיגפב .יתישע ךכו ,הפועת יניינעב םיעגונה םימרוגה לכ םע השיגפ ןמזל ינממ
התיה רשא םירחא םימרוגו ,הנשהתואב ךא המקוה רשא ,לע–לא ,ריואה ליח ,ל"הצ יגיצנ ןבומכ
תא םיפתתשמה ינפל גיצה ןוירוג ןב :הז סוניכ רכוז ינא .ןוחטבו הפועת יניינעב העיגנ םהל
םיפתתשמהןמדחאלכ עיבההז רחאהזב .ןיטסדלוג ינדיס'פורפלשותעצהתאהלעהו אשונה
םידגנתמה תנעט .וב םיכמותה ןמ םיבר ויה ןויערל םידגנתמה ,יל רוכזש המכ דע .ותעד תא
,הפועת יסדנהמ הנש ידמ רישכנ םא .הפועת יסדנהמ לש בר הכ רפסמב ךרוצ ונל ןיאש התיה
םתכל רחאלו ,םהל הדוה ,םלוכל בישקה ןוירוג ןב .ץראה ןמ ודריו הדובע ירסוחמ וראשי םה
להנמ ,יקסנלפק המלש תאו גרבדלוג השס תא ,ןיטסדלוג ינדיס תא וילא ןימזהל ינשקיב
.הכאלמב ליחתהל תוא ןוירוג ןב םהל ןתנ וילא השולשה אובב .זאד ןוינכטה
ןוירוג ןב לש ישיאה ורזוע | ןישומ דוד
הקיטואנוריואל הטלוקפה תמקה
,המיחלה םויס םע .םלולסמל ורזח אל רבכ ,רבמבונב ט"כב וקספוהש ,םיפוצה רה לע וידומיל
,סירקפ רוספורפ לש ותכרדה תחת הקיזיפב ינש ראותל רמג תדובע ןיכהל רושיא לביק
,תירבעה הטיסרבינואה םעטמ רטסיגמה ידומיל תא םייס )'50( י"שתב .הצרא עיגה םייתניבש
.ןמציו ןוכמב םיאצמנ ,סירקפ 'פורפ ,החנמה ןכו ומצע אוהשכ
הקיטואנוריואלהקלחמתמקהלתינכותלערפיסו ןמגרב'פורפילארקםידומילהתאיתמייסשכ
םא לאשו ,םלועב םינוש תומוקמב םידומילל םיריעצ רפסמ וחלשיי ,רמא ,הנכהכ .ןוינכטב
ינדיס 'פורפ לש ןוינכטל ותופרטצה לע זא יל רפיס ןמגרב 'פורפ .םהמ דחא תויהל ןכומ היהא
םיינויחה דומילה יפנע תא ןוינכטב םיקהלו ץעיל תנמ לע אובל ארקנ ינויצ ידוהיכ .ןיטסדלוג
.הקיטואנוריוא םהיניב ,הנידמל
תלחתהבו םישולשה תונשףוסב הילגנאב יטואנוריואה רקחמה חטשתא זכיר ןיטסדלוג ינדיס
תישומישהקיטמתמל 'פורפ היה אוה .הינשה םלועה תמחלמ ידכ ךות רמולכ ,םיעבראה תונש
ןכדעל ןתינ ךיא ,תובשחמ ויה הנידמה םוק םע .הימיכל 'פורפ ןמציו םייח היה םש ,רטס'צנמב
תנמ לע הצרא ןיטסדלוג ינדיסל אורקל ץילמה ןמציו 'פורפו ,ץראב רקחמה תודסומ תא חתפלו
הנמתהו הצרא עיגה ,המישמה תא ומצע לע לביק אוה .ץראב עדמה תודסומ לולכשב רוזעיש
.ןוינכטב רוספורפ
50 51
תולחתהה ןמ תומדקתהה ךא ,יטואנוריואה םוחתב תולועפו תובשחמ וז השיגפל ומדק םנמא
,לעפמה יביכרמב ןייעל אילפמ .ירוטסה גוליד םא יכ ,תיעבטו הפיצר תוחתפתה התיה אל ןהה
.הרטמ ןווכמ הכ ןפואב דחי םתופרטצה תא ןנכתל היה לוכי שארמ תורודה ארוק קרש
הנידמ לע זירכהל תירוטסהה הטלחהה .דחא ביכרמ היה ,המואה תמשנב שדחתהש,ץמוא
ץמואה רטמוה ,רבדמב ןמה ומכ .םישרדנ םימוחת לולכמ לע תוירחא תחיקל הללכ תידוהי
.םיחותיפבו תוטלחהב ,םינוכיסב ,תומזויב עיפוהו ,חטשה לכ ינפ לע םורממ
,דואמריעצ ומצעיטואנוריואהםוחתההיהםלועב .ינשביכרמהיה,הצראהלעשןויסינו עדי
,ןיטסדלוגו יקצדורב ,ןמראק ןופ :םהמ השולש .םידוהי םינעדמ ויה םינושארה ויחתפמ ןיבו
,ןכל םדוק דוע הצרא עיגה ,ילטאיפ ,ףסונ סדנהמ .התמקה רחאל דימ הנידמה תרזעל ובצייתה
.תווהתמה תויטואנוריואה תויתשתל תיתועמשמ המורת םרתו
אל ,ךורא חווטל ינוחטב ימויק חרכהכ המישמה הרדגוה אלוליא .ישילש ביכרמ היה חרכהה
.הטלוקפה תמקה לעפמל תוחוכה םימתרנ ויה אלו זועה עיפומ היה
ןושאר ןקידכ הנומ ןכ ומכ .תימושיי הקיטמתמ דמילו ןוינכטה להנמל הנשמ הנמתה ןיטסדלוג
.תע התואב לעופב תמייק התיה אל ןיידעש ,הקיטואנוריואל הטלוקפל
ורמא .ב"הראב רקחמ תודסומ ינפ לע עסמב זא היהש ,ןיטסדלוג 'פורפ תובקעב יתוא וחלש
.תואטיסרבינואה תחאל יתוא סינכהל הסני אוה ,רשק ותא רוצאו ותוא אצמאש ,םשל עסאש
.דומלל יתלחתהו ,ירובע םוקמ אצמנ ,ןוטסנירפב וליחתה רבכ םידומילהש תורמל
ירועיש ינש קר לבקל יתיכז זא דע .ןהיניב התיה אל תילגנא לבא ,תופש המכו המכ יתעדי
תילגנאה .שואי ףסל םיתִעל עיגמו תואצרההמ תודחאב בשוי יתייה ...בונישיקב רבחמ תילגנא
ינשםתואב יתשכרשעדיה 'לכ' היה ילו ,רהמ ורביד םיצרמה ,ינזואב תגליע העמשנ תרבודמה
.םידדוב םירועיש
דצמ ןהו םיטייבוסה דצמ ןה ץמאמ השענ ,הינשה םלועה תמחלמ ירחא ,הפוקת התואב
.ברעמל חרזמ ןיב ליחתהש עדיה ץורמל םתוא םותרלו ,הפוריאמ םינעדמ ףוסאל םיאקירמאה
רתוי עדי אל אוה םג ,ינומכ .ונתוא דמילש ,וקורק י'גיאול ,הילטיאמ רוספורפ עיגה ןוטסנירפל
יתנבה אקווד ותוא ,תינמור רבוד ינאו רחאמ .תיקלטיא הגעב טאל רבדמ היהו ,תילגנא ידמ
ןיבהל יתלחתה טאל טאל .רבעמ שרק ןיעמ היה אוה ירובע .םירחאה םיטנדוטסהמ רתוי
.םירפסב םג אורקל רבכ יתלוכיו
.ןוינכטב דמלל יתלחתהו הצראיתרזח,ןוטסנירפב ישילשראותרתוי רחואמו ינשראותיתמייס
תסדנהל הקלחמב ונדמיל .הקיטואנוריואל םיטנדוטס ויה אלו תרגסמ התיה אל ןיידע זא
הקיטואנוריוא תארוה ונלחתה ןכמ רחאל הנש .הקימנידומרתו המירזה תעונת תא תונוכמ
.החתפנש הקלחמב
52 53
.חכשאל דמלשהמ
,חתפמו איצממ היה רצויה דיב רמוחכ
לשחותינ תלוכי תועצמאב
םיילקיזיפ עבט יקוח
.יטמתמה ןויגהה תרותו
תפוקתמ 'JET' תרבחממ םיפד
ןוטסנירפ תטיסרבינואב תומלתשהה
54 55
תיב ןוינכטה היה הפוקת התוא דעש ןיבהל ךירצ .תכל תקיחרמ התיה ןיטסדלוג לש תינכתה
,תונוכמ תסדנה ,)םירני'גניא( תואנב :תוטלוקפ עבראב ודמל םיטנדוטס תואמ ששכ .ןטק רפס
,תינרדומ היגולונכטל רפס תיבבש הנבהה תא שדיח ןיטסדלוג .הרוטקטיכראו למשח תסדנה
תסדנה לש גוס איה םג תיטואנוריוא הסדנה הרואכל .תונוכמה לכ תא תללוכ אל 'תואנוכמ'
תיניערג הסדנה וא תיאלקח הסדנה ,תימיכ הסדנה םג .תאז לכב רחא והשמ הז לבא ,תונוכמ
דחא לכש תרמואש ,תינוגראה עבטמה תא עבטש הז אוה .תונוכמ תסדנה בשחהל םילוכי
.תדרפנ הקלחמ שרוד םימוחתהמ
ןיידע הב ןיאו הדסונ התע הזש הנידמב ,ןיטסדלוג 'פורפ ונל רמא ,ונלש ומכ הנטק ץראב
האממ הלעמל ב"הראב .הקיטואנוריואל הטלוקפל הנוש דיקפת שי ,םוחתַב הארוהו רקחמ
םמצעל תושרהל םילוכי םה םש ןכל הקיטואנוריוא ידומיל תועיצמה ,תואטיסרבינוא
הטיסרבינואבו ,תחא הטיסרבינואב םיסוטמ ינבמו םירמוח קזוחב תדחוימ תוחמתה דמלל
.הילע םילעפומה תוחוכהו ףנכה ביבס ריואה תמירז לש הקימנידב תוחמתה תתל תרחא
בושו ,עונמב תללוחתמש הפירשה לש הימיכהו םיעונמ לע שגד היהי תפסונ הטיסרבינואב
תא עצביו ,וידעי לא סוטיש םימרוג ךיא ,סוטמה תרקבו הקינורטקלא ודמלי רחא םוקמב
.תושרדנה תולטמה
תויהל הכירצ הטלוקפ התוא ןכל .תוטלוקפ הברה ויהי אל ,ןיטסדלוג ונל רמא ,ונלצא לבא
.הלאה םיחטשהמ דחא לכב תויוחמתה םע םירומ הב ויהיש גואדל םיכירצ ונחנא ,תנווגמ
םיינש םשר אל אוה .הסדנהו הקיטמתמ ,הקיזיפ ירגוב השימח לש הצובק רישכה ךכ םשל
לכב .קטילופב וא דרופנטסב רחא ,לנרוקב ינשה ,ןוטסנירפב דחא אלא ,הטיסרבינוא התואב
,הצרא רוזחנ רשאכש התיה הנווכהו ,הקיטואנוריואב רחא אשונ ודמל וללה תומוקמהמ דחא
.הז לכ תא םירהל לכונ ,תחא הצובקכ
תודבעמו םיעצמא םוקתש הטלוקפל קפסל שיש ןיטסדלוג ןעט ,הבשחמ ןווכ ותואל ךשמהב
א"סאנ ומכ דסומ שי ב"הראב .ל"וחב הקיטואנוריואל תוטלוקפב םייוצמה ולאמ םינוש
ןנשי .יטואנורטסא ןוגרא והז םויכ ,NATIONAL ADVISORY COMMITTEE FOR AERONAUTICS
וליאו .דחא לע דחא לש הדימ הנקב יוסינ ליט תונבל תורשפא םהל שי ,קנע תודבעמ םש
.רתוי םילד םיעצמאהו ,תונטק תודבעמה תואטיסרבינואב
תא קר אל קפסל ולכויש תודבעמ תונבל הרומא ,ןיטסדלוג ןעט ,ןאכ הקיטואנוריואל הטלוקפ
המוחתב עצבל הישעתהמםירקוחל רשפאל הילע .ןטק הדימהנקב םיטנדוטסל הארוהה יכרוצ
הנבנשבייחתה הזמ .'לארשי לשהנטק א"סאנ' תויהל ,רמא ךכ ,ונילע .םייוסינ הלשתודבעמבו
.םינווגמ יוסינ יעצמא
תרשל לכותש הטלוקפ םיקהל :ונלש הרטמה תרדגה תא יתנבה ןיטסדלוג לש ויתוכרדהמ
דרשמ םע הלועפ ףותישב ,רקחמה חטשב םג היהי ונדיקפת ;םיטנדוטס דמלנש יד אל .הנידמ
רחואמו )ןונכתו רקחמ ףגא( ת"מאל ומש תא הניש םייתניבש ,)עדמ ליח( ד"מח םעו ןוחטבה
.)המיחל יעצמא חותיפל תושרה( ל"אפר םשה תא לביק רתוי
לש ןכו ,הלאה תודסומה לש הדותעה םה הטלוקפב םינמאמ ונחנאש םיטנדוטסהש ונבה
םיטנדוטסה,תמאבו .הישעתל הכפהטאל טאלו 'םיסוטמקדב'כ הליחתהש,תיריואההישעתה
,םיסוטמ לש הינבו ןונכת ,וניארש םיחותיפה לכ תא םמכש לע םיאשונ ונידי תחת ורבעש
.הלודג החלצה התיה וזש תרמוא תאז .םישנאה הלא .םיניולו םיליט
56 57
םְליפ לשביטגנ ונאצמ ,הנטק הפטעמב רומש,םיכמסמו םיבתכמ ןיב
םוימ תוארמ ,ומלוצש רחאל םינש תורשע וחתופש ,תונומתב .ןשי
ןינב לש הינבה רתא ןיבל ,ונרג םש זמר תומר ןיבש תועבגב לויט
.הקיטואנוריואל הטלוקפה
תודוסיה תריפחו חטשה רודיג םיארנ תוילאמשה תונומתה יתשב
תירקב ןושארה הנבמכ ,)'53( ג"ישת ,הנש התואב הנבנש ןינבל
.השדחה ןוינכטה
.אמא ידי לע ומלוצ ,ךורהו המצועה יאלמ ,םימוליצה
58 59
םייסש,ןושארה רוזחמה תא ודמיל רבכ רפשו ןינח ,רגניז ,ןגוכ '57 רבמצדב ב"הראמ יתרזחשכ
הישעתה החמצ ,הטלוקפהמ ןכמ רחאלו ,הקלחמהמ .וניניב ריכבה היה םהרבא .1958 ינויב
לש םילודגה םיגשיהה דחא איהשו הנידמה ןוחטבל תובר המרתש תילארשיה תיטואנוריואה
.ונתנידמ
סנרא השמ
םינושארה הידימלת רשע םינשל הירעש תא הטלוקפה החתפ )'54( ד"ישת תנשב
הלועמ לגס לולכת רשא ,ותושארב הטלוקפה תמקה לע טלחוה ןיטסדלוג 'פורפ לש ואוב םע'
,רקחמב קוסעי הקלחמה לגסש התיה הנווכה .תומיאתמ תודבעמ םע ,ורפסמב םצמוצמ ךא
תונש תישארב ,זא .לארשיב ךכב ךרוצ הלגתי םא ,הקיטואנוריואב תיקלח הארוהל םג הנפתיו
ךכבו םייטואנוריוא םיסדנהמ לש לודג אל רוזחמ םעפ ידמ ךנחל ךרוצ היהיש ובשח ,םישימחה
.ץראה יכרוצ וקפוסי
ראשנ התע הז הדסונש הקלחמב .ץראה תא בוזעל ןיטסדלוג 'פורפ ץלאנ םינש רפסמ רובעכ
.םמצע תוחוכב לועב תאשל וכישמה םהו ,םיריעצ םישנא המכ זא הנמ רשא הלש לגסה
ישנא .תודבעמה תמקהב לחוה דבב דבו םישימחה תונש עצמאב הלחה הקלחמב הארוהה
חתפל םהל ודמע םתעד לוקישו םצמאמ ,םצרמ ךא ,ןויסינבו ליגב םיריעצ רומאכ ויה לגסה
.הקלחמה תא םדקלו
ידסיימ ילגרל רנ ושמישש םיריהזה םילוקישהו םיסוסיהה לכ ינפ לע החפט ץראב תואיצמה
לש תוליעפה הרבגוה ,תיריואה הישעתה המקוה ,םצעתהו בחרתה ריואה ליח .הטלוקפה
וחתפתהו וברתה תיחרזאה הפועתב םיקסועה תודסומה ,ןוחטבה דרשמב ןונכתו רקחמ ףגא
הארוהה תדובע דואמ הרבג ךכמ האצותכ .םייטואנוריוא םיסדנהמ רתויו רתוי ושרד הלא לכו
'.הטלוקפה לש רקחמהו
תיטואנוריוא הסדנהל הטלוקפל רושע תאלמ דובכל ןוינכטב בתכנש ךמסמ ךותמ
םע ץעיתה ןיטסדלוג .םיטנטסיסא ינשו ןיטסדלוג 'פורפ הטלוקפה תווצב ונמינ '51 תנשב'
ןמגרב .ןוחטבה דרשמ לש תיעדמה הקלחמה ,ד"מח שארב דמעש ,ןמגרב דוד טסנרא 'פורפ
ןגוכ םהרבא וחלשנ ןוינכטב םדיקפתל הנכהכ ;םירשכומה וישנאמ םיינש ררחשל םיכסה
שריה :ב"הראמ םיריעצ םיצרמ ינשןיטסדלוג לא ופרטצה '52 ב .לנרוקל ןינח ריאמו ןוטסנירפל
תסדנהלו תונוכמ תסדנהל םיטנדוטס רובע 'המירזה תירואת'ב סרוק חתפנ .רפש יר'גו ןהכ
'.המצע לשמ םידימלת הטלוקפל הל ויה '55 תנשב קר לבא ,למשח
ןוינכטה | טרפלא לרק
60 61
היה אל ונלו ,ורובע הנבמ היה אל ןיידע רשאכ עיגה םינבמל הדבעמה רובע ןושארה דויצה'
חטשב רושכמה תא םיקהל ונל ועיצה תוכתמל הקלחמהמ .תונוכמה רובע םוקמ תע התואב
תונוכמה .העצהה תא לבקל אלש יתוא ענכש ותמכחב אוהו םהרבא םע יתצעיתה .םהלש
השדחה הדבעמל ןתוא ךרטצנשכו ,איהה הדבעמב בוט ידמ רתוי הנמלקאתת ,רמא ךכ ,הלאה
ונלביקש דע ,תודבעמה דיל תונוכמה תא ונמקה וז הצע יפל .םשמ תאצל הנצרת אל ןה ,ונלש
.םינבמה תדבעמל עבק לש םוקמ
םיריעצה תצובק השבגתה ךכו הקלחמה לש רקחמהו הארוהה ינווכ שוביגל דחי תובר ונלעפ
ומכ ,ןוינכטב .הלמ ףיסוהל ךירצ ןאכ ילואו .ןוינכטב הקיטואנוריואה תא הליבוה ףתושמבש
הפוקת התואב ןוינכטב התיה .ןאכלו ןאכל תוכשומש תוצובקו םיכוסכס שי ,יניצר םוקמ לכב
,דחי הלעפש ,הקיטואנוריואב הצובק התוא ,תרחא חור וזיא הל התיהש תחא הצובק תוחפל
.הלש ליבומה היה םהרבאו
ליעומ המ ,הטלוקפל בוט המ :ותִא דחי זא ונלאשתולאשהמכ .תללוכ התיה דימת ולשהיארה
.תחתפתמה הישעתלו ןוחטבה תכרעמל הברה ומרתי תוליעפ וזיא וא תונויער וליא ,ןוינכטל
חטשה – המירזה חטשב רקיעב ןבומכ ,ןווכמה היה אוה .תורטמה תרדגהב זא ונתוא ליבוה אוה
חטש תא םיקהל ונטלחה םינש המכ רובעכ רשאכ לשמל .םירחא םיחטשב םג לבא – ולש
לש הזה שדחה ןווכה תנכהב םיליעפה דחא םהרבא היה ,בחרמ רוספורפ םע דחי הרקבה
.הטלוקפה
הפיאש,תינויִנכט–ללכה תוליעפב בולישל הריתח ,דיתעל ןונכת,המלשה הנומתה תייאר דימת
'.הטלוקפב ותוליעפ תא םינייפאמ ולא לכ .ןוחטבה תכרעמ םע קודה הלועפ ףותישל
הימדקאב שגפמב רמאש םירבד ךותמ | רגניז ףסוי 'פורפ
62 63
טקטיכראה לש ונונכת יפ לע )'13( ג"ערתב הנבנ ירבעה םוקינכטה לש ירוטסהה הנבמה
םוקמ תוכימסב .הינבה רתאל םינבל םיאשונ םילמג םיארנ םהה םימיהמ םימולצתב .דלאוורב
ראותה תא םמשל ופריצ תודסומה ינש .ירבעה ילאירה רפסה תיב ןינב המוד ןונגסב הנבנ
.'תופשה תמחלמ' הנוכש קבאמב ,תינמרגה הפשה לע תירבעה הפשה ןוחצנ תואל 'ירבעה'
המייתסה טעמכ הינבה .ויתודרומ לע וטלב םימישרמה םינינבה ינשו ףושח היה למרכה רה
,ינמרגה אבצה הז רחא הזב ומקמתה קירהו לודגה הנבמבו הנושארה םלועה תמחלמהצרפשכ
,יגולונכט םידומיל דסומכ ןוינכטה חתפנ )'24( ד"פרתב קר .ילגנאה אבצהו יכרותה אבצה
.ירוקמה ודועייל שמשל לחה הנבמהו
.חותיפה תוינכות תא ליכהלמ רצ היהי ןינבה ביבס חטשהשתוארל היה ןתינ רבכ רושע רובעכ
הינבה תא ובכע ןוינכטה תורטמל ותמאתהל רשאב םיטבל .למרכה תריטב ףסונ חטש עצוה
ילגש ררבתה ,הינשה םלועה תמחלמ םויס םע ,הינבה תוינכות םודיקב בוש לחוה רשאכ .וב
םילוע יפלא הטלקש הרבעמ המקוה דעוימה חטשה לע :ןוידה תא רבכ ועירכה תואיצמה
.םישדח
1350 לש חטשל בחרתהש ,םנוד 550 כ לש חטש עצוה םיבר תונורתי לעבכ ררבתהש ףילחתכ
תלחתהלעטלחוה)'52( ב"ישתב.ןנאשהוונ דילשתועבגהלעהשדחהןוינכטהתירקרובעםנוד
,הקיטואנוריואל הטלוקפה ןינב תא הליחת תונבל הטלחההו ,תומידקה רבדב ןוידה .הינבה
.הנידמה ןוחטב ילוקיש יפ לע וערכוה
ןינבל תודוסיה ורפחנ ,למרכה רדהב ירוטסהה הנבמה לש ותמקה רחאל הנש םיעברא
,ןוינכטה ינבמ ןיב ול ינש ןיא םויה דעש ,ןינבה תא .השדחה הירקב הקיטואנוריואל הטלוקפה
.םילשוריב םיימואלה תודסומה ינינב םג ונבנ ונונכת יפ לע.רנטר ןנחוי ףולאה ןנכת
יפגאמ דחא לש ויתוריקב םיקדס ועבנ םינשה תחאב .םיפגא רפסממ יונב הטלוקפה ןינב
הטלחהה תא רצע אבא .שדחמ ותונבלו ףגאה תא סורהל שיש טילחהל רהימש ימ היה .ןינבה
תודוסי ופשחנ ,הלוגב ותוריעצב דמלשםינבמ בוציי תטישיפ לע .הנבמה םוקישל תויחנה ןתנו
.עלסל ותוא ונגעו הנבמה ביבס ורשקנש הדלפ ילבכ וסנכוהו ,ףגאה
64 65
חורה תובקִנ
הלחתה וא הישעתהפ היהתרבכ רחמשתויהל לוכיו ,ןיטסדלוג 'פורפ ונל רמא ,הנטק הנידמ וז
תאצל הצרנ אלש ןיבהו המידק האר אוה .יוסינ תדבעמל קקדזתש תיטואנוריוא הישעת לש
ולכותשידכ ,רמא ,םכחו לודג קיפסמ חורה תובקִנ תא תונבל וכרטצת .םישיגר םיאשונב ל"וחל
.תינוחטבה הישעתל רוזעל
תרזעב הרהנמב םירציימ חורה תא .דואמ הקזח חור תבשונ הב ריוא תרהנמ איה חור תבקִנ
תומכ תא ןוחבלו ,םיששגב דיוצמ ,סוטמ לש ןטק םגד םקמל ןתינ חור תבקִנ ךותב .םירולפורפ
םא םימגד יבג לע דומלל רשפא ךכ .םגדה תא קחוד חוכ הזיא :תונוש תודוקנב תרצונש ץחלה
.םייקתמ הירואתב ונבשיחש המ
,ידוהי ,בונדגוב 'פורפ היה ןוטסנירפב תומלתשהה תפוקתב יתוא ךירדהו יתוא לביקש ימ
םוחת .ןוטסנירפ תטיסרבינואב חור תובקִנל הדבעמה שאר היהש ,ןיטסדלוג ינדיס לש דימלת
ידי לע קצומ ףוג לע םירצונה תוחוכה :המירזה תקימניד ,הקימנידוריוא היה ילש תוחמתהה
זיזמ ,דמועה ריואה ךרד רדוחשףוג :ךפיהה הרוק תיטואנוריואה תושממב .וביבס םרוזה ריואה
.רבד ותוא הז .וילע ףשונ ,ריואה תא
ךירצ ,ריוא תמירז יאנתב ויבג לע שחרתמש המ לכ דודמלו סוטמ לש לודג םגד ףיצהל ידכב
תויומכ ולא .המוצע תוריהמב ,דואמ קזח ריוא םרז קפסל לכותש ,הלודג חור תבקִנ רוציל
.תילוק לעה חורה תרהנמ לש הובג ץחל תכרעמב ןושאר יוסינ
תוחוכו ץחל ,תוריהמ לש תודידמ ועצבי ןוינכטה לש םיטנדוטס
ושקבתה סקטל םינמזומה .ותסיט תעב סוטמ יקלח לע םילעופה
האצותכ ועזעדזי םיכומסה םינינבה תודוסי םא להביהל אל'
יכ הליג ןגוכ .א ר"ד הדבעמה שאר .'םוצעה ריואה ץחל רורחשמ
ןהמ תחאבש ,תופסונ ריוא תורהנמ יתש ומקוי ןמזה תצורמב'
תוריהמה עיגת הינשבו לוקה תוריהמל הבורקה תוריהמ גשות
.'לוקה תוריהממ עברא יפ ,העשב מ"ק 4,500 ל דע
'57 רבמטפס | תונותעה ןמ
66 67
ידכ .הטיסרבינוא תושרל םידמועה םיעצמאב וזכ הבקִנ תונבל רשפא יאו ,היגרנא לש תורידא
תא לשמל תפרצ ומכ הנידמהדימעמ,תיתישעת,תיניצר חור תבקִנ יטואנוריואהרקחמל קפסל
תופינמ םיעינמ ,למשח םיטווגמ תואמ ידי לע ,םש .לודג םימ לפמ די לע חורה תובקִנ תודבעמ
.יאטיסרבינוא הדימ הנקב ןובשחב אב אל ללכב הז גוסמ לעפמ .חור התוא רוציל ידכב תולודג
יעוצקמ ךרע ילעב ויהי ךכ רחאש ידכ ,םייתימא םיעצמאב םיטנדוטס םינמאמ תאז לכב ךיא
תבבש ,חור תבקִנ תרמוא תאז BLOWDOWN WIND TUNNELS ארקנ ןויערה ?םיסוטמ תישעתב
.היגרנא תכמ הב םיררחשמ ,רצק ןמז ךשמל ,תחא
ונחנאו ,חור תובקִנ לש תכרעמ םיקהל היה ךירצ הקיטואנוריואל הטלוקפה תמקה תרגסמב
הרזעה לכ תא יתלביק .ןוטסנירפב תיטואנוריוא הסדנהל הטלוקפה לש םגדה יפל ונכלה
ונבנש חורה תובקִנ לש תוינכותה תא – BLUE PRINTS – ה תא ונל ןתנ אוה .בונדגוב 'פורפמ
.םש
םישולש לש חפנ ילעב ,םילכמ הנומשו םיעברא .הובג ץחלב ריואל םילָכְמ לש הווח ונמקה
ונמקה םילכמה דצל .תורפסומטא םייתאמ לשץחלב ,ריוא לשהלודג תומכ – בוק רטמ השמחו
ידכ תועש הנומש ךשמ תצמואמ הדובע םידבוע םירוסרפמוק השולש .םירוסרפמוק רדח
ליבקמב םהיניב םירבוחמה ,םילכמ לש תירלודומ תכרעמ וז .סוחד ריוא םילכמה תא אלמל
.יזכרמ זרבל דע עיגמש הטילפ רוניצל
תבב חתופ ינא ,יוסינ ךורעל הצור ינא םא ,אלמ ץחלב םילכמהשךכל ונעגהשירחא ,םויה ףוסב
הנומשו םיעבראב רוגאה הובגה ץחלה לכל ,הרבטצהש היגרנאה לכל ןתונו ,זרבה תא תחא
68 69
םרז חורה תבקנב רצונ תוקד ןתואב .תוקד שמח ךשמב הצוחה ץרופ לוכה .תאצל – םילכמ
רצק ןמזב לבא ,םייתימא תונויסנ עצבל לוכי ינא וזה חורב .דואמ ההובג תוריהמב המצוע בר
.ןויערה הז .דואמ
ונל היה בושח ,ןמזה םע תורחתב ונייה .וזה תכרעמה תא ןוינכטב םיקהל דיקפת ונל היה
.'ג סרוקל ועיגי ןושארה רוזחמהמ םיטנדוטסהש העשב הליעפ רבכ היהת חורה תבקִנש
םיה ליחב ושמישש הכושמ הדלפמ םיבע תורוניצ ויה ,ונלביקש חורה תובקִנ לש תוינכותב
תואמ שולשב דומעל םייונבש תורוניצ .יצחו רטמיטנס לש יבועב ריק םע ,ודפרוטל יאקירמאה
ונכתיר ,םיכותיר תוחפש המכ ויהיש תנמ לע .הפיכ והצקבו םלש דחא רוניצ ,תורפסומטא
הטישה ןכל .שילחי ךותירה ,לוצ העברא תורוניצ ינש רבחל ךירצשכ .זרבה תא םג הפיכב
ויה הפומה ךותב .םידומצ תורוניצ ינש ןיב רוביחה לע ,רתוי לודג רוניצ ,הפומ שיבלהל התיה
םהילע םישיבלמ ,תורוניצה ינש תוצק תא םידימצמ .ףסכ תועבט יתש ןכותבו תולעת יתש
ףסכה .תוכתומ ףסכה תועבטש דע רוביחה רוזא תא ץוחבמ בטיה םמחמ ךתרהו ,הפומה תא
תא השילחמ הניאו בר קזוח תנתונ וז הטיש .בחר עגמ חטש אלממו לוורשב םורזל ליחתמ
.לכמה
ונצעיתה .םוקמב ןאכ הז תא עצבל היה ךירצ לבא ,תשורחה תיבב ונל ונתנש טנטפה הז ,בוט
םע םיקדוב אל .תכרעמה תא ונקדב םייסשכ ,םיכותיר םייתאמ םש ויה .יעוצקמ ךתר ונאבהו
וכפשי םימה זוזי םיכותירהמ והשמ םא .םימ םיסינכמ אלא ,תורפסומטא םייתאמ ץחלב ריוא
דחא רוניצו ,תורפסומטא םייתאמל עיגהל ידכ ריוא תצק ונפסוה ,םימ ונסנכה .ץוציפ היהי אלו
.האלה םישוע המ ונבשח תעכ .עגפנ אלו ךומנ היה ונלזמלש לעופ לש ושאר לעמ ,ףע
רטמ הרשע תורוניצ יתלביק .היעב יל שי ,עמש' :רמואו אב ןגוכ דחא םוי
'.סוחדה ריואה םהמ חרבי אלש ידכ הצקב םתוא םיחלהל ךירצו ,הבוג
...םש המחלה לבקל ,ריואב הבוג רטמ הרשע רנרב םע םיחלהל
.םימי המכ ןגוכ םע יתיליב
הימדקאב שגפמב רמאש םירבד ךותמ | רמייהטרו ףטס
70 71
ןמזב םיטירבה לצא בר יתישעת ןויסינ שכרש סדנהמ ,גרבדלוג השס םע יתצעיתה םעפה
םינשדה לעפמ תא םיקה אוה .ץראב יתמחלמה ץמאמב עייסל תנמ לע עיגהש ,המחלמה
םוליצ םלצל ךירצ' – '?םישוע המ ,השס' :יתלאשו יתעגה .ןוינכטה לש טנסהמ ותוא יתרכהו
יתבב דבעו ץראב ןאכ ראשנש יטירב עוצקמ שיא לע ץילמהו ,רמא ,'םיכותירה לכ תא ןגטנר
איבמ התא םא ,תותשל בהוא הזה רוחבה ,עמשת' :יל רמא גרבדלוג .םימוד םיאשונב קוקיזה
'.הבוט הדובע השעי אוה .'צוקס לש בוט קובקב םג ןיכת ותוא
תואמ שש עציב רמולכ ,תויוז שולשמ ךותיר לכ םליצ ,םימי המכ דבע אוה ,ינו'ג תא יתאבה
ןגטנרה .ףסכה תועבטמ ןטק קלח קר וסֵמה םיכותירה :רבד ותוא וארה םלוכ םהו ,םימוליצ
.ףע הזש אלפ ןיא ןכל .המרז אל ללכב תעבט יעבר תשולשש הארה
תושעל לוכיש דחא רוחב שי .בוט ךתר ךירצ התא' .תואצותה םע ,גרבדלוג השסל בוש יתכלה
,הירהנב ףירצב יח היה ןמז ותואב .ד"מחמ יתרכה אלה ףטס תא '.ףטס הז ,וזה הדובעה תא
.)תושק תוכתמ( םי"שקתמ רצייל ליחתה רבכו
תורהנמה תינב תא םייסל םיכירצ ונחנא .תימואל היעב םצעב וז :היעבה תא ףטסל יתרבסה
םא יתלאשו ,םימוליצה תא ול יתיארה ...םקרפל ועיגהש 'ג סרוקמ םיטנדוטס ויה יל .וללה
םימוגיפה לע ספיט םירצק םייסנכמ םעו ,ולש רזועה תא חקל אוה .םיכותירה תא עצבל לכוי
.םיחלהל ודפרוט תורוניצ הנומשו םיעברא םש ויה .הטלוקפב
לכ תא םליצ ,קדב אוה ,קובקב דוע יתינק ,ינו'ג תא בוש יתחקל ,םיסינ לע יתכמס אל ,םייסשכ
.םחלוהו םרז לוכה םעפה .קסעה
לע הטלוקפה ישנאל רפיס ,התמקהל הנש םישימח לבוי ןויצל הטלוקפה ןינבב תוסנכתהב
:ףקש ןירקה חולה לע .חורה תובקִנ תמקה לעו ןיטסדלוג ינדיס לש ולעופו וייח לע ,תולחתהה
דומיל יכרצ אלו הטלוקפה יכרצ תא םישמשמ םילכמה .םילכמה לש המחלהה תטיש טוטרש
עצבל יאדכו ,ויעמושל ריכזה ,רמוחה תופייע הנשי .הנש םישימחמ הלעמל הז ,דבלב הארוהו
תאו תכרעמה תוחיטבו תוניקת לע םינש ךרואל שחש תוירחאה תא אטיב ךכב .תיב קדב
.ךשמהה רודל ליצאהש ןומאה
םילכמה לע 'א רוזחמ
72 73
4
הארוה
74 75
וא םותח רפסכ יניעב התארנ המירזה תרות
ריהבה ,טושפה ןפואב ךא ,רתסנה תרותכ
חתפנ ונדמלל םהרבא רחב ובש קיודמהו
תבכרומ הרות לש הנושאר הנבהל רהוצ ונל
ךובס אשונ םגש ךכב םהרבא לש ודוחי .וז
וקרפמ היה ,הקיטמתמב בר עדי שרודה
וביכרמו רתוי םינבומו םיטושפ םימרוגל
.הנבההו הנומתה תא םילשהל שדחמ
.ח"מלפה ימיכ יל ומדנ ינמזב הטלוקפה ימי
הדבעמב ונקסעוה 'דו 'ג סרוקב םיטנדוטסכ
םיצרמה ןוימד ירפ םימגד תינבו ןונכתב
ללכב הריואה .ונא וננוימדמ ךפונ תפסותו
םיטנדוטסה ןיב .תימשר דואמ אל התיה
.תורחת ינממס אלל האלמ תורבח התיה
שורד לוכה תאשכ ,תויצולח לשהריווא התיה
.ןיאמ שי איצמהל היה
ןצינ אסא
ריכב הצרמ ינאש הנש הרשע עברא הז
םיטנדוטסל רפסל דיפקמ ינאו ,הטלוקפב
:ןלהל רופיסה תא הנושארה ונתשיגפב ילש
,הקיטואנוריואל הטלוקפל יתלבקתהשכ'
ירבח םע םוירוטידואב ןאכ םכומכ יתבשי
.םיצרמה לגסםע תורכה תחישל םיטנדוטסה
תורוכז לבא םילִמ המכ רמא הצרמ לכ
םכניא' :ןגוכ 'פורפ לש ויתולמ דחוימב יל
תולגתהל דמוע אלפומ םלוע הזיא םירעשמ
טפשמ '.הטלוקפה ירעשל םכעיגהב םכינפב
טפשמ .הברה ךכ לכ וכותב םלגמש רצק
,וקוסיע תא רוספורפהבהא המכ דע הארמש
חותיפה ,הפועתה םלועב האר המכ דע
ףתשל הצר המכ דעו אלפומ םלוע רקחמהו
.הריציהו דומילה תיווחב םיריעצה ונתוא
רתוי המכ יפו זא יתוא ושגיר ולא םילמ
םיטנדוטסה ,םכל ןתוא ליחנמ ינאשכ םויה
ראתל ביטיה תורצקה ויתולמב '.םישדחה
יתויווח תאו דומילה תיווח תא ןגוכ 'פורפ
.רצויו ןנכתמ יטואנוריוא סדנהמכ
יצרא רורד
לכש ,וניבא ומלוע תיבל ךלה םירופס םישדוח ינפל :ונבתכ הטלוקפה ירגובל ונחלשש בתכמב
תמקהב וקלח היה ,םהב בושחה ילואו ,וייח לשםיבושחה םילעפמהמ דחא .ונכרעהו ונבהא ךכ
.הנששמחו םישולשךשמ הקימנידוריואהו הקימנידומרתה ,המירזה תרותתצברהו הטלוקפה
בתכמה םויסב .םינש תורשע ךשמ 'ינשה ותיב' התיה איהו הטלוקפה תא דואמ בהא אבא
,הנומת וא בתכש והשמ ילוא ,וילא רושקש םיוסמ ןורכז וא רופיס ךתחתמאב שי םא :ונשקיב
.רמוח לכ לבקל חמשנ
.ונלביקש םיבתכמה ךותמ רייטצהש יביטקלוקה טבמה היה םיעפמ
הארוה
76 77
ןפוד אצוי ,בכרומ עוצקמ וניה הקימנידומרת
תועוצקמה םויסב טנדוטסל ןבומ ירמגל אלו
רגתא .תועצקמתהה תליחתבו םיידוסיה
הלק ךרדב ונתוא דמיל אוה לבא .השק
ךכ לכה תודוסיה תיינקה ךות ,תנבומו
,המירז :ךשמה תועוצקמ ןומהל םיבושח
,םויה םגו זא םג .הסיטה יעדמ ,םוח רבעמ
.ןפוד אצויו דחוימ שיא היה אוהש בשוח ינא
.'םיבנועמ'ה םירוספורפה דחא היה אל אוה
עונצ תאז םע דחיו תוהובג תולוכי לעב שיא
.וידימלת ןיב תונמיהל האג ינא .יתימאו
ץיבומרבא ןאירדא
הרומ היהש ימכ ןגוכ 'פורפ תא רכוז ינא
םתבוטבו םתחלצהב הצרו םיטנדוטסה לש
התיכב ראשנ םעפ אל .וידליל רוסמ אבאכ
תולאשל תונעל ידכ הקספהה תעשב
תורמל .דמלנה רמוחה לע םיטנדוטסה
דמיל ותוא הקימנידומרתה עוצקמש
וארנ ולצא ירה ,םלוכמ השקה היה ונתתכב
םידיחפמ תוחפ היפלטנאהו היפורטנאה
.תמאב םהש הממ
וארט הדוהי
.הקלחמה לש תפומה תויומדמ היה םהרבא
ןנובתמו הטלוקפב דמלמ ינאשכ םויכ
ימצעל ןייצמ ינא ,םיטנדוטס – םיצרמ יסחיב
םושמ ןה .רכה אלל ונתשה םירבדהש
םיקנעש םושמ רקיעב ךא ,ונתשה םינמזהש
.םימייק אל רבכ םהרבא ומכ
,תידוסיהו הקימעמה ותשיג תא יתרכז דימת
:ימצע תא יתלאש דימת םירחא יתדמילשכו
םהרבא ךיאו ,הז לע רמוא היה םהרבא המ'
'.הז תא דמלמ היה
יתייהשכםימעפל ;לוגדהרומקראלהיהאוה
דמוע ותוא האור יתייה ,חורה תורהנמל דרוי
תא ומצעב עצבמ ,ודיב חדקמ םע היפוגב
ךרוצל תושרדנ ויהש תואנכטה תודובע לכ
תרדהנ הטלוקפ ונל שי םויה םא .םייוסינה
תוכזב תמייק איה ,ןוינכטב הקיטואנוריואל
.םהרבא ומכ םישנא
רברפ ןתנ
ךשמב הקימנידומרת ןגוכ 'פורפ לצא יתדמל
סרוקב יתויהב ז"כשת תנשב םירטסמס ינש
הפוקתהנניא וז .הקיטואנוריואל הטלוקפב 'ג
יכ שח יננה םויה דעש הדבועה ךא ,הכורא
הדיעמ תע התואב םיקומע םישרוש יב ועטִנ
.ולש תוידוחיה לע
השקכ עודי היה הקימנידומרתה עוצקמ
ןכלו ,הנבהל המכו המכ תחא לעו הארוהל
עגרהמ .םיטנדוטסה לכ לע ארומ ליטה םג
הרצונ התכל ןגוכ 'פורפ סנכנש ןושארה
.דובכ תארי הברהו הכורד הבשקה לש הריוא
םע ,בטיה םינכומ ויה םירועישה יכ ונשגרה
םישקה םיטרפל בל תמושתו הבר העקשה
םיאשונה תרהבהב תונלבס דואמ הברהו
.רועישה ךלהמב םיכובסה
יתישע ישילשהו ינשה ראותה תא םגש ןויכמ
בוקעל יתלוכי ,הקיטואנוריואל הטלוקפב
ןינעתהל לחה זא .תואבה םינשב םג וירחא
תקתמהב רתוי רחואמו חורה תיגרנא לוצינב
םע ןוינכטב עסונ היהש רכוז ינא .םימ
תניברוט לש םגד ןקתוה הגג לעשכ ותינוכמ
שומיש לש הז ןויער יכ ןייצל בייח ינא .חור
הארשה יל ןתנ ימנידוריוא יוסינל תינוכמב
ןויערה תא יתשמימו ל"אפרב יתדובעב
יונב היה הניברוטה םגד .תויונמדזה המכב
הטלוקפב בבותסהש רופיסהו ,ץעמ ובורב
ותויהב ומצעב ותוא הנב ןגוכ 'פורפש היה
.םייעוצקמ םיעוציב םע בבוח רגנ
רשג תא הפוקת התואב יתרבעש םעפ לכב
ןקתמ לא יתטבה ,ןמש ףוח ןווכל ןשיה זפ
.ותיחנהב םש הנבנש ינויסינה הלפתהה
הלפתהה תטיש לרוגב הלע המ תעדל ןיינעמ
.איצמהש
ץיבודיוד םהרבא
תא ולצא יתדמל ,לוגד הצרמ היה ןגוכ 'פורפ
.ינווג ברו טוהר ,ידוסי היה אוה .המירזה תרות
םיענ שיא ,הלועמ הצרמכ ותוא רוכזא דימת
.ןגוהו תוכילה
ביבר םרוי
78 79
דומלל יתלחתה רשיו '64 ב הצרא יתילע
,הפש( תודרשיהב קוסע יד יתייה .הטלוקפב
בל יתמש תוחפ וז הפוקתב ,ןכלו )םידומיל
ותומד ינורכיזב הראשנ ,הז םע דחי ; םישנאל
,לוכה לעמו יניצר ,יעוצקמ :ןגוכ 'פורפ לש
דואמ יתכרעה .םדא ןב – יתשגרה יפ לע
.ובש תוישונאה
ץיבורוה ןליא
רחאל ,שבוגמ רוזחמכ הטלוקפל ונעגה
םירגובמ ה'רבח טעמ .ם"יכמ סרוקו תונוריט
ובלתשהו הרובחה תא ומילשה רתוי
לצא ונדמלש ןושארה סרוקה .בטיה הב
תיצחמה .1 הקימנידומרת היה ןגוכ 'פורפ
ןובשחל השדקוה סרוקה לש הנושארה
םיאשונ ולאב אצויכו תודיחי תרמה ,םירוטקו
תרכה הללכ הינשה תיצחמה .םייסיסב
שומישה תמנפהו םיימנידומרת דוסי יגשומ
ליבוה לודג ןעדיו ןוגה ,יניצר .םהב יתומכה
אבה רטסמסב .דבכה לא לקה ןמ ונתוא
.2 הקימנידומרת ןגוכ 'פורפ םע ונדמל רבכ
הדובעהו ונילע הטלתשה תיניצרה הריואה
אל שיאשריעא .תיניינעו הטקשהתיה התכב
רתוי םייניצרה דחא םע הנמנ סרוקהו 'זירבה'
יתדמלש ןורחאה סרוקה .רטסמס ותואב
1 הקימנידוריוא סרוק היה ןגוכ 'פורפ לצא
סרוק .ינש ראות ידומיל תרגסמב םיכמסומל
בולישו םיבכרומ םיחותיפ םע 'דבכ' יטמתמ
םייוטיב ידכל םייטמתמו םיילקיזיפ םיקוח
הרורב 'תקלצ' ריתוה הז סרוק .םיישומיש
םהרבאש היה רתויב םישרמהו ,העדותב
,תומישר וא רזע רמוחב שומיש אלל ודמיל
ןייעמ ינאשכ םויכ םג .שארהמ לוכה טושפ
ההובג המרב ,םישרמ ןכותה ,יתומישרב
התִא םיתמעתמ ויה םיצרמ טעמ רשא דואמ
הבר הכרעה ררועמו ,התיכ לומ תילטנורפ
םלוא םינויצב 'םניח תונתמ' ויה אל .שיאל
.רתויב תונגוה ויה תודובעהו הניחבה ךדיאמ
וא ןגוה אל סחי לע ןנולתהל היה לוכי אל שיא
אל( הז סרוק רמוח תא אורקל יתנווכב .הלפמ
.תינש ודמוללו )םינשה קחרמב הלק האירק
.טעמ דוע ימע היהי ורכז הז ןפואב
תרופ ןב ליג
הנש ךשמ ןגוכ 'פורפ לש ותציחמב יתדבע
ןקתמב יתיישעת–יצחה טקיורפב המימת
יוטיבה לע דיפקה( םיקהש םי ימ תקתמהל
הפיח חוכה תנחתב )'הלפתה' אלו 'הקתמה'
.'ג
קוקיזב החתרה תטישב לעפ ןקתמה
ךומנ ץחל ידי לע הכומנ 'פמטב יבלש בר
'פמטמחותרל וליחתהםימה.ירפסומטא–תת
היגרנאה רוקמ .הלעמו סויזלצ תולעמ 38
עיגה שרדנה קירה תגשהלו םימה תחתרהל
.חוכה תנחת לש תוניברוטה תטילפמ
דעו רקובב 08:00 מ ונלש הדובעה תועש
ימיב דבלמ ,הממיב תועש רשע עברא 22:00
.ץחלה
םיסונמםיכתרו םירגסמהששודבעהז םזימב
תליא טפנה רוניצ וק – א"אצק יכתר םהב(
םינמאנו םירוסמ ויה םידבועה לכ .)ןולקשא
םתדובעב וארו ,םדואמ לכב ןגוכ 'פורפל
.הלמה ןבומ אולמב ,ינויצ לעפמ
12 לש הבוגל אשנתה יתשורח–יצחה ןקתמה
קזוחה יבושיח תא ידיב דיקפה אוהש ףא .רטמ
.הטלחה לכל תוקמנה לביקו שרד ,תוספרמל
.הירואיתםושלע,דחאףאלעךמסאלןגוכ'פורפ
.חטשו םיילגר תדובעו הקידב בייחרבד לכ
םוח ףילחמ איצמה םזימה ךרוצל :אמגודל
תורוניצב םוצע ןוכסיח .קיטסלפ תורוניצ ךרד
וילא וחלשנ קיטסלפה תורוניצ .םירקי תשוחנ
םיטרופמ )תויצקיפיצפס( הלעפה יאנת םע
ןיטינומ תלעב הרבח ,טנופ–וד תרבחמ
תודבעמב !םהילע ךמס אל אוה .םיימלוע
תוקידב ונעצב ותושרל ודמעוהש הטלוקפה
ראליימ תומגרפאידב םוחו ץחלב תודימע
ןוחטיבו קרופ םותסשכ שמשל ןתילכתש
םירמאמ :יל רמא דימת .תורוניצ ןתואל
םוקל ךירצ לבא ,םישרמו הפי הז םייעדמ
אל .חטשב רבדה תא אדוולו דרשמב אסכהמ
קר ,היימדה תונכות םעו בשחמ םע זא ונדבע
ןוצר הברהו בושיח לגרס ,םיילגר ,םיידי ,שאר
תוגרדב ןורפיעב ושענ םיטוטרשה .בוט בלו
גנירטור וידב ומתחנו ,תונוש יבועו ישוק
.יסדנהה ןקתב שרדנכ ,םינוש םייבועב
תוניגה .הדובע רסומ :ונממ יתדמל המ
תבהא .ךרד ירוציק ןיא .תטלחומ תורשיו
רקיע שרדמה אל' .עדמהו עדימה תשיכר
קודב ,דחא ףא לע ךומסת לא .'השעמה אלא
םיטרפב תאצמנ תמאה' .ךמצעב רבד לכ
.'םינטקה
ןירוח ןב לאכימ
80 81
הסדנהל זאד הקלחמה לש 'ב רוזחמ רגוב ינא
הב '58 תנשל ירבדב סחייתמו תיטואנוריוא
תונושארה םייתנשב .'ג הנש טנדוטס יתייה
;תיתשתה תועוצקמ תא רקיעב ונדמל
.םיכילהתו םירמוח ,הקיזיפו הקיטמתמ
תועוצקמה דומילב ונלחתה תישילשה הנשב
רקיעבו תיטואנוריוא הסדנהל םיידוחיה
.הרקב ,תויטסלאה תרות ,הקימנידוריוא
לש הקיטמתמל הטלוקפב רקיב הנש התואב
דרופנטס תטיסרבינואמ רפיש 'פורפ ןוינכטה
הקימנידוריוא סרוק דמיל אוה .העודיה
ררבתה םימיל .םיכמסומ ידומיל תרגסמב
הבוח עוצקמ לע ססובמ היה סרוקהש יל
סרוקה .דרופנטסב ישילש ראותל םידמעומל
םיפתתשמהש חינהו דואמ יטילנא היה
החלשהטלוקפה .םייטמתמה םילכב םיטלוש
דחי הז סרוקב ףתתשהל ,םיליחתמה ונתוא
הטלוקפה לש לגסה ירבחו םימלתשמה םע
דדומתהלריבסיוכיסונלהיהאל.הקיטמתמל
סנכנ ןאכ .םידומילה רמוח ףקיהו המרה םע
תורמלו ודובכ לע לחמש םהרבא הנומתל
םייניבה שיא תויהל בדנתה ,הצרמ היהש
ריהבה אוה .רמוחה לע ונתא רבעו רזחש
התוא רשק אוה ,ךכמ בושחו הזילנאה תא
.םיימנידומרתהו םיילקיזיפה םיכילהתל
רשקה תא ןיבהל יל ומרג ולאה םירשקה
םיראתמה םייטמתמה םילדומל רמוחה ןיבש
רזענ ינא םויה דע .עוצקמה תא בוהאלו ותוא
לש םילדומ תנכהל זא ונממ יתדמלש הרותב
.תויסדנה תויעב ןורתפלו בושיח
חתיפ םהרבא ,התכב ותדובע לע ףסונב
הארוהה רמוח תמגדהל םיטנדוטס תדבעמ
ותוא ונשגפ דחא רקוב .הקימנידוריואב
היה אל .תופייעו תומודא ויניעשכ הדבעמב
ותוא לכ הדבעמב דבע אוהש שחנל השק
.יוסינה ךרעמ תא םילשהל תנמ לע ,הליל
ת י ל א ר ש י ה ה ד ו ג א ה ה מ ק ו השכ
סנכל םהרבא םע ונעסנ הקיטואנורטסאל
העיסנב ונממ יתדמלש םינינפה תחא .דוסיה
לושמ עדמה :לשמכ לוחה תנויד התיה וז
ןיא .ןמזה לכ הנתשמו הענש לוח תנוידל
ימ .סיסבב ימו שארב היהי ימ שארמ תעדל
תא אוצמל לולע שארב םיוסמ עגרב אצמנש
התואמ ילשחקלה .ךפיהלו ךומנ דבורב ומצע
,תרמצה רחא ףודרל ןיאש ודועו היה החיש
ןייטציש ימ .ההובג תוכיאל ףואשל אלא
.הגספל םג עיגי תוכיאב
הסדנ הה י צו לחמ דחאכ ו תו א רו כז נ
.ךנחמו הרומכ ,תיטואנוריואה
.ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח
לגיס רשא
82 83
םע תונמיהל הלודגה תוכזה התיה םהרבאל
,תיטואנוריוא הסדנהל הטלוקפה ינושאר
תיטואנוריואה תוליעפל תודוסיה תא חינהל
הטלוקפה לש הכרד תא תוותהלו ץראב
תוכז הלפנ יקלחב םג .םינשב תורשע ךרואל
ראותל ןושארה דימלתה יתייה ינא ,הלודג
ירובעו ,החנה םהרבאש )רטסיגמ( הובג
ייח לכ ךרואל יתוא התחנהש היוח וז התיה
.םייעוצקמה
יעוצקמה ןפב ןה הבחר היאר התיה םהרבאל
,תיגאמ תויתוכמס ול התיה .ינוגראה ןפב ןהו
הריהב תולכתסהו חותינ תלוכי ,תוגיהנמ
תובכרומ תויעב טשפל חילצה ןתרזעבש
הלא לכ תוכזב .תונובנ תוטלחהל ליבוהלו
ידי לע ךרעוהש דסחב הרומ םג םהרבא היה
רשויבו יעוצקמ רשויב ןחינ אוה .וידימלת לכ
.ונלוכל תישיא אמגוד וויהש ישיא
.תיעוצקמ הניחבמ טסילאידיא היה םהרבא
םימה תלפתה אשונש ,בר קדצבו ,בשח אוה
תנידמל הנושאר הגרדממ בושח אשונ אוה
היצביטומה םג .המישמל םתרנו ,לארשי
הצוענ שמשה תיגרנא לוצינב וקוסיעל
םוחתב רקחמל סחייש המוצעה תובישחב
רמוא םא זירפא אל .לארשי תנידמ רובע הז
תונייפאמ ויתודובעו םהרבא לש ויקוסיעש
הצר ,הנידמה תא דואמ בהאש ץולח .ץולח
הלועפ יחטש רתיא ,התוא םדקל ודואמ לכב
ויתולוכימ הל םרתו ,הנידמל םיבושח םייעדמ
.הלדנ יתלבה וצרממו תוברה
םיסינ והילא
יתייה .'ג סרוקב ירומ היה ןגוכ םהרבא 'פורפ
היה .הבר הארי ונממ יתאריו ריעצ יאדותע
,שאר דבכו יניצר היה יכ בר דובכ וילא ונל
ינפל ןנוכתהל היה גהונ .רומוה ול היה יכ םא
תא שיחממ אבה ישיאה רופיסה .רועיש לכ
רותפל יתבדנתה םירועישה דחאב :וילא יסחי
וב רבדלו בותכל יתלחתה .חולה לע ליגרת
לש הרעה תובקעב .חולה לא ינפשכ תינמז
לוקב רבד אנ' ןגוכ 'פורפ יל רמא 'םיעמושאל'
לע בותכה תא יתקחמ סוסיה אלל '.רתוי םר
.רתוי לודג בתכב בותכל יתלחתהו חולה
אוהו רוחאל יתינפ יתועט תא יתספתשכ
.ןטקה וכויח תא ךייחו דמע
יתשגנו בוחרב וב יתשגפ תורופס םינש ינפל
יתוא רכז אוה ףלחש ברה ןמזה תורמל .וילא
.יבלב המח הניפ ול רומשא .הבר יכ יתחמשל
)בילטוג( תימע ילתפנ
אל םירחא םיצרמש םירבד שרד ןגוכ 'פורפ
לכ וילאיתאב הקימנידומרתב לגרתמכ .ושרד
תוארהל תנמ לע ליגרתה ינפל ןמז יד ,עובש
דימת ,תורעה ריעה ,קדב אוה .יתנכה המ ול
יפכ לוכהש חוטב היהשכו ,ןקית ,תובושח
בייח אוה ,ףסונב .רשיא אוה ,תויהל ךירצש
דחא םיטנדוטסה יליגרת לכ תא קודבל יתוא
ןכ עובשאלו ימגדמןפואבאל .תונדפקב,דחא
,ליגרתה רועישל אב אוה עובש לכ .אל עובש
ריעה ךרוצ היהשכו ןורחאה לספסב בשי
םירועישה לכל עיגהל יתביוח םג ינא .הרעה
המו דמיל אוה קוידב המ תעדל ידכ ,ולש
ןויד היה רועישה ירחא .ולאש םיטנדוטסה
הזיא ,ליגרתב תושעל ילע המ :דרשמב ולצא
.שורדל המ ,שיגדהל אשונ
יל ןתנ אל ונתדובע לש ןושארה רטסמסב
ללוכ ,דבל השע לוכה ,הניחבל תולאש רבחל
יל רשפא ינשה רטסמסב .הניחבה תקידב
םג אוה .הב 'לפיט' אוה זא םגו ,הלאש רבחל
לע רבע לבא ,תובושתה תא קודבל יל ןתנ
אצמ רשאכ ילש ןויצה תא הנישו הקידבה
.ןוכנל
.תידוחי השיג ול התיה .ונממ יתדמל הברה
רמאשכ .רביד ולש ףוגה לכ ,דמיל אוה רשאכ
,ףתכה םע העונת םג השע אוה 'ףחוד זגה'
היה אל רבידשכ .ףחוד אוהו – זגה אוה וליאכ
.ונממ יטנרהוקו רורב שיא
ןתנ ינב
הנומשו םירשעכ ינפל ןגוכ 'פורפ לצא יתדמל
ינא תידומיל הניחבמו ,הקימנידומרת הנש
ימל יוארכ ,םיניינעמ ויה וירבסהש רכוז
תבוחכ קר אלו ,ךנחמכ ודיקפת תא ספותש
ינא רוריבב רתוי דוע .הימדקאב לגס רבח
ירודזורפב ומע שגפמה תא השוחתב רכוז
םינשריעצו( 'ב הנשטנדוטסרותב .הטלוקפה
דוע םירוספורפ לא דובכ תארי )יאדותעכ
לע הפילחב ,תאז םע דחי .אצמנב זא התיה
,תוישונא ןמ,הרשה אוהשתוחונינ התיה וינפ
טבמה תוכזב הארנכ .האריה תא הככיר רשא
אוהש ענכושמ ינא .ךויחה ,דהואה יהבאה
רכוז ינא( ומרתה םוחתב קר אל תפומ היה
תורובעמ לש םוח ינגמ חותיפל ףתוש היהש
םימוחתב םג אלא ,הארוהה םוחתבו )ללחה
.יתרכה אל םתוא םירחא
פראק ךורב
84 85
המירזה תרות תא ןגוכ םהרבא לצא יתדמל
לולסמ .הטלוקפב ידומילל הנורחאה הנשב
םויס זאמ ונתוא שיגפה אל םייעוצקמה ייח
תאז םע .םינש עבראו םיעבראכ ינפל ידומיל
דחא רטסמס יתוא דמיל השעמלש תורמל
הקוקח ותוישיא הראשנ ירומ לכ ןיבמ ,דבלב
.הלעמו ומכשמ הרומכו ןעדמכ ינורכזב בטיה
,תינרע ,הנטק םיטנדוטס תצובק ונייה
עגרב .הנסרל לק היה אלש תינשערו תססות
ררועל ידכ ותוחכונב היה יד ,התכל סנכנש
אלימ וטבמ .ונבש ןורחאה דע דובכ לש ארומ
וירבדש שיגרה אלש דחא היה אלו ללחה תא
לוכי ךניא הזכ רועישל .וילא תורישי םינווכמ
.ןכומ ךניאשכ אובל
דלפ דוד
לגרתמ יתויהב ,בטיה יתרכה ןגוכ 'פורפ תא
יתייה רשאכ ,הקימנידומרתה עוצקמב ולש
ןגוכ 'פורפ .ישילשה ראותל תודמעומה תנשב
הקיזיפה תא שממ ןיבהו הלעמו ומכשמ היה
העונתה תא 'יח' וליאכ אוה .המירזה לש
ןיבו ףצרה תרותב איהש ןיב ,תירלוקלומה
הבשחמה תוירוקמ לש אמגוד ןתא .ואל םא
םימ תריציל :תויתריציה תולובג תצרופה
סדנהמ םלואו ,תוגופירטנצ תושורד םידבכ
ידכב םלה לגב שמתשי יתריצי יטואנוריוא
ילטפירטנצ חוכ רוציל ךכו המירזה תא בבוסל
םילק םימוטאמ םידבכ םימוטא דירפמש
.ךומנ ץחלבו דאמ ההובג הרוטרפמטב
ודרל דוד
רוספורפ ןיידע זא( ןגוכ םהרבא 'פורפ תא
ונרוזחמלש'ב סרוקב הנושארל ונרכה )הנשמ
הנשה וז התיה .)הטלוקפה לש 'ה רוזחמ(
םירושקה תועוצקמ ונדמל הב הנושארה
ותוניצר ,ותעפוה .הקיטואנוריוואל תורישי
םיטנדוטסה ,ונילע ורשה קחורמה וטבמו
ןווכ ,תואבה ינפמ תמיוסמ הארי ,םיריעצה
יניצר רמוח דומילב רבודמ ןאכ יכ רורב היהש
שולק גשומ וב היה אל ונתאמ שיאלש דבכו
םימילו ,תילאיצנטופ המירז תודש( זא דע
,םלוא .)תוסיחד תומירז םוחתל םג ונסנכוה
יצחב הליחתב ונבשקה ,םידימלת לש םכרדכ
םיפדלעדי בתכבתורעהםשו הפונמשרו ןזוא
תיניצר תוסחייתה אלל ןיידע ךא ,םידדוב
ידכ חתפתהל םיניינעל תתל ונבשח יכ ,ונדצמ
ומצע אשונל סחייתהל דציכ דיתעב טילחהל
...דומיל יצמאמ עיקשהל יאדכ ןכיהו
ידכ ולשמ תוטיש ויה ןגוכ 'פורפל םלואו
ותאצרהב רבכ .הבשקהו בל תמושת חיטבהל
םיטנדוטסה דחאל ארק תישילשה וא הינשה
ןובשחב Del תחסונ חתפל ידכ חולה לא
םוקממ עידוה ןושארה טנדוטסה .ירוטקו
,ינשה .רבודמ המב גשומ ול ןיא יכ ותבישי
.ודיל ןיטולחל אפקו חולל דעעיגה,רתוי ץימא
םושרל ומיחרו וליחדב חילצה ישילשה וליאו
זאו תשקובמה החסונל המוד והשמ חולה לע
.ומוקמל רזחו םדנ
ןגוכ 'פורפ איצוה וז הללמוא הגצה תובקעב
ונלוכו ,המ רבד וב םשרו ,ןטק רוחש סקנפ
הכזנ אל רבכ הזה סרוקבו ונניד רזגנ יכ ונשח
יכ ,התיה עוראה תאצותש אלא .רבעמ ןויצל
לצא ונדמל הב הפוקתה לכ ךרואל עגר ותואמ
אל שיאו האלמ הבשקהה התיה ןגוכ 'פורפ
אצי ןפ ששחמ – עירפהלו הגה איצוהל זעה
עדי שיאש ילבמ ,בוש ןטק רוחש סקנפ ותוא
...ונלרוג לע ותעפשה המו וב בתכנ המ
עיפוה דיחפמ סקנפ ותוא ,תמאה ןעמל
זאמו ,םעפה התואב קרו ךא הדיחי העפוה
הבשקה לש טקפאה םלואו .רתוי הארנ אל
היארבו( םוכיסב .ואולמב גשוה בל תמושתו
םיסרוקה יכ הארנ )הנש םישימח לש רוחאל
םילועמה ןיב ויה ןגוכ 'פורפ ונל ריבעה םתוא
!םכרא לכל האלמה ונבל תמושתל וכזו רתויב
ינולא יבג
86 87
ינפל הקימנידומרת יתוא דמיל ןגוכ 'פורפ
דואמ טנדוטס יתייה .הנש שמחו םיעברא
ותובידא ,ויתוכילה םעונמ יתמשרתהו ריעצ
ינא .תחטובו הטקש תויתוכמס ךות ויסומינו
םייעדמה ויגשיהב המחנ ואצמתש הווקמ
השעש םינש ךרואל ךשמנה קזחה םשורבו
.םיטנדוטס לש םיבר תורוד לע םכיבא
שורית .א
ןיב היה הקימנידוריואה עוצקמ ,לכל עודיכ
אלל רמוחב טלש ןגוכ 'פורפ .דומילל םישקה
רמוחב שומישל תוקקדזה אללו םירצימ
תא חתפמ היה אוה .רועישה ךשמב בותכ
יווילב חולה לע רתויב תוכבוסמה תואחסונה
,דחא םוי .םיילקיזיפה תונורקעה לע םירבסה
עיבצמ ,חולה לע חותיפה תמלשה רחאל
רפסב ןייע אוהש רמואו התיכה לש ןואגה
,החסונ התוא העיפומ םשו הקימנידוריואה
,ןגוכ 'פורפ .הנכמב 2 הרפִסה תפסותב ךא
תא םגש רמאו לבלבתה אל ,לוגדה הרומה
הפייעל סומעה חולה .חיכוהל רשפא תאז
יווילב שדחמ החתופ החסונהו ,קחמנ
םויסבש ןייצל רתוימ .םיקומינו םירבסה
.הנכמב 2 הרפִסה םע החסונה הלבקתה
: הנש 41 רחאל רופיסו
רפיס םידומילה םויסל הנש 40 ןויצל סנכב
יתלאשל הבושתב ,אבה רופיסה תא יל
השירפה רחאל ונמז תא ריבעמ אוה דציכ
,יל אוה רפסמ ,השירפה רחאל :הארוההמ
דמלל יתעצהו םיינוכית רפס יתבל יתינפ
ךתוא ולביק יאדווב' .תובדנתהב הקיטמתמ
,הנע אוה 'אל' .יתרמא 'תוחותפ תועורזב
...הארוהל הכמסה תדועתגיצהל ינממ ושרד'
.'ןמצייו ןוכמב הדבעמל יתרזח זא
ריפכ םענ
88 89
'56 תנשב ןגוכ 'פורפ תא יתשגפ הנושארל
רפסה תיבב תינימש דימלת יתויהב דוע
תע התואב :היה ךכ היהש השעמו .ןוכיתה
שיגהל תינימשידימלתל ךוניחהדרשמרשפא
תחאמ ררחתשהל היה ןתינ הרומתבו הדובע
הדובע בותכל יתטלחה .תורגבה תוניחבמ
יל רשפאתש תאזכ המרב הקימנידוריואב
.הימיכב הניחבהמ ררחתשהל
תילוק–תת הקימנידוריוא' היה יתדובע אשונ
הרשע עבש ןב ריעצ םכל וראת .'ףנכה לש
םירוקיב ללוכ – דיל אבה לכמ רמוח ףסואה
הריעצה הטלוקפה לש העונצה הירפסב
התואסיפדמו ,הדובעבתוכ – הקיטואנוריואל
ונספדה .זא הזכ רבד היה ,ןכ( םיליסנטס לע
,תודחוימ תוינוועש לע הביתכ תנוכמב
הדובעב ךורכ היה הספדה תאיגש לכ ןוקיתו
תלהנה ךרד הדובעה תא יתשגה )...הרידא
.הינתנב יקסבוחינרשט ןוכית ,ירפס תיב
בתכמ יתלביק הדובעה תשגה רחאל המ ןמז
תא לביק אוה .ןוינכטב ןגוכ םהרבא 'פורפמ
ןגוכ 'פורפ .הקידבל ךוניחה דרשממ הדובעה
'ןחביהל' רומא יתייה הב השיגפל יתוא ןימזה
התוא יתבתכ ינא ןכא יכ חיכוהלו ,הדובעה לע
.הב בותכ המ ןיבמ ינאו
הפיחב הטלוקפב יתבצייתה ומיחרו וליחדב
השיגפה לש הפוסב .ןגוכ 'פורפ תא יתשגפו
יתלבקןכמרחאל רצקןמז ןכאו ,דדועמיתאצי
ןחביהל אל רושיאה תא ךוניחה דרשממ
םע יתנתחתה םימיל .יל רזע אל הז .הימיכב
םיוסמעדימענמיהל יתלוכי אלשךכ ,תיאמיכ
...הז עוצקמב
רוודנל לואפ רמ ,יבא לש דידיל יתרפיס
.ןוינכטב ןגוכ 'פורפ תא יתשגפ יכ ,הינתנמ
הנחמב םהרבא םע היה יכ יל רפיס לואפ
תעב הינמורב םינמרגה ומיקהש הדובע
םיכירצ ויה םה יכ רפיס אוה .םלועה תמחלמ
שגינ היה םהרבא יכו ,הבצחמב םינבא בוצחל
תנמ לע' יכ ורמואב ,תיעדמ הרוצב הדובעל
הב תוכהל ךירצ ,תאזה ןבאה תא בוצחל
וקפסה .ודיב חלצ רבדהו 'הז ןווכבו הז םוקמב
.הנחמל ויער לשמ הובג היה
ןגוכ 'פורפ תא יתשגפ רבכ רתוי רחואמ הנש
לש 'ד רוזחמב ,הקיטואנוריואל טנדוטסכ
.הטלוקפה
ןומימ ארויג
תועוצקמ תא ןגוכ 'פורפ לצא דומלל יתיכז
ראות תארקל '83–'82 תנשב הקימנידומרתה
.ןושאר
תרושקתב המסרפתה ולא םינשב יכ יל רוכז
תיתרושקתההלומההרוכזכו 'רודירמתאצמה'
התואב .םימוצע ויה תיעדמה תונרקסהו
הקימנידומרת סרוקב יתדמל קוידב הפוקת
רטסמס עצמא ןחוב ינא רכוז .ןגוכ 'פורפ לצא
ימנידומרת רוזחמ אשונב הלאש התיה וב
אל התיכב דחא ףא השעמלו ,היפורטנאו
רחאלש רועישב .הנורתפב חילצה קוידב
ןורתפה תא ןגוכ 'פורפ ונל גיצה ןחבמה
ןיבהל ידכב וז הלאש ונל ןתנ אוהש ריבסהו
רשפא השעמל ותאש ,ילכל סיסבה תא
.רודירמ תאצמהל םויקה טפשמ תא ןוחבל
ןגוכ 'פורפ יכ תועומשמ ונל ררבתה דבעידב
תא הנחבש תיתלשממה הדעווב רבח היה
.רודירמ תאצמה
תרובעמב תוסיטה וליחתה הפוקת התואב
יתרקיב ןהב תויונמדזהה תחאב .ללחה
יניע ולקתנ הטלוקפב ןגוכ 'פורפ לש ורדחב
תונכוס – NASA – מ המישרמ הרקוה תדועתב
חבשל הנייצ הדועתה .תיאקירמאה ללחה
יחירא ןונכתב ןגוכ 'פורפ לש ותמורת תא
יתוא םישרה דואמ הז רבד .םיימרקה ןגמה
יתכשמה ךכ–רחא הכורא הפוקת יכ ,ינרוכזו
יכ הבר הוואגב החפשמ ינבלו םירבחל רפסל
ןורתפב ףתוש היהש רוספורפה לצא יתדמל
ילכ תרידח לש תויטירקה תויעבה תחא
.הרפסומטאל שיואמ
רפסורפ ארזע–ןב
הקיטואנוריוא תסדנה יתדמלש ןויכמ
תא יתרכה ,תונורחאה םינשב קר ןוינכטב
שמחכ ינפל .ןמציו ןוכמב אקווד ןגוכ 'פורפ
לדגמב ,ןוכמב ץיק תינכתב יתפתתשה םינש
החישהמ רבכ .ןגוכ 'פורפ לצא שמשה
ץיק תויהל ךלוהש יתיאר ולצא הנושארה
רקחמהמ תובהלתה בליש םהרבא .ןיינעמ
הדיריו תוידוסי םע ובש תויורשפאהמו
קר דומצ ותא יתדבעש תורמלו ,םיטרפל
יתדמלש ןימאהל הצור ינא ,םישדוח השולש
תא יתמייסש רחאל .ץיק ותואב הברה ונממ
ןמציו ןוכמל יתכשמה ,הטלוקפב ראותה
םתוא לע השענש ,רטסמ הנורחאל יתמייסו
קירבמןונכתותואב לצינ םהרבאשםילוסורא
ילש רקחמה .ירלוסה ודנרוטה רוטקאיר לש
רקבל יתחרט ךא ,םהרבא תחת השענ אל
לאומשו אוה ךיא תוארלו לדגמב םעפ ידמ
.םימדקתמ
יול ןנח
90 91
5
חותיפו רקחמ
92 93
חותיפהו רקחמה שיא
ךילהת לע הדובעה תונשב .יעדמה םוחתב הריציב קסוע אבא תא רכוז ינא ריעצ ליגמ
תונורתפה תא הארמו ,תויעבה תא יל ריבסמ ,הטלוקפב הדבעמל יתוא חקול היה הלפתהה
ןורקע תא םיגדהש ןטקה םוירווקאה הלחתהב .םינושה םיבלשה לש המקהה תומדקתה םע
,רדחהלכ תאטעמכ הספתשתיכנאןקתמתסורפ,ךשמהב .םיקותמהםימהךרד םידאהרבעמ
ידכ תוימנידורדיה תורוצב םיבצועמו םילגועמ תוחולה .לזרב תוחולמ תויושע תוציחמ הכותב
.םהלשהחיתרה לוצינ ךות,לולסמה הלעמב בלשל בלשמתויחונב רובעל םימחה םימל רשפאל
תובהלתה התיה 'ןגינ' לוכהש ירחאו ,םוקאווה תופילד דגנ תיפיזיסה הכרעמה תא רכוז ינא
.םישיחרת ןומהב הפוקשה ןפודל דעבמ ומלוצש ,םיחלצומה הצירפה ייוסינמ
ךשמהב .רוזאב הלפתהה ינקתמב םייעוצקמ םירוקיבל יתוא ףרצמ היה תליאב תושפוחב
םייוסינהמו המקההמ יתמשרתהו למשחה תרבחב םיקהש ןקתמל םימעפ המכ יתעגה
.םש התיהש היישעה לדוג תא ךירעהל עדוי ינאש בשוח ינא םויה קר .יתשורח יצחה ןקתמב
,איצממה היה אוה .ומצעב דואמ הברה השע אוה ,םידבוע לש הצובק ליעפה אוהש תורמל
תא אצומ ,םירופישה לע טילחמו תואצותה תא חתנמ ,םייוסינה להנמ ,ישארה ןנכתמה ,םזיה
,הדובעהתאלהנמ,םידבועהתאסייגמ,םיפתושו םיתימעםעםירשקהתארשוקו ,םיביצקתה
.ולש יטרפה בכרב איבמו ,רסחש המ הנוק ,ךירצש ןאל ומצעב עסונ ,עקתנ והשמשכו
לארשי לש ותעצהל הצפח שפנב הנענ אוה ןוינכטהמ היסנפל אצישכ ,תובר םינש ירחא
ןמימ תקפה – רקחמה אשונ .שמשה לדגמב רקחמ תדבעמ םיקהל ןמציו ןוכממ יקסבורטסוד
.שמשה תיגרנא ידי לע רישי קוריפב םיממ
94 95
אוה יכ ,דואמ ההובג המרב רגתא הווהמ תוהובג הכ תורוטרפמטב םוחה לוצינו שמשה זוכיר
תונילפיצסיד דומיל ךות אשונל הפונתב סנכנ אבא .תימלועה תיזחב תלוכיה תולובגל קשונ
םירטמוריפו םילפק–ומרת ,תוימרק תונרבממ ,ץרווק תונולח ,תוארמ .ןכל םדוק ריכה אלש
לש קפסה תדידמ תוקינכט ,רוריק תוקינכט ,ףרגוטמורכ–זגב שומיש ,תוהובג תורוטרפמטל
...הרוקסבוא הרמק ידי לע םיטטסוילהה לש תוטספה סופיא תקידב ,רוטקאר
רחאמ .הנבו ןנכת ,ובצקתש םינבדנה תא סייג ,ןויערה תא איצמהש הז היה אוה ,םעפה םג
אוה ויתוחוכב םילשמ היה אוהו ,םידבוע דואמ טעמ ודִצל ודבע םצמוצמ היה םעפה ביצקתהש
.חותיפה םודיק ךרוצל שרדנה לכ תא
ןאכ .שמש תיגרנא ידי לע רישי קוריפב ןאתממ ןמימ תקפה אשונל רבע םינש רפסמ ירחא
לעב אוהש יתעדי דימת .ל"אפרמ ןותבש רותב ,םייתנש ךשמב ודִצל דובעל תוכזה יל התיה
ןווכ תוסנלו העצה לבקל לוכי אוהש יל ררבתה תעכ .הרטמב תוקבדו הדמתה ,הרידנ תונלבס
רידנה בולישה וב היה .הארנו עצבת ,המידק – תעצִה .וגא ינוניג ילבו 'היצרניא' םוש ילב שדח
.ךירצשכ ,תולקב ןווכ תונשל תלוכיה םע ,ךירצשכ ,תונלבסו הדמתה לש
הפיאמ ,םידחוימ םיכותירל החמומ שי הפיאו םירטליפל החמומ שי הפיא הלגמ היה אוה
יפדועמ תויקנע תוארמ הידוושב תוחנומ הפיאו ץרווק תונולחו םיימרק םלג ירמוח םינוק
...המחלמה
ףפוכל היהי ןתינש ידכ תשוחנ רוניצ םיפְרַמ ךיא .דבל םירבד םישוע ךיא דמל אוה ןמזה לכ
םיקצוי ךיא ,תועוב קבדב ויהי אלש ךכ הארמ םיקיבדמ ךיא ,תיכוכזב רוח םיחדוק ךיא ,ותוא
םישדחמ ךיאו הארמ לש יופיצ םידירומ ךיא ,יוסינל ןשע םירציימ ךיא ,הינוקריצמ רוטקאר
...ותוא
םה יכ וא :םיצמאתמ אלש הלאכ םנשי .רקחמב וקוסיעב ינשה טוחכ הרבע ולש תוימיטפואה
הקלדִתש האירב תוימיטפואב ןחינ אבא .ךרוצ ןיאו םיימיטפוא םה יכ וא ,םעט ןיאו םיימיספ
אוה תאז םע .םיינתומ םיסנשמ ןכלו חילצי אבה יוסינה .תוכורא םינש לע שרפנש ףוצר ץמאמ
םישפחמ ,ריבע יתלב ריקל ונעגה ןאכש ןיבה אוה םא .םיירשפא יתלב תומולח לע קפרתה אל
.ןווכ םינשמו תושעל ןתינ ןכ המ
(COMPUTERIZEDFLUIDDYNAMICS) CFDיבושיחןוינכטבםירקוחמןימזהאוהןמציוןוכמברקחמלליבקמב
.ההובג הרוטרפמטב תודימע תוקימרק ורובע וחתיפ םיטקיליסהו הקימרקה ןוכמבו
ידכ תובוחרל עוסנל זרדזמ היה ,ונלצא תותבש יאצומב .הדובע ימי דיספמ היה אל וליג תורמל
.ליגרכ הדובע םוי תרחמל ליחתהל
,תונורכז ול ויהש תורמל( תונורכז בותכל ןמז ול היה אל .המידק יחו המידק ןנכת ןמזה לכ אוה
הפיקמ היאר ול התיהו ,דחא ןדיעבו דחא םוקמב וייח תא יחו דלונש ,ליגר םדאל רבעמ הברה
ויה בתכש םימוכיסה .)תונוש תויונמדזהב םידכנל שרופ היה התוא ,תירוטסהה העיריה לש
הפשב םיבותכ הלא םימוכיס .םייעדמ תע יבתכב םימוסרפו ,םייתפוקתה רקחמה ימוכיס
.ריהב חוסינבו הרישע
הטלוקפב ,ץראב ןה – רקחמה לע תוצרהל עסונ היה םינומשה ותדלוה םוי תא ןמזמ רבעשכ םג
םיסנכ תרגסמב ל"וחב ןהו ,ןמציו ןוכמבו יתנשה יטואנוריואה סנכב ,ל"אפרב ,הקיטואנוריואל
יפתתשמ לש תויתפוקתה תושיגפב תונורחאה םינשבו ,םינמממ םע תושיגפ ,םייעוצקמ
.םויצרוסנוקה
םע ןיכהש תקתרמ תגצמב םירבחלו החפשמל ותדובע תא גיצה ןורחאה חספ דעומה לוחב
םייוסינ ולחה ןכל םדוק רצק ןמז .הלש הווצמה תב לגרל ,םידכנה תרובחב הריעצה ,הצרת
תובהלתהה ,ץרמה ןמ ונלעפתה ונלוכ .םינירלופ ולבקתה םהב ,ןאתמה קוריפב םיחלצומ
.השוע אוהש המ תא יח אוהש היה רכינ .ןווגמה להקל ומאתוהש ,םיריהבה םירבסההו
96 97
הברעב חור
.ועמשמכ וטושפ ,'חורה תבשונ ןאל' .םיילקיזיפה םיקוחב תוננובתהה תנייפאמ וירקחמ לכ תא
תא 'לוורש'ב סונכל תורשפא קודבל תנמ לע ,ךרעשרקחמה תא אבא ראית ,ןאכ אבומה רמאמב
.הברעב תבשונה תינווכ דחה חורה
חורה תיגרנאב שומישה תודלות
הלצונ חורה .םינוש תומוקמב וחתופש תוקיתעה תויגולונכטה תחא גצימ חורה תיגרנא לוצינ
היגרנא תורוקמ וחתופ השדחה תעב .םימ תביאשלו חמק תונחת תענהל םיבר תורוד ךשמב
הכפה ,למשח רוצייל רוטיקו םימ ילפמ לצנל םדא ינב ודמלשמ .שומישל רתוי םיחונו םילוז
המצועב םיבר תומוקמב היוצמ חורה םנמא .יחוור וניא ולוצינ רשא ,ילוש היגרנא רוקמל חורה
חכוויהל לקנ ,ןתקזחאו חור תונחט לשןתמקה תואצוה תא ןובשחב םיחקול םא ךא ,תורידתבו
לע תושקמה תונוכת המכ חורלש רוכזל שי ירהש ,םניח לוצינל תנתינ הניא חורה תיגרנאש
:היגרנאל רוקמכ הלוצינ
תוערפההו המדאה ינפב ךוכיחה לשב .עקרקה ינפ לעמ הבוגה םע הנתשמ חורה תמצוע 1 .
התמצועמ חורה תדבאמ ,דועו םינבמ ,םיצע ,עקרק ילפק ידי לע תומרגנה ,ריואה תמירזל
ידכ ,חורה תנחט תופכ רוטור ריצ תא היבגהל יוצר ןכל .עקרקה ינפל הכומסה הבכשב
.ערפומ יתלבה ריואה םרז תא לצנל
לוצינל תננכותמ תויהל תבייח הליעי חור תנחט .יארקאב התמצוע תא הנשמ חורה 2 .
תויהל הילע תאז םע דחיו ,הנחטה רתאב תעצוממ המצוע תלעב חורב הנומטה היגרנאה
יוצר ןכל .הז רתא דוקפל םייושעה רתויב םיקזחה חורה יבשמב דמעמ קיזחתש ךכ היונב
ביבס ןבוביס ידי לע ,תיטמוטוא הנווכהל תורשפא חורה תנחט רוטור לש תופכל תונקהל
חורה לשהפקתהה תיווז תנטקה ןווכב תופכה תונפומ חורה תמצוע תילע םע .ןמצע ריצ
ןווכ םע דכלתי ןחטשש ךכ תופכה תונפומ ,ידמ הקזח חור לש ינוציק הרקמב .ןהיפלכ
.רתי סמועמ ןתוא ררחשל ידכ ,חורה
רוטורל רשפאל יוצר ןכל .הנוו 3 . ִּכ תא םג אלא ,התמצוע תא קר אל ללכ ךרדב הנשמ חורה
ןווכ תא 'שפחל' רוטורל תרשפאמ וז שפוח תדימ .יכנא ריצ ביבס בבותסהל הנחטה תופכ
.הז ןווכב בצייתהלו חורה
רפסב עיפוה רמאמה
.דיתע.הווה.רבע| רבדמה
רהוז ארזע תכירעב
ז"לשת םיפשר תאצוה
98 99
חורה תולבגמל ןונכתה תולגתסה תא תמלגמ תוידנלוהה חורה תונחט לש תרכומה הרוצה
רוטורה רושימ ;לדגמ תרוצב קזח הנבמ שארב אשינה ,תופכ עברא לעב רוטור :ליעל ורכזוהש
תונתינ רוטורה תופכ ;חורה םע ומצע ןווכמה ירוחא בושמ ידי לע יכנא ריצ ביבס בבוסמ
תועצמאב תרבעומ רוטורה בוביס תעונת ;חורה יפלכ תילמיטפוא הפקתה תיווזל הנווכהל
רוטרנג לש הליעי הלועפל םיאתמה ךרעל תיתיווזה תוריהמה תא הלעמה ,תינכמ תרוסמת
.ילמשח
תומוקמב .האיש תא הרבע חורה תיגרנא לוצינ תפוקתש היה הארנ תיחכונה האמה תישארב
ימוליצל יגלטסונ אשונ תושמשמ ןהו ,רבעה תרכזמכ תוקתושמ חור תונחט ורתונ םינוש
.םיריית
חורה תיגרנאב ןיינעה תושדחתה
דחי ורבח תוביס יתש .חורה תיגרנא לוצינ חותיפב תוניינעתהה השדחתה םיעבראה תונשב
.הז יסלק היגרנא רוקמב תשדוחמה תוניינעתהה תא וררועו
תורושקה תויסדנהה תוטישהו הקיטואנוריואה יעדמ ועיגה הינשה םלועה תמחלמ ברע
,םיליעי םיימנידוריוא םיחטשמ ןונכתב רבטצהש עדיה .תמדקתמ המרל םיסוטמה תישעתב
תיריואה הישעתה תוטיש .חורה תיגרנא לוצינב ףסונ חותיפ רשפִא ,סוטמה ףוג וא ףנכ ןוגכ
םג אלא ,חורה תיגרנאמ הובג זוחא קיפהל תולגוסמה ,תוליעי תופכ לש ןונכת קר אל ורשפא
הישעתב תוגוהנה הנבמה תוטישב .בר ינבמ קזוח ילעבו תיסחי םילק תודימ יבר םינבמ תמקה
.התוליעיב ףסונ רופיש ידיל עיגהלו חורה תנחט לדוג תא הברהב תולעהל היה ןתינ תיריואה
,60 ה תונשב הקיטואנוריואל הטלוקפב חתופש לוורש םע הניברוט לש הרהנמ םגד
אבא תייחנהב םיטנרטסמ ידי לע
100 101
עובק חור ןווכ ילעב םירוזאב חורה לוצינל ןויער
תיגרנא לוצינ תוילכלכב יתועמשמ רופישל חתפ חתופה ,ןויער יתעדב הלע הפוקת התואב
חרזממ םודא ירה ידי לע חורה תנווכמ הברעה רוזאב .םימיוסמ םייפרגופוט םיאנתב חורה
חורה תבשונ ןמזה בור :טלוב ףדעומ ןווכ תוחורה תנשוש הארמ ןכלו ,ברעממ בגנה תמרו
.הברעמ וא החרזמ תולק תויטס םע ,ןופצהמ הברעב
רוטור לש תיסלקה הרוצה לע רתוול רשפא הזכ ינווכ–דח ןויפִא תלעב חור םע תומוקמב
ךותב רוטורה תא םקמל רשפא .חורה ןווכ תא 'שפחל'ו יכנא ריצ ביבס בבותסהל ישפוחה
חורה ןווכ םע דכלתמ הלש ריצה רשא ,תיריצ הירטמיס םע תפטעמ תרוצ לעב יטטס הנבמ
לע ץאומ ריואה םרז .תפטעמה לש בחרה הסינכה ךתח ךותל תטלקנ חורה .רתויב חיכשה
היגרנאה תריסמ רחאל .תופכה רוטור אצמנ וב רשא ,תפטעמה רצימ ךתח לא תוסנכתה ידי
ץחלב חורה םרז ךותל טלפנ אוהש דע ,תפטעמה לש ירוחאה עטקב ריואה םרז טאומ ,רוטורל
.ןוציחה ץחלל הוושומה
עובק רוטורה ריצ :לבוקמה ןונכתל האוושהב תונורתי רפסמ גישהל רשפא הז ןונכת ידי לע
תכרעמה לשיטטסה הנבמה .חורל בצינב רוטורה רושימ תונווכתה רשפאמה ןונגנמב ךרוצ ןיאו
.םינטק םידממ לעב רוטור ינפ לא ריואה םרז תרבעהו לודג חור ךתח חטש תסיפת רשפאמ
תננכותמה בוביסה תוריהמ תא לידגהל ןתינ ,תפטעמה רצימ לא וכרדב ץאומ ריואה םרזו תויה
הכירדמ תפטעמה .התלזוהלו רוטרנגה ריצל תרוסמתה תכרעמ טושיפל םרוג הז .רוטורה לש
תולובגב תויטסל הנחטה השיגר אל ןכל .רוטורה ריצ יפל ריואה םרז תא תנווכמו חורה תא
.חורה ןווכב םיריבס
הסנמ תירבה תוצראב .הז אשונב ןינעו תוחתפתה שי ,קלדה יריחמב הלולתה הילעה םע ,םויה
ץראב םג .תפטעמה רוטרנגוריוא תא חתפל תיריואה הישעתה לש תובושחה תורבחה תחא
.הז אשונ חותיפב םיקסוע
ןיעכ וז התיה .תומחולה תומצעמל קלדה תקפסא יביתנ תא השביש הינשה םלועה תמחלמ
.הנורחאל םלועה תא דקופה היגרנאה רבשמל הנושאר הרודהמ
שדחתה ,םילבוקמ תורוקממ היגרנא לש הקפסא תחטבהב םיישקהו המחלמה תוביסנ חרוכב
דוסי ונתנ תושידחה תויסדנהה תוטישה .םילשמ היגרנא רוקמכ חורה תיגרנא לוצינב ןיינעה
.יחוור סיסב לע חורמ היגרנא תקפהל עיגהלו אשונה תא תויחהל ןתינש הווקתל
לש תרתוכה תלוג .חורה תיגרנא לוצינל לודג רקחמ טקיורפב ב"הראב וקסע הפוקת התואב
תלעב ,טנומרוו תנידמב העבג שאר לע הלודג תינויסינ חור תנחט תמקה התיה הז טקיורפ
יתשמ תחא הרבשנ תועובש השולש ךשמב הניקת הלועפ רחאל .טאווליק 1250 לש קפסה
.וכרד ףוסל הז טקיורפ עיגה ךכו ,רוטורה תופכ
הב רשא ,מ"הרב תא םג הדקפ םיעבראה תונשב חורה תיגרנא לוצינב ןיינעה תוררועתה
וחתיפ הלאכ םיחדינ תומוקמ רובע .היגרנא תקפסא יזכרממ םיבר בושי תומוקמ םיקחורמ
תונחט חותיפב תשדוחמה תוליעפה .טאווליק 200 לש קפסה תולעב ,תונטק תודיחי םיסורה
לוצינב הכורא תרוסמ תולעב תוצרא ןלוכ ,הינטירבו תפרצ ,דנלוה ,קרמנד לע םג החספ אל חור
.הז היגרנא רוקמ
ףא לעש היה הארנ .תבהלנ התיה אל תשדוחמה תוליעפהמ האצותכ הנמתסהש הנקסמה
תועובטה תולבגמה לשב תאזו ,ידמ הרקי ןיידע חורה תיגרנא תקפה ,םייגולונכטה םישודיחה
,םייליסופ היגרנא תורוקמ םע תורחתהל לכות חורהש ריבס היה הארנ אל .הז היגרנא רוקמב
לוצינב תוניינעתהה הכלה םישימחה תונשב .תחטבומ התארנ בוש םתקפסאו םילוז ויה רשא
.הכעדו חורה תיגרנא
102 103
םי ימ תלפתהל זור–ןגוכ תטיש
אובמ
דבלב םייקנ םימםיליכמםידאה.יודיאאתל םימחםיחולמםימםיסנכומיסלקהלפתהךילהתב
םכותב ,תשוחנ תורוניצ לשםיינוציחה תונפדה םע 'םישיגפמ' םידאה תא .רוחאמ רתונ חלמהו
םימה תופיט .םידאה תובעתהל םרוג םירקה תורוניצל םידאה ןיב 'שגפמ'ה .םירק םימ םימרוז
םימרזומה רוריקה ימ .םילפתומ םימ לש ףוסיא תולעת ךותל תופטפטמ ,יוביעהמ תורצונש
לש סומכה םוחה תוכזב םימח םהשכ םיאצוי םה .םיחולמ םי ימ םה תשוחנה תורוניצ ךותב
םירבוע ,םימח ואציו רוריק ימכ ושמישש םיחולמ םימ םתוא .תורוניצה לע ובעתהש םידאה
.םידייאתמה םימכ םעפה – יודיאה אתל בוש םימרזומו ,קלד תפירש ידי לע םילשמ םומיח
: תיסלקה הטישה תונורסח
.ןקתמה תולעמ רכינ קלח םיווהמו םירקי תשוחנה תורוניצ 1 .
ןפוד לש תימרתה תוכילומה תמר ידי לע לבגומ םירקה םימל םידאה ןיב םוחה רבעמ 2 .
.םילשמה םומיחה ךרוצל בר קלד שרדנ ןכלו ,תורוניצה
םיימינפה תונפדה לע תינבא תעקוש םא רתוי דוע הפירחמ םוחה רבעמל תודגנתהה 3 .
.תורוניצה לש
לודגה דובכה תא יל קינעהל לארשיל דלישטור יסרפ תצעומ תטלחה לע יתעמש רשאכ
ףוסל תדרל יתישקתהו יתעתפוהש תודוהל ילע ,ה"כשת תנשל דלישטור סרפב ינתוכזלו
הרות יתבאשו הקיטמתמו הקיזיפב תיעדמה יכרד יתלחתה םא ירהש .םיטפושה לש םתעד
יתכשמה אל ,תירבעה הטיסרבינואב ל"ז יקציולו הטקפ ,חקר םירוספורפכ םילודגו םיבר יפמ
חטשב קוסעל יתלדתשה דימת .לוכיבכ הער תוברתל יתאצי םימיה תצורמבו רשיה ךרדב
הקיזיפמ יתלגלגתה ךכו ,ץראה חותיפל תישעמ תועמשמ לעב יל הארנ היה רשא יעדמה
.םיה ימ תלפתהבו הברעב חורה תיגרנא לוצינב ,חור תובקִנ חותיפב יתקסע ,הקיטואנוריואל
.וז הנשל סרפה ינתח ירבח םה ימ יל עדונ רשאכ יל הררבוה הצעומה ישנא תנווכש ינמוד
תפשל ומוגרתו עדמה םושיי תובישח שיגדהל םיטפושה לש םנוצר לע העיבצמ םתריחב
ישומיש ףנע הוהמ ,הקיקחה תונורקעב קסועה ,יקסדט 'פורפ לש ותלועפ חטש .השעמה
סוסיבב הנידמה םוק זאמ ויצמאמ שידקמ סירקפ 'פורפ יברו ירומ וליאו .חורה יעדמב בושח
.םלועב ןיטינומ ול ואצי רבכ רשא תישומיש הקיטמתמל רקחמ זכרמ
הכרבתנ אל רשא וצראב היחתל רוזחלו ויתוסירה םקשל קבאנה םע לש דחוימה ונבצמב
יעבטה ןורתיה תא ונתלוכי בטימכ חתפל ונילע הבוחש םידומ לוכה ,עבט תורצוא עפשב
ףונמל הז ןורתי ךופהל ידכב ךא .הלוגב ונתוא התוויל רשא רקחמהו ןויעה ,דומילה תרוסמבש
תורבח לשןנויסינמ הז םוחתב דומלל ונילע ,ומשל עדמה חותיפב יד אל ,הנידמה םודיקל רידא
ידכבו .השעמה תויעב ןורתפל יעדמה רקחמה תמיתר ידי לע ןהיגשיהל ועיגה רשא ,עפשה
תונורקע לע תתתשומה הרבחב םדאה תא ותרשי תינרדומה היגולונכטה תורֵפש חיטבהל
.םרואל ונכרד לכלכנו הרבחה יעדמ תא חינזנ אלש בטומ ,רבעב םימעל ונרשיבש רסומה
רשא ,דלישטור תחפשמ ינבל הרקוהו הדות ישגר עיבמ יננה סרפה ינתח ירבח םשבו ימשב
חילצנו ןתי ימ .תימואלה ונתייחת תישארמ ץראב םיינויחו םיבר הכ םילעפמב המשתא הרשק
.ונב םתעבהש ןומאה תא קידצנ ךכבו ,ץראה ןינבב ןתיא דסמל תיעדמה הטישה תא ךופהל
.ה"כשת תנשב םייעדמה ויגשיה לע ול קנעוהש דלישטור סרפ תלבק דמעמב אשנש םירבד ךותמ
104 105
םימה ךותב רישי יוביע
:האבה ךרדה תצירפ תא אבא איצמה ןאכ
תמרזה ידי לע תזעונ הרוצב תאז השע אוה .םהילעמ םוקמב םירקה םימה ךרד םידאה תמרזה
לש םידאה ץחל .םימחה םימה םימרזומ היתחתמש ללחבשכ )!(תשר יבג לע םירקה םימה
םירקה םימה ןכלו ,תשרה לעש םירקה םימה לש הזמ לודג ןותחתה ללחבש םימחה םימה
םירוחה ךרד וצרפ הטמלמ םידאה .ךפיהל אלא ,הטמ יפלכ תשרה לש םירוחה ךרד ופטנ אל
.םירקה םימה ךרד ועבעבו
תוצרופ תועובה ךיא תוארל היה ןתינ הקיטואנוריואל הטלוקפב אוה םג הנבנשףוקשה ןקתמב
ןתפיצ ידכ ךות ,יוביעה ללגב ,תוקמטצמו תוכלוה ןה ךיאו םירקה םימה תפצרב םירוחה ךרד
.הלעמ יפלכ
התנתשה אל רבכש הנטק תיעוב ,הלודג העוב לכמ הראשנ םירטמיטנס המכ לש הילע ירחא
ןורתי בוש רצונ ךכ .ריואה ידירש ואצמנ הנטקה תיעובב .םימל ץוחמ לא הטלפנש דע רתוי
ךילהת תא שמיש – םימה ךותבש תועובה לש םינפה חטש ללכ – דואמ לודג םינפ חטש :לופכ
.עירפהל ולכי אל ןכלו םימה ןמ ואצי ריואה ידירשו ,יוביעה
אבסל ובתכנש םיכורא םיבתכמ ךותמ
אבא ראית םהב ,עבשילא אתבסלו לאונמע
.הלפתהה ןקתמ לש חותיפה תומדקתה תא
,אמאו אבא םכל םולש
הפיח
3.10.64
הדובעה ןוגראב רקיעב קוסע ינא
םע יתשגפנ .הלפתהה אשונ ביבס
העצה יתשגהו הלשממב םישנא רפסמ
,ילש רקחמה תא ןממת הלשממהש
יתשקיב הז בלשב .ץוחה ןמ הרזע אלל
אצמנ רבדהו י"ל 200.000 לש ביצקת
ןקתמל תוינכות יתכרע םייתניב .ןוידב
םישנא העברא יליבשב םידבועו ינויסינ
בלשו תודידמ ןומה ךורעל שי .הז אשונב
תוחפל ךשמי יתלחתה וב רשא יוסינה
ישפוח בוש היהא וז הנש ךשמב .הנש
ץחל ילע םיליעפמ .תואצרה ןתממ ירמגל
.ןוינכטה לוהינב ליעפ קלח חקאש קזח
ןווכתמ ינאו ,הלא תושירד יתיחד ןאכ דע
.אבהל םג יבוריסב דומעל
הפיח
13.4.65
,ןוצר עיבשמ בצקב םיעצבתמ תונויסינה
יתיפיצש םיטקפאה םתוא תא גישמ ינא
םייונישה תא הגרדהב סינכמ ינאו ,םהל
שי .ךילהתה תוליעי תא ולידגי רשא
גישהל רשפאו ,אשונב תרבוג תוניינעתה
ינא .תירבה תוצרא תלשמממ ןומימ
תא םייתניב עצבל תאז לכב ןווכתמ
הלשממה לש ימינפ ןומימב הדובעה
םימדקתמ םיבלשל עיגאש דע ,ונלש
.רתוי
םימה לע רישי יוביע
םימ ינפ לע םידאה לש רישי יוביע עצבלו תשוחנה תורוניצ לע רתוול היה אבא לש ןויערה
םירצונש םימהו ,םיקותמ םימ םה םעפה םירקה םימהש ןבומכ .תרנצ ךווית אלל םירק
ךרוצ ןיא וז הרוצב .רישי יוביעב הלפתה רמולכ – םהילא םיפרטצמ םידאה לש יוביעהמ
.תשוחנה לש תימרתה תודגנתהה ללגב היגרנא דספה ןיאו הרקיה תשוחנה תרנצב
.הקיטואנוריואל הטלוקפב ןטק הדימ הנקב יוסינ ךרעמכ ליחתה הז
תחאב .הלעמ יפלכ תוחותפ ויה תולעתה .תולעת יתש וז דצל וז וחנוה ,רוגס לכמ ךותב
םיחולמה םימהמ ואציש םידא .םירק םיקותמ םימ הינשבו ,םימח םיחולמ םימ ומרזוה
דיחיה רקה חטשמה ויה הכומסה הלעתב ומרזש םיקותמה םימה .לכמה ללח תא ואלימ
.םהילע ובעתה םידאה ןכלו הביבסב
יוביעל ריואה תערפה
הלעתהמ םידאה לש תפטושה המירזל עירפמ לכמב אצמנש ריואהש ררבתה הרהמ דע
,יוביעה ךילהתל הערפה תוחפ :לופכ ןורתי ןתנ לכמבשריואה ןוקיר .הרקה הלעתל המחה
ךשמהב .םיחולמה םימה לש החיתרה תרוטרפמט תדרוהמ האצותכ היגרנאב ןוכסיחו
.םירקה םימה ינפל ועיגהו םידאה םרז םע ופחסנ לכמב וראשנש ריואה ידירשש ררבתה
ורציו ורבטצהו וכלה ריואה ידירשש אצי ךכ .םהילעמ ראשנ ריואהו םימב ועלבנ םידאה
.םימה םע םידאה לש רישיה עגמל העירפהש הבע ריוא תבכש תאז לכב
תשרה
תשרה לעש םירקה םימה ךרד םידאה תצירפ
םימחה םימה תחיתר
106 107
םידגונמ םינווכב תומירז
םידאהתובעתהךדיאמ.)סומכהםוחהקוליס( ררקתהלםימחהםימלתמרוג םידאהתאיצי
לש תורוטרפמטהשכ .)סומכה םוחה תפסוה( םמחתהל םהל תמרוג םירקה םימה ךותל
.יוביעהו יודיאה ךילהת קספי הניותשת םימרזה ינש
שרפה לש רתוי בוט לוצינ תרשפאמה הטיש תרכומ ,תימיכה הישעתב םוח יפילחמב
םימח םימ םימרזומ COUNTER CURRENT הנוכמה וז הטישב .יתלחתהה תורוטרפמטה
יפ לע .דגונמה ןווכב םימרזומה םירק םימ ,תורוניצל ץוחמ םביבסו ,דחא ןווכב תורוניצב
םיקותמה םימה תא םלומ ושגפי ,םכרד תליחתב םימח וסנכויש םיחולמה םימה וז הטיש
םימח ויהש ,םיחולמה םימהשכ ןפוא ותואב .םכרד ףוסב םימח רבכ םהשכ )םירק ויהש(
םהשכ םיקותמה םימה תא םלומ ושגפי ,םירק רבכ םהשכ םכרד ףוסל ועיגי ,הלחתהב
הרוטרפמטל דע טעמכ םימחה םימה תא ררקל רשפאתמ וז הרוצב .םכרד תליחתב םירק
,םימחה םימה לש הרוטרפמטל דע טעמכ םירקה םימה תא םמחלו םירקה םימה לש
.היגרנא תכסחנ ךכבו ךרדה עצמא דע קר םימרזהמ דחא לכ איבהל םוקמב
הפיח
26.7.66
ןמזה םע םחלנ ינאש השגרה יל שי
םיצחול ןוינכטב .ילש רקחמה תדובעב
ימצע לע לבקל היינשה הנשה וז ילע
וישכע דעו ,הלהנהב יזכרמ דיקפת
קפס לבא ,הזכ דיקפתמ ץלחהל יתחלצה
ןכ םא אלא ,הנש דועב ברסל לכוא םא
תוענכשמ תואצותל עיגהל זא דע חילצא
.הלפתהה תדובעב
הפיח
9.10.66
וינמ םיטנטפ ןיד ךרועל תונעל ילע היה
דרשמ לש הנושאר הבוגת לע קרוי
ילע ,ילש תושקבה תחאל םיטנטפה
תדובעב םיסדנהמ השולש ךירדהל
תליחתל תואצרהןיכהל ,הלפתההרקחמ
תודעו רפסמב תבשל ,םידומילה תנש
תא םג אורקל םעפ ידמו ,ןוינכטה יניינעב
.יתוא םיניינעמה םירמאמה
הפיח
12.4.67
הלפתהל רשקב ילש רקחמה תדובעב
וישכעלבא,ידמתיטִאהתיהתומדקתהה
תודדועמ תואצות יל שיו בחרמל יתאצי
תוקיודמ תואצות לבקל יתחלצה .רתויב
תוראתמהו רופישה תא תונייפאמה
.חתפמ תובישח לעב ךילהת

108 109
םימחה םימה תחיתר
תותשר
םירקה םימב םידאה תועוב יוביע
םיעטקל לולסמה תקולח
דציכ הלאשה התלע ,ליגר COUNTER CURRENT ב ומכ תורוניצ ךותב תעכ ומרז אל םימהו תויה
ךותל אקווד ובעתי ,םימח יכה םה הב הדוקנב םיחולמה םימהמ םיאצויה םידאהש םיחיטבמ
םרזה לע תובעתהל ופידעי אלו ,)תצקמב קר הכומנ הרוטרפמטב( םהילעמש םיקותמה םימה
.םירק רתוי הברה חטשה ינפ םש ךרדה ךשמהב חולמה
רבעמ תא ורשפא לבא ,לולסמה ךרואל םידא רבעמ ורשפא אלש תוציחמ וסנכוה ךכ םשל
םידא ללחו םיחולמה םימה לעמ ןותחת םידא ללח ובו את רצונ תוציחמ יתש לכ ןיב .םימה
בלשמ רבעמב וליאו ,וכרוא לכל הרוטרפמט הווש אוה הזכ ללח לכ .םיקותמה םימל לעמ ןוילע
רתוי הרק םיקותמה םימה תסינכל ךומס ןושארה בלשה לש הרוטרפמטה :יוניש שי בלשל
.האלה ןכו ,םרזה דרומב אבה בלשב הרוטרפמטהמ
ללחה לש וזמ תצקמב ההובג הרוטרפמטב דימת אצמנ םיבלשהמ דחא לכב ןותחתה ללחה
.תשרה לעש םיקותמה םימה ךותל םידאה תא ףחוד ץחלה שרפהש ךכ ,בלש ותואב ןוילעה
תודרויו תוכלוה תורוטרפמטה םחה םרזה הלעמב תומדקתהה םעשןויכ עופישב הנבנ ןקתמה
אתמ רבעמ לכב םימה ינפ ןיב הבוג שרפה רשפאל ךרוצ היה ןכל .םידאה ץחל םג דרוי ןתִאו
.ץחלה שרפה תא ןזאל ידכ אתל
םימח טעמכ םיקותמ םימ תאיצי
םימח םיחולמ םימ תסינכ
םירק טעמכ םיחולמ םימ תאיצי
םירק םיקותמ םימ תסינכ
תותשר

ידכבש יל ריבסה םיטנטפה ןיד ךרוע
ב"הראל ואבוה ילש תואצמההש עובקל
םישנא ינשש ךרוצ שי ,םיוסמ ךיראתב
ךמסמ לע ומתחי ב"הראב םיאצמנש
.םוקמו ךיראת ןויצב 'ידי לע ןבוהו ארקנ'
החפשמ בורק םג תויהל לוכי םתוחה
ךשקבא .ןוירטונ ינפב םותחל ךרוצ ןיאו
יתחלשש הזכ חסונ לע םותחתש ,אבא
.תפרוצמה הנומתה לע ןכו הנורחאל ךל
רישע ידוהי םע יתוא ושיגפה לומתא
ךס םורתל ןכומ אוהש רמואה ב"הראמ
הלפתה ךילהת חותיפל רלוד 100,000
,ילש ךילהתה תא ול יתרבסה .חלצומ
תויוכז תנגה חיטבהל ןיינועמ ינא ןכלו
.היהשה אלל
110 111
םילולסמה בוציע
לע המידק הבישחב .תויטִא תומירזה ויה הז בלשל דע
.הברהב תוריהמ תומירז רשפאל ךרוצ היה יתישעת ןקתמ
אתל אתןיבשםירצה םירבעמב רובעל הסנתשהקזח המירז
ךרוצ היהי תודגנתהה לע רבגתהל ידכ .תודגנתהב לקתית
ןאכו .םימה תא הנפוחדתש תובאשמ םיאתה ןיב סינכהל
.תפסונ ךרד תצירפ האב
רבעמב םיחולמה םימה לש הריהמ המירזש ןיבה אבא
ץחל תדיריב הוולמ היהת םיאת ינש ןיב הציחמל תחתמש
תא בציע אוה .רבעמה תדוקנב החיתרל תמרוגש תימואתפ
עונמ ריחנ לש ןונגסב ,ןמא דיב הלאה םירבעמהו תוציחמה
הב ,רתויב הרצה הדוקנה תארקל הציאה המירזה ,ךכ .יטקר
תלדגה ךות ,םידאל םקלחב םיכפוה םימהו ילמינימ ץחלה
הלעמב םיפיצקמה םימה תא הפחדש דואמ הלודג חפנ
תובאשמב ךרוצה ךסחנ ךכ .לולסמב אבה בלשל רבעמה
.םיבלשה ןיב תובר
הצירפ תדיחי לש םגד | A
תשרה לע םיקותמה םימה תמירז
הכרד םידאה תצירפ םע
תשר
ךותאבהבלשל םילועםיחולמהםימה
םתפיחדב םיעייסמה םידא תריצי
תוכירדמה תולגועמ תוציחמ
המירזה תא
הצירפה תגרד לולסמה לש רתוי םח בלשב | C
רתוי הובג סופיט תנתונ
תובקוע הצירפ תוגרד 4 לש םגד | D הצירפ תדיחי לש רחא בוציע | B
ךותב םיבעתמ םידאה
םיקותמה םימה
םיקותמה םימב םידאה תעילב
לש החיתרה תדוקנ
םיחולמה םימה
תשרה
תותשר
םידאה תצירפ
םיחולמה םימהמ
112 113
םיחולמה םימה םומיח
תשרדנה היגרנאה תא םומינימל םצמצל ןתינ דציכ איה השקבתהש האבה הלאשה
םימה םוח תא ללכ ךרדב םילצנמ הלאכ םירקמב .ןקתמל םתסינכ ינפל םיה ימ םומיחל
םוקמב ,םירק םיהמ םיעיגמש םימה תא םמחל ידכ ,ךילהתהמ םימח םיאצויש םיקותמה
.תלעות אלל ררקתהל הזה םוחל תתל
תוירודכ תמרזה קדב אוה .הליעי הרוצב םוחה תפלחה עוציבל תויתריצי םיכרד ןחב אבא
.םירקה םיה ימ ךרד ןתמרזה – םוחה תא וגפס ןהשכו ,םימחה םיקותמה םימה ךרד תיכוכז
רזוחו ,םימחה םימל בוש וסנכוהו חלמהמ ופטשנ – םירקה םימל םוחה תא וטלפש ירחא
.קיטסלפ ירגרג םע ועצוב םימוד םייוסינ .םוחה רבעמל בר םינפ חטש לבקתה ךכ .הלילח
לבא ,םייסלקה םוחה יפילחמל המודה תורוניצ ססובמ םוח ףילחמ חתופ רבד לש ופוסב
תורוניצ – יסלקה הלפתהה ךילהתב ומכ םידא םביבסו םימ םכותבש תורוניצ םוקמב
לקשמה תא תאשל םיכירצ םניא תורוניצהש אצוי ךכ .םימ םביבס םגו םימ םכותבש
היה ןתינ הז ןפואב .םביבסש םימה ידי לע םיכומת םהש ןויכ םכותב םימה לש ץחלהו
קיטסלפה תורוניצ .תשוחנ תורוניצב םוקמב ,יטסלפ רמוחמ םיקיקד תורוניצב שמתשהל
םילוז תויהל םילוכי הלא תורוניצ .םכותב ומרזוה םימהשכ קר הלוגעה םתרוצ תא ולביק
.דואמ הכומנ םוחה רבעמל םהלש תודגנתהה דחוימב םיקד םהש ללגבו ,רתויב
הפיח
17.5.72
םימיוסמ םיישקב לקתנ ןיידע ינא
אצמנ תויעבהמ קלחל .ןקתמה תלעפהב
ץוחנו תויעב שי ןיידע לבא ,בוט ןורתפ
.םימיוסמ םיטרפ רופיש לע דובעל דוע
םג ילש הדובעב הבר תוניינעתה שי
חיכואש קר םיכחמו ,ל"וחב םגו ץראב
לגוסמ םנמא ךילהתהש ענכשמ ןפואב
יל ויה .ונממ םיפצמש המ לכ עצבל
תולודג תורבח לש םיגיצנ לש םירוקיב
ליחתי ןקתמהש עגרב .ןפיבו ב"הראב
עיצהל םינכומ ויהי םה הבוט הלועפב
דוע ץוחנ ,ןכבו .םימכסה רבדב תועצה
.תונלבס תצק
הפיח
22.12.71
ינמז בורב רסמתמינאש,אבא ,ןוכנ תחנה
.םימ תקתמהל ןקתמה םויס תודובעל
,םילעופ השש תצובק םע דחי דבוע ינא
םירמוח תקפסאל גאוד ,םתוא ךירדמ
טאלו םתא םייוסינ השוע ,הדובע ילכו
ורבעי יאדו .הדובעה רמגל ברקתמ טאל
ליחתהל לכונש דע תועובש הששכ דוע
תונומתה תחאב .הלעפה ייוסינב
הבעמ–דייאמהלכמתאםיאורתופרוצמה
ליכמה EVAPORATOR ¯ CONDENSER
לש וכרוא .קוקיז תוגרד שמחו םירשע
ותוא ונינב .רטמ רשע העבש לכמה
םוקמל ומרוה רשא ,םיקלח השולשמ
וידחי םש ורבוחו בר הבוגב םהל דעוימה
תבכרומ הלועפ התיה וז .ךותיר ידי לע
הז בלש ונרבע רשאכ החוורל יתמשנו
.תולקת אלל
ינויסינ םוח ףילחמ
114 115
למשחה תרבחב ןקתמה
םוחתב ךרד תצירפ התוויהש ,ייוסינה ןקתמה תחלצה רחאל
חכה תנחת רצחב יתשורח יצח ןקתמ הנבנ ,םימה תלפתה
,לארשי תלשממ :השולש ידי לע הוושב ןמומ טקיורפה .הפיחב
ראית ,זור דוד דובכל אציש לבוי רפסב .זור דוד ןבדנהו ןוינכטה
:למשחה תרבחב ןקתמה תוחתפתה תא אבא
תדמעה רשפאמש ,לעמ ןוט 5 ףונמ םע הדלפ הנבמ ללוכ ןקתמה
ןקתמו תחלמת ,םימ ירגאמ ,יוביע–דויא יבלש לש תונוש תורוצת
םילבקתמ למשחו רוטיק ,רוריקלו הלפתהל םי ימ .ריוא קוליס
.חכה תנחתמ
17 לשתכרעמ הללכ יתשורח יצחה ןקתמה לשהנושארה הזאפה
תודיחי שולש ךותב ואצמנש ,רישי עגמב יוביעו דויא לש םיבלש
.הספוק תויומד תובקוע
יתשורח יצחה ןקתמה לש הנושארה הזאפה
116 117
דויא לש םיבקוע םיבלשב דבוכה דגנכ ולעו 93ºC ב ןושארה דויאה בלשל וסנכנ םי ימ
ובעתה דויאה ךילהתב וררחתשהש םידא .52ºC ב ןורחאה בלשה תא ובזע םה .הפצקהב
לש הרוטרפמטה .לעמ תותשר לע ומרזש םירק םי ימ לש תידגנ המירז םע רישי עגמב
.יוביעה םוח בקע 88ºC ל 47ºC מ התלע הבעמה המירזה
ברה הבעמ–דייאמה לש םינוש םיימנידורדיה םיטקפסא ןוחבל היה ןתינ וז תכרעמב
לש תימנידורדיה תוביצי ,הפיצקמה תחלמתה תמירז לש תוממורתהה תלוכי ןוגכ ,יבלש
האצמנו ,ודמלנ תכרעמה לש תוימנידומרתה תונוכתה .הענתהב התוגהנתהו ,תכרעמה
תומירזה יתש לש תוקיפסה ,םיבלשה תירטמואג ןוגכ ,םינוש םירטמרפ לש העפשהה
םימל םידייאתמה םימה ןיב תורוטרפמטה ישרפה לע ,ןהלש הסינכה תורוטרפמטו
.בלש לכב םיבעמה
רחאמ ,הלפתה תכרעמ התיה אל ןיידע יתשורח יצחה ןקתמה לש הנושארה הזאפה
שרדנ ,תיתימא הלפתה תכרעמל התוא ךופהל ידכ .םי ימ לש התיה הבעמה המירזהש
תכרעמב בלשל היה ךירצו םיקותמ םימ תמירזב םיבעמה םיה ימ תמירז תא ףילחהל
.םידייאתמה םיה ימ םרזל םיקותמה םיבעמה םימה םרזמ םוחה תא ריבעיש םוח ףילחמ
לעפוהו הנבנש יתשורח יצחה ןקתמה לש הינשה הזאפב יתועמשמה יונישה היה הז
ףילחמ .ןפוד יקד םייטסלפ תורוניצמ םוחה ףילחמ חתופ וז הרטמל .1973–1971 םינשב
לש ךרואבו מ"מה תויאמ 5 לש ןפוד יבועב ,0.75" רטוקב רלדט תורוניצ 252 ללכ םוחה
.רטמ 30
קיטסלפה תורוניצ תלחשהל רזע יטוח
הפיח
23.3.74
תיינב .ילצא השענה לע טעמ םכל רפסא
בקועמ רטמ םייתאמ תקתמהל ןקתמה
תיצחמכ .המוציעב תאצמנ ,םויל םימ
תורבחל תונלבקב יתרסמ הדובעה
תורציימה ,הפיח תוביבסב תויסדנה
.'וכו םוח יפילחמ ,הדלפ ילכמ ירובע
תודובע תללוכה ,הינשה תיצחמה
תבכרהו תורוניצ ךותיר ומכ תויפיצפס
ןקתמה חטשב תעצובמ ,םוקמב דויצ
רזענ ינא .יתִאש םילעופה תצובק ידי לע
,דויצה ןונכתל םיסדנהמב ךרוצה תדימב
תוינקל ןוינכטה תוקלחמ ידיקפבו
םיזרכמ תאצוהל עגונה לכב יוניבלו
ךא ,בר הדובעה סמוע .תונמזה עוציבלו
.תדמתמ תומדקתה םיאור
תונויער המכ יתחתיפ ןורחאה ןמזב
,רוטיק םוקמב שמשה תיגרנא לוצינל
לדתשא .הקתמהה ןקתמב םוח רוקמכ
.םייוסינ ידי לע הדבעמב םתוא קודבל
ךילהת רופישל םיפסונ תונויער יל שי
ליחתא אל ךא ,חלמה םימ גלשאה תקפה
איבאש ינפל הז םוחתב םייוסינב הארנכ
.הקתמהה ךילהת תא חלצומ םויסל
הפיח
27.5.74 תועובשה גח יאצומ
םיעיגמ תעכ .תמדקתמ ןקתמה תיינב
לצא יתנמזהש םינוש םיקלח חטשל
הרוצה תא רתויו רתוי םיאורו ,םינלבק
חילצאש הוקמ ינא .לעפמה לש תיפוסה
.הנשה ףוס דע ותוא ליעפהל
118 119
וללכנ םיבלשה לכ .םיבלשה יעוציב תא רפשל ידכ שדחמ ןנכות יבלש ברה הבעמ–דייאמה
ץחלה ידוביא תא ןיטקה תודיחיה ןיב המירזה ירבעמ לש ןוכסחה .הכורא תחא הדיחיב
םימה ןיב 1.2ºC לש ןטק הרוטרפמט שרפהל םיבלשה תא ןנכתל רשפִאו תומירזה לש
.בלש לכב םיבעמה םימל םידאתמה
תסנכנש תחלמתה תרוטרפמט .קוקיז יבלש 18 ללכ הינשה הזאפה לש הבעמ–דייאמה
תיברֵמ תחלמת תרוטרפמט םע ועצוב םידחא םייוסינ .70ºc ל הלבגוה ןושארה בלשל
תפישח תא עונמל ידכ ,תינכתה לש הינשה הזאפב ,העבקנ וז הלבגמ .80ºc לש הסינכב
דע םייוסינה .חותיפה לש הז םדקומ בלשב תוהובג תורוטרפמטל םייטסלפה תורוניצה
300 לשתיתישעתהשירדל ומיאתה המירזה יבצקו םירטמיטנס 10 בחורב אתב ועצוב הכ
.את בחור רטמ לכל העשל ןוט
םיבר םייוסינ ועצוב .1973 תישארב רבכ ויה הינשה הזאפה לש תוחלצומ תולעפה
יעצמא וסנכוהו ךילהתה תענתהל םינוכנ םילהנ ושבוג .הל הצוחמו הדובעה תדוקנב
.רתי ץמאמ בקע קיטסלפה תורוניצל קזנ תעינמל ןוחטב
לכב רוטיקה תוילכלכל עגונב וניתויפיצ תא ורשיא הינשה הזאפה לש יוסינה תורדס
תוביציה ,)ךילהתל םוחה תא קפסל ידכ חכה תנחתמ אבוהש רוטיקב רבודמ( בלש
הבעמ–דייאמ םע תכרעמ לש תונכתִהה תא וחיכוה ןה .תרצותה ימ רהוטו תימנידורדיהה
םימ ג"ק 0.28 רוטיק ג"ק לכל תרציימש קיטסלפ תורוניצ לש םוח ףילחמו רישי עגמב
היהי ןתינ 40ºc ל 95ºc ןיב לעופה םיבלש 40 לש יתישעת ןקתמב .בלש לכב םילפתומ
.)ןקתמה לכל רוטיק ג"קל םילפתומ םימ ג"ק( 11 לש תוילכלכ סחיל עיגהל
הדימ הנק ןווכל תיתועמשמ הציפק העצוב יתשורח יצחה ןקתמה לש תישילשה הזאפב
.השמח יפ הקיפסה הלדגוה ךכ ידי לעו ,מ"ס 50 ל מ"ס 10 מ הלע םיאתה בחור .יתשורח
הפיח
12.12.78
.תניינעמ תוחתפתה שי ילש הדובעב
םיקסועה ,ביבא לתב םיסדנהמה תצובק
יתישעתה ןקתמה לש טרופמ ןונכתב
ידמ סינכהל ךרוצ שי ךא ,הפי םימדקתמ
וישכעו ,ןונכתב םירכינ םייוניש םעפ
המכ ןאכ בכעתהל ךרטצאש רורב רבכ
ישנאל ךכ לע בותכא .םיפסונ םישדוח
לש תומישר םהל חלשא .רבנדב SERI
תפוקתב שוכרל ולכויש יתדבעמ דויצ
ומיכסי םהש הווקמ ינאו ,םייניבה
.םלצא יתדובע לש הלחתהה תייחדל
הפיח
'78 ץיק
לש רקחמה להנמ ץראב רקיב עובשה
אוה .SERI ֿ SOLAR ENERGY RESEARCH
םיכסהל םדצמ תונוכנ שיש יל רפיס
קר ןותבשל םהילא אובל ילש םיאנתל
ינא .האבה תיחרזאה הנשה תישארב
עדיה תרבעהב הפי וישכע םדקתמ
תלפתה ןקתמ םיננכתמה םיסדנהמל
.יתישעת הדימ הנקב םימ
בצה בצקב תמדקתמ חותיפה תדובע
םא .ןנולתהל לוכי יניא לבא ,ליגרה
,םיפסונ םידחא בצ ידעצ רוזשל חילצא
םימ רוצייל ןקתמ תמקהל םכסה םתחי
.לארשי תנידמ םורדב
,בוט לכ
רוכל תויוכזה תרבעה
שומישל תויוכזהונקנ , יתשורחיצחהןקתמהלשתישילשההזאפב םייוסינהתלשבהתובקעב
לשתונכתִה ח"וד ,רוכ לשםיחמומ ידי לע ,ןכוה '77 ראוניב .'מ"עב תוישעתרוכ' ידי לע ךילהתב
ןקתמו ,יאמצע ןקתמ :תויורשפא יתשוקדבנ ובו הממיל ק"מ 4000 לשהקופתב ןקתמ תמקה
:ח"ודב םכוסש יפכ .םי ימו רוטיק לבקמ אוה הנממ חכ תנחת םע בלושמ
יתילכתדח ןקתמ תמקה :תואבה תונקסמה תועבונ ימואלה קשמל תויאדכ לשטבמ תדוקנמ'
ןקתמ תמקה .םירקובמ החימצ יתבו תימי ריעה רובע םידעוימ םימה רשאכ תיאדכ ]יאמצע[
תמר םע הדש ילודיג יקשמו ,םיעטמל םידעוימ םימה רשאכ םג תיאדכ ]חכ תנחת םע[ בלושמ
'.ההובג םילובי
,רשע יפ לודג הדימ הנקב םינקתמל רבעמ לש תידיתע תינכותל ח"ודה סחייתמ ךשמהב
.רתוי הברה םיבחרנ םירוזאל םתקפסאו םימה ריחמ תדרוה ורשפאיש
יתשורח יצחה ןקתמה תלעפה ידי לע תומיא תקידב ךורעל טלחוה הז תונכתִה ח"וד תובקעב
.ןנכותמה יתשורחה ןקתמל ןתינה לככ םימוד הלעפה יאנתב ,םיפוצר תועובש השולש ךשמל
ומשרנ הצרהה ךלהמבו ,תבשתוקספה יתשםע 24.6.77 ל 6.6.77 ה ןיב תופיצרב ץרוה ןקתמה
תונקסמ ואצוה ןחותינו תואצותה לע ךמתסהב .םינותנ יפד תורשע ופסאנו תואירק תואמ
:רמאנ תומיאה תקידב תא םכיסש רוכ לש ח"ודב .דויצהו ךילהתה תונימא יבגל
םיינשדחה םיטנמלאה תוליעי רוריבב הנמתסהו ,ההובג תוריבסב החכוה ךילהתה תונימא'
םימה תילע ,םיקותמה םימה ךותב םתגיפסו רישי עגמב םידאה יוביע :ןוגכ( ותוא םינייפאמהו
ךילהתה .)םיבעתמ יתלב םיזגמ םידאה ללח רורחשו ,םידאה תצירפ תרזעב הלעמל םיחולמה
תדחוימ החגשה אלל הפוצר תוליעפב ךישממו ותלעפהמ רצק ןמז ךות ומצע תא בציימ
120 121
ףילחמב םייטסלפה תורוניצה .ןימאו יטרדנטס ,טושפ אוה דויצה .תוסיו לש םומינימבו
תורוניצה בצמ לש הקידב םלוא .תוינכמ תויעב ינפב תוששחל דיחי רוקמ םיווהמ םוחה
יכ םירשאמ ,ותלעפה ךשמב רבטצהש ןויסינהו םוחה ףילחמ לש ימינפה הנבמה ,םייקה
.תויופצ יתלב תולקתוענמי תורוניצב םיצחל ישרפהלעהרימשו התואנ הקזחא,ןוכנ ןונכת
תנגומ תכרעמה ,ושובישוא ךילהתה תקספהל תמרוגה ,יהשלכ תינכמ הלקת לשהרקמב
תינכמהניחבמ.תרצותה ימםוהיזו םיקותמה םימה רוזחמךותל םיחולמםימתרידח ינפמ
ןקתמה לש הקיפסה יאנתל ותמאתהו דויצה ידממ תלדגה יכ שושחל הביס התלגתה אל
'.ותונימאב עגפת ןנכותמה לודגה
ןדלוג
25.3.79
םיכסהםימהביצנש'רוכ'מהעידי יתלבק
הלפתהל ןקתמה ןונכת תא ךישמהל
ךרטצא ןכל ,יללכה ןונכתה בלשל רבעמ
.בורקה ןמזב הצרא עיגהל
רבנד
28.5.79
אשונה היה ןורחאה שדוחה ךשמב
אל .היגרנאה רבשמ – תושדחב ירקיעה
יריחמ תעקפה לע עידוהל םיקיספמ
,םיכורא תוינוכמ ירוט לע ,תונחתב קלד
,ץיקה תורייתה תנועל השק תיזחת לע
עוסנל םא םיימעפ םיבשוח םישנא יכ
.דחא קלד לכמ חווט לע הלועה קחרמ
םימישאמו םיברעה יפלכ הניט הנשי
היגרנאה תייעב .הלפש תונטחסב םתוא
ולתש תווקתהש רחאל דחוימב הפירח
ירהו .יוארכ ושממתה אל יניערגה רוכב
,תינוכמב ידמ רתוי הפ היולת הרבחה
תכרוצה תואלקחבו הישעתב ,סוטמב
.לובג אלל קלד
רבנד
8.8.79
הדובעהש ןווכמ ץיקה הצרא יתעסנ אל
.האפקוה הלפתהה ןקתמ ןונכת לע
,הדובעה ןומימ תא קיספה םימה ביצנ
תכרעהל םיקהש הדעוה תצלמה יפל
ןאכ הדובעה .ילש הטישה תוילכלכ
הברה חקית הדבעמה תינב .תניינעמ
.םירהממ םניאש םידיקפ שי ןאכ םג .ןמז
אורקל ןמז יל היהי דויצה םקויש דע
.תיעוצקמ תורפס
םימה ביצנל רוכ ל"כנמס
ח"וד תא רוכ ל"כנמס שיבג והיעשי ףריצ '77 טסוגואמ רוטנק םחנמ םימה ביצנל בתכמב
:בתכו הפיחב ןקתמב העצובש הלעפהה
חיכוה ןקתמה יכ הנקסמל וניחמומ לכ ועיגה םיפוצר תועובש השולש לש הלועפ רחאל'
םילפתומ םימ בוק 4,000 לשקפסהב הלפתה תדיחי תונבלו ןנכתל ויפ לע ןתינו ומצע תא
.הנשל בוק ןוילמ רמולכ ,הממיל
.הז יוסינ ןקתמב םימה תולעו תועקשהה לש ינכדע חותינ ללוכ הז ח"וד
.רוציילו ןונכתל ,עדיל תויוכזה ונידיבו ושענ ןוינכטה ןיבל 'רוכ' ןיב םימכסהה לכ
.'הז גוסמ ןושארה ,הלפתה ןקתמ תיינבב לופיטה ךשמהל רשקב וניתוחנהל ךשקבא
.רושיאה ןתינ אל ףוסבלו םייתנש התהתשה םימה ביצנ תבושת
שחרתהש ימלועה היגרנאה רבשמ התיה ןהב תירקיעהש תוביסנ ףוריצמ עבנ רבדה
ביכרמ אוהש היגרנאה ריחמ הלולת הרוצב הלע רבשמה תובקעב .הפוקת התואב
.יודיא תוטישב םילפתומה םימה תולעב יטננימוד
,סוניקואה לש תימרת היגרנא לוצינ רקחב קסעשכ ודרולוק SERI ב ןותבש תפוקתב אבאמ ונלבקש םיבתכמ
.יתשורח הלפתה ןקתמ תמקה ןינעב םימה ביצנ תטלחהל ןיתממ אוהש ךות
הרשע שמח ךשמל הלפתהה אשונל יתסנכנ ןכלו ,תימואל ,תיתכלממ היעב רתופ ינאשיתבשח
ךיא םג יתדמלו ,םשיתדבעשםוי לכ היה גונעת שממ ,תניינעמ דואמ התיה וזה הדובעה .םינש
.יתישעת ,לודג הדימ הנקב םידבוע
וז .והשמ הז .חוכ תנחת ךותב םעפ יא םתייה םא עדוי אל ינא .חוכ תנחת ךותב תויהל ,היווחה
.ץרא עברל למשח םש םירציימ .יקנעו רידא והשמ .היגולונכט לש המרד תאזכ
.חוכה תנחתב םימוגיפה לע םשספטמ יתייהשכ ,םימה ןיינעב יתדבעשםוי לכמ רשואמ יתייה
לעפ ןקתמה .ןוינכטה לש הדימ הנקב ןתינש רתויב םדקתמה בלשל דע יתעגהש יתשגרה
הממיב תועש עבראו םירשע ותלועפ תא וקדבש ,'רוכ' לש םיסדנהמה תצובק ידי לע לבקתהו
ילשדיקפתה אל הז ,בוט .רדסב היה הז .םיטסטה לכ תא רבע ךילהתה .תועובשהשולשךרואל
לש םילוקיש ולא ,ךישמהל ךירצ אל וא ךירצ םא .הישעתל עדיה תא יתרבעה .ןיישעתה תויהל
ןכל ,יתמייס ידיקפת תא ינאש יתעדי .םילכסותמהמ אל ינא .הז תא לבקמ ינאו םירחא םישנא
התואו הקימנידומרת התוא תאז .םירחא םירבדב קוסעל יתכשמה .רחא דיקפתל רבוע ינא
.רחא והשמל םירבדה םתוא לש תויצקילפא :המירז תרות
122 123
סוניקואב תוימרת תובכש
,ןמלטנ'ג ילא שגינ '78ב יטיס וקיסכמב סנכב הלפתהה אשונ לע יתתנש םוכיס תאצרה רחאל
םשרתהשרמאו ,ודרולוקןדלוגב שמשהתיגרנארקחל ןוכמהSERI מיאקירמאהלשמימהדיקפ
.םהל רוזעל לכוי ילש עדיהש
םירוזאב .סוניקואהמ למשח קיפהל םהלש םילודגה םיטקיורפה דחאב וסינ ,ןמז ותואב
םימה לש הרוטרפמטהמ סויזלצ תולעמ 20–כב ההובג םימה חטש ינפ תרוטרפמט ,םייפורט
אל תוליצנ לעב םנמא ,למשח לש רוטרנג ולאה םימה תובכש יתש ןיב רוציל ןתינ .קמועב
.הלודג העקשהב ךרוצ אלל םג לבא ,ההובג
רצייל דואמ םילודג םיצמאמ ושע הקירמאבו ומוציעב היה רבכ היגרנאה רבשמ '78 תנשב
תונבל ידכב סוניקואב םייקה הזה ןטקה ימרתה שרפהה תא םג לצנל וסינ םה .תיפולח היגרנא
רמאנ ,רתוי טעמ ההובג הרוטרפמטב ,םימל םימרוג ,הז גוסמ ןקתמב .למשח רוצייל םינקתמ
.החיתרה ידא תא םיבעמ קמועהמ םיאבשםירקה םימהו ,ץחל תתב חותרל ,סויזלצ תולעמ 30
ילצא רבטצה הלפתהה רקחמב .למשח תרציימש הניברוט םיביצמ יוביעל החיתרהמ ךרדב
.רדחה תרוטרפמטב וליפא החיתרב ,ץחל תתב החיתרב ןויסנ הברה
לודג הדימ הנקב הדבעמ םהל םיקאש העצהב SERI מ האצרה התוא תובקעב ילא ונפ ןכל
היגרנאב םירקחמל יתסנכנ ךכו ,שמשה תייגרנאל םג הרושק התיה םש הדובעה .אשונב
.תיפולח
124 125
דנליא ןקילפ
10.4.79
יתרצי .הדובעב הפי יתמלקאתה רבנדב
רדגומה אשונב ןה םישנא רפסמ םע םירשק
לע םימה ןיב הרוטרפמטה שרפה לוצינ – ילש
תריצי םשל בר קמועב םימהו סוניקואה ינפ
חתופ רשא ,שמשה ימגא אשונב ןהו – למשח
.ןאכ םג ןיינע ררועמ וישכעו ץראב
זואהגניטסוו תרבחב רקבל דיקפת יתלבק
תיתלשממ הדבעמב ןכו ,היפלדליפב
.רבנדל הדובעל רוזחא חספה ירחא .יסנטב
םייעובשב םינותעב הלודגה תושגרתהה
וידרה רמוחה תפילד ביבס הבסנ ,םינורחאה
.הינבליסנפב תיניערגה חוכה תנחתב יביטקא
תא ענכשל תלדתשמ תיאקירמאה הלשממה
תננוכתמו היגרנא רבשמ םייק םנמאשרובצה
.קלדב ןוכסח ץלאת רשא תינכות ליעפהל
.ךכב וחילציו יאוולה
ןדלוג
17.5.79
די יל םינתונ .תניינעמ יד ילש הדובעה
יל המדנו ,יתנבה יפל הדבעמ חתפל תישפוח
היגרנאלוצינלשממלשהמורתםורתללכואש
רקחמה לע בורקמ דומעל יתקפסה .םיהמ
.ב"הראב תונושה תודבעמב הז םוחתב
אבא ונל בתכש םיבתכמ ךותמ
םש ותוהש ךלהמב ודרלוק רבנדמ
רקחמה תדבעמ תא םיקה תע
סוניקואה ימ לש ימרתה שרפהה לוצינל
ןדלוג
25.3.79
ןויסינה לע ןוירנימס ןתאש ינממ ושקיב
תריגאל שמשה תוכֵרב חותיפב ץראב ונלש
תיצולח הדובע התשענ הז םוחתב .םוח
ץרמב םיאקירמאה םג םיסנכנ וישכעו ץראב
םיגשיהלו ץמאמל דובכ סחי םהל שי .אשונל
ויה .םהינפב יתיצרה ןורחאה יששםויב .ונלש
הברה ולאשו תונוש תוקלחממ םיבר םישנא
םהל רוזעל לדתשא .האצרהה ףוסב תולאש
םיניינועמ ץראב ונא ירהש ,יתלוכי בטימב
ופילחיש היגרנא תורוקמ םלועב וחתופיש
.טפנה תא תיקלח
רקחמ תצובק םע שגפיהל ילע וליטה
,םיה תיגרנא תא לצנתש חכ תנחת תננכתמה
םאתל ידכב המורד סוטל ילע היה ןכ ירחאו
יתרצי .תיתלשממ הדבעמ םע רקחמ תוינכות
יתדמל םגו תומוקמה ינשב םיבוט םירשק
תומוקמב יתדובע םוחתב השענה לע הברה
.םירחא
126 127
הרפסומטאה לש ידגנה ץחלל םימה ידא
המ לכו .םימהמ ררחתשהל םיליחתמ םידאהו
ידא ץחל הלעי ןכ םימה תרוטרפמט הלועש
תרוצב חכב ררחתשהל וחילצי םהו ,םימה
סינכנ םאשןיבהל רשפא ןאכמ .החיתר תועוב
תא קלסנו ,ץחל ריס ןיעכ ,רוגס ילכ ךותל םימ
החיתרה ליחתת ,םימה ינפ לעמש ריואה
המכ לכ .תולעמ 100 מ הכומנ הרוטרפמטב
לעמ וצחל תא ןיטקנו ריואה תא רתוי קלסנש
הכומנ הרוטרפמטב החיתרה ליחתת ,םימה
.רתוי
םימ תחיתר הפי םיגדמ אבה הרקמה
רשאכ תולעמ 100 מ הכומנ הרוטרפמטב
םימש רשאכ :םימה ינפ לעמ ריוא ץחל ןיא
לע הלוע הרוטרפמטהו שאה לע ץחל ריס
,ריסה ךותב החיתר הליחתמ תולעמ 100
םותסש ךרד הצוחה םיצרופ רוטיק יפדוע
היהש ריואה םג קלוסמ םתא דחיו ,ןוחטבה
שאהמ ץחלה ריס תא דירונ .םימה ינפ לעמ
חפנה אלמ םעפה ךא .קספת החיתרהו
אלו רוטיקב םימה ינפ לעמש ץחלה ריסב
לע ריסה הסכמ תא וישכע ןנצנ םא .ריואב
תרקת לע רוטיקה הבעתי םירק זרב ימ ידי
דימו םימה ינפ לעמ תונקיר רצווית ,ריסה
עיצה לוונוסרא'ד .ריסב החיתרה שדחתת
ןנובתנ ,ליגר ץחל ריס םוקמב .המוד ןויער
עיפומ טוטרשה[ ]A[ ךראומ רוגס ילכב
רזפנ .וכותמ ריואה תא קלסנ .]אבה דומעב
םרזו ילכה לשילאמשה הצקב םימח םימ םרז
וחתרי םימחה םימה .ינמיה הצקב םירק םימ
תופיט לא םימחה םימהמ םידא םרז רצוויו
םיעיגמה םידאה תא תובעמה ,םירקה םימה
םע לגלג םידאה לש םכרדב סינכנ םא .םהילא
תופכה תא םידאה ועיני ,]B[ תולתופמ תופכ
תענהל חכ רוקמ ונל ירהו ,לגלגה תא ובבוסיו
.למשח רצַיְיש רוטרנג
רבנד
10.7.79
,יתדובע אשונ לע הרצקב ךל רפסא ךתלאשל
תיעב ןורתפל ץמאמב בלתשמ אוה ךיא
.ילש הקתמהה רקחמל רשקה המו היגרנאה
ריצה ,עונמ ךרד למשח םרז םיריבעמ םא
חכב עינהל לגוסמו העונתב ליחתמ ולש
המוד הנוכמב םירצימ למשחה תא .תונוכמ
םא :ךופה ךילהתב ,רוטרנג תארקנה ,עונמל
ינוציח חכ תרזעב רוטרנגה ריצ תא םיבבוסמ
למשחה בור רוצייב .למשח םרז רוטרנגה רצוי
ותוא תקפסאל רוטיקה ץחל לצונמ םלועב
םירוטרנגה יריצ תא בבוסמה ,ינוציח חוכ
וא ילזונ קלד תפירש ידי לע .חכה תונחתבש
רוטיקה .רוגס דוד ךותב רוטיק םירציימ םחפ
םינווכמה תורוניצ ךרד דודהמ בר ץחלב ץרופ
תא בבוסמה ,הניברוטה לגלג תופכ לא ותוא
.רוטרנגה ריצ
,רוטרנגה ריצ תא עינהל תופסונ םיכרד ןנשי
חכ תא םילצנמ ךכ םשל .רוטיקה חכמ ץוח
לפמו ,םידבכ םימה .חורה חכ וא םימה ילפמ
וניא רשא חכ חתפל לגוסמ בר הבוגמ םימ
לקשמה .םחה רוטיקה חכמ ותמצועב לפונ
ילוגסה לקשמהמ תיפלאכ ריואה לש ילוגסה
חורה ידי לע חתופמה חכה ןכל .םימה לש
חכ תנחת תלעפה םשלו זכורמ תוחפ הברה
חור תנחת תונבל שי ,חורה תרזעב הנטק
וז םג ,טפנב רוסחמה לדג רשאכ .תיקנע
.הרוחס
,יתפרצ רקוח עשעתשה הנש האמכ ינפל
רשפאש ,ןפוד אצוי ןויער םע ,לוונוסרא'ד
קלד תפירשל תוקקדזה אלל רוטיק רצייל
םניא ילכ ךותב םימ .טפנ וא םחפ ומכ
ללגב ,םירק םה רשאכ חותרל םיליחתמ
תטילפ ענומה .םימה ינפ לע ריואה ץחל
תרוטרפמט רשאכ קר ,םימה ךותמ םידא
ץחל הוותשמ תולעמ 100 דע הלוע םימה
128 129
,תולעמ 30 ב םימהמ םיררחתשמה םידאה
רוטיקה ץחלל האוושהב דואמ ךומנ םצחל
תקפהל ןכל .הליגר חכ תנחתב קסומה דודב
רתוי הברה היהי ץוחנ ,תמיוסמ למשח תומכ
ןזאל לכונו ,םח רוטיק רשאמ םירק םידא
ידי לע םידאה לש שלחה ץחלה תערגמ תא
.רתוי לודג תופכ לגלגב שומיש
למשח תריציל וזכ הנוכמ ליעפהל רשפא
לש םייקנע תורוקמ ונתושרל םידמוע םא
לוונוסרא'ד .םירק םימ לשו םימח םימ
סוניקואה ינפ לעש םימה תא לצנל עיצה
םימו ,םימח םימ רוקמ רותב יפורט רוזאב
רטמ 1000 לשמל( בר קמועמ םיבאשנה
םימ רוקמ רותב )סוניקואה ינפל תחתמ
OCEAN THERMAL :ךילהתה םש ןאכמ .םירק
.OTEC רוציקבו ENERGY CONVERSION
שומיש שרוד וניא אוה :ךילהתה תונורתי
ול ןיא ;תימוטא היגרנאב וא טפנב ,םחפב
םיכילהתבכ ריואה םוהיז לש יאוולה תועפות
ומצעמ שדחתמ הז היגרנא רוקמו םירחאה
.סוניקואה ינפ תא תממחמ שמשה דוע לכ
ץחלב םידא לצנמ אוה :ךילהתה תשלוח
תויהל םילולע ןקתמה ידממ ןכלו דואמ ךומנ
.דואמ םילודג
רורחשל תוליעי םיכרד חותיפב קוסע ינא
רישי עגמב םָיוביעו םימחה םימהמ םידאה
ידממ תא ןיטקהל ידכב ,םירקה םימה םע
ייוכיס תא לידגהלו רשפאה תדימב הנוכמה
םתואב .תילכלכ הניחבמ חילצהל ךילהתה
תורוטרפמטב םידא יוביעו החיתר יכילהת
ךילהת חותיפב ןויסינ יתשכר תוכומנ
.הקתמהה
130 131
ןוטסנירפ
6.6.80
סנכביתפתתשה.םיכרדבםימי הרשערבכינא
ךשמב ןוטגנישווב סוניקואהמ היגרנא לע
קר אל תונמדזה התיה וז .ףלוחה עובשה
הישעתהמו תונוש תודבעממ םישנא שוגפל
תוינכותלע עומשל םג אלא ,אשונב םיקסועה
למשח רוקמל סוניקואה תא ךופהל הלשממה
תצק הז אשונל לשממה תשיג .דיתעב בושח
םהל רעוב אלש םשורה לבקתמ ,תבזכאמ
תוצראמ םינעדמ המכ םג סנכב ויה .ךכ לכ
ץרמ םיעיקשמ םינפיהש יתמשרתה .ץוח
ןמ אלו תוישעמ תואצותל עיגהל ידכב בר
'א םויב .םינקירמאה תא ומידקיש ענמנה
הצורה דחא רוספורפ שוגפל ןוטסובל עסא
ךרדב .הלפתהה אשונ חותפב הלועפ ףתשל
דיל ,סילופאינימב םג רובעא רבנדל הרזח
םוזייל סנכ םייקתי םש .םילודגה םימגאה
אשונ ,שמש ימגא חותיפל תינקירמא תינכות
תוחפ דוע יל וראשי רבנדב .ץראב חתופמה
תואצותתוארל הווקמ ינא .םישדוח השולשמ
ןנוכתא וז הפוקתב .ונינבש הדבעמה ייוסינמ
.הבורקה הנשב ןוינכטב הארוהה שודיחל םג
רבנד
23.6.80
רוקיבהמ יתרזח זאמ םימי הרשע רבכ הז
תא ליעפהל רבכ ונלחתה .יחרזמה ףוחב
.שממ לש םייוסינ ונעציב אל ןיידע .הדבעמה
תולעופ תוכרעמה לכש אדוול שי םדוק
ידי לע לקלקתמ וניא םוקאווהש ,הרושכ
םאתהב תובאוש תובאשמהש ,ריוא תפילד
.ןגוהכ םיליוכמ הדידמה ירישכמש ,ןנכותמל
.בוט יד םימדקתמ ונא ךא ,ןמז חקול הז
תבכרומ הדבעמה ביבס השבגתהש הצובקה
ךישמהל ולכוי םה ,םירשכומ םישנאמ
יל ועיצה .הצרא רוזחאש ירחא החלצהב
תפוקת ירחא םג ץועי םהל תתל ךישמאש
ריבעאש םתא יתמכיס ןכ ומכ .ןאכ יתוהש
הדבעמה אשונל רושקה ,םיוסמ ינויע רקחמ
לש ףסונ לגס שיא קוסעי הז רקחמבו הצרא
.הקיטואנוריואל הטלוקפה
רבנד
2.9.79
רוטרט קר .ריהבו טקש ,האנ ויתס םוי ץוחב
ילעב תא ןהירחא תובחוסה ,אשדה תומזגמ
לויטל אצנ רחואמ רתוי .הולשב םגופ ,םיתבה
ליבש אמאל תוארהל הצור ינא .םירהב רצק
םישיבכה דחא םיאור ונממ רשא בר הבוגב
דרומב לחנה ךרואל לתפתמה םיישארה
.תורהנמב רהה תא םיימעפ רדוחו
הכרעהו ןוימב קסוע ינא םינורחאה תועובשב
הלשממל ושגוהש חותיפו רקחמ תועצה לש
עגונב תולודגה תויתישעתה תורבחה ידי לע
תא .םיה תיגרנא תא ולצניש חכ תונחתל
,םילועמ םיסדנהמ יתווצ וניכה תועצהה
םינושה תונויערה ירחא בוקעל דואמ ןיינעמו
.ךילהתה לועיו רופישל ואצמוהש
רוספורפ ןאכ רקיב השולשוא םייעובשכ ינפל
.ותדובע לע האצרה ןתנו עבש ראבמ רבונרב
.םיירהצ תחוראל ונילא ותוא ונמזה
רבנד
4.5.80
םינושה דויצה יקלח ועיגה ירדעה תפוקתב
ובכרוהו םינלבק לצא הדבעמה רובע ונמזוהש
םייוסינב ליחתהל לכונ רצק ןמז ךות .םוקמב
.שממ לש
132 133
רבנד
10.7.80
.יל םתחלששיקסנר'צשלע רפסה תא יתארק
הרובגו םייוג לש תועשר לע בוצע רופיס והז
.בוט ףוס הז רופיסל היהיו ןוצר יהי .תידוהי
?תילגנא הרודהמב םג רואל רפסה אצוי םאה
הברה רוזעל היה לוכי תילגנאב ומוסרפ
.ישפוחה םלועב להקה תעד לע קבאמב
אל .הדבעמב ןושארה יוסינה תא ונעציב םויה
הפוקתב .ןוצר יעבש ויה םלוכו תולקת ויה
לש הרדס ףוסאל הווקמ ינא יל הרתונש
תא ליחתמ רבכ ינא .תוניינעמ תואצות
ןיא .התיבה העיסנל ןנוכתמו רוחאל הריפסה
.הגאדב הברמ ינניא ןכלו םיסכנ רתוי ןאכ יל
תינכות .רוטיקה אולמב תלעופ הדבעמה
ורצונ .םינש המכ ינפ לע ערתשת הדובעה
תצובק ירבח רתי ןיבל יניב םיניוצמ םיסחי
ךשמב ץעוי םהל שמשל ךישמא ינאו הדובעה
הרוצב לבקל ךישמא ךכ .הבורקה הנשה
.םיפטושה םייוסינה תואצות תא תרדוסמ
רבנד
24.8.80
.SERI ב ידיקפת תא רתוי וא תוחפ יתמייס
םיסדנהמה תצובקו תלעופ הדבעמה
לוכה ךסב .הפי תשבוגמ התוא הליעפמה
יפכ קוידב אציו דואמ חלצומ ןותבשה היה
.ותוא יתננכתש
טילנרק רוצי ,הז רקחמב רושקה ןויער םדקל חלמה םי ילעפמל אבא עיצה ב"הראמ ובוש םע
:תוחלמת רוריק ידי לע
םוח רבעמ ימדקמ תדידמל הדבעמ םיקהל ידכב יתלצנ ,ודרולוק ןדלוגב ילשןותבשה תנשתא
רושק אשונב םיאקירמאה לש םַניינע .םוקאוב םילפונ םינוליס ןיב םימ יוביעו דויאב רמוחו
.OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION סוניקואב תימרתה היגרנאה לוצינ ךילהת חותיפב
,ב"הראל יתאצ ברע ,1979 תישארב םכתכימתב ןוינכטב יתעציבש םימדקומה םייוסינה
הלא תומדקומ תואצות דוסי לע .יתיפיצש יפכ ,רתויב םיהובג םוח רבעמ ימדקמ לע ועיבצה
יתענכש .חותפ רוזחמב OTEC ךילהת יכרצל םאתומה םילפונ םינוליסב הבעמ–דייאמ יתננכת
םוחה רבעמ םדקמ לש תקיודמ הדידמ רשפאת רשא הדבעמ םיקהל יאדכש SERI ישנא תא
ךרוא רטמל העשל ןוט 80 לש לדוג רדסמ ,םימ לש תוהובג תוילוגס תוקיפס םע םייוסנב
ונמקהו וננכת ,הדובע תצובק המקוה הז ךרוצל .יפוסה יתישעתה ןקתמב ועיפוישיפכ ,ןוליסה
.1980 ילויב תואצות לבקל ונלחתהו הדבעמ
תואצותה .ץיקה תצורמב ועצובש םייוסנ תואצות לש תמצמוצמ תומכ ידיב שי הז בלשב
דמעש ללכושמה דויצל תודות ךא .ןוינכטב ונגשהש תוברוקמה תואצותה תא תורשאמ
תמצוע ,םוחה רבעמ םדקמ ןיב הפי היצלרוק חתפל תושדחה תואצותה תורשפאמ ונתושרל
.יוסינה לש םימיוסמ םיירטמואיג םירטמרפו תורוטרפמט ,םינוליסה
חותיפ ךשמהל םכתא הלועפ ףותישל רסמתהל ינא ןכומ ,האלמ הדובעל יבוש רחאל ,תעכ
םיאנתב תחא יוביע–יודיא תגרד תמקהל הז בלשב תשגל ןתינ יתעדל .תוחלמית רוריק ךילהת
.םיתיישעת
134 135
שמשה תיגרנאב םימ קוריפ
אובמ
:זכורמו יקנ קלד אוה ןמימה
.)ןמחפה תצומחת ודו םימ םיטלפנ ליגר קלד תפרשב( דבלב םימ ידא ותפרש ירצות יכ יקנ
.ליגר קלדמ לקשמ תדיחיל היגרנא רתוי שולש יפ ליכמ אוה יכ זכורמ
:תונורתי ינש תתל הלוכי שמשה תיגרנאב םימ קוריפ ידי לע ןמימ תקפה
. 1 . היגרנאב ןוכסח הווהמ ןמימ רוצייל שמשה תיגרנא לוצינ
רוצייל לבוקמה ךילהתל דוגינב תאזו םימהזמ םיזג תטילפמ 2 . יקנ ומצע רוצייה ךילהת
ובש ,(H
2
O) םימו (CH
4
) ןאתמ לש םומיח ידי לע (STEAM METANE REFORMING) ןמימ
.(CO
2
) ןמחפה תצומחת וד רבד לש ופוסב תטלפנ
.ץראה רודכ םומיח = הממחה טקפא = ןמחפה תצומחת וד
ימוטאל תוקרפתמ םימה תולוקלוממ עברכ ,(2200°C) דואמ ההובג הרוטרפמטבו ךומנ ץחלב
ןיב דירפהל ץמאמב ןומט רגתאה .םימ תורתונ ןהמ םיעבר השולשו ,ןצמח ימוטאלו ןמימ
םהשכ ררקתהל םהל םירשפאמ םא יכ ,םימח ןיידע םהשכ ןצמחה ימוטאל ןמימה ימוטא
העקשוהש םוחה תיגרנא רומיש אוה ףסונ רגתא .םימ תולוקלומל בוש ורבחתי – םיברועמ
.וקרפתה אלש םיעברה השולשב
136 137
– ונל רמא אבס
,חור ונל שי !שמש ונל שי לבא ,טפנ ונל ןיא
רשפא .דואמ הברה הז .םיחולמ םימ ונל שי
.ןומה הז םע תושעל
ןמציו ןוכמב תוארמה הדשו שמשה לדגמ
138 139
היזופיד ידי לע הדרפה
תודורפ תללוכ םיזגה תבורעת .היזופיד ידי לע םיזגה תא דירפהל היה יזכרמה ןויערה
תולק ןמימה תודורפ .(H, H
2
, O, O
2
, HO, H
2
O) םהלש תובוכרת לשו ןצמח לש ,ןמימ לש
.רתוי הריהמ ןהלש תימרתה העונתה ןכלו תורחאה תודורפהמ
.תויבובקנה ךרד תודורפה לש העונת תרצונ ,תיבובקנ ןפוד דיל תאצמנ וזכ תבורעתשכ
תודורפה רשאמ רתוי הובג בצקב ןפודה לש ינשה דצל תורבוע תוריהמה תודורפה
תודורפה ןה אלה( תוריהמה תודורפב הרישע תבורעת תרבטצמ ינשה דצב ןכל .תויטיאה
תוליכמה תודורפב הרישע תבורעת תראשנ ןושארה דצב וליאו ,)ןמימה תודורפ – תולקה
הדצב אצמנה ,ןצמחל רבחתיש ילבמ ןמימב רישעה זגה תא ררקל ןתינ הז בלשב .ןצמח
.תיבובקנה ןפודה לש רחאה
תוזכורמה שמשה ינרק תסינכ
140 141
קרפתה אלש רוטיקה רוזחִמ
.וקרפתה אלש םימ תולוקלומכ ונממ םיאצוי ,רוטקארל םיסנכנש םימה ידאמ םיעבר השולש
.שמשה תיגרנאב רוטקארב קפוהש ,םוחהמ םיעבר השולש םידבאמ וז תומכ םיכילשמ םא
ידא תומכ עבר קר ול ףיסוהלו ,רוטקארל הסינכל טהולה רוטיקה תא ריזחהל תוסנל שקבתמ
.ךילהתה לש תיטגרנאה תוליצנה תא דואמ לידגהל רשפא ךכ .םישדח םימ
:םיישק ינש לע רבגתהל היה ךירצ ןאכ
ימוטאשכ רוחאמוראשנשןצמחימוטאבתרשעומ,םימלשתבורעתליכמטלפנשרוטיקה 1 .
ןצמחב תרשעומה תבורעתה תסנכה .תיבובקנה הנרבממה לש ינשה דצל ורבע ןמימה
.ךשמהב ןמימה תבונת לוקלקלו ןצמחה זוכיר תילעל םורגת רוטקארה ךותל בושו בוש
תלגוסמ הבאשמ וזיא .הבאשמ תשרוד עיגה ונממש םוקמל טהולה רוטיקה תרזחה 2 .
?2200ºc ב טהול זג בואשל
רוטק'גא
רוזחִמ תרשפאמש הלופכ הדרפה
תונרבממ יתש ךרד היזופיד רובעל םימה ידאל תתל – ןויער לע בשח אבא ,רוזחִמ רשפאל ידכ
,ןמימב רשעומ זג עיגי ןורחאה אתל ,ןצמחב רשעומ זג ראשי ןושארה אתב .רוטב תויבובקנ
םימ ידא רקיעב רמולכ – עצוממ בכרהב זגה בור ראשי תונרבממה יתש ןיב יזכרמה אתב וליאו
ךילהתה תליחתל ריזחהל ןתינ יזכרמה אתהמ זגה תא .ןמימב אלו ןצמחב אל םירשעומ םניאש
.םישדח םימ ידא לש המילשמ תומכ תפסותב
142 143
םיטהולה םימה ידא תביאש
םרז .רוטק'גאה טקפאב שמתשהל ןויערה הלע ,טהול זג לש הביאשה תייעב לע רבגתהל ידכ
,טהולה רזחוממה זגה תא ףוחסל ידכ תאז לצנל ןתינ .ותביבסב אצמנש זג ותא ףחוס ריהמ זג
הבאשמ ןיא וז הרוצב .ךילהתל הנושארל םיסנכומה םימילשמה םימה ידא לש המירזה ידי לע
וביבסש )יבובקנ אל( ימרק רוניצ לש טושפ הנבמ אלא ,םוחב וסמיש תכתמ יקלח םע תינכמ
ידא תמירז תצרופ םירטקה ינש ןיבש חוורמה ךותמ .רתוי לודג רטוק לעב ירטנצנוק רוניצ
.יזכרמה רוניצב עיגמה טהולה זגה תא התא תפחוסש םימילשמה םימה
הטלוקפב םיצרמ ינשב רזענ ,יטרואת ןפואב וזה תורשפאה תא ןושארה בלשב רוקחל ידכ
CFD יבושיח עוציבל – רלגיפשו ןייטשפלוו – הקיטואנוריואל
.ןהיניב שגפמ לש תונוש תורוצתב ינש זג ידי לע טהול זג תפיחס לש
(COMPUTERIZED FLUID DYNAMICS)
תורוטרפמטה גוליפ תויוריהמה גוליפ
םיפחוסה םימילשמה םימה ידא
ףחסנ רזחוממה רוטיקה
CFD המירז יבושיח תואצות CFD המירז יבושיח תואצות
144 145
החוטשהארמ הנומתה תיתחתב
.טטסוילהה לשהנירקה תייטהל
יוצמה רוטקארה ןוילעה הקלחב
.ףוקש ץרווק ןומעפ ךותב
תילוברפ הארמ תאצמנ ןומעפה לעמ
.)רטוק מ"ס 63( תזכרמ
םוחב םייוסינ
הנירקהש ךכ שמשה תנירק לש לופכ זוכיר עצוב לדגמה לש תיעיבשה המוקב םקוהש ןקתמב
םירטמיטנס לש רוח ךותל 'הלחשוה' ,םיעובר םירטמ העבשכ וחטשש טטסוילהב העגפש
.רוטקארב םידדוב
הלבקתהו ,קרפתהל וליחתה רוטקארל וסנכוהש םימה ידא ,2000ºc ל הברקתה הרוטרפמטה
לש תיבובקנה ןפודה הדביא תוטהולה תורוטרפמטב תוקד םירשעכ רובעכ .ןמימ לש הדרפה
.קספנ ךילהתהו היתונוכת תא רוטקארה
146 147
תוהובגה תורוטרפמטב תיבובקנה ןפודה תודימע
רמוח אוצמל ךרוצ היה 2200°c תוחפל לש הרוטרפמט שרוד םימה קוריפ ךילהתו רחאמ
.תיבובקנה ןפודה תא רציל ןתינ ונממש ,הלאכ תורוטרפמטב ןמז ךרואל דמועש
םירמוחה םא םג .רקחמה רצענ רבד לש ופוסב וז הביסמו ,הטושפ אל דואמ היעב וזש ררבתה
.הובג םוחל תכשוממ הפישחב רוטניס לש ךילהת רובעל םיטונ םה םיסמנ אל םיימרקה
הנבמה ךכ ידי לעו םוקמל םוקממ היזופידב הקימרקה לש תולוקלומ תורבוע הז ךילהתב
רחא יוניש .םיניערגה לדוגב לודיג אוה דחא ינייפוא יוניש .הנתשמ רמוחה לש יפוקסורקימה
.רמוחב םיקדס תריצי – ףסונ ירשפא יוניש .םיניערגה ןיבש םיחוורמה תמיתס תויהל לוכי
SELEE CORPORATION תרבח :םיימרק םירמוח חותיפל תודבעמ המכב רזעיהל ןויסינ השענ
ןוכמה ףותישב השענ ץמאמה רקיע .חותיפלו רקחמל ןוכמהו בגנה תטיסרבינוא ,ב"הראב
.ןוינכטב םיטקיליסו הקימרקל
םירגרג םע )ההובג הרוטרפמטב הדימע הקימרק( הינוקריצ סיסב לע םינוש םירמוח וחתופ
ומלוצ םינושה םימגדה .םירגרגה ןיב רושיק תקבא ילב וא םע ,תונוש תורוצבו םינוש םילדגב
ורבע ןכמ רחאל .)תויליבאימרפ( זגל םהלשתוריבעה תדימ הקדבנ ןכו ינורטקלא פוקסורקימב
תקידב ורבעו פוקסורקימב בוש וקדבנ זאו ,םינוש ןמז יכשמל תונוש תורוטרפמטב הפֵרש
.זגל תוריבע
ןאתמ קוריפל רבעמה
תועש תורשע המכ ירחא רבכ םהב ,תיבובקנ הקימרק ימגד םע םיבר תונויסינ תובקעב
םעטמ זור ןאירמ 'בג םע תחא הצעב טלחוה ,רמוחה הנבמ הנתשה – תוהובג תורוטרפמטב
ןמימל ןאתמ לשקוריפל ךילהת לע ליבקמב דובעל ,רקחמה תא םינמממשםימרותה תחפשמ
תיתועמשמהכומנ קוריפה תרוטרפמט לבא ןמימלבקתמהז ךילהתב םג .שמשתיגרנאב חיפו
.םימ לש קוריפה תרוטרפמטמ
תשרדנ אל ןאתמה קוריפ ךילהתב ,ןצמחו ןמימ ,םיזג ינשםה םירצותה וב םימה קוריפל דוגינב
ןתינ ךכ םושמו זגכ אלו קצומ יקיקלחכ לבקתמ חיפה יכ םירצותה תדרפהל תיבובקנ הקימרק
.ילנויצנבנוק רטליפ י"ע ודירפהל
ןתינ אל ןכל .ומצע ינפב קלד אוה ,ןאתמה ,אצומה רמוחש ךכב אוה ןאתמה קוריפ ןורסח
,ךילהתה לש ינשה רצותל ךדיאמ .קלדכ ,לבקתמש ןמימה לוצינמ קר ,תילכלכ ,חיוורהל
תניחבמ ירקיעה ןורתיה .תילכלכ ,יאדכל ךילהתה תא ךופהל לוכיש ךרע ןכ םג שי ,חיפ תקבא
וד תטילפ אלל 'יקנ' ךילהת אוה ,םימה קוריפ ומכ ,הזה ךילהתה םגש ךכב היה םימרותה
.ןמחפה תצומחת
.הקימרק ימגד לש יפוקסורקימ הנבמ תואמגוד
הינוקריצ םגד ןימימ תונומתה יתשב
תוארל ןתינ .הובג םוחל תכשוממ הפישח ירחאו ינפל
.םיניערגה לש תורבחתה הרצונש
148 149
שמשה תיגרנאב ןאתמ קוריפ ידי לע ןמימ תקפה
אובמ
אוה ,םוח תועצמאב ןאתמ קוריפ .(C) ןמחפמו (H
2
) ןמיממ בכרומה המדא זג אוה (CH
4
) ןאתמה
תיגרנא תרזעב ןאתמ קוריפ ידי לע ןמימ תקפה ךילהת .ןאתמהמ ןמימה תקפהל הרישי ךרד
STMS ארקנ שמשה
לשברה וכרע .חיפ תקבאכ לבקתמה–ןמחפו ,זגכ לבקתמה–ןמימ :ויביכר ינשל קרפתמ ןאתמה
.דבלב םימ ידא אלא ,ןמחפה תצומחת וד תטלופ הניא ותפירשש ךכב ,קלדל ףילחתכ ןמימה
םימיוסמ קוריפ יאנתב .ומצע ינפב ךרע לעב רצומ הווהמ ,קוריפב תלבקתמה חיפה תקבא
.בר םכרעש )'םיניִרֶלופ'( םיקיקלח–וננ הליכמ הקבאה
.רוטקאר ארקנה רוגס ילכ ךותב תימיכ היצקארכ עצבתמ ךילהתה ,ןאכ םג םימה קוריפב ומכ
לש םיקילדהו םימחה םירצותה ןיב שגפמ עונמל תנמ לע ,םוטא ילכ תויהל רוטקארה לע
ןכל הכירצ רוטקארה ךות לא תוזכורמה שמשה ינרק תסינכ .ריואבש ןצמחה ןיבל ךילהתה
.ןולח ךרד עצבתהל
MSRןמימרוצייללבוקמהךילהתהתאףילחהלאיהSTMS–הךילהתתרטמ
ןמחפה תצומחת ודו (H
2
) ןמימ רבד לש ופוסב םילבקמו (H
2
O) םימו (CH
4
) ןאתמ םיממחמ ובש
קר אלש אצוי ךכ .ןמחפה תצומחת וד טלופ וניאש ךכב MSR–ה ינפ לע STMS–ה ןורתי .(CO
2
)
תצומחת ודב הרפסומטאה תא םימהזמ םניא ולש רוצייה ךילהת םג אלא ,ןמימב שומישה
.ןמחפה
:ךילהתה חותיפב םיירקיעה םירגתאה
.רצונה חיפה תקבאב םוהיז ינפמ ןולחה תנגה
.רוטקארב רצ ןולח ךותל הנירקה זוכיר
.תזכורמה הנירקב ןולחה תדימע
.רוטקארה ךרד תוריהמב זגכ ףלוחה ןאתמל םוחה תרבעה
.רתי םומיח ינפמ תכרעמה יביכרמ ללכ תנגה
.חיפ תקבא תורבטצה ידי לע זגה ירבעמ תמיתס תעינמ
(METHANE STEAMREFORMING)
.(SOLAR THERMAL METHANE SPLITTING)
150 151
הציחמ ידי לע ןולחה תנגה
רובעל םוקמב ,תזכורמה שמשה תנירקל םרוגו ותוא ריכעמ ןולחל עיגמו רוטקארב רצונה חיפ
תריבשל איבי הז רבד .ומצע ןולחה תא םמחל ,וכותבש ןאתמה תא םמחלו רוטקארה ךותל
,םיינושאר םייוסינ ועצוב חיפה ינפב ןולחה לע הנגהל םיכרד ןוחבל הרטמב .ותסמהל וא ןולחה
.תיכוכזמ ףוקש ילילג לָכְמב ,םוח אלל
תסנכנ וכרד ןולחה תא התמיד לכמה תרקת .חתפ םע הציחמ וכותבו רוטקאר המיד לכמה
,חיפלו ןמימל קרפתיש ,ןאתמ הציחמל תחתמ םירזהל רבד לש ופוסב היה ןויערה .הנירקה
ךרד הטמ יפלכ םורזיש – םוילה לשמל – חיפמ יקנ זגב הציחמל ןולחה ןיבש ללחה תא אלמלו
.ןולחה לא הלעמ יפלכ חיפ לש המירז ענמיו ,הציחמב חתפה
הסנכוהש המירזהש אלא ,ןקנח לש ויה תומירזה יתש .םוח אלל ויה םינושארה המירזה ייוסינ
םאה ןוחבלו םינוש םירטמרפ תונשל היה ןתינ ךכ .ןשע ידי לע 'העבצנ' הנותחתה המוקל
ןשע לש יביטקפא רוצייל הטיש חתפל ךרוצ היה ךכ םשל .ןולחל עיגמו חתפה ךרד ןשע רבוע
תיכוכז ילכ לש תטהולה ותיעקרק לע ןמש לש רָקובמ ףוטפט ידי לע רצוי ןשעה .םייוסינל
.רעבמ ידי לע םמוחש
ילכב םיילאיסנגנט םירוח חודיק ידי לע וידי ומב תיכוכזה רוטקארְל תוסינכה תא רציי אבא
תכתממ םייושע םידחוימ םיחדקמ ידי לע עצובש ,חודיקה .הסינכה תורוניצ תקבדהו ,תיכוכז
היה ךירצו ילכה םימעפל רבשנ חודיקה ךילהתב .בר ןמז ךשמנ ,םימולהי תקבאב תברועמ
הטיר ותא הדבע הפוקת התואב .שדח תיכוכז ילכ לע ותליחתמ ךילהתה תא ליחתהל
.גיווצנזור
ןולח יומיד
יזכרמ חתפ םע הציחמ
152 153
הציחמ אלל רוטקארב המירז ייוסינ
הניגמה המירזה ןיבל תירקיעה המירזה ןיב דירפהל ןתינש התיה םימדוקה םייוסינב החנהה
סינכהל היה ןתינ אל וב רוטקארל ןונכת עצוב ךשמהב לבא .רצ חתפִמ הבו הציחמ תועצמאב
.תוסנכנה שמשה ינרק תא שבשל ילבמ ,ןולחל תחתמ הציחמ
לש הכימת אלל ,תיאמצע לובג תבכשכ םינפבמ ןולחל דמצתש ןגמ זג תמירז רוציל ,ןכל ךרוצ היה
דומצ יקנ זג לש המרזה:(GAS CURTAIN) זג תציחמםשב תרכומההטישוז .היתחתמתיסיפהציחמ
יאנתב ,רוטקארה ללחב אצמנש חיפה ןיבל וניב דירפת ,זכרמה ןווכל ולש ףקיהה לכמ ןולחל
,'ףייעתהל' היופצ המירזהו רחאמ םייקתהל השק הז יאנתל ,םלוא .ןולחהמ קתנתת אלש
.ןולחה זכרמל ךרדב םיוסמ ךלהמ רחאל קתנתהלו תוריהמ דבאל
זג תומכ לש המרזה .רתוי הקזח הניגמ המירז שרדית ןולחה לש רתוי בחרנ רוזא לע ןגהל ידכ
לע זבזבתי רוטקארה םוחמ לודג קלח :תיטגרנא הניחבמ תינרזפ הניה הנגה םשל דואמ הלודג
.ןאתמה תא םמחל םוקמב ןגמה תמירז םומיח
ובש רוטקאר ןנכות ,הליעי הנגה לבקל תנמ לע ןולחה דיל םירזהל ךירצ זג המכ קודבל ידכ
ינפל דומצ םרזוה )םוילה( ןגמה זגהו ,רורחס תמירזב רלפמיא ךרד סנכוה )ןאתמ( ירקיעה זגה
.זכרמה ןווכל ףקיהה לכמ ןולחה
המירזה אקווד םעפה .ןקנח לש תומירז יתש םע םוח אלל םייוסינ הליחת ועצוב םעפה םג
תירקיעההמירזהו הפוקשהניגמההמירזהוב יתימאהךילהתהמךופה( ןשעב 'העבצנ' הניגמה
.)חיפב הנועט
'םירלפמיא' ...רוטקאר םישרת
רוא ךפשמ
רוטקארה ןולח
רוטקארה ללח
רוטקארה לש האיציה חתפ
ןאתמה תסינכ
רוטקארל
יפקיה רורחסב
רלפמיאה ךרד
ןגמ זג תסינכ
ןולחל דומצ
ףקיהה לכמ
זכרמה ןווכל
154 155
ודנרוטה תעפות יוליג
איהש וא ןולחל הדומצ ןשעה תמירז םא ןיחבהל היה השק רוטקארל ץוחמ תולכתסהב
םוקמ לכב .רוטקארה ךותל הקד רזייל ןרק החלשנ שחרתמב ןיחבהל ידכ .ונממ תקתנתמ
.םודא רואב ותוא הריאמ איה ןשע ךרד תרבוע ןרקהש
המירז( יפקיה רורחסב תסנכנ תירקיעה המירזהשכ :העיתפמ העפות התלגתה ןאכ
ןולחה חטששלככ .ןולחל דומצב הקד הבכשתרצוי )ןשעה םע( הניגמה המירזה – )תילאיסנגנט
.םוקמ םושב תוקתנתה ןיאש אצמנ ,רזיילה ןרק םע קרסנ
לציפש לוגע תיכוכז טומ ךרד ןרקה הרבעוה ,רוטקארה לש םלש ךתח תחא תבב תוארל ידכ
ומכ ,המירז ךרד םלש ךתח הֶארמה השחמה יעצמא לבקתה ךכ .הקד תירושימ המולאל התוא
.ןיפנא ריעזב ודנרוט רצונ רוטקארה ךותבש ררבתה .יאופר CT ךתח
יזכרמ רוח ךרד תאצויו ,תררחתסמ איהש ךות ןולחה תברקב ףקיהב תסנכנ תירקיעה המירזה
איהש לככ רהמ רתויו רתוי תררחתסמ המירזה ,יבוביסה עַנֶתה רומיש קוח ללגב .ןולחל לוממ
,זגה לע םילעופש םיקזחה םיילגופירטנצה תוחוכה תא ןזאל ידכ .זכרמל ףקיההמ תברקתמ
הזה טנאידרגה .זכרמל ףקיההמ םימדקתמש לככ הלולת הדירי תמגמב םיצחל טנאידרג רצונ
,עודי הקימנידוריואה יקוח יפ לע .ןולחהמ ןגמה זגה תבכש תוקתנתה תא ענומה דוסה אוה
ליבקמב התוריהמ תא תדבאמ איהשכ הדומצ איה וילא חטשממ תקתנתמ לובג תבכשש
.וילא
הדומצה הניגמה המירזה תא ףחוד ,ןולחה זכרמ ןווכל דרויה ץחלה טנאידרג – ונלש הרקמב
ררבתה .תקתנתמ הנניא איה ןכלו התוריהמ תא תדבאמ אל איהש ךכ ,האלהו האלה וילא
אוה – תיתחת הציחמ ידי לע ךמתנ וניאש תורמלו ןגמ זג לש דואמ הנטק תומכ םירזהל ןתינש
.ןולחה תא בזוע וניא
.ב"הראב טנטפ םשרנ וזה ודנרוטה תילגת לע
רוטקארב ודנרוטה תעפותב היפצל רזיילה םישרת ןימימ
המירזה לש רורחסה תמר לש הלוע רדסב ,םייוסינ תוגיצמה תונומת הלעמל
הניגמה המירזה לש ןולחל הדמצההו רבוג רורחסה לאמשל ןימימ .תירקיעה
תרפתשמ )ןשעב העובצה(
עבטב ודנרוט הטמל
תקתנתמ הניגמה המירזה ןולח תקתנתמ אל הניגמה המירזה
156 157
רוא ךפשמ לש תימצע הינב
טַטְסוילֶה תרזעב עצבתהל וננכות ,שמשה תנירק ידי לע ןאתמ קוריפ לש םינושארה םייוסינה
.שמשה לדגמ לש תוארמה הדש ליכמש םיטטסוילהה העבראו םישיש ןיבמ דחא ,דדוב
.יוסינה דקומ לא התנירק תא תזכרמו שמשה תעונת רחא תבקועה ,הָארמ וניה טטסוילה
.תילוברפ הָארמ ידי לע ,טטסוילהה רצוישזוכירל רבעמ ,הנירקה תא זכרל ןתינ הז ןיעמ יוסינב
הָארמה לש דקומה רושימב ןטק םתכל תזכרתמ דדובה טטסוילהה ןמ העיגמה הנירקה לכ
.תילוברפה
הנירק זכרמ םהמ דחא לכש ,םיטטסוילה המכמ הנירק רוטקארל סינכהל היהי ןתינש תנמ לע
ךפשמ .רוא ךפשמ – CPC ב שמתשהל שי ,רחא ןווכמ
.רוטקארה לשרצה חתפה ךותל ,םינושםינווכמ תועיגמה ,שמשינרק לשןתסינכ רשפאמ הז
)COMPOUND PARABOLIC CONCENTRATOR)
158 159
הארמה לע ןגהל ךרוצ היה וב םג ,םימה קוריפ לש םדוקה רקחמב רבכ דמל וזה הקינכטה תא
תויביטקלפרה תא תדבאמ הארמה התיה םעפל םעפמ רשאכ .רתי תוממחתהמ תזכרמה
םיפופיכ לשתעגיימה הכאלמל ץרמב שגינ היה אבא .השדח הארמב הפילחהל ךרוצ היה ,הלש
.שדחמ םעפ לכ תוקבדהו
תעבט לכ .תיכוכזה ילכל ןתקבדהו תכתמ תועבט רוציי :רוריקל השדח ךרד החתופ ךשמהב
.רוריק ימ ומרזוה םהיניבש םיכתורמ םיקלח ינשמ הרצוי
ימ ומרזוה םהיניבש ,םיקלח ינשמ ךתור רשא ,םוינימולאמ דחא שוג רצוי רתוי רחואמ בלשב
םע קבד סנכוה םהיניב חוורמב . CPC ה תרוצל המיאתה שוגה לש תימינפה הרוצה .רוריקה
.םוחה תכלוה רופישל תשוחנ ילע
תוטיש חתפל ךרוצ היהו ,תונחב ףדמ לע אוצמל ןיא 'רואה ךפשמ' תא םג – םיבר םיביכר ומכ
ותוא בצעל ןוכמה לשתיכוכזה חפנל ןתנו טורח תרוצב תיכוכז ילכ חקל אבא .ולשימצע רוצייל
.שורדה ליפורפה לש תידמימ–וד תינבת יפל די תדובעב
.CPC תרוצב הארמל ךפה ילכהש ךכ ,ףסכב תיכוכז יופיצל החמומ ידיב ותוא ןתנ ךכ רחא
,תזכורמ שמש תנירק לש העיגפ בקע רבשית אל תיכוכזהו ףרשי אל יופיצהש ידכ ,ךשמהב
רעבמב םומיח ידי לע ותוא הפְרִה ,תשוחנ רוניצ גישה אבא .תיכוכזה רוריקל גואדל ךרוצ היה
.CPC ה תרוצב םוינימולא םומיא לע ותוא ףפילו ,תולקב ותוא ףפוכל היה ןתינש ךכ
םוח תוכילומ לעב ,דחוימ קבד ידי לע תיכוכזה ילכל ףפולמה רוניצה תא קיבדה ,ףוסבל
.ההובג
םינושה רוצייה יבלשב 'תיב הפאמ' CPC
160 161
ילילג רוטקאר םישרת
םוחב םינושאר קוריפ ייוסינ
רוטקארה ללח .רוטקארל דומצ CPC ו תילוברפ הארמ םע ועצוב םוחב םינושארה םייוסינה
עיגה ןאתמה לש קוריפה זוחאו ,העש יצח ךשמנ ,המגודל ,םייוסינה דחא .סונוק תרוצב היה
.דבלב לק חיפ םתכ ןולחה לע היה יוסינה םויסב .28% דע
:ויה הלא םייוסינב וררועתהש תויעבה
.םייוסינהמ קלחב רוטקארה תאיציב חיפ לש םירגרגו הקבא תורבטצה
.ודנרוט יפקוע םירבעמ ורצונו םוחהמ הקדסנ הינוקריצ היושעה רוטקארה ןפוד
תא ךיישל רשפאש הארנ .םייוסינהמ קלח לש םויסב ץרווקה ןולח לש הקידס ףאו תוחייפתה
המירז בקעו ,חיפ תורבטצה ללגב האיציב תוערפה בקע ,ודנרוטה שובישל ןולחה תוחייפתה
.ןפודב םיקדס ךרד תפקוע
תונוש תורוצת ונחבנ ולא םייוסינב .לילג תרוצב היה רוטקארה ללח האבה םייוסינה תרדסב
רוטקארל האוושהב ,האיציהחתפב המירזהךתחב דחיונישב תונייפואמןלוכ .ודנרוטהתאיציל
.ינוקה
הלע רוטקארב ץחלה ,האיציה חתפב חיפ תמיתס הרצונ םייוסמ ןמז ךות ,םייוסינה בורב
ןפוד םע קודה עגמל רושקןאתמה םומיחשרבתסה .םיכומנ ויה קוריפה יזוחא .קספוה יוסינהו
תדוקנב איה המח ןפודל דומצ םורזל ןאתמה לש תירקיעה תונמדזהה ,הז רוטקארבו ,המח
שחרתה – הרק תאז לכבש קוריפהו ,חיפו ןמימל ןאתמ לש קוריפ תוחפ לבקתה ןכל .האיציה
.חיפ תורבטצהב התמיתסל םרגו האיציה תדוקנב
.םימ ידי לע האיציה הררוק םייוסינה דחאב
.ללכ קרפתה אל ןאתמה ךא ,האיציה המתסנ אל הז יוסינב
.ןאתמל הקודה םוח תרבעהל השמישו רוטקארה זכרמל םוינטיט תקסיד הסנכוה רחא יוסינב
.ןבאכ השק םחפ לש הבע הבכש הרבטצה הקסידה לעו 25% לש קוריפ לבקתה הז יוסינב
.רצונש םחפה הנבמ ידי לע ערפוה ודנרוטהשכ קספוה יוסינה
ינוק רוטקאר םישרת
162 163
רוטקארל ותיירזו חיפ תפחרהל הקינכט חותיפ
ךותל הנירק טלוק קבא תקרזהמ סונמ ןיאש ,התיה הכ דע םיכומנה קוריפה יזוחאמ הנקסמה
ןפודל בורק רבועה ןאתמה קר אלו קוריפב ףתתשי רוטקארה חפנ לכ וז הרוצב .רוטקארה
.חיפ שמשי הקבא רותבש ינויגה הז ךילהתבש ןבומכ .המחה
המירזה .חיפ תקבא םע ילכ תיעקרקב רצ חתפ ךרד ןקנח םירזהל אוה ינורקעה ןויערה
המע תאשונ איהשכ רוטקארל העיגמ המירזה ,ךשמהב .ףיחרת רצונו הקבאה תא תלברעמ
.ףיחרתה תא
.הפחרה תונויסנ ושענ םדוק בלשב רבכ
.ומצע ינפב 'טקיורפ' אוה הפחרהה ךילהתש ררבתה
לקלקל אלש ידכ השלח תויהל הכירצ רוטקארה ךותל חיפה תא הסינכמש המירזה ,דחא דצמ
איה ,השלח המירזהשכ .וזכ המירז ידי לע חיפה תא ףיחרהל ישוק שי ינש דצמו ,ודנרוטה תא
האלהו ןאכמ .העונת אלל ביצי ראשנש ,הקבאה שוג ךרד 'תורהנמ' רצק ןמז ךות הל הנפמ
.הקבאמ היקנ המירזהו ,לוברעה קספנ
המירזהשכ וליפאש ךכ ,ןקנחה תסינכ חתפ לע הדלפ תירודכ חינהל היה תונורתפה דחא
בצמב חיפה תמרע תובצייתה תענומ ךכ ידי לעו )תיקורשמה טקפא( תטטור תירודכה השלח
.'תורהנמ' םע עובק
רוטקארה ךותל הנממ קלח קר סינכהלו הקבאה ךרד הקזח המירז םירזהל היה ףסונ רופיש
.ודנרוטה תא שבשל אל ידכ
164 165
רוטקארה ךותל חיפה תיירז תסנכה
ןתינ ךיא קודבל התיה םתרטמש ,םוח אלל םיבר םייוסינ ועצוב
םיסנמ םאש ררבתה .רוטקארה ךותל חיפה תיירז תא סינכהל
ןאתמה תא ררחסמש ,רלפמיאה ינפל הקבאה ףיחרת תא סינכהל
.םירבעמה תא תמתוסו תעקוש הקבאה ,רוטקארל ותסינכב
ןפודב רוח ךרד ,רוטקארה ךותל תורישי הקבאה הקרזוה אבה בלשב
תשבשמ הנניא הקרזהה םא קודבל תנמ לע םייוסינ ושענ .ולש
יושעה ןולחה םייוסינה בורב :המולעת התיה ןאכו .ודנרוטה תא
תמירז םא ןיב ,רוטקארל התרזנש הקבאהמ חייפתה סקפסרפ
.הנטק התיה םא ןיבו הלודג התיה היירזה
בר חכב ךשמש יטטס למשחב ןעטנ סקפסרפה ןולחש ררבתה
םייוסינל תיטנוולר הנניא וז היעב .וילא התוא קיבדהו הקבאה תא
.יטטס למשח ןיאו )המזלפ( ןנוימ זגה םהב ,םוחב
'םיטנמגס םע גלפמ'
רוטקארל הקבאה תסנכהל זג גלפמ
ףקיהב תודוקנ עבראב
166 167
C3 רוטקאר
מ"ס 63 רטוקב הארמ םע םוחב םייוסינ
ףרטצה קילומש .וננכת קרב קילומשו אבאש שדח רוטקארב שומיש השענ הלא םייוסינב
.תונורחאה םינשה עשת ךשמ אבא םע דבעו ,ל"אפרמ שרפש ירחא שמשה לדגמב הדובעל
ןולח בצומ ובו הנירקה תסנכנ וכרד ,ןטק חתפ םע 'רוחש ףוג'כ בצועמ רוטקארה לש ללחה
תומירז יתש ופסונ ,םוילה לש הניגמה המירזהו ןאתמ לש תירקיעה המירזל ףסונב .ץרווקה
.רוטקארה לש האיציה ךפשמ לעו תונפדה לע חיפ תעיקש עונמל ידכ ,ןקנח לש תופסונ
הארמל המוד איהרטוקהתניחבמ.םימהקוריפייוסינב שמיששגוסהמהתיהתזכרמההארמה
איהש תומדה ןכלו רתוי תזכרמ איהש אוה לדבהה .םימדוקה ןאתמה קוריפ ייוסינב השמישש
.רתוי הנטק דקומה רושימב תרציימ
דורשי אוהשידכ ,דקומה רושימל ץוחממ"מ15 ןולחה תא טיסהל ךירצשררבתה הלא םייוסינב
.וכרד תרבועש הנירקה תופיפצ תא
םוילה | הנגמ המירז
האיציה ךפשמ תפיטשל המירז
ןאתמ | תררחתסמ תירקיע המירז
ןפודה תפיטשל המירז
168 169
ןאתמה ידי לע םוחה תטילק תא רפשל ידכ ,חיפ תקבא תיירזל תכרעמ הפסוה הז רוטקארב
.תונפדה דיל קר אלו רוטקארה חפנ לכב
רטיל 13 לעמ – ביצי ודנרוט תורציימש ןאתמה תמרזה לש תוקיפסה ואצמנ םייוסינה ךלהמב
!ןולחל קזנ אלל העשמ רתוי לש םייוסינ ויהו ,הקדל
ורפישש םייוניש ועצוב – רוטקארה ללחל ותסינכ ינפל ןאתמה לש םדקומ םומיחמ ששח ללגב
תורוטרפמטהתא,םתסהןמ,וליבגההלאםייוניש.רוטקארהלשתכתמהיקלחרוריקתאדואמ
.רוטקארה ךותב תויברמה
תוארמ .)'ימדק יופיצ' גוסמ הארמ( תיכוכזה ינפל אצמנ תזכרמה הארמה לש ריזחמה יופיצה
לש תויביטקלפרהשכ .ןתוקנל ןתינ אלש ןפואב קבאב תוסכתהל תוטונ ,תומח ןהשכ ,הלאכ
.אבה קרפב ךכ לעו ,האבה הגרדמה תציפק תא תושעל ןמזה עיגה דואמ הדרי הארמה
170 171
םויצרוסנוקה
תיגרנאב ןאתמלשרישי קוריפךילהתחותיפל תונידמהמכ ןיב הלועפףותישדסונ 2005 תנשב
תוכזב םויצרוסנוקב ףתתשהל ורחבנ ןמציו ןוכמו לארשי .םינש עברא – תינכותה ךשמ .שמש
.אבא לש רקחמה
הארמ ידי לע הנירקה תא זכרל ךרוצ היה ךכ םשל .10kw לש רוטקאר םיקהל שרדנ הז בלשב
יפדועמ יאבצ רוקרז לש הלודג הארמ הידבשמ שוכרל תונמדזה אבא אצמ ןכ ינפל רבכ .הלודג
תעכ .הנויקנ לע רומשל הברהב לקש 'ירוחא יופיצ' גוסמ התיה וז הארמ .םלועה תמחלמ
.וז הארמ יפ לע הלוכ תכרעמה תא גרדשל העשה העיגה
הדובעה יחטשמו תוגרדמה םע ,הארמה תאו ותוא אשונה הנבמה ,גרדושמה רוטקארה
תכאלמכ ומקוהו וננכות םיררוואמו ,םידידמ ,תורוניצ לש תפעוסמה תכרעמהו ,תומוק המכב
.אבא לש טרפמ יפ לע קילומש ידי לע תבשחמ
יבלשב תוביטרל הפישח ללגב וקלחב עגפנ הארמה לש ףסכה יופיצש ררבתה םיוסמ בלשב
יופיצה עגפנ םב תומוקמ ,תיכוכזה תא םמחלמ הנירקהמ ענומ ףסכה יופיצו רחאמ .ןוסחיאה
טילחה אבא .םייוסינה ךשמה תא לישכהל לולע היהש המ ,רתי םומיחל עיגהל םילולע
ץרמב קילומש םע שגינ וירוחאמ 85 ליג תא ריאשה רבכש תורמלו ,רבדב לפטל םיבייחש
,שדוחמ יופיצב תיכוכזה יוסיכו ןשיה יופיצה תרסה אשונ תא דומלל ול םייניפואה תונלבסבו
.הלש ליעי רוריק תחטבהל הארמה ירוחא לע ילריפס תשוחנ רוניצ תקבדה – ןוחטב רתילו
.'השדח ומכ' הארמ היצקורטסנוקה ימורמב הבצינ תידוסי הדובע ירחא
172 173
.ריוא תועצמאב יוקינ יבצמ 4
ןיטולחל יקנ ןולחה : לאמשמ
SR10 רוטקאר
מ"ס 155 רטוקב הארמ םע םוחב םייוסינ

.דקומה ךתחב הנירק לשדואמ הובג זוכיר תרצוי הלודגה הארמה
דומעל לגוסמ וניא ץרווקה ןולחש ,םימדוק םייוסינב רבכ ררבתה
היעבה תא רותפל ידכ .)חיפב םוהיז אלל םג( תזכורמ הכ הנירקב
הברהב לודג היהי ןולחהש ךכ רוטקארה תרוצ תא אבא הניש
ךכ תבצומ הארמהו ,דקומה רושימב הנירקה לש םתכה לדוגמ
.ןולחה רושימב םוקמִּב רוטקארה ללח ךותב לפונ דקומה רושימש
רושימבש וזמ הנטק ןולחה ךתחב הנירקה תופיפצ וז הרוצב
,טהול רוטקארהו רחאמ .דורשל ןולחל רשפאמש המ ,דקומה
הצוחה ןירקמ ומצעב אוהש ירה ,דואמ ההובג הרוטרפמטב
חתפִמ םע ,ןולחל דוגינב ,רוטקארה ללח בצוע ןכל .הבר היגרנא
תא רעזמל ידכ ,דקומה רושימב םתכה לדוגכ ,ילמינימ יטפוא
.הנירקב םוחה תחירב
ריוא תמרזהב עצוב רתי םומיחמ ןולחה תרימשל ףסונ יעצמא
תא ופטשש תורוניצ השולש ונקתוה .ץוחבמ ןולחה לע רוריק
תיווז ןוגכ ,םירטמרפ לש בוט בוליש אוצמל ידכ .ןולחה חטש
ןולח לע םוח אלל םייוסינ ועצוב – רוריקה ריוא תמרזה תוריהמו
יוסיכ לע ודיעה הקבאמ וקונש םירוזאה .קלט תקבאב הסוכש
.ריואה תמירז לש ןיקת
174 175
– בשחמב המירזה תריקח
הרוטרפמטה תועפשה תריקחו תילדיאורוט המירז יוליג
,ל"ז ילארשי השמב רקחמה לש םדוק בלשב רבכ רזענ אבא ,םוחב המירזה תא רוקחל ידכ
.ןוינכטב ) ( CFD יבושיחב התע קסעו ,רבעב ודימלת היהש
.םיכורא םייחל ולדבי ,הילויו ילאירא ןומיר ,בניע םג םינושה םיבלשב ךכב וקסע
תילדיאורוט המירז רוטקארב תרצונ ודנרוטהמ ץוחש ,הלא תוזילנא תרזעב תוארל היה ןתינ
.)יפקיה לוברִע(
תאז תמועל .הפי וילע הניגמ ןולחה דיל המירזהו יטננימוד ודנרוטה םימיוסמ המירז יאנתב
ךרד ןולחה רבע לא םיצרופש ,תילדיאורוטה המירזל םירושקה ,םיוק םנשי םירחא םיאנתב
.הניגמה המירזה
ותוגימצ יכ ,רתוי בוט בצמה רתוי ההובג ןאתמה לש הרוטרפמטהש לככש ,תוארהל היה ןתינ
.ודנרוטה תרוצת תא קזחמה רבד – תירנימל תייהנ המירזהו הרוטרפמטה םע תיתועמשמ הלוע
CFD ב רוטקארה לש השדחה הרוצתב המירזה תריקח
יוצר וניא הז בצמ .ןפודה דיל רבוע המירזה ןמ רכינ קלחש ררבתה בשחמה ידי לע הריקחב
רתויב םחה רוזאה אוהש ,הארמה לש דקומה רושיממ קוחר תרבוע המירזה בור ךכש ןווכ
חישק חיפ הנבמ תיינב ךות ןפודה לע קרפתהל לולע ןאתמהמ לודג קלח ,ףסונב .רוטקארב
.רוטקארה תא םותסי רבד לש ופוסבש
המירזהש איה החנהה .ירקיעה ללחל ןולחה ןיב שגפמה רוזיא לש דודיח עצוב תאז עונמל ידכ
ףוחסתשתלוברעמ רוציתו ,קתנתת – הדחה הניפה ירחא בוקעל חילצת אל הלעמלמ העיגמה
.רתויב םחה רוזאל רשייה הטמלמ עיגמה ןאתמה תא
COMPUTERIZED FLUID DYNAMICS
רוטקארב המירז תזילנא םישרת
176 177
ןמימהמ חיפה תדרפה .הזב הז םיבברועמ רוטקארה ןמ םיאצוי ,יזגה ןמימהו קצומה חיפה
ללוכ ,השירד יפל ,דחוימרטליפהנבשםירטליפרוצייל החמומאצמאבא.רטליפידי לעתעצובמ
.)תומיתס ררחשל תנמ לע רוחאמ הכמה םיחיטש טבוחל המודב( הכופה ץחל תכמל רודיס
רוזאש החנהב ,םימדוקה םייוסינב ומכ ,ןולחל בורק רוטקארל ןאתמה זג סנכוה ןושארה בלשב
דואמ המח רוטקארל הסינכב תינוקה ןפודהש ררבתה םלוא .םוקמב חיפ רצווי אלו רק ןולחה
.הילע חיפ תורצוויה עונמל השקו
,תכתמ ןפודל ,ימרק רמוחמ היושע התיהש ,תינוקה ןפודה תפלחה היה ןושארה ןורתפה
ןאתמהקוריפל המרג אל ןכאתררוקמהןפודה.םיימינפ םירבעמךותב םימרוזהםימב תררוקמ
ןפודב העגפש תזכורמה הנירקה – השדח היעב הרצונ ןאכש אלא .הרתפנ וזה היעבהו הינפ לע
.רוטקארה ךותל רוריק ימ תצירפו תכתמה תסמהל המרג תינוקה
.בכר ילכב םירוטאידר לש רוריק ימ תחיתרמ םג רכומה עודי טקפא לשב הארנכ ,הסמנ ןפודה
םיממחתמםה,תשרדנהםוחהתומכ לכ תאתכתמהמגופסל םיקיפסמםניארוריקהימרשאכ
םניא םידאה .תטהולה ןפודל דומצב תיזג םידא תבכש םימב תרצונו ,החיתרה תדוקנל דע
.הסמנ תכתמהו קספנ רוריקה ךילהת ,הליעי הרוצב םוח םיריבעמ
.יטפואה חתפמל תחתמ לא ןאתמה תסינכ תרבעהו ,תימרק תינוק ןפודל הרזח היה ןורתפה
ילאיסנגנטןווכב ,ןאתמה ומכ ,אוה םג םרזוהשןקנחב ףטשנ יטפואה חתפמל ןולחה ןיבשחפנה
הראשנ ןולחל דומצב םוילה לשתילאידר הנגהה תבכשתמרזה .ודנרוטה טקפא תא ןברדל ידכ
.םדוקמכ
דחוימה רטליפה
178 179
ןולח לשכ אלל םייוסינ
םינירלופ רוציי
.המישרמ החלצה ףוס ףוס התיה )2009 ראורבפ( ןורחאה ףרוחב ךרענש יוסינב
.1800ºc כל העיגה רוטקארב הרוטרפמטה
.יוסינה לכ ךשמב יקנ ראשנ ןולחה
.)תומחה תונפדה דיל קר אלו( חיפלו ןמימל קרפתה רוטקארה ללח לכב ןאתמה
ךותב לברעתמה חיפה תא – תוהכ םייפקשמו תדחוימ הארמ ךרד – ןיעב תוארל היה ןתינ
.רוטקארה
.ןאתמה לש אלמ קוריפ וארה (GAS CHROMATOGRAPH) GC ה תודידמ
.םינירלופ ללוכ םיקיקלח–וננ לש תורוצ ואצמנ יוסינה רחאל רטליפב אצמנש חיפב
תוכילומו ,דאמ הובג קזוח ,ההובג תוביצי לשמל .ןנימב תודחוימ תוילקיזיפ תונוכת םינרלופל
תודמעומתונושהןהיתורוצ לעןירלופהתולוקלומושענ הלאתונוכתתוכזב .ןפוד תאצוי תילמשח
.תידיתעה היגולונכטוננה לשםינושםירצומל ןינב ינבאכ שמשל תויניצר
לש הרוצב ןמחפ ימוטא 60 מ היונב הצופנה ןירלופה תלוקלומ
ימוטא תוצובקמ ,לגרודכ ומכ ,יושע רודכה .קיודמ לולח רודכ
רודיס לש וז הרוצ .תושושמ תוצובקב תופקומש תושמוחמ ןמחפ
תורוצה זא דע .םינומשה תונשב הנושארל התלגתה ןמחפה ימוטא
.םולהיהו טיפרגה ןה תורכומ ויהש ןמחפ ימוטא לש תורדוסמה
תכראומ הרוצב םגו םילודג רתוי םילדגב לבקתהל םילוכי םינרלופה
ימוטא תושבגתהב םירצונ םינירלופה .תוירוניצ וננ םיארקנ םה זא –
.דואמ תוהובג תורוטרפמטב ןמחפ
180 181
,ינורטקלאה פוקסורקימה תשדעב םינירלופ
.לאמשל ןימימ הלועו תכלוה הלדגהב
1:10,000 1:10,000 1:50,000 1:500,000 1:1,000,000 1:1,000,000 1:1,000,000
182 183
6
רוצה תרקנל רצימה ןמ
184 185
תדדונתמ עקרק לע
היה רוזאה .ץיבונר'צ תטיסרבינואב הקיזיפו הקיטמתמל 'א סרוק טנדוטס יתייה הנש התוא
םירבח יל ויהו תיתרבח הניחבמ דואמ תססות הנש התיה תאז .םיסורה תחת איהה הנשב
.ומלענ ,ךפהמה ירחא ולא ,םש ודמלש םיניארקואהו םינמורה תא םג יתרכה .םידוהי ,םיבר
ךיא יתיאר זא .םידחא תועובש ךשמל בונישיקל התיבה יתעסנ )'41 תליחת( ףרוחה תשפוחב
התיה תעכ .טעמ יוהד דגבה ,ליגרה עבוכה אל רבכ ,טקסק שבח אבא .םיסורה תחת םייחה םה
.תפרכ שמיש םינסחמה דחא .בלח טעמ היה ךכ ידי לע ,רצחב הרפ ונל
םייתש םייונב םינינב ויה ךומסה בוחרב .רוזאב הלודג המדא תדיער התיה ןכל םדוק רצק ןמז
תא םג ,תיבה םינפ תא תוארל תלוכי ,ימדקה ריקהמ ולפנ םימלש םיעטקו ,תומוק שולשו
לכוי םא אבאמ יתשקיב ןכל .תובורא ןקתמכ היריעב םשרנו ,םיתב ןקתל עדי יבא .תונומתה
קורטילופה ,וקנמיכוטל יתאבה הדועתה תא .וקוסיע הזש הדיעמש הדועת ירובע לבקל
בשחנ היה תובורא ןקתמ לש ונב תויהל .ורוא וינפש יתיארו ,הטיסרבינואב יטסינומוקה
יתוא םיחלושויה ,הדימא התיה הכפהמה ינפל רבעבשהחפשמל ךיישינאשועדי וליא .דבוכמ
.ריביסל
.תדדונתמ עקרק לע ינאש יתשגרה ,הקעומ התיה
דודו והילא ,רתסא :םילודגה םהידלי תשולש םע הקברו ריאמ וירוה
ד"יה האושב ופסנ תבחרומה החפשמה ינבמ םיברו החונמו הנינפ ויתויחא ,דוד ויחא ,םירוהה
186 187
הברא ומכ ,קלי ומכ
,םיטנדוטסה ירוגמל םדקומ יתעגה ןושאר םוי רקובב .תוימואתפב ונלצא הצרפ המחלמה
בוטולומ תא וידרב ונעמש םואתפו ,הטיסרבינואב םידומילל תכללו ה'רבח המכ דוע ףוסאל
ועימשה ךכ ירה ,םהילא וצרפי – וצרפ םה םאשחוטב יתייה .םינמרגה וצרפ הלילה הנהשזירכמ
.ץיבונר'צב םינמרגה ויה רבכ םימי השש וא השימח ךות לבא .ברעהו םכשה םיסורה ונינזואב
עיגהש סכלא םידומילל ירבח םע יתרבדנ .בונישיקל התיבה רוזחל התיה הנושארה הבשחמה
לע הלענ ,הדווזמ וזיא התיה יל ,גאזגור היה ול .םיעסונ ונחנאש ונטלחהו ,בונישיקמ אוה םג
םיניינעתמ,םינווכהלכל םיצר םלוכ ,ךופהרבכ לוכהשוניארו ,תבכרהןווכל ונדרי .עסינו תבכרה
,ךכ םא .תובכרל רבעמ ןיא רבכ ,טורפה לע רשגה תא וסרהו וציצפה !?תבכר שי הפיא ...יתמ
:ונתוא וריהזה רבסה םוקמבו ,םיעסונ קוידב ךיא ררבל ונלחתה .עסינו םיינפוא חקינ ,ונרמא
...םיכרדב םישנאה תא םיררוגו םיספות םירכיאהש תורמוא תועומשה !?םיכלוה םתא ןאל’
ברעב ןורחאה םויב .םיקרבו תולוק ,תוצצפה ויה .ונרזחו בצמה תא וניאר '.תכלל ןאל םכל ןיא
תאו ,גוסנ רבכ יסורה אבצה .םיריש םירש םהו ,םירוכיש ירמגל ,םיסור םילייח ובו קנט יתיאר
.וחרבי םירחאהשדע םינמרגה תא והשמב ורצעי ילואשידכ הקדווב םתוא ורכיש,וריאשה ולא
.הברא ומכ ,קלי ומכ היה הז .םיסנכנ םינמרגה תא וניאר ךכ רחא
םילשוריל ץיבונר'צמ וכרד השעש םידומילה סקנפ
188 189
הזש יתנבה .תכלל יתלוכי אל רבכו הרבשנ לגרה .לגרה ףכ לע יל דרי רוניצה לקשמ לכו ,יָנפל
ךרצנ ךניא לגר תרבש םאש רורב יד היה רבכ .ךלוה המ רבכ ונעמשש ןויכמ ,ףוסה תויהל לוכי
הארנכ ,הדיצה יתוא תחקל הדוקפ ןתנ ,יתעצפנשהארשכ ,ןיצקה לבא .ךב תוריל טושפ רשפאו
לש למס םע ימשר ריינ לע בתכו ,ןטק דרשמ םהל היה םש ,הקטובל שגינ אוה .םדא ןב היהש
יתוא ואיבי םירבחהמ םיינשש הדוקפ ןתנו ,הדובעה ןמזב עצפנ ןגוכ םהרבא ידוהיהש םיצאנה
,תועובש המכ יתרבע .םידומילה תפוקתב יתרג םלצא ,יסיגו יתוחא לש הרידל יתעגה .התיבה
יתלוכיש עגרב ,ןכל .עוצפ ינאש ואצמיו ,יתוא ושפחיש הנכס התיהו ,לופיט אללו אפור אלל
.רעיל אצויו ,בצייתהל ויה םיכירצ םישנאש ינפל םייתעש םק יתייה ,זוזל והשכיאו לקמ תחקל
וב םילייטמ ונייה םעפש רעיה תא ,העבגה תא םש יתרכה ,הטיסרבינואה דיל הלוע יתייה
תברקבש יל עדונו ,הביבסב תוירי יתעמש םעפ .ארוקו רפס םע םש בשוי ,קיר היה תעכו
.םישנא םילסחמ ויה םוקמ
ינוטנופ רשג
,םידוהי תואמ המכ וספת הנושארה הסינכה םע רבכו ,סא–סא תודיחי וסנכנ אבצה ירחא ףכת
יכרוע תא ,םיאפורה תא ,ץיבונר'צ לש ישארה ברה תא וחקל .הבורע ינב לעכ םהילע וזירכהו
.וגרהי ולא תא ,והשמ הרקי םאש ורמאו ,תודגנתה ןגראל לוכיש ימ לכ ,םיסדנהמה תא ,ןידה
ויה םירקבל תושדח .ישארה תסנכה תיב תא ופרשו םתוא וגרה םה ,הרקש המ לכל רשק ילב
.ךב וריי – תרחא השעת םא ,ךב וריי – ךכ השעת םא :תועדוה תועיפומ
ידכ ,םירבעמה לכ תא דימ תונבל םיניינועמ ויה םינמרגהו ,תבכרה רוזאבו רשגה לע ןברוח היה
.החרזמ ,האלה אבצה תא חלשל
בצייתהל הנומשו םיעברא דע רשע הנומש ליגב םישנא לע :תועדומ וקבדוה תוריקה לע
.הגיסנ ידכ ךות םיסורה ידי לע דמשוהש ,טורפה לע רשגה תא םיקהל ידכב ,רהנל תכללו
םע תחא תוריס םירשוק :תוריס לש רשג ,ינוטנופ רשג וננכת אבצה םע ועיגהש םיסדנהמ
לכ תא וחקל .רובעל ולכוי םיקנטו תוינוכמש ךכ ,ברעו יתש תוחול ןהיבג לע םיחינמו ,הינשה
םימ תורוניצ :קנע תואשמ תרבעהל םילבסכ ונשמיש.וזה הדובעה ךרוצל תידוהיה היסולכואה
דצמ םירשע ,שיא םיעברא םימירמ הזכ אשמ .רטמ רשע השש םכרואש ,יצחו רטמ לש רטוקב
תאירק יפלו ,קיזחמ דחא לכ ,תוטומ רוניצל תחתמ םיעקות והשכיא .ינש דצמ םירשע ,דחא
.וליק םישימחכ םירמ דחא לכש אצוי .םיכלוהו םימירמ ,ץמאמ םינתונ תחא תבב םלוכ לייחה
ךכ .אשמה תא םידירומ םלוכו ,ןמיס בוש ןתונ לייחהש דע ,דיחא דעצב תכלל םלוכ םיכירצ
תצק רוניצה תא םישנאה רתי לכ ודירוה ינשה הצקל ונעגה רבכשכ םימעפה תחאב .ונכלה
190 191
תב םג ונתא התיה ,עוסנל םיכירצ ויה רתסאו הדוהי .וזה העיסנה ינפל הלילה תא רכוז ינא
,םתוא ריתסת ךיא תגאדומ התיהו ,ךרע ירבד ויה הילופל .חלשיהל רזגנ הילע םג .הילופ ,הדוד
,תועש ונבשי .הלש םיצפחל םיאובחמ ןנכתל רוזעל יתעצה .ךרדל הדיצכ תחקל חילצת המו
תועבטמו םימולהי הלש לקימילקה ךותמ האיצוה איה .ותכאלמב דחא לכ ,הלילה ותוא לכ
דחא יתסנכה ,ןטק תיב יתבצח םינפב ,ןובס תיבוק יתיצח .ןיפצהל היה ךירצ ולא לכ תאו ,בהז
םירבדה םע .ףפולמ טוחמ אובחמ יתנכה ךכ רחא .הפיטעה תא יתרזחהו יתקבדה ,םיצפחה
.הירטסינסנרטל םשמו תבכרל םלוכ תא וחקל ,רקובה עיגה .העסנ איה הלאה
ךרואל .לארשי ץראל ולעשכ ,הנש םירשע רובעכ אלא הדוהיו רתסא תא אבא שגפ אל זאמ
.םייחה ןיב ורתונש ול עדונ ןמז רובעכ קר לבא ,םנעמל השעו םהל גאד המחלמה תונש לכ
רפסה תא אורקל יוארש ונל רמא ,רתסא הדודה לש התריטפל הנשה םוי ,רתסא תינעתב
המדאה תא ודרשש םידדובה ןמ אוה ףא היהש ,םחש רודגיבא ןוירוטסהה לש 'טהולה רופכה'
ןשבכב ורבעש ,ויה הלעמ ישנא וליא ךירעהל עדי ,רמא ,ארקיש ימ .הירטסינסנרט לש הכורחה
.בל יבוטו םימח םידוהי וראשנו הזה שאה
.םהב םירוי ,בערמ םיתמ ,רוקמ םיתמ םישנא הירטסינסנרטבש תועידי ועיגה ןכ ירחא דימ
תורשפא הל התיהש,היוג השיא תועצמאב רשק רצונ ,םייעובשוא עובשילוא ,רצק ןמז רובעכ
לובגל רבעמ רוזחל הריתמש הדועת ,'סופורפ' שורד היהו ,יאבצ רוזא תעכ היה לוכה .רבעמ
.תושפנ תלצה התיה וז ,םשל ןאכמ םיפסכ ורבע םא וא ,םשמ העידי רובעל החילצה םא .םדוקה
רוזעל הצור אוהו ףסכ ול שי ינולפ הנה .ותיבב הלצה לעפמ ןגרא ןורהא דודו ...תומישר וניכה
התואו ,ימל וחלש המ תומישר ויה ...רוזעל תורשפא ול התיהש ימ ;ונבל הזו ,וסיגל הזו ,ויבאל
,תירבעב ובתכש םילמ המכ וא םישנאה לש םדי תמיתחב רושיא ריזחהל התיה הכירצ היוג
וטג
הצקב ברעו יתשתובוחר העברא – השולש,דואמ רצ עבור וצקה .ץיבונר'צב וטג ומיקה ךכ רחא
,וטגה חטש ךותב התיה ,ןינב לש תיעיברה המוקב ,ןורהא דודה לש הרידה .ריעה לש ןותחתה
התיה הדוהי הלעבו רתסא יתוחא לש הרידה .אוהה תיבב ונלוכ ונפפוטצה יעבט ןפואב ןכל
לכמ קלתסהל ,תועש עבראו םירשע ,דחא םוי קר וביצקה .םשמ רטמוליק המכ ךלהמ ,הקוחר
ויהשימ ,תודרפ םע תולגע ובחס .בושו ךולה םישנא וכלה םויה ותוא לכ .וטגה ךותל תומוקמה
המ ועדי אל .וטגה ךותב םש היה המ ...תרחא יכ ,רשפאש המ וריבעהו ,םיינפוא וא הצירמ ול
אצַמיש ימ' :ועידוה תרחמל דימ ...לוכה ךסב תחקל לוכי התא המכו ,תחקל אל המו תחקל
'.הרַיי – ןוישר ילב וטגל ץוחמ
המדא ריאשמו ,החרזמ לוכה ןקורמ ןילאטסש ונעמש .תועומש וטגה שחר םייעובש ךשמ
רבעמ לא םידוהי ריבעהל םיצורש ונעמש .םידוהיה תא םשל ריבעהל הארנכ םיצור .הכורח
תועומש וציפה םינמרגה .ברח היה לוכה םש ,םינמרגה ידי לע ושבכנש תומוקמל ,רטסינדל
,תואלקחב םש וקסעיש ,'םייביטקודורפ ויהיש' ידכ םידוהיל שדוחמ ךוניח םיננכתמ םהש
עיפוהל וליחתה ךכ רחא ...ןיידע סרהנ אלש תיב לוכיבכ ול אצמי םינושארה ןיב עיגיש ימו
לכ תא רוסמל וילע ,דבלב תחא הדווזמ םע בוחרב בצייתהל ידוהי לכ לע רקובב רחמ' :םיטקלפ
יתישעו ןאל ורמא אל .עוסנל םידמועשו ,'ותושרב אצמנש ןמוזמ ףסכ לכ ןכו בהזהו ףסכה ילכ
ינאש יתטלחהו ,ףרוחה ינפל ,הרות תחמש ירחא היה הז .םשל רהמל המ יל ןיאש ןובשח
בוחר היהי עובש דועבו רחמו ,הזה בוחרב בצייתהל ךירצש ועידוה םא .רשפאש המכ ךושמא
,םירצונמ םידוהי רתוי ויה ,ץיבונר'צ ,וזה ריעב .ישילשה בוחרלו ינשה בוחרל רבוע ינא זא ,רחא
.גגל גגמ יתרבע והשכיא דוע ,קוור יתייה ינא .גגה תוילעב םירג ונייהו ,הבר התיה תופיפצה
ובצייתה םה .םירוי – םיבצייתמ אל םא ?הררבה המ :ורמא הדוהי הלעבו רתסא יתוחא לבא
.הרֵזג ץראל וחלושו
192 193
לאש ןורהא דוד .ףסונ חולשמ הכרד וחלשי זאו ,חלשנש ףסכה תא ולביקש יאדו היהיש ידכ
תא ליצהל רבד השעא אל ינא םאש יתנבה ינאו ,תורשפא ןאכ התיה .רוזעל ינא םג לכוא םא
רותב הגלִמכ יתלביקש הממ ראשנש המ ,יל היהש המ .היהת אל םימי המכ ךות איה יתוחא
.יתחלש – טנדוטס
רתונ ,וטגל רבעמה דע ונייח םש ,הלש הרידבש יתיוויק לבא ,םיצפח וא ףסכ דוע ידיב ויה אל
קר ריבעהל ונחלצה תועש עבראו םירשע ךות ,וטגל רבעמה םויב .ףסכב רימהל ןתינש שוכר
השולש קחרמ יתכלהו וטגהמ יתאצי ברע תונפל .ןכתסהל יתטלחה .םידגבו סרית חמק קש
.הקיר איהש וא הרידב םירג םא יתעדי אל לבא ,חתפמה יל היה .ונרג ובש םוקמל םירטמוליק
.םידוהי לש ויה ןינבב תורחאה תורידה לכ םג ,ונלש אבסמ הינודנכ יתוחא הלביק הרידה תא
תויושרה ידי לע חקלנ רמולכ ,'הסינכ ןיא' ,'םרחוה' :תותלדה לע בותכ היה תעכ .םשל יתעגה
,ותוא עורקל ילב ריינהמ קלח ףוקשמהמ יתדרוה תונידעב .'הריי – המינפ ץורפיש ימ לכ'ו
ם"וכס ,תופכ :ךרע לעב יתאצמש המ לכ יתאלימו קשו לבח יל ויה .המינפ יתסנכנו יתחתפ
ךולה לרטפמ ינמרג לייח יתיאר קוחרמ .רצוע ,םייברעה ןיב היה רבכ יתרזחשכ .ןועש ,ףסכ לש
.הדיצה יתקמח והשכיאו ...יב ןיחבי םאש יתעדי .בושו
ריאמ םורבא
.תוינידמה התנתשה ,הירטסינסנרטל החלשנ היסולכואה בורש ירחא ,תועובש המכ רובעכ
תתירכ לש תחתופמ הישעת םש התיה .תיתישעת ריע התיה ,בונישיקל דוגינב ,ץיבונר'צ
םידוהיה לכ תא תחא תבב םיריבעמ ויה ול .תורחא תונידמל םתרבעהו םדוביע ,םירההמ םיצע
ךכ ,ןינועמ היה ץיבופופ ינמורה ריעה שאר .תוטטומתמ ויה תוישעתה ,הירטסינסנרטל וטגהמ
ונתניש ידכ ,ולש תוכמסה תא ליעפהל ןכל הסינ אוה .עגפית אל ריעה לש הישעתהש ,ונבה
,םישדוח המכ ךשמ ,ןמאל ולכוי וללה .חתפמ תודמעב ויהש םידוהיל תיערא הייהש תודועת
לוכיבכ היה 'ץיבופופ תדועת' גישהל היה לוכיש ימ .םידוהיה תא וחלשי זאו ,יוג םוקמ אלממ
.ותחפשמ רובע הזכ ןוישיר לביק ,םיצעב רחוס היהש ןורהא דודה .ןידה רזג תא רחאמ
,ותוא ריכה דודה .לודג רוכיש היהש ,הרטשמה לש רסימוק רג היה ןינבה לש עקרקה תמוקב
ומשש ןב ןורהא דודל ול שי ירה לבא .יתוא םג הדועתל ופיסוהו ,קותשיש ידכ ףסכ ול ןתנ
בשוי היה יוגה .ריאמ םורבא היהת התאו לישה עשוהי םהרבא אוה ,ןורהא דודה רמא .ימשכ
'.ןאכ תויהל רומא אל התא' רמוא וליאכ ,ילע לכתסמ היה הטמל רבוע יתייהשכו ,חתפה לע
.וטגב יתראשנ וז הרוצב .הקיתשה ימד תא לבקמו אב היה עובש לכב
194 195
ןושאר הנחמ
יאבצ זכרמל ונל וארק .הדובעל םילגוסמה תא וטגה ךותמ איצוהל וליחתה רצק ןמז רובעכ
תדובע תונחמ םצעב ויה הלא ,'רוביצ יכרוצל הדובע'ל חולשמ םינגראמש ועידוהו ,יתלשממ
הנחמ ונגרא .)'41–'42( ויתסב היה הז ,הבודלומב היה ןושארה .הלאכ השולשב יתייה .ךרפ
תולובג ךותב .טששלפ ארקנש םוקמל ,םיטאפרקה ןווכל ונתוא וחלשו שיא תואמ עברא ובו
ורגס אל דוע ,םמוקמב םידוהיה ןיידע ובשי ,היברסבב ומכ אלש הבודלומב ,הנשיה הינמור
ןתיש ינמורה לייחל והשמ םלשל יתלוכי תבש ינפל םא חיננ .ונל ורזע םהו ,וטגה תא םהילע
טששלפ הנחמב .םידוהי לש החפשמ לצא תבש ברעב חראתהל יתלוכי ,הנחמהמ תאצל יל
היה לוכה יכ ,רטמ תואמ שולש קר םישדוח העבראב ונללס .שיבכ עטק תלילסב ונקסעוה
םע וא לוח םע ןתוא ןיעטהל תשגל היה ךירצו ,תוצירמ קר ויה ,תונוכמ ונל ויה אל .םיידי תדובע
.בוט יל השוע הז ,שיבכ םיללוס םירוטקרט האור ינאשכ םויה דע ...רשיל ,אלמל ,איבהל ,ץצח
.םיינש וא בוק ,םלש םוי ךשמ םש אלמל ךירצ יתייה ינאש המ ,דחא לפושב םימירמ ךיא
,שלג רההמ קלח דחא םויש דע ,ונרפח .םילודג םיחמומ ונייה אל לבא ,רההמ לוחה תא ונאצוה
חלשנ אוהו ,הרובשלגר םע ותוא ונאצוה .ראווצ דע רבקנ ,ןמחנ ידרפ ,ילשרבח .תלופמ הרצונו
.ותוא םיגרוה הזכ הרקמב ויה םינמרגה ;םינמורה תחת דוע היה הז .םילוחה תיבל
קזח היהיש ןפואב ,ץע רשג תונבל עדיש יוג ,'רטסיימ' די לע דובעל יל ונתנ םיוסמ בלשב
תטישב יתננובתה .הינשל תחא ןתוא רביחו ןהיניב םיאתה ,ץע תורוק רשיי ןזרג תרזעב .דואמ
.רשגה תינבב ודי לע יתרזעו ,ולש הדובעה
םיירפסמ גוז
תויהל תכלוהש ונעדי אל .לפרועמ ירמגל היה תויהל ךלוה המ .תובשחמ וליחתה וטגה ךותב
לבא .וזכ תורשפא ותעד לע הלעה אל דחא ףא ,םיזג יאת םיליעפמ םהש ונעדי אל ,הדמשה
.רורב היה הז ,םיללח רופסניא הב ויהישו םדמ הבוקעו הכורא המחלמ היהתש
,םתיבמ תונחמל ואב ץיבונר'צמ םירבחה .הלאה םיאנתב םידרוש ךיא בושחל היה ךירצ
יל היה ,םיבר םישדוח רבכ ירוה תיבמ קחרה יתייה ינא .םיפסונ םידגב הבו הדווזמב םידיוצמ
ללכב םא ,והשמ חיוורהל לגוסמ תויהל ,תואבל ןנוכתהל היה ךירצ .הז והזו דחא םיילענ גוז
,רכמ היה ןורהא דודל .תוטייחב תוסנתהל היהי ,יתבשח ,טושפ יכה ילוא .חיוורהל ןמז ונתי
דמיל אוהו םיברעב וילא עיגמ יתייה םייעובש ךשמ .יעוצקמ טייח היהש ,יטפמיס דואמ ידוהי
רוציל יתעדי ,הנוכנ הרוצב טחמ םיקיזחמ ךיא יתעדי רבכ ,יניעב ןח אצמ הז .רופתל יתוא
ירועיש .ותוא וחקל ,היה אל רבכ אוהו יתעגה דחא ברע זאו .האלולל רומיג רופתלו דגבב ךתח
גוז ימצעל הנקא םא בוטש יתבשחו ,'םיימשב אל' הזש יתיאר לבא ,םציקל ועיגה תוטייחה
יתנכה .רוחש ,ןבל ,םיטוח תצק ,ןועבצאו םיטחמ םג ךירצש – תיבהמ יתרכזש המו ,םיירפסמ
.הארנ...ו ,תיקש יל
םעפ םירזוג ,םיימעפ םידדומ' :םיטייח לשללכ אבא דמל ונממ .םייח תמכח לעב םג היה טייחה
.דימת םשיימ היה הז ללכ '.תחא
196 197
ינש הנחמ
.בונישיקל המורד ,היברסבל ונתוא וחלש םעפהו ,רתוי לודג ,ינש חולשמ ןגראתה רבכ םייתניב
לכ ,זא ונרבע .הלאה תונחמהמ הדועתה ילצא הנשי .ילצא םושר ,'42 לש ףרוחה היה הז
הרצע בונישיקב .ןבלב הסוכמ היה חטשה לכ .בונישיק ךרד תבכרה םע ,הדובעל םיסיוגמה
םש ורבעש םישנא םע רבדל יתלוכי לבא ,ונדרי אל .דודל םימ ףיסוהל תנמ לע הארנכ ,תבכרה
אל – ?םידוהי' :יל ורמא .םש הרק המ יתעדי אל דוע זא .םידוהי דוע שי םא יתלאש .הביבסב
'...וגרה הפו ,תואמ עברא וגרה םש ,רעיה הפ הנה' ,עבצאה םע ועיבצה םה '.דחא ףא ראשנ
.שיא רתונ אלש יתיאר
ונתוא איבהש בכרה ,ונעגה הלילה עצמאב .קסבורדנסכלאל ,היברסב םורדל הכישמה תבכרה
הנומש .גלש הסוכמ לוכה ,רבד םיאור אל ,הצוחה ונטבה '.םכלש הנחמה ןאכ ,הנה' ורמאו ,רצע
םידדצה ינשמ .רטמ רשע השימח לע השימח לש חטש .המדאב רופח ןתיבל וליבוה תוגרדמ
.רצ רבעמ עצמאבו ,ינשל דחא םישגרד תופיפצב ורשקנ
תונב םינבא תויבוק יתש המדאה ןמ םוי לכ איצוהל ונילע וליטה .הרכמב ונתוא ודיבעה
םינמרג ונילע ורמש .םישדוח העשת ךשמ םש ונדבע .הסכמה התיה תאז ,תחא לכ בוק רטמ
.תמדוקה האמב היברסבל ורבעוהש
ונייה .לוכה הסכמ ןבל גלשו ,המדאל ךומס גגה ,םייעקרק תת םינתיב השולש ףיקה הנחמה
חורבל יתיצר וליא .הדובעה םוקמ דע םירטמוליק המכ קחרמ םיכלוהו ,המדאל תחתמ םיאצוי
התיה תיזחה .חורבל ןאל היה אל לבא .בל םש היה אל דחא ףא ,חורבל יתלוכי רמשמהמ
םוקמב .תניוע התיה הביבסה לכו ונתאמ םירטמוליק תואמ שמחו ףלא וא ףלא קחרמב זא
.םירוי ויהו הירמרדנ'זל יתוא םירסומ ויה םחל תפ שפחל עיגמ יתייה וילאש ןושארה
תרופסתו תועש שולש
תורשפא תארקל םגו ,היוצמ הטורפ יל היהתש ידכ ,חיוורהל ליחתהל יתייה ךירצ הז הנחמב
,םיטוחהו טחמה םע ,ילש םיטנמורטסניאה םע יתעגה .יתוחאל רוזעל לכואו עויס בוש חלָשיש
.רופתאו ןקתאש ךירצ וניא שיאו ,הלבתה לוכה אל דוע ,םידחא םישדוח קר ורבע םייתניב לבא
הליחתב .רפָס תויהל רשפא םיירפסמ ןתוא םע ילוא ,טייח אל םא :שדח ןויער הלע םש ,ןכל
לעב יעוצקמ רפס םג ונתא היה .רפסל עדוי ינאש םירבחה ןיב הרבע העומשהש דע ,ונחדבתה
,היסנמיגהמ םיריעצ םירוחב וניניב ויה ...דיה ול הדער תרופסת ידכ ךות םעפ ידמ לבא ,ןויסינ
םא שקיבו ,עונצו הזר רענ ,םהמ דחא ילא שגינ .םיטנדוטסכ וניפלכ דובכ תארי םהל התיהש
,דובעל יתלחתה ,תבגמ יתחנה ,ותוא יתבשוה !השקבב ,יתרמא ,בוט .ותוא רפסל ןכומ היהא
תונלבס .השדח הגרדמ תרצונ ,הילע רבגתמ ינא ,הגרדמ תרצונ השוע אל ינאשהמשהאור ינאו
וא תוחפ התארנ תרופסתהש דע ,תועש שולש וילע 'יתדבע' .הררב התיה אל – ולו ,יל התיה
ינא םגש תפכיא היה אל ולו ,אוהה רפסה םע םג ,םלוכ םע יל ויה םיבוט םיסחי .רדסב רתוי
םויבש ךתעד המ ,ןגוכ' :יל רמא דחא םוי .שיא תואמ עברא םש ויה ירה ,עוצקמב קוסעא
.רפסכ יב םיריכמ ,הניחבה תא יתרבע רבכשיתנבה '?יתוא רפסתהתאו ךתוא רפסא ינא ןושאר
היה רבכ הז .ותוא רפסאש ונילע חקפמ היהש ריכב ןיצק ילע דקפ ,אבה הנחמב ,רתוי רחואמ
.םולשב והשכיא הז תא יתרבע לבא ,ןכוסמ
הנחמה ןגראתישדע ,םידחא תועובשךשמל ץיבונר'צל ונתוא וריזחה הנחמב הדובעה םויס םע
םייטרפ םירועישדמלל יתלחתהו ,םשיתכסחשהמ ,רתסאל ףסכ תצק יתרבעה םייתניב .אבה
דלי םש היה .בותכו אורק ,תירבע םתוא דמלאש ינממ ושקיב .רפס תיב היה אל םידליל .וטגב
םירופיס ותוא דמלמ יתייהו ,הנטק רופיצ תיניארקואב ושוריפ הקשטק .הקשַטק םשב בבוש
.םייטרפ םירועישמ םג טעמ יתחוורה ךכ .הפ םג ותוא יתיאר ,הצרא עיגה אוה .םירופיצ לע
198 199
תעמשה תעב חכונ היהו ,המואה ינינבל םילשוריל אבא הלע ,קוינימד ררוצה טפשמ ןמזב
רבכ תחרב אל המל ,אבא' :ונלאש .תונורכז טעמ הלעהו ונתיבל עיגה ברע תעל .תויודעה
ידגב שובל יתייה' :ונעמש הנושארל זאו ,רמא 'םיניבמ אל ללכב םתאש האור ינא' '?םדוק
רכיאה ,ביבססוידר רטמוליק ףלא ,רדגל ץוחמיתאצי וליא .ץע ילענ ילגרל ,חלוגמשארה ,םיספ
'.חורבל ןאל היה אל .הזכ קוינימד היה שגופ יתייהש ןושארה
תיזחה ןכיה ונמצעל רזחשל והשכיאו אוצמל ונלוכישןשי ןותע לשעטק לכ ירחא בוקעל וניסינ
.הזמ תאצל יוכיס דוע שי םא ,יוכיסה המ .תמדקתמ איה ךיאו תאצמנ
םיאיצומ ךיא יתדמל םש .ריקהמ םינבא בוצחל ונייה םיכירצ ךכ םשלו ,םישיבכ וללס ןאכ םג
,המדאה לע תורזופמה םינבאה תא יתיארו הצרא יתעגהשכ .טושפ אל הז ,ריקמ םינבא
הבכש תויהל הלוכי .היבארסבב םש םינבאה תא איצוהל ,ןכוסמ המכו הדובע המכ ...יתאנק
אל הנוילעה ןבאה .ןבא בוש ךכ רחאו הרוחש המדא וא לוח רטמ ינש קמוע ךכ רחאו ןבא לש
היה ךירצ ןכל .טטומתי ריקה ידמ רתוי איצות םא לבא ,הנותחתה ןבאה תא םיצור ,תקפסמ
.הז תא םישוע ךיא דומלל
תונחמהו וטגה תפוקתמ בוהצ דוד ןגמ תאשונ 'תוהז תדועת'ו 'היפכ דבוע תדועת'
200 201
יל אצי דחא םוי .עלסה תא םיצצופמ זא .לוגע רוח רצונ תועש רפסמ רובעכו ,רחא םוקמב
תחאבו ,םקעתה טאל טאל ןולאה טומ הלעמל םש .בבוסל ,בבוסל ,בבוסלו טומה תא קיזחהל
היה ,קיצלורק ,םירבחה דחא .דירווב יתוא עצפו לגרב עגפ ,בבש ףע וללה שיטפה תוכממ
םיבצמב .ךרוצה תעשל הנושאר הרזע דויצ ולצא קיזחה דימת ןכל ,האופרל 'ג סרוקב טנדוטס
לזרבה תכיתח תא םיאור ןגטנרב םימלצמ םעפ ידמשכ .ולש עוצקמה תא הארמ היה אוה ולא
.לגרב הראשנש
ךשמ ריכהל יתלוכישמ רתוי םישנאה תא ריכהל יתלוכי ,היפכה תודובעב ךכ רחאו וטגב
,םיאפור םשויה ,ןיד יכרוע םשויה .םיפופצ ,דחי ונלוכ ונייהשןויכמ ,רחא םוקמב הנשםישימח
.תועד םיפילחמו םירבדמ ,דחי ויה םלוכ .םיעגושמו םיבנג םג םש ויה ,םירוספורפ
ונייה הסכמה תא רומגל חילצה אלש שלח רבח היה םא .ינשל רזוע היה דחא .םייח ...םש ויהו
.ול םירזוע ,ותא םירמוג
,םידלי דמלל יתלוכי בושו ,תשדוחמ תונגראתה תארקל ,ץיבונר'צל בוש ונתוא וריזחה ךכ רחא
.הכורא רתוי תצק הפוקת םעפה
שילש דועו בוק רטמ
דדומ היה םוי לכ ףוסב .וילע יולת ךורא דגבו לקמ םע ךלהמ היה ,דואמ הובג יוג ,ונלש שגונה
לש תויבוק יתש דימעהל ויה םיכירצ םירוחב ינש .ונבצחש םינבאה תומכ תא לקמה תרזעב
.הבוגו בחור ,ךרוא ותא דדומ היה אוהו ,לגרסכ שמיש לקמה .הסכמה התיה וז ,ןבא בוק רטמ
רתוי לקמהש ונכרעהו םירביש יפל ונקדב .םינבא דוע ףיסוהל היה ךירצ קיפסה אל הז םא
רמוא אוהשכ ונתוא המרמ אוה המכב ונבשיח .רטמל רשאמ םירטמיטנס הרשעו רטמל המוד
.רטמ הזש
הברה יד הז ;בוק דחא רשאמ רתוי הז המכב תוארלו רטמ 1.1 לע 1.1 לש היבוק בשחל ךירצ
ונל ףיסומ אוהש ונבשיח ;ןובשחה תא תושעל טע ונל היה אל .ףסונ בוק רטמ שילש ,רתוי
םהמ דחא לכ .היבוקה לש היתועלצ שולשב הבוג םירטמיטנס הרשע לש םיחטשמ השולש
ףיסוהל ךירצ וישכע ,תפסות בקועמ רטמ 0.3 רבכ שי .םירטמיטנס הרשע לע עבורמ רטמ רצוי
.םידדצב ופסונש תולקמה תשולש לש רוביחב הניפ ףיסוהל ףוסבו ,םידדצ השולשב תולקמ
המ תוחפל ונעדי ונחנאו ,ולש תואמרה וז .שילשו דחא טעמכ רמולכ ,ק"מ 1.331 אצוי הז דחי
...ןובשחה
,לייח לש וידיב היה טימנידה לקמ .ןבאה תא ץצופל ידכ ,טימנידב םג ושמתשה וז הבצחמב
ידכ רוחוב חודקל ונייהםיכירצ ,קנע ןבא שוגב ,הלודג ןבאב ונלקתנשכ .ותוא קילדהל ךיא עדיש
הזשכשךכ ,חפב עלסה תא םיסכמ ויה .חורבלו קילדהל ,תוסכל ,טימניד לשךורא לקמ סינכהל
ונייה .טימנידה רובע רוחה תא חודקל הנוכמ ונל התיה אל .חפ אלא םינבא ופועי אל ץצופתמ
םע ץיברמ ינשהו טומה תא קיזחמ דחא .גרבמ ומכ םייתסמש ילילג טומ ,הגנאר םע םידמוע
םעפ לכ תתחונ הכמה ךכ .טומה תא תצק םיזיזמ הצברהל הצברה ןיב .וליק השימח לש שיטפ
202 203
ישילש הנחמ
וב םוקמהמ קוחר אל ,םיטאפרקה די לע המורד ,הבודלומ ךותב בוש היה ישילשה הנחמה
םישדוח העשתכ םש ונייהו '43 ב םשל ונעגה .םיסורה דגנ םירוציב תונבל ונשרדנ םש .יתדלונ
.תורהנ השולש רוזאב .תיזחה םשל העיגהש ינפל הנחמה ןמ יתחרב ינא .'44 ךותל ,רתוי וא
םשודבע הפוקת התואב .טריס רהנה די לע ,המלשריע ומכ יונב ,דואמ לודג הנחמ היה הגארד
זא רבכ .םיסורה דגנ הנגהכ ,םירוציב וק רהנה ךרואל םיקהל וצר םינמרגה .םידוהי םייפלאכ
םשל ופסא םה .םישנא רתוי הברה ויה םיצוחנ ךכ םשל .ורזחי םיסורהו םויה קחרי אלש ועדי
ינש ויה תונכשב .לוכיבכ 'רוביצ יכרוצל הדובע'ל ,הינמורב םיבר תומוקממ םידוהי םייפלא
ףסונ הנחמו ,םיבערומו םישוחכ ירמגל ויהש ,םיסור המחלמ ייובש לש הנחמ :םיפסונ תונחמ
,םינמרגהדצל ורבעשיסורהאבצהמםיקירע,'בוסלו' וארקנשםיניארקואםייובשלש,רתוי ןטק
ונייה .םירוציבה תדובעב וקסעוה תונחמה תשולש לכ .םיסורה םייובשה לש םישגונכ ושמישו
שרגמ ,םיימורט םיטנמלא לש םלש תשורח תיב םש היה .םינוש ןוטב יגוסמ םירקנוב םיקצוי
תואמ תואמ םיקצוי ונייה .םירטמ רשע םיינש ךרואב ןוטב לש תורוק וב םיקצוי ויהש םוצע
ינש ודבל ריקה יבוע .םירצבמ םהמ םינובו םתוא םיריבעמ ויה ךכ רחא .םימלש םינסחמ ,הלאכ
הירי תנוכמ םע לייח לוכי הזכ רצבמ ךותמ .הרימש ןולח חתפנ וכותמו גג וילעמו יצחו םירטמ
.לית רדג דועו לית רדג דוע םיפיסומ ויהו ,םלש וק ךכ .םיפסונ םירצבמ ינש לע ןגהל
ןויכמ ,ילש יעוצקמה עדיל בר שומיש היה ןאכ .םישנא דואמ הברה ,ןמז הברה יד םש ונדבע
,םתוא ןקתל היה ךירצ רבכ .ופשפתשה רבכ םייסנכמה םגו ,םייברגה תא וערק רבכ םלוכש
.תושעל המ רבכ היה
'43 ב ןמז ותואב תיזחה .יתוחאל ףסכ בוש חולשל לכואו ץיבונר'צל בוש עיגאש יתיוויק
וילע ריינ ףד רמולכ ,וקנאלבב יתדייטצהו ףסכ יתרגא לבא .ונתאמ רטמוליק ףלא התיה דוע
,םיאתמ עגר ספת םא ,םיניצקה יתוריש תא תוקנל חלשנש ימ .הנחמה תמתוח תספדומ
ףוס דע ותסנרפ תא קפיס ךכ ידי לע .םידחא םיפד שלותו סנכנ היה ,זעונ קיפסמ היה םאו
יתינק .והשמ תושעל רבכ רשפאו ,וב בותכל לוכי התא וקנאלב ךל שי םאש ןויכ ,המחלמה
.אוצמ תעל ,דגבה ךותל ותוא יתרפתו וקנאלב
ירחא רבכ התיה איה .דואמ רהמ המדקתה תיזחה .תורחא תוחור בשנל וליחתה טאל טאל
רורב היה ,םיווקה ןיב ספתינ ונחנאו עיגת תיזחה אמש תיתימא הגאד התיה .דרגנילטס
התיה ילש הנושארה הבשחמה .החירב ןנכתל ונלחתה ןכל .םיגוסנ םהש ינפל ונתוא ודימשיש
ינפלמ ,עובש ינפלמ ןותע ונידיל לפנ םעפ ידמ ;םינותעה ירחא ונבקע .תיזחה לא חורבל
:הזכ חסונ לשמל .תיזחה תדמוע ןכיה דומלל וניסינו ותוא אורקל ךיא רבכ ונעדי ,םייעובש
םהש תרמוא תאז ,'םיווקה ךרוא תא רצקלו וקה תא רשייל חילצה רידאה ינמרגה אבצה'
,םויל רטמוליק םיעברא םדקתהל הלוכי תיזחהש וניאר .בוט הז 'וק םירשיימ'שכ .םיגוסנ רבכ
ךיא בושחל ךירצו ,תישחומ התשענ הנכסה .ונילא עיגת ןמז המכ רובעכ ןובשח תושעל רשפא
.ידמ רתוי ברקתת תיזחהש ינפל ,חרוב התא
תאז ,הבודלומ ירה הז יכ ,םידוהי ןיידע ורג םש תורייע המכ ויה ונילא ךומסב רהנה ךרואל
הניבוקובו היבראסב לע םינמורה ואיצוה המקנה לכ תא .הנטקה הינמור ימוחתב תרמוא
תוכומסה תורייעהמ םג .לוכה תא ודימשה םש .המחלמל תוכומסה םינשב דיל דימ ורבעש
.הגארד הנחמב הדובעל םירוחב וחלשנ וללה
204 205
אבה רהנה לע ינאו
יתמ קוידב רכוז ינא .םימי הרשע יל םיצוחנש ,תיזחה תומדקתה בצק יפ לע ,היה ילש ןובשחה
רזחו ,קודביש רמא הכומסה הרייעהמ רוחב ותוא .'44 יאמל ןושארב היה הז ,חורבל היה ךירצ
יתוא םישל הנכומש ,ומא התיה וזש רובס ינא ,השיא הנשי :תיבויח הבושת םע תבש יאצומב
תוסכל םימי הרשע ךשמ םינכומ ויהי םאה ,חורבל הסנא םא ,ילש םירבח יתלאש .םדיובה לע
,'טנזרפ' קועצל ךירצ התאו םשםיאירקמ,שרגמב ונתוא םירפוס ויה רקובב .ילשתורדעיהה לע
ותואש בל ומישי םא ןכוסמ הז ,ןבומכ .ימוקמב הנעי םהמ דחא ילש םשה תא וקעצישכ .חכונ
רבכש ןמיס ,רזוח אל ינא םימי הרשע ךות םאו ,יוסיכ יל ונתיש ונעבק .םיימעפ הנוע םדא
ידוהיהש ,דואמ הפי בתכב יתבתכו וקנאלבה תא יתחקל ...וא הרבע תיזחהש וא יתרדתסה
.שטוקיט הרייעהמ תופורת איבהל הנחמה לש תואירבה יתוריש ידי לע חלשנ ןגוכ םהרבא
,רעשל יתשגינ – תבכרה םש תרבוע יתמ ונעדי – ברע תונפל .רדסב לוכה ,תמתוח ףדה לע שי
םירוחבה ומכ ינאש ןיבה אוהו ,ייל תורשע המכ לש רטש ודיל יתפחד ,הלמ לייחל יתרמא
,רוטקודנוקה רבוע .זוזל הליחתה איהו יתילע ,תבכרל יתשגינ .תאצל יל ןתנו ,תורייעהמ
רקיעה ,סיטרכ ילב יתילעש הארנכש ןיבה אוה .ייל ינש ול םג ןתונ ינא סיטרכ תוארהל םוקמב
דחי תבכרהמ .שטוקיט הרייעל יתעגהו יתדרי ,האבה הנחתה דע יתעסנ .הסנרפ תצק ול שיש
.'סוקריצ )תרבג( הנמז' וניכש השיאל יתוא ואיבה םהו ,םירוחב המכ דוע ודרי יתא
בקוע יתייה ינאו ןותעו לכוא טעמ יל האיבמ התיה םוי לכו גגה תילעב יתוא המש איה ,יתעגה
םישימח – םיעברא ;דואמ הפי םימדקתמ םהש יתיאר םירהה יפל .תיזחה ירחא בל תמושתב
ינאו טורפ רהנ לע תיזחה .יסאיל בורק םואתפ ודמע זאו ,ורבע רבכ בונישיק תא ,םויל רטמוליק
.ירמגל הרצענ תיזחהש יתיארו טריסה לע ,אבה רהנה לע
ינמורה לייחל טעמ םימלשמ ויה ,תובורקה תורייעה ינבמ ויהו ונתא ודבעש ילש םירבחה
ןאל םהל ןיאש ןיבה רמושה םג .םירזוח ויה תבש יאצומב .תבשל התיבה םיעסונ ויהו רמשש
םיספות ?חרבת ןאל – חרוב התא םא .ונתאמ הקוחר התיה דוע ןמז ותואב תיזחה יכ חורבל
םילוע ויה םולשת תרומת תאצל וחילצהשכ הלאה םירוחבה לבא .םירויו ךתוא םיריזחמ ,ךתוא
.הנחמל םירזוח ויה תבש יאצומבו ,תיבב רבכ םהו הרצק תחא הנחת קר ,תבכר לע
ןמזה עיגה ילואש יתטלחה דחא םויו ,הז תא םישוע ךיא 'שארה תא יתרבש' ,וקנאלבה יל היה
תוכחל םוקמב .םיסורה לא עיגהל התיה ילש תינכותה .הנושארה החירבה התיה וז .חורבל
הלאמ ,םירוחבה דחא יתלאש ןכל .ילע רובעת איהו תיזחה לא חרבא ,ונגראתי םינמרגהש דע
הסחמ יל תתל ןכומ היהי והשימ םאה ,הרייעב ירובע ררבל לכוי םא ,התיבה םיעסונ תבשבש
.םימי המכ ךשמל
206 207
םיינוחרפ םייסנכמ
היה רבכ .ךיראהלו רצקל ,םיאלט אילטהל יתעדי :םלפודמ טייח יתייה רבכ הפוקת התואב
חורבל ונל רוזעיש ןיצק הזיאל םלשל היהי ךירצ ילואו ,וקנאלב בוש תונקל היה בושח .ץוחנ
דחא םוי .רפות יתייה םיברעב וא ןושאר ימיב ,רשפאש המכ ןכל .טשרקוב דע ילוא ,קוחר רתוי
,םיבר םיקולב ובו ,לודג היה הנחמה .הניטנרק ודימעהו סופיט הזשהעומשהתיה ,הפגמ הצרפ
יתיאר ,רופתל דואמ בושח היה יל .סנכיהל רוסא םימיוסמ םיקולבלש ועידוה .המלש הרייע
יתייה וזכ הרוצב .יתרפתו הזכ ןתיבל יתסנכנ ,רגסהה םוקמל סנכיהל םידחפמ םיניצקהש
.יתוחאל חלָשיש ידכ ץיבונר'צל חולשל יתלוכיו םיברעב ףסכ טעמ חיוורמ
:שקיבו ילא שגינ אוה .םייסנכמ וליפא יתרפת םירוחבה דחאל .עודי היה רבכ רפותכ ילש םשה
'עדוי אל ינא' .תולב ויה ולש םייסנכמה '?הדובע יסנכמ גוז יל רופתל לוכי התא ,םהרבא'
םיחרפ םע חספ לש הפמ הדווזמה ןמ איצוה אוה '?ךל שי דבו .תוסנל רשפא לבא' ,יתרמא
םגד .םינשי םינותעמ םגד יתנכהו ,יתרמא 'הסננ' '.קזח דב הז ,הנה' :רמאו ,םיינועבצ םילודג
םג יתרזגו זוע יתרזא .םירפסב תוארל רשפאש ,םירטוזה םינהכה יסנכמ ומכ הארנ היה ריינה
רמואו םתא ךלהתמ היה אוה .וזה הפמהמ םייסנכמ גוז ול היה ףוסה דע ,והשכיא .דבה תא
.םיחרפ םע םייסנכמ ,'ןטיווק טימ ןזיוה'
המ' יתלאש .תדרטומ דואמ תיבה תלעבש יתנחבה ,םש יתוהשל יעיבשה וא יששה םויב
יתרמא 'יגאדת לא' ,התוא ךבסל יתיצר אל .התיבב רתתסמ והשימש העומש תכלהמ – '?הרק
תא םישוע ךיא יתעדי רבכ .תבכרל יתשגינ ,וקנאלבב דיוצמ ,ברע תונפל '.םלעא ינא ברעה' ,הל
,הבור םע רמוש,לייח םשדמוע ,הנחמל יתרזח הלילה עצמאב .םירוחבה םע יתעסנ םשל יכ ,הז
םינמורל תתל ךירצש ייל המכה תא ול ןתונו וילא שגינ ינא '!ינא הז' רמוא ינא '!?םש ימ' לאוש
דחא ,סנכנ ינא .ונשי רבכ םלוכ ,ןתיבה ךותל יתסנכנ .תאצל רשאמ לק רתוי המינפ סנכיהל .םש
ינא תרחמלו םינפב בוש יתייה '!?תרזח ,םהרבא' :םיררועתמ םלוכ ,ררועתמ ינשה ,ררועתמ
.'טנזרפ' יתרמא רבכ
208 209
החירבה
יתנכה .יאמב ,םיישדוח רובעכ ןכומ יתייה ינא .ןכומ יתייה אל דוע תונכוסה שיא תא יתשגפשכ
.הנוילעה לע התיה םיסורה די תאז לכב ,לוחזל בוש הליחתה הרצענש תיזחה .וקנאלב בוש יל
.החירבל ךרדה השבגתה טאל טאל
תא שבול היה ,ישפוח אוהשכ ,ןושאר םויב :הסנרפ ומצעל השעש רטוז ןיצק היה הנחמב
םהשהנאותב םידוהי השימח וא העברא לשהצובק תחקל היה לוכיו ,ולשםיחצחוצמה םידמה
םיעברא .םירוחב העברא דחי ונַגראתה .טפשמל יאבצ ןיד תיבל םתוא ליבומ אוהו םיקירע
סיפדה אוה ונלש וקנאלבה תא .םוכסהמ עבר םלשי ונתאמ דחא לכ ,םלשל היה ךירצ ייל ףלא
טפשמל הנחמהמ וחרבש םידוהי םיריסא העברא ליבומ וקסנוי ןגס :ולש הביתכה תנוכמ לע
הנחמל ץוחמ אבחתהל ,רדגה ךותמ חורבל ונילעש רמא אוה .יוסיכה היה הז .טשרקובב יאבצ
ךרואל ךלי ,הלילה עצמאב עיפוי אוה .תוצח דע םשתבשלו ,דואמ הובג היהשסרית הדשךותב
אוה םשמו סריתה ילועבג ןיבמ אצנ הקירשה תא עמשנשכ .תרכומ הניגנמ קורשיו ,שיבכה
.היה ךכו .ונתוא חקי
,רחא ןווכל רמולכ ,ץיפוהיל לכתסיש ול ונמליש .האיציב רמשו ,הובג הנבמ לע דמע רמוש
,םיאצוי ונחנא .הניגנמה תא ונעמשתוצחב .הלילל וניכיחו סריתה ךותב ונאבחתה .ץוחב ונייהו
וישכע בוט אל ,תעכ רחואמ רבכ הז ,ועמשת' ונל רמוא אוה .םגמגל ליחתמו ,ונתוא ףסוא אוה
וא .ךכ ךלי אל הז ,אל' ול ונרמאו דגנתהל ונעדי '.עסינ רקובב רחמו רפכל םכתא חקא .עוסנל
םייקמ אל אוה םאש ,עדיש ךכ ונרביד '.הנחמל הרזח םיסנכנ ונחנאש וא ונתוא חקול התאש
תוינבגע תלגע
יל רמואו ר'גימ רנוטולה דחא םוי ילא שגינ ,הזה רבדב עוצקמ לעבכ אצי רבכ ילש םשהו תויה
רוזעתו ,רפכב ילש תיבל ךלת התא ,רבעמ תדועת ךל ןתא הז ןושאר םויב' .ידוהי – '!ינאד'ג'
.רפכל תילגר יתכלהו יתאצי ןושאר םויבו תימשר הדוקפ יל ובתכ '.תונוליו רופתל יתשאל
,םיחרפ אלמ היה לוכה ,ביבא .רפכבש ותיבב רופתאש יתוא חלוש היה ,תועובש המכ ךשמ
,ךדיל םיטאפרקה ירה ,תודשב ריואה תא םשונ ,הזה הנחמהמ אצוי התא ,םירופיצו םיעבצ ינימ
.הנחמה ךותב ומכ אל ,תרחא היה הארנ םויה רוא .ץוחב ישפוח ךלוה התאו
הלגע קוחרמ האור ינא ,רפעה ךרד לע הרזח יכרדב ,רבעמ 'סופורפ' יל ונתנש הנורחאה םעפב
הלעמל .הרוחס וירוחאמ ,תוכשומב קיזחמ ןקז הילע בשוי .ירבעל תמדקתמ ,הדרִפל המותר
,ידוהי' :תינמורב יתוא םילאושו ,ידי לע םירצענ ,םיברקתמ םה .ריעצ רוחב בשוי המֵרעה יבג לע
ינא ,עמשת' :םדרנ וליאכ ןקזהו רבדל ליחתמ רוחבה םואתפ .'ןכ' רמוא ינא '?הנחמהמ התא
העבראהלגעהיבג לעאיצוהל לכונ .הנחמהרדג דיל ,ברעהןאכ היהנ ונחנא.תידוהיהתונכוסהמ
'.םתוא חקינ רדגל רבעמ תאצל וחילצי םאש םירוחבל רוסמת ,הנחמל סנכתשכ .שיא רשע
היה .תומוקמה לכ תא ריכה אוה ,וללה תוזוחמה דיליכ .לארשי ץראמ חילשהיה ריעצה רוחבה
והשימ ,ןקזה תא חקל הלגעה לע ותא .יעבט הארנ הזו תוינבגע תסומע הלגע לע םיכרדב עסונ
,רדגה לעמ ץפק .היה לוכיש ימ לכ ןגראתה דימ ,וזה העומשה םע הנחמל יתאב .וילע ךמסש
,םירוחבה תא ולעה ,הלגעה םע בוש ועיגה ברע תונפל .לצינו וזה הציפקה רובע והשמ םליש
.לארשי ץראל םשמו טשרקובל ועיגה םה ךכ .ועסנו תוינבגעבו תוכימשב םתוא וסיכ
210 211
תונכוסה ןינב
טשייולפ .לעפ אל רבכ הזה עטקה לבא ,תבכרב העיסנ העש יצח קחרמ טשרקובל טשייולפמ
שולש לש תוצובקב תירבה תונב לש םיציצפמ םוי לכב םיעיגמ ויה ןכל ,טפנ זכרמ התיה
אל רבכ תבכר תנחת .ברח היה חטשה לכ .'דברמ תצצפ' םידירומ תחא תבבו ,םיסוטמ תואמ
.םירבדה ולהנתה ךכ .הנממ תחרובו הנחתל תסנכנ התיהש הנטק תבכר קר אלא ,םש התיה
םישנאהש וניארו ,רקוב תונפל היה הז .תרחא ךרדב עיגהל היה ךירצ רבכ םשמו ,ודירוה ונתוא
וריהזה ןכל ,וזכ הצצפה םהילע תדרוי רקובב עשתב םוי לכב .ירמגל םישתומ ,דיס ומכ םירוויח
דימעה ןיצקה .טשרקוב ןווכל םיאצוי ןכיהמ ונלאש .םדקומ םשמ אצנש ,בכעתנ אלש ונתוא
רופיסה לכ תא גהנל ריבסה ,תינמרג אבצ תיאשמ רצע ,תישארה ךרדה לע ריעל ץוחמ ונתוא
סינכה ונתואו ,גהנה די לע בשי אוה .פמרט רשפא םא לאשו ,ונתוא ליבומ אוה המלו ןאל
ריעל הסינכב דימ .טשרקובל םיעסונ ,םתא םיבשוי ונחנאו .רוחאמ םיצאנה םילייחה םע דחי
ותעשב יתלביקש תיבה רפסמלו םיוסמה בוחרל ונתוא ליבויש ונשרד לבא ,שוטנל הצר ןיצקה
ונסנכנ ונחנאו ,ךלהו ףסכה תא לביק ,םשל ונתוא ליבוה אוה .תוינבגעה תלגע לע חילשהמ
.טשרקובב תידוהיה תונכוסה ןינבל
היה ותא םוכיסה '.עסינ זא ,בוט' רמא אוהו לעפ הז .חפב לופי ונתא דחי אוה םג תינכותה תא
םלשנ םשו ,טשרקובב תידוהיה תונכוסה לש ונידיב התיהש תבותכל דע ונתוא איבי אוהש
ךירצ םש ,תובכר לש בושח תמוצ ,טששרמ דע ונעגה תידדצ תבכר םע .ךרדל ונאצי ךכ .ול
םוקמה התיה הנחתה .הילע הלענו ,ןופצמ עיגת הריהמה תבכרהש דע םייתעשכ תוכחל היה
ןיא םא םיקדוב .תבכרה תעגה ןמזב דוחייב ,םיילגרה לע תיאבצה הרטשמה לכ .ןכוסמה
רקיעב ,בר םע ןומה ,הנחתל ונעגה .םיחרובש תיזחהמ םילייח רקיעב ,םידוהי קר אל :םיחרוב
ןינבל תולועה תוגרדמה לע ונתוא בישומ ןיצקה .תיאבצה הרטשמה לש לוורש ות םע םילייח
ובש ,םינשי וליאכ םתא' :ונילע דקופו ,םייניעה לע םיטקסקה תא ונל טמוש ,תוביתנה תיב
ונידיל .יולג יכה םוקמב םיכחמש םירכיא ונייה לוכיבכ םיבשוי ונחנאו '.םכל ארקאש דע טקשב
,תבכר הברקתהשכ .תוגרדמה לע 'םינשי' העבראה לכ םיבשוי .בל ומש אלו ,םישנא ודריו ולע
רבכ הפו ,ןינבה ךותל ונתוא סינכה '!םיכלוה' :דקפו ,ונירוחאמ הבורה םע בוש ונתוא חקלו אב
דחא ספות אוה .הנכס התיה ,תודועת וקדבו ושפיח םימודאה םילוורשה .הלודג המוהמ התיה
ינאו הנחמהמ וחרב העבראה הלא .וללה םיקירעה תעברא תא חקית התא' :ול רמואו םהמ
החיפט ול ןתונ '!יארחא התא .תוריינ רדסל ךלוה ינא ,טשרקובב יאבצ ןיד תיבל םתוא ליבומ
םישפחמ ונביבס הפ .העיגמ תבכרה יתמ קוידב עדוי אוה ,םלענ ןיצקה .האלה ךלוהו ףתכה לע
רבכ ונחנא ,קודבל המ ןיא .ונילע רמושו הבורה םע דמוע רוחבהו םישנא םיקדובו תודועת
תחת הרזח ונתוא חקול '!בוט רוחב' :תפסונ החיפט ,ונלש ןיצקה עיגמ ןמז רובעכ .םיקודב
:דקופו ,ישילשה לע ינשה לע דחא םיתורישה רדחל ונתוא סינכמ ,תבכרל ונתוא ףחוד ,ותוסח
'!םיחתופ אל םתא – תלדה לע וקפדי םא םג'
212 213
!םידוהי םתאש םכל שי לזמ
.יתא וחרבש םירבחה תעבראמ דחא ,ןמכיפ הדוהי םע דחא תונכוס רדחב יתרג טשרקובב
םירבוע ונייה ונרדחל ךרדב ברע תונפלו ,תוחפנ ונתוא דמילש ,ידוהי לש לעפמב ונדבע ונינש
לגרתהל יתקפסה הילא ,ץיבונר'צ לש שידיאה וז ,תינמרג וניניב ונרביד .םחל םינוק ,תונחב
:ונתוא רצוע ,לוחכ דגבב טיוחמ רוחב ונילא שגינ םואתפו ,םיחחושמו םיכלוה ונחנא .תונחמב
אוהו תודועתה תא ונאצוה .תשלובהמ אוהש דיעמש ךמסמ ונל הארמ אוה '!תודועת השקבב'
,הבורק יד רבכ התיה תיזחה .טשרקובב תוממוקתהה ירחא רצק ןמז היה הז .קודבל ליחתמ
יפלא תשולשל הדוקפ ןתנ אוה ;דרמתמ אוהש ןכל טילחה ךלמהו ,ףוסה הזש וניבה םינמורה
.ריעה לש הפועתה הדש תא וריעבה םה הבוגתבו ,טשרקוב תא בוזעל ריעב ויהש םינמרגה
םתוא וניאר .םינמרגה תא ועינכהש דע ףוס ילב תוירי ויה ,הלאל הלא ןיב המחלמ הלהנתה
השפיח תינמורה הרטשמה לכו וחרבש ולאכ ויה .רצעמל םירבעומ ,בוחרב םיעונכ םיכלוה זא
לכ ,םיבר םישנא ונביבס ויה דימ .וזכ האיצמ ,תינמרג םירבדמש םיינש ספת אוה הפו ,םהירחא
הדועתה :תובוט תודועת ונל שי ,לוכה קדוב אוהה .םינמרג ינש וספת ךיא תוארל ןרקס דחא
.םשמ ונחרבש םירמוא ונחנאו הגארד הנחמל ונחקלנש ,ץיבונר'צמ םידוהי ונחנאש הארמ
םתא' :תושגרתהב ונל רמאו שגינ ןקז ידוהי קר ,וכרדל שיא ונפ םישנאה .ונתוא ררחש ףוסבל
'!םידוהי םתאש םכל שי לזמ המכ םיעדוי
הרשכה
הקייש.ןד הקיישו םירפא ןב ונמ ,לארשי ץראמ םינחנצה ינשידיב להונשדרשמ היה טשרקובב
דמיל ,תוברת שיא היה ונמו .םינמורה םע םירשקלו ףסכל גאד ,םילודגה םיקסעה תא להינ
תא ונל ןגרִא םג ונמ .לארשי ץראל ךרדב ונשגרה רבכ .ץראה תבהאו םיירבע םיריש ונתוא
םתודלי תוזוחמל הרזח ועיגהו המחלמה ינפל הצרא ולע ,הינמור ידילי ויה םהינש .הדובעה
דרמתה ינמורה לשממה רשאכ ,טסוגואב 23 ה לשךפהמל דע ,יחרזא םישובל ויה םה .םיחילשכ
.וחנצ םתא ,יטירבה אבצה ידמ םע ועיפוה םה תרחמל .יסורה דצל רבעו
לכ דמלל וסינ הרשכהב .עוסנלו תולעל לכונו הינא ןגראתתש וכיח .הרשכה ןיעמב ונייה
םהל ויהש םידוהי וריכה םה לבא ,םש התיה אל תואלקח ,ריעב ונייה .עוצקמ ונתאמ דחא
םש ונדבע ,םיצנטשל הכאלמ תיבב ,לזרב שרח וא חפנ לצא דובעל ונתוא וחלש .הכאלמ יתב
תמיוסמ הפוקת .ץראב םיגהנ םירסחש ורמא ,הגיהנ ירועישל יתוא וחלש .תכתמ ךותיר לע
.והשמ תושעל דחא לכ וחלש .טעמ חיורהל ידכ טושפ ,םינותע רוכמל יתחלשנ
214 215
הלעתב וינפל .בוט אצי אל רבכו ,ןיבי אל תיסור וליפא ,וילא שגא םאש יתבשח .הליסמה לע
הרבע ,יתוא ורצעי םהש םוקמִב .םירשו םילשבמ ,הרודמ ביבס םילייח םיבשוי שיבכה דצל
בצמב יתייה .יחא לש תבותכל לאשאו תיסור רבדא ,םהילא רשְיה ינא שגא ,ישארב הבשחמ
םא ,עמש' :ןויגה לש םירבד יל רמוא ,הרשע עבש ןבכ הארנ ,םהמ דחא .םהילא יתשגינ .שאונ
.'ךיחא תא אוצמל ךל רוזעא רקובב רחמ ,ונמע בש אוב ,ךב וריי – וז העשב ןאכ שפחל ךישמת
ץרא'ו 'הקשויטק' :ורשש םירישה תא יתרכה .הגאדה ינממ הדרי טעמו יתבשייתה .דואמ בוט
התא המ' .וגרהנ םיבר םישנא ,דואמ השק רוצמ םשורבע ,יל ורפיס ,דרגנינלמ םה .'םיידי תבחר
יתרפיס ינא '.תדלומה ליבשב לבא – ?תיזחב הלילה עצמאב ןאכ תבשל םינהנ ונחנא ?בשוח
.המוצע הווחא התיה .יל הרק המו ,היברסבמ ינאש םהל
המכו ןיי ילד ואיבה םה .ןיי עפש םש שיו ,םינפג לש רוזא .םיטפרקה ירה תודרומב – םוקמה
יל םישיגמו 'חרואל – ?ןושאר ימל ,ונ' :גזומ דקפמה .קלחל וליחתה .םילודג יד ,חפמ םילפס
.ותש םה םג .יתיתש זא ,בוט אל הז ,ןובלע היהי הז התוש ינניאש רמוא םאש יתעדי .הזכ לפס
דחא היה ןמז ותואב '?הזה םשה תא תעמש ןכיה ,בוקברו'צ ימש' :ומצע תא גיצמ ןיצקה
ילב ,ןיפוליגב תצק יתייה רבכ ינא .ומצעל אימחה ךכ ןכל ,בוקברו'צ ומשש וריבטילופה ילודגמ
זא היהש ץיבונגכ לע יתבשח '.יאדו תעמש ,ןגוכ ימש ,דואמ םיענ ,וא' :יתרמא הברה בושחל
.ןילאטסל ינשה
ךל ךל
ץיק( םימיה םתואב טשרקובב היה הז .'הת' ץע בצינ םישפשפה קוש דיל תובוחרה תניפב
,הנחמהמ רוחב דוע עיגה םא תוארל ידכב םעפ ידמ םשל םיכלוה ונייה .שגפמה םוקמ )'44
.הנחמב יתא דבעש ץיבוקסומ תא שגופו עיגמ ינא דחא םוי .חורבל םיפסונ םישנא וחילצה םא
,הנחמה תוביבסב תורייעב בבותסמש םודאה אבצהמ רוחב ונשי ,ןגוכ ,עמשת' :יל רמוא אוה
ויה ,קחציו ילא ,םילודגה יַחאמ םיינש '.ךילע רבד םיעדוי םא לאושו ךלש הנומתה תא הארמ
יתעסנו הרשכההמ השפוח יתחקל .םודאה אבצל וסיוגו ,םיאושנ רבכ המחלמה ץורפ תעב
– םיימוי ךשמ התוא יתרבע ינא ,שולש – םייתעש ךרדה הכרא םנוקיתכ םימיב .יִחא תא שפחל
תא םעפ לכב םידירומ ויה ןכל ,תיזחה לא תוכורא תויאבצ תובכר ועיסה הליסמה לע .השולש
יד יתייה .הרייע התואל יתעגה ברע תונפל .טאל טאל ונמדקתה ךכו ,םיספהמ ונלש תבכרה
איה ןכיה םישנא יתלאשו הרייעל יתסנכנ .תיסור רבוד ינא אלה ,יכרד תא אצמאשימצעב חוטב
םדוק היה ןיטקרסקה לבא ,הדיחיה לש יסורה םשה תא רסמ יחא .עדי אל שיא .תבותכ התוא
היה אל יסורה םשה וליאו ,ינמורה םשה תא וריכה םוקמב םיחרזאה .ינמורה אבצה לש ןכל
,רוזחתשףידע' :יל רמא םישנאה דחא .ךישחהל ליחתמ םייתניבו שפחמו שפחמ ינא .םהל עודי
'.רצועה ףקותל סנכנ שמח העשב יכ הסחמ סופת
תנחתל סנכאש ושרד םה .שפחמ ינא המ םהל םג ריבסמ ינא ,םיסור םילייח יתוא ורצע
ינא ?תכלל ןאל לבא .תכלל יל ונתנ ףוסבלו ,לגרמ ינא אמש ,תודועתה תא וקדב ,הרטשמה
קוחרמו ,ףקועה שיבכל יתכלה ןכל ,ריעה ירברפב ויה םיניטקרסקה .רצוע רבכו הצוחה אצוי
הארנכ רמושש יטייבוס ;תוילוגנומ םייניע לעב לייח ךלהמ םכרואל ,תבכרה יספ תא יתיאר
216 217
תועט התיה וזש יתנבהו ...םלוכ םואתפ .חרק האור ינא – 'ןגוכ' הלמה תא יתאצוהש עגרב
.דקפמה תא איבת ךל ,השורדנא' :יחא תא אוצמל יל רוזעל עיצהש ריעצל ןיצקה רמוא .תילרוג
,ןתוא קודבנו לוכאל םייסנ .תודועתה תא קודבל היהי ךירצו ידוהי קי'צברסב הזיא הפ בשוי
'.ןויפש ילוא ,אוה ימ תוארל ךירצ
םיאצוי ךיא תוריהמב בושחל יתלחתהו ,הברה המהמתהל המ ןיאש יתנבה ,'44 רבכ זא היה
תתל יתננכת .חורבל ןנכתמ ינאש ללכ דושחי אלש ,ידיל בשיש הזל יתדמצנ לוכ םדוק .הזמ
.היהי – היהיש המו ,ידגנה ןווכב ץורלו תולעמ םינומשו האמב םתוא בבוסל ,הרוחא הציפק
ינאו יתוא ספות אוה .לורטפב היהש לייחב יתלקתנש דע רטמ םירשעכ יתצר .יתישע ךכו
םהו וזה הרטסלחה לכ ירחא העיגה םייתניב .הנבה יא ןאכ הרצונש תוריהמב ול ריבסהל הסנמ
איבה '.ילש ןיצקל יתא אובי אוה' ,לייחה שקעתה ,'אל' .יתוא םיצור םהשו '!ןויפש' :םיקעוצ
תא ינממ וחקל '.הזה רוחבה תא יתספת' :ותנשמ איצוהש ןיצקל עידוהו ,םירכיא תיבל יתוא
דמוע ינפל ,םש התיה הוורוא ,רדחל יתוא וסינכה .רבד לכ ומשר ,ןועשה תא ,ףסכה תא – לוכה
,ץוחב רמוש םע הלילה ותוא לכ בשוי ינאו ,חורבל ןאל ןיא ,תושעל המ ןיא הפש יתיאר .קנט
.הכחמו ,רופיכ םוי ברעב טחושה ינפל תלוגנרת ומכ
חקול אוה .תיאבצה הרטשמל ,הרוטדנמוקל יתוא תחקל םילייחה דחאל הארוה ונתנ רקובב
שפחל יתאב .הלודג תחא הנבה יא התיה וזשול ריבסהל ליחתמ ינא .םיכלוהו ,הבור תחת יתוא
יתיארו ריבסהל הסנמ ינא ,לומתא םש היה אל לייחה .תונחמה דחאב ןאכ אצמנש יחא תא
ינא '?המב' '?ךתוא םימישאמ המב עדוי התא לבא ,עמש' :רמוא אוה .הפ הרק המ ןיבמ אוהש
אלול ,התא בושחת וישכע ,ונ' 'היריה תנוכמל תחתמ תחרבשםשאומ התא' :רמוא אוהו ,לאוש
ןויערה תא ספת רוחבה '.ליבוהל ימ תא ךל היה אל רבכ – היריה תנוכמל תחתמ חרוב יתייה
הז' .יתלאש '?ןאכמ קוחר דוע הז ,הרוטדנמוקל קחרמה המכ' '.קדוצ התאש יל הארנ' :רמאו
הארמ אוה .סרקש תיב תחת לודג רוב רעפנ ונכלה הב ךרדה דצל .רמוא אוה 'דחא קולב דוע
היה אל דחא ףאו הזכ רובב ךתוא םיקרוז ויה ךב םירוי ויה םא ,קדוצ התא' :רמואו רובה תא יל
.ןיבה אוהו '?ןיבמ התא ,ונ' – '.בל םש
.'ךל ךל' :ריטפהו תודועתה תא יל ןתנ ,זמרה תא ןיבה אוה .יתלאש '?הרוטדנמוקה הפ ילוא'
.קחצי תא ,יחא תא יתשגפ העשה תיצחמ רובעכ
218 219
הלוגהתוצראב רעצמל וקלוחש,הצראהסינכ ירתיה,םיטקיפיטרסויהעסמל וירבחידיבו וידיב
םידוהי רובע וקפנוהש,םירתיה המחלמה תעב ורתונ תונכוסה ידרשמב .יטירבה טילשה ידי לע
ודימצהו ירוקמה םוליצה תא וריסה 'החירבה' יליעפ .םתוכז תא שממל וקיפסה םרטב ופסִנש
.הצרא וליפעה ,םיתמה ןמ םייחה וליאשהש ,וז תלאשומ תוהזב .ויתחת רחא
.יתמו דלונ ןכיה ,ויבא לש המודמה ומש תא ןנשלו תוהז ץמאל היה ךירצ ונתאמ דחא לכ
ונלחתהשכ .הצרא םילוע ונחנא הנה :ונחמש .'20 ב קונסב יתדלונש רמול יתייה רומא ינא
דלונ ןכיה עדי אל ינש ,המש תא תרכוז הנניאש תוכבל הליחתה עתפל יהשימ ,עסמה תא
...ויבא םש תא חכש ישילשהו
תינא לע ונילע םש .רוחשה םיה ףוח לע למנ ריע ,הצנטסנוקל טשרקובמ תיאשמב ונעסנ
רעוס םיב ונגלפה םימי העברא ךשמ .הנטק זוגא תפילקכ התארנש 'ןיד–א חלאצ' םיליפעמה
היעסונ לבא ,םיימוי הינאה הנגע םש ,סורופסובל דע ,הרמרמ לש םידודרה םימל ונעגהש דע
םישעמ ושע ירה םיטירבה .'יטירבה אבצה יחרוא' תויהל ונכפה ןאכמ .תדרל ושרוה אל
ונידיב ויהו תויה לבא ,הצרא סנכהל םידוהיל ונתנ אלו םירעשה תא ורגס ירה .ושעיי אלש
ונעסנ ,תיאבצ תבכרב ,עסמה לש יתשביה וקלחב .םיילגֵל םילועכ ונתוא ונמיס ,םיטקיפיטרס
לכל הירוס ךרד םשמ .ידרוכ רוזאב ,היכרות לובג דע החרזמ ,םירהה ךותב ,הילוטאנא ךרד
הלובג דע ונעגה ךכ .'רתכ' הרות רפס היה וב רוזאה ,ופלאו המח ,סמוח תא ונרבע :הכרוא
.הרקנה שארב הרהנמ ךרד הצרא ונסנכנ .ףוחה ךרואל ונעסנו ןונבל לש ינופצה
הלפעה
םדוקה הדועייב .ינווי יאמימ 'ב הילעל דסומה ידי לע התנקנ איהו ,'ןיד–א חלאצ' היה הינאה םש
,ןהיניב רצ רבעמםע תופופצ םישגרד תורושונקתוה הברקב .תרוזפתב הטיח תלבוהל השמיש
.םיליפעמ דועו דוע ליכתש תנמ לע
השימחו םיעבש לש היחמ בחרמ הינואה לע םיצקמ ליפעמ לכלש ,לבוקמ היה הילעל דסומב'
הָסכמה תא ונדרוה הובגמ רתיה אלל .ולימרתל םהמ השימחו םירשע ,םיעבורמ םירטמיטנס
ךא ,רתוי הבר אהת תופיפצהש ונעדי .ולימרתו םדאל םירטמיטנס םישימח לע הונדמעהו
'.הצרא ועיגי םידוהי רתוי :חוורב אצי היחמה בחרמ דספה יכ ונאצמו ונבשיח
)תרוויע החינצ | ןד הקייש(
,תידוס הטלחה הלביק הינטירב תלשממ יכ 'ב הילעל דסומה ישנאל הלגתנ ןכ ינפל הנשכ
דסומה ישנא תא הנברד הטלחהה .הצרא ךישמהל היכרותל עיגי רשא ידוהי לכל רשפאל
ריבעהל ודעונש תוינאהמ תחא איה 'ןיד–א חאלצ' .היכרותל םידוהי תאבה ןגראל 'ב הילעל
אוהו ,םילוע העבשו םיעברא תואמ שמח ופפוטצה הנופיס לע .היכרותל הינמורמ םידוהי
תא שטשטל ידכ 'יטירבה אבצה יחרוא'כ תיאבצ תבכרב ולבוה ,היכרותל םעיגה תעמ .םהמע
.אליממ שידא םלוע לש ויניע תא אמסלו ,ךשמתמה לוועה
לביקש,יטירבה ןוטלשה ידי לע םשוה ,הצרא ידוהי שיא ליפעי לבל לארשי ץרא יפוח לע רגסהה
ירפס יפד לעמ בתכנ הז רגסה .וצראב לארשי םעל ימואל תיב םיקהל טדנמה תא תומואה ןמ
,באכב הז קוח בתכנ תואיצמה יפד לעמ .'ןבלה רפסה' ויוניכב עדונו ,הינטירב לש םיקוחה
בושו בוש ופדהנו תונטק תוינאבו תוריסב וליפעהש ,שאמ םילצומ םידוא לש םינתיא קבאמב
.תויטירב המחלמ תוינא ידי לע
220 221
7
םישגפמ
222 223
םישגפמ
ינופלט אובמ סרוק
'ןמימרציימהתאשיתנבה ,ןגוכ 'פורפ' :רמואו ,ידוהי רשקתמברעה תחורא ידכ ךות:רפיסאבא
ינא' .איצמה אוהש רישכמ לש הלעפה ךרוצל ,םויל ןמימ בוק ךכו ךכ ול קפסל לכוא םאה לאושו
יחיש ןב '?חתפל הסנמ התאש ןויערה המ ,ןמימה ךל המ םשלו' ,יתינע ',הזה בלשב אל ןיידע
.םיילגר הזל ןיאש האור ינאו ,תובהלתהב ולש ןויערה תא ראתמ וקל רבעמ
:החישב ידוהיה םע סנכנ אבאו החנזנ ברעה תחורא
'?ךקוסיע המ' –
'.וללה תונויערה יל ויהו ,רוטלטסניא ינא' –
'.דבוע הז ךיא דחי בושחנו ,ןורפעו ריינ תסיפ איבתו שגית ילוא' –
ןויערל םייטנוולרה םיילקיזיפה םיקוחה לע בלש בלש ונרבעו' – אבא רפיס – 'ף"לאמ ונלחתה'
תא ונמייסשכ '.ןויער אל םצעב הזש ןיבמ ינא ,ךכ םא' :ומצעב רמאו ןיבה רבד לש ופוסב .ולש
'.תוינופלט תועש שולש דחי ונרבעהש ,יתיארו ןועשה לע יתננובתה החישה
224 225
?עמשנ המ
.חיפהמ ןמימה תדרפהל ,םיוסמ דואמ טרפמ םע רטליפ שורד היה ,חותיפה לש םיוסמ בלשב
.יתישעת דויצל תויונחב ,םילעפמב ,תודבכ תוישעתב ,טלמל תשורח יתבב :שפחל ליחתה אבא
תונחל ונתוא ונפה םש,יתישעתרוזאב הלודג תונחל דחי ונעסנו וילא יתיוולתה תחא תונמדזהב
וניא םיוסמה רטליפהשררבתהשירחא ,םוקמ לכב .תישילשתונחל ונימעפ ונמשםשמו ,תרחא
רפיס הפוקת התואב .האלנ אל אבא .םישופיחה עסמ תא ךישמהל ןכיה הצלמה לביק ,אצמנב
םג רטליפה תא שפיחש ןבומכ .וינפב חתפנש םירטליפה לש ןיינעמה םלועה לע םעפ ידמ יל
.לבת יבחרב טנרטניאה ךרד םגו םיירחסמ םיגולטק ךרד
יפ לע םימיאתמ םירטליפ רציימה ןטק יתחפשמ לעפמ ,ןוכמה תברקב אקווד ,אצמ דחא םוי
עיגה ןכ םא ןכיהמ .ןכ ינפל וילא ותוא ןווכל עדי אל שיאו םימוסרפב עיפוה אל לעפמה .הנמזה
?עדימה
.עמשנ המ לאוש ,הלמ התא ףילחמ אבאו ,המש הפי ,הקנמ רקוב לכב תדבוע שמשה לדגמב
רבכ םאהו המולשב לאשםימי המכ רובעכ .ןוקיתל רבעוה קבאה באוששהירבדמ ןיבה דחא םוי
דבוע אוה תעכו רטליפה תא ףילחהל ךרוצ היה' ,הפי הרמא ',ןכ' .ןקותמ באושה תא הל וריזחה
.הרטמה לא עיגהו ,שמשה לדגמ לש קבאה באוש ןקות ןכיה רריב אבא '.ןיוצמ
הזה קידצה שיאה
,ילוביט לש עדמל ןואיזומהמ האבוה איה םג .הדבעמב תפסונ הארמ התיה ,ולש הארמה דבלמ
ץפנ לוק עמשנ דחא םוי .רלוד םיפלא תרשע שמשה לדגמב םירקוחל התלע איה םגו ,הידווש
,ולש תוימיטפואה םע תיטנרוטקודה תא עיגרהש ירחא .הקדסנ ןכשה רקחמה לש הארמהו
?עדיה תא באש ןכיהמ .דובא הרקמכ היה הארנש המ ןוקיתל תישעמ ךרד םג הוותה
םיפצמ ויה םה .סנרפתהל םיכירצ ויהש םינעוצ ויה בונישיקבו ,בונישיקב דלי היה אבס והילא
ויה םה :םידבוע םה ךיא ןיבהו ןנובתה ,עבש ןב דליכ .םירובש םילכ םינקתמ ויהו לידבב םילכ
תעבטו ,ילכהמהנטקרתוי תצקהתיה תעבטה ,הרבשנשןלצרופ לשהרעקךותב תעבטםיחינמ
םינפבש תעבטהמ לזרב טוח ףפלל םיליחתמ ויה םה .הרעקה לש ינוציחה דצב ,הדגנכ תפסונ
ךכש עיצה אבס תעכו ,םינעוצה םישוע ויה ךכ .םינווכה לכמ החיתמ הרצונו ,ץוחבש תעבטל
בכרומ םושייב עבשליגמ עדי לשתויצקילפא תושעל ששח אל אוה .הקודסה הארמה תא וליצי
.עבשו םיעבש ליגב וכרדב הרקנש
יתלחתה רשאכ התיה ,תישיא ירובע םהרבא לשרתויב תיתועמשמה ותמורת ןיילק הנח ר"ד
יתלביק רקחמב יִמדוקמ .ילש טרוטקודה תדובע תא ליצה השעמל אוה ;לדגמב יתדובע תא
תוכיא לש תודידמ תכירעב יתקסעו ,תורידנ תויטפוא תונוכת תלעב תקיודמ תילוברפ הארמ
ץפנ לוק יתעמש עתפלש דע ,הרושכ ךלה לוכהו םלשומ שמש םוי היה .תיטפואה תכרעמה
.ערא המ קודבל יתשגינו שמשה ינרק תסינכ תא קיספהל הרקבה רדחל יתעדוה דימ .דירחמ
יתלבה םלוסה לע ספיטו ,רמא 'הקדסנ הארמה' .ןושאר ןיבהש הז אוהו הדבעמב היה םהרבא
הארמה תליפנ תא ענמ תיכוכזה יבוע .תילוברפה הארמה לש סרהה תדימ תא ןוחבל ,ביצי
.יכבל הבורק יתייה ינאו םיקדס אלמנ ירקחמ לש הז ףילחת רסח ביכר לבא ,)ל–אל הדות(
226 227
'.דובעי דוע הז והשכיא ,יגאדת לא ,הז לע בושחא ינא' :רמא םהרבא
תכתמ יטוח תרזעב הפקיה תא קזיחש ,הרובש תיחולצ וידיבשכ ילש דרשמל סנכנ תרחמל
שידקה ,יתרכה ישוקב ןמז ותואבשןגוכ 'פורפ ,יניע הארמל יתנמאה אל .רוחאמזכרמל וחתמנש
.הזה תויורשפאה םגד תא רוציל ידכ רקיה ונמזמ תועש עברא וא שולש
םינש ךשמ יניע דגנל יתרמש .רקחמב יתדובע תונש ךרואל יתוא התוויל וז בלל תעגונ תוסנתה
,דימת :תרמואו יתא תרבדמ איהש היה המדנ .תנקותמו הרובשה ,הנטקה תיחולצה תא תובר
ימורמב תאצמנ ןיידעו הנקות ילש הארמה .רואה לא ךרד סלפל ןתינ ,ךושח הארנ לוכהשכ םג
.קנע לש ודצל םינש שולש ךשמ יתדבע הב ,הדבעמ התוא
יל התיה .וגהנמכ הירפסב בשוי םהרבא תא ונאצמו ,לדגמל ינאו ילעב בוש ונעגה ןורחאה ץיקב
,ויבורק ונייה וליאכו ,ומע תבשל ונתוא ןימזה םהרבא .ךכל יתעגה אל םעפה ךא ,לואשל הלאש
.ותדובע לע ונתא רביד ןכו ,וידכנמ המכו ונתחו ותב ,ונב ,ותחפשמ לע תוכַּרב ונל רפסל לחה
םירופס םימי .הזה קידצה שיאה לש ותציחמב תויהל המוצע תוכזב ונכרבתנש ונינש ונשגרה
.הזה םלועה תא בזע ןכמ רחאל
םורתל תלוכיב הובגמ ןנוחמ ,תואיצמה םע בטיה ןווכמ םדאכ ,ליצא הרומכ ותוא רוכזא דימת
ותעיבת םע ירובע םיהוזמ תוימורתה ויתודימו ובל ץמוא .רתוי בוט ידיתע םלוע ןעמל תיעדמ
.עדמה לש ההובגה
אובל ולזמלזמתהש,שדחהלוע,רגבתמרענ לשתוארהתדוקנמרקיהידוד לערבדל הצור ינא ינול
,הלוגבדועיַרוהמתובר יתעמשםהרבאדודהלע.ותורגבתהבתיטירקהפוקתבלודג םדאםעעגמב
רשאכ יבאל חלששתורידנה תופורתה תוליבח תאו ,תובשחתההו הגאדה יאלמויבתכמתא יתיאר
הדודה לשו ולש תיבה .םיקפוא בחורו תידוהי המכח בלשמה םדא יתשגפ ץראל ונילע רשאכ .הלח
וא ירופיסמ – עדמו תונמא ,הקיזומ ,תורפס – םישדח םירגתא לש םולב רצואכ ירובע הלגתה הלוש
םידוהיה תונומתדעו ךאב ןגנמ סלזק ולבפ לשםיטילקתמ ,יקסבוקילו לאונמע לשוירפס דעו ירנה
םגו ,לבקמו םח תיבכ םתיב תא יתיווח דימת .ןוינכטב רויס דעו למרכב םילויטמ ,טדנרבמר לש
םג םידודה ופריצ ,םימיה תוברב יתנתחתהשכ .ץראב םירועמו םיכייש ,ןאכמ םהש םישנא לש תיב
וננכת ,ןוכית דימלת דוד רוכבה ינב היהשכ יבהל הנת .הזה אלפומה תיבה תייווחל יתשא תא
יתנמזוה וליפאו ,ידוס היה אל ןונכתה לזמה הברמל .ליט תונבל םיקיפא ץוביק ןב התכל ורבחו אוה
לק אל לבא ,יתגאדש ןבומ .ליטה תיינבל םיקלח שפחל ידכ ץוביקה ילעפמ תורצחב םתא טטושל
איהו הקבר תא יתפתיש.רתוי ענכשמ םרוג היה ךירצו ,אמא לשתוגאדב םירוענ תובהלתה רוצעל
דוד .ונעגהו העבקנ השיגפה .ןוינכטב הקיטואנוריואל הטלוקפה ןקיד זא ,היבא םע השיגפ העיצה
,םינפ תדמעה ץמש אלל םיטוטרשב דוד םע ןד םהרבא .וטטרש ורבחו אוהש תוינכותב דיוצמ היה
םייתסהרויסה.הקלחמהתודבעמברויסלונתואחקלןכמרחאל.יניצרו יניינעולשסחיהשהיהרורב
הלִמב ךרוצ היה אל .ויד ריהז היה אלשרקוח םשלע הארקנש,ץפנ ירמוח וסונ הב הדבעמב רוקיבב
קסע אל ,םינחנצב יאבצה ותורישדעו זאמ .לצינ ןדריה קמעו ,ןויערה תא וחנז םירבחה ינש,תפסונ
המישרמהתיה,ועמשמכ וטושפ,תילרוג התויהלעףסונ ,םהרבאםעהשיגפה.ץפנ ירמוחב דוד דוע
לברא תור .לודגו אישנל וא דליל סחיתמ היה ןפוא ותואבש רורב ךכ לכ היה .תישיאה המרב
לוכהךס.חורהתורהנמתאתוארל ונתואחקל םהרבאו ,הפיחל ותאיתעגה,עבשןב דלי ינב היהשכ
היה אוהו ןיבמו בישקמ דליהשהאר אוה .רחא םלועמ תונלבס התיה םהרבאלו ןטק דואמ דלי היה
לכ רכוז אוהו ,הנש םישימחמ רתוי זאמ ורבע .דחוימ ןפואב רבד לכ ול ריבסהו הכורא העש ונתא
דובעל יתעגהו ריעצ רוחב זאיתייה.הנשםיעבראינפל ןגוכ 'פורפתאיתרכה יזנכשאוהילא .טרפ
יתיאר ינאשםירקחמה לכ .םינשה ךרואל רשק לע ותא יתרמשזאמ .םי ימ תלפתה טקיורפב ולצא
228 229
ןגוכ 'פורפ ,רקוח ותויה ינפל לבא .הנידמה תבוטלו היסולכואה תבוטל דימת ויה םהב קסע אוהש
םיישיאה םייחה תניחבמ םגו רכשה תניחבמ םג ולש םידבועה לכל גאד אוה .םדא ןב לכ םדוק היה
םירופיכה םוי תמחלמירחאשרכוז ינא .ןגוכ 'פורפ לא דימתתונפל היה לוכי הרצב היהשימ.םהלש
לכ תא ףסא אוה ועיגה םהש ינפל .םירצמה לצא המחלמ ייובש ויהש םישנא השולש קיסעה אוה
ךיא םהלש הדובעה תא עצבל םהל רשפאנו םהל קיצנ אלש שקיבו ,םבצמ לע ריבסה ,הקלחמה
ןוינכטל ואובי תיכוניח הניחבמ וחילצה אלש םירענש גאד אוה .הלעיש המכ הלעי ,םיפידעמ םהש
ותואלשםיינמזהםידבועהשגאד אוה,ןוינכטהדסומרובע עציב אוהשטקיורפ לכב .עוצקמודמליו
השוחתהתאונממיתלביקןגוכ 'פורפ םע יתרבידשכ דימת.ןוינכטב תועיבקךכ רחאולבקי טקיורפ
ןפואב םלוכ לארביד אלארוספורפותויהללגב אשנתהאל םלועמאוה.םייניעההבוגב רבדמאוהש
.הווש
.ץראה חותיפל ומרתיש םירבדב קוסעל ןווכתה םהרבא ,םדקומ דואמ בלשמ תימלושאתבס
אוה ,םיהובג םייטרואת םיבושיחב קוסעל ךישמהל ול ועיצהו יאקיטמתמ היהש יפ לע ףא
חוטב דימתו ימיטפוא היה דימת .תיפוס ןיא תונלבס ול התיה .םיישעמה םיחטשל אקווד הנפ
ימ תקתמה לע תורסמתהו העקשה ךותמ הנש הרשע שמח דבעש תורמל .רדסב היהי לוכהש
סעכ אל ,וחילצה אל םירחא םירבד רשאכ םג .הינורט םוש ול התיה אל קרפהמ דרי הזשכ ,םי
תונוכת ול ויה ,האלה תכללו המידק לכתסהל עדי דימת .םירחאל וא ומצעל תונעטב אב אלו
תושימגו דחא דצמ הלודג דואמ הדמתה לש רידנ בוליש לעב היה אוה ריאמ .תודחוימ דואמ
הלודג הסמ הקיזיפה יקוח יפ לע .תורתוס תונוכת יתש ולא ללכ ךרדב .ינש דצמ תיתבשחמ
וז הסמ יכ ,ףוקעל ךירצש עתפל ררבתמשכ הדיצה ךלת אל איה לבא ,רהה תא עוקבל הלוכי
םירמוא ונייה םא יקוד .ךרוצה יפ לע ןווכ תונשל םגו םירה עוקבל םג עדי אבא .היצרניא
םיריכמאל ,הזב םיניבמאל םיוונע םישנא ;םירבדמונחנא המלע ןיבמהיה אל ,וינע אוהשאבסל
לע אקוודו .תוחוכה תוסנכתה םע ונלצא תרבוחמ ללכ ךרדב הונעה תדימ .הביטנרטלאה תא
תעידי םע הרושק הונע יכ .ונממ וינע היה אלש הרותה הדיעמ ,םכחו רישע ,רוביג היהש השמ
230 231
עדוי םדאש תוחוכה תא ,ללכ ךרדב .וניינע המו אוה המו אוה ימ קוידב עדוי וינע םדא .תמאה
'?ינא ימ' דיגהל אל .ילע לטומ הזשתעדל ,םידיקפתתחקל .תוירחאל םגרתמ אוה ומצעב ריכמו
התאשכ .תושעל ךירצש םירבדה לכמ טעמכ קמחתהל רשפא הלאה םיטפשמה םע ,'?ינא המ'
םירה אבס .ךילע תבשויש תוירחאב ,תושעל ךילע לטומש המב קוסע התא ךכרע תא עדוי
אבס .כ דוד .ןהילע ונל ורפסי אל םגו ונעמש אל ןהמ לודג קלח לעש תולטמ הברה הברה
,תוימיטפואל ,תונורתפ לע הבישחל ,הרוקש המ םע תודדומתהל ,םייחל רושקש המ לכ היה
המ תויהל ,ןיבהל ולש תלוכיב ןומאו םדא לכ יפלכ תונלבסל ,דחיבו דבל םירבד תושעל תלוכיל
,ןשה לדגמב ותמכח תא ריאשה אל אבס .אבס לש ונויסינלו ותמכחל ףתוש תויהל םגו אוהש
םייעדמ םיניינע יל ריבסהלמ האלנ אלש דיעהל לוכי ינא .ותלוזל תומימחב הנממ ריאה אלא
רחאלו ,יתדובעב ,יבצמב תוניינעתה דימת עיבה .םייטילופו םיירוטסה ,םייתרבח םיכילהתו
רצי אבס .ונילע רבועש המל הדהאב ףתוש אוהש יתשגרהו ,םישדחה ונייחב ןיינעתה הנותחה
.םלענו היהש המל רשג ,תונורכז םגו דימתמ רוריב ,רומוה ,םייומיד ,תובשחמ לש םלוע .םלוע
המיסקמה הניגב תאז תוארל תלוכי ,עבוקמ היה אל אבס .רבעהמ קתנתה אלו חכש אל אוה
םיחמצ הילא הנימזהו הנשה תונועו עבטה ייח תא היחש הניג ,דקשב אתבסו אוה וחפיטש
רבד םושו יח לוכה ,שדח לוכהשיתשגרה דקשל יתעגהשםעפ לכ .םיניינעמו םירידנ םייח ילעבו
םירדתל הנענ הז םלועש שיגרמ ינאו ,יניעב ישממו יתימא רצי אבסש םלועה .וילאמ רורב ונניא
לדגמ'ב בשי אל אבסשריכזה דוד קחצי .םתוא ףקשל ביטימו ,םוקיה בלב םימעופשםימומע
דואמ ,םייחהמ קתונמו רק לבא ,אשינ דואמ םנמא אוהש םוקמל סחייתמש יוטיב והז .'ןשה
אוה .וירוה תיבב תירויצה רצחב סגאה ץע ףנע לע םייחה לכ בשי ,שיגרמ ינא ךכ ,אבס .יטרואת
לש טבמה תיוזב .ידוהי דואמ דואמ םגו רבוחמ דואמו יח דואמ ,יעבט לבא הובג םוקממ ןנובתה
,החמשה - תחא .אבסתא ונייפא דואמשתונוכתיתשןנשי ללה .דחוימךכ לכ והשמהיה אבס
וב קוסעל תלוכיה ,הונעה - הינשה הנוכתה .ךויח םע רפיס וחילצה אלש םירבד לע םג :קוחצה
.תושדח עמושינא םא יתוא לאשםעפ .רתויב םילודגה םיניינעבו רתויב םינטקה םיטרפב תינמז
השע .יאדכ הז המל יל ריבסה תצק אוה זא '?עומשל שי המ ?תושדחב שדח שי המ' - ול יתרמא
םישל יאדכו ...טפנ ...הקירמאב רבשמ ...םיניסהשכ ךיא .לוכה לע עיפשמ לוכה ךיא הריקס יל
ךורשה םלענ .לוחכה ולש קולחה םע רדחהמ אצי אבס ,ףרוחב םעפ .םלועה לכ תא רבחלו ,בל
אבס .קיחצמ תצק הארנ היה הזו רחא עבצב והשמ ול האיבה אתבסו ,קולחה תא רשוקש
לש טלסה תא ךותחל ליחתהו 'ראטק לש ףילָכ'ה אוהש 'ראפתמ' אוהש ךות ךורשה תא רשק
?ראטק לש ףילכה הארנ ךיא עדוי אוה ךיא ותוא יתלאשו ודיל יתבשיתה .ףילכה רותב רקובה
בתכמ השקיבו ראטק הריעזה הנידמה רובע רקחמ הבתכש ל"וחמ תיטנרוטקוד ולצא התיה
יצח יל ריבסה אבס .ףילכה לש הנומת םע רפס ול האיבה איה .םלש רופיס ,אבסמ הצלמה
.כ לאונמע .תויבוק ,תויבוק ,תויבוק יברולוקה תא תונלבסב ךתוח אוהש ידכ ךות ןוכית חרזמ
אשונמ לגלגתהלו שולשםייתעשדחי תבשל ונלוכי .אבס םע תוחישה יל ויה דואמ תויתועמשמ
.הזירז תירוטסה הריקס יל ןתונו םיירגוס חתופ 'היִנש' אוה זא ,םיוסמ ןיינעב םירבדמ .אשונל
.םימישרת תפסותבו הבר תוטשפב ןבומכ ,םתוא ריבסמ אבסו םייעדמ םיאשונ םילוע םעפ ידמ
ינול .ונלחתה ונממ אשונל רוזחלו לוכה רוגסל חילצמו ביחרמ ,חתופ היה היולג דואמ הרוצב
םלועמ ,הרוספורפ תדמעל עיגה ףאו ,ההובג הלכשהל הכזש םיחאה ןיבמ דיחיה ותויה תורמל
רוזעל ןכומ דימתו ,תוכילה טושפו עונצ היה אוה .רחא םדא לכ לע וא ,ויחא לע אשנתה אל
יל םרגו ,דומילה ירפס תא לֵצב םש ,הקיטמתמב דומילה רמוח לע ולש קירבמ רבסה .רבד לכב
יתבשחש תורמל .םילייאכ ינפל םידקורו םצברמ םימק םילרגטניאהו םיטנאידרגה תא תוארל
דימת.הקיזיפהו הקיטמתמהםלועב בהאתהל יל ומרג וירבסה,הקיטסינמוהדומלל הליחתכלמ
לכ יח היה אבס .םייחהמ קלח היה לוכה והילא .דחוימ רומוה שוח לעב ,םישנא בהוא ,חונינ
קוספה לע קוק ןמלז המלש ברה רמאש שוריפל םימעפל רזוח ינא ,רטפנ אבסשכ וישכע .ןמזה
אלו יתשח' :אבס םע הזה שוריפה לע יתחחוש םעפ .'ךיתווצמ רומשל יתהמהמתה אלו יתשח'
,והמהמתה םה םדוקש ינפמ םישחו םירהממ םישנאה בור .תוליפכ הרואכל וז 'יתהמהמתה
אוה זאו ,ןמז לש הלבגמל ומצע תא סינכמ םדא .רהמל םיבייח םה ,ןמז םהל ןיא רבכ וישכעו
,תוכיאה לע – רהמל ידכ רתוול ךירצ אוה .םיבוט ויהי םהש ידכמ רהמ רתוי הברה םירבד השוע
232 233
,םייחב רתוימ עגר םדאל ןיאש התוהמ ,תוזירז תארקנש תיתימאה הנוכתה וליאו .תומכה לע
יתייהש ילבמ ,'יתהמהמתה אלו – יתשח' ינא ,ךלמה דוד רמוא ןכל .ותוא אלממ אוה עגר שי םא
רחא גוסמ תוזירז תאזש רבתסמ .יל היהש ןמזה תא אלמ ןפואב יתייח ,ןמז לש דסב אולכ
יתשגרהו ,דיל ילכ לכ חקול ןונכת ךותמו תוניתמב היה ךיא ,אבס לע לכתסמ יתייה .ירמגל
הגיהנב ןושארה בושחה ללכה' :יתוחיטב ללכב יתוא דייצ ,הגיהנ יתדמלשכ קחצי .דמול ינאש
קסעש םוחת לכבו ,הדבעמב ומכ שיבכב ,תוריהזב גהנ אוה עבשילא '.ןמזב תאצל – הריהז
.הובג ןוחטב םדקמ םעו תעד לוקישב רבד לכ השע ,םייחה תא דואמ ךירעהל עדיש ךותמ .וב
תונקסמ קיסהל רהימ אל ,וקמועל רריב רבד לכ ;תיתבשחמ תוניתמו תוריהז םג ותוא הנייפא
חתפ ךכ '!הלוברפ וז' ןושחנ .'עדוי יניא' רמול ויפב היה לגרומו תוללכה לילכה אל ,תוזיזפ
חולה לע רויצהש ןבומכ .הקיטמתמב תורגבה תוניחבל יתוא ןיכהש ימ דמולמה ורבסה תא
ןכו ?ןכ המל וזו ?הלוברפ אל וז ?הז םע המו :ונדִצמ תולאש רורצ דימ וררג תינקספה ותרימאו
רחאל תרחא חתפ ותמועל אבס .הדימ וזיאב ונבה הארנכש ונמצעל רמול ונלוכיש דע ,האלה
רשפא ןהב תויווז הברה שיש וניבה רבכ םינוויה' :תולוברפ לע דומלל יתלחתהש ול עדונש
דעו לוגיעהו הספילאהמ םיינוקה םיכתחה םלוע לכ תא ינפב אבס חתפ ןאכ '.סונוק ךותחל
אוה הדוקדוקש ןמציו ןוכמב לעה תארמ :ישעמ ןיינעל םשמ ןבומכ( הלוברפיהלו הלוברפל
ןורושי .עמושל תאז ריבעהל עדיו רמוא אוה המ תמאב ןיבה אבס .)הלוברפיה לש הצק
.שדח ינושאר רפסמ אצמיש ימל סרפ םיעיצמ םיאקירמאהש אבסל רפסמ ןושחנ תא יתעמש
.הקידבה תטיש תא ול ריבסה אבסו ,הזכ רפסמ אוצמל הטיש תויהל הרומא םא לאש ןושחנ
אוצמל ירשפא יתלב הארנכ ,סרפ הז לע םיעיצמ םיאקירמאה םא – ימצעל יתרמא הלחתהב
אבס ומכ םינואג םישנא :יתבשח הינש הבשחמב ...םלועב םינואג םישנא דוע שי ,ידיימ ןורתפ
ךיא ,תדלוה ימיב בישקהל יתבהא .ב היח .הטיש ףלש אוה הינש ךותב ,אצמנב ןיא תמאב
.אצמנ אוה הב הדוקנב דימת עגונ ,ול םיאתמש המ יפ לע תקיודמ הכרבב דכנ לכ ךרבמ אבס
והשמ רמא דחא לכ .ימואלה תורישה תליחת תארקל יתוא וכריב ונלצא ולש הנורחאה תבשב
יתלחתהשכ .'ןתוא ןיבהל יחילצתש' :טושפ ךריב אבסו ,תויפויתאה תונבה םע הדובעל רשקב
234 235
ןיב קזח קזחומ אוהשכ ,הבורה תא יל איבהו םיגרבה תא חתפ ,קיטסלפה תקיצי ידִצב קבדה
.רבשנ קוידב המו ,הבורה לעפ ךיא יתנבהש דע ,שולש ילוא ,םייתעש ,העש יתבשי .וידי תופכ
ריזחהו יתוארוה יפל לוכה רביח ךכ רחא .ןוכנה םוקמב גירבהו תירושמב ץע תכיתח רסינ אבס
.ןקתמו ןונגנמה תא דמול ,ותוא חתופ ינא לקלקתמ והשמשםעפ לכב ,זאמ .דבוע הבורה תא יל
,םוקמב שודשד רסוח ותוא ונייפא יחימע .יאנכט ןימזמ יתייה ,הזכ אבס יל היה אל םא
,הבוטה ןיעה ,תוימיטפואה ותוא ונייפא .תתל ןוצר ,תושעל ןוצר ,תויחל ןוצר ,המידק טבמ
ידוסי היה לוכה – דמילש המ לכ ,רריבו דמלש אשונ לכ ,השע אבסש רבד לכ .בוטה תייאר
לגוסמ תויהל יקוד .ונייחל ןתוא ץמאלו תובוט תונוכת ןתוא תא תחקל הכזנש .רדוסמו
.אצמנ ינשה הפיא – אצמנ התאש הפיאל רבעמ ןיבהל לגוסמ תויהל ,ךלש היווהל ץוחמ בושחל
בושחל ול הרשפאש הנוכת התוא וז .תמאב דחא לכב תניינעתמה ,דחא לכמ תיתפכאה הוונעה
םיעוצעצה ירוחאמ לנויצרה תא ןיבהל השק דואמ היה .םתוא חמשמ המ תעדלו םידליה לע
םע תויהל תלוכיה .םיבהוא םהש המ תא קוידב איבה םינש לש הדמתהב ךיא .ולאה םינטקה
'עדוי אל ינא' רמאש רוספורפ היה אלש הארנ .ץחליהל אלו םשרתהל אל ינש דצמו דחא לכ
עוצקמב אל הז ,עדוי אל ינא' רמוא אוהו ותוא םילאוש .םימעפ הברה ךכ לכ תויעבט וזכב
אבסל יתלצלצ .ונאצמ אלו םינותנ לש תמיוסמ הלבט ונשפיח ריואה ליחב ןוידב םעפ '.ילש
ינא ,הארת' :ףיסוהו ,םירפסמה תא הפ לעב יל רמא ,רכז אוה – '?...רכוז התא ילוא' :יתלאשו
םירפסמהש וניארו הלבטה תא ונאצמ ךכ רחא '.הז לע יתלכתסה אל ןמז הברה ...חוטב אל
םעפ יתעגה הליהת .הדוקנה ירחא הברה דע הלבטה לכ ךרואל םלוכ םינוכנ ויה רמאש
סומע דואמ ןמז עטק היה הזש תורמל .אבס לצא יתוא וריאשה םהו תובוחרל םירוהה םע
רדחל יתוא איבה אוה .'ו התיכב לוכה ךס יתייה ינא .ןוכמב רויסל יתוא חקל אוה ,ולש הדובעב
,בוט' :רמא ךכ רחאו הלעמלמ תוארמה תא יל הארה ,םידבועה לכ תא יל ריכה ,םיבשחמה
הצרת .תוארמה תודבוע ךיא יל ריבסה םשו הטמל יתא דרי '.הככ הז תא ריבסהל רשפא יא
החסונ בותכל היה לוכי .ילש המרב היה הז ,םייחצנה ןורפעהו ףדה םע ריבסה אוהשכ דימת
לכ לע .כ הנח .ירשפא הזש יתשגרה יתא הז תא השע אוהשכו ,םיגדהלו רייצל ,הכורא
ונכה הנידמל םירושע השש דובכל יגח .ןיינעה רקיעב עגנ אוהש יתנבה דואמ רהמ ,ךירדהל
איבה אבס ,תובוחרל ונעסנ .שמשה לדגמ לש םגד יתנכה רבח םע דחי .הכורעת רפסה תיבב
הדשמ רויסל ונתוא חקל ךכ רחא .היגרנאה לוצינב ךרוצה תא ונל ריבסה ,לדגמל ונתוא
םיטרופמ םירבסהב הוול לוכה .הלעמל לזרבה הנבמ לע רוטקארל דעו הטמל תוארמה
ךכ לכה םישנא'ל רויס םויב קפתסה אל אבס לבא .ןומימל דעו ןמימה תחסונ ךרד ,ןויערהמ
לוכהש קדבו רפסה תיבל אב אוה הכורעתה תחיתפ ינפל תודחא תועש .'ועיגהש םיבושח
,תונלבסב ונל ריבסהו אבס ונתא בשי רופסמ תובר םימעפ עבשילא .ןבומ רבסההשו םוקמב
םילשוריב גלש ונלצא דרי רשאכ .םייעדמו םייטמתמ םיניינע ,שיגנ ףד לע רדוסמ םושיר ךות
.הפיכה תא תונבל ךיא וניבה אלו ןוילעה קלחל ועיגהשכ אבסל ורשקתה םה .ולגיא ונב םידליה
איהש ךכ הנוילעה היבוקה תא סדנהל ךיא קוידב םהל ריבסהו ןופלטב תועש םתא רביד אוה
ולגיא ומכ הארנ שממו דואמ קזח יונב ,רמא אוהש ומכ קוידב היה לוכה .המצע תא קיזחת
לכ ךישמה אוה .בל בחורב ,תויומכב תוקריו תורֵפ ,עפש ותא איבמ היה דימת .כ היח .יתימא
תולגע הלודגה החפשמה רובע איבמ ויבא היה םש ,בונישיקב וירוה תיב לש גהונה תא םינשה
ויה םא ,תפדוע תומכב דימת איבה םינטקה םיעוצעצה תא םג המיס .קושהמ ירפ תוסומע
.ףדוע תיקשב ראשנ היה דועו םלוכל קלחל םיעוצעצ קיפסמ ויה דימת – םיחרוא םידלי ונלצא
,תמלצמ המלצמ ךיא ,תדבוע הרטממ ךיא ריבסהו אבס יתא בשי ,ץוביקב אשדה לע ,םעפ יבצ
תיארפ הניגו קנע ץע ףנע םירסנמ ךיאו הספוק םינוב ךיא יל הארה םעפו .םיינִש לגלג דבוע ךיא
,הנידמה ןיינבמו תולגהמ םירופיסל בישקהל יתבהא דימת .םייניעב רוא היהנ ,תרדוסמ תכפוה
היה דימת .םירפסמ וא םירישכמ ,םיטיהר רבחל ךרדה לעו רמוחה תונוכת לע רבסהל בישקהל
תשגלו רבד לכ חותפל ,רבד לכב תעגל תמאב תלוכיה קחצי .ותרומת ונל ןיא .ותציחמב בוט
הז תא חתפנ ?תויהל לוכי המ .הז םע רדתסנ ?היעבה המ .ומצע תוחוכב רבד לכ לש ןורתפל
ןיאש יתעדי .רבשנ הרהמבש ,ינכמ עוצעצ הבור יתלביקו יתשקיב ,דליכ .ב לאונמע .הארנו
התא ,הבורה תא קרפא ינא' .ירובע תורחא תוינכות ויה אבסל לבא ,ןקתי אבס יכ ,רעטצהל המ
לכ תא ךתחו תינפי ןיכס חקל אבס '.ותוא ןקתנו ילא אובת זאו רבשנ קוידב המ דמלתו בשת
236 237
האלפנ הרוצב רבד לכ ריבסמ היה דימת .דודיח – הבושת לכ לעו ,הבושת אבסל התיה הלאש
אל הקבר .ונליג ןב אוה וליאכ ונלש המרב ריבסה דימת ,לודג היה ונתאמש וליפא .תנבומו
עמָשתש ןמזב םיטלקמל תדרל םירומא ויה הנידמה יבשות לכ .יצרא א"גה ליגרת היה ןמזמ
ירחא קר לבא ,ןוכמל עסנ אוה ,ןכ .ןוכמב היה םא יתלאשו ןופלטב ונחחוש ברע ותואב .הקעזא
המוקה תא יתדרי אלש יתידוה לבא רמול יתשייבתה '?םתדרי' :יתוא לאש אבא .ליגרתה
יתש ותא חקל סיכבו ,לפקתמ אסכ םע תומוק יתש דרי אוה .תדרל הכירצ יתייהש תחאה
.םיממעושמ וא םילהובמ ויהי אמש ,טלקמל ועיגיש םידלי רובע ,תונטק עוצעצ תוינוכמ
'!הליִמולשל תינוכמ תונקל ךירצ' :רמא אבס .םיעוצעצ תונח דיל אבס םע יתרבע םעפ ןורושי
.ינכמ ץיפק עונמ םע הלודג תינוכמ התיה ויניעב התארנש הנושארה תינוכמה .המינפ ונסנכנו
םיעוצעצ ונל איבה דימת אבס ןימינב '.עבצאה ול ספתיהל הלוכי' :היצפואה תא החד אבס
.התוא ונבכרה ינאו אבאו ,דבל התוא תונבל ךירצ היהש תילמשח הרונמ יל הנק אוה .םינטק
היה אוהו ,דחיב רבדל ונבהא .ןתוא ןווכל ךיא יל ריבסהו טַלש םע תוינוכמ יל הנק םג אוה
פוקסורקימ לע יל ריבסה אוה הנורחאה םעפב .ולש הדובעהמ םירבד ינימ לכ יל ריבסמ
הזו קבא רוריפ ול לידגתש הריכזמהמ שקיב אבס .דומע לש לדוגל קבא רוריפ לידגהל חילצמש
שקיב אוה זאו ףד יצח תויהל ךפה הזו דוע לידגתש שקיב זא ,ףד עבר לש לדוגב תויהל ךפה
היה אוהו ,ןגב יל םירוקש םירבד לע ול רפסל יתבהא ינא .םלש ףדל ךפה הזו דוע לידגתש
הנורחאה תבש יאצומב ונתא בשי אוה .'ילש הירוטסהה' לע תולאש יתוא לאושו יל בישקמ
תכלל םיכירצ ונייה יכ ,התוא םייס אל אוה .ריינ ילופיקמ 'םירישע לש הריס' ונתא ןיכהו ולש
:יל רמא ןימינב .כ הרש .קיפסה אל רבכ אוהו ןושאר םויב ךישמיש ונממ יתשקיב .התיבה
עדי ךיא '.שלושמה תא בהא ןגב היהשכ אבסו ,הניגנ ילכ הקליח ןגב םהרבא אבס לש תנגנמה'
,תכשמתמ תולעפתהב ינא היצפח ?ןטק דלי קיסעמש המ לע קוידב רבדלו םשל דע תדרל
ןושאר ףוגב שמתשמ אבס ךיא תוארל תבהוא ינא .אבס לש האצרהה בותכש ןמז לכ ךרואל
ינש ףוגל רבוע דימת םיאצממה בלשב לבא ,תוטבלתההו יוסינה לש םיבלשה תא ראתל ידכ
םע לכ ,ונלוכ ליבשב יתימא יכה ןפואב התיה ולש הישעה ...םיניבמ םתא ...םיאור םתא :םיבר
והילא .ללכב הוואג ילב .הימיכ תכּרֶעב קחשמש דלי לש תוצילעב ,הזה ךויחב לוכהו .לארשי
אצוי םימ םיממחמ םאש יל רפיס אוה דלי יתייהשכ .השעש המ לכ יח שממ אבסש הארנ
ןימאה תמאב אוה !יטסטנפ ךכ לכ זא יל עמשנ היה הז ...תננסמ ומישי םאו ,םידא – רחא והשמ
םה ,ינורטקלאה פוקסורקימב םתוא ונל תוארהל ךכ לכ חמשו ,םש םיאצמנ הלאה םימוטאהש
קיפהל רשפאש ןימאה אוה .םולכמ דחפ אל ,ץימא םדא היה אבס .ולש םירבח לוכיבכ ויה
יתש תאו שארה תא סינכה םוחת לכל .םילגב וליפא ,םימב .רבד לכב תאצמנ איהשו היגרנא
אוהשרמא הימדקאב שגפמב .תוהובג תורוטרפמטב ,םיהובג םיצחלב לוכה ,חור ,שמש.םיידיה
שי לבא ,טפנ ונל ןיא' :רמא אוה הככ .עבט תורצוא ןומה ןאכ ונל ןתנ אוה ךורב שודקהש ןימאמ
ינא '.ןומה הז םע תושעל רשפא .דואמ הברה הז .םיחולמ םימ ונל שי ,חור ונל שי !שמש ונל
קנע .םייחב לודג והשמ היהש ,תאזכ השגרה .'ונלש לודגה אבס' :אמא לש חסונל םעפ לכ רזוח
לאש אבס םעפש רכוז ינא יבוד .םייחב לודג והשמ יתשגפש עדוי ינא ...רבד לכב ,םוחת לכב
רחאל .)הפוקת התואב דירטה ןכאש אשונ( הקיזיפ ידומיל לע רקיעבו ילש תויורגבה לע יתוא
תמאב יל המרגש ,הריהב הרוצב דמלנה רמוחל תורושקה תועפות יל ריבסהל ליחתה אוה ןכמ
בשוח ינאשכ ןורהא .הזה אשונה לכל םייח סינכהל חילצה אוה והשכיא .אשונה תא בוהאל
לש תופיה תונוכתהמ תחא ...ךויח דימת ,תידימתה החמשהו םינפה רואמב רכזנ ינא ,אבס לע
ירמגל טושפו ליגר אבס היה אוה םידכנה וניפלכ ,תיעדמה ותולדג לכ תורמל .הוונעה איה אבס
,ונלש אבס – 'המחלמ ילכ ודבאיו םירוביג ולפנ ךיא' ןתיא .הרובג ירופס וא םיראת לכ אלל
תויהל אוה לודג חבש ריעצ ליגב םג .הזה ארקמה תא אורקל רשפא ךליגב םישנא הברה לע אל
ונא וניכזו התא תיכז .ןתנוהיו לואש וב וחבתשנש לודג חבש ,לארשי אבצב המחלמ ילכו רוביג
– גלפומ ליגב קר אל .המחלמ ילכ ונדועו רוביג ונדוע הנומשו םינומש ליגב םגש אבס ונל שיש
,הרובג לש טוח – קזחו יבקע ,רורב ,טלוב ינש טוח רזשנ ךייח ימי לכ ךרואל ,ךירוענמ ,ךתודלימ
ונילע ומקש םלועה תומוא יעשר לומ הצימאה ךתדימעב רוביג תייה .המחלמ ילכ לש טוח
תא סנרפל – תוטשפב ךכ לכ ךמצע לע תלטנש תספתנ יתלבה הלטמב רוביג תייה .ונדימשהל
,היפכה הנחממ הישותב תחרבשכ המחלמ ילכ תייה .המחלמה תונש לכ ךשמב הלעבו ךתוחא
238 239
,ד"מחב ,רורחשה תמחלמב תייה המחלמ ילכ .ץראב ךידומיל תא תכשמה תויטלחהבשכו
תוחוכה ,ןמזה לוצינב לודג רוביג תייה ךימי לכ .ןוינכטב הקיטואנוריואל הטלוקפה תינב ךילהתבו
אל עגרל .ונסוחו ותמצוע ,לארשי דובכ ןינבל ,הישעל ,רקחמל ,חותיפל תואל אלל תונורשכהו
הוונע ךותמ ,ףורצ ןויגה ךותמשכ רוביג תייה .היסנפה ירחא םג – הכרעמה תא בוזעל תבשח
אלב ,דימ תרבעו םימ תדרפה לע םינש רשע לש הדובע תזנג תויתימאה תורטמב זוכיר ךותמו
יתלאששכ ןורחאה עובשב םג אבס תייה רוביגו .ןאתמ תדרפהל הטיש חתפל ןויפרו שואי ץמש
תא ךממ יתלביק ייחב הנושארלו ,תמדקתמ הדובעה ךיא ,תבש ברעב ןופלטב ליגרכ ,ךתוא
םילמה ,אבס ,הז טפשמ םגו – יל תרמא 'ץפח לכל תעו ןמז' .דבוע ךניאש העיתפמה הבושתה
אבס ,אבס .הרטמה תגשהב זוכירו תעד תוריהב גופס ,הרובג גופס ,ךממ יתעמשש תונורחאה
ךכ לכ ,תייה יח ךכ לכ .םידפסה לש הפשב ךילע רבדל בלה לע בשייתמ אל ךכ לכ !ונלש לודגה
לכמ רעונמ ךכ לכ ,תולכס לכמו ןויפר לכמ ,תויחטש לכמ ,תונטק לכמ רעונמ ךכ לכ ,שודגו אלמ
בשוח ינא לבא ,ללכב םלוכלו ,ונלוכל הליחנהל תיצר ,המכחה תא תבהא ךכ לכ .תומל לוכיש המ
ךב הרעב המכחה תבהא ךותב ,קמועבש עומשל היה לוכי ךל בישקהל ביטיהש ימש ,אבס
תשקעתה ךכ לכ .ןויצל בשה םעל תונמאנ ,תוריסמ ,תוירחא .לארשי םעל הבהא תבהלש
וכלי ונתאמ המכ ,אבס עדוי ינניא .ללכה תבוטל הכרב איבתש תישומיש המכחב קר דקמתהל
ךל בושח תמאבש המש בשוח ינא לבא ,וניניב ויהי ולאכ םידכנ םג יאדו ,תיעדמה ךכרדב לעופב
לש ותודחאו ותומצעתה ,ץראה ןינב ,תויולגה ץוביק לש אלפומה ךילהתל םירבוחמ היהנש אוה
הז תאו ,ונמַעמ וניתונורשכו וניתוחוכ תא ךוסחנ אלש ,דגנמ דומענ אלש אבס הצור התא .םעה
בוט רתוי הברה םלוע ,אבס ךירחא ריאשמ התא והילא .ךממ דומלל לדתשנ תמאב אבס
תוטשפב ךתאצרהב תרמא ,הימדקאב ,םינומשה ךתדלוה םויב .התא תאב וילא םלועהמ
ךנורשכו ךחוכ לכ תא '.רוהט עדמב קסעתהל סוסקולה ונל ןיאו הנטק הנידמ ונא' :תורשיבו
תינישו תקפסה המכ .לארשי תנידמל ישומיש אוהש רקחמב תעקשה ,ךתונדקש רקיעבו םוצעה
ךלש ךחורב ולא לכ ינפל דועו ,םימבו חורב ,שמשב לושמל תעדי ךיתודבעממו ךדרשממ .ונמלועב
םיחמשו הבהאמ םישוע ,םיבישמ םניאו םתפרח םיעמוש ,םיבלוע םניאו םיבלענה' .תלשמ
ךרד תרבעה שמשה תרובג תא '.ותרובגב שמשה תאצכ ויבהואו רמוא בותכה םהילע ,םירוסיב
.אבס ,ונל תייה םיענו קותמ המכו תקתמה םיחולמה םימה תא ,רוא לש ךפשמ
בוטל לחיי דימת .הנשה שאר ברע לש שפנ דמעמב יח אבא
ללכה תבוטל תידימת היפיצ וב התיה .םלוכל בוט לחיאו
דוע ,ונלתכ רחא דמוע הז הנהש תואדו התיה ,עיפותו הלגתתש
,רקחמב – הגרדמ תציפק ןאכ היהתו ,ץמאמ דוע ,תונלבס טעמ
.רשיה לכשב ,תורשיב ,תודחאב ,ימואלה בצמב ,םושייב ,חותיפב
לכמ ךריבש תיתרוסמ 'הבוט הנש' תכרבב םג עקיש ולא לכ תא
ץראב ,וירבחו ויבורקמ דחא לכל 'ןופלט םירהל' לדתשמ היה .בלה
דימתש םילובו תופטעמ ,םיבר הכרב יסיטרכ ויתורגמב .ל"וחבו
,שדחמ הנש לכב ךרעש םיבורקה תומישר ןכו ,ולצא םינכומ ויה
הנש לחת ,היתוללקו הנש הלכת .חכָשי אל שיאש אדוול ידכ
.היתוכרבו
.א"פרת ןויסב 'אב דלונ .הבהאב ותכרבשןהכ .םח ידוהי היה אבא
.הנשה שאר ברע .ט"סשת לולאב ט"י םויל רוא ומלוע תיבל חקלנ
היהי םייעובש דועב :םינפ רואמב ונל רמא ןכ ינפל םירופס םימי
הנאובת היתובקעבו ,הבוט הנש ליחתת גחה ירחא ,הנשה שאר
.תובוטו תובר םינש
,םינפ יריאמ תויהל :דבלב הזה רבדה תא ךא אבא ךממ דמלנ ול
!הבוט הנש – הבהאב ךרבלו דחא ףא חוכשל אל ,םיכייחמ תויהל
י
צ
ר
א
ן
ב
ל
א
ו
נ
מ
ע
ר
י
י
נ
ך
ו
ת
י
ח
240
תורוקמ
.ךרע בר יתדבעמ ילכ אבאל דימת ושמיש רקחמ ימוליצ
.םי ימ קיתמה וב ,חתיפש ינויסינה 'םוירווקא'ב ורצונש תוילקיזיפה תועפותב ותעשב ןנובתה םתועצמאב
תא ,תולודגה תוארמה תא ,םיירוקמה םיביכרה תא ןמציו ןוכמב ומליצ תונורחאה םינשה םירשע ךרואל
םיקוחר םהמ םיבר לבא ,ןונכתו רוקחת םשל ודעונ רקחמה ימוליצ .םהיתואצות תאו םמצע םייוסינה
,תוארמב םירזחומה רואה ימתכ תא ,םתעפוה יעגרב עבטה יקוח תא םידעתמ םה.'םיינכט' םימוליצ תויהלמ
.'םימ סוכב' ודנרוט תפוס
ךותב ולא םיאצמנה תומלועב ןייעל גהנ אוהו ,רתויב וילע םיביבח ויה ינורטקלאה פוקסורקימה ימולצת
.ויניעל ולגנש םיאלפב ונתוא םג ףתיש תובר םימעפ .יוסינה תונקסמ תא םהמ קיפהל םייסש ירחא םג ,ולא
.הז רפס ונכרע ,אבא לש רקחמה ימוליצ תארשהב
הטיסרבינואבש וננמז תודהיל ןוכמהמ ,יקצילרב סיריאל א"סשתב ןתינש ןויארמ ונילד ךרע בר רמוח
בותכשהו תוטלקהה .אבא לש וייח ךלהמב ןויצ תודוקנ רואית ונאצמ ,בותכשה ידומע םיששב .תירבעה
.םיטנדוטסו םירומ ,םירקוח תושרל םידמוע םהו ,םיפוצה רה סופמקבש הפ לעב דועיתל רודמב םירומש
.האושב ויתורוק תא ,יתשקב יפל ,אבא רפיס םינש עברא ינפל
– דחא ךלהמכ – עומשל תנמ לע ,וירבדב ויהש תובושחה תוירוטסהה תובחרהה אלל ,ןאכ ונאבה ותודע תא
.רבעש לולסמה תא
.םיעדמל תימואלה הימדקאב שגפמ ךרענ םינומשה ותדלוה םוי ןויצל
.וירבח ירבדמו וירבדמ ונאבה שגפמה בותכש ךותמ
.רפסב ונאבה םכותמ םידחא קר .תודועתו םיכמסמ ,תואמל םיבתכמ םירומש אבא לש ויתויקיתב

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->